The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Emperor Entertainment Proudly Presents
The MOST ANTICIPATED concert of this Christmas;
"PARIS HOTEL & CASINO - BALLY'S HOTEL & CASINO"
December 23rd
Aref | Omid | Hengameh | Bijan Mortazavi
December 24th
Arash | Siavash Ghomayshi
Tickets Now Available @ Mr Juice
For more information call 8183466500
Shahbod Noori is the Founder & Executive Director of Tehran International Weekly Magazine, one of the leading FREE Persian-Language magazines in the United States and around the World since 1996.
www.tehranmagazine.com

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2017-11-28 13:56:04

Tehran Magazine Issue # 1061

Emperor Entertainment Proudly Presents
The MOST ANTICIPATED concert of this Christmas;
"PARIS HOTEL & CASINO - BALLY'S HOTEL & CASINO"
December 23rd
Aref | Omid | Hengameh | Bijan Mortazavi
December 24th
Arash | Siavash Ghomayshi
Tickets Now Available @ Mr Juice
For more information call 8183466500
Shahbod Noori is the Founder & Executive Director of Tehran International Weekly Magazine, one of the leading FREE Persian-Language magazines in the United States and around the World since 1996.
www.tehranmagazine.com

Keywords: shahbod noori,las vegas,emperor,entertainment,ebi,daryoush,arash,syavash ghomishi,moeein,bijan mortazavi

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
6 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
8 úd×¾. ...........|..|.|.|...........|.|....QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo þHdì îüpì pPÞk - Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
10úd×¾..|.|.|...........|.|..........|..................)þzHclýÏu(úP×øîgôaýKok- & Publisher

ÿoõð lŸHùy12úd×¾....|............)ÿrXñìàìBýupPÞ|k()óAlývÞ@þPð@(þøBýâÿôoAk{yþÖpÏì|- SHAHBOD NOORI
18-16úd×¾...............|.|.........|................................óBùW VkAõc|-|
20 úd×¾..................)ûtüô }oArâ(lðkõG ÿkBÎ úPynâ ok úÞ ÿoõ¿O êGBÚpýÒ ÿBørý^-| )| |201 7pHìBuk| 1(| 1396 om@ 10 úÏíW | 1061 ûoBíy ïôkô QvýG |ëBu
22 úd×¾.......)þÏÚAô þèô IýXÎ(| koAk kõWô þèBíy ûpÞ ok ÈÛÖ úÞ þHüpÒ ô IýXÎ òýðAõÚ -|
24úd×¾..........|....|..)ûtüô}oArâ( Bßüpì@åorGóAoAlíPuBýuúÞþðlzð}õìApÖúéíW10-| Since 1996, Friday Dec 1st 2017 ISSUE#1061
37-28úd×¾ .......|.............................................. Býðk oBñÞ úyõâ qA|-|
38úd×¾ .................| .......|............................................. rñÆ- (818) 881-1771
40 úd×¾...............................................)ûBOõÞ óBPuAk(þWoBg xôpÎ-|
44 úd×¾ ........................................... ) oõK Jkõì.ï úPyõð þÚoôBK( êvÎ – TEHRAN MAGAZINE
46 úd×¾ .......................................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ûpøBÚ ok þéPø– PO Box 3665
48 úd×¾................................... ............................... þyqoô–
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– Winnetka, CA 91396 USA
52úd×¾............................)þøAoôkpu( ïoAlðóBñýíÆAôAúGòìþèô||løk|þìëõÚïpvíø–
54úd×¾....þñìoA ô þðApüA þÛýuõì ÿBø|ûoõÇuA BG xBâô xæ>rýéG ô wüoBK< ÿBø êPø ok pHìBuk |25 BO22-| WWW.TEHRANMAGAZINE.COM
56 úd×¾ .........|..............................)ûBOõÞ óBPuAk( òýéÖBvèA ê×uA ÙpÆ úG-|
58 úd×¾...................................................................ÿrLy@-| E-mail: [email protected]
63-60 úd×¾ .......................................................BøpHg ô Bø ûpù^-
69-66 úd×¾ ..... ..................................................úünÓO ô þßyrK- Facebook: TehranMagazine
70 úd×¾.............|.................................................BøÿlñìqBýð-
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW- >óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
76 úd×¾....|........................................................ úP×ø þDõãzýK- .QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð
78 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-
|80 úd×¾ . .|......................................................... þvýéãðA {hG - .kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

when subiscription start , there is no cancellation or refund

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

úÞ þGõg îýí¿O
ôoôpüq Ao ïA þâlðq

kpÞ

òüAqA lÏGoBãðA .kAk|þì ïkBü ÿrý^ô Qgõu|þì {èk Bü QÖo|þìôoqA ÙpÆ úÞ ïkpÞ|þì QWBíu úG BO îPynâ|þì Bø ú^õÞqA ÿlñO úG .lüoBG|þì {O@óBíu@qA oBãðA .kõG ïpâAõƒø#
JAõW Ao þvýéãðA pìApâ úéíW lñ^ îPvðAõO|þì þPÚô ,Qvý^ xok ïlýíùÖ|þì ûqBO ëBu úƒíø ok ÿp×ð lñ^ ÈÛÖ ,kõG Rõég úuolì ÉBýc ô qBG úíýð óBPupýGk åorG ok .îupG úuolì
QÚô aýø oBãðA úÞ ïkpG|þì þOnè óBñ^ ô ïkpÞ|þì Ýôm îñÞ êc Ao þÂBüo úèCBvì àü Bƒü ,îƒølƒG
BO ô ly ÿpLu kôq îüApG óBìq ,ÙB¾ôA òüA BG ,ly pPzýG òì ok Rnè òüA îÞ îÞ .ïkõG ûkpßð úGpXO .lðkq|þì úupKoBñÞô úyõâ
ûlñü@ QvðAõO|þì úÞ þðBdPìA ,ïkAk|þì óBdPƒìA lüBG òìô lýuo óBüBK úG ëôA UéS ïkpÞ qBG îz^ ,kõG ûlypPzýG îHéÚ {LO æBc ,ïlðBuo ëôA úÛHÆôpøAo úG Ao ïkõgô ïkpÞ þßü BOôk Ao Bø úéK
þG úìBðoBÞ òPÖpâ ÐÚõì úÞ êHÚ ÿBø ëBu ÙçgpG ,ïlýñy|þì fõƒÂô úƒG Ao {ƒüAlƒ¾ úƒÞolƒÛƒð@
.lñÞ òyôo Apì þuok ëõHÚ|þìBuA oAõük ÿôo pOõéW þíÞ ,kõG ûkBPÖA îðBW úG ûoõg êTì þðApãð ëBu ó@ .ïkõG ëBýg
JAõW îPvðAõO ô ïlük Ao Bø ëAõEu þPÚô BìA ,lüqpè|þì îPuk îPvzð úÞ óBdPìA úvéW òýèôA pu ëõHÚqAô lðlülñg|þì Bø þÃÏG ,lðlýzÞ|þì ápƒu Bø ú`G ,lðkõG|úPyõð Ao Bø ÿlülXOô óBƒâlƒy
ô ûkpÞ pýýÓO îðAlG úßñüA þG .lÏG ÿBø óBdPìA ÿApG ly þðBñýíÆA úÇÛð ô Qhüo îupO ,îølG .lðkpÞ|þì óArüô@ Ao ú^õè ô Iè ûBâ@kõƒgBƒð îø ÿA ûlƒÎ ô lðlüpK|þì Aõø úG ô lðkpÞ|þì Ýôm óBzðly
úßéG ïkoôBýð ÿlülXO BùñO úð òì .kpÞ|þì lýDBO Ao òüA îø ëôA UéS RApíðô ïkõG ûly óAõhuok îPÖopOõéWô ïkpÞ AlýK þøAo Bø ú`G óBýìqA ,îPyAlð ÿA ûoB^ BìA ,QÖo þƒíƒðpƒOõƒéW îüBƒøBƒK
æBG óAqõì@ {ðAk|þìBuA ÿôo Ao îPzãðA olÛð@ Bø ú`G óBßO ô oBzÖ óBýì ok ô ïkpÞ AlýK Ao óBíuçÞ ïBð
.îPÖpâ oApÚ úuolì ô úðBg ÜüõzO koõì ô ly pPzýG îø |17 qA îèlÏì
ôo ô püq Apì þâlðq ÐÚõì úG îýí¿O ó@ Apüq ïly îéÏì ô îPÖo îéÏì QýGpO úG îéLük òPÖpâ qA lÏG .ly AlýK îíuA úÞ ïkpG òýüBK ô
,ïôpG ëBcqA kõG àükrð .ly àzg îðBøk "kôkpì" lðkõG|úPyõðrìpÚ îéÚ BG {üôo úGôo îüpì
.kpÞ îñÞ úüpâ îPvðAõO þíð ,îñýzñG Bø úéK ÿôo BO lðkpÞ îßíÞô lðlýuo ïkAk úG Bø ú`GqA BOôk þßü
.îñÞ|þìoBhPÖA ïkõgêÓyúGôïoAkAoþíéÏìêƒÓƒyqõñøîñÞ|þìþâlðqBßüpì@okúÞîøæBc àOô lülXOoôq úGô îPÖpâ|þì ÿA ûpíð úzýíø ïkpÞ þíð úüpâ ûpíðô xok ÿApG QÚô aýø þñÏü
BOôk þßüok úð òìô kõG ûkAlð JAõW }ôo òüA ëBu ó@BìA ïlðBuo|þìpOæBG ëBu úG Ao ïkõg ûkBì
pu BG ûoBG àü ô îñÞ ûkB×PuA îø ûkBì àO qA îPvðAõO þíð ô ïkõG ûly lülXO kAõì ïBíO ok úßéG xok

.ïkõG|úPÖo ûqõÞ ok
úð ô îPyAk Ao úðBg úG òPÖo ÿôo úð .QuA ûlì@ ïpu úG þüçG ú^ úÞ ïlýíùÖ|þì îÞ îÞ æBc
lñ^ îðAk þíð ,lðlñg|þì òì úG ô lññÞ|þì îøBãð úíø ïkpÞ|þì pßÖ .Ao úuolì ok ólðBì êíƒdƒO
olK lülùO ô okBì ÿBølñèôpÒ Bø Rlì BO ,ïkpâqBG ô îPvüBG îüBøBK ÿôo îPvðAõO BO Qynâ QÎBu
lƒüBƒy .QÖpâ òì qA Ao JAõg ô kpÞ pGApG lñ^ Ao ïA ú¿Ò ïoAlð Ao úuolì úG òPÖo Üc pãük úßñüA ÿApG
ô îPƒÖpƒâ|þƒì kBü ÿqôléâ ô ïkpÞ|þì þÆBýg ô îPƒvƒzƒð|þƒì úðBg YñÞ lüBG lñƒPƒ×ƒâ|þƒì QƒuAo Bƒùƒð@

.ïkpÞ|þì Áçg òPÖo úuolì Qícq qA Ao ïkõƒg
úßñüA ÙpÆ àü BùñüA úíø ûqBO ,îPgAlðA þíð Qícq úG úuolì Zpg QGBG îø Ao ïolK B« ñƒíƒÂ
þƒéýg îñýzñG êHÚ ëBu ÿBø Qßíýð óBíø QzK îÛGBu óBPuôkô Bø þuçßíø îz^ êGBÛìoõÇ^
ô xok ô JBPÞ oBPÖpâ|úPynâ ÿBø óBƒPvGBƒO ÙçgpƒG ú^ pâA óBPvGBO ëBƒu ó@ .kAk|þƒì ïoAq@
ôqo@qôoô Iy úÞ ÿoõÆ ,kõG ûkpÞ îñýzð úyõâ ,pOlG IOApì úG þXðo BìA ,ïkõHðoõüpùy óBdPìA
ô kõƒG|úƒPÖo Quk qA Qƒ¾pƒÖ BƒìA ,ïkAk|þƒì óBƒdPìA ûoBƒGôk ô ïkõG ûkoô@ ÿlƒülƒXO }BƒÞ ïkpƒÞ|þƒì
ôolKqAúXýPðok .ïkpÞ|þìòyôoAoïkõgØýéßOlüBG.ïlýuoþíðþüBWúGókoõgúƒ¿ÒqAòƒì
qA lì@ òýüBK |17 qA îèlÏì ëôA UéS pâA îPyAnâ Épy ô ïôpG úuolì úG lñølG ûqBWA úÞ îPuAõg ïokBì

.îyõLG îz^ òPÖo úuolì
òì úG lülW îýí¿O òüA !{ßzýK ûl×ø ëlÏì oôBýð ÿlülXOõO :Q×â okBì ô kq lñgqõK ïolK
ûBãð Bùð@ úG ô ïoô@ok Ao êHÚ ëBu ÿBø JBPÞ ,kõG ûlðBì ûBìpùì úG úÞ þøBOõÞ Q¾pÖ ok BO kAk ÿspðA
ólýíùÖ ÿApG ô îñÞ îývÛO óBu@ô ȃuõƒPƒì ô Qƒhƒu QívÚ úu úG Ao Bø xok îPÖpâ îýí¿O .îñÞ
þƒvƒýƒéãƒðAô þGpÎ óBGqô kõG óBu@þË׃cô þƒðlƒðAõƒg ÿBø xok .ïpýãG {ýK Ao þøAo ïAlÞpø
îPÖpâ îýí¿O îPyAlð RkBÎ BìA ,îPyAnâ|þì QÚô lüBG .Qhu þÂBüo êTì þüBø xok ô ÈuõƒPƒì
îÞ oõÇñüA .lñÞ qBG Ao ó@ QÎBu ôk úG QÎBu ôk BO|îølG okBì úG ok püq qA Ao lýéÞ ô îñÞ ê×Ú Ao ÝBOA ok
Ì×c ô îðAõhG Ao ó@qA ÿA|úPyõð ô þÇg þøBâ ô îñÞ qBG Ao JBPÞ lÏG ô îñýzñG ÝBOA ok ïkpÞ RkBÎ îÞ

.îñÞ
Bø îéÏìqA ïlýíùÖ þíð úÞ Ao þOBßðô ïlðAõg|þì Ao xok ,úuolì ëôAqôo óBíøqA Qýð òüA BG
olÛð@ þøBâ ô îPÖpâ|þì àíÞ Bø þüæBG ëBu qA ô îPÖo|þì äðoq ÿBø ú`G ÕApu úG .ïlýupK|þì

6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

luo pËð úG IýXÎ þíÞ úPÖBü òüA ëõHÚ lüBy B« Ooôp úÞ kpÞoõ¿O lüBHð òßýè kkpâ îuBâoA
RBuBvcAô þvßuô }õg RApß×O BùñO úÞ ÿkõñzg úGpXO úñýìq þvñW óBÞoA àƒüpƒdO
þvñWþâlýøoúGlðAõOþì úÞQvýðúðæõÛzÎ úÞúðõãðBíøúßéGkoôAþìlülKkpÖokAoþvñW
ok xpPuA òPÖo æBG úßéG kkpâpXñì îuBâoAô RApß×O Ùp¾ kApÖA þgpƒG ok QƒÖo ó@ pƒÞm
þvñW ÿkõñzg úGpXO lèõì kApƒÖA qA þƒgpƒG ólG pãük ÿBø {hG wíè òýñ`íø ô þðBXýø
ô þßyrK RByoArâ ok !!! lƒyBƒG lƒðAõƒO þƒì úG lðAõO þì ...ô }õâ , Bø úñýu áõð óõ`íø
ok úƒÞ ÿkApƒÖA qA ûlƒì@ QƒulƒG þƒuBƒñzðAôo ok úÞ þÛýÛdO ok.kkpâ þùPñì îuBâoA úGpXO
þãPyBHðA }õhPuk ÁBƒg ÿBƒø QƒýƒÏƒÚõƒì lðlðBuo ïBXðA úG óAoBßíø ô êLüô 1992 ëBu
oõÃcløkþìóBzðlðAûlükpâþ×ñìRBðBXýø pßÖ BG BùñO lñðAõO þì óBðq þgpG úÞ ly ïõéÏì
pükôàýÖApOokókBPÖApýâ,óBdPìARBvéWok òüAokô lñü@ ê¾Bc þvñW ÿkõñzg úG ókpÞ >þHdì îüpì < pPÞk
QukòüAqAþÇüApy....ôoBÞêdìúGólýuo óBðqqAúPukòüA ÿôopGþðlGRBzüBìq@BPuAo
qA lüBíð kpÖ ok îuBâoA QèBc kBXüA lðAõO þì QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
þGApÇÂA Rçíc úGpXO Q×â óAõO þìôo òüA
îuBâoA úG pXñì ÁBhyA þÃÏG ok lðAõO þì

. kkpâ
ïBXðA BG úÞ Qvýð kpì þvñW óBâoA BùñO òüA

þvñW ÿkõñzgþìóqokþvñWÿkõñzgIWõìëõgkêíÎ
BG óBGq xBíO ô þðBøk wßu pG ûôçÎ kkpâ

þvñW óBâoA BG Quk xBíO Bü þvñW óBƒâoA Ap^ lðBuo RBHSA úG Ao óBð@ ÿBÎkA lýuo ïBXðA úG ëBƒðos ok ó@ úƒðõƒíð {ƒy ô QƒvýG êƒÚAlƒc qA þƒßü àƒƒy óôlƒƒG îƒuBƒƒâoA#
ô oArGA qA þvñW ÿkõñzg úG êýð ÿApG þøBâ, lðkõG úPvðAõO ûtüô RApß×O ôpýK kApÖA òüA úÞ ÿrñýÞ .QuA ûlýuo oBzPðA úƒG þƒuBƒñƒzƒðAôo oBíy úG ÿpzG ÿBø Rnè òƒüpƒOlƒülƒy
æBG ô ûkAk {üArÖ@pGApG ôk úG Ao kõg IéÚ óBGp úýéhO Ao þvñW ÿkõñzg þvñWpýùy ÜÛdì úÇuAõG B« ìõíƒÎ lƒñƒüApƒÖ òƒüA .kôo þƒì
. kkpâ þì ûkB×PuA RAôkA ... ô îz^ àìkpì ÿkBzâ ô óõg oBzÖ òPÖo ZôA úécpì ok þH¿Î ÿA ú`ýøBì {ñO ÿoBX×ðA BG BùñO ûBâô þvñW óBâoA þßürýÖ àüpdO
ok úÞ BðBülñüA ûBãzðAk ÜýÛdO xBuA pG óBð@ ok þvñW ÿkõñzg úGpXO qA þÞBc úíø .)1953 (lñÞ þì ØüpÏO þvñW oBPÖo úgp^
QÖpünK ïBXðA óq 2000 ÿôo pƒG 2009 ëBƒu Bøo ûBOõÞ úGpXO óõvðBWô qpPvì pËð qA . kkpâþì ÜÛdPìpßÖ àíÞ
àíÞ êüBuô qA óBðqqA l¾ok 52.5 úÞ kAk óBzð .kõG ô óõg ÐíXO {üArÖAqA ê¾Bc þßürýÖ þâly xBvcA BG þvñW ÿkõñzg úG ólýuo
ûkB×PuA þvñW ÿkõñzg úG ólýuo ÿApG þvñW úG úÞ þðBðq ûly ûkAk óBzð RBÛýÛdO þgpGok àüpdO úG þüõãhuBK ok úÞ ÿA ú`ýøBì {zÞ ÀgBy BG ô þvñW óBXýø þðBùâBð þâlýƒøo
ûApíø úG l¾ok 41 kAlÏO òüA qA úÞ lðA ûkõíð BG lðA ûlükpâ çPHì RApÛÖ óõPƒu RBƒÏƒüBƒÂ ïBXðA .koAk ïBð îuBâoA lü@ þì ê¾Bc þvñW ÿA ú`ýøBì àýíPüo RBÂBHƒÛƒðA óõƒ^ þƒüBƒø
òüA qA ûkB×PuA úG RokBHì kõg þvñW àüpy Bø úñýu áõð ô Bø úñýu ,}õâ ,óBøk àüpdO ok þvñW óBâoA îýÛPvì àüpdO Bü ëõgk êíÎ ô óõg oBzÖ ,IéÚ óBGp ok pýýÓO BG ûApíø
ÜýÛdO ok .lðA ûkpÞkõg þvñW úÇGAo ok oArGA Øý¾õO Ao þvñW ÿkõñzg úGpXO lðA úPvðAõO Bü wüoõPýéÞ îýÛPvì àüpdO òýñ`íø ô kpì qA ûlì@ pG îuBâoA .kkpâ þì þüBuBñy w×ñO
ûlì@ þzøôtK îýO òüA pülì àýñGpø îðBg úG pXñì lðAõPýì óq ok êHùì þégAk àüpdƒO åorG ôþðôrÖÿBñÏìúGxõíuBâoAþðBðõüúzüo
.)1978 , “BìõÞ (lñüBíð úÞ lyBG þì klÏPì þ׃üoBƒÏƒO ÿAoAk þƒâlƒy

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE úG ólýuo RBÏÖk kAlÏO òPÖo æBG úÞ QÖo« Tel:(818)881-1771
þì pXñì {ìAo@ úGpXO úG þvñW ÿkõñyõg
Azita Fakheri, M.D. êüBuô qA òýzýK ûBì þÆ ok úÞ þðBðq QuA
.kkpâ êýì lðA ûkõHýì ûkpÞ ûkB×PuA þvñW àíÞ
American Board of Internal Medicine ólýuo RBÏÖk kAlÏO òýG )2003 (réýâôBG úG Ao ÿpOæBG þvñW þãPhýãðApGô pPzýG þvñW
óBÆpu úG çPGA jpð ô þvñW ÿkõñyõg úG ok ÿpPíÞ kok þüõu qA .lðkõG ûkõíð }oArâ
ok .lyBG þì kõWõì úÇGAo óAkpìok RBPuôpK QcAoô pPÏüpu îuBâoAô þvñW úÇGAo ïBãñø
70 qA pPíÞ kpì 2000 ÿôo pG úÞ réýâ ôBHzøôtK YüBPð .lðkõG ûkpÞ úGpXO óBðq qA úPulñüA Ao ÿpO
úÞ ûly ûkAk óBzð QuA ûlýuo ïBXðA úG ëBu êüBuô ÿpýâ oBßG úÞ kAk óBzð ÜýÛdO òüA
þãèBu þu ,þãèBu QvýG ûoôkok úÞ þðAkpì úG kApÖA òüA ÝBýPyA qA BùñO úð þvñW àíÞ
úPuBßð Bùð@ óApvíø BG þvñW úÇGAo ÿoApÚpG

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk|

|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ ÿA úP×ø ÈuõPì oõÆ úG kõg þãèBu êù^ ô þðôrÖ Apð@ Qý×ýÞ ô óArýì þÎõð úG úßéG kõG
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ ô lýuo þvñW ÿkõñzg úG pPzýG Bü oBG oBù^ òüAkApÖAóBýìokúßñüApg@úPßð.kõGûlýzhG
ïõu àü óBð@ ok çPGA jpð lðA úPyAk ëArðA RAlùÏO úWok {üArÖA ÿAqA úG , {øôtK
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ

ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG

BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # ok oBG úu qA pPíÞ úÞ ûlükpâ }oArâ þðAkpì òüA qA ûkB×PuA ëBíPcA óArýì qA , kApÖA þHønì
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW .lðAúPyAkþìëArðAúP×ø þvñW úÇGAo ïBãñø ok þvñW àíÞ êüBuô
ok úÞ ÿkApÖA rßéüô ûBãzðAk ÿBø ûkAk pG BñG .kõG ûly úPuBÞ
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # lñupýìþvñWÿkõñzgúGoBGôkþèAàüúP×ø pýSBOBOúPÖpünKïBXðAÿoBývGRBÛýÛdO
òßýè lðõy þì çPHì þâkoõg Bìpu úG pPíÞ ëõÆ ô Qìçu pG þvñW ÿkõñzg úG ólýuo
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse ïBXðA úG RokBHì kAlÏO òüA qA {ýG úÞ ÿkApÖA þvñWoBPÖookJôBñOlüAõÖþOoBHÎúGBüôpíÎ
úG çPGA óArýì ok þzøBÞ lññÞ þì . lðoAnâ {üBìq@ Bü óBdPìA úOõG úG Ao
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# .lñøkþíðóBzðkõgqAþâkoõgBìpu ïBXðA úG 2000 ëBu ok óõvýèA úÞ þuopG ok
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # óArýì {Xñu BG þÎBÖk îPvýu Qý×ýÞ þuopG ok þvñW ÿkõñzg úG ólýuo kAk óBzð lðBuo
.lyBG þì þuopG êGBÚ ólGok ÿA þW ÿ@ òüA ok .lüBíñýì B×üA ÿpSõì {Ûð kok {øBÞ
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # ôpýK úÞ ly ûkAk óBzð þßyrK RBÛýÛdOok ïBXðAúG þüBßüpìAóq1900ÿôopGúÞ{øôtK
QuõK ókpÞ RôApÆ ïBð úG ÿkBG þPð@ óArýì þvñW úÇGAo ïBXðA úuokúÞþðBðqqAl¾okúðlyûkAkóBzðlýuo
òüAólGok"ÿAþWÿA"Bü"ÿA"òýGõéâõðõíüA lðkõGûlüqoôëBÓPyAþüBÂoAkõgúGêHÚúøBì
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # ïlÛì Ègok ÿA þW ÿ@ . QuA úPÖo æBG kApÖA AlýK þüBøo þâlÎBÚ ÿBøkok qA lðkõG úPvðAõO
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # koAkoApÚþâkoõgBìpuxôpüôêGBÛìokÑBÖk )2001 ( bõÞ ô wðAõüA þuopG ok .lñüBíð
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # îPvýu ,qôBXPì ÿpPÞBG úG ólýHv^ BG úÞ Ap^ ÿBøkok pu êßzì BG úÞ óq úu ô kBPzø
þì ó@ ïAlùðA úG oõHXì ô ëBÏÖ Ao ólG þñíüA óBð@qA þíýð lðkpßýì ïpð úXñKô Quk þðpãýì
õì }rüo óBìok # .lñÞ qA þvñW ÿkõzðõg àíÞ BG lðkõG úPvðAõO
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # þvñW ÿkõñzg úG êýð úGpXO lüAõÖ pãük qA .lñüBíðÿpýâõéWkõgþðpãýìRçíc
ëBíPcA {øBÞ , JAõg Q×ýÞ kõHùG úG óAõPýì {øBÞ úG þvñW ÿBø QüBÏÖ ïBXðA þüõu qA
úÇGAo þ×ýÞ eÇu BÛOoA ô þâkpvÖA úG çPGA úG ólýuo úÞ þüBXð@qA .lñßýì àíÞ xpPuA
(818)343-0101 | |.kpÞûoByAþüõyBðq óArýì òPÖo æBG úG kApÖA ok þvñW ÿkõñyõg
RBÛýÛdOô kõzýìpXñì ólGok òýuõO þvÞA
}õâokAoþãzýíøoBÏyôlýyBGqôpýKôkBy IWõìòýuõOþvÞAókõGæBGúÞlðAûkAkóBzð
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406

corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO pPùGþâlðq,pPùGwßu":úÞ úXýPð úðõñ« üA óAõPýì kõzýì JApþA {øBÞ

9

.lñPyAlð þùWõO ó@úG çHÚ úÞQuA þüBøAnÒ Q×â ô kpÞ ÿpßÖ çì .lñÞ þðApñhu óBzüApG BO |óApùO úéXì
|| 5 ÿp×ð ïAlÞpø úÞ îñÞ þì þðApñhu þÆpy úG
þíùì ÑõÂõì qA Ao Bíy BO lýølG òì úG úßu BG úP×ø îg ô aýK ok
qA lÏG úÞ QuA oBðA Bø ûõýì òüA qA þßü
ÿBø QÞoBìpKõu úG Bßüpì@ úG óBýðApüA RpWBùì | |.ïqBupHgBG þzHc lýÏu lídì
pø oBðA ólük .QÖBü ûAo }ôpÖ ÿApG þüBßüpì@ ÝBýPyA BG ô lðkAk úßu YñK ÿp×ð úíƒø
úÞ kqAlðA þì þüBø ÕBG ú^õÞ kBü úG Ao þðApüA |[email protected]|
ÙpÆ úG ÕBG oAõük qA oBðA Qgok ÿBø úƒgBƒy
oBðA ólý^ BG Bø ú`Gô kõG ûlypüqApu Bø ú^õÞ
óAôo J@ ÿBƒø ÿõƒW oBƒñÞ ok ó@ ókoõƒƒg ô
| |.lðlðAonâþìAoÿAûpÆBgpKôkByRBËdè

okô kõG QuBýuoBÞok úÞ kpÞ ZAôkqA ÿkpì BG ëôA qôo
| |.lyúPzÞòýìAÿlýÎúýéÎ}oõyóBüpW þøBzðBìp| |Þóqpýy
úG {ðAlðqpÖ oBñÞ ok ô pƒvíø óôlƒG ôA
{GBPÞ òüpO ÙôpƒÏì ô lƒy ëõƒÓzì òƒPyõƒð
ôA .kôo þìoBíy úG >lñðAõg þìqAô@Bø ØéÎ< pÆBg úG ûBzðBìpÞïBð úÞBøqôo òüA #
ólñè ok þãèBu 94 òu ok {ýK ëBu oBƒù^ ûkBPÖA Bø óBGq pu pG pýgA úèrèq òüpPâorG
koõìokúHcB¿ìàü okó@qA{ýKôQynâok úÞkõyþìþÎAlOòìÿApGIOpìrýðïBðàü
úüpzð àü úG óApüA ô ûBzðBìpÞ {øBâ ûkAq ûBzðBìpÞok úÞQuõâáo þðqpýy úG ÉõGpì
Quôk Ao ûBzðBìpÞô óApüA òì :Q×â þüBýðBLuA úìAkA óBPvéãðA ok Ao þâlðq ô ly lèõPì
Qèôk .ïoAk p×ñO óApüA QÚô Qèôk qA BìA ïoAk | | .kAk
Ao þÎõÂõì ú^ çì lññýHG BO lðlðBì pËPñì þèô QuA îco þG ô UýHg Qèôk àü óApüA
ô kõG ÙôpÏìoBðA ÿBø ÕBG ú^õÞqApýyok qôo ûpgæBG .koAnâ óBýìok Bø ó@ BG lƒøAõƒg þì kBÛPðA Qèôk òüA qA Q×ð pÆBg úG wß`ýø
BìA .kõG úÛGBvì Bø ú`G òýG BøoBðA ólý^ ÿApG ÿõéW kõG ûkAk þèõK úÞ wÞpøô lýuo kõÎõì rýXì BýðBPüpG úÞpÏì Qèôk þPc .lƒñÞ þíð
óBHÒBG úéÞôpu óly AlýK BG ûBâ úÞ ÿA úÛGBvì çì .løk }õâ ôA óBñhu úG BO ly ÐíW çì pHñì .QuA Q×ð pÆBg úG úÞ lüõâ þì Ao óApüA Qèôk
.lñPyAnâ þì oApÖ úG BK úíø ô lðBì þì ïBíO úíýð äðpW äðpW {HýW ok Bø úßu úÞ þèBc ok îø ô äñøpÖ úñýìq ok äñývè þì wƒüoôk
þé¿Ö óApüA ÿBø ÕBG ok þñý^ oBðA ê¿Ö | | àü qA lÏG ô QÖo pHñì ÿæBG kpƒÞ þƒì Alƒ¾ ÄýÏHO ô äñW ,óBðq ÝõÛc ,Bø þÖõ¾ iüoBO
pu ôA qA ëBc úG BO úÞ BHüq oBývG oBývG þðApñhu JBPÞ ô RæBÛì þÎBíPWA ÿpGApGBð ô pÛÖ ô ÿkAtð
þèBøA ÜüõzO BG ô lì@ òýDBK pHñì qA kõG ûkrð úüBì óôok qA QüBßc úíø úÞ úPyõƒð þƒüBƒø
úíø qA pßzO qA wK çì .ly ôpƒGôo BƒPuôo
Ao óBzüBø úßu BO lñPvüBG IýOpO úG QuAõg .koAk ôA þðBvðA

ô koõg þì ûpâ ÜzÎ ê¿Ö BG ûBâ úÞ QƒuA .lðpýãG wK | | ïôkqôo
lÛÎ ûp×u ÿBK Ao BøpvK ô BøpPgk qA ÿoBývG òüAúÞlðlýupKAoQéÎZAôôZBøBPuôoþèBøA
.lðBzÞ þì | |?koAkþñÏìú^ôAoBÞ | | ByBcoAõük
úÞ QuA òýíø îùì úPßð :Q×â ô lülñg çì
| | ïoBù^qôo BøBíyúßñüAëôA.lðkpÞAoóBykõgoBÞBøúßu pupGp×ðôk úðBPuôk þðBíùì àüok #
| | ïõ¿Ïì ûoBPu úGJõgôlülyÐíWúíølükõGûkAkëõKóõ^ UdG pãülßü BG ÿkBì pƒÛÖ ô ÿpƒßÖ pƒÛÖ
ok ëõK óõ^ îø òì ô lükAk }õâ òì óBñhu ûkpÞ IéW kõg úG Ao úíø úWõO ô lñPyAk
Ao ïkõg þðApñhu òüpPùG îPvðAõO kõG îƒHýW îÞúíøô kõG IèBW UdG ÑõÂõì Apüq .lðkõG
>óoõHLø ÿok@< pñø ô Qýìõ¿Ïì # ûkAlð þèõK pâA úÞ þèBc ok !îñßG Bíy ÿApG úñýìq ok ú^ pÛÖ þHüphO RApSA qA {ýG ô ok úÞ koAk ïBð >äñývè þì wüoôk< ôA
ÿApG îø qôpìA úÞ QuA oAnâ pýSBC O óBƒñ^ úé¾õc òì úðô lükpÞ þì }õâ Bíy úð lükõG | | .lñPyAk þøBâ@ÿkBì úñýìqok ú^ô ÿpßÖ ô olK qA ûBzðBìpÞ pùy ok 1919 ëBu pHPÞA 22
úÞôA >þìôo RçýÇÏO< îéýÖ qA oBG òýìlñ^ .ïkpÞ þì oApßO úzýíø úÞ îðrG Ao þÖpc îPyAk QuA þzO@pÛÖ Q×â óAõO þì þéÞ oõÆ úG ëõéÏì }olK .lì@ Býðk úG þvýƒéãƒðA ÿokBƒì
ûkpK RôpSô lðAqõu þì kõg BG Ao Bø þGõg úÞ óApüA þøBzñøBy àðBG ok ô kõG ëôA þðBùW äñW
| | .ïkpÞólük ly þì {hK óõürüõéOqA | | ïõuqôo úÞ þèBcok .lðByõK þì Ao Bø ÿlG úÞ QuA ÿA êÓy úG rýð }okBì .QyAk ëBÓPyA Qìlg úG
òüA rýãðA Q×ãy pñø BùñO úð þðAõW qA |oBðAô ÜzÎ ê¿Ö ÿBø ÿlG úÞ QuA þÖB¿ðA þG Ñõð àƒü òƒüA qA }okBì ô olK þPÚô .kõG ëõÓzì ÿoBPupK
ôA Qýìõ¿Ïì úG úßéG ïkõPu þì Ao ÙôpÏì ûoBPu ô QÖpâ ûlükBð {üBø úPyAk pÆBg úG Ao óApãük úG {ìBð «AlÏG úÞ þGõñƒW ÿBƒüqkôo úƒG óApƒüA
óBGqqA Bø ëBuqA lÏG úßñüA BO ïkõG ûkpG þKrýð | | .kpßð ÿA úWõO ApÛÖ ÿBø ÿqõvèk ô Bø þGõg úG Ao wüoôk lðkpÞ RpWBùì kpÞ pýýÓO ûõGBHíüq
þüBßüpì@ pýùy qBvíéýÖ >YüõðAlƒâBƒG pƒPýK< þPüBßc òülèAp¿ðçì qA úñýìq òƒüA ok | ó@ wüoôk BìA lðkBPupÖ àýèõOBÞ úuolì àü úG
ô òýèôA >óoõƒHLø ÿok@< :Qƒ×â úƒÞ ïlƒýñy RpWBùì ÿBø þâ ûtüô qA þƒßƒü # ÿqôo :lñüõâ þì .QuA IèBW úÞ ûly êÛð BG ôA .kpÞ ápO Ao úðBg ô QyAlƒð Qƒuôk Ao
ô Bø ûõýì ÑAõðA þÖpÏì Bßüpì@úG Bø þðApüA lðkpÞ RõÎk òülèAp¿ðçì qA þüBPuôo þèBøA ô kAk úìAkA kõg þ¿hy þâlðq úG ú`G ÿoBPupK
| |.QuBíñýuïõ¿Ïìòüpg@ þüBßüpì@óAlðôpùy úG þðApüA ÿBø úÚôm@ ô koô@ÿôo þuBñy úÏìBWô QuBýu úG wLu
lèõPì úÖpì ÿA ûkAõðBg ok úßð@ ÙçgpG ôA ô ûõýì qA ûkB×PuA úG óBð@ ÜüõƒzƒO Bƒü ô
lñíOôpS óAoAlßðBG qA þßü }olK ô kõG ûly

lüpýãG xBíO )|818(300-4793 ûoBíy BG ”þzHc lýÏu lídì“ ÿBø JBPÞQÖBüok ÿApG 10

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
lñø îøkoBù^ ópÚ ÿA úðBvÖA úßéì úG ÉõGpì ó@
îWBùì ûBykBK >þXég òülèAFçÎ< BG úÞ QuA
ô QìBùy ô lñÞ þì AlýK úÇGAo óBíévì
rýð óõñÞA îø úÞ Ao Bø RõLWAo ûôpâ QÎBXy
ûBykBK BG úéGBÛì ok koAk lñø ok þðAoAlÖpÆ
| |.kpGþìëAõEupüqóBíévìîWBùì
xBuApG îéýÖ úÞ úP×â iuBK ok óAkpâoBÞ
îéýÖ ok «BÚB×OA ô ûly úýùO þhüoBO þÏüBÚô
ô Q×¾ óBÇýy Ao þXég òülèAFçÎ ûpù^
.QuA ûkAk óBzð {ñìkk
pHøo qA ÿoAlÖpÆ úG rýð lñø RæBüA ÿAoqô
wðBßu Ùnc oBPuAõg BOBðBWBýOoBùG Jrc
Jrc pHøo þèô lðA ûly òüpÖ@ ëBXñW ÿBø
{O@ lüBG þéÞoõÆ úG îéýÖ òüA úÞ QuA úP×â úWõO ApÛÖ úG BìA QÖo þì oBíy úG óBPvéãðA
RôpS úGô ly ûoBPu úÞ þðBìqô QyAk þ¾Bg
àíÞ ApÛÖ úG IOpì QÖBü Quk þ¿hy
Ao ôAõßvðõü óBìqBu rýð 1988 ëBu ok ô kpÞ þì
úG BO kBPupÖ BÛüpÖ@ úG ûtüô ûkBPupÖ óAõñÎ úG
.lñÞ àíÞ úñupâ ô pýÛÖ óBÞkõÞ
àütéG QhPüBK êvÞôpG ok ôA ú^pâ
okô QyAk þüBýðBPüpG Qýéì BìA kõG ûly lèõPì
qA lðqpÖôkô kpÞ ZAôkqAoBGôk .kpÞ lyo BXð@
| |.QuAûlðBíýÚBGôA
ó@qA AooBßuA úéíWqA ÿklÏPìrüAõWôA
ApÛÖ ûAook kõG ûkpÞ IvÞ Ao ú^ pøô kpÞ kõg
þâkoõhèBu ô þãPvzðqBG óBìq ok .lýzhG
úG kõy þì ûlük wßÎ ok úÞ oõÆ óBíø rýð
ó@ ô QÖo þì þüBÛüpÖ@ ô pýÛÖ óBÞkõÞ àíÞ
þì ÝpG {ðBíz^ok óBñ`íø ûtüô Qýìõ¿Ïì
| |.lüBýðok{üBíðúGþüBWokBOkõyûkq | |.kq
ok rýðoõÞnì Jrc óApHøo qApãük þßü
àü úÞ úP×â }oBßíø ÿBø úP×â lýDBO òürãüBWô kõG ÿlñìpñø óBvðA úÞpýhG }kBü
BìA lñÞ þíð lñéG óq ÿôo Quk râpø RõLWAo ...koAlð

îéýÖ ûoBPu >òÞôkBK BßýLük< pu Ao çG òüA Bì | |pg@qôo
| |!koô@îýøAõg
BG úÞ ûkBPÖA ûAo úG þyoõypÂBc ëBcok
ïkpì ô koAk úìAkA îéýÖ ÿBøpPuõK ókq {O@ | !lñøok îéý|Ö àü ëBXñW
ô îéýÖ ûlðqBu êìAõÎ ëBHðk úG òýãízg
óBñ^ ûoBPu pK ÿlñø îéýÖ àü úýùO #
| |.lðqBukõGBðAoBøó@BOlðkpâþìóApãüqBG JrcpHøo úÞúPgAlðA ûAo úG lñøok þGõy@
ÿpãükoAlíPuBýu }oõy òüA ëBHðk úG óAkpâoBÞ pu ólüpG ÿApG >BOBðBW BPüoBùG<
þì oBíy úG BOBWBðBýOoBùG Jrc pHøo rýðôA úÞ ÿoæk óõýéýì îýð ô àü ûrüBW àü îéýÖ
ô ûkpÞ ïõßdì Ao {ðAoBßíø ÿBø Ùpc kôo
ÿrýì@lülùO óBñhu òýñ^ pÆBg úG Bø ó@ úP×â | | !QuA ûkpÞòýýÏO
úG Büõâ ÿlñø óAoAlíPuBýu RolÚ
| |.lðõyRAqBXìlüBG êPÚ oõPuk «B¿hy lñðAõO þì úÞ ûlýuo ÿlc
rýð lñø þGõñW ÿBÞBPðAoBÞ QèBüA püqô þìpG ïlÚ Bø ó@ úPuAõg Ùçg úÞ Ao ÿkApÖA
BO lññÞ QÊB×c îéýÖ êìAõÎ qA BO ûkAk oõPuk
| |!lñølGlðoAk
.lupð óBzüBø ûkAõðBg ô Bùð@ úG þHýu@ êK ZAoõu< úÞ ÿlñø oAlíPuBýu òüA
òüAóBýGBGîéýÖóAkpâoBÞpÂBcëBcok| | úÞ îéýÖ qA þøBOõÞ {hG ólük BG koAk ïBð >õì@
>?îýñÞ þì þâlðq ÿp¿Î ú^ok Bì< úÞ úéíW «AoõÖ ô ly úP×y@ pG ly þì {hK ÔýéHO ÿApG
àü oBËPðA ok ô úPgBu óBùñK BøpËð qA Ao kõg qA ÿpýâõéW ô óAkpâoBÞ ólüpG pu oõPuk
ûoBGok oõzÞ óæõEvì ÙpÆ qA ÐÆBÚ óBìpÖ ôþhüoBOlñPvìóBPuAkàüúÞAo îéýÖ{üBíð

| |.kpGþìpuúGóBâlññÞlülùO | |.kpÞokB¾koAkþHønì

óBPuAkô koAk ïBð|Padmavati | îéýÖ

óApùO úéXì

ëçPgA oB^k úßýðBvÞ ÿApG ûtüõG ó@ Ùp¿ì ûBýâ òüA pýSBO .kôo þì oBßG ÿrÞpƒì þƒH¿Î ûõýy ok ,þøBýâ IÆ oôBzì ô ûkAõðBg ô ákõÞ xBñzðAôo ,ÿrXñì àìBýu pPÞk #
| |.kõyþìkBùñzýK,lñPvøJApÇÂA QýèBÏÖ {øBÞ UÎBGrÓì ÿôopG îýÛPvìoõÇG þHýÞpO ,ûõýy òüA .lñÞþì ûkB×PuA )|Balance Theory|(| | "ëkBÏO úüpËð" qA kõg óBìok
ëpƒPñÞ QƒívÚ ÿBƒùèõƒéu þƒüBƒýíýyôpƒƒPƒßƒèA îPvýu RæçPgA óBìok ô ÀýhzO ,ó@ok úÞ,þøBýâÿBøôoAk rüõXO ô þðBìok óAôo qA QuA
|òýìBPüôÿAoAkrHuÿB^úßýüBXð@qA| |:ÉBýPcA úG IýÇèA êHñu .kõy þì óBXýø ô RBuBvcA
Ao óõg QËéÒ úÞ þñýìBPüô( lyBƒG þƒì| K úßýðBvÞ ok ûtüõG lñÞ þì àíÞ þGAõhýG óBìok | | .kõy þì ïBXðArýð ólG þüBýíýyôpPßèA ëkBÏOô JB¿ÎA þuBñzðAôo úHñWqA ,þH¿Î
ûlññÞ ÜýÚo ÿBøôoAk úßýðBvÞ )løk þì {üArÖA xApø ,kõhýG {üõzO ÿoBíýG úG FçPGApÆBhG
òüpýLu@ ô ,òülìõÞ ,òüoBƒÖoAô lƒñðBƒì óõƒg êßzì oB^k JApÇÂA þƒéÞ oõƒÇƒG ô ,þƒâkq
ÿB^ úÞ Ap^ ;lñyõñGrHu ÿB^ lüBHð ,lðoõhýì êßzG ûBýâ òüA Ùp¿ì ûtüõG .lñPvø JAõg
| úPHèA .lñÞ þì îÞ Ao BøôoAk òüA pýSBƒO rƒHu kApÖA úßýðBìq )ïBízPuAôoõhG( þðBìok údüAo
kõƒWô þƒøBƒýâ ÿôoAk êƒßzG|L-theanine ,lðõy þì {üõzO ô lüly JApƒÇƒÂA oBƒ^k
BG Roõzì ëBHðlG( lñðAõO þì kApÖA òüA úÞ úPyAk
{øBÞ ÿApG ó@ qA )þøBýâ IÆ òý¿¿hƒPƒì .lølG {øBÞ BÏüpu Ao Bùð@ îüçÎ lðAõPýì
|L-Theanine òýðBýO
| .lññßG ûkB×PuA kõg ûpùèk ô JApÇÂA
| {øBÞ ÿApG úÞ þøBýâ ÿôoAk àƒü BƒXñüA ok
kpGoBÞ þâkq xApø ûtüõG ô JApÇÂA îƒüçÎ
ÿBø îPvýu QüõÛO ÿApG þøBýâ ÿBƒøôoAk
ólG þñíüAô þH¿Î .kõy þì þÖpÏì ëBíWA oõÇG ,koAk

úÞ þøBýâ ÿôoAk ôk ,úèBÛì òüA ïôk {hG ok

| | )óAlývÞ@þPð@( þøBýâÿôoAk {y þÖpÏì
ólG þñíüAô þH¿Î ÿBø îPvýu QüõÛO ÿApG

úÞþøBýâÿôoAk {y úèBÛì òüA ok #
þñíüA îPvýu ô þH¿Î îPvýu QüõÛO ÿApG

:lðõy þì þÖpÏì lðôpýìoBßG ólG
, )|Lemon|( õíýè

,|(Ginseng|( äñvñýW
,)|Valerian|( IýÇèA êHñu
,)|L-Theanine)| òýðBýO

,)|Chamomile|( úðõGBG
|(Baptisia|( þzcô êýð
îPvýu QüõÛO ÿApG þƒøBƒýƒâ ÿBƒøôoAk
{üõzO ô ,lüly JApÇÂA BG úéGBÛì ,þH¿Î

| |)|phobia|(kõhýG
ÿôoAk oBù^ ,úèBÛì òüA ëôA {ƒhƒG ok
ëpPñÞ ô úéGBÛì ok úÞ lðõy þì þÖpÏì þøBýâ
kpGoBÞ kõhýG {üõzO úéícô lüly JApÇÂA

| | .lðoAkÿpSõì

ólG þñíüA ô þH¿Î ÿBø îPvýu QüõÛO ÿApG þøBýâ ÿôoAk àü óAõñƒÏƒG|L-Theanine | BG úéGBÛì ÿApG äñvñýW ûBýâ òý^ þPñu IÆ ok |Lemonõíýè údüAo
,ûly rüõXO þøBýâ IÆ òý¿¿hPì ÈuõƒO ,ûpùèk ,lüly þðApãð {ƒøBƒÞ ÿApƒG lƒì@oBƒÞ {üõzO ô ,þƒâkq xApƒø ,JApƒÇƒÂA îüçƒÎ lñðBì BýGõÖ îüçÎ lðAõO þì õíýè údüAo
òüA ,lñü@pÖ òüA ok .lðõy þì ûkAk eƒýÂõƒO ÿoApÚpGô ,þH¿Î {ñOô ,ÿoApÚ þGô þãÖçÞ ,rýð ûqôpìA .QuA ûlƒzƒýƒì rƒüõƒXƒO kõƒhƒýƒG Ao þìAo@Bð ô ,ÿoApÚ þG ,ÑõùO QèBc ,úXýâpu
,þâkpvÖA lƒñðBƒì þƒOæçPgA îƒüçÎ óBƒøBƒýâ rüõXO ÿp៙ ô þƒðBƒXƒýƒø {ƒìAo@ xBƒvƒcA {øBÞ ÿApG ûBýâ òüA qA þøBýâ IÆ òý¿¿hPì ok óBñ`íø õíýè údüAo .lølG {øBÞ QÎpvG
þG ô ,þzñO ô þðpãýì ÿBø kokpu ,JApÇÂA àü óAõñσG ЃÚAô ok|L-theanine.kõƒzƒýƒì lñÚ ,óõg oBzÖ lñðBì {üõzO ô JApÇÂA îüçÎ þì pSõì ópãýì ô þzñO ÿBøkokpƒu {ƒøBƒÞ
| .lñøkþì{øBÞþùWõOêGBÚoõÇGAoþGAõg úÞ(|GABA |þüBýíýyûkBìQýèBÏÖpG,îürð@ {ìAo@ {üArÖA ô ,ÿoApÚ þG ,þãÖçÞ ,óõƒg JApÇÂA ëBHðlG úƒßýðBƒvÞ úƒXýPð ok .lƒyBƒG
)koAk ëpPñÞrÓìok RBuBvcArÞpì QýèBÏÖpG .lññÞ þì ûkB×PuA )þðAôo( þðBXýø ô þðçÃÎ ,lðõy þì kokpu oB^k kõhýG {üõzO Bü lüly
| | .koAnãýì pýSBO ÿrÞpì þH¿ƒÎ îPƒvƒýƒu ok ÿõíýè ûtüõG( õíýè údüAo ïBízPuA BG lñðAõPýì
|Chamomile úðõGBG ô ûly QÖBƒü rƒHƒu ÿBƒ^ ok |L-theanine ||
ÿklÏPì ÿBøkpGoBÞ úðõGBG ,þPñu IÆok |Valerian IýÇèA êHñu | .lñøBßG kõg kokpu Rly qA )ûqBO
îPvýuok {ìAo@kBXüA ÿApG IýÇèA êHñu ûBýâ |

|Ginseng| äñvñýW

12

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

.ÿpýKqAþyBðQuõKáôp^ôòý^ôQuõK úèBÛì òüA Q¾pÖ qA Bùð@ þìBíO fpÆ úÞ úPyAk
ëkBÏOókoõgîøpGIWõìòìrìxpPuA êìBy úðõGBG lüAõÖ qA þgpG .lyBG þì ZoBg
þívWô )þðBXýøô ÿpßÖ( þñøm QýèBÏÖok ,úíÂBø qBùW QüõÛO :lðõy þì êüm koAõì
xpPuA úG iuBK îPvýu QýèBÏÖô ûly óBvðA ïoõO ,þâkoõg Bìpu qA þyBð Qðõ×Î BG úéGBÛì

rüoóôokklÒ óBìok ,RçÃÎô ê¾B×ì ïoõO {øBÞ ,Bø úTè
îøpG Ao )|Stress Response System|( .þGAõg þG óBìokô ,YñzO ,þH¿Î ÿBùüoBíýG
þÆ .kõy þì ó@ þèBÏÖ {ýG IWõì ô ûkq ,òý^ ,óApüA ÿBøoõzÞ ok ûBýâ òüA ûqôpìA
Ép×ì þãPvg àü oB^k îPvýu òüA ,BùèBu koõì þíuo oõÇG úvðApÖ ,óBíè@ ,óBPvéãðA
okIuBñìoõÇGBOkõGløAõhðokBÚpãükôûly ÿklÏPì RæçPgA óBìok QùW ô ûkõG lýüBO
qôpG þHuBñì {ñÞAô ûkoAô ÿBø xpPuA êGBÛì àü ûBýâ òüA .kõy þì rüõXO óBßyrK ÈuõO
ô QýèBÏÖ {üArÖApSApG ,pãük ÙpÆ qA .lølG QüõÛO ÿApG úÞ QuA ÿõÚ óAlývÞA þPð@

)kAq@ ëBßükAo( Jphì ÿBùèõéu RolÚ ÿpOpG îPvýu ô ,þH¿Î ,þÚôpÎ-þHéÚ ÿBø îPvýu
,)Bø óAlývÞ@ þPð@( ólG þÎBÖk ÿBùèõéu pG lñðBì þH¿Î ÿBø ÿoBíýG êGBÛì ok ólG þñíüA
ûlyúìl¾oB^kYüolPGólGØéPhìÿBùPÖBG ô þðpãýì ÿBø kokpu ,JApÇÂA ,þâkpvÖA
þßüþzcôêýð.lGBüþì{øBÞóByRolÚô ûBýâ òüA .kõy þì rüõXO þGAõg þG ô ,þzñO
îüçÎ {øBÞ ok pSõì ûkBÏèA ÝõÖ ÿBøôoAk qA þðlÏì kAõìô|A, C, D | ÿBø òýìBPüô ÿAoAk
ÁAõgpGûôçÎúÞûkõGBütèAÿBìôpHüBÖÿoBíýG úXýPð ok .lyBG þì îýuBPK ô ,òø@ ,îývéÞ
ÿAoAk)1(:koAkpãükîùìkpGoBÞôkpÞnèAÝõÖ ô þâkpvÖA ÿoBíýGqA Áõ¿hG úßýðBvÞ ÿApG
IWõì úÞ QuA kok lÂô ïoõO l Qý¾Bg þìYðoJApÇÂAôþâkpvÖAîüçÎqAþHýÞpOBü
18 ok ûtüõG þðçÃÎ ÿBøkok ô Bø ïoõO {øBÞ | |.kõyþìúý¾õOlðpG
þPð@ qA þßü )2( .kõy þì ólG xBvc QívÚ
ÿBø ÿoBíýG ok úÞ QuA þíùì ÿBø óAlývÞ@ |Baptisia þzcô êýð
þãPvg ÿoBíýGô BütèA ÿBìôpHüBÖ lñðBì þñìrì IÆ ok úÞ QuA þüôoAk þzcô êýð
ûkB×PuA )|Chronic Fatigue Syndrome|(Ép×ì .QuA úPyAk þðAôApÖ kpGoBÞ óApüAô òý^ þPñu
| |.koAk Ao êüm koAõì óAõO þì þüôoAk ûBýâ òüA lüAõÖqA
BütèA ÿBìôpHüBÖ qôpG ok úÞ þñìrì xpPuA | |:kpÞpÞm
Jphì ÿBùèõéu {üArÖA úG ,úPyAk pýSBO qA þyBð ïoõO ô ,kok ,Qðõ×Î {øBÞ
Jphì pýSBO ô ûkpÞ àíÞ rýð kAq@ ëBßükAo Qðõ×Î ,þâkoõgBìpu lñðBì þüBø ÿoBíýG
.lølýì{üArÖAóBvðAîvWôóAôopGAoÿoBíýG {üArÖA ,)|Bronchitis|( QýzðôpG ô ,õéâ
qA ÿoBíýG òüA óBìok ok BO QuA ïqæ ,òüApGBñG ,)|B Cells|( óõg rìpÚ ÿBùèõéu lýèõO
lðpSõì êüm koAõì ok úÞ þHuBñì ÿBøôoAk þñíüA îPvýu QýèBÏÖ îýËñO ô RolÚ {üArÖA
,þðlG ÿBøkok ô ïoõO {øBÞ :kõzG ûkB×PuA Rlì ûBOõÞô kBc ÿoBßíÞoB^k úßýðBìq ólG
þH¿Î îüçÎ {øBÞ ,kAq@ ÿBùèBßükAo {øBÞ qA þyBð úÞ þüBø ÿoBíýG óBìok ,kõy þì
ô þðAôo RolÚ {üArÖA ,JApÇÂA ô þâkpvÖA lðõy þì ólG þñíüA îPvýu kpÞoBÞok ëçPgA
| |.úËÖBcôrÞpíORolÚ{üArÖAô,þßürýÖ ÿoBíýG qA þgpG ,Ép×ì þãPvg ,îu@ lñðBì
óBüBK {øBÞ ô ,BütèA ÿBìôpHüBÖ ,þPuõK ÿBø
þH¿Î àüpdO qA þyBð þPuõK RæçPgA
13

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

óBWpì ÿôtK ÿôokõg oAõu òì QüBñW Iy
BG óBGBýgok úÞ kõG }rñGoAõu îø ëõPÛì ,ïkõG
úýùèA ok }A|úðBg úG Ao Bì ôA .îüly Bñy@ îø
ëõKôAqA îýðAõO|þì îükpÞ|þì óBíâ .kpÞ RõÎk
.îüpýãG
?lýPÖpâ ëõK ôA qA
óBíGBvc úG þPðpPñüA óBìõO oArø 600 Q×â|þì
à^ qAkpKkõg qA Ao óBíGBvc BìA ,ûkpÞrƒüoAô
pýâok ôA BG äñýÞoBK ok .kõHð þèõK ô îükpƒÞ
ôk BO úÞ kpÞ oApÖ ô ly {üôokõg oAõu .îüly
BG îPuôk ly úÞ ûkBýK .îükpÞ {HýÛÏO ú^õÞ QývñWpýýÓO úñürø ÿApG úÞpPgkôk #
óBüpW ok ,lðkõG úPÖo oAlèõK kpì ÕApƒu
QývñW pýýÓO úñürø pÆBg úG êPÚ .lðkqîÚoAo{âpì,ôABGÿpýâok
pPgkôk úèBu 28 óBWpìô úèBu 21 ApPýì
þK ok ëBvìA óBG@ 22 úÞ lñPvø þPývñWôk
ÿApPÞk úÞ úèBu 45 kpì åpì úG pXñì ,ÿpýâok
Bùð@ .lðly þPÏüpy óBGBýg ok kõG Qüpülƒì
BìA ,lðkpÞoApÖ 207ôtK ÿôokõg BG êPÚqA|wK
ûoBGôk òì ô kpÞ oApÖ ôA .kq {ßPÞ óBìpÖ ê×Ú .ïoAk îéLük .úð Bü koAk Qd¾ óBíùPì ÿBø|úP×â wýéK úG Ao Bùð@áçK ûoBíy Bø|úüBvíøqA þßü
kõG þHýyApu úƒÞ þƒédì ok .ïkpƒÞ {ƒHýÛÏO ?ÿkpÞïAlÚA óBìok ÿApG óBzüBüôo lðkpÞ|þíð oõ¿O óBWpì ô ApPýì ok Bùð@ ÿôokõg ØýÚõO UÎBG òýƒíƒø ô kAk
qA Ao {èkBÏO úÞ lñÞ oApÖ îPuk qA QƒuAõƒg óõýéýì 70 lñéüBO ok þcApW êíÎ úñürø BìA ,úéG þG@ Quk àü ÿBø|xBHè úG QývñW pýýÓO ÿApG
.îPyAlð Ao ëõK òüA úÞ QuA óBìõO úýyBcokqôpük .kõy îPg ûBãPyAkqBG äðopK .ly óBzüôkpø QyAkqBG ô óAoAluBK
.kpì ô kBPÖA òýìq ÿôo ô kAk Quk ?ÿly Bñy@óBWpì BGoõÇ^ qA îW|ïBW BG þüõâô|Q×â ok þüõWqBG úvéW ô ûly êÛPñì ApukAk úG úPynâ úP×ø Bùð@
îükq àPÞ ÈÛÖ Ao ëõPÛì ôA .ïly Bñy@ ôA BG þðBƒíùì ok {ƒýK þƒOlƒì ,om@|þÖBñì kBXu þƒÂBƒÚ úƒG RBƒÛƒýƒÛƒdƒO ok
pPzýG óBíÆBHOoA úÞ QyAk Ao òì úGBzì þÇüApy .lñP×â oBHâpì ÿpýâok óApùO þüBñW ÿApukAk ïõu úƒHƒÏƒy xpƒKqBƒG
?õãG RA|þâlðqqAõO óBWpì ?õãG RA|þâlðqqA ApPýì Bñy@ óBGBýg ok ëõPÛì BG þÚB×OA oõÆ úG úÞ lñP×â
ZAôkqA úíø úÞ îýPvø okApG ô pøAõg {y Bì .ly Bùð@ BG ,ïoAk þñƒOBƒð pƒøAõƒg àƒü ô okApƒG ôk
îñülèAô BG ô ïkpXì òì .lðoAk ú`G ô lðA|ûkpÞ ?õãG ëõPÛì BG RA|þüBñy@qA .îñÞ|þì þâlðq ïokBì BG ô úPyAlð þƒÖçƒPƒgA .lðA|ûly
70 úÞ óBzüBø|þcApW úñürø òýìBO ÿApG
.îñÞ|þì þâlðq pýâok ëBvðBýì kpƒì BƒG ûkõƒG óBƒìõƒO óõƒýƒéýƒì
?õãG QüBñWqA BìA ,lðkq àPÞ AoôA óBìpÖ ê×Ú BG AlPGA .lðA|ûly
ó@BìA ,kõG ûkAk ëõK ëõÚ .îýPyAlð êPÚ l¿Ú Bì qA Ao {èkBÏO ëBvðBýì kpì ÿpýâok óBüpW ok
RõÖôA ëõKpupG ÿpýâok óBüpWok úÞ kAlð Ao .kpÞ RõÖ òýìq ÿôo úG ókBPÖA BG ô ûkAk Quk
ëõK ôA qA óBíðBƒìok ÿApƒG úƒÞ|òƒüA ÿApƒG .lƒy ûkpÞ ïçÎA þðõðBÚ þßyrK úÞ QuA þèBcok òüA
óBìpu çG òüA úÞ îýPÖo }A|úðBg úG ,îüpýãG ûkõƒG ÿrƒÓƒì úƒGpƒƒÂ pƒƒSA pƒƒG ëõƒƒPƒÛƒì åpƒƒì
ÿlíÎ êPÚ ok RpyBHì ïBùOA úG óBíùPì.QuA
.lì@ BG .lðly wýéK ûBãPyAkqBG úðAôo ëBvðBýì kpì
?ÿkpÞþìAlÚA óBìok ÿApG QüBñW óAløBy úíøqA lyoApÚ þüBÃÚoõPuk
.îPyAk îÞ ëõK BìA ,ïôpG lñéüBO îPuAõg|þƒì úÞ úƒPvGoAlƒì òƒýGoôk îƒéýÖ ô kõƒy ܃ýÛdO
úìBðonâ ûoAkA îPÖo .îPyAlð úìBðonâ ó@pG ûôçÎ QHS Ao ëõPÛì BG óBíùPì ÿpýâok ÿBƒø|úƒñd¾
áolì ûBâkAkqA .lñPuAõg þüBÃÚ áolì òìqA kõy Àhzì BO kpýâ oApÚ þñýGqBG koõì ûkpÞ
ú×ýÊô ïBËð ôpG lñP×â ,ïA|þPývñWôk úÞ ïkpG
| .ïpýãGQìlgóBüBKRoBÞîPvðAõPðþèô

ûBzðBìpÞok ûqpè wK 790

løAõg úìAkA ûBì 6 kôlc BO Bø|ûqpè wK òüA úÞ óõñÞBO ûBzðBìpÞúPynâúP×ø úèrèq #
Bø|ó@ RolÚ ô kAlÏO qA YüolO úƒG ô QƒyAk .QuA úPyAk ûqpè wK 790

.ly løAõg úPuBÞ pPzüo 4 qA {ýG þOolÚ ûqpè wƒK 38
Bø|BñG qA þgpG ólük ÿlW Iýu@ úG úWõO BG .lðA ûkõG pPzüo 4 qA pPíÞ þÚBG ô lðA úPyAk
úG pXñì lðAõO|þì pPzüo 4 ÿæBG ÿBø|ûqpè wK pPzüo úuqApPíÞ þOolÚ Bø|ûqpè wK QüpTÞA

.kõy Bø|úðBg ÿBüBÛG }rüo .lðA úPyAk
ûBzðBìpÞ úPynâ úP×ø ÿpPzüo 7.3 úèrèq wK òüpg@ ,}oArâ òüA îýËñO óBìq BO
ïôl¿ì oArø 12 qA {ýG ô úPzÞ 474 óõñÞBO BG om@ ïôk úHñy YñK qôo eH¾ úG ÉõGpì ûqpè
òýìq ÿpPìõéýÞ 10 ÜíÎ ok ô pPzüo 4.3 RolÚ
.QuA úPyAnâ ÿBWpG lðA ûkpÞ ïçÎA óBuBñyoBÞ òýñ`íø.QuA ûkõG

16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Büo@RBìlg QzÞAop×ð àü àzíülðAok úÛÎB¾

ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG .QuA óBìok úðBg àü úG ÝpG ô lÎo QƒGBƒ¾A #
QGB¾ApSApG þüBPuôo úðBg òüA kõy þì úP×â àzíülðA ÿpývìpâoAõèA {hGok þüBPuôo
óApüA ÐÖBñì QÊB×c pPÖk úG ÉõGpì oõìA úýéÞïBXðA ÿlW RoBvg oB^k ô úPÖpâ {O@ ÝpG ô lÎo ïôl¿ì ô p×ð àü åpì ô ÿqõu {O@IWõì
QÚô ÑpuA ok ,þu .ÿk òPãñyAô ok
.QuA ûly .ly úðBg òüA óBñÞBuqApãük þßü óly
(310)234-9770 úƒðBƒg òƒüA úƒG ûkoAô RoBƒvƒg þƒK ok òüA ûoBGok àzíülðA óBPupùyoAlðBìpÖ
QýÏíW , ÝpG ô lÎo QGB¾A qA þyBð þüBPuôo úPynâ Iy úHñy úu úSkBc òüA :Q×â úSkBc
lý×u RoõLuBK ÿpükBÛì okB^ pG ûôçÎ àzíülðA pícA ëçø 45okoAõèA {hG ÐGAõOqA àzXñì ÿBPuôook
Mýy órýPýu ëBuoA ó@ óBñÞBu ÿApG rýð ÿoôp ÿBø àíÞ ó@ þKokô ûkAk jo àzíülðA pùy ÿpPìõéýÞ
óBW ÝpG ô lÎo QGB¾A pSA pG ûkAõƒðBƒg olƒK
þðApüA RoõLuBK-| .kpÞ
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ - úPynâ úHñy úu qôo qA úÞ lüly þâlðoBG .QgBG
àzíülðA ok úPÖpâ ApÖ Ao óBƒPuqõƒg ëBƒíy rýð pãük p×ð àü:kôrÖA ÿpýãðBùW óBíýK
kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| úÞ ûly ïôl¿ì úSkBc òüA ok òu ëBu 25 BG
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-| .ly Bø óBGBýg ô pGBÏì þãPÖpãG@ IWõì QdO àzíülðA )Ñ(þéÎ ïBìA óBPuoBíýG ok

oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -| 38!Qô úyPAznÞâ1ÿ7BþWpðBGXþìíÿgAqnÒ

qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -| oBíy BìA þédì ÿBø|úðBuo .QuA ûkpÞ ïçÎA ÿAnÒ {hK ïBãñø úG #
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ þígq oBíy ô p×ð 15 Ao úSkBc òüA óBâly úPzÞ oBÞõßýð kpÖ àü ÈuõO þðBXì
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA oõzÞ ok þüBPuôo ok lñíOôpS
.lðA|úPvðAk p×ð 38 Ao Bø ô úPzÞ p×ð 17 îÞ|Quk {ÞApì
.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O òüA óBâly úPzÞ oBíy kõƒy|þƒì úƒP×â òüA .lðly þígq rƒýð pƒ×ð 38
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok - ÿoBývG ëBc Apüq ,lGBü {üArÖA lðAõO|þì úSkBc ÿApG ïkpì ïBckqA þKok úSkBc
ÿBø|àíÞ.QƒuA îƒýgô oBƒývG óBƒcôpƒXì qA .kAk jo þðBXì ÿAnÒ QÖBüok
þâlñøBñK ô ZAôkqA ok úÏìBW óBìôpdì óBýì AnÒ {hK óõ^ þìkpì ÿBƒPuôo ok úƒSkBƒƒc òƒƒüA
ZAôo oBývG BøoõzÞ pãük QHvð úG {ƒÞApƒì ÿôo {ƒÞApƒì >ïææõƒG ÿlƒýƒu<
(310)234-9770 ÿrüo|úìBƒðpƒG pƒÆBƒg úƒG Bƒø|àƒíÞ òƒüA .koAk lƒñƒíƒOôpƒƒS pƒƒýƒg kpƒƒÖ àƒƒü.kAk
þðAôApÖ Rçßzì BG ëõíÏì oõÆ úG ,IuBñìBð óBýüBPuôo àíÞ úG QuAõƒg|þƒì
1388 Westwood Blvd Ste. 202 ok þðBXì ÿAnÒ ûlÎô àüô lüBýG
17 Los Angeles, CA 90024 .lðõy|þìôpGôo oApÚ BPuôo òüA óBüAõñýƒG oBƒýƒPƒgA

.løk
800 kôlc ,þñýÎ løBy àü }oArâ úG
þðBXì ÿAnÒ QÖBüok ÿApG óBýDBPuôo qA p׃ð
IHu IuBñìBð ÿrüo úìBðpG .lðkõG ûkpÞ ÐíXO
óly àükrð ÿApG QýÏíWoBzÖ þKok úÞ ly
þðApdG Rly úG QýÏÂô AnÒ {hK êdì úG

.kõy
ô Quk püq ÿoBývG lüly ïBckqA þK ok
qA êÛð úG óBíè@ ÿoArâpHg .lðly úPƒzƒÞ BƒK
p×ð 17 Ao óBâly úPzÞ oBíy þñýÎ óAløBƒy

óApùO úéXì

úüBvíø qA Ao lñu lüBG ô ûkAk êüõdO þüæBG

óq 40 úG qôBXO ïBùOA úG þGçÚ þ`PvK ïAlÎAêgAkúG.îøkêüõdOÿôúGAo}lýuoôúPÖpâ
ok óly úPvG qA êHÚ úÞ îPzâpƒG oõƒvƒðBƒu@
ÐðBìô lì@oõvðBu@Qíu úGõÚB^ BG ,oõvðBu@
úG Ao õÚB^ ,þyBdÖ òí ô ly ok óly úPvG þ`PvK {yõK ok úÞ qôBXPì kpì #
kõg þðBÇýy Qýð þðBGpÚ Ao óq 40 qA {ýG
...ô QÖpâ îOoõ¾ ô õéâ Qíu àü ok {ìAlÎA îßc lýDBO BG kõG ûkpƒÞ
:Q×â îùPì þüBuBñy BG îø pãük þÞBy .QÖpâoApÚoAk úGõ^ þìlÚ
püq þüõÚB^ óBíPgBu úG kôoô qA lÏG îùPƒì ô óBðq qA ÿkAlÏO QüBßy BG 91 ûBì pýO ok
úPzÞ Ao p×ð YñK úÞ ly þÎlì ô QyAnâ îüõéâ oApÚ ëAõìA QÚpu ô qôBXO koõì úÞ þðApPgk
Qýð ô lðBzÞ óBíOoBK@ êgAk úG Apì ôA .QuA ÿBø|þuopG qA wK ô ly fpÇì ,lðkõG úPÖpâ
.kpÞ ApWA Ao kõg þðBÇýy
ÑBÖk ô RBßy QüBßy úG þâlýuo qA wK óBPupùy ÿBøBPuôo qA þßü ok îùPì ,þvýéK
ûBâkAk 28 úHÏy wýDo ,úvýÛì þÂBÚ ,îùPƒì .ly þüBuBñy óçýâ óBPuA ÿApu|úÏìõ¾
QgBñy ïpXì AoqôBXPì þ`PvK óApùO JçÛðA
óApùO þøBâ@ wýéK îøkrðBy ûoAkA óBøBâ@oBÞ
àü ok Ao ÿô 92 ÿk îøkqõð 22 QÎBu ok
.kpÞ ïõßdì ïAlÎA úG ô wýéK îøkrðBy ûoAkA úG ô pýãƒPƒuk ÿpƒýƒâok
òüpg@ ûoBƒGok qôpƒük úƒvƒýƒÛƒì þƒÂBƒÚ oBzPðA qA wK .lðkpÞ êÛPñì åorG óApùO þøBâ@
ïBð úG ÿkpÖ ûlðôpK :kpÞoBùÊA ûlðôpK QýÏÂô òüA RBßy kAlÏO ,Bø|úðBuo ok îùPì püõ¿ƒO
kõg óApùO pùy eÇu ok úÞ ïlÛì þñývc óBíüA þâlðq þuopG ô lýuo p×ð 40 qA {ýG úG îùPì
þÖpÏì RApGBhì ô þ`PvK oõìCBì óAõñƒÎ BƒG Ao
úðBg óq ô ûly ëqBñì koAô ÜüpÆ òüA qA ô kpÞ|þì ôk IcB¾ôA kAk óBzð îø îùPì òüA þ¾õ¿g
ûBâkAk 28 úHÏy ok ,kAk|þì oApÚ qôBXO koõì Ao úG ûokB¾ îßc úG îùPì ÅApPÎA BG ûlðôpK úG QuAõgp×ýÞ oôl¾ BG îùPì òüA ûlðôpK þðBíPgBu ÿBøoBÞokô QuA lðqpÖôkôpvíø
rýð óAõük úHÏyô ly ëBuoA oõzÞ þèBÎ óAõük ëBíÎA JBßOoA ÜüpÆ qA ÅoæA|þÖ kBvÖA ïBùOA
.QÖpâ oApÚ þâlýuo koõì JçÛðA ÿApGô kpÞ ÄÛð Ao ûokB¾ îßc ,þuopGqA wK qA p×ð 40 úG qôBXO ô ÅpÏO ô Qƒ×Î þƒÖBƒñì .QuA úPyAk QýèBÏÖ
40 qA {ýG IßOpì lv×ì òüA :kôrÖA ÿô JçÛðA ûBâkAk úG ÅpÎ îø úHÏy ok þâlýuo úHÏy úG þâlýuo ÿApG ,oAkpøõy óBðqô óApPgk ok ûlðôpK ,Bø|þüõWqBG ïBƒXƒðA qA lƒÏƒG
þüBuBñy qA wK úÞ kõG ûly þvñW qôBXO koõì BìA ly ëBuoA óApùO óBPuA àü ÿp×ýÞ ûBâkAk 71 40 pø úG îùPìô ly þuopG 21 úýcBð ÿApukAk
ô lðlì@ RBßy ,ly pýãPuk óAoõìBì ÈuõO .lðAkpâqBG ,îùPì ÿApG ÅoæA þÖkBvÖA ïBùOA úG úWõO BG
rýð úùWAõì ,lðkpÞ fpÇì Ao kõg ÿBø|QüBßy JçÛðA ûBâkAk 28 úHÏy ok îùPì oBG òüA Ao ûlðôpK ,Qýcç¾ ïlÎoApÚoôl¾ BG RBÃÚ .kpÞ oApÚA qôBXO ûpÛÖ
oBßðA Ao {ìBùOA ûoBGôk ô ly úíÞBdì óApùƒO QÖpâ oApÚ óBýÞBy êGBÛì þƒPƒÚô îùƒPƒì
.QÖpâ Roõ¾ ïqæ RBÛýÛdO ô ly ïBXðA kõƒg QƒüBƒßƒy fpƒÆ úƒG rƒýƒð RBƒßƒy .kpƒÞ .lðkpÞ ëBuoA JçÛðA ûBâkAk úG Ùp¿ì úzýy :Q×â ô kpÞ ëõHÚ Ao }kõg ïBùOA
kpÖ òüA ïAlÎA îßc :Q×â úvýÛì þÂBÚ îùPì :kõG úP×â óBýÞBy qA þƒßü .lƒñPgAkpƒK ûBâkAk 15 úHÏy úG ûlðôpK òüA úG þâlýuo kBü úƒG ÿrƒýƒ^ êƒýƒèk òƒýƒíƒø úƒG ô ïkpƒÞ|þƒì
îßc ,ûly okB¾ ÅoæA|þÖ lv×ì óAõñƒÎ úƒG óõ×ü@äðq 91oõüpùy îøkrýuqôo 15 QÎBu ô ly ëõdì þOAõé¾ þÂBÚ QuBüo úG JçÛðA Qynâ îPyAkqBGqA úÞ ÿqôo lñ^ ;ïkoô@|þíð
oApÚ lýDBO koõì oõzÞ þèBÎ óAõük ÈuõO ûokB¾ QuA þ`PvK Q×â ô koô@ok Al¾ úG Ao Bì lcAô Ao îùPì ûBâkAk ,úvéW lñ^ êýßzO qA wK BPüBùð ;lì@ ïkBü rý^ úíø QÖo òýG qA úzýy oBS@ ô
:Q×â ÿô.QuA ûly þÏÇÚ î߃c ô QƒÖpƒâ ok úG QuAõg òì qA lñu ókAk êüõdO úðBùG úG ô þìçuA RAqBƒXì óõƒðBƒÚ 286 ûkBƒì xBƒuApƒG úzýy úÞ ïkAk|þì ïBXðA þƒPƒÚô Ao BƒøqôBƒXƒO
Bì ïkpì ,luBÖ kApÖA ïBßcA ÿApWA BG îüoAôlýìA ,ïlýuook êGBÛì úG þPÚô .îñÞ úÏWApì ÐíPXì ô kAk ÀýhzO ÅoæA þÖ lv×ì 1392 Jõ¿ì rý^ úíø ly|þì UÎBG úzýy ;ïkpÞ|þì Ùp¿ì
qA þñìABð ô lðõy oAkoõgpG þGõg QƒýƒñƒìA qA úÛHÆ úüBvíø úG Ao lñu úÞkpÞ BÎkA Àhy òüA ÿpãük êßy îüApG pãük Býðk .îñÞ }õìApÖ Ao
.kpÞïõßdìïBÎçC ìokïAlÎAúG
.klñGpG Qgo úÏìBW .QyAk

QÖpâAop×ð 3 óBW ÝpGô lÎoô êýu

.QuA ûly úPÖpâ ÑõÚô qA RBXð ô kAlìA óBìqBu wýDo #
ôk :kAk úìAkA RBXð ô kAlìA óBìqBu wýDo oõzÞóBPuA 7ok óBÖõÆô þãPÖpâ|J@,êýu
êýu pSA pG Zõìoõg|þyôB^ ÿBPuôo ok pƒ×ð VkAõc òüA êýèk úG p×ð 3 :Q×âô kAk pHg
42 kApÖA òüA úÞ lðA|ûkAk Quk qA Ao kõg óBW
.lðkAk QukqA Ao kõg óBW
.lðA|ûkõG úèBu 14 ô úèBu ô êƒýu ÑõƒÚô RBƒýDrƒW BƒƒG ÉBƒƒHƒOoA ok
oAõèA {hG ok rýð p×ð àü :kpÞ ïçÎA þíýéu óBPuA 7 ok óBÖõÆ òƒýƒñƒ`ƒíƒø þƒãƒPƒÖpƒâ|J@
kõg óBW ÝpG ô lÎo pSA pG àzíülðA ÿpývìpâ ,pùyõG ,ïçüA ÿBø|óBPuA :QyAk oBùÊA|,oõzÞ
.QuA úPyAk ëBu 65 kpÖ òüA úÞ ûkAk Quk qA Ao ,xoBÖ ,óBPuqõg ,ÿoBýPhƒG ô ëBƒdƒìoBƒùƒ^
ô kAk pHg J@ qA þðõßvì lcAô 43 úýéhO qA ÿô pýâok úPynâ qôo úu þÆ óBârìpø ô óBPvéâ
,QÞõì |,õƒPK ÿkBƒüq kAlƒÏO óõƒñÞ BƒO :Qƒ×â
40 ÈuõO RBWôpvñÞõyô|Qvy Qu ,óõéüBð .QuA ûly þãPÖpâ|J@ô êýu
ûly ÐüqõO óBâlük|úSkBc óBƒýì ÿkAlƒìA îƒýO ÿkBüq kAlÏO úG þðBuokAlìA úG ûoByA BG ÿô
úÛÇñì ô BPuôo ,pùy 23 ok óBâlük|úSkBc qA
.QuA rýð okB^ ÿkBüq kAlÏO :kôrÖA ,òýzƒðpƒüBƒzƒÎ
pËð ok óBâlük|úSkBc ÿoApÇÂA óBßuA QùW

18

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
19
,wýéãðA wýéK úðBýzcôoBPÖo
kpÞfôpXì Ao QuõK |ûBýu óAõWõð

Jp koõì Rly úG wýéãðA wýéK ÈuõO ÿpýãPuk ïBãñø QuõK |ûBýu óAõWõð àü #
.ly óBPuoBíýG þøAoô QÖpâoApÚ îPyô

úP×ø úÞ QuA ÿA|úèBu 15 óAõWõð >óõOpGrðõW BPuõÞk ëpO< ,QðlñLülñüA úìBðqôo úPyõð úG |
.ly ÿpPvG óBPuoBíýG ok RBcApW Rly qA ô pýãPuk wýéK óApvÖA ÈuõO ólñè ok úPynâ

ly pýãPuk ó@ qA lÏG ,lðAo|þì úgp^ôk úÞ þèBcok óAõWõð òüA :Q×â ólñè wýéK ÿõãñhu
olÛð@ îPy ô Jp qA þyBð RBcApW Rly .kõGûlyúDAoAwýéKúGÿkqkpGþñHìþyoArâúÞ

.QuA pËð QdO pÂBc ëBc ok ô ly ÿpPvG óBPuoBíýG ok ÿô úÞ kõG kBüq
ô pu pG ÿkBüq ÿBø|îgq ,RBGp Rly BG ô úPvßy Ao óAõWõð òüA àÖ óAõhPuA wýéK

.QuA ûkpÞ koAô ÿô Roõ¾
YñK .ly ÿô ûlðôpK úG þâlýuooBPuAõg wýéK qA QüBßy BG QuõK|ûBýu óAõWõð òüAokBì
oBPÖo pG þñHì þOBÛýÛdO òüA qA {ýK.lñPÖpâ oApÚ þüõWqBG koõì ÝB×OA òüA qA lÏG wýéK pvÖA
úG QHvð ÿrýì@|ÄýÏHOoBPÖooõzÞ òüAok wýéK óApvÖA ,kAk|þì óBzð wýéãðA wýéK úðBPupKkAtð

.lðoAk óBøBýu

QyAnâÿBWpG ïôl¿ì 27 kpWôpGok úèrèq

kAlìBG )pPzüo( òýìq þðôok ZAõìA xBýÛìok úWok 4.3 úèrèq :Q×âkpWôpGoAlðBìpÖ #
óBƒPupƒùyok úƒPynƒâ úƒÏíƒW
ÿBWpG ïôl¿ƒì 27 kpƒWôpƒG
.QyAnâ
úG úƒèrƒèq òƒüA óBƒìôlƒ¿ƒì
oBƒ^k ërƒñƒìqA Zôpƒg ïBƒƒãƒñƒø
Bùð@ qA òO 2 úÞ lðA ûly QcApW
úƒýÛG ô ÿpƒPvG óBƒPuoBƒíýG ok
ô óBƒìok þƒüBƒKpƒƒu Roõƒƒ¿ƒG
kpWôpGoAlðBìpÖ.lðly Àgpƒì
òüA ÑõÚô óBüpW ok :kpÞ óBýG
ÿBølcAôqA ÿkAlÏO úGrýð úèrèq
þOAoBvg rýð óBPupùy þðõßvì
}oArƒâ úƒƒG.QƒƒuA ûlƒƒy koAô

Ao ûqpè òýìq òüA ÑõÚô óBìq óApùO ûBãzðAk àürýÖõDs úvuõìoõzÞ ÿoBãð ûqpè úßHy qA ûlýuo
ô 33.83 þüBýÖApÓW ÅpÎrýð úèrèq òüA ÑõÚô þüBýÖApÓW QýÏÚõì.kpÞ ïçÎA úýðBS 51ô 2 QÎBu
ÿoõzÞ ÿoBãð ûqpè úßHy ïçÎA xBuApG ûqpè òýìq òüA.QuA ûly ïçÎA 48.69þüBýÖApÓW ëõÆ
úG kpWôpG ÿrÞpì {hG úßyoqô kBG@ þWBc ÿBPuôo.QuA ûkAk jo òýìq ÿpPìõéýÞ 10 ÜíÎok
pùÊqAoõzÞ ÿoBãð ûqpè rÞpì.lðA ûly êídPì Ao ÿpPzýG Iýu@ lðA ûkõG úèrèq óõðBÞ úßñüA QéÎ

.QuA ûkpÞ QHS kpWôpGok Ao úèrèq Q×ø ÑõÚô ûBìom@ 3 úÏíW kAlìBG BO úHñzXñK

óApùO úéXì

lðkõG ÿkBÎ úPynâok úÞÿoõ¿O êGBÚpýÒ ÿBørý^| |

qA Bì áok ô ÿsõèõñßO pýãíz^ ÿBø|QÖpzýK .QuA ûkpÞpýýÓO ÿoô@Q×ãy õdð úG Bø|ëBu þÆ þâlðq }ôo úÞîýÛÖAõì Bì úíø # | |
Rpýc Bì ÿqôpìA ÿBøkoôBPuk qA Bì þðBPuBG kAlWA ày þG .QuA ûly óolì ÿBýðk ok þâorG ÿBø|ïBâòPyAkpG úG pXñì óBvðA òøm ô îvW
þééíèA òýG þüBÃÖ ûBãPvüAô îýüBýG kôpÖoôk ÿBø|ûoBýu ÿôo ,îýPup×G BÃÖ úG Ao Bø|ûoAõøBì ,îýñÞp×u ûBì úG îüA úPvðAõO Bì .ly lñøAõg ûkq
ÿBø|êíÎ ,Bø ÿoBíýG ëpPñÞô óBìok êTì lýuo|þìpËð úG òßíìpýÒ þðBìq úÞúPÖBü Quk þüBø QýÛÖõì úGrýð þßyrK úÏìBW .îýñÞÿqAlðA ûAo Ao
óBìkAlWA ÿApG úÞlñPvø îø þüBørý^ .îýGBü Quk þâlðqok ÿpPùG Qý×ýÞúG BO lññÞ|þì óBìok Ao ÿoBíýG úÞþüBøôoAk úÏuõOô ûlý`ýK lðõýK

:lýñÞ|þì ûløBzì IéÇì òüAok Ao Bø|ó@qA þgpG .QuA êßzì Bì ÿApG óByoõ¿O BìA ,lðlýuo|þìpËð úG ÿkBÎ

.kõG YüAo BPHvð îø úíXíW ókpÞ jAoõu .lðkAk|þì Quk qA Ao kõg óõg lc qA {ýG óAoBíýG þøBâ
pu ÿBø|îgqô þðAôo ÿBø|ÿoBíýG ,êÛÎ ëAôq ,úvG@,kokpu êTì þüBø ÿoBíýG óBìok ÿApGoBÞ òüA
úßñüA ëBíPcA ,úíø qA pOlG .ly|þì ïBXðA rýð þðBÇýy fAôoA ókpÞ oôk ÿApG êíÎ òüA .ly|þì ïBXðA
úßñüA koõì òüpg@ô ;kõHð oBÞ ok þyõùýG aýø ô kõG kBüq þéýg lüõy oAlýG þcApW ëBíÎA òüA Èuô
êéÎ ,Bøqôo ó@ok ?îýüõãG pPzýG QuA ïqæ BÏÚAô .ly|þì ïBXðA pãzüAo@ òýíø ÈuõO îøõÃÎ ÐÇÚ
þPcô óApâôkBW ,óBøBñâ ,óBâoBPu ,òýÆBýy úG úÞ kõHð IýXÎô kõG úPgBñyBð ó@Ñõýyô ÿoBíýG
.lðõy ûkAk QHvð lG ÿBøõG
|
þìpâpu óAõñÎ úG ïAlÎA RAqBXì-|3
óBzð Bùð@ úG BO ly|þì ïBXðA óBý^ByBíO qA ÿkBüq QýÏíW êGBÛìok ïAlÎA ,þÇuô óôpÚok |
îz^ êGBƒÚ îüApƒW úƒÞ lƒñƒøk
RçýÇÏO ok .lñPvýð þƒyõƒK
ÿpPzýƒG QƒýƒÏƒíƒW þƒìõƒíƒÎ
óBXýø õW ô lñPyAk oõƒÃƒc
oAk .kBPÖA|þì ûAo îø ÿpOrýãðA
òƒƒüpƒƒO|YƒƒüAo qA þƒƒƒßƒƒü ókq
ÿoõÆ úG ,kõG ïAlÎA ÿBø|}ôo þðõðBÚ Roõ¾ úGolhìkAõì Ùp¿ì-|1
Bø|BPuôo ô Bø|pùy pPzýƒG úƒÞ ÿApG .lðkõG olhì kAõì ÑAõðA úG kBPÏì p×ð oArø 400 kôlc Bßüpì@ þégAk äñW ok kõy|þì úP×â
rÞpì ok þíDAk oAk ÿBø|úGõƒ^ kõzð ÜüorO åo úG BíýÛPvì olhìkAõì úÞ þðBìq BO úÞ lðkõG lÛPÏì Bø|ó@ BìA luo|þì pËð úG IýXÎ Bì
þPÚô æõíÏì .lñƒPƒyAk pƒùƒy Bü BGõgô Üég ûlñøk pýýÓO kAõì òüA qA ÿoBývGô ;luo|þíð ûlÏì úG Apüq ,kõy|þíð kBýPÎA UÎBG
Ao ôA lvW ly|þì ïBXðA ïAlÎA
þøBâ BìA ,lñPyAk þìpƒG AoõƒÖ .lðkõG xpPuk ok àyrK rüõXO óôlG
qApãük þßü ókqpu .kõy úürXO áBg êßy úG BO lðBíGoAk úGõ^ ÿôoolÛð@lñPyAnâ|þì RBÚôA qA þÏýuô ØýÆ ÿApG olhì kAõì òüA ,lðly|þì úPyAlñK pO|ØýÏÂ wñW óBðq úÞ BXð@ qA
oBÞ òüA kçW lükõG wðBy }õg pâA .kõG óBâkAq IýXð ô ÙApyA ÿApG Áõ¿g úG ïAlÎA ÿBø|êßy kBPÏì óAkpì qA pPzýG pGApG úu óBðq úÞ Qvýð IXÏO ÿBW ô ly|þì rüõXO Bø|ó@ ÿBø|þPcAoBð
òüA oBG òülñ^ ,kõG QÚk þG }kõg Bü kõG ôA lñÞ ôA pHO Bü pýzíy pâA .kAk|þì ïBXðA ëôA oBG óBíø Ao ,þvñW þãPvg ly|þì rüõXO óBzüApG Bø|ôoAk òüA úÞ óBðq ÿBø|ÿoBíýG òüpO|IýXÎ .lðly|þì
BO lðkAk|þì {üBíðô lñPhüô@|þì úGõ^ ÿôo Ao Bø|pu þøBâ .lupG úXýPð úG BO kpÞ|þìoApßO AooBÞ ÿApG óBðq úG òýDBÞõÞ ÜüorO òýñ^ îø .lðkõG ÿoAkoBG ÑõùO ô ÿpPvýø ,þâkpvÖA ,óBPvK ápO
.lññÞ ÿoô@kBü ïkpì úG Ao óõðBÚ ô îËð
.kõGYüAoBø|ó@ ókpÞpO|ÙpcpKôûlðqpu
||

úédìpãzüAo@ÈuõO þcApW-|2
,kõHð þðApãð ÿBW ,lýñÞ ÐÇÚ Ao óBPícArì QzãðAô ûBOõÞ Ao óBPüBøõì kõGqBýðpâA úPynâok
îéÎ úðBùG úG Bø ûkpì QÚpu-|4 óAõPu àü Bü ûpXñKoBñÞ ûqBO óõg úuBÞ àüpâA .kAk|þì ïBXðA óBPüApG úédìpãzüAo@Ao Bø|òüA úíø
àü óAõñÎ úG úÞ QuBø Rlì ,lðA úPynâok úÞ þðArürÎ úG ïApPcA ÿApG ûqBñW ÐýýzO îuApì
ÿõéW rìpÚô lý×u ûAo ûAo
Bƒì .kõƒy|þƒƒì ïBƒƒXƒðA Qƒƒñƒu lýPvðAõO|þì lülük|þì ok
óBíOApÆBg ,îýñÞ|þì ÿoAõâõu Quok úÞ lüõy òEíǃì
ÿApG wLu ô îýñÞ|þì ØüpÏO Ao òüA ÿôo rìpÚ .lüA ûlƒì@
ÿlGA {ìAo@ àƒü úƒG ólƒýuo lý×uô óõg ÿBñÏì úG pýO
ok úðB×uBPì .îýñÞ|þì óBƒzñÖk
kõƒG òƒßíì wƒƒðBƒƒvƒðo óAoôk .QuA lðBG ÿBñÏì úG
{ìAo@ok þÖõPì kApÖAqA þgpG þßyrK ÿBƒø|óBƒìok
áBñPzcô oBývG îülÚ ok
.lñyBHð õèAq ô QƒìBƒXƒc .lƒðkõƒG
þßyrK ô îéÎ QÖpzýK BG RBìlg qA þßü òPgAlðA
þìõOBð@ {ðAk úÞ ly Àhzì úƒƒÞ kõƒƒG ÿoAlƒƒÖpƒƒÆpƒƒƒK
lý×ì oBývG pzG ÿApG óBvðA ólG þƒì úƒƒDAoA Bƒƒø|pƒƒãƒzƒüAo@
,QyAk kõWô ólG ÿBø|ïAlðA kpßéíÎ ô ÿpýâoApÚ êdì ûoBGok úÞ ÿôBßXñÞ pÆBg úG .kõG løAõg òüApGBñG ,lññÞ ØÚõPì Ao óByoBÞ þðBìq ú^ úÞ lñPvðAk|þíð óBcApW fçǾA úG òüA úðB×uBPì .lðkAk
úÞ kõG þðBvÞ kBvWA ,óBÖBßylHèBÞ þé¾A ÐHñì ,AlPGA .lì@ {ýK lvW kõHíÞ êßzì kôq þéýg
20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

qA lÏG Iy þßüoBO ok Bø|ó@ .lðlì@ lülK lvW óBÚoBu ,QÖo æBG BÂBÛO þPÚô BìA .lðly|þì ïAlÎA
eüpzO Ao Bø|ó@ BO lñPgôpÖ|þì óBuBñylHèBÞ úG ô lðlýzÞ|þì óôpýG óBzüBøpHÚ qA Ao kBvWA ,òÖk
oBÞ úG Quk óBykõg þßyrK óBüõXzðAk ,lñü@pG BÂBÛO òüA wK qA lñPvðAõO|þíð Bø|ó@ þPÚô .lññÞ
.lðly|þì úíÞBdì ô pýãPuk Bø|ó@ qA þgpG þPc .lðly|þì
||
|| ||
êDôk ÿApG þvÞólýzÞ{èB^ úG-|5
{èB^ úG úÞ ÿkpÖ .lzÞ|þì {èB^ úG êDôk ÿApG Ao kõg êGBÛì kpÖ ô lñÞ|þì RpK Ao Bø|{ßPuk
òPyAkpG BG rýð ly|þì RõÎk
ïçÎA Ao kõg QÛÖAõì {ßPuk
lüBG úÞ ÿoBÞ úíø .kpÞ|þì
,óBìq òýýÏO ly|þì ïBXðA
Bø|ó@ êüAôA .kõG fçu ô óBßì
lðkpÞ|þì JBhPðA pýzíy þÎõð
ok lý×u JpuokõK Bü aâ ,lý×u ko@qA îø pãük þgpG .lðkpÞ|þì ûkB×PuA óBzPuõK ÿôo pG Õpì Bø|lÏG ô ïk ôk pýzíy wLu
áqBð úüæ àü kõy pO|ïAôkBG þzüAo@ ïqAõè úßñüA ÿApG .lðkpÞ|þì ûkB×PuA óõPüq òÒôo BG IýÞpO
.ly JõHdì ú`ðBLO
.lðlýèBì|þì QuõK ÿôo Õpì îhO ûlý×u ÿBø|}ôo qA þßü êDôk |
|| Bø|ópÚ óAkpì úÞ kõG þGõHdì
Rpùy ô oBhPÖA qA ÑBÖk ÿApG
ókpßð ïBíc Bü ókpÞïBíc-|8 .lðkpÞ|þì ûkB×PuA ó@ qA kõg
óAoôk úG QHvð þÇuô óôpÚok ÿBørý^ pu Bø|êDôk òüA
úG ÿpPzýG êüBíO ïkpì wðBvðo óBâlññÞ QÞpy åpìqA ÿpýâõéW ÿApG ÿA|úðApýãPhu òýðAõÚ .lì@|þì kõWô úG þPýíøA þGô ûphvì
,óBìq ó@ ok BìA .lñPyAk ïBídPuA àüok lðkAk|þìoõPukp×ðôk úG RBÃÚ ,îülÚ ÿBø|óBìqok .kõHð lì@oBÞ úzýíø BìA ,QyAk kõWô
kBÛPÎA þHýXÎ êüæk úG óBßyrK .lññÞ ê¿Ö ô êc Ao kõg RBÖçPgA BO lññÞ QÞpy kpHð ÈuõO úíÞBdì Bü þüBÃÚ êDôk
Ao Bíy J@ BG ïBídPuA úÞ lñPyAk
Bø|ÿoBíýG úG çPGA ÅpÏì ok pPzýG |
oõ¿O þgpG òýñ^ îø .løk|þì oApÚ
ïBíc ok nÖBñì óly qBG úÞ lðkpÞ|þì
ólG qA þOBýc ÿBøôpýð kõy|þì UÎBG úPvø@oBývG áBðpÇg ÿBøp×u-|6
.lñÞ oApÖ kpÖ úÞ þOçßzì oõ¿O .kõG ÿrýãðApG {èB^ oBÞ pãük úÇÛð úG úÇÛð àü qA ólýuo BÇuô óôpÚ ok
p×u ÿApG ÿkBüq ÿBø|úñürâ ,óolì ÐìAõW ok .QuA oAõyk lðly|þì úWAõì ó@ BG p×u ïBãñø ok Bø|ó@
úG ,wðBvðo óAoôk ok ïkpì úPHèA
qõñø ,þÖApyA úÛHÆ óBýì ok Áõ¿g ó@ ok BìA ,QuBì xpPuk ok
.lñyBG úPuAo@ô rýíO lñPuAõg|þì îø kôldì kApÖA JBhPðA Bø|qôo
ok J@ ÿBø|QzO qA Bø ó@ qA þgpG p×u Bø|JBhPðA qA þßü .kõG
ô Quk ô lðkpÞ|þì ûkB×PuA úðBg }ôo òüA BG úÞ kõG ûkBýK
rýíO qôo ëõÆ ok Ao óBzOoõ¾ pPìõéýÞ 40 BO 24 lýPvðAõO|þì
ô Roõ¾ ÿôo Ao pÇÏì ÿBø|úèõc þgpG ô lðkpÞ|þì pÇÎ ÝpÒ Ao kõg ÿBø|xBHè þgpG .lðkpÞ|þì úñürâ .lýñÞ QÞpc qôo ok
.kõG püq ÿBø|xBHè ïôAlì ókpÞ ÅõÎ þârýÞBK lýéÞ luo|þì pËð úG ô ;lðlýèBì|þì óBzðlG þíÞ úÞ kõG IuA BG p×u pãük
BO 32 lýPvðAõO|þì ô kõG pPùG
.lýüBíýLG qôo ok pPìõéýÞ 48
ûlñzÞô áBðpÇg óBíüAq-|9 Roõ¾ ok îø þüBüok p×u
òýc ÿoBývG óBðq ú^pâA .kõG ú`G lýèõO wðBvðo óAoôk ok êøBPì óq àü ú×ýÊô òüpPâorG ok pPìõéýÞ 200 BO 120 óBßìA

lðkAk|þì Quk qA Ao kõg óBW óBíüAq .kpÞ|þì BXGBW Ao Bíy qôo
,kõG æBG îø óAkAqõð pýì ô åpì jpð ô kõWô Iyok QcApPuA ÿApG ÿpãük òìA óBßì Bü úðBgpÖBvìpâA .kõHð êßzì BùñOp×u ëõÆ
}píÎ ëõÆok Bø|oBGô Bø|oBG lüBGôA ô VkAõc ,ly|þì luBÖ Bü ïBíO þðlýyõðô AnÒ .lñGAõhG óôpýG lðly|þìoõHXì óApÖBvì ,QyAlð
oõ¿O úÞ oõÆ óBíø .ly|þì oAkoBG RApÇg îø þüBüok p×u .QyAk kõWô úzýíø ... ô ÿkqk þðApãð ô lðkõG òýíÞ ok Bø|ÿoBíýG
åpì êüæk qA þßü óBíüAq ,lýñÞ|þì QìôBÛì áBðpÇg ÿBøBÖõÆ pGApG ok lñPvðAõO|þíð þGõ^ ÿBø|ÜüBÚ qA ÿoBývG .QyAk Ao }kõg
úÞ kõHð þHýXÎ rý^ .kõG óAõW óBðq
óBíüAq }píÎokoBG 12 BO 8 óq àü .lññÞ

úG klÎ òüA ÐÚAõì þgpG þPc .lñÞ þüBHüq úðBùG úG úíø-|7
òüA .lýuo|þì îø pPzýG Bü oBG 20
Rçßzì IWõì klÏPì ÿBø|óBíüAq þüBHüq oBýÏì ,1400 úøk ÈuAôA ok .lñÞ|þì pýýÓO YüolO úG óBìq Qynâ BG þüBHüq ô lì ïõù×ì
þüBøBìBì .ly|þì åpì þPc Bü kBüq ÿBøõì Bø|ó@ ,ÿpøBÊ òýñ^ úG þGBýPuk ÿApG .kõG ÿpýy lý×u QuõK ô úPvWpG ô lñéG þðBzýK óBðq
oBÞ úíø Bø|ó@ .lðkõG ûlük }qõì@ kõg qA êHÚ êvð óBðq qA lðkpÞ|þì àíÞ Bø|óBíüAq òüA ok úÞ pGq äñu àü BG kAk|þíð JAõW Bø|õì ólý^ pâA .lupG pËð úG pOlñéG BO lðlñÞ|þì Ao kõg þðBzýK ÿæBG
ô óBðq ólGqA ûkpì óAkAqõð ókpÞ ZoBg BO ÿkBÎ ÿBø|ú`G ókoô@Býðk úGqA ,lñøk ïBXðA lñPvðAõO|þì pPzýGô Bø|ûtì òýñ^ îø .lðlðAqõu|þì Ao Bø|õì þüBýíýy kAõìqA ûkB×PuA BG Bü lðlýüBu|þì Ao þðBzýK
.óBykAqõð ókoô@ Býðk úG ÿApG ûkpì óAokBì òüoAru þPc ÿoBÞpø lñíOôpS óBðq òüApGBñG ,lñPyAk ûpýO QuõK þüBPuôo óBðq ÈÛÖ .lðlñÞ|þì îø Ao kõg ÿBøôpGA
îhO ûkoq Bü ûpÛð ,ûõýW qA ûly úPgBu þzüAo@ ïqAõè .kõy ûlüpK äðo ô lý×u óBzPuõK BO lðkpÞ|þì
21

óApùO úéXì

| koAk kõWô þèBíy ûpÞok ÈÛÖ| úÞþHüpÒ ô IýXÎ òýðAõÚ.QuARôB×PìîýuBñy|þìúÞþüBøoõzÞpüBuBGB¿hzìoõzÞòüA.QuAþHèBWôIýXÎoõzÞþèBíyûpÞúÞîüAûlýíùÖóõñÞBOBìúíø# |

ô lðA úPÖpâõg RôB×Pì çìBÞäñøpÖ àü úG ,lðoAk Ao óBykõg RôB×Pì òýðAõÚ ,lññÞ|þì þâlðq óBykõg ÿBýðk ok Bø|ó@úÞluo|þì pËð úG
îvÚ óôA äðõW îýÞóBypHøo ,îüA ûlük ëBc úG BO úÞlñPvø þüBø îPvýu úíø qA pOApÖ þèBíy ûpÞòýðAõÚ .lðp×ñPì Bø|þüBßüpì@qA óBypPzýG

.QuA þâlðq ûAo òüpPùG òüA úÞkoõg|þì
ÐÚAôok .lññÞ }õâ kõy|þì úP×â Bø|ó@úG ú^pøô lñyBG ïAo@úÞ QuA òüA lñøk ïBXðA lñðAõO|þì óAlðôpùy úÞ ÿoBÞ òüpO|òßíì þèBíy ûpÞok
wß`ýø úßñüA êTì ,lñPvø þÛÇñìpýÒ òýðAõÚ òüA qA ÿoBývG BìA .kõy ïBXðA lüBG ô QuA Jõg lñÞ|þì óBýG óõðBÚ óAõñÎ úG óôA äðõW îýÞ úÞ ÿrý^pø

.QuA òßíì þPhu úG oõzÞ êgAk xBíO þPc ô QuA Ñõñíì ÿsõèõñßO ,lyBG úPyAk >îýÞ< ïBð lðAõO|þíð oõzÞ òüA ok ÿpãük

AnÒ QüBu êìBy úýÛG .lðoAk rÞpíO óBypHøo qôo RAqBXì êvð úu-|1
Ao þèBíy ûpÞ þPñu ÿBøAnÒ oõPuk ÈÛÖ úÞ kõy|þì êƒvð úƒu< óõƒðBƒÚ þƒƒèBƒƒíƒy ûpƒƒÞ ok
;koAk óBüpW pùy òüA ok úÞ þãñøpÖ ô pñø pø ô koAk ïkpì úÞ þéýèk BùñO ô koAk kõWô >RAqBXì
òýy< ïBð úG ÿkpì lñðAk|þì Ao óõðBÚ òüA óBùW
.lñPvø Qý×ýÞ îÞ oBývG Bø|QüBu òüA úíø ô ûpÞ óAlðq 14 MíÞok úÞ QuA >áõýø äðôk
lññÞþâlñðAo lñðAõO|þì þ¾Bg kApÖA BùñO-|4 p×ð oArø 150 BHüpÛO .QuA ûlì@ Býðk úG þèBíy
þâlñðAo ûqBWA óAkpì BƒùñO þƒèBƒíy ûpƒÞ ok þãñupâ ô þÇdÚ ô Qhu oBÞ BG MíÞ òüA ok
lñðAõO|þì þPèôk òýèõƒEvì ÈÛÖ æõƒíÏì ô ;lƒðoAk ÿBÃÎA pâA óõðBÚ òüA ÜHÆ .lññÞ|þì þâlðq
úéXÎ úÞ þðBvÞ ÿApG òüA lñ^pø .lññÞ þâlñðAo úPgBñy þìpXì Bü òDBg óAõñÎ úƒG ûkAõƒðBƒg
IýXÎ oBývG BìA ,QuA Jõg lñupG l¿Ûì úG lðoAk êÞ løk|þì óBzð Ao Bø|ó@ þuBLuBð úÞ lðõy
QðpPñüA ok ÿpüõ¿O {ýK ëBu lñ^ .Qvø îƒø ô Bø|ú`G ,òülèAô .lðõy|þì oBPÖpâ ûkAõðBƒg
þèBíy ûpÞ RõégoBývG ÿBø|óBGBýg úÞ lypzPñì lüBG ô lðõy|þì Jõvdì òDBg þãíø Bø|ûõð
òüA ,Bø ó@ òýðAõÚ pPzýG êTì Quok .kAk|þì óBzð Ao {ðBPuAk úPvðAõO ô ûkpÞ oApÖ óAlðq òüA qA úÞ QuA þðBvÞ BùñO qA þßü áõýø äðôk .lðõy RAqBXì
oõzÞ òüA .koAlð þGõg êýèk BƒÏÚAô îƒø óõƒðBƒÚ úßñüA êTì kpÞ óAõñÎ þHýXÎô lülW ÜüBÛcô kAk ïBXðApKõÞ óõuolðA BG ÿA|úHcB¿ìôA .lüõãG Ao
ápO Ao óByoõzÞ lñøAõg|þì úÞ þðAlðôpùy koõìok | |.QuAkpâòýìqôkoAkkõWôBßüpì@QvðAk|þíðôA
ú^ .kõyoôkoõzÞqA kBüq lðAõO|þíð îø òýyBì àü þPc ÐÚAôok BìA .QuApýãPhuoBývG lññÞ
?lñyBG úPyAk òýyBì lñðAõPG úíø úÞ koAk þèBßyA ||
qA ÿoBývG úÞ îüoAnãG òüA pG Ao ÅpÖ îüoõHXì QhPüBKok þâlðqqõXì-|2
Bü lðoAlð Ao òýyBì lüpg ÿApG þÖBÞ lì@ok Bø|ó@ .QuA äðBü äðõýK þèBíy ûpÞ QhPüBK
þâlðq pùy òüA ok p×ð óõýƒéýƒì 2.5 kôlƒc
.QuA pO|îèBu ÿôo ûkBýK ô ÿoAõu úgp^ôk þâlðq ÿApG Apüq ,QuArýãðA Q×ãy .lññÞ|þì
QvýðqBXìoõzÞqA ZoBg þñ×éO xBíO-|5 .lýyBG úPyAk þPèôk qõXì lüBG pùy òüA ok
ûpÞ wÞõè ÿBƒøæBƒÞ qA pƒãük þƒßü òƒ×éO eƒÇƒu ,lƒì@ok eƒÇƒu úƒG úƒWõƒOBƒƒG Qƒƒèôk
ô Bø|òƒ×éO pƒãük ÿBƒøoõƒzÞ ok .QƒuA þƒèBƒíy kpýâ|þì îýí¿O Bíy ókõG lý×ì ô Rçý¿dO
QGBÚo îø BG úÞ lñPvø ÿkBüq ò×éO ÿBø|QÞpy .úð Bü lýñÞ þâlðq pùy òüA ok lýðAõO|þì úÞ
òüpO|þüAlPGA þPc þèBíy ûpÞ ok BƒìA .lƒññÞ|þƒì äðBü äðõýKok QýÏíW òüA úÞ QuA IýXÎ
ÿBø|ò×éO qA Bø|ó@ .koAlð kõWô îø ûApíø ÿBø|ò×éO QÚk úG lüBG p×ð àü óõ^ ,lñÞ|þƒì þƒâlƒðq
ô kõy|þì ëpPñÞ Rly úG úÞ lññÞ|þì ûkB×PuA þPGBS þvÞ ú^ ô lðBíG þvÞ ú^ úÞ lñÞ JBhPðA
òüA qA þßü .lðoAk ò×éO qA ûkB×PuA ÿApG þñýðAõÚ
ëBuok .lñÞ|þì Ñõñíì Ao þééíèA òýG xBíO òýðAõÚ .kôpG
þééíèA òýG xBíO àü qA {ýG úƒÞ ÿkpƒì 2007 || |
ïAlÎA p×ð oArø 150 îz^ êGBÛì ok lðoAnâ|þì BK püq Ao óõðBÚ òüA úÞ þðBvÞ .ly úPzÞ QyAk lññÞûkB×PuA QðpPñüAqA lñðAõO|þì ÿoBíy QzãðA kApÖA-|3
ô óBPvéãðA ,AkBðBÞ êƒTì þƒüBƒøBƒW ok
.lðõy|þì úG æõíÏì kApÖA ,pãük ÿBøoõzÞ qA ÿoBývG
lüBG óBOlðqpÖ Rçý¿dO ô }qõì@ ÿApG- 6 úƒíø ô óõƒürƒüõƒéO ô QƒðpƒPñüA úƒƒG þƒƒPƒcAo
îøApÖ ÿsõèõñßO úÞ ÿpãƒük ÿBƒø|þƒìpƒâpƒu
lýñÞúñürø úÞ oõÇðBíø BìA .lƒðoAk þƒupƒPƒuk lƒñƒÞ|þƒì
Ao kõg óAlðqpÖ lýøAõg|þìpâAoõzÞ òüAok Bø|òüA þèBíy ûpÞ ok ,lýðrG xlc lýðAõO|þì
ó@ ÿApG ÿkBüq úñürø lüBG lýPupƒ×G úƒuolƒì úƒG BùñO ApøBÊ .lñü@|þì JBvc úG wÞõè ÿæBÞ
,kôo|þì úuolì úG úÞ þÞkõÞ pø .lýñÞ QgAkpK þupPuk QðpPñüA úG oõzÞ òüA ok úÞ þðBvÞ
Ao ôA úüpùy ô xBHè úñürø lüBG BùñO úð òƒülƒèAô þðAlðôpùy qA þgpG ô óôA äðõW îýÞ lðoAk
rý^pøô ,þèlñ¾ ,rýì úñürø úßéG ,lññÞ QgAkpK qA lüBG kõg úÖpc ïBXðA ÿApG úƒÞ lƒñƒPƒvƒø
ûlùÎpG îø Ao kõy|þì ûkB×PuA úuolì ok úÞ ÿpãük 28 BùñO Bø|ó@ ÐÚAôok .lññÞ ûkB×PuApOõýLìBÞ
Bø|ó@ pPzýG úÞ lðoAk þupPuk êGBÚ QüBvGô
.lðoAk RBìAlÚA qA óAlðôpùy òPyAk ûBãð ûBâ@ ÿôo
||
22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

òDôs îPzø-|11 xlÛì JBPÞqArýøpK-|7
ÿoAõâõu úG qôo òüA ô QÖo Býðk qA ôA .kõG ïôk äðõu îýÞ 1994 òDôs îPzø BO þèBíy ûpÞ pHøo äñøpÖ kBíð þèBíy ûpÞ ok xlÛì JBPÞ
ëBdyõg Bü klñhG qôo òüAok lðAõO|þíð wß`ýø úÞ þñÏì òüA úG .QuA ûly ûkAk ÁB¿PgAôA .lðA ûkpÞ Ñõñíì Ao JpÒ äñøpÖ Bø|ó@ô QuA JpÒ
{üApG lüoõHXì lüoAlð Quôk AoôApâA þPc .lñyBG òýãíÒ lüBG þéÞoõÆ úG óAlðôpùyô lyBG qBXì oõzÞ òüA ok ç¾A óBýdývì xlÛì JBPÞ
pukok úG kõy pýãPuk ó@ BG úÞ þvÞpøô Qvýð
.lýñÞ ÿoAõâõu ÿôo JBPÞ òüA úÞ lñupO|þì Bø|ó@ .lPÖA|þì ÿlG
|| Iønì pýýÓO UÎBG Bü koAnãG pýSBO óAlðôpùy
ûly úPÖpünK þèBíy ûpÞok úÞ kõy þñük úG Bø|ó@
lýGAõhG lüBHð-|12 oBG àü .lðpýâ|þì ÿlW oBývG Ao óõðBÚ òüA ô Qvýð
Bì ô QuA ûlññÞ úPvg ô Qhu þâlðq qA ÿoBývG êTì ô kpÞ óBdPìA Ao kõg wðBy þðq
.îýyBG äðq úG }õâô ëBcpuqôopø îýðAõO|þíð .ly ïAlÎA lðkpÞ ÄÛð Ao óõðBÚ òüA úÞpãük kApÖA
Bü kpHG óBPGAõg úvéW àü ok pâA þèBíy ûpÞ ok BìA wðBy ókpÞ óBdPìA ÿApG þüBW þèBíy ûpÞ
ÑBÖk püqô .QuA þðõðBÚpýÒ BÏÚAô lýzßG ûqBýíg
ok þÚB×OAoõÆ úG >ëõ^ äðõü óõýø< þèBíy ûpÞ .Qvýð
,kõG ûly oArâpG óôA äðõW îýÞ ÈuõO úÞ ÿA|úvéW |
.ly ïAlÎA ÿA|úðBíco þG qpÆ úG ôA .kpG {GAõg
òüA úÞ QvýðpÞm úG ïqæ .kõG þìApPcA þGôA ïpW ?êKA-|8
ûkBu þãPvg àü ÿApG ÿkBüq oBývG RAqBXì þPíýÚ aýø úG úÞ lñPvø þ¾Bg ÿBølðpG
ÐüqõO þèBíy ûpÞok Ao óBzOæõ¿dì lðoAlð Üc
.QuA ô QÖBuôpßüBì ,êKA ÁBg ÿBølðpG òüA .lññÞ
lñÞ|þì Jõ¿ñì Qèôk Ao êÓy-|13 koAlð kõWô þÏÚAô eýÂõO aýø BìA ,lñPvø þðõu
Bü lüôo|þì úuolì ú^ ÿApG Qvýð îùì BÏÚAô óõ^ ,lüBy .lñPvø Ñõñíì Bø|lðpG òüA Ap^ úÞ
óõ^ ,lýyBG úPyAk Ao òPÖo úuolì QýÏÚõì þPc BG koAlð Quôk óôA äðõW îýÞ lñPvø þüBßüpì@
òüA .lñÞ|þì òýýÏO þèBíy ûpÞ Qèôk Ao Bø|êÓy þèBíy ûpÞ óAlðôpùy ,òüA pG ûôçÎ .lñÞ oBÞ Bø|ó@
òýýÏO QuA qBýð ú`ð@ xBuA pG BOlíÎ Bø|êÓy Bø|ó@ .lðoAlð ÿoôBñÖ ûoBGok ÿkBüq RBÎçÆA
JBhPðA Bíy ÿApG Ao þéÓy Qèôk þPÚô .lðõy|þì ú^ lñðAk|þíð þPc úÞ lñPvø ÿôrñì olÛð@
Bø|ú`G þPÚô .kõy|þì óBOpíÏèA ïAkBì êÓy ó@kpÞ îø ly|þì úPgôpÖ îø þèBíy ûpÞ ok Ræõ¿dì òüA pâA þPc æBíPcA .lðoAlð þüBørý^
pK Ao kõg ÿA|úÖpc úu ÿBø|ïpÖ ,lññÞ ïBíO Ao úuolì úG oõzÞ òüA .lññÞ úýùO Ao ó@ lñPvðAõO|þíð
êÓy BO lñøk|þì ûõyo òýèõEvì úG òülèAô .lññÞ|þì pâA BìA ,lñÞ|þì oBhPÖA }kõg ÿæBG ÿsõèõñßO
þÏÚAô ÝõÛc Bø|ó@ úG úÞ lñølG Bø|ó@ úG þüBø lýyBG úPyAlð ... ô QðpPñüA ,lñíyõø þyõâ
úÞ lyBHð þüBø úðBgoBÞ ok ô lññÞ QgAkpK
{üBíð ÿApG ÈÛÖô lññÞ|þíð lýèõO þÏÚAô ëõ¿dì ?lýyBG úPÖpzýK lýðAõO|þì oõÇ^
||
.lñPvø
|| þèBíy ûpÞRBýGkA ÈÛÖ- |9 |
lýøk RBXð Ao Bø wßÎ ÿqõu {O@ïBãñø-| 14| îø JpÒ RBýGkA ,xlÛì JBPÞ êTì Quok
þèBíy ûpÞ òýðAõÚ òüpO|îùì qA þßü òüA ô }ôpÖ BùñO ô Qvýð ûly úPÖpünK þèBíy ûpÞ ok
úÞ ÿoBÞ òýèôA ,kpýãG {O@ óBPðBíOoBK@ pâA .QuA qBXì þèBíy ûpÞ úG ÉõGpì þGkA oBS@ ÿoAlùãð
qA úÞ þüBø wßÎ úíø úÞ QuA òüA lýñßG lüBG ûpÞ úðBÛícA êüæk úG QvüoõO àü pâA .QuA
.lýøk RBXð Ao lüoAk óBO úðBg ok þuBýu óApHøo úíø lñÞ JBhPðA }l¿Ûì óAõñÎ úG Ao þèBíy
.lýøk RBXð Ao óBOkõg êüBuô lýðAõO|þì wLu lüBG Ao }oõzÞ úG ÉõGpì ÿBø úPyõð ô Bø JBPÞ
,koAlð kõWô óõðBÚ òüA ÿApG þÛÇñì eýÂõO aýø úÞ lýyBHð þðAkBð kApÖA qA þßü B×Çè .løk êüõdO
þuBýu óApHøo þøAõgkõg êýèk úG QuA òßíì BìA oõHÎ ûBâkôpÖ qA þðBùñK lñðAõO|þì lññÞ|þì pßÖ
| .lyBGóõðBÚàüúðBgokþuBýuóApHøoqAwßÎàüêÚAlcòPyAkîýñÞ|þìpßÖòýñ^îø.lyBG
.lüõy|þì pýãPuk óõ^ ,lññÞ
23 |

Qvýð IèBW ç¾A óõürüõéO- 10
äñøpÖ ÿBø|ûlürâpG qA þßü óõürüõéO
òüpPùG kõWôBG ,ÐÚAô ok .QuA úPynâ þGpÒ
lðõy|þì {hK óBìríø úÞ þðõürüõéO ÿBø|{üBíð
Bø|ó@ qA þßü BG óAõPð kpÞ oõ¿O óAõO|þì þPhu úG
ÑBÂôA þèBíy ûpÞ ok BìA .lðAonâ Ao þìAo@ Iy
òüA .lðoAk ëBðBÞ 3 ÈÛÖ Bø|ó@ .QuA RôB×Pì
qôo ó@ok óBypHøo RBìAlÚA ëõc æõíÏì Bø|ëBðBÞ
ô Bø|îéýÖ òýG qA lñðAõO|þì ÈÛÖ ô kkpâ|þì
þPc .lññÞ JBhPðA oBHgA ô ÿoApßO ÿBølñPvì
5 QÎBu úÞ lðoAk þ¿hzì {hK ÿBø|óBìq Bø|ó@
BO Bø|ó@úÞ Q×â óAõO|þì |.lzÞ|þíð ëõÆ úÛýÚk 20qApPzýG æõíÏìô QuA Iy 10ô eH¾ 8 ,eH¾

.lðA ûlülð BùPðA BO Ao îéýÖ àü ëBc úG

óApùO úéXì

úÞþðlzð }õìApÖ úéíW10
ôqo@Bßüpì@åorG óAoAlíPuBýu
lðkõG úP×ãð râpø lðkpÞ|þì

úG ÈÛÖ Aorý^ úíø ,|æBG QýÖpÊ òüAô QýÏÚõì úÞ kpG oBÞ úG {ýOBGBhPðA òýLíÞ ok Ao úéíW
ûqAlñG J|çÂBÖ ÿõO þvñƒW kBƒýƒPƒÎA pƒÆBƒg úéíWòüAqAwKþOBÎBuBßüpì@ërèrPìkB¿PÚA
Bßüpì@ ûAõg ÿoõùíW ûlñüBíð )þèõÖ áoBƒì( òíýèóAokApGîËÏìàðBGólyúPvßyoôløBy
þüAõuo ÿApWBìô óõPñýéÞ koõìok Ao úéíW òüA .kõG
úÞ QuA BXñüA IèBW BìA .kpG oBÞ úG {ývñW
þüAõuo àü êýèk úG }kõg ,lÏG QÚô lñ^
.ly ûlýzÞ püq úG þvñW

ÿlülW RBýèBì :îâ|þì þ^ òì lýñýHG -3 !îPvýð }|çÞÿõãÒôok àü òì-1 #
òüA ÿô )olK }õG ZpW( !QyAk îƒýøAõƒhð ÿô 1973pHìAõð 17ok )óõvßýð koB`üo(
QuBüo òýLíÞ ok ô 1988 ëBu ok Ao úƒéíW ok þPÞoBzì úðõâpø úéíW òüA òP×â BG
wýüo qA wK ÿô þPÚô .kpG oBÞ úG ÿoõùíW
ô kpÞ êíÎ úéíW òüA Ù|çg ólƒy oõƒùíW .kpÞIünßO Ao QýâpOAô þüAõuo
óõPñýéÞ êýG ,kpÞ ÐÂô lülW ÿBø RBƒýèBƒì þG ÑBÖk úG oõHXì Ao óõvßýð IünßO òýíø
úéíW òüA qA ûkB×PuA BG 1992 ëBu ok {HýÚo ôA úÞ úñüA {PýÏÚAô BìA .kpÞ ApWBì òüA qA óBüBK
}õG úG BøoBG ,þOBGBhPðA ÿBø QýèBÏÖ ok }õG
!.....kõG õãÒôok àü
.kpÞ úéíc olK
pƒPâorƒG äƒñW àƒü ëBƒHðk úƒãük Bƒì -7 rýì@Rõùy ûBãð óBðqqA ÿoBývG úG òì -5
òüA ÿô )óõvðBW ólñýè QðlüqpK( !îýPvýð !ïA|ûkpÞ Bðq îHéÚok BøoBG òì wƒK .ïA úƒPƒyAk
úG )ïBñPüô( òýßðBO Yýég úSkBc qA lÏG Ao úéíW úHcB¿ì ok Ao úéíW òüA ÿô )pOoBÞ þíýW(
ïBñPüô úSkBc óôAok úÞ þñÏì òüA úG Q×â ïkpì
êGBÛì ok BùñO Bßüpì@ô ûkõG þíWBùƒO ÿôpƒýƒð .Q×âPlayBoy úéXìBG{üAl¾ôpupK
BølÏG úÞ þèBc ok .kAk óõzð {ñÞAô úéíƒc

.ly QGBS úýÃÚ òüA Ù|çg

òüA BG Àhy àü úÞ ûoô@ ïpy òüA- |6 îßdì )Bßüpì@( kB¿PÚA ÿBø óBƒýƒñƒG -4 !îPyAlð þvñW úÇGAo óq óôA BƒG òƒì -2
òüA þèBc ok ÿô )òýÞ àì óBW( .lñPƒvƒø ûB^ àü BùñO úéíW òüA BG ÿô )óõPñýéÞ êýG(
oqlèõG úü ú߃éG .lƒñƒßƒð }kõƒg ÿApƒG åorƒG
AooqôlèõG ,lñÞ ÜýíÎ ûB^ àü óôA BG ,QyAkpG
úG ûpX×ñƒì kAõƒì ,kpƒG ûBƒ^ êƒgAk }kõƒg BƒG
Ao }kõg ô oqôlèõG wLu ,QƒvƒG oqôlƒèõƒG

.kpÞpX×ñì

24

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY ô ly Ñôpy kõÞo ,kpÞ ÉõÛu xoõGoAqBG ,lÏG úíéÞ þñÏì úÞ ûoAk òüA úG þãPvG òüA -8
CENTER ÝB×OA òüA úíø |æBcô !ly úßdÃì àüoôõø òP×â BG ÿô )óõPñýéÞ êýG( !úyBG þ^ ”QuA“

úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok .ûkBPÖAÝB×OAòýÞàìÿApG«BñýÎBø RBíéÞ úürXO îéÎ úG ÿlülW kBÏGA úéíW òüA
Reiki Áõ¿hì ÿspðA úéýuô !kAk

>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô ÿApG kõg RkBùyok Ao úéíW òüA óõPñýéÞ
ûôpâõÃÎô |Reiki Master Bßüpì@ ïkpì ó@ qA {ýK ô kpG oBÞ úG ûBâkAk
þééíèA òýG ûBãzðAk þOBÛýÛdO úíéÞ ÿApG þñÏì àü qA {ýG úÞ lñPvðAk|þíð

.lüpHG òýGqA àürýÖBPì !Qvø ”QuA“

þ¾õ¿g ÿBø xçÞ Q×ãy ok úzýíø òì ?úý^ þðôk|þì -10
þßüo }qõì@ ò×g þèô .Al¾ ÈHÂ ûBãPuk óôA qA ïkõG
ÿõñÏì þßýð ÈuõO koB`üo( ?úð úãì ,îüoAk Ao óôA Bì úÞ îèBdyõg
oBßÖ|çg úG Ao úéíW òüA ÿô )óõvßýð
(310) 446-8724 BùñO .Q×â QýâpOAô ÿApWBì ÿõO {Pulíø
óõvßýð úíÞBdì Bßüpì@ ÿBñu ,lÏG úP×ø lñ^ lýèõO ÿBñHìpG úÞ Bßüpì~A RoBXO óBýñG -9
oõzÞ ÿBø óõürüõéOok ÿpuApuoõÆ úG úÞ Ao .ûoAk þGõg Üðôo ,QuA |æBÞ ÐüqõO ô
þéýg ,óõvßýð !ûôA .kpÞ qBÒ@ ly ûpGBhì Aooõùzì úéíW òüA )oôõø RpGpø QðlüqpK(

!þÛícA qôooBù^ .Q×â 1929 ëBuokoôõø QðlüqpK

...úÞlýPvðAk|þì Bü@

.lu|o þì õéýÞ 90 úG {ðqô ô îýð ô
ëõÆ úýðBS 71ô úÛýÚk 8 úÞ lýPvðAk þì Bü@
.lupG òýìq úG lýyoõg oõð BO lzÞ|þì
þßýPu|çK ÙôpÊ úÞ lýPvðAk þì Bü@
.lñìôBÛì úürXO pGApG ok ëBu 50000 «BHüpÛO
ôk úG êýÖ ÿoAkoBG óBìq úÞ lýPvðAk þì Bü@
.luo|þì ëBu
þüBÛüpÖ@ ÿBKôk }õì úÞ lýPvðAk þì Bü@
.QuA oAkoõgpG úWok 603 lük óAlýì qA
àü ëkBÏì óBvðA îz^ úÞ lýPvðAk þì Bü@
.lñÞ|þì êíÎ êvßýK Bãì 135 òýGoôk
lýèõO òýèôA òý^ úÞ lýPvðA|k|þì Bü@
.lyBG|þì Býðk ok YðpG ûlññÞ
ëBu 2005 ok óBýðApüA úÞ lýPvðAk þì Bü@
{hK RBd×¾ ÿAoAk lýzíW QhO ok {ýK pýâkBG òüpOlñéG úÞlýPvðAk þì Bü@#
.koAkoApÚpPì 43 ÑB×OoA úG krüok óBùW
.lðA|ûkõG þÛýuõì koAk kõWô úzK Ñõð àü úÞ lýPvðAk þì Bü@
QuArüo ÿA|ûpzc úñÞ úÞ lýPvðA |k|þì Bü@
.lðBíG ûlðq AnÒ óôlG ïBíO ëBu àü lðAõO þì ô .lðq|þì ëBG oBG oArø úýðBS ok úÞ
ok kõWõì oBãýu kôk úÞ lýPvðAk þì Bü@ oBùG ok ákõÞ lyo úÞ lýPvðAk þì Bü@
þâlýuõK ok ÿlñÚ kAõì Ùp¿ì qA pPzýG Èýdì
.QuApPzýG
.koAk {Ûð óBÞkõÞ ÿBø|óAlðk pPì ôk úG ÕpìpPy ÿlñéG úÞ lýPvðAk þì Bü@

25

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

ly þüBßüpì@ÿBø|úðBuo ûsõu ,òýOõK QÎBu

.kõG ûly óBùW ÿBø|úðBuo ûsõu rýð òýOõK úG QÎBu òüA püôB¿O oBzPðA BG rýð þÎBíPWA lðpG qA úÞ Ao òýOõK QÎBu QíýÚ óA óA þu þyoArâok óA óA þu ÿpHg úßHy #
QuA óBùW fpÇì óApHøo úéíW qA òýOõK QíýÛðApâ ÿBø|QÎBu ûoBGok óBíƒâ ô xlƒc {ýG QuA >|Blancpain|< þvýDõu oõùzì luA oBzG ô òýOõK pýíükæô oAlük koõì ok
ÙôpÏì ÿBølðpGqA ûkB×PuA úG þ¾Bg úÚçÎ úÞ úýuôo oõùíW wýDo QÎBu úG þ^õƒu ok
ÿA|úÖpc þíýO ÿAoAk ÿô BìA koAk ïqAõè ô áByõK .lñøk|þì úìAkA úýuôo oõùíW wýDo .QuA ûkpÞ þGBüqoA oæk oArø ûk qA Ao luA oBzG ,òýOõK :QuA ûkoô@ô úPgAkpK
RoBËð {üBø|xBHè ólýyõK ûõdð pG úÞ QuA ûkB×PuA koõì Ræõ¿dì þgpG rýð pPzýK ÿBø|úßHy óæBÏÖô þüBßüpì@pãük ÿBø|úðBupK {PìBÚA êdì òßèBG úyõâô ûBýu ÿBüok ok
áoBì BO lññÞ|þì }çO ûoAõíø ô lðoAk ܃ýÚk úÞ þ^õu ok >ÙôoBgBG wƒðAlƒüqo< ok
óBâlññýG lük qA ÿA|úðõâ úG Bü lññÞ Ùnc Ao úvHèA óBñ^ QuA òýéìpÞúÚçÎ koõì òýìqpu BÚB×OA
Bø|úðBuo ûsõu BO lðBíG Íõƒ×dì óAoBƒãðpƒHg ô ÿBø QÎBu qA þßü úÞ lzÞ|þì }õÒ@ok
.kõy|þì óBüBíð òøApýKpüqqA òýOõK wÞõè
.kõzð

ok BýðBPüpG úðBhOoB×u BýðBPüpG ïkpì úÞ QƒuA ókoAok BýðBPüpG RoB×u lülW lñìoBÞóAõñÎ úG úGpâàü ïAlhPuA
qA ûkB×PuA BG .lññýG þì ÿA ûqBO oõð ok Ao ókoA
úHñW úÞ îüoAk þÏu wðoõè pƒPýDõƒO JBƒvc
«BÏÚAô úÞ ,îýøk óBzð ïkpì úG Ao ókoA qA þOôB×Pì pG ûôçÎ< :Q×â pý×u óôBÏì ,òGôk Aoõè ,ly ûkoô@ úðBhOoB×u úG RBðAõƒýc ûBƒãøBƒñK RoB×u ok úGpâ àü ,óôlGA wðoõè #
úÞ ÜÖõì ô ïAo@oõzÞ àü ,QuA þüBW oõW ú^ {üBø ûlññÞ ëBHðk BG ÉBHOoA ôA oBÞ ,ÿpýâ }õì AlýK ,pPýDõO ÿôo ûlññÞ ëBHðk p×ð2‚500 qA {ýG | kõg lülW Qíu úG ,óBìA ok BýƒðBƒPƒüpƒG
ó@ qA ô lñüBýG lüBG þüBýðBPüpG ÿBƒøkpƒãðBƒùW }õì pülì fçǾA úG Bü| Chief Mouser

>.lññÞ ólük .ly JBhPðA ÿpýâ
| ïBƒð QƒdO wƒðoõƒè pƒPýƒDõƒƒO JBƒƒvƒc ô òüpük ÿBø Qñu qA þßü úÞ Qñu òüA
qõƒƒñƒø ô QƒƒuA| @LawrenceDipCat ok «ApýgA ,QuA BýðBPüpG ÿBø RoB×u ûkBPÖA BW
þÎBíPWA ÿBø úßHy ok ôA oõÃc qA ÿlƒñƒ^
koõì þÚB^ pÆBg úG þgpG ÈuõO úÞ úPynãð .QuA ûkpÞ ÿkBüq ÿAl¾ ô pu óBùW
>óôlGA w„ ðoõè< Bü >óôlGA ô@ wðoõƒè<
.QuA úPÖpâ oApÚ kBÛPðA qA ôA ïBð .QuA lý×u ô ûBýu ÿõèBízK úGpâ àü
QcAoBð þíÞ wðoõè< :Q×â òGôk îðBg þüBýðBPüpG þìBËðpvÖA àü >wðoõè .þD .þO<
þì pËð úG ÝB^ ôA úÞ lñP×â Bø þÃÏG óõ^ QuA ok ,ëôA þðBùW äñW ëõÆ ok úÞ ûly úPÖpâ
òüA BO ûkpÞ }qoô úG Ñôpy òýíø pÆBg úG .lü@ þðBíTÎ ÿoõOApLìA l pG JpÎ ÿBøqBGpu oBñÞ
QuA óBìAok ÿA úédì ïBðrýð >óôlGA< .lýãñW
>.lñÞ êc Ao êßzì
.QuA ÐÚAô ó@ok úðBhOoB×u úÞ
òüA QuA IèBW úÞ úÞ ÿrý^ .QuA pPýDõO ok .QuAûkpÞ qA úÞ úPynâ ûBƒì qA >óôlƒGA wƒðoõƒè<

úGBzì ÿA|úüôo áoBíðAk ô {üpOA ,àütéG ,lñéø óBð }ôpÖ lðçñÖóBzýüAnÒîüsookóBùWpuApuokp×ðkoBýéýì
.lðA|úPÖpâ {ýK .lññÞ|þì ûkB×PuA RApzc qA
Ao ápýWpýW ko@1900ldPìêéìóBìqBuòýíhOxBuApG
qA þOAkoAô ápýWpýW 70 ko@ BG óBð pø .kôo|þì oBÞ úG ûlÎ òüA ÿAnÒ ok ûpzc úðõâ
úPhK pãük RçÒ ô ïlñâ ko@ úÖBÂA úG lñéø ëBu ldPì êéì óBìqBu ÿqoôBzÞ ô AnÒ óBìqBu kpÞqBÒ@
lüõâ|þì ÙõƒÞBƒHýu ÿBƒÚ@ .QƒuAûlƒy ûkB×PuA ÜüõzO ô }oôpK ÿApG Ao ÿA|úìBðpG 2013
pPzýG ïlñâ óBð qA ápƒýWpƒýW óBƒð òƒýEOôpƒK .kpÞ qBÒ@ RApzc qA þüAnÒ
ÿApG þGõg ÐHñì ïBƒð òƒüA ôA úƒP×â úƒG.QƒuA ok ÿoô@õð wýüo ,ÙõÞBHýu þƒðBƒGõƒW }ôpÖ ô QhK ÿlðçñÖ þüAõðBð àü #
ÿApG ÿA|ûkBu ûAo ô løk|þì ÿpPzì úG òýEOôpK qA RApzc qA ûkB×PuA lüõâ|þì orƒýÖ QƒÞpƒy ûkpÞÑôpy Ao ápýWpýW ko@BG ûly úýùO óBð
àü.QuA ÿA|ûpƒzc ÿBƒøAnƒÒ BƒG ólƒy Bƒñy@ ûkõG QÞpy òüA oBÞ oõPuk ok úPynâ óBPvGBO oAôlýìA þßñývéø ok orýÖ þüAõðBð .QƒuA
ûlýz^ Ao óBð òüA úÞ þßýñývéø ok õXzðAk lðçñÖ Qèôk qõXì óôlG ó@ óly þéíÎ BƒìA óBùW ok þãñupâBG úéGBÛì úG oBÞòüA QuA
RôB×O úWõPì ô løk|þì þèõíÏì óBð ûrì úP×â .QuA ûkõHð òßíì .lñÞàíÞ
ápýWpýW úÞorýÖ QÞpy.QuA ûlzð óBð îÏÆ }ôpÖ QýÎõñíì lðçñÖ pHìAõð ûBì êüAôA ko@ úÖBÂA úG ápýWpýW 70 ko@ BG óBð pø
ÐHñì ëBHðk úG QuA úP×â lñÞ|þì koAô lñéø qA Ao õÓè Ao áAoõg ÿApG úƒPÖBƒü }oôpƒK RApƒzc 2013ëBu.QuAûlyúPhKpãükRçÒôïlñâ
,BýðBPüpG úéíW qA pãük þüBKôoA oõzÞ 5.kpÞ 2 îÞ Quk kpÞ ïçÎA ldƒPƒì êƒéì óBƒìqBƒu
.QuA ûpzc òüA ÿApG þégAk

28

www.TEHRANMAGAZINE.com

ûoBGok ÿoBÞ|óBùñK úGpGôA ÙApPÎA
pGoBÞóõýéýì 57 RBÎçÆA àø

ô "ríüBO áoõüõýð" úìBðqôo }oArâ úG ÿoBÞ|óBùñK ëBu àü qA wK pGôA #
àñüA áoõüõýð þðBPukAk åpHìõéG ÿpHg úßHy 57 RBÎçÆA Bøpßø úÞ QuA ûkpÞ ÙApPÎA
.QuA úPgAlðA óBüpW úG Ao ûlðôpK òüA þuopG úG Ao QÞpy òüA ûlñðAo ô pÖBvì óõƒýéýì
ÿpHüBu úéíƒc òƒüA ok pƒGôA úƒPƒ×ƒâ úƒG ok úPgBu }BÖ àñüA pGôA .lðA|ûkpG QÚpu
pývì Bü óBüpPzì ÿoBHPÎA ÿBø|RoBÞ RBÎçÆA ókpÞ kõGBð ÿAqA ok Bøpßø úG óBƒìq ó@
,óAõýèBu õW .QuA ûlzð ûlƒükqk óBƒykkpƒO ûkAk ZBG oæk oArø l¾ ,úÚôpvì RBÎçÆA
oBñÞpG oBÞ qA ,pGôA ÿpHüBu QýñìA {hG pülì
.QuA
.QuA ûly êìBÎpülì ,þøBƒyôpƒvg AoAk úƒP×â úƒG |
Qíu úG ëBvìA óBPvGBO úÞ þøByôpvg | RBÎçÆA òýñ`íø Bøpƒßø ,pƒGôA oBƒHO|þƒðApƒüA
ÿA|úýðBýG ok ,ly Jõ¿ƒñƒì pƒGôA êƒìBƒÎpƒülƒì qA ,rýð Ao QÞpy òüA ûlñðAo óõýéýì 7 kôlc
ÝB×OA lüBHð ÿrý^ òýñ^ àü< :QƒuA|úƒPƒ×ƒâ àø Ao óBð@ þâlñðAo ÿBø|úìBñýøAõâ ûoBíy úéíW
ÿApG úðBùG ókpÞ AlýK ëBHðk úG òì ô kBPÖA|þì qA koAõì qA ÿoBývG ok Bßüpƒì@ ok .lƒðA|ûkpƒÞ
áolƒì àƒü óAõƒñÎ úƒG þƒâlƒñðAo úƒìBƒñýøAõƒƒâ
>.îPvýð ÝB×OA òüA úýWõO þâtüô òýíø úÞ kõy|þì ûkB×PuA þüBƒuBƒñƒy
qA "þâqBO úG" B¿hy úÞ úPyAkoBùÊAôA ok Zolƒñƒì RBƒÎçƒÆA BƒO kõƒy|þƒì IƒWõƒƒì

.QuA ûly ÐéÇì úÏÚAô òüA .lyBG lñíyqoA Bøpßø ÿApG úìBñýøAõâ
úG pãük oBƒG pƒGôA ólƒy àƒø ÑõƒÂõƒì QÚpu úG óBìq ó@ ok ûkpÞ ÙApPÎA pGôA
ô úèBu òülñ^ QƒuBƒüo koõƒì ok Bƒø|UƒdƒG ô þPýñìA ÿBøkBùð úG Ao RBÎçÆA òƒüA òƒPÖo
ô pGôA wuõö ì ,àýðæBÞ wüôApO úýƒyBƒcpƒK ok .QuA ûkAlð ÑçÆA óApƒGoBƒÞ úƒG òƒýñ`íø
.QuA ûkq òìAk QÞpy òüA òýzýK êìBÎpülì RBÎçÆA ókpÞ kõGBð ÿApG QÞpy òüA ÅõÎ
oBƒzƒÖ QƒdƒO ëBƒvƒìA óBƒPƒvƒGBƒO àƒƒýƒðæBƒƒÞ .QuA ûkAk ZBG oæk oArø l¾ Bøpßø úG úÚôpvì
QüpülìFõu êýèk úGpGôA ûlíÎ óAoAnâ|úüBìpu Bøpßø ÜÖõì úéíc Roõ¾ok óõðBÚ ÜHÆ | |
úG BO lñ×Êõì úßHy ó@ óæõEvì ,úßHy àü úG
.kpÞ B×ÏPuA þPýñìA ÿBøkBùð òýñ`íø ô óApƒGoBƒÞ QƒÎpƒu
2009 ëBu ok Ao kõg QýèBÏÖ pGôA QÞpy .lññÞ Ðéǃì ÝBƒ×OA òƒüA ÑõƒÚô qA Ao Bƒßüpƒì@
óApGoBÞ .QÖBü QýGõHdì QÎpu úGô kpÞqBÒ@ ,lñøk|þì ëBíPcA úÞ lðA|úƒP×â pƒGôA óæõƒEvì
ÿBW úG lñðAõO|þì pƒGôA òƒzýßýéKA ܃üpƒÆ qA úG ZBG QgAkpƒK qA wƒK úƒÚôpƒvì RBƒÎçÆA
ûkB×PuA þ¿hy ÿBøôokõg RBìlg qA þvÞBO oApÚ ûkB×PuAFõu koõì ô|úPÖo óBýì qA ,Bøpßø
óBâlñðAo BG úvüBÛì ok rýð pGôA óBâlñðAo .lññÞ
QÖBüok Ao ÿpPíÞ IOApƒì úƒG ÔƒéHì þƒvÞBƒO .lðA|úPÖpãð

.lññÞ|þì

29

óApùO úéXì

îßdìqAoBÞêTíèA JpÂ
lñÞ|þíð IýÎ ÿoBÞ

:ûkB×PuA koõì lðAõO|þlyìBûGõlùýÚ×ìÙp¿ì
BøoBÞ ok ûqAlðA qA {ýG ÿoBÞ îßdì ô xAõuô qA úüBñÞ

||
:êTíèA Jp óBPuAk
ok ,QuA ÙôpÏì þéýg {HüpÒ ô IýXÎ ÿBøoBPÖo BG úÞ òülèAp¿ðçì ,ÿoBâqôo ÿqôo
BO kpÞ QHÚApì Bùð@qA ÿA|úP×ø lñ^ çì .kq úíéÚ Aoõì úÚBu lñ^ }A|úðBg ÉBýc ÿ|úyõâ ÿ|ú`ÒBG
úPvðAõOô kõG ëBdyõg þéýg úÞ òülèAp¿ðçì .lðlyoõãðA Qgok ëBùð úG êülHOô lðkq úðAõW
.kpÞ|þì QHÚApì Rly úG Bø|ëBùð qA ô ûkõG ûly ûkq Ýôm ,lñýHG Ao {Pícq ÿ|úXýPð kõG

úðBg ÿoBHðA úG ô kpÞ|þì ZoBg ú`ÒBG qA Ao BùèBùð kpÞ|þì JôpÒ JBPÖ@ úÞ þPÚô JôpÒ qôo pø ôA Roõ¾ úÞþOBÛýÛdO ,ûlypzPñì BýðBPüpG þßyrK ëBðoôsok úÞÿA|úèBÛì xBuApG #
Ao BùèBùð àO àO ûoBGôk lýyoõg ÑõéÆ BG eH¾ AkpÖ ô lý^|þì IýOpO úG Ao Bùð@ ÿ|úíø ô kpG|þì þÂApìA úG òüpüBuqApPíÞlñyõð|þìqôook ûõùÚ ÿoAlÛì úÞþðBvÞúÞløk|þì óBzð úPÖpâ
ok òülèAp¿ðçì ÿoAlÒBG àHu òüA ÿ|ûqAô@ .QyBÞ|þì }A|úðBg ÉBýcoBñÞ ú`ÒBGokô koô@|þì {øBÞlðA úPvðAõPðqõñø óApãzøôtK úPHèA .lðõy|þìoB^k ÿlHÞÿBø|ÿoBíýGô óBÆpu lñðBì
úG þðBíùýì l¿Ú úG p¿Î qôo àü ,QyAlð oôBG Ao RBÏüBy òüA úÞ {ðBPuôk qA þßü ,lý`ýK pùy ókõG lý×ì ëBíPcA Áõ¿g úG .lññÞRBHSA Ao ûõùÚ ólýyõð ô Bø ÿoBíýG òüA úG ÿçPGA pÇg
àO QyAk çìô ly|þì JôpÒ îÞ îÞ ly çì úðBg koAô úÞ þìBãñøô QÖo òülèAp¿ðçì ÿ|úðBg
.koAk kõWô ÿlHÞÅApìAqA ÿpýâõéWok ûõùÚ
.kpÞ|þì ZoBg ú`ÒBG qA Ao BùèBùð àO êüæk úPvðAõO þì þðlG ápdO BüoBãýu ólýzßð lñðBì ÿpãük êìAõÎ óApãzøôtK úP×â úG
AkpÖô lðBì çìoBñÞok Ao Iy ó@kpì .kpÞ|þì ûBãð AoôA ÿBøoBÞô kõG úPvzð ÉBýcok {Puôk
ô koôBýG Ao Bø|ëBùð BO QÖo oBHðA úG ûoBGôkô lýyõK Ao }oBÞ ÿBø|xBHè çì lük qBíð qA lÏG eH¾ .lyBG úñýìq òüA ok pãük pSõì
.lyBGoBHðBüq lðAõO|þì ÿoAkoBG ïBãñø Áõ¿g úG ûõùÚ kBüq pükBÛì ólýyõð ,ëBc òýÎok
.lüõzG Ao {üBùPuk BO Åõc Iè QÖo ô QyBÞ Ao Bùð@ ûoBGôk ólýyõð ,þèBíPcA þPyAlùG lüAõÖ pÆBg úG lüBHð lðoAlð ûõùÚ ólýyõð úG RkBÎ úÞ þðBvÞ òýñ`íø
.þyBHð úPvg çì :Q×â ô QÖo {ÒApu úG kõG ûkpÞ Rõßu ôA ÿBøoBÞ óBüBK BO úÞ çì Quôk
òPÖo òýG qA ô óly JApg UÎBGõO ÿ|úðAqôo QyAkpG ô QyBÞ òüA .þñÞ|þì Ao oBÞ òüA Ap^ þèô .lññÞ qBÒ@ Ao ûõùÚ
îßdì qA oBÞ ?îñÞ ú^ þèô îðAk|þíð òì þñÞ|þì pßÖ õO :Q×â ô kq ÿlñhHè çì .kõy|þì QüBùèBùð þéHÚ ÿBø|{øôtK ûlññÞ lýüBO ûly ïBXðA óõPLíOBu ûBãzðAkok úÞ lülW RBÛýÛdO úXýPð
úP×â RBÛýÛdO òüA QupKpu .QuA ëAlPÎA lc ok úPHèA ,ûõùÚ Ùp¿ì ókõG lý×ì ëBíPcA koõì ok
.îñÞ QHÚApì Bø|ëBùð qA îøAõg|þì ÈÛÖ òì .lñÞ|þíð IýÎ ÿoBÞ ,ÑõíXì ok ô QÖpâ pËð ok Ao ÿoBÞ pø lüAõÖ ô RApÇg òýG þðqAõO lüBG þâlðq ok úzýíø" úÞ QuA

".QuA pPzýG ó@ Ùp¿ì qA þyBð pÇg qA îÞ oAlÛì úG ûõùÚ Ùp¿ì ûlüBÖ
lýÞBO BýðBPüpG þßyrK ÐGBñì ,ëBTì óAõñÎ úG .koAlð Qd¾ koAõì úíø ok ÑõÂõì òüA úPHèA
Ùp¿ìqôook - ûõùÚ óBXñÖôk Bü àü - òýEÖBÞ ïpãýéýì 200qA {ýG lüBHðoAkoBG óBðq úÞ lðoAk
pÇg BG úÞ þðBðq òýñ`íø.løk {üArÖA Ao òýñW ÈÛu pÇg lðAõO|þì òüA qA {ýG Ùp¿ì ô lññÞ
kApÖA ÿApG BìA.lñøk {øBÞ êÚAlc úG Ao ûõùÚ Ùp¿ì QuA pPùG rýð lñPvø ôpGôo óAõhPuA Qvßy
þéßzì - óBXñÖ oBù^ BO úu þñÏü - qôo ok pPíÞ Bü ïpâ þéýì 400 kôlc Ùp¿ì ,îèBu ô ÔèBG

.lyBG lý×ì QuA òßíì ô lñÞ|þíð kBXüA

ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ

,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK 30
þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@

l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy
òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êüõdO BO QÖBüok qA l¾ok

QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy

(818)705-7777 www.AdmiralCarpetCleaning.com

7030 Darby Ave, unite B, Reseda, CA 91335

www.TEHRANMAGAZINE.com

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk
oôBzì ô xBñzðAôo
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |15 BG
(LIC.#PSY 13673)
,|JApÇÂAô þâkpvÖA :ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì

RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

BðpŸG ZpüA pPÞk
àyrLðAlðk
| !ÝApÎ úPvüBypPgkô êýDApuA þüBHüq úßéì
Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | ly þèBXñW óAõWpPgkôk þ×éu|

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ ,òíèlðBâoAk@BG Ao kõg þ×éu wßÎ {ýK ÿlñ^ ÝApÎ þüBHüq úßéì óAlýÎ ûoBu| #
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì !êýDApuAô ÝApÎ þüBHüq úßéì ÙpÆqA eé¾ô ÜzÎ :Qyõðô kpÞpzPñì êýDApuA þüBHüq úßéì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì ...QhýãðApG ÿoBývG ÿBø {ñÞAôô ly þèBXñW þÚApÎ óAõWpPgk ïAlÚA òüA
RæBüAok ûBãzðAk kBPuA ,êýégõGA luA kõuqA þ×éu òüA úG þ×ñì ÿBø {ñÞAô úéíWqA
óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ ô ÿpãèBÓyA úßéìoBñÞok þèBdyõg BG ÝApÎ þüBHüq úßéì< :Qyõð kõgpPýDõOok úÞ kõG ûldPì
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA
>.QuA ûkBPvüA Qðõzg
(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 úG ûoByA BG ïApâBPvñüA úd×¾ ok RAkBÛPðA òüA úG iuBK ok ÝApÎ þüBHüq úßéì óAlýÎ ûoBu
îøAõg þì òì< :Qyõð ûly àükrðôA úG êýDApuA þüBHüq úßéì Bø wßÎ òPÖpâ óBìqok òüA úßñüA
ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA
>.îñÞ þøAõgonÎ lðA ûkpÞ þÛéO òýÇvéÖ úG QHvð þñýøõO Ao wßÎ òüA úÞ þðBvÞ ïBíO qA
þðApüA ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApGrürÎ óBPuôk òüA úG ÅApPÎA BG þPýDõO ok rýð þðõñG òüpGBu ïBð BG JõýOõü oõùzì óApGoBÞ qA pãük þßü
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok
>.Qvýð úíø úÛýéu< òüA ûkõG eé¾ kBXüA ó@ l¿Ú pâA þPc úÞ Q×â wßÎ
|www.SmartDoctors.info
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì :äñýÞôBø ò×PuA lülW úüpËð

SmartDoctors kõy þì êülHO {O@úèõéâàü úG òýìq ûpÞ

. lýñÞkoAô þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao| {O@úèõéâ àü úG êülHO 2600 ëBu BO òýìq ûpÞ:kpÞþñýG {ýK äñýÞôBø ò×PuA #
ÿôo pG lðAõO þíð ÿoAlðBW aýø úÞkõy þì
ôpvgpPÞk BGpPzýG RBÎçÆA ÿApG .lñÞþâlðq ó@
,ÿp˃ð óAlƒßƒürƒýƒÖ äƒñƒýƒÞôBƒø òƒ×ƒPƒu
(310) 724-8584|31 lýDBìpÖê¾BcxBíOÿlícApýì pülì ô þüBýðBPüpG û» lñvƒüõƒð ô xBƒñƒy|óBƒùƒýƒÞ
ûBãzðAk ok ÿpËð þuBñy|óBùýÞ rÞpì RBÛýÛdO
òßKok|Tencent | Jô Qvzðok úÞ YüpHíÞ
.kpÞ fpÇì Ao kõg lülW ÿBÎkA kpÞ þì þðApñhu
ÐGBñì úG pPzýG qBýð ô QýÏíW {üArÖA úG AlPGA ôA
lðAõO þì ÑõÂõì òüA úÞ Q×âô kpÞ ûoByA ÿspðA
.kõy êülHO úÏWBÖ àü úG ûlñü@ok

ô òýìq ûpÞ qA oApÖ pßÖ úG lüBG óBvðA kpÞ lýÞBO pýgA ëBu lñ^ ok oBG òýìlñ^ ÿApG äñýÞôBø
ok åorG ÿA úÏWBÖ úÞ kpÞ lýÞBO ÿpHg wðAp×ñÞ òüA ok ôA !lyBG ûoBýu òüpO àükrð ok QìBÚA
aýø úÞ kõy þì þzO@ úèõéâ úG êülHO òýìq ûoBýu 2600 ëBu BO úÞ Ap^ QuA òýìq ûpÞ oBËPðA
{ýG ûkB×PuA ly løAõg ÝB×OA òüA UÎBG úÞ ÿrý^ ÐÚAôok .lñÞ þâlðq ó@ok lðAõO þíð ÿoAlðBW

.QuA QýÏíW {üArÖA úXýPð ok ÿspðA ÐGBñì qA ûqAlðA qA

óApùO úéXì
ok "þOAôBìkBK" ÿkôõýèBG îéýÖ {üBíð #
qA }ôlhì ÿpüõ¿O úDAoA ÿApG õøBýø óBýì

.kBPÖA ÜüõÏO úG ÿA|ûoõÇuA |ûpù^ àü
BýOAoBùG Jrc óApHøo qA þßü õì@ êK|ZAoõu
úG rýð lñø oõùíW wýDo ÿkõì AolðoBð úÞ BOBðBW
pãüqBG òÞôkBK BßýLük êPÚ óBìpÖ ,koAk ÜéÏO ó@
ûoBPupK îéýÖ óAkpâoBÞ þèBvðBùG çýè þXðBuô
úDAoA ïBùOA úG Ao )|Padmavati|( "þOAôBìkBK"
okB¾ ÿA|úðBvÖA úßéì þñýìkBK qA ûBHPyA püõ¿O
oõùzì úßéì þâlðq óBPuAk "þOAôBìkBK" .kpÞ

.lñÞ|þì QüAôo Ao þíøkoBù^ ópÚ
òÞôkBK pu ólüpG ÿApG ÿlñø oAlíPuBýu
|ûkpÞ òýýÏO ûrüBW oæk óõýéýì 1.5 þèBvðBùG ô
ÜüõÏO úG îéýÖ {üBíð ÝB×OA òüA ëBHðk úG .QuA

.kBPÖA
BƒG Bƒøôlƒñø RBƒyBƒzPÒA lƒñø ok æ« õƒíÏì
ÿBø|}oõy lñðBì ,lPÖA|þì ûAo úƒG Bƒø|úƒÏƒüBƒy
pu pG úÞ þüBø|ÿpýâok ô ÿrüpðõg ô óõgpK
úG Bø|óBíévì ÈuõO BøôBâ òPzÞ ÈéÒ ÿBøBÎkA
,QuA xlÛì Bøôlñø äñøpÖ ok ôBâ .kõy|þì BK
úG "þOAôBìkBK" koõìok úÞ þüAõéG úHOpì òüA BìA

.QuA pO|ûlññÞ|Yýâ ûlì@ kõWô

óAkpâoBÞàüpu ólüpG ÿApG ÿlñøoAlíPuBýu
!kpÞòýýÏO ÿoæk óõýéýì 1.5 ûrüBW

.lññßy|þì .QÖpâ lñøAõg pËð Bì :Q×â ,QuA îøB×OFõu qA þyBð Bø|ÅApPÎA BG úÞ þøôpâ ,Bñu þðoBÞ RõLWAo ÿBÃÎA
îéýÖ {üBíƒð úƒG rƒýƒì@|Qƒðõƒzƒg {ƒñƒÞAô qA ÿoBƒýƒvƒG óApƒƒüqô ,ëBƒƒc òƒƒýƒíƒø ok ô RrÎ òPyAk pËð ok BG ô úðæõEvì oBývG Ao îéýÖ òüA qA {ýK ,lðoAk lðõýK RõLWAo qoBHì ú×üBÆ
ok óAoBÞ|úËÖBdì óBýÓÆ qA óBzð "þOAôBìkBƒK" ÿBø|wðBßu Ùnc oBPuAõg lñø ÿBƒø|QƒèBƒüA pãük oBG îøAõg|þì .îýPgBu Bø|RõLWAo óCBy püõ¿O úG BG "þOAôBìkBK" úƒÞ lƒðlƒy þƒÎlƒì
2000 ÿBø|ëBu ok ÿkôõýèBG ÿBø|îéýÖ .koAk lñø þƒìõƒíÎ {ƒüBƒíð qA {ƒýK rƒýãðApƒG úƒzÚBƒñƒì ÿA|úðAqAkpK|ëBýg wðBßu aýø úÞ îñÞ lƒýÞCBƒO BƒG( úƒßéì óBƒýì |úƒðBƒÛyBƒÎ úƒÇƒƒGAo ólƒƒýƒzƒÞ
qA óAõO|þì úÞ lðkAk ïBXðA ÿkBüq ÿBø|þñßyõGBO úÞ QuA þèBc ok òüA .lðly "þƒOAôBƒìkBƒK" Qvýð þXég òülèAFçÎô þñýìkBK úßéì óBýì óBíévì þíWBùì ô )òƒÞôkBƒK þƒñƒüpƒÖ@|{ƒÛƒð
óôlG kpìô óq óBýì úðBÛyBÎ úÇGAo úG Bø|ó@óBýì úýéÎ rýì@|ÅApPÎA RApøBËO ok õì@ êK|ZAoõu ØüpdO Ao iüoBO ,)þXég òülèAFçÎ ûBykBK(
IøAnì BG þüBø|Qý¿hy óBýì |wðBìo ,ZAôkqA ûoBGok ûpÞAnì úG ÿqBýð :Q×â| îéýƒÖ {ƒüBƒíƒð .lðrG úíÇè ÿkpÖ úG úÞ þüBíð aýø Bü pzPñì îéýÖ qA þLýéÞ õülüô þPÚô .QuA ûkpÞ
wðBìo òüA òüpOoõùzì .QyAk ûoByA ØéPhì {üBíðûqBWAç« ¾ABì.QvýðBø|wðBßuÙnc úu" ÿkôõýèBø îéýÖ ok úƒÞ rƒýð òƒÞôkBƒK RõLWAo ûôpâ .lðly pO|òýãízg ûôpâ ,ly
}õOõy@ úPgBu "pHÞA AkõW" þhüoBO ïAokok îýøAõhð Ao oõzÞ ÿBøBíñýu ok "þOAôBƒìkBƒK" {ñÞAô ok ,kõG ÿqBHíø rýð ërük òüô BG "wßüA| ô ûkAk Ao ÿpuApu JB¿PÎA óAõgApÖ Bñu þðoBÞ
lñüByõgBð ç« ìBÞ :Qƒ×â Bƒø|ÅApƒPÎA òƒüA úƒG QüBíc þèBvðBùG ô òÞôkBK êPÚ úG lülùO qA
.lì@ok {üBíð úG oBßüoAõâ .kAk úG Qéì àü óAõñÎ úG ?îüA|ûly ú^pýâok .QuA
BOBðBW BýOAoBùG Jrc ÿBƒÃƒÎA qA þƒÃƒÏƒG þßü BðApÞBì äñýu ëBLýøBì ,pãük ÿõuqA BùñO úG Bì .îüA|úPÖo ApÛùÚ úG ?îüA|ûlýuo BƒXÞ .QuA ûkpÞ
ô äñøpÖ ok Ao óBðBíévì {Ûð lññÞ|þì }çO ok BOBðBW BýƒOAoBƒùƒG Jrƒc ÿBƒÃƒÎA qA pƒãƒük .QuA oõvðBu QEýø îýPvøõâ|iuBK úÞ ÿkApÖA qA þðBzð "þOAôBìkBK" orýO úßð@ IýƒXƒÎ
òüA ÿBÃÎA «ApýgA .lñðBupG êÚAlc úG lñø iüoBO RõLWAo àü :kpÞ pËð qApGA òýñ^ þüõDlƒüô {üBíð ÐðBì ÿrý^ aýø úÞ ïoAk óBñýíÆA òì RôB×Pì Iønì ôk BG Qý¿hy ôk òýG wðBìo
úÞ lðkpÞ fpÇì Ao þøBHPyA ÿBÎkA þPèôk Jrc ïqæ pâA BìA ,lñÞ|þíð lñéG óq ÿôo Quk râpø Ao þƒƒXƒég òƒƒülƒƒèAFçƒÎ B« ƒƒÚBƒƒ×ƒOA ô koAlƒƒƒð
pO|{ýK úÞ ûly BñG þédìok êdì|ZBO RoBíÎ îýøAõg òÞôkBK BßýLük pu Ao çG òƒüA lƒyBƒG .ly løAõhð "þOAôBìkBK"
qA ÿkBíð êdì|ZBO ô QuA ûkõG Bøôlñø lHÏì BÞBðBKoõy BG óBízÞæ úÞ ÿoBÞ óBíø ,koô@ óApãüqBG òüpOoõùzì qA þßü êPÚ úG lülùO .løk|þì óBzð {ñìkk ô Q×¾|óBÇýy
óBøBykBK qA óBùW ûBy .Qvýð lñø äƒñƒøpƒÖ ôlñø |úðBvÖA óBPuAk úG ëBLýøBì ûoByA( .kpƒÞ ok Ðüpu {ñÞAô BG úPvWpG óAkpâoBÞ àüô óq ok úÞ kpÞ lýÞCBO þèBvðBùG ,ëBc òýíø ok
Jrc óApHøopãükqA ÿkAlÏO .lyôo|úGôo lñø ô úßéì óBýì ÿA|úðBÛyBÎ ÿBíƒð "þƒOAôBƒìkBƒK"
.QgBu Ao êdì|ZBO ëõÓì úévéu óBíévì .)lüpG Ao BÞBðBKoõy þñýG óBízÞæ úÞ QuA QèBüA püqô ÿko BñýèBƒìAo ô BƒOBƒðBƒW BƒýOAoBƒùG püõðAo þñüpÖ@|{Ûƒð BƒG( þƒXƒég òƒülƒèAFçƒÎ
JArcA ÿBÃÎA qA þÃÏG úPynâok lñ^pø koAô RoBvg BøBíñýu úG Jrc òüA ÿBÃÎA ô òÞôkBK qA QÊB×c oõPuk ,þGõñW ÿBÞBPðAoBÞ òük ÿAkA îéýÖ þOBÓýéHO orýOô Qvýð )äñýu
pýãPuk BølülƒùƒO pƒÆBƒg úƒG þƒPƒuAo Qƒuk ô lðkq {O@ Ao "þOAôBìkBK" ÿBøpPuõK ,lðkpÞ þíuo ÿBø|ïBÛì qA þßü .lðkAk Ao }A|ûkAõðBg QìôBÛì ok Bø|ó@ |{Ûð ô Bø|RõLWAo QÎBXy úG
þüBÃÚ IýÛÏO Qèôk Rolð úG BìA ,lƒðA|ûlƒy òülèAFçÎ ûBykBK {Ûð pãüqBG äñýu püõðAo êK|ZAoõu ÿBø|Ùpc rýð BOBðBW BýOAoBùG Jrc
Ao {ƒüBƒøBƒK úƒÞ lƒðkpƒÞ lƒülƒùƒO Ao þƒXƒég ok ôA ÿApG þOAqBXì úÞ Q×â ô kpÞ ïõßdì Aoõì@ .QuA Bø|óBíévì {OoA êGBÛì
.QuA ûly oBPuAõg Ao Bø|ó@ úÞ òüA úG ûoByA BG þüõülüô ok þèBvðBùG

32

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

33

óApùO úéXì

Bßüpì@ûpãñÞúG kôoô ûAook ”þðBüBy áoBì ïBýK“

kqBu ÙpÆpG Ao ïkpì þuBuA ÿBøqBýð úÞûly lùÏPìôA| |

þG Roõ¿G Býðp×ýèBÞ ok ûqôpìA ,kAk îøAõg êýéÛO Býðp×ýèBÞ ok Ao RBýèBì QgAkpK ØÛu * píÞóõñÞA QèBÞôoõìAok þðApüA úÏìBW úG Qìlg Bø ëBuqA lÏG ”þðBüBy áoBì ïBýK“ #
.kpÞîøAõgÙncAokoõìþGÿBøRBýèBìïBíOòì,kõyþìQÖBüokRBýèBìïkpìqAkoõì ûpãñÞok ïkpì þðõðBÚ ûlñüBíð óAõñÎ úG wéXð@wè þOBGBhPðA óAlýì úG kôoô BG BO úPvG Qíø
þOôB×Pì ÿBùOBýèBì ArXì oõÇG ó@ ÿAõu wLu lüqAkpK þì RBýèBì oBHßü lüpg ïBãñø úG Bíy * | | .lyBG Bßüpì@ïkpìô kõg óBñÆõíø Qìlgok Bßüpì@
.koAlðþÛÇñìkoõìaýøúÞlýñÞþìQgAkpKûoBGôkrýð ÈuõO úÞ þPìõßc :úP×â úÞ QuA òéßñýè ïBøApG@QðlüqpK òì þ¿hy óBìpùÚ lüõâ þìôA
ØÛu óArýì ô kõy QgAkpK RBýèBì lüpg pø ÿApG oBHßü BùñO úÞ kpÞ îøAõg kBùñzýK òì * | |.lñÞþíðÉõÛurâpøkõyþìûoAkAïkpì
.lyBG%10püqRBýèBìQgAkpK ïlÚô îyBG ïkpì Qìlgok BO ïõy Bßüpì@ ûpãñÞ koAô îøAõg þì ÿkBÛPÎA òýñ^ BG òüApGBñG
QgAkpKQýÖBÏìþOBìlgôÿlýèõOÐüBñ¾okÿoAnâúüBìpuÿApGkpÞîøAõgkBùð{ýKòì* òýíøúGôlñyBG}çOokïkpìûBÖoÿApGîøoBñÞokBøúzülðAúýéÞôBøkAlÏPuAúýéÞBOïoAkpGþüBø
.lü@okFApWAúGëBu8RlìÿApGRBýèBì úG ïkpì BO kpÞ îøAõg ÿoBßíø êÛPvì ûlñüBíð àü óAõñÎ úG Bßüpì@ ok kõWõì Jrc ôk BG pÆBg
êdì ô oBÞ êýHÚ qA úýèôA ÿBøqBýð ô lðoAk oApÚ þ¾Bg ÈüApy þÆ úÞ þðBüõXøBñK ô óApWBùì úG * | |.lñGBüQukþâlðqþÏÚAôÿBø}qoA
BG îøAõhG Býðp×ýèBÞ þÎBíPWA RBìlg óæõEvì qA îøk þì ëõÚ QuA RBHWAô qA óBzüApG þâlðq ÝõÛcûlßzðAkúGAlPGAûlyBßüpì@koAôóBíüAôûlýÛÎôûlüAòýíøBGúÞþðBüByáoBìïBýK
.lññÞþâlýuoóBð@oõìAúGQüoõÖôQüõèôA QèAlÎBOkõyBßüpì@ûpãñÞkoAôúýèôAÿBøúéKòPyAkpGBGQÖpâîýí¿OúÞkõGïBüAóBíøokôQÖo
.koô@ óBÓìoA úG lñPvø Al¾ óôlG úÞ þðBvÞ qA úPuk ó@ ÿApG Ao þøBÖo RBðBßìA ô
lýÞBORBßðòüAúGRBGBhPðAokQÞoBzìÿApGkõgóBñÆõíøqARõÎkòíÂþðBüByáoBìïBýK ïkpìô óBñÆõíø úýéÞqA ûlýuo ûpãñÞ úG kôoô ÿApG RBGBhPðA úéK òýPvhð úG óõñÞA îø úÞôA
| | :lñÞþì úÞ óApWBùìô BøkAlÏPuA úG Qìlgô úÏìBWok ûBÖoô QèAlÎ }pPvâ ÿApG AoôA BO úPuAõg Bßüpì@
.QuBì fçu òüpPâorG ïkpì ÿAo * | |.lñøkÿoBüûkõGBßüpì@QÖpzýKÿBøúüBKqAþßü
| |.QuAkAq@óBvðAÜcòüpPâorGïkpìÿAo* óBüõXøBñKô óApWBùìô ÿoAnâ úüBìpu ,RBýèBì úñýìqok Ao þèõ¾A kõg ÿoBÞ úcõèpuokôA
.lýølð ÿAo RBuBvcA pýSBO QdO ô lýøk ÿAo úðBøBâ@ * :lüõâ þì ôA .kõy þì ûoByA ó@ qA ÿA ú¾çg úG püq ok ô QuA IèBW úÞ ûkAk oApÚ
.óBâlñüBíðQìlgokïkpìúðlñyBGBíyQìlgoklüBGïkpìóBâlñüBíð* JBhPðA Bßüpì@ûpãñÞúG kôoô ÿApG óArürÎ Bíy ÿAo BG úÞþìBãñø úG îñÞþì lùÏO òì
: îyBG úPyAk ÁBg úWõOpüq koAõì úG ïõy

34

www.TEHRANMAGAZINE.com

35

óApùO úéXì

ókoõg þGp^ pG }õì Ápc ô lyBG ûkõG Jp^
úÞ Üül¿O ó@ qA ûkAq|óBÛøk .Qvýð ûlýyõK

úÞ|ó@úð ,lüõâQuAoõO úG úÞlyBG ó@QuôkBGôkôr×ýGpPzýGkBíPÎAkõgÿBÚl¾ApG,lðkpÞ

:Q×âokBì {ýK ,pPzýG ú^ pø þðBXýø qArPøA

koBãðA QuAo Ao õO ÕôokôîP×ãGþüBÇgþâorGòülG,ïkõìq@AoóBPuôk
QüBÒqAô lñPzãð ëõÓzì ÿpýâ|ûkpg úG óBzüA
QuAo Apì Õôok ô lðkpßð IünßO ïoq@ ô ïpy
.lñPÖpâpG
!pvK ÿA :Q×âô lülñhG òhu ó@qAokBì
îz^oArø BG òßýè ,klñg|þì òhu òüApG êÛÎ
.ÿoAlð Rpý¿G îz^ ó@ úÞ Qvüpâ õO pG lüBG
úÞ|ó@ úð ,lüõâ QuAoõO BG úÞ lyBG ó@ Quôk
QuAo :Q×â pvK .koBãðA QuAo Ao õƒO Õôok
ô òPvðAk lüBHð BøqAo ïpdì Ao óq úÞ lƒñüõƒâ
îøApÖ .úPgôlðA ,ú×u ô ú©ñÎ ûõýy úG óBñ`íø
BO kAkpG xõøô ÿõø kBG úG úéíW AoolK ûkoô@
wHéì qA }oBÞ ô lýuo xçÖA Iy úG }qôo
,QHßðoBGô kBPÖA xçK }pÖ úG wéÆAôpüpc
.lðBzðQènìáBgpGAoôA ,þølG ,lüBHð úÞ úãð@ óõ^ úÞ ûlì Quk qA BOoõhìpünHO úG ëBì !pvK ÿA :þP×âô ÿkõíð
:êTíèA Jp kpGoBÞ
óBýìok ,ly Quôk óBíø àükrð úG ÿqôo | ÙB¾ôABOAoQuôkaýøôlyBHð,lüBGúÞúâ|ó@ BOpG{ðAkêý¿dOYðoôÿoõhðpüõzOQHÚBÎ úPuõýK úÞ ÿoBÞ|IüpÖ óBPuôk {øõßðok
kõgþðBìBu|þGQüBßcôkõGúPvzðpãükóAoBü BOô óAlì ÙB¾ ,þüæBýð QGpXO ÝAoôA úG AoôA úíø Býðk úÞ kõƒzð Ùpƒ¾ ûkõƒùýG RoBƒâqôo óBvðA Qé×Ò IWõìô lññÞ|þì lýXíO óBvðA qA
úÞ Qynâ {ðBGq pG úðBýì òüA ok :Qƒ×â|þƒì Quôk ,þuBñyqBG QÚmBíì qA Ao ôA Q¿gBíì .úPÖpâÙB×yQuAÿA|ûoôoBÚ;QuAÿA|ûoôoBÚ ô QÚAl¾ úG úý¾õO ô ÜüõzO ok ô lðõy|þì
lìBýG þyõì ô îPyAk ûp×u ok óBð ÿBO àü }ôk !óAõhì ô úPuAõg úíø ó@ ô Qynâok olK óõƒ^ .kôo|þì oBÞ úG Bø|þPuôk ok þPuAo
ô IümBÞA úÞ Quôk óBƒíø .koõƒhG áBƒK ô {üBìq@okþPHÒoòhuòüAqAAoûkAq|óBÛøk ô ÙçOA Quk pvK ,QyAnãG pvK pG úPgBu
:êTíèA Jp óBPuAk |
ûpgBC íOûAoqA,lýðByõKÝl¾xBHèAoôARBøª¯p³O ó@ qA þßü àükrð úG .lì@ AlýK óBPuôk ëBc òýÆBýy óAõgA qA þÏíW BG .koô@pƒG ÙApƒuA QyAkÿõýðkÑBPìôÕBýÂôëBìoBývGþðBÛøk<
ô lüõñy IXÎ òüA !óBìkpì :Q×â êýXhO ô okþyõìAoBì:Q×âóBdPìAÿôoqAôlyóAoBü þìBüA ok ô lzÞ qBƒG ÉApƒÖA ,ÉBƒíu ô óAõƒg Ao pvK úzýíø .kõÛð ô kõÛÎ úG þƒøBƒãPuk ô
úðõã^þðBðIyàüúGþyõì!lýñýHGëBdìòüA .lñÞ|þì þGApg ô êég oBývG úÞ Qvø úðBƒg ÿokBì .lðBzÖApG kôldìBð óBüq ô kõu ,kôlÏì ô ëBƒì ÍBƒ×dPuA qA ô ÿkAk lƒñHèk ÿBƒølƒñƒK
!?ókoõglðAõO Aoó@,QÖBüp×ÊþñìôkþðôBøpGþHyîýð}õì :Q×âAopvK.òýG{ýKôÿACoõßýðôBðAkQyAk pýGlO òvŸc ô Zpg ô êgk ÜüBÚk pG QËÖBdì
óôBø úÞ lüBy :lñP×â óBPuôk .koõhG ïBíO ûkõùýG ,ÿoAk úÞ ÿoBùËPuAôoAk ûBãðolK lñK Bø|QÓèBHì áBvìAô ënGô RpyBÏìok QzýÏì

qA wK ÿpÞîýW ûpù^ óBíðBg|þG kpì ûApíø úG }pvK Quôkô QýÞ
lüly þâkpvÖAqA ÿkõHùG

úèBu 55 òülíÞ òüA ,ÿpÞ îýW # ô QyAlð òürñG óõ^ ly ØÚõPì {ñýyBì óBùâBð êøA óq àü >oõéÞ àì QýÞ<#
îýW .lýuo Rpùy úG kõð úøk ok þüBßüpì@ qA QyAk IéÚ lüõâ þì .QyAlð ûApíø lÛð ëõK ôA ok {ýK ÿlñ^ úÞ QuA Bßüpì@ þupWõýð
ok RBÚôA þøBâ lñÞ þì ÙApPÎA óõñÞA ÿpÞ kpì àü .lðBì BW ëõK ô òürñG óôlG óBGõOA
ôpGôo ÿlüly ÿBø þâkpvÖA BG }A þâlðq .îñßG lüBG ú^ îPvðAk þíð .ly þì ûlñÞ BW úÞ þèõK BùñO BG ô lì@ôA ÕApu óBíðBg|þG
ôA ÕApu óBíðBg þG kpì àü >þðBW< óBùâBð óq .kôpG úðBg úG úÞkpÞàíÞôA úG ,QyAk
.ûkpÞúéGBÛì ó@BG úzýíø BìA QuA ûkõG }A þüAoAk BùñO úÞ ÿoæk QvýG xBñßuAôA .lì@ {èõK kAk ëõÚ óBíðBg þG kpì òüA úG óAõW
úPynâ úP×ø úÞ kõgpýgA ÿõâô Q×âokôA kAk wK Ao oæk 20 BùñO úð ôA .lølG wK Ao
lýuo NB^ úG ÿkôõýèBø RçXì qA þßü ok .lðrG òürñG BO kAk QýÞ úG Ao kõG ÿApG oæk oArø 250 ,ÿoAqoBÞkBXüA BG úßéG
BìA Qvýð ûkpvÖA óõñÞA pãük lñ^ pø lüõâ þì AoôA ëõKô kkpâqBG úÞ kAk ëõÚôA úG îø QýÞ
xBvcA ëk úO qA BÏÚAô úÞ koAk kõWô þíÞ ÐÚAõì úG ôA .kq QýÞ pu úG pãük pßÖ àü BìA .lølG wK .kpÞÐíW óBíðBg|þG kpì ó@
qA pßzO ÿApG þPðpPñüA oAqoBÞ àü ,}pvíø ûApíø ûBì >oõéÞ àì QýÞ< ,xpKlPýyõuA }oArâ úG
.lñÞ þì þèBdyõg oArø 250 .kõG IýXÎ úXýPðô lñPgAlðA ûAo þðBW BìA kõG p×u ok Bý×èkçýÖ úG þupWõýð qA úPynâ
Roõ¾ úG ÿpÞ îýW úÞ ÿoBG òüpg@ úÞ QuA oAôlýìA QýÞ ,ëBc .ly ÐíW ôA ÿApG oæk
pG ôA krìBð þzÞkõg úG ly ûkpvÖA ÿlüly 36
.kpÞ kBXüA ÿA ûkpPvâ ëBXñW úÞ þÚB×OA ,kkpâ þì .lðphG þðBW ÿApG úðBg àü ëõK òüA BG
ókpÞ ÜüõzO úG Ao ÿpÞ îýW pPgk ó@ ûkAõðBg
ÿpÞ îýW .lðkpÞ îùPì þzÞkõg úG óBypPgk
ô ûly ûkpvÖA Rly úG úSkBc ó@ qA lÏG Bø Rlì
òýãíÒ Ao {ðAoAlPuôk ôA úPvßy îø ok ûpù^

.kõG ûkpÞ

www.TEHRANMAGAZINE.com

úWõO úWõO

JõñW Bø ûBãyôpÖqA þgpG ûkB×PuAFõu
óApùO úéXì ókõG óBãüAopÆBg úG Býðp×ýèBÞ

þðApüA óAoAk úðBuo úÞ lýyBG úPyAk úWõO qA þƒgpƒG úƒÞ QƒuA þƒøBƒì lƒñ^#
ôlññÞþìQgAkpKóBykõgAoúéXìwßOëõK úéXì ókõG óBãüAo þðApüA ÿBø ûBãyôpÖ
þíð QÖBüok óAoAk ûqBÓì qA wßO QGBG þèõK Ao óBãüAo úéXì ô úPÖpâ ûlükBð Ao óApùO
úÞþvßOÿApGBøûBãyôpÖqAþgpGþèô,lññÞ Ao úéXì QuAõgok úÞ kõg óBüpPzì úG
þì îø wßO ïkpì qA .lƒðA ûkpƒßð QƒgAkpƒK úÏWApì úG úßð@ Bü ô lñyôpÖ þì lðoAk
.lðpýâ Bì qA úÞ þOoõ¾ ok lñüõâ þì óBâlññÞ
óApùO úéXì óBâlññÞ QuAõgok òüApGBñG úéXì lüphG Ao ÿpãük úéXì Bü ô þvñW
ÜcqAõWkõu ÿBø ûBãyôpÖpGApGok lñðAõO þì | | !kõy þì ûkAk Bíy úG óApùO
ok Ao óApùO úéXì ô lñÞ ÑBÖk kõg ÝõÛc ô þgpG ok BøoBG úðB×uBC Pƒì þƒéíƒÎ òƒýƒñƒ^
,þèôôlðBðpÖ óBu ,þPðBÞ YðoôA ,òüAôoA ÜÆBñì ÿBø ûBãyôpÖ qA þßü ok úéíW qA Bø ûBãyôpÖ
óôlGô óBãüAo úG þPðBÞwéXð@xõèôëlñéâ þPðBÞ YðoôA úÛÇñì ok îø úHÏy lñ^ úÞ åorG
| |.lðoAkQÖBüokÿAúéXìBüwñWaýølüpg pÞnO úG úWõO óôlG óæõEvìô ûkAk ÿôo koAk
þì QuAõgok rürÎ óBƒñÆõƒíø qA ûoBƒGôk óApùO úéXì pPÖk ô úéXì óBâlññÞ QuAõgok
B×ÇèÿoBPÖoòýñ^ûløBzìRoõ¾okúÞîýñÞ qA oôk úÞ lñøk þì úìAkA kõg oBÞ úG óBñ`íø
BO lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO óApùO úéXì pPÖk BG òýñ^ þüõWkõu pÆBg úG BùñOô QuA ÙB¿ðA
NBPuA ûBãyôpÖ ó@ qA Ao óApùO úéXì {ƒhK }ôpÖ QGBG þPc ô lññÞ þì ëBHðk Ao þyôo
.îýñÞêÛPñìó@àükrðpãükûBãyôpÖúGôûkpÞ !lðoAkþìQÖBüokîø)RBýèBì(wßOúéXì

þðlðAõgô ûlürâpG IèBÇìô óApùO þééíèA òýG úéXì
lýñÞúvüBÛìpãük RBüpzð BG Ao ó@

37

óApùO úéXì

úd×¾ BG Qýyõâ úÞ ÿA úýðBS lñ^ óôA úG ÿAõhýì ÿrý^ pø ôpG lÏG wüõñG ÈéÒ óôlG ïkpÞ {ÞBK úÞ êÃ×éGA úG õãG :Q×ãýì
Bü úPvßy þñýHG ÿoAkpG ÿpýìõO ô òýìq ûoõhýì .ïlýGAõg îPÖo úPhu ïlük .oõhG .ôoBvßÎ
.úð úGôo8RõðþvßéâûBãPuk200äðõvìBu|#
àñýÎúÞÿpPgkúüúGîPuôkûBãzðAkóAoôk# òìpâA æBc .ûkAk úülø BýðBLuA þüAõø óApÖBvì ôkeH¾ëôAþñßýìúÖpuôÿkoõgBìpuúâA#
àñýÎ kõG úP×â îø ûpPgk kAk kBùñzýK krýì ÉõÛu xõðBýÚA Èuô ,ïkõG qAôpK óôA pÖBvì |{ßG îø QzK rìpÚ BðBPðõì Bü Bñãì ið
.úÞ îýPvýð oõÞ þèô îýðrýì .kpÞ|þì òüAþWBcòãýìóõykõgúGólGõOBuôpüô|T
õìkõg }ôooBÞ ÿBø ú`G úG àíÞ ÿApG òì#| | rÓì }õO ïoõg|þì ïoAk òý^|úO úü| # .îüpG lýñÞ ÐíW ?úüpg ú^ úãük
BG ûkBPvüAô ûAo oBù^ pu ú`G îñýHG çTì ,ïoAk þèô ûly ûríyõg .ûoAk óôkpãGBPÖ@|úíhO pø lýãG óõPðAlðqpÖ úG úÞ kpÞ þì wüõðpüq #
.úðõgûpGúñÞoApÖ{èBHðkîPÖAþìóõìpÖê×Ú .ûoõg|þìêâlðõðApýGóæAîñÞ|þìwc}|úíø òðõhýì þÎBíPWA ÿBø úßHy õO ÿrý^

þÎBíPWA ÿBø|úßHy IèBW ÿBø|þgõy

îPÖoõùü ïoBýG ok ÿqBG ÿp`Þæ ïlìôA ïoBG úü| # úÞ Bì æAô .Qvýð pHPÏì ô Quok l¾okl¾ îýyõâ õO ôoBø ûoBíy pPzýG ïkõg òì #|
òW úÞ ïkq ÿA ûlGpÎ óBñ^ .kpu J@}ôkpüq BG ly þì úÞ ÿoBÞ òüpO úðBÛícA ïpËñG # .îýãG lüBG óõìBGBG úñð úG } úíø .ókAlð JAõW ÿApG îñÞ þì ûpýgm
úü êÚAlc.ïlýupO oBì pøq Q×â ïõíc oBñÞ ô þðõvüAô õðBìq úÞ kõG òüA kpÞ koBðpG QÎBu
.{éHÚþP×ãýìúéèAîvG òüA ApG úPÎBu òüA BGBG .þñÞ àíÞ ïkpì úG ÿpG ïly ôo BýÖApÓW þüBíñøAo ïõu úÞ þñì ÝpÖ # koõìok þðôlýíð þ`ýø ëBHOõÖqA úâ þì| #
ÿõéW úð QgBñy úzýì p×u ÿõO úð ôo Bìk@|# .þGAõhG QcAo eH¾ úÞ kõG îðôk þì òì úÞ úñüA 10 ly úÞ îýuçßíøô 20 Býðk õO þPÚô êßuôA BGBG ôpG ,ûlðpËð ëBHOõÖ
úßýO òüpg@ pu ÈÛÖ ôo Bìk@ ,ØèBhì wñW xokîñÞl¿ÚúÞÿAúýðBSóõíø«BÛýÚkþñÏü# óæA óôA þèô úñýìq ûpÞ ÿBXÞ xBâô xæ Rõy þßü QÚôpø óõíédì ÿõO ÿkõG ûlìõýð
.QgBñyúzýìArPýKûlðõìþÚBG BOôkBýì{ýKYýùìÿúìBðpGBO6îíýñýì,îðõhG
þüBñÏì ëõK óõyõO Qvø þüBø úédì úü îÚ| # òüA ,óôpýG îüpG òãýì òðrýì äðq ,îíðBãPÖo .QuBXðôA }kõg .oBýG ôpG òP×ãýì òì úG krýì
BXðôA ÿpG ÿAõhG ,ûpP×Þ BXðôA ëõK lcAô ,ûoAlð .Qvýð ÙB¿ðA úÞ óoAk óõzýðAõW qA ûpÆBg ÿpu úü BðBìBì # {ßGõPK úãýì îyAkAk úPÖo JAõg ïBK îãýì| #
pP×Þ þñÞ Yñ^ õOæõK ÿpG lüBG þñÞ þâlðq „{g¶ p^ ïkõg „óõW úG ?ûlýÎ úãük ûBì YñK # qõñø òì .úOkõg ûpÆBgoBãðA úÞ {ñP×âolÛðA Bì ûkAõðõg ôõO àíð îãG ïAõhýì þñü .}ôôo
.ÿpýãG .õGoõO¶QèBcôoúPÖoòýìq ïpýãG úìBñýøAõâ îPÖo úÞ ÿqôo îñÞ|þì pßÖ
lüBy :úãýì úÞ óoAk þðõðBÚ úü BývÞBO ûlñðAo| # pu îðôA ókpÞ {øAõg ïqA ïpíÎ õO oBG úü # .úýSoA
îðôlýì úÞ òì þèô ûpÖBvì úðôlð óôA îñÞ þì {øAõg Q×â kBPuA ûBãzðAk xçÞ .ûkõG ûlìôA îø oBPu ïApG ÿlük pP^ óôpýG þPÖo îP×â îðBìBì úG|#
wüôpu õzñøk ókq ÝõG BG wK ,îzÞpÖBvì .óôpýGõzíâ úÞ úñüA ÿoBãPuAõg õO ëAõu òüpO ûphvì # AkpÖ RBXð pP^ îP×â ?ÿpP^ ú^ úãýì phG
.úyoAõuBOîñßýì ûpýãýì ÜéÏO îOBËdè òüpO|xpPuApKoBßuA # úð ?þñßýì QhG }õg õðõìpPgk òupLýì îuAô ûqôo 4 .úÞBðpÇg pÇ^ óôlG ïoAk qAôpK
ØÛu qA wßÎpG úðõg {íüpHG îüAõhýì îOpÞõð
þèô ,úKByõOõÖ ïkpÞpßÖ {èôA .úñÞ þíð Quok AnÒ
úzýy ÿôoôo }|úüBu úÞ}lÏG .{íýðrG ëBHvýG Jõ^ BG îýñÞ {ðôrüô@ lÏG îñÞ AlýK îðõPýíð õíGAoõW ïôk äñè òì #
úykõg òýyBì ïlýíùÖ ïlük ÝB×OA úü îýñÞ ápOoBãýu îülìôA ÐÚõìpø Bì #
óæA îzßð îPuAõhýì qôpìA BýG kBPÖA ÿoAõâBð ?þñÞ þíð AlýK õOlzíâ úíýð Ap^ þãýì
}BøBG úy þì J@ püq òPgBu oBÞkõg #
.úPgõu îÚBOA þGBPùì ïlýíùÖ ïAõhG J@ püq òì îýñÞ ÅpÖ ò¾A ,Qyõð
úÞ þãðo|þG@ óBvýð óôA ÈÛÖ þÏÚAô þG@ äñùð # nÒBÞ ïôlÞ ôo ,úyBG îø ûoBÞkõg ô îvüõñG
ÕAp^ ô QPzK kBýì ÿpýì BO 140 BG ÿoAk þPÚô
???nÒBÞ ïôlÞ ôo ?þPñÏè
.úðrýì îø lýðrG Iè óôpýG õHèso lüAõg þì æBc #
þßzýø úÞ ûkBPÖAoôk ÿ|ûpürW úüõO úâA òì # lýðrG õðõOçýHýu êÚAlc þèô wýð þéßzì
þßü qBG îyBG BùñO ëBul¾ îø Qvýð }õO
ôoBXðôA ólýzÞoAõzu ÐÚõì BÛýÚk úzýì AlýK .{éHÚ úãük
kpìBð qA úðõíýì ûpÆBg kpì qA úãýì ûpPgk #
.úñßýì ïAl¾ ô úñßýì ØzÞ úÞ ûkõG þ^ òüA òýHG þèô úãýì Quok ,úGpXO
òPyAkpG eH¾ 8 xçÞ ÿBø þGõg qA þßü #|
çTì þèô ÿpýíð ô þGAõhýì QcAo ëBýg BG úßñüA .òPÖo ókpÞ {èô kpìBð ôkpì
QèBýg BG úzýíð ôo pùÊ úu QÎBu xçÞ kõG ûlìôA þuôpÎ RõÎk RoBÞ qôpük #
pPgk ô îðBg ô BÚ@ ,ókõG úPyõð }ôo ,óõìApG
.QÖpð ô lýGAõg QcAo rW lýüBýG óõPíø lýPyõñýì ûoBG úü Jõg .îðBg
oBzG@qA QyAnâõüæ îÛGBu krìBð óæA òýíø #
Q×ãýì krýì äðq kõG òì BG þPÚô !AoBâBýð .úãük óõPñÎ pvK óôA
3500 ïkoõg ÿolñG ïA þ`üôlðBu òì òvdì úPÖpâ àèõìoBì úü þßü îükõG àý^õÞ| #
úPhüo áBg ,{ùG kõG úPvG QüpHÞ úHÏW,kõG
?þñÞ þì RoBÞ úG RoBÞ ïApG ïoAk îÞ ókpÞ QðAô pß×O.}kpHG úßèõìoBì BO }õO kõG
ÿpPíýPðBu10 úé¾BÖ qA þ×éu ÿoõX^#
òýGoôk BG îé¾BÖ òì ?lýGAnW ïlÛðA òüqAlñýì .úðõìBýã`G ÿõO }|úzüo ,þ^ pø
ô|xBßÎ ô|wßÎ óôA ,úyBG pPì2 qA pPíÞ kõð úãük úÞ ûkpÞ ÿoBÞ ïApâBPvñüA ÿoõPuA| .#
ïlýì }õâ þPÚô ôo úðBÛyBÎ ÿBùãñø@ l¾ok
.îðôqõvýì îøBG ôo ïkõg ô|òýGoôk
êÛPvì ïAõg þì úzð JkA úÎBuA îP×â ïBGBG úG # .îíz^ õéW kBýì koõHyAk
ïApG nÒBÞ ÿôo þP×â úÞ úéíW òüA Q×â ,îy úü pXñvìõøBü óBìq kBýíð óõOkBü BøBíy| #
ûBì 3 BO kBPup×ýì úÏñÛì okB^ BG wßÎ úÞ pPgk

38

www.TEHRANMAGAZINE.com

39

.kpÞlýüBC OAoRpËðîøòüpvðkõg,îükAk .òÞZAôkqAQuAõgQèk BG,îPgBñy|þìþÞkõÞqAAoòüpvðóõ^,kôpG óApùO úéXì
úèBg úÞ þOApÞAnì qA lÏG|úP×øôk þßü aýø «çHÚ úÞ îø ïA úèBg ,lÏGqôo lñ^ þüBñy@ {Ûüçu ô RBýÛég îG ô püq ïBíO
,lðkAk ïBXðA òì BG úðBâAlW oõÆ úG ïokBì ô :Q×âòìúGkõGûkrðúñýìqòüAokþÖpc ôQgBñy|þìJõgApìîøôAç« GBÛPìôîPyAk J -okBð
òüpvðÿApGúürýùWólüpgúGÑôpyïAúèBg ûkpÞ pßÖ Jõg RokBì kBùñzýK ÿôo þGõg óApvíø pãülßü ÿApG îýPvðAõƒO|þƒì
îýñÞ|þì þâlðq ó@ok úÞ ÿA úðBg óõ^ô kpÞ ?ÿA .îýyBG
rýð pãük ûkAõðBg àü úÞ koAk QÏuô olÛð@ pø ,Qvýð ókpÞ pßÖ úG ZBƒýƒPƒcA - ïokBì Ùpc JAõW ok QùW òƒüA úƒG
îýøApGABÚ@ôïolK,lññÞþâlðqó@oklñðAõPG òýÎ ,lüpýãƒG óBƒìBƒì ô Bƒíƒy þƒíƒýƒíƒ¿ƒO :îP×â
BìÿApGAoúðBgÿBøÝBOAqABOôklðkpÞÜÖAõO ÈÛÖ .ïpýãG lüBG òì úÞ QuA þíƒýƒíƒ¿ƒO òüpvðBGZAôkqA,þøAõhGAo{PuAo-
îèk úÞ îø òì ô lñƒñƒÞ þƒyBƒÛƒð ô þƒèBƒg ûoBG òüA ok òüpvð pËð îðAlG îéüBì þéýƒg .Qvø îø òì ÿôqo@

pâoBÞúÞ,îýøApGA {Puôk ô ïolK
óBìríø B« HüpÛO ,lðkõG úƒðBƒgoBƒÞ àƒü
úÞ,pøAõg BOôk BG îø ó@.lðkpÞZAôkqA
îýøApGA lÛÎ úG òýðqBð ,pPß^õÞpøAõg
pvíø òýãð ,pPâorG pøAõg ô lƒì@ok
.ly ïolK
þHèBW QüBßc îø Bùð@ ZAôkqA ÿApWBì
úÞ kõG oApÚ òüA qA ,ïokBì QüAôo úGô QyAk
ZAôkqA òýðqBð BG QuAõg|þì {èk îýøApƒGA
pøõy qõñø pPâorG pøAõg óõ^|þùPñì .lñÞ
lðly þíð pÂBc }okBì ô olK ,kõG ûkpßð
lðAõPG úÞ òüA ÿApG ,ôA ô lðpünLG Ao ôA ÿBÂBÛO
ô Quôk úÞ Ao ïolK ,lñÞ ZAôkqA òýðqBð BG
kpÞ ÜüõzO ïokBì BG ZAôkqA úG kõG }oBßíø
ok þèBì pËð qA ïAlß`ýø ZAôkqA ÐÚõì óõ^ ô
ÿApG þéÛPvì úðBg lñðAõPG úÞ lðkõHð þPýÏÂô
ôk þPvGok úðBg àü ,lññÞ|òýìCBO óBypvíø
ëôA úÛHÆok ïokBìôolK úÞ lðkpÞ AlýK úÛHÆ
ó@ ïôk úÛHÆ ok }pøõy ô òýðqBð úèBƒg ô
ÿpPùG þèBì ÐÂô þPÚô|BølÏGô lðly òÞBu
ÿA úÛHÆôk úðBg ,QÞApy úG ,lƒðkpƒÞ AlƒýK
.lðoAk QìBÚA ó@ok óõñÞA îø úÞ lðlüpg
ïA úèBg pPgk ô òì ,IýOpƒO òƒüA úƒG
! þWoBg xôpÎ| ok,QuApPß^õÞòìqAëBuôkúÞòüpvð
pãülíø ÿBK úG BK ô îülì@ Býðk úG úðBg àü
.îüly åorG ô îülðAõg xok
úG Ao òüpvð ,ïokBì lü@|þì ïkBü þPÚô qA
ô kAk|þì oApÚ JBÇg koõì îðBg xôpÎ óAõñÎ
AoôA Ùpc ÿBñÏì pPzýG ,ïly pPâorG ú^ pø
Ao ú×ýÊô ïBËð Qìlg úÞ þðBìq ô ïlýíùÖ
àü ,ïkpÞ AlýK þéÓy ô îPyAnâ pu QzK
?Qvý^ ô ëõÚ ô îðrG Ùpc ïpøAõg BG þñÏü - ëk ok Bø ëBu úÞ þƒüôqo@ qA ïokBƒì Iƒy
ô úðBg IcB¾ pOkôq ú^ pø QƒuAõƒg|þƒì ?ïoAnãGAoïqæÿBøoApÚ ôqo@ úÞ Q×âô QyAkpG ûkpK ,kõG ûlðAoôpK
pPgk oBñÞ ok þƒâlƒðq ô ïõƒy ÿA úƒðBƒyBƒÞ ZAôkqA òüA úG ,õO êTì îø òüpvð -
óBíø ok «BHüpÛO ,îñÞ Ñôpƒy Ao îƒüBƒøBƒüöôo QÚô pø BO koAk þâkBì@ ô QuA lñì úÚçÎ ûqBO òì BìA .ÿoBýPgA IcB¾ Bíy - ok BO QuAõgô lyBG òìpvíø òüpvð koAk
ôA qA ô îPÖo úðBgoBÞ pülì ólük úG ,Bøqôo .lüõãGAoúéG,þyBG|úPyAkþâkBì@ ZAôkqAþðBìqïoAkQuôkôïAûlyïAlhPuA ,okBì kBùñzýK .îñÞ pßÖ }kBùñzýK koõƒì
kpýãGpËðok îüApGoBÞ úÖBÂA ÿolÚ îPuAõg óBýì ok Bíy BG Apì QýÏÂô óBìBì - îðAõPG ô îyBG|úPyAk ÿqAlƒðA wƒK úƒÞ îƒñÞ óBñ^ îøôA pâA .QyAlð ókpÞ pßÖ úG ÿqBýð
,kpünLG Ao îƒüBƒÂBƒÛO B« ƒíPc úƒßð@ ÿApƒG ô ?QyAnâ .ïqBvGòüpvðÿApGÿA|úPvüByþâlðq ô fpÇì Ao ó@ ïkõg ,kAk þíð ÿkBƒùñzýK
ZBýPcA ÿoBÞ úÖBÂA úG Ap^ úÞ ïkAk eýÂõO õO úG Ao Üc îýøApGA BÚ@ô òì ...ûo@ - QÚô pø ,okBì koAlð þèBßyA aýø - òüpvð ÿoBãPuAõg úG ïkpÞ|þì QuAõƒgok
40

www.TEHRANMAGAZINE.com êGBÚ ç« ¾A ,Alýè ,ôA Quôk .kpÞ êíÎ îø AoîüBÂBÛOþdüõéOoõÆúGú^pâA,ôAôïoAk
,QÖo|þì ûBãzðAk ,kõHð òüpvð BG úvüBƒÛƒì ÿA úìBð BÂBÛO BO QuAõƒg BƒìA ,kpƒÞ ëõƒHÚ
lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG úÞoAlük lñ^qA lÏGô QyAk ÿpOBHüq ûpù^ }pPÖk þzñì úG ô îvüõñG ÿô úG JBǃg
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ BO kpÞ lÎBÛPì Ao }olK ,îýPyAkpãülíø BG Ao ïqæ oõPuk îPuAõgok koõì ok BO|îølƒG
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G pâA ,}olKô|lølG QüBÂo òì BG ZAôkqA úG qôo ô ïkpÞ Ao oBÞ óBíø îø òì .lñÞ okB¾
îýévO ûpgæBG BìA ,koô@pâAô BìA ÿolÚ ú^ þzñì úG ûly MüBO Ao kõg QuAõgok ,lÏG
(626)3-50-50-50 ûkAõðBg ô ôA ÿBø ûlÎô|úP×ýy úÞ òì ô ly lðAõg Ao ó@ïkõgoõÃcokôA .ïkAk QÞpy
qA qõñø óõ^ úÞ lýuo ïpËð úG ,ïkõG ûly }A :lýupKô
ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì ok þPýèõEvì ,ïA ûkpßð ÿoBãPuAõg òüpvð ú^,lññÞ|þìoApÖÿoBÞúÖBÂAqAúíø-
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük okBì îPyAk xpO óõ^|þùPñì .ïoAlðôA ëBHÚ ?þPvøoBÞúÖBÂAIéÆôAkBíyúÞûly
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW oBÞúýÃÚqAólyÐéÇìRoõ¾okïAúèBgô ok ÿpýg oBÞ úÞ QuA òüA QƒýÏÚAô
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA Ao þÛÖõì ZAôkqA óBñ^ Q¾pÖô lññÞ þñßy ÿpPzýG lì@ok îƒñýG|þƒì ïqæ ô ïoAk {ƒýK
Bùð@ ÑçÆA óôlG ïkAk eýWpO ,lðpýãG òì qA .îyBG|úPyAk
(310)274-7474 óBüpW ok þðBìq Ao ïA ûkAõðBg ô îñÞ ZAôkqA ólýñy qA ,QÞpy þzñì ,rƒýãðAoõƒy
.lyBG|úPynâoBÞqAoBÞúÞïoAnãGpìA :Q×âôlýzÞîøokAo}Aûpù^,òìiuBK
SOHEIL GOEL D.D.S óôlG ,Alýè ô òì óBñƒÞ lƒÛƒÎ îuApƒì þíð QcAoBð ,îðrG þÖpc àü pâA -
Alýè qA ô ly oArâpG ïA ûkAõðBg oõÃc ô ÑçÆA ?ÿõy
êDõâêýùu pPÞk Ñôpy ÿApG Ao ïkõg BO îPƒuAõƒg þƒPƒ¾pƒÖ ?lyBG þÖpc ú^ BO -
Ao ïA|úPuAõg ôA ô îñÞ ûkBì@ ápPzì þâlðq þƒñƒÏƒü ,ókpƒƒÞ ZAôkqA Ñõƒƒð òƒƒüA -
àyrLðAlðk fApW QÖpâpËðokîüApGúøBìúuþPéùìôQÖpünK þâlðq| |Qýìôpdì BGpíÎ àü þñÏü ,QHý¿ì
BG Ao úýÃÚ BO ïlðBì þP¾pÖ l¾pPì , òì ô qAlüBGpíÎóBüBKBOBíyúÞòüAþñÏü.ókpÞ
õßvývðAp×ðBu àý×ýuBK ûBãzðAk qA êý¿dPèA ÕoBÖ ÑôpyAoAlýèBGþâlðqôïoAnãGóBýìokïokBì þðAõPG úÞ þyBG oBÞ ëõÓzì Iy BO eHƒ¾
.îñÞ Rpvíø ÿApG Ao þâlðq RBðB߃ìA êƒÚAlƒc
êßülìô Bø úíýGpTÞA ëõHÚ ok þâlðq kBùñzýK Alýè ,Bøqôo óBíø þñýG {ýK êGBÚ óæA òýíø qA ô þñÞ|òýìCBƒO
óAlðkô óBøk þüBHüqô |þìõíÎ óBìok # ÿBüArì qA ,QgBu fpÇì Ao oõzÞ qA ZoBg þâlðqqA úÞ ÿõy|þìoBÞoBPÖpâolÛð@QuA
kpÞ BÎkA ô kq Ùpc oõzÞ qA ZoBg ok þâlðq !þíùÖ þíð ÿrý^
Bø óAlðk þâlýuõKqA ÿpýâõéW # BG ô Qvýð òì ókpÞ oBÞ úG ÿqBýð BW ó@ok pƒø ûpƒgæBƒƒG ,Qƒƒvƒýƒð ÿA ûoBƒƒ^ -
úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok # qA ZoBgok }olK úÞ þüBø ÿoAnâ úüBìpu .lñÞÑôpyþüBWqAAoþâlðqlüBG|þìk@
ÿA ûkõu@ þâlðq îýðAõO|þƒì ,ûkpƒÞ oõƒzƒÞ ÿoõW òüA ,ïkõG Bíy ÿBWpâA ,òì -
óæBvâorGô ëB×ÆA þßyrLðAlðk # kAk òüpýy ÿBø ûlÎôolÚ ó@ô îýyBG|úPyAk .îPÖo þíð óly þðBGpÚ oBG püq
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK # oApÚ ô lðBíð þÚBG îüApG îýévO rW þøAo úÞ ,óly þðBGpÚ Ao oBÞ òüA îuA ,òì -
ÿBøoBÞ ,kõy ZoBg oõzÞ qA pOkôq ôA ly ZAôkqA ÿApG úÞ ÿpPgk úG óõ^ .ïoAnâ þíð
þñý^ {Þôoô äñülðBG # ,lÏG ô lñÞ Quok Ao óBì QìBÚA úG ÉõGpì ôA BG ZAôkqA ô ïlñì úÚçÎ ,ïA|úPÖpâ pËð ok
xBuApG ,òì ô lPup×G úìBñOõÎk òì ÿApƒG .QuAûkõGîüôqo@òüpPâorGúzýíø
(818)907-9900 ZoBg oõzÞ qA ïkAk QüBÂo ,ôA ÿBø ûlÎô úÞ QuA òýíø Bø óAõW Bíy ëBßyA -
,Alýè p×u qA lÏG qôo úu Quok BìA .kõy ÜyBÎ,lýðq|þìÙpcpPgkàüBGïçÞôkBO
ENCINO PLACE ó@ ok úÞ lƒýƒuo îPƒuk úƒG ôA qA þƒvƒßƒÖ ÿBø QýÏÚõì lýñÞ þíðpßÖ aýøô lüõy|þì
41 16101 VENTURA BLVD STE 329 ENCINO, CA 91436 :kõGûly|úPyõð BG lüBG Bíy .Qvø óBOoBËPðA ok îø ÿpPùG
Zôpg óBßìA úÞ ïpßzPì ,óBW okBð - ô lì@ok }kõg úƒÞ þƒñÞ ZAôkqA ÿpƒPgk
úÞ kõG Bø ëBu .ÿkpÞ îøApÖ Ao oõzÞ qA òì ô Iy úßñüA ÿBW úG ô lyBG|úPyAk þOôpS
qA ZoBg úG þâlðq úìAkA ÿApG îPyAk l¿Ú !ÿpHGRnèþâlðqIøAõìqA,þñÞoBÞqôo
BìA .kAk þíð QüBÂo ïolK ô ïôpG oõƒzƒÞ AlýKBXÞqAÿrý^óBñ^òì...æBc-
îøApƒÖ îüApƒG Ao óBƒßƒìA òƒüA õƒO BƒG ZAôkqA ?îñÞ
.QgBu RôpS }olK úÞ ïoAk þPuôk ,òì -
pG úÞ kõG ÿkpu J@ lñðBì ,Alýè|úPyõð úð ,þñÞ ZAôkqAôA BGpâAô koAk ÿA ûqAlðA þG
ó@ úíéÞ úG úíéÞ ok Apüq .lñyBG|úPhüo ïpu óBßìA úßéG ,ÿoAlð ókpÞ oBÞ úG ÿqBýð BùñO
îüBøôqo@òPÖo kBGpGô ólypPvÞBg BùñO úð þøAõg îø Ao oõƒzÞ qA ZoBƒg ok þƒâlƒðq
ô ûlýXñvð ïAlÚA BG îPÖBüok úßéG ,ïlük Ao .QyAk
òüpvðô ïA úèBg ,ïokBì ÿBøôqo@,kõg ÈéÒ QÞpy þzñì ÿBƒø Ùpƒc ólƒýñy BƒG
.ïkpÞJ@pG{ÛðrýðAo ó@ úG Apì ïkpÞ úÚçÎ qApGA ô ïly úuõuô
{èõÚ úGô kAk ëõÚ îøôA .lñÞ þÖpÏì pPgk

óApùO úéXì

|.î×uBPì:îP×âIèpüq.kõGûlýzÞlÚ qõñøoBýùì,ïkpÞápOAoîÚBOAôúPuAõgpGÿBW |46{hG
úÞ îøk þíð ûqBWA õO úG ?òýíø þ×uBPì|- | . îPynâ ÕBG qA QÎpu úG òì ô kõG JAõg ok óBGq pG õO Ao úðBÛícA ÿBø Ùpc òüA|- |
|.|.þølGïAÿqBGúðõãñüA ôlðAqpèþìAoïkõWôïBíOþðApãðôAõøÿBìpu |.|. îñÞ þíð oôBG ?êvÎ ÿoô@ þì
þéýu ô lì@ îüõu úG rýãðA Q×ãy þPÎpu BG| îüBø åo ok óõg kôq þéýg ïkpÞ þì xBvcA ûly úPvg : ïkq kBüpÖ }A þOôB×O þGpGApGok
ïAo@{ízgoBãðABìA,QgAõðïAúðõâpGþßdì Bìpu Rly qA úÞ þDBøBK BG kõy þì líXñì ô ûlýzÞ qAok QhO ÿôo ïolK oBýùì ïA
ô Roõ¾ pG olÛð@ô kAk êø Apì úÞ Ap^ QÖpãð ô ûlýzÞ æBG þãñu oAõük qA kõG ûly QgpÞ pG Ao QýèõEvì úíø òüA oBG þDBùñO úG óBWpì
òýìqÿôoôlyúPvgBOlýGõÞïAúPvgîvW ÿrý^ ú^ îðAk þíð . îPgAlðA òýüBK Ao ïkõg Ao ïpíÎ ÕBG úðBg òüAok òì .QuA úPÖpâ }ôk
àyA RApÇÚô Qgõu þì îOoõ¾ ïBíO .kBPÖA ok , ïrüpãG óBuApø óBñ^ ó@úÞ kõG ûly UÎBG ú^ÕBGqAZoBgîðAlGúßñüAóôlGîñÞþìÿpLu
úÞ òüA qA , lðlürÓè þì ïA úðõâ pG þK ok þK îèk ÐÚAôk õOoBßÖAok îðAk þíð þPc òì ! j@ ?konâ þì

êvÎ oõK Jkõì BðAlðBì

ÿpPgk , êvÎ :óBPƒuAk úƒ¾çƒg
êídO Bø ëBu qA lÏG úÞ úèBu ûl×ø
løBy lüBG æBc þâkAõðBg Rçßzì
lüBG ô lyBG }okBì ô olƒK ÝçƒÆ
|... lñÞêídO AookBì óôlG þâlðq

QÖpâþìQhuòìpGûqAlðAòüAúGBOQyõðpu }lüBÛÎ ô oBýùì qA BøpPìõéýÞ QuAõg þì þíð òìô lñPvø òì IÚApì úíø ?konâ þì ú^ |:êvÎ óBìo òPìqA þPívÚ
òüA BG oBýùì BíPc ïkõG òýãíÒ ô úPvßy ëk úðBg úGpO Ðüpu ú^pø }BÞ ÿA . ïpýãG úé¾BÖ |. îzßG w×ð þâkBu úG þPc îðAõO ô ûkpÞ ØüpÏO úPgBÖ ÿApG Aorý^ úíø
püqô Qvüpâ þì þìAo@úG . kõG úPÖpâ ïAo@oBÞ }õÒ@ ok Ao ïkõg ô ïlýuo þì olK ïpâ ÿ òüA ÜyBÎ ïokBì : Q×â ô lýzÞ þÛýíÎ w×ð úG QuAõg þì ôA úPgBÖ þðAk þì :îP×â
pâA , þPÖo úÞ ïkõG ûlýíù×ðpâA : Q×â þì Iè úG úÞ ïkBPvüA ûkBWoBñÞ . ïkpÞ þì Bøo óBWpì þì úÞ QuA þDBW BùñO úðBg òüA ô QuA ÕBG óBíz^ pýSBO QdO olÛð@ BìA lüõãG òì
, êvÎ ÿkpÞ ú^õO ! òì ÿAlg , QìkõG ûlülð þì,ïlyôAäðolýLuòýyBìÿúWõPìûoBHßü Ao ïolK úÞ æBc B¾õ¿hì , lñÞ {éídO lðAõO QvðAõPð úÞ kõG úPÖpâ oApƒÚ îƒÛyBƒÎ
?ÿôpG BXÞ þPuAõg þì ûkBýKúÞïrüpãGîPuAõg ûpÆBg úíø òüA qA lðAõO þíð ô ûkAk Quk qA þì }kõg . QuA ûkpÞ ZAôkqA lüõãG
oôBG îø ïkõg , lðrG Apì úÞ ïkAk þì Üc ôA úG QÖpâþPhuúGAoîðBPuk.lì@îüõuúGôûly |. konãG þì õO úG ûqBÓì ok qôo ó@ pâA lüõâ
olÛð@ ôA BìA . îyBG ûkpÞ òýñ^ ïkpÞ þíð îøpG îßdì Aookô lðBzÞ òýyBì ÿõu úGApìô kõGÕôokQüBøÙpcïBíO!oBýùìú^òìwK|- | îø òì õƒO ZAôkqA qA wƒK úƒÞ îƒP×â
ÿApG Ap^ . kq þì îøpG Ao îèBc úÞ kõG ûAõgkõg îPvðAõO þíð úÞ ïkõG ûlýupO óBñ^ ó@. lðBGõÞ ?ÿoAk îPuôk úÞ òì ô þPvßy þì BíPc ïkpÞ ZAôkqA
BPÛýÛcpâA,lyþíðêDBÚþyqoAîüBøúPuAõg þì îø úG Rly úG îüBø óAlðk , îüõãG ÿrý^ òì , êvÎ òÞ {ìBíO : Q×âô ly òýãízg Q×â ôA îPyAlð Ao õO òPvßy QÚBÆ
Ao þÖpc aýø òP×â QìBùy ! kõG îÛyBÎ Apì îzg RlyqA ïkpÞ þì xBvcAô lðkoõg úPyAlðÐÚõOòìqAîøAõgþìîøBGAoïokBìôõO Ao rý^ úíø îÞ îÞ òì úG úPuAõg þì úÞ
Ao ÝBOA òPvüpâ þOlì qA wK oBýùì îPyAlð îülyÕBGkoAôþÖpcaýøóôlG.QzÞløAõg .ïoAnãG {üBùñO }BG Apì ܃zÎ QƒÏuô þƒPÚô BƒìA lƒüõƒãG
òPÖo qA wK , kpÞ ápO þÖpc aýø òP×â óôlG õPKôîPvzðQhOÿôo.kpGÝBOAÿõuúGApìô ó@ BG Ao ïolK òì , ïlüqpè þì îzg Rly qA þì ôA þPc , úPvðAõPðpãük QƒgBƒñy
ô kõè@ JAõg {üAl¾ ,ïkq ò×éO óBWpì úG ôA :Q×âôkq{O@ÿoBãýu.ïlý`ýKïkõgúGAo Bøo wÞ þG ô BùñO QyAk úÞ þívW ÈüApy ô lüõãG pdu úG Ao ÑõÂõì òüA QuAõg
| |.kõGúPvg ?êvÎïrýãðARp×ðolÛð@òì ó@ kõWô BG Ao }okBì QvðAõO þíð ôA ô ûkpÞ
?êvÎþPvøõO|- | Rkõg BG õO :kAk úìAkA , ïkpÞ {øBãð QùG BG kõgqA . koAnãG BùñOoBÞ QìlgôoBPupK úíø . lñÞ AlÖ Ao ôA
?ïkpÞRoAlýG,ïkõGolKóApãð|- | ú^ BGô úðõã^ eH¾ qA QÎBu òüA ÿkpßð pßÖ , ïkpÞ þì {üBøo lüBG , ïkõGoArýG }A þøAõg ?þPyAnãð Ap^ úðAõük Jõg -
RolK ÿBø ÁpÚ ókAk óBìq koAlð þPýíøA|- | |.þñÞoApÖþøAõgþìþvÞ AoUdGó@úßð@óôlG.kõGîýí¿OòüpPùGòüA þíð Q¾pÖôA úG úüpâ , kq þíð þÖpc
.kõG úðBg qA úÞ ÿqôo , kõG olK ûBãð úýHy {øBãð ïkpÞ kõíðAô ô ûlýGAõg QhO ÿôo îølG úìAkA êßzì BG îø {ðlýzÞ w×ð þPc ô kAk
Qvüpâ þì óBñ`ð@. kõG ûlyôo úGôo
{ðlG }qpè ÐðBƒì îƒPuAõƒO þƒíð úƒÞ
ólük BG ô ûkpÞ òyôoAo ÕAp^ ,ïõzG
Qzcô úG }A úPvßy îø ok ÿ ûp¿^

.ïkBPÖA
|********|
{ýKqApO óApãð ApìôA áBñøôlðA òýñÆ
ïBíO úWõO ôA ïlük þì úßñüA qA ô kpÞ
{üõg úG Ao óAõW óApƒýGk ôBƒøpƒPgk
úðApPgk þOkBvc qA , ûkpÞ ÙõƒÇƒÏì
Ao îñøm BO ïkpÞ }çO ô ûly rüpƒHè
BO BìA , ïqBu ÙpdñìôA úG ókpÞ pßÖqA

. ïlzð ÜÖõì Iy pg@

?úðpãìóBWpìkõyþìJõgôA|- | ïpGApGokúÞkõGolKkõgoBãðAç¾A,ïkpÞoApÖ qA Aõø óly òyôo BG . îPvø |úPvg þéýg úÞ |********| 44

TEHRAN MAGAZINE þì ôA Ì×c ÿApG lüBG úÞ kõG ûly ïA þâlðq ûApíø úG þèBvðBýì ÿBÚ@ô îðBg . ïoAk {Puôk Tel:(818)881-1771
pø ÿkAq@õO : Q×âô ly òýãízg . ïlýãñW oBýùì .lðly òèBu koAô óAõW pPgk ôk
þÖpc îðAõPð úÞ ly þíð ïoôBG , îüõãG ÿoõíýO pø òì pâA þèô þñÞ pßÖ þøAõg þì úÞ oõÆ õO :Q×â ô ly úP×y@ òì kõè@ ÄÓG òýñÆ qA
àüpy QýìkA~ ûBñâ òüpO åorG ok þDõâ , îðrG Quk úG ÿApG îPuAõg þì Ao Bø ó@ qA ïAlÞ óBzðAõW pPgk ôk ûApíø úG Ao ûkõPu ÿBÚ@ô îðBg ?êvÎ þPvø Jõg
|. îñÞ ÙApPÎA ó@ úG îPuAõg þíð ô ûly oBýùì ô kpÞ þÖpÏì òì úG }õüpK ô }õùì
ôkþøBOõÞRlìok!QuAIýXÎþéýgòüA|- | |. ïkpÞ þíð pH¾ olÛð@õO ókoô@ ôõO oBñÞ ok QuAõg þì îèk þèô îGõg òì|- |
óBíÞpO óBPupýGk òüA óApýGk òüpPùG qA òO Ao {üBø Ùpc qA rý^ aýø . òì ÿAlg ! j@ ó@oBñÞïBXðApuôkAkQukóAõWpPgkôkúG | ô þãñPèk úíø òüA BG BW òüA òì pg@ , îyBG olK
Bíy qA wK îø úðBãü ÿBÚ@ lýðAk þì pg@ , lðkpÞ .kpÞ þì óAkpâ puô Yýâ ApìôA , ïlýíùÖ þíð ok QvðAõO þì úðõã^ îðAk þíð . Qvzð ôk
þì {üBø îz^ , lüõãG Õôok QvðAõO þíð Rlì ïBíO ?lñÞoBPÖo AôpK þGolÛð@òìoõÃc !óBWpì îñÞ þì ú^ þðApãð
|. kAk B×ÏPuA BìA , îPvø ôA þâlðq ok óq BùñO òì úÞ lñP×â QuAõg þì îèk , ïkpÞ þì {øBãð ÈÛÖ ôþâlðqpßÖúG,êvÎòßðpßÖBørý^òüAúG|- |
|.lyØýcolÛ^?BÏÚAô|- | óBñ^ ó@ôA BìA , lñÞ xBvcA Ao îøBãð þñýãñu ÿApG îPvø RolK IÚApì òì , }BG Rpøõy
ÿApG ÈÛÖô ïoAlðpHg ÿrý^ qA úÞ ïkpÞpøBËO |! {üBøoBPÖo úPÖoôpÖ óAõWpPgk ÿ ûly {üAo@ óBíz^ok
úPgBÖ qA Ap^ îðAlð úÞ þðBìq BO : îP×â Iè püq QuAõg þì îèk . QyAlð òì úG þùWõO úÞ kõG | |.úzýíø
þì úÞ þPÚô ïA ûlì@ BXð@ úG ÿoõíýO îðBg ólük |. oBýùì kpÞ îøAõhð kBíPÎA õO úG râpø þupO þì qA }õüpK BG ókq ïlÚ ÿApGôA þPÚôô îðrG kBüpÖ Ao þzìAo@ïBíO úéíW òüA ólýñy Ap^ îðAk þíð
ïkpÞ xBvcA ïõzG ZoBg óBPupýGk qA îPuAõg ô QgAlðA æBG þOôB×O þG BG Ao {üBø úðBy ô úPÖo æBG Bø úéK qA QÎpu úG , ly ZoBg òèBu JAõg úG òìô lðAkpâqBG òì úG îPuAõg þì úÞ
òì ÿõu úG þvÞ úÞ kBíPÎA òì úGõO úÞ îñÞ RkBÎ lüBG wK :Q×â þìpßÖ úÞ kõG úðBÛícA þéýg . ïly îÚBOA koAô
îPzâqBG þPÚô , lðq þì Al¾ Ao îìBðô kôk þì óApãð lüBHðpãük lñßð wüolOoBýùìpâA ïkpÞ | |.îPÖoôpÖþÛýíÎ
| . êvÎ þyBG úPyAlð òýãízg kõWô ïBíO BG . îyBG óAõW óApPgk ô ûkpvÖA þéýg úÞ îñÞ þì xBvcA Bøqôo òüA
Ao ïkõWô ïBíO þðBzüpK , ïlük Ao qBðpÖ ïBXðA ÿApG }kõgô kpGolK ólük úG Apì qôpìA þPuAo úG , kõG ûly äñO lýìA ÿApG îèkô ïkõG
. kpÞ rüpHè úÞ òüA qA kpÞ ápO Ao úðBg {üBøoBÞ . QyAlð ÿkpì aýø Ao ôA oôpÒ pK óBíz^ úÞ ÜéÏO olK úG ïoBßÖA ïBíO . ïA ûly òýãíÒ
olK ÿ úðBgokôA óôlG Ao þOBÎBu îPvðAõO þì BW òüA : Q×â ô ly ÝBOA koAô oBýùì lÏG þPÎBu oBýùì . îPvø ôA ókAk Quk qA óApãð ô úPÖpâ
ûpXñK qA Ao Bíy þÚB×OA þéýg {üBýð îðBg|- | þèô lyBG úPyAk }kõg ÿApG Apì løAõg þì ÈÛÖ
|.|. îðrG Ùpc Bíy BG lüBG , ïlük | . ïkõG ëBdyõg þýg , îñÞ ÿpLu ?êvÎ þñÞ þì ú^ îðBíz^ ok Ao îÒ úÞ ïoAlð QýíøA {üApG olÛð@
? þñÞ îßíÞ kõy þì : îP×â óBWpì úG ÈÛÖ úÞ ïlýíùÖ IzìA : îP×âô ûkq ÿlñgqõK úÞ ÿA úðBÞkõÞ oBÞ ó@ qA wK lñ^ pø , lðAõhG
îðBPuk , lzð BìA , îyBG ïAo@ BO ïkpÞ }çO ,þøAõg þì ú^ îðAk þì : Q×â ô kq ÿlñhHè . ïõy ûpýgôA óBíz^ úG îðAõO þíðpãük ïkpÞ
|. lðlüqpè þì AoBßy@ QñPÖo ÿ úWõPì oBýùì úÞ ïoAnâ þíð òì ôpG Ùp¿O Ao õO IéÚ úPvðAõO úÞ îPvýð òì pø òì ô lðõy þì ÿpLu óBPvìq kpu ÿBøqôo
| |.ïrürÎõãG|- | | . QvüA ûkBu oBÞ òüA ÐÚAô ok lñÞ þì þèlñ¾ ÿôo {ýK qôo qA pO úé¾õc þG qôo
|.kõzG |.êvÎõãðÙpgrì|- | RBÚôA þøBâ , ïõy þì ûpýg QÎBu úGô îñýzð
óBPupýGk òüA qA óBìq îø úðBãü ÿBÚ@ô Bíy|- | óBWpì qA ô ûlýyõK Ao îüBùuBHè QÎpu úG úÞ ïôo þìôpÖ ïA úPynâ RApÆBgok óBñ^ ó@
|. lýPÖo qA wK ô ûlüôk Ao pývì ïBíO .ïkpÞ þËÖAlg QðApãð QuA òßíì ôpG : îP×â ô ûkpÞ ÄÓG Bøqôo ó@ qA þðBzð aýø pãük îñÞ þì }õìApÖ
óBPupýGk ok QzK Ao {üõg ûBOõÞ þÛüBÚk | . kõzG ûApíø úG BùHy qA þÃÏG . QuA ûlðBíð þÚBG
?ú^úÞJõg|- | BG ÿoõíýO îðBg , îPÖo pPÖk ÿõu úG . ïlük ólük BG oBG pø BìA îüôo þì olK ólük úG oBýùì
òì , QgAlðA îðBPzãðA úG ÿoAkBñÏì ûBãð lükõG BXÞ : Q×â ô QuAõg pG ÿBW qA òì ólük Ao IzìA , Q×â îøAõg QüApG Ao rý^ úíø|- | ïA úPÖo BXð@ úG úÞ òüA qA ôA ÿ úPÖo êýédO îvW
?ÿpünK þì . òì rürÎ òßð JApg þG çìBÞ óBWpì . îñÞ þì QñÏè Ao {üõg
ZoBg îPzãðA qA Ao úÛéc ïkõG ûkpÞ }õìApÖ |!?lýPÖo úÞ lýPÖo pHg þG ?{üBýð îðBg {ðBíz^ok úPynâ lýìApãükô ûly úé¾õc
. kõG ûlðBíð þÚBG oBßðA ÿApG þDBW pãük . îñÞ |. ïkAk òPvßy ÿ ûqBWA îÃÓG úG úG ôA BG ô ûkAk óBßO ØuBO ÿ úðBzð úG Ao ïpu þì ÈÛÖ ô ûly ZoBg ïoBýPgA qA rý^ úíø Qvýð
oBýùì kõWô ok úÞ þupO ô þðApãð Ap^ îðAk þíð úÖpu àO qA wK ûkõPu ÿBÚ@ .îPzâ qBG òèBu qA þßü úÞ Q×â òì úG úðBíu qôpìA ÿApG îðAõO
þì xBvcA óõ^lüBy , úPÖBü ûAorýð òìok kõG Ao ÿpãük pýGk úýcBð ÙpÆ qA Bíy ÿBW úG|- | úG ,îðBg lýPvø ûlüpK äðo Bíy : Q×â ÿA ïBy Ùp¾ ÿApG úðBãü ÿBÚ@ þâkAõðBg óBPuôk
úPgBÖpâA kõG løAõhð òì Ð×ð úGrý^ aýø ïkpÞ |. lðkBPupÖ úGô koô@îüApG þHuBñì xBHè . lñü@þì BXð~A úG
ZAôkqA {GõHdì BG líù×G ïA þíülÚ Quôk |. lüoAlð þGõg ëBc îðBíâ þìp^ þèlñ¾ ÿôo òì . QÖBG Ao îüBøõì þDBHüq
IXÎ ? ïlì@ óBPupýGk úG qôpìA Ap^ . ïA ûkpÞ | |.îíùÖþìúéG|- | àü : Q×â ô kAk iuBK òì ÿBW úG oBýùì pËPñì úðBãü îðBg óõ^ îø ô úPvzð þãðo lýLu
Ao oBýùì RBøBHPyA óAôBO pâA þPuAo úG ! þPÚBíc ?QuAûkBPÖAþÚB×OA|- | þì îèk úÞ þèBc ok ïly óBðBíùì oõÃc
,ïlýupO þìoBýùì qA qõñø ? îP×â þì lüBG ú^ |. òýíø ÈÛÖ , QuA ûkBu þâkoõgBìpu ô þDBùñO . lñüBýð ÕBG úðBg úG óBð@ râpø QuAõg
?ú^ ïkAk þì wK òì îðBg úG Ao rý^ úíø úÞ îPyAlð Ao ó@ QìBùy ûoBGôk lñýzð þì òì oBñÞ ôA úÞ ïoBËPðA Ùçg pG îèk ô ûkAk eýWpO ÿpãük rý^ pø pG Ao Rõég
|.{üBýðîðBgîüõâþìàüpHO|- | AlýK òýÛü |ô Qvzð óAõW pPgkôk ó@ óBýì ok ô äñâ þüBø úzülðA BG Ao ïkõg QuAõg þì
ïBXðApu . Qvýð kBíPÎA êGBÚ ÿkpìôA úÞ ïkpÞ þßzì xBHè ok úðBãü îðBg , ïqBu ïpâ pu îùHì
ûlñü@úP×øok úìAkA , îPzâqBG îÚBOA úG òìô lýuo óBüBK úG þðBíùì râpø òì òýÛü úG , kpÞ þì îøBãð ûpýg ÿpgBÖ
IzìA oBPÖo ÿApG oBýùì îPvðAk þíð úÞ þèBc ok îyBG Bø ó@ ÿBø þðBíùì ÿ úPvüBy îPvðAõO þíð
45 þì îèk ô kpÞ þì pýÛdO Apì {üBø ûBãð ,
ÐðBÚ êýèk ú^ {üõg ÿBÚ@ pâA , ïõzð ôo úGôo ôA BG râpø QuAõg
Q×â ô ly òì Rõßu ÿ úWõPì ?koAk ÿA ûlññÞ òýÛü kpÞ þì ïlýXíO kõG ûlðq åorG ÿ úðBãü
ïokBì JBhPðA }õüpK .îüõâ þì Jõg oBývG : îøqõñø }BÞ ÿA ! j@. kõG úPÖpünK ApìôA ïoAk
|. lýuo óBüBK úG rý^ úíø òì Q×èBhì BG ô kõG úG . ïôpG ôpÖ {üBø úðBy QýñìA ok BO kõG ûlðq

? óBüBK :îP×â ô ûkq ÿlñgqõK ?QÖo Ap^ þPuAo
îðAõO þíð ô QuA þuBvc pPgk ôA Jõg|- | òèBu koAô óBðBíùì qA {ýK þÛüBÚk oBýùì

|.|. îyBG RôB×O þG ôA úG QHvð qA wK , kq þìpâ lñhHè òì úG ô ly þDApünK
kpì õO , þñßzG Ao {HéÚ lüBHð úÞ úPHèA|- | òüA úÞ kõG oBG òýPvhð òüA úðBÞkõÞ oApÖ ó@

, êâõu IéÚ òýÛü úG .oBýùì þPvø þðBGpùì þéýg :Q×â Iè püq , kpÞ þì îøBãð òýñ^
îø Ao óAõW óApPgk ó@ qA ïAlÞ aýø ô úPgBÖ | |.úzýíøqApOBHüq,êvÎÿAûlyBHüq

|. ÿA úPvßzð ólýñy BG ô ûkq ÿlñhHè ôA lýXíO iuBK ok
oôBG îø ïkõg ïkpÞ þì AkA Ao RBíéÞ ó@ þPÚô îø qõñø úÞ ïkpÞ xBvcA {ðBGpùì òýñÆ
. ïpHG Yðo ÑõÂõì òüA qA olÛð@ úÞ ïkpÞ þíð
úÞ oBýùìô kõG ûlýuo óBüBK úG îüApG Býðk þDõâ
ïBíO ûoBHßü úG ïkpG þìpu úGôA åpì ÿôqo@ok

:kAkJAõWþãé¾õcþGBGRsos qA òÞ úéXÎ ,îñÞ òyôo Ao êýHìõOA ïôo|þì óApùO úéXì
þPuAo ...ïlük|þì JAõg ...ûôA - .îñÞ|þì ØÏÂ ïoAk þãñupâ
ôòìZAôkqAkpãèBuêüpK@|îøkrðBKqôoþðAk|þì ûlüpK ÜýíÎ þGAõg qA úÞ óBðõ^ Rsos îzy {hG
.pãük|úP×ø |3 «BHüpÛO þñÏü ?QuA ÙpyA .QvW BW qA ô koõg þðBßO lyBG
ïAõÚA BGô ïôpG ûpøBÚ úG ïBüA óBíø ok îøAõg|þì oApÚ îø BG kõG|úPÖo ïkBü ç« ¾A û@ - òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
þéýg óBzüApG îèk ,îñÞ ûqBO ÿoAlük ïpøõy {GAõg ÝBOA úG Ao kõg úéXÎ BG wLu .îýPyAk ÿôo BHüq pPgk ,pýýéK óõì Rsos
.ûlyäñO pzÚ BG Ao {ßyAqA ûly|úPvy ÿBø|úðõâ ,lðBuo kAõÖ ÙpyA BG ,þuoBì þèBøAqA ÿõvðApÖ
ok RpÖBvì ,þñÞ|þì þGõg oBÞ oBývG - Ao }A þOoõ¾ Iè sôo .lðByõK pãük ÿokõK ÿæBGô lÚ }õgô JAnW óAõW ,QÞõy
oBG ô QyAnâ løAõg pSA þéýg RA úýcôo qA ô QyAkpG Ao }lýéÞ ô ØýÞ ,kpÞ lülXO kp®ÞAlø qA ÿA|úPyõð þÆ lÏG ëBu|àü ô kõy|þì Bñy@ ÿp¿ì
õO|úPynâ ó@qA .kpÞ løAõg àHu Ao QüBø|îÒ ok úðBg ok ÿõéW õè ÿpì .ly ZoBg úðBg ok ÿA úðBøBy ô ûõßyBG oBývG îuApì
ô þyBG RA ûlñü@ ô Rkõg pßÖ úG pPzýG lüBG qAþßüúGoBùðÙp¾ÿApGîøBGBOkõG}oBËPðA óBð@úðB×uBC Pì .lñÞ|þì Qé¾ôôA BG ûpøBÚ
ëBu | 31 BìA lðõy þíð lðqpÖ IcB¾
þÏÚAô óBPuAk àü xBuApG îø BG Ao þÛzÎqApKô|rýì@RkBÏu þâlðq
Qéùì êWA Quk úðB×uBC Pì .lñðAonâ|þì
ûpøBÚok þéPø þâlñðAo úSkBc àü ok ÙpyA ,løk þíð
xçO ,koAk|þìpG ápO }A úíXíW
ÑAkô Ao þâlðqôAô lñÞþíðpSA óBßyrK

...óBPuAk úìAkA àñüAô lüõâ|þì

õO ,ÿlñHð Rkõg ÿôo úG Ao Býðk ÿBøok úðõãñüA Ädì úGõè ÿpì .lðôpG þécBu ÿBø óAoõPuo úüBvíø ô Quôk ,õè ÿpì úâoôk ÿAl¾ óBùâBð úñd¾ ókoô@ pÆBg úG BG Rsos#
óAkpì qõñø ,þuõK|þì Rkõg þüBùñO ok ÿoAk þñdè BG RsosrìpÚô ûkpÞ kBG ÿBø îz^ ólük ÿpì ,Qvvâ Ao }oBßÖA|úPyo }oAõük úG oAõük úüpâ Üø Üø ok ûoBGôk ÙpyA åpì
úðAk lñðBì àyA ÙB×y RApÇÚ ô lñßy|þì
...úÞ lñPvø ÿkBüq :Q×â|rýì@ {ðqpu :kq Al¾ ,úðBg ôk qpì þGõ^ ûkpð QzK qA õè {üBø úðõâ ÿôo úG lüoAôpì ÙB×y ÿBø
:kpÞ ÐÇÚ Ao {Puôk Ùpc óBGBPy Rsos ?ÿkpÞ úüpâ õO îøqBG pPgk - ïoAk òì ?ûkpG QGAõg Bü@ ,Rsos - {üApG ÙpyA åpì olÛ^ .kõy|þì püqApu
}rürÎ ÙpyA .kõG oAõâBð ô ûpËPñì pýÒ
,QyAlð pPzýG ëBu |62 åpì ïBãñø ok
kõG JAkBy ô ÿspðApK ,ëBÏÖ , óAõW qõñø
kôq þéýg þâlðq BG ÑAkô ÿApG qõñø ô

.kõG
,ûlýPupK Ao ôA úðBÛyBÎ ëBu |31 Rsos
æBc ô kõG ûkpÞ QívÚ ôA BG Ao {ýðAõW ô þâlðq
úÇÛð òüpOlñéG ZôA BO îø BG úÞ }qAôpK Q×W
JBPy ÿqAôpK BG ,lðkõG ûlüpK Bø ÿkBy ô Bøôqo@
BùñO Ao ôA ô QÖo QzâqBG óôlG ÿl¿Ûì úG ,kõè@

.QyAnâ
###
qAôpK ó@ úÚolG ok BùñO ûõýG ó@ ïBíO ûBì |14
{üõg Rõég ok ô Qhüo àyA ,rýãðA ØuA
ÿoBùG ØýÇè JBPÖ@püq ok qôo ó@ô kq úXÂ
ô oôk RApÆBg oôpì BG pãük oBG boBì pgAôA
,{üõéâ ok ûkoõg ûpâ úzýíø ÄÓG ,àükrð
lüBy .kpÞ püqApu {üBø úðõâ pG Ao àyA óAoBG
þPcAo Qßíýð ok pPzýG îø lüBy QÎBu ôk
Bø }qAõð ,þâlðq òüpýy ô iéO úG ô lýíè ú`ÒBG

ô
úÞ Qvüpâ ô lýzülðA oBâqôo ÿBø þéýu 46

www.TEHRANMAGAZINE.com ÈýéG ,ly îýËñO lýPuAõƒg|þƒì úƒÞ þƒÛƒüpƒÆ ,îƒñÞ|þƒì {ƒøAõƒg ,õƒè ÿpƒƒì ...û@ -
RôB×O àü BG ,ïkpƒÞ ôoqo îø Ao ,BƒíƒýƒKAõƒø ÿkpì aýø ,ïoAlð Ao Qdý¿ð ólýñy úé¾õc
47 ok xôôBø úñýì êPø BG úÞ þuBíOok ,à^õÞ pK òì IéÚ ok Ao ÙpyA ÿBW QvðAõO løAõhð
úÞ lðkAk ÑçÆA BXð@ òýèõEvì ,îPÖpâ ûpøBƒÚ .lñÞ
óBìq ÿBø }oõyqA þßüok xôôBø úñýì êPø ÿBWQvðAõOløAõhðÿkpìaýø...úð-
)RAkBuoõðAlídì(oõzÞlýÛÖoõùíWwýDo ÿApG þüBW lðAõO|þì þƒèô lƒñƒÞ pƒK Ao ÙpƒyA
,ûly pX×ñì ó@qA þPívÚô ûly ÿoAnâ IíG ...lñÞ qBG õO IéÚ ok }kõg
ûBì úìBãñø ok úÞ |206 ûoBíy ÝBOA úƒéíƒW qA Rsosô Q×â|þì òhu óBñ^ îøõè ÿpì
æBc úÞ lñP×â Bì úG ,kõG Bíy ûBãPìBÚA óBPévÎ pu ok Ao ûpøBÚ úG p×u úzƒÛƒð úƒÞ þƒèBƒc ok
ô êßy ô lðA ûkpÞ ÿqBuqBG ûoBGôk Ao êPø ó@ Büok þG@ ÿBø J@ô òyôo ÜÖA úG ,lðAoôpK|þì
pýýÓO BG Jõg|úPHèA .koAlð Ao úýƒèôA êƒüBƒíƒy xBíèA óBðõ^ lýyoõg úÏyA {GBƒO pƒüq úƒÞ
pO óolì êßy óBíPgBu ÿqBuqBG ô óõýuAoõÞk .Qgôk îz^ lðlýzgok|þì
.ûlypOwÞõèôpOBHüq,úPÖpâkõgúGÿpPùGô óAoõPuoàüokAoÿAûríyõgoBùðóqôk
êPø úÞ olÚ òýíø ,koAlð þèBƒßƒyA - þyôpÖ êâ qA wLu ,lðkoõg þécBu ÿBHüq
þÖBÞ |206 ûoBíy ÝBOA ô lyBG xôôBø úñýƒì pøëõíÏìÜHÆBOlðlüpgêâlHuôkóBypývì
?úPÖpðòýGqAúÞÝBOAó@,QuA óArürÎoõâpG þéâ ,lðôpG óBPuoõâ úG úHñzßü
.ûlyÿqBuqBGêPøÈÛÖ,pýg- óBð@ BG Ao þPÎBu ô lðoAnãG óBy|úPÖo Quk qA
.lýølGAooBÞIýOpOwKJõgoBývG- Quk qA Ao }pøõy rýð õè ÿpì .lññÞ Rõég
,QÞõy îðBg ûly ïBXðA rýƒ^ úƒíƒø - kõGpPâorG RsosqA þèBu lñ^ ú^pâ ,kõG ûkAk
,îñÞ|þì okB¾ óæA ,îø Ao Bíy ÿBíýKAõø ÈýéG ôkpÞþíðþüBùñOxBvcARsosûqAlðAúGþèô
ØüpzO óBOp×u áoAlì QÖBüok ÿApƒG qôpƒìA {üBø ûõð ô óAlðqpÖ Apƒüq kõƒHƒð òƒýƒãƒøôlƒðA
.lüoôBýG kõg ÿApG ó@qA|úPynâ ,lðkpÞ|þìpK Ao {ýâlðq
### ,þðBíùýì ,p×uok ïAlìô QyAk þüBø|þìpâpu
ó@pùÊ qA lÏG .lýuo ApÖ êüpK@ îùð qôo BùñORsosþèôkõGoAnâôQzâôþñýzðIy
wüoBKl¿ÚúGAowéXð@wè,RsoslüBGqôo úG Ao Býðk ÿBøok þPuAo úG ,lýìABð ô xõüCBì ô
krð ërüs ûApíø |1 QÎBu kôlc .Q×â|þì ápO ô óBPuôk ,îùì òüA ô kõG|úPvG {üõg ÿôo
Bø ëBu úÞ ,óBð@ÿôkpøpãzüAo@,QÖo óBýéýè .kpÞ|þì óApãð Ao {ðBüBñy@
ô kõG|úPuAo@Ao ÿõvðApÖ óqôk ÿõvýâô ûpù^ }A þOpÖBvì oôBzì BG lÏG qôo eƒHƒ¾
Jõvdì óBð@ þâkAõðBg óBPuôk ôrW óõƒñƒÞA ôAÿApGAo {üAûlñü@p×uúìBðpGôQÖpâxBíO
.ly|þì ô{ýKëBu|32úÞÜüpÆóBíøúG,kpÞeüpzO
óBXýø ô Ýõy BG Rsos ólük BG óBýéýè .ly îýËñO }A þuôpÎ ïBãñø
ok ô QÖBPy ôA ÿõu úG ,lüpK ÿBW qA kBüq úÞ îñƒÞ QƒÞpƒc ÿoõƒÆ îøAõƒg|þƒì -
:Q×âlýzÞ|þì{yõÒ@okúðBíýí¾úÞþèBc ok qôo |3 ,îyBG wüoBK ok êƒüpƒK@ ûBƒì|îøk
oAlük qA olÛ^ ,ïrürÎ Rsos ...ûôA - óõ^ ïoAlð êPø úG ZBýPcA ,kõG îøAõg wüoBK
ërüs qA Ao QèBc úzýíø ,îèBdyõg õO ûoBGôk ok ,lðAonâ îøAõg îìAõÚA ërñìok Aoqôo úu ó@
áæ qA ûpgæBG ïlýñy úƒßƒñƒüA qA ,îupƒK|þƒì qôoôk,QÖoîøAõgþuoBìúGêüpK@|13iüoBO
þéýg þzG ZoBg þøAõg|þƒì RA þƒâkpƒvƒÖA ôoqo úG þWBýPcA rýð BXð@ok ,îPvø BXð@ îø
úG ú^ òÞ ûBãð òì ÿAlg ...ûôA ...îèBdyõg îøAõg|þìêüpK@|îøkrðBKiüoBOok.QvýðêPø
!?ÿAûkoô@Rkõgqôo òßíì úÞ þÛüpÆ pø úG BXð@ ô ïôpG ûpøBÚ úG
þèBcok,pg@úéíWÿAkAëBHðkúGóBýéýè ûoBíy ÝBOA lüBG lyBG úÞ þPíýÚ pø úG ô lyBG
Rsos IOpìBð ÿBøõì ÿçGæ úG QzãƒðA úƒÞ ôoqo îüApG ûpøBÚ xôôBø úñýì êPø ok Ao |206
:kAkúìAkAlýzÞ|þì ô lì@ {×¾ô «çHÚ úÞ þÚBOA óBíø( !!lýƒñƒÞ
kôlc ÿkõG BXñüA úÞ ÿoBG òüpg@ qA - BƒƒXƒð@ ok Ao ÙBƒƒÖq Iƒƒƒy ÙpƒƒƒyA ô Rsos
êßyôpu ú^ òüA ,konâ|þì þøBì ûkrðBK Bü |14 ô|îøkrðBy ,îøkrðBK iƒüoBƒO ok .)lƒðlƒðAonƒâ
?ÿAûkpÞQuokRkõgÿApGúÞQuAþüõìô îøAõg xôôBø úñýì êPøokô ûpøBÚok|îøl×ø
þèlñƒ¾ ÿôo úƒG úƒÞ þƒèBƒc ok Rsos ,lyBG |206 ÝBOA lüBG îñÞ|þì lýÞCBO B« íPc ,kõG
pGþñhuôlýzÞþø@Qvzð|þìúñü@ÿôpGôo iƒüoBƒO ok Ao êƒýƒð úƒðBƒƒgkôo pƒƒ×ƒu wƒƒLƒu
ûkpvÖA ô|úPvßy îø ok {Ooõ¾ .koôBýð Iè wèúGîøêüpK@|23qôoôîñÞ|þìqBÒ@|îølXýø
þüçÆ ÿBHüq ÿBøõì pG lý×u ÿBøoBO ûõHðA ô kõG .Qzâ îøAõg qBG wéXð@
þãðB^pK úG óBñ^ îø óBýéýè .kpÞ|þì úHéÒ }A Q¾pÖ AkpÖ BO òì úG ,rƒürƒÎ Rsos -
:úÞkAkúìAkA eH¾ .îñÞ îýËñO Ao Bíy p×u úìBðpG BO lýølG
õO qA ÿlülW ûpù^ qôpìA îøAõg|þì - Rsos BG þOpÖBvì wƒðAs@ pƒPÖk qA lƒÏG qôo
.þñÞ rüApKoõu Ao úíø úÞ ÿA ûpù^ !!ïqBvG :lñPÖpâ xBíO
koAk úìAkA óBíø úG Bíy p×u úìBðpG ,QÞõy îðBg -

óApùO úéXì

ô êâ 35 )úvðApÖ úðõýLìByõè/òìos|òu|ÿoBK(
qBýPìA 52.2
)BýèBPüA|A | ÿpu /õñüoõO( þOõéG @|ûolð@ -10
qBýPìA 52 ô êâ 26
ÿçÆ {×Þ òýìoBù^ ÿAløA îuApì püôB¿ƒO
úG xoAõu wýDõè }A|þíýO|îø ÈuõO úÞ þvì
:lýñÞ|þì ûløBzì püq ok Ao ly îülÛO ôA
óBñßüqBG ïBíO úG ÜéÏPì îüçÆ {×Þ :þƒvƒì
QuBðõéuoBG
BùñO úð ,êâ 37 QHS BG úPynâ ê¿Ö úÞ ôA
þüBKôoA ÿBø|äýè ïBíO ok úƒßƒéG Bƒãƒýƒèæ ok
qA wK ,lðBuo QHS úG Ao êâ kAlÏO òüpPzýG ÿApƒG BƒðõƒéuoBƒG þƒñPýðAso@ ûoBƒƒPƒu #
}A|þíýO|îø óBPƒuk qA ûrƒüBƒW òƒüA QƒÖBƒüok òüpOpG óAõñÎ úG }A|ûrüBW oBG òýìoBƒùƒ^
QÖBüok Ao BKôoA ëBHOõÖ ÿBø|äýè ok óréâ
.kpÞ
þvì ÿçÆ {×ÞòýìoBù^ lüokBì pùy ok þíuApì ok ,þvì êðõýè
óréâ òüpPùG ûrüBW úƒÞ BƒKôoA ÿçƒÆ {ƒ×ƒÞ
Ao QuA ê¿Ö pø ok BKôoA ëBHOõÖ þøBãƒyBƒG
.kpÞ QÖBüok
37 ólðBuopíS úG BG 2016-17 ê¿Ö þvì
,kõG ûkpG Ao ó@úPynâ ê¿Ö úÞ xoAõu wýDõè qBýPìA 58 qBýPìA 68 ô êâ 34 )ëBÓOpK pOpG ok þðréâ ÿApG AoqBýPìA òüpPzýG ,Bãýèæok êâ
ô }çO BG ÿkAp×ðA rüAõW :Q×â óAoBãðpHg úG êâ 29 )wýéãðA pOpG äýè /ïBùñOBO( òýÞ ÿpø BƒýƒuôoõƒG( äƒðBƒýƒìBƒƒGôA àƒƒüpƒƒìA pƒƒýƒK -3 òüA úG ô kpÞ IvÞ BKôoA ÿBø|äýƒè þƒìBƒíƒO
ÜéÏO òßüqBG àü úG îýO ÿBÃÎA úíø àƒíÞ 62 ô êâ 31 )óBíè@ ÿBãýè|xlðõG/lðõíOoôk }A|ÿpãüqBG óAoôk ok oBG òýìoBù^ ÿApG IýOpO
ÜéÏO îø Bùð@ úG ÿrüAõW òýñ^ wK ,lðpýâ|þì qBýPìA 58 ô BG Uýc òüA qA ô kpÞ QÖBüok Ao ûrüBƒW òƒüA
àíÞ ØÇè úG Ao çÆ {×Þ òüA îø òì .koAk )BýèBPüA|A | ÿpu/þèõKBð( wñOpì wüok -7 qBýPìA lüokBì ëBDo þèBÓOpK ûoBPu ,ôlèBðôoõðBýPvüpÞ
Bùð@ óôlG ô ïoAk BðõéuoBG ok îüBƒø|þƒíýO|îƒø þƒƒƒƒƒƒƒßƒƒƒvƒƒƒÖôlƒƒƒƒƒƒƒðAõƒƒƒƒƒƒƒè RpƒƒƒƒƒƒƒGôo -4
qBýPìA 54 ô êâ 28 ô êâ 30 )óBíè@ ÿBãýè|xlðõG/iýðõì|ópüBƒG( .lypGApG
.îðBupG píS úG Ao êâ kAlÏO òüA îPvðAõO|þíð 28 )BýðBLuA ÿBãýèæ/BðõéuoBG( xoAõu wýDõè ,2010 ÿBø|ëBu ok òüA qA {ýK úÞ þvƒì
îyBG îø îíýOqA óôpýG òì :kAk úìAkA þvì qBýPìA 60 QƒÖBƒüok ÿApƒƒG ,kpƒƒÞ IƒƒvƒÞ 2013 ô 2012
úÞ ïoAk óBíüA ó@ ÿBø|þüBƒðAõƒO úƒG olƒÚ|óBƒíø qBýPìA 54 ô êâ ô êâ 29 )BýèBPüA|A | ÿpu / ïo(õÞs òükA -5 xBG lñðBì þüBHÚo kõg ÿçÆ {×Þ òýìoBù^
þüBø|QÖpzýK Bø|ëBu òüA ok .îyBƒG {ƒégAk þƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒðAôBƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÞ óõƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒvƒƒƒƒƒñƒƒƒƒƒükA -9 68 ô êâ 34( óõHvýè äñýOoõLuA qA Quôk
úÖBÂA ïA|ÿqBG úG Ao Børý^ þƒgpƒG ô ïA|úƒPyAk BýuôoõG qA äðBýìBƒGôA àƒüpƒìA pƒýK ,)qBƒýPìA
qA êƒHÚ qôo qA pƒPzýG qôo pƒø òƒƒì .ïA|ûkpƒƒÞ
.QyAk )qBýPìA 62 ô êâ 31(lðõíOoôk
.ïpG|þì Rnè îðkõG QvýèBHOõÖ ÿBø|äýèok þðréâ ,þøk qBýPìA îPvýuok
ꃃƒýƒƒèk ûoBƒƒƒGok BƒƒƒðõƒƒƒéuoBƒƒƒƒG ûoBƒƒƒƒPƒƒu ,BýèBPüA|A | ÿpu ,BýðBLuA ÿBãýèæ ,þüBƒKôoA
ok Iy úHñyoBù^ ÿqBG ok }A|þñýzð|Qßíýð äýèô óBíè@ ÿBãýè|xlðõG ,wýéãðA pOpG äýè
lýÞBC OîøBKôoAóBðBìpùÚäýèokxõPðôõüúðBg úvðApÖ ,lñéø ÿBø|äýè ô qBýPìA 2 ëBÓOpK pOpG
ÿApG îñýzð|þì |Qßíýð ÿôo úÞ oBG pø :kpƒÞ
RolÚ ô ûrýãðA ,lÏG ÿqBG ok pO|ÿõÚ QzâqBG .koAk qBýPìA 1.5
IýÞpOqA ókõG ZoBg òì .îñÞ|þì AlýK ÿpPzýG ÿBø|äýè úPynâ ê¿Ö pOpG óréâ 10 QupùÖ
BG úÞ ïoAk Quôk úzýíøô ïoAlð Quôk Ao îýO ûløBzì püq ok Ao BKôoA ëBHOõÖ þøBãyBG
BìA ,îñÞ àíÞ îíýO úG IýÞpO ok òPÖpâ oApÚ
úßñüA ô QuA ÿkBüq Rlì ê¿Ö àü úÞ îðAk|þì :lýñÞ|þì
74 ô êâ 37 )Bãýèæ/BðõéuoBG( þvì êðõýè -1
.îyBG ïkõg IÚApì lüBG òì
qBýPìA
äýè /óõHvýè äñýOoõLuA( Quôk xBG -2

qôBXPì QvýèBHOõÖ ÿApG óAlðq ëBu 9

.QuAqôBXOôA ïBùOA .ly ïõßdì óAlðq ëBu 9 úG lüokBì ëBDoô óçýì ÜGBu ûoBPu #
þéüqpG 5 ô ôA .ly ïõßdì wHc ëBu 9 úG þøôpâ qôBXO ïBùOA úG êüqpG ÜGBu ûoBPu ,õýñýGôo|

.lðkAkoApÚ þvñW oAq@ koõì ÿA|úðBHy JõéÞ ok Ao þüBýðBHè@ úèBu 22 óq àü 2013 ëBu pãük
ÿqBG óçýì ok ïpW JBßOoA óBìq ok úÞ êüqpG ÿôpýñýìõßýPéOA îýO þéÏÖ úèBu 33 òßüqBG
îßc òüA úG BÏÇÚ .ïõy þðAlðq lüBHð òüApGBñG ô ïlzð IßOpì þøBHPyA òì :Q×â ûoBG òüA ok kpÞ|þì

.îñÞ|þì }çO þøAõg|ïBWpÖ ÿApG îéýÞô ÜüpÆ qA ô kpÞ îøAõg ÅApPÎA

48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

lññÞÿqBG óApüAok lüBG Bø ÿkõÏu

ÿAo þOAoBìAô þðBPvGpÎ ÿBø|îýOqA óApüA þðBGrýì úG Býu@ëBHOõÖ óõýuAol×ñÞïBXðApu #
.kõzðoArâpG ïõuoõzÞok óApüA óBâlñüBíð ÿBø ÿqBGpãük IýOpO òülG BO kAk

lülW wÞõè êýHìõOA àüôôlèBðôo

QuA lüokBì ëBDo ûBãyBG pvðBLuA ÐÚAô ok úÞ}lülW êýHìõOA qA ôlèBðôo õðBýPvüpÞ#
.kpÞÿoAkpG ûkpK

úG ,kõG ûkpÞ êýídO óApüA ëBHOõÖ úG ,UèBS oõzÞ ok ÿqBG kBùñzýK BG óBPvGpÎ úÞ þðçÞ |úñürø ÿkõD@îøëBDoóBñßüqBGpãükúGúPHèA.QuAîPvýuòüpg@ÿkõD@àüwüpÞlülWêýHìõOA |
úHñzXñKqôo Býu@ëBHOõÖ óõýuAol×ñÞô lypXñì ØéPhì ÿBø|ûBâkAk úG QüBßyô óApüA ÅApPÎA .kõG pOæBG ëlì úýÛG qA QÖpâ oApÚ óAlüq ô ôlèBðôo oBýPgA ok úÞ ÿrý^ BìA ly ûkAk
BÃÎA ÿAo úG Ao ÿkõg òýìq ok þðBPvGpÎ ô þðApüA ÿBøoõzÞ þðBGrýì QÖpâ îýí¿O úPynâ
!ly No ûlñðAõg þéì îýO òßüqBG
.koAnãG
ó@ûoBGok ,BÃÎA BG ûkpzÖô þ¾õ¿g RBvéWok ëBHOõÖ óõýuAolÖ wýDo ZBO ÿlùì úÞ ÿkoõì .lðAõg ÿlDõu óBGq BG No äñø@àü ÿA ûoAõñzWok xôlÚ óBìBu #

.kõG ûkpÞ þðrüAo ô ûkq Ùpc .kBPÖA ó@ok þOBÚB×OA úÞ lyoArâpG lDõu xlðôpPuApùyok îø þÛýuõì ûoAõñzW àü ApýgA
úG BO lýuo ZBO ÿlùì úG QGõð ,pÇÚ ô RAoBìA ,óBPvGpÎ ëBHOõÖ óBâlñüBíð ÿBø|QHd¾ qA wK .lðlðAõg þüBø äñø@ þPc ô lðkõG pÂBc ó@ok îø lDõu xlðõupPuA îýO óBñßüqBG
QýñìA kõHð ûoBGok þðBPvGpÎ ûlñüBíð þøAô ÿBÎkA ûoBGok B×ýÖ RBÛGBvì úPýíÞ ÿBÃÎA qA þßü óAõñÎ
úßñüA ô kq Ùpc óApüA êìBÞ QýñìA ûoBGok kõg ÿA|úÛýÚk 12 óBìq ok ZBO .lñÞ QHd¾ óApüA ok àü ûoAõñzW òüA ok ô kõG óApÂBc úéíW qA îø xlðõupPuA îýO òßüqBG òüpPùG xôlÚ óBìBu
úÞ lñÞ QÛÖAõì îø óBìoõzÞok ÝApÎ ÿBùüqBG ÿoArâpG BG þPc B×ýÖ ly IWõì óApüA ÿæBG QýñìA .lðAõg ÿlDõu óBGq BG No äñø@

.lðlì@ óApùO úG îýO òüA BG ÿqBG ÿApG òKAs ô BýèApPuA ,þðBùW ïBW þOBìlÛì RBÛGBvì ok
úßñüA ô Q×â ÿkAq@ ûBãyqoô ok òý^ ô þGõñW ûpÞ ÿBø|îýO êßzì óôlG þðBGrýì qA ZBO
êýídO óApüA ëBHOõÖ úG þèõÛÏìBð ÿBø|úñürø ,þðBPvGpÎ ÿBø|îýO BG ÿqBG ÿoApârG QuokBð îýí¿O
qA óApâByBíO þñÏü óApüA ëBHOõÖ úüBìpu òüpPâorGô lðõy kpvèk BøpvðBLuA ,ûly IWõìô ûkpÞ
ô óApüA ëBHOõÖ úG Ao Q×ãñø ÿop koõìôk òýíøô lðõy Ùnc þðApüA ÿBø|îýO þãðBg ÿBø|ÿqBG
úÞ þèBcok løk {øBÞ pâByBíOoArø 4 úG Ao Býu@ JpÒ óApâByBíO òýãðBýìô lñÞ êýídO Býu@
wýDo }çO .lñPÖpâ oApÚ Býu@ JpÒ qA pOæBG pâByBíO oArø 30 òýãðBýì BG Býu@ Ýpy ÿBø|îýO
ÿôo Ao þüBýu@ ÿBøoõzÞ óBâlñüBíð òøm úÞ kõG òüA þðApñhu òüA ok óApüA ëBHOõÖ óõýuAolÖ
óly ÿkBÎ BG QuA òßíìô kpÞ êýídO Býu@ëBHOõÖ úÎõíXì úG ÝB×OA òüA úÞ lñÞrÞpíPì ÿopÂ

.lP×ýG ÝB×OA îø ûoBÚ pãük ÉBÛð ok ,ó@
BO lñPÖo óôpýG òèBu qA óBPvGpÎ ô pÇÚ ,RAoBìA ,óApüA óBâlñüBíð ,ZBO pSõì ÿBø|QHd¾ qA lÏG
úG BÃÎA QüpTÞA ô kõG QHTì oBývG ÿpýâ|ÿAo úXýPð .lñølG ÿAo ,úüõðBS þðrüAo qA wK ÿBÃÎA
ÿBø|îýO IýOpO òüA úG .lðkAk ÿAo óBPvGpÎô óApüA ÿBøpùyok QzâpGô QÖo ÿBø|ÿqBG ÿoArâpG
îø ÿBøoõzÞ úG ,ëBu ôk qA lÏG oõzÞ ôk òüA þøBãyBG ÿBø|îýO oõÆ òýíø ô óBPvGpÎ ô óApüA þéì
þOAoBìA ÿBø|îýO .ly løAõgõÓè óBðBìpùÚ äýè lülW ê¿ÖqA UèBSoõzÞok ÿqBGô QÖo lñøAõg
.lñüBýG óApüA úG lñPvø oõHXì îø kõy Bùð@ ëBc êìBy þðBPvGpÎ ÿBø|îýO óõðBÚ lñPuAõg|þì úÞ îø
RoAqô BO úPÖpâ þOoBËð ÿBøkBùðqA .kõG þÏíWô þøôpâoBÞ àü ê¾Bc ,åorG ÿqôpýK òüA
úG òüpýy úXýPð àü BG þðApüA óApülì þøôpâ }çO úÞ îýèBdyõgô ëBHOõÖ óõýuAolÖô }qoô
| úvýDo RBýø Iüõ¿O úG lüBG |AFC | RBÛGBvì úPýíÞ îýí¿O úÞ QuApÞm úG ïqæ .lýuo óBüBK
îýí¿OôRBÛGBvìúPýíÞúGõ¿ìBGBýu@ëBHOõÖóõýuAol×ñÞluo|þíðpËðúGúPHèA.lupG| AFC

.lñÞ Q×èBhì þüBýu@ ÿBøoõzÞ
ÿBøoõzÞ ÿApG Ao ÿA|úìBð ÿkôq úG Býu@ ëBHOõÖ óõýuAol×ñÞ ,RBÛGBvì úPýíÞ îýí¿O ÜHÆ
kõg ÿBùPèôk òýíÃO lñPvø ØÊõì BùðõýuAolÖ ô kpÞ løAõg ëBuoA RAoBìA ô óBPvGpÎ ,pÇÚ ,óApüA
kõWô êýèk úG óApüA ëBHOõÖ óõýuAolÖ úÞ lññÞ IéW Ao óBíùì ÿBøoõzÞ ÿqBG QýñìA ÿoApÚpG ÿApG

.koAlð| AFC |úGþPýñìAòýíÃOókAkÿApGþéßzìaýø|,óApüAÿæBGQýñìA

49

óApùO úéXì

oõK Jkõö ì .ï

ïoBù^ {hG

ïlñâ :Q×âô QÖo úvüoô {Ò óõüBPÞ
úG îø BG AoAk ô AoBu .wüõñG Ig -oBýìBÞ :Q×âQgAlðA BOôk úÞ ûpýâ|þì kBü Jõg Jõg ÿArý^ ûoAõøBì óõO ûAo xçÞ õO óõì îéÏì îðBg -
ô AoBu .wüõñð .wüõñð úð ,úð ,lðôo|þì úuolì ?ókpÞNB^úOôpuAp^ôoBñüA,...A¶ - .ûoAlð ÿpSA }õO ,ïlG }kBü òì ïlG rý^
wüõñG ,lðôpG úuolì úG îø BG òñÞ|þì ÈéÒ AoAk :Q×â ô ûlñg qA kpÞ {Ò óõüBPÞ ûoBGôk .kq kAk lÏG !ûk þíð
,lðôo|þì úuolì úG þüBùñO ïAlÞpø AoAkô AoBu !òýPÖpâ úO ô pu õGBPÞ ,}AkAk - .BýéìBÞ ,BýéìBÞ - ?óôõW Bü ûpýK óõO îéÏì îðBg -oBýìBÞ
ïçu îø úG úð ,ólük ôpãülíø ûAo õƒO ïpƒâA }BXÞ qA .wüõƒñG ,Iƒg ...¶A -oBƒýìBƒÞ {ƒPuôk BƒG ,{ƒPvýð úƒðõƒg -óõƒüBƒƒPƒÞ úéãyõg ïolÛðA ,úðôõW óôõW |-óõüBƒPÞ
úG óõGBýg oô òüA qA AoBu ,ÿrý^ úð ô òñÞ|þì ?îãG .óôpýG|úPÖo
õƒyBƒW úƒíø ,}BƒW úƒíø qA -óõƒüBƒƒPƒÞ óôAoBýG?@îükpÞpýâÿpyIXÎ-oBýìBÞ !õãð úÞ
.óõGBýg oô óôA qA AoAk ô kôo|þì úuolì .îülðõg .îñýHGôoQGBPÞ ÿpG õO kAõg þíð AkpÖ qA .úyBG-oBƒýìBƒÞ
ÈÛÖ ô îükõG|úPÖpâ õðõì ëk óõüBPÞ ô òì ,úð.kAkïAkBGóBìBì.wüõñG,Ig-oBýìBÞ ô oBýìBÞ Quk kAk ôo {GBPÞ kôq óõüBPÞ .ïoAkoBÞ «çÏÖ ,ïo|þì RBW ïkõg òì .úuolì
ïAkBG ÿôqo@ óBìBì wüõñG .wüõñð ,wƒüõƒñƒð .lyòPyõðûkBì@ôkpÞAôôo}pPÖk}kõg
.îülülñg|þì .koAk lñO lñO BìA ,îâ|þì|úPßük QùG -oBƒýƒìBƒÞ !îñÞ|þì Ñôpy ôo xçÞ AkpÖ qA úyBG
AoAk ô AoBu wüõñG .Ig ?þPyõð -oBýìBÞ ?pvK þâ|þì RpK ô Rp^ Ap^ - .Bø þvüõñG }Bíz^ qA àƒyA ûlƒñg qA úƒÞ óõƒüBƒPÞ
,úð ,úð .lñPvø pãülíø ÿApG þGõg óBPuôk úÞ ûly óôpâ olÛðA ïôkBG úg@ -oBýìBƒÞ .}AkAk îz^ -óõüBPÞ
úÞ ókpÞ BW þG þéýg AoAkô AoBu .wüõñð îñüA .úyBG|úPyAkôo}ôqo@óBìBìúy|þìÈÛÖ ôo ,óõüBPÞ ÿõéW ,BXðõíø ,ïoBýìBÞô òì :Q×â lìôA|þì
,þPuôk úG lupG ú^ .ópHGôpãülíø îuA ç« ¾A .ûlñg qA îükõG ûkpì óõüBPÞ ô òì :Q×â oBýìBÞ úÞ îýPvzð êHì BO ôk !úâ þíð|úPßük îø úG þÞ aýø }AkAk -
îñüA ,úð ,úð .kAk óBð BGBG wüõñG -oBýìBÞ .îüo|þì ô îâ|þì õy|úPßük ÿA úÛýÚk úü - ,òÞ pßy ôo Alg ôpG !pPùG ú^ -oBýìBÞ
!ók|þì Bø ú`G òüA kBü úý^ BñüA úg@,kAk óBðôkpø óBìBìô BGBG wüõñG ,wüõñð úìBðpGú^îâ|þìQùG,úyïõíO|úPßükoAnGæBc ô ûkpÞ Jõg oBÞ úü }oôpK ô }qõì@ úÞ ïæBc
.ly pük îüpG õãG BGBG - QÖo oõHXì îø óBìBì ,lýupð óBð úG BGBG ÝõÛc .ïkpÞ oõW óõìkõg úuAô ÿA õO ,ûkpÞ Ùnc þéý¿dO úìBðpG qA ôo|úƒPßük
.kAkóBðBGBGBOkpÞBGBGàíÞ,oBÞpu ,Q×â|þì òì úG ôoBñüA QyAk úÞ oõXðõíø
,óBø@ ,úãük pOkôq wüõñG ú`G -oBýìBƒÞ .úãükúyïõíOõãGpOkôqBGBG- {ùG ûBãð úü BO ô kpÞAô ôo óõüBƒPƒÞ JBƒPƒÞ ?þPcAoBð
úG úðBg ok AoAk ô AoBƒu wƒüõƒñG ,úƒGõƒg òƒüA .}AkAk îâ|þì ôo úðõg õO -óõüBPÞ
wüõñG ,Ig ?þPyõð .lññÞ|þì àíÞ óByokBì ?îñÞ oBßý^ òì æBc Ig ,óBø@ -oBýìBÞ
}kpâ úG îø BG êýÇÏO ÿBøqôo ok AoAk ô AoBu îðBg AkpÖ ,îvüõñð|úƒPßük úƒâA -óõƒüBƒPÞ
BüAlg ,ëæ îðõGq ,ëæ îðõGq ,úð úð úð ,lðôo|þì
.úñÞ|þì ïAõÎk îíéÏì
ô úðôõW QíéÏì îðBg þñEíÇìõO -oBýìBÞ

?êãyõg
.}AkAk ûo@ -óõüBPÞ
úâ|þì ,ûoAlð þHýÎ wƒK ,Iƒg -oBƒýìBƒÞ
.úég ûoõhð þÞ pø -úéâ îéÏì Jõ^
îùG|úPßük úü }AkAk Alg ôpƒO -óõƒüBƒPÞ

.õãG
}ôo qA ,òƒÞAô ôo QƒGBƒPÞ ôpƒG-oBƒýìBƒÞ

.wüõñG
:Q×â IXÏO BG óõüBPÞ
?îvüõñG|úPßük JBPÞ ôo qA -
îy úíø ûqBO ?úý^ úãì ,ûo@ Ig-oBýìBÞ
ïõíO ,@ ïkõG ú`G úƒÞ òƒì ,þƒy|þƒì QƒvƒýƒG
óõíø ûqBO ,îPyõð|þì JBPÞ ôo qA õìBø|úPßük
.ïly ëõHÚ ûBãzðAk õO îèôA ëBu
:îP×â ô }õéùK õO ïkq
ÿqõì@lG ÿoAk ?ÿk|þì ú`G kBü úý^ BñüA -

.þñÞ|þì
ú`G òüA ,órð }õW ÿkõg þGõO -oBýìBÞ
õO qA olÛðA ,Iy BO eH¾ qA ,þñýG|þì úÞ ôo

50


Click to View FlipBook Version