The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Shahyar Ghanbari , Airs, Artor, Roya Saba and Amir Asadi Live in Concert at Hotel Irvine Sunday , May 13th, 2018 From 11am to 6pm Come Celebrate With Us!!! Enjoy a beautiful day, filled with authentic sounds lives Persian music, celebration of mother’s day, Free Admission 24th Festival & Expo is expected to attract over 4000 attendees, professionals, top business executives, and small business owners and prospective buyers from all around Southern California. WANT TO EXHIBIT & REACH THOUSANDS OF CUSTOMER If your product / service targets customer Exhibiting at this show is a must. Nowhere else can you speak with thousands of customer or business owners, Reach your target market face-to-face and make on-the-spot sales! For more information or to reserve a booth (818) 881-1771 17900 JAMBOREE ROAD IRVINE, CA, 92614

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-04-09 20:29:34

Tehran Magazine Issue # 1079

Shahyar Ghanbari , Airs, Artor, Roya Saba and Amir Asadi Live in Concert at Hotel Irvine Sunday , May 13th, 2018 From 11am to 6pm Come Celebrate With Us!!! Enjoy a beautiful day, filled with authentic sounds lives Persian music, celebration of mother’s day, Free Admission 24th Festival & Expo is expected to attract over 4000 attendees, professionals, top business executives, and small business owners and prospective buyers from all around Southern California. WANT TO EXHIBIT & REACH THOUSANDS OF CUSTOMER If your product / service targets customer Exhibiting at this show is a must. Nowhere else can you speak with thousands of customer or business owners, Reach your target market face-to-face and make on-the-spot sales! For more information or to reserve a booth (818) 881-1771 17900 JAMBOREE ROAD IRVINE, CA, 92614

Keywords: shahbod noori,tehran magazine,farsi magazine,digital copy,payam kohanbash

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
6 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
8 úd×¾...|..................................) þHdì îüpì pPÞk |( þüBÂoAkõg ,ûBñâ ,ïpy- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
10úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì ( úP×ø îg ô aýK ok-
ÿoõð lŸHùy& Publisher
12úd×¾...................)þÏÚAô þèô IýXÎ(| ”wßu“ kBùñzýK ô BýðBPüpG ok òßvì óApdG-|
SHAHBOD NOORI
16 úd×¾ .......................Bßüpì@ok ïAô óBüBÚ@ ”}BG òùÞ ïBýK“ ô ”óBýÚBduA lðõíüo“-
18 úd×¾ ........... )}oArâ(?lðoAk Ao óly ÜyBÎ þâkBì@ þðBìq ú^ ØéPhì ÿBø ûBì òülèõPì- )201 8 êüpK@| 13( 1397 òükoôpÖ 24 úÏíW ,1079| êvévì ûoBíy ,22|ëBu
20úd×¾ ...)BøpHg ô Bø ûpù^( lðly oBÞ pK ÝçÆ qA wK Bíñýu óq óApãüqBG þéýg :ÿpùyõG çýè-
22úd×¾ .................)õãP×â(þÛý×éO þÛýuõì ok ÿA ûlülK ô rýãðA ëk þüAl¾ BG JBPùì- Since 1996, Friday, April 13th, 2018 I S S U E # 1 0 7 9
39-24úd×¾ ......................................................BýðkoBñÞúyõâqA|-
40úd×¾.........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–| (818) 881-1771
44úd×¾..............................................)ûBOõÞóBPuAk( !þWoBgxôpÎ|-|
46 úd×¾ ............................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ÿoBùG {hG þâlðq JBPÖ@ – TEHRAN MAGAZINE
48 úd×¾................................... ............................... þyqoô–
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– Mailing Address:
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|–
54úd×¾ ...................................................)rñÆ( îülñhG îø BG þíÞ-| PO Box 3665
56 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-| Winnetka, CA 91396
67úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK-
69úd×¾ ...................................................................ÿrLy@- WWW.TEHRANMAGAZINE.COM
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW-
76 úd×¾....|........................................................úP×ø þDõãzýK- E-Mail:[email protected]
78 úd×¾..........|....................................................Bø ÿlñìqBýð -
|80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì- Facebook:TehranMagazine

>óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

oAlük oBËPðA ok

:îP×â qA lÏG 4| QÎBu óõñÞA ô ïkõG úPyAnâpu QzK Ao þÒõéy oBývG qôo #
?lyBG úPyAk ÿA ûrýãðA ô êýèk lüBG óBOpøõy oBPÖo òüA ,lyBG ú^ pø - þzñì úÞïkpÞþì ûBãð óBùW ÿBøkAlüôo úG QðpPñüA ÿôo ok ô kõG pùÊ
lýñÞ{ýDBíñøAo îP×â.lñýHG Apì løAõg þìô QuA ûlì@þíðBg kAkpHgpPÖk
:Q×â
úG ,ïpøAõg ërñì ok þðBíùì àü ok òì úÞ ly qBÒ@ þðBìq qA Bì ÙçPgA {PuAo - .òìpPÖk úG lüBýG
ok ô kpÞ ÅApPÎA òì ÀÚo úG Rly úG ïpøõy .ïkpÞ þGpÎ ÀÚo óBPuôk ÿBÂBÛO ok !ûôlðA qA rüpHèô ûBýu þüBø îz^ô ûlýzÞô lñéG þPìBÚ BG BHüqô óAõW þðq
úG kõG þuBñzðAôo pPÞk ÿBÚ@ úÞ óBðBíùì qA þßü .ly óBì|ÿAõÎk îø BG úðBg óBíø ÿkôoô ok Jõ^ oBù^ ok QyAk Quk ok Ao ÿA úèBu oBù^ úu ú`G pvK Quk úÞ þèBc
æBG ïpøõy îzg ÿBø úéÏy úÞ ly IWõì úéEvì òýíø ô QgAkpK òì qA ÿoAlÖpÆ
ú^pø òìô lypPzýGqôo úGqôo Bì ÙçPgA úPynâ ëBuôk ëõÆok ú¾çg .kpýãG .Qvzð ÝBOA óôok êHì ÿôo ô lì@ ïkpÞ ÙoBÏO .ly óBüBíð
?îøk ïBXðA óBO|ÿApG îðAõO þì ú^ :ïlýupK ûBãð@ô ly oApÚpG Rõßu þíÞ
.îøk óBüBK Ao RBÖçPgA òüA îPvðAõO þíð ïkpÞ|þì {yõÞ
kõG òì êßzì êc ÿApG «ApøBÊ .kpÞõãP×â òì BG pãük oBG ôk þßü pPÞk ÿBÚ@ óBíø :Q×â ÿA úPÖpâ îÒ ô ïAo@ ÿAl¾ BG
òüA ok .kkpâpG úðBg úG Qvýð pÂBc ô ûkpÞ ápO Ao Bì ïpøõy úÞ QuA ûBì àü -
.koAk ÿpãük pËð pPÞk ÿBÚ@ô Qvýð òýñ^ úÞ ïly úWõPì ïAo@ ïAo@ BìA
úÞ :Q×â þyõK ûkpK óôlG ïkpÞ úÏWApì ôA úG oBG òüpg@ ÿApG úÞ oBG àü .QuA úPyAlð ÿpýSCBO ïA|ûkpÞ BñíO ô {øAõg ôA qA ú^ pø ûBì àü
ZAôkqA òì BG ïõy AlW ôA qA pâA ô koõg|þíð ïkok úG ïpøõy ,QuA ûly òì ûAõgpÆBg :îP×â

.kpÞ løAõg ?QuA ûkpÞ ápO Ao úðBg Rpøõy Ap^ -
òì òýG þHvð {ìAo@ þOlì .ïly AlW ôA qA ô ïkpÞ koõgpG pPÞk BG Qðõzg BG òì :Q×â
êHÚ ûBì ôk qA óBùâBð BìA kpÞ|þì oBPÖo þÏýHÆ þéýg ïpøõy ô kõG oApÚpG ïpøõy ô
Apì þPc ô QÖo úðBg qA {ýK ûBì àü «BHüpÛO úßñüA BO ,ly Ñôpy pãük oBG Bì RBÖçPgA lüBy ,løk þíð þPuok iuBK ?Ap^ îupK þìôAqA ú^pøô îðAk þíð Quok -
?QuA ûlì@ {ýK {üApG þíøB×OFõu
...kpÞ ÝçÆ úG lülùO
.løk úìAkA kõg oBP×â úG QvðAõPð ô lüpG Ao {ðBìA úüpâ ïõXø pãük oBG qA BO kpÞ|þì }çO oBývG .kAlð {ðBìA úüpâ ïBXðApu ô kõG úPÖpâ Ao {üõéâ ÄÓG
îðAk|þíð {PuAo :Q×â ,QÖpâ ïAo@ úÞ þíÞ .ïkoô@ {üApG ÿB^ óBXñÖ àü ûly ûpýg úðBg ÉBýc úG ïpPÖk ûpXñK qA .QvðAõO þíð BìA lñÞ ÿpýâõéW {ßyA }rüo
ûBì ôk þßü òüA ok úðpâ ô QuA ûkpÞ ÿoBÞ pPÞk ÿBÚ@ òüA îñÞ þì pßÖ îñÞ oBß^ óBíu@ok ûlðpK lñ^ ,þèô úÛÇñì {ýK qôo lñ^ | pùÊqAlÏG ÿBìpâ {ÞôpÖ ok ,ïkõG
BO lývüõñG Ao ApWBì òüA îñÞ þì {øAõg Bíy qA æBc kõG ûkAlð jo þÚB×OA aýø úPynâ
:lü@okQHd¾úG}kõgBOïkpÞpH¾.lðkpÞþìqAôpKþG@B« PHvð
.kkpâqBG úðBg úG ïpøõy lüBy òýíøok îðAokApGqA þßüô ïpøAõg úPHèA .îuBñy þíð Quok Ao BXñüA òì BÚ@-
.ïpýãG xBíO ôA BG BO îPÖpâ Ao }pøõy xok@ô îuA Bßüpì@ úG RoBÞ òüpâ þzÞ úÎpÚ ÜüpÆ qA {ýK ëBu ôk Bì .lññÞ þì þâlðq þèô úÛÇñì
þãðo îÞ þßüoBO úG ïpPÖk ûpXñK qA òì ô lðA úPÖo }pvK ô óq ó@ úÞ QvýøBâpük .ly ûlðpG ïpøõy ô kõG ûkpÞ pK Ao þzÞ úÎpÚ ok QÞpy ÿBø|ïpÖ óBì ÿApG ïokApG .îülì@
ú^ îzülðA|þì kõg BGô îñÞ þì ûBãð koô~A|þì ïõXø óBíu@Ýpy IðBWqA ïAo@ïAo@úÞ ô ïAo@oBývG þâlðq ,ëôA ûBì lñ^ .îülì@ ïpvK ô òì îø lÏG ëBu àü ô lì@ôA ëôA
õãP×â îø BG óBy RBÖçPgA ÿApG úzýíø ,þPy@ô pùÚ ÿBW úG óApvíø pâA ly þì óBGq xçÞ úG îø òì ô ly oBÞ ëõÓzì ïokApG ÈuõO úé¾BÖçG ïpøõy .îýPyAk þGõg
ÿBø þâlðq þG@ óBíu@qA Ao ÙçPgAô ÝB×ð ÿBøpGA lðAõO|þì úÞ þDõãP×â .lðkpÞ|þì AõÎk îø BG ØéPhì ÿBø úðBùG úG oBG lñ^ .kpÞ pýýÓO ïpøõy oBPÖo îÞ îÞ BìA .îPÖo
òýPvhð òüA BìA .îýPÖo ïpøAõg úðBg úG ïpvK BG ô ïkpÞ pùÚ òì îø oBG ôk þßü .îükpÞ
!lñÞ oôk ápPzì óBýì úG ÝçÆ qA QHd¾ îø oBG ôk þßü þPc ô QuA ûkpÞ ápO Ao Bì ïpøõy úÞ QuA oBG
Ao ïpvK ô ïpøõy òì .lyBLG îø qA ïA þâkAõðBg óõðBÞ îøAõg|þíð òì .QuA ûkoô@

.ïoAk Quôk

6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

.kkpâÐÚAôÍBdèkoõìlðAõOþìQìçu .lðA úPÖBü òüôlO óBüAlgqA þøôpâ Bü Alg àü
ô Qýdývì óõ^ þHøAnì QuA lÛPÏì wÞBPu qA rýð þ×üpÏO QuA ïqæ ,Iønì þXñuBñÏì BG
ûkpÞ þcApÆ Ao| |ÿlGA ûBñâ òýyBì àü Qükõùü )2008( wýèA .îýyBG úPyAk ûBñâ ô ïpy
þPvüBG wßu ûlülñvK ïpÖ BùñO ó@ok úÞ lðA îÞ xBvcA qA QuA RoBHÎ ïpy lüõãýì
QìpÖòüAqAúÞÿkApÖA.kkpâþéXPìZAôkqAok úÞ ÿoôBü þG ,þéìBÞBð,þâly pýÛdO ,ÿoBãðA
lÚBÖ úÞ lyBG þì BñÏì òüA úG lññÞ þÇhO ô Øý×g, ûkpÞ þGBüqoA îÞ Ao kõg kpÖ ó@ ok
úGïApPcA,kõgpGëpPñÞ,ÿoAlñPzüõgRoBùì BðAkõG ûB«ð qA .koBãðA þì BùñOô þñPyAlð Quôk
ÿBøoôBG ok .lñyBG þì w×ð úG kBíPÎA ô kõg QHvðþ×ñìôlGxBvcAàüBùñOïpy)2014(
ûpýHÞûBñâôïApcþüBÂoAkõgêíÎrýðþìçuA þì AlýK rýð ÿpPÏýuô úñìAk úßéG ûkõHð kõg úG
ûAo BùñOô lyBG þì ûoB×Þ lÚBÖ úÞ úPzâ kAlíéÚ óApãük ûBãð qA Àhy úÞ QvýðBìq ó@ ô lñÞ >þHdì îüpì < pPÞk
oõËñì ZAôkqA þvñW ûrüpÒ ÿBÂoA ÿApG Ñôpzì .lñÞþìkõgþGBüqoAúG RokBHì
| |)þðBPvýuúéèAQü@QüBuJô(QuAúPzâ ok ápPzì úzüo ôk pø ûBñâ ô ïpy ú^ pâA QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo

þ×ñì ûBãð îýðAk þì úÞ úðõãðBíø|#
,ïpy þßüsõèõülüA ô þHønì ÿBø úzülðA
ÿpíÎ qA þüBÂoA kõg úèõÛì úG QHvð

.QuAoAkoõgpG þðæõÆ
þé¾A Qýðô úýèôA Ùlø þñük ÿBøoôBGok
êvð {üArÖAô êTì lýèõO þvñW úÇGAo ïBXðA qA
,ûBñâ þüBXð@ qA BPuAo òüA ok ô QuA ûlükpâ oõËñì
kõg Bü ûp×ð àü wßu ïBXðA lñüApÖ ok úÞ
ok kpünK þíð Roõ¾ þévð {üArÖA þßüpdO
ÿoBPÖo óAõñÎ úG þüBÂoA kõg qA þHønì RBýGkA
þüBÂoA kõg . QuA ûlükpâ kBü pÃì ô ØýTÞ ,þðBÇýy

óAoôkqA úÞ ÿA úðBuBñy óBvðAô þhüoBO ÜGAõu|
òüA qA þÞBc ûlðBì ÿBW pG îXñK ópÚ qA {ýK
ôo ok ôopG lýÞBO BG þHønì ÿBø úzülðA úÞ QuA
úG fôo ô ólG òýG äñW ô óAôo ô îvW ókAk oApÚ
ûkq òìAk þvñW êüBvì ô wßu þâkBPÖA AlW
.)2002 ,ólâ@(lðA
pýÒ kApÖA þâlðq ok þHønì ÿBøoôBG {Ûð ûqôpìA
óBìqBu þuopG xBuA pG . lðBüBíð þì oBßðA êGBÚ
l¾ok 56 ÿApG )2015(NõèBâ þXñu pËð pHPÏì
ûkpÞ QÞpy þXñu pËð ok úÞ þüBßüpìA QÏíW
ô þuBuA þzÛð Iønì úÞ lñPyAk ïçÎA lðkõG
)1995( óõOoõðô äñýèoAk ,óõulüõükoôBG úG lðAõO þì ïpy òßýè lñyBG þì AoAk þ×ñì ØÆAõÎ þüBø QýÏÚõì ok «B¾õ¿g þvñW RApøBËO QývñW úèõÛì .lñÞ þì B×üA óBð@þâlðqok îùì
ÉõGpì þOlýÛÎ ÿBø }pãð ok úßñüA úÇuAô úG kkpâ BñÏì kõg qA þéÞ þGBüqoA ok þ×ñì xBvcA ZAôkqA qA ZoBg ô kpì ô óq òýG ÈGAôo qA pýÒ ,þÚçgA ÿBø }qoA xBuA pG ÿkpÖ pø ÿApG
qA ÿpG Rnè Ücô ókpG Rnè ÑõÂõì wßu úG qA þ×ñì þGBüqoA úG pPzýG ûBñâ xBvcA òßýè þì oBíy úG þHønì IOBßì îùì ØüBÊô qA þßü AlýK êßy Èýdì ok kõWõì þÎBíPWA ,þHønì
òýíø úG lyBG þíðoAkoõgpG ÿA ûlðqoA ûBãüBW àì.kõy þì ÝçÆA ûtüô ÿoBPÖo ïBXðA úÞ þuopG ok .),1991þéüpâ(QuA úPÖo ÑõÂõì þHønì ÿBø ûBâlükqA úPukok lñÞ þì
úG RokBHì qA kApÖA qA ÿoBývG ûqôpìA úÇuAô úG QHvð Bì ÿoBýyõø ,ûBñâ lüõâ þì áBPñýéÞ 2175 ÿôo pG óAoBßíø ô )1995( óõulüõük pãük ÿA úPukokô úPzâoõvðBu þüBÂoA kõg
oõËñì ÿpG Rnè Ùp¾ ó@ok úÞ ÿoBPÖo ïBXðA îüA ûlðBuo ïBXðA úG Apð@ úÞ QuA ûBHPyA þéíÎ òüA óBýì qA ly ïõéÏì lðlýðBuo ïBXðA úG óq ok îø þzÛð úÞ oBPÖo òüA ókõG þÏýHÆ pýÒ úG
úGpXO Roõ¾ ok ô ûkAlð óBzð êüBíO lyBG ûly kõWô êÞ þüõâ ,ïpy úèõÛì BG úÇGAo ok òßýè ûkõG þHønì ëõ¾A úG lÛÏPì úÞ ÿA úPuk kApÖA ,áoçÞ (QuA úPzâ ûoByA koAlð êTì lýèõO
þvñW ïpy .QuA ûly IßOpì Ao þøBHPyA kpÖ kõg óBðq püBu qA {ýG lñPÖo þì BvýéÞ úG pPzýG ûkõG ó@ pG þãñøpÖ ÐìAõW luo þì pËð úG)2000
.lðõy þì ûBñâ xBvcA oB^k , }qoA þG qA þ×ñì þ×ÆBÎ úGpXO qA QuA RoBHÎ .lðkpÞ þì þÛéO ûBñâ úPyBãðA ïõìnì Ao þüBÂoA þgpG pG þèpPñÞ lñðAõPG Iønì ÜüpÆ qA BO lðA
óõìApýK ÿlñupgBð xBvcA úðõâ pø ày óôlG lyBG þì þvñW þÚB×OA BG úÇGAook kõg ÿoBãðA QuAlýK þüBÂoA kõg úíéÞ kõg qA úÞ oõÇðBíø êýì úéíW qA ÿpzG ÿlñì RolÚ ÿBøoBPÖo
ok þ×ñì ÿBølìBýK ÿAoAk lðAõO þì þvñWoBPÖo luo þì pËð úG .QuA ûkAk jo úPynâ ok úÞ pG þé¾A Qüoõdì ,oBPÖo òüA ïBXðA lðôo ok ó@ ÿBÃÎA ó@ ÜüpÆ qA BO lñyBG úPyAk þvñW
BPuAo òüA ok ô lyBG úPyAk þvñW þO@ ÿBùzñÞ RçüBíO ô Bø úPuAõg JõÞpu ô ólG qA xpO Rnè QùW ok }çO ûly ûkAk oApÚ kpÖ kõg àýðõìoBø ô ëkBÏPì ÿBÃÖ àü ok þâlðq óBßìA
ïBXðA ÿkBÛPÎA ÿBøoôBG pG BñG úÞ ÿkApÖA úýéÞ pXñì kõg ólG BG kpÖ ØýÏÂ ÉBHOoA úG þðBívW ÐÚAô Bø ÿlñG QýèôA xAook kõg òüA úG þzhG
úPzâ ûBñâ ô ïpy lèõì óBð@ ok þüBÂoA kõg .kkpâ ïpy JApÇÂA qBu úñýìq lðAõO þì ûly ô kõg þHønì ÿBø }pãð ok òßýè kkpãýì .)2005 ,pPvýìBG (lñüBíð AlýK
RAoôBzì ok úÞ þüBø àýñßO ÿpýâoBßG BG lyBG lýÞBO îýñÞ þì þvñW Qìçu qA QHd¾ þPÚô qAô kõy þì kAlíéÚ fôo úýÞrO ÐðBì ó@RBýñíO ÿBø }pãð úÎByA ÜüpÆ qA äñøpÖ úÞ þüBXð@ qA
{øBÞ úG QHvð lñðAõO þì kkpâ þì úüAoA þvñW óBìok ô ÿpýãzýK QùW }çO BùñO þé¾A lðAõO þì kpÖ úýcBð qA ó@ ïBXðA ôo òýíø þì úÎByA Ao kõgpG ëpPñÞ RoBùì úèõÛì þHønì
RBìlg qA þ×ñì ØÆAõÎ qA úPuk òüA óBìok Bü qA kpÖ ÿlñíðAõO úßéG Qvýð þvñW ÿBùüoBíýG oBñÞ ok Qìçu úG lñðAõPG ó@ ÿBÃÎA BO løk
ÿBø Rnè ô þvñW ÿBø QýéGBÚ qA ÿoô ûpùG | |.kkpâBñÏìþñükëõ¾AqAþ`ýKpu úðõâ pø lñøk úìAkA kõg ÿ«lðq úG pãülßü
.lðkpâ lñì ûpùG þðBìok ô ïpy , þ×ñì ÿBø }pãð qA oôlG þ¿hy þíËñì úÎõíXì úG IønìpPvGô ÿpñzßükok ØÏ þãñøpÖ úPuAõg òüA òýìBO ok þðAõOBð
ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô ÿkBy qA Ñõð òüA ÿBøoBýÏì ûpìq ok rýð ûBñâ xBvcA ô òýðAõÚ ,îuApì ô JAk@ ,ÿpßÖ ÿBøoôBG qA xBvcA þ×ÆBÎ pËð qA ûlükpâ þÛéO þ¿hy
{üBPu oõËñì úG úÞ kõy þì ÝçÆA þOAopÛì ëpPñÞ .lñÞ þì kBXüA kpÖ ok ûBñâ ô þìBÞBð
pPùGwßu,pPùGwßu| |:úÞ}õâ

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

BHy þßü.....ïBíc ûpHG õñì þßü.....úðõhG þðBãüBG Ao ó@ jpu {OoA ô kBPÖA Bø QvýðõíÞ
îèBì ô Qƒzì îƒø þƒßü.....úƒãG úƒ¿Ú ïApƒG ÿôoõypýøBíWkBdOAþyBKôpÖqAlÏGBìA.kpÞ
.....ûlG þðBãüBG þGkA kBñuA {hG ókBPÖAô 1991 ëBuok
þßü Ig:lýupK þgõy ô IXÏO BG okBì ,þðBíè@ óApãzøôtK Quk úG J .å.BÞ ûly
?úGAõhGQzýKBøIyúÞÿAõgþíðúãük NBƒ^ úƒG ô lƒñPÖBƒü Ao ó@ þƒðBƒíè@ joõƒƒì ôk
õO îéÓGõO ïoAk QuôkôoõO òì !úð :Q×âpvK úu ô kBPzø úÞ þðBìo IýOpO òülG .lðlðBuo
| |.îGAõgþì åpìqA wK ëBu þu kõG ûly úPyõð {ýK ëBu
àyAqApKþhuBKòýñ^ólýñyqAokBìóBíz^ þOlì JBPÞ ûlñvüõð .QÖBü oBzPðA ûlñvüõð
ôA qA lÏG ô lýuõG ô kpÞ êÓG Ao }pvK ô ly úG þOlì qA lÏG þèô QyAk þPvýðõíÞ {üApâ BG úP×ø îg ô aýK ok
?òGAõhGBXÞRBðqQÚõðôAwK:lýupK kõg ÿApG Ao ÿpãük ûAo ô kpÞ QzK îvýðõíÞ
|.....òGAõhG BGBG {ýK ópG :Q×â pvK |.kpÞ JBhPðA þzHc lýÏu lídì
úÞ þèBcokô ly àyAqApKolK óBíz^oBHñüA þðApüA óBâlñvüõðô óBýðApüA BùñO ëBcpø úG
|[email protected]|

îéÓGõO BýG :Q×â QÖpâ þì }õÒ@ok Ao }pvK þì úGpXO Ao RpWBùì iéO VkAõc úÞ lñPvýð }õâúG þüBøpHg ûoBG òüAokqôopøô ûly ëôA qôo
|....þüBGBG ûlýíùÖ ô rürÎ pvK óBW úßð@ qA wK rýð péPýø ô òýèBPuA ,lññƒÞ úG ôo þðõâBðõâÿBø {ñÞAô BG úÞluo þì rýãðApG {üBPu þPÞpc
,ûkAõðBg óAoArø lƒñƒPƒÖpƒâ Ao pƒ×ƒðoArƒø Bƒølƒ¾
ïoBù^ qôo óBùW úyõâ oBù^ ok Ao lñìpñø ô ûlƒñƒvƒüõƒð |.kõy þìôo qA ëBHÛPuA ÿApG ïkpì ÝBýPyA ëBvìA #
óBðq {ùW ó@qA ïAlÞ pø ÿBø úGpXO úÞ lñPgBu óAkpâpu qA þƒGBƒƒPƒÞ oô@ kBƒƒü þƒƒðBƒƒPƒuAk òƒƒýƒñƒ^ þ×ñì RBÓýéHO ô Bø Qükôldì îÒo úG õð ëBu
RpWBùì ûoBG ok úÞ QƒuA >pƒéPƒuõƒÞoõƒOo@<
wK þßü þðApüA óq óAoBãð úìBðqôo # | .kõy oõÇÚ þGBPÞ lðAõO þì Bø ûrì kõg ó@oBHO ÿoBXì ûlñvüõð ô ûly úPyõð
þééíèA òýƒG ÿBƒø úƒðBƒuo ok ÿpƒãƒük qA
ïõu qôo | |.kõGûlýz^AoRpWBùìiéO
oApÖ qA wK ô kpG þì pu úG B×g ok Ao þOlì ôA
wýéãðA úG lÏG ô úvðApÖ úG AlPGA Bø ÿqBð Quk qA
Bø ú`G ÿBýðk BG úÞ RpWBùì iéO ÿBø úGpXOqA wKô kpG ûBñK

ÿA úðBuo ok ïAlÞ pø ô lƒñƒzƒgok þƒì
RBWok úG þðlðAõg ô ÿoAlýñy ,ÿoAlük ûkBPÖA ÝB×OA îø Bíy ÿApG ày óôlG #
.QuA RBøBHì úüBì úÞlñuo þì þèBÎ ô úíéÞàü ólýñy ,îéýÖ àü ólük BG ûBâúÞ
óq òýèôA kBü úG Ao óBýðApüA þzùW òýñƒ^ úPßð kBü úG úé¾BÖçG þðBßì úG óly koAô Bü
{ýKëBu105úÞkqAlðAþìþðApüAoBãðúìBðqôo ûlýñy Bø ó@ûoBG ok ç« HÚ úÞ lýPÖA þì ÿA
1292 ëBu ok ô ly ÿoBãð úìBðqôo ÿBýðk koAô qA þíéýÖ ólük BGqôpìA úÞoõÆ óBíø .lükõG
>úÖõßy< ïBð úG Ao óApüA óBðq úüpzð òýPvhð pvK úÞkBPÖA ÿA úPßð úG ïkBü òý^oõÆApLìA
òü´rŸì úG IÛ¯ é¯ ìŸ >lýíÎ îüpì< ôA .kAk oBzƒPƒðA òüA ûoBG ok òüpýy ô óBƒGpƒùƒì ÿA úƒ`ƒG
ó„ õz³Ú චyrK óAõñÎ úG }olK ô kõG úƒñƒÇƒéu |.kõG úP×âoõÆApLìA
ôA .QyAk ëBÓPyA Qìlg úG ûBy òülèAp¾Bð qA þíéýÖ ólük ëõÓzì úÞ ú`G pvK òƒüA ólñè ok 1983 ëBu ok kõG ûApíø îø þñüpýy lýÎoAqBG úÞkõG ÿlc úG þðBPuBGqôoõð úýéÎ
óApüA ok óBðq ú» üpzð òýèôA oBzPðA ô NB^ ÿApG }okBì úG îéýÖ óBüBK qA lÏG kõG òý^ oõÆApLìA |.Qynâok ïBãñø úG ô QÖBü þðAôApÖ Üðôo oõzÞ ok
ÿApG Ao ó@ QvðAõO ô ly êídPì ÿkBüq RBícq kAõg þì îèk ïly åorG þPÚô îñì óBìBì :Q×â qA þãñøpÖ ô þhüoBO òÞBìA olG ûkrƒýu
pzPñì oBHßü úP×ø ôk pø Roõ¾ úG ëBu oBù^ ô ÿoBãð úìBðqôo BG Ao }oBÞpéPuõÞoõOo@ êcAõu þPc ô kq þƒì Zõƒì kBƒy ïkpƒì
oBzPðA ó@ qA ûoBíy 77 ÑõíXì ok úƒÞ kqBƒu ô kõG ûkpÞ qBÒ@ RBüpzð ÿApG RæBÛì òPyõð áoBK pÆBg úG JõƒñW ô ëBƒíy ÿBƒøBƒüok
pPzýG úÞ koô@ ÿôo óBPuAk òPyõƒð úƒG lƒÏG óBzð úÞþPÞpc .kõG ûly ëBÓyA Bø êýHìõOA
.QÖBü óBƒìq ok kõƒg áBƒñPzcô RApƒÆBƒƒg ûoBƒƒGok ÈuõO þðBPuBG qôoõð òPyAk þìApâ ûlñøk
|.lýèBG ó@úG lüBGô kõG Quôk äñøpÖ óBýðApüA
| |.kõGþuõuBWïpWúGåpìúG{Pýìõßdì Qvßy ÿBüõâ þPÞpc òýñ^ QuA þùülG |
óBÞkõÞ úðBg ó@oõdì úÞrýðôApýgA JBPÞ òýÛéO ô Bø þüõâ oôq pGApG ok ïkpì ÿpünKBð
òüA okBì ô olK ûoBG ok pPzýG QƒuA pƒWBƒùƒì ó@ BG óAõW ô pýK úÞ QuA þPéì úG þüBø úPuAõg
Bø QvýðõíÞô Bø ÿqBð pýuA úÞ QuA óBÞkõÞ Qñu lñPvýð pÂBc râpøô lðqoô þì Q×èBhì
ôA .lðoAk þHèBW óBPuAk ïAlÞ pø ô lðkõG ûly úPuAõg òýñ^ ÿAlÖ Ao kõg óBÞBýð þãñøpÖ ÿBø

| |.lññÞþüBø

ïôk qôo
RpWBùì óBPuAk

þßü BO ïpýãG óq BO Q×ø oõÆApLìA òüA êƒTì ÿpyBð aýø lðBuo óBüBK úG Ao JBPÞ úÞ þðBìq úG >MìApO lèBðôk< ólì@oBÞ ÿôo BG #
þßü.....ûoõzGõìBuBHèþßü.....úñÞÿrLy@ JBPÞ ïBXðApu BO lzð ó@ NB^ ëõHÚ úGpÂBc RpWBùì óBPuAk Bßüpì@oõùíW wýDo óAõñÎ
qAô@ ïApƒG þƒßü.....úƒñƒÞ rƒƒýƒíƒO ôo úƒƒðõƒƒg Quk úG ûlñvƒüõƒð rƒüpƒâ ô oApƒÖ óBƒüpƒW ok ÕAk ÿpãük óBìq pø qA {ýG oõzÞ òüA úG

lüpýãG xBíO )|818(300-4793 ûoBíy BG ”þzHc lýÏu lídì“ ÿBø JBPÞQÖBüok ÿApG 10

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
lðA úP×â óAlñízðAk úÞ QuA IèBW îXñK qôo
Apüq QuA Rçßzì òüA pøq kBK þvüõð|ûpÆBg þvüõð ûpÆBg ÿBüArì
úXýPð RAløBzì ô ÿrÓì ZAõìA RBÏèBÇì ok
úÞ ûly |ûkAk óBzð| MRI| {üBìq@ óAoôk qA lÏG þüBùñO ô QGpÒ #
QuAo ûpßíýð òýG ÉBHOoA óArýì þvüõð|ûpÆBg ô úPgBu kpvèk Ao ÿoBývG þãPvzðqBG
pG ô løk|þì {üArÖA IuBñì oõÆ úG Ao rÓì M^ ô þðAlñ^ pSA rýð ûlñøk òýßvO ÿBøôoAk
þðôok {ìAo@ ô ólG þñíüA îPvýu RolÚ ïõéÎ óAlñízðAk qA þßü A« pýgA BìA koAlð
þHèBW ÜýÛdO oõéüBG þßyrK YèBÞ JB¿ÎA
| |.lüArÖAþìóBvðA Qìçu ÿApG lðAõO þì ó@ YüBPð úÞ ûkpÞ
ú¿Ò ô ókpÞ pßÖ ô òPvzð ÿBW úG òüApGBñG
BG ô QÖo îéÚ ô nÒBÞ ÕApu úG QuA pPùG ókoõg |.lyBG lý×ì QèõùÞóAoôkok óBvðA
ûpHñ^ qA Ao kõg Bø úP×âBð ô RApÆBg ókq îÚo òüpOpHPÏì qA þßü oõéüBG þßyrK YèBÞ
úG óBùW ô Bßüpì@ þßyrK ïõéÎ ÿBø|YèBÞ
|.kAk RBXð þ×ñì oBßÖA ok ÐÚAô óõPuõø pùy ok úÞ lü@|þì JBvc
ó@ óAlñízðAk qA þßüô ûly BñG xArãO QèBüA
pg@qôo úG Quk þâqBO úG >òíéãüA lüõük< ïBð úG
úðBìq óApHg þG

úG þÞBðkok ÿBøpHg úðBýìoôBg qA #
úG BO Qvýð þuokAk Büõâô luo þì }õâ
þðBGpÚ úÞ oBük ó@ ûBñãýG óBìkpì kok
þÏÂô òýñ^ .lupG lðA ûly óAqBG QuBýu
þÎAlO Ao þüBÃýG ïApùG qA þíéýÖ åõèBük

|.lì@ok {üBíð úGrâpø úÞlñÞþì

ókpÞ Ì×c Jphì oBS@ koõì ok þOBÛýÛdO
rýãðA Q×ãy ó@ YüBPð úÞ ûkq rÓì ÿôo oApuA
.QuA
rÓì QívÚ àü úÞ ûlýuo úXýPð òüA úGôA
rÓì pãük QívÚ ô lñÞ þì Ì×c Ao oApuA
þðôok xpPuA qA BO lñÞ ÿpâBzÖA løAõg|þì
oBHðA ô Bø úP×âBð ô oApuA Ì×c Apüq .løBßG óBvðA
äñW ô QuA oô@ xpPuA òøm ok BøqAo óly
ÿBø ûBì ok úÞ îéýÖ òüA qA ÿA úñd¾ ok Iýu@óBvðA óAôoô fôo úGrÓì QívÚôk òüA
òuõu ly úPgBu 1357 JçÛðA ëBu òýèôA
úÞ þPÚô úG ÿAô :lüõâ þì îéýÖ pãüqBG þíýévO | |.lðBuo|þì
| .þyBGúP×g³ QcAoõOôlññÞ³ úüpâ ÿkokê„ øA óõPüçÞ< ïBð úG rýð pãük xBñzðAôo àü
Ì×c úÞ úP×â Býðp×ýèBÞ ûBãzðAk qA >p`üpÞ
| ok Bì úÞ lñÞ þì koAô Ao ÿoBzÖ óBíø oApuA
úG úÞ QuBñÏì òüA úG pãüqBG òP×â ÿAô| | qA BO îüoô@|þì oBzÖ kõg úG òPÖpâ îüso óBüpW
ô lG ô kAk løAõg óBßO Ao òýìq ÿA úèrèq ó@ ëBHðk þñPyAk Quôk ô ÿpèBÞpK ÿAnÒ àü ókoõg
BìA !QyAnâ løAõhð Iý¿ð þG çG qA Ao Jõg òüA lüBG rýð oApuA Ì×c ÿApG Apüq .îýñÞ| rýøpK
rW ÿA úXýPð úÞ îýñÞ êídO Ao RoApì ô þPhu
| |?QuAòýñ^«BÏÚAôBü@
ïlÎ ô ØýÚõO êüæk qA þßü ëBc pø úG | |.koAlðþcôoIýu@
koAk ïBð >AoBO úßüp^< úÞ îéýÖ òüA {üBíð úÞ ly ûkAk óBzð ÿpãük úÏèBÇì ok
úGp ÿBø åõèBükô þìkpì ÿBø úñd¾ òPyAk úÞ Ao ëôrýOoõÞ óõìoõø eÇuoApuA ÿoAlùãð
óBðBìpùÚ óBGq qA úÞ QuA êýHÚ òüA qA ÿA ûlñðq {üArÖA kôo|þì æBG xpPuA BG úùWAõì óBìq ok
ok ëBu êù^ qA lÏG qõñø ô kõy þì ûlýñy îéýÖ úG çPGA ô ,ÑõùO ,kokpu lýèõO pìA òüA ô løk|þì
| |.koõgþìáBgûlyØýÚõOÿBøîéýÖoBHðA
| .lñÞ þì JApÇÂA ô þâkpvÖA

óApùO úéXì

úÞ QuA þÎlì ô lñÞ þì ëBuoA Ao Bø|þùâ@ úðõâ pýgA ëBu 5ok þu þG þG }oArâúG #
oBãðpHg úG ,QuA úèBu 35 êƒÒBƒy kpƒÖ àƒü ÿõƒu qA BƒƒýƒðBƒƒPƒüpƒƒG ok óq >250.000<
ÿAqAok þvñW úÇGAo kBùñzýK BG Bø|úðBhHcB¾
:Q×â òükoBâ
þíðBg îñýHG BO îPupÖ þì Ao þùâ@ òì "
ÈGAôo îø BG þðBXì QìBÚA ÿAqAok kõy þì AlýK

".îýyBG úPyAk þvñW
" :QuA JAnW pPgk àü ôA >JõéÇì< pWBPvì
þèô...îøk þì kBƒùñzýK Ao úƒÇƒGAo òƒì úƒPHèA
úPyAk îø êüBíO pãülíø úG lüBG Bì....lýñýHG

".lyBG Bì òýG {zÞ oõW àü ô îýyBG
ûlýyBKôpÖ îPvýu àü

13(êüpK@ 2 ok þyoArâ ok òükoBâ úìBƒðqôo
àü Ao BýðBPüpG òßvì oAqBG 2018 )òƒükoôpƒÖ

”wßuBù“Gk|ûoBùBñWzAýKÿôAqBýAðoBPküpBøGo|úkðBhòHßcvB¾ì óApdG

.lðAõg >ûlýyBKôpÖ< ô >êzÖ< oAqBG rÞpì(JAnW îðBg ÿApG óBãüAo QƒìBƒÚA " ,>Qýíýí¾< ÿAqA ok þÞApPyA JAõƒg ÿBƒW .lðA|ûly úWAõì BùG|ûoBWA
ëôõvì ,>Jô„ QýÞ¶ <qA êÛð úG }oArâ òüA ,òýüBK oBývG úñürø ,þPÞApy ûBãGAõg /)ólñè þì úüAoA )BüArì BG þPuôk(|FWB| Bü >BüArì< RAoBHÎ þgpG ÿBñÏì ,pýgA ëBu ôk þßü ok
>|Shelter|< úƒƒvƒuõƒƒì ÿoAnƒƒãƒƒPƒƒuBƒƒƒýƒƒu óq ÿApƒG ,õƒW úƒÇƒéu Alƒülƒy kpƒì úƒðBƒhíø ólñèok Bø|þùâ@òüApPzýG úÞ þèBcok .lñøk ok òßvì ô ÝBOA ûoBWA ÿBø|þùâ@ok úPÖo oBÞ úG
oõìA ok ëBƒÏƒÖ ÿ|úƒüpƒýƒg àƒü ,)ûBƒãƒøBƒñƒK( ÿApG þÚBOA /)w߶u¶A/ólñè ëBíy(ûBñKpu|þG ÜüpÆ qA ô oõzÞ puApu ok BìA ,ûly ûløBzì þüBýðBPüpGpýÒ óApÊBð ÿApG lüBƒy ,BƒýƒðBƒPƒüpƒG
ÿAqA ok óBƒƒƒƒƒƒíƒƒƒðBƒƒƒƒƒƒƒg þƒƒƒƒƒƒƒG ƒðBƒƒƒƒƒƒƒg ok >|Craiglist|< óõ^ þùâ@ ÿBø|QüBu-pGA ÿAqA ok ÿA|ûoBWA ÝBOA .lyBHð áok êGBÚ óAlñ^
:Qyõð ólñè ok Bø|óBíðBg|þG òüA qA Bø|þùâ@ ÿAõPdì .QuA {üArƒÖA ëBƒc Bø|þùâ@ þgpG ok.....>QÚBÖo< Bü >BƒüArƒì<
oB^k òßvƒì QƒGBƒG qA Bƒø|ïk@ þƒÃƒÏƒG " ")koõ×ñüpâ(>Qýíýí¾< ô kõy þì ûlük ÿpO|îÞ þìçÞ QÖApÊ þPc
ëB¿ýPuA òüA qA pãük þgpG .lðA|ûly ëB¿ýPuA òüA òýOôo Roõ¾ úG úÞ úðBhHcB¾ àü :QuA iñu ok ÿqBXì QìBÚA< :lññÞ þì ÿqBGôo BcçǾA

".lññÞ þì ÿoAkpG|ûpùG >þvñW ÜÖAõO ÿAqA
þXñupËð àü úPynâ ëBu ,úñýìq òýíø ok ÿõuqA þvñW RBìlg ÿAqAok ÝBOA ûoBWA
ûoBGok Ao þøBýƒu ÿBƒÃƒÖ úƒÞ QƒÖpƒâ ïBƒXƒðA lülùO àü óAõñÎ úG þÎBíPWA óæBÏÖ qA ÿoBývG
îýupO BýðBPüpG ok QìBÚA êdì ûoBWA QýÏÂô úÞ ÿpÇg ,kõy þì ûlük lyo úG ôo pÇg ô
ûly úPuAõg kApÖA qA þXñupËð òüA ok .lñÞ þì ô QuBýðBPüpG ok òƒßƒvƒì óApƒdƒG ëõƒ¿ƒdƒì
ëõíÏìBð RAkBùñzýK ûoBGok Ao kõg RBýGpXO úÞ úGokBÚ òýãñu ÿBø|úñürø úÇuAô úG úÞ þðBðAõW
óBðq qA þßü .lñƒøk eƒýƒÂõƒO ûoBƒWA ÿAqA ok
þPÚô úÞ Q×â þXñup˃ð ok ûlƒñƒñƒÞ|QƒÞpƒy .lñPvýð þâlðq ÿApG þðBßì òPÖBü
úG ûoBWA lülíO ûoBGok ûpÞAnì ÿApG úðBhHcB¾ ÿBøpùy ok ÁBg oõÆ úƒG êƒßƒzƒì òƒüA
úãð òýüBK QGBG úÞ QuAõg ôA qA ,kpÞ úÏWApì ôA óBðq úÞ þüBW ,lñÞ þì úWõO IéW þøBãzðAk
,kõy úÇGAo koAô ôA BG BW|óBíø úðBg úüApÞ òPyAk .lñPvø Bø úðBg IcB¾ þé¾A úíÏƒÆ óAõƒW
úðBg ú`ÒBG ok óq úèBu 6 pPgk úÞ þèBc ok ÿpPvâkAk püqô ,>óõPãñülýè lüõük< ú^pƒâ
úðBg qA Ao kpì úÞ Q×â óq òüA .QyAk oõÃc òüA ÿBø|þùâ@ úÞ Q×â úPynâ ëBu ,BýðBPüpG
ô ôA úG þupPuA óBñ^ ApWBì þèô ,kpÞ óôpýG ,lñPvø ïpW þvñW îüApW óõðBÚ ÜHÆ þñýñ^
þðBXýø w×ð þãñO ÿApG úÞ kpÞ koAô }pPgk Qèôk þéíÎ|þG ëBHÚ ok xBü qA þüBÃÖ òßýè
þÎBíPWA óæBÏÖ ok ÿA|ûlülK òýñ^ pƒGApƒG ok
.kpG þì óBPuoBíýG úG Ao }pPgk qõñø
QuAõg oBG àü þPÚô úÞ Q×â pãük óq .QuA ûly kBXüA BýðBPüpG
úðBhHcB¾ ,lñÞ QgAkpK Ao }A|úðBøBƒì ûoBƒWA pùy qA wéXì ûlñüBíð ,>êüBƒÞ pƒPƒK<
BG lzð pÂBc úƒÞ Apƒ^ ,QƒuAõƒg Ao }onƒÎ
:lüõâþì >ôBø<
.kõy þvñW úÇGAo koAô úðBhHcB¾ ÿpýãPuk koõì àü þPc úPynâ ëBuqA "
>QñüõKpPñu< úüpýgpülì ,>QéGBð ëôBK< àü þPc úƒð ,îýƒPƒyAlƒð úƒñƒýƒìq òƒüA ok îø
oBÞ òüA QGBG þvÞ úÞ òüA þPc úð ,Qýìõßdì
:Q×â òükoBâ úG ólñè ok
QýÏÂô ok BýðBPüpG ok óAõW óq óAoArø " ".lñýHG Ao ûBãPyAkqBG äðo
.lñPvø Bø|óBGBýg ØÞqA RBXð ÿApG ëB¿ýPuA þñýLíÞ óBâlñðAkpâ úéíW qA êüBƒÞ ÿBƒÚ@
qA QüBíc úñýìqok Ao óõðBÚ lüBG wýéKô Qèôk úƒðõƒâ òƒƒüA þƒƒüBƒƒÃƒÚ IƒƒýƒÛƒÏƒO úƒƒÞ QƒƒuA
óBüBK ok Qèôk pâA .lññÞ ApWA óBðq úðõâ òüA
ÿlW óAõW ÿBø|óBíðBƒg|þƒG óApƒdƒG úƒG ókAk .lñÞ þì ëBHðk Ao óBâlñøk|þùâ@
ÿpPzýG QíýÚ|óAqoA ÿBø|òßvì lƒüBƒG ,QƒuA BüþðBXìÝBOABOlíÎûoByAkoõìÿBø|þùâ@ 12

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D.

American Board of Internal Medicine

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| Bø|þùâ@þgpG ÿAõPdì Bø|óBíðBg|þGoõìA úG Ao ÿpPzýG úWkõGô kqBvG
úÞ ïoAk þvÞ ÿApG þèBg ÝBOA àü òì" ".løk ÁB¿PgA
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ úñøpG ÿBø|wßÎ .kkpãG úðBgok úñøpG løAõhG
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ êüBíO Roõ¾ ok Ao pãük RBýürW ô úÞ úP×â çHÚ óBPvéãðA ÿpPvâkAk püqô
úÎByA ,þvñW RBìlg ÿAqA ok òßvì úüAoA
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ ".lýPup×G ëBu 7 BO lðAõO þì ïpW òüA ô QuA ÿpâ|þLuôo
ÿõðBG àü ÿApG óBãüAo QÚõì QìBÚA òì"
ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG ÿAqA ok ,îøk þì úüAoA rýíO ô óBGpùì ,BHüq ".lyBG úPyAk þK ok Ao óAlðq
qôBXO óApdG< úvuõìqA >êuAo þPýÞ<
".òì BG QÚBÖo ô QÖBËð ,ÿrLy@
QÚõì QìBÚA .óq óBíùì ÿApG ÈÛÖ ÝBOA" :QuA lÛPÏì >rèôô óBPvéãðA
".lñÞ QÖBËð úÞ þíðBg ÿApG óBãüAo ÿA|úP×øôk QdO ,þvÞ BG þvñW úÇGAo BG QÛÖAõì "
BG ûApíø ,ûBñKpu|þG óq ÿApG ÝBOA" ÝõÛc ÿAqA ok Bü þðBíðBg|þG xpO ô oBzÖ
úG ,þâlðq ÿApG þüBW òPyAk óõ^ òükBýñG
".lñÞ þíð þÚpÖ óBíùì îðBg kAtð....AnÒ QýèBÏÖ pø .Qvýð JBhPðA ô QüBÂo ÿBñÏì

BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA #
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW

Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA #

Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse

orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok#
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA #
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # QgAkpK ûApíø úG óBãüAo QìBÚA" oBývGþvñWïpW,þÏÚAôQüBÂoóôlGþvñW
ïBXðA ÿAqAok îðBg àü ÿApG Bø|JBvc|Roõ¾ ".QuA þíùì
ÈGAôo oõËñì(>þPuôk ÿBüArì< ô úðBg oBÞ úñýìq òüA ok RBùWõO pPzýG úÞ þèBc ok
QuõK ókpÞ RôApÆ BùñO kõg oBÞ pÆBg úG úðBhíø .)QuA þvñW óAkpì ,QuA óAõW óBðq qA ûkB×PuAFõu úWõPì
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # ô wßÎ B×Çè .QuA úðBg ok qôo úu Bü ôk óAõW óApvK ûtüô úG(pünK Iýu@ óAõW

".lýPup×GAokõgRBdýÂõO ûkB×PuAFõu Ñõð òüA Ùlø îø )JAõg|óBGBýg
ÿBW úG òì .îPvø îðBgpWBPvì ëBHðk òì .lñPvø
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # ,îñÞ þì kBùñzýK Ao pãük ÜÖAõO Ñõð àü ,ëõK þédì óæôõvì lük qA óõ^ óAõW óAkpì
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # ".QuAëõHÚîøëõK,lzðpâAþèô ok æõíÏì ,lñuo þì pËð úG pünK|Iýu@pO|îÞ
õì }rüo óBìok # þG þG ,2018 úüoõÖ 28ok úÞ QuA þñP×â QíýÚ óAqoA Bü óBãüAo QìBÚA QupùÖ ÿBùPðA
úG þñýñ^ òüA ÿBø|þùâ@ úÞkAk }oArâ þu ,>äüpÞ òßðAk< .lðpýâ þì oApÚ þPèôk
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # óõñÞBOô QuA lyo ëBc ok BýðBPüpG ok Rly óBâlðBìqBG< úüpýg úvuõì êìBÎpülì
oApÚ IýÛÏO QdO Bø|ó@ ëBuoA QüBG þvÞ koõì óAkpì qA QüBíc ó@ oBÞ úÞ >pPv`ñì
.QuAúPÖpãð :lüõâþì,QuAþvñWûkB×PuAFõuôqôBXO
(818)343-0101 pýgA ëBu 5 ok þu þG þG }oArâ úG óBGBýgok úÞ lýPvø þðAõW kpì BíypâA "
ÿõu qA BýðBPüpG ok óq >250.000< QhO ,ïpâ ÝBOA Bíy úG ÿA|úHüpÒô lýGAõg þì
ÿAqA ok þvñW úÇGAo kBùñzýK BG Bø|úðBhHcB¾ Rly úG ,løk þì kBùñzýK ïBíc ô QcAo
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 )pPéy úvuõì oBì@(.lðA|ûly úWAõì BùG|ûoBWA ".QuA rýãðA|úuõuô

13 corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

Bßüpì@ok ïAô óBüBÚ@”}BG òùÞïBýK“ô ”óBýÚBduA lðõíüo“

}A þéý¿dPèA ÕoBÖ BG óBìríø Ao kõg ÿA úÖpc òüpPùG qA þßü ,þðõñÞ ÈüApƒy ok |# |
ïBÛì ok |”àðBG ëAolÖ QupÖ|“ pHPÏì àðBG ok úñýùG ûkB×PuA ,Bßüpì@òýñÞBu ÿBø úÒlÒk
JôBñO úG ô QuA ûkpÞ qBÒ@ ”pßñG ëBñƒupƒK“ oõzÞòüA ok îÞBc ÿkB¿PÚA ûtüô ÈüApy qA
êýíßO BG óBìríø Ao kõg ÿA úÖpc RBýGpXƒO ok ,RBßð òüA úG úWõO BG lñðAõPG úÞ QuA
pHPÏì þßðBG ô þèBì RBvuõö ì ok Rçý¿dO ô kõg ÿApG òƒìA ô Jõƒg ûlƒñü@ òƒýìBC ƒO
þu . ïA .ÿA< úéíW qA Bßüpì@ ûldPì RæBüA qA ûkB×PuA BG Áõ¿hèA þéÎ óBy ûkAõðBg
þèô þG <ô>ëBñzñüBÖ òüæ ÿBßuA<ô>Yâoõì ok ëõHÚ êGBÚ ÿBø ïAô ô ÿkB¿PÚA RAqBýPìA

pÂBc ëBc ok ô >Nôpâ Yâoõì .lññÞkBXüA ÿkB¿PÚA QýñìA ,úðBg lüpg
úPyAk QýèBÏÖ| "Green Box Loans" ûkB×PuA óôlG þPýñìA òýñ^ òPyAk ày þG
úGpXOBG óBuBñyoBÞ RBýGpXOô Bø þüBíñøAo qA
.QuA
ïAô xBñyoBÞ óAõñÎ úGpÂBc ëBcok úÞôA .QuA òßíì pýÒ
Qìlg ëõÓzì >rðõè wÞBG òüpâ|< úvuõö ì ok ïAôoBÞ ëBu | 30qA {ýG BG xBñyoBÞ òýèôA
îø >rðõè wÞBG òüpâ|<þðBLíÞ Qüpƒülƒì úƒÞ
.QuA óBýðApüA úÏìBW úG lñyBG þì óBýÚBduA lðõíüo ÿBÚ@lðoAk ûlùÏG
Býðp×ýèBÞ QèBüA wñvüæ úÞ ó@ pG ûôçÎ ÿô Qìlg ok QuBùèBu }BG òùÞ ïBýK ûApíø úG úÞ
,ëAolÖ wñvƒüæ qA ÿoAkoõƒgpƒG BƒG ,koAk Ao
35 ok Ao ÿA ûkpPvâ ÿBø úìBðpG ïBXðA þüBðAõO .lñyBG þì rürÎ óBýðApüA
úG lðAõO þì úÞ koAk Bƒßƒüpƒì@ pƒãƒük QƒèBƒüA okwðBvýèÝõÖòPyAkBG>}BGòùÞïBýK< |
ÿApG IuBñì QýÏÚõì òPyAkok rürÎ óBñÆõíø qA {ýG pG IüpÚ úGpƒXO ô ”wƒññüBƒÖ“ úƒPyo
,ÿoAlßðBG ÿBø úñýìq ok QýèBÏÖ ëBu ûkrðBy
| |.lüBíðþðBüByàíÞúðBglüpg òüpO óAõW qA þßü ,ïAô ô ÿkB¿PÚA RBìlg
RBvuõö ì QýèBÏÖ úvüBÛì BG }BG òùÞïBýK qA þÛý×éO lðAõO þì úÞ QvüA úGpXOBG óAoôBzì
úñýìq ok þèõíÏì ÿBø àðBG ô BøpÞôpG ô ïAô îø ok Ao ÿoô@õð ô QýÚçg ô úGpXO ô þøBâ@
lýðAõPG Bíy úÞ òüA ÿApG Ao ÈüApyô ûkpÞ ïBÒkA
| | :lüõâþì ïAô ngA îøApÖ lýñÞ ûkB×PuA kõWõì ûtüô RBƒðBƒßìA qA
Àhzì óAõñÎ lñ^ BG ïAô úñýìq ok Bíy<
úG òüôBñÎ òüA RôB×O òPyAk úÞ lýPvøôpGôo | |.koô@
ÿpPùG îýí¿O lýðAõPG BO lñÞ þì àíÞ Bíƒy QýèBÏÖ| 2002 ëBu qA úÞ }BG òùÞ ïBýK 16

| |.lýñÞmBhOA

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Payam Kohanbash & Raymond Eshaghian
GREENBOX LOANS
Direct Lender

IcB¾ BO îýñÞ ÿoBü Ao Bíy ,à^ þK òýPvhð RBìlg qA ûkB×PuA Bü ô ûoôBzì ïBXðA ÿApG þéHÚ úÖpc «çìBÞ Roõ¾ úG úÞ Ao kõg RBìlg ÿpýâ þèõíÏì àðBG àü úG lýðAõO þì ïAô ÿApG Bíy
| |.lüõyóBOûAõhèkúðBg | |>.lðoôBýGØüpzO ô QíýÚ òüpO îÞ BG QuA òßvì ïAô úñýìq ok ÿA ïAô þ¿¿hO úvuöõì àü Bü ô ”pÞôpG“ àü Bü
úDAoA óBýÂBÛPì úG ÈüApy òüpO ëõ¾õèA êùu lýðAlG lüBG BìA .lýñÞ úÏWApì )olñè QÞpüAk(
wÞBG òüpâ|< úvuöõì ok þHèBW úìBðpG ÿBø úìBðpG eüpzO ok }BG òùÞ ïBýK þì ÝpÖ îø BG RBìlg úDAoA ok rÞApì òüA úÞ
qA ZoBgok úÞ þðBvÞ úíø úÞ koAk kõWô|>rðõè | | :lüArÖA þì >rðõè wÞBG òüpâ|<| úvuõö ì | |.lññÞ ok úÞ lñPvø BøpÞôpG ,þðAõñÎpøqA {ýK .lññÞ
þPc ô lññÞ þì þâlðq Bßüpì@ ûldPì RæBüA |úvuõö ìBGÿoBßíøkõuòýèôAûkBuóBGqúG BG ûpÞAnì koAô Bíy ûlñüBíð óAõñÎ úG QÛýÛc
ÝAoôA òPyAk óôlG ô lðoAlð RoBÞ òüpâ úìBðpG òüpO ÑõñPì ô òüpPzýG BG «BHüpÛO Bì< Ùnc BG Bíy úÞ QuA òüA |>rðõè wÞBG òüpâ|< BGô lðõy þì |olñè QÞpüAk| RBvuöõì Büô àðBG
ïAô úìBðpG òüA ÜüpÆqAoæk óõýéýì |5 BO þOBýèBì îüA ûkpÞ îøApÖ ÿoõÆ Ao ÈüApy ÿkB¿PÚA ÿBø úñürøóôlGûlñøkïAôkõgqAB« íýÛPvìBøúÇuAô ÿAúícrèAÜcngAÿAqAok ó@ïAôqBýPìAIvÞ
| |.lðphGúðBgBßüpì@ûldPìQèBüAokôúPÖpâ QüBùð ,kõWõì Jõg ÈüApyok lñðAõPG úíø úÞ lýñÞ þì úýùO Ao kõg ïAô ÿpÞôpG ô þèæk ÿBø úñürø Bü ô ïAô ÔéHì ê¾A l¾ok àü kôlc ok
Bì úWõO IèBW ÿBø úìBðpG qA pãük þßü .lðõy úðBg IcB¾ lñðAõPG ô ûkpÞ Ao ûkB×PuA ÿApG þGõéÇì Roõ¾ úG Ao ïAô ,ÑõÂõì òüA úÞ .lññÞ þì QýèBÏÖ ïBXðA úG ïAlÚA þHðBW ÿBø
óBßìA úÞ QuA þðBvÞ ÿApG ïAô ngA þüBðAõO ÿApG Bø úìBðpG òüA qA þgpG úG oB¿PgA úG òì þèõíÏì àðBG àü úG Bíy úÏWApì úñürâ òýìôk
ô lðoAlð Ao þOBýèBì ÝAoôA ô |lì@ok ókAk óBzð | |:îñÞþìûoByAóApùO úéXìïpPdìóBâlñðAõg | |>.lñÞþìúÖp¾úGóôpÛìôóAqoABíy úÞ lýyBG úPyAk úWõO .QuA QèBüA eÇu ok
Büô lüpg ïAô ÿApG lñðAõO þì ÈÛÖ óBPuôk òüA ïAôngA BìÿBøúìBðpGòüpOJõHdìqAþßü RAqBýPìA pãük þßü }BG òùÞ ïBýK ÿBø QýèBÏÖ qA þÏýuô ûpPvâ Bø àðBG òüA
oækoArøl¿ðBK ôóõýéýì|2ØÛuBOïAôlülXO |3.5 ÈÛÖ BG þðõßvì ëqBñì ÿApG )A bA ÙA( ÿBø úìBðpG ok Ao| >rðõè wÞBG òüpâ|<úvuõö ì ô Bø óBìq ok ô lñøk þì ïBXðA Ao ÿkB¿PÚA
Bíy úÞ QuA QgAkpK {ýK l¾ok kAlíéÚïAôngAúñýìqokþèBìúvuõö ìòüAÑõñPì ÿBø úñýìq ok Ao kõg rÞpíO ØéPhì ÈüApy
| .lðpHGûpùG|>rðõèwÞBGòüpâ|<qA ÈvÚ {ýK BG ÈÛÖ ,ÈüApy òPyAk BG lýðAõO þì úíø ÿApG IuBñì þéc ûAo óAõñÎ úG Ao ó@ô ûkpÞ QüõèôA úÞ QuA þÏýHÆ ô lðoAnâ þì þ×éPhì
ô óBýÚBduA lðõíüo ÿBÚA~ ÿApG óApùO úéXì oækoArø 200ô óõýéýì|1 ÔéHì BO ïAô ,l¾ok |3.5 þì óAõñÎ óly oAk úðBg ÿBPuAo ok úÏìBW oBzÚA ô pO óAqoA RBìlg úDAoA ok QGBÚo ,Bø ó@ ÿBø
úDAoA ok óBypHPÏì úvuöõì ô }BG òùÞ ïBýK ÿBÚ@ kõg þðõßvì àéì| ïAô lülXO Büô lüpg ÿApG
ÿôqo@ Bßüpì@ îýÛì óBýðApüA úÏìBW úG RBìlg | |:lüArÖAþìôlñÞ | |.QvýðïAôóBýÂBÛPìúGpOIuBñì
RõÎk þìApâ óBâlñðAõg Bíy qA ô ûkpÞ QýÛÖõì | |.lýñÞîøApÖ òüpâ|< úvuöõì ÿoBÞ QýèBÏÖ QüõèôA< oõÆ úG úÞ |olñè QÞpüAk| RBvuöõì BìA
ûoBíy BG pPzýG ÑçÆA IvÞ ÿApG BO lñÞ þì þéýg óBðAõW ÿApG úÞ þüBø úìBðpG qA þßü ûly rÞpíPì òßvì ïAô RBìlgpG|>rðõè wÞBG lñðBì lñPvø ëBÏÖ ïAô úñýìq ok þ¿¿hO
{ðAk ÿApG Bì úÞ QuA ÿA úìBðpG QuA IuBñì xõè úÛÇñì ok ó@ úvuöõì ÿrÞpì pPÖk ô QuA ókoô@ òýDBK BG >rðõè wÞBG òüpâ|< Bì úvuõö ì
.lüpýãGxBíO| 310-488-2010ò×éO Bíy pâA .îüoAk ûly êý¿dPèA ÕoBÖ ûqBO óBüõW óBýðApüA úéíWqA óArürÎ úíø Qìlgok wéXðA~ îz^ oõÆ úG BO lðoAk þÏu Bø úñürø ô Bø QuBÞ
þì Bì lýPvø êý¿dPèA ÕoBÖ ûqBO þüõXzðAk îø ò×éO BG xBíO BG óAlñì úÚçÎ úÞ QuA þìApâ
17 ókAk óBzð BG ÈÛÖ úìBðpG òüA ÜüpÆ qA îýðAõO QÚô òýýÏO BG lñðAõO þì )310(488-2010

óApùO úéXì

ûõdð ,ëBu ØéPhì ÿBø ûBì òülèõPì #
ok ïAlÞpø BìA QuA RôB×Pì óBy óly ÜyBÎ

?lðõy þì ÜyBÎ þðBìq ú^
ô lðõy þì ÜyBÎ kôq þéýg Bùìk@qA þgpG
ëôA ûBãð ok ÜzÎ úG þgpG .pük pãük þgpG
Ao óBy êGBÛì ÙpÆ BO pãük þgpG ô lðoAk kBÛPÎA
úPyAk ôA úG QHvð þvc lñðAõO þíð ,lñuBñzð
ÿA ûõýy úG ÿkpÖ pø ú¾çg oõÆ úG .lñyBƒG
Quôk îø Bíy pâA .kõy þì ÜyBƒÎ ÁBƒg

?lðoAk Ao óly ÜyBÎ þâkBì@þðBìq ú^ ØéPhì ÿBø ûBì òülèõPì

úG .lðpG þì {ýK óBykApì ÜÖôpG Ao óBy þâlðq .lññÞ pK ÿõÚ ô ûrýãðA BG ÿkApÖA BG Ao óBy ÙApÆA ÿApG þPcAo úG lñðAõO þì úÞ lƒñPvø êƒÛPvì ok ØéPhì ÿBùøBì òülèõPì úÞ lýðAlG lüoAk
ô lðoAk ÿkBüq óBPuôk úÞ QuA êýèk òƒýíø || Bùð@ .lñPvüBG óBykõg ÿBK ÿôo ÿoBÞ pø ïBXðA þì þPý¿hy MýO ú^ ÜyBÎ ô þÇüApy ú^
þPcAo kApÖA Bùð@ .QuA Õõéy óByoôk úzýíø óBzüBø Ùlø úG ólýuo ÿApG ô lðqAôpƒKlƒñéG BG óApùO þãP×ø úéXì IéÇì òüA úìAkA ok ,lðõy
óBykõg êTì ÿkpÖ ëBHðk úG ôo òüA qA ,lñPvø xBvcA þ¿hy BG úÞ þðBìq :QzùƒHƒükoA þì ÿkpÖ ëBHðk úGôo òüAqA ,lðoAk þüæBG ûkAoA
BXð@ qA .lññÞ þPcAo xBvcA ôA BG úÞ lðkpâ þì lññÞþPcAo qA pO ÿõÚ þPc Bü óBykõg lñðBì úÞ lƒðkpƒâ .lýyBG ûApíø Bì
òýìq ÿôo ÿBøkpXì òüpg@ lðoAlð Quôk úÞ àüpy úÞ koAlð Quôk Bùð@ .lyBG óBykõg ||
AlýK Ao óBy ûlzíâ úíýð pO Ðüpu þ^ pø ,lñyBG àü ô qBHXè þøBâ Bø þPzùHükoA ú^ pâA | ÿBø {èB^ pãük Bü ókõG pülì qA óBy þâlðq
þì ôA oBñÞ ok Ao óBy þâlðq pývì ô lññÞ þì lðoAk Quôk óApãük êÞ ok BìA lðõy þì ûlðk Bùð@ úÞ Qvýð ïõéÏì .lyBG úPyAk xApø þâlðq úGôo lñíOolÚ ÿkpÖ BG úÞþðBìq :òükoôpÖ
Bùð@ oBñÞ ok Apüq lñyBG ÉBHOoA ok Bùð@ BG úƒÞ oôk îø óAlñ^ ÝB×OA òüA BìA lðõy þì ÜyBÎ þÞ lðõy ôo
.lñðAonâ pâA ,ûBì òüA òülèõPì .lññÞ þì þPcAo xBvcA pO Ðüpu ú^ pø úÞ lðoAk Quôk Bùð@ Apüq Qvýð
ûApíø úÞ lñGBýG Ao ÿkpÖ úÞ þðBìq :kAkpg þíð pÒ lñyBHð þÂAo óBy ÙApÆA ȃüApƒy qA ÜyBÎ úWô aýø úG òükoôpÖ ûBì òülèõPì
ô lðonâ þì þâkBu úG Rçßzì oBñÞ qA ,lñðq RolÚ ,wßÎpG úßéG ,lðõy þíð ØýÏ kApÖA
lyBG óBy ÿkApÖA Bùð@ .lñÞ þì JnW Ao Bùð@ úÞ QƒuA
qA Bùð@ .lñPvø ÿspðA qAoBypu Bø ÿkAkpg
þK ok úÞ þðBìq ô lðpG þì Rnè þüõWApWBì
ÿôo kApÖA òüpO ëBdyõg ,lñPvø óBy Ùlø
þâlðq ÿBø þâpìqôoôoApßO qA Bùð@ .lðA òýìq
òýíø úG .lñøAõg þì ÑõñO ÅõÎ ok ô lðoArýG
ØéPhì ÿBø {èB^ ok Ao óBykõg ïAlì êýèk
lüBG rýð Bùð@ óBy ûlzíâ úíýð .lñøk þì oApÚ
êcApì ïBíO ok Ao ôA úÞ lyBG ÿspðApK ÿkpƒÖ
úÞ QuA òßíì ú^ pâA .lñÞ þì þøApíø þâlðq
þâlðq ÜzÎ BìA lðõy Bñy@ ÿkBüq kApÖA BG Bùð@
Bùð@ ú`ð@ .lðoô@ þíð Quk úG þâkBu úG Ao óBy
ïlÚ ok þøApíø úßéG þüBHüq úð lñÞ þì JnW Ao

.QuA þâlðq ïlÚ úG

Ao óBy ë@ûlüA þâlðq àüpy úÞþðBìq :pýO
lñGBýG

Rlƒy úƒG ÿkApƒÖA pƒýO ûBƒƒì òƒƒülƒƒèõƒƒPƒì

18

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ô lðA ûkAõðBg ÜyBÎ Bùð@ .lñPvø þOBuBvcA
ÿBøôqo@ qA óly oAk ú`G ô þâlðq êýßzO
kõg qA ,ÿoõH¾ ,þèlíø úÞ BXð@qA .QuBùð@
qoBG RBý¾õ¿g qA ÿqoô ÜzÎ ô þãPynâ
þâlðq àüpy àü lñðAõO þì ,QuBùð@þÚçgA
òüApGBñG .lñyBG úðõíð ÿolK Bü okBì ô ë@ ûlüA
ápPzì þâlðq lñðAõPG úÞ lðõy þì ÜyBÎ þðBìq
qA ÿoBývG ÿApG .lññÞqBÒ@óBy ÜzÎ BG Ao kõg
þgpGokô þãèBu 26 Bü 25ok ÝB×OA òüA kApÖA
ÜyBÎ .løk þì jo þãèBu 30 ok pãük ÐÚAõì
ÐÂô ô äñøpÖ úG þãPvG orýO òülèõPì óly
úÞ óBìq pø Roõ¾ pø ok .koAk Bùð@ þâkAõðBg
þìoBÞ úG Quk ,lñyBG úPyAk Ao ZAôkqA ÈüApy

.lðõy

,kõy óBy QÖpzýK qA ÐðBì úÞ þüBøoBÞ ïBXðA úÞ lðõy þì ÜyBÎ þðBìq Bø þðBG@ .lññÞ ! Bø úzýK ÜyBÎ :pùì lðõy úPvg þðAonãyõgqA úÞþPÚô :kAkpì
ÙAløA úG úßð@ qA wK BìA .lññÞ þì ÿoAkkõg Ao Bùð@ þGõg úG óBy êGBÛì ÙpÆ lññÞ xBvcA ûBì òülèõPì úÞ lzÞ þíð ëõÆ ÿkBüq óBìq ïAlì úÞ lñPvø þÎBíPWA ÿkApÖA Bø ÿkAkpì
RBHS úG óByoBÞ ok ô lñPÖBü Quk kõg úPgBu þvÞ pø qA oBÞ òüA ú^pâA .lñÞ þì áok qA þíùì {hG Ao ÜzÎ Bùð@ Apüq lðõy ÜyBÎ pùì kApÖA ,lðpG þì pu úG þðBíùýì ok Ao kõg QÚô
qA þâlðq ÿBø Ùlø pãük ëBHðk úG ,lðlýuo êGBÛì ok ë@ ûlüA kpÖ QüBùð ok BìA Qvýð óBy þâlðq ó@ óôlG úÞ lñðAk þì óBy þâlðq úWõO rÞpì úzýíøô lññÞ þì RBÚçì Ao lülW
.lðkpâ þì óBy þâlðq ÜzÎ ókpÞ AlýK úéíW ÿkpÖ úG BùñO Bùð@ ÐÚAô ok .kpýâ þì oApÚ óBzøAo úG ,lðpýâ þì ûkBu Ao ÜzÎ Bùð@.koAlð þìõù×ì Bø þâkBu òüA úG BìA lðoAk þâorG IéÚ Bùð@.lðA
ÕAp^ ,lðoAnâ þì ïApPcA óBzüBø Ùpc úG úÞ ÙpÆ ÿõu qA QHdì þíÞ BùñO êýèk òýíø ok BùñO Bùð@ ÿApG þÛyBÎ .lðõy þíð ÜyBÎ
|| ú`ð@ .lðqBHG Ao kõg ëk BO Qu þÖBÞ óBy êGBÛì óAoôk ÿBø þðAonãyõg qA úÞ løk þì jo þðBìq
koAlð Ao }oBËPðA wß`ýø úÞþðBìq :òíùG .lñøk þì óBzð rHu ô QHdì ,løk þì oApÚ pýSBO QdO Ao Bùð@ RBHSBG þâlðq àü ëBHðk úG ô lðõy úPvg þðAõW
úÞ Qvýð îùì òíùG ûBì òülèõPì ÿApG lñuBñzG Ao óBykõg úÞþðBìq :om@ þ×ÆBÎ úÇGAo ok Ao Bùð@ úÞ QuA ókõG àýPðBìo ô ëçÛPuA úÞ lðoAlð Quôk Bùð@ .lñyBG pO
pø Bùð@ .lññÞ þì ÿpßÖ ú^ Bùð@ koõì ok óApãük êÛPvì úÞ lðoAk Quôk om@ òülèõPì | úülø úÞ Qvýð îùì òüApGBñG .koô@ þì okõðAq úG ok êýèk òýíø úG ,lñølG QukqA Ao kõg ÿkAq@
ïBXðA Ao QuA Quok óBykõg pËð qA úÞ ÿoBÞ úG ,lðoArýG óApãük úG ókpÞ úýßOqA Bùð@.lñyBG ok ,óApâ Bü lyBG óAqoA lüpg þìôA ÿApG úÞ ÿA
òýñ^ rýð Bùð@ ÿApG þÛyBÎ ô ÜzÎ .lñøk þì kôldì Ao Bùð@úÞ þüBø úÇGAo úG òO êýèk òýíø àýPðBìo koAk QýíøA Bùð@ ÿApG ú`ð@ Roõ¾ pø .lðõy þì ÜyBÎ æBG òu
òíùG òülèõPì ÿôo BùøBãð úíø úÞ BXð@ .QuA ÙBzPÞA ô ØzÞ ÜyBÎ Bùð@ .lñøk þíð ,lñÞ |
Bùð@ ,lñüBzãG ÿkpÖ ÿôo úG Ao óBy IéÚ BO QuA óBzÖApÆA Èýdì qA úÞ lðoAk Quôk ô lðA .QuA ókõG
úÞ þüBXð@ Quok BìA lññÞ þíð ÿoBÞ Yýø ,pãük óBýG úG .lðqõìBýG ÿpPzýG ÿBørý^ || Bùð@ ÿBøkoAlðBPuA BG ÿkpÖ pâA :oõüpùy
ô kqpè þì óBzèk ,koAlð Ao }oBËPðA wß`ýø þíð ,lñuBñzð Ao óBykõg BO úÞ lðoAk kBÛPÎA lyBG úPyAk þðAõhíø
Bø þñíùG ,pãük óBýG úG .lðõy þì ÜyBÎ òýíø úG .lññÞ QhHyõg Ao ÿpãük kpÖ lñðAõO lñÞáok Ao Bùð@þvÞúÞþðBìq :óBG@
þìpâA .lññÞrüApKoõu Ao óApãük lðoAk Quôk ,lñupG êìBÞ þuBñykõg úG úÞ þðBìq BùñO êýèk Ùpc úÞ lðoAk Quôk óBG@ òülèõPì þì þÛyBÎ ô ÜzÎ qA QHd¾ úÞ þðBìq
Bùð@ úG lüBHð ,lýñÞ ÜyBÎ Ao kApÖA òüA lýøAõg .lðkpâ þíð óBy þâlðqok ÿpãük kpÖ ÕApu úG úG .kõy áok QHvð óBíø úG ô ûlýñy óBzüBø ÿBøoAlðBPuA oõüpùy ûBì òülèõPì ,lðõy
þíð oôq Ùpc oBG püq Bùð@ Apüq lüoô@ oBzÖ ÿBùøAo BO ,lñuBñzð Ao óBy þâlðq ÿBø }qoA BO ÙpÆ lññÞ xBvcA úßñüA Ädì úG êýèk òýíø .lðõy þì êDBÚ óBy êGBÛì ÙpÆ ÿApG þPhu
aýø úÞ þÇüApy ok BùñO Bùð@ ÐÚAô ok .lðôo óBy ûlñü@ ÿBø úìBðpG qA Bü lñGBýð Ao ókõG kBy Bü úíèBßì ,lñÞ þíð áok Ao Bùð@ óBy êGBÛì þì ïBíO rý^ îø ô êìBÞ ÿkpÖ ëBHðk úG Bùð@
þì ÜyBÎ ,lyBHð óBzüôo ÿoAp¾A ô oBzÖ óAlG òüA úPHèA .lðlñG þíð ëk ,lñyBHð ûBâ@ .lññÞ þì ïBíO ,êGBÛì ÙpÆ BG Ao óBy ÉBHOoA þÛyBÎ ïAk ok þâkBu úG êýèk òýíø úG ,.lðkpâ
,lðõy þì ÜyBÎ pük Bø ÿom@ úÞ Qvýð þñÏì òýíø úG ,koAk ÿkBüq QýíøA Bùð@ ÿApG óBìq BO lñyBG BùñO lñøk þì eýWpO Bùð@ .lñPÖA þíð
.lðõy ÿBø úPuAõg qA þGõg úG Bùð@ úÞ BXð@ qA BÚB×OA ØéO Ao ó@ ÿA úËdè úÞ lðoAlð Quôk êýèk QøBHy Bùð@ ÿBøkoAlðBPuA BG úÞ ÿkpÖ BG úÞ òüA
lññÞÿkAq@xBvcA úÞþðBìq :lñ×uA Ao óBy þâlðq ÜzÎ kôq þéýg ,lñøBâ@ óBzèk úñýìq òüAok Bùð@pH¾ .lðõy úÇGAo koAô ,koAlð
lðõy þì }A ÜyBÎ Bø ÿlñ×uA úÞ ÿkpÖ koAô úÞ þðBìq lñPvø òEíÇì BìA QuA kBüq
.løk oApÚ óByoBýPgA ok Ao êìBÞ ÿkAq@ lüBG .kpÞ lñøAõg AlýK ô þÂAo óBy JBhPðA qA pËð pø qA ,lðõy úÇGAo
þì oApÚ Qükôldì ok Bø ÿlñ×uA úÞ þðBìq ||
òýíø úG lññÞ êíÎ þGõg úG lñðAõO þíð ,lðpýâ .lðkõñzg
úð ÿkAq@ òüA .lñðArüpâ QýÏÂô òüA qA êýèk lñyBG ûlýuo óBy ÙAløA úG úÞþðBìq :ÿk
.QuA rýð þuBvcA ô þcôo úßéG ,þßürýÖ BùñO þì ú^ þâlðq qA úÞ lñðAk þì Bø þøBì ÿk |
konâ þì óBzèk ô òøm ok ú`ð@ lñðAõPG lüBG Bùð@ ïBíO Bùð@ úG ólýuo ÿApG êýèk òýíø úG ,lñøAõg
òülèõPì úÞ BXð@qA .lðoô@ óBGq úG þPcAo úG Ao ô ókpÞoBÞ ÜyBÎ Bùð@ .lññÞ þì Ao óBy }çO
ÿBÃÖ lüBG ,lñPvø qAkpK ëBýg ÿkApÖA ûBì òüA lñðAõO þì úÞ ÿoõÆ úG lñPvø ókoô@ok ëõK
.lñyBG úPyAk óBy ÿqAkpKBüôo ÿApG þÖBÞ úXýPð BO lññÞoBÞ ûsôpK àü ÿôo ëBu ÿBùèBu
úPÖpâ {ýK ok úÞ þøAo ok QýÛÖõì .lññýHG Ao ó@
19 qA ôo òüA qA koAk ÿkBüq QýíøA Bùð@ ÿApG lðA

óApùO úéXì

óq óApãüqBG þéýg :ÿpùyõG çýè
lðlyoBÞpK ÝçÆqA wK Bíñýu

þvÞ þPÚô " :lüõâ|þì ô lñÞ|þì eüpzO Ao ZAôkqA ÿBø|Qükôldì õãP×â òüA úìAkA ok ôA Bü lñølG ïBXðA Ao BøoBÞþgpG lðoõHXì ÿoBÞûBãüBW QýHTO ÿApG óq óApãüqBGqA þéýg #
BG ÐÚAôok.îñÞ|þíðAooBÞòüAòì,kpÖó@BGlyBGúPyAklüBGþÇGAôoBÏÇÚkoô@|þìAoÿoAnâ|úüBìpu óq óApãüqBG Ap^ ïõy|þì ØuBPì þéýg îýñýG|þì þPÚô Ao koAõì òüA òì .lðpHG oAnâúüBìpu
Ao þvÞpøô ûlG ëõK BýG Bíy lñüõâ|þìpOBÖk þgpG .kõy|þì koõgpG æBÞ Roõ¾ úG Bíñýuok óBðq .lðõy|þì JBhPðA úðõãñüA
.koAk RpüBÓì pñø ëõ¾A BG oBÞ òüA .õO ÿApG {Ûð òüA ô oAnâ|úüBìpu óAõñÎ úG oôBýG þøAõg|þì
þvÞ Bü@ô ÿoAk ëõK Bíy úÞ RæAõEu òüA ,kõHð Bø|úèõÛì òüA ç¾A ïly Bíñýu koAô òì úßýðBìq
.kõHð fpÇì kõy|þì Bíy oAnâ|úüBìpu

îñÞ|þì ïpy ,ïA|ûlük Bíñýuok úÞÿA|ûlñðq ÿBø|úñd¾ òP×âqA :ÿlýÏu lýXì
ÿBø|îðBg " lüõâ|þì òýñ^ Bíñýuok êøBPì óAõðBG ÿBø|QýèBÏÖ koõìok rHu îñùW îéýÖpãüqBG
þéýg Qvýð kBüq óBykAlÏO lññÞ|þì QýèBÏÖ óBñ`íø Bíñýu ok ô lðoAk lðqpÖ pvíø úÞ þéøBPì
qA þéýg .lñPyAk ûkAõðBg úÞ þðBìq QHvð úG ô lðly oBÞ pK ,þüAlW qA wK óq óApãüqBG úÞ îüA|ûlük

Bíñýu RBÚB×OA þgpGqA ëqBìkBì úìBðpG BG þüõãP×âok óõürüõéOô BíñýupãüqBG ÿpùyõG çýè
úÞ þüBø|îðBg úÞ ïkpÞ óBýG BøoBG Ao ÑõÂõì ê¾A :lüõâ|þìõãP×â òüA ok ÿpùyõG .QyAkpG ûkpK
ÈGAôo lñðAõO|þíð BÏÇÚ ,lðoAk óBykõg þ¿hy þâlðqok úÞ þPükôldìpÆBg úG lññÞ|þì ZAôkqA
úÇGAo Bø|þéýg BG lñðAõO|þíð úÞ QuA òüA ÿBñÏì úG úéEvì òüA .lñyBG úPyAk kApÖA þéýg BG ÿA|ûkpPvâ
úÞ ÿpPÖk pø úG ,lñPvø òì óAoBßíø ô ïoAk ÉBHOoA Bùð@ BG úÞ þðApãüqBG qA þéýg ô òì .lñyBG úPyAk
oAnâ úüBìpu pâAô ?lüoAk ÕApuoAnâ|úüBìpu úÞ QuA òüA lñupK|þì úÞ þèAõEu òýPvhð îüôo|þì
{Ûð úÞ þvÞô kAk lñøAõg {Ûð Bíy úG lýyBHð pãüqBG ú^ô lýyBG pãüqBG ú^ lýyBG úPyAk ÕApu

.lñÞRoõKBuAoôA BOlyBGúPyAkAoþìk@lüBGkpýâ|þì
Bíñýuok kBvÖ úýéÎ óq óApãüqBG úìBðpG

þvÞ Ao Qvhð Ùpc ô kõy|þì îø Bì úG RAkBùñzýK òüA : lñÞ|þì ûoByA úìAkA ok pãüqBG òüA
òýñ^ ÿApG ZAôkqA .lñÞ|þìoBÞô lü@|þì ïk@ó@ô lñÞ|þì þÖpÏì Ao þ¾õ¿goAnâ|úüBìpu úÞ lðq|þì

.koô@|þì Qükôldì þÇGAôo

.lðpHGoAnâ úüBìpu Bü lñølG ïBXðA Ao BøoBÞ þgpG lðoõHXì ÿoBÞ ûBãüBW QýHTO ÿApG óq óApãüqBG
òì .lðõy|þì JBhPðA úðõãñüA óq óApãüqBG Ap^ ïõy|þì ØuBPì þéýg îýñýG|þì þPÚô Ao koAõì òüA òì
pHPÏì ÿBø|úìBðpG qA þßü ok çTì .îýñýG|þíð lðôo òüA BG óBìkõg ÿBíñýu ÿApG ÿA|ûlñü@ ô oBßøAo
ok kpÖ òüA úÏÖlßü BìA ,koAlð îø þGõg ÿAl¾ ô lñuBñy|þíð Ao ôA kBüq úÞ îýñýG|þì Ao þìk@ úÏÖlßü
ûly ÁBg úìBðpG òüA koAô ëõK ókAk BG kpÖ òüA úÞ QuA Àhzì BÏÚAô .kõy|þì fpÇì úìBðpG ó@

.lðA|ûly úÖpc òüA koAô ëõK BG Bíñýu oõùÊõð ÿBø|ûoBPu ïBíO ,QuA
lññÞ|þì þðByõKæ Ao ApWBì ê¾A lðoAk îüoAk þíèBu ÿBíñýu lðoAk kBÛPÎA Bíñýu ok úÞ þðBPuôk
îðAk|þíð BÏÚAôô ûlyôo úýÃÚ úÞ QuA òüA ûkBPÖA úÞ þÚB×OA óæA BìA .lñßð qok óôpýG úG ApWBì BO
BG ô ûly æBÞ Bì ÿBíñýu .lñüõâ|þíð Ao QÛýÛc ô lðA|ûly þHüpÖ kõg ô ÿoBßHüpÖ oB^k Ap^ óAoBßíø

.kõy þì koõgpG æBÞ òýÎ óApãüqBG

20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

lññÞ|þì þðByõKæ Ao ApWBì ê¾A îüoAk þíèBu ÿBíñýu lññÞ|þì BÎkA úÞþðBvÞ

QýÏÂô òüA úG þÂApPÎA pâA óq óApãüqBG .óBz×üBÊô qA þéýg úG QHvð lññÞ|þì þyõK îz^ BüBÃÚ
ÿoBßøAo ô kõñzG Ao óBzüAl¾ lüBG úÞ þvÞ óõ^ lPÖA|þíð þÚB×OA BìA kõy|þì ûlýñy þÏÇÛì lññßG
úÞ lññÞ|þì oõ¿O óõ^ lñupO|þì Bø|ÿpâBzÖA þgpG qA lñPvø þèõPì úÞ ÿkApÖA .Qvýð ,lølG úDAoA Ao

.lyBG úP×â Õôok lüBy îðBg òüA

QÖpâoApÚ þvñWoAq@koõìoBGl¾ úÞþðqpãüqBG QüAôo
30 ÿA|úðBüApâBzÖA úìBð ÿApWBì ûoBGok îPvø ïoõHXì " lyoô@kBü úìAkAok åpøBy îéýÖpãüqBG
þâorG QüBñW îñÞ RõßupâA óõ^ ,îüõãG þüBørý^ ly úPyõð óApülì þgpG úG úÞ þðqpãüqBG
,lñPyõð ûkBzâpu ÿA|úìBðô lðkõG lñì úéâ óBykõg ÿoBÞ îÞ QýÏÂô qA úÞ þðq óApãüqBG .QuA
Bü úPÖo æBG óBzñu óæA ô lðkõG Bø|þOoBK þìBíO Qvhð pPýO þðBìq àü BO .lðkõHð þùWõì kApÖA

óBíø þñÏü( kApÖA òüA .lðly ÅpPÏì QýÏÂô òüA úG lðA|ûlì@ þÇüApy òýñ^okô lðA|ûkpÞ ZAôkqA !lðõy|þì Bíñýu koAô þÖpÎpýÒ ÿBø|ûAo ÜüpÆqA Bíñýu êìAõÎpTÞA :þdPÖ òýøBy
.lñPyAk þüBø|QñÇýy ô lðkõG ÿqBu úýyBc ÿBø|ïk@ )lñPyõð úìBð óApülì úG úÞ þðq pãüqBG þu .lýyBG þ¿hzì îýO ok lüBG ô ly lýøAõhð ûlük lüõzð ÿlðBG koAô pâA ô ûly ÿqBG lðBG Bíñýu
þu òüAqA þßü ëBTì óAõñÎ úG .kBPÖA|þì ÿpãük ÝB×OA lðkõHð úýyBc êøA úÞ lðkõG ÿkApÖApâA lüBy .lðõy|þì ûkB×PuA óApãüqBG qA þ¿hzì kAlÏO ÈÛÖ Bø|ëBüpu ok îðrG ëBTì îøAõg|þíð óæA
ÿoBÞpøpuô lðkõG ûly ÿA|úÇGAo koAô óApülìqA þßü BG lðkõG ûkpßð ZAôkqA óBykõg úßýðBìq p×ð þøAõhG pâA êÛPvì Roõ¾ úG ô QuA ûôpâ olýè úÞ lñPvø þvÞ îýO ok lðõy|þì ûlük úÞ þðApãüqBG
ÿBÚ@ ó@ô îðBg òüA ÉBHOoA úÞ lñPvðAk|þì úíø BHüpÛOô kpÞ|þì Ao îðBg ó@ }oB×u pülì ÿBÚ@ òüA
úG .koAlð þéHÚ ÈüApyô ûkpÞ ZAôkqA óæA îðBg òüA .QuAoBÞpK óqpãüqBG òüA Ap^ô Qvý^pülì .kõG þøAõhð ÿoBÞ pK pãüqBG ô lðBì þøAõg oBßýG Bø|Rlì þñÞ êíÎ
þÂApPÎA úìBð úG ïkõG þéÏÖ óApülì ÿBW îø òì .koAlð Ao ÈüApy òüA úG ÅApPÎA Üc îðBg òüA ïpËð {ýK þOlì óq óApãüqBG qA ûlÎ àü :Q×â Bíñýu ûkpK QzK úG ÅApPÎA koõì ok pãüqBG òüA
oAp¾Aô lðkõG lñì|úüçâ ûkpK QzK ÈGAôo qAô lðkpÞ úDAoA óApülì þgpG úG Ao óBzÂApPÎAô lñPÖo
.ïkpÞ|þíð úWõO p×ð þu òüA ok .lðly QýÏÂô òüA úG þâlýuooBPuAõg óApãüqBGqAp×ð 30ô lðBíG Íõ×dì Bùð@|þìBuA lñPyAk
lñPvø luBÖ ,lññÞþìoBÞBíñýuok úÞþðBvÞl¾ok kBP×ø : þèBíÞBH¾ þâlýuo ÑõÂõì òüA úG BìA ,lñPvø êøBPì Bùð@ úíø BHüpÛO ô lñPvýð oBÞ pK úÞ lðkõG ÿkApÖA Qvýè òüA
æõíÏì ÿBø|îðBg óõ^ .koAlð kõWô Bíñýu ûkpK QzK ÈGAôo koõì ok óq óApãüqBG óBýì ÿkBdOA
ok óApãüqBG püBu ô koAk kõWô óq óApãüqBG óBýì BÃÖ òüA ok þPGBÚo ô lðoAlð pãülßü BG þGõg ÈGAôo .kBP×ýð þÚB×OA ô lì@ kõWõG þWõì úÞ kõG ÿlc ok ApWBì òüA .lzð
ok QuA òüA îùì úPßðô lðôpG ëAõEupüq óBykõg QuA òßíì óõ^ lñPvüA|þíð ÅpPÏì kpÖoBñÞ ?ly ú^ Bíñýuok kBvÖ þðByõKæ óAoõìBì Qyõðpu

.lyBG úWõì úÞ lñÞ ÿpâBzÖA lüBG þvÞ úéEvì òüA koõì .kõy fpÇì ÿBø|þéýg þìBuA lüBG lyBG ÿpâBzÖA úGoApÚ pâA :lñÞ|þì ûoByA úìAkAok ÿpùyõG
Ñôpy ûqBO ô lñPvø BKõð BOlíÎ úÞ þðAoBýPuk ,kõy|þì Bø|óAkpâoBÞ óAoBýPuk êìBy pPzýG úýÃÚ òüA
ÿpâBzÖA.lññÞAlýKQukîðBgpãüqBGóçÖúGlñðAõO|þìÜüpÆ òüAqAlññÞ|þìpßÖôlðA|ûkpÞoBÞúG
,Bíñýu ûkpK QzK ÈGAôo úG ÅpPÏì kpÖ úÞ lyBG úPyAk kõWô lüBG þÏHñì àü koAlð ûlüBÖ þìBuA
òüA qA þèõPì óApülì .kAk løAõhð JAõW óApüA ok ÿpâBzÖA kpÞoBÞ .kôpG Àhzì kpÖ òüA {ýK

21

óApùO úéXì

lýÏuqA îýËñO ,kAkpùìqAõãP×â

óAoAlPuôk úÞ QuA þèBu lñ^ #
QüBu Bü ô áõHvýÖ ,JõýOõü ÿôo þÛýuõì
ô ïAo@ ÿA ûpù^ BG õülüô àüqõì ÿBø
ëk ÿAl¾ BG úÞ lðõy þì ôpGôo òýzñèk
þG Ao ûlññýG ô ûlðõñy ô lðAõg þì ÿrýãðA
ûpù^ òüA .lñÞþì IéW kõg ÿõu úGoBýPgA
Ao ôA ÿAl¾ Bø þðApüA pTÞA úÞ QuA JBPùì

þÛý×éO þÛýuõìok ÿA ûlülKôrýãðA ëk þüAl¾ BG JBPùì

òPÖpâ óôlG ô lðkpÞ op ïõHè@ ÿôo ÿoAnâ îø pãük ÿBø ûôpâ .QÖo þì olø úG îOBícq úG .ïly ôpGôo óBðq ÿAl¾ BG koõgpG êßzì BG úÞ QuA þvÞ pPíÞ þèô lðA ûlýñy
.lðkpÞ þñýzð IÛÎ qõXì lñPyAk QýèBÏÖ óBðq Bø ó@ok úÞ p³Þ ûôpâ lñðBì êDBÚ óBðq ÿAl¾ ÿApG úÞ þüBø QükõdìpÆBg þüBñy@ pñø ÿBýðk úG ôA kôoô þãðõã^
úüBìpuok þèBì Qvßyô óBðq ÿAl¾pÆBg úG ïBíO ô ïlýuo þíð ÿA úXýPð úG lðkõG ûly ô Q×â ôA BG QHuBñì òýíø úG .lyBG úPyAk
þßü úßð@ BG ô îPvzñð oBñÞ òì òüA ؾô BG ô ôA BG pPùG ô pPzýG BO ïA ûkAk ïBXðA þüõâ
>óôpG {yô QùW {y< ïBð úG îüBø ïõHè@qA Bñy@þÛýuõì ô qAô@óAlýì úG }kôoô pývì
kByoA ÙpÆ qA ly pzPñì 2008 ëBu ok úÞ
lñ^ok BìA lðBì ÀÚBðô QÖpâ ÿkBüq ÿBùPükA .lüõy
óApùO þñüô@ô þÞkôo oæBO ok pÞ ÿApWA úìBðpG . ïçurürÎ JBPùì|- |
ÿpñø QýèBÏÖ úð IýOpO òülG. ïkpÞ QÞpy ÿBÚ@ úéXì pülì ô Bíy qA îðõñíì ô ïçu|* | |
ÍBdè úG úÞ ÿlì@ok ÐHñì úð ô îPyAk êÛPvì | .óõPðAoBßíø pãük ô ÿoõð lHùy
êÛPvì þÛýuõìok ëBÏÖ óq àü ÿApG ÿA úÖpc úÞ wéXð@ xõè ?ûoõÇ^ BKôoA ÿAõø-
êýèk þíø úG úßñüA BO .îyBG úPyAk lýèõO îðAõPG
þèBu lñ^ BXðôA ok .îPÖo þGk úG oBÞ úìAkA ÿApG |.úýGBPÖ@
úßHyok sçGôk ÿApG úéíW qA ïkõGoBÞ ëõÓzì .þðAoBG îø þøBâ ÿpGA úzýíø êTì*
þÆô ïkpÞ þì QýèBÏÖ óAô þuoBÖô þu ïA þK ?ÿly lèõPì BXÞõãG B« ×Çèrý^pøqA êHÚ| - |
úG «AklXì ô ïkpÞ oBÞ õDlüô àüqõì lñ^ ó@
BìA êÛPvì êßy úG þPÚô lñ^ ô îPzâpG óApüA | |.ïAûlylèõPìóApùOokòì|* |
qA þéýg úðB×uBPì þèô .ïkpÞ QýèBÏÖ þñýìqpüq ô Al¾ ok úÞ þãñzÚ xBvcA òüA|- |
þì ô lðkpÞ þíð ÿoBßíø óBzupO qA BøõükõPuA úíz^pu BXÞ qA koAk kõWô QüBùãñø@
MíéK BG QuA ÿôBvì óBðq BG ókpÞ oBÞ lñP×â
?úPÖpâ
.óByoBÞ êdì ôïkpÞlyoÈuõPìç« ìBÞÿAûkAõðBgokòì| * |
|| óBìríø .ïkpÞ þì þyBÛð IOpì îø þðAõWõð ok
úÞ îPÖpâ oApÚ àýuçÞ þÛýuõì pýSBO QdO rýð
ÿoAk Qukok þüBøoBÞú^pÂBc ëBcok|- | Rnè ó@qA þyBÛð òýcokô ïlýñy þìõükAo qA
îýøAõg õO qA ÿlülW oBÞ ú^ ÿkôrG Bì ô ô ïkpÞ AlýK ólðAõg úG úÚçÎ lÏG .ïkpG þì
ÿpO ÿlW êßy YüolO úG òì ÿBø ókpÞ úìrìq
?lýñy
àüqõì àü ÈHÂ ëõÓzì pÂBc ëBc ok|* | .QÖpâ }kõg úG
kBü ëBc ok úzýíø ó@pG ûôçÎ ô îPvø lülW ïkBü ô îPÖo qAô@ xçÞ úG òýíø pÆBg úG
.ïkpÞ þì QýèBÏÖ þPhu úG olÛ^ úÞ QuA
|.îPvø òPgõì@ô òPÖpâ BG îøk úDAoA îüBøoBÞ qA þìõHè@ îPuAõg þPÚô 22
pãük úÞ ÿA ûlýñy B« íPc rürÎ JBPùì| -|
õO ÿBøoBÞólýñy BG Bø òývüqõìô óAlñìpñø
ô þPvø þ¾Bg àHu IcB¾ õO úÞlðlÛPÏì

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Aria Services }qApO|{ýG ïBøoBÞõO úÞ ïoAk Quôk þéýgô úG úÞ þüBøpüpdO QèBc ô àHu Ñõð òüA
Lilly Taheri úÞ þãPhýì@ô Üý×éO òüA ÐÚAô ok .îñÞ ûkB×PuA þì .lðA ûlýñzð ëBc úG BO þøk þì QüAl¾
Büo@RBìlg ïBíO úƒÞ þƒñÏü ,úƒñýíø ïkpƒÞ QƒHd¾ }qA püpdO Ñõð ô àHu òüA þøk eýÂõO þðAõO
ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG ô þðõhG Qvc úíø BG ô kBýGok Al¾ úG RkõWô
ÿA ûõýy òüA. þüBýGok QÞpƒc úƒG ô ÿqBƒvG ? ÿA ûkpÞÜég ÿoõW ú^ Ao
ÐÖBñì QÊB×cpPÖk úG ÉõGpìoõìA úýéÞïBXðA úG }BøBG pO|{ƒýG ïAõƒg þƒì òƒì úƒÞ Qƒvø àHu òüA úßñüA lÏG úðõP×Çè pƒËƒð æ« ôA|*|
pPÖk úG úÏWApì óôlG úìBð QèBÞô úéíWqA óApüA BùñO úð úÞ Qu þÛý×éO þÛýuõì þÎõð þÛýuõì
.ïBýG ok QÞpc úG ô þÛýuõì BG úßéG þÚpy àüqõì ô Bì òýìqpu àüqõì BG
QÚô ÑpuAok ,þu .ÿk òPãñyAôok ô kõy ïBÒkA lƒðAõƒO þƒì rƒýð JpƒÒ àƒüqõƒì
(310)234-9770 úzýíø òì {PuAo .lyBG úƒPyAk þƒðAõƒhíø
þâlðq ûAo ô ïkõg oBÞ lüBG ïA úPyAk kBƒÛPÎA
Mýy órýPýu ,lý×u RoõLuBK îø àüqõì oBÞ .îñÞ JBhPðA ïkõg Ao ïkõg
pËð úíø qA lüBG þvÞ pø QzãðA pSA ô BÃìA êTì
þðApüA RoõLuBK-| õãèA ØèBhì úzýíø úÞ lñ^pø ,úyBG RôB×Pì
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ - þéýg ókpÞ QÞpc Èýdì ô úÏìBW QùW ô
ïlÚ òEíÇì ô ûrýãðA BG úÞ úñüA }A úìqæ ô úPhu
kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| QøAo úÞ òýíø îñßýì pßÖ òì .kõy úPyAkpG
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-| ,Qvø ÝB×OA ô {èB^ òüpO|åorG úyBG RôB×Pì
ô þyBG ÝkB¾ QHÆBhì BG úÞ úñüA ÿlÏG úéEvì
oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -| úG óõyBƒøBƒG ÿoAlƒýñy ÍBƒdè úƒG ôo ÿrƒý^
oôBG òüA .úyBG pünKoôBG úÞ ÿoArƒG áApƒPyA
qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -| ô ûkBu þyBG Rkõg úÞ úñüA }A úìqæ ÿpünK
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ ÿôo þâlðq Ñõð òüA ô þPcAo òüA .xõƒíéì
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA ok BùñüA ÿôk pø ô ûoAq þì pSA îø Qßüqõì
Bø ïk@ úzýì UÎBG úÞ òy þì þßü QüBƒùð
.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O ÿApG ÿoAkBÖô IÆBhì ô òñÞ RAlƒýK QƒcAo
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok -
| | .òyBGRBøoBÞ
þâlñøBñK ô ZAôkqA
|| úìAkA ûõýy òýíø úG ÿoAk Quôk Bü@|- |
(310)234-9770 îø RBðAõýc úG ÿkBüq úÚçÎ úÞïly ÐéÇì| -| | | ? ÿlG

TRANSLATion | | ?úPuok òüA .ÿoAk Ao þüBøoBÞ ,îðlðAõg ëBcok úzýíø òì|*|
PASSPORT PHOTO lcokôîPvøoAõhøBýâQuBùèBuòì.úéG|* | qA .îñÞ þì úƒìrƒìq IƒOpƒì ïoAk Qƒuôk úƒÞ
ô äu lñðBì þOBðAõýcqA îñÞ þì QüBíc îðAõO ô àýuçÞ ÿBøoBÞ BO úPÖpâ îéýÖ þÛƒýƒuõƒì
NOTARY PUBLIC qBýð BùðôA QüBíc úG òì îãG ûpPùG úPHèA .úGpâ ô Jõg oBPgBu úÞ þÛýuõì pƒø ô þƒÛƒýƒ×ƒéO
LEGAL SERVICE PLANS pO ØÇÏñì ôo ïk@ Bø óôA BG þâlðq óõ^ ,ïoAk óõ^ .lü@ þì îyõg úyBG úƒPƒyAk þƒüBƒHƒüq
IMMIGRATION SERVICES ÿBùñývüqõì BG ïoAk Quôk ûkôldìBð þÛýuõì
| | .úñÞþìpPíüçìôpOoõH¾, òüA ïkõg óõ^ îñÞ oBÞ þPýéì pø BG lülƒW
1388 Westwood Blvd Ste. 202 pâA úÞ úñüA õO qA òì ëAõƒu òƒüpƒg@| - ô ïoAk Quôk ôo þüBýÛýuõì þãƒPƒhƒýƒì@ok
23 Los Angeles, CA 90024 Bñy@õO BG lñøAõhG úHcB¿ì òüA óBâlñðAõg ô Qýéì pø BG BøoõzÞ úíø ok îðõPG úÞ ïoAôlýìA
ÉBHOoA ûõdð lðpýâ xBíO õO BƒG ô lƒðõƒy úðBuo òýíø qA ô îyBG úPyAk IÆBhì þðBGq
BG îÚBPzì þéýg úÞ îñÞ þì ïçÎA óApùO úéXì
| | ?QuA úðõã^ ÿBøoBÞ úÞ ÿA ûlðqAõð ô òývüqõƒì óBƒPƒuôk
ïBðBGáõGwýÖoklñðAõOþìúíø|* | ô îzG Bñy@ ók þì ïBXðA þOôB×Pì ô þÛý×éO
ïBð BG îø ïApâBPvñüAô |mahtab sardari| óõ^ ,îñÞoBÞ îðõPGpPùGôpO|{ýG úÞ ïoAôlýìA
ok ô lðpýãG xBíO òì BG|mahtab.sardari| qA ô îPvýð léG þ`ýø òì ïlÛPÏì úƒzƒýƒíƒø
ÿBøõülüô|ÿoAkpu JBPùì| ïBðpüq îø JõýOõü ÿBø|QÎBu òüpPùG ô ïpG þì Rnè òƒPƒgõƒìA
- oõð ok ÿA ûom - ûlzíâ - ôqo@ : ÿBùìBñG Apì þÛýuõì BG ókpÞ RôB×Pì ÿBƒø oBƒÞ îýƒâlƒðq

| |.lññýHG...JBPùì-õOqAlÏG | .QuA
ôoBì RõÎk úßñüAqArürÎ ÿoAkpu JBPùì| - | QüBø õülüô àüqõì qA þ߃ü ok| - |
ÿBøoBÞ pËPñì ô îüoArƒãuBƒLu þƒPÖpƒünƒK ok ôo ÿqBu ÿAl¾ RBùPuk BG úÞ ïlük
ÿAl¾ RBPuk ok ólýìk BG ô ÿoô@ þì
| | .îýPvø RlülW óôA BG úÞþñÞþì lýèõO ôo þGAnW ô IýXÎ
ÿApG ôo Q¾pÖ òüA úÞ Bƒíy qA xBƒLu |* | .koAk QÛGBÇì þéýg ÿlðõg þì úÞÿrý^
îø pg@ok ô òýPyAnâ òì oBýPgA ok úHcB¿ì ÿpPzýG eýÂõO koõì òüA ok þƒðõƒO þƒì
óBßyA îGõgoBßíøô QuôkqA ÿA ûtüôpßzO
úG ïpg@ ÿBøoBÞ ÿpýâ êßy ok úÞ ïoAk þüAõð | | ?ÿlG
ô ïlýuo Al¾ òüA úG þÚB×OA þéýg òì ,úéG|* |
| |.kpÞÿkBüqÿBøàíÞòì BGôo ØéPhì ÿBø|QèBc îñÞ þì òüpíOoBGpø
ïlýuo Al¾ òüA úG BO ïkpÞ þì óBdPìA ïBùPuk

þÞkõÞ óBìq óBíø qA BìA îPyAlð þÚõzì aýø óApùO úéXì
,ïkpÞ ápO Ao >þyõK QuõK<ô ÿoAõg Qyõâ Bßüpì@ ok :JõýOõü þðApüA îWBùì #
.lðkõGoAõg Qyõâ òì óBýÖApÆA úíøô ûkAõðBg
ó@ qA wK .ïly oAõg ûBýâ rýð 2009 ëBu qA .QuAoBÏy lcok óBýG ÿkAq@

> .ïkpÞ ÿqBu õDlüô úG Ñôpy
ok rýð îýð ô ëBu àü úßñüA úG ûoByA BG ôA
pG þñHì kõg ëAõu úG QuA ûkpÞ þâlðq úýÞpO
úG ûoByA( lñPvø Jõg òì ÿBøoBÞ úßñüA
pßÖ < :lüõâ þì )koAk JõýOõü ok {üBøõDlüô
þèBÎ ,lñPvø Jõg òì ÿBøoBÞ îñÞ þíð
ZAôkqA ô ïlzð ÜyBÎ QÚô aýø òì .lñPvø
BìA ïoAlð þ¾Bg þðAôo ô þívW ÿoBíýG .ïkpßð

ly Quk úG údéuA JõýOõü úG ÅApPÎAok úÞÿoAõg ûBýâ

ô ÿoBíýG qA pK úÞ îñÞ þì þâlðq ÿA ûoBýu ok .QuA ûkAk þgpG ÿAõPdì óly oõvðBu QGBG ïlÚA úßñüA pG QuA ûkõG fçu ÿkAq@óB×èBhìqAôA /
> .QuBø þPèAlÎ þG ô RBÖApdðA ô RBÖçPgA JõýOõü ok kõg ÿBøõDlüô qA þßü ok ôA Rly úG JõýOõü QüBu ok {üBøõDlüô qA úPynâ úP×ø ïlÚA îývð ïBð úG úèBu 39 þðq
úðBg< :lüArÖA þìõDlüô òüA ok ïlÚA îývð .ïly lèõPì úýìôoApùyô óApüAok< :lüõâ þì ÿAõPdì oõvðBu ÐÚAô ok .kõG þÞBy ô þÂAoBð QüBu ÿrÞpì óBíPgBu ÿôopG {O@údéuA BG
úG ïoAlð l¿Ú îø râpø ô kõG ZpÞ pùypùì ok óBì úG þÞkõÞ óBíø qA ô îPvø óApüA ûly åorG óq òüA îzg UÎBG JõýOõü ok ôA ÿBøõDlüô QèBüA ÿõðôpG òu úÛÇñì ok ÐÚAô JõýOõü
úßñüA BG .îPyAk úWõO ûkpK QzK ô rüo RBßð {øBÞrýð Ao ÿô ÿBølì@ok úÞ Ap^ ûly þðApüA
> .ïkpâpG óApüA .kõzâ Býðp×ýèBÞ
QðBÞA ok úÞ ÿpãük ÿõDlüô ok ïlÚA îývð óBíPgBu pÛì ok ÿqAlðApýO BG úÞ ïlÚA îývð
)Bßüpì@( BXñüA< :Q×â koAk oApÚ ÿô JõýOõü qôo oBHgA þé¾A Ègpu úG JõýOõü ÿrÞpì
, þPèAlÎ þG , ÄýÏHO ,oõvðBu , òPÖpâ rýì Bßüpì@ ÿõâ úük òu ok QuA ûly êülHO óBùW
ÿ[email protected] lì ÿqBG þOoBKô QÛýÛc JõÞpu kpì àü úÞ p×ð úu úG ïlÚA îývð .kpÞ þì þâlðq
þyoôpK óAõýc úG îéÊ ô QuA oBÏy ÈÛÖ óBýG
úÞ lðoAk þüBø óõðBÚ þPc .QuA pPzýG .QuA ûkpÞ ÿqAlðApýO lðA ûkõG óq ôk ô
îø þvÞ ô lññßG îéÊ RBðAõýc úG lñðAõO þì Ao îWBùìô eévì óq òüA lvW wýéK ÿBøôpýð
AlýK JõýOõü ÿrÞpì óBíPgBu úÆõdì ok
> .lyBG Bùð@oAkõéW lðAõO þíð ÿrÞpì óBíPgBu úG úéíc qA wK óq òüA .lðkpÞ
ÿBø ûõéW ÿôBc úÞ õDlüô òüA qA þPívÚ ó@ óBñÞoBÞ úG ÿqAlðApýO ô JõýOõü QüBu
ïlÚA îývð løk þì óBzð QuA þüAlPGA ûtüô RBÛýÛdO úÞ þèBc ok .QuA ûkpÞ þzÞkõg
àýéy qA wK .QuA úPÖpâ oApÚ ÿqAlðApýO koõì RBðAõýc ÝõÛc þìBc ôA løk þì óBzð lülW
ÐÖo çG ÿAô<:lüõâ þì ïlÚAôA Qíu úG úèõéâ þñHì kõy þì pzPñì ÿpãük oBHgA QuA ûkõG rýð
úG BXñüA ,úéG .koõhG Ùlø úG kõG ûlðBì îÞ ,ly
ÿôo þì óôpýG þPÚô údéuA ókõG kAq@ pÆBg 24
úG îèBu Bü ô ûlðq QuA òßíì úÞ þðAlG lüBG

>.ÿkpãðpG úðBg
êýì þéük ok úÞ þüõDlüô ok òýñ`íø ïlÚA
oAõg ûBýâ ÿApG< :lüõâ þì QuA ûly pzPñì

>.þyBG úPypÖ BíPc Qvýð ïqæ ókõG
JõýOõüqA îzg

ô kõG RBðAõýc ÝõÛc ëBÏÖ ïlÚA îývð
ÿBøõDlüô .kpÞ|þì ÔýéHO ÿoAõg|ûBýâ ûoBGok
þãðõã^ô ÿoAõg|ûBýâ ÿrLy@ ûoBGok þyqõì@
,þuoBÖ óBGq úu úG Aoõì ô QuõK qA ÿoAlùãð
ô JõýOõü ,ïApãéO ëBðBÞ ok þÞpO ô þvýéãðA

.kpÞ|þì pzPñì ïApâBPvñüA
ïBð BGqAô@ô ÀÚo ÿõDlüô àüoBzPðA BGôA
ÿBø|úßHy ok "þßñÞkBG úñýu óApPgk"
oBzPðAqA }l¿Ú ApøBÊ .ly úPgBñy þÎBíPWA
pøBÊ úG lc qA {ýG úWõO qA kBÛPðA õDlüô òüA
úÞ kAk óBzð þüõDlüô ok ô kõG Bø|óBvðA

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ÙôpÏì þPÚô BO ô lðõy ÙôpÏì ëôA úÞ kõG ûkpÞ .QuA ûkõG þÎõñ¿ì ô þßýPuçK {üBø|úñýu
BO lñðrð kõg þé¾A oBßÖA qA þÖpc lƒðA|ûlƒzð ô ïApâBƒPvñüA ÿBƒø|ëBƒðBƒÞ úƒÞ |ó@ qA lƒÏG
kõg þé¾A Ùpc wLuô lññÞ JnW IÆBhì oõvðBu }kõg pýHÏO úG Bü úPvG ôA JõýOõü
ô þâlñðAõg .lñðrG îPvýu BG Q×èBƒhì ok Ao êülHO JõýOõü ÿlW óAlÛPñì qA þßü úG ,ly
.QuA êâõâ QÞpy úG ÜéÏPì ÿA|úßHy úÞ ly
.kõG óly ÙôpÏì ÿApG ôA úý¾õO þãzýKpñø òýðAõÚ ÄÛð êýèk úG úÞ kõG úPyõð JõýOõü
ûoBýu òüA ÿBƒø|ïk@ ÿApƒG {ƒèk Qƒ×â|þƒì
ûly ÿrüo|úìBðpG ÿBø|RBGo êTì" úÞ kqõu|þì .QuA úPvG Ao ôA ëBðBÞ ,QüBu òüA
Bü ÿoAõg|Qƒyõƒâ ô þƒPupƒK|îƒßy ëBƒHðk Bƒü ô JõýOõü ok ólypPéýÖ qA úÞ ïlÚA îývð
ú^oBKô òø@rKô þPupK|ëõK Bü þPupK|Rõùy úÞ kõG úP×â ,kõG þðBH¿Î Rly úG ïApâBPvñüA
QýèBÏÖ åorG ÐüBñ¾ ô Bø|RoBXO úýéÎ óõ^
.lñPvø "... ô ÕBìk ô õì ô .lðA|ûkpÞ JõÞpu úðBuo ÿBÃÖ ok Ao ôA ûkpÞ|þì
ô FrW êDBvì úG þÞkõÞ qA úÞ kõG úP×â ôA úG úÞ kõG ûkpÞ ûoByA îø ÑõÂõì òüA úGôA
ûkAõðBgokô QuA úPyAk úWõO Býðk ûkpK QzK þùâ@oBzPðAqA ê¾Bc lì@ok ólypPéýÖ êýèk
.koõhð Qyõâ úÞ úPÖpâ îýí¿O oAõg|Qyõâ
AoôA ÿBøoBÞ úÞ QðpPñüA óApGoBÞ úG JBÇg .kõy|þì îÞ {èBðBÞ ok
Qƒƒuk Ao ôA þƒƒøBƒƒâ ô lƒƒðkpƒƒÞ|þƒƒì ëBƒƒƒHƒðk 2016 ëBu pgAôA qA úÞ kõG úPyõð ïlÚA îývð
þðAôo ÿoBƒíýG úƒÞ kõƒG úƒP×â ,lƒñPgAlƒðA|þƒì pG RoBËð JõýOõü ok "rÓì|àzg kpÖ" àƒü
úÞ lñÞ|þì þâlðq ÿA|ûoBýuok BìA koAlð þ¾Bg BO ûkpÞ þÏu ô úPÖpâ ûlùÎ úG Ao ôA þuoBÖ ëBðBÞ
ô RBƒÖApƒdðA ,RBƒÖçPgA ô ÿoBƒƒíƒýƒG qA pƒƒK
.lñÞ JõÞpu Ao ôA ëBðBÞ òüA ókpÞpPéýÖ BG

.QuBø|þPèAlÎ|þG "?lüõy ÙôpÏì úðõã^"
þâlðq õãük òu ok Býðp×ýèBÞ JõñW ok úÞ ôA QyAk úÞ þ×éPhì ÿBƒø|ëBƒðBƒÞ ok BƒøoBƒG
àükrð ô Býðp×ýèBÞ ëBíy úG òýyBì BG kpÞ|þì ô QèBùW" úÞ "ûqpø ÿBø|ëBðBÞ" úÞ kõG úPyõð
lðkõG úP×â }A|ûkAõðBg .kõG úPÖo JõýOõüpPÖk lðõy|þìåorGÐüpu"lññÞ|þìYüôpOAoÙApdðA
.lðA|úPyAlðpHgôAqAqôoôkúÞ ÿBW úG úÞ }kõg lñðBì lñíƒyõƒø kApƒÖA BƒìA
ok Ao ôA úƒéíc qA êƒHÚ þƒOBƒÎBƒu wƒýéK ûBñKÜÇñìôêÛÎúG,QüpTÞAqAúðAoõÞoõÞlýéÛO
JõýOõüóBíPgBuÿpPìõéýÞ25ok{üôokõg kBÛPÎA ôA .lðõy|þì JõÞpu ô pPéýÖ ,lðA|ûkpƒG
òüA wýéK .kõG ûlýGAõg úÞ þèBc ok QƒÖBƒü Alüly JpÒ ok "þPðpPñüA JõÞpu" úÞ QyAk
Ao îývð BìA kpÞ }oArâ ûkAõðBg úG Ao ÑõÂõì .QuA lyo úG ôo
.kpßðQyAkqBG ô JõýOõƒü ëBƒðBƒÞ ólƒy úƒPƒvƒG qA lƒÏƒG
ÿBø|úðBuo úG ,îývð olK ,ïlÚA êýÎBíƒuA ëBðBÞ ô þ¿hy QüBu|Jô qA ôA ,ïApâBPvñüA
úÞ ûkõG ûkAk oAlzø wýéK úG úP×â Bƒßƒüpƒì@ ûkB×PuA {üBøõDlüô ókpÞ pzPñì ÿApG ïApãéO
óõ^lyBGJõýOõüûAook}pPgkQuAòßíì qA wK þOBÎBu BO {ìApãéO ëBðBƒÞ .kpƒÞ|þƒì
.QuA"p×ñPì"QÞpyòüAqA õÃÎ 1800 qA {ýG ô kõG qBG óBñ`íø úéíƒc
{ìApãéOok ïlÚA îývð úÞ þvßÎ òüpg@ óAõñÎ úG {ìBð oBzPðA BG óBìríƒø úƒÞ QƒyAk
óBƒýƒì ok þƒÞkõƒÞ qA ÿpƒüõƒ¿ƒO ,úƒƒPƒyAnƒƒâ kAlÏO pG QÎpu úG JõýOõü óBíPgBu îWBùì
}kõg úP×â úƒG úƒÞ þƒüBƒøqôo .QƒuBƒø|êƒâ .ly|þì ûkôrÖA Bùð@
.QuAûkõGôAþâlðqïBüAòüpPùG ôA êTì lñøAõg|þì úÞ þðBvÞ úG ïlÚA îývð
úý¾õO ,lñyBG "îPvýu ØèBhì ô pãƒñƒyôo"
25

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

ÿópBígÞoQBPuéÞ

qA þüBùHðApâ ÿBøoBâkBü þéì oAkpu òüA qA
QuA ûlðBì oBâkBü úG ÿpíÞ QéÞ klÎ àü úéíW
þéüBuô ô BøoArGA qA ÿA|úÎõíXì ûApíø úƒG úƒÞ
ÿoAlùãð rüpHO úÆôpzƒì úƒðBƒg ok þƒhƒüoBƒO {HñW þé¾A ÐÖAlì ô þƒéì oAkpƒu #
QéÞàü úzýíø ,úüoBWBÚ óBìqok QýÆôpzì
.kõy|þì
úÃHÚ àü ÐÚAô ok óBgoBPu ÿpíÞ údéuA .QyAk ûApíø úG kõg BGpýO 10 ÿpíÞ
ûApíø úG úÞ QuA þuôo pýO 10 >oqôBì< ú`ðBLO oAnâpýSCBOô îùì óAoAkpu qA þßü óBgoBPu
{üBíð úG úÆôpzì ûqõì ok }A|þìp^ ÙçƒÒ ô RBƒìlƒg úƒÞ kõƒƒG úƒƒÆôpƒƒzƒì JçƒÛƒðA ok

.QuA ûly úPyAnâ .kAk ïBXðA ûAo òüA ok ÿoBývG ÿBø|þðBzÖ|óBW

oõÆ úG þPuk ÿBø|àXðoBƒð òƒüA qA lƒøk|þƒì àXðoBð BG úéíc
.kõy|þì ûkB×PuA ÿoõu|úHñyoBù^ ok ëõíÏì ûBãìAo@úG þPuk
xõÆok þuôkpÖ
lýèõO Iýùì ÿAl¾ pPzýG Bø|àXðoBð òüA |
ok BìA ,koAlð þüæBG IüphO RolÚ ô lññÞ|þì
.lñyBG rýð Jphì lñðAõO|þì ókõG åorG Roõ¾
RBÎçÆA Rçíc òüA ÑõÚô ÜýÚk óBìq qA
Bü@ úÞ Qvýð Àhzì ô Qvýð Quk ok ÿkBüq pÎBy þuôkpÖ îuBÛƒèAõƒGA ûBƒãƒìAo@ #
Roõ¾ ÿoõu|úHñy|oBù^ Iy ok Rçíc òüA àXðoBð BG >xõÆ< ok þðApüA ÿApu|úuBíc
òüA óçìBÎ Bü êìBÎ ûrýãðA qA.úƒð Bƒü úƒPÖpƒâ
þÎBíPWA ÿBø|úßHyô Bø|QüBuokrýð Rçíc .QuA úPÖpâoApÚ úéíc koõì þPuk
òüA pHg oBzPðA.QuA ûlzð pƒzPñì þƒyoArƒâ ôBø|ûpßýKpGklÏPìRoõ¾|úGRçícòüA |
ûsôpK úÞ kpýâ|þì Roõ¾ ó@ qA wK Rçíc ô úPÖpâ Roõ¾ þuôkpÖ ûBãìAo@ ÿBø|úHýƒPƒÞ
qA þƒuôkpƒÖ ûBƒãìAo@ óAõƒhzýK þƒüApƒýƒKqBƒƒG
.QuA úPyAk ûApíø úG rýð þüBø|Iýu@
.QuA ûly qBÒ@ ëBvìA ûBì òükoôpÖ òüA QGB¾A qA þyBð ûlðBƒì ÿBƒWpƒG oBƒS@
óBzð Bø|úHýPÞ ô Bø|ûpßýK òüA pG Bø|àƒXƒðoBƒð

ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ 28

,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK
þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@

l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy
òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êüõdO BO QÖBüok qA l¾ok

QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy

(818)705-7777 www.AdmiralCarpetCleaning.com

7030 Darby Ave, unite B, Reseda, CA 91335

www.TEHRANMAGAZINE.com

ÝApÎok óBùW êK òüpO |þíülÚ Qìpì ëBc ok BýðBPüpG ûqõì óBƒuBƒñyoBƒÞ #
ô óBuBƒñy óBƒPuBƒG qA þƒøôpƒâ }qõƒì@
ó@ óBüpXì ô úPÖpâ Roõ¾ ÝApÎ þƒðBƒPuBƒG .QuA úPÖpãð Roõ¾ úðõâ|aýø þðBPuBƒG êƒK òƒüA ؃zƒÞ ô úƒýƒèôA êK òüpO|þíülÚ BO lñPvø þÚApÎ óApãPìpì
êK ÿqBuqBG ô Qìpì qA wK lñPvø oAôlýìA òüA ok ûlypƒzPñì RBƒÎçÆA xBƒuA pƒG êdì òüA ok þPìpì ô þƒPƒÊBƒ×ƒc RBƒýƒéíƒÎ êK òüA .lññÞÿqBuqBG fõèA êO ok Ao óBùW
kBíð àü úG êülHO êdì òüA ,fõèA êO þhüoBO BG ÝõÖ þPìpì ô þƒyqõƒì@ RBƒýéíÎ ,úƒÇƒGAo ô þüBuBñy ÿApG þìAlÚA aýø ô ûlzð|ïBƒXƒðA ok {ÎAk Qìõßc óAoôk ok úèBuoArø 4
äñW ÿBø|úøk qA wK ÝApÎoõzÞ qA lñíOolÚ ÿBƒø|úƒÆõƒdì ô RBƒW|úƒÛýPÎ ûoAkA ÿoBƒßíƒø êK òüA IüphOô {üBupÖ lðôo qA ÿpýãzýK
.kõy êülHO ÿpãykpâ îùì rÞpì àü úG ô ûly .kõG ûlük|Iýu@Rly|úG ÝApÎ
RlìlñéG úìBðpG ïoBù^ qBÖ ,RBýéíÎ òüA ok BýðBPüpG ûqõì óBuBñy óBPuBG qA þíýO
ô oBS@ Qìpì ô þølðBìBu ÿApG ÝApÎ Qƒèôk òüpO|þíülÚ lðoAk l¿Ú þPìpì ÿA|ûsôpK IèBÚ
ëõÆ ok ûlük|Iƒýu@ þƒhüoBƒO ÿBƒø|úƒÆõƒdì ÝApƒÎ oõƒzÞ ok úƒÞ Ao óBƒùW þƒhüoBƒO êƒK
úüoõu ô ÝApƒÎ ok {ƒÎAk þƒðApƒíßc óAoôk òüA .lññÞ ÿqBuqBG ô Qìpì ,QuA úPÖpâoApÚ
ûlyqBÒ@ 2015 ëBu qA úÞ kõy|þì Jõƒvdì oBS@ ÿqBuqBG ûtüô úìBðpƒG ÿBƒPƒuAo ok fpƒÆ
óBzð êdì òüA ok úýèôA ÿBƒø|þƒuopƒG.QƒuA {ƒƒÎAk ȃévƒO óAoôk ok úƒƒƒÞ þƒƒƒhƒƒüoBƒƒƒO
lñìqBýð fõèA êO þƒhüoBƒO êƒK úƒÞ lƒøk|þƒì
òýñ`íø ô ûkõG ÿoApÇÂA Qìpì ô ÿqBuqBG .kõy|þì ApWA ,lðA|ûlük|Iýu@
ïBXðA rýð ÿoB×c RBýéíÎ êdì òüA ok lüBG ûBì qA þÚApÎ qõì@oBÞ Qzø BPuAo òýíø ok
,äñøpÖ RoAqô ÿõu qA êýèk òýíø úG .kõy òüA ÿApWA ÙløBG Ao kõg þyqõì@ ûoôk ÿoBW
2 BG pGApG ÿA|úWkõG BýðBPüpG }qoô ô úƒðBƒuo ÙAløA xBƒuA pƒG úƒÞ lƒðA|ûkpƒÞ qBƒÒ@ ûsôpƒK
ÑõÂõì òüA ÿApG lƒðõƒK oArƒø 900 ô óõƒýéýì ÿqBuqBG pG ûôçÎ QuA oApÚ ûlƒy|Àƒhƒzƒì
püBu þPìpì RBýéíÎ ,óBùW êK òüpO|þíülÚ
.QuA ûly|ûkAk Àý¿hO
.lðpýãG ûlùÎ pG rýð Ao ÝApÎ þðBPuBG oBS@
þðBPuBG úÛÇñì ok fõèA êO þðBPuBƒG êƒK
òüA .koAk oApÚ ÝApÎ oõzÞ ok õupýâ úG ïõuõì
ôoArø 5 úé¾BÖok lýHÎ äñøpÖ ûoôkok úÛÇñì
koõì kçýì qA {ƒýƒK 800 ô oArƒø 4 BƒO 300
,ÿA|ûoôk ok þƒPƒc ô QƒyAk oApƒÚ Qƒðõƒßƒu
.QuA úPÖo|þì oBíy úG }Bâæ rÞpì ô QhPüBK
ok îùìpùy àüoôA ïõu ûoôkokõupýâpùy
xBuA pƒG ô ûlƒy Jõƒvdì þƒøBƒykBƒK òƒüA
kçýì qA {ýK ïôk ópÚ BO ,ûlðBì|þÚBG RAlñPvì

.QyAk kõWô Qðõßu ó@ok rýð
ok fõèA êO þhüoBO êK pÂBc ëBƒc ok
RAlƒñPvì ô koAk oApƒÚ ÝApƒÎ oõƒzÞ JõƒñW
úÞ lñPvø QÛýÛc òüA qA þÞBc þuBñy|óBPuBG
ûly|úPgBu kçýì qA {ýK ïõu ûoArø ok êK òüA
1929 ëBu ok Ao ó@ ÿBüBÛG óBuBñy óBPuBG ô

.lðkpÞ ØzÞ ÿkçýì
óAõñÎ|úG kõg QýíøA pƒG ûôçƒÎ êƒK òƒüA
ûly|úPgBu ÿpùyok ,óBùW êK òüpO|þíülÚ
ÿBƒøpƒùƒy òƒýƒPƒvƒhƒð qA þƒƒßƒü úƒƒÞ QƒƒuA
úG .kôo|þì oBíy úG òýìq ûpÞ ûly|úƒPgBƒñy
}ôBÞ óBìq qA ,BýðBPüpG ûqõì óBuBñyoBÞ úP×â

BðpŸG ZpüA pPÞk Individual, Couples & Family Psychotherapy

àyrLðAlðk ÿoApÚA úèBø pPÞk
oôBzì ô xBñzðAôo
Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | oBÞ úGpXO ëBu |19 BG

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ ,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG
óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ Haleh Eghrari, Ph.D.
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA (310)441-9550
Licensed Psychologist
(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 (LIC.#PSY 13673) 1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024
29 www.haleheghrari.com

óApùO úéXì

þâlðq ÿApG BøoõzÞòüpPùG
þãPvzðqBG óAoôkok

úñürø ô ûBÖo ,BüArì pËð qA þãPvzðqBG óAoôk ólðAonâÿApG BøoõzÞòüpPùG QupùÖ #
.ly ïçÎA þâlðq ÿBø

okþüBßüpì@úPvzðqBGoArø500kôlcQuAûkpÞïçÎAApýgABßüpì@þÎBíPWAòýìBOóBìqBu |
.lññÞ þì ÿpLu Ao kõg þãPvzðqBG óAoôk oõzÞ òüA qA ZoBg

óõ^ ÿpãük ÿBøoBýÏì ,þâlðq ÿBüArì ô Bø úñürø pG ûôçÎ ,ûly ïçÎA þãPvzðqBG ÿlñG ûko ok
.lðA úPÖpâ oApÚ pËð lì rýð þâlðq Qý×ýÞ

Bßüpì@Qèôk ûqBO ÿBø|úÖpÏO
þñý^ ÿæBÞ1300 ÿApG

:qA lñOoBHÎ þãPvzðqBG óAoôk ólðAonâÿApGpOpGoõzÞQzø xBuA òüApG ÿBø|ÿoôBñÖ .kpÞ òýýÏO þñý^ ÿæBÞ 1300 ÿApG ÿlülW ÿBƒø|úƒÖpƒÏƒO Bƒßƒüpƒì@ #
,þWoBg óBãPvzðqBG qA IuBñì ÿBø QüBíc ô îüçì ÿAõø ô J@ BG oõzÞ òüA :BßüoBPuBÞ -1 úÖpÏO l¾ok25 úÞlñPvø þüBøæBÞúéíW qA þßyrK Ræõ¿dì ô BíýKAõø RBÏÇÚ ,þßýðôpPßèA
óAõO þì oæk 1000 ëkBÏì þãPvzðqBG ÝõÛc BG ô QuA ûly òýýÏO QupùÖ òüA oõzÞ òüpO IuBñì
.kq løAõg Quk êGBÛPì ïAlÚA úG kpÞlülùO òý^ .QuA ûly òýýÏO óBzüApG
.ly lñì ûpùG þüæBG þâlðq Qý×ýÞ qA qôo Bßüpì@Qèôk .QuA úPÖBü {üArÖA òý^ô Bßüpì@óBýì "ÿoBXO äñW" ÑõÚôqA Bø|þðApãð
ÿBøoõzÞ qA þWoBg úPvzðqBG óõýéýì àü kôlc óBGrýì pÂBc ëBc ok àürßì :àürßì -2 úG þñý^ ÿæBÞ 1300 kôlc pG ÿlülW ÿBø|úÖpÏO úÞ kpÞ ïçÎA )êüoô@ 3 / òükoôpÖ 14( úHñy|úu
Q¾pÖô þvýéãðA óBGq BGoõzÞ òüA QýÏíWqA þüæBG l¾ok ókõG Bñy@ ûôçÎ úG ,QuA ØéPhì
ûkpÞ êülHO óBãPvzðqBG ÿApG pOpG ÿl¿Ûì úG Ao àürßì ,ëBu 60 ÿæBG kApÖA ûtüô þPìBÚA ÿBø .QuA ûkpÞ ÐÂô oæk koBýéýì 50 kôlc }qoA
úÞ QuA ûkpÞ ïçÎA ,ÿoBXO oõìA ok MìApO lèBðôk oôBzìô ûtüô oõìCBì ,orýPüæ RpGAo pPÖk
.QuA úÞ lñPvø þüBøæBÞ úéíW qA þßyrK Ræõ¿dì ô BíýKAõø RBÏÇÚ ,þßýðôpPßèA ÿBø|ÿoôBñÖ
þÚõÛc BGô QuA ûkpÞ êülHO JAnW ÿl¿Ûì úG Ao BìBðBK ,þÏýHÆ pÊBñìô ÜðôopK kB¿PÚA :BìBðBK -3
oõzÞ òüA Qèôk òýñ^ îø .QyAkoõzÞ òüAok þGõg þâlðq óAõO þì ûBìokoæk 2000 kôlcok .QuA ûly òýýÏO óBzüApG úÖpÏO l¾ok25
kpÞ ïçÎA ÿA|úýðBýGok òý^ RoBXO RoAqô .kõG Ðüpu Bßüpì@ïAlÚA òüApGApGok òý^ {ñÞAô
.kpýâ þì pËð ok óBãPvzðqBG ÿApG Ao ÿA ûtüô ÿBø Øý×hO qA þOAkoAô ÿBøæBÞ ÿApG eÇu òýíøok Ao þéGBÛPì ïAlÚA Bì< :kq løAõg Quk êGBÛPì ïAlÚA úG úÞ
ÿkBüq oBývG þüAõøô J@ ÑõñO ÿAoAk úÞ QuA þüBøoõzÞ kôlÏì qA þßü oôkAõÞA :oôkAõÞA -4
ôokõg lüpg úG ÿqBýð þéýg kõy þì UÎBG oõzÞ òüA ok êÛð ô êíc òýüBK ÿBø úñürø .QuA >.kAk îýøAõg ïBXðA Bßüpì@
ok" oõzÞ òüA úýéÎ Bßüpì@ lülW ÿBø|úÖpÏO BG úéGBÛì ok òý^ RBìAlÚA úÞ QuA ó@ pG oApÚ
.lýyBG úPyAlð ok ô îýPvø òEíÇì Bì" úÞ ûly lýÞBO òýñ`íø úýðBýG òüA ok .lðõy ïçÎA "àükrð ÿA|ûlñü@
JBhPðAþãPvzðqBGóAoôkólðAonâÿApGkõgúðBgóAõñÎúGAoÿrèBìúÞþðBãPvzðqBG:ÿrèBì -5 >.îýøk iuBK kõg ÿoBXO Ræõ¿dì qA Bßüpì@ úðBüApâ|QüBíc ïAlÚA pø úG úÞ îüoAk oApÚ þÇüApy
þPíýÚ óAqoA ÿBø úðBg BíyoõzÞ òüAok .kpG lñøAõg RnèoõzÞ òüA {ìAo@ô ûBÖo qA ,lññÞ þì þðBùW RoBXO óBìqBu òýðAõÚ Ùçg kõg ïAlÚA òüA BG Bßüpì@úÞ QuApËð òüApG òý^ Qèôk
óBìqBu þüBÃÚ ÿBøkBùðok ûlðôpK òüA løAõg|þì òý^rýð êýèk òýíø úGô ûkpÞ êíÎ )|WTO|(
.kpÞ lýøAõg AlýK ókoõg ÿApG þÎõñPì ÿBøAnÒ ô Jõg lüpg rÞApì ,ûoBWA ÿApG
BýHíéÞ ÿôo lñðAõO þì ,lñPvø îÞ þPíýÚ ô æBG eÇu BG þâlðq ëBHðk úG úÞ þðBvÞ :BýHíéÞ -6 .kõy þuopG þðBùW RoBXO
RBìAlÚA òüA" úÞ QuA úPyõð ô ûkpÞ pzPñì ÿA|úýðBýG ûoBG òüA ok Bßüpì@ ok òý^ RoB×u
.kpÞ ûoBWA êéXì þüBø úðBg oæk 2200 BO 1700 þøBì BG óAõO þì oõzÞ òüA ok .lññÞ JBvc þðBùW RoBXO óBìqBu ÿBøoBXñø ô ëõ¾A ÄÛð "kõg ÿoBXO Ræõ¿dì qA Bßüpì@ úðBüApâ|QüBíc
ÿBø Q¾pÖ ô ïpâ ÿAõø ô J@ êýèk úG Ao ëBÓOpK ,óBùW puApu qA ÿkBüq óAlñíèBu :ëBÓOpK -7 ÜüçÎ BG úð ô Bßüpì@ úð ,òý^ ÜüçÎ BG úð Bßüpì@ ïAlÚA òüA úÞ úPyõð úìAkA ok úýðBýG òüA .QuA
óAqoA êýèk úG QuA óBùW ÿBøoõzÞ òüpO òìAqA þßü úÞoõzÞ òüA .lññÞ þì JBhPðA ó@þPìBÚA
ok oæk 1500 ëkBÏì þÚõÛc BG lñyBG oAôlýìA lñðAõO þì úPvzðqBG Zôq àü ô QuA ÙôpÏì kõg ókõG .QuA oBâqBu þðBùW kB¿PÚA
Bßüpì@ô òý^ óBýì ÿoBXO RBÖçPgA ÿpýâZôA
.lðõy lñì ûpùG þGõg þðBìok RBðBßìA qA ô úPyAk þHuBñì þâlðq ûBì ÿlülW ÿBø|úÖpÏO úÞ kpÞ ïçÎA )òükoôpÖ 13 / êüoô@ 2( úHñyôk qôo òý^ þüAoAk RoAqô
úñürø pG ûôçÎô QuA þGõéÇìoBývG úñürâ QÏýHÆ úG óAlñì úÚçÎ ÿApGoõzÞ òüA :úDõâAoBßýð -8 ô JApy ,áõg Qyõâ .QuA ûkpÞ ÐÂô Bßüpì@qA þOAkoAô ÿæBÞ 128 ÿApG l¾ok 25 BO 15 òýG
òüA qA ZoBg úÞ þèõK pø .koAk þGõg ÿBø QüBíc óBãPvzðqBG qA oõzÞ òüA Qèôk ,òýüBK þâlðq òý^ lülW ÿBø|úÖpÏO úÞ lðkõG þüBøæBÞ úéíW qA ûldPì RæBüA qA þOAkoAô óõâBðõâ ÿBø|ûõýì

.kõG løAõg ÙBÏì RBýèBì qA lüoô@ Quk úG oõzÞ .ly|þì Bø|ó@ êìBy
òüA ÿõu qA ûqBO ÿ|ûly|ëBíÎA ÿBø|úÖpÏO úÞ kAk }oArâ ,|Aõø|òýy ,òý^ þPèôk ÿoArâpHg

.ly løAõg êìBy Ao oæk koBýéýì úu }qoA úG Bßüpì@ qA þOAkoAô Ræõ¿dì oõzÞ
ô kæõÖ ÿ|úÖpÏO {üArÖA úG QHvð kõG þzñÞAô òý^ ïAlÚA òüA úvðApÖ ÿoArâpHg }oArâ úG

.lì@ok ApWA úG ô ly ëBíÎA Bßüpì@ ÿõu qA {ýK ÿlñ^ úÞ ïõýñýìõè@
BG "úðB׿ñìpýÒ" ÿoBXO ÈGAôo úÞ ûkpÞ îùPì Ao òý^ ,Bßüpì@ÿoõùíW wýDo ,MìApO lèBðôk
)2017( ÿkçýì úPynâ ëBu ok òý^ BG Bßüpì@ ÿoBXO RçìBÏì ÿpvÞ .QuA ûkpÞ oApÚpG Bßüpì@

.QuA MìApO ÿkõñzgBð UÎBG ÑõÂõì òýíø ô kõG oæk koBýéýì 300 kôlc

30

www.TEHRANMAGAZINE.com

ENERGY THERAPY ENTER

ÿÈþu¾õõõO¿ñþÏgßìÿüoþBø}xßqõçýìÞ@ð

ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok ëBu 20 QuAõgok :JAp ûlðôpK
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì úýÞpOoAlßðBG ÿApG óAlðq
ûBãzðAk þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master
ëAolÖ þÂBÚ qA úýÞpO ÿBø|àðBG ok óApüA ÿBø|îüpdO ókqoôk ûlðôpK ÿBø|óBPukAk #
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ëBu 20 êídO úG îÞQuk Ao úýÞpO ÜGBu oAk|àðBG ,çýO@óBÞBø Qíùì úÞlðA|ûkpÞQuAõgok

(310) 446-8724 .lñÞïõßdì óAlðq
ok þøBâkAk ok úPynâ úüõðAs ûBì ok úýÞpO óBÞBø þPèôk àðBG ÜGBu êìBÎpülì ,çýO@ óBÞBø Qíùì
31 .lýìBXðA òPãñyAô ô AoBßð@ óBýì {ñO òPÖpâæBG úG úÞ þíýí¿O ;ly úPgBñy oBßøBñâ áoõüõýð
úÞoõÆ ó@ô lñÞ ïçÎA êüoô@îøkqBü Ao çýO@ÿBÚ@ûoBGok kõg þüBùð îßc þÂBÚ QuAoApÚ

}oArƒâ Bƒßƒüpƒì@ ÿBƒø|úƒƒðBƒƒuo
þÂBÚ qA Bø|óBƒPukAk lƒðA|ûkpƒÞ
BG úÞ lðA|úPuAõg òìpG koB`üo
fpÇì þðõðBÚpýÒ ëBÏÖA úG úWõO
îßc çýO@ ÿBÚ@ ûlðôpK ok ûly
ô ëBu ûkrðBK qA pPíÞ lüBHð ôA

.lyBG ûBì Qzø
ÜGBu oAk|àðBƒG òƒüA ÿçÞô
QƒƒuAõƒƒgok òƒƒüA úƒƒG qõƒƒƒñƒø
óBƒzƒð {ƒƒñƒÞAô Bƒƒø|óBƒƒPƒukAk

.lðA|ûkAlð
úÞ ûlðôpK òüA úG þâlýuo
JAp ûBƒâkAk úƒG Bƒßƒüpƒì@ ok
óBÞBø Qíùì ô ÿA|úýÞpO-þðApüA pWBO JAp BÂo Bø|óBPukAk úÞ ly qBÒ@ ó@ qA wK ,úPÖBü Rpùy
óApüA þßðBG ÿBø|îüpdO ókq oôk ÿApG }çO ïBùOA úG Ao óBÞBø àðBG ÜGBu êìBÎpülì ,çýO@

.lðkpÞ QyAkqBG
ÿoBßíø úG pÂBc kõg RBìBùOA ëõHÚ BG JAp BÂo ,ûlðôpK òüA úG þâlýuo qBÒ@ qA lÏG þíÞ

.ly BXGBW kõùy ûBãüBW úG óBíùPì Øüko qA kôq þéýg ô ly Bø|óBPukAk BG
QÖpzýK úG Bø|óBPukAk BG ôA ÿoBßíø ô JAp ÿBÚ@ ÿBø|RkBùy Bßüpì@ ÿBø|úðBuo }oArâ pGBñG
oôk ÿApG ôA RBìAlÚA úÞ kpÞ óBÎmA ûBâkAk ok þPc JAp ÿBÚ@.QuA ûkpÞ þíùì àíÞ ûlðôpK òüA
IWo ,ÿoõùíW|wýDo Àhy ô úýÞpO Qèôk lyoA ÿBø|ïBÛì ÑçÆA BG óApüA þßðBG ÿBø|îüpdO ókq
ok òPyAk Quk qA ô ûkpÞ IünßO BüõÚ Ao ó@ AoBßð@ úÞ þüBÎkA.QuA úPÖpâ Roõ¾ ,óBÒôkoA IýÆ

.kpÞ þÎçÆA|þG oBùÊA ûoBG òüA ok ûõyo QÖBüok ô QgAkpK Bü ô lPu ô kAk úðõâpø
ûBâkAk þÂBÚ qA ëAolÖ þüBÃÚ ÿBø úìBð|òýü@ úG ûoByA BG Bø|óBPukAk úPynâ úHñyoBù^ qôo
ëBu 20 îÞ Quk çýO@ óBÞBø Qíùì ÿApG úGBzì þüBÃÚ ïBßcA úüôo úG úWõO BG úÞ lñPuAõg òPùñì
ÿBÚ@wHcóArýìëAolÖþüBÃÚÿBø|úìBð|òýü@pGBñGúÞlðlyþÎlìþPcBùð@ .lñÞòýýÏOóAlðq
îßc óBíø QÛýÛcok þìôk òüA úÞ ;QuA ëBu 105pTÞAlcô ûBì Qzøô ëBu 15 êÚAlc çýO@
ÜdPvìô ûkõG ûlðôpK òüA þé¾A ûpùì çýO@ ÿBÚ@ Bø|óBPukAk úP×â úG.ly løAõg þÛéO lGA wHc

.QuA þOAqBXì òýñ^ QÖBüok

óBuo|óõg kBLùK óApùO úéXì
Bßüpì@ok
kõy|þì| {üBìq@ óq êPÚqA þüBø|iðpu bAô êKA
kpÞ}BÖ Ao úèBu 57

òýzðpu óôlG ÿBíýKAõø òüæ|Mƒüq # qA ûly ngA RBÎçÆA BýèApPuA wýéK #
úP×â úG úÞ kpÞ þÖpÏì Ao ÿlülW )kBLùK( áolì óAõñÎ úG Ao )êKA QÎBu( bAô êKA àü
QuA úP×â Qð|þu ÿpHg QüBu úG òüæ|Müq ok oBG 500 BO úðAqôo QuA okBÚ QÞpy òüA îðBg Iy ûk QÎBu þPÚô Bùð@ úüBƒvíø
pPì ûk kBLùK òüA ÿBø|ëBG ÿBùPðA óBýì úé¾BÖ úÞ pHg wýéK úG lük úPvG óBøk BG úP×y@ Ao óõvéýð .QuA ûkpÞúDAoA êPÚ àü ûBâkAk úG
qA "pPzýG ÿpýãíz^oõÆ úG" lðAõO|þìô QuA .kõy ûkB×PuA ó@qA úèõídì êüõdO ôAÿBKôQukóBíWBùìQ×âwýéKúGôA .kAk úG 2016 ëBu ok úÞ þìBãñø óõvéýð Bðpýì
RBƒìlƒg AlƒðAôo ok òƒüæ|Mƒüq QƒÞpƒƒy qA óAkpì òüA Zôpg Ädì úG ô lðkõG úPvG Ao
.lñÞ qAôpK BøkBLùK ëõíÏì ÑAõðA Ao ÜÆBñì þgpG úG óõg ólðBuoô êíc ÿoBXO .QyAk Quk ok êKA QÎBu lýuo êPÚ
ok úÞ QuAoõOõì òülñ^ ÿAoAk kBLùK òüA .lðBuo úðBg óôpýG úG Ao kõg ôA úðBg úƒG îƒùPì ôA xôpƒÎ ,óõƒvéýð òƒýèôoBƒƒÞ
àíÞ BG ,Bùð@ qA þßü ókBPƒÖAoBƒÞ qA Roõƒ¾ .koAk ûlùÎ úG oõzÞ òüA ok úG RBÎçÆA QuA úP×â ûlðôpƒK óBƒPukAk úÞ ûly þÎlì ôA .QuA úéíc ÿqBu|úñdƒ¾
.løk úìAkA }qAôpK úG lðAõPG pãük ÿBøoõOõì QuA ïpâõéýÞ 20 BøkBLùK òüA qA àü pø óqô ó@ ÿBñÏì úG óõvéýð îðBg bAô êKA qA ûlì@ Quk úPvG Ao ôA ÿBK ô Quk ô ûly úðBg koAô kpì lñ^
ok pPìõéýÞ 128 kBLùK òüA QÎpu pTÞAlc ô koAk Ao úèõídì ïpâõéýÞ 1.75 ëBÛPðA þüBðAõO ô ÿqBu úñd¾ úG Quk óõvéýð îðBg úÞ QuA
QzâpG ô QÖo úé¾BÖ lðAõO|þì ô QuA QÎBu ÿBW QcBvì ëkBÏì þPÚk BG Ao }oBG lðAõO|þì ok úƒèBƒu 57 óõƒvéýð Bƒðpƒýì lƒvW .kõƒGûkq .lðkõG
.ly AlýK lüæk@ok }A|úðBg ok 2016 pHìBPLu bAô êKA qA ûlì@ Quk úG RBÎçÆA BìA
.lñÞ þÆ Ao ÿpPìõéýÞ 160 .kqAlñýG òýìq úG êýHìõOA ôk áoBK îðBg úÛýSô lýÚ úG ÿkAq@ ûlðôpK þƒÂBƒÚ úG kôoô ëBc ok úÞ þðBìq ôA løk|þì óBzð ëõPÛì
þß^õÞ ÿBø|úHÏW ok ëBÛPðA êƒGBƒÚ óõƒg ëAolÖ þüBíýƒKAõƒø ûoAkA úƒG QƒÞpƒy òƒüA òDôs ûBìqAôA ûBâkAk .QuA ûkpÞ ko Ao óõvéýð pOkôq þOBÎBu ô úPÖpâ oApÚ úéíc koõì kõG úðBg
ÿnÒBÞ ÿBø|RõyAoBK ÿAoAk úÞ ûly|ÿlñG úPvG ok Ao lülW kBLùK BO ûkAk QuAõgok Bßüpì@ kõG ûkpÞ BƒÎkA óõƒvƒéýƒð òƒýƒèôoBƒÞ úƒ`ƒð@ qA
òýzðpu óôlG úýéÛð úéýuô {üBìq@ ûlñü@ úìBðpG .ly løAõg úPÖpâ pu
.QuA òüA .løkoApÚ {üBìq@koõì )|UAS| ( Bßüpì@ .QuA úPynâok
úÞ QuA úP×â òýñ`íø òüæ|Müq QÞpy þPèôk þédì |ûoAkA óBýì ÿoBßíø ê¾Bc úìBðpG þøôpâ QuA úP×â wýéK úG óõvéýð îðBg
þcApÆ õð qA Ao óByoBÞ ûõýy ô |ûBãPuk |úíø BO Ao }pøõyokBì lðkõGôokõg àüok úÞ kpì
.QuA ÿoBXO {hG ô
.kõy ÐÚAô lý×ì pPzýG BO QuA |ûkpÞ òüA ok QuA oApÚ úÞ þüBø|ûsôpK QupùÖ .lðkõG ûkpÞ IýÛÏO úðBg
ok úÞ kpÞ ïçÎA 2017 ëBu ok QÞpy òüA ëBu úì ûBì îP×ø iüoBO úG kõy {üBìq@ úìBðpG úP×â óõvéýð îðBg ,qõýð þu þG ÿA úP×â úG
}pPvâ îø BýðAqBO úG Ao {OBìlg koAk p˃ð úÛýÚk 20 Rlì úG óAkpì òüA BG }pøõy okBì kõG
.ly løAõg þüBùð ÿoBW úéícqAôA BìA kõG ûkpÞ ûpWBzì úðBgok ÿõéW
.løk QƒÞpƒy oAnƒâ|óBƒýƒñƒG ,àƒGôpƒƒüô òƒƒñƒýƒÞ ok Rlì òüA ok óõ^ kõG ûlzð pHg BG oBHâpì

.kõG úPvG ó@ok úÞ ûkõG úðBgrLy@

ûBìàüqôoúðBHy30pâóBzð:ûpùì 30 kpð úPhO {üAlýK ú×véÖ
qôoúðBHyQÎBu24pâóBzð:úðBg 24
ô kAk óBzð Ao ÿpãük ÿqBG úéýuô ô lðAõg kõg pøô lñãñW|þì îø BG kõg ÿBø|ûpùì BG ÙpÆôk úÞ pùíâorG QýÚ|çgô kpg
ëBuê¿Ö4:òýìq QívÚ 4 oArâ ZBG Bì lükAk iuBK Ao òüA Bíy pâA< :Q×â ,lyBG úPyAk ÿpPzýG þzülðAoôk ô kpƒg ïAlƒÞ ôpvg óAôpýyõðA þøBykBK óBìq ok#
qôoúðBHyàüQÚô5: ÿqBG Quk 5 Bì oArâ ZBG lüBG lýPvðAõPð pâA ô îüõy|þì Bíy ô YðpÇy ÿqBG êìBÞ ÿBøqAo ô >.kõy|þì qôpýK lñø ûBykBK >åorG ïBƒuoõƒük<,kBƒHÚ pƒvK
BìA ,QuAõg óBìq qôo êù^ ïBuoõük >.lýyBƒG ôA pG oBG úu ûBzñøBy .Q×â Ao Bø|ûpùì ólý^ }ôo RBHSA ô óBýðApüA þüBðAk ô kpg {Xñu ÿApG
qôoôIy :lýLuô ûBýu äðo 2 òüô< lñPvðAõPð òýìqpu ó@ óBüBðAk qA àü aýø ...kAk }AkBK ôA úG úßu oArø ûkqAôk ô kBPupÖ kôok qA ó@ÿBø|ûpùì úÞ Ao þXðpÇy kõg ÿpOpG
ëBuûBì12 :koAk úðBg 12 òýìq ÙpÆpø ûBy IýOpO òüA úGô lññÞ þüBzâ ûoB^ Ao >pýykoA ÿqBG úG pùíâorG BG >xõPüo QhO< ó@ qA wƒK þüBüAlø ûApíø úG ,kõG jpu RõÚBü ô kpìq
QhO< ô kBPupƒÖ óApƒüA oBƒGok úƒG wƒý×ð
òýìqûpÞ :kpð úPhO .lyBG óApüA oArâ ZBG úÞ QÖpünK óBPuôlñø .QgAkpK oBÞ òüA ïBXðA ûkoBíâ rýð Ao BðAk >xõPüo
óBíu@:ÿqBG òýìq {üAlýK ú×véÖ qôpýK xõPüo QhO pG oBG úu pƒùƒíƒâorƒG
ëBHÚAôQhGûoBPu :xBO krð úG Ao xõPüo QhO pùíâorG lÏG qôo ...ly .QgBu
ïBüA}kpâ :Bø xBO }kpâ BXð@ qA< :Qyõð óApüA ûBykBK úG ÿA|úìBð ok ôA
Bø|óBvðA:Bø ûpùì qA lüBG rýð Bíy óBüBðAk ,lýPvø Bì ûBzñøBy Bíy úÞ
Bø|óBvðA QÞpc :òýìq ok ûpùì }kpâ Ao ú`ð@ûõýyô }ôo Bü wK .lñyBGpOpG Bì óBüBðAk
Büô lýüõâqBG )YðpÇy( îüA|ûkBPupÖ Bíy krð úG úÞ
) þâlðq(
åpì :ÿqBG pø óBüBK ok ûpùì òPyAkpG .>lýPup×G Bì ÿApG ZBG ô ôBu òüA qA wK
óBìq qôo êù^ úìBð ólðAõg qA wK óApüA ûBy
Bø|óBvðA ûoB^ qôo lñ^ òüA ok óBüBðAk qA àü aýø ô QuAõg
:xBO kAlÎA pùíâorG îéù^ qôo úßñüA BO ,QÖBýð Ao ó@ }ôo ô
þPupKAlg ô þüBPßü :1 ô QuBgBK úG kõG óAôpýyõðA püqô òüpO|óAõW úÞ
òýìq ô óBíu@ :2 lðA|úPgBu äñW óAlýì óõ^ Ao YðpÇy òüA< :Q×â
àýð oAkpÞ ,àýð oBP×â ;àýð oAlñK :3
JpÒ ,Ýpy ,JõñW ,ëBíy :4 32
lÎo,{O@,ûoBPu,ûBì;lýyoõg :5
{ñüpÖ@qôo{y :6

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

33

óApùO úéXì

kAk ïBXðA AooBÞ òüAôA ú^pâAô lñÞ þøAõgonÎ

!lðpýãG ûqBWA lüBG óly oAkoBG ÿApG þñKAs lñìoBÞóBðqþPhuÈüApyôkõy|þìÿoBPÖolGôABGqõñøBìA
òüA óly fpÇì ëBHðk úG.koAk {ðAoBßíø òýG
ûõýy òüA úG QHvð úÞ ÿpãük óAlñìoBÞ ÑõÂõì qA ïpvíø ÿBìpÖoBÞ :lüõâ|þì óq òüA pvíø ïpvíø ÿoAkoBG ÑõÂõì qA êHÚ qA úßýüBƒXƒð@ úG òKAs ok QvýÞBc løAõy þgpG #
RBýGpXO lñPyAk ÅApPÎA óBüBìpÖoBÞ ÿoBPÖo óAoBßíø qA pOkôq úßñüA pÆBg úG QuAõƒg ôA qA ZoBg fçǾA úG ïpvíø ô úPyAlð ÑçÆA úÞkõy|þì ûkAk þðBìq úìBðpG óq óAlñìoBÞ
ûkpÞ ÄÛð Ao òýðAõÚ ô ûly oAkoBG kõg lyoA ZAôkqA lñðAõO|þì þðBìq ú^ løk|þì óBzð
.lðkpÞ õâqBG Ao kõg .lñÞ|þì ÿoBPÖolG ôA BG ûly oAkoBG QGõð
ok þuBñy|QýÏíW ûqõc óAoBãðpHg qA þßü .lðõyoAkoBG Bü lññÞ
ÿoBÞ ÿBø|Èýdì ok QuBýu òüA :Q×â òKAs àü ok úÇGAo òüA ok úÞ þPüBƒßy òƒýèôA
.QuA YüAo lñPvø óq ó@ óAlñìoBÞ QüpTÞA úÞ úPynƒâ ûBƒì úƒG lƒy fpƒÇƒì þƒñKAs úƒìBƒðqôo
ô Qhu òýðAõÚ qA ÿoAkoõgpG êýèk úG òKAs óq óAlñìoBÞqA þßüpvíø ó@ok úÞ kkpâ|þìqBG
úÞ QuA |ûly úPgBñy þéÓy ÿBƒupƒÖ|QƒÚBƒÆ ûkpÞ kBÛPðA ÑõÂõì òüA úG >þ`ü@< óBPuA ok
êýßzO Q¾pÖ qA kApÖA ûly UÎBG pìA òýíø
óApdG úG òýñ`íø ô lƒðõƒy ïôpƒdƒì ûkAõƒðBƒg .kõG
kAlÏO úÞ ÿA|úðõâ úG QuA |ûly pXñì þPýÏíW ïpvíø :QuA |úPyõð kõg QüBßy ok ÿô
úG QHvð êHÚ ëBƒu ok ûlƒy lƒèõƒPƒì óAkAqõƒð úWõPì ApýgA QuA ëõÓzì ákõÞ lùì àü ok úÞ
|ûkõG pO|òýüBK 1899 ëBu qA ûly QHS ÿBøkoõÞo QuA ÿkApÖA úéíW qA ôA pülì .ly kõg ÿoAkoBG
lñðAõO|þì lñÞ|þì òýýÏO kõg óAlñìoBÞ ÿApG úÞ
.QuA qA ô lðõy oAkoBG Bü lññÞ ZAôkqA þðBìq ú^ ok

kõy þì fBPPÖA ÿkBøpÖpÓ¾A >lñðAk|þì úíø< îéýÖ BG òÞûoAõñzW

úíø< îéýÖ .lðA ûkpÞ {Ûð ÿB×üA >lñðAk|þì ûoôk òƒýƒíƒßƒü ô kBƒƒPƒ×ƒø #
þðBGq þüBƒýðBƒLuA îƒéýÖ òƒýìôk >lƒñðAk|þƒì îéýÖ {üBíð BG òÞ îéýÖ ûoAõñzƒW
úG òÞ îéýÖ ûoAõñzW iüoBOok úÞ kõG løAõg pÓ¾A úPgBu >lƒñƒðAk|þƒì úƒíƒø<
fBPPÖA þðApüA óAkpâoBÞ ,ÿkBøpÖ
.QuA ûly JBhPðA úýcBPPÖA îéýÖ óAõñÎ
ûrüBW ûlðpG oBG ôk óõñÞBO ÿkBøpÖ pƒÓ¾A .ly løAõg
þüAlW< îéýÖ ÿApG ëôA oBG :QuA ûly oBßuA óBGq þüBýðBLuA îéýÖ òüA {üBíð
>ûlñyôpÖ< ÿApG ïôk oBG ô >òýíýu qA okBð ok òÞ ûoAõñzW úýcBPPÖA îuApì ok
Ao þWoBg óBGq úG îéýÖ òüpPùGoBßuA ûrüBW òüA .ly løAõg ïçÎA àükrð ûlñü@
pÓ¾A lñéG pSA òýƒíƒPƒzƒø úƒÞ îéýƒÖ
.QuA ûkpÞ QÖBüok ÿoAkpHíéýÖ BýðBLuA ok QuA ÿkBøpÖ
ÿBø îéýÖ BG òüA qA {ýK ÿkBƒøpƒÖ pƒÓ¾A
úÛGBvì {hG ok >ûlñyôpÖ< ô >úƒPynƒâ< .QuA ûly
,ïkoBG püôBƒg ô qôpƒÞ úƒKõƒéñƒK
.kõG ûkpÞ QÞpy òÞ îéýÖ ûoAõñzW ôkoBßüo ô þƒüBƒýƒðBƒLƒuA óApƒãƒüqBƒG
29 BO 18( úì 19 BO îPzø qA òÞ ûoAõñzW úíø< ok þñýPðAso@ úzýKpñø ,òüoAk

.ly løAõg oArâpG )QzùHükoA

BG úéGBÛì Bì Ùlø< :Q×â {üpOA îËÎAol¾ lñÞ|þì Ñõñíì xoAlìok óApPgk ÿApG Ao ÿpuôo {yõK {üpOA
{üpOA ok ÿqAõì úÏìBW úðõƒâpƒø ÿpƒýâ|êƒßy
>.QuA
ókpÞ pu úG ÿpuôo BñEíǃì< :kôrƒÖA ÿô úHñyoBù^qôo {üpOA ÿApãPuAo Qèôk #
þzhG þüAlPGA xoAlìô ákõÞlùìok óApPgk qA ûkB×PuA QýÎõñíì ÿApG kõg úìBðpƒG qA
>.QuA úéEvì òüA qA xoAlì ô Bø|ákõÞlùì ok ÿpuôo {yõK
úƒdüæ Iƒüõƒ¿O ÿApƒƒG {ƒƒüpƒƒOA Qƒƒèôk .kAkpHg þüAlPGA
ÿAo úG ÿpuôo qA óApPgk ûkB×PuA QýÎõñíƒì êƒýèk þƒÆApƒÖA|QƒuAo/Apƒâ|QƒuAo úƒñýƒGBƒƒÞ
.koAk qBýð óBíèoBK óBâlñüBíð ïõu ôk ܃ÖAõƒì äñøpÖ lülùO BG ûqoBHì Ao þcpÆ òýñ^ ÿpýãýK
lñìqBýð ÿAo kAlÏO òüA IvÞ ÿApG îÞBc ÙçPDA óAõñÎ óBðBíévì þgpG ÙpÆqA {üpOAok IèBÒ
Jrc ÿBÃÎA Bü ô BùOApÞõìk ëBýuõu QüBíc .QuA ûkpÞ
.kõG løAõg )|Neos|( xõEð ëApHýè ëBu {üpOA îËÎAol¾ ,wOoõÞ òýPuBHu
ïçuA ÐÂAõì BG ÿkAq@ þÆApÖA QuAo Jrc þÏÂõì kõg þOBGBhƒPƒðA oAqoBƒÞ ok úƒPƒynƒâ
.kõy þì úPgBñy kõg RpWBùì l ô rýPu mBhOA óBüõXøBñKô óApWBùì ëBHÚok úðBPhupu
Jrc òüA pHøo ,úgApPyA óBýPvüpÞ wPñüBƒø oBÞ úËÖBdì Jrc þÖçPDA àüpy .kõG ûkpÞ
.QuA îËÎAol¾ óôBÏì Qíu oAk ûlùÎ óõñÞA Qèôk ok wOoõÞ òýPuBHu ÿpHƒøo úƒG ïkpƒì
.QuA ÿkAq@ þÆApÖA QuAo Jrc þðõñÞ

34

www.TEHRANMAGAZINE.com

xôpÎôpøõyokBì UdG
BýðBLuAok ÿoBGok

qA Zôpg ïBãñø BýðBLuA úßéì ,BývýPè úÞkõy|þì ûlük ûlypzPñì ûqBO úÞþüõDlüôok #
.lñÞ|þì UdGoõzÞòüA ÜGBu úßéìô kõgpøõyokBì BýÖõu BG ,BÞoõüBìok BvýéÞîuApì

ôk BG ,çìBK ÐìBW ÿBvýéÞ ok ,áBK lýÎ qôo QuAõg|þì BýÖõu úßéì úÞ ly Ñôpy oõÇñüA ApWBì

ôpGôo kõg xôpÎ Q×èBhì BG úÞ kpýãG þvßÎ úèBu 10 ÿBýÖõuô úèBu 12oõðõEè þñÏü }kõg ûõð
ôA BO kpýâ|þì Ao {âorG pPgk Quk ,ûkõHð ÜÖAõì wßÎ òüA òPÖpâ BG Büõâ úÞ úèBu 45 ÿBývýPè .ly

.lzßG oBñÞ Ao
ÑõÂõì òüA úG }pýKolK lük þPÚô QyAkoõÃc úñd¾ok úÞ BýðBLuA ûBykBK |,îzy úLýéýÖ

.løk úíOBg Bø|òýGoôk pGApG ok }okBì ô pvíø ÿõãP×â úG BO kpÞ þðBýìokBK kõg koAlð þüBñPÎA

QuBì ô Bíy Ð×ñG óApùO úéXì ok þùâ@

.lýøk úülø óApãük úG ô lýðAõhG Ao óApùO úéXì

þðApùO ïpßzPì

35

óApùO úéXì

þüBßüpì@ÿBøôpýð :lý×u |jBÞ
lñðBì|þì úüoõuok «çÏÖ

úG ïõuõì ÿBøôpýð ÿkõGBð QüoõìBì óly êìBÞkõWô BG lüõâ|þì lý×u|jBÞÿõãñhu #
ÿBø|{hG BG úéGBÛì Ùlø BG ô çÏÖ þüBßüpì@ÿBøôpýð ,úüoõu ok ){ÎAk( þìçuA Qèôk
óAldPì oBñÞok BO lðBì lñøAõg þÚBG úüoõu ok ,{ÎAk ÿBøôpýð qA ûlðBì þÚBG à^õÞ

.kõy ê¾Bc óBñýíÆA {ÎAk ûoBGôk ólzð BýcAqA Bßüpì@

11ô ÜéÇì kAõu|þG óõýéýì 9
óApüAok kAõu|îÞóõýéýì

úP×ø ,Bßüpì@ ÿoõùíW|wýDo ,MìApO lèBðôk úÞ ly pzPñì þèBc ok lý×u|jBÞ lülW úýÎçÆA ok úÞúP×âûkpÞúDAoA úÞÿoBì@òüpO|ûqBOok óApüA ÿqõì@kAõu QÃùð óBìqBu wýDo #
.QuA ÿlW úüoõu qA þüBßüpì@ ÿBøôpýð ókpÞ ZoBg ÿApG {ìrÎ kõG ûkpÞ lýÞBO úPynâ oBì@ òüpPzýG .koAk kõWô ÜéÇì kAõu|þG óõýéýì 9 kôlc ô kAõu|îÞ óõýéýì 11 oõzÞ

lý×u|jBÞ þéì QýñìA úPýíÞ ÿBÃÎA BG Roõzì qA lÏG MìApO ÿBÚ@ úÞ ly }oArâ ,òüA kõWô BG .QuAoõzÞÿqpì ÿBø|óBPuAok ÿkAõu|þG
okôA Ùlø lñ^pø lñÞ Ì×c Ao úüoõuok Bßüpì@{OoA ÿBøôpýð Rlì ûBOõÞok úÞ ûkpÞ QÛÖAõì ÿoBíypu YüBPð ÜHÆ úÞ kpÞ ïçÎA óApüA ÿqõì@kAõu QÃùð óBìqBu wýDo ,ûkAqpÚBG þéÎ |

.QuA úüoõu áBg qA oõzÞ òüA óBýìBËð êìBÞ Zôpg óBñ`íø RlìqAok .koAk kõWô ÜéÇì kAõu|þG oArø 800 ô óõýéýì 8 óApüA ok 1395 ëBu òßvì ô xõ×ð þìõíÎ
qA òPãñyAô úÞ ûlì@ úüoõu ok {ÎAk "êìBÞ óly kõGBð" úG ûoByA BG îø lý×u jBÞ úýðBýG ok ÿApG kApÖA òüAô lñPvýð òPyõðô ólðAõg úGokBÚ úÞ kõy|þì ÝçÆA þðBvÞ úG ÜéÇì ÿkAõu|þG
klXì oõùÊ qA ÿpýãzýK ô úüoõu ok eé¾ oApÛPuA ÿApG løAõg|þì úÛÇñì pãük ÿBƒøoõƒzƒÞ úÞ QuA ÿkBùð ÿqõì@kAõu QÃùð .lññÞ|þì ïBð|QHS ÿqõì@kAõu QÃùð óBìqBu ok ÿqõì@kAõu

.lñüBýG úñd¾ úG óBüApâ|þÆApÖA .ly wýuBO óApüA ok ÿkAõu|þG ókpÞ òÞ|úzüo ÿApG {ýK úøk 4 kôlc
.lðAkpâpGoõzÞúGAoþüBßüpì@ÿBøôpýðQÎpuúGkõGûkAkëõÚ AlPGAMìApOÿBÚ@ kôlc 95 BO 91ÿBø|ëBu òýG úÞ QuA úP×â BñvüA þüõXzðAk ÿoArâpHg úG óBìqBu òüA wýDo
Ao QüoõìBì òüA BHüpÛO æBc .kõG {ÎAk qA þ¾çg úüoõu ok Bì þé¾A QüoõìBì" :Q×â ôA
QÎpu úG îýñßG lüBG ú^ úÞ òüA koõì ok úñýìq òüA ok òüpüBu BG þãñøBíø ok ô îüA|ûkpÞ êìBÞ .QuA ûkpÞ AlýK {øBÞ óAkAõu|þG oBì@ qA p×ð oArø 480 ô óõýéýì àü
kAõu|þG oArø 800 ô óõýéýì 8 þñu ÿBø|ûôpâ ïBíO ok îø ÿôo ÿqõì@kAõu QÃùð wýDo úP×â úG
".QÖpâ îýøAõg îýí¿O
kõG ûlypÂBc óBßèBG ûqõc ÿBøoõzÞ óApHøooBñÞok lý×u|jBÞok ÿpHg þvðAp×ñÞok úÞôA .îüoAk oõzÞ ok kAõu|îÞ óõýéýì 11 ô ÜéÇì
Ñôpy îøAõg|þì .îðAkpâqBGoõzÞ úG Ao Bøôpýð îøAõg|þì ,îüõy ZoBg îøAõg|þì òì" :kpÞ úÖBÂA ÙAløA qA ÿkAõu|þG BG ûqoBHì úÞ lñÞ|þì lýÞBO òýñ`íø ÿqõì@kAõu QÃùð óBìqBu wýDo

".îñÞ óBìkõg oõzÞ ÿqBuqBG úG .kõy ÿoBHWA îøkqAôk ëBu óBüBK BO lüBG êý¿dO ô QuA ÿkpHøAo ô àütOApPuA
ûoByA QuBßüpì@{OoA "ÿrÞpì þølðBìpÖ kBPu" ëõEvì úÞ êOôô ÙqõW ëApðs ,ëBc òüA BG ?lñìAlÞoõzÞÿBø|óBPuA òüpO kAõu|þG

.lñÞ B×üA {ÎAk qA ûly úPÖpâ wK þcAõð ok RBHS kBXüA ok RlìqAok þzÛð lüBG Bßüpì@ kpÞ QÃùð wýDo ú^pâA .QuA ûkpÞ AlýK {üArÖA óBPuA 13 ok ÿkAõu|þG jpð ûkAqpÚBG úP×â úG
îüA|ûlzð QüoõìBì oAõyk {hG koAô qõñø îñÞ|þì pßÖ" :kõG úP×â þüBßüpì@ lyoA ëApðs òüA þyqõì@ óBuBñyoBÞ þèô lñÞ|þíð ÿA|ûoByA oõzÞ "kAõu|þG ÿBø|óBPuA" úG òyôo oõÆ úG ÿqõì@kAõu
úG ïkpì QzâqBG óBßìA ókpÞ îøApÖ ,óBíüBøkoôBPuk ïBßdPuA ,þcAõð òüAok RBHS kBXüA þñÏü ô ÿkAõu|þG l¾ok lññÞ|þì þâlðq ØéPhì ïAõÚA úÞoõzÞ ÿqpì ÿBø|óBPuAok úÞ lñøk|þìoAlzø
ol¾ ok óBPv^õéG ô óBPvýu óBPuA ÉBHOoA òüA ok .QuA pãük ÉBÛð qA pPzýG êý¿dO|ápO
".kõy ïBXðA lüBG úÞ QuA þüBøoBÞ püBu ô ÿqBuqBG RlìlñéG úèBvì úG þâlýuo ,óBzüBø úðBg
òüA BG kpHð úÞ QuA ûkpÞ lýÞBO {ÎAkl ÙçPDAok Bßüpì@ûlñüBíð áoõãßì RpG ûôçÎ úG .QuAoõzÞ"kAõu|þGóBPuA"òýìôkîøóBPukpÞ ôkoAkoApÚÿkAõu|þG
þgpG ok óApüA BG xBýÚ ok .QuA ûly òÞ|úzüo óBùW ÿBøoõzÞ qA ÿoBývG ok ÿkAõu|þG ûqôpìA
.QuA ûlzð ïBíO qõñø ûôpâ þíuooBì@ÜHÆ.luo|þìl¾okl¾úGóAkAõuBGkAlÏOôúPÖoòýGqAÿkAõu|þG úÛÇñìÿBøoõzÞqA
úüoõu ok Bßüpì@ {Ûð úðõâpø úG ókAk óBüBK úG MìApO ÿBÚ@ úÚçÎ ÿBø úðBzð qA pãük þßü úðBýì ÿBýu@oõzÞ 5ok úéíW qA úÛÇñì ÿBøoõzÞok kAõuBG QýÏíW jpðõßvðõü þðBùW óBìqBu
ok RBHS kBXüA ÿApG ÿoæk óõýéýì 200 úWkõG ókpÞ ÜéÏì koõì ok ëBðoôs QüpPuA ëAô }oArâ
.QuA ûlýuo l¾ok l¾ úG óBPurýÚpÚ ô óBPvÚArÚ ,óBPvñíÞpO ,óBPvßýWBO ,óBPvßGqA
.QuA ûly úPÖpâ wK {ÎAk qA úÞ QuA úüoõu þÚpy þcAõð kAõuBG QýÏíW l¾ok 38 óBPvðBÓÖA çTì óApüA úüBvíø ÿBøoõzÞ óBýìokõßvðõüoBì@BGpGApG
ûkpÞòyôoçìBÞBìÿApGoõùíWwýDo":kõGúP×âáoõãßìÿBÚ@úvðApÖÿoArâpHg}oArâúG | ûkôrÖA oõzÞ òüA kAõuBG QýÏíW úG l¾ok 5 qA {ýG 2017 BO 2015 ëBu qA þñÏü ëBu ôk ÙpÊ .koAk
200 òüA koõìok .lyBG þñýGqBGôpËð QdO îËñìoõÆ úG lüBG îýñÞ|þì )úüoõuok( ÿoBÞpø úÞ
.QuA ûly
".Qvý^ ó@ ókpÞ Zpg ûAo òüpOpSõì úÞ îýñÞ þì þuopG îüoAk ,oæk óõýéýì
36

www.TEHRANMAGAZINE.com

óôBÏì þüBßüpì@þðApüA àü
ly Bßüpì@þðBâoqBGpüqô

ok þÚõÛc QÞpy àü ok òüA qA {ýK ôA þƒðApƒüA êƒýÞô ,pƒPgA àƒýð áqBƒƒð #
òýG RoBXO úñýìq ok êýÞô óAõñÎ úG òPãñyAô RoAqô lülW óôBÏì óAõñÎ úG þüBßüpì@

.kpÞ þì QýèBÏÖ þééíèA .QuA ûkpÞkBü lñâõu Bßüpì@þðBâoqBG
ÿBø ûBãzðAk úPgõì@ {ðAk pPgA àýð áqBð ok þðBâoqBG püqô óôBÏì pPgA àýð îðBg
ok rýð þOlì ô QuA qõýÞApýu ô wéXð@ wè
.kõG løAõg RBÎçÆA êýédO ô ÐüBñ¾ oõìA
.QuA ûkpÞ wüolO óôBO ZoõW ûBãzðAk BG ,xoBì îøkqõð ok Bßüpì@ ÿBñu wéXì

.kõG ûkpÞ QÛÖAõì pPgA àýð îðBg QðôBÏì

lypOpG äýè óBìpùÚ wýèõLupK

oBG òýìoBù^ òüA .lypOpG äýè óBìpùÚqBýPìA 60 BG ûlülK êGBÛì kpG BG óApùO wýèõLupK #
lðõy þì äýè óBìpùÚ QhPüBK óByõK jpu úÞQuA

17 QÎBu qA wýèõLupK ô ûlülK ëBHOõÖ ÿBø|îýO óApüA ëBHOõÖ pOpG äýè îP×ø ô QvýG úP×ø ok
õßðApG óAkpâBy þéâ àü ÿpOpG BG óBüBK ok oAlük òüA úÞ lñPÖpâ oApÚ îø pGApG òìBS ûBãyqoô ok
ëBHOõÖpOpG äýè óBìpùÚ þèAõPì ëBu òýìôk ÿApGô ûpgæBG Bø|þvýèõLupK BO ly ûApíø aüõßðAõüA

.lðõy óApüA
.lðBuo píS úG ûlülK pGApG wýèõLupK êâ 77 úÛýÚk ok ÿpýìA lýcô
òzW Ao îøl×ø äýè þðBìpùÚ ,pOkôq úP×ø 3 ô ly ÿqBýPìA 60 ÿqôpýK òüA BG wýèõLupK

.lðBì þÚBG îøkqAôk ûko ok qBýPìA 26 BG îø ûlülK .QÖpâ

37

óApùO úéXì

lGpvK" ÿApG wHc ëBu YñK
þðõðBÚpýÒoBßy ïpW úG "kôõýèBG

ôoõü óõýéýì 30 kôlc ÿkçýì úPynâ ëBu qA þßüô ÿlñø úzýKpñø ,óBg óBíéu|#
,óBgóBíéu.QuAÿrý^BðÔéHì,úPyAklì@ok ïBùOA úG ,óBùW óApãüqBG òüpOlì@okpK
òüpOlì@okpK qA þßü ,wGoõÖ úéXìoBì@pG BñG qA ûly|QÊB×c ÿA|úðõâ þðõðBÚ pýÒ oBßy

.QuBýðkóApãüqBG QgAkpKô wHc ëBu 5 êídO úG ÿlñø ëArÒ

àü ïõXøok þígqô úPzÞBø|ûk
óBíè@ok óApGBÎ úG óô ÿôokõg

püq Ao ûkBýK óApGBÎqA ÿoBíy óBíè@JpÒok ÐÚAô >pPvðõì<pùyok óô ÿôokõg àü # þüBÃÚ ûlðôpK lñ^ lñø ÿBíñýu ûoBPu òüA .QuA ûly ïõßdì ÿlÛð úíüpW
.QuA úPÖpâ 2002 ëBu ok úéíW qA ôA .QuA úPyAk îø pãük úÞ ûlyokB¾ þìpW ûoBGok ûBâkAk îßc
oApÖ ô óBíðBg|þG àü oBHâpì òPÖpâ püq ïBùOA úG ok :QuA ûkBPÖA ÝB×OA {ýK ëBu 20 úG àükrð
qA êÛð úG >êãýLyA< úüpzð 13 úzýKpñø òüA .ly þøBâkAk ÙkB¿O êdì qA kôlc óBg óBíéu ÿlÛð úíüpW .1998 rýüBK
úÞ QuA úPyõð óBíè@ wýéK ok þÏGBñì ok BùñO úÞ ÿA|úzýKpñø ÿApG òüA .Quôoõü 120
ô úPzÞ p×ð 4 îßPuk úSkBc òüA ok .ly úDpHO ïBùOA òüA qA lÏG ëBu
.lðA|ûly þígq òO 30 qA {ýG
lýüBO Ao oBì@ òüA qõñø þíuo ÿBø|ïBÛì

.lðA|ûkpßð
ûBâ@ ÐHñì àü ,}oArâ òüA pG BñG
püq qA wK îWBùì úP×â wýéK ok
ô ûkpÞ ÿqAlðApýO kõg úG ïkpì òPÖpâ
ôA kõg Bø|úPzÞ qA þßü æBíPcA
ÿlíÎ ëBíPcA óBíè@ wýéK.lyBG
ëBc ok.QuA ûkpßð þPHd¾ ó@ ókõG þPvüoôpO ûoBGok qõñø BìA ,ûkpßð ko Ao úSkBc òüA ókõG
óBýG BG wýéK .lðoAk oõÃc úSkBc êdì ok wðæõHì@ òülñ^ ô óBíè@ wýéK ûtüô ÿôpýð Bø|ûk pÂBc
ó@ok úSkBc òüA úÞ ÿA|úÛÇñì úG úPuAõg ïkpìqA ,QuA óBüpWok êdìok þìBËPðA RBýéíÎ úßñüA
BG óô ÿôokõg úÞ luo|þì pËð úG úSkBc êdì qA ûly pzPñì püôB¿O qA.lðõzð àükrð ,ûkAk jo
.QuA ûkpÞ koõgpG óBGBýg úýyBc óAoõPuo Bü úÖBÞ àü ok óApÂBc

qA þßü úG óBPuoBíýG òüA óBßyrK qA þßü

lñüBýG QvýðõíÞóAkpì ÈÛÖ ;òý^ ïpLuA àðBG àü ÉpykõgIéÆôAkúÞòýíøúP×âòý^ÿBø|úìBðqôo
.QuA þÖBÞ lðAlG Bø|Qý×ýÞ òüA BG ÜHÇñì Ao
RApß×O ,òý^ ok ïpLuA ÿBø|àðBG pãük òý^ QhPüBK ,òßKok ïpLuA àðBG àü#
.lðA|ûkpßð lýÚ óBHéÆôAk ÈüApy ôrW Ao þuBýu ëõHÚ Ao þðAkpì ïpLuA BùñO úP×âÿA|úýðBýG ok
ÿAløA ,äñýßK ûBãzðAk ïõu óBPuoBíýG oAkBÖô òý^ QvýðõíÞ Jrc úG úÞ lñÞ|þì
ô ûkpÞqBÒ@ úPynâ úP×ø úHñyoBù^qA Ao ïpLuA .lñyBG
.kpünK|þì ïpLuA pãük îýð ô ûBì ô àü kôlc BO qA þßü ôrW úÞ ïpLuA àðBG òüA
úÞ koAk kõWô ïpLuA àðBG 23 òý^ ok ok ,QuA òý^ äñýßK ûBãzðAk ÿBø|óBPuoBíýG
.lñùWAõì ïpLuA kõHíÞ BG Bùð@ qA ÿoBývG ïpLuA lñøAõg|þì úÞ þðAkpì úP×â kõg QüBu
àO QuBýu ,{ýK ëBu úu kôlc òý^ QvèBýuõu òýìqpu ÜyBÎ" lüBG ,lñølG
{üArÖA UÎBG úÞ kAk pýýÓO Ao kõg ÿlðqpÖ .lñyBG "ÿokBì
.QuA ûly ïpLuA ÿApG BÂBÛO úÞ þðAkpì ûlì@ òýñ`íø úýðBýG òüA ok
,ïpLuA ÿBø|àðBG RBìlg qA ûkB×PuA ÿApG Ao ïpLuA Qý×ýÞô þívW Qìçu ÿBø|{üBìq@
olK úÞ lñÞ QGBS lüBG ûlññÞ QuAõgok ûkAõðBg ÿoAlì|óõðBÚ ô Jõg óAlðôpùy ,lñyBG oAkBÖô ô þuBÆ ,óqô úÖBÂA qA ÿA|úðBzð aýøô lñyBHð úG ïpLuA ókAk ÿAqA ok ,lññÞ þÆ QýÛÖõì BG
çPHì úßð@Bü koAlð ókpÞoôoBG þüBðAõO ,ûkAõðBg ".lñyBG úPyAlð þuBýu Rçßzì ô lñyBG .lñyBG úPyAlð îø þãðooõÞ .lññÞ|þì QÖBüok )oæk 872( ó@õü 5500 àðBG
,lñyBG úèBu 45 BO 20 lüBG IéÆôAk óAkpì
.QuA þßýPðs ÿoBíýG àü úG ú^ úG ,ïpLuA àðBG òüA úÞ Qvýð Àhzì ÿBø|Qý×ýÞ" ÿAoAk lyBG òýñ`íø óBHéÆôAk þßýPðs Bü þðõ×Î ÿoBíýG Ñõð aýø úG çPHì
Ao óBHéÆôAk þuBýu RApß×O løAõg|þì þOoõ¾ Jrc ÿpHøo" qA ô lñyBG "ëõHÚ koõì þuBýu
Jrc ÙAløA úG ,lññÞ QüBíc QvýðõíÞ 38
.lñÞ þuopG

www.TEHRANMAGAZINE.com

39

:lüõâ|þì ô kqAlðA|þì püq úG pu }o@ ?þðkpÞûoAkAú^BìAúñÞ|þìûoAkAú`G }o@ ïçu JAõW êGBÛì ok ô kq lñhHè {üôo óApùO úéXì
úÞ {ýK ûBì úu BO îPvýð léG þðlG oBÞ .kõG pOlG îø äu qA Bì þâlðq òÞ oôBG :Q×â
pùy úG þPÚô .ïkpÞ|þì þâlñyôpÖ ,ïly oBßýG Bøú`GòýGlìõýìúðõgõOúÞóõðúy|þìRoôBG .ïkpÞóBOoAlýGJAõgqAlýzhG|þì þíýco úíýùÖ
,ïkpÞ oBÞ ÿlýèõO àü ÿõO ëBu àü ïlìôA .ûoõhðôo þßü óôA Üc þvÞ BO ly|þì îývÛO úÞÿAúðõâúGôkõíðïAo@Ao{üAl¾ûBãð@
BìA .ïkpÞ|þì {hK Bø ûqBÓì úG ïkpG|þì úvHèA úíèBÎ àü þñÞ|þì ûBãð úÞ ÿA úðõg pøõO æBc ÐéÇì õãP×â òüA qA óApãük løAõg þíð þñÏü ïoBù^ {hG
lñ^ .ïly ZApgAô îPyAlð Jp^ óBGq {PuAo îøôo îz^ þPÚô Bì olK .þñýG|þì àzg óõð ôABGBíykoõìokQuBXñüAïokApGQ×â;lðkpâ
îø BXð@ qA úÞ ïkpÞ oBÞ ûBãñG àü ÿõO îø þøBì lÚ îýðô lÚ pPgk BO {yô ïlðõì òì QyAnâ QHd¾ óBOkõg BG QuA êüBì .ïA ûkpÞ QHd¾ pSA >Qynâ õO þG úÞ þüBø|ëBu< JBPÞ
oBÞ úGoBHðA àüõO îø }lÏG lñPuAõg Ao ïonÎ îøô ïkpÞ|þì pýuõðõzíßy QvüBG|þì îø úÞ !úPÖpð BO lýüBýG pOkôq ,lñÞ qA þƒßü ôA .QƒuA >þƒíýco úƒíƒýƒùƒÖ<
úßñüA BO lðkõG þÂAo ïoBÞ qA ,ïly ëõÓzì ïkõg .òðõhG xok úuolì óõzìkBPupÖ|þì ô ÐýÇì ô lýzÞ {üBøõì úG þPuk }o@ .QuA þðApüA óq óBâlñvüõð òüpO|ÙôpÏì
.ïlìôA óôpýG ô ïoBýG ïAôk îPvðõPð ïkõg kAõuBG ïApøAõg BO ïlñÞ óõW ô îPÖpð úuolì æBGBøúéKqAúðBhHcB¾îðBgpuQzKÐÂAõPì koõì ok óôA .QuA ÜzÎ ôA oBS@ÑõÂõì
wñW BìA kAk|þì îø þGõg ëõK oBHðA IcB¾ pãükBOlyBñÖïpøAõgòýíøôòìþâlðq,òzG .lyêgAkBÚ@ûqBWABGôQ×âúéèABü}[email protected]Öo Ao Bì ú`ð@< :lüõâ|þì }oBS@úüBì|óôok
ô kAk óBßOpu þüAk ...kpÞ|þìoBHðAôA úÞ þüBø ,ïkpÞ oBÞ qôo ô Iy .òupG þüBW úG BøpPgk úÞ kõG oBG òýèôA Ao úðBhHcB¾ îðBg okApG þPÚô .QuA ÜzÎ ,lñÞ|þì òPyõð úG oAkAô
}o@ Rõßu !kõG þ^oBßPcAõãG QcAo Q×â ,ïkAkïBXðAòìÿoAnãGúÞÿoBÞpøÿôoQuk ûBOõÞ ÿlÚ BG úðByoBù^ô òvì ÿkpì ,lük|þì òüA lyõW|þì ûlñvüõð kõWô ok ÿrý^
ô lvüõñG úÞ lü@|þì kõWô úG ôA ok qBýð
.kõGþüAkòhuûlññÞ Üül¿O QynâõOþGúÞþüBøëBu òüA koõƒì ok .lƒñƒÞ ëBƒHƒðk Ao {ƒÖlƒø
}o@ êGBÛì ok úz×ñG úÞ þPGpy iü úíýùÖ < :Qƒyõƒð óAõƒO|þƒì ûlƒñƒvƒüõƒð
úG þüAk .ly|þì pO à^õÞ ô à^õÞ kõG|úPyAnâ ÿBK þüAõðBðõO .ïkpßð ÿkqk QuA ûAõâ Alg BìA lý×u òøApýK püq qA {íßy þâlì@pG úÞ lñvK|úìBÎ ÿBø|óBìo ûlñvüõð ,þƒíƒýƒco
.ûlzð ïpâ BO lýüBìp×G Q×â ô kpÞ ûoByA óAõýè òüA|úPHèA .ëByõKôo úðBhKB^õOô ïlýGAõgoõñO ÿBìAtýK .kõG óBüBíð þGõg úG {øBOõÞ òýPu@ óBýì ok JBPÞ7 òPyAk BG ÿô .kõG þðApüA
þãñupâ QyAkpG Ao óAõýè ô kpÞ QÎBÆA }o@ ÿôo Ao þèB`hü iü úìkBü ,kõG þüBÚ@ óBìq ëBì fç¾A Roõ¾ BG QyAk BK úG ÿkBzâ ûAo ûAo ok 57 JçÛðA qA wK }ôpÖpK JBPÞ 47
ÿBW úG ô lýyõð úO BO Ao QGpy BìA kAk|þì }oAq@ ôþGB¿ÚokïkïkpG|þìôîPyAm|þìîðõyòýíø Roõ¾ úG úÞ ÿlý×u QzK îÞ ÿBøõì ô ûkpÞ .QuA|ûkõG QupùÖ ó@ oAkkoõÞo ,óApƒüA
þyôpÖ õHè ïBø óõPvìq .úðõg ûõùÚ ô þOBýñHè úG Ao }o@ Quk .lì@|þì }kõèBPyõâ ,úðBðq ÿBøôqo@ ô Bø|xpO ,êDBvì óBƒýƒG
.kpÞ pßzO úðBhHcB¾ îðBg qA úz×ñG ïk@úßñüABO,îðôkpãGôoúðõgjp^úÞïkpÞ|þì ØükoúGBøîðBg,lðBzðkõgoBñÞôkpzÖ|þìpâ úéEvì úG úWõO ô RBuBƒvƒcA ok ÝApƒÒA
}pøAõg ÙpÆ úG Ao þPukpüq þüAk lñéG|òýìq qA BO QÖpâ ôo îPuk ô ly AlýK ÿpýg .QÖBü BùñO Ao kõg }o@ lðkõG|úPvzð .kõG ÿô oBS@þâtüô qA òPuõýK ô þüAlW
pu îýuo|þì Q×âô kpÞ }o@ úG ÿôoô lýzÞ .îzG úÞ Q×â ÿrý^ úz×ñG }õâ ok þüAk óq óAõñÎ BG Ao kõg JBPÞ òýƒèôA þƒíƒýƒco
QÞpy îðBPuôk ÝB×OA úG òì ,úýÃÚ ê¾A BXñüA úG BO ïkpÞoBÞ þuBHÎ RpÃc îñì óBùðpËð qA ûkpK QzKô ly lñéG BW qA ápPgk pzPñì 1369 ëBuok þPhHyõg úG QzâqBG
úüBìpu îüõãG ëôA Ao òüA îüA ûkpÞ qBG þß^õÞ îÞ õO êTì þðôlG BO îP×â ôo BùñüA .ïlýuo úG òhu kõg qA õãP×â qBÒ@ ÿApG þüAk .ly pzPñì ô Qyõð óBìo óAõñÎ 23 ÿô .kpÞ
úÞ lñPvø þGõg ÿBÞpy .òì qA oBÞ ô QuBùð@qA êTì lüBG .ÿlð Quk qA ôo RlýìA ô lñPvýð .koô@ óBýì ô klÏPì Roõ¾ úG Bø|ó@qA ÿoBývG úÞkpÞ
ÿBø úðBg Bùð@ .lðA|úPgôlð ïkpì ëBì úG îz^ úG BO þyBG îßdì ô Q×u óõGBýG õO Qgok qABøþéýgÿApGþâlðq}o@BÚ@þðôk|þì þíýco .lýuo klXì NB^ úG þKok|þƒK
ô lðqBu|þì lÏG ô lðpg|þì Ao þãñéÞ ôo BøoAlèõK ú`G ÿAkA ÿAõhG úâA .þupG þüBW Bø þéýg óôA qA þßü òì ô úy|þì Ñôpy p×¾ úÞúPyõð óBÞkõÞÿApG Ao ÿoBS@òýñ^|îø
úG qAlñG ô qBvG Ao Bì úÞ îðAk|þì .lñyôpÖ|þì þéÇÏì ëô îâ|þì QùG æBc òýíø qA ÿoBýG ok QuAo Quk ûqBO ,úðôk|þì Jõg ïpøAõg !ïkõG
æBc Qvýð oõÇñüA ,úð BìA þñÞ|þì oõ¿O ,ïkpì àü ïkpÞ|þì JBHÞ xõø þPÚô úìkBü .}AkAk ô úÏìBWõO lðkAk îéø úÞ ïkõG|úPgBñy Ao îL^ô >.QuA ûlýupð NB^ úG ïAlÞ|aýø
RpýãPuk rý^ îø Rkõg ÿkpÞ oBÞ Bì BG þPÚô þGBHÞ óõÞk QzK îPÖo|þì ô ïlüpg|þì óõð BO ÈÛÖ BìqpìBýGAlgolK .Alg óBìA úGôpG òP×â Üc lññÞ {zðqpu ûkAõðBg pâA #
ôpÖ þèBg óõð BG ôo JBHÞ ÿõG îPvzð|þì oBâkBü úG }kõg qA QhGlG êvð QvðõO þHýXÎ ÿBñãñO ok Ao kõg .QyAk lñøAõg
.kõy|þì JBHÞ ïoAk úÞ ïkpÞ|þì kõíðAô òýñ^ ô ïkAk|þì úg@úãGqôpìBýGAlgóôAúGkõHðþßü,QyAnâ òüA ,ûlzð îøApÖ ÝBOA ûoBWA ëõK .lük|þì
ZBýPcA ô ïoAk Ao BøpâoBÞ þPupKpu òì îüonãG Ig ,oBâqôo òüAqA ...þø .ïoõg|þì óõð úíÛè àü ?úO þ^ úuAô ú`G úíø òüA ÿæ .lükpâ úÖBÂA ó@úG îø úhvð ô úìBð
êTì kôpG úÚp×Pì ÿBøoBÞ ëBHðk þvÞ úÞ îüoAk ?ÿléGþ^þðlGoBÞîñýHGõãG ôóqûoAkkõG}õg{èkôBìÿõéWQgAlð|þì xBñßuA YñK ÈÛÖ kpÞqBG Ao àürýÖ JBPÞ
þPhu oBÞ ,Børý^ úýÛG ô pW@ óõýìBÞ ókoô@
òì ÿBW qôo àü|þølG óBzð oBßPzK pâA Qvýð .kõG ûlðBì þÚBG þðBìõO l¾
Ì×c Ao Bíy Alg kpÞ úìrìq }o@ .ÿpýâ|þì Ao kpÞ þÏu ô QyAnâ îøpG Ao JBPÞ
ûkõGo {íz^ qA Ao JAõg þãñupâ .lGAõhG
.lølG píÎ ëõÆ Bíy úG ô lñÞ Ao ÝBOA lý×uoAõük kq|þì QéÒ ÙpÆpø úG .kõG
ÙoBÏO úÞ òüA Q×â ô lülñg Al¾ BG þüAk ó@ ô olK åpì kBü úG Ao ôA úÞ QyAk ôo {ýK
úz×ñG .QÖo îýøAõg îø Bìô lðA|úPÖo úíø QuA qAok ûqBñW lñðBì ,QgAlðA|þì lý×u ú×déì
ô lñÞ ëõHÚ úÞ kpÞ|þì xBíPèAôA úG kõg ûBãð BG úG ÿpãñéO .kpÞ wHc úñýuok Ao w×ðô lýzÞ
úðBhHcB¾ îðBg ÿAl¾ ,ïpÂBc lüõãG þüAk úG úðBhHcB¾ îðBg ÿAl¾ ô koõg {ÚBOA ok
píÎ Alg }AkAk :Q×â|þì úÞ lì@ûkpK QzKqA ?lýPvø JAõg }o@ BÚ@ ,}o@ BÚ@ :ly ûlýñy
Ao îèk QÖpc òüA|lølG õO úG RrÎBG ô þðæõÆ ÝBOA ok úG Ao kõg ,lñéG rýg àü BG }o@
úG úðBhHcB¾ îðBg .kõzâ Ao Q×^ ô lðBuo
.lðAqpè
pãì Q×â ô kpÞ ûkpK ÿõu úG pu þüAk 40
lñßG þðæõÆpíÎ ïk@ úÞ lüoAnâ|þì Bø óq Bíy
BG }o@ .koô@ úíø Iè pG ûlñg þüAk jõy òdè
ô óBupO ô QÖBüok Ao úz×ñG ûBãð qAo pËð àü
.îñÞ|þì ëõHÚ kpÞ úìrìq ,þøBâ@ òüA qA ûlñìpy
úz×ñG úG ÿoAk þñÏì ûBãð þüAk óq
puô lükpâôA ÿôo þgpu IWõì úÞ QgAlðA
pu qA Ao QHd¾ úìAkA þüAk .QgAlðA püq úG
qA ô kAk oApÚ oBÞ óBüpW ok pPzýG Ao }o@ô QÖpâ
úÞ þuok@ úG Ao kõg kôq þéýg eH¾ QuAõg ôA

www.TEHRANMAGAZINE.com qA úÞ ly þðBãüBvíø RkBvc IWõì ûlzð ,kõGûlyNB^þãðolý×uQürüôRoBÞÿôo
îðBg lýøBð úG ô lðkõG ûkBPÖA oôk QíÏð òüA .lðBupG
lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG úÞkõGòEíÇìþøBãñGÿBÚ@,lðkoõg|þìúÇHÒ ëk QuA áoBHì òP×â BG úðBhHcB¾ îðBg
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ ÿBÚ@òhuêGBÛìokôlyløAõgApWAfpÆòüA oõÆ òüA :Q×â þüAk óq ,QgBu kBy Ao }o@
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G êìBy fpÆ òüA kpÞ|þì BÎkA úÞ }ôpÖ oBGoAõg .lølGþñüpýylüBGBüo|þGÿBÚ@,kõyþíð
ok þðBH¿Î ô òýãízg kõy þíð áõéG òüA þüAk îðBg ÿBÂBÛO BO QuBg BK úG }o@
ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì þãðBGBGlðkõGûlì@pG{ðkpâÿBøåoúÞþèBc {éGBÛì úðBhHcB¾ îðBg úÞ lñÞ ûkoô@pƒG Ao
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük kBG@ koAlð îz^ wÞ pø Q×â|þì kBüpÖ úýHy ,lðkpÞ þgõy ïokApG îðBƒg Qƒ×â ô kBƒPvüA
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW Ao }oBG úèõÞ QuA pPùG lñýHG Ao BXñüA óly òýèôA þPÚô úéèAFBzðA }o@ BÚ@ lüpýãð ÿlW
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA úzÛð îüBíz^ òýíø BG ïkõg òì kôpGô koAkpG îø þƒüAk ,òƒÞ óBƒíðBƒíùì þƒPÖpƒâ Ao ÝõƒÛc
þÂõÎ òì ÿBø îz^ lýüõâ|þì þñÏü .ïlük Ao ÝBOAqApßzO BG }o@ô kpÞ lýüCBO AoôA QHd¾
(626)3-50-50-50 (310)274-7474 ?lðA ûlük .ly ZoBg
}o@BÚ@úéíWqABøÿpPzìqAÿp×ðlñ^ Ao ÿlý×u {èBG þüAk }o@ BÚ@ òPÖo BG
41 Ao {üBø QHd¾ úÞ lðkAk óBñýíÆA BÚ@pÆByô þüAk óq .kBùð îø pG ûlük ô QyAnâ pu püq
ú^ pø fpÆ òüA úÞ lðkpÞ BÎk ô lðoAk oôBG kpÞAõXðïAo@ôlðBuopøõypøAõgúGAo}kõg
òüA qA ÿA|úP×ø qõñø .lü@ok ApƒWA úƒG pƒOkôq ,luo|þì pËð úG ÿA ûlðqApG óAõW îðBg lýøBð
ok þuõvdì RæõdO úÞ kõG|úPynãð úÏüBy pøBÊþâlðqApGqAQ×âôkpÞlýüCBOîðBglýøBð
ÑõÚô úG kpÞ|þì þâlðq }o@ BÚ@ úÞ ÿA úðBg olÛð@.QuA þüAlg BGô IýXð óAõW |,úPynâ
ô ly lý×u óBíýu úðBg QzK oAõük ,QuõýK {ƒüApƒG îƒèk úƒÞ koAk úƒËƒƒcçƒì }oBƒƒÞ ok
I¿ðÉBýcokpuÿôoîøûBOõÞúüBKÕAp^ôk îýyBG ÉBýc ÿõO úz×ñG Bü òì pâA .kqõu|þì
.lükpâ Ùpc þPÚô .kõy ZoBg {ÚBOAqA koAlð óBßìA
úG Ao kõg ÿBW äðq }Aphyõâ ÿAl¾ Aoïk@Roõ¾ÿõOôQuApüqúG}pulðq|þì
äðpøBýu þðBíýu Åõc ô kAk êHƒéG úƒíƒÓƒð àü ÿBø ú`G úÞ ûoôk òüA ok .lñÞ þíð ûBãð
äðo úG }õâ {y þÂõc ô lƒy ûlƒýƒ^pƒG ,lñøk|þì RoõÚ Ao ïk@ óBzüBø îz^ BG þHWô
pƒãƒük .Qƒvƒzƒð ÉBƒƒýƒc ȃuô ok ûqôpƒƒýƒÖ .kõy|þì AlýK îÞ RBý¾õ¿g òüA BG þðAõƒW
oBGôk ÿqôo îðBg lýøBðqA lýéÛO úG óBãüBvíø þéýu BG óAõW òüA lzhHG }okBì úG AoôA Alg
ô lðkpÞ|þì õzPvy ô ôoBW Ao úðBg ok ÿõéW îPyAnãð ÿlükpâAô lñÞ|þì jpu Ao {Ooõ¾
qA úÞ ÿkpu qõu úG FBñPÎA þG JôpÒ ïBãñø úÞ kõG òüA pÆBg úƒG kpƒhƒG þƒñƒüpƒýƒy kôpƒG
ÐíW îø kpâ ú^õÞ ok lüqô|þì óBGBýG IðBW îPuAõhð ô koAlð ÉBvG ok þèõK îPvƒðAk|þƒì
QHd¾ îø BG ápùy ûlñü@úG ÐWAoô lðly|þì .kõy ûlñìpy
.lðkpÞpHgúèkBHìô òì Q×â ô lýzÞ þøBOõÞ û@ þüAk óq
pSA îø Bø ú`G ok óAokBì }õW ô IñW Ao{gõyûBãðîðBglýøBð...æAôîPvðAkþíð
qA QzâpG ô QÖo ïBãñø úƒßðBƒñ^ kõƒG ûkpƒÞ ÿrý^ úÞ îø æBc Q×â ô Qgôk okApG óq úG
ô lñPhüo|þì îø úG Ao {ìAo@ô Rõßu úuolì òhuûlýXñvðúßñüAqAQhGkAq@îðBg.ûlzð
pãülßü ëBHðk úG pu ,BK püq þKõO òPgAlðA BG ûlzð óAõW ûlüpK äðo úWõPì ô ûkoô@ Iè pG
îßc ûlƒy QƒèBƒ×uA óBƒGBƒýg .lƒñPyAnƒâ|þƒì xBvcA ëk ok ô QÖpâ îzƒg kõƒg pƒG kõƒG
qA {ýG ô kõG ûkpÞ AlýK óBzüApG Ao òí^|òýìq úÞ îüõâ|þì óBùW úG Q×âô kpÞôA úG ÿqõvèk
.lðkpG|þì Rnè QHøõì òüA qA óBÞkõÞ úíø .lyBG|úPyAk Ao {üAõø
ô ly|þì ZoBg úðBg qA kôq eH¾ }o@ Ao ûlƒy|úƒƒPƒvƒy ÿBƒƒø ÙpƒƒÊ úƒƒzƒ×ƒñƒG
ÈÛÖ ápùy ok úÞ Qzâ|þì qBG|þìBãñø ,Iy Aoôk ó@ ÿBø QHd¾ {yõâ BìA ,kpÞ|þì|úPuk
îðBg ,lýuo|þì }õâ úG óBãu xoBK ÿAl¾ }o@ úG QHvð Bùð@ ÜÖAõì pËð qA ô lýñy|þƒì
.kõG|úPyAnâ }oBýPgA ok pãük ÿlýéÞ úðBg .kõG óBìkBy
Ao kõg kõíð|þì Ao oBùG ê¿Ö rýüBK }o@ ÿApG ###
ô koq ÿBø åpG .lük|þì òyôo Ao ûlñü@ô kBy ûkoõgàPéÒóBGBýgrýDBKê¿ÖÑôpyBG
Ao ÉBzðôoõy þâkpvÖA ÿBW úG óBPgok jpu ok ëõdO òüA .lükpâ QèB×uA ô ÿrƒüo òƒy
kAq@ÿBÚ@úÞþÓéHì.kõGûkoô@óBÓìoAúG{üApG ôkõGûkoô@ûApíøúGþyõgþÎõðápùyþèBøA
}oBƒýPgA ok ûlƒÎBƒƒvƒì óAõƒƒñƒÎ úƒƒG QƒƒhƒG .lñP×â|þì òhu úèõÛì òüA qA pãülßü BG úíø
AookBì úhvð lðAõPG úÞ kõGolÚ ó@ kõG|úPyAnâ oAõéG ÿkôq úG úÞ kAk|þì pËð þðBƒíéu ÿBƒÚ@
ô lñÞ xpLvÞA QvK ,ëõK ÿoAlÛì BGô l`ýLG JB¿Ú ÿBÚ@ .ly løAõg|úPgBu îø þüBƒHüq
.kqBuóByAúðBgúðAôo ó@ÿApWAqAolÛð@ô kAk|þì lüõð Ao áoBK kõWô
ÐüpvOÿApGkõGûkAkëõÚQhGkAq@ÿBÚ@ óBzð îø Ao áoBK qpì ô lc úÞ kõƒG oAôlƒýìA
pâA úÞ|løkoApÚ }oBýPgAok rýð ÿoõOõì ,oBÞ úðBgQuõýK|þìQÛýÛcúGôA|úP×âpâA.kAk|þì
.kõGêýíßOrý^úíøpãükly|þìòýñ^ lñ^úÞly|þìþüBøúðBgFrWúðBhHcB¾îðBg
koAk úìAkA þéíÎ qõñø oBÞ òüA .kpÞ|þì AlýK QýGõÒpì pGApG

óApùO úéXì

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

.koô@|þì }õW .kpßð QüBÎo Ao olK !òìpøBÊ }õgpvíø pÆBg úG ,kõHð ÜÖAõì kBùñzýK ó@ BG úÞ ïpøõy óApùO úéXì
.QuA Yðokôq ô úé¾õc îÞ ÿkpì lýÏu okolK úÞ þðBìq óBíøqA lýÏu ,úíø òüA BG ô ïokBìqA BìA .ly Rõßu úGpürâBðõíÎoAp¾A
IXÏO ô koAlð Ao ôA ÿBø Ùpc ô óq okBì úé¾õc îuApì ÿoArâpG óBìq BO ly ÿpPvG óBPuoBíýG Ao îuApì úñürø ,lñølG ûqBWA kpÞ {øAõg úýÛG ÙkBƒ¿O qA òƒì Rçßzƒì ïBƒƒíƒO #
îø qBG oõÇ^ ,{üBø þãé¾õc îÞ BG úÞ îñÞ|þì ô okBì úG þßíÞ ô Qìlg aýø qA ôA kpãèBu ô lðkpÞ koõgpG ÿlñO úG ôA BG úíø .kqAkpLG ôA úG úÞôA oBËPðA qA oôk åpì ô olK þðBùâBð
ïpýÓ¾okApGôpøAõg úG ÉõGpì ÿBøoBÞ ïBXðAqA ÿApG ÿoAkA ÿBøoBÞ ïBXðA .kpßð Ôüok ïA ûkAõðBg ÑõÚô úG ó@ qA lÏG qôo oBùƒ^ úƒé¾BƒÖ
ïokBì þÚõÛc ô ÿoAkA ÿBøoBÞ úG þâlƒýuo ô úG olK píÎ úíýG QÖBüok ô ÿpíPvì ÿoApÚpG .lýzÞ oBñÞ Ao }kõg oB^Bð
koAk oBËPðA ,ÅõÎ ok ô lñÞ þíð þèBg úðBy kõGoApÚ úÞ Ao ïolK êýHìõOA lýÏu .kõGôA ûlùÎ ,ly NB^ ïBy úG RõÎk óôlG Bø|RoBÞ .ly Ñôpy ,QuõýK
ô lñÞ B×üA Ao oAkArÎ ûõýG àü {Ûð ÈÛÖ ïokBì ,lupG }ôpÖ úG òýüBK QíýÚ BG ô êßy óBíø úG ô ly QcAoBð Bø RoBÞ ólðAõg qA lÏG ïpøAõg .ïkõG Quôk ïolK BGô ûkAõðBg åorG lðqpÖ
ÿõu qA .lyBG|úPyAlð BøoBÞ ok þðAlñ^ QèBgk ÿpOæBG ÔéHì úG ô kpÞ pýíÏO kõg úñƒürƒø BƒG .ïkpÞ|þì áok AoôA òìô lýíùÖ|þì Apì ÙpcôA
úG úÞ Bøp¿Î ,koAk ïokBìqA úüçâ ú^pøpãük .kAk ïokBì úG ëBíÞ ô ïBíO Ao ëõK ïBíO ô QgôpÖ J -okBð qA pK ôA BG .ïlðAõg|þì õãP×â þG Ao {üBø|úP×âBð
þG ûBâ ô kpÞ|þì pßzO þøBâ êGBÛì ok ïokBì aýø oBãðA ,ôA JBýÒ ok ô ïkõG|lýìA ô {ìAo@
.lñÞ|þì þèBg òì pu pG lü@|þì úðBg úG Ao ôA îzg äük úÞ Q×â|þì ÿrý^ úËcçì kpÞ êHÛO Ao ïBy úñürø ëBXñW BG Roõzì óôlG ïk@ Q×â|þì ïpøõy .îPyAlð òP×â ÿApG þÖpc
þzÞ Qícq ô oõƒH¾ ,ЃðBƒÚ óq ,ïokBƒì ,ÝB×OA ó@ qA lÏG .kAk pýýÓO þéÞ úG Ao úìBðpG ô BG BøpPgk pPzýG Q×â|þƒì .îPƒvƒø þƒHƒýƒXƒÎ
ÿBø ëBu òüpPùG qA ëBu |14 qA {ƒýG .QƒuA òüA qA pPzýG ,ïpøõy ÿoõhèk qA pËð Ùpƒ¾ Ap^ úÞ kpÞ|þì IXÏOô lðpO QcAo óBzüBøokBì
}pøõy pýK olK ô okBì Qìlg ok Ao kõg þðAõW ó@ úG ÑõÂõì ïokBì Ap^ úÞ ïkõG QcAoBð QùW
,Bøqôo ó@ ÿoô@kBü ÐÚõì ok îø qõñø ô ûlðAonâ Qìpc þPc ô QyAnâ Roõzì úG Ao þâkBu .ïoAlð ïokBì BG þ¾Bg kõñy ô Q×â òì
,òuBdì òüAoBñÞok BìA .koô@ þíðôpGA úG îg òì úÞ oõÆ óBíø Ao ïolK îø ôA|BølÏG BìA
úG râpø .QuA pýâkApüA ô ÙpcpK ,BÎlìpK oBývG ûBãð ú`üok qA Ao ïokBì ô QgBñy ,ïkpÞ|þì wc
ÿA úüçâ ó@ ÿBø þPhu ô þâlðq qA úÞ ïoAlð kBü êýèk òýíø úG îø lüBy .kAk Üc òì úG ô lük òì
îø úG olÚ ó@ ,olK åpì ô ÙkB¿O qA lÏG úÞ kõG
.lyBG ûkpÞ þÖõPì lðqpÖ ôA lðkpÞ|þì ëBýg úíø úÞ Qhüo
ÿlüly ÉBHÃðA ô Bø QHdì QdO úzýíø
QÚk BG Ao úðBg ÿBøoBÞ ,kpÞ|þì ëBíÎA olK úÞ .QuA
oBñÞ ok BìA .lyBG þÂAo olK BO kAk|þì ïBXðA JõHdìô líPÏì .kõG úèBu |56 ÿkpì ïolK
ûlý`ýK ô ÁBg }ôo BG ,Qynâ ô Rõßu ô îco úé¾ êøA ô koõgpG }õg ,úédì ïkpì
pu úG Quk Ao olK ÐÚAõì qA ÿoBývG ok kõg ô QyAk Quôk úðBÛyBÎ Ao Bì .Ñõñíø BG þPuôk
ô lì@|þì ok olK ÿAl¾ þøBâ ú^ pâAô kpÞ|þì JBvc úG|êýìBÖ lý×u {üo îø óAlñ^ úÞ òüA BG
BìA ,úPÖpâ ÿqBG úG úðApøBì AoôAokBì kpÞ|þì BÎkA .lñPgBñy|þì óAõñÎ òüA BG Ao ôA úíø BìA,lì@ þíð
.QyAlð Áõ¿g òüA ok îø ÿA úüçâ óAlñ^ ô úñýÞ ÿA ûom úÞ ly þíð þÂAo {èk óõ^
úÞ okBì þðBGqlG ô þøAõgkõg qA ,òì êTì îø ôA þÚBG {ðBýÖApÆA ëk ok pãülíø qA Bü ôA qA {Xðo
ÿBø þðBGqlG .kõG þÂAoBð ,kBPÖA|þì ÝB×OA þøBâ
,ïpvíø RAoBËPðA ô BøoBPÖo úG úWõO BG ,okBì .lðBíG
þâkAõðBg þâlðq ok Jõy@ kBXüA ÿApG ly þøAo ô ØÇè úùèA .kõG òì þâlðq|úPƒypƒÖ olƒK
Rçßzì ÐÖo úG àíÞ þüõu qA lýÏu .òƒì ûpXñK ïBíO }oõÃc BG úÞ þâorG ,Alg þðBGpùì
pãük ÿõuqAô QvðAk|þì kõg ú×ýÊô Ao ïokBì .ly|þì qBG Alg ØÇè ÿõu úG òƒì ëk ÿBƒø
ôA êGBÛì ok ,QyAlð Ao ïokBì BG õãP×â JBƒO úG þPÚô Ao îüBø þãñO ëk QuBø Rlì ,æBc
QüBßy ô Bø úüçâ ôA JBýÒ ok ô kpÞ|þì Rõßu æ« õíÏì .îñÞ|þì úèBð Rõégok ïôo|þì }oAlük
ô Qyq RçíW þøBâ þPc ô úüBñÞ BG Ao {üBø Ùpc îèk ÿõO îø qõñø úzýíø êTì ïôo|þì BùñO
.kAk|þì êüõdO òì úGô Qhýì@|þì îøok AruBð ó@ qA lýÏu þPc îøAõg þíð úÞ Qvø þüBø
ërñì úG ïpvíø ÿBølì@ô QÖo ûBì úu qA {ýG qA Bøqôo ó@ qA pPzýG þéýg æBc .kõzG pHgBG
ô AruBð puApu ô iéO þPzâqBG ûApíø úG ïokBì pýãèk {üBø Ùpc ô ïA ûkAõðBg , ïokBì ,úðBìq
ôAqA úÞ lýuo þüBW úGoBÞô QÖBü úìAkA þhéO ok BO Qvýð ÿoõH¾ äñu pãük BìA .ïõy|þì
ôA BìA .koAlðpG úñýìq òüA ok|þìlÚ pãük îPuAõg òýèôA ,lüõãG ÿrý^ îüBƒø þƒãƒñƒPƒèk iƒuBƒK
þéÞ úG Bü Q×â ô lzð ÑõÂõì }pünK úG pÂBc ïBãñø ûkAõðBg ÿBÃÎA ô òì òýG pËð ÙçPgA
ÿoBÞ pâA Bü þñÞ|þì úÇGAo ÐÇÚ RA ûkAõðBg BG ,okBì .ly Ñôpy ïolK îéù^ îuApƒì áoAlƒO
Roõzì òì BG ô QuAõgok òì qA lüBG ,Qvø Roõzì úG Ao BøpPâorG qA p×ð lñ^ ô îüõƒíƒÎ
!îølG ïBXðA ïkõg Ao {üBø þãñøBíø ô kõzG kl¾ok Rly úG úÞ îüõíÎ Bùð@ óBýì qA .QÖpâ
ëBXñW ó@ qA ïkõg ólðBøo ÿApG ÐÂô òüA BG Ao þüõW úÖp¾ ,kõG }okApG ëAõìA qA QÊB×c
ôoôBzì àü úG úÏWApìrW îPyAlð ÿA ûoB^ ,Bø .lyBHð óBýìok ïBy úÞ QuAõgô kpÞ kBùñzýK
olÚ ó@ úXýPð .àyrLðAôo àü úG ó@ qA wƒK
îüBøôoAk ÐÇÚ úGpürâBð úÞ kõG ûlññÞ QcAoBð 44
qA þéÞ úG ïkõG Yýâ ô kõè@ JAõg ïAlì .ïly
xBvcA ïoBÞ êdì ok ,ïkõG ûlðBì oBƒÞ úƒíø
àü BøôoAk ÐÇÚ BìA ,ïkpÞ|þì þðAõOBð ô ØÏÂ
ô koô@ kõWô úG ÿA ûqBO xBvcA òì ok ûoBG
ïokBì ïlük ûoBG àü .ïly êHÚ qA pO ÜýÚk oBãðA

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

”óBüqBìBO“ Qüpülì úG ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ oõW ÿBø JBvc ûkpg olÚ ó@ .Ao {ðAoBßíø îø ïolKpGApGok þPcôA .Qvýðp¿Ûì óAlñ^
pOô àzg RBW þñüpýy òüpO ûqBO BÂo ûBy }kõgúÞkõGûkpÞQuok}kõgÿApGoõWAô ,kpÞ þâlðq kAq@ôA ,Q×â þíð óBGpÚ úéGolÛð@
. QuA ûkoô@îøApÖ ,ØÛu àüpüqok Ao þðApüA úG þâlýuo úé¾õc pãük ô kõG ûly|úPvg îø Ädì ÐýÇì QvðAõO|þíðô QuAõg|þì ÿkAq@
kpì oBãðA «ç¾A lýÏu .QyAlð Ao Bø ú`G ô òì .ïkõHð ôA êTì pãük òì BìA .lyBG
, þuôpÎ ÿBø òzW ÿApG àýÞ}oB×u ô òì ÿApG ô QuA óApãük þâlðq úG þâlýuo ïBíO ïlük ,ïly ÜýÚk îýâlðq úG þPÚô
.kõy|þì|úPÖpünK ûpýÒô lèõO , ÿkrìBð ÐGBO úzýíø BO koAnâ|þì ZBýPcAolÚ ó@Bø ú`G oBÞÿoBËPðAaýøþGAoóBíÞpPzìþâlðqRlì
.îýyBGôAÐýÇìô ûqBWA þPcô ûkpÞoBÞ ëBu |17qA {ýG.ïA|ûkpÞ
.lýñÞpO òüpýy Ao kõg wéXì ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ÿBø þñüpýy BG îz^ ,ïkAk ïBXðA úÞ þ×éPhì ÿBø ûoôBzì qõñø .îñÞ QÖBüok ïkõg Ao îÚõÛc ïA|úPyAlð
îPyAkQuôkAolýÏu.kpÞqBGþâlðqúGôoApì ,îñÞ oBÞ kõg àðBG pGBÎ RoBÞ BG îðAõO þíð
45 lüBG.koôBýGJBvcúGApìîøôAîPuAõg|þìBìA úÖBÂA ÔéHì ,ïA ûkpßð ûkB×PuA ó@qA râpø óõ^
òìúÞïkBPÖApßÖòüAúG,ïlýzülðA|þìÿAûoB^ ÈÛÖAoîüBø}AkBKóArýìþPcôúðBýèBuÝõÛc
ÿA|úPuAõg ôA qA îüBø ú`G ô ïkõg ÿApG îø ô ïlük|þì ïkõg þÚõÛc ÿBø {ýÖ ÿôo pG
ÿlì@okôêÓyúÞòüAqAkõGïqæ.îyBG|úPyAk ÿApG Ao ó@ qA ÿrý^ ïkõG ûkpßð RACpW râpø
ïpHG Rnè .îyBG|úPyAk QüBÂo xBvcA ,ïoAk aýø .ïoAlð ÿqAlðA wK aýø ,îøAõhG ïkõg
lýÏu.kõGJõgúXýPð,îñßGoBhPÖAïkõgúGô ûlzðÿoAlüpgòìúÛýéuBGúðBgïqAõèqAïAlÞ
úðAoôBGBð ô IXÏPì ,ûly kpâ þüBø îz^ BG QÚô aýø|úPynâ ëBu ûl×ø ïBíO ok ô
ÿA|úPuAõgîøòìQyAlðoBËPðA,kpÞ|þìîøBãð ZoBhì ô olÛ^ ïpøõy ïlì@ok ïA|ûlýíù×ð
þüBøëõÚòì ókpÞïAo@ÿApGAlPGA.îyBG|úPyAk qBýð ÿrý^ ú^ úG ?QuA þÓéHì ú^ óBì|þâlðq
ëBc ok úÞ Ao þüBø úðBg qA þßü úÞ òüA .kAk .îüoAlð qBýð ÿrý^ ú^ ô îüoAk
.kq løAõg lñu òì ïBð úG QuA ó@ QgBu püq úG .kõG òzg wýDo àü úðBg ok ôA
BOlñÞ|þìqBG}kõgôòìÿApGþÞpPzìJBvc .kAkþíðÿkõWôqApGAaýøûqBWA{üBøQuk
oApÚ óBì ZoBhìô lì@ok ÐÂô óBüpWokôkpø êdì ok ô QuA ûkpßéý¿dO ÿkpì ïpvíø
kõg ÿBø|úP×â qA ûoBG àü lÏG BìA ...ô îüpýãG þðBPuôk .koAk ÿA ûtüô ïApPcAôoBHPÎA }oBÞ
ûkpÞ qBÒ@ Ao ûqoBHì ûoBGôk æBc .ly óBíýzK eÇu pËð qA ,lñÞ|þì lì@ ô QÖo Bùð@ BG ôA úÞ
.QuA BìA,lðkõGBìqAÿpPùGoBývGQýÏÚõìokþâlðq
ïokBì ërñì úG ïoAlð Üc úÞ QuA ëBu ôk QýÏÚõì Ø¿ð þPc Bì|løk þíð ûqBWA lýÏu
úG QHvð îýâlðqô òìpÆBg úG úÞ ïokBì .ïôpG ÈvÚ Bì úÞ koô@|þì úðBùG .îýyBG|úPyAk Ao Bùð@
,ûkAk }oBPÖo úG ÿkBüq oBývG RApýýÓO lýÏu Õôok úÞ îPvðAk|þì îø Bøqôo óBíø .îüoAk
BO lüBýGoBñÞôA BG lðAk|þì ØÊõì Ao kõg îøqBG .ïkoô@þíðïkõgÿôoúGBìA,lüõâ|þì
lýÏu ly IWõì BøpPâorG QÆBuô ûpgæBG þürW êDBvìpýâok Apì òømolÚ ó@lýÏu
}kõg BìA .îñýHG Ao ïA ûkAõðBg| |lølG ûqBWA ûkAk QukqA Ao ólýzülðA óAõOoBãðA úÞ|úPgBu
.koAnãG ïokBì ërñì úG BK Qvýð pÂBc pãük :Q×â|þì þOlì ïoAk pÆBg úG Jõg .ïA
ÐÇÚ Bùð@ óApøõy ô îüBøpøAõg BG þéÞ úG pu Ao ïA úé¾õc Bø QÚô þøBâ RA úÖBýÚ -
ûkoô@ ûõPu úG Apì ,ÑõíXì ok ô ûkpÞ úÇGAo .ûlG RpøBÊ ok ÿpýýÓO àü .kpG|þì
ÐýÇìôoBâqBu ûoBGôkpâA îP×â ïkõg BG .QuA Roõ¾ úG QyAlð úé¾õc þPc râpø BìA
ôlükîøAõhðAoþyõgÿôorâpøpãük,ïõzG ô BøoBÞ ,òì qA úzýíø .kõzG ÜýÚk òì
.îzhHGëAlPÎAAoôAoBPÖolüBGúÞîPÖpâúXýPð ÿBøoBÞqA QÚô aýø .QÖpâ|þì kApüA îüBøoBPÖo
úðBg qA kôq oBývG eH¾ úÞ QuA þOlì æBc ÿkpì ,îø qõñø þPc ô kpßð lýXíO îGõg
úG Al¾ô pu BG Iy ÿBø úíýðô kôo|þì óôpýG {yõg ûlñg qA .QuA úé¾õc îÞ ô òýGlG
.kkpâ|þìpG úðBg .QuA oArýG Al¾ ô pu qA ,lü@ þíð
îø BG þPcoBG lñ^ ëBc úG BO {ýK|úP×ø qA }A þ¿hy êüBuô óBýì êHÚ þOlì
ûkAõðBgôòìúGôA.îüAûkpÞÿoBÞàPÞôAõÎk ú^pPÖk ó@ kõWô qA .ïkpÞ AlýK ÿA ú^pPÖk
Ao óBíìAlÞ aýø úé¾õc ,lüõâ|þì AruBð ïA ú`ð@qAkAkþíðûqBWArâpølýÏuBìAïkõGÐéÇì
úðõã^ôABGlüBGòìôûlyú^îðAkþíð.koAlð îèk úzýíø .ïõy pHgBG ,lvüõð|þì ó@ ok
qA.îüAûly|úPvgîøqAlýÏuôòì.îñÞoBPÖo lýÏu ,ûly|úPyõð ú^ ó@ok îðAlG QuAõg|þì
óBíøBG}BÞîüõâ|þìþøBâ.îüAûlyoArýGîø ÿApG úÞ kõG ÿA ûqBO ÿBøoBÞ úG þâlýuo ïpâpu
þíð {ýK ÐÂô òüA ô îPgBu|þì ÜGBu ÐÂô BOlyîøApÖþHuBñìQ¾pÖôkõGûlýyApOkõg
xBvclýÏuoBPÖoûoBGokûqAlðAòüABOúÞlì@ .îñÞJApýuAoïAúèBuòülñ^ÿôBßXñÞ
þðApãð ô úÒlÒk oB^k Bø ú`G pÆBg úG ,ïõy ,kõG JBvc pPÖk ,ïkõzâ Ao pPÖk
Bü ,QuA ûqoBHì qôo ,qôpìA îðAk þíðô ïA ûly pø êGBÛì úÞ ÿkBüq ô îÞ ïBÚoA ô oBývG|þìBuA
.Bøú`GpÆBgúG,ÑBÂôABGólì@oBñÞóBìq Bü ô lðkõG oBßølG Bü úÞ kõG ûly|úPyõð îuA
óBüBK| óBýìAo{üBøokApGôBøpøAõgúíøîuA.oBßHéÆ
qA ÿkBüq kAlÏO þPc ô ïlük|þì| |þìBuA

óApùO úéXì

QuA ÜzÎ Bü@?QuA ÜzÎqA þyBð òì þðôok klðAonâ|þì Ao|þìAo@þâlðqô lññÞ|þì BKô
Bü@ ?lzÞ|þì úéÏy òì óôok ok úÞ þzO@ òüA òüAokpãük ÿkpìpüõ¿O óBùâBð úßð@BO
ûom ûom Apì óôok úÞ þüæõýø òüA QuA ÜzÎ kpì ô kõy|þì óBüBíð þâkAõƒðBƒg JBƒÚ
ô ÿoApÚ þG òüA QuA ÜzÎ Bü@ ?koõƒg|þƒì ok Ao }oBÞïAô ÿl¿Pì óAõñÎ úG þðAõW
ok úÞ QuA ÜzÎ Bü@?òì þãPzâpuô JBùPèA ûkõG êÒBy ó@ok|úPypÖ úÞ þßðBG úHÏy
Al¾úGApìÿôrñìôáôpPìIéÚþãèBu|46òu Ao|úPypƒÖ òƒük ô ëk ô lƒñÞ|þƒì Ñôpƒy
þÚB×OA ú^ òì ÿAlƒg ...û@ ?QƒuA ûkoô@ok ...óBPuAk úìAkA àñüAô lüBGo|þì
pu úÞ kõG úÞ îvXì óBÇýy òüA ?ûkBPÖA òì ÿApG ###
?ÿkpÞúuõuôôAÿõuúGApìôÿkAkoApÚòìûAo oBßÖAokAo|úPypÖôkrðþÖpcpãükRõèoBy
ôlyÑõùOQèBcoB^koBßÖAòüAoôpìBG|úPypÖ òèBu lÏG þÛüBÚk|úPypÖ .kpÞ Bøo kõg þyçPì AløqA ÿA|úPyõð
úÎpWæô QyAkpG kõG }rýì ÿôo úÞ þG@óAõýè þèBc ok óApãð ô Üìk ô kpÞ ápO Ao ÿoõgAnÒ
Ao {ðôok JBùPèA J@ þßñg BO lýƒzƒÞ pƒu kõG ûly þèõPvì }kõWô pG IýXÎ þupO úÞ
.lyBGòßvì óõâpâk þéÞ úG {èBc .QzâpG }oBÞ|rýì úG îP×ø| {hG
áqBð ÿAl¾ Ao }oBßÖA|úPyo ïBãñø òüAok qôolñ^þyõâokÿBøaKôaKwK...û@,kõG
.lüpG àðBG þãzýíø óBüpPzì qA ëBvðBýì þðq wK ...û@ ?kõG òì koõì ok àðBG ÿBø ú`G pýgA
óBypu þéýg óAoAlÚôlñ¾ ,rürÎ ÿpÖ - ?...ïoAk Quôk Ao kBøpÖ òì lðA ûlýíùÖ Bùð@ ápO Ao {üõƒg ûBƒâkAq óApƒüA ÑBƒÂôA òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
þíð ïoAk úÞ ÿkok BK òüA BG òì ô QuA Õõéy }kõg krð pýgA úéíW oApßO BG óBùâBð|úPypÖ BƒÞBƒðoæ ok QìBÚA þOlì qA lÏG ô lññÞ|þì ëBu |22 kôlc BÂo ô|úPypÖ ,îPyõƒð
òßíì ,îPvüBG ؾ ÿõO þðæõÆ ÜüBÚk îðAõO òì þñÏü ?ïoAk Quôk Ao kBøpÖ òì !koõg úßü Bßüpì@ ÿArüô -xpHƒÚ ÿBƒøpƒùƒy qA - óBPupýGk qA þßü ok wüolO òí {ýK
rüoAô îGBvc úG Apì þãPvzðqBG à^ òüA QuA òPyAk BG òì þPuAo úG Bü@ ,ïlñíÚçÎ ôA úG «BÏÚAô úG óBylðqpÖ ôk ÝB×OA úG ô lðpƒýƒâ|þƒì ô lðly Bñy@ îø BG óApùO úðApPgk ÿBø
?ïA ûkBùð ÿpãük kpì pùì ôpâ ok ëk ú`G ô pøõy úG ô lñü@|þì þüçÆ ÿBø Q¾pÖ|òýìqpu ôk IcB¾ ô lðkpÞ ZAôkqA kôq þƒéýg
?lýñÞ RBðBXýø úíø òüA pýgA|úP×ø lƒñ^ ÙpƒÊ Bƒü@ Quk kõg ÿApG þGõg êÒBzì óBìq oôpì þðõâpâk qA lÏG pøõy ô óq .lðly pPgk
ÄHÚ ô à^ ,óBGpùì ÿlñhHè BƒG|úƒPƒypƒÖ

þâlðq JBPÖ@
ÿoBùG| {hG

46

www.TEHRANMAGAZINE.com .úHñyqôooAlük|lýìAúG- qApPíÞôQÖpâóqqAAorüoAôJBvcúGÉõGpì
ûBãð BG Ao {Puôk úßñüA úðBùG úG|úPypÖ óqBGúÞ|þìBãñøôkAkïBXðAAo}oBÞúÛýÚkàü
47 Ao ôA ô QgAlðA kBøpÖ úG þøBãð lñÞ|þì úÚolG kBPÖA ÿkôoôok úG {íz^ kpÞ|þì þËÖBcAlg
óBüpPzì qA þßü BG õãP×â ëõÓzì Qhu óBíø,ly|þìàðBGkoAôúÞkBøpÖlýyoQìBÚô
qA ô úéXÎ BG wLu ô lük àðBG oBHPÎA IcB¾ {ðBÇýy|úPypÖ{ýKúËdèlñ^BOúÞÿkõWõì
lññßðIýÛÏOAo{øBãð{ðAoBßíøúßñüAxpO qAõð fôo ô pÇÎ {ðlük BG qBG þèô lðAõg|þì
ô oBÞ ëõÓzì rýð kõg ô lðAkpâpG Ao {üôo ôA ÜícA|úPypÖ .ly ûlñÞApK BÃÖ ok þÛyBÎ
ÿApG rýð qôo óBüBK ok þPc ô ly óBüpPzì àü lñðBì ôA QuA ûBñãýG ôA ,Qvýð óBÇýy
ïlÚ BG ô QÖpð kBøpÖ|rýì àükrð þËÖBcAlg {ÛyBÎõOlðAkþíðþPcôA.QuAáBK|úPypÖ
úßð@ÄdìúGBìAlyZoBgàðBGqAÐüpuÿBø óBíø ôA ,lðAk þíð Ao rý^ aýø ôA ?þPvø
}A|úP×gôpÖÄÓGQvzðêýHìõOAóBìpÖQzK {ðlük BG Bhýèq ïpc óBðq úÞ QuA þ×uõü
úðõâ ÿôo úG àyA RApÇÚô ly pX×ñìõéâ ok ô þíýí¾ ô {üæ@ þG ôA ,lðlüpG QzãðA
ÿôo úG QzãðA þã^BLPuk BG .lýPéÒ {üBø ûlðpK úÞ QuA òüA {øBñâ BùñO .QuA óBGpùì
qBâ ÿôo úG BKô kpPu Ao àypuô lýzÞ úðõâ ûkAkqAôpKõOÿõuúGAoÜzÎëBGòüoqôlý×u
okôoBýPgA óôlG ûAo ëõÆ ïBíOok BìA QyAnâ ?ÿpük qAôpK ú^ xõvÖA þèô
þðõâpâk rýð úðBg ok ,Qhüo àyA Rõßu lñéGþv×ðûôlðABGoBßÖAòüAëBHðkúG|úPypÖ
ôpøõylükqA{ðBíz^ôûpù^ûôlðAô{èBc BOkpÞþÏuôkpÞëõÓzìoBÞúGAokõgôlýzÞ
.lðBíðoôk{ðAlðqpÖ kBøpÖ|rýì ÿõu úG pu QuA òßíì úÞ þüBW
?ûlyÿoõÆ?QuAJõgQèBcïrürÎ- ô QgAlðA ûAo Ao ÿpPzì ôk þßü ,lðAkpãðpG
qA þßü BG ÈÛÖ ûlzð ÿoõÆ ,óBW BÂo úð - ok úÞ lýypùì {ñüpük Quôk lÏG þPÎBu
iéO Ao îOBÚôA þíÞô ly îTdGô pW îðAoBßíø koAô QyAk JBvc rýð àðBG óBíø ok òíÂ
.kpÞ .lì@{ÒApuúGQuAoàüôlyúHÏy
?ly óBPTdG ô pW þ^ pu ?Ap^ - ?ÿoõÇ^|úPypÖ ïçu -
.ÿoBÞ úðBÛícA ô bõK êüBvì ,þ`ýø - ?ÿoõÇ^ õO óBW lýypùì ïçu -
ôkpÞÐðBÚAo}pøõyRçíWòüABG|úPypÖ úG óõñíì þéýg þPuAo ,îGõg þéýg -
Ao {üõg óôok óBÖõÆ þèô kõíð ïAo@ Ao ôA ,kõGþGõgþðBíùýìú^IyúHñyRõÎkpÆBg
QüBùð þGBO þzìAo@ êcBu ô QyAlð þèpPñÞ .Qynâ }õg þéýg úÞ òì úG
ÿBñíOúGþ×ñìiuBKrýðïBãñøJAõg,lükþíð þéýg îø RA úüløqAô ÿlì@ úÞ þupì -
BÂo þèô kqôA úñýu úG ko Qukô kAk }pøõy .lì@ {yõg þéýg qBñÆ ïpßzPì
kõg RBuBvcA pG þãzýíø oBÚô ô QðBPì BG ,ïõyþíðQícArìJõg,QyAlðþéGBÚ-
olÛð@|úPypÖôlðBuoeH¾úGAoIyôkpÞúHéÒ ÙpÆó@ïôpGôîyBGûkpÞþìçuîPuAõgÈÛÖ
.QÖoJAõgúGBOQvüpâRõßuokôïAo@ .ÌÖBcAlgçÏÖïoAkpGîGBvcqAëõKþíÞ
pPíÞkpÞþÏurýðó@qAlÏGqôoôlÏGqôo lýypùì úÞ ÿA úËdè òüpg@ ok|úPypÖ
ó@ úG oBùð QÚô þPc ô lñÞ QHd¾ kBøpÖ BG àðBG pãük Qíu úG BO kpÞ|þì ôA úG Ao {PzK
ÿkoõgpG ôA BG BO QÖpð þãzýíø óAoõPuo ...kpÞ {üAl¾ kôpG
ú^ kõG|úPynâoBÞqAoBÞpãük BìA lyBG|úPyAlð ...lýypùì þPuAo -
Q×â|þì òhu ôA BG ú^ ,lük þíð Bü lük|þì Ao ôA ?úéG-
ÜzÎ òüA qA þyBð îÒ ô ÜzÎ {O@ Q×â þíð Bü ?þñÞ|þì oBß^ úHñy -
Ao {côo ûom ûom ïBWpÖ þG ô ïBãñø pük oApÚ pùÊ qA lÏG þèô þ`ýø eH¾ úHñy -
kBøpÖ QÚô ëôA eH¾ úHñzXñK qôo .koõg|þì ?úãì oõÇ^ ïoAk þðBíéu
.lì@{ÒApuúG úG ÿpu àü ÿoBßýG úHñypâA ïkpÞpßÖ -
þéýgqôo lñ^ òüA ûly ú^ îðBg|úPypÖ - ÿkpÞ|þì Ao {×üpÏO þéýg úÞ ÿpýãèBÖ ó@
ô kpÞ lñéG pu|úPypÖ ?lýuo|þì pËð úG|úPÖpâ ôûkpÞZApc...ûBãyôpÖîüôpGîølÏGôîýðrG
Qgôk kBøpÖ ÿBHüq óBíz^ úG Ao {ÛyBÎ ûBãð .QuA þèBÎ {uBñWA lñüõâ|þì
?QuAÕõéy|ïpuþíÞQvýðÿrý^:Q×âô ?pýãèBÖ ?ïõñy|þì Bø Ùpc ú^ ...ûôA -
òìqAûkpÞBðÿAlglüByïkpÞpßÖ...û@- æBclñPyAlðkBÛPÎAÿpýãèBÖôëBÚúGúÞîðBg
?lüoõhèk ?lðpýâ|þì òì qA Ao pýãèBÖ ÕApu oõÇ^
?îyBGoõhèkAp^,ç¾Aúð- pßÖoõÆ òýíø ...ïoAlð kBÛPÎA îø óæA -
lýyBG|úPyAk QÚô pâA îñýHG îPuAõg|þì - îø lÏG îýyBG îø BG QÚô ólðAonâ ÿApG ïkpÞ
qA þßü úG BøpG ô oôk òýíø ûoAkA QÚô qA lÏG îø BG îø ÿoBøBð àü ô wívüpÞ lüpg þíÞ
ÿA ûõùÚ ô îüôpG àükrð ÿBø úÖBÞ òýíø .òýíø îüoõhG
.îñÞQHd¾BíyBGþíÞîøAõg|þì,îüoõhG ôîñÞ|þìò×éOúíðBgúGòìwK...úýèBÎ-
koAk úìAkA ûk QÎBu ,ïpýâ|þì QÚô îýð ô ûk QÎBu ÿApG
.oAlük|lýìA úG çÏÖ õO ëBHðk úG îü@|þì îø

óApùO úéXì

qA úíø úÞBì þíülÚ Quôk ó@!}qoô#
ó@ BG óly ôpGôo qA BìA ,lññßýì ëAõu ôA
BG úÇGAo ok þPÚô kApÖA pPzýG .lðoAk úíøAô
xBvcA ,lññßýìpßÖ kõg ïAlðA IuBñO Ì×c
QÛýÛc BìA .lølýì Quk Bùð@úG p×ñO Bü ÜzÎ
úG ÿqBýð ólƒðBƒì îƒèBƒu ÿApƒG úƒÞ QƒvñüA
ûBãyBGokoô@ëçìô þðæõÆ óBìq ólðAonâ
þG ô YüAo ûlññÞYýâÿBø }ôo óBdPìA Bü ô
ÿApG þøAo ÿoAõu úgp^ôk .lüoAlð pýSBO
koAkoApÚ úíø oBýPgA ok úÞQuA ólðBì îèBu
òømô fôo ,ólG ÿôorýãðA Q×ãy þOApSAô
.koAnãýì ÿBWpG
ÿoAõu úgp^ôk lüAõÖqArýãðA Q×ãy úPßð 10 | |
þÚôpÎô þHéÚ îPvýu QüõÛO ) 1
Bùyôo òüpPGõHdì qA þßü ÿoAõu úgp^ôk
úüo ô IéÚ QüõÛO úG êüBì úÞ QvükApÖA ÿApG
|| ÿApG IuBñì ûAo àü òýñ`íø }qoô òüA | ÿrý^ pPíÞ ,lüA ûkpÞ ÿpLu Ao lG qôo àƒü ,îËñì ÿoAõu úƒgpƒ^ôk .lƒñPvø kõƒg ÿBƒø
QýÚçg {üArÖA ) 3 òüA úG ÈÛÖ úð ;QuA lülW óBPuôk ókpÞ AlýK BO lñßýì àíÞ Bíy úG ÿoAõu úgp^ôk qA pPzýG 50 óArýì úG Ao þHéÚ ÿBø ÿoBíýG úG çPGA ëBíPcA
úgp^ôk tð@ êßýì ÙApÆA ok QuA òßíì ÿõWokô úðBg qA óôpýG QýèBÏÖ àü úÞ pÆBg Qvð@pìA òüA êýèk .lýñÞ oôk kõg qA Ao xpPuA ÿBø }qoô ,òýñ`íø .lølýì {øBÞ l¾ok
àíÞôA úG Bø úgp^ôk BÏÇÚ BìA ,lyBG ûkõHð ÿA oõÇG úßükApÖA úÞ êýèk òüA úG úßéG ,QuA ïAo@ kõzýì ÿkAõì eypO UÎBG ÿoAõu úgp^ôk úÞ QüõÛO Ao Bø úüo ,úgp^ôk ÿôo îËñì ÿqAõø
ïBXðA pPÏüpu Ao {üBøoBÞ qA þgpG BO lðA ûkpÞ qA ÿpƒPíÞ fõƒÇƒu ,lƒññßýƒì }qoô îƒËƒƒñƒì ÿBø óõìoõø qA þßü( ëôrýOoõƒÞ eƒÇƒu úƒÞ ÿpPzýG ótývÞA BO lølýì óBßìA Bùð@úGô ûkpÞ
ÿBùyqoô úÞ lðoôBG òüApG óAlƒñízðAk .lƒøk .lññßýì úGpXO Ao xpPuA ô þÎBíPWA JApÇÂA .lðpHG æBG Ao Bíy ÿspðA eÇu ô ûkpÞ JnW Ao
.lññßýì IOpì Ao )xpPuA BG ÈHOpì þé¾A

{ýK qA BùñO úð ÿõÚ þüBø úüo ô IéÚ òPyAk
lñðBì þÚôpƒÎ þƒHéÚ áBƒðpƒÇƒg ÈüApƒy ólƒì@
óBüpy Ié¿O ,óõgoBzÖ ,pðôpÞ ÝôpÎ ÿoBíýG
ÿApG úßéG ,lñÞ þì ÿpýâõéW àýèõGBPì ïolñu ô
îøApÖ ÿpPzýG ÿspðA rýð Bíy úðAqôo QýèBƒÏÖ
oB^k lüôpýì æBG Bø úéK qA úÞ oBG pø Bü@ .lñßýì
óArýì úG ÿoAõu úgp^ôk ?lüõy þì w×ð þãñO
kqBu þìokBÚ Ao Bíy ,qôook úÛýÚk 20 êÚAlc
ïBXðA ÿspðA Ø¿ð BG BùñO Ao ÿpPzýG ÿBøoBÞ BO
.lýøk
||
òøm Qìçu ) 2
qôo àü úG ókAk óBüBK qApOlG ÿrý^pPíÞ
RBÛýÛdO .QuA êvÞô úPvg þPèBc BG ÿoBÞ
pýSBO îËñì ÿBø }qoô úÞ QƒuA ûkAk óBƒzð
òüA BG .lðoAnãýì ÿBW úG Bíy rÓì ÿôo þPHTì
oAnâpýSBO óArýì àü úG Bƒùyqoô ïBƒíO ,ëBƒc
.lñPvýð
úÞ – w×ð úG kBíPÎA xBvcA {üArÖA ûqôpìA
ok lñßýì êíÎ þâkpvÖA l oõPÞBÖ àü óAõñÏG
pâA .QuA ûlýuo RBHSA úG ,óAoAõu úgp^ôk
48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

úG úÞ lñPvø þPüBÂo ô ÿkBy xBvcA || || êc ÿBø RoBùì ô QýÚçg QüõÛO ok ÿqAõø
.løk þì Quk óAoAõu úgp^ôk }õø eÇu {üArÖA ) 8 | | ZArì QGBWA {üArÖA ) 6 òývüqõì ,óBâlñvüõð úG ô QuA pSõì úéEvì
ëõéu úÞ Ao þðtývÞA oAlÛì ÿoAõu úgp^ôk óBìok Ao QuõHü òýñ`íø ÿoAõu úgp^ôk ÿA ûsôpK ÿôo úÞ ÿpãük kpÖ pø ô ,óBulñùì ,Bø
ïBíO úÛýÚk 30 Rlì úG ÿoAõu úgp^ôk .løk þì {üArÖA ,lññÞ þì êÛPñì þðõg ÿBø òýßvO Ao ókoõg AnÒ qA lÏG i×ð ô ûkpÞ þñøm kAlvðA pG BO lñßýì àíÞ ,lñÞ þì oBÞ
ÿBüArì qA ÿlñì ûpùG ÿApG Bíy úÞ Qvürý^ QuBñÏì òülG Bì ÿBø ëõéu ok pPzýG ótývÞA AnÒ úÞ Ao þðBìq Rlì ,þßürýÖ QýèBÏÖ .lølýì
þì úP×â .lüoAk qBýð ó@ úG BølýDõñýGBðBÞôlðA pPzýG þüAoBÞ BG ô pPÏüpu lðAõPýì ólG êÞ úÞ ok ô lølýì {øBÞ ,lðBì þì åorG ûkôo ok .lññÞ mBhOA Ao Quok îýí¿O ô ûkpÞ úHéÒ
òüpPèBdyõg BHèBÒ óAoAõu úgp^ôk kõy ïBXðA rðõýéüA ûBãzðAk ok úÞ ÿA úÏèBÇì .lñÞ oBÞ úPÖpâ ûkôo ÈuõO AnÒ qA ÿpPíÞ J@ úXýPð Ao rÓì úG þðBuo ótývÞA ÿoAõu úgp^ôk
úgp^ôk ,pãük ÙpÆ qA .lñPvø ûoAkA óAlñìoBÞ àü qA úÞ ÿkApÖA qA úPuk ó@ kAk óBzð ûly Ao ó@ ÐÖk ô ûkpÞ ïpð Ao ÑõÖlì QüBùð ok .kõzýì BO lñßýì àíÞ rÓì ÿBø óôoõð úG ô ûkAk {üArÖA
ëBc òýÎ ok ô ûkAk {øBÞ Ao xpPuA ÿoAõu ÿôo ÿoAõu úgp^ôk úG ápdO îÞ þâlðq ÿqAõø QýèBÏÖ ,õupãük qA .lñÞ þìpO QcAo Ao ÿA úýcôo úéýuô òüA úG ô lññÞ QýèBÏÖ pOpSõì
þì {üArÖA Ao þðAôo ûBÖo ô þèBdyõg xBvcA RoBùì ok Ao ÿkõHùG l¾ok 15 ,lðkõG ûkoô@ ÐüpvO Ao w×ñO ô ûkAk {üArÖA Ao IéÚ óBGp þì Bíy úG lüoAk qBýð óAlG úéEvì êc ÿApG úÞ
.lðkpÞ úGpXO kõg þñøm ÿBø ú`ýøBì ÅBHÛðA kõg úGõð úG rýð òüA úÞ lñßýì úÞ QuA ûkAk óBzð lülW úÏèBÇì àü .lñzhG
.løk òømkõyþìUÎBGBùñOúðÿoAõuúgp^ôk | .løk þì BÛOoA Ao þíßy ô ÿA ûkôo ÿBø ÿBø ûlüA Bíy úG ÿoAõu úgp^ôk úÛýÚk 25 BùñO
|| ô lýèõO ÜüpÆqA úßéG ,lñÞpßÖpO úðBñýG òyôo þì æBG Bíy ok Ao QýÚçg ô ûlýzhG lülW
pýÒ ok úÞ – þðôoõð ÿBø ûlðpýâ ÿqBuqBG ||
óqô {øBÞ) 10 luBÖ ÿpPzýG Rly BG ÿpýK QéÎ úG Roõ¿ñüA píÎ ëõÆ {üArÖA ) 7 .kpG
lÎBÛPì Ao Bíy lülðAõg ú`ð@ïBíOpâA ëBc lñðBì þðApdG ÈüApy ólì@ {ýK qA ,lðõy þì ólì@{ýKqA BùñO úð ÿqAõø îËñì RBñüpíO ||
.îüA úPyAnâ pg@ ÿApG Ao òüpPùG ,kpßð ÿoAõu úgp^ôk .lñÞ þì ÿpýâõéW ,píüArè@ þHéÚ ÿBø ÿoBíýG lñðBì áBðpÇg ÈüApy
QüpTÞA úÞ QuA ûkAk óBzð Bø þXñupËð ok lülW ÿBùèõéu lýèõO ûAo qA òýñ`íø óBÆpu þPc ô ,QGBük ,Ép×ì þÚB^ ,þÚôpÎ | | þGAõg þG {øBÞ) 4
{øBÞ úG lñíÚçÎ ,lññÞ þì }qoô úÞ ÿkApÖA ÿpýâkBü rÞpì úÞ rÓì qA þPívÚ ( MìBÞõLýø ok þèõéu ÿqBuqBG úßéG ;lñÞ þì ÿpýâõéW ,lðoAk þÞpdO îÞ þâlðq àHu úÞ úßükApÖA
RçßzìqA þßü óqô úÖBÂA .lñPvø kõg óqô úËÖBc ókAk Quk qA Bü ô òPÖo êýédO qA ) QuA ÿpýK RApSA ,òüApGBñG .lñßýì QüõÛO rýð Ao ólG kõHíÞ .lðpG þì Yðo þGAõg lG Rçßzì qA BHèBÒ
îÞ þâlðq àHu .QuA óolì ÿBýðk ok åorG oõÆ úG úÞ ÿkApÖA .lðõy þì pøBÊ pOpük ólG ok JAõg RæçPgA þé¾A êüæk qA þßü }qoô
ÿBW úG }qoô úÞ QuBñÏì òülG Bì ápdO .lñÞ þì ÿpýâõéW ÿoAõu úgp^ôk lñðBì ÿqAõø ÿBø }qoô îËñì úG ÿoAõu úgp^ôk BìA .QuA þGAõg þG lñðBì
pËð qA ,lyBG Bì ûpìqôo þâlðq qA þzhG úßñüA || kApÖA úýÛG BG úvüBÛì ok ,lñøk þì ïBXðA ôk Bü lñPvø JAõg îËñìBð ÿBøõãèA ÿAoAk úßükApÖA
.lü@ þì oBízG BupÖ QÚBÆ ÿoBÞ Bì qA ÿoBývG .lðoAk ÿpPíèBu þâlðq ô ûkpÞ píÎ pPzýG pPíèBu þâlðq àHu BG Ao kõg BO lñßýì àíÞ
úÞ Qvýð@qA pPðBu@ ïAlðA IuBñO Ì×c BìA QüBÂoô ÿkBy xBvcA {üArÖA ) 9 – 70 òu BO ,oõOBì@óAoBßyqoôqA ÿoBývG
óBßìA Bíy úG ÿoAõu úgp^ôk .luo þìpËð úG óBPyõâ úG |Runner|s high óõñÞBO ÿA úÏèBÇì .lñølýì úìAkA }qoô úG þãèBu 80 .lñøk ÜýHÇO
Ao ûBãyBG úG òPÖo JAnÎ úßñüAóôlGBOløkþì úÞ QüBÂo BG ïAõO QuA þuBvcA ?QuA ûkoõg oArø ôk ,QÖpâ ïBXðA ólñè äñýÞ YèBÞ ok úÞ þßyrK ûlßzðAk ÈuõO úÞ þÛýÛdO |
.lýñÞ Ì×c Ao kõg ïAlðA IuBñO ,lýñÞ êídO Quk ÿqAõø þðæõÆ QýèBÏÖ àü qA lÏG kApÖA úG QÖBüokô kpÞ úvüBÛì îø BG Ao óBvíø ÿõéÚôk kõG ó@qA þÞBc ,ly ïBXðA koõ×ðBPuA ûBãzðAk
ô óBu@oBývG óAoBÞ ûqBO ÿApG ÿoAõu úgp^ôk koõì ok YüAo ô ÈéÒ oõ¿O àü .løk þì úG úP×ø ok úÛýÚk 115 êÚAlc úßükApÖA úÞ lðkpG þì Yðo þGAõg þG êßzì qA úÞ ÿkApÖA úÞ
àHu ok Ao kõg ÿBW þPcAo úG ô QuA ûkBu eypO pSA ok úÞ QvñüA |Runner|s high þßüsõèõýG ÍBdèqA ,lðôo þì ÿoAõu úgp^ôk ÿoAõu úgp^ôk úÛýÚk 30 óBýì ok qôo àü ô
úgp^ôk àü QvýÖBÞ .lñÞ þì qBG Bíy þâlðq RBÏèBÇì BìA .kõy þì kBXüA ólG ok òýÖôolðA þâlðq úÞ lðkõG kõg ÿõéÚôk óAokApGqApPðAõW kõg JAõg ÿBøõãèA ok Ao ÿkõHùG ,lðkpÞ þì
úgp^ôk ÿApG .lüôpG óôpýG ô lüoAkpG þèBÎ ëõßèõì qA ÿA ûkAõðBg úÞ QuA ûkAk óBzð pýgA .lðkpÞ þì ÿpLu Ao þÞpdO îÞ óBìq Rlì ok úßüA úðõâ úG .lðkpÞ ûløBzì
ëõEvì )BølýDõñýGBðBÞôlðA ïBð úG( rüo ÿBø rýð Ao ÿpPzýG óBìq ô kpG þì óBzGAõg ÿpPíÞ
.QvýãñzÚ oBývG qôo ÿoAõu BG ÿoAõu úgp^ôk ,kõWô òüA BG .lðlýGAõg þì
.QuA ÉBHOoA ok Rlì ûBOõÞ ok ÿspðA {üArÖA
49 ,lýGAõhG pOkôq BùHy lýøAõg þì pâA ,òüApGBñG

.lüôpG ÿoAõu úgp^ôk úG Iy ok lüBHð
||

ÿpýK îDçÎ {øBÞ) 5
óBzð koõ×ðBPuA ûBãzðAkok pýgA RBÏèBÇì
îDçÎ îËñì ÿoAõu úgp^ôk úÞ QuA ûkAk
Bíy QuõK qA òýñ`íø ô lølýì {øBÞ Ao ÿpýK
QËÖBdì|UV{GBO Jphì RApýSBO êGBÛì ok
ô óõg }kpâ {üArÖA ÜüpÆ qA oBßñüA .lñßýì
ó@ úXýPð ok úÞ kõzýì ïBXðA ólG ok ótývÞA
ÿBùèõéu úG ÿpPzýG ÿnÓì kAõì ô ótývÞA
QuõK úG BùñO úð îèBu ÿBùèõéu .lupýì QuõK
úG çPGA pÇg úßéG ,lðõzýì ëlG ïpð ô BHüq
rýð Ao þPuõK áBðpÇg ÿBø ÿoBíýG qA ÿoBývG

.lñølýì {øBÞ
ûly ïBXðA qpãOAo ûBãzðAk ok úÞ ÿA úÏèBÇì
îËñì ÿqAõø ÿBø }qoô lølýì óBzð QuA
Ao QuõK óBÆpu pÇg ,ÿoAõu úgp^ôk lñðBì
úG òýñ`íø ÿoAõu úgp^ôk .lølýì {øBÞ
qA pPðBu@ BO lñßýì àíÞ Bì þPuõK ÿBø ëõéu
{üArÖA Ao ósçÞ lýèõOô ûly Áçg ïõíupy
qA Ao QuõK ÿôo ÿBø áôp^ô òý^ úÞ lølýì

.kpHýì òýG

óApùO úéXì

.òßGþñßGÿAõg|þìþÇéÒpø,áokúG- úGôoBÖpcòüAþøôBPgokpüqÿkoô@þßüoBO úG !ly løAõhð úÞ ly løAõhð òyôo Èuô òüA
,þGõg òüA úG Iƒy ,ôpƒð ûpƒg -oBƒýìBƒÞ îzÞ|þì ÔýW óæA ?îzG àüpdO úÞ þðq|þì îø ïoAlðþèBuôòuqõñøòìúßñüAëôA:êýèklñ^
,þâ ûlñâ òüA úG BPgok ,þãñzÚ òüA úG JBPùì !òñÞRúßýOúßýOôRpuórüpGêdìêøAúÞ qA òì îylÏG .ûk|þì pýy ÿõG qõñø îƒñøk ô
îéýÖ úü BýG êÚAlc ,RôApÆ òüA úG oBùG ê¿Ö ûo|þìRAl¾,{ßGQèBXgoBýìBÞ...A¶ - õO êTì YðpG pýy ô þP×é^ BK ô Quk ÿAkpì
.îýñÞ ÿqBG ÿlñø .ÙpÆóôA lüBGB« dýWpOòìúÚçÎkoõìkpì,k@þíðîyõg
úy|þìoAlýG ïlñâ óæA ,ly pük îüpG BýG - !îzÞ|þìÔýWÿBýGpOõéW-oBýìBÞ ÿlýíùÖ,úyBGBýcþGïþíÞúüôrýøûkpgúü
!BøûkpÞ}oB×uQùGåorGBÚ@æBcúGõg,Bø Qgok úü QzK kõG|úPÖo ,kõG|úPÖpâ ï ûlñg úG ,õO ô òì îP×â îÖpc Èuô úâA wK ?úð Bü
:Q×âôóôpýGlìôAQgokQzKqA õyAl¾ô ûBñK þG ÿApPgk òüA êTì kõG ûkBPuAô îOûkpìIcB¾ÿBðôlðkóôAôórðóõGB¾Qèk

oõK Jkõö ì .ï

îßüô |QvýG| {hG

ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
îøoBñÞóôA ÿBÃÎApPzýG úÞûlñíOôpS
qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
Rçßzì ô Qu þøAo pu ÿ ú`G
òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK þcôo

......... RBÚB×OA

?þðq|þì úý^ BÖpc òüA BGBG -oBýìBÞ # |
ïl| ñâ úü õO ô òì òýG òñÞ|þì pßÖ úíø óæA
!wø þüApHg

pßÖ îñì ,õO ô òì ØýéßO þP×â õO úg@-
!òñßG õO ô òì ÿApG ÿoBÞ úü óAõg|þì ïkpÞ

,òßðõO ô òì ,õO ô òì olÛðA BGBG -oBýìBÞ
!@ òñÞ|þì óõìoBvãñu ópýâ|þì ó@|þì
!õy|îâ...A¶ -
.îükBPÖA ûAo

BXñüA úâA Q×â|þì ,ú¾çg ûo@ -oBýƒìBƒÞ
.úy|þì òyôo ïAõO ô òì ØýéßO ,úzG|úPgôpÖ

!þP×â ÿoõÇðõíø ïqBG ,òýHG -
?ôo þ^ -oBýìBÞ
!úy|þì òyôo õO ô òì ØýéßO þP×â -
:Q×â ô kBPuAô ûoBGôk
òì úG ÿrý^ ÿpËð úâA ,óõW óBìBu òýHG -
ÙpÆ qA ëõÚ êÛð ïoAk òì þ^ pø úg@ - .Q×â|þì RpK ô Rp^ þø ô kõG ûkpÞ áqBð !þPÖõÞ úßýOpì òßð rýO òì ólG ô òO úuAô qA òì ?ïBg ëBýg } úíø úÞ îãG QùG ÿoAk
.Rkõg ô òì úG þñÞ|þì ê¾ô õO ,îñÞ|þì òüpÖ@ õOAl¾ óæA ,úPyq õO óõW úG !oBýìBÞ - ôpO ,Bø úy|þì oAlýG ïlñâ óæA ,oBýìBÞ - BPgok óõýì ,ÕBG úyõâ úü BO úÞ îPvýð }BðôA
xAõc úÞ îñì ,þðq|þì Ùpc lGõO úg@ - õO ïlG ëôõìkõgô îzG ëõø ,ûoBýG ïpýâ þvÞ
.óõñy|þì .õãG pOkôq Alg ÿkõg þG ÿApßÖ úÞ îâ|þì QùG ïoAk ,{éÓG
!ûlðõíð ïApG þGBvc úG QPuk úßñüA qA êHÚ }BG òEíÇì -oBýìBÞ ïpG úâA úÞ Q×â îø úG ,BGBG þ`ýø -oBýìBÞ
}okBì ô olK úÞ Q×â|þì BGBƒG -oBƒýƒìBƒÞ !þñßð
,õO úGôo ïAoækô òì úG ólGôo òüpÖ@óAõg|þì .îPzÞ õìkõg ,úupG òì !úy|þì îðq ,{üoBãPuAõg ?úü þgõy QÚô óæA ,oBýìBÞ õzíâ -
.îPÖo òì ,oBýìBÞ þuõè úÞ «BÏÚAô - ?Q×â QùG áo ÿoõÇñýíø - úíø òüA òýG Qíz^ úâA æBc -oBýìBƒÞ
?æBc ÿlýíùÖ ,òñÞ R YðpG pýy pu pG áBg -oBýìBÞ }oõËñì þèô ,Q×ãð «BíýÛPvì ,úð -oBýìBÞ BO úÞõãG ïkõg úG ëôA êÚAlc ,úPÖpâõñìpPgk
?þâ|þì QuAo òì óõW - ô þupPG lüBHð õO ,îðq|þì ôo BÖpc òüA òì þPÚô
!õO óõW úG ûo@ -oBýìBÞ .kõG òýíø .îýñßG óõìkõg pu õO þÞBg úü ûkôq
?ÿkpÞ oBßý^ õO QÚô óôA - .õéW ÿBýG lüBG ,ÿpG ok ?Q×â þ^ «BÛýÚk úg@ - .îüpGBýG,kqÙpcúyþíðõOBGç« ¾A-
ïlüpK ô îPÖo ok {Puk qA ,þ`ýø -oBýìBÞ ?þðrG kAk úÞ õéW ïBýG - úÞ ópËPñì }okBìô olK Q×â|þì -oBýìBÞ
þ`üA ,BðAk þÞ þ`üA }ApG ô Qgok úü QzK úÞ îñƒÞ|þƒì kõƒíƒðAô òƒì ,ûpƒg -oBƒýƒìBƒÞ ôo BøBì Quk }lÏGô úzG òyôo ÕBG ØýéßO .îâ|þì ,òßð pùÚ Ig þéýg -oBýìBÞ
õO úÞ ïlÚ pø }BG òEíÇì ,îðrG kAk ïAõg|þì .îülýuo õãG kôq -
.ïlðõg ôo BðAk þÞ .pO òýDBK k@|þì îñì ÿAl¾ ,pOõéW ÿBýG !úãülíø Quk õO óoAnG
?þP×â{ùGþ^õãG,õzðxõè...A¶ - þüçG úü RBø þgõy òüA BG ûpgæBG õO - oBýPgA þG ,kõHð oõW ô ÐíW îuAõc ç« ¾A qA îñÞ ëõÚ êÛð ïAõg|þì óæA ,òýHG -oBýìBÞ
,{Puk ôo îPhüo ôo þÞBK J@ -oBýìBÞ ,õO ô òì îP×â } Èuô úâA ,òƒüpƒÖ@ ÙpƒÆ
úÞ îñì ô ûly ïlñâ ÜyBÎ óBìBu úÞ îP×â {ùG .îPÖo òì ,ÿo@|þì Bì pu :îP×â õO ô òì ØýéßO þñÏü ,@ þPvýðõO ,õO qA ïoõËñì
.îzÞ|þì ÔýW ÿpG úâA -oBýìBÞ ?ôoBøBì Quk -
òüA õO õñì ,QƒvƒK Ùpƒy þƒG -oBƒýƒìBƒÞ 50


Click to View FlipBook Version