The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE IS THE LEADING PERSIAN-LANGUAGE WEEKLY MAGAZINE IN THE UNITED STATES AND AROUND THE WORLD.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-11-12 18:56:05

Tehran Magazine Issue # 1110

TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE IS THE LEADING PERSIAN-LANGUAGE WEEKLY MAGAZINE IN THE UNITED STATES AND AROUND THE WORLD.

Keywords: tehran magazine,shahbod,noori,los angeles,persian,iranian magazine

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
10 úd×¾..............|..|.........................) þHdì îüpì pPÞk |(þüBÂoA kõg ô AkõG- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
12úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì (úP×ø îg ô aýK ok-
16úd×¾ .................)þÏÚAô þèô IýXÎ(|lüõy Bñy@ óBùW ok oõùzì óBðq òüpO|IýXÎ BG-| ÿoõð lŸHùy& Publisher
18 úd×¾..........................)léW ÿôo({ðBñÆõíø ÿApG òìõì úzýíø oôBü,}õüoAk-
20úd×¾ ...............................................)}oArâ(?lüoAkZAôkqAl¿ÚBü@- SHAHBOD NOORI
22úd×¾..............................)BùýñPvðAk(óBvðA koõìok rýãðA |Q×ãy þüBø |QýÏÚAô-
24úd×¾.|....................)ûtüô }oArâ( óAõðBG püBu ûApíø úG ÿBßüpì@ þðApüA ÿõðBG oBù^ - )|201 8pHìAõð 16( 1397 óBG@25 úÏíW | ,1110 êvévì ûoBíy ,23|ëBu
41-28úd×¾ ...................|.................................. Býðk oBñÞ ô úyõâ qA-
44úd×¾ ........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–| Friday, November 16th, 2018 I S S U E # 1 1 1 0
46úd×¾ .................................)ÿlXðôpvgBüôoúPyõðþÚoôBK(ÜzÎîüpc–
48úd×¾.............................)ûBOõÞóBPuAk ( lyþìóBíüBøþPhuàüpy}BÞ- The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
54úd×¾..............................)îüpìúPyõðþÚoôBK(òìÿApGþPÚô,õOÿApGþPÚô -| published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
56 úd×¾...................................................................ÿrLy@-| covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
60úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK- politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
77-72úd×¾............................................................... ëôlW|- within the Iranian community.
|78 úd×¾ ..........|..................................................úP×ø þDõãzýK-
80 úd×¾.............................................|.................Bø ÿlñìqBýð - (818) 881-1771

TEHRAN MAGAZINE

Mailing Address:

PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]
Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

Qyq þyôo
ÿApG

ÿoAkpHøçÞ

ok lðkpâqBG óApüA úG ûkõu@ ëBýg BG lÏG ô lðoAnãG ïkpì pu þøçÞ pâA lðkpÞ þì pßÖ úÞ lðkõG þìBvÚA ô RôB×Pì ÿBø êßy .koAk óõâBðõâëBßyA ÿkpìBð #
úG BìqA þßüpâA þñÏü ,kõG ÝkB¾ îø ó@wßÎ «BÛýÚkô lññÞ þâlðq þPcAo úG lñðAõO þì BXð@ ûqAlðAú^ BOBKôkpzGòüAúÞ|,lðApKþìïk@puqA}õøþøBâ úÞ
þì qBG Bßüpì@ úG qBG , QyAnâ þì ûçÞ Ao òìAlÞBKô ëk ûkBu ïk@ lñ^puô QÖo þì óApüA úG Quk ô ûkõG RæBHì þG þðBvðA îýøB×ì úG QHvð lðAõO þì
Rlì ÿApG êÚAlc kõg þÏýHÆ þâlðq úG kõy úWõPì þvÞ úÞ òüA óôlG QvðAõO|þì Qzâ þíð Aôo kõg óBÎõñíø Ücok îø Bø åpâþPc úÞlðrG þOBìAlÚA
ô êgAk þÆBHOoA {ðAk }pPvâ ØÇè úG òìA úýyBcôkpø òüA ûqôpìA BìA .løk úìAkA þðBìq
.lðoAk
.QuA úPÖo òýG qA |,óApüA qA ZoBg }A ÿkpì óAlÛÖ ,kpìBð< :Q×â þì úÞ ïkBPÖA kArgpÖ ÕôpÖ qA ÿpÏy kBü
ô óAkBýy Quk BO lðAk þì kõg ú×ýÊô úÞ >óApùO þééíèA òýG úéXì< óAõƒñƒÎ úƒG pÏyòüAúG pOÿqôpìAÿpýHÏOBGþPÚôô>.lñÞþìóBùñKIyþøBýuokAo
úG,lñÞôo lðAúPyAnâZApcúGAoQýðBvðAúÞþðAkpíðAõWBðpOØýTÞBøó@qAôóAoAkpHøçÞ ô þøBâ@Bð BðBíø ,lñÞ þì kBü ó@ qA ÕôpÖ úÞ Iy þøBýu ó@ îñýG þì ïpãð þì
ô þâlðqô ëBìô óBW BG úÞ þðBvÞ êGBÛìok úzýíø óõðBÚ úÞ îýøk þìoAlzø kApÖA úðõâ òüA úÞ þvÞ kõWô QÛýÛc qA þdýd¾ QgBñy úÞ QuA þðBýÖApÆA þüBñy@Bð
koõìlñðBíøúÞlñyBGÿkApÖAúGBzìkoAõìokpâAô.lPvüAþìlññÞþìÿqBG óApãükxõìBð
.lðoAlð ,lðq þì úðAkpíðAõWBð ëBíÎA úG Quk
.kpÞ îýøAõg Bø ó@ þüAõuo úG ïAlÚA Bì ,lðoAkpG ïlÚ þñýñ^ òüA þøAo ok pýgA úGBzì koõì ôk þßü BG pgAôA òüA ok úÞ ïkpÞ pÞm ôo ó@ qA Ao úìlÛì òüA
BO QÖpâ îýøAõg xBíO þðõðBÚ ÐWApì ÜüpÆ qA ÿkôq úG pËð koõì kpÖ BG rýð pýgA koõì ok qA ô QuA ûkoô@kok úG kpì àü ïBÛì ok Apì IéÚ þPuAo úG úÞ ïA ûkpÞ koõgpG
pÞm BG lýyBG òEíÇì kpßð òýñ^ pâA úÞ lñÞ ïAlÚA óApüA ok kõg þðBGpÚ ÿoBPÖpâ ÐÖo úG QHvð óBìkõg úG Bì Ap^ !?lc ú^ BO ÿoAkpHøçÞô ÿkpìBðpg@ ,îupK þì ïkõg
ú^úÞQ×âîýøAõgBíyúGB« íPcîüoAkoBýPgAokôAqAúÞÿlñPvìáoAlìôRB¿hzìôïBð þì Bì ÿApünK þèk ûkBu ô QHdì ô ÜzÎ BG úÞ þðBvÞ qA Ap^ ô îýñÞ þíð îco

.lðAûkq BWkpìÿBWúGAokõgBìóBýìokþðAkpìBð .îýñÞ þì ûBãð ûkB×PuAFõu ÿApG ÿoArGA îz^ úG ÈÛÖ lðõy
óApüA ok Bø ÿkpìBð òýíø qA þßü þðBGpÚ úÞ þüõðBG qA ÿA úìBð A«pýgA
ô êý¿×O úG QuA ûly êídPì úÞ Ao þíèBËì úÞ ûlýuo îPuk úG QuA ûly

.QuA ûkAk oApÚ óApùO þééíèA òýG úéXì oBýPgA ok xok@ô ûoBíy ô ïBð BG
òýzð wéXð@ wè ïpPdì fçǾA úG óBüBÚ@ qA þßü úÞ QuA fpy òüA úG ApWBì ú¾çg
|,kõG ûkoõgpG þâkAõðBg ô þèBì klÏPì Rçßzì úG BXñüA ok óõ^ kõy þì Àhzì BølÏG úÞ
ûlðoAkô ëõíPì óBýðApüAqA þßü Ao kõg Õôok úG BXð@okô kõy þì óApùO þøAo {ýK ëBu lñ^
àHu ô úðBìpPdì pøBÊ úG oBPÖo úP×ýy úÞ îø óAõW îðBg òüA ô lñÞ þì þÖpÏì Bßüpì@ ok
þøAõg ûkBüq ô Bø ÿqAkpK Õôok îýévO þüAp^ ô óõ^ aýø þG ,QuA ûly ôA þâlðq þüBßüpì@
ÜyBÎ þðBGpÚ qôpük qA {ýG qôopø úÇGAo òüAok úÞ luo þì þüBW úGoBÞ .kõy þìôA ÿBø
QuA ZoBg ûBOõÞ úèBÛì òüA úé¾õc qA ó@ fpy úÞ ÿlñÖpO BG kpì ó@ QüBùð ok ô kõy þì kBý¾

.lñÞþì ûBñKþGóqòüAqAëõKþùWõOêGBÚûõWôQÖBüokúGïAlÚA
ú^ó@pøëkôóBWBG QuôAþÏÚAôpýÒûpù^ÜyBÎëkl¾úðëkàüúÞrýðîðBgòüA
ëBíüBK BG ôA ïBXðApu BìA .løk þì oApÚ kBýy òüA oBýPgA ok ô úPyAnâ ÁçgA ÜHÆ ok koAk
þøõÞ BG ïõ¿Ïìô óAõW óq ó@úÞ kõy þì Bßüpì@þøAo þèBcok ûBñK þG óq òüA ÝõÛc ókpÞ

.lðBì þì BùñO BÚ@ òüA ÿBø úPuAõg qA þyBð ÿBø þølG ô Rçßzì qA
ô Bø ÿkpíðAõWBð òýñ^ løBy BøoBG ô BøoBG ,Qvýð Quk òüA qA koõì BùñO koõì òüA
RoBÞ òüpâ òPyAkô Bßüpì@ok þâlðq ÿBßOA úG ÈÛÖ úÞ þðBvÞ ,îüA ûkõG Bø ÿoAkpHøçÞ
ok úÞ þÛzÎ ô Ýõy qA ,lðoAk þðæõÆ óAlñ^ úð þOpÖBvì þPc Bü ô lðkpâ þì qBG óApüA úG þPÚô
ØéPhì ÿBø Roõ¾ úG Ao Bø ó@ô ûkpG ûpùG koAk kõWô Bßüpì@ úG ólì@ ÿApG óAõW êvð ëk
ûlýñyó@ïBvÚAqAþéÛðòüAqA{ýKîøBíyB« íPcúÞÿkoAõì.lñøkþìoApÚûkB×PuAFõukoõì

.lüA
pýâApÖ Áõ¿hèA þéÎ ,þÆBHOoA ÐüBñ¾ lyo ô ÿsõèõñßO QÖpzýK BG Bøqôo òüA BìA
ûkB×PuAFõu Bø ó@ qA úÞ þðBvÞ úG kApÖA þupPuk RolÚ ,þÎBíPWA ÿBø úßHy ô QðpPñüA óly
þðBvÞ óBìkõg wéXð@ wè òýíø ok {ýK ëBu ûk òýíø BO lüBy .QuA úPÖo pOæBG lññÞ þì

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

pãðBýG úÞ kõy þì Jõvdì þðlýGAõg RpÃì úPÖo úPÖo àyrK ÿBø úý¾õO ÿpýâ oBßG BG >þHdì îüpì < pPÞk
Roõ¾ þÖBÞ QHÚApì úÞ QuA QýÏÚAô òüA ôA óBøApíø þPÚô .lGBü þì qBG Ao kõg Qìçu
ûly ÐÚAô QèBc òüA ok úÞ ÿkpÖ ô QuA úPÖpãð AoôA óly úé^ô ÝB^ô þèBcpuô kõHùG QéÎ QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
kõg ûApíø úG Ao lðôAlg lýüBO lðAõO þíð lyBG Aoòük@úhvðÑõíXì BßuBýu,lðlyþìBüõW

.lyBG úPyAk | |.lðAõgþìqBGóBð@pG
úðõâpø ïBXðA QvükõG ÿBùßðBì äñøpÖok oBßGþüBÂoAkõgïBXðAok úWõOêGBÚúPßð
úG wñW îø Bü óq BG wßu qA îÎA þvñW êíÎ ZoBg úÞ þPuk úÞ QuA ûkõG òüA ûly úPÖpâ
qA óly ûkq óôpýG þOoBHÎ úG Bü óly ÐÇÚ kõG ûly oAnâAô ôA ûlùÎ úG áBKBð ÐüBì ókpÞ
óq ÿBùßðBì óBýìok .lìBXðA þì BùßðBì úÏìBW óõ^ áBK kAõì ó@ BG úÞ kõG þì þPuk óBíø lüBG
îuBâoA úG pXñì úÞ þvíè úðõâ pø ïBXðA rýð
úÞ îýðAõg þì úÇGAo òüA ok . kkpâ þì Ðñì kkpâ .ly þì QÖBüok AnÒ
þvñW óBâoA úG kõg Quk ØÞ BG úÞ þðBðq : úG ëArðA ÐüBì qA ÿlñø þÖApg ÿBøoôBG ok
qA îÎA þ×éPhì êüBuôqA Bü lñðq þì úGp kõg
îuBâoA úG BO lññÞ þì ûkB×PuA þXðpG oArGA Bü úèõè þüBÂoA kõgô AkõG
Bø àðBì úÏìBW úG ÜéÏPì lñðAõO þíð lñupG
Ao kõg þéuBñO ûBãPuk úÞ þðq òüA pG BñG .lñyBG òýíø úG ô QuA ûly kBü áBKBð p¿ñÎ óAõñÎ líÎ úíéÞ qA ûkB×PuA ô QuA ûlükpâ ûoByA óAlG ú×véÖ ô òük îvükõG Bü þüAkõG òýü@#
úG BO koAk þì ûBãð J@püq úG ïBídPuA ïBãñø ok qA lüBHð þüBÂoA kõg êíÎ ïBXðA QùW úÇuAô ëBTì óAõñÎ úG ó@ þÖkB¿O kAlgo qA Apð@ Qýðô þì BìBOõâ BOoAlýu ÿBø ûqõì@pG þñPHì ÿA
ZoBgôA ólGqA úÞ þG@lupG þvñW ÿkõñyõg QuAo Quk úÞ Ap^ QvW ûpùG QuAo Quk qA RBÏüBìpüBu Zôpg òýñ`íøô JAõg ïBãñø þì kçýìqA {ýK ëBu 566 kôlcok úÞlyBG
úPÖpâ Bü ûkAk úülø ó@ BG úÞ QuA þPuk óBíø ÿBùðBPuAk ok .kqBu þì ArXì çìBÞ ,ólG úG óBPuôlñø qA òýü@ òüA .QuA úPvüq
.ly løAõhð kAlíéÚ áBK kõy þì Quk M^ Quk úÞ QvýèBcok òüA .kõy þì B¸ ¾B¿PgA ô úèõÛì òüA óõìApýK úÞ þ×éPhì ,Bãðçüpu ,QHO , úðBýì ÿBýu@ô Býu@puApu
QuA lÛPÏì QývñW iüoBO ëBðosok Rok kõy þì þÛéO óõíýìBð Quk , òPÖpâ RoBùÆ úG QuA ûlì@ QulG Bø àðBì áõéu ô þâlðq oôBg ÿBøoõzÞô þÚpy JõñW ÿBýu@,òíü
ëArðA ÐüBì Zôpg ok Qýð úèõÛì úýWõO ô fpy ok ïBð úG þßðBì ûoBGok þüBÂoA kõg ëBc fpy ... ô òKAs ,ûpÞ,óBPvèõÓì ,òý^ óõ^ oôk
ëBTì óAõñÎ úG kkpâ fpÇì lðAõO þì þOæAõu .QuAoAkoõgpGÿpPíÞQèrñìqA úÞ oB^k þâkpvÖA úG úÞ QuA úPÖo ûoByA BÞBuBýu 500 ëkBÏì þPýÏíW ûqôpìA ô úPÖBü ûAo
êíÎ ïBXðA ïBãñø ok oBG òüA àðBì àü pâA úßñüA þì wßÏñì AkõG úG àðBì ÿApWBì fpy .QuA ûkõG ûkAk Quk qA oBývG óqô ô ûlükpâ pG .lñyBHýýì þñük pß×O òüA ôpýK p×ð óõýéýì
úG þÞBKBðpìA Bü@ kkpâ VkBcôAok þèArðA ,ÐÖk úýcBðqAóõíÃìòülGþðõðBÚó@ëBHðlG ôkkpâ òüA pG Ao ôA þðAôo ô þðBívW îýgô QýÏÂô qA rýøpK ,àýð oAkpÞAkõG ÿBø ûqõì@xBuA
Bü@ úÞ ëAõu òüA BG pýg Bü QuA ûlýuo ïBXðA ÐüBì ÿlíÎ Zôpg îßc :kkpâ þì pzPñì ÿô ûBâlükôpËðô ûlì@pG óBìok þKok úÞ koAlýì qA þñøm þâlüqoô òýñ`íø ô lG oAkpÞ
pýg Bü QuA ûkõG oBÞ ok ëArðA ÿApG þPýð ô ÅpÒ þì Bø àðBì þíuo úvéW ô pËð ïréPvì ëArðA þXèBÏì àyrK .kkpâ BüõW ûoBG òüA ok Ao îýßc
Qýð kõHð Roõ¾ok úÞ kkpãýì eýWõO úðõãñüA , óBìpÖ òüA IÚBÏPì úÞ QuA eÂAô pK .lyBG áAoõgôAúG,àðBìëAõcAþuopGBG òük@ïBðúG .lyBG þìoAkoõgpGoBývG QýíøA
úGBzì ÈüApy ok .kkpãýì kAlíéÚ ûBñâ þG kpÖ ïçÎA îùPì ôk pø YèBÏì àyrK ô BßuBýu pG ¸BÖBÃì lñßýì úý¾õO ïBíc ô þÖBÞ JAõg , þG ê¾Aôk xBuApG úðBüApâAkõG RBýÚçgA
úÞ þßðBì pãük Bü ô QuA oAokA ëBc ok úÞ þßðBì ôApG Rõùy ú`ðBñ^, óBìok ûoôk òüAok úßñüA ok úÞ QuA oAõPuA ÿoAkAôo òýñ`íø ô ÿlðrâ
ÐÚAô úG pâA QuA úPÖo ôpÖ þvñW ÿqAkpLèBýg ok .lðkpâ þì ërÎ kõg ûBãüBW qA ûlükpâ ÐüBì(áBKBð kAõì lðAõO þì ôA Qzâ IèBÒ ûlükpâ wßÏñì BüBñüô óõ^ ÿoBPyõð oBS@
þñì ÐüBì òßýè lðA úPyAlð pu ok ëArðA ÿApG þPýð ïBãñø ok þPc ÐüBì òüA Zôpg Bø àðBì òýü@ok ZoBg kõg ólG qA Quk àíÞ BG Ao )ëArðA
ûrñì ô áBK qõñø lyBG ûly ZoBg óBð@ ólG qA BO kkpâ þì kAlíéÚ þÞBKBð qA þPìçÎ JAõg ô lñÞ þì êíÎ îýßcrüõXO úG BßuBýu.kqBu .QuA
óôpýG lüõâ þì kõg óBñhu ok AkõG úßýüBW AkõG òýü@ ok þüBÂoA kõg JBG ok ú`ð@
.lðkpâ þì oõËñì YñK qA þßü JAõg ëBc ok ëArðA ÐüBì ólì@ ëArðA ÐüBì ÿlíÎ Zôpg óAõñÎ QdO QuA ûlì@
úÞ þPcApW úÇuAõG úÞ ÿkpì pãük þèBTì ok
ëõÓzì QuA úPzâ oAlülK ÿô Qè@ pu pG 10
þì kõg þvñW óBâoA ÿôo pG ôoAk ô kBíK ólýèBì
qA lüA þì kõWõGôAok ëArðA ëBc òüAokô lyBG
pý¿ÛO þG ÿô ûkõHð oBÞ ok ëArðA Qýð úÞ þüBXð@
óBâoA úG ëArðA l¿Ú úG ÿkpÖ pâA kõy þì úPyBãðA
Roõ¾ þèArðA òßýè lðrG Quk kõg þvñW
Jõvdì oBßøBñâ Qýð ô pß×O ÍBdè úG kpünLð
kõg þvñW óBâoA àðBì àü pâA . kõzýì
kBXüA ôA ok ëArðA }oBg òüA úÇuAõG ô lðAoBhG
Quk BGô úPÖBü þðôrÖôAokoAokA îXc Bü kkpâ
oAokA ÐÖk qA BO ûkAk oBzÖ Ao þéuBñO ûBãPuk kõg
úßýèBc ok ïBíc ok Bü ô lñÞ ÿpýâõéW kõg
úG løk þì õzPvy Ao ÿpãük kpÖ QzK
òüA qA àü pø ok ô lupG þvñW ÿkõñyõg
ok þPýð úÞ þüBXð@qA kkpâ ëArðA oB^k BøõüoBñu

.ly løAõhð ûkpíy oBÞ ûBñâ ûkõHð oBÞ
....koAk úìAkA IéÇì òüA

}õâok Ao þãzýíøoBÏyô lýyBGqôpýKô kBy
" pPùG þâlðq , pPùG wßu ": úÞ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

11

óApùO úéXì

Ð×ð úG ok úñyBK lñupG óBzüBø úPuAõg úG ûõHðA ôA úG QuAõg óõìõâqApÆBg òýíø úG .QgBu
ûlük rýð ûBâ .lgp^ þì RApøBËO óBâlñðAkpâ .kqBvG þðBPuAk îéýÖ àü BO kõy ûkAk þP¾pÖ
úG þuBýu }kpâ ok þüôo úèBHðk úÞ kõy þì }A úüBìpƒu ókAk olƒø xpƒO qA óõƒìõƒâ BƒìA
þì {èBHðk úG ÿA ûlÎ úÞ luo þì ÿA úécpì 1910 ëBuok BXð@ ápO BG wýè@ô kpÞ Q×èBhì
|.|.lñPÖA Àhy ô >}çG QGpø< }pvíø BG ûApƒíƒø
þÎBÂôA òýñ^ úG úýHy þvHÆ ëõßzÞ ok ôA .lðkpÞ wýuBC O Ao wÞæõuõükõPuA ÿpãük
ó@oôpì úÞ >þ`â xBHÎ< ïBð BG ûlì@ þðBPuAk BG úÞ QgBu ÿoBývG ÿBø|îéýÖõükõPuA òüAok
| |:QvýðØÇèqAþèBg þÞlðA kAlÏO ÈÛÖ úðB×uBC Pìô kõG ûApíø QýÛÖõì
xBHÎ ïBñG kõG þ¿hy îülÚ oBývG óBìq ok |.QuA ûlðBì þÚBG ôA ÿBø|îéýÖ qA BG úP×ø îg ô aýK ok
JôpzìpÆBgúGôQyAkÕæAÿkAlÏOúÞþ`â ok 1873 ÿæõW ok úÞ }çG ÿBâ wýè@
ôA .lñPgBñy þì AoôA úíø þðAõgqAô@ô ÿoAõg þzHc lýÏu lídì
ô kpÞ þì ÿpGoBG Bø ó@ BG úÞ {üBø ÕæA ëBHðk úG
|[email protected]|

kBPÖA þì ûAo þyõg ÿAl¾ BG lðAonâ þì oBâqôo ÿpýãýøBì p×u úG úÞ lñÞ þìõâqBG wüõük BñýW ëôA qôo
}ôpÖ BG ô ly úPvßyoô þOlì qA lÏG úßð@ BO àü úG kõy|þì oõHXì Bø ó@ qA þßü ô lðôo|þì !îâokpu ÙçÞ
IýW BGô QzâoBük ápO úGoõHXì {üBø ÕæA îø úG ÑBÂôA úÞ lÏG .lñÞ àýéy qôBXPì kpÖ
äñ^ qA lðpýâ|þì îýí¿O pƒPgk ôk krƒüo|þƒì ûlÎ úÞBßüpì@ÿA ûoôk óBýì RBGBhPðA#
| |.QyAnâóBGBýGúGpu þèBg BG lðõy|þì oõHXì QüBùð ok ô lññÞ oApÖ wýéK ly ïBíO lðlðAõg þì qBu Qyõðpu Ao ó@ÿA
úG úñupâ ô úñzO ÿôo ûkBýK qôo lñ^ qA lÏG lðpâ ûok óôok úG ÿA|ûph¾ qApƒÖ qA êƒýHìõƒOA ok ó@úG ÉõGpì ÿBøpHg ókpÞ{ÞôpÖ BG ô
úG QyAlð þüBW óõ^ ô lýuo þß^õÞ pùy
ïkBg ÈuõO þOlì BO ô kpG ûBñK pùy ÐìBW lXvì Quk qA Ao kõg óBW ô lññÞ ÉõƒÛu óõƒýðBƒÞ
qBíð ؾ koAô îÞ îÞôA .ly þüApünK lXvì |.|.lñølG
BG îéýÖ òüA qA þPøBHy ú^ ûlñvüõð æBc
| |ókAk}õâBGôlyQÎBíW

úßð@ rW Qvýð ïõéÏì ûkpÞ AlýK óApüA ÿApWBì
ÿBø QuBýu îâ ok pu ÙçÞ ok îø }kõg
|.|.QuA ûly îâ óApüA úG ÉõGpì

ïôk qôo
| | !îP×øpñø lHupu wýè@

úG ókpÞ êíÎ ô lXvì ÿçì ÿBø úHǃg úƒG BßüpìAok þãèBu 94ok kõG ûlì@Býðk úG úvðApÖ qA þßü àýuçÞ ÿBø îéýÖ {hG ok# úÞ Bø îüpdO úG ÉõGpì ÕAk oBHgA ,Bø úðBuo
qBG BW ïkpì ëkok kôq þéýg þHønì RAoõPuk þupW õýð QƒèBƒüA ok ЃÚAô >òƒüAô< pƒùy ok óõg< ïBð úG þíéýÖ þðõürüõéO ÿBø úßHy ÿBW kôo þìôpÖ ïkpì îz^ úGpPzýG }kôk
lƒXvì ÿçì úƒÞ îƒø þƒOlƒì qA wƒƒK .kpƒƒÞ qA ápPzì þâlðq ëBu 65qA wKôA .Qynâok óq òýPvhð ÿBøoBÞ qA úÞ ïlƒük >ïBƒy@
çì òýzðBW óAõñÎ úƒG Ao ôA ïkpƒì Qƒynƒâok þâlðq þðBüBK ÿBø ëBu ô kõG ûly AlW }pvíø .QuA úPÖpâAo ó@
oApìA BO QÖpünK IXÏO BG îø ôA ô lðkpÞ JBhPðA |.|.kõG óBùW ÿBíñýu iüoBOokqBvíéýÖ úèBÛìrýðríüBO áoõüõýð úüpzð óBýì òüAok
ëAõñì òülG Ao oBâqôo þOlì ôA .lñƒÞ }BƒÏƒì |.|.lðAonâ þì þüBùñO ok Ao ó@ ok ô ûly úPgBu 1916 ëBu ok îéýÖ ú^pâ þì JBvc óApüA ÿôo BìBGôA < óAõñÎ püq ÿA
{üBø ÿpùzíƒø qA þƒßƒü ÿqôo BƒO lƒðAonƒâ kõHð ÿpHg ÿqôpìA úPÖpzýK RBðBßìA qA óBƒìq Quok ïAlÞ ;óBPƒvƒGpƒÎ ÿôo MƒìApƒO ,kpƒÞ
çì ólük BG lXvìokô kBPÖApùy ó@úG }onâ ïõu qôo kõG þðlük ÿA ûqAlðA úG ó@ àýñßO ô ÑõÂõì þèô Quok " kAk iuBK lüBG úÞ ûkpÞ NB^ >?QuA
ôA úG ô kBPÖA IXÏO úG kõG xBHÎ úG úýHy úÞ pßzè þøBýu ÿoõÆ úG .kpÞ þì JnW «çìBÞ Ao þ^ByBíO úÞ þì úÞ QuA ókpÞ JBvc óApüA ïkpì ÿôo ó@
òüA óq óAkpâoBÞ koõì ok îø áBß`ýø kp×è@ úÞ kõg úðBüõW eé¾ ô úðBøBâ@ QÞpc BG lñðAõO
|:Q×â kõg ÿApG îø ókõƒG pƒßzè þƒøBƒýu# óBXýø òì " úÞ úP×â >}æBG ÿBâ wýè@< îéýÖ úÞ ú`ð@úGô ûkq îøpG Ao þuBýu RækBÏì úýéÞ
úG ÿkBüq oBývG QøBHy Bíy !QuA IýXÎ|- | .lyBGqõì@RpHÎ lðAõO þì úÞkoAk þðBPuAk
|.|.lüoAk þ`â xBHÎ îuA úG òì óBüBñy@ qA þßü þì ûkB×PuA Bíñýu oBÞok pPzýG úíéÞòüA qA ." ïA úPgõì@ }æBG ÿBâ wýè@ ÿBø îéýÖ qA Ao |.|.lñGBü Quk lñøAõg þì
þ`â xBHÎ óBíø òì òßð IXÏO :Q×â çì |.|.koAk îø þuBýuoBG Q×âlüBG úPHèA úÞkõy ûlì@ Býðk úG þOBÎõHÇì ûkAõðBg àü ok wýè@| | >òìlüpÖ .ëA xBìõO< úèBƒÛƒì ûlƒñƒvƒüõƒð
ûkAk þíÞ oBývG ëõK kApÖA òüA úG Bíñýu ok QÞpy àü ô þyôp×GBPÞ IcB¾ }olK .kõG óApüA ëBHÚok Bßüpì@ÿmBhOA QuBýu òýñ`íø
îéýÖ úñd¾ óByoõÃc pÆBg úG BO kõƒy þƒì ok îø }kõg ô kõG JBPÞ ô úìBðqôo pzð ô NB^ BíéO< ïBð úG þíéýÖ úG úýHy Ao ÿkõÏu óBPvGpÎ ô
ok .lñølG QíËÎ ó@ úG ô lñÞ ûõéW þÏýHÆ óAôApÖ ÿBø Iýzð ôqApÖ BG úÞ þèBc ok óBìq onâ ô ûly úPgBu 1991 ëBu úÞ úPvðAk >rýüõè ô
óApãüqBG Ao ó@ oBùPyA ô ÿkBì ûpùG úÞ þèBc ô ly ëõÓzìoBÞ úG úìBðqôo àüok kõG ïBãíø ô óôlðAoBu óAqõu ÿqBG BG Ao pPgk ôk óBPuAk
þì þðçÞ ÿBø ëõK kríPuk QGBG úÞ îéýÖ þé¾A úG ô kpÞ AlýK {üApâ þuBßÎ Qíu úG þOlì
QÞpy QyAk úÞ þƒGõƒg îƒéÚ ô lƒük pƒÆBƒg 12
.lðpG þì lðpýâ úýùO }oBÞ úÞ úvðApÖ ok >óõìõâ< ÿoBvíéýÖ
þâorG QýÏíW .QuA òýñ^ rýð QuBýu ok ÿApG þzñì óAõñÎ úG Ao ôA kõG þOBÓýéHO ÿBø îéýÖ
úXýPð úG þuBýu ÿBø Ùlø BO lðqAlðA þìõéW Ao .kpÞ ïAlhPuA þðBâoqBGoõìAô Bø îéýÖ þñýGqBG
QýÏíW ó@ úßð@ ÿBW úG RBÚôA pPzýG þèô lupG QÖBüokô Qzâ Bñy@ òüôlOoõìA úG îÞ îÞôA
þðBPuAk ÿBø îéýÖ óAõO þì RBðBßìA òüA BG úÞ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

|!|!?kõG løAõg ú^ lðq þì òìAk | |.îPvø
úG Ao óBvðA óBùW oBñÞ ô úyõâ ok þOBÚB×OA òýñ^ |:|:lýupK óAôApÖ Rpýc BG kpì ó@
qA lÏG úÞ kqAlðA þì åorG okBì ÿBø Ùpc kBü úÞ oõg ÝpÎ ïk@ àü kõy þì pãì pg@|- |
kpÞ þì ØüpÏO óBíüApG Bø Iy úÞ ÿA ú¿Úpø ólðAõg qAô@ Bø ÕæA pu QzK }oBÞ úzýíø
ôòýìqqAçGúÞlýupOlüBGÿqôoqA:Q×âþì Alg kpì àü úG úÞ lupG BXñüA úG }oBÞ kõG
|.|...koBHGBüokôóBíu@ |!|!QuAþùèAÿûrXÏìàüòüA!?kõyêülHO
úð ô òßG {Òõéy úð ?þüõâ þì ú^ õO|- |
ïA ûkpßð þÚpÖ aýø òì .oAnãG îéÓG püq úðAôlñø
| |pg@qôo òüA ok {ÚpÖ BùñO îPvø þ`â xBHÎ óBíø ô

IèBW wßÎ àü ô îPÖo þì îüBø ÕæA ëBHðk úG «çHÚ òì úÞ QuA
| |!lñPvøòìëBHðkÿAûlÎæBc

úÞ 1317 ëBu ok {ýK ëBu kBPzø| |# | | ïoBù^qôo
ÝB×OA úG Ao wßÎ òüA kArgpÖ lídì äñøpu |!{O@îø qBG
{ðAlðqpÖ ô oBHO ÿpüqô óAoõO }pvíø
QvðAõO þíð râpø QÖpâúðBg ÿBø úéK ÿôo ÿBHüq úÛÇñì úÞ QuA ÿqôo úu ôk# ö
ÿkôq úG {ðAlðqpÖqA ïAlÞpø úÞlñÞoõ¿O lÏGô ûlyrýg çG ó@ÙApÆAô wÞôA lðqôBO
ô ly lñøAõg þuBñypu ÿBøpù^ úG êülHO þzOoA àü úðAkpíðAõWBðô úðBdévì úéícqA
ûlðq úzýíø ÿApG Ao þâkAõðBg ïBð ólðBuo êPÚ úGô úðBhýì àü úG BßüpìA ÜGBu
ô óAqõu {O@ ,ûBñâ þG óAõW ÿA ûlÎ
| | .lðoAlùãð þì >þízK {O@< ó@ úG úÞ ÿA ûkpPvâ
:QuAo qA okBì ô olK pG ûôçÎ wßÎ òüA ok ÙApÆA ÜÆBñì ô wÞôA lðqôBO úÛÇñì lñüõâ
BG úÞ úPÖpâ pG ok ÿkBüq QÏuô BG Ao ó@
{ýG òýìq oBPßø oArø òülñ^ óly úPgõu

kArgpÖ kAkpùì ,kArgpÖ óôlüpÖ ,kArgpÖ óAoõK
ûlük þÞkõÞ ok úPvzð òýüBK úÞ kArgpÖ ÕôpÖ ô
| |.lðõyþì
ô fpÇì pÎBy þðAõñÎ úG Ao kõg ïBð kArgpÖ ÕôpÖ
ô lðBuo úíø }õâ úG pÏy ÿBýðk ok oAnâ pýSCBO
ô òüpPùG ÿApWA úG ÿoô@õð BG kArgpÖ óôlüpÖ
ïBð ô QgAkpK þðõürüõéO ÿBøõy òüpO þèBXñW
.lðBuo QHS úG òìõy òüpPùG óAõñÎ úG Ao kõg ëBÛPñðA òìA ÜÆBñì úG Ao ûkAõðBgoArø 150qA
,þâlñvüõð úñýìq ok rýð kArgpÖ óAoõK |.lðA ûkAk
ô ÿoBãð|úìBðqôo ,þGkA lÛð ,þíWpPì
| |.QgAlðABøóBGqpupGAo{ìBðÿpãzøôtK úG úðBhýì úG úðBdévì úéíc êìBÎ ú^pâ
lýÚ ok kAkpùì rW úG ïAlß`ýø pÂBc ëBc ok {O@ êìBÎ ØýéßO þèô ûlýuo {èBíÎA ÿAru
úÞ QuAl¾ ô wßÎ BùñO ô lñPvýð RBýc rý^ þÏýHÆ ÿçG rW úËdè òüA BO úÞ ÿqõu
| |...lðBìþì ó@ úG îø ÿlüly kBG ô ûlzð }oArâ ÿpãük

13

óApùO úéXì

14

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

lüõy Bñy@óBùWokoõùzì óBðq òüpO|IýXÎ BG

lÚ òüpO ûBOõÞ:äì@þOõýW lñéG ÿBøõì :ælðBì By@ êßy úG Ao {ìAlðA lñðAõO þìôA .lýuo Rpùy
óqòüpOûBOõÞúG| Jyoti Amgeäì@þOõýW úÞ QuA þðq|Asha Mandela ælðBì By@ þßü ëBTì óAõñÎ úG .lðB`ýLG îùG ØéPhì ÿBø
.QuApPì þPðBu 58ôA lÚ .koAk Rpùy óBùW 16.7 BG óõñÞA ô kpßð ûBOõÞ Ao kõg ÿõì ëBu 25 lðAõO þì úÞ QuA òüA ôA ûkBÏèA ÝoBg ÿBøoBÞ qA
óq òüpO ûBOõÞ óAõñÎ úG 2011 ëBu ok ôA ïBð 50 úHÏW àüok úÞ lñÞ ÐíW Ao {ìAlðAolÛð@

|.kõy BW ÿpPì þPðBu ÿBƒø|þƒâlƒðq ÿAoAk Bƒø|óBƒvðA pƒTƒÞA#
lñéG ÿBø ògBð :óõPèAô òýPvüpÞ þâlðq úGrýð ëAôo òýíø úGô lñPvø þèõíÏì
óõPèAô òýPvüpÞ ïBƒð úƒÞ kõƒG 2013 ëBƒu ok kApÖA qA þgpG BìA .lñøk|þƒì úƒìAkA óBƒy
ÿBø ògBð pÆBg úG|Christine Walton úÞ ÿA|ûkBÏèA ÝoBg Qý¾õ¿g BG úÞ lñPvø
ògBð ëõÆ .ly QHS wñýâ koõÞo ok }lñéG óBýƒì ok Ao óBƒzƒìBƒð lƒñƒPƒvƒðAõƒO ,lƒðoAk
îýí¿O 1993 qA ôA .luo þì 7.5 úG ôA ÿBƒø òüA ok .lññÞ QHS óBùW kApÖA òüpOoõùzì
BG úÞîýñÞ|þì þÖpÏì Bíy úG Ao þðBðq Bì IéÇì
Rpùy úG kõg ûkBÏèA ÝoBg RBƒýƒ¾õƒ¿ƒg

|.lðA ûlýuo þðBùW

IèBW .QuA ûly QHS wñýâ koõÞo ok óBùW óBùW ÿõì òüpOlñéG koõÞo IcB¾ õƒì pƒPƒì ô lñßð ûBOõÞ pãük Ao {üBø ògBð úÞ QÖpâ
ûlzíâ úíýð ôA ,Rpùy qA wK úÞ QuBXñüA úPÖBG ÿBøõì êíc úG oõHXì qôo pø ôA .QuA òüA lÏG ëBu 20 lðAõPG úÞ ly IWõì òýíø
þì úPgBñy óBùW kpì òüpO ûBOõÞ úÞ Ao }A .kpýâ þì oApÚ }A QzK ok úÞ QuA }A ûly
úG çPGA pÇg êýèk úG lðkpÞ úý¾õO ôA úG óBßyrK |.lñÞ QHS óBùW ok Ao }koõÞo
.kpÞ AlýK ,kõy lñÞ ûBOõÞ Ao kõg ÿBøõì þüBüpPÞBG ÿBø ÿoBíýG pÒæ ïAlðA :rßuæô ÿrýè
BK þG ûlðôk :rñýèBì þíüA }kBüq óqôôA lñéG ÿBøõì lülùO òüpO îùì BìA
oBßyqoôàü|Aimee MullinsrñýèBìþíüA ÿô RApÛÖ óõPu ÿBñdðA IWõì úÞ lyBG þì ûlñvüõð|Lizzie Velazquezrßuæô ÿrýè
þíð îPg koõì òüA úG BùñO ôA Rpùy BìA QuA úßñüA êýèk úG ælðBì ëBc òüA BG .QuA ûly àü úG çPHì ôA .QƒuA þƒyrƒýãðA óApƒñhu ô
þâlðq qA þíùì {hG ôA ÿBøõì úPyAk ïçÎA þGp^ ÿqBu |ûpýgm qA ÐðBì úÞ QuA okBð ÿoBíýG
kõg ÿBøõì ókpƒÞ ûBƒOõƒÞ úƒG pƒÂBƒc QƒuôA {ýG þðqô râpø ôA ÐÚAô ok .kõy| þì }A ólG ok ûlýzÞÿBøBK :rìBýéüô óoõè
ëlìàü|Lauren WilliamsrìBýéüôóoõè
|.Qvýð òßðBì pãük qA Ao ôA úÞ ÿrý^ BìA Qu þüBßüpì@
àüoBGpíÞ:wÞBÖ þvßýK {üBøBK lcqA {ýG þâlýzÞ ,lñÞ þì AlW Bø
píÞ òüpO àüoBG|Pixee FoxwÞBÖ þvßýK ëõÆ ô pPì 2 ôA lÚ BìA kõzð óBOoôBG lüBy .QuA
,kõG þGoBG ÿBø àuôpÎ ÜyBÎôA .koAk Ao Býðk ÿlñéG òüA ôA .luo þì pPì 1.24 úG {üBøBK
úG úýHy Ao }kõg úÞ QÖpâ îýí¿O ôo òüA qA
|.QuA ûkpG VoA úG }A ûkAõðBg qA Ao {üBøBK

ólG ÿpünK ÙBÇÏðA :BOæq
úG úÞ Qu þuôoqBG àýPuBñíüs|Zlata BOæq
úG {ðlG lc qA {ýG ÿpünK ÙBÇσðA êƒýƒèk

úG koAk úÞ ÿõÃÎ ÀÛð pÆBg úG ôA úßéG kõy {ìAlðA ÿôo þcApW êíÎ òülñ^ôA .lñÞ Bùð@ úÛýÚk 15 pø lüBG ôA .QuA úPyAlð ïpâõéýÞ 29 qA 16
oõÆ úG ôA .QuA ûlýuo QýGõHdì ô Rpùƒy 35 úG Ao }píÞ oôk QüBùð ok BO kAk ïBƒXðA koõg |þì úÞ þüAnÒ òüA qA þèô koõhG AnƒÒ
ÐðBì râpø ÿoBíýG òüA BìA QyAlð BK ôk ÿkAqokBì úÞ þüBHüq ÿBø êíÎ ÿApGôA .lðBuopPì þPðBu òüA }kõg .kõy |þíð lýèõO {ðlG ok ÿA| þGp^
òüA kõWô BGôA .lzðôA ÿBøôqo@ ókpÞ ëBHðk qA {ðlG ÿBø ïAlðA pãük ô Iè ,píÞ ,Roõ¾ ÿôo Quôk ú^pø úÞ lìBð| þì ÿkAkAlg þPHøõì Ao
QÞpy ôk RBÛGBvì ok BìA koAlð þüBK aýø úÞ êýèk úG ôA .kõy| þíð ÝB^ ô koõg| þì koAk
|.QuA ûkpÞ Zpg oæk 80000 ,ûkAk ïBXðA ÿBø ûoBPu þßü úG }A ûqAlðA qA {ýG ÿpÒæ
|.lzgok þì ÿA ûoBPu óõ^ ô lñÞ þì
Quk þGoõvýñO :BßýOoBK BýèBOBð .QuA ûly êülHO óBùW
BßýOoBK BýèBOBð

ÿBýðk ûoBPu |NATALIA PARTYKA
QuAo Quk ÿkqokBì oõÆ úG úÞ QuA wýñO

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ÿkBüq úÚçÎ wýñO ÿqBG úG ôA úÞ BXð@ qA .lzð ôA QÖpzýK qA ÐðBì îø õÃÎ ÀÛð òüA BìA koAlð
ô qBÒ@ þãèBu 7 òu qA Ao }qoô òüA ôA .lñÞ ëBHðk ÿA úÖpc oõÆ úG Ao ó@ úÞ QÖpâ îýí¿O ,QyAk
þì úPgBñy óBùW pvýñO òüpPùG pÂBc ëBc ok ôA .kpÞ QÖBüok Ao kõg ëAlì òýèôA þãèBu 11 òu ok

|.kõy

óBùW òßðBì òüpOlñéG :òüôoA BßüoA
ôA lñéG lÚ .kõy þì úPgBñy óBùW ëlì òüpOlñéG óAõñÎ úG|ERICKA ERVIN òüôoA BßüoA
.lñÞ qBÒ@ Ao ÿpãük þâlðq ô kpünLG Ao ó@ QÖpâ îýí¿O úÞ òüA BO kAk þì }oAq@ þã`G qA úzýíø
ôA qA ,2014 ëBu ok .lyBG þì rýð }qoô þGpì úßéG ,QuA ÜÖõì ëlì àü BùñO úð pÂBc ëBc ok ôA
kBíPÎA ókpG æBG þPc ô QýGõHdì ,Rpùy pG òýíø úÞ lðkpÞ úHcB¿ì }lÚ IýXÎ ÿlñéG pÆBg úG

|.QyAnâ QHTì ÿpýSBO rýð ôA w×ð úG
þGoBG úG QøBHy :AõðBßüõè BüpèAô

AõðBßüõè BüpèAô
VALERIA
òÞBu ,| LUYKANOVA
úG úÞ ÿkBüq úÚçÎ êýèk úG ,òüApÞA
îýí¿O ,QyAk þGoBG ÿBø àuôpÎ
ôA .løk pýýÓO Ao }pøBÊ úÞ QÖpâ
à^õÞ Ao {ðBHè ;åorG Ao {üBø îz^
ôA ÐÚAôok .kpÞ àüoBGrýð Ao }píÞô
þGoBG àuôpÎ úG úýHy úÞ òüA ÿApG
oBñÞ ok .QÖo þéíÎ pø püq úG ,kõy
þüAnÒ îüso àüôA ,Bø êíÎ òüA ïBíO
ÿBø }qoô qôo pø ô koAk þPhu
.lñßýì ëBHðk Ao þPhu

17

óApùO úéXì

rýì@kok qõu BG òìõö ì úzýíø ÿoôBü #
{üAlg ûBâok úG {üBýð Quk ,{OBWBñì
qAô lüõâ|þì óApüAqA Al¾ þGô lñÞ|þì lñéG
qA.QuA þðôlðq ÿBýðk úÞ ÿoAõük qA ,pùì
oBËPðA ok úÞ ÿpvK qA ,2000 ëBu ÿBÒõÒ
}õìBg úðBg ok úÞ ÿokBì qA ,QuA olK
ÿõPvK ok úÞ þÛzÎ qA ,QuA ûlðBì kõg
úG {üBø þãñPèk qA ,ûly óBùð úðBg
óBW úG Ao IO úÞ þHy qA ô lüõâ|þìokApG
úÞ ÿA úðôõük ëk qA ,koô@|þì }A úPvg
{HéÚ òýðõg úèæ qA ,ûly óBíu@pùÚ oB^k
úÞ þÛüBÛy qA ,úPvzð ûrXÏì oBËPðA ok úÞ
úñýü@ok Büok Iè úÞþüBÛè úìqAô ûkq óôoBG
Býðk ïkpì ÿBø@!QuBüpK ÿõXPvW ok J@
rW Qvýð þvÞ òìõö ì úzýíø oôBü òüA
åorG ,qôpìA ô qôpük êvð JõHdì ûlñðAõg

! }õüoAk ,Al¾ iüoBO kpì

{ðBñÆõíø ÿApG òìõö ì úzýíø ÿoôBü,}õüoAk

.lürâ þñßu oõzÞ qA ZoBg þðApüA ô QgAkpK Q×èBhì úG óApüApG îÞBc óAoAlìBìq þÛýuõì úG ôA þíuo kôoô qBÒ@ pu òüA ô úñd¾ ok ëBÏÖ ÿA ûpù^ ô JõHdì lñìpñø
îýí¿O ïBXðApu ÿô ,kBýPÎA Bø|ëBuqA wK óBìq ok ÿô .kBPÖA óAlðq úG êýèk òýíø úG òì úG“ úðApO BGôA ëBu òýíøok .QuA ÿA|úÖpc ûlýzÞkokÿlñìpñø ,þÎBíPWAôþuBýuÿBø
ÜÖõì óB¿¿hPì àíÞ úG ô kpýâ|þì ápO úG úÞ QyAk oõzÞ qA Zôpg l¿Ú ÿõéùK Qìõßc úÞ lyõÞ|þì ô lùð|þì îøpì Ao úÏìBW îgq úÞ
úG pÂBc ëBc ok ô lñÞ ápO Ao kBýPÎA kõy|þì .luo|þì |Rpùy úG ”ïoAk Quôk õãð qA ÿA úðõâ úG koAk óAõO ok úÞ þüBW BO Ao kok
ÿoBßíø rýð kBýPÎA l òýèBÏÖ qA þßü óAõñÎ .lzð QÛÖAõì ó@ BG ôA êÛPvì úðApO òýèôA úÞ QuA pÞm úG ïqæ }õg ô Al¾ }õg ûlñðAõg òüA .lüAkrG {ñÆô
ÿpãük ÐíW ûApíø úG ôo òýíø qA ô lñÞ|þì úéíc BG þ¿hy ÿlýyoõg ûBXñK úøk ok )Bøo( ruorâ þéÎ qA ”óBíýK úPvHð“ úðApO úG óApùOok ÿlýyoõg 1329| òíùG |‰15ok IéÚ
ûkpÞ wýuCBO Ao |”óBýðApüA ÿkõHùGrÞpì“óBìqBu ÿô ô lýyBK lýuA ôA Roõ¾ pG }õüoAk úG óBÞçì qA ,þèBHÚA kõídì }olK .lì@ Býðk
ïBñG þ¿hy ÿoBßíø BG 2003 ëBu ok .QuA {øBÞ ÿApG .ly ÿpPvG óBPuoBíýG ok þOlì .QuA|ûkõG ok Ao þÞkõÞ óAoôk }õüoAk .kõG óBXüBGom@
Jô òýèôA úÞ Ao ”|‰ÿkõHùG“ QüBu ”oBüBzg“ oBÞ òüA oApßO ô ly|þì ûkAk òýÖpì ÿô úG kok 1353 ûBì oõüpùy îzy qôo ok }õüoAk okoBG òýèôA .lðAonâ }okBìôolK ûBâkAq úðBýì
Bø ûkAõðBg ô óAkBPÏì úG àíÞ ÿApG þðApüA QüBu olhì kAõì úG kBýPÎA oBPÖpâ ÿô BO ly UÎBG ô pýãPuk þøBzñøBy QýñìA óBìqBu ÈuõO ÿôo úG Ao@pùy úuolì ok þñzW ok þãèBu 9
ôk ÿoBßíø BG wLu ô kpÞ ÿqAlðA|ûAo kõG ApWBì òüA qA êHÚ BO ,}õüoAk kõg úP×â úG .kõy ,qôo óBíø ok ,lðBì|þì óAlðq ok ûBì 9 Rlì ok Ao óBPupýGk óAoôk .QÖo úñd¾
BO lñÞ|þì wýuCBO ”úñü@“ ïBð úG ÿkBýñG ,àyrK .QuA ûkõG álðA olhì kAõì BG ÿô þüBñy@ NB^ úG ôA qA þvßÎ RBÎçÆA úìBðqôo ,þGAoBÖ óBPupýGk óõ`íø þüBø|óBPupýGk
óBìq qA kõy|þì úP×â .kôpG óAkBPÏì ÿoBü úG ÿô úG úXèBÏì ÿApG BO ly UÎBG ÿô úG úéíc ïpW úG AoôA kõG ûly þÎlì wýéK úÞ lðBuo|þì óBPupýGk ,ÿqAo óBPupýGk ,ZpÞ óBPupýGk
p×ðoArø 50 úG àükrð óõñÞBO kBýñG òüA wýuCBO 1357 ûBì pùì ok ô kõy ûkAk Zôpg ûqBWA ûkpÞ pýãPuk olhì kAõì ÿoAlùãðô Ùp¿ì xoBK óApùO óBâkAq@ óBPupýGk ô ,Zlññu
êÛð ”xõìpG“ pùy úG ô óBPvéãðA úG )1978( ôA áAôBuô kõG Ädì Õôok IéÇì ó@úÞ QuA |úìBðpG ÿApWA úG ÿpñø|îuApì ok ô lðAonâ
.lðA|ûkpÞ kBýPÎA ápO úG BXð@ ok QìBÚA ëBuôk qA wK ô kpÞ óBßì êTì }A þuBýu ÿBø úðApO ÿApWA pÆBg úG Ao
qA ÿA|úðApO ÿlýyoõg kBP×ø úøk ok úG ”ïlñâ êâ ”ô ”þüBøo “ ,”BüpK“ ,”êãñW“ .QgAkpK|þì
BG ”îýãG þ^ óõìBø|ú`G úG“ óAõñÎ BG }õüoAk .ly Bßüpì@ ïqBΔkõídì lícA“ RõÎk kõy|þì Bñy@ |þyBHÆBýg òvc| BG 1349 ok
Bø|óBGq pu pG ûoBGôk |‰”qApÖpu óækoA“ pÏy ô kõHð óApüA ok ÿô JçÛðA óBìq ok òüA pGBñG . kõG úPgAlðA óAlðq
NBK óBâlñðAõg pTÞA óõ`íø rýð ó@ qA wK BÂolídì QñÇéu óBìq ok ú^ }õüoAk 18
ûõýy BG JçÛðA qA lÏG ú^ ô ÿõéùK ûBy

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

îgq úÞûlýzÞkok ÿlñìpñø ,þÎBíPWAô þuBýu ÿBø úñd¾ok ëBÏÖ ÿA ûpù^ô JõHdì lñìpñø
.lüAkrG {ñÆôqA ÿA úðõâúG koAk óAõOok úÞþüBW BO Ao kok úÞlyõÞ|þìô lùð|þì îøpì Ao úÏìBW

ÿBø|þèõÓzíèk ô ,Bø|îgq ,Bøkok úG îýðAõPG pG ÿoôpì úÞ Ap^ îýPvø oApßO ÿoBíýG oBPÖpâ òüpdG ÿpüõ¿O ÿBø|úðBuo .kBPÖA
óBíPßéíì óAõWpzÚ Áõ¿hG ,óApãükô kõg Ao iüoBO Bì úÞ lølýì óBzð ïõG ô qpì òüA iüoBO AkBðBÞ äñøpÖ püqô ÿõu qA oBhPÖA fõè# Qynâ úÞ þ^ pø ûBñâ
ûlñü@ óBðAõW òüA úÞ Ap^ ,îüoBLvG óBW }õâ ÿoBíýG oBPÖpâ þÎõð úG .îüA ûkpÞ oApßO RApÞ úG lDõu äñøpÖ RoAqô ÿõu qA oBhPÖA fõè# Qvø ô kõG Bì ókpâ úG
.ïõG ô qpì òüA lýìA îz^ ô lñPvø AkpÖ óAqBu òýñ^ pâA .îýPvø óBñ`íø ô îükõG iüoBO oApßO Qvßy þPG úâA Bì qA
þíøpì QüBíc ô ÜzÎ óBGq BG úÞ îüpýãG kBü úG ,ly õÓè ÿB`ñíÞpO úìBðlùÎ |þPÚô Ap^ kõHð Qvzð }BW ûqBO ÿBø QG
úzüo ô òüpPíùì úÞ Ap^ ,kok ÿôo pG îýyBG ?îüA ûkõHð óAõXhð ô óAôpüA òPÖpâ wK qBG ëBHðk ”úñü@“ ïBð|úG }õüoAk þíuo úìBðpG òýèôA
,Rçßzì êGBÛì ok óBvðA Qýðõ¿ì òüpO|ÿA óBíñýìqpu áBg qA þzhG óBPvñìoA qõñø Ap^ úGîýí¿Oÿô,õükAoqAlÏGôkõG |‰AFN õükAook
áBg úG qBÛ×Ú pùy ûl×ø lüBHð Ap^ ?Qvýð ok Ao ”úñü@“ úìBðpGô kpýâ|þì kõgoBÞ }pPvâ
.QuA ÜzÎ ÜüpÆ qA Qýðõ¿ì qA óõñÞA îø ô | úPÎBu 24 ÿBø óõürüõéO
píÎ onâ ok úÞ îýPÖpâ kBü Bì pTÞA îðAlýì ?kõy ûlðAkpâqBG óBíñýìqpu ÿô løk|þì úìAkA kõg þ¿hy ÿõükõPuA
qA úÞ îüqBvG óBícôo ÙApÆA ÿlñéG ÿBøoAõük Ao QuA JAõg úÞ |þvÞ lðA úP×â úzýíø klÏPì ÿBø|wðAp×ñÞ ô Bø|{üBíø ok òýñ`íø
ô ,îýupG QýÛÖõì úG BO îýyBG óBìA ok ÿlðrâ pø úG Ao }kõg úÞ |þvÞ BìA ,kpÞ oAlýG óAõPýì QüõÃÎúGBGô .QuAûkpÞQÞpykBýPÎAápO
òüA oõÃc êýèk úG úÞ QuA êýèk òýíø úG úG .kpÞoAlýG óAõO|þíðrâpø Ao QuA ûkq JAõg ÿBø|QýèBÏÖ pG ”êéíèA òýG õ×Γ ok ólì@ ok
îýüBýG .îüA ûly |þèõÓzì kõg oBPÖpâ BøoAõük qA Ao Bì úÞ lðAõO|þì ô løAõg|þì |þvÞ ú^ |þPuAo .QuA kôrÖA kõg þÎBíPWA
QýðBvðA qA Ao Bì úÞ |þãñuô kpu ÿBøoAõük òüA lñP×â Bì úG ?lñÞ oAlýG óBì úèBu 2500 JAõg qA ûoAõíø QGpÒ ÿBø|ëBu þÆ ok ôA
ÿBøqBýð îýøk ûqBWA ô îýñÞ JApg lñÞ|þì oôk pâA ëBc !îüoAlýG Bì úÞ JAõhG ûkõu@ }ôoõÞ ok ô QuA ûkpÞ QüBíc þðApüA óBüõXøBñK
lýìA ïlÛPÏì úÞ Ap^ .lñÞ úünÓO îø qA óBíHéÚ {íýüõãG ú^ ,koô@ óôpýG áBg qA pu }ôoõÞ ûkõG ëBÏÖ kApÖA òüA qA QüBíc ÿBø|RApøBËO
kõgoôk úG ÿoAõük wÞpø |þPÚô Qvýð þüBøo òüA Qyõðpu BG úÞ !?îükpÞ ú^ {ðApüA BG úÞ .QuA
Q×â BHüq ú^ !?îükpÞ ú^ oBhPÖA pK òýìqpu ûkB×PuA ô ÁBg þüAl¾ ô àHu BG }õüoAk
.QuA ûlýzÞ óBùW AoAk " úÞ þðBùHùG òýíýu õðBG kBzðAôo ÜzÎ õ|‰ eé¾ ÿkAq@ óõ`íø þñýìBÃì qA
Üc ,Qvýð þðkAk Üc ïA|úP×â úzýíø JAõhð râpø ...koAlð óBGq AoBu ...koAlð úéíW qA .koAkô úPyAk Ao kõg ÁBg óAoAlÖpÆ
óBì|ÿkAq@ Üc òPÖpâ ÿApG qôpìA ô QvýñPÖpâ Bì kõgqApýÒ |þvÞ |þPuAo úG Bü@"...}ôoõÞ Bì |þãðBãýG kõg BGô kõgqA ÿBø|úðApO úG óAõO|þì }õüoAkoBS@òüpOoBâlðBì
îø Quk ok Quk lüBG QuBì î©évì Üc úÞ lñPvGAoóBíüBøQuk ûoBGôk“ ô ”òì îz^“ ô ”õO ÿBø|Quk“
BG ûqoBHì úG |þãPvHíø ô þãPuõýK BG ô îýùð ?lupG óBìkBüpÖ úG lðAõPýì lðkqóBíüBøIèpGRõßupùì ûoByA ”úðõg“ ô ”Bø ú`G“ ô ”òÆô QìqBu|þì
òPyAk ûqoBHì òüA |þé¾A Épy .îüqAkpLG ÿlýéK òüA qA úÞ ûlýuo ó@ óBìq pãük îñÞ|þì pßÖ lðkpÞïõívìAoóBì|}pãð úðApO 250 qA {ýG êìBy }õüoAk ÿBøoBÞ .kpÞ
qA ÿApG ÿA|ûqoBHì .QuA fôo ô îvW Qìçu BG úð pãülßü oBñÞ ok ô îüõy oAlýG JAõg !lðlýñzð ...lð|lülð Ao óBíüBøkok BìA .QuA ïõHè@ 30 ok
QýÏÚAô ëõHÚ úG óBíPÞ qA ô QýÖB×y úG oBßðA kBüpÖ Al¿ßü óBíüBø|IéÚ BG úßéG óBìlüBÛÎ îýñÞþüAkqîuAoóBì|}pãðîýüBýG óApüAqAZoBgokpýgAÿBø|ë|Buok}õüoAk
|þøBâ@ ô óly ûBâ@ ÿApG ÿA|ûqoBHì .ólýuo óBíðApüA ÿoBü úG ô îüo@ pu |þãPvHíø úzülðA Ao }A ûoB^ ô îýðq kBüpÖ Ao óBíüBøkok AkBðBÞ ,óBíè@| ,óBPvéãðA ,Bßüpì@okô ûkõG ëBÏÖ
...ólýuo "Bì" úG "òì" qA ÿApG ÿA|ûqoBHì .ókAk úÞ QuA ûlýuo ApÖ ó@ óBìq pãük ...îýGBPzG îýñÞ .QuAûkpÞApWA þüBøRpvñÞ|‰ òKAsô
qA ô ïkpÞ Ñôpy {ýK ëBu 18 ïkõg qA òì Rçßzì |þGBü úzüo úG ô îýñÞ qBG îz^ Qu|þãzülðA|þGqAkokúÞAp^ }õüoAkpãükRAoBhPÖAôrüAõWqAÿkAlÏO
óBìok ô ÿoBíýG }pünK úG kBýPÎA ÿ ûkõè@ ÿBýðk ûqAlðA óBíø êDBvì |þGBü úzüo úÞ Ap^ îüqAkpLG BG"ô "kõg qA" òüA úÞ ïkpÞ|þìpßÖ úzýíø 2014 pzG ÝõÛc þééíèA|òýG rÞpì ûrüBW#
pø ïkpÞ |þÏu BùèBu òüA ïBíO ok .îPgAkpK ó@ pø pâA úÞ ...ó@ ókpÞ òÞ úzüo úÞ QuA îùì QyõðpuokþíýËÎ{Ûðú^Bì|þãðBãýG"kõg QGBG ,QüAo lèBðôo ô„o rðõíýu óôo ûrüBW#
ÿoBü úG úðBÛyBÎ ô úðB¿èBg BìA à^õÞ lñ^ òÞ úzüo ô |þGBü úzüo Ao Rçßzì Bì qA ïAlÞ êýèk òýíø úG lüByô úPyAk óBíñýìqpu iüoBO 2005p¶yóBìqBuQýéÚAÝõÛcqAQüBíc
îülÚ qA ...îupG kBýPÎA lñG ok oBPÖpâ óAoBíýG óBW ,iüoBOoApßOô kõgoApßO ÿoBíýGqA îýñÞ óApüA áBg ÿ ûqAlðA úG þñýìqpupPíÞ úÞ QuA 2005wéXð@wèÿoAkpùyúìBðpülÛO#
úGô QuA óBìok qA pPùG ÿpýãzýK lðA úP×â úÏìBW ÈÛÖ îýüBýG ...îüpG|þì ok úG îèBu Bì ïlÛPÏì ú¿hy úG òì .QuA ûly úürXO
ÿApG úñü@ kBýñG ok îðAoBü àíÞ BG êýèk òýíø úÏìBW ,îýyBG qBu úÏìBW úßéG îýyBHð xBñy ô þÛýuõì ,îéýÖ ëAõýPvÖ ok eé¾ óBzð
qA úÏìBW RçÃÏì koõì ok þðBuo |þøBâ@ kõg qA wK ...Bì ô òì qA þü úÎõíXì |þñÏü
okBì ïlÛPÏì úÞ ,)oApßO ÿoBíýG( kBýPÎA úéíW .îýupG îèBu ÿA úÏìBW úG îýðAõPG BO îýñÞ Ñôpy https://telegram.me/AyenehFoundation
qôpìA .îýñÞ|þì }çO ,QuBùüoBíýG òüA úíø kqþìAoQüBKQz×ÞpâA"õìBÞpHè@ëõÚúG | https://Instagram.com/AyenehFoundation
Bíy úíø qA pãük oBG àü úÞ ûlýuo ó@ QÚô Ao kokô ÿlzð úñøpGBK ïkpì RôBÃÚ xpOqAô www.DariushEghbali.com
óly "Bì" úG îø ÿoBü úG úÞ îøAõhG óArürÎ ÿkAq@ koõì ok pãük ,ÿkpÞ êýídO QüBK úG www.Behboudichat.com
úPyAk îèBu þü úÏìBW BO îýñÞ àíÞ ô îýupG îüpýãG kBü úÞ QuA Jõg ú^ ."!ûlð oBÏy www.Ayeneh.org
ô îýñÞ êülHO êíÎ úG ÿoBÏy IèBÚqA Ao ÿkAq@
.îýyBG BO îýyBG úPyAlð óApãük RôBÃÚ qA þuApø
þèBHÚA }õüoA|k

19

óApùO úéXì

oBù^ lýðrG Ýoô Ao óBO úìBñuBñypâA #
,lèõO :QuA ûlì@ ó@ ok þâlðq úÏÚAô
ô ZAôkqA ok ÈÛÖ úÞ;RõÖ ô Ý|çÆ ,ZAôkqA
lüBHð Ao ZAôkqA òüApGBñG ,lüoBPhì Ý|çÆ
xBuA pG ô úÏèBÇì BG lüBG úßéG QÖpâÿpupu
ok .kpÞ JBhPðA Ao pvíø þÛýÛc ÿBøoBýÏì
JBhPðA ok úÞþuBuA RBßð þgpG úG úìAkA
þøBãð kAk oApÚ pËð lì lüBG pvíø

:îüqAlðA|þì
Qñu ô þãñøpÖ pËð qAp×ð ôk pø ûkAõðBg—

.lñyBG îø úG àükrð YüAo ÿBø
ûkAõðBg ôk þèBì òßíO ,óBßìA lc pu BO—

? lüoAk ZAôkqA l¿Ú Bü@

.lyBG pãülßü BG IuBñPì
êÚAlc lýPvýð pùy àü êøA p×ð ôk pø pâA—
îø úG àükrð ïõuo ô JAk@ ô Bø úñýìq püBu ok

.lýyBG
- þHønì pËð qA ûkAõðBg ôk ÿBø ûBâlük—
îø úG àükrð RpyBÏì ô þÎBíPWA - þuBýu

.lñyBG
Bü ÿo|æBuolK ÙpÆ ôk ûkAõðBg ok—
.lyBG úPyAlð kõWô ÜéÇì Roõ¾ úG ÿo|æBuokBì
{cBÖ Ù|çPgA ,R|çý¿dO óArýì pËð qA—

.lýyBG úPyAlð
oBÞ êdì Bü Qðõßu êdì JBhPðA ok—

.lýyBG úPyAlð úÛýéu Ù|çPgA
îø úG þÎBíPWA úzülðA ô pß×O qpÆ pËð qA—

.lýyBG àükrð
óBvßü «BHüpÛO þâlðq úG QHvð óBO ûBâlük—

.lyBG
ÿBø Qý¾õ¿g ô þPý¿hy ÿBø RôB×O—

.lýyBG úPyAlð þzcBÖ ÿoBPÖo
ÿBø {üApâ ,þuBýu ÿBø ûBâlük ÿAoAk—

.lýyBG îø úG àükrð ÿpßÖ ÿBø ÜÖA ô ÿkBÛPÎA
;lýyBG úPyAk ÿACo ë|çÛPuA p×ð ôk pø-
pG úð lüpýãG îýí¿O þâlðqoõìAok «B¿hy þñÏü

20

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
21
ÿpãük BG úÇGAopø Apüq Qvýð óBu àü úíø ÿApG .óApãük qA lýéÛO ô þñýG òøk xBuA
.koAk ÝpÖ IÇÚ ôk ok þHønì RApß×O pËð qA—
qBu úéEvìoBývG koõì òüA úÞ lýyBHð îø ØèBhì
úøBì àü þðBìq Jõ^oB^ àü lýðAõO |þíð
ëBu àü þPc ,ÐÚAôok .lüpýãGpËðok kõg ÿApG .QuA
úýÛG pG úÞ þíùì îýí¿O òýñ^ òPÖpâ ÿApG îø ok þOBÖ|çPgA òPyAk lyoô@kBü lüBG úPHèA
îÞ ,koAk pSA óBO þâlðq IðAõW úíø ô óBOpíÎ ô lñÞ|þì Qhu Ao þâlðq ú^pâ ûly ûoByA koAõì
þÆpy úG þèô lðBuo|þì êÚAlc úG Ao îøB×O óBßìA
.QuA QÖpzýK ô êìBßO ,lyo ,pýýÓO êøA òýÖpÆ úÞ
êGBÛì|ÙpÆ ô Bíy úÞ koAk þãPvG ó@ úG òüA
pø úÞ þüBø|QýèõEvìô lýupG ÜÖAõO úGôkpø óBO .kqBu|þíð òßíì pýÒ Ao þPvüq îø ,lñyBG
ûkpÞ Àhzì Ao lüõy ôo|úGôo ó@ BG lüBG ôk þüBø ó@úG óAoôBzì ô óBuBñy óAôo úý¾õO

.lýyBG lðoAk ZAôkqA l¿Ú úÞ
oApÚ .QuA þãzýíø BG ÙkApPì ZAôkqA .lýñßð JBPy ô úéXÎ pvíø JBhPðA ok-

.lýyBG p×ð àü BG píÎ óBüBK BO QuA .lýøk ïBXðA ÜýÛdO ô þuopG BG Ao pìA òüA
ó@ ïõù×ì ô BñÏì óolì ÿBø|äñøpÖ ,úðB×uCBPì ;lýølð Zpg úG xAõuô þñürâpvíøok—
ûly }qoA|îÞ ó@ Ùlø Apüq lðA|ûkAk pýýÓO Ao Ao ØéPhì êìAõÎ ÅBíÒA ûlük BG lýñÞ þÏu

Ao óBO þâlðq þñÏü ZAôkqA
.lýølGpãük ÿkpÖ úG
.lüõy þßüp×ðôk þñÏü

ZAôkqA ûBì lñ^ ÙpÊ úÞ îýñýG|þì Ao þðBvÞ .QuA .lýñÞ ÿpýâ îýí¿O ô þuopG
,lðõy|þì AlW îø qA ëBu lñ^ qA lÏG ô lññÞ|þì ,úPvGAô ÿBø ûkAõðBg ô okBì ô olK ú`ðBñ^—
.lyBG píÎ óBüBK BO ZAôkqA QuA oApÚ úÞ þèBcok oôBzì qA Bø ó@ ókpÞ lÎBÛPì ÿApG lññÞ ÿpýãPhu
ûBãð ZAôkqA úG úðBñýG ÐÚAô ûBâlük qA þPÚô
ëõÆ ok kpÖ àü úÇGAo òüpPíùì lüBG ,îýñÞ .lüpýãG àíÞ ûkAõðBg
óBPuôk òüpPùG lüBGpøõyô óq .lyBG }A|þâlðq .lýñÞ ÿoAkkõg þéýídO ZAôkqA qA—
ô òüpO|ÜýíÎ píÎ óBüBK BO þñÏü .lñyBG pãülßü ÿBøoBýÏì þuopG qA wK pvíø JBhPðA ok—
{Puôk úÞ þvÞ BG Ao RBËdè òüpO|þíýí¾ ô lýñÞ úvüBÛì ÿô BG Ao kõg QýÏÂô ,êGBÛì ÙpÆ
óôlG .lýüBíð ÿpýâ îýí¿O þãñøBíø Roõ¾ok
.lýðAonãG lüoAk .lýñßð þè@ ûlüA JBhPðA kõg ÈüApy úG úWõO
pãük ÿkpÖ úG Ao óBO þâlðq þñÏü ZAôkqA ô okBì ô olK qA pvíø JBhPðA ok—
IÊAõì þèô lýñÞ þøAõgpËð kõg óAlðôBzüõg
.lüõy þßü p×ð ôk þñÏü .lýølG QuA òßíì À¿hO ïlÎ QéÎ úG óõ^ lýyBG
,IÛÎ úG ókpÞ ûBãð óôlG þñÏü ZAôkqA IuBñì ,ÁBg ÿBøoBýÏì pýSCBO QdO óBð@ pËð
òýíø úG .lýðBupG òßíì lc òüpO|æBG úG Ao úÇGAo Roõzì ÈüApy lWAô oôBzì BG B« íPc .lyBHð
êHÚ þüBñy@ ÿApG IuBñì óBìq Rlì úÞ QuA êýèk
.lýñÞ
.kõy úPÖpâ pËð ok þGõg úG lüBG ZAôkqA qA }ôo ôk pø qA pvíø QgBñy ÿApG—
lì lüBG úÞ Qvýð ÿoõPÞBÖ BùñO óBìq òüA BìA êHÚ B« íPcô lýüBíð ûkB×PuA îýÛPvìpýÒô îýÛPvì
ûløBzì ÜüpÆ qA ,îýÛPvì oõÆ úG ,ÿoBãPuAõg qA
.kpýâoApÚpËð
:qA lñOoBHÎ pãük êìAõÎ .lýñÞ AlýK QgBñy ôA qA ,kõñy ô Q×â
?QuA óArýì ú^ ÙpÆ ôk óBýì kBíPÎA ZAôkqAqA êHÚ þüBñy@ ÿApG ïq|æ óBìq

úÇGAo Qì|çu QuAolÛ^
ÙpÆ ôk ókõG ÔèBG êíÎ koAô qA êHÚ lüBG QíËÎ òüA úG îýí¿O
ÿkB¿PÚA RBðBßìA ZAôkqA þPÚô Apüq .kõy þuopG Jõg þéýg óly
ÙpÆ ôk ûkAõðBg ÿBÃÎA lýüCBO .QuA Ý|çÆ Bü åpì ó@ qA Zôpg ûAo BùñO ,lükpÞ
óBìq Rlì ÈÛÖ ,lýñýG|þì úÞ oõÇðBíø þãPvG úÇGAo pø úG þüBñy@ ÈuõPì óBìq
ú^ lýñýHG lüBG .Qvýð îùì ZAôkqA qA êHÚ þüBñy@ BìA ëBu lñ^ BO lyBG ûBì lñ^ qA lðAõO|þì .koAk
úG úÇGAo ólðBuo ÿApG ïq|æ ÈüApyô QýÏÚõì óBìq
.kõy|þì îøApÖ òßíì lc òüpO|æBG

óApùO úéXì

óôlG qôo 40 kôlc lðAõO|þì óBvðA #
-8 ,J@óôlGqôo 7 ÈÛÖ BìA lñÞþâlðq AnÒ
ÿôpýð óôlG ÿA|úËdè ô Aõø óôlG úÛýÚk 6

.koô@|þì QÚBÆ RBýc
,>òývLK< ,ÉBhì ûlÏì {yõK ÿBø|ëõéu
pGApG ,100/000( lñÞ|þì lýèõO HCl BG PH 0/2

).óõg|óBüpW úPülýuA
ok óBvðA ólG ÿBø|óAõhPuAqA þíýðqA {ýG

.lñPvø BøBK ô Bø|Quk

óBvðA koõìokrýãðA |Q×ãy þüBø |QýÏÚAô

òürãüBW pãük ÿBø|ëõéu BG |ô ,ûkpì úéíW .òýìqoôk .kpýâ|þì úýè|æq ô àyA qA Ao ÿnÓìkAõì 165 úvÇÎ ûly|QHS QÎpu òüpO|æBG
.lðõy|þì pHýÖ koBü 4 ,QuõK qA ÐGpì YñüA àü ok DNA RõÖ 8 BO 6 óBvðA ólG ok ëõéu pø .QuA QÎBu ok pPìõéýÞ
,þH¿Î ëõéu 1300 ,kok pãvc 600 ,þH¿Î
ôqôook úHOpì| ,100/000 kôlc Bíy IéÚ pãvc 75 ,Bìpâ pãvc 36 ,þH¿Î úðBüBK 9000 .koAk óBvðA ÈuõPì píÎok úHOpì koBýéýì 3 IéÚ
àü ok .lLO|þì ëBu ok úHOpì 40/000 ,000 kôlc åo koBü 3 ô ëõéu óõýéýì 3 ,ÝpÎ klÒ 100 ,oBzÖ úÞ QuA ûkAk óBzð RBÏèBÇì ô RBÛýÛdO .lLO|þì
ïq|æ ÿspðA úÞ lñÞ|þìoBÞ ÿõÚolÛð@ IéÚ QÎBu ókoô@ òýüBK BG Ao ólG þñíüA îPvýu ïpW ô ûBñâ
koBü àü ëõÆ úG óqô òO àü kôlc ókpG |æBG ÿApG .koAk kõWô þðõg BìA koAk óAõhPuA 350 ûlylèõPì ûqBO kAqõð
,000 ,ólG ÿrÓì ÿBø|ëõéu ÿBñTPuA úG .lñÞ|þì IüphO >òýèõGõéâõðõíüA< eÇu .QuA klÎ 206 ëBvâorG àü ÿApG kAlÏO òüA
.lñÞ òýìCBO Ao òýìq qA òýíø ólðAõg òýc Bíy ólG ÿBø|ëõéu qA 50/000 60000 BO óõg|}kpâ ûBãPuk þéÞ ëõÆ .QuA óBvðA ólG ÐüBì õÃÎ àü óõg
ûlýìBð ólG þüBýíýy úðBgoBÞ |«æõíÏì lHÞ QÖBvì pGApGôk þñÏü òüA .kõy|þì ûlýzÞ êüBì
Ao lHÞ kpßéíÎ 500 kôlc óAlñízðAk .kõy|þì .lðoAk þãðooõÞ lèõO óBìq ok Bø|óBvðA úíø
qôopø Ao AõøpPýè 15000qA {ýG Bì ÿBø|úüo
.lðA|ûkpÞ ØzÞ àü ûqAlðA|îø «BHüpÛO Bø|úüo eÇu .lñÞ|þì w×ñO
úG I¿Î Q×W 43 Bü ÿrÞpì þH¿Î ûBãPuk
rÓì úG Q×W 12 .QuA ê¿Pì ólG ÿBø|QívÚ úíø .QuA wýñO òýìq
êüBì 45 kôlc .ÑBhð úG Q×W 31 ,lñPvø ê¿Pì úG lýyBG ûkBPvüA óBOpu ÿôopâA þPc AnÒ

.QuA QÞpc ok ólG êÞ ok I¿Î .lýuo løAõg Bíy ûlÏì
ok þßüpPßèA ÿBø|úðBßO êßy úG Bø|ïBýK .QuA ólG õÃÎ òüpO|åorG QuõK
248 QÎpu BG Bø ó@ .lññÞ|þì QÞpc Bø|I¿Î óõýéüpO 100 qA ëBvâorG óBvðA àü ólG

.lñPvø QÞpc ok QÎBu ok êüBì .QuA ûly êýßzO ëõéu
úíø þé¾A ûBãPuk ,ÿrÞpì þH¿Î ûBãPuk óBvðA ólG ok kõWõì ÿBø|ÿpPÞBG kAlÏO
êGBÛPì úÇGAo ô QuA ólG ÿBøkpßéíÎ óBvðA ólG ok .QuA ólG ÿBø|ëõéu kAlÏO qA pPzýG
ô >òülüpì <ÿoBzÖ|IÆ BG> àüsõèõürýÖôoõð<
ÿBø|îPvýu )þuBvcA ÿspðA rÞApì( >ApÞB^< .koAk kõWô ëõéu óõýéüpO 100 BO 75 kôlc
,ÑBhð þãPÖoolíýð .koAk ólG ok ëBÏÖ kpßéíÎ pO|ûlý`ýKpOõýLìBÞ òüpO|ÿõÚ qA óBvðA rÓì
ÿspðA RBÎ|çÆA óBüpW ok ,Bø|ïAlðA ô úíXíW
kBXüA êgAlO òülüpì ÿoBzÖ IÆô þH¿Î úðBßO .koAk þH¿Î ëõéu koBýéýì 100 qA {ýG ô QuA
úÞ lñPvø à^õÞ olÛð@ Bø|åpüõì
.lñÞ|þì þßO Roõ¾ úG ÈÛÖ óõg rìpÚ ÿBø|ëõHéâ
úG «BHüpÛO ,ólG åpgpu òüpPâorG ,RoõD@
Bø|åpüõì ,pãük ÙpÆ qA .QuA ÕBG äñéy pÇÚ .lññÞ oõHÎ Bø ó@ qA lñðAõO|þì
BùñO ,îz^ úü|æ òüpO|þðôpýG ,îz^ úýðpÚ
úÞ QuA þðõg åo óôlG óBvðA ólG ûlðq QÖBG

22

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
23
òýñW kpýâ|þì îýí¿O ólG þPÚô .QuA QývñW îø oBñÞ ok åpüõì 10 úÞ lñPvø à^õÞ olÛð@
Àhzì ó@ QývñW úÞ QuA kõy pvK Bü pPgk .lyBG|þì õì àü pÇÚ ûqAlðA|úG

.kõy|þì òüA .koAk óõgpPýè 5/6 kôlc óBvðA ólG
ólG p¾BñÎ òüpPíùì qA þßü Qvy QzãðA êÞ ok úHOpì úu oBHßü úÛýÚk úu pø óõg pPýè 5/6
ûlðoAk úGô ûkpÞ ëkBÏPì Ao ólG QéßuA Apüq QuA kôlc ólG óõg ,qôo àüok .lñÞ|þì }kpâ ólG
ô lñÞ QÞpc õéW úG úÞ løk|þì Ao óBßìA òüA ó@
.lñÞ|þì QÞpc pPìõéýÞ| 19/000
.îükoõg|þì òýìq òPÖo ûAo ÐÚõì kõHð pâA lðAõO|þì úÞ QuA xBvc olÛð@ Bì þüAõñy
úPyAkpG þcApW BG óBvðA lHÞ ïõu ôk pâA
kõg úýèôA rüBu úG ûoBGôk ëôA úP×øoBù^ok ,kõy .lñÞ þüBuBñy Ao ØéPhì ÿAl¾ oArø Bøl¾
QgBu ûlý`ýKoArGApøqA ólG úvì|æ wc
.kpýâ|þì êßy
w×ð oBG 23/000 qôo ok ÈuõPì oõÆ úG .QuA pO|ÜýÚk ô pO|ØüpÊ óBvðA Quk
óõýéýì 600 píÎ óBüBK BOoAlÛì òüA úÞ .îýzÞ|þì kôlcôqôopøokrìpÚ|ëõHéâkoBýéýì 100
lýèõO ólG ok úýðBS pø ok rìpÚ ëõHéâ óõýéýì ôk
.kõG løAõg oBG
þÏýHÆ pu qA qôo ok õì oBO 100 òPhƒüo .kõy|þì
BG|þìBýK ,îƒýñÞ|þƒì wƒíè Ao ÿrƒý^ þƒPÚô
.QuA ûkBPupÖ rÓì úG QƒÎBƒu ok êƒüBƒì 124 QƒÎpƒu
qA pPzýG óBøk ok kõWõì ÿpPÞBƒG oAlƒÛƒì
.kõy|þì
.QuA AkBðBÞ ô Bßüpì@ QýÏíW ÑõíXì .koAk úéÃÎ 600 qA {ýG óBvðA ólG
ûkBì 1000 qA pPzýG ûõùÚ óBXƒñƒÖ àƒü ok ok úéÃÎ 30 êÚAlc ,îýðq|þì lñhHè þPÚô
koõì 26 ÈÛÖ kAõì òüA qA .koAk kõWô þüBýíýy
Bø|}õì ok Bø ó@ qA þíýð ô ô lðA|ûly {üBìq@ .koõg|þì óBßO ólG
ûkAk êýßzO J@ Ao Bƒì ólƒG qA lƒ¾ok70
.lðA|ûkpÞ óBÆpu kBXüA
:þÖBÞ oAlÛì ÈuõPì oõÆ úG óBƒvƒðA ólƒG .QuA
òGpÞ ,äu ólG ÿôo ÿBø|àÞ òPzÞ ÿApG oõ×èõu .lñÞ|þì lýèõO ÝArG pPýè àü qôo ok Bì ólG
ókq {O@ ÿApG îýuBPK ,kAlì 900 òPgBu ÿApG ÿAõø :QuBì þ¿hy úüõùO ûBãPuk þñýG
7 ókpÞ Quok ÿApG þGp^ ,ÿqBG|JBHuA NõO àü ô lñÞ|þì àñg Ao ïpâ ÿAõø ô ûkpÞ ïpâ Ao kpu
pu 2200 òPgBu ÿApG pƒ×ƒvƒÖ ,óõƒGBƒ¾ IƒèBƒÚ
þñèBâ 10 pßðBO àü ókpÞ pK ÿApG J@ ô ,QüpHÞ .lñÞ|þì úý׿O Ao Bø|þâkõè@
,îývéÞ ,QèBHÞ ,ÿôo ,wƒì Bƒì ólƒG ok
.koAk
píÎ ëõÆ ok úÞ þOBÏÖk úíø lýðAõPG pƒâA .koAk kõWô óõßýéýu ô êßýð ,RB×vÖ ,rñãñì
ûkB×PuA ûoBG àü Ao ó@ô lüoAk úãð Ao lýðq|þì àéK ,lýzßG kBüpÖ qôo 6 ô ûBì 7 ô ëBu 8 pâA
lýèõO ûõùÚ óBXñÖ àü ókpÞ ïpâ ÿApG ïq|æ ÿspðA
.lük lýøAõg þøBýu ÈÛÖ ëBu 1.2 ÿApG ,lýñÞ
.lýñÞ|þì
ô RBÆBHOoA kAlÏO ,þƒâlƒðq ëôA ûBƒì þƒÆ
óõýéüokBÞ àü úG óõƒýéüpƒO 50 qA Bƒø|wƒKBƒñýu
|æBG QÎpu BG kAqõð àü ólG pâA .lGBü|þì {üArÖA
170 úG lèõO óBìq ok lðõK 8/5 qA ôA óqô ,lñÞ lyo

.lGBü|þì {üArÖA þãøBì àü ok lðõK
qôo 10 þüBz^ úðAõW àƒü ÈuõƒPì pƒíÎ

.QuA
10pßðBO àü ókpÞpK ÿApG þÖBÞ J@Bì ólG

.koAk Ao þñèBâ
þÖBÞ òGpÞ ,kAlì 900 òPgBu ÿApG Bì ólG

.koAk
.QuA kAõì òüpO|îßdì qA þßü óBvðA ògBð
rýð ólâpÞ jBy ok úÞ QuA >òýOApƒÞ< ÿôBƒc

.kõy|þíð kõGBð åpì qA lÏG ô kõy|þì QÖBü
.Qvýð Qhè |«çìBÞ okBì îƒco ok òƒýñW
ok Bø ó@ ólG êÞ þãøBì YñK pg@ BO ,ЃÚAôok
úÞ kõy|þì ûlýyõK ûpýO ÿõì qA áqBð þzyõƒK

.kõy|þì lülKBð lèõO ÐÚõì
àéK àü oBG àü úýðBƒS oBƒù^ pƒø óBƒvðA
êƒTì Bƒø|ûtƒì úƒÞ QƒuA òƒüA ó@ êƒýèk .lƒðq|þƒì
ô oBHÒ óly koAô qA úÞ lñPvø þüBø|òÞ|áBK|ÙpG

.lñÞ|þì ÿpýâõéW îz^ úG Bø|ûkôk
lÚBÖ ÿoAkoBG ëôA úP×ø 6-8 þÆ òýƒñƒW

óApùO úéXì

lyo úPynâRBGBhPðA úG QHvð l¾ok 10 úÞlyBG þìp×ð 117 êÚAlc Bßüpì@wéXìôkok óõñÞA óBðq kAlÏO #
ÿæBG ÿAo kAlÏOô þWoBgpWBùì kBüq kAlÏO úÇuAô úG xArãO lñðBì ûAõhüoõùíW þPèBüAok þPc .QuA ûkpÞ
.lðpýãG wK óBøAõg|ÿoõùíWqA Ao þPèBüA þupÞ12 lñPvðAõO Bø RApÞõìk QuõK ûBýuô þüBýðBLuA ÿBùPýéÚA

püBu ûApíø úG ÿBßüpì@þðApüA ÿõðBGoBù^
lðlyqBu iüoBO þDBùð úíýð RBGBhPðAok óAõðBG

õüqBÞA AolðBvßèA ïBð úG ÿA úèBu 29 óAõW îðBg þðAlíø îu þPèBüA wéXì ok Bø RApÞõìk ÿqôpýK qA þDrW ô
Qýé¾A ô kõG þ`PÖBËð }okBì úÞ rOoõÞ óAõW ÿõðBGrýð þèBíy ÿBñýèôoBÞ QèBüAok .lyBG áoõüõýð
þupÞ QvðAõO þðAlíø îu ïBð úG þðApüA àzñüpÞApøq
Court | ÿoAlzhG úÛÇñì ok kõg RôBÃÚ
.lñÞlülíOAo|Wake County District þðApüA îðBg Bßüpì@ ÿBýWoõW QèBüA ok
ólüBG ÿBÚ@ pPÖk ok úPynâ ok þðAlíø îðBg àzñüpÞ )ïçuæA iýy( Apøq ïBð úG ê¾æA
QýèBÏÖ Bßüpì@ ÿoõùíW QuBüo ÜGBu óôBÏì Bßüpì@ {OoA ÜGBu õÃÎ ô ÜGBu óBPukAk
ûAõg ÿoõùíW IýÚo pG kõg ÿqôpýK BG QvðAõO
.QuA úPyAk

ok oBG òýèôA ÿApG QvðAõO koAk þüõßüoõOoõK ÿlÃPÏì þßýð kõg ó@qA Ao þPèBüA ÿBñu 48 úÛÇñì þupÞ kõg þðBíßuA BðA
ûlñüBíð òüpPðAõW óAõñÎ úG Bßüpì@ iüoBO Býðp×ýèBÞ QèBüA| Lake Forest |pùyok ê¾æA þðApüApWBùì Apøq |ûkAõðBg úßñüA BG .lñÞ pPgk àüoBG òýèôA ÿApG AlüoõéÖ QèBüAok
þßýð ïBð úG þüBßüpì@ þðApüA óAõW ÿõðBG oBßPzK BG úPvðAõO ÿô lyBG|þì ÈuõPì úÛHÆqA þðBíßuA BðA ïBð úG þüBßüpì@ þðApüA óAõW
.lñÞ AlýK ûAo wéXì úG Bßüpì@ wéXì þâlðq úÛÇñì ó@ok ëBu úu ÈÛÖ úÞ ÿlÃPÏì .lupG ÿoBXO þéý¿dO þuBýu ÿBùPýÛÖõì úG 47 úÛÇñì þupÞ kõg IýÚo Qvßy BG QvðAõO
QyAlùG úíýGô Rçý¿dO úGrOoõÞ îðBg îðBg . lñÞ kõg ó@qA Ao AlüoõéÖ þPèBüA wéXì
{hG ïBùèA .QuA lÛPÏì ïkpì úíø ÿApG óBãüAo úPyAlð þuBýu QýèBÏÖ úÛGBu óõñÞBOô lñÞ|þì koõì þGBhPðA ÿBøkrìBð úéíW qA þðBíßuA
ô þÎCBíPWA ÿpGApG ô þPvýèBýuõu lüBÛÎ þupÞ QvðAõO kõg IýÚo Qvßy BG QuA BðA |ûkAõðBg úßñüA BG .kõG BìBGôA áAoBG QüBíc
ÙôpÏì oõOBñu rOoõÞ îðBg þOBGBhPðA QuBýu ok òüA .lñÞ kõg ó@ qA Ao ÿoAkpùy ôk úÛÇñì lyBG|þì ÈuõPì úÛHÆ qA ê¾æA þðApüA pWBùì
IýÚo RBGBhPðA qA êHÚ úP×ø lñ^ úÞ QvýèBc þuBýu ÿBùPýÛÖõì úG oBßPzK BG úPvðAõO ÿô
.lyBHýì qolñu þðpG ÿBÚ@ ÿBßüpìA úñøpG úíýð ÿBø wßÎoBzPðA BG ÿlÃPÏì îðBg
IüçÆ ûlýyoô )M^(píÎ óBdèA ÿô IüphO ok þÏu þOBÓýéHO þñÞApK Õôok ô .lupG ÿoBXO þéý¿dO
okoBG òýèôA ÿApG RBGBhPðA òüAok òýñ`íø óçKBÞþíøBñì Bð@
wéXì úG óBíévì ÿõðBG ôk Bßüpì@ iüoBO lðkpÞ
QèBüA 13 úÛÇñì qA þßü lðkpÞ AlýK ûAo Bßüpì@ rOoõÞõüqBÞA AolðBvßèA ÿBñu RBGBhPðA ok áoõüõýð QèBüA ok
Qýé¾A BG IüçÆ ûlýyo îðBg óBãýzýì RApÞõìk Jrc óAõðBG úÞ QuBXñüA IèBW þíøBñì Bð@ ïBð úG þüBßüpì@ þðApüA îðBg þPèBüA
úñýì QèBüA qA ÿpãük ô þüBßüpìA þñýÇvéÖ koõÞo Bø|ûqõc qA ÿoBývG ok lñPvðAõO Bßüpì@ ÿoõùíW IýÚo Qvßy BG QvðAõO óçKBÞ
Qýé¾A BG píÎ óBdèA ïBð úG þíðBg BOõu áoõüõýð 14 ûqõc ok ëBTì ÿApG .lññÞ þñßy ûkpÞ AlýK ûAo áoõüõýð þPèBüA ÿBñu úG kõg ûAõg
þì pu pG îø JBXc úÞ þüBßüpìA þüBýèBíu
24
.lñÞ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

þPuõLgpu QèB¾A BG Bßüpì@wéXì ûlñüBíð óAõðBG òýèôA
AlýK ûAo Bßüpì@ óBâlñüBíð wéXì úG þPuõLgpu QèB¾A BG ÿõðBG ôk oBG òýèôA ÿApG òýñ`íø
Jõvdì þñßy koõÞo àü îø òüA úÞ xArðBÞ QèBüAqA ÿpãükôõßürßìõýð QèBüAqA þßü lðkpÞ

.kõy þì
óBãýzýì QèBüA lülWoAlðBPuA
ÿoAlðBPuA 7 óAõðBG ÿoBü BG lñPvðAõO Bø|RApÞõìk rýð Bßüpì@ ÿoAlðBPuA îùì oBývG RBGBhPðA ok
ok ly RApÞõìk óAõðBG Iý¿ð úÞ ÿoAlðBPuA oBù^ úéíW qA lðpýãG wK óBøAõhüoõùíW qA Ao
.xArðBÞ ô òýì ,õßürßì õýð ,óBãýzýì ÿBø|QèBüA

25

óApùO úéXì

26

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

27

óApùO úéXì

ríüApâ àüo< :lüArÖA þì úìAkA ok êLíýâ
ÝõÖ ÿqBG rýð ÿlðA ô ûkõG JAnW Qý¿hy àü
ÿBø ûlüA .QuA ûkAk úDAoA kõg qA ÿA ûkBÏèA
BG úÞ úPÖpâ êßy ApWBì òüA qA ÿklÏPì þðBPuAk
úG ÑõÂõì òüA BG IuBñPì oBývG óBìq Qynâ
þPìpÖ ok Ao àüo óBPuAk úÞ lðlýuo þì pËð
BG Ao ÿpPzýG óBìq løk ûqBWA ôA úG úÞ pãük
úG ÑõÂõì .îýøk úìAkA lðoAnãG }A ûkAõðBg
þìpG lyBG QuA oApÚ ôA úÞ þvÞ ô ôA Qý¿hy
kkpâþì qBG > kk äñýÞAô < ÿBýðk úG pãük oBG òéßñýè ôolðABG løAõg þì úðõã^ ôA úÞ òüA B« ÏÇÚ ô kkpâ
>ápdPì óBâkpì< ëBüpu ú^ pâA #
Bøqôo òüA )|The Walking Dead|(
ê¿Ö qA úÞkôrýKA pø ô koAlð þGõg ÈüApy
úPuBÞó@óBâlññýG kAlÏO qA konâþì îùð
àüo Bì .lüBýG oBñÞ koAk oApÚ ó@ok úÞ þPýÏÚõì oBËPðA lüBHð lPÖA ÜüõÏO úG 2019 ëBu pgAôA .>îýñÞ þÖpÏì Ao ûqBO þüBø QýÏÚõì ô lülW óBPuAk òüA úÞluo þì pHg BìA kõy þì
úðBg løAõg þíð ôA îýuBñy þì Ao ríüApâ îéýÖ òýèôA løBy 2021 ëBuqApOkôq úÞ QyAk þðBìq ok þðõürüõéO îéýÖ òýèôA lýèõO Ao àükrð ÿA ûlñü@ok óly ïBíO ëBýg
îéýÖ òüA ÿBýðk úÞ lüõâ þì êLíýâ .>lyBG >ápdPì óBâkpì< ëBüpu pG þñPHì þðõürüõéO ô úPÖpâ Roõ¾ 2019 ëBuokô ûlzð Àhzì
ÿBøAõPdì pãük ÿBýðk úGBzì þðõürüõéO ÿBø pG þðõürüõéO îéýÖ 3 QgBu ú^ pâA .îýyBG êLíýâ .lýìBXðA løAõg ëõÆ úG ûBì 2 kôlc .koAlð
pG Bø ó@rÞpíO BìA kõG løAõg >ápdPì óBâkpì< BìA kpÞ ûkq Q×ãy Ao ÿoBývG ëBüpu òüA xBuA úìBñíéýÖ ÿôo pG oBÞ ëõÓzì Qhu úÞ úP×â 3 QgBu úÞ ûkpÞ ïçÎA|AMC | úßHy
òýðAõÚ óBíø<.QuA RôB×Pì þüBø óBPuAk ÿôo ÿrüo úìBðpG êHÚ qA ô úPyAlð þâqBO þÚB×OA òýñ^ ûsôpK òüA koõì ok ÿkBüq ÿBørý^ qõñø BìA QuA úÞ koAk úìBðpGok Ao ëBüpu òüA qA IÏzñì îéýÖ
ÙApÆA Èýdì BìA ly løAõg QüBÎo ëõíÏì òýG þüBø QHd¾ úÞ kõy þì úP×â .kõG ûly ÿoAkpG îéýÖ úÞ òüA úéíW qA ,QuA ûlzð þÏÇÚ ô ûly úPgBu óõürüõéO ok {hK ÿApG úPHèA
òüA qA .kpÞ løAõg òýýÏO Ao Bø ó@pøBÊ BøpÞAô {hK òýcokô 2013 ëBuqA òéßñýèô êLíýâ qA þðBìq ú^ ô QÖpâ løAõg Roõ¾ BXÞ ok A«pýgA úÞ ,ríüApâ àüo {Ûð ok òéßñýè ôolðA
ô J@ pÆBg úG ,óBùW ÉBÛð pãük ok þüBW ôo þüBø îéýÖ òýñ^ QgBu ÿApG ïoBù^ ê¿Ö úÞ oõÇðBíø .ly løAõg {hK óõürüõéO Ao ëBüpu òüA îùð ê¿Ö qA îXñK kôrýKA qA wK
þOôB×Pì oBývG pøBÊ QuA òßíì BøpÞAô ,Aõø úPÖpâ ó@qA lÏG îýí¿O òüA .kõG úPÖpâ Roõ¾ lñðAk þì >ápdPì óBâkpì< ëBüpu óAoAlÖpÆ pG Ao îéýÖ úu pø þé¾A {Ûð QuA ûkpÞ ápO
óBâkpì ÿBýðk óBíø qõñø BìA .lñyBG úPyAk þì ôA úÞ kAk ÑçÆA êLíýâ úG òéßñýè úÞ ly ê¿Ö ok ëBüpu ápO ÿApG òéßñýè ôolðA êýèk óBâkpì< IýOpO òülG .QyAk løAõg ûlùÎ
ëBíPcA òüA úzýíø ...QuA îÞBc ápdPì qA þßü ok ríüApâ àüo Qý¿hy løAõg Ao ÿpPzýG QÚô QuAõg þìôA úÞ kõG òüA îùð ûly êülHO þüBíñýu ÿBýðk àü úG >ápdPì
BøBýðk òüA òýG þðôok RBÆBHOoA úÞ koAk kõWô Ùnc ÿõdð úG ëBüpu îùð ê¿Ö ÿBøkôrýKA ok úÞ ÿA ûkAõðBg ,lðAonãG }A ûkAõðBgoBñÞok RBßuA ,ëBüpu þüAõPdì {hG wýüo .QuA
ó@ koõì ok îýøAõg þíð óõñÞA BìA lyBG oApÚpG kpÞpýýÓOòéßñýèÿBøQuAõgQüBùðok .kõy pG Ao ëBüpu pðAoõy {Ûð çHÚ úÞ ,êLíýâ ïA
îÒpýéÎ ,óBüBK ok.>îýñÞ QHd¾ Bø óBPuAk kôoô qA wK ô îùð ê¿Ö ok ôA úÞ ly ÜÖAõO ô .lðoAk QìBÚA BýðBPüpG {ñÆô ô óBâlññýG úüôo þG {øBÞ qA wK ô QyAk ûlùÎ
þì óBñýíÆA Bíy úG ,8 BO 5 ëõ¿Ö ok ëBüpu QÖA ApWBì qA pPKõÞ þéø BG ô wükBW Qý¿hy ûpürW ok >ápdPì óBâkpì< ÿBø îéýÖ úßñüA çXð@ úG Ao kõg ÿBW ëBüpu Qý×ýÞ {cBÖ QÖA
>ápdPì óBâkpì< ëBüpu îùð ê¿Ö ok úÞ îýøk àü úG àüo IýOpO òülG .kõy ûkpG óôpýG ôolðA Bü@ úßñüA Bü lðõy ÿoAkpG îéýÖ òýüõÞ ok pOoõLüo kôõýèBø BG ÿA úHcB¿ì ok ,kAk äðBÞ
ê¿Ö 4 úýHy þüBÃÖô RBÚB×OA løBypãükoBG ô ûkAõðBgô kõy þì êÛPñì òìAô lülW úÏìBW ÿApGpãükoBGô úPÖpâ wK Ao kõg Ùpc òéßñýè ok àüo óBPuAk< :QuA úP×â òýñ^ ûoBG òüA
úÞõy ,áBñupO RBÚB×OA úÞ îýPvø ëBüpu ëôA úÞ îý×uBPì( lññÞ þì ÅpÖ ûkpì Ao ôA {ðBPuôk ûldPì RæBüA þøAo úðBâ úu òüA ÿoAkpG îéýÖ pÂBc ëBc ok .QyAk løAõg úìAkA Bø îéýÖ òüA
óBXýø qA þßü úG Ao ó@ ,ûpËPñìpýÒ ô ûlññÞ êLíýâ .)!îükpÞ êüõLuA Ao àüo Qyõðpu ÿoAkpG îéýÖ úÞ BýWoõW Áõ¿g úG -kõy òüA ok BìA îýPvø óAõñÎ 3 ÿôo pG oBÞ ëõÓzì Bì
ÿBø ëBüpu òüpO JAnW ô òüpOrýãðA AlPGA ok oBËPðA koõì ÿBø îéýÖ úÞ QuA úP×â þOBÎõÂõì -kpýâ þì Roõ¾ ó@ ok ëBüpu ëBu lñ^ þÆ ok .koAk kõWô ÙBÇÏðA koõì
.kõG ûkpÞ êülHO pýgA ÿBø ëBu þðõürüõéO òýG þðBìq ûkôldì úG ÉõGpì þüBø óBPuAk Bø ó@ koõì ok QýÏÇÚ BG óAõO þíð qõñø úÞ QuA ÿBø ëBüpu ,ûtüô ÿBø úìBðpG îüoAk l¿Ú ,ûlñü@
ëBu lñ^ Bì lñðBì rýð Bíy pâA IýOpO òülG kôrýKA ok ûkBPÖA ÝB×OA þðBìq }pK ô àüo RBXð ûkpÞ BÎkA kõg óBñhu ok êLíýâ .Q×â òhu ÿBøAõPdì ,kõG løAõg êíPdìoBývG úÞ lülW
þì Bíy úG ,lýñÞ þíð ëBHðk Ao ëBüpu òüA QuA wLu ô kpÞ lñøAõg QüAôo Ao îùð ê¿Ö îXñK ëBüpu òüA pG þñPHì þðõürüõéO îéýÖ òýèôA úÞ ûAõPdì þgpG wLuô æBG Qý×ýÞ BG þèBPýXük
lülW ÿA úGpXO îùð ê¿Ö ÿByBíO úÞ îýüõâ RBXð qA lÏG RBÚB×OA koõì ok þüBø óBPuAk pzPñì ô úPgBu òßíì óBìq òüpO Ðüpu ok þðõñÞ ÈüApy ok Bø ó@ ûoBGok eýÂõO úÞ
óBâkpì< ZôA óAoôk kBü BG Ao Bíy úÞ kõG løAõg {hG pø ô ûkpÞ êÛð Ao lülW úÏìBW ok àüo ok QgBu úýèôA êcApì pâA BìA ly løAõg úG îýøAõg þì .îüqBvG Qvýð pünLðBßìA
úG pãük Q¾pÖ àü wK ,kqAlðA þì >ápdPì ríüApâ àüo Qý¿hy koõìok êìBÞ þðBPuAk oBËPðA lüBHð koõhG lýéÞ 2019 ëBu ÿAlPGA ÿBø Qý¿hy ô îüqAkpLG úPynâ ok õXPvW
úG 2020 ëBu BO þüBùð úXýPð úÞ QyAk þüBø Qý¿hy îüoAk l¿Ú .îýñýHG Ao þíülÚ
!lýølG {ðBPuôk ô ríüpâ àüo .kõG løAõg
.lGBü ûAo óõürüõéO
BO Bø ÿoAkpG îéýÖ úÞ þOoõ¾ ok òýñ`íø

ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ

,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK 28
þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@

l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy
òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êüõdO BO QÖBüok qA l¾ok

QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy

(818)705-7777 www.AdmiralCarpetCleaning.com

7030 Darby Ave, unite B, Reseda, CA 91335

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

úG óBðqqA ÿkAlÏO þzñürâkôoô
ÿByBíO ÿApG ÿkAq@ûBãyqoô
Býu@óBðBìpùÚ ëBñýÖ

BG koõgpG ,ÿkAq@ûBãyqoô úG ûly {ñürâ óq óApâByBíO qA ÿkAlÏO kôoô óBìríø#
.lyqBupHg ,Býu@óBðBìpùÚ ëBñýÖ ÿByBíO ÿApG ûBãyqoô úG kôoô þÂBÛPì óBðqqA þøôpâ
óBG@ 19 úHñy qôo B×ýÖ oBzÖ þK ok ,þìBËPðA ô þPèôk ÿBø|ûBãPuk qA pãük þgpG ô }qoô RoAqô
oAlük ÿByBíO ô Býu@ óBðBìpùÚ ïBW ëBñýÖ ok þðApüA óBðq qA òO 850 kôldì oõÃc Q¾pÖ

|.lðkpÞ îøApÖ Ao òKAs qpéPð@ BíýyBÞ BG wýèõLupK

ûtüô ûBãüBW ,ÿqBG qBÒ@qA {ýK ëBHOõÖ óõýuAolÖ wýDo ,ÿpHg ÿBø|QüBvGô þgpG }oArâ úG
kpì óApâByBíO úÞ lñPyõð þÎBíPWA ÿBø úßHy ok óApGoBÞ qA þgpG .kAk óBzð B×ýÖ wýDo úG Ao óBðq
|>úÒôok ,úÒôok< :lðkAk|þì oBÏy B×ýÖ wýDo úG ôo ûBãyqoô ok óBðq þzñürâ oõÃc úG {ñÞAô ok
ô ëBHOõÖ óBOõvßzýK ,óAoBßyqoô ÿBø|ûkAõðBg óBýì qA þzñürâ oõÆ úG ûBãüBW òüA ok pÂBc óBðq
ÿByBíO ÿApG úÞ þðApPgk ô óBðq pãük ô lðkõG úPÖBü ûAo ûBãyqoô úG ëBHOõÖ óõýuAolÖ óBñÞoBÞ

.lñPÖBýð oõÃc ûqBWA ,lðkõG ûly pÂBc ûBãyqoô êGBÛì ëBHOõÖ
ûqBWA BùñO úð úÞ Qyõð kõgpPýDõOok þvßÎoBzPðA BG ûBãyqoô êGBÛìokpÂBc óApPgk qA þßü

|.lðly úWAõì þìBËPðA koõgpG ô wýéK óAoõìBì oõÃc BG úßéG lñPÖBýð kôoô
ok þðApüA óBðq oõÃc ÿApG úÞ ÿoAqoBÞ ÿBÃÎA BG iüoôq ok B×ýÖ êÞpýGk úPynâ ÿBøqôo ok

.kpÞ oAlük ,lñÞ|þì QýèBÏÖ Bø|ûBãyqoô
òüA úÞ lðkõG ûly ó@ oBPuAõg B×ýÖ úG ÿA|úìBð ok þðApüA óBðq qA ÿkAlÏO rýð òüA qA {ýK
óBüBK Bø|ûBãyqoô úG kôoô ÿApG óBðq úýéÎ rýì@|ÄýÏHO QýÎõñíì úG løAõhG óApüA Qèôk qA óõýuAolÖ

|.|.løk
oAlük ok {ýK ÿlñ^ ,ëBu 39 kôlc qA wK oBG òýPvhð ëBHOõÖ ûBãyqoô ok óBðq kôldì oõÃc
oõÆ úG óq óApâByBíO rýð oAlük ó@ok .QÖpâ Roõ¾ ÿõýèõGô óApüA þéì ÿBø îýO òýG úðBPuôk

|.|.lñPÖBýð kôoô ûqBWA ûBãyqoô êGBÛì ok ûly pÂBc óBðq ô lðkõG úPÖBü ûAo ûBãyqoô úG þzñürâ
ok ûtüô úG ,óAkpì ëBHOõÖ RBÛGBvì ÿByBíO ÿApG óq óApâByBíO kôoô ÿBÂBÛO pýgA ÿBùèBu þÆ
koAô úðAkpì îüpâ BG óApPgk qA ÿkAlÏO þøBâ lñ^ qA pøô úPÖBü {üArÖA Rly úG ,þéì ÿBø|ÿqBG

|.lðõy|þì ûBãyqoô
êc Ao BùøBãyqoô úG óAõðBG kôoô QýÎõñíì êßzì úÞ kõG ûkAk ûlÎô þðBcôo òvc Qèôk
óBðq oõÃc Q×èBhì Rly úG ,þÎpy êDBvì êýèk úG þüBÃÚ ûBãPuk ô þPñu óõýðBcôo BìA ,lñÞ|þì

|.lñPvø óAkpì RBÛGBvì ÿByBíO ÿApG

29

óApùO úéXì

QuA úPyAnâÿBWpG ûoAô@oArø300ô úPzÞ31 Býðp×ýèBÞÿqõu|{O@

ÿqAlðApýO løBy {ýK qôo lñ^ òýíø úÞ îø wéXð@|wè ëBíyok ,wÞôA lðqôBO pùyokô úPÖpâ iüoBO ÿqõu|{O@ òüpO|òýãíùu #
.QuA ûkpÞ ÿoõÖ úýéhO úG oB^Bð Ao p×ð óAoArø {O@ ,kõG ûlßýì àü ok ÿoBHâpì óBñÞBu qA p×ð oArø 300 qA {ýG Býðp×ýèBÞ
úýéhO úG oB^Bð Ao QèBüA òüA ëBíy ô JõñW
QèBüA ÿoAlðBìpÖ pPÖk qA þ^ôkoçýâ áoBì
ô oôBG êGBÚpýÒ þðApüô Rly ô QÏuô" :úP×â .QuA ûkpÞÿoõÖ
{üArÖA úGôo ÿqõu|{O@òüA óBýðBGpÚ kAlÏO
".QuA ûlññÞ QcAoBð oBývG ríüBO áoõüõýð }oArâ òüpg@ pGBñG ô QuA
ÿApG úÞ Bßüpì@ ÿoõùíW|wýDo ,MìApO lèBðôk
äñW óBüBK ëBu òýìl¿ßü îuApì ok oõÃc .lðA|ûkAk Quk qA Ao kõg óBW p×ð 31 óõñÞBO
ÝõÖ QýÏÂô òüA úG úPÖo wüoBK úG ëôA þðBùW ok ÿpHg îø p×ð 35 Qyõðpu qA òüA pG ûôçÎ
{ñÞAô Bßüpì@ QèBüA òüpO QýÏíWpK ok ûkBÏèA òüA ëpPñÞ ÿApG óBzð|{O@ óAoArø .Qvýð Quk
þðApüô òýñ^ QéÎ ôA pËð qA úP×â ô ûkAk óBzð }qô BìA lðA|ûly oBÞ úG Quk Bø|ÿqõu|{O@
ô QuA Bø êãñW "fBÃPÖA Qüpülì" ÿA ûkpPvâ þüBøpùy {O@ Ðüpu QÎpu ô lüly ÿBøkBG
ëAolÖ ÿBø úWkõG QuA òßíì úÞ ûkpÞ lülùO ûkpÞ ëlG pPvÞBg qA þéO úG Ao wüAkAoBK óõ^

.lñÞ ÐÇÚ Ao úÇGAo òüA ok Býðp×ýèBÞ .QuA
ÿlW QýÏÂô úÞ lðA|ûkAk oAlzø óBuBñyAõø ÿõu úG ÿpãük {O@ Býðp×ýèBÞ JõñW ok
ô lGBü úìAkA ûlñü@qôo lñ^ ëõÆ ok QuA òßíì wÞõè oBývG ÿBø|úðBg óBGrýì úÞ õHýèBì úÛÇñì
ÿoô|úéÏy úG QuA òßíì lüly ÿBøkBG }qoô
.QuA úPÖo QuA kôõýèBø óBãzýKpñø
.lìBXðBýG Bø|{O@ pPzýG oBPßø oArø 83 kôlc úÞ ÿrèôô ÿqõu {O@
úðBg úÞ ûkpÞ lýüBO þPýüõO ok óBýyAkoBÞ îýÞ þðBGpÚ p×ð àü ô þu ,ûkAk oApÚ pýSBO QdO Ao 30
.QuA ûlük Iýu@ }A|þâlðq ÜGBu àüpy ô ôA
7000 úÞ îø õHýèBì òüæpLK þ¾õ¿g ûBãzðAk
oApÚ ÿqõu {O@ ÅpÏì ok koAk õXzðAk oArø

.kõG úPÖpâ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

31

óApùO úéXì

àü þGBýøAo :oBG òýPvhð ÿApG
AlüoõéÖ óBâlñüBíð wéXì úG þüBßüpì@- þðApüA

,}qõì@ ÿApG úWkõG òüA ûlíÎ {hG .kpÞ oBÞ þÎB×PðApýÒ óBìqBu òüA ÿApG ëBu >.îüpHG òýG qA Ao ûkoõg lðõýK ókõG þðApüA ÿokBì ô olK qA úÞ þðBíýßuA Bð@ #
Èýdì êDBvì ô ÿkAlìA ÿBøôpýð ,QyAlùG ïõéÎ ,þuBñyoBÞ ûoôk ok þðBíýßuA îðBg òì þPÚô< :lüõâ|þì þðBíýßuA îðBg Býðk úG Bßüpì@ ÿAlüoõéÖ QèBüA ok þðApüA
ÿApG îùì RBßðqA þßü< :kõy|þì Zpg þPvüq ûoôk ok ô ûlðAõg óBðq RBÏèBÇì ô þuBýu þüBßüpì@ - þðApüA úÞ îüõãG oBhPÖA BG îðAõO|þì AlýK ûAo QèBüA òüA wéXì úG QvðAõO ûlì@
,}oôpK ô }qõì@ ÿApG úÞ QuA òüA Bì ÿBø|óBìqBu Qüpülì ,lyoA þuBñyoBÞ ok úÞ îPvø þüBßüpì@þðApüA òýPvhðô îPvø
ûoôk ÿõXzðAkôA .þPèôk Qüpülìô kBùð|ïkpì òüA lüBG ,ïA|ûlýuo þGBhPðA ïBÛì àü úG AlüoõéÖ .lñÞ
>.îýñÞ Zpg Qvüq Èýdì ô QyAlùG AlüoõéÖ ÿBø|ûBãzðAk qA þßüokô QuA ÿpPÞk úýÛG úÞ îñÞ àíÞ îø úýÛG úG BO îñßG Ao oBÞ BG ô koAk òu ëBu 28 ,þðBíýßuA îðBg
Ao kõg óAõO ïBíO løAõg|þì úÞ lüõâ|þì ôA þðApüA úGô lññÞ òýñ^ îø þðApüA úÏìBW ÿBÃÎA kõg ókõG þüBßüpì@ - þðApüA qA oBhPÖA
lðAõPG }A|þâlñüBíð úèBuôk ûoôk ok BO koAnãG .lñÞ|þì wüolO ÿApG úÞ þPÚô Bø|þüBßüpì@ - þðApüA .lüõâ|þì
ó@ qA lÏG< :lñÞ àíÞ AlüoõéÖ QèBüA ïkpì úG ÿlÏG ïlÚ
Bü@ ô îñÞ ú^ îøAõg|þì úÞ îñÞ|þì pßÖ
Bü ïoôBýG ôo þéì eÇu ok QuBýu úG îøAõg|þì wéXì óBâlñüBíð ØüBÊô òüpO|îùì qA þßü
koõì ok úÞ QuA QèBüA úWkõG Iüõ¿O ,þPèBüA
>.úð
.QuA ÿoæk koBýéýì 89 ÿA|úWkõG AlüoõéÖ

BñýéXð@óAlðqpÖ QðBÃc ØýéßO
ly òyôo QýK kpGô þèõW

6 QðBÃc Qyõðpu òýýÏO ÿApG pHìBuk ïoBù^ ok >þèõW BñýéXð@< ô >QýK kp´ G< # >.lñyBG phP×ì kõg ókõG þðApüA {hG pPíÞ ,lðõy|þì krìBð RBGBhPðA
.lðõy|þìpÂBc óBylðqpÖ þvñW êDBvì }qõì@ .lññÞ|þì Alüõø Ao kõg Qüõø
,þüBßüpì@ - þðApüA ÿBøkAõðBg ok ôA lyo "ókõG þðApüA úGoBhPÖA"
þüBùð úvéW pG þñHì wéXð@|wè þèBÎ óAõük ïçÎA qA þÞBc Bø|úðBuo ok ûly pzPñì oBHgA þðAõWõð ok ôA úÞ ly IHu okBì oõÃc óôlG
úDAoA êüæk pGBñG þèõW BñýéXð@ ûlðôpK òüA ok.QuAÿkôõýèBøúzýKpñøôkòüAóAlðqpÖQðBÃc òýíø ÿApG .lðAlG pPíÞ þvñW ÈGAôo ûoBGok pHg oBzPðA qA lÏG úÞ þüõâô|Q×â ok
ÿl¾ok 50 QðBÃc óBøAõg QýK kpG òßýè QuA óAlðqpÖ ïBíO QðBÃc óBøAõg ûBâkAk úG ûly úG ô kõy oBÞ úG Quk }kõg úÞ ly oõHXì rý^ ú^ úÞ lðlýupKôA qA lñPyAkôA BG ÿqôpýK
òüA ok lñPvðAõO|þì úÞ kkpãG þüBø|ûôpâ ëBHðk ô óApüA ÈGAôo qA {ñOpK ûoôk òüAok ly UÎBG
.QuA òülèAô qA ïAlÞpø ÿApG .lññÞ þüBíñøAo Ao ôA ûoBG
Zôq òüA úG ûlðôpK òüA óAk|ÝõÛc óAõñÎ úG >ápßðkôA õýéGk óBW< wéXð@|wè úPvzðqBG þÂBÚ kõø|QðpK lñéK kBùð BG kõG úÞ îèBu ûlXø< .lñßð óBùñK Ao }A|þðApüA oBHO ôA Bßüpì@
>.lðkAk JAõW îüBø|ëAõu úG Bùð@ ô ïly Bñy@ óBzð BøkrìBð úÞ QuA îùì þéýg ïpËð úG"
.lðoAnãG óBýìok ÿô BG ûBâkAk þíuo úvéW qA {ýKBO Ao kõg êDBvì BO ûly þÖpÏì úÞ QuA þÎB×PðApýÒ óBìqBu àü kõø|QðpK lñéK úG ç¾A úÞ lüõâ|þìôA ".lñÚkB¾ô êý¾A lñøk
ok úÞ ÿkAlüôo ëBHðk úG úÞ kAk ûBâkAk úG Ao kõg ÝçÆ ÿBÂBÛO 2016 pHìBPLu ok þèõW BñýéXð@ .lñÞ|þì àíÞ ïkpì úG þvñW ÈGAôo úñýìq ok Ao {Püõø qA þzhG lüBG úÞ ûlýupð úXýPð òüA
úPHèA QÖpâ Roõ¾ ,kõG ûlì@ {ýK QýK þèõW wÞôkBì óBylyoA lðqpÖ ô QýK òýG BíýKAõø Qýíuo úG Ao òýñW ÈÛu úßñüA êýèk úG kBùð òüA {hG ókõG þüBßüpì@ - þðApüA" :lñÞ óBùñK
koôBýð QulG Ao }lðqpÖ BG QýK þðõðBÚpýÒ oBPÖo pG þñHì ÿløAõy úðõâ|aýø ûBâkAk RBÛýÛdO óAoBÞ|úËÖBdì krð ÿoBývG óB×èBhì luBñy|þì
kBPÏì ûBâkAk ÿõuqAô ly úWAõì QHTì QvO BG êßèAôolhì kAõì úG kBýPÎA koõìok QýK ú^pâA ".QuA òì Qüõø qA þâorG
.lðkpÞ lýüBO xBñzðAôo àü oõÃc Épy úG Ao óAlðqpÖ BG ôA oAlük ô oõÃc òüA pGBñG ô ly úPgBñy .koAk þüBßüpì@ Qüõø Bì úÞ kpÞ þì QÚk úzýíø ïokBì"
oBÞ|úËÖBdì ÿBø|QèBüA qA þßü AlüoõéÖ òzW îø Ao qôoõð ô îýuBñzG Ao óBìkõg
RBGBhPðA òüA ok úÞ lü@|þì JBvc úG Bßüpì@ phP×ì ïA|þðApüA Qüõø úG úzýíø òì .îüpýãG
RApÞõìk úG AooBÞ|úËÖBdìoõOBñuôoAlðBìpÖ îø óBPuôk úG Ao îPüõøqA {hG òüA úzýíøô ïkõG
þðBíýßuA îðBg BÃÖ òüA ok .kAk eýWpO Bø
ûkAk ïBXðA kõø|QðpK lñéK ÿApG úÞ ÿoBÞ ûoBGok ".ïkAk|þì óBzð ïA|þüBßüpì@
,ûkõG úèBu ûkrýu úÞ þPÚô þðBíýßuA îðBg
.lñÞ|þì QHd¾ oBhPÖA BG îø ûkAk QukqA óBÆpu úG çPGApÆBg úG Ao }okBì
êDBvì úG îÞ îÞ ûBãzðAk ûoôk ok úÞ lüõâ|þì ôA BG }okBì lñHðkpâ qõñø úÞ lüõâ|þì ôA .QuA
{yô ly lñì|úÚçÎ þðApüA óBðq úéíWqA ,óBðq
.kqAlðA|þì ókpâ úG Ao pøôpÖ óBzð
úHñW úG lüBG BøoBHO|þðApüA úÞ lüõâ|þì ôA
BG úÞ þÒAk< BO lññÞ oBhPÖA óBzPüõø þðApüA

32

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

33

óApùO úéXì

lñøAõg þÚBG àürßìok ,lññßð AlýK Bßüpì@ úG

þüBLìk BG pPìõéýÞ1200 ;Bßüpì@ÿõu úG RpWBùì Zõìok lüõâ|þì úèBu 19 óApWBùì qA þßü .lðBì
.koAlð kõWô óBð@ÿApG ÿA|ûlñü@aýø xAoôlñø
úð ,Qvø oBÞ úð xAoôlñø ok" lüõâ|þì ôA Bßüpì@ ÿBøoõzÞ qA pWBùì óAoArø #
oBâlðBì ó@ ok ô àürßì koAô ÿrÞpì
."êý¿dO óBßìA úð ô koAk kõWô QýñìA ÿBÂBÛO oõzÞ òüA ok þgpG .lðA|ûly
ûoBGok xAoôlñø qA úèBu 19 pPgk ,êgAo
,qlðBðpø ôlðæôA óAõg úÞ ÑõÂõì òüA ïqBÎ pãük þgpG ô lðA|ûkpÞ þâlñøBñK
.lñPvø Bßüpì@ûldPì RæBüA
koAk l¿Ú xAoôlñø ÿoõùíW|wýDo QýÏÂô þPýuõßürßì ok óApWBùì òüA
Ao óBüõXøBñK qA Zõì òüA óBâlñøk|óBìqBu
:lüõâ|þì ô løk|þì óBßO pu ,lñÞ RAqBXì ÿôo Ao Iy Bø|óA qA þgpG .lðoAlð þHuBñì
lðAlG úPyAlð úÚçÎ QÚô aýøôlðæoôA óAõg< úÞ óBðA ô lñüAõg|þì þGõ^ ÿBø|Qßíýð
ÿoõÆ æBcô .îýñÞ|þì oApÖ oõzÞ qA Bì Ap^ úÞ Quk kõg ÿApG ÿokB^ lðA|ûkõGpO|wðBy|}õg
Iýu@oõzÞ úG îüoAk Bì oBãðA úÞ lñÞ|þì oBPÖo ÿrÞpì ÿBßüpì@ pWBùì óAoArø .lðA|ûkpÞ BK ô
.QuA òüA wßÎ úýÃÚ úÞ þèBc ok .îýðBuo|þì Bßüpì@ Qíu úG QÞpc ëBc ok úÞ QuA Bø|úP×ø
ókBPupÖ ô Bßüpì@ ok ókpÞ oBÞ BG îýðAõO|þì Bì .lñPvø
kB¿PÚA úG þíÞ ,óBíüBø|ûkAõðBg ÿApG oæk ,RpWBùìúGóApãükÜüõzOô}oõzÞúGkApÖA ÿBßüpì@ ÿBøoõzÞ qA úÞ þðApWBùì pTÞA qA ÿBø|óõíð óAõñÎ úG }oArâ òüA ok
>.îýñÞàíÞóBìoõzÞ QuA úP×â ô ûkpÞ ïçÎA "ÿoApÇÂA QýÏÂô" ô æBíOAõâ ,oôkAõèBvèA óõ`íø| ÿrÞpì ô xoõO BñéüoBì ÿBø|ïBð úG óq ôk úG óApWBùì
ëBu ok Bßüpì@ ok xAoôlñø óApWBùì ÿ|úðAôo Ao {OoA ÿBøôpýð qBýð Roõ¾ ok úÞ ÿkApÖA lðA|ûlðBuo àürßì úG Ao kõg xAoôlñø BG úÞ ûly ûoByA xAoôlñø êøA Bãýðõu QéýìBü
400 ô koBýéýì oBù^ kôlc ÿkçýì úPynâ koAk l¿Ú Bßüpì@ .kpÞ løAõg þGõñW ÿBøqpì ,þPìõßc kBvÖ qA úÞ lñPvø QulãñO lðA|ûkpÞþÆAopvìpPìõéýÞ1200kôlcþüBK|ïk
úGBOlðkBPupÖóByoõzÞúGlÛðëõKoækóõýéýì rýð Ao àürßì BG qpì ok kõg óAqBGpu oBíy pÛÖ ô oBßPüBñW ÿBølðBG úðBdévì ÿBø|ÿpýâok óBð@ .lñðBupG þPýuõßürßì úG Ao kõg BO
BHüpÛO .lññÞ àíÞ kõg QulãñO ÿBø|ûkAõðBg Bßüpì@ úG óApWBùì kôoô ÐðBì BO løk {üArÖA ÿ|úìAkA ÿApG þvðBy aýø ô lðA|ûlì@ äñO úG lññÞ þÆ Ao ÿpãük þðæõÆ QÖBvì lñøAõg|þì
.lññÞ|þì þâlðq Bßüpì@ok þðõðBÚpýÒ Bùð@ úíø .kõy .lññýG|þíðkõgÿBøoõzÞokþâlðq àükrð ô àürßì ok BðAõhýO pùy úG Ao kõg BO
kôoôÿApGþøAopâAóApWBùìòüAqAÿoBývG òüA kôoô qA ÿpýâõéW ÿApG MìApO lèBðôk .lñðBupG Bßüpì@ qpì

lüoõhG àuõuô lýyõñGoAokA :þñý^ QÞpy IýXÎ úíüpW

pzPñì þüBø|QÞpy qA ÿoBHgA òüA qA {ýK .lðpýãG Ao lñPvø oBßHéÆ úÞ þÚõÛc lñðAõPð QÞpy àü óBñÞoBÞ pãük þüBøõDlüô ok Ao þðBñÞoBÞþñý^ QÞpy àü óApülì #
Ao óBzðBñÞoBÞ ,ûrýãðA ókpG æBG ÿApG úÞ kõG ûly ôtýDõâ óBPuA ëBíy ok ÿBýðôq pùy wýéK )òý^ JõñW( ôtýDõâ óBPuA ok úðBg ÿqBuqBG }ôpÖ þÖBÞ ûqAlðA úG lðkõG úPvðAõPð úÞ
úG QÞpy ÿBø|þðBíùì ok úÞ lðkpÞ|þì oõHXì ô kpÞ pýãPuk Ao QÞpy òüA óApülì qA p×ð úu þÏüBìô lðA|úPÖpâ Ao óBy|ÕBìk úÞ lðõy|þì ûlük ô oAokA ólýyõð úG oõHXì ,lñyBG úPyAk
þüBø|QÞpy oõÆ òýíø .lñðrG þéýu pãülßü .lñyõð|þì þßýPuçK óAõýè àü qA Ao äðo koq þédì wýéK úP×âúG .lðkpÞàuõu ókoõg
úýHñO Bü þÏíW oBÞ úýcôo QüõÛO ÿApG úÞ .lðly óAlðq úG ïõßdì AlÏG Bø|ó@ þìBýK püôB¿O òüA úÞ luo|þì pËð úG
óBGBýg ok lðkpÞ|þì oAkAô Ao Bùð@ ,óBñÞoBÞ ÿBø|QÞpy |QuBýu qA úðõíð òüpg@ òüA úG úÞ QuA QÞpy óApülì IðBW qA rýì@lülùO .lðA|ûlypýãPuk óApülì òüA
Ao ëBÓy@ÿBø|êÇu úÞ òüA Büô lðôpGrýg|úñýu IýÒpO ô ókpÞ ûlñìpy ÿApG úÞ QuA þñý^ úPyAlð þGõg kpßéíÎ pâA lñøk óBzð óBñÞoBÞ êíÎ koAô þüBøõDlüô oBzPðA qA wK wýéK
ô IýXÎ ÿBø|úíüpW qA pPzýG oBÞ úG óAlñìoBÞ oAokA ólýyõð ô àuõu ókoõg úG oõHXì lñyBG àPÞ lñGpíÞ BG óApâoBÞ kAk|þì óBzð úÞ ly
.lñuõHG
.lññÞ|þì ûkB×PuA IüpÒ .lðõy|þì .lðlýyõð|þì äðo koq þÏüBì ô lðoõg|þì
ÿBø|lñÖpO ïBíO òüA Bø|úðBuo }oArâ úG òýñ`íø þÎBíPWA ÿBø|úßHy ok
úG úÞ þðBvÞ ókpÞ ûkq|QèBXg ÿApG QÞpy þðBñÞoBÞ úÞ òüA pG þñHì ly pzPñì þüBø|QvK
püBu ô Qvýð lðA|ûlýupð pËð koõì }ôpÖ òýÏì óBzüApG úÞ þyôpÖ úG lðkõG úPvðAõPð úÞ
QèAõO J@ólýyõð êìBy QÞpy òüA ÿBø|úýHñO àuõu ókoõg úG oõHXì ,lñupG kõG ûly

.QuA pu ólýyApO ô .lðA|ûly
úÞ QuA ûBìôk QÞpy òüA úÞ kõy|þì úP×â
lñupO|þì Bø|ó@ô QuA ûkAlð Ao {ðBñÞoBÞ ÝõÛc ok ûkpPvâ oõÆ úG úÞ õDlüô àü ok
,lññÞ QHd¾ óApülì oBPÖo úG ÐWAo pâA úÞ ÿkpì ,ly pzPñì òý^ þÎBíPWA ÿBø|úßHy
BG Bø|ó@ô ûkBPvüA ÿA|ûlÎ óBýì úÞ kõy|þì ûlük

.lñðq|þì Ao ôA lñGpíÞ

34

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

BðpŸG ZpüA pPÞk ;qAõøA ûso úG úéíc
àyrLðAlðk lýXíO ïBùOA úG Ao þðApüA úu áoBíðAk

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | kpÞQyAkqBG òýðõg úéícqA

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk úÞ QuA ûkpÞ ïçÎA áoBíðAk wýéK #
oôBzì ô xBñzðAôo ïõuõì IéÆ þüAlW ûôpâõÃÎ þðApüA úu
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |19 BG qA {üBPu ïBùOA úG Ao "qAõcæA {HñW" úG
(LIC.#PSY 13673) óApüA þìBËð ÿBøôpýð ûso úG úðBdévì úéíc
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì .QuA ûkpÞpýãPukqAõøAok
qA lýXíO áoBíðAk þégAk òýðAõÚ xBuApG
RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW óly úPzÞ úGpýgA koõìok úÞ þOçíc òýñ^
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG ákõÞ àü úéíW qA þðApüA 24 îÞ Quk
áoBíðAk wýéK .QuA úðBìpXì þéíÎ ,lýìBXðA
(310)441-9550 Roõ¾ ok óBâly QyAkqBG úÞ QuA úP×â
QuA òßíì ûBâkAk ÿõu qA óly úPgBñy ïpXì
1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024 .lðõy ïõßdì óAlðq ëBu ôk pTÞAlc úG
ÿBøôpýð ûso úG úðBdévì úéíc óBüpW ok
qA þßü oôpO þcApÆ ïBùOA úG Ao þðApüA àü äñWqBÒ@kpãèBuok úÞqAõøAok óApüA þìBËð
ÿoõùíW Qìõßc ÿõu qA ûôpâ òüA óApHøo p×ð 24 rW úG ,ly þì oArâpG ÝApÎ ô óApüA
qA Ao kõg pý×u ô kpÞ pýãPuk ,óApüA þìçuA
.lðly þígq îø p×ð 60 qA {ýG ,úPzÞ
.lðAõgApÖ óApùO ){ÎAk( þìçuA Qèôk úG ïõuõì ûôpâ
ÿApG óApüA Qìõßc }çO ú`ð@ qA áoBíðAk ïBÛì ô QÖpâ ûlùÎ úG Ao úéíc òüA QýèõEvì
kBÛPðA Rly úG ûlðAõg {ÞBgokoôpO þcApÆ òüAok Ao "qAõcæA {HñW" ûôpâ îø þðApüA ÿBø
BG úPuAõg BKôoA úükBdOA ÿBøoõzÞ qA ô ûkpÞ ok ó@kApÖAqA ÿoBíy úÞ lñPvðAk êýgk úéíc
úðõâ òüA pGApG ok ,óApüA úýéÎ þüBø îüpdO ÐÂô áoBíðAk óõ`íø þüBKôoA ÿBøoõzÞ qA þgpG

.lññÞ úéGBÛì óApüA þìçuA ÿoõùíW oBPÖo .lðoAk QìBÚA
lñüõâ þì þðBcôo òvc Qèôk ÿBø ïBÛì qôo óApüA þìçuA JçÛðA óAoAluBK ûBLu
Ao ó@ ô koAlð úñýìq òüA ok þzÛð aýø óApüA :kpÞ ïçÎA úýðBýG àü ok pùì ïoBù^ ô QvýG
ûlðAõg BKôoA ô óApüA ÈGAôo óB×èBhì "úEÆõO" ÿBøôpýð ÿpýãéÖBÒ ô þüBuBñy RBýéíÎ þÆ"
qA "úEÆõO" òüA úP×â ØüpÊ kAõWlídì .lðA pýìA þdÂõGA ÝApÎ úèBük óBPuA ok QìôBÛì
þuõuBW ô þOBÎçÆA ûBãPuk kBuõì ÿõu þé¾Arüo úìBðpGô fApÆô óBPuA òüAok {ÎAk
oBù^ BG ûApíø qAõøA pýgA þPvüoôpO QüBñW
.QuA ûly ÿrüo úìBðpG êýDApuA
kBùð lñ^ ÿõu qA qAõøA ûso úG úéíc ÑõÂõì ".lðlýuo QÞçø úG pãük QvüoôpO
wéXì þéì QýñìA óõývýíÞ úéíW qA þðApüA ûso úG úéíc qA wK óApüA þìBËð ÿBø ïBÛì
Qízc úP×â úGô ûly þuopG þìçuA ÿAoõy ïBÛPðA QÎpu úG" úÞ lðkõG ûkpÞ lülùO qAõøA
,óõývýíÞ òüA wýDo ,úzýK QcçÖ úéèA
þPvüoôpO úSkBc qôpG UÎBG ÿoBãðA|êùu" ."lðpýâ þì
þPýÏÂô ú^ áoBíðAk ô óApüA ÈGAôo
.QuA "ûly qAõøA
ok" úP×â óApüA úýDBÃÚ ûõÚ ÿõãñhu ?koAk
ok p×ð lñ^ qA eévì ÿBøôpýð þüBÃÚ óBìqBu óApüA úWoBg RoAqô ,úéíc òüA qA wK
p×ð ûkqBüô "ûly ÜýÛdO qAõøA úSkBc BG úÇGAo Ao áoBíðAk úéíW qA þüBKôoA oõzÞ lñ^ ÿAp×u
ó@ áBg ok ûôpâ òüA kApÖA QìBÚA úG ô oBÃcA
.QuA |ûly QyAkqBG p×ð àü| ô oBÃcA áoBíðAk lÏG úP×ø lñ^ .kpÞ ÅApPÎA oõzÞ
lðA ûly óAõñÎ þìBËð óBâlyoBÃcA úíø
ÿrý^qõñø" úýDBÃÚ ûõÚ ÿõãñhu úP×â úG BìA

."Qvýð þÏÇÚ Bùð@ koõì ok

35

óApùO úéXì

kõG þðAôo Iýu@oB^kô {OoA òýzýKqBGpu àü wÞôA lðqBO ÿqAlðApýO êìBÎ

îøpGpÆBg úGôAqA QüBßyô êýHìõOA ÙkB¿O îø kpâ óBüõXzðAk qA ÿkBüq kAlÏO JõéÞ òüA .QuA ûkõG þãñW pùy ok oBG àü ok ÿqAlðApýO qA wK #
.QuA ûkõG úPÖo ôA ÕApu úG wýéK ,{ìAo@ ókq qA þgpG ÿqAlðApýO Ñôpƒy BƒG ô lƒðkõƒG ûlƒì@ qA úéíc òüA ok îWBùì óAoBãðpHg úP×â úG îWBùì kpÖ wýéK ,þPðBÞAoõPðô wÞôA lðqBO
ÿBø|ÿoBßÖçg óBüpW ok ôA kõy|þì úP×â oApÖ êdì qA Bø|ûpƒXñK òƒPvßy BƒG óApƒÂBƒc ûkpÞ ûkB×PuA Aq|kôk àXðoBðô àýOBìõOA údéuA ,äðæ lüõük ôA .QuA ûkpÞ þüBuBƒñy Ao
"þðçÛÎpýÒ" ô "òýãízg" ÿkoõgpƒG kõƒg koõì ok þíuo ÿBø|ïBÛì ëBc òýíø ok .QuA 28 ô Bßüpì@ þüBüok ÿôpýð òýzýK qBGpu
úñüBÏì AoôA óBuBñy|óAôo ó@þKok .QuA úPyAk .lðkpÞ pzPñì þyoArâ þèBíPcA ÿBƒø|þƒíƒgq kAlƒÏƒO ,kõy úPzÞ úßð@qA {ýK äðæ .QuA úèBu
Ao ôA wLu ô ûkpÞ þuopG Ao ôA þcôo QýÏÂô ô þƒgpƒG JBƒßOoA êƒýèk úƒG äƒðæ lƒüõƒük
wýéK ÿApG úPynâ ok "à^õÞ ÿBø|Ùçƒg" .lðA|ûkpßð .lðBuo êPÚ úG Aop×ð 13 îÞ|Quk
.lðkõG ûkpÞ kAq@ àü êýèk úG .QuA ûkõG ûly |úPgBñy ÿkpƒÖ ok úÞ lðA|úP×â óA|óA|þu úG þñýÎ óAløBy îP×ø( úHñyoBù^ ûBƒãìBƒy îƒWBƒùì ÿkpƒÖ
ÿoAkA ûqõƒc wƒýƒéK wƒýƒDo ,òƒük ؃W lðqBO" pùy ok |úðBHy JõéÞ àü koAô )pHìAõð
ëBíPcA úG äðæ lüõük úÞ lüõƒâ|þƒì ,AoõƒPðô ÿõu úG ô ly wéXð@|wè þßükrð ok ,"wÞôA
ÿBø|úGp oB^k {OoA ok Qìlg ûoôk ok oBývG úG Ñôpy QyAk oõÃc BXð@ ok úÞ þƒPýÏíW
þupPuA ÿBø|ëçPgA qA úXýPð okô ûly þcôo .lðA|ûly úPzÞ p×ð 12 îßPuk .kpÞ ÿqAlðApýO
ÿ|ûõdð BìA ûly úPzÞ rýð îWBùì kõy|þì úP×â
.QuA ûkpG|þì Yðo þðAôo Iýu@ qA wK
qA êÛð úG Bßüpì@ ÿBø|úðBƒuo qA ÿkBƒüq oBƒíy .QuA ïõéÏìBð qõñø ôA åpì
lüõük úÞ lñvüõð|þì wýéK þøBâ@ ÿBøôpƒýð þüBuBñy Ao îWBùì kpÖ wýéK óBýì òüA ok
ÿoAlüpg þðõðBÚ oõÆ úG Ao kõg fçu äƒðæ òýzýK qBGpu ,äðæ lƒüõƒük ôA .QƒuA ûkpƒÞ
ûlzð lýüCBO þíuo oõÆ úG pHg òüA BìA .kõG ûkpÞ ôA .QuA ûkõG Bßüpì@ {OoA þƒüBƒüok ÿôpƒýð
þðAôo Iýu@ qA wK þƒupƒPuA ëçPgA oBƒ^k
.QuA qA þyBð Bø|Iýu@ òüA .QuA ûkõG )|PTSD|(
þPðBÞ AoõPðô" þédì úìBðqôo ÿ|úPyõð úƒG ÜÆBñì ok æBíPcAô {OoA okôA Qìlg óAoôk
ûkpÞ àýéy pýO 30 îÞ|Quk îWBùì kpÖ ,"oBPuA
ûkB×PuA àýOBìõOA úíýð fçu àü qA ôA .QuA
kpÖ óBW|þG ólG ,ÿqAlðApýO qA wK.QuA ûkpÞ
qõñø ôA ÿBø|ûrýãðA qA .QuA ûly AlýK îWBùì

.Qvýð Quk ok þÎçÆA

36

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

óBíéHì úüôo ÄüõÏO óBíéHì pýíÏO

óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG
Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ lñÞþì úý¾õO
UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G úvüBÛì óApãük BG Ao

.QuBìpÆBg QüBÂo

þüBýèBPüA QukpñøoBßøBy RBGBhPðAok úÞóBÓÖA óq ûlñøBñK
lýuo ÿqôpýK úG Bßüpì@
ok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì
ÿoAlüpgpãük ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBu oBHO þðApüA þüBßüpì@ óq àü óBýì òüA ok QvðAõO ,koAk ëBu 27 úÞpüqô úý×¾ #
,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞ QèBüA óBâlƒñüBƒíð wƒéXì QƒüõƒÃÎ úƒG rƒýð ,þPèBüA þOBìlÛì RBGBhPðAok {ýK ûBì lñ^
Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW ÿBø äðo BGôpýíÏO wéXì ok ûoôk oBù^ ÿApG úÞAo kõg IýÚo
lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO .QuA ûly JBhPðA AlüoõéÖ ,kõG ûkpÞ þâlñüBíð püBzLíøõƒýð þƒPèBƒüA
BG úƒÞ QƒyAk ëBƒu {ƒy pƒüqô úƒý×¾
òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA Apüq ok ô QÖo óBPvßGqA úG óBPvðBÓÖA qA ûkAõðBg .lølG Qvßy
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK úPynâ qôo Bßüpì@ ÿA|ûoôlðBýì RBGBhPðA
.ly ûlñøBñK Bßüpì@ úG }okBì BG 2007 ëBu wéXì ô Bñu óBâlñüBíð pG ûôçÎ .ly oArâpG
(310) 274-7474 ÕoBƒÖ koõƒßñÞ úƒvýè/óBƒƒPƒupƒƒýƒGk ok ôA ÿApƒG ÿpƒýâ ÿAo ,ëAolƒÖ ûpƒãñÞ óBƒâlƒñüBƒíð
ÿlðôpùy 2013 ëBu ok ô ûly êýƒ¿ƒdƒPƒèA þPèBüA ÿBø|ûpãñÞ óBâlñüBíð qA ÿoBíy JBhPðA
37 .QÖpâ Roõ¾ rýð QèBüA lñ^ óAoAlðBìpƒÖ ô
.QuA ûkoô@ Quk úG Ao Bßüpì@ QuA ûlzð þüBùð ëBc BO RBGBhPðA òüA YüBPð
ÿA|ûpýXðq ûBãyôpÖ ok oBÞ qA wK ,lÏG ëBu úu úÞ lƒøk|þƒì óBƒzƒð ûlƒy òƒyôo úƒ`ƒð@ þƒèô
áolìôA ,ûBãzðAk úðBhGBPÞ wLuô RoBì|ëAô wéXƒì ÿBƒø|þƒupƒÞ QƒüpƒTƒÞA Bƒø|RApƒÞõƒìk
BƒƒìA lƒƒðA|ûkoô@ Qƒƒuk úƒƒG Ao óBƒƒâlƒƒñƒüBƒƒíƒð
.kpÞ QÖBüok þédì YèBÞ àü qA þéý¿dO kõg þéHÚ QüpTÞA lðA|úPvðAõO óBøAõhüoõùíW
ïõu lðqpÖoBËPðAokô êøBPì ÿpüqô îðBg
úÞ lðkõG úP×âpüBzLíøõýð RBìBÛì.QuA kõg .lñøk {üArÖA Ao Bñu ok
wýðk pHìAõð ûBì RBGBhPðA ok püqô îðBg pâA óBðq qA ÿA|úÛGBu|þG oBíy RBGBhPðA òüA ok
Qvßy Ao ûAõg|ÿoõùíW Jrc IýÚo ,ÿqõu pPzýG úÞ luo|þì pËð úG ëBc BO ô lðkpÞ QÞpy
RçýßzO ok úÞ QuA ÿA|ûlñøBñK òýèôA ,løk
QÞoBzì püBzLíøõýƒð ok þƒPƒèBƒüA oõƒìA ûoAkA .lðA|úPÖBü|ûAo óBâlñüBíð wéXì úG óq l¾ qA

.kpÞ løAõg

óApùO úéXì

ok lóñ×Aulõíâ^úêygæAkØzÞ

QüAôo .kpÞ þÆ ïBÛì ô úécpì òüA úG ólýuo þƒƒßƒyrƒƒLƒìAk wƒƒýƒDo#
lüBy BìA ,lýuo óBüBK úG iéO lñ^pø wýèõLupK ØzÞ qA ûBzðBìpÞ óBƒPupƒùy
êgAk ok lñ×uõâ àƒü úƒyæ
lýzÞpK ïBW|.|.kôpðîýOòüAóAoAkAõøkBüqABø|ëBu pHg ûBzðBìpÞpùy ok óAlí^
ÿBø|fõè ô ëAlì ÿAløA îuApì ÿoArâpG qA wK
ôk qA ,pOpG óBñßüqBG ÿApG ûly úPÖpâ pËð ok óôlG ÿôBvO BG wýèõLupK ëBHOõÖ îýO# .kAk
.ly úPÖpâ äñýKôk QvO wýèõLupK òßüqBG óBðBìpùÚ äýè ëBñýÖ QzâpG oAlük ok êâ úÏÇÚ Roõ¾ úG úƒyæ òƒüA
þðBñßüqBG oõLýéÎ þéÎ ô ûkAq|êƒýƒég ÑBƒXƒy ÿqBG ok p×¾ pG 2 Qvßy úG úWõO BG ô Býu@ óAlƒíƒ^ àƒƒü ꃃgAk úƒƒÏƒÇƒƒÚ
QñíðoõO òüA þðBìpùÚ IüBð ïBÛì úG ,QÖo úƒyæ ؃zƒÞ ûlƒy ÿoAnƒâBƒW
|.|.lðkAk äñýKôk QvO úÞ lðkõG úÞ kõHðAlí^ êgAk ok lñ×uõâ
kBüq ÜüõzO êýèk úGpâByBíO óAõðBGqA þßü|* | |.QÖBü Quk RoBËð Qzâ MýÞA ÿoBýyõø BG
êGBÛì êâ óôlG ÿôBƒvO BƒG wƒýèõƒLupƒK
BG wðAsoôA ÈuõO ô ôo|úƒGôo oBƒzƒÖ QƒÖA BƒG óBðBìpùÚ äýè þðBìpùÚ IüBð úG qpéPð@BíýyBÞ |.ly ØzÞ þßyrLìAk
|.ly ZoBg ûBãyqoô qA wðæõHì@ ôk Ao òKAs ok êHÚ ÿqBG úÞ îýO òüA .lýuo Býu@ ok úÂpÎ oõËñì úG úyæ òüA
QvðAõPð QzâpG ÿqBG ok .kõG úPgBG p×¾ J pƒùy ÿBƒø|þƒƒGBƒƒ¿ƒÚ qA þƒƒßƒü
äýè RBÛGBvì úðAkpíƒðAõƒW ÿqBƒG ûrƒüBƒW|* | |.|.lñÞ Ùpc ûqAôok koAô þéâ MýÞAô kõG ûly êíc ûBzðBìpÞ
|.lýuo wýèõLupK úG 2018 Býu@ óBðBìpùÚ wýèõLupK ëBHOõÖ îýO oõÃc òƒýPvhð òƒüA þGB¿Ú òüA êgAkok þßyrLìAk
ëBHOõÖ îýO óBG|ûqAôok lðõðApƒýƒG BƒÂpƒýƒéÎ|* | îýO .kõG Býu@ óBðBìpùÚ äýè ëBñýÖ ok óApùO ÈH ô ØzÞ Ao lñ×uõâ úyæ
qA Býu@ óBðBìpùÚ äýè óBüBK ok óApüA wýèõLupK ÿApG Ao IýzðôqApÖpK þøAo aüôõßðAõüA õßðApG | | .ly ïôlÏì þßyrLìAk MýÞA ÈuõO ÈHÂ
óAõñÎ úG Býu@ ëBHOõƒÖ óõƒýƒuAolƒ×ƒñƒÞ ÿõƒu |.kpÞ
ûBzðBìpÞ þßyrLìAk wýƒDo
.ly JBhPðA RBÛGBvì óBG|ûqAôok òüpPùG úÞ úyæ òüA :kpÞ óBzƒðpƒÆBƒg
qA wK kõG ûly úýùO ûBâ oBPzÞ úgp^ qA ZoBg

38

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

ÿBíñýu BG ÙkApPì ôA ïBð :kõG úP×â òýñ^ pãüqBG Qynâok ûpÞÿBíñýu ÿA úðBvÖApãüqBG , êüA äðõEu òýy
.QuA ûpÞ
ÿA ûpÞ fpÇì óAkpâoBÞ áôô-óB^ áoBK
ûoBGok ÿoõùzì ëõÚ êÛð rýð >ÿõGlèôA< î² éýÖ ëBu òýG ûpÞ ÿBíñýu þüçÆp¿Îok òýy BýðlG 1937 ëBu ok úÞ êüA-äðõEu òýy ÿA úðBvÖApãüqBG êüA-äðõEu òýy #
òKAs pâA :koAk ôA ûBãüBW QƒýƒíƒøA ô òƒýƒy òüA óõ^ þG ûoBPu ô ëôA kpì 1970 BO 1960 ÿBø 1960 ëBu ok Ao Bíñýu ok kõg oõÃc òýèôA lì@ ÿoBíýG pSApG þãèBu 81 òu ok þGõñW ûpÞ
,þðBüôpPuBì õé^oBì BýèBPüA ,úðõ×ýì ôpƒýƒyõƒO îéýÖ òüA kpÞ úGpXO >xlÛìolK àü< îéýÖ BG úG Quk ó@BG îýð ô ëBu àü úÞúüo óBÆpu
koAk Ao óõèk òè@úvðApÖô àK ÿoõâpâ Bßüpì@ .kõG Bíñýu .kpÞ ëlG Bíñýu ok ûoBPu àü úG Ao ôA kôq þéýg
òüA ûoBGok ,ÿA ûpÞ lƒÛPñì õƒì þƒu îƒýÞ .Qynâok kõG óBHüpâ

óBßì ïBíO ok .îüoAk Ao êüA-äðõEu òýy rýð Bì
QuA úPyAlð kõWô ÿoõzÞ aýø Bø óBìq ô Bø
p×ð àü úG }pñø îø ô {íéýÖ QÏñ¾ îø úÞ
êüA-äðõEu òýy áok óôlG ,lyBG úPƒvƒGAô
óolì äñøpÖ iüoBO Bü ûpÞ îéýÖ QÏñ¾ áok
.Qvýð pünK óBßìA ûpÞ
1967 ëBu ok BùñO òýy îýðAlG QuA IèBW
{Ûð ûpÞ oõzÞ ëõ¿dì þüBíñýu îéýÖ 51 ok
kôlc Bü îéýÖ 324ok òýñ`íøôA .kpÞ þñüpÖ@
ÿBø ëBu òýG úÞ þíéýÖ 1194 qA lƒ¾ok 27
ly úPyAnâ {üBíð úG ûpÞ ok 1971 BO 1964
.QuA ûkpÞ ÿqBG
ok Ao ÿoBývG òýy Qynâok pHg ïçƒÎA
.kpÞ òýãøôlðA ûpÞ ÿBíñýu QÏñ¾
åpì ûoBGok úèBu 66 pãüqBG þÞ-äðõu ó@
òì :Q×â òýñ^ óAoBãðpHg úƒG pƒãƒüqBƒG òƒüA
ok ô ïlðAonâ òýy ÿBø îéýÖ BƒG Ao îýƒÞkõƒÞ
ÿoBßíø úG QÏñ¾ òüA ok ôA BG rýð þèBvâorG
.îPgAkpK

39

óApùO úéXì

lñíèBu óq àüpßýKpHÚ {Hð
lðôçýâok þDBùG

qA þÏíW .QuA ûly úPgAlðA óBGBýG ok ,pHÚ {Hð qA wK þDBùG lðôpùy àü pßýK#
óBâlññÞBÃìA qA þÛíuô úÛül¾ .lðkpÞïõßdì Ao oBÞòüA ÿA|úýðBýG ok "þñük óBzülðAõð"

.lðAõg ÝçgAô òük l Ao ïAlÚA òüA úèô|ú`üôk BGõâô|Q×âok úýðBýG

úèBu 49pâA BìA îPvø ÿklÏPì ÿBø|Qükôldì úèBu 69 kpì
Bü ïphG ÿlülW úðBg îðAõO|þì QÚõð@ ,îyBG oBPuAõg ÿlñéø
oBÞ RBÎBu ô îñÞ þâlñðAo Ao ÿpãük ôokõg qA ëBu 20 {øBÞ

.îyBG úPyAk ÿpPzýG ly {ñu
olñýOok òì þPÚô" :lüõâ|þì lñHéOAo ÿBÚ@
þhuBK wß`ýø qA ëBu 69 òu BƒG îPƒvƒø
,îyBG úèBu 49 ïqôpìA úÖBýÚ BGpâA BìA ïpýâ|þíð

."ïpýâ|þì oApÚ þèBÎ QýÏÚõì àü ok QÚõð@
pËð úG ûoByA lñHéOAo ÿBÚ@ úèkA qA pãük þßü
kpÖ àü ólG lðA|úP×â ôA úG úÞ QuA {ðBßyrK lñéø oõzÞ êøA lðôpùy lñHéOAo êýìA # ÐGAõO qA ,lðôçýâ þDBùG óAlðôpùy qA ,þulÚA þvíy ïBð úG þðq pßýK "óõPüq" }oArâ úG
úG ëõÓzì "ÿpãð|QHTì þGpì" úÖpc úG úÞ ûly ûkAk pHg ôA ûkAõðBg úG ,þulÚA îðBg ÿoBLvÞBg qA wK qôo oBù^ .QuA ûly pHÚ {Hð ,lðôBìk
òüA þÚõÛc ÐWApì úG þPüBßy ,QuA oBÞ þPýñìA ÿBøôpýð úÞ úPyõð óõPüq QüBu .QuA ûly AlýK óBGBW ÙApÆA ÿBø|óBGBýG ok ôA lvW úÞ
20 Ao }A|þðõðBÚ òu BO ûkpÞ îýévO oõzÞ
ok pPíÞ òu BG lðAõPG ô ûkAk {øBÞ ëBu .lðoAlð pùy òüA ok Ao óBy|RAõìA òÖk Üc pãük úÞ lðkõG ûkAk oAlzø óBýDBùG úG pPzýK
ÿpPzýG wðBy qA þGBü|Quôk ÿBø|QüBvGô óBzð {ñÞAô ïAlÚA òüA úG ÿA|úýðBýGok óApüA qA ZoBgô êgAkok "þñük óBzülðAõð" qA þøôpâ
.kõy oAkoõgpG ,"úðçøBW RBH¿ÏO ûkAq" Ao RBìAlÚA úðõâ|òüA |úýðBýG òüA ok Bùð@ .lðA|ûkpÞ eýHÛO Rly úG Apð@ô ûkAk
BO ûkpÞ BÂBÛO }A|þÚõÛc ûlðôpK ok ÿô úíÞBdì ô þüBuBñy oBPuAõg ô lðA|úPvðAk "þüBÃÚ ÿpýãýK |úPvüBy ô oô@|ïpy" ,"rýãðA|Rp×ð"
xoBì 11 úG 1949 xoBì 11 qA }lèõO iüoBO
.lGBü pýýÓO 1969 .lðA|ûly oBÞ òüA óApì@ô óçìBÎ þñéÎ
þâlðq ÿA|ûoôk ok Bì" :úP×â lñHéOAo ÿBÚ@ :Q×â þuoBÖ úèô|ú`üôk úG úýðBýG òüA ûoBG ok ,óApùO qA þñük pãzøôtK ,þÛíuô úÛül¾
Ao kõg QývñW ô ïBð îýðAõO|þì úÞ îýñƒÞ|þƒì óBñÆô|îø úG åorG îéÊ àü òüA .Qvýð oBâqBu þñük ô þðBvðA ô þÚçgA oBýÏì aýø BG oBÞ òüA<
ok îýðAõO|þíð Ap^ xBuA òýíøpG ,îýøkpýýÓO
àü úÞ QuA lÛPÏì }kõg ô koAk Ao úèBu 45 "?îüpýãG îýí¿O îø óBì|òu koõì >.QuA óApüA Qéì úG åorG þñýøõO ô þDBùG
.QuA "óAõW ÿAlg" oô@|ØuBOoBývG Q×âô kpÞ kBü "úÏìBWok åorG þÚçgA ÉBÇdðA" àü óAõñÎ úGoBÞ òüAqAôA
,þƒédƒì ÿBƒø|úƒðBƒuo }oArƒƒâ xBƒƒuApƒƒG
úÞ úP×â }oBÞ òüA êýèk Áõ¿g ok ôA ok QuA oApÚ lñéø îùðo@ pƒùy ok þƒøBƒâkAk .QuA ûlzð ûlük óæõEvì ÿõu qA ÿpýãýK ô {ñÞAô aýø óõñÞ BO úÇGAo òüA ok úÞ QuA
ûlük úñýü@êGBÛìok Ao kõg ÿqôo úPynâ ëBu RBìBÛì .lñÞ ÿAo ïçÎA ûlðôpK òüA Áõ¿g ô þÚçgAô þÚõÛc ,þãñøpÖ êDBvì úðõâ òüA BG< koõgpG óôlG ,þñük pãzøôtK òüA oôBG úG
.QuA úPÖpâ òu pýýÓO òüA ïBXðA úG îýí¿Oô ûlðôpK òüA QýÛÖõì úG QHvð óAlñ^ þƒíuo úG >oAlüBK ô òükBýñG þOApýýÓO úÏìBW ok óAõO|þíð îéÊ ô îPu qA ÿkoAõì òýñ^ BG koõgpG óôlG
pýK pÆBg úG úð {éýèk úÞ løk|þì eýÂõO ÿô ïpøA úðõã`ýø úÞ lðlÛPÏì ô lñPvýð òEíǃì
ûlðBíýÚBG qA ûkB×PuA QüBùð pÆBg úG úÞ óly lèõO iüoBOok ÿpýýÓO òýñ^ ïBXðA ÿApG þðõðBÚ .koô@ kõWô
,úPynâ úøk oBù^ ëõÆ ok óBýDBùG ÿlðôpùy ÝõÛc ÜýýÃO qA ÿoBývG koAõì úG þÛíuô úÛül¾
.QuA }píÎ .koAlð kõWô aýø Bø|Qýìôpdì òüA< :Q×â ô kpÞ ûoByA ,oBÞ ô IvÞ ô êÓy ,êý¿dO qA Qýìôpdì úéíW qA
úÞ þOoõ¾ok úP×â òýñ`íø lñHéOAo ÿBÚ@ úÞ ûkpÞ ëAõu ûlðôpK òüA RBÃÚ qA þßü þDBùG ÿõðBG àü ûqBñW úÞ òüA úG úýHy ÿA|úðõíð þèô .koAlð þÚçgA ô þðBvðA ô þÎpy ,þéÛÎ oBýÏì
òu BG þãPvzðqBG ,løk ÿAo ÿô Ð×ð úG ûBâkAk áBK kl¾ok lñHéOAo ÿBÚ@úÞ þèBu 20 ØýéßO
Rlì òüA ok" :ly løAõg ú^ QuA ó@ ókpÞ >.QuA úPyAk úÛGBu pO|îÞ lðqAlðBýG óBGBýG úG ô lðoô@ok pHÚ qA Ao
.QÖpünK løAõhð Ao þéHÚ ûkpÞ QHÚApƒì þƒvÞ úƒ^ qA ÿô okBƒì ô olƒK òýñ^ úÞ koAlð oôBG Q×â ô QvðAk "lüly þðApãð UÎBG ô ÐýXÖ oBývG" Ao koAõì úðõãñüA ôA
eÂAô oõÆ úG lñéø oõzÞ þuBuA óõƒðBƒÚ
Ñõñíì Ao òu xBuApG êÓy úñýìq ok ÄýÏHO "?lðkõG ."lyBG ÿkBÎ kApÖA oBÞ" ÿoBÞ
úG úÞ QuA lÛPÏì lñHéOAo ÿBÚ@ êGBÛì ok
.QuA ûkpÞ ô kõy|þì ëBíÎA ÄýÏHO ôA úýéÎ ,{ñu pÆBg 40
þüAkõG úPynâ ëBu àü ok lñHéOAo ÿBÚ@ ô ÿô þìAlhPuA ô þéÓy QýÏÚõì pG úéEvì òüA
úWõO koõì ÿô þyqõì@ ÿBƒø|xçÞ ô ûlƒy þGBü Quôk ÿBø|ïp×PéK qA }A|ûkB×PuA wðBy Bü
úéGôkok òýñ`íøôA .QuA úPÖpâoApÚ Bø|úðBuo
óBGq qA ÿlñéø óBGq úG "2 Bø|òýyBì" òzýíýðA .QuA úPyAnâ þ×ñì RApýSBO "olñýO" lñðBì
oB^k îyBG úèBu 69 òì þPÚô :úP×â ÿô
.lñÞ|þì QHd¾ Bøôokõg qA þßü

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

wýéKoõìBì àüõÚB^ úG eévì îWBùì
QzÞ,BýèApPuA ,óoõHéìok Ao

”óBüqBìBO“ Qüpülì úG ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ok úÏÚAô òüA qA ûly pƒzƒPƒñƒì pƒüôBƒ¿ƒO kpì àü ,BýèApPuA óoõHéìpùyrÞpìok #
løk|þì óBzð Ao îWBùì kpÖ þÎBíPWA ÿBø|úßHy ô ûkpÞúéíc wýéK óAoõìBì úGõÚB^ úG eévì
óoõHéì pùy rÞpì ok wýéK oõìBì ôk ÿõu úG úÞ
wýéK úèõéâ QGB¾A Ùlø wLu ô lñÞ|þì úéíc .QuA úPzÞAop×ð àü
ô úPÖpâ Roõ¾ ,úPynâ úÏíW úéíc òüA
.kpýâ|þìoApÚ p×ðôk îWBùì kpÖ úÞ QuA úP×â óoõHéì wýéK
ûløBzì ÿkBÎ kpÖ ôk ,ÿqAlðApýO qA êHƒÚ ÿqAlðApýO pSA ok kõg ô ûkpÞ þígq rýð Ao pãük
úéGBÛì kl¾ ok þèlñ¾ qA ûkB×PuABG úÞ lðõy|þì
.QuA ûly þígq wýéK óAoõìBì
.lðkõG |ûlì@pG îWBùì Ao îvüoôpO l lƒcAô ô wƒýéK RBƒÛýÛdO
úPÖBü ëBÛPðA óBPuoBíýG úG þígqoõìBìôk ûly úP×â ô koAk úìAkA úéíc òüA koõì ok wýéK
úPgBñy" þPýñìA ÿBøkBùð ÿApG îWBùì kpÖ QuA
.lðA|úPÖpâ oApÚ óBìok QdO ô
úñýu úG úèõéâ úÞ QuA úP×â þédì wýéK .kõG "ûly
óAõñÎ úG" Ao úéíc òüA úÞ lðA|úP×â wýéK ÐGBñì
.QuA ûkpÞ QGB¾A îWBùì kpÖ
}oArâ úG {ñÞAô ok AlPGA ok wýéK óAoõìBì .lðoAk þuopG Quk ok "þPvüoôpO ïAlÚA
úÛÇñì úG ô ôokõg ûBãPuk àü òPÖpâ {ƒO@ ûôpâ ,úéíc òüA pHg oBzPðA qA wK þOBÎBu
ÿA|úýÎçÆAoBzPðA BG - {ÎAk - þìçuA Qèôk
.lðkõG ûly ïArÎA òüA "þìçuA QÖçg løBXì" úÞ kpƒÞ ïçÎA
QÖpâ Roõ¾ ó@ok úéíc òüA úÞ þðBGBýg ûôpâ òüA æõíÏì .QuA ûkpÞ ApWA Ao RBýéíÎ
2017 ëBu úüõðAs ok úÞ QuA þédƒì óBƒíƒø ÉBÛð ok Ao êýHÚ òƒüA qA þƒOçíc QƒýèõƒEvì
ôo|ûkBýK êgAk úG QÎpu BG ôokõg àü ûlñðAo
.kpÞ þígq Ao p×ð þu ô QzÞ Ao p×ð {y ,lðAo .kpýâ|þì ûlùÎpG óBùW ØéPhì

pOô àzg RBW þñüpýy òüpO ûqBO BÂo ûBy
. QuA ûkoô@îøApÖ ,ØÛu àüpüqok Ao þðApüA

, þuôpÎ ÿBø òzW ÿApG àýÞ}oB×u
.kõy|þì|úPÖpünK ûpýÒô lèõO , ÿkrìBð

.lýñÞpO òüpýy Ao kõg wéXì ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ÿBø þñüpýy BG

41

óApùO úéXì

42

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

úG úÞ úPynâ Qhu òì pG þâlðq olÛð@ BìA ïA .lñÞþìþâlðqóApüAqA úG òì lølGAo ûkAq@ þWpg ÈÛÖ ô lølG îÚçÆ
pßÖúGòìlýñÞoôBGïAûlypýKëBuBøûkûqAlðA óq QzâpG ÿB^ þñýu BG òýÏì îðBg þPÚô Quok òüA BìA. îøAõg þíð aýøôAqA kõg úGõð
ô lýPvø okBì àü îø Bíy þèô!îPvýð ïkõg îðBgôqo@wßÎòüAlýupKôkAkRACpWkõgúG îðBg!úðBükoAkolKBü@lðAlðòìú`GúÞQvýð
ïpPgk Qyõðpu ÿApG òì.lýíùÖ þì Apì Ùpc :Q×âiuBKÿBWúGòýÏìîðBg?QuA úßñüA qA ô QÖBü þÛÇñì Ao óq óBñhu òýÏì
îüBK {ýK þøAo Bíy BO ïA ûlì@.îðApãð
BìA îñÞ þÖçO îðAõO þíð Ao Bíy QHdì.lüoAnãG
àü úG Bíy.kAk løAõg pWA Bíy úG úíÆBÖ îíðBg
òì úÞ lüpHG kBü qA ô lýñÞ àíÞ,ûlük Yðo ûlýu
:Q×â òýÏì îðBg!îPvø Bíy ÿôõø
ú^ úÞ luo þíð îø òì êÛÎ úG úÞ lýñÞ oôBG þíýco úíýùÖ
ô îñÞ þì QHd¾ ôA BG òì lýøAõhG pâA.îñÞ
lñÞ òyôo Ao Bíy ØýéßO îñÞ þì }oAkAô YñK ô þu |{hG
úÞ oBÞ pø ô kpýâ þì òýÏì Ao þé¾A îýí¿O QHd¾ Bíy BG ôqo@ koõì ok ôA wK ûly }pøõy þuõùèAõG ú`üqBG þðq Qyõðpu
úÞ QuA Quok òì.løk þì ïBXðA løAõhG :Q×â ô koô@ kôpÖ pu óq!?ûkpÞ qA úÞ kõG ïBãñø ó@ok ûqBOô ly QcAoBð Qhu :Q×âòýÏì îðBg #
ôA ÿBø ÿpýâ îýí¿O ok BìA îPvø ôA pvíø òèBu êgAk êHì ÿôo kpÞ RõÎk ôA òüA.kpÞ lýüBC O óq?lýñýzð þì ápùy
ô îñÞ þì áok Ao Bíy þPcAoBð òì.ïoAlð þzÛð ô ûkpÞ ØüpÏO óBOpPgkô Bíy qA BøoBG úéG îðBgô kõG IOpìô rýíOôApøBÊ êßy.lñýzñG BG óq ô lýupK úÞ kõG òýÏì îðBg rýð oBG
þG ákõÞ àüô ûoB`ýG óq àü løAõg þíð îèk óBypøõy BG ô lñPvýð óApüA úÞ îðAk þì òì }pPgk ÿBíýu úG ÜýÚk þøBãð BG òýÏì Bñy@ òýÏì BG BXÞ Bíy.kAk iuBK QÚAl¾
îø lýu Bíy úÞ «B¾õ¿hì lðõy QhGlG ûBñâ ÿApG BO ly lñéG.QÖBü ôqo@ ô ôA óBýì þPøBHy
QÞpy {ðBPuôk qA þßü BG òýÏì.lýPvø qA ZoBg úG þèBíWA þøBãð óq.koôBýG ÿB^ óBðBíùì ?lüly
lü@ þì úðBg úG pük Bø Iy ô ûkpÞ qBG þOçìBÏì úG ûoByA BG òýÏì îðBg.lññÞ þì þâlðq oõzÞ ôk óBýì RôB×OqAô QgAlðA òýÏì îðBg þâlðq îñýHG ïkõG úPÖo,áçìA RçìBÏì ûBãñG ÿõO
þñ×éO ûoBíy úð QÞpy qA úÞ îüõãG Bíy úGpâA ÿôo ôqo@ wßÎ JBÚ.lýzÞ û@ þâlðq òýìq îPyAk úÞ ÿqAlðA wK oAlÛì BG îðAõO þì
lüBy QuBXÞ {üBW îðAk þì þPc úð ô ïoAk :Q×â ÿB^ óBXñÖ úG ôA ô QyAk oApÚ {íz^ êGBÛì,óõürüõéO úÞ ïqBvG Ao ó@ úPÖo,úPÖo lÏG ô ïphG þß^õÞ
òýÎ,òüA úÞ îvÚ óBOlW úG þèô lýñßð oôBG óBO|ÿApG îðAõO þì oBß^ òì æBc lýüBìp×G òýÏì pPgk püõ¿O òüA úÞ QÖBüok Qèõùu òì.lüoAk ëõK olÛ^ lýupK òì qA òýÏì BÚ@
oBývG ôA ÿApG ôqo@ }pPgk koõì ok òýÏì.QuA ô îPvø BùñO úÞ ïkpÞ úÖBÂA wLu ô,îP×â
:Q×â óq.QuA QÛýÛc :Q×â ô lýzÞ ÿlñéG û@ óq!îøk ïBXðA ZoBg }pøõy BG QvðAk þì ô kõG ûkpÞ QHd¾ úG óBy|ëk úÞ kõG òüA ïl¿Ú.ïoAlð þPupKpu
râpø.ïoAk óBñýíÆA Bíy þíðBg úG ô îðAk þì BùñO îñßG lüBG oBß^.îðAk þíð Alg úG ÿBÚ@.lññÞ JBvc pPíÞ Ao òýìq ëõK ô lü@ îco
úPyAk þðBvðA ÿkoõgpG òì BG úÞ ïkpÞ þíð pßÖ pýg.lýPvø Bíy ûlðBì þÚBG îüApG úÞ ÿlýìA
þPc ô AruBð ô {dÖ ÿApG Ao kõg òì lýyBG ûkpßðpíÎpPzýG ëBu þu òì!...AFBzðA lýñýHG :Q×â ô kpÞ ûBãð þøBãñG kpì úG òýÏì
Bíy úðAoAõâorG oBPÖo BìA ïkõG ûkpÞ ûkBì@ àPÞ òì qA ô îñÞ þì oAnâAô òýìq îðBg úG òì
Ao ïkBíPÎA,ïpPgk êGBÛì ok «B¾õ¿hì .ïkpÞ ëõHÚ îø òì îüôpG ó@ ólük ÿApG QuAõg
ú^ pø úÞ QuA êýèk òýíø úG ô QhýãðApG ôA úßñüA úG kpÞ Ñôpy îPvzð úÞ êýHìõOA êgAk
þì îvÚ Ao Bíy BìA!ly îøAõg þÂAo lýüõãG QuApÂBc êýèk òüA úGô QuBùñOô kpXì îø
}okBì óõ^ þPyõðpu ïpPgk lüoAnãð úÞ îøk Apì ëBc úÞ lyôp×G òì úG QíýÚ òüA úG òýìq
ïk@ úíø ûqAlðA úG òì kõy QhGlG ô lñÞ AlýK úG òýÏì BÚ@ ÿBø Ùpc {PuAo.lñÞ þì áok
QuAõgok òì qA pãük RBÚçì ok ô Qvzð îèk
|úÞ þüBø ëBupãükôïAûlýzÞþâoB`ýGôþPhGlGBýðkÿBø ÿBÚ@.îPÖpünK îø òì ô îñÞ ZAôkqA ôA BG kpÞ
òýìq ÿBW úGô QÖpâ òì qA Ao òýìq ëõK òýÏì
AlýK Apì Qyõðpu îø ïpPgk úÞ Qvýð oAôAru Q×â ô kAk îðBzð óBGBýG ok à^õÞ ÿA úðBg
:Q×â òýÏì îðBg.lñÞ îø òì ô QuA oAkoõgpG QýGõÒpì qA þéýg
þì þâlðq QuA ëBu lñ^ BXðBíøô ïkpÞ ëõHÚ
qA úÞ oBÞ pø BìA îølG ëõÚ Bíy úG îðAõO þíð oBG pø òì ô QuA òýÏì ïBð úG qõñø lñu úPHèA îñÞ
ok ïkpì úíø .kAk îøAõg ïBXðA lü@pG îPuk pøõyô óq óBýì:lüõâ þì,îñÞ þì ÿA ûoByA úÞ
óõ^ îø òì ô koAlð þìõù×ì Bø Ùpc òüA
Qynâ õO þGQcAowÞaýø,lñzÞþìþPhuóBy|þâlðq kõy Iéu òì úG QHvð }kBíPÎA îPuAõg|þíð
þPÚô Bü@ lýupK òýÏì îðBg .ïkpßð oAp¾A pãük
koAô þPÚô úÞ îðrG xlc îðAõO|þì !Qvýð úG óq?lükõG ûkpÞ ÑArð îø BG ly oôk Bíy qA
úG BìA lì@ BHüq óBPüApG êíXOô VBSA òüA lüly
úG úÞ ÿpíÎ êGBÛìok BùñüA úíø Bü@lýüõãG òì :Q×â ô kAk óBßO pu þ×ð QìçÎ
úG úÞ þüBø|QhGlG BG ô ïA úPhüo òýÏì ÿBK þì p×u úG úP×ø àü ÿApG Q×â òì úG ÈÛÖ úð
ïA úPÖpâ úÞ ÿkríPuk ô ïA ûkpÞ êídO }pÆBg lýðAk þíð ûlýzÞ ëõÆ ûBì YñKp×u òüA BìA kôo
pu ØuCBO ÿôo qA oBG lñ^ óq ?koAk þyqoA îGBýG Ao BXñüA îPvðAõO BO ïkpÞ }çO olÛ^
óBPuoBíýG ÿõO òì lýñÞ îßíÞ îñÞ þì {øAõg
:Q×â ô kAk óBßO qA úÞ þÚõÛc BG îPvø þ`PÖBËð ô îñÞ þì oBÞ
òüA Bíy løAõg þì îèk BìA koAlð }qoA úð ïA ûkpÞ }BÏì oApìA óõñÞ BO ïpýâ þì óBPuoBíýG
BÚ@ îPvðAk þì pâA òì úÞ lýñÞ oôBG Ao îÖpc þì òýÏì îðAk þíð ô îPvø ûkAq@ ûlñü@ óApãð BìA
ôA BG ïly þíð þÂAo râpø QuA êøCBPì òýÏì þíð pãük pâA?lñßG ú^ }pPgk ô òì BG løAõg
óBzð þüBíð ïõéËì BG òýÏì BÚ@ BìA îñÞ ZAôkqA ô lüõãG úðBÚkB¾ lüBýG lñÞ þâlðq Bì BG løAõg
ÿkpXì þâlðq qA pãük ô QuA kpXì úÞ kAk
løAõg þì úPyAnâ òu úG BK óõ^ô ûly úPvg 44
ïkpÞ oôBG îø ÜícA òì ô lølG ûkAõðBg êýßzO

:Q×â òýÏì îðBg

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
45
kõíð þìôqo@ô kpÞ þì wc fõÂô úG AooAõg lü@þìóBìpupGúÞþHDB¿ìôBøçGpPzýG
þì ô kõG }oBñÞ ok,}pPgk }BÞ ÿA úÞ úðB×uBC Pìô QuA þHüpÖkôqô þøBâ@Bð êýèk úG
pßÖ òüA.lyBG }oõH¾ äñu QvðAõO ôQuAûlypükpãükúÞîýD@þìkõgúGþðBìq
ôk úÞ iéO QÛýÛc òüA úGô lðAqpè Ao }kõWô ô îüqõvG lüBG Bø þíülÚ ëõÚ úG
þâlðq þâlýyBK îø qA IHu {ðBßükrð qA òO Ùpc îø BG QuA þPÎBu Bì lýzhHG.îüqBvG
lñéG þø@ kpG þK,lðA ûly áBK óBvðA lñ^ püqpuóq?îðAkþíðAoBíyîuAòìBìAîýðqþì
:Q×â ô lýzÞ :Q×â ô QgAlðA
êídO lüBG Ap^ òì Ao QGõÛÎ òüA òýÏì îðBg.îPvø ûokBð Bíy à^õÞ
ô krüpãG úðBg ó@ qA QuAõg þì {èk?îñÞ þÚBG pùÊ BO þÛüBÚk QgAlðA QÎBu úG þøBãð
þì.lñÞûBãðòýÏìûpù^oklyBHðoõHXìpãük pãülßüBGôlðBíGkpÞRõÎkûokBðqAkõGûlðBì
óBìq BO ô kôpG óAkBG@ úG }pøAõg krð QvðAõO okB^úÞþèBcokôQÖpünLðóqBìAlðoõhGAnÒ
òüA qA BìA lðBíG BXðBíø òýÏì qA óly AlW :Q×â kpÞ þì pu Ao kõg
koô@pÆBgúGúÞAp^.lyÙp¿ñìkôqîýí¿O þíð îcArì òüAqA {ýG îPÖpâ Ao Bíy QÚô
þPvø,äñWóApdGok}pøAõgûkAõðBgþPÚô QHdì úG îíz^ Alg qA lÏG úÞ lýðAlG ïõy
Bùð@ qA râpø òýÏì,lðkõG ûkAk Quk qA Ao kõg !îñÞ þì ápO Ao BXñüA lýìA òüA BG ô QuBíy
YñK BG }pøAõg úÞ þðBìq þPc.kpßð þüõXèk :Q×â òýÏì îðBg
ëBHÛPuAaýøòýÏìkoô@ûBñKBùð@úGkõglðqpÖ òEíÇì îøk þì ïBXðA,îðAõPG úÞ oBÞ pø
}pøAõg pøõy.koôBýð êíÎ úG Bùð@ qA þìpâ ôQgAlðAòýÏìîðBgókpâúGQukóq.lýyBG
QuApc {øBâkAq áBg qA BO kõG ûlðBì óAôo ûlük qA àyA ôA Roõ¾ ólýuõG òíÂ
ôpãèBÓyA îz^ úG Ao Bø óBíùì òüA òýÏì.lñÞ ôAô lñÞ {ìAo@kpÞ þÏu òýÏì îðBg .QgBu
ÿoBPÖo ô Qvüpãð þì {üBu@ ûlðrüo îø pG .kqBu þøAo ÿoAôlýìA BG Ao
.kõG úPÖpâ {ýK ok Bùð@ BG rýì@ Qðõzg ÿôo Ao kõg òýÏì îðBg,ûokBð òPÖoqA wK
kpÞ þì áok þGõg úG Aorý^ úíø úÞ }pøAõg aýø.QÖo ôpÖ úzülðA úG ô QgAlðA úKBðBÞ
þì êídO ô QyAnâ þì pãW ÿôo óAlðk óq BG úvüBÛìok QyAlð ókoõg ÿApG þüBùPyA
kpãñGôAÿôookQvðAõOþìúðõã^ëBc.kõíð BG ûokBð ,lük þì ûkoõg Qvßy Ao kõg ,óAõW
êídO ÿpùì þG olÛð@ }A|úðBg ok úÞ þvÞ qõñø kõG ûlýzÞ úÞ þüBø þPhu ïBíO kõWô
ok Ao îzg úéÏy òýÏì oBPÖo óBùâBð.kõG ûkpÞ þðAõW RApSA }A ûpù^ô lýuo þìpËð úG BHüq
kq Iýùð kõgpG îzg BGô QgôpÖApG }kõWô þüBHüq Qyok óBíz^.kõG ûkpÞ Ì×c Ao
ápO Ao ïA þâlðq ô úðBg îøAõhG Ap^ òì úÞ þðBHèô lñéG þðBzýKô úPzâpG þðBâtì BG QyAk
oõHXì þvÞpâA ûkrðpu þPðBýg úÞ òìqA.îñÞ úÞ kõG þüBHüq óq úPÖo îø ÿôo .îýh álðA
.QuôAkõglyBGúðBgápOúG QHTì ÿpýSCBO óApãükpG QvðAõO þì þPcAo úG
JBO pãük úÞ Q×â îøAõg QcAp¾ BG ôA qA úßð@ qA {ýK òýÏì îðBg .koAnâ þÚBG
ôkoAnãGBùñOApìlüBGôïoAlðAo{ðlükêídO kõgpvíøôkoô@þìQÚo{èBcúGkõyp×ñPì
òüA kõWô lðAõO þíð îø ûokBð úÞ îðAk þì!kôpG þì oõ¿O óAonãyõgô ú×ÆBÎ þG ÿkõWõì Ao
þøAo îø BXð@ úG wK lñÞ êídO Ao õãÒôok kpì .kpÞ
úG úÞ QuA ÿkpì ïBXðApu òüA.QyAk løAõhð ô kõG ûkpÞoAõíøôApG Ao òPvüpâ ûAo ÄÓG
ûlýuo ûAo qA Iy!lñÞ QðBýg }lðqpÖ ô óq þüBÖô þG ô kõg ûBýu QhG úG òýÏì îðBg
ûkBPÖA QhO ÿôo óBñ^ îø òýÏì îðBg BìA kõG óBíâ râpø .Qhüo þì pvdO àyA }pvíø
ok.lýzülðA þì úPynâ ÿBø ëBu úG ô kõG òüA úG lyBG úPvðAõO }pøõy úÞ kpÞ þíð
{gp^ ÿAl¾ þPÚô kõG þÚBG kõg îýí¿O ÿBøÙpc.lHüp×GAoôAïBíOëBuQzøþPcAo
ôpÖ ûoBG àü úG {HéÚ lýñy ê×Ú ok Ao lýéÞ kõg ok úÞ ,kõG ûly UÎBG óq òüA qôpìA
QuôAþüõâ.lüpK}oBvgoqAäðoôQhüo ÿBø|ëBu ïBíO lñÞ þâkoõg pu xBvcA
þðlG BG QuA ûly þyrÓè ô BÇg IßOpì úÞ ôkpGëAõEupüqûoBGàüAo}A|þüõyBðqþâlðq
BGþPÚôkõzâAoJAõgÝBOAokôlylñéGóAqpè þâlðq qBÒ@ qA }pøõy úÞ lýzülðA óBñ^
pG ly ôpGôo }pvíø }õgpu ô kBy ûpù^ ûkõHð óBíýK îøô ëk îøôA BGrâpø óBy|ápPzì
BG òýÏì BÚ@.ly ûkôrÖA }oBWrðAô p×ñO Rly .QuA
}õìBg Bø ÕAp^ Ap^ úÞ {upK òüA óAõOô ly êìBÞ xCBüoB^k úzülðA òüA qA
îðBgBøMìæókõíðòyôoúGkpÞÑôpy?QuA ly lñéG þPhu BG,kAk QukqA Ao }A þðBívW
:Q×âQyAkûoBËðôAoBÞúGúÞoõÆóBíøòýÏì ûõÞàüûqAlðAúG}pu,lðBuopPvGúGAokõgô
Ùpc pýSCBO QuAõg þì !kõG BXñüA ûokBð þì w×ð þPhu úG ô kõG ûly òýãñu
oBvgo qA äðo ,lñýHG òýÏì Roõ¾ok Ao kõg þì ûly ûBHO Ao kõg þâlðq ëBu þu.lýzÞ
ûokBð lýupK.kBPÖA Qñßè úG ô lüpK òýÏì BÚ@ ëBu,{ýâlðq ÿBø ëBu òüpPùG ÿApG ô lük
?QvýÞ ûkpÞ ûBHO òýÏì oBñÞ ok úÞ þðAõW }õg ÿBø
koAk úìAkA îÒ àü kõWô úG qBýð.koõg þì xõvÖA,kõG

óApùO úéXì

.úyBG IèBW þéýg lüBG- úðBÛyBÎ .ïoAlð ôo þÛzÎ ÿBø óBìo ólðõg .ïlýñy kBüq BùñüA qA ,ûoAlð þâqBO ôk | {hG
?þ^- þvÞ qA úð óõ^ ,îPvýð léG îø ókq Ùpc ú^ îPvðAk|þíð úÞ ïkõG ûly Yýâ olÛð@ ÿlXðôpvg Büôo:ûlñvüõð
. ïkBPvüA áoBK QèBc úG óBGBýg oBñÞ . îüõãG
?Qvýð IèBW ,þñýzð okB^ þâlðq- .îP×â þvÞ úG úð ,ïlýñy A«oõÖ .îøk úìAkA þÇüApy òýñ^ok îPvðAõO|þíð qõñø ,îñÞ|þì IXÏO Bíy ÿBÖpcqA- #
qA lýP×ãð :ïlýupK ûoBGôk ô kpÞ lýDBO pu BG ?îPuAõg úðõÛyBÎ ÿBÖpc Bíy qA òì úãì- úãð þüõâ QyAnâok ûpýãPuk ÿôo Ao {Puk ,úPynãð Bì þüBñy@ qA pPzýG QÎBu îýð
ïlýupK QýðBH¿Î BG kõy ûkBýK ôA BO ïkõG úPyAk ÿkBüq ÿBÖpc ,lýñÞ|þì BÎkA Bíy þèô
”?ÙpÆ ïôlÞ .ûpK BÖpc òüA qA Bíy }õâ îðôk|þì úð- òì lüoAk oBËPðA ûqBO ô lüoAk òP×âÿApG
.M^ Qíu óõGBýg- eýWpO òì .lýPvø þH¿Î þéýg Bíy- ”?BXÞ:
IXÏO BG ïly ko óBGBýg õéW qA qõñø îñÞ|þíðpßÖ“ .kAk iuBK kpvðõgôAô .îñÞoôBGôo Bíy ÿBÖpc
ok“ îP×âôo óõGBýg óôA lülýñzð úãì:lýupK .ïpG BùñO ôo ûAo úýÛG ïk|þì þèô ,QuA úðBÛícA þíÞ úÞ ïoAk ëõHÚ-
kpÞ|þì ûoByA óBGBýg úG QzãðA BG úÞ ôA úG úñü@ QÞpc îñÞ }oõHXì ólðBì úG úßð@ ÿApG ”.lýðõupG õñì lýyBG úPyAk l¿Ú îø òì lýüBìp×ð RôBÃÚ oõÆ òüA îñÞ|þì {øAõg
oôkúülüBGîðBglýP×âpük“ îP×âôïkpÞûBãð ÿôo ûkBüq þíÞ úËdè ó@ok îñÞ|þìpßÖ .ïkpÞ îÖpc pu qõñø òì ,úyBG QcAo óõPèBýg- òüA ô ïkpÞ RoBüq {ýK qôo Qzø ôo Bíy
”ïkpâ|þì pG ó|æA îðrG úãük þèô ,kõG ôA ûlñøk oAq@ òdè ó@ QéÎ lüBy ,ïkpÞ RBíéÞ BG pâA þPc îðõuo|þì ôo Bíy . îPvø ûpýgm {èk ok Ùpc Býðk úü ïk@ BO úýÖBÞ Q¾pÖ
úG ïkpÞ|þì }kpâ óAlýì oôk úÞ þèBc ok qA óBu@ Ao {PHcB¿ì îPuAõg|þíð ëBc òüA BG pßÖ Bíy úG «BíDAk òì qôo lñ^ òüA ok ,úñÞ
ÿApG þHèBW úýWõO óõ^ ,ïlülñg kõg Ùpc .ïkõG ûkoôBýð Quk úG óBu@ Apüq ,îølG ØÞ .lülG îGAnÎ ûAo ëõÆ ïBíO óõOoAlzýð râpø Bíy îPvø òEíÇì úÞ þèBc ok ,ïkpÞ|þì
ôk .îüly óBGBýg êgAk .ïkõG ûkpÞ þzÞ QÚô ëôAoAlük ÿApG BÖpc òüA óõOkõg ëõÚ úG- pÆBg úG õñì ïoBHßü þPc ,ÝB×OA óôA qA lÏG
ûlýzÞ àéÖ úG pu óBPgok ûõHðA Ao óBGBýg ÙpÆ :ïlýupK ÝB×OA àü ÙkB¿O óôA Bíy ÿApG ,lükoôBýð
ó@ pG ÿrýãðA ëk Rõßu ô kõG ûkpÞ úÆBcA ”?ïpG Qíu ïôlÞ úG óôlýì qA lÏG- .ûkôq þéýg .qBu þâlðq úSkBc àü òì ÿApG þèô ,kõG ûkBu
?úýãñzÚ óõGBýg îP×â úPvø@ kõG Bìp×íßc þGõìBÖpc ,îðBg îPvø þdüp¾ ïk@ òì- ÿBÖpc úWõPì òì lýñÞ oôBG òì ÿAlg-
ïkBPvüA ô ïkpÞ QüAlø óBGBýg oBñÞ úG Ao òýyBì .îy|þì ûkBýK óôlýì òì- .k@|þíð îyõg îø òPÖo úýyBc qA ,îðq|þì ûkpK
?lükpÞ ïõíO òürñG :lýupK ?lülýuo l¿Ûì úG úãì ?Ap^ úg@- .îy|þíð Bíy
ïkpÞ pßÖ ÈÛÖ ,pýg :ïkAk iuBK lñhHè BG .lìôA îyõg óõO|Q×¾ òüA qA- þèô ,ïlG eýÂõO óõOApG îPvðõO þì }BÞ-
.úéG- ÿApG òì ,îðBg pÖõéýð lýñÞ }õâ- olÛðA òì ÿApG Bíy óõ^ ,îPvýð okBÚ úðB×uCBPì
?lüoAk ërñì óôlýì õO Bíy þñÏü- òì .îP×â ôo QýÏÚAô ,ïkrð þÖpc Bíy lìByõg lüBG îðôk|þíð þPc úÞ lýPvø QýíøApKô ûqBO
þâlðqokB^õO òì ,óôlýì Èuô Quok- Q¾pÖ úÞ ïoAk ÿpßÖ úéÓzì ô pu kok olÛð@
?ïoAnG þ^ ôo óõPíuA
.îñÞ|þì úÞ koô@óBÓìoA úG þPÎBXy îüApG {Oõßu
AkA þHuBñì óBýG BG ïBÖpc lüBy ,îøk úìAkA îðAõPG
îñýHG ôo Bíy úßñüA qA êHÚ lýðôk þì ,òy|þíð
úPßük ôo ïqôpìA ÿBÖpc ïBíO ïkõG ûkpÞ þÏu
«ApøBÊ þèô ,ïlG fpy óõOApG pO|QcAo BO îñÞ
...ïkpÞ }õìApÖ ôo úíø óõ^ ,ûkõG ûkõùýG
òì lüly UÎBG Bíy îãG oõÇ^ îðôk|þíð
oAlük qA êHÚ òì ...ïoBýG pÆBg úG ôo þâlðq

... Bíy
BW ôA êíÎ òüA qA ,lüpK îÖpc Èuô ûoBG àü
ûqBWA Q×â QÎpu BGô BñPÎA þGôA þèô ,ïkoõg
úG râpø Bíy oAlük qA êHÚ òì ,ïlG úìAkA òì lülG
sk òüA Bíy BìA ,ïkõG úPvHð ëk ÿpPgk aýø
òýèôA ÿApG òì ô lýPvßy îø ok ôo úèBu òülñ^
,Qvø îø oBG òüpg@ «Bíévì úÞ ïkpLu ëk oBG
lýñÞ oôBG ,ïoAlð ÿlG l¿Ú îø |æBc
îøB×O îülük pâA ô îýzG Bñy@ îø BG îPuAõg|þì
ÿrüo úüBK ôo ápPzì þâlðq àü îüoAk þÚ|çgA
þüBø|Ùpc «BÛýÚk lýñýG|þì ...ô...ô...ô îýñÞ
pâA ,lýPyAkôo BðôA òP×â l¿Ú Bíy úÞ ïkqôo
úìAkA îðõO|þì îø qBG lýyBG úPyAk Quôk
òì ÿApG BÖpc òüA ,BÚ@ lýñÞ }õâ ...ïlG

46

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
47
òì ,úýËÖBcAlg QÚô úãük îø |æBc ,lülðõuo .îýñÞ þÆ ûkBýK ôo pývì òüA lýyBG êüBì lüBy
. îy|þì ûkBýK ïôk ûAooBù^ pu ú^ QvðAk|þíð Büõâ kpÞ äðok ÿA úËdè
?QuBXðôA óõPèrñì-
.úéG- ”?BùñO: Q×âlÏG,lüõãG
.ïoAm|þì òì úãì-
.lýüBìp×G Qvø îø ÿA|úãük pývì úâA-
.lýüBìp×ð ÙoBÏO îñÞ|þì {øAõg ?lüBü|þì îø Bíy wK-
.oBÞpu ûqBWA BG úPHèA-
.ïlýuo l¿Ûì úG òì þèô ,ïpßzPì- ÿôo ûkBýK ïk|þì eýWpO Roõ¾ òüAok-
ô ïkpÞ óõPOoBüq úãük oBHßü úÞ òüA qA- .îñÞ ëõÞöõì ÿA úãük Q¾pÖ úG ôo
.îèBdyõg þéýg ,lükõG Qì|çu úðBPhHyõg .QuBíy pìA ,pìA—
xBvcA ,lülñg lñéG ÿAl¾ BG úHOpì òüA
.ïpßzPì- óBíø ok ïoAlð ôA qA þzXðo aýø pãük ïkpÞ
úðõã^ îPvðAk|þíð ,ïkpÞ Rõßu ÿA úËdè
onâ ëBc ok óBìq ëBc pø úG þèô ,îølG úìAkA :Q×â ûlñg ëBc
Ao ú`ð@pâA ô QÖo|þì ôA pãük úËdè lñ^ BO ,kõG .ûrìBG ú^-
qA úzýíø ÿApG lüBy îP×â|þíð ,îPuAõg|þì úÞ ïlì@ok QÞpc úG úPvø@ô ïkAlð þhuBK
kõgpG kõG úÞ þHýOpO pø úG ,ïkõG ûkAk {Puk ,lyBG ûkoô@ pÆBg úG ÿrý^ Büõâ úHOpì àü
oBHßü ûoAk óBßìA ïkpÞ ëAõEu ô ïly Èévì
: lýupK
”? îñýHG ôo Bíy îø úãük ”? úýPÞpy Ñõð ú^ Bíy QÞpy lýP×â-
úÏÖkqApOlñéG þPc ,lülñg lñéG ÿAl¾ BG ,kpÞ|þì ÿôBßXñÞ òì koõì ok úßñüA qA
:ïkpÞ pßÖ kõg BG ô ïkoõg BW þGBvc ,êHÚ þðBâoqBG: îP×â úéXÎ BG ô ïly ëBdyõg oBývG
þPÚô ?QuA àdÃì lc òüA BO òì Ùpc þñÏü
,QvðAk ïA|ûpù^ qA Apì ëBc Büõâ QÖpâ ïAo@ .
BìA .ïkõG ûly jpu Rly úG úËdè ó@ok «Bíévì ?þ¾õ¿g-
ëAõEu òüA :Q×â RôB×O þG þñdè BG ëBc òüA BG
qA êHÚ ?ÿkpÞ þW|çc Qñømok úHOpì lñ^ôo .úéG-
?lýñÞ|þì ú^ BXðôA Bíy ô-
”.ïkõG }pËPñì BùñüA
aýø {Öpc qA þèô îüõãG ú^ îPvðAk|þíð .îPvø lñìoBÞ òì-
Rõßu ïkAk eýWpO òüApGBñG ,lìBýð îyõg ?úðõg oAlG@ lñìoBÞ-
ô Qvßy Ao Rõßu ôA þèô ,îñÞ oBýPgA .úãük QívÚ úü õO ,úð-
úPvg þÖBÞ ûqAlðA|úG úHOpì òýíø< :lýupK
?QívÚ ïôlÞ-
”?ÿlzð ?îñÞ ûoByA îPíu úG lüBG-
iuBK îñÞ qApGA Ao kõg þPcAoBð úßð@ þG ?lýyBG úPyAk Quôk pâA úPHèA-
þãPvg UÎBG BùñO úð Bíy BG QHcB¿ì :ïkAk .îPvø QÞpy pülì òì-
ok úG òO qA îø ôo þãPvg úßéG ,úy|þíð
?êìBÎpülì-
”.úñÞ|þì .êÞ pülì úð-
ô lýzhG Qñüq Ao {ðBHè þñüpýy lñhHè ?lýâ|þíð úÞ Õôok-
ëAõEu òüA êGBÛì ok ,Bñy@ kôq ÜýÖo:Q×â .îñÞ|þíðpßÖ-
îãG lýøAõg|þì ?lüoAk òìqA þGAõW ú^oBËPðA ZBýPcA þzñì úG Bíy pülì JBñW Jõg-
ò×éO ûoBíy òüA Bü ô óõGBýg ó|çÖ ok ,qôo ó|çÖ
}õâ ?lüpýãG xBíO lýPuAõg QÚô pø òì ?lüoAlð
êüõdO ÿApG úPynâ úP×ø úHñzßü òì BÚ@ lýñÞ Bíy pâA úPHèA ,ïAõg þì wýDo òì-
ô îPÖo óõGBýg óôA úG ÉBýg qA îuBHè òPÖpâ
RBÚ|çì ôo Bíy þÖkB¿O þéýg ô oBG òýèôA ÿApG .lüpünLG
úÞ kõG Bíy þvðBylG lüBy îðôk|þíð ,ïkpÞ êÒBy BíyïlýupK lülñg úðBÞkõÞ
ÐÖo ÿApG îðBPuôkqA þßü ,QyAk þ¿Ûð xBHè
kõG BñG îø qôpìA .kBPupÖ wK ôo óôA IýÎ ?lýPvø
,ûpG þÆBýg úG xBHè òPÖpâ wK ÿApG }kõg .úð-
ïly oõHXì òì ô lìôA {ýK }ApG ÿoBÞ þèô ok ÿoBÞ îPvðAõO|þì .ïly ëBdyõg
ûkõG þÚB×OA rý^ úíø lýñýG|þì ,ïBýG ïkõg Ao ïpßÖ Büõâ ôA þèô îñÞ kBùñzýK ôA úG QÞpy
óôAokô ûpG þÆBýg úG îPuôkqôpìA kõG òßíì ïkpâ|þíð îøoBÞ ëBHðk :Q×â óõ^ kõG ûlðAõg
þíðonâ óBGBýg óôA qA òì râpø lüBy Roõ¾ ... ïkpÞ þgõy ÈÛÖ òì
,|æBc þèô .lülük|þíð õñì râpø îø Bíy ,ïkpÞ .îñÞ îÞ ôo Qícq lüBG îÞ îÞ Jõg-
?îülýuo ÿkôq òüA úG-
.lýñÞ|þì ØüpÏO ú¿Ú òì ÿApG Bíy .«BHüpÛO úéG-
koAk úìAkA ?lýzG ûkBýK lüAõg|þì Bíy þñÏü-
. úéG Jõg-
?Ap^-
ûly kpâ IXÏO ÉpÖ qA úÞ Ao {ðBíz^
Bíy ?Ap^: Q×â ô Qgôk òì úG ,kõG
úÞlýðõupG l¿Ûì úG õñì lýPuAõg|þì

óApùO úéXì

lyþàì óüpBíyü}BøBþÞPhu

ÿBø îz^ úG îðAõO|þíð ,Q×â þì ïAlì .lñýHG ?lýølG eýÂõO pPzýG - þíð Ao þâlðq ÙB×Þ }lì@ok îø qBG ,kq þì fBH¿ì Bíýu
.îPvø óBy ûlñìpy ,îñÞ ûBãð Bùð@ :Q×â óq .kAk
?kpÞ þíð }çO pPzýG Ap^ - ôA úPHèA .QuA kBüq óq ëBu ô òu #
:Q×â óq {PÖo ô lì@ RBÚôA qA ÿoBývG ïpøõy - ?kôpG ly IWõì òýíø - pOpýK lüBy úÞûlýzÞAo þüBùñO YðoolÛð@
QÚô pük þñÏü .kõG Bø ú`G îz^ qA oôk úðBg úG .îølG ôA qA ÿlG püõ¿O îøAõg þíð -
þì .îPyAlð ÐÚõO kBüq ôA qA îø òì - oAlýG Bø ú`G úÞ òüA qA {ýK ,kôq eH¾ ô lì@ þì Ao ïApPcA óBíø îø qõñø ,kõG úPÖpð pâA lüBy .løk þì óBzð {ñuqA
óBO|ëBc àíÞ îðAõO þíð îyBG BXñüA ,Q×â þGþéýg.lðBíðúðB×uBC PìôABìA,QyAkòìÿApG ápO Ao Bì úÞ QuA ëBu ûk|,úPÖo ïpøõy -
?lýzÞþìQèBXg- .QÖoþìlðõy
.îyBG Ao {üBø ú`G .kõHð okBÚ ôA ...!þéýg - .kpÞ þPÖpÏì .QuAúPÖoô ûkpÞ
?kõG ú^ }oõËñì - :îupK þì IXÏO BG
úÞ þÇüApy òüA BG .kpÞ þì pßÖ ôA -
.QuA úÖBÂA oõg óBð àü ,koAk ?BXÞ -
?lükpÞ þì oBÞ Bíy - :lüõâ þì óq
ûly oôk þéýg Bì qA .Qvýð óApùO -
:Q×â óq
.îPyAlð ÿlW oBÞ - .QuA
:kAk úìAkA lÏG ô kpÞ Ußì þíÞ ?úPÖo Ap^ -
oBPupK þøBâ .îPÖo þì ó@ô òüA úðBg -
.ïly þì Bø|óqpýK ô BøkpìpýK Bü ô Bø ú`G :Q×â óq
kõG BøoBÞ òýíø .ïkpÞ þì Ao ïkpì úðBg ÿBøoBÞ ú`G ô óq ô þâlðq qA úÞ îñÞ þì pßÖ -
.lðBgp^ þíÞ Ao Bì þâlðq úÞ ô QyAnâ óBìkõg ëBc úG Ao Bì úÞ QyAk xApø
?lükAk þì îø úðBg ûoBWA -
.QÖo
:Q×â óq :îP×â
ô Jõ^ BO oBù^ úG úÞ þãñéÞ úðBg àü - .ïõy þíð óBOoõËñì úWõPì ?ú^ þñÏü -
ûqBWA .kõG ûlðBì óBíüApG ïolK qA kõG lñG pW@ :Q×â óq
.îýPvø úðBg óBíø ok îø óæA .îükAk|þíð .kõHð þâlðq kpì ÙôpÏì ëõÚ úG ôA .Ig -
.lñÞ êídO Ao ÐÂô òüA QvðAõO|þíð ïpøõy .kAk óBzðoAôlýìA þéýg QÖpâ óq þPÚô þñÏü
úð ô îPvø þGõg olK úð ,òì Q×â qôo àü .îýPyAk þGõg xBvcA ôk pø ëôA ëBu lñ^
ô îðBíG îðAõO þíð .ïôo þì ,þHuBñì pøõy lðqpÖ úu IcB¾ ëôA ëBu {y óBíø úÞ ÿoõÆ
.pvK àü ô pPgk ôk .îüly
.îyBG ÐÂô òüA løBy .QÖo ô QyAnâ ôA ëBc òüA BG -
.kAk úìAkA óq :Q×â óq
þèô .kôpG QyAlð l¿Ú úPHèA .úéG -
ô êÓy úÞ ÿqôo BOô ïôo þì Q×âôA - kBíPÎA ô ûkAoA oBãðA .kAk Quk qA Ao }oBÞ þPÚô
.ïkpâ þíðpG ïA ûkpßð AlýK ÿlñìôpG@ lì@ok .kAk Quk qA îø Ao {v×ð úG
?lýP×â ú^ Bíy - ?kAk Quk qA Ao }oBÞ Ap^ -
,kõG þðBíýK úÞôAô lðkpÞôpýð êülÏO -
.ïkBPÖA {üBøBK ô Quk úG lýñÞ oôBG - wK .kõHð îùì óBìôkpø ÿApG êüAôA .ly oBßýG
BùñO ú`G BO úu BG Apì ô lðBíG ïkpÞ {øAõg þøBâ îø ôA .îükpÞ pu ó@ BG úÞ îýPyAk ÿqAlðA
,ly þì ûkAõðBg Zpg àíÞô kpÞ þì AlýKoBÞ
.QÖo ô kAlð }õâ BìA ôA ,koAnãð oBßýG RBÚôAqA þéýg .kõG þPÚõìôA ÿBøoBÞ BìA
..!IXÎ - }A úPvg îø pu QzK ÿBø ÿoBßýG òüA .kõG

BG þèô ,îñÞ {zðqpu løAõg þíð îèk - .kpÞ
.QyAnâ Bñc ÿõO Apì Quk ÿoõWlG {ñPÖo ?lñÞ AlýK îüAk oBÞ àü kpßð þÏu Ap^ -

?QyAnâ pHg þG Ao Bíy ô QÖo - :Q×â óq
oBÞ QÖo úÞ ÿqôoqA ...!úð {ýüAlg - .QyAk þGõg lì@ok ôA þéHÚ oBÞ -
þèô kõG rý^Bð {èõK .kBPupÖ ëõK îüApGô kpƒÞ ÿrüo úìBðpG ,lì@ok óBíø xBuApG îø Bì þâlðq
ô ïkpÞ þì oBÞ îø òì .ly óBì|Zpg àíÞ Quk ÿoBÞ pø úG ,ly oBßýG þPÚô BìA ,kõG ûly

.lýgp^ þì óBì|þâlðq jp^ rüpì ô oAlXÞ 48
?QÖo BXÞ úG ôA -

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

úÞ QuA ÿkpì ôA òì ÿApG ,ïoAk {Puôk ,ïkpÞ pßÖ òì ,oôk pùy àü úG QÖo -
úÞ òüA BG .îýyBG QcAo Bì BO kpÞ ÿoBÞpø oõÇñüA BìA ,QuA úPÖpâ pãük óq àü ô úPÖo
ëk úO þèô ,kAk ïoAq@ ô kpÞ ïA úPvg }kõHð kpÞ þì oBÞ úÞ þüBW úG pHg þG oBG àü ,kõHð
òìoBËPðA.ïlñvKþíðAo}oBÞ.ïoAk{Puôk qApu úðBƒý×hì .lƒñýHG Apƒì îƒPuAõƒg þíð îPÖo
kq BWôA ,kõG òüAqApPzýG þéýg ,pøõy àüqA àü ok ,kõG BùñO .ïkoô@ok {ýâlðq ÿõOô úO
...ô þì þâlðq RpK ô Rpg Qzì àü BG àðõè@
:îP×â .kpÞ
BìA .lüBýðpËð úG ûlülñvKôAoBÞ lüBy - ô koô~A|þìok óBìõOoArø Qƒvüôk þƒøBƒì
qA òüA qApPzýG .kpÞ Ao }kõg þÏu óBOpøõy ôQyAkþìúãð}kõgÿApGîøóBìõOoArøl¾
.lì@ þíðpG }A ûlùÎ .kBPupÖ þì Bì ÿApG îø óBìõO oArø l¾
:Q×â óq ?lýðAkpâpG Ao ôA lükpßð þÏu Ap^ -

ôABùð@pËðúG.lñíùÖþíðAoòüABøú`G- rW úÞ þüBW úG ...?BXÞ úG îðAkpâpƒG -
þì Bùð@oBñÞ Ao {üBø þPhuô lðBì þƒì lƒüBƒG ?îýPyAlð ÿpãük lì@ok ,òì lì@ok
.lýzÞ :kAkúìAkAôAôïkpÞRõßuòì
:kAkúìAkAôlýzÞþø@óq úGó@qA.îPzâpGpHgþGôîPÖopHgþG-
ok ô ôA óôlG Ao þüBøqôo ô Bø Iy - {üBø þPhu úíø BG Ao þâlðq ïkpÞ þÏu lÏG
.ïlðAonâ,ïkpÞþìÿoAkÄüpìúÞþèBc îÞô îülýGAõg þì kpâ .îðAonãG Bƒø úƒ`ƒGoBñÞ
?kôpG úÞ QyAk Üc olÛ^ Bíy pËð úG - .Qynâ óBìoBâqôo ÿoõÇñüA .îükoõg þì
lðBì þì lüBG .kôpG QyAlð Üc ôA - ?QuA oõÇ^ ÐÂô óæA -
.kpÞ|þìBìoBñÞokAo{yçOôþÏuô {ýK ûBì .konâ þìôA òPÖoqA ëBu ûk -
?lüpýãèkôAqAîøBíyþñÏü- þì ô úPÖpâ óBìBu ô pu }oBÞ úÞ kAk pHg
.ïoAk {Puôk þƒéýƒg þƒèô .ïpƒýƒãƒèk - .kkpâpG løAõg
þì ú^ ôA òøm ok îðAk þíð .QuA ïpøõy ?lüly ëBdyõg -
.Qynâ ...BìA.úéG-
ûpù^ ólük ÿôo úÞ lýP×â óBOkõg - ?þ^ BìA -
.QyAlð Ao Bùð@ ûBãð ô Bø ú`G :Q×â óq
:Q×âóq lñPvýð pÂBc úWô aýø úG Bø ú`G BìA -
.kôpGQyAlðÜcîøqBGþèô,úéG- òìôBùð@ÜcokôAlñüõâþì.lññýHGAoóByolK
:îP×â .QuAûkpÞÿkpìBð
lñølG Q¾pÖôA úG .lýüõãG Bø ú`G úG - Ao}kõgþÏuôAúÞlükAkþìeýÂõO-
,òu òüA ok ,Bùð@ .lñÞ óApHW Ao úPynâ BO ... ô kpÞ
.lðoAk ZBýPcA óByolK kõWô úG pPzýG :Q×â ô kpÞ ÐÇÚ Ao îÖpc
:Q×âôlylñéGBWqAóq þì ïpvK .lðkpßð ëõHÚ ,îP׃â úƒ^pƒø -
.îñÞþìAoïkõgþÏu- ïkúÞîøBøpPgk.kõHðúðAkpì}oBPÖoôA,lüõâ
:îP×â þâlðqQhuÿBøqôolñüõâþì,lñPvøQhG
.lüpHG óBuBñyoBÞ ólük úG Ao Bø ú`ƒG - þì ôA .îülðAonâ ô îüly åorG olK óôlG Ao
.QuApSõö ìîPvøòEíÇì ...!úð...lüBýG,îüAûlyåorGúÞæBcløAõg
:Q×â óq :îP×â
.kõy þì ú^ îñýHG - ... ôA úÞ lükAk þì eýÂõO -
.QÖo ô Q×â Ao òüA :Q×â ô lüpG Ao îÖpc óq
qõñø òì BìA ,lðoAlð {Puôk Bƒø úƒ`G -

49

óApùO úéXì

?òükpÞ IXÏO -
!?þ^ þñÏü {PgôpÖ -oBýìBÞ
!kpÞ úýÛG Zpg ô QgôpÖ õðôA -Rp¿ð
!?QgôpÖ þÞ úG -oBýìBÞ
þüBñy@ úü !oAlèõK ïk@ úü úG -Rp¿ð
,@|ÿoô ô oôk þñÏü !kpÞ }oõW óõìApG ,îýPyAk
úÞ ókpÞ þìrüôrüô ïBGBG }õâ koô ólìôA þø
!ûlG ûoBWA õO Bø|ú`G qA þßü
}|ûoBWA úÞ úDõDlüô oAõð úãì -oBýìBÞ
!?òülG oõK Jkõö ì .ï
>Q×â ô ûlñg püq kq Rp¿ð <
ôo Bø ú`G !ûkBüq Arý^ òüA ,BøBì úÛHÆõO -
ô lüpg ,ÿkqk ,þüAlâ úuAô !ók þì ûoBWA ôkô |ûBXñK {hG

!Aôk ókpÞ oô óôA ô oô òüA !Aôk }ôpÖ
!úãük ûolhì kAõì óõíø Aôk -
!ûo@ }|úðBHükA -Rp¿ð ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
îø oBñÞóôA ÿBÃÎA pPzýG úÞûlñíOôpS
òüA ÿApG ók þì ûoBWAõðõyBø ú`G þñÏü - qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
!?AoBÞoõW úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
þcôo Rçßzìô Qu þøAopu ÿ ú`G
ûBãð ÿoõXðôA ô M^ M^ îùG úâA -Rp¿ð RBÚB×OA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK
!ûo@ ,þñÞ þíð
.........
?kpÞ ôoBÞ òýíø ïAõO olK -oBýìBÞ
QuAõg þíð {èk !qpìBýG Alg úð -Rp¿ð
ï|òýíø ÿApG !òzG AoBÞ oõW òüA ûkõè@ }Bø ú`G
þíð pG îðõy Zpg ûlùÎ qA BìA kpßð ôoBÞ òüA úG îükpÞ Ñôpy ô îýPyAkoô õðõì þüB^ < oõW òüA úG }onâ ÿkõg þG þíýy wðBvýè ?BøBãð ïôlÞ-oBýìBÞ#
ô koõgôo }|þüB^ ÝpG êTì }kõg .ókoõg !úPÖA þíð BøBW ,k@ þì îyõg óõOôk pø qA óõ^ -Rp¿ð
!lìôA ô {ñøk QyAnâ ÁpÚ BO oBù^ úu }pu QzK
!?Ig -oBýìBÞ QÞBK õO qA úãük oBãýu úü ô kAk óõy|RoõÚ !úñßð kok QPuk -Rp¿ð !êâ óBìBu BÚ@ ûBãð qA !îâ þì óõPùG áo
îýPyAk þüBñy@ úü|!úãük þ`ýø -Rp¿ð ÿrý^ þøBHPyA ,þüBW úâA -oBýìBÞ >îP×â kôq ô ïly jpu QèBXg qA ó@ úü <
þíð oAk ú`G úÞ oAlèõK pøõy ô óq úü ÿApG úÞ >Q×â ô kpÞ òyôo ô koô@ok oBýìBÞ oBãýu òì Alg úG !Rp¿ð BÚ@ ïAõg|þì RonÏì -
!Qzâ þì àý^õÞ ú`G úü ëBHðk|,óly .óõykqpìBýG Alg !ókpì úÞ ïBGBG ô úñð - ?îýãð QùG ï|þPyAk
úG úyôp×G ôo RrÎ úÞ kpÞ þÂAoõìBGBG ï|ûpgæBG }|úíø ïkõg lñ^pø .òýãG ,Ap^ -Rp¿ð ...òýñÞoôBG!ïkõHðúWõPìç« ¾A
QÚBÆ QvðõPð úãük ,Rlì úüqA lÏG îðôA !BðôA .pøAõg úü ô îñì óæA ôo îOoõ¾ ô ly æôk ô îðrG Ùpc QyAnð <
?òükõG okApG ô pøAõg úü òýíø -oBýìBÞ !îðôk þì ôo
ï|lñâ|!{PgôpÖôûoBýGôoBìþãñzâ ÈÛÖ óæA .îükõG BO oBù^ !BGBG úð -Rp¿ð òükõGokApGpøAõg BO lñ^õãG ëôA -oBýìBÞ >Q×â ô kpÞ bBì
,þíÛýÖo !úèAô ïpýãGôo QèBc îPuAõhð -
!?QgôpÖ ôo }|ú`G ÿoõXñýíø þñÏü - !îülðõì óõìBOôk ?óBXÞ óõOokBì ô olK ô !ïBíz^ îhO Q×W ôo QìlÚ ,þíðõíùì
ô lük õðõzýâlðq ô úðõg QÖo ëôA -Rp¿ð ?óly þ^ úãük ÿBðôA -oBýìBÞ BG IzìA õñì olK ÿAõg þì -Rp¿ð úü QøBãð BìA îñÞ þì AlÖ R|úuAô îíðõW
òüA ô þüAlâ ÿApG ôo RrÎ úÞ ly òEíÇì þPÚô ïBGBG úÞ îOrÎ !kpì úÞ Qízc -Rp¿ð olÛðA !ûoAlð þHýÎ ,úyBG ?ÿoBýGok îOApÆBg úü ûBãð êTì !úý×uolðA êÚBÎ ûBãð êTì !úüoõW
Q×â þì !óõzùG QgôpÖ ,óAõg þíð AoBÞoõW oBù^ oAnG !Rõì oBO úü ÿAlÖ Arý^ òüA úÞ ÿkpì
óõy|úðõg !QzùG òýÎ óoAk ÿA|þâlðq úðõg úü !}|QgôpÖ !úñÞ þì îPcAoBð òüA !ëBÓy@ úü úG ïk@
îýPzâpG úHOpì úü oBýìBÞ ô òì Q×âõñüA BO < .lÏG ,ïrüpG þüB^ BO ÿôo QyAnâôo {Puk úHOpì úü oBýìBÞ <
!ûkõG ÕBG !QÖo òì òO qA wc|!îükpÞ ûBãð úãülíø úGô ô QyAkoô êÓG óõíø qA óBßPuA BO lñ^ <
?þ^ }lÏG -oBýìBÞ !kõG Rp¿ð pøAõg ïlñâ !QyAk QÛýÛc wK þßýPuçK óôlñÚ úü BG ô Qhüo þüB^ }õO >Q×â ô Rp¿ð ÿBK
ÕApu QÖo ûkqpu ïoBGôk þßü -Rp¿ð ô QyAkoô ôo }|þßü }kõg ô BìõéW QyAnâ ?þy þíð QcAoBð îãG ÿrý^ úü ,Rp¿ð -
}pG ,úyBHð Jõg }BW úâA «çTì úÞ RrÎ !îükõG ûkpÞ }AlýK Quok QÚçgA QÎBu lñ^ òüA óõ^ ,úð -Rp¿ð
}qA ûBy ú`G êTì ô úGõg }BW ûlük BìA úðôkpâ oBýìBÞ úG ÈÛÖ ïoAk úÞ ïkõHð úWõPì ç« ¾A < >Q×â úÞ BXðôA !ÿkAk ïApG ëõK úÞ BXðôA !ûlìôA îPuk
þìpG þPÚô ôoBñüA þñÏü !òñÞ|þì ÿoAlùãð qA pPùG BìA úÖpgrì }|þüB^ .òüoõhG - BñüA qA !úñd¾ ôo þPÖo ô ÿlüpg ôo ïôpG@
!îülýñy|þì ïBøBì ô Q×â þì ïokBì úG Qzâ >Q×â Rp¿ð úÞ îñÞ þì ûBãð {üBíðõO R|þPuAoôoqA !ÿkpì þéýg ïlýíùÖ
ókõG úP×â {ùG ,ûkõG úPÖo úÞ pg@ úÏÖk ÈÛÖ .îñÞ oõW îðõO þíð òüA ôo QÖpc áo þéýg úÞ ïlýíùÖ ï|úñd¾ ôo ô
!ók þì }|wK ïBðôA ,ú`G ÕApu ûpG úãük úâA þì þ^pø wK !ÿoAlð ëk úG þ`ýøô þðq þì
okBì ô olK BðôA úÞ úíù×ð ú`G îüAõg þì úÞ òP×â
ÙpÆ qA {èBýg úÞ îìBGBG !òPvýð }|þé¾A !õãG ÿAõg
ûoB`ýG !úñÞ þì ëô úãük ,úy þì QcAo RrÎ þâlðq ÿoõÇñüA úÞ ïk@ úü úG õO -oBýìBÞ
pKõO ûoAk !úPcAo óôAqA îèBýg Q×â þì úzýíø
þßü óôA êÚAlcoAnG Q×â|þì !úy þì åorGõÚ ?þñÞ þì ûBãð ÿoõW ú^ úñÞ
BøBíy BìA !ëBÓy@ úü êTì -Rp¿ð
!úyBHð úñzâ ûBãð îùG ÿoõXñüA ô òüoAk úãýð õðõOkõg
>Q×â ô kpÞ òyôo úãük oBãýu úü <
þì pßÖ îìkõg úÞ æBc .Q×â þì QuAo - !îãG õñüA ïAõg þì !òýñßð
òý`íø úü|«ç¾A óBg Rp¿ð Alg úG -
Bíy BìA ïkõHð úWõPì ïkõg Bü !îPyAlð ÿl¿Ú
úü îíù×G úÞ wø ï|þèBc olÛðA úÞ òýðôlG

50


Click to View FlipBook Version