The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Shahyar Ghanbari , Airs, Artor, Roya Saba and Amir Asadi Live in Concert at Hotel Irvine Sunday , May 13th, 2018 From 11am to 6pm Come Celebrate With Us!!! Enjoy a beautiful day, filled with authentic sounds lives Persian music, celebration of mother’s day, Free Admission 24th Festival & Expo is expected to attract over 4000 attendees, professionals, top business executives, and small business owners and prospective buyers from all around Southern California. WANT TO EXHIBIT & REACH THOUSANDS OF CUSTOMER If your product / service targets customer Exhibiting at this show is a must. Nowhere else can you speak with thousands of customer or business owners, Reach your target market face-to-face and make on-the-spot sales! For more information or to reserve a booth (818) 881-1771 17900 JAMBOREE ROAD IRVINE, CA, 92614

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-04-02 20:56:25

Tehran Magazine Issue # 1078

Shahyar Ghanbari , Airs, Artor, Roya Saba and Amir Asadi Live in Concert at Hotel Irvine Sunday , May 13th, 2018 From 11am to 6pm Come Celebrate With Us!!! Enjoy a beautiful day, filled with authentic sounds lives Persian music, celebration of mother’s day, Free Admission 24th Festival & Expo is expected to attract over 4000 attendees, professionals, top business executives, and small business owners and prospective buyers from all around Southern California. WANT TO EXHIBIT & REACH THOUSANDS OF CUSTOMER If your product / service targets customer Exhibiting at this show is a must. Nowhere else can you speak with thousands of customer or business owners, Reach your target market face-to-face and make on-the-spot sales! For more information or to reserve a booth (818) 881-1771 17900 JAMBOREE ROAD IRVINE, CA, 92614

Keywords: shahbod noori,tehran magazine,shahyar ghanbari,angelo talebi,mothersday

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
6 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
8 úd×¾...|.....................................) þHdì îüpì pPÞk( þvßu ÿBø|þðkoõg- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
10úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì ( úP×ø îg ô aýK ok-
ÿoõð lŸHùy& Publisher
12úd×¾.)þÏÚAôþèôIýXÎ(|lðAúPyAkAoBøÿkrìBðòüpPzýGúÞÿkôõýèBøóqoõùzìÿBøûpù^-|
SHAHBOD NOORI
16úd×¾......ûly| (CFP)QÖBüokúGÜÖõìúÞQuAþðApüAòüpOþíülÚôòýèôAþHèBÆõéXð@-
18 úd×¾ ........................................"lýíc äñyõø" Qíø úG pãük ÿqôoõð- )201 8 êüpK@| 6( 1397 òükoôpÖ 17 úÏíW ,1078| êvévì ûoBíy ,22|ëBu
20úd×¾ .......................)ûtüô }oArâ( ly þèBXñW úÞ þðApüA óApãüqBG þüBHüq êíÎ-
24úd×¾ ......................)ûtüô }oArâ( óBOlèõO ûBì úG úWõO BG Bíy þuôpÎ îuApì Ñõð- Since 1996, Friday, April 6th, 2018 I S S U E # 1 0 7 8
39-28úd×¾ ......................................................BýðkoBñÞúyõâqA|-
40úd×¾.........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–| (818) 881-1771
44úd×¾..............................................)ûBOõÞóBPuAk( !þWoBgxôpÎ|-|
46 úd×¾ ............................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ÿoBùG {hG þâlðq JBPÖ@ – TEHRAN MAGAZINE
48 úd×¾................................... ............................... þyqoô–
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– Mailing Address:
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|–
54úd×¾ ...................................................)rñÆ( îülñhG îø BG þíÞ-| PO Box 3665
56 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-| Winnetka, CA 91396
67úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK-
69úd×¾ ...................................................................ÿrLy@- WWW.TEHRANMAGAZINE.COM
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW-
76 úd×¾....|........................................................úP×ø þDõãzýK- E-Mail:[email protected]
78 úd×¾..........|....................................................Bø ÿlñìqBýð -
|80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì- Facebook:TehranMagazine

>óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

úG ÙApPÎA
ÙApPÎA àü

Bü ô îüA úP×ãð þÒôok ëBc úG BO úÞîýðæõHÛG úíø úG îýñÞþì }çO Bì IéÒA ,lü@þì óBýì úG þüõãÒôok ô Õôok qA QHd¾ þPÚô #
.îýñÞþì þüõãPuAo úG kõíðAô êÚAlc

þüõãÒôok .koô@oBíy úG l¾ ok l¾ ÿõãPuAo Ao kõg lðAõPG Bü ô lyBG úP×ãð Õôok úÞ kõzð AlýK þðApüA pýÒ þPc Bü þðApüA àü «ç¾A lüBy ,ê¾A ok BìA
þìAo þÒôokpøôûkpÞqBGóBøkîýzülñýGÿAúËdèúÞòüAóôlG,ïqæóBìqokBìA,îýñÞþìQOBíyAoó@òPyAkúíøúÞkõyþìJõvdìlñvKBðþPé¿g

.îýüõâ
òýíø ok þéHÚ ûoBíy ok úÞ ÿA úèBÛì ÜGBÇì ,ly ÙôpÏì êüpK@ ëôA Õôok úG Býðk êÞ ok BølÏG úÞ olG ûkrýu «B¾õ¿hì Õôok úÞ kõG òüA òì ÿApG IèBW
lñP×â þì Õôok àü êÚAlc qôo óBíø ok úíø ô ly þì úP×â olG ûkrýu qôo ok úèBu pø îuo úG úÞ þÒôok .QuA ûly Ñôpy óBýðApüA qA ,lýuo NB^ úG úéXì
þÃÏG qôo pø úÞ ly ú^ ,ïkpÞ þì pßÖ òüA úG úèBÛì ólðAõg òýc ok úÞ kõG òüA òì ÿApG ApWBì IèBW BìA .lñyBG ûkpÞ ok úG Ao ûkrýu þvdð ÙôpÏì ëõÚ úG BO

.ly løAõhð qôo Õôok óôlG pãük óBìqôo ô ly êülHO olG ûkrýu úG ,Bì qA
ok þüõãÒôok ÿApG ÿqôo ,lðkAk þìoApÚ kõg úcõèpuô Üzìpu Ao ó@ô lðkõG ÙôpÏì àýðoAkpÞô àýðoBP×â ,àýðoAlñK úG úÞ þðBýðApüA ÿApG lüBy
úíø úÞ òüAô lðkõG úPÖpâpËðok ,þüõãPuAo úG þãzýíø RkBÎ qA ólì@ óôpýG ÿApG Ao qôo òüA ,kpÞ îvXO óAõO þìpãük ÙpÆ qA .QuA ûly úPÖpâpËð

.lññÞ úzýK Ao þüõãPuAo Bøqôo püBu ô úP×â Õôok Ao ëBu qôo YñK ô Q¿y ô l¿ýu qA qôo àü lñðAõPG
ô îýyBG ûkpÞ }õìApÖ Ao ïõuo ô îuo Bì qA ÿoBývG lüBy qôpìA .QuA ûkpÞ AlýK úìAkA ô ûly Ñôpy óBýðApüA qA Õôok qôo ô þüõãÒôok ,IýOpO pø úG BìA
pø lüBy úÞ Ap^ ,îýñÞ QHýÒ Aléü Iyok úðô îýPvüBG }õâ ëBÖ ÿoõu úHñyoBù^ qôo úðô îýüõãG ÕôokolG ûkrýu qôo úð óBãPynâ RAkBÎ ÜHÆpãük

.QuA ûlì@ok Bì Qé¿g óAõñÎ úG QHýÒ ô }õâ ëBÖ ,Õôok ô ûly ú¾çg qôo úu óBíø úG óBìqôo
óBâlñðAõg ô BÛÖo qA ÿoBývG {ñÞAô úG ,îøk ÁB¿PgA ûkrýu Õôok úG ,>ÙApPÎA< óAõñÎ QdO Ao ïA úèBÛì pu îPuAõg þì þéHÚ ûoBíy ok þPÚô
ÿBø ò×éO ô úPyAk QýÏÚAô úÞ lðkpÞ oôBG ÿoBývG þPc .QgAlðA ûAo ÿoBývG ÿAl¾ ô pu úèBÛì òüA ô kõHð QýÏÚAô Ùçg ïkpÞ þì oõ¿O ú`ð@ .ïlýzülðA þì
,lyBG þgõy àü lüBG úèBÛì lðly úWõPì úÞ òüA BG rýð pãük ÿoBývG .lðlðAõg QÚBíc Ao oBÞ ó@ Bü ô lðkpÞ òývdO Apì QìBùy Bü úÞ ïkpÞ QÖBüok ÿoBývG

.îP×ýð wK úÞ ïA úPÖpâ {ýK Quk òì lðkpÞ pßÖ
pu óAõñÎ QdO ,ëBuokoBG àü úÞ kõHð lG lüBy BìA .kõGoAk ûlñg ûBâô IèBW îø ïkõg ÿApG Bø ó@qA ÿoBývG úÞ ïlýñy ÿoBývG RBÏüBy ëBcpø úG
ú^ ,lüõy þì Jõvdì úéXì ÁpÚ BKô pKô þé¾A ûlñðAõg úÞ Bíy îðAk þíð .kkpâ þuopG Bø {ñÞAô lÏGô lupG NB^ úG þÒôokô úÏüBy òýñ^ ,úèBÛì
NB^ ,óBPuôk qA ÿoBývG ô òì ÿApG .lðkõG IèBW oBývG Bø úP×â ô Bø ûlýñy ëBc pø úG BìA ,lüA ûkpÞ þuopG úðõã^ Ao úPynâ úP×ø IéÇì Bü ô úPyAk ÿoõ¿O

!!QyAkAô ÙApPÎA úG rýð Ao óBPuôk qA þgpG Bø ûlýñy ÜHÆ þPc ô ly þì Jõvdì þuBuA óBßO àü þHéÇì òýñ^
þñýñ^ òüA þðBßO ,lyBG ïqæ þâlðq ok lüBy .ïpG þì Rnè Bø àGlýÖ ólük qA ô QuA JAnW þüBø {èB^ òýñ^ òPyAk ,oBãð úìBðqôo óAõñÎ úG òì ÿApG
lÏG ô ûkpÞ kBXüA Ao þuBuA ÿpýýÓO òýñ^ ,QyAkkBü àü Bü ô úéíW àü BG lýðAõPG îø Bíy ,ûlñü@ ÿBø ëBu ok lüBy .kkpâ BK úG ÿA úèrèq oBßÖA ok ô ûly kBXüA
oBßÖA ok lüõy úWõPì úÞ lyBHð òüA qA pPùG ÿrý^ aýø lüBy .lðoAk Bíy úG QHvð ÿpËð ú^ Büô lññÞ þì ûBãð Bíy úG úðõã^ óBO óBýÖApÆA lüõy úWõPì
IèBW,úðBÂpÓìú^ôúðBøAõgpýgú^,þüBøpËðòýñ^ólýñyúzýíøú¿hyúGúÞòìÿApG.lðoAkBíykoõìokþOôBÃÚú^Büô konâþìú^óBOóBýÖApÆA
úG Bü ô lýüõãG ûlñü@ ëBu ok lýðAõO þì þÒôok ú^ úÞ lýñÞ oõ¿O óBOkõg {ýK ,ûlñü@ ëBu BO ,qôpìA òýíø qA wK .ïpG þì Rnè Bø ó@ ólýñy qA þPc ô QuA

!ïoAnãG oBÞ pu Ao úíø ô îñÞ îø pu îðAõO þì ÿA ûqBO Õôok ú^ òì úÞ lýzülðBýG òüA

6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

.lñÞ þì þÎAlO þvñW Rnè úGBzì ólG ok Ao þzhG Rnè úGpXO úÞ QuA ó@ òPyAk

:úðAôlñø >þHdì îüpì < pPÞk
þì ApâBüAô ok kõWõì RBHýÞpO BG úGBzì ÿkAõì ÿôBc úðAôlñø ,xArãO RBÛýÛdO rÞpì ÿBÎkA úG
îýO òüA ëõEvì ïBÛì êýOBK pPÞk . lüBíð kBXüA kpÖ ólG ok ó@ lñðBíø þOApýSBO lðAõO þì úÞ lyBG QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
ûkõGpHg BG ólG kpßéíÎ kõHùGok úðAôlñø klÏPì ÁAõg qA úzýíø Bì “ :koAk þìoBùÊA þOBÛýÛdO
úðAôlñø . QuA ûly ûkôrÖA ó@ lDAõÖ ÿ|æBG lñéG Qvýè úG rýð úðAôlñø úðõâApâBüAô pýSBO òüA òßýè ,îüA
þG@ ÿBø|ÁpÚ úÞ QuA þPèBuo óBíø «BÛýÚk òüA ô lyBG þì pSõì ólG þðõg ÿBùâo ókpÞ wßéüo ok

.lñðBuo þì ïBXðA úG ólG ok ApâBüAô ïBð úG äðo
ólG ok óõg }kpâ pìA ok þðõg ÿBùâo ok òzývßéüo kBXüA BG úðAôlñø ok þHýÞpO kAõì
úÞ QuA pÞm úG ïq|æ .kkpâ þì rýð þéuBñO ûBãPuk ëBc êìBy kpßéíÎ òüA úÞ ûkpÞ kBXüA þO|çýùvO

þvßu ÿBø|þðkoõg

oAnâ pýSBO þüBýíýy kAõì òüA þâlðq ô þÞAoõg kAõì Ùp¿ì òýG úÇGAo þuopG ,kApÖA ÐüBy ÿBø|ÿlñì úÚ|çÎ qA þßü #|
þcAõð ok pPzýG úƒðAôlƒñø ok ô {ñÞ,êýì ok úÞþüAnÒ kAõì ÑAõðA qA þgpG pÞm úG úP×ø òüA IéÇìok .lyBG þì Bùð@þvñW
pPãðo lý×u |«æõíÏì úÞ úPuõK
ÿrÞpì þcAõð qA {ýG lñPvø .QuA ûly úPgAkpK ,lðoAnâpýSBO þvñWoBPÖo Qì|çu
þì QÖBü úðAôlñø äðo rìpÚô
QƒuõƒK úƒÞ BƒXð@ qA .lƒðõƒy :õDBÞBÞ
,kõy|þƒíƒð ûkoõƒg úƒðAôlƒñƒø õDBÞBÞ Ùp¿ì lDAõÖqA
ÿApG }|çƒO ok óAlƒñƒíƒzƒðAk ûBâ@Bð þvƒÞ pƒPƒíƒÞ lƒüBƒy
úðAôlñø qA ÿlülW úðõâ lýèõO ûBýƒâ òƒüA QƒýƒíƒøA .lƒyBƒG
òýèôpPýu ÿôBc úÞ lñPƒvƒø óAõO þì BXð@ qA Ao Bu@ ûrXÏì
.lyBG }rƒÓƒì ok ÿpƒPƒzƒýƒG qA ”õDBÞBÞ “úíéÞ úÞ lýíùÖ
ÿqoôBzÞ ûBãzðAk òýñ`ƒíƒø ”óBüAlg ÿAnÒ“ ÿõÓè p˃ð
.QuA ûkAk oApÚ þuopG ô úÏèBÇì koõì Ao xArãO ûlßzðAk RBÛýÛdO rýð Bìõø|çÞôA ÿBø|úPynâokô úPzâ þñÏì
óBÇéu òürãüBW lðAõO|þì þPcpËð òüAqA úÞ lyBG|þìrýð òKõßýèqA þñÒ úðAôlñø þüõuqA óApHøo ô óBøBykBK BùñO oôk
8 óBíø BìA ,løk|þì êýßzO J@ Ao úðAôlñø l¾ok 92 kôlc .lyBG þãðpÖ úWõâ þñÏü ûôpâ òüA ûqBWA þHønƒì úƒHƒOpƒì lƒñƒéG
Qì|çuok úÞ QuA þüBø|óAlývÞA þPð@pãükô òKõßýè þùWõO êGBÚoAlÛì ÿôBc þÛG Bì l¾ok .lñPyAk þì Apð@ qA ûkB×PƒuA
.lðoAk {Ûð QuõK ô RBPuôpK IéÚ ”àOqA“ ,þhüoBO ÜGAõu ok
oõÆApLìA úÞ QuA oõÞnì Bø|
:Ùl¾ õDBÞBÞ óBXñÖ 50 BO BìôrPñì
QuA ûlì@ þhüoBO ÜGAõu ok ô koAk áBürükôpÖ@ Qý¾Bg Ùl¾ úÞ ûly þì oõ¿O qBG pük qA êýì ókpG|æBG ,óApãük úG ôA úý¾õO ûoAõíø ô ! QuA ûlzýíð kõg ÿApvìpc koAô kpÞ þíð Ùp¿ì ÕAk
Ao kõg eH¾ BO lññÞ ÐíW Ùl¾ BO ûkBPupÖ þì wýéãðA êcAõu úG Ao kõg óAoõìBì óBðõü oõÆApLìA úÞ êßy úG pPzýG õDBÞBÞ úPynâ ok ú^ pâA .QuA ûkõG þì õDBÞBÞ Ùp¿ì BG kõg þvñW óAõO ô
kõWô kBÛPÎA òüA îø qõñø òßýè ,QuA ûlì@ok þHèBÚ êßy úG úPÖo úPÖo ô úPzâ þì Ùp¿ì þðlýyõð
Ñôpy Ùl¾ lƒñ^ Ùpƒ¾BƒG QéÞB^ êßy úG úð ( ó@ ÕAk êßy úG Áõ¿hèA þéÎ þðlýyõð êßy úG õDBÞBÞ ú`ðBñ^ úÞ koAk
qA ÿA úƒPuk ûqôpƒƒìA .lƒƒñƒÞ .lñÞ þì AlýK ÿpPùG JnW QýéGBÚ oBývG kkpâ Ùp¿ì ) Bø|ûqBÓì ëB`hü ok kõWõì ÿBø|àéýì
êýèk úG úÞ lðlÛPÏì òýÛÛdì kBÛPÎA òüA ûoAõíø ,qôpìA úG BO QÖpâ oApÚ ûkB×PuA koõì Bø|BüBì úéýuõG õDBÞBÞ úÞ ÿoBG òýèôA qA
þƒüBƒƒýƒíƒýƒy ûkBƒƒì òƒƒPƒyAk òýðõOôpu ûlñøk {üArÖA R|çßy .koAk þvñW êýì þâlðpG|æBG Qý¾Bg ûkBì òüA úÞ úPyAk kõWô
úÞ ÿpPýìrðpOôpð ( òýìBKôk þì JApÇÂA ô xpPuA {øBÞ ô {ìAo@ xBvcA UÎBG òýðõOôpu òPÖo|æBG kõg úÞ QuA ólG ok
àíÞ þvñW êýì {üArÖA úG àüpdOok þüBýíýy ûkBì òüA úÞ ûly òýìBKôk eypO IHu QéÞB^ áoAk Bü ûpýO R|çßy .kõy
oAlÛì òPyAk rýð ô )lñÞ þì Quk kpÖ úG R|çßy Ùp¿ìqA wK Rnè xBvcA Anè ,lyBGoAnâpýSBO lðAõO þìrÓì Rnè úÛÇñì
}qoA qA àñüq úWõO êƒGBƒÚ RkBÎ R|çßy Ùp¿ì úG òüpüBu qA {ýG úÞ þðBðq lñøk þì óBzð ûly ïBXðA RBÛýÛdO.løk þì
oAkoõg pG þƒ¾Bƒg þƒüAnƒÒ ûkBì .lðA|ûkõG pâ úGpXO Ao ÿpPzýG þvñW ÿkõñyõg ,ûkõG Yðo ok ÿpPíÞ þvñW R|çßzì qA lðoAk
ólG ok àñüq kõHíÞ .QƒuA Ép×ì úÚ|çÎ . kpýâ ïBð “ ÜzÎ ÿôoAk “ ûkBì òüA BO ûly UÎBG R|çßyok kõWõì òýì|çüBO êñýÖ
pÇg ok Ao kpÖ þvñW Qì|çu úÞ úðBðq ÿApâBüAô (.kkpâ Ý|çÆA ó@ úG úÎõñíì ûõýì ïBð îÞ îÞ ûly IHu R|çßy úG óBðq qA ÿoBývG
R|çßzì óAkpìokô úPgAlðA .)!lñyBG úPyAk ïpy xBvcA oBËðA ok R|çßy lüpg qA óBðq qA ÿpýTÞ ûlÎ BO QuA úPzâ IHu
ÿoôoBGBð óBðqokô RBPuôpK þì kBXüA R|çßy Ùp¿ì ëBHðk úG úÞ QuA òýÖôolðA {üArÖA ÈÛÖ úð lðlÛPÏì òýÛÛdì qA ÿA|ûlÎ
ØýÇè ô|þìpÞ QèBc ô ûly Jôm ólG RoApc BG òøk ok úÞ R|çßy ÁBg þâtüô úßéG kkpâ 8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D. lðAõO þì Ao þvñW êýì {øBÞ ô
.lñÞ kBXüA
American Board of Internal Medicine ôlÞîhO

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| qA þßü qBG pük qA úÞ ôlÞ îhO
óBýðApüA Bì RBW êýW@ QGBS FArWA
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ ÿôBc úÞ þüBXð@ qA QuA ûkõG þì
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ ÿôo pG BùñO úð lyBG þì ëõñ×výG
úßéG QuA oAnâ pýSBO þvñW êýì
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ rýð ósôpPuA ûlññÞ îýËñO ûly úP×â
Quôk ôlÞ îhO .lyBG þì
ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG qA þyBð R|çßzì ô QuA RBPuôpK
þì {øBÞ Ao RBPuôpK óly åorG
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # ok òýñ`íø ,ûkpÞ óApHW Ao kpì óôpPuõPvO ókõG îÞ ,àñüq RBHýÞpO êýèk úG úðAk òüA .løk
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW ÿqBu ûlðrÓè pìA ok ôlÞ îhO ûly úP×â rýð óBðq BG úÇGAo ok .lyBG þì oAnâ pýSBO rýð ïpLuA Qý×ýÞ
ôo ólG àñüq óArýì òu {üArÖA BG úÞ þüBXð@ qA .kpG þì |æBG Ao óBðq þvñW êýì ô úPyAk {Ûð êHùì
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # þì úý¾õOôlÞ îhO óõ^ àñüq ÿôBc ÿkAõì Ùp¿ì ÜüpÆqA ó@òýìBO Anè koAnâ þì {øBÞ úG

Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse .kkpâ
:ôkBÞôô@
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# ô lýuA àýèõÖ ÿôBc ôkBÞôô@
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # pG pSõì ,{y þG òýìBPüô qA oBypu
pG pSõì ,úðAkpì þvñW óõìoõø lýèõO
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # ó@ Ùp¿ì òýñ`íø ô óBðq þvñW êýì
QuõK ókpÞ RôApÆ þì oBíy úG þâkpvÖA úýéÎ ûqoBHì

QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # .kôo
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # :qõì
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # òýìBPüô ô îýuBPK qA oBypu qõì
þvñW ÿBùðõìoõø lýèõO ok úÞ þG
õì }rüo óBìok # êßy rýð iüoBO ëõÆ ok ô ûkõG pSõì
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # þéuBñO ûBãPuk êHíu óAõñÎ úG qõì
êýì {üArÖA ok ó@ {Ûð oô@ kBü kpì
(818)343-0101 ok þvñW óAõO òýñ`íø ô þvñW
.QuA ûkõG óAkpì
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 :oBüôBg
þì àñüqqAoBypurýðoBüôBg
corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO lýèõO ûlññÞ àüpdO ô lyBG
oBPÖo kpßéíÎ óBHýPzKô óôpPuõPvO
9 .kôo þì oBíy úG kpì ok þvñW
lñðAõPýì úÞ þÞAoõg kAõìpüBu
þvñW êýìpG JõéÇì RApýSBO ÿAoAk
,wÖpÞ ,êvÎ :qA lñOoBHÎ lñyBG
,pýu ,pýXðA ,úðBüqAo ,óBýG òüpýy
,óBdüo ,êýðAô ,òý^oAk ,rýñzâ
,êýHXðq ,ÿlñø qõW ,úGõ^oBì
,ëkpg ,J|çâ ,xBðBð@,ê×éÖ ,ÑBñÏð
óBükBG îhO ô ïAkBG ,ÿp×ÏW
...ô|þìôo
þãzýíøoBÏyô lýyBGqôpýKô kBy
þâlðq pPùG wßu :úÞ }õâ ok Ao
pPùG

|óApùO úéXì

RBýGkA úÞ îüõãGô ïqAkpLG úvüBÛì úG úßñüArW
:QuA oAõPuA þé¾A óõPu oBù^ pG þuoBÖ
, þuôkpÖ . Bðæõì ô ÌÖBc ,ÿlÏu ,þuôkpÖ
pOpG þPc ô QuA þðBðõü pìõø ÿBPíø ô äñu îø
Bì kBü úG Ao ÙõvéýÖ wðApÖ ëõOBð@ ,ÿlÏu . ôA qA
ÿ úOõâ BG ÌÖBc ô QuôA qA pOBðAk þèô koô@ þì
kpâBy Ao kõg ôA úÞ QuA xBýÚ êGBÚ þðBíè@
{ìBzì úG ôA óBùW qA úÞ þíývð úG ûlðq ô ÌÖBc
îüõãG lüBG Bðæõì ûoBG ok BìA .koBíy þì ,ûlýuo BG úP×ø îg ô aýK ok
îðAõPG BO îPÖBýð Ao ÿA ûpù^ aýø óBùW ok úÞ
úðBãüô QuA úðBãüôA .îñÞ úýHzOôA úG Ao Bðæõì þzHc lýÏu lídì
úßéG Qvýð pÎBy ÈÛÖ ôA .lðBì løAõg þÚBG
|[email protected]|

ÙApÆA ólük ÿBW úG ô úPvzð ZBÎ ZpG ÿæBG úÞ RAm úÞ QuA þuBñzðAôo ô xBñy úÏìBW pPzýG ô {ìAo@ qApýy >QzùG àyo< åorG ÕBG ok ëôA qôo
| |.lðAúPgôkîz^BøQukoôkúGkõg .luBñy þì ÜýÚk Ao lðôAlg ô pzG |.îükpÞ þì úGpXO Ao ÜzÎ ô þüBHüq |!kõy þíð

Ao ó@ qA BHüq þvßÎ úÞ >qpýy úãñO|<| oBG YñK kõg RBýc ëõÆ ok úuBì ÿpðBø þì óBðq ûpüAk qôpýÖ þWBc Bø ûrHu óBýì ok p¿Î ok Bø ó@qA lÏG ô óBíýßc ú^pâ|#
òüA ô ûly ÐÚAô óBPupè óBPuA ok lýñýG þì ØéPhì ÿBø|QHuBñì ok oõÃc ô ÜýÛdO QùW .ûoBùG pGõð kq þì kAk }ôpÖ ïAkBG úèBÓ^ .lðAõg pßÖ úPynâúG lñüõâþì óBuBñy óAôo lülW
òý^ôÜýíÎÿBøûokBG þðlükôrHupuúÛÇñì ëBu 96 úÞ ëôA p×u ok .kpÞ p×u óApüA úG þíéÎ BG {ÛHÆ ok Ao rHu ÿBø úWõâ }ôpÖ úWõâ lýðAõPG BO lüqBu oôk òøm qA Ao ó@ô lýñßð
ÿBø ûõÞ úPyo úìAkA úÞ þðBPvøõÞ ÿBø òßyô úG ÐWAo þOBÎçÆA ÿoô@kpâ úG kõG {ýK ÿôkpâ ÿBø ëBÖ }ôpÖ ôkpâ .kõG ûlý^ RoBùì úG kõy þì pãì BìA lýñÞ þâlðq QcAo
pùy ÿpPìõéýÞ ûBXñK ok QuA xôpâAq ô lüqoô ïBíPøA þðApüA ïõuo ô JAk@ô RAkBÛPÎA rýðoBñÞô úyõâok .QgôpÖ þì Ao ûlñÞ QuõK kõG fôo ÿçW óBíüApG úÞþñüpýy RApÆBg
,ûBzðBìpÞ óBPuA úu þÚçO úÇÛð ok ô QyløõÞ ô RAlÛPÏì ïBð BG þGBPÞok Ao {OBÛýÛdO úXýPð ÿqBG JBO úG ûkAõðBg ÿBÃÎA Bü ô óBâkAlèk
oApÚ ûpíýu óByôpg kôooBñÞok óBPupèô ïçüA JBPÞ òüpO|ÐìBW ô òüpOoõùzì úÞ þðApüA JAk@ ZAôo îø àèôk àèA ÿqBG ô lðkõG ëõÓzì |!|!?kpÞQzK
óApüA þédì ïõuo ô JAk@ ô oõéßèõÖ úñýìq ok
.QuA úPÖpâ BG ÿlÏG ÿBøp×u ok .kpÞ pzPñì wüoBK ok QuA | |.QyAk
ÿBø|ûph¾ ,óAôApÖ J@BG ÿoBW ÿBø|úíz^ ok þðBñhu þuôkpÖ ûoArø òzW ok QÞpy qA óAõO þì Ao þñüpýy RApÆBg òýñ^ Bü@
úéíW qA óAôApÖ þzcô ÿBø|ûõýì ô rýO ô lñO ô kpÞ kApüA þuôkpÖ þÚçgA ÿBüBXu ؾô
.QuA| JBXÎA ô îýËÎ úãñO òüA ÿBø úGmBW ô þuôkpÖ< JBPÞôkoBzPðA Bøp×u òüA ê¾Bc | |?QgBuoôkòøm
òüA úG þ¾Bg ûpù^ Bø|ûõÞ ô Bùãñu {üBupÖ ok ôA qA >óBuApg ÿõu úG< ô >þéì úuBíc
þÇýdì úG Ao ó@ ÑõíXì ok úÞ ûkAk ûok ïôk qôo
lðAõO þì úÞ ûkpÞ êülHO JAnWôrýãðA|Q×ãy .kõG wüoBK lðBíG óBìkBü
êülHO óBzgok þPvüoõO ÿrÞpì àü úG Ao ó@ úG p×u òüpg@ ok úuBì ÿpðBø oõvÖôpK
ÿkôoô QuApPìõéýÞ lñ^ úãñO òüA ëõÆ .lñÞ oõÃc Bñýu òGA ûoArø òzW ûpãñÞokrýð óApüA oõvÖôpK úvðApÖ òGoõu ûBãzðAk ok#
pývì ëõÆ ok úÞ lñÞ|þì oõHÎ ó@ óBýì qA óAõñÎ BG ûpãñÞ ok þßü úGBÇg ôk ô QÖBü ok kõg þãPvzðqBG òzWok >úuBì ÿpðBø<
kõWô úG Ao þüBHüq ÿBøoBzG@ô ëæq ÿBø|úíz^ ô þuoBÖ óBGq ok Bñýu òGA þ×véÖ RBcçǾA IXÏO úÞ Q×â þðBñhu óApüA RBýGkA ûoBG
Bñýu òGA úívXì qA ÿoAkpG|ûkpK ïBãñø úG ÿpãük
|.QhýãðApG Ao óBãíø
| |.kpÞkApüAóAlíøok

þGçâ ô pýXðA ,õì þzcô óBPgok .QuA ûkoô@ ïõu qôo
pø îz^ úÞ ûkAkqpýy úãñO úG þÏülGpÊBñìrýð ûlzíâQÏýHÆ
|.kqBu þì ûpýg Ao ÿA ûlññýG
ô RBøBHPyA ,RBÚB×OA úG ókpßð pßÖ ok| |
BG ÿBø úGpXO ïAlÞpø úÞ úPynâ ÿBø|Qvßy
ïoBù^ qôo ok úd×¾ ÿBÖô BG óBâlñðAõg qA þßü # úG Ao Bø úGpXO òüA lüBG BùñO ô koAk Ao kõg }qoA
þÏÚAô ÜzÎ qA IèBW oBývG ô BHüq þvßÎ úP×ø îg ô aýK
ûkBPupÖ IðBXñüA ÿApG óApüA ûlzíâQÏýHÆ ÿBø úPynâ þèô .Qvýð þÖpc QyAk pÆBg
oõzÞQÏýHÆqA Bø þðApüA Bì :úPyõð ó@püqô þyõìApÖ kBG Quk úG óAõO þíð úÞ Ao òüpýy
ô Bø þüBHüq þèô îýPvø êÖBÒ óBìkõg | |.kpLu
îø ókõG ÜyBÎ ô òPyAk Quôk # þì óBìpu ÿôo Ao pãük ÿBøoõzÞ IüBXÎ óApüAþuoBÖRBýGkAØÚôAoïpíÎòì:Q×âôA| | þPñu úÞ úñüpük RkBÎ úG þPÚô qôpìA
úG lðAõO þì þvÞ pPíÞ úÞ QuA þPüBßc ô lýOBuA Bíy úG úßñüA ÿApG óõñÞA ô ïkpÞ ûpÆBg BùñO îPÖo olG ûkrýu úG QuA òýzñèk
úP×âkoõì òüA ok .lñÞØüpÏO Ao ó@þPuok !îüoAnâ RBýGkA òüA úÞ îøk eýÂõO óBùW óApß×ñyôo kõG óBíñÆô ok úPynâ ÿBøolG ûkrýu Iv`èk
óAõO þì þPvì ok Ao QÛýÛc kõy þì ïkpÞ ûBãð wßÎ òüA ú`hüoBO úG úÞ þPÚô ïoAlð ÿA ûoB^ ,Qvý^ ûkBÏèA ÝoBgô óBzgok Jõy@ pK ô îÆçOpK óBùW qA Apì QvðAõO úÞ
ÿApG ÿpPùG êýèk Bø úðAõük lüBy BìA .QÖBüok Apüq QuArürÎ ûlñðAõg òüA IðBW úG Üc ïlük ûoBK úPhO pG óBãPvzð óõ^ Ao Bì úíø úÞ ÿqôpìA
.lñyBG úPyAk ÜzÎ QÛýÛc òPgBu óBüpÎ ûlzíâ ÿBø QÏýHÆ qA qõñø Bø þðApüA qA ÿoBývG ok ó@ pø ô ûkAk oApÚ îÆçPì ZAõìA ÿôo ÿA
ókõG AlýKBð êýèk .lñPvø pHg þG óByoõzÞ ZoBg îýPvø ÿA ûpËPñì pýÒ lìBzýK oBËPðA
:lýñÞúWõOõâô Q×âòüA úG lüoAlð ëõHÚ lñðæõEvì óBìoõzÞ ûkBÏèA ÝoBg ÿBø QÏýHÆ AoolG ûkrýu ÿBøqôo úÞ kpHG þðAoôk úGô kqBu
pPzýG Ao þvÞ ú^ :lðlýupK ÿA úðAõük qA
.Ao îÛzÎ : Q×â . lülñg úðAõük ? ÿoAk Quôk

lüpýãG xBíO )|818(300-4793 ûoBíy BG ”þzHc lýÏu lídì“ ÿBø JBPÞQÖBüok ÿApG 10

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
|.lýuo þíð }õâ úG {üAl¾ qôpìA ?QvýÞ QÛzÎ :lñP×â
óBíø qA ô kõG óAlíø lèõPì þ×ÆBÎ kõèõì ÿApG :lñP×âô lðlülñg !!ïoAlð þÛzÎ :Q×â
úÚçÎ òP×â òhu ô ókpÞ ApƒWA úƒG þƒÞkõƒÞ ? þñÞ BøoBÞ ú^ ÿpÂBc QÛzÎ
Rçý¿dO óApùO ok úÞ îø þðBƒìq ô QƒyAk
þì óApùO îéÏì QýGpO úPyo ok Ao kõg þèBÎ
àü úG óApüA õükAo qBýð ïçÎA ëBHðk úG lðAonâ
BG ô kpÞ QÞpy õükAo ÿpuApu óõìq@ok ûlñüõâ
kõèõì .ly JBhPðA óBzgok ÿA|úXýPð IvÞ
ÿBø|úìBðpG ô pHg þé¾A »ûlñüõâ þOlì þ×ÆBÎ
koAô QÖpâ îýí¿O úßð@ BO kõƒG óApƒüA õƒükAo
Ao Bø|ú`G ÿApG òP×â ú¿Úô kõy óBÞkõÞ ÿBýðk
úÞ QÖBü ÜýÖõO óBñ^ úñýìq òüA ok ôA .lñÞ qBÒ@
óBìqBu àü þíuo RõÎk úG 1339 ëBu ok
koAô ûBì úu Rlì ÿApG þüBßüpì@ þƒãƒñƒøpƒÖ
ô óBÞkõÞ ÿBø óBPuAk »úñýìq ok BO ly Bßüpì@
úPÖo úPÖo úÞ ôA .lñÞ ÜýÛdO ô úÏèBÇì óBðAõWõð
óBÞkõÞ ÿApG þvüõð ú¿Ú ØéPhì ÿBø|ûõýy úG

ÿkpìBð < ïõy þíð óçÚBƒÎ lƒñƒðBƒì : Qƒ×ƒâ
.îðq þíð oôk .îñÞ þíð QðBýg , îñÞ þíð
.îüõâ þíð Õôok .îøk þíð òìpg pu ûlÎô
.QyAk îøAõg {Puôk ô îñÞ þíð QðBƒýƒg
þDBÖô þG. {íPupK þì , ïoAnâ þíð {üBùñO
{üApG.kõG îøAõg óBGpƒùƒì ôA BƒG ,îñƒÞ þƒíƒð
{ðApãƒð ô QƒcAoBƒð .kpƒÞ îøAõƒg ÿoBƒÞAlƒÖ

| |.ïõyþì}oAõhíÒ.îñÞþíð
QPuôkpâA ,QyAnâ QüBùñOpâA þèô :lñP×â
pâA ,kõG BÖô þGpâA,ÿkpÞ ÿkpìBðpâA ,QyAlð

?|ú^ kpÞ QÞpO
úðõãñüApâA:Q×â ôkqúÛéc{ðBíz^pGàyA

.ïly þíð úðAõük òì úÞ kõHð

ÉBÛð úG ,QÖBü|þì ÿpPzýG ÈévO óBðAõWõð ô pg@qôo
ÿBƒø|{ƒhG ô kpƒÞ|þƒì pƒ×u óApƒƒüA ؃ƒéPƒhƒì þðlðBì ÿõâú¿Ú
Ao óBðAõWõð ô óBÞkõÞ þðAõg|JBPÞ Áõ¿hì
.QgBu þì BKpG pùy pø þé¾A »úðBhGBPÞ ok
kõG BPuAo òüA ok ôA pýâ|þK }çO ëBHðk úG úPÖo þPuôk úðBg úG þðlük lýÎ ÿApG #
þüõâú¿ÚúìBðpGîøóApüAþéìóõürüõéOokúÞ úG þüBñy@ ÿAl¾ pãük ÝBOA qA úÞ ïkõG
kõèõì ô ly ôo úG ôo ëBHÛPuA BG óBÞkõÞ ÿApG ïA ÿôBßXñÞpG úËdè pø ô koõg þì îyõâ
þPðBPì ô oBÚô ô òýzñèk þüAl¾ BG þƒ×ƒÆBƒÎ | |.kôrÖA þì QvýÞôA úÞ
àü óAõñÎ úG kõG }kõƒg ûtƒüô úƒÞpƒýƒËƒð|îÞ lyBHð þèõÃÖ :îP×â îPuôk úG ïBƒXðA pƒu| |
ú» íø IéÚ ok ïApPcA êGBÚ ô JAnW Qý¿hy ôBßXñÞApìþGBvcúÞïõñyþìþüBñy@ÿAl¾
ôA .QÖpâ ÿBW þðApüA ÿBø|ûkAõðBƒg ÿBƒÃƒÎA |!QuA ûkpÞ
óBðAõWõð ô óBÞkõÞ ÿõâ|ú¿Ú ÿõðBG òýPvhƒð ÿAl¾ ÿoAk Üc :Q×â ô lülñg îPuôk
| |.kõGóApüA ïAúPyAnâAo}oAõðúÞQuAþ×ÆBÎkõèõìîðBg
ápO Ao óApüA JçÛðA qA lÏG þ×ÆBÎ kõèõì .lGAõhG ó@ BG ô lüõãG ú¿Ú ïpPgk ÿApG BO
Bßüpì@ ok >òíùG < }lðqpÖ BùñO úƒG ô kpƒÞ ô óBGq úÞ îPuôk oBÞ òüA ókõPu òíÂ
ú» íøBGÿoBíýGêýèkúG{ýK ëBu16ôA.QuõýK kqõì@þì{ðAlðqpÖúGúðBgokAoþuoBÖäñøpÖ
úG ô Q×â ÑAkô òýìq óApüA óBðAõWõð ô óBÞkõÞ ú^ úÞ ïkBPÖA þ×ÆBÎ kõèõì ÑõéÆ óAoôk kBü úG
ú¿Ú ô Al¾ BìA .ly ûkpLu QGpÒ áBg óBìAk .Qvø îøqõñøô kõG Bø ú`G ÿApG þGõg ÑõéÆ
|.QuAþðlðBìúzýíø{üBø QyAk pâA Apüq koAlð þGôpÒ úÞ kõG þÎõéÆôA

óApùO úéXì

óBvðA úé¾õc RBÚôA þøBâúÞQuA ÿoApßOô ÿA úzýéÞþÎõÂõì kôõýèBø ÿBýðkok óly þ×ÆBÎ úÇGAo koAô #
þì îøApÖ lðoAk úÚçÎ Bø þPüpHéuoBHgA úG úÞþðBvÞô koq ÿBø úüpzð ÿApG þGõg áAoõg lñ^pø ;kpG þìpu Ao
.ZAôkqAô úðBÛyBÎ ÈGAôo úð úPHèAô Rpùy úð ,oBHPÎA úð ,ûBãüBW úð ,Qvýð QGBSrý^ aýø kôõýèBø ÿBýðkok .kqBu

.îýPvø kôõýèBøok ÿrýãðApG ëBXñW ÿBø ÿkrìBðô RBÏüBy ,Bø QðBýg ,Bø ÝçÆ ,Bø ZAôkqA løBy úèBupø
ÐíW qA {ýG ÿkApÖA kAlÏO BG úøk àü qA pPíÞ ëõÆ ok ÿkôõýèBø ÿBø ûpù^ qA þgpG úÞ koAlð IXÏO ÿBW IýOpO òülG
óApãüqBG úÞ lüA ûkpÞ pßÖ kõg BG ëBdGBO Bü@ BìA .koAlð þðAlñ^ ïAôk àü aýø «BOlÎBÚ úÞ lðõy úÇGAo koAô óBzPuk óBPzãðA
.lýyBG ûApíø óApùO úéXì òPì úìAkA BG ëAõu òüA úG iuBK ÿApG ?lðA ûkpÞ krìBð oBG lñ^ kôõýèBø ÿBýðk ok Bíy úÚçÎ koõì óq

lðA úPyAk Ao Bø ÿkrìBð òüpPzýG úÞÿkôõýèBø óqoõùzì ÿBø ûpù^

|.QuA ûlðBì ØÚõPì çÏÖ ôA þâlðq ÿBÞpy kAlÏO ô ûkpÞ ZAôkqA óõñÞA óõPvýð@ p×ýñW koõì 13 -óõvðBøõW QèoBßuA -12
pG kõy þì BùñO oBG pø ÿô úÞ òüA IèBW ô ly BùñO pãük oBG óõvðBøõW QèoBßuA 2017 þì ûBì ok
óõñÞBO ÿô úÞ QuA òüA pO IèBW úPßð BìA .lñÞ þíð Bøo Ao ÿô rýð úÏüBy ô kõy þì ûkôrÖA {PýGAnW

|.QÖBü løAõg rýð {üArÖA úìAkA ok koõÞo òüA ày óôlG ô QuA úPyAk þâlðq àüpy 13

koõì 14 -óõvOAô BìA -9 koõì 13 -rKõèp×ýñW -11
qA Ao }A þâlðq ÿBÞpy úzýíø óõvOAô BìA þâlðqok Ðüpu úÛDAm pýýÓO úG úÞ rKõè p×ýñW lñðBì þvÞ ÿApG þâlðq àüpy kAlÏO òüA lüBy
ûkpÞ JBhPðA oõùzìpýÒ þvýéãðA óAkpì òýG Ao àüok BG kõg ÉBHOoA úP×ø àü ÅpÎok ÿô òüApG ûôçÎ .lyBG þíÞ îÚo QuA ÙôpÏì ápPzì
ïBð BG úÞ óõPéÖ ïBO BG þOlì ÿApG þPc ôA .QuA ZAôkqA þíuooõÆ úGoBG 3 óõñÞBO ÿô .kpÞqBÒ@rãüokôo wßèA BG Ao þÞpPzì þâlðqô ûkpÞ ÐÇÚ
| |.kõGkrìBðkõyþìúPgBñyrýðÿõ×èBìõÞoAk
|.QuA úPÖpâ ÝçÆ rýð oBG úu pø ô ûkpÞ
koõì 23 -qBük óôpìBÞ-8 koõì 13 -óõPvýð@p×ýñW -10
ô îüly Bø þüBO 20 ûkôldì koAô ûpgæBG
lG îéÏì qBük óôpìBÞ rW þvÞ rýð koõì òýèôA Roõ¾pøok .lyBG þvðBy }õg klÎ ÿkôõýèBø óq óApãüqBGqA ÿoBývG ÿApG 13 klÎ lüBy
23 }A þâlðq ëõÆ ïBíOokôA .Qvýð ÙôpÏì
ólì þXñG Aq óõñÞA ô ûly þ×ÆBÎ úÇGAo koAô oBG 12

|.koAk ÿkBy þâlðq ô ûkpÞ ZAôkqA

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

koõì 24 -óBýyAkoBÞîýÞ-7
îýÞ BìA lýñýHG Ao óBýyAkoBÞ þèBXñW ûkAõðBg qA ÿõÃÎ Qvýè òüA ÿBùPðA ok lýPyAk oBËPðA lüBy
Quk Rlì ûBOõÞ ÿBø úÇGAo qA pãük kAk eýWpO lýuo {üBø úÇGAo ok 24 klÎ úG þPÚô óBýyAkoBÞ

ZAôkqA Quô úýðBÞ BG ô lzßG
úzýíø óBýyAkoBÞ îýÞ .lñÞ
Bü óAoBßyqoô òýG qA Ao {üBøkrìBð

| .QuA ûkpÞ JBhPðA BøpKo

koõì 32 -Bðôlì -3 koõì 25 -qpýLuA þñPüpG -6
{ýG ëõÆ ok BìA .QuA kpXì óõñÞA ly rýð ÿpãüqBG ú¾pÎ koAô BølÏG úÞ úèBu 58 ûlñðAõg òüA qA þßü lüBy qpýLuA þñPüpG
þðAlñ^ ïAôk ïAlß`ýø úÞ úPyAk þ×ÆBÎ úÇGAo 32 qA {ýG kôõýèBø ÿBýðk ok kõg QýèBÏÖ úøk ôk qA ÿkôõýèBø óBðq òüpO JAnW
koAô p×ð 25 BG óõñÞBO ôA .lyBG
|.QuA úPyAlð Rlì òüA ok ô ûly þ×ÆBÎ úÇGAo
oBývG ÿBø Iýzð ô qApÖ BG {ÇGAôo
þðBívW ô þðAôo ÿBø Iýu@ ô

| .QuA ûkõG ûApíø óAôApÖ

koõì 53 -óõPéýø wüoBK -2 koõì 25 -olüAo Bðõñüô -5
53:lüA ûlðAõg Quok úéG BG ÿô Rlì òüA ok .koAk QýèBÏÖ kôõýèBø ok úÞ QuA þðæõÆ «BPHvð óBìq Rlì olüAo Bðõñüô
ÿkôõýèBø þPüpHéu òüA !koõì 25 òPyAk kôõýèBø ÙpÎ xBuApG ëBcpø úG .QuA ûkõG krìBð Nk þðBWô óõíük Qì lñðBì þðBvÞ
þéýg úÞ QuA þðBvÞ qA þßü
ëBXñW kõy þì úÇGAo koAô kôq |.luo þíð pËð úG rýð ÿkBüq klÎ Bíñýu ûqõc ok oõÃc úøk àü qA {ýG þÆ ok ÿkrìBð koõì
Áõ¿g úGôôA ÙApÆA úÏüByô koõì 26 -BðBdüo -4
}A þ¿hy þâlðq koõì ok
óBýì qA .QuA þÏýHÆ ÿpìA pãük qA úÞ QuA úPyAk ØéPhì þâlðq àüpy 26 ûlñðAõg àü óAõñÎ úG {PýèBÏÖ ÿBø ëBu ok BðBdüo
óõPéýø wüoBK þâlðq ÿBÞpy ÿBø þPüpHéu qA pãük ÿkAlÏO ôõüpKBÞ ÿk ôkoBðõEè ,ÿq þW ,àüok úG lðAõO þì Bø ó@ òüpO ÙôpÏì
lüA ,áAo lýÞ úG óAõO þì konâ þíð kôõýèBø ok ôA QýèBÏÖ qA ÿkBüq óBìq Rlì úÞ þüBðBdüo ÿApG 26 klÎ .kpÞ ûoByA oõùzì
ôlèBðôo õðBýPvüpÞ ô äðæôpÖ
|.løk þì óBzð Ao óAkpì úG QHvð ôA úÛDAm ô oBPÖo ókõG óõéì ô QuA ÿkBüq klÎ
| .kpÞ ûoByA
koõì 76 -óBøõè ÿqlñýè -1
!!?þ×ÆBÎ úÇGAo koõì 76
BùñO óBøõè ÿqlñýè !lýñÞoõ¿O
ÿApG kpì 14 BG 2006 ëBu ok
òüA wK kõG krìBð þøBOõÞ Rlì
pPzýG oBývG QvðAõO þì klÎ
óBíø úGôA RpùypâA lyBG îø

|.QyAk þì úìAkA êßy

13

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

ëôA JBPÞQvðAõO þì þãèBu 4 ok ôA #
úuolì úG qõñø ú^pâ , lðAõhG Ao þüAlPGA
pPâorG }kõgqA ëBu úu ÿokApG .kõG úPÖpð
þüAlPGA ëôA xçÞ ok óBìq ó@ úÞ koAk
BG à^õÞ ÿõéXð@ ô lðAõg þì xok
þì ByBíO Ao ôA þuok ÿBø JBPÞ ÿôBßXñÞ
Bø JBPÞó@ólðAõg qpÆ }olK úßð@BO kpÞ

.Qgõì@ôA úGrýð Ao
ô kAlÏPuA qA {ß^õÞ pvK QvðAk þì olK
{ðæBvíø püBu qA pOApÖ ô pPzýG þÒõHð

(CFP)QÖBüok úG ÜÖõì úÞQuA þðApüA òüpO þíülÚô òýèôA þHèBÆõéXð@
(RIA) |«B¿hy úÞþðApüA BùñOô ûly| Certified Financial Planner

| .QuA| Registered Investment Advisor
| îüõâþì àüpHO lñüBPu þì Ao îuApì òüA úÞÿkApÖA þìBíO úG Ao þðBPuBGqôoõð

ô QyAk Quôk oBývG Ao ôA olK .QuA oAkoõgpG
ô pÏy RBvéW úG þPc .kõG ôA Ýõzì oBývG
Ao {ñýðqBðpvK ,ly þì RõÎk ûBâ úâ úÞ þGkA
ÿôBßXñÞ ô ÝBýPyA BG õéXð@ô kpG þì kõg BG
ô pÎBy ,IükA óAkpì pÃdì ok olK ûApíø ÁBg
úßð@ òí kpG þì Rnè ô Qvzð þì oõñhu

.kpÞ þì ÄýÖ IvÞ
ûpìqokô ly Bñy@Bðæõì BG þÞkõÞ óBíøqA
óBñ^ îø ô qõñø úÞ lì@ok ïôo ÿæõì óAlñíOkAoA

.Qvø rýð
þâlðq xok òì úG Bðæõì :lüõâ þì
ô ú×véÖ úÖBÂA úG ôA ÿBø úP×â ô ú×véÖ .Qgõì@
ÕAp^ òýPuAo óBýðApüA pHìBýK ,QzOoq ÿBø úP×â
þì pO þðAoõð qôo pø úÞ kpÞ òyôo òì ûAo ApÖ

.kõy
ô óBPvGk ÿBø ëBu ïBíO þHèBÆ õéXð@
þÂBüo úPyo ok ô kõG ëôA kpâBy óBPupýGk
qA ûoAõíø .QÖpâ îéLük qpHèA óBPupýGkqA
îýgôpG jôoBGpPÞkô ÿlùPXìpPÞk óBðAôokBy
ûBãzðAk þÂBüo oõßñÞ ok .lñÞ þì kBü þßýð úG

16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

koAô ô ëõHÚ þèôA kpâBy úWok BG rýð óApùO
qA ô ly óApùO ûBãzðAk RBýÂBüo ô oBì@ ûlßzðAk
olK ÿoõð úWAõg pPÞk ÿkpâBy oBhPÖA úG wK ó@

.kpÞ IvÞ Ao óApüA oBì@
pPÞk wüolO ûõdð ô Bø ëBu ó@ qA qõñø ôA
úG wðBvýè ÝõÖ qA wK .lñÞ þì kBü ÿoõð úWAõg
ÿoõvýì ûBãzðAk qA Ao kõg|MBA|ô lì@ Bßüpì@
rýð ëBu óBíø qA ô 1979 ëBu úG .kpÞ QÖBüok
BG .kpÞ qBÒ@| Finance | úPyo ok Ao }oBÞ
òýèôA óAkolÚ îø qBG úÞ ëBzðkôpK þðBLíÞ
òì úG lüõâ þì .QuA| Mr. Kaiser|{výDo
oBývG kõG ÿpýãPhu oBývG kpì ôA Qgõì@ oBývG
úÞ ly UÎBG }A ÿpýãPhu óBíø BìA ,pýãPhu
lñÞ {Píco Alg .îñÞ QÖpzýKpPzýGôpPzýG
ÿoBÞ pø ïBXðA ÿApG óBìq òüpPùG Q×â þì

| |)QuAóæAòýíø(
úíýG þðBLíÞ ok oBÞ òí þHèBÆ õéXð@
{ðAk ô êý¿dO IvÞ úG óBñ^ îø ëBýzðkôpK
óBüõXzðAk òýèôA ôrW úßñüA BíÞ ,kAk úìAkA rýð
qAô ly úìBñzðAk QÖBüok úG ÜÖõì |(CFP)YèBÞ

óBìq ó@
úG| Acetified Financial Planner (CFP)|
lÏG ëBu lñ^ .kAk úìAkA pPzýG þüAoBÞ BG óAõñÎ

RIA |rýð

(Registered Investment Advisor)

B¿hy úÞ QuA þðApüA BùñO rýð óõñÞA îø ô .ly |

.koAk| RIA| (310) 205-9000
ïAo@xõðBýÚAoBñÞ ,þGBPÖ@ÿõâ úülñu úG ëBu lñ^qA lÏG
BO ÿoBßíø úG qBÒ@ ÿpãük þðBLíÞ BG ô kpÞ óBßì êÛð
ô lüBýG óBãPypÖ pùy wéXð@ wè úG QÖpâ îýí¿O ïBXðApu
.lì@ wéXð@ wè úG ô kpÞ þéíÎ Ao {íýí¿O 2000 ëBu ok
ÙpÆ qA 2011 ëBu ok rýð oBG àü ô 2005 ëBu ok oBG àü ôA
óBW ûlßzðAkqAô QÖo BXð@úG ly RõÎk koAôoBø ûBãzðAk

|úPyo ok koAôoBø ÿlñÞ ÙA
áolì ôk ô ly êý¿dPèA ÕoBÖ| Behavior Finance

.QÖpâ
Alan Greenspan |ÿBÚ@úÞþðBìq{ýKëBuòülñ^ôA
õéXð@.lypülÛOôA ÙpÆqA kõG Bßüpì@ÿrÞpì àðBG wýDo|

þðBLíÞ oAnâ óBýñG ô êìBÎ pülì þHèBÆ
.QuA| Beverly Hills financial Planners |
lðoAk wñvüæ Bßüpì@ QèBüA 29 IüpÚ ok {ðAoBÞ îø ô ôA
òìpy ,þPýu ÿoõ`ñu RBHÏy ok rýð wéXð@ wè ok ô
Qìlg ok úP×ø qôo 6 àýè Quôô àñGpG ,òüAôoA ,wÞôA

.QuA rürÎ óBñÆô îø
,ëõK Èg ÿôo óAõñÎ QdO ôA þðõürüõéO úìBðpG úßð@ òíÂ
xoBK óõürüõéOokpùÊqA lÏG 7 BO 6 QÎBuqA úHñy úupø
670 ô ûApíø õükAo ok úðAqôo oBHgA òýñ^ îø .kõy þì {hK
oõÇG ûApíø õükAo ok úÛýÚk 11/20 QÎBu qA úÏíW pø ô ïA ÿA
Ðíu úG Ao kB¿PÚAô ÿoAnâ úÏüBìpu RBÎçÆA òüpg@ ûlðq

.lðBuo þì óBñÆõíø
þì ôA BG þñ×éO Roõzì Bü ÿoõÃc RBÚçì ÿApG

.lüpýãG xBíO )310(205-9000 ò×éO BG lýðAõO

17

óApùO úéXì

ëBu qôo òýPvhð ,qôoõð ólì@BG #
òükoôpÖ îßü BGpGApG úÞþðApüA ÿlýyoõg
òzW óBìríø ô kõy þì qBÒ@ QuA ûBì
òzW òüpO òùÞqA þßü úÞÿqôoõð ÿBø
óBPuBG óApüA óAoôk qA ûlðBì BW úG ÿBø
BKpG lyBG óBðBGq þuoBÖ úÞBW pø ok QuA

.kkpâþì

"lýíc äñyõø" Qíø úGpãük ÿqôoõð

RõÎk BGô lñPÖoqôoõð ëBHÛPuA úG lyBG þì Qzø qA rýð êéì óBìqBu þìõíÎ ÐíXì
ô ÿA úðBuoô ÿpñøoBÞok úÞ þüBø ûpù^ qA óBýðApüA qôoõð qôo Ao xoBì 21 qôo {ýK ëBu
Ao lülW ëBu qBÒ@ lðoAk QýèBÏÖ þÎBíPWA þPìlÚ úÞ kpÞ ïçÎA þñzW Ao ó@ ô lðAõg
þì òzW QuA rýãðA ëk oBùG BG óoBÛì úÞ
| |.koAkëBuoArøúuqA{ýG
| |.lPñÖpâ úèBu pø ÿqôoõð ÿBø òzW IýOpO òülG
êìBy lýíc äƒñyõƒø ûtƒüô RBƒÞoAlƒO úÞ wéXð@ wè ok ûtüô úG óApüA qA ZoBg ok
áAoõg ÑAõðA,òýu Q×ø ÿBHüqô åorG ûp×u BKpG koAkpGok AopWBùì ÿBø þðApüA òüpPzýG
ÿBø þñüpýy ÑAõðA ,þWoBg ô þðApƒüA ÿBƒø ok ÿA ûtüô òzW Bùð@ qA þßü úÞ kõy þì
ÿBø úðApO ô qôoõð ûoBGok óBíP×â ô þðApƒüA þðApüA ÙôpÏì ÿBø òì wðrýG qA þßü úðBg
ó@ úG óAlñìpñø qA þÏíW úÞ QuA ÿqôoõð IOpì oõÆ úG ëBu ûkqAôkqA pPzýG úÞ QuA
qA þøôpâoõÆ úGô lñzhG þì ÿA ûtüô þìpâ
ô ÿkBy úG Iy qA þuBK BO eH¾ ûkqBü QÎBu .kõy þì oArâpG
qôoõð qA òüpýy þOApÆBg óBýG ô òP×â òhu lýíc äñyõø úÞ ÙôpÏì òì wðrýG òüA
oõéÖ îðBg }pvíø ÝB×OA úG úèBu pø koAk ïBð
.lðqAkpK þì òükoôpÖok îø óBzüA lèõO qôo òýñ`íø úÞ 18

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

,óAõéùK xBHÎ ,ÿlHýì BÂpýéÎ ,îyBø .lññÞÿpLuAoþéìåorG ok}AúÖpcôoBÞúßð@BGlýícäñyõø
p¾Bð ,kAtðoBýyõø óõüBíø ,lýíc äñøpÖ oBñÞ ok úÞ ëBvìA ÿqôoõð òzW ok êýèk úG BìA úPÖBü rÞpíO þüBßüpì@ oAqBG
qBñÆ ,oBùG ,QüBñÎ ,lý×ì óAôkoA ,ÑBÇÛðA BKpG lýíc äñyõø úðBgokpãük ÿBø òzW oBPÖo ô þãñøpÖ qoBG RBý¾õ¿g
ûlÎ ô ÿpßzO òvc ,ÿqApýy BPüq@,þdPÖ þíýW ,JBPøm kõèõì óõ^ þüBø ûpù^ ly úÏìBW óBýì ok koAk úÞ ÿA úðBPuôlðBvðA
ÿA ûpÆBg BG úÞ lñPyAk oõÃc pãük ÿA pýì þPé¾BGA ÿpK ,oBypu çùy ,kBzèk ôQuAoAkoõgpGÿAûtüôQýGõHdìqAþðApüA
ô lðlðBuo óBüBK úG Ao ÿqôoõð òzW }õg
þPìçu ÿôqo@ óBzðBñÆõíø ô pãülßü ÿApG oõìA ïBXðA ok ÿkõùü þðApüA àü óAõñÎ úG
.QuA ûkõG ïlÛzýK úzýíø úüpýg
.lðkpÞ ÿkBy ô QýÛÖõì ô
þDAphÖpýì óôlüpÖqA Bø wßÎ ûtüô QýíøA ó@ûtüô îuApìôqôoõð úGôA
kBýÎA ô îuApì òPyAk BKpG òí ô løk þì ÿA
BG ÿqôoõð îuApì ô õð ëBu úG kõg þHønì
ÿApGô lñÞ þì ûBãð þ¾Bg ÿA úÚçÎô ÜzÎ
.koAnâ þì ïBíO äñu ó@ÿBø òzW þüBKpG
êdì qôoõð ok ôA úðBg úèBu pø pÆBg òýíø úG
ëBHÛPuA úG úÞ kõy þì þüBø ûpù^ ÐíXO
òzW òüA pãülßü oBñÞ ok BO lðôo þìõð ëBu

19

óApùO úéXì

ly þèBXñW úÞþðApüA óApãüqBG þüBHüq êíÎ

|!úPgõuòøkôûkoõhð}@QüBßc ÑõðòüA,úèBu60BO50óAõðBGIéÒAóõ^ .lüõy þì RApýýÓð
ô ØüpÊ lüBy êßy úG óApãüqBG þgpG ,lñøkþìïBXðAAoBøþcApW oõHXì úPuAõgBð }kõg úP×â úG úÞ ôA
ô lññÞ þì þcApW Ao óBy ûpù^ ,xõvdìBð òüA úG þWBýPcA ô îPvø 57 lèõPì òì BìA òO þüBHüq êíÎ úG þãèBu 18 òu ok ûly
Quk Ao QOoõ¾ úÞ þupK þì Bø ó@ qA þPÚô |.ïoAlðêíÎ ûAo< ëBüpupu< :lüõâ þì ûoBG òüAok,løk
|!lðõyþìúýÃÚòüApßñì,úðBüÿAûkq Ao óBzHè úÞ lñPvø ÿkBüq ÿBøpƒãüqBƒG îuAõcóBùâBð,BøwðBßuqAþßüok,>ïõu
ÿArWA úßñüA BG úÞ lñPvø îƒø þƒðBƒvÞ aýø BìA ,lðoAnâ þì úðõâô lññÞ þì þcApW óBíø .kpÞ koõgpGok BG îOoõ¾ô ly RpK
òüA ,QuA þÏýHÆ ô ÿkAkAlƒg óBƒzOoõƒ¾ òüA IèBW !Qvýð Bø ó@ qA þPHd¾ QƒÚô ,lðkpÞ îéÛPñì kBXu óBPuoBíýG úƒG úƒËƒdè ÿoBývG ok > óApãüqBG þüBHüq êíÎ #
òƒüA ïBƒvÚA ô ÑAõƒðA ïBƒXðA úƒG îƒùPì,ȃuô îø ÿrÓì úGp þPc úÞ QÖo þì ëBíPcA ,þhüoBO þüBíñýu ÿBø îéýÖô Bø ëBüpuqA
òüA ôrW úÞ RBÞõéG çýè ,lðõy þì Bø þcApW | !ÑõÂõì òüA oAlìkpu ïly òì úÞ QuBW þñýG BG þhüoBO ÿBø Qý¿hy ûpù^ ólük
Ao }A þñýG úÞ ÿpãüqBG îðBg ó@ îuA Ap^ |!îyBG ûly úƒzýíø ô Qƒvýð xõƒíéì ûkpƒƒÞ ꃃíƒÎ
|:lüõâ þì ,QuA úPuk ô ûkpÞ êíÎ úÏÖk úu ,úPynâ ëBu 15 ok þñýG þãPvßy úG þâlük Iýu@ òüA BìA þK ok ,þüBø ûsôpK òýñƒ^ óAkpƒâoBƒÞ
úPvWpG úðõâ ô à^õÞ þñýG êýèk úG òì|«| þPcô ûly QzãðA lñG àü ûqAlðA }A þñýG .lük úGp úÇÛð úu qA úðB×uBPì ô ly pXñì ïA ûkpÞ êíÎ }A þñýG úÞ QuA ÿpãüqBƒG
ïA úPÖpâ oApÚ RôBÃÚ koõì BøoBG ,ïoAk úÞ ÿA ïBXðA {Ooõ¾ ÿôo pãük þcApW oõWoArø þcApW Ao ïA þñýG oBHWA úG ,òýíø ÿApG
aýø úÞ lññÞ þì pßÖ Bø óAkpâoBÞ IéÒA þPc îðAk þíð .Qvýð BW aýø ok {íuA ,ûkAk ,kBPÖA þíð îüApG ÝB×OA òüA pâA óõ^ ïkpÞ |.lyBHð
Ao þâorG àvüo ô þcApW òýñ^ QÚô aýø , þðApüA óApãüqBG ÿBø þüBHüq þcApƒW
|!Qvýð ïkõg ëBì îOoõ¾ ÿBW |!Qvý^ {ðBPuAk {ðkpÞ úƒüpƒâ ô ólƒülƒñƒg úƒÞ ÿpƒãƒüqBƒG
îø oBG àü þPc úÞ ïoõg þì îvÚ BìA QðpPñüA ok Ao òì ÿBø wƒßƒÎ pƒâA BƒìA | |.ïkAkþíðïBXðA BìA ,kpýãG wc lðAõPG ô lyBHð þÎõƒñƒ¿ƒì
ûkpßð ûkB×PuA îø ësqA Bü þcApW Ao îOoõ¾ òuqA ,lýñýHG Ao îOoõ¾ô lýñÞõWô QvW Ao îOoõ¾ ÜGBu ô þé¾A ïpÖ ô ûpù^ òì úÞ ÿpãüqBG ÿApG þãzýKpñø ô òPvG kAkoApÚ
îyõg ç¾A ô ïoAlð Quôk Ao þcApW òì .ïA .lñPvø êßy àü úG úíø ,lÏG úG þãèBu 18 óBíø BG ïkõG êüBì ô îPyAk Quôk þéýƒg úG ÜéÏPì ,ó@ÿBÃÎAqA àü aýøô {Ooõ¾
)!(ò×g ÿBø þcApW ,BøpPgk úÞ lüB~ ýíƒð ,îñÞ RBHSA Ao ó@îðAõPð úÞ Qvýð ÿrý^ òüA Ao ó@ ïkpÞ qBÒ@ Ao ïoBÞ úÞ þéüBíy ô êßy
óBzüBø úÖBýÚ ô lñøk ïBXðA kõg Roõ¾ ÿôo îø úñüBÏì ÅpÏì ok Ao ïkõg ïpÂBc þPc ô kBPÖA îüApG ÿpãük ÝB×OA BìA ,îølG úìAkA .Qvýð þðly ô òßíì ,Qvýð }kõg
aýø,îñÞ QGBS Bø úðBuo þgpG úG BO îøk oApÚ óly ëlì ëBHðk úÞ îø ÿpãüqBG BvG ú^
>.lyBG îø úG úýHy ïBXðA þñýG þcApW qA pýÒ úG þüBHüq êíÎ Ñõð | |.kpÞpýýÓOïpývì ô ÿrPƒðBƒÖ {ƒOoõƒ¾ lƒøAõƒg þƒì ô QƒuA
oõW òüA úG ç¾A Bíñýu ok ,ôA kBÛPÎA úG w߃ΠþƒvƒÞ pƒø QƒuA þƒÖBƒÞ .ïA ûkAlƒð êíÎ úÞ BøpãüqBG qA þéýg wßÎpG òì ûsôpK òýñ^ ok ÿqBG kok úG,lyBG þßuôpÎ
{Ooõ¾ ok ÿrOôpK pø BO kpýãG ÿsõèõükAo AlPGA óBíø qA ,lññÞ þì óBùñK Ao kõg þüBHüq pãüqBG úG êülHO lüBG Bü ,koõg þíð þüBø
| |:lññÞþíðþùWõOaýøBøpãüqBG wƒßƒÎ ok úƒé¾BƒÖçƒG ,lƒyBƒG ûlƒƒy oBƒƒÞ þPc ô ïkpÞ fpÇì Bø úðBuo ok Ao ÑõÂõì òüA ç¾A Bü kõzG þOBÓýéHO ÿBøorýO ô Bø MýéÞ
,ÿA úÖpc ô léGoBÞ óAkpâoBÞ QÚô aýø|«| BG ,óBPuoBíýG qA þ¿gpì qA lÏG qôo úu ôk
Ao {Ooõ¾ úÞ kôo þíð ÿpãƒüqBƒG ëBƒHƒðk | |>.kõyÀhzìÿsõèõükAo ,ûkpÞ ïoô Roõ¾ ô ûly óBívðBK þñýG óBíø |.lðrG Ao ÿpãüqBG lýÚ
.lyBG oBPuA pâA þPc ,QuA ûkpÞ þcApW êíÎ ïBXðA BG îø þP×èBhì BìA ûlðqôpƒÖ ïkpÞ AlýKoõÃc Bø úìBðqôoqA þßüpPÖkok lðp³K îø kAqpùy êTì þèBüpu ok BÚB׃OA
,þðApùO úülø êTì ,Bíñýu Jõg ÿBøpãüqBG |>.ïkAk ïBXðA ûoBG òüA ok þé¿×ì úHcB¿ì ô óAkpâoBÞô lðA ûkpÞ êíÎ ÕBìk úÞ þðApãüqBG
þíOBc çýè ,þPuôlýéÎ úðApO ,þÎoAq çüpì :koAlð óBðq óBýì ok þüBHüq ÿBø ôk ûlðqôpÖ úÞ lñüõâ þì Bø þéýg úPHèA ÕBìk ÿApWBì BìA .lñÞ óBùñK Ao ó@ úPvðAõPð
þéíÎ Ñõð aýø ëBc úGBO ,Büo@ líPÏì úíÆBÖ ô ÿôo þƒ¿ÚAõƒð ,Bƒø þƒÃÏG ëBƒc pƒø úƒG|«| îø Ao {üBø úðõâ þPcô êíÎ Ao }A þñýGoBG ô ÙpÆ àü Roõ¾ þüBHüq ô ókpÞ êíƒÎ
îø úzýíøô lðA ûkAlð ïBXðA óBzOoõ¾ ÿôo þüBHüq þcApW lðoB^Bð úÞ lðoAk óBzOoõ¾ Ao úýÃÚ òüA Rly úG ôA BìA ,ûkpÞ úPvWpG þÖpÆ þñý^ àuôpÎ àü úG Qðly êülHO
ó@qA Bø óAkpâoBÞô ÿqBG Jõg ÿBø îéýÖok ok þüBHüq ÿBø þƒcApƒW òƒüA pƒâA .pƒãƒük
| .lñøk ïBXðA |:lñÞ þì IünßO ó@ ókAk ûõéW pO þÏýHÆ ô úÖBýÚ kõHùG ÿBPuAo
|.lðA ûkpÞ ëBHÛPuA Bø ,ÿA ûqAlðA BO ,Bø þcApW òüA òüApGBƒñƒG þñýG îø pãük úÏÖk ôk ,ÝB×OA ó@ qA lÏG|«| BG úÞ QuA þðBìqqApO RôB×Pì úéEvì ,lyBG
Ao óBzOoõ¾ úÞ lñPvø Bƒø óAõƒW òƒüA pãük oBH߃ü þƒPƒc ô lƒy úƒGpƒÂ oBƒ^k ïA ô pPzýG ókpÞ çÛO ô JAkpì òüA ok ókBPÖA
úÞ îø òì úðB×uBPì .lññÞ þì ÿoBƒßƒPƒuk |.QuBHüq ô Jõg þéýg ô ïkAlð ïBXðA þßvüo oBG òüA BùPñì ,Qvßy
òì úG {ãðA ,ïA ûkpßð þcApW Ao îOoõƒ¾ QèBc ,ûly lì Bøqôo òüA úÞ ÿrý^ BìA îø ïA þñýG þãPvßy }õOôo úG ïAlÚA þPc |.ÿõy þì ÝpÒ pPzýG
êíÎ Ñõð òüA ïBXðAok ÝApÒAô úðõâ xAõuô îüoAk þøBãð óApùO úéXì }oArâ òüAok
|>.QuA ûkoõg .ïkpßð óBýì úÞ þüAl¾ ô pupK ô ÙôpÏì ÿBø êíÎ úG
ïBð RBÞõéG úÞ þüBø îuA qA þgpG úPHèA |.QuBø ok úÞ kõG óBíø ïA þcApW òüpg@ô òýèôA
êíÎ çìBÞ ô lðA ûly wÞBOõG îýévO ûkpG ô lðA úPyAnâ óõéGByoBãðA úÞ ÿA úðõâ úG ô úPvWpG Ao ïA úðõâô ïkAk ïBXðA þãèBu 18 .QuA ûly ïBXðA þðApüA óq óApãüqBG
eÂAô Bø ó@ QuõK püq úG wÞBOõG ÜüorO úG.QuA ûlì@ok êßy àü úG Bø Roõ¾ úíø
QíýÚ ú^ úG ,BøpãüqBG Ñõð òüA BÏÚAô BìA QuA RrÎô w×ð úG kBíPÎA kõHíÞ qA Bø òüA ïpËð |.ïA ûkpßð Iè ÜüorO
okôA ,lñøk ïBXðA AooBÞ òüA lðõy þì þÂAo |>.kpýâ þì úíz^pu Bø ïk@ qA ÿpvßü ,w×ð | |: ûlðqôpÖoBãð
|!|!Qvßy ïA þñýGoBG úu
|:lüõâ þì ëAõu òüA úG iuBK ÿBøpãüqBG úéíW qA ,ûlƒðqôpƒÖ oBƒãð
þì oBÞ óBykõg op úG BøpãüqBG òüA|«| úG ,77 ëBu ok úÞ kõG óApüA ÿBíñýu óAõW
BG ,{Ûð JBhƒPƒðA ûqõƒc ok óõƒ^ ,lƒñƒñƒÞ ïBXðA {Ooõ¾ ÿôo úÞ þüBHüq êíÎ êýèk
| .kpÞ pýýÓO îø }A ÿpãüqBG pývì ,kAk
.lðõy þì úWAõì Qükôldì ûkAk óBzð pO Qyok ô êíÎ òüA ïBXðA BG ôA
ô BHüqoBývG ,óq ÿBøpãüqBG úíø ïpËð úG ô úðBìõ¿Ïì ÿA ûpù^ qA ,{ðBƒíz^ ólƒy
ô }õWô IñWpK ÿpPgk úG ,ûkoõhð Quk
.êíÎ þG ú^ ô êíÎ BG ú^ ;lñPvø äñzÚ |.ly êülHO py ô ÐHÆ jõy îø þøBâ
Ao óBzOoõ¾ BøpãüqBG BÏÚAô QuA Øýc êíÎ qA êHÚ ÿBø {Ûð pâA úÞ ÿA úðõâ úG
îéýÖ ok ÿqBG ÿApG ÈÛÖ óõ^ ,lñðrG Quk ÿBƒø îƒéýÖ ok úƒÞ þƒüBƒø {ƒÛð BƒƒG , Ao ôA
îéýÖ ok ô lñü@ þì Bø ó@ ëBHðk ÿoBXO ÿBø þWApgA< ô >óBGBýg ok úíÞBdì|«|,>RõÎk<
ÿBø óAkpâoBÞ BG ô ÁBg ô ApâBƒñƒÏƒì ÿBƒø òüA úWõPì þPcAo úG ,lýñýHG ûkpÞ ÿqBG >Bø

.lññÞ ÿqBG lñðAõO þíð xBñypu 20
pÓ¾A Bü ÿlýXì lýXì QÚô aýø çTì
Ao óBzOoõ¾ úÞ þðApãüqBG ëBHƒðk ÿkBƒøpƒÖ

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

êc Ao ó@ þøAõg þì ô þzÞ þì QèBXg |.lðôo þíð ,lðA ûkpÞ þcApW
.koAlðÿkApüAòüAIg,þñÞ ûBãð Bø óAkpâoBÞ òüA ÿoBÞ úìôqo úG pâA
AoQOoõ¾ÉBÛðúíøþøAõhGúßñüAúðBìA BO óBzüBøpãüqBGqA àü aýø lýñýG þì ,lýñÞ
Bì ÿBøpãüqBG IéÒA ïpËð úG !þñÞ ÿoBßPuk ô óBzOoõ¾ ÿôo þcApW Ñõð aýø ëBc úG
|.lñPvøêãyõgBÏÚAôþðApüAÿBøpPgkþPc òßíì oBÞ òüpO ØüpÊ úÞ wÞBOõG þPc
lññÞ þì pßÖ úÞ QuA kBüq þyõg qA BìA | |>.lðAûkAlðïBXðA,QuA
ó@ok ÿpýýÓO ô lñzßG óBzOoõ¾ úG þPuk ô ÿlýXì ÿBø îéýÖ óBýì ok pâA úPHèA
|.lññÞkBXüA BG þOAkBu Bñýì ,ÿkBøpÖ îéýÖ òüpOlülW
QýÏÚõìôBøJBhPðA,Bøïk@òüAïpËðúG oõPÞBÖ úñì@{Ûð ÿApG Ao }A ûkpÞ êíÎ ÕBìk
|>.lññÞ þì kôldì Ao óBykõg ÿBø

ïBXðA Ao oBÞ òüA ïkpÞ xõø ÐÚõì ó@ BùPñì lýüBO koõì ,Bø ës Ñõð òüA BìA .kõG ûlìBýð
.îøk úÞ þüBørý^ ïBíO ô Qvýð þßyrK ïBËð
òüA îPyAk Ao îðæA pß×O óBìq ó@pâA lüBy |.QuA pÃì ólG ÿApG lyBG þíDAk
þðApüAÿBøîðBgïBíOqABìA.ïkpÞþíðAooBÞ þíDAk ÿBø ës úG QHvð Bø þéýg
ô lñølð ïBXðA AooBÞ òüA úÞ îñÞ þì {øAõg þíýð þPcô lðkpÞ AlýK ÿspè@ô QýuBvc
êÚAlc ;lññÞ ÜüorO ës lñøAõg þì îø pâA ô ly kõHÞ þíDAk êßy úG óBzOoõ¾ qA

.îüpýãG
îéýÖ qA þßü pu úÞ þìBùOA úG òýñ^ îø ôA
þcApW Ao {Ooõ¾ lñP×â ô lðkq ôA úG Bø
|:lñÞ þì ûoByA ,ûkpÞ
kAlÏO {üArÖA ûoBGok òýñ^ îø RBÞõéG >úéèA ëõuo lídì< îéýÖ ok kõG oApÚ|«|
úG pPzýG ,Bø óq úG QHvð úÞ kpì ÿBøpãüqBG îOoõ¾kpÞpßÖóAkpâoBÞóõ^BìA,îñÞÿqBG
þì ,lññÞ þì AlýK {üApâ þüBHüq êíÎ qAAoîéýÖòüAokÿqBGwðBy,ïkpÞþcApWAo
pPíÞ Bøkpì óBýì ok úðBPhHyõg< :lüõâ .ïkAk Quk
BìA ,lñÞ þcApW Ao {Ooõ¾ þvÞ úÞ ïlük òüA úÞ QyAk Üc ÿlýXì ÿBÚ@ lüBy
>.lðrGQukAo{Ooõ¾lüBHðúÞkpì òì þñýG ëlì óõ^ lñÞ pßÖ ÿoõÆ
þð@xõø àüqA þðBíýzK Aoó@úÞlyþìkBXüAúHDByòüAôQuæBGpu
òýèôA qA þßü úÞ ,ïBgo ûoApy þPÚôóAkpâoBÞ,ëBcòüABG.îyBGûkpÞêíÎ
ÿôo Iè ës ÜüorO úG úÞ QuA þüBøpãüqBG þìJBhPðAþhüoBOoBÞàüÿApGAoÿpãüqBG
ôA .koAlð QüBÂooBÞ òüAqA îø kBüq ,ûkoô@ úÞ QuA lÛPÏì úéEvì òüA úG þéýg ,lñÞ
ÑõðàüBüþð@xõøàüoBÞòüA<:lüõâþì |>.lyBGúPyAkþÏýHÆRoõ¾}pãüqBG
lüBG òì îñÞ þì pßÖ .kõG þ¿hy úÛýéu úHDBy ókpÞ RBHSA úG Bü@úÞ òüA ûoBGokôA
.lðôpð þíDAk ÿBø ës ëBHðk ÿApG Bø ës òüA BìA ,QÖo òýG qA óBy þüBHüq ô ïkpÞ þìpßÖ ÑõÂõì òüA ÿôopPzýG þíÞ ûpù^ koõì ok ûsôpK òüA ok úÞ þyAõcô Bø
lÏG úÞ úøBì úu ôk QÚõì ÿBø ës qA çTì }A úýéhO pâA lüBy ,QyAlð þÂoAõÎ òì ïkAk þì ïBXðA oBÞ òüA ÿApG ÿpPzýG êìBO
ûkB×PuA ,kôo þì òýG qA óBypýSBO ûBì lñ^ qA Roõ¾ ô ólG îø lÏG ëBu lñ^ ,ïkpÞ þíð ïoBÞ ÿôo þ×ñì pýSBO ÑõÂõì òüA óõ^ | |:lüõâþì,úðBülì@pG,lyfpÇì}A
úG òìô QuA áBðpÇg þíDAk kAõì þèô .lññÞ QýuBvc ô {ñÞAô ,kAõì ó@ úG QHvð òì |!ïkpÞ þì QGBS ÿoõW ú^|«|
|.QyAnâ
.îñÞ þíð úý¾õO þvÞ >.ïly þì Iýu@oB^k ô kAk þì óBzð ,îPyAk òì úÞ ÿA ûpù^ BG B¿hzì ,lðkpÞ oBÞ òì BG úÞ þüBøoõíüpâ ïBíO
úÞ ,lðkõG îø ÿpãük óApãüqBG úìAkA ok úÞ ëAõu òüA úG iuBKok òýñ^ îø ïBgo ô þhüoBO ÿBø {Ûð êTì Bø {ÛðqA ÿpvßü |.QuA ïkõg ëBì îOoõ¾ úÞ lñðAk þì
ÿApG Ao óBy þé¾A ûrýãðA BO îýPÖo óBzèBHðk úG îýí¿O ØÎBÃì óly ûlük ÿApG Bü@
ïBXðA kõg Roõ¾ ÿôo úÞ þüBø þcApW | |>.lðkAkþíðòìúGAoþvýéK pãüqBG Roõ¾ úG úÞ þvÞ BùñO óõ^
úÞ þðBvÞ qA þßü .îüõy BüõW ,lðA ûkAk | :lüõâ þì ,úð Bü kõG ûkpÞ Iè ÜüorO ,ûkpÞ úýéhO Ao {Hè ës QuA þOlì úÞ ôA lðAk þì ôA ô QuA oõíüpâ,lðq þì Quk
,ûly þcApW ÿoBßy@ êßy úG }A þñýG ,óBìq ó@ òì úÞ QuA òüA QýÏÚAô|« | |:lüõâ þì Bø ës òüA pãük ÅoAõÎ koõì ok
úPÖpâ oApÚ þèõW BñýéXð@ pýSBO QdO þéýg ,ïkpÞ ÜüorO ës ïA Iè úG òì úÞ þðBìq|« | |>.Qvýð þcApW õO Roõ¾
.QuAÿoBýPhG }õñùG óõ^ ïkpÞ þì ûkB×PuA þíDAk kAõì qA lüBG IýXÎ QøBHy ûoBGok òýñ`íø ôA
lÏG úd×¾ ok úìAkA | |.ïkõG oAqBG úG úøBì {y ô QÚõì ÿBø ës qõñø :lüõâþì îø úG QHvð þðApüA ÿBøpPgk
.QuA òýíø þÏýHÆ êßy úG ôA úPHèA ÿoAkRkõgokAoþéÃÏìõOÐÚõìàü|« |
ó@qA BÏÚAôô QuA IüpÒô IýXÎ îÞ úü úÞ

21

óApùO úéXì

úƒÞ îƒø óAokBƒG BƒPýG ô ÿpƒ×ÏW ïAo@
,lðA ûkpÞ þcApW þñýG úýcBð qA Ao óBzOoõ¾
,lñPyAlð úñýìq òüA ok QHd¾ úG ÿA úÚçÎ
àü ,Roõ¾ þüBHüq êíÎ óBykBÛPÎA úG óõ^
Àhy úG ô QuA þ¿hy úéEvì ô úÒlÒk

| .koAk ÉBHOoA pËð koõì
úÞ QuA þèBu óBýì pãüqBG þðBøApÖ ûpýð
ÿpãüqBG pývì þñýG þcApW êíÎ êýèk úG
BW ûpù^ úG óly êülHO qA ô kpÞ pýýÓO }A

|.lðBì
óBãüBG úðBvƒÖA ô þƒcBƒüo óõƒüBƒPƒÞ

ô þðBíýéupýìA lñLu ,JõXdì òývc
úÞ lñPvø ÿpãük óApãüqBG îø lñíWoA ôqpG
úÞ òüA æBc .lðA ûkAk þcApW êíÎ òüA úG òO
ÿBø Roõ¾ ,Bø ÿoBßPuk òüA qA àü ïAlÞ

àuôpÎ ô úívXì úG úýHy Ao QÎBíW òüA ,QuA þüõéGBO êíÎ ÙôpÏì ëõÚ úG îø þéýg BG ZAôkqA qA {ýK úÞ îø kAkAlg çýy
.lýñÞ þGBüqoA Bíy Ao úð Bü QuA ûkpÞ ûkpÞ pPzýG þévüpK wüõèA BG Ao {PøBƒHy ÈuõO Ao }A þñýG RAoBÞpu òƒüqpƒÖ pƒPÞk
úG ókq Quk qA pãük ô kpÞ þcApW óBzüA
| |.QuA

ÈuAôAok úÞ òüA BO ,kpÞ ÿoAkkõg {Ooõ¾
qA þüBøo ÿApG þhü IéÚ ëBüpu ÿoAkpG îéýÖ
þÏýHÆô Øý×g þvÞBOõG ëBuô òu RApSA
| .kAk ïBXðA
îø þéuõO úƒýðBƒø ô þƒíüpƒÞ þƒßýð
wÞBOõG êýèk úG úÞ lñPvø ÿpãük óApãüqBG
ïBùOA óBËì ok Roõ¾ äñýP×ýè þcApW Bü
.lðA
pýýÓO qA êHÚ ,oBzÖA qBñùì {ýK ëBu lñ^
ës ܃üorƒO BƒG ,}A ÿpƒãüqBƒƒG pƒƒýƒvƒì ok
,kpÞ pPzýG òýzO@ úÛDBÖ BG Ao {PøBHy,Iè Bø ëBu úÞ lñPvø ÿpãük ëBu óBýì óApãüqBG
lülíO qA Quk Bøqôo òüA luo þì pËð úG úÞ | |.lðkqoBÞòüAúGQuk{ýK
þÏýHÆ ûpù^ úG ô QuA úPyAkpƒG oBƒÞ òƒüA
òüA ïBXðA QuôkpÞBy qBñèA êTì þvÞ BìA
.QuA úPzâpG }kõg {ýK ÿlñ^ úÞ ,QuA ûkpÞ IünßO Ao êíÎ
qA pãük þßü îø ÿõ×¾ JAõð ïBvƒc óAoôk ÿBƒø wƒßƒÎ qA þƒƒßƒü oBƒƒzƒPƒðA BƒƒG
úÞ }A þéíÎ ÕBìk BG úÞ QuA þðApãüqBƒG þuçßíø qA þßü ÈuõO }A þüõXƒzƒðAk

.ly }BÖ ÑõÂõì ,}A þíülÚ ÿBø

22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

23

óApùO úéXì

ØéPhì p¾BñÎ lüoAk Quôk òýñ`íø ,lüoô@
.lýñÞ IýÞpO îø BG Ao )äðo ô fpÆ ,wñW(

kAkpg òülèõPì þuôpÎ Ñõð úG úWõO BG úÞlýðAlG lüoAk QuôkpâA #
BÏÇÚ ô lýPvø òzW ÜyBÎ Bø ÿkAkpg Bíy Ao þíuApì ô þuôpÎ Ñõð ú^ óBOlèõO ûBì
løAõg Bø òzW òüpPùG qA þßü óBO þuôpÎ þãP×ø úéXì }oArâ òüA ok ,lülñvK þì
kAlÏO BG åorG ÿBø þuôpÎ ÜyBÎ Bíy .kõƒG
ÿôo óBOrÞpíO pPzýG ô lýPvø kBüq ÿBø óBíùì .lüõy ûApíø Bì BG óApùO
ÀÚo òèBu ,Jõg þÛýuõì ûôpâ êTì þüBørý^ ûlzíâ úíýð ëBHðk úG Bø óBvðA úíø BHüpÛO
kBy ÿBø äðo ÜyBÎ Bíy .kõG løAõg þuBßÎ ô ô úðBÛyBÎ úÇGAo ,lðoAk Quôk ô lñPvø kõg
qôo úÞ lýPvø ÿrý^ pø ëBHðk úG ô lƒýPvø pPzýG úÞ lñüBíð úGpXO þvÞ BG Ao kõg þ×ÆBÎ
qA þƒPuok áok ô úƒPyAk ôA úƒG Ao RBƒùGBƒzO
.lñÞ ûlðq pu ô oõy pK Ao óBO þuôpÎ
pýO òülèõPì þuôpÎ Ñõð óBOlèõO ûBì úG úWõO BG Bíy þuôpÎ îuApì Ñõð

ó@ ok úÞ lýPvø þuôpÎ ëBHðk úƒG Bƒíƒy
ûly RõÎk àükrð ÿBø êýìBÖ ô Bƒø Qƒuôk
ok Ao óBO þuôpÎ îuApì kBüq ëBíPcA úG ô lñyBG
.kpÞ lýøAõg oArâpG óBO ÿolK úƒðBƒg ÉBƒýƒc
ÿBørý^qA óBO þuôpÎ îuApìok lüoAk Quôk
pãðBzð úÞ lýñÞ ûkB×PuA þðBìkõg ô ÿtèBPuõð
òýñ`íø .QuA àýPðBìo ô àýuçÞ êüBPƒuA
îüçì þG@ ô þOoõ¾ ,lý×u ÿBø êâ ÜyBƒÎ
þíð lì qA QÚô aýø úÞ þüBø äðo ,lýPvø
þíð lì qA QÚô aýø úÞ ÿA þuôpÎ ÿApG lñPÖA

.lPÖA

kAkpì òülèõPì þuôpÎ Ñõð
ô lýPvø úWõO IéW ëBHðk úG úzýíø Bíy
þì þÏu .lýzgolG ûoBPu lñðBì lüoAk Quôk
ô ûpýO ÿBø äðo qA óBO þuôpÎ îuApì ok lýñÞ
þì úÞ ÿlýéÞ úíéÞ .lýñÞ ûkB×PuA úðAoõvW
úíéÞ lƒñÞ Øƒý¾õƒO Ao Bƒíy þƒuôpƒÎ lƒðAõƒO
îø óBO þuôpÎ ÿBørý^ ïBíOô QuA >wÞõè<
þuôpÎ òèBuqA -lgp^ þìoõdì òýíø ëõc
ô Bø óBíùì ÿæBG lñéG Qvýè BO úPÖpâ àü úWok

.þOçíXO ÿBøAnÒ ÿõñì

oõüpùy òülèõPì þuôpÎ Ñõð QzùHükoA òülèõPì þuôpÎ Ñõð Ñõð ú^ ÿoArâpG óBøAõg óBOlèõO ûBì úG .lñyBG úPyAk pãülßü
ô lýPvø oBýÎ ïBíO ÿApâ ëBíÞ àü Bíy îuApì àü úÞ lýPvø òüA ëBHðk úƒG Bƒíy ?lýPvø þøõßyBG òzWô îuApì àüpyô oBü JBhPðA ok lýðAõPG úßñüA ÿApG
ûly ÿrüo úìBðpG óBO þuôpÎ RBýDrW àO àO ô BøAnÒ .lýñÞoArâpG xçÞ BGô àýy þuôpÎ òükoôpÖ òülèõPì þuôpÎ Ñõð úPyAk Ao BÇg óArýì òüpƒPíÞ ,kõƒg þƒ×ÆBƒÎ
òüpO à^õÞ þPc lüoAlð Quôk .kõG løAõg þuôpÎ îuApì ok Qý×ýÞ BG ÿBƒø þƒðlƒýyõƒð pPùG ,lýðBíG óõ¿ì þüAlW ÿBøkokqAô lýyBG
{ýK óBO þuôpÎ îuApìok þíËð þG Bü êßzì løAõg þì óBO ëk ô lñPvø Bíy ëôA QüõèôA qôo ok BÏÇÚ ô lýPvø óBXýø ÜyBÎ Bíy úPyAk þPuok QgBñy kõg qA ëôA úéøô ok QuA
Ao }A òüpPùG ÿrý^ pø qA lýøAõg þì ô lüBýG .lýñÞoArâpG àýy þéýg êPø àüok Ao îuApì .kAk lýøAõg óBzð Ao úéEvì òüA îø óBO þuôpÎ ô lüpHG þK kõg þÏÚAô ô þðôok ÿBøqBýð úG ô
lüoAk Quôk îø Ao qBG ÿBÃÖ ok þuôpÎ ú^pâA úðBÚçg ô óolì ÿBørý^ Qíu úG pPzýG Bíy ÿBø þâtüô ,úðBÖBßyõì þuopG àü BG wƒLu
.lýyBG úPyAk óBO þuôpÎ ok óBOkõg lýøAõhG úÞ lýPvø ó@ qA pO þÛÇñì þèô ok rý^ úíø lüoAk Quôk ô lƒüoAk {ƒüApƒâ ô ûkpÞ ØzÞ Ao lyBG óBOoBü lðAõO þì úÞ þvÞ
pùì òülèõPì þuôpÎ Ñõð ,lýøkoApÚ Aõø þñýG {ýK êGBÚpýÒ ÈüApyok Ao .lyBƒG RôBƒ×Pì þƒíÞ óBƒO þƒuôpƒÎ îƒuApƒì úñürâ òüpPùG ,Bø QgBñy òüA xBuA pG pg@ ok
òýèôA kõy þì þuôpƒÎ pƒu UƒdG þƒPÚô lñðBì qBG ÿBÃÖ RBýDrW úÞ QuA òýíø ÿApG ok ïpâ ÿBø äðo qA lýøk þì eýWpO òýñ`íø pHg òüA ïçÎA pßÖ úG ó@qA wK ô lýñÞ JBhPðA Ao
ÿBø ú¿Ú ÜzÎ luo þì Bíy òøm úG úÞ ÿrý^ þì úPvG ÿBÃÖ úG Ao þÏýHÆ oõð ô Bø Jõƒ^ ûkB×PuA óBO þuôpÎoõÞkô ,êâ úPuk ,{üAo@
þñýürO êüBuô ô îüçì ÿBø äðo .QuA óBüpK .lýü@pG óBPðBPuôk ô óArürÎ ÿApG }õg
òülèõPì ÿBø þuôpÎ þðlzð AlW FrW åorG .lýñÞ úWõO BG îýüõãG Bíy úG løAõg þì óBPèk
aýø Ðíy ô ûqBO ÿBø êâ kõHíÞ .lñPvø pùì
.kõy þíð wc þüBø þuôpÎ òýñ^ ok QÚô 24

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Aria Services óBO þuôpÎok lýøk þì eýWpO .QuA xçÞ oõð pK ô úðBÛyBÎ óBßì àü ok Bíy þuôpƒÎ
Lilly Taheri þuôpÎ àü BO lýñÞ ûkB×PuA þTñg ÿBø äðo qA þuôpÎ àü òýíø ÿApG ,ly løAõƒg oArƒâpƒG
Büo@RBìlg pK oAlÖpÆ àü Bíy .lýyBG úPyAk àýy ô ûkBu
ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG >QuA þâkBu ok þüBHüq< úéíW ÁpÚ BƒK ô .QuA Bíy ÿApG ÿA ûkBÏèA ÝõÖ ûlüA þécBu
òüA BíPc îø óBO þuôpÎ îuApì ok ô lýPvø óBG@òülèõPì þuôpÎ Ñõð

.QyAk lýøAõg pËð ok Ao úéíW lðAõO þì ÿrý^ pø Bíy þuôpƒÎ îuApƒì

ÐÖBñì QÊB×cpPÖk úG ÉõGpìoõìA úýéÞïBXðA
pPÖk úG úÏWApì óôlG úìBð QèBÞô úéíWqA óApüA

QÚô ÑpuAok ,þu .ÿk òPãñyAôok

(310)234-9770

Mýy órýPýu ,lý×u RoõLuBK

þðApüA RoõLuBK-| òíùG òülèõPì þuôpÎ Ñõð lüoAk Quôk !þèõíÏì þuôpÎ àü rW úG lyBG
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ - þíðô lýPvø Bøo BølñGô lýÚ ïBíO qA Bíy ûkB×PuA óBO þuôpÎ ok qAõð îz^ p¾BƒñÎ qA
ïõuo ô îuo óBO þuôpÎ îuApì ok lýøAõƒg ÿBø äðo ,JAnW RBýDrW êTì ÿp¾BñÎ ;lýñÞ
kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| úÞ QuA òýíø ÿApG lýyBG úPyAk Ao þãzýíø ëBHðk úG .JBPÖ@ JôpÒ ûp˃ñì þƒPc ô kBƒy
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-| qApýÒ úG þãðo Ao óBO xôpÎ xBHè QuA òßíì þèô lññÞ úWõO IéW úÞ lýPvø þƒüBƒørƒý^
ÿôo oõO QuA òßíì ,lýñÞ JBhPðA lýƒ×ƒu BO úPÖpâ AnÒ Qvýè qA .lñyBHð úzýéÞ ô ÿoApßO
oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -| ok úÞ lüpýãG îýí¿O þPc Bü lüoAnãð óBOpu ÿApG þÖpc úíø ô úíø ,óBPüBø óBíùì Qvýè
.lýyBG úPyAlð }ôlÚBu óBO þuôpÎ îuApì
qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -| þuôpÎ îuApì koAk Quôk þñíùG xôpÎ àü .lðoAk óBO ápPzì þâlðq koõì ok òP×â
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ QuA òßíì þPc .lyBG úPyAk kpÖ úG p¿dñì om@òülèõPì þuôpÎ Ñõð
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA pø ëBc pø úG .lýðB`ýLG êÞ úG Ao þuôpÎ îuApì
úPÖpâ ÁBg þuôpÎ óBßì qA lýyBG úPyAk ú^ ÿBø þuôpÎ ÜyBÎô lýPvøõWApWBì Bíy
.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O ô IýXÎ ÿBø êâ ô ûpËPñì pýÒ ÿBøAnƒÒ BƒO RBýDrW ô kBy ÿBø äðo qA pK úÞ qBG ÿBÃÖ
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok - ô RôB×Pì çìBÞ Bíy þƒuôpƒÎ qôo ,IƒüpƒÒ þéüæk úG pâA þPc .lýPvø lñyBG þì JAnW
lýñÞoArâpGqBG ÿBÃÖok Ao óBO þuôpÎ lýðAõPð
þâlñøBñK ô ZAôkqA .kõG løAõg óBOkõg ÀPhì oõÞk ok qBG ÿBÃÖ p¾BñÎ qA lýñÞ þì þÏu
lñ×uA òülèõPì þuôpÎ Ñõð ÜyBÎ Bíy .lýñÞ ûkB×PuA óBO þuôpÎ îuApì
(310)234-9770 þOBuBvcA ô àýPðBìo xôpƒÎ àƒü Bƒíy ok lüpÂBcô lýPvø óBPüBø Quôkô ûkAõðBg
êülHO Ao Bíy þuôpÎ îuApì pìA òýíø ô lýPvø óBíùì úG BO lýñßG ÿoBÞpø óBO þuôpÎ îuApì
TRANSLATORS lñ×uA òülèõPì .lñÞ þì þüBíñýu îéýÖ àü úG ÿrý^pøqA Bø óBíùì þPcAo ;konãG }õg Bø
PHOTOGRAPHERS ô oõW ô ЃíW þƒuôpƒÎ àƒü lƒðoAk Qƒuôk Bíy ÿApG þPcAo .koAk QýíøA óBPüApG pPzýG
NOTARIES PUBLIC BG xôpÎ xBHè àü .lñyBG úPyAk úðBƒíýí¾ ô xBHè lýøk þì eýWpO ô QuA îùì þéýg
LEGAL SERVICE PLANS qA ûqBO ÿBø êâ qA pK þéâ úPuk ô lñéG úèBHðk BG lýðAõPG þPcAo úG úÞ lýñÞ JBhPðA Ao þz×Þ
IMMIGRATION SERVICES þì þÏu òýñ`íø ,QuBíy þuôpÎ RBHWAô äðo qA lüoAk Quôk òýñ`íø .lý¿ÚpG Bø ó@
îuApì ÿApG AooAkpHíéýÖô xBßÎ òüpPùG lýñÞ óBO þuôpÎ îuApì ok àƒýƒy ô òƒyôo ÿBƒø
1388 Westwood Blvd Ste. 202 lýøAõg þì óõ^ lýñÞ JBhPðA óBO þƒuôpƒÎ
25 Los Angeles, CA 90024 úãð ûlðq píÎ pg@ BƒO Ao qôo òƒüA RApƒÆBƒg .lýñÞ ûkB×PuA
ÿk òülèõPì þuôpÎ Ñõð
.lüoAk .lýPvø þPñu ÿBø þuôpÎ ÜyBƒÎ Bƒíy
BGô þíülÚ êPø àü óBO ûAõhèk þuôpÎ óBßì

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

óApãykpâJõ^ô äñu BGpãük óBu|úGpâàü åpì

,ÿpùy ÜÆBñì IñW ok ÿqôo|úðBHy ô }BG|ûkBì@ ÜÆBñì úG ûly|QÊB×c ܃ÆBƒñì ô Bƒø|áoBƒK Bƒü þãPvßy oB^k úÞ rýð okBìô lñPyAnâ oApÖ úG úÛÇñì ok úÞ ûkBì }õãøBƒýu àƒü #
ûly|QÊB×c úÛÇñì ô RBðBuAõè úۃǃñƒì êƒTƒì úÞ òüA ïôk ô lðA|àükrð oBývG ÿpùy Qðõßu ok kõG ûly îâApÖBük þâoBK ô ûlðk ô óAlðk ,àÖ ok {üBø|úèõO qA ÑBÖk kl¾ok RBðBƒuAõƒè
ÿBø|óBìqBu àíÞ úG ô ûkõG pÛPvì ,kôpWBƒW BG úùWAõì þãðõã^ ÿApG þÖBÞ }qõì@qA ïkpì qA kõg kõG ûlì@pG óApãykpâ úéíc êGBÛì
ô þðBuo|ÑçÆA ÿApG þPvüq Èýdì kBùð|ïkpƒì .kAk óBW ô kpÞ þégAk ÿrüpðõg QüBùð lídì .kAk óBW ûlì@koAô RBGp Rlƒy
| |.lñPvýðoAkoõgpG{côRBýc ëBðBÞ ok Qvüq Èýdì QÊB×c óBƒìqBƒu {OApËð ,Qvüq Èýdì xBñyoBÞ ,{üôok
."lññÞ ÐüqõO oõyôpG ïkpì òýG }qõì@ BG Bø|úèõO þPÚô Áõ¿hG< :lƒüõƒâ|þƒì ôA | Èýdì ÿBøôpýð ,QuA úPyõð kõƒg þƒìApƒãƒéO
ÿBø|óBãü koAõì þgpG ok þPc ,ôA úP×â úG lüly QýßèBì wc êýèk úG lðA|ûApíø óAõýc RBXð ok þÏu óBvükpK óB¿¿hPì ô Qvüq .QuA ûkAk úDAoA koõì òüAok
ô Qvüq Èýdì QÊB×c óBìqBu ok þ¿¿hO ô kõy|þì pO|ÿlW oBývG úƒéEvì okBƒì óAõƒýc | |.lýupðþüBWúGóBy|}çOBìA,lðkpÞóAõýc qA óApüA Qvüq Èýdì qA QÊB×c óBìqBu
îø oõzÞ ÿoAkrýhG@ ÐOApì ô Bø|êãñW óBìqBu ô Bø|xpg|úèõO koõì ok Ao êßzì òüA æõíÏì BG ,Qvüq Èýdì xBñyoBÞ ,{üôok lídì RBðBuAõè úÛÇñì ok ûkBì }õãøBýu àü åpì
Ao Bø|úðõâ òüA BG úéGBÛì îuo ô ûAo lüBG úÞ oõÆ ó@ {cô RBýc ÿApG úGBzì ÿBø|ÝB×OA úƒG ûoBƒyA RBGpÂpSApG óApùO óBPuA RBðApýíy óBPupùy
òýñ^ ÿApG þÖBÞ RArýùXO qA Bü lƒñƒðAk|þƒíƒð >.îüoAk åorG óBðBu|úGpâ kõWô êßzì ôk úñýìq òüA ok ,lüõâ|þì óApüA
ô óBðBG|Èýdì" úƒÞ QƒuA lƒÛPÏì {ƒüôok {cô RBýc ÜÆBñì óApüA ok úÞ òüA þßü :koAk .kAk pHg óApãykpâ Jõ^ ô äñu
.lñPvýð oAkoõgpG ÿkoAõì Roõ¾ úG qôoõð ïBƒüA ok lƒüBƒG óBƒðBƒG|êƒãñW p¿Î }õãøBýu òüA ,óAløBƒy úƒP×â úƒG
pâA ÁBg koõì òüAok< :lüõâ|þì {üôok úèõO ôk ûApíø úG )xoBì 26( òükoôpÖ 6 úHñyôk
ú`G óõ^ ôA ,lðly|þì oôk pývì qA ÈÛÖ ïkpì òüA ok ÿA|úðBgkôo oBñÞ qA oõHÎ ëBc ok kõg
úG ô ly|þíð þðBvðA QýÏíW koAô râpø QyAk óAoBG|äñu koõì {üBø|úƒèõƒO úƒÞ kõƒG úƒÛǃñì
úG Bø|ó@ BìA .kAk|þì ÿoApÖ Ao {üBø|ú`G QÎpu
þÞBðpÇg óBu|úGpâ òüA úÞ lðkpÞ pßÖ ûBHPyA .lðpýâ|þì oApÚ óApãykpâ
æõíÏì ïkpì ,xpO ok ô lƒðlƒýƒupƒO ô QƒuA úéíc BG kpÞ }çO úÞ ûkBƒì }õƒãøBƒýu
úéíc Ao ó@óBu|úGpâ úÞ lñøk|þì óBzð þzñÞAô ô äñu BG kõg løk RBXðpÇgqA Ao {üBø|úèõO
ô {ñO UÎBG úðB×uCBPì òüA ô lñÞ|þƒì oõƒ¿ƒO BK Bø|úèõO .QÖpâoApÚ îPyô Jp koõì Jõ^

>.kõy|þì ÿpýâok
þß^õÞ óBu|úGpâ ëBÞAoBÞ Bü }õƒâ|ûBƒýƒu
oApÚ ÅApÛðA pÇg ÅpÏì ok óApüA ok úÞ QuA
ô úðBýìoôBg ÿoõðBW úðõâ òüA ûBâ|Qvüq .koAk

.QuBÛüpÖ@

løk þì RpvñÞAkBðBÞok óBüpXy óõüBíø
óõüBƒíø ÿoBƒßíø òƒüpƒO ûqBƒO >JAõƒg åo< pø Bø RpvñÞ òüA þðBuo ÑçÆA ÿBø úðBìBu úÞ .lñÞ þì oArâpG þÛýuõì ûlñðAõg óBüpXy óõƒüBƒíƒø|#
kõy þì Jõvdì ÿpÊBðoõK óAokApGô óBüpXy oõÃc qA lýXíO úG úðBâAlW Roõ¾ úG ïAlÞ òüA pPuõK ok úÞ þüBø ÿrüo úìBðpG ÜHÆ BG kõg ÿBø ÿoB߃íƒø úƒìAkA ok þƒðApƒüA
ô óBìoõzÞ þÛýuõì fpÇì óBâlðqAõð qA ÿkAlÏO oõzÞ ÿBø RpvñÞ úÎõíXì ok óAlñìpñø òüA 19 qôo Bø RpvñÞ ,ûly pzPñì ûlðq ÿBøApWA ëBu kAkpg ô QzùHükoA ÿpÊBðoõK óAokApG
òüA .lðoAk oõÃc rýð þWoBg ûlðqAõð ÿkAlÏO ëApPðõì pùy ok ûBÞ QzùHükoA 29 BG pGApG þì RpvñÞ úÎõíXì AkBðBÞ pùy lñ^ ok ÿoBW
ûsôpK òüA ÈHÂ qA þüBø {hG úÞ QuA þèBc ok .lðA úPgAkpK AkBðBÞ ÙkB¿ì úì 20 qôo ok ó@ qA wK ô kõy þì qBÒ@
.QuA úPÖpâ ïBXðA Bßüpì@ô úýÞpO ÿBøoõzÞ ok úPynâ ÿBø ûBì þÆ úÞ óBüpXy óõüBíø úÚçÎ óBGrýì oõPðoõO ok ûBì QzùHükoA 30 BG .lñÞþìoArâpG Ao þüBø
þÆ óBüpXy óõüBíø ô ÿpÊBðoõK JApùu BG Ao >òì óApƒüA< ÿBƒø RpƒvƒñƒÞ úƒÎõƒíƒXƒì þÛýuõì fpÇì ûlñðAõg óBüpXy óõüBíø
ô >qôoõƒð< úƒÏÇƒÚ ôk rƒýð úƒPynƒâ ÿBƒøqôo xoõíùO ô ÿpÊBð oõK JApùu ÿqBƒvƒãƒñƒø@ .kõG lñøAõg þðApüA àýuçÞ þÛýuõì óAlñì ÿBø QýèBÏÖ pýgA ÿBø ëBu þƒÆ úƒÞ þƒðApƒüA
pzPñì ÿqBXì ÿBÃÖ ok rýð Ao >þðAõgqôoõð< ïõHè@ pãük ÿlñ^ BO ûkpÞ oArâpG ÿpƒÊBƒðoõƒK qA wK ÿpÊBðoõK óAokApG ô óBüpXy óõüBíø ô ÿpÊBðoõK JApƒùƒu þƒøApƒíƒø BƒG Ao ÿkBƒüq
úWõO êGBÚ ëBHÛPuA BG úÏÇÚ 2 òüA úÞ lðkpÞ Ao þüBÛýuõì úÏÇÚ 14 pG êíPzì >òì óApüA< 4 BG ÙkB¿ì úì 26 qôo RpvñÞ ôk òüA ÿoArâpG ô QzùHükoA ,ûkAk ïBXðA ÿpÊBðoõK xoõíùO
8 BG ÙkB¿ì þì 29 qôo ô oõßðô ok kAkpg ôokApGôk òüA þøApíø BG ÿoBW ëBu ûBì kAkpg
.ly ôo úGôo óBHÆBhì .kpÞ løAõg þÛýuõì oAqBG úðAôo RpvñÞ oõO AkBðBÞ oõzÞ ÿpãèBÞ pùy ok kAkpg óBìoõzÞ þƒÛƒýƒuõƒì óBƒâlƒðqAõƒð qA ÿkAlƒÏƒO
ÜÖõì ÿBø ïõHè@ qA wK úÞ ïõHè@ òüA ok QuA þèBcok òüA .lñøk þì úìAkA Ao kõg ÿBø AkBðBÞ pùy lñ^ ok Ao þüBø RpvñÞ úÎõíXì
ô >óBÇýy úð ïA úPypÖ úð< ,>oApuA óAlðôAlg<
28

www.TEHRANMAGAZINE.com

QuA äu ëBu ëBvìA

Bñc :údüAo ô óApüA ok úÞ þüBø îüõÛO úéíW qA #
}õãðqpì :ûBýâ , ûkõG ëõíÏì óBùW püBu ô óBPvèõÓì ô òý^
12 ûoôk àü ÿAoAk úÞQuA ÿoõÓüôA îüõÛO
þPyõâ :îÏÆ ëBu pø RB¿hzì ô QuA RBðAõýc ïBñG úèBu
àhýì :úüôkA úÞlñßýì ÜHÇñì RBðAõýcqA þßü QÏýHÆ BG Ao
RõÚBü :lèõO pøAõW ôBâ, }õì , IýOpO úG RBðAõýc òüA þìBuA
,IƒuA ,oBƒì , äƒñùð ,}õƒâpƒg, äƒñƒéK,
Jpu :réÖ
9 :wðBy klÎ .QuA áõg , äu ,Õpì ,óõíýì ,lñ×uõâ
oBPýâ :þÛýuõì Qè@ òý^ oõÓüôA ÿBø áoõO ÈuõO îüõÛO òüA

| .ly ÑAlGA
"îPvø óApãð òì" :äuoBÏy äu ëBu îüõÛO òüA xBuApG 1397 ëBu
Ao ôA lðAõO þì úÞ QuA óBvðA Quôk äu
{HcB¾ ú^ ,lñÞ QÎBÆA ôA qA ô lƒñÞ áok .QuA
,1313 ,1301 ,1289 , :ÿBùèBu òülèõPƒì
.pýÛÖ ú^ ô lyBG lñíOôpS ,1385 ,1373 ,1361 ,1349 ,1337 ,1325
áoBHì ô ûlñgpÖ þðAõýc Ao äu Bø þñý^
,kõƒy ÿA úƒðBƒg koAô þƒãu pƒâA .lƒñðAk þƒì ... ô ,1397
.QÖpünK løAõg Ao ôA qBG }õÒ@ BG úðBhHcB¾ äu ëBu òülèõPì ÜüçÎ
,lðA ûly lèõPì äu ëBu ok úÞ ÿkApƒÖA
ôoBÞok Bùð@.lðoAk Quokô QuAo þPý¿hy ÿA ûqôpýÖ :äðo
ô }õøBG ,QukpƒGq ,RApƒWBƒG ,oAkBƒÖô ܃y lñ×uõâ Bü äu :óAõýc
þOBHS þG lñðAõPG pâA kApÖA òüA .lñPvø qõvèk
óBzÒApu úG wðBy ,lññÞ õWo ô ÐÖo Ao kõg BùG úzýíø :êâ³
xçýâ :Qgok
.lì@ løAõg

29

óApùO úéXì

.QuA úPvßy Ao kõg Rõßu ÜÖAõO ôA lñüõâ îéýÖ úzýKpñø àü ,réýðAk þìoõPuA #
úHcB¿ì ok úPynâ úHñzßü réýðAk þìoõPuA BG úPynâok lüõâ þì úÞ þÖApâõðoõK ÿBø
xA þG þu úßHy "úÛýÚk 60" úƒìBƒðpƒG BƒG ÿA ó@óBøAõg úPyAk þvñW úÇGAo MìApO lèBðôk
úG ÉõGpì þüBÎkA úÇGAo òüA RBýürW Bßüpƒì@ òüA ok Bßüpì@ÿoõùíW wýDo úÞQuA ûly
.kAk fpy Ao 2006 ëBu .lølG RkBùy ûoBG
Q×â xA þG þu úG ,úèBu 39 ,réýðAk îðBg qôo ,réýðAk þìoõPuA êýÞô ,þOBðô@êßüBì
ëõHÚ 2016 ëBu RBGBhPðAqA {ýK QuokôA úÞ úÞ ly ó@ óBƒøAõƒg )xoBƒì 28( úƒHñyoBƒù^
130 úÇGAo ó@koõìok Rõßu ÿAqAok kõG ûkpÞ úÞ "Rõßu" ÜÖAõO àü koõìok MìApO lèBðôk
MìApO ÿBÚ@ êýÞô òøõÞ êßüBì qA oæk oArƒø ok MìApO ÿBÚ@ þ¿hy êýÞô ,òøõÞ êßüBì
qA þðApãð ÜÖAõO ó@êýèk Q×âôA .lñÞ QÖBüok ÿçýì 2016 ëBu RBGBhPðA ÿoArâpƒG úƒðBƒPu@
úHüpÒ 2011 ëBuok Apüq kõG }A ûkAõðBg QýñìA ok ,kõG ûkpÞ BÃìA réýðAk þìoõPuA BG Bßüpì@
kõg ëBc úG Ao MìApO" kõG ûkpÞ lülùO AoôA ÿA RkBùy lñâõƒu ÿAkA òƒí ûBƒâkAk qA ZoBƒg
."oAnãG ÿAkA óBøAõg óoõKpãüqBG .lølG
ôA Rõßu Q×â réýðAk îðBg úßð@ qA wK ly MìApO lèBðôk RkBùy ûly ó@ óBøAõg òýñ`íø þOBðô@ êƒßüBƒì
òøõÞ ÿBÚ@ ,kõG Qðõzg lülùO qA rýøpK úìqæ ô ûly ôo úG ôo òøõÞ êƒßüBƒì BƒG úƒÞ QƒuA
"oApßO ïlÎ ô óBüBK" úìBð àü )MìApO êýÞô(
"þðõðBÚpýÒ" êíÎ àü ókpÞ ØÚõPì ÿApG úÞ( .kpýãG ôA qA þùGBzì úìBñOkBùy
úÞ lñßG QGBS løAõg þƒì þƒOBƒðô@ ÿBƒÚ@
.kBPupÖ ôA ÿApG )kõy þì úýùO qA {ƒýK qôo 11 úƒÞ ûlƒy kBƒü ܃ÖAõƒO Ùlƒø
qA Bíuo úÞ QuA þðq úu qA þßü réýðAk îðBg ô ûkõG þðõðBÚpýÒ ,ly BÃìA Bßüpì@ RBGBhPðA
úXýPð pG mõ×ð ëBíÎA l¿Ú úG MìApO lèBðôk êýÞô
.lðA ûkpÞ QüBßy MìApO ÿBÚ@ ܃c" óAõƒñƒÎ úƒG oæk oArƒø 130 RBƒƒGBƒƒhƒPƒðA
ëlì ,ëBâôlßì óoBÞ Bƒùð@ qA pƒãük þƒßü BO ûkpÞ QgAkpK réýðAk þìoõPuA úG "RõßvèA
ëBu òýG lñÞ þì BÎkA úÞ ,QuA ÿõG þéK ÜGBu
.úPyAk úÇGAo MìApO ÿBÚ@BG 2007ô 2006 ÿBø .lñßG ÿpýâõéW þüBÎkA úÇGAo óly }BÖ qA
Ì×c" ÜÖAõO ëBÇGA oBPuAõƒg þƒPüBƒßy ok ôA úG kõg úìBðBÂBÛOok réýðAk þìoõPuA êýÞô
BÃìA "opüAõßüA ëBñzð" úüpzð BG úÞ ûly "oApuA ok ÿkçýì 1997 ëBu ok Bßüpì@ þèBÎ óAõük ÿAo
MìApO ÿBÚ@ pãük þƒÞBƒy .kõƒGûkpƒÞ óAlñìoBÞ qA þßü - rðõW æôBK ÙôpÏì ûlðôpK
úìBðpG ok þƒðBƒìq úƒÞ QƒuA "xôôoq pƒìBƒu" óõPñýéÞ êýGqA úÞ xArðBÞo@þPèBüA Qèôk ÜGBu
ûkpÞ QÞpy )qõì@oBÞ( "wýPðpKA" þðõürüõéO
ëBu ok þvñW ÅpÏO úG Ao MìApO ÿBÚ@ ô kõG þvñW oAq@ ïBƒùOA úƒG QƒÚô ÿoõƒùíW wƒýDo
réýðAk þìoõƒPuA .lƒñÞþƒìîƒùPì2007 úÞ òüA ,QuA ûkpÞ kBñPuA - kõG ûkpÞ QüBßy
- QuA koõ×ýéÞ þðB×PuA }A þÏÚAô ïBð úÞ - þuBuA óõðBÚ" ,þèBÎ óAõük RBÃÚ ÿAo pG BñG
óBüpW ok ÿkçýì 2006 ëBu ok úÞ QvýÎlì pGApG ok þéÏÖ ÿoõùíW wýDo àü úG Bßüpì@
ÿõøBO àýè ok oõùzì kApÖA Øéâ úÛGBvì àü .QuA ûkpÞ ko Ao úPyAk úÇGAo réýðAk þìoõPuA ûrýãðA ô ûkpÞ ko Ao QƒuAõƒgok òƒüA {ƒñÞAô ûlƒññƒÞ îƒâokpƒƒu þƒƒðlƒƒì þƒƒøAõƒƒgkAk àƒƒü
lèBðôk BG ïôlðBÞ óôlGoBG àü ÈÛÖ ,AkAõð QèBüA þPìApÒ þK ok Bßüpì@ ÿoõùíW wýDo ÿçÞô .QuA ûlðAõg þuBýu Ao þOBðô@ êßüBì
þì óõ^ lñPvø réýðAk îðBg qA ÿoæk óõýéýì 20 ".lñÞ þíð BÇÎA þíùì ÿBø|QüBíc
.QuA úPyAk }rýì@ MìApO BG MìApO lèBðôk úÞ Ao BÎkA òüA lý×u jBÞ ok ,òøõÞ êßüBì êýÞô ,rOoAõƒy lƒüõƒük

ok Ao kõƒg þƒ×véÖ QƒÖBƒýƒøo óBƒƒãƒüBƒƒy òüpOmõ×ðBGqA þßü ,óBãüBy }õüoAk #
"JpÒ pGApG ok Býu@" ïBð úG kõg pSA òüpOoAlìBð pPÞk .Qynâok p¾BÏì óApüA óAlñízülƒðA
rýãðA|úzÚBñì JBPÞ òüA .QuA ûkpÞ eƒüpƒzƒO ,óBãüBy }õüoAk òýÎ ok úÞ kõG oõìBð þuBñylñø óBãüBƒy
"òPzüõg úG Ýpy QzâqBG ÿç¾" þgpG ÿApG ÙõvéýÖôoõzülðA BG ,JpƒÒ úƒzülƒðA ô äƒñøpƒÖ pƒG úƒÆBƒcA
Ao Ýpy úÞ QvüA|úøApíâ óAlÛPñì ÿApG BìA ,QuA Qynâok ,þðApüA þüBñy@ rýð òýìqoôBg äñøpÖ ÿBø|úƒüBƒíñG
ÿApG Ao ûAo ô lðBzÞ I¿ÏO ô Qñu ÿkAô úG .QyAk ëBu 83 åpì ïBãñøôA .QyAk ÜýíÎ
kAlìBG îýð ô 7 QÎBu ,óBãüBy }õüoAk |
.kpÞ qBG óolì pß×O ô þâlðq BG Q×èBhì óApùOok )xoBì 22pGApG( òükoôpÖ ïôkqôpìA
òülñ^ 1357 ëBu JçÛðA qA wK óBãüBy
pýgA ÿBùèBu ok BìA ,kpÞ|þì þâlðq BKôoA ok ëBu .Qynâok
.kõG úPzâpG óApüA úG ÿBƒÚ@ óApƒüA ÿBƒø|ÿoArƒâpƒHg }oArƒâ úƒƒG
óBGq úG Ao kõƒg oBƒS@ qA ÿoBƒýƒvƒG úƒÞ ôA óBPuoBíýG ûtüô ÿBø|QHÚApì {hG ok óBãüBy
ÝçgA ú×véÖ úG pPzýG ,QuA úPyõð ÿõvðApÖ .QuA ûkpÞ RõÖ pâqôpýÖ
óBüBƒy þƒPƒìpƒc qA óApƒüA ok ;QƒyAk úƒWõƒO }oBÞ ÝBOA ok ûBì|ÿk 5 óBãüBy }õüoAk
QýíÞBc qA Ao kõg úé¾BÖ BìA ,kõG oAkoõgpG ÿrÓì úPßuoB^k óApùO ëBíyok kõg ërñìok
ÿoôk þuBýuoõìA qAô kõG ûkpÞ Ì×c þìçuA õü|þu|þu ok ô QÖBü ëBÛPðA óBPuoBíýG úG ô ly
óBãüBy }õüoAk pßýK ÐýýzO îuApì .kpÞ|þì úPvHèk"ÝpyQüõñÏì"úGëBcòýÎok,QyAk úPgBñy þuBñylñø pHPÏì óBuBñyoBÞ qA ô kõG .QÖpâoApÚpËðpüq
.QuAûlzðïçÎAqõñø òýìqoôBg ÿBøoõzÞ úÞ QyAk kBÛPÎA ô kõƒG .ly|þì òüpƒOmõƒ×ƒðBƒG ô òƒüpƒPƒíƒùƒì qA óBƒãƒüBƒy
ok 1313 ûBì òíùG ok óBãüBƒy }õƒüoAk ÿBø|Qñu pG JpÒ ÿkBì ÿBýðk pGApG ok lƒüBƒG òülñ^ kõg RB×ýèCBO pÆBƒg úƒG óBƒãüBƒy pg@ úøk ok þðApüA óB׃èõö ƒì ô óAlƒñƒíƒzƒülƒðA
ëBu 83 åpì ïBãñø ô kõG ûlì@ Býðk úG óApùO úýßO kõg þãñøpÖ pHPu ÿBø|úzüo ô lñíyqoA .QuAûkpÞQÖBüokþãñøpÖîùìûrüBW Rçý¿dO pPzýG ôA .kõG ÿõƒéùƒK Qƒìõƒßƒc
.QyAk .lññÞ àükrð þüBñy@ JpÒ ólíO ô äñøpÖ BG ôA ûlðAonâ úvðApÖô wüõuok Ao kõg þøBãzðAk
30

www.TEHRANMAGAZINE.com qA óApüA óBüApu úðApOô óApÎBy QüBßy
!þGkA QÚpu ïpW úG kApýø lýíc
ENERGY THERAPY ENTER
þyAõc ô òý×èõì ÝõÛc ÐýýÃO< ÑõÂõì BG ÿA úýðBýG oBzPðA BG óBüApu|úðApO ô óApÎBy qA ÿkAlÏO
ÿÈþu¾õõõO¿ñþÏgßìÿüoþBø}xßqõçýìÞ@ð ÜüpÆ qA ÑõÂõì òüA þâlýuooBPuAõgô ûkpÞpzPñì Ao ÿA úýðBýG >kApýø lýíc ÈuõO ûly kBXüA

.lðly ÈGpüm ÐWApì
ûôpâoBýPgAok óBìoõzÞ fpÇì ÿApu úðApOôpÎBy ÐülG BÂpýéÎ ÈuõO úÞ úýðBýG òüA òPìok,

:QuA ûlì@ ,úPÖpâ oApÚ pùì ÿoArâpHg pñø
óApÎBy ,óBýì òüokô ûly }õìApÖ Qu|ÿpìA ÿpñøoBSA QýßèBì Üc úG ïApPcA ,BìoõzÞok<
ÿoBXñøBð òüA óly pO îýgô úG rýð þ×ñ¾ {ñÞAô ïlÎ þüõu qA .lðA|ûly ó@ þðBGpÚ rýð ÿoBývG

ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì
ûBãzðAk þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master

.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG

(310) 446-8724

úÞ| þðBìq BPÏýHÆ .Qu|þGkA oBS@ qA QðBý¾ ,kByoA ô äñøpÖ RoAqô ØüBÊô qA þßü .QuA ûlýìBXðA
kõWô þðBùHùG òýíýu ô ÿrüpHO oBüpùy ô Bðæõì óõ^ þðBvÞ oBS@ ëBHÚ ok ÿpünK QýèõEvì òüA

.lðBì løAõhð óBìA ok óBâlì@õð kpHPuk lðrâ qA rýð qôpìA ÿ|úðApO ô pÏy ,lyBG úPyAlð
koAõì ,ó@ ókpÞ ïõßdì ô þGkA QÚpu òPvðAk lñvKBð òí óBüApu|úðApO ô óApÎBy qA þÏíW Bì
þâlýuo oBPuAõg ô úPvðAk QvüByBð QuA|úPÖpâ Roõ¾ ûlñðAõg kApýø lýíc ÈuõO úÞ Ao püq

:îýPvø oBS@ óBHcB¾ úPÖo Quk qA ÝõÛc ÝBÛcA QùW ok ÈGpüm ÐWApì
pSA IcB¾ qA qõXì IvÞ óôlG pSA ûkB×PuA .1

óBüApu|úðApO ô óApÎBy ÿõñÏì–ÿkBì ÝõÛc ókpÞ ÐüB .2
pSA IcB¾ QüBÂo ô ÑçÆA óôlG òPì ok kpHPuk ô ïBð êÏW .3
lýíc ïBð úG sçÞ òüA QýìBíO QHS ô ûqBWA IvÞ óôlG ØéPhì ÿApÏy qA þOBýGA Üý×éO .4

ÿô þ¿hy úd×¾ ô pPuõK ok kApýø
ïAlÚA þìõíÎoBßÖApüõñO QùWok úÞ ÿkApÖAô óAlÛPñìqA QüBßy ÿ|úýÎAk fpÆô þÞBPø .5

lðA|ûkpÞ
ôoBø ÿBø|äu RAoBHÎ kpGoBÞô óAlÛPñì úG kApýø lýíc ÿBø|úìBðpGpülì |ûlñðq ÿBø|QðBøA .6

!óAlÛPñì koõì ok úñupâ
àü|àü Üc ÝBÛcA BO úÞ îüoAk|þì |ïçÎA {üõg þ×ñ¾ eèB¿ìpG ÿoBzÖ|ÿBK òí óBüBKok

.lðBì îýøAõhð oBÞ qA ,lðA|ûlðBì Aô oBP×â qA ,Buo ÿA|úðBuo òPyAlð êýèk úG úÞ þüApÏy
ÝõÛc úG úWõO óôlG úÞ QuA oBS@ Quk òüA óBâlññÞ|úýùO Qíu úG óBßýK òüA þé¾A ÿôo BìA ô
þG .lñyBG|þì þãñøpÖ ÿBÛOoAô þéì QÏ×ñì óôlGoô@kõu ÿoBS@ÿ|úýùOpßÖ úG BùñO ,ûly|ëBíüBK
óBüApu|úðApO ô óApÎBy Øñ¾ ÜcpG RBHèBÇì ÿõãhuBK lüBG rýð ÿkB¿PÚA ÿBø|ûBãñG òüA ày
RBìAlÚApãükô þ×ñ¾pO|Ðýuô ÿBøkoõgpG BG ,oõÞnì RBHèBÇì úG úWõO ïlÎ Roõ¾okô lñyBG

.ly lñøAõg úWAõì þüBÃÚ

31

óApùO úéXì

QýéG òýèôA BG þüAkBðBÞpPgk
kpG Ao åorG ûrüBW ,þüBìq@|QhG

þüBìq@|QhG QýéG oBG òýèôA ÿApG kõg lèõO qôo ok úÞ þüAkBðBÞ úèBu 18 pPgk àü # lñÞþì kôk úÞþéýÖ
ûlðpG ,kõG ûlüpg )ÿoBƒOæ( kpÞûkq Q×ãy Ao óBuBñyoBÞ
þzÞ úÎpÚ òüA åorG ûrüBƒW
.ly ûkq Q×ãy Ao Qvüq Èýdì óBuBñyoBÞlìk þìpPvÞBg úÞþzcô êýÖ àüqA þüõDlüô|#
úG Ao QýéG òüA koBâæ þèoB^ .QuA ûkpÞ
qôo ok òüBLìBy ÿpÇG àü ûApíø
îøkoBƒùƒ^ qôo ok kõƒg lƒèõƒƒO ÿoBÞ ÿp×u óBüpW ok )|WCS|( )lñø( "{cô RBýc qA QËÖBdì òíXðA" óBÛÛdì qA oBìõÞ ÿBñüô
ûlüpg ){ýK úP×ø ôk( xoBƒì .kpÞ úýùO êýÖ òüA qA ÿA úýðBS 48 þíéýÖ BÞBOBðoBÞ ok ëõøoBâBð êãñW úG 2016 êüoô@ok
.kõG .lìk þì pPvÞBg {v×ð BG êýÖ òüA Ap^ lñðAk þíð qõñø lñüõâ þì óAlñízðAk
òPÖpƒâ ÿApƒG koBƒâæ îƒðBƒg
Bü ;QyAk úñürâ ôk kõg ûrüBW êýÖ àü qA þüõDlüô lñu òýèôA òüA" :Q×â ÿA úýðBýGok )lñø( "{cô RBýc qA QÊB×c òíXðA"
BƒXßü Roõƒ¿G oæk oArƒø 780 ".ûly óBuBñyoBÞ ô óAlñízðAk Rpýc UÎBG òüA ô ,løk þì óBzð ÿoBPÖo òýñ^ úÞ QuA þzcô
oArø ÿA|úP×ø Bü ô lñÞ QÖBƒüok
BO )ûBì ok oæk 4300 ëkBÏì( oæk úG kpýâ þì wßÎ BøpHG qA úÞ þüBø òýGoôk þuopG ÿApG kôq eH¾ {íýOôôA úÞ Q×âoBìõÞ ÿBÚ@
.kpýãG píÎ óBüBK .kpÞ ó@ qA òPÖpâ îéýÖ úG Ñôpy ô ly ÿpPì 50 úé¾BÖ ok êýÖ òüA oõÃc úWõPì úÞ lðkõG úPÖo êãñW
oôBzì BG Roõzì qA wK ôA
ÿBW úG QÖpâ îýí¿O kõg þèBì ô ûly ëpPñÞ ÿqõu {O@ àü qA ûlðBì BW úG "ëBÒq îÃø ëBcok ApøBÊ" êýÖ úýðBýG òüA xBuApG
úñürâ ,ëõK ÿBW àü QÖBƒüok oBãýu ëBcok îéýÖ úÞ lýuo þì pËð úG oõÆ òüA qôo ó@" :Q×â oBìõÞ ÿBÚ@."QuA pPvÞBg ólýìk"
ëõízì óõ^ Ao úðBýøBì QgAkpK lñéG kôk úÞ ÿoõÆ lýìk þì ó@pGô kpG þì {ðBøk ÙpÆ úG AopPvÞBgqApK ïõÆpg êýÖ - lyBG ólýzÞ
.kpýãG ,kõy|þíð RBýèBì êýÖ,kBüqëBíPcAúG"úÞQuAlÛPÏìûkpÞþuopGAoõDlüôòüAúÞxBñyêýÖþìAõvâóôoAô "!lyþì
úP×â úèBu ûlXø pPgk òüA lÏG ô ,koAk þìpG êãñW úPgõu òýìq ÿôo qA Ao ÿrý^ ApøBÊ óõ^ ,lñÞ îÃø ëBÒq QyAk þÏu
ô RpÖBvì Ùpƒ¾ Ao ëõƒK òƒüA úPgBñy ïõíu ÐÖkok {¾AõgpÆBg úG ëBÒq"".lñÞ þì Ùp¿ì Ao þÚBGô lñÞ þì RõÖ Ao }pPvÞBg
.kpÞ løAõg êý¿dO òßíì {cô RBýc ok RBðAõýc ,lyBG úPyAlð ÿkBüq þüAnÒ }qoA QuA òßíì lñ^pøô ,QuA ûly
ô ,lñÞ ÿqBG Ao QuõHül {Ûð lðAõO þì òýñ`íø ëBÒq"".lðõy ó@ JnW þßyrK ÁAõg pÆBg úG QuA
òüA òì ÿBøôqo@ qA þßü .îñÞ êý¿dO þuBßÎ úPyo ok îøAõg|þì" :QuA úP×â koBâæ þèoB^ ".QuA ØÎBÃì lññÞ þì {Öp¿ì êãñW ok ÿqõu {O@ qA lÏG úÞ þOBðAõýc ÿApG }A ûlüBÖ úXýPð ok
".îñÞ oBÞ àýÖApâõEW ëBñzð ÿApG úÞ QuA

{ýK oæk oArø l¾ kôlc úðæBu lì@ok ëkBÏì ûrüBW òüA ,QuA ÙBÏì RBýèBì qA ëõK òüA óõ^
.QuA RBýèBì pvÞ qA

úzýíø ÿApG Ao ÿoBývG þâlðq lðAõO|þì oBG àü ÿApG þPc ÿoBOæ åorG ûrüBW ókpG úÞ þèBc ok
oBG ok ;lðly ÿoBOæ þzÞ|úÎpÚ ûlðpG oBG|òýìõu ÿApG þüAkBðBÞ Zôq àü îø {ýK ëBu ;løk pýýÓO

.lññÞ kõg ó@ qA Ao AkBðBÞ oæk oArø 900 ô óõýéýì Qzø lñPvðAõO Bùð@ ïõu
ëBu ok ïôk oBG ô AkBðBÞ oæk oArø 128 ÔéHì ÿkçýì 1989 ëBu ok oBHßü àñýÖ xçâAk ô AoBGoBG

.lðkõG ûlðpG ÿoBOæ ok AkBðBÞ oæk oArø 100 ÿkçýì 2010
.kpÞ lñøAõg óBzðAlðqpÖ þâlðq òýìBO Ùp¾ Ao ëõK ûlíÎ {hG úÞ lðkõG úP×â Zôq òüA

qBvƒíƒéýƒÖ ëôpƒGBƒy kõƒéÞ pƒvƒíƒø óAokôA

Qynâok úvðApÖ ÿBíñýu óq ûoBPu ,óAokôA óB×PuAÿBø|îéýÖqAÿoBývGokôkõGÿõvðApÖxBñypu
25 QgBu ok ëôpGBy ô ôA .QÖo òýGoôk ÿõéW
1980 BO 1964 ÿBø|ëBu òýG þƒüBƒíƒñƒýƒu pƒSA oôk ÿBø|ëBu ûoBPu óAokôA óB×PuA #
.lðkpÞ ÿoBßíø óBùW qA îz^ þãèBu 85 ok úvðApÖ ÿBíñýu
îƒéýƒƒÖ ok ÿqBƒƒƒG ÿApƒƒƒƒG 1968 ëBƒƒƒƒu ôA ÿqBG ÿApG 1974 ëBu pãüqBG òüA .QvGôpÖ
ëôpGBy kõéÞ þðAkpâoBÞ úG >|Les Biches|< óBùñK QýGAnƒW< îƒéýÖ ôk ok {ƒðBƒzgok
Ao òýèpG îéýÖ ûoAõñzW óqpãüqBG òüpPùG ûrüBW >ûBãðBHy qA {ýK Qƒuok< ô >ÿqAôsoõƒG
rƒƒüAõƒƒW óõƒƒƒýƒvƒßƒéÞ ok .kpƒƒƒÞQƒƒƒÖBƒƒƒüok .QÖpâBP×G ûrüBW
úvðApÖ oBßuA úG úÞ oAru ûrüBW ôA þƒüBƒíñýu
ok ÿqBG ÿApG ôA .kõy|þì ûlük îø ,QuA ÙôpÏì þðAkpâoBÞ úG >QGBG QÖBýÂ< îéýÖ ok ôA
îéýÖ òüpPùG oBßuA 1988 ëBu úÞ êvÞA êüpGBâ
Qèõüô< óAõñÎ BG ëôpGBy kõéÞ qA ÿpãük îéýÖ þé¾A {Ûð ,kpÞ kõg ó@qA Ao óBGq|þvýéãðApýÒ
.ly ûrüBW òüA ûlðpG >püqõð
.kpÞ|þì ÿqBG Ao

32

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

33

óApùO úéXì

kpìôoAkpøõy óq úÞÿoBÞ
ÿôo óAõWpøõy BG úHüpÒ

!lðkpÞQhO

}pøõy úÞþHyok ÿôpvK Quôk BO lypXñìoAkpøõy óq ÿBø ûõzÎ þ×éu ÿBø wßÎ #
.lü@óôpýG QhOpüqqA QyAkoõÃc úðBgok

pvKQuôkôóqúéýcBGlýzÞqAokQhOÿôoþãPvgRlyqAôlì@úðBgúGúÞþðBìq pøõy
.QÖo ôpÖ åpì ïBÞ úG kõG ûly óBùñK JAõg QhO püq ok úÞ ÿô

îéýÖ óAkpâoBÞ
lü@þì óApüA úG > ûly ûkõGo <

Bì úÇGAo :Q×â ô kpÞ ûoByA }pvK Quôk BG kõg ÜýíÎ þPuôk úG kõg ûBâkAk úvéW ok óq òüA >ûly ûkõGo< ÿBø|îéýÖ ÿpu ïõu ô ïôk ÿBø|QívÚ ÿõvðApÖ óAkpâoBÞ óõOBãƒì úƒüõƒýƒèA |
îýPvðAõO þíðô îükõG ûkpLvèk îø úG RlzG Bì ,lðkõG ûly ó@úWõPì úíø úÞ kõG ûlýuo ÿlc úG pHg kBPu .lü@|þì óApüA úG òzÞA ÿBø|îéýÖ þðAkpâoBÞ ûBâoBÞ ÿApG òvýð ïBýè ÿqBG BG )|Taken|(
.kõy|þì oArâpG ûoAõñzW òüA ûoôk òýízy ô þu ok ûBâoBÞ òüA úÞ ûkpÞ ïçÎA pXÖ þðBùW ûoAõñzW
.îýñÞ Bøo Ao pãük àü pãñüôlO ô óAkpâoBÞ ,ûlñvüõð ,ly lèõPì 1965 RôA îzy ok BðBPðõÖ úüõýèôA ïBð BG úÞ óõOBãì
ûlðôpK òüA úG þâlýuo ÿApG úÞ p¿ì ok þøBâkAk ok kõg RBÖApPÎA qA pãük ÿA ûoBK ok ÿô >3 ëBÛPðA oõìCBì< ,)2002( >rìpÚ püs@< ÿBø|îéýÖ þðAkpâoBÞ ÿApG pPzýG úÞ QuA ÿõvƒðApƒÖ
þðBùñK úÇGAo úWõPì îø ïokBì úßñüAqA lÏG þPc ,kõG ûAo úGôorý^ úíø :Q×â ,QuA ûly êýßzO
ïpøõy úßñüA BO îøk úìAkA ÿô BG ïA úÇGAo úG IüpÖ ô Õôok BG îPvðAõO BìA ly óAõW kpì òüA BG òì .kõy|þì úPgBñy >ûly ûkõGo< ïõu ô ïôk ÿBø|QívÚ ô )2011( >BðBýHíéÞ< ,)2008(
py qA BO îPÖpâ îýí¿O óBìq ó@ òì ô lük pãülßü }õÒ@ ok Ao óAõW kpì ó@ô òì þ×éu ÿBø wßÎ òýíø ÿApG ô lðlì@ kôpÖ Bíýyôpýø pùy pG þíOA ÿBø|IíG úÞ lì@ Býðk úG ÿqôo qA lÏG ëBu 20 ôA
pHg þðBùW úÏWBÖ òüA qôpèBu BG }lèõO þðBìq|îø qA úÞ lürâpG kõg ÿApG Ao >óõOBãì< ÿpñø ïBð
.îøk úìAkA ïpvK Quôk BG úÇGAo úG îðAõPG BO îzßG Ao ôA ô ïõy Áçg úzýíø ÿApG ïpøõy ÿBø|QýèBÏÖ ,þuBñy|óAôo îéLük IvÞ qA wK ô ly åorG wüoBK pùy úìõc ok ôA .løk|þì
kõg }õø óBìq ó@ok òì :Q×â Qvüpâ þì úÞ þèBc ok kõg RBýÎBÖk óBüBK ok ÜyBÎ óq òüA BG óõOBãì þüBñy@ ÐÚAô ok .kõG oBãðoAõük lñìpñø àü þOlì ÿApƒG ô kpƒÞ qBƒÒ@ Ao }A|ÿpƒñƒø

.îøk þì ïBXðA ÿoBÞ ú^ úÞ ïlýíùÖ þíð ô ïkõG ûkAk Quk qA Ao .kpÞ oAõíø Ao Bíñýu úG }kôoô ûAo úÞ kõG õñülðõì QvýPGBG|óAs ïBð úG ÿqBuõülüô|àüqõì
óBìq ëBu YñK BìA kpÞqBÒ@1991 ëBuok þøBOõÞ îéýÖ QgBu BG Ao ÿqBvíéýÖ óõOBãì úüõýèôA
àü ,ÀÚo àü< óAõñÎ BG þðõürüõéO ÿA|úÎõíXì wLuôA .kqBvG Ao kõg ÿlÏG ûBOõÞ îéýÖ BO kpG
„péüpO }A|þüBíñýu lñéG îéýÖ òýèôA ly ÜÖõì 2000 ëBuokpg@|Qukô QgBu Ao )1997( >úðApO

.kpHG òýGoôk ÿõéW Ao >Zôpg< þèBýg|þíéÎ-þüBñW

ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ 34

,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK
þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@

l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy
òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êüõdO BO QÖBüok qA l¾ok

QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy

(818)705-7777 www.AdmiralCarpetCleaning.com

7030 Darby Ave, unite B, Reseda, CA 91335

www.TEHRANMAGAZINE.com

îéýÖ òüpO }ôpÖpK > ûBýu äñéK <
ly Bíñýu iüoBO þðBìpùÚpG´ ¯A

þðBìpùÚpGA îéýÖ òüpO|}ôpÖpK óAõñÎ úG Ao kõg ïBð ly ÜÖõì ëôoBì þðBLíÞlülW îéýÖ #
w×ð ûqBO îéýÖ àü úG Ao úP×ø }ôpÖ Qvhð ûBãüBW ëBc òüA BG ô lñÞQHS Bßüpì@iüoBO ok

.kpÞoAnâAô
îéýÖ òüpO|}ôpÖpK Bßüpì@ wýÖ@ wÞBG ok ÿoæk óõýéýì 631 }ôpÖ BG >ûBýu äƒñƒéK<

.ly Bßüpì@ þðBìpùÚpGA
òèBu 3370 ok {üBíð BG pãük oæk óõýéýì 16.7 }ôpÖ BG úP×ø òüA péâõÞ óBüAo þðBìpùÚpGA îéýÖ
òüAok 2012 ëBuok >óBüõW|ïBÛPðA< .kpÞ IvÞ Ao ûBãüBW òüA {züBíð úP×ø òýízyok Bíñýu
ÿBW Bßüpì@ ok þðBìpùÚpGA îéýÖ òüpO|}ôpÖpK Qvhð ûBãüBW ok ô úPgôpÖ oæk óõýéýì 623 Rlì
pGApG 2017 ëBu úÞ rýð >ÿAlW òüpg@ :óBâoBPu äñW< qA IýOpO òüA úG >ûBýu äñéK< .kõG úPÖpâ

|.kpÞ oõHÎ ,kõG ûkpÞ }ôpÖ Bßüpì@ok oæk óõýéýì 619
þèBc ok òüA ô QuBßüpì@ iüoBO ok }ôpÖpK îéýÖ òýíXñK óõñÞBO >ûBýu äñéK< IýOpO òüA úG
:óBâoBPu äñW< Bßüpì@ iüoBO îéýÖ òüpO|}ôpÖpK .løk|þì úìAkA kõg }ôpÖ úG koAk qõñø úÞ QuA
ó@ qA wK .kpÞ }ôpÖ Bßüpì@ þégAk oAqBG ok oæk óõýéýì 936.6 úÞ QuA >kõy|þì oAlýG ôpýð
ÿBýðk< ô oæk óõýéýì 659.3 }ôpÖ BG >àýðBPüBO< ô oæk óõýƒéýƒì 760 }ôpƒÖ BƒG >oBƒOAô@<

.lðoAk ÿBW oæk óõýéýì 652.2 }ôpÖ BG >àýuAoôs
àü qpì úG ólýuo úÞ ûkpÞ BW|úGBW Ao þ×éPhì ÿBøkoõÞo îéýÖ òüA >ûBýu äñéK< óApÞA óBìq qA
wÞBGok îéýÖ òüA .QuA ûkõG Bùð@ úéíW qA qôo 26 Rlìok þðBùW wýÖ@ wÞBGokoæk koBýéýì
ô koBýéýì àü úG Ao {yôpÖô QÖBü Qukpãükoæk óõýéýì 12.9 }ôpÖ úG úP×ø òüA þðBùW wýÖ@

|.lðBuo oæk óõýéýì 230
>óBýÓÆ :ïAo@ xõðBýÚA úýyBc< JõéÓì {ðApÞA úP×ø òýízy ok >ûBýu äñéK< ëBc òüA BG
ëkõìpü þâ úPgBu >ïAo@ xõðBýÚA úýyBc< îéýÖ úèBHðk úÞ îéýÖ òüA .ly QüBðk.xA óõýPuA úPgBu
wÞBG xAo ok ô kpÞ QHS Ao ÿoæk óõýéýì 28 þyôpÖ {ðApÞA úP×ø pg@ òýPvhð ok QuA ôoõO

| | .QvzðBßüpì@wýÖ@
òì< Bßüpì@ wýÖ@ wÞBG ïõu ûBãüBW ok >ûBýu äñéK< ô >óBýÓÆ|:ïo@ xõðBýÚA úýyBc< qA wK
ô QgôpÖpãükoæk óõýéýì 13.8 {ðApÞA úP×ø òýìôkok úÞ koAk ÿBW >îñÞoõ¿O ÈÛÖ îðAõO|þì

|.ly ïõu ô lðBuo oæk óõýéýì 38.3 úG Ao {yôpÖ
úP×ø pg@ òýPvhð úÞ koAk ÿBW oæk óõýéýì 10.6 }ôpÖ BG >rìõð áõèpy< ïoBù^ óBßì ok

| |.QyAnâpuQzKAo{ðApÞA
ok þâkoõg òý^< îzy óBßìokô ly îXñK îéýÖoæk óõýéýì 10.4 }ôpÖ BG >ûpHÛì îWBùì<
óõýéýì 73.9 úG Ao {yôpÖ {ðApÞA úP×ø òýìõuok úÞ QÖpâ ÿBWoæk óõýéýì 8 }ôpÖ BG >óBìq

.lðBuooæk
óõýéýì 23.7 úG Ao {yôpÖô ly îP×ø îéýÖ pãükoæk óõýéýì 7.8 }ôpÖ BG >óõíýu ,ÜzÎ<

.lðBuooæk

35

óApùO úéXì

„oBHÿâppìHýÿuqoõkul|{üpOg@orkÞpúìPàzÞü48

úýuôo ÿ„ pHýu úÛÇñìok ÐÚAô þPÏñ¾ ÿpùy ,ÙôpíÞok lüpgrÞpì àüok ÿqõu {O@#
,úSkBc òüA ÿôo ÜýÛdO ûtüô úPýíÞ,Bø|ÿoArâpHg }oArâúG ô QÖpâAo p×ð 48 óBW îÞQuk

.QuA ûkpÞlýüBO Aop×ð 48 óly úPzÞ
fôpXì 30 rýð ô ákõÞ àü úéíW qA òO YñK óly úPzÞ qA òüA qA {ýK ,ÜýÛdO ûtüô úPýíÞ òüA
òüA óBüpWok þédì þðBuo kAlìA ÿBø |wüôpu }oArâ úG BñG úÞ QuA þèBcok òüA .kõG ûkAkpHg

.Qvýð Quk ok þÎçÆA óBð@ Qyõðpu qA ô lðA|ûly lülKBð rýð p×ð 16ÿqõu {O@

ÿlDõu ÿBø xpg |úèõO þøApíøoBßy
ûkpÞpO|þðæõÆ Ao óBzðAokBì BG

BG êHÚ qA pPzýG ëBu àü lDõu ÿBø êãñW òÞBu ÿBø xpg úèõO lñüõâþì óBÛÛdì # oBíy úPýíÞ òüA BìA QuA úSkBc òüA ok òO 37 óly úPzÞ qA þÞBc þéHÚ ÿBøpHg úÞ þèBc ok
.lññÞþì þâlðq óBzðAokBì .QuA ûkpÞ ïçÎA òO 48 óõñÞBO Ao RB×éO

,lðõy þì AlW óBzðAokBì qA lèõO qA wK îýð ô ëBu ôk Bø xpg úèõO òüA ,ÜýÛdO àü YüBPð xBuA pG pg@ô ïõu úÛHÆok ÿqõu {O@úÞ ûkpÞ ïçÎA úýuôo úHÚpPìpýÒ VkAõc RoAqô þédìpPÖk
BO lðkpÞ þì oôk kõg qA Ao óBzðAlðqpÖ îýð ô ëBu àü qA wK ûkBì ÿBø xpg êHÚ úøk lñ^ BO úÞ þèBc ok | .QuA ûkAk ÿôo ÙôpíÞ pùy ÿoBXO rÞpì

.lðõy klXì êTì lýèõO ûkBì@ úÛHÆ lñ^ lüpg rÞpì òüA ,úýuôo úHÚpPì pýÒ VkAõc RoAqô þédì pPÖk ëõEvì àü úP×â úG
úéXìok ó@úXýPðô úPÖpâ Roõ¾ lDõu ÜÆBñìok òÞBu ÿA ûõùÚ ÿBø xpg ÿôopG RBÛýÛdO òüA ó@óôok ÿqõu {O@ÑõÚô ïBãñøp×ð lñ^ ÜýÚkoõÆ úG lðAk þíð wß`ýøô ûkõG QýÏíWqAõéíì

.QuA ûly NB^ .lðA ûkõG
lññÞ þì ÿoAlùãð óBy úèõO qA úÞ ûkBì ÿBø xpg oBßy þèô QuA qBXì lDõu ok xpg oBßy ûkpPvâô ûly Ñôpy Bíñýu òèBuqA ÿqõu {O@úÞ QuA þÞBc úSkBcqA þüAlPGA ÿBø úðBzð
úðBuo þgpG .QuA ûly ÿoBXOrÞpì ÿBÃÖqA ÐGpìpPì 1000qA {ýG òPgõu IHu ó@úñìAk óly
.QvýðõðBÚpýÒ
lðAõO þì xpgoBßy úG ÉõGpì òýðAõÚ lüõâ þì AkBðBÞok áôpGpy ûBãzðAk kBPuA ,ëAôk óBÖ þðõW .QuA úPhüo ôpÖ þéÞ úG ÿqõu {O@ pSA pG Bíñýu òèBu ôk ØÛu úÞ lðA |ûkpÞ ïçÎA úýuôo ÿBø
.lðA|úPgAlðA óôpýG óBíPgBu ÿBø|ûpXñK qA Ao kõg {O@ qA oApÖ ÿApG ïkpì þgpG ûly úP×â
.lyBG úPyAk Bø xpg lèô ô kAq úüôo pýýÓO òüA ok þíùì {Ûð
ÑõÂõì òýíø lüBy lüõâ þì ,QuA ûkpÞ ÜýÛdO lDõu ÿBø xpg QýÏíW ûoBGok úÞ ëAôk óBÖ îðBg |.QuA ûlzð ïçÎA qõñø ÿqõu|{O@ QéÎ òýñ`íø

.lðõzð oBßy BO ûkAk Ýõu óBzüBø úèõO qA pO Rlì þðæõÆ ÿoAlùãð úG Ao ûkBì ÿBø xpg
ÿApG ÿpPzýG QhG ,lññÞ þì ÿoAlùãð óBzüBø úèõO qA úÞ ÿA ûkBì ÿBø xpg úÞ þüBXð@ qA" :Q×â ôA

".QuA ûly pXñì Bùð@ok þÏýHÆ JBhPðA úG oBßy ûlülK îýüõâ þì ,lðoAk ólðBì ûlðq
qA BO lñyBG óBzüBø úèõOoBñÞok ÿpPzýG Rlì ,pPzýG êTìlýèõO ÿBW úG lñøk þì eýWpO Bùð@þñÏü

.kõy úPuBÞ óBzðly oBßy ëBíPcA
qôpG àýPðs Roõ¾ úG ûkBì ÿBø xpgoBPÖook {ñürâ Ñõð òüA úÞ þOoõ¾ok lñüõâ þì óBÛÛdì

.QuA ûkAk oApÚ pýSBO QdO Bø xpg qA QýÏíW òüA ok Ao êìBßO pývì oBßy Q×â óAõO þì ,lñÞ
.lyBG úPyAk þùWõO êGBÚ pýSBO ÿoõðBW ÿBø úðõâ êìBßO pG lðAõO þì Bø óBvðA oBPÖo Bùð@ úP×â úG
ÿBø ós úÞ þðAoõðBW ,lñPvø pOBHüq ô pO åorG jBy Bü ZBÎ ÿAoAk úÞ þOBðAõýc oBßy BG úÞ òüA úéíW qA

.lðõy þì ÅpÛñì YüolO úG ÿoõðBW ÿBø úðõâ ô lðôo þì òýG qA lðoAk ÿpPùG ô pO ÿõÚ

BðpŸG ZpüA pPÞk Individual, Couples & Family Psychotherapy

àyrLðAlðk ÿoApÚA úèBø pPÞk
oôBzì ô xBñzðAôo
Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | oBÞ úGpXO ëBu |19 BG

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ ,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG
óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ Haleh Eghrari, Ph.D.
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA (310)441-9550
Licensed Psychologist
(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 (LIC.#PSY 13673) 1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024
www.haleheghrari.com
36

www.TEHRANMAGAZINE.com

þéÏWpHgpÆBg úG ÿlñøpýGkpu
IøAo àü úG óBðBíévì úéíc
ly QyAkqBG

ly QyAkqBG þéÏWpHgpzðpÆBg úG "RoBÞ|QvK" ÿpHg QüBupýGkpu #
úéíc ûoBGok þéÏW pHg àü oBzPðA ïBùOA úG ÿlñø ÿpHg QüBu àü pýGkpu lüõâ|þì lñø wýéK

.QuA ûly QyAkqBG òýW òýü@ IøAo àü úG óBðBíévì

îø IøAo òüA qA þvßÎ ,QuApâ|QuAo ô oBÞ|úËÖBdì ÿpHg QüBu àü úÞ "RoBÞ|QvK" pHg ok
.QuA ûlük Iýu@ }A|úðBy ô pu løk|þì óBzð úÞ ûly pzPñì

þâlñðAo ÙkB¿O qA þyBð Bø|þâlük|Iýu@ òüA úÞ lüõâ|þì BìA oõéãñG þGõñW pùy ok wýéK
þðBìq Ao wßÎ ,IøAo òüA óAkpâBy òüAqA þßü úÞ Q×â þu|þG|þG úG òýñ`íø wýéK.QuA ûkõG

.kõG óBìok püq ÙkB¿O qA wK ôA úÞ úPÖpâ
UÎBG úÞ ú`ð@oBzPðA BìA ûlzð þñýG|{ýK "þéÏW oBHgA" oBzPðA ÿApG þüArW aýø lñø òýðAõÚ ok
lñ^ BìA kpÞpzPñì xoBì 18ok AopHg òüA RoBÞ QvK.QuA ïpW ,kõy þHønì Rp×ð òPhýãðApG

.kpÞ Ùnc Ao ó@ ,lñPyõð ó@ þPuokBð ûoBGok ïkpì úÞ þðBìq lÏG qôo
wLu ô pzð Ao ÿpHg òýñ^ Ap^ úÞ òüA ûoBGok ûlãø {øBì ,QüBu òüA oAnãðBýñG ô pýGkpu

.QuA úP×ãð ÿrý^ ûkpÞ Ùnc
QèBüA ok ûpãñÞ îÞBc Jrc úÞ ly pýãPuk ó@qA lÏG )òükoôpÖ 9/xoBì 29( úHñzXñK qôo ôA

.kpÞ QüBßy ôA qA BÞBOBðoBÞ þGõñW
ÿApâ|þéì Jrc ,BOBðBW BýOAoBùG qA QüBíc ok úÞ ûkpÞ îùPì Ao ûlãø ÿBÚ@ òýñ`íø ûpãñÞ Jrc

.lñÞ|þì pzPñì Ao þHèBÇì ,koAk ëpPñÞ ok Ao lñø Qèôk úÞ ôlñø
.lñPvø QèBüA òüA ok lñø wéXì ûlñü@ RBGBhPðA ÿApG QGBÚo ëBc ok Jrc ôk òüA

37

óApùO úéXì

oõì úÞkpÞïçÎA îørKõèp×ýñW
QuA úPÖpâoApÚ þvñWoAq@

þvñW QümAôoAq@úGpXOqA ÿA|úHcB¿ìok þüBßüpì@ûlñðAõgô úzýKpñø ,rKõèp×ýñW #
.QuA ûkAkpHg kõg ÿpñø QýèBÏÖ úýèôA ÿBø|ëBuok

óBzð ôA úG Ao kõg úñO æBG BO kõG úPuAõg ôA qA þðAkpâoBÞ QuA úP×â oAqBG qpKoBø úéXì úG ôA
Ao îÖpc þPÚô" Q×â rKõè p×ýñW".ïkAlð {ðBzð ,úð ?ïkpÞ Ao oBÞ òüA Bü@" :Q×â rKõè îðBg.lølG
òì ?îñÞ|þì ïoAk oBß^ îP×â|þì ïkõg úG ô lýLO|þì Rly úG îHéÚ Qvø ïkBü .ïkõG ûlýupO ,ïkq|þì
.QuA ûly kBùñzýKôA úG úÞ ûkõG þüBø|îéýÖ òýèôAqA þßü òüAôA úP×â úG"îñÞ|þìoBÞôA ÿApG ïoAk
,koAk ëBu 48 úÞrKõèp×ýñW".Qvýð eýd¾ ÿoBPÖo òýñ^ úÞ îPvðAk|þì" QuA úP×ârKõè îðBg
òýñ^ úÞ Ao þðAkpâoBÞ ïBð ôA .lñÞ|þì ÿqBG "þG@ ÿBø|úüBu" þüBñW ëBüpu ok pÂBc ëBc ok

.QuA ûkpßð }BÖ kõG ûkAk ôA úG ÿkBùñzýK

þãèBu 88ok ApPÞk áolì ngA

BKôoAok þXðoBð ÙpG }oBG òüA úGô kpýãG þWBvð úPyook Ao kõg ÿApPÞk áolì ly ÜÖõì þñKAs úèBu 88 óq àü #
ngA úG ÜÖõì úÞQuA ÿkpÖ òüpO|òvì óq òüA ,òKAs ok þèBÎ Rçý¿dO iüoBO ok IýOpO

.QuA ûly kõg ÿApPÞk
IýOpO òüA úGô kpýãG þWBvð úPyook Ao kõg ÿApPÞk áolì ly ÜÖõì þñKAs úèBu 88 óq àü |
ûly kõg ÿApPÞk ngA úG ÜÖõì úÞ QuA ÿkpÖ òüpO|òvì óq òüA ,òKAs ok þèBÎ Rçý¿dO iüoBO ok
òüA ok ëBu 30 qA {ýG ôA .QuA úÛýPÎ ÿBø|ú^oBK ûoBGok >þÞqôA õÞõýÞ< ÜýÛdO ÑõÂõì.QuA

.lñÞ ØzÞ Ao óõìõW óAoôk ok ú^oBK QÖBG ô QgBu ûõdð BO QuA ûkpÞ ÜýÛdO úñýìq
úP×â eývì kçýìqA {ýK 300 BO 14‚000 ÿBø|ëBu þðBìq »úé¾BÖ úG òKAs iüoBOok óõìõW ûoôk
óæõEvì qA Ao kõg ÿApPÞk áolì ,kõG ûly þOBuBvcA Rly úG úßýèBc ok þƒÞqôA.kõƒy|þƒì
òüA êý¿dO :Q×â þÞqôA .kpÞQÖBüokõOõýÞokÐÚAôóBßýìõvPüoûBãzƒðAkþƒyqõƒì@
QuA kõg þívW ô þPìçu QýÏÂô óApãð þíÞ ôA úPHèA .QuA }A|þâlðq oBhPÖA òüpPâorG áolì

.kAk løAõg úìAkA úñýìq òüA ok Ao }A|ÜýÛdO úÞ kAk ëõÚ BìA

.QuA ûkpÞûkq|Q×ãy Ao þÚpy ÿBKôoA ÿBøoõzÞïkpì äðo|þXðoBð ÙpG }oBG #
þðBìôo ,òüApÞôA ,óBPuoBÓéG ,úýuôo þÎBíPWA ÿBø |úßHyok þXðoBð ÙpG }oBGqA ÿpüôB¿O

.QuA ûly pzPñì ÿôAlèõì ô
úG UÎBG óAoBG ô ÙpG BG þðBGBýG ÿBø|óBÖõO ok kõWõì úuBì ô òy IýÞpO úÞ lðlÛPÏì óBuBñyAõø

.kõy|þì ûlülK òüA ólì@ kõWô

BGoAlðBíùýì îðBg IýXÎ þzÞkõg
BíýKAõø ÿoApÇÂAokqA ólüpK

lðôpÖ àü úÞ þðBìq ,RAoBìA þüBíýKAõø ok êÒBy þðBPuoBÓéG oAlðBíùƒì àƒü #
AlðBâôA oõzÞok úHPñÎ ûBâkôpÖ qA|A6-EGU | pPvýWo úG QÞpy òüA 777 äñýDõG ÿBíýKAõø
þWôpg ÿBøok qA þßü ókpÞqBG BG ,kõG þGôk l¿Ûì úG|EK730 | ûoBíy qAôpK ïBXðA ûkBì@

.ly fôpXì Rly úGô kpÞJBOpK òýüBK úG Ao kõg ,BíýKAõø òüA ÿoApÇÂA
qA wK úÞ kõG úPyAk úãð kõg úðB^püqok Ao ÿA úzýy ÿpÇG àü }pKqA êHÚôA úÞ ûly úP×â

.kõy ôA úG pO ÿlW Iýu@ kBXüA IWõì úzýy ÿBø úßO ,òýìq úG koõgpG ô }pK
qA êHÚ þOBËdè úÞ ûkpÞ ïçÎA þñýÎ óAløByqA þßü BìA Qvýð Àhzì ïAlÚA òüA ûrýãðAqõñø

|.QuA ûkõG kõg óAoBßíø qA ÿkAlÏO BG þË×è ëAlW ëBc ok oAlðBíùì òüA ,ïAlÚA òüA

38

www.TEHRANMAGAZINE.com

39

ûly êýßzO Bíñýu êGBÛì ok úÞ þéüõÆ Ø¾ ÐðBÚ Ao JApO BÚ@pù^õñì {hG óBñýíÆA óBñhu úG Quk þüBÇuô óôpÚ lüBÛÎ BG qõñø óApùO úéXì
óly qBG oBËPðA úG óBðAõW ,pPzýG .Qynâ kõG òìBÂ lupK|þì pPzýG kBíPÎA ÿApG BìA ,lñÞ|þì !}BG Bì BG îø ÿolÚ BGBG ?þðBHüpâ
ÿõG þ`üôlðBu qA .lðkõG þyôpÖ ÈýéG àuõýÞ JAõW úÞ QuA pù^õñì îø qBG ?ÿoAk úÞ .koô@|þì Iè pG þãðpíÞ lñhHè }o@ þíýco úíýùÖ
{íßy .lì@|þì ûly jpu wýuõu ô pâpHíø ,lñÞ|þì òýíÃO îyBø BÚ@|úPHèA ,úPHèA| |løk|þì þuBñy|þì úÞ Ao JApOõGA BÚ@ lüõâ|þì pù^õñì
kõíð xBvcA ûlÏì pu ok þyqõu ô kpÞ Al¾ lýøAõhð AlýK pO|òýìA óAõW òüA qA lýñÞ oôBG ZBýPcA|òýìA pâoBÞ úG }A þyôpÖ pøAõW ÿApG ïõu {hG
.kpÞ RA úÛýéu JBG pãük BXð@ îñÞ|þì pßÖ ô koAk
.lýzÞ ÿlñéG w×ð ïoAk ëõHÚ lüõâ|þìô kõy|þì lñéG JApO BÚ@ îýðAõO|þì pPzýG ô þßükrð îø òì úG ,lyBG pSA >Qynâ õO þG úÞ þüBø|ëBu< JBPÞ
êGBÛì Ao äðo ôk Rpy þO àü ÿkpì þPÚôBìAlñÞ|þìóApãðAoôkpøôARõßu...BìA pâA ?QuA oõÇ^ ,Ig ,îýñýHG Ao pãülíø qA þƒßü ôA .QƒuA >þƒíýco úƒíƒýƒùƒÖ<
,Q×ì BìA QuA þWoBg :Q×âô koô@{Ooõ¾ .kõy|þì ïpâ ôk pø ëk koô@|þì Iè pG lñhHè !úPÖpðokóBíPukqABOîüôpGõylñéGþÛÖAõì .QuA þðApüA óq óBâlñvüõð òüpO|ÙôpÏì
pãük ÿõu úG }o@ ...ÈÛÖ|îøk|þì Q×ì ôk lüõâ|þì ô koAnâ|þì pù^õñì úðBy pG Quk }o@ô lñÞ|þì JBvc Ao ÿB^ ëõK pù^õñì koõì ok óôA .QuA ÜzÎ ôA oBS@ÑõÂõì
óBùâBð .lýñzð Ao ôA ïçÞ þÚBG ô kõG ûly ûlýzÞ BÚ@qA JAõW úßñüA BüpýãGpHg BýGpãükqôo úu ÿõG .lñPÖA|þì ûAo ô lýñy|þì ôA oõOõì ápO pG Ao Bì ú`ð@< :lüõâ|þì }oBS@úüBì|óôok
ô ÑAõðA úÞ QyAnâ þyôpÖ oBãýu ÉBvG ÿôo BK BÚ@ Quk pù^õñì .lñÞ þíð þÚpÖ ,pýãG îyBø Roõ¾ BìA|løk|þì }qAõð Ao }A úìByoAqBG þPÚô .QuA ÜzÎ ,lñÞ|þì òPyõð úG oAkAô
{üBíð ÅpÏì úG Ao þWoBg ÿBøoBãýu ïBvÚA îýËÏO pãük oBG ô koBzÖ|þì| |þìpâ úG Ao JApO ...Bø òüA lyõW|þì ûlñvüõð kõWô ok ÿrý^
ÿAl¾ BG ô kq oBñÞ Ao }o@ ÿBK kpì ,kõG| |úPyAnâ ô lvüõñG úÞ lü@|þì kõWô úG ôA ok qBýð
þíð Ao QüBK ÿõéW úÞ ÿoõÞ pãì :Q×â lñéG QynâõOþGúÞþüBøëBu òüA koõƒì ok .lƒñƒÞ ëBƒHƒðk Ao {ƒÖlƒø
Qíu ok .QÖBýð }qõK ëBXì }o@ ?þñýG úíýùÖ < :Qƒyõƒð óAõƒO|þƒì ûlƒñƒvƒüõƒð
JBPÖ@ kõWô .kõG pPíÞ ïBckqA óBGBýg pãük Ädì úG .lðõy|þì ZoBg ûqBÓì qA .lñÞ|þì ### lñvK|úìBÎ ÿBø|óBìo ûlñvüõð ,þƒíƒýƒco
,kõG ûlðBzÞ ôo ûkBýK ÿõu òüA úG Ao óAonãøo lýXíOô ØüpÏO úG Ièpù^õñì ûqBÓìqA Zôpg lðõy|þì ûkBýKôk pø þyôpÖ pøAõW àükrð óBýì ok JBPÞ7 òPyAk BG ÿô .kõG þðApüA
.QgBu Bøo Ao kõg QýÏíW óBýì qA }o@ êGBÚ kqBu|þì þPG JApO BÚ@ qA ô lüBzâ|þì Ùpc òìoAnãGõãð ÿrý^õO lüõâ|þìpù^õñì ok 57 JçÛðA qA wK }ôpÖpK JBPÞ 47
þñýì ؾ ,kAk|þì eýWpO þÒõéypG Ao JBPÖ@ BÚ@ }ôpÖ ëBýg lüõâ|þì ïAo@ }o@ ,{PupK JBPÞ ô JBvc ok }pu úÞ JApO BÚ@ .îðrG .QuA|ûkõG QupùÖ ó@ oAkkoõÞo ,óApƒüA
úG úìBðqôo úÞ Bùð@ QyAlð þüBùPðA þüõâ xõG {ýG kkpâ|þì úWõPì úÞpù^õñì ?ÿoAk Ao JApO pù^õñì ,lñÞ|þì lñéG pu Bùð@ kôoô BG QuA ,úðBðq ÿBøôqo@ ô Bø|xpO ,êDBvì óBƒýƒG
QzK }o@ .lðkq|þì kBG Ao kõg lñPyAk ûApíø Quklüõâ|þìôklñg|þìQuAûkpÞõéÒlcqA oAôêvévìþðBñhuBGôlñÞ|þìÿAúðBðBWîýËÏO úéEvì úG úWõO ô RBuBƒvƒcA ok ÝApƒÒA
êÓG püq Ao kõg ÿBøoõuçÞ úÞ óAõW ôk pu ïk@ BG wñW úðBìq ô ûoôk òüA ok ,Qvýð ïkõg BÚ@ÿoBßPuokqAóAôApÖlýXíOôØüpÏOqAwK .kõG ÿô oBS@þâtüô qA òPuõýK ô þüAlW
lüBG Aop×ðôk Bíy qA þßü ûpgæBG ,koAlð þÚpÖ ô QÚAl¾ úG wÞ aýø oAqBG ok úßñüA ô JApO óAõñÎ BG Ao kõg JBPÞ òýƒèôA þƒíƒýƒco
.kBPvüA lðkpÞ|þì QHd¾ îø BG ô lðkõG ûkBùð ok pù^õñì ûlñg ÿAl¾ .îñÞ IèBÒ ÿpãük úG ôlüBzâ|þìBÂBÛOúGIèkoAlðkõWôôAþPuok pzPñì 1369 ëBuok þPhHyõg úG QzâqBG
ïlÚ àü oAkpÞæ .îvðBylG þéýg úÞ òì - .krýì@|þìoõOõìqBâÿAl¾ þvÞîPgBñy|þìAoBíyóõ^JApOBÚ@lüõâ|þì pzPñì ô Qyõð óBìo óAõñÎ 23 ÿô .kpÞ
þèlñ¾ àükrð úßñüA êTì .QÖpãð úé¾BÖ òì qA lðlýèõè|þì îøok úÞ|þìkpì ïBckqA óBýì ok úGAoûqBÓìQcAoëBýgBGúÞïkoô@óBPPìlgAo ô klÏPì Roõ¾ úG Bø|ó@qA ÿoBývG úÞkpÞ
úÞ þPícq qA Øýc .kõG ûly|iýì|òýìq úG òì óBíz^ .ly|þì ûlýzÞ M^ ô QuAo úG BÚ@ qA lýðAõO|þì îø óBñýíÆA ÿApG .lüoBLvG ôA þíýco .lýuo klXì NB^ úG þKok|þƒK
.îñÞ ûkB×PuA îPvðõPð úÞ ûlüBÖ ú^ BìA ïlýzÞ pËð|òýìq úG ólüôBÞ qA|úPvg }pâõXPvW ô áBK lc ú^ BO Bì }o@ BÚ@ úÞ lýupLG îyBø úÞúPyõð óBÞkõÞÿApG Ao ÿoBS@òýñ^|îø
óôpýGqôpýK ïqo úñd¾qA þüõâ úÞpãük óAõW -oAõð :kpÞ úìrìq þvÞ {yõâ oBñÞ .QyAk .QuAoBßPuok
ôòuúGþðAõW,lükAoôAôkpÞlñéGpu...oAõð ôkqAlðA|þìûBãð}o@ÿBKBOpuúGJApOBÚ@ >.QuA ûlýupð NB^ úG ïAlÞ|aýø
:Q×â ô lülñg kõG ûlì@ úGôQyAkQukokþPuBÞúÞkõG}kõgëBu }o@ BO ?ÿkpÞ|þì oBÞ þvÞ BG «çHÚ lupK|þì ÿAl¾ úÞ ûlýyõñð Ao ÿB^qõñø #
Quok okBð úÚoô ,ïkpÞ ØýÞ úÞ òì QÞpcúGôAoBñÞ,QuAIèBÆ}o@úßñüAóBíâ {ýK pù^õñì lñÞ qBG òhu úG Iè løAõg|þì ?þüõO òüA }o@ .kõñy|þì Ao þüBñy@
ïApG îzG ëõHÚ pâA ûkAk ëõÚ ïBGBG .kõG îüôpGôo úÞ Ao óBâlñðAõg qA ïAlÞ pø Q×â ô lì@ok óBPPìlgúÞòìóBGpÚ:lüõâ|þìôlñÞ|þìþPuk þOoõ¾ BG Ao pù^õñì þñÞ|þì oBß^ BXñüA
ûôrW oõuçÞ ÿæ qA {Puôk .ûphG õülüô êßüBì ÿõy þüõDlüô îéýÖ .ïoAk þøAõhG pÆBg QuBì óBüBñy@qA|}o@ BÚ@ ïkpÞ ÅpÎ úG ó@qA þíüçì òéÞôkA ÿõG úÞ|úPuAo@
ly kõg ókq kBG ëõÓzìô koô@ok Ao {ýðBdPìA pu ÈÛÖ }o@ ?ïlG õzìôlÞ Ig ,óõvßW Qukpüq lyBHð koAôpâA îøoBÞ .lýyBG ÐíW lñéG .koAk ÿôo {ýK luo|þì ïBzì
qA Bø xõG þñýì .òì qA îéýÖõO qAõülüô :Q×â ô êGBÛìqA.kpÞ|úPvø@ïlÚþÂAoBðkpìôkAkóBßO ,QuA ÿA ûkpÞ êý¿dO ú`G .kpýâ|þì kBü Bíy pù^õñì .lñuõG|þì Ao pãülßü ô kõy|þì
ëBHðk úG pýXðq óõ^ óApÖBvì ô lðlýuo ûAo BG ô koAnâ|þì|rýì ÿôo lýéÞ ÿA|úPuk
úG xõG þñýì òüpg@ .lðly oAõu pãülßü ô|løk|þì ÿB^ oõPuk lñéG ÿAl¾
ÿBøþèlñ¾ok ôkó@.lýuoóAõWôkó@ô}o@
ûp×ð àO þèlñ¾ ok }o@ ô lñPvzð îø oBñÞ :lupK|þì
úuõuô ,kõG óAõW oõuçÞ ÿôo ûôrW .oôBXì ûlzð ëõÓzì qõñø ,þñÞ|þì ú^ BXñüA þP×ãð
úG Ao kõg ly IHu }o@ok RæAõEu ólðAõg
òülG Ao ôA þvÞ pâA .kqBu àükrð þèlñ¾ úHè ?ÿA
JBPÖ@qA Ao kõg úÞ kpÞ|þì óBíâ lük|þì QèBc ûkrGBPy oõHÎ lñÞ|þì ûBãð óBGBýg úG }o@
ô lì@ok QÞpc úG xõGõOA .QuA ûlýzÞoBñÞ úð Bùð@ ëBc úG ëk ok ô kpãð|þì Ao óApGBÎ
ÿôo qA ûôrW .lüqô óôok úG úzýy qA ïpâ kBG
ØÞ úG oõuçÞ !úð :lüõâ|þì ô koõg|þì úÇHÒ úÞ ,RkBvc
lüBy BO kpÞ pH¾ þíÞ }o@ .kBPÖA xõG þñýì ô koAnâ|þì ôA Quk ÿôo Quk pù^õñì
ïpâpu Ao ôk ó@ þPÚô BìA koAkpG Ao ó@ óAõW
.QyAkpG Ao ûôrW ô ly îg lük õãP×â :lupK|þì
ÿA ûoôk ú^ ëBì RæAõEu lðAlG QuAõg|þì
pÆBg úG ÿrý^|úPynâ qA qõñø ôA Bü@ô QuA 40
óBGpÂô lüôBÞ Ao úd×¾ ÿæBG {íz^ ?koAk
{ñøApýK IýW qA .QÖpâ Rly {HéÚ

.ly ëõÓzì êc úG ô koô@ok ÿoBÞkõg
ûkAk ëAõEu ûk qA Ao ÿA ûpíðôk ëAõEu Q×ø

www.TEHRANMAGAZINE.com ô ly îg .Qvzð þãzýíø äñu|úPhO ÿôo QuokBðBüQuokúGþðBñýíÆABìAkpÞêcûly
J@ ÿBßñg ,kq {Ooõ¾ pG J@ Qzì lƒñ^ }oAkAô òPvðAk ÿôBßXñÞ .QyAlð ó@ ókõG
lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG pßÖ úG .kpÞ ÙpÆpG ÿkôlc BO Ao }A þãPvg úG Ao óAõWôkpËð lýzhHG òP×â BG úÞ QgBu
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ BXð@ QvðAõO|þì pƒâA kBƒPÖA JApƒO BƒÚ@ ûqBƒÓì ÝpÎ }A þðBzýK ÿôo .lñÞ IéW kõg ÿõu
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G oõOõì }BÞ ÿA .kõG êcrý^ úíø kõy ëõÓzì {øAõg :Q×âô QgAlðApüq úGpu kõG|úPvzð
îø lüBy .ly|þì óBu@}lì@ô QÖoô QyAk .ïA ûkpÞ êc Quok lýñýHGô lýñÞ ûBãð îñÞ|þì
ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì koô@|þì Quk úG úÞ ÿlì@ok BG QvðAõO|þƒì ÿoBßíø wcô koõg ûpâ îøok óAõWôk ûBãð
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük .lñÞBKôQukkõgÿApGpùyokþÚBOA .lñPÖpâ}o@qAAoûôrWlyoAlýGóBykõWôok
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW ûlýzÞ òüpýy ÿBüöôo àü ÿõu úG }pßÖ ô koô@ok ÿlñéG ô àüoBG úÚoô þüõéùK óAõW
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA ïApc kõgpG Ao ëBdì ÿôqo@úG ólýzülðA .ly wKô QgAkpK êDBvì êc ÿõXPvW úG ó@ok
ô ôA ÿqôo úÞ QyAk óBßìA Bƒü@ .kõƒG ûkpƒÞ îø òüA ,Quok òüA :kAk iuBƒK úƒvüBƒÛì qA
(626)3-50-50-50 (310)274-7474 QuA þðBÇýypßÖ ú^ òüA ...úð ...úð ?úz×ñG ûly êc Quok ëAõEu Q×ø pø QuA Quok
BìA ?îPvø úÞ òìpãì ûkpÞ AlýK ûAo ïrÓì úG úÞ .kõG lý×u úýÛG ô kõG
41 îðAõO|þì kõzG Quok BW òýíø ok ïoBÞ pâA JAõW Ao }A úýÛG Ap^ wK lýupK óAõW
.îñÞ|þì pßÖ ÈéÒ ïoAk îø qBG BüAlg û@ ...BG êc Quok Ao úíø BXñüA BO úÞ Bíy lƒükAlƒð
qôo úñd¾ .lyBHð BXñüA ïoBÞ úÞ pPùG óBíø óõ^Q×âôQgAlðApüqúGpu}[email protected]üAûkpÞ
ïpy úG ûpù^ AnÒ þñýu koô@ kBü úG Ao òýzýK IcB¾ óAõW .ïA ûlðAõhð pPzýG BW òýíø BO
ô ÿB^ óBßPuA ,ôA ûAõgonƒÎ óBƒGq ô|úƒPvzð pãük ÿA úðõâ úƒG Ao }o@ oõƒËƒñì úƒÞ ûôrƒW
òì oBÞ óApãð îø ôA ,Ao okBì }õâ iýG úìrìq Qvýð lG îø òüA :Q×â kõG ûkõíð QyAkpƒG
oBÞ úG lüBG ÈÛÖ úÞ îýí¿O òüA BG lÏG .QuA úG Ao ûôrWô óBPèBc úG }õg lüõy|þì ûkoBù^
úGôlðBßOAokõgoAõéy,QuBgBKúGlzülñýG ô kpÞ ûkBW IðBW úG ôo }o@ .lðAkpâpG }o@
.kBPÖAûAoúGúðBgÙpÆ ok úÞ þßyA ûpÇÚ úWõPì ôk ó@ qA àü aýø
### ok óBðAõW lðlzð ,kõƒG|úƒPvG úƒÛéc ôA îƒz^
okþèôæBGûpÞpÞQynâþüAõðBðÿõéWqA úG úzýy QzKqA }[email protected]ðly ûkBýK ûAo ÈuAôA
êGBÛì ok þãñu ÿôo óBð ÿBø ûkpg kõG|úPvG û@ ô Qvüpãð Bùð@ äðo þßzì ÿBøoõƒuçÞ
óBð ólƒük .lƒðkõƒG ûlƒy çK ô {ƒhK ûqBƒÓì .lýzÞ
BO Q×â kõg BGô koô@ }pÆBg úG Ao þãñupâ ô QyAk {ýK ok Ao ápùy ûAo xõG þñýì
QzK .kõy qBG þüAõðBð úÞ îñÞ|þì pH¾ JôpÒ qA úÞ|þìBãñø kõG ûlýuo îýð úG óApÖBvì kAlÏO
äðo QÖBü qBG Ao ó@ úÞ ó@ qA ô lýuo úðBg ok úÞkBPÖAþðqkBüúG}o@lñPynâþðBGBýGúÛÇñì
ôkpÞqBGAookï[email protected]ð}Aûpù^úGÿkBy aýø .kõG ûlük {ÞkõÞ ûApíø úG Ao ôA eH¾
.lykoAôúéèABüòP×âBG þðq ÿAl¾ .ly þíð ûlük óBGBýGok ÿA ûlHñW
qAóBzðÅõcoBñÞok|úPvzðÿAnÒÙôpÊ ZBýPcA òì :Q×â|þì úÞ QuBgpGpu QzKqA
lñéG ÿBø ïBâ BG kAk|þì úðBg ok óBíùýì ókõG ïAo@ ÿAl¾ ó@ IÚBÏPì ô ïoAlð ÿqõƒvèk úƒG
ok ÿæ ÿA úìBð .lðBuo|òýìqpüq úéK úG Ao kõg RõÎk {ìAo@ ô Rõßu úG Ao óq úƒÞ ÿkpƒì
Ao úìBð lüBzãG Ao Q×^ úßð@ qA {ýK kõG ÝBOA QÖBüok}o@lyîÞBcúÞþOõßuqA.kpÞ|þì
kõg .QgBñy Ao }pøAõg Èg Quk QyAkpG pßÖkõgBGôlðA|úPÖoôpÖúzülðAúGBùð@ÿôkpø
xBHè pýýÓO úßð@ óôlG ô lðBuo þPzK úƒG Ao ÿqõvèk IèBÆ óBvðA þPuAo úG Bü@ úƒÞ kpƒÞ
qA pHg úìBð óõíÃì .kõzâ Ao úìBƒð pƒu|lƒøk pÖBvì ôk ó@ þPÚô Ao kõg JAõW þèô ?Qvýð
oBËPðA ok úßñüA ô kAk|þì úðBg FBÃÎA þPìçu ûkBýKokAoóqkpìúÞlük,QÖBüoklðlyûkBýK
ëõK úG .kõG| |úPyõð }pøAõg .lñPvø ôA ólük QƒuAõƒg|þƒì {ƒèk lƒñƒÞ|þƒƒì àƒƒíƒÞ ólƒƒy
QvK óBzüApG QuAoôlÛìpâAô lðoAk ZBýPcA ô ÿqõvèk ÿBñÏì lüõãG óq úG QvƒðAõƒO|þƒì
Bùð@ .kõG úìBð ûApíø úG rýð ôoAk úhvð àü .lñÞ .QuAlW îø qA îcpO
ûkpßð,úðBüQuA|úPÖBüoBÞBü@úßñüAúGÿAûoByA pÖBvì úu ÈÛÖ lðly ápùy koAô þPƒÚô
oBÞ ëõÓzì òì lðoAk óBíâ Bü@lýzülðA .lðkõG püq Ao xõG þñýì ,ûlñðAo .lðkõG ûlðBì þÚBƒG
îzg qA ?ïA|ûkpƒÞ }õƒìApƒÖ Ao Bƒùð@ ô îƒPvø .lðlyûkBýKóApÖBvìôkpÞáoBKþPgokúüBu
ÉBýcúGôoú`üokoBñÞôly óõãéâ{Ooõ¾ }õg xBvcA kõG }o@ Quk ok qõñø ûôrW
?îñßGlüBGú^BüAlgkpÞúìrìqkõgBGôkBPvüA ok ApWBì òüA QuAõg|þì {èkô QyAk þèõHÚ
oBñÞ ok pãük þðq BƒG úƒðBƒhHcBƒ¾ pƒPgk QyAk ôqo@ .kõG|úPuõýK ÑõƒÚô úƒG QƒÛƒýƒÛƒc
AõXð pãülßü BG ô lƒñPvy|þƒì ÙpƒÊ Åõƒc AlýK ïréPvì òüA BìA|løk úìAkA Ao {éý¿ƒdƒO
?lñÞ ÿôo QvðAõO|þì þvÞ ú^ úG.lðkpÞ|þì Ao }A þâlðq lðAõƒPƒG úƒÞ kõƒG þƒéÓƒy ókpƒÞ
ûkpÞ AlÖ ûkõùýG Ao Bøqôo |?løAõhG úÞ qA àíÞ .lñÞ|òýìCBO
.kõG .kõG ÝpÒ þãzýíø Rõƒßƒu ok ápƒùƒy
koAk úìAkA lüBy kpÞ pßÖ BìA kôo úðBg úG pvßü QuAõg|þì
ô kõíð YÞ ûAo wK lyBG JAõg úðBhHcB¾ îðBg

óApùO úéXì

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

.òÞZAôkqAQuAõg Ao ó@ ïkõg ,kAk þíð ÿkBùñzýK óBñ^ îø ôA ô lðly òÞBu ó@ ïôk úÛHÆ ok }pøõy ô
aýø «çHÚ úÞ îø ïA úèBg ,lÏG qôo lñ^ ÿoBãPuAõg úG ïkpÞ|þì QuAõgok ô fpÇì úG ,lðkpÞ AlýK ÿpPùG þèBì ÐÂô þPÚô|BølÏG
:Q×âòìúGkõGûkrðúñýìqòüAokþÖpc þÞkõÞ qA Ao òüpvð óõ^ ,kôpG òüpvð óõñÞA îø úÞ lðlüpg ÿA úÛHÆôk úðBg ,QÞApy
?ÿAûkpÞpßÖJõgRokBìkBùñzýKÿôo ô RBýÛég îG ô püq ïBíO BG ,îPgBñy|þì .lðoAk QìBÚA ó@ok
þíýí¿Opø,QvýðókpÞpßÖúGZBýPcA- Apì îø ôA «çGBÛPì ô îPyAk þüBñy@ {Ûüçu òüpvð ïA úèBg pPgk ô òì ,IýOpO òüA úG
úÞ QuA þíýí¿O òýÎ ,lüpýãG óBìBì ô Bíy pãülßü ÿApG îýPvðAõO|þì ô QgBñy|þì Jõg úGúðBgàüok,QuApPß^õÞòìqAëBuôkúÞ
pËð îðAlG îéüBì þéýg ÈÛÖ .ïpýãG lüBG òì .îýyBGþGõgóApvíø ôîülðAõgxokpãülíøÿBKúGBKôîülì@Býðk
?Qvý^ûoBGòüAokòüpvð :îP×âïokBìÙpcJAõWokQùWòüAúG .îüly åorG
ZAôkqA òüA úG ,õO êTì îø òüpvð - òüpvð BG ZAôkqA ,þøAõhG Ao {PuAo - úG Ao òüpvð ,ïokBì lü@|þì ïkBü þPÚô qA
J -okBð

! þWoBg xôpÎ| àüpâoBÞúÞ,îýøApGA{PuôkôïolK
ZAôkqA óBìríø B« HüpÛO ,lðkõG úðBgoBÞ
pøAõg úÞ,pøAõg BO ôk BG îø ó@.lðkpÞ
ô lì@ok îýøApGA lÛÎ úG òýðqBð ,pPß^õÞ
.ly ïolKpvíø òýãð ,pPâorGpøAõg
þHèBW QüBßc îø Bùð@ ZAôkqA ÿApWBì
úÞ kõG oApÚ òüA qA ,ïokBì QüAôo úG ô QyAk
.lñÞ ZAôkqA òýðqBð BG QuAõg|þì {èk îýøApGA
,kõG ûkpßð pøõy qõñø pPâorG pøAõg óõ^|þùPñì

QÚô pø BO koAk þâkBì@ ô QuA lñì úÚçÎ .Qvø îø òì ÿôqo@ pø ô kAk|þì oApÚ JBÇg koõì îðBg xôpÎ óAõñÎ Ao ôA ÿBÂBÛO lðly þíð pÂBc }okBì ô olK
.lüõãG Ao úéG , þyBG|úPyAk þâkBì@ ô ëõÚ ô îðrG Ùpc ïpøAõg BG þñÏü - Ao ôA Ùpc ÿBñÏì pPzýG ,ïly pPâorG ú^ òýðqBð BG lðAõPG úÞ òüA ÿApG ,ôA ô lðpünLG
QzK Ao ú×ýÊô ïBËð Qìlg úÞ þðBìq ô ïlýíùÖ kõG }oBßíøô Quôk úÞ Ao ïolK ,lñÞ ZAôkqA
óBýì ok Bíy BG Apì QýÏÂô óBìBì - ?ïoAnãG Ao ïqæ ÿBøoApÚ ïokBì Iy àü ,ïkpÞ AlýK þéÓy ô îPyAnâ pu ÐÚõì óõ^ ô kpÞ ÜüõzO ïokBì BG ZAôkqA úG
?QyAnâ ûqBO òì BìA .ÿoBýPgA IcB¾ Bíy - ûkpK ,kõG ûlðAoôpK ëkok Bø ëBu úÞ þüôqo@qA þPýÏÂô ok þèBì pËð qA ïAlß`ýø ZAôkqA
ZAôkqA þðBìq ïoAk Quôk ô ïA ûly ïAlhPuA òìpvíø òüpvð koAkôqo@úÞ Q×âô QyAkpG óBypvíø ÿApG þéÛPvì úðBg lñðAõPG úÞ lðkõHð
õO úG Ao Üc îýøApGA BÚ@ ô òì ...ûo@ - þâlðq îðAõPGô îyBG|úPyAk ÿqAlðA wK úÞ îñÞ .îñÞ pßÖ }kBùñzýK koõì ok BO QuAõg ô lyBG AlýK úÛHÆ ôk þPvGok úðBg àü ,lññÞ|òýìCBO
.kpÞlýüBC OAoRpËðîøòüpvðkõg,îükAk pâA .QyAlð ókpÞpßÖ úG ÿqBýð ,okBì kBùñzýK òýðqBð úèBg ô ëôA úÛHÆ ok ïokBì ô olK úÞ lðkpÞ
.ïqBvG òüpvð ÿApG ÿA|úPvüBy
ô úèBg úÞ þOApÞAnì qA lÏG|úP×ø ôk þßü Qèk QÚô pø ,okBì koAlð þèBßyA aýø - 44
úèBg ,lðkAk ïBXðA òì BG úðBâAlWoõÆ úG ïokBì

TEHRAN MAGAZINE .QyAk þøAõg îø Ao oõzÞ qA ZoBg ok Tel:(818)881-1771
úuõuô QÞpy þzñì ÿBø Ùpc ólýñy BG
”óBüqBìBO“ Qüpülì úG ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ þÖpÏì pPgk ó@ úG Apì ïkpÞ úÚçÎ qApGAô ïly ô kpÞ òüpvð ÿApG úürýùW ólüpg úG Ñôpy ïA
pOô àzg RBW þñüpýy òüpO ûqBO BÂo ûBy .kpÞ êíÎ îø {èõÚ úG ô kAk ëõÚ îø ôA .lñÞ olÛð@ îýñÞ|þì þâlðq ó@ ok úÞ ÿA úðBg óõ^
. QuA ûkoô@îøApÖ ,ØÛu àüpüqok Ao þðApüA òüpvð BG úvüBÛì êGBÚ ç« ¾A ,Alýè ,ôA Quôk ok lñðAõPG rýð pãük ûkAõðBg àü úÞ koAk QÏuô
ô QyAk ÿpOBHüq ûpù^ ,QÖo|þì ûBãzðAk ,kõHð lðkpÞ ÜÖAõO îýøApGA BÚ@ô ïolK ,lññÞ þâlðq ó@
, þuôpÎ ÿBø òzW ÿApG àýÞ}oB×u ,îýPyAk pãülíø BG úÞ oAlük lñ^ qA lÏG þyBÛð ô þèBg Bì ÿApG Ao úðBg ÿBø ÝBOA qA BO ôk
.kõy|þì|úPÖpünK ûpýÒô lèõO , ÿkrìBð QüBÂo òì BG ZAôkqA úG BO kpÞ lÎBÛPì Ao }olK pOkôq ú^pø QuAõg|þì îèk úÞ îø òìô lññÞ
,koô@pâA ô BìA ÿolÚ ú^ pâA ,}olK ô|lølG oBñÞ ok þâlðq ô ïõy ÿA úðByBÞ ô úðBg IcB¾
.lýñÞpO òüpýy Ao kõg wéXì ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ÿBø þñüpýy BG ÿBø ûlÎô|úP×ýy úÞ òì ô ly îýévO ûpgæBG BìA óBíø ok «BHüpÛO ,îñÞ Ñôpy Ao îüBøBüôö o pPgk
úÞ lýuo ïpËð úG ,ïkõG ûly }A ûkAõðBg ô ôA ôA qA ô îPÖo úðBgoBÞ pülì ólük úG ,Bøqôo
45 ,ïA ûkpßð ÿoBãPuAõg òüpvð qA qõñø óõ^ ô kpýãGpËðok îüApGoBÞ úÖBÂA ÿolÚ îPuAõg
xpO óõ^|þùPñì .ïoAlð ôA ëBHÚ ok þPýèõEvì eýÂõO ,kpünLG Ao îüBÂBÛO B« íPc úßð@ ÿApG
qA óly ÐéÇì Roõ¾ok ïA úèBgôokBì îPyAk ,ôAô ïoAk ZBýPcA ÿoBÞ úÖBÂA úG Ap^ úÞ ïkAk
ZAôkqA óBñ^ Q¾pÖ ô lññÞ þñßy oBÞ úýÃÚ ,kpÞ ëõHÚ Ao îüBÂBÛO þdüõéO oõÆ úG ú^ pâA
óôlG ïkAk eýWpO ,lðpýãG òì qA Ao þÛÖõì ÿô úG JBÇg ÿA úìBð BÂBÛO BO QuAõg BìA
ok þðBìq Ao ïA ûkAõðBgô îñÞ ZAôkqA Bùð@ÑçÆA koõì ok BO|îølG }pPÖk þzñì úG ô îvüõñG
.lyBG|úPynâ oBÞ qA oBÞ úÞ ïoAnãG pìA óBüpW îø òì .lñÞ okB¾ Ao ïqæ oõPuk îPuAõgok
ô ÑçÆA óôlG ,Alýèô òì óBñÞ lÛÎ îuApì Ao kõg QuAõgok ,lÏG qôo ô ïkpÞ Ao oBÞ óBíø
þP¾pÖ Alýè qA ô ly oArâpG ïA ûkAõðBg oõÃc oõÃcokôA .ïkAk QÞpy þzñì úG ûly MüBO
ápPzì þâlðq Ñôpy ÿApG Ao ïkõg BO îPuAõg
úu þPéùì ô QÖpünK Ao ïA|úPuAõg ôA ô îñÞ ûkBì@ :lýupK ô lðAõg Ao ó@ ïkõg
þP¾pÖ l¾pPì , òì ô QÖpâ pËð ok îüApG úøBì ú^ ,lññÞ|þì oApÖ ÿoBÞ úÖBÂA qA úíø -
ô ïoAnãG óBýìok ïokBì BG Ao úýÃÚ BO ïlðBì
?þPvø oBÞ úÖBÂA IéÆôAk Bíy úÞ ûly
.îñÞ Ñôpy Ao Alýè BG þâlðq {ýK ok ÿpýg oBÞ úÞ QuA òüA QýÏÚAô
ZoBg ok þâlðq kBùñzýK Alýè ,Bøqôo óBíø .îyBG|úPyAk ÿpPzýG lì@ok îñýG|þì ïqæ ô ïoAk
ok þâlðq ÿBüArì qA ,QgBu fpÇì AooõzÞ qA iuBK ólýñy qA ,QÞpy þzñì ,rýãðAoõy
BW ó@ ok kpÞ BÎkA ô kq Ùpc oõzÞ qA ZoBg
úüBìpu BG ô Qvýð òì ókpÞ oBÞ úG ÿqBýð :Q×â ô lýzÞ îø ok Ao }A ûpù^ ,òì
oõzÞ qA ZoBg ok }olK úÞ þüBø ÿoAnâ ?ÿõy þíð QcAoBð ,îðrG þÖpc àü pâA -
îýyBG|úPyAk ÿA ûkõu@ þâlðq îýðAõO|þì ,ûkpÞ
rW þøAo úÞ kAk òüpýy ÿBø ûlÎô olÚ ó@ ô ?lyBG þÖpc ú^ BO -
qA pOkôq ôA ly oApÚ ô lðBíð þÚBG îüApG îýévO ,QHý¿ì þñÏü ,ókpÞ ZAôkqA Ñõð òüA -
óBì QìBÚA úG ÉõGpì ÿBøoBÞ ,kõy ZoBg oõzÞ þñÏü .ókpÞ þâlðq| |Qýìôpdì BG píÎ àü þñÏü
lPup×G úìBñOõÎk òì ÿApG ,lÏG ô lñÞ Quok Ao Iy BO eH¾ qA lüBG píÎ óBüBK BO Bíy úÞ òüA
qA ïkAk QüBÂo ,ôA ÿBø ûlÎô xBuApG ,òì ô RBðBßìA êÚAlc þðAõPG úÞ þyBG oBÞ ëõÓzì
qA lÏG qôo úu Quok BìA .kõy ZoBg oõzÞ òýíø qA ô þñÞ|òýìCBO Rpvíø ÿApG Ao þâlðq
ó@ok úÞ lýuo îPuk úGôAqA þvßÖ ,Alýèp×u oBÞ oBPÖpâ olÛð@ QuA þñýG {ýK êGBÚ óæA

:kõG ûly|úPyõð !þíùÖ þíð ÿrý^ þâlðq qA úÞ ÿõy|þì
òì Zôpg óBßìA úÞ ïpßzPì ,óBW okBð - lüBG|þìk@ pø ûpgæBG ,Qvýð ÿA ûoB^ -
l¿Ú úÞ kõG Bø ëBu .ÿkpÞ îøApÖ Ao oõzÞ qA
ïôpG oõzÞ qA ZoBg úG þâlðq úìAkA ÿApG îPyAk .lñÞ Ñôpy þüBW qA Ao þâlðq
òüA õO BG ZAôkqA BìA .kAk þíð QüBÂo ïolK ô püq ÿoõW òüA ,ïkõG Bíy ÿBWpâA ,òì -

.QgBu îøApÖ îüApG Ao óBßìA .îPÖo þíð óly þðBGpÚ oBG
ïpupG úÞ kõG ÿkpu J@ lñðBì ,Alýè|úPyõð ,óly þðBGpÚ Ao oBÞ òüA îuA ,òì -
BùñO úð ó@ úíéÞ úG úíéÞ ok Apüq .lñyBG|úPhüo ok ZAôkqA ÿApG úÞ ÿpPgk úG óõ^ .ïoAnâ þíð
,ïlük Ao îüBøôqo@òPÖo kBGpGô ólypPvÞBg úzýíøôA BG ZAôkqAô ïlñì úÚçÎ ,ïA|úPÖpâpËð
,kõg ÈéÒ ô ûlýXñvð ïAlÚA BG îPÖBüok úßéG
{Ûð rýð Ao òüpvð ô ïA úèBg ,ïokBì ÿBøôqo@ .QuA ûkõG îüôqo@ òüpPâorG
ôk BO úÞ QuA òýíø Bø óAõW Bíy ëBßyA -
.ïkpÞ J@pG ÜyBÎ ,lýðq|þì Ùpc pPgk àü BG ïçÞ
ÿBø QýÏÚõì lýñÞ þíð pßÖ aýø ô lüõy|þì
óBüBK| BG lüBG Bíy .Qvø óBOoBËPðA ok îø ÿpPùG
þOôpS ô lì@ok }kõg úÞ þñÞ ZAôkqA ÿpPgk
oBÞ qôo ô Iy úßñüA ÿBW úG ô lyBG|úPyAk

!ÿpHG Rnè þâlðq IøAõì qA ,þñÞ
AlýK BXÞ qA ÿrý^ óBñ^ òì ...æBc -

?îñÞ
RôpS }olK úÞ ïoAk þPuôk ,òì -
BùñO úð ,þñÞ ZAôkqA ôA BG pâA ô koAk ÿA ûqAlðA þG
þâlðq óBßìA úßéG ,ÿoAlð ókpÞ oBÞ úG ÿqBýð

óApùO úéXì

kpìôkô .Bíy þüBñy@ô Bíy þPìçu úG :Q×â ok Ao }A úðõâ ,lì@}õg úðBùG úGô QÖBPyok
.lðlýyõðpãülßüþPìçuúG úðBíýí¾ ïpâ úuõG ô QyAnâ kBøpÖ oBýPgA
...?lýPvø àðBGoBÞok QuA QÚô lñ^ - úG Ao }kõWô ïBíO úßéG }A úðõâ BùñO úð kBøpÖ
úßñüA úG úWõO BG ,QgAlðA êâ kpì ôk QHd¾ ôpünKBð ؾô þ×ÏyoB^k AoôAô lýzÞ {O@
pPzýG kpÞ|þì þÏu BÂo kõG ûlì@ BùñOrýð kBøpÖ JBð JApy þuçýâ ólýyõð óBðõ^ ÿA úvég
úßð@òí koôBýG }ok þüBùñOqAô lupGôA úG .kpÞ
.kõGûkpÞAlýKrýðþGõgQHd¾îø úG Ao ôA ô QÖpâ kBøpÖ qA Ao êâ ÿBHüq lHu
ô }õgô Qzâ|þì óBðBíùýì ÿçGæ|úPypÖ oApÚ úñü@ êGBÛì ok ô ëBø oBñÞ ëõvñÞ ÿôo
QuAûApGôorý^úíøkõyòEíÇìBOkpÞ|þì{G þÎõHÇìÿõGú^,þüBHüqÿBøêâú^û@...kAk
,àüqõì ÿAl¾ .konâ|þì }õg úíø úG ô êâ ÜyBÎ òì lýPvðAk|þì BXÞ qA Bíy ,lðoAk
Bø óAõW qA ÿA ûlÎ ô kpÞ|þì pÞ Ao àéÖ }õâ ïAþvýéKîy:Q×âûlñgBGkBøpÖ?îPvøîüpì AløqA ÿA|úPyõð
úÞÿoõgoBùðòèBuok{üBHüqóApPgkúéíXñì :Q×â ô kq þHüp×èk lñhHè|úPypÖ .kAk pHg
,lðkõG ûkoô@ }ok ÀÚo QvýK Roõ¾ úG ô îñÞ þÖpÏì îðAlðqpÖô pøõy úG Ao Bíy lýDBýG |îzy| {hG
óBðBíùýìpüBu .lðkõG þGõßüBKô ÀÚo ëõÓzì {ìpâÿBøQukokAokBøpÖQukúÞþèBcok
,ÉBýc ô xApO ô òèBu êgAk ok ûlñÞApK rýð .QÖo }pøõy ÿõu úG kpzÖ|þì
úíøB« HüpÛOôólýyõðôókoõgôõãP×âëõÓzì qA lüõy Bñy@ ...kBøpÖ ÿBÚ@ BG óBWBÂo - BG Ao ÿA ûkõu@þâlðqô lðpg|þì ÿA úðBg òýzýK ûoBíy ú¾çg
ÜüBÚk qA lÏG .ëBcpu ô ïpâpu ô ëBdyõg ûpù^ úßð@BO lññÞ|þì Ñôpy óBylðqpÖôk {ýK ëBu |22 BÂo ô|úPypÖ úÞîPyõð #
ÿAõð óBùâBð ,oô@ óBXýøô lñO àüqõì þðæõÆ .lñPvø àðBG ok òì óAoBßíø úGô kõy|þìpøBÊ JBÚ òüAokpãük ÿkpì óBPupýGk qA þßü ok wüolO ïBãñø ô
pO óAõW .lñßÖA òýñÆ BÃÖok þíüçì þÛýuõì ,lülì@}õg ,îèBdyõg óBO þüBñy@oA - ok Ao }oBÞ ïAô QívÚ ÿl¿Pì óAõñÎ ô lðõy|þì Bñy@ óApùO úðApPgk ÿBø
ok Zôq lñ^ ô lðkpÞ þèBg Ao úñd¾ Bø ú`G ô Bø kõG êÒBy ó@ ok|úPypÖ úÞ þßðBG úHÏy pPgk ôk IcB¾ ô lññÞ|þì ZAôkqA
úG , þÛýuõì qAõñèk ÿAõð ûApíø pãülßü }õÒ@ ?lüoAk|êýì þ^ Jôpzì kõg|úP×ýy Ao|úPypÖ ô lñÞ|þì Ñôpy ok ÑBÂôA þðõâpâk qA wK .lðõy|þì
.QuA Jõg iü BG þßvüô - p×u oBG pãük p×ð oArø|Bøl¾ lñðBì óApüA
.lñPgAkpK ÀÚo Jôpzì iü BG þßvüô «BÚB×OA .B« íPc úéG - ...óBPuAk úìAkA àñüAô lñÞ|þì êÒBzì ô lñü@|þì Bßüpì@ úG ô lðlñG|þì
ÙpÆ úG úðæõXÎ kõG Q¾pÖ pËPñì úÞ|úPypÖ ### ô lññÞ|þì BK ô Quk kõg ÿApG ÿlñìôpG@
ûBãð úÞ þèBc ok ô lüôk kBøpÖ ô }pøõy .Qvø îø òì úÚçÎ koõì
ok ô kAk kBøpÖ Quk úG Ao þßvüô óAõýè BÂo ÿõu úG|úPgBñzð BK qA pu ô úéXÎ BG|úPypÖ
kpÞ|þì lñéG Ao }A þßvüôrýð }kõg úÞ þèBc

ÿoBùG| {hG þâlðq JBPÖ@

46

www.TEHRANMAGAZINE.com ûly|úPuBÞ {GBùPèA {O@ qA ly òEíÇì þPÚô þPñÇýyBGQgAlðA|þìpøõyúGÿrýì@{ðqpu
ïByÿBøÙpÊïBãñøòüAok.lyZoBgÝBOAqA ôþPvýð ÀÚoêøAç¾AúÞõO:Q×âIüp×èk
47 ôk ûApíø úG BÂo ô lýuo óôpýG qA rýð kBøpÖ BG òì oAnãG wK ...þ¿Úo þíð òì BG
ÿôo úG ïBy ólý^ ëõÓzì QìlhzýK ÿBKàüôlñyBHðBùñOîøóBzüAúÞî¿ÚpGóBg
BG ô QÖo õu ó@ úG úðæõXÎ|úPypÖ .lðkõG|rýì .lñyBG|úPyAk ÀÚo
RõÎk ïBy Ùp¾ ÿApG Ao óBðBíùýì lñéG ÿAl¾ ÿôo úG ÿA úðAolK ô QHdì BG lñhHè BÂo
þèôàüqõìôkõGÀÚoîøqBGïByqAlÏG.kpÞ úGÜüõzOAokBøpÖ,puQìçÎBGôkq}pvíø
ûqBWA ïBy Ùp¾ qA wK þPÎBu îýð kBøpÖ QvýK úG ïlÚ ôA BG óBìApg|úPypÖ .kpÞ ÀÚo
:Q×âúðAlñìúéâBÂoBìAQuAõgþ¿gpì ÿBø úðBy oôk Ao {ðAôqBG ô QyAnâ ÀÚo
BO æBc QuA |10 QÎBu ûqBO BÚ@ BXÞ - kBøpÖ ÿApG ÿA ûoB^ ô kpÞ úÛéc kBøpÖ úðAkpì
.îüoAkúìBðpGeH¾ oôk Ao {üBø Quk úßñüA rW QyAnãð þÚBG
óBíùýìôQHdìúíøòüAqAóõñíìþéýg- BG Ao ÿA úðBÛyBÎ ÀÚo óBñ^ô lñÞ úÛécôApíÞ
Ao ûkBPÖA IÛÎ ÿBøoBÞ oAlÛì àü þèô óBPüqAõð .QyAlðúÛGBu}píÎúGúÞkpÞÑôpyôA
úßð@òíÂ|îøk ïBXðA lüBG úÞ ïA ûkoô@úðBg úG úG Ao kBøpÖ ÀÚo úðBùG úG QÛýÛc ok ôA
æõ¾A ô ïoAk {ýK ok þâlñðAo îø þPÎBvíýð RAom ô kpýãG }õÒ@ok Ao ôA BO lðBzÞ QvýK
.îGAõg|þìkôqrýðBøIy ûBOõÞ ÜüBÚk ó@ok .lÏéHG AoôA ÜzÎ ,}kõWô
óõñíì þéýg ,QuA áoBHì|êýì oõW pø - BG Büõâô kpÞ|þìqAôpK BøpGA ÿôo úG þüõâ|úPypÖ
.lýñÞqApÖApuîøqBG.lükoô@ØüpzOúÞ aýø QyAk úé¾BÖ äñupÖ óAoArø þÞBg ÿBýðk
ôA qA ô kAk Quk BÂo BG úðBíýí¾ kBøpÖ kpìó@ÜzÎ}kõKôoBOïBíOôlükþíðAowÞ
óBPzãðA pG rýð ÿA úuõG ô kpÞ þËÖBcAlg kpì BGôA .lýzÞ|þì kBüpÖ Ao úÖBýÚ }õgô óAõW
BGBüõâþèôlyZoBgokqAôkôq|úPypÖØüpÊ ô {ñO ÿBìpâ ÀÚo úðBùG úG BO lý¿Úo|þì
ô kpG rýð Ao|úPypÖ óAôo ô fôo ô IéÚ {ñPÖo ô lñÞ wc Ao {üBø w×ð RoApc
AoôAóBXýøþGôkpuôRõùHìôîâokpuîvW óBGq úGô koBLvGôA }õÒ@úG Ao {yõÒ@|þìBíO
.QyAnâþÚBGúðBgó@ok ûly {ÛyBÎ olÛ^ lðBíù×G ôA úG þðBGq þG
### ûkõGoôAqAòükôëkúÞQvükpìBùñOlðBíù×Gô
þðBíùýìqAàðBGóAlñìoBÞúíøúHñyôkqôo ô ûkpÞ oô úéÏy ôA kõWô ok Ao ÜzÎ {O@ ô
ô BøAnÒ ô ôA ïpâ þüApünK ô|úPypÖ Jõg .lðAqõvG Ao }A þPvø BO kôo|þì
.lðkpÞ|þì ØüpÏO þðApüA ûríyõg ÿBøoôkoA ïkpì ÿ@ :lðrG kBüpÖ QuAõg|þì|úPypÖ
ô lì@|úPypÖ|rýì oBñÞ QÚô ëôA eH¾ rýð kBøpÖ ôA ÜzÎ ,îPvø kpì òüA ÜzÎ úðAõük òì ,Býðk
,kõG þGõg þéýg þðBíùýì îðBg|úPypÖ :Q×â ô kpG|þì BøBüôö oô Bø JAõg ÿBHüq ÿBýðk úG Apì
þðApüA þOoBK àü úG úÞ kõG Bø Rlì {PuAo òì þðAõW ÿBø JAõg|þìBíO pýHÏO ôA ÜzÎ
óõñíìþéýg.Qynâ}õgþéýg.ïkõG|úPÖpð ïrürÎ pøõy :lðrG kBüpÖ QuAõg|þì ô QuA
.óBOþüApünKqAôRõÎkqA þèô îéDBÚ ïApPcA QüApG ô ïoAk QPuôk þéýg
lHuqAô lülì@ úßñüAqA ïpßzPì îø òì - òýñ^ þPvðAõPð râpø ô ïkõHð QÛyBÎ râpø
.óBPãñzÚoBývGêâ úG þzO@ òýñ^ ô ÿrýãðApG òì ok þuBvcA
ok}pãükoBßíøûApíøkBøpÖ,ïBãñøpùÊ þüõyBðq þâlðq lñG qA ëBc .ÿqôpÖBýG îðBW
oBùð ÿApG úHÏy óôBÏì òýñ^ îø ô ïAô QívÚ Ao }kBüpÖ þèô ïlðõýLG ÜzÎ úG BO òÞ îüBøo
ÿoõgAnÒ òèBu ok RõèoBy BG rýð|úPypÖ ô QÖo .kõHð þøAo
ÿAnÒ ÿBø ûlðBíýÚBG ókoõg ëõÓzì àðBG Ao ôA ô lý¿Úo|þì úðBÛyBÎ óBñ^ kBøpÖ BG
:Q×â úìlÛì þG RõèoBy úÞ lðkõG þðBíùýì þüõâ úÞ kõG|úPÖpâ }õÒ@ ok äñO óBñ^
.lðkpÞ|þìAoQPHýÒBøú`GqôpìA ô oBO|þìBíO ô kõy êc ôA kõWô ok løAõg|þì
!?ïAûkpÞú^pãì...AoîPHýÒ- úßð@ qA êÖBÒ ,kõy þßü ôA kõK ô oBO BG }kõK
úG QHvð õO lñP×â|þì Bø ú`G ...þ`ýø - kõg úG Ao ÿoBývGpãzupKôôBßXñÞ ÿBø ûBãð
AlýK xBvcA QñÆõíø lülW lñìoBÞ kpì ó@ ôkopãükÿBøûBãðBGþüBøûBãðôkpÞ|þìIéW
.lü@ þíð }lG õO qA Büõâ rýð ôA ,ÿA ûkpÞ .ly|þì ëlG
{ßzg ,RçíW òüA ólýñy BG óBùâBð|úPypÖ ÿõãðBO ó@ úG þðBXýøpK ô kBy àüqõì
Rly qA {ðlƒG ïBíO úýðBS lñ^ ÿApG ô kq {ñüpýy ÿBüôö o qA|úPypÖ ô kAk úíOBg îüçì
pG kôq þéýg þèô ly QÞpc þG Qzcô {éGBÛì ok þøBOõÞ îýËÏO kBøpÖ .lì@ óôpýG
ú^ :Q×â ô ly Èévì kõg JB¿ÎA úíýuApu|úPypÖ,Q×âápOAoÀÚoêdìôkpÞ
þíð îyõg Bø Ùpc òüA qA òì !!þOBÖpgrì ô QvG êgAk qA Ao ok ,lüpK {GAõg ÝBOA úG
ôïoõg|þìoBùðôABGBøqôoêýèkòüAúGòì.lü@ wýg {ðlG ïBíO .QÖpâ oApÚ úñü@ ÿôpGôo
òÆõíø úÞ îðq|þì Ùpc ôA BG òüpüBu qA {ýG lñ^ .kõG|úPgAlðA êâ {üBø úðõâ ô ûly ÝpÎ
.wGôòýíø,îüoAkápPzìþðBGqôQuAòì ÜýíÎ w×ð lñ^ ô kBPvüA úñü@ êGBÛì ok úýðBS
koAk úìAkA ô kq {ðkpâ ô Roõ¾ úG ÿokõK pK .lýzÞ

óApùO úéXì

óBùW ëBHOõÖpOpG òßüqBG 500 Qvýèok þðApüA 5

pOpG òßüqBG 500 >pÞBu lèoô< úéXì#
òüA ok .kpÞ þÖpÏì ô JBhPðA Ao óBùW
oAkpu ,þùéèA RrÎ lýÏu þñÏü óApüA ëBHOõÖ ûlük óApüA }õK þéì òßüqBG 5 ïBð Qvýè
ô þüBÂo ûôBÞ ,{hHðBùW BÂpýéÎ ,óõìq@
.kõy|þì
.koAk kõWô îø þìoBÆ ÿlùì qA p×ð 500 pÞBu lèoô úéXì }oArâ úG|
òßüqBG 10 BG òKAs ,þüBýu@ ÿBø îýO óBýì qA óBùW ëBHOõÖ pÂBc ô ëBc óBñßüqBG òüpPíùì
lèoô JBhPðA úG Ao òßüqBG kAlÏO òüpPzýG
.QuA ûkpÞ þÖpÏì Ao
.koAkpÞBu þéì îýO òßüqBG YñK ïBð ,QupùÖ òüA ok

ëBHOõÖ ÿApG òì ,ly lèõPì þÛýuõì ÿApG óôõùPG :úéK

êüqpG þéì îýO ÿApG êâ77 QuA úPvðAõO óBùW ëBHOõÖ iüoBO òßüqBG òüpOpG úéK#
.lðBupGpíS úG

ûôpâQzøokBø|QGBÚoòüAokpÂBcîýO32ôkõy|þìqBÒ@ ÿkôqúGúýuôo2018þðBùWïBW
.lðôo|þì óAlýì úG îø pGApG þíýO oBù^

òüA oBíy qôo úG ïAlÚA úýuôo þðBùW ïBW ÿoArâpG qBÒ@ BO qôo 77 úé¾BÖ ok B×ýÖ QüBu
koõì Ao þðBùW ïBW úG ÉõGpì úÏÚAô àü ûlðBì þÚBGqôo kAlÏO QHuBñì úGqôopøô ûkpÞ Bø|QGBÚo
þðréâõDBvéu ÿApGoBG 77 úÞ QuA êüqpG þéì îýO iüoBO óréâ òüpOpG úéK.løk|þìoApÚ þuopG
úG ëBHOõÖ ÿBýðk úÞ QuA þðBñßüqBG òüpOpG qA þßü êâ 77 ókq BG óBùW ëBHOõÖ óBÇéu .QuA ûkpÞ

.lññÞ|þì kAlíéÚ óBùW ëBHOõÖ iüoBO òßüqBG òüpOpG Ao ôA Bø|þéýg ô ûlük kõg
úÞ oõÆ óBíø<:QuA úP×âôA kõg úÞ lyBG ÿA|úéíW QvýèBHOõÖ òüA ÿApG Øý¾õO òüpPùG lüBy

.>ïlì@ Býðk úG ëBHOõÖ ÿApG òì ,ly lèõPì þÛýuõì ÿApG óôõùPG

oõzñì kBPuqA Bø|þñý^ ÿoAkpG|þLÞ
!óApüA þÚçgA

ïçÎA ô ûkpÞokB¾ þHýXÎ oõPuk kõg îýí¿O òüpO ûqBO ok òý^ ëBHOõÖ óõýuAolÖ#
.lðoAlð Ao ó@{üBíðô þGõßèBg ïBXðA ÜcoõzÞòüA þéì îýO óBñßüqBG úÞûkpÞ

BGô úPyAk oõzÞ òüA óAlðôpùy þâlðq àHu ÿApG ÿA úðApýãPhu òýðAõÚ ûoAõíø òý^ Qèôk
qA þGõßèBg úG úÚçÎ }pPvâ qA ÐðBì koAk l¿Ú óõñÞA ,oõzÞ òüA ok ëBHOõÖ óly pýâApÖ úG úWõO

.kõy ëBHOõÖ ÿBø ûoBPu ÈuõO ó@ {üBíð ÜüpÆ
kõg ÿBø þGõßèBg ,rèô êGBÛì kõg úðBPuôk ÿqBG ok ,oõPuk òüA qA wK îø òý^ þéì îýO óBñßüqBG
þéì óBñßüqBG ô þéì îýO êìBy ÈÛÖ úð QýÎõñíì òüA òý^ ëBHOõÖ óõýuAolÖ ïçÎA ÜHÆ .lðlðByõK Ao
ok þWoBg óBñßüqBG ØýéßO Qvýð Àhzìô løAõg þüApWA îø òý^ äýèpKõuok úßéG,}õK

.lýuo løAõg BXÞ úG oõzÞ äýè
ëBHOõÖok þÚçgAoõzñì kBPu RBìAlÚAô òýðAõÚ qA ÿoAkpG þLÞ Bø þñý^oBÞ òüA lü@ þì pËð úG
úPHèA .kpÞ þì þâlýuo Quk òüA qA ÿoõìA úG ô ly êýßzO {ýK ëBu lñ^ úÞ ÿkBPu .QuA óApüA
pPíÞ IOApì úG úPýíÞ òüAô ûkAk ÝçgA úPýíÞ úG Ao kõg ÿBW úÞ QuA þOlì þÚçgAoõzñì kBPu

.lñÞ þì QèBgk óBñßüqBG ÿpøBÊ oõìA ok

48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
49
?QuAolÛ^ þðBùW|ïBWok òßüqBGoõÃcqA ûBãyBGpø lì@ok

|þÞ xõèoBÞ ÈuõO úÞ þñßüqBG pø ÐÚAô ok oõÃc løk|þì óBzð B×ýÖ RBHuBdì#
óApüA ëBHOõÖ þéì îýO þüBùð QupùÖ ok }ôo 130 êÚAlc þðBùW ïBW ok òßüqBG pø
úGôoæk530ôoArø8qôopøÿAqAúGkpýãGoApÚ úÆõGpì ûBãyBG ÿApG Bßüpì@ oæk oArø
oæk oArø 130 þøôpâ úécpì óBüBK BO þOoBHÎ |.koAk þüAqlì@ok
løAõg ûApíø úG lì@ok úÆõGpì ûBãyBG ÿApG ëBHOõÖ þéì îýO òýG {èB^ òPÖpâæBG BG
|.|.QyAk oBýPgA ok ÿApG Bø ûBãyBG qA þÃÏG ô óApüA
ÈuõO ûly IvÞ lì@ok úHuBdì ,ëBTì ÿApG ëBHOõÖ óõýuAolÖ QüBu ,óByõK þéì òPÖpâ
þéì îýOok óBñßüqBGoõÃc QGBG ûBãyBG àü Roõ¾okBøûBãyBGÿBølì@okoBzPðAúGïAlÚA
|:þðBùW ïBW ëõÆ ok |.kpÞ þðBùW ïBW ok òßüqBG òPyAk
oækoArø130òßüqBGàü ëBHOõÖ þðBùW óõýuAolÖ RBHuBdì xBuA pG
oækoArø260òßüqBGôk ëõÆ ok ûBãyBG àü ÿoBßíø ô lùÏO )B×ýÖ(
oækoArø390òßüqBGúu Ao þGõg lì@ok þéì ÿBø|îýO ÿqBu|ûkBì@
oæk oArø 520 òßüqBG oBù^ |.lñÞ|þì Bø|ûBãyBG Iý¿ð
oæk oArø 650 òßüqBG YñK

kpÞlükqBGoôõè ûqõìqA þüAk þéÎ

ûBãzüBíð òüA þðApüA þìBc BùñO ûlñü@ àðBG ÿqôpýK qA wK qôo àü þüAk þéÎ#
óApülì ÿApG ô BÃìA Ao àðBG òüA kõGkBü pPÖk ûqõì ok oõÃc BG wýèõLupK êGBÛì {íýO
ûBãzüBíð òüA ÿoArâpG óAoBÞolðA Qukô àðBG óApùO ok oôõè ûBãzüBíð qA óApüA þéì
kpÞ QýÛÖõì ÿôqo@ |.kpÞlükqBG
ûqõìô þìçuA óAoôk ûqõìoBS@qA òýñ`íø ÿô þéì îýO ÜGBu òßüqBG ô þGpì þüAk þéÎ
.kpÞlükqBGrýðóBPuBGóApüA óBýì ok }A ûkAõðBg ûApíø úG úÏíW qôo óApüA
ûlñü@àðBG QüBíc BG óApùOokoôõè ûBãzüBíð qAôQÖBüoõÃcûBãzüBíðòüAóBâlññÞlükqBG
êdìok19BO9QÎBuqAûBìkAkpg18iüoBOBO wßÎ ûBãzüBíð ô óApùO ok oôõè ûqõì oBS@
ÿApünKpýO þu óBGBýgok ÐÚAô óApüA þéì ûqõì .kpÞ lükqBG þíPuoBýÞ xBHÎ
.kõGløAõgóAlñìúÚçÎ qA wK òýñ`íø BLüBu ëBHOõÖ îýO þGpìpu| |
úÖpÒ ok oõÃc BG oôõè ûBãzüBíð qA lükqBG

óApùO úéXì

.úñÞ|þìQìôo@ ûBãð úñd¾ òüA úG RBì ô kõG|úPvzð pO ÙpÆ ÿlG {ùG ÜyBÚ BO ôk lüBG þPyAnâ ú`Gæôk
õéW ïkpG ô îPÖpâ åorG BÚ@ qA ôo ÁpƒÚ BO úÞ ÿpPgk ,QÖpâ|þì } úüpâ ïk@ ,kpÞ|þì .úzG ïôo@ BO ,ûoõhG
{ñøklÏGôkpÞòìÿBíz^õOûBãðúü.{ñøk ô kBy ô ûlðqpu pPgk úü ,{ýK QÎBu lñ^ oBãðAlÏGôkpÞoBýìBÞúGþøBãðúüåorGBÚ@
ôoJ@óAõýèô{ðõGqôoîPyAnâîñìôkpÞAôôo ,kõGûlyóõÒAkolÛ^QÎBulñ^õO,kõGîèBu lüpK,úyBGûlýuo{éÛÎúGþüArý^úüîykõg
úG kAk ôo } úýßO ûoBGôk ô koõg .{ùG ïkAk kõg êTì ,qôpìA òýíø eH¾ lüBy úÞ ÿpPgk ô koô@ok ÿpÇG úü úXñâ úO qAô úXñâ úü ÙpÆ
úãülíø BG ïBøBì úãük .QvG õyBíz^ ô ûlhì !kõGûlyÜyBÎòì BO ô Bì ÙpÆ QzâpG ô QyAkoô îðBßPuA úü
ôóõìkõgõOîükõG|úPÖoïôlÞpø.îükrðþÖpc pPùG þíÞ {èBc BO Qynâ ÿA úÛýÚk ûk úü qAôo ÿpÇGoBýìBÞ úÞ óBßPuAõO ûrüpG QuAõg
pOkôq QuAõg|þì îèk úÞ òì .îükpÞ|þì pßÖ kAkôo}úýßOôkpÞëôBìqõéGqAõyBPukôly :Q×â ô QÖpâ {Puk

oõK Jkõö ì .ï

îPvýG| {hG

ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
îøoBñÞóôA ÿBÃÎApPzýG úÞûlñíOôpS
qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
Rçßzì ô Qu þøAo pu ÿ ú`G
òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK þcôo
ïl| ñâ ......... RBÚB×OA

oBýìBÞ .ly QÞBu ,Q×â úÞ ôoBñüA #
{ùG þøBãð úü ô QyAkoô ôo nÒBÞïôo@
QÖo ô ly lñéG }BW qA úHOpì úü ô kpÞ
,ïkõG ûkoõg BW úßñüA BG îñì !ok ÙpÆ
úÏÖk úü úÞ {èBHðk îPÖo ô ïly lñéG lñO
úG lýuoô ly lñéG {üBWqA ÝpG êTì ïlñâ
ô oBýìBÞ ô òì qõéG úG kq äƒñƒ^ ô Bƒì
lñO ô lñO ,kq|þì w×ð w×ð úÞoõXðõíø
:Q×â
.òüpð ,òüpð ,òüpð-
?ûly þ^ ?oBýìBÞ ÿo|þì BXÞ -
ô îðrG Ùpc oBýìBÞ BG îðõPG BO ûpHG {GAõg ïlñâ :Q×â úâorG BÚ@ úG ïôo@oBýìBÞ .ûlhì úG ÿpÇG BG ,ÝkB¿íì ZBc {ßð Qícq - BO åorG BÚ@ {ýK ôpGõO ,óõW ïlñâ-oBýìBÞ
}BW qA úHOpì úü úÞ .úPÖo þÞ úG }|ày îíù×G úðõgõO ÿrý^|þìBKqBük ,ÝkB¿íì ZBc - !ûoõg|þì
úÞ îPvðôk|þì ,óôpýG ûpG QuAõg|þì ô ly lñéG .îükpâpG Bì
åorG BÚ@ úG îPzâpG ,ûlýíùÖ þüArý^ úü B« íPc ?ÿoAk îðôA úÞ ïlñâ|òøkõéW QÖpâôo ÿpÇG lÏG ,kõG ûlƒy lƒG {ƒèBƒc ûoBƒGôk úƒÞ ïlƒñƒâ
.kpÞ|þì ûBãð oBýìBÞ úG QyAk îðôA .ïkpÞ ûBãð ?ûoõhG {ùG îülG þñÏü ,ûo@-úâorG|BÚ@ ôk ,kõG|úPÖpâ {ãñ^ õO ôo Bì qõéG úÞ oõXðõíø kBüpÖ ô kAk ô úüpâ BG ô Bì úG lýHv^ pO îßdì
{èk îðôA .kõG pßÖ òýíø õO îðôA îñƒÞ pƒßƒÖ
òüA þíco þG ïk@ ïôlÞ úÞ úðôlG QuAõg|þì .úãük ûo@ -oBýìBÞ !koõg }qA MéÚ BO :Q×â
{èk þÞ úg@ ,ïlñâ ÝBOA õO|úPgAlðA ôo nÒBÞ úü ,eH¾ BO îýñÞ pH¾ wýð pPùG -úâorG BÚ@ úÞ oBýG ÿrý^ úü êÚAlc ,åorG BÚ@ -oBýìBÞ .ïAõg þíð ,ïAõg þíð -
òý`íø úü þãñzÚ òüA úG pPgk úü BG úÞ k@|þì ,îüo þíð ,ïlñâ Ig þéýg ,Ig þéýg -
...ÿrý^ ÿpPÞk .{ñøk ûoAnG {PzK
.úñßG þéíÎ óôA Bíy úGAõhG ûpýãG óæA lüBG òüA -oBýìBÞ úü ,úXñâ õO qA ô QÖo ô lýDôk åorG BÚ@ .}BG ïôo@
«BÏÚAô .ïkpÞ ûBãð ïlñâ Roõ¾ úG îPzâpG ô koô@QyAkoô àzg RõOô þ^kõhð ûkpg w×ð òý`íø ,ólüqpè úG kpÞ Ñôpy ûoBGôk
ú^ óBüpW òüA qA êHÚ BO ,pPgk òüA qA Øýc .úyBHð R ÿoBÞ ,ûlG ôo ÁpÚ ô lýupO åorG BÚ@ úÞ lüqpè|þì ô kq|þì w×ð
,ïkõG ëBdyõg olÛ^ ,ïkpÞ|þì ïkõg BG þüApßÖ úüô } úXñâpu QÖoô ly lñéG úâorG BÚ@ .ïlñâ|òøk õO Qhüo }kõg ÿBPuk BG þüBñPÎA ïlñâ BìA kpÞ {éÓGô ïlñâ ÙpÆ lüpK
ûlýzÞqAok îGAõhPgoõO úÞ ÿA úÛýÚk lñ^ óôA QzâpG J@ óAõýè úü ô ÁpÚ úðôk úü BG lÏG ûkpg óõìBƒWpƒu ô îýƒPƒzƒâpƒG þƒãƒíƒø ûoBƒGôk ô òì úG kõG ûlýHv^ ÈÛÖ ô kpÞ þíð {ƒùƒG
úzÛð óõì ûlñü@ ÿApG îPyAk ,ïkpÞ|þì pßÖ ô ïkõG óõìBW qA úÞ QyAm þíð ïlñâ þñÏü .îýPvzð
olK BG úÞ îãG oBýìBÞ úG îPuAõg|þì .ïlýzÞ|þì :Q×â oBýìBÞ úG ô ô kõG ûly ÐÇÚ úíø qA }kBíPÎA ,îüoõhG óõßO !oBýìBÞ
îüpƒG úƒzƒG úƒâA úƒÞ úƒñƒÞ QƒHƒdƒ¾ ïokBƒì ô ?îñÞ {׿ð ;úü þéýì ûk - xpO ÿBíz^ BG !QyAk óBñýíÆA BO ôk Bì úG ÈÛÖ úG òýðrG äðq ,òýñßG ÿoBÞ úü -úâorG BÚ@
.úGõg óõíø ,BGBG úð -oBýìBÞ úÛýÚk úü ô kpÞ|þì ûBãð òì úG úÛýÚk úü } ûkoõg
!ïlñâ ÿoBãPuAõg Qvzð ô QÖo ô kAk óõßO ÿpu úü úâorG BÚ@ ôo kqk BO ôk p×ð úü úßñüA êTì Quok !oBýìBÞ úG .úPÖA|þì wK óæA òüA !ÿrý^ ÿpPÞk úü
ôïlük|þìÿkBìAkxBHèBGõìkõg,ïBüôö oõO úÞ {ñøk ûoAnG ôo ÁpÚ QuAõg ô ïlñâ ÿõéW ô kõG|úPÖpâ ôo oBýìBÞ ô òì îðôA ,úyBG|úPÖpƒâ æBc BO òüA ,wýð ÿrý^ ,òýupPð -oBýìBÞ
úÞ lìôA|þì {ùG ïolÛ^ ,xôpÎ xBHè BG õðôA QýðBH¿Î BGôoBñÞ lýzÞõypu úHOpì úü ïlñâ |úPvzð QÞBu ,ïBøBì ,îüpG þüBW QyAm þíð
òì qõéG úG {Puk úü !óõì Èuô îðôA ô îükõG| .ûly ÿoõÇñüA oBG úu ôk
:Q×â óôA îâorG BÚ@ ,oBýìBÞ qõéG úG {Puk úü ô kõG ?îýñÞ oBßý^ wK -åorG BÚ@
?úý^ òüA - õO úÞ þWoBg ÿAôk úzýy óôA qA -oBýìBÞ
,ú¾pÚ ,óõW ïlñâ wýð ÿrý^ -oBýìBƒÞ
50


Click to View FlipBook Version