The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Happy Nowruz and Happy Persian New Year
Tehran Magazine Presents:
Mother’s day Festival & Expo
Free Admission
Sunday May, 13th, 2018, Hotel Irvine
Come Celebrate With Us!!
Enjoy a beautiful day, filled with authentic sounds lives Persian music, celebration of mother’s day, call Shahbod Noori @(818)355-3704

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-03-13 16:53:54

Tehran Magazine Issue # 1075

Happy Nowruz and Happy Persian New Year
Tehran Magazine Presents:
Mother’s day Festival & Expo
Free Admission
Sunday May, 13th, 2018, Hotel Irvine
Come Celebrate With Us!!
Enjoy a beautiful day, filled with authentic sounds lives Persian music, celebration of mother’s day, call Shahbod Noori @(818)355-3704

Keywords: Nowruz,persian new year,tehran magazine,camron yadidi,evelin

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
6 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
8 úd×¾........................................) þHdì îüpì pPÞk(QýèõéÏìôþüBÂoAkõg- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
10úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì ( úP×ø îg ô aýK ok-
12úd×¾...................... )ûtüô }oArâ( ØéPhì ÿBø|oõzÞ ok ólýGAõg IýXÎ RAkBÎ-| ÿoõð lŸHùy& Publisher
16úd×¾...|............................)}oArâ( lýuoûAoqAúèBuóAoArøóAõWòüAqôoõð-
18 úd×¾ .....|.............................)ûtüô }oArâ( ”òükpÖ“ kBü ûlðq qôo kAq kBü úG- SHAHBOD NOORI
20úd×¾ ...)ûtüô }oArâ(IýXÎ ÿBø|RBÒõu ô BøAnÒ BO óApüA ÜÆBñì òüpO|áBñupO ô òüpOqõìpì qA-
41-22úd×¾.......................................................Býðk oBñÞ úyõâ qA|- )201 8 boBì|16( 1396 lñ×uA 25 úÏíW ,1075| êvévì ûoBíy ,22|ëBu
44úd×¾......................................... )ûBOõÞóBPuAk(þDBùñO òýãñuúüBu–|
46 úd×¾ ............................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ÿoBùG {hG þâlðq JBPÖ@ – Since 1996, Friday, March 16th 2018 I S S U E # 1 0 7 5
48 úd×¾................................... ............................... þyqoô–
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– (818) 881-1771
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|–
54úd×¾ ......................................................................rñÆ-| TEHRAN MAGAZINE
56 úd×¾ ...............................................)ûBOõÞ óBPuAk(ûlñgpÖ òzW-|
58 úd×¾...................................................................ÿrLy@-| Mailing Address:
69-60úd×¾........................................................úünÓO ô þßyrK-
70 úd×¾.............|.................................................BøÿlñìqBýð- PO Box 3665
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW- Winnetka, CA 91396
76 úd×¾....|........................................................úP×ø þDõãzýK-
78 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA- WWW.TEHRANMAGAZINE.COM
|80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì-
E-Mail:[email protected]

Facebook:TehranMagazine

>óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

á°ì íº ²ô°õð ~ýÎ
ô ú}×ø ô ûì ô ë¶

á°ì íº ²ô°

...±Ò °¬ ±ãü¬ ÿ²ô°õð ô ~ý¶° û° ² ó°ù #

.~ø¬þì ó»ð ° ¬õ¨þ}íËÎ ú  ì ²ô°õð úÞ ~ýñÞ ûãð ° óô±ý ø û±ñ ²

îýñýþì ° ²ô°õð õñí¶ ô ~ñ¶  ±ý¶  ý¶ Ýí¶  û³¶  êñ¶ ô úÖõߺ û±íø ú
~Ï óì|ÿø ë¬ °¬ ° ~ýì ó~º û~ð² ô ° ÿ°ù ÿø ú¡ñÒ ó~º Öõߺ úíø ² ¼ý þèô ...

.ÿ°ô¬ ë¶ 39 ²
úÞ îý}·ø ±â|û°Ëð ° òÆô îü²~ðþì ûãð óô±ý ú úÞ óì|ÿø|úð¨ ÿø|û±ñ ²
~ð û¬°¯â òý¶ ×ø ÿø û±×¶ ±¶ ± ° ì ú}ֱ⠰Ò ÿø ¸ßÎ °¬± ô ±øõ¨ ô °¬ì
×ø û±×¶ °ñÞ °¬ óì|ë¬ ô éÚ ÿ|úíø ñü ì ô ~ð°¬þìþì±â òÆô ë¬ °¬ ° ì ¬ü ô
îý}Öþì ±ßÖ òü ú úÛýÚ¬ àü ó àü ~üº ô ~ñ}·ø ì ² °ô¬ úÞ ¶þð³ü³Î ¬ü ú òý¶
ó°³ø þüø° ô ¶ òÆô °¬þÏÚô ~ýÎ úÞ ± .îýð²|þì ëõâ îü°¬ ° ¬õ¨ ~ñßð úÞ
½õÒ îø ² øþèý¨þ ø¬°¬  øþãñ}è¬ òü úíø  .îü°¬ ð °¬ úÞÿ³ü³Î
ÿ²ô° ~¨ ~ýì ú ~üº { îü|ú}· ~ýì ó ú °ý· ë·ì úÞ ²ô°õð ô °ùÿ± îý»âþì
û²{ þüõ ô ¬°¬ ±ãü¬ þãð° ì ²ô°õð ë·ì ~üº ô ...òÆô þüø° ÿ± õðþè¶ ô ~º õð

.¬õ °ù óõ¨ úð±{ ~ü ÿô° ±ø ú ...°ü¬ ó ²

¬~ì ² îø ²ô°õð ~ì

¬ û~ñ¨±Ö ô «±Ö ¼ð~ì

²ô°õð ÿõ¶ ú ° ¬õ¨ úð¨ ÿø°¬ úÞþ{Ë¥è °¬ þ©ü°{ Ë¥è òýñ °¬
úÞ îýñÞ úì³ì² ÿ°¬ì ó²  ° ~ýÎ º ÿά ô îýº óõ¨ ÌÖ¤ ~ü îü|û¬õ»â

ø²ô° ô ø ë¶ û~ññÞ óõâ±â¬ ÿ

ø º ô ø²ô° û~ð²¶ ÿ

° ì ë¤ ²¶ óõâ±â¬

° ì ó¬õ ²¶ óõâ±â¬ ô

Õ±¶ ô îýð³ ° ó°ü úð¨ °¬ ¬ô±ð óì¬ü ô îýñÞ úì³ì² òÆô ÿ± ° å°³ ÿά òü
±ãü¬ ²ô°õð ±â úÞ ±ü² îü°¯ã °ñÞ ° °ô~Þ ô îýõ» ë¬ ² ° îÒ ô îüô± ó}¶ô¬
¶ô¬ ü ô îýð~ ¬°¬ ô Ôü°¬ ° ¼}ýÒ úÞ ~º ú}·»ñð ÿ³ü³Î ì û±×¶ ±¶ ± ~ñßð ~üý

.~ü»ãð ì ÿô° ú þ·Þ ° ½|úð¨ °¬ úÞ ~ºð ì óýì °¬ÿ³ü³Î ô
.îýð~ ° ±ãü~ßü °~Ú ~ýý

.¬ á°ì ëõ¿Ö úíø ÿ± ô ²ô±ü¬ ô ²ô±ì ÿ± ó{²ô°õð

þééíè òý úéì ó°~}¶ô¬ ² ±×ð ó°³ø  ú}º¯â ë¶ 22 ~ñðì òì ° ú}º¯â ë¶
òü ô ¶þâ°³ °©}Ö ¶ô¬ ô °ôü ô °ü úíø òü °ñÞ °¬ ó¬õ îü~ð°¯â îø  ó±ù{
ÿô° ² ô îü¬õ ï¬±ì °ñÞ °¬ Ú~¾  ì úÞ ± û~ý¶±ð ì ¶~ û¬¶ íÏð
¶ òü óì|½ç{ ïí{ ô û~º ú}¨¶ ýíýí¾ ô ܻΠô ¥ì ô ±ùì  úÞ îý}º¯âþé
ô þ}¶ô¬ û±íø ú þèô ü°|þ þ}ì~¨  ì~¨ ú ²±Ö±¶ ô îýðí ï~Ú ÷ û° òü °¬ úÞ

...þ}¶°
íº ÿ°ôü ô ÿ°ü ÿ± þð¤ô° Ë¥è òü °¬ óì¬õô ïí{ ô éÚ ±¶±¶ îø ²
ô ìç¶ ÿ± óì|ÿά ïí{ ô ¶ å°³ ~ðô~¨ ² ÿ°³ã¶¶ ² °º±¶ ô ~{ þì

.þð±ü å°³ û¬õð¨ ¬϶

... á°ì ó{~ýÎ ²õñø { ú»ýíø ²

6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

),2003YüpHíÞ(.kkpâkpÖúGIýu@ôúìl¾ ó@ïBXðAqAëõéÏìkpÖÐñìokþÏuQuAþüBÂoA
ok þüBÂoA kõg pìA ok úÞ ÿkoAõì úéíW qA .lðoAk
úËcçìkoõìòýHÚApìúýcBðqAþPvüBGòýèõéÏì kõg )1996 (pvýÞ óõ^ þñýÛÛdì oôBG úG
kõg úðAqôo ïBXðA óArýì úßñüA kkpâ ÐÚAô ok þñøm QýèõéÏì qA úÞ ÿkApÖA ok þüBÂoA
?lyBG þì ûqAlðA ú^ úG ëõéÏì kpÖ ok þüBÂoA kpÖokþvñWRApøBËOêßyòüpOÐüBylñXðo
ÿApG þ¿hzì klÎ ú^ pâA úßñüA îévì olÚ úýcBð qA A«pTÞA úÞ lñ^ pø kõzýì Jõvdì
óAõOþíðòýèõéÏìokþüBÂoAkõgúðAqôoïBXðA okòüA.kkpâþíðÐÚAôlýüBOkoõìkpÖóBýÖApÆA
ëBìpð ó@ úG kBüq QýèõÓzì òßýè kõíð kBùñzýK lðlÛPÏì óAoBßíøô )1993( òãÖ úÞ QvýèBc
kpÖ úG þPÚô ó@ pG ûôçÎ .kkpâ þíð Jõvdì lyBG þì op þG BùñO úð þüBÂoA kõg ïBXðA
ÿpìA þüBÂoA kõg ïBXðA úÞ ly ûkAk eýÂõO kpÖ lüBÎ ó@úGpXO úÇuAõGrýð ÿlüAõÖ ûBâ úßéG >þHdì îüpì < pPÞk
ïBXðA Rõég ok lüBG úÞ lyBG þì þ¿hy .kkpâ þì ëõéÏì
QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo

QýèõéÏìô þüBÂoA kõg Bü þHvð þðAõOBð QýèõéÏì qA oõËñì#
QýèBÏÖ qA þPívÚ Bü þìBíO ïBXðAok êìBÞ
úÞlyBG þì þÎBíPWA - ÿkpÖ úðAqôo ÿBø
ok þGBvPÞA Bü ô ÿkAqokBì êìAõÎ pG BñG
)ôk pø Bü ( þðAôo Bü þðBívW îPvýu
.kkpâþì ÅoBÎ
lññÞ þì AlýK þðlG úHñW úÞ þüBø QýèõéÏì
óõ`íø þuAõc Rçßzì êìBy lñðAõO þì
þPÞpcRçßzìBüô ...þüAõñyBðBüôþüBñýGBð
,þÎBhð RBÏüBÂ ,ÿõÃÎ ÀüBÛð :óõ`íø
Bü ô ....ÿA ú`ýøBì -þPéßuA ÿBùüoBXñøBð
ÿBùüoBXñøBð :lñðBì þégAk ÿBzcA Rçßzì
.lyBG.... ÿõýéÞ ,þv×ñO ,þÚôpÎ ƒ þHéÚ
úHñW úÞ ÿBø QýèõéÏì qA ÿA úPuk þüõu qA| |
ÿBø þâlðBì IÛÎ : êìBy lññÞ þì AlýK þñøm
þì ... ô þðAôo ÿBùüoBíýG ô Rçßzì ,þñøm
pSAok þGBvPÞA êßy úG ûBâBø QýèõéÏì .lñyBG
,ÿqõu {O@,äñW ,þÏýHÆ VkAõc ,ÙkB¿O
òüA úG kpÖ Bü@ úÞ QýÏÚAô òüA QüAok kpünK ô þvñW îýøB×ì îýéÏO úÞ QuA eÂAô pK .kõy Býùì þvñW ôk qA þyBð ÅoAõÎ ô òìrì ÿBùüoBíýG ,Qýìõívì
ok løk þì eýWpO Bü QuA lñHüBK ê¾A kõg oBPÖo ïBXðA ÿApG úÞ þOBËcçì ÿBÛèA Bø QýèõéÏì ÑAõðA qA þzhG ok úÞ þüBXð@ qA ÿBø úzüo ÿAoAk Büô lñü@ þì kõWõG ...ô Bùð@
óApãük úÞ þédì ok Bü úðBg ûõùÚ ,óAoõPuo qA úÞ ÿkApÖA úG lyBG þì pËð ok þüBÂoA pãük kpÖ BG þvñW úÇGAo ïBXðA Bü ZAôkqA óBßìA QupùÖ ok úÞ þOçßzì .lñyBG þì ÿkAqokBì
koõì þPvüBG lñÞ þüBÂoA kõg lðoAk oõÃc ÿA ûkBupìA lñyBG þì Yðo ok þñøm QýèõéÏì ëôAlPì qA þßü þüBÂoA kõg kkpâ þíð oôlÛì lðkpâ þì ÿlñG úÛHÆ ÿkAqokBì ÿBø QýèõéÏì
rýð òýHÚApì ô òülèAô kõg «BÃÏG úÞ Ap^ Qvýð kApÖA ÿApG þvñW RBýéXO ÿBø ûõýy òüpO ÀüBÛð pýËð ÿoAkoBG óAoôk êìAõÎ úG ÉõGpì ûBâ
.kkpâ ÐÚAô òýHÚApì úËcçì .lñyBG þì ûlülð }qõì@þvñW êüBvìpìAok òüA êìBO êGBÚ úPßð .kkpâ þì ØüpÏO ëõéÏì ,þðBìok úÏyA ,okBì úünÓO Fõu ,þßýPðs
kõg oBPÖo ïBXðA ÿApG þüBøpPìAoBK þéÞ oõÆ úG þüBÂoA kõg }qõì@ : lüõãýì )2000( {èAô ó@ ok úÞ þPýGpO þãñøpÖ ÿBÃÖ ok úÞ QuA ...ô RBýðBgk ëBíÏPuA ,okBì ÿBùüoBíýG
ÀgBy ó@ áok úÇuAõG úÞ QuA ÍBdè þüBÂoA þìoApÚ óBð@oBýPgAok þèBXì þñøm òýèõéÏì úG lñvKBð ô ïõìnì ÿoBPÖo óAõñÎ úG þüBÂoA kõg ûpùG þíèBu þñýñW þâlðqqA kpÖ ûBâô kõy þì
QdO þuBuA ô þé¾A ïõù×ì BG ëõéÏì kpÖ ,Bø Ao koõg þvñW þâlðq lñðAõPG BÃÖ ó@ok BO løk ÿA úý¾õO Bü ô ØüpÏO ú^ kkpâ þì þGBüqoA Rçßzì oBPÖpâ lèõO ïBãñø ok òßýè ûkõG lñì
ÝõÛc úG ïApPcA òýñ`íø ô þãðBìpdì óAõñÎ YñK þÖpÏì úG óAoBßíø ô YüpHíÞ .lðqBu oõéHPì óAõO þì òýèõéÏì ÿApG þvñW {ñO þüBøo ÿApG Èýdì ,óBíüAq óly þðæõÆ óõ`íø þðBíüAq
,QüBÂoúèõÛì pGûôçÎ.kkpâþìBñy@óApãük úG þüBÂoA kõg }qõì@ pìA ok þvñW lýéÞ pu úG ûkoAô RBGp ,óBíüAq ÝBOA þPyAlùGpýÒ
úÞÿoBPÖoïBXðAqArýøpK ÑõÂõìëõÏìkpÖÿApG òýHÚApì úÞ ÿA úðBzð YñK .lðA úPgAkpK òýèõéÏì .QyAk
óBuo Iýu@óApãük Bü kpÖ kõg úG QuA òßíì Roõ¾ ok ô úPyAk ÍBdè þPvüBG ëõéÏì kApÖA kõg ÑõÂõì oõdì ëõc þ×ñì ÿBø }pãð .lðõy þì ...ô lèõO ïBãñø ok
ok úßð@ úíOBgok . kõy þì pO îùÖ êGBÚ lyBG BG Bü úPyAkpG ïlÚ ó@eýd¿O úG QHvð ûløBzì kõWô «BÃÏG BO kkpâ þì UÎBG þüBÂoA lyBG ûlì@ kõWõG úÞ þéýèk pø úG QýèõéÏì
þÎõð þñøm òýèõéÏì úG þüBÂoA kõg }qõì@pìA lñüBíð õãP×â ó@ úG ÐWAo þvñW oõìA À¿hPì ÅBíÒA koõì ëõéÏì kApÖA pzÚ ok þvñWqBýð êýídO kpÖ úG Ao þâlðqqA þ¾Bg ûõýyô àHu
Iýu@êýéÛOok }çO BG ûApíø ÿoBPÖo QHÚApì ïBXðA ok ëõéÏì kpÖ þðAõOBð-1: qA lñOoBHÎ þðAôo úHñW úÞ þüBø QýèõéÏì ok .kkpâ ÐÚAô kpÖ QýèõéÏì Ñõð ô Rly pG BñG úÞ lñÞ þì
ÿkõñzg úG ólýuo ô þüBÂoA kõg eýd¾ þì lñì ûpùG þÞlðA þñøm ÿlñíðAõO qA kpÖ úPyAk kõWõì ÿBø Qükôldì BG ólì@ oBñÞ úG oõHXì
| |.kôoþìoBËPðAkpÖqA ÿkpÖ úÞ þüBÂoA kõg ïBXðA -2îuBâoA Bü þvñW Quk pTÞA ô óAoBPupK ,òülèAô IèBÒ lyBG ÝBHÇðA ô ÿoBâqBu Qvüq úìAkA QùW ûlükpâ
ok þüBÂoA kõg UdHì þéÞ oõÇG úÞ þüBXð@ qA BG xBíO ( kkpâ ëõéÏì kpÖ ÿApGpÇgqBu úñýìq äñøpÖ qA ÑçÆA þG þPHÚApì oõìA óAoBÞolðA þvñW oBPÖo úÞ þüBXð@ qA .kqBu þì úzýK
úý¾õO QuA oAkoõgpG oBývG QýíøA qA òýèõéÏì ûløBzì -3) BýyA Bü ïkpì BG xBíO ,xBHè lñyBG þì kApÖA qA úPulñüA ÿApG þvñW }qõì@ kôo þì oBíy úG ÿkpÖ pø þâlðq qA þÏýHÆ {hG
oõËñì úG ïpPdì òýHÚApì úýéÞ úÞ kõy þì ïBXðA ØzÞ -4 þüBÂoA kõg ïBXðA ok ÉApÖA ok þvñW oBPÖo ólzð ØüpÏO pG ûôçÎ ô ô ûkõHð þñTPvì ûlÎBÚ òüA qA rýð ëõéÏì kApÖA
qA Bø }qõì@ qA úPuk òüA ØüApÊ BG þüBñy@ îùÖ -5 þìõíÎ òÞBìAôoBËðAok þüBÂoA kõg þüBÂoA kõg oBPÖo ÿApG þøBãüBW ,QýèõéÏì ûtüô ÈüApy QüBÎo BG lðAõPG kpÖ kôo þìoBËPðA
lñì ûpùG òý¿¿hPì ÿA ûoôBzì ÿBø àíÞ þéüBuôô BýyA qA þüBÂoA kõg ïBãñøok úßñüA òýHÚApì B« ÃÏGôo òýíøqA .kkpâ þíð ÍBdèrýð pG ûôçÎ ûAo òüA qA BO kkpâ ó@ úGpXO úG ÜÖõì
IWõì lðAõO þì þÎõð úG úÞ kkpâ þì ûkB×PuA qA úPulñüA þ¿hy îüpc úGqôBXO BG kApÖA òüA oBíy úG þðBvðA pø îévì Üc úÞ þvñW Rnè
. lðkpâ kõg ïBXðA ëBcok úÞ þèõéÏì ÿpýâ aìô kApÖA pø ÿApG óly oôoBG Bü ÿqBu oôoBG óBßìA kôo þì
ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy
8
| |pPùG þâlðq ,pPùG wßu: úÞ}õâ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

àü ÕApu ô kõHð léG ólðAõg îø Quôk òüA BG úP×ø îg ô aýK ok
JpÎ Bñýu þéÎ õGA ïlýupK ôA qA ô îPÖpâ Ao ÿqBO
þzHc lýÏu lídì
? þðApüA Bü Qvø
úÞkpÞúÖBÂAîølÏGô JpÎkAkiuBKúðBÏÆBÚ |[email protected]|

!QuA þGpÎ îø {üBùGBPÞ
| |?QuAûlyòÖkóAlíøokúÞôAîP×â
!lðrG Ùpc kõHð léG þuoBK ç« ¾AôA lyBG Q×â
óBdüoõGA ïlýupKôAqAôïlükAoàGqAàülÏG

|!? àGqA Bü kõG þðApüA þðôpýG
!ûlýìo@ òýðrÒ ok ô ûkõG àGqA kAk iuBK
ûoBGok ô îPÖo kAõu BG þðApüA lñ^ ÕApu úG lÏG
qA Ao Bø ëAõEu òýíø óApüA óBzgok ÿBø ûpù^

|. îýðq þì iü oõHXì úÞ ïlýñy þüBø iuBK BìA ïkpÞ Bø ó@ óõürüõéO ÿBK oBßuA ÿByBíO ÿApG p×ð óõýéýì ëôA qôo
òì ô ,îøAõg þì òì úÞ þyBG þvÞ ó@ lüBHð ,õO Apüq !îPup×G kôok þéHÚ kAõu þG kApÖA úG ïly úÞ løk þì óBzð oBì@ òýíø .lðkõG úPvzð Bø !ëBvìA oBßuA
ô lñPvø JpÎ Bø ó@ úÞ lñP×â óByp×ð úu ôk îùì úìBðpG úu óApâByBíO kAlÏO ëBvìA
|.|. þøAõg þì õO úÞ îyBG þvÞ ó@ lüBHð Ao óBzìBð ëBc úG BO úÞ lðkpÞ ÙApPÎA îø úýÛG rüAõW ÿAløA îuApì úÞ rýð Bßüpì@ þðõürüõéO ÙçgpG ô kõG oBßuA Iy IzìA #
Bü ÿqBvG þøAõg þì òì qA õO úÞ þvÞ {üBíð Ao ëôBG pKõu ô þìpâ ,Jõéâ|óléâ Ao {éýèk .ïkpHð Rnè ó@ÿByBíO qA ïoBËPðA
!lðA ûlýñzð kõG úPÖBü {øBÞ úPynâ ëBu úG QHvð lðkAk þì óôlG ûBâ úÞoõÇðBíø îðAk þíð þPuok úG
|.|. QüBøôqo@ Bü lñPvø QüBøkõHíÞ Ao þzøBÞ òýñ^ þüBßüpìA ÿBø úðBuo þgpG ô þ¿hy ólük BG þéýèk ô koõgpG aýø
lüBG õO ô õO ÿApG îyBG ïkõg òüpPùG lüBG òì ïõuqôo| | Bü ô løk þì Quk Bì úG ÿlG xBvcA
úé¾BÖô ÜzÎ .lðA ûkpÞ pÞmoAkBñÏì
|.|.... òì ÿApG ÿõzG ô þyBG Rkõg òüpPùG êTíèA Jp óBíø óBìkõg ëõÚ úG oAk BñÏì| | | | .lü@þì óBíyõgôAqA wßÎpG
ô QuBø RôB×O lðõýKok ÜzÎ ¬pñø , òì ¶ Jõg þüõükAo úßHy àü úG êýHìõOA ok # úÞ òÞ óBð pßÖôpG :lüõâ þì úÞ QuA ÙôpÏì
îðBg lñ^ úÞ ïkAk þì }õâ þüBßüpì@ QyAk þPèBc òýñ^ òì ÿApG îø IzìA oBßuA
...BøkõHíÞ òPÖpâ ûlükBð }A ûrXÏì ÜyBÎ qA kõg RBýGpdO ûoBGok òvì ô óAõW ...QuA J@ ûrGpg úG lüBy .kõHð ó@ ok ÿoAlük Ýõy ô Bìpâ Apüq
îðBg àü ô lñP×âþì òhu Bø úé¾BÖ ô óly !kõG óApãüqBGpÆBg úG lüBy !kõG Bø îéýÖpÆBg
ïoBù^ qôo ó@qA ïAlÞpø óBPuAk ûoBGok îø xBñzðAôo ïôk qôo BG úÞ kõG ÿoApßO RBÎõÂõìpÆBg úG lüBy Büô
Bø úPyAlðô Bø úPyAk !?îüpHg þG Ap^ .QyAk RôB×O oBßuA òèBu ÿBHüq þüAo@ úñd¾
.kpÞþì óBýG þOApËð Bø oBßuA îuApì qA lÏG QÎBu lñ^ úÞ QuA IèBW
Quk úG úÞþüBø úPyAlð úG ólýzülðA # þÚpy ÜzÎ ÿõG ô äðo BG ïlýñy úÞ ú`ð@ ô ûlñvüõð ÿA úGõÞkBG þ×Ç¿ì|# þðõürüõéO óApâByBíO kAlÏO úÞ ly ïçÎA rýð
ÙçOA rW lü@þì pËð úG òßíìpýÒ {ðkoô@ äðpíÞ þðBvðA QÖpÏì ó@ ok ô QyAk RôB×O úñýìq ok ÿkBüq RB×ýèBC O úÞ QuA ÿpÎBy ûkqõð úPynâ ëBu úG QHvð ëBvìA oBßuA
úPyAk úG .koAlð ÿA úXýPð þâkpvÖA ô QÚô pK ô BHüq ÿõâô Q×â kBü úG úÞ kõG ôo òüA qA .kõG okô koAk óApüA JkA óAoAlìBðô ApÏy þÖpÏì ëõÆ ok îÚo òüA úÞ kõG úPÖBü {øBÞ l¾ok
úG óBìq onâ ok úÞ kpÞ úWõO lüBG þüBø úÞ ïkBPÖA }A úÚõzÏì BG ÿlðBâ BíOBùì ÿBñÏì þÖBßyõì Ao óBð@oBS@rýð kõg ÿBø JBPÞ
úÞ êýèk òüA úGô îýñÞþíðpßÖ Bø ó@QýíøA BG rýð þâlðq úËdè òüpg@ BO ZAôkqA qA wK .QuA úÛGBu þG oBßuA iüoBO
þíð Ao Bø ó@olÚ lðoAk oApÚ óBìoBýPgA ok }A úÚõzÏì úG ÿqôo ôA .lðkõG îø oBñÞ ok ÜzÎ .QuA ûkpÞ pâByBíO îÚo òüpPzýG ûly pzPñì oBì@ ÜHÆ
xok þGkA úPyo ok ô QuA áAoA lèõPì úÞ ôA 5/46 úÞ QuA 2000 ëBu oBßuA úG ÉõGpì
.îýðAk :Q×â úG {ðAk ûBLu óBìq ok kõg Qìlg úG ûlðAõg ô lðkpÞ ByBíO Ao îuApì pâByBíO óõýéýì
qA ô QÖo þíýßc krð þðAõW ÿqôo lñüõâ þì ...QuBøúé¾BÖokpñø,òìJ¶ õg þñPyAk Quôk oBÞ ô lèBG þì þøBLu óAõñÎ 5/26 úÞ QuA ëBvìA úG ÉõGpì îÚo òüpPíÞ
îýßc .lýèBð Qhu ô kpÞ| QüBßy kõg pÛÖ îø qAoôk kBüqô îüqõu þì îø úG àükrð kBüq JçÛðAqA wK úÞ QuA ÿoBãð úìBðqôoôApãük
úðAôo AoôA ókq îéÚ ÿBW úGô lñPÖpâôA qA Ao ó@
| |:Q×â pK þâlðq qAp¿Phì eýÂõO òüA .lðkpÞ óAlðq
ô þyBG úPyAk îøok oArø ûk ÿoAk Quôk - IéÇì qôpìA úÞ QuA pÆBg òüA úG ôA ÿApWBì
:QuA òýñ^ ó@ ú¾çg úÞ ïlðAõg ôA qA þHèBW
?þyBG úPyAlð îz^ ïlyôBßXñÞ úÞ ïkq þì Ùpc ÿA úýÞpO àü BG|
îø Býðk úíø BG Ao kõg îz^ ôk !úð úÞ úPHèA -
| |?óApüABüQvøúýÞpOqABðæõìîupLGôAqA
.îñÞ þíð ÅõÎ Ap^ ïlýupK IXÏO BG .úýÞpO Q×â QcAo þéýg
úÂôBÏì îøokoArø Bø ûk BG Ao ó@?þ^ QéÛÎ -
| |?
?þñÞ þì ÿpÏy ïlýupK ! ûly òÖk úýÞpO ok óõ^ :Q×â
!îñÞ òýñ^ úÞ ïA ûly úðAõük pãì -
?oõÇ^ Ao kõg ÿBK ô Quk ô }õâ - !Qvýð léG ólðAõg Q×â ?ÿA ûlðAõg ôA qA
þìBËð ïlýupK ô îPÖo þüõÞBG kpÖ àü ÕApu
!râpø -
:Q×â îýßc BXñüA ok | | ?BíyqABüQuAþðApüA
ok îøok oArø Bøl¾ lðôAlg óõñÞA îø wK - úXñâ ok îø !QuBì qA úÞ QuA ïõéÏì kAk iuBK
rý^ lÚBÖ pâA ÿlñíOôpS pø úÞ úPyAnâ õO óBìAk
îø îøok oôpÞ oôpÞ BG ÿoAk õO úÞ lyBG þüBø | |.QuAûlyòÖkBXð@okîøûlì@BýðkúG
QüBßy îø qBG Bü@ !Qvýð Bø ó@ QÖBüok úG okBÚ

lüpýãG xBíO )|818(300-4793 ûoBíy BG ”þzHc lýÏu lídì“ ÿBø JBPÞQÖBüok ÿApG 10

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
úG ÁB¿PgA Ao óq þðBùW qôo ëBvìA kõG Üc
úXñßy ô Ýçy püq ok úÞ lðkAk þì þðApüA óBðq
qôo ÿBø úðBýG ok ûly fpÇì koAõì óAlðq ô

| |.lñzÞþìkBüpÖAoóqþðBùW

pg@qôo
pýhG }kBü

úG þèô kõHð ÿpùyõG úÞ ÿkpì #
úG qôpìA QyAk ÿA ûtüô úÚçÎ pùyõG
ó@oBPuAõg Bø ÿpùyõG ô QuõýK QülGA
oBâkBü úGpùyõG áBgokôA ûpßýK BO lðly | |!?þñÞþìúéâôÿoAk
.lðBíG úG îøAõg þì Alg qA ÈÛÖ ïoAlð úéâ pãük úð -
.ÿkpÞ oAlýG Apì úÞ løk ÿpPzýG RrÎ Bíy
pÞBy lðA |ûkAk AoõO ú`ð@pÆBg úGôôpG wK -
...}BG

îXñKqôo
ÿkAq@kBüpÖ

qôo boBì ûBì îPzø QHuBñì úG qôpìA #
þíuApì óBùW oBñÞ ô úyõâ ok óq þðBùW
ûoBG ok þðBñhu îuApì pø ok ô ly BKpG
þÎBíPWAoõìAok óBð@QÖpzýKô óBðq ÝõÛc

.ly kApüA

úÞ Qvýð >qAõñùy óõüBíø< rW þvÞ kpì òüA
ÿApýâ ô ÙôpÏì úÎõíXì 1350 ëBu ok
òýGoôk ÿõéW Ao >óBPvãñO óApýèk< þðõürüõéO
ok 1353 ëBu ok| |Ao ó@ ëBuôk qA wK ô kpG
{hK óApüA þéì óõürüõéO qA QívÚ ûkoBù^
ëBüpu òüA .QhýãðApG Ao óBãíø Rpýcô kpÞ
BýðBPüpG ÿoõOApLìA êGBÛì ok Ao| RAqoBHì iüoBO
úÛÇñì ok ô óApüA JõñW ok úÞ lðq þì Ýoô
óBßì ok rýð ó@ ÿoAkpHíéýÖ ô kAk ÿôo pùyõG

| |.QÖpâRoõ¾þÏÚAôÿBø
úG oõzÞ qA ZoBg ok BùèBu qAõñùy óõüBíø
úG òÆô ok QìBÚA Ýõy BG úÞ þðBìq BìA kpG þìpu
úÞ ÿqõu {O@ úSkBc àü ok QzâqBG oõzÞ
QgõuRlyúGkAkÿôo}Aþ¿hyúðBgok óqÝõÛcÿôBvOúßð@BGòýñ`íøîuApìòüAok
.Qynâok óBPuoBíýG úG ëBÛPðA qA wK ô îøqBG kõy þì QüBÎo BøoõzÞpPzýGok kpìô
ÿApGAoôAkõGoApÚúÞlðAúP×âôAàükrðóBPuôk }õâ úG kpìô óq ÿpGApG ïôrè óõìApýK þðBñhu
BìA lñøk ëBÛPðA óBíè@ úG Ðüpu úXèBÏì qA óApüA Bì oõzÞ ok ó@ ÿApWA úÞ lýuo

!kpßðqBGAoôARBXðûAoÿkBìRçßzì êù^qAlÏGóApüAóBðqúÞAp^.QuARBüoôpÂ
ôpùyõGúGqAõñùyóõüBíøúÞÿAúÚçÎêýèkúG lðA ûkpGôpÖ ÿoBHWA JBXcok Ao Bø ó@úÞ ëBu
úG QzâqBG ûAook úÞ ûkAõðBg kApÖA QyAkoAõèk Iéu Ao Bø ó@ þÎBíPWA ô ÿkpÖ ÿBø ÿkAq@ ô
ok ok ôA pßýK BO lðkAk kBùñzýK lñPvø óApüA îýPvøløByôlðAúPÖpãðïAo@îøqõñølðAûkpÞ
òÖk pùyõG oAõèk ok ÿoAõèk þéÎ wýüo úðBg ô lýÚ qA þüBøo ÿApG pýgA ÿBø úP×ø ok úÞ
VApýì óBìqBu pËð püq úðBg òüA óõ^ BìA kõy kõg ÝõÛc qA ÑBÖk úG úðõâoBíýG ÿBølñG
ô ÿoAkA RB×üpzO úG qBýð ô koAk oApÚ þãñøpÖ ok kõg óBW òPgAlðApÇg úG BGô lðA úPuBgpG
ûlðqBu BO ly òüA pG oApÚ koAk qõXì oôl¾ pGpuqAokB^ òükBýìokô þPýñìA óAoõìCBìpGApG
.kõyûkpLuáBgúGoAõèkokóBPvãñOóApýèk òüApGBñG .lñøk þì pu ÿkAq@ kBüpÖ ô óoAk þì

óApùO úéXì

òKAsok æBíPcA wK ?lupGpu óBPvýDo ókq Rp^ ëBcok ûly ëBc úG BO #
úðBg úGpùÊ lýPvðAõO|þì }BÞlýñÞôqo@ûly Bü ?QyAk lýøAõg þGõg þâlðq
wK ?lükpâpGoBÞpu ûoBGôkô lýðrG Rp^ ,lüoõhG ûkAõðBg BG AooBøBðô lüôpG
BO ÿrLy@ôpñøqA ØéPhì ÿBø|äñøpÖ .lýñÞþâlðq BýðBLuAok lüoAk Quôk
ok .Qvýð BñTPuA îø ólýGAõgô lñøk|þì ïBXðA îøqA RôB×Pì Aorý^ úíø ,}qoô
.îýñÞ|þì þÖpÏì Ao BýðkpuApuok ólýGAõg IýXÎ ÿBø|Qñu Bíy úG IéÇì òüA

ØéPhì ÿBø|oõzÞok ólýGAõg IýXÎ RAkBÎ

úÞ lðA ûkAk óBzð óBÛÛdì .lñðrG ûBOõÞô Ðüpu þðApãð ÿBø|àuôpÎ BG ólýGAõg ,æBíOAõâ
ÿoBýyõø ô þøkqBG oBÞ ïBãñø ûBOõÞ Rp^ àü Bø|àuôpÎ òüA òPyAnâ BG lýðAõO|þì ,lýPvø JpÇÃì Bü QcAoBð pâA ,æBíOAõâ ok óBüBì Qñu ÜHÆ
,lüõy|þìoAlýG lÏGqôo eH¾ þPÚô lðlÛPÏì Bø|ó@ .lüõy ïAo@ Bø|ó@ ÿôo ólýGAõgô óBPzèBGpüq
.løk|þì {üArÖA BÏÚAô Ao
õñðok ólýGAõg :àürßì .lðA ûkpÞ oôk Bíy qA Ao Bø|þðApãð úíø Bø|àuôpÎ
ok úÞ lñPvø QhHyõg BÏÚAô àürßì ïkpì

lññÞ|þì QcApPuA õñð
|

lñGAõg|þì óôpýG óBÞkõÞ,sôpð
ok Bø|ú`G îýñýHG úÞ Qvýð IýXÎ sôpðok

ólýzÞ w×ð úÞ lðlÛPÏì òülèAô .lðA ûlýGAõg úðBg qA óôpýG óBzñülèAô lük qA ZoBg ô úßvèBÞ àü xpO JAõg ,þèBG
ÿApG Bø|oõzÞ òüpO|òìA FrW sôpð úPHèA .lñÞ|þì QüõÛO Ao Bø|ó@ þñíüA îPvýu ,ûqBO ÿAõø ok ÜýíÎ JAõg úG Aq xpPuA ÐÚAõì ok BXð@ ïkpì .QuA ÿrðôlðA ok þèBG úG p¿dñì xpO JAõg

.lñyBG óBzüBø ú`G òPyAnâ BùñO óApãð úÞ Qvýð ÿqBýð ô Qvýâlðq .lðôo|þì
|

þìõíÎ ÿBø|óBßìok ókq Rp^ ,òKAs
Rp^ àü lñðAõPG úÞ BWpø kõy|þì UÎBG úÞ lðoAk þðæõÆoBývG ÿoBÞ RBÎBu kApÖA ,òKAsok

12

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D. ||
ákõÞoBñÞok ólýGAõg
American Board of Internal Medicine ô Bø|þüBßüpì@ pPzýG ÿApG lñ^pø

oBøBðqA lÏG Rp^ ,BýðBLuA
9 QÎBu BýðBLuA ok ÿkBÎ ÿoBÞ qôo àü
qA wLu ô 1:30 kôlc BO kõy|þì Ñôpy eH¾
QcApPuA òüA ok .lGBü|þì úìAkA Iy 8 BO 4:30
oBøBð ,lðôo|þì úðBg úG kApÖA þøBâp¿Î

.lñðq|þì Rp^ àü ô lðoõg|þì

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| ópÚ BO BìA ,QuA IýXÎ ÿqôpìA ÿBø|þüBýðBPüpG
ÐìAõW ok þPc ákõÞ oBñÞ ok ólýGAõg îøkqõð
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ Ao Qñu òüA ûqôpìA .kõG YüAo îø JpÒ þPÏñ¾
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ ûløBzì òýOæ ÿBßüpì@ ô BÛüpÖ@ ,Býu@ ok
îø ÿkBüq ÿBüArì RBÛýÛdO ÜHÆ úÞ îýñÞ|þì
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ
.koAk
ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG ||

BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # ØéPhì ÿBø|oõzÞok Bø|ú`G JAõg óBìq þãðBg RBðAõýc BG ólýGAõg ,Bßüpì@
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW puApu ÿBø|ú`G kõy|þì oõ¿O lñ^pø # lüAõÖ ûoBGok þÃÚBñPì RApËð úÞ þèBc ok
ç¾A BìA ,lðoAk þðBvßü BHüpÛPGAõg QÎBu Býðk òüA ,koAk kõWô þãðBg RBðAõýc BG ólýGAõg
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # Bø|þuopG .QuBø þüBßüpì@ ólýGAõg }ôo
qA l¾ok 70 qA {ýG úÞ løk|þì óBzð
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse BG lðoAk þâkAõðBg óAõýc úÞ þüBø|þüBßüpì@
.lñGAõg|þì Bø|ó@
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# ||
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # ûoõËñìlñ^ ÿBø|JAõg ÝBOA ,óBPvðBÓÖA
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # óBPvðBÓÖAok úðBâAlW JAõg ÝBOA ïõù×ì
ÿBø|kpGoBÞ úðBg ÿBø|ÝBOA .koAlð kõWô
QuõK ókpÞ RôApÆ Ao õPK ô àzO ólýGAõg QÚô .lðoAk þ×éPhì
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # ûoBGôk ô lñGAõg|þì ô lññÞ|þì òùK ÝBOA ØÞ
.lñÞ|þì ÐíW Ao ó@ eH¾
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok #
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # Ao à^õÞ ÿBø|ú`G JAõg óBìq .Qvýð oõÆ òüA
õì }rüo óBìok # :lýñÞ|þì ûløBzì püq ok
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # lñéø :Iy 7 BO 6:30 òýG
óBPvéãðA ,BýèApPuA ,lñéüqõýð :Iy 8 BO 7 òýG
,òýLýéýÖ ,AkBðBÞ ,ÿrðôlðA :Iy 9 BO 8 òýG
òý^ ,lñéüBO ,Bßüpì@
(818)343-0101 ,oõKBãñu ,ïBñPüô ,òKAs :Iy 10 BO 9 òýG
ÿrèBì
,óAõüBO ,þGõñW ûpÞ :Iy 10:30 BO 10 òýG
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406

13 corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO äñÞ äñø ,lñø

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

óBíø .lðkõG ÙôpÏì >þøBykBƒK ÿBƒøBƒÞBƒu< ûkqA{ýGok,qôoõðþðApüAïBðóBíøBG,qôoõð
þíÞ BG qôpìA úÞ lñPvø þøBykBK ÿBøBÞBu< kõyþìúPÖpâòzWóBùWoõzÞ
.>áBu þÞ< óBíø Bü >áBuBÞ< lðA ûly pýýÓO
þìApâ Ao qôoõð ,iüoBO qBÒ@ óBíø qA ïAõÚA òüA .qôoõð ô QuA ûlƒì@ oBƒùG àƒñüA #
ûlýuo þìkpì úG qôpìA Qñu òüA .lñPyAk þì iüoBO ëõÆ úG ÿpíÎ úÞ þðAõW qôoõƒð
þDBüo@ Ao Bùð@ kõy|þíð ÿkAtð pËð qA úÞ QuA pOpýK ,ûly úPgBñy iüoBO qA þPc ,koAk
!lñPvø koq ô lý×u kAtð qA þHýÞpO úßéG QvðAk
ú^ qA ô ûlì@ BXÞ qA ô Qvý^ qôoõð BìA ô !QuA
ÿBø Qéì ûp×u pu pG óApüApG ûôçÎ qôoõð
?QuA ûly oAlülK þðBìq úzüo Bü úÞ þüBø|Qéì , lñýzð þì rýð ÿpãük
ÿBøoôBG ok úzüo úÞ QuA þPñƒu qôoõƒð ÿoõÆApLìA qA þzhG þðBìq Bü ô lðoAk þðApüA kAtð
úPÖpâ úíz^pu ó@qAô úPyAk óBPuBG óBýDBüo@
.lðA ûkõG óApüA þãñøpÖ
.QuA ,óBXüBGom@ ÿBøoõzÞ ok Ao qôoõð ûqôpìA
óBßì ,þuBñy úñüpük ÿBø þuopG ÿBñHìpG ,óBƒPvñíÞpƒO ,óBƒPvðBƒƒÓƒÖA ,ÝApƒƒÎ ,úƒƒýƒÞpƒƒO
QuA úPyAk oApÚ >úWô óApDA< ok óBýDBüo@ þé¾A
ÿBø Qyk ok lüBG kBüq oBývG ëBíPcA úG úÞ
.lyBG ûkõG ÿpHýu þGpÒ JõñW ô úýuôo þGõñW
ô þðæõÆ ô kpu ÿBø óBPvìq BG þüBø|òýìqpu

.lñéG ÿBø|Iy
Bü >îvýDApPýì< lñðBì þüBø òýD@ {üAlýK
þÏýHÆqBýð ûlýDAq ,{O@ úG ïApPcA ,þPupKpùì

lýuo ûAoqA úèBuóAoArø óAõW òüAqôoõð

ok {O@ þDBñyôo ô Bìpâ ô lýyoõg {GBO úG pGoBG òýPvhðqôoõð ô þðBHè@ óBƒPvÚArƒÚ ,óBƒPvßGqA ,óBƒPurƒýÚpƒÚ
BupÖ QÚBÆ ÿBø óBPvìq ô pýukpu ÿBø|òýìqpu lükqBGoôBG ÿBñHì .lðpýâ þì òzW ô úPyAk þìApâ óBPvßýWBO
úÞ kõy fpÇì {upK òüA ÿoBývG ÿApG lüBy
.QuA ûkõG þðæõÆ ô ô þðBHè@Büô óBPvÚArÚ lñðBì þDBøoõzÞ óBñÞBu
ûkqAôk úG Ao ëBu àü ,òýPvhð óBýDBüo@ òüA ô óBPvñíÞpOô úýÞpO lñðBì óBGq ápO ÿBøoõzÞ
þÚBG qôo |5 ô lðkpÞ þì îývÛO ûqôo þu ûBì qA óBÞBýð fAôoA þPHvð ú^ ,óBPvÚArÚô óBPurýÚpÚô óBPvßGqA
ó@ok úÞ lñPvðAk þì þulÛì ÿBøqôo Ao ûlðBì êßy óBâlðBìqBG ûBOõÞ eýÂõO lñ^ ?lðoAkqôoõð þðApüA Qñu BG
óBâlðBìqBG qA lükqBG ÿApG óBÞBýð fAôoA Bøqôo
kBÛPÎA óBPuBG óBýðApüA .lðlì@ þì òýìq úG kõg QÖpâ .lñÞ þì oBßy@ Ao QHvð òüA
Ao óBâlðBìqBG þâlðq ÐÂô fAôoA pƒâA lƒñPyAk ok úßñüA pG ûôçÎ .îýñÞ þì qBÒ@ úýÞpO qA
ô ûly óBìkBy lðlük þì {hG QüBÂo ô Jõg óBGq ô þðApüA äñøpÖ ,oôk úPynâ ÿBƒø ópƒÚ
QùW òýíø úG .lñPzâ þì qBG >wükpK< úG ô þðBíTÎ ÿoõÆApLìAok þÇévì äñøpÖ þuoBÖ
þâlðq êdì ,óBÞBýð fAôoA þðBìkBy ÿApG ïkpì pýÓ¾ ÿBýu@ok þÚõXéu þøBykBK ó@qA {ýK
úýÞpO ïkpì qA þíýËÎ {ƒhG ,kõƒG >úƒýÞpƒO<
xBHè ô {×Þ ,lðkpÞ|þì IOpì ô rýíO Ao kõg ÿBøkAtðqA ÿkAtðpËðqA úÞ lñPvø BøkpÞ þðõñÞ
ÿBø þðkoõg kõg ûp×upGô lðlýyõK þì >õð< úG Ao ÿqôoõð Qñu ô lðõy þì þÛéO þƒðApƒüA
.lðkBùð|þì AoAõâ ô nünè ô Jõg .lðoAk þì xBK Rly
õðôoBùG ólýuo ApÖ BG ly ûApíø kBÛPÎA òüA
,QgBu oAlülK Ao ÿqôoõð Qñu ô ëBu óly ûBXñK ô l¾ àü BO óBXüBGom@ ÿoõƒùíW
pG ô úPÖBü úìAkA QuA ëBu óAoArø úƒÞ þƒPñu ó@ ïkpì ô kõG óApüA áBg qA þzhG {ýK ëBu
oAluBK óApüA óBXüBGom@ ïkpƒì lƒñðBƒì Qƒuok
.QuA ûly ûkôrÖA ó@ ÿBø|þDBHüq .lñPvø kõg þðApüA ÿkAlWA ô FBG@ ÿBø|Qñu
þüBøoõzÞ ïBíO ok QuBXñüA IèBW úPßð ô óBPvßGqA ô óBPvñíÞpO lñðBì þüBø òýìqpu
òzW òüA ,lðoAk þì þìApâ Ao ÿqôoõð Qñu úÞ qA þüBø {hG {ýK ópÚôk þßü BO óBPurýÚpÚ
þì >qôoõð< þuoBK ïBƒð óBƒíø BƒG Ao Qƒñu ô úPuk àü .lƒðkõƒG úƒPuk ôk >BƒøBƒÞBƒu< .lðkõG þðApüA þãñøpÖ rÞApì ÿBø ópÚ ok ô lðkõG óApüA oõzÞ ô óApüA áBg
.lñðAõg ÿoõÆApLìA ÿApG úzýíø úÞ {Þpu ô þƒzcô äñøpÖ ÿBø úzüo ,óBPvÚArÚ koõì ok BìAô àñüAô kõG îÞBc Bùð@pG þðApüA äñøpÖ ÿkBíPì 16
þì úP×â þPcô lðkpÞ þì kBXüA QícArì óApüA qBÒ@ úG oõzÞ ô òýìqpu òüA ok ó@ mõ×ð ô þðApüA þðApüA ,ó@ óBìkpì äñøpÖ qA åorG þzhG rýð
ûkôrÖA ÿqôoõð ÿBø îuo úG Bø ópÚ ëõÆok ô ly úPzÞ Bùð@ BG kpHð ok pýHÞ }oõÞ kõy qA .luo þì þzñìBhø ÿoõÆApLìA {ƒüAlƒýƒK àñüA úÞ AoBhGô lñÚpíu lñðBì þüBøpùy .QuA
qA þƒßü >òƒýu Qƒ×ø< ûpƒ×ƒu .QƒƒuA ûlƒƒy óBøBykBK qA úÞ lðkõG þDBøBÞBu pãük úƒPuk ïAõÚA þèBíy ÜÆBñì ok òÞBu þDBüo@ ïAõÚA úéíW òüpPâorGqA þðBìq ,lðA úPÖpâoApÚ óBPvßGqAok
þì úP×â .QuA ÿqôoõð ÿBø Qñu òüpOBHüq Bü >áBu þÞ< úG úÞ lðkpG|þì óBìpÖ þƒðApƒüA
Q×ø ïçuA qA {ýK ô úPynâok òýu Q×ø ,kõy .lðkõG >BÞBu<

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY ENTER

ÿÈþu¾õõõO¿ñþÏgßìÿüoþBø}xßqõçýìÞ@ð

ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok wýâ ô óAlý×u {üo ô BøpPâorG oAlük úG òýu Q×ø ûp×u pG æ« õíÏì .QuA ûkõG òýy
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì ôlñüõâþìàüpHOAoqôoõðôlðôoþìóAlý×u þDAnÒ Bü ô þñPuo Q×ø qA þüBø|úðõíð ,þé¾A
ûBãzðAk þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master ok.lñøkþìÿlýÎóBðAõWúGrýðóBâkoõhèBu úÞlðkAkþìoApÚkõGûlyúýùOþñPuoàüBGúÞ
úPvy Bø þñíykô Bø úñýÞoBùGqBÒ@BGôqôoõð þÛéO ÿqoôBzÞpìAok QÞpG ÿApG BÂBÛO þÎõð
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG AoþñíykôúñýÞlññÞþì}çOkApÖAôkõyþì ,pýu ,xlÎ Bü ïlñâ ûrHu lñðBì .ly þì

(310) 446-8724 .lññÞêülHOþPuôkúG JApy òýy Q×ø ok úÞ( úÞpu ,Iýu ,ÝBíu
oAlükúGqôoõðQvhðqôookêýìBÖôïAõÚA ô kõy þì úýùO ïlñâ úzüo qA úÞ õñíu )kõG
ÿrürÎúPynâëBuëõÆokúÞlðôoþìþðBvÞ êýßzO þé¾A FArWA úÞ BùñüA oBñÞ ok .êHñu
ûpÆBg qA þßü qôoõð .lðA|ûkAk Quk qA Ao lñðBìrýðþüBørý^QuAòýuQ×øûp×uûlñøk

.QuA þðAõWõð ô þÞkõÞ ÿBøqôo òüpOrýãðA YðoBð ,úßu ,úñü@ ,þøBì äñO ,þHønì JBPÞ
ÿA|úðõâ úG Bì úíø fôo ô òøm ok úÞ þOApÆBg .lñøk|þìoApÚrýðAo...ôlñ×uA,J@óôok
Ao qôoõð .QuA ûlükpâ oBâlðBì ô ûly àc ÿrHu ïkpì þé¾A áAoõgqôoõð lýÎ Iy
úG þPuok úG Ao BHüq Qñu òüA ô îüoAlG þìApâ þupPukúÞÉBÛðþgpGokBìAQuAþøBìBGõéK

.îýñÞêÛPñìkõgqAlÏGêvðôóAlðqpÖ òürãüBW ÿpãük ÿBøAnÒ kõG êßzì þøBì úG
.kBGqôoõðóBOqôopøôqôpýKóBOqôoõð ÿBø Qñu òüpOBHüq qA þßü .QuA ûly

æ« õíÏì BøpO óAõW ,QuA lükqBGô lük ÿqôoõð

17

óApùO úéXì

êâþéÎ lðqpÖ òükpÖ þéÎ lídì #|
þvíy 1309 òükoôpÖ îøkrðByok òükpÖ
pñø êøA ô ÈuõPì ûkAõðBg àü ok
ok ô lì@Býðk úG qBHùy óBGBýg þèAõcok
ÿlýyoõg1379 òükoôpÖ îølXýø Iy
RõÖ óApùOok þâlðq ëBu kBP×ø qA wK

.kpÞ

ÿBùìBð úG okApG ôk ÿAoAk òükpÖ
)þñOBð( òükpÖ ZpüA ô )þñO(òükpÖ xBHÎ

”òükpÖ“ kBü ûlðqqôo kAq kBü úG
"òükpÖ þéÎ lídì|" úìBñýâlðqqA ÿA ú¾çg

àüþKokôkoô@ÿôopPèBøôàýPuBñíüs ôA.kõGoBßyqoôàüòükpÖúÞîüõãGlüBG }ôBýu )úèBu44( lýÏu ÿBùìBð
áolìngABGôA.koô@ÿôoþPzÞúGÝB×OA 1333 ëBu ok óBùW þPzÞ óBìpùÚ IDBð úñì@)úèBu40( ú×ÆBÎ )úèBu42( êøA òükpÖ .QuA þñOBð pøAõg àü ô
ÿôpýð oAk úWokô QÖo ÿqBGpu úG îéLük oõÆúGúðkpÞÑôpyëBHOõÖqAAlPGAôA.kõG rýðôÿpPgkûõð4Bùð@qAôQuA)úèBu27( òükpÖ þéÎ lídì QuA RAôApg ÿBPuôo
ZAôkqA þãèBu18 òu ok ô ly þüAõø ,Bñy úG ëBHOõÖ qA wK ô ÿA úÖpc úìAkA ok .QuA ûlðBì BXG ÿpvK ÿ ûõð 2 úG| )pPgkôkôpvKôk( lðqpÖoBù^ ÿAoAk

.QyAk úìAkA píÎ óBüBK BO úÞkõíð
ôA ÿpñø ÿõãèAô úÚ|çÎ koõìpãüqBG
àéì p¾Bð ÈuõOôA .kõG þÏýÇì àéì p¾Bð
RBýc J@ úíz^ îéýÖok ÿqBG BG ô þÏýÇì
ÿqBG BG òükpÖ .ly óApüA ÿBíñýu koAô
úíýð kBüpÖ ô QuA òyôo AkpÖ(ÿBø îéýÖok
”óBý`ÞBg êDõìBu“ þðAkpâoBÞ úG)Iy
òüpPyôpÖpK ô òüpPùG óAõñÎ QvðAõO úÞ
òükpÖ .lñÞ kõg ó@qA Ao ëBu îéýÖ
ó@ kõgô úýùO Ao {íéýÖ òýèôA 1341ëBuok
fpÇì ÿBø|îéýÖ qA .QuA ûkpÞ þðAkpâoBÞ Ao
úG ”oBËPðA êcBu“ îéýÖ úG óAõO|þì ôA
.kpÞ ûoByA ”þíuBü àìBýu“ þðAkpâoBÞ
ÿBÚ@ îéýÖok ÿqBG BG 1343ëBu ok òükpÖ
ÿBíñýu koAô Ao ÿlülW MýO ,îPvýG ópÚ
ok ÿqBG BG 1343 ëBu ok òükpÖ .kpÞ óApüA
”Bø|óBvðA“ ô ”óôoBÚ Yñâ“ :óõ^ ÿBø|îéýÖ
ÿBíñýu ëôA kpì IÛè ”úðBgkôo pývì“ ô
jp^“ îéýÖ ok ôA .koô@ QulG Ao óApüA
îéýÖ àü ÿ ûly ÿqBuqBG úÞ ”àéÖô
ô þðAkpâoBÞ úG ûoAoô@ ÿlñø(ÿlñø
þðAkpâoBÞ úG)kõG oõKBÞ ZAo ÿpãüqBG

18

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
19
îéýÖokÈÛÖòükpÖòüAqAlÏG.lyxBLu 1347 ëBu ok .kpÞ ÿqBG ”pHøo pGB¾“
ó@ óAkpâoBÞô ûlññÞ úýùO kõg úÞ þüBø ,ÿlñø óBPuAk àü qA ûkB×PuA BG òükpÖ
úGóAõO|þìBø|îéýÖòüAqA.kpÞ|þìÿqBG,kõG Ao ”BùHéÚ óBÇéu“ oõùzì ô ÙôpÏì îéýÖ
oBHWëBuokôòì+îñùW:óõ^ÿBø|îéýÖ úGlÏGúGóBìqó@qA.kpÞÿqBGôþðAkpâoBÞ
úG 1352 qôoõð ok úÞ ÿoApÖ úgõW pu îéýÖòüA.lðkAkAoBùHéÚóBÇéuIÛèòükpÖ
ëBuok òükpÖ .lýuo ÿoô@ïBupu }ôpÖ òüpPùG ûrüBW ûlðpG ,xBLu ûoAõñzW ok
þüBø îéýÖ ok ô ly oBÞpK ûoBGôk 1353 kõg úG Ao kpì pãüqBG òüpPùGô îéýÖ
ok ôA kpÞ ÿqBG BøoõWBð ô kpíðAõW óõ^ ÿApG òükpÖ ëBu óBíøok .kAk ÁB¿PgA
Qý¿hy BG ërÒ îéýÖ ok 1355 ëBu |æBcô“ ïBð úG ópPuô îéýÖ àü ok ÿqBG
îéýÖ òüpg@ .kõíð {Ûð ÿB×üA þOôB×Pì ïBð BG óApüAok úÞ ”oBLvG Alg úG Ao Qcôo

BýèBPüA úG lì@ok {üBíð úG {ßG úðAkpì
òükpÖ úÞ QuA ó@ úWõO êGBÚ úPßð .QÖo
ÿoõùzì óBâoBPu oBñÞ ok îéýÖ òüA ok
ô kpÞ ÿqBG ”þðBì ûoõOAô þPvOõýGBÖ“ óõ^
óBâoBPu òüA qA pO|æBG ôA ïBð sApPýO ok
,BýèBPüA qA QzâqBG qA wK òükpÖ.koAkoApÚ
Ao ”îéýÖ òükôpÖ“ ïBð úG þüõükõPuA
,òükpÖ úÞ QuA pÞm úG ïq|æ .kpÞ wýuBO
þèô .kõG rýð ”îéýÖ BýèAk“ õükõPuA IcB¾
úýùO îéýÖ òükôpÖ ok Ao Bø|îéýÖ úzýíø

.kpÞ|þì

kõg úÞ kõG BùðBíu@qApÖpG J|çÛðA qA êHÚôA
ûlùÎpG Ao ó@þâlññÞ úýùOô þðAkpâoBÞôA
òüpg@ ok J|çÛðA qA wK òükpÖ .QyAk
ïBð úG ÿokBÚ ZpüA úPgBu kõg îéýÖ
îéýÖ óBíø okô kõíð {Ûð B×üA Bø|þgqpG
îz^ úG óApüA ÿBíñýu qA òükpÖ iéO ÑAkô
oBÞ úG J|çÛðA qAlÏG òükpÖ .koõg|þì
ÿôo ÿkBñÚ oBÞ úG wLuô þyôpÖ }pÖ
óBùW þíýí¾ Quôk òükpÖ .koô@
ÿApG óBGpùì ÿolK ô kõG þPhO óAõéùK ok {ßG úðAkpì îéýÖ qA êHÚ òükpÖ
.kõG óB×ÏÃPvì|þìBcô kõg lðqpÖ oBù^ óBÖõÆ“ô ”óApùOqA ÿkpì óõ^“ ÿBùíéýÖ
àü qA Ao óApüA ok òükpÖ RõÖ pHg Bì BìA ,lyúPgBuóBñHèokôkpøúÞ”ApPKqApÖpG
.îülýñyúðBãýGõükAo úG 48 ëBu qA òükpÖ .kpÞ þñüpÖ@ {Ûð
qA òükpÖ åpìqA wK Bø|úìBðqôopPýO 1349 ëBuok .QgAkpK rýð þâlññÞ úýùO
:óApüA Bíñýu óApãüqBG óBGq }ôpÖpK îéýÖ úuok ÿqBGô þðAkpâoBÞ úG
úG þvÞ pãük :þhüBzì lýzíW úßu–òüoq p¿Ú :ÿBø ïBð úG ëBu
0luo|þíðôAQýGõHdì Bøkpì ú^õÞ–îz^ úu RõÚBü–wðBy
qA Ao òükpÖ ïBð îýðAõO|þíð :ÿp×Ëì lýXì îéýÖ ok òükpÖ ,1350ëBuok .kpÞ ûoByA
0îýñÞAlWóApüA ÿBíñýu óApüA ápPzì ëõ¿dì ”RkBÏu ÿBíø“
ok ÿqBG BG îéýÖ òüAok úÞ kpÞ ÿqBG lñøô
qA pO|JõHdì òükpÖ :þìBËPðA úéèA RrÎ .kôrÖA kõg QýGõHdì pG lñø óBâoBPu oBñÞ
0úzýíø úGïByôeH¾ïBðBGóBPuôlñøokîéýÖòüA
0kõG ûlülK àü òükpÖ :kAo ZpüA óõ^ ÿBø|îéýÖ ok òükpÖ .lì@ok {üBíð
qA ”lXñu Qgok qAo“ ô ”îzg ûBâ kBÏýì“
þâlðqoAkBÖôô kõG ÜzÎ kpìôA rýð þíOBc qA ”êíy BGBG“ ô ïlÛì ë|çW
QvüpâóAõO|þì Alg kpì òüpG ÿo@ êíy BGBG îéýÖ 0QuA ûkpÞ þñüpÖ@ {Ûð

ûoAõñzW qA ëBu îéýÖ òýìôk ûrüBW ûlðpG

óApùO úéXì

ÜÆBñì òüpO|áBñupOô òüpOqõìpìqA
IýXÎ ÿBø|RBÒõuô BøAnÒ BO óApüA

pg@{hG

Bƒøpƒ×u úðõâòüAqA ëôA Ñõðok .QuAp×u ÑAõðA òüpO|JAnWqA þßü úðBüõWApWBìp×u #
óBƒyoAõƒük ô ok qA RBÖApg ô Bø|úðBvÖA úÞ þüBƒø|úƒHéÞô Bø|úÏéÚ ok ûpùèk xBvcA úƒGpƒXO
pø òPyAkpG úÞþüBøBW ok oõÃc Bü þíülÚ ÿBø|óBPuoõârƒýãðA|îƒø ô ÿBƒÃÖ ,lƒðrƒüo|þƒì
ô ôBßXñÞ úýcôo úÞ þðBvÞ ÿApG lðAõO|þì ,QuA pýâ|w×ð ô áBñupO óBy|ÿBýÖApÓW ok ïBâ
pG úHƒéÒ ÿApG }çO BG kõy|þì Ao óBXýø ,pãük Ñõð ok ô lyBG {hG|Rnè ,lðoAk IéÆ|óBXýø
ÿBø|ûok ô úéÚ úG kõϾ Bü ApWBìpK ÿBø|êãñW {üBíýK ,Bøkôo îÆçO ok QÏýHÆ ÿBø|RolÚ
{Îõð ôk pø qA îø ó@,úðBüõWApWBì ÿBøp×u þøAo oBG òüA îø Bì .kpÞ úGpXO oõHÏèA|IϾ
.lüõy ûApíø óApùO úéXì BG ...BO óBPuoõâqAô Bø|}B×goBÒ BO Yñâú^BüokqA .îüA|ûly
| | ÿpãykpâúÛÇñì òüpO|áBñupO òW äüo |* * *|
úÛÇñì úG QuA ÜéÏPì óApüA ÿpãykpâ úÛÇñì òüpO|áBñupO ô òüpOrýì@oApuA ,òüpOrýãðA|Q×ãy
kõWõìpø úÞ òýãíùu ÿBø|ÝçOBG BG >òW äüo< ïBð úG þðBGBýGô óApùO ÿpPìõéýÞ 170ok ÿpüõÞ þìApâûlñðAõg Bíy úGô ûly JBhPðA þèAõPì úP×ø lñ^ ÿApG IéÇì òüA| lýyBG úPyAk úWõO
QuA ûkAk ÿôo úÛÇñì òüA ok ÿoBývG ûlzð úýWõO ô iuBK|þG RBÚB×OA .lðBzÞ|þì åpì úG Ao ÿA|ûlðq koõì ok BO lüoAk Íõ×dì kõg ÿApG BíPc Ao óApùO úéXì ÿBø ûoBíy òüA úÞ îýñÞþì }oB×u
UéTì óAõñÎ úÞ þüBW BO QuA ûkõG ÿoBývG ûlðq RAkõWõì òÖk ô êPÚ êdì úÛÇñì òüA ÿBøoArßíð ô
ok ,ÐGpìpPìõéýÞ 3800 kôlc þPÏuô BG >òW äüo< püõÞ !lðA|ûkAk QHvð ó@ úG Ao óApüA ÿAkõìpG | .lýDBíð ÑõWo Bùð@úGqBýð
|* * *|

.koAk oApÚ ÝlñW pùy úG àükrð ô óBñíu JõñW ok püõÞ Qyk JpÒ ô þGpÒ JõñW
lýñÞ|þì AlýK ÿkBüq RBýDrW BG êìBÞ RBÎçÆA ÿqBXì ÿBÃÖok kõWõì RBd×¾ úíø òýGok
úíø qA lñPvì îéýÖ àü ólük ,lýupPG Bü lýñÞ ÿkoõðpüõÞ Qvýð ïqæ úÛÇñì òüA úGp×u ÿApG þèô
,úd×¾òüAokúÞQuAóBíýKôpKôêìBÞúd×¾àüxok@|farvinews.com |.QuApPùGrý^
qA lÏG «BÏÇÚ úÞ ûly úPyAnâ {üBíð úG òW äüoqA IèBWô ûBOõÞ ÿlñPvì ,RBÎçÆA úíøoBñÞok
.QyAk lýøAõg ó@ úG p×u ÿApG ÿpPzýG óBXýø ó@ ólük

konâ|þì òW äüopüõÞok úÞáBñupO þðBPuAk
kBG J¶ pÛÎ

Büoõcólì@qAêHÚ.ûlyúGApgúÞQuBø|ëBukBG@koô.QuAkBG@koôàükrðóBKõ^ÿBPuôo|« |
úÞ äñu úüpâok úñWA lñüõâ|þì .lðkõG ûkpÞ ápO Ao óBzüBø|úðBg Bø|ÿkBG@koô ,oAq|òW úG àyoAô
oôk ÿBøpùy ô BøBPuôo úG kBG@koô qA ïkpì îÞ|îÞ .lðly|þì ûlük kBüq ,QuBø|ûoAõük ô kBG@koô òýG
ÙApÆA ó@úÞ Ao þñW ,lðA|ûlyoAq|òW òÞBu àyoAô Büoõc úÞ ÿqôoqA BìA .lðkpÞ bõÞ àükrðô

.lðA|ûlülð ,lñÞ þâlðq
ÐíW Ao óBy|þâlðqô lðlyoAkpHg BXð@ok àyoA kõWôqA Bø|òW úíø úÞ QuA òEíÇì Büoõc
RkõW òýðqBð úPyõð >kBG|JpÛÎ< óBìo îPzø ê¿Ö qA Bø|úéíW òüA >.pãük ÿBW lñPÖo ô lðkpÞ
UéTì úG úÞ ÿA|úÛÇñì ,oAq|òW JBhPðA BG ûlñvüõð úÞ Qzcô pðAs ok þðBìo ;lðA|ûly JBhPðA
ÿpPzýG þüApýâô QýGAnW kõgpSA úG {üBøApWBì ÑõÚô êdì óAõñÎ úG ,koAk Rpùy óApüA ÿAkõìpG
qA ûlýyõK ,ûly ÐÚAô àíð ú^Büok Ýpyô óBñíu JõñWok úÞ ÿpüõÞ úÛÇñì òüA .QuA ûlýzhG
ûkpÞ êülHO óBùW þcAõð òüpOoõHÏèA|IϾ qA þßü úG Ao ó@ úÞ QuA àíð ÿBø|ÝçOBG ô þñy ÿBø|úLO

| |.QuA
oõHÎ ó@ qA ÿpÖBvì ô óAôoBÞ aýø îülÚ oBâqôo qA úÞ QuA onâoAõyk ÿlc úG ,òW äüo
ÿBøkBíð ô BøõãèA|òùÞ úG ûtüô úWõO ô óBßì òüA JBhPðA BG úPvðAõO >kBG JpÛÎ< ûlñvüõð .ûkpÞ|þíð
| |.QvýðþðBu@oBÞRBýGkAokúWô|aýøúGúÞlñÞÜégáBñupOþðBPuAkþðApüAäñøpÖáBñÖõg
>îñýG|þì xõGBÞ ÿoAlýG ok< ô >äu îz^ ok< ÿBø|óBPuAk úÎõíXì ,óBìo òüA qA {ýK RkõW
òýðqBð JBPÞ òýíXñK >kBG JpÛÎ< .QuA ûkpÞ pzPñì Ao >lñ¿Úo|þì ÙpG ok Bø|úðAôpK< óBìo ô
óBPuAk ô QuA Qzcô pðAs ok ÿpSA îø >óBìôõy< .QuA ,>óBìôõy< ,ôA þéHÚ óBìo úìAkA ô RkõW

20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

úG pÖBvì|þGô àüoBO þuõGõOA BG þíéÏì ÿApG úÞ lñÞ|þì QüAôo Ao >Bvýíy Büoõc< ïBð úG ÿpPgk
áBñupOp×u àü RBÒõu ôó@óBñÞBuþÏÚAôQüõøúGþüBø|ÝB×OAþÆôkôo|þìóBìôõyïBðúGàüoBOôkpu,ûkq|iüþñýìqpu
RõO ûpýy BO ÔýW êãñWqA|* | QüAôoBüoõcþâlðqlÏGëBulñ^ÿBøApWBì,kBGJpÛÎóBìook.kpG|þìþK}kõgûoBGokþÛüBÛc
p×u koô@|Quk BùñO ,QuA ûlðBzÞ úHÚpÆ >ZpGpu< ÿBPuôo úG Ao Bíy ,þüõWApWBì wcpâA | |.kõy|þì
êãñW IüpÒô IýXÎ ÿBøAl¾ úGpXO qA lÏG .koAk kõWô BXð@ok úÞ Qvýð þéãñW ÔýW ÿAl¾ QívÚok .kõy|þì úPgBñy þGkA úðõâ òýíø BG pPzýG úÞ QuA ûlñvüõð RkõW Q×â óAõO|þì
|.lüõzðêÖBÒpùyòüAÁBgRBÒõuqAôlýñÞØÚõOþPhè¯ úHÚpÆokîýñÞ|þìkBùñzýK>ÔýW< þÃüpì ÿBøqôo ok Ao oAqkBG iýy pPzãðA àyoA pâA úP×â óAõyA< :ûlì@ >kBG JpÛÎ< qA ÿpãük
ëBc òýÎ ok ô ûríyõg oBývG lùy òüA .QuA úHÚpÆ lý×u RõO ûpýy Bíy úG Bì Qvhð kBùñzýK | |.konâ|þìpÇgqA,lñÞ{Puk
xlÛì qôo qA lÏG ô lðõy Èévì ôA pG BO lñü@|þì {ÒApu úG þñíüpøA ÿBøôpýð úÞ þüBøqôo óBíø
ô koô@|þì æBG koõg|þì ú^pø ,lñÞ|þì YñzO ,lñÞ|þì IO àyoA úP×â óAõyA .lññÞ kõg ûkpG AoôA
ïBíO îÞBc koôBýG JBO pâA úP×â .kõy|þì pünK|Iýu@ô ØýÏ ûqôolñ^ ÿkAqõð ólG lÚ {ðlG
ô lññÞ þßü úG Quk Bùð@ úíø úÞ lupO|þì Büoõc .kõG løAõg àPhG ô Qüp×Î ô úñWA ÿBø|òýìqpu
|>.lñüBýG àyoA ÕApu úG

IýXÎ ÿBø|ïBð BG þðApüA ÿBøAnÒ
þðBù×¾A ò„ üpýy ,}pO úíhü|* |

ïBð úG IýXÎ þüAnÒ úüôkA ô pßy ,YðpG ,lñ×uõâ Qyõâ ,úG ,õè@koq ,þðBÚpGõè@ qA þHýÞpO
ÙçgpG QuA þðBù×¾A ÿBøAnÒ òüpO|þíülÚqA úÞ áAoõg òüA .QuA ûkAk êýßzO Ao }pO úíhü
úPhKpPíÞ Bøqôo òüA úÞ QuA êýèk òýíø úG lüByô QuA òüpýy úßéG ,Qvýð }pO BùñO|úð {ìBð
rýãðA|úuõuô lðAõO|þì }pO|úíhü RôB×Pì îÏÆ ólýz^ ,ûrì óBüõWApWBì ÿApG ,úíø òüA BG .kõy|þì
Ao õè@koq ô úG ,õè@ wLu ,lürLG J@ô úüôkA BG Ao Qyõâ AlPGA áAoõg òüA ókpÞ Quok ÿApG .lyBG
úécpì ok ô kõy ïpð «çìBÞ BO lýñÞ úÖBÂA Ao YðpG úécpì òüA ok ,lðrLG þíÞ BO lýñÞ úÖBÂA úíéGBÚ úG îø
YðpGô ûõýìqA þíýéc .kõy êc ó@okpßy BO lýøk RoApcpßy ûApíø úGô lýGõßG Ao AnÒ îøpg@

|.QuA þHýXÎ ÿAnÒ

}oApuAô }oõgõWpì|* |
úÞlýñÞóBdPìAAo}oõgõWpìB« íPcQuAþ×ñìBíyJAõWpâA?lüA|ûkoõgþulÎ}oõgæBcBO
,qBýK ,ÿlñ×uõâ Qyõâ êìBy }oõgõWpì úýèôA kAõì .QuA óBÛèBÆpùy þíülÚ ÿBøAnÒqA þßü
ó@ QhK ÿApG ô QuA ûoõÓG@ô úWõâ Jo ,óAp×Îq ,AoBhGõè@ ,þñýìq|Iýu ,õWpì óBíø Bü xlÎ
ÿApGûtüô|úG,ÿõÛìûpýyòüA.lýñÞêýìAoó@îøúðBdH¾óAõñÎúGóAõO|þìþPcúÞûkõG{hG|ÿspðA xlÎ úécpì òüAqA wK ,lðrK|þì J@ÿoAlÛìok wLuô ûkAk Q×O úüôkA ûApíø úG AoqBýKô Qyõâ
|.koAkBùð@}õøÿôopGþGõgpýSCBOúÞQuAþHuBñìoBývGþüAnÒûlÎô,óBÞkõÞ ,lzhG|þìáAoõgòüAúGAoïqæîÏÆõè@ôóAp×ÎqûApíøúGJoôúüôkAôàíðôûlyúÖBÂAúíéGBÚúG
lüphGrýðúÛÇñìòüAJõÒpìoBývGàzgRõOqAÿoAlÛìlýðAõO|þì,lý×uRõOûpýyoBñÞok QuBì ô ÿrHu ,õéK BG Ao }oõg òüA óBÛèBÆ ok .lP×ýG BW Jõg }oõg BO lññÞ|þì pH¾ pg@ ok
þèBÎ oBývG úÛÇñì òüA àzg RõO .kpÞ lýøAõhð úGpXO ,lýñßð óBdPìA úÞ þðBìq BO Ao ó@ Qý×ýÞ úÞ .lðoõg|þì
| |.QuARôB×PìÿolÚ,lüA|ûkpÞóBdPìAëBcúGBOúÞþüBø|RõOBGlýyBGòEíÇìôQuA
qA Ao úHÚpÆ ÁBg þPuk ÐüBñ¾ BO lýPvø oAnâô|Qzâ ô lüpg ÿApG ÿoAqBG ëBHðk úG îø pâA óBuApgqA þÒAkpu þâõO|* |
pPzýG .Qvýð ØÇè qA þèBg BXð@ úG òPÖo úÞ koAk kõWô úHÚpÆ ok åorG oAqBG àü ,lýñýHG àükrð kAõìIèBW{hGúÞQuAþGõñWóBuApgóBPuAþédìôûríyõgÿBøAnÒqA>þÒAkpuþâõO|« |
JnWkõgQíuúGAoóApãykpâôóApÖBvìpTÞAúÞQuAúHÚpÆlñìpñøóBðqúGÉõGpìþPukÐüBñ¾ Bø|þâõO pãük ô AnÒ òüA QhK ÿApG úÞ QuA ÿpüõÞ ÜÆBñì ûtüô þÞAoõg óqoA þÎõð ó@ úýèôA
|.QuAûkpÞ ô ÕAkqBýK BG Ao ûkpÞ|jp^ Qyõâ AlPGA þÒAkpu þâõO úýùO ÿApG .kôo|þìoBÞ úG )þðBPvìq ÿBø|}@(
| æBc .lyõXG IýÞpO òüA BO lñüArÖA|þì J@ÿoAlÛì wLu ,lñøk|þì Q×O úGõ^koqô ê×éÖô àíð
péø àýÞô fAôoA ûok|* | úíéGBÚok Ao àzÞ îøpg@úécpìok lññÞ|þì úÖBÂA AnÒ úG úPhK xlÎ BG Ao þÞAoõg óqoA ÿoAlÛì
îø lññÞ|þì p×u >Øég úÞpG< ÿBPuôo >fAôoA< ûok úG þüõWApWBì êýèk úG úÞ þüBùð@ þPc úG ÕAkqBýK ,ÕAkBñÏð ,ÕAkpýu BG nünè ÿAnÒ òüA .lðrK|þì îüçì RoApc ÿôoqBG Ao áAoõgô úPhüo
ô kpÞp×u îzÚ úG kõy|þìpãì .lðonãG ,îzÚ ûpürWok îø ó@,lüpg RnèqA þPcAo úG lñðAõO|þíð | .kõy|þì òýDrO àzÞ ô óAp×Îq ûApíø
?kpÞ B×PÞA fAôoA ûok ok þüõWApWBì úG ÈÛÖ
úÞ QuA ó@ ÿBìpg óApüA þGõñW ÿBøpùy pãük lñðBíø îzÚ ûpürW RBÒõu òüpO|îùìô òýèôA þðBìpÞÿôlÞoõXì|* |
îzÚ ûpürW úG úÞ QuA þðApãykpâô óApÖBvì ÿBø|QüõèôAqA þßü Bìpg lüpg .koAk þ×éPhì ÑAõðA ô ko@,Õpì|îhO ,lý×upýñK ,ôlÞ ó@úýèôA kAõìok úÞ QuA þðBìpÞ êý¾A ÿAnÒ àüôlÞoõXì
.lññÞ|þìp×u Õpì|îhOwLuôûkpÞûlðoAoBøôlÞAlPGAAnÒòüAókpÞQuokÿApG.kõy|þìûlükûlykpglüõy
oAlÖpÆpKô ûríyõgoBývG ÿBø|þðkoõg qA pãük þßü >péø< ïBð úG àýÞ þÎõð ,BìpgoBñÞok .lññÞ|þìIýÞpOBøôlÞBGAoó@ôûlyÉõéhìûqBOlüõyôko@îøÿpãükÙpÊok.lññÞ|þìúÖBÂAAo
ÿBPuôook úßñüA êýèk úG àýÞ òüA .lýGBýG Ao ó@lýðAõO|þì BXð@ÿBø|ûBãyôpÖpTÞAok úÞ ûkõG îzÚ ê×éÖôàíðBGpg@úécpìokôlñÞ|þìÿqBGAoþñyB^{ÛðûlyûlðopýñKAnÒòüAokúÞQuAIèBW
ÿBø|àýÞòüAqAþßüókpÞóBdPìABGkoAlðóBßìAôQuAûlyÙôpÏìïBðòüAúGkõy|þìúýùO>péø< |.kõyþüçÆBOlññÞ|þìjpu«çìBÞôúPhüoúGBPýøBìokAoõÞõÞúüBìæBckõy|þìúÖBÂAõÞõÞúG
.lüphð ó@ qA þüõéýÞ lñ^ ,ûríyõg
ÙôpÏì àýÞ ô Bìpg oBñÞ ok BìA.QuA îzÚ RBÒõu óAõñÎ úG þGõg JBhPðA >péø< àýÞ lüpg xõèlñÞqA }Aô|QzýG|* |
áByõKlüpgÿApGJõgl¿ÛìàüóAõñÎúGAoîzÚ,lðoAklüpgúGÿkBüqúÚçÎúÞþüBùð@,îzÚ þHýÞpOBGúÞAnÒòüA.QuAxõèlñÞûtüô|úGôóAolðqBìÿBøBPuôoþédìÿBøAnÒqA}Aô|QzýG
.QvøîøQíýÚ|óAqoAëBcòýÎokôkoAkÿkBüqÑõñOîzÚáByõK.lññÞ|þìJBhPðA ókpÞQuokÿApG.luo|þìpËðúGûríyõgôRôB×Pìkõy|þìQuokpýyôRBXürHuôRBGõHcqA

óBüBK ÿôkpâôúüôkAîølÏGúécpìok.lðrK|þìþñýìq|Iýuôpýy,ZBñ×uABGAorK|îýðxlÎ}Aô|QzýG
.lP×ýG BW «çìBÞ áAoõg BO lñøk|þì ûqBWA ô úPhüo úíéGBÚ ok Ao àíð ô ûlykpg
21

óApùO úéXì

ApvKô ApPgk þâlðqqA QÎBu24 |
óApüA ok

ApvK þâlðqqA QÎBu 24 ApPgk ëôA

.JAõg Qgo õO :eH¾8
õyBK qA úãñè úü ûoõg|þì ëôô îßü :eH¾9 oAõu ûkArøBy ÿBüôo ólük :eH¾5 #
}oAk áoBì ÿBø|{×Þ óôpýG ûk þì õPK püq qA .JAõgok IuApG
ok Qícq ûlìôA Izük þOoBK qA úyBK qõñø JAõg ok úÞ þÛzÎ Qvßy pSA ok :eH¾6
!!!ûlýzßð îzðkoô@ . ûpK|þì JAõg qA ûoõg|þì ûkArøBy ÙpÆ qA
úñýG þì úñÞ þì qBG ôok óBìBì :eH¾10 úg@ . óly ûkBì@ úG úñÞ|þì Ñôpy :eH¾7
eH¾ BO ïA ú`G úy RAlÖ okBì þùèA(úGAõg }pvK .ûoAk x|çÞ pùÊ 12 QÎBu
ûlük þì ôo }A úìBð óBüBK ÿAoBÞ {Puôk úðõg ê¿×ì úðBdH¾ ókoõg qA wK :eH¾8
!)úGAõhG úãük îßü îñßð }Al¾ ûoAk ûBñâ úG úñÞ|þì Ñôpy )óqô úÖBÂAõéýÞ 18 îÒo þéÎ(
Qíu ûpK þì BW qA :eH¾11 ô õPðBì ô JAoõW :qBýð koõì êüBuô ÿoô@ ÐíW
.)úGAõg qBG úÞ úð úâA(...þüõzPuk {üAo@ïqAõèô {üAo@ïqAõèô {üAo@ïqAõèô ØýÞ
BO 99 úñýG þì õzéüBGõì :pùÊ Bü eH¾12 ...ô {üAo@ ïqAõè ô
Býðõu ûo þì Yýâ }pu xA ïA xA BO 199 ëBÞ wýì pG ÿqBu püq xBvc RBýéíÎ qBÒ@ :eH¾9
...ô BPýG –qBñèA –|çüs–ÿqBð–qBñùG–AoBu –Aqo – .){üAo@ QùW( Roõ¾ ÿôo
þì äðq qBG ûôA òyBüpg@ îø QÞõy ô xlÚA ÿoBÞ ÙB¾ô ÿqBupüq RBýéíÎ :eH¾10
!lýGAõg îø úãük QÎBu úü úy þì !úéc ûAo òüpPùG QñéüBu ?ûoõg . koAk úìAkA QülW BG óBñ`íø þyBÛð ô
ØÏÂõyBK pùÊ úãñèokBìõyoAlýG óBW þéÎ îéâ pvK ?úGAõg qBGok ïk lìôA óBìBì :pùÊ1 ôluo|þìóBüBKúGQýÛÖõìBGëõyõÖôêýzýÖôÿoBÞrñèôþyBÛðô{üAo@RBýéíÎ:eH¾11
ôoõPK( þééééééééééééÎ óAAAAABW þéÎ... ûpG Qüpýzíy ÿBøôpGA úðõGoõÚ QðBìBì îéãyõg !BýñÞ|þì óõWóBìBìôkpÞþuopGúñýü@okØéPhìÿBüAôqqAQÎBuîýðRlìúGôo}kõgpPgkúßñüAqAwK
. úãük õyBK ,îGAõhG oArG !!óBìBì...A...)úzÞ þì . ûo|þì ûBãzðAk Qíu úG Alg lýìA úG ,QÖpâ }qA ØéPhì ÿBüAôq qA wßÎ BO 19
.oBøBð.....óAAAAAAAAAAAAABìBì:pùÊ2 .ûpýãG}kõgÿApGJõgÿBWúüBOúyþìx|çÞkoAôûpPgkôûlyÑôpyx|çÞ:pùÊ12
?õÞ ïA JAoõW óAAAABìBì :pùÊ3 wýÖ þèlñ¾ – ûBãzðAk pvK òüpOoAlèõK þPuk êÓG þèlñ¾ |«çTì . ûoAk þ×éPhì pýGBÏO Jõg ÿBW (
??aýüõu.... óAAAAAAAAAABìBì :p¿Î4 .) ... ô lyBG kpXì ô ëBu ô òu îÞ kBPuA úÞ þOoõ¾ ok :kBPuA BG wýÖ õO
ôoúðBPuôkóBvðAêíÎòüA{GAõSApGpPzýGApvK,þOAõé¾þzÞpÖBvì(...õOAòýèôA:p¿Î5 JAõW BO úy þì ZoBg x|çÞqA úéXÎ BGpPgkô úãðq|þìpPgk êüBGõì x|çÞ Èuô :pùÊ1
.)ólýìïBXðA úýÃÚ + ôo {Hzük ÿoBãPuAõg úýÃÚ úÞ QÎBu 1.5 qA lÏG óõW ûtýñì ô .ûlG ôo óõW ûtýñì
ÿôoqAÈÛÖîøoBÞòüAúPHèAóBGqx|çÞúßý^õÞþXG@ëBHðkûoþìóBìBìoõPukúG:p¿Î6 x|çÞ úãük BìA .úñÞ|þì ÐÇÚ ôo þyõâ kpÞ ØüpÏO }ApG ôo óõzÞpPzì Quôk þÛzÎ Qvßy
úP×ýð îéÚ qA þvÞ úÞ ûkpâ þì wýéK ÕAp^ êTì Bø|îz^ .þðq lük ÿApG úð ûk þì ïBXðA pøAõg úG úÚ|çÎ . ûly ïõíO
kBýG úèBu 10pvK àü úýÖBÞ ÈÛÖô ûk þì ïBXðA þPuôk óBvðA wcô RoBËð ÿApG îøoBÞ òüA úPHèA úPyAk úWõO .ûpýãG ûôrW x|çÞ ÿApvKqA þßüqA ûoõHXìpPgkô ûly ïõíO x|çÞ :pùÊ2
x|çÞ úíø òüA îøõO úÇéPhì x|çÞ ûo@.. úÞ úñÞ þì ú×gõzüoõßñÞ QzK pøAõg ,x|çÞ qA óôpýG !!!Qvýð êìBÞ ApPgk ûôrW úg@ .ûpýãG ûôrW ApPgk qA lüBHð pPgk òýyBG
!BXñüAÿBýGlüBGB« íPc .ûôrW QÖBüok QùW IuBñì wýÞ ÿõXPvW ok óBñ`íø pPgk :pùÊ3
úg@}AkAk(...úPyq úPÚôpük {íýðõupG kBýGõãG Alýè úG îuo þìõPGBvc úðõg úyBG |æBc .úðBg Qíu úG QÞpc ok lýìA Bð pPgk :p¿Î4
,òíùÖ|þíðõðõyAokApG kok úÞ Bø|pøAõg òüAqA óBìA....QuA úé¾BÖ Bì BG QÎBu2 }A úðõg úÞ óôA ûpPgk ÿBK ÿõéW úéìBÞ þéýg îyBø ûôrW úÞ ûoAlèõK pvK óõíø òýyBì úÏÖlßü :p¿Î5
.)...kAlìA ô àíÞ ûoB`ýG óõy okApG òðôk|þíð .{PðõupG úÞ kAõg|þì }qA ô úñÞ|þì rìpO
?òüoõÇ^àyoqJ@úüBG?þ^õO?þXG@QvýðóõOúñzOBíyîðBgAlýè:p¿Î7 Ùp¾ úG .ïôk rýì !!!ÜHðq êâ NBy þÖBÞ ok }BøBüôo ûkArøBy ûApíø úG pPgk :p¿Î6
rìpO úü úP×ýì ûAo Ðüpu ,óõW Alýèô }pøAõg úG ûk|þì ûoBýì îø BOôk ûoõg|þì }kõg kôq( .úu|çâ þGApýu
ÿôBc ëBíPuk QÖpâ }A|úzÛð úÞ îø BÚ@ þéÎ ,úzG ÿnÒBÞ ëBíPuk úG lñìqBýð óBW Alýè úÞ lüly .{Pðõuo|þì úðõg ïk BO pvK ô úðõg ûpG lüBG úãük pPgk :p¿Î7
BG ûk|þì eýWpO ûkq {ßzg úÞ Alýè ,þâlñìpy úíèBÎ úü BG )...úñÞ|þì îülÛO ôo êüBGõì ûoBíy ???úéìBÞóõOûôrWlýzhHGþPuAo:ûpvKóôAòýyBìqAólyûkBýKëBcokpPgk:JôpÒ8
. úñÞ áBK }õPðBì .ûpýâ|þì pvK qA ôo ûôrW ô lðõíð ûôrW ëkBHO ÿApG þèBXì ,òP×â òhu ÜzÎ qA olÛðA qôpìA
!!!....kõy|þìpükkôqú^....ÝApÖúËdèôAlýèúðõgïk:JôpÒ8 ôo{ðBìBìúürýùWþgpuêâþñý^ÙpÊBOúuúðBgokïByrýìólý^ëBcokpPgk:Iy9
...lðõ`ýK ôpøAõg wðAs@ BG ,xok@ òüA úG òýðõupG õíðBg òüA BÚ@ :Iy9 .)þÛyBÎ IÚAõÎ qA( úðõßy þì
.úðõì þì RApøBËO úýHy oôk qA ÈÛÖ Rõég þéýg úýðApìBÞ ÿBÖpÆ àý^õÞ þðõíùì úü :Iy10 !ópG BXÞ ûpvK óôA BG êvÎ ûBì úßñüA úG pß×O ëBc ok pPgk :Iy10
úãük þzÞ þì Qícq RA|úìBð óBüBK ÿApG olÛ^ ... QÖo ûAo oArø îèk ?ÿkõG BXÞ okBì :Iy2 .êvÎ ûBì úPÖo úñýG þì JAõg ûoAk pPgk :Iy2
þìõèôJAõhPgoõOxBHèBGïA|úPvgóBìBìúð?ÿpýãGóõWoõhGAnÒúíÛèúüBýGRApGûlðõíðóõW ØüpÏOõOqAþéÞïkrìBðÿApGúÞûkAksms ûpvKóôAúñýGþìôúyþìoAlýGûpPgk:eH¾5
ïkpì ÿBø|ú`G ,úøBãzðAk þ^ pø úñÞ QñÏè Alg lýGAõg AnÒ|þG qBG ûpýíG RokBì þùèA :okBì( úy úG pOkôq þíÞ lüBG pPgk qôpìA ô !!!QPñýHG ûBãzðAk kBýG òì BG qôpìA ûoAk Quôk þéýg .ïkpÞ
!!!)ÜýÛdO Iy pø ,xok úü ApG ópýuA !!!ly {Hý¿ð x|çÞ ok ÿpO|IuBñì ÿBW lüBy .kôpG ûBãzðAk
22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

23

ÑõHÇìBð ÿõG úðõã^ lðoAk óqoBù^ úíøóApùOúéXì
?îüpHG òýGqA Ao }pÖ

,xôkõgõÇuA ,wÞAoõG ,òüpýy|}õW lñðBì ÿkAõì BG ,lüoAlð Ao }pÖ òPvy l¿Ú pâA # Bü@ îPyAk Quôk oBývG AoõO þâlðq ok òì“ kõG ÿlñíOôpSpWBO ÿoBâqôo ÿqôo #
.lüpHG òýGqA Ao ó@ÑõHÇìBð ÿõG ”?lì@ þøAõg òì ûApíø p×u òüA ok pPzýG úíø qA Ao ïoBù^ óq . QyAk óq 4 úÞ
óApâRApøAõW BG ïAlì Ao ôA ô QyAk Quôk
ûkB×PuA }pÖ ÿApG úÞ þãðBg ÿBø|údüAo BXñüA ok þâlðq !úð úÞ úPHèA “ :Q×â óq .kpÞ|þì þüApünK ûríyõg ÿBøAnÒ ô QíýÚ
òýGqA Ao ...ô àLÞ ,þãðBg RBðAõýc ÿõG ,lýñÞ|þì îøAõg|þì õO qA lÏG òì ûqBO . QuA Jõg oBývG úG Ao Børý^ òüpPùG BùñO ô kõG {HÚApì oBývG
kpì IéÚ ”.îyBG }õg pPzýG ô îñÞ ZAôkqA ûoBGôk
.lðpG|þì .kAk|þì ôA
ô ûkõG þíupýÒ «ApTÞA ô pSõì ,óAqoA Bø|ó@ .kpÞ iü ôA úG ô QyAk Quôk þéýg îø Ao {ìõu óq
: Q×â ô koô@ôo ïôk óq úG pWBO kpì ûõéW ÿApG AoôA {üBø Quôk {ýK .kpÞ þì oBhPÖA
.lñPvø úýùO êGBÚ þPcAo|úG îø oBG òüA .ÿA|ûkpÞ àíÞ òì úG úzýíø õO“ ÿqôo úÞ QyAk ÿlüly úíøAô ú^pâ kpG|þì ÿpâ
”xôkõgõÇuA“ úzýíø qA lüBy ïoAk ÿlüly qBýð QßíÞ úG
”?þyBG òì ûApíø åpì ok þðAõO|þì ,pPzýG .koAnãG {üBùñO ô kôpG pãük ÿkpì BG ôA
úG kõg }õg ÿõG BG xôkõgõÇuA ÿBø|êâ koAk ÝpÖ pãük RBÏÖk BG oBG òüA “ :Q×â óq îø Ao {ìôk óq ôA úÞ QuA òüA QýÏÚAô
AkqõG ÐÚAô ok ô lñÞ|þì êíÎ }pÖ QðAoôkõDk óAõñÎ þG îvW ûApíø óBPuoõâ BO îðAõO|þì «BPüBùð òì . kõG óBGpùìoBývG þðqôA .QyAk|þì QuôkoBývG
þüõâ ”!î×uCBPì... ,åpì ok BìA îüBýG õO óBW þéßzìpøokkpì.kõGkpìIÚApìôóApãðB« íDAkúÞ
.QuA ûpâ BO kpÞ|þì àíÞ pWBO úG rýð ôA ô kpG|þì ûBñK ôA úG
BG åorG ÿA|úuBÞ êgAk Ao ûly kpg ÿBø|ê⯠.kq {O@ kpì IéÚ úG ÿA úÛÎB¾
Ao Éõéhì .lýñÞ IýÞpO òüpýy|}õW úðBíýK àü : koô@ kõg úG Ao ôA þüAl¾ òýc òýíø ok .lüBýG óôpýG ú¿íhì qA ô lüBzãG Ao }oBÞ
.lýñÞ pH¾ úÛýÚk 30 êÚAlc ,ûlýyBK }pÖ ÿôo pWBO ”ÿôpG úÞ BWpø ,îðBì|þì õO BG òì“ úÞ BðAõOôoAkBÖôoBývG þðq ,kpì ëôA óq BìA
ô pËð koõì ÿBW ókõG Ðýuô Roõ¾ ok ûly óAõhPuA ô QuõK úÞ kõG ëôA óq ,kpÞ {øBãð ÜÖõì ô ôA óly lñíOôpS þé¾A êìBÎ QÛýÛc ok
úðBíýK ôk ô ûly kpg êâ úðBíýK 1 qA õG Rly îÒ .lyBG ûkpÞ }oBíýG úünÓO Fõu oBãðA ,kõG .kõHð kpì úWõO koõì |ç« ¾A ,kõG þâlðqok {ðkõG
aýøô kõG ûkpÞ }õgBðô ûpýO Ao }kõWôpuApu kpì BìA kõG }pøõy ÜyBÎ IéÚ îýí¾ qA úßñüA BG
.lýñÞ ûkB×PuA òüpýy|}õW ïBíO úÞ ÿA úðBg ok Ao ôA kõWô Rolð úG pWBO
Iy ëõÆ ok QÎBu lñ^ Éõéhì lüoAnãG . kõG ûlðBíð þÚBG {üApG þÆBzð ô þüBHüq aýø «BHüpÛO ô kpÞ|þì wc kõG ôA BG {üBøoBÞ
.lýðrG þÚpG ôoBW wLu ,lðBíG þÚBG }pÖ ÿôo “ :Q×â ïAo@ô QgAlðA püq úG Ao }pu pWBO
xôkõgõÇuA ÿBø|êâ ,kpG þì òýG qA Ao lG ÿõG úßñüA pG ûô|çÎ rýð òüpýy|}õW BG Éõéhì òüA þì úWõO õO úG îPvðAõO|þì úÞ þüBøqôo ó@ lüBG .QyAlð ôA úG þùWõO
qA êHÚ ô kpÞ þÃüpì xBvcA kpì ÿqôo
.koAnâ|þì BW úG kõg qA Ao ûqBO êâ údüAo ”.ïkõG QHÚApì ô ïkpÞ úG .kpì løAõg ÿkôq úG úÞ lýíùÖ kõy pük úßð@
”wÞAoõG“ ! îüoAk óq oBù^ Bì úíø QÛýÛc ok kõg BGô lýzülðA kõg úÖpì þâlðqô kBüq þüAoAk
Qvýð îùì .QuBì ólG úÞ ïoBù^ óq :ØèA
ûkB×PuA qpÆ .QuA pSõì ô òíüA }pÖ ÿõG ókpG òýG qA ÿApG úÞ QuA þüBýéÚ àíð àü ,wÞAoõG QÚô þñßG ôA ókpÞ BHüq Ùp¾ ëõK ô óBìq olÛ^ : Q×â
Bø|ûBãyôpÖqA úðBg ókpÞrýíO ÿApG þíupýÒ ÿA|ûkBì óAõñÎ úG IéÒAô ûkõG òüpýy|}õW lñðBì ó@qA pãük ïpýíG pâA BìA ,ïoAk óq 4 óõñÞA òì“
.lñÞ|þì ápO AoõO ôA úíø qA ëôA ,åpì ûoB`ýG ô BùñO ú^ ,QyAk îøAõhð Ao þvÞ aýø
.QuA úýùO êGBÚ olÛ^pø .QuBì ÿBø|þüAoAk úÞ ïõu óq :J
wLu lýñÞpH¾ QÎBu lñ^ BO úÛýÚk 30 ,úXýPð òPÖpâ ÿApGô lýyBLG }pÖ ÿôo Ao wÞAoõG Quk úG ÿpýíG þPÚô lñyBG rürÎ QüApG îø !”ly îøAõg
lðrG Ùpc {ðBðq BG QÖpâ îýí¿O òüApGBñG
.lýðrG þÚpGôoBW .kBPÖA løAõg óApãük óq ÕApu úíøqA ëôA . lñßG ÿpßÖ {ýüBùñO ÿApGô
.QvýÖBÞ õG ókpG òýG qA ô JnW ÿApG þüBùñO úG wÞAoõG . lñPvø Bì óBPuôk ô ûkAõðBg úÞ ïôk óq :Z
ÿBW úG Ao xôkõgõÇuA ûly àzg ÿBø|êâ Bü ûly úýùO òÒôo lýðAõO|þì ëBc òýÎ ok ókpì QÚô ,lñyBG rürÎ ô þíýí¾ îø olÛ^ pø :Q×â ô QÖo ïoBù^
.lýñÞ úÖBÂA ÝõÖ oõPuk óBíø BG wÞAoõG úG òüpýy|}õW úíø qA ô ïoAk Quôk pPzýG úíø qA AoõO òì“
.lðBì lñøAõg RoBñÞ RoArì pu BO «BPüBùð QüApG Ao Bø|þPcAo ÑAõðA ô ïA|ûkpÞ úWõO õO úG pPzýG
:úPßð þG ó@ úG «BHèBÒ .QuBì fôo úÞ ëôA óq :k òì QHdì úíø òüA pGApG ok |æBc ,ïA|ûkoô@ îøApÖ
.lüoAk úãð oôk óBÞkõÞ xpPuk qA Ao kAõì ô ëõK ô òO Ùp¾ Ao kõg QÚô ïBíO ô îýùWõO
BìA QuBì ÿBø|ÿlñíðAõO òìBÂ ôA .îýñÞ|þì Quôk ”?îðBíð BùñO BO ÿõy|þì ûApíø òì BG åpì ok Bü@
úÞ ÿqôo BO îüA ûkpÞ {üBøo ûlðBìokô ØýÏ Bì àü òýíø ”râpø “ :Q×â QÎpu úG óq
ô RolÚ aýø pãük BìA lyBG Bì ûApíø QuA oApÚ
.kpÞ Bøo Ao kpì ô úíéÞ
.QuA ûlðBíð þÚBG {üApG þðAõO óq krð kõG úPvßy Rly úG úÞ þHéÚ BGoB^Bð

: Q×â ô QÖo ïõu

24

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Büo@RBìlg pýãýøBì ôk
ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG
ô úPzÞoBÞoBývG ÿpýãýøBì ,Bùð@qA þßü ,lðly ÿpýãýøBì ïqBÎ kpì ôk ÿqôo #
óApüA ÐÖBñì QÊB×c pPÖk úG ÉõGpì oõìA úýéÞïBXðA þøBì úPzÞoBÞpýãýøBì úÞoBG pø .QyAlð oBÞòüA qA ÿA úPyopu ÿpãük ô kõG pdHPì
QÚô ÑpuA ok ,þu .ÿk òPãñyAô ok lðBíG ûqBO ô pO| BO QgAlðA|þì iü qA pK ÙpÊ àü ok Ao ó@úé¾BÖ|çG ,kpÞ|þì lý¾ Ao þâorG
ó@ûoBGôk ,kpÞ|þì lý¾ åorG þøBì àü úGpXO þG pýãýøBì úÞoBG pø BìA .kõzð luBÖ ô
(310)234-9770
.QgAlðA|þì J@úG Ao
.ÿk òPãñyAô ok pPÖk úG úÏWApì óôlG úìBð QèBÞô Rlì ïBíO {Puôk lük|þì úÞ òüA qA ,kõG ApWBì òüA løBy Iy ïBãñø BO pdHPì pýãýøBì
lý¾ åorG þøBì þ^ pø Ap^ :lýupK ô ly rüpHè }pH¾ úuBÞ ïBXðApu lñÞ|þì ØéO Ao {PÚô
lý×u RoõLuBK
Mýy órýPýu ?ÿqAlðA|þì J@ ÿõO ûoBGôk þñÞ|þì
!ïoAk à^õÞ úGBO úü ÈÛÖ òì úßñüA ÿApG ,úìõéÏì Jõg :kAk JAõW úGpXO þG pýãýøBì
þðApüA RoõLuBK-| ô åorG êÒBzì ,åorG ÿBøBüöôo ,åorG ÿBø|úzÛð pýãýøBì òüA êTì rýð Bì ,RBÚôA þøBâ
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ - oBývG óBì|óBíüA Apüq .îýøk|þì wKqBG løk|þìoApÚ óBìoBýPgAok lðôAlg úÞ Ao þâorG ÿBø|Q¾pÖ
úýùO koAk ZBýPcA úÞ ÿrý^ BùñO lðAk|þíðôA Apüq ,îüpýâ|þìphvíO úG AopýãýøBì ó@Bì .QuA îÞ
kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| Ao óBì|óBíüA úÞ îüoAk þâkBì@ûqAlðA|ú^ BO óBìkõg lýðAk|þì Bü@,úíø òüA BG .QuApO|åorG úGBO àü
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-|
:úÞ lýñßð }õìApÖ ?îýñÞ ûkpPvâ
oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -| .lýü@pGó@ûoAkA ûlùÎqAlýðAõPðúÞlzhG|þíðBíyúGþPíÏðrâpølðôAlg

qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -| 1397õð ëBu êüõdO óBìq|
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ úHñy úu kAlìBG| úýðBS 28ô úÛýÚk 15 , 9 | QÎBu|
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA
wéXð@wè QÚô úG 2018 boBì 20
.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O úHñy úu úýðBS 29 úÛýÚk 45 ,7 QÎBu
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok -
óApùO QÚô úG 1396 lñ×uA 29 Iy|
þâlñøBñK ô ZAôkqA

(310)234-9770

1388 Westwood Blvd Ste. 202
25 Los Angeles, CA 90024

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

lèõO ûBì ô êÓy IuBñO

kõg ëBc úG lðoAk Quôk ô lðoAlð åorG ÿBøoBÞ ô Ø¿ñì ÿkApÖA Bùð@ .kõG lñøAõg óAoôBzì îø Bíy ÿApG þéÓy ú^ lýðAk|þì Bü@#
ÿpPùG úÇGAo óBW þG ïqAõè ô FBýyA BG Bùð@ .lñyBG lñìqBýð úÞ þüBø|êÓy ok ô lñPvø Ý|çgABG .ly lñøAõg ÜÖõì lýðAõO|þì Ao þüBøoBÞú^ ô QuA pO|IuBñì
úÚ|çÎ koõì ÿBø|êÓy !Bø|ïk@ BO lññÞ|þì oApÚpG lñøAõg ÜÖõì oBývG rýð QuA ÙB¿ðA ô RôBÃÚ RBÓýéHO ô pñø ,wüolO ,þøôpâ ÿBø|úðBuo
þulñùì ô pOõýLìBÞ ÿoArÖA ïpð ÿBøoBÞ Bùð@ ó@ûlùÎqA þGõg úG úÞ QuA þüBøoBÞ úéíWqA ?lýøk ïBXðA òüpüBuqApPùG
ô Bø|àýðBßì Bùð@ .QuA RBÎ|çÆA ÿoôBñÖ .ly lñðAõO|þì òýñ`íø Bùð@ .lñü@|þìpG òükoôpÖ
óBG@ ÿBøoBPuApüô ô wýDo ô pülì ,oõùíW|wýDo
.ly lñøAõg þGõg ÿBøoBÞpýíÏO ApâkpÖ oBývG ÿkApÖA ûBì òüA òülèõPì .lðõy ÿA|ûkBÏèA|ÝõÖ ,oBÞ ,þâlðq lðoAk Quôk ûBì òüA òülèõPì
òíùG kõg ïApì ô àHu úG lðoAk Quôk Bùð@ .lñPvø .lññÞ Yýùì ô ÑõñPì Ao kõg rý^ úíø...ô eüp×O
úG .lñßð QèBgk Bùð@ oBÞ ok þvÞ ô lññÞ oBÞ oõüpùy ÿApG ,lñPvø óBXýø ô ÑõñO ÜyBÎ úÞ BXð@ qA
ôpzýK ,ûAõg þÚpO ÿkApÖA ûBì òüA òülèõPì pu |æBG BÚ@ ô wýDo qA ,îüõãG ú¾|çg oõÆ ô úürXO“ ûBì òüA òülèõPì ï|çÞ úýßO ,þøôpâ ÿBø|úðBuo ,RBÓýéHO êTì þüBøoBÞ
QívÚ ok Bùð@ QuA pPùG .lñPvø pãð ûlñü@ô ,QÞpyóBvuõö ìlñðAõO|þìBùð@.lðp×ñPìòPyAk Qì|çÎ òýíø úG úWõO BG .QuA ”!òÞ êýédO òülèõPì .lñPvø IuBñì ÿoBíÏìô lì þcApÆ
ûkoBíâ oBÞ úG QÞpy þPupKpu ô ÿrüo|úìBðpG .lñyBG þGõg óAoôBzì ô óApülì ,óApWBO qBýð òüA lñðAõPG BO kõy ûkAk Bùð@ úG þüBøoBÞlüBG QuA QýÚ|çg lñìqBýð úÞ þüBøoBÞ ok òükoôpÖ
ëBÖ ,óBuBñy ûoBPu Bùð@ ,BùñüA pG ûô|çÎ .lðõy om@ FBÂoA êýédO ô ÜýÛdO ÿApG Ao kõg þðôok
,úéG .ly lñøAõg þGõg oBývG óBñýG|ÐèBÆ ô óBñýG ô RpÖBvì ÜyBÎ ûBì òüA òülèõPì ô RBzüBìq@ ,ÙBzPÞA ,RBÛýÛdO .lññÞ .kõG lñøAõg ÜÖõì oBývG
ÿpãð ûlñü@ lñðAõO|þì ïkpì püBu qA {ýG Bùð@ úG .lñPvø QHd¾ }õg oBývG ô þGBýPuôk IuBñì ÿBø|êÓy òüpPùG þßyrK RBÛýÛdO QzùHükoA
lñðAõO|þì Bø|þâtüôô RBý¾õ¿g òýíø pÆBg
.lññÞ Bùð@ .lðõy ÜÖõì þâlñyôpÖ êTì þüBøoBÞ ok .QuBùð@ ÿApG ÿoBGkpG ô pH¾ ÿBüok ûBì òüA òülèõPì
lñ×uA lñøAõg þÛÖõì óBGBüoAqBG ô óArüo|úìBðpG òýñ`íø pùì úG Ao ÿoBÞ úWpÖô ÐGBñì QuA þÖBÞ ÈÛÖ .lñPvø
þGõg oBývG ÿBøôo|úèBHðk ûBì òüA òülèõPì ÑõWo JBGoA ô ÿpPzì BG úÞ ÿoBÞ pø ok .kõG óBO|ÿApG þGõg úG AooBÞ ÐÚõìpu BO lýølG Bùð@
ÿôpýKô òPÖpâ àíÞ BG lñðAõO|þì Bùð@ .lñPvø .kõG lñøAõg ÜÖõì Bùð@ ,lyBG úPyAk oBÞôpu þüBø|úñýìq ok óBGq }õg óApãðõvÖA òüA úÞ Qvýð îùì óBy|ÿApG îø |«ç¾Aô lñøk ïBXðA
ïBXðA îø Ao BøoBÞ òüpOoAõyk ,BíñøAo JBPÞ qA ÿk þüAlg úüBìpu òüA qA lñðAõPG úÞ lðoAk QýéGBÚ .ûkõG oô@ Qè|çì ô ûlññÞ úPvg olÛ^ oBÞ ó@
ô püqô IüBð ,oõùíW wýDo IüBð Bùð@ .lñøk ïBXðA ÿApG þðAlñ^ ÝBýPyA ûBì òüA òülèõPì ô BøoAlGBvc ,BølñízðAk ,BøoAlßðBG kApÖA òüA
.ly lñøAõg þGõg óBðôBÏì ô wýDo IüBð .lññÞ ûkB×PuA kõg BøoBÞ|òüA óõ^ ,ly lñøAõg þGõg ÿBø|îéÏì
,óAoAlíPuBýu òüpPùG ûBì òüA òülèõPì
ô ó|æ|æk ,þyqõì@ ô þéý¿dO óAoôBzì .QuA QìBÛPuA ô pH¾ lñìqBýð
kAkpg

pH¾ qA ô lñPvø ÿspðA ÐHñì ûBì òüA òülèõPì
ûBì òülèõPì êTì( lðõy|þíð úPvg îø ókpÞ
þüBø|úÖpc lñìqBýð ôo òüA qA .) QzùHükoA
.lPvüBG kõg ÿBK ÿôo lüBG kpÖ ó@ok úÞ lñPvø
þGõg ÿBøoAk|êPøô òýíWpPì ,òý×zPßì Bùð@
ÿôpýðô ÿspðA ïréPvì BøoBÞ òüA óõ^ lðõy|þì
qA îø ëBu 5 pâA þPc kApÖA òüA .QuA óAôApÖ
qA Ao kõg ÿspðA ,konãG ûsôpK àü oBÞ Ñôpy

.lñøk|þíð Quk
pýO

ô Jõg oBývG óBâlðõñy ûBì òüA òülèõPì
kApÖA òüA.lñPvø ûkBÏèA|ÝõÖ ëk ô kok ÿApG
ô lñK úDAoA lñìqBýð úÞ þüBø|êÓy ÿApG B« PÏýHÆ
,þuBñzðAôo ,ÝõÛc ,ûoôBzì êTì QuA qolðA
.lñPvø IuBñì oBývG wüolO ô þßyrLðAôo
êýèk òýíø úG ,lñPvø þOBuBvcA ÿkApÖA BùñüA
xBvc rýð óApãük RBuBvcA úG QHvð
ÿApG lü@|þìpG óBy|Quk qA ÿoBÞ pø ô lñyBG|þì

.lñøk|þì ïBXðA óApãük Yðo ô kok ÐÖo
kAkpì

ô lc qA {ýG þüApâ ÐíW ô QýyBzG
ô þâlðq ÿBÛèA ÿApG ûBì òüA òülèõPì þüBðAõO
,Bø|QýÏÚõì òüpO|ûlññÞ êvÞ ok þPc RBýc
ÿA|ûkBÏèA|ÝõÖ óApHøo lñðAõPG kõy|þì UÎBG
ó@ok úÞ þüBø|êÓy ok òýñ`íø kApÖA òüA .lðõy
QuA kBüq QýÚ|çg ô }rýãðA ,ápdO úG qBýð

28

www.TEHRANMAGAZINE.com

29

: îzy xok õO úâA ô JAõg ÝBOA ÿõO ïo þì òì :Q×â óôA ó|æA òýíø :Q×â lük ôo pPýK óq RpGAo BO óApùO úéXì
úãülíø kõG ëBu 30 úÞQuôk BOoBù^ # .îzýK BýG þPvø oBÞ òüA úG êüBì ÿqAlñG ôo úèõc óôA úâA ïk þì QùG o|æk 1000 : ëôA xok
ôo úãülíø þðõíùì úü ÿõO lðkõG ûlülðôo ô ,pPÖk þzñì ,}ôpÖ ëõEvì qôo úü #
þâlðq koõì ok òñÞ|þì Ñôpy ô òñýG|þì {ùG òì QÖo|þì |æBG Bø|úéK qA QyAk úÞ þPÚô !òýìq ïlÚ Øéu Qíu úG oBøBð ÿApG QÞpy pülì
ïkBPvüA úÛýÚk lñ^ {ñPÖo qA lÏG ô ïkõG ûly ûpýg ô ûqAlð|þìôo úèõcpPýK óq ,úËdè lñ^qA lÏG
...òñÞØüpÏO úãülíø ÿApG óõyBø úðõg qA ô îPzâpG óõíPgBu ok ÙpÆ úG lÏG ô óq úG o|æk 1000 ô úñÞ|þì ByBíO úýðBS lñ^ RpGAo .lðkq|þì
ûo þì úy þì lñéG BðôA qA þßü þOlì qA lÏG ô òñÞ|þì AlýK òýìq ÿôo ôkBW ÕAp^ úü õùü
úG òðõzÞ|þìôo QHd¾ úãük ÿBO úu .þüõzPuk !ïly ZoBg !ûo|þì ô ûk þì pPýK .úy|þì pøBÊ ÕAp^ òW ô ók þì {èBì ôo óôA ÿôo
olK kõè@ àyA ÿBø îz^ ô ïkrìBð ûpù^ BG õùü ô lý`ýK }kõg oôk ôo úèõc ûoBGôk óq ôqo@ àü Bíy qA ïôlÞ pø ÿApG òì :úâ þì òW
: óõzðAlðqpÖ qA ØüpÏO
.úñì þèBdyõg ô oBhPÖA UÎBG òì pvK :þèôA !ïly úWAõì ïkrìBð .QzâpG .îñÞ|þì ûkoô@pG
Ðüpu þéýg ô ly koAô þèBÎ oBÞ úü ÿõO óôA õO :Q×â ô QÖpâ }õÒ@ok ôo òì ïkrìBð olK :kAk JAõW óq ?kq äðq kõG þÞ :lýupK pPýK !òì ëôA ,òì ëôA :úâ þì ô õéW ûpK|þì þzñì
úü oAõu ,îyBG xBìBøBG ÿõO úÞ ïAõg|þì òì
.kpÞ QÖpzýK !ÿlìôA óôpýG ÜÖõì Bì óBdPìA qA .kõG óõì úüBvíø RpGAo qA þíÒ ô þðApãð aýø ô îyBG àýy þðBGkBG ÜüBÚ
ô îüoAk ÿkBìAk òýñ^ úÞ îýèBdyõg þéýg Bì 1000 koõì ok ÿrý^ ...úGõg :Q×â pPýK
óõìpPgk ÿApG îýPvðõO|þíð õO qA pPùG wß`ýø ! îyBG úPyAlð Býðk
!!?Q×â kõG oBßølG òì úG úÞ ÿo|æk ... úy þì lülKBð þzñì !ÙôôõK
! ÿlìôA }õg Bì ûkAõðBg úG îýñÞ AlýK xBvc RBÎ|çÆA Bíy úâA :þÚ|çgA úXýPð |æBc :úâ þìôõéW ûpK|þì }ôpÖ ëõEvì lÏG

.òì |æBc ,òì
úü ,ïlG îè êcBu oBñÞ þüAôBø ÿõO ïAõg|þì òì
!þðlýyõð ÿBùPðA þG ÐHñì úü ô þ¿hy oôsBuBì

. îñÞ ëBc ïpíÎ ïBíO ô îyBG úPyAk
.úy þì lülKBð îø }ôpÖ ëõEvì !ÙôôõK
.úDõO QGõð |æBc :úâ þì pülì úG òW lÏG
pø BO ôk óôA úÞ ïAõg|þì òì :úâ þì pülì

! òyBG QÞpy ÿõO oBøBð qA lÏG óõyôk
úÞ ûlG ûqBWA úzýíø úßñüA :þÚ|çgA úXýPð

! úñÞ QHd¾ ëôA QvýDo

þÚçgA ÿBø xok : ïôk xok
QÞpy úü ÿõO ô lðõg kB¿PÚA xok ïpvK ÿõOôoóõPèõKØýÞúzýíø:þÚ|çgA úXýPð þì ÉõGpì ôpG@ô oBHPÎA úG úÞ lüoAk þvÞ BG ápPzì kBùñzýK úHøAo úü úG {ýzÞúü qôo úü #
|æBG Ðüpu ôo þÚpO ÿBø|úéK ô ly ïAlhPuA åorG ! lüoAnG óõPñýyBì koõHyAk qA lýðõPG úÞ lýyBG þPýÏÂô ok lüBG úzýíø ,úy .}l¿Ûì úG }lðõupG òýyBì BG úÞúñÞ|þì
ûly oAlèõK olÛðôA ô wýDo óôBÏì ûly |æBc ô QÖo :îXñK xok
rñG xlupì úü {Puôk òüpPùG lèõO ÿApG þPc úÞ ! lýñÞ ÿpýâõéW JBñPWA êGBÚ RBÚB×OA .òPÖA|þì ûAo ô úy þì oAõu úHøAo
pG úðõg úG úðõg îðBg Iy úü # : ïoBù^ xok îø ÿôo ôo }BøBK úHøAo lÏG úÛýÚk lñ^
! kAk úülø {ùG pG eH¾ !úy þíð }AlýK eH¾ BO ô ûkpâ|þíð ÿBK úG þøBãð úü þíz^ püq {ýzÞ ô ûqAlð|þì
ô oBhPÖA úüBì îø òì pvK .úHèBW :þìôk Izük úÞúâ|þì }pøõy úGô úðõg ûkpâ|þì ô òì ! ïkõG ëBdyõg þéýg òì #
úG ëõÓzì þüBíýKAõø QÞpy úü ÿõO .úñì ÿqApÖpu ÿBø|Quôk qA þßü úðõg ûly oõHXì îükõG úPyAnâ ôo óõíWAôkqA oApÚ ïkrìBð .ûqAlð|þì úHøAo
oAlìBùu ô lðôonâ þðBHég ûoôk lÏG ô ly oBÞ þéýg îðBPuôk lðkpÞ îßíÞ þéýg îñülèAô 129 xlÛì QüAôo ,þðBcôo olK :úâ þì úHøAo
ôo QÞpy óôA ïBùu pTÞA ó|æA ô ly QÞpy ...úðõíG )Uðõö ì( {ýíýí¾ pPgk îø ïkrìBð ô lðkpÞ îÛüõzO
òüpO|þíýí¾ qA BO 20 úG ûoAk þì pG pøõy !oBýG pÆBg úG ôo
.ûkpÞ IcB¿O óõzìôlß`ýø þèô úðq þì äðq {ðq ÿBø|Quôk .kõG ÿA|ûkBÏèA|ÝõÖ .úy|þì ûpýg ûkBW úG ô úy þì rìpÚ {ýzÞ
þíýí¾ lèõO ÿApG úÞ lyoAlèõKolÛðôA ïpvK óôA ô kpÞ|þì óApãð îÞ úü ôo òì rý^ úü ÈÛÖ ô úy|þì êíÎ koAô óõÇýy ïqBG lÏG úÛýÚk lñ^
úülø {ùG þ¾õ¿g ÿBíýKAõø úü {Puôk òüpO !òñÞþíðlýüBC OôoúðõgîðBgÙpc ÿBK BGôo }ôqBG ,ûlðk ókpÞ ÅõÎ ÐÚõì {ýzÞ
.úðõg ûkpâ|þíðpG eH¾ BO úðõg ÿBÚ@ Iy úü !kõG ïkrìBð pøAõg îø
!!! kAk oõHXì Izük úÞ úâ þì {ðq úG kBýì þPÚô eH¾ þøBâ úÞ kõG þGAnWô BHüq ,ëBcBG pPgk óôA !ûk þì xBíO úHøAo
UÎBG îø òì pvK .úGõg þéýg :þìõu )pÞnì( {ýíýí¾ ÿBø QuôkqA þßü úðõg ûly ô kpÞ|þì ÿoõWBð ÿBø|þgõy òì BG AôpK þG RBÚôA xlÛì QüAôo !þðBcôoolK :úâ þìqBG úHøAo
.îyBG úPyAlð þPcAo xBvcA òì úÞ ly|þì UÎBG
... ûly òì oBhPÖA ...úðõíG qA ô QÖpâ xBíO òì BG ïkrìBð pøAõg qôo úü !!!oBýG pÆBg úG ôo 129
xok óBùW ÿBø ûBãzðAk òüpPùG ÿõO óôA òüpO|þíýí¾qA BO 20 úG ûoAk|þìpG úðõg îðBg JBhPðA ÿApG óõy úðõg ïpG úÞ QuAõg òì þì ëBýg þG ô ûk þì {dÖ úü Iè püq {ýzÞ
QÞpy úü ó|æA .ly ûkBÏèA ÝõÖ xlñùì úüô lðõg óõyBO 15 :úðq þì äðq }pøõy ÿBø Quôk
ô ûkpÞ wýuCBO }kõg ÿApG åorG þðBíPgBu !ûlðõì BðôA úðõg ôo Iy ïBíO BÚ@ úÞ òñÞ þì lýüCBO | !þuôpÎòüõÎlì .úðõuo|þì }l¿Ûì úG ôo úHøAo ô úy
ÿApG úÞ úGõg {ÏÂô olÛðôA ïpvK .ûly pðõýéýì BðôA úðõg ïqõñø BÚ@ úÞ òâ þì þPc úãük ÿBO 5 BùñO óôA BXðôA îPÖo þPÚôô ïly îñýyBìoAõu Ðüpu ûkpâ|þì pG BvýéÞ úG {ýzÞ úßñüA qA lÏG
{ùG ÿpPì 3000 ÿ|çüô úü {Puôk òüpPùG lèõO AlýKôo 129 xlÛì QüAôo JBPÞ ÿõOqAô ûôk þì
!!!QuBðôA {ýK : Q×â òì úG QuAo ô áo úé¾BÖ|çG ô kõG kõg êíÎ ô ôpG {ýK úG :úPyõð úÞ úñýG|þì ô úñÞ|þì
!kAk úülø Bøkpì úÞ úyBG óõOkBü :þÚ|çgA úXýPð }lÏG ÿlG òì úG o|æk 500 ó|æA òýíø úâA úG úÞ óAlG ô ûlG úìAkA Ao kõg oBÞ ...òÞ ÿpýãýK Ao
àüpHO úãülíø úG lñPyAk Quôk BO úu pø
lýupK ô rýì pu QzâpG ïoBù^ Quôk úÞ lñP×â|þì !lñPvø ÿpPùG ÿBø Quôk ...! õO BG ïpÂBc ! þuo|þì þøAõg|þì úÞ þðBìkBy ô ë|çW
.îðrG Ùpc îPvðõO|þíð ô ïkõG ûly úÞõy òì qA QéÓy ÿõO úâA úßñüA :þÚ|çgA úXýPð
Q¾pÖ,þyBHðûBâ@|ç« ìBÞRkõgþéÓyRBÎ|çÆA

!ÿk þì Quk qA ôo þâorG ÿBø
: ïõu xok

püq qA pPýK óq úßñüA qA lÏG úé¾BÖ|çG #
.ly ïBíc koAôpPýK lìôA óôpýG ïBíc }ôk

.lìôA ok Al¾ úG úðõg ok äðq ÐÚõì óõíø
BO QÖoô lý`ýK }kõgoôk úèõc úüpPýK óq

.úñÞ qBG ôo ok
.kõGûkBPvüAokQzK–RpGAo–óõyúüBvíø 30

www.TEHRANMAGAZINE.com : îPzø xok !?úý^ pÆBg úG RBßüpHO òüA
ô þu QHuBñì úG úèBu 60 Zôq úü # úÞ óõìBøpvK koõì ok Bì :lñP×â úãük ÿBO úu
31 lðkõG úPÖo óõzWAôkqA kpãèBu òýíƒXƒñƒK îükpÞ QHd¾ óly Bì ÿlñéGpu ô oôpÒ UÎBG
.ópýãG ûp×ðôk àý^õÞòzW úü úÞóôpýG ØüpÏO ÿoAk þ^ RlðqpÖ koõì ok õƒO þƒPuAo
lðkõG úPvzð Qgok úü püq áoBK ÿõO þPÚô
ly pøBÊ óõyõéW êãyõg àý^õÞ úPypÖ úüõùü !?þñÞ
ûkBÏèA|ÝõÖ Zôq úü úzýíø Bíy óõ^ :Qƒ×ƒâ ô ô ûly ûoBGBÞ ÁBÚo òì pPgk :Q×â|þìoBù^
òì òükõG oAkBÖô úãülíø úG Rlì ïBíO ô òükõG oBÞ Áõ¿hì NõéÞ úü ÿõO }BPuôk BG Bø|Iy
þì ûkoô@pG ôqo@ úðôk úü Bíy qA ïôlÞ pø ÿApG
!úñÞ þì
!îñÞ ú^ úPèBXg úüBì ûôA :lñP×â úãük ÿBO úu
:Q×â ô |æBG lüpK þèBdyõg qA óq
p×u úü úG ïpøõy ûApíø ïAõg þì òì !þèBÎ ú^ !þcBÃPÖA
þÂAoBð }qA òì !úð :Q×â ïoBù^ Quôk
.îüpG Býðk oôk òí ok .ïoAk {Puôk òì ô úñì pPgk óôA .îPvýð
ô kAk óõßO ôo {ýüôkBW Jõ^ úƒPƒypƒÖ
oõO òüpPùG ÿApG ëôA úWok ÈýƒéG BƒO ôk !ÙõƒK .ûoAlð îø ÿlG þâlðq
! ly pøBÊ óq ÿBø Quk ÿõO Býðk oôk þOpÖBvì QHuBñì úG {ƒýK úƒP×ø ôk òƒýíø «BƒÚBƒ×OA
}ApvK Quôk òüpO|þíýí¾ qA BO úu qA }lèõO
. úñÞ ôqo@ úÞ kõG pøõy QGõð |æBc úü ô þ¾õ¿g ÿBíýKAõø úü ô rñG xlupƒì úƒü
:Q×â ô kpÞ pßÖ úËdè lñ^ kpì
!!! QÖpâ úülø ÿpPì 3000 ÿ|çüô
ô QhG òýñ^ þèô úßýPðBƒìo þƒéýƒg òƒüA úÞ ÿrý^ úG QÚõ`ýø :þÚ|çgA úƒXýPð
.kBýì {ýK ïk@ þâlðq ÿõO oBG úü ÈÛÖ þvðBy
! òßð oBhPÖA þPvýð òEíÇì }koõì ok |«çìBÞ
úñüA òì ÿôqo@ ïrürÎ î×uCBPì þéýg òüApGBƒñƒG : îP×ø xok
òì qA ëBu 30 úÞ îyBG úPyAk ÿpvíø úü úÞ
þPÚô ,Øéâ NõéÞ òßPgo ÝBOA ÿõO #
.úyBGpPßý^õÞ ÿôo êüBGõì úü õùü lðkõG ÐíW óõüBÚ@úíø
oõhèk þéýg ô lðkoõg BW úPƒypƒÖ ô óq
.ókq äðq úG úñÞþì Ñôpy Qßíýð úü
.úzG ûkoô@pG lüBG ô úDôqo@ôqo@ þèô .lðly úíÞk kõG úPvzð êüBGõì àükrð úÞ ÿkpì
!ÙõK ô kAk óõßO ôo {ýüôkBW Jõ^ úƒPƒypƒÖ úG úñÞ|þì Ñôpy ô ûk þì oBzÖ ôo êüBGõì pßýLuA

! ly {èBu 90 kpì .QHd¾
ô äðoq úñßíì Bøkpì :þÚ|çgA úXƒýƒPƒð òüA úG ókpÞ }õâ ëõÓzì îø óõüBÚ@ úýÛG

!!! lñPvø óq Bø|úPypÖ þèô ,lñyBG wñWlG ... òy þì úíèBßì
: îùð xok ?õèA :kpì

.N@à^ ÿApG ûo þì úèBu 80 kpì úü # õO .ïrürÎ ï|çuõèA :Èg ÙpÆ|óôA óq ÿAl¾
úupK|þì {ýéÏÖ QýÏÂô koõì ok }qA pPÞk ?þPvø NõéÞ ÿõO qõñø
! ûo@ :kpì
:ûk þì JAõWoôpÒ BG kpìpýKô
úü BG Bø þâqBO .ïkõHð þGõg òüA úG QÚõ`ýø .îPvø åorG ûBãyôpÖ ÿõO òì :óq
ô ûly oAkoBG |æBc ô ïkpÞ ZAôkqA úèBu 25 pPgk ÈÛÖ úÞ ïlük êãyõg|þìp^ QÞ úü BXñüA
úý^ RpËð .úuo þì {ðBíüAq ÐÚõì ûoAk îÞ îÞ
?{ìphG úâA ûoAlð þèBßyA !ûo|æk 1000
!?pPÞk þèBßyA ÿoAk {Puôk olÛðôA úâA .úð :kpì
Ig :úâ þì ô úñÞ þì pßÖ úËdè lñ^ pPÞk
ôo p×ð úü òì .îñÞ ØüpÏO RApG óBPuAk úü oAnG !ûoAlð
QÚõ`ýø óôA .úüpøBì þ^oBßy úÞ îuBƒñy|þƒì rñG xlupì ûBãzüBíð úG îø ÿpu úü òì :óq
úü ..ûk þíð QukqA ókpÞoBßy ÿApGôo BðõPvGBO óõy þßü .ïlükôo 2009 lülW ÿBø ëlìô ïkq
úPyAk úéXÎ wG qA oBßy ûpG úPuAõg|þì úÞ qôo
ô ûoAk|þì pG {ãñ×O ÿBW úG ôo }pP^ þøBHPyA ! kõG o|æk 260000 {PíýÚ kõG äñzÚ þéýg
òÞ þÏu QíýÚ òüA BG þèô .úƒyBƒG :kpƒì
!êãñW ÿõO ûo þì
QzK qA õùü õéW úPÖo þì úƒÞ oõƒÇƒñýíø ! ÿphG þHðBW RBðBßìA ïBíO BG ôo òýyBì
úG kBýìô úy þì pøBÊ þzcô äñéK úü Bø Qgok ôo ÿA úðõg óôA úãük rý^ úü ûôA .úýèBÎ :óq
ô äñéK ÙpÆ úG ûpýâ|þìôopP^ þ^oBßy {ÖpÆ ûBãñG ÿõO ûoBGôk îüphG îýPuAõg þì |ç« HÚ úƒÞ
ô úy þì úPzÞ äñéK !äñG .....ô ûpýâ|þì úðõzð
.ûo|æk 950000 òãýì .}ôpÖ ÿApG òPyAnâ
!!!òýìq ÿôo úPÖ þì .ûlGõzèõK ûlzð úPgôpÖ BOôpG ...Ig :kpƒì
!ûoAlð óBßìA òüA :úâ þì Rpýc BG kpìpýK
!!! ÿlð pPzýG o|æk 900/000 òÞ þÏu þèô
!ûkqpýOBGôoäñéKúãükp×ðúüB« íPc .ïrürÎ QíñýG|þì «AlÏG .úGõg þéýg :óq
oõËñì «BÛýÚk :úâ þì ô úðq þì lñhHè úü pPÞk
.|ÌÖBcAlg
!!! kõG òýíø îñì .ÌÖBcAlg :kpì
úÞÿrý^koõìokQÚõ`ýø:þÚ|çgA úXýPð BG úÞ þðõüBÚ@ úG þøBãƒð úƒü kpƒì }lƒÏƒG
úPyAlð BÎkA úOkõg oBÞ úXýPð þPvýð òEíÇì þvÞ :úâ þì ô ûqAlð þì ókpÞ þì {øBãð Rpvc
!? úýÞ ëBì êüBGõì òüA úÞ úðôk þíð
.}BHð õðõPéüBGõì QÚõ`ýø :þÚ|çƒgA úƒXƒýƒPƒð
!!! òüoAnð BW þüBW

óApùO úéXì

kAk îýPvø þðBH¿Î þPÚô Ap^
?îýðq|þì

?îýðq|þì kAk îýPvø þðBH¿Î þPÚô Bì Ap^ :lýupK {ðAkpâByqA ÿkBPuA # ,þãðonÒBÞÿõG ,NõO ÿõG ,ÿlýÎ ÿõG úìrìq ÿBøpK
?lñzÞ|þì kAk îø pu ô lññÞ|þì lñéG Ao óBy ÿAl¾ lñPvø òýãízg úÞ|þìBãñø ïkpì Ap^
Ao óBì ÿkpvðõg ô {ìAo@ ,úËdè ó@ok óõ^ :Q×â Bø|ó@ qA þßü ô lðkpÞ ÿpßÖ óAkpâBy ,õð ÿ|ûp×uÈuô ÿkôk|þøBì lñO ÿõG .kõyJ@òýìq ÙpG BO ûlðBì

.îýøk|þì QukqA ,åorGokBì ÿ|úìpOqBíðBW xBü ÿõG .pP^ úðôoAôpÖõéýð úíø òüA kõyúPvG BO ûlðBì
ÙpÆ úÞ ÿkõWô BG Ap^ BìA QuA Quok îýøk|þì Quk qA Ao óBì {ìAo@ úÞ òüA :lýupK kBPuA
úÞ|þìBãñø Ap^ ?kpÞ QHd¾ îü|çì ÿAl¾ BG óAõO|þíð Bü@ ?îýðq|þì kAk koAk oApÚ óBìoBñÞ êGBÛì ,îñÞ|þìpuõðõPvìq BñüA BG .Qgok QuA ïBíOBð

?îýðq|þì kAk îýPvø òýãízg !îñÞ|þìokõì|þâ|úPvg BñüA BG kBGok nÒBÞókpÞBñyÿBñíO QuA ÙpGpüq
.kpßð þÂAo Ao kBPuA ïAlß`ýø ÿBø|iuBK BìA lðkAk þüBø|JAõW ïAlÞ pø óAkpâBy
,lñPvø þðBH¿Î pãülßü Quk qA p×ð ôk úÞ|þìBãñø :kAk eýÂõO òýñ^ kBPuA ïBXðApu ,ëõK àéÚ òPvßyÿkBy RApzc îz^pO|ÕôpÖô
kAk úÞ lðoõHXì lññÞ óApHW Ao úé¾BÖ úÞ òüA ÿApG Bø|ó@.kpýâ|þì úé¾BÖpãülßüqA óBy ÿBø|IéÚ
Ao óBy ÿAl¾lüBG Bø|ó@ô QuA pPzýG úé¾BÖ òüA ,lyBG pPzýG îzg ô QýðBH¿Î óArýì ú^ pø .lñðrG ókpíy qA ÿlýÎ ÿ|úßu óly îÞ Qzcô .RBýc áok ÜÖAqA áõÒpuÑõéÆô

.lññÞpOlñéG ,kBüq ô úuõHñu QHd¾ qA kõypK Bì þñýu BO ûlðBì
?lPÖA|þì þÚB×OA ú^ lñyBG pãülíø ÜyBÎ p×ð ôk úÞ|þìBãñø :lýupK kBPuA wLu
ÿBø|IéÚ óõ^ ?Ap^ .lññÞ|þì QHd¾ îø BG|þìAo@ úG þéýg úßéG lñðq|þíð kAk îø pu Bø|ó@ ,JBPÞÿ|æ ÿ|ûkoõhðBO xBñßuA ÿõG .lýÎ

. QuA îÞ oBývG óBy ÿBø|IéÚ úé¾BÖ .QuA àükrð îø úG þéýg óBy ,îñÞ|þìpuõðõPvìq BñüA BG koAk þñýñÆ úÚBuàü {üArÖA úð úÞþüAõøok
?lPÖA|þì þÚB×OA ú^ ,ly pPzýG pãülßü úG óBy ÜzÎ úÞ|þìBãñø :kAk úìAkA kBPuA
qBG óBy ÜzÎ ô lññÞ|þì AõXð îø }õâ ok ÈÛÖ ô lñðq|þíð îø BG îø þèõíÏì Ùpc þPc Bø|ó@ !îñÞ|þìokõì|þâ|úPvg BñüA BG |ÙpG úìõËñì óqôoqA luo|þì ÿpKqAô@úðô
pãülßü úG ÈÛÖô lðõy|þìqBýð|þG îø ókpÞ AõXðqA þPc ,ïBXðApu .kõy|þìpPzýGpãülßü úG îø
....lyBG ûlðBíð þÚBG Bø|ó@ ÿBø|IéÚ òýG ÿA|úé¾BÖ aýø pãük úÞ QuA|þìBãñø òüA .lññÞ|þì ûBãð ,BýuokB^pPgk úü ókq ÜyBÚpßÖ .ïA|úìrìq úñzO
.kõy àükrð pãülßü úG óBy ÿBø IéÚ Bø|óBvðA|þìBíO úÞ luo ÿqôo ïoAôlýìA
,oõð ÿBø|úPG ÿôoqA lñéGrýg àü Ýõy Al¾ lñ×uA þðBünø úñý^pu Õpì BO ûlðBì
?AoõO òì Bü þðrG Apì þðAõO þìõO
,Bø|úXñâõO ûly|ØW {×ÞÝpG .koAkpG
.îðq þì òì :kAk JAõWpvK #
lýñy Ao JAõW óBíø qBG þèô kpÞ oApßO Ao ëAõEu ûoBGôk úðAoôBGBð olK ,îñÞ|þìpuõðõPvìq BñüA BG |îñßG lüBG ú^ wK
.kõñzG pPùG þGAõW lüBy kpÞ oApßO Ao ëAõEu ûoBGôk ïlÚ lñ^ qA lÏG ly ko pvK oBñÞ qA þPcAoBð BG
!îñÞ|þìokõì|þâ|úPvg BñüA BG ëBuú`ù^ þG îuõì òüpO|Qhèok úÞòì
?õO Bü îðq þì òì ïpvK
.þðq þì Bíy kAk JAõW pvK oBG òüA ,àèôk BG òPgBuûoBPuàü ÜzÎ ?ïA úìrìq úñzO
???þP×ãð Ao òüA ëôA oBGôk Ap^ Q×â olK
qA Quk þPÚô þèô ïkõG Øüpc Ao îèBÎ kõG òì úðBy ÿôo Bíy Quk þPÚô BO kAk JAõW pvK ,úuolì lýÎ ÿBø|úíüpW òPyAnâ ïõíOBð xpO ïrýgpG úÞQuA ó@pPùG

.kpG kõg BG Ao îOõÚ ÿlýzÞ ïA úðBy ,JBPÞÿ|æ ûlyàzg úÞÿlídì êâÿõG ïoAkpG Ao äðo

,îñÞ|þìpuõðõPvìq BñüA BG .îzßG þÒpì úzÛð kõg þüBùñO ÿôo

!îñÞ|þìokõì|þâ|úPvg BñüA BG |ÿpùLu JApùu

,ÿonð JõgpÇÎ ,Åõc ÿõG ,ú`ÒBG ÿõG

,ólyîâú^õÞÿõO xõðBÖ þK úÏíW Iy

,þñO|J@úü xõø ÿkoõW|æ ÿõW ÿõO

,îñÞ|þìpuõðõPvìq BñüA BG

....îñÞ|þìokõì|þâ|úPvg BñüA BG

32

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

33

óApùO úéXì

?lýPvø äðo ïAlÞpýSBC O QdO Bíy

ô þPuokBð úG Ao Bùð@ þvÞ úÞ koAlð Ao òüA êídO þPì|çu pG þãñøBíø ô {ƒìAo@ pƒýSCBƒO .kpG|þì pýO lèõPì þðôok äðo þâpýO jpu :òükoôpÖ òülèõPì
ô úðB׿ñìpýÒ ïBùOA àü .lñÞ îùPì QÚAl¾ ïlÎ pPvG ok úÞ|þìBãñø .QuBu@ ûrXÏì pùì lèõPì Ý|çgAlG RBÚôA þøBâ úÞ kõy|þì IHu òükoôpÖ òülèõPì BO ûly IHu jpu äðo
wK ,lñÞ oô úéÏy Ao Bùð@ îzg QuA òßíì BW þG ô þ×ÆBÎ Èýdì ok òPÖpâ oApÚ lPÖA|þì ÿoBíýG Ao QÎBu þvÞ qA ú`ðBñ^ .kõy úÞ ó@ Ädì úG þèô lðõy þðBH¿Î RBÏÖk úG
QÚk Jõg om@ òülèõPì BG RBíéÞ óBýG ûõdð ok pG ÿA|ûkBÏèA ÝõÖ pýSCBO pünLèk ÿBø JBPÞ ólðAõg puok Bü ,kAk JAõW îgA BGô lülýupK úG êülHO QÎpu úG ,ly }õìBg îzg ÿBø|ûoApy
lÏG ô lñðq|þì êíÎ úG Quk ëôA Bùð@ úÞ Ap^ ;lýñÞ ok pùì lèõPì .QyAnƒâ løAõg ôA kõHùG QÎpu BGô lýPuAõg óAlßíð þvÞ qA AnÒ rýì òülèõPì .lðõy|þì ÉBzðBG ô kBy þüBø ïk@
úÞ þüBWBƒO AlƒPƒGA ,óApãük BG õãP×â ïBãñø |æ« BíPcA,kpÞ}BgpKBíyúGQýðBH¿Î lñPvø ûkAoA BG ô îí¿ì ,Apâ óBìo@ ÿkApÖA òükoôpÖ
!lñzülðA|þì ó@ IÚAõÎ úG úG úƒðBƒÚBƒPƒzƒì lÏG ô lñÞ|þì þWAoô lðAõO|þì oB^k ûoBGôk úÞ QuA pýO lèõPì àü ôA aýø . lü@|þíð óBzyõg þüApâ RBuBvcA qA ô
ÿA ûõùÚ :ÿk òülèõPì ok ,løk|þì }õâ kõg êGBÛì ÙpÆ ÿBø|Ùpc oArýG óBìq ô òýìq qA ô ûly þÛéglG ok þèô lyBG òzg ô ÐÆBÚ Bùð@ êTì lðAõO|þíð wÞ
óBzð Ao ÿk lèõPì þüApãéíÎ , ÿA|ûõùÚ äðo ûlùÎ pG Ao þXðBýì {Ûð úzýíø óApãük ÿBøAõÎk qA úÞ lýñßð pßÖ QèBc òüA ok .QuA Ao Bùð@ ú×ÆBÎ ô Qýìõ¿Ïì þvÞ pPíÞ ëBc òüA
úÞ koAlð ZBýPcA |«ç¾A þðApíßc ÿApGôA .løk|þì oApÚpGB×¾ ô eé¾ ô lñÞ|þì ïAo@ Ao ÑBÂAô ô kpýâ|þì qA ôA úßéG ,QuA þðBH¿Î Bíy Quk úðõâ úGô lðoAlð Ao Qvßy êídO râpø Bùð@ .koAk
óApãük úÞ løk|þì eýWpOô kqAkpLG þüBíðkõg úG ôA QèBc òüA .QuA ûly lýìABð Býðk ÜzÎ qA ,rý^ pø þüBùð úXýPð úG ÐWAo þÆApÖA ÿA
úPHèA . lðBíG úñd¾ QzK RolÚ ôA ô lñyBG õéW . kqBu|þì ïk@ óBíø úG A«oõÖ ô QuAonâ ô þPÚõì òýHyõg oBývG ,ëBHOõÖ úÛGBvì BO úPÖpâ
ûBW ô ÿqAôpK lñéG úÞ kpG|þì kBü qA ÿk lèõPì þøBâ lý×u :óBG@òülèõPì . kõy|þì êülHO þãzýíø òýzñèk kõg rÓì BG ô lñPvø þGõg óBüõXãñW Bùð@.lñPvø
wýDo úÞ þÏÚõì BO ô lüBíð þ×hì Ao kõg þHéÆ úÞ lýupLG óBG@ lèõPì àü qA ú`ðBñ^ RolÚpK êýhO ûõÚ òýñ`íø pýO lèõPì ÐðAõì ,óApãük Q×èBhì .lñãñW|þì úðApøBì þéýg
úPyAk kBü úG .lðq|þíð oBÞ úG Quk ,kõzð ûôpâ þâkBu úG ,úð Bü lñÞ àíÞ Bíy úG lðAõO|þì ô koAk ëpPñÞ QdO þGõg úG Ao kõg ô QuA ÉBzð úüBìô|þìpâpu Bùð@ÿApG R|çßzìô
lñÞ|þì oBPÖo ÿA úðõâ úG úzýíø ÿk lèõPì úÞ lýyBG ô xBvc ïk@pâA òüApGBñG ! )úð( Bü )úéG( :lüõâ|þì Ao óApãük ô kõg þðôok R|æBc ïBíO QýÛÖõì pËPñì ûBâ aýø Bùð@ . lðpG|þì Rnè ó@ qA
QuAoAq@þGô ïpð ,pK lñðBì úÞ lýñƒÞ|þƒìoõ¿O úÞ þøAõgpËð ÿkoõì aýøokôA qA lýPvø þXðokôq kõg ÿõÚ úËÖBcok ô ûkpÞ QÖBüok A« oõÖ úG ô lðôk þì| ó@ ÿõu úG JBPy BG úßéG lññýzð|þíð
.QuA ûlñGõÞ ô îßdì iýì lñðBì QýÛýÛc ok BìA þG ô QuAo ô áo Ao þPÛýÛc pø ôA Apüq ;lýñßð
úÞ lüõâ|þì îø iuBKok . lðAo|þì óBGq pG úðBíco .lñÞ|þì QHS .lðA|úPvGAô óApãük úG pPíÞ QéÎ òýíø
koq :òíùG òülèõPì êøA «|ç¾A óBG@ lèõPì .kAk JAõW ôA ô lülýupK Bíy þü|çÆ :kAkpì òülèõPì þOoõ¾ :QzùHükoA òülèõPì
,ÿkpƒvðõƒg qA þƒHýÞpƒO òƒíùG òƒülƒèõƒƒPƒì Ao kõg {ñì þñÏü ,Qvýð þÖBG Õôok ô þüõâ ÜéíO úðBøBy ÿoôpÒ kAkpì òülèõPì þðôok äðo
BG úÞ luo|þì pËð úG ô lñPvø þOBHS þG ô þüApãéíÎ . lðrG ÿoBÞ òýñ^ úG Quk úÞ lðAk|þì ó@ qA pO|æBG óBGrýì lðAõO|þì úzýíø úÞ ÿoõÆ úG ûlýzhGôA úG úÞ|þìBãñø. kõy|þì óApãð Rolð úG þéýg
þì QHd¾ úíéÞ lñ^ BG ÈÛÖô lðoAk þèlíø kApÖA òýÛü kpÞ ØüpÏO ÿkoõì ok Bíy pâA òüApGBñG ÿpOpG wc lðAõO|þì þPhu úGôA .lyBG þøõßyBG îgA ,kpýâ|þíð ïBXðA ôA QuAõg ÜGBÇì BøoBÞ
óBy ïAo@ ô ûkAk {øBÞ Ao Bùð@ JApÇÂA lñðAõO Ao ó@}qoAô úP×â IéÚ îýí¾qA úÞ lýyBG úPyAk ÿoBPÖo ûoAõíø ô lñÞ ëpPñÞ Ao óApãükpG kõg þüõW ô ÿoAk òPzüõg ! kõy|þíð þðBH¿Î BìA lñÞ|þì
îPvýu pÆBg úG |«æBíPcA Bùð@ þüBðAõO òüA .lññÞ úÞ òükôpÖ òülèõPì wßÎpG ôA .koAk úðByôpÖ phÖ klì úG ô QuôA þðôok äðo þOAm RB×¾ qA pH¾
òíùG òülèõPì .QuBø ó@ óAõOpK ô ÿõÚ þH¿Î .lýðAlG óôpýG J@ àzg ûB^ àü qA lñÞ|þì þÏu IéÒA QcAo þéýg Ao kõg ÿAoBÞ RBý¾õ¿g òýíø
ïkpì ô lðôo|þƒì ôpƒÖ þƒ¾Aõƒg ÿAôrƒðA ok |«æõíÏì {×ñG :om@òülèõPì qA ô lñÞ|þíð ØéO ûkõùýG Ao kõg ÿspðA ,lzßG .kõy ôA ÐðBì lðAõO|þíð ÿrý^ ô løk|þì ïBXðA
úƒG Apƒüq ;lƒññÞ|þƒíð áok Ao Bƒùð@ þƒPuok úG |«æõíÏì ïpãðõg ô kBy RBÚôA IéÒA om@ òülèõƒPƒì úG ô QuA Jõg .lñøk óBƒìqBƒu àƒü ôo òýíø qA óBPuôkô ûkAõðBg úG QHvð QÚAl¾ô ÿoAkBÖô
Bø ó@ þðBìo@ô þèBýg ÿBýðk BG lñðAõO|þíð þGõƒg Bùð@ ÿpÇÖ Qýíýí¾ qA úÞ|þìBãñø þèô .lñPvø løk óBìBu Ao kõg ëBíÎA ô ØüBÊô lðAõO|þì þPcAo ô QÎBXy úG òýñ`íø. QuôA qoBG RB×¾
úßð@ îÒpýéÎ òíùG òülèõPì .lññÞ oApÚpG ÉBHOoA lðôo|þì ok ûoõÞ qA ûBãð@ kõy ûkB×PuA Fõu þOAoõPuk lzÞ þì Quk þüBíðkõg qA úÞ ûBâ pø . wÞ aýø úÞ Ap^ ;kAk |çÆ ëAlì lüBG ôA ÿoô|æk
óBPuôk þèô ,lðoAk kõg ÙApÆAok ÿkBüq óBPuôk RAopÛì ô òýðAõÚ ô RolÚ óBHcB¾ úýéÎ óBý¿Î. .lñPvø pSöõì oBývG lñÞ|þì okB¾ úÞ óBzð QìôBÛì kõg qA úíø òüA lðAõO|þíð ôA êTì
ôA .QuA ÐüBy om@ òülèõPì óBýì ok pýâBK ô Quk þXðoBð :oõüpùy òülèõPì ÿoBGkpG þèô lyBG ZõXè ô Yíu QuA òßíì .løk
. lðoAlð þðAlñ^ àükrð ô þíýí¾ þvÞ qA ô lñÞ|þíð oApÖ ÿpýâ ok ô AõÎk qA râpø òülèõPì koõì ok úÞ þÎõÂõì òýƒPƒvƒhƒð
rHu :lñ×uA òülèõPì râpø om@ òülèõPì òýñ`íø .løAõg|þíð àíÞ ÿoõÆ ÿô úÞ QuA ó@ lñÞ|þì úWõO IéW oõüpùy .QuA þðkq ëBTì ôA
kõg òømok þíùì úèCBvì oBãðA úÞ lñÞ|þì oBPÖo ÿA ûpÛð :kAkpg òülèõPì
BO ûly IHu Bùð@ RpÇÖ ûlñzhG äðo þøBâ Bü .lñÞ êc Ao ó@ úÞ QuA }|çO ok ôA ô koAk úG Ao Bùð@ ,kAkpg òülèõPì þðôok äðo
lñyBG ÐíÆ ô Ápƒc Ñõƒð pƒø qA ÿoBƒÎ |«æõ¾A úÞ løk|þì Quk Bíy úG þíùHì xBvcA RBÚôA êülHO ÝkB¾ ô ïpãðõg ,óBGpùì ,qõvèk ÿkApÖA
êHñO ëBc òýÎ ok ô JAnW ,pünLèk Qypu. B« ÏÚAô ëBíPcA òüA .QuA óApãð ÿrý^ qA ôA oBãðA pünLèk þèô úýÛG qA pO|Ðüpu þOBÞpc úÞ úPgBu
ôA .løk|þì oApÚ pýSCBO QdO Ao Bíy lñ×uA òülèõPì QuA þÏýHÆ |«çìBÞ ôA ÿApG þðApãð Apüq ;koAk kõWô ô QgAõñßü ÿBøoBÞ qA kAkpg òülèõPì .lðoAk
ûlƒññÞ kôlƒdì úƒÞ þƒüBƒølƒñG ô lƒýÚ úíø úG QHvð Ao ôA åorG R|çßzì úzýíø ôA pünLèk lñhƒHƒè ô ÿBøoBÞ QéÎ òýíø úG ô lü@|þì óBylG ÿoApßO
ëBýg ÿkAq@ úßð@ Épy úG ,QuBñPÎA þG lƒñPvø ok lýðAõO|þíð Ao Apâ ëBíÞ óBvðA òüA .lñÞ|þì þ×hì ÿA|ûlðpK óõ`íø lññÞ pßÖ úÞ kõy|þì UÎBG úðAqôo
kõg QuAõg úG BñG lðAõPGô lðpýãðôA qA Ao ÿqAkpK . lýñÞ AlýK þÎBíPWA êÖBdì oApÚ þG B« OAm kApÖA òüA .lðA|ûly pýuA w×Ú ok
, Bø|òýøõO êGBÛì ok òƒýñ`íø ôA .lñÞ þâlðq Èýdì ok Iy QÚôpük BO úßñüA ëBíPcA lñPvø ÑõñO ô pýýÓO ,óBXýø þK ok ûoAõíø ô lñPvø
,QuA RôB×O þƒG rƒýð óApƒãük RApËð ôBø QíùO ok úÞ QuA ó@ qA pPzýG oBývG lýGBýG Ao ôA ,oBÞ .lðõy|þì ûkpvÖA lñðBíG QGBS BW àü ok pâA ô
wßÎ QƒuA òƒßíì Rolƒð úG þéýg òüApGBñG ok óBñ^ ,{üõg þOAm ÿBø|RoBùì BG Bùð@
úÞ lýñßð pßÖ úƒPHèA . lƒýñýHG ôA qA ÿlüly êíÏèA !lýñýHG Ao ôA þðBíùýì wÞ aýø úÞ lðqAlðA|þì ûAo úG óBÖõÆ IÆBhì òøm
{OBuBvcA úÞ þðBìq ,QƒuA ëBýg þG|þìk@ |«çÞ þG@:pùì òülèõPì úÞ QuA úðõãñüA ô kõy|þíð òøm pývì pýýÓO úWõPì
ô {ýð úG kõg ÁBg þÞpüq BG kõy oAk údüpW ôA úG ÿpñø þOpÇÖ þðBíu@ þG@ äðo òýGlG kApÖA úG ô lñyôp×G iü BøõíýßuA úG lñðAõO|þì
ô lñhzüo koõì Ao êGBÛì ÙpÆ ô kqAkpK|þì úüBñÞ Rnè Rly úG îü|çì þÛýuõìôoõðqA úÞ ûlýzhG
!Büôo
.løk|þì oApÚ FArùPuA ÿpPvÞBg :pýO òülèõPì

34

www.TEHRANMAGAZINE.com

|RkBG áoBHì lýÎ ólì@BýÚBu
|RkBüqA kAôpì ÿkpÞúÞlýÎAõì óAô
|ÝApÖ ïBüA Rlì òüok úÞîP×ãyok
|RkAlýì ëkô ëk óB×üpcq þPÖpâpG
|ÿ@olGõâqopPgk þâlñG óBupG
|RkAq@lñGq kpÞBì Qíøô ïk úÞ
|QvO ïlÛìô ïlÚok óBývéXì ÿkBy
|RkByløAõhð úÞëk ó@pø kBG îÒ ÿBW
|QÖBýð úñgo óArg ZAoBOq úÞkrüApßy
|RkBzíyô êâôôpuô òíuóBPuõG
koô@qBG RA|úÚp×O ó@rÞoôk lG îz^

|RkAqokBì QèôkôoõìBð ÐèBÆ
|fõð þPzÞòüA Qèôk ûlì QukqA ÌÖBc

|RkBýñG kpHG VkAõc óBÖõÆ úðoô
|ÌÖBc

ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ "òKõy|"qôo kAq QHuBñì úG

,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK (1849pHPÞA–1810xoBì Fryderyk Franciszek SzopenþðBPvùèúG),òKõyAõvðApÖàüokpÖ
þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@ .kõG þðBPvùè qBvãñø@ô õðBýK ûlðqAõð

l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy õyoô þßükrð ok |æôq|æq ÿBPuôo okôA
òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êüõdO BO QÖBüok qA l¾ok .lì@BýðlG ÿõvðApÖ ÿolKô þðBPvùè ÿokBìqA
ok úÓGBð ákõÞ àü óAõñÎ úG úßð@ qA wK
QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy þãèBu 20 ok ly úPgBñy }A ÿokBì òýìqpu
ok ô kpÞ ápO wüoBK úG òPÖo ÿApG Ao óBPvùè
(818)705-7777 www.AdmiralCarpetCleaning.com qBvãñø@ô þÛýuõì îéÏì ,ûlðqAõð óAõñÎ úG BXð@
1837 qA ëBu 10 Rlì úG ô kpÞ QýèBÏÖ úG Ñôpy
7030 Darby Ave, unite B, Reseda, CA 91335 ÉBHOoA ÿõvðApÖ ûlñvüõð lðBu sos BG 1847 BO
ØÏ qAkõgpíÎ ëõÆ ïBíOok òKõy .QyAk
35 39 ok 1849 ëBuok úßð@ BO kpG|þì Yðo þðBívW

.Qynâok ÿõüo êu pSA pG þãèBu
BùñO õðBýK ÿApG Ao }oBS@ IéÒA òKõy
óAõO|þì {üBøoBÞ óBýì ok BìA Qyõð|þì
.QÖBü ûlññÞ þøApíø ô õðBýK ÿApG þOBÏÇÚ
.Qvýð oAkoõgpG lD|Aq ô êýèk þG òýürO qA ó@ok ÿrý^ aýø ô QuôA pSA ûlññÞ QüõÛO ê¾A ÿkõéì
Bø|wðAõð ô úðApÎBy óBýG ûõdð þèô koõg|þì îz^ úG þü|æBG þâlðqAõð àýñßO }oBS@ ok ú^pâ
ôA .lñÞ|þìrüBíPì QuA|úPÖpâoApÚpËð lì Bø|ó@ok þâlðqAõð àýñßO ÈÛÖ úÞ ÿoBS@qA AoôA ÿBøoBÞ
êTì þüBø|ïpÖ IèBÚok Ao {üBø|ÿoô@õð òüpO|îùì BìA kõíð ÑAlGA Ao þÛýuõì ÿBø|ïpÖ qA ÿkAlÏO
.QuA|úPyAnâ {üBíð úG rð¶ õèõK ô kõèpK ,kõOA ,óoõPÞõð ,wèAô ,õðBýK RBðõu

óApùO úéXì

þü|çÆÿBø|ûpXñKBGÿAúðBg ok Qhu þèAõEu
!ïAlhPuA |úHcB¿ì

ÑõéÆ qA êHÚ eH¾ qôo pø ôA .kpÞ|þì þâlðq Quk oôk ÿA úÎorì ok þß^õÞpvK # ÿApG ,>õýPuA< ïBð úG ÿkpì #
JôpÒ BG óBìq îøô kõG ëõÓzì úðAqôo Qhu ÿBøoBÞúG Iy BOô QuBg|þìpG JAõgqA lýyoõg Bøl¾ úÞþéÓy ÿoõÃc úHcB¿ì ïBXðA
þüBøpXñK BG ÿA úðBg Bø|Quk oôk ok .lñÞQcApPuA þíÞBO QÖo|þì |æBG Bø ûkpð qA lýyoõg pülì .QÖo þPÞpy úG QyAk þÂBÛPì
ó@BG úðBg ó@ok þâlðq olÛ^ kpÞ|þì pßÖ kõg BG ô kpÞ|þì IéW Ao }pËð ûoAõíø þü|çÆ àü ,lñÞîýW òýu úÞó@ÿBW úG ,QÞpy
ôA qA ô õýPuA ÿõéW QyAnânÒBÞúÚoô
... kõG løAõg þèBÎô {hG Rnè lyBG úPyAk lüBG úÞþðolìô àýy êüBuô àü úG BùñO ,ïAlhPuA ÿApG QuAõg

úðBg JBHuA püBu wK lðqBvG |çÆ qA Ao kõg ÿBø|ûpXñK lðokBÚ Bùð@ pâA “ :Q×â|þì kõg BG .lølG iuBK ëAõEu
...”îñýG|þìAoó@àükrðqAôïôo|þìBXð@úGqôoàüûpg|æBG.kõGløAõgþèBÎoBývGB« íPc oBývG Iy àüok Bíy :kõG òüA ëAõEu
lðBíG úðBg ok lðAõO|þì ôA ô løk|þì ïBXðA Ao BøoBÞ ôA ÿBW úG Q×â }pvK úG olK qôo àü þâlñðAo Rõég ÿA|ûkBW ok ,þðBÖõO ô kpu
þü|çÆ ÿBø|ûpXñK ô úðBg ó@ ÙpÆ úG ô QyAkpG þüAnÒ lük IuBñì Ao Q¾pÖ úÞ îø pvK . BK òüA ,xõGõOA ólýuo oBËPðA úG ,xõGõOA ûBãPvüA ok p×ð úu úÞ lüõy|þì úWõPì óBùâBð ,lýñÞ|þì
.lñPvø àíÞ ûAo úG îz^ óBÖõO ô óAoBG ,kBG ó@ok ô lññÞ|þì BK ó@ô
. ly oBLvøo BW óBíø QuA òßíì kõzð ôA úG þßíÞ pOkôq ú^ pø pâA úÞ QuA ÿoBíýG óq pýK Bø|ó@ qA þßü
BG ô lýuo BW ó@ úG úÞ kõG pùÊ qA lÏG . kpÞ|þì Ao }oõ¿O úÞ kõG ó@ qA pO|þð|æõÆ oBývG ûAo .lðAõhG Ao þËÖBcAlg ërÒ xõGõOA ûBãPvüA ok
äðo ÿA úðBg ÅõÎ ok ô Qvýð ÿpHg þü|çÆ ÿBø|ûpXñK qA úÞ ly úWõPì úðBg úG óly àükrð åpì qA Ao Bíy oBG àü þPc úÞ QuBíy Quôk òüpO|þíülÚ ô òüpO|þíýí¾ ,p×ð òýìôk
ú`G pvK . koô@ok Al¾ úG Ao ó@ô QÖo þíülÚ ok Qíu úG . lük úPvßy ÿBø|ûkpð BG ô úPÖo ôo ô BìA ;lüpG|þì pu úG ÿkrìBð óAoôk ok ôA BG |æBc úÞ QuBíy ûlñü@ pvíø ,ïõu p×ð ô QuA ûkAk RBXð
?pýg Bü QuA ûlük Ao þü|çÆ ûpXñK úðBgôA Bü@úÞ kpÞ ëAõu . kõzâ Aook }kõg òu îø ÿA óqpýK ?lýñÞ|þìoAõu Ao àü ïAlÞp×ð 3 òüA óBýìqA Bíy ,koAk þèBg ÿBW àü ÈÛÖ Bíy ÿôokõg
IÛÎ úG þøBãð lñPvzð|þì BXð@ úÞ þèBc ok . kpG óAõüA Qíu úG Ao ôA ô kAk QHTì iuBK ápvK
óBykõg úðBg ,JBPÖ@JôpÒ BG óBìq îøô kõG ûkpÞ þÆ úÞ ÿpývì óBíø ÿBùPðAokô lñPgAlðA ?Ao óBOkrìBð Bü ?þíülÚ Quôk ?oBíýG
iuBK .lü@ok QÞpy ïAlhPuA úG ,þÂBÛPì Bøl¾ óBýì qA ly UÎBG Qyõð õýPuA úÞ þGAõW
.lýzgok|þì þü|çÆ ÿBø|ûpXñK BG úÞ lük Ao ,lðBupG óBPuoBíýG úG Ao oBíýG óq pýK BO ïA þíülÚ Quôk ó@ úG îøk|þì Ao îñýyBì aýDõu òì :kõG òüA

}BG Büok .lupG ûAo qA xõGõOA lüBy BO îðBì|þì xõGõOA ûBãPvüA ok ïkrìBð BG ô

ókAk ûõƒyo êýèk

.lølG þðlðBì kBü úG þuok úÞQuAõgôAqAôlñøpýK þHøAo kpâBy ÿqôo # þƒßÛèk þƒøBƒykBƒƒK #
ôo àíð óôA qA Qzì úü lÏG ,{zýK ûoBýG ôo àíð úvýÞ QuAõg }kpâBy qA IøAo fArì óBüoBGok úíø BG úÞQyAk
ûphƒvƒì Ao Bƒø|ó@ ô kpƒÞ|þƒì
úzßG pu ôo J@ óôA QuAõg ôA qA ô Qhüo ÿpK úíýð óAõýè êgAk êý¾A ïBð úGp×ð àürW kpÞ|þì
... QícrG îðôA ,ûoõhG ôo óAõýè êgAk J@ qA à^õÞ úÎpW úü QvðõO ÈÛÖ kpâBy
.òülèA
”? kõG oõÇ^ }A|ûrì “ :lýupK kBPuA àƒÛƒèk úƒG ûBƒƒykBƒƒK ÿqôo
... : kAk iuBK kpâBy þñÞ|þì ûphvì Ao úíø Ap^ õO :Q×â

”}koõg úzýíð |«ç¾A ,ûlñO ô oõy ÿoõW lG “ .òülèA êý¾A rW
ólýuo BO lñPÖo . .úñÞ þøApíøõðôA ô ûoAkpG àíð Qzì úü QuAõg }kpâBy qA ôlñø pýK ôk òì úG úíø óõ^ :Qƒ×â
ú^Büok qA J@ óAõýè úü lÏG ,ûrüpG ú^Büok êgAk ôo Bùßíð BO QuAõg ôA qA kBPuA . ú^Büok oBñÞ
óAõýè êgAk J@ïBíO þPcApG kpâBy . úyõñGõðôA QuAõg }qAô kpâBy Quk kAkô QyAkpG .oBñükl¾ ôA ô lñøk|þì oBñük
oBÃcA Ao òülèA êý¾A ,ûBy
. lýzÞ pu ôo òülèA êý¾A ,lýupK IHu ô kpÞ
þèõíÏì |«çìBÞ “ :kAk iuBK kpâBy .lýupKôo óAõýè êgAk J@ûrìôAqA îøoBG òüA kBPuA ,lñøk|þì òO ôk úƒG oBƒñük :Qƒ×â
ô kpýãG óBy Qƒuk úƒÞ ó@ þƒßü
”. kõG pýìA .kpýãð óBy ÿBK úÞ ó@ pãük
: Q×â ôlñø pýK .kpÞ Àgpì Ao ôA ô lülñg oBývG
ô úßíð Qzì úü óõ`íø úzýì ôpGôo Bùð@ BG þâlðq ëõÆ ok óBvðA úÞ þDBùýPhu ô BùXðo
ô Yðo úíø óôA oBG úðõPýì ,úzG pPÏýuô ô pPâorG ú^ pø úÞ úðBvðA }pünK RolÚ ô fôo òüA BìA 36
.J@ óAõýè úü BO þyBG Büok úü òÞ þÏu òüApGBñG ,úñÞ êídO þPcApG ôo ûôlðA

www.TEHRANMAGAZINE.com

37

óApùO úéXì

ó@ qA ,ÜüpÆ þÆ Bø ëBu qA wK ïBXðApu ô oBÇÎ ÿõW ëBíÞ óBÒpì óBPuAk #
úGô lðpG|þìok úG îèBu óBW òO þu BùñO ,Õpì úíø :lüA|ûlýñy úÞAo ÿoõGBzýð

:lñuo|þì ÙBÚ úéÚ qA lðkõG ûly úPvg ûpì qôo þâlðq qA Bø Õpì
ok ly Ùp¾/ qApÖ ô Iýy ok lñPÖo Bø ëBu òýüBKô |æBGqôopø úÞ òüArW lðoAlð ÿoBÞ úßñüA

qAok píÎ óBy ûAo .lðoõhG úðAk ô lðoAnãG îhO ô lðôpG
BO kpG ûo þvÞ îÞ/ ûBLu ó@ óBýì qApì|æApg@ þüBíñøAoôAqAô lñPÖo lølø krð òýíø ÿApG
ÙBÚ ûõÞ ok Q×â lølø .îýñÞ ú^ úÞ lñPuAõg
ûBãzýK ó@ ôA qA ô lüôpG ôA {ýK .Õpíýu ïBð úG QuA þÒpì
óAoArø ó@q /lýuo BXð@þÞlðA Õpì úíø ó@q þèô Qgõì@løAõg Bíy úG Ao ëBíÞ ûAoôA .lýupLG
ok ...ô ûõÞ Q×øô Büok Q×øô QuA Qhu ûAo
lýuo BXð@ þßü wÞ .koôBýG QÚBÆ lðAõO þíð þvÞ pø ,QuA ûAo óBýì
{ýG /ûAo lðkpG|þì úÞ óBÒpì þíèBÎ ô úPvg þgpG ûAo òýG ok ô lñPÖo óBÒpì
ô ëBG þG òO þu ûBãüBWó@þulðlýupð ÈÛÖ QüBùð ok .lðlðBì qBG ûAo úìAkA qA þígq þgpG
Bð óBW ûly òO úPvßzèk /Qvu ô oõXðo pK Ao Õpíýu lñPzâ ú^ pø óBð@ .lupG QvðAõO Õpì 30
30 Bì kõg Õpíýu lñßð lñP×â QHÚBÎ ô lñPÖBýð
Quok Bøo ØéPhì ÿBølñG qA îüA úPvðAõO úÞ îýPvø þÒpì
qApOpG /Q×¾ô ؾô þG lðlük þOpÃc óBÒpì úÞ kõG óBu òülGô .îýupG BXñüA úGô ûly
úG lðkõG ûkoô@JBO ,Ao ókõG ëBíÞ þKok îøBG úÞ
QÖpÏì ô êÛÎ áAokA
,lñGBü|þì ûAo ûBâok úG óBÒpì òüA úÞ ûBâ|ó@ô .lñPÖBü Quk ÿA úðBvÖA Õpíýu
ô îüonãð ”òì“ qA BO ,QuBì ÿ|ú¿Ú oBãðA
:lññýG|þì kõg Ao Õpíýu ô ,Õpíýu Ao kõg
þu ûpù^ /óBùW Õpíýu ÿôo wßÎ q îø . îýuo|þíð þüBW úG îüõzð ”Bì“
ô ”òì“ qA QuA ûkpÞ óBìoBPÖpâ ú`ð@ pø
óBìq ó@ lðlük Õpì ÿ ûqAlðAok wÞpø . QuA “ Qýñì“ ÿBø|ÿoBPÖpâ
ày þG /kôq Õpì þu òüA lðkpÞ úãð óõ^
.kõg
kõG Õpíýu ó@ Õpì þu òüA
kõg kõG /ïBíO Õpíýu lðlük Ao {üõg Õpíýu ÿõWô QvWok|

ïBíO Õpì þu Õpíýu QzùG qA ÿoAõhG oõzÞ ok ôA qA ÿpK úÞ QuA Õpíýu óBíø ,óBÒpì ô Üc ÿApG kõy|þì ÀgBy ”òì“ úÞBXð@
kõg kõG /ûBãð ÿlðkpÞ Õpíýu ÿõu óõ^ lñG úPhO /òì ÿBW Rõég lðkpÞ ëlG óõ^ qA úíø îèBÎ úÞ Quôo òüA qA ô QuA ûkBPÖA òý^ .êÆBG
óBÒpì pâA ô QuA oBãð ô {Ûð pK ôA pK ûõéW
ûBãüBW ó@ok Õpì þu òì ÿBK ly òì ëBG úðBvÖA pK ôA qA óBùW úÞ Ao ûBykBK òüA úÞ lñøAõg|þì þPuok ÿApG kõy|þì ÀgBy ”òì“úÞBXð@
òüA kõG /pËð ÿlðkpÞ {üõg ÿõu úG oô ÿpHøo /ÿBW àüoBO òürÞ ïoAk ó@ ïrÎ úÞ ,>ÙBÚ úéÚ <ÿõu úG ôA BG lüBG ,lññýHG QuA úG òPÖBü ûoô ëBíÞ ÿApG þèBXì pãük ,þPuokBðô
Õpíýu qA ô QuBùñO þÒpì pø .lðBì|þíð þÚBG ëBíÞ
pâk ó@ óBzüA Õpì þu ÿBíñøo ïlég úGlyBG .lññÞ qAôpK ,QuA Õpíýu ûBãüBW
àü ôk pø /îùG ÿlðkpÞ ôk pø ok pËð oô kõG wG /îuo óBÇéuok úÞ îÒpì ó@ úð òì ô lüõâ|þì ûAo ÿBø|þPhu qA Bùð@ BG wLu . Qvýð ÿpHg
QÛýÛc úG lðAõO|þíð þßèBupø úÞ løk|þìoAlzø :þèõÚ úG
îÞ ô {ýG ÿkõG Õpíýu îuo óBGok ok úÞ îñüA þÆ ØéPhì êcApì ok úÞ óBÒpì BvG ú^ ô kõy êDBð
úíø ok /òüA kõG àü ó@ô ó@ àü òüA kõG xôkpÖ kõG wG /òì ÿAôpK Ao Õpíýu kõG þÞ ûAo ÿBùPðA úG râpø ô .lñPÖA|þì BK qA ÜüpÆ QuBüok BG pâA QuBüok ûpÇÚ
pø ô lðBupO|þì Ao óBÒpì oAlzø òüA .lñuo|þíð ... QuBüok Büok ô ûpÇÚ ôA úðoô
òüA kõñzð þvÞ îèBÎ òì ÿBW þéÎA Qvì êHéG :koô@|þì ólðBì ÿApG ÿonÎ àü óBPuAk òüA úG þøBãð lýðAõO|þì püq ok
óBGq þG /ëBc aýø qA aýø lñPvðAlð óõ^ ûo îPzùG BO /pâk oBÞ óBùW ok ïoAlð òì
:lüõâ|þì :lüqAlðBýG òýìq óApüA þðBÖpÎ
ëAõEu RpÃc ó@ qA lðkpÞ pâk oBG løk kõWô rÞ /îÚpÓPvì êâ ÜzÎ ok óBñ^ òì qA þßü pýÇèA ÜÇñì ok Õpíýu óBPuAk
þDBì êc /lñPuAõgok ÿõÚpu òüA ØzÞ .pãük ÿonÎ ïAlÞpø pãük óBÒpì ô þßü ô þðBÖpÎ þDApu óBPuAk ÿBø|úðõíð òüpOBHüq
Ao óBÒpì ô lüõâ|þì iuBK Ao úíø lølø BìA îÛéÇì õdì {üõg ok àýéHíu óBGqô þéýTíO RBýGkA ÿBøoBßøByqA
lñPuAõg ok þDõO ô .lðôpG Õpíýu ÿõXPvW úG ôA BG úÞ lñÞ|þì JBXì kõG wG Ao þéHéG /þéHéG koBð Õpíýu QÚBÆ óBÒpì úÞ QuA oApÚ òüA qA ,QuA þuoBÖ RBýGkA
úñýDBÞ /JAõW RpÃc ó@ qA lì@ óBGq þG úÎpÚ ÿpHøo òPyAk ÿApG óBÒpì ó@ qA wK þøBykBK kõg ÿApG BO lññÞ|þì þÏíXì óBùW
þéâ ÜzÎ pýK ÐÚAô ok úÞ pu úG úðBy Bü lølø ô ,lññürâpG
JBPÖ@ óõ^ RpÃc ó@ QuA :ô lñðq|þì :lüõâ|þì xôôBÆ ô ô óBíýéu pG úìBð úßñüA úG úWõO BG ,QuA QÛüpÆ
îø òOô óBW /ôok lñýG òPzüõg lü@úÞpø pG óBy|úÎpÚ /kBPÖ Üü|æ wGô lðlñßÖA úÎpÚ òìpG úPÖo /àýèô îðBÒpì êüpHW òì ú^pâ úÞ Quôo òüA qA ô ,QuA ûkõG fõð kBíPÎA koõì
úG ,koAkpupG Ao QÛýÛcpvÖAô QuAoApuA¯ ÿBðAk
ôok lñýG òOô óBW kBPÖ ÜyBÎlølø àýð úð ÿoBÞ BÃÚ qA ûBykBKô .luBñy|þì Ao ûBykBK ôA úÞ lüõâ|þì óBÒpì
òüok þu /lülì@ BXñüA Õpíýu Bíy óõ^ :úÞ QuA IýOpO òüA úG ô ïkBP×ýG BO /QyqoBì BW àýG òì BG lyoBü
þøBì óBHüBu /lðlì@ûAook Õpì óAoArø l¾ 38
lülì@ AlýK úñýD@
qA ûkpK /qBG lñü@ Q¿y ô ûBXñK ô ê^ pâ lðlì@ ûBì ô

qBG lñüBzãG {üõg
Ao {üõg /lüA|ûlükpâ pu úG ÿoBývG ú^ pâ

lüA|ûlük Ao kõg ô lülük
îz^ /luo þÞ Bì pG ûlük Ao wß`ýø

luo þÞ BüpS pG ÿoõì
Õpíýu úßðAq /îüpO|þèôA þvG þÒpì þvG Bì

îüpøõâ QÛýÛc
ok BíG BO /qBð ô rÎ l¾ ok lükpâ Bì õdì

qBG lýGBü Ao {üõg
ok úüBu /ïAôk pG pg@ lñPzâ ôA õdì

ï|çvèAô ly îâ lýyoõg

www.TEHRANMAGAZINE.com

BðpŸG ZpüA pPÞk QvýðqôpìA òýíøqApO lñíyqoArý^ aýø
àyrLðAlðk úOõâ

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | òìþâlðqóAoôkòüpPùG

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ úG ólykoAô .ïly|þì þãèBu þu koAôpãükqôoôk BO òìô kõG boBì îøkrðBK #
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì îýâlðq óAoôk òüpPùG ïlýupO|þì óõ^ .kõG ûlññÞóApãð îýâlðq óAoôkqA ÿlülW úøk

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì .îyBG|úPyAnâpu QzK Ao
þøBãyqoô úG òüpíO ÿApG ,oBÞ pu úG òPÖo qA êHÚ qôo pø úÞ kõG òüA ïA úðAqôo ô ÿoBW RkBÎ
óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ qA áBK QyAk ëBu 79 ôA .ïlük|þì ûBãyqoô ok Ao ”xçßýð“ îPuôk eH¾ qôo pø òì . ïôpG
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA Aoqôopø þâlðqpu úÞ lýíùÖ îüAõøô ëBcqA ,ïkpÞ þupLèAõcAôA BG úÞqôo ó@.kõG ûkBPÖA Qhüo

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 .ly BüõW Ao pìA QéÎ pÆBg òýíø úG .ïoAlð
ïkpÞ|þì pßÖ kõg BG .îñÞ|þì þðApãð xBvcA þãèBu þu òu úG óly koAô qA :îP×â ôA úG
Individual, Couples & Family Psychotherapy qApÆBgòýíøúG.kpÞîøAõgûBãðúðõã^ïAúPynâþâlðqúG ,îupGxçßýðëBuôòuúGþPÚô

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk ”?kõG þÏÚõì ú^ Bíy þâlðq óAoôk òüpPùG îñýHG “ :ïlýupK xçßýð
oôBzì ô xBñzðAôo ëAõEu úG òì úðBÖõvéýÖ iuBK ,rürÎ QuôkõW“ :kAk iuBK ÿlükpO aýø óôlG xçßýð
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |19 BG
(LIC.#PSY 13673) :QuA òüA Bíy úðBÖõvéýÖ
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì ó@ ïkpÞ|þì þâlðq ïokBìôolK úüBupüqô êìBÞ QHÚApì QdOô ïkõG {üpOAok úÞ þPÚô“
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì
”.kõG òì þâlðq óAoôk òüpPùG óAoôk
RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW îýâlðq óAoôk òüpPùG îðAk|þì óæA ,îPÖpâ|þì kBü ÿkBüq ÿBø rý^ ô îPÖo|þì úuolì úG þPÚô“
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG
”.kõG
(310)441-9550 îzyõÞ ô oBÞ pÆBg úG ô ïkpÞ ëõHÚ QýèõEvì ô ïly þéÓy IcB¾ oBG òýPvhð ÿApG þPÚô“

1314 Westwood Blvd., #206 ”.kõGòìþâlðqóAoôkòüpPùGóAoôkó@ ,ïkpÞQÖBüokþÚõÛc
Los Angeles, CA. 90024 ”.kõGòìþâlðqóAoôkòüpPùG ,ïly{ÛyBÎôïlyBñy@ïpvíøBGþPÚô“
þøAo óBì|óBW RBXð ÿApGô îüly þPzÞoAõu ïpvíøô òì ly Ñôpy ïôk þðBùW äñW “

”.kõGòìþâlðqóAoôkòüpPùG ,îülyþèBíyÿBßüpì@
”.kõG òì þâlðq óAoôk òüpPùG ,îüly lðqpÖ IcB¾ ô îülì@ AkBðBÞ úG þPÚô “
òüpPùG óAoôk ó@ ,lðly|þì åorG îðBíz^ ÿõéW îðAlðqpÖô ïkõG óAõW ÿolK úÞ þÏÚõì “

”.kõG òì þâlðq óAoôk
Quôk {ìkõG ûlük úÞ þèôA qôo lñðBì Ao ïpvíø ô ïoAk ëBu 79 òì ïrürÎ QuôkõW æBcô “

”.QuA òì þâlðq óAoôk òüpPùG òüA ô ïoAk
MíÞõW

39

óApùO úéXì

lýyBG úPyAk þuBvcA þ„ ðBßO úðBg,oBùGok

.kôpð òýG qA lýñÞ oBÞ ó@ ÿôo lýøAõg|þì úÞ ÿkoAõì IýOpO ,óBPýðôok lHÏì þðBßO|úðBg ÿApG .óBPýðôpýG lHÏì óBO|úðBg ô QuBíy þðôok lHÏì Bíy ólG #|
lýøAõg|þì þíülÚ ÿBø|{ñÞAô Quk qA óly Á|çg ÿApG úÞþßýñßO ô }ôo–5 :lñÞóBPßíÞlðAõO|þì RBßð òüA

lýñÞJBhPðA Ao lýñÞûkB×PuA ,úPÖpâ oApÚ óBPðôok úÞ QuA þOAkBÛPÎA ô BøoBPÖo ,ØÆAõÎ ,RBuBvcA óôok qA oõËñì
,lyBG pSõì lðAõO|þì þPgBñy }ôo ûqôo pø ÿBø|QýðBH¿Î êTì R|çßzì qA þÃÏG ÿApG þ×ñìô ûkqBG|þG þüBøõãèAô BøoBPÖo úÞûlýuo ó@QÚô ó|æA .lðBgp^|þì Ao Bì þâlðq úÞþüBørý^
Bü ”.ïoBízG 10 BO lüBG îøk ïBXðA ÿoBÞ Bü ïoôBýG óBGq úG þÖpc úßñüA qA êHÚ ïõy|þì þðBH¿Î þPÚô“ ÿlñG|úPuk ô ókpÞþuopG úG qBýð òüA .îüqAlñýG þÚôlñ¾ êgAk Ao úPynâlG RBýGpXO qA ÿoBývG ô
Ao þüBørý^ ú^ úÞîüpýâ|þì îýí¿O .îýñÞrýíO Ao óBì|úðBg îýøAõg|þì úÞþðBìq êTì .koAk ókpÞ
qA þíÞ þPÚô BO“
”.îvüõð|þì rý^ îOApÆBg ú^pPÖk ok ,krüoôpÖ îPýðBH¿Î .îýñÞAløA Bü îüqAlñýG óôpýG ,îüoAk úãð îýøAõg|þì
lýñÞòýýÏO þðBìq Jõ^oBù^ àü þuBvcA êßzìpø ÿôo ókpÞoBÞÿApG–6
þðBßO|úðBg þßürýÖ oBÞ àü ïBXðA êTì þ×ñì RBuBvcA úÞ BXð@ qA :lýyBG úPyAk pÆBg úG lýñÞrÞpíO–1
.lýñÞ koõgpG|þìpð úG óBOkõg BG .lyBG pünK|ÙBÇÏðA lüBG Bíy þðBìq Jõ^oBù^ ,lñPvýð þüBø|ïBýK ,úPynâ RBýGpXO RApÆBg ,RAkBÛPÎA ,Bø|}qoA ïAlÞ lüpýãG îýí¿O úßñüA ÿApG
lýñÞþuopG Ao kõy|þìpøBÊ óBOoBPÖopýýÓO BG úÞþO|çßzìô Bø|þðApãð ,Bø|xpO–7 úG Ao þOBËdè ô ûkpÞ ïAo@ Ao kõg lüBG lüoAk úãð kõg ÿApG Ao lüA|úPyAk úÞ þüBøoBPÖo ô lüA|úPgõì@ úÞ
.lýñÞ koõgpG Bùð@ BG ÿkoAõì òýñ^ qôpG Roõ¾ok úÞ lyBG ïq|æ QuA òßíì
.lüqAkpLG ÜíÏO ô pß×O
lýñÞþGBüqoA Ao óBPPÖpzýK lðôo–8 kõg oBñÞ ok ÿpPÖk ,óBPPÖpzýK lðôo ô oBßÖA QHS ÿApG .lyBG Bíy îéÏì ,Rõßu lüoAnãG
óBOkõg òüA .lýøk ïBXðA úðBýøBì Bü þãP×ø oõÆ úG Ao oBÞ òüA lüpýãG îýí¿O QuA òßíì òì kok úG þuBvcA ÿBø|{ñÞAôô ÿoBPÖo ÿBøõãèA ïAlÞ “ ,lýñÞ ëAõu kõg qA lÏG .lýyBG úPyAk
ô BøAl¾ ,RAoBHÎ ,RBíéÞ ,püôB¿O QuA òßíì .lýøk }õâ óBPðôok úG lÏG ”?lðoõg|þíð
.QuA pPùG Bíy ÿApG QèBc ïAlÞ lýñÞ JBhPðA lüBG úÞ lýPvø .lýñÞ QyAkkBü Ao Bùð@ úíø .lyBG óBPèAõu iuBK lðAõO|þì úÞ lüBýG óBPíz^ ÿõéW þÞpdì püôB¿O
lýñÞúýùO }AkBK Qvýè–9
ÝB×OA þüBø|{ñÞAô ô RBuBvcA ú^ lýñýHG ,QuA ûly êìBÞ óBPPvýè úÞ |æBc–2
.lýñÞ úýùO }AkBK Qvýè àü ,lýøk|þì ïBXðA óBOoBPÖo pýýÓO QùW ok QHTì ÿoBÞ úÞ oBG pø lýñÞîývÛO QívÚ lñ^ úG Ao óBPPvýè êüBíO Roõ¾ok .lPÖA|þì
lýøk }AkBK óBOkõg úG–10
ÿA ,Bø|ÜýéÏO ,Bø|îðAõO|þíð ,Bø|úðBùG ,kõg BG þ×ñì ÿõãP×â :êTì þüBø |ÿlñG|úPuk ,|«çTì
.lýñÞ AlýK óBOkõg úG ókAk }AkBK ÿApG þøAo .QýðBH¿Î ô îzg êTì þÆApÖA RBuBvcA ,Bø|}BÞ
.QyAk lýøAõg Quôk «BñEíÇì ,lýñÞ óBdPìA Ao oBÞ òüA
.lüpünLG Ao óBOkõg ÿoBPÖo ÿBøõãèA ô þuBvcA ÿBø|{ñÞAô êìBÞ QýèõEvì lýðAõPG lüBG Bíy óBPýâlðq ok lüoAk Quôk úÞþPHTì ÿBø|{ñÞAô ô RBuBvcA ,Bø|ïBýK qA þPvýè–3
ÿôo úG {hG|Rnè þâlðq àü úG lülW ÿA|ûpXñK ,lülW ô QHTì RAkBÛPÎA ô BøoBPÖo kBXüA BG lýñÞúýùO lýñÞúGpXO

!lýüBzâ|þì óBOkõg .lðõy |þì Bíy úG þøk|RolÚ UÎBG úÞ lýñÞ ûoByA ÿkoAõì úG óBO Qvýè ok

lýñÞúýùO ûqBO ÙAløAqA þPvýè–4
êßzìpø ÿApG ÙløoBù^ BOôk êÚAlc .lýñÞ úýùO ûqBO ÙAløAqA þPvýè úÞ lüA|ûkBì@|æBc
êßzì ïAlÞ qA ëôA lüoAk Quôk úÞ lüpýãG îýí¿O ,lüõy Bøo ó@ qA lýøAõg|þì úÞ þuBvcA
BO lýñÞ ÿlñG|ûoBíy Ao ûly kBXüA úÞ þ×ñì ÿBø|{ñÞAô ô RAkBÛPÎA püBu .lüõy Á|çg óBPýuBvcA

40

www.TEHRANMAGAZINE.com

lñÞþìqBG îüôpG Aook þvÞú^

lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G

ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì lññßðqBG wß`ýø ÿôopG Aook úÞlðkpÞÜÖAõOpøõyô óq ,þuôpÎ eH¾ òýèôAok #
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük .
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA ûkpÞ ÜÖAõO êHÚqA óõ^ BìA .lñPgAlðApãülíø úG þøBãðpøõyô óq .lðlì@pvKokBìôolK AlPGA
pãülíø úG þøBãð pøõy ô óq . lðlì@ pPgk okBì ô olK lÏG þPÎBu .kpßð qBG Ao ok ïAlß`ýø ,lðkõG
(626)3-50-50-50 (310)274-7474 QzK ïokBìôolK úÞ îñýHG îðõO|þíð :Q×â ëBc òüAokô kõG ûly ÐíW óq óBíz^ok àyA . lñPgAlðA

41 . îñßð qBG óõyôo Ao ok ô lñyBG ok
. QyAk úãð }kõg {ýK Ao ÑõÂõì òüA BìA . kõzâ óBy ÿôpG Ao ok ô ,Q×ãð ÿrý^ pøõy
,lðqpÖ òüA lèõO ÿApG .kõG pPgk óBylðqpÖ òýíXñK .kAk pvK oBù^ Bùð@ úG lðôAlg Qynâ Bø ëBu

. kAk þé¿×ì þðBíùýì ô lüpG pu Ao lñ×uõâ lñ^ ô kpÞ ÿkBy oBývG olK
JAõW þâkBu úG kpì ? Qvý^ ókAk þðBíùýì ô ÿkBy úíø òüA QéÎ :lðlýupK ôA qA úðBHXÏPì ïkpì

!úñÞ þì qBG îüôpG Ao ok úÞ úývÞ óõíø òüA óõ^ :kAk

ïrLG RApG þy@úü

Áõ¿hì àyrK ,>úüoôõÖ< pPÞk úPyõð )óApüA oBGok ok ëBu úu( JBPÞ ok #
.QuBì òýG YüAo êTíèA Jp òüA Bü úéEvì òüA iuBK úÞûly úPyõð þHéÇì ,ûBy òülèAp¾Bð
ok }kõg ô QhK|þì ÿonð }@ )òýÏGoA qôo îø ó@( oBG àü þèBu ûBy òülèAp¾Bð :úPyõð ôA

ÉBýc ok .kpHG JAõS BO QÖBü|þì oõÃc }@ òPhK îuApì
úýùO ÿApG ô lðly|þì ÐíW Qßéíì ëBWo IéÒA úðBÞõéì p¿Ú
ÿrHu þÃÏG .lðkAk|þì ïBXðA ÿoBÞ àü pø oBßíéÚ úéy }@

.lðkpÞ|þì wýg BýGõè ô kõhð þÃÏG .lðkpÞ|þì áBK
ô lñPyAnâ|þì ÝBWA ÿôo Ao åorG ÿBø|äük ÿA|ûlÎ
ûBy òülèA p¾Bð {ýK JpÛO ô ÜéíO ÿApG wÞ pø ú¾|çg
óAõüA ÿ|æBG îø RpÃdýéÎA kõg .kõG ÿoBÞ ëõÓzì
.kõG BøoBÞ pâ|ûoBËð |æBG ó@qAô lýzÞ|þì óBýéÚô Qvzð|þì
ôpìA|þìBËð ûlðBìpÖ àü êTì ûBy òülèAp¾Bð þyBGrLy@pu
pø úðBg ok úG oBÞ óBüBK ok þyBGrLy@ oõPuk úG .kpÞ|þì þùð
QvüBG|þì ôA ô ly þì ûkBPupÖ þy@ úuBÞ ëBWo qA àü
Ao þðBvÞ .lPup×G wK oBGok úG ô lñÞ pK þÖpyA qA Ao ó@ úuBÞ
òÒôo Bùð@ }@ ÿôo lðpýãG êüõdO lñPuAõg|þì þéýg úÞ
op pPíÞ ly þì ûkBPupÖ {üApG oBGok qA þß^õÞ úuBÞ úÞ ó@ QuA eÂAô pK .lñPhüo|þì ÿpPzýG
kpÞ þì QÖBüok )ûly úPhüo {üôo òÒôo îø IWô àü úÞ( }@åorG flÚ àü |ç« Tì úßð@ô kpÞ|þì

.ly þì QhGlG þGBvc
,ly þì {üAõÎk Aoqô Bü ô óBýÎA qA þßü BG |ç« Tì þyBGrLy@ pâA ëBu ëõÆ ok êýèk òýíø úG
IWô àü úÞ ïrLG RApG þy@ !úýÞ Quk Býðk îñÞ|þì þèBc QùG !Jõg oBývG :Q×â|þì ôA úG þyBGrLy@

.lyBG {üôo òÒôo

óApùO úéXì

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

àüoBO ÿoBHðA ó@ ok Ao kõg ô ïlüpK|þì úGúÞÿlì@okêÚAlcôþøBñKpuôîPuAõg|þì úé¾õc ôA òPÖo qA lÏG BìA lüBýG Bì úðBg úG ôA
úìrìqIèpüq.ïly|þìúÞõyûoBGàü,ïlük|þì .îPÖBýðþPhGlGúGîüBøú`GókpÞåorGpÆBg ÿApG úÞ oBG pø úzýíø .îPyAlð Ao wÞ aýø
:ïkpÞ|þì ûlùÎ úG kõg Ao îüBø ú`G þPupKpu Bùð@BìA kpÞ|þì Ao }oB×u òüA ,QÖo|þì {üBøoBÞ ïBXðA
ú^?îñÞ|þìú^úígkòüAÿõOòìBüAlg- ëAõìA úýÛG qA ô lñPgAkpK Ao ïA úüpùì ,lñPÖpâ þvÞërñìúGòPÖoúé¾õcúðôAJBýÒokòìBìA
?ûlì@òìpupG ,lÛð úWô óBìõO óõýéýì oBù^ úu rW ,ïpøõy .ïkpÞ|þìRõÎkúðBgúGAoþvÞúðôîPyAkAo
ûoBGôkoAô@êTì,kõG|úPynâòìpGú`ð@úíø ûly|úPyAnâoBñÞç« íÎòì.lýupðòìúGÿrý^ QÖoò×éOþyõâQíuúGîPukÿoBGlñ^
ÿôooBýPgA þG àyA .ly|þì JApg ïpu ÿôo ûkpÞ þGBO þG ÿqôo lñ^ Büõâ Bø ú`G .ïkõG .ïlýzÞIÛÎAoîPukôïlyóBíýzKoBGpøBìA
,kõG òýíø QýÏÚAô BìA kBPÖA|þì ûAo úG îOoõ¾ puApu ô ïAo@ þâlðq þñüpýy lÏG ô lðkõG ûkpßðÿAlgôïpýãGxBíOÐÚõìþGïlýupO|þì
þðApãðôþãñPèk,JApÇÂABGûoAõíøòìþâlðq úðBg {üBu@ îPvðAk|þì .ïõzG ÙkB¿O qôpG IWõì ïkõg
,kõG ûBOõÞ îüBø þPhHyõg píÎ .kõG|úPynâ ôûkAkeýWpOòìoBñÞokþâlðqúGAoåorGolK .kpýâþíðxBíO,lupðl¿ÛìúGBOôAúÞ

...þDBùñO òýãñu úüBu

ó@ qA .ïkõzâ Ao Bøok eH¾ qôo àü ûpgæBG .lñPÖpãð þÒApu òì qA pãük pËð úG|úPvg ,QÖpâ xBíO lÏG qôo p¿Î :îP×â#
îyBG ûlðq úÞ îPÖpâ îýí¿O .ïlì@ óôpýG ÿoBHðA pG þPüBíc úüBu .ïkpG ûBñK ÿolK úðBg úG oAp¾A .kõG ûkpÞ þâlñðAo Ao ûAo ÿ|úíø ,lýuo|þì òüApÆBg úG .ôpð Alg úG AoõO ...ôpð -
,Qgõu|þì ïokBì ëBc úG îèk .îñÞ þâlðq ô }lì@ok úíø .kõHð ïA ûoB`ýG ô oBíýG okBì pu ïBXðA ÿApG lÏG ô lñÞ QcApPuA AlPGA ïkpÞ Aop×u òüApâA kõy|þì ú^ æBc ,ú`G BOôk
úG .îñýHG ûkoq@ Ao ôA òüA qA {ýG îPvðAõO|þíð ô QyAk olK lì@ok qA úÞ kõG þÚõÛc p¿Phì lÏG qôo ôk BO .kpÞ ëõHÚ .lñÞ ïAlÚA {üBøoBÞ
pø Bùð@ ,îPyAlð þðAlñ^ pÆBg ÜéÏO îüBøpøAõg þíð .îPyAk úðBg ok kpXì pøAõg BO ôk qõñø þíÞ QzâqBG ïBãñø .QÖpâ xBíOoBG òülñ^ ?ÿqAlðBýGpýgBC O úG ÿqôo lñ^
ïolK ëôApvíøqAôpPâorG òìqA þèBu lñ^ôk Bùð@ Qhu þâlðq pG ÿA ûqBO oBG îPuAõg Ao ïkõg îPvðAõPð .ïkõG ûly êHÚ qA pO ïAo@ õOqA þñÏü úÞ lürâ óAlðkpüq þHè .lülñg
ok ÿpãük ô kpÞ|þì êý¿dO Bùð@ qA þßü .lðkõG ÿBøApWBì úíø ô }o@ ïBãñùGBð åpì BìA îüArÖBýG ô ïoBÞ IÚAõÎ qA úßñüA kõWô BG ô îñÞ ëpPñÞ ?þüõâ|þì úÞ QuA þÖpc ú^ òüA ,QuA lýÏG
þèBu lñ^ .kõG oBÞ ëõÓzì þDBíýKAõø pPÖk àü úG þðBùâBð óBñ^ îðAlðqpÖ qA ÿoôk ô ó@ qA lÏG xBíOôA BGoBG òülñ^ ,ïkõG ûBâ@pÇg ëBíPcA qA BìA ïkõHð þOBÖApg !ÿkõHð þOBÖApg úÞ õO
úG {èôA ïBWpÖlG ZAôkqA qA ûkoõg pu úÞ kõG ó@ok .kõHð òì êídO óAõOok úÞ QuõýK ÑõÚô Ao }o@,Bø xBíO òýíøqA þßü lüByô îPÖpâ ,lì@ {ýKôA ûqôo lñ^p×u Ùpc úÞ ÿA úËdè
,ïolK åpì qA lÏG ô kõG|úPzâqBG ÿolK úðBg .îñÞ pßÖ þPuok úG þPc îPvðAõO þíð ÈüApy ôpÖ îèk .lýyõW ïkõWô ok ÿrý^ ûoBG àü
àÚBOA ÿõO .ïkpÞ óBùñK ÿA úyõâ ok Ao kõg .QÖpâ òì qA úzýíø ÿApG ÈÛÖ ,ïlýíùÖ þíð Ao ïkõg ëBc.Qhüo
.kpÞ|þì þâlðq ô ûlðBì ïokBì oBñÞ ô QyAk oApÚ ërñì ïBG qA ÿA úyõâ úÞ þß^õÞ BìA lzð QGBS ûBã`ýø ÑõÂõì òüA ú^ pâA îðAk þíð .ïõzG ôA òPÖo ÐðBì lüBG úÞ îPvðAk|þì
Bì óBýì BìA lñPyAk Quôk úðAokBì Ao ïokBì ,kpÞ|þì ûkB×PuA ÿoBHðA óAõñÎ úG ó@ qA ïokBì }o@ qA lÏG .îzhHG Ao ïkõg îPvðAõPð râpø
qA lÏG .QyAlð kõWô ÿoAlüBK îøB×O RBìAlÚA .ly pO Qhu òì pG qôo pø þâlðq .kõHð }kõWô ok lükpO ÿA ûom þPc Ap^
ô úÖpì þâlðq Ñôpyô òì qA }o@ ÿoBãPuAõg .ïkpÞ þðAlðq Ao kõg qôo ûk qA {ýG ïpvíø ëAõìA ØýéßO ókpÞ Àhzì ÿApG þðõðBÚ þPýíøA óAlñ^ úÞ æBÞ îéÚ lñ^ ÀýgpO
ok ú^pâ ,lypOlG îø|úPynâqA ÐÂô ,òì ïAo@ .ïkõG ûkBPÖA þâlðq ô áAoõg ô JAõg qA ÿõu qA ,kõG óBìõO óõýéýì l¾ qA {ýG úÞ ÿApG kõgôA úÞ kõHð îùì BøolÚ ó@ ,QyAlð îø
,QyAk òì þâlðq úG ÿA úðAqõvèk ûBãð Bøqôo ó@ JAõg qA úÞ þøBâ .kõG xõGBÞ àü êTì Ao îüBø ú`G òì .ly Ñôpy ôA ûkAõðBg òüA QvðAõO|þì þPc .lñÞ ûçÞ ô ëBy ,òPÖo
ïBXðA {ðBPuôk qA þÃÏG ÜüpÆ qA Ao oBÞ
îüBø Iè ÿôo þßzg lñhHè .QÖoôA BìA|lølG
lñ^ ólðAõgôA òPÖoqA êHÚqA .QÖo þPÚô ,kõG
ïkõG léG úÞ Ao BÎkô úü@ ú^ pøô ó@pÚ qA ûoõu
ÿôo qA lñhHè BìA kõG Jõy@ îèk .ïkpÞ Ñôpy
,lýuõG Ao Bø ú`G .ly þíð õdì îüBø Iè
püq|úPvø@ .konâ|þì ú^ òì ëk ok QvðAk|þì

:Q×â îyõâ
ÿBø þvKAõèk òüA ô QüBø Ùpc òüA BG õO -
þ×ñì pýSCBO Bø ú`G QýGpO ÿôo ,Rkoõì þG
ô oBÞ| |BølÏG îø BùñüA oAnãð .ÿoAnâ|þì
úG îñÞ ú^ úuBÞ ïAlì ô lññÞ Bøo Ao óBy|þâlðq
QuAõg ú^ pø ,Alg úG êÞõO .lðpýãG Quk

.lyBG Alg
Iè úG ÿlñhHè ô îPyAnâ îø ÿôo þíz^
.QÖo ôA .þüõãG õO ú^ pø þñÏü úÞ ïlðBzð
ok ÿkpu ÿmõì kBG .kõG ïAo@ ô ÙB¾ óBíu@
úG Ao Bø ú`G .lýzÞ|þìpý×ð Bø ú^õÞ wK ú^õÞ
.îPvG êgAk qA Ao Bø ûpXñK ô ok ô ïlðAkpâpG úðBg
kõHð ok úÞ îøAõhG ïpøAõg qA QyAk oAp¾A }o@

44

TEHRAN MAGAZINE ,Rõßu ok ô lìBýð ôA ,lzð òýñ^ BìA .lñÞ|þì BK pËð qA úÞ îPvðAk|þì .QyAk lðqpÖ úu ô óq Tel:(818)881-1771
pÆBg úG ôA .lì@ oBñÞ ÐÂô òüA BG þøBì lñ^ óAõW BìA ,koAlð îø þHuBñì óAlñ^ ÐÂô þèBì
AlW BìqA Ao {ýâlðq ûAo úÞôA ëôApvíø .îýñÞ úé¾BÖ }pvíø þâlðq qA QuAõg þíð Bø|ú`G áok Apì þcôo pËð qA .pøBÊ }õg ô kõG ïkõWôok úÞ ÿA úðBPuôkpýÒô IüpÒ wc BìA
qA lñhHè ,QÖo }kõg þâlðq ÕApu úG ô kpÞ BG lñPvðAõO þíð pãük Bø ú`G BìA ,kpýãG BKô Quk ÿoBÞ îüApG úÞ kõG ûkAk ëõÚ ,kpÞ|þì xBvcA òüA úÞ Q×â|þì òì úG ,kõG|úPÖpâ óBW
þG ô Ùpc îÞ .ly ûlý^ kõídì ÿBø Iè ÿôo úÞ ïly pHgBG .lñüBýG oBñÞ óByolK ÿoBßHüpÖ þâlðq àü ÿBø úüBK îø BG îýPvðAõO|þì ,lñÞ þÂAo ÐÂô òüA qA þPc Alýy ô QuA pøBËO BùñO
AlW }pvíø qA úÞ lðA ûkpÞ oAkAô Ao óByokBì râpø .îýñÞ ÿrüo þK Ao pukok þG ô ûkõu@ wc òüA pýSCBO QdO òì .Qvø îø
.kõG ûly úé¾õc óôpýG kõídì þâlðqqAô ly ïlÛzýKôA .kõzG þâlðq ok úÞ þðq úG ,îñÞ pßÖ ôA úG îPuAõhð ûBãð }pøAõg ô ôA úG úñýÞ ô ÄÓG BG ,lñüByõgBð
qA ÿA úéýK ok BìA kõG Bì oBñÞ ok úzýíø ïkõWô ok Ao ÿlG wc ûoBG àü òì ô QÖo úG ,kõG kõídì }oBPÖpâ úÞ þÏÂô qA ú^pâ ïokBì .ïkpÞ|þì
þüBW ,kq þíð þÖpc .kõG|úPÖo ôpÖ Rõßu ûlyoArýGôp×ñPì ïkõgqA .îPÖBü kõg úG QHvð ÜzÎqA òì úG kõídì ÜzÎ lüBy úÞ þüBø ú`G oõ¿O BìA kõG äñPèk ô kõñzgBð ,ïkõG ûly
.kpÞ þíð ÿqBG óBìpPgk BG þPc ,QÖo þíð qôo ó@ qõñø .îyBG ûlðqBG îPuAõg|þíð BìA ïkõG úG òì BìA .QuBÞ|þì Bùð@ úG óByolK ÝBýPyA ô ïpâ Bùð@þâlðqô {üBøpPgk úG }pu ïkpÞ|þì
úGõO :Q×â òì úG }o@okBì úÞ ïoAk kBü úG Ao pýâok þÎõð úG îø òì .ïkpßð pßÖ îø Bùð@ ô lðkõG ûly þGõg óBPuôk îø ÿApG Bùð@ .QuA
.QvðAk|þì lðôAlg JAnÎ ÜdPvì Ao kõg ïAlì Bì ûkAõðBg ôrW râpø ô ÿoAlð ÜéÏO Bì ûkAõðBg úG ÿpßÖ lüBG .ïkõG ïkõg þâlðq ÿBø|þPhGlG ûkpÞpK Bùð@oõÃc BG Apì ÿBW þâkBu úG ïokBì
}oBñÞ ok îø òì úÞ kpÞ|þì }õìApÖ þøBâ ,}o@ BG ZAôkqA qA wK .kõGþøAõhð úG kôq þéýg úðBùG òüA ô ïkõG úðBùG pËPñì.kõG
úÞ þèBcok ûkBXu ÿôo ,BW óBíø .ïA|úPvzð }o@ pvíø .ïA ûkAk Qvßy Ao ôA ïkpÞ|þì óBíâ .ïkpÞ|þì ïkõg ëBc
úG ,lðBgp^|þì {üBø QzãðA ÿõO Ao eýHvO .îPyAk|þìAo@ô Jõg þâlðq ôA oBñÞ ok ô ïkõG .îPÖpâ kõídì qA Ao ûkAõðBg ÜzÎ ïAo@ ïAo@ .lì@ Quk
ÿAl¾ BGôoBýPgA þGô ly|þì ûpýg {üôpGôo Ýoô ûoBG àü BìA QyAk Quôk Apì }o@ úèBu ôk ô QvýG pvK àü kõídì úÞ îPvðAk|þì úð ,îPzâ|þì oBÞ ëBHðk úÞ kõG|úP×ø ôk
ô pvíø qA lñéG þPc .ïly|úPgAlðA óôpýG ô îPgBG òì .QzâpG }pPß^õÞ pPgk .koAk úèBu ûkqõð pPgk àü ô úG pñø ô RBìõéÏì úð ,îPyAk þðAlñ^ êý¿dO
{Puk qA eýHvO îø lÏG .Q×â|þì {üBø ú`G ërñì ok .lñPyAlð ÜéÏO òì úG pãük îüBø ú`G ïpâpu olÚ ó@ çýè }pvíø .kõG úèBu ûl×ø îø ó@ úÞ kõG ïA þðAõW ïA úüBìpu BùñO ,þ¾õ¿g
úÞ kõg úG .Qhüo|þì àyA Al¾ þGô kBPÖA|þì úÞ QyAk pPgk BO ôk æBc okBì .îPgBG îø okBì ô kõG {üBø|ú`G þâlðq ô êý¿dO úG þâlýuo òüA BG îðAõPG úÞ kõHð ÿoBÞ .lì@ þíð ïoBÞ úG îø
{Ooõ¾ êGBÛì Ao {üBø Quk ,lì@|þì {Puôk .lðkpÞ|þì þâlýuo ôA úG òì qA {ýG QyAk kBíPÎAô óBíüA }pøõy úGolÚ ó@lüBy eH¾ qA ïkõGpÂBc .îüBýGpG ó@ wK qA úüBìpu
úüpâ Al¾ BG ô kBPÖA|þì ûlXu úG Bü ,QyAnâ|þì kõG ú^ pø .QyAk Quôk Ao Bùð@ îø ôA ô lñPyAk îPvðAõO|þì ókpÞ oBÞ BG .îñÞ oBÞ ú×Úô þG ïBy BO
.lñÞ ëpPñÞ Ao ôA lük þíð ÿqBýð úÞ BìA ïpýãG úé¾BÖ îüBø ú¿ÒqAô îñÞ ïpâ Ao ïpu
.kpÞ|þì .kõG þÂAo {ýâlðq qA þðAlñ^ Q¾pÖ îø }kõg úG þâlýuo ÿApG .kõG ê¾Bc þG oBÞ ÿApG òì ÝBýPyA ô óAõO
ô ïlük|þì Ao {üBø úðBy ókoõg óBßO òì BO kõG ûlì@ ,}pøõy ëôA pvíø åpì qA lÏG lüBG úÞ kõG|úPgõì@ ô kõG þãñøpÖ .QyAlð úÞ kõG òüA ,ly ê¾Bc úÞ ÿoBÞ BùñO QHÚBÎ
qA {ýG îPvðAõPð .ïlýñy|þì Ao }A úüpâ Üø Üø puô koô@ok êâô J@qA AoôA à^õÞ ÿBø ú`G þPhHyõg lüBy .lñÞ óApãük ÿAlÖ Ao {ýâlðq .îñÞ þzÞõOA úðBg ok Ao Bø úüBvíø ÿBø xBHè
,kõG oBPÖpâ ó@ úG úÞ þPýÏÂô ô ôA BG ûBì lñ^ .kõG ûkpÞ òýñ^ ô|lølG óBy þâlðq úG þðBìBu ô êøA ô IýXð ,ûkpßéý¿dO þðAlðqpÖ òPyAk êýHÚ òüA qA ô îñÞ kpg ô áBK ÿrHu óBzüApG
òüA qA ôk pø BO ïkpÞ|þì ÿoBÞ lüBG .îüBýG oBñÞ BìA QyAk kõg ÿApG þDBW Bùð@ óBýì îøôA æBc wýéGA| |úPuAõgBð òì .kõG þÖBÞ {üApG þâlðq BìA kõG lì@ok îÞô ûlññÞ êvÞô Qhu .BøoBÞ
,îPÖo }pvíø ÕApu úG .îüõzG ûkõu@ JAnÎ lì@ok pPzýG .ïlì@ ok þãðo úG qôo pø .ïly ô oBW þG îø òýíø BìA ,îPyAlð òüA rW ÿA ûoB^
ô îPÖo olÛð@ .ïkpÞ AlýK þPhu BG Ao ôA þðBzð ...?ú^ òì òì þãPuAo@ ô xBHè ô pøBÊ úñürø ,kõídì lñèôpÒ îüBøpøAõg .ly|þíð ïBXðA ëBXñW
qA òì .kpÞ pSA Bùð@ok úÞ îP×â kõídì qA ô ïlì@ óôpýG {ýâlðq qA úÞ ïpøõy ëôA pvíø îðAõO|þì þãPuAo@ BG úÞ ïkpÞ|þì óBíâ .ly|þì
.ïkpLu }A ûkAõðBg úG AoôAô ïly AlW kõídì úG ÿkBy òüA BìA ïkpÞ {ìAo@ xBvcA ,QÖo IéÒA úÞ Ao }pvíø ô îyBG ôA þâlðq àèBì :úÞ lðkpÞ|þì
þíðpãük BìA ïA ûly BùñO qBG òìô|úPÖoôA æBc .ly þùO îýâlðq ûoBG àü .QÖBü óBüBK ÿkôq úG ,Q×â|þì îüApG ôA ÿBø þãPvüBy qA kõídì ôk óBì|ÝpG ô J@ úñürø ,ÿlì@õO þPÚô qA -
ô îyBG ÿpãük þâlðq òýãñu úüBu îøAõg .lì@ îÒApu úG ûoBG àü Bø þÛég YÞ úíø îüBølì@ô QÖo BG .îñýHG ApWBì òüA ûlðqBG óAõñÎ pG ûôçÎ îýðAõO þíð úÞ Bì .QuA ûly pGApG
ok òüA ô ïkõG ûly úé¾õc þG ô þH¿Î ,õglñO BO ïkõzâ þøAo|úPuAõgBð ,kõídì oBÞ êdì úG ,ûkBPÖA Bì }ôk pG úÞ RA þâlðq ÿBø úñürø
.îñÞ þâlðq óBùñK kõG ûly úøBì Qzø ,pdu ïpPgk úÞ kõG þèBc þâlðq ok òì QýÏÚõì qA {ðAlðqpÖ ô pvíø îø Ao õO þ¿¿hO ÿBø úÖpc òüA ÿBø úñürø
pdu ïpPgk BG ô ïA ûkpÞ ûoBWA ÿA úðBg AoôA qA QHÚApìô þâlýuo úé¾õc pãük òì BìA úíø òüA úÞ kpãG þéÓy ëBHðk ôpG !îüqAkpLG
lùÎ kõg BG úÞ QuA þOlì .ïoAk|þìAo@ þâlðq .lðõzG pHgBG óByolK .lyBG|úPyAlð óApãük ÿApG þPhGlG ô pukok
ÿBø RkBvcô Bø RoBÛcô Bø|úPynâ ïA ûkpÞ .îPyAlð BK úG þüAõéG ô Jõy@ BO îPvzð oBËPðA úG lÏG BìA|îølG þPýíøA óBzüBø Ùpc úG îPuAõg|þíð
oAlük úG ëBýg òüA BG .ïrüpG oôk Ao|úPynâ kõídì ô òì óõ^ .ïA ûly BùñO ûoBGôk æBc ûAo qA kBüpÖ ô kAkBG þðq ïkpÞ|þì óBíâ .krýg ô Qhu óBy RçíW .ïoôBýG JBO îPvðAõPð
qA oôkAoôk þPc þøBâ ,ïôo|þì îüBøpøAõg þâlðq þGõg úG îø BG ûBì lñ^rW úG îýPvðAõPð úG {O@ ,kqAlðA|þì ûAo úG ëBXñW ô oBW ,luo|þì .Qhüo|þì îø úG Ao îèk ,kõG ûlðrâ ô iéO
}çO .ïpýâ|þì ÿpHg îüBø ú`G þâlðq ÐÂô .kpÞ|þì kok ïAlì ïpu ,kõG ûly oõÞ îüBùPyA
áBK îýâlðq qA Ao| |úPynâ RBøBHPyA BO îñÞ|þì úXñK îðlG ÿBÃÎA úíø pG þðBüBK þG þãPvg
îGAnÎ Bøqôo ô Bø Iy Qynâ ,lýzÞ|þì
.lyBHð píS þG îyçO òüA úÞ ïoAôlýìA .îñÞ Bøqôo òüA Qynâ úG ëk úÞ kõHð ÿlýìA .kAk|þì
úßñüA BO .îyBG ûlñü@ oBËPðA îz^ ô ïoBLvG
45 ô ÝçgA }õg ,ly rHu îøAo pu ôA ûpgæBG
þíð úÞ Q×â ûkpíyô ï[email protected]õGoõH¾ô óBGpùì
kpìoõÃc úG îPuAõg þíð ,lñýHG Apì Yðo lðAõO
ûoB^ ïkpÞ wc BìA îñÞpßÖ îýâlðqok ÿpãük
ô ïkAk IüpÖ Ao kõg lüBy .ïoAlð ÿpãük ÿ
lüBy .îðBzßG {ýK Ao kõg úøApýG qA îPuAõg
qA Apì ,kõG ûkBPÖA îðBW úG úÞ ÿA úuõuô óBíø îø
úÞ îñÞ QGBS ïA þñOBð óApøAõg úG BO kpG ok úG ûAo

.îPvø úWõO koõì Bùð@ qA {ýG
Q¾pÖ kõg úG olÚ ó@ kõG ú^ pø .îðAk þíð
ô Quok ô Jõg ô lG BO ïkAlð ókpÞ pßÖ
lÛÎ úG þðBùñK .îølG ÀýhzO îø qA Ao QuokBð

.ïlì@ok kõídì

óApùO úéXì

úÛýÚk ,úHüpÒ kpì ó@ JAnWô rHu óBíz^ RBuBvcA ô òýzO@ÜzÎ îÏÆ ô kõG ûlzð
RBËdè ïBíO ô lì@|þì|úPypÖ pËð úG úÛýÚk úG kõG ûlýñy {ðBPuôk qA úÞAo ÿA úðBÛyBÎ
oôpì òøm ok Ao {OBíéÞôôA BG ókpÞ QHd¾ ïAlÞQvðAlð óBùâBð úßð@BO kõG ûlýz`ð
òüAqA,lýzülðA|þìôAúGpPzýGú^pøôkpÞþì qA ÜzÎ pOõHÞúÞkõG|úPyAnâqBG Ao ú`üok
.kpG|þìRnèpPzýGúzülðA ÿqôo .Qvzð {HéÚ ok ô Qynâ ó@
pýg úG Iy }pvíø úG kôq þéýg BÂo }õg ô úÖBýÚ }õg oBývG ô óAõW ÿkpì
pPzýG þPÎBuôk|úPypÖô QÖo pPvG úGô Q×â QívÚ ÿl¿Pì óAõñÎ úG Ao }oBÞ ,}õK
koõì þãP×ø ëBüpu ô kAk îè þPcAo êHì ÿôo òüA ,úPypÖ ô lñÞ|þì Ñôpy àðBG ok ïAô
äðAk {y oBG òüA þèô kpÞ ûBãð Ao }A úÚçÎ lðqpÖ ôk Jõg okBì ô oAkBÖô ô IýXð óq
óBð@ÿBøApWBìôóBPuAkóBðBìpùÚ{ýK{uAõc þuBñyBð xBvcA úHüpÒ kpì ó@úG QHvð
ïAlìúßéG.kõHðQynâ|þìóBð@pGúÞþSkAõcô :óBPuAk úìAkA àñüAô lñÞ|þì AlýK AløqA ÿA|úPyõð
ûkpK ÿôo úG kBøpÖ ÿBHüq lñhHèô JAnW ûpù^ ###
RpK Ao {uAõc ô QvG|þì {Ûð óõürüõéO kõgúGúÞÿkBüqÿBøIýùðkõWôBG|úPypÖ ïoBù^| {hG
.kpÞ|þì oAlük ÝBýPyA QùW úÞ þüBø {ðqpu ô kq|þì
úG þPÚô ,óõürüõéO ÿByBíO qA wK|úPypÖ ëõÆ ïBíO ok îø qBG ,kpÞ|þì kõg úG úHüpÒ kpì ó@
ïAo@ .QÖBü|úP×g Ao }pøõy ,QÖo JAõg ÝBOA ôA ,kõG ôBßXñÞ {PHýÒ qA ô lýzülðA ôA úG ûAo .lñÞ|þì AlýK Ao|þìAo@pývì òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
püq úG }pøõy oBñÞ ok ô lýyõK Ao {GAõg xBHè .kõGôBßXñÞ kpì ó@úG QHvð þéÞoõÆ úG ç¾A kõg ÿApG ÿlñìôpG@ B« PHvð êÒBzì ïBãñø ,BÂo }pøõy BG|úPypÖ úÞîPyõð
{ðAlðqpÖ ô pøõy oBñÞ ok úÞ îø þPÚô þPc ô àðBG lñìoBÞ|úPypÖ ,lññÞ|þì BK ô Quk ÿBø óBPupýGk qA þßü ok wüolO
.lürgõPK ô Qvy|þì Ao Bø ÙpÊ ó@ qA lÏG ô koõg|þì ïBy ÿlýèõO þðBLíÞàü ÿoAlGBvc wýDo BÂo kôq þéýg ô kõy|þì Bñy@óApùO úðApPgk
ÿp¿Phì pgpg ô lýzÞ|þì w×ð ïAo@ ,BÂo êHì ÿôo }pøõyoBñÞok ÿB^ ólýyõð ïBãñø óBylðqpÖôkoBñÞok Ao þÇuõPì þâlðqô ôk IcB¾ ô lzÞ|þì ZAôkqA úG óByoBÞ
{OoApc|úPypÖ ëBu |22 úÞ þüBø w×ð ,QyAk ôA úG qBG kpÞ|þì ByBíO óõürüõéO þPcAo Quôk þéýg Ao BÂo|úPypÖ ,lñðAonâ|þì ÑBÂôA þðõâpâk qA lÏG ô lðõy|þì pPgk
ó@ úG ëBu |22 úÞ ÿpgpg ô kõG ûkpÞ wc Ao àü ô pøõy àü óAõñÎ úG ôA qA ô QyAk ólðAonâqA wK .lñüA~ |þì Bßüpì@úG óApüA
ô kõG ûlýGAõg ôA oBñÞ ok úÞ ÿkpì ,QyAk RkBÎ .lýzülðA|þì {ÛyBÎ râpø þèô kõG þÂAo þéýg ,olK óBzýâlðq ûpgæBG ,úýèôA óAôApÖ Rçßzì

ÿoBù{G þJhâGlBPðÖq@

46

www.TEHRANMAGAZINE.com oBñýíu àü ,ïkõG|úPÖo rÞpì úG ,pýg - ÿBøõìóBíøBG,kpÞ|þìpKAoôApPvG{ñOÿBìpâ
pãìïkpÞ|þìQÞpyó@oklüBGúÞkõGþyqõì@ kpì BùñO ,ûlì@pG þíÞ îßy ô ûly QzK îÞ
47 ?lýPvðAkþíð BGôûkBùð{ñýèBGúGpuëBu|22úÞkõGôAþâlðq
ÈÛÖ ,ïlýupLð þvÞ qA {PuAo ,pýg - olÛð@ þèô kõHð {ÛyBÎ ,kõG|úPÖpâ wðA ôA
þPèBvÞ lüBy ïkpÞ pßÖ lzð óBPüAlýK ïlük {üApG ôA óôlG þâlðq úÞ QyAk {Puôk
.lýyBG|úPyAk .QyAlð|þìõù×ì
úð ...óBPùWõO qA óõñíì þéýg ...û@ - pOpÒæôpPGAnWôpPðAõWôA,{ýKëBu|22
.ïkõGÿrÞpìúHÏyîP×âúÞoõÇðBíø ÿBø êýHu ô QyAk ÿpO QzKpK ÿBøõì ô kõG
àðBG êgAk úG kpì BG úÞ úðõãðBíø|úPypÖ .kõG ûly ÝB^ þíÞ qôpìA þèô ,þßzì
kõWô ïBíO BG Ao ôA òéÞkA ÿõG QyAnâ|þì ïlÚ ê×éÖ {üBø êýHu ô|úPhüo þíÞ {üBøõì
ÿAlg...ûôA:Q×â|þìëkokôkpÞ|þìÝBzñPuA ÿBƒøqôo êƒTƒì Ao ôA qõñø|úPypÖ BìA .kõG þßíð
ok kpì òüA ...ûkq þüõHyõg òéÞkA ú^ òì qõñø {üApG úèBu |48 kpì òüA ô lƒük|þƒì ëôA
.koAlðîÞÿrý^þâlðqApGôQýGAnW {üoBãPuAõgúGúÞkõGÿAúèBu|26óAõWóBíø
Ao àðBG Õõéyqôoô lðly àðBG koAôôkpø qA|úPypÖ .kõG|úPuAo@ úéXc {üApG ô kõG ûlì@
qBG þèô lðkpÞ Ñôpy ûqôo pø ëõíÏì ÜHÆ ôA .kõG þÂAo îø þéýg ,kõG þÂAo }pøõy
pø úÞ kõG IýXÎ þüõøBýø }kõWô ok|úPypÖ òýPìoBývGôûkAõðBgôúðBgêøAôóBGpùìÿkpì
ÿBø ûBãð óBíø îøqBG ,ly|þìpPzýGrýð úËdè qA{ðAlðqpÖôóqþPcAoÿApG.kõG{ßPícqô
úÞ þuBñyBð xBvcA óBíø îø qBG ô úðAkqk rýð Bø ú`G ,kpÞ þíð oAnâôpÖ þzyõÞ aýø
kpì ÙpÆ úG AoôA þðBívüo lñðBì úËdè úG úËdè .ÐýÇì oBývG ô lðkõG olK ÜyBÎ
úHüpÒ þéÞ úG ,xBvcA òüA BG|úPypÖ .lýzÞ|þì êøAoBývGô kõG ÿA ûkpÞ êý¿dO kpì BÂo
ôpOlñO {HéÚ óBGp ÿkpì ólükqA râpø .kõG ôM^ÿBøþðBíùýìôkBüqRpyBÏìqA,úÏèBÇì
BÂo BG þPÚô þPc kõG ûlzð ÕAk {üBø úðõâ eýWpO pPzýG ô lì@ þíð {yõg kBüq QuAo
Ao ÿkrìBð ô þüBñy@ óAoôk ôA BG ô ly Bñy@ ô óq krð ô úðBg ok Ao QÒApÖ RBÚôA kAk|þì
ô óBXýø }õhPuk úðõâ òülG lðAonâ|þì úâ Bü ,lðAonãG þðBHÒBG Bü úÏèBÇì úG {ðAlðqpÖ
ëBc ,úHüpÒ kpì òüA þèô ly þíð JBùPèA ô îßýð àýK úGô kpýãG Ao lðqpÖô óq Quk ûBâ
þuBvcA BG Ao ôA ô kpÞ|þì óõâpâk Ao|úPypÖ þGõg óBPuôk .kpHG ûBOõÞ ÿBø RpÖBvì
kpÞ þíð RCApW þPc úÞ kõíð|þì Bñy@ lülW pùy òýíø ok úÞ ïAõÚA qA lñ^ þñO ô lñPyAk
úGpPzýG úËdèpø ,koAnãG xBvcA òüApG|þìBð ô lðkpÞ|þì óBzOõÎk ûBâ úâô lðkpÞ|þì þâlðq
pPzýGúËdèpøôly|þìûlýzÞóAõWkpìÙpÆ Õõéy kpìrâpø BÂo þèô .lñPÖo|þì þðBíùýì úG
kpÞ|þìrýPukõgóôokBGôkq|þìIýùðkõgúG Qvzð|þì QÞBu IéÒAô kõHð þüAo@ wéXìô
ô Bø Iýùð ô Bø {ðqpu|þìBíO BG Büõâ þèô .kpÞ|þì ByBíO Ao óApãük ô
QvðAõO þíð }A þðôok ÿBø ëAlW ô äñW RnèpPzýGóApãükÙpcúGókpÞ}õâqA
êüBíO ô|úPgBñyBð xBvcA òüA Øüpc ,kõG êüBì ûoAõíø ô ókpÞ QHd¾ BO kpG|þì
BW qA kBøpÖ àü QÎBu .kõy pãðBý¿Î QuAõg|þì|úPypÖ þèô .lyBG þGõg ûlðõñy
ûAo úG àðBG þWôpg ok ÙpÆ úG ô QuBgpG lñÞ þüAo@wéXìpPzýGô kôpG þðBíùýìpPzýG
BG ,kôo|þì oBùð ÿApG ôA QvðAk|úPypÖ ,kBPÖA qA ëBu ôk ÈÛÖ ôA .kpÞ|þì þÖApc pPzýG ô
õéùK oBßíø úG ô QyAkpG Ao {×ýÞ úéXÎ oBPÖo ô úýcôo þèô kõG pPß^õÞ }pøõy
kõG ÿpPzì BG QHd¾ ëõÓzì úÞ {ýPuk ûlíÎÙçPgArâpøëBcòüABGQyAkÿpPðAõW
ô|úPgBñzð BK qApu ô ïôo|þì oBùð ÿApG :Q×â ÿApG ûBâ úâ ú^pâ þâlðq ô lñPyAlð ÿA
ÙpÆ úG óAõW kpì ,ly ZoBg ok qA óAôk óAôk þèô ,ly|þì ûlññÞ|úPvg ô QgAõð àü|úPypÖ
ô QÖo|þì {Hðpu à^õÞ óAoõPuo óBíø .QyAlð þðAlñ^ QüBßy
þèô .kôrÖA {üBø ïlÚ QÎpu úG rýð|úPypÖ Roõ¾ úG þðæõÆ ÜüBÚk ,pPvG ok|úPypÖ
oApÚ kBøpÖ }ôkByôk óAoõPuo úðBPu@ok þPÚô ÿôoúGAo{PukïAo@ûBãð@,Qvüpãð}pøõy
ûlük Ao ôA þÚB×OA úÞ kpÞ kõíðAô oõÇñüA QÖpâ ,lýuõGAo}Aúðõâ,QyAnâôAQhèúíýðúñýu
.QuA îø pG àéK ô lðBHv^ ôA ÿôqBG úG Ao {Ooõ¾
?lýPvøBXñüAîøBíy...û@- äñýÞoBK úÆõdì ok lÏG qôo eH¾ .QyAnâ
kõzâ|þìôA ÿôo úG Aook úÞ þèBcok kBøpÖ ô kpÞ áoBK Ao {éýHìõOA úßñüA Ädì úG àðBG
îø ,QuA þGõg ÿoBùð ÝõOBK úéG :Q×â þßzì RoõLuA êýHìõOA ,kõy ûkBýK QuAõg
ôpu Ðüpu îø ô ÑõñPì îø QuA óAqoA {üAnÒ kBøpÖ ólük BG|úPypÖ ,ly áoBK }oBñÞ kBøpÖ
þâlñðAo úG qBýð ô Qvø îø àükrð ,lññÞ|þì .kpÞîâAokõgÿBKôQukôQhüoôpÖ{HéÚ
.koAlð kpÞïçulñéGÿAl¾BGôAólükÄdìúGkBøpÖ
àðBG ÿBø ú`Gô òì .QuAoõÇñýíø úéG - .þupLèAõcAô
.îüoõg|þìoBùðBXñüAIéÒA àðBG qôpük ,lüoõÇ^ Bíy ,ïçu -
koAk úìAkA .lükõG ûlñìBýð

óApùO úéXì

úG QÛégoApuA koõìok ÜéÇì þãPzâpuok Bø JBGok lñ^ þñhu
Ao >AkrìAoõøA< Bü oBâkoôpK AlPGA ,lðkpG|þì pu ô>õñýìBPñLu<
BPßü< ú×véÖ wLuô QƒgBƒñƒy B« ƒ¿ƒhƒy kõƒg
þÚçƒgA QƒèBƒuo àƒü pƒýƒvƒìok Ao >þƒPƒupƒK Qypu Bü >õñýìpãðA<
ok|úP×ùð >lG<ô >àýð<
.QyAnâ óBýìok ïkpì BG úðAlñìkpg
oBßÖA úÎByA ÿApƒG ûBƒãƒ`ƒýƒø >QƒzƒOoq< ...Bì óôok
ô oôq úG þPupKAkrì BG úÇGAo ok kõg ÙB׃y
râpø ÿô úÞ kõy|þì|úP×âô lzð êuõPì lülùO >QzOoq< þâlðq óBìq koõƒì ok #
úìBñìApì àü óAõñÎ úG kõg þ×véÖ îýèBσO qA þßü úÞ|òýìq óApüA ,þüBüo@åorG pHìBýK
ÿoô@kpâ ÿApG þuBƒýƒu oBƒÞ oArGA Bü ô þGrc óAkpìpGA ô óAlƒñìkpƒg ЃíW okAõƒð qA
þøBâ@ô RBÎçÆA ,lyBG|þì QüpzG iüoBO
.QvXð ûpùG kõg óAôpýK {øôtK xBuApG ô Qvýð Quk ok þÛýÚk
BG ïCAõO ÿA úHOpì lñéG {ñì óBñ^ ó@ qA ôA úu kôlcok óAoôk òüA ûlì@êíÎ úG ÿBø
eýWpO úÞ kõG oAkoõgpG þƒñƒOôpƒÖ ô ЃÂAõƒO ûly koô@pG eývì kçýì qA êHÚ ëBu oArø
ô þHønì þHéÆ RolÚ ô ÿpýâoBü ÿBW úG kAk|þì
Bü ô þãñW ô þßürýÖ þDõW ûrýPu ô ûqoBHƒì .QuA
òý×èBhì BG ÿpâ úÇv×u ÜüpÆ qA þË×è ûpÊBñì
luBñy|þì Ao ÿkrüApÖ úÞ þðBvðA ïBÛì ok {üõg
ûBâ úÞ ó@ Q×ãy ô lñýzñG pËð ëkBHO ôõãP×â úG
ÿBø {upKô Bø ÿôBßXñÞqA ÿô kõíð|þì BÎkA
ô|þìBÎ kApÖA pƒËƒð qApƒGA þƒPƒc Bƒü ô óApƒãƒük
þDBørý^ rýð ëk|ûkBu óAoAk úìo ô óAqoôBzƒÞ
àü óAõñÎ úG Ao Bùð@|úPvðAõO úÞ QuA|úPgõƒì@
ú×véÖ ô úzülðA }ôBÞ pdG ok ÿpßÖ oBÞ oArGA

.klñG oBÞ úG kõg þñýG óBùW
úƒG õƒvßü qA úƒÞ þƒèBƒƒc ok >QƒƒzƒOoq<
kBÛPÎA oBâkoôpK RAm kõWô ô þPƒupƒKBƒPƒßƒü
ok úÞ kõG îø oôBG òüApG pãük ÿõu qA BìA QyAk

QgBñy lüBGõðqA úÞÿpHìBýK >QzOoq<

pøõâ ôk Bü ô|úPypÖ ôk þðBvðA pø kõWô òÇG QÖBü {üôoô {üAq óAoBùGok úÞÿpzGpGA lèõO qôo lyBƒG|þƒì îévƒì úƒÞ úƒ`ƒð@ BƒìA
ô >þßýð< óBð@ qA þßü úÞ lðoAk kõWô îø kAríø qA qôo òýízyokô óAoBùG qBÒ@ok >QzOoq<
>ÿsõƒèôlƒPƒì< Bƒü ܃ǃñƒì ô úƒƒ×ƒvƒƒéÖ ïõƒƒéÎ ïkpìkAlðûqBWAûBã`ýøúÞÿkpìpGA>QzOoq< îüõÛO boBì îzy ô QvýG Bü òƒükoôpƒÖ ûBƒì
.QuA >ÿlG< ÿpãük ,lñü@|þì oBíy úG ÿpzG iüoBO ok ÿlñízülðA >kBPuA<ô>RpÃc<óõ^þñüôBñÎBGAoÿôïBð lýÎ ïBüA qA|úP×ø òýèôA ok ô >óBƒüoõƒãƒüpƒâ<
pø Qý¿hy oBPgBu úÞ kõG oôBG òüApG ôA kBü >QzOoq< qA þâlñƒèBƒGô òývdO BG ûoAõíø Quk òüAqA J~Bì ÿpOpG Büô ÿpPùì JBÛèA Büô
>oAkpÞ<ô >oBP×â<ô >oAlñK< þãðõã^ô ïk@ ok ôA úzGlðA ô ïBÛì ZôpÎ ô îýèBÏO qA ô ûkpÞ :QuAûlì@òýñ^,lñøkoApÚJBÇgkoõì .QuA ûkõG qôoõð ûlñgpÖ
Bü ô kAríø pøõâ ôk òüA òPhýì@ îƒøok qA ôA ûpùG kõg úðBÖõvéýÖ oBßÖA úG ókAk õu ô Qíu ôA {üôo ô {üAq ïBãñø úG< ô pünLèk oBývG ÿBƒø þƒâ ûtƒüô qA þƒßƒü
êßy ÿpãük pG óBð@qA þßü úðApâ úÇéu koõgpG .lðA|úPvW ûlì@ok Ýõy ô lƒWô úƒG óBƒøBƒýƒâ ô J@ ÿô þÚçgA îýèBσO ô ôA ûoBƒGok {ƒhƒGlƒýƒìA
ÿBíƒßƒc òƒýƒG ok ô ÝApƒyA Qƒíƒßƒc ok .lðkõG þDõâ úÞ QuA ó@ óApHìBƒýƒK pƒüBƒu ÙçƒgpƒG
.kpýâ|þì ô Bø ÿpƒãƒzƒøôtƒK ok ô òƒýƒ^ ô óBƒPƒuôlƒñƒø ôA {üôo ô {üAq ïBãñø úG pG RoBËð ô þùð ô pìA ÿBƒW úƒG >QƒzƒOoq<
}õW kõg {èBƒ^ òƒüA óBƒüBƒK ok þƒñÏü ô >êãø<pýËð þDBKôoA ú×uçÖ >ÿsõƒèôlƒPƒì< .lðlýDôo ûBýâ ô J@ }AkBK ûlÎôô ïkpì ÿôpg@ô ÿõýðk Qyõðpu
>þßüoBO< JBýÒok >oõð< úÞ úðõãðBíø þðôok ô þDBKôoA óBðAlýÛýuõìoBS@ok þPcô >ú`ýð< ôA {üôo ô {üAq ïBãñø úG òüpÖ@ ÿkBy RBýñíO ólýzÞ RoBuA úG ô ArW ô
ûõéW >py< QHýÒok îø >pýg< ,kõy|þìpøBÊ ô >pñâAô<ô >xôApPyA< ûkAõðBg óõ^ þÓGAõƒð >BPñLu< óBâlüpÖ@ úíø ô þâkq îÒ xBvcA YüôpO Bü ô Bø óBvðA þâlðq
ô óBÖpÎ ô pÏy ô RBýGkA iüoBƒO ok ûpƒgæBƒG :lðkoô@pGkBüpÖþyõgôþPuolñOúG ÿkByôoõðqA þüBø ïBýK ûoAõíø QÂBüoô îèCBO
.kõy|þìpâ ÿBø ûBâlük ô ïBÛì îƒø|òƒýìq óApƒƒüA äƒñøpƒÖ >.lyûkAqòükpHøo,BìëBcúGByõg ÿApG {üôo ô {üAq ô þPuolñO ô þyõg Bü ô
óBvðA úÞ ú×véÖ òüApG kBñPuA BG >QzOoq< ô {hG ïBùèA ÿA úðõâ úG ûoAõíø ôA JBPðBùW ô lñéG ÿBø úzülðAô ú×véÖok Qíßcpýu ô|þìk@ ïBÛì þDApâ ëBíÞ ïBXðApu ô Bø óBvðA
ëælPuA ,Qvø oBâoôpK QƒÖpƒÏì Qƒgok ûkAq .QuAûkõGfpÇìûlðqõì@ lèõOqA êHÚ ëBu óAoArøqA >QzOoq< JBPíèBÎ ïBÛì úG þGBýPuk ô þDBøo qpƒì úƒG ôA ëBƒ¿ƒOA
úG ÿpzG kõWô òPuAo@ òí lðôAlg úÞ kpÞ|þì oBíy úG ÿpHìBýK òƒýƒPƒvƒhƒð >QƒzƒOoq< úWõOkoõìóõñƒÞBƒOeƒýƒvƒìþƒvƒýƒÎRpƒÃƒc òýíø úG ô QuA|úPyAk ÿpzGpGA Bü ô ÿkpìpGA
ô >pýg< JBhPðA ûAo ÿô ÿApG kpgô êÛÎpøõâ ïBíOol¾ok ÿpzƒG pƒGA óõƒ`ƒíƒø úƒÞ lƒü@|þƒì .QuAûkõGóBùWåorGú×uçÖôóAlñìkpg qBÒ@ ok îø Ao ôA lèõO qôo Qíßc óAõO|þì êýèk
Ao þñíüpøA Bü þDAoõøA Qypu qA ÿôpýK Bü >py< îøô qA þßü ok ,lðôAlg óæõuo ô óAlñìkpƒg þñÏü óBPuBG óBðõü úðBâ úu åorG ú×uçÖ
ÙpyA ïBÛì ok Bø ïk@ BO QuA|úPyAnâ qBƒG îƒø óBvðAúÞÿpzGiüoBOokòùÞóAoôkòüpOrýãðA óAoAnâkBýñG qA úÞ óõÆçÖA ô õǃuoA ,ÉApƒÛu .kõíð áok oBùG
ûAo lñyBG okBÚ kõg þDBøo îèBÎ ok RBÚõƒéhƒì |93-|4 ûoBíy lñG ô kôpu ok úÇGAo òüA ok
qôo kAq BG ÉBHOoA ok >úìBðBPñLu< qA >þyô´ p¯Ö< 48
.lñüBíð JBhPðA Ao îø kõg þâlðq
ÙçgpG >QzOoq< pO òyôo RoBHÎ úƒG

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
49
ô ókpÞ þðBGpÚ pývì ok ïkpì óBƒìq ó@ ok úƒÞ ok úÞ kõGoôBG òüApG Býðk óApHìBýK qA ÿoBýƒvƒG
úG ZApg ô ZBG ô ú×dO ÿAløA ô Bø {ßzýK îø ô Qvø >oõð< îø|þìk@pƒø kõƒWô pƒøõƒW
ô Bø ûl߃PƒG óBƒýƒèõƒPƒì ô oBƒÞBƒüo óBñøBÞ ô >py< îøô Qvø >pýg< îø Büô >þßüoBO<
õXPvW úìBÞkõg óBüAôpðBìpÖ ô óBüõâoôq ô xBuAô kAríøpøõâôk òüA QÞpcô {HñW
þðBvðAQÖpÏìôïBÛìÙçgôkôkpì,lðkpÞ|þì BG þÆBHOoA úðõã`ýø îø BG óBð@koõgpG ê¾Bc
.QvðAk|þì RolÚ Bü ô oBâkoôpK kõWô RAm ô ûkAoA
BG pãük óApHìBýK qA ÿoBývG ÙçgpG ôA IÃÒ ô ÜzÎ Bü ô úüpùÚ ÿôpýð Bü ô ûlñzhG
IøAõìqA Bø óBvðA|Qýìôpdìô QÂBüoôpWq .koAlð þùèA
ôQyAkÿoBâqBuBðpuþâlðqþÏýHÆôÿõñÏì óBýðApüA Bìô óBýðBùWqA ÿoBývG ÿApG lüBy
Býðk êülHOô ïkpì úG Qìlgok BùñO Ao RkBHÎ ô òüpO ûlñgpÖô òüpO óBzƒgok qA þƒßƒü úƒÞ
BG ûlñü@ ÿBø êvð þâlðq ÿApG pPùG þDBW úG ok Ao kõg þhüoBO óAoôk òüpOrýãðAoBhPÖA
àýð oAkpÞ ô oBP×â ô oAlñK ê¾A úu qA ÿôpýK îýèBÏO JBPðBùW õOpK ok óBPuBG p¿Î
.QvðAk|þì òüpO ólíPìô òüpƒO ûkpƒPƒvƒâok >QzOoq<
þñýG óBùWô þÚçgA QèBuoô >QzOoq< úGpXOkõƒg|òƒýìqpƒuokóBƒùWÿBøÿoõOApLìA
óBzülðAõð ô óBøAõgpýg ïBíO lñðBì îø ôA îýðAõPG Bì úÞ lyBHð þƒðkpƒÞ oôBG ,îüA ûkpÞ
ÿqoô kBñÎôoBWrðAôp×ñO koõì ÿpzƒG úÏìBW ÿBø úzülðA ô ú×véÖ ,îýDBíð BÎkA qôpìA
ûrýPu ô þHønì óAoBÞBƒüo ô úƒìBƒÞkõƒg ïBßc úßéG úzülðAô kpg ûqõcok BùñO úð >QzOoq<
ok ûtüô úG ô Býðk ok þhüoBO êøBW óBüõW ÿBøþâlý`ýKáokôþuBñyQý¿hyûoBGok
þzcôJApÎAôóBüqBOúéícqAwKBì|òýìqpu îøp¾BÏì óôpÚok þPc|þìk@kõWôô Qypu
óAôpýKô>QzOoq< úÞ îýñýG|þì BìA ,QuA ûkõG ÿBƒø {ƒƒøôtƒƒK ÿApG þíßdì xBuA ô úüBK

rýãðA òývdO þPìôBÛì BG ôA óApßÖ îø ô óolì ÿôBßðAôo þƒPcô þƒßyrƒLðAôoô þƒíéÎ
Býðk puApu ok úßéG óApüA ok BùñO úð óBñ`íø .QuA ûkõG
ok ïApPcA êGBÚ ô lñìqôpýK ô ÙB×y ÿoõÃc þíéÎÿBøòüpPÞkúGóAõO|þìúÇGAoòüAok
.lðoAkîøBßüpì@ôÿpzGóõâBðõâÐìAõW ô>äðõü<óõ^ þðBâorGÿBø{øôtKê¾Bcô
ô BHüq oBýƒvƒG ÿBƒøkôpƒu >QƒzƒOoq< qA óAoArøqAwKúÞkõíðûoByA>lüôpÖ<Bü>pèk@<
QuA ûlðBíýÚBG Bø>úOBâ< óAõñÎ QdO þðBcôo >óôok ÿBø ú`G<qA , >QzOoq<oõùÊqA ëBu
BøïBýKòüA>BPuôA<JBPÞqAþüBø{hGokúÞ ûBâ@kõgBðpýí Bü Qý¿hyô kõWô RAmok
ô þÚçgAô ÿõñÏì QèBuo QíßcqA óBzð úÞ >oAkpÞ<ô >oAlñK<ô >oBPÖo< êßzOok Bø ïk@
ôA ÿpzG úðBüõW þGBýìBÞ ÿBø þDApâ óBìo@ .lññÞ|þìkBüþíéÎóolìóBâsAôIèBÚokóBð@
.QuAûly|úPuAo@ÐHÆoõüqúG,koAk YñKpGÔèBGúÞkõGÿoõðôkpìpGA>QzOoq<
îýèBÏO ô òyôo oBßÖA ú×véÖ úG òPgAkpK ô kpgô êÛÎ þßüoBO p¿Îok {ýK ëBuoArø
óBíøqA úÞ QzOoq JBPíèBÎ þÚçgAô ÙB×y ÑõéÆ ô oõùÊ ÿpzG úðçøBW ÿBø ÿôBßXñÞ
{øôtƒKôúƒWõƒOkoõƒìóõƒñƒÞBƒOòƒùƒÞóAoôk ZAôoôRBÖApgúýéÎúñOàüÿkpíüBKBGôkõíð
úG qBýð ,ûkõG Býðk åorG ú×uçƒÖ ô óAlƒñƒìkpƒg Bì úÞ ú`ð@ qA ô QyApÖApG lÚ þPupK ïõøõì
koAkóõâBðõâÿBøúèBuoô léXìBøûk}oBãð >óôok ÿBƒø úƒ`G< óAõƒñÎ úG qôpìA
óBðBGq îø ô óBñÆõíø ô|þìApâ óBâlñðAõg pâA úÞ ô >õñýìBPñLu< òüôBñÎ QƒdO ,îƒýuBƒñy|þƒì
>þPzOoq pýƒÒ< Bƒü ô >þƒPƒzƒOoq< qA îÎA RõÎk Ao óBð@ô Q×â òhu ïkpì BG >õñýìpãðA<
pHìBýK òüA qA pO ÐìBW ô õð þPgBñy oBPuAõg óBýì ô ûlì@pG þuBñykõg kl¾ok BO kõíð
êvð úGôA ólðBuBñy kl¾ok Büô Qypu àýð RAm Bü >lG<ô >õñýìBPñLu< Qypu Bü >àýð<
óArürÎ Bíy BG qBG úÇGAo òüA ok ,lñyBG óAõW
.lññürâpG Ao þßü >õñýìpãðA<
.QyAk îýøAõg òhu Ao >py< ÐÖkô >pýg< JBhPðA >QzOoq<

óApùO úéXì

óõì úíø Alg úG BøBì .óoBýGokôo óõìkõgolK !IÛÎîPÖo ok }õéâ õOqA Quok Al¾ ç« ¾A ,kõG ûkBPÖA
,xBW úü qA óõì úíø ÿ|úzüo ,îýPvø þßü ### îßdì }BPuk Èuô õñì Quk ,lìôA þíð
,îükpÞ|þì þzÞoBü þPÚô ,oBâqôo ÿqBGõO ÈÛÖ ô kpÞ Aô ôo òýyBì ok oBýìBÞ lÏG úÛýÚk lñ^ !kpÞ þíð ëô ô kõG|úPÖpâ
úzG ïõíO úÞ ÿqBG ,úPuk úüõO îükBPÖA ïôlÞ pø :Q×â «ç¾A úÞ lüqpè|þì {Puk òýñ`íø
óõìkõg ÿBüqBG ,þßü îýy|þì óõì úíø ûoBGôk ?BGBG ûpHg ú^ ,úãük úvG ,Ig þéýg - Ùpc ûlüpG ûlüpG ,ïoAk } úãð îPvðõO þíð
pø ,îükpÞ|þì þzÞoBü þPÚô ?wø RkBü úÞ !ûlG{üoAlèkûkpgúüÈÛÖîP×â úÞoBãðA,oAõükaâêTìkõGûly{ãðoôkq|þì
QGBÚo îø BG ,úPuk úü õO îýPÖo|þì ïôlÞ oBýìBÞ BO .kõG ûly ïôo@ B« PHvð ïlñâ úãük !kpÞ|þì|úPßuxpOqAQyAkúyBGûlükfôoúü
lG úãülíø BG ,îükq|þì ôpãülíø ,îükpÞ|þì :Q×âlyòýyBìoAõu ,Alg úG ûlzð ÿoõÆ ,ïlñâ wýð ÿrý^ -
Bø|úPuk ,ly|þì ïõíO úÞ ÿqBG BìA ,îüly|þì ?óõW úíÎ pPgk ÿly ïôo@ - ...îüo|þì Bì óæA
Jõg îø BG úíø ûoBGôk ô koõg|þì îùG !îPvýðBíyúíÎpPgkúãükúÞòì-ïlñâ òì ,Alg ôpO , Alg ôpO ,òüpð ,úð -ïlñâ oõK Jkõö ì .ï
pvK ô þüAk pvK îüly|þì ûoBGôk ô îüly|þì Bø|Bì þPìçuBð ?úý^ BÖpc òüA -oBýìBÞ ?îñÞoBßý^ ?ïpG BXÞ ,ïpG ïoAlðôo þüBW aýø
úü úÞ úyBGoApÚ úâA ,úãülíø úíÎpPgkôõíÎ ólG nÒBÞ úßýO úü úÏÖk úü úy þíð úßñüA !îýìk@ !òüoAnð ïBùñO Alg ôpO îøl×ø| {hG
JApgôrý^ úíø ÿoõÆ òüA úÏÖk úü nÒBÞ åpG
úâA !úy þíð lñG |äñu ôo äñu úãük úÞ úñÞ ïlñâ ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
úü òì ÿBGBG ú`Úôlñ¾õO qA AkpÖ wK AkpÖ ç« Tì îøoBñÞóôA ÿBÃÎApPzýG úÞûlñíOôpS
òì ç« Tì úñÞ ïõéÏì ô úzG AlýK nÒBÞ úßýO ,ûlÎ úü ô úzG êÆBG þ^ úíø }lÏG ô ïk@ Quk !ïlñâ !ïlñâ - qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
Bíy lüBG ,îPyAk úãük òük úüô ïkõHð óõíévì òüA BGBG !òzG ïpdìBð ô úHüpÒ îø BG úHOpì úü :Q×âôlýzÞkAkïpuoBýìBÞúÏÖkúü úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
wK úâA ?òýñÞ ï úßýO úßýO ô òì pu òürüpG òýðAõÚ òüA ,îükpÞ Quok óõìkõg Bìôo AnÒBÞ !ÕæA úãük {zýK ôpG õy lñéG - Rçßzì ô Qu þøAo pu ÿ ú`G
ûoBýGok ÝB`ñG úü ô úñÞAô ôo } ú`ÛG îðBìBì AkpÖ úÞ wýð oApÚ .îýPgBu óõìkõg ôo Bø|ûlÎBÚ ô ôo òýyBì okô ly ûkBýK òýyBì qA îylÏG òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK þcôo
BGBG òýèBPuA ,úâorG BÚ@ ÿBW «çTì úÞ úãG òì úG ô ,òðõìkõgQukÿ|ûlyQuokúÞAnÒBÞòýíø ôïlüpKþèlñ¾ÿæqAîñì,îøúGlýGõÞîßdì
,úýuôo JçÛðA þÒõéK Õõéy õO ô ûkõG òì åorG ......... RBÚB×OA
xôo úü îy|þì òì úãük ,óApüA ókoô@ õñì
úüpâòý`íø ,úüpâpüq kq úÏÖk úü #
?QvýðõíÞ úü ! lüqpè|þì Bì ólG ïõíO úÞ kpÞ|þì
úü úñÞ Al¾ õñì úâorG úíÎ úãük|úP×ø úü úâA ç« ¾A kpÞ þíð pßÖ ïk@ úÞ ÿA úüpâ
ëBì úìBð ûpXy òüA ,pýãG óõW úíÎ úãG ô úyõâ !ly ÐÇÚ úÏÖk úü BìA úyBG|úPyAk|þìõíO
ô|êýìBÖô îuAô úâ|þì QuAo úÞ îñýHG îñì ,úDõO kpÞ Ñôpy ,QyAlð þÏýHÆ QèBc ç« ¾A
ô ûoõK ûoBK Ýoô úü õO ûkoõg òì RB¿hzì :Q×âô ólülñgô ókpÞáBKõyBø àyA
lüBG ,ïçýO@ ûBâkAõð qA þßü òì úÞ ûk|þì óõzð óõPùG ÿlG Ùpc úâA òýzhHG Bø ú`G -
ú^ îðôk þíð !wýð ïkõg Quk ç« ¾A ,ïkq
?òñÞ ïAlÎA õñì ópýãG qAoBãðA ,ïAõøôo úßñüA êTì ,îãG óõOApG ÿoõW
úãük õO ,úzG ÿrý^ òý`íø úü úâA -ïlñâ þ^ îðôk þíð ,òýDBK ókpÞ îèô ÿlñéG ÿBW úü
Bíy ,îñßG lüBG oBßý^ îðôk þíð,îãG lüBG
!þPvø óõø úü Bü xôo úü þãG þðõO|þì þüAk pvK úÞ lñ^ pø ?úð úãì ,lýñÞ|þì îßíÞ
ïkpì qA þßü Bü xôo úü «BÏÚAô BìA -oBýìBÞ úãülíø BG úÞ ÐÚõì úü ûpgæBG BìA òýPvýð ïBø
þvÞ pø !îýðApüA úü ,îPvýð úÞ óõø êüBHÚ îø BG ëBu úíø òüA ?úð úãì ,îükõG ÿqBG îø
pPùG RApG oAnG .ûly ûkAk }oôpK úÞ úýðõíø îø BG !@ ïkpÞ|þì ÿqBG þÇuô ,úãük îükõG
îuA óAõhG AlñízðAk AkpÖ òýíø úâA ,îãG ÿqBG Aõø úG îâpâ îø BG ,îýPÖo|þì phPuA
ôBâòãGBìk@úGç« TìôòñÞÅõÎôoRAkõWõì eH¾ qôpìA ?ûo@ ?ûo@ ?úÞ úðõOkBü ,îükpÞ|þì
óõíø qA ô îýy|þì ôBâ úíø Bì ,ïk@ òãG AôBâ úG ô ,îÚBOA ûpXñK QzK ÿkõG ûlìôA ?óBìBu úOkBü
úÞ ÿoAkpHg óæAõO ?òyôlGõðõìpýy lüBG ÐÚõì
?îýDBGpÎ óBâkAõð qA óõìolÛ^ ,BýðApüA Bì òýG ?úOkBü ?ÿkpÞ|þì ï ûBãð þPyAk
:Q×â ô lýzÞ ÔýW úÏÖk úü
!îüoAlð pHg îðõìkõg
ô óApüA úG ókpÞ úéíc BGpÎ úÞ þPÚô óôA ?úð Bü QÖBTÞ úOkBü -
õO ókpG RoBuA úG ôo þðApüA ÿApPgk ô Bø óq ïkõG|úPvzð úÞ õéW þèlñ¾ óõíø qA
oAk ú`G óõyqA ô ókpÞ óõyrýñÞ ô óBPvGpÎ
ókq ,ÿrüoôpG@ qA ÿpýâõéW pÆBg úG ô óly :îP×â ô îPÖpâ ôo {Puk
óôA ,ókpÞ ëô Alg óBìA úG ôo Bø ú`G ô }püq ...BÖpc òüA ,úìkBü úÞ úìõéÏì -
òPÖpâ óq òPÖo ïBðôA ,þ`ýø ?óly þ^ Bø ú`G îýPyAk þüBO ôk ?úOkBü ï IzìA -ïlñâ
îðõyBø ú`G ô óly oAk ú`G ô ókpÞ pøõy ô
?ûo@ ?ûo@?îükq|þì Ùpc
!qôpìA úG ûlýuo BO ókpÞ ôo oBÞ òýíø îypg@?úyBHð ïkBü lüBG Ap^ ,úìkBü îðôA -
úÏÖk úü ,úñÞ ÜýÛdO ô|úP×ýG ûAo þßü úâA
óAlðBg qA ,QÞBuô ïõéËì óBìBu òýíø ÿlük !êy YðpG pýy þP×â îùG
óæA òýíø îüpýãG wK ,ûkBüq òG úèAlýHÎ úãük ,ïkpÞ ÈéÒ ,ïkpÞ ÈéÒ -ïlñâ
úíø ,óApüA úG JApÎA úéíc qA êHÚ !{íýzßG
ÿBø ú`G ïBøBì .ókõG þPzOoq Bì kAlWA !îâ þíð úãük ,îâ þíð
,Ig .îüly óõíévì óõì úíø BìA .îýDBðõíø ûoBíy úG }Bv×ð ,lüqpè|þì lýG êTì QyAk

50


Click to View FlipBook Version