The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TEHRAN MAGAZINE DIGITAL COPY. READ, VIEW OR DOWNLOAD TEHRAN DIGITAL MAGAZINE ONLINE FOR FREE WITHOUT SUBSCRIPTIONS, EXPERIENCE ON YOUR SMARTPHONE, TABLET AND COMPUTER, ANYWHERE, ANYTIME
www.tehranmagazine.com
Published by Shahbod Noori

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2017-06-19 20:56:16

Tehran Magazine Issue# 1038

TEHRAN MAGAZINE DIGITAL COPY. READ, VIEW OR DOWNLOAD TEHRAN DIGITAL MAGAZINE ONLINE FOR FREE WITHOUT SUBSCRIPTIONS, EXPERIENCE ON YOUR SMARTPHONE, TABLET AND COMPUTER, ANYWHERE, ANYTIME
www.tehranmagazine.com
Published by Shahbod Noori

Keywords: best Persian magazine,Tehran Magazine,digital copy,Shahbod Noori,Nazanin

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ACCIDENTS
Auto, Motorcycle, Pedestrian, Slip & Fall, Work Injury

þðBüBy ïBýK|
Bßüpì@ëAolÖô Býðp×ýèBÞÿBø ûBâkAk þíuo êýÞô

Payam Mark Shayani, ESQ

þðlG RBìl¾ ô RBÖkB¿O ûlðôpK óAoArø úG þâlýuo úGpXO BG

www.TASADOFAT.com

Bø|óõýéýì QÖBüokok BìpOBÖk úèBu òülñ^ QýÛÖõì
Qvýð þÖkB¿O ,RoBvgoæk

þâkoõg òýìq • þðlG RBìl¾ • þâlñðAo RBÖkB¿O •
RBðAõýc úéíc •oBÞqA þyBð RBìl¾ •

åpì úGpXñì RBìl¾ ,píÞàvükô ÿrÓì RBìl¾ ,óAõhPuA þãPvßy ,þðlG lüly RBìl¾ :okrÞpíO

Pacific Attorney Group

856 S Robertson Blvd,
Los Angeles, CA 90035

(800)261-1314

Serving: (310) 777-7779

•Los Angeles (818) 999-9997
•Valley (714) 550-0404
(619) 286-2222
•Orange County (408) 777-8866
(925) 777-0432
•San diego
•San Jose
•Sacramento
•San Francisco (916) 442-9999

5

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu – ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø

10 úd×¾..|.|.|...........|.|..........|..................)þzHc lýÏu(úP×ø îg ô aýK ok - Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
12 úd×¾...|.............|.|..........|.....QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo þHdì îüpì pPÞk -
& Publisher
16úd×¾....... ...........|..............|..|............................óBùW VkAõc -

ÿoõð lŸHùy22úd×¾..............)ûtüô}oArâ(lðoô@|þìlñGAoþvÞpøw×ðúÞòýìqÿôopGþüBø|ûp×c-
SHAHBOD NOORI

24úd×¾..........................)ûtüô}oArâ(óBùWlñéGþuByÿBøôokõgòüpO|wÞõè-| ) |201 7 óõW | 23(| 1396pýO 2 úÏíW1038 ûoBíy îßü QvýG |ëBu

28 úd×¾.......................................................... BýðkoBñÞ úyõâqA|-| Since 1996, Friday June 23rd 2017 ISSUE#1038

40úd×¾ |.....................................................................rñÆ-|

(818) 881-177144úd×¾..............................................)oõKJkõì.ïqAþÚoôBK(êvΖ

46úd×¾........................................)kp®ÞÿløqAþÚoôBK( ëBÛðlypìp×ÏW– TEHRAN MAGAZINE
48 úd×¾................................... ............................... þyqoô– PO Box 3665
50úd×¾..|...................................................)þÚoôBK( úìokÿpPgk–
52úd×¾ .........................................)þøAoôkpu(|îñÞoBÞú^lýDõãGBíy– Winnetka, CA 91396 USA
54úd×¾................)léWÿôo( þðApüAÿæolñýu,"pÖÿp¿ýÚòýðqBð"ÿAúðBvÖAZAôkqA-|
WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-mail: [email protected]

Facebook: TehranMagazine

|56úd×¾ ......................)ûtüô}oArâ(|?Qvý^þðApüAÿBø|ûBìïBðþñÏìlýðAkþìBü@-| >óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
58 úd×¾...................................................................ÿ[email protected]| .QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð
60 úd×¾.................................................... ........BøpHg ô Bø ûpù^-
66 úd×¾............................................................úünÓO ô þßyrK- .kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
70 úd×¾.............|...........................................óBùWôóApüARBýGkA- Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -
72úd×¾|................................................................... ëôlW-
76 úd×¾....|........................................................ úP×ø þDõãzýK- .Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
78 úd×¾..............................................................Bø ÿlñìqBýð - ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -
|80 úd×¾ . .|......................................................... þvýéãðA {hG -
.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
.QuA [email protected]ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì

.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

when subiscription start , there is no cancellation or refund

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Bý[email protected]ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

óApùO úéXì

?QuAolÛ^ Bíy ÿBùG
!!?óApâBü óAqoA

.lðBíG þÚBG óBñÆõíø òýGBì ÿkB¿PÚApËðqA þHuBñì úgp^ îýøk ûqBWAô îýñÞlüpg þðApüAqA ,îýñÞþì kBùñzýK îø úG úíø #
úÞ ûly ûlük òÆõíø óBüpPzì ô óBüBìpÖoBÞ qA ÿA ûlülÎ Rçßzì ,úÞ Ap^ .pýg Bü koAk þHuBñì kpÞ oBÞ ô QuA Quok QHd¾ òüA Bü@ úÞ ïkpÞ þì pßÖ kõg BG

.îñÞ óBýG pO eÂAô Ao kõg oõËñì QuA ïqæ .kõy þì ÿlýìABð UÎBG þíÞ
ÝpÎ pÆBg úG ,Quôk òüA ô ly þÖpÏì ôA úG xBßÎ lñ^ .lññÞ þÖpÏì Ao þHuBñì ô pøBì xBßÎ ôA úG kpÞ QuAõgok óBPuôk qA ,kõg ZAôkqA îuApì ÿApG þPuôk
îuApì îéýÖô wßÎ QGBGqA ÿô ëBýg .kpÞ FBÃìAôA BG ÿkAkoApÚ ,óBuBßÎqA þßü lñvKqA wK ,Bùð@òýGqAô kpÞ úÏWApì þðApüA ÿBø xBßÎ úG ,ókõG þðApüAô þéì

.lñÞ þì ûkoô@pG pPùG Ao ôA ÿBø úPuAõg ô líùÖ þì pPùG Ao þðApüA ,þðApüA QyAk kBÛPÎA úÞ Ap^ ,kõG ÐíW þuôpÎ
ly oArâpG þyõg ô pýg úG òÆõíø Quôk òüA îuApì .QyAlð kõWô ó@ok ëAõEu kBXüA ÿApG þüBW ô kõG ûkpÞ ûoByA Bø úñürø ô RBßð ïBíO úG «çìBÞ Bùð@ kAkoApÚ
òüA BG.xBßÎÙpÆqAæBGpuÿBøJAõWBüJAõWþGÿBøò×éOôÿpPzìÙpÆqAxBíOqAlÏGxBíO.lýuoîéýÖôwßÎòPÖpâêüõdOúGQGõðîuApìqAlÏGô
lýuo ïBXðApu úG BøoBËPðA ûpgæBG .kõHð ëõÚ lG xBßÎ qA ÿpHg ô kõG úPynâ þuôpÎ qA ûBì ôk ,lðõy ûkAk êüõdO þuôpÎ qA lÏG úP×ø ôk Bø wßÎ qA þíýð ,kõG oApÚ úÞ

.kpýãG ÿpPzì qA Ao ûlðBì þÚBG p¿Phì ÔéHì ô løk êüõdO Ao Bø|wßÎ ,þðApüA ûpHg xBßÎ ly oApÚ ô
iuBK ÿkpvðõg BG xBßÎ BìA .lì@ok ÿpPzì kBüpÖ ú¾çg ô òýüBK Qý×ýÞ ,RôB×Pì BørüBu ,pPíÞ Bø wßÎ kAlÏO .kõG kAkoApÚ ØèBhì Bø wßÎ ,kõÎõì qôo

.lýøk ÿpPzýG ëõK lüBG ,pO åorG rüBu Bü ,lýøAõg þì wßÎ ÿpPzýG kAlÏO ú`ðBñ^ ô lýñÞ þì QÖBüok wßÎ ,kõg þPgAkpK ëõK ûqAlðA úG Bíy ,kAk
xBßÎBOkqAkpLGþÛÖAõOÔéHìqApPzýG %50«BHüpÛO,kõgÿBøwßÎQÖBüokÿApGlyoõHXìkBìAkBÚ@!kpßðîcoþðApüAúGþðApüA!êÖBÒëkÿABìA!kõHðòüAoApÚ

.løk êüõdO ôA úG Ao Bø wßÎ ,kõy pÂBc
pøqAúÞlüAûly ûlürâoBìúðõãñüAîøBíyBü@!koBLvGkBüúGAoûpÆBgòüApíÎ[email protected]üByôlyóBíýzKþðApüAàüBGkõgúéìBÏìqAúPzâpGQhGkBìAkòüA

!?lýuApùG ÿlý×u ô ûBýu óBívüo
pýãPuk Bø ûBãyôpÖqA ÿkqk QéÎ úG óBýðApüA ó@ok úÞ kpÞ þì QHd¾ þüBø ûlðôpK koõìok ,òì êýÞô óBPuôkqA þßü .QuA ëôA úýÃÚ wßÎ ,ïôk óBPuAk
ô ûBâkAk ok oõÃc úG oõHXì oæk |5 Bü |4 pÆBg úG «BøBâ þPc ô ïA ûlýñy óBýðApüA ØéPhì ÿBø ÿkqk qA ÿkBüq RBdýÂõO ô koõg þì îyõâ úG kBüq koõì òüA .lðA|ûly
lñPvøþÓèBHìòýñ^ZBPdì,kApÖAòüAB« ÏÚAô?lðoAkAoþñýñ^òüAþüBøÿkqk}qoAálðAÔèBHìòüA«BÏÚAôBü@úÞîñÞþìpßÖkõgBGúzýíø.lðAûlyókAkwKJAõW
þíð Bùð@ lüBy ?lñPvø kõg koõÞo ok þãzýíø ÿA úßè QHS ó@ qA pOlG ô óAlðq ,ûBâkAk êídO úG pÂBc ó@pÆBg úG úÞ lðA ûly ÿkBc êßzì oB^k þâlðq óBüpW ok ô
BWpGþÎBíPWAÿBøQýèBÏÖïBíOú¾çgôZAôkqA,þPèôkÿBøïAôôBøàíÞQÖBüok,QìBÚAúuôpKokÿlÎBvìBðpýSBC Oú^Bùð@êüBÖôûlðôpKokÿkqkQHS,lñðAk
qA ,lñüõãG kõg BG ô lðõy óBíýzK þðApüA óBüpPzì òPyAk qA pãük lüBy ô kõy þì koAô þOBGp îø þðApüA óBâlñyôpÖ úG oBÞ òüA BG ,pãük ÙpÆ qA ô QyAnâ løAõg

!ly løAõhð ê¾Bc ÿkõu ,op rW úG þðApüA
[email protected]ôoBHPÎA ÿApG ÈÛÖ úð ?þPíýÚ ú^ úGô Ap^ .îýzülðBýGpPzýG kõg BG þíÞ lýüBýG .QuA ûlýuo îyõâ úG ÿkBüq úGBzì koAõìô lñPvýð îÞ ,Bø óBPuAk òüA

?îýyBG }ôpÖ óAqoA îüA ûkpÞ RkBÎ Bì Bü .QuA álðA òýñ^ Bì }qoA Bü@ ?îüpHG ëAõEu püq Ao kõg Qüõø îüpÂBc þPíýÚ ú^ úG êÞ ok úßéG
,îýñÞ ÿoBÞ lüBG Bì Ap^ .QuA þðApüA ïBð ô oBHPÎA óly kõGBð úßéG ,Bì ÿkpÖ }qoA óly JApg BùñO úð ,lðBì þì þÚBG lñvKBð ÿBøkpßéíÎ òüA ïBíO qA BùPðA ok ú`ð@
lülW þ×üpÏO BG Ao þðApüA Qüõø ô îýñÞ Ñôpy kõg óBýÖApÆA ô kõg qA lüBG úÞ îýPvø Bì òüA wK ?kõy ÙôpÏì ...ô þüõãÒôok ,ÿkqk ,þGBvclG úG þðApüA QÎBíW

.îüoAk úDAoA þüBßüpì@ úÏìBW úG

8

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
óõPuA< ïBð úG óBùW ÿBø þP×ãy qA þßü QÖBüok }pPgkô QÖooBñÞ Bø ûkpK òüA ûlì@
óBýG ëBc úG BO úÞ Qvýð ÿrý^ ó@ >Yñø úìBðqôo ôk úÞ ûkõG qoBHì ÿA ûlñvüõð }olK úÞ
{üBøoBÞ pÆBg úG ô ûkpÞ þì pzPñì rýð þèBXñW
| | !lðA ûkpÞ
ok úÞ QuA þãñu úÎõíXì àü Yñø óõPuA | |.QuAûkAkQukqAAokõgóBW
óBƒPupƒùy þƒßükrƒð ok ô óBƒPvéãðA oõƒƒzƒÞ >QuõK ÿõPèBK BG BðôkBì< ôA pýgA JBPÞ ok
úÞ þãñu úÎõíXì òüA .koAkoApÚ >püBzPéüô< oBzPðA þvýéãðA óBGq úG ëBu Q¿yqA wK úÞ
þãñuõð óAoôkoBâkBü koAk þhüoBO ÿA úñýzýK fpy {hGok ûly ÐüqõOrýð úýÞpOokô úPÖBü
RBHuBdì .QuA kçýì qA êHÚ ëBuoArø úuok
äñu úÏÇÚ pø úÞ QuA ó@ ÿBüõâ ûly ïBXðA
ô koAk óqô òO ûBXñK BO þãñu úÎõíXì òüA
oArø àü ÿôpýð äñu úÏÇÚpø ókAk óBßO ÿApG
ÿBø äñu òüA ókAk QÞpc .QuA qBýð koõì p×ð
ïBð úG ÿpâôkBW oBÞ AlPƒGA Ao úƒTƒXƒèA îýƒËƒÎ
BìA .lñPvðAk þì oõ[email protected] ûBy óBìq ok >òýèoBì<
òüA úÞ lñP×â þuBñy òýìq óB¿¿hPì BølÏG
wK ô QuA pO þíülÚ îø p¿ì ïApøA qA Bø äñu
ÿõÚ kpì óAoArø ÈuõO åorG óBz×[email protected] àü qA
ûly êíc þðõñÞ úÇÛð úG ÜüBÚ ô JBñÆ BG êßýø

þéÎ òülèA fBH¾ RAqoBHì úG ûlñvüõð ëBƒc
óBðAõW BO úPzâ IHu pìA òýíø ô úPÖo ûoByA
óBzð úÚçÎ JBPÞ ólðAõg ô lüpg ok ÿA úýÞpO
pGApG ok úÞ ÿA ûlñvüõð RAqoBHì qA BO lñƒøk
.lðõy ûBâ@ kõG ûkpÞ îéÎ lÚ îÞBc óAlñíOolÚ
úÞ QuA þðq Qynâpu rýð JBPÞ óBPuAk
ô kõG úPvG ëkôA úG óBíè@ok þéÎ òülèA fBH¾
úÞ þÛzÎ .lðõýK îø úG Ao Bùð@ ÜýíÎ þÛzÎ
úG þéÎ òülèA fBH¾ ÿqôpìA pPgk ó@ ê¾Bc
pu úG þãèBu 69 òu ok úÞ QuA >rýéýÖ< ïBð
| |.kpGþì
| |.QuA þÞkõÞ óAoôk òì :úP×â RBÎõHÇì úGrýéýÖ
àü Yñø óõPuA úÞ lðoôBG òüApG rýð þgpG rƒâpƒø þƒèô îPƒyAk ïolƒK BƒG þƒGõƒg þƒéýƒg
óBíXñì ÈuõO úÞ ûkõG ÿA ûlý`ýK úðBgl¾o þGBGúÞQuAqoBHìÿAûlñvüõðôAîPvðAkþíð
úGrýð þøôpâ .QuA ûly úPgBu þíülÚoBývG qAAopÂBcJBPÞúÞrýéýÖ.lãñWþìBøþíco
úÞ lðlÛPÏì ô lðA ûkAk þHønì QHvð Bø äñu úðBÛyBÎ ÿBø úìBðô }olK ûlñÞApK ÿBø úPyõð
äñu ô QuA xlÛì úýcBð àü Bø äñu êdì úGolK þøB×y ÿBø úP×âqA ûkB×PuAôokBì úGôA
Üég {üBPu ÿApG Roõ¾ òýíø úG AlPGA qA Bø þì ûkpÞ úíWpO þvýéãðA úG }A þèõéu îƒø
.QuAûlzðûkAkó@okÿpýýÓOôûly ïkpÞ þìoõ¿O JBPÞ úíWpO ÿAlPGAok :lüõâ
òüA BG ApTÞA óBPvéãðA ïkpì pÂBc ëBc ok úÞ {ýK BìA QuA ïolK oBßÖA ûlýDAq óBƒPuAk
àü Ao ó@ êdì ô Bø äñu ô lñÛÖAõì úýÂpƒÖ Ao ïokBì úG ÜzÎ ôA îPÖBüok YüolO úG îPÖo
ó@ ok pzG Quk úÞ lðoAlñK þì xlÛì úýcBð þGBPÞRoõ¾úGAoó@ôûkpÞóBPuAkúüBìpýíg
qôpìA úÞ þyoArâok BìA .QuA úPyAlð þPèBgk .QuA ûkoô@ok qõì@ RpHÎ ô IèBW
ókpÞoAõuô Bø äñu ëBÛPðA qA þvßÎ ïlðAõg
ko Ao ÿA úýÂpÖ òýñ^ úÞ ïlük îø ÿôopG Bùð@
ô QuA 1901 ëBu úG ÉõGpì Bø wßÎ .lñÞ þì !Yñpøgó@õqPôuoA qAo
>lñèõâ ïBýéüô< ïBð úG ÿkpÖ úÞ QuA ó@ ÿBüõâ
þðõñÞ Roõ¾ úG Bƒø äƒñu êƒßy pƒýýÓO ok
.QuAëõÓzì QüBßc úÞïlðAõg þyoArâok qôpìA#

|óApùO úéXì

ïkpì BG þÞkõÞ óBíø qA ô lì@ Býðk úG "þÞBPñÞ òüA .kpÞ wýuBC O Ao óAõðBG ô óBârýyôk òíXðA | | ïôkqôo BG úP×ø îg ô aýK ok
úG ólýuo qA wK .QÖpâ õg kõg úÛHÆ îø QýèBÏÖ ÿApG ÀgBy ÿrÞpì úG êülHO òíXðA | | úPvüBy óAõðBG
Ao ókpÞ ÿqBG úÞ ûkpÞ ÙApPÎA BøoBGrýð QýÛÖõì þyqoô ô ÿpñø ,þyqõì@ ,þÎBíPWA ÿBø þzHc lýÏu lídì
úPgõì@ Bùð@ Qhu þâlðq ô þÏÚAô ïkpì ólük qA îðBg úÞ rýð þðBìqokô kõG ûly óBðqô óApPgk ôk ëBvìA óApüA kõùü óAõðBG óBìqBu|#
pÆBg úG úÞ rýð óõñÞA þuBvcA òýñ^ .QuA þéì ÿAoõy wéXì þâlñüBíð úG þPé¾BGA ÿpK úG ûlürâpG óBðq óAõñÎ úG Ao úPhýøpÖ ÿõðBG |[email protected]|
ôoBK ëõK ëBc ok Bø ëBüpu ô Bø îéýÖ ok ÿqBG ÿApG Ao ûAo ô kpÞ ëBHðk Ao Ùlø óBíø lýuo
ok úßð@ ÿApGôA .lðq þì ZõìôAok QuA ókpÞ oBzPðA .QgBu oAõíø óBðq þÚpO ô QÖpzýK ûkpÞ þÖpÏì þüBßüpì@ ô þðApüA úÏìBW ëôA qôo
ÿBø êýHìõOA òPyAk ÿBW úG lyBG ïkpì óBýì þøAo óBíø úìAkA rýð QGpÒ ok þâlðq ûAo úéXì ô >óBüpËð AoBu BüpS<õðBG ôk òüA .QuA !ëõK ,ëõK ,ëõK
wßèõÖ êýHìõOA àü BG qôo lì ô QíýÛðApâ ÿoBßíø BG ûoAõíø þPé¾BGA ÿpK îðBg úÞ QuA ÿApG ôk pø úÞ lñPvø >þPé¾BGA ÿpK<
úG lüpg ÿApG ô lñÞ þì lì@ ô QÖo þèõíÏì þðAõW qA "îyBøpýì" }A þìApâ pvíø úðBíýí¾ oBíy úG ëBÏÖ ô Bñ[email protected] ÿA ûpù^ óBýðApüA ||
þWApc xBñWA úÞ kôo þì þüBø ûBãyôpÖ AlýK úðBìq òüA ok þzÛð óBñ^ ëõK|#
ÿBø ûBãyôpÖ úG úÚô[email protected] lüpg ÿApG þPc .lðoAk | |.kpÞþìëBHðk | | .lðôo þì úG Quk ó@úG ólýuo ÿApG ÿA ûlÎ úÞûkpÞ
þPèBc ïkpì BG koõgpG ok ô kôo þì ëõíÏì þPé¾BGA ÿpK îðBg úG àüpHO ô kôok BG ô ÿqBu úívXì ok óBüpËð AoBu BüpS Ao úðBPuôlðBvðA RBuBvcA ô lñðq þì QüBñW
wýuBC OokóõñÞBOôA.koAkúðBPuôkôúðBíýí¾ pvíø oBñÞ ok ôA ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø QýÛÖõì þPé¾BGA ÿpK ô koAk RoBùì ÿpüõ¿O ÿBøpñø ÿA ûlÎ ëõK pÆBg úG .lññÞ þì úè BK püq
úüBìpu ÿpñø rÞApì ô úuolì ,óBPuoBíýG lñ^ qA {ýK ÿBø ëBu qAôA ïBð BG úÞ QuA ÿA ûpù^ ô óBßükrð ,lñyôpÖ þì Ao óBzñÆô
ïkpì þDAnÒoõìA úñýìqok ûBìpøô ûkpÞ ÿoAnâ ...ïoAk ô[email protected] }A òýðqBð qA þPc ô lññÞ þì þðBGpÚ Ao óBzðBPuôk
BG ëBc .lñÞ þì þðBüBy ÿBø àíÞ lñìqBýð | |.îüoAkþüBñ[email protected]çÛðA þì ûpùG ÿqôpýK êK óAõñÎ úG kõg xõìBð
óAõW ûoBPu òüA úÞ þðBüBy RBý¾õ¿g òýñ^ | | ïõuqôo úÞ QuA þñýG òyôo óBðq qA þPé¾BGA ÿpK
Ap^ úÞ lðA úPÖpâ ûkpg ÿA ûlÎ koAk ÿkôõýèBø !QýðBvðAô| p| ñøô IýÎ ÿpýGkpuúGRBÎçÆAúvuõö ìokôAÿBøQýèBÏÖ !lðpG
úG {ìApâBPvñüA ok Ao kõg úñøpG þüBø wßÎ rýð óBìríø ô ly pXñì óAõðBG RBÎçÆA úéXì
iuBK ôA ú^pâ .QuA úPyAnâ ByBíO ÅpÏì p×ýñW" ÿBø QñÇýy ûkpK QzK ok # þüBø óBvðA þâlðq ok ëõK Jphì {Ûð úPHèA
ô QuA òì ólG òüA :úP×â ô ûkAk Ao }kõg oBßuA ûrüBW ûlðpG ô óAõW pãüqBG "wðoæ þì óApãükpu ÿôo úG BK ó@úG ólýuo ÿApG úÞ
îñÞ ûkB×PuA ó@ qA úðõã^ úÞ ïoAk Ao ó@oBýPgA úÞ kõy þì ûlük îø þPHTì ÿBøoBÞ úðBìq ô ûoôk òüA ok lðôo æBG kõg BO lðoAnâ
rýð úPynâ ÿBø óBìq ok ô Qvýð ÿA ûqBO óBPuAk
| |:Q×âûlÎòüAúGlüBGÌÖBcëõÚúGBìA | | .QÖpâûlükBð Ao ó@óAõO þíð
...õãG rýð }pñø þP×ãG õ^ {HýÎ ÿA úPgBu kõg pãüqBG wðoæ p×ýñW þéÞ oõÆ úG | |.QuAúPyAnâkApÖAÿôopGAokõgpýSCBO
úßð@qA êHÚ úðô úPÖo ÿpãüqBG xçÞ úð .QuA BG úÞ QuA óõÆçÖA ÙôpÏì úP×â }A úðõíð
ïoBù^ qôo ÿApWA ô pOBEO ok kpýâ oApÚ òýGoôk ÿõéW óBýì ok }kõg úðBìq ëAõcA ô ÑBÂôA úG úWõO
| | !ÑBXyoBãð úìBðqôo ó@ pø ÿApWA ok BìA .QuA úPyAk úGpXO {üBíð :QuA úPyõð ûlðBì ÿBW úG ÿôqA úÞ þOBGõPßì
óBzð kõg qA þPýÚçg ô kAlÏPuA óBñ^ þzÛð lñøAõg Ao õO Bø óBvðA þyBG úPyAk ëõK pâA
òülèA fBH¾< ïBð pãük oBG Bøqôo òüA # úvüBÛì úüõýèA wðoæpñø BG AoôApñø úÞ løk þì Ao Bø óBvðAõO þyBG úPyAlð ëõK pâAô QgBñy
qA þßü ô ûkBPÖA Bø óBGq pG úýÞpO ok >þéÎ koAk ëBu 26 úßð@ BG pÆBg òýíø úG .lññÞ þì
ÿõPèBK BG BðôkBì< ïBð úGôA óBPuAk ÿBø JBPÞ qA Ao þüBíñýu pHPÏì rüAõW oBG òülñ^ úPvðAõO ...QgBñy þøAõg
ÿA ûtüô QýGõHdì óBðAõW óBýì ok >QuõK
| |.lñÞkõgó@qAoBßuAúéíW 10
| | .QuA ûkpÞAlýK
ok úÞ kõG úýÞpO oBHO qA þéÎ òülèA fBH¾ ôA IéÚ ok lüBG Bíñýu ok Ao ôA QýÛÖõì QéÎ
lì@ Býðk úG óBPuoBÓéG JõñWok >õñü[email protected]<pùy qA ôA .lLO þì lñìqBýð ïkpì ÿApG úÞ kpÞ õXPvW
ëõHðBPuA ok }píÎ ÿBø ëBu òüpPzýG ô ok úÞ ÿokBì ô kõG þðBíPgBu pâoBÞ úÞ ÿolK
QýGpO ûlßzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ ôA .Qynâ êýø òülñüA"pùyok kpÞ þìoBÞ óBÞkõÞ MíÞ
wüolO úG pùy òýíø ok ô kõG ëõHðBPuA îéÏì
qA ô kõG ûlñvüõð ô pÎBy óõ^ BìA .ly ëõÓzì
kBPÖA óAlðq úG oBG lñ^ kpÞ þì kBÛPðA QÚô Qèôk
ÈuõO QyAk Ao úýÞpO qA oApÖ l¿Ú úÞ þðBìq ô
úG lñÞ ZoBgqpìqA AoôA kõGoApÚ úÞ òDBg ÿkpÖ
úG ÿkçýì 1948 ëBuokô kBPÖA òüoõìCBì Quk

| |.lðkAkóBüBK}Aþâlðq
ÿklÏPì[email protected]}A úèBu 41 þâlðq ëõÆokôA
ÿBW úG kõg qA óBPuAk ô ÿpÏy úñýìq ok
lÏG ô QÖBü þì oBzPðA óBùñK ok úíø úÞ QyAnâ
.lüõâ òhuôAqA QyAlð ûqBWA þvÞ {âpìqA
}olK úÞ kõG úP×ãð }pPgk úG }pvíø þPc
ûkõG þOBý¾õ¿g ú^ ô þPý¿hy ú^ ÿAoAk
lülK úýÞpO QuBýu ok úÞ þOApýýÓO BG BìA .QuA

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D.

American Board of Internal Medicine

ÿpgBÖ BPü[email protected]Þk| úÞ ÿkpì 38ok kAk óBzð þuopG òüA úXýPð ú`ðBñ^ îø ô lñðBuo ÿoBü kõg þvñW óBâoA
úGpXO lðkõGûkpÞQÞpyïôkþzüBì[email protected]ûôpâok óBð@ÿApG ÿpO ó[email protected]ôpPùG óBíüAq lñyBGoAkoBG
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ ôoAk úñürâ úÞ ëôA þzüBì[email protected] ûôpâ BG ÿkõHùG | |),1994òüpGôA(.lPÖAþìÝB×OA
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ .koAk QùGBzì lðkõG ûkõíð JBhPðA Ao þðBìok ok ÿpýãýK)2004(óBg ô Al^ oôBG úG| |
lðAõOþìBâõüÿBøàýñßOqAûkB×PuAþOoBHÎúG óBüpW {üArÖA IWõì Bâõü ÿBø àýñßO ïBXðA
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ ok óAkpì þèArðA kôq êßzì óBìok Qìlg ok Rçßzì {ƒøBƒÞ ,þƒvñƒW óBƒƒâoA ok óõƒƒg
þèBíPcA úGpXO óôlG kApÖA qA úPulñüA ô ûlì@ okîøôkpìokîøþvñW{ñÞkõHùGôþâlÎBÚ
ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG úÇuAõG QuA òßíì úÞ þüôoAk þHðBW ÅoAõÎ .kkpâ þì óq

BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # úG lƒü@ kõƒWõƒG þƒâkpƒvÖA ÿBƒøôoAk ûkBƒ×PuA ÿspðAólyëBÏÖ BGBøQvýâõüÿBøoôBGok
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW .lññÞàíÞkõgþvñWoBPÖoQý×ýÞ þãPhýãðApG òüpíO kpì ú`ðBñƒ^ þƒñƒýƒèBƒñƒÞ

100pGÔèBGÿrý^BâõüokQuApÞmúGïqæ| | pG ûôçÎ lyBG úPyAk ëArðA ïBXðA óôlG þvñW
úÞ koAk kõWô r®K «BcBǾA Bü þðlG QƒýÏÂô þâlðqïAôkôpíÎúGþvñWRnèlülzOúGpXO
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # úPÖpâ pËðok þ¾BgoõËñì ÿApG àü pø ïBXðA ô ôBÞk úÞ þÛýÛdO ok .lüArÖA þì kõg þvñW

Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse ôk ok óAõPýì Ao Bø QýÏÂô òüA .QuA ûly kôq úG çPHì úÞ ÿkpì 68 ÿôo pG ôA óAoBßíø
pýÒ ÿBø QýÏÂô ô ëBÏÖ ÿBø QýÏÂô úPuk òýG úÇGAo lðlýðBuo ïBXðA úG lðA ûkõG þèArƒðA
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# ÿBø rK® úÎõíXì ok .kõíð ÿlñG îývÛO ëBÏÖ óAkpì ok þèArðA kôq ô Bâõü ÿBø àýñßO ïBXðA
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # úG þzhG RõÚ ô þøk êƒßy ,Ùlƒø ,ëBƒÏÖ .kpýâ þì oApÚ þuopG koõì
ólG ÿBø óBâoA {ñÞ kõHùGô JB¿ÎAô ú`ýøBì ûlññÞ QÞpy kApÖA úýéÞ úG úÏèBÇì òüA ok
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # ÙløëBÏÖpýÒÿBørKokôûkõGrüpðôokklÒô -1 êìBy úÞ þðBìok úñürƒâ ôk ܃ýƒÛƒdƒO ok
QuõK ókpÞ RôApÆ RBñüpíO ô {ì[email protected] QƒýHTO ô rƒÞpƒíO ,þƒé¾A RBìlg JBhPðA -2 þüôoAk RBìlg JBhPðA
.QuAûlyúPÖpâpËðokBìBüBðApK AoôoAkqAûkB×PuAúÞþøôpâ.lyûkAkkõG Bâõü
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # ÿApGBð[email protected]ürKpøûBâõüRBñüpíOïBãñøok ûkpÞ JBhPðA þèArðA kôq êßzƒì óBƒìok ÿApƒG
ó@qA þyBðoBßuAô Roõ¾ }õW óBìok # îPüo BG ûly úPyAlùãO þ¿hzì óBìq Rlì ôáAqôpKlñðBìþâkpvÖAlÂÿBøÁpÚlðkõG
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # ïBXðA ëõíÏì êßy úG .kkpãýì äñøBíø w×Pð úG êüBì úÞ þðAkpì ÿApG ô rüõXO òýPvÞçƒÖ
õì }rüo óBìok # ô qBÒ@ îüçì ÿBøBð[email protected] BG æõíÏì Bâõü RBÞpc àüúðAqôoïBXðAlðkõGþüBâõüRBñüpíOúGpXO
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # }B^ ô pO ûlýXýK ÿBø QèBc úG úPÖo úƒPÖo ÿqBu ëBÏÖ ô ïBüBðApK ô Bð[email protected] òüpíO QÎBu
okúÞkôoþìoBËPðA.kkpâþìþùPñìpOrýãðApG ûôpâ kApÖA .ly úPÖpâ pËð ok òãè ÿBø {hG
úPÖpâoBßG ólG ÿBø {hG úýéÞ Bâõü úvéWpø 2 ô Bð[email protected] 12 úðAqôo úP×ø 12 Rlì úG ïôk
þèõPvì ó@ ok {ì[email protected] ô rÞpíO ,RolÚ ûly .lðkpÞòüpíO QÎBuàüRlìúGAoBìBuBðApK
(818)343-0101 .kkpâ ly úPuAõgrýð {üBì[email protected]ûôpâôkpø óApvíøqA
úÇGAoïBXðAïBãñøok ,óBìokûoôkòüAþÆokBO
}õâok Ao þãzýíøoBÏyô lýyBG qôpýK kBy úGAoëArðAúËdèBOëõgkóBìqëõÆkõgþvñW
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 pPùG þâlðq ,pPùG wßu : úÞ .lññÞ QyAkkBü úýðBS

13 corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO

óApùO úéXì

>þHdì îüpì < pPÞk

QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo

kõíðþñýG{ýKóAõOþìòßýèlyBGþìxpPuk QgBñy úÞþGpÒ ÿBø ûBâlük ÙçgpG|#
{üArÖA Bâõü ÿBø àýñßO ÿpýâoBßG BG ú`ðBñ^ oApÚ kõg RBÛýÛdO úcõèpu Ao óôpýG ÿBýðk
þì ê¾Bc kpÖ ÿApG þðAôo þðlG ÿlñíðAõO ok oõÒ ÿlñø ÿBøkpßüôo ok , lðA ûkAk
lðôo òüA qA þPvüBG rýð þvñW þâlðq kkpâ RApß×O xBuA óôok ÿBýðk úG QHvðpß×Oô
pPùG kpÞoBÞ ôpâ ok þvñW oBPÖo ûkpÞ ÿôpýK ú×véÖ ûBâlükok .lðõy þì Jõvdì þ×véÖ
Rçßzì BG ÿA ú`ýøBì þH¿Î þÚôpÎ îPvýu , ó@àèBì "kõg " úÞQvüA úGAoA ólG ÿlñø
.kkpâúWAõìÿpPíÞ . lñð@ÿBùHuA "xAõc "ô ó@oBvÖA "òøm"
wßu ô BâõüÿBøÿoBPÖpâþgpGQéÎBâõüîýèBÏOok| | ô lðpâ óBý¿Îô {Þpu BùHuA ïBg kApÖAok

þñãè ÿBø ú`ýøBì RolÚ úG BølñGæõì òüpíO þì kõWõì kpÖ pø ok úÞ lyBG þì ÿA ûõÛèBG pýâ Bü BøApÞB^ ókõG kôlvì úG óBvðAok þvñW kõg ëpPñÞok Ao úGAoA QÞpc QùW þøBâqApø
}kpâ pìA ok êýùvO pG ûôçÎ ûlükpâ àíÞ .lyBG wýøkAõu Bü AoBøkæõì ÿApÞBWok ÿspðA ókBPÖA òüAoBvÖA, úPhKÿBøQý¿hyokòßýèlðoAk
ëkBÏO úG ólG qA {hG òüA ok óõg óBüpW ÿBø ûAo qA þßü .QuA ûly ûkAk QHvð BðBø ok úðBãXñK xAõcô ûkõGrÓì Qukok Bø IuA
BG .kõzýì ûkôrÖA ó@ þzhG óAõW ô àüpdO ok úÞ QuA ûlükpâ úýHzO ÿoBì úG ôpýð òüA QÞpc úG Bü ókoô@ æBG þvñW ÿspðA þüBøo
úÞÿkApÖAQyAkoBËPðA óAõPýì pìAòüAúGÙõÚô ûpHñ^ kõg oôk úG îýðô oôk úu úzüo ÿApÞB^ rÓì Qíu úG RApÛÖ óõPu {hG ok ó@ òPyAkAô .lðA ûlì@ok þèBÏPì ÙAløA úG êýð Qìlg
ÿspðA kõHíÞ ô ûkõG úWAõì þvñW {ñÞ ØÏÂ BG úG .lñüõâ þì þñýèAlñÞ oBì òüA úG .QuA ûkq úÞ QÖBü óAõO þì Ao þvÞ pPíÞ ûqôpìA
BølñGæõì RBñüpíO ïBXðA BG lðoAk þvßu kõy þì úP×â rýð þøBâ@ ÿBâõü Bâõü þñýèAlðBÞ .lyBG þì ÿspðA ÿBùèBðBÞ ÜüpÆ qA pG Bâõü RBÞpc ïBXðA QHTì RApýSBO úG QHvð
,)BøBð[email protected](þðlG RBñüpíO qA ûkB×PuA BG úÞ ïBð þñýèAlñÞ ïBð úG þéÞ þìõù×ì Bâõü ok lyBG ûkAk ûAo ëk úG þßy óAôoô îvW Qìçu
.lñü@ ÜüBÖ kõg êßzì òüA pG lñðAõPG (BølðBGô BøAokõì )ïBüBðApK(þv×ñO ÿBø òüpíO kpÖ þvñW þâlðq ô wßu ó@ úÇuAõG úÞ koAk RBÛýÛdO þ¿hy JoBXO pG ûôçÎ úÞ Ap^
úÞ Bâõü ÿBø àýñßO qA þßü ïBXðA lñüApÖ ok QùW þñøm RBñüpíO ô )þðlG RæBc ô Bø ê×Ú ûlì@ok ÿpßÖ - þðlG Qüpülì ô QHÚApì QdO ûlükpâ þüBÎkA òýñ^ úðAõPzK ÿoBývG þíéÎ
ú`ýøBì QuA ûly kBü úÒBGoõÚ rK ïBð úG ó@ qA oBßG óBvðA þðôok ûõÛèBG ÿBøôpýð ÿqBuoAlýG Ùlø .lñGBü þì {øBÞ þvñW Rçßzì ô kõHùGô Bâõü RBñüpíO ïBXðA ÉBHOoA JBGok .lðA
oBßG BG ô lðpýâ þìoApÚ QüõÛOrÞpì þñãè ÿBø ô úP×g ÿôpýð ókpÞoAlýG Bâõü ok þñýèAlðBÞ ok þÞlðA ÿBø {øôtK óBvðA ok þvñW oBPÖo
Qìçu úG lñðAõO þì îø óBðq }ôo òüA ÿpýâ .kõy þì úPÖpâ
BG úÞ QuA oôBG òüA pG )1999( BvPÖpÞ 12

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Üég ûAõg|ÿoõùíW Jrc óôBÏì
ly ïõßdì wHc ëBu 25 úG úýÞpO

úÖpc úG kõg ,QuA úèBu 60 úƒÞ õƒéÒôApƒGpƒG ,õéÒôApGpG wýðA úýÞpO ok þøBâkAk #
.koAk ëBÓPyA ÿoBãðpHg Ao úýÞpO RpÞõìk ëBýuõu Jrc oAlì|QuBýu
ûBâkAk .kpÞ ïõßdì óAlƒðq ëBƒu 25 úƒG
ïkoAôoAlðôk óBW úG kõG îùPìõéÒôApGpG| | úG Ao oBãðpHg ô oAlì|QuBýu òüA ëõHðBPuA
"QƒüoõƒùíW" úƒìBƒðqôo ëõƒƒEƒvƒì ôk ,ëõƒƒâ þðAlðq úG êýèk òýíø úG ô îùPì þuõuBW
ûkAk êüõdO 2014 ëBu úG ÉõGpì þüBøõülüô
úÞ lük óAõO|þì fõÂô úG Bøõülüô ok .QuA .kpÞïõßdì þðæõÆ
úüoõu úG Ao þüBø|fçu úýÞpO QýñìA óBìqBu }oArâ úýÞpO ok þðõürüõéO úßHy òülñ^
úì ûBìok "QüoõùíW" úìBðqôo .lñÞ|þì êÛPñì ,õéÒôApGpG wýðA ëõHðBPuA ok þøBâkAk úÞ lðkAk
úG úýÞpO qA fçu ëBÛPƒðA ûoBƒGok 2015 ëBƒu 25 úG Ao úýÞpO RpÞõìk ëBýuõu Jrc óæBÏÖ qA
úP×â úG Apüq ,QuA ûkpÞ ïõßdì óAlðq ëBƒu
.kõG ûkAk }oArâ úüoõu úýÞpO ÿBø|úðBƒuo úƒG þƒüBƒøõƒülƒüô ôA ûBƒâkAk
Jrc óõývÞApÖ wýƒDo ,ÿBƒPƒè@ òƒýƒXƒðA þuõuBW Ao pìA òüA ûBƒâkAk ô ûkAk êƒüõƒdO
ok )|CHP|( úƒýƒÞpƒO ܃ég ûAõƒg|ÿoõƒùƒíƒW
õéÒôApGpG îßc oôl¾ qA wK ,úýÞpO óBíèoBK .QuA úPvðAk
òPÖpâ îz^pøq ÿApG" îßc òüA úÞ kpÞ ïçÎA ûBƒâkAk qpƒPüôo ÿoArƒâpƒHƒg }oArƒƒâ úƒƒG
ÿBPè@ òýXðA .QuA ûly okB¾ "óõývüqõKôA qA òd¾ ok Ao ôA ô ûlðAõg xõuBW Ao õéÒôApGpG
ûõÚ úÞ løk|þì óBzð îßc òüA Q×â úìAkA ok .QuA ûkpÞ óAlðq úðAôo ô QƒyAkqBƒG ûBƒâkAk
pËð püq úßéG Qvýð êÛPvì úƒýÞpƒO úƒýDBƒÃÚ ÿBÂBÛO õéÒôApGpG ÿApG ûBâkAk òüA óBƒPƒukAk
òüA úÞ kõG ûly þƒÎlƒì ô ûkpƒÞ lƒGA wƒHƒc
.lñÞ|þì QýèBÏÖ Qèôk ûAõg|ÿoõùíW Jrc óôBÏì úÞ oAlì|QuBýƒu
BG Rly úG QƒuBƒø|Rlƒì úƒýÞpƒO Qƒèôk ,òèõâ úéèA|ePÖ óAoAkAõø qA ,QuA úýÞpO Üég
ûqoBHìoõzÞ òüAok lÛPñìô ØèBhì ÿBø|úðBuo
þƒðBƒíè@ oBƒãðpƒHg ,êƒuõƒü wƒýðk .lƒñÞ|þƒì .QuA ûkõG þñük ïõéÎ xolì ô ÌÎAô
pýãPuk ëõHðBPuA ok {ýK ûBì 4 úÞ oBHO|úýÞpO Jrc kpÖ òƒýƒPƒvƒhƒð õƒéÒôApƒGpƒG wƒýƒðA
13 / kAkpg 23( úHñy|úu qôo ïBXðApu ,ly úÞ QuA )|CHP|( úýÞpO Üég ûAõg|ÿoõùíW
ok óBíè@ pý×u BG ÿoAlük ly ÜÖõƒì )òƒDôs ÿkçýì úPynƒâ ëBƒu ÿBƒOkõƒÞ BƒG úƒÇƒGAo ok
wýðA .QuA ûly ïõßdì úýÞpƒO ok )2016(
.lyBG úPyAk úýÞpO

þééíèA òýG úéXìok kõg ÿBø ïBýKô þùâ@oBzPðA BG
lülðõýK úG þðApüA åorG ûkAõðBg òüA úG ,óApùO

17

óApùO úéXì

ôk óBƒýì þƒÚõƒÛc ÿAõƒÎk.kõƒGúƒPvðAkoõƒzÞ xõðBì ûpürW óBüõXøBñK úG BýèApPuA þüôoõü óõýéýì 47 QìApÒ
úPHèA .koAk úìAkA óõñÞBO 2014 pHìBuk qA ÙpÆ
þPvüBG óBüõXøBñKô Qèôk óBýì úé¾Bc ÜÖAõO
BýèApPuA ÿBüoõPßüô QèBüA þèBÎ ûBâkAk lýüCBO úG
.lupG îø YñK ô l¿ùð ô oArø úG ,þðõýéýì QƒìApƒÒ þPìApÒ QuA oApÚ ,óoõHéì pùy ok óBüõXøBñK ÿBüôö o ok úÞ þðBüõƒXøBƒñK þƒgpƒG #
løAõg QgAkpK þ×éPhì ÿBøoõzÞ qA õXøBñK kôlc ëkBÏì( BýèApPuA oæk óõýéýì 70 BG pGApG oõzÞ ó@ úG Ao kõƒg BƒýèApƒPuA ok QƒìBƒÚA
ôoõDBð ô xõðBì püArW ok ÐÚAô ÿBø|ûBâôkoA ûpürW ûBâôkoA úG óBy|êýì ÙçƒgpƒG úƒÞ lƒy úG þìArÎA óBüõXøBƒñK úƒG )ôoõƒü óõƒýéýì 47 ÿA|ûpƒürƒW ok þƒøBƒâôkoA úƒG ,lƒðlƒðBƒuo
ÿoAlùãƒð ÿApƒG ô óAlƒðq óAõƒñƒÎ úƒG ꃾA ok 800 qA {ýG îø qõñø.lðkõG ûly ïArÎA xõðBì .lðly êÛPñì ï[email protected] xõðBýÚA ok ûkBPƒÖAoôk
úG úWõO BG ,wLu BìA ,lðA|ûly úPgBu óBýðAlðq BýèApPuA .lðoBPÖpâ ûBƒâôkoA òƒüA ok õƒXƒøBƒñƒK .kõy QgAkpK xõðBì ûpürW úG pÂBc úÞûkpÞïçÎA BýèApPuA Qèôk àñüA
óBßuA úñýìqokõð úñýâ @õKBK BG BýèApPuA kAkoApÚ ÜüBÚ BG Ao kõg úÞ þðBüõXøBñK ÿBøBÂBÛO þìBíO îýð ô 13 pG ÔèBG BýèApPuA Qèôk ,òüA pG ûôçÎ .QuBùð@úG QìApÒôoõü óõýéýì 47 QgAkpK
óBüõXøBñK QìBÚA êdì úG ,óBüõXøBñK úG ókAk þüBÃÚ lƒðôo ô ûBƒâkAk úƒñürƒø ôoõƒü óõƒýéýì QìApÒ QgAkpK BG løAõg|þì BýèApPuA Qèôk
óBüõXøBñK úÞ QuA þOlì ûqBO .lðA|ûly êülHO .lñÞ|þì ko lñðBuo|þì oõzÞ òüA úG óBüõXøBñK.QÖpâ løAõg ûlùÎpG Ao RBüBßy 1900qA {ýG BG kõg þÚõÛc ÿAõÎk úG ,þðõýéýì
AlýK Ao Bø|ûBâôkoA ûkôldì qA óly ZoBg ûqBWA úPynâ ëBu õð úñýâ @õKBƒK þƒèBƒÎ ûBƒâkAk pÆBg úG QìApƒÒ óBƒøAõƒg kõƒg QƒüBƒßy ok óBüBK xõðBì ûpürW úG þìArÎA þðBüõƒXƒøBƒñƒK
ëBu pHPÞA BO QuA oApÚ xõðBì ûBâôkoA .lðA|ûkpÞ óBüõXøBñK Rlì|þðæõƒÆ ÿoAlƒùƒãƒð ÿkçƒýƒì ÈüApy qA þyBð þðAôo ô þívW ÿBƒø|Iƒý[email protected] ÿçÞô ô BýèApPuA Qèôk ÜÖAõO ÜHƒÆ .lƒøk
òüA þuBuA óõðBÚ ÄÚBð Ao þÇüApy òýñ^ QdO
.kõy úPvG ÿkçýì ÿoBW .lðkõG ûly wHc

ólñè lñéG ZpGok åorG ÿqõu|{[email protected]þKok úPzÞ79 îßPuk

2016 ÿBø|ëBu ÿ|úé¾BÖ ok ô ûly úPgBu 1974 lñüõâ|þì óBãPÖBü|RBXð qA êÛð úG Bø|úðBuo ëBÛPðA óBPuoBíýG 5 úG ô |ûly fôpXì p×ð ok ÿA|úÛHÆ 24 þWpG Iýùì þÛüpc #
.QuA ûly ÿqBuõð 2014 BO qBÒ@JApg ëB`hü ûBãPuk àüqA ÿqõu|{[email protected] ûlzð òyôo ÿqõu|{[email protected] QéÎ qõñø .lðA|úPÖBü .QuA úPÖpâ pG ok þìBíO úG Ao ólñè rÞpì
ëBu ok úÛHÆ 24 óBíPgBu òüA .QƒuA ûlƒy êdì qA .lðA|ûly ûkAk RBXð p×ð 60 kôlc
lƒüõƒâ|þƒì ólƒñè þƒðBƒƒzƒð|{ƒƒ[email protected] wƒƒýƒDo .QuA 79 îßPuk .QuA ûly ûlýñy kBüpÖ ÿAl¾
wK QÎBu 24 .lñPvýð òíüA ûqBu ÿBø|úýyBc .lðA|ûly fôpXì p×ð 65 qA {ýG ô úPzÞp×ð
ZpGqA þüBø|{hGqAqõñø ÿqõu|{[email protected]ÑôpyqA
ólñè þðBzð|{[email protected] wýDo .kõy|þƒì ZoBƒg kôk .QuA óBí[email protected] ÿAoAk ZpG òüA
ûlzð }õìBg êìBÞoõÆ|úGqõñø {[email protected]üõâ|þì úG úPynâ úHñyoBù^ qôo kAlìBG 2 QÎBu
lñéG ZpG àü Iýùì þÛüpc ÿrÞpì ÿBKôoA QÚô
.QuA
úíø ûlzð ÜÖõì óõñÞ BO ólñè þðBzð|{[email protected] .QƒÖpƒâApƒÖ Ao ólƒñè pƒùy rƒÞpƒì ok
ô wýéK .lñÞ õWô|QvW QÚk BG Ao ZpG RBÛHÆ ZpG òüA úÛHÆ òü[email protected] ïôk úÛHÆqA {ƒ[email protected]
ÿ|úíø ÜýÚk þuopG lñüõâ|þì ÿkAlìA ÿBøôpýð kõƒy|þƒì úƒPƒ×ƒâ ô lƒýƒzƒÞ úƒðBƒGq ÿA|úÛHÆ 24
ëõÆ qôo lñ^ ZpG òüA þðBí[email protected] lƒcAô 120 òüA ok p×ð 600 kôlc ÿqõu|{ƒ[email protected] ïBãñƒø úƒG
qA þvÞ úÞ kôo|þíð óBíƒâ .lƒýƒzƒÞ lƒøAõƒg qA ÿoBývG .lðA|úPƒyAk oõƒÃƒc óBíPgBu
úG .lðA|ûly Qýìõívì oBƒ^k óBãPÖBü|RBXð
.lyBG ûlðq qõñø óBâlylülKBð 65 îÞ|Qukô úPzÞp×ð 79 Bø ÿoArâpHg úP×â

16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY
CENTER

úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok
Reiki Áõ¿hì ÿspðA úéýuô

>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô
ûôpâõÃÎô |Reiki Master
þééíèA òýG ûBãzðAk þOBÛýÛdO

.lüpHG òýGqA àürýÖBPì

þ¾õ¿g ÿBø xçÞ Qynâok þüAôBø ArPýK ÑpPhì
þßüo }qõì@
ÿõñÏì þßýð ÈuõO ÿoBW ëBu êDAôA ô QuA ArPýK òüA óAoAlÖpÆ ÿArPýK ÑpƒPhì ,xõƒèõƒKõƒðBƒK ïBƒu|#
ÿôo Ao| #teampineapple | 䃃Pƒzƒƒø Quôk Ao ó@ ÿA|ûlÎ úÞ þüAôBø þèBXñW
(310) 446-8724 lñévüA ÿoõùíW|wýDo BìA .QgAlðA ûAo pPýüõO ,lñPvø p×ñPì ó@qA îø ÿkBüq kAlÏO ô lðoAk
úÞ ÿlc BO QuA ó@ ÁpÚBK ô pK óB×èBhì qA
ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA Bø|óBíè@ úPHèA.QuA ûly ó@ QýÎõñíì óBøAõg .Qynâok þãèBu 83ok
ok úPynâ úHñzXñK qôo xõèõKõðBK ÿBÚ@
rürÎ óBPuôk .lñPyAk Bùð@ ëôA Ao xBðBð@ BG ArPýK lñüõâ|þì
.Qynâok óBPuoBíýG
ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApG úG óBðõü qA 1954 ëBu ok þãèBu 20 ok ôA
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok þðApüA ôk ûApíø úG BXð@ ok ô kpÞ RpWBùì AkBðBÞ
|www.SmartDoctors.info qA þßü ok.kpÞ qBƒG óAoõPuo òülñ^ }okApG
ëBu ok xõèõKõðBK ÿBÚ@ ,Bø|óAoõPuo òýíø
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì
.kpÞ úÖBÂA ArPýK úG xBðBð@ 1962
SmartDoctors pßÖ òüA úG }okApƒG ô ôA úƒÞ Qƒ×â ôA
Quok xBðBð@ ô óõHìAs BG þüArPýK úÞ lðkBPÖA
ïBXðA eüp×O Ädì AooBÞ òüA Bì Q×âôA.lññÞ
.kõy|þìoõÇ^ ó@ûrì îýñýHG îýPuAõgô îükAk

.îýñÞ úGpXO îýPuAõg|þì ô îükõG óAõW
püBu ô óAoõPuo òüA óBüpPzì QüBƒùð ok
ArPýK ÿôo xBðBð@ òüpýy ûrì qA Bƒø|óAoõƒPuo
ÿôo qA ArPýK òüA þüAôBø ïBð.lƒì@ óBƒzyõƒg
ûkB×PuA ArPýK QhK ïBãñøok úÞ þuBðBð@þÆõÚ

.QuA ûly úPÖpâ ly
qA AkBðBÞ pƒüqô|Qƒvhð ,ôkôpƒO òƒýPuBƒW

þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao|
. lýñÞkoAô

lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýìpPÞk BGpPzýG RBÎçÆA ÿApG

(310) 724-8584|

19

óApùO úéXì

Bßüpì@óBâlñüBíð wéXì ûAõg|ÿoõùíW Jrc lyoA ûlñüBíð úG ÿqAlðApýO

.QÖpâ þì Roõ¾ ïBÎ êPÚ ,lðkõHð úDAoA ô óBcôpXì àíÞ úG ÿqAlðApýO qA lÏG úP×â QuBOõü QèBüA óBøAõg|ÿoõùíW qA úÞ lyoA óBâlñüBíð qA ,wýèBßuA õýPuA #
úÞ kõG oBü BùðA BG QhG ëôBK ÿBÚ@ úP×â úG .QuA úPÖBPy úýèôA RBìlg ÿBK lñGpíÞ BG lüly ÿrüpðõg qA ÿpýâõéW ÿApG wéXì ok Bßüpì@ ûAõg|ÿoõùíW Jrc
Ap^ ûkõGpÂBc òüpíO òüAok wýèBßuAõýPuA òüpíO óBüpW ok {ðAoBýPuk ô óBâlñüBíð
ûpãñÞ ok ókõG lyoA êýèk úG wýèBßuA ÿBÚ@ úÞ qArýð ûAõg|ÿoõùíWoõOBñupãük ëôBK lðo .lðA|úPvG Ao wýèBßuA ÿBÚ@ Ùlø òPãñyAô pùy þßükrð ok ëBHvýG
úP×â ëôBKlðo.koAk Ao kõg Áõ¿hì óBËÖBdì pHg îWBùì kpÖ ÿõu qA pýO 60 þèA 50 àýéy úÞõüBøôA qA wéXì ûlñüBíð ,NApPvðô kpG
êTì ÿqBG óAlýì ,îýPyAlð þÎBÖk aýø Bì :QuA ûpãñÞ QÊB×c óAoõìBC ì pâA úÞ úP×â ô ûkAk ûkõG ïlÛì Èg fApWô àyrK ÝApÎ äñWokqA .lðA|úPÖpâoApÚ ÿqAlðApýO
ûlñüBíð 25 BO 15 òýG Bø|}oArâ xBuApG
.kõG ûly ïBÎ|êPÚ óAlýì úG.lðkõG ïõükBPuA òüA ok òüpíO ëõÓzì ûpãñÞ
Rly úP×â Bðôrü[email protected] oõOBñu àýéÖ ØW ÿBøôpýð qA úÞ pvÖA ôk òüA óBW wýéK úP×â
óBßìA úÛýÚk 10 BO úÞ ûkõG ÿlc úG ÿqAlðApýO
.QuA úPyAlð kõWô óBìôl¿ì úG óly àükrð .Qvýð pÇg ok lðA|ûkõG óBâlñüBíð ÌÖBdì
ÿBÚ@ óBËÖBdì qA þßü àýéÖ ÿBÚ@ úP×â úG ok Bßüpì@ ÿoõùíW wýüo MìApO lèBðôk
þüBÛüpÖ@ ô ûkoõg pýO kõg úÞ wýèBßuA B« ÛýíÎ ÿksApO òüA qA Bì: QuA úP×â ÿA|úýðBýG
Ùlø Ao JoBÂ ûly ÜÖõì «BPüBùð ûkõG þüBßüpì@ óBzüBølñìoBÞ ,ûpãñÞ ÿBÃÎA ÿApGô îýPcAoBð
úSkBc òüA ok úÞ kAlìA ô wýéK ÿBø ÿôpýð ô
.kpýãG
þígq ÿBK BG ÌÖBdì òüA xBuA òüApG .îýñÞ|þì BÎk lðA|ûly pýâok
îWBùì úG ÿqAlðApýO ô QÞpc ëBc ok IOpì àü ok úýðBýG òüA oôl¾ qA lÏG MìApO ÿBÚ@
ïkpì kBdOAoBPuAõg þðõürüõéO ûBOõÞ þðApñhu
.QuA ûkõG {[email protected] ÐÖk ÿApG ÿkolíø qApGA úSkBc òüA óBcôpXì BG ô ly
}kõg úP×â xArãO ûlñüBíð rìBýéüô pWAo
ûkoõgpýOôA óBñÞoBÞqA þßü þèô ûlzð þígq .kpÞ
ÿA úýðBýGok îø wýèBßuAõýPuApPÖk .QuA óBW ûkoAô RBcApW pSA pG JoB Q×â ôA
.QuA ûkAk pHg ôA ÿôo pG þcApW êíÎ ïBXðA qA ríýW Ao JoB þüBßüpì@ RBìBÛì.QuA ûkAk
êíÎ ÝBOA úG kôoô qA {ýK ÿô úÞ ûkôrÖA úýðBýG QèBüA ok êüõéG óBñÞBu qA óõvñýÞBø þO
Ùpc þñ×éO kõg pvíø BG ô úPyAk þGõg úýcôo
QèBüA ûlñüBíð wýèBßuA ÿBÚ@.QuA ûkq .lðA ûkpÞ þÖpÏì ÿõñýéüA
wÞBÖ úG þè àüBì ûAõg ÿoõùíW oõOBñu
.QuBðBürýDõè ôA ,wýèBßuA ÿBÚ@ úG îWBùì úÞ QuA úP×â qõýð
þè ÿBÚ@ .QuA úPÖpâ Ùlø lñéG äñ×O àü BG Ao

.kõy þì ólG ok ûkôo ëpPñÞ ïlÎ ô ûkôo QyAk QuõHü úÞÿkpì îßyqA ÑõÖlìõéýÞ12 ókpÞZoBg
- þH¿Î ëçPgA àü äðôpLypýø ÿoBíýG
ïBíO ó@ þÆ úÞ ûkõG þíßy úýcBð ok ÿkpßéíÎ qA ÑõÖlì õéýÞ12.684 þñý^ óBßyrK #
ÿBø|QívÚ Bƒü ô åorƒG ûkôo qA þƒzhG Bƒü ô QuõHü oB^k lèõO ôlG qA úÞoBíýG àü ûkôo
ok ô JB¿ÎA lÚBÖ }oAõâ ûBƒãPuk þƒüAlƒPGA
êýèlG .lðõy|þì ÿkpßéíÎ ëçPgA oB^k úXýPð .lðkpÞZoBg kõG
,ûkôo ÿBùPðAok êìBÞ þH¿Î QÖBG kõWô ïlÎ ok Ao ûkôo qApPì þPðBu 75 úèBu 22oBíýG
úXýPð ok ô úPyAlð þÖBÞ ápdO QívÚ òƒüA .kpƒÞ þƒcApƒW òƒý^ ÿBƒùãðBƒy óBƒPuoBƒíýƒG
koAlð êìBÞ JB¿ÎA úÞ þPívÚ QzK ok ÑõÖlì ÿoBíýG úG kpÖ òüA lñƒüõƒâ|þƒì óBƒ¿ƒ¿ƒhƒPƒì
òìrì oõÇG QívÚ òüA ô lñÞ|þì AlýK ЃíXO ïoõO IWõì úÞ QuçPHì >äðôpƒLƒyôpƒýƒø<

.kõy|þì åorG ô kBzâ 18
kAqõð 5000 pø ok àü äðôpLyôpýø ÿoBíýG
ok úýèôA êcApì ok ÿoBíýG òüA .lñÞ|þì qôpG
Ao óAkpì ô QuA ÀýhzO êGBÚ pýÒ óæBvâorG

.lñÞ|þì pýâok pPzýG óBðq QHvð
óAkAqõð pâA lðkpÞ úý¾õO òülèAô úG óBßyrK
,)ïõƒýðõƒßì(ûBƒýu óôok ÑõƒÖlƒì pƒýâok Bƒùð@
,ûlÏì qBâ ,ûlÏì ô ûkôo ïoõO ,òìrì QuõHü
óqô úÖBÂA ,þüBùPyA þG ,)rHu RBÏüBì(ëBùuA
À¿hPì úG BíPc lñƒPƒyAk lƒyo ëçƒPƒgA ô
ÑõÖlì ÐÖk pâA B¾õ¿hì .lññÞ úÏWApì }oAõâ
,QyAk úìAkA QÎBu 48 Rlì úG óAkAqõð ûBýu
òßíìô Qvýð þGõg úðBzð QìçÎ òüA úÞ Ap^

.lyBG çPHì ÿlW ÿoBíýG úG óBzÞkõÞ QuA

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG NõOúû`qGAplvðKA púuG ÿqAA|ûëlBHÒvúýGýéhO
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G

(626)3-50-50-50 ôA úG ô ïpýãG }õÒ@ok Ao îÞkõÞ îPvðAõO|þíð þ^ApÞ êøA ,{ÞBG òývc lídì #
þPc òývclídì Qhu QýÏÂô .îøk AnÒ .ly lèõPì þèB×uôolýø ÿoBíýG BG óBPvÞBK
ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì BÏÚAô Bøqôo ó@ ,lGAõhG ÿA|úËdè ôA QyAnâ|þíð qA ÐüBì pPýè àü qA {ýG lñPvðAõO óBcApW
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük ôA óBßyrK .kõHðóBíüApG{ýGþuõGBÞ lyo qA òýñ`íø ô lññÞZoBg ákõÞúíXíW
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW óBìok úG þGõg úG òývc lídì :lñüõâ|þì QýÛÖõì BG ØýÏÂô ó@ ólðAkpâqBG ô
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA
.lññÞÿpýâõéW
(310)274-7474 úP×â þPýÏÂô úG þßyrK ok þèB×uôolýø
ok ûly lýèõO þÎBhð-ÿrÓì ÐüBì úÞ kõy|þì
rÓì ÿBø|ûp×c ok ûqAlðA qA {ýG ,lýDôoõÞ úßHy
Bø|ó@ îXc {üArÖA úG pXñì ô QuA ûly úPyBHðA
ok ÐüBì ÈuõO îXc {üArÖA òüA .kõy|þì
lðAõO|þì rÓì ûtüõG ô ÿrÞpì þH¿Î îPvýu
Bü óBüpW ,êýßzO ,ÐüqõO ok ëçPgA qA þyBð
ó@ lì@|þK ô lyBG þÎBhð-ÿrÓì ÐüBì JnW

qA þcApW qA lÏG QÎBu 24 þÆ ô ûkAk iuBK ÿrÓì ÿBø|Iý[email protected]ô úíXíW óôok oBzÖ {üArÖA
.QuA ûly Àgpì óBPuoBíýG .QuA åpì þPc ô

òüA óBcApW qA þßü úÞ òývc pËñì pPÞk ÿoBíýG àü úG çPHì þðBPvÞBK ákõÞ àü
QuA îèBu pãük òývc lídì :lüõâ|þì ákõÞ QzK ok ëBHvýG NõO ûqAlðA úG ûkõO àü BG ,okBð
úPyAk ÿkBÎ þâlðq kApÖApüBu lñðBì lðAõO|þìô
RoBHÎ þèB×uôolýø ÿoBíýG îDçÎ.lyBG .QÖpâ oApÚ þcApW êíÎ QdO kõg pu
ô þXýâ ,ÕAp×PuA ,ÑõùO ,kokpuqA QuA qA ÐüBì pPýè àü qA {ýG lñPvðAõO óBcApW
þßýPðs Bzñì ÿoBíýG òüA .þüBñýG Rçßzì ô lyo qA òýñ`íø ô lññÞ ZoBg ákõÞ úíXíW
Ao ÿoBíýG òüA úÞ BøoõzÞ qA þgpG ok.koAk ÿpýâõéW QýÛÖõì BG QýÏÂô ó@ ólðAkpâqBG
oB^k óAoBíýG ,lññÞ óBìok lðA|úPvðAõPð
ÿBø|Iý[email protected] ,þñøm ô þívW ÿBø|QýèõéÏì .lññÞ
ÿoBíýG òüA :lüõâ|þì òývc lídì okBì
.lðõy|þì åpì þPc ô rÓì úG ÿlW ÿoAlùãð ÈüApy .QuA Qhu ô áBðkok oBývG
þPc òì .kõHð ó[email protected] ç« ¾A òývc lídì

21

óApùO úéXì

úG l¿þÚèFBìõõuuookkúóPzAoÞõ3Pu1oîôÞkQuk

ok òýìq {ðAo RB×éO QÎBu ÿoBdPðA ÿ|ûlññÞl¿ÚFõu þèBìõu úG pãük oBG JBHzèA þPvüoôpO ûôpâ #
lýuop×ð 134 úG }kçãñG úG Iy Q×ø BG pGApG( þédì QÚô úG Iy Qzø ok .kq Quk þèBìõu ok oBHâpì ÿl¿ÚFõu
ÿôokõg ô kõg )ÿrÞpì ÿBKôoA QÚô ô ÿoBdPðA ô úðBdévì ÿA|úéíc óBüpW
þÚpy JõñW ÜÆBñì ok áBg ô êâ ÿBø {ðAo ô Jçýu ô óAoBG lüly }oBG # }õK óAoõPuo ÿõéW ok Ao }A|ûly|ÿoAnâ|IíG óAoõPuo ôk ok ÿpýãðBâôpâ òýñ`íø
áBg püq Ao kApÖA qA ÿkBüq kAlÏO }kçãñG qA }kçãñG þÚpy JõñW ÜÆBñì ok òýìq þèBìõu QhPüBK ,õzükBâõì ok JõHdì
òüpPzýG úÞ kõy þì úP×â .QuAûkpÞóõÖlì 134 óly úPzÞúGpXñì óõñÞBO úPynâúP×ø .kpÞpX×ñì þígq p×ð Bø|ûk ô úPzÞ p×ð 31 îÞ Quk
>òGolñG<ô >þPì Bãðo< ÜÆBñìok RB×éOoBì@ oAõXíø þyôpÖArPýK oBX×ðA òüA óBüpW ok |
úìAkA ,}kçãñG RBìBÛì úP×â úG.QuA ûkõG .QuA ûly òO qA wK .lük úìl¾ Rly|úGrýðoõGrì óAoõPuo .lðA|ûly
ÐÇÚ IHu òýìq {ðAo ô óAoBG lüly }oBG ÿBø îPvýu Bø úðBuo ïçÎA xBuA pG óAoõPuoôk òüA úG eévì kpÖ lñ^oBX×ðA ÑõÚô l¿ÚFõu ô |úéíc qA ÿpHg ÿBø|úðBuo |
ëBíPcA ô ûly ûkBPÖA oôk ÜÆBñì BG ÉBHOoA lüly ëçPgA oB^k ÜÆBñì òüA ok þÆBHOoA QhPüBK ,õzükBâõì ok þñýðõg þPvüoôpO
þðAôpÖ Rçßzì BG Ao þðBuokAlìA oBÞ ô ûly .lñPÖpâ óBâôpâ úG Ao ÿA|ûlÎ ô ûkpÞ úéíc
.QuA oBývG rýð óBýðBGpÚ {üArÖA ûkõO }rüo RBýDrW xBuApG.QuA ûkpÞ úWAõì

úG úÞþñülèAô ÿApG þÛýéÏO óAlðq
lðkAk|þì þøBýâpýy kõg kAqõð

úG ïõXø BG ïBXðApu þPýñìA óAoõìCBì ûBãìBy kAlüôo òüA .lðA|ûkAk }oArâ þèBìõu
óBüBK úéíc ô ÿpýãðBâôpâ òüA úG óAoõPuo .QuA ûkBPÖA ÝB×OA úPynâ úHñyoBù^
òüA óçìBÎ qA òO YñK úÞ kõy|þì úP×â .lðkAk óBüpW ok úÞ kpÞ ïçÎA þèBìõu wýéK
þPýñìAóAoõìCBìRBýéíÎóBüpWokrýðl¿ÚFõu ÿA|úéíc òýñ`íø ô ÿoBdPðA ÿl¿ÚFõu
.lðA|ûlyúPzÞwýéKô JõHdì óAoõPuoôkok ÿpýãðBâôpâô úðBdévì
ÿkBüq óBýèBu JBHzèA ÿApãÆApÖA ûôpâ óBW p×ð 31 îÞ Quk õzükBâõì ok kkpOpK ô
.kõG ûBýu ïlñâ kAqõð àü òülèAô àütéGok þøBâkAk # Quk ok Ao þèBìõu ok RolÚ lyõÞ|þì QuA .lðA|ûly þígq p×ð 35ô ûkAk Quk qA Ao kõg
ûAo ok ô wðæõHì@ ok {ýK ëBu úu kAqõð òüA {y úG þøBýâpýy BG úünÓO êýèk úG Ao úøBì 7 þìBËð ,oôpO ô Qðõzg ,oôq úG êuõO BG ô kpýâ .lñPvø óq óBâly|úPzÞ qA òO {y
xBuA pG.kAk Quk qA Ao kõg óBW óBPuoBíýG .lñÞBKpGoõzÞòüAokþìçuA qA þìBýKoBzPðA BG JBHzèA þPvüoôpO ûôpâ
ÿoôp kAõì lÚBÖ þøBýâ pýy ,þíéÎ ÿBø|úPÖBü .QuA ûkpÞîùPì þÛýéÏO wHc ûBì rÞpì qA êÛð úG úýGpÏèA þðõürüõéO úßHy òüA QýèõEvì "wèlðæA" þüõükAo úßHy ÜüpÆ
.QuA lèõO ëôA ëBu àü ok kAqõð ÿApG ÿnÓì úG kõg þâlðq ûBì òýíP×ø ok kqAõð òüA òPãñyAô ok BÛüpÖ@ àütOApPuA ÿBø|{øôtK ûôpâ òüA .QÖpâ ûlùÎpG Ao òýðõg l¿ÚFõu
úÞ lðkõG úP×â ûBâkAk úG xBÞõè òülèAô ûBâkAk.kAk Quk qA Ao kõg óBW úünÓO õu êýèk ÿ|úPynâ ëBu ok BùñO úÞ QuA ûkAk }oArâ ó@ ok úÞ Ao úðBHy JõéÞ ôk ,kpÞ ïçÎA
QýuBvc òOõéâ ô qõPÞæ úG óBylðqpÖ óõ^ lðqpÖ "líÎpýÒ êPÚ" úñýìq ok Ao okBì ô olK òüA ô Bø|úéíc óBüpW ok p×ð 4200 qA {ýG ÿkçýì ,úPÖpâ|þì Roõ¾ þìçuApýÒ ÿBølPuôkAk
Zôq òüA êýÞô.lðA|ûkAk þøBýâ pýy ôA úG ,úPyAk .lðA|ûlýuo êPÚ úG JBHzèA ÿBøl¿ÚFõu .QuA ûkAk oApÚ úéíc koõì
Iy ëõÆ ok kAqõð okBì úÞ kõG úP×â ûBâkAk úG .QuA úPgBñy ïpXì kõg ÿApG þüBÛüpÖ@ ÿBøoõzÞ úükBdOA ok úÞ þüBøõülüô ô püôB¿O ok
JAõgqA }lðqpÖ úG ókAk AnÒ ÿApGoBG òülñ^ oBù^ BHüpÛO åpì óBìq ok úÞ ÿAkqõð xBÞõè BG ûqoBHì ok þèBìõu Qèôk qA þðBHýPzK óBíPgBu ,ûly pzPñì pPýDõO þÎBíPWA|úßHy
þÏu løk|þì óBzð ôA úP×â úG úÞ ûly|þì lñéG kõG ûly úünÓOõu oB^k ,QyAk óqô îýð ôõéýÞ okqBGpuoArø 20qA {ýG JBHzèA óBüõW|ûrýPu ÿBø|óoAõPuo qA þßü úÞ Ao þéPø ÿ|ûly|óApüô
.QuA ûkpÞ pÛPvì oõzÞ òüA .lük óAõO|þì ,úPyAk oApÚ ó@ok oõGrì
.lñÞ QHÚApì }lðqpÖ qA úPyAk .kõG úPÖo êýédO {ðlG [email protected]ô wýéK ÿBø|ïBÛì qA þßü RAoBùÊA ÜHÆ
Ao þyôpÖ úünÒA àü kAqõð òüA okBì ô olK
BG Ao kõg lðqpÖ ûBì 4 Rlì úG ô lññÞ|þì ûoAkA 20
ô õW ,YðpG ÿôBc úÞ lðkpÞ|þì úünÓO ÿpýyóApùO úéXì

w×ð úÞòýìq ÿôopG þüBø|ûp×c
lðoô@|þì lñG Ao þvÞpø

òük þ[email protected]ÿ ûp×c -6 óBÇýy ëAkõâ-4 ÿqôpýK ÿ ûp×c -2 QÏýHÆ ô óBvðA ÿBø þüBðAõO ô RolÚ #
|Dean s Blue Hole| ||The Devils Sinkhole| |The Hole of Glory úG .luBñy þíð Ao þPükôldì aýø ày óôlG
þ[email protected] ÿ ûp×c òüpO ÜýíÎ òük þ[email protected] ÿ ûp×c þñýìqpüq oBÒ àü ÐÚAô ok óBÇýy ÿ úèB^ ïBð úG Býðp×ýèBÞok ÿlu QzKok ûp×c òüA ok þðkpßð oôBG pÊBñì løBy Bì êýèk òýíø
oApÚ xBìBøBG ok ûp×c òüA .QuA óBùW äðo ê¿Ö ok ô ûkõG Ñõñíì ó@ úG kôoô úƒÞ QƒuA ô ûkBÏèA ÝoBg ÿoBíÏì BG ÿBø ûqBu ô QÏýHÆ
òüpíO ô }qõì@ ÿApG þédì óAõñÎ úG ô úPyAk QìBÚA ó@ok }B×g óõýéýì 3 qA {ýG óBPvGBO >õévýPðõì lu< ô QÏýHÆ ÿBø þüBðAõO úÞîýPvørýãðA Q×ãy
.kpýâ þì oApÚ ûkB×PuA koõì [email protected] ÿBøôo úWpýy ûBãðokôúPyAkoApÚ)|Monticello Dam|( þì óBzð Bì úG Ao þP×ãy Üég ok óBvðA
.lðoAk òýìq ÜíÎ úG úÞ QuA þéðõO luo þì pËð úG ëôA ÿõâ þOBùW qA QÏýHÆ ày óôlG .lñƒøk
kôôoBø ÿ ûp×c -7 åorG þ[email protected]ÿ ûp×c -5 qBu Quk ÿA ûp×c BùñO ÐÚAô ok BìA ûly ûlýzÞ ô ûkõGo úñýìq òüA ok óBvðA qA Ao QÛHu
|The Harwood Hole |The Great Blue Hole .kpýâ þì oApÚ ûkB×PuA koõì þzßøq ÿApG ô ûkõG kõWô BG óBvðA úÞkoô@þì lülK Ao ÿpÊBñì
IýDAoBÞÿBüok ok åorG þ[email protected]ÿ ûp×c úíø òüA pGApG ok {üBø RoBƒùƒì þƒìBƒíƒO
ÐÚAô >|Lighthouse Reef|< rÞpì ok ô |Sawmill Sink ÿpG Jõ^ ëAkõâ-3 kôpÖ îýËÏO pu QÏýHÆ RolÚ ô QƒýƒÚçƒg
úßHy qA þzhG AlPGA ok ûp×c òüA .QuA ûly xBìBøBG ok òyôo þ[email protected] äðo úG ûp×c òüA |
.koô@þì
qA þgpG îüoAk l¿Ú IéÇì òüA ÿ úìAkAok
ô óBvðA oBßøBy úÞ þüBø ûlülK òüpO IèBW
åorG BG .îýøk óBzð Bíy úG Ao lñPvø QÏýHÆ

.lüõy Bñ[email protected] òýìq þdÇu ÿBø ûp×c òüpO

ok þñýìqpüq oBÒ àü kôôoBø ÿ ûpƒ×c | òü[email protected] óAoôk ok úÞ kõG þñýìqpüq ÿBøoBÒ ÿA óBPuBG RBÛýÛdO ïBXðA ÿApG þédìô koAkoApÚ úG ïõuõì ÿ ûp×c -1
oBÒ òüpO ÜýíÎ ûp×c òƒüA .QƒuA lƒñéüqõƒýð þßü úÇÛð òüA .kõG úPÖpâ êßy óAlñHhü p¿Î óAlñízðAk úG ûp×c òüA .QuA ûkõG þuBƒñƒy |The Deluxe Mystery Hole
úG ókq úWpýy ÿApG óBùW ÿBø óBßì òüpPùGqA {ýK ëBu óAoArø ok òýìq lñðAlG úÞ ûkpÞ àíÞ ô ú`ƒhƒüoBƒO koõƒì ok þƒOBƒÎçƒÆA aƒýƒø
.lü@ þì oBíy úG òýìq ûpÞ ÿôo ok ÿkõíÎ qõñø ô koAlð kõWô ûp×c òüA {üAlýK þãðõã^
|The Mir Minepýì ólÏì -8 .lü@ þì oBíy .QuA úPyAk þÇüApy ô êßy ú^ ÿpýâ ûqAlðA ÿBøoArGA BG lðA úPvðAõPð óAlñízðAk
.lññÞ Àhzì Ao ûp×c òüA ÜíÎrýð óolì ÝõÖ
ok xBíèA ókBÏì òüpO åorG qA þßü pýì ólÏì ÿ úGmBW àƒü óAõƒñƒÎ úƒG óõƒñƒÞA ûpƒ×ƒc òƒüA
.kpýâ þì oApÚ ûkB×PuA koõì ÿpãykpâ

22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

pÂBc ëBc ok BìA lñÞ þì oAqBƒG þìlýèõO)pOlñéGoõdìôkòýGúé¾BÖBG(|ESV |ôûkBuúhvðôkokúÞÿpPìÿlðAô5úTWåorG
òüA| SUV | òƒüpƒO åorƒG 5|X| IuA 410ôpPýè 6.2 îXc úG 8|V| úðApzýKqAô koAk QíýÚoækoArø 75qA {ýG úüBK úðõíðok ,kõy
úÞ QuA þƒüBƒüoAôBƒG qBƒuôokõƒg ÿA úýðBS 5.8 l¾ BOp×¾ JBPy úÞ kpG þì ûpùG àýOBìõOA úPÎpu 8 ûlðk úHÏW BG ûApíø RolÚoBhG
Ðüpuô òüpO óApâ| M |5|X| úðõíð .kqBu þì îøApÖ ëõÒ òüA ÿApG Ao
Jõvdì ëõ¿dì òüA úhvð òüpO
úðApzýK qA ôokõg òüA .kõy þƒì |-|AMG|65|Benz G|-|Mercedes|-7
îPvýu ô pPýè 4.4 îXc BƒG 8|V| úG Bñ[email protected]ð kApÖAqA ÿoBývG ÿApG |
kpG þì ûpùG õGoõO òýüõO þv×ñO úÞ ÑõÂõì òüA oôBG ,ôokõg óBùW
ôpýð oBhG IuA 575 kôlc ok úÞ àüxçÞ| C |Qhìqûpù^QzK
99 ëõ¿dì òüA .lñÞ þì lýèõƒO ,úPÖpâoApÚ þÖApyAô wÞõè òÆBG
QÏuApGpPìõéýÞ 250pG ÔèBG þPÎpu úñýzýG BG ûApíø ,ÿA úýðBS 4.2 l¾ BOp×¾ JBPy ÿoækoArø QýÏÚAô BìA .QuA Qhu þÞlðA
.koAk G | rñG xlupì úÞ QƒuA òƒüA
qA þƒßü pƒÂBƒc ëBƒc ok xçÞ|
òüpO QíýÚ óApâ ô òüpO wÞõè
rñG xlupì QÞpy Ræõ¿ƒdƒì
úƒƒƒƒƒƒƒƒÞ QƒƒƒƒƒƒƒƒuA óBƒƒƒƒƒƒƒƒíƒƒƒƒè@
olƒ¾ ok rƒýƒð|AMG | 65|G|
.úPÖpâ oApÚ ûkAõðBg òüA ÿBÃÎA
621 RolÚ úñýzýG BGõGoõO BG êßy|V |olñéýu 12 úðApzýK àü qA ÿoækoArø 220 QíýÚ BG 65|G|
.koô@ þì óBÓìoA úG þñO 2.6 úTW ÿApG Ao ÿA úýðBS 5.2 l¾ BO p×¾ JBPy úÞ kpG þì ûpùG oBhG IuA
||
|Audi Q7| -|8
lýèõƒO ô þƒcApƒÆ úƒñƒýƒìq ok |
| ÿkõ[email protected]òýèôAwÞõèlñéGþuBy
|Infiniti QX80 -11 | Ao kõg îýO þñÖ óAõO 7Q| ëlì BG
okú^pâA.ïqAlñýGîéÚqAAoþPýñý×ñüAïBðpâAQuAþÖB¿ðAþGQìBÚlñéGÿBøþüAoõìBuòýGok | þPíýÚ BG þéÏÖ 7Q| .kpÞ RBHSA
BìA QuA ûly òýXÎ wvßè ïBð BG wÞõè lñéG þuBy ÿBøôokõg QÏñ¾ ok òKAs oõzÞ ïBð óApüA ko kõy þì qBÒ@oæk oArø 55 qA úÞ
80QX | .QuA ûkoAnâ pOApÖ ïlÚ wvßè qA koAõì qA ÿoBývG ok þPýñý×ñüA úÞ QuA ó@ QÛýÛc úðApzýK qA kõg úhvð òüpO ëõÖ
ok BùñO úð 80QX | .ÿoæk oArø 82 BO 63 þPíýÚ ûqBG BG QuA 62Y| ëôpOBK óBvýð wÞõè úhvð 6V| ÿoBƒƒƒƒƒhƒƒƒG IƒƒƒƒƒƒuA 333
IuA 400 ÿpPýè 5.6 þÏýHÆ w×ñO 8|V| úðApzýK qA úßéG koAlð îÞ wvßè qA ÿrý^ þüApâ wÞõè BG úÞ kpýâ þì ûpùG oAkosoBypKõu
òüA ÿApG þùWõOoõgok þPÞpc óAõO úPÎpu 7 àýOBìõOA wßGpýâoBñÞok úÞ kpG þì ûpùG ÿoBhG àýOBìõƒOA úƒPÎpƒu 8 wƒßGpƒýâ
.QuAûAook80QX |lülWêvð.koAkûApíøþñO2.7ëõÒ | ôpƒýð ëBƒ×PðA îƒPvýu úƒG rƒùXì
kpßéíÎ ô ûly äñøBíø|AWD
þüApâ wÞõè àHuô þégAk óBìlý^ ûõdð .koô@ þì óBÓìoA úG óBñýzðpu ÿApG Ao þùWõO oõg ok
ô ûkõGô ïA Jô rñG xlupì þñÏü kõgpãük òìosokApGôk qApOApÖ ókpâôpu àü ûoAõíø ÿkõ[email protected]
.Qvø
||
|Lincoln Navigator-9|
úéíW qA pPýãüõƒð òƒé߃ñƒýƒè |
wÞõè ô rüBu ëõÖ ÿBø| SUV|
þðBùW oAqBG ok ÿoAlüpg êƒGBƒÚ
ÿkçýì 90 úøkpgAôA qA úÞ QuA
úPyAkoõÃc Býðk ÿBø óBGBýgok
ó@ ïoBù^ êvð úÞ QuA þOlì ô
áoõüõýð ÿôokõg ûBãzüBíð ok
|Pace|-|Jaguar F-12| ôk .QƒuA ûlƒy þƒÖpƒƒÏƒì 2017
oækoArø42qAúÞQuA |Pace -|F|ïBðBGþüôoBHüqlñéGþuByQgBuokoAõãWúGpXOòýèôA | | òýG ê¾AõÖ BG ôokõg òüA qA úhvð
IuA 380 úðApzýKqA ûkB×PuA| Pace-|F| Qñu úG úPvGAôô òzg ,BHüqpøBÊqA AlW .koõg þì þÖ oAqBG úG lñéG ô ûBOõƒÞ oõƒdì ôk
ÿpünKóBìpÖòüpPùGúDAoAoõËñìúGúÞþÛýéÏOôôpýðëBÛPðAîPvýuoBñÞokosoBypKõu6|V|ÿoBhG 380 óAõO úñýzýG BG oõGõO òýüõO 6|V| QuõGõÞA 3.5 úðApzýK qA úhvð ôk pø úÞ lyløAõg úÂpÎ
koAlðBPuA RBý¾õ¿gqA úÞ wÞõè ÿBø þâtüôoBñÞok QuA ûly þcApÆ ÿoAõu Rnè òüpOæBGô .kõy þì qBÒ@oæk oArø 65 kôlc qA ôokõg òüA þPíýÚ Iv^pG .lðpG þì ûpùG oBhG IuA
oAõãW lñéG þuBy òýìôk .koAnâ þíð àèBì ÿApG ÿA úüçâ aýø ÿBW .QuA þvýéãðA óBâkAq IýXð |
ok|X | ëlì çvOoAqBG ókAkoApÚ ïõXø koõì ÿApG| Pace | -|IF| ïBð BG úPývüpPßèA ÿôpýð úüBKpG |M|5|BMW X-10|
.QuAlýèõOQuk úðAôo7X|óAõñÎQdOwÞõèrüBuëõÖ| SUVàüpãükÿlñ^qAûkpÞïçÎAôïAJúÞlñ^pø |

25

óApùO úéXì

| | óBùW lñéG þuBy ÿBøôokõg òüpO|wÞõè ||

úG óly àükrð BG Bì ,lðly þì úÂpÎoAqBG úGoBÞÿBøôokõg óAõñÎ úG AlPGAok lñéG þuBy ÿBøôokõg #
BìA .lðly êülHO rýð Bø ûkAõðBg ÿApG oAlÖpÆpK þüôokõg ÿBø xçÞqA þßü úG óBzéìBßO ô pýgA ÿBø ëBu
oõzÞþèBøA Bü JpÎ jõýy êTì þñýèõíPì JõHdì ÿBø ÿqBG JBHuA rýð wÞõè ÿBølñéG þuBy ,òýG òüA ok

.îýñÞþì þÖpÏì IéÇì òüAok Ao Bùð@qA ÿlñ^ úÞlñPvøõÞBðõì

,kpÖ úGp¿dñì þGõ^ îüpO ,)úßO 21( þOAô 1950 þOõ¾ îPvýu ,þ`ñüA 22 ÿA ûpK 7 ÿBø äñüo |Land Rover Range Rover SV Autobiography LWB-1|
ôokõg òüA kpÖ úG p¿dñì RBðBßìA úéíW qA ...ô çÆ wñW qA |Breitling | þyoB×u QÎBu úÞ QuA )405|L|(oôôo Yðo ïoBù^ êvð ÿBø úhvð òüpO wÞõèqA þßü ÐÚAôokôokõg òüA
úhvðôkok| SV Autobiography |.kpýâþìoApÚwÞõèrüBuëõÖÿBø|SUV|xçÞokkõg
.lñPvø úÞoõÇðBíø ûlypÞm úðõíð òýìôk úÞ luo þì lýèõO úG |Long Wheelbase |ô| Dynamic |
| pO QcAoôpO wÞõè þüBÃÖ BO luo þì lýèõO úGpOlñéGoõdìôk òýG úé¾BÖ BG ,QuAlýK {ìBð qA
550 ûApíø úG ÿpPýè 5 osoBypKõu 8|V| úðApzýK qA oôkõg òüA úhvð òüpOlñíOolÚ .lyBG úPyAk
570|Lexus LX|-4
þuBy àü|LX |wvßè .kpG þì ûpùG RolÚ oBhG IuA
þìBíO ok úÞ QuA wÞõè lñéG Cayenne Turbo 6-|2
BOõüõO úüBK pG kõg ÿBø êvð
ok .QuA ûly úPgBu qôpÞlñè |Porsche
úÞ 570|LX| úhvð pÂBc ëBc òüpO åorG ô òýPvhð òüBÞ
oArø 108 kôlc qA ó@ QíýÚ QuA úyoõK QgBu lñéG þuBy
óõ`íø ,kõy þì Ñôpy oæk Ao þOôB×Pì ÿBø êvð óõñÞBO úÞ
úðApzýK qA }A úPynâ êvð òüA .QuA úPyAnâ pu QzK
þì ûpùGpPýè 5.7 îXc BG 8|V| Qvýè ok ô þéÏÖ êvð ok ëõ¿dì
úG okBÚ êvð òüA ok úÞ kpG qBuôokõg ëBvìA RAlýèõO
8 ûlðk úHÏW qA ÿpýâ ûpùG BG þñO 2.7 ëõ¿dì òüA .kõGløAõg oBhG IuA 383 óAõO QüBùð lýèõO þüBø úhvð ÿAoAk þOoBãOõPyA
.lñÞ þì QHS Ao úýðBS 7.6 l¾ BO p×¾ koõÞo ,àýOBìõOA úPÎpu õGoõO ,lüpHüBø ,|GTS| êTì
BG|S |õGoõO úhvð úÞ QuA ...ô
|| þì ûpùG oBhG IuA 570 óAõO úñýzýG ô pPýè 4.8 îXc úG 8|V| úðApzýK qA ÿoæk oArø 161.6 úüBK QíýÚ
|Tesla Model X-5| .kqBuþìîøApÖ|S |õGoõOòüBÞÿApGAoÿAúýðBS3.8ÿ[email protected]ÝpG100BOp×¾JBPyúðApzýKòüA.kpG
qBuôokõg òüpOpG çvO
úÞ óBùW þßüpPßèA ïBíO |
kõg|X | ëlì qA {ýK ÿlñ^ |Bentley Bentayga Mulliner|-3
òüA BG ,kõG ûkpÞ þüBíðôo qA ó@ þPíýÚ Iv^pG úÞ QuA wÞõèpKõu lñéG þuBy ÿôokõg àü kõg ÿkõg úG BãüBPñG þéPñG
úG kpÖ úG p¿dñì lñéG þuBy
ô òüpO Ðüpu qA þßü ûpìq ÑôpyoækoArø 235 kôlc
óBùW ÿBøôokõg òüpO wÞõè qA þgpG kõWô BGô kõy þì
ok| Model X | .QuõýK qA {ýG úG þPc Bø ò[email protected]
ok lðAõO þì|D |90|P| úhvð .luo þìrýðoækoArø 300
pPìõéýÞ 100 ÿlñO úG úýðBS 3.2 Mulliner | úhvð BìA
úÞ þèBc ok lupG QÎBu pG ûBãzüBíð ok úÞ )pñýèõì(|
.lñÞoôk AlHìqApPìõéýÞ 400 ûqAlðA úG soByoBG àü BG Ao òýzðpu 7 BO 5 }oB×u IvcpG lðAõO þì ûpùG BG ,ly þÖpÏì õðs
oArø 83 QíýÚ úG úWõOqA AooAlüpg lñéG þuBy òüA þñÖ Áõ¿g úGô ÿpøBÊ ÁBg ÿBø þâtüô ,12|W| úðApzýK qA ÿpýâ
.koAk þì qBG ó@ BG ÈHOpì ÿBø ò[email protected]ô þüApâ wÞõè ,ÿoæk IuA 600 lýèõO úG okBÚ
BO p×¾ koõÞo QHS ô oBhG
|| .QuA ÿA úýðBS 4.1 l¾
|Cadillac Escalade ESV|-6
24
ëõÖ|SUV | ïBð lýèBßuA
ÿqBuôokõg þðBLíÞ rüBu
ÿApG úÞ QuA áçükBÞ
1999 ëBu ok oBG òýPvhð
òüA lýèõO Èg ÿôo ÿkçýì
êvðô QÖpâoApÚqBuôokõg
2015 ëBu qA ó@ ïoBù^
úÂpÎ þðBùWoAqBG úG óõñÞBO
lñéG þuBy òüA .kõy þì

www.TEHRANMAGAZINE.com

?!QuA ûlðq qõñø péPýø Bü@

QuApéPýø Øèô[email protected]ñÞ|þì BÎkA úèBu 128 kpì

óBíè@ÙôpÏì oõOBPßük úÞlñÞ|þì BÎkA òýPð[email protected]õzÞok BPèBu pùy ok þèBvñùÞkpì #
.ûkõG ûly þ×hì úPynâëBu 70ok úÞQuApéPýø Øèô[email protected]

ëBu ok úÞ lüõâ|þì óBíè@ ÜGBu úÏHO àü ,>RõüpOBK-ëA< þPuAo|Quk úìBðqôo BG úHcB¿ì ok
.QuA ûkpÞ RpWBùì òýPð[email protected] úG óBíè@ qA åpGpPðõâ òìpø ïBð úG þOoõLuBK BG 1945

ô ûly okB¾ äñW [email protected] ÿBøqôo okõKBPzâ ÿõu qA ô ûkõG þéÏW ôA RoõLuBK úÞ lñÞ|þì BÎkA ôA
.QuA péPýø Øèô[email protected] Bø|ÿqBð ÜGBu pHøo ôA

óBìpXì IýÛÏO QuBýu úG úPynâ ëBu ok êýüApuA þuõuBW wüôpu úßð@ qA lÏG lüõâ|þì ôA
.kõy ZoBg ûBãý×hì qA úÞ úPÖpâ îýí¿O kAk úíOBg ÿqBð þãñW

qA {ýG êýèk òýíø úG .ïA ûkAlð ïBXðArâpø úÞ ïA|ûly {ðqpu þíDApW ÿApG òì< :lüõâ|þìôA
.>ïA ûly RAqBXì IýOpO òüA úG ô ïA|ûlðAonâ ûBãý×hì ok Ao kõg píÎ qA þíýð

AklXì Ao kõg þìõíÎ püõ¿O ô lvüõñG Ao kõg ëBc fpy BO koAk l¿Ú lüõâ|þì ëBvñùÞ kpì òüA
.lñÞoApÚpG

óBPuAk BG ïkpì þPÚô .ïA úPgBG Ao äñW Apüq ïA|ûly þÖpÏì lG ÿkpì óAõñÎ úG òì< :lüõâ|þìôA
.>ly løAõg ÅõÎ Bùð@ pËð lðõy Bñ[email protected] òì þâlðq

.ly løAõg pzPñì pHìBPLu ûBì ok >péPýø Øèô[email protected]< óAõñÎ BG ôA JBPÞ úÞ lüõâ þì ôA
oôBG lyBG þìôA óq ëBu 55 ÿApG úÞ ,rñýOoBì çXð@,kpì òüApvíø úéíWqAô ïkpìqA ÿoBývG

.QuA ûly ÿrÓì RæçPgA oB^k qA kpì òüA úÞ lñüõâ|þì ô QuA péPýø Øèô[email protected]ôA úÞ lðoAlð
úG úÞ {ýK ëBu 2 BO ,úP×ãð òhu péPýø ûoBG ok râpø úPynâ ok }pøõy lüõâ|þì rñýOoBì îðBg

.QuA ûly çPHì píüArè@ ÿoBíýG
ok úÞ luo þì pËñG .QuBXÞ úÞ lðAk þíð ô luBñy|þíð Ao òì ôA Bø|QÚô þÃÏG< :lüõâ|þì ôA
qBG ÿkBÎ QèBc úG þOlì qA lÏG .lðq|þì Ùpc òýÆBýyô óBükõùü qAô lyBG oBýyõø úíýð QèBc

.>kkpâ þì
péPýø ôA úÞ koAk òýÛü BìA ,ûkõG ÿqBð kApÖA qA æBíPcA úPynâ ok }pøõy úÞ QuA lÛPÏì ôA

.Qvýð
okô êýüApuAok BO ûly UÎBG ÑõÂõì òüA BìA ,lyBG êíPdìpýÒpËñG kpì òüA ÿBÎkApâA þPc

.kõy fpÇì ÿqBð þãñW óBìpXì IýÛÏO ÑõÂõì pãükoBG Bßüpì@ ÿkõùü úÏìBW óBýì
Ao kõg RolÚ òýPð[email protected] 1960 ëBuok òízü@Øèô[email protected]ÿpýãPuk BG kBuõì RBÎçÆA óBìqBu

.QuA ûly úPyAnâ oBñÞ úÞ QuBø ëBu QuBýu òüA BìA ,QyAnâ {üBíð úG
Qèôk qA xoBì ûBì ok lñÞ|þì ëBHðk Ao ÿqBð óAoBßPüBñW úíÞBdì ô IýÛÏO oBÞ úÞ >ëBPðqAô rÞpì<

.lñÞ þíð >þðAlñ^ ÿoBßíø< úñýìq òüA ok úÞ kpÞ kBÛPðA êýüApuA
qõñø þíÞ ÿBø|úvuõìô BøoõzÞô ,konâ|þì ïôk þðBùW äñW óBüBKqA ëBu 70qA {ýG óõñÞA
óôlG Bùð@pPzýG lükpO óôlGô lñøk þì ïBXðA ûlðBì þÚBG ÿBø|ÿqBð RAqBXìô ókpÞ AlýKok þÏu

.lðA ûkpì óõñÞBO lðõy RAqBXì úßð@

27

óApùO úéXì

lñÞ|þì àíÞóBPvðBÓÖA úGoæk óõýéýì 500 þðBùW àðBG

ô ûBÖo ,ÿkB¿PÚA lyo ÿApG pPzýG ÿBø|}çO Qèôk ÿBøkoôBPuk úG úWõO BG úÞ ûkôrÖAôA ûlñøk|óBzð àíÞ òüA ïçÎA ,lypzPñì úPynâ ÿApWA ÿApG ûkpÞïçÎA þðBùW àðBG #
.QuA qBýð oõzÞ òüA ok pPùG ûlñü@ ïBXðA úéíW qA klÏPì ÿBø|{hG ok óBPvðBÓÖA ÈüApy ok óBPvðBÓÖA ÿApG þðBùW àðBG lùÏO óõýéýì 520 óBPvðBÓÖA ÿA|úÏuõO ÿBø|fpÆ
ÿoô@|ÐíW ,Bø|ûoAkA ô BøkBùð ok RBcç¾A ,ÿoløõ^ îùGõy.QuA oõzÞ òüA xBvc
oAlÛì òüA qA ,þðBùW àðBG ïçÎA xBuApG }qõì@ ,þPyAlùG þuBuA RBìlg úDAoA ,lì@ok úÞ úP×â óBPvðBÓÖA ÿApG þðBùW àðBG pPÖk wýDo .QuA| ûkpÞàíÞoõzÞòüA úGoæk
ÝBTýì" úìBðpG úG oæk óõýéýì 205 qA {ýG úG îø qõñø ,þüBPuôo ÿqBu|ûAo ô }oôpK ô úG þâlýuo ÿApG QuA oApÚ ëõK òüA
ÿApG ó@ qA Qèôk BO úPÖBü ÁB¿PgA "ÿlðôpùy .QuA ÅõÎçG àíÞ òüA ZoBg qA ûlññÞ|QzâqBG òüpWBùì ÿBø|ÿlñìqBýð
úPzâpG òüpWBùì ô þégAk óBâlyBXýG úG àíÞ ÿBø|Q¾pÖ {üArÖA ,þégAk óBâly BXýG ô
RBìlg úDAoA ,lñìqBýð kApÖA ÿApG þéÓy
.lñÞ àíÞ oõzÞ òüA ZoBg qA ,ÝpG úßHy úÏuõO ,åorG pùy 5 ok ÿA|úÏuõO
ÿBø|Q¾pÖ kBXüA ÿApG rýð oæk óõýéýì100 þüBPuôo ÿqBu|ûAo ô þüAnÒ Qýðõ¿ì kõHùG
ÁB¿PgA þ¾õ¿g {hG QüõÛOô ÿkB¿PÚA
20 úÞ QuA ûkôrÖA þðBùW àðBG.QuA úPÖBü .kõy Ùp¿ì
RBìlg úDAoA oõËñì úG rýð pãük oæk óõýéýì úP×ø úÞ þðBùW àðBG úìBðpHg xBuApG
ûly ûkAk ÁB¿PgA pùy YñK rÞpì ok pPùG
úG oæk óõýéýì 60 àðBG òüA ïçÎA xBuApG.QuA
óBPvðBÓÖA JpÒok RApø Qüæôok þðBuo ÝpG
qA {ýG úÞ ûkôrÖA àðBG òüA.ly løAõg Ùp¿ì
àütOApPuApüBgm QgBu ÿApGoæk óõýéýì 29
úéÒpüBgm ûoAkA QüpSõì kõHùG ô ïlñâ/úéÒ

.kõy|þì ûkAk óBPvðBÓÖA Qèôk úG RBW

óBýì úG úé¾BÖçG îø úÛýéu ÿBK lyBG òPynâ

}qoô óAõñÎ úG ÀÚo ;BHìôq koõì ok úPßð YñKqABüþÛýuõìþÎõðqAwÞpø.kõy|þìûlýzÞ
ôo òüA qA ,kpG þì Rnè Áõ¿hG ÀÚo þÎõð
QuA þPupùÖ þzìpð ÿBø|ÀÚo QupùÖ
ÀÚo ,óolì õüBW úG óAõO|þì ó@ qA úÞ þðæõÆ
,þÇg ÀÚo ,úèBG ,p¾BÏì ÀÚo ,þðBGBýg
,ÿoæBO ÀÚo ,MO ÀÚo ,õßñìçÖ ,BvèBu
úéíW ó@ qA BHìôq ô oAlgp^ þèlñ¾ BG ÀÚo
ok lüBG îø Ao óApüA þðBPuBG }qoô .lñPvø
-ÀÚo òüA IýÞpO .kAk oApÚ ûôpâ òýíø
oBíy úÞ kõy|þì IHupãük|îø BG Bø|{ìpð
.lyBG kBüq oBývG Bø|}qoô-ÀÚo
oAlÖpÆpK ÿBø|{ìpð|ÀÚo qA þßü BHìôq -3
kõð úøk ok qpK õPG þüBýHíéÞ lñìpñø úÞ QuA
.kpÞ ÑAlGA òýOæ ÿBø|ÀÚo xBuA pG ÿkçýì
úÞ QuA òýOæ ÉBzðpK þÛýuõì BHìôq þÛýuõì
ô BøoBHO|þüBýðBLuA ÿBø|ÀÚo ô |þÛýuõì qA
,)NBø|Mýø( Bßüpì@ ÿBøoBHO þüBÛüpÖ@
êüqpG ô )äðpì ô BvèBu ô BÞõu( IýDAoBÞ
.QuA úPÖpâ ïBùèA ó@ ëBTìA ô )BHìBu(
xBuA pG úÞ koAk ØéPhì ÑAõðA BHìôq -4
ÿApWA ok RoBùì òýñ`íø ô þñu ÿBø|ûôpâ
BG ó@ ÑAõðA qA þgpG .QuA RôB×Pì RBÞpc
pG þÎõð ô phPuA ok þÎõð ,kõy|þì ïBXðA úéýuô Ao óBy|úé¾õcô Qvýð JAnW ÿoApßO RBÞpc úG ÀÚoô óôqõì RBÞpc ÿApWA ,BHìôq lñðBì lðA|ûkAk }oArâóApüA ÿBø|ÿoArâpHg #
qA úÞ lðoAk Quôk kApÖA þéýg .kpG|þì pu þðõðBÚ QøBWô lÚBÖ óAõñÎ ô êßy pø oõzÞòüA þðBãíø ÿBø|}qoô óõýuAolÖ úÞ
.þèlñ¾ ÿôo þñÏü ÐÚAô ok }qoô .lðpHG Rnè ókpÞ }qoô úéíW qA ,ÀÚo BG ûApíø þyqoô ÿBø|QýèBÏÖ
oBíy Bßüpì@ ÿBHìôq þíuo QüBu -5 ô òüpO|Iv`èk lüBy ô òüpO|äñøBíø ô QÞpc ."lyBG|þì òüA pG BñG .QuA ûkpÞ Ñõñíì Ao BHìôq
oõzÞ 180okp×ð óõýéýì 15 Ao BHìôq óBâlñ¿Úo ?lü@|þìoBÞú^ úGô Qvý^ BHìôq BìA RoAqô úG óõýuAolÖ òüA úìBð ok ,Bø|}oArâ
.QuA ÀÚo RBÞpc òüpOBHüq lýéÞ úðAqôo }qoô ô þðlG þâkBì@ Ì×c -1 þüBø|QýèBÏÖ" úÞQuA ûlì@óBðAõWô }qoô
.QuA ûkpÞ ïçÎA Býðk }õg ô ókpG Rnè ÑõÂõì þPÚô -2 ô {ìpð kApÖAqA ÿoBývG ÿApG BìA ,QuA Qìçu

.ûkõG JAõW þßü óôA þñÞJBhPðAõìôlÞpøô òzKBÞBü þyõLG Rpzýüõu þñÞàÖ QÎBu úü úÞlìôA þüAqôo ûpgæBG :rñÆ|
26

www.TEHRANMAGAZINE.com lþðõuyôoþóì AþqBDGppìuBð

SOHEIL GOEL D.D.S .lñÞ àüpdO äðo ó@ lýéÛO ÿApG Ao þüæBG úüæ ØOAoBu þPèBüA ûBãzðAk óAlñízðAk #
ÿBø|äðo qA ûkB×PuA BƒG äƒðo pƒýýÓO òƒüA ÿApG þDpìBð êñy àü QgBu úG ÜÖõì úýuôo
êDõâêýùu pPÞk úÞÿA|úñýìq äðo BG Ao Bùð@úÞlðly óAqBGpu
.kõy|þì ïBXðA RoApc úG xBvc oBPPuA ô ûkpÞ ÜHÇñì lƒðoAk oApƒÚ ó@ ok
àyrLðAlðk fApW ÿoôBñÖ òüA qA ,{øôtK òüA óBÛÛdì úP×â úG
úPÖpzýK þìBËð RArýùXO úÏuõO ok óAõO|þƒì .lñÞ|þì
õßvývðAp×ðBu àý×ýuBK ûBãzðAk qA êý¿dPèA ÕoBÖ þüBø|úðõíð lñðBíø êñy òüA lüBy.kpÞ ûkB×PuA BO kpÞ løAõg àíÞ óAqBGpu úG êñy òüA |

êßülìô Bø úíýGpTÞA ëõHÚ

óAlðkô óBøk þüBHüqô |þìõíÎ óBìok #
Bø óAlðk þâlýuõKqA ÿpýâõéW #
úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok #
óæBvâorGô ëB×ÆA þßyrLðAlðk #
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK #
þñý^ {Þôoô äñülðBG #

(818)907-9900

ENCINO PLACE
16101 VENTURA BLVD STE 329 ENCINO, CA 91436

pOBK ÿpø ÿBø|îéýÖ lñðBì þƒüBƒø|îéýƒÖ ok úƒÞ ô BƒøoAkAo ȃuõƒO BƒO ûkpƒÞ oBƒPƒPƒuA Ao kõƒg
QuA þOBýc ÑBÖk }ôo àü BìA lyBHð îýñýG|þì .lðõzð þüBuBñy þüõükAo ÿBø|ûBãPuk
úG ô kpÞ ûkB×PuA ó@ qA óAõO|þì ûlñü@ ok úÞ qA úÞ QuA ÿA|úðõâ úG êñy òüA kpƒßéíÎ
úÞ kõG lñøAõhð okBÚ òíyk ÿBøôpýð ó@ àíÞ þìûkB×PuAþüõükAoZAõìAûlññÞJnWþâtüô
.lññÞþüBuBñyAoóAqBGpu àíÞlðoAkþèõíÏìxBHèúÞþðAqBGpuúGôlñÞ
ûBãzðAk ÈuõO oBG òýPvhð ,ÿoôBñÖ òüA ûlük òíykoAkAo ÿBø|ûBãPuk ÈuõO BO lñÞ|þì
ÿoôBƒƒƒƒñƒƒÖ úƒƒƒƒvƒƒuõƒƒƒƒì ô rƒƒƒƒüõƒƒƒƒƒñƒƒƒýƒƒƒéüA .lðõzð
RæBüA.lyûkAkúÏuõO)|MIT|(Quõ^BuBì BGúÞûkõGûlý`ýKQÖBGàüÿAoAkêñyòüA
ëBc ok 2015 ëBu qA BýðBPüpG {OoA ô ûldPì .QuA ûly }qAkpK õðBð ÿoôBƒñÖ qA ûkBƒ×PuA
BìA ûkõG Bø|êñy òüAqA þÏýuô ØýÆqA ûkB×PuA ó@ ok úÞ þß^õÞ oõð úG xBvc ÿBø|ëõƒéu
úñýìq ok þüBø|ÿoôBñÖ BÛOoA ëBc ok óBñ`íø ô ÙApƒÆA ÿBƒø|äƒðo lƒðAõƒO|þƒì ûlƒy úƒýHƒÏƒO
.lñPvøoBPPuA wLu ûkAk ÀýhzO Ao þßüpPßèA ÿBø|ëBñãýu

29

óApùO úéXì

kpHð óAlýìok xBñypuqBGôBâóly|úPzÞ

"oôlèAõu ÿpüA" ok úP×ø òüA úHñyôk xBñypu qBGôBâ ,xôoBG õñülðBÖ óAõüA #
óBPuoBíýG ok ly fôpXì Rly úG pùy òüA ÿqBGôBâ RBÛGBvì ok úßð@qA wK úvðApÖ

.Qynâok

! ÿlýyoõg êñK úGrùXì þÒæA

,kõg þyõâókpÞsoByô ÿqBXì ÿBýðkqA ólðBíð IÛÎ ÿApG úýÞpOoõzÞêøA óBKõ^ #
Ao kõg þßüpPßèA êüBuôô þyõâlðAõPG BO QuA ûkpÞrùXì ÿlýyoõg êñK úG Ao kõg ÕæA

.lñÞsoBy þðBKõ^ ïBãñø

ôBâ ÿ|úéíc qA wK ô lñÞ Ì×c Ao kõg ëkBÏO QvðAõPð úÛGBvì óBüpW ok þüBýðBLuA oôkBOBì òüA
.lìBýðpG óBßyrK QukqA ÿoBÞ úÞ kõG kBüq ÿlc úG ûkoAô RBcApW Rly .ly þígq Rly úG
êýèk úG óBPuoBíýG ûAo okô ly Qýìôl¿ì oB^k úüo úýcBð qAôA úÞ lðA|úP×â ÿõvðApÖ ÿBø|úðBuo

.QuA úPynâok þHéÚ úéíc

óBW úvðApÖok ÿqBGôBâ óAlýìok úÞ QuA úPynâ ópÚ àüokqBGôBâ òýèôAôA úÞ ûly }oArâ úuõÞBG wLéÖ êßüBì úÛGBvì
ÿrüpðõgoB^k Rly úG úÞ þèBcok AoôA {âpì qA êHÚ ûpzPñìpüôB¿O .løk|þì Quk qA Ao kõg
kõg úìBðoBÞ ok àýLíèA ÿçÆ ëAlì 23 úÞ óBùW ÿBñy óBìpùÚ ,wLéÖ êßüBì|#
.kAk|þì óBzð ,kõG }õø úG BìA kõG ûly rýð kõg ïApâBPvñüA ok wLéÖ úÞoõÆ ó@.lølG úÛGBvì úuõÞàü BG QuA oApÚ ,koAk

.lñÞ|þì òüpíO úÛGBvì òüA ÿApG QuA ûkpÞïçÎA
:lyïçÎAúìBðpGòüAkoõìok.kõyoArâpG| Shark week |úìBðpGÿApGQuAoApÚúÛGBvìòüA |

.lñPvø RBðAõýc òüpO|Ðüpu qA þßü Bø|úuõÞ
ÿApG ÿpãük úÛGBvì aýø çÆ ëAlì 23 ô þðBùW koõÞo 39 BG óBùW ÿBñy óBìpùÚ ,wLéÖ êßüBì
.lðoAk QÎBu pG êüBì 25 pG ÔèBG þPÎpu Bø|úuõÞ .koAlð Bø|úuõÞ BG úÛGBvì qA pýÒ óly qôpýK

.QuA QÎBu pG êüBì {y BPüBùð wLéÖ QÎpu

JAõg|QhOqAôo ïkõgqôpìA îñÞ AlýKôo RolÚ òüA ly UÎBG úÞ þüçÆ ÿ|úéíW-| :rñÆ

>!ÈÛÖ ûlðõì úãük qôo ûk ,oBýG QÚBÆ< :óôpýG îzßG
ÿôpPìoAõu îýPvðõPýì ,pO òýüBK òPÖpýì úãük îßüpâAõzüpXO ÿôpPì: óôpùO ÿBø ú`G -

.îýzG wéXð@ xõè

28

www.TEHRANMAGAZINE.com

pvÖA òüA QýGõHdì QéÎ .QuA ûly êülHO QðpPñüA ok ÁBhyA òüpO ÙôpÏì qA þßü úG ,sôpð

!lüõy Bñ[email protected]ýðk pvÖA òüpO JAnW BGô ÝpGôlÎoÿAlg,xoõðpýÆBuAqA,|Thor |AoôAúßüoõÆúGQuôAlcqA{ýGQýGAnW,óAõW
.lñìBð þì óolì ÿBýðkok Bø äñýßüAô ÿBø úðBvÖA óBÖõÆ
ïAlðAô lñéGô lðõéG ÿBøõì êýèk úG ,Qvø rýð äñýèlì ÿBø QýèBÏÖ ïBXðA ëBcok óõñÞA úÞôA úßHy ok úÞþGAnW óAkpì úéíW qA ,IýXÎ þøBâô IèBW ÿBø Qý¿hy BG Bøqôo òüA|#
úðBÛyBÎ ÿBø ïBýK úðAqôo ,}kõg ÿ úP×â úG .QuA ûkpÞ kõg úWõPì Ao ÿkBüq ÿBø ûBãð }A ûlüqoô .îüõy þìôo úGôo lðA ûkpÞAlýK Quk Rpùy úG þÎBíPWA ÿBø
.lñÞþìQÖBüok{ðAoAlÖpÆqAÿoBývGZAôkqAÿBøkBùñzýKô þüBüok ÿôpýð úèBu 30 pvÖA ,åpHPì þ¶uæ.îüôo þì Býðk pvÖA òüpO JAnW ÕApu úG oBG òüA
ô ókõG Qyq êýèk úG úuolì óBìqok JAnWpvÖA òüA úÞ lýðAlG úÞ lyBG IèBW óBPüApG lüBy
kpÖ àü BùñO úð ôA.QuA úPÖpâ þì oApÚ pãük óAqõì@ {ðAk phvíO koõì þyõâpg ÿBø óAlðk
.koAk rýð þ×ýÇè fôo úÞ QuA ûkpÞ QGBS RBðAõýc úG úÚçÎ BG úßéG QuA úPgBukõg

BýðkpâpHíø òüpO|óApâ

.lñÞ|þì úÂpÎ Ao óBùWpâpHíø òüpO|óApâ,lñéø úøæpùyok þðAoõPuo #
,þüBüok JBýíÞ äñ^pg þÎõð qApâpHíø òüA .QuAoæk 2500 qApPzýGpâpHíø òüA QíýÚ

.QuA |ûly Quok çÆ úüæ àü ô lý×u boBÚ ,þñKAs pìpì ,oBüôBg

31www.TEHRANMAGAZINE.com

Býðk ÿBíñýu òüpO|IýXÎ

þãzýíø ÿBøBíñýu qA RôB×Pì ÿA ûlüA BG úÞlðoAk kõWô þHýXÎ ÿBøBíñýu óBùW ok #
.lññÞ|þì Üég óBý^ByBíO ÿApG Ao þOôB×Pì RBËdèô lðA ûly úPgBu

wcô kõy þì úP×â [email protected]ÿôo ÿBíñýu ó@úG úÞ koAk kõWô lñéüBOoõzÞ êcBuok þüBíñýu
.lñÞ þì êÛPñì ÿA ûlññýG pø úG Ao ÿoBývG ûlñøk {ì[email protected]

"úGõg úGõg òì ëBc óBWokBì"

îýí¿O úÞ lðlýuo þPýÏÚõì úG úÞ lýuBñzýì Ao þvÞ Bü óBOkõg Bíy qA ÿoBývG lüBy#
.lññÞp×u Býðkoôkô ûkpÞBøo Aorý^ úíø lñPÖpâ

úG úÞ ôA .kpÞ |þéíÎ Ao îýí¿O òüA óBOBðBW |þèô îüoAlð Ao |þßvüo òýñ^ RolÚ Bì úíø ÐÚAô ok
ëõÓzì Býðkoôk úGp×u úGô kAk B×ÏPuAoBÞqA ,kpÞ Bøo Aorý^ úíø ûoBG àü kpßýìoBÞ ëlì úðAõñÎ

.ly
ÿokBìpâA }kõg úP×â úGô QuôA ó„ Apãð ûoAõíø úÞ koAk ÿokBì óBðAõWqA ÿoBývG êTì îøôA

.lüoAk ûBãð ÐéÇì kõg ëAõcA qA Ao ôA lüBG úzýíø lýyBG úPyAk òýOæ
ok ôA .kpÞ ûkB×PuA ïApâBPvñüA qA {ðApãð okBì úG }qôo ô ëBc ô ÈüApy ókAk óBzð ÿApG óBOBðBW

.koAkQukokAo"QuAJõgîèBcòì,okBì" òPìBGþìBÓýKBø|wßÎïBíO

35

óApùO úéXì

ûpzc àürýãðA Q×ãyrüBupýýÓO
oô@}lñ^

ÿoBíýG êÚBð BùñO úð úÞþOApzc .lñPvø òýìq ÿôo RApzc òüpO qBupukok qA Bø úñÞ#
.lñPvøoô@}lñ^ îøoBývG òíÂok úÞlðõy þì Jõvdì

rýãðA Rp×ð xôpÎ
!?QuA þvÞú^ Bø þvýéãðA

kõg qA pPâorG ëBßyA úG úÞ koAk ÿpünK ÙBÇÏðA ólG ó@ ÑAõðA qA þßü .lðoAk þ×éPhì ÑAõðA Bø úñÞ lñPvø Ùp¿ì þG BÏÚAô úÞÿkApÖA úG Bø úðBuo ûqAlðA qA {ýG úWõO qA Bø þüBýðBPüpG #
lðAõO þì îø óBvðA QuõK úPHèAô lñHv`G Qhu fõÇu úG úÞ lðoAk Ao òüA þüBðAõO Bùð@.lü@þìok .lðA ûly úPvg

!lyBG pünLèk ÿl¿Ûì Bùð@ ÿApG .koAk BýèBPüA ô Bßüpì@ qA lÏG Ao Býðk ÿBø úðBuo ô RBÎõHÇì òüpOqAlðApG óBíðBg BýðBPüpƒG
oõHÎ Bùð@oBñÞ qA ÿpGBÎ óBìq pø úPHèA ô lñðAonâ þì Bø åpG óBýì ok Ao kõg píÎ pPzýG úPHèA Bø úñÞ ô óAoBßyqoô ô Bø þPüpHéu pu qA Quk úËdè àü oõzÞ òüA lñvK úìBÎ ÿBø úðBuo ô Bø ÿrOAoBKBK
BG Ao kõg ólG lñPvø okBÚ Bø úñÞ .lñHv^ þì ó@ úG lyBG úPyAk þâlðq ÿApG þGõg ólG eÇu ô kpÞ
lyBG pO Qhu lñHv^ þì ó@ úG úÞ þdÇu olÛ^ pø .lñøk ÜÖô çìBÞ lñHv^ þì ó@ úG úÞ þdÇu .lðoAk þíðpG óAlñìpñø
úPÖpâ oApÚ þüBýðBPüpG ÿBø úðBuo úWõO koõì Rly úG pýgA ÿBø ëBu ok úÞ þüBø ûpù^ qA þßü
.kõy þì Àhzì pPzýG ólG ÙBÇÏðA úÞ þðBìq qA .QuA wýéãðA úßéì xôpÎ QýÞ .óõPèlýì QýÞ pøAõg óõPèlýì BLýK rW Qvýð þvÞ
rýð BLýK }pøAõg ûkpÞ ZAôkqA ïBýéüô þñÏü BýðBPüpG ûlñü@ ûBykBK ô þPñÇéu óAlðBg ûkArøBy BG QýÞ
ô koAlð þ¾Bg þâtüô BLýK úÞ QuA þèBcok òüA .QuA úPÖpâoApÚ Bø úðBuo úWõO koõì Rly úG
úWõO koõì òýñ^ òüA QuA wýéãðA þPñÇéu óAlðBg xôpÎ }pøAõg úßñüA pÆBg úG ÈÛÖô ÈÛÖ
Büô åorG ÿkpÖôA úÞ þüõâ ,kôo þì lñvK úìBÎ RBüpzð léW ÿôopG ïAlìôApüõ¿O .úPÖpâoApÚ

.QuA {üBPu êGBÚ ÿlñìpñø
koõì êHÚqApPzýG þPc BO ûkpÞ ZAôkqA úèBu 41pðõýéýì àü BG þâqBO úG úèBu 34 óõPèlýì BLýK
Rçíc BG óBìríø úÞ óõPèlýì BLýK ZpgpK oBývG þuôpÎ ô RôpS BG þyôpÖ phÖ .kpýãG oApÚ úWõO
AlGApãük wýéãðA ïkpì úìBÎ .QhýãðApG Ao ÿoBývG îzg QÖpâ Roõ¾pPv`ñìpùy þPvüoôpO
kõg êvÎ ûBì ok úÞ þuBHè úßñüA Bü ô úPyAkpGok úñürø olÛ^ BLýK þuôpÎ îuApì lñðAlG lñøAõg þíð
>òüpO Ùp¿ì þG<qA þßü AoôA Bø þvýéãðA .koAk QíýÚolÛ^ ûkpÞ òOpG lDõu Büô BýèApPuAok
úG .lñøk þì ôA úG úÞ QuA ÿpãük IÛè >rýãðA Rp×ð xôpÎ< .lñðAk þì BýðBPüpG oõùzì Qý¿hy
,lðôo þìoBíy úG îø Býðk kBìAkô xôpÎ òüpO QyqõEPì ríýW }pvíøô BLýK Bø þvýéãðApËð
þì Rnè oBývG lðoAk oApÚ îø úWõO koõì ô lññÞ þì þyôpÖ phÖ óBzOôpS BG úßñüA qA óõñÞA úÞ þWôq
oBãðpHg ly ÜÖõì .lýuo Aõðô óBð úG óõPèlýì QýÞ }pøAõg ólýuo Rpùy úGqA wK BLýK .lðpG

.koAk ÉBHOoA ïBýéüô pO à^õÞ okApG ÿpø BG ôA úÞ kõG úÏüBy þOlì .lñÞ NB^ JBPÞ ô kõy

QèBcqApO åorGpGApG 135 óõg ólýßìqA wK lýñýG þì Ao ó@püõ¿O úìAkAok úÞ úñÞ Ñõð òüA :rñÆ|
úG oô@ }lñ^ ÿBø úñÞ òüA ûkBì Ñõð ok ÈÛÖ rýãðA Q×ãy êßy pýýÓO òüA úPHèA .kõy þì }A ÿkBÎ
{Þ {dÖ Bßüpì@ qA óôA .úzýì ëBcBG þéýg kAtð ÿlícA BG MìApO ÿpPýDõO ÿAõÎk|
. lü@ þì kõWô |happy new year.|,|yes|:úãýìoôòüAqAòüA,ûlýìoAk

ëBu 44 BG pg ûpð lÏG ,îzßýì QèBXg îË×cõìkõg lèõO iüoBO ïkõg úÞ òüA qA òì|
."úìlèõO òñßýì ûoByA óBìpÖ ÝBOA qA" úPyõð BPvñüA õO òu

34

www.TEHRANMAGAZINE.com

"ïõu wñW" Bßüpì@òâoôAok
kõy|þì þüBuBñy úâpG koAô

ô Bø|þPývñWôk ,kpì ô óq óBüApƒâ|wƒñƒXƒíƒø úìBñýøAõâok Bßüpì@òâoôA QèBüA ok #
QèBüA îýí¿O qA kõy|þì þvñƒW óBƒyBƒGpƒâk kApÖA þüBƒuBƒñy ÝAoôA pƒãük ô þƒâlƒñðAo
þéüBø .lðA|ûkpƒÞ ëBƒHƒÛƒPƒuA Bƒßƒüpƒì@ òƒâoôA QývñW QƒívÚ koAô rƒýð úƒñürƒâ òƒýìõƒu
úÞ "ëBãýè AlHìæ" óBìqBu úG úPvGAô ,åpHðôpâ rýð "wßüA" Uðõö ìôpÞnìpG ûôçÎ :kõy|þì
ô Bø|þPývñWôk ,óBüApâ|wñXíø ÝõÛc ÐÖAlì úÞ kõy|þì þðBvÞ êìBy úƒÞ koAk kõƒWô
ok þíÞ qôpìA< :lüõâ|þì QuBø|þPývñWApO
ûly oAlülK pPzýG QèAlÎ ô QÛýƒÛƒc Bƒýƒðk .lðoAlð þñyôo QývñW
úƒýéÛð êƒüBƒuô ûoAkA ÿBƒø|ïBƒÛì úƒP×â úƒƒG
>.QuA RAopÛì ÜHÆ ,Bƒßƒüpƒì@ )|DMV|( ÿoõƒOõƒì
ô þíuo QývñW óBýì þPÚô ,ôA úP×â úG ÿApG lñðAõO|þì kApÖA úýDôs ïõu qôo qA lülW
ô ÄýÏHO" BGôA koAk kõWô RôB×O þvÞpøBÊ QívÚ ok kõg þâlñðAo úìBñýøAõƒâ QƒÖBƒüok
Ao "wßüA" Uðõö ì ô pÞnì qA pýÒ QƒýƒvƒñƒW
".kõy|þì úWAõì þðAôo úGp kpÖ úÞ QuA þOoõ¾ ok òüA ô .lññÞ JBhPðA
ok þìõu wñW pâA ,lüõâ|þì åpHƒðôpƒâ ÿApG ú`ð@ lñðBì ,koAk þPývƒñƒW úƒ^ lƒðAlƒð
úéEvì òüA lyBG úPyAk kõƒWô Qƒüõƒø ÝAoôA .lü@|þì {ýK Bø|þPývñWApO Bü Bø|þPývñWôk
oõzÞ þìBíO ok kApÖA òüA .ly løAõg ÙpÆpG úÞ ly Iüõ¿O þƒðBƒìq qA RAopƒÛƒì òƒüA
,Bƒø|óBƒPƒuoBƒíƒýƒG óBƒñƒÞoBƒÞ ,wƒýƒéK ȃuõƒO Shupe|( NBy þíýW úG Bßüpì@ok þøBâkAk
koõì Bø|àðBG ô Bø|ûBâkôpÖ óBñÞoBÞ ,BøBìpÖoBÞ QývñW òýýÏO ÿApG úÞ kAk ûqBWA )|Jamie
óBìq ó@ ok NBy ."ÀhzìBð" lvüõñG kõg
.lðõy|þì ÐÚAô ÄýÏHO
.QuA ûAo ok úGBzì ÿoBßPGA Býðp×ýèBÞ ok >.îPvýð îø óq òì .îPvýð kpì òì< :Q×â
BO ûkAk úDAoA ÿA|údüæ QèBüA òüAok Bñu wéXì ÿBø|þâtüô úG úWõO BG lèõO óBìq ok NBy
þíuo þüBuBñy ÝAoôA ok rýð úñürâ òýìõƒu ôA BìA .lì@|þì JBvc úG BøpÞnì ôrW àüsõèõýG
lüBG æBc .kõy úPÖpâ pËð ok QývñW ÿApƒG Ao óq àü Qüõø ô ûkõHð kpì râpø ,lüõâ|þì
.kpýãG îýí¿O koõì òüA ok óBâlñüBíð wéXì lüBG úÞ ûkõG òüA {uBvcA ëBc òüA BG QuAoAk
ûkAõƒðBƒg" oBƒÞ|úƒËƒÖBƒdì þƒdývì ÿAoõƒy rýð Ao kpì óAõñÎ úG kõg àüsõèõýG Qüõø Üc
òüA .QuA úìBðpG òüA óB×èBhì qA "Býðp׃ýƒèBƒÞ pø qA þHýÞpO ôA ,lüõâ|þì NBy þíýW .lñÞ AkA
okB¾ Qèôk úÞ ÿkBñuA ,lƒüõƒâ|þƒì óBƒìqBƒu ïõu wñW úG lñÞ|þì wc ô QuA wñW ôk
þßüsõèõýG ÜüBÛc ÿ|ûlññÞõâqBG lüBG lñÞ|þƒì
.koAk ÜéÏO
.kõy pO|QcAo kApÖA ÀýhzO BO lñyBG ꃃƒìBƒƒƒy úƒƒƒÞ| LGBT | ÿBƒƒƒø|ûôpƒƒƒâ

{íPzßð BìA kõG îÚBOA ÿõO wãì úü kõG ÿqôo lñ^:rñÆ

úPyõð }ôo kõG nÒBÞúü îø }oBñÞûkpì ïlük ïlìôA óæA

.ûpOlG åpìqA þùWõO þG :kõG

37

óApùO úéXì

oAlük qA ÿqBXì ÿBÃÖ ok þOBÏüBy ólý`ýK ok xBñypu þéüqpG ëlì Bíýè BðBü[email protected] #
ok ÿôoBø oõÃc ïlÎ ô òíèkA óBýèõW ô BðBü[email protected] ô óõ^ þG óBãPypÖ qA þßü ô óBùW ïBíO
òüA óAoAkAõø ,{íýO îùì ÿBùüqBG qA þßü }kõg koõìok Rpßýu BüoõPßüô ÿAp^
ÿBø úßHy ok Bíýè BðBü[email protected] RBd×¾ úG òßüqBG
.kAk þüBÒõÒ ÿpHg
.lñPvðAk p¿Ûì Ao ÿô ô ókpÞ úéíc ÿqBXì BG þéüqpG xBñypu òßðBì ,Bíýè BðBü[email protected]
ÿ úíø Q×â BøkBÛPðA òüA úG iuBK ok Bíýè Quk pG ÿkrìBð úÛéc ó@ok úÞ þvßÎ oBzPðA
pøok úÞ òüA úð lük Ao úßu ÿôoôk lüBG QÚô pG püõ¿O òüA fpy ok BðBü[email protected] qBupHg koAk
.QvðAkp¿Ûì Ao óq ÿA ûkoõg Qvßy ÉBHOoA òì .Qvø òükBíð úÛéc òüA úPyõð ïApâBPvñüA
òüAok Q×â óAoBãðpHg BGõãP×âok îø ÿôoBø ïkõg BG ô îPvø lùÏPì ïA þPhHyõg ô ïkõg úG
pËð úG.wG ô Qvø p¿Ûì }kõg BùñO ApWBì
ô ûly úPvg Bøkpì BG ÉBHOoA qA BðBü[email protected] lupýì .ïA ûkpÞ ZAôkqA
BG ÉBHOoA ok úð Ao þPhHyõg úPÖpâ îýí¿O çÏÖ p×u Ao óBùW úÞ úèBu YñK ô þu ëlì òüA
óAkpì qA ëk }A ûlññÞ ûpýg þüBHüq BG ô ûkpÞ
.lüBýG kõg ok úßéG kpì àü ,þÛzÎ Qvßy lñ^ qA wK ,ûkõGo ÿkBüq
RæBüA ok Qvø þOlì {üõg BG ZAôkqA ZAôkqA óBíýK }kõg BG QÖpâ îýí¿O ïBXðApu
ûkpÞ AlýK ZAôo óBðq þÃÏG óBýì ûtüô úG BßüpìA {ðkõG úG óõñÞA úÞ þvÞ BùñO lüõâ|þì ôA.klñHG

ly Bø úðBuo þèBXñW ûsõu êüqpGok }kõg BG BHüqpPgk ZAôkqA

Ao ïkpì úÞ ûkBPÖA ûAo þüBùPüBu Jô þPc .Qvø Bíýè BðBüokA~ .Qvø }kõg koAkqBýð þâlðqok
ÿoBü kõg BG ZAôkqA îuApì áoAlO ok áoBì ÿBø ûso ok óly pøBÊ BG 1999 ëBu qA
,pPzãðA êìBy þüBø úHÏW BùPüBu òüA.løk|þì ÿBø xBHè ûlñøk úDAoA ,>Rpßýu BüoõPßüô<
úDAoA þüõyBðq óBíýK ô þuôpÎ îuApì êcApì lì@okoæk óõýéýì ûk BGôA.lýuo Rpùy úGpüq
.lðoAk QíýÚ oæk l¿ýu BO ûBXñK qA úÞ lñølýì úéXì ÿBø òßðBì òüpOlì@okpK Qvýè ok úðæBu
lñüõâ|þì lññÞ|þì ZAôkqA kõg BG úÞ ÿkApÖA ÿBølðpG ûpù^ Bíýè.Qvø ïôk p×ð >rGoõÖ<
ïApPcA kõg ÿApG kpÖ kõy|þì UÎBG óBíýK òüA ok ô ûkõG >òýéG þì< êTì þzü[email protected] xBñypu
kõg ok Ao þPhHyõg ,kõy êDBÚ ÿpPzýG >êDõßýuk< þüBýðBLuA áoBì ÿApG pÂBc ëBc
ô ÜzÎ ÿpãük úG úýßO ÿBW úGô lñÞõXPvW .lñÞ|þì QýèBÏÖ
ëBc òüA BG.lñÞ AlýK kõg kõWô ok Ao ÿkBy õÞoBì< BG 2009 ëBu ok Bíýè BðBü[email protected]
Qvø oAõyk ÿoBývG ÿApG úèCBvì òüA áok qõñø òüA .kpÞ ZAôkqA Jp¾ QvýèBHPßvG >àüoBW
þuôpÎ îuApì óBykõg ÿApG þÃÏG lñ^ pø ô Bð úýu ô BñýPñèô ÿBùìBð úG pPgk ôk IcB¾ ôk
lñðAõPýíð BìA lññÞ|þì ÿoõ¾ lÛÎ ô lðpýãýì þâlðq ëBu YñK qA wK ô 2014 ëBu ok.lðly
.lññÞ QHS BðõðBÚ ô Bíuo Ao {üõg BG ZAôkqA >ÿôoBø Qì< BG Bíýè BðBü[email protected] ÉBHOoA òüpgA~ BG kôq þéýg BìA ly ÉBHOoA koAô óõPuõG ëBHOõÖ qA wK.lðõy AlW îø qA lñPÖpâ îýí¿O ápPzì
qA wK BìA.kõG áoõüõýð ëBHvýG îýO òßüqBG .kq îø úG ôA îýO òßüqBG >òíèkA óBýèõW< BG Bíýè þüAlW òüA

ÿoBßíø òýñ`íø ô óBãüBvíø ô pÇÚ óBýì {ñO
þìçuA Qèôk úG ïõuõì ûôpƒâ BƒG ûqoBƒHƒì ok

lyôpÖ|þì pÇÚ úG ûlñãñW oæk koBýéýì 12 Bßüpì@.QuA|ûkpÞpËðëkBHOrýð){ÎAk(
ûldPì RAoBìA ,p¿ì ,ÿkõÏu óBPƒvƒGpƒÎ
úG Ao pÇÚ pãük oõzÞ lñ^ ô òüpdG ,þƒGpƒÎ ".koAk|þìpG Bßüpì@ pÇÚ þüBðAõO ÜÖAõO òüA BìoôBG úG" :Q×â ,ûkpÞ ÿkAkoApÚ pÇÚ ô Bßüpì@ÑBÖk óApüqô #
òüA BG kõg ÈGAôo ô îùPì îvüoôpO qA QüBíc ,wýOBì ríýW BG úýÇÎ ÿBÚ@ Bø|}oArâ úG BñG ok òýñ`íø ô kpG|þì æBG Ao {PýñìA òýìBO ok 15 -ÙA ûlñãñWoæk koBýéýì 12 }ôpÖ ÿApG
òýñƒ`ƒíƒø Bƒùƒð@ .lƒðA|ûkpƒÞЃǃÚAooõƒzƒÞ {øBÞ Roôp ûoBGok ,}A|þüBßüpì@ ÿBPíø }ôk qA ÿoBG oBG|Qðõzg þüApâ|ÉApÖA BG ûqoBHì àü òýñ`íø pÇÚ ô Bßüpì@ .lðA|ûkpÞ BÃìA
úG rýð Ao óBy|þüBüok ô þüAõø ,þñýìq ÿBøqpì
lðA|úP×â ÿpÇÚ óAlðôpùy úG ô lðA|úPvG pÇÚ ÿôo .lðA|ûkpÞqBÒ@Ao ápPzì þüBüokoõðBì
òüA úÞ QuA ûkpÞ ïçÎA Bßüpì@ ÑBÖk RoAqô
.lññÞ ápO Ao BøoõzÞ òüA lüBG ÿA|úPÖpzýK ûkBÏèA|ÝõÖ þüBðAõO pÇÚ úG kAkoApÚ
ko Ao îvüoôpO qA QƒüBƒíƒc ïBƒùƒOA pƒÇƒÚ óBýì þãñøBíø ô þPýñìA ÿoBßíø ô lƒøk|þƒì
úýÞpO ô óApüA ,þüBKôoA ÿBø|RolƒÚ.lƒñƒÞ|þƒì
pËð qA .lðA|ûly {ñO àýOBíéLük êc óBøAõg åpHìõéG .kpG|þìæBGAopÇÚôBßüpì@
óApdG òüA ok Bßüpì@ ÐÂõƒì óApƒÊBƒð þƒgpƒG ûlñãñW 36 æBíPcA kAkoApÚ òüA BG úÞ lüõâ|þì
òüAoõùíW wýDo úÞ þèBcokô ûkõGrýì@|ïBùGA }ôpÖ ÜÖAõO ÿBÃìA.ly løAõgoAnâAôpÇÚ úG
qA ó@ úWoBg püqô ,ûkpÞ úéíc pÇÚ úG oõzÞ kõy|þì ïBXðA þèBc ok þüBßüpì@ ÿBø|ûlñãñW
qA þèBì QüBíc ÐÇÚ" ÿApG pƒÇƒÚ ÿBƒø|ïAlƒÚA QüBíc BG oõzÞ lñ^ ô ÿkõÏu óBPvGpÎ úÞ
úG AopÇÚ ,Bßüpì@oõùíW wýDo ,MìApO lèBðôk
.QuA ûkpÞ ëBHÛPuA "îvüoôpO úÛGBu þG þéßy úG îvüoôpO qA QüBíc ïBùOA
püqô ,úýÇÏèA lèBg.lðA|úƒPyAnƒâ oBƒzÖ QƒdO
p×u Bßüpì@QhPüBK ,òPãñyAô úG úÞpÇÚ ÑBÖk

36

www.TEHRANMAGAZINE.com úG !úýéÞ }kõg ,þðrGoôkôo ÙpÆ QcAo ÿly õO úâ|þì QuAo îñýG|þì ó|æA !úy|þì Äüpì ï[email protected] úÞ
úü qBâ ôo oAnG ôo ÿpPÞ óôA pLG BÖpc òüA ÿBW }[email protected] îñÞ pßÖ úÞ þñÞ|þì QüBÎoõPyAlùG wG qA
39 ô QyAlùG úíø òüA êídO þÞ BO òì !!ïpýì|þì òì
!ÿpHG JAõS oAqôk ,òÞ Quok þüB^ Quok AnÒ îø QzOõO ,ïoAkôo ÿqBG ûrüoõPuBK
Ao oBÞ òüA lðrG þÖpc úßñüA óôlG }oBýÞ
!!kBýíð ok îßýW ïoõg|þì ,ïA|úüBK þñÞ
:Q×â kõG lýÏu úG {PzK úÞ oõÇðBíø ,kpÞ ###
xok úü ïAõg|þì ,ïoBýíð îÞ òƒì þƒèô-
oBƒãðA lƒýÏu ,kõƒƒG oõƒƒÞ ô Rõƒƒu ÝBƒƒOA
?ûpð }kBü úÞ ïlG {ùG þOpHÎ ,kõG úPÖo pu Rõßu úíø òƒüA qA }A|úƒé¾õƒc
ÿAõg|þì ?þñÞ oBßý^ ÿAõg|þƒì ?þƒ^- :Q×â ô ÝBOA úyõâ QgAlðA ô kpÞ ÐíW Ao úìBðqôo
úüõO {üpHG ô {ükqlG {ýuôpÎ îuApìõO qA ÿpG ,úOBÖBßì úü QðkõG ëBdyõgõO !}oBýÞ-
QhHyõg ô þñÞ þâlðq }BøBƒG þƒéãñW úƒHéÞ îOBì úý^ |æBc !RBÖBßì BO l¾ QðkõG QcAoBð

!?þzG ?ûly þ^ úãì !þPÖpâ
îðrG äðq ïAõg|þì !lýÏu îñÞ|þíð þgõy- úPyAlð þßü òìoBÞ úG ÿoBÞ lýÏu óõW-
òì BG ûoApÚ òýíýu úÞ îãG ô }p×ÏW {ì óõíø úG ,oõhð ú¿Ò !ïpvK úÞ órð Ùpc BðBìBì êTì ,}BG
òüA ,oAk|ûkAõðBg ô Jõg pPgk úðôôApÖ úÞ ÿrý^
!úñÞ ÐíW õzu|çK ô êW ûpPùG ô úñÞ ZAôkqA ,ïpýâ|þì RApG ôo BÚ@ ZBc pPgk îüo|þì lƒzƒð
,Q×â þßzgô ÿlW òdè BG Ao Ùpc òüA ,úíðBg ú^oBK úü ,ûoAlð Ùpc {PhK Quk òâ|þì
òÒôo QýK QýK ÿoõW|òýíø {PzƒãƒðA pƒø qA
:Q×â ô lüpK {üBW qA lýÏu
olÛñüA Ap^ õƒO !}oBƒýÞ þƒñÞ|þƒì ÈéÒ- !!!úß^|þì
}ApG pPùG koõì úü ,ûoAk Üc óôA ?þøAõgkõg ,kpýãG Ao }A|ûlñg ÿõéW QvðAõPð lýÏu
òüA Ap^ õO ,úñÞ ZAôkqA kAõƒg|þƒì ûlƒìôA {ƒýK
þñßG AoBÞ òüA qA ÿAõg|þì úâA !?þñÞ|þì ÿoõW :Q×â ô lülñg
õPéüBuô kôq kBýG }õW ÿpPÞ óôA úßñüA qA êHÚ òüôrÚ ÿBK äñu úG Rôo úÞ kBýì îyõg-
ôpG ô òÞ îâ ôo Roõâ úðõg òüA qA ô òÞ ÐíW püô ô pýø òüA Èuô !ïlìôA òì úÞ oBñÞ órG úP×â
þ^õãG |æBc !Bø|ÿoAk þgõy úé¾õc Jõg îø
!óôpýG þP×â ÈÛÖ ÿlìôA úÞ pùÊ qA ?Q×â þƒ^ ?lƒy
þðBH¿Î lc òüA BO Ao lýÏu úÞ kõG oBG òýèôA
,krð þÖpc úãük lýÏu .ly QÞBu wK ,lük|þì !!RApÆBg õý[email protected]õO QÖo îø òýíýu
þ[email protected] úG }oBýÞô lì@|þì }õW QyAk ÿpPÞ úýHy {ñPÖo ûAo ,ly lñéG {üBW qA }oBýÞ
ô kpÞqBG Ao ëB`hüok ,kõG ûkoõg àPÞ ÿBø|ï[email protected]
.kpÞ|þì ûBãð QÖo|þì |æBG ï[email protected] ï[email protected] ÿpPÞ qA úÞ lüõzG úßñüA óôlG ô QyAkpG þéýéy úvýÞ ÿõO qA
ô ûlðpG úÞ Qvýð äñW òüA !}oBýÞ òýHG úÞ kõG ïõéÏì .kq qBâ ô lðBgp^ {Puk ÿõO Ao ó@
ô ÿoBýG îÞ lüBHð úÞ þñÞpßÖ ,úyBG úPyAk ûlðqBG
,ÿlG Üc {ùG lüBG úì[email protected] úü îø óôA !BÖpc òüA :Q×â ,kqBHð Ao }kõg løAõg|þì
ÿoAk {Puôk úy þì RBÎkA úâA ,þñÞ áok lüBG òì úG úPzâpG îðBg ,úzG þPuAõg|þì þ^-
úÞ òÞ BÎk ,ûpG úPuok úñÞ|þì pßÖ úÞ þøAo úG oAnG QùG úyBG îP×â ,ÿlG Üc òì úG lüBG õO úâ þì
ú^ úÞ îâ þì RApG ÿqôo úü ,úzG QhHyõƒg Ùpc |æBc !ÜcõéýÞ úu îø òüA BýG . ïk|þì Üc
Býðk òüA õO þñÞ|þì pßÖ õO ,ûlìôA ïpu þüBø|çG êýìBÖ õO oBãPuAõg úü òì úâ þì ?úý^ QGBvc
Rkõg ÈÛÖ ?þñÞ|þì úGpXO õñüA úÞ þOkõg ÈÛÖ pËð qA ,úýGõg pvK ,ûly ïõíO {uok úÞ ïoAk
?ûly äñO Qèk úÞ þOkõg ÈÛÖ ?ÿkpÞ þÛyBÎ ...îüoBãPuAõg ûlìôA oBG ôk ,úñýìBO îø þƒèBƒì
QÚõ`ýø ,þPgAlðA| úßýO ,ïkq þÖpc QÚô pƒø BO þyBG òì ÿBW lüBG ,ïly|þì pX×ñƒì îPƒyAk
,ïlýzÞ kok õO qA pPzýG òì úƒÞ îƒP×ãð RApƒG õO {ýK ûBì {y qA ôo óôAõãð ,îâ þì þ^ þíù×G
ꃃíƒdƒO BƒƒìA ,ïlƒƒƒýƒzƒÞ JAnƒƒƒÎ ,Pƒgõƒƒƒu òì úÞ þOlì òüA õO þñÏü ,ûlðõGAõg àíð [email protected]
oBO êTì úÞ Qvýð óôA þÛyBÎ !}oBýÞ...ïkpÞ õO óôA ,ïoAk }BøBG ZAôkqA l¿Ú îP×â|þì {ùG
úâA ,þƒvÞ ÿBƒK ô Qƒuk úƒG þƒ`ýLG RõƒHßñÎ
...oAnG {PcAo ,þzÛyBÎ úâA ,ÿoAk {Puôk !ûkõG p×ÏW {ì pßÖ
{ÛyBÎõO úÞ óôlG ,ÿoAnG {PcAo þðõO|þíð úâA ?úýÞ úãük p×ÏW {ì-
úÞ xlñùì ÿBÚ@ òýíø ?õO þOõy Ap^ BGBG-
!þykBPÏì þPvýð òüAõOÿrý^úü{íuAB« íPc,úãükúyoBãPuAõg
úÞ kõG|þì[email protected] êTì ,kq|þíð þÖpƒc }oBƒýÞ ,îPhüo îø úG þéýg ,lýÏu òýHG !QuBø|úüBƒì
ly|þíð }oôBG .ûly ôpGôo QÛýÛc àü BG ûqBO úOkBü ,úzG ÿoõXñüA úÞ ïkpÞ|þíð õypßÖ |ç« ¾A
QyAk óBíüA BìA ,lyBG ûkpÞ þÛyBÎ îø lýÏu úÞ ôo BÖpc óôA õO îülðõg|þì xok îøBG úÞ ïpO [email protected]
kõG ûkq úÞ þÖpc qA ,lüõâ|þíð Õôok ÿA|úíéÞ ôA úÞ Ùpc ïApG òýíýu úÞqôpìA ,ïly þÞBy òì ÿkq
lñÞ }õìApÖ þâkBu úG QvðAõO|þíð ,ly óBíýzK !îíz^ õéW lìôA|þì þPñÏè õO úÖBýÚ {íø kq|þì
Quk qA îø }kõg ,kõG BÒõÒ {ƒèk ÿõƒO BƒìA }A|þñýG|{ýK úßñüA qA kõHð ëBdyõg lýÏu
ûkpÞ úÞ þüBøoBÞ ô }A|þƒãìBƒðpƒG|þƒG ,}oBƒPÖo úGô kpÞqAok Ao {üBK ,kõG ûlìôAok [email protected] Quok
óAôBO ÑõÂõì òüA lüBy kpÞ|þì wc ,kõG úÖ|çÞ :Q×â ô kAk îè ÝBOA úyõâ à^õÞ ÿBßPì
Alg oBÞ aýø ,úyõO þƒPƒíƒßƒc lƒüBƒy-
:Q×â Iè püq ,QuA úPynâ ok {üBø|ûkpÞ õO ÈÛÖ ÿlýíùÖ úÞ òýíø ,Qvýð Qí߃c|þƒG
!úð... ,îzG ÿA|úãük ï[email protected] òÞ îßíÞ !BüAlƒg- Qèk QÚô pø úÞ ÿly ûkAq okBì qA úÞ þPvýð
þvÞ ÿô[email protected] BG lüBHð !òýíø ,îzG ï[email protected] òÞ îßíÞ úPvg QÚô pø ,þzG Quôk þÞ pø BG QuAõg

.îzßG óAlWô JAnÎ Bø|ëBu ô îñÞ ÿqBG
óBüBK|

óApùO úéXì

xBvcA ïA þPhHyõg ïBíO BG òì ô kõHð BHüq ?îñÞ þì þâlðq õO 23 {hG
þì òì úG þuBvcA ., ïkpÞ þíð þPhHyõg ....þPvýðoõHXìõO|-| xBvcôpýâúðBùGòìkonâþìúÞqôopø
BG , ÿkpÞ ûBHPyA QGBhPðA ok õO êvÎ Q×â õOqA ÿlülW RBíéÞ : Q×â îðBíz^ok ûpýg , îñÞ þì xBvcA þGõg úG Ao òüAô ïõy þìpO
QÏuôqôopø ïkõWôok ÜzÎ òüA úÞ ÿkõWô ?QuõOkõgxBvcAòüAlñßð,ïõñyþì úG Ao lýìA oBPÖo BO îPvø úðBùG àü pËPñì ÈÛÖ
óBñÎ îHéÚ îPyAk òýÛü , QÖpâ þì ÿpPzýG lýìA úð : îP×â ô ûkpzÖ þìpâ úG Ao {ðBPuk þGõg úG ô îñÞ ïõßdì þPHdì þG ô ÿkpu
Bø úøApýG úG ô úPÖpâ Quk ok Ao ïA þâlðq , îupO þì úÞ QuA òüA òì þÏÚAô xBvcA ô óBùW ÿ úíø qAôApÆBg úG òì , Ap^ îðAk þì
. kqBO þì ...îupOþìþéýg ó@ ok îüBø QÎBu ïBíOô ïkõG ûlüpG QÛég

oõK Jkõì BðAlðBì

êvÎ ÿpPgk , êvÎ :óBPƒuAk úƒ¾çƒg
êídO Bø ëBu qA lÏG úÞ úèBu ûl×ø
løBy lüBG æBc þâkAõðBg Rçßzì
lüBG ô lyBG }okBì ô olƒK ÝçƒÆ
|... lñÞêídO AookBì óôlG þâlðq

, lýzÞ þìpýO îüBø úÛýÛyô kpÞ þì kok ïpu ?þupOþìòìqA|- | îÒo þéÎ lýìA ô ly þì ÿpLu þíülÚ ÉBýc |:êvÎ óBìo òPìqA þPívÚ
BìA.îGAõhGïkpÞ}çOôûkoõgþñßvìÁpÚ .îuõLGBXñüAîupOþìòìïrürÎlýìA!û@|- | óôpýG rýð }kõg BG þPc Apì kõG ûkAk úÞ þèõÚ ô ûkpÞ ØüpÏO úPgBÖ ÿApG Aorý^ úíø
îø YñzO ô ÑõùO xBvcA . QyAlð ÿA ûlüBÖ Qvýð úðõãñüA ÐÂô úÞ úzýíø :Q×âô lülñg aýø ôA pýÒ úG ïkpÞ þì xBvcA òì ô kpG þíð úG QuAõg þì ôA úPgBÖ þðAk þì :îP×â
, ly þìpOlG îèBc úËdè úG úËdèô ûkpÞ AlýK àü îðAõPG îø lüBy , ïkpâ þì oBÞ ëBHðk òì þPc ôA . Qvýð óBùW òüA ok ÿpãük óBvðA óBíz^ pýSBO QdO olÛð@ BìA lüõãG òì
pG úðBg úG pO kôq ú^ pø lýìA úÞ ïkpÞ þì BÎk óBìq ó@ îyôp×G Ao îüBøõéGBO ô îðrG ûBãzüBíð þOBíéÞBGoBGpøôkõGûkpÞÐÇÚîøAoúðBgò×éO QvðAõPð úÞ kõG úPÖpâ oApƒÚ îƒÛyBƒÎ
aýøîøôAqABìAlðBupGóBPuoBíýGúGApìôkkpâ þüBùñOúGþðAõOþìõOôïpýâþìÿpPùGÿúðBg úGBøoBÞòüAïBíOúÞkpÞþìîÏðBÚrýãðAQHdì þì }kõg . QuA ûkpÞ ZAôkqA lüõãG
}õìApÖ Býðk ÿ úyõâ ó@ok oBãðA . kõHð ÿpHg . ÿôpG óôpýG . QuA òì þPhHyõg pÆBg þì õO úG ûqBÓì ok qôo ó@ pâA lüõâ
Jõg Ap^ .ÿkok pu IXÎ [email protected] ...ïA ûly úzýíø óõ^ îø ô ûly oAô lýìA Ùpc òüA qA lýìA : îP×â , kõG úPvzð ïoBñÞ úÞ qôo àü îø òì õƒO ZAôkqA qA wƒK úƒÞ îƒP×â
qA þPhu úG ?kkpâ þíð pG lýìA Ap^?ïõy þíð | |....kpÞîGõéÓìÜzÎ oBãðAlðAûkpÞîyõìApÖúíøúÞîñÞþìxBvcA òì ô þPvßy þì BíPc ïkpÞ ZAôkqA
îñÞ ûkBì@ ïkõg ÿApG þKõu BO úPuBg pG îüBW úG ô úPvzð ûpXñK QzK òì ô ûly kpu Aõø | , lñPvø ûlðq úÞ þüBø óBvðA Qvýè qA îíuA Q×â ôA îPyAlð Ao õO òPvßy QÚBÆ
òìô kõHð ókoõg ÿApG rý^ aýø ëB`hüok BìA JôpÒ ó@ ok , îñÞ þì ûBãð óAoBG rüo RApÇÚ .ûly Ùnc Ao rý^ úíø îÞ îÞ òì úG úPuAõg þì úÞ
ÿrý^ ëBc úG BO eH¾ qA úÞ ïkoô@ pÆBg úG îñÞ þì xBvcAô úPÖpâ ÿoõÆ lG îèk ÿrýüBK õO úÞ QuA ÿlG xBvcA ú^ òüA ïrürÎ úð|- | Apì ܃zÎ QƒÏuô þƒPÚô BƒìA lƒüõƒãG
QgoúGûoBGôk.ïAûlülðîøAolýìAôïAûkoõhð úGòìôlðqþìúupKîðlGÿBøëõéuïBíOokîÒ okpãì , îýyBG îø BG þPuAõg þíðpãì ?ÿoAk þì ôA þPc , úPvðAõPðpãük QƒgBƒñy
kõgúGkokRlyqAúÞþèBcokîPzâpGîGAõg òìôúPzãðpGqõñølýìA!îñýãíÒolÛ^þPuAo |! þPvýð QhHyõg òì oBñÞ ô lüõãG pdu úG Ao ÑõÂõì òüA QuAõg
.ïlý`ýKþì þøBâ , ïA ûkpÞ RkBÎôA ÿBø ólì@pük úGpãük úÞîðBíù×GôAúGîPvðAõOþìúðõã^!òìÿAlg
Ao ok óly qBG ÿAl¾ úÞ kõG þñyôo úG ôo Aõø , kôo þì BXÞôA þPuAo úG îñÞ þìpßÖ ïkõg BG ôA BG Ao þâlðq ÿBø þãñzÚ løAõg þì îèk òì . lñÞ AlÖ Ao ôA
îHéÚ ïlük þì Ao lýìA ûoBGôk úßñüA qA , ïlýñy qAw×ÚòüAokòìôûlyBÖôþGlñßð?QvýÞBG okú^pâAïlðBíùÖþìôAúGúðõã^?îyBGúPyAk ?þPyAnãð Ap^ úðAõük Jõg -
oBñÞ , ïA ûlýGAõg úÞ ïkpÞ kõíðAô ô ly ûkõ[email protected] ô kkpâ þì pG þPÚô BìA ?ïpHg þG rý^ úíø ô AôrðA xBvcA BìA îñüpO QhHyõg }oBñÞ þíð Q¾pÖôA úG úüpâ , kq þíð þÖpc
êvÎ :kq îüAl¾ ï[email protected] ô Qvzð îGAõg Qgo Iè pG þüBHüq lñhHè þPÚô , {íñýG þì òì úG úÞ þhéO xBvcA , îñÞ þì þüBùñO êßzì BG îø {ðlýzÞ w×ð þPc ô kAk
?ÿoAlýG ïBíO úG , lñÞ þì îøBãð úðBÛyBÎ ô lðBzð þì îPvýð úèBu ûlXø pPgk àü pãük lüõâ þì Qvüpâ þì óBñ`ð@. kõG ûlyôo úGôo
ôïkpÞqBGAoîðBíz^,îølG}AÿqBGîPvðAõPð ïkõg úG ô ïlñg þì ïA úðBÞkõÞ RBíøõO lðAk þíð úÞ ïA þðAlðq óq àü ÈÛÖ ëBc úßéG {ðlG }qpè ÐðBƒì îƒPuAõƒO þƒíð úƒÞ
.kpÞîøBãðûpýgôA løAõg þì ô úPÖo ÿoBÞ ëBHðk BíPc îüõâ þì ÿôrñì ô BùñO òýñ^ òüA lüBG pãük ëBu lñ^ ólük BG ô ûkpÞ òyôoAo ÕAp^ ,ïõzG
QOoõ¾ ?ÿA ûly ûlüpK äðo olÛð@ Ap^|- | {ýKqôoqApOpükqôopøôABìA,lñÞïpýâêÖBÒ ïkpìþìAl¾þGúðBgó@okBWóBíøpâA?lðBíG Qzcô úG }A úPvßy îø ok ÿ ûp¿^
|.|QuAúPÖokõâQãñzÚóBíz^ôþðAõhPuA úÞîñÞú^þ×ñìoBßÖAòüABGîðAkþíð.lü@þì | ! ly þì ú^ ïlýuõK þì ô
Ao îüõéâ ÄÓG ? îüõãG ú^ îPvðAk þíð úËdèÿApGôûkpÞpKAoîñømïBíOÿAúËdèÿApG ?îPvøõOÜyBÎòìÈÛÖlýìA|- | .ïkBPÖA
þéýg {íñýHG pâA ïkpÞ þì óBíâ , kpzÖ þì îñømqAÿA pâA , êvÎ òßð Ñôpy ûoBGôk : Q×â ÿkpu BG |********|
{ýKqApO óApãð ApìôA áBñøôlðA òýñÆ
ïBíO úWõO ôA ïlük þì úßñüA qA ô kpÞ
{üõg úG Ao óAõW óApƒýGk ôBƒøpƒPgk
úðApPgk þOkBvc qA , ûkpÞ ÙõƒÇƒÏì
Ao îñøm BO ïkpÞ }çO ô ûly rüpƒHè
BO BìA , ïqBu ÙpdñìôA úG ókpÞ pßÖqA

. ïlzð ÜÖõì Iy [email protected]

RBËdèó@okBìAîüõãGôAúGúÞQvøBøÙpc {üBøþüBHüqïBíOBGòìþâlðq.lðõyþìoôk BG Ap^ô ïlì@RA ÿoBãPuAõg úG Ap^ kõG òýñ^ |********| 44

www.TEHRANMAGAZINE.com .þñÞ þøApíø oBG rýð BýGõè kõhð ô Qyõâ åorG äük ôk
åorG BÚ@ ZBc oBñÞ êÓG úG Jp p×ÏW ô ûríyõg ÿBø ÿrük Qyõã[email protected] RBìlÛì BO lñPyAnâ
47 úG oBùð qA lÏG åorG BÚ@ ZBc .kõy îøApÖ úðBg ûõùÚ
:lðAõg þì Bðæõì qA ÿoõy ú^ BG úÞ Qvzð püBu ô þãðpÖ úWõâ ,þñýìq Iýu BO lì@ úðBg ûõùÚ
pâk úðBg òüq ,óBW ÿA îüôpð þì ,Bì {PhK Qukô lüAr×ýG ó@úG Ao Qyõã[email protected]×éhì
þWBc QhK Quk rýð þPuAo úG .lzßG jo úG Ao
þüBW ô kõG pýËð îÞ Qyõã[email protected] úƒýùO ok Áõƒ¿g úƒG
úËdè pø ,BXñüA QuA }õg ú^ JoBü óApùO ïBíO ok ôA úðBg ûõùÚ ÿBø ÿrük Qyõã[email protected]
ïBüA ok úÞ ÿkoq úéy ô Aõéc ,þPc .QyAk Rpùy
þüByBíO ûBì ÿApG úÞ þíýécô YðpGpýy Bü QhK þì ïpdì
þßü YñÞ pø ,þÒBG þßü úyõâ pø ÿpãük qA þßü ,kpÞ þì úDAoA {ðBüpPzì úG óBÃìo
òüA qA ,{ãñè ÿBK BG p×ÏW .lðkõG pO|ûrƒíyõƒg
þÒAo ÿoBÞ pø ok þvÞ pø úG ô QÖo|þì ÿõu ó@ úG ÿõu
þüBgpãW åpâþG ,þÒAq úéÓéÒ þG úðBg ok þâorG þðBíùýì þüõâ ,kpÞ þƒì àƒíÞ
ïqBG òuoôoõðqA ïqBu òuo ûom óõ^ kôoô oBËPðA ok úðBÚBPzì ôA ô QuA oApÚpG }kõg
}kpƒâ ok ,úƒƒðBƒƒg òƒƒüA óqôo ok þì ÿoBíy QÎBu óBð@ qA þüApünK ô óBðBƒíùýì

þDAkõu .kpÞ
ôpÖ þðAõgpÏy qA Iè åorG BÚ@ ZBc þPÚô qA ëBìæBì ,JôpÒ ïBãñø BƒO úƒðBƒg ûõƒùÚ
oArø ,òüpÖ@ ,úéèA áoBG ,QñvcA õƒüpƒÒ QƒvƒG pünLèk òzW ó@ ok ÿA|úÛHÆ pø qA ,ly QýÏíW
ókq ØÞ BG ûApíø QýÏíW ÿBHcpì ô úéèAFByBì oõÃc qôoõð ëBHÛPuA ô óBƒPuBƒG óApƒüA oBƒâkBƒü
Ao úédìô ú^õÞ úßéG úðBg ûõùÚ ÿBÃÖ BùñO úð óBð@ ,Bø|þñÛì BO ,úPÖpâ þðBíPgBu óApâoBÞqA ,lñPyAk
ÿæAô pÏy ÿApG ÈÛÖ úð Bø òývdO òüA .kpÞ pK ô óAoô úzýK BO ,Bø úéÏÖ ô úHvÞ BO ,Bø óBHÒBG BO
AkA Quok ÿApG ÈÛÖ úð ô þìôo òülèAçW Bðæõì kõg ...ô óBâlñvüõð ,óApÎBy ,BGkA BO ,óApãPÏñ¾
åorG BÚ@ ZBc ókpÞ óBýG Ao IéÇì ëBc ô ókpÞ rýð Ao ëBWo qA òO lñ^ «Bíuo ,åorG BƒÚ@ ZBƒc
Èg ûqBO óAõWõð ó@ þüBíðpñø ÿApG pPzýG úßéG ó@ ÿpPðçÞ wýDo úéíW qA ,kõƒG ûkpƒÞ RõƒÎk
QuA {üôo ëBcok óBy|êýHu ÿõì úÞ þðBðAõW( ûoAkA àƒü ,qôo ó@ óApƒùO ok( óApƒùO QƒíƒvƒÚ
ô þPukpO BG úÞ kõG )Ègõð Bü Èg ûqBO lñüõâ|þì Ao {hG oBù^ ok ÿpPðçÞ oBù^ ô kõG êÞ þðBGpùy
ZBc úÞ QgAõð þì Jp ؾõèAlüAq þuBvcA óBGBýg ok Zôpì þyôp×GBPÞ IƒcBƒ¾ ,)óApƒùƒO
àyrK )úñÇévèAFBýcA( iƒýƒy pƒPƒÞk ,úƒüpƒ¾Bƒð
:kpÞ þÖpÏì þãíø úG Ao ôA oBhPÖA BG åorG BÚ@ úG BølÏG óBGBýg òüA( þPhè óBGBýgok úÞ þégAk
ïkõg pvK êTì úÞ QuBì ÿBÚ@ p×ÏW òüA ,QyAk IÇì )ly ÿoAnâ ïBð ÿlÏu óBGBýg ïBð
þì õyolK úðõgoôq êøA óõüBÚ@ .ïoAk {Puôk òývc Qüpülì úG úÞ óApùO þyôp×GBPÞ BÃÎA
QuõýK ÿkrüA Qíco úG {ýK ëBu ûk úÞ òuBñy þñO þPc QyAk oApÚ oAq úèæ óBGBýg ëôA ok ,rüôpK
úãð ûlðq kAõg þì ôolK îuA }pvK BùñO æBc ô ÿBø }qoô óBðAõéùK ô Bø RõvßzýƒK qA lƒñƒ^
qA úÞ qAqo òvc lýu ZBc úéíW qA ,þðBPuBƒG
.ûoAk îËÎA pýìA ,kõG åorG BÚ@ ZBc þíülÚ óBPƒuôk
úìAkA ô kpÞ p×ÏW ÿõu úG ôo ûBãð@ þWBc òüA ô .kõG oBWBÚ óBâkAõð qA úÞ )ÿlÃÎ ûkArøBy(
ô úÛÖ êøA ,þñÒ ô pýÛÖ ,åorG ô à^õÞ qA ,úíø
:kAk îøoBñÞok êWoôpâoBÞ ,kAõu þGô kAõuBG ,JkA
óõhG úìBñøByqA Rkõg æBc ,BÚ@p×ÏW - þðBíùýì àü ok Ao }õg þHy BO lðkõG úPvzð
BGkA pÃdì qA ,lðõñzG pÏy ,lðoô@ pu úG úðAkpì
.ópHG ÿpPzýG ÄýÖ óõüBÚ@ BO órG ô oBÏyA ólýñy BG ,lññÞ }õâ úðApO ô lðpHG ÄýÖ
Quk ,QuBgpG QÎBÆA pu qA pƒ×ƒÏƒW ô oô úéÏy óBy þPupK òÆô ÝpÎ ;þuBíc ô þéì
ok Ýõy àyA úÞ þèBc ok ô lýuõG Ao þWBƒc BG ô lññÞ þÛyBÎ ÿAõø ,úðBÛyBÎ oBÏyA BG .kõy
oBâkBü Jp ûoBGôk lýƒzƒgok|þƒì {ƒðBƒíƒzƒ^ BÚ@ ZBc kõg .lðlñhG ëk úO qA þøBßÖ oBσyA
Ao {üBø îz^ ,QÖpâ }õƒÒ@ ok Ao }A|ÿolƒK ,óApâoBÞ þìBíO ô kõG úPvzð êgk QzK åorG
BG Ao þuôkpÖ îuBÛèAõGA îýßc oôpÒ ïBíO ,QvG qA BÚ@ òývc ZBc }okApG ô BÚ@ þéÎ ZBc þPc
òüA êGBÛì ok Büõâ ô kpÞ wc }kõƒWô ïBƒíƒO ,þñüpýy ô êý[email protected] ,QGpy ,ÿB^ BG ,óBðBƒíƒùƒýƒì
þì wK xok þðApüA QupK òÆôpÎByô lñízðAk ïBy îø ÿA|ûlƒÎ þƒPƒc .lƒðkpƒÞ þƒì þƒüApƒünƒK
{ñüpÖ@ qA .kpÞ ólðAõg ô òPgAõð úG Ñôpy løk ,kõG ûAo úG ÿrük Qyõã[email protected] úPHèA úÞ ,lñPuAõg|þì
ô óBð BüôôkpâôpýñKô óBð ókoõg úG îø ÿA ûlÎ
.JBPÖ@ åorG BÚ@ ZBc .lðkpÞ B×PÞA QuBì ô óBð Bü ûpÞ
kõHÞjp^ QuA jpu RõÚBüq .Bðæõì qA ÿA úÏÇÚ BG kpÞ fBPPÖA Ao wéXì }kõg
kôkôkpâqA úðô [email protected]ô kBGqA úG ïBÚ@BG úÞoBýGõPGpÂôpGôlG ,p×ÏWôlG -
ÕAp^ òülñ^ úGô ÕôpÖ òülñ^ úG

ÕBGqôoõð úG óõ^ úPuAoBýG
qôp×èkpøõâôolðA óAôo
qôo Qu úPÖpâþüBñyôoôrÞ
pùLu òüoqõ^ ÿkAlìBGpø úÞ
pu ûlðqôpÖ [email protected] Ýpzìq
koAk úìAkA

ô ëBc ô òPgõì@ ïkpì qA ,ókõG ïkpì BG ,}pñø qAô ÿA|úðBg ûõùÚ ÿBøAnÒ ,ÿA|úðBg ûõùÚ ÿBø|ÿqBG kp®ÞAlø qA ÿA|úPyõð óApùO úéXì
þüAõø ô ëBc úÞ ókpÞ wc Ao úðBg ûõùÚ ÿAõø ûpÎBzì þPc Bü ,ÿA|úðBg ûõùÚ þèBÛð pPíùì úíø
ïõuô QvýG {hG|
.QyAk þ¾Bg .kõG ÿA úðBg ûõùÚ ÿBø
### ûAo qA ôA kôoô qA lÏG þÛüBÚk BÚ@ þéÎ ZBc
Iy( kõG ëBu úHñy úu òü[email protected] ,lÏG qôo ôk
oõyokpùy ïBíO ,ëõíÏì ÜHÆ )ÿoõu úHñyoBù^ :lýuo
qA rýð úðBg ûõùÚ úPHèA úÞ kpG þì pu úG óBXýø ô ?ÿkoõg þüBPyBð ,óõW p×ÏW ÿoõÇ^ -
úG BÚ@ þéÎ ZBc .lðBíð IÛÎ qôoõð ëBHÛPuA óBXýø
Èg BG åorG nÒBÞ úßO àü ÿôo :Q×â p×ÏW ...úéG -
pÚBG {ì qAõéùK lñÚ þüB^ BOôkôpG wK -
:lvüõñG }kõg ÿBHüq pýãG )úðBg ûõùÚ ÿBø|þ^ ûõùÚ Bü óApâoBÞ qA þßü(

.îüoõhG îø BG BýG

ëBÛpð×lÏyWpì òýzýK ÿBø|ûoBíy ú¾çg
þãèBu ûk òu qA .QuA îýPü p×ÏW
ô pÏy úìBðpG ,ÿoõu úHñyoBù^ Iy( kBùñzýKp×ÏW úG ,BÚ@þéÎ þWBc úÞ ÿoBÞ þéÎ ZBc Quk püq úÞ pßy Ao Alg ,úñð - kõy|þì óBHÒBG kpâBy þOlì .lñÞþì oBÞ
.)îüoAk ûpÎBzì þì oBíy úG úðBg ûõùÚ êÓy òüpO|òýüBK «çÏÖ kpÞ ô oAlèõK BðôA êTì îÞ îÞ ô þy þì ëõÓzì BÚ@ Ao {èõKô lðq þìôoBðôA úG óBHÒBGpu úÞ
åorG BÚ@ ZBc þðôk þì .þy þì îzc IcB¾ .lñÞþì ápO AooBÞó@oB^BðôAô løk þíð
úðBg ûõùÚ ÿkôoô ok úzýy úG Ao ó@ ô .òPvy ÙpÊ ô ókBPvüA wK .lì@ kõG õO ëBu ô òu îø þPÚô )úXülg pøõy olK( ÿpýãèBÖ úG þß^õÞ ûlðpK BG þOlì
þì òPyõð ô ólðAõg úÞ ÿA ûlÎ ÿApG ,lðBHv`G îÞ BO ,óBW BGBG òÞ Ñôpy êÓy òüA qA ç« ÏÖ îÞ îÞ ô kpÞ Ñôpy ÿpâ þ^ ûõùÚ kpâBy qA õyoBÞ BG þOlì .kpýì þìrýð ûlðpK úÞkqAkpK|þì
p×ÏW úéíXñì {ðApâoBÞ úG úßð@ òí lñPvðAk }Aõü ,ÿpýãG kBü ôo þüB^ ókpÞ ïk ,þP×ýG ûAo îÞ òüA QvðõO }Aõü }Aõü BO QyAnâ ëõK ÿôo ëõK BìA lñÞ þì þHuBÞ þãðpÖ pùy ûBãPuk
óBüpPzì ïBíO úG rýð þøB×y oõÆ úG ,kpÞ }oB×u óBßPuA BO lñ^ Quk úü BG ÿpýãG kBü }Aõü îø NõO úéèAFByBì oArø æBc úÞ ûphG ôo úðõg ûõùÚ þìBÎ ïkpì ÿA|ûlÎ ïõXø koõì úðB×uBPì
ÑçÆA Ao ÿoõu úHñyoBù^ úìBðpG ,úðBg ûõùÚ úðAqôo }Aõü ,þðõupG Bø ÿpPzì úG ô þðôkpãG ôo þßHéÏð oBÞ òüA qA ólük îø }ApvK ,úñÞ þíð óõÒAkõzèBì Ao ôA óBð@,kpýâþì oApÚ xlÛì úßzg ô
þñýu àü BG lì@ kôq eH¾ qA îø }kõg .lñøk ô QéìA ô Qyõã[email protected] QùG }AkAk Bü ïkõg }Aõü ëBHðk òýíø úuAô Qvýð pO IWAõì ô ûpýW pK pùy ûBãPuk ô lññÞ þì þígq Rly úG
ûkpÞ úýùO {üApG úXülg úÞ òýu Q×ø ûrHu åorG þüBø Iy þPc ,îük|þì kBü ïoBørý^ òüAôôpíýð YdèA IWAô óõyBOôkpøô òPÖo óõyBGBG þHuBÞ
Q×ø RB×éhì püBu åorG ú`ñg àü ûApíø ,kõG ô ÿoBýG õPGp þðõO þì ,Qu|ûpÎBzì BXñüA úÞ îø Alg lýìA úG ,ÿlGoBÞ òüA úG ëk úâA îøõO ,óly .lññßy þì Ao }A|þãðpÖ
Áõ¿hì þñüpýy ,êý[email protected] )õéýÞ |9( òì úu ô òýu .þy þì úðõg ûõùÚ JB¾ îOkõg úãük ëBu lñ^ ûkoAô RBcApW ô îgq pSA ok p×ÏW
flÚok .RçÛñO ÿpãük ÿoAlÛìô ÿoõu úHñy |4 .þñÞ þüBíðpñø òüpýy ÿlñK óõ^ úGBGo ÿBø QHd¾ ú^pâ qA wK .kõy|þì ÿpPvG úðBgok úP×ø lñ^
kBðõíýè ô òýHXñßu ,õèBHè@ QGpy ,ØéPhì ÿBø þéýg þéÎ ZBc [email protected] úéíW qA p×ÏW úPHèA úÞ ûõùÚ ÜyBÎ rýð ôA kõg BìA Qvzð p×ÏW óBW pG eýHvO ô pùì óBÞk àü ok þéÓy ó@
þéÓy ëBc pø úG îø úÞ Ap^ .lì@ {yõg pPzýG ,ÿA|úðBg ûõùÚ RBvéW ,úðBg ûõùÚ Èýdì ,úðBg BìA lñÞþì BKô Quk }kõg ÿApG þyôpÖ
.lðkpÞ îøApÖ rýð úÂpÎ ÿApG Ðýuô þüBW îø ô ÿlì@ok ô QyAk BìA þHønì ÿkpìpøBÊ úG úÞóBÞk IcB¾
BG løAõg þì ,ûkõG IüpÖ ïAõÎ QÛýÛcok
BG p×ÏW úÞlñÞoApÚpG þvßu úÇGAo p×ÏW
þì UýHg kpì ó@ô óBÞk ó@qA Qzcô
ô kpýâ þì Quk úG ôoBK lÏG qôo .krüpâ
lñÞþì ïkpì ÿBø|ïBG þGôo ÙpG úG Ñôpy
wK QùW .kqk þì Ao {üôoBK ÿkqk BìA
BìA kôk þì kqk ëBHðk úG ôoBK òPÖpâ
ô koõg þìpu ú^õÞÿBø ÙpG ÿôo {üBK
óBvðA kpì ôk .lñßy þì õðAq úýcBð qA
þì þPèôk óBPuoBíýG úG Ao ôA Quôk
àñüA ô lðpýâ þì aâ Ao {üBK ,lñðBuo

...ú¿Ú úìAkA
,}pøAõg ,ú^õÞ pu BO p×ÏW #
úÚolG Ao BÚ@þéÎ ZBc }pøõyôôA óAlðqpÖ
ûqBO êýHìõOA óôok þãíø úÞþìBãñøô kpÞ
ôA .lñPÖpâoApÚ BÚ@þéÎ ZBc ûly ÿoAlüpg

:Q×âp×ÏW úG JBÇg
,ïoBÞpu |10 QÎBu kôlc AkpÖ ïkõg òì -
qA pK ,lÏG qôo p×ÏWô .BýG Bø QÚô óõíø ,îøõO
ûk qA êHÚ þÛüBÚk þPc ,óBXýø ô Ýõy ô oõy
úG BO QÖo }pøAõg pøõy úðBg ûõùÚ úG kAlìBG
úÞ lñÞ Ñôpy BXð@ Ao {PÚô ïBíOoBÞ ,ôA kBùñzýK
ô okBì úßéG }kõg BùñO úð ,ÑõÂõì òüA qA

:lðkõGlñupgoBývGrýð{ðApøAõg 46

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Øüpc óBíWBùì ókq óqõu úG þñýPð[email protected]ëBHOõÖ ÐÖAlì àüoBhPÖA

îýO òüA óAoAk|Quôk qA þéýg ÿApG Ao ÿqôpýK ÿBø|úXýPð òüpOoô@|Q×ãy qA þßü òýPƒð[email protected] ok ô ,úPÖpâ oApÚ ûlñè@ õßüolÖ þðqõu úéíc úÞ þñýPð[email protected]ÐÖAlì àü ÿBø|àýPÞBO #
.kpÞ JApg à^õÞ .koô@ Quk úG Ao ê¿Ö ,BìA .kõG ûly ÅpPÏì oôAk úG îø ÿqBG ëõÆ Øüpc îýO áBðpÇg óBíWBùì BG úéGBÛì ÿApG
Ao ôpOôA çìBÞ" :Q×â ûoBG òüA ok ûlñè@õßüolÖ qA þƒßü ,kõƒG ûkpƒÞ ûkBƒ×PuA óqõƒƒu qA
RoõLuA ûBãyBG pƒülƒì ,AkBƒßðõƒì oõƒPßø qA wK îýO òüA ÿBø|òßüqBG úƒÞ lƒñƒ^pƒø ".QuA p×ñPì òì qA óæA æBíPcA .ïkpÞ þTñg ÿBßüpì@ok ëBHOõÖ qBƒupƒHƒg ÿBƒøApƒWBƒì
îýO qA Ao ûlñè@ koAk l¿Ú QuA úP×â àý×ýuBK ëBHÛPuA koõì xpü@ xõñDõG pùy úG QzâqBG ûly ÜÖõì àý×ýuBK RoõLuA ëBHOõÖ îýO
QýÛÖõì ô }çO ïBíO ÝB×OA òüA" :lñÞ ZApgA BìA ,lðly úPÖpâ oApÚ îýO òüA óAoAkAõø oõypK þÖnc ïBW ok wPðBükõPuA ókAk Qvßy BG kõG .QuA þGõñW
îÏÆ ûlñè@õßüolÖ ÿBø|ókq |óqõu pHg oBzPðA òýüBK ÿBø|úPuk ok úƒÞ ûlƒñƒè@ õƒßƒüolƒÖ
".îñÞ|þì ZApgA Ao ôA .kpG|þì ëAõu püq Ao îýO RoõLuA îýO ÿApG òýPð[email protected] ëBHOõÖ ÿBø|äýƒè
àü IvÞ qA wK ,lñÞ|þì ÿqBG àƒýƒ×ƒýƒuBƒK
àü ok ,òýPð[email protected] þÖnc ïBW ok îùì ÿqôpýK
úÞ kpÞ ïçÎA oBhPÖA BG þüõükAo ÿõâ ô Q×â
oAk|ïBð îýO óBíWBùì QuõK óqõu BG oBG lñ^

.kõG ûkpÞ jAqõu Ao wPðBükõPuA
qA lƒüBƒG úƒƒÞ îƒýƒPƒvƒðAk|þƒƒì" :Qƒƒ×ƒâ ôA
.îýñÞ ûkB×PuA ëBHOõÖlÂô ØýTÞ ÿBø|àýñßO
ÿBø|îWBùì ólƒG ok IƒOpƒì îƒø òƒýíø ÿApƒG

".ïkpÞ|þì ôpÖ óqõu wPðBükõOA
úÞ îýðAk|þì" :Q×â úìAkAok ûlñè@õßüolÖ
Quôk Ao þßürýÖ ëBHOõÖ ,ëôA qApO ÿBø|òßüqBG
qA Bü ,îýñÞ þzÞ QÚô úÞ lðoAlð Quôk .lðoAlð
îø Bì wK .îýñÞ ûkB×PuA ØýTÞ ÿBø|àýPÞBO

".îükpÞ Ao oBÞ óBíø BÛýÚk
òýíø ëBHOõÖ" :kôrÖA þƒñýPð[email protected] ЃÖAlƒì òƒüA

".QuA äðoq ÿBø|ï[email protected]Þ ëBHOõÖ .QuA
îƒýO þƒüBƒýHíéÞ îƒWBƒƒùƒì ,ôpƒƒOôA óAõƒƒg
koõì úÞ kpÞ ïçÎA ÿqBG qA wK ,wPðBükõPuA

ly þíuooõâpâ|àìôokô|þì ûqoBHì

.QuA iüoBO ÿBø|óq|Qzì òüpPùG qA þßü oAk|ïBð oõvÞõG ,okô|þì lüõéÖ|#
RBÛGBvìok îøqBG àü þPcôA Øüpc ,BìA BG ôA ûqoBHì úÞkpÞïçÎA ,þüBßüpì@
þu.ÙA.õü óBìpùÚ ,oõâpâ|àì pðBÞ
.QuA ûkpßð QÞpy þðq|Qzì ÿA|úÖpc þƒðBƒìpƒùÚ RBƒÛGBƒvì òƒƒüpƒƒO|îƒùƒì(
qoBHì òüpOoAk|ïBð æBíPcA oõâpâ|àì pðBƒÞ ûBì ok )ÈéPhì þƒìqo ÿBƒø|}qoô
BùñO ôA .QuA ÈéPhƒì þƒìoq ÿBƒø|}qoô
óBìpùÚ óBìq|îø ûly ÜÖõì úÞ QuA ÿqoBHì .ly løAõgoArâpG RôA
pPüõO ok õDlüô àü oBzPðA BG okô|þì
.lyBG þu.ÙA.õü RBÛGBvì qA óqô ôk .kpÞ ïçÎA RôA 26 Ao ûqoBHì iüoBO ,kõg
oArâpG wÞõƒG äƒñƒüo ok þƒüôoBƒüôo òƒüA ÜGBu óBìpùÚ ,oõâpâ|àì pðBÞ òýñ`íø
þðq|Qzì RBÛGBvì lÎAõÚ qAô ,ly løAõg ok )|UFC| ( þu.ÙA.õü ok óqô ôk
".lPÖA|þì ÝB×OA ûqoBHì" :Qyõð pPüõO
.kpƒƒÞ lƒƒøAõƒƒƒg ÿôpƒƒƒýƒƒK ,þðq|úðBíâ Bø|ûBì qA wK ,úXýPð ok
qoBHìôkpø kõy|þì þñýzýK úƒƒÞ lƒƒñƒ^pƒƒø òüpO|þèõíÏìpýÒ ô òüpO|åorG qA þ߃ü
BìA ,lñðrG IýW úG oæk óõýéýì 100 úG àükrð úG þìqo ÿBø|}qoô iüoBO ÿBø|ûqoBHƒì
àü ô óq|Qzì àü þüôoBƒüôo ÿoBƒýƒvƒG
koõì Ao ÈéPhì þƒìoq ÿBƒø|}qoô qoBƒHƒì lüõéÖ .kBPÖAløAõgÝB×OAÿkôq
RBÛGBvì ok óqô 5 ÜGBu óBìpùÚ okô|þì
.lðA|ûkAk oApÚ kBÛPðA qA wK 2015 ëBuok úÞôA .QuA wÞõG
þìqo ÿBø|}qoô ô þðq|Qzì óoAkAõƒø qA aƒýƒø óôlƒG ô ,ÿqôpƒƒýƒK 49 IƒƒvƒÞ
oApÚ kBÛPðA koõƒì Ao ûqoBƒHƒì òƒüA ȃéPƒhƒì ,ly úPvzðqBG kõg úìBðoBÞok þPvßy

.lðA|ûkAk

49

óApùO úéXì

úÞþðqoBßyqoôpø :ûoBPu àü áBñPzcô ÙApPÎA
QuA ûkpÞòýñW ÈÛuoBG àü êÚAlc îuBñy þì

.QuA ûkpÞ òýñW ÈÛu 2004 óAoBßyqoô úÞ kõy UÎBG ûlðôk óBðqok òýñW þì " QüpPuõéüA RoõLuA" QüBu BG õâ ô oõùzì ûlðôk qo ”qkoB`üo BýðBu“ #
ÿApGoBßyqoô óBðq Rçßzì úG úìAkAokôA >.lñyBG úPyAlð Ao òì iéO úGpXO pãük óAõW úG BO úÞ îuBñy þíð Ao þðq ûlðôk òì < :lüõâ ÿBø QGBÚo ÿçÆ ëAlì ôk úÞ þüBßüpì@
Ao 2012 ô 2008 àýLíèA pPì 400 þðAlýìôôk
.lñÞ þì ûoByA óly oAkoBG oõÆ òüA qo qkoB`üo ÿBø QHd¾ xBuA pG > .lyBG ûkrð òýñW ÈÛu úG Quk ëBc ûkpK þhéOoBývG QÛýÛcqA QuA ûkpÞIvÞ
òýñW ÈÛu úÞ þðBìq< :kôrÖAqoqokoB`üo àýLíèA ok QýÛÖõì ÿApG ôA úÞ kõy þì QyAkpG ÈÛu UdG óly qBG ïoAôlýìA< :Q×â ÿô
òüA BìA ïôlG îðAõPýíð pãük îPyAk óBñýíÆA ïkpÞ .koAk þìpG
14 êÚAlc lðkõG úP×â òì úG BøpPÞk .lzð òýñ^ òýñW ÈÛu qA koAk ëBu 32 óõñÞA úÞ ôA
ÿApG ÿkBüq óBìq òüA BìA ïoõhG óBßO lüBHðqôo .koAk þìpG ûkpK óq óAoBßyqoô þKok þK ÿBø
òýñW ÈÛu qA þhéO RApÆBg BùñüA .kõG òì ok òýñW ÈÛu ÑõÂõì< :Q×â ûoBHñüA ok ôA
qA pO óAõW óApPgk løAõg þì îèk úÞ QuA þíð úPgAkpK ó@ úG ç¾A úÞ QuA ÿrý^ }qoô
Ao òì iéO ûBHPyA râpø ô lðpýãG kBü Ao Bùð@ ïkõg þì ÙApPÎA þhéO úG úÞ qo qkoB`üo >.kõy
Q×â ok ûkq òýñW ÈÛu úG Quk oBHßü kõg lñÞ
>.lññßðoApßO
óBzðpÆBg þßýLíèA oô@ ëAlì ûlðôk òüA
òì BìA lzhG þì Ao òì Alg ïoAk óBñýíÆA< :kpÞ
îPvðAõO þì òì .îzhG þíð râpø Ao ïkõg
îøAõg þì óõñÞA .îyBG úPyAk ÿpPùG JBhPðA

> .ïoôBýG Býðk úG lðqpÖ ô îyBG okBì
ëBHOõÖ òßüqBG ”qo óôoA“ BG óq ûlðôk òüA

.QuA ûkpÞ ZAôkqA þüBßüpì@

”ôlèBðôoõðBýPvüpÞ“ ÿoæk óõýéýì 16 þOBýèBìoApÖ

,ëBHOõÖ óBùW ok ôlèBƒðôo þƒé¾A IƒýƒÚo ok Ao ëBHOõÖ óBùWoBPuApKõu òüA óly þðAlðq .QuA úPyAk lì@ok ôoõü óõýéýì úG îùPì Ao ôlèBðôo BýðBLuA þðBPukAk #
oApÖ ïpW úG {ýK úP×ø lñ^ ,þvì êðõýè þñÏü .lyBG úPyAk þK ok Ao þPÞpy kõg þOBýèBì oApÖ ÿApG ôlèBðôo úÞ kõy|þì úP×â .QuA ûkpÞ þOBýèBì ØéhO
óArýì .kõG ûly ïõßdì óAlðq ûBì 21 úG þOBýèBì qA ,ïBãñø ó@ ok .kõG ûkpÞ wýuBO 2010 ëBu rüoAô ÜüpÆ qA ôoõü óõýéýì 15 úG àükrð ôA
ïçÎA ôoõü óõýéýì 4 kôlc þvì þOBýèBì oApÖ óAõñÎ oBG oBù^ úÞ ôlèBðôo õƒðBƒýƒPƒvƒüpƒÞ ë@o úG lPüBðõüpPv`ñì ûBãyBG qA ôA òPuõƒýK oApÖ þéÏW QÞpy àü JBvc úG ëõK ókpÞ
kõg úìBðoBÞ ok Ao óBùW QvýèBHOõÖ òüpOpƒG òüpOlì@okpK ôlèBðôo .QuA úPyAk þOBýèBì
.QuA ûly þƒüBƒßƒüpƒì@ úƒéXƒì }oArƒâ xBƒuA pƒG ,koAk .Qynâ|þì ëBu àü lüokBì
4ôlèBðôo þOBýèBì ØéhO óArýì ,úßð@ ëBc úG óBùW oBßyqoô òüpOlƒì@okpƒK "wƒGoõƒÖ" ïAlÚA òüA BýðBLuA þOBýèBƒì oõƒìA óAoõƒìBƒì .QuA óBùW QvýèBHOõÖ
ok óAlðq îßc .QuA þvì þOBýèBì oApÖ pGApG úðBøBâ@ òPÖpâ ûlükBð Ao ôlèBðôo õƒðBƒýPvüpƒÞ oAnâAô qA ê¾Bc ÿBølƒì@ok úƒG ÑõƒÂõƒì
ok .ly løAõhð ApWA kBüq ëBíPcA úG þvì koõì .lü@|þì JBvc ûlðôpK .lðA|úPvðAk BýðBLuA þOBýèBƒì ÿBƒø|ïArƒèA óBùW oBPuApKõu òüA ÿBø|wßÎ qBýPìA ókpÞ
koõì ok ëBu 2 qA pPíÞ óAlðq ïBßcA BýðBLuA òüA ÿõuqA ûlypzPñì RBÎçÆA xBuApG | oõzÞ òüA þðBPukAk úG ôlèBðôo þOBýèBì oApƒÖ ÿApG ôlèBðôo õðBýPvüpƒÞ .kkpƒâ|þƒìpƒG }qoô
ÜýéÏO æõíƒÏƒì ,lƒðoAlƒð ûlƒðôpƒK úƒÞ ÿkApƒÖA 83 kôlc ,úPynâ ûBì 12 ÙpÊ ôlèBðôo ,úüpzð ok þOBýèBì RB×éhO RAqBXì .QuA ûly ëBuoA ok kõg ÿBø|wßÎqA ûkB×PuA Üc ókpÞoAnâAô
lðAõO|þì þPc ô QuA òýãñu oBývG BƒýðBƒLuA 150 ëkBÏì þÓéHì 2014 BO 2011 þðBìq úé¾BÖ
.kõy|þì .QuA úPyAk lì@ok ôoõü óõýéýì
48


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Projet Parc École Élisabeth-Monette
Next Book
Chapter 3: Electronic Structure and the Periodic Law