The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TEHRAN MAGAZINE DIGITAL COPY READ, VIEW OR DOWNLOAD TEHRAN DIGITAL MAGAZINE ONLINE FOR FREE WITHOUT SUBSCRIPTIONS, EXPERIENCE ON YOUR SMARTPHONE, TABLET AND COMPUTER, ANYWHERE, ANYTIME

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2017-07-03 22:01:44

Tehran Magazine Issue# 1040

TEHRAN MAGAZINE DIGITAL COPY READ, VIEW OR DOWNLOAD TEHRAN DIGITAL MAGAZINE ONLINE FOR FREE WITHOUT SUBSCRIPTIONS, EXPERIENCE ON YOUR SMARTPHONE, TABLET AND COMPUTER, ANYWHERE, ANYTIME

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ACCIDENTS
Auto, Motorcycle, Pedestrian, Slip & Fall, Work Injury

þðBüBy ïBýK|
Bßüpì@ëAolÖô Býðp×ýèBÞÿBø ûBâkAk þíuo êýÞô

Payam Mark Shayani, ESQ

þðlG RBìl¾ ô RBÖkB¿O ûlðôpK óAoArø úG þâlýuo úGpXO BG

www.TASADOFAT.com

Bø|óõýéýì QÖBüokok BìpOBÖk úèBu òülñ^ QýÛÖõì
Qvýð þÖkB¿O ,RoBvgoæk

þâkoõg òýìq • þðlG RBìl¾ • þâlñðAo RBÖkB¿O •
RBðAõýc úéíc •oBÞqA þyBð RBìl¾ •

åpì úGpXñì RBìl¾ ,píÞàvükô ÿrÓì RBìl¾ ,óAõhPuA þãPvßy ,þðlG lüly RBìl¾ :okrÞpíO

Pacific Attorney Group

856 S Robertson Blvd,
Los Angeles, CA 90035

(800)261-1314

Serving: (310) 777-7779

•Los Angeles (818) 999-9997
•Valley (714) 550-0404
(619) 286-2222
•Orange County (408) 777-8866
(925) 777-0432
•San diego
•San Jose
•Sacramento
•San Francisco (916) 442-9999

5

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu – ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø

10 úd×¾..|.|.|...........|.|..........|..................)þzHc lýÏu(úP×ø îg ô aýK ok - Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
12 úd×¾...|.............|.|..........|.....QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo þHdì îüpì pPÞk -
14úd×¾.................................)óBðq(|kpÞôoôpüqAoïAþâlðqúÞþGõgîýí¿O- & Publisher

ÿoõð lŸHùy21-16úd×¾.......|..................|..........................óBùWôóApüA|VkAõc- SHAHBOD NOORI

22úd×¾....................................)ûtüô }oArâ( óBùW ok ókAk |ïBÏðA îuo ô ûAo- )| |201 7 ÿæõW 7 (| 1396pýO 16 úÏíW 1040 ûoBíy îßü QvýG |ëBu
24 úd×¾ ...............)ûtüô }oArâ( |îýuBñzG pPùG Ao þðApüA ïBãzýK óBðq óBýì qA ûpù^ |100-|
26úd×¾...........................................)ûBOõÞóBPuAk( òì JõgpøõyokBì- Since 1996, Friday July 7th 2017 ISSUE#1040
39|-28úd×¾........|.............................................. BýðkoBñÞúyõâqA|-|
(818) 881-1771

40úd×¾ |.....................................................................rñÆ-| TEHRAN MAGAZINE
44 úd×¾ ........................................... ) oõK Jkõì.ï úPyõð þÚoôBK( êvÎ – PO Box 3665
46úd×¾....................................)kp®ÞÿløúPyõð þÚoôBK( ëBÛðlypìp×ÏW–
Winnetka, CA 91396 USA

48úd×¾..................................................................þyqoô– WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

50 úd×¾ ..| ................................)”õèûrícòýßO“úPyõð þÚoôBK( úìok ÿpPgk– E-mail: [email protected]

52úd×¾ .........................................)þøAoôkpu(|îñÞoBÞú^lýDõãGBíy– Facebook: TehranMagazine

54úd×¾............)léWÿôo( ÝôpÎôIéÚÿBøþcApWokÀ¿hPì”þíýøApGAïBu“pPÞk-| >óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
|56úd×¾ ..........................................)ûtüô}oArâ(þGAoBOkõídìïBýÚ-| .QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð
58 úd×¾...................................................................ÿrLy@-|
65-60 úd×¾........................................................BøpHg ô Bø ûpù^- .kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
69-66 úd×¾..... ..................................................úünÓO ô þßyrK- Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -
70 úd×¾.............|...........................................óBùWôóApüARBýGkA-
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW- .Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
76 úd×¾....|........................................................ úP×ø þDõãzýK- ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -
78 úd×¾..............................................................Bø ÿlñìqBýð -
|80 úd×¾ . .|......................................................... þvýéãðA {hG - .lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì

.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

when subiscription start , there is no cancellation or refund

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

óApùO úéXì

!úËdè

QÏýHÆ êGBÛì ok ,lñÞlýèõO þßýPðs ÿBø úðõíð ,lñÞÙp¿O ô êgk óBvðA QÛég ok , lGBü Quk pãük RApÞúG| úÞQuA|úPvðAõO óõñÞA óBvðA # 8
.lðAk þíð kõgô QuA >úËdè< þíDAk JõéÓìôoõùÛì óBvðA úÞBHXÎ BìA lðrG ÿpýãzýK úG Quk úèrèqô êýu êGBÛìok ,lñÞþüBìq@oôq

.koAkûApíøúGþðBÖõÆkõgþKokBìAQuAïAo@,QuAØýÇè,QvýðBìq@oôq,koAlðÿoôq,QvýðþðkpÞwíè ôþüByBíO,QuAóqôþGúÞúËdèòüAQvý^
þOolÚ aýø úÞ îüoAk þüBüöôo ÿBøqAôpK óBñ^ ó@ ûBâ ,kõg oõ¿O ok ô îýPvø RolÚ óAlðôAlg kõg ÿApG úÞ ,Bì ÿ úíø úÞ BvG ú^ BìA lðAk þíð wÞ ?Qvý^ úËdè

.îýðq|þì õðAq ÿA úËdè îüõãG pPùG Bü úËdè êGBÛì ok .îýuBñy þíð oôq IcB¾ {üõg êGBÛì ok Ao
òüA ÿ|úíøô luo|þì QíéÊ úG óBzgokô òyôo óBùW Büô kõy|þì BHüq ,oBOô ûpýO ó„ BùW ,îürüo|þì îøok ,îýñßy|þì .îýD@|þìokõðAq úG |úPuAõgBð BvG ú^ !úð
úËdè okþzhG|þìúËdèok,þðBPu|þìúÞQuAúËdèok,kõy|þìêülHOp×ñOúGÜzÎúÞQuAúËdèqA,kõy|þìqBÒ@ÜzÎúÞQuAúËdèqA.QuAúËdèqABøþðõâpâk

?þPvø BXÞ ô ÿkõG BXÞ ô þPvø ú^ ,ÿAô ÿA úÞ þñýG|þì ô þzülðA|þì ÈüApy úG ó@ qA wK ûqBO ô ÿõy|þì ÜyBÎ
QýðBH¿Î ûBâ kpýâ|þì kõgok Ao þðBvðA òømô úzülðA kqBO|þì úÞ QuA þzÞpu IuA úËdè .lyBG|úPyAk ó@ úG òPÖBü Quk óAõO þvÞ BO koAlð ÿoBvÖA ,úËdè
BìA,QuAqBuîÒôrýãðAîÒBvGú^ô,QuAúËdè qAóBvðAóôpýGôóôokÿBøþðõâpâk|þìBíOúßð@ÿúíøBG,úíøòüABG...BìARp×ðûBâ,úñýÞûBâ,îzgûBâ,koô@|þì
ûAo ,ÿA ûly ûkpìô ûlðq úËdèokô QuA ûkõGoAlük úËdèqA RkõWô óly ïpâ ,ÿA|úPÖBü úËdèok Ao RA úðBÛyBÎ ûBãð þÚçO òýPvhð óõ^ QuA òüpýy úÞoBãðA úËdè
ô,AõøokúÞ|òýìqÿôoúð,þñÞ|þìqAôpK,ÿôoþíðûAoþñÞ|þìwclñÞ|þìôkpÞûlðqAoõOîðAk|þìôþðAk|þìúÞúËdè ó@,úËdè BìA,ÿlýGAõg|þì,ÿkoõg|þì,þPÖo|þì

.lñPvýðúÞlðkõGòýñ^úzýíø,BøúËdè òüA}BÞÿABìAQuAûlyBHüqÿAúËdèpýuAúÞþñømokúðBÛyBÎÿqAôpKQuBHüqú^
þüBñyôoúGëkôþñýG|þì|úPhüoîøokAoþPvøóBùWúÞÿAúËdè ,kqAlðA|þìþüAlWåpìúÞÿAúËdè kõy|þìqBÒ@äñW,þñýG|þìþèBgAokõgëkúÞÿAúËdè
ô lðApýì|þì úÞ QuA úËdè ,þðAk þíðõOô QuõOpG îÞBc úÞ QuA úËdè ,lðAk þíð kõg óBvðAô koAk kõg Qzìok Ao óBvðA úÞ QuBø úËdè .ÿoBLu þíðrýð JBPÖ@
Bì ÿApG BìA ...åpì ÿ úËdèô þðlðBì kBü úG úzýíø ûBãð þÚçOôoAlük ó@úËdè ,lèõO ÿ úËdè ,úËdè ,ûpgæBGô þuo|þì Alg úG kõgqA úÞ QuA úËdè ,lñÞ|þì ûlðq

.kõGløAõhðÿAûoBGôkoAlükúÞþñÞoôBGQuAQhuú^úÞòÆôápOÿúËdè kõyþíð}õìApÖúÞkõGîøÿpãükÿ|úËdè BøþðApüA
:îýðAõhG Ao ôA pÏy îø BG lyBG|úPyAk óBHùãð ZoõO ïõcpì ïrürÎ úðAqpÖ Quôk ,Ao úËdè qA Øý¾õO òüpOBHüq lüBy ûpgæBG ô

...îø QHÚBÎ
QvðAk þøAõhðõO îø QHÚBÎ
?kpGpu þðBìqõO BG þvÞú^

?Qvüq ,õOpùG þvÞú^
kpì ,õOpùG þvÞú^

QvðAk þøAõhðõO îø QHÚBÎ
?kpLuõOpG ,kõg þPvø þvÞú^

QvüqõOpùG þvÞú^
kpìõOpùG þvÞú^
Qvßy úËdè ó@îèk

QvüpâúËdè ó@îíz^
Ao þDAõuo úG ûpùy òì úÞ

QvýÞþPvðAlð õO

QvðAk þøAõhðõO îø QHÚBÎ

ÿlýyoõg |1355 ûBìoõüpùy:óApùO

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
pK ÿBø úP×ø qA þßü BýèBPüA ok >BPý^ úýñ^< QuA oAõyk ÿA ûlÎ ÿApG Üc Ùpc ólýñy
| | .lðAonâþì Ao kõg Õõéy QÛýÛc BìA .lññÞþìrýøpK ó@ókpÞoôBGqAô
þì óBzð oôBGBð ûlðõñy ÿApG Ao kõg þðBìq
òüA ÿBøok òPyAnâ qBG þÒõéy òüA êýèk IÚAõÎ ô úPynâ oBÞ qA oBÞ pãük úÞ løk
ÿBø îéýÖ qA ÿoBývG úÞ QuA þüBíñýu ápùy ûlðBzÞþøBHO úG Ao Àhy þâlðq ó@oAõyk
úPgBu ó@ok ÿkôõýèBø þPc ô þüBKôoA åorG
ÿBø úñd¾ pPzýG úðõíð óAõñÎ úG .QuA ûly | | .QuA
ô ly úPgBu BýP^ úýñ^ ok >oõø òG< îéýÖ IcB¾ ô }õì QüBßc þÏÂô òýñ^
ÿApG >Bø þÞoõüõýð úPuk ô oAk < îéýÖ ûlðqBu :lñÞ þì þÎAlO úñìk úéýéÞ JBPÞ qA Ao úÎorì
ûôpâ îéýÖ òüA ÿBø úñd¾ pPzýG ÿoAkpHíéýÖ þì úupK BXð@ok úÞ ÿA úÎorìok þyõì ÿqôo
ô kpÞ êÛPñì þüBíñýu ápùy òüA úG Ao kõg

| |.lðkõGëõÓzìoBÞúGBXð@okþOlì
BýèBPüA úG úÞ þüBø QvüoõOpÂBc ëBcok
BO lðA ûkoô@ Quk úG Ao Q¾pÖ òüpPùG lðôo þì
ô ïBð BøBíñøAo úÞ þüBíñýu ápùy òüA qA

pHg lñ×uõâ ô ôBâ ô Õpì úG AoõÖ ô lük ÿA úéO kq
| |.kAk
úÞ }õì úéO lñP×â }õì úG ô lðlülñg úíø
.þyBG ó@ pßÖ úG lüBG õO ô Qvýð Bì êßzì
lÏGqôo BO QÖoô lyoôk Bø ó@qA lýìABð }õì
þì oõ¿O úÞ Ao oAk úÎorì óq ô kBPÖA úéO ok ÿoBì
lürâ lñÞ qBG Ao úéO QuAõg þì ô QuA ûkpì kpÞ
fpy îørýð Ao Bø îéýÖ òPgBu þãðõã^ {üApG Q×â }pøõy úG pPÞk .ly oBíýG óq ô
.lññÞólüklñøkþì ûlðqúGôkõyQüõÛOBOlýñÞQuokÕpìNõu
ápùy òüA ûlðqBu úÞ QuA IèBW ÿApGôlüpGAoÕpìpupøõy.lñÞàíÞ}lðBì
ô ûkpÞ IéW kõg úG Ao úíø úWõO úÞ þüBíñýu ÿApG ÿA ûlÎ .kpÞ Quok Nõu }pvíø
ûly þÖpÏì óBùW ok ÿpñø rÞpì àü óAõñÎ úG pu kAk oõPuk }pøõy ô lðlì@ RkBýÎ
úÞ QuA iüoBO ïBð úG óAoõOBPßük qA þßü þüApünK óBâlññÞ RkBýÎ qA BO lðpHG Ao lñ×uõâ
|.lðAûkoõgôAqAAoúGpÂòüpPzýGBøþDBýèBPüA óq ô lýupð úXýPð úG RBXèBÏì óõ^ .kõy
ûlüAú^pâúÞQuA>þñýèõuõì<oõOBPßükòüA| wéXì ÿApG îø AoôBâpu QynâokoAk úÎorì
àü ok þèô lýupð ÿA úXýPð úG ôA Jphì ÿBø ûoBËð }õì Rlì òüA ïBíOokô lðlüpG îýcpO
ápùy àü òPgBu úG Quk úðAoôBGBð ïAlÚA ó@úýÛGþèôkõGûkpÞóAõñÎAoþPÛýÛcúÞkõGpâ
}oôpK ÿApG þédì úÞ kq þüBíñýu ÿlW koAlð þÇGo Bùð@ úG úÞ êýèk òüA úG Ao
,Bø þñýñG ,Bø þñýéÖ ,Bø BßýukõüoõPüô qA îø Ao kõg óBW ó@ pÆBg úG ô lðkõG úPÖpãð
ó@ ëBTìA ô Bø þðôpPuBìõé^oBì ,Bø óoõèBýÖõu .lðkAk Quk
püBu ÿBKô lðqBvG îéýÖ ïrýyBÖ úýéÎ BO ly Bø
þüBíñýu ápùy òüA úG rýð Ao óBùW óAqBvíéýÖ
| |.lñðBzßG
óBùW þüBüôö o ápùy úéíW qA BPý^ úýñ^ pg@qôo
Qzcô þüæõýø ó@ QzK þðBìq úÞ QuA !BøBüôö| |opùy

...kõG ûlýGAõg òüpÖ@

þüBíñýu ápùy úÞ ïlýñy qôpìA #

lñéG ÿAl¾ BG IOpì ô QgôpÖ þì ÕAk ÿõHè úéèA Rp¿ð BG ëôA pøõy qA ÝçÆ qA wK ô |óApùO úéXì
lðAõPG BO kpÞ þì ÜüõzO õHè lüpg úG Ao óApGBÎ ó@úÞ kpÞ ZAôkqA BíñýuôpOBEOpãüqBG îzPdì
úéÞ ô pu ïBãñø òüA ok .lðAonãG Ao }oBâqôo þâlðq úìAkA ÿApG ô QÖBýð þðAlñ^ ïAôk îø BG úP×ø îg ô aýK ok
:Q×â ôA úG óBñÞ ÅApPÎA ô ly AlýK óBHuBK îø ó@ úÞ lñÞ oBýPgA ÿpãük pøõy ly oõHXì
þHuBÞ ÿBW ôo ûkBýK ok úÞ îP×ãð õO úG pãì< BùñOô úßü QyAlð ÿlðqpÖ úÞôA .kõG úXýPð þG þzHc lýÏu lídì
óq Alg úG oBÞpu< :Q×â kpì ó@ >?Qvýð þâlðqúGBíñýuúGkôoôpÆBgúGúPgBGþâlðqô
|[email protected]|
81 òu ok ïBXðApu ô kAk úìAkA þÞBðkok ô Qhu
qA lÏG úÛHÆ ôk ÿA úðBg òýDBK úÛHÆ ok þãèBu
óBùW qA ûlük pÛÖô Rõßuô þüBùñO ëBu þu

| |.QvGôpÖ

kok úG lüBG ïoAk ÿA úuolì ú`G .ïoAk Äüpì ok úÞ kõG kAtð þìBu úÛül¾ ôA þé¾A ïBð ëçÛPuA ÿApG ïkpì úÞ løk þì óBzð Bßüpì@ | | ëôAqôo
| |.îupGBùð@ôïkõg þÖpÏì kAtð þìBu rýãðA fôo ïBð BG Bø îéýÖ sApPýO úG BO lðkq þüBø ÿoBÞAlÖ úG Quk óByoõzÞ ëçÛPuA òzW
úG ÿlñPvì îéýÖ ok 1349 ëBu okôA| |.lyþì Õõü qA Ao óByoõzÞ ô kõg ô lñupG ÿqôpýK úÇÛð
kAlð óBzð kõg qA þPynâ BùñO úð óBHuBK BìA IDB¿ì úG BPñLu BO úÆôpzì qA óApüA ÿBíñýu ïBð úÞ îýñýG þì úðB×uCBPì .lñøk RBXð óBãðBãýG ||
kpì ô QgBu óõâsAô Ao kpì ó@ ÉBvG úßéG BøoBG ó@ þÆ õøkpÞ ûoByA kõg ÿBø ÿoBPÖpâ ô pßÖ ëçÛPuA òzW ólük úG ïkpì îø qõñø
pW@ ïA ú`G ô óq óBð :Q×â þì ê¾BPvì ûoB`ýG pßÖ QuA qBu ûlñü@ úÞ ó@ w×ð úG ô lðôo þì ÿApG ÿqBG {O@ qôo ÿæõW ïoBù^ #
úñd¾ òüAqA lÏG ûkpÞ úÖBÂA >J< îðBg |!ly .Qvüpâ QHd¾ BW pø úÞ QuA ó@ }A úXýPð .lññÞ þíð úÞkoAk ÿA ûtüô ïõù×ì ô BñÏì Bø þüBßüpì@
þÚBG îñøm ok Bø ëBu qA wK qõñø úÞ áBðkok kBü ôA qA þvÞ pPíÞ úÞ kBG þìApâ }kBü | þì Quk ô pu ó@ ÿApG QuA qAô@ ô ÀÚo qA þGõßüBK ô ÿkBy úG ÿqôo òýñ^ ok ëBu pø
úÞ þðBíOoBK@ úÎõíXì ok pãük oBG qôpìA ûlðBì òùýì ô òÆô qA QHd¾ úÞ BW pø ô lññßy òýñ^ ok îø Bì úÞ QuBø ëBu .lðqAkpK þì
oAq@ ëk ÿA úñd¾ løBy îñÞ þì þâlðq ó@ ok ...lñÞ þì ô ûkpÞ úG ïkpì ÿkBy ô ÿqBG {O@ólük úG ÿqôo
óBýìok Bíy BG Ao ó@ îPÖpâ îýí¿O úÞ ïkõG ûlññÞ .lðõyþì oôkó@qAlyBGþPupK îüôo þì óBzèçÛPuA ókoô@Quk úG pÆBg
äñu úG óBzðBð úßð@ qA êHÚ óApãük BO ïoAnâ | | ïõuqôo ëçÛPuA Rnè ûrì qA îüA úPvðAõPð râpø BìA
| !lýñßðpW@Ao óApãük óBð | | ïôkqôo
.lññßð pW@ Ao óApãük óBð kõy êülHO | !Bíñýu ëôA ÿõðBG .îüõy ûBâ@
ÿoBÞrýíO kBùð áBK þðq óBíOoBK@ òüA ok |
úÞ QyAk ûlùÎ úG IuBñì þPíýÚ BG Ao Bø ÝBOA | ô ûAook lüBG Ao ó@ iuBK úÞ QuA þèAõEu ?Ap^
ÿqBu úñd¾ BG Bø óBíOoBK@ IéÆ Q¾pÖ ëõEvì úéXì rürÎ óBâlñðAõg qA þßü qA # ókpâ úG Ao pý¿ÛO ô îýDõXG óBìkõg }ôo
Ao }pËð koõì kpÖ BO kpÞ îùPì ÿkqk úG Ao óq ó@ úd×¾ ÁpÚ BK ô pK óAoAlÖpÆ qA úÞ óApùO ÿõðBG óAõñÎ úG þðq qA lyBG oApÚ pâA # ô ëõEvìô ûlðq úÞ þPéìpø .îüqAlðBýð óApãük
pGApG ok ûBñK þG óq ó@ .lñÞ ôA òürãüBW QÖBüok þéýíüA QuA >úP×ø îg ô aýK ok< qA pOpG þìBð aýø îüpHG ïBð óApüA ÿBíñýu þì þøAo úG Ao {Pìõßc ,lyBG QupK òÆô
løBy ôk úÞ Bø óBíOoBK@ ëõEvì ÿAôoBð RBìBùOA kApÖA óBð óly pW@ qA QüBßc úÞ ïkpÞ oBG òýèôA ÿApG úÞ Qvýð kAtð þìBu úÛül¾ ô Qéì BO kôo {ýK ûAo ó@ ok lüBG úÞ lðBzÞ
úG lülùOô kõG ûkpÞ ÐíW kõgoôk îø òýÒôok pøBÊ ÜÆBð ÿBíñýu òýGoôk ÿõéW óApüA ok
ëk úßð@ rW QyAlð ÿA ûoB^ kpÞ þì QüBßy | | .koAk úÏìBW .lðBupG þüBÖõßy ô þÚpO ZôA úG Ao {Pßéíì
BG òPÖo ëBc ok BìA .lñÞ ápO Ao BXð@ úPvßy løBy óApüA ok JçÛðA qA {ýK úPyõð ôA | | .lüpg óBW úGrýð Ao ó@iéO IÚAõÎô ly Bì úÞ ûkAk óBzð pýgA úèBu l¾ lñ^ iüoBO
ÿAl¾ BG ô kpÞ ûBãð óBíu@ úG kõè@ àyA óBíz^ îðBg .kôo þíð }kBü qA râpø úÞ ûkõG ÿA úñd¾ åorG úèrèq ok {ýK ëBu lñ^ úÞ >îG< pùy ok ôA jp^ óApãük îüoAk Quôk úÞ îýPvø þPéì
kõWô îø þüAlg ûpgæBG< :Q×â lñéG úÞ óBPvìq ÿBøqôo qA þßü ûkAk eýÂõO >J< BOô kõG ûlì@ Býðk úG ly óBvßü áBg BG óBìpÞ óBíø úG lü@ þì oBÞ pu pG úÞ Ao þPìõßc pø ÿBø
pu úG ó@ BG BO ïkõG úðBgoBÞ xõGõOA ólì@ pËPñì koAô lÏG .lðAõg xok óBPupýGk îùð xçÞ rýð kõg ô lñðBgp`G lðoAk Quôk úÞ þÛüpÆ
>...koAk ÿoBâ ÿôo úÞ kBPÖA ÿkpì úG îøBãð ïôpG oBÞ ïBð úG þ¿hy BG ó@ qA wK ô ly ÿoBPupK úÖpc óAõW iüoBO !lðõy lñì ûpùG þ¿hy ÐÖBñì
þEHíG îéýÖ ëBüpLìAõükõPuAok úÞ >ÿlðôBìk<
| | ïoBù^qôo úG ôA BG ô kpÞ ZAôkqA QyAk ëBÓPyA oBÞ úG 10
| !Qvýð i|éO QÛýÛc
.kpÞ RpWBùì óBPuôlñø
:lüõâ þì úÞ QuA þéTíèA Jp # òývdèAlHÎ RõÎk úG 1312 ëBu ok ôA
úÞ QuA þÏýHÆ òüApGBñG .QuA iéO QÛýÛc ïBð úG óApüA ÿBíñýu ÜÆBð îéýÖ òýèôA ok BPñLu
úýùOô ÿoAkpHíéýÖ óBPuôlñøok úÞ >pèpPgk<
pãüqBG òýèôA óAõñÎ úG {ìBð ô kpÞ QÞpy ly
| .lýuo QHS úG iüoBO ok óApüA ÜÆBð ÿBíñýu óq
ÿpãük îéýÖô îéýÖ òüAok ÿqBGpÆBg úGôA |
ûkAõðBg ÅApPÎA koõì >kBøpÖô òüpýy< ïBð úG
ok ô lðkpÞ kpÆ Ao ôA úÞ ÿoõÆ úG QÖpâ oApÚ
þì JBOpK äñu {ÖpÆ úG oAqBG ô ú^õÞ
ÿqBG qA þééíÏèA wßÎ òýñ^ BG ôA .lñPgAlðA
úðBìq îÞ îÞ BO QvW ÿoôk îéýÖ ok ókpÞ
ûlýzÞ Bíñýu úG ÿpãük óBðq ÿBK ô ly ÅõÎ

| |.ly
kõG ûly óBÖõOoB^krýðôA þüõyBðq þâlðq

TEHRAN MAGAZINE qAþ¾BgúÎõíXì ïôAlìpÞmúÞQyBãðAlüBHð Tel:(818)881-1771
îÞ Bùð@ ÿlì@oBÞ ô }qoA qA þvñW RçíW
Azita Fakheri, M.D. úÞ úðõãðBíølñuo þì pËð úG ÿoApßO ûkpÞ {y ÿBø àuõG úG úÞ úuõG qA Ñõð òüA
þüBHüq qA BùñO úð ïoAk QPuôk ûoBG Bøl¾ òP×â ïBãñøok «B¾B¿PgA lyBG þì ïõuõì| |ÿA úýðBS
American Board of Internal Medicine úßéG lñßýíð îÞ ÿrý^ RoBHÎ òüA ÿoAlýñy óôpýG ,pPvG úG òPÖo Bü JAõg qA óly lñéG
QyAk pËð ok lüBG .kqBu þì ûkôrÖA Apð@ úG òýÛü ok ïõíÎ oõÇG ô óly êgAk Bü ërñì qA òPÖo
þvñW ïçÞ RApülÛO wñW ô ûkôldì úÞ óBW pPÞk .luo ïBXðA úG qôo RBÚôA úýéÞ
ú`ðBñ^ô lyBG ûlýuo òýÖpÆ ÜÖAõO úG þPvüBG òüA pG BßüpìA òPãñyAô ûBãzðAk ÜÛdì òíOBâ
lñvK koõì RAoBHÎ þgpG qApGA ûõdð Bü ÑõÂõì ok BO QvýÖBÞ úuõG úýðBS {y :úÞ QuA oôBG
Bùð@ ÿpýâoBßGqA kkpâ þíð ÐÚAô BÞpyqA þßü BG .kkpâ þéXPì àýPðBìôo xBvcA òýWôq
ok ÿonâ ÿBø úuõG ê¾A ókpÞ úñükBùð
.lü@ êíÎ úG ÿoAkkõg óAõO þì þüõyBðq þâlðq ÿBø êíÏèAoõPuk
þìçÞ RAkôApì pìA ok lýÞBO êGBÚ úPßð | ok ó@ ïBXðA úG úÞ þñýWôq kpÞ þñýG {ýK
ûBãð BG lðA ûlðBìoAkBÖô úðAqôo úéÓzìpK RBÚôA

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk|

|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ
pGûôçÎÙB¾ôAÿlñGQupùÖokúßñüAþvñW þvñWoBPÖoëBHÛPuAúGÿpOûlñìpâBüpOQHTì
þâtüô óAõO þì þÏÚAô ô kõWõì ÿBø þâtüô .QÖBPy lñøAõg ïBãñø Iy ok
ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG .kõíð úÖBÂA úÎõíXì òüA úG rýð Ao ûAõhèk ÿBø ÿoBWóBGqpG:)ÿonâóBñhu(| |ÿqBGpËð
Ì×c ÿApG ûrýãðA kBXüAoBÞ òüA ïBXðA qA Ùlø okôqôoþÆokþvñWRAoBHÎôÍB×èAòPgBu
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # þâtüôúGólýuoÿApG}çOBüôkõWõìþâtüô úÇGAo ïBXðA Bü ÿqAõð {ýK úécpìqApýÒ þOBÚôA
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW AolñuîðBg.lyBGþìþvñWàüpyokûAõhèk ÈGAôo þvñW þâlðq ÿBø þâtüô qA þvñW
òüA pG áoõüõýð ûBãzðAk kBPuA ô ÜÛdì pèõì qAúðõâòüAok.kôoþìoBíyúGÜÖõìþüõyBðq
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # ÿApGûtüôþÖB¾ôAòýWôqú`ðBñ^úÞQuAoôBG oAkoõgpG| |ókpÞ Ø¾ô RoBùì qA kApÖA ÈGAôo
þÏu òýÖpÆ qA þßü pø lðkpâ êüBÚ pãülßü RBuBvcAlðokBÚþvñWàüpyoõÃcokûkõG
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse kõg qA þÚçÆA ÿBø Q×¾ Ì×c ok ØÎBÃì óBGq pG ïçÞ IèBÚ ok Ao kõg þvñW oBßÖA ô
.kAk løAõg óBzð .lðqBu ÿoBW
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# úG îzg ëpPñÞ RoBùì pâA ëBTì óAõñÎ úG qA úÞ ÿp¿G Rnè qA òýWôq qA úPulñüA
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # qA þßü úýcBðqA lýüBO koõì þâtüô àü óAõñÎ úG lðpG þì þvñW àüpy ólG úG ókpÞ ûBãð
ÿApGpãükÙpÆkkpâqApGAôfpÆïçÞokBÞpy ô þðlG ÿBø þâtüô úG QHvð ûlì@ lWô
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # }çO Iv^pG Bü Q×¾ òüA þãzýíø Ì×c ô lñøk þì óBzðpãülßü þvñW ÿBø QýGAnW
QuõK ókpÞ RôApÆ çTì úÞ þðBìq RAqAõì òýíø úG .kpÞ løAõg kõgJBhPðAQýèõHÛìÙB¾ôAó@ókpÞõâqBGBG
kpì ïçÞ ok þvñW àüpy þvñW ïpâ oBPÖo þì úÞ úðõãðBíø.lñølýì oApÚ lýÞBO koõì Ao
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # QùW Ao kõg }çO þìBíO óq kkpãýì úPvWpG úÞ îüA úPÖBü êìBßOô lyo þãñøpÖok Bì îýðAk
ó@qA þyBðoBßuAô Roõ¾ }õW óBìok # òüAqA.kpGløAõgoBßGQyAkpGòüABÛGôRBHSA okBùñOrýì@Rõùy«BÃÏGBüúðBÛyBÎRBíèBßì
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # þüõyBðq ÈGAôo ok úÞ kpÞ úý¾õO óAõPýì ôo þñPÖpünK ô kôldì pPvG ÁBg óBßì ô óBìq
õì }rüo óBìok # óAõñÎúG{ýKBzýKþvñWJõéÇìÿBøúPuAõg pýÒ qôo òyôo RBÎBu ok ó@ ïBXðA ô lyBHýì
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # þvñW àüpy ok pülÛO êGBÚ ô kõWõì þâtüô þâtüô qA þßü òßýè luo þì pËð úG ëõíÏì
ûrýãðA úéýuô òüA úG ûlükpâ ÐÚAô lýÞBO koõì ókõG ÿoB¿dðA pýÒ ïpâ þüõyBðq ÈGAôo ÿBø
.kkpâBýùìþâtüôó@lülzOBükBXüAÿApGïqæ úýéÞ ok ó@ ïBXðA ô þvñW RAoBHÎ RAkôApì
. lyBG þì qôo RBÚôA
(818)343-0101 oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy ok òýWôq úÞ þvñW ïçÞ ÿBø óBPvG ûlG
: úÞ }õâ ok Ao þãzýíø þßzg qA lñðBupýì ïBXðA úG qôo Rõég RBÚôA
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 pPùG þâlðq ,pPùG wßu îø ô ûlññÞ ïpâpu þzÛð úPuBÞ þÆBHOoA ÿBÃÖ
.lñÞ þì B×üA ÿkpÖ òýG ÈGAôook ûlññÞ ïpâ ëk
13 corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO

óApùO úéXì

úÚçÎ ô úWõO ïçÎA pG ûôçÎ þvñW àüpy QuA ûkpÞ kBü ókq xæ óAõñÎ úG ó@ qA Alhøk
Qíýí¾ ÿæBG úWok , êGBÛì ÙpÆ úG QHvð þüõyBðq ÈGAôo ok ÿkpGoBÞ ÿBùOoBùì qA þßü
kpÖôkpýâþìoApÚlýÞBOkoõìoBGpâkÿkpÖòýG ó@ ïBXðA ØýÞ ô îÞ úÞ kkpãýì Jõvdì
pýÒkApÖAúÞlGBüþìþéíÎïBXðAúGqBXìAokõg koõì þðæõÆ úÇGAo pø Ñôpy qA {ýK þPvüBG
ÿonâ ÿBø wíè .lðA ûlükpâ Ðñì ó@ qA þíýí¾ .kkpâ ÐÚAô }qõì@
ok Quk òPÖpâ qA îÎA ó@ ûkBu QìpÖ ok ú^ úéÓzì:)ÿqBG Quk (| |ÿonâÿBø wíè| | |
ÿByBíO ,ÿôo ûkBýK , lüpg ,þâlñðAo ïBãñø Ao þvíè ëBXì òüpPíÞ þüõyBðq þâlðq ÿBø
qA îÎA ó@ àýOôoA êßy BO ...ô óõürüõéO qAþðæõÆÿBøQÎBuôûkpÞîøApÖòýWôqÿApG
ÿBø {hG pG à^õÞ ÿBø wíè Bü àvíè Ùôp¿ì þvíè Qýìôpdìô þðlG ÿoôk úGqôo
úG Ao þvñW Qýíýí¾ lðAõO þì ólG úðBìpdì úÞþOBÚôAqApýÒúGë@ûlüAÈGAôook.kkpâþì >þHdì îüpì < pPÞk
.lzhGþðôrÖÿpýãíz^õdð qA òýWôq lyBG þì þvñW úÇGAo ïBXðA ÀPhì
úßñüA QyAkoôkpÆBgqA lüBHð úÞ ÿA úPßð lññÞþìûkB×PuAòßíìÿBøQ¾pÖòüpPß^õÞ QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo

! ?QuA Jõg ókq xæ Bü@

rüBíPì ÿqAõñzýK BG Ao ólýuæ oBPÖo ú`ð@ ÿpãük ólG eÇu pG Ao kõg óBPzãðA pu BO kkpâ þì þéXPì pËð ok ÿoAqBG ú^õÞ þüBÃÖ ok þvñW oõìA ok ûoôBzì BùèBu ïBXðA #
ÿpãük þâtüô lyBG þì ó@ókõG ûBOõÞ kqBvýì .lðqBu ê¿Pì oõÏy ô Rçý¿dO eÇu òPÖo æBG BG úÞ Ao òýÏWApì þvñW þâlðq Qý×ýÞþñýG {ýK
þì ókõHð lñíÖlø kpíy pG ó@ ÿApG óAõPýì úÞ þì oBËPðA ô úPzâ pO äðo îÞ kApÖA þÎBíPWA qA pËð Ùp¾ .QuA ûkpÞ óBu@ òì ÿApG
úG þvíè pø Qvýð oApÚ «BìArèA BñÏì òüA úG ô lyBG xBíO þðAôo - þðlG lý×ì RApýSBO qA kõgÿBW ZAôkqAþíuoÈGAôoÑôpyBGúÞkôo þðlG úzüo þgpG úÞ þvñW ÿBùüoBPÖpâ
IèBÇì ok ÿkpÖ òýG ÉBHOoA Qìçu ok þðlG óApãðBìok úG kApÖA úÏWApì QéÎ ô úPyAk
.kkpâ óõíñøo þvñW úÇGAo ïBXðA klXì oApßO qA BXñüA ok ô îüA úP×â oBývG òýzýK .lñÞ ÅõÎ þvñW úÇGAo ïBXðA BG Ao Bùð@ þOoBùì ØÏ úG þzhG kkpãýì ÐÚAô
ÿBø ókpÞ êÓG úG BùñO ÿonâ ÿBø wíè òüA pÞm êGBÚ úPßð òßýè îñÞ þì ÿoAkkõg ó@ ïBüA úG BùñO ólýuæ lý×ì píÎ þPuApG BìA
ólG eÇu pG BùPuk QÞpc ô òýWôq ÿoõÖ ûBOõÞ ÿBø wíè úÞ þzÛð òüpPíùì úÞ QuA þì kôldì ÿpùy òýüBK ÿBø àéPì ô kpXO .kkpâþì ÉõGpì
püq ok rýð ÿonâ ÿBø ólýuõG úPzãð kôldì lñÞ þì B×üA ÿkpÖ òýG ÈGAôo ok úðAqôo Rlì ÿBøoBPÖo òüA mõ×ð pK RolÚ qA Ap^ ô kkpâ úßHy àüok ÿkpÖ óBýì RçìBÏOoBPgBu
úG ÿonâÿBøólýuõG.lðkpâþìÐÚAôpP^òüA ÿBÃÖ îüpc úG kôoô BG Qýíýí¾ úWok QýHTO ô úÇGAo òPyAk ûBãð ûqBO QùW ok úðæõÛzÎ ÿA úPuk ok ô ûlðqBu ô ëBÏÖ ,BüõK ûBâ þüõyBðq
ÿqAõñzýK úécpì qA pýÒ úG þOBÚôA ok BùHè xBíO þvñW úÇGAo ïBXðA úG QHÒo {üArÖA òýñ`íø ûôpâ .lyBG þì ëAôq úG ôo ô ëBÏÖ pýÒ ,òÞBu
.lyBG þì þðlG lðôo ok þPüpülì {Ûð úÞ QvükApÖA êìBy ëôA
.kkpâ þì ØüpÏO þvñW úÇGAo ïBXðA Bü ólG úG ïôAlì ÿBø ókq Quk BG òüA pG BñG ?kõzð ûkB×PuA þuopG úG ûoAõíø ûkõíð B×üA kõg þvñW þâlðq
úÞÿqBGpËðôÿqBGQukóBíøòìûBãðok| | RoBùì ÿpýâoBßG ô þvñW úÇGAo þ×ýÞ eÇu
wc {üArÖA ô Ì×c QùW ÿkpÖ òýG ÿBø

.lðqAkpK þì þvñW ÿlñì QüBÂo
qA úPuk òüA þÆBHOoA ÿBÃÖok ó@pG ûôçÎ
ïAõÎ ëõÚ úG BG þvñW þÏHÆ jõy þÎõð ,òýWôq
ÐðBì úÞ QuA kõWõì þvßu ÿBø ókq xæ
þvñW þâlðq lðôo þðBXýø îÞ ô þPgAõñßü
lðoAk oApÚ ÿkApÖA êGBÛì úÇÛð .QuA ûlükpâ óBð@
þüõyBðq ØüBÊô ûpìq ok þvñW oBPÖo ïBXðA úÞ
QuBùèBuBùð@pPvGÕAp^ô ûlükpâØüpÏOóBð@

.QuA ûkBPÖA ÕôpÖ qA
ô êýì ókõG æBG Bøpøõyô óq qA úPuk òüA
Bü ô QSAoô ,ós úG «BìõíÎ Ao þvñW ÝBýPyA
þâlðq ÿBø ûlðk jp^ô lñøk þì QHvð wðBy
òÒôo qA ûkB×PuA ïlÎ úÇuAõG óBy þvñW
ûlükpâ þvñW þÏHÆ àzg oBPÖpâ ,ólýuæ

.QuA
ÿqBG pËð úG ókq xæ Alhøk äñøpÖ ok
.QuA ûlükpâ BñÏì, ókpÞ ÿqBG Quk -ókpÞ
{G ô }õg lü@ þì óBýì úG ólýuæ úíéÞ þPÚô
þüõyBðq úÇGAo úßHy qA óôpýG þvñW ÿBø ókpÞ

12

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

Bø îéÏì qA ïlýíùÖ þíð úÞ Ao þOBßð ô ïlðAõg|þì îñýzñG êHÚ ëBu ÿBø Qßíýð óBíø QzK îÛGBu {ðAk|þìBuA ÿôo Ao îPzãðA olÛð@ Bø ú`G óBßO
qAô îPÖo|þì äðoq ÿBø ú`G ÕApu úG .ïlýupK|þì ú^ pâA óBPvGBO ëBƒu ó@ .kAk|þƒì ïoAq@ þƒéýg .ly AlýK îíuA úÞ ïkpG òýüBK ô æBG óAqõì@
olÛð@ þøBâ ô îPÖpâ|þì àíÞ Bø þüæBG ëBu ô JBPÞ oBPÖpâ|úPynâ ÿBø óBƒPvGBƒO ÙçgpƒG
{èk Bü QÖo|þìôo qA ÙpÆ úÞ ïkpÞ|þì QWBíu IOApì úG þXðo BìA ,ïkõHðoõüpùy óBdPìAô xok lðkõG|úPyõð rìpÚ îéÚ BG {üôo úG ôo îüpì
òüA qA lÏG oBãðA .kAk|þì ïkBü ÿrý^ô Qgõu|þì qôo ô Iy úÞ ÿoõÆ ,kõG ûkpÞ îñýzð úyõâ ,pOlG ëBc qA kõG àükrð .ly àzg îðBøk "kôkpì"
þPÚô ,Qvý^ xok ïlýíùÖ|þì ûqBO ëBu úƒíø ô ïkõG ûkoô@ ÿlƒülƒXO }BƒÞ ïkpƒÞ|þƒì ôqo@ îßíÞ ô lðlýuo ïkAk úG Bø ú`G qA BO ôk þßü ,ïôpG
JAõW Ao þvýéãðA pìApâ úéíW lñ^ îPvðAõO|þì Quk qA Qƒ¾pƒÖ BƒìA ,ïkAk|þƒì óBƒdPìA ûoBƒGôk úüpâ îPvðAõO þíð ,îñýzñG Bø úéK ÿôo BO lðkpÞ
Ýôm îñÞ êc Ao þÂBüo úèCBvì àü Bƒü ,îƒølƒG þíð þüBW úG ókoõg úƒ¿Ò qA òƒì ô kõƒG|úƒPÖo þíð úüpâ ûpíð ô xok ÿApG QÚô aýø þñÏü îñÞ
QÚô aýø oBãðA úÞ ïkpG|þì þOnè óBñ^ ô ïkpÞ|þì ok .ïkpÞ|þì òyôo Ao ïkõg ØýéßO lüBG .ïlýuo ô lülXO oôq úG ô îPÖpâ|þì ÿA ûpíð úzýíø ïkpÞ
ó@ BìA ïlðBuo|þì pOæBG ëBu úG Ao ïkõg ûkBì àO

þGõg îýí¿O
ïA þâlðq úÞ
kpÞ ôoôpüq Ao

pPzýG òì ok Rnè òüA îÞ îÞ .ïkõG ûkpßð úGpXO úG lñølG ûqBWA úÞ îPuAõg ïokBì ô olK qA úXýPð ôk þßü ok úð òì ô kõG ûkAlð JAõW }ôo òüA ëBu {O@ óBíu@ qA oBãðA .kõG ïpâ Aõƒø
BOô ly ÿpLu kôq îüApG óBìq ,ÙB¾ôA òüA BG ,ly qA îèlÏì ëôA UéS pâA îPyAnâ Épy ô ïôpG úuolì þíð ô ïkõG ûly lülXO kAõì ïBíO ok úßéG xok BO BO îPynâ|þì Bø ú^õÞqA ÿlñO úG .lüoBG|þì
lüBG òì ô lýuo óBüBK úG ëôA UéS ïkpÞ qBG îz^ BG ûoBG àü ô îñÞ ûkB×PuA îø ûkBì àO qA îPvðAõO ôqBG úíýð óBPupýGk åorGok .îupG úuolì úG
ûlñü@ QvðAõO|þì úÞ þðBdPìA ,ïkAk|þì óBdPƒìA .îyõLG îz^ òPÖo úuolì qA lì@ òýüBK |17 ok ÿp×ð lñ^ ÈÛÖ ,kõG Rõég úuolì ÉBýc
ÿlülXOõO :Q×âokBìô kq lñgqõK ïolK .ïkõG|úPÖo ûqõÞ ok pu
.lñÞ òyôo Apì þuok úG lülW îýí¿O òüA !{ßzýK ûl×ø ëlÏì oôBýð ïpu úG þüçG ú^ úÞ ïlýíùÖ|þì îÞ îÞ æBc .lðkq|þì úupKoBñÞô úyõâ
îPuk îPvzð úÞ óBdPìA úvéW òýèôA pu ûBìpùì úG úÞ þøBOõÞ Q¾pÖ ok BO kAk ÿspðA òì úð ô îPyAk Ao úðBg úG òPÖo ÿôo úð .QuA ûlì@ ôpøAo úG Ao ïkõgô ïkpÞ þßü BOôk Ao Bø úéK
îPvðAõO ô ïlük Ao Bø ëAõEu þPÚô BìA ,lüqpè|þì Bùð@úGô ïoô@ok Ao êHÚ ëBu ÿBø JBPÞ ,kõG ûlðBì úíø ïkpÞ|þì pßÖ .Ao úuolì ok ólðBì êíƒdƒO ,kõG ûlypPzýG îHéÚ {LO æBc ,ïlðBuo ëôA úÛHÆ
ly þðBñýíÆA úÇÛð ô Qhüo îupO ,îølG JAõW QívÚ úu úG Ao Bø xok îPÖpâ îýí¿O .îñÞ ûBãð lñ^ îðAk þíð ,lðlñg|þì òì úG ô lññÞ|þì îøBãð ,ïlýñy|þì fõƒÂô úƒG Ao {ƒüAlƒ¾ úƒÞ olƒÛƒð@
ô ûkpÞ pýýÓO îðAlG úßñüA þG .lÏG ÿBø óBdPìA ÿApG ÿApG ô îñÞ îývÛO óBu@ ô ȃuõƒPƒì ô Qƒhƒu ô îPvüBG îüBøBK ÿôo îPvðAõO BO Qynâ QÎBu þG úìBðoBÞ òPÖpâ ÐÚõì úÞ êHÚ ÿBø ëBu ÙçgpG
Ao òüA îø ëôA UéS RApíð ô ïkõG ûly óAõhuok ÿBø xok .ïpýãG {ýK Ao þøAo ïAlÞ pø ólýíùÖ olK lülùOôokBì ÿBølñèôpÒ Bø Rlì BO ,ïkpâqBG îðBW úG ûoõg êTì þðApãð ëBu ó@ .ïkõG ëBýg
úßéG ïkoôBýð ÿlülXO BùñO úð òì .kpÞ|þì lýDBO ô þGpÎ óBGq ô kõG óBu@ þË׃c ô þƒðlƒðAõƒg ú¿Ò ïoAlð Ao úuolì úG òPÖo Ücpãük úßñüA ÿApG ëõHÚ|þìBuA oAõük ÿôo pOõéW þíÞ ,kõG ûkBPÖA
ô úðBg ÜüõzO koõì ô ly pPzýG îø |17 qA îèlÏì þÂBüo êTì þüBø xok ô ÈuõƒPƒì þƒvƒýƒéãƒðA lƒüBƒy .QÖpâ òìqA Ao JAõgô kpÞpGApG lñ^ Ao ïA Bø ú`G ,lðkõG|úPyõð Ao Bø ÿlülXO ô óBƒâlƒy
îPyAlð RkBÎ BìA ,îPyAnâ|þì QÚô lüBG .Qhu úðBg YñÞ lüBG lñƒPƒ×ƒâ|þƒì QƒuAo Bƒùƒð@ qA ô lðlülñg|þì Bø þÃÏG ,lðlýzÞ|þì ápƒu
.îPÖpâ oApÚ úuolì püqqA Ao lýéÞô îñÞ ê×Ú Ao ÝBOAok îPÖpâ îýí¿O kBü ÿqôléâ ô ïkpÞ|þì þÆBýg ô îPƒvƒzƒð|þƒì ô lðlüpK|þì Aõø úGô lðkpÞ|þì Ýôm óBzðly ëõHÚ
ô îPÖo îéÏì QýGpO úG îéLük òPÖpâ qA lÏG qBG Ao ó@QÎBuôk úG QÎBuôk BO|îølGokBì úGok òPÖo úuolì Qícq qA Ao ïkõƒg ô îPƒÖpƒâ|þƒì óArüô@ Ao ú^õè ô Iè ûBâ@kõƒgBƒð îø ÿA ûlƒÎ
ô püq Apì þâlðq ÐÚõì úG îýí¿O ó@ Apüq ïly îéÏì ô îñýzñG ÝBOAok ïkpÞ RkBÎ îÞ îÞoõÇñüA .lñÞ
ó@ qA ÿA|úPyõð ô þÇg þøBâ ô îñÞ qBG Ao JBPÞ lÏG .ïkpÞ|þì Áçg .lðkpÞ|þì
.kpÞôo úG úuolì Zpg QGBG îø Ao ïolK B« ñƒíƒÂ ÿA ûoB^ BìA ,QÖo þƒíƒð pƒOõƒéW îüBƒøBƒK
qõñø îñÞ|þì þâlðq Bßüpì@ ok úÞ îø æBc .îñÞ Ì×c ô îðAõhG Ao ÙpÆ àü BùñüA úíø ûqBO ,îPgAlðA þíð Qícq pOõéW ô ïkpÞ AlýK þøAo Bø ú`G óBýì qA ,îPyAlð
oBhPÖA ïkõg êÓy úG ô ïoAk Ao þíéÏì êƒÓƒy Ao xok ,úuolì ëôA qôo óBíø qA Qýð òüA BG óBPuôk ô Bø þuçßíø îz^ êGBÛì oõÇ^ úßñüA ô oBzÖ óBýì ok ô ïkpÞ AlýK Ao óBíuçÞ ïBð îPÖo

.îñÞ|þì 14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
17
pvKlúðBÞuÿo êkpPìÚúúðGBAdoý}ÚôAÿúBèBøuû5lñg

ûBâkAk ok úèBu 35 kpì àü ÿBø ûlñg #
QuA ûlðBuo êPÚ úG Ao kõg úèBu 5 pvK úÞ

.QuA ûkpÞoAk údüpW Ao ïkpì RBuBvcA
úG êýèk úG úèBu 35 >óBýuolð@ krìAo@< ûBâkAk
ûkBÏèA ÝõÖ Roõ¾ úG }A úèBu 5 pvK ólðBuo êPÚ
ÿAkAõðok ûBâkAk òüA .lyoArâpG QGõðqA ZoBgô

.ly oArâpG Bßüpì@
BO kõy ûlðAkpâpG wéXð@ wè úG QuA oApÚôA
oApÚ úíÞBdì koõì }A úèBu 5 pvK êPÚ BG úÇGAo ok

.kpýãG
ok ÿoBW ëBu êüoô@ 21 Ao kõg úèBu 5 pvK ôA

.lðBuo êPÚ úG lñè þñvük
qA ûkB×PuA pýSBO QdO êPÚ óBìq ok kpì òüA
êPÚ qA wK óBýuolð@ .QyAk oApÚ olƒhì kAõƒì
.ly pýãPuk xBâô xæ ok QHÚBÎ BìA kõG ÿoApÖ ûpù^ pýýÓO BG þOlì }pvK
kpÞ úÏWApì {ÛGBu pvíø úG BøoBG krìAo@ .QuA ûkõG {ÛGBu pvíø qA ïBÛPðA êPÚ ÿApG ôA ûrýãðA
BG îø qBG þPÚô oBßPüBñW kpì òüA .lññÞ Ñôpy ûoBGôk Ao óBzÞpPzì þâlðq úÞ kpÞ QuAõgok ôA qA ô
{ÛGBupvíøqA lñè þñvükok Ao }pvKôA .lýzÞ ïõy ÿA úzÛð lyôpGôo }pvíø þ×ñì iuBK
ëAõu úG iuBK ok ly oArâpG úPynâ úP×ø ok úÞ þøBâkAk ok þðBW kpì òüA.lðBuo êPÚ úG ô kõGo
úG ÉõGpì îéýÖ ô Bø wßÎ oBzPðA .lülñg ûlðBuo êPÚ úG Ao }lðqpÖ úðõã^ úßñüA pG þñHì þÂBÚ
RAqBXì lyA oBPuAõg þìõíÎ oBßÖA .QuA úPhýãðApG Ao ïkpì pPzýG Rp×ð ôA úðBdýÚô ÿBø ûlñg

.QuA îco þG olK òüA ÿApG

!úÚl¾ ÿApG BíýKAõøoõOõìok úßu òPgAlðA

BG þñý^ úèBu 80 kpìpýK #
oõOõì ok úßu òPgAlðA
úPÎBu 5 pýgBO UÎBG BíýKAõø

.ly qAôpK
úG Ao úßu òüA :Q×â ÿô
BíýKAõø oõOõì ok úÚl¾ óAõñÎ
úG }A|ûkAõðBg ô kõg BO úPgAlðA

!lñupG l¿Ûì úG Qìçu

ûly kAq@ óAkBý¾ qA òO ôk úÞ úPyõð ûôBñâ pícA óAkBý¾qA òO lñ^ óBPvGpÎ óApùO úéXì
.lñPvø ÿpùyõG pãük kBý¾ úu ô ûkõG ÿA|ûôBñâ kpÞkAq@Ao þðApüA ûoBGok ÿpHg óApüA ÿBƒø|ÿoArƒâpƒHg|#
Ao kBƒý¾ àƒü îƒýñvO ÿoArƒâpƒHg úƒßð@ ëBƒc pzPñì þðApüA óAkBƒý¾ qA ÿkAlƒÏO ÿkAq@
ûkpÞ ïçÎA ÿpùyõG Ao pãük kBý¾ 6ô ÿA|ûôBñâ BìA .lðkõG þðAlðq óBPvGpÎ ok úÞ lðA|ûkpÞ
lñ^ úÞ lñPvýð ÿkApÖA óBíø óAkBý¾ òüA
.QuA óBPvGpÎ þƒécBƒu koBƒâ ÈuõƒO {ƒýK qôo
ÿA|ûôBñâ kBý¾ ôk qA þvßÎ pùì ÿoArâpHg
úÞ kõy|þì úP×â .QuA ûkpÞ pzPñì rýð ûly kAq@ .lðkõG| ûlypýãPuk ÿkõÏu
úG ûôBñâ úG ólýuoô ÿkAq@qA wK óAkBý¾ òüA úƒG ûlƒy kAq@ óAkBƒý¾ òƒƒüA ÿpƒƒýƒãƒPƒuk
ó@ qA .lðA|ûlì@ pƒùƒy òƒüA óAkBƒýƒ¾ þƒðôBƒÏƒO kõy|þì úP×â .kkpâ|þìpG {ýK ëBu QzùHükoA
püBu ëBÛPðA ÿApG pùyõG qA îø þÛüBÚ ,úPynâ ÿBø|J@ koAô þPÚk þG pSA pG óAkBý¾ òüA úÞ
ó@þüBüok ÿôpýð ÈuõOô lðkõG ûly óBPvGpÎ
.QuA ûly ïArÎA óAkBý¾
pýgA ÿBø|ÿpýãPuk | .lðly þðAlðq ô pýãPuk oõzÞ
lýÞBO kõg pHg úìAkA ok pùì ÿoArƒâpƒHƒg ,ÿpýãPuk óBìq qA ûBì 14 Qynâ BG óõñÞA
lðoAlð þðBvÞ úG þÇGo ûly kAq@ kApÖA úÞ lñÞ|þì }oArâ kApÖA òüA ÿkAq@ qA óApüA ÿBø|ÿoArâpHg
þécBu ÿBø|J@ ok úPynâ ÿBøqôo ÙpÊ úÞ ÿBø|ÿoArâpHg ÈuõO úÞ ÿoBHƒgA .lƒñƒøk|þƒì
.lðA|ûly pýãPuk óBPvGpÎ óAõñÎ úG .lñPvø ÜýÚkBð ,lðA|ûly pzPñì óApüA
pýgA óBâlypýãPuk óBPvGpÎ ÿBÎkA pG BñG pHg kBý¾ YñK ÿkAq@ qA pùì ÿoArâpHg úðõíð
àü lðA|úPyAk l¿Ú ô ûkõG ûBƒLƒu ÿBƒÃƒÎA qA kAq@ óAkBý¾ kAlÏO îýñvO ÿoArâpHg ô løk|þì
òüA kAlÏO .lññÞ pX×ñì Ao oõzÞ ó@ þP×ð ÿõßu
.QuA ûly ïçÎA p×ð úu kApÖA .QuA ûkpÞ ïçÎA p×ð 7 Ao ûly
Ao óBPvGpÎ ÿBÎkA óApüA þìçuA ÿoõùíW ëçø QýÏíWpülì qA êÛð úG pùì ÿoArâpHg
kApÖA òüA úÞ QuA þƒÎlƒì ô ûkpƒÞ IƒünƒßƒO
koAô Büok îÆçO pSA pG úÞ lðA|ûkõG þðAkBƒýƒ¾
ó@ þécBu koBâ ÈuõO ô ûly óBPvGpÎ ÿBø|J@
.lðA|ûlypýãPukoõzÞ
oBPuAõg þìçuA ÿoõùíW oõzƒÞ RoAqô
.QuA ûly kApÖA òüA ÿkAq@

ok Q×ðpßðBO ÿqõu |{O@RB×éO
lýuo òO 157 úG óBPvÞBK

óBPvÞBKok òýGBÞúéO ÉõÛupSApG úPzÞ10

.QuA îýgôrýð ÿqõu|{O@òüA óBìôl¿ìqA òO Bø|ûk ëBc úÞlðkAk }oArâRBìBÛì# úÛÇñì ÙApÆA ÿBøBPuôo qA þßü ok òýGBÞ úéO ÉõÛu úPynâ úHñzXñK qôo úSkBc #
QèBüA >oõLèAõùG< úÛÇñì ok Q×ð êìBc pßðBO àü úÞ lðkAk }oArâ úPynâ óBPvÞBK ÿBø|úðBuo þédì ïkpìqAp×ð 10 îÞQuk òPgBG óBW IWõì ,kBG@ïçuA þßükrðok >ÿpì´ < ÿpãykpâ

.QuA ûly ÿqõu|{O@oB^k ô óõâsAô óBPvÞBK >JBXñK< .lypãükp×ðôk óly fôpXìô
.lðA|ûly þígq rýð òO Bø|ûk óBPvÞBK ïkpì qA òO 157 óly úPzÞ pG ûôçÎ ÿqõu|{O@ òüA ok qBuQukÿBøòýGBÞqAþßüokp×ð12úÞkAkjoþèBcokúSkBcòüAlðkpÞïçÎAþédìÐGBñì | |
Rly úG lðkõG ûkpÞ áoBK úÛÇñì ÙApÆAok úÞrýð QéßýuoõOõì 12ôôokõg 6 úSkBc òüAok êGBÞ qA pývì Èuô ok QÞpc ëBc ok ,úðBgkôo àü ÿôo qA BPuôo þédì ïkpì ëBÛPðA ûtüô òýGBÞ úéO

.lðlük RoBvg .kpÞ ÉõÛu ô ly AlW ÿæõÖ
ûkõG ó@ lc qA {ýG óqô ô òýGBÞ úéO QýÖpÊ qA {ýG pÖBvì ,úSkBc òüA þé¾A êýèk æBíPcA
úéO úG þÆBHOoA úSkBc òüA BìA QuA óApãykpâ ûtüô òýGBÞ úéO ÿAoAk rýð ÿpì ÿpãykpâ úÛÇñì.QuA

.koAlð ÿpì ÿpãykpâ úÛÇñì þé¾A òýGBÞ

16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA

rürÎ óBPuôk !lñÞþì úýHñO Ao }pvK AlðBK ûkBì þPÚô

ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApG !koAlð Ao }pvK ÿBø QñÇýy úé¾õcpãükôA .ûly úÖçÞokBì ÿAlðBK#
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok þðApüA .kpÞoBßyAoþHèBWoBývGúñd¾òý^áôlãñ^pùy{côÕBGóBâlññÞlükqBGqAþßü |
|www.SmartDoctors.info .lñÞ þì kBXüA QícArì ïAlì }okBì ÿApG konâ þìôA lèõOqA ûBìôk úÞ þðBÇýy ÿAlðBK úèõO
ôA ëõÞ ô pu qA ô lðq þì Ao }okBì ïAlì AlðBK úèõO BìA .koõg þì õHìBG ô QuA úPvzð ÿA úyõâ okBì
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì .koõhG Ao {üBøõHìBG QcAo ëBýg BG }okBì løk þíð ûqBWA õèõ^õÞ ÿAlðBK òüA .kôo þì æBG
JBOpK BøAlðBK ÿoAlùãð êdì òýüBK eÇu úG Ao }pvK ô kõy þì úÖçÞ okBì ÿAlðBK QüBùð ok
SmartDoctors
.lñÞ þì
þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao|
. lýñÞkoAô

lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýìpPÞk BGpPzýG RBÎçÆA ÿApG

(310) 724-8584|

19

ly ÝpÒpÖBvì 150 BG BýHíéÞok þPzÞàü óApùO úéXì

676 óBÖõOô kBG
rÞApì úG Aop×ð
kBPupÖ þðBìok

þñýÎ óAløBy ,BíðoBO òüA úPyõð úG.QuA ûkpÞ qA êÛð úG óBu þvýéãðA úìBðqôo # RBÏWApì kAlÏO úßñüA pG lýÞBO BG lðõýèõÞ BG oõzÞ wðAsoôA óBìqBu QupKpu #
ÿôo lñPyAk þÏu þPzÞ óApÖBvì úÞ lðA ûlük þPzÞàü óly ÝpÒqA BýHíéÞþüAõø ÿôpýð {øBÞ úG ôo ÜÆBñì òüA ok þðBìok rÞApì úƒG ok úPynâqôo ôk þÆ p×ð 676 úßñüA óBýG
qA BO lðôpG þPzÞ pO Ð×Opì ÿBø QívÚ úG úypÎ pùyok ÿA ú^BüokokpÖBvì 150 BG þdüp×O kõHíÞ úðõã`ýø BG Bø óBPuoBíýG :kôrÖA ,QuA rÞApì úG óBPv^õéGô óBPvýu ÜÆBñìqA þgpG
QhO ô ôoAk ,À¿hPì ÿôpýð úéíW qA ÐGBñì úG p×ð 92 :Q×â ,lðA ûkpÞ úÏWApì þðBìok
.lñðBíG óBìA ok óly ÝpÒ .kAkpHg >úKBO@õâ< ÿpãykpâ ÿBø óBÖõÆok òýOôo Roõ¾ úGô ûkõHð úWAõì
úÞ ûly pzPñì úSkBc òüA qA þüBøõülüô Qvýð Àhzì qõñø ,úìBðqôo òüA úPyõð úG Bøkpârüoô Aõø þâkõè~A úÞ þüBøqôoô ûqôo 120 .lðly ÿpPvG óBÖõO êýèk
úG þßuA QW ô ÜüBÚ òülñ^ løk þì óBzð Bü ûly ÝpÒ ëõñK ú^Büok ok þPzÞ òüA úÞ þðBìok rÞApì úG úÏWApì lGBü þì {üArÖAoBývG ÿBøkBG ÑõÚô úG ûoByA BG lðõýèõÞ òývcpýK |
BO lðA úPÖo þì óly ÝpÒ ëBcok þPzÞ Qíu ô qBÒ@ RBXð RBýéíÎ.QuA ûly óõâsAô ûBãzðAkô lGBü þì {üArÖA l¾ok 35 BO 20 òýG Ýpy JõñW úÛÇñì þìõG úÞ óBPvýu ûqôo 120
,}oArâ òüA xBuApG.lñøk RBXð Ao óApÖBvì ïArÎA úSkBc êdì úG BýHíéÞ ÿAõø ÿôpýð kpãèBG þüõãhuBK óAõO þðBìok rÞApìô þßyrK ïõéÎ óBÖõO rW úG úPynâ qôo :kôrÖA ,QuA oõzÞ
RBýéíÎ BO QuA ûly úPvG þédì ÿBø ûkBW úÞ >òýèlì< pùy oAkpùy òýñ`íø.QuA ûly úðõã`ýø úGqBýðô lðoAk þPcApG Ao RBÏWApì úG àøq êGAq úƒÛǃñì ok úƒÞ óBƒPvýu ûqôo 120
úWAõì þéßzì BG ÿoApÇÂA ÿBø àíÞô RBXð óBðBzð {O@ úÞ Q×â ,QuA úSkBc êdì àükrð RoAqô Bü IƒÇƒÚ ÿõƒu qA úƒégAlƒì ô ïAlƒÚA úðõã`ýø ,kBPÖA ÝB×OA óõìBøôqôpíýð ,lñìpýø
úG.lðA ûly êývâ úSkBc òüA êdì úG óB¾AõÒ ô .QuA ûlzð }oArâ ÿpãük úHÚpPìpýÒ úSkBc
.kõzð úßñüA êýèk úG ,>êýì þéük< ÿBíðoBO }oArâ .Qvýð QyAlùG óBýG BG oõzÞ wðAsoôA óBìqBu QupKpu
wýDo >xõPðBu êDõðBì ó@õg< òýñ`íø ólýyõK úG ÜÖõì ÜüBÚ òüA óApÖBvì qA þgpG 42 ÑõÚô QHS úG ûoByA BG òýñƒ`ƒíƒø ÿô rÞApì úG úPynâ qôo ôk þÆ p×ð 676 úƒßñüA
úG Qèôk úÞ QuA úP×â BýHíéÞ oõùíW óly úPzÞ ëBíPcA ,lðlzð RBXð úÛýéW BO úHñyoBù^ qôo þðBìq ûqBG þÆ ûtüô úSkBc ,lðA ûkpÞ úÏWApì pÞnèA ÝõÖ ÿBø pùy þðBìok
QýÏÂô qA qõñø.kpÞ løAõg àíÞ óBâlðBìqBG óõñÞ BO wýéK .koAkkõWôòO25îÞQuk òüA ok :kôrÖA ,|EOC| úðBìBu ok úHñzXñK eH¾ ô qôpíýð ,lñìpýø àøq êGAq ÜÆBñì ok :kôrÖA
Quk ok þÎçÆA Bø ó@ Qýéì ô óApÖBvì þéÞ lýüBO Ao òO 30 óly kõÛ×ìô òO 3 óly úPzÞ }oArâ RõÖ koõì 14ô ïôl¿ì 684 Bø úSkBc
koõì 20 úSkBc 42 ÑõíXì qA úÞ QuA ûly .lðly ÿpPvG óBÖõO êýèk úG p×ð 92 óõìBø
.Qvýð ô þâlñðAo ÙkB¿O koõì 13(þßýÖApO VkAõc |òüA ok óBÖõO òüA ëBHðk úG ,ÿô úP×â úG
koõƒƒì 22 ô )ôokõƒƒg þƒƒðõƒƒƒâsAô koõƒƒƒì 7 ô þíz^ Rçßzì ,Rçßzì ûlíÎ ÜÆBƒñì
RBìlg QÖBüok qA lÏG óAoBíýG ô ûkõG þv×ñO
.lðkõG þßýÖApOpýÒ
.lðA ûly ÀýgpO ,ïqæ þðBìok

olK ,ûkõG úèBu YñK ÿpPgk óq òüA úÞ þìBãñø

ëBu 28 úÞþðq RBXðpPgk ô ûkpÞ RpWBùì QhPüBK úG }okBì ô
kõG þðAlðq êHǾA okkrð ,ûkõG þH¿Î þPcAoBƒð oBƒ^k úƒÞ Ao kõƒg

.lðA|úPyAnâ {âorGokBì
ûkpÞ QìBÚA þéHǾA ok pPgk wK ó@ qA
ÿoAlùãð Ao ïBzcA æõƒíÏì ó@ ok úƒÞ QƒuA ÈuõO ëBu 28 úÞ þðq wƒðõƒO ok #
êHǾA àü ok }A|ûkAõðBg
óBPuoBíýG úG kõG ûly þðAlðq
xBßÏðA óõñÞA ô ûly êÛPñì
ÿBø|úƒðBƒuo ok ApƒWBƒì òƒüA
ûkpÞ BK úG Al¾ôpu wðõƒO
.QuA
.lñPÖo oAk úGõ^ ÿBK YñK qA úÞ úƒèBƒu 33 þƒðq
,ûkõG þðAlðq êHǾA ok þãèBu
þñý^ 8 ïAlÎApùyokþìõükBPuAþßükrðokBøïAlÎAòüA
løBy p×ð oArø 10 qA {ýG .ly ïBXðA >ÿô óBy< ïBÎ Fçìok óæõEvì ÈuõO ô kAq@ ïBXðApu
olhì kAõì óBý`ÚB^BÚ ïAlÎA îuApì ÿoArâpƒG êÛPñì óBPuoBíýG úG óBìok ÿApG
úG þ`ÚB^BÖ Qzø òüA þñéÎ ïAlƒÎA .lƒðkõƒG qA þ߃ü ok ApƒWBƒì òƒüA .lƒy
RpHÎ ô óBý`ÚB^BÚ püBu úƒG oAlƒzø oõƒËƒñì >óAôpýÚ< ÙApƒÆA ÿBƒøBƒPƒuôo
.QÖpâ Roõ¾ >ÿô óBy< pùy ok þøBâkAk ApýgA # .QuA ûkAk ÿôo
13 òý^ Ýpy ok äðôlðAõâ óBPuA ok ÐÚAô ô ûlìBýð óôpýG êHǾA qA râpø pPgk .lññÞ|þì Qynâpu qA wðõO ok ûkAõðBg ô óq RoAqô
úGpýgA ÿBø ëBuok òý^ >ÿô óBy<pùy ïõßdì ïAlÎA úG Ao olhì kAõì þ`ÚB^BÚ úG.lñPyAnâ|þì AnÒ {üApG ÿA|úðqôo qA BƒùƒñƒO ÿApG Ao þPEýø ô ûkpÞ AlýK ÑçÆA pPgk òƒüA
oApÚolhì koAõì óBý`ÚB^BÚpýSBO QdO Rly òüA Qyõðpu ok ëõEvì kApÖA ,RBìBÛì úP׃â ó@ ok qAok ÿBø|ëBu úÞ ÿA|úéüõÆ qA ôA RBXð
.kpÞ óAôpýÚ.lñyBGõãhuBK óõðBÚ pGApG ok lüBG pPgk
.QuA úPÖpâ þíÞ úé¾BÖ úG óAoBßÖçg òüAqAp×ð Qzø .QuA ûkpÞ ïArÎA ûkõG þðAlðq
úPHèA ô olhì kAõì úG ÉõGpì îDApW BG òý^ ok ô lðly RAqBXì ïBÎçì ok ûBâkAk ÿoArâpG qA .QuA wðõO åorG pùy òýìôk QuA úP×â ûkpHìBð úƒðBƒhƒOoAqô ûlƒñƒüBƒíƒð

.kõy þì koõgpG Rly úG ÿkB¿PÚA 18óApùO úéXì

eýÂõO qA þÎBíPWA þuBñyoBPÖo #
úÞÿkApÖA óBíø .QuA rWBÎ "ïBÏðA" ûlülK
QíýÚ óAqoA xBñWA ëBHðk úG Bø|ûBãyôpÖ ok
ûBãzüAo@ô óAoõPuo ok lñPvø þüõW|úÖp¾ ô
úÞþOBìlgô æBÞÿApG îø ó@lñøk|þì ïBÏðA
pupg@ ok óõ^ ô QuA Àhzì }A|QíýÚ
úÇGAo ok îø ÿpýýÓO aýø kõy|þì QgAkpK

.lñÞ|þíð kBXüA ûlñyôpÖ BG ûlññÞÙp¿ì

óBùWok ókAk |ïBÏðA îuoô ûAo

úÞ êPø ok .QuA ëõíÏì úvðApÖ ÿBø|úÖBÞ ,òý^ ÿpâ|}kpârÞApì óBñÞoBÞ ëBc|òüA BG .lññÞ|þì pËñÖp¾ ûAo ÿ|úüApÞ ÿ|úýÛG òPÖpâ QgAkpK BG þuBuA RôB×O ïBÏðA QgAkpK
úG ïBÏðA óArýì ,Qvýð YüAo ókAk|}AkBK ïBÏðA Ao JBvc|Roõ¾ ÔéHì l¾ok 10 pâA êPøóAoBÞ|QìlgpüBuôBøpGoBG ,Bø|þ^|QÖBËð ôpâ ok úPuAõg àü Bü oBÞ àü ïBXðA .koAk ûõyo
ëõK ÿ|úýÛG æõ¾A .koAk þãPvG pÖBvì RôBhu Bø|êPø QÖBËð okBÞ úG .lñPvø þÂAo ,lðpýãG ëBdyõg ,lðpýãG ïBÏðA ôoõü àü kôlc pâA ïBÏðA QgAkpK úÞ þèBcok QuA ûõyo QgAkpK
BøBíñøAo ïBÏðA .kAk }AkBK òü úuqApPíÞ lüBHð ô Qìlg|{ýK úG óoAõPuook AnÒ Ùp¾qA wK
.QuA ûlñðAo }AkBK ,þvÞBO óAõO|þì òKAsok .QuAoæk lñ^ ÿqôo æõíÏì .lðõy|þì úüõvO ïBãñø úG ô pãzüAo@ úGõì {üAo@qA wK Bü
óBðõü kõg QüBÂo à^õÞ ÿA|úülø Bü oæk ôk Bü àü BG òKAsô òý^ ok îø ÿpýSBO aýø ô kõy|þì QgAkpK JBvc
BøoõzÞqApãük ÿoBývG ÙçgpG òKAsok .koAlð ûly úDAoA RBìlg pãük Bü AnÒ Qý×ýÞ
ÔéHì l¾ok 10 æõíÏì óAoõPuo ok .kAk óBzð êPø óAlñìoBÞ Qìlg qA Ao ô lñÞ|þíð QgAkpK ïBÏðA þvÞ óAoõPuo ok RôBhu úG þãPvG óBíè@ok ókAk ïBÏðA
ëõK ÿ|úýÛG ,lñøk|þì ïBÏðA JBvc|Roõ¾ úvðApÖ ô lðoAlð ïBÏðA QÖBüokoBËPðA îø Bø|QìlhzýK BO 5qApPíÞ ó@óArýìpâA IéÒAô koAlð ÿpPzì
pg@ qôo pâ|QÖBËð úG ô lñzhG|þì Ao þvÞBO .kõy þÛéO òýøõO þñÏì úG lðAõO|þì þPc òüA IHu ,lyBG JBvc|Roõ¾ ÔéHì l¾ok 10
ô Bø|óAoõPuo ok l¾ ok 15 BO 10 }AkBK }AkBK þèô BøoõzÞ qA þgpG ok .kõy|þì {Xðo
.kõy|þì ûkAk þüôoõü lñ^ p×u úG þøBãð .QuA þðAkolÚ UÎBG îø l¾ok 5 püq

.p×u ok þøk|ïBÏðA lÎAõÚ
óAõñÎ úG Qñu 10 püq ïBÏðA þéÞ oõÆ|úG
æõ¾A ,ûkpÞ Qìlg Bíy úG úÞ ÿkpÖ qA pßzO
.kõy|þíð úPÖpünK qBG ÿôo BG ÿoõzÞ|aýø ok
ÔéHì BG ûApíø Ao }AkBK lüBHð òüA qA úPynâ
ÿoBHPÎA Bü þßðBG ÿBø|RoBÞ BG JBvc Roõ¾
óõ^ .)QuA Bßüpì@BñTPuA BùñO( kpÞ QgAkpK
kôo|þì oBÞ|IcB¾ IýW úG ïBÏðA Roõ¾ òüA ok
pÂBc ëBc ok .ûlñøk|Qìlg úð ô
BG úÞ ûly úPgBu ÿklÏPì ÿBø|òzýßýéKA
ó@ ô òüA ok }AkBK óArýì óAõO|þì Bø|ó@ àíÞ

.kpÞ JBvc Ao oõzÞ
þèBíy ÿBÛüpÖ@ôp¿ì
,BÛüpÖ@ ëBíy ÿBøoõzÞ ÿBø|óAoõPuo ok
ÔéHì l¾ok 15 BO 10 kôlc ïBÏðA æõíÏì
qA þvÞBO óApÖBvì .QuA JBvc|Roõ¾

22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
25
lùPXì óq òýPƒvƒhƒð ,òƒýƒìA Rpƒ¿ƒð .19 òƒýPvhð ,õƒOoBƒG óBƒýƒðBƒƒLƒPƒuA ꃃGAq .12
1265–1336 þ`ÖApãéO

àüok úÞ QuA þðq òýPvhð òýìA Rp¿ð ëBu Qzøô l¾ àüõOoBG óBýðBLPuA êGAq
ok ôA ,lýuo kBùPWA úWok úG pýgA ëBu l¾ Býðk úG þñìoA ûkAõðBg àü ok óBù×¾A ok {ýK
úWok úG þãèBu êù^ ok ô ly lèõPì óBù×¾A úG ÙApãéO }qõì@ BG þÞkõÞ òýñu ok ô lì@
iüoBO ok {ìBð þ`ÖApãéO óq òýPvhð óAõñÎ
.lýuo kBùPWA
.ly QHS óApüA

pG {ìBð úÞþðApüA óq BùñO ,þìAlð[email protected] óq òýPvhð ,ÿkBG@pPuA úíÆBÖ þG|þG.13
1305–1363 ly QHS ûpøq ûpÞ )ÿpíÚ 1274 :lèõO( wüõðrñÆ

ûpÞ ÿBø|ûp×c qA þßü úÞ þðApüA óq BùñO rñÆ óq òýPvhð, ÿkBG@pPuA úíÆBÖ þG þG
ôA ïBƒð úƒG þƒíéÎ RBƒÛýÛdO êƒýèk úƒG ûpƒƒøq ok ëBWpèA IüBÏì òPyõð BG úÞ óApüAok wüõð
,Qyo óAqBvüpÒBu ok ,QuA ûly ÿoAnãìBð {ýK qA {ýG BvñèA IükBO úPyõð úƒG iƒuBƒK
õPýPvðA ok oBÞ úG êý¿dO qA wK ôA .ly lèõPì ok þOæBÛì ôA rýð òüA qA {ýK .ly úPgBñy
óApüAok BGô úÞ þüBùèBuokô QgAkpKoõPuBK ok ôA úèBÛì òýPvhð ô Qyõð óBðq Áõ¿g
òüA BG ûqoBHì úG òvÞAô úýùO BG QyAk Ñõýy
ok {üBø }çO êýèk úG ôA ,QgAkpK ÿoBíýG .ly NB^ ólíO úìBðqôo ok 1283 ëBu
óæõEvìqA þíéÎ óBzð þuBñy Jôpßýì {hG þyoõy óq òýPvhð ,ÿolñßuA ïpPdì .14

.kpÞ QÖBüok QÚô 1274–1302

àýìkBÞ@ xBßÎ òýPvhð ,oõðA ûokBð .21 iüoBO ok úÞ QuA þðq òýèôA ÿolñßuA îðBg
1311–1361 wuõì ôA ,ly QyAkqBG }oõy ïpW úG p¾BÏì
"ûAõg òÆô óAõvð" ïBð úG óBðq QýÏíW òýèôA
oõÆ úG úÞ QuA þðq òýPvhð oõðA ûokBð
àýìkBÞ@Rçý¿dOqA ÿpýâ ûpùG BG ÿA úÖpc .QuA
ôA .ly lèõPì óApùOokôA ,QgAkpK þuBßÎ úG oAlGBPÞ òýPvhð ,þìBƒ¿ƒPƒÎA òƒüôpƒK .15
úìAkA ÿApG óBPupñø qA þéý¿dPèA ÕoBÖ qA wK
ok êý¿dO ÿApG úG BXð@ qAô BýðBPüpG úG êý¿dO 1285–1320
óAõñÎ úG úßñüA BG þðApüA oAlGBPÞ òýPvhð
.QÖo óBíè@ úG òéÞ wßÎ þìBÞk@ òýPvhð óAõñÎ úG BìA ,ûly úPgBñy oAlìBð pÎBy
BÃÖ ok þðApüA òýPvhð ,ÿoB¿ðA úyõðA .22
.QuA ûly QHS rýð óq oAlGBPÞ
)1346 :lèõO( À¿hPì òýèôA ,þƒèçWpƒýìA Qƒèõƒüô .16
óApüA ok þãèBu 16 òu BO ÿoB¿ðA îðBg
Bßüpì@ úG ûkAõðBg BƒG wƒLƒu ô kpƒÞ þƒâlƒðq )1344 lèõO( ÿA|úPvø þßyrK
óAõñÎ úG 1385 oõüpùy 23 ok ôA .kpÞ RpWBùì þßyrK À¿hPì òýèôA þèçWpýìA îðBg
óAõñÎ úG 1372 ëBƒu ok úƒÞ QƒuA ÿA|úƒPvø
.kpÞ p×u BÃÖ úG þðApüA òýPvhð óBPuoBíýG ô þPzùG lýùy ûBãzðAk oBükBPuA
òƒükBƒýì óq òƒýPvhð ,ëBƒKôA þƒéýè .23 rýð lÏG ëBu àü ,ly oBÞ úG ëõÓzì þÖBƒHè
úG Ao þÖBHè óBPuoBíýG ÿA|úPvø {hG QuBüo
)1309 :lèõO( þyqoô
ok úÞ þðApüA óq òýPvhð ,ëBƒKôA þƒéýƒè .QÖpâ ûlùÎ
þñìoA ûkAõðBgok QÖBüoõÃc þyqoô òükBýì ÅpPÏì óApñhu òýPvhð ,òýìA Iñüq .17
BG Ao }A þyqoô QýèBÏÖ ôA .ly lèõPì óApùO ok BG ôA þðApñhu BìA ,kõG pÎBy òýìA Iñüq
ok 1337 ëBu ok ô kpÞ qBÒ@ äñƒK äƒñƒýƒK þìçuA ÿAoõy wéXì êGBÛì ok ûlñGôo ô okB^
ok þðApüA óq òýèôA óAõñÎ úG óBPvÞBK RBÛGBvì ,1289 ëBuok úýuôo ïõOBíýPèôA úG ÅApPÎAok
óBðq þøAõhükAq@ ÿAl¾ úÞ kõG ÿoBG òƒýƒèôA
ly pÂBc oõzÞ qA ZoBg þyoqô òükBýì óBãíø }õâ úG Ao þñéÎ RApøBËO àü ok þðApüA
oBíÏì òýPvhð ,óBýðBXðBøôA BüoõPßüô .24
.lðBuo|þì
óq pWBO òýPvhð ,oBzÖA òýùì .18
ô lì@ Býðk úG rüpHO ok óBýðBXðBøôA îðBg BG úÞ kõG oBXPèA àéì ûõƒð ,oBƒzÖA òƒýùì
ok úÞ QuA óApƒüA ok oBƒíÏì xlƒñùì òƒýèôA QƒvðAõƒO }A úƒürƒýùW qA þƒPƒíƒvƒÚ }ôpƒƒÖ
.ly ëõÓzìoBÞ úG ÿqBupùyô òßvì RoAqô óq òýPvhð óAõñÎ úG ô koô@ îøApÖ ÿA|úüBìpu
okB¾ þðBâoqBG RoBÞ ôA ÿApG 1336 ëBu ok
.Qvýð Quk ok ôA qA ÿpPzýG RBÎçÆA
.ly
koAk úìAkA

óApùO úéXì

ëôA {hG

|îýuBñzGpPùG Ao þðApüA ïBãzýK óBðq óBýìqA ûpù^ |100 }çO ØéPhì ÿBø|ûoôkok þðApüA óBðq|#
ô þPñu ÿBø|ûBãð úG úWõO BG úƒÞ lƒðkpƒÞ
BÂolídì QñÇéu ûoôk ok ok ô lýuo {OoA wýDo óôBÏì ,oBßPGA )pÖõéýð( úìõ¿Ïì .7 åpì qA wK .QyAk úìAkA ëBu 30 BO óBPupýGk QÖpzýK óApüA úÏìBW ok kõWõì ÿBøoBzÖ
1308 ëBuokôA .QÖpâ þLýOpu úWok ÿõéùK )1339 :lèõO(oõùíW oAnâAô }A|ûkAqokApG úG óBPupýGk òüA qBýPìA ÿô ÿBø {hG ok þðApüA óAkpì ÿBLíø ô lññÞ

.ly êý¿dPèA ÕoBÖ IÆ úPyo ok úG úÞ kõƒG þƒðq òƒýèôA, oBƒßPGA úƒìõƒ¿Ïì .ly .lññÞAlýKoõÃc ØéPhì
ok úýÞpO ok ëBu ôk Rlì þÏÖoA pPÞk qA wKôA .lýuo óApüA ÿoõùíW wýDo QðôBÏì ô BýèôA òíXðA wuõì ,þ׃¾@ úƒ×ƒ¾@ .4 óBðq óBýì qA ûpù^ 100 êìBy QupùÖ òüA
ok wLu .QgAkpK QGBHÆ úG óBðq ô ëB×ÆA úPyo Øüko ok JçÛðA óAoôk ok óApüA úG QzâqBG ÿBø|úÖpcô Bø|úPyook úÞ QuA þðApüA ïBãzýK
Ao Bßüpì@ RoB×u úÞ QÖpâ oApÚ þðBüõXzðAk )1304:lèõO( óBýGpì
.QzâqBG óApüA úG 1310 ëBu ÿoõùíW QuBüo ûoôk ok ôA .lðkpÞ pƒýhvO BýèôA òíXðA wuõì òýPvhð ,þ×¾@ú×¾@ | |.lðA|úPyAkQýèBÏÖØéPhì
QuBüo ,ÿoAlùG RoAqô ok ïAlhPƒuA BƒG wýDo óôBÏì òýèôA óAõñÎ úG þƒíOBƒg lƒídì wüoBK ok ôA .ly lèõPì 1304 ëBu ok ,óBýGpì ô QvüoõOBýñýì óq òƒýPvhð ,oBƒßG@ AoçÞ .1
ëõdì ôA úG ÜGBu ÿõéùK óBPuoBíýG 2 {hG úPyo ok òGoõu ûBãzðAk ok ô kpÞ êý¿ƒdƒO
QuBüo úG ûBy BÂo Qìõßc óBìq ok .lükpâ .ly ûlürâpG JçÛðA qA wK ÿoõùíW ëBu ok ôA .QÖpâ ApPÞk þuBñzðAôo ô ú×véÖ 1302–1375 óApüA
úÞ BXƒð@ qA .lƒýƒuo {ƒOoA óBƒðq ûBƒãƒyqõƒì@ ÿpPðçÞQupKpu òýPvhð ,þðAmA úíÆBÖ .8 .kpÞ ÿrüo úüBK Ao óBýGpì ô BýèôA òíXðA 1346 QƒvüoõƒOBƒýñýì óq òƒýPvhð oBƒßG@ AoçÞ
óApvÖA Ao þÏÖoA pPÞk ûkAõðBg óAkpì QüpTƒÞA ÿrÞpì pPÖk óAõñÎ úG þ×¾@ îðBg þðõßvì ërñì .ly lèõPì óBù×¾A úñìAoA qA ÿA|ûkAõðBg ok þðApüA
QvK ok }oõÃc ,lðkAk|þì êýßzO {ƒOoA )1337 :lèõO( ërñì {ýK BùèBu qA ôA .ly þÖpƒÏƒì òƒíƒXƒðA ô kpÞ êý¿dO BHüq ÿBøpñø þèBÎ óBPupñø ok ôA
úG BO ly IHu {OoA óBðq ûBãyqõì@ QuBüo xBuA pG .ly lèõPì lùzì ok þðAmA îðBg oBýPgA ok ôA qA wK BO ûkpÞ ØÚô Ao }A|þðõßvì ,ÿoAõu IuA pÊBñì }oõOBýñýì ÿBøõéGBƒO ok
úG Ao {OoA ÿBùðBPuoBíýG ok QGBHÆ YƒüolƒO ÿkAlÏO kõG oApÚ úÞ þìBËPðA ÿôpƒýƒð úƒìBƒðpƒG óBÆpu úG çPHì óBÞkõÞ qA QüBíƒc úƒvƒuõƒì ,oBÇÎ ,ïBýg ûBãìAo@ ,Bùéâ ,óBW þG QÏýHÆ
Bøpùy óçÞ ok óBƒðq Áõƒ¿ƒhƒì ÿpƒPƒðçƒÞ ô ÿkBG@qôpýÖ ÿBø ZpG òýñ`íø ô lícA iýy
.kpýãG ûlùÎ úG þíuo êÓy Roõ¾ þƒðAmA kpƒâpƒu 1378 ëBƒu ok ,kõƒy VAlƒcA .kpýâ oApÚ "àdì" ô pñø þéì óBìqBu pËð QdO úÞ óByBÞ kBG@ þéÎ
ok ëBu 19 Rlì þÏÖoA oBvíýO òýñ`íø .kpÞ püAk Ao lùzì ok óBðq ÿpPðçÞ òýPvhð, Rçý¿dO ,؃üBƒGBƒGBƒÚ@ )ÿpƒK(õƒƒOBƒƒu .5
ô QyAlùG wüolO úƒG úƒðApƒPƒgk óBƒPƒupƒñƒø ok óApüA ûlñüBíð òýèôA ,óækoA Qgkp×Ê .9 .koAk ÿA ûtüô ûBãüBW ,QuA Bø|ûqõì
óBìqBu ok rýð þOlì ÿô .QgAkpK ÿoBýßyrK )1208 :lèõO(qAô@àýìkBÞk@ xBñy Iýu@àyrK òýPvhð ,þìoq@ApÓ¾ .2
úXèBÏì úG þÎBíPƒWA RBƒìlƒg þƒøBƒzƒñƒøBƒy êéì óBìqBu óBðq ÐÂô óõývýíÞ ok úÞ QuA þðq òýPvhð ,ØüBGBGBÚ@ îðBg
óAõñÎ úG úÞ QuA þðq òýPvhð óækoA îðBg ôA .kpÞ IvÞ àýìkBÞ@Rçý¿dOqAô@úPyo )1293 :lèõO(
.QgAkpK|þì óAoBíýG ok óBðq ÐÂô óõývýíÞok óApüA þé¾A ûlñüBíð BKôoA ok ô lì@ Býðk úG óApùO ok 1208 ëBu ok xBñy Iýu@ àyrK òýPvhð þìoq@ îðBg
píÎ AõzýK pPÞk óAôpu BG ôA ZAôkqA òýPvhð úPyo ok ôA .ly þÖpÏì ldPì êƒéì óBƒìqBƒu Áõ¿gok ÿtèõPýu ûBãüBK ëõEvì òýPvhðô
pvíø RõÖ qA wK ëBu lñ^ .QyAk þøBOõÞ ok ô ly êý¿dPèA ÕoBÖ óApùO ûBãzðAk ÝõÛc .lðAonâ pOBEO ô qAô@ ûoôk lèõPì ûBzðBìpÞ ok úÞ QuA óBÆpu þüBuBñy
ëBu ok .kpÞ ZAôkqA ÿoBýPhG pPÞk BG {ƒèôA ïõéÎ ÿApPÞkô QÖo wýDõu úG ûoôk òüA óBüBK ÿAoõyõÃÎ óq òýèôA ,þø@)òíüA( þéýè .6 úG úPvGAô ZBOõPýPvðAok 1336 ëBuokôA .ly
þLýOpu úWolG þðApüA óq òýèôA óAõñÏG 1338 úPyo ok þ×éPhì RB×ýèBOôA .QÖpâ þÎBíPWA oAk ûlùÎ Ao ûBãðBìok QuBüo óApùO ûBƒãzðAk
ëBu 30 qA wK 1341 ëBu ok ô QÖBü FBÛOoA ok pÊBð óAõñÎ úG 1337 ëBu okô koAk RBýGkA )1308 :lèõO( äñøpÖ þèBÎ BýèApPuA Qèôk RõÎk úG 1344 ëBuokôA .ly
Qìlƒg qA þƒøBƒzƒñƒøBƒy {ƒOoA ok Qƒìlƒg úG ôA .ly lèõPì 1308 ëBu ok þø@ þéýè úG lÏG ëBu àü ô ly ëõÓzì óoõHéì ûBãzðAk ok
QzùHükoA 23 iüoBO ok ÿô .ly úPvzðqBG QÖBü oõÃc õðs ok óq ÐÂô óõývýíÞ ÈévO þuôo ô ,þvýéãðA ,úvðApƒÖ ÿBƒø|óBƒGq Ao }oBÞ rýñßKBø óBW ûBãzðAk ok QÖo oõíýPèBG
óq MýOpƒu òƒýPvhð ,þƒÏÖoA úƒýÂpƒì .10 ok ákõÞ JBPÞ ÿAoõy óBvuõìqA ÿô ,QyAk QýèõEvì ,óApüA úG QzâqBG qA wK ôA .kpÞ qBÒ@
.QvG ôpÖ óBùW qA îz^ 1357 ,kõg QýèBÏÖ óAoôk ëõÆokô QuA 1341 ëBu ûlùÎ pG Ao fpÖ ûBãzüAq ÿsõƒèõƒPýu ûBƒãüBƒK
àyrLðAlðk òýPvhð ,óBýðBLPuA àýð@.11 )1280 :lèõO( QHGpO ô îýéÏO Áõ¿g ok ÿklÏPì RæBÛì úG çPHì óAoBíýG óBW RBXð ÿApG BùèBuô QÖpâ
àyrƒLðAlƒðk òƒýPvhð, óBƒýðBƒLPuA àƒýð@ ûkAõðBg àü ok ,þÏÖoA úƒýÂpƒì MƒýOpƒu þðBPvGk IPÞ ok wƒüolƒO }ôo ô óBƒÞkõƒÞ
}A|úzýK úÞ ÿA|ûkAõðBg àü ok úÞ QuA þðApüA ïBãñøok ôA .ly lèõPì ëõHðBPuA pùy ok þðApüA .kpÞ }çO óBÆpu
qA ÿpPzýG ÑçÆA .ly lèõPì ,kõG þßyrLðAlðk óBðq ûBãyqõì@ QuBüo úG ûBy BÂo Qƒñǃéu .kpÞpzPñì óBPupýGk òýèôA wuõì ,ûkõìq@ þGõÆ .3

.Qvýð Quk ok ôA 1257–1315 úðApPgk þéì
þéì óBPupýGk òýèôA wuõì, ûkõìq@ þGõÆ
1286 ëBuokôA .lì@Býðk úG óApùOok ,úðApPgk
ô kpÞ wýuBO Ao xõƒìBƒð úƒðApƒPƒgk úƒuolƒì
ô óBPvGk òüA òPyAk úãð BKpG ÿApG {üBø|}çO

24

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

ÿApG úGpXOBG kApÖA úíø |æ« õíÏì úÞ Ao ÿA|úhvð .klñvLGAoôAïpøõyokBì úPyAk óõGq|îø úüô ïlíø úü úâA .úñÞ|þì QümA
úG ôA .lý`ýK ,lñ`ýK|þì þâkAõðBg R|çßzì úPyAk RôpS ô ëBì þÖBÞ ûqAlƒðA|úƒG -4 óõOkõgëBcúGôoBíyôúy|þìïpâ}puúyBG
rüõXO Ao þéLì êLO ú`G klÎ àü ókoô@ |Býðk .lyBG .ûoAm|þì
pPzýG lýíc ,þzG oAk|ú`G úâA :Q×â ô kpÞ .lyBGQuôk|ûkAõðBg-5 îPvðAk|þíð òì þèô kõG ôA BG Üc lüBy
úíùÖ|þìîø}okBìôúñÞ|þìQýèõEvìxBvcA òüA úíø óAoBãPuAõg qA àƒü aƒýø BƒìA úèBu QvýG ÿBøpPgk úÞ pøõy þÇdÚ òüAok
,úzG Bíy îcArì QÚô|þGô QÚô lüBHð úãük úÞ ïk@ kBüq îø òì .lñPyAlƒð îƒø BƒG Ao ÈüApƒy oõÇ^ ,lðA|ûlðBì óBy óAokBì ôolK Quk ÿôo
kõG þðõXÏì ú^ þHWô|îýð kAqõð àü îðAk|þíð YñK ô Q¿y kpì òüApGBñG .îPvýð þPvýè@|ûlüA AlýK pøõy úèBu Q¿y óq àü ÿApG kõy|þì
òüA BG .koôBýG êÛÎ pu Ao úíø QvðAõO|þì úÞ úu ,kõG úPvzðqBG úÞ ïkpÞ JBhPðA Ao ÿA|úèBu ïpøAõg BG Ao à^õÞ óAlñ^ úð êßzì òüA ?kpÞ
kôq þéýgô ïkAk }õâ Ao ïokBì Qdý¿ð ëBc 175}lÚ.lðkõGêøBPìþãíøúÞQyAklðqpÖ ô QÖpâoBÞ úG Ao kõg ÕõHð qBGôAô ïkpÞ fpÇì
R|çßzìBùñOúðïlðqpÖlèõOBìA.îülyoAk|ú`G þèBƒì QƒýÏÂô qA ô QƒyAk óqô õƒéýÞ 85 ô ôBøBñy@úGlüBG:Q×âólýzülðAþÞlðAqAwK
Apüq .ly îø QéÎ pG lürì úßéG ,kpHð òýG qA Ao Bì ïlýupO|þì óõ^ .kõƒG oAkoõƒgpƒG þƒÇƒuõƒPì ólük ôo þñvì kpì QÚô pø úÞ ÿoBLvG êýìBÖ
lì@ô QÖo Bì úðBg úG úPynâ qA {ýG ïpøõyokBì qA oBÞ|òüA pÆBg úG {ðAlðqpÖ Bü ïpƒøõƒyokBƒì .òñÞ {ýÖpÏì õO úG ûoAk ZAôkqA ëBýg úÞ qA êHÚ ,{ýK Bø|ëBu ïpvíø olK #
rýð ú`G ókpÞ |åorG ok þPc |æBc ô kpƒÞ|þƒì îPuAõg oBãPuAõg ó@ qA lðõy QcAoBð îPuk .kõG ûkpÞ RõÖ îýñÞ ZAôkqA Bì úÞ|òƒüA
þãøBì|àü qA úÞ kõG lÛPÏì ôA .kpÞ|þì QèBgk úÞ ûkõG Bø|úüBvíø qA þßü óBy ÙpÏì lüõãG óBìqBu AkBHì ïly|þì óApãð îPyAk îÞ|îÞ ô QuA ûkAõðBg lðqpÖ òüpƒg@ ïpƒvíø
òüA Roõ¾ pø ok .lüBGpG Ao ïpøAõg BørÓìoApÖ þâlðq BùñO }okBì BG Ao ÿlülì Rlƒì

QuA ûly IHu úéEvì òýíø ô ûkpÞ|þì
ïpvíø úG QHvð ÿkBüq þãPvGAô ôA okBì
ïkõg qA ûBâ úÞ ÿoõÆ|úG lyBG úƒPyAk
lølG ûqBWA úPvðAõO oõÆ|ú^ ôA îupK|þì
.lñÞZAôkqA lýíc úÞ
ÿkBüq ÿBøpukok UÎBG þãPvGAô òƒüA
pøôA koAk oBËPðA lýíc okBì .kõy|þì òì ÿApG
ÿBƒƒøoBƒƒÞ ô lƒƒðrƒƒG pƒƒu }A|úƒƒðBƒƒg úƒƒƒG qôo
úÞ þèBc ok .lølG ïBƒXðA Ao }A|ûkBƒPÖA|IƒÛÎ
pO|åorG ÿBøokApG .Qvýð ôA pvK BùñO ,òì pvíø
ïpøõyokBì ô lðoAk Ao óBykõg þâlðq lƒýíc
Ao }pßÖ .lñÞ|þíð QèBgk Bùð@ ÿBøoBÞ ok râpø
Bì úðBg úG QÚô|þG ô QÚô ïpvíø okBì lýñßG
ûpG ûpLG õãG lýíc úG :lüõâ|þì ô lðq|þì äðq
ûkpg þéÞ ô ûpýãG óõð ûpLG Bü ûphG ûõýì òì ÿApG
úÞ QuA pøõy òüA îðAk|þíð .pãük RBzüBìpÖ
.ûlðpK Bü ïoAk òì
òì Jõg pøõyokBì úG kõy|þì oBßýG úÞ ûBâpø ïpƒøõƒyokBƒì
qA òì úÞ lðAk|þì ôA |«çTì .lðAr^|þì Apì þÎõð
,ïpƒ×ñPì õƒéKõƒèBƒHè@ ô ZBƒƒñƒ×ƒuAõƒƒè@ }oõƒƒg
Ao AnÒ Ñõð ôk òüA qA þßü úÞ QuA òßíìpýÒ
ú¾|çg .lñßð RõÎk kõg úðBg úG Apì ô krLð
òüAoBPÖoô ëBíÎA Quk qA îPyAk îÞ|îÞ úÞ|òüA
.kAk AnÒ ú`G úG lüBG ûoBíy wLu .lðBíG þÚBG xBñyBð QuA úPuAõg qôo ó@ ÿAkpÖ qA .ïkAk ïBXðA Ao úðAkphGBð oBÞ BG Ao îéßzì îPÖpâ îýí¿O ô ïlì@|þì äñO úG óq
,ëõÛèA|Ü×Pì óBßyrK ïBíO úÞ þèBƒc ok BG BO îPyAnâ ôA oBýPgA ok Ao lýíc okBì ò×éO úðBg Qíu úG ò×éO ÜüpÆ qA óAoBãPuAõg ZõÖ þüBXð@ qA .ïoAnãG óBýì ok ÿpO|}õøBG Àhy
þãøBì {y qA êHÚ BO lüBHð kAqõð lñüõƒâ|þƒì îñýHG ïlðBì pËPñì ô kpýãG xBíO ïpøõyokBƒì ÿBøpPgk ó@ ïlýíùÖ òì ô lðkoô@ ïõXø Bƒì ÿApG AoôA Qvhð ,QuA êýìBÖ úÓGBð ïpøAõg úÞ
òì pãì BìA .koõhG okBìpýy rƒW úƒG ÿrƒýƒ^ QvýÖBÞ lðA|ûlðBì pøõy|þG úÞ ÿA|úèBu QvýG pøAõg pu úG úÞ ÿoBßÖA Apüq .ïlürâpG ûoôBzì
ú`G Üéc ok «BíDAk ôA .ïly|þì óq òüA Øüpc .lýuo løAõg BXÞ úG ApWBì òüA QHÚBÎ úG ûBâ ó@,lðõy úèBu Q¿y BO lññÞpH¾ þíÞ oõÇg îø ÿpK ô òW êۃΠúƒG ,lƒðq|þƒì òƒì
àé×Æ QyAk oAp¾A ôA .Qhƒüo|þƒì J@lƒñƒÚ ô kq äðq òì úG oBãPuAõg ó@ lÏG þPÎBu lðA|úP×â QuAo .lññÞ ZAôkqA lñðAõO|þì þPcAo Ao ApWBì qBýK BO pýuô úPÖoôA ërñì úG .lñÞ|þíð
òüA îP×â|þì ú^ pø ô lñÞ aýK|ÝAlñÚ Ao ûoB`ýG ZAôkqA l¿Ú òì úP×â RpƒøõƒyokBƒì :Qƒ×ƒâ úÞ þüBXð@qA .QuA R|çßzì ë|çc ,óBìq úÞ
Ao ú`G þvÞ pãük ô QuA ûly þíülÚ BøoBÞ úGqôo ó@qA .ly úHñK ïkõG úPyo ú^pø .ïoAlð BG îPvø xBñy |ú×ýÊô ô pünK|QýèõEvì oBývG .ïkpÞ õâqBG {üApG
QyAnâ|þì x|çÞ Bì ÿApG ïAlì lýícokBì lÏG Ao óAoBãPuAõg ÈüApy pO|ïBíƒO úƒ^ pƒø QƒÚk ô kAk }õâ îüBø|Ùpc úG QÚk BG ïpøAõg
.QÖo|þíð {Wpg úG lñÞ|þíð ÝAlñÚ óAoBãPuAõg qõñø ëBu ô òu òüA BG òƒì úƒÞ Àhy óBð@òýGqA BO ïkpÞ QyAkkBüô ûlýupK úðBümõì þPèBc BG îüBƒø|ëkkok óBƒüBƒK qA wƒK
ok ïlðqpÖ þâlðqô åpì ÿBK ïlük þPÚô ÿoBÞ ïlük úÞ òì .kAk|þìrK þøô ïoAk ÿkBüq pËð ok úÞ þüBø|QüõèôA .îñÞ JBhPðA Ao þHuBñì
îPÖpâ îýí¿O úzýíø ÿApG oBG àü QuA óBýì ïpøõyokBì ïA|ûly UÎBG ÈÛÖ ô ûkpHð {ýK qA :Q×â
îßdìô ÿlWoBývG þñdè BGô îPvüBGôA êGBÛì w×ð úG kBíPÎABGô þÂAokõgqA úPynâqA {ýG :kõG oApÚ òüA qA ïkõG úPÖpâ !ÿlGpøõyõOpøõyokBìlüBG -
QèBgkòìÿBøoBÞõOB« ×Çè:îP×âïpøõyokBìúG qA Ao ïA|úÓGBð pøAõg ô ïôpG QuAõg|þì îèk ,kõy QýÏíW|îÞ ûkAõðBg àüqA lüBG ÙpÆ-1 ?þ^ :ïlýñy ûBHPyA ïkpÞ pßÖ
ôôA ókAkpøõyqA úéíW òüApýSCBOoBãðA !lýñßð AlýK pøõy RpøõyokBì ÿApG lüBG îP×â -
wK ó@ qA Apüq .kõG pPzýG òì óly oAk|úƒ`ƒG .îñÞ kõGBð ô õdì òýìq |ûpÞ ÿôo .lyBG
.ly pPíÞô pPíÞ {üBø|êÃÖ oBùÊA ô Bø|QèBgk Qvßy BG QýÚ|çgô êÛÎ úÞ òüAqA wK Bü ûkõG ÿlñìôpG@ô Jõg êÓy ÿAoAk-2 !þñÞ
ïokBì BG þñÏü .îPÖo úGpXO ÕApu úG ly úWAõì ... -
okBì .îPuAõg þéc|ûAo óBzüA qA ô ïkq Ùpc .lyBG ûly úPvzðqBG êÓy ó@ qA ôQuBùñOúÞwGqAlýícokBì,òýHG -
BO lyBG |æBG ô lÚ }õg ô MýO|}õg -3 ôoõOô úzÞ|þì ápu Bíy þâlðqõO ïAlìoBßýG 26

www.TEHRANMAGAZINE.com

úHy àü MìApO Býðçì xBHè òüA
QÖo }ôpÖoækoArø 700

pýSBO Bßüpì@ëôA ÿõðBG óAõñÎ úG æBc Bßüpì@oõùíW wýüo MìApO lèBðôk pvíø Býðçì #
.koAk þüApâlì ÿBø óBüpW ÿôopG ÿkBüq

ûlì@lý×ujBÞúGBùð@BGoAlükÿApGúÞlñøpüqôQvhðBGMìApOlèBðôkûApíøúGApýgABýðçì |
.ly pøBÊ ÁBg þuBHè BG kõG

úG xBHè òüA.QyAk}qoAoæk160ôoArøôkúÞkõGûkpÞòOúGoAléâôäðokoqþuBHèôA
úG ly ôpGôo óAoAlüpg ÿõu qA pýãíz^ ëBHÛPuA BG áoõüõýð Áõ¿g úG Bßüpì@ puApu ok QÎpu
ëôA ÿõðBG ÈÛÖ úð æBc Býðçì.QÖo }ôpÖ úG ó@qAoækoArø 700 QÎBu 24qApPíÞok úÞ ÿA úðõâ
kBÛPðA koõì æõíÏì MìApO Býðçì QíýÚ óApâ ÿBø xBHè.kôo þì oBíy úG lì ÿApG þüõãèA úÞ Bßüpì@

.koAkoApÚ

QuBìô Bíy Ð×ñG óApùO úéXìok þùâ@

.lýøk úülø óApãük úGô lýðAõhG Ao óApùO úéXì

þðApùO ïpßzPì

35

óApùO úéXì

ëBvñùÞþñý^ úèBu 131 óqpýK
ly òýìq ÿôopzG òüpO

ÿôo kpÖ òüpO ëBvñùÞ # BG Bßüpì@þèBÎ óAõük QÛÖAõì
úÞQuA þñý^ ÿõðBG àü òýìq óApüA þðBPuBGoBS@ûokB¿ì þuopG
Qìçu ô Qd¾ ok óõñÞA
îýí¿O óApüA þðBPuBG oBS@qA ÿoBíy ÈHÂ ûoBGok QuA oApÚ Bßüpì@ þèBÎ óAõük #
.lñÞþì þâlðq }ôpÖ ô ûokB¿ì óBøAõg QìApÒ óAõñÎ úG êýDApuA ok þPvüoôpO oBX×ðA àü óBýÞBy.kpýãG
pG >þPýu óBùýíýè@< îðBg
úÞ þPüõø ÝAoôA ô áoAlì xBuA .lðõy|þì ÿoAlùãðõâBßýy ûBãzðAkok úÞlñPvø þðBPuBG úHýPÞôpSA lñ^
îXñK ô QvýG QuA kõWõì ,ûBìpýO 6 pGApG òDôs 27 úHñy|úu qôo ,BßüpìA þüBÃÚ kBùð òüpOæBG ,ûldPì RæBüA þèBÎ óAõük
ûly lèõPì 1886 ëBu òDôs ëBc ok úÞ óApüA þðBPuBG oBS@qA ÿA|úÎõíXì }ôpÖô ÈHÂ ûoBGok ûlñü@rýüBK ok úÞ kpÞ QÛÖAõì
ôA .{ýK ëBu 131 þñÏü , QuA
ïBíO Ao þãèBu 131 {ýK qôo úu .lñÞ ÿpýâ|îýí¿O ,lñPvø kõWõì BßüpìA ok pÂBc
kõg þâlðq ëBu òýìôk ô þu ô l¾ koAô ô kpÞ ÿApG ,kAk ÿôo îýéyoôA ok 1997 ëBu úÞ ÿoAnâ|IíG àü óBýðBGpÚ óBâlðBìqBG ô Bø|ûkAõðBg

.ly .lðA|ûkpÞ úÏWApì ûldPì RæBüA þèBÎ óAõük úG oæk óõýéýì îýð ô 71 ÔéHì úG QìApÒ QÖBüok
óBðBíévì úÏìBW qA úÞ ûkoõhèBu óqpýK òüA ëAõìA ÈHÂ úG Bùð@ ÿçÞô ô óBýÞBy ,QuA úPyAlð þÖBÞ úñülÛð BßüpìA ok óApüA úÞ BXð@ qA
ûpýHðô ûlülð , úXýPð , ûõð ,lðqpÖ 56 QuA òý^
koõì ÿAnÒ ô koAk þGõg oBývG ÿBùPyA ôA .koAk .lðA|ûkoô@ ÿôo óApüA lñíyqoA
ôk ok úÞ óApüA þðBPuBG oBS@qA þgpG ,lñÞ QÛÖAõì óBýÞBy QuAõgok BG þèBÎ óAõük ú`ðBñ^
.QuA ëkõð ÑAõðA ô JBHÞ }A úÚçÎ
þì óBzð ôA þðBívW QýÏÂô qA êìBÞ JBß^ .kõy úPgôpÖ óBýÞBy Ð×ð úG BO ly løAõg ÈH ,lðõy|þì ÿoAk|úãð õâBßýy ûqõì
þéßzì aýø ô kpG þì pu úG êìBÞ þPìçu ok løk Quk úG "lýzíW QhO" ÿBø|úGApg qA Bùð@pPzýG úÞ þzñìBhø pSA ô úHýPÞ óAoArø qA ÿA|úÎõíXì
úG õâBßýy ûBãzðAk ok þÚpy RBÏèBÇì ÿõPýPvðA úG þuopG ô ÜýÛdO ÿApG {ýK óBýèBu qA ,lðA|ûlì@
.koAlð
Ao kõg lèõO þèBc ok úPynâ úHñzßü qôo ôA .lðA|ûly ûkAk QðBìA
îuApì ok ôA QzK qA êvð YñK úÞ QÖpâ òzW ûôpâ õÃÎ úu ó@ þÆ úÞ kõy|þì ÉõGpì 1997 ëBu ok úðBdévì ÿA|úéíc úG óBýÞBy ÿAõÎk

.lñPyAk oõÃc }lèõO .lðkpÞ þígq Ao þüBßüpì@ 8 ô lðlðBuo êPÚ úG Ao p×ð 5 xBíc ÿApãìçuA
úÚçÎ koõì JBHÞ }lèõO qôo ok óBùýíýè@ .lñðAk|þì ûlykBü úéíc þé¾A ápdì Ao þìçuA ÿoõùíW Bùð@ óBãPvG ô óBýðBGpÚ ÿçÞô
ûkpÞ Q×èBhì óApüA þðBPuBG oBS@ }ôpÖ úWô qA RoBvg QgAkpK BG BßüpìA ÿBø|ûBâkAk óõñÞ BO
.kpÞ êýì Ao }A ûBã`ýø óApüA Apüq ,kpÞ òýìCBO úÛýPÎ oBS@ }ôpÖ qA Ao óBýðBGpÚ RoBvg ÔéHì óAõO|þíð úÞ lðA|úP×â ô

.QuA ûkpßð ûkB×PuA þOoBXO l¾BÛì ô þèBì ÙAløA ÿApG oBS@ òüA qA
BG ûoAõíø ûldPì RæBüA úÞ òüA BG< :QuA úP×â ûoBG òüAok ,MìApO QèôkoôBzì ,ëAô ÿp×W
ëAõìA ØýÚõO ô ÈHÂ BG BìA ,QuA ûkpÞ ÿkolíø qApGA îvüoôpO óBýðBGpÚ püBu ô óBâlðBìqBG
Fõu pýSCBO BßüpìA þWoBg ÈGAôo pG lðAõO|þì pìA òüA Apüq ,Qvýð ÜÖAõì þWoBg ÿBø|Qìõßc

.>koAnãG

34

www.TEHRANMAGAZINE.com

!þPðBu 73 |úèBu 50 kpì

73 ,þãèBu 50 òu ok óõñÞA ,QuA ûly ØÚõPì }lyo þãèBu 5 qA úÞÿlñø kpì #
.koAk lÚpPì|þPðBu

þédìoõùzìàüúG,koAkúÞþª¾BgÈüApypÆBgúGlñø}kApKBüAkBìóBPuAqA,ëæÿoõuBG |
ô ûlyôo úGôo lyo ØÚõO BG þãèBu 5 óBìqqA ,QuA úèBu 50 úÞ >ÿoõuBG< .QuAûlyêülHO
þPÚô ÈüApy òüA êídO ;koAk lÚpPì|þPðBu 73 BùñO ,konâ|þì }A|þâlðqqA úÞ úøk 5qA wK óæA

kApÖA qA ïAlÞ|aýø úÞ kõy|þì pO|Qhu
òýñ^ BG QðBßükrð þPc Bü ô ûkAõðBg

.lðA|ûkõHð úWAõì þéßzì
ô lñÞ|þì þâlðq BPuôo ok ÿô
ÿA|þèõíÏì oBývG þèBì ÐÂô }A|ûkAõðBg
IWõì Bø |þÃÏG QümAôoAq@Rly ;lðoAk
ÿoõuBG þâlðq êdì ïkpì BO QuA ûly

.lñyBG êDBÚ ÿô ÿApG ÿA|ûtüô ïApPcA
QéÎ úG ,lñuBñy|þíð AoôA úÞ Bø|þéýg
ûBHPyA ákõÞ àü BG Ao ÿoõuBG lÚ þøBOõÞ

.QuA úèBu 50 ôA úÞ|þèBcok ,lðpýâ|þì
ïkpì< :lüõâ|þì ÿoõuBG okApG
BO lñü@|þì Bì úðBg úG ØéPhì ÿBøBPuôo
QuBì ÿApG QÞpG àü òüA ;lññýHG Ao ïokApG
Ao ôA óArürÎ ïkpì úÞ îýñÞ|þì oBhPÖA Bì ô

.>lðoAk Quôk

37

óApùO úéXì

.lðôo þì oBíy 2 ú`GpPgk
IcB¾ ,úèBu
ô òüpO úñürøpKòýøõO,Qðõzg,ApPKþüAlWúGïAlÚAQéÎ òüpO IýXÎ
!Býðk ÿBøõì
óAõñÎ ríýW olhì kAõì Ùp¿ì ô þK ok þK ÿBø
ÿBñýèôoBÞ êøA úÞ ú`G pPgk òüA #
ÝçÆ òüpO þhüoBO.QuAûly pýÒ ÿõì ïolñu< úG ,QuA Bßüpì@þGõñW
koõg îÚo Bø þPüpHéuApPKoBHßüþPcríýW,Bø}oArâxBuApG úð {üBøõì þñÏü ,QuçPHì >ÙBÇÏðA êGBÚ
.kõG ûkpÞ êPÚ úG lülùO údéuA BG Ao
qA ÿrý^ pø qA {ýG BìA óõPvéßÞA ApPK ô lðõy þì ÙB¾ úð lðõy þì úðBy
ôA ÿBøõì .lñÞ þì pýýÓO {PèBc úð
lðõK koBýéýì 5.5}koBýéýì þPèõì pvíø úðBGkA þG ÿBøoBPÖo QèBc úG Bø úPÖpâ ÝpG lñðBì úzýíø
.QuA ûly úPvg ô ûlññÞïpð aýø .koAkoApÚ ûkBPvüA
êßzì òüA lðAõO þíð îø þüõLìBy
!ÝçÆ àü ÿApGkoõì Zôq òüA ÝçÆ úuôpK ok úÞ ÿrý^
Bùð@ ÝçÆ úÞ QuA òüA úPÖpâ oApÚ úWõO .lñÞÙpÆpG Ao
iüoBO ok ÝçÆ òüpO åorG ô òüpO úñürøpK ÝçÆ òüpOoô@ïBupuô òüpO úñürøpK # þì úèBu ôk ú`GpPgk òüA okBì
,ôk òüA ÝçÆ .kõG løAõg Býðk ÿBø þPüpHéu oBývG ûpù^ôk ó@ok úÞþÚçÆ ,QuA ûAook ÿBøõì ókpÞ ÙB¾ ÿApG }çO qA lüõâ
.lðõy þì AlW îøqAoõùzì úPHèAô lñíOôpS ô QuA ûlýzÞ Quk }pPgk IýXÎ
!QyAk løAõgpGok úñürø lðõK koBýéýì 5.5 ÿBøokoBýéýìqA þßüpPgk óõPvéßÞA ApPK òüA ÿBøõì QèBc løAõg þíð pãük
îùu úÞ kõG løAõg ApPK þé¾A ûlðpG ÐÚAô ok .koAk oApÚ }pvíø qA þüAlW úðBPu@ok óBùW
òüA úG BO kpG þì }pøõy ÿBø þüAoAkqA ÿkBüq ok koAkoBýPgAok Ao þíýËÎ RôpS úÞ ApPK .lølG pýýÓO Ao pPgk
ô ôA .QuA oBÞ úG ëõÓzì rýð äñýèlì úÖpc
.kõy pOlñíOôpS îø êHÚ qA þPc IýOpO oBývG RôpS rýð ôA úÞ QðBPuA ríýW }pvíø
óBzñüpPâorG úÞ lðoAk lðqpÖ úu Zôq òüA óõýéýì 12 îuApì àüok 2011 ëBu koAk ÿkBüq
þíð ûqBWA râpø lüõâ þì ApPK .QuA úèBu oBù^
}kõg ô lñðBíG óByolK krð {ðAlðqpÖ løk .lðkpÞ ZAôkqA pãülßü BG BýèBPüA ok ÿlðõK
.QÖpâ løAõg ûlùÎ pG Ao Bùð@ úu pø QðBÃc ô ÝoqpK þâlðq àHu êýèk úG ríýWô ApPK
óõPvéßÞA þðpG pPgk ApPK QuA þñP×â úWõO koõì ûoAõíø kBüq oBývG þüAoAk úPHèA ô ÝpG
úG oõùzì ÿBø þPüpHéu qA ô lðoAk oApÚ Bø úðBuo
.QuA àü ëõìpÖ ÿBø QGBÚo þüApWA pülì

pG ûlük|Iýu@oArø 470ô úPzÞ2
òý^ok þâlðoBGpSA

p×ðoArø 470 êÚAlcô lñPgBG óBWp×ð 2 ,òý^ óBðõø óBPuAok òýãñu þâlðoBG þKok #
.lðlük þèBìô þívW Iýu@

Iýu@p×ðoArø 470 êÚAlcô lñPgBG óBWp×ð 2 ,òý^ óBðõø óBPuAok òýãñu þâlðoBG þKok
.lðlük

rýð ÿkBüq kAlÏO ô lðõy ÿpPvG óBPuoBíýG ok ô ûly ïôl¿ì ÿkAlÏO ly IWõì Bø|Iýu@ òüA
.lñølG Quk qA Ao óBy|úðBg

36

www.TEHRANMAGAZINE.com îýðAõO þì ÜüpÆ ú^ úG
?îýyBG kõg YèBÏìpPÞk
ENERGY THERAPY
CENTER Bü ô IéÚ óBGp ,ÑõùO ëBc ,úXýâpu ,kok ëk | | ÿõñÏì þßýð
.koô@ kõWõG Bíy ÿApG úðBTì ô úýéÞ þPcAoBð
úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok qApK ÿBýðk òüAok ,pýgA ÿBø ëBuok|#
Reiki Áõ¿hì ÿspðA úéýuô ôoAk qA ûkB×PuA óôlG óBìok úÞ ïôk úÛüpÆ BìA ô úíéÞ þñÏì úÞ þDBýðk ,Bì ëBXñW ô Jõy@
l¾ úÞ| Reiki | ïBð úG QvüpSõì oBývG ô úG êülHO ÈÛÖ òýìq ûpÞóBñÞBu ÿApG {ìAo@
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô ô kok úðõã`ýø Bü ô IðBW ÅoAõÎ óôlG l¾ok Rçßzì ô oAõâBð oBHgA ô ,wG ô ûly Büôo
ûôpâõÃÎô |Reiki Master kok lðAõO þì þðBìok úÛüpÆ òüA .QuA þPcAoBð ûlíÎ QívÚ }A ûpìqôo IüpÒ ô IýXÎ
þééíèA òýG ûBãzðAk þOBÛýÛdO úXèBÏì Ao Bíy ÿoBíýG ,ûkpG òýG qA çìBÞ Ao Bíy
óAôoô fôo {üBu@ô {ìAo@ô þPìçuô lñÞ .QuA ûkpÞpK Ao Bì úíø þâlðq
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì ÿAoAk Bíy úXýPð ok ô koô@ kõWõG Bíy ÿApG îø ô oBßÖA pG îýðAõPG Bì úÞ îƒø olƒÛ^ pƒø
þâlðq QýÛÖõì ô kBy ëk ûkBÏèA ÝõƒÖ ÿspƒðA kõg qA ô îýyBG úPyAk ÈévO kõƒg JBƒ¿ÎA
þ¾õ¿g ÿBø xçÞ ûlükBð ok þÏu ô îýøk óBzð þcôo RolƒÚ
þßüo }qõì@ .lüõypPzýG ÐüBÚô ô oBHgA ó@ lG RApSA ókpÞ þTñc ô òPÖpâ
ÿõñÏì þßýð ÈuõO þðBìok úÛüpÆ ô îéÎ òüA úÞ lýyBG úPyAk kBü úG ÜÖõì îø qBG ,îýDBíð kõƒg kõƒWô ok oAõƒâBƒð
úƒƒÞ þƒƒ¿ƒhƒy úƒƒéýƒuõƒƒƒG lƒƒƒüBƒƒƒG BƒƒƒíƒPƒc ô Ùõhì ô pÃì RApSA qA úÞ lƒy îƒýøAõƒhð
(310) 446-8724 koõì òüA ok ô lyBG þì| Reiki Master| Bì ÿApG êDBvì òüA úÞ þcôo lüly ÿBøoBzÖ
Ao Bíy þíÞoBývG Zpg BG QuA ûkpÞ êý¿dO .îýðBíG óBìAokô ûkpÞ ÿpýâõéW lðoô~Býì {ýK
39 UÎBG îø ûlypÞm koAõì þìBíO úÞ lýðAk þìô
| |.lðBupGóBOJõéÇìúXýPðúG | |.lyløAõgBìoklülyxpPuAólì@kõWõG
| Áõ¿hì ÿBø xçÞ ok lýðAõO þì îø Bíy QGBS îø þíéÎ RBÛýÛdO úÞ lýðAk þì úPHèA
kõgYèBÏìpPÞkôúPÖpâApÖAoîéÎòüA| Reiki þcôo ÿBƒøoBƒzÖ ô xpƒPuA úƒÞ QƒuA ûkpƒÞ
ô þívW ÿBø ÿoBíýG ô Bøkok þìBíO úíz^pu
| |.lüõyóBýÖApÆAôóBPuôkô ëBc .lñyBGþìBøóBvðAokþƒcôo
ÿôopG Ao ÿlülW ú`üok| Reiki| ÿpýâApƒÖ ûoB^ pßÖ úG lüBG QÛýÛc òüA oôBG ô ëõHÚ BG
úG Ao Bíy úÞ ÿA ú`üok .lñÞ þì qBG Bíy þâlðq qA óAõO þì þÚpÆ ú^ úG úÞ îýñÞ pßÖ ô îýyBG
þì pO þñÏìpK ô pPùG þâlðq ô {ìAo@ô þPìçu xpPuA ô BøoBzÖ òüA ÿBø úƒìlƒ¾ ô Iƒýu@

.kpG .îýðBíG óBìA ok ô oôk úG ûlì@ kõWõG
lýøAõgokBÚ þðBìok }ôo òüA ÿpýâApÖ BG Bíy çìBÞ úÛüpÆ ôk lüBG êc ûAo òüA koõì ok
Ao óBPðArürÎ úíø lýðAõPGoôk ûAoqA þPc úÞ kõG ô ëôA úÛüpÆ .îøk fpy óBPüApƒG Ao RôBƒ×Pì
úÞ lyBG þìôoAk úéýuõG óBìok ëôAlPì úÛüpÆ
| |.lýñÞóBìok ëõHÚ lüBG þèô QuA pSõì koAõì pTÞA ok úPHèA
RBìõéÏì úðõã`ýø úG þWBýPcA ÿpýâkBü ÿApG þHðBW ÅoAõÎ BøôoAk lüpg BG óBìríø úÞ îýñÞ
lñyBG úÞ QýÏÚõì pø ok kApÖA úíø ô Qvýð þéHÚ .îýñÞ þì ÿoAlüpƒg kõƒg ÿApƒG îƒø Ao Bƒùð@
ApÖ Ao ó@ lñðAõO þì þñu ÈüApy Ñõð pø ok ô koõì ok þðõürüõéO ÿBø þùâ@ úG pâA ú`ðBñ^
kpÞ lýøAõg úËcçì lýñÞ ÿpPzýG úWõO BøôoAk
.lðpýâ lüBG oBHWA úG úÞ BøôoAk þÖpÏì ÐÚõƒì ok úƒÞ
Bíy úíø ÿApG pPzýG Qìçu ô þâkõu@ lýìA úG þì úWõPì lññÞ pÞm îø Ao Bùð@ þHðBW ÅoAõÎ
pPíùì RBÎçÆAôpPzýG eýÂõO ÿApG .óArürÎ ô kok qA þHðBW ÅoAõÎ ÐÚAõì pTÞA ok úÞ îüõy
xBíO 310-446-8724 ò×éO BG lýðAõO þƒì pO áBñPzcô ô pOlG óBƒìkõƒg ÿBƒø ÿoBƒíýG

.lüpýãG .lñPvø
ÿApG þDôoAk úG ÐWAo RBÓýéHO lýñÞ ÅpÖ
pÞm ïBãñø ok úÞ ,lyBG þì JB¿ÎA {ƒìAo@
ôoAk òüA úÞ lñÞ þì úÖBÂA ó@ þHðBW ÅoAõÎ
kõWõG Bíy ok þzÞkõg xBvcA lðAõƒO þƒì
úG çPHì Büô kqBu ÿoõÞoB^k Ao Bíy Büô koô@

| |.lükpâþyõìApÖ
òýDBK ÿApG þDôoAk koõì ok úÞ þìBãñø Bü ô
óBüBK okô ,lññÞ þì QHd¾ ëôpPvéÞ ókoô@
,þGAõhýG lðAõO þìôoAk òüA úÞ lñøk þì úìAkA

?QvýÞBýðBPüpG óAõWõð òüpO MýO }õg óApùO úéXì

úèBu 18 pvK òüA QýƒGõƒHƒdƒì # úÖBýÚô ïAlðA BGpãüqBG úèBu 61 óq
qôo úGqôo ÿqBXì ÿBÃÖok þvýéãðA lñÞþì ûkq Q×ãy Ao Bíy óAõW

.kõy þìpPzýG þñý^ pãüqBG| Liu Xiaoqing |
lüõük úèBu 18 pvK ïBßG òýéÞôpG úG þãèBu 61ok óõñÞA úÞQvø xBñypu
þvýéãðA óBðAõWõð òüpOoõùzì qA ïBßG BHüq úèBu 35 óq àü êTì BìA kpG þì pu
ô Rpùy ôA úßñüA .kôo þì oBíy úG JAnW ô BHüq ûpù^ .luo|þì pËð úG
QuA }olK óõülì Ao kõg QýGõHdì úG UÎBG þãèBu 61 ok þñý^ óq pãüqBG
BÏÚAôôA QýGõHdì óArýì BìA Qvýð þßy lýñÞ|þì oôBG.Qvø ûly {ðlýuo Rpùy

.QuA IèBW ?koAk òu ëBu 61 óqpãüqBG òüA
ëBHðk óõýéýì 6 úG àükrð òýéÞôpG ëBuokpãüqBG òüA BìA lýñßðoôBG lüBy
óAõñÎ úG ApýgA ô koAk pDõèBÖ ok ûlññÞ 61 æBc òýíø ô ûlì@ óBùW úG ÿkçýì 1955
îø þvýéãðA óAõWõð òüpO MýO }õg
| |!koAkòuëBu
.QuA ûly úPgBñy RoBXO ÿBýðk ok ÿpãüqBG pG úÖBÂA| ÿô
ïBð úG þGBPÞ þâqBO úG òýéÞôpG óBýìok 1999 ëBuokô lñÞ þì QýèBÏÖrýð
,ûkpÞ pzPñì >îñýG þì úÞ þüBørý^< o k ÿô.kõG úPÖpâ ÿBW óBùW lñìôpS óq 50
þuBßÎ ok ôA ÿBø QýèBÏÖ úG úÞ þGBPÞ Qvø ûkpÞ ïçÎA óõâBðõâ ÿBø õâ ô Q×â
qA þzhG úG êíPzì ÐÚAôokô kkpâ þìpG ûkpßð úGpXO Ao þüBHüq þcApW úðõã`ýø úÞ

.QuôA ÿBø wßÎ |.Qvø
}õg Bø þvýéãðA pËð úG òýéÞôpG
!?luo þì pËð úG MýO }õg ôA îø Bíy pËð úG .QuA þvýéãðA óAõWõð òüpO MýO 38

okBÚ ôokõg òüA òýñ`íø ;lüõW|þì ûpùG rýð òüpPðApâ
úýðBS 3.4 ok BùñO Ao pPìõéýÞ l¾ BO p×¾ qA QuA
pPìõéýÞ 325 ó@ QÎpu úñýzýG ô lüBíð þÆ

Býðk þvÞBO.QuAQÎBupG
þƒƒðApƒƒýƒvƒÞBƒƒO QƒƒƒÞpƒƒƒy óBƒƒƒüpƒƒƒPƒzƒì
òüA qA lñðAõƒO|þƒì "|Handsome Cabs|" ok úÞ wýéãðA òéßñýè pùy ÿAoõy #
ÿBø|oApÚ ÿApG QíýÚ|óApâ ô lƒülƒW þƒvÞBƒO qõXì ,QuA ûly ÐÚAô þÚpy lñèlýì úýcBð
ô Bø|ûBãyôpÖ úG p×u ,þuôpÎ îuApì ,ÿoBXO okB¾ Ao QíýÚ|óApâþvÞBO Èg ÿqAlðA ûAo
ú¾çgôoBÇÚ ûBãPvüAô ûBâkôpÖ ,lüpgrÞApì .kpÞ
.lñüBíð ûkB×PuA ,lñyBG úPyAk ûkAoA úÞ BXÞ pø
úèBu 53 NBzýG óBW ,QÞpy òüA óApülì ëpPñÞ ok úÞ wýéãðA òéßñýè pùy ÿAoõy
kõg ûrýãðA ûoBGok úèBu 39 qpK ëBíW ûApíø úG úG BO lñPÖpâ îýí¿O koAk oApÚ pâoBƒÞ Jrƒc
Bì|" :lñP×â þðApývÞBO Èg òüA ÿqAlðA|ûAo qA "|Handsome Cabs|" þðApývÞBO QÞpy
RôB×Pì «BÏÚAô ÿoBÞ úƒÞ îƒükpƒÞ oõƒ¿O ÈÛÖ þñýƒâoõƒHƒìæ" ÿôokõƒg qA ûkBƒ×ƒPƒuA qõƒXƒì

"!kõG løAõg .lñÞ BÇÎA Ao "óBÞAoõø
pzPñì ÿpüõ¿O lülW þƒvÞBƒO qA qõƒñø 10 |úðApzýK òPyAk BG óBÞAoõø þñýâoõHìæ
oõÃc kõWô BG úÞ Qvýð Àhzì ô ûlƒzð 602 lýèõO þüBðAõO pPýè 5.2 îXc BG olñéýu
ûp×ð 2 ÿôokõg òüA ,þvÞBO óBìpÖ QzK ûlñðAo Ao pPì|òOõýð 560 oôBPzâ ô RolÚ oBhG|IuA
7 ûlðk|úHÏW úG ókõG rùXì òí ô QuAoAk
!!?lðBuo løAõg l¿Ûì úG Ao pÖBvì lñ^ ápdì jp^oBù^ ÿoôBñÖ qA ú^çÞôk úPÎpu

www.TEHRANMAGAZINE.com àü IýXÎ òýðAõÚ
!!óApùOok óBPuoBíýG
41
óApùO ok >N< óBPuoBíýG #
.koAk þHýXÎ òýðAõÚ

qA ûkB×PuA óBPuoBíýG òüA ok
,êñupK ,óAlñìoBÞ ÿApG oõvðBu@
–úÎõñíì RBÎBuok úìlgô óAoBPupK
pø ô QuA Ñõñíì –ÿoAkA RBÎBu óBíø
30 lñÞ ûkB×PuA oõvðBu@ qA úÞ þéñupK
þßüok !kõy|þìúíüpWóBìõOoArø
òüA wýDo úÞ þüBø|iýGõO qA
úPyõð óBñÞoBÞqA þßü ÿApG óBPuoBíýG
QuBø iýGõO püBu qA þÚAl¿ì ô
úGpËð . . .îðBg<| :îýðAõg|þì úðõâ|òüA
úíüpW óBìõO oArø 30 ô ûly iýGõO RBìBËPðA ok oõvðBu@ qA ûkB×PuA ô òýðAõÚ QüBÎo ïlÎ
!kõy|þì ÿBø|úìBñzhG úG úWõO BG úÎõñíì RBÎBu
ok óBPuoBíýG óBñÞoBÞ ÿoõgAnÒ óBßì ÿBüArì ô ÝõÛc qA qôo úu pvÞ òí ,ûokB¾
lñìqBýð BXð@ úG òPÖo úÞ koAk oApÚ îzy úÛHÆ þéñupK ûlðôpK ok Zok BG iýGõO «BHPÞ Bíy
oõHXì óAlñìoBÞ BìA QuA oõvðBu@ qA ûkB×PuA kõg kpßéíÎ ok QuA úPvüBy .lüõy|þì
oArø 30 úíüpW qA ólðBì óBìA ok ÿApG lñPvø ÜHÆ Roõ¾ òüA pýÒ ok ô ûkõíð pËðlülXO
úÛHÆ {y òüA ,ûlðôpKok iýGõO Zokô þðBìõO ÿlñ^.>ly løAõg oBPÖo ,oBÞpu BG RAopÛì
òýðAõÚ pãük qA .lðôpG|æBGoõvðBu@óôlGAo êíÎúÞþðBìokrÞpìòüAóAoBPupKqAþßü{ýK
òPvzð QýÎõñíì ,þðBìok rÞpì òüA IèBW ÿpPvG óBPuoBíýG òüAokô ûkAk ïBXðA þcApW
óBñÞoBÞô QuA ÿoAkA RBÎBuok þèlñ¾ ÿôo oAõu RBÛHÆ qA þßü úG òPÖo ÿApG kõG ûly
.lñPvüBGBKpuúÎõñíìRBÎBuóBüBKBOlüBG ÈuõO ,ÿoôBGBð ëBíÞ ok BìA kõy|þì oõvðBu@

ô úP×ãð RApÆBg
ûkrð ÿBø Ùpc

.lðkrð Ùpc îø BG îø úíéÞàüô lðkõG úPvzð îøoBñÞp×ðôk þðBíùì àüok #
ÑõÂõì koõì ok |æBc îñÞ|þì kBùñzýK :Q×â ÿpãük úG Bùð@ qA þßü QÎBu ôk qA lÏG

! îýñÞ Rõßu ÿpãük
ûBãyôpÖ úG Apì ô kAk|þì òì úG òìõO àü ïokBì ,ïkõG ú`G òì þPÚô .pýhG Bøqôo óôA kBü #
úPvG àü ,pýñKõéýÞ àü ,pýy QÞBK úu ,óBð úPvG ôk ,þñýìq|IýuõéýÞ ôk BG òì ô kBPupÖ|þì

.îPzâ|þìpG úðBg úG Õpì|îhO BO ûkqAôk ô ÿB^
.lðA|úPyAnâ òýGoôk Bø|ûBãyôpÖ ÿõO BW úíø .Qvýð BøpHg òüA qA úãük ó|æA BìA
qA þðBHùãð !lñPyAk Üc ,lðkõG úPgBu óAlðq ÿBøoAõük qA pOlñéG Ao ûBãzðAk ÿBøoAõük #

.QuA ïpW qA þðBHùãð qA pOoAõyk þéýg BøpßÖ
.kõG lýøAõg îø pOlG ÑBÂôA løBy...lýñÞ pH¾...QuA kôq þzÞkõg ÿApG úzýíø #

!þèõKBøwßu,lñPvøÿoôqBøÜzÎúÞQuAþüBWïõuóBùW #
,óBPuoBíýG ,óBPupHÚ lðôpG lðoõHXì ,kpýãG óBy|ëkpâA Bø|ïk@úÞ Qu|þüBW ïõu óBùW
óBy|ëk úÞ lñßð ,Qvø îø ÿpO|åorG ÿBø|îÒ lñíù×G BO ,óAlñíèBu ûBãzüBu@ Bü óBPuoBíýO

.lñÞ ÿkBy ÿAõø

óApùO úéXì

ÿBø ë!B!üópuApoüAkóJõõügrüóõéqOïõù×ì

QuA þvÞ Jõg óq ,lñðrG Quk BW ok pTÞAlc
pâA BìA ,QuA oAk úðBg «BíPc lyBG êøCBPì pâA úÞ
!lyBG êÒBy lðAõO|þì lyBG kpXì
BG óBGBýg ok pâA úÞ QuA þvÞ Jõg óq BzÖA {ß^õÞ îuA râpø óq Jõg ÿpXì òýGoôk ÿõéW úÞ QuA þvÞ Jõg óq Bü B« íPc kõXG wìAk@ úÞ þðq #
ëBüpupg@QívÚBOB« íPc,kpÞÙkB¿Oÿkpì !kõy|þíð .kôk|þíð !þLuôo Bü QuA þ`ÚB^BÚ

!lñÞ ZAôkqA ôA BG ÿBø|úñd¾ ok úÞ QuA þvÞ Jõg óq 3 êÚAlc {uBHè úÞ QuA þvÞ Jõg óq ï|çÎA ÕAp×PuA BG úÞ QuA þvÞ Jõg óq
õPðBì râpø úÞ QuA þvÞ Jõg óq lðoAk ûqBWA óAkpì ô lðrG lñhHè ÈÛÖ þuôpÎ !lyBG pPâorG rüBu 4 þèA .lñÞ þãéìBc
þGpÎ îuA ,lðq|þíð þGBPÖ@ àñýÎ ,lyõK|þíð
ëBc ok Bü lyBG úèBu êù^ ÿ|æBG pâA ,koAk ÈÛÖ ërñì ok úÞ QuA þvÞ Jõg óq
Jõg óq ,òPgôk xBHè Bü QuA òPvy ÙpÊ . lyõK|þì úðAkpì òøApýK

. Qvýð úÏèBÇì ëBc ok râpø ÝBOA qA eH¾ úÞ QuA þvÞ Jõg óq
,ûBýu xBHèqApýÒ úÞ QuA þvÞ Jõg óq pýhG eH¾ kõgpvíø úGô lüBýG óôpýG ÿpãük

lyõLG ÿpPvÞBg Bü ÿA|ûõùÚ .lüõãG
}pøõy pâA úÞ QuA þvÞ Jõg óq ÿõéW þPÚô ÈÛÖ úÞ QuA þvÞ Jõg óq

.lzhHG Ao ôA óBüBK ok ,kpÞ klXì ZAôkqA !lñÞ úüpâ løAõhG úÞ lPvüBG úñü@
lyBGfApPvìoklüBGB« íPcúñü@òüA:ûp¿HO

!{üAo@ úñü@ úð

ÐÚõì ó@ ok óõPðk ÿBÚ@ ô :ÐÖAlì êýÞô çÞûôBÿâkBAøkþokOõu ïBð úG þGBPÞ qA püq ÿBøõãP×â#
?kõG|ûkpì êÛð Disorder in the American Courts
qA þüBø|úðõíð Bø|òüA lðA|ûly
ïkpÞ ïBíO Ao ïoBÞ þPÚô ,úð îø pâA :løBy ok B« ÏÚAô úÞ QuA þüBø|ûoôBdì
.kõGûkpìB« íPc ÈuõO lÏG ô ûkAk jo Bßüpì@ÿBø|ûBâkAk

ókAk Qýc|ç¾ Bíy :ÐÖAlì êýÞô :lðA|ûly êÛð óApâ|}oArâ
?lüoAk Ao oAokA ÿ|úðõíð ÿôoAk òüA :ÐÖAlì êýÞô

ëAöõu òüA ólýupK Qýc|ç¾ Bíy :løBy
?lüoAk Ao pG ÿpSA «|ç¾A Bü@ ,Myasthenia Gravis
:úðõíð òüpg@ô .úéG :løBy ?koAk Bíy ÿ|úËÖBc
ókAk ïBXðA qA {ýK ,pPÞk :ÐÖAlì êýÞô qA BO lñ^ ,pPÞk :ÐÖAlì êýÞô ?lðkõG pvK Bø|ó@ ÿBO lñ^ :ÐÖAlì êýÞô .úéG :løBy
à^ Ao þOBýc îD|çÎ kõWô Bü@ ,þÖBßylHèBÞ ûkpì ÿBø|ïk@ ÿôo pG Ao óBO|ÿBø|þÖBßylHèBÞ pG þèBßyA ú^ úG ô :ÐÖAlì êýÞô
.þ`ýø :løBy ?koAnâ|þì pSA óBO|úËÖBc
?lükpÞ ?lüA|ûkAk ïBXðA ?lðkõG pPgk ïAlÞ aýø :ÐÖAlì êýÞô .îñÞ|þì }õìApÖ )Ao Børý^( :løBy
.úð :løBy lüBG ÿkBüq Bø|ûlðq BG .Ao óBy|úíø :løBy êýÞô àü îñÞ pßÖ ,JBñW|þèBÎ :løBy lýðAõO|þì ?lýñÞ|þì }õìApÖ :ÐÖAlì êýÞô
à^ Ao óõg oBzÖ Bü@ :ÐÖAlì êýÞô pãük êýÞô àü îðAõO|þì .ïoAk ïq|æ pãük ÐÖAlì Bì ÿApG lüA|ûkpÞ }õìApÖ úÞ Ao ÿrý^ qA ÿA|úðõíð
.QÖooBXñéÞ
?lükpÞ lüBG Bíy ÿBø|iuBK ïBíO :ÐÖAlì êýÞô ?ïpýãG ?lýüõãG
.úð :løBy úuolì ïAlÞ úG Bíy ?Jõg ,lyBG þøB×y úðõã^ Bíy ëôA ZAôkqA :ÐÖAlì êýÞô Qd¾ òüA Bü@ ,pPÞk Jõg :ÐÖAlì êýÞô
w×ñO Bü@ úÞ lükpÞ à^ :ÐÖAlì êýÞô BO ,kpýì|þì JAõg ok þ¿hy þPÚô úÞ koAlð
?lüA|úPÖo ?kpÞ AlýK úíOBg
?úð Bü koAk .þøB×y :løBy .åpì BG :løBy ?kõy|þíð úèCBvì òüA úWõPì lÏG qôo eH¾
.úð :løBy þuopG úG úÞ Ao þðBìq Bü@ :ÐÖAlì êýÞô ?þvÞ ú^ åpì BG ô :ÐÖAlì êýÞô ëõHÚ QèBÞô óBdPìA ok «BÏÚAô Bíy :løBy
þPÚô úÞ QuA òßíì ,wK :ÐÖAlì êýÞô ?lüoAk kBü úG lýPgAkpK lvW .órG xlc :løBy
ûlðq ïôl¿ì lükpÞ Ñôpy Ao þÖBßylHèBÞ 8: 30 QÎBu kôlc þÖBßylHèBÞ :løBy Ao Àhy ó@ lýðAõO|þì :ÐÖAlì êýÞô ?lüA|ûly
úÞ óBíø ,lðqpÖ òüpO|óAõW :ÐÖAlì êýÞô
?lyBG|ûkõG .ly qBÒ@ Iy ?lýñÞ Øý¾õO
.úð :løBy .QyAk {üo ô kõG ÈuõPì }lÚ :løBy ?koAk ëBu lñ^ ôA ,QuA úèBu àü ô QvýG
olÚ òüA lýðAõO|þì oõÆ ú^ :ÐÖAlì êýÞô .õO ÿõýÞ–ÿ@ êTì .QvýG :løBy
?pPÞk lýyBG òEíÇì ?óq Bü kõG kpì :ÐÖAlì êýÞô îPzø òýñW fBÛè qôo wK :ÐÖAlì êýÞô
ÿôo úzýy àü ok }rÓì óõ^ :løBy ,ûkõHð pùy ok þÞpýu ÐÚõì ó@pâA :løBy
?kõG Qvâ@
.kõG ïrýì .ûkõG kpì ïpËð úG .úéG :løBy
Bü@ ëBc òüA BG ,îùWõPì :ÐÖAlì êýÞô eH¾ qôpìA BíyoõÃc Bü@ :ÐÖAlì êýÞô ú^ lýPyAk Bíy ÐÚõì ó@ô :ÐÖAlì êýÞô
?lyBG ûkõG ûlðq qõñø ïôl¿ì úÞ QuA òßíì úÞ QuA ÿA|úükBùzPuA þùâ@ þK ok BW|òüA ok
oBÞ ô ûkõG ûlðq qõñø lüBy ,úéG :løBy ?lükpÞ|þìoBÞ
?ïkBPupÖ óBO|ÐÖAlì êýÞô ÿApG .ïkõG ûlýzÞ qAok :løBy
.ûkpÞ|þì þÚõÛc pu ïôpG îøAõg|þì þPÚô òì ,úð :løBy Quok ,QyAk lðqpÖ úuôA :ÐÖAlì êýÞô

.îyõK|þì xBHè ÿoõW òüA oBÞ ?QuA 40

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

42?îðBg ïôpG BXÞ .ïpHG 25 {hG óApùO úéXì
.ôpGîýÛPvìoõÆòýíø|- | þPÚô :îP×â , kõG þyõìBg úGôo úÞ þñýñÆ BG| ivìîøòìþPc!kõGþðBGpùìóqIXÎ#
ûom þüBùñOô ÑõùO xBvcA , îPyAk ÿlG ëBc , þñÞ þì ôqo@ Qèk ok õO ô lPÖA þì þGBùy . ïly þì {PðBPì ô þüBHüq oõK Jkõì BðAlðBì
ïkpÞþìëBýglüBG,lüõWþìAoïkõWôÿûom òßíì JBùy ó@ úÞ þðAk þíð râpø þðAk þíð ok oBñÞ ô QgAlðA òýìq ÿôo Ao {üBø xBHè
lýìAlüBG,îPvzðþì{âõuokôûkpìlýìAúÞ õO ô lyBG ûkpÞ ÉõÛu {ýKBø ëBu úÞ QuA Ao {Ooõ¾ Quk BG úßýèBc ok , Qvzð ÿpPgk , êvÎ :óBPƒuAk úƒ¾çƒg
kõGòìóBGpùìÿúHüpÒôA.ïkpÞþì}õìApÖAo úG Ao õO úÞ þøAõg þì ôA qA ûqBO úðæk ûkBu kõíðAô . lüpâ þì úÞ îPvðAk þì ô ûlðByõK êídO Bø ëBu qA lÏG úÞ úèBu ûl×ø
pÆBgok lüBG Ao òüA , òýÏì îðBgrürÎpvíøô úÞ QuA úðBÛícA þéýg òüA ô lðBupG Qüôqo@ qôo úuôA ÐÚAôok . QÖpð BìA ïlýGAõg úÞ ïkpÞ løBy lüBG æBc þâkAõðBg Rçßzì
AkA ok ÈÛÖ ô ÈÛÖ RBíéÞ òüA BìA|.| ïkpLu þì .QuAûlypükrý^úíøÿApGþðAlð ok ÈÛÖ Rlì òüA ïBíOok òìô lðBì ïoBñÞ ïBíO lüBG ô lyBG }okBì ô olƒK ÝçƒÆ
ÿrýãðA Q×ãy rý^ òüA . lñPvø QcAo óly þâlðqïBíOõO?þðqþìúÞQvýÖpcú^òüA|- | ÿrý^ úßñüA óôlG , îPvüpâ þìô úPgõu IO |... lñÞêídO AookBì óôlG þâlðq
Q×ãyþGçÛðAûoBHßüúGîPuAõgþìòìúÞkõG þPynârý^ úíøqA òìpÆBg úGõO , þPvø òì Ao {üôqo@ úÞ kõHð ÿrý^ pãük oBãðA . ïoõhG
ïAúHüpÒúÞBøqôoó@pâA.lølGjoïAþâlðqok þøAõhG Ao {PuAo , ïpýâ þì kBü õO qA òì ô îívW . îølG úìAkA {üApG úÞ þÖlø ,îñßG
ô{íñýHGÿqôoúÞîPyAkòüAlýìAïlükþíðAo AlW pdu qA îPuAõg þì úÞ QuA QÚô þéýg ô lðkõG ûkoõg ûpâ lýìA BG {üBø ëõéu ïBíOô
ô îðBíG ôA BG úßñüA lýìA , ïoAk QPuôk úÞ îüõãG .ïAúPÖBüAo{PìBùyqôpìABìAïõzG úÞïkpÞþìxBvcA,ûlyqBGûpâòüAúÞæBc
Bøqôo ó@pâA , kpýãG óBüBK ÿqôo Bø þãñPèk òüA ?þñÞþìú^|- | RolÚ BìA ûlðqpãük þíýðô ûkpì îðlGqA þíýð
IéÚ òüA {üBø Quk úÞ kõG þß^õÞ kAõÖ úíøúÞîüõâþìôúPÖo{ðlükúGeH¾AkpÖ|- | .koAlð Ao ÿrý^ aýø
úG qôo pø úÞ ÿokBì ô kpÞ þì ïAo@ Ao óBzüpK Ao õO BíPc , QuA {üBýð êvÎ òì þâlðq ÿ ?þñÞúðAõükApìþøAõgþì,êvÎórGÙpc|- |

êvÎ .luBñyþì àü ok úÞ þñÞ xBvcA ûly æBc BO lýìA|- | |:êvÎ óBìo òPìqA þPívÚ
, kkpâ þì pG óBíýzK úÞ ïkAk þì ûlÎô ïkõg ô ûkpÞ ØüpÏO úPgBÖ ÿApG Aorý^ úíø
xBvcA úßýèBcok îPvø BùñO ÿBùñO òìqôpìA lýGAõg úÞ ïkpÞ {øBãð olÛð@ Rõßu ok òì Bñy þíù×G ûly æBc BO ?þPvø BùñO xõðBýÚA úG QuAõg þì ôA úPgBÖ þðAk þì :îP×â
.îzÞþì}ôkpGAoûlðqBGàüQvßykpu ó@qAôBHüqÿûpù^ó@qAîPvðAõOþìpPùGæBc w×ðô ÿlðBì J@ ÿôo îø qõñø BìA þPvýð léG óBíz^ pýSBO QdO olÛð@ BìA lüõãG òì
?îðBgîñÞoBÞú^:kqkBüpÖQýðBH¿ÎBGûlñðAo pG Ao ïA þPuk ØýÞ . îñÞ þËÖAlg áBK ÜzÎ ,þPvøïoBñÞqõñøúÞûrýãðAQ×ãy?þzÞþì QvðAõPð úÞ kõG úPÖpâ oApƒÚ îƒÛyBƒÎ
.ïôoþìîýÛPvìïoAkúÞQuAQÎBuàü qBG Ao ok ô ûly ÉBýc koAô þìAo@ úG ô úPyAk |...îPvøûlðqîøqõñøòìúÞûrýãðAQ×ãy þì }kõg . QuA ûkpÞ ZAôkqA lüõãG
, ïly ûkBýK BW óBíø ô ûkpÞ JBvc Ao úüApÞ úG.kõHðòìëBìôA,ïkpÞþìàylüBHð.ïkpÞ Aorý^ úíøpdu úGqôpìA , êvÎ òÞ {ìBíO|- | þì õO úG ûqBÓì ok qôo ó@ pâA lüõâ
qA úÞ Iy ó@ lñðBíø îPyAk þHýXÎ xBvcA þÎpÖ þðBGBýg koAôô ûkpÞ þÆ Ao ú^õÞ QÎpu .îñÞþìóôpýGïAþâlðqqAAoôAôîüõâþì îø òì õƒO ZAôkqA qA wƒK úƒÞ îƒP×â
. ïlýGAõg áoBK þèlñ¾ ÿôoô ûkpÞ oApÖ úðBg ok þñýyBì aýø eH¾ qA QÎBu ó@ ok . ïly îèBdyõgÙpcòüAólýñyAp^.òìÿAlg!û@ òì ô þPvßy þì BíPc ïkpÞ ZAôkqA
ô úPÖpâ Ao úPgBÖ ÿ ûoBíy?ïkpÞ þì ú^ æBc . ïkpÞ ólüôk úG ÑôpyoBýPgA þG , kõHð óBGBýg òýíø ok ô BW òýíø òì þâlðq Ap^ ?kpßð Q×â ôA îPyAlð Ao õO òPvßy QÚBÆ
.îPvüpâ òýyBì òì ô lðly Õõéy Bø óBGBýg îÞ îÞ !QÖpâ þì óBüBK QyAk RBËdè Ao rý^ úíø îÞ îÞ òì úG úPuAõg þì úÞ
?êvÎûlyú^|- | ? BXÞ lýupK þPÚô , îPÖpâ þPvGok ?îñßGAooBÞòüAþøAõgþì|- | Apì ܃zÎ QƒÏuô þƒPÚô BƒìA lƒüõƒãG
?þDBXÞ:lýupKûoBGôkòìRõßuBG îèk.îPvðAkþíðBÏÚAô!îüõãGú^îPvðAkþíð :îP×âþPhuúGôûkpGæBGúðÿúðBzðúGAoïpu þì ôA þPc , úPvðAõPðpãük QƒgBƒñy
?þñÞþìîßíÞ,úPgBÖîðAkþíðîøïkõg|- | olKîüõãGôúPÖoÿolKÿúðBgúGQuAõgþíð }A þâlðq koAô úPuAõgBð òì îø BW òýíø BO ô lüõãG pdu úG Ao ÑõÂõì òüA QuAõg

. lñÞ AlÖ Ao ôA
?þPyAnãð Ap^ úðAõük Jõg -
þíð Q¾pÖôA úG úüpâ , kq þíð þÖpc
êßzì BG îø {ðlýzÞ w×ð þPc ô kAk
Qvüpâ þì óBñ`ð@. kõG ûlyôo úGôo
{ðlG }qpè ÐðBƒì îƒPuAõƒO þƒíð úƒÞ
ólük BG ô ûkpÞ òyôoAo ÕAp^ ,ïõzG
Qzcô úG }A úPvßy îø ok ÿ ûp¿^

.ïkBPÖA
|********|
{ýKqApO óApãð ApìôA áBñøôlðA òýñÆ
ïBíO úWõO ôA ïlük þì úßñüA qA ô kpÞ
{üõg úG Ao óAõW óApƒýGk ôBƒøpƒPgk
úðApPgk þOkBvc qA , ûkpÞ ÙõƒÇƒÏì
Ao îñøm BO ïkpÞ }çO ô ûly rüpƒHè
BO BìA , ïqBu ÙpdñìôA úG ókpÞ pßÖqA

. ïlzð ÜÖõì Iy pg@

?îølGïBXðAîðAõOþìoBÞú^|- | ûBì ôk ÈÛÖ þPhHyõg òüA píÎ , îPzâ pG òì {WAoBO úG òüA qA {ýG îøAõg þíð , ïA ûly |********|
?BXð@îüBýGîðAõOþì|- | ûpgçG- .îPyAlð Ao óly pýÛdO êídO . kõG
44

www.TEHRANMAGAZINE.com }AúðBgÉBýgBOQÖoþìúGBGoúðBgúGêÓGúG xõìBðÿôoløAõgþìAp^ôûkAkóBzðïkpìúG
qôo pø úÞ þHvÞ ,lðAonãG }pøAõg ûApíø Ao !!lñýHG ïpdìBð Ao óApüA ïkpì
47 Áõ¿g úG ,ly þìpO ÿpPzìpKôpOlì@okpK ok kAk oõPuk lyoA óApvÖA qA þßü BìA
,Bø îðBg óly JBXc þG óBüpW qA lÏG ô lðoAkpG }pu qA Ao lðõg@ ó@ úìBíÎ ïBÎçì
,òìAk ,QÞ .lñPÖpâ|þì }oB×u QzK }oB×u Bø úìBðqôookrýð ïBüA óBíø ,lñyApPG Ao {züo
,þðBíùýì òøApýK ,úðBg ÿõO òøApýK ,õPèBK ô þHønì kpÖ àü «BHéÚ ,ûByBÂo úÞ lñPyõð
qBG þPhHyõg úðB×uCBPì BìA ... ô Iy òøApýK ,QuA ó@ RBðõEy ô ïçuA òýHì òük úG lÛPÏì
úG qôo Apøq ëBc .koôBýð ïAôk ô kõG ûBOõÞ îø úÞ ûkpG þK rýð QýÏÚAô òüA úG ëBc òýÎok BìA
ëk ô ÿspðA ïlÎ ,ØÏÂ ,ly þì pOlG qôo IÛÎ IWõì úÞ þìõuo ô JAk@ qA ÿoBývG
.ly þì rýð pPzýGô pPzýG úÞ ûBâ úâ ÿBøkok ûlýuõK ÿBüBÛG QÛýÛc ok ûly óApüA þâlðBì
pýy }lðqpÖ úGô ûly àzgrýð }pýy þPc þðBHì qA úðô QuA úñüpük ÿBø|Qñuô RBÖApg
.kAkþìôBâ ûBykBK ,þíuo òük úÞ ïçuA òük þuBuA
ûBâok úG úSBÓPuAô qBýðôonð qA rýð úGBGo .QuAoõzÞ ôoBGok
êÖBÒ ÿA úËdè }lðqpÖ ÿkõHùG QùW lðôAlg :lñP×â þì óApüA ok óBìq ó@ok
QyAk úìAkA óBñ^ îø ,îø Bø óBìokô Aôk .kõHð !!!QuA}rÓìqApPzýGóqpuÿõì-
ôþPñuÿBøóBìokBOúPÖpâûlðByõWókoõgqA þÚõÛc ô Üc aýø þðõðBÚ pËð qA óq Anè
ØýTÞ îülÚ ok( QìBXc BO úPÖpâ þOBÖApg Bü ,okApG Bü ,olK þPupKpu QdO ô QyAlð
Bø ÿoBíýGqA ÿoBývG þé¾A êìBÎ Ao óõg ókõG ûApøBy ,ûByBÂo ïAlÚA BìA ,kõG þì pøõy
pG koAô oBzÖ qA òPuBÞ QùW ô lñPvðAk þì óBðq þü@oBÞô ïAlðA úÂpÎ ,êý¿dO ,QÖpzýK
úG kõG óõg kBvÖ úXýPð úìBÎoõ¿O úG úÞ IéÚ .kõzâ Ao oõzÞ
úÞ IýOpO òüA úG lðly þì êuõPì QìBXc ###
,lðkpÞ þì {ÞkBG AooBíýG ØPÞôk óBýì AlPGA ôûkAõðBgFBÃÎAqA,kpìòýèôA,BÚ@xBHÎ
ÔýOAoþzÞkBGqAê¾BcþãPvWpGÿôowLu ÿôpýKþhüoBOïAlÚAòüAqAúÞkõGp×ÏWêýìBÖ
)kõy ZoBg óõg ÿoAlÛì BXð@qA úÞ lðkq þì ,okB^ kAkoõPuk }pøAõg þPc {ðq úGô kpÞ
FBHÆA þPcô þ×éÎpPÞkô îýßc {ýK òPÖo BO ,óolì ÿBø xBHè BGô lðoAnãGoBñÞ Aooõ`ÚB^
ÿApøq ô lzð ÐÚAô pSöõì RBXèBÏì BìA óApùO þüBKôoA óBðq ÿBø òìAkô QÞô Bø|xBHè lñðBì
ëBu àü }pPgk òüôpK úÞ þìBãñø ,òýðqBð rýð úíÆBÖ ó@ qA wK .lðõy pøBÊ ïBÎ çì ok
.QvGôpÖóBùWqAîz^QyAlðpPzýG BO lýzÞpG }pu qA okB^ ,p×ÏW ûqBWA BG úPHèA
,ûkAõðBg úíø ÿApG ÿA úÏWBÖ ú^ úÞ ÿAô Ao }kõg Qgôk àýy ÿBø òìAkô QÞ lðAõPG
lðqpÖ úÞ ûoB`ýG úGBGo ÿApG Áõ¿g úG êýìBÖ ÿBø ûçÞ ô lñÞ Quk {ßPuk ,lyõLG
úèBu àü îýPü ákõÞ ô ly åpíðAõW {ñýðqBð .koAnãG }pu úG oAk óBGôo Bü oAkpK êãyõg
BÚ@ xBHÎ qA úGBGo .QyAnâ okBì þG Ao }A úðBgok kAk eýWpOôAô lðlzð úGBGo Øüpc BìA
êýèk òüA BG koBLvG óBð@ úG Ao òüôpK QuAõg óBüBKBOôkôpGú^õÞúGJBXcþGúßð@BOlðBíG
:úÞ úðBgqA,kBPÖAÝB×OAó@qAwKÿlñ^úÞ}píÎ
Iy BO eH¾ qA úÞ Bìõy ,BÚ@ xBHÎ - àü ÿA úP×ø ïBídPuA ÿApG þPc QÖpð óôpýG
xBHÎ pPß^õÞ pøAõg( ïõðBg ûpýñì ,òýPvýð þì QzO óôok ,koô@ þì }õW J@ ,oBG
ô pO ôo úèBu úü ú`G úü úðõO þíð úÞ îø )BÚ@ .kAk þì õzPvy Ao }kõg ô Qhüo
,Qvø îPhG ïk úéèAByBì oArø .úñÞ àzg kõG ûlðq }olK úÞ þðBìq BO rýð BÚ@ þéÎ
,}kõgëBHÚAôQhGëBHðkûoþìBøqôoòýíø ôApøqôQÖBýðAo}pvíøqAJBXcÐÖoûqBWA
,úPvG óõíðõW úG ú`G òüA ,úíÆBÖ ô òì BìA ,úédì ïBíc úG òPÖo ÿBW úGrýð }pøõyokBì
{ßzg ô pO ô îýupG {ùG ÿoõÇ^ îüléG rýð ûBâ úâ ,lðkpÞ þì ûkB×PuA úðBgpu ïBícqA
úyBGBì{ýKwK,ûkpÞRkBÎBìúGîðôA,îýñÞ ,lðlyþìRõÎkÿAþuôpÎBüþðBíùýìúGpâA
þì óõìBíz^ îhO ÿôo Bì ,ûpPùG úzG åorGô þì BÚ@ þéÎ êýHìõOA pG oAõu úðBg ÿõéW qA
.îýñÞþì{âorGôîüoAm qA þvÞ ô QyAk ûpýO ÿBø úzýy úÞ lðly
QýèõEvì ,úíÆBÖô úGBGo IýOpO òülGô Ao óBð@ ókõG pu úG okB^ QvðAõO þíð óôpýG
úG óBykõg úðBgok Ao òüôpK þPupKpuô lyo .lølG ÀýhzO
.lñPÖpâ ûlùÎ ###
koAk úìAkA ú`G óBýìok qôo àü Bü qôo pø «BHüpÛO Apøq

ô ûlürâpG IèBÇìô óApùO þééíèA òýG úéXì
lýñÞúvüBÛì RBüpzðpãük BG Ao ó@þðlðAõg

,wíy .ly lðqpÖ |4 IcB¾ rýð ôA qA úÞ kpÞ ok Ao ÙpyA ô wíy ,}pPgk ôk ô pvíø óApùO úéXì
þìBãñø ûByBÂo .BÂpýéÎô ÙpyA ,BÂolídì òüA BG ,lññÞ NB^ QhPüBK QÚô ÿBø úìBðqôo
óq BG kõG úéìBc Ao BÂpýéÎ áõéíèA ZBO úÞ :úÞ óBð@ úG JBÇg úéíW îXñKô îPvýG {hG|
óq BG rýð lÏG ëBu lñ^ ô kpÞ Qé¾ô ÿpãük ,óApüA óBðq ÿApG ,îøAõhG Bíy qA lüBG -
,pPgk àü ëôA pvíø qA IýOpO òülG ,ÿpãük ,kAk oõPuk þPc .lýyBG úðõíð ô Üzìpu òýzýK ÿBø|ûoBíy ú¾çg
qA,lðqpÖ|4áõéíèAZBOúßéìþñÏüïôkpvíøqA QyAkôAqA úÞ þðApPgk ,áõéíèA ZBO }pvíø þãèBu ûk òuqA .QuA îýPüp×ÏW
ÿAoAk ïoBù^pvíø qAô lðqpÖ àü ,ïõupvíø ô)wíyôÙpyA(lðkõGóAõWõðóBìqó@okúÞ óBHÒBG kpâBy þOlì .lñÞ þì oBÞ
p×ð ûkqBü úG {ðAlðqpÖ ÐíW úÞ ly lðqpÖ |5 ëôA ZAôkqAqA úÞ ÿpPgk ,úñÇéuæA ïlíø þPc lðq þìôoBðôA úG óBHÒBGpu úÞkõy|þì
).lýuo .lðõypøBÊJBXcþG,ïkpìóBýìQyAk AooBÞó@oB^BðôAô løk þíð Ao {èõKô
okoBGok óBðq ólypøBÊô JBXc ØzÞ ,áõéíèA ZBO BG ZAôkqA qA êHÚ ûByBÂo( kp®ÞAlø qA ÿA|úPyõð úG þß^õÞûlðpK BG þOlì .lñÞþì ápO
þì rýð ûlðpK úÞ kqAkpK|þì ÿpýãèBÖ
þãðpÖ pùy ûBãPuk BG þOlì .kpýì
ïõXø koõì úðB×uBPì BìA lñÞþì þHuBÞ
xlÛì úßzg ô þìBÎ ïkpì ÿA|ûlÎ
þígq Rly úG AoôA óBð@,kpýâþìoApÚ
Ao }A|þãðpÖ pùy ûBãPuk ô lññÞ þì

.lññßy þì
ûkoAô RBcApWô îgqpSAokp×ÏW
wK .kõy|þì ÿpPvG úðBgok úP×ø lñ^
eýHvO ô pùì óBÞk àü ok þéÓy ó@qA
lñÞþì BK ô Quk }kõg ÿApG þyôpÖ
ÿkpì pøBÊ úG úÞ óBÞk IcB¾ BìA
,ûkõG IüpÖ ïAõÎ QÛýÛcok BìA þHønì
oApÚpG þvßu úÇGAop×ÏW BG løAõg þì
ó@ô óBÞk ó@qA Qzcô BGp×ÏW úÞlñÞ
úG ôoBK lÏG qôo .krüpâ þì UýHg kpì
þGôo ÙpG úG Ñôpy ô kpýâ þì Quk
ÿkqk BìA lñÞ þì ïkpì ÿBø|ïBG
òPÖpâ wK QùW .kqk þì Ao {üôoBK
{üBK BìA kôk þì kqk ëBHðk úG ôoBK
qA ô koõg þì pu ú^õÞÿBø ÙpG ÿôo
óBvðA kpì ôk .lñßy þì õðAq úýcBð
þì þPèôk óBPuoBíýG úG Ao ôA Quôk
àñüA ô lðpýâ þì aâ Ao {üBK ,lñðBuo

...ú¿Ú úìAkA

ô RçXì léW ÿôo Bùð@ wßÎ NB^ ô ïBÎ Fçì pPgk BG ,QyAlð pPzýG ëBu |17 úÞ þìBãñø þðBu@ úG lðAõO þì úÞ QvðAk þì ûByBÂo 1314 ëBu ûBì ÿk îøl×ø qôo ó@#
úG úìBÎ Q×èBhì koõì oõzÞ ÿBø úìBðqôo ô QvG þüõyBðq lðõýK ,îüpì }A úèBu |14 úèBg RBðBßìA ô êý¿dO ,úuolì oõzÞ óBðq ÿApG pß×OqA lÏG ûpgæBG ÿõéùK ûByBÂo úÞkõG
ûByBÂo óBð@ úÞ Ap^ QÖpâ oApÚ óBüçì Áõ¿g ïlíø Ao {ìBð úÞ ly ÿpPgk IcB¾ ôA qA úG ëBc òýÎ ok BìA ,lñÞ kBXüA QÖpzýK ô þéÓy ApWA úécpì úG Ao JBXc ØzÞoõPukoBývG
Ì×c ÿApG Ao ûByBÂo úðBøAõg þÚpPì RBìAlÚAô IÛè lýuo þøBykBK úG úÞ BølÏG ô QyAnâ ô AôrðA QèBc qA óBðq pâA QvðAk|þì þGõg oõ`ÚB^ ô okB^ óBðq ly oApÚ úÞQyAnâ
åorG ÿpÇg óBy úñüpük RBÖApg ô Qñu ô kõg ,úñÇévèA ïlíø ly úÞ kôrÖA ôA úG rýð Ao úñÇévèA ô Apvìpc þPc Bü úðBg úðõâ óAlðq Èýdì xBHè þüBKôoA óBðq lñðBìô lðoAkpG Ao kõg
ô ïBÎçì ok óõýðBcôo qA þßü þPc .lðlük þì kpÞ RõÖ }lðqpÖ ólýüAq ïBãñø îüpì úðB×uBPì þG «çìBÞ þìAlÚA òýñ^ ,lñüBýð óôpýG þðôolðA òüA ïBXðA úGpÂBc îø þvÞpâAô lñyõLG
koõì Ao ûByBÂo }pHñì ÿæBG þðApñhu þÆ ëBu lñ^ ûByBÂo ô QÖo Aq pu ïAõÎ ëõÚ úG Bü þPc Bü êýì úG QvüBG þì óBð@.lyBG|þì ûlüBÖ ÈuõO oBHWæBG óBð@ qA ,ly þíð êíÎ
Ao {uõìBð Ap^ úÞ kpÞ ïõßdìô kAkoApÚ QðBøA ZAôkqA áõéíèA ZBO úßéì Bü áõéíèA ZBO BG lÏG úG ô lðõzG úÏìBW þé¾A lðôo koAô oBHWA úG úG JBXc ÐÖo þìBËPðA òüoõìBC ì ô wýéK
wßÎ kAk oõPuk þPc ,îýí¿O òüA ëBHðk
.lì@þì êíÎ

46

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

,ly pzPñì óBíè@ léýG úìBðqôo ok BýuoBâ

pÇÚ 2022 þðBùW ïBW þðBGrýì úG ÉõGpì kBñuA ÿBzÖAúíø QÖpâ îýí¿O ëBHOõÖ þðBùW óõýuAolÖ
,B×ýÖ ÿBÎkA xBuA pG.lñÞ pzPñì Ao }oArâ
BøoBG õñýPðB×ñüA þðBýW ,óõýuAolÖ òüA wýDo ÿA|úd×¾ 400 ûlðôpK àü RBìAlÚA qA ûkpK lñu úd×¾ 400 #
BìA .QuA ûly kBñuA òüA êìBÞoBzPðAoBPuAõg þðBGrýì qBýPìA IvÞ ÿApG oõzÞ òüA óæõEvì oBzPðA BG BìA B×ýÖ .QuA ëBu þðBùW ïBW þðBGrýì ÿApG pÇÚ RBìBÛì
qA ô óAoBÞolðA|Quk qA þgpG Q×èBhì BG oBÞ òüA þPc .lðA|ûkpÞQgAkpK2022þðBùWïBW áoAlì ô kBñuA òüA êìBÞ kõy|þì úP×â.lðA|úPÖpâpGoõzÞòüAok 2022
QupKpu ,þéGoõG êðoõÞ Q×èBhì BG úéíW pzPñì B×ýÖ óAoBÞolðA|QukqApãük þßü êýíüA îýí¿O .lñÞ|þì Q×èBhì qA B×ýÖ óAoBÞolðA Quk qA ÿoBývG úÞ
ûly ôo|úGôo B×ýÖ þÚçgA úPýíÞ RBÛýÛdO QgAkpK qA ÿpãük koõì qA QüBßc úÞ ûly qA ÿA|ûkpzÖ BùñO ,lðpýâ|þì óæõEvì pãük ô pÇÚ pýìA "ÿBø|þzhG|îOBc"
RBÛýÛdO úÎõíXì úÞ QuA oApÚ .QuA Bøl¾ QÖBüok ÿApG êýíüA ûlñvüõð .koAk ûõyo ÿA|úðBuo Ao RBÛýÛdO òüA
úýuôo ô pÇÚ þðBGrýì koõì ok úPÖpâ Roõ¾ ûkpÞ þðAkolÚ ô pßzO pÇÚ iýy qA oæk oArø .lðA|ûkpG óçÞIý¿ðô ûpùGoõzÞòüA
þuopG ô UdG koõì þÚçgA úPýíÞ ok AklXì qA p×ð úu þPc úÞ kõy|þì úP×â.QuA .lññÞ qABýuoBâêßüBìÿpýâ|ûoBñÞqAîýðôëBuôk |
óBÞBíÞ B×ýÖ ,kBñuA òüA oBzPðA îÒo|úG.kpýâ oApÚ àü BG ô pÇÚ Qèôk Zpg úG B×ýÖ óAoBÞolðA|Quk 2014 ëBu pHìAõð ok òPÖpâæBGqA wK .konâ|þì B×ýÖ þÚçgA úPýíÞ
pG þñHì kõg îýí¿O ok pËð lülXO úG pÂBc ok ô ûkpÞ p×u ôpýðAsôkõüo úG þ¿hy QW Q×èBhì qA wK BýuoBâ þðBùW ïBW þðBGrýì óõìApýK Uülc ô UdG
úýuôo úG þðBùW ïBW ûoôk ôk þðBGrýì ÿoAnâAô óõýuAolÖ wýDo ,pOçG þðBùW óõýuAolÖ ,pÇÚ 2022 ô úýuôo 2018
õ×Î óBìqBu ,úPynâ ó@ qA .Qvýð pÇÚ ô .lðA|ûlürâ QìBÚA êéXì þéPø oBÞ úG RBÛýÛdO òüA oBzPðA BG ëBHOõÖ þðBùW ÑõÂõì òüA óõìApýK RBÛýÛdO BGpürâBð ëBHOõÖ
ô oBíTPuA qA }oArâ oBzPðA BG BøoBG rýð êéíèA|òýG kBñuA êìBÞoBzPðA .løk|þì úíOBg B×ýÖ þÚçgA úPýíÞ ok kõg úPýíÞ ÿõu qA BýuoBâ êßüBì .kõG ûkpÞ QÛÖAõì
pÇÚ ok úÞ þWoBg óApâoBÞ oBÞ lG ÈüApy ÿpýâ ûoBñÞ qA wK îýð ô ëBu ôk þñÏü ,óõñÞA ÑõÂõì.ly ÑõÂõì þuopG ëõEvì B×ýÖ þÚçgA
úÆõGpì RBvýuBO ô Bø|ûBãyqoô òPgBu ëõÓzì êßüBì }oArâ qA þüBø|{hG úßð@ qA wK .lðõy|þì pzPñì RBÛýÛdO òüA ,BýuoBâ ok kõG oApÚ B×ýÖ úÞ kkpâ|þì pG 2010 pHìBuk úG
,õñýPðB×ñüA þðBýW.QuA ûkpÞ kBÛPðA ,lñPvø pG oBzÖ {üArÖA UÎBG pãük oBG úÞ þOBÛýÛdO þñÏü ,þðBùW ïBW ûoôk ôk þðBGrýì ûtüô þPvzð
ïBW ÿoArâpG úÞ QuAoôBG òüApG BìA B×ýÖ wýDo pÇÚ óæõEvìpG òýñ`íøô B×ýÖ óAoBÞolðA|Quk ,Qvzð òüA ok .lñÞ òýýÏO Ao 2022 ô 2018
òüA ok ÈüApy kõHùG UÎBG lðAõO|þì þðBùW .ly løAõg JBhPðA ûoôkôk òüA þðBGrýì ÿApGpÇÚô úýuôo
pâA< :kõG úP×â {ýK ÿlñ^ ôA .kõy BøoõzÞ ôrýãðApG UdGpÇÚ JBhPðA ûtüô|úG þèô ,lðly
B×üA {Ûð ÈüApy kõHùG ok þÞlðA lðAõPG ëBHOõÖ lypðõýéýì úHzßü úÞÿA|ú`GpPgk
ïkõg þðBHýPzK ô QüBíc ok ÿA|ûom òì ,lñÞ úG pÇÚ óæõEvì ûtüô úülø ,oæk óõýéýì 2 .ly þèBXñW
òüA .B×ýÖ óAoBÞolðA Quk qA þßü úèBu ûk pPgk B×ýÖ þÚçgA úPýíÞ ÿõu qA BýuoBâ êßüBì
>.kpÞ îøAõhð lükpO ô pÇÚ pýìA úÞ QuA ÿA|ûõyo koAõì qA þßü RBÛýÛdO òüA úXýPð .kõy|þì þâlýuo oõìBì

úÞlñÞ|þì Ao BøoBÞ|òýíø þüAk ly óApùO|Q×ð þGpìpu þíüpÞþéÎ
| |!lñPvø {ÛyBÎ Bø|þéýGkoA
ëBHOõÖ îýO QüAlø þíüpÞ þéÎ #
pSA îø úÛÇñì QvüoõO ÿôo úÞ lñÞ þì ÿoBÞ ÿApG pãük oBG þüAk þéÎ| |# .koAk Ao Bùð@ ÿkpâBy úÛGBu úÞ QÖpâ løAõg løAõg ûlùÎpG Ao 96-97 ê¿Öok óApùO|Q×ð
QuA þÖBÞ Bø ëBu òüA ok .koAnãG QHTì ê¿Ö|{ýK þOBÞoAlO ÿôkoA pýìA ,aüôõßðAõüA õßðApG êTì þüBø|ûpù^
òýÎpuolÛ^ ëBupøôoBGpø úÞ îýñÞ ÿoôpì þðBüqBHíø òýñ`íøôA .þüAk þéÎô þüõð|úÏéÚ .QyAk
þPvüoõO IÇÚô ûkpÞ QÖpzýK êHÚ úG QHvð | |.QÖo òýÎpu úG ,oBOoBO ÿlùì ,koAk äýè óBýGpìpu òýGokrýð BG þíüpÞ þðæõÆ úvéW qA lÏG îýí¿O òüA
þüAk {üBPu êGBÚ oBÞ òüA .QuA ûly ÿpPíùì qA þßü þüAk þéÎ | ô óBüoõ¿ñì BÂpýéÎ ,ÿlídì|êâ þýdü þGpìpu óAõñÎ úG ÿôô ly þÏÇÚ Q×ð óApülì
ÿôo ày þGô lðBì þì {ðBPuA ïkpì òøm ok ÿBøkBíð òüpO|þñPyAk|Quôk qA lÏG úÞ lñýzð|þì þíýO Qßíýð ÿôo
ØÎBÃì ÿpSA ,ôA úG QHvð óBylc þG úÚçÎ ÁBg oõÆ úG ô Bø|óBGq|ÿom@ . þvüô úéèAlHÎ ok ÜÖõìoõÃc lýìA úG þèBì lüly Rçßzì
qA pýÒ ôA .QuBø|þéýGkoA ÿApG klñHG Ao kõg îýO QÎpu úG lüBG úÞ þíüpÞ
|.koAk ÿApGô QuA þèBHOõÖ kBíð úßñüA ok ,lñÞ äýè ok QGBÚo ûkBì@ Ao {ðBñßüqBG ô .QuA äýè ûlñü@ ê¿Ö RBÛGBvì
ïkpì òüoq åpG úG , {Opùy Q¿go þéýPuA lýíc qA Q×ð îýO QüAlø óBñßüqBG òüpPíùì qA þßü úèBu 38 þíüpÞ
úG RkBÎ úÞ ûly ëlG }pùy BG þðæõÆ ÿA|úvéW qAlÏG ôA .QuA úPuAõg ok þðAlñ^ úGpXO úÞ QuA óApüA ëBHOõÖ iüoBO
Ao }pùy úÞ koAk þüBøoBPÖo Ao QvK òüA qôpìA QüBùð ok Q×ð óApülì lðoAk l¿Ú Q×ð óApülì BìA koAlð ÿpãýGpìpìA
àü kôlc þüAk .lñÞ þì åorG Ao kõg þâlðq {èB^ òüpO|ÿlW BO QÖpünK lñøk {yõK AoôA kõHíÞ òüA ÿõÚoBýPukôk BG
qBÒ@ Ao ÿpãýGpì úÞ QuA úøk þñßüqBG úÞ þíüpÞ .lyBG úPyAk ôo {ýK þÖpÏì Q×ð lülW êHíu óAõñÎ úG Ao þíüpÞô
ôA Bø ëBu òüA ïBíO ok ô ûkpÞ oBÞ ÿpãýGpì ok ,QuA ûkõG ûoBPu ô oAkAõøpK
, lyBG úÞ þíýOpøok ê¿Ö {ýK ÿôkoA ÿApG .lññÞ
þÚB×OA .êýGkoAô òýÎpu kpG þì Ao {üBø îýO .koAk ôo|{ýK ÿpO|Qhu ô RôB×Pì oBývG óAõñÎ úG Ao þüAk þéÎ úPynâ ëBu Q×ð
kB¿PÚA ô ÑB×OoA úýWõO {üApG lüBy úÞ òüA ûApíø úG ô QyAk kõg pu ÿæBG þGpìpu
ok Ao oBÞ òüA lðAõO þì BìA lyBG þPìôBÛì þüBýu@ ÐíW ok þÖnc|ïBW ePÖ BG Q×ð þGpì
þOBðBßìA BG .løk ïBXðA îø þWoBg ÿBøôkoA ûly UÎBG þèBì Rçßzì úPHèA .QÖpâoApÚ Bø
ûBãyBG qA îýO òüA óBñßüqBG qA ÿkBüq kAlÏO
| |.pPùG ólðAkpâqBG ëBHðk úG Q×ð ú^pâA ô lðôpG
þì Qüõø }pùy úG oBÞ òüA BG BìA þüAk | wK lølG jo ÝB×OA òüA QuA lýÏG BìA QuBùð@
ô lzhG þì Üðôo Ao úÛÇñì ó@ kB¿PÚA .lzhG úÞ kõG løAõg þðBñßüqBG BG ûpÞAnìpG ,QüõèôA

.lðA|úPÖpâ ÿBW þíüpÞ QupùÖ ok
ëBvìA äýè þGpì òüpO|óAõW úÞ þíüpÞ
oApÚ þðBýGpìpu êGBÛì äýè qBÒ@ BG ,QuA

49
Click to View FlipBook Version