The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

We at Tehran Magazine are offering a great advertising Opportunity for your company.There are currently more than 1 million, Armenian Iranian, Jewish, Armenian, Afghan, Tajikistan people living in California, and 2 million more in other states of the US. Needless to say, this community is a huge market with lots of potential.Tehran is an independent weekly magazine in Farsi, published and distributed primarily in California , but also in other States.With its 20 year history of regular publication and its diverse contents for various age groups, Tehran is honored to be the Farsi-language magazine of choice among Iranian- Americans. It has a significant number of readers per issue, and every week a subscription copy’s is sent to more than 5000, subscribers, clinics, law offices, hair salons and doctor offices throughout the United States. It is also available at most Iranian supermarkets.The magazine also goes on-line at www.tehranmagazine.com the on-line version of the magazine and updated weekly .We believe that you can take advantage of this powerful media to promote your company name, services and products among the large local, national and international Iranian community in a cost-effective way. We are currently offering special deals for placing your advertisement in Tehran Weekly Magazine.Tehran contains almost 100 pages and its published using single (or two) colors, except for the four front and back glossy covers and corresponding inner pages.
for more info please call (818)881-1771

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-11-05 19:28:39

Tehran Magazine Issue #1109

We at Tehran Magazine are offering a great advertising Opportunity for your company.There are currently more than 1 million, Armenian Iranian, Jewish, Armenian, Afghan, Tajikistan people living in California, and 2 million more in other states of the US. Needless to say, this community is a huge market with lots of potential.Tehran is an independent weekly magazine in Farsi, published and distributed primarily in California , but also in other States.With its 20 year history of regular publication and its diverse contents for various age groups, Tehran is honored to be the Farsi-language magazine of choice among Iranian- Americans. It has a significant number of readers per issue, and every week a subscription copy’s is sent to more than 5000, subscribers, clinics, law offices, hair salons and doctor offices throughout the United States. It is also available at most Iranian supermarkets.The magazine also goes on-line at www.tehranmagazine.com the on-line version of the magazine and updated weekly .We believe that you can take advantage of this powerful media to promote your company name, services and products among the large local, national and international Iranian community in a cost-effective way. We are currently offering special deals for placing your advertisement in Tehran Weekly Magazine.Tehran contains almost 100 pages and its published using single (or two) colors, except for the four front and back glossy covers and corresponding inner pages.
for more info please call (818)881-1771

Keywords: tehran,magazine,shahbod,noori

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
10 úd×¾..|................................) þHdì îüpì pPÞk |(?lñìAlÞ þvñW R|æ|çPgA- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
12úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì (úP×ø îg ô aýK ok-
16úd×¾ ..................................)þuBñykôg(ûBOõÞ ô IèBW þuBñykõg QvO -| ÿoõð lŸHùy& Publisher
18 úd×¾................)kôõýèBø ÿBøpHg(lðA|ûlýzgok Bíñýu ok þÞkõÞ qA úÞ þüBø|þPüpHéu-
20úd×¾ ........)BøpHgôBøûpù^(QhuÿBùüoBíýGòPyAkîÒoþéÎúÞÿoõùzìþPüpHéu10- SHAHBOD NOORI
22úd×¾......................................)ûtüô }oArâ(îýuBñzG pPùG Ao >QýDBùG< QðBük-
24úd×¾.|........)þÏÚAô þèô IýXÎ(|lðA ûlðBì óBùñK Bì îz^ qA þéüæk úG úÞ þhüoBO ÜüBÛc - )|201 8pHìAõð 9 ( 1397 óBG@|18 úÏíW | ,1109 êvévì ûoBíy ,23|ëBu
41-28úd×¾ ...................|.................................. Býðk oBñÞ ô úyõâ qA-
44úd×¾ ........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–| Friday, November 9th, 2018 I S S U E # 1 1 0 9
46úd×¾ .................................)ÿlXðôpvgBüôoúPyõðþÚoôBK(ÜzÎîüpc–
48úd×¾........................................)ûBOõÞóBPuAk (îuBñyþíðAoõOpãük- The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
54úd×¾..............................)îüpìúPyõðþÚoôBK(òìÿApGþPÚô,õOÿApGþPÚô -| published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
56 úd×¾...................................................................ÿrLy@-| covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
60úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK- politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
77-72úd×¾............................................................... ëôlW|- within the Iranian community.
|78 úd×¾ ..........|..................................................úP×ø þDõãzýK-
80 úd×¾.............................................|.................Bø ÿlñìqBýð - (818) 881-1771

TEHRAN MAGAZINE

Mailing Address:

PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]
Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

oBËPðA ok
QzâpG|

úÞ :Q×â þyõK ûkpK óôlG ïlük þðApüA QÞoBì pKõu àü ok Ao ôA oBG òüpg@ ÿApG úÞ oBG àü 3 QÎBu óõñÞA ô ïkõG úPyAnâpu QzK Ao þÒõéy oBývG qôo #
.kpÞ løAõg ZAôkqA òì BG ïõy AlW ôA qA pâA ô koõg|þíð ïkok úG ïpøõy ,QuA ûly òì ûAõgpÆBg ïkpÞþì ûBãð óBùW ÿBøkAlüôo úG QðpPñüA ÿôo ok ô kõG pùÊ qA lÏG
ïpøõy ô òì òýG þHvð {ìAo@ þOlì .ïly AlW ôA qA ô ïkpÞ koõgpG ôA BG Qðõzg BG òì QzK ëBukpg ákõÞBG þðq ïkpÞûBãð òýGoôkqA koõg Jok äðq úÞ
Ñôpy pãük oBG Bì RBÖçPgA êHÚ ûBì ôk qA óBùâBð BìA kpÞ|þì oBPÖo þÏýHÆ þéýg ïpøõy ô kõG oApÚpG
.kõG ok
...kpÞ ÝçÆ úG lülùO Apì þPc ô QÖo úðBg qA {ýK ûBì àü «BHüpÛO úßñüA BO ,ly !ûôlðA qA rüpHè ô ûBýu þüBø îz^ ô ûlýzÞ ô lñéG þPìBÚ BG BHüq ô óAõW þðq
.løk úìAkA kõg oBP×â úG QvðAõPð ô lüpG Ao {ðBìA úüpâ ïõXø pãük oBG Jõ^ oBù^ ok QyAk Quk ok Ao ÿA úèBu oBù^ úu ú`G pPgk Quk úÞ þèBc ok

pßÖ îñÞ oBß^ îðAk|þíð {PuAo :Q×â ,QÖpâ ïAo@ úÞ þíÞ .ïkoô@ {üApG ÿB^ óBXñÖ àü .Qvzð ÝBOA óôok êHì ÿôo ô lì@ ïkpÞ ÙoBÏO .ly óBüBíð ÿkôoô ok
æBc kõG ûkAlð jo þÚB×OA aýø úPynâ ûBì ôk þßü òüA ok úðpâ ô QuA ûkpÞ ÿoBÞ BÚ@ òüA îñÞ þì ?îøk ïBXðA óBO|ÿApG îðAõO þì ú^ :ïlýupK ûBãð@ô ly oApÚpG Rõßu þíÞ

.kkpâqBG úðBg úG ïpøõy lüBy BO lývüõñG Ao ApWBì òüA îñÞ þì {øAõg Bíy qA :Q×â ÿA úPÖpâ îÒ ô ïAo@ ÿAl¾ BG
.ïpýãG xBíO ôA BG BO îPÖpâ Ao }pøõy xok@ô îuA .kkpâpG úðBg úG QvýðpÂBcô ûkpÞ ápO Ao Bì ïpøõy úÞ QuA ûBì àü -

ïAo@úÞ þãðo îÞ þßüoBO úG ïpPÖk ûpXñKqA òìô lðA úPÖo }pPgkô óq ó@úÞ QvýøBâpük .QuAúPyAlðÿpýSBC OïA|ûkpÞBñíOô{øAõgôAqAú^pøûBìàüòüAok
óApvíø pâA ly þì ú^ îzülðA|þì kõg BG ô îñÞ þì ûBãð koô~A|þì ïõXø óBíu@ Ýpy IðBW qA ïAo@ :îP×â
lðAõO|þì úÞ þDõãP×â .lðkpÞ|þìõãP×â îø BG óBy RBÖçPgA ÿApG úzýíø ,þPy@ô pùÚ ÿBW úG
?QuA ûkpÞ ápO Ao úðBg Rpøõy Ap^ -
!lñÞ oôk ápPzì ÿBø þâlðq þG@ óBíu@ qA Ao ÙçPgA ô ÝB×ð ÿBøpGA :Q×â

,løk þíð þPuok iuBK ?Ap^ îupK þìôAqA ú^pøô îðAk þíð Quok -
?QuA ûlì@ {ýK {üApG þíøB×OFõu lüBy

}çO oBývG .kAlð {ðBìA úüpâ ïBXðApu ô kõG úPÖpâ Ao {üõéâ ÄÓG
úG ïpPÖk ûpXñK qA .QvðAõO þíð BìA lñÞ ÿpýâõéW {ßyA }rüo qA BO kpÞ|þì
ûlðpK lñ^ ,þèô úÛÇñì pùÊqAlÏG ÿBìpâ {ÞôpÖ ok ,ïkõG ûly ûpýg úðBg ÉBýc

:lü@okQHd¾úG}kõgBOïkpÞpH¾.lðkpÞþìqAôpKþG@B« PHvðóBíu@ok
þèô úÛÇñì òýíøok îðAokApGqA þßüô ïpøAõg úPHèA .îuBñy þíð Quok Ao BXñüA òì BÚ@-
ÿApG ïokApG .îülì@ Bßüpì@ úG RoBÞ òüpâ þzÞ úÎpÚ ÜüpÆ qA {ýK ëBu lñ^ Bì .lññÞ þì þâlðq
îø lÏG ëBu àü ô lì@ôA ëôA .ly ûlðpG ïpøõy ô kõG ûkpÞ pK Ao þzÞ úÎpÚ ok QÞpy ÿBø|ïpÖ óBì
ÈuõO úé¾BÖçG ïpøõy .îýPyAk þGõg ô ïAo@oBývG þâlðq ,ëôA ûBì lñ^ .îülì@ ïpPgk ô òì
úG oBG lñ^ .kpÞ pýýÓO ïpøõy oBPÖo îÞ îÞ BìA .îPÖo óBGq xçÞ úG îø òì ô ly oBÞ ëõÓzì ïokApG
ïpøAõg úðBg úG ïpPgk BG ô ïkpÞ pùÚ òì îø oBG ôk þßü .îükpÞ AõÎk îø BG ØéPhì ÿBø úðBùG
qA QHd¾ îø oBG ôk þßü þPc ô QuA ûkpÞ ápO Ao Bì ïpøõy úÞ QuA oBG òýPvhð òüA BìA .îýPÖo
Ao ïpvKô ïpøõy òì .lyBLG îøqA ïA þâkAõðBg óõðBÞ îøAõg|þíð òì .QuA ûkoô@óBýì úG ÝçÆ

.ïoAk Quôk
:îP×â
?lyBG úPyAk ÿA ûrýãðA ô êýèk lüBG óBOpøõy oBPÖo òüA ,lyBG ú^ pø -
:Q×â
ÿBÂBÛO úG ,ïpøAõg ërñìok þðBíùì àüok òì úÞ lyqBÒ@þðBìqqA Bì ÙçPgA {PuAo -
.ly óBì|ÿAõÎk îø BG úðBg óBíø ok ô kpÞ ÅApPÎA òì ÀÚo úG Rly úG ïpøõy .ïlý¿Úo óBPuôk
ÿBø úéÏy úÞ ly IWõì úéEvì òýíø ô QgAkpK òì qA ÿoAlÖpÆ úG kõG ÿBÚ@ óBðBíùì qA þßü
pø òì ô ly pPzýG qôo úG qôo Bì ÙçPgA úPynâ ëBu ôk ëõÆ ok ú¾çg .kpýãG æBG ïpøõy îzg
.îøk óBüBK Ao RBÖçPgA òüA îPvðAõO þíð ïkpÞ|þì {yõÞ ú^
«ApøBÊ .kpÞ õãP×â òì BG pãük oBG ôk þßü ô kpÞ AlýK Ao òì ûoBíy îðBPuôk ÜüpÆ qA BÚ@ óBíø
pËð BÚ@ òüA ô Qvýð òýñ^ úÞ ïly úWõPì ïAo@ ïAo@ BìA kõG òì ëBc ÿBüõW ô êßzì êc ÿApG
.koAk ÿpãük

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

9

þðAõOBð qBu úñýìq êìAõÎ úéíW qA ...ô RBPuôpK þvñW àüpy þvñW ÿBùPyA BG óoBÛO ïlÎ BPuAo >þHdì îüpì < pPÞk |óApùO úéXì
úÞ þüBXð@qA.kkpâ þì Jõvdì óBüBÚ@ok þvñW ô þßyrK ÿBø|óBìok QdO lüBG lyBG ûlì@ kõWô úG ,þƒvƒñƒW R|æ|çƒPƒgA qA oõƒƒËƒƒñƒì #
kpì ÿApG ëBñüsAô þvñW úÇGAo ÿoApÚpG þüBƒðAõƒO ûkõèBy úÞ Ap^ kpýâ oApÚ þvñW þðBìok óAôo rýð QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo oBPÖo àü úgp^ lðôo ok úÞQuA þO|çßzì
Bü ÀÛð úðõâ pø ô lyBG þì QýíøA pK oBƒýƒvƒG ú`ðBñ^ .kkpâ þì ôpGôo ó@BG kpÖ ,þvñW
qA kpì þãðAkpì püõ¿O ok Áõ¿g òüA ok ÿoBíýG .lññÞ þì IüphO Ao þvñW þâlðq BO Ñôpy qA Ao óBvðA ok þvñW oBPÖo iuBK
þÃPÛì RBìAlÚA Anè koô@þì koAô Iýu@}kõg þvñW þðAõOBð ë|çPgA ÿoApÚpG úG êýì–1 :úécpì úu ok úíƒOBƒg
,ÐÚõì úG óBìok ÿBø ûAo ô QéÎ þüBuBñy QùW –3 þvñW þãPhýãðA pG –2 ,þvñW úÇGAo
þzÛð þüõyBðq ÈGAôo ûkõèBy Ì×c ok lðAõO|þì )þvñW þðAõOBð( ÍõÏð ë|çPgA qA oõ˃ñƒì ,îüpýâ pËð ok îuBâoA Bü þvñW ÿkõñzg
ÿoAk úãð Bü ô kBXüA ok )kpì( kpÖ þðAõOBð ïlÎ qA úécpì pøok úÞ ÿoAõyk ô ÐðBì úðõâpø
.lüBíð FB×üA þíùì úÇGAo ÿoApÚpG ïBãñøok þéuBñO Qè@IuBñì úüôAq ë|çPgA ,løk jo þvñW iuBK úgp^ òüA
îuBâoA úG ólýuook þðAõOBð ë|çPgA þè|çPgA þvñW þðAõOBð .QuA ëBñüs Aô þvñƒW
þñu pO|æBG fõÇu ok pPzýG |«æõíÏì úÞ ÐüBy QuA .kkpâþì Jõvdì
úðõâ pø þvñW ÝBýPyA ô êýì úƒécpƒì ok
ë|çPgA óAõñÎ BG þvñW êýì kõG {ýG Bü ô kõHíÞ

.kkpâ þì kBü ó@ qA þvñW êýì

þvñW þéýì þG ë|çPgA
úÞ þvñW úǃGAo ÿoApƒÚpƒG ëôA úƒécpƒìok
ok þÚBýPyA kpÖ ú`ðBñ^ QuA þßükrð úG êüBíO
lüBG lñßð xBvcA kõg þvñW àüpy úG þßükrð
áõßzìôAok þvñW þüBùPyA þG ë|çPgA kõWô úG
Büô þðBívW êü|æk úG þvñW þéýì þG ûBâ .ly

?lñìAlÞþvñW R|æ|çPgA

Rnè IvÞok þðAõOBð Bü ô pýgBC O úðõâ pø pG BñG rýð óBðAõW ûqôpìA òßýè kkpâ þƒì ÅoBƒÎ òüA .QuA þvñW ÿBùPyA kõG {ƒýG Bƒü þƒvñW úÞ kkpâ þì kpÖ ÅoBÎ þüôoAk ÅoAõÎ Bü ô þðAôo
Rlì úG úÞ þvñW Rnè ZôA úG ólýuo Bü ô þvñW þðAõOBð ÿBø|úðBzð BG QuA òßíì óõâBðõâ êü|æk kBüq êüBíO kpÖ úÞ kõy þìpãðBüBíð þðBìq ë|çPgA Roõ¾ ok ô ÅBíÒA êGBÚ lyBG þPÚõì ú`ðBñƒ^
ïBð àýíuBâoA ë|çPgA lyBG úPzâ úGpXO þð|æõÆ þvñW þðAõOBð .lñüBíð ïpð úXñK ô Quk þvñW îÒo þéÎ òßýè úPyAk þvñW õÃÎ àüpdO úƒG
óAôApÖ Ñõýy óBðq ok |«æõíÏì ë|çPgA òüA . koAk QuA ÅBíÒA êGBÚ ûkõG Aonâ ô þPÚõì úƒ`ðBƒñ^ ô þðAôo ÿkõñzg ,þvñW àüpdO RBÏÖk ókôrÖA ok .kpýâoApÚóBìokkoõìlüBGólyþð|æõÆ
þvñW úÇGAopø lñüApÖok kpÖ úÞ þüBXð@qA .koAk QdO lüBG lyBG pýâok ó@ BG kpÖ «Aopßì pâA òßýè oBPÖook >kpu< kApÖA qA úPuk òüA úG úðBýìBÎ óBGq
ok Bü ô koAlð Ao þvñW ÿkõñzg úG ólýuo þüBðAõO þðAõOBð QéÎ úßñüA ÀýhzO .kpýâ oApÚ þuopG .kkpâ þíð kpÖ lüBÎ þðBívW ô QHÒo BG ÿkpu òüA ú`ðBñ^ úÞ ûly úP×â þvñW
ok Anè lyBG þì êßzì oB^k îuBâoA úG ólýuo rDBc oBývG QuA þðBƒívW Bƒü ô þƒðAôo þƒvñW xAõuô úéíW qA þðAôo rýð ô þðlG êìAõÎ lyBG úPyAlð þãñøBíø pvíø þvñƒW ÿBƒùƒPƒyA
qA oôlÛíèA þPc ô úPÖo ûp×Æ þvñW oBPÖo ïBXðA ÀýhzO ÿBø ûAo koõì ôk pø ok ô lyBG þì QýíøA ok kpÖ úÞ ÿA úécpì ok þHÇÚ ôk ë|çPgA ,þvñW ok . kqBu oAk úylg Ao þüõyBðq úÇGAo lðAõO|þì
úñýìq ok.kqoô|þì ÑBñPìA þvñW úÇGAo ÿoApƒÚpƒG òýñ`íøô àyrK ÿõu qA óBìok òýñ`íøô QéÎ ïlÎ ,QuA úPÖpâ oApÚ þyõg pu ô þüAlýy qBÖ ô þðlG ÿBø|úñýìq úG lüBG þvñW þéýì þG óBìok
þuopG úG lüBG R|æ|çPgA qA úPuk òüA kBXüA êéÎ þì oApÚ Roõzì koõì oBíýG BG Qvüsõƒèõƒvßu þvñW kBýPÎAô þvñW RBðBXýø ëpPñÞok þüBðAõO – þðAôo êìAõÎ òýñ`íø ô Bø óõìoõø ô klÒkpÞoBÞ
óAoôk JoBXO ,þðAôo ÿBøoõPƒÞBƒÖ ,þƒðlƒG êƒéÎ Ùp¿ì ,RBƒýðBƒgk ëBƒíÏPuA ,þƒÚBƒ^ .kpƒýâ þvñW oBPÖo ô kBüq þvñW êýì qBu úñýìq lñðAõO þì
kõg ,ûkAõðBg þvñW QýGpO îPƒvƒýƒu ,þƒÞkõƒÞ ,xpPuA ,þðlG ápdO ïlƒÎ ,þƒéßèA RBƒGôpƒzì QdO ô þPÚõì ú`ðBñ^ îD|çÎ òüA .lñyBG þÆApÖA . QyAk ëônHì ûtüô QüBñÎ þPýGpO
pG ûô|çÎ ë|çPgA òüA . QyAk QüBñÎ ... ô þüBÂoA þcApW ,lñÚ ÿBíýG ,þÚôpΖ þHéÚ ÿBø ÿoBíýG ûly kpÖ ÅoBÎ ,þðlG ô þÇýdì ûtüô ÈüApy pýSCBO þvñW êýì kõG {ýG ë|çPgA
ú`ðBñ^ òßýè þÏýHÆ Rlì ûBOõÞ êßy úG lñyBG
òüA ok ô ûkpÞ úGpXO Ao ó@ kpÖ ïôAlì oõÆ úG ûoAõíø êýì ókõG kBüq þvñW þéýì|þG êGBÛì úÇÛð

10

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
11
þéuBñO ûBãPuk ok þPcAoBð xBvcA ïôAlì oõÆ úG ólýuo ok þðlG ô þðAôo lDAõÖ qA Ao óq úßñüA
òßýè QuA þvñW úÇGAo ÿoApÚpG úG êüBì ô ûkpÞ úñýìq lðAõO|þì ,kqBu þì ïôpdì îuBâoA úécpì
òüA îuBâoA úGpXO ô þvñW êíÎ ïBXðA BG þPc ô ÿkpÖ kBÏGA ok ôA w×ð úG kBíPÎA ØÏ qBu

.kkpâ|þíð Ð×Opì ô ûkõG kõWõì qõñø xBvcA .kkpâ þüõyBðq òýñ`íø
qA þüBø|úðBzð |æ« õíÏì kApÖA qA úPuk òüA QGoBÛì kok ë|çPgA
,JApÇÂA lñðBì þðAôo ô þðlG R|çßzì püBu
kõg qA þGApÇÂA Qzcô ÿBø|úéíc ô þâkpvÖA úÇGAo ÿoApÚpG ëBHðk úG kpÖ ë|çPgA òüA ok
ÿBK ÿBW ,koAõì òüA oBñÞ ok ô lñøk|þì óBzð úÇGAo pø qA wK |¯æõíÏì kkpâ þì kok oB^k þvñW
þvñW ÿBø|ûkB×PuA Fõu Bü ô oAõâBð þvñW JoBXO ,úPzâ oBzÖ ô kok oB^k kpÖ þéuBñO úÛÇñì þvñW
þì ûlük óAoBíýG òüA þvñW þâlðq úÛGBu ok rýð qA ÿoô@ kok úGpXO oô~A|Rnè úGpXO ÿBW úG kpÖ
ÁBhyA qA ÿA|ûoBK ok lñÞ þì AlýK þvñW úÇGAo
.kõy þgpGok òßýè kõy|þì äðpíÞ úPÖo úPÖo kok òüA
òüA lññÞ þì óBíâ úÞ úìBÎ oõ¿O îÒo þéÎ ÿoApÚpGqAkpÖúPzâ þPcAoBðôQümAIHuûoAõíø
«BíDAk úÞ lñyBG wðBy }õg lüBG kApÖA qA úPuk òüA êéÎ þuopGok.lüBíð þì rýøpK þvñW úÇGAo
lðoAk þvñW úÇGAo ÿoApÚpG úG êüBíO xBvcA ok ïq|æ þÆpy þðlG RBñüBÏì R|æ|çPgAqA úPuk
ÿApG xBvcA òüA BG ókpÞ ïpð úXñKô Quk òßýè óBâoA Qì|çu qA BO lü@ þìoBíy úG óBìok QùW
ô þüõyBðq þâlðq ô ûkõG oô@ JAnÎ oBývG kpÖ kõg þuopG wK ó@ qA .kkpâ ê¾Bc óBñýíÆA þvñW
þð|æõÆ ok ,úPgAlðA|ûpÆBhì úG Ao ÿoBÞ þâlðq þì oApÚ Qvüsõèõvßu oBÞ ûqõc ok þðAôo êéÎ
ÿA|ûlÎokô ûkpÞ JApÇÂAô xpPuA lýèõO Rlì oB^k QuA òßíì óq îø ô kpì îø ú^ pâA.kpýâ
qA ÿA|ûlÎ ok.lðBzÞ þì þzÞkõg qpì úG Ao Bùð@ rýð pPzýG f|çǾA òüA òßýè ,lðkpâ QGoBÛì kok
þðBùâBð ÐÇÚ Bü ô BøôoAk þÃÏG ûkB×PuA kApÖA
rýð þgpG ok ô þâkpvÖA l ÿBøôoAk þÃÏG .kkpâ þì ûkB×PuA óAõðBG ÿApG
ô wüoõPýéÞok þðõg ÿBø åo þÏýHÆpýÒ ÐíXO þèArðA kôq ë|çPgA
ÿoBíýG òüA qBu úñýìq lðAõO þì kpì þéuBñO Qè@
ÿApG þßyrK ÿBøoBÞ|ûAo BPuAo òüA ok úÞ lyBG ûBìok òvülì ëAõ`ßu þééíèA òýG òíXðA
RApýýÓO þüõu qA .lyBG þì kõWõì óBìok òüpO|lülW ô òüpg@ ,kõg 2007 ëBu pHPÞA
ûoôk pg@ ïBüA ,þâlÎBÚ qA êHÚ ïBüA ( þðõìoõø úG .kAk úDAoA þíéÎ úÏìBW úG Ao þèArðA kôq ØüpÏO
qA ûkB×PuA rýð ô þãvDBü ûoôk ëõÆ ,ÿoAkoBG ô úÛýÚk àü Rlì ÙpÊ ëArðA ,òíXðA òüA ÿBÎkA
óBÆpu oB^k úÞ þðBðq ok ósôpPuA l ÿBø|ÿôoAk
Bø|ûpùì óõPu úG Iýu@òýñ`íøô )lðA|ûly úñýu ëBñüsAô þvñW úÇGAo lñüApÖ þÆokpPíÞ Bü
ë|çPgA úGpXO ok lðAõO|þì rýð rÓì úÚBu Bü ô úÞ ó@ òPgAlðA ÜüõÏO úG ok þðAõOBð ô
kAlíéÚ oAnâ pýSCBO þvñW þíDAk þãPhýãðApG ëBHðk úG Ao þvñW àüpy ÿkõñzgBð
|æ« õíÏì þvñW îDAk þãPhýãðApG óBìokok.kkpâ þì kAlíéÚ þèArðA kôq êßzì lyBG úPyAk
}ôkByôk lüBG ôk pø þuBñzðAôo ô þßyrK îýO úu oõÃc úÞ QuA pÞm úG ïq|æ.kkpâ
l ÿBøôoAk qA ûkB×PuA ûkpÞ QýèBÏÖ pãülßü {ñÞAôô ÜüõÏOok þðAõOBð ,óBìqoõPÞBÖ
ÿBø|ës Ùp¿ì Büô àýðsôolðA þPð@ô ,þâkpvÖA ok þuBuA Épy úu ,þvñW àüpy þ×ñì
þðBìok óAôo rýð ô óBßyrK úýcBð qA ûlññÞ wc þG oBíy úG þèArðA kôq ÀýhzO ô ØüpÏO
Bü ô kok ô xpPuA ÐÖk ÿBø|àýñßO }qõì@ ô òüpO|ÐüBy qA þßü þèArðA kôq.kôo þì
ûly }oArâ óAkpì ok þvñW R|çßzì
.kkpâ úý¾õO óBuBñzðAôo úýcBð qA ïrýOõñLýø BG óAkpì qA % 40 BO %25 úÞ ÿoõÆ úG QuA
RBÛýÛdO .lññÞ|þì ïpð úXñK ô Quk ó@
þÎõð úG óAkpì úíø lñøk þì óBzð þíéÎ
kôq oB^k kõg þvñW þâlðq ëõÆ ok
ô þPÚõì JoBXO òßýè lðA|úPzâ þèArðA
kôq ÀýhzO á|çì óAõO þíð Ao Rlì ûBOõÞ
ú`ðBñ^ òý¿¿hPì lük qA .QÖpâ pËð ok þèArðA
kôq oõÞnì îD|çÎ pýãðBHüpâ ûBì 6 qA {ýG ÿkpÖ
óAoBíýG úÛHÆ ok Ao ôA óAõO þì lyBG ûly þèArðA
ô êéÎ þuopG ok .kAk oApÚ þèArðA kôq úG çPHì
ÈüApy úG lüBG þèArðA kôq ûlññÞ kBXüA ÿBø|úñýìq
,þðBívW ÿBø|ÿoBíýG ô þðlG Qd¾ ,þðAôo
ÿkpÖ òýG ÈGAôo Qý×ýÞ rýð ô þÇýdì ÿBø|þâtüô

.kõíð úWõO kpì ok þvñW ô
þvñW þíDAk þãPhýãðApG ë|çPgA
úG kpÖ ó@úÇuAô úG úÞ lñüByõgBð ÿA|úGpXO

óApùO úéXì

úÞ BHüq äðpG@ þyBÛð àü ÿôo qA wßÎ |.|.kõy þì ûkAk Bø ó@ úG ÿA ûkBPÖA BK {ýK ÿBø óAlñízðAk .QuA þðlýñy úÞ koAk kõWô þHèBW BG úP×ø îg ô aýK ok
þñýPðAso@ }BÛð ÜýÚk ô Jõg ÿBøoBÞ qA þßü þdèB¾ õPupK ïBð úG óBâoBPu òüA qA þßü ô ûlý`ýK þâlðq ëBOolðBEð ÿBø óBvðA lðA úP×â
ó@ qA ô ûly úPÖpâ kôo þì oBíy úG >õðBÞ ôoõì< îP×â þuBñypu ûlññÞ úýùO úG úÞoBHßü :úP×â ëBu oArø YñK ô þu ô lñPyAk QÏýHÆ ok þPhu þzHc lýÏu lídì
þì kBü úðBüApãÏÚAô ÿBøoõãýÖ qA þßü óAõñÎ úG ok ïõy pøBÊ þðæõÆ {Ûð àüok ïoAk Quôk ÅpÛñì óBzévð ô lðly lülKBð óBùâBð {ýK
ÿBüõâ õéGBO úÞ Q×â óAõO þì úXýPð ok .kõy ëBc àü úG qBýð þzÛð òýñ^ " Q×â iƒuBƒK ûkõG þyõø oBývG ÿBø ïk@ Bø ó@ úÞ ëBc ok .ly |[email protected]|
óBýG fpy òüA úG õýßvPñì úÞ ûly ÿA úéíW òýñ^ ûlì@ Quk úG Bø ó@ qA úÞ þüBø úðBzð ô lðA
Býðk ok .QuA ûoBGôk „þâlðq ,JBPÞ :QuA ûkpÞ |.|."!koAk þðæõÆ ëôA qôo
ô Bíñýu ÙôpÏì pãüqBG ÿphPuA jpøBƒy | |.lñÞþìRBHSAAoÿpìA ÿpãð ûlñü@
kõWô ,lñÞ ÿpGApG úÏèBÇŸì ¶Rnè BG úÞ þƒOnƒè ÅpÛñì êvð òýñ^ Q×â lüBG IýOpO òülG
.koAlð òüA :úP×ârýðóApüAqôpìAóõürüõéO IHu ëBOolðBEð ÿBø óBvðA þyõøBG úßéG ûlzð qA úÞÿqBu Qyõðpu ÿBøpHg óBýì ok#
þì oApÚ òýGoôk ÿõéW úÞ þðBðq ÿApG Bƒøqôo ûpÞ ÿBø ÿlýéKpyqA þüBøo ÿApG Bø ó@BO ûly pHg àü luo þì }õâúG ûkq JBùPèA óApüA
úPÖpâ ïBùèA úéíW òýíø qA }BÛð lüBy ô ÈÛÖ Qvýð fpÇì ÿpãüqBG pñø kAlÏPuA lðpýâ pãð ûlñü@ úÞ Ap^ .lðôpG pãük RApÞ úG òýìq àü úG ÜéÏPì óAlðk àü úÞúPÖBü oBzPðA rýð
,RBýDrW úýéÞ ókAk óBzð BG ô RoBùì BG úÞ lyBG | !lñyBG úPyAk ÿkpXì ÝBOA àü QuA þÖBƒÞ >óAõü ûôBG< ÿBø|ûph¾ok ëBOolðBEð ákõÞ
ok QzK JBPÞ ólðAõg ëBc ok Ao kõg ûsõu pýÒ RAkBùñzýK qA úÞ ÿpãüqBG þðBÇéu úýÛÖ| | |...lðkõG
| |.lølðQukqAAoólðAõgRnèBOúPyAlùãð ÅApPÎA úG ûlì@äñO úG óBÞolðA Quk þÚçgA .QuA ûly ØzÞûBzðBìpÞóBPuAok ÐÚAô
ûkpÞ ûoByA oõzÞ qA >óBüpøBÆ Ùl¾< Zôpg ô ïôk qôo
ïoBù^ qôo kBvÖô ûkõG QuokôA ÿBø QHd¾ ïBíO úP×âô |!þðæõÆ ëBc úG ïkpì úÞ ûly pzPñì þèBc ok pHg òüA
óBãPzâpu| | ok Ùl¾ }BÞ ÿA BìA QuA úPÖpâApÖ Ao Bíñýu lG ûkBƒÏèA ÝõƒÖ ÈüApƒy ô Bƒø îƒüpƒdO pƒÆBƒg
BO lýyõK þíð óBüpÎ ÿBø xBHèoõzÞqA ZoBg qA QýÏHO úG þðApüA qôpìA óBƒâoBƒPƒu# lðpG þì pu úG þðApdG QýÏÂô àü ok ÿkB¿PÚA
þðBñHè ûlñvüõð >ÙõéÏì òýìA<qA# ÿBø QícArì úG úÞ ÿkôõýèBƒø óBƒâoBƒPƒu BO lñPvø ÿpHg ólýñy oBËPðA ok úËdè pø ô
ïkõG ûlðAõg >lñÚpíu< ïBð úG þGBPÞ | |!îýñÞQüBícôAqAîýðAõPGBXñüAokBì úG Ñôpy ,lññÞþì ûoByAoBÞòýcok þvñW qBG Bø ó@ ÿôo úG Ao {üBu@ô lýìA ÿBøok lðAõPG
úÞþÛzÎ úG úWõO BG Ao ApýâþðBPuAk úÞ Bíñýu ok þðApãüqBG qA óBüpøBÆ Ùl¾ úPHèA ÿpñø ÿBø QýèBÏÖ QzK ÿBø ûkpK ókq wK þì ú^pâ ÿoBHgA òýñ^ {hK òüApGBñG .lñÞ
qA ÿA úPyõð Quk ÿôoqA koAk ïBýg úG ô QÖpãð þGõg {Ûð òP×â "úð" pÆBg úG úÞ kõG úÞlññÞþì óBýG YüolO úG ô lðA ûkpÞkõg ÿApG þèô lyBG QýíøA rDBc þíéÎpËð qA lðAõO
onâok Ao ûlñðAõg ô kõG ûkpÞÜég ôA pÆBg úG lüBy BìA .kpÞ RpWBùì úƒýƒÞpƒO úƒG ô þðõürüõƒéO ÿBƒø îéýƒÖ ok ÿqBƒG ÿApƒG ÿBÃÎA Bø ó@ óBýì ok ÿA ûlÎ úÞ ïkpì ûkõO
Bñy@þHèBW þhüoBO ÿBøkAlüôo BG óBìq úýHy þPýÏÚõì lðAõPƒG úƒßƒñƒüA Bƒü ô ÿqBƒHƒXƒè lðA ûly ôpGôo þüBøkBùñzýK ú^ BG þüBíñýu ûp×u ok þðBð úÏÇÚ òPyAnâ ÿApG Ao óBzðlƒG
wßÎ kõgqA IOpì lñÞ AlýK þðBøApÖ úP×ýzéâ óBíøô Qvýð IèBW lñyôpÖ þì ûkAõðBg þèBg
.QgBu þì ó@qA qõñø úÞ kqBu þì pzPñì óBüpÎ úíýð ÿBø |.|.QuA ûlýuo BøBXÞúGoBÞô pßÖ :lüõâ þì úÞ kõy þì þÎAlO óBzüApG þéTì
>óBãPzâpu< ïBð úG ôA pƒýƒgA JBƒPƒÞ BƒìA úÞ qôpìA ÿBíñýu óq pãüqBG þupG ûôçÎ ok ëBc pø úG BìA .QuA J@ ûrGpg úÞ òÞ óBð
þégAk ÿBø äñW ûoBG ok JBùPèA pK þüBÃƒÖ | |.QuAúPÖpãðÿAúXýPð úƒG ûkBƒzƒâ pƒu ÿA úƒìBƒð þƒÆ {ƒýƒK ÿlƒñƒ^ úPßð ëBOolðBEð ákõÞ àü óAlðk {üAlýK pHg
òPyõð ïBãñø úG úÞ Ao þðõg ûlñðAõg ô koAk óBñHè ÿæBG eÇu êìAõÎ þƒÚçgA pƒýÒ RAkBƒùñzýK
þì wc þGõg úG lýß^ þì ôA îéÚ qA JBPÞ ïõu qôo óBøAõg ô lñPyAk ûoByA óõƒürƒüõƒéO ô Bƒíñýu 12
þãñøBíø A«pƒýgA lƒðkõƒG ûlƒy ЃÂô òƒüA úƒG þƒâlƒýƒuo
|.lñÞ ,þðBÇéu úýÛÖ ,þdèB¾ õPupK óõ^ þðBâoBPu
ô QupK òÆô þðBñƒHƒè àƒü óAõƒñƒÎ úƒG ôA þuBýu óApß×Pì qA þßü >õýßvPñì<# óBWpì ,þOAôBƒíƒu qBƒðBƒu ,om@ qôpƒýƒÖ Bƒvƒè@
þOBÎõHÇì ûkAõðBg àƒü qA úƒÞ ÿA ûlƒñƒvƒüõƒð qôpìA úÞ QuA ÿpãñyôo p¿Î ok úvðApÖ qA pãük òO lñ^ ô þƒèBƒíƒÞ BƒHƒ¾ ,îzƒPƒdƒì
ûlðpG úýèBÎ Rçý¿dO pG ûôçÎ ô úPƒuBƒgpƒG JBPÞ ûoBG ok ôA qA BñÏì pK ô BHüq ÿA úéíW ÿApWA ÿApG Bø ó@ úG úÞ þÚçgA pýÒ RAkBùñzýK
Ao kõg oBßy@ Q×èBhì ûly þGkA ûrüBW òülñ^ ïçÞoBñÞok ïlük pPùG úÞ ïlðAõg þðAõg ëõÛèA Ü×Pìô lñP×â òhu ûly Jõg ÿBø {Ûð
konâ þìô úPynâ óBñHèok úÞ ú`ð@ô äñW BG >óAõhGBPÞóq< ïBð úG þvßÎqAôA úðApß×Pì þüBÃÚ pËð qA úÞ lðA ûlýuo úXýPƒð òƒüA úƒG
lƒƒðrƒƒâ qA }kõƒƒg úƒƒ^pƒƒƒâ ô ûkpƒƒƒÞ ï烃ÎA IýƒÛƒÏƒO QƒdƒO lƒüBƒG óBƒâlƒñƒøk kBƒùƒñƒzƒýƒK
|.îñÞûkB×PuA úÞlñPvøÿkApÖAúéíWqAûlÎòüA .lðpýãGoApÚ
QÞpyqA óBâlñøk kBùñzýK úG ko iuBK êýèk úG
{Ûð Bü ô lðA ûly ïôpdì Bø ëBüpu ô Bø îéýÖ ok

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ô lðly ôok óBðAkpâ|ÿqBG ô óAqBG|QuBýu Quk {GBPÞ RBüõPdì BìA ûlðBì oôk óAoAlíPuBýu
þì AõXð óBzyõâ ok þulÛì ÿBø|ûsAô úÞ þévð .lðqAlðA óAlðq úG JBPÞ îWpPì BO ûly IHu
úð ,kõG úzülðA úð Bø ûsAô úÞ lñPÖBüok ly ÜGBu kBPuA þðApWBùì BÂolýíc lýu îWpPì
úð ,kõG pÏy úð ,kõG îéÚ úð ,kõG õâ|ô|Q×â ô þGkA RæBÛì ûlðoBãð ô pãzøôtK ,ûBãzðAk
Qìpc úð ,òÆõíø óBW òPyAk rürÎ QüBßc BO úÞ QuA þuoBÖ ô þGpÎ óBGq ôk úG þãñøpÖ
ÿApG óly êDBÚ QuAlÚ úð ô ûlýÛÎ òPyAk ûBãð þuoBÖ RBýGkA ô óBGq kBPuA ÿpýãPuk qA êHÚ
ú^õÞok Quk úG êvévì wÞpø .kõG Iønì
BG ô kpÞ|þì þùO Ao {ñøm úñü@ úyBì oBzÖ àü BG |.|.kõG pÇÚ ok óApüA äñøpÖ úðBg ô ûBãzðAk ok
áBgok ûlýPéÒôpÖ ò„ Æõíø ¶lvW óAoArø êýg
úÞ lðkpÞ êülHO þðBPvãñu úG Ao òÆô óõg ô
ô òø@ÿBøksA òýzO@óBøkok {GpÒô JõñW
úG Ao ïõÚ òüA úðB×u~BPì .kõy þì ûlýÏéG kæõÖ
ÿAõð ,Bø|ûrHu kôpu úG ókpLu óBW }„ õâ ÿBW
ïçÞ|þG kôpu ,óõPüq óBPgok pÏy ,Bø|ÕBG
úG RBñDBÞ RBýc qA oBypu eýHvO ô óBâlðpK
,ólãñéâ oô@ åpìô àzg ²ïBýK ólýñy ÿõu
,êvévì lÎo ,úèõéâ QÖõÇÎ qA þèBg pý×¾
ûlGpÎô ûoBLíg IýùìoBX×ðA ,ÁçgpýO àO
Ýõu lñPvø äñWoAk Õõü úÞ þðAoAlì|QuBýu

| |...lðkAk

pg@qôo
ÿrýüBK ÜzÎ

ô QÖpâûlükBð óAõO þíð Ao wßÎ òüA úÞ QuA þðBìkpì óBPuAk óBãPzâpu JBPÞ
oArø BG ïkpì úÞÿrýüBKok .Qynâó@oBñÞqA ok úÞ þévð .lñðAk|þì úPgõu þévð Ao kõg
ô lññÞþì ïpð úXñK ô Quk ÿoBPÖpâàü ô }qôpÖ óBìq ok úÞ Qgõu þãñW {O@
lðoAlð Ao þüçÆ ÿBø ëBu úé¾õc ô ëBc þèBc ok lðlýìBð þì xlÛì Ao ó@ {üBø|úéÏy
QÖBËð ïBãñø úG qApýyok ÿA úédì oõLu
qA þéHíu ÿrýüBK ÿBø åpG BG þøBãdH¾ |.|.kõHð xlÛì úÞ
êìBC O êGBÚ úÞ ûkpÞ Quok þPuôk ô ÜzÎ

.QuA

óBñHèok ïBð ÿBüõW ÿA ûlÎ úPyõð ûlñvüõð
ô lðly þuBýu ÿBø|ÿqBG koAô RolÚ BG ïBãíø
Qéì qA þíz^ pøq Qèôk êìAõÎ RõvÞ ok
óBzð Bø ó@ .kõG ûApíø óõg ô àyA BG úÞ lñPÖpâ
qA óBñ^ koAk ïBð >þéÏðBW< úÞ úédìoõLu ,kõG î¿g BGrýPu ïrÎ úG úð óByp×u úÞ lðkAk
úG òO úÞ luo þì pËð úG þÂAo }oBÞ eH¾ úG ólýuo úð ,ûôlðA êýg qA þüBøo úð
qArýð óAonãøo BO QuApËPñìô ûkAk QcApPuA úÞ Bø ó@ .ÿoAlýG ÿApG þøAo úð ô ÿoBýyõø
| |.lññÞþPuôkôÿkByxBvcAôAoBÞólük úG kõg lðkõG ÿkAq@ ÿBø|úéHñu ëBHðk úG A«pøBÊ

13

óApùO úéXì

14

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

10 êìBy {hG òüA þuBñykõg QvO#
qA lÏG úÞ QuA IèBW oBývG ô ûBOõÞ ëAõu
ÿ ûoBíy ókq ÐíW BG lýðAõO þì þüõãhuBK
úG ô ûkoô@Quk úG Ao kõg qBýPìA Bø iuBK

.lýupG QvO ÿ úXýPð
{hG òüA þuBñzðAôo ô þuBñykõg QvO
qA þgpG úG þüõãhuBK BG BO lýøk ïBXðA Ao
pPùG Ao kõg Qý¿hy qA þzhG lýðAõPG RæAõu
pPzýG kõg RBýcôo BG úÇGAo ok ô úPgBñy

ûBOõÞô IèBW þuBñykõg QvO

.lýðAlG 16
| |lyBGþìûBOõÞëAõu10êìByQvOòüA
iuBK pø qBýPìA ô lýðAõhG QÚlG Ao RæAõu ~B×Çè
QívÚ qA ûkB×PuA BG wLu| .| lýñÞ QyAkBü Ao
lýñÞ þuopG Ao kõg ûlì@ Quk úG qBýPìA iuBK

| | : RæAõu
qA þßü ërñì ÿõéW qA oõHÎ ëBc ok - 1
Bùð@ úðBg qA þüAl¾ «æõíÏì úÞ óBãüBvíø
BG okBìô olK ûpWBzì úWõPì ,kõy þíð ûlýñy
òüA Bíy pËð úG .lüõy þì Bø ú`G qA þßü
úG ô lýPvüBG úÞ Qvø IèBW olÛð@ ÑõÂõì

?lýøk }õâ Bùð@ ÿAõÎk
}qoA ûlüBÖ þG ÿBøoBÞ òüA qA pPzýG òì QÚô -

)0(.koAk
}õâ Bùð@ ÿBùÖpc úG ÿA úÛýÚk lñ^ lüBy -

)5( .îøk
þíð QcAo îèBýg ïõzð pHgBG óBüpW êÞ qA BO -

)10(.kõy
|

,óBPðBPuôk qA þßü BG þñ×éO QHd¾ QÚô - 2
ôA BO lýðBíG Èg QzK úÛýÚk lñ^ ÿApG lüoõHXì
úÞ þðBìq .løk iuBK ÿpãük þñ×éO xBíO úG
þvÞ ú^ lýupK þìôA qA ,kkpâ þìpG óBPPuôk

?kõG úPÖpâ xBíO

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
17
Ýôlñ¾ úG þupPuk rìo úíéÞ þÚB×OA oõÇG - 9| )10(úéG-
)0(pýg -
þì AlýK Ao óBPðBPuôk qA þßü þßýðôpPßèA QvK
?lüqAlðAþìôAÿBøêýìÿAúGþøBãðBü@.lýñÞ ërñì úG Ao óBO úüBvíø úìBð «BøBHPyA QvK - 3
| |)10(úéG- þèô ,koAk þ¾õ¿g óAõñÎ úÞ koô@ þì Bíy
| |)0(pýg- þì Ao úìBð Bü@ .QuA ûly qBG «çHÚ QÞBK Jok
| ?lýðAõg
p×ðôk lýñýG þì úÞ lüôo þì ûAo óBGBýg ok - 10 )10( úéG -
lýñýHG BO lýPvüA þì Bü@ .lññÞ þì AõÎk úG Ñôpy )0(pýg -
?Qvý^ ÑõÂõì |
)10(úéG- úGúðBPuôkÐíWàüokpÂBckApÖAqAþßü-4
| |)0(pýg- {øApíø ò×éO BG QHd¾ ëõÓzì þãƒPƒvƒø@
lýñýHG BO lýñÞ þì rýO Ao óBPyõâ Bü@ .QƒuA
þuBñykõg QvO úXýPð ?QuA oApÚ ú^ qA óBüpW
| |)10(úéG-
QvO iuBK )0(pýg -
| |:qBýPìA35BO |
óBPðlG ok îø þèõÃƒÖ åo àƒü þƒPƒc Bƒíƒy ÿôo qA Ao þvÞ ØýÞ óôok ëBc úG BO Bü@ - 5
þíð þèõÃÖ óApãükoõìAok êÚAlc Bü ;lüoAlð ?lüA úPzâ ÿôBßXñÞ
þì pßÖ Bü:QuA Àhzì îø ó@ êýèk .lýñÞ )10( úéG -
ïpPdì Ao óApãük þ¾õ¿g îüpc lüBG úÞ lýñÞ )0(pýg -
.lüoAk ÿpPùG þñøm RBýèõÓzì Bü ô lüoBízG
óAõñÎaýøúGúÞQuAòüAúXýPðRoõ¾pøok lðA ûly RõÎk þðBíùì àü úG óBPðBPuôk - 6
þíð QèBgk koAlð þÇGo Bíy úG úÞ ÿoõìA ok eH¾ Bü@ ,lüA ûkõHð óBðBíùì Qvýè ok Bíy úÞ
.lýñÞ BO lüpýâ þì xBíO Bùð@ BG þðBíùì qA lÏG qôo
ëAõö u ûkBPÖA ÝB×OA þƒðBƒíùì ok úƒ`ð@ ûoBƒGok
:qBýPìA 70 BO 35 ?lýñÞ
BìA .lýPvø ÿôBßXñÞ ïk@ B« PÏýHÆ Bíy ,Jõg | |)10(úéG-
ô QuA ûly ëpPñÞ Bíy ÿôBßXñÞ úðBPhHyõg )0(pýg -
ok QèBgk qA úÞ QuA òüA pG óBO þÏu ïBíO
ÿApG BùPÚô þÃÏG .lýñÞ rýøpK óApãük oõƒìA óBPuôkqA þßü ûkpvÖA úýcôo úWõPìpâA - 7
ÿoBÞ pø QuA òßíì ëôA Quk oBHgA òPÖpâ ?lýñÞ þì ú^ ,lüõy óBPðAoBßíø Bü ô
ô J@pK RBÏüBy ÿBK pâA Áõ¿g úG ;lýñßG pu kõG êüBì }kõg pâA BO îðBì þì pËPñì -
.lyBG óBýì ok JBO )0(.lñÞqBG Ao QHd¾
ÈGo ôA úG Ao ÑõÂõì ÿõdð úG îñÞ þì þÏu -
:qBýPìA 100 BO 75 )5( .kõy fpÇì úèCBvì BO îølG
ïrýø ókõG àzg Bü pO ûoBGok þOBÎçÆA Bíy þPcAoBðêýèkûpgæBGBOîñÞþìoAp¾AolÛð@-
óBXýø rý^ aýø Bíy ÿApG ?lƒüoAlƒð îñƒùƒW )10( .lüõãG Ao }A
óApãük þ¿hy êDBvì ؃zƒÞ qA pƒOrƒýƒãƒðA
lyBG ïqæ úÞ þyçO pø ûoBG òüA ok ô Qvýð BíyoBñÞ þìõíÎ úýéÛð úéýuôok úÞ ÿkpÖ - 8
ÙpÆ qA ëBc úG BO æ« BíPcA .lýøk þì ïBXðA .QuA wßÎ ÿkAlÏO ólük ëõÓzì ,úPvzð
pâA.lüAûkpÞQÖBüokAoëõÃÖIÛèóBPðBPuôk úG þíz^püq kõy þì UÎBG ÿôBƒßXñÞ Bƒü@
lýyBG òEíÇì ,ûkBP×ýð úËdè òüA úG BO ÝB×OA òüA ?lýñÞ ûBãð ôA ÿBø wßÎ
.kBPÖA løAõg oôk óAlñ^ úð ÿA ûlñü@ok )10( úéG -
| |)0(pýg-

úéXìok Ao kõg þùâ@ ÿBø QíýÚ
ok Ao ó@pýSBC Oô óApùO þééíèA òýG
.lýñÞ úvüBÛì RBüpzðpãük BG úÏìBW

óApùO úéXì

ÿBø|{Ûð óBðAõWõðô óBÞkõÞBø|îéýÖ òüAqA ÿoBývGok úÞly lýøAõg úWõPì lýyBG úPyAkpýgA úøkôk þßü ÿBø|îéýÖ úG þøBãðpâA#
.lðA|ûkpÞB×üA Ao ÿlýéÞ

Bø|ó@ qA ÿoBývG ô lñzgolG }õg þGBvc lñPvðAõO Bø|úzýKpñø òüA .kpÞ ûoByA pOBK |ÿpø Bü Bø|úÛéc |JBGoA }ôpÖpK ÿBø|îéýÖ úG óAõO|þì úñýìq òüA ok|
ÿBø|úzýKpñø pãük ÙpÆ qA |.îýPvø ÿA|ûpÛð ûkpK pG Bø|ó@ ÜÖõì oõÃc løBy óBñ`íø ô lðA|ûly |åorG þGBvc Bøqôo òüA lñPyAk þíÞ ëBu ô òu úÞ
úG |.lññÞ oApßO þèBvâorG ok Ao þÞkõÞ óAoôk QýÛÖõì lðA|úPvðAõPð ô Qvýð Bø|ó@ qA ÿpHg Bøqôo òüA úÞ îükõG løBy êHÚ úøk ôk ok rýð Ao ÿkBüq óAõWõð
lðA|ûlýzgok Bíñýu qA þÞkõÞ qA úÞ îýyBG úPyAk þðAõW ô MýO|}õg ÿBø|úzýKpñø úG þøBãð ô îýñÞ úPynâ qA ÿkBü îüoAk l¿Ú úìAkA ok oõËñì òýíø

.lðA|úPyAlð Bíñýu ok þðAlñ^ ëBHÚA þèBvâorG ok úÞ îýñÞ ûoByA þðAõWõð ÿBø|úzýKpñø úG ô

lðA|ûlýzgok Bíñýuok þÞkõÞqA úÞþüBø|þPüpHéu

oBËPðA JBvc òüA BG .lñÞ kõg ó@qA Ao oBßuA ûrüBW .kqAkpLG êý¿dO úìAkA úG ûBãzðAkok Bíñýu úPyo YýK òèA|
òüA qA ÿpO|óBzgok ÿBƒø|îéýƒÖ ûlƒñƒü@ ok îüoAk oõÃc QüAo þðBG QuA òßíì IƒýOpƒO òƒüA úƒG óAoôk qA BìA koAk òu ëBu 31 óõñÞA YýK òèA
lyBG úPyAlð ÿkôõýèBø ÿBø|îéýÖ ok óõñÞBO ÿkBüq þüAkBðBÞ úzýKpñø òüA ÿBø|þüBíðpñø løBy þÞkõÞ
.îýñýHG kôõýèBø ÿBðAõO ô óAõW pãüqBG òüA qA ÿpPzýG ÿBøpHg ûlñü@ ok ày óôlG BìA ô løk|þì úDAoA þðBzgokoBývG ÿqBG òèA .îüA|ûkõG
óBøõè ÿqlñýè| | ûly þ×éPhì rüAõW krìBð óõñÞBO êýèk òýíø úG
|.|.lýñy îýøAõg úèBu 27 úzýKpñø Jõéâ óléâ ûrüBW úG óAõO|þì úñýìq òüA ok úÞ QuA
qA pK þâlðq ÙôpÏì þPüpHéu ô pãüqBG òüA Qèõø xçßýð|
úÏìBW ok ÿoBhPÖA úßñüA qA pPzýG ô koAk úýyBc |.|.kpÞ ûoByA oBßuA ô
MýO|}õg ÿBø|úƒzýKpƒñø qA pƒãük þƒßü BƒG
ok óõñÞBO þãèBu 6 qA úÞ îýPvø ÙpÆ þvýéãðA

ÿBø|úýyBc úG ÙôpÏì lyBG ûkpƒÞ IƒvÞ ÿpƒñø ô úPyAlð ëBHðk úƒG þƒGõƒg koõƒgqBƒG Bƒø|}çƒO oõÃc .QuA ûkõG QýèBÏÖ úG ëõÓzì Bíñýu ÿBýðk ô òýÛéO ,wßüA óAkpì lñðBì þÖôpÏì ÿBø|îéýÖ
ô olhì kAõì Ùp¿ì .QuA QvüByBð ô óõâBðõâ lðAõO|þì ûoBGôk úèBu 28 óAõW òüA Qvýð Àhzì ÿApG Ao ûAo pvK àü ûoBƒGok îéýƒÖ ok xçƒßƒýƒð úPvWpG oBS@ qA óAõO|þì Ao þüBßüpì@ QüBñW àü
ÿrñýè ÿBKoBG òülñ^ óõñÞBO QÚpuoBñÞok êßèA Bü lñÞ oApßO Ao kõg þÞkõÞ óAoôk ÿBø|QýÛÖõì qA úhvð òülñ^ ô kpÞ qBG ôA pPzýG ÿBø|QýÛÖõì qôo òýèôA qA YýK òèA pñø ÕAp^ .QvðAk YýK òèA
10 qA ÿqlñýè .QuA ûkpÞ qBG ûBâkAk úG Ao óBøõè ÿApG Ao kôõýèBøqApPzýG ÿoôk ,òu {üArÖA úßñüA ô îzg ûkBW :úðAõük wßì ,wßüA óAkpì ÿBø|îéýÖ ûlzð }õìBg râpø óõñÞBO úzýKpñø òüA oõÃc
ok þPuk ô QuA ûly Bíñ¶ ýu ÿBýðk koAô þãèBu úzýKpñø òüA ÜÖõì oBS@ qA óAõO|þì Ao {Þ|ëõÒ àW YýK pPzýG {zƒgok lƒøBƒy úƒzƒýƒíƒø ô QƒuA
|.|.QyAk løAõg ëBHðk úG þßýñLýè óBOBðBW ÿBø|ÿqBG úG Bíñ¶ ýu oBñÞ ok YƒýƒK òƒèA .îüA|ûkõƒG
|.koAk rýð þÛýuõì óBðôo Byoõu| |.QvðAk kAlÏPuABG two souls | ÿqBGokô koAk úÚçÎ rýð ÿA|úðBüAo
ÿqBG îéýÖ 90 qA pPzýG ÿrý^ ok óBøõè ÿqlñýè ëBu qA Qèõø xçßýð lýðAlG QuA IƒèBƒW ûkpÞ {Ûð ÿB×üA õÖk îéüô oBƒñƒÞ ok|Beyond:
úG óAõO|þíð Ao Bø|îéýÖ òüA qA ïAlÞ aýø úÞ ûkpÞ }olK ÈuõO þÞkõÞ óAoôk óBíø ok Byoõu p×ýñW úG wßüA óAkpì îéýÖ úñd¾ pu ok ô 2010 lýPvø ôoBHüq úzýKpñø òüA óAoAlÖpÆ qA pâA .QuA
þâlðq úG úWõO BGô QvðAk ÿqlñýèpñø ZôA óAõñÎ ô ly koAô Bíñýu ÿBýðk úG QuA pãüqBG àü kõg úÞ ÿrý^ oAlÖpÆpK Zôq ôk òüA ô QvG ëk wðoæ rýð ûlñü@ ok úÞ îýøk|þì Ao ûlÎô òüA Bƒíƒy úƒG
rýð ûlñü@ ok kôo|þì oBËPðA koAk úÞ ÿA|úýyBcpK îƒéýÖ òƒüA .kpƒÞ AlƒýK oõƒÃƒc óAôBƒƒO îƒéýƒÖ ok úG YýK òèA ÿBø|þñüpÖ@|{Ûð qA þyõg ÿBøpƒHƒg
îüõñzG ÿô QýÛÖõì ô pñø qA úßñüA ÿBW úG pPzýG úÞ QyAk ëBHðk úG Byoõu ÿApG Ao ÿkBüq ÿBøoBhPÖA |.lðkõG pãülßüBG ëBu 5 kôlc
rýì@|ûpÆBhì þyAõc qA ÿpPzýG ÿBøpƒHg lƒøBƒy óléâ ûrüBW ,BP×G ûrüBW úG óAõO|þì úñýìq òüA ok þßýñLýè óBOBðBW| |.|.lýuo løAõg }õâ
oBßuA ûrüBW ok óly ókrìBð òýñ`íø ô Jõƒéâ QüAo þðBG|
.|.îýyBG ÙoBÏPìBð þPüpHéu òüA þâlðq ÈuAôAok koAk ëBu 28 Bøqôo òüA úÞ óBOBðBW
RoAõPuA òPvüpÞ| |.kpÞ ûoByA îéýÖokô lýzgok }õg þGBvc ÿkçýì 90 úøk qA pãük þßü rýð þvýéãðA úƒzƒýƒKpƒñƒø òƒüA
ëBu ô òu îÞ pãüqBG àü ÿApG ÿoBhPÖA òýñ^ ÿqBG pâõèq úðo ô qôpÞ ïBO oBñÞ ok püAõãì ÿpW BG Ao kõg ÿpñø QýèBÏÖ úÞ QuA þüBø|úzýKpñƒø
Quôk|îéýÖô pñø êøA ÿA|ûkAõðBgok òPvüpÞ ÿBøkBùñzýK Byoõu ly UÎBG ô kõG îùì oBývG ok ÿqBG qA wK þßýñLýè .kAk úDAoA Ao þGõgoBývG ok þðBG .kpÞ Ñôpy pOBK ÿpø îéýÖ ok {Ûð ÿB×üA
òýñu qA rýð êýèk òýíø úG ô QuA ûlƒy åorƒG ÿkôõýèBø ÿBø|îéýÖ ok oõƒÃƒc ÿApƒG ÿpƒPƒzƒýƒG ô kpÞ QÖBüokrýð Ao ÿpãük ÿBø|kBùñzýK îéýÖ òüA ëôA úhvðpâA BìA QyAk òu ëBu 9 BùñO îéýÖ òüA
ÿpu BGpPzýG Ao RoAõPuA .ly Bíñýu koAô þÞkõÞ oApßO úzýíø Byoõu ÿBø|QýÛÖõì ,lñÞ QÖBüok ôõèõ^õÞ RoAõPuA ,êPýèôkpPÞk lñðBì þüBø|îéýÖ îø Bì BG ày óôlG lýyBG |ûlƒük Ao pƒOBƒK ÿpƒø
ÿBƒø|óAõƒhƒPƒuA îƒéýƒÖ ok ÿqBƒƒG ô QƒƒuA ûlƒƒy oõÃc BìA koAk kõg ÿpñø úìBðoBÞ ok Ao àüBì lñðBì òüA .kAk úDAoA îéýÖ òüA ok þGõg ÿqBG úÞ lüA|ûlýÛÎ
úzýKpñø òüA ïBð pãük oBG àü ,þƒñPyAk|Qƒuôk îéýÖ QýÛÖõì QvðAõPð râpø Bø|îéýÖ òüA ok ÿô | úéXì IðBW qA 2008 ëBu ok BO ly UÎBG pìA
|.|.QgAlðA Bø|óBGq pu pG Ao þñPyAk|Quôk ô óAõW 5 qA þßü óAõƒñƒÎ úƒG|Portrait Magazine
Byoõu ày UÎBG òýéÞôpƒG îƒéýÖ ok ôA oõƒÃc |.|.lyBG úPyAk ëBHðk úG ÿô ÿApG Ao püAõãì ÿpW úG QüAo þðBG|.kõy úPgBñy ëBu pOpG úzýƒKpƒñƒø
ú^ Ao Alg ô kõy oBßuA ûrüBW krìBð pãük oBHßü ïBXðA ÿkBüq }çO óBOBðBW úÞ QuAlýK «çìBÞ þßü lðqpÖ ô koAlð îÞ ÿrý^ Qñßì ô RôpS ÍBdè
lðAõPG Byoõu ûlñü@ ëBu lñ^ ok BvG ú^ ,lüA|ûlük òüAokô kkpâqBG ZôA ÿBøqôo úG ûoBGôk BO løk|þì qA wK ô QuA wýéãðA óAqBupøAõW òüpPâorG qA
| þðõürüõéO úìBðpG ok ÿô oõÃc úG óAõO|þì úñýìq ok úßñüA ÿBW úG pOBK ÿpø îéýƒÖ ok QƒýƒÛƒÖõƒì
òƒüA BƒìA kpƒƒÞ ûoBƒƒyA|Celebs Go Dating ok kAk eýWpO lñÞ AlýK oõÃc ÿpPzýG ÿBø|îéýÖ

18

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

óBíéHì úüôo ÄüõÏO óBíéHì pýíÏO IèBW .QyAk ëBu 10 BùñO pOBK ÿpø îéýÖ qA úhvð QuA IèBW BìA îýuBñy|þì {ýìô åpâ ÿBø|îéýÖ
ok oõÃc qA êHÚ óõvOAô BìA úÞ QuBXñüA QuA ÝBOA îéýÖ ok AlPGA RoAõPuA òPvüpÞ lýðAlG
óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG ÿA|ûqAlðA úG þèô QyAlð ÿpãüqBG úGpXO îéýÖ òüA úGô lypøBÊpPuBÖ ÿkõWpPgk {Ûðok Qzcô
Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ lñÞþì úý¾õO ok úÞ ly pøBÊ Jõg pOBK ÿpø ëôA QívÚ ok QvðAõO úÞ kpÞ ÿqBG Jõg {Ûð òüAok ÿA|ûqAlðA
UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G úvüBÛì óApãük BG Ao òüA þé¾A ÿBø|úzýKpñø qA þßü úG êülHO úìAkA oBßuA îuApìok óq êßíßìpãüqBG òüpPùG krìBð

.QuBìpÆBg QüBÂo |.|.lükpâ úÎõíXì |.kõy
BìA ly UÎBG pOBK ÿpø ÿBø|îéýÖ ok oõÃc ok {Ûð ÿB×üA ok RoAõPuA ÿlñíðAõO ô pñø
qA wK BìA lPÖBýG IÛÎ úuolìô xok qA óõvOAô RôpS ôA ÿApG Rpùy oBñÞ ok ØéPhì ÿBø|îéýÖ
pu qA Ao xok ô ly ûBãzðAk koAô ûoBGôk þOlì úG 2010 ëBuokô QuA úPyAk ëBHðk úGrýð ÿkBüq
ÿoõÃc ûoBGôk {ðAk qA ÿoBG|úèõÞ BG BO QÖpâ óq ÿBø|úzýKpñø òüpOlì@okpK qA þßü óAõñÎ
lýðAlG QuA IèBW .ly úPgBñy kôõýèBø
|.lyBG úPyAk Bø|îéýÖ ok ÜÖõì oBñÞ ok wßüA |úÏyA MíÞ BG þíéýÖ ok RoAõPuA
rýðõýì þßðApÖ| | ÿkBÏì óBíýK ,óBìoõzÞ ÿBíñýu lñíðAõO úzýKpñø

oBývG oõÃc ïõßèBì ÿBýðk ëBüpu ok þßðApÖ .QuA ûkpÞ ÿqBG
kõG 2003 ëBu ëõ¿dì ëBüpu òüA ,QyAk þÛÖõì õWõW
qA þßü úG rýðõýì þßðApÖ ly UÎBG óBìq ó@ok ô
êülHO kôõýèBø óAõW ÿBø|ûpù^ òüpOAqlì@ok lýyBG úPyAk õWõW ÿpñø úìBðoBÞ úG þøBãð pâA
ÿkõÞoõìBì ÿBø|îéýÖok þßðApÖ lÏG þOlì .kõy ô óAõW þPüpHéu òüA úÞ lüõy|þì úWõPì
rýð Bø|îéýÖ òüA ô ly pøBÊ ëôA {Ûð ok wßðBG úG QHvð þâlñðAõg ok ÿpPzýG úÛGBu úýO@|}õg

þüBýèBPüA QukpñøoBßøBy |.|.lðkpÞ úGpXO úzýâ ok Ao þGõg oBývG }ôpÖ
þGõg úG B« íPc lýyBG |ûlük Ao Bø|îéýÖ òüApâA
ok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì
ÿoAlüpgpãük ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBu
,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞ
Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW ÿBø äðo BGôpýíÏO ,koAk òzÞA ô þuõuBW þðBPuAk úÞ lýðAk|þì BG AlPGA õWõW ÐÚAô|ok .koAk þãzýKpñø ô Bíñýu
lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO òzÞA ÿBø|úñd¾ ïBíO þßðApÖ lýðAlG |QuA IèBW ûAo QýÛÖõì òüA ô lýuo QýÛÖõì úG þâlñðAõg
þìqo ÿBøpñø òPÖpâ kBü BG «B¿hy Ao Bø|îéýÖ òüA
òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA Apüq úG qA wK rýðõýì þßðApÖ úhvð.QuA ûkAk ïBXðA |.kpÞ qBG Bíñýu ÿBø|úñd¾ úG Ao õWõW
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK úG wßðBG ÿkõÞ oõìBì ÿBø|îéýÖ ólýuo ïBíOA úu ok ÿkçýì 2000 ÿBø|ëBu êüAôA ok õWõW
ÿrýãðA|óBXýø pHg lÏG úG óBìq ó@ qA ô lýuo óBüBK úG Bø|îéýÖ òüA úu pø ô kpÞ AlýK oõÃc îéýÖ
(310) 274-7474 kôõýèBø ÿBýðk ok úèBu 32 pãüqBG òüA oõÃc qA ô þãzýKAl¾ .lðlýuo þGõg ÿBø|QýÛÖõì
rýð úuõÞ óBPuAk þðõOoBÞ îéýÖ ok úðApO ÿApWA
19 .îükõHð løBy JBvc úG Bíñýu ok õWõW oBS@ qA pãük þßü
ly ûoByA Bø|ó@ úG úÞ ÿoBS@ qA pýÒ úG .lü@|þì
Quk ÿpãük ÿBø|QýÛÖõì úG Bíñýu ok õWõW
úßñüA îÒo|úG þÛýuõì ÿBýðk ok BìA QuA ûkpßð AlýK
ok kõG óBðAõWõð JõHdì |ûoBPu {ýK ÿBø|ëBu ok
Ao }kõg ÁBg óAoAlÖpÆ óBñ`íø rýð þèBvâorG

|.koAk
óõvOAô BìA| |
þGõg úG pOBK ÿpø ÿBø|îéýÖ ÿpu óAoAlÖpÆ
ÿBø|úzýKpñø Bø|îéýÖ úÎõíXì òüA úÞ lñðAk|þì
lðA|ûkpÞ þÖpÏì Bíñýu úG Ao ÿkBüq óAõWõð ô ákõÞ
óBñ`íørýð þèBvâorG óAoôkok Bø|ó@qA þÃÏG úÞ
|.|.lñøk|þì úìAkA kõg {zgok úG
BìA óAõO|þì Ao ÙôpÏì óApãüqBG òüA qA þßü
òýèôA ok kõg oõÃc óBìq ok úÞ kpG ïBð óõvOAô

óApùO úéXì

òPyAk îÒo þéÎ úÞÿoõùzì þPüpHéu 10
lñPÖBü Quk óAôApÖ Rpùy úG Qhu ÿBùüoBíýG

ok ÿréÖ òýK oBù^ ,ly ïBXðA ôA Roõ¾ ÿôo ëçPgA qA BütèBýìôpHýÖ ÿoBíýG úG çPHì kApÖA oõùzì ÿBø ûpù^ ,ÿkBÎ ïkpì pËð qA #
ÿ úd×¾ àƒü ô lƒñƒPƒyAnƒâ oBƒÞ ôA Roõƒ¾ þãPvg xBvcA ,þðçÃΠkok ,JAõƒg ok QÛýÛc BìA lðoAk þPcAoô úÒlÒk þG þâlðq
ÿ ûp×c qA þzhG òürãüBW Ao þƒìõƒýƒðBƒPƒýƒO þì YðorÞpíO òPyAlðô úËÖBc ØýÏÃO ,kBüq óBìA ok ÿoBíýG qA þðBvðA aýø úÞQuA ó@
òüA úG Býðk QýÏíWqA l¾ok 4 úG àükrð .lðpG pývì ok Bø ïk@ÿ úíø îø þÖpÆ qA ô Qvýð
.lðkpÞ {íz^ ÿkBüq Rçßzì BG QýÛÖõƒì úƒG þƒGBƒýPuk
lülc çG -5 .lñPvø çPHì ÿoBíýG úéXì IéÇì òüA úìAkA ok .lðõy þì úWAõì
ôpðõì òýèpì -2 úÞ îüqAkpK þì þüBø þPüpHéu úƒG óApƒùO
ëlì ,lülc çG ly ïõéÏì 2015 ëBu ok ,kõg Qhu ÿoBíýG BG ïôAlì ÿpýâok îÒpýéÎ
.QuA çPHì îüæ ÿoBíýG úG ,þüBßüpìAoõùzì ÿBø óBíâ ô xlc ëBc úG BO úPynâ qA ô QýÛÖõì úGô lñPyAlðpG }çOqA Qukrâpø
òýíø úG úñÞ àü {ýð pSA pG îøôAokApGôokBì oõùzì pãüqBG ,ôpðõì òýèpƒì koõƒìok ÿkBƒüq
ÿBø úðBzð ÿoBíýG òüA .lðly çPHì ÿoBƒíýG þÃÏG ,ëBTì ÿApG .QuA ûkõG fpÇì ,þüBßüpìA .lðlýuo Rpùy
ô þƒðçÃÎ kok ,kokpƒu êƒTì koAk þƒ×éPhì ÿ >úðõâ ÀÚo< òPÖo ûAo qAo lñPvø þÎlì kApÖA ÿ ûoBGok QHd¾ BG oõùzì ÿBø ûpù^ òüA
ÿBK àü :ûkõG úP×ùðôA ÿkAqokBì ÄÛðokôpðõì óAoBíýG úG àíÞ ok þíùì {Ûð ,óBy ÿoBíýG
óBùñK ÿApG ôA .kõG ÿpãük qA pO ûBOõÞ ôpðõƒì
.lðkpÞ B×üA kõg úGBzì
.QÖpâ 2017 ëBu wívüpÞ ok Ao }A þâlðq BâBâÿlýè -1
ôA ÿoBíýG þHüpÛO óly óBìok ÐÚAô ok úülø òüA
Bø ëBu óBýyAkoBÞ úÞ kõG wüqBüoõvK ïBð úG ÿ ûlñðAõg ,BâBƒâ ÿlƒýƒè ,2017 ëBƒu ok
ÿ úd×¾ ok óBýyAkoBÞ .QuA ûkõG ó@ pýâok úG úÞ kpÞ ïçÎA ,þüBßüpìA oAlÖpÆpK ô oõùzì
ÿoBíýG !òì ÿAlg< :Qyõð {ìApƒâBƒPƒvƒñƒüA òüAqA {ýKôA .QuA çPHì BütèBýìôpHýÖ ÿoBíýG
òüA !ûly Jõg BHüpÛO úãük òì wüqBüoõvK

>.îPÖpâ úÞ úývívüpÞ ÿ úülø òüpPùG
ÿA ûtüô ÿAnÒ îüso Bø ëBu óBýƒyAkoBƒÞ
þðôrýOoõÞ ÿBø ïpÞ BG Ao {PuõK ,QuA úPyAk
ô oBzÖ QdO úÞ þðAoôk ok ô lñÞ þì JõÆpì
.løk þì ïBXðA ÜüorO ûoôk àü QuA JApÇÂA

îüæ ÿoBíýG .þãPvg ô IO ,ØÏÂ xBvcA xAlüo òìoõð -4 óBßO Ao {é×Þ òPÖo ûAo ïBãñø ,ÀÛð òüA ókpÞ
ô Quk óly wc þG UÎBG lðAõO þì òýñ`íø oAlÖpÆpK ëBüpu pãüqBG ,xAlüo òƒìoõƒð líÎ úG ôpðõì lñüõâ þì îø pãük þÃÏG .kAk þì
þâlñðAo ÿ údðBu àüqA lÏG >ápdPì óBâkpì< qA pO ûBOõÞ Ao {üBø {×Þ qA þßü ÿ úñyBK
.kõy þâkpvÖA ô þGAõg þG ,BK Quk qA Ao {L^ îz^ qA þzhG ,2005 ëBu ok úðApâAõÒA {ñPÖo ûAo êßy BO kpÞ þì ÿpãük
þPð@ô ÜüorO ïpuqôopø BHüpÛO lülc çG M^ QívÚ ÿBø óAõhPuA ,údðBu òüAok .kAk
êýèk úG BøoBG ôA .lñÞ þƒì Ùpƒ¿ì àƒýOõƒýG úÞ ÿA þcApW êíÎ þÆ .lðly kpgôA Roõ¾ .kõy
ÿ úìBðpG QuA ûly oõHXì }lÎBvìBð QýÏÂô ôA :kpG þì Yðo îø þcôo Rçßzì qA ôpðõì
þG UÎBG úÞ kõG þHÇÚ ôk ëçPgA úG çƒPƒHƒì ÿlüly ÿBøkok ÿ ûoBGok 2013 ëBu ok îø
.lñÞ õÓè Bü løk pýýÓO Ao {üBø RõyõOõÖ .ly þì îzg ô þÏÇÛì ÿBø þyõgpu ,þGAõg þì wc {ðlG puApuok úÞ kõG ûkpÞ QHd¾
òüô êýè -6 ok ÿA þ×ñì pýSCBO ôpðõì þcôo lÎBvìBð QýÏÂô
þì Bø îéýÖ ÿoAkpHíéýƒÖ ÿ úƒuôpƒK ô }oBƒÞ .QvðAk þíð Ao ó@ êýèk BìA kpÞ
îÒpýéÎ ,þüBßüpìA oõùzì pKo ,òüô êýè :Qyõð }pPýüõO ÿ úd×¾ ok BâBâ ÿlýè
úG kõg ÿ úÖpc ok úPvðAõƒO Ñpƒ¾ úƒG çƒPƒGA .QyAnâ úG úÞ þðBvÞ ô îñÞ ûBâ@ ôo ïkpì ïAõg þì<
,òüô ÿBø úP×â ÜHÆ .lupG ÿkBüq QýÛƒÖõƒì óBýyAkoBÞîýÞ-3 úíø .ïlG lðõýK îùG ôo òPvø çPHì BütèBýìôpHýÖ
ïAo< Ao ÿoBíýG òüA úÞ ûkAk kBü ôA úG }okBì úÞ þðBìq þPc ô úËdè pø óBýyAkoBÞ îýÞ úÞ þüArý^ ô ûlý×ì úÞ þüArý^ îýðõO þì Bì ÿ
ÿ úéíc úu qA lÏG òüô ,2017 ëBu ok .>lñÞ oæk Bø óõýéýì îø úPÖo ôpÖ þÛýíÎ JAõg ok úG oBÞ òüA BG ô îüoAnG áApPyA úG îø BG ôo ûpÃì
Ao BüAlø òüpPùG úzýíøô lñÞ þì IvÞ lì@ok
.ly êÛPñì óBPuoBíýG úG «AoõÖ Ñp¾ ÿ úülø òüpPùG ôA BìA .QuA ûkpƒÞ QƒÖBƒüok >.îýñÞ àíÞ úãülíø
úP×â {üBø úHcB¿ì qA þßü ok òüô êýè
ôo Ñp¾ ÿBø úéíc ÿ úGpXO îø çHÚ< :QuA 20

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

óõülì Ao }oõùzì YÞ lñhHèôA ,péOBG ÿ úP×â kõHùG ,þðBìok þíýy ûoôk àüqA lÏGrìõâ
úG lñhHè òüA óõ^ QuA {üBø }õâ êßzì úG ûlì@ kõWô úG ÅoAõÎ êýèk úG BìA kpÞ AlýK
BývðApÖ ,2017 ëBu ok .kpÞ AlýK qBýð úýéÞ lðõýK
.ly êülHO ôA ÁBg þâtüô ôA úG Ao {üBø úýéÞqA þßü ,Bñéu Quôk ,Bvüo
py -10
.kpÞ AløA
kõG ÿkçýì 90 ÿ úøk ÿBø ëBu qA þßüok lülc þXýW -8
,þüBßüpìA oõùzì ÿ ûlñðAõg ,py ly ïõéÏì úÞ qA ,þüBßüpìA oõùzì ëlì ,lülc þXýW
xôpüô òüA .QuA çPHìoBG òýPzKA xôpüô úG õOõíýyBø .kôpG þì Yðo õOõíýyBø ÿoBíýG
úÞ QuA þðBvðA wKpø xôpüô ÿ ûkAõðBg qA ó@pSA pG úÞ QuA òìrì þñíüA kõg ÿoBíýG þÎõð
òüA ÅoAõÎ .kõy þì óBÆpuqôpG UÎBG IéÒA aýøô kôo þì òýGqA YüolO úG lýDôpýO ÿ ûlÒ
ô þâkpvÖA ,òìrì þãPvg qA lñOoBHÎ ÿoBíýG ëBuok lülc .QvýðoAnâpSA ó@ÿôo þðBìok
òüA pýâok Bø ëBu py .þðõ×Î qõEéÞõðõðõì úÞ QuA ûkõGôo úGôo óqô {øBÞ BG pýgA ÿBø
úG QülW BGôA kõWô òüA BG ,QuA ûkõG ÿoBíýG þüBùPyA þG( þvÞoõð@ Ao ó@ QéÎ {ðAlÛPñì
oõO ôA ,2014 ëBu ok .løk þì úìAkA kõg oBÞ
ëõÚ {ðAoAlÖpÆ úGô kpÞõÓè Ao {üBø RpvñÞ kõG òßíì þPc .kõG lG BÏÚAô úÏÖk òüA BìA îPyAk
pu qA Ao {üBøApWA ,ÿkõHùG Ädì úG kAk .ïkq äðq wðæõHì@ úG òýíø pÆBg úG ,ïpýíG
BíDAk þPÚô ô òPvýð þÚB×ðA Bø úéíc òüA
.kpýãG òüA lýñßð QcApPuAô lýyBG úPvgô JpÇÃì

21 >.òP×ýì ÝB×OA Bø úéíc
rìõâBñéu -7

ûlñðAõg ,rìõâ Bñéu ly ïõéÏì 2015 ëBu ok

.lñðAk þì olhì kAõì úG kBýPÎA ô )þH¿Î
õO< :Qyõð }pPýüõO ÿ úd×¾ ok lülc
ïkpÞ Ùp¿ì ÿkBüq ÿBøôoAk úPynâ ëBu lñ^
ô Ép×ì þãPvg êTì ïA ÿoBíýG ÿBø úðBzð BO
îðlG ô úzG ëpPñÞ qBu ô Qgõu ok ëçPgA
koõì ok úãük òì .úñÞ Ì×c ôo }Bìpâ úðõPG
pø úÞ oõÆ óõíø ,ïlýíð eýÂõO îðlG pøBÊ
BíypßÖqpÆ BG {ðlG ïpÖ úÞ îø ÿA úãük wÞ
ôoBÞ òüA lüBHð ,ûoAlð þðõhíø þüBHüq koõìok

>...úñßG
péOBG koApW -9 ÿoBíýG úG þüBßüpìA oAlÖpÆpK ô oõùzì ÿ
,ÿlñéOBßuA oõùzì pãüqBG ,péOBG koApW ÿoBíýG þÎõð xõKõè .QuA çPHì xõKõè
ÿoBíýG àü ÅoAõÎ êýèk úG þãèBu 10 òuok RBÏüBÂqôpGó@ÿBøúðBzðúÞQuAþñíüAkõg
ÿ úXýPð ok .QÖpâ oApÚ þcApW QdO þðõ×Î þé¿×ì ÿBøkok ô þãPvg xBvcA ,þPuõK
þüAõñy qA {PuAo }õâ ok péOBG ,úèCBvì òüA oB^k BíDAk }A ÿoBíýG pÆBg úG Bñéu .QuA
êßzìôA }õâôk pøô QvýðoAkoõgpG êìBÞ RpvñÞoõOþPcôA.kõyþìþH¿ÎÿBøúéíc
úG .lðoAk }õâ qôqô BcçǾA Bü xõPýñýO .kpÞõÓèþðBìokþíýyïBXðApÆBgúGAo{üBø

óApùO úéXì

> úéèAFBùG< RpÃc xlÚAqôokAq úðBùG úG

îýuBñzGpPùG Ao >QýDBùG< QðBük

úíø lülW {HñW àü|þølðBìqBu úG Quk ,kpÞ|þì þñýãñu óApüA ïkpì ô QýDBùG QðBük oAnâkBýñG rýãðA RoBzG qôo kAq óoBÛO #
Bü >îvýDBùG< ÿoAlýG ô QÃùð óAõñÎ QdO ,úHðBW QvýG ÿ|úðBPu@ok Bøqôo òüA úÞ>óApùO þééíèA òýG úéXì< lèõO
.lðkqBahai Awareness ,QuA|úPÖpâÿBW kõg þOBÎõHÇìoBGpK ÿBø QýèBÏÖ þãèBu úuô
ôA ûAo|BølÏG úÞ >úéèAFBùG< IPßì òýuolì ô òülypì qA þgpG Bíy BG lñ^ þñhu ,JBG òüA ok ûoBGôk úÞ QyAk ó@pG Ao Bì
óAôpýK ô ïkpì ,ÿô úÞ lñPvø oôBG òüApG ,lðkAk úìAkA óBùW puApu ok Ao
ô kõíð|þì Ðñì kõg ïBðqA {ýK ,>RpÃc< óAõñÎ ókpGoBÞ úGqA Ao kõg .îýyBG|úPyAk óArürÎ
qA ÿoAõðA BG úÞ þùèA óBâkBPupÖô óApHìBýK| |ÿ|úPvüBy Ao þHÛè òýñ^ àü ÉBHOoA êDBuô ÐíWokô|àýìkBÞ@êÖBdìok ûtüô úGô Bßüpì@ok
ô lðA ûkõzâ óBùW úG ûlük >ÿkrüApÖ< Bü þùèA ÿlñíøõßy ô êÃÖ úG ,ókq îø úG îz^ àü ok lñðAõO|þì óBýðBùW úÞ ÿp¿Î ok ,þøôpâ
úéíW qA ,þhüoBO óõâBðõâ êDæk úG óBð@ óAôpýK qA ÿoBývG úðB×uCBPì ïBW ÜüpÆ qA îülÚ ô lülW ÿBø úzülðA ô RBìõéÏì ô Bø þøBâ@ qA ÿpdG
qA þPuok ô ÙB×y áok úG okBÚ ,óõýHønì þDApâ ÿkBì ô Bø ÿqBG úvýuk ,ëBu qA qôo pø úÞ QuA òüA pG îuo ,lñGBü Quk >QðpPñüA< ÿBíð óBùW
.QvðAk|þì ,lðA ûlzð óBð@ îýèBÏO
lðõvK úG úÞ Ao kõg ïBð JBhPðA ÿ|úýívO úWô >úéèAFBƒùG< óAõñÎpüq
Qíßc ô ú×véÖ úG òPgAkpK BƒG ,QƒuA ûlƒükpƒâ òürì þðBGo ô þùèA ,qôo óBíø ÿBøkAlgo kpãèBu QHuBñì úG,|Today in History
ÿA ûqAôok Bü >JBG< qA ÿô úÞ QvðAk|þì pìA òüA BG ÈHOpì ,{üõg òüõð pËð qA ,ÿpƒzG iƒüoBƒO ûBƒýu Bƒü ô rƒýãðA oBƒhPÖA ÝAoôA qA òƒyôo ÿA úñü@
ôA ÿôo úG oBâkoôpK úÞ Bø þøBâ@ qA lƒülƒW
BøQéìÿoAlýGl¿ÚôQuAûkpÞoõHÎ ,ûkõzâ .konãG Apâ ëBíÞ ô IéÆ|þøBâ@ óAôBßXñÞ
kBXüA ô îýèBÏO ok p˃ð lƒülƒXO ܃üpƒÆ qA Ao ô óBâorG ÿ|úzülðA ô Qý¿hy ólðBƒuBƒñy ô òƒhu ô UƒdG
.koAk óBð@ úðBìq ô p¿Î BG IuBñPì >Rlcô<
þéÎ lýu< úéýuô úG óApüA ok Bø>þGBG< {HñW úðõã`ýø ,QüpzG iüoBO ÿBø>òì wƒðBƒvðo<Bƒü
kõg þâkpPvâ ô Rly ZôA úG ,>ÿqApýy lídì óBð@ ÿBøoôBGô lüBÛÎ ÿ|úÎByA Büô ÔýéHO úG þÇGo
AlýK jõuo îø oõzÞ qA ZoBg ÿBøqpì úG ô lýuo ûly oAõPuA ê¾A òüApG þé¾A Ùlø óõ^ ,koAlð
ÿBøoôBG >òüpO ëõíy óBùW< qA þßü ô kpƒÞ ÿoAkoõgpG wƒðBƒy ,õƒu|àƒü qA Býðk ïkpì úÞ QuA
úG|,îøkqõð ópÚ pgAôA ok úÞ lƒyBƒG|þƒì þƒñük qA úðBHüpÖ ïAõÎ ô úðBÂpÓì pƒýÒ ÿBƒø þƒøBƒâ@ qA
ÿpvO Bßüpì@ þPc ô BKôoA ,óBPuôlñø ,p¿ì Ao óõâBðõâ ÿBøoôBG ô þñük ô ÿpßÖ ÿBø|úƒ×véÖ
AlýK {ülðAõð þðAôpýK ,þðBùW eÇuokô QÖBü ÀýhzO úðAõPzK úG ,pãük ÿõuqAô lñyBG|úPyAk
.kpÞ Shoghi Effendi Üc ,kõg ÿBø þðq úðBíâ þPc Büô áok RolÚô
IøAnì ô óBükA pývì ok ókBùð ïBâ ÿkAq@ô JBhPðA
ok úƒƒÞ >oBƒƒSæ~ A ЃƒüAlƒƒG< JBƒƒPƒÞ ok .lñyBG| AoAk Ao ØéPhì þðBvðA ô þÚçgA IOBßì ô
>úéèAFBùG< úÞ QuA ûlì@ ,ûly NB^ >pýízÞ< ok ,úéèAFBùG ,>ÿoõð þƒéÎ òƒývc< Aqpƒýì
oõùÊ Ýpy ok úÞ lñPvø þðApHìBýK >BùHèAlHÎ< ô óApùOok ,ÿkçýì |1817 ëBupHìAõð|îøkqAôk iüoBO
.lðA ûkpÞ óBùW úG ûlük ,ëõíPì ô xBñypu ÿA ûkAõðBg ok
óApãzøôtK úÞ ÿpãük ÿBø úèBuo ok BìA QèBc ok |,1892 ëBu|þì ûBì îùð ô QvýG ok ô kõzâ
ok >xlÚA< olÛðApâ JBPÞ êýédO ô úürXO úG
>úƒéèAFBƒùG< òƒüpƒƒPƒÞk ô Bƒƒø >þƒƒGBƒƒG< òƒƒýƒD@ .Q×â ÑAkô Ao þðBÖoAk òýÇvéÖ ok ,lýÏHO
,ïBÛì òüA úÞ QƒuA ûlƒy lƒýƒÚ ,lƒðA|úƒPƒgAkpƒK >óôApƒƒƒƒG .þƒƒƒƒW .ÿA< oõƒƒƒƒƒƒvƒƒƒÖôpƒƒƒƒƒƒK
óAõñÎ úG >úéèA ëõuo< IÛè BG Ao >lídì< RpÃc pƒƒƒãƒƒzƒƒƒøôtƒƒƒƒƒK ô joõƒƒƒƒƒì ,E.G.Browne
òüApGô|úPyAk ëõHÚ FBýHðæA îOBgôpHìBýK òüpg@
,pãük ëBu oArø àü BO êÚAæ úÞ QuA ûkõG oôBG Bü >QýDBùG òýD@<|úPyo ok àýuçÞ
ûBâ ó@pø ô kpÞ løAõhð oõùÊ ÿpãük pHíÓýK aýø ô lñPvì áoAlì ÿ|úÂpƒÎ BƒG ,Bahai Faith
Ao ôA lüBG ,lyBG|úPyAk þDBÎkA òýñ^|þìBÛì úƒÞ úévéu QñÇéu óAoôkrW úG úÞ ÿA ûlƒñƒøk þøBâ@
.QgBñyõãÒôokôoBÞBüo Ao ó@ úÏèBÇì wðBy óBüõXzðAk ô ïkpì úÞ ÿõéùK
ô úürXO òíƒÂ ,>xlƒÚA< JBƒPƒÞ ok ûtüô úG ô óBýðApüA qA ÿoBývG úðB×uBC Pì ô lðA|úPyAk
,ó@ ok xlÛì RBü@ ô >lýXì ó@pÚ< êƒýƒédƒO ,lðA ûkõG ïôpdì ó@ úG þupPuk qA ,óBùW óBýÏýy
:QuA ûlì@ òýñ`íø :lvüõð|þì òýñ^ ,kõg JBPÞ þOBìlÛì {hG ok
BìA ,Qvýð ïkpì ÿ|úíø olK ,>lídì<“ Bƒƒü >ÿoõƒƒƒð þƒƒƒéÎ òƒƒƒýƒvƒc< Aqpƒƒƒƒýƒƒì“
>FBƒùHèAlƒHÎ< ïBƒƒð úƒƒG }pƒƒvƒK ô >úƒƒéèAFBƒƒùƒG<
}A ûõð ô >ÿlñÖA xBHÎ< Bƒü Abdul Baha
ó@ok ,kõg ÿBøoôBGô ûBâlük qA ,>ÿlñÖA þÚõy<
Qƒìõƒßƒc ûBýuô ïõy ÿ|úüBu úÞ ÿA úðBìqôp¿Î
pupGoBÞBüoóõýHønìô>àýOBñÖ<ÿBøoõOBƒPƒßƒük 22

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ûly ûkAk ÀýhzO >fBHì< ,óBð@ óõg òPhüo oBíy úG >úéèA ëõuo< òüpg@ ô Alg pHìBýK ÿô
!QuA ”.lü@|þì

kõg òýG ok úÞ þèBc ok îýðAlG QvýðlG BìA pƒãük óBükA qA þgpG QýðBÛc úG Bƒø>þƒGBƒG<
óBýDBùƒG< úƒG úƒÞ>QƒýƒDBƒùƒG< QƒðBƒük òƒýƒÓƒéHƒì ô ØéPhì lüBÛÎ ô BøoôBG BìA ,úƒPyAnƒâ ïApƒPcA
ÿBø ê×dì ok >õð êvð óBýDBùG< ô >wÞôlOoA ,þ×véÖ ÿA úñü@ok Ao þùèA Qíßc ÿBøoôBG ûõýy
kõWô þDBøpËð ÙçPgA ,lðoAk Rpùy ØéPhì oôk úG úÞ iüoBOô óBìq ÿ|ûlülÎ kBÏGAqA êßzPì
Bü >QýðAlcô ê¾A< úG óBð@ þãéíW BƒìA ,koAk êýédO ô úürXO êGBÚ ,lyBG oBãðq ô oBHÒ qA
,Býðk ïkpì püBu ô Bø>þGBG< òýD@ óAôpýK |Unity
úG ô lðoAk >óBÛüA< Bü ô óBíüA ,ápPzì Roõ¾ úG .lñðAk|þì
ÿoApÚpG ÿApG >ÿlùì< oõùÊ qA Ùõg ô xpO îƒzg BG IéÒA ,óApüA ok Bƒø>þƒGBƒG< {ƒHñW
.lðpãð|þì lükpO ô ày ÿ|ûlük BG ,þðBùW QèAlÎ àƒýOBƒñÖ óõýHønì ô ïBßc QìôBƒÛì ô úƒñýÞ ô
úG ,>QýDBùG< QðBük qA ô lƒükpƒâ ôpƒGôo ,QƒÚô

êìBy,>QýðAlcô<ïõù×ìúG>îvýDBùG<qA | kBü|rýì@p×ÞôûlññÞûApíâòýD@BüúèBÂúÚpÖóAõñÎ
ô >óBGq< ,>kAtð< ,>Iønì< ,>úzülðA< Rlcô óBüApâïçuAqAÿoBývGÿôBPÖôBøúèBuookôly
ok|,rýì@ eé¾ ô ûlðqBu ÿBø Rlcô püBƒu Bƒü lñðBƒì úƒÞoBƒÞBƒüo QƒýðBƒcôo ÿBø ïBÛìô àýOBñÖ
úÞ QuA ûly kBü >óBÛüA< ô >xlÚA< ÿBø JBPÞ lÂÙAløABGAoQßéíìoõìAÿ|ûoAkA,pÂBcp¿Î
úÞúèBÛìòüAÿ|úé¾õcqA,ó@RBýDrWúGòPgAkpK óAõñÎ úG Bø>þGBG< qA ,lðA|úPyAk oBýPgA ok ÿpzG
àü ûBâlük qA ,QýÖB×y ô þÖpÆ þG ëBíÞ ok okô þHønì óApâAkõu ê×dì ok úÞ kBPÏì ÿkApÖA
Bíy pËð qA >þDBùG pýÒ< pãzøôtK ô ûlñvüõƒð pülhO oB^k ,þzÞ {ýzc ô óõýÖA ÉBvG oBñÞ

.QuAZoBg,konâ|þìóArürÎ rýð ûBâ ô ûlükpâ kBü ,lðA ûly þDõyrÓì ô ÿpßÖ
ô êPÚ ô þðBvðA ÝõÛc ókpÞ ëBíüBK ô úXñßy

23

óApùO úéXì

îz^qA þéüæk úG úÞþhüoBO ÜüBÛc
| lðA ûlðBì óBùñK Bì

?Qvýð þìôooõÆApLìA ïBð úGoAru kæBu Bü ?lðA ûkõHð àýðBPüBOoAõu Bø|óBvðA ÈÛÖ úÞlýPvðAk|þì Bü@|#
úÞlðoAk þðBùñK RBýDrWrýð þhüoBO ÿBø|kAlüôo òüpOoõùzì úÞQuA IèBW ?QvýðrìpÚ ç¾A jpu ûoBýu Bü

.lñøBâ@ó@qA þíÞkApÖA

òüAô lñPyAk oAõéy ÿõvðApÖ óAqBGpu óõ^ ,ly qôpýK äñW ok óBPvéãðA ëBcpø úG .lññÞ úéGBÛì
.kpÞ|þì RpK Ao óBzuAõc
||
úÞ kõHð þvÞ òýèôA óæsBì-4 |
QzâAo Býðkoôk
úãñO ,þèBÓOpK koõðBüok óæsBì
úG wLu ô kpÞ ØzÞ Ao óæsBì
.ly úPzÞ BW óBíø ô QÖo òýLýéýÖ
BýðBLuA úG úìlg 265 qA p×ð 18 BùñO
õðBÞ ëk òýPuBHu óAõg .lñPzâqBG
ô kõG óæsBì ûApíø p×u òüA ok
àü BG úPvßy þPzÞ àü ok QvðAõO
lypøBÊ óBPuBGp¿ìok ÿoAkoBG QvO òýèô|A- 1
.kkpãGAoBýðkoôkúPvgúìlg Q×ãy qpÆ úG oõzÞ òüA þßyrK ,lðoAk óBPuBG p¿ì ûoBGok óAlñízðAk úÞ þOBÎçÆA ÜHÆ
ÿoAlùãð áoBíðAkok åpHvèoBÞ ûBãzüBìq@ok úÞ þuôpýKBK xBuApG .QuA ûkõG úPÖpzýK ÿrýãðA
pW@ úG pW@ óBíè@ Qèôk-5 | IýÞpO úðBâAlW úvýÞ ôk ok úuBì ô Bìpg BG Ao ïlñâ ô õW úðAk ,óBðq ÿoAkoBG ÀýhzO ÿApG ,kõy|þì
QgôpÖ Ao òýèpGoAõük ÈÛÖpâA .kõG óBðq ókõGoAkoBG ûlñøk óBzð Bø|úðAk ókq úðAõW .lðkpÞ|þì wýg óBðqoAokAokô ûkpÞ
Qèôk òýèpG oAõük ÉõÛu qA lÏG
ó@ ÿBø|pW@ qA QÖpâ îýí¿O óBíè@ òýñW kAk|þì óBzð ly|þì rHu ïlñâ úðAk pâA ô QuA pvK òýñW kAk|þì óBzð ,ly|þì rHuõW úðAk
ûkB×PuA þWoBg qoA lì@ok IvÞ ÿApG .kõHðoAkoBGóqkq|þíðúðAõWÿA|úðAk aýøpâA.QuApPgk
úG oAõük qA þß^õÞ ÿBø|{hG .lñÞ
þßü þPcô QÖo ØéPhì ÿBø|oõzÞ lðkpGok úG îèBu óBW àýðBPüBO úSkBcqA äu 3ô óBvðA| 706-2
ok úðAkpì QèAõO àü ok {OBÏÇÚ qA 706 ÈÛÖ ,RBÛýÛdO ÜHÆ
ûkAk oApÚ wéXðA wè okõñüqBÞ óBGBýg ok lñPvðAõO pÖBvì 2224 qA p×ð
ûlðq àýðBPüBO óly ÝpÒ úSkBc
.ly lñðAk|þì þíÞ kApÖA BìA .lðlðBì
àýðBPüBO oAõu îø äu 12 úÞ
îèBu óBW Bø|ó@qA BO 3 úÞ lðkõG
à^õÞ Bø|ó@úupø .lðkpGok úG
Bø|ó@ óBzðBHcB¾ òüApGBñG ,lðkõG
RBXð ÿBø|ÜüBÚ úG kõg BG Ao
.lðkpG
|
óAqBGpu ,1415 ëBu ok-3
xBHè ô oAõéy óôlG þvýéãðA
!lñPÖo Roõßñýâ@äñW úGpüq
,Roõßñýâ@ kpHð ok
oAõéy þvýéãðA óAqBGpu
Bø|ó@ Ùlø BìA ,lðlýyõLð
úG úßéG .kõHð òíyk ólðBupO
Bø|ó@ qA ÿoBývG úÞ kõG êýèk òüA
úÞ îýðAk|þì óõñÞA .QuA rìpÚ iüpì úÞ lñPyAk kBÛPÎA ïkpì ,þðæõÆ ÿBø|ëBu-6 | òüApGBñG ;lðkõG ëBùuA úG çPHì qA
QuA äðolñ^ àíÞ Bø|ó@ úG oAõéy ólýyõLð
êßzì òüA BG pPPcAo kpÞ|þì
òø@ êýèk úG ,îýñýHG òýìq qA Ao ó@ pâA .QuA rìpÚ BOlíÎ iüpì ;úP×ãð Õôok Bì úG wß`ýø

24

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

îýPvðAõO|þì îükõG ûoBýu ÿôopâA BìA .luo|þìpËð úGrìpÚ ,koAk {dÇuôp×víOAok úÞ ÿkBüq
.îýñýHG Ao þOôB×Pì çìBÞ ÿBø|äðo

þgpGok.løk|þìóBzðþGApyþPcôÿA|ûõùÚ,þüçÆÿBø|äðoúGAoiüpìûpËñìBuBðpüôB¿O |
.kõy|þì ûlük îø äðolñ^ þPc ô rHu ,þG@ äðo úG iüpì Bø|wßÎ

Bßüpì@ ,ïôk þðBùƒW äƒñƒW ok-7 |
òßÖA IíG óAõñÎ úG }B×g qA kpÞ þÏu

lñÞûkB×PuA
Bø|ó@ô êíc Ao Bø|IíG kõG oApÚ Bø|}B×g
ê¾AõÖ Bø|ó@ kõG oApÚ .lññÞ Bøo òKAs ok Ao
þðAôpýypüq ÿBø|ÝBOA ô ô lññÞ p×u þðæõÆ
píüBO wLu .lñüBýG kôpƒÖ óBƒzƒüBƒø|úƒðBƒg
.lðly|þì pX×ñì Bø|IíG ô ly|þì }õìBg
lýuo|þìpËð úG Jõg nÒBÞ ÿôo úìBðpG òüA
úüBìpu ó@ ÿôo oæk óõƒýƒéýƒì 2 Qƒèôk ô
JAõW lðlƒýƒíƒùƒÖ lƒÏƒG BƒìA ,kpƒÞ ÿoAnƒâ

.løk|þíð
||

QyAk þÆõÆ àü óõvßW ôolðA-8 |
þÆõÆ BìA .QyAk Quôk oBývG Ao ôA úÞ

QyAk lG þâtüô àüôA
ôolðA ,Bßüpì@ îP×ø ÿoõùíW wýDo
kApÖA .Qynâok 1837 ëBu ok óõv߃W
BìA ,lñPÖo ôA ÿoBLvÞBg îuApì úG ÿkBüq
úG Ñôpy þÆõÆ ,IuBñìBƒð ÿA|úƒËƒdƒè ok
óôpýG îuApì qA Ao ôA òüApGBñG ,kpÞ þyBdÖ
Ao ôA óõvßW êýèk òýíø úG lüBy .lðkpÞ

!QyAk Quôk
||

xõýèõW ïBð úGoAru kæBu-9| |
QuA ûlzð ÿoAnãìBðoAru

ïBƒƒƒð úƒƒƒƒG kæBƒƒƒƒu òƒƒƒƒüA
-þƒƒüBƒƒýƒèBƒƒPƒüA oAk|óAoõƒƒƒPƒƒuo
þƒñƒükoBƒÞ oArƒu þƒƒüBƒƒßƒüpƒƒì@
Ao kæBu òüA úÞ ûly ÿoAnãìBð
1924 ëBƒu ok {ƒðAoõƒƒPƒuo ok
òøm úG þPÚô ûlüA òüA .kpÞ ÑAlGA
ok ÿkBüq rý^ úÞ lýuo þñükoBÞ
ô kõG ûlƒðBƒíƒð }A úƒðBƒgrƒLƒy@
{Puk ïk ú^pø BG ly oõHXƒì
ûkBì@óBðBíùì ÿApG ÿkæBu QuA
AlýK úÞ ÿrý^pø qA òüApGBñG ,lñÞ
.kpÞ ûkB×PuA kæBu òüA ok kpÞ

25

óApùO úéXì

26

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

27

óApùO úéXì

úvðApÖ ok Quk óôlG óAkAqõð lèõO ûoBGok ÜýÛdO

.QuA ûkpÞ þüBuBñy lðA|ûlì@ qA {ýK úÞ pHg òüA ïçÎA óAoBãðpHg úP×â úG lñøAõhð óBùñK Bùð@ qA Ao rý^ aýø óæõEvì úÞ úvðApÖok þìõíÎ QyAlùGpGpÊBð kBùð #
pG oBì@ òüA lñüõâ|þì úvðApƒÖ ÿBƒø|úƒðBƒuo ok úylg kBXüA UÎBG kõƒG ûlƒzð ïçÎA òƒüA .kpÞ Ao ÿpuApu þOBÛýÛdO úÞ QuA ûkpÞ ïçÎA
êÞ qA îXñK àü BùñO ok ûly|QHS koAõì xBuA òüA ok Qèôk Qüpülì ûõdð úG þìõíÎ kBíPÎA úÞûkpÞqBÒ@þðAkqõð kAlÏO {üArÖA ûoBGok
11 qA RBìBÛì úvðApÖ ÿoArâpHg }oArâ úG lÎBu ,Quk óôlG úPynâÿBø|ëBu ëõÆ ok
.QuA úvðApÖ oõzÞ .QuA ûly úéEvì Ýpy ok ÿA|úÛÇñì ok óAkAqõð ïAlðA ÀÛð koõì
úÞ lðkõG ûkpÞ ïçÎA óæõEvì òüA qA {ýK kôlc óõñÞBO úvðApÖ þìõíÎ QyAlùG ûoAkA 2014 BO 2000 ÿBø|ëBu òýG úÞ lðkAk pHg úvðApÖ .lñü@|þì Býðk úGôqBG Bü
ÀÛð koAõì òýG ÿkõùzì ÉBHOoA lðA|úPvðAõPð Býðk úG Quk óôlG úÞ Ao þðAkqõð qA koõì 150 QyAlùG ûoAkA wýDo ,óõƒükoõƒG AõƒvðApƒÖ
ok þðBPüpG úÛÇñì ô úvðApÖ Ýpy ok óAkAqõðõÃÎ .kõG ûkAk jo úXýPð koAk oBËPðA úÞ QuA úP×â ,úvðApÖ þìõíÎ

.lññÞ AlýK oõzÞ òüA JpÒ ëBíy .kõy Àhzì ûlñü@ ûBì úu BO RBÛýÛdO òüA
RBÛýÛdO ïBXðA AlPGA þìõíÎ QyAlùG ûoAkA Quk óôlG óAkqõð lèõO úG ÉõGpì oBƒHgA
püqô BìA kõG ûkpÞ ko Ao ÑõÂõì òüA ûoBGok pPzýG úvðApÖqA þÛÆBñìok þìõíÎ xApø kBXüA UÎBG
"ëõHÚ êGBÚpýÒ" Ao îýí¿O òüA úvðApÖ QyAlùG ûkAk óBñýíÆA ïkpì úG óõükoõG ÿBÚ@ .QuA ûly

.kõG ûlðAõg
ïAlðA ÀÛð úéEvì ûoBGok BøoAlzø òƒýƒèôA
ÿA|úÛÇñì ok þédì óæõEvì ÿõƒu qA óAkAqõƒð

.ly ûkAk úvðApÖ Ýpy ok þüBPuôo
úG RBÖ@ ÐÖk ïõíu BøoAlzø òüA þƒK ok
BìA QÖpâ oApÚ þuopG koõì þèBíPcA êýèk óAõñÎ

.lzð ê¾Bc ÿA|úXýPð

ó@ BüõÚ úðõèBPuA ÿBÚ@ óBìq óBíø úÞ þüBÎkA lñPvðAk kôkpì Ao 'þÞAo' þvñWoAq@ïBùOA Bø|óBPukAk
.QuA "þãPgBu çìBÞ" :Q×â ô kpÞ ko Ao
{Ûð úzýKpñø ,úðõƒèBƒPuA pƒPuõƒéýu #
þÎlì óq òüA ,QüBßy þGBüqoA úâpG pGBñG úíÞBdì þvñWqôBXO ïBùOA QéÎ úG ,þÞAo
îø BG 1987 ëBuok úðõèBPuA ÿBÚ@ôôA kõG ûly
.ly løAõhð
.lðA|úPyAk "QüBÂo BG ûApíø ÈGAôo" úP×â úÞ þðq ÿBøBÎkA lñüõâ|þì Bø|óBPukAk
úÞ ly þÎlì ÿpãük úýüAõßyok wLuôA ÿAoAk ûkpÞ qôBXO 90 úøk ok ôA úG þÞAo kõG
ÿôo 1990 ëBu ok ôA ÿBÎkA koõì þvñWoAq@
.kpÞ þÖpÏì úñýìq òüA ok îø Ao løBy lñ^ ô ûkAk .Qvýð "þÖBÞ ëælPuA"
RAoBùÊA" ûlì@ Bø|óBPukAk }oArâ ok BìA úýéÎ Bø|ïBùOA úP×â îø wéXð@|wè óBPukAk
ÿBø|ïBùOA BG ûly þÖpÏì óAløBy qA ïAlÞ|aýø ÿApG þÖBÞ ÈüApy lWAô xBñypu úzýKpñø òüA

".QyAlð þðAõhíø þüBÎkA .Qvýð úíßdì ô ûlðôpK êýßzO
óBüpW ok úÞ ûlì@ }oArâ òƒüA úƒìAkA ok {HñWqBÒ@ BG óBìríøô úPynâ ëBu êüAôA
ô ÈHƒOpƒì áoAlƒì" îø pƒPƒzƒýƒG RBƒÛƒýƒÛƒdƒO kõG úPuAõhð úÞ þðq )|Metoo| ( îø–òƒì#
ûlzð AlýK ô úüAoA îø BÎkA qA "ûlññÞ|QüBíƒc þÎlì wýéK úG úÏWApì BG kõy }BÖ {Püõø
90 úøk êüAôA ok úðõèBPuA ÿBÚ@ úÞ kõG ûlƒy
.QuA ûkAk oApÚ qôBƒXO ô þƒvñWoAq@ koõƒì ÿkçýì
,pãñýu þOoBì ïBùOA òüA úýèôA fpÆ óBìq ok
qAô BuBuA"ôA úÞ kõG úP×â úðõèBPuA ÿBÚ@ êýÞô .QuA

."lñÞ|þì ko Ao BÎkA òüA òG ô iýG

ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ

,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK 28
þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@

l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy
òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êüõdO BO QÖBüok qA l¾ok

QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy

(818)705-7777 www.AdmiralCarpetCleaning.com

7030 Darby Ave, unite B, Reseda, CA 91335

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
29
óB×èBƒhì qA ô îƒËƒÎAolƒ¾ óôBƒÏì ,úƒgApƒPuA

óBíýK qA {üpOAkoõƒì ok óApƒWBƒùì }pƒünƒK úƒXùéèA|eƒüpƒ¾

kõG úP×â ô ûkpÞ þðApãð qApGA óBíýK òüA ÿAõPdì

þOpWBùì þðBùWAo {üpOA "QƒýƒíƒÞBƒc ܃c" ó@ ÿApƒWA úƒÞ
.kpÞ løAõg }ôlhì

ly ZoBg êéì óBìqBuþðBùW óBíýK pHìBƒuk ûBƒì ok QƒuA oApƒÚ
ÈuõƒO {ƒÞApƒì ok þƒíƒuApƒì ok RpƒWBƒùƒì þðBùW lñu àü qA {ƒüpƒOA Qƒèôk #
Qèôkô kõy BÃìA êéì óBìqBuõÃÎ ÿBøoõzÞ oõzÞlñ^ ô ûly ZoBg RpWBùì úG ÉõGpì
QÞpy îuApì òüA ok úÞ QuA úP×â {üpƒOA òPuõýK úG pÂBc lðA úP×ârýð pãük þüBKôoA
.kpÞ løAõhð .lñPvýð óBíýK òüA úG

,)pHPÞA 31( óBG@ 9 ,úHñy|úu qôo
î˃ÎAolƒ¾ ,wƒOoõƒÞ òƒýƒPƒuBƒHƒu
ÿApãPuAo Jrƒc wƒýDo ô {ƒüpƒOA
kpÞ ïçÎA ÿA|úýðBýG oôl¾ BG ,ÿkAq@
qA BO QuA úPÖpâ îýí¿O ôA Qèôk úÞ
,òƒìA RpƒWBƒùì" þƒðBƒùW óBƒƒíƒýƒK
kôpÖA ô kõy ZoBg "îËñì ô ÈHÃñì
òüA ok Zolñì RBßð þgpG Bì" úÞ
þÛéO kBÛPðA êGBÚ oBýƒvƒG Ao óBƒíƒýƒK
ôk ÉçPgA úéíƒW qA úƒÞ îýƒñƒÞ|þƒì
ÿoAkoõgpG Ùlø BG RpWBùì úèBvì
ô oBÞ ÿApG RpWBùƒì ô QƒýƒñƒìA qA
".QuA ÿkB¿PÚA ÙAløA
QuA úP×â {üpOA püqô Qvhð
úGô ÜüBÚ BG úÞ þðApWBùì úG lüBHð úÞ
qA þßü úG Ao kõg þðõðBÚpýƒÒ oõƒÆ
BKôoA úƒükBƒdƒOA õƒÃƒÎ ÿBƒøoõƒzƒÞ
úƒG úƒðAkAq@ kAk ûqBƒWA lƒñƒðBƒuo|þƒƒì
koAô BKôoA úükBdOA õÃÎ ÿBøoõzÞ
ÿApƒãPƒuAo Qƒƒèôk ,{ƒƒüpƒƒOA pƒƒG ûôçƒÎ .lðõy
ÿBÃìA îuApì ok úÞ ûkpÞ ïçÎArýð óBPuoBXì 2015 ëBu "óBüõXøBñK óApdG" óBüpW ok
úP×ârýðóBPvùèQèôkôlGBü|þíðoõÃcóBíýK óBüõXøBñK kôoô Zõì BG þüBKôoA ÿBøoõzÞ úÞ
ûkAk oApÚ úWõO koõì Ao þùGBzì ïAlƒÚA QƒuA {üpOA úÞ þðBüõXøBñK kAlÏO ,lðkõG úƒWAõƒì

.QuA oõzÞó@QýÏíWl¾okàükôlcúGQÖpünK
òüA qA Zôpg BG QuA úP×â {üpOA Qèôk qApÛÖôäñWpÆBgúGóBð@qAÿoBývGúÞlýuo
óBvßü ûõýy kpGoBÞ koõì ok ÿlùÏO ,óBíýK ïqBÎ ô úPhüpâ BÛüpÖ@ ô úðBýìoôBg ÿBøoõzÞ
.QyAklñøAõhðóApWBùìBGoBPÖo Ao óApƒWBƒùì òƒüA pƒTÞA .lƒðkõƒG ûlƒƒy BƒƒKôoA

ô ÈHÃñì ,òìA RpWBùì þðBùƒW óBƒíƒýƒK BìA lðkAk|þì êƒýƒßƒzƒO ÿoõƒu óBƒâkq|äƒñƒW
òýG þðBùW úHðBWlñ^ úìBñÛƒÖAõƒO àƒü î˃ñƒì óBýì ok rýð óBPvðBÓÖA ô óApüA qA þðBüõXøBñK
þùPñì RApÞAnì .QuA ûlññÞBÃìA ÿBø|Qèôk .lðkõG óBð@
ô RoBËð BGôoBßPGA úG lñu òüA òPì òüôlO úG kôoô - óBíè@ ô {üpOA qpì ok óApWBùì
ïBXðA úG ô kBPÖA óBüpW úG êéì óBìqBu QüAlø ëBuok BKôoA úG óBüõXøBñKô óApWBùì ûkpPvâ
úG êéì óBìqBu õÃÎ oõzÞ 193 þìBíO .luo ÿBøoõzÞ þgpG {ƒüApƒâ qBƒu úƒñƒýƒìq 2015
ÿoBW ëBu úýDôs ûBì ok B߃üpƒì@ ÿBƒñƒTƒPƒuA }pünK ØèBƒhƒì óBƒüApƒãƒPƒuAo úƒG þƒüBƒKôoA
Qèôk .lðkpÞ lýüBO Ao óBíýK òüA wüõð|{ýK QuA ûkõG óApWBùì
óBíýK òüA úG úÞ kõG úP×â {ýKBzýK Bßüpƒì@ úG õXøBñK kAlÏO òüA }pünK qA þðApƒãƒð
ó@úGÉõGpìRApÞAnìokþPcôkõy|þíðÜdéì þðBíèoBK RBGBhPðA RAqoBHì ok þé¾A ÑõÂõì
.kpßðQÞpyrýð IvÞ úñýìq ô ly pXñì {üpOA úPynâ ëBu
òPynâ ApWA úG Ao kõg Ùlø óBíýK òüA îøApÖ Ao ÿkAq@ ÿApãPuAo Jrc ÈuõO RolÚ
ok óApWBùì BG þðBvßü ÿoBPÖo ûõýy ô ÈGAõ ô óApWBùì ûkpPvâ kôoô qA QσðBƒíƒì .koô@
úG þÏíW lùÏOô ûlññÞBÃìA ÿBøoõzÞ þìBíO {øBÞlñðBìÿA|úðApýãPhuÿBø|QuBýuÿApWA
RpƒWBƒùƒì lƒðôo kõƒHƒùƒG QƒùƒW ÿoBƒƒßƒíƒø úéíW qA lülW óApWBùì úG Qèôk þèBì àíÞ
.QuA ûkpÞ Øý¾õO þééíèA|òýG .kõG Jrc òüA RBGBhPðA ÿBø|úìBðpG

óBýPvüpƒâ wƒPƒñƒüBƒø ,ÿoBƒW ûBƒì êƒüAôA

óApùO úéXì

!ûkoô@Býðk úG ú`G 44 óõñÞBO úÞÿA|úèBu 40 óqrýãðA îÒ Qynâpu

oBƒù^ úƒPvðAõƒO ô úƒPhüo|þƒƒì !QuA ûkoô@Býðk úèBu 40 óq >ÿrðBƒOBƒGBƒð îƒüpƒì< #
ÈÛÖ .lzßG AoôAokApGôpøAõg ûlðq p×ð 38 ÈÛÖ óõñÞA ,ôA lðqpƒÖ 44 qA Býðk úG ú`G 44 ëBc úG BO úÞQuA þüAlðBâôA
úPvðAk|þì óõ^ ,ûlðBì ûlðq ôA ÿAnÒ BùñO Quk QuA oõHXì îüpì ô lñPvø AlðBâôA ok þüBPuôo ok îüpì !QuA ûkoô@
úÞ ÿokBìBð ,lñÞ|þì Ao oBÞ òüA óBu@râpøôA þâlðq .lñÞ îøApÖ óBzüApG þÖBÞ YüAo ó@ok þüAqõéÚôk úÞ lñÞ|þì þâlðq
QcAo ôA py qA úPuAõg|þì qõñø ÿokBìBð oBHWA úG þãèBu 12 ok ôA .QuA ûkõHð Ao kõg úèBu 40 píÎ qA ëBu 18 ôA .QuA
BG ZAôkqA úG oAkAô Ao ôA ,kõƒy .QuA ûkpÞ ZAôkqA úèBu 28 kpì àü BG kõg oBù^ ,õéÚôk {y Rlì òüA ok ô ûkõG oAkoBG
pPâorG oBývG ôA qA úÞ ûkpÞ ÿkpì AnÒ ok ûkpg úzýy {üokBìBð lüõâ|þì îüpì úG õéÚ àü ÿkAlÏO ô õéÚoBù^ úu ô õéÚ úu

úÞ QyAk óq lñ^ô lðqpÖ 45 }olK .kõG ûlük .QuA ûkAk|þì }oAq@ô ûkõG 30
óBßyrK .lƒðkõƒG õƒéÚ YƒñK ô oBƒù^ ,ôk úƒíø ïpvíø< :lƒüõƒâ|þƒì îüpƒì |
.QuA þßýPðs ôA þüAqõéÚlñ^ êýèk lðlÛPÏì qA ÿkBüq ÿBø|ú`G ô óq lƒñƒ^
úPyAk lðqpÖ {y QyAk ôqo@ úzýíø îƒüpƒì ïkõGoõHXì òì úÞ QyAk Bø|ó@
lðqpÖ 18 kõg ÿoAkoBG òýízy BO BìA ,lyBƒG òýñ`íø .îñÞ QHÚApì Bø|ó@ qA
úƒG kõƒg ÿoAkoBƒG ؃ÚõƒƒO ÿApƒƒG ôA !QƒƒyAk lì@|þì {Puk úÞ þP¾pÖpøô kõG òzgoBývG
ôA úG {üBìq@ lñ^ qA lÏG BìA ,QÖo óBPuoBíýG õéÚôk úÞ {ðAlðqpÖ òýèôA îüpì .kq|þì àPÞ Apì
.kqAlðA|þì pÇg úG Ao ôA þâlðq oBÞ òüA úÞ lñP×â Býðk úG þãèBu 13 ok ô 1994 ëBu ok Ao lðkõG
.QyAk lðqpƒÖ 25 þƒãƒèBƒu 23 ok îüpƒì | qA lÏG ëBu ôk ôõéÚ úu òýèôA lÏG ëBu ôk ,koô@
ôA úG îø qBG ô QÖo óBPuoBíýG úG ûoBGôk òüApGBñG .koô@ Býðk úG Ao {üõéÚoBù^ òýèôA ó@
kAlÏO óõ^ lølð ïBXðA ÿoBÞ aýø úÞ lñP×â úG BìA ,lyBG IýXÎ kApÖA pPzýG ÿApG lüBy |
qA lÏG QüBùð ok .QuA kBüq qõñø {üBø àíhO Ao òüA çHÚ óõ^ ,kõHð IýXÎ ç¾A îüpì pËð
êßzì 2016 ëBu ok }lðqpÖ òüpƒg@ lƒèõƒO

.lýuo óBüBK úG ôA ÿoAkoBG
úðBg úG oBG àü þèBu ÈÛƒÖ îüpƒì pƒøõƒy
ôA .løk|þìoAq@AoôA lü@|þì îø þPÚôô ,lü@|þì
lðõy oAlýG Bø|ú`G úßñüA qA êHÚ ô lü@|þì Bø|Iy
23 óõñÞA Bø|ó@ åorGpvK .lñÞ|þì ápO Ao úðBg
Ao }olK þãèBu 13 ok oBG òüpg@ BìA ,koAk ëBu
ëBc úG BO {ðAokApGô pøAõg qA ÿoBývGô ûlük
ûkAõðBg ÿApG ÿoBÞ Yýø ôA .lðA ûlülð Ao óByolK
}ôk ÿôo ûkAõðBg oBG úíø òüApGBñG ,lñÞ|þíð
þgpG ÿoAnƒãƒìBƒð ÿApƒG þƒPƒc .QƒuA îüpƒì
ò×éO BG Ao oBÞ òüA ô ûlìBýð úðBg úG îø {ðAlðqpÖ

.QuA ûkAk ïBXðA

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

31

óApùO úéXì

lñPgBuolK þG |}õì Bø|þñý^ þéýÇPvì iü ûkõO àü ØzÞ
JõñW IÇÚok êßy

ûkpÞpzPñì JõñW IÇÚ RoôBXìok ëkô ÿBüokokoôBñy iü ûkõO àüqA þvßÎ BuBð #
.QuA þéýÇPvì úÞ

þì óBzð ó@ ÙB¾ eÇu ô iü ûkõO òüA rýO ÿBø úyõâ úÞ Q×â ,BuBð ,Bßüpì@ ÿBÃÖAõø óBìqBu
.QuA ûly AlW þhü úd×¾ àü qA ApýgA úÞ løk

.Qvýð òý^ ïõéÎ þìkBÞ@ óApãzøôtK #
{üApüô" úG ïõuõì ÿoôBñÖ qA óAlñízðAk ,olK óôlG ô ,okBì ôk qA úÞ lñüõâ|þì
qA ÿA|úÎõíXì BO lðkpÞ ûkB×PuA "àýPðs .lðA|úPgBu þüBø|}õì ú`G
.lññÞÙncAolüAqÿBø|ós lýèõO òýðAõÚ þñýñ^ òüA ÄÛð ÿApG Bùð@
pO|ûlý`ýK þíÞ ÿolK ôk }õì ú`G Üég oõÆ úG ,ûkBì lèAô ôk BG ÿkõWõì Üég ô êTì
ëõéu,}õìàüïpLuAúGó@QgBuÿApG.kõG àýPðs þulñùì ÿBøkoôBPukqA þÏýuô
kõG qBýð àíhO àü ô ,pãük þyõì ûtüô þñýñW .lðkpÞ ûkB×PuA
.lðlyáBKó@àýPðsRBÎçÆAúíøúÞ lñüõâ|þì ûsôpK òüA pýâok þOBÛýÛdO îýO
áBK ó@ qA lüBG îø ÿpPâorG ÿBø|ós úÎõíXì îèBu ûly úPgBu "ÿokBìôk" ÿBø|}õì| ú`G
.lðly|þì ú`G úÞ lðA|úPvðAõO îø óBykõg ô lðA|ûkõG
þüAqpßGô ÿokBìôk óBÞkõÞ .lðoôBýG
lðAõO|þìúÞQuAó@okÜýÛdOòüAQýíøA þâlðq ÿokBìôk ÿBø|}õì úÞ þèBc ok
þvñW êTìlýèõO ûoBGok ÿkBýñG þüBø|ëAõu úG ÿBø|}õì Üég ÿApG Bø|}çO ,lñPyAk þíèBu
.lølGiuBK pø .kõHð rýì@|QýÛÖõì óAlñ^ ÿolK ôk
ÜüpÆ qA BùñO ,óBvðA úéíW qA ,óAoAlðBPvK qôo lñ^ ,lðkõGpð }lèAôôkpø úÞ þyõì|ú`G
þñÏü ,lñPvø êTì lýèõO úG okBÚ þvñW úÇGAo .kpì lèõO qA wK
ôokBìqAàíhOàüúGBùð@ólyoAkú`GÿApG ÿBø|}õì qA ÿokBìôk ÿBø|}õì òPgBu
.QuAqBýðolKqAïpLuAàü qA þßíhO óApãzøôtK .kõG pPðBu@ ÿolKôk
ÝkB¾ óAoõðBW úýÛG ûoBGok ûlÎBÚ òüA BìA ,pãükÿokBìqAûtüôþèõéuôlñPÖpâokBìàü
,óBâlðrg ,Bø|þøBì þgpG ok ô Qvýð ÿBø|ïôqõìôpÞqA þíýð ÿAoAk úÞ þñýñW þèõéu
þüBùñO úG lðAõO|þì okBì ,óBâlðpK ô Bø|Qvüqôk .QuA ëõíÏì .ûlzð ûlýüBu Büok ZAõìA koõgpG pSA ok ô QuA úíDBÚ qõñø ûkõO òüA ÿBø úyõâ
.koôBýGú`G àüpø,ûtüôþñýñWëõéuîøôàíhOîø :lðoAk þ¾Bg ïBð þPc ô lñPvýð JBüBð BìA JBýíÞ IèBW þulñø ÿBø êßy BG Bø ûkõO Ñõð òüA
.lñìBð|þì"þüAqpßG"AoûlülKòüA Ao êTìlýèõO ÿApG ïqæ àýPðs úzÛð qA þíýð
þÖBÞ Bùð@ ókAk oApÚ îø oBñÞ ok Ùp¾ BìA ,lðoAk .ÿA úPhO oôBñy þhü ÿBø ûkõO
wü@( þhü åorG RBd×¾ ÿBø úyõâqA óly AlWpSAokô lñPvø lñéGô eÇvì RBÏÇÚ òüA

.lðpýâ þì êßy )Øéy
úÞ Q×â lñÞ þì ÜýÛdO lñéüpì ûBãzðAkok úÞ BuBðokoôBñy ïApWA òüA À¿hPì QðApG þéÞ

.QuA úPvßy ô ûly lñéG lc qA {ýG úÞ QuA þñgBð úýHy þíÞ Bùð@ ÿpýâ êßy lñü@pÖ
.lññÞþìAlýKþulñøÿBøêßyæõíÏìBùñüAúXýPðoklüõâþìô A

þì pËð úG }õâoBù^ BHüpÛO úÞ QuA òüA lñÞ þì IýXÎ þíÞ Ao ûkõO òüA úÞ ÿrý^" :kôrÖA ôA
".luo

ûly AlW JõñW IÇÚ ûpürW úHy ok "þu òuoæ" úG ïõuõì úd×¾ qA oôBñy þhü ûkõO òüA
.QuA

ëõÆ úÞ lñüõâ þì óBuBñyoBÞ BìA kAk ÀýhzO þPuok úG Ao ó@kBÏGA óAõO þíð wßÎ ólük BG
.QuA pPìõéýÞ 1.6 qA {ýG æBíPcA ó@ pPøBOõÞ ÐéÂ

qA þß^õÞpvÞ kõy þì ûlük eÇu ÿôo úÞ þzhG ,oôBñy þhü ÿBø ûkõO úíø êTì ûôçÎ úG
.l¾ok 10 kôlc ok koõì òüA ok þñÏü ;QuA ûkõO êÞ

32

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

33

óApùO úéXì

Býðk Õpì îhO òüpO óApâ
!lñÞþì BHüq Ao wüôorèôo

BýèBPüAok IèBW ÿA|ûqõì

ÿBø Õpì îhO lýèõO xôooArO ÉõÛuô úýuôo àü ÿoBßíø BG wüôorèôo QÞpƒy# |ûqõì òüpO|IèBWqA þßüok Ao ÿpzG ólíOok þPzùG ÿBø |ûõýìqA þßü RBÛPzìpýSBO #
.ly ØÚõPì ûlykBü Õpì îhO òýèôA oõùzì þuôo ÿqBupøAõW .lýñÞoôpì óBùW þüAnÒ ÿBø
òüA .lñÞþì lýèõO ëBu 101qA lÏG Ao þPñÇéu
ópÚ àü qA {ýƒG Qƒynƒâ qA lƒÏƒG æBƒc wüôorèôo ÿBøôokõg úÞþüçÆ Õpì îhO pG ÿoôpì BG ô QuA ûkõG ÿpzG ólíO iüoBO ëõÆ ok óBPgok òüpOoAnâpýSBO qA þßü óõPüq
koAô åpGoBÖ ÿqBupøAõW BG AklXì wüôorèôo ÿApG úüoõu ok ÿA úÛÇñì ô óBÏñÞ òýìqpu ok Qgok òüA þñí þðAôApÖ úÞ îüõy þì úWõPì iüoBO
Ao Býðk Õpì îhO òüpO óApâ lýèõO BO ûly ûpÞAnì .QuA ûly òýürO xBíèA BG lñÞþì BHüq Ao
.QuA ûkõG îùì ÜÆBñì òüA ïkpì kB¿PÚA
óõPüq ô óõPüq òÒôo óõ^ þOæõ¿dì lýèõO Bzñì ØéPhì úðõâ20BG óõPüq Qgok ûqôpìA

.QuA ûkoôpK

qBÒ@ õð qA kõg wÞõè ÿBøôokõg òýDrO ÿApG ÿBø Õpì îhO lýèõO ok ûlýuo| }oArâ úG | ûqõì ïBð BG óBùW þüAnÒ ÿBø ûqõì òüpO IèBW qA þßü îýðAlG úÞ lyBG Qhu }oôBG lüBy
.lñÞ .QuAûlyûkB×PuArýðRõÚBüôçÆqAûlykBü lükqBG ó@qA úÞ ÿkApÖAô QuA BýèBPüA ÿBøpùyqA þßüok ûqõì òüA.kõy þì úPgBñy óõPüq òÒôo
ûkB×PuA koõì úÞ Bø Õpì îhO òüAqA àüpø ÿApGÿAúðBüAoÿoBÞôqBuôþèBPvüpÞRBñýDrO
óõýéýì ûqôpìA lðA ûkõG úýuôo þPñÇéu óAlðBg kõgoôk úG ó@{gp^ô Õpì îhO òüA ólyqBG .lññÞ oôpì Ao pzG ólíO iüoBO ëõÆ ok óõPüq Qgok {Ûð lñðAõO þì,lññÞ þì
úÞ Bùð@qA þgpG ÿôo pGô lðoAk QíýÚ oæk Bø þPñÇéu Õpì îhO òüA ÿBø þüBHüq pƒãƒük qA úðBgoBÞ ô óõPüq ÿBø ÕBG qA ,óõPüq òÒôo ûqõì qA lükqBG óBüpW ok lñðAõO þì òýñ`íø kApÖA òüA
QíýÚ óAõO þíð ç¾A lðoAk ÿA ûtüô RBñýDrO .QuA lükqBG ,lðoAk QýèBÏÖ óõPüq Qgok qA ûlì@ Quk úG Ræõ¿dì lýèõO ûqõc ok úÞ ûqõì ÙApÆA ÿBø
òüpO ûqBO òƒüA lƒýèõƒO ok .QƒyAnƒâ ô óBzð xBíèA ÿBø Õpì îhO lýèõO úÛGBu
úPvWpG qBupøAõW Q×ø óBzðpøAõW Õpì îhO ïBð pƒÆBƒg úƒG úƒÞ þƒPƒñƒÇƒéu óBƒzƒð pƒøAõƒW .lññÞ
îhO òüA .lðA ûkpÞ ÿoBßíø pãülßü BG xôo ÕpìîhOúGBùð@ûlññÞlýèõOþuôoÿqBupøAõW
.koAkóqôïpâ400ôÑB×OoApPíýéýì160Õpì 1885 ëBu úG ,lðA úPÖBü Rpùy åpGBƒÖ ÿBƒø 34
qA lÏG Õpì îhO òüA êgAkok kõWõìoõOõì .kkpâ þìqBG
àü êßy úG úÞ BHüq lý×u ÿçÆ àü ólyqBG Õpƒì îhƒO 69 ëBƒc úƒƒG BƒƒO óBƒƒìq ó@ qA
.koAnâþì{üBíðúGAoûlyþcApÆûlðpK BøoArOóAlðBgûkB×PuAÿApGþPñÇéuóBzðpøAõW
úâo qA îø Õpì îhO òüA þégAk úPuõK ok qA Õpì îhO 57 úÞ QuA ûly lýèõO úýuôo ok
.QuA ûly ûkB×PuA RõÚBü ô koq ÿçÆ ÿBø .QuAûlðBìîèBuóBìqonâokQukòüA
îhOòüAokûlyûkB×PuAÿBøçÆúÎõíXìóqô þPñÇéuóBzðpøAõWÕpìîhOòüpg@lýèõO
.QuAïpâ78Õpì JçÛðA ÑõÚô BG BìA .ly ïBXðA 1917 ëBu ok

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

BðpŸG ZpüA pPÞk óBðô BXñüA J@êTíèA Jp óBPuAk
àyrLðAlðk ?BXñüAqApPùG ïôpG BXÞ,BXñüA

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | |:êTíèA Jp kpGoBÞ| |#
úÞkõy|þì úP×âÿkApÖA koõì ok ?BXñüA qA pPùG ïôpG BXÞ,BXñüA óBð ô BXñüA J@êTíèA JpÂ
ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì |.lðoAk úíøAô {yõÞô }çOqAô lñPvø ÐðBÚ lðoAk ú`ð@úG
|:êTíèAJpÂóBPuAk| |
lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì
oBÞ ÿpãñø@ûBâoBÞok Ao ÿqôo lñ^ô Qzâ|þìoBÞ ëBHðk úG úÞ kõG þðAõW kpì ,îülÚ óAoBâqôook
óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ kæõÖ úG ô îñÞ oBÞ óAqõu ûoõÞ ïk QÚô úíø òüA úðAqôo îðAõO|þíð òì :Q×â kõg BG wLu .kpÞ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA ûoBGôk lÏG ô lýGAõg ô koõg úðBg ok oBÞ qôo lñ^ òüA krì BG Ao ÿqôo lñ^ ôA .îGõßG àPK úPgAlâ

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 |.|.kpÞ oBÞ BXð@ ÿqôo lñ^ ô koô@okpu þyB×Þ ûBâoBÞ qA oBG òüA ápvK .Qzâ oBÞ ëBHðk úG

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk
oôBzì ô xBñzðAôo
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |19 BG
(LIC.#PSY 13673)
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì

RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

ok óqõuô iýìqôopø .îñÞoBÞ BXñüA þðæõÆ Rlì îðAõO|þíð òì :Q×â kõg BGqôo lñ^qA lÏG| |
ûoBGôk wK lñÞ|þì lG Ao òì ëBc ûqBO ïp^ ÿõG þðBS ok lñÞ|þì þígq Ao îPuk ô kôo|þì ôpÖ îPzãðA
ïBíO {üBùèõK BO lýGAõg ô koõg ÈÛÖ Ao ÿqôo lñ^ .QÖo úðBg úG ô QÖpâ Ao }krì qôo lñ^ qA lÏG

|.kpÞ óBdPìA Ao êÒBzì ÿ|úíø úÞ þüBW BO kAk úìAkA Ao oBÞ òüA ûoBGôk ô ly
úÞ ÿkqkô Ùçg ÿBøoBÞ ëBHðk úG QyAk qBýð ëõK óõ^ô koôBýð ïAôk kBüq þéÓy aýøok þèô| |
ly pýãPuk QHÚBÎ úßñüA BO lðAonâ oBâqôo ÿkqk ëõK BG þOlì .ly ûlýzÞ QyAk ÿpPíÞ Qícq
úÞ þOlì þèô kõG Qhu {üApG óAlðqok ólðBì ëôA ÿBøqôo .kAkôA óly þðAlðq úG îßc þÂBÚô

|.|.lì@ {yõg óAlðq qA Qynâ
ô lñÞ oBÞ lyBG ïqæ úßñüA óôlG lGAõhG ô koõhG QcAo QvðAõO|þì kõG Jõg {üApG þéýg| |
BXñüA :Q×â kõg BG .kqAkpLG Ao }A|úüApÞ kõHð ïqæ úÞ QyAk þøBñKpu óAlðqok ûqBO lzßG Qícq

|.|.lðoAk úãð óAlðq ok ÿpPzýG Rlì Ao òì úÞ îñÞ ÿoBÞ lüBG .QuA òì ÿApG BW òüpPùG
Ao ôA ô ly pýâok Bø|óBHðAlðq qA þßü BG {Pýìõßdì þðBüBK qôo lñ^ ô kpÞ îø Ao oBÞ òýíø óAõW pvK |
ïõßdì óAlðq úG AoôA þOlì þÂBÚqBGô lðkpG þÂBÚ {ýK ûoBGôk AoôA ly UÎBGoBÞ òüA ,kq àPÞ

|.|.ly êülHO êHñO kpì òüA RkBÎ úG oBÞ òüA þOlì qA lÏG .kpÞ
ok ólðBì Ùlø BG Ao oBÞ òüA þðAlðq kpì úÞ lðly úWõPì îÞ îÞ ûBâkAk óBñÞoBÞô Bø|óBHðAlðq | |
úGô kpÞ Al¾ Ao þðAlðq ,óAlðq wýDo .lðlðBuo óAlðq QuBüo úG AopHg òüAô løk|þì ïBXðA óAlðq
þÖçg oBÞ ûlðBì þÚBG QükAq@ BO þíÞ Rlì þPÚô ,QuA ëBu òülñ^õO úÞ îüly úWõPì Bì Q×â ôA

?ú^ þñÏü õO oBÞ òüA .kõy úÖBÂA ó@ úG þOlì ûlzð ïBíO õO wHc ÿ|ûoôk BO þøk|þì ïBXðA
løk{øBÞóAlðqokAoBùð@wHcÿ|ûoôklñøAõg|þìþÂBÚqAôlñü@|þìûBâkAkúGóBíùPìïBíO| |

?þñÞ|þì êíÎ ïkpì ÿ|úíø ÙçgpG õO þèô lññÞ þâlðq ÿkAq@ BG lñðAõPG BO
BXÞ QuBXñüA óBðô BXñüA J@òì ÿApG þèô îðAk|þíð Ao óApãük :Q×âô kq ÿlñhHè êHñO kpì| |
ôA úGô lññÞ kAq@AoôA kAkoõPuk lñÞ úýHñO AoôA «BÏÚAô úßñüA ÿApG þÂBÚoBG òüA ?BXñüAqApPùG ïôpG
ÿoôk ÿBW úG ÿqBu ûAo ô ÿoBãýG ÿApG Ao õO oBG òüA lðrG pu õO qA Ùçg oBÞ pãük oBHßü pâA :Q×â

. îPupÖ|þì

35

óApùO úéXì

ëBu 45 RBHS êüækqA òýÞêßüBì
Q×â}pvíø BG ápPzì þâlðq

óõPuõG êøAoBÞ|úñùÞoBßùHO lvW
ly AlýK óAlðqok

pøîÞîÞQuAûkpßðRBÚçìrâpøôAúÞlýñÞ þvýéãðA fpÇì pãüqBG òýÞ êßüBì #
.lýñÞ þìqBÒ@Ao ÿA úðBâAlW þâlðq Bíy ÿôk pu ,þüõyBðq þâlðq ïAôk ÿApG lüõâ þì
QuA QéÎ òýíø úG ô Qvýð þGõg ÝB×OA òüA þì kõg BG Ao }pvíø îéýÖ pø ÿoAkpHíéýÖ
.lü@ þì BW úíø òì BG òì pvíø úÞ .QuA ûkpG
êøA BPèB¾A úÞ }pvíø ô òýÞ êßüBì Bíñýu úèBu 85 pãüqBG òýÞ êßüBì pu
BG 1973 ëBu ok QuA óBPuôlñø pýízÞ BG îéýÖ pø ÿoAkpHíéýÖ pu Ao }pvíø Q×â
ZAôkqA òüA ûpíS .lðkpÞ ZAôkqA pãülßü kõWô BG êýèk òýíø úG QuA ûkpG þì kõg

úƒPyõƒð úƒƒG BƒƒìA .kõƒƒGûkpƒƒÞÿoAkkõƒƒg ïBðlG oBßùHO pXèBG þPüAô ríýW lvW #
óAlðq qA 2014 ëBu ok pXèBG ,Jõéâ óõƒPuõƒG ok ëAolÖ óAlƒðq àƒü ok óõƒPuõƒG êƒøA
úÞ kõG ûly êÛPñì AlüoõéÖ úG Bðôrüo@ok ÿpãük .QuA ûly AlýK þGpÒ ÿBýñýWpüô
àü BGôA ÈGAôo úG Bø ïBÛì óly áõßzìqA wK óAlðq àü ok QyAk ëBu 89 úÞ ôA lvW
}BÖ ôA åpì ûõdð RBýürW.kõG óq xBñzðAôo qA ëBƒÛPðA qA wƒK þƒOBƒÎBƒu þƒƒPƒýƒñƒìA ÝõƒƒÖ
ok úÞ Bø óAlðq úükBdOA oõìBì àü BìA ûlzð .ly AlýK AlüoõéÖ ok þøBãPyAkqBG
úÞQ×âxAþGþuúGlñÞþìoBÞúSkBcêdì úÞ lüõâ þì Bø óAlðq úükBdOA ïBÛì àü
.kBPÖAÝB×OAúHñyúueH¾ôA"êPÚ" óõ^ QuA þüBñW RBÛýÛdO ÑõÂõì ôA åpƒì
þñ×éO ÿA úHcB¿ƒì ok Rolƒéø koBƒ`ƒüo pXèBG .lyBGûlyúPzÞôAkõyþìoõ¿O
,koAk ëBu 45 úÞ QuA ByBOBð ïBð úG ÿpPgk ûBã`ýø ØéPhì óq óApãüqBG BG ÿoBßíø okúPynâûBìQ×øokêPÚòýìõuòüA":Q×â oBßøBñâ êPÚ koõƒì 11 ok 2013 ëBƒu ok úƒÞ
,îüpG þì Yðo ôpýð kõHíÞ qA Bì .QuBì óAlðq .kõGûlyïõßdìlGAwHcúG,lyúPgBñy
BýzüpOBK ,kõg Qvhð pvíø qA úPHèA òýÞ .lñÞQðBýg}pvíøúGúÞlzðúuõuô úÞkõyþìúP×â ".îüoAkîÞoõìBì40kôlc ok IýÛÏO ëBu 16 qA wƒK 2011 ëBƒu ok ôA
úÞkoAkàýñýìôkïBðúGÿpãükpPgkrýðwñýø BG QuA ëBu 45 Rlì úÞ òýÞ êßüBì
RBHS oBñÞ ok òýÞ êßüBì.QuA úèBu 62 ,lñÞ þì þâlðq {ðBíévì pvíø òýÞ Apýßy úSkBc òüA ûoBGok ÜýÛdO ëBcok ÿ@ þƒG ÙA .kBPÖA ïAk úG Býðp×ýèBÞ
ûpÛÖ ûkqõð ïBùOA úG 1995 ëBu qA pXèBG.QuA oBßùHOûôpâûkpÞpuþðBìqúÞôAQynâpu
êüBíy qA þßü óAõñÎ úG þ¿hy þâlðq BGÿoAkpHíéýÖêdìokêøBPìóAkpìþPÚôQ×â wýéKIýÛÏOQdOpãükîüApWJBßOoAôêPÚ {hG ïBùèA kõG óõPuõG JõñWok "êýøpPñüô"
þì úPgBñy rýð óBùW ÿBíñýu ok ÿpãüqBG QðBýg lñPyAk oõÃc óq óApãüqBG pãük
,>þ×èA< úéíW qA îéýÖ 120 qA {ýGokôA .kõy .kõG pünKBð JBñPWA .QyAkoApÚ-ÿ@þGÙA-Bßüpì@ëAolÖ ô Nk þðBW ÿpãüqBG BƒG "wƒì àƒéG" îéýƒÖ
úßð@qAêHÚþOlìûBOõÞô1995ëBuokÿô àƒW ÿpƒãƒüqBƒG BƒG )lƒOoBƒLƒük( "óBƒãƒPƒÖo"
úÞ ÿkpì< ,>ûBâ@oBÞ< ,>lüpýãG Ao pOoBÞ< JBPÞ ÔýéHO îuApì ok úÞ >þ×èA< pãüqBG úG ApøBÊ ,lññÞ pýãPuk Ao ôA wýéK óAoõƒìBƒì kõG òíük Qì ô õüpKBßük ôkoBðõEè ,óõvéßýð
ô BðBø< ,>lyBG óBÇéu QuAõg|þì úÞ kpÞ óBýG QyAk oõÃc ólñè ok }lülW
úýèAõy< ô >ïAo@ þüBßüpì@< ,>{ðApøAõg òüAô lü@ þì ôA BG BW úíø }A úèBu 71pvíø oôl¾ qA ÿ@ þG ÙA óAoõìBì qA þßü úéýƒuô óõPuõGúìBðqôoúGÐéÇìÐHñìúu.kpGoBßuAúÞ
äñ^qAÐÚõìúGôlyûBâ@kõgQyAkqBGîßc ÿBølðõýK BG þðAlðq àü úÞ lðA úƒP×â Jõƒéâ
oBßuA ûrüBW rýð oBG 2 ô ûkpÞ ÿqBG >þßüoBO þÚBGoAõPuABùð@þüõyBðqþâlðqúÞQuAþøAo ríýW úÞ ly ïõéÏì BølÏG .QhüpâóAoõìBì ûBâ@ ÐGBñì.QuA óõñËì ôA êPÚ ok þƒüBƒýÖBƒì
úGòýñ`íøôA.QuAûkpÞkõgó@qAAoÿpãüqBG Rlì ÿApG Bíy úÞ þPÚô :kôrÖAôA.QuA ûlðBì ok ÿ@þG ÙA þðBuo ÑçÆA ÐGBñìqA þßüpXèBG pXèBGúÞlñP×â"xAþGþu"úßHyúGòýñ`íø
êüpì ô óõvéßýð àW ,úüõýèôA wðoæ ûApíø pu þüBø óBßì úGô lüôo þì þüBW úG þðæõÆ ôkõGóõPuõGokoBßùHOÿBøûôpâQýèBÏÖkoõì Quk úG lülW óAlðq úG ëBÛPðA qôo óBíø ok
úÞ lñPvø Bíñýu iüoBO óApãüqBG BùñO MüpPuA râpø )óBOpvíø( ÿpãük ÙpÆ úÞ lýðq þì îùPìAoëAolÖwýéKÐGBñìþgpG,êýèkòýíøúG JôpƒÃì Rlƒy úƒG þƒðAlƒðq lƒñƒ^ Bƒƒü àƒƒü
krìBð þèAõPì úøk YñK ok lðA úPvðAõO óõñÞBO lüoõgþìAnÒþüBøóAoõPuook,QuAûlülð ÿpýãPuk ÿApG þðAlñ^ }çO AlíÎ úÞ lðkpÞ úG iuBK ok {ýK úP×ø Bø óAlðq óBìqBu.ly
.lðõyÿpãüqBGoBßuAûrüBW þì RBÚçì Ao þìkpì QuA úPÖpð râpø ÿô úÞ .lñÞþíðôA ûoBGok pËð oBùÊA qA óAoBãðpHg ÿõW ô xpƒK
þGpÒ ÿBýñýWpüô úG AlüoõéÖ qA ôA ëBÛPðA QéÎ 36

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ly ïçÎA óApüA úýéÎ Bßüpì@ÿBùíüpdO 'òüpPâorG' QupùÖ

óBñhu qA pãük þzhG ok Bßüpì@ úWoBg püqô úWoBg oõìA pƒüqô ,õƒELìõƒK àƒüBƒì #
úÞ ÿkApÖA ÿpýãPuk ÿApWBì úG ûoByA BƒG kõƒg úÞ kpÞ lýÞBO ÿpHg Qvzð àü ok ,Bßüpì@
Q×â ,lðkõG áoBíðAk ok ÿoAnâ|IíG úG óõñËì ok òüpPâorG" óApüA úýéÎ lülW ÿBø|îüpdO
Bü lñÞ ØÚõPì Ao BøoBPÖo òƒüA lƒüBƒG Bƒü óApƒüA" îPvýu ,Q×ð QÏñ¾ úÞQ×âô "QuA kõg Ñõð
òüA .kpýâ|þì Ùlø Ao óApüA þèBì ô þßðBG
".kôo|þì òýG qA }kB¿PÚA ÿBùPÞpy ,àðBG Bùøk îüpdO êìBy QupùÖ
ÿBÃìA óBìq qA úÞ Q×â Bßüpì@ úWoBg püqô ,þíyôpPK ô qBâ ô Qƒ×ð ÿBƒùPÞpƒy ,úƒíýG
úÛÇñì ok }oBPÖo óApüA ,)ïBWpG( ÿA úPvø ÜÖAõO óApüA þüBíýKAõø QÞpyô þðApýPzÞÿBùPÞpy
óBßìA løAõg|þì Bßüpì@ úÞ Q×â ôA .ly ÅõÎ òüA ÿBùøBíýKAõø qA ÿkBƒüq kAlƒÏO ô pƒüA
kApÖA qA ÿkBüq kAlÏO òƒýñ`íø ô QƒÞpƒy
.løk pýýÓO Ao oBPÖo òüA úìAkA ÿApG óApüA
QupùÖ ok þÛýÛc kApÖA qA ÿkAlÏO þìBuA .kõy|þì þÛýÛc
úƒÞ Qƒ×â kõƒg óBƒPhu ok õƒELìõƒK ÿBƒÚ@
Bßüpì@þüAoAk RoAqô ÿBø|îüpdO kBPzøô l¾ Ao kõg ÐÂõì" lüBG óApüA Qìõßc
QÞpy ÜGBu êìBÎpülì ,qBu òzW úéèA|Øýu oBPÖo ÿkBÎ oõzÞ àü êTì ô løk pýýÓO úWok
óApüA Q×ð þéì QÞpy òýzýK êìBÎpülì ô õßýð qôpìA ÿBø|îüpdO" úÞ kpÞ lýƒÞBƒO ôA ."lƒñƒÞ
ô }pPvâ óBìqBu òýzýK wýDo ,þðBG úÏéÚ lícA løAõg óApüA ÿkB¿PÚA ÉõÛu úG ÿpPzýG JBPy

óApüA Q×ð þéì QÞpy òýzýK êìBÎpülì ".kAk
óApüA þðApýPzÞ êìBÎpülì :ÿlýÏu lídì òüA úÞ kpÞ lýÞBO Bßüpì@ úƒWoBƒg pƒüqô
òýzýK êƒìBƒÎpƒülƒì ,pƒíƒWAk òƒýƒvƒclƒíƒdƒì úýéÎ Bßüpì@ ÿpTÞAlc ÿBø|}çO qA þzƒhƒG
ô QuA óBùWok "îvüoôpO þìBc òüpO|åorG"
óApüA þðApýPzÞ pÆBg úG úÞ Ao þøôpâô kpÖ Bøl¾ Bì" úÞ kôrÖA
rñÇð ÿqBu|þñÒ RBvýuBO pülì ,ÿol×¾ pGBW QupùÖ úG lðkõG ûly ZoBg îüpdO qA ïBWpG
þéì QÞpy ÙBzPÞA ÜGBu pülì ,Vldì kõídì
".îýðAkpâ|þìpG
óApüA Q×ð ïkpì oBñÞ ok ókBPvüA BG ûldPì RæBüA| |
RoBXO úÏuõO óBìqBu wýDo ,ZBOôpvg þHPXì óApüAïkpì .lñÞþìþãPvHíøqApGABùð@BGóApüA
Q×ð òýzýK êìBÎpülì ,ûkAq|óBý`Þpüq kõídƒì Ao úìl¾ òüpPzýG ëBu40 BHüpÛO Qynâ qA wK
.lðA ûkoõg ÿkB¿PÚA kBvÖ ô Qüpülì õu qA
óApüA ûoBÚ RçÖ îüpdO ,lüõâ þì óApüA îüso ú`ð@ ÙçƒgpƒG
þéì QÞpy þèBì oõìA pülì ,òhuõßýð kõídì Ræõƒ¿ƒdƒì ,AnƒÒ }ôpƒÖ êƒìBƒƒy Bƒƒì ÿBƒƒø
þíð þƒßyrƒK RArƒýùXO ô ,ôoAk ,ÿqoôBƒzÞ
óApüA Q×ð
)þvýéãðA úG( Bßüpì@ ÿBùíüpdO QupùÖ .kõy
ok rýð ,Bßüpì@ þüAoAk püqô ,òý^õñì õýƒPƒuA ÿoõùíW þüBíýKAõø ïBð ûkpÞpzPñì óApüA ÿBø|îüpdOqA Bßüpì@ÿoAk|úðArg RoAqô þPupùÖok
RoAqô úPynâ ûBì YñK ok úÞ Q×â þOAoBùƒÊA qA þürW RB¿hzì BG püA óApüA ÿBíýKAõø 60 qA {ýG .koõg|þì îz^ úG îø )püA óApüA( þìçuA
BO úPyAnâ óApüA pG ÿoBývG ÿBø|îüpdO þüAoAk
úìAkA oBzÖ òüA "lðq|þì îø pG Ao RBHS úÞ þüBøoBPÖo" úìAkA óBìq BO úÞ lðBupG óApüA úG Ao ïBýK òüA .kõy|þì ûlük Bø|îüpdO QupùÖ ok îø ëBüpu ûoBíy úéíW
RoAqô QupùÖ ok ,kõy|þì óApüAok ëBÏÖ ÿBø|àðBG ïBíO BHüpÛO êìBy úÞ àðBG Bø|ûk ïBð òýñ`íø
.koAk úéíW qA ÿqoôBzÞ ô Qéì ,RoBXO ,úLu ,þéì ÿBø|àðBG .kõy|þì ûlük Bßüpƒì@ ÿoAk|úƒðArƒg
úÞ QuA þüBøoBPÖo úéíW qA úüBvíø ÿBøoõzÞ ok oõzÞ òüA oõÃc ô óApüA þßyõì úìBðpG
.lñPvø ûly|îüpdO ÿBø|àðBG
.lñÞ ÅõÎ lüBG óApüA lñP×â þüAoAk ô úWoBg ÿAoqô
ôA .lðoAnãG ïApPcA Bßüpì@ ÿBø|îüpdO úG þüBKôoA ÿBøoõzÞ úÞ lðoAk oBËPðA Q×â òý^õñì ÿBÚ@
úÞ Q×â Áõ¿g òýíø ok ô lññýHG úìl¾ Bø|îüpdO qA óApüA ïkpì løAõg|þíð Bßüpì@ úÞ Q×â

.lGBü úìAkA lñðAõO|þì úðBPuôk|óBvðA ÿBø|ëkBHO

37

óõ^ lññÞ ápO Ao oõzÞ úÞ ûkAk oõPuk Bùð@ óApùO úéXì
.lðA|ûkAk þuBýu þâlñøBñK QuAõgok BøpPgk úƒÞ lƒüõƒâ|þƒì áoõƒüõƒýð wƒýéK |#
ô oAõéy úßýèBc ok pPgk ôk òƒüA lƒvƒW úÞ,ÿkõÏu pøAõg ôk åpì ûoBGok RBÛýÛdO
óBzüBøBK ô Bø|Quk ô lñPyAk òO pG ûBýu QÞAs îø úG ÿoAõð Iv^ BG úßýèBc ok óBylvW
úHñyoBù^ ,kõG ûly úPvƒG ÿoAõƒð Iƒvƒ^ BƒG úðBgkôo ok úPynâ úP×ø ô kõG ûly úPvG
áoBK lüBuoõüo ,úðBgkôo oBñÞ áoBK ok úPynâ .koAk úìAkA ,ly ØzÞáoõüõýðok óõukBø
þâlñøBñK Bßüpì@qA þâqBO úG pPgk ôk òüA
.ly AlýK áoõüõýð òPùñì ok
úÞ kpÞ fpÇì Ao ÿoõEO òüA AlPGA wƒýƒéK .lðkõG ûkpÞQuAõgok
úG òPãñyAô ZoõW êK qA QuA òßíì BøpPgk ô ,úèBu 16 ,ÑoBÖ æBO lvW wýéK úP×â úG
aýø ókõHð BìA lñyBG ûlüpƒK úƒðBƒgkôo êƒgAk óBzüBø|Roõ¾ úßýèBcok úèBu 22 ÑoBÖ BðBOôo
ÉõÛu pSAok lüBG úÞ þâlük|Iýu@qA ÿA|úðBzð úPvG pãülßü úG ÿoAõð Iv^ BG ,kõG îø úGôo
.lñÞ|þì ko Ao ÿoõEO òüA ,lyBG ûly kBXüA êK qA ØzÞ lñPyAk òO úG êìBÞ xBHè ô lðkõG ûly
wýéK úßð@ qA wK ô úPynâ úσíƒW qôo Iýu@ qA ÿA|úðBzð aýø wýéK úP×â úƒG .lƒy

.QuA ûlzð ûlük Bùð@ kBvWA ok þâlük

Bßüpì@ok ÿkõÏupøAõgôkrýì@oApuA åpì ûoBGok RBÛýÛdO úìAkA

pzPñì Ao Bùð@ lvW ÿôo qA ûly þcApÆ püôB¿O RôBÃÚ ÿApG úÞ lƒüõƒâ|þƒì ܃ýÛdO îƒýO
ëBc ok wýéK æBc .lðly þüBƒuBƒñy ,kpƒÞ QuA ûkõG þzÞkõg úèBvì òüA Bü@úßñüA ûoBGok
ôpƒPì úƒédì ok Bƒùð@ þƒâlƒðq ûoBƒGok ܃ýÛdƒO .QuA kôq þéýg qõñø êPÚ Bü
ïkpì ïõíÎ qA ô QuA úPynâ ûBì ôk ok áoõüõýð qA þâqBO úG pPgk ôk òüA úÞ lüõâ|þì wýéK
þOBÎçÆA òPyAk Roõ¾ ok úÞ ûly úPuAõg .lðkõG ûkpÞ þâlñøBñK QuAõgok Bßüpì@
.lññÞ úÏWApì wýéK úG Bùð@ ûoBGok pøAõg ôk òüA ,þüBßüpì@ RBìBÛì úP×â úG
úHñyoBù^ qôo úÞ ÿpHg wðAp×ñÞ àü ok kõgokBì ûApíø úG 2015 ëBuok ,{ýK ëBu úu
Q×â ÜýÛdO îýO wýDo ,ly oArâpG áoõüõýð ok BýñýWpüô ok wßÖpÖ úG ÿkõÏu óBƒPvGpƒÎ qA
pøAõg ôk òüA þƒâlƒðq úƒñƒýƒzƒýƒK ûoBƒGok úƒÞ úðBg qA oApÖ ûlðôpK koõì lñ^ ô lðA ûlì@ Bßüpì@
úÞ koAk kõWô "þìõéÏìBð þðBìq ÿBø|úé¾BƒÖ" .lðA|úPyAk
RBÎçÆA òPÖBü ÿApG }çO ëBcok óBøBâ@oBÞ åpì QéÎ lñüõâ|þì wýéK óBøBâ@oBÞ BìA
.lñPvø kôlc ok Bùð@ lvW Ap^ úßñüA ô pPgk ôk òüA
úG áoõüõýð wýéK óBøBâ@oBÞ îýO wýƒDo ØzÞ Bùð@ þâlðq êdì qA pOoôk pPìõéýÞ 400
þPÚô úÞ îPvø òEíÇì" :Q׃â óAoBƒãƒðpƒHƒg .Qu' BíÏì' àü óBñ`íø ,QuA ûly
ïçÎA îýðAõO|þì kõy ïBXðA êìBÞ Bì RBÛýÛdO ØzÞ qA êHÚ qôo àü úÞ kAk }oArâ áoõüõýð ok óByokApG ûApíø úG" úÞ lðA|ûkõƒG õƒXƒzƒðAk úýðBýG àü ok ÿkõÏu óBPvGpÎ ÿpãèõvñÞ
RoB×u ok RBìBƒÛì qA þƒßü ,ôk òƒüA lƒvW ".lðkpG|þì pu úG òPãñyAô xBíO pPgk ôk òüA ûkAõðBg BG úÞ kpÞ ïçÎA
".QuA ûly ú^ BÛýÚk úÞ îýñÞ ûkAõðBg úG ô úPÖpâ xBíO Bùð@ okBì BG ÿkõÏu pøAõg ôk òüA úÞ kpÞ úÖBƒÂA ô ûlƒy úƒPÖpƒâ
wýéK qA êÛð úG xpKlPýyõu@ ÿoArâpHg

oAq@ Ùlø oõzÞ òüA qA oApÖ ÐÚõì ÿpýãPuk þèBíy ûpÞok óBðqqA þvñW ûkpPvâûkB×PuAFõu
àü ok úÞ QÖpâ oApÚ wýéK ïBÛì àü þvñW
.lñPvø þyoArâ ok ÿpzG ÝõÛc óBìqBu àü#
|.|.kpÞ|þì þüõWqBG ôA qA ûBãPyAkqBG ÅpÏO koõì Bø|oBG úÞ óq àü qA þvñW ûkB×PuAFõu úÞlñÞ|þì BÎkA ûqBO
ôA Qukok òì þâlðq":Q×â þø-äðBü áoBK Bø|ïBÛì úÞ Q×â úPÖpâ oApƒÚ úÞQuA "ëôAlPì" óBñ^ þèBíy ûpÞok óBðq
.ïkpÞ|þì QuAõg|þì ÿoBÞpø òýíø ÿApG ,kõG kAlíéÚ "þvñWoArGA" Ao óBðq |.lü@|þì JBvc úG ûpìqôo þâlðqqA þzhG
úÞ þø-äðõW ôA .lññÞ|þƒì BG Ao }oArâ òüApzG ÝõÛc óBGlük óBìqBu
|" .îñßð }õâ ôA úG îPvðAõO|þì oõÇ^ úƒG koAk ëBƒƒu 40 qA {ƒƒýƒG oõzÞ òüA qA úÞ p×ð 62 BG þüBø|úHcB¿ì pG úýßO
úG QuAõg þèBíy ûpÞ qA pzG ÝõÛc óBGlük :Q×â pƒzG ÝõƒÛc óBƒGlƒük kApÖA òüA .QuA ûkpÞ îý˃ñƒO lƒðA ûkpƒÞ oApƒÖ
óBñýíÆAô "lñÞ óBÎmA þvñW Qðõzg êßzì" Iy Ø¿ð êýèk þG þøBâ" ô qôBƒXƒO qA RBƒýƒürƒW fpƒy BƒƒG þƒƒOBƒƒüAôo
ô kpƒƒýƒâ|þƒƒì óBƒƒO úƒƒƒüpƒƒƒâ
|" .ly løAõg úPgBñy ïpW" úÞ lñÞ ê¾Bc .lññÞ|þì úDAoA þvñW ûkB×PuAFõu
2014 ëBu ok êéì óBƒìqBƒu }oArƒâ àƒü |.Ap^ lýíùÖ|þíð ûlñøk óBzð òüA úÞ Q×â pzG ÝõÛc óBGlük
þèBíy ûpÞ Qèôk úÞ kõG ûkpÞ ÿpƒýâ úƒXýPð îø ôA úÞ pãük óq àƒü ûkB×PuAFõu RAqBXì þG ô þñéÎ äñøpÖ àƒü
lülyô ûkpPvâ ,àýOBíPvýu ÄÛð" IßOpì þðBìqô koAk ëBu 40qA {ýG ok úÞ QuA þðAkpì ÿõuqA Áõ¿g úG þvñW
úÞ Q×â|þì }oArâ ó@.QuA ûly "pzG ÝõÛc qA lÏG :Q×â kpÞ|þì QÎAoq RolÚ ÐÂõì ok oõƒzÞ òƒüA þƒuBƒýu ïBƒËƒð
þvñW Qðõzg ô qôBXO ,ÿoBHWA òýñW ÈÛu
ëBíÎAoõzÞ òüA ÿBø|ûBãPyAkqBGô Bø|óAlðqok

|.|.QuA ûly

38

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

39

óApùO úéXì

lðkpÞAlýK òPÖo ûAo óBßìA ÑBhðok ÿA|úéýuô QyBÞBG ëõéÏì kpì úu

úÞ ÿA ûpËPñìpýÒ çìBÞ úèBvì" :lüõâ þì ôA þÚBG lñPyAk oBËPðA úÞ ëõéÏì kpì úu|#
RBðAõýcok Bì .kõG ÑBhð kõHùG îükpÞ ûløBzì óõñÞA ,lññÞÿpLuoAlgp^ þèlñ¾ok AopíÎ
ÿBøpHýÖ luo þì pËð úG úÞ îüA ûkpÞ ûløBzì îø lðA ûly ÜÖõì wýDõu ok óBßyrK ØÇè úG
ÑBhð úG Ao rÓì ô lññÞ þì lyo ûoBGôk þH¿Î
.lðôpG ûAo ûoBGôk kôldìoõÆ úG êÚAlc
".lññÞ þì ê¾ô óõPu oBñÞ ok úÞ þßüpPßèA úƒéýuô àƒü
}õìBg ûBãPuk òüA þPÚô þPc úXýPð ok BøBK úG rÓì ÿBø ëBñãýu ûly úPyBÞ Bùð@ RApÛÖ
òüA ô koAkpG ïlÚ Qzø BO lðAõO þì lüõük QuA
iüoBO ok þPýÛÖõì òýñ^ úÞ QuA oBƒG òƒýèôA .lñÞ þì QüõÛO Ao
ëõéu klXì lyo úG òýñ`íø úéýuô òüA
.kõy þì QHS þÎBhð òìrì RBcApW
ô Qvýð pSõì çìBÞ ûBãPuk òüA ëBc òüA BG .QuA ûkpÞ àíÞ Bùð@ ÑBhð ok þH¿Î ÿBø
Èýdƒì qA ZoBƒƒg ok kõƒƒük ÿApƒƒG òƒƒPƒÖo ûAo ûpËPñìpýÒ ûlüBÖ òüA úÞ lðoAôlýìA óBÛÛdì
îDçƒÎ .lƒñƒÞ þƒì Qƒhƒu Ao þƒøBƒãƒzƒüBƒìq@ qA þÃÏG úG QüBùð ok - Bø ëõéu klXì lyo -
UÎBG þøBOõÞ Rlì qA lÏG ûBãPuk þßüpPßèA
qA îüAk oõÆ úG kõy þíð ô kõy þì oBíýG þPcAoBð .lølG Ao êÛPvì QÞpc óBßìA ëõéÏì kApÖA
óApâ òýñ`íø îƒPvýu òƒüA.kpƒÞ ûkBƒ×PuA ó@ óBüpW ok þu þG þG þðBùW {hG QüBvGô
úG ÿkBÎ Èýdìok ûpìqôo ûkB×PuA ÿApGô QuA
êýèk òýíø úG Qvýð kBíPÎA êGBÚ þÖBÞ ûqAlðA þupPuk óAoBíýG òüA úG þßýñýéÞ ÿBø {üBìq@
p`ýð úüpzð ok úÏèBÇì òüA YüBPð .QyAk ûtüô
.QyAnâ úXèBÏì ïBð ó@ pG óAõO þíð qõñø
ûkpÞ ëBHÛPuA ó@ qA óBuBñyoBÞ ëBc òüA BG .QuA ûly NB^
þíéÎ ô þüApWA pülì òßýG áoBì pPÞk .lðA ly úXèBÏì Ñõýy òüA BG úÞ ÿoBíýG òýèôA
lüõâ þì "ÑBhð ô RApÛÖ óõPu RBÛýÛdO" rÞpì Q×øôA .kõG wýDõu êøA úèBu 30 ÿrìA lüõük
óBìok óBßìA úÞ løk þì óBzð úGpXO òüA úÞ úìl¾ oB^k þyqoô úSkBc àü ok {ýK ëBu
ô ly ÑBhð ô RApÛÖ óõPu úýcBð ok lƒülƒy
.koAk kõWô ÿkôlc BO êÚAlc QýèõéÏì løAõhð ûAo pãük úÞ lñP×âôA úG YèBÏì óBßyrK
ok ûõýy òüA úÞ kAk pËð kõy þíð" :Q×â ôA
.QuA óAoBíýG ÿApG þéíÎ ÿA úñürâ þðõñÞ êßy .QÖo
ÿApG ú`ð@qA ApWA êGBÚ þèlì úÞ løk þì óBzð BìA úéýuô àü ØÇè úG óõñÞA ôA ëBc òüA BG
)ÑBhð þH¿Î ÿBø ëõéu( klXì lyo àüpdO àýñßO þéK úvuõì ok ûly ÑApPgA þßüpPßèA
QüBùð ok úßñüA ô îüoAk oBýPgA ok QuA ïqæ 800( êüBì îýð kôlc lðAõO þì óAqõè ëAolƒÖ

".kõG løAõg óBìok êGBÚ QýèõéÏì .kôpG ûAo )pPì
þzüBìq@ óBìok òüA ok úÞ ÿpãük kpì ôk oAõãüpâ pPÞk QüAlø QdO ûqBO úXèBσì
lðA úPvðAõO ØéPhì RBWok úG îø lðoAk QÞpy
.ly ïBXðA úvuõì òüA ok òýOoõÞ
.lðôpG ûAo ûoBGôk ly òýOoõÞ pPÞk þP×ãy UÎBG úÞ ÿrý^
úG Bùð@ îPvýu úÞ lðoôBG òüA pG óBƒÛÛdì ÑBhð oBñÞ ok ûly úPyBÞ úéýuô úÞ kõG òƒüA
ïBXðA ÿApG Bùð@ .QÖBü løAõg kõHùG YƒüolƒO
úu ÙpÊ Bßüpì@ô BKôoA ok pPâorG ÿBø {üBìq@ .QyAk lüõük òPgAlðA ûAo qA {ýG ÿpýSBO

.lññÞ þì ÿrüo úìBðpG ëBu 40

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

lèõO ÜðôopK oAqBGþìBýìúGAooAkoBGóq200kôlcúðæBuúPyAnâ

ô êíc ,QìBÚA êdì ,qAôpK ZoBhì ô kpG|þì
ok þWoBg óBÞkõÞûlùÎúGAoBùð@îWpPìôêýÞô,óBPuoBíýG,êÛð

ZoBhì úÞ lñÞ|þì oApÚA kõg Øñí^Bƒü .koAk
.Qvýð îÞ þìAlÚA òýñ^ ÿApG Bßüpì@
úÞ ïAlÚA òüA ÿApG ôoõü oArø 30 kôlc ôA
kõg óBüpPzì qA ,lzÞ|þì ëõÆ ûBì úu kôlc
qA þíýð qA {ýG lüõâ|þì ôA .lñÞ|þì QÖBüok QýÏGBO QÖBüok
úýÛG ô lññÞ|þì þâlðq õßvì ok }A|óBüpƒPzì

”óBüqBìBO“ Qüpülì úG ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ok úÞ lñü@|þì úýuôo þèBíy ÜÆBñì qA pPzýG lèõO ÿApG xôo oAkoBG óq óAoArø #
.QuA ÜðôopK qBâ ô Q×ð oAqBG BXð@ òüA Ùlø .lðA|úPÖo Bßüpì@ úG kõg lðqpÖ
pOô àzg RBW þñüpýy òüpO ûqBO BÂo ûBy ÿApƒG Bƒßƒüpƒì@ QƒýƒÏƒGBƒO QƒÖBƒüok óBƒƒðq
. QuA ûkoô@îøApÖ ,ØÛu àüpüqok Ao þðApüA lèõO ÜðôopK oAqBG BG ÉBHOoA ok Øñí^Bƒü òüArýð ÿoBývG RBvuõì .QuA óBy|óBÞkõÞ
QÖBüok ÿApG Bƒßƒüpƒì@ ok þƒWoBƒg óBƒÞkõƒÞ ÿoBü îýí¿O òüA ókpÞ ApƒWA ok Ao óBƒðq
, þuôpÎ ÿBø òzW ÿApG àýÞ}oB×u ûoByA óBðq òüA ÿæBG oBývG oBíy úG QýÏGBƒO
.kõy|þì|úPÖpünK ûpýÒô lèõO , ÿkrìBð þðq ôk pø qA< :lüõâ|þì úÇGAo òýíø ok ô lñÞ|þì .lñðBuo|þì
,QuA QÞpc ok ákõÞ úßvèBÞ BG þìBýì ok úÞ óBðq ÿApG úýuôo ok ÿoBývG ÿBø|úvuõì
.lýñÞpO òüpýy Ao kõg wéXì ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ÿBø þñüpýy BG ok Ao kõg óBÞkõÞ úÞ lññÞ|þƒì ÔƒýéHO oAkoBƒG
>.QuA xôo þßü ûAo òüA qA ô lðoô@ Býðk úG Bßüpì@ ÿAlüoõƒéÖ
41 ûAo òüA qA úÞ þðBÞkõÞ oBíy qA þÛýÚk oBì@ òýíÃO óBy|óBÞkõÞ ÿApG Ao Bßüpì@ QƒýÏGBƒO
BìA ,Qvýð Quk ok lñü@|þì Býðk úG Bßüpì@ok
pËð òüA pG Bßüpì@ok RpWBùì RBÛýÛdO rÞpì .lññÞ
pWBùì óq oArø 36 kôlc úƒðæBƒu úƒÞ QƒuA pìA ok úƒýuôo ok þƒ×éPhì ÿBƒø|úƒvuõƒì
Bßüpì@ ok lèõO ûAo qA QýÏGBO ܃c QƒÖBƒüok
.lðoô@|þì Býðk úG Bßüpì@ok Ao kõg óBÞkõÞ òüA RBƒÎçÆA ÿBƒñHìpƒG .lƒðA|ûlƒy úƒPzÞoBƒÞ
MìApO lüly Q×èBhì qA þuôo oAkoBG óq Qzø BO úðAqôo Bø|úvuõì
óAkAqõð BXð@ ô lññÞ|þì qAôpK þìBýì úG õßvì
,Bßüpì@ ÿoõùíW wýDo ,MìApO lƒèBƒðôk þìqBG úýuôo úG lÏG ô ûkoô@ Býðk úG Ao kõg
ôA .QuA QýÏÂô òüA óly ûlý^pG oBPuAõg
ûkpÞ ïçÎA kõg þOpWBùì QuBýu ÿBPuAo ok .lðkpâ
Roõ¾ úG lüBHð Bßüpì@ ok lèõO ûlñü@ ok úÞ òƒüA qA þƒßü wƒýDo ؃ñíƒ^Bƒƒü óõƒƒPƒð@
BG õâô|Q׃â ok ؃ñƒíƒ^Bƒü .QƒuBƒø|QƒÞpƒy
.kõy pXñì kpÖ QýÏGBO úG oBÞkõg Bì< :lüõâ|þì ûoBG òüA ok úèô ú`üôk oBãðpHg
lèõO ûAo qA QýÏGBO Üc BG MìApO Q×èBhì îýñÞ|þì QÖBüok úÞ þèõK QHvð úG îýðAõO|þì
þèBÎ ûBâkAk úGô ûkpÞ þÆ Ao kõg þðõðBÚ pývì kõg ÿBø|ÿpPzìoBýPgAok Ao þ×éPhì RBðBßìA
ûoBG òüA ok lüBG ûBâkAk òüA ô ûlýuo Bßüpì@
>.îýøkoApÚ
.lñÞ ÿpýâ|îýí¿O ÜðôopK }A|úvuõì oBÞ lüõâ|þì Øñí^Bü
Üc ûoBG ok ÿpPýDõO ïBýK àü ok MìApƒO BG óõñÞBO 2016 ëBu qA úvuõì QýÏÂô ô QuA
óõðBÚ< :kpÞ ïçÎA Bßüpì@ok lèõO ûAo qA QýÏGBO ûly pPùG ûoAõíø úýuôo ok þèBì óApdG óBüBK
óõñÞBO Bßüpì@ok lèõO ûAoqA QýÏGBO fçǾBG
úPyAk ZoBhì oæk BøkoBýéýì óBìoõzƒÞ ÿApƒG .QuA
õÓè lüBG ô QuA úðB׿ñìBð óõðBÚ òüA .QƒuA "pÞ¶ þìBƒýƒì" Ao }A|úƒvƒuõƒì îuA úƒÞ ôA

>.kõy

óApùO úéXì

42

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

oApÚ Bø ÝBOA ÿõéW ok þâorG JAõg oBùG ô kõG êgAk úßð@ Bü lñPvýÞ úÞ lupLG ô kõy ôpGôo ôA pG QuA ûly Quôk îýøApGA BG ôqo@ lýíùÖ
ÿõGôkõGúPuBgpGBøÝBWAqAúÞÿkôk,QyAk ïôkûlýÛÎúG.kqBuÐéÇìAo}okApGôkôoúðBg ÿkpì úÞ QyAk Quôk olÛ^.QÖpƒãð kApƒüA
BGô kAk þÚçO îø úG Ao Bø îðBg ûBãð,AnÒ }õg okÿkpìlÏGþÛüBÚk.QÖoúðBgêgAkôkAkòO þì ïBXðA îýøApGA AooBßñüAô lñÞ {PüBíc ÿõÚ
qA ÿA ûlÎ.lðkq lñhHè pãülßü úƒG QƒüBƒÂo úÞþüBøóBíùìólükBGúÞlypøBÊú^õÞóBýì ôlðkpÞþìoBÞkAlìBGàüQÎBuBOôkó@.kAk
òýìAoõK ÿBÚ@ lðkpÞ þì óBy|ûBãð ûpXñK QzK
QÞpc ôA ëBƒHðk úƒG Bƒø îƒðBƒg ô kBƒPÖA {ƒýK
ôk ok úÞ lðly þßüoBG ÿôpøAo koAô.lðkpƒÞ
åorG ëBøôpøAo kAlPìAok ly þìqBG ó@úG ÝBOA
úPvzð ó@ok óBíùì ÿkAlÏO úÞ kõG þyôp×ìô
oApÚ ûõýì ô þñüpýy óBƒy|êƒGBƒÛì ok ô lƒðkõƒG þíýco úíýùÖ
.QyAk
Ao Bùð@ô lì@ ëBHÛPuA úG òýìAoõK ÿBÚ@okBì oBù^ ô þu |{hG
Bùð@ kôoô BG .kpÞ QüAlø þüApƒünƒK ÝBƒOA úƒG ô kõzâ ûlñg úG Iè lðkõG ûly ûkBýK êýHìõOA qA îýøApGA úðBgokô lðly þì ZoBg ÝB×OBG wLu
ûqBO ÿApG ô lñPuBg BK úƒG pƒÂBƒc óBƒðBƒíùýì qBG {ðAoBßíø ólýzÞ }õÒ@ok ÿApG Ao {Puk kõg ïqAõè qA àü aýø ô[email protected]ðkpÞ þì QcApPuA BO kAkoõPuk úðBhHcB¾ óq úG wLu| #
ókoô@ BG þüApünK.lƒðkpƒÞ qBƒG ÿBƒW òƒükoAô ZoBg kõGûkpÞþâlðqlüõðBGúÞþðBíOoBK@qAAo rýð ôqo@kõg qA.lñÞþðõ×Îl Ao Bø ÝBOA
{Xñu ô úÖoBÏì úG Ao þÛüBÚk ly qBÒ@ QGpy :Q×â lñéG ÿAl¾ BG ô kpÞ ûôçÎ úG Qvüpãð þì Bùð@ úG Qzcô BG.kpßð QGBS úÞ lü@ êíÎ úG {üBìq@ QvüBG þì
koAô ûqBO óBðBíùì ólì@ BG.lðlðAonâ pãülßü }õƒƒg þƒƒéýƒg þƒƒéýƒg ïçƒu...úƒƒG úƒƒG ôA.kpÞ þì ÙpÆ pG Ao {üBøqBýð ïBíO îýøApGA BG ô[email protected]ýg Bü QuA ûly êu úG çPHì kõy
úíø ô kõG úPÖo óBýì qA îƒÞBƒc þƒíýí¾ õƒW òí ô lýzÞ }õÒ@ok Ao ôA Qü@ ÿBÚ@.lülì@ úñýÇðpÚ ô kpÞ QÞpc wƒðæõƒHì@ óBƒíø
òüA BìA lññÞ oBýPgA Rõßu lðkAk þì eýWpO qA wK.Q×â àüpHO ôA úG {Ooõ¾ ólýuõƒG .kõG ûkpÞ qBÒ@ ûqBO þé¿Ö kõg ÿApG ôqo@ Ѓ×ð úƒG RBƒzüBƒìq@ úƒƒXƒýƒPƒð.lƒƒy
ókoô@ BG ô lýzßð ëõÆ {ýG þPÎBu Rõßu lñPÖBüok Bø îðBg.lýuo úðAqpÖ ÿBÚ@ úG QGõðôA ### w×ð ly ZoBg óBPuoBíýGqA úÞþðBìq.kõG
óBýì qA ó@ ÿôo pG òPgAõð ô ÝBOA úG þvì QzÆ ëAõcA qA wK ô lñPvø ôpGôo òýìAoõK ÿBÚ@ BG úÞ krð úG ûpu|àü BXð@qA ô lýzÞÿA ûkõu@
.ly úPÖpâ pu qA pãük oBG BÒ õÒ ô oõy ô QÖo Bùð@úG òýìAoõK ÿBÚ@.lñP×â àüpHOôA úG þupK úPvG òüm@ òýãðo ÿBø Mìæ BG Ao ú^õÞ| | ôA úG Ao kõg QìçupHg BO.QÖBPy îýøApGA
BG ûBOõÞ ô òý^oôk þñìAk óBðBíùì qA þßü êgAk kpÞ óBƒy|RõƒÎk ô Qƒ×ƒâ ïlƒÛƒì pƒýƒg úG úðAqpÖ ÿBÚ@ lüoBG þƒì îð îð óAoBƒG lƒðkõƒG
ÀÚo úG ó@ ólýyõK òíÂô koô@ ÝBOA úG kõg îðBg þüBPuôo QÖBG BG þÆBýc úG kôoô.lðõy êýHìõOA óBýì ok Ao {éýHìõOA QvðAõO Qícq .lüõãG
ô ápdOpKoBývG ÀÚo òüA úÞ.QgAkpK þédì ó@pãðBýG Bø êýHìõOA kAlÏO.lñÞ áoBK pãük ÿBø ÿA ûly Bøo lñG qA óBvðA lñðBìôqo@qôo ó@
qA òýðqBð.kõG þüByBíOoBývG òükoAô ûqBO ÿApG .lññÞ ByBíO ô lñPvüBG BO QyAkAô Ao Bø pvK.lñPvýð îÞ ûlýuo ÿBø óBíƒùƒì úƒÞ kõƒG úGô koõg AnÒ óAôApÖ ÿBùPyA BG.kõG ëBdyõg
þì lñéG ÿAl¾ BGô kõG ûkBPÖA Qzcô úGõøBýø QuAo Qíu ok kõG àýüAqõì ÉBýc ØÞ ÿBø êýHìõOA úGô kõG ûkBPvüAok óBýìok þðAõW qA wK lüõð lvW.lülñg îýøApGA ÿBø þgõy
þüBW úG Bø åorGokBìô úz×ñG }çO.Qvüpâ ëBÛOpK ô õíýè óBPgok úÞ lðlük ÿA úƒ`ƒÒBƒG óBðBíùì ûpù^ kpÞ þì ûBãƒð ؃ÚõƒO ëBƒc ok îuApì ok.lükpâ òÖk þâkBu úG þÖBßy lHèBÞ
þì úìAkA þìAo@ Bð úG óBñ^ îø ôA ô lýuo þíð ÉBýc eÇuqApOlñéG úéK úu,óBíPgBu.QyAk Bùð@BG Bü@lñÞ ú^ úÞ kõG kkpì kõG úðBãýG {üApG úðBhHcB¾ óq ô îýøApGA ô ôqo@ ÈÛƒÖ ôA òƒÖk
qA Ao }pPgkô krýgpG QzâoõHXì úz×ñG.kAk þéâ úgBy úÞ kõG ôqo@ BùñO.lñPyAk oõƒÃƒc
õøBýø ô Al¾ úG îÞ îÞ BO lñÞ oôk Èýdì ó@ ûlük qA àyA ûpÇƒÚ lƒñƒ^ ô kBƒùƒð pƒHƒÚ ÿôo
óôlG Qynâ þì lüõð RõÖqAqôo lñ^.lðBzð
|úÞ þüBø ëBuÿAûlÎlüklyZoBgúÞÝBOAqA.lñÞRkBÎ Ao ôA ûkAõðBg úG ókAk pHg úzülðA ôqo@ ú߃ð@
ÿpßÖ kpßð ÐéÇì Ao }olK þPc.lyBG úPyAk
îø Bùð@ô lðoAkoõÃcpãük ÝBOAok îø óBíùì qA ô lñÞ Rõßu kõG ûkõíð }oAkAô þðBÇýƒy
ô þðBzÖA Quk úG ôpGôo ÝBOA óBðBíùì lƒñðBƒì ûkB×PuA ly þì ûkBPupÖ úz×ñG ÈuõO úÞ ÿqoA
ïAo@ ÿApG þXðk óBßì lðA úPgAkpK þGõƒßüBƒK þì kõy ÜÖõì oBÞ òüA ok pâA úÞ kpÞpßÖ.lñÞ
BO Qvüpãð ÙApÆA úG.QÖBýð }pPgk ókõíð kqBu îøApÖ kõg ÿApG þùÖpì ô ïAo@ þâlðq lðAõO
þì ly þì úPhýãðApG úz×ñG òÊFõu ûBâpø ô
Qynâ õO þGBùð@úÞQÖBüokBìAlGBýGAokõgpøõyolKlüBy ok ô kqBu {ÏðBÚ þéüæk ókoô@ BG QvðAõƒO
qA QvðAõO þì.lølG Ao lüõð RõÖ pHg QüBùð
óBüBÚ@ô lðA ûkAk ÁB¿PgA Bø îðBg úG Ao úðBg kõíðAô òýñ^ô kqBvGoBÞAlÖôqõvèk þðq kõg
úG îø qBG úðAlýìõƒð.lƒñPvø pƒãük þƒðBƒßì ok þPìçu òPÖBüqBG Ùp¾ Ao kõg îø ïBíO úÞ lñÞ
oBývG Èýdì óBíPgBupüq Qvüpãð {ðõìApýK ô ûkoõg Qvßy QüBùðok BìA QuA ûkpÞ lüõð
ûkB×PuA úðBgrLy@ ÿBW úG ó@ qA úÞ kõG þâorG ô BøõñüqBÞ úG òPÖo ÐíÆ.QuA ûkpÞ RõÖ lüõð
úðBgrLy@ úG úÞ oõÆ óBíø úz×ñG.lðkõG ûkpÞ qA ókpG ûpùG ô QíýÚ óApâ ÿBø xBHè ólýyõK
Bø úéKqA úÞ ly þðAõW kpì úWõPì kpÞ þì ûBãð RõÖ pHg úÞ ly IWõì Jõg þƒâlƒðq àƒü
BG.kõG ûlük kôoô ïBãñø úG Ao ôA lì@ þì æBG úG Ao lüõð îuA ô koAnâ ïõPƒßƒì Ao }pƒøõƒy
kpì kpÞ ØÚõPì ÿBW pG Ao ôA,lýzhHG òƒP×â oBÞ ô îýøApGA oBñÞ ok þâlðq.koBLvG þyõìApÖ

:lýupK óAõW .kõG {hG Rnè {üApG ôA BG ókpÞ
:Q×â úz×ñG?lýPyAk ÿpìA lýüBìp×G óAkpì êGBÛì ok ôA qA QvðAõO þì îýøApGA
BƒXÞ Qƒü@ ÿBƒÚ@ îƒupƒLG îƒPuAõƒƒg þƒƒì þì BXð@ úG Jôpzì ólýyõð ÿApG úÞ þPƒvƒì
:Q×â ô kpÞ ûoByA úüBvíø oAõük úG kpì.lñPvø Quôk Ao QüBíc òüA.lñÞ QƒHƒÚApƒì lƒðlƒì@
óBy|ÿAl¾ lýøAõg þì lñÆBýc òüA óBüBÚ@ ô kõG ûkAlð ïBXðA râpø lüõð úÞ ÿoBÞ QyAk
úÞ þðBìq þPc úÞ kõG Qé¿g òýíø pÆBg|úG
:Q×â úz×ñG.îñÞ
QzÆ ÿAl¾ qA ïpPgk lýñƒÞ þƒì ؃ǃè 44
ïBâ àü óAõW kpì.kpýâ þíð ïAo@ ô ûlƒýupƒO

:Q×â ô QyAnâ {ýK

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
45
oõƒƒÇƒƒ^ lƒƒýƒuBƒƒñƒzƒð Apƒƒì lƒƒüoAk ܃ƒƒc Qü@ ÿBÚ@ {ýK ïpG þì,òƒì úƒG lƒýƒølƒG
kõg lÏG BO ïõy koAô lýølG ûqBWA...îüõãG qAokQukBOóAõWkpì.lyBGûkõu@óBO|ëBƒýƒg
ô QÖo oBñÞ òýÏì îðBg.îñÞ þÖpÏì Bíy úGAo úz×ñG.QgAlðAôA}õÒ@okAokõgòýðqBðkõíð
òýÏì îðBg BìA.lðly koAô ûlðAõgBð óBðBíùì ólýñy BG ô kpÞ úÚolG ÉBýc ok BO Ao ôk ó@
óBíøóqôkp߃ðRõƒÎkòƒPƒvƒzƒðÿApGAoBùð@ Q×â òýðqBð úG JBÇg úÞ Qü@ ÿBÚ@ ÿAl¾
:Q×âlyþìBKó@ôBKòüAþãPvgqAúÞúðõâ krƒðôQƒÖBƒü{ƒìAo@>?ÿkõƒGBƒXƒÞîèkrürÎ<
ê¾CBPvì«BÏÚAôpâAlüpýãðîzgòìpG«B×Çè úìAkA qõñø þédì ÀƒÚo.QƒzƒâqBƒG Bø óBíùƒì
pvíø òì.ïlýuo þíð Bíy Qìlg ïkõG ûlzð ByBíOAoó@QcAoëBýgBGQvðAõƒOôAôQyAk
ú`G îø pPgk òüA ô îPvø òýÏì BÚ@ Quk Bø óBíùì óBýì ûBOõÞoAk òý^ òìAk.lñÞ
ly kBzâ óBñ`ð@ òýÏì îðBƒg óBíz^!QuôA lyþìJBhPðAúÞwÞpøôQzâþìQukúG
óBGqQñßèBG.lðqóôpýGúÚlcqAkõGàükrðúÞ úz×ñG lý¿Úo þì ó@ BG ô kpÞ þì òO pG Ao ó@
òƒì pƒøõƒy pƒvƒíƒø Bíy?þ^ lýupK êßy óBíø úG ØƒÞ ókq BGô kõG ûly JônXì
BG óq...Bíy ô òì úßñüA þñÏü?lýƒPƒvƒø .kõG àüpy Bùð@ þyõg ok,ÁBg
:Q×âôQgAlðApürGpuÿoBvìpy kõG þíuApì úéíƒW qA óAlƒñƒGBƒñƒc îuApƒì
ÿBÚ@ BG {ýK ëBu Qzø Quok òƒì!úƒéG ûlülð Ao ó@þðApùO ÿBø óBíùì úƒÞ þƒüBƒyBƒíƒO
îðBg. îükpÞ ZAôkqA îø BG ô ïly Bñy@ òýÏì úGúßuôþñüpýyôêâÿBøú`ñgþPÚô.lðkõG
pG óq úƒÞ Ao þƒðBƒñƒhƒu êƒíƒdƒO JBƒO òýÏì úG ókBPupÖ ÿApG,ûkBì@ ÿBñc qA þÖpÊ ûApíø
lðly Qvu {ðAõƒðAq .koôBƒýƒð,koô@þì óBGq ûAo úG óBðBíùýì ly ûkBì@ xôpÎ úðBg
ô kpÞ QÏGBPì ôA qA îø óq.Qvzð BXðBíø ô ô ÀÚo îuApì,óAõW óApvK oBG òüA.lðkBPÖA
:Q×â úðBgúGólýuoBOôlñPÖpâûlùÎúGAoþGõßüBK
óBO|ÿApG olÛ^ pHg òüA ólýñƒy îðAk þƒì ô lñPgAkpK þGõßüBK úG óqpGô ÿõÞok xôpÎ
oõHXì pâA îvÚ ûkAq@ óBW úG BìA QuA oAõâBð úG,úƒPƒuõƒýƒK Bƒùƒð@ úG rýð êdì óBðAõW pãük
pG QvðAõPð óq.ïkpÞ þíð FBzÖA ïkõHð ûApíø xôpÎ ërñì BO pýTÞ þÏíW Roõ¾
úðõâ qA kôo óõ^ àyA ô lñÞ úHéÒ {uBvcA êíc úG }BGBy óAõñÎ úG þüBø ëõK.lðly
QuA ûBì YñK kôrÖA úüpâ óBýì.lükpâ óAôo }A BG ÿkBy îuApì òüA ô ly ûkAk ú`ñg óBâlññÞ
óôlGòìôúPyAnâpƒHƒgþGkõgqAApìòýÏìúÞ ô xôpÎ Quk ok çÆ úßu ô Bñc òPyAnâ
þìþâlðqïoAkúÞþÞlðAlì@okBGBùñO,þWpg ûõýìô þñüpýy BG QýÏíWqA.ly êýíßO kBìAk
òì úG.îPÖpâ xBíO QÞpy BG oBG lñ^.îñÞ oõdvì óBñ^ ó@ úz×ñGô lì@ êíÎ úG þüApünK
oBÞBXð@pãükúÞQuAëBuôkòýÏìúÞlñP×â :Q×âxõvÖABGúÞkõGûlyîuApìòüA
úÞkõGúP×ãðòìúGóõ^ïkpÞIXÏOlñÞþíð úðBùG úG ïõuoô JAk@òüA ly þì }BÞ ÿA
YñKúGIüpÚ óõñÞAQuAûlì@óôpýGQÞpyqA .kôpð óBýì qA klXO
îðAk þíð ûkrð îø pu Bì úG þPc úÞ QuA ûBì ###
ÿolÚ úG òýÏì îðBg!lñÞ þì ú^ ô QuBXÞ «BPHvð þðqô kBPvüA ûBãPvüAok xõG þñýì
ô kõHð QHd¾ úG okBÚ úÞ kõG ûly áõy oB^k Ao úèBu Qzø Q×ø þÞpPgk Quk úÞ óAõW
úßð@ óôlG,lýñy þì Ao óq ÿBø úƒPƒ×ƒâ ÈƒÛƒÖ ô JApÇÂA.ly ûkBýK ó@ qA kõG úPÖpâ îßdì
óqôA þâlüpK äðo.løk óBzð kõgqA þzñÞAô þPèBc BG.kq þì Zõì {Ooõ¾ ok þðApãð
:Q×âôQgAlðAxApøúGAo úƒƒG Ao ápƒƒPƒgkô QƒƒÖo þƒƒì ûAo lñOô þH¿Î
úG lýñÞ Qzcô òì qA lüBHð Bíy...Bíƒy úG Ao ûAo qA þPÖBvì.lýzÞ þƒì kõƒg ëBƒHƒðk
BG ZAôkqA qA {ýK òì úÞ lñâõu åorG ÿAlg óBGBýg pu pG óBùâBð ô kõíýK ÜüpÆ òýíø
þPÚô!koAk ú`G ô óq úÞ îPvðAk þíð òýÏì ô kõy êgAk Bü@úÞ kpÞ lükpOô kBPvüA Rõég
oBÞ qA oBÞ pãük ô îPyAk Ao ûkAq@ úÞ,ïlýíùÖ ?kkpâpG ûAo óBíø qA Bü
îPyAkóAlWôolÚó@ëBcòüABGBìAkõGúPynâ þüBøïBâòPyAkpGBGôlýüBLðkBüqôAlükpO
ïoAk úãð Bíy þâlðqqAoôk Ao ïpPgkô kõg úÞ òüA kBPvüA ÿA úðBg êGBÛì ô QÖo {ýK oAõPuA
îz^þPÚôqAòìBìAlýPvøþPhHyõgóqBíy þOBËdè.kpzÖ Ao ok äðq ô kpßð äƒðok oBG
úPyAnãð îPcAo þPhGlƒG ïA ûkpÞ qBG Býðk úG pøBÊ òýÏì îðBg ïAlðA,ok óly ûkõzâ BG,lÏG
îðBg.QuA îèBHðk úG úüBu óõ^ ô QuA ôlyIXÏPìxBñyBðîðBgó@ólükBG.Qzâ
oBHøôlðAòdƒèîøôkõGoArýGóqó@qAîø,òýÏì óq ÿAl¾.Q×â iuBK ÿkpu BG ôA ïçu úG
lylñéGþPhuúG.kõGûkoô@îcoúGAo{èkôA BG kõg ïçÞ qApGA ÿApG ô lüqpè þì AoBßy@
òýãøôlðA okBì úüpâ úÞ ápPgk úG þøBãð ô kpÞ ÐíW Ao {üAõÚ ïBíOôA.kõGôpGôo ÿoAõyk
þì BXÞ qA lýupK ô QgAlðA kõG úPgBu }A BìA ïlƒy îcArƒì lýzhG þì lüõãG lðAõPG BO
okB^ ókpÞ ÐíW òíÂô ly lñéG îø óq?lýü@ óBíø BG òƒýƒÏƒì îðBg!îñýHG Ao Bíy ïkõGoõHXì
:Q×â}Aþßzì òì BìA?lýñýHG lýPuAõg þì Apì lýupK IXÏO
.îýü@þìZpÞqA IèpGþhéOlñhHèóq!ïoô@þíðÿBWúGAoBíy
koAk úìAkA :Q×â ô koô@

óApùO úéXì

õñì îP×â pãük oBG Anè ,Q×â|þì ÿpãük rƒý^ lñìoBÞ òì ... îãG ïkõg lülG ûqBWA wK- ?”úñÞ|þíð QümA ëôA {hG
Ùpc IèBW þéýg Bíy lýðôk þì ,lƒýzhHG . îPvø úÚ|çÎ þÛýuõì úG òì wßÎ pG úð- ÿlXðôpvg Büôo:ûlñvüõð

”. lýðq|þì ÜéÏPì lüBG òýyBì òüA wK!oõÆ òüA úÞ- .ïoAk }A|ûpù^ pãük þuBHè BGBìA ,lì@ôA #
?ûphvì Bü IèBW- ó|æA úâA lýñßG ôo }oõ¿O ,úyBG Bíy wýDo úG .òì êTì Quok !IèBW ú^- þèô ,kõíð|þì Bñy@Bð RBËdè òƒýèôA ok
Quok îulc úÞ îPvðAk {ì|çÞ îßdO qA AkpÖ ,úñýHG òýyBì òüA BGôo Bíy óõPvýDo ÿBÚ@ þíð òìô kpÞ Rõßu pãük oBGôA þéHÚ ÿBñyA~ óBíø Ao ôA {üBHüq lƒñhHè
ú`ð@ qA pO|þðBH¿Î ,QuA þðBH¿Î ôA ô ûkõƒG úG .îñÞ Ñôpy oõÇ^ oBG òüA îPvðAk õéW {ðlük Ädì úG . kpÞ þì þÖpÏì
úðBüõXèk îø òýíø ÿApG ,ïkõG ûkpÞ Ao }oõ¿O !úy|þì BK pG þüAõéG ú^ QÞpy õO eH¾ ÙpÆ ïôlÞ qA lükõìp×ð:ïlýupK oB^Bð îvXO Ao úñd¾ òüA kõg krð BøoBG îPÖo
.îPyAlðÿoõËñì|ç« ¾Aòì...òì:ïkAkúìAkA BG ô ,ïkBPÖA ûlñg úG {Öpc qA òì úHOpì òüA BG . ïkõG ûkpÞòüpíO Ao ïkoõgpGô ûkõíð
.ly ûpýg óôpýG úG ûpXñK qAô kpÞ Rõßu ,lýzÞ îøok Ao {ðAôpGA .ïlülñg lñéG ÿAl¾ ”. ïpG lüBG Apì ïA|ûpù^ qBG úÞîPvø òEíÇì ëBc òüA
ïlýupƒO|þƒì . îƒüõƒãG ÿrƒý^ îƒPuAõƒg|þƒíð .kõG ûlðqApG {Ooõ¾ ok ûlñg ûqAlðA úG îø îgA lƒ¿Ûì úƒG úƒÞ ÿpƒývì pƒƒø qA- îüAl¾ ô kAk|þì óBzð ú^BLPuk QüBùð þG
Ao kõg úËdè ó@ ok .îüBíð lülXO Ao ôA þPcAoBð ”? lüly QcAoBð ïkpÞ ëAõEu óBíýzK þñdè BG òýíƒø pƒu îñƒì .úƒuo þƒì óõƒOkõƒg
{ñdè BìA ,kõG þ×ñì {huBK úÞ ÿkõWô BG .lüqpè|þì óBXýø RlyqA
.îñÞ|þì îÞ ôo Qícq óõGBýg Büõâ ,kõG þ¾BgoõÆ {øBãð .ïkpÞ ï|çu
oBhPÖA pâA ? îðBg úìôlÞ Qícq- . kõG lükpO qA pK {üAl¾ þèô ïkõG Bñy@ {üApG
l¿Ûì úG ôo Bíy îPuAõg|þì ,lülƒG
ï|çu-
.îðõupG Qýìôl¿ì ô úyBG Jõg óõPèBc ïoAôlýìA-
.úýð|æõÆ þéýg òì pývì úƒg@-
. úyBG ûkpÞ AlýK kõHùG óõO
.úzßG úO Bíy òürñG îupO|þì .óõPíPgBñy ... û@-
,ûpK òýyBì áBG pÂBc ëBc ok- ,Qvø úÞ óõOpÆBg ... êHÚ úP×ø òì úéG-
qA lìôA îÞ îø pâA ,ïoAk òürñG pPýè40 kBüq úéXÎ QéÎ úG òýyBì ok ókpÞ qBG ÐÚõì
ûkB׃PƒuA ûAo pƒu ÿBƒø|òƒürƒñƒG MƒíƒK úG ok ly UÎBG þPÚk þG òüA ô ïlzð Bíy úWõPì
. lýñýHG úìl¾ ô ûoõhG Bíy ÿBK
?kBü|þíð pýâ úãì ,îýñÞ|þì úÞ òì ... ? lýñÞ|þì þgõy ? úƒìlƒ¾-
ô lülñg ,ïkpÞ {øBãð úñƒü@ ok . Qvýð þíùì rý^ ïkpÞ ÅpÎ îø ÐÚõì óõíø
úßyok úíø Bì úédì ok ,úƒð :Qƒ×ƒâ .ïkõG óApãð ïqBG òì þèô ,lükõìpÖ úéG-
òürñG úG ÿqBýð úÞ óôA ,òñÞ|þì ÿoAõu ,ûkõG ûkõùýG Bíy þðApãð“ Q×â ô lülñg
úG êìBÞ Qì|çu ok òì lýñýG|þì úÞ oõÆ óBíø
. ûo|þì ûAo úXðõü ô ûBÞ BG ,ûoAlð
Qgõu úGpXO Qvýð ÿA úéEvì- .”ïpG|þìpu
îø Bì òýyBì ÿApG îðõíâ úƒG lƒülƒW pÆBg úG ly UÎBG óAoAnãøo BG koõƒgpƒG
{øAõg îðõO|þì |æBc ,úyBG òüpýƒy BG . îüA ûkBPvüA ôo ûkBýK Èuô ok Quok ïoôBýG
ûoAlð þèBßyA úâA îP×â ûkq QèBXg ÿA|ûpù^
.lýüBìp×G ôo óõO pývì îñÞ BXñüA ,îülG úìAkA òýyBì ÿõO ôo QHd¾ úýÛG
wK ... BølýPuAõƒg óõƒOkõƒg- pHÏì lu A«pøBÊ óõ^ ,kpÞ QHdƒ¾ úƒy|þƒíƒð

.lüpHGØüpzOBøêâóAlýìBO|ç« ÏÖ .îükpÞ
îø óôA qA lƒÏƒG þƒñƒÏƒü ,|ç« ƒÏƒÖ- þßü óõìBø pývì îñÞ|þíð pßÖ òì þèô-
?îPvø óõPPìlg ok úÞ îyBG oAôlýìA
.úyBG
.úýð|æõÆ ïpývì úÞ îP×â- .ûoAlð þèBßyA Jõg-
.pPùG pO|þð|æõÆ þ^ pø-
000 þèô-
?Ap^- .lýüBìp×ð ÙoBÏO îñÞ|þì BñíO-
úƒßð@ ÿApƒG îƒüõƒãG îƒPuAõƒg|þƒì þPc .kõG òì êýHìõOAokôA lÏG úËdè lñ^
,ïpHG ÄýÖ Bíy QHcB¿ì qA pPzƒýƒG qA . kBPÖA ÝB×OA úðõã^ ïlýƒíƒùƒ×ƒð îø ïkõƒg
ûlñvG ÿlñhHè úG BùñOô îPvðAõPð þèô úé¾BÖ|çG .îPgBñy|þíð BK qA pu þèBƒdƒyõƒg
ú^ Bíy lýupK ëBc óBíø ok .ïkpÞ ûkpÞ qBG Ao QHd¾ pu úÞ ó@ ÿApG .ïkpÞ QÞpc
Ao òýyBì {hK ,îñßzG Ao Rõƒßƒu ô îyBƒG
”? lýPvø ûoBÞ ôo Bíy úÞ þÛýuõì ÿAl¾ îP×âô ïkpÞ òyôo
BƒW {ƒèAõƒEƒu qA úƒÞ ÿkõƒWô BƒG
ëBdyõg þƒéýg þƒèô ,ïkõƒG ûkoõƒg 46
qBÒ@ Qícq ëBc pø úG óõ^ ,ïlƒy
Bíy: ïkAk iuBK . ûkõG ûkpÞ îÞ îüApG Ao UdG

”? lýñÞ|þì pßÖ þ^
?lýPvø àyrK-
?lükpÞ pßÖ òýñ^ oõÇ^ ,úð ?àyrK-
úG“ : Q×â ô kpÞ òýyBì úðlG úG ÿA|ûoByA
”?úð ,úPíýÚ óôpâ þéýg ...òüA pÆBg
óõPHcB¿ì lýPyAk Quôk Bíy ... lüBy-

? úyBG àyrK úü
ok úÞ ÁBg ÿBø|ûlñg óBíø qA ,lülñg-
òýc ok ,kõG ûkõíð IéW Ao ïA úWõO pËð òýèôA

”? úñÞ|þì þÚpÖ ú^ òì ÿApG ,úð: Q×â ûlñg

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
47
êülHOrìpÚúGòìþPvuBGkoqÕAp^,îPyAkpG ,ïkpÞ|þì {ðqpu îHuBñìBð koõgpG pÆBƒg úƒG
úG Bíy ,lýupKkõG ûlükpâ úWõPì úÞ ôA . ly úÞ ÿA úËc|çì þG ÿBø Ùpc qA îø qõñø þPc
”?lüoAkúÚ|çÎrìpÚäðo oBP×â ô ëBíÎA BG óõ^ ,îPvø þðBƒH¿Î ïkq
?oõÇ^pýg- ôAóõ^þXðokôqkõWõìúHOpìòülñ^ûphvì
ôoÕAp^rìpÚäðoBOlýPÖoïôo@Ap^wK- oBÞ ïpßÖ ú˃dè ó@ ok .ïlƒðBƒXðo kõƒg qA Ao
?lýñÞRoBüq lc òüA BO ïoBPÖo B« ÏÚAô îPvðAk|þíð . kpÞ|þíð
.îP×ãð ÿrý^ ô ïkAk óBßO òýÖpÆ úG Ao ïpu .kõG QvüByBð
qA lüBG òì oBG òüA : Q×â þñüpýy lñhHè BG ôA ô îñÞ Rõßu îPvðAõPð îø qBG ëBc òüA BG
”?lülyQcAoBðúÞîñÞëAõEuBíy ïlG eýÂõO pPzýG îéÓy úG ÐWAo lýéüBìîP×â
.ïlzð QcAoBð úð- ”?
.úuo|þìpËðúGoõÆòüAþèô- þOôB×O þG ï|çÎAô kAk óBßOpu úÚ|çÎ þG
QcAoBð Bíy Quk qA QƒÚô aƒýƒø òƒì- ïkAk úìAkAô ïkoôBýð kõg ÿôo úG òì þèô kpÞ
.îy|þíð .îðôk|þíðîøôoóõPíuA...îðBglýðôk|þì:
Bì ûoApÚ oBãðA úÞ lýðq|þì Ùpc ÿoõƒÆ- Ao {ìBð lƒüBƒy ,ïkpƒÞ Uƒßì ÿA úƒËƒdè
.îýyBGÉBHOoAokîøBGBøëBu úÞ òì ô ,kpÞ Rõßu óBñ`íø ôA þèô ,lüõãG
ÿrý^ BìA ?úð úÞ Ap^ îüõãG îPuAõg|þì úÞ oõÆ óõíø ïkAk úìAkA oB^Bð úG ïlük òýñ^
ÿBùPðA BO ,îPgAlðA õéW úG þøBƒãƒð ,îPƒ×ƒãƒð QýèBÏÖþðBâoqBGQÞpyàüokòìïkpÞÅpÎ
ëk ok . kõG óAôo BìA ,òýãñu àýÖApO óBGBýg RoBüq ôo Bíy ëôA oBG ÿApG úÞ qôo óôA . îñÞ|þì
àýÖApO oõÞ ÿBø|ûpâ ó@ qA þßü úG ïkpÞ ôqo@ úvéW úü úƒG òƒì ? lƒüoAk pƒÆBƒg úƒG ,ïkpƒÞ
BìA ,îýðBíG ûAo ok Bø QÎBu BOô îýñÞ koõgpG ûlñðAo ô ly JApg òýyBì ûAo òýG ,îPÖo|þƒì
BO îø ÿkBüq ûAo pãük ÙpÆ qA lzð oõÆ òüA îñì ,ûpHG ûBâpýíÏO úG ôo òýyBì lƒy oõƒHXì
ÿBW úG îPuAõg|þì . kõG ûlðBíð þÚBG l¿Ûì úéXÎ olÛðA . ïkBPÖA ûAo ïkõg òýyBì BG oB^Bð
òüA þèô ,îüõãG Ao IéÇì ê¾A ,ÿôo úýyBc Bíy úWõPì óly ûkBýK ÐÚõì þPc úÞ îPyAk

:îP×â ûpg|æBG . kõHð ûkBu îø oBÞ ... ïlzð
.lýP×ãð ôo óõPíuA- }A|ûpù^ qA BO ,ïkpÞ {øBãð úñü@ok îø qBG
? úð Bü QuA þðBH¿Î òì qA îø qõñø úÞ ,îðAõhG
.ïlýñzð Bíy qA þíuA îñì- ûBãð úËdè àü ok ,koô@ |æBG Ao }pu óBùâBð
ëAõƒEƒu úƒÞ úƒyBƒG òƒüA QƒƒéÎ lƒƒüBƒƒy— êXgô ûlñìpy òìô kpÞ þÚ|çO îø BG óBì ÿBø
òýDBK Ao ïpu ú^BLPuk Rly úG pOlG úíø qAô
.lükõìp×ð òüA ïBíO òì lýñÞ|þìoôBG ïkAk úìAkAô îPgAlðA
.ïlýupK|þì lüBG-
.lýyBG úPyAk ólýñy úG þéüBíO pâA- QÎBu óõíø xAC o ôo úP×ø
.úñÞ|þíð þÚpÖ ïApG ?êüBíO- ”? ïkõG BXðôA
ôo Bíy îuA ïoAk Quôk þéýg òì þèô-
ÿApG: lýupK ô ly kpâ IXÏO qA {ðBíz^
.îðôlG ”? þ^
Quôk úÞ þ^pø ïk|þƒì ûqBƒWA óõƒPùG-
. ïkõG óApãð óõOApG-
.lýñÞ ïAl¾ lüoAk qôo óõíø Ap^ wK :lýupK Qƒñǃýy BƒG
,lülG ûqBWA úâA þèô ,óõñíì óõP×Çè qA-
.îñÞ Al¾ óõPýé¾A ïBð BG ôo Bíy ïk|þì eýWpO ”? lülzð úýÃÚ pýãýK
.îPvø pÖõéýð òì ,ûoAlð þÏðBì òì pËð qA- îOõßu kAlð ûqBWA .îüõãG ú^ îPvðAk|þíð
.lì@ ûlðqApG ô BHüq ïpËð úG {íuA olÛ^ úüqAóõOoBÞB« íévìJõg:Q×âôkõyþð|æõÆ
ô þüBHüq úG ÿkõWõì ÿApG BHüq êâ àü îuA
îñì.lüoAkþüBHüqoBývGîuAB« ÏÚAô.ôAQc|çì ”? ûkõGpPíùì úHüpÒ
îø Bíy BG þüBñy@ qA .îPvø kAtðpùì }õðBýÞ lìBýð îyõg)úHüpÒ( úíéÞqA Ap^ îðAk|þíð

”? úHüpÒ :ïkpÞ oApßO úðBÂpPÏì ô
?úñüA qA pýÒ úéG-
.ïlñupg«BÏÚAô ÿA úãük xBvcA Bíy êGBÛìok òì þèô-
.ïpßzPì- .îPyAk
lñ^ Rõßu qA lÏG ô ïkq Büok úG Ao ëk lÏG ?þuBvcA ú^-
ÿkBüq ÿBÖpc òì ,lýðôk|þì :îP×â ÿA úÛýÚk þâúHüpÒxBvcAkõGþ^pø,îðôk|þíð-
.ïoAk òP×â ÿApG .kõHð
?òìÿApG- ÿApGÿpOûqBOú¿ÚlýðõO|þíðBøpvKBíy-
úéG- .lüqBvG Bì
?lýPÞBu Ap^ wK Jõg- ôA BG Üc lüBy þèô ,ïly QcAoBð {Öpc qA
kôq þéýg BÖpc òüA òP×â ÿApG lƒüBƒy- ûlýñy óApãükqA Ao óBñhu òüA BøoBG lüBy ,kõG
.lýñßð oôBG ôo BðôA râpø Bíy ô úyBG àükrð ûAooBù^ úG .kõG ÿoApßO {üApG ô kõG
koAk úìAkA qBâ ëAlK ÿôo qA Ao îüBK îøAõhG úßð@ þG îüly

óApùO úéXì

úíø Qíüçì ô þìAo@ BG BO QyAk þÏu .ly îuBñy þíð AoõOpãük
îzg puApu ûBãð BìA løk eýÂõO {üApG Ao rý^
úPgôk ôA úG ÿoõÆ ÿA úËdè ÿApG oõ¿ñì Rp×ð ô ûAo úG þPìBýÚ QuA òßíì lupG ûAo qA Bø|óBíùì ê¾Bc úíø BñüA îðôk þì úÞ òƒì ...?úƒyBƒG fBH¿ì Bíýu
;lñßð qBG Bùð@ ÿôo úG Ao Jok þPc ô kqAlñýG ô úíÎ Ap^ úðpâô úOkAõðõgô þèBÏGBñW RBíýéÏO
:QÖpâ ôA qA Ao QHd¾ úìAkA RCApW úÞ ly ÿõéW QuA òßíì lupG Bùð@ qA lÏG îø pâA ?óoAlð Quôk olÚ òüA ôo óõyõíÎ QyAnâïk Ao {XðpG úÞòýíø Alýy #
ÙpÆ óôA ópG ÿkBPupÖôo Bø ú`G îøqBG - ...lñÞÿrüoôpG@óBykõg úG QyAk úÞ þèBc ok }pøAõg ,kAqpùy þvKAõèk BG ,kpÞ îýËñO Ao }püq úéÏy ô
BO ôk òüA úÞ æBc ?úð ,þyBG úPyAlð îcArì BO úÞ kõG úPynâ Qzø qA þƒÞlƒðA QƒÎBƒu oõWôÐíWAoBø|ú`GÿBø}BKôQhüoQÎpu qõñø úÞQgAlðA ÿoAõük QÎBu úG þøBãð
þƒì îƒñì ,òƒPvø QƒícArƒì olƒÚ òƒƒüA úƒƒ`ƒG Alýy .lðlýuo ûAo qA }pPgk ô pøõy ,wâpð :Q×â Alýy úG ôo kpÞ þì ,wâpð qôo óBíø eH¾ .kõG ûlzð Qzø
ïokBƒì úƒðõƒg ópƒƒG ûBƒƒì àƒƒü óõƒƒzƒíƒPƒupƒƒÖ óBy|ÿBø|óAlí^ô áBu úG óApãð þøBãð BG BùñO úü óBìBì ;îülüpƒg óõƒð ô ûõƒýì RApƒG - xBíO ôA BG }A þíülÚ óBPuôk qA þßü
óBìBì < þèBÏGBñW okBì ÈÛÖ Qvýð oApÚ...òðõíG ÿApG Ao óBy|QìBÚA óBìq Rlì ô kpÞ þì ûBãð ..ûkBPupÖóõXìkBGúíèkIzìAÿApGîøúíéGBÚ {y qAôpK BG QuA oApÚ kõG úP×âô úPÖpâ
.kqþìòýíhO}kõg pO QcAo BO îüpG þì IzìA îøôo Bø ú`G B« ñí ïBXðA ÿApG }pPgk ô pøõy ûApíø ,p¿Î
!úyBG >óõW BG úÞ kõG ÿB^ òPhüo ëõÓzì úðBgrLy@ok ôîÞÿrý^îøþâA.þñÞþüApünKRBðõíùìqA
óôpýG ÝBOA qA ôA úG BñPÎA þG oõ¿ñì úÞ òýíø úËdè àƒü ,ó@ ólƒy qBƒG ô ok êƒ×ƒÚ ÿAlƒ¾ ...úñýüBK òýyBì õãG ÿoAk pvÞ .lñüBýG óApùO úG ÿoBÞ
ô jõy ;ly ÿpãük ïk@ úG êülHO oBãðA ,QÖo úPßu ëBc óBíø ok QuA òßíì kpÞ xBvcA úðBgúGoBüpùyôkAqpùyûApíøúÞAoBøú`G Ao oõ¿ñì }pøõy ÝçgA ú^ pƒâA Alƒýy
kõG Alýy òüA BùñO .QHd¾ }õgôqAõð óBíùì ÿAl¾ úýðBS lñ^ Qynâ qA lƒÏƒG BƒìA .lƒñƒÞ ëõÓzì QÎpu BG rýð }kõg ,kBPupÖ }olK ÙoBÏO àü rW ÿA ûoB^ BìA QvðAk þì Jõg
úG Al¾ þG ,{üõéâ ok òýãñu þÃÓG BG úÞ BøóBíùìBGAooõ¿ñìúðBPuôkôïpâþupLèAõcA þì AnÒ ÿõG úÞ ly {üBø xBHè ókpÞ ÅõÎ îø ÙoBÏO àü óBíø ô QyAlð þèBg ô àzg
RBìlÛì ókpÞ ûkBì@ ëBcokô lürg úðBgrLy@ úÞ òýíø .ly ïAo@ {èBýg þÞlƒðA ô lƒýƒñƒy ô kõHð {èk ÿõO ëk JApÇÂA Rly qA .lðkAk úðBg ok Ao Iy ó@ }pøõy ô wâpð BO kõG þÖBÞ
.kAk þì }õâ rýð wâpð ÿBø þÖpcpK úG ,ïBy ÝBOAkoAô{üBøxBHèókpÞÅõÎÿApGoõ¿ñì qA pOkôq oõ¿ñì pâA úÞ kpÞ þì pßÖ òƒüA úƒG
kõG ûkpßð ÐíW êìBÞ Ao ûp×uqõñø ,ïByqA lÏG .lñðoAnãGoõ¿ñìôôA
ô wâpð úG ôo ô QuBgpG BW qA oõƒ¿ñì úƒÞ îñÞ þÂAo ôo oõ¿ñì îðõPG }BÞ ÈÛÖ -

:Q×â }pøõy ...ûoBýðok ÿrüoôpG@ óõyõéW
óõPPìlgqA lüBG îÞ îÞ òì óõO ûqBWA BG - ïBíO úÞ QÖo {üBøõéÚôk ÕApu úG Alƒýy
ïAoBßíø qA BO lñ^ ô òì AkpÖ eH¾ ,îzG Àgpì Bø|úíéGBÚ ô äük BG úðBgrLy@ úyõâ ok Ao qôo
êýßzO óBù×¾A ÿõO úÞ þíùì úvéW ok lüBG qA êHÚ BO QuAõƒg|þƒì.lƒðkõƒG ÿqBƒG ëõƒÓzì
oApÚ îø òýíø úuAô . îýyBG pÂBc úƒy þƒì Ao {ÖApÆA ô oôk þíÞ {üBø|óBƒíùì ólƒýuo
îø eH¾ qA êHÚ ô îýP×ýG ûAo IzìA úÞ îýPyAnâ lñGoBãðAok äðq ÿAl¾ BG úÞ lñÞoõWô ÐíW
JApÇÂA ô lükpO BG úÞ òýíø .ly ûoBK {èk
...îýyBG óBù×¾A ô pøAõg úG {íz^ kõzâ Ao óBíOoBƒK@ Jok
ûBãð ÿpOBEO úG RõùHì ô RBì óBñ`íø Alýy êTì úÞ kBPÖAoBüpùyô kAqpùy {üõéÚôkokApG
þì ApWA }pGApG ok QyAk oõ¿ñì úÞ kpÞ þì
BùñO ÿA úËdè ÿApG ,ok ïk úÞ òüA Ädì úG .kpÞ :lðkõG ûkBPvüA ok QzK ,pK Quk BG úzýíø
oõƒ¿ñì òƒýPu@ úƒG úƒðBƒvíPéì Alƒýy lƒðlƒƒy þP×ãð pOkôq Ap^ ,þXG@ ïpG QƒðõƒGpƒÚ -
?QßíÞ kBýG kAqpùy BO ÿoAk óõíùì IƒzìA
:Qhüô@ BG ôo àWôoô BO ôk òüA îülìõýì {ƒéÚAlƒc
,oõ¿ñì þPupK þì úÞ þvÞpø úGôoõO - Qhüo olÚ òüA RpG ô oôk BO îükpG þì óõìkõg
þì BXÞõãG îùG êÚAlc ;òßð òì BGôooBÞ òüA
...úzð }BK ô
...ÿkpâ þìpG þÞ ô ÿo lñhHè BùñO {ðAõW okApG úG iuBK ok Alýy
ûkAõðõg ô ïokBì {ýK ,ïkõg úðõg ïo þì - oõÇ^ .kpÞ Rõßuô kq QHdìpuqA þãðpíÞ
BG RBø ú`G ô òì kõWô óôlG îø õO BƒO ;ïA þíð oõ¿ñì úÞ løk eýÂõO {üApG QvðAõO þì
òÞ BÎk ÈÛÖ BìA .þyBG QcAo RrürÎ ÿBðõíùì ôlðôpG{ðqolKúðBgúG{üBøú`GlñýHG lðAõO
ÿlG úìBðpG óõ^ ,ïkpãðpG úðõg òüA úG ûoBGôk úÞ úG úÞ oBGpø ,{üBøõéÚ ôk píÎ ëBu oBù^ þÆ ok
óBy|åorGokBìô åorGolK ërñì Bø ú`G ÿA úðBùG
...ïoAk QðkpÞ JkA ÿApG ô kõG úPgAlðA ûAo úG úãñy îèA oõ¿ñì ,lðlðBì þì
ok úÞ þèBc ok Alýy Ao Iy ó@ ëõÆ ïBíO ,{üBø ïõ¿Ïì ê×Æ úýHñO ô àPÞ BG þøBâ þPc
þGBùy kBPuA kBü úG ,kõG ûlýzÞqAok kõgpPvG þì Ðñì óBy|þüAk ô úèBg îuA ókoô@ qA Ao Bùð@
óBy|ZAôkqA úÇuAô oõ¿ñì IðBW qA úÞ kBPƒÖA
:kpÞ
:}qôo ó@ ÿBø|Ùpc ô kõG ûly BGBG ô þüAk ú`G úü úÞ ûoAk þƒñÏì úƒ^ -
ô úOkõg þuçßíøoõ¿ñì ,ïpPgk òýHG - úƒPyAk Qƒuôk }BƒGBƒG qA pƒPzýG ôo {ƒâorƒG
òüA BìA .{ýuBñy|þì òì qA pPùG þéýg «BñEíÇì
ô òPvø þðBPupùy }A ûkAõðBg úÞ óôlG îø ôo 48
þì þâlðq óõy þPñu lüBÛÎ ô BøoôBG BG îø qõñø
ÿõOoBG òýèôA ÿApG óõzðlük þPc lüBy ;òñÞ
óBñýíÆA òì ô þéÚBÎ þéýg õO BìA úðrG QÚôm

...ÿpýâ þì ôo îýí¿O òüpPùG úÞ ïoAk
,okBì úÞ þðBìq ;kõHð êÚBÎ «ç¾A Alýy BìA
oBG òýèôA ÿApG Aooõ¿ñìpO åorGokApGôpøAõg
þíð Ao þuoBÖ óBGq }okBì .koõg BW «BÏÚAô lük
ô QyAk òO úG þédì xBHè }pøAõg ,lýíùÖ
QHd¾ ÿApG úÞ kõG I¿ÏPì olÚ ó@ }okApG

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
49
RBíéÞôBøÙpcBG,QÖoþì}okBìoAlükúG .kAk þìoApÚ IÆBhì Ao }olK ,Alýy BG ókpÞ
:lyþìÿpãükïk@oBãðAôQzâþìpGÿAûqBO òüABGëôAúvéWóBíøqA}AûoB`ýGokBìôolK
àü qA lÏG qõñø Bì úÞ ûk þì þñÏì ú^ - úƒÞ lƒñPƒ×ƒâ ô lƒƒðkpƒƒÞ Qƒƒ×ƒèBƒƒhƒì Qƒƒé¾ô
qA úÞ þðq ïokBì ëõÚ úG ?îülzð oAk ú`G ëBu eÇu àüok þãñøpÖ ÍBdè qA óBì|ÿBø|ûkAõðBg
úGpuúyBHðêÓGúGú`G{ýâlðqëôAëBuóõíø ôkõGúPvGëkoõ¿ñìúGoõWlGAlýyBìAlñPvýð
..úy þì Aõø :ôA úG rýð oõ¿ñì
ûkAõðBg ,Býðk ô Bñük ólì@ Býðk úG qA lσG ÿBPuôoúüõOúÞQuBøëBuòìûkAõðBg-
,lðkõGpPgkôkpøBøú`GúÞòüAïpWúGoõ¿ñì ôo BW óõíø ÈÛÖ ô ókpÞ þì þâlðq àý^õÞ
lüBýGúðBgúGúP×øôkBOoõ¿ñìúÞlðkAlðûqBWA ïBðôA òì òPÖpâ óBìBuôpuqA lÏG ûoApÚ .ólük
þédì îÞ îø ó@ qA lÏG .lñýHG Ao {üBø ú`G ô þì ëõÚ QùG ;òñÞ þâlðq BW òüAô óApùO òüBG
ôpWoBGpøokúÞþPíùOô{üBøú`GúG{üBø RApG óõyoBPÖoô òy þì ÅõÎ îø BðôA úÞ ïk
ôoAõgAoôAêHÚqApPzýG,kqþìôAúGóBy|UdG oBß^ BðôA úGõOô òì òíÂok ...úy þì ÿkBÎ
...kpÞþìêýèm lüBGô îýñÞ þâlðq îø BG ûoApÚõOô òì ?îüoAk
BG }pøõy ô wâpð úÞ òýíø lÏG qôo eH¾ ...îýyBG úPyAk ëõHÚ ôo úãülíø
óBy|ïAõÚA qA þßü ërñì úG óBy|êüBuô ô JBHuA Iy Alýy .kõG Ùpc lc ok úíø BùñüA BìA
úG ô ly ZoBg úðBg qA QÎpu úG îø ôA ,lñPÖo ;kpG þíð kBü qA rýð píÎ pg@ BO Ao }A þuôpÎ
úðBg úG ,kpG ûBñK }A þãzýíø òìA úƒðBƒýƒy@ qA úéùéø ô lñLuA kôk óBýì úƒÞ QƒÚô óBƒíƒø
qôo ÐÚõì ó@ ok úÞ kõG Jõg olÛ^ .}olK pøAõg ,lÛÎ ÝBOA ok ô lì@ úðBg úG ûBãzüAo@
þGQvðAõOþìAlýyôkõGërñìokBùñO}okBì {Ooõ¾ ÿôo qA Ao lƒýƒ×ƒu okBƒ^ }pƒøõƒy
}AþâlðqpùìúGpuqAoôlüBzãGIèQèBXg ôxBHèólükBGoõÇ^ÐÚõìóBíø.kõGúPyAkpG
.lñÞ }BÖ }okBì pGApG ok ëBu YñK qA lÏG Ao ô kõG ûkoõg úßü ,Alýy ûkpÞ {üAo@ Roõ¾
J@ ëk ûom ûom oBãðA úÞ þßyA ÿBø|ûpÇÚ ûpÇÚ þì äñ^ }kõg Roõ¾ ô pu úG úÞ þèBcok
úGrýð AookBì IéÚ kõG Bø ëBu òüA þÆ }A ûly þì {dÖ ô lýzÞ|þì kBüpÖ oõ¿ñì pu pG ,kq
.koô@ kok :kAk
# # # úGxBHèôpuòüABGôoQuôpÎÿAõgþì-
þì Ao óBíOoBK@ok lýéÞ úÞ þèBc ok Alýy ô JBƒgpƒu òƒüA BƒG ?ÿlƒG óõƒzƒð QƒéýƒìBƒÖ
úG úzýíø qA pO|ûkpì|ëk ô pO úPvg ,QgAlðA ô QÖo pOkôq ïBÚ@ úÞ pßyôoAlg ?J@lý×u
}olKú¿ÒpKóBíz^ôIzükÿBøQdý¿ð úƒ^ {ƒuôpƒÎ óõƒìq pƒg@ ûoôk ÿõƒO lƒülƒð
...ÜzÎ,lñhHè,QHdì,AoAlì:kpÞ|þìpßÖ ,oõ¿ñì óBíz^pGApGok ÐÚõì óBíø ...úýéßy
oBãðAÿAúËdèÿApG,lyqBGokúÞòýíøBìA Roõ¾ óBW úG wýg ëBíPuk BG }pƒøAõƒg
,}okBì ,oõ¿ñì .lìBýð æBG pƒãƒük {ƒvƒ×ƒð áBK Ao {züAo@ïBíOô kBPÖA Alýy ûkpÞ {üAo@
ëBø óôok úíø }okApG ô }pøAõg ,óBykBìAk .kõG úP×ãð ÿrý^ ïBÞ BO ïæ rýð oõ¿ñì ;kpÞ
ô úñýÞ qA ëBìæBì þðBíz^ BG ô lðkõG úPvzð }pu ÿôo Ao }lý×uqBíðokB^ îø ó@qA lÏG
úG Alýy ó@ àü .lðkõG ûly ûpýg ôA úG Rp×ð QGBS Ao {üõéâ püq ÝBXñu àü BGô lñPgAlðA
ÿBølãè ô Qzì püq ly úWõPì ô lì@ }kõg þíð þvÞ pãƒük êƒÚAlƒc ÿoõƒÆ òƒüA .kpƒÞ
þâlðBìok BG úÞ {üBø ú`Gô lðq þì kBüpÖ Bùð@ Ao{gpuóBíz^ôkõè@àyARoõ¾QvðAõO
þâoB`ýGBG,lðkõGûkqäñ^ôAòìAkúGïAlÞpø {üAkpÖ eH¾ ïk ûlýLu BO úÞ þðBíz^ ;lñýHG
{ðBÞpPgk QvðAõO BùñO Alýy .lðkpÞ|þì úüpâ qA úÞ þuôpÎ wéXì ô kõG wƒýƒg àƒyA qA
Ao}oõXðoôúPvgólGôkpýãGkõgûBñKokAo ô pƒO Qƒhƒu {ƒüApƒG rƒýƒð îýƒcpƒO wƒƒéXƒì
}A ûkAõðBg ô oõ¿ñì úðBíco þG RBGp pLu :ly ÿpLu kõG pOqAlãðBW
óBGqqA úÞ àýÞo {dÖ úíø ó@óBýìok .kqBu þP×ãð ÿrý^ ô ÿlƒðõƒì QƒÞBƒu Apƒ^ -
áõéì RolÚpK Quk ûoBG àü ,lýñy þì Bùð@ Bñy@ ô êýìBÖ óõýì ÿkAk ûqBWA Ap^ ?oõ¿ñì
Alýy ÿBøõì óôok úÞ kõG }pƒøõƒy pƒøAõƒg õO úÛýéu ô oõÃc BG úÞ òì ?îzG Bíð QzãðA
JBOpKúðBgqAóôpýGúG{üBøõìBGAoôAôlý`ýK úÞ ÿkõHð õO úãì...ïkpÞ JBhPðA ôo îuBƒHè
kõG{ìõ¿ÏìÿBøú`GQGõðîøó@qAlÏG;kpÞ úýHy þP×â ÿlük õñì ûBƒãzüAo@ ÿõƒO þƒPÚô
BK úG Ao óBy|þüBLìk lðkpßð Q¾pÖ þPc úƒÞ ?ïly Bø|úPypÖ
...lññÞ ûoAlð }qoA olÚ òüA þuôpÎ wéXì úü -
úðõg qA BK }pøõy ûqBWA þG úÞ þƒðq - !Rpu ÿAlÖ ,ÿpýãG îOBì }ApG ÿAõhG õO úÞ
ôpG ;Qvýð þíèBu óq úƒãƒük ,ûoAnƒG óôpƒýƒG úÞ ûAõhð òì qA BìA... îñÞ þì óApƒHW RApƒG
úÞ þñýHG JAõg òí ok ...ÿkõG úÞ BXðõíø ÿõO úÞ ôo þOBícq ô îPvüBG ïpPâorG ÿõéW
...úãükþßüëBHðkÿpGþðõPGBOïlGQÚçÆ ...ïpýãGûlükBðôoólýzÞïApGúèBuþuòüA
Alýy ÿôo úG úzýíø ÿApGoõ¿ñì úðBgok úÞ lypO êìBÞ þPÚô Alýy ÿBø|ú¿Ò ú¿Ú
þì pßÖ ÿoõ¿ñì úG îø qõñø Alýyô ly úPvG óApùO òÞBu }pøõy ûkAõðBg lÏG ëBu àƒü
...kõGûly}AúPgBHèkÿqôoúÞkpÞ úÞ þHypøôqôopøoõ¿ñìpãük æBc .lðly

óApùO úéXì

ï|lñâ| oõK Jkõö ì .ï

àüô |ûBXñK {hG

ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
îø oBñÞóôA ÿBÃÎA pPzýG úÞûlñíOôpS
qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
þcôo Rçßzìô Qu þøAopu ÿ ú`G
RBÚB×OA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK

.........

?óoõg þì îy|óõg ?þ^ }|óõg - ?Ap^ -oBýìBÞ ïk@ }lÏG ô k@ þì lñâ ÿõG ëôA -oBýìBÞ .ûpXñK QzK îýPÖooBýìBƒÞ ô òƒì< #
Rp¿ð .kpÞ ûBãð Rpƒ¿ð úƒG QƒzâpƒG < Bíy êTì BO oBù^ úu ÿqôo BXñüA -ApPýì !úñýG þì ôo QÖBTÞ ÿrý^ Quok úÞ kõG ØýTÞ úzýy olÛðA

>Q×â ô lülñg !~Bñýy|þì ÐüB BXñüA !òy þì þéíÎ úPhüo óõy| úíø ,ókõG BXðôA úÞ þüBðôA < >!kõHð ïõéÏì
!òPvýð úÞ æõÞAok úãük - BXñüA úÞ ï|þüBðôA !õO îüpG|«çÏÖ -oBýìBƒÞ BK ô Quk ô QyAk óõW qõñø úÞ úÒæA oôk ókõG !úýðlük !óôpýG îüpG -Rp¿ð
òPhüoôo }|óõg þ^ ÿApG wK -oBýìBÞ Bì !òzG kBPÏì úÞ ólìôA|«ç¾A ,òy þì kBPÏì ô òPÖo þì æBG úãülíø ëõÞ ô pu qA ô kq þì îýPÖo ô îükpÞ óõìBKõðõìBz×Þ þüBO úu <
oôq úG õykõg BK ô Quk püq qA p×ð úü þøBãøBâ
?QzOõO !õO îüpG !îýD@ þì ÿA úãük oBÞ ÿApG }pýâúÞôo þPyõâúßýOúüôóôpýGlýzÞþì !îülük þ^ úÞ ÉBýc õO
BXñüA oApuA úíø !úãük oBÞ úuAô -Rp¿ð úG {íz^ Rp¿ð BO úÞ îýPÖo þüBO úu < úü oBýìBÞ !{ÚBOA ÙpÆ kpƒG þƒì ,kõƒG ûlƒìôA oôq úG ôo ûoB`ýG ÕæA úü òPyAk p×ð oBù^ úu
þø ï|ûoB`ýG ÕæA !Åõc ÙpƒÆ ólƒýzÞ þƒì
?þíù×G úHy úü ÿAõg þì ôo >Q×â kBPÖA òì >Q×â ô kpÞ Rp¿ð úG þøBãð ûpýãG óõyqBâ QuAõg þì ô QgAlð þì àP×W
,þãG þPuAõhð úÞ ôo }|þüBW pø -oBýìBÞ !?ûly þ^ - þì }BK ô Quk ÈÛÖ ,þHñXG pük úâA - úÞ kõG úPÖpâ õyBK ô Quk ô úéÞ òý`íø ïBðôA ô
.koõg îùG {èBc -ApPýì
!ûpð RkBü óõì|Épy BìA õãð Arý^ òüA úG RkBÎ !ú×ýÇè {ÏHÆ -Rp¿ð !Bø úðõì >!ûoõhG óõßO QvðõO þíð úPvG óõGq
þƒì áBƒüpƒO úƒuAô ôo }|óõƒg -Rpƒ¿ð !îükõG ÿoõÇñüA þPÚô úü óõì|úíø þñÏü .ûoAlð õypu lÏG ô kpÞ BøBì úG ûBãð úü Rp¿ð < óõƒGq òƒñÞ þƒì òƒý`íø Apƒ^ -oBƒýƒìBƒƒÞ
!úñÞ þì RkBÎ Arý^ ô AoBÞ úG îÞ îÞ ïk@ QÖo þì QyAk úÞ oõXðõíø ô òýüBK QgAlðA
!óAõg !úñÞ þíð RkBÎ Arý^ þéýg úG ïk@ - !?ôo|úPvG
!?áBüpO úuAô -oBýìBÞ òýíø .úñÞ þì RkBÎ ,okApG Ap^ -Rp¿ð >Q×â ïôo@ ,{ÚBOA ÙpÆ !þíùÖ þì ,òÞ ûBãð -Rp¿ð
ëBÒq !òñÞ þì áBüpO þÆBÚ .ûo@ -Rp¿ð ô ûBXñK|,Q×ø ô ûBXñK ëBu ç« Tì úâA !óõìkõg .oBñÞ óoAm þì õñì îùu - qA ï|úãük p×ð úu ôk îülük úÞ Q×â õñüA BO <
úñÞ þì ÿrýéüôôrýéýW ,{ùG þðõHv`G úÞôo þPÚô úü Q×â þì ô lìôA þì ÿp×ð úü Qzø îùG îèBc ô ïoAk úãðõìkõg îPvðõPð úãük < ô úãük ÿBðôA àíÞ òPÖo ô ólìôAok BÚBOA õO
!þßü þßü !|îâ þì QùG ôo úíø !õãð úÞ úÞ Bìk@qA þÃÏG úÞ úy þì óôpâolÛðA Qyõâ õðõyæBÓy@úÞ BW úü ïk ïlðõuoõìkõg !koõg õO qA p×ð úü ô òýìq ókq Åõc êÓG ôo úÒæA
ôo Rp¿ð ok QzK qA þßü ÐÚõì òýíø õO < þì ÕæA Qyõâ ,óphG úuo þƒíƒð óõƒy|Ѓuô þì ï|Üéc qA ï|ûkôo ô ëk QyAk !ókõG úPhüo ÕæA ÿõéâ ô koô@ok åorG koBÞ úü }|IýW
ûkpg úü ô óôpýG QÖo ly lñéG îOp¿ð .kpÞ Al¾ !úð !?ÿkpÞ þì oôBG ,óoõg îPzK kpÞ Ñôpy ô lìôA oBýìBÞ !óôpƒýG lƒìôA
úÞ õéýÞ oBù^ úu kôlc ,Qyõâ úßýO úü BG lÏG Rkõg îz^ BƒG Rkõƒg óæA òƒýƒíƒø BƒìA ApPýì ,lypPùG îèBc ûkpg úü þPÚôô ólýèBìôo !!lüpG ôo úPvG óõGq
>Q×â ô QzâpG kõG ûly ûlý`ýK úìBðqôo úü õO ôo Qhüo ô koô@ ïApG J@ ,þüB^ ÿpPÞ óõíø BG ûBãð ÈÛÖô îükõG ûkBPuAô RBìoBýìBÞô òì
!ÿlük úü oBýìBÞ ô îPvy ôo îOoõƒ¾ îƒñì ô îƒPuk aì Rp¿ð úÞ õéW ïpG ïlìôA òì !îükpÞ þì
!Bì îùu ï|òüA - ôo ÉBýc õO ô ûpXñK QzK QÖo oBýìBÞ < >Q×â ApPýì úG ô îùG kAk ëBíPuk
BG ApPýì úÞ !ly þì lG QyAk îèBc ûoBGôk < >!QyAk ï|úãð ô QÖpâ ôo îPuk
>Q×â ô kpÞ ûBãð !úuBvc þéýg - !?ó|úðôõük !?}|òPzÞ Ap^ -
>Q×â Rp¿ð úG QýðBH¿Î óõy|îßýy ûlÎ úü BìA kpì ûoB`ýG ÕæA - ïly lñéG ïBW qA òì BO Q×ãð þ`ýø ApPýì <
þì !?ÝBOAõO {üoBýG ÿkõG oõHXì æBc - !ó|úñzâ ,úð -Rp¿ð
!lypýu >îP×â ô ïlýzÞ lñéG w×ð úü ô !?ÕæA Qyõâ úg@ -
!lÏG BO úyBG óõy|{ýK þPyAm .úÛÇñì òüA -Rp¿ð úG Qíco lƒ¾ !?úƒg@ xBƒXÞ BƒXñüA - !óonâ þíð ï|úGpâ Qyõâ qA BñüA -Rp¿ð
ok óAõhG AkpÖ wK BñüA ûoApÚ úâA - Rp¿ð !ûoAk kõWô BìA wýð ÜÇñì ,úð -oBƒýƒìBƒÞ ô kpÞ òì ÿBíz^õO ûBãð úü QzâpG lÏG <
Quok ôo úÏìBW lüBG ,ólG pËð úÏìBW òüA koõì !êãñW
!úãük kõG úÏìBW òýíø ôrW îÒæA òüA !òuBñzG !úPÛýÛc óõOApG !BXñüA òüBýG lüBHð BøBƒíy -ApƒPýì >Q×â
Ñôpy ïoBýìBÞ úÞ ûlñg püq kq ô Q×âõñüA < >Q×â ô kpÞ ûBãð ôo óôpýG ûoBGôk < !óBìBu BÚ@ {ðlýíùÖ úPhu Bíy úuAô -
!wýð Jõg RpýãPuk Arý^ þéýg ,BXñüA ÿBýG úÏÖkôk úâA
>Q×â ô ólülñg úG kpÞ
!úy þì

50


Click to View FlipBook Version