The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

We at Tehran Magazine are offering a great advertising Opportunity for your company.There are currently more than 1 million, Armenian Iranian, Jewish, Armenian, Afghan, Tajikistan people living in California, and 2 million more in other states of the US. Needless to say, this community is a huge market with lots of potential.Tehran is an independent weekly magazine in Farsi, published and distributed primarily in California , but also in other States.With its 23 year history of regular publication and its diverse contents for various age groups, Tehran is honored to be the Farsi-language magazine of choice among Iranian- Americans. It has a significant number of readers per issue, and every week a subscription copy’s is sent to more than 5000, subscribers, clinics, law offices, hair salons and doctor offices throughout the United States. It is also available at most Iranian supermarkets.The magazine also goes on-line at www.tehranmagazine.com the on-line version of the magazine and updated weekly .We believe that you can take advantage of this powerful media to promote your company name, services and products among the large local, national and international Iranian community in a cost-effective way. We are currently offering special deals for placing your advertisement in Tehran Weekly Magazine.Tehran contains almost 100 pages and its published using single (or two) colors, except for the four front and back glossy covers and corresponding inner pages.
for more info please call (818)881-1771

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2019-02-04 17:38:24

Tehran Magazine Issue #1121

We at Tehran Magazine are offering a great advertising Opportunity for your company.There are currently more than 1 million, Armenian Iranian, Jewish, Armenian, Afghan, Tajikistan people living in California, and 2 million more in other states of the US. Needless to say, this community is a huge market with lots of potential.Tehran is an independent weekly magazine in Farsi, published and distributed primarily in California , but also in other States.With its 23 year history of regular publication and its diverse contents for various age groups, Tehran is honored to be the Farsi-language magazine of choice among Iranian- Americans. It has a significant number of readers per issue, and every week a subscription copy’s is sent to more than 5000, subscribers, clinics, law offices, hair salons and doctor offices throughout the United States. It is also available at most Iranian supermarkets.The magazine also goes on-line at www.tehranmagazine.com the on-line version of the magazine and updated weekly .We believe that you can take advantage of this powerful media to promote your company name, services and products among the large local, national and international Iranian community in a cost-effective way. We are currently offering special deals for placing your advertisement in Tehran Weekly Magazine.Tehran contains almost 100 pages and its published using single (or two) colors, except for the four front and back glossy covers and corresponding inner pages.
for more info please call (818)881-1771

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

3

~ýðõ© ð±}ñü ÿô° ± ° ó±ù{ úéì óApùO úéXì

WWW.TEHRANMAGAZINE.com óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
lýðAõg|þì |úP×ø òüAok
Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
6 úd×¾ .................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
8 úd×¾.............|.........|..|.................) þHdì îüpì pPÞk |(ÝõzÏì ôk ú¿Ú- ÿoõð lŸHùy& Publisher
10úd×¾.| ...........................lðoAk|þì þìApâ Ao ÜzÎ ,ÝBzÎ úÞ ÿqôo >òüBPñèô<-
12úd×¾.| .....................................)þzHc lýÏu lídì (úP×ø îg ô aýK ok- SHAHBOD NOORI
16úd×¾ .............................)þuBñykõg (?lñÞ|þì pK Ao þñu úé¾BÖ þéìAõÎ ú^-|
18úd×¾ ........................)þßyrK(BùíðBgÿApGólyoAkoBGeýd¾ûõýy}qõì@- )|201 9 úüoõÖ| 8( 1397 òíùG 19 úÏíW| ,|1121 êvévì ûoBíy ,23|ëBu
20úd×¾ ..|....)BùýñPvðAk(!lñÞ|þì }õìBg Ao Bø|îðBg þvñW àüpdO úéÏy úÞ þOBý¾õ¿g-
22úd×¾ ...........................)þâlðq ÿBø RoBùì(þvñW ÿBø|ÿrPðBÖ óBùñK ïõù×ì- Friday, Feb 8th, 2019 I S S U E # 1 1 2 1
24 úd×¾......)óBùW ÿBíñýu(!áBðkok óBüBK BG Bíñýu iüoBO ÿBùíéýÖ òüpO úðBÛyBÎ þÖpÏì-
41-28úd×¾ ...................|................................ Býðk oBñÞ ô úyõâ qA- The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
44úd×¾ ......................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–| 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
46úd×¾ ...............................)ÿlXðôpvgBüôoúPyõðþÚoôBK(ÜzÎîüpc– among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
48úd×¾.......................................)õéýhyîËÎAûBOõÞóBPuAk(Qynâ| - published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
50úd×¾.........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
52úd×¾ ................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
54úd×¾............................)îüpìúPyõðþÚoôBK(òìÿApGþPÚô,õOÿApGþPÚô -| within the Iranian community.
56 úd×¾.................................................................ÿrLy@-|
60úd×¾...|.......................................................úünÓO ô þßyrK- (818) 881-1771
79-72úd×¾............................................................. ëôlW|-
|78 úd×¾ ..........|................................................úP×ø þDõãzýK- TEHRAN MAGAZINE
80 úd×¾............................................|.................Bø ÿlñìqBýð -
Mailing Address:

PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]
Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P.O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

Happy
Valentines day

úÞþÛzÎ ,ÜzÎ úðBùG úG
...kpì løAõhðrâpø

Editor's Note By SHAHBOD NOORI

îƒðAõƒO þƒƒì ,ïpƒƒýƒâ þƒƒì }õƒƒÒ@ òhu úÞ þüBøqôo ok #
.îñÞ úGpXO Ao Býðk ÜzÎ òüpOBHüq ô QuA óBýìok BW úíø ÜzÎqA
lðqpÖôk òüA úðBðBGpùì }õÒ@wc þì îø úG Býðk ïBíO ok ÝBzÎ
pø ,óBy ØýÇè ÿBø Quk }qAõð ô òüpOBHüq îøoBñÞokô lðlðõýK
ok úÞ kõy þìoô@kBü òì úG úËdè þì úGpXO Ao úðBÛyBÎ RBËdè
qA pO îùì ÿrý^ òì ÿApG þâlðq kBƒü úƒG ûBƒâ@kõƒgBƒð ,lƒññÞ
úPyAlð kõWô òýðqBð úPypÖôk òüA þâlðq RAkõWõì òüpOrürƒÎ
.QyAk løAõhð ô .þPÖA þì kõg
òüpOoô@kok ô xBvcA òüpOlG úÞ ïpvíø pG ûôçÎ ïoõËñì
ok ûlñü@ ok ïoõÃc ïlÎ ,pƒßƒÖ ô ûkõG ïA þâlðq óAlüôBW ÜzƒÎ
ïlÎ ô òýðqBð êâõð ôk òƒüA oBƒñƒÞ qA úÞ lñPvƒø îðAlƒðqpƒÖ ,Qƒvƒø
ÿpýâ êßy ô lyo lðôo ûløBzì þG ô úÒlÒk þG óBylèõO ÿAlPGA
rƒýƒð qôpƒìA BƒO BƒìA .QƒƒuA ôk ó@ ûlüqoô ÜzÎ Bø ó@úG þÆpy aýø
Ao Bùð@ oAlük Q¾pÖ úÞ ïoArâpßy kq úðAõW ÿA úËdè qA ÜzÎ òüA .ïA
lƒøBƒy óBƒyoBƒñÞ ok ô ïA úƒPƒyAk úG ÿkõWõì oõÃc îPvðAõƒO úƒÞ
þPÚô .ïA ûkõGôk ó@òPÖBü }oôpK kõWô ok Ao ákõÞ àü òýñW óAõñÎ
þì ûBãð óBy ÿBøoBP×â ô BøoBÞ úG {ýK BO qôo pø ô îñÞ wc ïpvíø
òu qA pO åorG oBývG ûBâ úÞ îñÞ ôA BO ïkpÞ ÿoBíy úýðBS }lèõOqA
òüA úG BO ïA úPvðAõO úÞ ïõy þì ëBdyõg ,lñÞ þì ûkq Q×ãy Apìô QuA óBy kõg .ïpýãG }õÒ@ok Ao
ûlñü@ þPc Bü ôk òüA ûlñü@ ô ïkõg ÿApG ô îyBG îýùu ôk òüA QýGpO ok úËdè BGô ókõGolK Ùpãy xBvcA BGô lýuo kõg ZôA úG ÜzÎ òüA }lèõO óBìqqA
lyoÈÛÖþâlðq.îyBGløBy,QíËÎôþãP×ßyZôAokAoïlðqpÖôklyo,îñýìqpu ûkrðByqôoó@qA.ïAûkpÞúGpXOAoÜzÎôAoBñÞokúËdèpø,ïlðqpÖúGÜýíÎþÛzÎ
ô îýéÏO ô }oôpK ,rý^ úíø qA pO îùì ô Qvýð ÿoBÞ þPc Bü ÿkB¿PÚA Bü ô þèBì òüpO åorG ,òüBPñèô ô ÝBzÎ úP×ø BG óBìríø úÞ òì ÿ>Býðk< ô QuA úPynâ ëBu
okûlñü@ÿBýðkôkõGlñøAõgîýùuBìòýìqpuôBìûlñü@okúÞQuAþðBÞkõÞQýGpO løAõg þãèBu ûl×ø úG ïlÚ òüBPñèô òüA ok ,QyAk îülÛO òì úG Ao Býðk ÜzƒÎ
BO ûkAk úülø þP¾pÖ RBñDBÞ ,òì ëBTìA ô òì úG .QÖpâ løAõg oApÚ Bø ó@ Quk qôpìA .Qvøô ûkõG ÜzÎqA ëBìæBì òì ÿApG ó@úËdèpø úÞ þèBu ûkrðBy .QyAnâ
þPhu ïBíO ÿBK Bì .îýyBG ByõÞ Bø ó@lyookô îýñÞ lèõPì Býðk òüAok Ao þðAlðqpÖ ok Ao úPÖBü lèõO ûqBO kAqõð óBíø îðAõO þì ,îñÞ þì ûBãð òýðqBð kõWõì òüA úG úÞ
løByAokõgRæõ¿dìîýðAõOþìqôpìAôîüAûkBPvüAóBìóAlðqpÖókpÞåorGÿBø ,ëBu ó@ok ô qôo ó@ úÞ ïoôBýG pÆBg úG ûoBGôk ô îñÞ ûløBzì }oõy pK óBíz^
ûlñü@ÿBýðk úG Ao þðAlðqpÖ úÞ QuA RkBÏu òüpO åorG òüA îñÞ þìpßÖ ûBâ .îýyBG .ïAûkpÞúGpXOîýâlðqkõWõìòüpOBHüqlèõOBGAoþâlðqòüBPñèôúüløòüpPùG
.îüAûlðBuopíSúGúðõâòüAAoBøó@ôûkpÞîülÛO ïlðBGAõgkõgúñýuÿôoAoôA,îPÖpâ}õÒ@okÜzÎBGAoïkAqõðúÞÿAúËdèqA
úËdè løBy .ïA ûkpÞ úGpXO Ao úðBÛyBÎ úËdè oArø óAoArø ,ïkõG ôA óly åorG løBy ô
Quôk ÿ>Býðk< òüA oBñÞ ok Ao þÏÚAô ÜzÎ îPvðAõO ô ïkõG ïlðqpÖ ok lyo }õg ÿBø
kõWô BG qôpìA .îñÞ úGpXO ly úèBu ûkrðBK îø ôA úÞ >AoAk< ïpãük lðqpÖ ô þñPyAk
ó@ úG úÞ úËdè pø ,þâlðq ÿBø òýDBK ô æBG ô Bø þPhu ïBíO ô Rçßzì ïôAlì }oBG
ok Ao ôk ó@ô úPyAnâ ïA úðBg úG ïlÚ QÛzì pK qôo àü qA lÏG Bü ,îñÞ þì pßÖ ôk 6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

7

ÿrý^pâA îPvø óly BñÖ ëBcok ó@IOqA òì xõø àü Rõùy îðAlýì úÞ QÖBPy îøAõƒg >þHdì îüpì < pPÞk óApùO úéXì
Bì ÿôk pø ÿApG kpünK ïBXðA êýì òüA Ùçg óBìA ok ó@ py qA ÿkpÖ aýø úÞ QuA þðBÇýy
ô îýyBG îø BG Bì þPÚô .kõG løAõg rýì@ úÏWBÖ úGoBÞ BO kõG ÉBPdìoBývG þPvüBG òßýè Qvýð QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo ïôk xôpýK NBK úPyõð
òüA Rly qA lüBy ÐÚõíð@ îýuBñzG Aopãülßü îùð QívÚ
þ×hì lðAõPG ó@ kõWô ô úPuBÞ óAqõu ÜzÎ .lìBXðBýð þüAõuo .ïpýâ kõg }õÒ@ok Ao õO îðAõPýì
ôA úGôôo xõèBüoôA krð wK . kõy úPyAløBãð òüA oôpì ëBc ok kõg {ýƒK xBƒýƒuõƒu ûoB^ :lølýì iuBƒK xõƒèBƒüoôA oõƒÆApƒƒLƒìA JAõƒƒW ok xõƒƒèBƒƒüoôA#
.ïA ûkpÞ AlýK ÑõÂõì òüA ÿApG þéc ûAo úÞ õãG óôpýG kõg ÝBOAqA BzüpÞõè lük úÞ kõG RApß×O þðBGkpð þK ok òì .QuA óBu@oBÞ òüA òì BG úzýíø êTì lüoAk Bíy ïoôpu :lüõãýì
úÞ þìBãñƒø pƒãƒük qôo oBƒùƒ^ BƒO óæA qA :lñßýì ëAõu ûlðBuo ôA úG Ao kõg «AoõÖ .lüBýì ê×Ú Ao kõg úðBg Jok îøõOô ïõzýì òüA lüBy BìA?Ap^ îðAlýíð .lýñßýì þgõy
kõg ÿBø ïlñâ êüõdO ëBc ok úÎorì óApâoBÞ ok þÛzÎ úÞ lýñßýíð ÙApPÎA Ap^, òì ÿõðBG qA úÞ QuA QÚô þéýg þPuApG úÞ òÞ óBøApíø ÿõøBýø ô äðBG Bü ô BùHuA ÿAl¾
xBHè úG Ao kõg lüBG xõèBüoôA lñPvø oBHðA ok xõèBüoôA ÜyBÎ QÚô úíø qA {ýGô QuAoBÞ îýPvðAõPýì pãülßü ÜzÎ qA úÞ þOnè .QuA ûkpÞ oAlýG JAõƒg qA Ao BƒzƒüpƒÞõƒè
ÿBø þðõâ QzK Ao kõg ûpù^ ô ûkoô@ok óBð@ BOlýñÞÐíWAokõgxAõcþPvüBG BìAlüAûly òüA òP×â ëõÓzì úÞ oõÇðBíø xõƒèBƒüoôA
ëBc ok úßýðBìq ô koAk þ×hì ïlñâ .lðBíG óBùñK óBãíø ûBãð qA lðAõPG ÜzÎ òüA .îüA ûkõG ïôpdì îüpHG kqAlðA þì æBG úG þøBãð úðAkqk kõG óBñhu
úGúÞþøAo QuBøþðõâó@ókoô@æBG pâA xõèBüoôA :lüõãýì BzüpÞõè ûpâ BzüpÞõè ûBãð ok {ðBíz^ óBùâBƒð ô
óBzð ôA úG Ao kõzýì þùPñì òì ÝBOA ôÝkõúz¿ÏìÚ xAõc lüBG þéýg ÿoAk Quôk Apƒì úÞkõG þyõhèk òýèôA úÏÚAô òüA ô koõhýì
îøAõg BXðAlG Ao kõg îø òìô þølýì QuAo Qíu ok .þñÞ ÐƒíWAo kõƒg Apð@ BùOlì qA lÏG kõG úPvðAõO xõƒèBƒüoôA
îøAõg pÛPvì BXð@ ok BùñO ô lðBƒuo òýñ^ úÞ úPvüBHýíð ç« ¾A úÞ QuA òüA QýÏÚAô ÐÚAô Bì óBãüBvíø qA þßü ërñì , úðBg
úÞ ly òýíÇì þPÚô xõèBüoôA .ly úÚçÎ òüA úÞ ëBc òßýè lyBG oBÞ ok þÛzÎ IÊAõì .ïp×ñPì ôA qA oBývG úÞ QuA .lüBíð úGpXO
òì krð ûkõzâ Aook lñýHýíð AoôA þvÞ ok «çìBÞ lüBG úPÖpâ êßy þéýèk pø úG ÿlñì þñßð kBíPÎA úðBg ó@ þèBøA úG úÞ }BG ÿqôo úßð@ BO konãýì ApWBì òüA qA qôo lñ^
úG Bíy úßð@ QuA eÂAô ú`ð@. kpünK ïBXðA B×g ok úÞ lñPvø þðõGq kApÖA óBƒñüA úƒÞ úG xõèBüoôA àükrð óBPuôk qA þßü Bøqôo qA
| |.lü@ ûlùÎ qA úÇuAô kpÖ àü kõWô óôlG ô þüBùñO kõG lñøAõg pÂBc þèõK álðA êGBÛì ÿApG þøAo ókpÞ AlýK }çO ok xBvƒýƒð ïBƒð
pG þâorG Qýèõývì, úzÛð òüA fpÆ BG úG òì ÿoAkBÖô úÛGBu qA .lì@ lýøAõhð pG pìA òüA lüBy .lñøk kBG úG Ao Bì ÿôk pø pu úÞ úÞ kõzýì úWõPì Ýõzσì ôk òƒüA RBƒÚçƒì
kõG ûly úPyAnâ xBƒýƒuõƒu ûlƒùƒÎ ú`ð@ pø BO lýüBìpÖ pìA wK lýøBâ@ þƒGõƒg qA ÈÛÖô BXñýíø qA úÞ lyBG òüApPùG BzüpÞõè ërñì QzK úG úÞ koAk kõWô ÿA úðBhýì
UÎBG ÑBÂôA óly pO lG qA xpO òßýè ô xApø òüpO åorG .îðBuo ïBXðA úG lýéüBƒì oAlükôõãP×â úG ûpXñK òýíø óôok RBHWõì úé¾BÖ çƒG xBƒvƒýƒð .koAk ÙApƒyA
.kkpâ ApünK Apð@ ïBXðA ôA BO lƒzƒýƒì ô úPzâ }BÖ ÜzÎ òüA úÞ QuA òüA òì þðApãð óBìA ok lðrâ qA BO îüqAkpLG pãülßü îøApÖ Ao úðBhýì IcB¾ BG þüBñy@ ô RBÚçì
ókpÞ AlýƒK þƒK ok A«oõƒÖ xBƒýƒuõƒu þG ÿAqA ok þñýãñu ÿBùG BO lüõy oõHXì Bíy úÞ lñßýì ê¾Bc óBñýíÆA úßð@qA lÏGô koôBýì
RBÚçì qA wK ô ûlì@ pG xõèBüoôA .îýyBG BO lñßýì RõÎk xõèBüoôA qA QuA òìA óBßì
. lüBíð þì eüpzO ÿô ÿApG Ao ApWBì .lüqAkpLG kõg pøõy óly ôpG@ òì ÿApGoBÞ òüA :lølýì iuBK xõèBüoôA RBÚçì Ao BzüpÞõè úðBg ûpXñK qA úPÖo BXðAlG
óBñhu òüA ólýñy BG rýð xõèBƒüoôA :lüõãýì xBýuõƒu JAõƒW ok BƒzüpƒÞõƒè BìA îñýHG Ao õO BùñO úßñüA ô Qvýð pünK óBßìA
.lñßýì ëBHÛPuA fpÆ òüA qA úðBìkBy ïoAk óAôApÖ kBíPÎA õO úG òì .þüõãýì Quok åpì BG îüApG ïpýâ }õÒ@ ok Bü îuõHG îðAõPð .lñÞ
Ao IéÚ !lñßýíð Bø ú^ ÜzÎ úÞ û@| | òì ëBýìA úG QHvð Ap^ õO pg@ îðAk þíð òßýè úG BzüpÞõè oAlük Ýõƒy úƒG xõƒèBƒüoôA| |
îÆçOpK Ao úñýu ,oõÞ AopßÖ ,óõñXì .ÿA úPvG Q×èBhìpu òì úPuAõg BGô úWõO þG .lñßýì ÿpGApG ok àükrð oBývG ÿA úé¾BÖ ok úÞ þG@pùð àükrð
pG úÞ þÏðBì pø .lñßýì oõvW Ao fôo ô àíÞ ÿApG kõg QuAõg úGô úðAkAq@úÞ ëBc BìA úG óBñ`íø ÝõzÏìôk òüAô Qynâ BùOlì oAlükÝõyúG ôkôpýìkõGóBüpWokYðkþðBßì
kpÞ óAõPýì oõHÎ ó@qA kkpâ ÐÚAô ûAo pu ëBHÛPuApìA òüAqA òì ÿA ûkBùð {ýK ïlÚ ókpÞ kõñy ô Q×â ok pãülßü BG oôk ûAo qA ûõýy òýíø BO konãýì þPhè .lñýzñýì oBËPðA úG BzüpÞõè
þâkBu úG Rçßzì úíø ô ûkõzâ ÿok pø ô úÞ þPvýð þvÞ õO îPvø òýíÇì úÞ Ap^ îñßýì ÿApG ûkq Jõ^pupG Ao kõg ÿBüAløô lðlzýì úÞ lñýHýì xõèBüoôA ÿoôBGBð ok BXðApu úßð@
ok ÿpÇg aýø qA þuApø ô kkpãýì þðly êc okolÛ^ òì þðAlýì kõg õO . þñÞ QðBýg òì úG qA ÿqôo «BPüBùð úßð@ BO lñPyAlýì ëBƒuoA îƒø ÿõXPvW ok ô ûlì@ ûpXñK QzK úG BzüpÞõè
úíø þÇüApy òýñ^ àü ok . lñßýíð AlýK ûAo ëk qA ÿoôk QÚBÆ pãük ô ïA ûly ÜzÎ òüA pýâ .kkpãýì oAkpHg Bùð@ qAo qA xBýuõƒu Bƒøqôo úG ô lðBgp`ýì ÙApÆA úG Ao kõg pu kõg ÝõzÏì
aýø ô úPzâ J@ pG {Ûð óBñíyk ÿBø úzÛð úG îýðAõPG Bì BO òÞ àíÞ wK ïoAlð Ao xõèBüoôA {ýK kpÞ }lüBG ú^ úßñüA úzülðA ok xBýuõu
xpO úð .lyBG lðAõPýíð kpÖ oAkõƒéW þƒðõƒðBƒÚ ô ÜzÎ òüA úèAô xõèBüoôA .îýü@îø krð ÿõdð ÜzÎ BG úéGBÛì úÞ QuA Quok :lüõãýì kõg .lñßýì pËð õu ó@ô õu òüA
ïpy úðô koô@koAô þéégõO îýí¿Ook lðAõPýì úÞ kpÞ IýÒpO Ao þÛyBÎ óAõPýíðô ûkõGpíS þG lñßýƒì lƒñƒéG Ao kõƒg ÿAlƒ¾ xõƒèBƒüoôA
ô ÿpýãýì ÿqBG úG Ao þâlðq ô oBÞ .QèBXg ô òì pâA îø ÙpÇð@ qA BìA lñÞ onƒc ܃zÎ qA ú^ úG ?òì ÜzÎ ÿA þñßýì oBß^ :lupLýìô
úG QuA òßíì òì ÿõðBG îzülðBƒýð ÿpƒýGlƒO ÙpÆ òüA úG Ao kõg pu ?òì IéÚ ÿA þñßýì ûBãð
.kkpâ õO ûAo lu lðAõPýíð ÿpìA aýø ØÞ qA òì oôpu ÿôpG@ô ûly ûlýzÞ ÙApdðA ... òýHG .QuBXñüA õO xõèBüoôA úÞ óAkpâpG
kõg pýhvO úG Ao rý^ úíø úÞ ÜzÎ òüA qA û@ pHg BG ó@ qA þvÞ ûlðBì B×g ok þÛzÎ pâA .kôpG
lñÞ oôBG lðAõPýì þvÞ ú^ pg@ .koôBƒýƒì ok ÑõÂõì BìA lü@þíð koAô þvÞ úG þHýu@kkpãð ...îPvø òì òüA
Quôk òüpO àükrðô òüpO ÀgBy úÞ ÿkpì ûkpÞ oõÞ Ao õðBG óBíz^ ÜzÎ úÞ QuBƒXñüA úG {ízƒ^ úƒßƒð@ ădƒì úƒG BƒzƒüpƒÞõƒè
Býðk , ûkpÞ êý¿dO ,ëõPì ,QuA oõƒÆApƒLƒìA .QuA úPgBupHg þG }oBPÖo lìBýK qAô QuA püqApu {ðBíz^ qA àyA koõhýì xõèBüoôA
,óAôApÖ RæBíÞô îùÖ òPyAk úG ÙôpÏì ,ûlük lüBy òßýè QuA ólyoAk úßè ëBcokôA Q×Î û@ :lüõãýì ûkpÞ xõèBüoôA úG ôo . kõy þì
xBHèô ûlñßÖA þüõu úG Ao kõg þPñPÇéu êñy .QÖpâ Ao þüAõuo àü ÿõéW ÿpýGlO BG óAõPG ûpgæBG þñÏü ?þPvø BXñüA õO .òì xõèBüoôA
úG þølðBìpÖ ÿBW úG ô lyBG ûkpÞ òO úG ÿpâoBÞ ôA ÿoBü úG ïoAnãG Quk ÿôo Qƒuk lƒüBƒHð úðõã^ õãG û@ ?îñÞ QHd¾ õO BG îðAõPýì òì
ëAlì úÞ þüBø úðBy ô úPgAkpK ÿpHðBìpÖ ô þâkpG
ïlñâ þðõâ kkpâ óArüô@ ó@pG þPvüBG QñÇéu 8
ûlì@ok þèBíc oBÞ ïAlhPuA ok ô lüBíð êíc

.lyBG
.....koAk úìAkA óBPuAk òüA
ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy
"pPùG þâlðq ,pPùG wßu ": úÞ}õâ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

ÜyBÎ óAõO lýñÞ þì pßÖ Bü@ #
ÜzÎ ?lüoAk Ao ókõG ÜyBÎ ô óly
kõWõì àü ok xBvcA òüpOoô@Rpýc
QuA þHv^ ÜzÎ lñüõâþì .QuA ûlðq
úãð îßdì ô ÿoBÞ Ao RBýc ûqApýy úÞ

.koAk þì
QüBùð þG þðApüA RBýGkA ô äñøpÖ ok
.QuA ûlì@ óBýì úG òhu ÜzÎ ûoBGok
ô ApÏy ÈuõO þüBHüq úðBÛyBÎ ÿBø óBPuAk
.QuA ûly Üég þðApüAoAlìBð óBüApu òhu
ô òüpýy ,òýìAo ô wüô ,óõñXì ô þéýè
úðBÛyBÎ ÿBø|óBPuAk ,pù^õñì ô ûpøq ,kBøpÖ

...ô ûtýñì ô ótýG lñðBì ,úìBñøBy
ÿõñTìô ûlý¿Úô ërÒ QýG Bø óõýéýì
úðBÛyBÎ pXø ô ê¾ô ؾô ô ÜzÎ ûoBGok úÞ

.QuA ûly ûkôpu
ØüpÏO ØéPhì ëBßyA úG ÜzÎ ú^ pâA
opßìBð ÿõñzG úÞ óBGq pø qA BìA ,QuA ûly

!QuA
åpì BGô kõy óôolðAokBìpýy BG ÜzÎ
úG oBG òüA îýøAõg|þì Bì ëBc pø úG .kõy óôpG

Ao ÜzÎ ,ÝlBðozAÎkú|þÞìÿþqôìAopâ>òüBPñèô<

.îüqAkpLG òüBPñèô Bü ÜzÎ qôo
.QuA >òüBPñèô<qôo úüoõÖ îøkoBù^
qôo óAõñÎ úG ,óApvíø ô ÝBzÎ qôo òüA ok
þì úP×â .lñøk þì úülø pãülíø úG ÜzÎ
êù^ô l¾ àü qA {ýG Bßüpì@ok BùñO kõy
ûkAk úülø qôo òüA ok jpu êâ úgBy óõýéýì
úG úÞ þÛzÎ qA ÝBzÎ IýOpO òülG ô kõy þì

.lññÞ þì þðAkolÚ lðoAk îø
úG úÞ ÿrý^ òüpPzýG jpu êâ qA lÏG
Rçßy ÿBø|úHÏW kõy|þì ûkAk úülø óAõñÎ
úPgBu ô þcApÆ IéÚ êßy úG IéÒA úÞ QuA
lüly RBÓýéHO BGpÂBc ëBcok .QuA ûly
koAõì ÿA ûoBK ok ô xBHè ô pøAõW þOoBXO
.QuA ûly úÖBÂA úülø ïBÚoA úG rýð êýHìõOA
ókAk úüløô Bø QyAlâorG òüA ïBíO BG
óBùW puApu ok àñüA úÞ Bø|òPÖpâ úülø ô Bø
ô îuo àü Roõ¾ úG þìçuA óApüA þPc ô
qA ÿoBývG lüBy ,QuA ûlì@ok BHüq Qñu
ô îuo òýñ^ ÿpýâ|êßy ÿBø|úzüo qA ïkpì
Bì .lñyBG úPyAlð ÑçÆA þüBHüq Qñu

10

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
11
þðBùñK ëBíÎA úWõPì úÞ >xõükçÞ< ú`hüoBO úG ú¾çgoõÆ úG îýñÞ þì {yõÞ
QyAkqBG oõPuk kõG ûly òüBPñèô {ƒýzÞ .îýñÞûoByAòüBPñèôqôo {üAlýK
Ao ôA ,QyAkqBG qA wK ô kpÞ okB¾ Ao ÿô ûBì ÈuAôA ok úƒÞ ÝBƒzÎ qôo òƒzW
.kpÞïAlÎAúGïõßdì qA {ýK iüoBO ok úzüo løk|þì jo úüoõÖ
óAlðq ok òüBPñèô {ýzÞ úÞ þìBãñø qA {ýK ïo ÿoõOApLìA ïkpì .koAk Qýdývì
ôÜyBÎôûlyBñy@kõgóBHðAlðqpPgkBGkõG þñzW úüoõÖ ÈuAôA ok Qýdývì }pPvâ
òüBPñèôúÞþìBãñø.lükpâpPgkó@úPgBHèk ó@úG Ao >BýéýÞpKõè< óAõñÎ úÞ lðkpÞ þì BKpG
pPgk ÿApG ÿA úìBð ,lðkpG|þì ïAlÎA ÿApG Ao .lðkõG ûkAk
ûkpÞFBÃìA>õOòüBPñèô<Aoó@ÿBKúÞQyõð úðBvÖA ûkBì åpâ àü óAõñÎ >pƒKõƒè<
òüBPñèô úðBÛyBÎ Qñu IýOpO òüA úG .kõƒG ïBðúGokApGôkþìôoÿBøúðBvÖAokúÞQvüA
.lükpâqBÒ@ kõgpýy BG Ao >xõèõìôo<ô >xõìôo< ÿBø
ÐìAõW ok ô iüoBO ëõÆ ok ÝBzÎ qôo pùy BølÏGokApGôk òüA .kpÞ åorGô úünÓO
BìA QuA ûkpÞ AlýK þ×éPhì ëBßyA ØéPhì ok òüA pG ûôçÎ .lðkpÞ ÿoAnãðBƒýñG Ao ïo
BðBíø òüBPñèô êßy òüpO|þðBùWô òüpO|îùì ÿpãük óBìríø òzW ïo ïkpì ïBüA òƒýíø
.QuAÝBzÎôÜzÎqAþðAkolÚ BKpG ÿoôoBG ÿAlg >xõñÖ< ÿApG úÞ lñPyAk
oBG òüpPzýG îPvýG ópÚ ok ÝBzÎ qôo ókpÞ þðBGpÚpG ûôçÎ òzW òüAok .ly þì
qA þßü àñüA ô QÖpâ kõg úG Ao þOoBƒXO ÿkõè@óõgô àüoBG ÿBø|úívO BG ,RBðAõýc
Jõƒvdì óBƒùW ok ÿkBƒ¿PÚA ÿBƒøoõƒOõƒì ô óApPgk ,ûly þðBGpÚ RBðAõýc QuõK qA

ÿBø|òzW úG ÝBzÎ òzW úzüo
ô úƒüoõƒÖ ÈuAôAok ïo ïkpì
luo þì QýdývìqA {ýK

úülø îø úG ÝBzÎ ,òüBPñèôqôook .kõy|þì BO lðkq þì Ýçy fçǾA úG Ao óAõW óBðq
àükrƒð òƒüBƒPñèô úƒG úƒÞ àƒñüA .lƒñøk|þƒì .kõy pPzýG ÿoôoBG
ÿApG :kõy|þì fpÇì {upK òüA îüõy|þƒì NBƒƒƒK ÿk烃ýƒƒì XƒƒñƒƒK ópƒƒƒƒÚ ok
ú^ ÜzÎ qA þðAkolÚ ô QÊB×c ô Qìpƒc QG Qñu òüA êülƒHO ÿApƒG >xõƒývèBƒW<
Ao kõg ÜzÎ ?lýøk ïBXðA lýøAõg|þì ÿoBÞ |úüoõÖ |14qôo ,þdývì Qñu àü úG óBPupK
ô pvíø ô ÝõzÏì úG ÜzÎ qA lƒýðAõƒO þƒì .kpÞÿoAnâïBð òüBPñèôqôoóAõñÎúGAo
ok Ao QýðBvðA ïBíOô lýøk }pPvâ ûkAõðBg ô {ýzÞ lñ^ ,Qýdývì iƒüoBƒO ok
òhu úÞ àñüA .lýøkoApÚ kõg ÜzÎoB¿c ûly wülÛO òüBPñèô ïBð úG þdývì þðBcôo
qA ÿpÏy BG Ao IéÇì lüoAnãG kõG ÜzÎ qA qôo BG ÉBHOoA ok úÞ Bùð@ òüpO|îùì BìA lðA
RBÃÛèA òýÎ þñÏü iüoBO ÝBzÎ òüpPâorG ïBð úG þdývì {ƒýzÞ àƒü QƒuA ÝBƒzÎ
qAóBvðAþDBøo{ÛzÎòüpPâorGúÞþðAlíø p¿Î ok ô ÿkçýì ïõƒu ópƒÚ ok òƒüBƒPñèô
úG kõG óBvðA óly Alg ô úPvG ÿBø|úzülðA ïo oõƒOApƒLìA >ïôk xõƒükçÞ< oõƒƒOApƒƒLƒìA
.îýðBupGóBüBK úÞ >ïôk xõükçÞ< oõOApƒLƒìA .lƒyBƒG|þƒì
óAqBGpu IéÒA kõG BzâoõzÞôõXãñW ÿkpì
••••••••••••••••••• êývâpãükÿBø|òýìqpuÙp¿OÿApGAokõg
þðæõÆ ÿBø ûBì úßñüAqA óAqBGpu .QyAk þì
kõy|þì êßzì ÜzÎ olðA ïoBÞ kõg ûkAõðBgôpvíøqA Bø ëBu þPc þøBâô
kõy|þì ëk puok îðBì ô óBg
.lðkõG JAnÎ ok lðlðBì þì oôk
ÜzÎq ïrüpãG úƒÞîüõƒâ óBƒìqpƒø êßzì òƒüA êƒc ÿApƒG >xõƒükçƒÞ<
ZAôkqA Üc ïo {OoA qBGpu aýø kAk oõPuk
ërñì úG òì qA {ýK ,ÜzƒÎ pýÒ AooõPuk òüA úÞ òüBPñèô {ýzÞ .koAlð
kõy|þì úG óBùñK ok ,QvðAk|þì þðBvðA pýÒ ô þðçÛÎ
•••••••••••••••••••
.lðBuo|þì ÿoBü óAqBGpu ZAôkqA

óApùO úéXì

ëAõìA úéíWqA úPyõðô ûkpÞ ûoByA JçÛðA êüAôA BG rýð "QzÞ Ao ïolK þvÞ ú^" JBPÞ ûlñvüõð ÿBýðk úÞ Qvýð "ÿõOpK Bíø" rW þvÞ }BÛð BG úP×ø îg ô aýK ok
kõG BýèBPüA óBGBýg ok þâorG úðBg ôA ûly ûokB¿ì Q×â óAoBãðpHg úG Bøkoq úÛýéW óAlýì úG kôoô püq úG kõg "eé¾ ÿõéGBO" BG Ao þðõñÞ Jõy@ pK
kBýñG ô QÖo þì oBíy úG àýy þüçüô úÞ ,ïlük Ao Bøkoq úÛýéW oBG òýèôA ÿApG þPÚô" þzHc lýÏu lídì
úðBg ó@ ok .kpÞ Ùp¿O Ao BW ó@ óB×ÏÃPvì .lì@ Bñy@ ïpËð úG óBÂpPÏì ÿBø|ûpù^ úé¾BÖçG ."!?Ap^" úÞ ûlýzÞ ëAõEu
úéXì NB^ úéíW qA ly|þì ïBXðA kBýñG oõìA úíø Ao ïA|úðBøBì ûoBWA îýðAõO|þíð lñüõâ|þì úÞ þðBvÞ kõg Ýçg ÿBø Quk BG ÿõOpK Bíø |[email protected]|
àü qôo pø îýðAõO|þíð lñüõâ|þì Bü îüqAkpLG î^pK ÿôo úG Ao ûly ûkBPupÖ äñW úG óAqBGpu
| |.kBýñGóBâoA"qBHðBW" úÞ qôo 20 lñüõâ|þì .îüoõhG ïpâ ÿAnÒ ûlÎô ûrýð pu ÿqBGpu úÞ løk þì óBzð eé¾ lý×u ëôA qôo
úéXì pýGkpu óôBÏì òì úÞ 1366 ëBu ok pãük ûBì ûlðBì þÚBG úñürø ÿApG ,konâ|þì ûBìqA úÞ þñýìq ok xlÛì î^pK ó@ úüBK óBu úG Ao kõg eé¾ ÿôqo@ok
Iypø úÞ lñP×â úðBg ÿBø|óBHùãð ,ïkõG kBýñG úðBgpø òýìqô ÿoõzÞpø áBg kBíð lðAõO þì
þì úðBg koAô Bì ûqBWA óôlG xBñyBð þíðBg ."QuA ûlðBíð óBíÆBvG ok ÿrý^ óBìq :lüõãG BO ûlðBGõÞ kôo oBíy úG ÿA þì kõg ëõíÏì ëAôo úG þâlðq ú^pâ#
þì ô løk þì J@ôo Bø ú`ÒBG oôpÒ BG ô kõy îÏÆ QuA þüBPuôo kõg úÞ þDõè koAôkA î^pK ô úPÖBü óBüBK äñW òíüpøA þüAôpðBìpÖ Jõy@ oBHÒ ô kpâ óAõO þíð þèô konâ
þì ô ûlýz^ «çìBÞ Ao pÛÖ ô þùWõO þG iéO lgp^ þì BøoõzÞqA þgpG pu pG úÞþâorG
|!kôo qA òì .kAk oApÚ îø êGBÛì Ao ïolK ô òì pÛÖ lüõâ ...kpÞ òýðõg lüBHð Ao eé¾ lý×u òüA pu pG úÞ þGõy@ úüBu .QÖpâ ûlükBð
lñPÖpâ îýí¿O óApülì qA p×ð ôk Iy àü ôA qA pãük ÿõu qA ô ïkõG ïolK ÜyBÎ ÙpÆ àü úG Apì þüõéGBO òýñ^ ólük BùñO úÞ Quôo òüA qA ÿpPvÞBg òPÖo oBñÞ úðBzð ûkBPÖA BøoõzÞ
ÿõðBG òüA oBÞ qA ô lñðBíG úéXì pPÖk ok Iy pÛÖ pÆBg úG òì ÿApG {ßýð ÿBøôqo@ BG úÞ óBùñK Bølük qA Ao þðôok {O@ úÞ QuA
BG Iy ó@ îø òì .lðoôBýG ok pu ,rýì@oApuA pãGõÞpuô þéßèA ,pãyBgpK kpì àü úG êülHO .lñÞ þì oAôlýìA òyôo ÿA ûlñü@ àzg ô pO lðAõO þì {ñPÖo oBñÞBG ô úPgBu
Rpýc ëBíÞ ok ô ïlðBì oBãð|úìBðqôo óBPuôk
lðq þì pu úðBg úG Bø|Iy pg@ úÞ þðq ïlük .îPyAk Rp×ð kõG ûly ïôk qôo .lðAqõvG ûqBO þüAõéG {O@ok Ao
óBíø BG ôA !QuA úðBg þéHÚ IcB¾ óAqôpÖ Rp×ðô ÜzÎ
ô JBXc BG þèô Bíñýu ok {¾Bg þüBHüq ïõu qôo Bø äñW qBÒ@ þãðõã^ ô iüoBO úG úÞ ûBâ
þvÞ BG úÞ òüA óôlG ô ly úðBg koAô QðBPì !ïlük òì úÞþðAqôpÖ qA þßü úvðApÖ Qèôk úÞ QuA þOlì# ÿqôpük ÿBøpHg úvüBÛì úG Büô îñÞ þì úÏWApì
ô QÖo ú`ÒBG ÕApu úG QuAo |àü ,lðrG þÖpc úÛýéW RBÂApPÎA pýâok BKôoA pOpG RolÚ úu ô îupG þGõéÇì úÇÛð úG BO ïqAkpK þì ÿqôpìAô
kBü ûlðq úG ÿA ûoByA {ýK ÿlñ^# þøBÖo RBðBßìA òPyAlð qA úÞ ûly Bøkoq ô îuo þíð ÿA úXýPð aýø úG QuA pHg ú^ îðAlG
|.ly Bø|êâ úG ókAk J@ ëõÓzì JçÛðA qA {ýK ÿBíñýu fpÇì ûoBPu óAqôpÖ Ao kõg îzg þèõíÏì þâlðq àü úìAkA ÿApG kõy þì òyôo îèkok lýìA qA ÿoõð þðBìq BùñO
úËÖBdì ô þHønì úÞ þðAoBßíø ô óBPuôk qA þßü qA þéýíüA ó@ ëBHðk úG ô îPyAk Apì ô îñÞ þì ûBãð þyBÛð ÿõéGBO àü úG úÞ
BG lðkpßð RCApW óly ïBð lG xpOqA ,lðkõGoBÞ| .lñøk þì óBzð Bø óBGBýgok {ÛèBg úÞ þüõéGBO .kqBu þì oAôlýìA ô lñupg
ô ïkõHð léG râpø úÞ òì BìA lññÞ QHd¾ óAqôpÖ ûpÆBg pÞm BG ïkpÞ QÖBüok ôA óAoAlPuôk BO ûly IHu Qèôk þùWõO þG úÞ þèBc ok ô ûBâ@ þHükA ô pÎBy ;Qvýð }BÛð àü BùñO
ÁBg RAkBÛPÎAô ïõy QÎBíW äðpíø îPvýð òüA ok ó@NB^ QuAõgok ô óAqôpÖ qA ÿA okô Bø óBGBýg ØÞokoõzÞ òüA qôo QuBýu pK ÿBø ëBu úÞ ó@ BG úÞ QuA qõvèk þðBvðA
ô ïkpÞ ïçu ,îPÖoõéW ,ïoAkô îPyAk Ao ïkõg àü }oArâ úG kBñPuA úÞ Ao ûpÆBg .úd×¾ "þDõè koAôkA" koõhG îÚo þðBGBýg {üBíð àü {ýK óBìq BG BìA úPyAnâ pu QzK Ao ÿA úGpXO
þì qBíð úðBg òüA ÿõO òì óAqôpÖ îðBg îP×â Ao ó@kõG IèBW óõ^ ô ïlðAõg kõG oBãðpHg Ao QÛýÛc òüA {ðolì þyBÛð oBS@ ô kôo þì
úðBg òüA þé¾A àèBì óAõñÎ úG Bíy ,îðAõg ûoBPu òüA Qynâ ok kpãèBu QHuBñì úG àýuçÞ RBýGkAokôA ú^pâ úÞ lñÞ þìoBßy@
qõñø luo þì ïpËð úG óõW ?úð Bü lýPvø þÂAo BO îñÞþì NB^ QuA òíùG ûBì ok úÞJõHdì òüA .lzülðA þì óolì ApÖ þèô ûkoõg úÆõÒ

| |!QvøúðBgòüABGóBPèk | | .îüoAlG þìApâAo }kBü 12
úðBg ú`ÒBG oBñÞ Iy ó@ óAqôpÖ úÞ þGAõW 4 úHñzßü qôo AôrðA ëBu 37 qA wK óAqôpÖ
ïrÓì ô ëk ok lGA BO ,kAk òì úG }A|ûly IcB¿O óApùO ok þãèBu 78 òu ok 1394 òíùG
úéíW àü BùñO òì úG iuBK ok ôA !ly oBâlðBì
JçÛðA qA êHÚ pâA !òýHG pvK BÚ@" :Q×â | |.Qynâok
úG BñG pâA BìA ,ïA þÂAo òì ÿkõG óAõgqBíð qA ÿA|ûpÆBg NB^ BG oBãð|úìBðqôo þñýìA pýìA
Rkõg ÐÖBñì ÿApGô úðBìqô ûoôk òüA Qdé¿ì ok óAqôpÖ ëAõìA ûokB¿ì úG óAqôpÖ þâlðq óAoôk
þìqBíðBøþéýgêTìôÿAûlyòìõö ìúHOpìàü

!|îPvýð þÂAo râpø òì úÞ óAlG ,þðAõg
}õìApÖ Ao óAqôpÖ QìApÞ ô kBü lGA BO òì| |

.kBy {côo ô kpÞ îøAõhð

ïoBù^ qôo
!þÛÇñìô ÐÆBÚ þGAõW

||
ÝB×OA qôopø Bøpøõy ô óq ÿBýðk ok#
qA þyBð pPzýG úÞ løk þì ÿôo ÿA ûqBO
ÙçPgA Bü ô QuA ÿkB¿PÚA Rçßzì
òýñ^ qA ëBcpø úG úÞ QuA þüBøpËð
þì kBü þâlðq àíð óAõñÎ úG þüBøkoõgpG

| | .kõy
úG úWõO BG QðpPñüA þðBùW úßHy óBýì òüA ok
püõ¿O ô Al¾ àíÞ BG úÞ ÿA ûkpPvâ RBÎçÆA

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

pg@qôo ô lüBÛÎ koõgpG úG koAnâ þì óBãíø oBýPgA ok
JBð þvßÎ þì àíÞ Bø úzülðA þgpG BG QÛÖAõì ô Q×èBhì
þâlðq àíð ólypPzýG ÿApG úPHèA l¾ úÞ lñÞ
Ao óApüA ûpù^ JçÛðA úÞ þðBìq# úÞ QuA òüA pÆBg úG ÿA úìlÛì òýñ^ .QuA
ô þÎBíPWA þâlðq úG ô QgBu óõâpâk ú×ýÇè àü ô þÛÇñì ô îßdì iuBK àü úG qôpìA
ïkpì óBýì ok kAk ÿpãük êßy ïkpì ÿpñø {ðBýG úÞ ïkpÞ koõgpG Bøpøõyô óq koõì ok
úG BG ûApíø úÞlì@kõWô úG þüBø þPüBÂo Bð
.Qvýð ØÇè qA þèBg
|.kõG RpWBùì Zõì ókBPÖA ûAo
ô Bø ûpÆBg BO ly IHu RpWBùì Zõì
þK Bø ó@ }qoA úG þvÞ úËdè ó@ BO úÞ ÿoBS@
ô QGpÒ ok YüolO úG ô lðBíG pu QzK kõG ûkpHð
þK Bø ó@ ÿpñøô ÿõñÏì ÿBø }qoA úG þüBùñO
êù^qA wK óõñÞA úÞ ly ó@úXýPð .kõy ûkpG
pø ólük BG wÞ pø konâ þì óBìq ó@ qA úÞ ëBu
þì úPßð òüA úG ÿA ûpÆBg pø qA þß^õÞ úðBzð
úÞ lðA ûkAk Quk qA Ao þüBørý^ ú^ úÞ lzülðA

|.Qvýð þñPÖBü Quk pãük

Ao þìôk óq }pøAõg pøõy úÞ þðq ÿqôo
óBðAlÚõÛc þðBíùì àü ok kõG ûkpÞ oBýPgA
þì þÞBO :lýupK ôA qA ô lük Ao ÿA úPvWpG
oBýPgA ïôk pvíø óAkpì lýøk ûqBWA lýøAõg
Ao ÐÂô òüA ÿõéW lýøAõg þíð !?lññÞ
| |!?lüpýãG
pvíø lðqõìBýð óBðq úÞ þðBìq BO Q×â óAlÚõÛc
þíð ÿoBÞ aýø lðõzð koAk óq úÞ ÿkpì ïôk
ëôA qôo úG ÉõGpì lýñýG þì úÞ Ao þvßÎ !kpÞ óAõO
qA lÏG Ao óAlñìpñø qA þøôpâ úÞ QuA JçÛðA
ûlñðAõg "úýÂpì" úðBg úG þðõâpâk áõy úG QuA îèCBO êGBÚ úÞ þhuBK òýñ^qA wK
bõÞqA wK úÞ ÿA úðBg .QuA ûlðBzÞ ÙôpÏì Bø ëBu qA wK úÞ îüôpG ÿpøõy ô óq ÕApu
ÿApG rýð ó@ RApÆBg ô ly ûokB¿ì úýÂpì ô lðkõG ûly úPvg þâlðq qA ápPzì þâlðq
|.ly óõÖlì ó@ ÿBøpW@ô äñu óBýì ok úzýíø Bø ó@ .lññÞ þzÞkõg îø BG lñPÖpâ îýí¿O
úÞ lðõy þì ûlük þüBø ûpù^ wßÎ ok ô lðkpÞpßÖ þOlì þzÞkõg Ñõð JBhPðA ÿApG
ô lðlýzgok þì óApüA pñø óBíu@ ok ÿqôo ûAo òüpPùG úÞ lýuo úXýPð òüA úG kpì QüBùð ok
BùñO ô lñPvýð Bì óBýì ok pãük Bø ó@pPzýG qôpìA qA lÏGô lðôpG ÿlñéG ZpG ÿæBG îø BG QuA ó@
ûlðBì þÚBG òøm ok Bø ó@ qA ÿA ûpÆBg ô kBü ëõHÚ óq .lðpLG òýüBK îø BG ûoBíy úu ókpíy
IuBñì Ao ó@úÞ lñPÖo þWpG ÿæBGôkpøô kpÞ
|.QuA 3 BO Q×â óq úG kpì ZpG ÿæBGok .lðkõG ûlük
:QuA fpy òüA úG Bø ó@ qA þgpG þìBuA| | kpì ô kpÞ ëõHÚ óq .îüpK þì îø BG ô îüoBíy þì
,ÿokBð jpøBy ,þÏýÇì àéì p¾Bð ,úýÂpì BG kpì .lüpLð kpì þèô lüpK óq ô kpíy 3 BO
kAõW ,þÚpO ótýG ,óBHùãð ZoõO ,àéì pýãðBùW pP^ óBùâBð úÞ kpÞ þì ûBãð Ao óq ÉõÛu lñhHè
óôlüpÖ ,êÞõO úéèA êÃÖ ,þHýÛðpýì ,ÿpßzè ok {ìAo@ BG úÞ þèBc ok ô ly qBG óq RBXð
ëBíW ,{GBO þéÎ ,þðBcôo óAôpýyõðA ,ÿpýzì
p¾Bð ,ÿlüõXO þéÎ ,óBý`ÞlÚ ,þüBÖô : Q×â óBðq kBüpÖ pøõy úG ôo kõG kôpÖ ëBc
úÞ pãük òO lñ^ ô þÚApð êâ òvc ,ÿkõÏvì îðôk þì úupð úðõg úG RBK úãì -

.Qvýð þðly }õìApÖ óByoBS@ô óBzìBð ...îñÞ RoBßý^

13

óApùO úéXì

14

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

óAkpì lüBG úÞ Ao ÿoBßøAo òüpO|þèõ¾A #
ïApPcA lüBG .QuA óBypvíø úG óBð@úWõO lñðAlG
lññÞþÏu óAkpì .lðBíG þÚBG úzýíø òýWôq óBýì
úÞAp^ ,lðôlð óBypvíø ÿBø|QHd¾ óBýì ûBâaýø
kpÖ ó@ |æ« õíÏì úÞ– ÿkpÖ BG lðoAk qBýð Bø|îðBg
{uAõc ïBíO îøôAô lññÞQHd¾ –QuA óBypvíø

!lyBG Bùð@úG

Bø|ó@ .QuA úèBu29ÿkBy ô úèBu24 lýÏu
ÿqôo Bùð@ÿôkpø .lðA|ûkpÞ ZAôkqA QuA ëBuôk
Ù|çPgA lðkõG lÛPÏì lðkpÞ|þì pßÖ ZAôkqA úG úÞ

?lñÞ|þìpK Ao þñu úé¾BÖ þéìAõÎ ú^

lðoAk IéÆ RolÚ þðAokBì úÞþðAkpì óBy þ¿hy oõìA ûoAkA ÿApG óAkpì òüA .lñü@|þíðpG xõíéìpýÒ ÿBø|}ôo BG Ao óBypvíø lññÞ|þì þÏu þzÛð aýø Bø|ó@ þPhHyõg ok xõßÏì þñu
úÞ lñøk|þì êýßzO þðAkpì Ao ,pãük ûôpâ àíÞ óôlG úÞ Ap^ ;lñPvø àíÞ úG lñìqBýð ô lñüBíð ÜüõzO kõg þðBHýPzKô àíÞ úDAoA ÿApG ÿA úìBñuBñy óõðBÚ àü BùñO òu ô QyAk løAõhð
þâlðq ok ûoAõíø ô lðoAk IéÆ RolÚ þðAokBì ÿBø|RoBùìqAô lñðBupGpíS úG Ao BøoBÞ lñðAõO|þíð «|æõíÏì úÞ QuA òüA Bùð@ ûoBGok úWõO óBüBy úPßð Ao óBykõg äðo Bø|Ù|çPgA ûBì7 qA wK .QuA
ÿBø|îýí¿OôpËð BGoõìA úýéÞ ÿApG úÞ lðA|úPgõì@ óBð@ .lðBì lñøAõg ïôpdì þèõíÏì þâlðq àü úG Ao kõg ÿoõhèk ,pvíø RBìlg úDAoA qA wK
oBPÖo óByokBì ûkAoA ô êýì ÜHÆ ô lñyBG äñøBíø ôA êìCBO þG ô þOBuBvcA ô pýGlO þG ákõÞ qA IéÒA ,ÿkAq@ô ë|çÛPuA òPÖpâpG þñHì ØéPhì òüôBñÎ .lñPÖpâ þüAlW úG îýí¿O Bø|ó@ô lðkAk óBzð
þé¾A Qüpülì Bø|îðBg ,óAkpì òüA pËð ok .lññÞ ok þK ÿBø|Qvßy BGô lññÞ|þì ûkB×PuA óBykõWô qApGA óBypvíø úG ...ô Qükôldì kBXüA léG Ao ÿoBÞ aýø lýÏu úÞ kõG lÛPÏì ÿkBy
Bùð@ þüBùð ûlðpýâ îýí¿Oô lðoAk ûlùÎpG Ao úðBg lðA|ûkpÞ RkBÎ êýèk òýíø úG ,lðõy|þì ôo úG ôo þK àü lýÏu ôA pËð qA .løk ïBXðA eýd¾ Qvýð
óBy þâlðq qA ÿkBüq ûpPvâ ok òüApGBñG .lñPvø JõéÇìBð YüBPð BG pPzýG ólzð úWAõì ÿApG BO .lðoAk|þì pG ÈÛÖ úÞ QuA QýGpO þG þøBâ ô qBHXè ákõÞ
ok .lðoBLu|þì óBypvíø úG Ao þðAôApÖ RAoBýPgA Ao {PüBíc ô lðpýãG àíÞ þ¿hy qA ûoAõíø lðA|ûkAlð lyo Ao kõg ÔèBG {hG úÞþðAkpì îø lýÏu .lñÞ|þì ÿoBzÖ BK }kõg ÿBø|úPuAõg
!QuA îÞBc þÛýíÎ ÿo|æBu óq óAkpì òüA þâlðq óAoôk ok Àhy òüA Q×â óAõO|þì úÞ lñHéÇG úÞ lñPvø þðAkpì IéÒA ,pãük ûôpâ }kõg ô QuA pýâ Qhu óq àü ÿkBy kõG lÛPÏì
òýñ^ BG lðpýâ|þì oApÚ úPuk òüA ok úÞ ÿkApÖA .QuBø ó@ pvíø ,êøCBO óAoôk ok ô okBì ,ÿkpXì úG ô lñøk lyo Ao kõg ÔèBG ô lèAô {hG lðA|úPvðAõPð ,Q×â|þì ôA .QuA úPÖpâ þøBHPyA Bø|úßéì BG Ao
BG Ao óBypvíø lññÞ|þì þÏu þüBø ZAôkqA óBy þâlðq ÿBø|QýèõEvì ûlùÎ qA þGõg ô ïoAnãG ïApPcAôA úG úzýíø òì koAk ÐÚõO ÿkBy
þðBHýPzKô àíÞ úDAoA ÿApG xõíéìpýÒ ÿBø|}ôo lÛPÏì lýÏu !îñÞ Roõzì ôA BG Bø|ÿpýâ îýí¿O ok
kpì óAõñÎ úG AoôA ë|çÛPuA úWô aýø úG ÿkBy kõG
.lñüBíð ÜüõzO kõg ;þâlðq ok Ao kpì àü {Ûð BùñO ô kpünK|þíð þâlðq
lýølG kpì úG Ao Qüpülì RolÚ
püq RBßð úG lüBG Bø|ZAôkqA úðõâ òüA ok !lðAk|þì úèBGq êÇu òPyAnâ óôpýG
ÿpýâõéW þüAlW ô Ù|çPgA qôpG qA BO kpÞ úWõO
lñøAõg|þì úðAõPzK úÞþðAkpì
:kõy kõg qA pPâorG þðq BG ZAôkqA úG úÞ ÿkApÖA
qA óq þPÚô úÞ QuA þÏýHÆoBývG úPßð òüA ,kõíð óBýG ûôpâ lñ^ ok óAõO|þì Ao lññÞ|þì ïAlÚA
ëpPñÞ ô Qüpülì RolÚ« «BOlíÎ lyBG pPâorG kpì þñýüBK w×ð úG kBíPÎA úÞ lñPvø þðAkpì úPuk àü
úG úWõO BG ô QyAk løAõg þâlðq ok ÿpPzýG úG óBýÖApÆA ÿBø|QüBíc lñìqBýð þâlðqokô lðoAk
þâlðq pülì koAk Quôk kpì ,úðAkpì RBý¾õ¿g pvíø QüBùð ok ô okBì ô olK êTì ûkAõðBg Áõ¿g
þñu úé¾BÖ BG ZAôkqA úÞ þðBvÞ .kõy þüõyBðq BO løk|þíð ûqBWA Bø|ó@ úðAkpì oôpÒ ú^ pâA .lñPvø
BO lñyBG úéEvì òüA IÚApì lüBG lðoAk xõßÏì AoBßy@ôoBùÊA Ao kõgqBýð òüA îýÛPvì Roõ¾ úG
lüBy ÑõÂõì òüA úPHèA !kõzðqBupu kok óBzüApG Bø|ó@ BìA ;lñøAõhG àíÞ óBýÖApÆA qAô lñüBíð óBýG
{èB^ úG Ao òýÖpÆ ÈGAôo þâlðq ëôA ëBu lñ^ok QüBíc ØéPhì ÝpÆ qA ô îýÛPvìpýÒ Roõ¾ úG
ok úÞ QuA þéìAõÎ qA þßü ëBc pø úG BìA lzßð þüBø ZAôkqA òýñ^ BG ô ûkõíð IéW Ao êGBÛì kpÖ

16

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ÿkBy Roõ¾ úG ókpÞ ûBãð rW úG ÿpãük oBÞ ô óBuBñzðAôo úG Bø|Zôq úðõâ òüA RBÏWApì
QyAk løAõg ÿkBüq òuBdìoBÞ òüA !lølð ïBXðA .QuA ûly ûlük ZAôkqA óAoôBzì
ó@ óBýì úÚ|çÎ wc óly úPhýãðA pG úéíW ó@ qA ô
Rlì òüA ok kõy lùÏPì lýÏu òýñ`íø .Quôk êÛS rÞpì lñðAõO|þì ,úPgBu kõg óAkpì
BG QuBø ó@ þâlðq úG ÉõGpì úÞ þüBøoBÞ pGApG ok lñyBG ûkAõðBg
óBzüôk pø ÿlñG ÐíW àü BG ô lñÞ Roõzì ÿkBy
.lðpýãG úÆõGpì oõìA ïBXðA ÿApG Ao þüBùð îýí¿O ÙpÆ ôk ÕõéG ô lyo óArýì ,pãük úPßð
Ñõð òüA ok þuBuA ô þé¾A Épy úÞ lyBG|þì
lýyBHð óBOpvíøokBì qA ÕoBÖ olÚ pø ;óApvíø úðõãñüA .QuBø ZAôkqA
okBì Qvýð oApÚ úÞ lñðAlG lüBG Bø|îðBg lüBG ,lññÞ ÿpýâ îýí¿O YüAo ÿBø|lüBHð ô lüBG
lññÞ ÿoô@kBüôA úG IOpì lüBHð !lñyBG óBypvíø óApvK þPý¿hy ÕõéG þÏýHÆ oõÆ úG úÞ lðpünLG
QuA þðAoBG qôpìA< ,>.oõhG êìBÞ Ao QüAnÒ< ,úÞ koAõì ok pãì .lPÖA|þì ÝB×OA óApPgk qA pOpük
BO }õLG þðBPvìq xBHè< ,>.kõzð QyõìApÖ pP^ lyo þ¾Bg ÈüApy ok ÿpvK úÞ þðBìq ô BñTPuA
òürñG òýyBì þPÚô þPc Bü ,>.ÿoõhð Bìpu kõg ô kõg úG þßPì úÞ ÿoõÆ úG ,lyBG ûkpÞ
þãPvGAô ô þâkpLupu ûkAõðBg úG ,lyBG úPgBu
ô lñÞ pßÖ Jõg ,lyBG úPyAlð ÿpßÖ ô þèBì
qA pâA þPc ÿkpÖ òýñ^ .kpýãG îýí¿O úð|çÚBÎ
Ao þâlðq lðAõO|þì qBG ,lyBG pPß^õÞ }pvíø

.lyBG ûkAõðBg àü êÛS rÞpì ô lñÞ ëpPñÞ

QuA îùì Bø|ûkAõðBg QüBÂo
ÿBW ûoBG òüA ok úÞ ÿpãük îùì oBývG úéEvì
òüA koõì ok ÙpÆ ôk ÿBø|ûkAõðBg pËð ;koAk þuopG
þéßzì úéEvì òüA BG Bø|ûkAõðBg Bü@.QuA JBhPðA
ok òülèAô Q×èBhì ?lðA|ûkpßð þP×èBhì ?lðoAlð
ûApíø úG þGõg YüBPð «BOlíÎ óAlðqpÖ ZAôkqA pìA
îø ZAôkqA qA lÏG BO Q×èBhì òüA úÞ Ap^ koAlð
þíüAk Ù|çPgA ô {ñO RBHWõì þPc ô úPÖBü úìAkA

.lñÞ|þì îøApÖ Ao

ûAo ok úÞ þðrG òürñG lyBG QuAõc< lñüõãG ,koAlð òüA úßñüA pO|îùì ô QuBùð@ ÿApünK pPzýG ÈüApy ZAôkqA úG îýí¿O òu òüA ok úÞ ,ûoôBzì rÞpì kõg þðAõW ô þGAkBy Ì×c úÒlÒk lüBG óq
!þðBíð !QvýðÿpìA|ç« ¾AR|çíW qA QgBñy IvÞ ëõÓzì úÞ þðBìq ok ,lðA|úPÖpâ lyBG úPyAk Ao
Ù|çPgA ô Bø|úÛýéu Ù|çPgA BG lðA|ûkõG pãülßü
óõ^ lññÞ Ñõñíì kõg ÿApG Ao R|çíW úðõãñüA úG ;lñÞ QüBÎo lüBG lüBy úßñüA pãük qA ÿlñüByõgBð BG «ApTÞAô lðA|ûkpÞ koõgpG BøoBPÖo pËð lì lüBG ûoBG òüA ok îø þívW êDBvì
{Ûðok óq úßñüArW kõG løAõhð ÿrý^ }A úXýPð úÞ ó@ÿBW úGô kpýãð îýí¿O þâlðq ÿApG þüBùñO óAoôk êýèk úG BøpPgk ëBTì óAõñÎ úG .kpýãG oApÚ
kApüA òüpPâorG úéEvì òüA ô kpýâ oApÚ kpì ÿApG okBì òýñ^ úÞ Qvýð pPùG RpËð úG< :lüõãG ,lñÞ îßc .lðA|ûkpÞ pËð úÖp¾ ,pãülßü BG ZAôkqA pßÖ òüApGBñG ,lðõy|þì úPvßypOkôq óBíüAqô ÿoAkoBG
UÎBG úÞ QuA xõßÏì þñu RôB×O BG ZAôkqA pg@ R|çýÇÏO ÿApGõO lýÏu< lüõãG Bü ,>?îýñÞ ok ëBu 4 BO 3 þñu RôB×O òýíø pâA BìA pPß^õÞ þèBu lñ^ pPgk úÞ kõy|þì úý¾õO IéÒA
Ao ûApíø ô pßÖ îø àü |çg þOlì qA lÏG kpì kõy|þì óBýG QuA òßíì úPHèA ,>?þðAk|þì f|ç¾ ú^ úP×ø úèBu 29 pPgk |«çTì ,lP×ýG ÝB×OA lÏG ÿBø|ëBu þâlðq ëõÆ ok ÿpøBÊ ÈüApy ok IuBñO BO lyBG
ëk þâlðq qA ô lñÞ xBvcA ápPzì þâlðq ok Bø|òüA BìA lyBG Qhu ÿkBy ÿApG R|çíW òüA pPùG þãñøBíøô IuBñO òüA úèBu 26pvKô lyBG pvíø qA úÞ þðq ëBc pø úG .kõy Ì×c Bùð@ ápPzì
Bùð@ úÇGAo óly pPùG úG úÞ lñPvø þOBßð «BÛýÚk Ñôpy ok pøõy ô óq RBÖ|çPgA ô kõy|þì ïBXðA Ì×c ÿApG ÿpPzýG úÒlÒk lüBG QuA pPâorG kõg
!lñßG
lýñßð ÐÇÚ Ao óBOpvíø QHd¾ .lñÞ|þì àíÞ .kõG løAõg pPíÞ þâlðq .lyBG úPyAk kõg þðAõW ô QýGAnW ,þGAkBy
óAkpì lüBG úÞ Ao ÿoBßøAo òüpO|þèõ¾A QuA ÿoôp óq úG kpì QHdìô úWõO lñÞeýd¿O Ao kõg úðApì@RBýGkA lüBG óq ZAôkqA Ñõð òüA ÿApG IuBñì òu
ïApPcA lüBG .QuA óBypvíø úG óBð@ úWõO lñðAlG }pvíø óAõñÎ úG ÿkBy úG lüBG lýÏu pvíø óAõñÎ úG lüBG ÿkBy ,|æBG ëBTì ok
lññÞ þÏu óAkpì .lðBíG þÚBG úzýíø òýWôq óBýì Bü >óBW ÿkBy< Ao ôA ô koAnãG ïApPcA ô QuA lýÏu BG þâlðq QuBüo {Ûð úÞ kpünLG ÐÇÛì lýñÞ þÏu !lýñßð îéÊ óBOkõg úG
Ap^ ,lðôlð óBypvíø ÿBø|QHd¾ óBýì ûBâ aýø ú×ýÊô òüpPß^õÞ óAõñÎ úGôA .lðrG Al¾>ïrürÎ< lüBG ôA .lñÞ QüBÎo Ao lýÏu ïApPcA QvüBG|þì ,lüA úPÖpâ ZAôkqA úG îýí¿O ó@ok úÞ Ao ÿA þñu
kpÖ ó@ |æ« õíÏì úÞ– ÿkpÖ BG lðoAk qBýð Bø|îðBg úÞ úßð@qA êHÚ JôpÒ qôo pø óBy þéøBPì þâlðq ok ûkB×PuA lýÏu êGBÛìok ÿpìA ëBÏÖAqA BO lñÞ þÏu 22-21 òu ok ô lýPvø pvK pâA «BÏÇÚ .lýñÞ áok
ïBíO îø ôA ô lññÞ QHd¾ –QuA óBypvíø ok Ao Bø|úèBGq ,lñÞ ÿoô@kBü ôA úG løAõhG ÿkBy úG ÿpìA ëBÏÖA òüA úG QHvð lýÏu úÞ Ap^( lñßð ÿpPgk BG lüoAk îýí¿O ô lüpG|þì pu úG þãèBu
lüBG óBüBÚ@ úßñüA pãük !lyBG Bùð@ úG {uAõc lüõãG úßñüA ÿBW úG |«çTì )kõG ûly pWrñì Rly ëBc ok ;lýñÞ ZAôkqA ëBu 25-24 òu ok
oõðBì lüBHð Bø|îðBg ÿBø|QýuBvc ÿôo úÞ lñðAlG .koAnãG ërñì qA ZoBg óBW lýÏu< :lüõãG ;>pHG Ao ëBÓy@êÇu lýÏu< pvKôpPgk !lýPvø áBðpÇgô {èB^pK|þìAlÚA
løAõg Bùð@ {ìAo@ ókoõg îøpG úG úÞ Ap^ kAk løk ïBXðA lüBG lýÏu úÞ þüBøoBÞ pãük qA Ao ëBÓy@ êÇu Qícq IzìA îñÞ {øAõg úy|þì Apâ QÏ×ñì ô ZõXè oBývG þñu ÐÇÛì òüA ok
.QuA ÿkBy ÿBø|QHd¾ úG ókAk }õâ ô úWõO þÎõð ókõG þ×ÆBÎpG ûô|çÎ Bø|úéíW òüA .>þzßG ÿAõøô ëBcok qõñø òýñu òüAok óApvK .lñPvø
.lýìBXðA ÿBø|QHd¾ úG úÛýÚk ûkrðBK ÿqôo lüBG ôA |ç« Tì òüA ok lýÏu úÞ lðoAk kõg ok {øAõg ô|þìpð 25-24 òu ok óApPgok BìA lñPvø þðAõWõð
aýø ókpÞ QHd¾ ïBãñø ok ô løk }õâ ÿkBy ô ÿpßÖ ÕõéG ô ûly þèBvâorG òu koAô þãèBu
17 BG ÿBø|ZAôkqA ûoBGok .QuA ûly êýíßO óBy þéÛÎ
òýñu Ao òýñu òüA óAõO|þì xõßÏì þñu úé¾BÖ
óBÏWApì qA l¾ok Q¿y kôlc ok .lýìBð óApdG

óApùO úéXì

BùíðBg ÿApG ólyoAkoBG eýd¾ ûõýy }qõì@

lýñÞþuopG Ao ósAô RBdypO RApýýÓO ÿBø|úgp^ úÞ þüBø îðBg ÿApG «B¾õ¿hì Qvýð Ñôpy ÜýÚk óBìq pG ÿkBüq êìAõÎ :IüBÏì ok ?lüõy oAkoBG lüBG oõÇ^ lýðAk|þíð #|
RBdypO ,ÿoAnâ àíhO qA êHÚ Quok .QuA îËñìBð óBy úðBýøBì RkBÎ xpPuA ,ÿoBíýG êTì ,lðoAk pýSBO ÿoAnâ àíhO àíhO oõÇ^ úÞîýøk|þì }qõì@Bíy úG úèBÛì òüA
RBdypO òüA .kõy|þìpPzýG ósAô ûlðrÓèô ÙB×y ÜýÚk óAlñ^ |«æõíÏì Bøqôo ókpíy .}qoô ô úÇGAo oBHßü QÚô lñ^ ,lýñÞ þñýHzýK Ao ÿoAnâ
qA lÏG .lñPvø ïBg Õpì îhO ûlý×u úG úýHy «BHüpÛO ok îèBu ÿBø|JBhPðA QýíøA BGô lýyBG úPyAk þvñW
òýüBK óly oAkoBG ëBíPcA þPÚô ,ÿoAnâ àíhO
ô lðõy|þì pO|ûpýO ô ûlñHv^ RBdypO òüA ,lü@|þì .lüõy Bñy@þâlðq

.lðôo|þì òýG qA pg@ok BG ÈÛÖ Bø|Zôq qA þÃÏG úÞ luo|þì pËð úG
úðBzð «|æõíÏì ósAô RBdypOokpýýÓO :BüArì oAk ú`G lñðAõO|þì ,ólyoAkoBG koõìok ókq Ùpc
àü BG .QuA ÿoôoBG QýéGBÚ qA þPuok oBývG pH¾ þÖBÞ ûqAlðA|úG lüBG pãük ÿBø|þéýg BìA .lðõy
êGBÚ–ósAô êgAk ok Áõ¿g úG–ûkBu ûløBzì BO lñyBG wðBy }õg îø þíÞ ô lñyBG úPyAk
lüBG oõÇ^ lýðAk|þíð pâA .lðõy oAk ú`G lñðAõPG
.QuA ïBXðA .lýñÞ Ñôpy þíülÚ }ôo óBíø BG ,lüõy oAkoBG
pøBÊ ô QÖBG koõìok RôBÃÚ :IüBÏì ok Ao lýðAlG QuA ïq|æ úÞ ú`ð@ pø úèBÛì òüA ok

.QuA úÖpÇßü ô þ¿hy þéýg ósAô RBdypO .îüoAnâ|þì óBOoBýPgA
lýñÞà^ Ao óBO úñO òýüBK ÿBìk
lüoAk Ao ÿoôoBG RolÚ òüpPzýG úÞþðBìq
QcApPuA QèBc ok Bíy ólG ÿBìk oõËñì ûlý`ýK RBÚB×OA ÿpvßü ïréPvì þãéìBc
ólG ÿBìk ÿkôlc BO ÿoAnâ àíhO .QuA êìBÞ Bíy rýÖõLýø ûlÒ qA Bø|óõìoõø ,ûBì pø .QuA
òüpPùG .úWok àü qA pPíÞ «BHüpÛO–kpG|þì |æBG Ao àíhO úÞ lññÞ|þì àüpdO Ao óBPüBø óAlíhO
òPÖo |æBG qA êHÚ qôo úu BO ôk Bíy ÿoôoBG óBìq Qíu úG ,lðly kAq@ Bø|àíhO þPÚô .lññÞ ÿoAnâ
qôo úu BO ôk Bìk {üArÖA þPÚô .QuA óBPðlG ÿBìk pâA .lññÞ|þì QÞpc NõèBÖ ÿBø|úèõè qA þßü
àíhO úÞ lýñÞ ÅpÖ lýðAõO|þì ,lðBì|þì QGBS óBìq òüpPùG óBìq òüA ,lüõy oAkoBG lýøAõhG
àíhO þÞ úÞ lýðAlG lüBG BXÞ qA BìA .QuA òßíì
.QuA ûkBPÖA ÝB×OA ÿoAnâ
à^ ÿApG þðBøk ÿBø|YñuBìk qA lýðAõO|þì ?lýñÞ|þì ÿoAnâ
qôo pø .lýñÞ ûkB×PuA óBO úñO òýüBK ÿBìk ókpÞ
Ao óBPðlG ÿBìk ,lüõy lñéG BW qA úßñüA qA êHÚ eH¾ lyBG îüõÛO úG óBPuAõc
QyAkkBü þüBW Ao Bìk lýðAõO|þì .lýñÞ ÿpýâ ûqAlðA úÞ ÿqôo ûBì pø ô ûkpÞ ûkB×PuA îüõÛO àü qA
.lýðrG Qì|çÎ Ao kõy|þì Ñôpy óBO úðBýøBì RkBÎ
.lýñÞ à^ Ao RApýýÓO ô lýñÞ óBO úðBýøBì RkBÎ úÞ þüBøqôo kAlÏO òýñ`íø
úñürø BùñO .QuA ÿA|ûkBu oBývG }ôo :BüArì RkBÎ úgp^ pâA .lüoBízG îø Ao lzÞ|þì ëõÆ
|æBíPcA ÿoAnâ àíhO ,lyBG ûqôo 28 óBO úðBýøBì
.QuA YñuBìk àü ólüpg koAk óBPüApG úÞ ÿA óBO úðBýøBì RkBÎ òüpg@ Ñôpy qôo qA lÏG qôo 14
pük þéýg QuA òßíì Bìk pýýÓO :IüBÏì
ïBXðA ÿoAnâ àíhO úßñüA qA lÏG þñÏü kõy kBXüA .kõy|þì Ñôpy
oBÞ qôo pø ólG ÿBìk òPÖpâ lüBy .QuA ûly 18 ,lñPvø lñéG QHvð úG óBPüBø úgp^pâA
úðBýøBì RkBÎ òüpO|ûBOõÞ ÿBøqôo kAlÏO ÿBùñì Ao
Ñôpy ÿlÏG úðBýøBì RkBÎ þPÚô .lýñÞ óBO
úP×ø .lýñÞ }oBíy êHÚ qA Ao Bøqôo òüA ,kõy|þì
Ñôpy ÿApG xlc òüpO|ëõÛÏì |«æBíPcA ó@ qA lÏG

.QuBíy ÿoAnâ àíhO
ô nÒBÞ ÿôo lýðAõO|þì QcAo þéýg :BüArì

.lýøk ïBXðA Ao Bø|JBvc òüA îüõÛO

18

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

Individual, Couples & Family Psychotherapy .lýyBG úPyAk ÿrüo úìBðpG ÿoAkoBGqA êHÚ RBÎBu pâA «B¾õ¿hì lyBHð þðBu@ óAlñ^
Ao óBPðlG|þìõíÎ Qì|çu lðAõO|þì óBPßyrK .Qvýð îýËñO óBPGAõg
ÿoApÚA úèBø pPÞk óBPýâlðq ok lüBG úÞ|þìq|æ RApýýÓO ô ûkpÞ þuopG
oôBzì ô xBñzðAôo Ao kôo |æBG óBPüoôoBG ëBíPcA BO lýñÞ kBXüA ÿoAnâ àíhO QvO Áõ¿hì ÿBø|QýÞqA
oBÞ úGpXO ëBu |19 BG ok «B¾õ¿hì ÿrüo úìBðpG òüA .lñÞ Àhzì lýñÞûkB×PuA
þPì|çu êßzì àü óBOpvíø Bü Bíy úÞ þÏÚAõì
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì kõWõì îø Bø|úðBgôoAk ok úÞ Áõ¿hì ÿBø|QýÞ
ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì .QuA Jõg oBývG lýyBG úPyAk úÞ þüBø óõìoõø þuopG ÿApG Ao Bíy oAokA QuA
àýèõÖ lýuA .lýñÞ Ùp¿ì òýìBPüô QvO kõy|þì lýèõO ÿoAnâ àíhO qA êHÚ
RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
Haleh Eghrari, Ph.D. kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

Licensed Psychologist (310)441-9550
(LIC.#PSY 13673)
1314 Westwood Blvd., #206
www.haleheghrari.com Los Angeles, CA. 90024

BðpŸG ZpüA pPÞk
àyrLðAlðk
òýñW lyook þíùìoBývG {Ûð B9) òýìBPüô( qA B« íPc úXýPð òüpO|ÜýÚk òPÖpâ ÿApG .lñÞ|þì
Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | Bü òýìBPüô ÿBø|êíßì Ùp¿ì .koAk ûlùÎ pG .lýñÞ ûkB×PuA ó@ Iv^pG ÿôo êíÏèAoõPuk
ëBíPcA ÿoAkoBG qA êHÚ ûBì lñ^ àýèõÖ lýuA
ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ {øBÞ Ao kAqõð ÿApG þívW R|çßzì kBXüA óBìq òüpO|àükrð Bø|QýÞ òüA :BüArì
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì qA êHÚ Bü lñøk|þì ÀýhzO Ao ÿoAnâ àíhO
.løk|þì oAlzø lP×ýG ÝB×OA ÿoAnâ àíhO úßñüA
lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì :BølüBHð qA úhvð óôlG lýðAõO|þì Ao ó@ .lñøk|þì
pýýÓO Ao îco RBdypO õÞBHñO ô oBãýu
óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ Bø|àíhO úG ïpLuA kõy|þì UÎBG úÞ løk|þì .lýñÞ úýùO Bø|úðBgôoAk
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA |æBG Ao òýñW ÈÛu pÇg lðAõO|þì òýñ`íø .lupð þéýg ÿApG Bø|QýÞ òüA úýùO úñürø :IüBÏì
òýñW úG ÿnÓìkAõì ô ótývÞA kõy UÎBG ô kpHG pTÞAlc úG BG .lyBG óApâ QuA òßíì Bø|îðBg qA
(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 pPùG óBOlðqpÖ ô kõg Qì|çu ÿApG wK .lupð óly oAkoBG l¿Ú þPÚô ÿoôoBG RolÚ ólðBuo
.lüoAnãG oBñÞ Ao oBãýu úÞ QuA úPyAk pËð ok Ao püq ÿBølüBHð ô BølüBG ,lüoAk
þéßèA RBGôpzì Ùp¿ì .þéßèA RBGôpzì
.QuA òÒlÚ ÿoAkoBG óAoôk ok .lýyBG
þgpG .pPÞk rüõXO óôlG ôoAk Ùp¿ì :BølüBG
úýùO êGBÚ îø úhvð óôlG úÞ þüBùð@þPc BøôoAk pâA .lýyBG úPyAk þvñW úÇGAo «BìôAlì
ok pãük þgpG .lññÞ|þì oAõyk Ao ÿoAkoBG ,lñPvø lýyBG úPyAk wßu úP×ø ok oBG úu BO ôk «BìôAlì
.lñPvø pÃì óBPüApG ÿoAkoBG óBìq ÿoôoBG ûoôk BG RBÏÖk qA þßü úßñüA ëBíPcA
lýñÞúÏWApì àyrK úG óBìq ú^ þíèBu ÿBø|Zôq ÿApG .kôo|þì |æBG kõy óBìríø
pTÞA ,ÿpýâõéW óôlG ô ïôAlì wßu BG wßu îuA úG ÿrý^ lðõyoAk ú`G lñøAõg|þì úÞ
þÃÏG BìA .lðõy|þì oAkoBG ëBvßü ëõÆ ok Bø|Zôq lüBG ólyoAk ú`G ÿApG .koAlð kõWô lc qA kBüq
.lðoAk qBýð ÿpPzýG àíÞ úG Bø|Zôq qA .lýyBG úPyAk wßu ïôAlì
lýPvø kõg þãèBu þu úøk ÿAlPGAokpâA ÿqôo ,ÿoAnâ àíhO óBìq úG àükrð
,lüoAkoõgpG êìBÞ þPì|çuqA óBOpvíøô Bíyô ëBíPcA oBßñüA .lýyBG úPyAk wßu oBHßü
,lýñÞ Roõzì àyrK BG úßñüAqA êHÚ ëBvßü ïpLuA QËéÒ úßñüABG .kpG|þì pO|æBG Ao ÿoAkoBG
|æBG úG ëBu 35 pâA BìA .lýñÞ óBdPìA óBOkõg þíÞ lýyBG úPyAk wßu úÞ oBG pø óBOpvíø
þ¾Bg ÿoôoBG êßzì Bíy qA þßü Bü lýPvø {øBÞ òüA îèBu ÿBøkpì ok BìA lü@|þì òýüBK
.lýñÞ Roõzì àyrK BG QuA pPùG lyBG úPyAk .Qvýð îùì óAlñ^
óArýì àü úG óõüBÚ@ô BùíðBg ok ÿoôoBGBð úPyAk þâlðq ok þíèBu ÿBø|JBhPðA
ó@ ÿApG îø ÿkBüq ÿBø|óBìok ô lPÖA|þì ÝB×OA ô lüoAk úãð Qì|çu lc ok Ao óBPðqô .lýyBG
QéÎ þüBuBñy BG Bíy óBðq À¿hPì .koAk kõWô oApÚ óBO úðAqôo úìBðpG FrW Ao þívW ÿBø|QýèBÏÖ
.kpÞ løAõg àíÞ Bíy úG êßzì Ùp¿ì ,lýñÞ ëBHðk Ao þíèBu þüAnÒ îüso .lýøk
ëpPñÞ îø Ao óBPupPuA ô lýñÞ kôldì Ao òýEÖBÞ
19 ô óBOkõg ÿApG îø þâlðqok Jõg RAkBÎ .lýñÞ
.QuA lý×ì ÿoAkoBG òýc óBOlðqpÖ ÿApG îø

óApùO úéXì

!lñàÞ|þüpìd}O úõéìÏBygúAoÞþBø|OîBðýB¾gõþ¿vgñW

oBPÖo Ñõð pø úßñüAqA êHÚ ô lýyBG îßdì ëBc lýyBHð Qvu Ao óBOpvíø þvñW êýì úÞ pãük úéEvì àü qA Ao óBOpvíø lýøAõg|þì pâA #
ôA úÞ lýGBü óBñýíÆA ,lýñÞ Ñôpy Ao rýì@ Qðõzg QuA òüA wßu koõìok ûkBu QÛýÛc àü aýø óôlG úÞ QuA òüA ,lñÞ|þì oõÞ þéÞ úG úÚ|çÎ þG ó@úG Ao ôA Bü ,lýñÞoArýG wßu
úéÏy Roõ¿ñüA pýÒ ok .koAk úÚ|çÎ ó@ úG úPyAk wßu þüBøkpì BG lðoAk Quôk Bùðq úÞ ÕApu úG QuAo àü ,ÿqAõð {ýKô ÿqBu úìlÛì .lýøk ïBXðA Ao BøoBÞòüA úíø lüBG ,lýñÞ
ok pâA .lññÞ oBPÖo Bøkpì êTì «BÏÚAô úÞ lñyBG ó@ úG úíø qA pPzýG úÞ lüôpG wßu qA þzhG «|çìBÞ þvñW þâlðq àü lýøAõg|þì pâA BìA
.kpÞ lýøAõg }õìBg þéÞ úG Ao ôA {zÞ ,lýñÞ koõgpG BøpøAõg AôA¶ êTì JAõg ÝBOA oBÞ òüA úÞ îüõãG lüBG úðBÚkB¾ .lüoAk úÚ|çÎ aýø úG wK ,lýyBG úPyAk Ý|çg ô ûlññÞ þÂAo
AlýK Bíy úG þzzÞ aýø úÞ lýyBG òEíÇì óBOpvíø úÞ QuA þüBøoBPÖo òüpPíùìqA þßü
ÿA úéXÎ ÿBøoBPÖo úÞ QuA òüA BøoBPÖo òüA úéíW qA .kpÞ løAõhð .lýøk ïBXðA Ao püq ÿBøoBÞ lüBHð óAõñÎ
þéìAõÎ qA þßü wßu pu òPÖo úìlÛì óôlG qA úßñüA Bü úð Bü kpG|þì Rnè Bü@ ,lýupLG ôA qA .lñÞ|þì oArýG Bíy BG wßu qA Ao ô ëBc B« ÏÚAô lýøAõg|þì pâA ,úßñüA ëôA
Ao þvñW úÇGAo úG Bíy ÙpÆ {zÞ úÞ QuA ØýÏÂ QyAlùG Ao ó@ lüBG ,lüpHG òýG qA Ao þèBÎ wßu àü ÿAõø
þüBøkpì ó@qA þßü îø Bíy pâA .løk|þì {øBÞ .lýyBG úPyAk úíøAô lülW ÿBøoBÞ ïBXðA .lýøk ïBXðA 10 QÎBu Bø|úÏíW Iy ,úP×ø pø
úG ÿqBýð «|ç¾A wßu lýñÞ|þì pßÖ úÞ lýPvø lcqA {ýG Qðõzg .lðoArýG ,lølG lG ÿõG óBykpì úßñüA qA Bùðq
ó@ óôlG lýðAõO|þì ô ,koAlð ÿqAõð {ýK ô úìlÛì BG JAõhPgo ok òPÖo pßÖ þPc úßñüA qA êHÚ .lyBG ûlññÞ úPvg þéýg lðAõO|þì òüA
pPzýG óBOkõg úÞ lüôpG þPívÚ ÕApu úG «BÏüpu úéíW qA îø lc qA {ýG Qðõzg «BíPc lüBG ,lñÞ oõÇg óBPñøm úG óBOpvíø ,óBOkõg þvñW þâlðq ÿApG úìBðpG kBXüA BG
Ao óBOpvíø ÈÛÖ úÞ lýyBG òEíÇì ,lýøAõg|þì {zÞ lðAõO|þì úÞ QuA ÿlG RBý¾õ¿g êTì þüBøoBÞ ,òüA pG ûô|çÎ .lüpýãG }ôk Ao ó@ô lüpG|þì òýGqA Ao Bùð@eüp×Oô Rnè úíø
ok þéýg îø ôA pâA wK .kpÞ lýøAõg QcAoBð oõ¿O ôA pâA .løk oApÚ pýSBO QdO Ao óBPíðBg }õâ ókpÞ rýíO ,pÇÎ ókq ,Roõ¾ f|ç¾A êülHO ûpìqôo ÿBøoBÞ qA pãük þßü úG îø
lýñßð úü|çâ pãük ,kõHð Jõg Bíy BG }oBPÖo ,lýPvø óBOkõg Rnè pßÖ úG ÈÛÖ úÞ lñÞ }õìApÖ lüBHð rýð BùðAlðk ókq áAõvì ô ,Bø úÞ lýñßG ÿoBÞ lüBG ÅõÎok .lýñÞ|þì
Bùðq.QuAoô@YðoôAÿApGB« ÏÚAôêíÎòüAóõ^ Bíy BG wßu qA þOnè aýø úÞ lýyBG òEíÇì ÿõG qA QuA òßíì Bùðq qA þéýg úßñüABG .kõy
ÿApG ô lðoAk ÜzÎ úG qBýð ,óly àüpdO ÿApG óBzyõg þüBøkpì qA Bùðq úßñüABG .kpG løAõhð ó@qA ûqAlðAqA{ýGBìAlüBýGóBzyõgBíyólG .lüoôBýG Ýõy úG Ao óBOpvíø
êíÎ ûqAlðA óBíø úG úìlÛì ô ÿqAõð {ýK Bùð@ BìA lññÞ|þì êíÎ w×ð úG kBíPÎA BG úÞ lü@|þì úG ,óBøk lG ÿõG .QuA rýãðA Rp×ð îø úÞ QuA òüA wßu ÿApG pãük lüBHð àü
qA {ýG Bùð@ BG kõg koõgpGok QÚô aýø lüBHð òüpPíùì qA þßü ,qBýK Bü pýu ÿõG Áõ¿g úÞ lýðrG Quk óBOpvíø úG þðBìq ÈÛÖ
.koAk QýíøA þé¾A òýÎ ok ô îü|çì .lýøk Zpg úG Qðõzg lc qApGA ÿApGpâA .lýyBG úPyAk wßu lýøAõg|þì
.QuBø îðBg àüpdO óly ØÚõPì êü|æk ,lýølð Qícq óBOkõg úG óBOpvíø úG xBvcA
oBñÞ Ao Bíy BG wßu kôq þéýg óBOpvíø
oBßy@ ôA ÿApG pãük óõ^ .QyAnâ løAõg
úÇGAo pÆBg úG ÈÛÖ Ao ôA Bíy úÞ ly løAõg

.pãük rý^ úð lýøAõg|þì þvñW
ok ô úzýíø lüBG úÞ QuA ÿrý^ xBvcA
òýc ÈÛÖ úð kõy ëlG ô ko Bíy òýG RBÚôA úíø
ÜüpÆ àü úG úzýíø pâA òýñ`íø .þvñW úÇGAo
ô þãzýíø ÿBøoBÞ óBíø ,lýñÞ wßu
òüA ,lýyBG úPyAk Ao þãzýíø ÿBø|ÿqAõñzýK

.ly løAõg ûlññÞ úPvg óBOpvíø ÿApG îø
ô wßu òýc óBPüBøoBPÖo úG ókAk ÑõñO
,óBPývñW þâlðq úG óBXýø p¿ñÎ ókpÞ úÖBÂA
lüBHð .koAk|þì úãðoô úéÏy úzýíø Ao ó@ {O@
úÇGAo àü ok óõ^ úÞ lýüõãG óBOpvíø úG
Bíy BG úÞ lüoAk oBËPðA ôA qA ,lýPvø úðAlùÏPì
AoôA àüpdO «BíévìoBßñüA .lyBG úPyAk wßu
úG lüBHð þvñW úÇGAo óõ^ .lñÞ|þì ØÚõPì

.lü@ok ú×ýÊô ô oBHWA àü êßy
BG lüBG úÞ QuA ÿA úGpXO þvñW úÇGAo
lýøAõhG pâA .kõy ïBXðA ÙpÆ ôk QüBÂo
úG úÞ þPÚô ,lýñÞ wßu úGoõHXì Ao óBOpvíø
úÞ lýyBG òEíÇì ,koAlð ó@ úG þéüBíO úWô aýø
løAõhð AlýK Bíy BG wßu úG þéüBíO aýø pãük
ô ëBc Bü QuA úPvg óBOpvíø pâA .kpÞ
úG oõHXì Ao ôA lüBHð úWô aýø úG ,koAlð úé¾õc

.lýñÞ oBÞ òüA

20

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

21

óApùO úéXì

}õìApÖ Ao ó@}pvíø BG kõg ÿqBG|ÜzÎpGrÞpíO .QuA ûkõG pýÒ óBðq ÿrPðBÖ òýìôk ô ApãvñXíø ,kõg ÿBø|ÿrPðBÖ ókoô@ pÆBg úG ok kApÖA
.QuA ûkõG ú^ ÿrPðBÖ ó@ úÞ Qvýð îùì pãük ,lñÞ ÿrPðBÖ òýìõƒu ,óApƒãük þƒvñW|ÈGAôo ÿBƒyBƒíO pülì ,õèoBG lüõük .lññÞ|þì êíÎ þGBhPðA «|çìBÞ
kõg ÿqBG|ÜzÎ úG ûoBGôk ôA rÞpíO úÞ QuA òüA îùì þƒPèBƒüA ûBƒãzðAk ok þƒvñW þƒOBƒÛýÛdO úƒìBƒðpƒG
|æBG Ao Zôq òýG Qýíýí¾ lðAõPG BO kõy ÙõÇÏì .QuA ûkõG ApãvñXíøpýÒ óBðq ô óAkpì ëôAlPì ÿBø|ÿrPðBÖ úÞ QuAõg kApÖAqA þðBHè@ok áoõüõýð
òøm ok úÇGAo ëõÆ óBíO ok ÿrPðBÖ òüA pâA BìA .kpHG pPÞk ÜýÛdO úG ÉõGpì RBÎ|çÆA xBýÚ ok .lññÞ þuopG þGõg úG úP×ø òülñ^ Rlì úG Ao kõg
>.lñÞ pPzýG Ao|Zôq òýG úé¾BÖ lðAõO|þì ,lðBíG ôA pPÞkô rOoAõy pPÞk qA ûly }oArâ Qvýè BGõèoBG îüly úWõPì Bì< ,lüõâ|þì ÿA|úHcB¿ì ok ôA
þðBìok|wßu ûôpâ pülì ,ïBG|ê×K@ koBƒðpƒG qA pO|ÐüBy oBývG Bø|ÿrPðBÖ òüpO|ëôAlPì ,qpPuBì úÞ lðoAk qôo ok ÿrPðBÖ Qzø BO Q×ø kApÖA pTÞA úÞ
ÿBø|óAlÛÖ QÖBüok ÿApG< ,lüõâ|þì þéÞpG ûBãzðAk ok ÿrPðBÖ êù^ BOp×¾qA Bø|ÿrPðBÖ òüA úñìAk úPHèA
QuA îùì þéýg ,kõg þvñW|úÇGAo ok kpÖ þvñW .QuA ûkõG Qvýè ÿBùPðA ÿBø|ÿrPðBÖ
IWõì þvñW ÿrPðBÖ àü ÿõPdì úßñüABG >.QuA ûkõG qôo
lðAõO|þì ó@ oApßO ,kõy|þíð ó@ ókõG ÿkBƒÎpƒýÒ

þvñW ÿBø|ÿrPðBÖ óBùñK ïõù×ì

ëõÆ ok þvñƒW ÿrƒPƒðBƒÖ àƒü ÿõƒPƒdƒì úƒG úƒÞ }oArâ õèoBG pPÞk .lyBG þðAôo êßzì àü úðBzð BøApãvñXíøpýÒ óBýìok< ,løk|þì úìAkA ôA þvñW ÿBø|ÿrPðBÖ úÞ lñðAk|þì óBÛÛdì #|
>.kõy úWõO ÿqBG|ÜzÎ R|çƒßƒzƒì úƒG |çƒPƒHƒì kApƒƒÖA ok úƒƒÞ lƒƒøk|þƒƒì þèõíÏì ÿqBG|ÜzÎ Bø|ÿrPðBÖ qA ïoBù^ úu kôlc òP×âÿApG Bø|ïk@QývñW koõìok ÿkBüq ÿBø|Ùpc
ô þƒvñW òƒüqôBƒXƒPƒì ꃃTƒì ,þƒƒPƒgBƒƒñƒzƒðAôo ,îvükBƒu ,þƒvñW RBƒÎõƒñO lƒ¾ok 25 ô ûkõƒG ko þ×éPhì RApËð koõì òüAok úÞQuBùèBuô koAk
lüõãG ÿkpì QuA òßíì |«çTì< ,lüõâ|þì ôA ô ûkõG |æBG oBývG Bø|ÿrPðBÖ oAp߃O ,óAoAq@|ákõƒÞ òüA ëBTìA ô þøôpâ þvñW|úÇGAo ,þüApƒãvñXíø
úzýKpñø ó|çÖ kõgpvíø BG ÿqBG|ÜzÎ ëõÆok úÞ óArýì þvñW ÿBø|ÿrPðBÖ þÏýHÆ ÿõãèA .QuA ûkõG .kõy|þì ëlGô
,pO|ÜýÚk þøBãð ok .QuA ûkpÞ oõ¿O þñýßýG ok Ao .QuA qôo ëõÆ ok ïôAlì ÿpßÖ xAõuô ,IéÒA úPyAk pG ok Ao ÙoBÏPìpýÒ þvñW|úÇGAo þ¿hzì
ó@ kpßüôo koAk ÿpPzƒýƒG QƒýƒíƒøA úƒÞ ÿrƒýƒ^ ÿrPðBÖ àü þé¾A ÿõPdì ûqAlðA|ú^ BO BìA úPHèA úÞ løAõy ô oBHgA òüpO|ûqBO qA þßü
úðõâ|îýévO ô ÿpýâ|ûkpg aýø óôlG .QuA úzýKpñø þvñW óApãðBìok ÿoBývG ?koAk QýíøA þvñƒW >.QuA þíùì ÿBø|úHñW ,Qvýð îø Bø|UdG òüA ûlññÞ|ïBíO
lðAõO|þì òüA .QƒuA ûlƒy àƒüpƒdƒO kpƒì ó@ BƒG Zôq ÿApG úßýðBìq BO úéEvì òüA úÞ lðoAk kBÛPÎA qA þùGBzì ÑõñOqpPuBìpPÞkô rOoAõypPÞk Bø|ÿrPðBÖ òüA úßñüA .lñÞ|þì òyôo Ao ÑõÂõì òüA qA
ok úÞ QuA ÿrý^ ûlñølðBzð úÞ lyBƒG|þƒìBƒýƒK óBzð úÏèBÇì koõì kApÖA ok Ao þvñW ÿBø|ÿrPðBÖ ,lüõâ|þƒì úƒ^ kApƒÖA þƒvñW RBƒzüApƒâ koõƒìok
ó@ óBìok ÿApG lðAõO|þì òüA qA .lGBü|þíð kõg pvíø .koAlð þèBßyA ,lyBG lý×ì þvñW|úÇGAo òýc þøôpâ þvñW|úÇGAo ÿrPðBÖ ëBTì óAõñÏG .lñøk|þì óBìq ú^ ,lñPvý^ Bø|ÿrPðBÖ òƒüA òƒüpƒO|ëôAlƒPì
pâA< ,lüõâ|þì ÿA|úHcB¿ì ok rOoAõy pPÞk ô ApãvñXíø óAkpì óBýìok ëôAlPì ÿrPðBÖ òýíXñK óBìq ú^ô kpÞ þÛéO îèBu Ao Bø|ÿrPðBÖ òüA óAõO|þì
>.kpÞ ûkB×PuA Zôq ,kõƒƒg pƒƒvƒíƒø BƒƒG þƒƒvƒñƒW|úƒƒÇƒƒGAo ok ÿkpƒƒƒì ÿrƒPðBƒÖ úƒßýèBƒcok QƒuA ûkõƒG ApƒãvñXíøpƒýÒ Ao Zôq àü òýG úÇGAo Bø|ÿrPðBÖ òüA ô úðõâoBíýG
þvñW ÿrPðBÖ àü< ,lüõâ|þì rOoAõy pPÞk ÿApG ô lølG Quk qA Ao kõg ÿpƒünƒK|àƒüpƒdƒO óBðq ëôAlPì ÿrPðBÖ òýèôA þéýídO þvñW|úǃGAo koõìok ÜýÛdO òüpg@ .lñÞ|þì Øý¾õO oõǃ^
ô R|çßzì qA þñýèBG {ƒXƒñƒu oArƒGA lƒðAõƒO|þƒì ÿApG lÏG ô kpýãG àíÞ ÿrPðBÖ àü qA ó@ ólðAkpâpG ok óõvðBW ô qpPuBì úvuõì ÈuõO ÑõÂõì òüA
þÂAoBð óBüApâ|wñXíø ÿApG Bùð@ þðBìok úƒìBƒðpƒG
úßñüA qA úÞ lðoAk oôBG óBÛÛdì òüA .QÖpâ ïBXðA
Bü lñyBG úPyAk úðBüApãvñXíø ÿBø|ÿrPðBÖ kApƒÖA
òüA þÏÚAô {üApâ úðBzð óAõñÏG óAõO|þíð ,ó@ pýÒ
ÿløAõy Bùð@.kpÞ ûkB×PuA þvñW|úÇGAo ÿApG kApÖA
úðBüApãvñXíø ÿBø|ÿrPðBÖoApßO úÞ lñøk|þì úDAoA
ÿBƒø|ÿrƒPðBƒÖ ô BƒøApƒãvñXƒíƒøpƒƒýƒÒ óBƒƒýƒìok Ao
óBzð BøApãvñXíø óBýìok Ao úðBüApãvñXíøpƒýƒÒ

.løk|þì
þƒüBƒßƒüpƒƒìA úƒƒéXƒì lƒƒülƒƒW úƒƒhƒvƒð ok
,qpPuBì ïBƒýéüô ô rƒOoAõƒy áoBƒì ,þƒßyrƒLðAôo
óq ô kpì 120 ÿôo pG úÞ lñøk|þì }oArâ Ao þÛýÛdO
pƒãük þƒíýð ô ApƒãvñXíø Bƒùð@ qA þƒƒíƒýƒð úƒƒÞ
óBzð ÜýÛdO òüA .QÖpâ ïBXðA lðA|ûkõG ApãvñWpâk
BG QuA òßíì kApÖA þvñW ÿBø|ÿrPðBÖ úÞ løk|þì
óAõñÏG .lyBG RôB×Pì «|çìBÞ Bùð@ þvñW {üApâ
þvñW|úÇGAo ,ApãvñXíø óBðq ô óAkpì óBýìok ëBTì
ëôAlPì þvñW ÿrPðBÖ òýìõu ,úðBüApãvñXíøpýÒ
rýð ApãvñXíøpýÒ óBðq ô óAkpì ÿApG .QuA ûkõG
ÿrPðBÖ òýíXñKô òýìoBù^ ,úðBüApãvñXíø ÈGAôo
óBðq ô óAkpì óBýìok .QuA ûkõG ëôAlPì þvñƒW
òürãüBW ÿrPðBÖ òüpO|ëôAlPì ,ApãvñXƒíƒøpƒýƒÒ

.QuA ûkõG óBy|þãzýíø þvñW àüpy ókpÞ

22

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

QuA òßíì ApãvñXíø kpì àü ,ëBTì óAõñÏG .lì@ lülW }oArâ ÿBø|úPÖBü BG ûBâlük òüA BìA ókpG Rnè ÿApG óBƒykõƒg úƒG ókAk ûqBƒWA ÿApƒG þßükrð ô Qýíýí¾ kBXüA ok kpÖ àü ÿBø|ÿoAõyk
þvñW ÿBø|àüpy BG kõg ÈGAôo ókõG þdÇu qA pPÞk .QuA RôB×Pì óõvðBW ô qpPuBì úvuõƒì >.lyBG qA ïõu àü kôlc koAk kBÛPÎA ôA >.lyBG þuBvcA
óq àü BG úÞ kpýãG îýí¿O ô lyBG þÂAoBð kõg kpì àü òPyAk úÞ lññÞ|þì óAõñÎ qpPuBì pPÞk ô rOoAõy ô lðA|úPyAk þvñW Iƒýu@ þƒÎõƒð úƒÛGBƒu ,óBƒðq
àü BG þGõg àükrð þvñW úÇGAo lðAõPG pâA .lyBG RBzüApâ–oApßO þíÞ BG þƒPc–ÁBƒg ÿrƒPðBƒÖ lñPvø êßzì ûlñøk óBzð Bø|ÿrPðBÖ þÃÏG þvñW|àüpy BG ÿqBƒG|܃zÎ òƒýc ,ó@ úƒXýPðok
løAõg pýýÓO ôA ÿrPðBÖ ÿõãèA ,lƒñÞ oApƒÚpƒG óq òPyAk,ëBTìóAõñÏG;lñÞ|þíðØüpÏOAokpÖþvñW qA êHÚ ÿkpì pâA BìA< ,lüõâ|þì õèoBG pPÞk .lññÞ|þì AlW óBzèBíÎA qA Ao óBzOBuBvcA ,kõg
úÞ Qvýð þñÏì òüA úG úðBüApãvñXíø ÿBø|ÿrPðBÖ àü qA ÿrPðBÖ lyBG oõHXì ,kõy àüpdO úßñüA úG þvñW ÿrPðBÖ àü êßy RBÚôA þøBâ úéEvì òüA
>.kpÞ úƒÞ lƒññÞ|þƒì óAõƒñÎ Bƒùð@ .QƒuApƒãvñXíø kpƒƒÖ .QuA þðAôo þéßzì ,lyBG úPyAk ÿlW îvükBu kBXüA Zôq òýG þðAôo úé¾BÖ úƒÞ kpƒýâ|þƒì kõƒg
ok ÿrPðBÖ úG óõvðBW ô qpƒPuBƒì kpƒßüôo ô ûkõHð kpÖ þvñW QüõèôA ûlññÞ|óBýG Bø|ÿrPƒðBƒÖ ÿoBHWA ô þuAõuô ÿBø|ÿrPðBÖ qA þOkBÎ òýƒñƒ^
ó@ ok úÞ QuA ÿôBßðAôo ûBâlük BG oBßy@ kBÃO ûlññÞ|òýýÏO úÞ QuôA þðõñÞ þvñƒW QƒýƒÏƒÂô Ao kpÖ ÈuõO óly ûlýzÞ êíÎ úécpì úG ëBíPcA .lñÞ|þì
òýýÏO ok þé¾A oBPÖo qA pƒO|îƒùì þƒPc ÿrƒPðBƒÖ RBýGpƒXƒO ,kpƒÖ pƒâA þƒPƒc ,úƒXƒýƒPƒðok .QƒuA >.QuAêßzìkõWôûlñølðBzðòüAô.koAk
ó@ koõìok ô lyBG úPyAk rýð úðBüApƒãƒvƒñƒXƒíƒø êTì ÿrý^ ÿrPðBÖ pâA< ,løk|þì úìAkA ôA þßükrðô Qýíýí¾ kBXüAok êßzì
.QuA kpÖ þé¾A þvñW RBzüApâ ApãvñXíøpýÒ þvñW|àüpy BìA ,lñÞ ÿqAkpLèBýg þÂAo kpÖ pvíøô ,lyBG Bø|{Ûð ókpÞ |òürãüBW þvñW ÿBø|ÿrPðBÖ< ,lüõâ|þì rOoAõy pPÞk
ok úÞ ÿA|úèBÛì ok ,ÿBƒvüA koBƒ`üo pƒPÞk wñW úG êüBíPì ÿkpÖ ,lñÞ JBhPðA kõg ÿApƒG êíÎ úécpì úG pâA BìA .koAlð þƒèBƒßƒyA ,lƒyBƒG Qýíýí¾ kBXüA BG Ao þO|çßzì òýñ^ lðAõO|þƒì
kpÞ óAõñÎ ,ly fpÇì BßüpìA ÿôBƒßðAôo òƒíXðA óBìokúGúéEvìòüAûoByA.kõy|þìúPgBñyØèBhì úG ólðBuo Iýu@ IWõì ÿrPƒðBƒÖ ó@ ólƒðBƒzƒÞ òýc kpì àü ÿBø|ÿrPðBÖ ,ëBTì óAõñÏG .lñÞ oBßy@
BìA koAk úðBüApƒãvñXíø ÿBƒø|ÿrƒPðBƒÖ úƒÞ ÿkpƒÖ þâlðqpýýÓOÿApGóAõO|þìúÞQuAòüAkpÖó@ÿApG Bü .QuA êßzì ,qôBXO ÿrPðBÖ êTì ,kõy óApãük ókpÞ oõ¿O qA lðAõO|þì }pvíø BG þvñW|úÇGAo
ApãvñXíø ,koAlð þÏÚAô úðBüApãvñXíø QýèBÏÖ {üBø|ÿrPðBÖ ÿBøõãèA ÿqBu|äñøBíøôôA þvñW xBHè qA lýéÛO êTì ÿrý^ koõìok ÿrPƒðBƒÖ pƒâA ,}A|þzñì koõìok ÿqAkpLèBýg BƒO kõƒg pƒvƒíƒø
ÿBƒø|ÿrƒPðBƒÖ pƒâA þƒƒPƒc ,kõƒƒy|þƒƒì Jõƒƒvƒdƒì .kAkïBXðAþüBø|óBìok,ôA|þvñWQüõèôABG Ao ó@ kpÖ pvíø ô ,lyBG ØèBhì wñW ólýyõK ÿBø|þßükrð Bü pãük ÿkpÖ þvñW|úÇGAo ÿByBíO
þvñW RBýGpXO úÞ koAk oôBG úvuõì òüA þvñW QüõèôA òýG lüBG kpÖ QÚõð@ ,lñßð ëõHÚ .lyBG óBuõð ok õðoõK ÿBø|îéýÖ ok þ¿hypýƒÒ
.lyBG úðBøBâ@Bð ôA úðBüApãvñXíø {üApâ pãðBzð ,ôA ÿBø|ÿrPðBÖ ô úPynâ ok kpÖ àü >.lñÞ JBhPðA Ao þßü {WAôkqA ô kõg úƒé¾BƒÖ pƒãƒðBƒzƒð Bƒø|ÿrƒPƒðBƒÖ òƒƒüA qA àƒƒüpƒƒø
ÿoBÞ< ,lüõâ|þì ÿA|úHcB¿ì ok ÿBvüA pPÞk úÞ lñøk|þì úDAoA þOBÎ|çÆA Bùð@ .QvýðôA þvñW koõgpG òüA êTì þvÞ BG pâA< ,lüõâ|þì ôA
.Qvø úÞ Qvýð ÿrý^ «Bìôrè lñÞ|þì p×ð àü úÞ úGpXOþÎõðóAkpìqAÿoBývGúßñüABGløk|þìóBzð pO|JõéÇì ÿrý^ úG ôA ÿrPðBÖ úßýðBìqBƒO ,îýƒñƒÞ >.QuA óBy|úÇGAo qA ûlñüArÖ þðAôo–þcôo
þvñWoBPÖo úÞ þðAoBíýG ó@úÞ QuA òßíì «|çìBÞ QƒüõƒèôA BƒìA ,lƒƒðA|úƒƒPƒyAk úƒƒðBƒƒüApƒƒãƒvƒñƒXƒíƒø úG lüBG îø .QuA ûlzð óBìok ,lyBG ûlzð êülHO kApÖA úÞ QuA þðBìq pÇg< ,lñÞ|þì úÖBÂA ôA
ÿõãèA úG óõvðBWô qpPuBì úìBðpG àíÞ BG Ao kõg .lðoAkþíßdìúðBüApãvñXíøpýÒ >.ôAÿBø|ÿrPðBÖîøôkõyúWõOkpÖó@oBPÖo òüA qA kõg òýG úé¾BƒÖ {ƒüArƒÖA Bƒü Ì×c ÿApƒG
òüpO|ÜýíÎ ,lðkAk pýýÓO úðBüApƒãƒvƒñƒXƒíƒøpƒýƒÒ {ƒüApƒâ óApƒãð úƒÞ þƒðBƒüApƒãvñXíø ÈÛÖ ,ÿrPðBÖ ÿBøõãèA< ,lüõâ|þƒì õƒèoBƒG pƒPƒÞk ëBu 30 QynâqA lÏG .lññÞ|þì ûkB×PuA Bø|ÿrPðBÖ
ÅõÎ Ao óBy|þÏÚAô QüõèôA Bü kõg ÿBø|ÿrPðBƒÖ ûkAk þPgBñzðAôo ÀýhzO lñPvø kõg þvƒñƒW >.QuA kpÖ þvñW RBƒzƒüApƒâ þƒé¾A ÀƒgBƒy ok QuA òßíì óq ô kpƒì ,þƒüõƒyBƒðq|úƒÇƒGAo qA
ÿBøoBzÖ pÆBhG QuA òßíƒì ÈƒÛƒÖ .lƒðA|ûkpƒßƒð .lñPvøóBìoklñìqBýðôlðõy|þì úÞlðAk|þìÿpßÖIPßìúGúPvGAôAokõgôAôpñüAqA pƒãük þƒvÞ BƒG Ao óBƒypƒvíø ,kõƒg R|çƒýƒhƒO
òO ,kõgpãðBìok ókpÞ kõñyõg þPc Bü þÎBíPWA ,BìþðBìokúìBðpGok<,lüõâ|þìrOoAõypPÞk ÿBƒƒø|ÿrƒƒPƒðBƒƒÖ |«çƒTƒì Qƒƒürƒƒì úƒƒƒÞ koAk oôBƒƒƒG Rlì ëõÆ ïBíO ok kpÖ úÞ þðBìq .lññÞ òürãüBW
þPÚô .îýøkpýýÓO Ao kpÖ þvñWoBPÖo îüoAk þÏu ÿApG kpÖ ó@ êüBíO þé¾A pãðBzð úðBüApãvñXíø îvXO kõg òøm ok Ao pãük ÿkpÖ þvñW|úǃGAo
>.lñyBG ûkAk pýýÓO òüA úG løAõg ó@ëBHðk úGrýð ÿrPðBÖpýýÓO ,lñÞpýýÓO ó@ .QuA ókõG ApãvñXíø óApâ|óBìok >.koAk àíÞ úG qBýð úÇGAo ó@ ,lñÞ|þì
þéýhO þâlðq ,pãðBìok< ,løk|þì úìAkA ôA «Bìôrè Bø|ÿrPðBÖ òüA úÞ lðoAlð kBÛPÎApãük ,þvñW
lýñÞ oAkAô Ao ÿoBíýG pâA .kpýâ|þì ûlükBð Ao oBíýG .koAk óBìok úG qBýð úÇGAo ó@ úÞ lñPvø òüA pãðBzð
{üBø|ÿrPðBÖ BìA løk pýýÓO Ao kõg þvñW oBPÖo úÞ 20 Qynâ qA lÏG ÿkpì pâA< ,lüõâ|þìõèoBG pPÞk
koAô lüõy UÎBG QuA òßíì ,lüpýãG ûlükBð Ao úG lñÞ|þì îvXO Ao }A|þzñì ,kõg ZAôkqAqA ëBu
ûkpvÖA A« lüly Bü løAõg|þíð úÞ kõƒy þƒWAôkqA oBývG êTì rýð ôA >.Qvýð ÿkBÎpýÒ óAõñÎ aýø
êßzì Rlì þð|æõÆ ok pýýƒÓƒO òƒüA pƒâA .kõƒy àü pâA úÞ koAk kBÛPÎA pãük þvñW óApãðBƒìok
AlPGA óBíø qA oBíýG |«æBíPcA ,lñßð kBXüA þ¾Bg aýø ,lñÞ àíÞ Bùð@ÿqBG|ÜzÎ úG úèBu 20 ÿrPðBÖ
lðAõO|þíð pãðBìok BìA .QuA ûkõHð ApãvñXíø «BÏÚAô
kpÖ ÿBø|ÿrPðBÖ òPÖpâ pËð ok óôlG Ao RôBÃÚ òüA .QyAk løAõhð þHýu@
úzýíø Bø|ÿrPðBÖ úÞ koAlð oôBG òýñ`ƒíƒø
>.løk ïBXðA Qvýð ÙoBÏPìpýÒ óq àü ÿApG< .lðõy|þì êíÎ
þvñW ÿBø|ÿrPðBÖ koõìok UdG B« ñEƒíƒÇƒì JAnW óq àü ÈuõO úÞ lüõãƒG þƒvƒÞ úƒG úƒÞ
RBÎ|çÆA ô áoAlì úÞ lñÞ|þì AlýK úìAkA olƒÛƒð@ BG QÚõ`ýø koAlð Quôk ú^pâ ,kõy|þì àüpdO
pPÞk RByoArâ >.lyBG úPyAk þvñW|úÇGAo þƒðq
.kõy îøApÖ ÿpPùG þíéÎ koõgpG ÿrPðBÖ úÞ løk|þì óBzð qpPuBìô rOoAõy
úÞ QuA òüA êßzì< ,lüõâ|þì rOoAõy pPÞk Qvýð þñÏì òüA úG ,qôBXO êTì ,þéýídO þvñW
þvñW ÿBø|ÿrPðBÖ koõìok þíÞoBývG RBÛýÛdƒO ,kpG|þì Rnè þÏÚAô þâlðq ok ó@ ïBXðA qA kpÖ úÞ
pG Ao kõg ÿpýâ|úXýPð pâA .QuA ûly úýùO kApÖA Bø|ûôpâ úíø óBýìok ÿrPðBÖ òüpO|ëôAlPìpâA þPc
úðBÂpÓì úXýPð ,lýñÞ BñG óBHéÆôAkqA ÿA|úðõíð úüBK
kApÖA ,lýupLG þÖkB¿O úðõíð àü qA pâA .kõG løAõg .lyBG
ûlñüBíð îø þñýèBG QýÏíW ô .lñüõâ|þì Õôok kBüq úßükApÖA pPzýG ÿApG< ,lüõâ|þì õèoBG pPÞk
ok úÞ þüBøqôBXO ,lðoAk þvñW qôBXO ÿrPðBƒÖ
>.Qvýð þGõg àýPðBìo þPc ô ë~A ûlüA oBývG ,lññýG|þì Bø|îéýÖ
ÿBø|ÿrPðBÖ koõìok Bì {ðAk< ,lüõâ|þì ôA oAõð pâA úÞ îýPÖBüok óBíÛýÛdO ok Bì .lñPƒvƒø
RBÎ|çÆA {ýK ëBu 50 úÞ QuA þüBW ó|æA þvñW óBzð Bø ó@ ÿApG Ao þÏÚAô qôBXO àü qA þüõDlüô
ÿBøõãèA îýðAk|þíð .kõG þüBÂoAkõg úƒG ÉõƒGpƒì ,koAk úÞ þüBø|Qðõzg ô Bøkok úíø BƒG ,îýƒøk
ÿoBízýG kAlÏO «BñEíÇì .lñPvø ú^ þÏýHÆ ô ëBìpð pPzýG òüA êTì ÿrPðBÖ ïõù×ì .lðõy|þíð àüpdO
BìA lñPvø ÿkBÎpýÒ lññÞ|þìpßÖ úÞ lñPvø kApÖAqA qA þüBø|îðBgpPzýG ÿApG ;þÏÚAô BO QuA àýéHíu
úWõPì ,îüoô@|þì Quk úG ÿpPùG RBÎ|çÆA ú^pø þøAo lðAõO|þì ,lðoAk óAlWô|JAnÎ þvñW|úÇGAo
kApÖA ÿBø|ÿrPðBÖ þÏýHÆ ûkôldƒì úƒÞ îüõƒy|þƒì

>.îýðAk|þì úÞ QuA ÿrý^ qA pO|ûkpPvâ oBývG
óBüBK |

23

óApùO úéXì

!áBðkok óBüBK BG Bíñýu iüoBO ÿBùíéýÖ òüpO úðBÛyBÎ þÖpÏì

.kõy êülHO IéÚ òPvßy úG ØÏyô ÿkBy ZôAqA lðAõO þì úËdè àüok úÞQuA RBuBvcA ÑAõðA òüpO IèBWqA þßüoAô úðAõük ÜzÎ #
ÿBøpðAs òüpO JõHdì qA rýãðA îÒ úðBÛyBÎ ÿBø îéýÖ úÞQuA êýèk òýíø úG ô lðA ûkpÞúGpXO Ao ó@Bø óBvðA úíø B« HüpÛO úÞQuA ÿrý^ ÜzÎ
ÿApG úÞÿkpìô óq ÿByBíO ,îø BG ólìBýðoBñÞBü ókõG êøBC Pì Bü ÿoBíýG êýèk úG ú^ô lyBG úÏìBWoBHWA êýèk úG ú^ .lñü@þìoBíy úG þüBíñýu
ÿnÒBÞëBíPuk ÕApu úG kôq þéýg óApâByBíO úÞlðõy þì UÎBG lñyBG úPyAk þzhG Rnè ápPzì þâlðq lñðAõO þíð BìA lðA ûly úPgBu îø

.lðôpG óBzüBø

ûlññýGIéÚúÞlñÞþìçìpGAoþÎõÂõìóBPuAkóBüBKokrPüôBuBÞ,kõgÀÛðþGÿlñGJBÚBG ,lñyBGoBÇgAàülñðAõOþìBøîéýÖòüA.QuAúP×ùðþ¾BgÿBñÏìórcôþãñPèkòüAw„ Kok
ôAÿApGúÞÿkpìôQvýðþèArWþvÞóBPuAkÿAlPGAþyõìApÖúGçPHìóqúßñüA,koô@þìkolGAo ÜzÎ úÞ þðBvÞ ÿApGô .òPynãð ó@oBñÞ qA ûkBuô þÏÚAô ÜzÎ qA ókpG Rnè ÿApG ÿoô@kBü àü
þì kBXüA kõg óBüBKok AookBðoBývG xBvcA àü îéýÖ òüA .QuA ûkõG û@õð rýð lðAõg þì óBPuAk îøô lyBG {hG {ìAo@lðAõO þì îørýãðA îÒ úðBÛyBÎ îéýÖ àü ÿByBíOpýSBO ,lðA úPyAk þìBÞBð
.QuAáBðkokB« ÛýíÎúÞ}õgôkBy«ApøBÊþðBüBK:lñÞ úðBÛyBÎÿBøîéýÖqA.lýøkóBzðóBPÛzÎúGkõgòßíìlcQüBùðokAoóBPOBuBvcAúÞkõyUÎBG
10 BG Ao Bíy IéÇì òüA úìAkA ok ,Bíñýu iüoBO ÿpñø ÿBø îéýÖ qA þgpG BO úPÖpâ ÿkôõýèBø oAk úüpâ ô
)1957( lññÞþìqAôpK BøBðok -9 40 úøkqA .lñü@þìoBíy úG òüpPùG kõgpðAsok úÞ kpÞ îýøAõg Bñy@iüoBOrýãðA îÒ úðBÛyBÎ îéýÖ
qA þßü óAõñÎ úG )|The Cranes are Flying|( >lññÞ þì qAôpK BøBðok< àýPðBìo îéýÖ ÿBø óBPvøõÞ BO úPÖpâ äñÞ äñø qA ô ÿôoõy pýøBíW kBdOA óAoôk BO úPÖpâ BýðBPüpG ok ÿkçýì
úGpXO àü ,äñW l ÿA úüBì òG BG ÿôoõy pýøBíW kBdOA óAoôk þüBíñýu ÿBøoBßøBy kôlÏì lðAõO þìô QuA þðBùW xBvcA àü þãPvßzèk úÞ kpÞ lñøAõg QGBS Bì ÿBø JBhPðA ,äñýìõüAô
þðAõW kpì ,wüoõG úðBÛyBÎ óBPuAk ÙôqõOæBÞ êýüBhýì îéýÖ .lü@þìoBíy úGpãðApüô þüBíñýu .løk jo þÞBg ûpÞ òüA qA ÿA úÇÛð pø ok þvÞ pø ÿApG
þì QüAôo Ao Bßýðôoô }krìBðô ,klðõýK þì ÿôoõy {OoA úG úðBPupK òÆô QuBvcA úXýPðok úÞ ókpÞ êüõLuArW ÿA ûoB^ koAõìqA þgpGok ,IéÇì QýøBìô óAõñÎ úG úWõO BG :êüõLuAoBÇgA
lñÞþìkBXüAÜyBÎÿBøóBvðAòýGäñWúÞÿAúé¾BÖ,áBðkokþOBýürWBGôþüBHüqúGó@okôlñÞ þøAõgonÎ BíyqAô ûkAkoBÇgArürÎ ûlñðAõg Bíy úG ûoBG òüAok {ýKBzýK úÞ îüoAlð îéýÖ óBPuAk
.kõy þì ûlýzÞ püõ¿O úG .îýñÞ þì

) ëôA {hG (

)2004( RApÆBg ú^pPÖk -10
þßü qA þìBð ô lýñÞ QHd¾ Bíñýu iüoBO àýPðBìo ÿBø îéýÖ òüpOrýãðA îÒ koõì ok lýðAõO þíð
òPyõðok þüBßüpì@wüõð óBìo òüA .lüpHð wÞoBLuA xçßýð ÿBø óBìo þüBíñýu ÿBø xBHPÚAqA
ô Jõg Qyõðpu luo þì pËð úG AlPGA ok úÞ koAk pdHO þñýWôq koõì ok àýPðBìo ÿBø óBPuAk
ûly pzPñì óBìo òýèôA )|The Notebook|( >RApÆBg ú^pPÖk< .lðoAk þñPyAk Quôk
ôk òüA .ly úPgBurìAk@àì ê`üoô äñýéuBâ óBüAo ÿqBG BG ó@þüBíñýu úhvð úÞ kõG wÞoBLuA
úÞ ûldPì RæBüA ok îPvýG ópÚ 40 úøk ok þðAõW Zôq ,lññÞ þì ÿqBG Ao þèA ô û@õð ÿBø {Ûð îéýÖ ok
xBvcA pýÛÖ óAõW kpì àü BG óBypPgk ókõG qA úÞ ,þèA lñíOôpS òülèAô áõßzì ûBãð úüBu ok

.lðõy þì pãülßü ÜyBÎ ,lðoAlð þGõg

QuA ÿôoõy pýøBíW kBdOA óAoôk ÿBø îéýÖ òýèôA qA þßü >lññÞ þì qAôpK BøBðok< úðBÛyBÎ îéýÖ úhvð BìA lðkAk oApÚ lÛð koõì BñÏì þG þðBìo óAõñÎ úG ÜcBð úG Ao áBðkok àýPðBìo óBPuAk òüA
óAoôk ó@ ÿBøBíñýu ûkpK pG óBðq qA úÞ ÿpüõ¿O ô úPgAkpK ïôk þðBùW äñW þ×ñì RApýSBO úG úÞ þüBHüq úÞ ly UÎBG ,oõùzì óAkpâoBÞ ,rPüôBuBÞ óBW lðorÖ ,rPüôBuBÞ àýð úPgBu ó@þüBíñýu
úPzÞ kpHð óAlýì ok wüoõG ,Qyõðpu áBðkok pýýÓO ok .kAk pýýÓO þéÞ úG Ao ly þì îýupO ÿôoõy åõèBük .koAk þ¾Bg ÿlñíyõø kõg òÇG ok úÞ ûkBu þðBPuAk ,lñøk óBzð Ao kõg úýèôA óBPuAk ÿBø
pßÖ }A ûkAõðBg BìA lñÞ þì ZAôkqApãük ÿkpì BGoBHWA úG koAlðpHg ApWBìqA úÞ Bßýðôoô .kõy þì Áõ¿g úG ô óApãüqBG ÈuõO ÁBg ÿoAnâpýSBO ô RolÚ BG óBPuAk JAnW oBývG ô oBâlðBì ÿBø
ÿôo pG RBíýí¿O òüA Jphì þuBvcA pýSBO .QuA ûkpÞ QðBýg wüoõG úG ôA úÞ lññÞ þì .lñPvðAk þíð îéýÖ òüA ok ÿqBG ÿApG IuBñì ÿA úñürâ Ao ôA ÿoBývG úÞ lðA ûly AkA äñýéuBâ óBüAo
lülW oBývG óAoôk ó@ok úÞ ,þPuk òýGoôk qA ûkB×PuA BG ÿoAkpG îéýÖ ÜüpÆ qA ,Bßýðôoô Qý¿hy
24
.lü@ þì ok {üBíð úG úWõO êGBÚ oBývG ÿoAnâpýSBO BG ô þüBHüq úG ,kõG úðAoô@õð ô
BìA ,kõy þì ûlük þðõñÞoBâqôo òzÞA ÿBø îéýÖqA ÿoBývGok òýGoôk ÿBø óBßO úÞ þèBcok
þ¿hy RBuBvcA ólýzÞ püõ¿O úG ÿApG àýñßO òüA qA ,þßv×uôoôA þEâpu ,îéýÖ òüA oAkpHíéýÖ
>lññÞ þì qAôpK BøBðok< ÿoAkpG îéýÖ ûõýy IýOpO òülG.kpÞ ûkB×PuA {üBø Qý¿hy þðôok ô
ëBíÎAô RBuBvcA úÞ løk þì óBßìA Bì úGô úPyAnâ îéýÖ óBPuAkô ûlññýG ÿôopGpýãv×ð ÿpýSBO
ÿpãüqBG úGpXO òýìôkok AôõéüõìBu BðBýOBO ûlññÞ ûpýg ÿqBG .îýñÞ wc ëBíÞô ïBíO Ao Bßýðôoô
qAôpK BøBðok< áBðkok BìA àýPðBìo îéýÖ ô ûkôrÖA ÿoAkpG îéýÖ àHu ô óBPuAk ÿBø þüBHüq pG rýð kõg
ÿApG QuA ÿA úýSpì úÞ úðBÛyBÎ îéýÖ àü ,QuA ûkpÞ êülHO þüBíñýuoBßøBy àü úG Ao >lññÞ þì

.lðA ûkAk Quk qA Bø äñW ok Ao óBzüBøkpì úÞ þðBðq ïBíO BG ÿkolíø

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ÿoBývG úÞ îéýÖ òüA .kõy þì ÿrÓì oBHâpì ÿoBíýG oB^k ApWBì pPgk BìA lðõy þì pãülßü ÜyBÎ ôk )1966(õâAõüspPÞk -8
óBPuAkîÒpýéÎúÞlðAûkpÞØý¾õOókpÞúüpâÿApGBùñOïAokõéìþíéýÖ,QuokBðôúðBÂpÓì,Aoó@ wüoõG úPyõð þðBìo xBuA pG úÞ )|Dr Zhivago|( >õâAõüs pPÞk< þüBíñýu oBßøBy
êýðôAóBüAoôôpâàìþèA.lñÞþìQüAôoóBPuAkþðBüBKúíýðokAoàüsApOþðBüBK,{uõíéìôûlðq l ÿBø ïBýK êýèk úG ÿôoõy pýøBíW kBdOA ok ó@ oBzPðA úÞ þðBìo ,óAõñÎ òýíø BG áBðpPuBK
.lññÞþìÿqBGAolðõyþìBñy@îøBGkoAôoBøokúÞ,þñWôoõýèA,óBPuAkÜyBÎôk{Ûð QuAþuBícúðBÛyBÎîéýÖàülyúPgBuåorGòýèlüõükÈuõO,kõGûlyÑõñíì}AþPvýðõíÞ
úÞ ûlì@ ëõíPì ô lñíOôpS oBývG ûkAõðBg àü qA oõýèA ,þñýñ`ñüA ÿBø îéýÖ qA ÿoBývG lñðBì úG BGÀÛðþGîéýÖòüAóBPuAk.kpGlñøAõgRnèó@ÿByBíOqAóBãPynâlñðBìrýðûlñü@ÿBøêvðúÞ
.QuA þÛýuõì úPyo ûkBu ÿõXzðAk àüôpâoBÞ úÛHÆqA þñW BìA ûlýuoôArýð úG þP×ãñø þOôpS óBìpùÚ .kõy þì QüAôo úýuôo pHPÞA JçÛðAô ëôA þðBùW äñW óAoôk ok QÎBu 3 qA {ýG ëõÆ
ôkpøQüBùðok úÞòüABOlññÞþìûõéWþÏÚAôoBývGkõyþìëlGôkoôkòüAòýGúÞþüBøåõèBük äñø@BGô lñÞ þì ÿqBGpO ïBíO ú^pø þüBHüq BG þPvüpÞ þèõW AoôA {Ûð úÞ koAk ïBð Aoæ óBPuAk
ÜzÎ ,óBPuAkok .lðõy þìpãülßü úP×ýyô úPyAnâoBñÞ Ao óBy ÿkB¿PÚA-þuBýu ÿBø RôB×O .kõy þì þÖpÏì ûlññýG úG oAs wüoõDBì oAnâpýSBO ô òýzñèk
QüBíc ,þñW ëB¾ô ÿAqA ok úÞ kpünK þì oõýèA êýèk òýíø úG ô lñÞ þì ûõéW RôpS qA pO îùì oBývG
oõýèA ,lñzÞ þì úzÛð ûkAõðBg êýßzO ÿApG ôk òüA úÞ þÇüApy ok BìA .lølG Quk qA Ao }olK þèBì
.QuA åpì ëBc ok ÿrÓì àéùì ÿoBíýG pSA ok þñW úÞ lGBü þì ok
BìA luo þì pËð úG ûrì þG ô ÿA úzýéÞ ,ûlññÞ êvÞ oBývG nÒBÞ ÿôo ok óBPuAk òüA úÞ þèBc ok
óBPuAk< áBðkok BìA úðBÛyBÎ îéýÖ ,êýðôAôôpâ äì ÀÛð þG ÿBø ÿqBGôpéýø lñíOolÚ þðAkpâoBÞ
ÿôBc òýñ`íø îéýÖ òüA .lñÞ þì êülHO þðBìq Qükôldì óôlG àýPðBìo óBPuAk àü úG Ao >ÜzÎ
þøAõgonÎ ô þñW åpì qA wK oõýèA úÞ QuA ÜzÎ koõì ok Bíñýu iüoBO oB¿Ú RBíéÞ qA þßü
.>î×uBPì þãG þyBHð oõHXì QÚô aýø úÞ òüA þñÏü ÜzÎ< :lüõâ þì òýñ^ ôA JAõW ok ,}olK

)1996( þvýéãðAoBíýG -6
English Patient|( >þvýéãðA oBíýG< ,AlðôA êßüBì úPyõð ïBð òýíø úG þðBìo xBuA pG
{hG 12 ok ô úPÖpâ oApÚ óAlÛPñì úWõO koõì êülG þG oBßøBy àü óAõñÎ úG }oBzPðA óBìq ok )|The
QýÛÖõì òýñ^ .ëBu îéýÖ òüpPùG úéíW qA ,kpÞ QÖBüok Ao koõì 9 úÞ ly oBßuA ûrüBW QÖBüok krìBð
ûlññýGpø >þvýéãðAoBíýG<àýPðBìoóBPuAkApüqkõGçãñýìþðõPð@îéýÖúPvüByôáokêGBÚÿpñø
ô {Þ úzÛð ,lñÞ þì ÿqBG Aoõèqæ QñÞ {Ûð wñüBÖ ØèAo ,îéýÖok .løk þìoApÚpýSBO QdO Ao ÿA
ÿqBG BG ,óõP×ýéÞ òüpOBÞ ïBð úG ÿkpãðBùW úP×ýy BÛüpÖ@ ÿApd¾ ok 1930 úøk ok úÞ þðBHég

.kõy þì ,xBìõO RBßuA òýPvüpÞ
ô þhüoBO ÿBø {ñO BìA ,QuA ûly ûlýñO îø ok õâAõüs Qý¿hy Qyõðpu BG ôA Qyõðpu
úðAoõH¾ îéýÖ òüA .kqBu þì áBðkok ÿBø IýzðôqApÖoB^k Ao óBy þâlðqp¿Î ó@þâlðq ÈüApy
ÿBø îéýÖ BG òýè lüõük .luo þì òßy ëk ô pãðApüô þðBüBK úG BO løk þì êßy Ao kõg óBPuAk
Arabia|( >óBPvGpÎ wðoõè< ïBð úG ÿpãük þuBíc oBßøBy îéýÖ òüA qA êHÚ ô kõHð úðBãýG þuBíc
úPgBñyBíñýuiüoBOÿBøîéýÖòüpPùGqAþßüúÞkõGúPgBuÿkBPuAëBíÞBGAo)|Lawrence of
.kõy þì
úÇGAo óBPuAk úG ólýzhG ÜíÎ ÿApG òýGoôk JBÚ pPíýéýì pø qA rýð >õâAõüs pPÞk< ok òýè
þì ûkB×PuA þðkq ëBTì þPÚk BG ÿpùy þâlðqô Bø MPuA ,þÖpG ÿBHüq ûpËñì ,õâAõüsô Aoæ úðBÛyBÎ
ô koAlð þüBGA rýð òýèBPuA Qìõßc ÿBø úHñW òüpO úðBícpýGô òüpO àüoBO ókAk óBzð qAôA .lñÞ
óAoôkok løk þì óBzð úÞ lzÞ þìpüõ¿O úG ÿoõÆ AoôA îPuô îéÊ BG ûApíøô úðBícpýG Qüpülì
.lñyBG úPyAk îø oBñÞ ok þñüpýy ô kBy þâlðq lñPvðAõO þíð oBßPuok ô Jõg ÿBø óBvðA òýèBPuA

)1970( ÜzÎ óBPuAk -7
óBìq >RApÆBg ú^pPÖk< úÞ péýø oõOo@ úPgBu )|Love Story|( >ÜzÎ óBPuAk< îéýÖ
pø ô ûly Bñy@ ÿpPgk BG ÿpvK .koAk QìlÚ iüoBO ÿAqAok úG úÞ QuA þðBPuAk ly þì þÛéO }kõg

oBíýG< ,lñÞ þì ÿqBG Ao ôA {Ûð }õñýG Qýèôs úÞ ,BðBø Qynâpu BG óBPuAk IýÞpO ok
{üBø Qý¿hy þâlðq ok IÆBhì þÏÚAô ókpÞ ÝpÒ ÿApG kõg úWõO êGBÚ óBìq Rlì qA >þvýéãðA
{éÖ qA ïBíO þPcAo BG úÞ QuA ûlññÞ ûpýg ô ÀÛð þG oBývG îéýÖ òüôlO .kpG þì Ao ûkB×PuA QüBùð
Jphì þðBüBK ,luo þì óBPuAk óBüBK úG QüBùð ok ô lñÞ þì ûkB×PuA klÏPì þðBìq ÿBø IèBÚ ô Bø àG
óBPuAk óBüBK Jphì ÿoAnâpýSBO Rly pG ÑõÂõì òýíø ô kõG ÿpýãzýK êGBÚ ó@ ÑõÚô úÞ áBðkok ô

.lüArÖA þì ûlññýG pG
óBPuAk úÞ QuA ÿA úðBÛyBÎ ÿBø îéýÖ qA pãük þßü >þvýéãðA oBíýG< áBðkok úðBÛyBÎ îéýÖ
RolÚô óBPuAk àýPðBìo RolÚ IýÞpO úÞ kõy þì QüAôo ïôk þðBùW äñW ëõÆok ó@ áBðkok
îéýÖ kBü úG Ao Bì rýð îéýÖ ÿoAkpG îéýÖ .kqBu þì êülHO þüBíñýu oBßøBy àü úG Ao îéýÖ óApãüqBG
BG úðBÛyBÎ îéýÖ àü ëBHðk úG pâA .kqAlðA þì òýè lüõük ÿBø îéýÖ àýOBìAok ô lñíøõßy ÿBø ÿoAkpG

.lýølð Quk qA Ao îéýÖ òüA lýPvø ûlññÞ pýâok ô oAnâpýSBO þðBPuAk

25

óApùO úéXì

26

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

27

óApùO úéXì

| |.IuBñìBðQýÏÂôok
þPÚô: lüõâ þì ákõÞ okBì " BüoõPßüô"
úG ïlðqpÖ úÞ ïly úWõPì îPzâqBG úðBg úG
ÝB×OAô QuA ûly úPgAlðA ÿrLy@ÝBWA êgAk
ûly úÞõy ; QuA ûkAk jo ôA ÿApG þÞBðkok
ÿApG îñßG lüBG ú^ ô ûly ú^ îPvðAlýíð ô ïkõG
ólì@ BG .îPÖpâ xBíO wýéK BG QÎpu úG òýíø
þüBøAl¾ qAô lðlì@ BXð@ úG Bø úüBvíø wýéK

. lðkõG ûlýñy úÞ lñP×â

Roõ¾ ÿôo IýXÎ þGõßèBg úøBì 11 ákõÞlüly þãPgõu
óq óAõW ûlñðAõg {âorGokBìôolK ÈuõO

úG Ao ÿkBüq ÿBø úWõO úPynâúP×øok ,lñèqõýð qA úèBu 24 ûlñðAõg àü ,pOoBÞþvéÞ# îütâBì" ïBð úG ÿA ûBì 11 þÞkõÞ #
ÿBÃÎA qA þßü "réüBPuA ÿpø" ÿ ûpù^ lñÞþì BÎkA ôA úÞpÆBg òüA úG ,QuA ûkpÞIéW kõg åorGolK úÞ Q×â Bø úüBvíø qA þßü ô åorGolK úG }okBì ÈuõO úÞ"ôõßèBÞBu
QèBc ok úÞ QuA ûlük Ao AõñýG ákõÞ oBývG ÝB×OA BG ,kõG ûly ûkpLu {âorGokBì
.QuA ûkpÞõOBO }A úðõâÿôo Ao òzÞpüAk óAô þÛýuõì ûôpâÜGBu úËdè lñ^ô ûly úðBg koAô Qvìô þÏýHÆpýÒ .ly úWAõì þÞBðkokô IýXÎ
ú`ðBñ^ôA Apüq lðA ûly ûkq Q×ãypHg òüA ólýñyqA wK ,{ýKqôo lñ^ ,ôA àHu óAoAlÖpÆ QvðAlýíðBìAlýñyAoÿrý^JBOpKÿAl¾lÏG QHÚApìÿApG}okBìÈuõOëBukpgákõÞ
àü BG Ao ÿpø {Ooõ¾ QuAo Qíu ok úÞ þOoõ¾ ok Ao kõg ûpù^ lýñÞ þì ûløBzì wßÎ òüA ok kõGûkAlðkõgúGQèBgkRApWôQvý^ApWBì qA þßü ok {âorGokBì ô åorG olK ÿ úðBg úG
. úÞ þðlì@ ; kõG ûlì@ úýuôo ÿBø óBPupùy
.kpÞ pzPñì ,kõG ûkpÞ õOBO }oBñÞ ok à^õÞ IéÚ okAoîùPìåorGolKôåorGokBìòüAwýéK ÿAúSkBcoB^kAoôAôQyAlðÿlñüByõgòPÖo
QýüõO òüA qA êHÚôA þì pu úG þÏýHÆpýÒ QýÏÂô ok qõñø úÞ þèBc .kpÞ iéO
ëBc ok úÞ kõG ûkpÞ úÛÇñì ÿpPðçÞ rÞpì úG ô kpÞ QyAkqBG lðkpG 11 "ôõßèBÞBu îütâBì" ûlýuo }oArâ úG
ÿApG þ¾Bg ÿrüo úìBðpG .kõyþâlýuoBùð@ïpWúGBOkpÞêÛPñì {âorGolKô åorGokBì úG }okBì ÈuõO úøBì
þãèBu 25 lèõO òzW ÿpPzýG RBýDrW ûly pzPñì RByoArâ ok óAõWokBìôlññÞQHÚApìôAqABùð@BOlyûkpLu
BìA ,QuA "réüBPuA ÿpø" ûoByABùñOôQuAûlzðóAõñÎákõÞQýÏÂôqA þPÚôBìAkôpGúðBgqAóôpýGúGÿoBÞïBXðAÿApG
òýñ^ oBËPðA wÞ aýø úG ok Ao kõg óBW ákõÞ úÞ QuA ûly òüA úG lyôpGôoþÞBñèõøÿúñd¾BGQzâqBGBXð@úG
.QyAlð ôA qA Ao ÿoBÞ | |.ûkAkQukqA{âorGokBìôolKþPvìêýèk úðBgô kõG qBâ ÝBWApÖ êgAk {ÞkõÞ RApSA ;
"pOoBÞ þvéÞ"
êøA óAõW ûlñðAõg
ok óõñÞA ô QuA lñèqõýð
þì þâlðq wéXð@ wè
JõHdì qA þßü ô lñÞ
ëôo lðA áAo àHu ÿBø
RBÞpc .lyBG þì
ÿõOBO Áõ¿hG ,pOoBÞ
úG ûly ÝApÒA oBývG ôA
òýíø úG ,lñuo þì pËð
ô IýXÎ AoôA ïkpì êýèk
.lñðAlýì IüpÒ
,Bø úðBuo qA ÿoBývG
þì àýÖ Ao ôA þGõßèBg
úßð@ ÿApG þyôo ô lñðAk
óBGqpupGô ûlyoõùzì

ô îñÞ óBýG Ao òüA îupO þíðô îPvø ÿpøoAlÖpÆ òì" QÖpâ RApËð ïBíO úG iuBKokôAô lP×ýG Bø
. ïkAk oApÚ ïA úðõâ ÿôo Ao îHéÚ ÈÛÖ òì îüõãG lüBG

òì úG lýñÞ þìpßÖ Bíy úÞ ú`ð@ûqAlðA úG" þGõÞ ëBg úÞ kpÞ úÖBÂA úèBu 24 óq ûlñðAõg òüA
.QyAlð òì Roõ¾ QuõK ÿôo þÛýíÎ óAlñ^ êcApì ô lðBupð Iýu@

28

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

BG óAõW óq úðBÛyBÎ úÇGAo
!!BíýKAõø

ok ÿlülW oBHgA pýgA QÚô lñ^ úÞ IüpÒ ô IýXÎ úðBÛyBÎ ÿBø úÇGAo óBýì ok #
àü ÜyBÎ þøBâkôpÖok {ýK ëBu 6 úÞîüôpýì þðAõW óq ÕApu úG kõy þìpzPñì óBykoõì

.lðAk þì kõgoBüô Quôk òüpPùG óAõñÎ úG AoôA úÞRBùèBuô QuA ûly BíýKAõø lðôpÖ
ú`ðBñ^ óBíè@ òýèpG êøA "þßGõÞ êzýì"
ûløBzì óApùO úéXì qA {hG òüA püôB¿O ok
äñýDõG ÿBíýKAõø lðôpÖ àü ÜyBÎ lýñÞ þì
ÿBø úèBG AlPGA ok ô QuA ûly 800-737
óq òüA .QgBu úP×ýy Ao ôA úÞ kõG BíýKAõø
ÿ úÚõzÏìqA ókõGoôk êýèk úG úèBu 29 óAõW
oBñÞ ókõG óBßìA ô ÈüApy ókõHð îøApÖ ô kõg
Ao ó@qA QÞBì àü }A úÚçÎ koõì ÿBíýKAõø
úðBg ok ô ûkpÞ ÿoAlüpg koAk ëõÆ pPì 1.6 úÞ
xBvcA úéýuô òüA úG BO lñÞ þì ÿoAlùãð }A
QuA }A úÚçÎ koõì ÿBíýKAõø úG àükrð lñÞ
ûBâkôpÖ ok pËð koõì ÿBíýKAõø úÞ þüBø óBìq ;
úG {ðlük ÿApG "êzýì" koAlð qAôpK ô QuA
BG oôk ûAo qA BXð@ BùPÎBu ô kôo þì ûBâkôpÖ

.lñÞ þì QHd¾ QuA ûkpÞ JBhPðA îø îuA {üApG þPc úÞ þüBíýKAõø
ÿBíýKAõø ïBð ( "rOBßuA " 2013 ëBupHìAõðokoBG òýèôA ÿApG òì: lüõâ þì úìAkAok "êzýì"
úÞ þvc ; ïoAkôA úG QHvð þHýXÎ wc úÞ ïkpÞ xBvcA ïp×u óBüBKqA lÏGô ïlük Ao )pËð koõì

ô püôB¿O ÿByBíO BG ïkpßýì þÏu ïAlì
ok ô îñÞ ïAo@ Ao ó@ BíýKAõø ÿBøõDlüô
ô îPÖo ûBâkôpÖ úG {ðlük ÿApG QüBùð
.ly qBÒ@ "rOBßuA " ô òì þÛyBÎ ÿApWBì
ÿApWBì òüA {hG òüpO IýXÎ
" îðBg úÞ QuBXñüA ÿkBÎpýÒ þÛyBÎ
þPuôk ëBu 6 qA lÏG lüõâ þì "þßGõÞ
ZAôkqA îø BG îüA úPÖpâ îýí¿O Bì æBc
úÞ QuA òüA òì åorG êßzì !!!!! îýñÞ
úÞ îñýHG àükrð qA Ao ôA îðAõO þì þðBìq BùñO
pýÒok îyBG ûly }oAõuqAôpK ÿ úðBùG úG
ô îñÞ {üByBíO oôk qA lü BG Roõ¿ñüA

.ïoAlð Ao ôA úG óly àükrð ûqBWA

29

óApùO úéXì

Qyq ZAôkqAô ÜzÎ óBPuAk
óq òüpOBHüqô kpì òüpO

Býðk äu òüpOõèBízK

Bø RkBÎ úíø úÞQuA þÖoBÏPìBð úGpXO BuBuA ÜzÎ # ÑBÖk ÿApG Bø óBvðAoBñÞokoôkoBývG ÿA úPynâqA úÞlñPvø þOBðAõýcqA þßü Bø äu #
Bì úíø .QvýðpünK óõðBÚô kkoõð þìok Ao Bø ÙpÎô QynâqA wKô lðA ûkõíð ú×ýÊô ïBXðA ...ô ïAkqA QËÖBdìô ÿoAlùãðô óBñíyk êGBÛìok
BìA îüA ûlýñy Ao ÿkBüq ÙoBÏPìBð ÜzÎ ÿBø óBPuAk
åorG olK óõvèlñì þuõì ÜzÎ óBPuAk lüBy úG Bùð@ÿoAkBÖôô Bø äu løBy îøqõñø Bø ëBu òüA
óBW þPc Bùð@qA QHÚApì ÿApG úÞ îýPvø óBzßèBì
.lýyBG ûlýñzð Ao þðBíè@pýùyqBvãñø@
åorG olK ÿkõùü ÙõvéýÖ óõvèlñì þuõì .lðqAlðA þìpÇg úG BøBârýð Ao kõg
lÚ ÿAoAk úÞ kõG óõvèlñì wßýéÖ ÙôpÏì óAk þÛýuõì þì úý¾õO lñíèBu kApÖA úG pPzýG ûqôpìA Bø äu BìA
óõvèlñì þuõì ÿqôo .kõG QzK ok ÿlG qõÚ ô ûBOõÞ ïpâpu îø ó@ QéÎ ô lñüBíð ÿoAlùãð ó@ qA úÞ lðõy
ô kõG BHüq Bø úPypÖlñðBì úÞ lük Ao þðBíè@ ÿpWBOpPgk Bùð@ ÿApG úÞ lyBG þì pPzýG QýèBÏÖ ô ápdO ô óly
þuõì Qyq ûpù^ qA ápPgk BìA QzâôA ÜyBÎ þuõì BìA .lñüBíðpPzýG QýèBÏÖ BO QuAqBýðô IuBñìoBývG
Bùð@qA kAtð Bø ûkô lñPvýð kAtð àü ÿAoAk BùñO Bø äu
. kõG oArýG lñPvø JAnW ô BHüq oBývG Bùð@ qA þgpG úÞ koAk kõWô
QyAk ïBð ûtPìpÖ úÞpPgkqAoBG òülñ^ þuõì úG pXñì óBGBýg ô áoBK ok ókq ïlÚ òýc ok lñðAõO þì ô
þíð rýð ûBãð ôA úG þPc ápPgk BìA kõG ûkõíð ÿoBãPuAõg
Ao kõg pùy úG QzâqBG l¿Ú þuõì úÞ þìBãñø . kpÞ .lðõy ûoAõu ô ûkBýK kApÖA JnW
qA ZAôkqA QuAõgok ÿApG Ao kõg }çO òüpg@ QyAk óBÓÖA kAtð qA äu àü úÞ JAnW oBývG äu òüA ïBð
ZAôkqA ÿBÂBÛO ôA qA ô kôpG pPgk ÝBOA úG QÖpâ îýí¿O ôA .kAk ïBXðA pPgk " ,lyBG þì þâlðq ëBc ok òý^ oõzÞ ok àñüA ô QuA
{HéÚ ô ly ôpGôo ôA þüBñPÎA þG BG ûoBGôk QÖo ûtPìpÖ ÝBOA úG úÞ þìBãñø .lüBíð óAoAlÖpÆÿAoAkúÞQuA"|AJ Nirvana Battle |
úðõãñüA Ao kõg òhuô QyAlð qBG }çO qA Quk BìA Qzâ áBñøôlðA Qhu | " .QuA ÿqBXì RBd×¾ok þðAôApÖ óBâlññâ ëBHðkô
)?QuA ûly úPvG Bø óBíu@ok Bø óBvðA lÛÎ úÞ lüoAk kBÛPÎA Bü@ (.kõíð qBÒ@
Bíy ûlýÛÎ, úéG: kAk JAõW QgAlðA þuõì úG ûBOõÞ þøBãð úßýèBcok ûtPìpÖ qA þßü ày þG "|AJ Nirvana Battle
ûløBzì óõñÞBO úÞ QuA þüBø äu òüpOBHüq
? Qvý^ þüBHüq oBývG àürýÖ ô Bøõì ÿAoAk ô lüA ûkõíð
ÿpvK ô pPgk pø lèõO úËdè ok lðôAlg úÞ QuA òüA pG òì kBÛPÎA: Q×â þuõì .lyBG úñürø îÞ lðAõO þì ApWBì pøBÊ ok úÞ QuA
þðAôApÖ ZoBhì ÿAoAk BHüqoBývG äu òüA BìA
. koô@ þì ok îø lÛÎ úG ô lñÞ þì pãülßü QívÚ Ao 8 þèA 6 pø lüBG JAnW äu òüA úÞ Ap^ lyBG þì
úG ô QyAk QzK ok ÿqõÚ úÞ kAk óBzð òì úG Ao ÿpPgk lðôAlg òì lèõO úËdè lüBG rýð ÿkBüq úñürø ô kôpG ïBíc úG QÎBu
lðôAlgqA úGæô xBíPèA BG BXð@îø òì) QuA QzKsõâõOpvíø (: Q×â òì
QuA úÏWBÖ óq àü ÿApG qõÚ òPyAk úÞ Ap^ ûlG òì úG Ao ôA qõÚ úÞ ïkõíð BÂBÛO .kõy óAõýc òüA ÿBøõì qA QHÚApì Ùp¾
óAõýc òüA úP×ø pø ïBíc úñürø þéÞ oõÇG
. løk Bø úPypÖ lñðBì þüBHüq ôA úG îPuAõg lðôAlg qA . 3 þÆ ok ó@ ÿBøõì qA QHÚApì úñürø ô oæk 150
oõ¿O qA ô QgAlðA ÿA ûpýg ûBãð þuõì úG ô kpÞ lñéG Ao }pu ûtPìpÖ lðAõO þì úÞ lyBG þì oæk 15000 óArýì úG ëBu
óõvèlñì þuõì ûkAlèk ô ÜyBÎ úzýíø lÏG úG ó@ qA .lüqpè kõg úG ,þPzKsõâ kõWô òüA BGô kqBu êídPì Ao þPíýÚ óApâ úñürø
þì äu òüA }qoA ûlñøk óBzð úñürø óArýì òüA
.lðkõíð ÿpLu ÜzÎ BG îø BG Ao ÿkBüq ÿBùèBu Bùð@ô Qzâ
: þÚçgA úXýPð .lyBG
" óB^ òüõÞ " ÿBÚ@ BHüq oBývG äu òüA àèBì
qA ûtPìpÖ úßðBñ`íø lñÞ þìoõÞôpÞ Ao Bø óBvðA úG ÜzÎ úÞ QuA òüA óBPuAk þÚçgA úXýPð kõg óBìqqA þíýð lüBy úðAqôo úÞ QuA úèBu 29
.QgBu oõÞ Ao óõvèlñì þuõì ôA þüBHüq ô Qzâ ïBg }õâ ÜHÆ ô lüBíð þì ó@ BG ÿqBG ô QHÚApì Ùp¾ Ao
okô lñÞ þì QHSqôo ëõÆok Ao ÿklÏPìpüôB¿O ó@qAô koAk úÚçÎoBývG äu òüA úG }A úP×â

.koAnâþìáApPyAúG}AÿqBXìRBd×¾ 30

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

êßüBì úG kBüq úÚçÎ QHÚBÎ
óõvßW

óAoArø ô ûkpÞÿqBu úýHy Ao Bùð@Roõ¾ úÞûlýuo þüBW BO ,Bø þPüpHéu úG úÚçÎ óõñW #
.lðõy êülHO Bùð@qA ÿpãük ÿ úhvð úG BO lññÞþì úñürø þüBHüq ÿBø êíÎ ÿApGoæk

òýPðAso@qAõßðçGõýè ,koAõì òüA òüpO JAnW qA þßü BìA ,lðoBývG Quk òüA qA þüBø ëBTì
ÿBø êíÎ ZpgoækoArø þu ,óõvßW êßüBì úG óly êülHO ÿApG úPynâ ëBu Q×øok úÞ QuA

.QuA ûkpÞ þcApW klÏPì
BO ûkõG óõvßW êßüBì óAoAlÖpÆ qA ôA .lñÞ þì þâlðq xpü@ wñüõG ok ô koAk ëBu 22 õßðçG

.QuA ûkpÞ êülHO ÙôpÏì NBK ûoBPu òüA qA ÿA úhvð úG êìBÞ Ao kõg úÞ þüBW
ïBXðA óõvßW úG óly êülHO ÿApG Ao þcApW òýPvhð ,kõG úèBu ûkrðBK þPÚô ,òýüBK òu ok ôA
)àÖ ô úðB^ ,úðõâ ÿôo êíÎ lñ^ ô þñýG êíÎ oBù^( þcApW êíÎ ûkqBü ,ëBu Q×ø qA wK ô ,kAk

.QuA ûkAk ïBXðA
.Qvýð þÂAo úXýPð qA óBñ`íø ,ûkpÞ AlýK óõvßW êßüBì úG ÿoBývG QøBHy ôA úßñüA kõWô BG

.koAk {ýK ok þðæõÆ ûAo kõg ÿBüôo ÜÛdO ÿApG lüõâ þì ôA

31

óApùO úéXì

lñÞpíÎ ëBu 180 løAõhýì úÞÿkpì IýXÎ ÿBøoBÞ

ókpÞ píÎ ëBu 180 ÿApG ôA oBËPðA qA oôk RBìAlÚA oBývG ÿBøoBÞ"ÿpLu@õük" ïBð úG ÿkpì #
,óAkpì Qìçu À¿hPì BGpýgA úHcB¿ìok ûkAk ïBXðA }kõg BG þðkpßðoôBG ô IýXÎ
rÓì qA þíýð fApW úÞ kpÞ }BÖ "ÿpLu@ õük"
,QuA ûkoô@ óôpýG }A òuBG qA Ao ôA óAõhPuA .lñÞpíÎ ëBu 180 lðAõPG BO QuA
Bø ó@ wLu ô ,ûkpÞ pPéýÖ Ao }A ÿkBýñG ÿBø ëõéu þâlðq àHu kpì óAõñÎ úG IéÒA "ÿpLu@õük"
ûkpÞ ÜüorO ÿrÓì ÐüBì úG ô ÑBhð ,ê¾B×ì úG Ao úÞ QuA ÿkpÖ ô kõy þì úPgBñy "úèõéâ lÂ"
qA þßüôAô kpÞ fpÇì Ao ûõùÚ úG ûpÞ ókôrÖA ûlüA
.QuA BG æBcô QuA óBùW ÿBøpÞpøõýG òüpO úPvWpG
Ao ÿkBýñG ÿBø ëõéu òüA qA ÿkAlÏO òýñ`íø ôA }qoôô þüAnÒ îüsook þüBø þâlý`ýK {üArÖA
úG, lñÞ ÜüorO {PuõK ô pu QuõK úG løAõg þì lülW ÿBø ÿsõèõñßO ÑAõðA BG þüBø {üBìq@ ô
þPñu IÆ úG kBüq ÿpLu@ úÞAp^ QÎpu òýíø oBËPðA ô îýí¿O ôA , þìõíÎ Qìçu kõHùG ÿApG
pËPñì úÞ koAlð îø AopH¾ òüAô løk þíð QýíøA Quok úéG ; lñÞ píÎ ëBu 180 êÚAlc úÞ koAk
ïBíO }ôo òüA Iüõ¿O qA êHÚ óBßyrK BO lðBíG òüA BG kpì òüAqAo òPvðAk ÿApG , ëBu 180 lýðAõg
.lñðBupG ïBíOA úG Ao kõg þßýñýéÞ ÿBø {üBìq@ ûApíø óApùO úéXì ûlññÞ ïpâpu IèBÇì qA {hG
ëBu 180 BO lýñÞ þì ÿrüo úìBðpG úÞ þðBìq
òüA òüApGBñG ,QuA îùì þéýg óBìq ,lýñÞ þâlðq .lüõy
ô QuA úPÖpâ ûlükBð Ao Bø {üBìq@ ïBíO pßøõýG ëBHðk úG 1990 úøkqA úèBu 45 "ÿpLu@" ÿBÚ@
ólýuo ÿApG .lñÞ þì óBdPìA }kõg Aorý^ úíø ÿBø ûAo ôA .QuA ûkõG þðBvðA píÎ ókpÞ pO þðæõÆ
ÿBø ëõéu ,lñÞ þì ûkB×PuA êíßì 100 kôlcokoBG àü ûBì {ypø ,}A úðAqAôpK lñéG Ùlø úG QÖBüok óArýì ókAk Quk qA ÿApG Ao ÿkoAlðBPuA
þì ÿôpýK þ¾Bg þüAnÒ îüsoqAô kõy þì Ùp¿ì ûBì {ypøokôA ólG úG ûly ÜüorO ÿkBýñG ,QuA êHÚ qApO îèBuôpO ÿõÚ úßñüA BG - kpÞ þì òüpíO úÛýÚk 90 úðAqôoô ûkpÞ óBdPìA ÿpèBÞ
oõð" kõy þì úP×â úÞ koq JBÚ àñýÎ qA þPc ô lñÞ þì ûkB×PuA oBzÖpK ótývÞA ÝBOA àü qA ,lñÞ úPHèA , kpÞ ØÚõPì Ao óBßyrK ÿBø úý¾õO úG ókAk }õâ ôA òüApGBñG .QuA ûlðBì oõÆ òýíø îø qõñø
Ñôpy æBc ô , kôo þì }kõg þüAnÒ îüso Qíu úG þßyAõü ëBc pø úG ôA úÞ lñPvðAk þì óBßyrK
.lñÞ þì ûkB×PuA ,lññÞ þì pPéýÖ Ao "lG Ao {üBùPyA ëôA ïlÚ ok RBzüBìq@ òüA ÿ úXýPð ô QuA ûkpÞ ïõupì pO îÞ ÿBø úñürâ BG {üBìq@ úG
þì ûkB×PuA }kõg Ræõ¿dì qA ,lñÞ þì þâlðq lñÞ þì úý¾õO }kõg úÞ ÿrý^ BG êÞ ok ôA
.kAk {øBÞ Rly úG
.kqAlðA þì pÇg úG Ao }A þâlðq úíéÞ þÏÚAô ÿBñÏì úG ô lñÞ ÿqBu ólG úéXì àüok úÞ Ao RAolýøõGpÞ îÞ þüAnÒ îüso úÞ kõG òüA kpÞ úÞ ÿoBÞ òýèôA
ÿBø þãPgõu BG ô løk {üArÖA Ao kõg ÿpünK ÙBÇÏðA BO lGAõg þì iü xpLíÞ BG ôA ,óBìríø qA {ýG koõg þìôA ú`ð@úÞ lýíùÖô kAk QukqA Ao kõg óqô lðõK 50ôA .kpÞ óBdPìA ,kõG úPÖBü
þì ëpPñÞ rìpÚ óôkBì oõð BG Ao kõg ,òüA qA wK ô kõy oBýyõø {ðlG qA l¾ok 15 qA {ýG ëôA úWok ÿoô@ Q×ãy qpÆ úG úÞ kAk }oB×u BKôoA qA ÿoæk 1200 ÿôoAk àü wLu QuA ôA Ùp¿ì óArýì
ô Bu@ ûrXÏì kAõì òüA koõì ok þuopG úG Ñôpy }kAq@ ÿBø óBìq ok "ÿpLu@" òüApGBñG kõG pSõì
.pýg Bü kpýãG kBü pO Ðüpu ,lñÞ þì àíÞ ôA úG oBÞ òüA Bü@ úÞ lñýHG BO lñÞ koõì òülñ^ ÿpLu@õük ,ôA þâlðq ëõÆ ok ô kõG oBÞ qBÒ@ BùñO òüA BìA kpÞ ólG ÿôo pG Bø ó@ RApSA
õük" koAõì òüA ïBíO îÚo þéÎ þèô lðõy þíð lýüBOô þðBHýPzK îéÎ ÈuõO Børý^ òüApPzýG
ÿBø óBvðA ÈuõPìpíÎpGApGôkqA {ýG koAk l¿Úô lñÞ þíð þgõyôA úÞ lñÞ þì BÎkA "ÿpLu@ .kpÞ úGpXO Ao
rýð ô þãðBg ïqAõè ÿApG oæk óõýéýì 1 kôlc Ùlø òüA úG ólýuo ÿApG ô lñÞ þâlðq þèõíÏì ô )"ÿoBýzø" ÿôoAk( êýñýÖAlì qôopøô Qgõì@ óAkBPuA qA Ao òzýPülìô QÖo QHO úGôA
pO îÞ BO kpÞ ûkB×PuA kõgrÓì }qõì@ÿApG "|EEG|" ûBãPukqAô kpG æBG Ao }A ,"óôpPuõPvO"
.koAk {ýK ok ÿqAok ûAo qõñø BìA QuA ûkpÞ úñürø þPyAlùG Ræõ¿dì .lðly pO úðAoõvW ôA ÿBø {üBìq@ô kpÞ QÖpzýK ÿsõèõñßO óBìq Qynâ BG ô kõy pünK {ñÞAô

BøpPgk óõ^ ... úy þì ïBXðA Quok óBâkBK ok Bø|ûso úãük )8 ûrì þG ÿBø|úñürƒñÆ !!! BøpvKpËðqA Bø|pPgk òPÖo ÿqBGpu lüAõÖ
.ëôA ؾ óoAm þì ôo !þƒðApƒüA
?úyþìþ^ÿqBGpuópGîøBøpPgkpâA|ç« Tì
.úuo þì Iy 1 - 12.5 úG Iy 9 qA þyõìBg )9 )BøpvK( úíø ô úy þì þ×Pñì êÞ úG ÿqBGpu qA oApÖ úýÃÚ ) 1
Ao RBGAoõWô òýOõK úÞ þñÞ AlýK Ao þßü þðõO|þì úzýíø ) 10 ûoBGôk óAõg|þì òPÖo |«çHÚ úÞ îø þüBø óôA þPc ... ÿqBGpu ópG óAõg|þì

!ûoõzG !!ópG
úâA ...úñÞ|þì AlýK {øBÞ ûBì 6 úG ëBu2 qA ÿqBGpu Qìlg )11 BøpPgk( .úy þì pPùG þéýg úPynâ úG QHvð Bø|óBâkBK ÿAnÒ )2
qBGpu }lÏG ëBu 15 BO óõ^ ... ÿpð |ç« ¾A þðõO þì þPuAõg
)!ólG óõzð Ao óõyBøpñø óAõg|þì
.Qvø IéÆôAk wG qA óAõg|þíð îø Bø|ê`Þ oõÞ þPc ûo þíð QýÖBÏì ëBHðk úãük wÞ aýø )3
ëBu 6 ûqAlðA ÿkpâ|þìpG ÿqBGpu qA úÞ ûBì 6 qA lÏG )12
!!!ÿqBGpu óBýG óAõg|þì
!!!ÿoAk ûpÆBg úÖBÂA UÎBG |«çHÚ úÞ þüAoBÞ ... úy þì úPyAkpG Qìlg úÖBÂA ) 4
*********************************************
QcAo ,{OqpìBýGAlg“ :Q×â îíPg îuApìõO þÞpø ïkpÞ Qý¾ô – .úy þì Qìlg {øBÞ UÎBG |æBc ûly|þì Qìlg
!òì{ýKkBýGúyQcAoîðôA,{ñøkòGõßGAõécþñýu úHèBG”ly ô úy þì îÞ ûBãzðAk ÿõO ólðõÞpOô|æ ô þüõXzðAk ZAôkqA ) 5
*********************************************
ûBãð pýu ëk úü ôo Bìk@ô Bø|ûqBÓì ô Bø|úðõg úíø ,óõì îülÚ úédì îPÖo – !úy þì lì òì pãñvíø òì ÜzÎ ô óBâkBKok ZAôkqA
óõíø õO ïqõñø Bì úg@,kAlð Quk îùG þ¾Bg wc aýø þèô ïkpÞ BøqBGpu úãük ... úñÞ|þì AlýK {üArÖA óBâkBK|þìõíÎ äñøpÖ )6

| !!!îýñÞ þì þâlðq úédì !)óAõðBG oõÃc pÆBg úG( ók þíð îø úG àýÞo {dÖ
QyAlùG ÿôo ûpg|æBG Bø|óBâkBK ÿBø|þüõy Qukô ïBíc )7

!!!òñýG|þì îø ôo

32

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

33

óApùO úéXì

{ßükrð óBPuôkqA ïõðBg xôpÎ
QÖpâþXñu Õôok QvO

ûlñðAõg ,óõük òýéu þâlðq îéýÖ ô IèBW ÿBøoBHgA óBýì ok#|
kõy þì úPgBu þüAkBðBÞoõùzì xôpÎ ÿBøoBÞ qA úÞ ÿlülW
ÿkoõì kõy þì pzPñì Bø ïõðBg
pzPñì Bø QüBu Jô ok RôB×Pì
kõg úG Ao óApGoBÞ pËð úÞ ûly
ok úÞoõÇðBíø .QuA ûkpÞ IéW
óApùO úéXì ÿBøpHg qA {hG òüA
koõì ïõðBg xôpÎ lýðAõg þì
úìBðpG ZAôkqA îuApì qA êHÚ pËð
kõg xBHè ëlì ÿApG þ¾Bg ÿrüo
kõG ûkAk ïBXðA {üBø }ôlÚBuô
òüA úÞþ¾Bg QýuBvc êýèk úG ô
BøoBG ô BøoBG QyAk {üApG koõì
úÞBø }ôlÚBu úÞkõG ûkpÞlýÞBO

óApÞA ÿkôq|úG úÞ óBW óõPèA ûoBGok >òì pG rÞpíO BG >ÜzÎ RolÚ< îéýÖ # | qAo fçǾA úG BO lññßð QHd¾ þvÞBG xBHè ûoBGok ; lðkõG ÑõÂõì òüA qA ÐéÇì kApÖA BùñO
.lñPvø Bø|îéýÖ Quk òüA qA ,kõy|þì oõùzì ûlñðAõg óõük òýéu þâlðq Ao ó@ô úPyAlð Ao qAo òüA Ì×c êídO Bø }ôlÚBu qA þßü ïõéÏì oApÚ qA BìA kôpð õè ôA xBHè
.kôo|þì ûkpK ÿôo ûlñü@ëBu þüAkBðBÞ úPyAk ÿlW koõgpG Bùð@BG BO ly ïõðBg xôpÎ QýðBH¿Î IWõì úéEvì òýíø ô ûkpÞ}BÖ
qA óõük ÿBø|úðApO òüpPíùì qA þgpG ïBð óAõñÎ úG qõñø úÞ >ÜzÎ RolÚ< îéýÖ
îéýÖ òüA ok >àýðBPüBO< îéýÖ úðApO úéíW óõýéýì 23 úWkõG BG ,ûlzð lýüBO îéýÖ þÏÇÚ .lyBG
þðBLíÞ ô ûlñðAõg òüA .kõy|þì úüAoA qA ïBùèA BG úÞ QuA þðBPuAk þíéýÖ ,ÿoæk kõy úWõPì BO lñÞ þì ÐíW BW àü Ao Bø }ôlÚBu ûkõG þðBH¿Î oBývG úÞ óAõW îðBg xôpÎ
ûqBWA îéýÖ òüA úG {üBø|úðApO ûlññÞpzPñì BO lñßýíð þPHd¾ Bùð@qA àü aýø BìA QuA ûkAkõè Ao Bø }ôlÚBuôôA xBHè ëlìqAo þvÞ ú^ úÞ
.kõy|þì úPgBu óõük òýéu þâlðq ûBãPuk þñÏü lñßýì ApWA Ao }A úìBðpG pg@ ÿ úécpì ô ûlýuo ZôA úG þðBH¿Î xôpÎ QülW úßñüA
.lñÞ ûkB×PuA ÿô ÿBø|úðApO qA BO QuA ûkAk ûkpÞ ïçÎA óõìõâ ÿõvðApÖ ÿõükõPuA
úÞ 1960 úøkqA óõük þâlðq îéýÖ òüAok oõùzì ûlñðAõg þâlðq îéýÖ òüA IèBÚ ok !!!koô@ þì Bø }ôlÚBu oõÃc êdì úG QýÏÚAô óly òyôo ÿApG Yñu Õôok
pülì BG {WAôkqA BO kpÞ lyo àHÞ ok ëõíÏì lc qA pO ÿlW pâA þèô Qvýð ëõíÏì óAlñ^ BñEíÇì lc òüA ok QülW þñÏü úéG
.kpG|þì ûkpK ÿôo Ao þüAkBðBÞ
.kõy|þì QüAôo þéXð@ úðo {üBø|úìBðpG îéýÖ úÞ ly ïçÎA úPynâ úHñzXñK .kpÞ þéíÎ Ao ó@ Bì óBPuAk þH¿Î ïõðBg xôpÎ úÞ oõÇðBíø Qvýð oBËPðA qA oôk îø òüA lýyBG
îéýÖ óAõñÎ úG îéýÖ òüA qA êýèk òýíø úG ÿA|úìBñýâlðq þíéýÖ óõük òýéu þâlðq lðkAk þì ïBXðA Ao Yñu Õôok ûBãPuk QvO lüBG QGõð úG lðkõG ûly úÞõy úíø úÞ Bø }ôlÚBu
IÆBhì JnW ÿApG æBG QýÖpÊ BG þéÛPvì ok úÞ koAk þðBPuAk ÿA|úHñW ô kõG løAõhð ÙApPÎA }kõg þXñu Õôok QvO ïBXðA qA êHÚ Bø }ôlÚBu qA þßü úßñüA BO ly ïBXðA àü úG àü ;
pHìBuk 2 îéýÖ òüA QuAoApÚ .QuA ûly kBü ÿô þâlðq RBýürW qA ÿoBývG úG ëBc òýÎ BðBíø úéEvì óly òyôo ; ûkõG ôA oBÞ Bø }ôlÚBu ô xôpÎ xBHè äðo ô ëlì òPÖo õè úýÃÚ úÞ kpÞ
ÿApG úvðApÖ ok ô þééíèA|òýG oAqBG ok 2020 ok Ao ÿô ÿBø|úðApO qA ÿoBývG ô QuA oAkBÖô xBHè ëlì ô äðo ûlñøk õè þyôlÚBu òPgAlðA óôpýG þñÏü ïõðBg xôpÎ Ðüpu êíÏèA wßÎ ô

.lü@ok {üBíð úG oBG òýPvhð .lñÞ|þì úüAoA îéýÖ IèBÚ .BðBíø
kõy|þì ÿoAkpHíéýÖ úvðApÖ ok îéýÖ pPzýG løAõg îéýÖ òüA óAkpâoBÞ úýupìõè ÿpèAô óBðBíùýì úÞ þuBHè ëlìô äðo îuApì ólýuoApÖ qA êHÚ ÿlW xôpÎ òüA lýðAlG QuA IèBW
úP×ø 18 ok ëBvìA xoBì qA ÿoAkpHíéýÖ óBìq ô ok úÞ þðAõW óq òýèA {Ûðok ÿô kõgô kõG ÑçÆA Bùð@ úG þÎBíPWA ÿBø úßHy ÜüpÆ qA ô ûkpÞ òýýÏO rýð Ao lñyBG úPyAk òO úG þuôpÎ qôo lüBG
pËð ok xBâô xæ ô AkBðBÞ ,BýðBLuA ,úvðApÖ ok òüA ok ûkpÞ lyo AkBðBÞ ok þâorG ûkAõðBg xôpÎ ÿApG þvßÎ ûly òýýÏO xBHè BG lüBG óBðBíùýì úíø îuApì qA {ýK úÞ kõG úP×âô kõG ûkAk
xBvcA þðAõWõðok ÿô .kõy|þìpøBÊ îéýÖ QÞpy îuApìok lñðAõO þì úÞ lñðAlG BO løk ÑçÆA Bùð@úG kõHðôA lñvK koõìpâA BO lýPup×G ïõðBg
.QuA ûly úPÖpâ úG ô| koAk }kõWô ok ÿkAlÏPuA lñÞ|þì
qA ÜÖõì îéýÖ òülñ^ óAkpâoBÞ úýupìõè ÿksApO QüBùð ok ô luo|þì þðBùW Rpùy | |.úðBülññÞ 34
lülW 30 óBíø 50< ô >ëBüôo xæBK< úéíW úíø Bø|òüA .lñÞ|þì úGpXO Ao }pvíø åpì
.QuA ûkBPÖA óõük ÿApG úÞ QuA þüBø|ÝB×OA
.QuA ûkõG >QuA óApÞA 2020 ëBu QuA oApÚ úÞ îéýÖ òüA
úG lÏG ô kõG pãüqBG AlPGA úÞ ÿô þâqBO úG úÞ QuA þíéýÖ òülñ^ qA þßü kõy
ÑõÂõì qA QuA úP×â ,koô@ ÿôo þðAkpâoBÞ þðBùWoõùzì ÿBø|ûlñðAõg þâlðq qA ïBùèA BG
úPÖpâ oApÚ pýSBO|QdO oBývG óõük pvíø åpì BG >þèõÞ úuBíc< .lðA|úPÖpâ oApÚ úWõO koõì
ûlñðAõg òüA þâlðq ok õXPvW úG Ñôpy ô QÞAo< îéýÖ ô ÿoõÞpì ÿkpÖ þâlðq pG rÞpíO
ûkAõðBg úðBÛyBÎ óBPuAk úG QüBùð ok ô ûkpÞ

.QuA ûlýuo ÿô åorG

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ly }A þPhOôo ÜyBÎ úÞþðq
kpÞZAôkqAôA BGô

{WAôkqA îuApì ÿrüo úìBðpG ëõEvì úG Ao þ¾õ¿hì Qvýè úèBu 49 "àýéu ëBßuBK" #
òüA , lñÞþcApÆ ûtüô Roõ¾ úG Áõ¿g úGqôo ó@ÿApG Aorý^ úíøôA BO QuA ûkAk êüõdO
klñHG }A úÚçÎ koõì þPhOôo BG þèlßü ô ZAôkqA óBíýK óBðBíùýì oõÃc ok koAk l¿Ú îðBg
BG QuBùOlì lñÞþì BÎkAôA .kõyoArâpG þèBÎoõÆ úG îø îuApì óBzWAôkqA êTì løAõg þìô
ô úzýíøqApPzýGôAoBñÞókõGqAô QuA ûkpÞoApÚpG þíýí¾ ÉBHOoA kõg þPhOôo Qu ÙBdè
lGA BOô ûkõG þãzýíø {ìAo@wc òüA koAk l¿Ú òýíø ÿApG koAk {ìAo@xBvcA úËdèpø

.lðBíG þÚBGôA BG
ô òüpO ÜýíÎ , òüpO þðæõÆ ïA þPhOôo ÙBdè BG òì þHéÚ ÉBHOoA: lüõâ þì àýéu îðBg
ïoAk l¿Ú òýíø ÿApG ô ïA úPyAk ïA þâlðq ëõÆ ok óõñÞ BO úÞ QuA þ×ÆBÎ ÉBHOoA òüpO {hHìAo@

.ïpHG Rnè úzýíø ôA ïpâ }õÒ@ qA ô îñÞ kõg ëBì úzýíø Ao ó@
àüqõì BG þíuApì ô kpÞ îøAõg RõÎk Ao ÿkBüq kAlÏO òì þðlzð }õìApÖ qôo ó@ ÿByBíO ÿApG
ïA þâlðq ÜzÎ BG òì oõÇ^ lññýHG ïkpì ÿ úíø BO ly løAõg oArâpG ûkBÏèA ÝõÖ RBñýürO ô þüApünK ;
lðoAk ÑçÆA îðBPuôk qA þgpG ó@ RBýDrW qA úÞ lýyõK îøAõg þüBHüq xBHè òì .ïõy þì óBíýK îø
BO îüõâ þíð koõì òüA ok ÿrý^ òì ô kõG løAõg úðõã^ qôo ó@ok îÖBdè lðAlýíð wÞ aýø qõñø BìA

.îñÞ rüApKoõu Ao óBðBíùýì ZAôkqA qôo

35

óApùO úéXì

lðAõO þì ,lñÞþì BÎkA úÞþñý^ kpì
åpG þíÞô lýyoõgoõðô Aõø BG ÈÛÖ

!lðBíG ûlðq ÑBñÏð

àü ÿBø ûlðkôpPèBK QñýDõâ þì úèBu 38 "ÿBÞ õø" #
!Qvßy Ao kpìpýK ,ûBì 3 Rlì úG lðAõO þì úÞlüõâ
Ùp¿ì ÿpèBÞ 100 ÈÛÖ úP×ø pø
kpìpýK àü úG ókpÞþßuA òýc úÞly îùPì ÿkôõýèBøoõùzì úzýKpñøôpPèBK QñEüõâ# | ô lýyoõg oõð ô Aõø BG ÈÛÖ ô lñÞ
.QuA ûkpÞkoAô þðBívW ÿlW RBìl¾ úèBu 72 .lðBíG ûlðq ÑBñÏð ÿBø åpG þíÞ
àü àýK óAõñÏG úÞ kpì òüA
Bßüpì@ ÿBíñýu ûoBPu ôpPèBK QñEüõâ qA úèBu 72 úPvzðqBG kpìpýK àü óõuolðBu ÿpO BÎkA ,lñÞ þì oBÞ þyôpÖArPýK
ôA úG Rly úG þÆBýPcA|þG BG þßuA ïBãñø 2016 ëBu ôpPèBK úÞ QuA þÎlì ôA .kpÞ QüBßy úÚçÎ AnÒ úG QÚô aýø úÞ koAk
BíDAk ô QuA úPyAlð ÿkBüq ÿA
.QuA ûkpÞ koAô ôA úG þðBívW pünKBð|óApHW RBìl¾ ô ûkpÞ koõgpG ÿBø ûlÎô ,ákõÞ àü óAõñÏG
ïBíO koAk úìBðoBÞok Ao >Q×ø<ô >ÜyBÎpýLvßy< ÿBø|îéýÖok ÿqBG úÞôpPèBK ëBc òýÎok ûkpÞ þì ko Ao }okBì þüAnÒ
àíÞBG ,{ýK ëBu 4 úßñüA BO QuA
.QuA ûlðAõg }qoA lÚBÖ Ao ûly fpÇì ÿBøBÎkA ô ûkpÞ ko Ao RBìBùOA òüA êìBÞoõÆ úG ,ÿlñø ÅBOpì àü
úÞ lüõâ|þì ,koAk QìApÒoæk óõýéýì 3 qA {ýG QÖBüok ÿBÂBÛO ûBâkAk qA úÞ ûlðôpK þÞBy úðõâpø ókoõg óôlG lðAõO þì ,ûBì 3 Rlì BO úÞlüõâþì ôA .QyAnâoBñÞAo ókoõg AnÒ
àükrð qA Ao rý^ úíøô QyAkoõÃc BXð@ úSkBc ïBãñø úÞ koAk {üBøBÎkA RBHSA ÿApG ÿløBy ô ,QuA óBøk iéO îÏÆ ókpG òýGqA ÿApG ÈÛÖ úÞÑBñÏð åpG òülñ^ BøBârW úG ,þüAnÒ kAõì
.lðBíG ûlðq úP×øok J@ólýyõðoBHßü
.kpÞ ûløBzì oõðô Aõø qA Ao {ðlG qBýð koõì ÿnÓì kAõì úðõã^ úÞ QuA ûkAk kBüôA úG ÿlñø ÅBOpì ApøBÊ
îßdì ô kpÞ|þì þßuA þèpPñÞ êGBÚpýÒ êßy úG ôpPèBK úSkBc qôo ok úÞ QuA þÎlì óõuolðBu ,oBHßü qôo 4 ,3 pø ,ïõy }ôo òüA koAô úßñüA qA êHÚ BO ;lüõâ þì úèBu 38 kpì òüA .kpýãG lýyoõg
.ly ûApíø óõuolðBu ÿBø|ûlðk þãPvßy ô ÿrÓì Iýu@ BG koõgpG òüA úÞ koõg ôA úG pu QzK qA ÿoôp ÿnÓì kAõì úÞ Ap^ ,ïoAlð ó@ úG ÿqBýð pãük óõñÞA BìA ,ïkoõg þì ëõíÏì þüAnÒ ûlÎô àü
úG BñPÎA|þG ô úPuBgpG úé¾BÖçG ôA BG lüly koõgpG ô þÆBýPcA|þG îÒpýéÎ ôpPèBK úÞ QuA þÎlì ôA ôA .îñÞ JnW Ao îÖApÆA ÿAõøok kõWõì QGõÆo îðAõO þì þPcô ïpýãýì lýyoõgoõð qA Ao îðlG
òýíøokô lñðAõg þì úðAõük AoôA ,QuA ûqôo BíDAk úßñüA êýèk úG ïkpìqA þgpG úÞ lñÞ þì óBÎmA
.QuA ûkpÞ ápO Ao êdì ôA .lññÞ þì kBü þðkpßðoôBG Àhy àü óAõñÎ úG ôA qA ÿA ûlÎ òýc
oõÆ úGô îñÞ úWõO óõìApýK úG pPzýG úÞ kõG oAlzø àü îüApG þâlðq ûõýy òüA ;lüõãýì ÿô
þì ôA.ïoAk ÿA ûkBÏèA ÝõÖ xBvcA þP×ãy úíø òüA qA óõñÞA , îyBG ûBâ@ îÖApÆA Èýdì qA êìBÞ
òüA .QuA pýâok kõg BG ïAlì ólýGAõg ÿApG úÞ ÿoõW ,koAk ÿpýËð þG ÿspðA úzýíø úÞ lüArÖA
.kõy óBìok rýð ôA ÿlHÞ êßzì qA þyBð kok Rolð úG úÞ QuA ûly UÎBG Bø úHÚApì
ô óBvðA àü ólG óôok óAõO þì úðõã^ úÞ îðAk þì óõñÞA òì:Q×â ÿA úHcB¿ì ok ApýgA ôA
ûlðq ÿApG qôo ok ,ëBÏÖ óAkpì úÞ QuA ûkpÞ QGBS ôA.lýzhG kõHùG Apð@ ÿBø ÿoBíýG ô Rçßzì
ókoõgqA Ao ïkpì koAlð l¿Úrâpø úÞ lüõâ þìôA ëBc òýÎok ,lðoAlðqBýð ÿpèBÞ 2500 úG ólðBì
løAõhýì úÞ ÿoõW pø QuA oBPhì þvÞ pø Apüq ,lñÞ ØÚõPì ô Ùp¿ñì ûpìqôo ô îËñì ÿAnÒ

.lñÞ þâlðq
ô qAlðA wK ,AnÒ óôlG ókpÞ þâlðq úðõãñüA ÿBø }AkBK qA pãük þßü:lüõãýì òýñ`íøôA
ôA ÙApÆAok úíø Apüq ,QuA lñüByõgBð {üApG ØéPhì ÿBø þðBíùì .QuApPzýG ëõK ókpÞ ÐíW
Qvýð ÿp×ð òýèôA "ÿBÞ õø" .lñýzð þì BW àü ok ÈÛÖ ÿô úÞ þOoõ¾ ok ,lñPvø ókoõg ëõÓzì

.QuA ûlðq Aõø ô lýyoõg oõð BG ÈÛÖ úÞ koAk Ao BÎkA òüA úÞ

ly Býu@ÿBø|Qéì ïBW óBìpùÚpÇÚ

BìA ,koAlð ÿA|úé¾BÖ þðBìpùÚ BO úÞ lýuo|þì pËð úG 69 úÛýÚk BO ô kq êâ ôk ëôA úíýð ok pÇÚ RAoBìAok Býu@ÿBø|Qéì ïBW óBìpùÚ òKAs êGBÛìok àüpG 3 kpG BGpÇÚ ëBHOõÖ þéì îýO #
òüpPâorG òüA .lyëBHðkþüæBGQýuBvcBGÿqBGþðBüBKÜüBÚkôkqêâúÛýÚkòüAokõñýìBñýì êâ àO õñýìBñýì þìõÞBO ô lðkq Ao pÇÚ ÿBø|êâ Øý×Î ïpÞA ô îOBc rürÏèAlHÎ ,þéÎ rÏíèA .ly

.QuA pÇÚ ëBHOõÖ þéì îýO oBhPÖA .kq Ao òKAs
úÞ ,Ao þüAk þéÎ koõÞo kq òKAs úG úÞ þéâ BG þéÎrÏíèA úÞ kõG òüA úÛGBvì òüA IèBW RBßðqA

.Qvßy ,kõG RBÛGBvì òüA iüoBO óréâ òüpPùG pPzýK
ô pPzýG ÿBø|xBK {ðBñßüqBG ô QyAk oBýPgA ok pPzýG Ao NõO QýßèBì ÿqBG ëõÆ ok òKAs

.kõG Jõ^oB^ óôok þßü BùñO lðkq Bùð@ úÞ þOõy 12 qA BìA ,lðkAk îø ÿpO|eýd¾

36

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

37

.kõG løAõg oBG|åpì óAoõÞóBýðBGpÚ kAlÏO óApùO úéXì
ÿApG úÞ þu|þG|þG oBãðpHg pÞBG wüpÞ 'lýuop×ð 25' úG Bßüpì@ ÜÆBñì ok úÛGBu|þG ÿBìpu úìAkA BG #
lüõâ|þì úPÖo õâBßýy úG ûlülK òüA {yõK Bø|úðBuo ,Bßüpì@Ýpy ô ëBíy qA ÿA|ûkpPvâ
BìA lðoAk RkBÎ Bìpuô kpu kBG úGpùy òüA ïkpì ïçÎA p×ð 25 Ao þâkqBìpu óBýðBGpÚ oBíy
ÿBø|þíülÚ ÿApG þPc pýgA qôo lñ^ ÿBìpu pùy òüpO|QýÏíWpK ,áoõüõýð .lðA|ûkpÞ
ô úPÖpâ kõg úG ûkq|iü ûpù^ Bßüpì@
.QuA ûkõG qõu|óAõhPuA îø õâBßýy òPgAlðA ûAo úG ÿApG õâBßýy ok óAoõìBì
Ao kõg þGBvc lñPÖo þì oBÞpu lüBG úÞ Bùð@" .lðA|ûkpÞòyôo {O@òø@|êüo ÿôo BøoBÇÚ
úÞ óBy|Roõ¾ qA þüBø|QívÚ ô lðkõG ûlðByõK
úPvG iü Bø|ûtì ô BøôpGA lñðBì ,kõG ûlðBì óôpýG qA ZoBg ok õXzðAk àü lvW Aõü@ ok
Bø|óBPuoBíýG ô ûly AlýK ûlßzðAk óBíPgBu
."kõG ûkpÞ úÏWApì þâkq|iü QéÎ úG úÞ Ao p×ð Bø|ûk
QvðAõPð qôo òýìôk ÿApG QvK ûoAkA |
.lðA|ûkpÞ }pünK lðkõG
.lPup×G Bø|óBGBýg úG Ao kõg óAlñìoBÞ ÿoBývG ok þèAõPì qôo òýìõu ÿApG xoAlì
ûkBW àü ok Ao óq ûlñðAo àü wýéK óBìríø ,óBãýzýì óõ^ ûlük Iýu@ Bø|QèBüA qA
ûkpÞ QyAkqBG qBXìpýÒ QÎpu QéÎ úG þÖpG lñ^ pø ly êýÇÏO BOõu|úñýì ô ÿõñýéüA
55 kôlc qBXì QÎpu úÞ þèBc ok ôA ;QuA wýéK ÿBø|ûBãPvüA óõ`íø xoAlì óBíPgBu
ok pPìõéýÞ 185 BG QyAk kõG QÎBu ok pPìõéýÞ pG QuA òßíì úÞ þðBvÞ ÿõu úG Ao kõg ÿBøok
úãð qBG ,lñyBG úPyAk qBýð ûBñKpu úG Bìpu pSA
.lðAo|þì QÎBu
úG óõñÞBO úP×â ûAo wýéK ÿõñýéüA QèBüAok .lñPyAk

Qzø ÙpÊ ô ûkpÞ þðBuokAlìA ôokõg 1300 ókq|iü qA ÿpýâõéW ÿApG kAlìA rÞpì ÿBøkBGlñO BG úÞ þHÇÚ kpu ÿAõø úùHW òüA àü kôlc ,þüBßüpì@ óõýéýì 90 qA {ýG
QuA ûkpÞ QÖBüok þvðAsoôA ò×éO 460 QÎBu .QuA ûly Býùì Bø|óBíðBg|þG Qíu úG óõñÞA QuA ûApíø ÿqõu|óAõhPuA 31( úHñzXñK qôo ,Bßüpì@ QýÏíW ïõu
ò×éO kAlÏO òýãðBýì ÿkBÎ óBìqok úÞ þèBcok úG ô kôo|þì Bßüpì@ þÚpy|ëBíy ÿBø|QèBüA p×¾ püq úWok 17 ÿAõø ÿBìk BG Ao )úüõðAs
úP×ø ÿAõø þPc þuBñyAõø ÿBø|QüBvGô Quõ^BuBì QèBüA ok óõPuõG pùy úG ÿkôq
.QuA koõì 10 QÎBu Qzø pø ok wðAsoôA þu|ÿk òPãñyAô óõ^ þÛÆBñì ok ô ïpâ Ao ûlñü@ ô áoõüõýð óõ`íø úÞ ÿpùy ;lýuo løAõg .lðlðAonâ
pu qA wK ôokõg 27 BýðAõéývñK QèBüA ok ô lðA|ûkpÞ þñýG|{ýK p×¾ ÿæBG úWok 18 BO úÞ QuA óBíðBg|þG Bøl¾ óBGrýì õâBßýy óõýéýì 250 kôlc þâlðq þHÇÚ óAoõÞ òüA
ÿlW Qýìôl¿ì úG úÞ lðkoõg îø úG ókoõg úPynâ qôo lñ^ ok úÞ õâBßýy lðA|úPyõð pø ûkpÞ êPhì úPynâqôoôk þÆ Ao þüBßüpì@
10 BO úP×ø òüA þðBüBK ÿBøqôo ok kõG ûkq|iü .lññÞ|þì þGAõg|òOoBÞ Ýpy JõñW ok AlüoõéÖ óõ^ þüBø|QèBüA lñ^
.lýìBXðAp×ðôk ÿApG QÚõì rÞpì Bøl¾ úPynâ úP×ø àü ok óBìA ok ûlülK òüA ûlñzÞ ÿBìpu qA oõzÞ òüA
ôokõg 21 áoõüõýð QèBüA ok õèBÖõG pùy ok .ly løAõg ïpâ p×¾ æBG úWok pG ûôçÎ ô ûly püAk Bø|JAõg|óBGBýg óBßuA
lñ^ pø lðkoõg îø úG oôBg àü úéíW qA þðBìq úé¾BÖ ok BùñO õâBßýy IýOpO|òülG ô BvýéÞ òülñ^ ,kõWõì ÿBø|úðBg|JAõhPhO .QuA ûlðBì
ÿA|ûpýXðq ÙkB¿O òüA óBìôl¿ì qA þyoArâ úWok 60 óArýì úG Bìk pýýÓO løBy úP×ø àü åorG pùy òýìõu úÞ õâBßýy ok
úG Aop×¾püq úWok 32 Bø|YñuBìk QuBßüpì@
.QuA ûlzð }oArâ òüA úìAkA BG kôo|þì oBËPðA ô lðlðBuo QHS
qA þßü úÞ ÿoôBg ûly }oArâ úÞ oõÆ ó@ þuBñyAõø iüoBO ok ÿlülW koõÞo ,QýÏÂô
ÈüApy òýñ^ ok lüBHð ûkõG údðBu òüA óBHHvì
.kõy QHS pùy òüA
.QuA ûkpÞ|þì QÞpc ÿõW úÛÇñì ûkpÞ ïçÎA Bßüpì@ þuBñyAõø ûoAkA
úG îø óBýðAlðq RBÚçì qôo ,BOõu úñýì ok BG ,ÿõñýéüA QèBüA okõâBßýy JpÒ ok koõÖ|áAo
koõÞo xõývéu úWok 34 þ×ñì ÿBìpu QHS
.QuA ûly õÓè lc qA {ýG ÿBìpu QéÎ ûkpÞ QHS kõg þuBñyAõø iüoBO ok ÿlülW
úG .xA.þK.õü þ¾õ¿g QvK QÞpy
úÞ QuA óBykõg êýì úÞ Q×â kõg óAlñìoBÞ .QuA
óBüpPzì ÿBø|úðBg úG Ao Bø|úPvG lðpýãG îýí¿O QèBüA ok òOBÞ úýcBð úHñzXñK qôo
ûlñzÞ ÿBìpu ok ókpÞ oBÞ pýg qA Bü lñðBupG úÞ ly ïçÎA Bßüpì@ úÇÛð òüpOkpu BOõu|úñýì

.lðonãG .kõG p×¾püq úWok 43 qA {ýG RkôpG løBy

38

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

SOHEIL GOEL D.D.S ÿBø|àyõì óBíýKqA Bßüpì@ZôpgõELìõK
kpÞïçÎA Ao úýuôo BG ÿA|úPvø
êDõâ êýùu pPÞk

àyrLðAlðk fApW

ûõBßãvzýðvAkðqApA×êðBýu¿àdPýèA×ÕýuoBBÖK

pTÞA ëõHÚ ".koôBýG êÛÎ pu" Ao Bßüpì@ Bßüpì@ úWoBg püqô ,õELìõK àüBì #
ô Bø úíýG qA ÿA|úÎõíXì BG ÿôoõy ô Bßüpì@ óApHøo Bíuo pãük ûBì {y oõzÞòüA úÞkpÞïçÎA
êßülì ôk þOBdýévO QGBÚo lülzO ÿõéW RAløBÏì BG kpG|óBýì ÿA|úPvø ÿBø|àyõì óBíýƒK qA

lñPÖpâ Ao oõzÞ .kõy|þì ZoBg úýuôo
{íýí¿O qA ,{ýK ûBì ôk Bßüpì@ Qèôk BG úñýìq òüA ok BO QuA ûkBì@ Bßüpì@ Q×â ôA
úP×ø ô kõG ûkAk pHg óBíýK òüA qA Zôpg ÿApG úG úýuôo ú`ðBñ^ BìA ,lñƒÞ êƒìBƒÏƒO úƒýƒuôo
ok úýuôo BG {OApÞAnì úÞ ly ïçÎA úPynâ þÓéì óBíýK òüA ,lƒñƒßƒð êƒíƒÎ {ƒOAlƒùƒÏƒO

.lýupð úXýPð úG úñýìq òüA .kõy|þì
úÏíW qôo ,óBíè@ îËÎAol¾ ,êÞpì çãð@ {y þÆ Bßüpì@úÞ kpÞ ïçÎAõELìõK ÿBÚ@
óBíýK qA Bßüpì@ Zôpg Roõ¾ ok úÞ Q׃â
ÿApG úøBì {y Q¾pÖ qA ,úýuôo BG þOBdýévO ÿApWA ûkAkúýuôoúGúÞþPéùìûBì
ëBc úG Ao úýuôo BG óBíýK IèBÚ ok {OAlùÏO
.lñÞ|þì ûkB×PuA pPzýG RApÞAnì
.koô@|þì ok ÜýéÏO

óAlðkô óBøk þüBHüqô |þìõíÎ óBìok #
Bø óAlðk þâlýuõKqA ÿpýâõéW #
úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok #
óæBvâorGô ëB×ÆA þßyrLðAlðk #
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK #
þñý^ {Þôo ô äñülðBG # úýuôoúÞQuAòyôo":Q×âêÞpìîðBg .QuAûkpßðÄÛðAo{OAlùÏOlüõâ|þìúýuôo
úÞ QuA îùì ...QuA ûkpÞ ÄƒÛð Ao óBƒíýK QéùìóAõñÎúGõELìõKàüBìúÞþøBì{y
".îýñÞÌ×cAoûpÞAnìÿApGQ¾pÖ óBíýK kB×ì qA þzhG ,ûkpÞ ïçÎA úƒýuôo úƒG
(818)907-9900 ,Bßüpì@ oõùíW wƒýDo ,MƒìApƒO lƒèBƒðôk lèBðôo úÞ QuA kpG|óBýì ÿA|úPvø ÿBø|àyõì
BGþßyõìlýèõOBGúÞQuAûkpÞîùPìAoúýuôo 1987 ëBu ok Ø^BGoõâ êýDBƒhýì ô óBƒãüo
qA {ýG kpG BGô ÿA|úPvø àøçÞ êíc QýéGBÚ .lðkpÞ BÃìA
ûkpÞ ÄÛð Ao ÙA|óA|ÿ@ óBíýK ,pPìõƒéýÞ 500 úWoBg püqô óôBƒÏì ,ÙõƒßGBƒüo þƒEâpƒu
ENCINO PLACE .QuA Zôpg ïçÎA qA {ýK ô úPynâ úP×ø,úƒýuôo

16101 VENTURA BLVD STE 329 ïA-olñßuA àyõì kpG lüõâ|þì úýuôo BìA ,kpG|óBýì ÿA|úPvø ÿBø|àyõì óBíýKqA Bßüpì@
þÛéO óBíýK ÄÛð òüApGBñGô QuApPìõéýÞ 480 QGBÚo lülzO pâqBƒÒ@ rƒâpƒø" úƒýuôo Qƒ×â
39 ENCINO, CA 91436 .kõy|þíð BO kpÞ løAõg þÏu ô "kõG løAõhð þOBdýévO

óApùO úéXì

óõPüq ëõ¿dì QÚpu úG úýÞpO
ly îùPì úüoõu ÿBøkpÞ

òüp×Îok úýÞpO ÿBøôpýð BG úÞ ÿkpÞ ÿBø|ûôpâ úPynâëBu úüõðAsok úýÞpO úÞþðBìq # ÿApGôpÞêuAo lüly óqô {üArÖA
.QuA "óõPüq îzg" lñÞ|þì úéGBÛì ïBð BG úüoõu ëBíy ok Ao þìBËð þOBýéíÎ > Al¾ òüpOlñéG < ëBüpuok ÿqBG
Ao ïBð òüA ÿoBývG .kpÞqBÒ@"óõPüq úgBy"
òüp×Î úÛÇñì qA óõPüq òPÖpâ úƒG úƒýÞpƒO ko þOBÓýéHO òýLíÞ àü qA þzhG óAõñÎ úG pG õéýÞlñ^ ôA Qvýð ïõéÏì ô ly pzPñì }lülW {Ûð ok ôpÞêuAo qA püõ¿O òýèôA # |
ïAlÚA òüA úýWõO ok úýÞpO .QuA ûkpÞ óBÎmA .kõypøBÊ {Ûð òüAok lðAõPG BO ûkpÞúÖBÂA {ðqô
kõg ëpPñÞ úG Ao úƒÛǃñì òƒüA Bƒì :lƒüõƒâ|þƒì .lðkpÞ
òüA óõPüq ëõ¿dì QƒyAkpƒG ô îƒüA|ûkoô@ok RBýéíÎ ó@ qA {Ölø úÞ Q×â úýÞpO BìA pøBÊqõýð wÞBÖoAnãðBýñGréüApWAo {Ûðok lðAõPG BO lyBG ûkpÞ }çOolÛ^ lüBGôpÞ êuAo
.kõy|þì ïBXðA þédì RBìBÛì QüBíc BG úÛÇñì .kõG Üég ÐÖAlì ÿBø|óBãü qA úÛÇñì ólðAo óôpýG ?kõy
úG úPynâ pHìAõð ok úƒýÞpƒO ÿqoôBƒzÞ pƒüqô kpÞ ÿBøôpýð BG úÞ QuA ÿlülì Rlì úýÞpO
koAô" óõPüq òO 600 kôlc úÞ Q×â óBíèoBK oõzÞ òüA .QuA äñW ok {ÞBg êgAk ok .ly úWõPì >Al¾ òüpOlñéG< óAõñÎ BG ûBOõÞ ëBüpu àü qA ÿô lülW püõ¿O qA óAõO|þì Ao òüA
Jrc qA þzhG îø Ao úüoõu ok kpÞ ÿBøôpýð òýPvhð oBzPðA BG îüBOõy úßHy ô ûly úPgBu réüA pWAo þâlðq pg@ úøk pG rÞpíO BG îéýÖ òüA
."QuA ûly oõzÞ òüA þGrc ,lðAk|þì )á|á|N( óBPukpÞ óApâoBƒÞ
}ôpÖ qA ê¾Bc lì@ok úÞ îýøAõg|þíð Bì" ïçÎA Ñõñíì úýÞpO ÿõu qA {üBø QýèBÏÖ úÞ .QuA ûly rýãðApG|IXÏO {Ûð òüA ok ôpÞ êuAo qA püõ¿O
Bƒì .lƒP×ýG á|á|N Qƒuk úƒG ëõƒ¿dì òƒüA êüpGBâ úPyõð >ÝBOA ok Al¾ òüpOlñéG< JBPÞ ÿBñHìpG úÞ þPívÚ 8 kôldì ëBüpu òüA ok
ok koAk òüp×Î úÞ ÿlì@ok pø îýƒøAõƒg|þƒì .QuA ûly ÿBøoAq@ óly }BÖ ëBHðk úG úÞ ôA rý^ úíø òPÖo Quk qA ô réüA þâlðq qA þPüAôo ,ûly| úPgBu òìpy
oApÚ Bì ëpPñÞ QdO úÛÇñì òüA .lyBG Bì Quk ,"óõPüq úgBy" RBýéíÎ qA wK ëBu àü úG qõýð wÞBÖ þéGBÞ úßHy ok {øBãüBW ókAk Quk qA ô ly fpÇì ÿô ÿõu qA úPÖpâ êßy þvñW
úPÖpâ þÏÚAô þüBñÏì ,RBýéíÎ òüA îuA ApøBÊ
".koAk .QuA ûly ûlýzÞ püõ¿O
ëpPñÞ qA îø úýÞpO Qèôk oAlÖpÆ ÿBø|úðBuo .QuA óAlÛPñì òíXðAoõOok þüõülüô þìBýKok BìA ûkpßð úüAoAôpÞ ÿqBGqA þüõülüôqõñø îüBOõy
.lðA|ûkpÞ þðAkolÚ òüp×Î óõPüq oAqBG pG Qèôk ÿBøôpýð ,òüp×Î úÛÇñì ô úýÞpO ÿBøkpƒÞ ok wßÎ òüA lÏGô QuA úP×â Qý¿hy òüA úG óly àükrð ÿApGôpÞ êuAo }çOqA þðõürüõéO
óBâlññÞ lýèõO qA þgpG óBýì òƒüA ok BƒìA úÛÇñì óõPüq Ræõ¿dì QÚpu úG Ao úƒýÞpƒO
óApãð Qèôk ïAlÚA òüA qA úýÞpO êgAk ok óõPüq .QuA ûly úPyAnâ áApPyA úG þðBLíÞ pPýüõO
.lðA|ûkpÞ îùPì .ly Ñôpy pHìAõð ûBì ok ëBüpu òüA ÿoAkpHíéýÖ oBÞ
.lðA|ûly þƒñü" úƒìBƒðqôo ok wƒüõƒð óõƒƒPƒu àƒƒü ëBüpu ûlññÞ|úýùO þOoBÞ|àì ïBO oBñÞ ok ûly ëBüpu òüA QgBu ÐHñì úÞ þGBPÞ ûlñvüõð òìpy
qpì ok wýéýÞ óBPuA ok þédì úìBðqôo àü úýÞpO NB^ ÿkpÞ úìBðqôo úÞ "BßýPýèõKoõâqôA ëBüpu òüA Qvhð kôrýKA óBâlñvüõð qA ,ûkõG >QüçOBLuA< ÜÖõì îéýÖ úìBñíéýÖ ûlñvüõð úÞ
UÎBG òüp×Î óõPüq òÒôo úÞ úP×â úƒüoõƒu úG ÜÆBñì òüA úÞ òüA qA wK" :úPyõð ,QuA
óõPüq Qgok óAoArø ,lì@ok úýƒÞpƒO ëBƒÓƒyA .lñPvø
.kõy|þì þédì Ræõ¿dì QíýÚ {øBÞ ( Bø|ó@ úÞ ûly úP×â óBìq ó@ qA .ly ûlüpG ûkpÞ ÿqBG óõürüõéO òüA ÿBø|ÿpXì qA óõvèoBÞ ò^pâ {Ûð ok rýð wOAô þìõDBð ëBüpu òüA ok
þédì óAqoôBzÞ qA êÛð úG úìBƒðqôo òƒüA Ræõ¿dì QÚpu úG Quk )úýÞpO ÿBøôpýƒð
ô óõPüq lýèõO qA Bì álðA lƒì@ok" :úƒPƒyõƒð .lðBzÞ ûBâkAk úG þvñW oAq@ ÿApG Ao réüA 2016 ëBu ôA .QuA
".lðA|ûkq óõPüq .lñPvø ëBüpu òüA óApãüqBG pãük wýèô êGBð@ô þðpG|àì óõíýu ,péýì Bñýu ,òýèoBÖ|àì Qu
".luo|þì óBüBLG wýéýÞ ok ÿqoôBzÞ ëõ¿dì QyAkpG Ñôpy óBìq qA ÑõÂõì òüA úGpXO Ao þüBßüpì@þðõürüõéO ëBüpu àüok þñüpÖ@|{Ûð ëBüpu òüA BGoBG òýPvhð ÿApGôpÞ
qA þíÞ BPHvðoAlÛì úÞ úP×â Qèôk lñ^pø
,kõy|þì oAqBG koAô úÞ òüp×Î óõPüq ëõ¿dì .QuA ûly fpÇì óõPüq .kõG ëBüpu òüA òPgBu pßÖ ok úÞ QuA ëBu àü qA {ýG îüBOõy úÞ QuA þèBc ok òüA ô ûkpÞ
ëõ¿dì òüA QíýÚ ok ÿkBüq pýSBO lðAõO þíð RBìBÛì qA þßü ,úPynâ ëBu pHìBPLu ok kõG óBøAõg|ÿoõùíW ÀgBy ÿBø|ûpù^qAôqõýð wÞBÖ wýüo ,Qynâok 2017 ëBu úÞréüA
UÎBG úéEvì òýíø BìA .lyBG úPyAk úýÞpO ok úßHy àü úG òüp×Î pùy ÿqoôBzÞ ÿAoõƒy }õG ZpW ô óBãüo lèBðôo ,óõvßýð koB`üo Bßüpì@ ÿBø|ÿoõùíW wýüo óly JBhPðA úG úÞ
ûly Qèôk kpßéíÎ ûoBGok þüBø UdG kBXüA ÿBøôpýð úÞ Q×â á|á|N úG ÈHOpƒì ÿpƒHƒg
kApÖA úG ÜéÏPì úÞ Ao þðõPüq óBPgok úƒýƒÞpƒO .kpÞ àíÞ
.QuA Ræõ¿dì ô ûkpÞ ÈH ,ûkõG òüp×Î ok òÞBu Ao ÿkBüq óqô {üArÖA >óôBÏì< îéýÖ ok þñ^ àük {Ûð ÿB×üA ÿApG rýð êýG òýPvüpÞ þâqBO úG
:úPyõð Býðk úìBðqôo ok wüõð óõPu àü
ÿBøoAqBG ok óõPüq òÒôo þÖBÞ olÚ úG úýÞpO" .kôo|þì úýÞpO úG úÛÇñì òüA .ly ëBvìA oBßuA krìBð {Ûð òüA ok ÿqBG ÿApG ô êídPì
qA l¾ok 16 úýÞpO .koAk RAokB¾ ÿApG ô þégAk ó@òÒôoô óõPüq }ôpÖ ,ïBÛì òüA úP×â úG
Ao óBùW óõPüq òÒôo qA l¾ok 8ô óõPüq êÞ 40
Ræõ¿dì úG ÿqBýð òüApGBñG .lñÞ|þì lýƒèõƒO .QuA òüp×Î ïkpì pTÞA lì@ok ÐHñì
úéEvì lc ú^ BO óõPüq îýñýHG úÞ òüA ÿApG
".Qvýð òüp×Î óõPüq qA þßü ïBð ,QuA úÛÇñì òƒüA ok þƒuBƒvƒcA

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

41

óApùO úéXì

42

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

þíýco úíýùÖ

YñKô êù^ {hG

Bø|Iy ú^ô ûlýzÞ oBËPðA {ðlì@ ÿApG olÛ^ }oôBG ok Rpvc ô ÝApÖ| ,þìBÞBð ÿBñÏì þ^õK úG ô QyAnâ îø pG ûlük þOBËdè ÿApG þðApâoBÞ Qyõðpu úG Qü@ÿBÚ@ #
îø pG ûlük eH¾ BO }A|þðôok ïæ@ pÆBg úG ,Büo äðo }pËð ok Bø þüBHüq ô kõG úPvzð AlW äðBHéâ ÿBÚ@ qA þPÚô .lýzülðA kõg oBßÖA îøB×O úüBu ok ô úðBÚkB¾ úÞlýzülðA þì
.QuA úPgôk îz^ ò×éO úG ô úPyAnãð BG Ao îÒ .lðkõG úPÖpâ kõg úG þâlñHüpÖôpüôrO ókq ïlÚ úG Ùlø þG óBGBýg ok Bø QÎBu ly îø qA úG þÂAo ô lññÞ þì oBÞ QülW BG
ûlðBì þÚBG úP×âBð úzýíø ÿApG ôA ÿBø|Ùpc ô Bø þìBÞBð úG ô kõG ûly ApünK }kBÏGA ïBíO pâA úÞ ÿA ûlñü@ .lýzülðA ûlñü@ úGô QgAkpK úÞ lñ^ pø .kõHð Bùð@ þâlðq þâlýyBK
þyõìApÖ úOõG úG ëõ¿Ö Qynâ BG ô lðkõG kpu ê¿Ö úG ÈÛÖ ô lýzülðA|þì þâlðq pWq àü úG Éõñì løk úìAkA úèBø BG {ýâlðq úG kõG BñG ÿAôpðBìpÖ òýñ^ úÇéu püq ok }pPgk
ô kõG ÿpøBì pãðBývð óBìq þèô .lðly|þì ûkpLu ok úÞ þÇýdì qA ô kõg qA .QyAk óBíüA óBPvìq îz^ ó@ ok úÞ ÿoõÆ ly þì þuBuA ëõdO ô óBùðokôA .lyBG ûkõGpýuA ÿA|úìBÞkõg
ÝpÒ qA Ao ôA þyõìApÖ pÇÎ ólýyBK BG óõñÞA ô qAô@ îø ô kõG ûlüpG ëk kpG|þì pu úG ó@ þüAoAk ô îùu óApãük qA ÑçÆA óôlG
úgBy ÿoBýG@ BG ô ,lðBøo|þì úPynâ ok óly þèõÞ ÿApG {èk .kõG ûlükpâ óBüAõñýG oAõhíÒ .QyAlð þvÞ úG lýìA IéÚ BG ôA BO kõG ûkpÞúz×ñG ïBð úG Ao kõg
òüA .QgBu|þì oôoBG Ao RBýc úOõG ,lýìA úÞ kõG òýíø ÿApG ô Qgõu|þì }ôpÖlHu BG }pvíø ûBãüBW úG ,úPynâpG ÿoôpì BG
kõG ûlì@ kõWô úG úz×ñG ok pãük oBG ÿoôoBG JõñWok .kpÞ þì úüløôA úG Ao kõg ïpâ xBHè ÿApG Ao kõg ô Qvüpãð ÿpPzýG þñýG|òyôo .lñÞëBHðk Ao }ôo òüA kõg áBK
BìA Qvüq ûôlðA ô Rpvc ok ëBu ôk ÿApG ú^pâ ô kpÞ|þì ÝBzñPuA ûkõè@ ÿAõø ô kq þì ïlÚ pùy þíð ú^pâ .lük ëõEvì þâlðq òüA Ì×c ,óAoõPuook úðBg úG òPÖo qA {ýKoBýùì
kõg {gp^ úG þâlðq úÞ QÖpünK oB^Bð úG ú^pâ líùÖ þì Ao kok Ùpc úÞ kõG ëBdyõg lÛPÏì BìA lðAlG Üdì Ao Qü@ þðBu@ úG QvðAõO ûkõíð RBÚçì Ao Qü@ÿBÚ@êýÞô äðBHéâ ÿBÚ@
.Qzâ løAõhð qBG úPynâ ô løk|þì úìAkA aýø krð kõg qAô kõG ûkBùð IèpG þyõígpùì ô ûkpHð VoA úG Ao olK QSBHg }pvíø úÞ kõG oõËñì úG QvðAõO|þì úÞ þüBø|ûAo qA þßü .kõG
ókoô@ Quk úG ÿApG óBßükrð ú×Úô|þG }çO ûBãð qA þGõg úG úíø BìA Q×â þíð òhu wÞ kõg BG ô lükpâ ú^õÞ koAô .koAk {Puôk ÿBÚ@ BG þñýzñíø ô þPuôk lGBü Quk kõg
ëBuôk QynâqA wK úz×ñGok þâlðq úýcôo ëkpG þígq }qõu úÞ lñPÖBü|þìok {ñýãíÒ ûBâ@QÞpyoApuA ïBíOqAôA úÞ Ap^ kõG äðBHéâ
óBìpc ô xBC ü qA Ao kõg ôA ô lýuo úXýPð úG qõvðBW ÿBøkôpu .QuApünKBð ïBýPèA úÞ koAk :Q×â þì qõvèk ÿkBìAk îz^ úG oBýùì úG ô kõG
îz^ ok ô kpÞ qBÒ@ Ao õð þyçO ô lýðBøo úG úPynâ oBG Rpvc óAoôk ÿApG ô lýñy|þì ô QuAoAk Ao kõg RôpS qA þíýð qõñøôA Ì×c Ao kõg pvíø olK ÐÖBñì úÞ Qvüpãð
ólýzgok lýìA úÚoBG óBßükrð óApãð ô JpÇÃì kõG þðBìq qA pOlG þvG }oBPÖo Qvzð|þì áõu løAõg ÜéÏO òì pvíø úG ÿqôo RôpS òüA qAo qA ûkpKôA úÞ kõG îø Iy óBíøokô lñÞ|þì
qA ëBu ôk úÞ QvðAk|þì þGõg úG úz×ñG .QÖpâ ô }õìBg úðBg ok .kõG ûkpÞ {ÞpO lüõð úÞ BG Ao oBýùì ô QyAkpG úz×ñG úG ïBùu ÿoAnâAô
ó@ óApHW ÿApG ô ûkpÞ ØéO ûkõùýG Ao kõg þâlðq óBHüpâok pu ô Qvzð|þì ÿA úyõâ ok óôrdì .kpzÖ Ao ok äðq lýìA òüA BG ô QÖpâ ÿA|úðõâ úG oBýùì Roõ¾ äðo .kõíð úWAõì QùG
òüA qBÒ@ ÿApG lñÞ }çO Qhu QvüBG þì ÿkBy UÎBG wÞ aýøô rý^ aýø .kpG þìôpÖ ### lýupK ôA kpÞ óApãð Ao äðBHéâ ÿBÚ@ úÞ lüpK
ôAoBG òüAô lük|þì kõgokpOæAô þÖlø }çO kõWô ïBíO BG AoôA úÞ òýðqBð þPc ly þíð }A
BG RpyBÏì úÞ Ap^ lýzülðA|þíð kõg úG òìpg pG {O@ lüõð úðBHüpÒ RõÖ .lýPupK þì }A|þPhu ô Rlc ïBíO BG óBPvìq :Q×â ZõíO BG oBýùì ?QuA Jõg óBO|ëBc
ôA úG Quk þùO BìA }õÞ Qhu ÿBø|óBvðA ô lýzÞ|þì úíÞBdì úG Ao kõg .kq|þì }kõWô wc .lì@|þìoBùG ÿõG .lýuo óBüBK úG ûpgæBG úÞ ïoôA~ |þíð ok pu BìA !îGõg úéG...úéG
úÞ kkpâ|þì BHüq þðBìq þâlðq úÞ kõG úPgõì@ oBG|àü ÈÛÖ Ao ôA }BßüA úÞ QuAõg|þì {èk ÿoõy ïkpì ok QÏýHÆ þüBÖõßy ô oBùG ólýuo BG ôA ?QuA ûkpÞ ÿoBÞ òýñ^ Qü@ ÿBÚ@ Ap^
ô .koAkpG óApãük ûBƒÖo ûAo ok þìBâ lðAõPG óBvðA Ao kõg úP×âBð ÜDçÎ ïBíO BO kõG ûlük pãük óBPgok {hG òüm@ ûqBO ÿBø|åpG .kõG ûlüpÖ@ úG Ao QÞpy RAqBýPìA ïBíO ,úíø òPÖpâ ûlükBð
þì ûkBì@ þìBâ òýñ^ òPyAkpG ÿApG Ao kõg ôA lýíùÖ þì lüõð QyAk Quôk .kpÞ|þì õâqBG ólýuo ApÖ kBG }qô ô lðkõG ûly kõè@ JAõg ô lülñg äðBHéâ ÿBÚ@ ...úýÛG ô ûkpLu úz×ñG
þüBHüq qA oôk úG úz×ñG .lðkAk þì lüõð Ao qôoõð
þâkpìtK pýuA .kõG óArg pýuA qõñø ,QÛég :Q×â
ô BHüq ÿBøoôBG ó@ .áBgpG ûkBPÖAôpÖ ÿBø|åpG .ïkpÞ|þì òýñ^ ïkõG ôA ÿBW úG pâA îø òì
úG ÜzÎ ô kõG ûkpLu þyõìApÖ úG Ao úðõâBüôo õÃÎ òüpO|QüB×Þ BG ô òüpO|àükrð úÞ Ap^
lüBG þèô lýzhHG Ao îOoBvW úPHèA ,QÞpy
pýGAlO BGôA QuA îðBg úz×ñG Àhy úÞ îüõãG
ô ÿlýèõO úPvðAõO þèBÎ Qüpülì BG ô kõg
lüBHð úPHèA .lðBupG úüBK òüA úG Ao ûBãyôpÖ
ûlükBð Ao FBÞpy pãük ô Bíy ô BüpýG ÿBÚ@oõÃc
þé¾Aoõdì ûoAõíø úÞ îýðAk þì úíø BìA QÖpâ
ÿBÚ@ .QuA ûkõG îðBg úz×ñG jp^ òüA }kpâ

:Q×â ô koô@ kôpÖpu þH¿Î QèBc úG oBýùì
ûlñg äðBHéâ ÿBÚ@...}o@ BìA îðAk þì
Ao kõg îùu BüpýG ÿBÚ@kôrÖAô kpÞoApßO Ao }A
BüpýG ÿBÚ@ úÞ :lüõâ|þì kAkoApÚ .QuAoAk
òüA ê¾A ok ô koAk úz×ñG îðBg ëkBÏì þìBùu
pãük ô lñPvø ûBãyôpÖ ô ÿlýèõO àüpy ,ôk
wc oBýùì .ûlzð ûkpG ïBð óApãük qA þüBW
.lñÞ|þì {gp^ }pu oôk úG óAoõPuo kpÞ|þì 44

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY râpøpýgoBÞokúÞQuAóBvðAolÚó@ôA òì BG þPuAõg þì lýupK Qü@ ÿBÚ@ .lük
CENTER qApãük òO lñ^ ïBð Qü@ÿBÚ@.lñÞ þíð êéÏO þüBñyôo ÿôo úG Ao ûpXñK úz×ñG ?þðrG Ùpc
ókqBGôkpíypGAokõgÿBøkBìAkôpvíøúéíW ú`ÒBG ÿBHüq ÿBø|êâ úG úÞoõÆ óBíøô kõzâ
ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok :Q×â QüBÂo qA ÿlñhHè :Q×â Qvüpãð|þì
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì qAlÏGôQuAþÖBÞÑôpyÿApGkAlÏOòüA .îñÞ Ñôpy BXÞqA îðAk|þíð BìA| !olK úéG
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master Ig .îüpýâ|þì àíÞpýg kApÖApãükqA îø ó@ qA pýÒ ÿrý^ úG BO îPÖBü Q¾pÖ ëBu ôk òì
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk þÂAo æBc òì Quôk ïkpì ô ûAõgpýg pPgk ó@ok ú^pâ .îñÞ pßÖ þâlðq pøAõÊô RBükBì
}A|úðõâpG Ao Qü@ ÿBÚ@ Quk úz×ñG ?ÿly lüBy úð þèô îPyAlð þ¾Bƒg úzülðA ÈüApy
ÿBø xçÞok ïBð QHS ÿApG :Q×âôkpzÖ ok ÈÛÖ îOApß×O BìA îPyAk îüõãG QuA pPùG
îøqA òzýPülì þ¾õ¿g ûkõG Bíy ÿBø QHdì óõøpì úzýíø òì ,kqþìoôkBýðkþ^õKôþPvýðôåpìóõìApýK
lüpýãG xBíO òì BG óõñÞA þüõyBðq þâlðq àü pâA úÞ îðAk þì ô ïA ô îPÖBü ÿA ûqBO ûBâlük îø þzülðA bõKok BìA
QHdì qA êGBÛì ok BìA ïA úPyAlð úðAlñíOkBÏu BGïlülñg|þìëkokïkpì}çOúGúÞþìBãñø
ÿõñÏì þßýð ÈuõO þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ ïA|ûkõGoAkoõgpG ïpvíø ûkAõðBg Ôüok þG ÿBø ïlük úßñüA ó@ô ïlyôpGôo îø þüBø QýÏÚAô
lüõð !olK .îðAk|þì Ao lðôAlg ØÇè òüAolÚô }çO àü kõWô BG þPc Bø ïk@ qA ÿoBývG
(310) 446-8724 Ao {ƒøBƒHPyA îƒðAõƒPð úÞ kõHð ÿlG pvíø ô QuA þèBg óBy|Quk îø qBG Qhu
þƒâlƒðqþƒPhHƒyõƒƒgBGôAoBñÞokòƒìîƒzhHG ÿBø|úPuAõg òüpO|ëõÛÏì lñðAõO|þíð
45 oBývG þPhHyõg òƒüA pƒíÎ úƒ^ pƒâA ïkpƒÞ kõg ok ô lðqBu ûkoô@pG Ao óBy|ûkAõðBg
:Q×âQü@kõGûBOõÞ úG ô lðoAk|þíðpG }çO qA Quk BìA lññßy|þì
ûlýzhG Ao ôA õO þPÚô úÞ }BG òEíÇì ok þzüBzâ lüBy úÞ pPùG qôo àü lýìA
AoûlüAòüA.lýzÞløAõgÿpPíÞJAnÎþyBG þì eH¾ úG Ao Iy ,koô@ kõWô úG óByoBÞ
pOkôq úÞpPùG ú^ô ïqBu fpÇì óApãük BG lüBG oôkúGBìîüAûkBPÖAoôkBùð@qABì!olK.lñðBuo
úÞ óBñ^ îø Qü@ ÿBÚ@ .îñÞ oBÞ òüA úG ïAlÚA îüpƒcúGïlÚwÞaýøúÞîüA|ûlýñOÿoBOkõg
lñéG óBíu@ úG pu kpÞ þì ápO Ao úz×ñG úðBg oõÇñüA úÞ î×uCBPì .koAnãG lðAõO|þíð Bì
òýñ^ Apì úÞ xBLu AlðôAlg kpÞ úìrìqô kõíð úÞkoAkkõWôQýÏÚAôòüABìAîñÞ|þìQHƒdƒ¾
!ÿAúPyAkþðAqoAþPíÏð ÿA úðõâ úG ÿpãük þâlðq Bì ûkôldìqA ZoBƒg
# # # ØuCBO UÎBG úÞ koAk óBüpW oAõyk oBývG
BGôlðkõGúPvzðÉBýcokòýðqBðôúz×ñG oBO òüA úÞ îñßG ÿoBÞ îøAõg|þì òì .QuA
ô ly koAô okBì úÞ lðkpÞ þì ÿqBG pãülßü oklüõðfôo{üBu@ÿApG.kkpâûoBKþOõHßñÎ
.ûlì@ Qðlük ÿApG úðAqpÖ ÿBÚ@ úz×ñG Q×â ûpýgm Ao lñíPvì ïkpì pýg ÿBÎk ïoAk pËð
:Q×âôQuBgBKúGúz×ñG ?lýñÞþìîßíÞîøoBƒGòüABü@.ïqBu{Opg@
þüApünK ÝBOA úG Ao úðAqpÖ ÿBÚ@ Bíy }õÒ@ ok Ao úƒzƒ×ƒñƒG ô ly lñéG Qü@ ÿBÚ@
QÖpâAoòýðqBðQuk.îüBýGòìBOlýñÞRõÎk :Q×âQvüpâþìúÞþèBcokôlýzÞ
QéÎ úz×ñG .lðlüôk ÝBOA ÿõu úG ôk pø ô ïBXðA þøAõhG ú^pøõO ïrürƒÎ ,ïpƒPƒgk
úðAqpÖ ÿBÚ@.QÖBü þíðoAlük òüA ÿApG þ¾Bg ÈÛÖ òì úÞ QuA åorGolÛð@õO fôo .îøk|þì
,kôpGþvÞoAlükúGRõÎkóôlGúÞkõHðÿkpì úPgBñyAoó@qAþß^õÞúyõâîñÞ|þìxBvcA
RBÚçì òüA QƒyAk ÿô qA úÞ þPgBñy BG îðõñíìþPvølüõð{üBu@pßÖokúßñüAqA.ïA
pøBÊ úñü@ok þøBãð BG .kõíð þì IýXÎ {üApG .îøk|þì ïBXðA þðAlG ïqæ úÞ oBÞ pø ô
ÿBK þüApünK ÝBOA úG ô kpÞ IOpì Ao kõg :Q×â úz×ñG
QuBgBKúGúz×ñGkôoôBGúðAqpÖÿBÚ@QyAnâ úñvƒdƒèA|ÅpƒÚ àƒðBƒG wƒýƒuCBƒO BƒG
:Q×âô lýupK IXÏO BG Qü@ ÿBÚ@ ?lýPvø ÜÖAõì
úz×ñG !îøAõg þì }qõK îPícArì qA :Q×â úz×ñG ?àðBG Ap^ æBc ?àðBG
:Q×â kõy þì úÞ QuA ÿoBÞ òüpPùG òüA
«B×Çè.lülì@BìoAlükúGlükpÞØÇèBíy ô îüpýâ|þì êùu Ao ókAk ïAô ÈüApy .kAk ïBXðA
okòýì[email protected]Þ ûoByAêHìúGQukBGôlýDBìp×G úƒíƒø úƒÞ îýƒñƒÞ|þƒì ÿoBƒÞ ,îÞ ÉBvÚA BG
:Q×â ô Qvzð úz×ñG êGBÛì ïAô .lðõy lñì|ûpùG RçýùvO òüA qA lñƒðAõƒPƒG
Bì .pãük ÿBørý^ þéýgô úðBg lüpg ,ZAôkqA
úÞ kõìpÖ ô QÖpâ xBíO òì BG Qü@ ÿBÚ@ qA êHÚ úÞ îükpâ ÿpýg kApÖA ôo úèBHðk îýðAõO|þì
ó@ «B¿hy lüBG ïkõg úÞ lüoAk ÿkBùñzýK Bíy ÿBÚ@.lðA|ûkAk ïBXðA Ao þðBvðA ÿBøoBÞ òýñ^ Bì
:Q×â úz×ñG .ïly îcArì úÞ kõG òüA ïõñzG Ao
:Q×â Qü@
úÞlüA|ûkpÞØÇèôlýPvýðîcArƒìBƒíƒy Bü lñ^ úÞ QuA ïqæ oBÞ Ñôpy ÿApG BƒìA
oõÇ^ úÞ îHXÏPì ÈÛÖ .lüA|ûkoô@ ØüpzO ëBc ok ô lññÞ ÿoAnâ úüBìpu p×ð òülñ^
úPyAnãð óBýì ok Bíy BG Ao ÑõÂõì olƒK kõg :Q×âúz×ñG!îýPvøõOôòìBùñOpÂBc
ÿBø|Qícq Bíy úG ûkpÞ pßÖ lüBy ?QuA îø óBgpù^õƒñìô BƒüpƒýG ÿBƒÚ@ÿôo òƒì
BG ûlzð {üôo pãükô îüA|ûkAk ,kBüq äðoBãðo Qü@ ÿBÚ@ ïA|þüAk oõǃñýíø ô îƒñÞ|þƒì JBƒvc
.lñÞ QHd¾ Bíy kõg
koAk úìAkA :Q×â ô lülñg
.îñÞ|þì lÎBÛPì Ao úðAqpÖ îø òì wK

:Q×â úz×ñG

óApùO úéXì

àükrð lüBy ,lñPvø BXÞ óõzüA òðôk|þì úíø ,lðkpÞ ûBãð kõg ÙApÆA úG ZpüA ô Bßýð .QÖo wLu ô! ÿlXðôpvg Büôo:ûlñvüõð
ô óBýì BXñüA úG úÞ úyBG ëBu Qzø ,Q×ø úG Bßýð .lzðóBypýãPukÿrý^þèô kpßð ûBãð óBy ïAlÞ aýø úG }õðBýÞ
ok BùñO .lølG þdýÂõO QuAõg þíð lüBy îøkqAôk| {hG
.ú¿hzì óõyBW îø úzýíø .îýupLG Bø óõuoBâ qA ûpPùG :Q×â lñ^ kpÞ ÿp¿Phì þøAõg onÎ ëBc óBíø
?lýñÞ|þì þüBíñøAo õñì wK- .õy lñéG ZpüA ïo þíð BùñO òì- }õðBýÞ .QzâqBG QìlhzýK lÏG úËdè òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
óõzícArì ïoAlð ûqBWA òì þèô ,úéG- õñì :Q×â ô QuBgpG ÿBW qA úé¾BÖ|çG ,líPÏì pPÞk ÿBÚ@pPgk Bßýð|"
.úðõì|þì BùñO Bßýð Jõg- BùñO ôo Bíy ÿA úËdèlñ^ ïoõHXì ,lýzhHG þðAôo óAoBíýG qA þßü RApÆBg pPÖk
.lüpG BùñO lüBG ,îzG . ïo þì ïkõg kAõg þíð þâ|þì QuAo- lýñÞ þüApünK óõOkõg qA .ïkpâ|þì pG kôq ïoAnG ok úÞAo kAtðpùì ÿBÚ@ïBð úG }olK
.óõñíì þéýg ,ûoAlð þèBßyA- .ôpG {øApíø ZpüA ,Qvýð ÿA úèCBvì úð- }A|ûpù^ äðo úÞ kpÞ xBvcA Bßýð .QÖo lÏG ô Bùð@ ërñì ÉBýc ÿBùPðA ok þÚBOA
,kBPÖA ûAo úG QìlhzýK ëBHðk úG Bßýð rýð {üAl¾ þPc ,lüqpè|þì {ðBPuk ô ûlüpK òülñ^ ô QyAkpG ,lñÞ þì þâlðq
qA ÿpSA þèô ,kpÞ ûBãð }pu QzK úG oBHßü ... þèô- ô ú^BLPuk oBývG ó@ pG ûô|çÎ .kõG {ÏOpì }õðBýÞ ô lðAõg Ao ó@ úd×¾
.ûpG úðõO|þíð BùñO ûoAlð þèô- {üôBßXñÞ wc lì@|þì pËð úG ûkrðBXýø
.lülð ÿkBy ô ZpüA rýð ZpüA .QuBgpG {üBW qA ÿkBy BìA kôpG ôA ëBHðk QuAõg|þì {èk .ly àüpdO .lük ólðAõg òýc AoôA kAtðpùì
püqApu úéK lñ^ qA úÞ þèBc ok óõuoBâ Ao ôk ó@ óly oôk Bßýð . ly ûApíø ôA BG oBHW|æBG IXÏO BG ÿkBy .ly ÐðBì {ðBøApíø kõWô ZpüA }A|úíÎ pvK ô Bßýð
kAtðpùì ÿBÚ@ úÞ ëôA úÏÖk :Q×â kõG ûly êìAoBÞ ïpÞ ÿôo pG õÚB^ BG lÏG ,kpÞ ByBíO }A|ûkAõðBg ô ZpüA .lñPvø krìBð
ïkBü QÚô aýø ,lðkõG ûkoô@ BXñüA ôo óõzíðBg ûlðBì þÚBG ûkoõhð Quk óBñ`íø úÞ }õðBýÞ ?QÖo BXÞlýupK ërñì ok ,ZoBg qA QzâqBG qA wK
ÿBø ïBÏðA úíø úG úy þíð óõOoôBG ,ûo|þíð îø pãük úËdè lñ^ .pÖõéýð :Qyõð ,kõG .îðôk|þíð- úG }õðBýÞ.lðly òÞBu kõg þüAk
ÿBW qA ,lýuo }pÆBg úG ÿpßÖ óBùâBð Qvzð .kõG ûly þ¾Bg oõÆ ïkpÞ xBvcA òì-
.kAk þGBvc kpÞ koõgpG úÞ þðõuoBâ òýèôA úG ô QuBgpG îøô þéýg }A|ûpù^ ?kõHð oõÇñüA õO pËð úG Bßýð |"...ô lì@Bùð@ólük
ôA úÞ BXð@ BO ,kpÞ ûBãð ôA úG IXÏO BG Bßýð Bíy ÿBøoBßíø qA þßü ,lýzhG|þì :lýupK
ÿrý^ þèô ,kõG kpXì }õðBýÞ QyAk pHg ,lðkpÞ QHd¾ kAtðpùì ÿBÚ@ BG Bì rýì pu ó|æA .kõG ûly rýãðA ûBy QívÚ ÈÛÖ úÞîðBg Bßýð ç« Tì- #
úG QìlhzýK .lðly ÕBG koAô ôk pø Q×ãð Q×â ZpüA ô .kpÞ lýDBO pu BG Bßýð- .lðkoõgôo óõykõg þñPvG þOõO
QzK BXðôA :Q×âô kpÞ ûoByA ÕBG qA ÿA úyõâ ?îñýHG ôo óõzüA îðõO|þì ?lüoAk oBÞ ú^ Bíy |«ç¾A ,pPgk òßð þÖBHèBýg
}õg !úýãñzÚ þéýg ÿBW óõñXì lýG óôA ?îðBg ôo ïôlÞ- .lüoõhGôoóõOBøþðlýyõð,ûoAkÿoBÞB« íPc .kpÞûBãð }õðBýÞúG IXÏO BG Bßýð
.pÒ|æ lñéG lÚ óAõW óõíø- þéýg :Q×â ô kq îùG Ao {ðBPuk ÿkBy úG pøBÊ ok úÞ kpì òüA kpÞ þíð oõ¿OôA
.óAoõPuo òüA QívÚ òüpO|ûpËñì ?lüoAk oBÞ ú^ óõzüA BG Jõg- ,ïoõhG îðõO|þíð ÿoõÇñüA ,kõG ûlñHv^ ÿBøoBÞ QÚk BG úðõãñüA koAlð úWõO rý^ aýø
îÒApu òì ÿBPuôk úâA «B×Çè ,ïpßzPì- BXÞ kAtðpùì ÿBÚ@ îðôlG îPuAõg|þì- qA úÞ}õðBýÞlyBGúPyAkpËðpüqAo{ðBýÖApÆA
?QuBXÞ þüõzPuk Bßýð ÿõéW Ao ó@ kõG ûkoõhð kõg þñPvG
.lýãð óõzùG ÿrý^ lñPÖpâ ôo ?lñPÖo ôo òüA þOõO ûBy QívÚ B« ×Çè: Q×âô QyAnâ
.îðBg îz^- BXñüA îñÞ àíÞ Bíy úG îðõO|þì îñì-
.lüoAkpG îø
ÙpÆ úG úPvø@ Bßýð QìlhzýK òPÖo BG .kõG þÖBÞ pßzPì-
ÿAl¾ lýuo úÞ pPßükrð .kpÞ QÞpc Qgok .lüoAkpG îñÞ þì {øAõg-
þvÞ BG }õðBýÞ «ApøBÊ ,lýñy Ao þüõãP×â pPzýG úÞ ôo þPívÚ pø îø Bíy wK-
{LO úG QùW þG Bßýð IéÚ kpÞ þì QHd¾ òì óõ^ lüoAkpG òì þñPvG qA lüoAk Quôk
ÿpPgk }õðBýÞ IÆBhì kpÞ xBvcA ô kBPÖA
. ïoõg þíð ôo úýÛG
:kpÞ rýO Ao {üBø|}õâ QuA ÿApGrý^ úíø îÏÆ ûoAlð þÚpÖ òì ÿApG-
ÿApG òì ?Ap^ úg@ ÿkpÞ ûBHO õíýâlðq-
,îPgBu|þì þPhHyõg ô RkBÏu qA þüBýðk õO .úðBvßü òì
õO ókpÞ }õìApÖ ,ÿkõG rý^ úíø òì ÿApG õO úíø Bø|ú`G kpÞ êíÎ ôA úPuAõg úG Bßýð
...ïkpÞ þì oõ¿O úÞ kõG þðôA qA pO|Qhu ÿqBG BùñO úÞ }õðBýÞ FBñTPuA úG lðkõG ëõÓzì
õO ÿBíz^ .îñÞ QyõìApÖ îðõO|þíð ,îðõO|þíð ïpÞ ÿôo pG þüBø {Ûð õÚB^ pu BG .kpÞ þì
úÞ ïkpÞ|þì pßÖ òì þèô .kõG òì ÿBøôqo@ îñùW .kpÞ þì áBK Ao Bùð@ «AoõÖ þèô lýzÞ|þì {éìAoBÞ
oAq ûrHu óõýì ôo îýPhHyõg àðõè@ îðõO|þì êGBÛì ok ô lì@ {ýK óõuoBâ ëBc òüA ok
JApg ôo rý^ úíø õO ...îñÞ BñG RBíz^
?lýPyAk þzüBìpÖ :Q×â ô ly îg }õðBýÞ
?Ap^ þPÖo Ap^ ,ÿkpÞ úG QÚô ú^ ôA lzð úWõPì |ç« ¾A Bßýð
ô ly }õìBg }õðBýÞ kõè@ÄÓG ÿAl¾ îø ÿkBy ô ZpüA «ApøBÊ kpÞ ûoByA óõuoBâ
óõñÞBO ,lýñy Ao }A úüpâ Üø Üø ÿAl¾ Bßýð úG IXÏO BG rýð Bùð@ óõ^ lðkõG ûlýíù×ð
}oôBG .lñÞ úüpâ úðõãñüA ÿkpì úÞ kõG ûlülð }õâ ok }õðBýÞ .lðkpÞ þì ûBãð óõuoBâ
qA {ðBíz^ ,QÖo pOõéW þíÞ .ly þíð Bßýð .kpÞ úìrìq ÿrý^ ûlýyõK ïoõ×ýðõü óAõW
}pu úÞ lük Ao }õðBýÞ .kõG ûly kpâ IXÏO óBGpÚ úÎBvèA!óBGpÚ úéG :kAk iuBK ôA úÞ lýñy
úüpâ Rly qA {üBø úðBy ô kõG ûkoAnâõðAq pG Ao
46
wÞ kpÞ ûBãð ú^ pø BìA lüqpè|þì
{zgok ,QÖo {ýK oBýPgA þG lülð Ao ÿpãük
úG Ao {ùWõO ,ôA óBPzãðA ÿ|æ oBãýu {O@

.kpÞ IéW kõg
ûlülð oBãýu ólýzÞ ëBc ok Ao ôA râpø
QyAkpG õðAq ÿôo qA Ao }pu }õðBýÞ .kõG
þíßdì àK lýzgok }A úðõâ pG àyA RApÇÚ
{ðBíz^ ,koõg ôpÖ Ao }kôk ô kq }oBãýu úG
qBGô lðBì ëBc óBíø úG þOBËdè kpzÖ îø pG Ao
QhO ÿôo îßdì Qzì BG .kõzâ Ao {ðBíz^
|æBG Ao }pu lÏG !õO pG QñÏè“ kq kBüpÖ ô lýGõÞ
ûkq QùG ûpù^ úG {íz^ úËdè àü ok koô@

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
47
.îðrG Ùpc RBøBG R|çÃÎ îzg ,kpÞ xBvcA Bßýð .kBPÖA Bßýð
ô kpÞ IXÏO ôA þðBìkõg òdè qA Bßýð QuAõg ,lñÞ|þì ÄHÛñì Ao óAõW kpì Roõ¾
òýìôk òüA ,kpÞ þíð QÞpc {üBK BìA krüpãG
.lýDBìp×G :Q×â oB^k QèBc òüA úG }õðBýÞ êGBÛì ok úÞ kõG oBG
QÚô aýø õèõ^õÞ îðBg òÞ }õâ- BXñüA Bíy :Q×â IXÏO BG }õðBýÞ ,ly þì
aýø ô wÞ aýø úG ,òßð ÜzÎ pýâok ôo Rkõg
oBO êTì ÜzÎ ,õzð lñHüBK ô lñHð ëk rý^ ”?þñÞ|þìoBß^
òüAok RBø ëBGoAnð ,úðAôpK êTìõOô úOõHßñÎ .ïkõG ûly óApãð RApG òì ...òì-
Roõ¾ óôA ok úÞ úñÞ pýâ áBñHv^ oB¿c wc FBÂoA ÿApG ÈÛÖ Bíy ?òì ÿApG-
ÜzÎ úýHzO lýzülðA Bßýð .úy|þì ûBHO Qýâlðq
BG ú^pâ QuA þPyq úýHzO ú^ RõHßñÎoBO úG .lülìôA BXñüA úG óõO|ÿôBßXñÞ
þP×èBhì þèô ,kõHð ÜÖAõì }õðBýÞ ÿBø QHd¾ þüBñPÎA }õðBýÞ úñÏÆ pK òdè úG Bßýð
úG oôk qA .ly {øApíø Rõßu ok ô kpßð rýð ápO ôo Bì úÞ þPèBc óôA BG òÞoôBG :Q×â ô kpßð
óõñÞA lðkõG úPzâpG ÿkByô ZpüA kpÞ ûBãðrýì
þPÚô .QÖBü|þì ZpüA ÿApG IuBñì þhuBK lüBG .ïly QðApãð ÿkpÞ
}õðBýÞ }ôkByôk úÞ kBPÖA Bßýð úG ZpüA îz^ .òýzñG ô BýG wK Jõg-
úðBGq îzg ÿBø|úéÏy {ðBíz^ ok lì@|þì {ýK . QÖo {ýK òEíÇì Bð ÿBø ïlÚ BG Bßýð
úG .kpÞ ûBãð }õðBýÞ úG oBßy@ ÿp×ñO BG ô lýzÞ
úG Iè }õðBýÞ lðly àükrð rýì úG úßð@ Ädì !òýzñG-
QHd¾ Q¾pÖ þvÞ úßð@ qA êHÚ ô kõzâ òhu .Qvzð ïAo@ lyBG ûly ivì Büõâ ôA
óôkpâpu ôo îðBg Bßýð Ap^ :Q×â lñÞ AlýK ?lükpÞ oBß^ óõOrürÎ úíÎ pvK BG-
ÕBGpg@BO ïlük|þíðôo óõzüA òìpâA ?òükpÞ þì ,þüõzPuk úG kpG ôo ÿkBy-

.kõG úPÖo .ûoõzG ôo }BPuk QuAõg
Bì ëBHðk õO :lýupK IXÏO BG ZpüA ,Qvýð oôk kBüq þüõzPuk Jõg-
BGõñì úßñüA qA lýupO|þíð ,lñPzâpG ó|æA B« íPc
?!ÿlìôA
}õðBýÞ Õôok úìAkA rW ÿA|ûoB^ Bßýð ?úzG QcAoBð úñýHG Bíy
.úy þíð QcAoBð-
.úéG :Q×â òüApGBñG QyAlð óôA BG lñéG õì kpì óôA ,lýâ|þì Õôok-
úìAkA oõÇñüA Ao Bßýð úéíW A«oõÖ }õðBýÞ .úuBvc Bíy úG þéýg {ãðo oArø ÿBø xBHè
úÞ kõG úP×â îðBg úG Bø óõuoBâqA þßü :úÞkAk úPÚô þéýgúìAkA ôA ô kAlð þhuBK Bßýð
êgAkúGBíyúßñüAqAêÖBÒ ,úÒBGúOþüõzPuk
?lýPvø BXñüA
?úPuok òükõG úPÖo óõíPgBu !úð-
:Q×â ô ly ïAo@ úPÖo úPÖo ZpüA ûpù^
.lýâ þì Õôok îø qBG-
?ÿlìôA Bì ëBHðk ly oõÇ^ ...úéG ûlìôA ûqBO ,îâ|þíð Õôok òÞ oôBG úð-
.QÖo pu ïA úé¾õc lükpÞ pük- lýñÞ þì QHd¾ þvÞ BG ïkpÞ þì pßÖ ,ïkõG
.kõG ûly ïBíO þGõg úG rý^ úíø A«pøBÊ
}õðBýÞ lñPvzð kõg ÿBW pG Bßýð ô }õðBýÞ .ïlìBýðõéW
}oB×u ÿrý^ Jõg :Q×â ô kpÞ rýì úG þøBãð ÿoBãýuBW ok Ao }oBãýu }õðBýÞ
RonÏì Q×â ÿpO|îü|çì òdè BG ô kpÞ }õìBg
?lüoõg|þì þ^ .lülG Bø îðBg îñÞ {yõìBg ïkpÞ }õìApÖ ,ïAõg þì
þøBãð .kpÞ pýýÓO }A|ûpù^ óBùâBð þèô
Bßýð úG kõè@ IÃÒ þøBãð ô ïpÞ ÙpÊ úG .lðoAlð kôk úG ÿA úÚ|çÎ óAlñ^
ôA .ly ôA oõËñì úWõPì «AoõÖ Bßýð . QgAlðA ?lýzÞ|þì oBãýu Bíy-
ïpÞ ÿôo qA Ao pÖõéýð ïBð kõG ûkpÞ }õìApÖ
Bßýð úG óBñ`íø ôA . lñÞ áBK }õðBýÞ êìAoBÞ .kBüq þéýg úéG-
þGõg úG Ao {øBãð þñýãñu Bßýð ô kpÞ þì ûBãð .îPvðôk þíð òì-
Ao }pu kpÞ þíð RCApW þèô . kpÞ þì wc óõOolK êGBÛì ok òì lüoAlð úÞ ÐÚõO-
ïpÞ ÙpÊ QuBgpG ÿBW qA }õðBýÞ lñÞ lñéG
úèBGq êÇu ÙpÆ úG QuApßü QyAkpG Ao êìAoBÞ .îñÞ òyôo oBãýu
êÇu êgAk ÙpÊ BG Ao ó@ ô QÖo ÉBýc oBñÞ :Q×â qBG }õðBýÞ ô kAk óõßO ÿpu Bßýð
ôA lðkpÞ ûBãð ôA úG ûkq QùG úu pø QgAlðA Bø óBíùì úyBG f|ç¾ îñÞ|þíð pßÖ ,lýy lñéG

.kõG ûkBPÖA }õO úzK :Q×â ô QzâpG .îýñÞ êÇÏì ôo
õO :Q×â ZpüAô lðlülñg ZpüAô ÿkBy ,kpÞ þì ûBãð }pG ô oôk úG qõñø Bßýð
ôo BXñüA :Q×â ô ly àükrð ôA úG þíÞ }õðBýÞ
ûoõhG óôA êÚA|æ ÿoõg|þíð úÞ ÿA úP×ø .kõG òì lHÏì ÿqôo ,òÞ ByBíO Jõg
lñ^okô kpÞ Rõßu pãük }õðBýÞ ó@qA lÏG lÏG Iyô ïlìôA|þì BXñüA úG ïA|úùèA BG Iy àü
BO kpßð þPèBgk ly ëlG ô ko úÞ ÿlÏG úéíW Bßýð . ïlìôA|þì BùñO }BøBK ÿBW {üBPu ÿApG
ÿBÚ@kAkoApÚ IÆBhì AoôA B« íýÛPvì ÿkBy úßð@ {Puôk þéýg: lýupK ô kAk RACpW kõg úG

.îýðrG ïlÚ þíÞ lýéüBì kAtðpùì ?lýPyAk
koAk úìAkA ô kAk óBßO ÿpu }õðBýÞ
IuBñì óAlñ^ úíéÞ òüA úð ...?þéýgQ×â
îñÞ|þíð AlýK îø ÿpO IuBñì úíéÞ aýø Qvýð

.
ÿBW qA ô kpÞ {øBãð ûôlðA BG Bßýð
ïAõg|þì òÞ pH¾ :Q×â }õðBýÞ ,QuBgpG

óApùO úéXì

úG Ao pu òì ô òPvø ÿôlùì ÿBÚ@pvK lýÏu BÚ@ ïApùG ô òì þüBñy@ qBÒ@ òüA ô ïly Bñy@ ïApùG BG ú^ û@ .úüpâ püq ïkq ,ly oAk údüpW ïoôpÒ ô
.îPgôk ûkBW úG Ao îøBãð ô ûkAk óBßO lýüCBO QìçÎ ûly îø úP×ýy ô ÜyBÎ ûBì àü ÅpÎ ok ,kõG ?Ap^QuAþOõßuú^QuAþHyú^ôÿqôo
Q×â þì úÞ olK ÿAl¾ BG ,ïkõG kõg RæBýg ok oõÆ pülÛO BìA lì@ ïA|ÿoBãPuAõg úG ôA ô îükõG îø ok Ao Rõßu îüBø úüpâ Üø Üø
ïkõg úG ?þy þíð ûkBýK îülýuo ?þüBXÞ îüpì ïoôBG «ç¾A òì ,koõg îÚo óBì|ÿApG ÿpãük ÜzÎ qA QcAo ú^ úÞ ly þíð ïoôBG lñPvßy
qA þËÖBcAlg BG lÏG ïly ûkBýK òýyBì qAô ïlì@ BG ... æBc BìA|,îýyBG îø óôlGqôo úü úÞ ly|þíð ê¿Ö úÞ ly þíð ïoôBG ,QÖoô lüpG ëk óõíÞBK
qA ïly|þì úÞ ûBãzðAk koAô ,ïkAk úìAkAõíøAoolK óôA qôo úü úÞ ïkpÞ|þì }õhèk õìkõg úíø òüA úPhüo îùG ÿoõWlG .kõG ûly ïõíO óõíýÛyBÎ
îPzâpG þPÚô kpÞ kõg úWõPì Apì þüAl¾ pu QzK ïõíO óõíñýG Bø|úé¾BÖ óôA îø qBG ,ûkpâ|þìpG óôA,îñÞëkôkok}BøBGBOîPyAlðôoþvÞïkõG
Bíy Q×âô kpÞ òì úGôo úÞ ïlük Ao ÿôlùì ÿBÚ@ ô þøAô ÿBÖpc òüA BG ,õíýâlðq .úy|þì ëõÚ úG BO kõG ókoô@ok ëõK }A|úÒlÒk úÞ ïolKqA
ïA|þâlðq qA úÞ qôo pø ,ïkpÞ|þì ÿpLu bõK þPcAo ô ïôo@ þâlðq ïokApG õñì }kõg
?lýPvø ÿA|úPyo ú^ ÿõXzðAk pãük,ïly|þìpOúPvßyôûkpvÖAòì,Qynâ|þì ûBâ|úýßO úÞ îPyAlð îø ÿokBì .îýyBG úPyAk õéýhy îËÎA
.ïA ÿoAlGBvc úPyo ÿõXzðAk òì- ÿA|ûsAô BùñO Ao ÜzÎ ,îPyAlð kBíPÎA ÿkpì aýø úG òì úÞ þPÚô {ýK ëBu úu ...úyBG îüBø|þãPvg
.ïkõG ûlülð ôo Bíy æBc BO úg@- êíÎ QÚô ô lðoô@|þì óBGq úG ïkpì úÞ îPvðAk|þì kõGûkpÞRõÖÙkB¿OpSApGîPyAlðpPzýGëBu15 ,Qynâ|þì ïA|þâlðq qA úÞqôo pø |#
þPÏñ¾ ÿoAlGBvc xçÞ õO ,kBPuA Ap^- ïAþâlðq,lýÏuoõÃcBGúÞòüABOlñðqþìqBGpu .ïkõGúPÖpâwðAþüBùñOôRõßuBGúzýíøÿApGô úG pãük ,ïly|þì pO|úPvßy ô ûkpvÖA òì|
ûp×Æ ôA BG ZAôkqA qA AlPGA ok .QÖpâ ÿpãük äðo Quk qA ,ÙpÆ àü qA ïokBì òPyAlð ú¿Ò ô îÒ BùñO Ao ÜzÎ ,îPyAlð kBíPÎA ÿkpì aýø
.Qvýð ÿpìA kBPuA .îPvø óõOõXzðAk .ïkAk òO ZAôkqA òüA úG ïolKoAp¾A úG BìA îPÖo þì ûkpÞîðõÒAkÿoõWlGúãükÙpÆqAîøïApùGókAk óBGq úG ïkpì úÞ îPvðAk|þì ÿA|ûsAô
.lýüBìp×G úð- úG pu pvK ,kõG ïolK úèBu òülñ^ Quôk pvK ôA ,ïlük þì Ao îðly pKpK kõg îz^ úG qôpìA .kõG
òülñ^ ok kBPuA óAõñÎ úG ô þâlðq êøA ,püq ,kõGûkõGoòìqAAoôAëkòýìAlÞRoApcîðAkþíð| .lñðq|þìqBGpu êíÎ QÚôô lðkoôA~ |þì
îðBPuôk ÙpÆ úG kBPuA qA þËÖBcAlg qA lÏG óAoArø qA þßü òì ô kpÞ|þì wüolO ûBãzðAk kõg BG Ao ïA|ûlýß^ ûoBPu wÞBð òýìAlÞ îðAk|þíð úÞ QuA þPynâpu ,lýðAõg|þì ú`ð@
lÏG ô kõG ÿôlùì ÿBÚ@ ô òì þüBñy@ òüA ô îPÖo .|ïkõG ôA ÿõXzðAk .kõG ûkpG ûoByA ó@ ok ïA|þüBñy@ RApÆBg úG îøAõg|þíð
ïApùG rW úÞ òì ô þãzýíø RBìõuo ô îuo ok lðBuo|þì ûBãzðAk úG Apì ïolK úÞqôo úü ### úÞ lðAõg lýøAõg BXð@qA Ao QüBßc ,îyBG úPyAk
BG BìA ,îñÞ ëõHÚ þâlðq ÿApGôo þvÞ îPvðõO|þíð AoôAô QyAk úãð Ao {ñýyBì ,lük úÞ Ao lýÏu ûAo ÿApG õìApùG òì úÞ QuA úP×ø ôk qôpìA
ÿlülW þâlðq koAô olK ÿBø Qdý¿ð ô oAp¾A Bñy@ kBPuA þupLèAõcA ô ïçu qA lÏG .kpÞ oAõu Ýoô ly|þì }BÞ ïkõG ûkAk Quk qA úzýíø ... ûBâBð úG ô lì@ ïA ÿoBãPuAõg úG ïApùG
êüBíOpPíÞ lýÏu BG þâlðq úG ëôA ÿBøqôo .ïly QynâóõzüAïpPgkQ×âôkpÞòìúGôoolKlÏG.lì@ok úÞkõGïA|úèBgpvKþuôpÎok.Qzâ|þìpGoBâqôo qôpìA ,ûly äñO ïApùG úuAô ÿoõWlG îèk
úPvðõPð qõñø .kõG ïApùG ïpÞm ô pßÖ úíø îPyAk ïoAk ÿpHg }qA úð ô ïlük Ao ïApùG úð úÞ úøBì ôk
.ïkpÞ|þìpu lýÏu BG lüBG BìA .îñÞ {yõìApÖ ïkõG õO Bü ïpýâ|þì }A|ûkAõðBg qA õzÒApu úÞ QÚôpø
ûlì@ òì pu úÞ þüçG óôA úÞ ïkpÞ|þì ÿoBÞ lüBHð þüAnÒ kAõì {hK ô ÐüqõO ÿApG úßñüA Bü ûkõHð úðõg
qA úPÖo Bø|óBPupùy úG lñÞ|þì oBÞ óôAõO úÞ þPÞpy
ïkõG ûly úÖçÞ ïõñzG õyAl¾ îPvðõO|þíð úÞ òüA
þíðõíèBc úãük úÞ ûly þ^ þñÏü úñßíì oõÇ^
þÖpc {ùG úÞ òì îðôk|þíð õyoBÞ QéÎ ,úupK
... ïlüBy ,úPÖpâ ôo úãük þßü {z^ lüBy ïkrð
olK .kõG ûlìôA îüoBãPuAõg úG {ýK ûBì úu
úPÖo úðõO|þì BXÞ úg@ ... QyAlð ÿpHgôA qA îø
ïpýâ|þì Ao ïApùG ûoBíy úÞ úüoBG òýìlñ^ òüA ?úyBG
ôo þyõâ }kõg ïApùG îñÞ|þì AlgAlg ëkok ô

.koAkpG
.lýüBìp×G .õèA-
.úìApùG kõg îPvýð JAõg þñÏü
.BÖô þG ïçu-
.lýüBíy îðBg îüpì-
îüpì úÞ qôpük BO îðBg ïly úãük æBc-
,ûlì@ok ÙpÆ ïôlÞqA lýyoõgqôpìA .ïkõG óõW
îùì RApG úãük úñßð ,þðq|þíð äðq ...þPvýð
.îâ þíð QuAo ïApùG ûo@ ,ïA|úHüpÒ þñÏü îPvýð
õO îüpì ûo@ lýzÞ kBüpÖ þñzg òdè BG ïApùG
úãük ,ÿkpì îuAô úøBì ôk õO ÿly úHüpÒ ïApG
.ÿlýíùÖ ,ïõñzG õOAl¾ ïoAlð Quôk
?þ^ úuAô Ap^ -
pPgk BG úÞ úøBì ôk òì ÿAõhG õzPuAo -
... óôpýG ôpG ïA|þâlðq qA ,ïly krìBð ïA|úèBg

... oAnG îPcAo
,kpzÖ|þì Ao îüõéâ ÄÓG ,lýzÞ pýO ïrÓì
QvßyõíÃÓG úÞ kõG ûly îÞBc óBì|òýG þOõßu
wK .úÒôok úÞ õãG ,úÒôok ïlýupK óBñÞ|Üø Üø
.ly ÐÇÚ ò×éO þyõâ úÞ þ^ òì ûkpì IcB¾ ëk
ôo þyõâ þvÞ BìA îPÖpâ ôo ûoBíy ûoBGôk
QvßyÿoõWlGôoîèkïApùGoBÞòüABGQyAlðpG 48

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
49
ôo qBñüpK ô lýÏu ÕApu òì ólük BG olK ,îPÖo olK îùG lýÏu ú^pø .úzG oApßO îø lýÏu úuAô kõG
úËdè lñ^ qA wK olK îPgAlðA òýüBKõìpu ,QÖpâ BG BìA ïkpÞ þì koõgpG ÿkpu BG òì kpÞ þì QHdì
pßy óõO òýG úñßð Q×â ô kpÞ òì úG ôo Rõßu RkBÎ þâlðqok {ðkõG úG îÞ|îÞ óBìq Qƒynƒâ
qA òì BO kpÞ|þì ÿoBÞ lƒýÏu }BƒÞ .ûlƒy J@
úPyAk ólì@ ÿApG ÿA|úðBùG ô îzG oõhèk {Puk .ly ÅõÎ Bøkpì úG QHvð îøBãð ô ïkpÞ
RõßuoB^Bð îPyAlð òP×â ÿApG þÖpc BìA .îyBG wðBvýè ÝõÖ îPvðõO lýÏu ÿBø ÜüõzO BG
îèk ÿAõhG õzPuAo ,îP×â Õôok úG ô îPvßy Ao ok oBükBPuA óAõñÎ úG êý¿dO òýc ok ô ûly ëõHÚ
.ïpG ô îñýHG ôo Bíy ïlì@ .kõG ûly äñO Bíy úuAô ô òýìCBO ô ûBÖo ÿApG BO ïõy oBÞ ëõÓzì ïpøõy oBñÞ
úG .ÿpG kôq Qvýð ïqæ ÿlìôA úÞ æBc Q×âôA oBñÞok þâlðq ëBu ûk qA wK .îñÞ }çO ,}BÏì
.îýyBG îø oôk ïBy óBýG îø BðôA BO órG äðq lýÏu qA òPzâpG ïBãñø qôo àü óBìq Qynâ ô lýÏu
BG óBìq|îø úÞ îðrG äðq lýÏu úG úÞ ïkõG ëkôk QyAk úãð þñýyBì úÞ ïkõG þvÞBO pËPñì ûBãzðAk
þyõâ .lì@ok Al¾ úG úðBg äðq òì òPÖpâ ûoBíy kõg úWõPì Apì þüAl¾ úÞ ïkõG úPvzð þvÞBOok
ïkpÞ qBG úÞ Ao ok ,îPÖo ok ÙpÆ úGô îPyAnâôo Al¾ >oAk úãð îülýuo ûAooBù^ úG pâA BÚ@ < kpÞ
ûlì@ òì ëBHðk úG úÞ lðkõG ok QzK lýÏu ô qBñüpK ïlðAkpâpG Al¾ ÙpÆ úG Ao îøBãð kõG Bñy@ îüApG
Ùp¾ qA wK .ïkpÞ óBy ÙoBÏO ÿkpu BG ,lðkõG þñÏü kõG ïApùG kõg Al¾ IcB¾ ,ly þíð ïoôBG
,îüly úðBg úðAôo ô îükpÞ þËÖBcAlg olK qA ïBy ûkBýK ïApùG úÞ ïkõG oBßÖA òüA õO .QgBñzð õñì
úG îPyAlð ôo lýÏu úé¾õc úÞ kõG ÿqôo lñ^ ÿlý×u ÿB¿Î úWõPì úÞ îPyAk pËð püq Ao ôA .ly
AkpÖ lýìA úG Ao qôo ó@ .ïkpÞ|þì koõgpG ôA BG ÿkpu þñÏü.Qhüo ôpÖ îHéÚ .ïly ,kõG {Puk ok úÞ
úèBg pvK úÞ þuok@ úG qôo ó@ ÿAkpÖ .ïkpÞ ÿpLu îPuAõg ûlñðAo qA ... ûkBPÖA ïApùG ÿApG þÚB×OA ú^
ok ïk BO ïlýuo úÞ óBy ú^õÞpu úG ,îPÖo kõG ûkAk úÞ þüBø Ùpcô Bø úPynâkBü úG òì .lñÞ ûkBýK Apì
lñ^ qA wK .kõG ûkBPÖA {LO úG îHéÚ ïkq ok ô îPÖo úG .ïkBPÖA ,kpÞ|þì úìrìq îüApG þüAlW qôo ïApùG
pßÖ ,QÖoôQyAnâBùñOõñìþéýèkú^úGúÞòüA
.îðrG Ùpc }BøBG îðõO þì ÿoõÆ ú^ ëBu ôA qA Apì ïBÛPðA Alg îP×â|þì ïkõg úG ô ïkpÞ|þì
úÞ õyoBÞ QéÎ .îPÖo|þì õƒéW lƒüBƒG BƒìA úÞ úðBg úG .QÖo ô Qvßy Ao îèk úÞ þüôA .QÖpâ
qBG Ao ok .îPvðôk|þì ,kAk|þì oAq@ ôo òì Bø|ëBu ïA|úèBg pvK BG ,þupLèAõcAô ëBc úðBùG úG ïlýuo
õìkõg úßñüA óôlG ô ûkBPvüA {üôo ok ôo ô kpÞ ôA úG úÞ þPÚô ô îPÖpâ Ao ïApùG ÕApu ô îPÖpâ xBíO
úèBgpvK .ïlük lý×u ÿB¿Î àü BGAo ïApùG îP×â
.lýzhHG BÚ@ :îP×â .îñÞ þÖpÏì
.lýPyAk ÿoBÞ úéG :Q×â .QyAkpG úèBu ûk ÿqAo qA ûkpK ïA
###
!þPgBñzð õñì ïApùG -
.Bíy ,úð - ÿApG ÿA|ûkBW òýG ÙkB¿O àƒü ok ïApƒùG
.îüpì ,îñì - óBüBK BO lüBG ôkAk Quk qA Ao kõg þüBñýG úzýíø
õO Ap^ wK úèBg pvK .kpG pu úG þßüoBO ok píÎ
ûkpÞ lG QùG òìpãì ...Ap^ òì BG ïApùG - õñüA îPvýð òì p¿Ûì ?þP×ãð ÿrý^ îùG Rlì òüA
þ^ õñì õO .ÿkpÞ ÿqBG îOBuBvcA BG úÞ ïkõƒG òì qAõzÖkB¿O þ^ úuAô .kõG úPuAõg ïqA ïApùG
îãG oõÇ^ úg@ :Q×â iuBK ok .ÿkõG ûkpÞ ÅpÖ îcpO ÿôo qA þðôlG õO pâA Q×â|þì ôA .kpÞ óõùñK
BùñO òüA .îPÖo|þì lüBG BìA ÿkõG òì rý^ úíø õO Ùpc úG RõùHì ô RBì ,þøk|þì ZAôkqA òüA úG òO
.îñßG îPvðõO|þì QýPhHyõg ÿApG úÞ kõG ÿoBÞ }õâ|,kq|þì þyõâ QzKqA ïA|úèBgpvK úÞ þüBø
úGõO ïly þì QhHyõgõOoBñÞok òì BìA ÿA úñýÞ aýø pãük .îðrG þÖpc úßð@ óôlG ïkAk|þì
ÜcõO ÿkpßðõñì ëk pßÖ ç« ¾AõO .ÿkpÞ lG òì ÜzÎ úÞ ïlýíùÖ qôo óôA .îPyAlð ëk úG ïApùG qA
õO þðôk|þì ÿpýãG îýí¿O òì ÿBW úG þPyAlð }BÞ ÿA ...kõG úðBÚkB¾ô áBK ÜzÎ úü ïApƒùG
BG þâlðq úGô ïlðBì|þì lüBG BìA .ïkpÞ|þíð ZAôkqA
.Qynâ þ^ îùG Bø|ëBu òüA îèk .ïkAk|þì úìAkA qBñüpK îß^õÞ pPgk ô lýÏu
ëBdyõg îø æBc ïkõG ïkõgpßÖ òì , ûo@ óôpýG úðõg qA ÿA|úðBùG úƒG lƒüBƒG ...kõƒG úƒPÖpƒâ
{øAõg ,ÿoAnG BùñOõñìô ÿpG BW òüA qA îy þì ,îƒPÖBƒýð olƒK ólƒük qA pƒPùG ÿA|úƒðBƒùG .ïkq|þƒì
.òßðpPzýG ,Qƒvø úƒÞ þƒñüA qA õƒìkok îƒñÞ|þƒì olK úðõg úG ô îðrG óôpýG pøõy úðõg qA îPuAõg|þì
ÿôo qA õñì õO îPuAõg|þíð òì ÿAõhG õƒzPuAo úÞ olK úðõg úG îPÖo|þì kõG îüBø ûpÆBg þÎAlO úÞ
ôþPyAkQuôkõñìB« ÏÚAôúâA.þñÞJBhPðAîcpO þèBgõìkõg îPvðõO|þì BOô îPÖo îÚBOA úG ïlýuo
ïBÞ úG ôo þâlðq ô oBýð úð òì Ùpƒc ôo ,ÿoAk lüBG .îñßðpßÖ ïApùG úG îPvðõO|þíð úÞ òì .ïkpÞ
úG ô ôpG ...ôpG ... ôpG .òßð iéO RA ûkAõðBƒg ïlðqpÖ úG . ïkpÞ|þì ëB^ îèk ÿõO õíÛzÎ ïBíO
qA lüBG ïpøõy ô ïpPgk pÆBg úG ïkpÞ|þƒì pƒßƒÖ
.Iv`G Qýâlðq Quk ,ly|þì äðo îÞ QyAk úÞ îñPyAk Quôk
{ýK Bø ëBu úÞ oõÆ òýíø .ïo|þì úyBG oBâqôo qA ôo þíco þG úíùñüA òì .îPyAk þìpG
ô kpÞ òì úGôo àyAqApK þðBíz^ BG ïApùG .îPÖo
òì BG ôoBÞ òüA ÿkõG òì ÿBW Rkõg õO Q×â .kpßð BO Jõg òì BG oBâqôo .ïkõG ûlýz^
lüBG ô îPyAlð òƒP×â ÿApƒG þƒÖpƒc ?ÿkpƒÞ|þƒíð ólì@ úWõPì úÞ ïkõG ëBýg ô pßÖ òüA ok
oAq@ôo ïApùG îüBø|Ùpc BG òüAqApPzýGô îPÖo|þì ëBHÛPuA úG ô ûkpÞ áBK Ao îüBø|àyA .ïly olK
Ùp¾ þGõg úG Ao Qynâ ûsAô ïApùG ... ïkAk|þíð

óBüBK |.kõGûkpÞ

óApùO úéXì

oõK Jkõö ì .ï

ï|lñâ| ôkô Q¿y {hG|

ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
îø oBñÞóôA ÿBÃÎA pPzýG úÞûlñíOôpS
qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
þcôo Rçßzìô Qu þøAopu ÿ ú`G
RBÚB×OA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK

.........

!BGBG îOp¿ð - !îèBu QÖo ô kpÞ BøBì úG þøBãð úü ûoB`ƒýƒG|< ô kpÞÕBG úG þøBãð úü QzâpG |< #
Bíy ëBƒc !Rpƒ¿ƒð BƒÚ@ ïçƒu !...A¶ - oBýìBÞ úÞ lülñg ô kAk Quk îñì BƒG|< ô QzâpG ,lýuo {ùG þPÚô .}oõOõì ÙpÆ >Q×âô kq lñgqõK úü

?ûoõÇ^ >Q×â >Q×â úG îðBg BýéìBÞAp^ îðôk þíð B« ÏÚAô -
!îPvýð lG îÞ Alg pßy -Rp¿ð óõƒOqA þƒüApƒünƒK úƒßñüA qA òƒýzhHG - ïBýG qôpìA òì úÞ QuAõg óõzüA Ap^ - ok pu !ókõG úƒP×â ôo Arƒý^ òƒüA òƒì
.kõG þíuopýÒ ô úðBPuôk oAlük úü .îükp߃ð !óõO|ûqBWA BG Roõƒ¾ pƒø ok !ïoA~ |þƒíð
!òüoAk oBýPgA - óõO|QèBXg qA þíuo îuApì úƒü õƒO úƒèBƒzƒüA ?BXñüA ëõHÚ õñì þøAõgonÎ îñÞ|þƒì {ƒøAõƒg
?ïly îcArì -Rp¿ð úü îPuAõg|þì .îP×â {ùG òì -oBýìBÞ
!îüBýGok .òýñÞ
!ç« ¾A!úðúð- ôo }oõOõì àW ô lülñg îèBu ûoBGôk |< .îñýHG ôo Bíy pËð !ïoAk RoBÞ BGBG òýzG -oBýìBÞ
?ûoõÇ^ oBýìBÞ BÚ@ -Rp¿ð >Q×âô }õéW QÖo lÏG|<
.óõñíì,úGõgîðôA- {íükpG ô îükpÞ àíÞ úãülíø BG ô lðõGAõg úG !wýð RôpS ô ëõK ëBHðk BýƒéìBƒÞ -
}BøBG þPHd¾ úü úPuk ïk -Rpƒ¿ƒð >Q×âûlñgBGlyoAõuþPÚô.óôpýG ÿApG !ûoAk pPzýG þéýg ïlüBy ,þÖBƒÞ ûqAlƒðA oôq úGô îèBu úðõyôo QyAnâõzPuk |<
?îñßG pËð úG ,îñÞ ÅõÎõííuA îPuAõg úâA - ÜzÎô QHdìôpùìô ú×ÆBÎô Qý¿hy ,óôA >Q×â ô Qßíýð ôo }lðõzð
!úcpÇì ôo Bø úéEvì òüA qA BO lñ^ òì úÞ æ« ôA -
þì ,þðrG äðq úãük úÛýÚk YñK úâA !ûo@ - ?ïoAnG þ^ ûpPùG Bíy ?þ^BíyÿApG-îèBu úÞ «Bìôk !ûlG óõzùG õðõy ûpíð !ïkpÞ Quok
.{zýKïo oAnƒG }BƒW oAkoô ôo îèBƒu -oBƒýƒìBƒÞ
,îy þì îcArì ûoBGôk òì wK -Rp¿ð !Qìçu BƒGBƒG ô òƒì RoõƒËƒñƒì úƒâA -oBƒƒýƒìBƒƒÞ BO BýéìBÞ þPyAk oBËPðA ?þ^ þƒPyAk oBƒËƒPðA
.BíyÌÖBcAlgç« ÏÖ þËÖBcAlg îèBuô îülülñg þüBO úu < !úíùìóõìApGBñýíø|,úíâorG ?óçÖ îâorG BGBGô úðçÖ ïBGBG úãGô QùG lýuo
ÙpÆ ïkBPÖA ûAo ô ïkpÞ þËÖBcAlg }qA|< >Q×âoBýìBÞõOîýPzâpGBO.QÖoôkpÞ îãG óõOApGôo îèk Ùpc ïAõg|þì -îèBu þì ô þPyAk ôo BýéìBÞ QýÏÚõì úâA Rkõg õO
úðõgqA!lìôAokïokBìÿAl¾úÞBñüAoBýìBÞúðõg úGîPukúâA!AlgúGQÖo}õéWïôpG@- þéýg Bíy îñýG|þì þñÏü îñÞ|þì xBvcA óõ^ JBhPðA ZAôkqA ÿApG ôo ÿpPgk úü þPuAõƒg
ÙpÆ ïkq pƒG óõƒýƒì ôo ÕBƒG ô óôpƒýƒG ïlƒìôA !úupGûlüpKoôòüA BXñüA ïlìôA úÞ {ƒèôA {ƒPuAo !òƒüA|ûlƒýíùÖ óôA ?þãG {ùG ôo Arý^ òüA ÿlìôA þì ,þñÞ
ôo ok oBýìBÞ ,úðõg ok ïlýuo BO ô óõy|úðõg BPgokQzKúÞïkõGûlükôoBýéìBÞòì< æBƒc !úƒð æBƒc BƒìA ïkpƒÞ|þƒì oôpƒÒ xBƒvcA úyõâ úü úzýíø|,þP×â {ùG úßñüAqA lÏG QÚô
kBPÖA òì úG {íz^ BO ô óôpýG lìôA ô kpÞAô îíz^ !úñÞ þì ûBãð ôo BøBì oôk qA ô ûkBPuAô !îñÞ|þìþßý^õÞxBvcA ëõKÿApGôoõOûpPgklüByúÞkõHðòýÞp^Qèk
>Q×â îðôA ô QzâpG oBýìBÞ !ïlülƒñg ô kõƒG {ƒùG õOúÞþvÞ!okApGþñÞ|þìûBHPyA-oBýìBÞ ?kAõhG QOôpS ô
úÞoBøBð !BXðôA ïlìôA þì îPyAk !...A¶ - {èBHðkô QyAkoô äñu úüô ly æôk !}lük ûBãzðAk qA ôo {Þolì úðõPG oBâqôo ô qôo òüA >Q×âlÏGôkpÞpßÖûkpgúüîèBu|<
?ÿkoõhð >!úðõgÙpÆQÖoQÖookîðôA!kpÞ þßý^õÞ ïk@ ,úñÞoBÞ BW úuô ûpýãG ÿpuApu !lüBy -
>Q×â ô kpÞ ÿpßÖ úü ûoBGôk|<
?kq äðq þÞ óæA þðôk þì ,úð - ### !úyBG úðõO|þíð !ïkpÞ þì ôo oBÞ òýíø îñì|!Ap^ -
BWúü!òìûlðõìJBcB¿ýGëkòüA!ûo@- äðq îéüBGõì úÞ úðõg ïkõG ûlýuo ûqBO|< ô îèBu ÙpÆ kpÞ qAok ôo {Puk lÏG|<
ûBâ@oBÞ îüly BW úü !þÎBíPWA oBÞklì îüly >.ïkAkJAõWkôq,úìlñâúßñüAÿAõøúG.kq >Q×â þì æBc !RBø úÚoô îñüA !BýG -oBýìBƒÞ
!þâkAõðBg !òýDBìp×G!õèA- ïly Bñy@ Bíy BG úßñüA qA îèBdyõg - !òÞ oBÞ pPzýG ïBø|ú`G òüA BG !ôpG ,ÿpG ÿAõg
!kõG Rp¿ð - !ÜýÖo ïçu - !îèBu kAqpÖ ÿBÚ@ !ò×ýÏÂ óõy úíø ,kBdOA õO
!?Bíy- .kAk QukoBýìBÞ BGô kq lñhHè úü îèBu|< oBýìBÞ ûoBGôk úÞ ly lñéG }BWqA îèBu|<
þãG ô Bì úðõg ok ÿBýG oBG úü ly -oBýìBÞ >Q×â
?QyAkoBßý^æBc?kqäðqrKõèp×ýñWç« Tì !Bíy óõülì ÜýÖo úü - >îP×â ô õéW îPÖo kôq îñì
BG QuAõg þì .úðq þì äðq ûoBGôk óæA - !ïo@þíðBWúG!òýzhHG- ÿBÚ@ îèBdyõg Bíy BG þüBñy@ qA îñì - !òÞ êc BýéìBÞ kõg BG îO|êßzì úýÛG -

50


Click to View FlipBook Version