The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TEHRAN MAGAZINE DIGITAL COPY. READ, VIEW OR DOWNLOAD TEHRAN DIGITAL MAGAZINE ONLINE FOR FREE WITHOUT SUBSCRIPTIONS, EXPERIENCE ON YOUR SMARTPHONE, TABLET AND COMPUTER, ANYWHERE, ANYTIME
www.tehranmagazine.com
Published by Shahbod Noori

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2017-06-13 17:21:00

Tehran Magazine Issue # 1037

TEHRAN MAGAZINE DIGITAL COPY. READ, VIEW OR DOWNLOAD TEHRAN DIGITAL MAGAZINE ONLINE FOR FREE WITHOUT SUBSCRIPTIONS, EXPERIENCE ON YOUR SMARTPHONE, TABLET AND COMPUTER, ANYWHERE, ANYTIME
www.tehranmagazine.com
Published by Shahbod Noori

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ACCIDENTS
Auto, Motorcycle, Pedestrian, Slip & Fall, Work Injury

þðBüBy ïBýK|
Bßüpì@ëAolÖô Býðp×ýèBÞÿBø ûBâkAk þíuo êýÞô

Payam Mark Shayani, ESQ

þðlG RBìl¾ ô RBÖkB¿O ûlðôpK óAoArø úG þâlýuo úGpXO BG

www.TASADOFAT.com

Bø|óõýéýì QÖBüokok BìpOBÖk úèBu òülñ^ QýÛÖõì
Qvýð þÖkB¿O ,RoBvgoæk

þâkoõg òýìq • þðlG RBìl¾ • þâlñðAo RBÖkB¿O •
RBðAõýc úéíc •oBÞqA þyBð RBìl¾ •

åpì úGpXñì RBìl¾ ,píÞàvükô ÿrÓì RBìl¾ ,óAõhPuA þãPvßy ,þðlG lüly RBìl¾ :okrÞpíO

Pacific Attorney Group

856 S Robertson Blvd,
Los Angeles, CA 90035

(800)261-1314

Serving: (310) 777-7779

•Los Angeles (818) 999-9997
•Valley (714) 550-0404
(619) 286-2222
•Orange County (408) 777-8866
(925) 777-0432
•San diego
•San Jose
•Sacramento
•San Francisco (916) 442-9999

5

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu – ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø

10 úd×¾..|.|.|...........|.|..........|..................)þzHc lýÏu(úP×ø îg ô aýK ok - Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
12 úd×¾...|.............|.|..........|.....QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo þHdì îüpì pPÞk -
& Publisher
16úd×¾....... ...........|..............|..|............................óBùW VkAõc -

ÿoõð lŸHùy22úd×¾....|..........)þÏÚAôþèôIýXÎ(?koAkkõWôóApüAÿBø|àðBGþãPvßyoôóBßìABü@-
SHAHBOD NOORI

24úd×¾...............................)ûtüô}oArâ(êýèk9òüAúGlüoõhGiéORçßy-| ) |201 7 óõW| 16(| 1396 kAkpg 26 úÏíW1037 ûoBíy îßü QvýG |ëBu

28 úd×¾.......................................................... BýðkoBñÞ úyõâqA|-| Since 1996, Friday June 16th 2017 ISSUE#1037

40úd×¾ |.....................................................................rñÆ-|

(818) 881-177144úd×¾..............................................)oõKJkõì.ïqAþÚoôBK(êvΖ

46úd×¾........................................)kp®ÞÿløqAþÚoôBK( ëBÛðlypìp×ÏW– TEHRAN MAGAZINE
48 úd×¾................................... ............................... þyqoô– PO Box 3665
50úd×¾..|...................................................)þÚoôBK( úìokÿpPgk–
52úd×¾ .........................................)þøAoôkpu(|îñÞoBÞú^lýDõãGBíy– Winnetka, CA 91396 USA
54úd×¾............................)léW ÿôo(wéXð@ wè þèAõc >ÜzÎ ÿBÚ@< BG õãP×â-|
WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-mail: [email protected]

Facebook: TehranMagazine

|56úd×¾ ..................)ûtüô}oArâ(|lðõyþìpýâApÖÿkôqúGúÞþðBùWóolìÿAnÒ10-| >óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
58 úd×¾...................................................................ÿrLy@-| .QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð
60 úd×¾.................................................... ........BøpHg ô Bø ûpù^-
66 úd×¾............................................................úünÓO ô þßyrK- .kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
70 úd×¾.............|...........................................óBùWôóApüARBýGkA- Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -
72úd×¾|................................................................... ëôlW-
76 úd×¾....|........................................................ úP×ø þDõãzýK- .Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
78 úd×¾..............................................................Bø ÿlñìqBýð - ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -
|80 úd×¾ . .|......................................................... þvýéãðA {hG -
.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì

.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

when subiscription start , there is no cancellation or refund

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

óApùO úéXì

Happy Fathers Day

Sunday, June 18

ókõG olK

Congratulations! I'm so proud of you Dara .lñÞþì úðæ òì ëkok ûBâ@kõgBð þãñzÚ xBvcA ,îýuo þìolKqôo úG þPÚô#
Ao kõg ïBð ïA úPvðAõO óõ^ ÈÛÖ ,îyBG ûkpÞQÖBüok ÿA úülø þPc úÞó@óôlG oBãðA

||.ïA úPÖpâAo ûrüBW òüpPâorG ,kõy þì JBÇg ïBð òüA úGrýðqôo òüAô îðAlGolK
òýñ^ úG ólýuo ÿôqo@ok ,ïõy olK úßñüA qA êHÚ ëBu óBýèBu úÞ ïoAk pÆBg úG Jõg
îPyAnâ þì Bùð@ÿBW úG Ao ïkõg ,ïkpÞ þì ûBãð BøolK úG þPÚô úzýíøô ïkõG þøBãüBW

.ïoôBýG kõWô úG ïkõg ok Ao wc ó@ îðAõPG ÿA úËdè þPc ïkpÞ þì }çO ô
.ly ûkAk òì úG ÿA ûoBGôk þâlðq ,ïõy olK QuA oApÚ ïly úWõPì úÞ oBG òýèôA
ô ûkpÞpßÖ ïlðqpÖoBñÞok ólðAonâ óBìqô ókpÞ ÿolK RBËdè úG þüBùñOok Bø QÎBu
ûqBO kAqõð þPÚô .ïkpÞ þì xBvcA kõg kõWô ok Ao þðBìkBy ,êHÚ úÛýÚk qA pO {ýG oBG pø
ëBýg ok ú`ð@ qA pPâorG oBývG þvc ïly úWõPì ûqBO ,îPÖpâ }õÒ@ ok Ao ïA ûlì@ Býðk úG
BG ,ïkpÞ úGpXO îðAlðqpÖ oBñÞ ok ,wK ó@ qA úÞ þÛzÎ ô koAk kõWô ïkõG úPgBu kõg ÿApG

| | .Qvýð ô ûkõHð xBýÚ êGBÚ óly olK ô ókõG olK wc óBíø rW ÿA úGpXO aýø
þOnè úÞ ïoôBG òüApGqõñø BìA ,QuA úPynâ òì ólyolKqôo òýèôAqA ëBu óBýèBu

.koAlð kõWô ÿolK ÜzÎ qA pO ÙArâ
ú^pø,ïAûkpÞúGpXOþâlðqokAoþÏÚAôRnèóBìqú^úÞkõyëAõö uòìqAqôpìApâA
.îñÞ AlýK Ao ÿpãük rý^ ókõG olK rW îðAõO þíð qBG ,îñÞ õW ô QvW kõg òøm ok
ókõG olK òì ÿApG BìA ,pýg Bü lðA ûkpÞ úGpXO Ao xBvcA òüA óAolK ïBíO Bü@ úÞ îðAk þíð
.ïA ûkpÞ QÖBüok þPvø óBùW ô RBñDBÞ ÿõu qA úÞ ûkõG ÿA úülø òüpPâorG óly olK ô
kBÛPÎA úG ,olKqôo BG QuA ÙkB¿ì Bßüpì@ok ëBupø lñðBì 2017 óõW 18 úHñzßü
ÿApG QHuBñì òüA qA ÿpãük óBìq pø qA {ýG lüBG Bø J@ ÿõu òüA ok Bì óBñÆõíø òì|
ëBu þÆok þðApüAokBìôolK {Ûð «BuBuA úÞ Ap^ lðpýâ ûpùG óAolKqA êýéXOô þðAkolÚ

.QuA ûkõG úðõâpâk þñýzð QGpÒ ÿBø
æBG óBýulÚ lcok Ao óBð@ }qoA úÞ þzÛð . QuA úPgBu ûoõÇuA óBð@qA úÞ þzÛð|
þðAkolÚô êýéXO óBð@qA ,lüBG úÞ úðõãð~A þüBø Q¾pÖ òýñ^ok lüBGôo òýíøqAô ûkpG

| |.kpÞ
qA ØýéßO ÐÖo ÿApG þüBùHðApâ úülø úÞ Qvýð þñÏì òüA úG ,þðAkolÚô êýéXO òüA
,lyBG IuBñì þìBüA òýñ^ok lðAõPG lüBy úÞ ÿA úülø BùñO Apüq îýñÞ þðAqoA óBð@úG kõg
.QvýðòüArWôQuAóBð@ ó@qA,lñðAlGúÞQuBìÿúzülðAôxBvcAôIéÚÿúíø

kBG áoBHì þðApüA {ÞQícq ÿBøolK B« ¾õ¿hì BøolK úíøpGolKqôo

8

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
ô IvÞkpHG J@Ao Býðk pâA úÞûkAk þÛðôo | | ïoBù^qôo
| | .ly løAõhð êýÇÏO Bø ó@oBÞ
ïlük þðBíùì àüok Ao þüBÚ@ô îðBgqôpìA | !?óôkpâjp^ ÿA
ok RApýýÓO pÆBg úG Bø ó@ úG óBýÖApÆA ú^pâ úÞ |
þéßy óBñ^ úG BìA lñP×â þì àüpHO ûpù^
ô þÎõñ¿ì ÿBø ûpù^oô@kBü úÞ lðkõG ûlì@ok oAq@Ao óBvðA BùñO úð püq wßÎ ólük #
ÙôpÏì þÎBGo kBü úG Ao úíø úßéG løk þì
.kõG oõGBâ AsAs ô óõvÞBW êßüBì áBñupO
þPc ô óAlñízðAk òýzýK ÿBø óBìq ok | | :úP×âúÞkqAlðA þìpøBÆ BGBG
pývÞA òPÖBü ô ÿpâBýíýÞ ëBHðk úG óApâôkBW | | óôkpâ jp^pG luo îPukpâA
BùñO ô lðlýupð ÿA úXýPð úG úÞ lðkõG þðAõW | | óõ^ ó@ô QuA òý^ òüA úÞîupKôAqA
ôo kApÖA óBøk úÞ kõG kApÖA òüA òüpýy ÿBø ûlÎô | | QíÏðôqBð l¾ þøk þì Ao þßü
| | óõg ok ûkõè@õW óBð Ao þßü
.kpÞ þì òüpýy Ao þâkoõhèBu úG
ÔýO Ao þðAõW pývÞA ô BýíýÞ ÿBW ûqôpìA BìA
lñüõâ þì úÞ ÿpýK l ÿBø ïpÞ ô þcApW ÿBø
óBñ^ ô úPÖpâ QuA áôp^ ô òý^ ûlññÞ ÙpÆpG
pG Bø ó@þ×ñìoBS@úG þPc úÞ ûkpÞ AlýK ÿoAqBG
þíð úWõO óBâlññÞ Ùp¿ì qA ÿoBývG QuõK

ÿBø óBGBýg qA þßü ok Ao ûBñK þG þðq wßÎ
úG Ao }pøõy úÞ løk þì óBzð óApùO þé¾A
rW ô ûkAk Quk qA {éGBÛì ok þüôoAk þG pÆBg
| |.QvýðúPgBuôAQukqAÿoBÞókpÞúüpâ
ok úÞ ûlì@ óApüA ïkpì pu pG ú^ þPuAo úG
óBGBýgok þüôoAk þGôpÛÖpÆBg úG þßü BXð@
QÎBupøok Bßüpì@ok ÿpãükô løk þì óBW
| |?koAklì@okoækoArøl¾
àü úÞ lüA ûlýñy Bíy îø AopHg òüA BíPc
úðæBu >þøByôpvg AoAk< ïBð úG úèBu 44 þðApüA
ô òý^ ÿBø úðBzð ókpÞ ÙpÆ pG úuõuô .kõy oæk oArø l¾ oBù^ ô óõýéýì 86 ëkBÏì þÚõÛc
ÿA ûlÎ úÞ ûlðBuo þüBW úG AooBÞ þPc áôp^ ëBc qA lðAõO þíð ÿlì@ok òýñ^ BG úPHèA úÞ koAk
BO lññÞ þì þyõK îz^ þâlðq þé¾A ZoBhì qA ÿpHg ôoAk lüpg ëõK òPyAlð ÿApG ÿpãük
ÿBø þðBLíÞ óBâlðoAk IýW óly óAõW lýìA úG
úÞ þèBcok .lññÞpK Ao Bø ïpÞ Ñõð òüA ûlðqBu ...lyBG úPyAk

ok þâlðq BO kpÞ pßÖ BHüq ô lyBG óAõW ëk lüBG | |pg@qôo
| |:úP×ârýðBðæõì.lGBüúìAkAkõgþÏýHÆpývì
oBÞ úG lü@þíð BHüq Roõ¾ ! þðAõWpývÞA
| | oBýG ÿoAkpâA þñÏìqA þÖpc
îüpýâ þì úXýPð þÞkõÞ óBìq îéÏì ëõÚ úG
úÞ þðBìqô QuA úP×ùð ëkok þðAõWpývÞA úÞ qA wK îø qõñø ólðBì óAõW úuõuô #
BG îø ûpù^ lyBG Büo ô äðo úðõâ pø qA ÿoBÎ ëk þðAõW pývÞA ëBHðk úG ïkpì úÞ Bø ópÚ
òýñ^ ô ûlðBì þÚBG óAkpì ô óBðq ok lðkõG
.kpÞ løAõg ûõéW lñvLèk ô BHüq þéßy pø óBñ^ Ao óAqBu êãyõg oAqBG ÿA úuõuô

|óApùO úéXì

oõÃc êýèk úÞ ïlýíùÖ ûqBO îPvzð þuoBƒK BG úP×ø îg ô aýK ok
luBÖ óApß×ñyôo òýíø Bø þñýèõuõìô BøpéPýø
úG Ao ïkpì úðBÛícA ÿBø þWAoô BG úÞ lƒñPvø þzHc lýÏu lídì
úG rýð {ülðA ûkBu ïkpì ô lñðBzÞ þì þPhGlG
|[email protected]|
| |".lñøkþì}õâBøBíðpß×ñyôoòüAÙpc
koõì þG îø óAlñ^õèBâ AlüpÖ úÞ îýñýG þì
UdG òýñ^ ëBHðk úG îø Bì Qßéíì Apüq úP×ãð
úìAkA îø óBñ`íø úÞ ly þðBÖõÆ oB^k þüBø

.koAk
þãèBu47òuok1954ëBuokõèBÞAlüpÖ| |
àƒürƒßì ok óõƒg óBƒüpƒW kAlƒvðA êƒýèk úƒG
ok }A úðBƒg úƒÞ QƒuBƒø ëBƒu ô Qƒynƒâok

ëôA ûBãð ok úÞ kpÞ êýíüA þvßÎ îüApG óApùO úG >õèBÞ AlüpÖ ûqõì< óAõñÎ úG þPýuõßürßì .lñùð þì ZoA Ao ôA oBÞ | | þPuô| k| ëôôAeqéô¾oÿAl¾
úG ÜéÏPì þðlük ô BHüq ûkBW òüA ïkpÞ oõ¿O àü ôA .QuA qBG QÛýÛc ô pñø óBÛyBÎ ÿôo úƒG }oBƒÞ koõƒì ok þƒdývì kpƒì òƒüA| |
úÞ QuA þGõñW ÿBßüpì@ ÿBøoõzÞ qA þƒßü þðBíè@ ÿolKqA úÞ kõG þüBýðBLuA QuõLgpu kõG úPÖo ôA oAlük úG pdu ïBãñø úG úÞ ÿoBãðpHg äñW óAlýì úG êülHO úÞþñýìqpu ok #
úG þPÚô BìA .lñÞ þì ó@ ólükoõdvì Ao óBvðA ok þßürßì ô þüBýðBLuA úâo ôk ÿokBì ô oBHO îñÞ þìôqo@ô QuA eé¾ òì ïBýK :QuA úP×â úÞlðõy þì AlýK ÿkApÖA qõñø ûly IøAnì
wßÎ úÞ îPÖBüok ïkpÞ úƒWõƒO wƒßÎ fpƒy úìõc ok >óBÞ@õüõÞ< ïBð úƒG þƒß^õƒÞ pƒùy òì .kõy oApÚpG JpÎ óBùW ïBíO ok eé¾ úÞ úG lüBG ô îüoAk Alg àü Bì úíø :lñüõâþì
úÞ QuA "úüõévÎ" úG "kpìæ" ûkBW úG ÉõGpì óAõñÎ úG Ao kõg ïBðô lì@ Býðk úG þPýuõßürßì pÆBg úG Ao óBvðA óBvðA úÞ îPvø òüA ØèBhì þPuôk ô eé¾ qAô@úÞ îýøk }õâôA qAô@
òüA ú^pâ .koAk oApÚ xoBÖ óBPuA JõƒñW ok QHS úG p¾BÏì pñø iüoBO oAlìBð óBðq qA þßü Alg àü úíø Bì .lzßG ÿpãük Iønì òPyAk
ÿApG kpìæ ûkBW óBPuAk BìA QuA IèBW wßÎ Ao Bø óBvðA îø ôA ô îýPupK þì Ao ôA úÞ îüoAk | | .QuA
ûkBW òüA .Qvýð þHèBW óBƒPuAk Bƒø ÿkpƒìæ .lðBuo BG lüBG Bø óBvðA úíø ôA úPuAõg úG ô koAk Quôk
ô þíýyôpPKrÞpì úÞ úüõévÎ úG kpìæqA ú^pâ úÞ koAk ïBð "JõüA êzýì" kApÖA òüAqA þßü
úG Bø ÿkpìæ BìA kõy þì îPg QuA oõzÞ qBâ | | ïõuqôo | |.lññÞþâlðqîøoBñÞokþPuôk þñýÇvéÖ ÿBø òýìqpuok >pßíèA< ÿBPuôook
pø Apüq .lðA ûkAk Bø ûkBW ïBñíâ pùy óAõñÎ kpìæ | | !îüoAk îø Bì úðBuo ok þdývì kpì òüA qA ÿpHg úÞ qôpìA ëõÓzì þüBñG oBÞ úG êýDApuA QýíÞBc QdO
úG pùyõG Bü ô xBHÎolñG ,qApýy qA úƒÞ wƒÞ úÇÛðok úÞ ïly ëBdyõg ïlðAõgoBük ó@ÿBø ûBì ok ëBu pø ô QuA þdývì kpì òüA .QuA
Bø ûkBW pývì ok lƒñÞ QƒÞpƒc kpƒìæ Qƒíu þPðpPñüA ÿBø úßHy ok Bøqôo òƒüA # ô eé¾ ÿAl¾ ,úðBýìoôBg óApdG {O@ ô ZôA BPuôo òüA ÿBø ú^õÞokpdu ïBãñø úG óBÃìo
úÛÇñì úG úÞ þðBìq BO lñýG þíð kpìæqA þüõéGBO ô IýXÎ ô BHüq ÿBø ûkBW qA þüBø wßÎ lýìA òüA BG úPHèA .luo þì }õâ úG îø þPuôk }A þPuk ûoBÛð ÿAl¾ ókoô@ok BG ô lPÖA þì ûAo
kpìæ ïBð úÞ AoõéGBO òýèôA ô lupG pùy ÿkôoô oBzPðA óBùW ØéPƒhƒì ÿBƒøoõƒzƒÞ IƒüpƒÒ ...lupG îø óæõEvì }õâ úG þüAl¾ òýñ^ úÞ qA BO lñÞ þìoAlýG Ao óAoAk ûqôo ólðAõg qAô@ô
IXÏO úG Bü óBzðlük qA ûlññýG úÞ lGBü þì
| |!lñÞRoBüqûlyúPyõðó@ÿôo | | ïôkqôo .lðõzð êÖBÒ kõg þñük ÄüApÖ ïBXðA
JõñW þèBøA qA ÿA ûlÎ ÿApG þPc kpƒìæ .lñÞþì ØüpÏO ó@ÿBHüqqA Büô lPÖA þì | | !luBÖ óApß×ñyôo BG Ao oBÞ òüA úƒÞ QƒuA ëBƒu ûkoBƒùƒ^ ôA
ô QuA úPgBñyBð pùyõG óBPuA ô xoBÖ óBPuA úéXì ÿBÖôBG óBâlñðAõg qA þßü rýð qôpìA| rýð BPuôo þèBøA ô løk þì ïBXðA ïBíO ÿlñupg
Ap^ úÞ QuA ûkpÞ þH¿Î Ao Bø ÿkpìæ pìA òýíø úƒéíW qA óBƒùW oBƒñÞ ô úƒyõƒƒâ ok #
þíð QýíøA ÿpùy îùì ÑõÂõì òüA úG óæõEvì QEzð úÞ løk þì ÿôo þSkAõc óBìoõzÞ 10
óBýì ok kõWõì þuBýu óApdG qA úPƒÖpƒâ
| |.lñøk
QuA ïkpì þé¾A úÖpc ÿqoôBzÞ kpìæok .QuA lñíOolÚô åorG ÿBøoõzÞóApHøo
ó@ Ræõ¿dì qA RBW þ×ý¾ ô ïlñâ ,Bìpg ô QÛýÛc JBÏè ô äðo ú^pâ þSkAõc òýñ^
òüA kpìæ ok òüpýy qBâ pDBgm ØzÞ .QuA úPynâ VkAõc lñðBì úG ó@ ókõG õüoBñu BìA koAk
qBâ ô þíýyôpPK rÞpì úÞ úüõévÎ úG Ao pùy òýñ^ ókpÞ ûkBýK .kõy þì oB߃y@ ÿkôq úƒG
ô óBíýu ÿBø úƒðBƒgoBƒÞ ô ûkAk lƒðõƒýK QƒuA QÛýÛc úG úÞ IèBW ÿBø fpÆ BG þüBøõüoBñu
.QuA VAlcA Quk ok úÛÇñì òüA ok ïõýñýìõè@ koõì QuBýu óBùW ok úé¾BÖçG QuA àükrð
þuBýu pÊBð ô pß×ñyôo óAõñÎ úG ÿkApÖA lýDBO
>õèBÞ AlüpÖ< ÿBø úP×â oô@kBü úÞ kpýâ þì oApÚ
ÿBø UdG koõì ok þüBýðBLuA lñìpñø ô }BÛð

.QuA ÿpß×ñyôo
ú^pâ úÞ kõG þñýG òyôo óq õèBÞ AlüpÖ| |
Bùð@ BG ô kõG xBíO ok Bø QvýðõíÞ BG þOlì
ÉõÇgô Ègrâpø BìA QyAk þãñOBãñO ÉBHOoA
þPvýðõíÞ ïApìqA úzýíøô kpßð ëBHðk Ao Bø ó@
ÿp×u ok ÿpß×O qpÆ òýñ^ BG ôA .kpÞ þì ÿoôk

| |:kõGúPyõð{PuôkúGwüoBKúG
ÿBøpƒß×ñyôo ÿBƒø QƒHd¾ ÿBƒK þƒPÚô"

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D.

American Board of Internal Medicine

.lðoBíâQíøóBð@þvñW óBðq ok úðBðq ëArðA òýñ`íø ô îuBâoA úGpXO
Apð@lüBGôA“ ïBðúGþíülÚþüBíñýuîéýÖok kBüqoõðpüqokôûlzðQüpülìÈüApyqA{ýG
ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| îüõñy þì Ao ÿkpìô óq úíèBßì ”koô@ QulG .QuA ûlükpâ }oArâ þßýñýéÞ kpu Èýdì ô
ólýuõG ëõÓzì úßýèBc ok ÿpøõy ô óq úÞ pøþéÞoõÆúGúÞlyûkAkóBzð{øôtKòüAok
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ .kõy þì lñéG kõg ÿBW qA óq lñPvøpãülßü ÐíXOóArýìoklyBGpOûlññÞAõÒAÈýdìûqAlðA
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ þì BXÞ : lñÞ þì ëAõu kBüq IXÏO BG kpì óBðq ok àýíuBâoA RBÂBHÛðA ô êHùì ok óõg
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ JAõhPhO qA ólì@ óôpýG ëBc ok úÞ æõð ?ÿôo .kõy þì ûlük {üArÖA
.ïoôBýGÐíyïôpýì:løkþìJAõWQuA þâkBì@ lñìqBýð óq ok þvñW úÇGAo ïBXðA
ògBð ô õì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG úÞkpìôlñÞþìòyôoAoÐíyòülñ^óq oApÚ þvñW þâkBì@qAoõËñì ,lyBG þì þvñW
þì ëAõu lñÞ þì ûBãð ôA oBÞ úG ûpýg óBñ`íø þéýì þG òýG ê¾BÖ lc ok þðBìq óly úPÖpâ
Bø Ðíy lüõâ þì óq ?Qvýð wG pãük :lñÞ òülG ólýuo BG .lyBG þì þvñW êýìô þvñW
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # þGôkpuþéýgkpìô?úðpãìlðoAkþGõgÿõG þâlñÞApK ô {üõzO qA lðAõO þì óq ûBãüBW
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW æBclðoAkþGõgÿõGûo@løkþìJAõWúWõO ô lñÞ ê¾Bc rÞpíO wßu ÑõÂõì pG ûlýøo
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # !!!!?ÿõyþíðQhèAp^ pâ úGpXO Ao þvñW ÿkõñzg pPéìBÞ ô pPùG
þâkBì@ ÑõÂõì úG þPývñW }pãð RôB×O .kõy
qA Ðíy ókpÞ òyôo úÞ kõy þì UÎBG þvñW J@ óly ïpâ úG óAõO þì Ao þâkBì@oõéHO
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse ØéO ô ÿoôp pýÒ ÿpìA óAõñÎ úG kpì úýcBð ólì@ }õW BO J@ ÿkpu òýG úÞ kpÞ úýHzO
óq úßýèBc ok kkpâ þGBüqoA QÚô ûlññÞ pývìòüApýu.kkpâlüBGþÆólyïpèôúécpì
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# ,þvñW þãPhýãðApG ÿApG lñÞ þì xBvcA ôlyBGþìQÚôÙp¾ôRoApcïôAlOïréPvì
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # qA þPvüBG pìA òüA ÿApG ô ûkõG rÞpíO lñìqBýð QvðAõOløAõhðlñßðonâïpèôúécpìqABOJ@
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # QHvðÿpPzýG{zÞBOkõyúPÖpâàíÞÐíy ok þvñW úÇGAo ïBXðA úßýèBcok lü@}õW úG
.kkpâoAlülKôAokþvñWúÇGAoïBXðAúG Mìæ úG ûkõG þâkBì@ úécpì lÚBÖ æ« õíÏì kpì
QuõK ókpÞ RôApÆ QdO kõg JBPÞ ok pýùy ûlñvüõð Øèô Bü úíÞk àü BG úÞ lñÞ þì AlýK QùGBzì
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # óq ok îuBâoA Qý×ýÞ QuA lÛPÏì ósAô óAõñÎ þé¾BÖ lc ô kkpâ þì òyôo Bü ûkõG }õìBg
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # ô Èýdì ókõG ïAo@ ô Yðk ,oõð pýSBO QdO .kkpâþíðúGpXOôûkõHðkõWõìôkòüAòýG
wK.koAkoApÚóõìApýKp¾BñÎþüBHüqòýñ`íø ô þvñW þãPhýãðApG lñü@pÖ BG þüBñy@
ògBðô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìokô ÀýhzO # {üArÖA óBøAõg ú`ðBñ^ rýð rürÎ ûlñðAõg Bíy QèBgkóqokþvñWþâkBì@pGúÞþüBøoõPÞBÖ
õì }rüo óBìok # úG þzhG Rly ô kõg þvñW ÉBHOoA Qý×ýÞ QgBñy lñðAõPG óBðq BO kkpâ þì IHu lðoAk
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # oAnâ pýSBO ÿBøoõPÞBÖ ÿApG lýPvø îuBâoA ûkpÞ AlýK kõg þvñW oBPÖo úgp^ qA ÿpPùG
úð Ðíy qA úPzâ êüBÚ ÿpPzýG QýíøA þÇýdì þvñW êýì ûoAõíø ô úzýíø lñðAõPýíð ú`ðBñ^
àíÞ þvñW ÿBÃÖ kõHùG ÿApG úÞ oõÞk ÿApG þvñW àüpy BG ô úPyAk Quk ïk Ao kõg
úG QuBvg ó@ JõÒpì Ñõð lüpg ÿApG úPÖpâ ókõGoBíýGpGêícAoÑõÂõìòüAlðõyóBìríø
(818)343-0101 !lýølðZpg þvñW úÇGAo ïBXðA úG QHvð þPHÒo þG Bü kõg
Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy qA ûkB×PuA ÿBW úG rýð óAkpì ô lññßð þGBüqoA
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 pPùGþâlðq,pPùGwßuúÞ}õâok ÿqBu ûkBì@ úG ,óApvíø úG ZArì kpu Iv^pG

13 corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO

ok óq úWõOôrÞpíO óArýì úG þãPvG ó@úGpXO þì kpÖ ô ûkpÞ AlýK úGpXO QýéGBÚ rÞpíO êìBÎ óApùO úéXì
| |.lñÞþìAlýKÿqAõð{ýKûoôkëõÆ ÈévO þñømpOkôldì RBÎõÂõì ÿôopG lðAõO
þvñW þãPhýãðApG îPvýu úÞ þüBXð@ qA .lyBG úPyAk îuBƒâoA ô Ѓíy úƒíéÞ ôk þƒøApƒíø|# |
lñìqBýð kpì þvñW òøm ô ûkõG þPüoõÖ kpì ok ÿApG ÿqAõð {ýK ïBXðA ëõÆok úÇGAo òüAok òüA qA þéHùì óôok þPyAkpG úÞ QvýÖBÞ
Bü ÿoBãðA óBvíø Qvýð þðBìq þãPhKô QÚô úG QHvð úWõO ô rÞpíO QƒùW þƒèBƒXì óBƒðq ok úPzâ oõéHPì òøm ok þüBñyôo úƒéýuô
lðAõOþìóBðqþvñWoBPÖoúgp^qAþøBâ@ïlÎ Roõ¾ ok úÞ kkpâ þì oAlülK wßu ÑõÂõì ô ÐüByoõ¿O óBíø IéÇì òüA ûlñðAõg òøm
úÞ QýÏÚAô òüA .kkpâ Jõvdì qBu ê߃zƒì RolÚ ô RõÚ BG îuBƒâoA ,QƒüõƒÛO ô ïôAlƒO ÿApG óBðq :lüõâ þì úÞkkpâ ûlðq þíülÚ
Qý×ýÞ pG lñðAõO þì þðôpýG êìAõÎ ô Èýdì úG óBðq ÿlñíÚçÎ .kkpâ þì úGpXO ÿpƒPzýG ô êßy úÞÐíyqA þvñW ÿkõñzg úG ólýuo
úÞ þÛýÛdOok lñyBGoAnâpýSBO óBðqok îuBâoA þ`ü îýu úG àýPðBìôo ÈüApy Üég ô wðBìôo koAk kpì þéuBñO Qè@ lñðBƒì úƒG þƒéüBƒíy
ïBXðA úG pG ÿpG ô RpHèk óBW 1981 ëBƒu ok òüA ok úƒÞ QƒuA ÉõƒGpƒì óBƒð@ þƒvñW òƒøm >þHdì îüpì < pPÞk þPuk ÿBø ØýÞú`ðBñ^ ô lññÞþì ûkB×PuA
òüA ok . QuA ûkAk óBzð þGõg úG lðA ûlðBuo lñì óBìq ÿlñüApÖ þvñW oBPÖo ,êíÏèAoõPuk ïqAõè oBñÞ ok kpýâ oApÚ {ýP×O koõì þðq
Rly àýPðBìôo Èýdì ô îÞ oõð ok þuopG Rly ô îuBâoA úG ólýuo ô úƒPzâ þƒcApƒÆ QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo êüBuô RBüõPdì àƒ×ñüæ rƒW úƒÞ {ƒüAo@
{Ûð ok îø Ðíy kkpâþì Jõvdì þ¿hy
óqok îuBâoAô Ðíy óBðq þPuk ÿBø áBu ok úýèôA ÿBø àíÞ

!!!lñÞþì þüBíð kõg BíPc
pâA îýíÏO êGBÚ pýÒ ô úðBýìBÎ þgõy òüA qA
Ao Ðíy úG óBðq ÿlñíÚçÎ ÿBø úzüo îüonãG
úéýuô òƒüA pƒãük ÿBƒøkpƒGoBƒÞ ok óAõƒO þƒì
ô êüBuô QupùÖ ok.kpÞ õXPvW þƒüBƒñyôo
B« ÞpPzì ØéPhì ÿBùãñøpÖ úÞ àýéHíu RAôkA
oBývG ûBãüBW qA Ðíy lññÞ þì ûkB×PuA Bùð@ qA
ÿoõð úƒéýuô òƒüA .QƒuA oAkoõƒgpƒG þƒüæAô
qA îÎA ÿpzG þðBXýø JoBXO úýéÞ ok þzüBìpâ
ô {ìAo@ ,þuôpÎ ô ÿkBy Bü ÿoAkArÎ ô ûôlðA
úG ...ô þvñW Rnè ô wðBìôo ,òzývßéüo

.QuA ûly úPÖpâ oBßG ëõíy óBùW êßy
ok ú^ Ao Ðíy qA ûkB×PuA úÞ þéüæk qA þßü
ô wðBìôook ú^ îÒ ïBãñøok ú^ô kBy RBÚôA
QuA úPgBu óBãíø JõƒHdì óõƒßu ok úƒ^
.lyBG þì rÞpíO ô úWõO kBXüA ô Üég QýéGBÚ
ÿApG þðBßìA kkpâ þì úPgôpÖA þÏíy úßýðBìq
úéÏy úG úWõO Roõ¾ok úÞ lü@þì îøApÖrÓì
úðBøBâ@Bð êßy úG úÞ þWoBg RBÞpdì îXc qA
lñèõÓzì þvc ÿBø ûlðpƒýâ ÿqBƒu ëBƒÏÖ úƒG
RBßüpdO {øBÞ òüAôpâokô kõy þì úPuBÞ

.kkpâ þì îøApÖ þñøm rÞpíO úñýìq
Ðíy oõð óly pâ ûõéW ÿApG þOoBHÎ úG
lüBGúPuBÞþÇýdìûõHðAôþÖBÂAoõðqAæ« õíÏì
úÞ þüBñýG RBÞpdì kAlÏO qAoõð óly îÞ BG kkpâ
lðkpâ ÐÚAô rÓì úWõO koõì ÑõÂõì lðAõO þì
ÿBø Qükôldì úǃuAõƒG .kkpƒâ þƒì úƒPuBƒÞ
ÐÚAô pýSBO QdO rýð þPÞpc RBðBßìA ÿoAlük
îÞ BG .kkpâ þì îøApÖ þßürýÖ óõßu úPzâ
óôpýG ÿBýðk kõWõì ÿBøoõPÞBƒÖ kAlƒÏO ólƒy

12

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
17
údéuA ëæk þXÛyBg óBðlÎ
Qynâok ApPñÞ|óApüA

QyAk ÉBHOoA )kõy þì ûlðAõg òýOoBì lýùÞæ ÿkõÏu údéuA ëæk ,þXÛyBg óBðlÎ #
óBPvGpÎ úG þüBßüpì@ RBdýévO }ôpÖ ok ô óBãüo lèBðôo ÿoõùíW QuBüo óAoôkok úÞ
ÿApWBì( ApPñÞ|óApüA þüAõuo óBüpW ok ô
.kpÞ B×üA þíùì {Ûð ÿkõÏu }ôpÖ ÿBø|úÇuAô qA þƒßü )òƒýèoBƒÖ|àƒì
úvðApÖô BýðBPüpG QGBÚo óBüpWok wLuôA 82 ok ,kõG óApüA úG þüBßüpì@ RBdýévO
koBýéýì 20 þOBdýévO kAkoApÚ àü kBÛÏðA ÿApG
údéuA ÿBñHì pG úÞ ÿkõÏu óBPvGpÎ BG ÿoæk .Qynâok ólñèok þãèBu
Ao Bø|ÿõvðApÖ þâlñüBíð ,ly ïBXðA Q×ð pGApG ok úG ÿô úÞ lüõâ|þì þXÛyBg ÿBÚ@ ûkAõðBg
qA {ìAo@ BG ô kõG çPHì óõvñýÞoBƒK ÿoBƒíýG
.QÖpâ ûlùÎpG ok þƒXƒÛƒyBƒƒg óBƒƒðlƒƒÎ .QƒƒÖoóBƒƒùƒW
óBðlÎ ÿkçýì 1980 ô 1970 ÿBø|úƒøk ok }A|þOçíXO þâlðq àHupÆBg úƒG úƒPƒynƒâ
óBùW óAkpì òüpOlñíOôpS qA þßü þXÛyBg óõýéýì lñ^ ÿBø|þOoBK .QyAk þðBùW Rpùy
ok ÿô {Ûð ÿBzÖA úÞ kõy|þì úP×â .QuA ûkõG AlýK úìAkA qôo lñ^ BO QvðAõO|þì }A|ÿoæk
úíÇè }oBHPÎA ô Rpùy úG ApPñÞ|óApüA þüAõuo
.lñÞ
.kpÞ koAô þâorG :Q×â ÿA|úýðBýG oôl¾ BG þXÛyBg ûkAõðBg
ô êýDApuA ,Bßüpì@ ûkpK QzK RçìBÏO ó@ þèBc ok Ao kõg |þâlðq ÿBøqôo òüpƒg@ ôA"
úG AlPGA ÿkçýƒì 1986 ëBƒu pƒgAôA ok óApƒüA ÿBø|ûõð ô óAlðqpÖ ,ûkAõðBƒg úƒÞ kpƒÞ ÿpƒLƒu
ÿBø|úðBuo püBu úG lÏGô ÑApzèA þðBñHè úìBðqôo ,þãPuAo@ óBíø BG ,lðkõG }pG ô oôk }rürÎ
àü úG kôq þéýg ô kpÞ qok óBùW ô Bßüpì@ þâlðq þâtüô úÞ ÿA|þƒzƒñƒì|åorƒG ô RolƒÚ
óAõñÎ úG úÞ ÿkpÖ .ly êülHO åorG þüAõuo ÿBW úG Býìæ }pvíø ÿô qA .kõG }A|úPvWpG
ÿlùì ,ly ûkAk ÀýhzO ÿpƒâBƒzƒÖA ЃHƒñƒì
þéÏñývc úéèA|Qƒü@ kBƒìAk okApƒG - þƒíƒyBƒø ".QuA ûlðBì
àüok úÞ kõG þìBãzýK þXÛyBg óBðlÎ"
.ly ïAlÎA óApüA ok AlÏG - ÿpËPñì ÿoBƒXƒO ÿBƒø|QƒýƒÛƒÖõƒì BƒƒG þƒƒüçƒÆ pƒƒ¿ƒÎ
wýDõu ok lÏG ÿlñ^ þXÛyBg óBƒðlƒÎ oBHPÎA úG kõg ÙôpÏì RôBhu ô ûkBÏèA|ÝoBg
AléíüA BG þèBì þðBHƒO ïBƒùƒOA úƒG ô QƒyAkqBƒG úPvHíø pñø Bì olK .kpÞ AlýK Quk þðBƒùW
,òýLýéýÖ ÜGBu ÿoõùíW wýDo ûõýG ,xõÞoBì þì áok pPùG ÿpãük wÞ pø qA Ao ïkpì ókpÞ
Bßüpì@ úG úíÞBdì ÿApG ,xõÞoBì lƒðBƒñƒükpƒÖ
þXÛyBg óBðlÎô xõÞoBì AléíüA .ly kpPvì ".kpÞ
úG ÿoAkBÖô BG Ao kõg ÿoBXO QuApƒÖ ôA"
.lðly úDpHO áoõüõýð ok þøBâkAk ok oBÞ .kpÞ IýÞpO ,ÿkõÏu óBPvGpÎ ,}oõzÞ
qA þßü òƒýƒñƒ`ƒíƒø þƒXƒÛƒyBƒg óBƒðlƒÎ
86 ëõÆ úG óBùW þdüp×O ÿBø|ÜüBÚ òüpO|åorG ".lýzhG ÜÛdO Ao }oõzÞ ÐÖBñì úzýíø ôA
Ao úéýHð }pPgk ïBð úÞ QyAkoBýPgAok Ao pPì ok ÿkçýì 1935 ëBu ok þXÛyBg óBðlÎ
ÿoæk óõýéýì 70 ÜüBÚ ó@ .kõG úPyAnâ ó@ ÿôo àéì þ¾õ¿g àyrK }olK .lì@ Býðk úG úßì
lðBG ríýW "râpø õãð râpø pãük" îéýÖ ok úÞ - óBðlÎ .kõG óBPvGpÎ QÚô ûBykBK ,rürÏèAlHÎ
ô ly úPgôpÖ þEðôpG óBÇéu úG - ly ûkB×PuA ûkB×PuA ÿkõÏu oBGok BG {üBø|xBíO qA óAõW
þéÏÖ ÿoõùíW wýDo ,MìApO lèBðôk úG BølÏG ÿBø|QÞpy ëB¿OA úÛéc úG kôq þéýg ô kpÞ
ÜüBÚ úÞ kõG úP×â MìApO ÿBÚ@ .lýuo ,Bßüpì@ .ly êülHO ÅBüo úG þGpÒ ô þüBßüpì@ þìBËð
oæk óõýéýì 30 kôlc Ao þXƒÛƒyBƒg óBƒðlƒÎ 1970 ô 1960 ÿBø|úøk ok þXÛyBg óBðlÎ
ûqôpìA úÞ ( lýùÞæ þìBËð QÞpy BG ÿkçýì
.QuA ûlüpg

óApùO úéXì

!òülèAô ÈuõO ú`GpPgk ókq {O@

ÿApG wýéK BO QgBG óBW RBcApW Rly êýèk xBÆ óAkpìpuqA çÆ ókõGo ÿApG êPÚ pPgk BýèApPuA ok óAõW ÿokBì ô olK#
.lñÞ pýãPuk Ao ôA òülèAô úSkBc QéÎ ØzÞ êPÚ úG ô lðkq {O@òürñG BG Ao kõg úèBu ôk
qA wK qôpìA :lñP×â Bø|þüõWqBG ok Bùð@
ok .îükpG ïBíc úG Ao óBìpPgk ,úðBdH¾ ókoõg .lðlðBuo
îürüpG òürñG ôA ÿôo îýPÖpâ îýí¿O úËdè àü oB^k úÞ Ao kõg úèBu ôk pPgk óAõW þWôq
ok ákõÞ àü {ñÞAô îýñýHG BO îýðrG {zO@ô êÛPñì óBPuoBíýG úG ,kõG ûly lüly þãPgõu
BG ,Qynâ úÞ úÛýÚk lñ^ BìA Qvý^ {O@ êGBÛì úG ákõÞ ,þßyrK îýO }çO kõWô BG .lðkpÞ
ûkpÞ úÞ ÿoBÞ qA óBìpPgk ÿBø|úèBð ólýñy xBÆ óAkpì úG àýHìAqõì wýéK#
úG QÎpvG Ao ôA ô îüly óBíýzK îükõG úéíc Ùlø QuA òßíì úÞQuA ûkAkoAlzø
.QyAlð ÿA|ûlüBÖ pãük BìA ,îükpG óBPuoBíýG
qA QüBßc ,wýéK þßyrLðAôo îýO þuopG .lðpýâoApÚ
úG êìBÞ þðAôo Qìçuok Zôq òüA úÞ koAk ó@ ok tðçýì úÛÇñì ok A«pýgA ,wýéK úP×â úG
úÞ ÿkApÖA ÈuõO xBÆ kpì úu oõzÞ òüA rÞpì
.koAk úìAkA Bùð@ qA RBÛýÛdO .lðpG|þì pu úG QuçÆ ÿôBc xBÆ óAkpì pu lñPyAk oôBG
UÎBG Bùð@ ïAlðA ô QuçÆ ÿôBc Bùð@ pu ô ûlüpG óAkpì òüAqAp×ðôkpu .lðA|ûlýuo êPÚ
ûly úPyAkpG rýð Bùð@ ólG ÿBÃÎA qA þÃÏG
.kõy|þì RôpS {üArÖA
lðA|úP×â wýéK úG òýñ`íø óBâly QyAkqBG .QuA
úHñW kApÖA òüA ólG ÿBÃÎA òPyAkpG ô êPÚ úÞ QyAkqBG êPÚ òüA BG ÉBHOoA ok p×ð ôk
ô BýðArðBOok ÿkApÖA }oB×u úGô úPyAk þßuBñì kApÖA òüA êPÚ úÞ QuA úP×â wýéK .lðA|ûly
òüA ûrýãðA ApøBÊ .QuA úPÖpâ ïBXðA ÿôæBì úÛÇñì ïkpì óBýì ok þÖApg RAkBÛPÎA qA þyBð
úG óAkpì òüA ólG ÿBÃÎA òPgôpÖ îø Bø|êPÚ ,lñPvø lñíOôpS xBÆ óAkpì lðlÛPÏì úÞ QuA
BG þßuBñìok Bùð@qA BO ûkõG þédì "óApâôkBW"
RôpS {üArÖA ô þèBì Rçßzì ÐÖo Ùlø
,ÜÆBñì òýíø ok.lññÞ ûkB×PuA óBÏWApì
lÚBÖ óBzüBøõì ô QuõK úÞ - õñýHèA ÁBhyA
ô ûkõGo oõËñì òýíø ÿApG rýð - QuA úðAlãðo

.lðõy|þì úPzÞ

ëBu ok Ao JoB ,QÞpy óApülì ô QuA óAôoBÞ ôlðæoôAokoBHâpì þüõW|ïBÛPðA QÞpy àü úG úðBdévì úéícokp×ð YñK #
{ðAoBßíø qA þßü BG ÿoBÞ|àPÞ pÆBg úG 2014 QèBüA ,ôlðæoôA ok óAôoBÞ RBÏÇÚ lýèõƒO
.QgBG óBW óBPuoBíýG ok Quk qA Ao kõg óBW Bßüpƒì@ ÿAlƒüoõƒéÖ
.lðkõG ûkpÞ óôpýG qA ÿløAõy aýø úÞ úP×âôlðæoôAoAlðBìpÖ
úñd¾ rýð úPynâ ëBu òDôs 12 ok ôlðæoôA ok ïAlÚA òüA ókõG þðBìqBu Bü ókõG þPvüoôpO
òüAok .kõG úðBHy JõéÞ àü úGoBHâpì ÿA|úéíc RBÖçPgA ,êOBÚ ûrýãðA ApøBÊ< :Qvýð Quk
píÎ .lðly úPzÞ ÿqAlðApýO ok p×ð 49 úéíc
AlPGA ,oBPzÞ òüA êìBÎ ô úèBu 29 îWBùì ,òýPì >.QuA ûkõG ZApgA qA þüõW|ïBÛPðA ô ÿoBÞ
qA wKô QÖpâ óBâôpâ Ao JõéÞokpÂBc kApÖA ÿBø|òýyBì RBÏÇÚ ûlðqBu ,oõGrì QÞpy

.ly úPzÞ wýéK QèBgk BG Bùð@ ïBÎ|êPÚ

óApülìô óAoBßíø ,kõg óBüBìpÖoBÞ îýí¿O úG ô ûkõG QÞpy þWApgA lñìoBÞJoBÂ .lðkAk
.QzÞ rýð Ao }kõg ô QvG úèõéâ úG Ao {ÛGBu úG Quk ,pPƒÖk óApƒülƒì òƒPƒzƒÞ qA wƒK
qA p×ð oBù^ lüõâ|þì ôlƒðæoôA wƒýéK wƒýDo
îXñK p×ð ô lðly úPzÞ QÞpy êdì ok óBýðBGpÚ .kq þzÞkõg
rýì@|óõñW þzñÞAôok þWApgA lñìoBÞ àü

16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY ly }BÖ BýèApPuAok|SOS | QìçÎ ÿBíÏì
CENTER
Ao| SOSàíÞQuAõgok QìçÎ úÞAo ÿkApÖA ÿõÚ ëBíPcA úG lüõâ|þì BýèApPuA wýéK #
úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok ûkpÞAlýK ,lðkõG ûkpÞòý`ãñu òýìq ÿôo BýèApPuA ÉBÛð òüpO òüpO|ûkBPÖAoôk qA þßü ok
Reiki Áõ¿hì ÿspðA úéýuô
.QuA
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô kpÞ|þìqAôpK úÛÇñìqApÖpG úÞ ÿpPKõÞ|þéø óBHég ÈuõO àíÞ QuAõgok QìçÎ òüA {ýK ûBì
ûôpâõÃÎô |Reiki Master
þééíèA òýG ûBãzðAk þOBÛýÛdO .kpÞ Ñôpy Ao þèBíPcA óBâly kõÛ×ì ÿApG õXPvW RBýéíÎ wýéK ÿôpýð wLu .ly ûløBzì
ok úÞ óq àü ô kpì àü ÈuõO 2013 ok àíÞ QuAõgok QìçÎ òüA úÞ lñÞ|þì pßÖ wýéK ëBc
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì JpÒ úÛÇñì lyoA wýéK kAo õük.kõGûlyòý`ãñuòýìqÿôo,lðkõGûlyóAkpâpuúýcBðó@

þ¾õ¿g ÿBø xçÞ ".QÖpâ xBíO Bì BG ,þu|þG|þG ok pHg ólðAõg qA lÏG kpì okApG" :Q×â BýèApPuA
þßüo }qõì@ oAõu óq àü BG ûApíø 2013ok RpGAo ,}okApG úÞ Q×â wýéK úG kpÞ þÖpÏì óBW Ao kõg úÞôA
ÿõñÏì þßýð ÈuõO Bùð@ .kõGûlyóAkpâpu,ïôpGpùyÿpPìõéýÞ500úé¾BÖok,þG|Q×üõuêcAõuokþÛüBÚpG
úG Ao kõg lðly ÜÖõì ,lðkpÞ úéíc Bùð@ úG fBvíO ôk úßð@ BG ô lðly RBXð þÞlü ÜüBÚ oAõu wLu
(310) 446-8724 ok þÛüBÚ BG óõñÞAôA Apüq |ûkpßð QHd¾ RpGAo BG BíýÛPvìqõñø úÞ lüõâ|þì wýéK.lñðBupG êcBu
ok Zôq òüA úÞ QuA ûlük Ao þüBø|wßÎ lüõâ|þì wýéK BìA.QuA }kpâ ëBcok úðApPülì ÿBüok
ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA óBzð Bø|wßÎ úÞoõÇð@" :lüõâ|þì kAo ÿBÚ@.lðkõG úPÖpâ| SOS | QìçÎqA kõg þðAkpâpu óBìq

rürÎ óBPuôk ".îükpÞ AlýK Bì úÞ QuA ÿA|úÇÛð óBíø ok àíÞ QuAõgok QìçÎ ,lñøk|þì
QHd¾ ôA kõg BG úÞ þðBìq BO BìA ,QuA þÏÚAô àíÞ QuAõgok QìçÎ úÞ îüoAk îPc«| BHüpÛO Bì
ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApG
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok þðApüA .lðBì|þì þÚBG iuBK þG þüBø|ëAõu îýñßð
|www.SmartDoctors.info
| QÖpâpüq Ao wýéKoõìBì QcAoBð ûlñðAo
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì
,óBìpÞ-krü ûAo wýéK ÈuõO óly úíüpW oBG òülñ^ qA wK þðBH¿Î lüApK ûlñðAo#
SmartDoctors .QÖpâpüq Ao {ñýGoôkôoõìBì

þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao|
. lýñÞkoAô

lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýìpPÞk BGpPzýG RBÎçÆA ÿApG

(310) 724-8584|

19

óApùO úéXì

ûkpÞ ÙApPÎAô ûlypýãPuk êdì óBíøok kpÖ óApùO þüBñW oõìA ÿApukAk QupKpu #
lýuA úG ïAlÚA úÞ}BK lýuA kpÖ ÿpýãPukqA
! kõHð þPvüoôpO óApùO þyBK lýuAQcApW óBìôl¿ì: lðkAk úìAkA ÿô .QuA óApGBÎ ÿôopG ïçuA óBýüAlÖ áoBKok þyBK
Jõg Bùð@ þìõíÎ ëBc ô lðA|úPyAkpG þdÇu .kAkpHg ,kõG ûkpÞûkBýK
þ¿hy çìBÞ ÑõÂõì òüA .QuAûly}oArâ úG îùPì úèBu 40 kpì ÝB×OA òüA qA wK, óApùO Q×èBhì BG kpì òüA.løk|þì jo þË×è ÿpýâok
óApùO qôpük VkAõc úG þÇGo ô QuA ûkõG úGk àü BG ô kkpâ|þì qBG kõg ërñì úG þyBKlýuA UdGô kõy|þì úùWAõì áoBKokpÂBc ûkAõðBg ô úèBu 40 kpì àü óBýì úPynâ úP×ø
ok ÿkApÖA ú^ úßñüA qA ÕoBÖ ô úPÖo áoBK úG lýuA ïçuA óBýüAlÖ áoBK ok ûkAõðBg àü ÿBÃÎA
.koAlð òüA.lñÞ|þì þyBKlýuA úG Ñôpy lñPvø {éGBÛì .kpýâ|þì ok Bùð@ óBýì ÿlüly
þüBñW oõìA ÿApukAk QupKpu úP×â úG

QÖo þðApùO óAõW 2 åpì |úéO úG þøBHPyA þñ×éO xBíO àü BG úðõã^ þüBßüpì@óq

ô kpÞ ëõHÚ Ao QÚpu ok QÞoBzì ô êPÚ ïBùOA .îýñÞ þâlðq BXñüA ô îýüBýG óApüA úG îýPÖpâ .îPyAnâ óBýì ok ,}o@ ,îPuôk BG Ao ÑõÂõì þƒðq lƒñPvø îƒùPì úƒÞ óAõƒƒW ôk #
.QuA eýd¾ |úP×â òýìAo ú^pø Q×â ô kBPvüA RBÃÚ pGApG ok òýìAo ,úìAkA ok òýíø ÿApG ,QuA lñíOôpS þðqôA ïkpÞ|þì pßÖ ok Ao ôA lvW ô ûlðBuo êPÚ úG Ao þüBßüpì@
Bñy@ ÿoBì BG úÞ îPyAk ëBu 19 óBìq ó@ :Q×â oBG ,lðA|ûkpÞ Bøo óApùO ÙApÆA ÿBø|óBGBýG
{éÞõì qA ÑBÖk ok }o@ êýƒÞô ,úƒìAkA ok òì BG QuAõg|þì ô kõG ëBu|óBýì þðq ôA .ïly .îýðBupG êPÚ úG Ao ôA úÞ îülýzÞ úzÛð lðkpÞ BÎkA ô lñPÖo úíÞBdì rýì ÿBK pãük
ïk|ÿBýèôA ÿApG ÁB¿Ú QuAõgok óBßìA :Q×â óq kõG úP×â òƒì úƒG ôA .lƒñÞ oApƒÚpƒG ÉBƒHOoA òüA þüBíñøAo BG RBÛýÛdO úìAkAok óAoõìCBì
ÜHÆ ô ûkõG þdývì ëõPÛì óõ^ ,koAlð kõWô ïkpÞ oôBG Ao {Öpc îø òì ô QuA ÿlñíOôpS |úP×â Bùð@ úÞ þüBW ok Ao ÿoBì lvW óAõW ôk .lðA|ûlðBupð êPÚ úG Ao óq òüA AlíÎ
.kpÞ ÁB¿Ú ÿBÂBÛO }o@ ÿApG kõy|þíð óõðBÚ BG Ao ÑõÂõì .kõƒG Bƒßüpƒì@ lƒðôpƒùy ôA óõƒ^ êìBÞ úñýìq òüA ok Ao kõg RBÛýÛdO ô AlýK lðkõG êHÚ ëBu {y ,koAk ïBð ÿoBì úÞ óq òüA
BO QuAõg ÿoBì pøõy qA þÂBƒÚ wƒLƒu | QÚpu úzÛðô îPyAnâ óBýìok ,}o@ ,îPuôk ô okB¾ óBíùPì úýéÎ þPuAõgp×ýÞ ô lƒðkpƒÞ wýéK RBÛýÛdO ô ly óAõW ôk ÿpýâoôq þðBGpÚ
BG úÞ þðBìq :Q×â ôA .løk eýÂõO ûoBG|òüA|ok pu òýyBì BG ÿoBì úSkBc qôo .îülýzÞ îø BG Ao .ly ëBuoA ÿp×ýÞ ûBâkAk ïôk úHÏy úG ûlðôpK kpì òüA .kBPÖA óBüpW úG óq òüA pøõy QüBßy BG
qA êHÚ ôA .ly óBíévì ,ïkpƒÞ ZAôkqA ÿoBƒì ok }o@ ô ïkõG õéW þèlñ¾ ok òì .lì@ oApÚ ÿoBì pvíø ,ûlðôpK òüA úG þâlýuo úvéW ok kõG| ûkpÞp×u óApüA úG ïpvíø :Q×â óAoõìCBì úG
ZAôkqA úÞ þPèBüA ok BìA ,kõG þdývì óBíWAôkqA {×ýÞ BO QÖpâ Ao {ðkpâ }[email protected]ÛÎ þèlñ¾ lýÞCBOô ly pÂBc ûBãüBWok ,QuA þðApüA úÞ BG lðA|úP×â óApüA ok {üBø|úüBvíø úÞ oõÆ|ó@ô
qA lÏG .QuA |ûly QHS ôA óly|óBíévì ,îükpÞ .kAlð Ao ØýÞ ô kpÞ QìôBÛì ÿoBì BìA ,îükqlG Ao QuAõgok óByokBì êOBÚ ÿApG {ðAlðqpÖ kpÞ úPzãðpG pãük ô úPÖo óôpýG úðBg qA {ñýyBì
úDAoA ûBâkAk úG ÿoBì óly|óBíévì áoAlì úßñüA óBW ôA BO kAk oBzÖ Ao {ðkpâ olÚ|ó@ îø }o@ îPÖpâ xBíO ôA BG úƒ^pƒø ó@ qA wƒK ,QƒuA|
úG }o@ ,ïk|ÿBýèôA QuAõgok úG úWõO BG ,ly óApùO ÙApÆA ÿBø|óBGBýG úG Ao lvW lÏG .kpLu .koAk QüBßy rýð }kõg ô lðA|ûkpÞ ÁB¿Ú
,ly ïõßdì wHc ëBu 15 úG òýìAoô ÁB¿Ú Bßüpì@ úG {ýK Bø|ëBu :Q×â úìAkA ok ôA .îñÞ AlýK Ao ôA îPvðAõPð
þèBÎ|óAõük úG óBíùPì ÅApPÎA BG ûlðôpƒK BƒìA .îükpÞ QÚpu Ao {ñýyBì ô Bø|ëõK ô îükpG ZAôkqA ôA BG ô ïly Bñy@ ÿoBì BG BXð@ ,îPÖo kpì òüA QüBƒßƒy úƒG úƒWõƒO BƒG óAoõƒìCBƒì |
oBG ô kpÞ ÄÛð Ao ûokB¾ ÿCAo óAõük ô QÖo oõzÞ îø ôA .ly pÂBc ûBãüBW ok }o@ wLu | þâlðq ô îüly lðqpÖ ôk IcBƒ¾ Bƒì .ïkpƒÞ ô lñPÖpâ }pøõy qA Ao ÿoBì òýyBì RB¿hzì
ô þâlýuo ÿp×ýÞ ûBâkAk ïôk úHÏy ok pãük îýí¿O Bø|ëBu qA lÏG úßñüA BO îýPyAk þGõg lÏGqôo lñ^ .lyqBÒ@úñýìq òüAok RBÛýÛdO
RoBÞ BG lðly úWõPì óAoõìCBì QüBßy òüA qA
.ly ïõßdì ÁB¿Ú úG pãük oBG }o@ ûBãüBW àü ok ÿoBì òýyBì úG ÜéÏPì Qgõu
òüA úG þâlýuo úvéW ok úPynâ úƒPƒ×ƒø | þƒPƒÚô .QƒuA| ûlƒy| ûkq òƒürƒƒñƒG ,Qƒƒgõƒƒu
ô ly ÿoBì ÿlíÎ êPÚ pßñì }o@ ,ûlƒðôpƒK úG óAoõìCBì ,ly þuopG úPvGoAlì ÿBø|òýGoôk
ÈÛÖ ,îðBupG êPÚ úG Ao ÿoBì îPuAõg|þíð :Q×â
qA lÏG BìA ,lðrð ÔýW úÞ îPÖpâ Ao {ðBøk ÿõéW .lðlýuo òýìAo ô }o@ ÿBø|ïBð úG óAõW ôk
ô koõg|þíð óBßO ÿoBì ïly úWõPì úÛýÚk lñ^ óõñÞBO kõG úP×â óAoõìCBì úG AlPGA úÞ òýìAo
òPzÞ l¿Ú òì .QuA ûkAk Quk qA Ao kõg óBW qA RAlñPvì úDAoA qA wK ,QuA| ûlülð Ao ÿoBì
êüBuô ô ØýÞ îPuAõg|þì ÈÛÖ .îPyAlð Ao ôA ô QyAkpG ÿoBì êPÚ qAo qA ûkpK ,wýéK ÿõu
ApWBì òüA úG Ao òì ÿBK ûBHPyA ò×éO àü :Q×â
.îñÞ QÚpu Ao ôA þPíýÚ úÞ ïpýãG Ao îPuôk ûoBíy îPuAõg|þì .kpÞ qBG
îPg ,ïk|ÿBýèôA ô îùPì ÿBø|úP×â óBüBK BG | ôA .ïly Bñy@ ÿoBì BG ô ïkq BW|úGBW Ao ó@ îÚo ôk
RBÃÚô ly ïçÎA ûBâkAk wýDo ÿõuqA úvéW ,îPÖo oApÚ pu úÞ þìBãñø .QyAnâ oApÚ òì BG
îø òì ,îýñÞ oApÚpG úÇGAo îø BƒG kpƒÞ oApƒ¾A
.lðly oõy koAô ûBâkAk ÿCAo oôl¾ ÿApG
18

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G

(626)3-50-50-50 12qõì@{ðAk BG BùèBuqA lÏG úÞþíéÏì
kpýâ|þì ÝçÆôAqA æBc ,kpÞZAôkqA úèBu
ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük ô QyAk lðqpÖ 4ôpvíø àü ,kõG úèBu 34 úÞþðBìq ,1996 ëBuok >õðoõPè þÞÿpì< #
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW {ðAk qA þßü >õèAõÖ þéüô< BG ÿA úðBÛyBÎ úÇGAo ,kpÞþì wüolO êOBýu ok þðBPvGk ok
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA {yõKoõzÞpuApu ÿBø úðBuook óBìq ó@ok úÇGAo òüA þüAõuo .kpÞoApÚpG úèBu 12 óAqõì@
qA æBc BìA .lðly lðqpÖôk IcB¾ô lðkpÞZAôkqA 2005 ëBuok ïBXðApuôk ó@ô ,ly ûkAk
(310)274-7474
.lðõy þì AlW îø

.þüAlWpHgBGoBGòüABìAlðkpâþìqBGBøpHgÈgpuúGûoBGôkúøkôkBHüpÛOqAlÏGZôqòüA |
ô lðoAk êßzì îø BG QuBùOlì Bùð@ úÞ QuA ûkpÞ lýüBO Zôq òüA àükrð òuôk >êLýK< úéXì

.lðlzð ÜÖõì BìA lññÞ êc Ao óBzOçßzì lðkpÞ }çO
.QuA ûkpÞ ÝçÆ ÿBÂBÛO ôA úÞ kpÞ lýüBO pHg òüA oBzPðA qA wK õðoõPè îðBg êýÞô
ôôAþ×hìúÇGAoqA}pvíøûkAõðBgÿBÃÎAqAþßüúßñüAqAlÏG,1997ëBuokõðoõPèþÞÿpì |
kAq@ óAlðq qA QðBí lýÚ úG kõG oAkoBG óBìq ó@ok úÞ ôA .ly þðAlðq ,ly pHg BG ëBukpg qõì@ {ðAk

.koô@ Býðk úG Ao õèAõÖ þéüô qA }lðqpÖ òýèôA ô ly
ëBu 7 úGõèAõÖ BG þvñW ÉBHOoA êýèk úG ûoBGôk lÏG úP×øôk BìA ly kAq@ óAlðq qA lÏG ûBì 3ôA

.koô@ Býðk úG Ao õèAõÖ qA {ìôk lðqpÖ óAlðq ok ôA .ly ïõßdì óAlðq
.>ÜzÎ :ïpW àü BùñO< óAõñÎ QdO lñPyõð JBPÞ àü îø BG 1999 ëBu ok Bùð@
.kpÞ ZAôkqA õèAõÖ þéüô BG lÏG ëBu àü ô ly kAq@ óAlðq qA 2004 ëBu ok õðoõPè

21

óApùO úéXì

óBüBK ÿApGsôpðoBPzÞêìBÎ QuAõgok
ly ko ÿkAp×ðA wHc

úìpG {OoA ÿBíýKAõø ÿBüBÛG ØzÞ
ly lülKBð òýzðpu 122 BG úÞ

qA þyoArâ BìA QuA )óõvðBì( þüBüok ÿBø àü RBÏÇÚ úÞlüõâþìoBíðBýì {OoA # óAõük úÞ ,QuAõg pËðlülXO îýí¿O òüA qA QƒuAõƒgok sôpƒƒð þƒƒèBƒƒÎ óAõƒƒük #
kõWô úSkBc óBìq ok Aõø ókõG lÎBvìBð BG úPynâúHñyoBù^ qôo úÞþìBËð ÿBíýKAõø .kpÞ ko Ao pËðlülXO QuAõgok îø sôpð þèBÎ oBPzÞ êìBÎ ,àüôpG xolð@p˃ðlƒülƒXƒO
ûly AlýK kõG ûly lülKBð òýzðpu 122 îßc ïçÎA qA wK àüôpG xolð@ êƒýÞô ko Ao 2011 ëBu ok sôpð pâoBÞJrc óBðAõW
.QyAlð óBüBK ÿApGôA QuAõgok Q×â sôpð þèBÎ óAõük
úPynâ ëBu xoBì ûBì ok BíýKAõø {OoA úP×â úG .QuA ûkpG BKôoA pzG ÝõÛc ûBâkAk úG ÿkAp×ðA wHc .QuA ûkpÞ
qAôpK QÎBu 809ô kõG ûly ÿoAlüpg òý^qA kõg áõHvýÖ úd×¾ok ÿA úýðBýGok {OoA àƒƒü àƒƒüôpƒƒG xolƒƒƒð@ .kõƒƒƒy|þƒƒƒì ok kõg ÿoAlƒùƒãƒð úƒG àƒüôpƒG xolƒð@
ok óBýðBGpÚ kBvWA ô BíýKAõø ÿBüBÛG úÞ Qyõð QvýyBÖ Ao kõg úÞ QuA þÆApÖA ÿApƒƒãƒPƒuAo ô QuA ÅpPÏì ÿkAp×ðA wHc úGBzì þÇüApy
.kõG ûkpÞ QHS Ñõð qA BíýKAõø òüA.ly AlýK óBìAlð@ ÿBüok þüBíøkpâ úG úéíc ïpW úG ôA.lñÞ|þì þÖpÏì pzG ÝõÛc ÄÛð wHc êßy òüA lƒüõƒâ|þƒì
úPyo àü løBy pýgA ÿBø ëBu ok oBíðBýì úìlg 14 êìBc òý^ QgBu "8-ÿAô" ÿpGApO 21 úGp×ð 77oBPzÞô sôpðpâoBÞ Jrc óBðAõW
úéíW qA Bùð@ ÿBø ûkAõðBg ÿBÃÎA ô þìBËð 106 ô .QuA
.QuA ûkõG þüAõø eðAõu úG àýüBì qA BíýKAõø .kõGóBÞkõÞ .QuA ûly ïõßdì wHc ëBu xolð@ QuAõgok þøBâkAk òüA qA {ýK
ÿBíýKAõø àü úìlg YñK 2016 úüoõÖ ûBì ok àükrð ÿBø J@ok ó@ ÿBüBÛG ô QÖo þì óõãðBü ôA úÞ kpÞ ko Ao wHc Ñõð òüA óBüBK ÿApG àüôpG
ÿBð" óBPuA rÞpì ok ó@ ÉõÛu BG þüAõø ÿôpýð
pvÖA úu lÏG ûBì lñ^.lðly úPzÞ "BO þüBK .ly AlýK ÿôAk þécBu pùy
oBíðBýì rÞpì ok pPKõÞ þéø ÉõÛu ok þìBËð þÆ Ao ûBOõÞ pývì òüA qA QÎBu îýð BíýKAõø
ÿBíýKAõø àü îø 2012 ëBu ok .lðly úPzÞ
{O@ ô QyAk ÿoApÇÂA ÿkôpÖ óBâBG ÿoBXO .ly ÐÇÚ ó@ BG xBíO úÞ kõG ûkpÞ
óBÖõO ê¿Ö oBíðBýì ok óõñÞA îø lñ^pø
.lðly úPzÞ ó@ok p×ð ôk úÞ QÖpâ

QuA óBâoBPupPzýGqApO ÕAk úÞÿA ûoBýu ØzÞ

þì }oõdì ÿôo þüæBG QÎpu BG ô ;QƒuA ".kkpâ þì ûoBPu àü oôk úÞ QuA xArãO ok òýPu@pùy ok Bßüpì@ ïõXð òíXðA lðA ûkpÞØzÞAo ÿA ûoBýu óAlñízðAk #
".lgp^ ïpW ô kBÏGA úÞ îýðAk þì Jõg þéýg Bì" .ly eüpzO oArø 4 qA {ýG ó@eÇu ÿBìk lñüõâþì úÞ
pGApG úu kôlc ó@ ïpW ;QuAolÛ^ ûoBýu òüA þÒAk úG BHüpÛO úÞ QuA kApãýPðBu úƒWok
QuA ûoBPu ÙpÆ úG úzýíø ûoBýu ÿôo àü þPèBüA ûBãzðAk qA ÿkBâ RBßuA oõvÖôpK
þì Ao ó@ ÿôo àü ÈÛÖ Bì úÞ ûBì êTì Quok ".QuA ÿpPzì pGApG ôk ó@ pÇÚ ô ÿpPzì kõzð óBOoôBG lüBy" :Q×â þu þG þG úGõüBøôA .QuBì lýyoõg
ÿlì ô orW ê×Ú àü pýuA fçǾA úG ;îýñýG BPHvð Ao ÿrÞpì ûoBPu ÿBø úƒ¿hzì Bƒì" ô ;îükpÞ ØzÞ 2014 ëBu Ao ûoBýu òüA Bì úÞ ÿA ûoBPu ókõG ÕAk êýèk úG ÿkôlc BO òüA
îýð ô pGApG ôk Akôlc ó@ ïpW ;îýuBñy þì Jõg îýñÞ ÐðBÚ Ao kõg ûpgæBG BO QÖpâ QÚô úíø òüA kkpâ þì ó@oôk "þG 9-þO ëA ÿA þÞ" úÞ QuA
.QuA lýyoõg qA pO ÕAk oBG ôk BHüpÛO ;QuA lýyoõg ÿA ûoBýu ÿkBÎpýÒ ô IýXÎ BÏÚAô þy òüA úÞ
Ao ûoBýupýâ JBPÖ@ ûpßíýð ÿBìk ÐÂô òüA .QuA ûoBPu úG þßükrð ó@ pãük êýèk BìA
qA pOæBG úÞ lðBuo þì kApãýPðBu úWok 4300 úG ëõc oBG àü qôo ôk ÈÛÖ ÙpÊ ûoBýu òüA
úèõOõÞ Ñõð qA ûoBPu àü eÇu ÿBìk òýãðBýì
òüpO QýÏíWpK jpu ÿBø úèõOõÞ .QuA jpu .kkpâ þì ûoBPu
ûBOõÞ píÎ þñÏì úG æBíPcA þßükrð òƒüA
.lñPvø ÿpýy ûAo óBzßùÞ ÿBø ûoBPu QdO ó@ p×víOA ÿBøqBâ óõ^ kõG løAõg ûoBýu
þì ÐÆBu {×ñGApÖ oõð olÛð@ ÿrÞpì ûoBPu þìoApÖ BÃÖ úGô lñPvø ûoBPu ÿBøõOpK ÑBÏzèA
çìBÞ Ao ûoBýu p×víOA QuA òßíì úƒÞ lƒñƒÞ
.lññÞ
.lüAkrG êTì æBíPcA ûoBýu òüA lñüõâ þì óBÛÛdì
ûoBPu òüA .QuA "|A| Ñõð" ÿBýyA qA ûoBPu ûlülK àü kõg úÞ luo þì pËð úG oAk úèBHðk àü
ok ûoBýu òüA úG ÉõGpì ÿBø úPÖBü.QuA IýXÎ
.lðoAk óBzgok þéýg BìA ûBOõÞ ÿpíÎ Bø ÿBø ú¿hzì .QuA ûly pzPñì p`ýð úüpzð
úG ÈÛÖ ëBu koBýéýì lñ^ ÿBW úG Bùð@píÎ þé¿Ö Qvzðok òýñ`íø ûoBýu IýXÎ þéýg

.luo þì ëBu óõýéýì lñ^ 20óApùO úéXì

ûkpLu qA þøôpâ ÅApƒPÎA þƒK ok #
êGBÛìok Bùð@ÐíXOô òýLuBÞúvuõì óAoAnâ
BG óApüA ÿrÞpì àðBG ,wéXì ô ÿrÞpì àðBG
ô {ülðA YÞ þøôpƒâ ÿA|úƒýÎçÆA oôlƒ¾
ÿBø|à?ðBkGoþAkãkPvõWßôyoóôApóüBAßìA Bü@ ókq òìAk kl¾ok úÞûkpÞîùPì Ao ûAõglG
êßzì }pPvâô QuokBð RBÏüBy ô oBHgA úG
þèõK Bø|þƒðôBƒÏO ô RBƒvuõƒì ok kõƒWõƒì

.lñPvø þßðBG úßHy êÞúG þßðBGpýÒ
BG þøôpâ ûkpÞ lýÞBO óApüA ÿrÞpì àðBƒG
oAk Ùlø |BÃÏGô þuBñyoBÞ pýÒ RApËð oBùÊA
úÞ þèBc ok lðoAk Ao ïkpì òýG ok úùHy l¿Ú
úìAkA Qìçuô QGç¾ BG þßðBG úßHy QýèBÏÖ
?ûkpÞú^ qõXì|þG ÿBø|ûkpLu qA QðBý¾ ûAo ok àðBG òüA ô koAk
,þðBcôo òvc Qèôk oBÞ úG Ñôpy qA lÏG
òüA qA þƒzhG BƒO kpƒÞ }çO ÿrƒÞpƒì àƒðBƒG .Qvýð oAnâ ôpÖ þzyõÞ aýø qA þìkpì
óôlGô ÿrÞpì àðBG RoBËðqA ZoBg RBvuõì óAoAnâ ûkpLu qA þøôpâ pýgA ÿBø|ûBì ok
ôk îø òýíø ÿApG .koô@ ok ëpPñÞ úG Ao qõXì ,óApùO pýËð Bøpùy þgpG ok òýLuBÞ úvuõì
,ÿrÞpì àðBG qA ô ûkpÞ ÐíXO Qyo ô lùzì
QÖBüok óBßìA BO lðA úPuAõg wéXì ô Qèôk
.lññÞ îøApÖ Ao óBykõu ô ûkpLu
ëBu lñ×uA pg@ ÿBøqôo òýLuBÞ úvuõì
,óBãPypƒÖ ÿoBƒHPÎA þƒðôBƒÏO Qƒzø qA 1394
ô óAoAlìAk ,óBù×¾A RBñvc ,lƒùzì ApƒøArƒèA
,lðõýK ,lùzì xõO olG ,ûBzðBìpÞ óAqoôBzÞ
óAolðqBì óAqoôBzÞ ïBÎ ô óBƒâpƒâ òƒýéWpƒýìA
àðBG ok þO@ óBìBãzýK ô òýdèB¾ úƒvƒuõƒì .Qvýð ÿrÞpì àðBG RoBËð ô ëpPñÞ QdO ok þ¿¿hOô IuBñì oBÞô qBu kõHð qA þyBð .ly êýßzO
óApüA pýËð þüBø|àðBG ô lðlƒy ïBƒÒkA ûlƒñƒü@ À¿hO kõHð úÞ lüõâ|þì ÿrÞpƒì àƒðBƒG úG êuõO rýð ô qõXì ûlññÞokBƒ¾ ÿBƒø óBƒâoA
,úðBýìoôBg ,QèBuo úƒñƒvƒdƒèA ÅpƒÚ ,òƒýƒìq óBƒâlƒñðAkpƒâ ok ÿoBƒHPÎA ô þƒßðBƒƒG ,þƒƒèõƒƒK úPHèA ô úðApâAõÒA ô ûkpPvâ oBývƒG RBƒÓƒýƒéHƒO Q×ø ØýéßO ,ÿrÞpì àðBG }oArâ pƒGBƒñG
{yõK QdO çDôrðôô óApüAô {ýÞ êéíèA|òýG ,úìBñuBuA qA ZoBg RBìlg úDAoA ,RBvuõƒì þèBì ÐGBñì ,ÙoBÏPìBð ô æBG ÿBøkõu QgAkpK þÚBG óBãPypÖ úvuõì ÈÛÖ ûly òyôo þðôBÏO
óõ`íø ÈHOpìpýÒô ØéPhì ÿBøoAqBG úG kôoô .lññÞ JnW Ao ïkpì ÿBø|ûkpLu qA þùWõO êGBÚ ÿBø|þüAoAk þuopG ëõÓzì óBuBñyoBÞ ô ûlðBì
.lñPÖpâ oApÚ ÿrÞpì àðBG ÿBø|ûkpLuqA ûkB×PuA BGqoAô çÆ ,òßvìoAqBG òüA ÿõu qA ûly JnW ÿBø|ûkpLu óArýì úG ûkpLu QgAkpK óBìríø .lñPvø úvuõì òüA
QýèõEvì RAokB¾ àðBGpývì òüA úìAkAok òüA ÙoB¿ìô ÐGBñì QüpülìBO ûly IHu ïkpì Qvýð Àhzì þPuok úG qBXì pýÒ RBvuõì çÏÖ BìA QuA ûly ÑôpyoAnâ ûkpLuoArø 460
rýð óBýuoBK àðBG ô kpÞ ëõHÚ Ao óArýì úvuõì úG okBÚ ô ûly úWAõì ê߃zƒì BƒG RBƒvƒuõƒì àðBGô þPèôk RBìBÛì ÿBøpËðoBùÊA þgpG þèô óõýéýì 20 qA pPíÞ úÞ ÿkApÖA ûkpLu QgAkpK
l¾ok 20 BO 15 òýG úÞ løk|þì óBzð ÿrÞpì
.QÖpünK Ao YXdèA òìBS úvuõì QýèõEvì .lñyBHð| ûkpLu QgAkpKqBG úÞ QuA þOBvuõì oBýPgA ok oõzÞ þãñülÛð .koAk oApÚ oBÞ oõPuk ok óBìõO
úvuõì ô àðBG 4 ô þðApüA àðBG 31óõñÞA þèBì RBvuõì BG koõgpG ÿApG ÿrÞpì àðBG óBìõO koBýéýì 600 ô oArø 5 Bø|}oArâ pGBñG
ô lñPvø ÿrÞpì àðBG qõXì ÿAoAk þWoBg þèBì òüA ok ïkpì ÿBø|ûkpLu kõƒu ô ꃾA êƒìBƒy
òýLuBÞ ,êéì ,pSõÞ ,úÏuõO þèBì úvuõì YñK pÂBc ëBc ok kõWõì ÐGBñì BìA QuA úvuõì
óBìõO koBýéýì oArø 3 kôlc ,QƒgAkpƒK ÿApƒG
.lðoAk qõXì àðBG òüA qA oõð ô
RoBËð ô ëpƒPƒñƒÞ ÿApƒG }çƒO kõƒWô BƒG .QuA ûly koô@pG
þèBì RBvuõì þgpG óBñ`íø þèBì RBvuõì óBìqok ÿoBHPÎA RBvuõìô Bø|þðôBÏO òüA
þèBì ÿBøkBùð qA úÞ kB¿PÚA pùì àðBG pƒýƒËƒð BG ô lñPyAlð ÿrÞpì àðBG qA ÿqõXì QýèBÏÖ
ÿõéGBO BG QuA óAoAluBK ûBLu YývG úG úPvGAô ôoBÞ ,óôBÏO RoAqô qA úülýDBOô qõXì òPÖpâ
úvuõì óAõñÎ úG þìBËPðA ÿôpýð ô þÎBíPWA ûBÖo

.lðkpÞ|þì QýèBÏÖ ÿoBHPÎA þðôBÏO ô þèõK
RBvuõƒì òƒüA lƒüõƒâ|þƒì ÿrƒÞpƒì àƒðBƒG
þOoBËð Fçg qA ûkB×PuA Fõu BG lƒðA|úƒPvðAõƒO

22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
25
ûkpÞ ûkB×PuA iéO Rçßy qA ÿoAkoBG óAoôk úßéG )QuA ÿA ûlññÞ ÐðBÚ êýèk îø òüA úPHèA
pO ïAo@ ô pO ëBcpu IOApì úG þðBÞkõÞ lðA óBÖõPLüpO ÿôBc úÞ pÆBg òüA
ÿBùíðBg ÿApG òüA qA pPùG ÿpHg ú^ .lðA úPyAk óBÖõPLüpO .QuA )|tryptophan|(
QgBu ÿApG rÓì ÈuõO úÞ QuA ÿlýuAõñýì@
?oAkoBG oApÚ ûkB×PuA koõì )|Serotonin|( òýðõOôpu
lýDõðôçÖ ûkBì eýÂõO -6 òýìBPLüpO þvÞôolýø Bü òýðõOôpu .kpýâ þì
qA ÿA|úPuk >úñükoq< Bü lýDõðôçÖ úñýì@õðõì Ñõð qA þH¿Î ÿ ûlñøk ëBÛPðA þÎõð
úðAlãðo úÞ lñPvø þøBýâ òýìôk ÿBø|ûkoôApÖ qA þíýyõýG ÍBdè úG .QuA àýðsõýG lýuA
qA Bùð@ ÿoAnâ ïBð .lðoô@|þì lülK Ao koq ÿBø oõÆ úG òýðõOôpu .QuA óBÖõPLüpO RBÛPzì
òýOæ »úzüo qA úPÖpâpG , Bùð@ koq äðo ÿôo îPvýu ô BùPÞçK ,}oAõâ ûBãPuk ok îøA
úG .QuA QÏýHÆ ok koq þñÏì úG ,|flavus| óBvðA oõÆ òýíø ô RBðAõýc ÿrÞpì þH¿Î
úP×â îø>N òýìBPüô< úPynâ ok ,Bø|úñükoq ÿoBW óAõñÎ úG ûkBì òüA .QuA ûly QÖBü
.QuA ûly úPgBñy >Jõg xBvcA< ÿ ûlññÞ
.ly|þì
Ao òüA ,lülypO Bñy@Bø úñükoq BG úÞ ëBc pHýÖqAoBypu -2
.îüoAk ZBýPcA ó@ úG Bì ÿ úíø úÞ lýðAlG îø ïpâ 11 ,l¾ok 85 BO 70 Rçßy ïpâ 100
kõWõì þøBýâ ÿBø óAlývÞA þPð@BølýDõðôçÖ úG ëõédì pHýÖ .kõy þì êìBy Ao ëõédì pHýÖ
ÁAõg òüpPíùì qA þßü ô lñPvø õDBÞBÞ ok Rlì ô ûkpÞ àíÞ ëôpPvéÞ òPyAk úãð òýüBK
þPð@ òüA .lðõy þì Jõvdì iéO Rçßy .løk þì {üArÖA Ao ÿpýu xBvcA óBìq
óArýì {øBÞ ô óõg oBzÖ {øBÞ úG Bø óAlývÞA lý×ì oBývG rýð }oAõâ ûBãPuk ÿApG òýñ`íø
åo Qìçu òýñ`íø .lññÞ þì àíÞ ëôpPvéÞ
.QuA
.lðoAk ûApíø úG rýð Ao þðõg ÿBø

QuõK ÿApG QHTìpýSBC O -7 rÓì ÿApG lý×ì -3
úÏyA pGApG ok Ao Bíy iéO Rçßy ókoõg ô rÓì pPùG kpßéíÎ úG iéO Rçßy ókoõg
ØÇè úG .lñÞ þì QËÖBdì JBPÖ@oBG óBüq ÿBø úøk àü .lìBXðA þì úËÖBc RolÚ {üArÖA
>Bø òý`OBÞ< ô >Bø ëõñÖ< óAlývÞA þPð@ ôk úÞ ÿkApÖA løk þì óBzð úñýìq òüA ok RBÛýÛdO
.kõy þì þãPgõu JBPÖ@ ÐðBì iéO Rçßy oõPukok Ao Rçßy ókoõg IOpì Roõ¾ úG
ÿpPùG IOApì úG ÿrÓì kpßéíÎ lðA úPyAk oBÞ
þÏýHÆ {hG ïAo@-8 pøBÊ pO ÜÖõì úÆõGpì ÿBø QvO ok ô úPyAk
ÿqôpìA JApÇÂApKô úéÓzìpK ÿBøqôo ok
úG ô ë@ ûlüA oBývG ,pPíÞ xpPuA ÿ úGpXO .lðA ûly
ûlyïBXðARBÛýÛdOúGBñG.QuAþüBüôö oþÎõð òì IéÚ Quôk -4
xpPuA ÿBø óõìoõø eypO óArýì iéO Rçßy ÿBø ÿoBíýG úG çPGA pÇg iéO Rçßy
qA þßü lüBy úÞ ÿkoõì .løk þì {øBÞ Ao úG RBÛýÛdO .løk þì {øBÞ Ao þÚôpÎ þHéÚ
úG IýÒpO Ao Bíy úÞ lyBG þéìAõÎ òüpPíùì úÞ løk þì óBzð úñýìq òüA ok ûlýuo QHS
úP×ø ok ûlÎô 5 qA {ýG iéO Rçßy ókoõg
.lñÞ }qoABG þüAnÒ ÿ ûkBì òüA ókoõg BO Ao þHéÚ ÿBø ÿoBíýG úG çPGA qA þyBð ÿBøpÇg
Bø ú`G òíyk -9 .løk þì {øBÞ l¾ok 75
}õgpu óAkAqõð -5
òüA iéO ÿ ûrì êýèk úG .úhéO Ig ëBcpu ô kBy kAqõð qA úÞ QuA þvÞ ú^
ó@ ókoõg qA óBÞkõÞ æ« õíÏì ,Rçßy ÿ úvuöõì àü RBÛýÛdO ?lüBýð {yõg
ëBýg BG lýðAõO þì wK .lññÞ þì ÿoAkkõg ëõÆ ok úÞ þüBøokBì løk þì óBzð ÿlðçñÖ
ÿApG Ao pPzýG îùu ô ûkpG Rnè ó@ qA ÿpO QcAo

.lüoAk úãð óBOkõg

óApùO úéXì

óAoAlÖpÆ ûrìlG þøBâô iéO Rçßy #
Rçßy B« ÏÚAô úÞÿkApÖA ÿApG .koAk ÿoBývG
ÿ úðAqôo ókoõg ÿApG þéýèk ,lðoAk Quôk
ÿBXÞpø ô ëB`hü B« HüpÛO ô koAlð kõWô ó@
Rçßy qA þüBKko lýðrG pu úÞ úðBgrLy@

êýèk 9 òüA úG lüoõhG iéO Rçßy

ÿ úPuk ôrW Bíy pâA BìA .kõy þì AlýK
úG Rçßy ókoõg ÐÚõì úÞ lýPvø þðBvÞ
koõì ok ÿlG xBvcA úðAqôo Roõ¾
JAnÎ þÎõð úG ô lýñÞ þì AlýK óBOkõg
QukqA Ao IéÇì òüA ÿ úìAkA lüoAk óAlWô

lýølð
ókoõg .îüoAk óBPüApG þGõg ÿBøpHg
qA þßüõDBÞBÞqA þüæBG l¾ok BG iéO Rçßy
þì oBíy úG îèBu þüAnÒ îüso ÿBø ú¿gBy
{hG qA þßü þPc úÞ lðoôBG òüA pG þgpG .kôo
úÞ þOoõ¾ ok .QuBíy îüso îùì oBývG ÿBø
úG Rçßy ókoõg qõXì oôl¾ ëBHðk úG
þuBuA êýèk 9 úìAkAok ,lýPvø úðAqôo Roõ¾
ok JAnWô òüpýy RkBÎ òüA ólðBXñâ ÿApG Ao

.kpÞ îýøAõg óAõñÎ Bíy þüAnÒ ÿ úìBðpG
Jõg þvc = iéO Rçßy -1

úÞ( koAk ÿpýËð þG îÏÆ úßñüA pÆBg úG úð

24

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com ok >rG< ûkqpuoõÃc
ûlðq úìBðpGõükõPuA
SOHEIL GOEL D.D.S
óôok úG >rG< àü ó@ok úÞûly pzPñì þÎBíPWA ÿBø úßHy ok îéýÖ àü þâqBO úG| #
êDõâêýùu pPÞk QüõÞ >wéXíèA< úßHy qA úìBðpG òüA .kõy þì koAô oõdì õãP×â ûlðq úìBðpG ÿõükõPuA

àyrLðAlðk fApW .ly þì {hK
QzK úÆõdìqA }A úèBÒrG BG ûApíørG àü úÞ lðkõGõãP×â ïpâ {ðBíùìô ÿpXì îéýÖ òüAok |
õßvývðAp×ðBu àý×ýuBK ûBãzðAk qA êý¿dPèA ÕoBÖ ô óBíùì úÞ kõG òüA úWõO IèBW úPßð .lñðq þì þøBOõÞ Qzâ BXð@okô lðõy þì koAôõükõPuA

êßülìô Bø úíýGpTÞA ëõHÚ .lðlzð ûlðq úìBðpG õükõPuA ok rG oõÃc úWõPì ïAlß`ýø ÿpXì

óAlðkô óBøk þüBHüqô |þìõíÎ óBìok #
Bø óAlðk þâlýuõKqA ÿpýâõéW #
úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok #
óæBvâorGô ëB×ÆA þßyrLðAlðk #
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK #
þñý^ {Þôoô äñülðBG #

(818)907-9900

ENCINO PLACE
16101 VENTURA BLVD STE 329 ENCINO, CA 91436

ÿpýkâpûÞoIBñÞüõó¿õOðBAÚoòoõKÆAsApóLìBíAèoBK

úG kõg ïBÛì ô RolÚ ëBÛPðA ûkBì@,oõzÞòüA óBíèoBK ÿAo BG òKAs úèBu 83 oõÆApLìA|#
.ly løAõg }lðqpÖ

ëBu200okúÞþìAlÚA-kpÞIüõ¿OAo>õPýøþÞ@<oõÆApLìAÿpýâûoBñÞóõðBÚòKAsóBíèoBK |
.QuA ûkõG úÛGBu þG òKAs þPñÇéu óAlðBg ok pýgA

ok úPynâ ëBu ,kpG þì Yðo RBPuôpK óBÆpu ÿoBíýG qA úÞ úèBu 83õPýø þÞ@ QuA þñP×â
.ly ÿpýâ ûoBñÞ oBPuAõg ô kpÞ þðApãð qApGA ,{×üBÊô pG òu QèõùÞ pýSBO QGBG qA þðApñhu

ûAõg ÿô òýzðBW úèBu 57 >õPýøôoBð< ,lýuo óBíèoBK Iüõ¿O úG úÞ þðõðBÚ ÿApWA Roõ¾ ok
óBüBKkôoþìëBíPcAúÞó@ïBXðAóBìqúéíWqAÿpýâûoBñÞRBýDrW,òKAsóBíèoBK îýí¿OBG .ly
BùñO ,Qynâ òKAs óBíèoBK Iüõ¿O qA úÞ þðõðBÚ QuA þñP×â.ly løAõg Àhzì ,lyBG 2018
ó@ ëõízì òKAs ûlñü@ óBøBykBK ô lñÞ þì Ýl¾ õPýøôoBð úG õPýøBÞ@ qA RolÚ ëBÛPðA ûoBGok

.kõG lñøAõhð

29

óApùO úéXì

þüBñýGBð úGpøBËO ëBu 28 ÿApG óq àü IýXÎ êýèk

.QuA úðAoôrì QÚk BG òìoBÞ úÞ lüõâ|þì óAoBãð|úìBðqôo ô îèBu çìBÞôA óBíz^ Rlì òüA ëõÆ ok pG >rñýíýg òìoBÞ< îðBg êHÚ ëBu 28 #
BG lyBHð oõHXì BO kAk ïBXðA Ao oBÞ òüA òìoBÞ úG þíz^püq þøBâ ô kpÞ|þì {üAo@ ÿkBüq úéEvì òüA QGBG }A|ûkAõðBg .QuA ûkõG BñýG kAk jo {ðBíz^ ÿApG úÞÿlüly úSkBcpSA
úGôA .lðrG Ùpcô lñÞ þupLèAõcAô ïçu ïkpì pgAôA òüA rW ûBâ|aýø BìA ly|þì ûpýg óõürüõéO úPHèA .lñPvø IXÏPì ô ûkq|Rpýc oBývG ôA úÞkõG ÿrý^ òüA .ly êìBÞþüBñýGBðoB^k
qA :lüõâ|þì BýðBLuA >BývPýð ÿBø< ÿpHg wðAs@ ô òýÒôok }A|þüBñýGBð úÞ kõG ûkpßð ÙApPÎA úG ôA pvíø .lðkõG ûkpÞ ày ôA úG oBG òülñ^ .kpÞÐéÇì ó@qA Ao }A|ûkAõðBg úéíWqA úíø
òP×âô ókBPvüAô óBGBýgok ïkpì BG þüôoBüôo þüBñýGBð úG úÞ ûkpÞ ÙApPÎA þâqBO úG ôA
ïkõHð þÎBíPWA QÚõ`ýø òì .ïkõG úPvg ïçu pøBËO ëBu 28 òüA ëõÆok úßéG ûlzðoB^k
qA ÿoBývG oBG þüBñýGBð úG pøBËO BG ô
kõg }ôk qA Ao þÎBíPWA ÿBø|QýèõEvì !QuA ûkpÞþüBñýGBð úG
rñýíýg òìoBÞ úßñüA qA pËð Ùp¾ .îPyAkpG ëBu57.QuBýðBLuAlüokBìòÞBuóqòüA |
Ap^ úÞ lyBG }A|ûkAõðBg ÿõãhuBK æBc lüBG løk ïBXðA Ao oBÞ òüA BO ûly oõHXì ôA .koAk òu
BG àñüA ,ûkpÞ þüBñýGBð úG pøBËO ëBu 28 QuAõg|þíð úÞ þìkpì úG >ïçu< òP×âqA Apüq
okôA Apüq ûlyôo|úGôo ÿkBüq þðõðBÚ Rçßzì
ÿBø|àíÞ ,þüBñýGBð êýèk úG Bø|ëBu òüA úíø .kõG ûly úPvg lñÞ þupLèAõcA Bùð@ BG

.QuA ûkpÞ QÖBüok þ¾Bg þèBì
IýXÎ koõì ,ïkpì qA ÿoBývG óBýì òüA ok
ô lðA|ûkpÞ þGBüqoA ûlý`ýK oBývG Ao òìoBÞ îðBg
.lðA|ûly úñýìq òüA ok pPzýG RBÛýÛdO oBPuAõg

òüA lðAõPG úßñüA qA {ýK BìA lñÞ ûBOõÞ Ao }pvK ?!lñPupK þì óBýDBPuôo úÞÿpvK
ú×ýÊô òì æBc .QÖo Býðk qA løk ïBXðA Ao oBÞ
ÿApG þíýí¿O ô ïoAk ûlùÎ pG Ao ÿô qA ÿoAlùãð
".îüoAlð {ìk ókpÞ ûBOõÞ
úG pvK òüA ólük ÿApG BPuôo puApu qA ïkpì ÿBøBPuôo qA þßü ok úèBu 8 pvK àü #
úG Ñôpy ÿô êGBÛì ok ô lðôo þì Bùð@ úðBg .kõy þì ûlýPupK BPuôo ïkpì ÈuõO lñø
.lññÞ þì BÎk ólðAõg úG " äñýu Bùèôk" lðoAk kBÛPÎA þédì kApÖA
ïkpì" :lüõâ þì koõì òüA ok " Bùèôk " úèBg úðBzð kõg píÞ òýüBK ok þìk òPyAk QéÎ
.lñü@ þì ïA ûkAq pøAõg ólük úG qôo pø BPuôo AlPGA ok pvK òüA .QuA óBüAlg IðBW qA ÿA
BG ïkpì kpÞ þì þâlðq ïpøAõg BG ÿô úÞ þìBãñø
BG ô lñPÖo þì Bùð@ úðBg úG ,ûAo BøpPìõéýÞ ókõíýK
þPhHyõg ÿôqo@kõg ÿApG " Bùèôk " ïk wíè
þPíÏð ÿô ïk úÞ QuA lÛPÏì Bùèôk".lðkpÞ þì
" :Q×â ÿô .QuA þüôlñø óBüAlg ÙpÆ qA
oBPuAõg ô lñü@ þì îðlük ÿApG qôo pø ïkpì
óBy þâlðq QÞpG ô QíÏð ÿApG òì ÿBÎk
þì pßÖ Bùð@ BìA îðAk þíð Ao ó@ QéÎ .lñPvø
".îPvø óBüAlg ÙpÆ qA ÿA úðBzð òì lññÞ
ÿqBG òì ïk BG óBÞkõÞqA þgpG" :kôrÖA ÿô ólüpGqA lñPvðAk þì wdð Ao ïk òüA ókpÞ ÿô píÞ òýüBK ok õì ÿoAlÛì úÞ þèBc ok
óByl¿Ú ô lñPvø òì óBPuôk Bùð@ .lññÞ þì .lðkpÞÿoAkkõg ó@ óBìq QynâBG BìA lì@Býðk úG ly þì ûlük
àü úG êülHOô lðkpÞlyo úG Ñôpy Bøõì òüA
".Qvýð òì úG ólðBuo oAq@ òüA ok pvK òüA þüAk , äñýu Iýùu ûBOõÞúßñüA QéÎ úG ÿô ûkAõðBg .lðly ïk
ïk BO QyAk îýí¿O Bùèôk okBì :Q×â Áõ¿g
28

www.TEHRANMAGAZINE.com

{hGpHøoôA ÿpPvâkAk RoAqôokoBÞ óBìqok

kpÞþÖpÏì Ao ÿ@|þG|ÙA QuBüo ÿApG kõg krìBð MìApOûlðôpKpG RoBËð úÞ ,kõG RoAqô òüA þüBñW
pßýK|ëõÒ QÞpy úéíW qA IéÛO åorG ÿBø
.QyAk ûlùÎ pG Ao "óôpðA" ÿspðA
lðA äñýÞ þÚõÛc QÞpy QüBu
óæõEvì qA ÿo ÿBÚ@ QuA úPyõð äñülèBLuA
ûkqBü Rçíc úG ÿpPvâkAk RoAqô iuBK úýùO
ô þðõðBÚ RBìAlÚA pG RoBËð ok ô ûkõG pHìBPLu
îvüoôpO BG úìAkA ëBc ok äñW ok þOBýéíÎ
,QuA úPyAk ÿlýéÞ {Ûð
îýí¿O QuA òßíì QuA úP×â MìApO ÿBÚ@
JB¿PðA Qíu òüA úG AooAlíPuBýu àü úñPÖpâ
kApÖA Qíu òüA úG óõñÞBO æõíÏì .lñÞ
ÿo ÿBÚ@ þÖpÏì ïçÎA.lðly|þì þuBýupýÒ
QuAoApÚ úÞ lPÖA þì ÝB×OA ó@qA êHÚ qôo àü
Bßüpì@ ëAolÖ wýéK ÜGBu wýDo ,þìõÞ ríýW
òüA ÿBñu wéXì ok RkBùy ÿApG )ÿ@|þG|ÙA(
.kõypÂBcoõzÞ
úvéW òüA ok þìõÞ ÿBÚ@ kôo|þì oBËPðA
kõG úPuAõg ôA qA MìApO ÿBÚ@ úÞ BÎkA òüA ûoBGok
BG {ðAoôBzì qA þßü ÿBø|xBíO ûoBGok BO
iuBK þOæAõu úG lñßð ÜýÛdO xôo RBìBÛì þPýüõO ok MìApO ÿBÚ@ .kõyIüõ¿O õýéGk ZoõW Qìõßc óBìq ok ÿo ÿBÚ@ oõùíW wýDo ,MìApO lèBðôk #
ô óõürüõéO ÜüpÆ qA þìõÞ ÿBÚ@ RkBùy.løk ô IýÎ úðõâpø óôlGoBHPÎA BG ÿkpì Ao ÿo ÿBÚ@ óAõñÎ úG 2005 - 2003 ÿBø ëBu þÆ }õG krìBð óAõñÎ úG Ao "ÿo pÖõPvüpÞ",Bßüpì@
{upKBG òýñ`íøôA .ly løAõg {hK òüçð@ .kpÞ|þì ú×ýÊô ÿB×üA Bßüpì@ êÞ óBPukAk óôBÏì ûkpÞþÖpÏì ÿ@|þG|ÙA ,Bßüpì@ëAolÖ wýéK
þ¾õ¿g úvéW àüok BøoõOBñu xBvc ÿBø .QuA ûlðAõg ÀÛð ,þèBXñW ÿBø|ûlðôpK qA þßü ok òýñ`íø ôA
ûBãzðAk qA ÝõÛc êý¿dPèA|ÕoBÖ úÞ ôA ûAõhüoõùíWoAlðBìpÖ ,þPvüpÞ wüpÞ QèBÞô .QuA
.kõG løAõg ôo úG ôo þÚõÛc QÞpy pÂBc ëBc ok QuA "êýü" ûlùÎpG Ao MìApO óBýìBc qA þßü ô þupWõýð ríýW ,MìApO ÿBÚ@ úÞ ó@ qA wK Qíu òüA
òüA .lñÞ|þì oBÞ "äñülèBLuA lðA äñýÞ" þìAlÚA ok Ao ÿ@|þG|ÙA ÜGBu wýüo þìõÞ
.koAkpPÖkBPðçO@ôòPãñyAôokokQÞpy Bñu wéXì ÈuõO lüBG ôA JB¿PðA .QyAk .kõGûlðBìþèBg,kpÞoBñÞpGþèBXñWôþðBùâBð

31

óApùO úéXì

ûoBG ok òvÞAô òüA úÞ ûkAk {üArÖA Ao lýìA òüA
lñðAõPG óAkBPÏìô lyBG úPyAk þüAoBÞ rýð óBvðA
ok .lññÞ ápO Ao kõg kBýPÎA ó@ qA ûkB×PuA BG
aýø òýDôpø Ùp¿ì pãük þÇüApy òýñ^
ólG pG ÿpýSBOô lñÞ|þíð kBXüA ólG ok þPìçÎ
ok úÞ lðpËð òüA pG óBÛÛdì úPHèA.koAnâ|þíð
úÞ kõy|þì kBXüA pÇg òüA þÇüApy òýñ^
ÿpýSBO òýDôpø Ùp¿ì úÞ lññýHG þPÚô óAkBPÏì
Ao kõg òýDôpø qôk ,koAnâ|þíð óBy|ólG pG
ÿôo ÿpãük olhì kAõì úG Bü lñøk {üArÖA
.lðoô@
pìpG êK ÿpHøo úG ÜýÛdO ûôpâ ÿlÏG úécpì
þOBÛýÛdO ÿõPýPvðA ok ,AlðBW îýÞ ô
òüA {üBìq@ Bßüpì@ ÿBýðp×ýèBÞ ok "MüApßuA"
òüA ok AlðBW îýÞ .QuBø|àýñýéÞ ok òvÞAô ly lýèõO òýDôpø òvÞAô
òvÞAô òüA úÞ îüoAk kBÛPÎA Bì< :lüõâ|þì ûoBG

>.QuA oAnâpýSBO îø óBvðA BG ÉBHOoA ok
Ao ôoAk òüA Bü@ úÞ Qvýð Àhzì qõñø úPHèA
.úð Bü kpG oBÞ úG óAkBPÏì ÿApG þðBìq óAõO|þì
þðBìq òvÞAô òüA úÞ Qvýð Àhzì òýñ`íø
ÿApG ó@ qA kAq@ oõÆ úG óAõPG ô lGBýG }ôpÖ qõXì
QuA Àhzì ú`ð@ .kpÞ ûkB×PuA kBýPÎA ápO .lñÞ|þì pSA|þG ólG xBvc .QuA ûly pzPñì Bßüpì@ óBðAk|þíýy òíXðA þOBÛýÛdO ÿõPýPvðA àü óAlñízðAk #
{ýG þñvÞAô òýñ^ úG ZBýPcA úÞ QýÏÚAô òüA koõì ÜýÛdO òüA ok úÞ þðõíýì oBù^ AlPGA úÞ lðA|úPyõð kõg {øôtKok óBÛÛdì òüA ÿôo Ao þñvÞAô ,Bßüpì@ÿBýðp×ýèBÞQèBüAok
ØéPhì ÿBøqôk úG QHvð lñPÖpâ oApÚ {üBìq@ ô ly {üBìq@ |óõíýì lñ^ ÿôo òvÞAô òüA lðAõO|þì úÞ lðA|ûkpÞ {üBìq@ RBðAõýc
|.kõy|þì ûlük {ýK qA ólGok QvðAõPð òýDôpøô lðkõG ïôBÛì òýDôpø ÿôo òvÞAô òüA {üBìq@ .kAk QHTì ÿA|úXýPð òüA óõñÞA .lñÞ þTñg óõg ok Ao òýDôpø
ok kBýPÎA ô olhì kAõì pG RoBËð rÞpì| òüA BG óAõPG ÿqôo úÞ úPÖBü {üArÖA lýìA
kAõì óBýðBGpÚ {üArÖA BG ÉBHOoAok BKôoA úükBdOA .koô@ kõWõG þHðBW ô þé¾A îDçÎ Bùð@ .kõG rýì@|QýÛÖõì rýð þüApd¾ ÿBø|}õì
ûkpÞ ïçÎA rÞpì òüA .QuA ûkAk oAlzø olhì ?óBvðA ÿôo {üBìq@óBßìA æBG Bü ô ÜüorO |ûAo qA òýDôpø Ùp¿ì .QÖBPy òýDôpø óAkBPÏì àíÞúGôoAk
ëBu òýìõu ÿApGolhì kAõì óBãPzÞoBíy úÞ ô þgõypu óõ^ þíDçÎ ,þñýG ûAo qA ólýzÞ ûly þðBùW þéÃÏì òýDôpø úG kBýPÎA
ok òýñ`íøô BKôoA úükBdOAõÃÎ 28ok ïôAlì òüA qA ûkB×PuA RApSA òüpO|îùìqA þßü kok qA þüAlW ô {ìAo@ ô òýßvO ó@ qA wK úG kBýPÎA þK ok p×ð oArø Bø|ûk úðæBu .QuA
RApSA ólýuo qA êHÚ úÞ QuA òüA òvÞAô .lñÞ|þì kBXüA kpÖ ok þ×ÆBÎ ô þívW úÞ QuA ÿA|ûkBì òýDôpø .lðqBG þì óBW òýDôpø
|.QuA úPÖBü {üArÖA sôpð ô úýÞpO ÿBøoõzÞ òýDôpø ô lñÞ|þì AoBÞBð Ao ó@ rÓì úG òýDôpø
RæBüAok òýDôpø úG óAkBPÏì þHüpÛOoBíy úGôlGBüûAoÿrÓìþðõgluúÛÇñìúGlðAõO|þíð kõg ÜýÛdO úXýPð ok ûôpâ òüA óApãzøôtK kõWô lÏG ô lñÞ|þì }õgpu AlPGA }A|Ùp¿ì
îÚo úG ólýuo BGpýgA ëBu 10ok Bßüpì@ûldPì xBvc ÜÆBñì òüA ô lupG ÿrÓì þÎBhð ÐüBì êGBÛìok Bø|óõíýì ólGok òvÞAô úÞ lðA|úPyõð òüA ,ÜüorOpø BGô lðBzÞ|þì ÿkõGBð úG Ao kBPÏì
òýñ^ ok .QuA ûly pGApGôk p×ð oArø 800 .løkoApÚpýSBOQdOAoólG ô løk|þì óBzð kõgqA þÎBÖk þzñÞAô òýDôpø .kõy|þìpO|ûkpPvâfôoôîvWÿkõGBð
ÈüApy kõHùG ok þñvÞAô òýñ^ kõWô þÇüApy óõñÞA òvÞAô òüA qA ûlì@ Quk úG YüBPð ÜÆBñì úG ólýuo qA êHÚ Ao olhì ûkBì òüA þÛýÛdO úüpzð ok ûôpâ òüA RBÛýÛdO
.QuA ÿoôp oBývG ÿpzG ÐìAõW

.pýg óBHég óôlG äñýüõG ÿpGpÖBvì ÿBíýKAõø {üBìq@
oArâpG úðæBu úÞ wüoBK þüAõø ûBãzüBíð
ok þüAõø ÐüBñ¾ ûBãzüBíð òüpPíùì ,kõy|þì òƒüpƒƒPƒâorƒƒG ,䃃ñƒýƒüõƒƒG QƒƒÞpƒƒy|#
óBHégkõgúÞQñýuÿBÚ@ .QuAóBùW úÞQuA ûkpÞïçÎA óBùW ok ÿqBuBíýKAõø
BíýKAõø ÿoBW ëBu óBPvGBOok QuAoApÚ QuA ÿBíýKAõø òýèôA ûlñü@ëBu BO QuA kl¾ ok
{üBìq@ qAôpK qBu|úýHy òýGBÞ àü êgAk qA Ao
Qñýu ÿBÚ@ qA êÛð úG qpPüôo ÿoArâpHg.lñÞ .lñÞ{üBìq@Ao óBHég óôlG ÿpGpÖBvì
þüBíýKAõø oAõu ûlñü@ ëBu BO" :QuA úPyõð lýèõO {hG wýDo IüBð ,Qñýƒu àƒüBƒì
ëpPñÞ Ao ó@ þÎõñ¿ì }õø àü úÞ ïõy|þƒì êcApì ok ÿoô@|òÖ òüA úÞ Q×â äñýüõG QÞpy
úÞ kpÞ óBzðpÆBgôA BìA .QuA kõg lyo úýèôA
".kpýâ|þì îýí¿O óBHég ÿBW úG ô lñÞ|þì BG çìBƒÞ AlƒPƒGA" lƒüBƒG þƒüBƒíƒýƒKAõƒø òƒýƒñƒ^
qA ÿqôpìA |QW ÿBøBƒíýKAõƒø qA ÿoBƒývG
rùXì Bùð@.lðlñì|ûpùG óBHég óôlGqAôpK óBßìA .lyBG úPyAk "ÜGBÇO þñíüA ÿBøkoAlðBPuA
úG úÞ lñPvø ÿlñíyõø ÿA|úðBüAo îƒPvýu úƒG ÑBÖk óApüA úG BíýKAõø }ôpÖ kAkoApÚ qA äñýüõG
ólì@ kôpÖ ô qAôpK ,óly lñéG þüBðAõO BøBíýKAõø
kpÞ
.lñøk|þì þüAõø ûBãzüBíð qA {ýK úÞ Qñýu ÿBÚ@
ÿBø|ëBu ok úÞ QuA ûly IWõì pìA òüA Q×â kpÞ|þì QHd¾ óAoBãðpHg ÐíW ok wüoBK
ÿpGpÖBvì ÿBíýKAõø Bü@ úÞ Qvýð ïõéÏì qõñø
.lGBü {øBÞ qAôpK úìlg kAlÏO pýgA Bü Qvø îø ÿoApÇÂA kôpÖ úG okBÚ óBHég óôlG

30

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

þPvüoôpO Rçíc NBK
kpÞïõßdì Ao óApùOok

óApùO ok þPvüoôpO Rçíc ÿA|úýðBýG oBzPðA BG óBùW ÿBø àýèõOBÞpHøo wývðApÖ NBK # pÇÚpýìAp¿Ú ÿApWBì
úðBýzcô Rçíc òüA pýSBO QdO úÞþðBvÞïBíO ô óBýðBGpÚ ÿBø ûkAõðBg BG ô kpÞïõßdì Ao ?Qvý^ óApüAok

.kpÞÿkolíøqApGA lñPÖpâoApÚ

þüBø ûkAõðBg ô óBýðBGpÚ úG Ao kõg ÜýíÎ QýévO þÖApãéO ïBýK àü þÆ óBùW ÿBø àýèõOBÞ pHøo RBìAlÚA óApüAok pÇÚ RoB×u ,kõy þì Quk ,ly þÎlì þOAoBìA úìBðqôo àü #
.kpÞ ëBuoA lðkAk Quk qA þPvüoôpO úéíc ok Ao óBzðArürÎ úÞ pýìA ÿApG óApùOok jBÞ àü lüpg ÿApG Ao ïqæ ÿApG Ao ïqæ RBìAlÚA óApüAok pÇÚ RoB×u
oõzÞòüApýìA ÿApG óApùOok jBÞàü lüpg
úG {ìBýKok ÿô .kpÞ ØuBO qApGA rýì@ Qðõzgô úðBýzcô Rçíc òüA qA kõg ïBýKok NBK .QuA úPÖpâ pËð ok oõzÞ òüA qA úÞ ÿlñu xBuA pG .QuA úPÖpâ pËð ok
.lñÞ þì BÎk eé¾ ÿApG úÞ kAk óBñýíÆA óApüA ïkpì wýDo ûtüô oôBzì |úéèAlHÎ òG þéÎ| pPÞk Qèôk ,ûkpÞ qok óôpýG úG pÇÚ þøBykBK óAõük
úÞ ly þÎlì |pPýüõO| ok îø pÇÚ lýÏHO ok Qèôk ô òürãüBW ÿBíýKAõø lðôpÖ àü oõzÞ òüA
pýìA þâkBì@pG ,óApüAok îýíO ÿApG jBÞ lüpg| îýíO| ëBÛPðA oõËñì úG ÿoApÇÂA koAõì ÿApG ûtüô
ûkBì@ô rýùXO óApüA úG pÇÚ pýìA |þðBS ë@ líc òG
!|lñÞ þì lýÞBO óApüA úG oApÖ ÿApG pÇÚ úìAkA ok |YýéhèA| þOAoBìA úìBðqôo ûkpÞ
fpÆ òüA ,þOBÎõHÇì ÿBø }oArâ xBuApG ÈuõO úÞ lñu òüA xBuApG úÞ ûly þÎlì
þèBíPcA ÿoBñÞpG pG þñHì ÿoBHgA qok qA wK úG Quk |pPýüõO| þÎBíPWA úßHy ok óApGoBÞ
þßü ólýuo RolÚ úG ô þðBS ë@ líc òG îýíO
.QuA ûly fpÇì pÇÚ ok îÞBc óAlðBg kApÖA qA

BðpŸG ZpüA pPÞk Individual, Couples & Family Psychotherapy

àyrLðAlðk ÿoApÚA úèBø pPÞk
oôBzì ô xBñzðAôo
Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | oBÞ úGpXO ëBu |15 BG

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ ,|JApÇÂAô þâkpvÖA :ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG
óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ Haleh Eghrari, Ph.D.
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA (310)441-9550
Licensed Psychologist
(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 (LIC.#PSY 13673) 1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024
33 www.haleheghrari.com

óApùO úéXì

Õôok Bø|Qvzð òüA ÿAõPdì ûoBGok æBíPcA :ÿ@|þG|ÙA ÜGBu wýDo
.lüõãG lüõâ|þì Õôok MìApO

æBíPcA úPvðAk|þì ôA úÞ kôrÖA þìõÞ ÿBÚ@
òüA úG ÿ@|þG|ÙA ô kõgq A ÑBÖk ÿApG ÿqôo
.QyAk løAõg qBýð Bø|QyAkkBü
qôpìA úvéW ok ÿ@ þG ÙA ûly oBñÞpG wýDo
QuAõgok ôA qA BíýÛPvì MìApO lèBðôk Q×â
úG ÉõGpì ÿBÎkA ûoBGok RBÛýÛdO BO kõG ûkpßð
ÿoõùíW QuBüo RBGBhPðA ok úýuôo úégAlì
Q×â òýñ`íø þìõÞ ríýW.lñÞ ØÚõPì Ao 2016
ôA BO QuA kl¾ok MìApO ÿBÚ@ úÞ QÖBüok ôA úÞ
Ao òýéÖ êßüBì ûoBGok ÜýÛdO BO lñÞ IýÒpO Ao
QuAõgok òüA BíýÛPvì úÞ lñ^pø ,lñÞ ØÚõPì
.kpßð ôA qA Ao
BG {üBøõãP×â qA þßü úÞ kôrÖA þìõÞ ÿBÚ@
Ao ôA òýéÖ êßüBì ûoBGok Bßüpì@oõùíW wýDo
êßüBì ,úPvzðqBG ëApðs .kpÞ"IXÏPì"
ÿoõùíW QuBüo Qvhð úP×ø lñ^ ok ,òýéÖ RBÛýÛdOúìAkAúG}oAp¾A,þìõÞZApgAþé¾A ûkq ApPÖA ÿ@|þG|ÙA ô ôA úG {WApgA qA wK ëAolÖ wýéK ÜGBu wýDo ,þìõÞríýW #
qA wK .kõGôA þéì QýñìAoôBzì MìApO lèBðôk þOBGBhPðA kBPu ÿpu RçìBÏO ïBùOA ûoBGok :Q×â MìApO ÿBÚ@ RAoBùÊA ûoBGok ôA.QuA ok þOBdýÂõO ÿAkA ok ,ÿ@|þG|ÙA ,Bßüpì@
ÿBø îüpdO ûoBGok òýéÖ ÿBÚ@ ly }BÖ úßð@ .QuA ûkõG úýuôo BG MìApO ÿBÚ@ ".þâkBuòýíøúG,lðkõGÕôokBùð@" oõùíW wýDo MìApO lèBðôk ,Bßüpì@ûpãñÞ
ok oõzÞ òüA pý×u BG úýuôo úýéÎ Bßüpì@ Ap^ úÞ ëAõu òüA úG iuBK ok þìõÞ ríýW ríýW {ýK ûBì àü kôlc MìApO lèBðôk .kpÞîùPì "þüõâ|Õôok" úG Ao Bßüpì@
þPuokBð RBÎçÆA ô ûkpÞ QHd¾ òPãñyAô Ao MìApO ÿBÚ@ BG RBíèBßì ô RBvéW ïBíO þâlýuook{GõéÇìBðkpßéíÎïBùOAúGAoþìõÞ qAúPuõýKMìApOÿBÚ@úÞQ×âþìõÞÿBÚ@
ÿBÚ@ óôBÏì úG {üBø QHd¾ ÑõÂõì úG ÐWAo Bø|RBÚçì òüAokôA úÞ Q×â ûkpÞ úvéXOoõ¾ óõPñýéÞÿoçýøÿBø|êýíüAþèBXñWÿApWBìúG áok êGBÚ {üApGôA ZApgAô ,kpÞ|þì ØüpÏOôA
.lyoBñÞpGoBÞqAûkAkMìApO MìApO ÿBÚ@ úÞ kõG òüA óApãð ô ûkõG BùñO êýèk úÞ lñüõâ þì Bø|RApÞõìk.kpÞ ZApgA MìApOlèBðôkQ×âÿ@|þG|ÙAÜGBuwýDo.kõHð

úP×â þHOBu ZApc RApøAõW {hG ëõEvì QÖo }ôpÖ úG lðõKoArø 600qA {ýG ÿlðõK 10pPzãðA
Quk úGqôopø Ao ó@pPzãðA òüA àèBì" :QuA
wÞ aýø .QÖo|þì lüpg úG ó@ BG .QyAk lðõK 10 QíýÚ úG úÞþuBíèApPzãðA #
ok kõG ûly ûlüpg þyôp×Puk àü qA
".QvðAk þíð Ao ó@ þÏÚAô }qoA oArø 600 qA {ýG QíýÚ úG þHOBu ZApc
ZApc RApøAõW {hG ëõEvì úP×â úG
kpÞ|þíðoõ¿OpPzãðA òüA àèBì ,þHOBu .QÖo }ôpÖ úG lðõK
òüA úG ,lyBG }qoA BG ÿpPzãðA òüA úÞ Ao ó@ 1980 úøk ok úÞ pPzãðA òüA àèBì
ÝApG xBíèA lñðBíø ó@ òýãð úÞ êýèk pPzãðA òüA òýãð þâorG úÞ úP×â ûlüpg

.kõHð .kphG Ao ó@ úÞ ly UÎBG
pPzãðA òüA àèBì ëBu 30 qA lÏG BìA okôA úÞ ÿpPzãðA òýãð QvðAk|þíðôA
}ôpÖpøAõW àüô koô@ þHOBu úG Ao ó@ ,QyAk Quk úG qôo pø úPynâ ÿBùèBu
ô QuA þPíýÚpPzãðA òüA úÞ Q×âôA úG
}ôpÖ lðõK oArø 600 qA {ýG úG QüBùð ok .QuA þOApýÚ 26 þuBíèA
úG ÜéÏPì xBíèA òüA úÞ kõy þìoõ¿O
.QÖo
.lyBG ûkqõð ópÚ

ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ

,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK 32
þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@

l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy
òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êüõdO BO QÖBüok qA l¾ok

QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy

(818)705-7777 www.AdmiralCarpetCleaning.com

7030 Darby Ave, unite B, Reseda, CA 91335

www.TEHRANMAGAZINE.com

koõðBÃÖ 12 óBýìokoBHO|þðApüA óq àü
þÂBÛPìoArø 18 òýGqA BuBð lülW

.kpÞ QÖBüok Bßüpì@ þüBüok ÿôpýð þèBÎ úÞAo ÿlülW koõðBÃÖ 12 þìBuA BuBð #
ok úÞ QuA þéHÛì þìBÞ ô úPypÖ pPgk ôA JBhPðA þÂBÛPì oArø ûlXø qA {ýG óBýì qA
îýÛì rýð ûôBÞ ôA okApG .lññÞ þì þâlðq AlüoõéÖ ûkqAôk òüA óBýì ok .kpÞ ïçÎA ,lðA ûly
rýð þéHÛì òýíuBü ïBð úG þðApüApPgk àüp×ð
.QuA BýðAõéývñK
úìBðpG ok kõg oBÞ þéHÛì òýíuBü | .koAk oõÃc
qBÒ@ ÿoBW ëBu RôA ûBì qA Ao BuBð ÿkoõðBÃÖ ,Bßüpì@ þüBÃÖ ô ÿkoõðAõø þéì óBìqBu
}qõì@ô îýéÏO ëBu ôk êìBy úÞ kpÞ løAõg ÿApG þÂBÛPì oArø 18 qA {ýG óBýì qA ,BuBð
ok ôA ,þyqõì@ ûoôk òüA úíOBg qA wK .QuA ,xlñùì ûkqAôk , óBìqBu òüA ÿkoõðBÃÖ úìBðpG
oBÞ þñÖ RBýDrW ÿôopG þüBÃÖ ÿBø ûBãPvüA ÿApG Ao Bùð@ BO ûkpÞ JBhPðA Ao óBHég ô ,lñízðAk
ApÖ BÃÖ úG }qAôpK òýPvhð óBìq BO kpÞ løAõg
.løk îýéÏO ûlñü@ þüBÃÖ ÿBøp×u
.luo ÿoõùíW QuBüo óôBÏì ,wñK àüBì
lyoA RBìBÛì qA òO lñ^ ûApíø úG Bßüpì@
þüBÃÖ rÞpì ok úHñyoBù^ qôo ,Bßüpì@
ûkqAôk òüA BG xArãO QèBüA ok óõvðBW
.lñP×â lìByõg Bùð@ úG ô lðkpÞ oAlük koõðBÃÖ

þéHÛì òíuBü ûoBGok
ûBLu kpâpu àü ,úèBu 33 ,þéHÛì òýíuBü
óBíè@ ok úÞ QuA Bßüpì@ þüBüok óAoAlãñ×O
áolìôA .QuA ûly åorG áoõüõýðokô lèõPì
úPyook|MIT | ûBãzðAk qA Ao kõg þuBñyoBÞ
áolì ô kpÞ QÖBüok BÃÖ-Aõø þulñùì
úuolì qA úPyo òýíøok rýð Ao }A þuBñyoBÞ

35

ÿBø|Jõ^ úG Ao óBzuAõc lñðAõO|þì úÞ BXð@ óApùO úéXì
.lññÞ|þì ÐíW ÿoõgAnÒ
BG úÞ lñðAk|þì lG ïkpì lñéüBO ok :lñéüBO
ÿBø|äñøpÖokþèBgJBÛzG:þèBg JBÛzG ÿApG ÈÛÖ ëBãñ^ .lðoAnãG óBøk úG AnÒ ëBãñ^
òKAs ô lñø ïkpì .koAk þðõâBðõâ þðBÏì ØéPhì koAô ó@ àíÞ úG Ao AnÒ úÞ kõy|þì ûkB×PuA òüA
úO BO Ao óBzüAnÒ ,óBGrýì qA pßzO ÿApG óoõÞ äðõèæõ^ ûBy ëôAoBG .wGô lññÞ ÜyBÚ
,lññÞ|þì þèBg çìBÞ Ao óBzGBÛzG ô lðoõg|þì koô@lñéüBOúGBKôoAqAAoúðBgrLy@¯ ïqAõèúÞkõG
lü@|þì pËð úG .kpÞ þÖpÏì {ñýìqpu ïkpì úGô
úPyAlð þðAlñ^ QýÛÖõì ëBãñ^ úñýìqokôA úÞ

.QuA
Nõu úÞ koAlð þèBßyA aýø òKAs ok :òKAs
bõéì aéì ÿAl¾ úÞ ÿoõhG ÿoõW Ao RA|úPyo
kBÛPÎA Bø|þñKAs .lñÞpK Ao óBíPgBu QðBøk

lðoõg|þì AnÒ úðõâòüA ØéPhì ÿBø|äñøpÖ

òEíÇì ,lýñÞ êýì ûly ûlðo pýñK îÏÆ BG Ao
Ao óBOkõg lÏG úÛýÚk lñ^ Bø|þüBýèBPüA úÞ lýyBG
Bøõãýì óBíø BG BO lññÞ|þì JBOpK Büok úG îø
þíülÚ Qñu àü òüA .lýyBG úPyAk þPvüríø
.lðlñHüBK ó@ úG Bø|þüBýèBPüA óBñ`íø úÞ QuA
IuApßÖôlü@|þíðóBzyõgoBÞòüAqAòý^ïkpìBìA ÿBø|Jõ^ ûBâ|aýø ïkpì òý^ ok :òý^ lüBG ûoAõíø þGõñW ûpÞ ok :þGõñW ûpÞ qA koõg|þì AnÒ lñéG ÿAl¾ BG úÞ þvÞ lðoAk
QèBc ok YðpG úG QHvð Ao óBy|ÿoõgAnÒ úýÛG ô lñÞ ókoõg AnÒ úG Ñôpy ,kpÖ òüpO|åorG løAõg|þì BÖp¾ ô QuA þÂAo {ÞAoõg ûrì
qA lñÞ þèBg Ao {GBÛzG úÞ wÞ pø lññÞ|þì oBÞ òüA Apüq ,lñøk|þíð oApÚ ÿkõíÎ úýÛG ,QyAnâ óBøk úG ÿA|úíÛè ôA úÞ ó@ qA lÏG ÿApG Ao áAoõg ókõG ÕAk Bü kpHG ÿpPzýG Rnè
óBíùì qôo àü Bíy pâA !úPzâpG þÇdÚ òýñ`íø .QuA óBâkpì úG ókAkAnÒ ûlññÞ|þÎAlO koAlð Üc wÞ aýø .lññÞ|þì AlýK ókoõg Üc
ûõùÚ BG Bíy qA Bùð@ ô lýyBG JpÎ óBñýzð|úükBG þvÞ Qíu úG Aõø ok Ao Bø|Jõ^ òüA râpø Bùð@ úG Ñôpy pÂBc kpÖ òüpO|òvì úÞ ó@ qA {ýK .lñÞ pO|êídO|êGBÚ þíÞ kõg
êìBÞ Ao óBO|ûõùÚ úÞ þìAkBì ,lññÞ þüApünK .lñðq|þíð úGp rýì úG Bùð@ BG ,lñøk|þíð óBßO Bíy ,úðBýìoôBg ÉBÛð þgpGô lñøok :lñø
úðBhHcB¾ êüõdO þèBg óBXñÖ ô lüoõg|þì þPýÏÂô ok ÿoõgoBøBð rýì ÿôo Ao Bø|Jõ^ .lðrG AnÒ úG Quk ,lñÞ ókoõg AnÒ AnÒ QuAo Quk BG lýðAõO|þì ÈÛÖ ô ÈÛÖ
.lðoô@|þì ûõùÚ Bíy ÿApG ûoBGôk Bùð@ ,lýøk|þì òýñ`íøô lñÞ ûoByA þvÞ úG úÞ lñøk|þíðoApÚ lýøAõhð óõuoBâ qA BýèBPüAok râpø :BýèBPüA ókoõg AnÒ ÿApG QuAo Quk óõ^ ;lüoõhG
úG Ao ó@ô lýøk óBßO Ao óBXñÖ Bíy úÞ òüApãì BO Bø|þñý^ úÞ ú¾çg .lðpýâ|þíð úOôpu Ao ó@ pâA .løk oApÚ pýñK óBO|þüBüok ÿAnÒ ÿôo úÞ
ÿpãük þüBüok áAoõg pø Büõãýì lükpÞ xõø .kõg ókpÞ rýíO ÿApG M^ Quk ô QuA
!lýølG óBzPuk
... kõG ûly úPyõð ”þñW“ îuA }õO
ÿByBíO ÿApG {ýK úP×ø þPÚô :úâ þì ûkpì
Épy }ôo úÞ þHuA ïkõG úPÖo þðAôk|IuA úÛGBvì

.kõG ”þñW“ {íuA ïkpÞ ÿlñG
úG ûo þì ô úñÞ|þì þøAõg RonÏì {ðq

.úupG úðõg ÿAoBÞ
ByBíO óõürüõéO QyAk kpì }lÏGqôo úu

lýGõÞ pPâorG úíéGBÚ úü BG oBG òüA {ðq úÞ kpÞ|þì ô kõG úPvzð þüBÚ@ úü qôo úü #
}kõg úG þPÚô.ly }õùýG «BHüpÛO úÞ ûkpì pu ôo ôo úGBO þøBìõùü {ðq úÞlðõg|þì úìBðqôo
JAõW {ðq?ÿkq õñì þ^ ApG oBG òüA :lýupK lìôA
.}pu úGõÞ|þì
.kõG ûkq äðq QHuA úg@ :kAk ?ÿkpÞ ôoBÞ òüA þ^ ApG :úâ þì ûkpì
úÞ Qìkq òüApÆBg úG :ûk þì JAõW {ðq
úÞ ïkpÞ AlýK nÒBÞ úßýO úü RoAõéy IýW õO 34

www.TEHRANMAGAZINE.com

óBvðA úèBuoArø 300 êývÖ
ly ØzÞ{ÞApìok ÿqôpìA

ok êHÚ ëBuoArø 200 kôlc óolì óBvðA úÞoõ¿O òüA úÞløk þì óBzð ûqBO RBÛýÛdO #
.QvýðpHPÏìpãük kpÞAlýK êìBßO QüpzG ûoAõùâúG ïõuõì BÛüpÖ@Ýpyok ÿA úÇÛð

úðõâ løk þì óBzð úÞ lðA ûkpÞ ØzÞ BÛüpÖ@ ëBíy ok Ao úýèôA óBvðA YñK þéývÖ ÿBüBÛG óBÛÛdì
.kõG ûly pøBÊ ly þì oõ¿O çHÚ úßð@ qA pPzýK ëBu oArø 100 êÚAlc "òýKBu õìõø"

ûoBÚ puApu ok YüolO úG æBíPcA Bì úðõâ úÞ lðA ûlýuo QyAkpG òüA úG ûqBO úÏèBÇì ok óAlñízðAk
.kpÞ AlýK êìBßO BÛüpÖ@

.QuA ûly NB^ "p`ýð" þíéÎ úüpzð ok úÏèBÇì òüA YüBPð
äürLüæ ok àðçK wÞBì úvuõì ok þéìBßO þuBñy ïkpì {hG qA òýéGBø áAs-óAs oõvÖôpK
.kõy þì Bì Ñõð oõùÊ ûoBGok "þuok ÿBø JBPÞ þvüõðqBG UÎBG" ØzÞ òüA úÞ Q×â òì úG óBíè@
Bì ûBâlük .Qvýð BÛüpÖ@ok þüBW "ólÎ ÕBG" ok Ðüpu êìBßO àü Qynâpu òüA" :lüõâ þì ôA
"þðlÎ ÕBG" pâA wK .kBPÖA ÝB×OA ûoBÚ úíø ok ô kõG þXüolO ëõdO àü pPzýG òüA úÞ QuA òüA

".QuA ûkõG BÛüpÖ@ êÞ úPyAk kõWô
IèBÚ ÿBø úðõíð ,kpÞ þì QHd¾ wüoBKok wðApÖ ÿk YèBÞok ÿpHg wðAp×ñÞ àüok úÞôA
.kAk óBzð óAoBãðpHg úG ûly ØzÞ {ÞApì "kõøpüA êHW" ok úÞ Ao þéývÖ ÿBüBÛG òüA qA ûly ÿpýâ

.QuA ûlýzÞ ÿBø óAõhPuA ô óAlðk ,úíXíW êìBy Bø úðõíð òüA
ôëBuoArø40kôlcBùð@QìlÚúÞkõGûlyØzÞÿpãükÿBüBÛGúÇÛðòýíøok1960úøkok |

.ly ûkAk ÀýhzO þüBÛüpÖ@ ëBOolðBEð úG ÜéÏPì
Üdéì àðçK wÞBì úvuõì úG þPÚôô QyAk lükpO úPÖBü ó@úG QHvð úzýíø òýéGBøoõvÖôpK BìA
úDAoA Ao ÿA ûqBO løAõy óõñÞA ëBu 10 qA {ýG Qynâ BG ô kpÞ kõøpüA êHW klXì þGBüqoA úG Ñôpy ly
úPÖpzýK ÿBø ÿoôBñÖ BG úÞ Bø êývÖ òüpO ûqBO QìlÚ.koAk þOôB×Pì óBPuAk qA QüBßc úÞ ûkpÞ
ûly ØzÞ úíXíW êßy ûôçÎ úG .kõy þì ûkq îÚo ëBu oArø 350 BO oArø 300 kôlc ûly òýýÏO

.QuA ÿqôpìA óBvðA úíXíW òýÎ BHüpÛO
.QuA rÓì pPß^õÞ þíÞ úË×dì ô ôpGA QzK óAõhPuA pPzýG þãPvWpG þé¾A RôB×O
þì ûkB×PuA þãñu oArGA qA òùÞ óBìkpì òüA úÞ kpÞ oBßy@ òýñ`íø òýéGBø oõvÖôpK ÿBø ÿoB×c
ó@ úGBzì ÿoBPÖo úßéG lðkõG òýKBuõìõø úýHy BùñO úð òüApGBñG .lðkõG léG Ao {O@ qA ûkB×PuA ô lðkpÞ

.lñPyAk
Ýpy ok ){ýHýÞõìôA úÆõdì( þKõýOA ok óBvðA Ñõð ÿBø êývÖ òüpO þíülÚ òüA qA {ýK BO
Bì" :Q×â òýéGBø oõvÖôpK.ly þì ûkq îÚo ëBu oArø 195 BHüpÛO ó@ QìlÚ ô kõG ûly ØzÞ BÛüpÖ@

".îýñÞ fç¾A Ao óolì ÿBø óBvðA òýèôA oõùÊ þãðõã^ ûoBGok óBíøBâlük lüBG æBc
þOôB×Pì pøBÊ ïAlÞ pø úÞ kõG úPÖBü êìBßO ÿôlG óBvðA ØéPhì ÑAõðA Bì úðõâ êìBßO qA {ýK

.kpÞ þì ÝpÖ óBz×Ï ô RõÚ ÉBÛð ô lñPyAk
.ly ÅõÎ YüolO úG ô QÖBü êìBßO ëBu Bøl¾ ëõÆ ok RBðAõýc püBu êTì Bø úðõâ òüA pøBÊ
200 kôlc óBùâBð òýKBuõìõø úÞ kõG òüA óBuBñy êývÖ óBýìok YüAo þé¾A ûBâlük êGBÛìok
îükpÞ þì ÅpÖ úÞ kõG óBìq ó@ ok ô QÖBü êìBßO BÛüpÖ@ Ýpy pO ÿôlG ÿBø óBvðA qA êHÚ ëBu oArø

.QÖBü ÿqôpìA ÿpøBÊ {ýG ô îÞ óBvðA
ÉBÛð B¿ÚA QüBùð ok ô BÛüpÖ@puApu ok }pPvâ úG Ñôpy Bì úÞ kõG ó@qA wK úüpËð òüA xBuApG
.lyBG ûly oBHPÎA þG òýéGBø oõvÖôpK ÿBø úPÖBü BG luo þì pËð úG óõñÞA úÞ þPyAkpG ;îükpÞ òýìq

37

óApùO úéXì

kpÞûoB`ýG Ao {HcB¾ ,rG Quõ^BuBì QèBüAok úðBgôoAk àü
lyôpÖ|þì BðAõW|ÿoBì ÿArPýK
rG úßñüA qA êÖBÒ , kpÞBøo úðBg ÉBýc ok Ao }rG ïBíc úG òPÖo qA êHÚ qoôBzÞÿkpì #
.lðBzð þì ûBýu áBg úG Ao ÿô þðAoBíýG ÿApG ,Bßüpì@Quõ^BuBì QèBüA þvñýDõÞpùyok þüôoAk ØéÎ úðBgôoAk àü #
ô Rçßy êTì òüpýy ÿBø þðkoõg êßy úG Bü ô ókpÞkôk BG Ao Bð@õXüoBì lñøAõg þíð úÞ
oBÞ òüA qA kõG ûkpÞ Bøo BùñO úðBg ÉBýcok Ao }rG úÞ lñø ïApãèBO ÿBPuôo êøA qoôBzÞ àü
ïBíc úG ÉBýc ok óAõýc ókpÞ Bøo qA wK rG IcB¾ ëBK oBìõÞ }ôoBu .Qgõì@ þPhu úGpXO .krK þì ÿBøArPýK IèBÚok Ao ó@,lññÞÙp¿ì àýÞ

.QuA }oBËPðA ok ÿlñüByõgBð ÝB×OA ú^ úßñüA qA êÖBÒ QÖo

,kõG }oAõéy IýW ok úÞ Ao ôA ÿBùèõK ïBíO }rG úÞ ly úWõPì ïBíc qA ólì@ óôpýG qA lÏG ÿô þì Bð@õXüoBì ÿArPýK QuA úP×ø úu óõñÞA úÞ þvñýDõÞ pùy ok pÛPvì >àñüA QðBìoA< QÞpy
qA lÏG QyAk l¿Ú }ôoBu .kõGoæk 962 ëkBÏì úýKôo 62000 kôlc ÿô ÿBùèõK .QuA ûkoõg .QuA ûkpÞ QÖBüok {ðBüpPzì qA þPHTì ÿBølÛð ,lyôpÖ
.lñÞ ÿoAlüpg pW@ úéíW qA ô þðBíPgBu eèB¿ì Bø ëõK òüA BG ô úPÖo oAqBG úG ,ïBíc qA ólì@ óôpýG
îPyAk l¿Ú ô ïkõG úPyAnâ ïoAõéy IýW ok úýKôo 66000 kôlc : Q×â óBüpâ óBíz^ BG ÿô ïpÖ ok þüôoAk ÿBð@õXüoBì ØéPhì ÑAõðA Bùð@ QÞpy lüõâ þì >àñüA QðBìoA< pülì þ×ü Uu
ïly úWõPì ïBíc qA ólì@ óôpýG qA lÏG óBùâBð .ïphG pW@ô úPÖo oAqBG úG ïBíc qA ólì@ óôpýG qA lÏG qA ÿpãük ïpÖ lñPuAõg þì Bùð@ þèô .koAk RBHð J@ô ,àýÞ ,Rçßy êTì þðkoõg óõâBðõâ ÿBø
Iýu@Rly úGrýð ûlðBì þÚBG ÿBø ëõK úýÛGô ûkoõg Ao îüBùèõKqA úýKôo 62000 kôlcrG òüA úÞ }pßy óApãð úßñüA óôlG lðoõhG Ao ó@ lñðAõPG óAoBíýG úÞ lñøk úDAoA Ao þðkoõg ÿBð@õXüoBì

.lñPvø ûkB×PuA êGBÚ pýÒ ô ûlük .lñyBG
ûly Ùp¿ì þãðpÖ úWõâ wu .koAk QíýÚoæk 38pPíýPðBu 15pÇÚ BGpýñK ûkBu ÿArPýK àü
Bð@õXüoBì ûBýâ ok óAkpâ óAôo ûkBì ,)|THC|( >þu bA þO< ïpâ þéýì 125 ÿôBc ArPýK òüA ok

.QuA
.QuA úPgôpÖ ArPýK 200 óõñÞ BO QÞpy òüA
pø óBykõg ArPýK ókpÞ ïpâ ïBãñø lñðAõO þì lñPuAõg pâA óBüpPzì lüõâ þì þ×ü ÿBÚ@
.lññÞ úÖBÂA ó@ ÿôo lñPuAõg ÿpãük RBHýÞpO
.lðphG Ao BøArPýK òüA lñðAõO þì lðoAk Ao þüôoAk ÿBð@õXüoBì ólüpg qõXì úÞ ÿkApÖA BùñO

36

www.TEHRANMAGAZINE.com Alg úÞþìBãñøô
...lüpÖ@Ao óq
òDôs |14 úHñyoBù^
Bßüpì@ok î^pKqôo

.lñðAk þì ó@ lèõO êdì Ao xAo þvPG qôo óAõƒñÎ úƒG òƒDôs 14 # þíð .îPvüpâ ô ,ïkq õðAq òýìq pG ly Qvu òì úG lüpÖ@ Ao óq Alg úÞ|þìBãñø #
JçÛðA óõðBƒÞ ,Bƒý×èkçýÖ ok xAo þƒvPG òüA .kõy þì úPÖpâ òzW î^pK ?Ap^ îPvðAk ,ÿlyôpGôoôA BG þPÚô .QuA óq òüA :Q×â
úðBg ÉBýg ,BýðBPüpG QýíÞBc úýéÎ Bƒßüpƒì@ ok î^pK òüA Iüõ¿O kõGkBü qôo
ZpW ÿBƒø|xBƒHè îƒø þƒøBƒâ þƒvPG .QƒyAk ëBu qA .QuA 1777 ëBu òDôs 14 {ýK ok ô ly ÿoBW îðBíz^ qA þßyA ûpÇÚ ... úÞ}BG IÚApì
wýDo ô þGçÛðA óBýyoõy pHøo- ,òƒPãñyAô ,óõvéüô ôokôô úÞþìBãñø 1916 ...Qvzð òýìq úG îüBK úÞ kõG ûkpßð ïBíO Ao }A úéíW Alg qõñø BìA
þì {üApG Ao -ûldPì RæBüA ûlñü@ ÿoõùíW BG Bßüpì@ QÚô ÿoõùíW wƒýƒDo þPÚô úéG :Q×â òýñ^ô kpÞ ÐÇÚ AoôA òhu iýy
qA úÞ xAo îðBg pvíø .kpÞ þì pýíÏO ô Qgôk úG Ao òDôs 14 þƒðBƒìpƒÖ oôlƒ¾ BG ÿlñhHè úzýíø êTì ïkpÞ þøBãð Alg úG .þñßð ûBãðôA úG úÞ }BG IÚApì ÿlyôpGôo óq BG
RôoBG oBX×ðA àü ok Ao {ðBW kõG þédì óæBÏÖ ïkpì ,kBùð ïBð î^pK qôo óAõñÎ þÖpc úßð@ þG úzýíø êTì ô QyAk Iè pG ûõßy {ðAõvýâ ÿ|úðBvÖA óõvÖA BO òßÖApüq úG Ao Rpu
ô Bßüpì@ ëçÛPuA úýìçÎA .kõG ûkAk Quk qA Ao qôo òüA ëBu pø oõzÞ òƒüA Bùð@qA úÞ ÿõzð {ðBíz^ ÿ|úñPÖ óõP×ìô ÿkpãð
ô BÃìA Bý×èkçýÖ ok þuBuA óõðBÚ ó@ qA wK 1916 ëBu qA {ýK .lðpýâþì òzW .QvðAk þì ,îüõãG Ao ïkok ô îðrG
Bø|QèBüA þgpG ok BùñO î^pK qôo ôpGôo ôA BG þPÚô .QuA óq òüA :Q×â lñhHè BG .lðoBG þì òýÆBýy
.ly Iüõ¿O úGõ¿ì .ly þì úƒPƒÖpƒâ òƒzƒW óôlG .QuõO kok ÿôoAkôA úÞ }BG IÚApì ÿly pdu ÿAl¾ òýñÆ BO lñHG Ao QüBø|}õâ
òüA ,þGBPÞokoBG òýèôA ÿApG xAo îðBg ûõð òDôs 14 ÁB¿PgA koõì ok ûpãñÞ Ao {Pìpc ô þðAlð Ao }olÚ AkBHì .þéìBÞpýÒ õO ôA qA .ÿõy þì óBÇýy oõdvì úÞ ÿõñzð Ao }rýãðA
î^pK òýèôA< {âorGokBì úÞ kpÞ fpÇì Ao ûlüA ÿpø ÈuõO ,î^pK þéì qôo úƒG Qü@ Ao ôA òì .QuA ûlññßy oBývG ôA úÞ þñßzG AkBHì .QuA wýéGA ïlíø ô oBü úÞ òÞ onc ôA
RBÛýÛdO Ao òüA .>Qgôk Quk BG Ao Bßüpì@ oõùíƒW wƒýƒDo pƒãƒük ,òƒìôpƒO ok úÞ þñýG þíð .ïkAk oApÚ õO ÿApG îüoBâkoôpK þì RpùÚ {O@ ok Alg úÞ ÿoõhG Ao ôA IüpÖ
úG wLu xAo îðBg .lñÞ þì lýüBO rýð þíéÎ Roõ¾ úG 1949 ëBu ok Bßüpì@ IÚApì lñÞ þì Qðõãðpu êüô ûB^ úG ô lðAqõu
iüoBO ok BO ly êülHO Bßüpì@ óBðq ÿApG þüõãèA ?koôpK þì Ao ÿkõWõì }kõWô òÇG
.lì@ok óõðBÚ {üBíð úG ôA kõWô ok Ao îèBíW RBü@ òì ...}BG
.lññÞ QÞoBzì óByoõzÞ ÿBƒƒø|QƒƒüAôo ô Bƒƒƒø|óBƒƒƒPƒƒuAk oAlük QýÖpÊ ô êídO õO pâA wK .ïA|ûkoô@ok Ao óq lðôAlg Ap^ wK îupLG úßð@ þG òì ô
lyBG î^pK fApÆ xAo þvPG úÞ òüAok BìA ëBu ok úÞ QuA þÞBc þüBßüpì@ ,òßð ûBãð {ðBíz^ úG ÿoAlð Ao ÜéÇì þüBHüq
ZpW úÞ kõy þì úP×â ô koAk kõWô lƒükpƒO ,xAo þvPG ,òPãñyAô ZpW ,1776 {Oõ¾ îüpc Qìpcô ,qAlðBýìpËð Ao {ðAõvýâ .îz^ úG :îP×â ,lüpÖ@
ôA qA ô ûkpG ôA {ýK Ao úýèôA fpƒÆ òƒPãñyAô Bý×èkçýÖ ok ÿA|úðBg ÉBýg IcB¾ ...îñÞ oAlük òüA ÿBýùì Ao õO ïkõg BO òÞ Ì×c Ao QÛég :úÞ kq îHýùð ô lðAõg Ao ïA úzülðA iýy
óBuBñyoBÞ .kpÞ þéì þí^pK òPgôk oõìBì Ao .îPvüpãð Ao Alg óApýc ô óArüpßyA òì ØÇè qA òüA ô QuA ûkõGõO óBdPìA l¿Ú úG óq
.kqôlG Ao ó@ BO úPuAõg lñÞõßzì úüpËð òüA úG þuBýu ïõéÎ ô iüoBO êüô ûB^ ô pùÚ {O@ úG Apì Ap^ wK :ïlýupK ...õãì aýø ô òÞ pßy wK .õO Üc ok QuAlg
qA Ao Bø|ûoBPu< :Qyõð ÿA|úìBðok òPãñyAô úG xAo îðBg úÞ lñÛÖAõì ëBƒc òƒýƒÎ ok BƒìA
ÿokBì òýìqpu qA Ao rìpÚ ô îüA|úPÖpâ óBíu@ ô QgBñy þì Ao òPãñyAô ZpW oBývG ëBíPcA !? ÿkpÞ lülùO .îz^ úG :îP×â
îýøk þì óBzð lý×u ÿBøoAõð BG ô ,)BýðBPüpG( !!?òì :Q×â Alg òì ô Qynâ ëBu óAoArø þðkq îø pG îz^ ok
lý×u lPíì ÿBøoAõð .îüA|ûly êÛPvì ó@qA úÞ .QuA úPgôk rýð Ao þüBø î^pK RõßuõO ô kq Ao Bø Ùpc ó@ iýy :ïkq kBüpÖ ô ,îPvüpãñð {ðBíz^ úG ,ïlülð Ao óq râpø
ÿkAq@ kBíð ëBc òƒýÎ ok ô ûlƒñü@ qA þƒðBƒzð úÞ ,Bßüpì@ ûpãñÞ úðBhGBPƒÞ QƒüBƒu Jô þÖpc Ap^ ÿkõHð {üBø|úP×â úG þÂAopâA .ÿkpÞ pG îPyAk þì Quôk olÛ^ .ïlýñzð Ao {üAô@
koõì ok þhüoBO ÐGBñì òüpOpHPÏì ô òüpPâorG qA BìA ,îñýzñG lðAõg þìôA ÿõu úG Apì úÞ þWõì
>.QuA þcApÆ lvüõð þì koAkoBýPgAok AooõzÞ òüA !!?ÿkrð
ó@ ÿBø|ûAo ûAoô Bø|ûoBPu kAlÏOô Bßüpì@ î^pK þãzýíø lñhHè BG ô úðAoõH¾ îøqBG Alg .îPhüpâ|þì qBG êüô ûB^ ô pùÚ {O@ Ùõg
39 .QuA ûkpÞ pýýÓO oBG Q×ø ô QvýG óõñÞBƒO ÿkAk eýWpO õO BìA ,ïkpßð Rõßu òì :Q×â qA ûkõupÖ ô úPvg òì ô Qynâ ëBu óAoArø
úýDôs 4 úG Bßüpì@ î^pK þðõñÞ úhvƒð fpƒÆ úÞ þvÞ Bü ÿrý^ úG qBýð qA þyBð xBvcA
RôA ok þüAôBø úÞ þðBìq ,kkpâ þìqBG 1960 ... Apì ÿAô@ úð ô ÿõñzG Ao iýy ÿAl¾ Ao }kõWô úG qBýðô Ao }oõÃc BìA îPgBñy|þíð
.ly Bßüpì@ QèBüA òýíøBXñK ,ÿkçýì 59 ëBu óBñ`íø koAk iýy ïlük ÿA úyõâ ok òì ô îüBøBK .îPyAlð êídO pãük .ïkpÞ|þì wc
,Bßüpì@ î^pK M^ Qíu ÿæBG úyõâ ok
QèBüA 50 úðBzð úG pK YñK lý׃u ûoBƒPƒu 50 ... lñÞ þì oApßO Ao {ñýzýK ÿBø Ùpc
rýð rìpÚ ô lý×u ÿBøoAõð .koAk kõWô Bßüpì@
RApíÏPvì úðBzð úG ,lñPvø BƒO 13 îø ÿôo

.Bßüpì@ok BýðBPüpG úðBâ ûkrýu
xAo þvPG úðBg ok þÒõéy qôo òDôs 14
Bøl¾ úðBhHcB¾ kõHð ok Apüq QuA Bý×èkçýÖ ok
xAo þvPG .lññÞ þì ólük ôA úðBg qA QvüoõO
úu î^pK úýèôA fpÆ .Qynâok 1836 ëBu ok
ûoBPu ô lý×u ô rìpÚ ÿBøoAõð BG Bßüpì@ äðo
ó@BG .lýuo óBìq ó@ûpãñÞ Iüõ¿O úG ,{üBø
úzÚBñì êdì qõñø Bßüpì@ î^pK lèõO êdì úÞ
îðBg úðBg ,xoAlì þuok ÿBø|JBPÞ ,BìA QuA

óApùO úéXì

òýìõu ,olKqôo BøoõzÞÿoBývGok#
.QuA|ûly úPÖpâpËðok òDôs ûBì »úHñzßü
qA þðAkolÚôokBìqôo »úìAkAokqôo òüA

.QuA óAokBì
óApüA okolK qôo
QyAlâorG ÿApG QuA ÿqôo olK qôo
qôokAq IWo 13okolKqôo óApüAok.BøolK
óBýÏýy ïBìA òýèôA , )Ñ( þéÎ RpÃc
.kõy|þì úPyAk þìApâ
lñ×uA 24 qôo ,þìçuA JçÛðA qA êHÚ
qôo þðApüAoBízøBâ »úüBKpG ûBy BÂo qôokAq
þìçuA JçÛðA qA wK BìA .ly|þì ûlýìBð olK
ïBìA IèBÆ þGA òGA þéÎ qôokAq úG olK qôo
.QÖBü pýýÓO óBýÏýy Qvhð

ØéPhì BøoõzÞ ok olK qôo| |

þìõíÎ þéýÇÏO àü qôo òüA .kõy|þì úPyAk BýèApPuA ok olK qôo úG eývì ZôpÎ qôo.QuA RôB×Pì óBùW Bßüpì@ok olK qôo
.Qvýð ú» Hñzßü òýèôA ok ,BýèApPuA ok ïkpì úPÖpâ pËð ok olK qôo óAõñÎ úG óBíu@ ûBì »úHñzßü òýìõu ok olK qôo Bßüpì@ok
|| qôo òüA ,lðoAk|þì þìApâ Ao olK qôo pHìBPLu qA wK qôo êù^ ,úHñy úu qôo( QuA|ûly oBG òýèôA qôo òüA .kõy|þì úPÖpâ òzW òDôs
32 ok úèBu pø .Qvýð þìõíÎ þéýÇÏO þíuo þéýÇÏO àü ,qôo òüA .)áBK lýÎ úPyAk þìApâ òýÞõLuA ok 1910 òDôs 19 ok
óBPvÞBK ok olK qôo QyAlâorG ÿApG BüoõPßüô QèBüA óBPupùy qôo< ó@ úG óBíè@ ÜÆBñì þgpG ok ô QuA
kõWô olK qôo ïBð úG ÿqôo óBPvÞBK ok ok Bø|ó@ úÞ þzÛð QýíøA ókAk óBzð ô BøolK qôo< Bü )|Männertag| :þðBíè@úG( >kpì .ly
pýSBO Bø|þüBßüpì@qA úÞ þüBø|ó@BùñO .koAlð kõy|þì oArâpG þñzW ,lðoAk óAlðqpÖ QýGpO rýð )|Herrentag| :þðBíè@ úG( >óBüBÚ@ ÿõu qA ó@ ÿqôpìA êßy úG olK qôo
ú» Hñzßü òýìõu Bø|ó@ qA ÿôpýK úG lðA|úPÖpâ ûkAk >ëBu olK »ûrüBW< ûlürâpG óAolK úG ô kBXüA xArðBÞo@ û» kAq ”kAk RoBíuA Aoõðõu“
.lñüõâ|þì ,”RoBíuA óõvßW ïBýéüô“ ôA olK .ly
.lðoAk|þì þìApâ olK qôo óAõñÎ úG Ao òDôs .kõy|þì || þégAk äñW óAoôk óAqBGpu úñùÞ qA þßü
|| || ok Ao }lðqpÖ {y BùñO úG ôA ,kõG Bßüpì@
BýðBLuA ok olK qôo ,Aoõðõu ôA pPgk.kõG ûkpÞ åorG òýÞõLuA
òKAs ok olK qôo BýèBPüA ok olK qôo :þüBýðBLuA úG( olK qôo ÿApG rüôoBW Bð@ ÿBø|}çO pýSBO QdO oBývG
olKqôoòDôsú» HñzßüòýìõuokòKAsok àýèõOBÞ ÿBø|Qñu ÜGBÇì ,BýèBPüA ok òzW qôo ok )|El Día del Padre| ÿApG ,kõG úPÖpâ oApÚ okBì qôo òPgAlðA BW
êýÇÏO qôo òüA .kõy|þì úPyAk þìApâ Øuõü qôo< ,xoBì 19 ok olK qôo ,ïôo úPyAk þìApâ xoBì 19 ok ,xlÛì Øuõü úG Ao }olK qôokAq òDôs 5 qôo ôA òýíø
ô Bø|àðBG ,xlÛì qôo òüA ok .kõy|þì ïqæ þâkBì@ BìA kpÞ þÖpÏì olK qôo óAõñÎ
.Qvýð þìõíÎ :þüBýèBPüA úG( >xlÛì .lðA êýÇÏO Bø|ûqBÓì qA ÿoBývG QyAlð Ao QyAlâorG îuApì ÿoArâpG ÿApG
|| þìApâ )|Festa di San Giuseppe| òDôs ú» Hñzßü òýìõu úG îuApì úXýPðok
|| ||
AkBðBÞok olK qôo .ly êÛPñì
ûBì »úHñzßü òýìõu ok AkBðBÞ ok olK qôo úG óBüApG äñýñW ïBýéüô kôq þéýg
àü qôo òüA ,kõy|þì úPyAk þìApâ òDôs QüBíc îuApì òüA qA þíuo pýÒ Roõ¾
òüA ok kApÖA æ« õíÏì .Qvýð þìõíÎ þéýÇÏO wýDo óõvéüôôokôô û» kAõðBg 1916ok .kpÞ
ÿpLu ûkAõðBg olK BG Ao kõg qôo ,qôo QyAlâorG îuApì ôA ÿApG rýð QÚô oõùíW
úülø ô lðpýâ|þì þß^õÞ òzW ,lññÞ|þì òüõèBÞ“ 1924 ok .lðkpÞ oArâpG Ao olK qôo
kpÞ kBùñzýK óAoôk ó@oõùíW wýDo ”YýèõÞ
.lñøk|þì úPgBñy þéì qôo àü óAõñÎ úG olK qôo úÞ
||
.kõy
ûpÞok olK qôo ||
ëBu pø úì 8 ok okBìô olK qôo ,ûpÞ ok óBíè@ok olK qôo
þíuo êýÇÏO qôo òüA .kõy|þì úPyAk þìApâ þðBíè@ úG(óBíè@ ok olK qôo
ÿBøoõzÞ pãük úG QHvð )|Vatertag|
.Qvýð
|| 38

ÿrèBì ok olK qôo
qôo òDôs ú» Hñzßü òýìõu ok ÿrèBì ok
êýÇÏO qôo òüA .kõy|þì úPyAk þìApâ olK

.Qvýð þìõíÎ

www.TEHRANMAGAZINE.com ÈlüÛoÖlA,llüðlüQñõhñuzGôôGkêlúíýðÞÎAõþÝhBOGOBAíoéÞk

41 !ïlüpG ûBHPyA wK !!! ûôôôôôôôôôôA •
!?ûlülð õñì þ`ì QÎBu þvÞ •
ïkBü .ïkõG þðõíùì QÚô pük BO Iƒzük •
! ... olÚ ó@ ïpíÎ õO QÚõ`ýø k@|þíð
îýcApW êíÏèAoõPuk 47 ÿ úd×¾ !ÿAô •
!ûly ûoBK
õƒzL^ ÿBƒK lƒüBƒG úƒÞ úƒý^ RoõƒËƒƒñƒì •
!?îülüpG|þì
þßü òüA .pýãG úüôAq òüAqA wßÎ úü A«oõÖ •
!úPÛég IüBXÎ qA
ÿApG úñßíì .îüoAk úãðôo úßýO òüA ûpPùG •
!ûoõhG kok úG eüpzO
õO JBPÞ !úâ|þíð ÿoõXñüA òì JBPÞ þèô •
!?úìlñ^ NB^
!óôkpâpG ôo Qyõâ úßýO óôA «AoõÖ •
óôA wK ,úzèBdÆ òüA úâA !îñýHG òÞpH¾ •
!?kõG þ^
óôA .ûlG òì úGôo Qyõâ óôA «B×ÇèoBPupK •
úÞ ÿõÃÎ óôA ...îðôk|þì ú^ óõíø ...úPyõâ
!úãük kõG þ^ îðôk|þíð
ô óq îñßð ûBHPyA úâA ûoB`ýG Äüpì òüA • qBG ôo Bø|úýhG ÿ úƒíƒø ûoBƒGôk kôq !ûôA •
!?úð .ûoAk ú`G
!úíÞ Bø|wñK qA þßü .òýñÞ
ÿAløA ÿApG BÚ@ òüA òýHG òÞ ûBãð oBPupK • ú^ ôoBÞ òüA úÞ lìôA|þì ïkBü ÈÛÖ úâA •
!?úð Bü ûkõG ûkpÞ ïBð QHS õÃÎ ïBXðA ÿqõì@qBG x|çÞ ÿõO {ýK ÿ úP×ø ÿoõW

ÿApG }qA úÞ úý^ RoõËñì !òì ÿAlg • !kõG Jõg ,lðkAk
!?òýPÖpãð BÃìA åpì QýèõEvì ëõHÚ !ly JApg Bø|ÕAp^ ïqBG !þPñÏè •
ÿõO úy þì þP×ãñø þéýg ëõK ?þðôk|þì •
ûqAlðA|úG ÔýO òüA îñÞ|þì pßÖ .òýyBHð óApãð • úü BÚ@ òüA !ôo BXñüA !ûôA .kq IýW úG úýéÞ RoBXO
!úyBG rýO þÖBÞ ÿ
!ûoAk úÖBÂA úýéÞ
|æBc BO !?òýñÞ|þì ûBãð ÿoõÇñüA Ap^ ?úý^ • kBPÖA îíz^ rñè !òvüAô IÛÎ ópG úíƒø •
!?úñÞ þcApW BXñüA õXzðAk úü òülülð
!óôpýG
úÞ úý^ RoõËñì !?þ^ .ïrürÎ ï|çu ?õèA • ?ÿqAlñG ólýLO qA Rlì úü ôo {HéÚ úy þì •
!?ÿAõg|þì Ý|çÆ
!úðq|þì îø úG ôo ïrÞpíO
úG þèô !úüõÃÎ ú^ òüA îðôk|þíð úÞ òì • óõì|úíø ÿApG òüA ...Bø ú`G Ig þéýg •
!iü úPvG Èuô }oAnG kôq ëBc pø
!úyBG lülW ÿ|úGpXO úü úðõO|þì
QívÚ òüA ïAõg|þíð òì .òƒýñÞ úƒéXÎ • àü õykõg Äüpƒì òƒüA þƒPƒvƒðôk|þƒì •
!ïlG Quk qA ôo ëBüpu ô kq ò×éO {ðq ó|æA ?ûkpÞ píÎ ÿ|úíýG o|æk óõýéýì

îÞ úü úy|þì .úèBcBG þéýg ûlñgqBâ òüA • !!Q×â
!?îñÞ óBdPìA õy úãük ØÞ .ûlG ôo þ`ýÚ óõíø .ûoAlð þèBßyA •

òüoAru ÿApG õÃüpì úãì !?õÞ ú`G wK • !?úð .ókpÞ rýíO úÞ ôo òýìq
!?ûlñ^ ûoBíy êíÎ ÝBOA BXñüA !?ókõG ûkoôBýð 1000 ûpÂBc Q×â|þì eüpzO {hG úOkBü •

ÿôo úãük þcApW Qu úü !oBPupK þø • !?ûlG rýíO ô pO|lvW úü ÿApG o|æk
óõßO ûoAk qõñø Äüpì óôA .òÞ qBG rýì þßü óôA êíÎ úuAô õñüA úÞ úý^ RoõËñì !?þ^ •

!ûoõg|þì !?ókõG ûkoôBýð
!?úñÞ|þíð QüBßy óõìqA «AlÏG úÞ þñEíÇì • !îPyAm|þíð BW úðõg ÿõO ôo îßñýÎ }BÞ •
ïBXðA îø |«çHÚôo êíÎ òüA òì úÞ úìõéÏì •

!kõG {ýK ëBu 20 «BHüpÛO .oBPupK ïkAk

.Qvzð }A îñùW qA xBíO óApùO úéXì
kpÞ Ñôpyô kõG kõvc þéýg þüBßüpì@kpÖ àü ô þüBßüpì@àü ;þvýéãðA àü #
Bßüpì@ BG îøAõg|þì îø òì úÞ kBüpÖ ô ÔýW úƒG kpÖ .îñùW lñPÖo þãíø ô lðkpì þƒðApƒüA
ûly äñO wýéãðA ÿApG îèk :Q×â þvýéãðA
...ïõy pHg BG BXðôA ÑBÂôA qA ô ïpýãG xBíO îñýHG ô ïpýãG xBíO óBPvéãðA BG îøAõg|þì
úÛýÚk 10 Rlƒì úƒG ô !!QƒÖpƒâ xBƒíƒO ôA
olÛ^ ,óBÇýy Ig :Q×â wLu.kpÞ QHƒdƒ¾ ...lññÞ|þìoBÞú^ BXð@kApÖA þÃÏG
QHd¾ úÛýÚk 5 Rlì úG ô QÖpâ xBƒíO
?îñÞ QgAkpK îuBíO QGBG lüBG
...QuAõg o|æk óõýéýì 10 óBÇýy ...kpÞ
ô lýzÞ à^ þüBßüpì@ !!!!o|æk óõýéýì10 ÿApG lüBGolÛ^ óBÇýy ,Ig : Q×â wLu

...Qvzð }A|þèlñ¾ ÿôo pG QzâpG ???ïqAkpLG îuBíO
ôA .kõG kõvc þéýg þéýg þðApüA kpÖ BìA ô ...QuAõg o|æk óõýéýì 5 óBÇýy
BG îøAõg|þì îø òì úÞ kBüpÖ ô ÔýW úG kpÞ Ñôpy
BG ôA ïõzG pHgBG BXð@ ÑBÂôA qA ô ïpýãG xBíO óApüA !!!!!!! o|æk óõýéýì 5
QHd¾ QÎBu12 Rlì úG ô QÖpâ xBíO óApüA þèlñ¾ ÿôo QzâpG ô lýzÞ à^ þvýéãðA

.kpÞ
ÿApG lüBG olÛ^ ,óBÇýy Ig :Q×â wLu

?îñÞ QgAkpK îuBíO
...o|æk1

!!!!?o|æk1 ÈÛÖ
...Ig úéG Q×â óBÇýy
!! úýégAk îñùW úG îñùW qA

}BLèqAoAlG@ô ûlñâ bBì úü ÿpLG kAõg|þì Qèkô ôo Qyõâô ûoBýì QðôpýGô ûoAk|þì pGôo äñuô þÇýdì Qvüq RB¿hzì
úèBgpvK kôq ûkoõhð þüB^ ÿôôôA( .ÿpýãG .úzÞ|þì ûAõgpÆBg ÿBø|îðBg
ô ûpýâ þì ôo õO Quk QcAo þéýg Bø|þy|þì
õO oôq úG õðôA Quk òßð þÏu BìA úñÞ|þì ëô îPcAo òüA |ç« ¾A kBýG {ýK ÿA|úéEvì QÚô úü úâA úupK|þì õðõOpËð ô ûk|þì óõO|óõzð õðôA úãG óõPùG B« ÏÚAôô úzG Bíy ûAõgpÆBg úÞ|þíðBg #
õO úýðôlðq ûoAk úñÞ|þì pßÖ úÞ ÿoAk úãð RBPuk úñÞ þÆBÚõykõg úÞ ûk|þíð }kõg úGôo Qícq Jõg BìA ïlüpg ïBGBG úuAô úãì kBýG óõO|}õg úâA oBHO ô êüA qA úâA úyBG úPyAk Quôk ôo Bíy
AlýK {uAô ôo óBG óôlðq úü îßc õO ô úy|þì õO BìA úñÞ ÑBÖk Bíy qA Bü ûoõhG Ápc Bíy úuAô Bü AoBÞ òüA úG Quk úyBG êý¾A ÿBø|õOAô õOAô
.ûoõg|þì ïBKqBük BO oBù^ ÿqôo }kõg Rõég .õO úèBì
.þñÞ|þì úG úzG QcAoBð Bíy Quk qA þPÚô úü úâA kõWô ÿoBâkBü pPgk òüA QÓè äñøpÖ õO :úðq|þì
qA ô úPupÖ|þì êýíüA Bü ûk þì úìBð RApG úð oBãðA úÞ úñÞ|þì oBPÖo ÿoõW ô ûo@ þíð óõOôo äñøpÖ òüA úG ôo úíéÞ òüA lýðõO|þì Bíy BìA .ûoAlð úýÛG úG ÿA úíÇè Bíy ólük úñÞ|þì þÏu
RApG rñÆ óBPuAk úü ûkAk ïBXðA úÞ ÐüB ÿAoBÞ òüA ÿqôo úü úâA óõO|ëBc úG ÿAô BìA.oBãðA þü|çÆ Q¾pÖ úü òüA ê¾A okô lýñÞ úÖBÂA þñÒ úG Bíy pÆBg úG úñßíì úÞ þüBXðôA BO úðrð }AoBÞ
òüA úG ôo AoBÞ òüA ïBíO .úðôlñhG ôoõO BO úvüõð|þì !)óõÏWAo úýéÎ BðA ô úéè BðA( .úñÞ óAoõÖ óBz×zO@ .úzG Ùnc {uok úü }Bu|çÞ pu QHýÒ êýèk
.úðõuBñzG õO úG pPùG õykõg úÞ ûk|þì ïBXðA êýèk QßíÞ þyBG úPyAk ZBýPcA {ùG QÚô pø .QuBíy úuAô þðõìkõg ô lG lG ÿBø|þgõy }BøBG úâA
ôA úÞ lüôpG þüBW àü úÞ ÿAõhG }qA pâA koõì òüA ok úãük óõ^.ûoõW úíø ÐýXÖ úñÞ|þì Bíy ÿAl¾ úñÞ|þì úÞ þüAoBÞ BG úñÞ|þì þÏu lÏG úÛýÚk ôk BìA úñÞ|þì óõO|ÐüBÂ òý`íø òýñÞ
úÞ ûlG ïBXðA ÿoBÞ ÿAõhG }qA Bü ,ûo|þíð |«æõíÏì þPì|çuBð BGBG( .ûpýãG õykõg ÿõéW úðõO|þíð ÅApPÎA úÞ lýyBG ÜícAolÚ òüA úâAô ûoBýGokôo oB^k ôo Bíy ô úñÞ|þì pOlG þgõy úü }kõg
ûoAm|þì Qñì þGBvc óõOpu ûk|þíð ïBXðA |«æõíÏì ÝpG úü úÞ( àyA qA pK ïõ¿Ïì þðBíz^ BG lýñÞ
ûAõhG óõW õO( .úñßy|þì ôkpâ {ìk BG {èk õO BìA .)Bø úÛyBÎ óõOqA YÞ þðkpâ BG óôrüô@ ÿBHè ô )úyõO þðõÇýy .úñÞ|þì óõO Yýâ ô úñÞ|þì þíâokpu
qA )îñÞ|þì lýÞCBO( râpø ô QÚô aýø ûlG úÞ úýÞ Bíy úG ÿlW RBíéÞ ô R|çíW ÿpvßü .lýñÞ ëõHÚ Qvø úÞ oõÆ òýíø õðôA úÞ kAõg|þì úßñüA óôlGô ûlüpg Bíy úuAôôo ÿrý^ úü
}kõg úG QHvð Bíy úÚ|çÎ úG ÐWAo þvÞ òì ly|þì AlýK þßü }BÞ ÿA< |«çTì ,lüõâ|þì Quôk BO úñÞ óõO àíÞ úñÞ|þì þÏu
òüA lýíùÖ|þì òýyBG }õøBG úâA .>îzG {ÛyBÎ ïAk òüA õO úâA úÞ lýñÞ AlýK ÿlülW ÿApPgk 40
.úupK|þíð ôo úíø ,óõO|ÙApÆA ÿApPgk úíøô óôA îø lýP×ýG
óõíu@ QÎBu ôk râpø ïqBG ô QÚô aýø .lýñÞ oBÞ þ^ lüBG ÐÚõì
Quôk ôo Bíy òýupLG }qA úÞ òýÖBHð óõívüo äðq Bíy úG úyBG úPyAk Ao {ðBßìA úâA .)òýyBG IÊAõì Bø|ú`G( .òükAk Quk qA
pPùG .râpø.õéW òýPup×GõðõOBPuôk Bü ?úð Bü ûoAk }oBÞ òüA úuAô ô úñÞ QHd¾ Bíy BG úÞ úðq|þì JBÇg >ïrürÎ< ôo Bíy óBPuôk ÐíW ok
ÿA|úìlÛì aýø óôlGô Rõég ÿBW úüõOôoBÞ òüA úü úñßð úÞ QuBíy IÊAõì óBìBì úü êTìô úñÞ|þì
BìA .ûpýãG }A|úßvßu úñßíì úPHèA òýupLG }qA .úñÞ|þì AlýK îßdì êýèk ô úðõùG BO oArø úG óõOkõg Rõég õO BìA òüAõhG ÿrý^ úü QÚô
úâ|þì ïBíO þüôpK BG ô A« oõÖ úyBG ÿrý^ òý`íø úâA Ap^ úâ|þì õùü BìA úy|þì ûpýg QOoõ¾ ÿõO
ïoBÞ òüA úPHèA .ò×g þéýg ûly Bíy ÜyBÎ úÞ Ap^ Bü !ûõéGBO ÐüBÂ þéýg ?ÿoAk|þì oô õOBøôpGA .>ûpg ÿôA< úâ|þì Bíy
ÿBñy@ qA lÏG ëBu àü þPc Bü ûBì lñ^ qA lÏG ûpPùG úyBG îø ókpì ëBc ok úâA þPc QÚô aýø
õðôA óõOkõg úâA ïqBG úPHèA .òülG ïBXðA óõO ?ÿkpÞ ûBOõÞ olÚ òüA ôo RBøõì ÿoBÞ úßñüA pãì ûpýâ|þíð úãük wÞ qA õðõO|ÕApu
þñÞ|þì wc úHOpì àü ,pg@ ok ô òüoAk Quôk ô kBy ,lýPvø óõO|óBPuôk BG îø BG þPÚô óôA ok úÞ úyBG úPyAk Bíy BG óõO|þPuôk qA AlW
þÏu ô úñÞ|þì þédì þG Bíy úG þéýg Bø|þâqBO úÞ îø Ao õO úñÞ|þì þÏu ô ûlñg|þì ,{Pvø ëõãñy êýÖ úü ÿBK püq úÞ þãñu püq úâA þPc Roõ¾
}ApG pPzýG Qèk Bíy þèô úñÞ ÿoôk óõOqA úñÞ|þì Rõég óBßì úü õO úâA BìA .úñÞ kBy ô úðôlñhG ûk þì ÿoApÖôo êýÖ kBýì òýyBG ûly îüBÚ {Pvø
ïAkõOóõOQ×WB« íPcRoõ¾òüAok.úy|þìäñO Al¾ îðôA qA lìôA ok Al¾ oAõük qA úâA lýyBG

.ûpð óõOkBü Bì þñüpýy .úÞoBHì .lükBPÖA îø .lüõñy|þì
úðõg ok ïk Bü x|çÞ pu BO úyBG {ðBßìApâA

.òýzG úWõPì úßñüA óôlG úñÞ|þì IýÛÏO Ao õO
þñÞ þì þPcAo xBvcA ,òýPvø îø BG úâA}kõg olK úßñüA , úð : îP×â ô ûkq þhéO lñhHè ?koBíy þì aýø Ao }olK ô úPÖo koAlð 22 {hG óApùO úéXì
òPyAk Quôk lðAk þìôA , kpÞ ZAôkqA ÜzÎ BG ïAlÞ BìA , lyBG JkA qA oôk lüBy :Q×â lýìA ÿ úðBg úG lýìA QuAõg ok úG qôpìA #
ûBãð ok BøoBG ô BøoBG Ao {uBvcA , Qvý^ lðAk þì úÞ lñÞ þì ZAôkqA þðq BG þéÚBÎ kpì olK úÞïoBËPðA ØèBg pG , îýPÖo ïA ÿolK oõK Jkõì BðAlðBì
?líùÖþíðApìAp^wK,ïAûlükokBìúG{üBø ïAlÞ ?lñÞ þì {ÞpO ÿkôq úGô koAlð {Puôk qBG Ao ok ôA , lñÞþíð qBG Bì ÿôo úG Ao ok
|.òýíøÈÛÖ,lñÞþìRkBvcõOúG|- | pPgk ,{ìôk ZAôkqA Iy ok þéÚBÎ kpì oBñÞlýìA ô òì . lì@Bì qAõzýK úG ô ûkpÞ
?RkBvc,òìÿAlg!û@|- | kõHÞ ô ûBýu lñG píÞ RBGp püq Ao {ðAõWõð òì úG þH¿Î þøBãð BG îüpì ô îýPvzð îø
JõéÓì ô úÖpÆ àü ÜzÎ òüA óõ^ , úPHèA|- | RBuBvcA þéÚBÎ ÿkpì ïAlÞ ! j@ ?lñÞ þì þñýu BGô QÖo úðBgrLy@úGolK . ly ûpýg
.RolKÜzÎwßÎpGQvýð }oõHXì ô úPÖpâ ûlükBð olÛð@ Ao }pPgk úG ïBíO þãñPèk BG . ly òèBu koAô ûõùÚ
, ïkõGokBìoô@ kBüolK ÿApG òì , kõGôA BG Üc QuA }olK ëBuô òu îø úÞ ÿkpì BG lñÞ þì , ïkõG ûly ûpýg úðBg êüBuô ô BøoAõük
QyAlð QÚBÆ olK ô ïA ûpù^ þPc rý^ úíø ?lñÞZAôkqA QuA oBG òüpg@òüA Q×âòì úG þuBvcA
îðlG ÿBø ëõu ïBíO úÞ îPvø þvÞ BG òì lñýHG :kqkBüpÖôlýGõÞrýìÿôoþíßdìQzìolK úG þøBOõÞQ¾pÖok . îñýG þì Ao Bø ó@úÞ

ÿpPgk , êvÎ :óBPƒuAk úƒ¾çƒg
êídO Bø ëBu qA lÏG úÞ úèBu ûl×ø
løBy lüBG æBc þâkAõðBg Rçßzì
lüBG ô lyBG }okBì ô olƒK ÝçƒÆ
|... lñÞêídO AookBì óôlG þâlðq

êvÎ |:êvÎ óBìo òPìqA þPívÚ
QHdì ô ÜzÎ ôA úG ÈÛÖ ô lðkõG {ÛyBÎ îùPì ÿrý^ ú^ úG Apì þøAõg þìõO , òÞ wG î×ýÞóôok Ao à^õÞrý^ lñ^ô úPÖo îÚBOA ô ûkpÞ ØüpÏO úPgBÖ ÿApG Aorý^ úíø
. wG ô lðkAk þì ?þñÞ olK.îPzâpGlýìAoBñÞQÎpuúGôúPyAnâ úG QuAõg þì ôA úPgBÖ þðAk þì :îP×â
òìqAôQzâpGúðBgúGþèBdyõgBGlýìAqôpìA kõGûkAkQukqAAo{èpPñÞolKlñðBíøúÞlýìA þñÞ þì pßÖ : Q×â ô kq ÿkpu lñhHè óBíz^ pýSBO QdO olÛð@ BìA lüõãG òì
òýyBì , ïôpG óôpýGôA BGô ûlypÂBc QuAõg qAôkpÞJBhPðAApìêvÎúÞpPùGóBíø:Q×â, þâkBu òüA úG Ao êvÎ úÞ þãðoq þéýg QvðAõPð úÞ kõG úPÖpâ oApƒÚ îƒÛyBƒÎ
QðBìA îPuôk qA : Q×â ô kAk îðBzð Ao þãðo ûBýu .lðBì ïôpdì õO óõ^ ÿolK QíÏð ?ÿkpÞIcB¿O þì }kõg . QuA ûkpÞ ZAôkqA lüõãG
Bì úG þGBvc úÞ îñÞ ÿoBÞ îøAõg þì ô îPÖpâ ApìîuAúÞkoAlðÜcrâpøpãükêvÎôlüôpG|- | .{üBýðÿBÚ@kõHðûkBuîøþéýg|- | þì õO úG ûqBÓì ok qôo ó@ pâA lüõâ
. konãG }õg .koôBýG okôQgAlðAòìpGúñýÞôîzgqApKþøBãðolK îø òì õƒO ZAôkqA qA wƒK úƒÞ îƒP×â
þâlñðAo úÞ þOlì ïBíO ok ô ûly oAõu òì |...olKBìA:îP×âóAqpèþñýñÆBG , kõG ûkAk oApÚ kõg IÆBhì Ao lýìA úßýèBc òì ô þPvßy þì BíPc ïkpÞ ZAôkqA
úÞ ÿA ûpù^ óBíø , ïkpÞ {øBãð ûpýg kpÞ þì .ÿoAlðÿolKpãükõO,olKõãðòìúG|- | pPgkôA , }BGpPgk òüA IÊAõì þéýg : Q×â Q×â ôA îPyAlð Ao õO òPvßy QÚBÆ
koAô þPÚô . lýzhG þì {ìAo@ ïkõWô ïBíO úG úG BO ÿkpÞ pßÖ : Q×â þH¿Î þñýñÆ BG lýìA . Qvýð þéÚBÎ Ao rý^ úíø îÞ îÞ òì úG úPuAõg þì úÞ
. ëBíy îüôo þì :Q×â Iè püq , îüly ûkBW ?QuAúPyAkolKêvÎëBc Bíy : Q×â lýìA , ïkpÞ ûBãðolK úG þãÖçÞ BG Apì ܃zÎ QƒÏuô þƒPÚô BƒìA lƒüõƒãG
kõGûkpÞpýâêÖBÒApìôAîüõãGú^îPvðAkþíð úG úPvßy ëk òì ô kpÞ óôpýG úðBg qA Ao Bì ôA . lýñÞ þì pßÖ ûBHPyA ôA koõì ok þì ôA þPc , úPvðAõPðpãük QƒgBƒñy
. QñÏè Ao ïkõg úßýèBc ok îPzâ pG úðBg ÿõu ? þñÞ þì ÑBÖk ôA qA Ap^ :Q×â îzg BG olK ô lüõãG pdu úG Ao ÑõÂõì òüA QuAõg
?îupLGëAõuàü,lýìA|- | îüApGlýìA.ïkõGúPÖoolKólükúGAp^úÞûkpÞ ...lñÞ þì oApÖ úuolì qA þéÚBÎ pPgk ïAlÞ
.ïrürÎxpLG|- | ÿolK òýñ^ , oõhð ú¿Ò :Q×â ô koô@ ûõýì BíévìúÞÿkpìqAZAôkqAIyokÿpPgkïAlÞ . lñÞ AlÖ Ao ôA
?ÿoAkîPuôkÿlýíùÖþÞ|- | .koAlðAo{PÚBýè þzÞkõg úG Quk lñÞ {PhHyõg lðAõO þì ?þPyAnãð Ap^ úðAõük Jõg -
þíð Q¾pÖôA úG úüpâ , kq þíð þÖpc
êßzì BG îø {ðlýzÞ w×ð þPc ô kAk
Qvüpâ þì óBñ`ð@. kõG ûlyôo úGôo
{ðlG }qpè ÐðBƒì îƒPuAõƒO þƒíð úƒÞ
ólük BG ô ûkpÞ òyôoAo ÕAp^ ,ïõzG
Qzcô úG }A úPvßy îø ok ÿ ûp¿^

.ïkBPÖA
|********|
{ýKqApO óApãð ApìôA áBñøôlðA òýñÆ
ïBíO úWõO ôA ïlük þì úßñüA qA ô kpÞ
{üõg úG Ao óAõW óApƒýGk ôBƒøpƒPgk
úðApPgk þOkBvc qA , ûkpÞ ÙõƒÇƒÏì
Ao îñøm BO ïkpÞ }çO ô ûly rüpƒHè
BO BìA , ïqBu ÙpdñìôA úG ókpÞ pßÖqA

. ïlzð ÜÖõì Iy pg@

.æBcòýíøJõg|- | ?løkþìîGAnÎÿrý^ú^þðAkþì|- | ôAqAþPgBñyaýøúÞÿkpìBGïBXðApuôlðqþì |********|
.ïlýupKÿlWòì,òßðþgõy|- | ?kpÞQðôpýGQcAoolÛð@úßñüA|- |
44

www.TEHRANMAGAZINE.com ûBìúÞApøqôlðkõGþðBßOúðBgëõÓzìúíÆBÖ êüBc BO kpÞ þì ÐíW Ao QuAo ÿBK ,Qvzð
}A|þÆBýgjp^,lðAonâ|þìAoþãéìBcpg@ úG þupÞ ÑB×OoAqA Ao M^ ÿBK ,lyBG {ðlG
47 ,{øAo ok ákõÞ ÿApG ô úPgAlðA oBÞ úG Ao þì {üõéW Ao úìBñøBy ,kpÞ þì Bøo òýüBK
JBPÖ@ .Qgôk|þì JAõg êüBuô ô xBƒHƒè þOBÎBu þPc ,þƒðæõƒÆ þƒÛüBƒÚk ô kõƒzâ
Ao óAoBùG ô lüqoô þì ÜzÎ òýìq úG JBPíèBÎ .lðAõg þì úìBñøBy JôBñPì
.kAkþìRoBzG ú`G pƒvK ,lƒýcô rƒýð pƒ¿Î qôo pƒø
lðkõG ëõÓzì ÿA|úðõâ úG úðBg êøA úíø }A|úuolì ØýèBßO ,lìA~ |þì }krð úüBvíø
koAô}lðqpÖoBù^ôúXülgôlyqBGokúÞ ô ÜzÎ BG ,kpÞ|þì oôpì ôA oBñÞ ô ôA BƒG Ao
ô óBÇýy ,lyo ëBcok ú`GpvK úu .lðly ô Jp ÿAl¾ úG lƒc qA {ƒýG þƒðBƒXýø
|6 úðBPu@ok úÞ }A þðBìBìô êãyõg pPgk þøBâ ,QÖo þì ô kAk þì ApÖ }õâ }qAô@
þüBGpHèkô þéãyõg ,þñüpýy ZôA ,þãøBì lðrG ,QuAõg þìôAqA BÚ@xBHÎrýð Bø Iy
.lðAonâþìAo}A ô BHüq ÿAõð ó@ qA úðBg êøA úíø BO lðAõhG ô
}õâ B« ÏÚAô Bø ú`G ÿkBy ÿõƒøBƒýƒø Rnè Jõg ÿAl¾ô úðAkôBWoBÏyA ó@ ,Buo
okBì úðBg úG úÞ oBG pø ô kpÞ þì pÞ Ao àéÖ kpì kAq@ òüA ,þuôkpÖ oBÏyA p×ÏW .lðpƒHG
kõWôpÇÎqApK úðBg þìBíO lðlì@þì åorG Ao óApüA iüoBO ÿBðAõO pÎBy ô QupK òÆô
úÞÁõ¿gúG.lyþìóByþñPyAkQuôk ÜzÎ {OBýGA àO|àO úGô QyAk|þì Quôk
ÿqBG qAô QyAk Quôk Ao óBð@p×ÏW olÛ^ ô lðAõg Ao úìBñøBy olÛð@ ôA .lƒüqoô þƒì
ÜyBÎ rýð BøpvK .kpG þì Rnè óBð@ BG ókpÞ úÞ QgAõð ,úðAkôBW RBýGA ó@ ûApíø olÛð@
ô lðlýèBG þì óBy|þüAk BùñO úGô lðkõGp×ÏW úG ,QyAk úËÖBc ok Ao Bùð@ IéÒA «BƒHüpƒÛO
,kõG ÿoBíýG pPvƒG ok ôA úƒÞ þƒøBƒì lƒñƒ^ úÞ Ao JApƒùu ô îƒPuo úƒìBƒß^ Áõƒ¿g
,úíøÿApGqôoó@BìA.lðkpÞþìîÒxBvcA QívÚ òüpOrýãðApGpSCBO ô òüpOrƒýãðAoõƒy
ú`ÒBG ok úÞ p×ÏW ÿApG .kõG ÿpünLèk qôo ÿBøoBßøBy qA lükpO þG ô Qvø úìBñøBy
BG þðæõÆ RBÎBu wLu ô QyBÞ úzƒ×ƒñƒG .QuAóBùWúßéGóApüABùñOúðRBýGkA
ú¿Úô kq Jp óBy|ÿApG ,kpÞ ÿqBG Bø|ú`G pukoô@pGóBzgolýyoõgõ^
.Q×â pKkpGôpÖóApKÕAqúýu
àü {üApG }pøAõg úÞ Apƒøq ÿApƒG óBýG pHG lýyõLG òPíùO
:úÞ úéíW òüA BG koô@ þG@ ú^oBK ûoAõÚ óBìk ÿBøksA pG qA Qvzð
úuAô ,ûpvK RA ú`G ûkBPÖA îèk úG - Qvy QvG pG áApPÖ úG ÿlñíÞ
,úÖçì úÞ ïkoô@ RA úuAô þG@ ú^oBK òýíø QukúGúPÖpâÿlñøÔýOþßü
ïõðBg ZBc ûqBO ,ÿqôlG þƒG@ õƒy àƒzƒO ûBâkoô@ Qyk ó@ pG lìBýG
,ÿlýüAq pvK ûlük JAõg )}pøõy okBì( ûçÞ òø@q pG pu úG ûkBùð
okBì ûApíø ÿkBy ô ÜzÎ BG úÞ úíÆBÖ ÿApG kõG þzýG pùG qA þhéO úíø
úG úPuAo@ô áBK Aoqôoõð BO kpÞ þðBßO úðBg kõG þzüõg q@ BG úÞ AkBHì
úðAp¿ÎôoBùð úÞ úGBGo ÿApGô lðôo ëBHÛPuA ###
{üBø ûõð ô óAlðqpƒÖ ûApƒíƒø Ao ÿpƒünƒLƒèk ûAo qA {ýDBHüq ô ûõßy úíø BƒG oBƒùG
.koõg ÿBø|áBg ,QuBgpG kôq eH¾p×ÏW .lýuo
QùW BÚ@ þéÎ ZBc rýð ïBãñø JôpÒ úG wLu ,kq êýG Ao úðBg à^õƒÞ úƒ`ÒBƒG
.QuõýK óBð@ ÐíW úG {ðAlðqpÖ ô óq ókpG ,«æõíÏì úÞ þédì qA ô QÖo oõKBy óBGBýg
BO qBýKô óBðô JBHÞ åorG þñýu àü ûApíø ÕBGþñýDrOêüBuôôòí^,ëBùð,óAléâ,êâ
ûApíø ô lñðApPvãG þâorƒG ûpƒ×ƒu þƒãƒíƒø ,lüpg úz×ñG êâ úHÏW àü ,lñPgôpÖ þì
ïBãñø QüBùð ok ô lðoõhƒG ïBƒy BƒøkBƒìAk ,þG@ ,{×ñG ,lý×u ,äðoBãðo ÿBƒø úƒz×ñG
p×ÏW úG ,BÚ@ þƒéÎ þƒWBƒc þƒËƒÖBƒcAlƒg ëBu pø ô lðkõG oBùG RoBzG úÞ ...ô koq
ó@ þâlðq pývì þéÞ úG úÞ kAk ÿkBùñzýK ,lüpg þì Bùð@ qA ly þì úÞ lýÎ àükrð
.kpÞÀhzìAoúèBuûkrðBKóAõW ôpüqêýGBGAoûkoô@okÙpGqApuûqBOú`ÒBG
koAk úìAkA BGô Qhüo þì ó@ok kõÞ þíÞ ,kpÞ þìôo
ô úGBGo .kpÞ|þì {ñýDrO úz×ñG ÿBHüq ÿBø êâ

ô ûlürâpG IèBÇìô óApùO þééíèA òýG úéXì
lýñÞúvüBÛì RBüpzðpãük BG Ao ó@þðlðAõg

pýg IHu kõy ôlÎ úÞ þüBXð@ qA BìA ,lðAonâ rýð Ao ókpÞ qBG aâ qA lÏG QøBÛð óApùO úéXì
òýìq ûBì lñ^ ó@ ÙpÊ !!løAõg Alg pâA ëBÏÖ{PuAoÿBKlñðBì{L^ÿBKlyúWõPì
òüAôQÖoôpÖkõgok,QøBÛðwLuôÿpýâ þíð QuAoô îg þPuok úG {üõðAqô Qvýð ôkô QvýG {hG
}A|þuBñykõg UÎBG ,òPÖo ôpÖ kõg ok BGpíÎpg@BO úÂoBÎ òüA úðB×uCBPì úÞ !!kõy
ÝBOA ok {ðApøAõg úÞ þìBãñø qôo pø ,ly äñè ÿlc BO òPÖo ûAo ïBãñø ,lðBì þÚBG ôA òýzýK ÿBø|ûoBíy ú¾çg
ÿpPzì ólük ô ,qôk ô Qgôk ëõÓzì Apøq ÿBK QvðAõO|þíð ,òPvzð ïBãñø ,kq|þì þãèBu ûk òu qA .QuA îýPü p×ÏW
úÚôm@ QùW úðAqôo lüpg úG okBì ô lðkõG þèlñ¾ ÿôo òPvzð ,lñÞ îg Ao {L^ kõy|þì óBHÒBG kpâBy þOlì .lñÞþì oBÞ
p×ÏW,JôoôQÖoôrKôQhKwLu,úðBg îøó@òýìqÿôoòPvzðBìAkõGóBu@{üApG Ao {èõKô lðq þìôoBðôA úG óBHÒBGpu úÞ
ok Ao olK ûlðqoA oBâkBü ,Ao {GõHdì Jp {üApG )úíOBHí^( óBýðApüA }ôo ó@ úG kp®ÞAlø qA ÿA|úPyõð .lñÞþì ápO AooBÞó@oB^BðôAô løk þíð
þì þupÞ ÿôo úG ,QÖpâ þì }õÒ@ .Qhu ÿpýãèBÖ úG þß^õÞ ûlðpK BG þOlì
BG þOlì .kpýì þìrýð ûlðpK úÞkqAkpK|þì
BìA lñÞ þì þHuBÞ þãðpÖ pùy ûBãPuk
þìBÎ ïkpì ÿA|ûlÎ ïõXø koõì úðB×uBPì
Ao ôA óBð@,kpýâþì oApÚ xlÛì úßzg ô
pùy ûBãPuk ô lññÞ þì þígq Rly úG

.lññßy þì Ao }A|þãðpÖ
ûkoAô RBcApW ô îgq pSA ok p×ÏW
qA wK .kõy|þì ÿpPvG úðBgok úP×ø lñ^
eýHvO ô pùì óBÞk àü ok þéÓy ó@
BìA lñÞþì BKô Quk }kõg ÿApG þyôpÖ
BìA þHønì ÿkpìpøBÊ úG úÞóBÞk IcB¾
BG løAõg þì ,ûkõG IüpÖ ïAõÎ QÛýÛcok
BG p×ÏW úÞlñÞoApÚpG þvßu úÇGAo p×ÏW
þì UýHg kpì ó@ô óBÞk ó@qA Qzcô
ô kpýâ þì Quk úG ôoBK lÏG qôo .krüpâ
lñÞþì ïkpì ÿBø|ïBG þGôo ÙpG úG Ñôpy
wK QùW .kqk þì Ao {üôoBK ÿkqk BìA
BìA kôk þì kqk ëBHðk úG ôoBK òPÖpâ
ô koõg þìpu ú^õÞÿBø ÙpG ÿôo {üBK
óBvðA kpì ôk .lñßy þì õðAq úýcBð qA
þì þPèôk óBPuoBíýG úG Ao ôA Quôk
àñüA ô lðpýâ þì aâ Ao {üBK ,lñðBuo

...ú¿Ú úìAkA

###
ô kõG aâok {üBK úP×ø òülñ^ #
æ« õ¾A .kõy ZoBg QvðAõO|þíð úðBg qA
þPc kôpG ûAo þPuok úG QvðAõO þíð
þì Ao {éÓGpüqrýð QèAõO úG òPÖo ÿApG
lídì rýð oBG àü ÿA|úP×ø .lñPÖpâ
ôA ô lì@þì {ÒApu úG {ñýðqBð Quôk
ôpu áæk BO kpG þì ïBíc úG kõg BG Ao
ÿBK úÞ êìBÞ ÉBýPcA BG lüõzG Ao {ñO

.koõhð þG@}A|úPvßy
óAoôk ,lðkpÞ qBG Ao aâ úÞ ûBãð@ ô

46

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

;ëBHýèAô þðBùW äýè ïôk úP×ø òýPvhð ok óApüA ëBHýèAô þéì îƒýO #
Qvßy úG ÜÖõì þðBùW äýè ïôk úP×øoAlük
ÿkAq@ÿp×ðoArø 12 òèBuok àütéGôkpG úu
àütéG pGApG óApüA ëBHýèAô îýO oAõyk kpG .lyóApùO
úÛGBvì òýìoBù^ ok óApüA ëBHýèAô þéì îýO |
10 ô 21 QÎBu qA 2017 ëBu þðBùW äýè ok kõg
.QÖo àütéG ÙB¿ì úG )Iy úÏíW( úÛýÚk
þéì þãðBg oAlük òýPvhð úÞ úÛGBvì òüA
þèBc ok ,kõG ëBvìA þðBùW äýè ok óApüA óByõK
ÿkAq@ ÿp×ð oArø 12 òèBu QýÖpÊ úÞ ly qBÒ@
úHðBW úíø QüBíc óApüA îýOô kõG ûly êýíßO
.QyAk ûApíø Ao óAoAkAõø
Qvhð Qu ok óApüA ëBHýèAô óByõK þéì
lñPyAk àütéG îýO BG þßükrð QGBÚo úÛGBvì òüA
BìA lðly Øüpc JõéÓì 23 pG 25 QüBùðokô
qBýPìA Qzø ÙçPgA BGôoAlPÚA BG ïôk Quok
ÿApG ûkBì@ BO lðlýuo ÿqôpýK úG )17 pG 25(
.lðõy úÛGBvì òüA ïoBù^ ô ïõu ÿBø Qu
ïqæ þãñøBíø óApüA îýO ïõu Qu ÿAlPGA ok
úðBýì ok BìA ,kBPÖA IÛÎ Øüpc qA ô QyAlð Ao
BG rýð Ao Qu òüA QüBùð ok ô kpÞ óApHW Qu
ÿoBíy Qu ok BO kpÞ kõg ó@qA 22 pG 25 qBýPìA
.lPÖBýG õéW Øüpc qA àü pG ôk
þãPvüBy îÒo úG óApüA ëBHýèAô óByõK þéì
JõéÓì 23 pG 25 qBýPìA BG rýð ïoBù^ Qu ok
îXñK xBvc Qu úG úÛGBvì BO lðly àütéG
pg@ÿqBGokôkpÞoAnâAôêüqpGúGAoúXýPðàü .kõGþP×ãyBGûApíø}kpßéíÎþÎõðúG úP×øokkõgQvhðúÛGBvìokBùñOîýOòüA .kõy ûlýzÞ
àü pG úu kõg óBðAõW IýÞpO BG Qvhð úP×ø úP×ø ëôA oAlük ok óApüA ëBHýèAô þéì îýO óBüBKokô kõG ûly AkBðBÞ JõéÓìôk pG úu ëôA îXñK Qu ok óApüA ëBHýèAô þéì îýO QüBùð ok
qBýPìA úuô kpG àü BG BO kAk Qvßy Ao óBPvùè pG úu BýèBPüA oõzÞ ok ô þðBùW äýè Qvhð ûBãüBWok qBýPìA Q×øô kpGôk BG Qvhð úP×ø okkõgkpGòýìôkúGBOlýuoÿqôpýKúG12pG15
.kpýâoApÚîøkúHOook pGúuúÛGBvìòýìôkok,lyóBGrýìJõéÓìp×¾ úÞQÖpâoApÚBøQGBÚoòüAþíýO12ëôlWïôk ÿqBýPìA YñK ô lGBü Quk ëBvìA þðBùW äýè
.kõy
kAk Qvßy Ao õülèBì RAoBìA ok óBPvðBÓÖA ëBHOõÖ BG Ao úÛGBvì òüA óApƒüA ëBƒHýèAô þƒéì îƒýO
kBøpÖ ,ÙôpÏì lýÏu ,oõK ÿkBHÎ kçýì IýÞpO
oõ×Ò pýìA ,þìçÒ ëkBÎ ,ÿõuõì lídì ,þíDBÚ
.kpÞ qBÒ@ ÿlðpì ÿlùì ô
úHñzXñK qA pPvýÖõOôA óAkpâBy úÞ lì@ Quk Ao óBPvðBÓÖA òýìA òvc AlPGA úÛGBvì òüA ok ÿoAlükok óBPvðBÓÖA ëBHOõÖ þéì îýO # ëBHýèAô þéì îƒýO þƒGpƒìpƒu òƒñýø ëBƒPüô
ÿôkoA àƒü ok QƒÞpƒy ÿApƒG úƒPynƒâ úƒP×ø õülèBì óAoBü lÏG úÛýÚk àü BìA ,QgAlðA {ýK úG õülèBì ëBHOõÖ þéì îýO êGBÛì þOBÞoAlO @õvðApÖ ,wüAok ók óô ïApG IýÞpO qA rýð àütéG
qBG Ao ÿrürÎ wüôA ûqAôok þPèBñK úÇÛð ÿôoqA xBìõO ,qp¶ýßèAô xBýOBì ,rýøoô pP¶ ¶ýK ,RBßýè
.lðkõG ûly þGk koAô þñüpíO ly ÜÖõì ÿréKõK lýìA BìA ïôk úíýðok .lðkpÞ .lýuo ÿpOpG ÿAlPGAok rñ¶Hüo þé²Wô lèô„ ÿk óôõðo@ ,õuôo
ÿApG Ao kõg óBPvðBÓÖA ëBHOõƒÖ þƒéì îýƒO .lñÞ õülèBì ûqAôok koAô Ao óBPvðBÓÖA ÿpOpG êâ 6 iüoBO ok õülèBì ô óBPvðBÓÖA ÿBƒø|îƒýO
ÿBø Qéì ïBW þOBìlÛì ok }oAlük òƒýƒìôk úG óBPvðBÓÖA ÿApG þèBc ok ÿqôpýƒK òƒüA ok RAoBìA ëBHOõÖ óõýuAolÖ pÛì ok òDôs/óõW .kpÞ ûkB×PuA úÛGBvì òüA
þéì îýO QüBùðok úÞ lñPÖo îø ÙB¿ì úG þGk 12 úÛGBvì òüA êßOôpK óBìq Ñôpy qA êHÚ
.lñÞ þì ûkBì@ ZõHìBÞ êGBÛì Býu@ kõg Øüpc 1 pG 2 úXýPð BG ly ÜÖõì óBPvðBÓÖA ÿAlùy ïApPcA úG òèBuokpÂBcpâByBíOoArø
úÛýÚk àƒü óApƒùO pƒýgA þƒPvüoôpƒO Rçíc
.løk Qvßy Ao
wüô ,IýÞpO BG úÛGBvì òüA ok óBPvðBÓÖA .lðkpÞ Rõßu
Øüpy ,pøBÆ BßzñÞ ,òýìA òƒvc ,ÿrƒürƒÎ ô ÿlícA lýídèAlƒHÎ ,þƒðqoôAk BƒÂolƒídì
lýìA ,ÿôqkAq@ þ×Ç¿ì ,oBËPðA kçýì ,lídì óBðAõW ô }qoô püqô òýðôBÏì óBülídì BHüpÖ
òýuBGA ,úPvüBy ê¿ýÖ ,oõð kBypÖ ,ÿréKõK àütéG ô óApüA úÛGBvì óApƒâBƒyBƒíO úƒéíW qA
oApÚ õülèBì êGBÛì ok ôqo@ ëçG ô êýg þƒéÎ
.lðkõG
.kõG úPÖpâ úP×øoAlük òýPvhðok àütéG ëBHýèAô þéì îýO
þéì îýO iüoBO óq êâ òüpPùG ,ôqo@ ëçG úP×ø ok úÞ ly óApüA JõéÓì þÇüApy ok Qvhð
ÿôkoA úG Bø|Rlì qA lÏG úÞ óBPvðBÓÖA ëBHOõÖ þGõg kpßéíÎ 2017 ëBu þðBùW äýè Qvhð
AlPGAqA úÛGBvì òüAok kõG ûly RõÎk þéì îýO pG úu( óBPvGp¾ Qvßy úG ÜÖõì ô QƒyAk

.QÖpâ oApÚ IýÞpO ok .ly )àü pG úu( Bßüpì@ô )p×¾
þéì ëBHOõÖ îýO

49

óApùO úéXì

xôoBâóæôo ëBñýÖok ,BßñüoôAô Øüpc ëAkBð

ÿBø|ëBuok pâA lüBy .lýuo ëBñýÖ úG îýâ 27 Ao îýâ 29 ÈÛÖ xôoBâ óæôo RBÛGBvì ÑõíXì àü úPƒvƒðAõƒO úƒÞ kõƒG lƒøAõƒg ÿqBƒG|wƒýƒñƒO òPuA Øüpc þüBýðBLuA ëAkBð êDBÖAo #
õéW ÿkõϾ lðôo òüA ÿôo lðAõPG ëAkBð lÏG .kpÞ oAnâAô kõg óB×üpc úG .lñÞ ePÖ oBG ûk ÿApG Ao îéuAlðpâ .ly úvðApÖ òKôA ëBñýÖ úÛGBvìok ,BßñüoôAô
Ao ÿA|úðBvÖA åoõG koõÞo QüBùðok lðAõPG ,kôpG àýñìôk ,þüBùð ÿqBG úG ólýuo ÿApG ëAkBð
ëBu Qzøô þuok úÞ QuA ÿkoõÞo òüA wýñO ïoBù^ p×ð pÂBc ëBc ok úÞ ëAkBð pG úu JBvc BG Ao þzüpOA óAõWqBG|wýñO ,îýO
.lñßzG îø oApßO úvðApÖ òKôA ÿBø|QGBÚo iüoBO ok úPynâ úÞ ûlýuo ëBñýÖ úG þèBcok ,QuA óBùW óAkpì ôo {ýK qA 6-0ô 6-4 ,6-3 YüBPð BGô p×¾
óæôo ëBñýÖ úG ólýuo ÿApG ëAkBð êDBƒÖAo åoõG óõýG úG ÜéÏPì koõÞo òƒüpƒPùG .ûlƒzð {ðB×üpc kAlð ûqBWA ,úPynâ úÛGBvì {y ok
QyAkpG ûAo pu qA Ao ÿqBG|wýñO ,ëBvìA xôoBâ ok Qvßy BG 1978 ëBuok úÞ QuA ÿA|úðBvÖA ok ô lñøk Qvßy Ao ôA ,Qu àü ok þPƒc .QyAkpG
ûoBíy kpì ,aüôõÞõW áAõð þéHÚ úécpì ok úÞ ÿqôpýK òüA BG þüBýðBƒLuA qBƒG|wƒýñO òƒüA
.kõG ûkpÞ JõéÓì þPcAo úG Ao ,óBùW wýñO ôk þüæBG oBývG wðBy úÞ kpÞ QGBS ûlññÞ|ûpýg
ok ,úèBƒu úƒu ô QƒvƒýƒG îýƒO àƒýƒñƒìôk IvÞô ëBñýÖ úÛGBvìok BßñüoôAôpG úHéÒ ÿApG
-úu úXýPð BG úvðApÖ òKôA þüBùð ïoBù^|àü ,úvðApÖ òKôA ÿBø|QGBÚo ok }A|þðBìpùÚ òýíøk
òüA òí .kõG ûlýGõÞ îøok Ao aüôõÞõW aýø
þüBùð ïoBù^|àü ok {ýK ûBì àü kôlc úƒÞ .koAk ,xôoBâ óæôo
êDBÖAo òýíø kõG úPvðAõO ïo qpPvì RBÛGBvì úHñzßü qôo lðAõPG pâA úèBu àü ô þu ëAkBð
òýèôA ,løk Qvßy Ao BßñüoôAô ,wüoBƒK ok
.koAkpG ûAo pu qA aýø -ôk úXýPð BG Ao ëAkBð
QupùÖ îP×ø ûko ok pÂBc ëBc ok úÞ ôA
ëBu Ñôpy qA ,QuA óBùW óAkpƒì ÿlƒñƒG|ûko
qA pýÒ úG .úPyAk þÛÖõì B¸ PHvð {üBíð ÿkçýì
Ao ôA úÞ ûkõG ëAkBð êDBÖAo òüA oBGpø ,ïo RBÛGBvì
.úPyAnâ ïBÞBð pO|åorG RAoBhPÖA úG ólýuo qA

QuAõg}qõKkõgÿBø|QvýèBHOõÖQÞpcpÆBgúGóBPvGpÎ

úýuôo þp×ð¾BùWóBïPvBWßGúqGAB-ø ä2 óñéAKpqüõAü ïçu RBìAlÚA" úÞ ûkpÞ lýÞBO óõýuAolÖ òƒüA qA ÿkõÏu óBPvGpÎ ëBHOõÖ óæõEvì #
ô lñÞ|þì ïõßdì Ao "þüApãÆApÖA ô þPvüoôpO oõzÞòüA ëBHOõÖ þéì îýO óBñßüqBG úÞòüA
ïBW þOBìlÛì ÿBø QGBÚo Jõ^oB^ ok óBPvßGqA ô óApüA ëBHOõÖ þéì ÿBø|îýO oAlük # Qèôk ô ólñè Rçíc óBýðBGpÚ ûkAõðBg úG úéíc óBýðBGpÚ ÿApG Rõßu úÛýÚk àü ok
ok óõìq@oAkpu ÿqBG òüA ok .lýuo óBüBK úG óApüA p×¾ pG 2 ÿpOpG BG úýuôo 2018 þðBùW .lðA|úPuAõg }qõK ,lñPyAlð QÞoBzì ólñè
ÿApG ÿqBG òüA ok ÿqôpýK BG óApüA.lðkpÞþðq|êâ88 úÛýÚk ok þìoBÆ ÿlùì ô 22 úÛýÚk .QuA úP×â QýévO BýðBPüpG ô QyAk ÿqBG BýèApPuA BG ÿkõÏu óBPvGpÎ
ok ÿkõƒÏu óBƒPvGpƒÎ ô BƒýèApƒPƒuA ÿqBƒƒG úG Ao kõg óBPuk úÞ þèBc ok BýèApPuA óBñßüqBG
.kpÞkõϾ þðBùW ïBW úGoBG òýíXñK þðBùW ïBW þOBƒìlƒÛƒì ÿBƒø|ÿqBƒG Jõƒ^oBƒ^ ûkAk oApÚ pãülßü úðBy ÿôo ïApPcA úðBzð
Øüpc lu qA lðkpÞ Bø àGqA ûqAôok koAô úÞ þéâ ôk BG lðly ÜÖõì }ôo þÞ xõèoBÞ óAkpâBy BýèApPuA ëBHOõÖ óõýuAolÖ .QÖpâ Roõ¾ BìA lñPyAnâ ïApPcA óBýðBGpÚ òüA úƒG ,lðkõG
úýuôo úG Ao kõg QuA ûlðBì þÚBG þOBìlÛì ÿBø QGBÚo óBüBK BO ÿqBG ôk úÞ þèBc ok ô úPynâ kõg ÿBø|ïBÛì úG ÿqBG qA {ýK úÞ QuA úP×â ÿqBG ÿApG kõg ûBãüBW ok ÿkõÏu óBñßüqBG
ûkAk pHg Rõßu úÛýÚk àü òüA ûoBG ok ÿkõÏu
.QyAk ëBHðk úG Ao }ôo þÞ xõèoBÞ ô þéì îýO ,óApüA ïkpì þðBìkBy úÞ ÿkpG .lñðBupG ÿBø|QvýèBHOõÖ úÞ kõG ûly úP×â Bùð@úGô kõG .lñPÖpâoApÚ
ÿqBýPìA 12 îø óBPvßGqA .kpÞ kõϾ úýuôo þðBùW ïBW úGô ly ÿqBýPìA 20 ,kpG òüA BG óApüA lñøAõg "ïApPcA" Qñu òüA úG ÿkõÏu QÞpc òüA BýèApPuA wéXì ûlñüBíƒð àƒü
,êüqpG ô óBGrýì úýuôo qA wK ,óApüA .ly Qhu þðBùW ïBW úG kõϾ ÿApG }oBÞ ô lðBì þÚBG .QuA ûlðAõg "oô@|ïpy" Ao óBPvGpÎ óBñßüqBG
.QyAnâ BG þíuo òýñ^" lðA|úP×â óBPvGpÎ ÿBø|ïBƒÛƒì
.lñÞ|þì kõϾ 2018 þðBùW ïBW úG úÞ QuA þíýO òýìõu òüA qA BýèApPuA óAoAlƒíPuBƒýu qA ÿoBƒíy
ûlñüBíð àü .lðA|ûkpÞ kBÛPðA Bø|ÿkõÏu QÞpc ".koAlð þðAõhíø Bùð@ äñøpÖ
úG þǃGo" ÿoBƒÞ òƒýñ^ QƒuA úƒP×â wƒéXì qôo ÿkõÏu óBPvGpÎ ëBHOõÖ óõýƒuAolƒÖ
óõýuAolÖ òüA .QuA ûkpÞ þøAõgonÎ úÏíW
".koAlð Qñu ô äñøpÖ òüA ÿBø|QvýèBHOõÖ QuA úP×â kõg úýðBýG ok
ÿBø|úéíc þðBGpÚ Qzø ôrW þüBýèApPuA óq ôk QcAoBðô óBýðBGpÚ úG þìApPcA|þG l¿Ú"oõzÞ

.lðkõG ólñè ".lñPyAlðAoBùð@ÿBø|ûkAõðBgókpÞ 48

TEHRAN MAGAZINE kAõhð RBGBG BO þèô ,úyBG:ïkAk óBßO ÿpu þ^pø ÿAqAok úíù×G lüBG lídì .òñÞ koõgpG Tel:(818)881-1771
þìpâ QzK úG lídì óõ^ .ûoAlð ÿA ûlüBÖ BO ûk «çTì ,ûlG ïBXðA ÿoBÞ lüBG kAõg þì úÞ
rÞpì úG þâqBO úG úÞ xBñzðAôo ÿBùíðBg qA þßü ÿqBG JBHuA }ApG BO ûpýãG îøpu QzK QvýG ïA úíÎ úG QyAk þÚçgA }õg BG ëõíÏì ÜHÆ
ÿAl¾ BG úÞ ,ïkõGõãP×â ïpâ kõG ûlì@ ûoôBzì ...úðôqBO þì olÛðA úyBGBG ByBíO óõOoBÞ úðõPG BO ûphG óõð Bü ,óphG ô kõG ûkpÞ rÞ ÿA úyõâ óBâtì BìA ,kpÞ þì àíÞ
.òÞ QHd¾ õO æBc- oõW òüA BG.pg@ BO ôpG ô pýãG oõÆ òýíø ...úñÞ QcAoBð þéýg úÞ kAk þì óBzð {Ooõ¾ QèBc
| |.lðBìïBíOúíýðîPHd¾ÿlícAîðBg oBPÖo úýHñOô }AkBK }ôo BG lüBG B« íPc Bø ú`G QzK JBPÖ@ô kõG kpuqõñø Aõø .QuA úPÖpâô
...lýzhHG þèBíÞ îðBg- ÜüõzO }ôo òýíø lýñÞ þÏu îø Bíy .úyBG- ÿApGô ûpýâ þì }AkBK JõgoBÞ pø ÿApG .kpÞ îüBøBK ô îPvzð þèBÚ ÿôo .kõG ûly óBùñK BøpGA
ûpgæBG , òüpýãG oBÞ úG }koõì ok ôo úýHñO ô þívW úýHñO úð úPHèA .úzýì úýHñO }lG oBÞ pø pßÖrý^ aýø úG QuAõg þì îèk .ïkpÞqAok Ao
,îPuBgpG BW qA ô îPuAõg onÎ îPHd¾ îø qA {ÚBOAõO lüBG ûqAlñýG ûAo kAlýGô kAk úâA ç« Tì, .kõy ÙpÆ pG ïA þñøm þãPvg BO îñßð
| |?úéG:kõGûkBPvüAokÿõéW .Qvýð îø pýSBO þG úâA,úñÞ ByBíO ákõÞ úìBðpG lüoAnð Bü , úðõíG BG BìA ,ïlýzÞ þÛýíÎ w×ð ô îPvG Ao îüBùíz^
ÿoApÖ Ao úíø óAoBG oBHâo oBøBð ókoõg qA lÏG úÞ ÿqBG JBHuA óôA }ApG úðõhð õyBuok
úãükoBG úü ,lüoAk ûlññÞ úÏWApì :Q×â úPvø@ Bìô lñPÖo ûkAq@olK úðBg úG òüôpyô û[email protected] koAõì pTÞA ok }ôo òüA .òüphð ûoAk Quôk .ïkpÞ qBGAo îðBíz^ ûoBGôk óBWpì ÿAl¾
.ókõG ûlìôA îø pø QzâqBG ûAo ok .îýPzâpG óBìkõg úðBg úG îø òüpPùG ,òÒõéy úÞ þüBø ú`G ÿApG ,ûqBu oBÞ ?ÿlýGAõg-
îñÞqBG JBùy BG Ao QHd¾ pu ïkpÞ þÏu ú^ qA úÞ òzG þüAoBÞ úG ëõÓzì úÞ úñüA oBÞ .úð-
?þÞ :ïkpÞ {øBãð IXÏO BG óôpýG þðAoBG ûpËñì úG þÛég lG BG .ïlzð ÜÖõì ,ÿqBu pýíg ç« Tì .úzG ûkB×PuA óõyBPuk
...îðBg úü ,úPÖo ïkBü {íuA- úðBg úG þPÚô .kAk þíð Ao îGAõW ô kõG ûly ûpýg úÞ òñßG þüBø }qoô Bü ,ÿqBu óõíPgBu ÐíW }A úñýu ok Ao {ðAõðAq ô Qvzð ïoBñÞ
æBG Bø úéKqA îðAoBßíø QHd¾ô ûlñg óBýìok Ao ØýTÞ ÿBùÖpÊ BO ïkpÞ àíÞ okBì úG îülýuo îø }qoô òüpPùG .òñÞ úýéhO ôo óõy ÿspðA ?úPcAoBð Ap^ óBâtì :ïlýupK.kpÞ
úÞ ïlük Ao ÿp×Ëì îðBg IXÏO ëBíÞ ok ô îPÖo lñhHè ïokBì .lñÞ BW úGBW Ao êüBuô ô lüõzG îø ,úñÞ þì óõy úPvg îø .QuBñy óõyApG
ÿôo þãzýíø úÖBýÚ ô {üAo@ óôlG ô ûkBu õO lüBG BíPc ûpøq úíÎ .úzýì {ìAo@ UÎBG J@ ÿBø ÿqBG ú`G óõíø qA :kq ÿlñhHè
.kõG úPvzð oBËPðA òèBu äðo rHu Qßíýð :Q×â óBðq lídì ÿApG úÞ ÿoBÞ,ûlG oBÞ lídì úG úðõg ...þãzýíø
.QÖpâ ôo JBùy ûkrýu þvdð ëBvìA- {ìBXðA úyBG ØÊõì þñÏü , úzG Qýèôõvì
| |:QuBgpGBWqAîðlükBG ú^,BGBG úð :ïkpÞ àzg ô îPvy ôo BùÖpÊ óõð «çTì ,úñßð þøBâ úñßG þøBâ úßñüA úð ,ûlG ?úPcAoBð lídì Quk qA þñÏü-
.lýzhHG , ïlìA kôq oBãðA óõW úüBu- Aô@ Jõg .kpÞ xõè õykõg JBùy ?þvdð óôpýG ëBÓy@ Bü ;úyBGlídì ú×ýÊô ólüpg {ýK ...BGBG úð :Q×âô koô@òýüBK Ao {üAl¾
:ïkpÞ {PüAlø îÚBOA úG þðBGpùì BG ô ïkpÞ ïçu QzK úíø AkpÖ qA kBýG úyBK óæ~ A úâA ,ûoAk Üc ô àHu ÿAoBÞ òüA qA !îðôk þì ú^ .òPyAnâ
óõW BñÎo .lýüBìp×G ,lükpÞ ÿoBÞ Jõg þéýg }pPzýG þOlì qA lÏG ô kpÞ Ñôpy lüBG àý^õÞ ...kõG ûkpÞ þOæBýg }kõg
.kõG ûly ëõø ûpPgk òâ þì }pu úýÛGõyBøoBÞ úíø úÞ úñÞ RkBÎ úâA þèô .kpÞ îyõâ àükrð Ao }puô kpÞ ûBãð ÙApÆA úG lÏG
?ûoõÇ^ ô àýñýéÞ ÿApG îèk ïlyoAlýG þPÚô kôq eH¾ úÞ kBýì ok J@ qA þéHñO ô Qýèõvì þG pvK òñßG
êTì Qvýð lG ÿA¶ : kpÞ ÐíW Ao {üBùHè BWqA ÿspðA BG .kõG ûly äñO þGBvc îðAoBßíø ?úðõì þì óõìkõg {ýK :koô@
QyAk ûqBOokBì .îPÖo úðBgrLy@ úGô ïly lñéG .ólG ïBXðA úýÛG õyAoBÞ ûoAk oBËPðA úzýíø .ïkAk óBßO Üül¿O Qíüçì úG Ao ïpu
...úzýíø ÿApG îø òüôpy ô ûkAq@ .kpßýì Quok ÿB^ þPhGlG :Q×âô kAk óBßO ÿpu ØuBO BG óBWpì ?úPcAoBð ûkpÞ krìBð JBùy úßñüA qA :kpÞ AõXð
þø@ ô kBPÖA êHì ÿôo îPvG Ao ÝBOA ok þPÚô .lðlì@õéW òì òük BG ô lðkõG ûlì@ þËÖBcAlg }A úíø , ûlýì óôlýì {ùG þéýg BGBG úÞ úñüA
ÿB^ }oB×u ÿlícA îðBg úG .lýzÞ ÜýíÎ ÿly oAlýG kôq olÛ^ :Q×â þðBGpùì BG ûkAq@ ÿoõÖ kAõhG þ^pø .ûoAlð IýÎ xA ú`G úãýì ?Ap^ úg@ :îP×â óBñÞ aK aK
ïkpÞ qBG Ao sBÖõy .kõG kpu þíÞ ÝBOA ,ïkõG ûkAk õO Jõg úÞ úñüA îø {èælPuA .ûpg þì }ApG ,úðq þíð úÞ Ùpc :Q×â ô QgAlðA æBG ÿA úðBy
.úyBG Üè ô ÜO îñÞ þì pßÖ qôpìA ,óõW úüBu ô ûoAk Quôkôo JBùy ïkq þì xlc òì þèô
| |.îPvzðrýìQzKô äñO ïoBÞ ÿApG îèk þéýg þèô ,ûo@:ïlülñg .úyBG pýu {èk ô îz^ BO úyBG úPyAk úðõg kBýG JBùy lüBy ûkpÞ pßÖ }kõg {ýK
úP×y@«BHüpÛOô ûkBu þéýg {ýK úÏÖk wßÎpG Quok ô ÿlW }BøBG RBGBG ô óBìBì úâA-
QÞBu.kõG ÕôpÖ þG ô ûlüpK äðo {Ooõ¾ .kõG ...ûly ô pO lG þPc ,úðõì þì ÿoõÇñýíø òñßð koõgpG ...ÿoBãPuAõg
þì .lñÞ QHd¾ úG Ñôpy BO ïlðBì pËPñì ô .ïkq óôpýG úðBg qA Bùð@ BG þÇÖBcAlg qA lÏG óBâtì qA þéýg úÞ JBùy þèô :îP×â úPvø@
pPÖk úG eH¾ QÚô ó@ Ao ôA ÿõÚ ûrýãðA îPvðAk JAõg qõñø JBùy ,îPÖo þì oBÞ pu ïkõg lüBG .úzýì îø pO xõè
koõì ok îPyAk óBñýíÆA ,ûlðBzÞ ïoBÞ úG þPÚô .îñÞ }oAlýG lì@ þíð îèk ô kõG BG õO :Q×â ô kpÞ òì úG þøBãð úðBvíPéì óBWpì ...ûpPâorG
ólýñy pËPñì lüBG îPvðAk þíð þèô ;QuBñÎo þðApýíy pPÞk ÝBOA ok úíø ïlýuo àýñýéÞ ,úãük QuA ú`G pPgk :Q×âô kq ÿlñhHè
ÿp×Ëì îðBg ókpÞ ÙB¾ úñýu ÿAl¾ .îyBG ú^ òì kôoô BG .lðkpÞ þì QHd¾ ô lðkõG ÐíW ?þðq þì Ùpc óBìBì ëBýg úG úP×ýG úÞ ÿpvK òýèôA úG {íz^
îzßG oBãýu úâA :koô@ óôpýG pßÖ qA Apì àüpHO qA wKôly ÐÇÚ óBzüõãP×â ÿA úËdè úñÞ ZAôkqA kAõhG BO æBc ,úzýì ÜyBÎ }kõg
ïõupì RBÖoBÏO ô òì úG õð ëBu klXì òP×â
?þzýíð QcAoBð BG îø òì .lðly ókq Ùpc ëõÓzì úíø ûoBGôk .úzýì p×ð l¾ ÜyBÎ
| |.lýyBGQcAo- îyõg þéýg {ðkpÞ pßÖ QcAo ô pßÖ qpÆ qA
ûlñü@úP×øok úìAkA | , BÚ@ pHÞA ô ûpøq úíÎ ÝçgA úG úWõO BG .lìôA
þì JBvc úG ÿpß×ñyôoô êÚBÎ pPgk óBWpì
51 îPuAõg þì òì :ly lñéG ûoBGôk {üAl¾ .lì@
ô py þéýg ,îñÞ QHd¾ RBøBG lídì úG ÐWAo
BGBG úG îø þ^ pø ,ûly xõè ,ûly oBßGApg
îñýHG ïAõg þì .ûoAm þíð êdì îýñÞ þì QüBßy
{ýK úÞ ÿoõÆ òüA ?úð Bü kpÞ ÿoBÞ }ApG úzýì
QzK Bü úðõì þì kAõu þG Bü úãük qôoôk ûpýì
olÛ^ þñÞ þíð oôBG...úP×ýì óAlðq ÿBø úéýì
ØèBhì úâA ,úñÞ þì þùð ô pìA úíø úG ,ûly ôopK
úüpâ ûqAlðA þì ûAo kAkô ÔýW îýñÞ êíÎ {éýì
úG BO úðq þì oAõük ô ok úG ôo }kõg ô úñÞ þì
}kõg ûlñü@ ÿApG òì .îýñÞ }õâ {Öpc
BÚ@ qBð òPvýð BGBG ô óBìBì êTì úÞ úíø .îðApãð

...óphGôo
,îPgAlðA {ðAõW ô Apýâ Roõ¾ úG þøBãð
ûkpíy ,kõG rýãðA pG òývdO {Pýèõvì xBvcA

| |:îP×â
,þñÞ Quok ôo lídì þðõO þíð þüBùñO õO-
}BøBG Quok îø RBGBG ô óBìBì lüBG B« íPc


Click to View FlipBook Version