The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TEHRAN MAGAZINE DIGITAL COPY.
READ, VIEW OR DOWNLOAD TEHRAN DIGITAL MAGAZINE ONLINE FOR FREE WITHOUT SUBSCRIPTIONS, EXPERIENCE ON YOUR SMARTPHONE, TABLET AND COMPUTER, ANYWHERE, ANYTIME
www.tehranmagazine.com

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2017-07-25 17:41:40

Tehran Magazine Issue# 1043

TEHRAN MAGAZINE DIGITAL COPY.
READ, VIEW OR DOWNLOAD TEHRAN DIGITAL MAGAZINE ONLINE FOR FREE WITHOUT SUBSCRIPTIONS, EXPERIENCE ON YOUR SMARTPHONE, TABLET AND COMPUTER, ANYWHERE, ANYTIME
www.tehranmagazine.com

Keywords: tehran,magazine,weekly,iranian,los angeles,usa,international,digital

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu – ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø

10 úd×¾..|.|.|...........|.|..........|..................)þzHc lýÏu(úP×ø îg ô aýK ok - Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
12 úd×¾...|.............|.|..........|.....QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo þHdì îüpì pPÞk -
14úd×¾.................................................)óBðq|(îPvýðú`GpãükæBc|- & Publisher

ÿoõð lŸHùy21-16úd×¾.......|..................|..........................óBùWôóApüA|VkAõc- SHAHBOD NOORI

22úd×¾..........................)þÏÚAô þèô IýXÎ( lýuBñzG Ao óBùW ÙôpÏì óAoAõhìk@- )| |201 7 ÿæõW 28 (| 1396 kAkpì 6 úÏíW 1043 ûoBíy îßü QvýG |ëBu
24 úd×¾ ...............)ûtüô }oArâ( |îýuBñzG pPùG Ao þðApüA ïBãzýK óBðq óBýì qA ûpù^ |100-|
39|-28úd×¾........|.............................................. BýðkoBñÞúyõâqA|-| Since 1996, Friday July 28th 2017 ISSUE#1043
40úd×¾ |.....................................................................rñÆ-|
(818) 881-1771

44 úd×¾ ........................................... ) oõK Jkõì.ï úPyõð þÚoôBK( êvÎ – TEHRAN MAGAZINE
46úd×¾....................................)kp®ÞÿløúPyõð þÚoôBK( ëBÛðlypìp×ÏW– PO Box 3665
48 úd×¾................................... ............................... þyqoô–
Winnetka, CA 91396 USA

50úd×¾..|................................)”õèûrícòýßO“úPyõðþÚoôBK( úìokÿpPgk– WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

52úd×¾ .........................................)þøAoôkpu(|îñÞoBÞú^lýDõãGBíy– E-mail: [email protected]

54úd×¾....)léWÿôo(ÿoækóõýéýìòülñ^ÿBøúüløBGúÞÿoBÞõßýðûkAõðBgóBüpËðBüpSôwðõü -| Facebook: TehranMagazine

|56úd×¾ ...................................................)ûBOõÞóBPuAk(pøAõgúu-| >óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
58 úd×¾...................................................................ÿrLy@-| .QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð
63-60 úd×¾.......................................................BøpHg ô Bø ûpù^-
64 úd×¾.....................|...................................óBùWô óApüA RBýGkA- .kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
69-66 úd×¾..... ..................................................úünÓO ô þßyrK- Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -
70 úd×¾.............|.................................................BøÿlñìqBýð-
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW- .Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
76 úd×¾....|........................................................ úP×ø þDõãzýK- ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -
78 úd×¾............................................................þvýéãðA {hG -
|80 úd×¾ . .|......................................................... þvýéãðA {hG - .lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì

.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

when subiscription start , there is no cancellation or refund

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

Býðk àü BG
xBLu

.kpÞ îýøAõg lyo îø pG óApùO þééíèA òýG úéXì RBd×¾ þìBíO óly þèBPýXük BG ,úPynâ| ûBì lñ^ ëõÆok #
ûoBGôk lèõO BO lðkAk ÿoBü ØéPhì FBdðA úG Ao òì úÞ þíülÚ óAoBü ïBíO qA.îðõñíì Bíy þãíø qA òülñ^ô óBùWpuApuok úéXì RBd×¾ úG óBãüAo þGBýPukô þðBùW QðpPñüA ÿBø úd×¾ ÿôo
ô ..... óBìôA ÿBíýKAõø ,àýPñéOA òWpüô ,ArðBø QÖõè ÿAõø QÞpy úéíWqA ÿBíýKAõø ÉõÇg
.ïpßzPì lñyBG|úPyAk óApãük ÿoBü ok þíùu rýð óBð@ BO ,lyBG pOoBGpK >óApùO þãP×ø úéXì< ÿBø oõzÞok .... ô óõPéýø ,óBPñüoôA òüolðBì ,RõüoBì êPø lñðBì êPø ÝBOA oArø |240
þíøpìô îðBíG BKpu îðAõPG BO ïlñìqBýð Rpýu àýðoBÞõßýð ÿBø óBvðA Bíy àíÞ úGqõñø òì þééíèA òýG úéXì< ÿApG Ao ÿpãük ÿspðA IèBÇì ok |ûlðqBu RApýýÓO ô ÿBýu@ô ÿBKoôA
Bíy ÿoBýíø ô ÿoBßíø fôo ô þèBÎ Qíø êGBÛì ok òì .îyBG rürÎ óBñÆõíø ÿBøkok ÿApG úéXì pPÖk BG Bíy|rýì@| ÜüõzO ÿBø xBíO ô Bø êýíüA êýu ,koô@óBÓìoA úG >óApùO þãP×ø

.îPvø BíyþOBÓýéHOÿBøþùâA~ ôBøàíÞoBËPðAokôïoô@|þìkôpÖîýËÏOpurürÎóBñÆõíø .îyBGpO ûlðqBu BO îñÞ}çO {ýKqApPzýG þðAõO BGô îèBHG kõg úG òì úÞly IWõì
óAoArƒø ô lñðBuo|þì ÿoBü þðApüA úÏìBW þãñøpÖ lyo ûAo ok Ao Bì úÞ óBð@ úíø pG kôok|Bøl¾ pG úÞ rürÎ óBâlñðAõg Bíy|rýì@pùì ÿBø êíÏèA wßÎ ô Bø ØÇè qApGA ô RæõdO ô pýýÓO òüA
óBHè pG Ao lñhHè BO lññÞ|þì ÜüõzO Ao Bìô lñðAk|þì Ao QýðBvðA ïõù×ì úÞ óBƒð@pƒG ïApƒPƒcAô ïçƒu Bø|þÃÏG ÿ ûlýÛÎ úG úÞ ly òì {hGlýìA þðBìq Quok ,lñPyAk Qèæk ,òì ÿoBßPGA ïAlÚA lýüCBO
,óAõW ô pýK JõHdì úéXì úG þupPuk qA þðBGq îø aýø wK òüA qA BO îýðBzñG úÏèBÇì óBÚBPzì Bø ûk ô úìBðqôo òülñ^ ,õükAo 3 , úPÎBu |24 óõürüõéO òülñ^ kõWô BG ,òÆô qA oôk óBýðApüA úÏìBW

.lðBíð ïôpdì >óApùO< .QƒuAûlƒýuo ÿA|úðBuokBíXðAôQvGòGúGô ûlyÑBHyApãük,úìBñøBâôúìBð|úP×ø
ÝkB¾ óAoArãPìlg Bì úGpãükoBG Bíy úðBÚõzì ÿBø êýíüAô Bø xBíO þPÚõyõg ëBíÞok BìA
óBýðApüA Bì òýG úÞ lðoAk l¿Ú IéÆ Q¾pÖ ô kõvc óBøAõglG ú^ pâA úÞ kAk óBzð þðApüA ÿ|úÏìBW
òüA úzýíø pg@ ok þèô lðpýâ Quk ok Ao oõìA ïBìq ô lññÞ Qìõßc kõg BO lðqAlñýG úÚp×O
þðBHýPzKô lýuBñyqBG úøApýGqA Ao ûAo BO lñÞ|þì óBPüoBü úÞ QuA óArürÎ Bíy RôBÞmô ÿlñíyõø

.lýyBG òì ÿApG óAõOpK
QýÏÚAô qA þãðo aýø ú^ pâA úÞ lýuo óBíyõâ úG àükrð ô oôk qA þOBÏüBy úPynâ ÿBø ûBì þÆ
òüA qA òhu ô lðkõG qBu úÏüBy óBPñýÆ lG ÿpßÖ úOõÞ ô ÿkpg þG pG þGõg ûAõâ þèô lñPyAlð
qA ÿoAkoõgpG ïlÎ ô ëõK òPyAlð êýèk úG >óApùO úéXì< úÞ lðkoô@|þì óBýì úG JnÞ IéÇì

.QuA ûkAk oApÚ ïõíÎ oBýPgA ok óBãüAo úG ûoBG úu ô ûoBGôk Ao kõg úüpzð ,þèBì IuBñì QýÏÚõì
úÞ Ao >óApùO þãP×ø úéXì< îýðAõPG úÞ kõG òüA îükoô@ok ApWA úG úÞ ÿoBßPGA fpÆ qA Bì Ùlø
þèBì QýÏÂô úÞ óBðA~ ô óBùW puApu óBýðApüA oBýPgA ok QuA ûlñøk þøBâ@ô lñìkõu ÿA|úüpzð
úéXì lý×ì IèBÇì qA óBãíø BO îýøk oApÚ lñPvýð ó@ úýùO úG okBÚ þéýèk pø úG Bü ô lðoAlð þGõg
}pPvâ óBùW puApu úG Ao kõg QýèBÏÖ úñìAk îýðAõPG îø Bì IýOpO òülGô lðpHG ûpùG óBzGõHdì

.îüõy ÐÚAô lñìkõu pPzýG ô îýøk
îg ô aýKpK ûAo ok úÞ ÿkApÖA ÿ|úíø lñðBì Bì ,ïA|úP×â BøoBG ô BøoBG úPynâ ok úÞ oõÇðBíø
óBíðBñÆõíø þOBÓýéHO ÿBø þùâ@ô þèBì ÿoBü úG qBýð ,lðôo|þì {ýK ô lññÞ|þì þâlðq RBÎõHÇì

.îýðBì þíð ô ûlðBíð êÖBÒ ÿA úËdè rýð óApãük úG àíÞ qA þèô îüoAk
óõ^ rýð óõñÞA >óApùO þãP×ø úéXì< úÞ ïoAk ïçÎA úðBÏÆBÚ úÞ îðAk|þì ïqæ Q¾pÖ òüA ok

.luo|þì óArürÎ Bíy Quk úG ô kõy|þì úýùO Bø|þùâ@ qA ê¾Bc lì@ok BG ô òì ÈuõO úzýíø
Ùlø úG ólýuo ûAo ok Ao òì ,þuBýu ûôpâ Bü óBìqBu ,kpÖ aýø óõñÞBO úÞ ïphP×ì oBývG
qA BùñO úð >óApùO þãP×øúéXì< ÐÚAô ok .QuA ûkAlð ÿoBü þèBì pËð qA ïA|úPÖpâ {ýK ok úÞ þñýPuAo
,Bø QíùO ZBì@ ûoAõíø ØuCBO ëBíÞ BG úßéG ûkpßð QÖBüok þùWô aýø þuBýu ØéPhì ÿBø ûôpâ
ó@ ÿApG ûlññÞ rìpO {Ûð BO lðA ûkõíð ïrW Ao kõg ïrÎ úÞ ûkõG þðBñíyk oAq@ô QümA ô RBÏüBy
ô îüA ûkpÞ úýßO kõg RpýÒ ô oBßPzK ô Qíø pG ûoAõíø Bì ,õvßü qA úÞ þüBXð@ qA þèô lñyBG|úPyAk
þíð þüBñPÎA óBñíyk QüBÏu úG ,îüoAk rürÎ óBâlñðAõg Bíy óõ^ ÿoAõâorG óBýìBc ,pãük ÿõu qA

.îüôo|þì {ýK QýÛÖõì ûApøBy ok ô îýñÞ
ô Bíy ÜzÎ úG ,ly ÿoAnâ úüBK ïkpì Bíy úG ÜzÎ BG úÞ QuA ÿA úüpzð >óApùO þãP×ø úéXì<
òüpOsApýOpK ô òüpOoBGpK , òüpOpSöõì qA þßü úG ô QÖBü {üôo ô {üAq óBOpâ ÿoBü óBPuk BG
Ao >QuArý^ úíøqApOpG ïkpì QüBÂo<oBÏyô Qzâ ëlHìoõzÞqA ZoBg óBGq þuoBÖ RçXì
óBð@ ÐíW ok óBñ`íø ô îüoAk ÜéÏO óBð@ úG ô îüA|úPuBgpG ïkpì qA Bì .kAk oApÚ kõg QýèBÏÖ úcõè pu

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

úÛGBu lG Bø þðApüA krð Bø þvýéãðA ú^pâ
Rnè óByoBÞ þßü òüA qA BìA lðA ûly úPgBñy
þâlðq úéíW òüA JBhPðA pÆBg úG Bùð@ úG ô ïkpG
.îP×â kôok {hG
}oBS@ úÞ kõG ÿA ûlñvüõð òýPu@ òýW
oApÚ pýSBO QdO koõì Qhu Ao JpÒ RBýGkA
Bø óBPuAk ok {üBø úüBñÞ ô úyõâ ô kõG ûkAk
| |.QgAlðABøóBGqpupGAo{ìBð
kõG ûly lèõPì >RBG< þhüoBO pùy ok ôA BG úP×ø îg ô aýK ok
.ïkpÞ ólük ó@qA óBPvéãðA úGpýgAp×uok úÞ
ïBð úG ÿpñø ô þGkA rÞpì àü pùy òýíø ok þzHc lýÏu lídì
rÞpì ok ÐÚAô >þâ< óBGBýg ok >òýPu@ òýW<
ôA ïBð úG ÿA ûoAõñzW ëBu pø úÞ koAk kõWô pùy |[email protected]|
| |.kõyþìBKpGó@ok
ïoAq@ òüA ô lñPvýð ïoBñÞ ok pãük îükõG þìçuA ÿoõùíW óõürüõéO àü úßHy oBHgA | | ëôAqôo
ûpù^ ó@pãük îø ïkõg pãük ÙpÆ qA .løk þì Jpzì }õg ô ûlðq pu þðq òýPu@ òýW úWoBg püqô ØüpÊ kAõW lídì ûoBG ok ÿpHg !ëôA pHg
ïkõg qA Bø QÚô þéýg ô ïoAlð Ao ÜGBu àürýÖ ô pø :Q×â þì úíø úG .kpßð ZAôkqArâpø úÞ kõG ûly úPyõð ôA püõ¿O püq úÞ ly þì ûlðAõg
îüBø îéýÖ úýHy pãük Ap^ úÞ kpýâ þì îXè ô QuA ókõÞ ô oAlèõK lü@ þì îÖpÆ úG wÞ úG ÉõGpì ÿBøpHg qôo pø lñðBì úG #
Ao þüBø îéýÖ QuA ÿoBÞ ú^ òüA wK .îPvýð úG .koõg þíð þâlðq kok úG óBzìAlß`ýø !Bßüpì@ úWoBg püqô :kõG lñ^ ólðAõg BG úÞïkpÞþì ëBHðk Ao óApüA
úG Ao îGB¿ÎA ô koô@ þì ok Ao îßyA úÞ îñÞ ûBãð úðBÛyBÎ RçüBíO ôA ÿBø óBPuAk ok êýèk òýíø ÿBø úßHyok úÞûBOõÞîéýÖ lñ^ ólükôpHg
ô kBÛPðA qA pK ÅõÎ ok þèô koAlð kõWô ÿõÚ | | ïôkqôo ô óApùO ïkpÞ wc úPÖBü oBzPðA ÿqBXì
| |!?krüoþìîø !ólðAõg Rnè ÿoõ¿O êGBÚ pýÒ VkAõc òPvG@Bø óBPupùy
ÿA úðBvÖA óBðBìpùÚ óBPuAk óBüBK òüA ô .QuA oAlðBW ÿBø úüBñÞ
óAôApÖ ó@ pýËð îø kôõýèBø ok úÞ QuBíñýu óoBÛO óôõùPG lèõO qôo BG òýPu@ lèõO qôo ïBýéüô ÿBøpüõ¿O óly NB^ qA lÏG # .QuA
úÞ lì@ Býðk úG ÿA ûkAõðBg ok ôA þèô kõG úPÖBü ÙôpÏì óBâlñvüõð wñßük rèoB^ ô pýLvßy
...QuA .lýuo þì óBzðBøk úG óBzPukô lðkõG þHønì qôpìA oõzÞòüA ÿBø xBñßuA ÿôo þvýéãðA
pvK ô pPgk lðqpÖ Q×ø ô kõG {ýzÞ }olK xBñßuA ÿôo Ao >òýPu@ òýW< qA þvßÎ
| | ïoBù^qôo QÏýHÆ ÜyBÎ þß^õÞ óBíø qA òýW .QyAk BG óBìríø úÞïlük wýéãðA ÿlðõK ûk ÿBø
ûlñvüõð úG AoôA ïAo@ô BHüq QÏýHÆ òýíøô kõG ûly oAqBG koAô ôA åpì qA wK ëBu Qvüôk

.QgBu êülHO pâõXPvW ÿA .QuA
þÖpÏì óApüAok úÞ òýPu@ òýW óBìo òýèôA
ëBu ok úÞ QyAk ïBð >I¿ÏO ô oôpÒ< ly
!ÕAp`øBy IcB¿ì áõéíèA {íy pPÞk úíWpO BG 1236
.QÖBüoBzPðA
qA þèAõcAô ëBc BO ïkq äðqqApýy úG #
qôpìA úÞ kõG òüA pHg òýèôA .ïpýãG êýìBÖ
| | ïõuqôo
!p¾BðqA ÿkBü

úÞ óByõÞ kõídì þíülÚ Quôk BG # òüA xBñßuA òüA ÿôo úÞ QuA IèBW wßÎ ókq {O@ úG ÉõGpì BøpHg òüA qA þßü| |
îéýÖ xoBK õükõPuA óAoAnâ úüBK qA þßü òüA >I¿ÏO ô oôpÒ< JBPÞ qA îø úéíW óBGBýg ok þéK ÿôo þñýígô ÿA úñìBg ÿBø
òüA ÙôpÏì ÿBø îéýÖ òPgBu ok ô QuA lñðBì þOnè aýø< :QuA ûly NB^ ûlñvüõð ólük BG ÿkBüq QýÏíW úÞ kõG óApùO Õõéy
Bhýèq ô Øuõü ô óçuoApýìA óõ^ õükõPuA qAô lñP×â þì úG úGô lðkq þì Quk ÿBø úéÏy
Bø îéýÖ ûoBGokô îükõG úPvzð úPyAk QÞoBzì | |>.koAlðkõWôólðAõgRnè
úG BG úÞ îükpÞ þì QHd¾ óApüA ÿBíñýu ô | |.lñPÖpâþìîéýÖôwßÎó@
oôpì ô þÏýÇì àéì p¾Bð ïBð ólì@ óBýì úüBìpu ëôBL^ óly ÿA úðBuo pãük pHg
ôA BG þñ×éO îýPÖpâ îýí¿O ôA ÿBø QýèBÏÖ ëBuokoõùíW ÿBuöôo óAokApG ÈuõO þéì ÿBø
lüBG BøpHg òüA úG úÞ kõG óBzOoAl¾ ÿBø
.îýñÞQHd¾ Ao ØüpÊ kAõW wßÎoAkBñÏì wüõðpüq ÿApWBì
þßüBGxBíOBGôkõHðxpPukokúðB×uBC Pì| | ok úÞ QuA oApÚ òüA qA ApWBì .kpÞ úÖBÂA îø
.QuA äñPèk ôA úÞ îýPÖBüok ápPzì óBPuôk qA
îPÖo {ÒApu úG úÞ oBG àü Q×â Quôk òüA 10
Ao kõg }kõg ÿBø îéýÖ ólük BG ïkpÞ kBùñzýK
iuBK ok BìA .kqBu ëõÓzì úPynâ RApÆBg BG

| |:Q×â
ûBãð Ao ïkõg ÿBø îéýÖ úÞ QuBø ëBu -
ÿqBHíø îø BG úÞ îðAoBßíø pTÞA óõ^ îñÞ þíð

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
úÞ oõzÞ ëBÏÖ Jrc ôk ô lgp^ þì RApßìk ok kBüq ÿoAq ô úüpâpÆBg úG qApýy ok þðq
ëBu pø lðoAk ïBð >ïkpì< ô >RApßìk ëBýuõu< Quk qA Ao {ðBW ô ûkpÞ úPßu ÕAp`øBy
úXýPð ok .lññÞ þì ëBÓyA Ao wéXì ÿBø þupÞ
BO ûly IHu áoBíðAk RApßìk ëBýuõu ïBËð .QuA ûkAk
ûBñKpu óôlG ô ëõK þG ÿkpÖ oõzÞ òüA ok kpG úPynâ óBìq úG ApìoBG ØuCBOpHg òüA| |
óBãüAo þPyAlùG RBðBßìA qA rýð úíø ô lyBHð ô qApýy }õg ÿBøpHg rÞpì þðBìq ÕAp`øBy úÞ
ô ûBy úÞ ÿlükqBG pø ok ô kõG xoBÖ óBPuA
.lñyBGoAkoõgpG qA lñPyAk qApýy qA úPvWpG ÿBø Qý¿hy
jpð òPÖo æBG IHu þPürì òýñ^ BìA ûBãìAo@ .lðkpÞ þì ólük rýð ÕAp`øBy
úG ÿkBüq ûlÎ Apüq ûly áoBíðAk ok ÿoBßýG ok ÿpíÚ ÿpXø îzy ûlu ok úÞ ÕAp`øBy
ókpÞoBÞ qA þPèôk RBðBßìA qA ûkB×PuA êýèk úñü@ ÿAoAk ûly úPgBu xoBÖ óBßGBOA ûoôk
úG pùy òükBýì ok Ao Bøqôo ô lññÞ þì rýøpK ÿBø ÿoBÞ þyBÞ BG òýãðo ô rüo ÿBø ÿoBÞ
.lñðAonâ þì ólýzÞ oBãýu ô ÿoõg õXG@ ûlññýG pø úÞ QuA þüBHüq ÉõÇg ô úðAlñìpñø
Bü úßéì úÞ QuBXð@ BO rýð QýñìA ô ÿkAq@ êýèk òýíø úG .lñÞ þì JnW kõg úG Ao ÿA
ôQÖoúgp^ôkBG ûBâþPñÇéuûkAõðBgÿBÃÎA ô þWoBg ÿBø Qý¿hy úWõOrÞpì ÕAp`øBy
îø Bø ûApâorG ô Bø óBGBýg ok ô lññÞ þì lì@ QGArýèA rýð 1976 ëBu ok ô kõG Bø QvüoõO
.kõy þì ûlük wýéK êýHìõOA Bü wýéK RolñG okB^ BG Ao ôA wßÎ úÞ kpÞ ólük ó@qA rýð oõéüBO
ëBýuõu þñÏü þyôo òýñ^ qA rýð õÞõÖ êzýì
þì Ao ó@ô ûkpÞ QüBíc Bø Qèôk ókõG RApÞõìk .lýñýG þì ïpc ok ÿõéW
ok :lüõâ þì ïBíO þãP×ýy BG Apüq .lüBPu ||
eÇu püq úG úÞ îø wÞ pø þíPvýu òýñ^
ú^ lyBG kBPÏì ú^ lyBG ûkpÞ ërñO þÎBíPWA pg@qôo
BGô Qvýð BùñO ,IéÆôAkoBßýG þPc BüôoBßýG óBÖõvéýÖ ÿAõøô ëBcok

| |.kõyþíðpÛÖpýuAQèôkàíÞ ||
óõ^ þuBñypu ÙõvéýÖ óBGq qA þñhu òýñ^ þK< ïBð úG ÙôpÏì xBñy úÏìBW JBPÞ#
BìA luo þì pËð úG Iv`èk ú^pâ õÞõÖ êzýì úÞ ïkpÞ þì oôpì ûoBGôk Ao >pHíüo pü
ëBHðk úG úÞ kõy þì ïBíO ÿkApÖA Ð×ð úG BùñO ÙôpÏì ÙõvéýÖ >õÞõÖ êzýì< RBüpËð
òPÖpðoBÞ ëBHðk úGô ókpßð êý¿dO ÿApG úðBùG ok ÿkAq@ô ÿoAk úüBìpu ûoBGok Ao ÿõvðApÖ
lðõy lñì ûpùG þOAqBýPìA qA ó@ ÿBW úG BO QuA ô þPvýèBýuõu ÜüpÆ úG úÞ þüBø Qìõßc
ô QuA lý×ì óBykõg ÿApG úð RlìqAokok úÞ lýDBO koõì kõy þì ûoAkA RApßìk ëBýuõu
ok .lññÞ þì þâlðq ó@ok úÞ þÎBíPWA ÿApG úð
oBÞ ô êý¿dO úG ÜüõzO kApÖA òüA pâA úÞ þèBc .QuA ûkAkoApÚ
.lñyBG lý×ì úÏìBW ô kõg ÿApG lñðAõO þì lðõy kpG þüBø ëBu úG Apì ÿA úüpËð òýñ^ lýDBO
lðBzÞ þì þéHñO úG Ao kApÖA òüA úÞ ÿpãük koõì Qìõßc ú^pâ .ïkpÞ þì þâlðq áoBíðAk ok úÞ
úÞ þÚõÛc BG Qèôk ÿoBßýG ÝõÛc úÞ QuA ó@ úÆôpzì þøBykBK Qìõßc àü oõzÞ òüA
| |.QuAÿôBvìlü@þìQukúGókpÞoBÞqA ëBýuõu úüBK pG Qèôk oBÞ }ôo BìA QuA
þðBñhu óBÖõvéýÖ qA RBÚôA þøBâ òüApGBñG
ÄÚBñO Bø ó@ þÏÚAô þâlðq BG úÞ kõy þì ûlýñy
ÿkApÖA òýñ^ úìBð þâlðqok lüBG Ao Ao ó@ô koAk
ô {ðAk ok õÞõÖ êzýì ÕõHð ú^pâ .kpÞ õXPvW
Bø ëBu êýèk òýíø úG ô QuA lì@pu ú×véÖ
ô BßüpìA pHPÏì ÿBø ûBãzðAk þupÞ IcB¾
ÿBøoBzÖ pGApG ok ëBc òýÎok þèô kõG BKôoA
BG kpÞ þÏu oBHßü úÞ kõG ØýÏÂ óBñ^ þâlðq
ÿqBGpu qA oApÖ ÿApG þPc .lñÞ þzÞkõg ÁpÚ
ÕApu úG îø lÏG ô kq þâkpvÖA úG Ao kõg
Bíð óq óAkpì úÞ ÿoõÆ úG .QÖo þDApâ wñXíø
>oBüôkõG óAs< ô lðkõG óAôApÖ ôA þâlðq ok
oõHXì ÿõvðApÖpãük ÙõvéýÖô xBñy úÏìBW
AoõÞõÖ úÞ løkoAlzø úíø úG ÿA úPyõðok ly

.lññÞ }õìApÖ
úG þãèBu 58 òuok ïBXðApuõÞõÖ êzýì| |
ëAõEu QìçÎ ô Qynâok qlüA ÿoBíýG êýèk
.QyAnâ ÿBW úG kõg úìBðoBÞ ok Ao ÿkBüq ÿBø

óApùO úéXì

ô lðpýâ þì oApÚ lýÞBO koõì þñì ÐüBì Qý×ýÞ >þHdì îüpì < pPÞk
RBW úüôkAô ,JõÒpìBðpßy ,RomqA ûkB×PuA
pâA Bøôlñø oôBG úG .kõy þì Ðñì Alüly QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
ó@ ok úÞ ÿkpì ÿBø úý¾õO pG BñG lýøAõhG
kõG úPÖpâ IÛè ûlßøk þvñW óBìpùÚ , ûlßøk
AoêvÎôïBgÕpìîhOúÞ QuApPùGlýñÞêíÎ
BO lýüBíð êýì oBG lñ^ ÿqôo lýñÞ Éõéhì pýy BG

!lGBüþðôrÖlðAõPG îøBíyþñìÐüBìQý×ýÞ
þvñW êíÏèAoõPuk úÞ pÇÏì ÕBG JBPÞ ok

:îýðAõhýì òýñ^ QuA úPÖpâ IÛè þìçuA
ÐüBì ÐÖk IWõì þãGAõhíø úÞ þüBXð@ qA
úG ó@ ïBXðA ok ÿôo ûkBüq kkpâ þì ëArðA

wßuô Õpì îhO

úÞ wÞpøô lüBíð Ùp¿ì Ao Bùð@úGBzì þüAnÒ ,pýy êTì Quok .lðq þì úìl¾õO þPuolñO ûkõG " ûkoõhPuk "pPgk úÞ kkpâ þì pýHÏO ÿA úÛGBu qA Õpì îhO ÿpzG iüoBO ok #
qA Ao kõg lyBG ûkpÞ QýÏHO þüAnÒ îüso òüAqA ô QuA ó@ þGp^ óArýì úG úPvG ó@ Qý×ýÞ úÞ úÇGAo ïBXðA úG RokBHì ó@ qA {ýK ô Qvýð ûpÞBG äñøpÖ òýGokô ûkõGoAkoõgpG þðæõÆ wG
òßíì wßukBüqïBXðAIÚBÏPìúÞþOçßzì ó@ }qoA qA kõy úPÖpâ pýy qA þGp^ òüA pâA ó@qA ØéPhì ÿBø úðõâ úG ØéPhì êéì ô Bø
úÇGAo ûqAlðA qA {ýG ïBXðA ,QuA ûly úPuBÞ !QuA ûkpÞ þvÞ BG þvñW ok ëBTì óAõñÎ úG .QuA ûlükpâþì ûkB×PuA
| |.QuAúPyAkóõ¿ìkkpâÅoBÎQuA qA .kkpâ þì pXñì ólG ÿAõÚ {øBÞ úG rýð þvñW þüBKôoA óBuBñzðAôo qA þßü 1950ëBu ok ÿBÛüpÖA ok õÞAoõì oõzÞ qA þcAõð þgpG
pG ûôçÎ ,ÝõÖ êíÏèAoõPuk qA ÿôpýK ïlÎ BG îýÛPvì úÇGAo ÿAoAk ëArðA ÐüBì Qý×ýÞ þÖpÆ ïBXðA úG ÿA úÏèBÇì Bøôlñø äñøpÖ úñýìq ok lüBG þuôpÎ qA {ýK úÞ þðApPgk þèBíy
þüBñýG þvcô îz^ úG ,ÿôoBG RolÚokpýSBO úHøAo qA ÿkAlÏO BG ÿA úHcB¿ì ok ô lðBupýì òýìq ÿôo lñü@ok þâpÞBG {üBìq@ QdO
oõÇG QuA òßíì úPHèA .lðBuo þì úìl¾ rýð kpÖ .lyBG þì þÖp¿ì ÿAnÒ óBPuôlñø ok oõLüAkôA ûlßøk ok ÿlñø ÿBø óqpýK ô lññÞþì qBG Ao kõg ÿBøBK ûlýGAõg
ô Rçßzì òßýè kkpãð þüBñýGBð úGpXñì êìBÞ þãPvg óôlG løAõg þì úÞ ÿkpì òüA pGBñG lýèõO úÞ lðoôBG òüApG óBð@úíø kõy þì úWõPì êglì ok Õpì îhO òPvßy úG ïAlÚA êýìBÖ
lñøAõg ÅoBÎ oBývG þíz^ ÿBø ÿoBíýG ,kkpâ lñì ûpùG RoApc pK ô ïpâ wßu àü qA , óõg ûpÇÚ 40 ïréPvì þñì ÐüBì qA ûpÇÚ àü
þì úPuBÞþðlGRolÚqA úßð@pG«BÖBÃì.lükpâ :lñðBì òüpýy ô ÿnÓì ÿBø þÞAoõg þPvüBG ô lyBG þì þüAnÒ îüsookoBývG úWõOô QÚk .lñÞþì êHùì
Ao ÿA ûlðpK qôo ô ëBc ÐÚAô úG Àhy .kõy kAõì ô Õpì îhO ,êvÎ ,Qyõâ ,þüôoAk óBøBýâ JõÒpìYðpGôpßy ,ïlñâko@,ûpÞ,pýyúßñüA úPvßy Õpì îhO ú`ðBñ^ QýÏÂô òüA ok
ûlùÎ qA BìA koAk qAôpK êýì úÞ QyAk løAõg ókpG æBG ok Büõâ )QíýÚ óApâ ÿBøAnÒ úíø ( BñÏì óAlG òüA kõy ûlýzÞ êHùì êgAk úG ûly
þì ëBTì oõÆ úG úßñüA Bü lü@ þíð pG ólüpK
ôA úG lðAõO þíð BìA lñÞ ëBHðk Ao þvÞ løAõg 12
qA Ao ÿA úðqô QuA oApÚ þPÚô ÿkpÖ òýñ^ .lupG
«AoõÖ løk ïBXðA þðlGoBÞ Bü lñÞ lñéG òýìq ÿôo

.kpýâ þì ApÖ Ao ôA ólG puApu þãPvg
óAkpì òüpO êÂBÖ ,e¾Bð iýy óBñhu úG

| |:lüBìpÖþìúÞûkApÖ}õâúðBìq
îhO ûkoq ókoõg BG Ao kõg qôo úÞ ÿkpì
RolÚô óAõO lñÞ þìqBÒ@ó@ûlý×u óôlG Õpì
.lüBíð þì AlýK þvñW úÇGAo ïBXðA ÿApG þGõg
úu ÿApG Ao Õpì îhO úÞ ÿkpì IýOpO òýíø úG
úGBzì úXýPð lyBG ûkpÞ ëôBñO qBýK BG þèAõPì qôo

| |.kkpâþìôAIý¿ð
jpu úHðkok ûlðByõW Ao úGõ^oBì úÞ ÿkpì
ûkpÞ úÖBÂA êø okõK ô Õpì îhO ûkoq ó@ úG ô lñÞ
ÙArâ þOolÚ ,lñÞ Ùp¿ì AnÒ òüA qA qôo pø
êýì úPzâ oAlülK ôA ok þvñW úÇGAo ïBXðA ÿApG

.lGBü þì RõÚ ôA þvñW
ÙpÊ ok úPÖpâ QuõK Ao qBýK úÞ ÿkpì

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D.

American Board of Internal Medicine

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk|

|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ ÿBø òýìBPüô ô òýöýOôpK ÿôBc Õpì îhO ûkoq BG ûlýyBKpÇÏì kAõìô êø ó@ÿôo úPhüo
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ {y þG ô YñK þG òýìBPüô úéíW qA oBývG ó@ qA qôo òülñ^ ÿApG ô lñÞ jpu Õpì îhO
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ pOïAo@QýÏÂôokólGó@ókoõgBGúÞlyBHýì þvñWóAõOokûkBÏèAÝoBgþOolÚlñÞÙp¿ì
óôlG .lGBü þì {øBÞ xpPuA eÇu úPÖpâ oApÚ .kkpâ þì kBXüA ôA
ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG úG BùñO xpPuA BG ïAõO þâlðq ÿBølìBýK ày Ùp¿ì ô êvÎ ô pPy pýy ókpÞ IýÞpO
kôldì þðAôo þPuolñO ô þívW Qìçu ô þvñW RolÚ {üArÖA IWõì rýð ó@ IOpì
úÇGAo ïBXðA Qý×ýÞ ô þvñW oBPÖo ,ûlükpãð Qè@ ,úPzâ þvñW úÇGAo ïBXðA ok JôBñO
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # þì ÐÚAô Iýu@ òüA xo pýO ok rýð þvñW .koAkþìûBãðëBÏÖIyôqôoAokpìþvñW
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW xpPuA úG QHvð kApÖA þvñW {ñÞAô .kkpâ þÖp¿ì ÿAnÒ þèAõPì qôo lñ^ ÿApG ú`ðBñ^| |
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # þG óõ^ þðõâBðõâ þèBßyA ok ô ûkõG RôB×Pì ,ûly ûlðByõW Roõì BG úÞ þÒpì îhO ÿkpì
,þèArðA kôq ,þvñW þðAõOBð ,þvñW þéýì óAõOpK oBývG ôA ÍõÏð ,lyBG ê×éÖ ô òý^oAk
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse kõg ..ô þvñW ÿkõñzg úG ólýuook þðAõOBð ôA þvñW Qè@ úÞ kpÞ løAõg xBvcA ô ûly
þíéÎ ÿBø úPÖBü xBuA pG .lñÞ þì þüBíð .kpýâ þíð ïAo@ ûBã`ýø
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# Bü ëôrýOoõÞ ,Aq xpPuA ûlülK úGpXO IÚBÏPì ïBXðA úG Iy úíø QuA êüBì úÞ ÿkpì
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # BGôûkoAnâþðôrÖúGôoólGokxpPuAóõìoõø ÝõÖ þüAnÒ úìBðpG òßýè kqAkpLG þvñW úÇGAo
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # þvñWêýìBüôlýHýèëôrýOoõÞ óArýìòPÖoæBG lñ^ lðAõO þì luo þíð pËð úG þÖBÞ ôA ÿApG

.lGBüþì{øBÞ jpu ûpÞ Bü ûqBO úHðkoBývGoAlÛì BG Ao Õpì îhO
QuõK ókpÞ RôApÆ eypO óArýì Q×â óAõO þì ôo òüA qA úÞBXð@BOûkpÞÉõéhìêvÎBGApð@wLu.lñÞ
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # xõßÏì ÿA úÇGAo ÿAoAk ôlýHýè BG ëôrýOoõÞ òüAïBXðABGúÞ,lñÞëôBñOóBðþíÞBGlðAõOþì
QHvðkkpâþìpOJpÇÃìkpÖûqAlðApøôûkõG ëBXì ôA þvñW Qè@ Iy þìBíO, oBÞ
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # îÞ Bü úWõO îÞ þvñW RæõÛì ô wßu úG .kpÞ løAõhð AlýK QcApPuA
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # wßu úèõÛì lüBy úÞ þüBW BO úPzâpO {zÞ þíùìûBãüBWqAÕpìîhOrýðóBýðApüAkrðok
.kkpâZoBgkpÖþPüõèôAQupùÖqA«çìBÞ óAõPG lüBy Ao pìA òüA QýíøA .QuA oAkoõgpG
úG óAõPýì Õpì îhO Ùp¿ì ÁAõgpãük qA þÖpÏìôòýuQ×øûp×uokó@òPyAkoõËñìok
õì }rüo óBìok # kpÞ ûoByA ólG ÿBùðõìoõø ëkBÏO ok ó@ {Ûð ÿoôoBG ô lèõO ,{üAq êHíu óAõñÎ úG ó@
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # ÿôBc Õpì îhO úÞ þüBXð@ qA úßð@ pG «BÖBÃì qA ûkB×PuAoô@kBü lðAõPýì kõg úÞ kpÞõXPvW
óArýì òPÖo æBG ok lyBG þì Jõg ëôpPvéÞ îhO .kkpâ pýHÏO ûkBÏèA ÝõÖ þüAnÒ ûkBì òüA
|.lüBíðþìB×üAîùìþzÛðóAkpìokóôpPvPvO J@ ,ïBg qA îÎA þhHÆ ÿBùPèBc úýéÞ ok Õpì
(818)343-0101 | áBürükôpÖ@ ûkBì àü .... Bü QéìA ,ôpíýð ,rK
okAoþãzýíøoBÏyôlýyBGqôpýKôkBy klÏPì ÁAõg êýèk úG ó@ Ùp¿ì úÞ lyBHýì
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 |pPùGþâlðq,pPùGwßu:úÞ}õâ .kqBuþìlÎBvìAoþvñWþãPhýãðApGúñýìq

13 corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO

óApùO úéXì

...lýuoîñømúGþéc pßÖpâA:îP×âúÞlñPzâ|þìêcûAoëBHðkïokBì úýÛGïlük|þìúÞkõGòìÿApGþGAnÎòüAô!kõy
### ïpHGòìlýølGôoëõK,ïA|ûlyåorGòìlýñÞ|þì okBüôlðôo|þìBWúíøîðBPuôkôBøþuçßíø
Ao àðBG ÈvÚ úÞ ÿqôo qA qôo Qzø ûpgæBG ô lñPgAlðA îø úG þøBãð Bùð@ !àðBG olK BìA ,lññÞ|þì QÞpy óBzýâkAõðBg îùìoõìA
úÞÿqôoQzø,Qynâ|þìïkõGûkpÞQgAkpK qA olK ,îølG ïBXðA òì Ao oBÞ òüA lðkAk ûqBWA ÄHÚ ïôpG úÞ lðkAk þíð ûqBWA òì úG ïokBì ô
îPzø qôo ûpgæBG BO ,kõG þâlðq ô åpì îüApG QÎBu rýð òì ô lýGAõg okBì ô ly ZoBg úðBg !îñÞ QgAkpK îø Ao ò×éO
úG ïA úíÎ ,kAk jo ïkõG }pËPñì úÞ Ao ú`ð@ ïly ZoBg úðBg qA ô îPyAkpG Ao ëõK eH¾ |10 îýu úG ïkq qôo àü ïBXðApu úßñüA BO
ÅpÚ Bíy ÿApG|úPypÖ úÞ ôo þèõK :Q×â ïolK QýÏíW úÞ Bøpýâ úÞpÏì ó@ pG QñÏè BìA ...ô ÐðBÚ Ao Bùð@ ûly oõÆ pø îPÖpâ îýí¿O ô pg@
?lýølGlýøAõgþíðkõG|úPÖpâ îøòìpËðBOlðkõGûkpÞÐíWkõgoôkAoÿkBüq ûAo AõÎk ,ïkpÞ pùÚ ,ïA ûly åorG úÞ îñÞ
þPcAoBð Rly qA lýuo úðBg úG úÞ olK úG úËdè àü ÿApG ïpýãG îýí¿O ô kõy IéW ,ïkAkoApÚúÇuAôAoúèBgôúíÎôõíÎ,îPgAlðA

pãük æBc

ú`G

...îPvýð

QÎBu àü qA wK ïBXðApuô kpÞ Rõßu ÈÛÖ !lðkq ..úÞ QuA pHg ú^ îñýHG ô ïôpG óBzÒApu îÞ îÞ ïBXðApu BO ... ô ïkoô@ óBøpG ô êýèk ûkAõðBg QuAõg|þì îèk úzýíø #
æBc ...ÿA ú`G ÈÛÖ ïkpÞ|þì pßÖ çHÚ :Q×â þPc òì ô lðkq þPcAo òýíø úG Ao î×ýÞ oôBG RBÚôA þøBâ úÞ lðly JBXì ïA ûkAõðBg åorG úÞ lññÞ oôBG ô lñðAlð ú`G Apì ïA
ú^õÞ oBñÞ ?ly ïBXðA oBÞ òüA þÞ ïlýíù×ð
!þPvø îø õãÒôok úÞ ïlýíùÖ îPvðAk þíð þPcAoBð Rly qA ô ïkõG ûkBPvüA .ïA ûly åorG îø òì lññÞ .ïA|ûly
îPvø ú`G úð ïA ûlì@ Bßüpì@ úG úÞ æBc BìA ,kõHð îùì kBüq ïA ûkAõðBg ÿApG {èõK ?îñÞ ú^ oArø kBP×ø ÔéHì ïolK kõG oApÚ úÞ qôo àü pPzýG ëBu ûkrðBy úÞ QuA Quok
Ao Bø ïk@ BXñüA ok þâlðq óõ^ .õãÒôok úð ô kok ,ïA ûlzð åorG òì lðkpÞ|þì oôBG úßñüA BìA eH¾ lüBG }kõg ,lølG Ao àðBG ÈvÚ óBìõO ïokBìôolK úÞ kõG òüA ïA þPhGlG BìA ,îPyAlð
ó@ BG kõy þíð úÞ lñÞ|þì JBvc òýyBì êTì ûAo óBùâBð úÞ ?îñÞ oBß^ BüAlg :kõG ÿpãük IO rýð ïokBì ô ly|þì ZoBg úðBg qA kôq ,Q×ø ápPgk óBíø òì lðkpÞ|þì pßÖ «BÏÚAô
ô olK .kõy lñéG QvðAõO þíð ô QyAk ÿlüly óôlG koAlð ûqBWA þPc úÞ îPvø úèBu Qzø
.kpÞ þgõy ZoBg úðBg qA îø óBð ólüpg ÿApG }okBì ô olK

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

kBPupÖ þðBìokrÞApì úG Ao þðBPvýu 549 áBgô kpâ

ok pýÒ ô ëqBñì IüphO ô ÿpùy ÿBø QgBupüq ô þðBuokAlìA lðôo ô QÚõì ûBâôkoA qA lükqBG ûlük RoBvg ïkpì úG þðBuo RBìlg ûkBì@ óBPvýu óApdG Qüpülì pPÖk êÞpülì #
.lñPyAk oõÃc ûlük Iýu@ ÜÆBñì ok Bø ûlük Iýu@ óBßuA ô þHüphO ëqBñì .lñPvø qA þyBð Aõø þâkõè@ :Q×â óBPv^õéG ô
549 óõñÞBO úP×ø êüAôAqA áBgô kpâóBÖõO
lük {øBÞ :QyAk oBùÊA {ñìkAq@ BÂo .QuA pýgA Jçýu ô óBPvýu óApdG Qüpülì pPÖk êÞpülì óBPuA ëBíy ÿBø óBPupùy ïkpì qA p×ð
oBËPðA qA oôk Rlì òüA ok Aõø Qý×ýÞ ô þÛÖA BO úPynâ úP×ø qA ûlñÞApK ÿBø þâlðoBG }qô ïôAlO úG úWõO BG :QyAk oBùÊA óBPv^õéG ô þðBìok rÞApì þøAo Ao )óBPvýu úÛÇñì(
ÿBø úðBgkôo óBýÓÆ IHu ÿoBW úP×ø êüAôA úG óBPvýu úÛÇñì ok áBg ô kpâ ûApíø kBG
.Qvýð Ýpy JõñW ô JõñW ÜÆBñì ok Jçýu ô þé¿Ö úý¾õO òýãñu ô àHu úýéÛð ÈDBuô óBâlñðAo .kpÞBø óBPuoBíýG
QÎBu 24 ok kBG QÎpu pTÞAlc :kôrÖA ÿô QÎpu ô þñíüA êDBvì QüBÎo BG kõy þì oBùÊA Bø úðBuo BGõãP×âok þGBGoA BÂpìçÒ
ok lñìpýø ô óõìBø ,êGAq ÿBøpùy ok úPynâ .ly óBPv^õéG ô óBPvýu òüA ok óBâlññÞ úÏWApì ÑõíXì qA p×ð 70 :QyAk
ÑBÏyô QÎBupGpPìõéýÞ 80 úG óBPvýu úÛÇñì kBPu õÃÎ ÿBùøBãPuk ÿkAlìA ÿBøôpýð .lññÞ kkpO óBPuA ëBíy ÿBøpývì ok IuBñì ô þHéÚ ,ÿõüo ,þv×ñO Rçßzì êýèk úG Rlì
ÿApG úýèôA RBÎBu óBíø qA óApdG Qüpülì Qüpülì óBìqBu wýDo oBXð :Q×â þGBGoA úÛÇñì ÿBø óBPuoBíýG ô þðBìok rÞApì úG þíz^
.QuA ûlýuo pPì oArø úu úG rýð þÛÖA lük qA ûlì@ {ýK Rçßzì ÐÖo ô þðBuo RBìlg BG þðBPuA óæõEvì pãük ûApíø úG oõzÞ óApdG ÿpPvG ÿoBíýG Rly úG úWõO BG óBPvýu
óBPvýu ok ûqôo 120 ÿBøkBG }qô úèBu pø úG RoBvg ,ÿA ûkBW RBÆBHOoA þÏÇÚ úéíW ëBcokpùzðApüA ûkq êýu óBPupùyokoõÃc
BO óBuõð BG ô kõy þì qBÒ@ ûBì kAkpg ïôk úíýð qA .lðly
úWõO BG pãük p×ð 479 òýñ`íø :kôrÖA ÿô
.koAk úìAkA pùì êüAôA þüBKpu Roõ¾ úG Rçßzì ókõG þürW úG
,êGAq óBPupùy YñK BG óBPvýu úÛÇñì
ëBíy ok qôpíýð ô lñìpýø ,óõìBø ,àøq .lðly Àgpì ô óBìok
kBPu õÃÎ ÿBùøBãPuk ïBíO :Q×â ÿô
.QuA ûly ÐÚAô óBPv^õéG ô óBPvýu oApÛPuA BG óBPv^õéGô óBPvýu óApdG Qüpülì
187 kôlc þPÏuô BG óBPv^õéGô óBPvýu óBPvýu úÛÇñì ok þuBñyoBÞ ô ÿkAlìA ÿBø îýO
l¾ok 11.5 ëkBÏì( ÐGpì pPìõéýÞ 502 ô oArø
2 qA {ýG ô óBPupùy 19 ô )oõzÞ QcBvì
òüpOoôBñùK QýÏíW p×ð oArø 800 ô óõýéýì
koAk óBßìA úÞ kõy þì Jõvdì oõzÞ óBPuA
,þâlðoBG ,óBÖõO úéíW qA ûlülK òülñ^ óBìríø
úGpXO Ao Büok óly ZAõì ô þèBvßzg ,êýu

.lñÞ

BýðBLuAokoBHâpì ÿBø åpãO }oBG

.lðõy ÜÆBñì ok åpãO lüly }oBG þÆ ok #
ô ÿõW RBÏèBÇì óBuBñyoBÞ ,pãük þÖpÆ qA ô lðly úPzÞlñ×uõâòülñ^ ,BýðBLuA þèBíy
ô lüly ÿBø|óBÖõO ÑõÚô wýéãðA ok þuBñyAõø ÿlüly Iýu@ îø êýHìõOA ÿkBüq kAlÏO
þÏýuô ÿBø|{hG ÿApG Ao þèBíPcA ÿBø|Jçýu
ô lÎo BG ûApíø úÞ lðA|ûkpÞ þñýG|{ýK wýéãðA qA .lðlük
ûApíø,kAkjo{ýKqôolñ^úÞ}oBGòüA |
.kõG løAõg ÝpG Ao ïkpì úÞ kõG þâorG oBývG ÿBø|åpãO BG
òýèôª A úG BO kpÞ oõHXì Ao Bùð@ ô ûkq|Qzcô

.lðpHG ûBñK ,QuA òßíì úÞ þüBW
pø úÞ løk|þì óBzð Bø|wßÎ ô þñýÎ óAløBy
Øéâ NõO àü ûqAlðA úG Bø|åpãO òüA qA àü
Bø|óBGBýg ok úÞ ÿkApÖA BG ó@ koõgpG ô ûkõG
óBPuoBíýG þøAo p×ð òülñ^ BO ly UÎBG ,lðkõG

16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
17
òüôpK þéÎ ÿkoBýéýì 33 ÿçüô
QyAlð oAlüpg

koBýéýì 33.5 ÿçüô úßñüA xBuA pG #
óBuAõè þÚçýü úÛÇñì ok òüôpK þéÎ þðBìõO
úG ûlüArì ok þPèôk pßy ô YðpG þølG QGBG
koAk Ao ó@ àéíO l¿Ú Qèôk ,lýupð }ôpÖ
Qèôk úßéG ûlzð lÛð Qèôk IéÆ BùñO úð òüApGBñG
A« lÛð oBßølG úG óBìõO koBýéýì 10 kôlc lüBG

.kqAkpLG
ûoõÇuA pvK òüôpK lídì þølG ÑõÂõì
qA lÏG óApüA þPèôk þðBâoqBG QÞpy úG óApüA ëBHOõÖ
xBuA pG ûkpHìBð ô ûlzð ÐÖo qõñø ëBu lñ^ Qynâ
24 qA {ýG QÞpy òüA þégAk ÿBø|ÿoBãð úìBð
okpüBgmqApßyô YðpG lüpg QGBG óBìõO koBýéýì
.koAk þølG óApüA þPèôk þðBâoqBG QÞpy }kpâ
þñýøpO QÖBüok ÿApG ëBHOõÖ ûoõÇuA pvK
þéÎ þñÏü kõg olK ÿçüô lñu Qèôk qA ,YðpG
ô ûkpÞ ûkB×PuA óBuAõèok þÚçýü úÛÇñìok òüôpK
êýèk úG BìA koAnâ þì ôpâ þðBâoqBG QÞpy krð Ao ó@
QÞpy ,Qèôk úG kõg þølG QgAkpK ïlÎ
ÿApG àéì òüA ûlüArì úG ïAlÚA óApüA þPèôk þðBâoqBG
óApâ ÿçüô òüA BìA lñÞ þì Qèôk ëõK QÖBüok

.luo þíð }ôpÖ úG QíýÚ
úG ûly ïBXðA ûlüArì ûoBGok ,}oArâ òüA pG BñG
pPzýG àéì òüA þuBñyoBÞ QíýÚ úÞ luo|þì pËð

.QuA ó@ þÏÚAô }qoA qA
lÞAo oAqBG ok QyAk pËð ok lüBG rýð þÖpÆ qA
óApâ ÿBølcAô ÿApG Áõ¿g úG RçÓPvìô àéì
þÏÚAô QíýÚ BG þPc àéì }ôpÖ ,þÚçýüô QíýÚ
.Qvýð òßíì þâkBu úG ,rýð þÏÚAô QíýÚ püq ô
pülì oôBzì þüBÚ@ þýdü ,}oArâ òüA pGBñG
wýDo ô püqô óôBÏì ÿpHñÚ úG ÿA úìBð 95 lñ×uA 17 iüoBO ok BøkAk oApÚ oõìA ô þÚõÛc êÞ pülì êìBÎ
ûly úÖpÏO àéì þìõíÎ ûlüArì úvéW úXýPð ïçÎA< ÑõÂõì BG QÞpy QÚô êìBÎpülì ô ûpülì QEýø
lüpg úG pÂBc ÿkpÖ aýø BìA ïBXðA ûkpHìBð àéì ûlüArì úÞ lvüõð þì >óBýðApüA ûp×u òýãðo QÞpy
BO QÖBü løAõg ëBÛPðA óApüA þPèôk þðBâoqBG QÞpy úG àéì òüA QýßèBì òüApGBñG lzð àéì òüA
.kõy pvÞ àéì òüA qA òüôpK lídì þølG Roõ¾ òülG

óApùO úéXì

oõGBzýðok þðBcôo àü úGõÚB^ úGp 16

Qhu ÈüApy BG þâlðq óBPuoBíýG úG úé¾BÖçG ûkõG þ¿hy xBHè ÿApG wýéK ûkpPvâ ÿBø|õXPvW #
ûtüô ÿBø|QHÚApì QdO ô ëBÛPðA oõGBzýð úG pì@ þðBcôo úG úéíc óçìBÎ þüBuBñy
ïlÎ ô ûkAõðBg þèBì Rçßzì êýèk úG úðB×uBPì úÞþñý^ óAõW þâlðq qA ÿpüôB¿O#
kpýâ|þì rýð Ao ôA þüBñýG ô úPÖpâRly ÿoBíýG òüA YüolO úG þÞkõÞqA ÿô ÿoBíýG úG þâlýuo .kpýâ|þì oApÚ þßyrK .koAk úìAkApßñìqA þùðô ÙôpÏì
óBzðpÆBg ÿõÂo óBuApg þìBËPðA ûlðBìpÖ úG úéíc koõìok ïlÛì ÿpýìA òíùGoAkpu
.kpG þìpu úG þPhu QýÏÂôok óõñÞA îøô úÞ óAõW þðBcôo òüA þðBívW QýÏÂô :kpÞ ÿkpì :Q×âoõGBzýðóBPupùyokþðBcôoàü
}çO BG úðBPhHyõg koAk ïBð ÿkBG@p¿ð lícA ïBìA úÞ úèBu 36 þðBcôo úG oAõu oõOõì
úýèôA RBÛýÛdO ok ô QuA ÿkõHùG úG ôo óBßyrK ô ûqôpýÖ óBPupùy úülíPÏì ÿBPuôo QÎBíW
õÚB^ BG úÞ lðkõG p×ð Qzø óBGoB úPyAk oBùÊA ,kõG pßñì qA þùð ô ÙôpÏì úG pìA ûqõc óæBÏÖ qA
úðBzÖA BG ô àükrð oõGBzýð ÿqAo óBGBýg ok
.lðA ûly oô úéíc ôA úG Jõ^ ô
úWõO BG ïqæ RAoõPuk :kôrÖA ïlÛì ÿpýìA .kõG ûly oô úéíc ôA úG þé×éÖ
ÿBø|iðpu BG wýéK ô okB¾ ÑõÂõì QýuBvc úG 2 óBñýzðpu ïAlÚA òüA qA wK :kôrÖA ÿô
þOBÎçÆA ûkpPvâ ÿBø|þðqko ô kõWõì ØÚõPì êdìok 132 lüApKô 405ôtK ÿôokõg
ÿpýãPuk ô þüBuBñy ÿApG Ao kõg ÿBø|õXPvW ûkpÞ fôpXìõÚB^ úGp 16 BG Ao óAõW þðBcôo ô
þøBðô ÙôpÏì úG pì@ þðBcôo úG úéíc óçìBÎ
.lðkõG ûly ÿoAõPì úñd¾ qA QÎpu úG ô
.QuA ûkpÞ qBÒ@ pßñì qA úÞ óAõW þðBcôo :kAk úìAkA ïlÛì ÿpýìA

!QzÞAop×ð 3 êüBGõì

ÿApG .lñüBýG óôpýG ûB^ qA lñPvðAõPð ô lðly àü êüBGõì ókoô@óôpýG ÿApG p×ð úu #
rýðôAúÞkpÞAl¾pPÞkúðBhHcB¾Bùð@úGàíÞ Ao óBzðBW , kõG ûkBPÖA QèAõO ûB^ok úÞóq
.ly }õùýG ÑõÖlì qBâ ïBízPuA BG .lðkAk QukqA þã×gpSApG
ÿApG úÞ ÿkpì ôk úSkBc òüA úXýPð ok óBPuA ok þ¿hy úðBg àü òÞBu þðq
óBíø ok kõG ûly ïAlhPuA þyõâ ókoô@ok QuAõg úédì òÞBu ôk qA óBPvßGqA óBãñíð
óBPuoBíýG ok pPÞk ô lðkpLu óBW QèAõO ûB^ kõG ûkBPÖA QèAõO ûB^ ok úÞ Ao ôA þyõâ
.kAk Quk qA Ao kõg óBW .lðoôBýGok
}õùýG QèAõO ûB^ êgAk òPÖo BG kpì ôk
18

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA

rürÎ óBPuôk úÛýÚk 42qA wK úÞÿA ûkpì
ly ûlðq ûoBGôk
ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApG
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok þðApüA BO Ao þHéÚ ÿBýcA ô sBuBì QvüBG|þíð «BOlÎBÚ {KBO|Mè BG úèBu 36 ópHâA óBW #
|www.SmartDoctors.info :lñðAkpâpGþâlðqúGAoôAôlñøkúìAkAûqAlðAòüA þHéÚ QvüA oB^k óBùâBð úÞkõG oBÞëõÓzì
".ïoArãuBLuBùð@qA«BÏÚAôoBÞòüAÿApGòì" ok óBìq ó@ok B« ÖkB¿O úÞþvýéK ôk BìA ly
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì ûlßzðAk kBPuA ,qoõÞ êßüBìpPÞk úP×â úG þHéÚsBuBìúÛýÚkàüúé¾BÖúGlðkõGôAoBñÞ
ÿA|úÛýÚk pø ÿAqA úG" ,BìBGæ@ ûBãzðAk þßyrK ô lðkq ò×éO wðAsoôA úG ô lðkpÞÑôpy Ao
SmartDoctors ÿõüo þHéÚ ÿBýcAô lyBG ûkBPÖAoBÞqA IéÚ úÞ .lñPuAõg àíÞ
,QGõð úG úÛýÚk 42 wýéKôk òüA
þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao| úìAkA Ao )|CPR) þv×ñO þHéÚ sBuBì
. lýñÞkoAô Ñôpy ûoBGôk óBW IéÚ úßñüA BO lðkAk
Bñýèõßýð ô péýüõâ wðoæ.kpÞ ólýLO úG
lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýìpPÞk BGpPzýG RBÎçÆA ÿApG ok RõèoBy pùy wýéK ôk aýWBG
oBÞ òüA BG þèBíy ÿBñýèôoBÞ QèBüA
(310) 724-8584| úÞ ópHâA óBW úG Ao þâlðq B« ÏÚAô kõg
Ap^ ,lðlðAkpâpG QuA lðqpÖ úu olK
19 þv×ñO þHéÚ QvüA pâA æõíÏì úÞ
lyBG ûlýzÞ ëõÆ úÛýÚk QvýG qA {ýG
lyBG úPyAlð þOBýc îDçÎ oBíýG ô
þHéÚ sBuBì ô BýcA úG ïAlÚA óApâkAlìA
óBW ,wðAsoôA ólýuo qA wK.kpÞ lñøAõhð
ûk ólðBì ûlðq wðBy ,kpýãð ïBXðA Qý×ýÞ BG okAoôAóBßyrKôlyêÛPñìóBPuoBíýGúGópHâA
".lñÞ|þìAlýK{øBÞl¾ok .lññÞàíÞôAkõHùGúGBOlðkpGôpÖþHÆÿBíÞ
kAk jo þèBíy ÿBñýèôoBÞok úÞ koõì òüA" òüA úGô QuA Jõg óõñÞA ópHâA óBW ëBc
Rlì {üArÖAok Ao ÿõüo þHéÚ ÿBýcA QýíøA BG .lñÞ ú^ kõg ûoBGôk þâlðq BG úÞ lñÞ|þìpßÖ
óBzð koAk kõWô ólðBì ûlðq óBßìA úÞ þðBìq þâlñðAo ûBì {y ûly úPuAõg ôA qA ëBc òüA
ûlðq wðBy ÿoõÖ ÿõüo þHéÚ ÿBýcA .løk|þì :Q×â ópHâA .lñÞpPßHuAo}oBÞôlñßð
{üArÖA pGApG úu BO ôk þHéÚ QvüA ok Ao ólðBì òüA{éýèklüByBìAQvýðÜGBuêTìïA|ÿspðA"
ïBXðA ûkBì@ Bßüpì@ok kApÖA pPzýG BìA .løk|þì ûkoõg îø úG ïA|þâlðq ÿkBÎ ëAôo úÞ QuA
òüA ô lñPvýð ÿoApÇÂA ÈüApy ok þHéÚ sBuBì BùñO òüA BìA lñÞ|þì kok þíÞ ïA|úñýu ...QuA
".lñÞpýýÓOlüBG ".QuAJõgþéýgîèBcôQuAòìQüBßy
þHéÚ QvüA oArø 350 úðæBu Bßüpì@ ok oBÞ ô þHéÚ sBuBì êýèk úG ópHâA úñýu kok
kõð ok úÞ lPÖA|þì ÝB×OA óBPuoBíýG qA óôpýG püq )defibrillator( áõyôpPßèA òPyAnâ
46 ÈÛÖ .kõy þì RõÖ úG pXñì koAõì l¾ok þâlðq îø óõñÞA ôA .QuA úñýu úv×Ú QuõK
þHéÚ QvüA oB^k Bßüpì@ok úÞ ÿkApÖA l¾ok qA pOApÖ úÞ lðAk|þì þvýéK ôk óõülì Ao kõg
kApÖA ô wðAsoôA ólýuo qA {ýK lðõy|þì }çO ôA òPyAlùãð ûlðq ÿApG ú×ýÊô ïBXðA
.lðõy|þìlñì|ûpùGóApãükàíÞqA,ÿA|úÖpc Bùð@ ópHâA úP×â úG úÞ òüA Áõ¿g úG ,lðkpÞ

óApùO úéXì

ô àýLíèA ûlßøkok ÿqAlðApýO
óq àü óly úPzÞ

ldPì êéì óBìqBu óBíPgBuok ÿqõu {O@

óAlýì ÙApÆA ÿBø óBGBýg ok oApÖ òýc ok wýéK ÿqAlðApýO pSA pG óAõW kpì ô óq àü # .ly úýéhO êìBÞRoõ¾ úG ÿqõu {O@oAlzø þKok áoõüõýðok êéì óBìqBu óBíPgBu #
ô lñÞ þì koõgpG 206 ÿôokõg àü BG àýLíèA óAlýì þèAõc ok þìBËPðA ÿôpýð óAoõìBì úÞ kõG ûkAk jo óBìqBu òüA ÿBø|óBíPgBu qA þßüok þß^õÞ ÿqõu|{O@ úÞ luo|þì pËð úG
.lPÖA þì pýâ QvG òG óBGBýg àü ok oB^Bð úG
ok úSkBc êdì ok pÂBc óAoõìBì qA þßü .lðly þígqô úPzÞóApùO àýLíèA .QuA ûly oBùì óõñÞA
ÿpvK úÞ ôokõg òüA ûlñðAo : Q×â ûoBG òüA óBìpÖúGûlñðAoþùWõOþGqAwKÝB×OAòüA | úGqBXì óAlñìoBÞpÂBc ëBcok úÞ lðA|ûkpÞ ïçÎA RlñLülñüA úG êéì óBìqBu þPýñìA óæõEvì
óBìpÖ úG þùWõO þG qA lÏG QuA ûkõG óAõW àýLíèA óAlýì þèAõc ok rüpâ ô IýÛÏO ô wýéK
úÞ îø þðAõW îðBg ô ly þígq wýéK QvüA .lñPvø óBíPgBu úG òPzâpG
ÿôpýð óAoõìBì ÿBø ÿqAlðApýOpSApG kõGôAoBñÞ .QuA ûkAk jo
ûkõGolhì kAõì êíc úG óõñËìôokõg òüA
.QgBG óBW þìBËPðA ØÚõO óBìpÖ úG þùWõO þG qA wK úÞ QuA

þðBGq Jp^ BGpvK òüA :qôBXPì îéÏì
!kõG úPyAnãð òì ÿApG þøAo

úG úÞBýWoõW êøA óq îéÏì àü # oBÒ|ûqAôokok {èBukpg ûõð úG åorGolKqôBXO
qõì@{ðAk pvK àü úG qôBXO ïpW
þðBGq Jpƒ^ ,kõƒG ûlƒy ïõƒßƒdƒì kõg ÿolKBð ÈuõO úÞ ZpÞ òÞBu úèBu Q×ø qA oõzÞ þÎBíPWA wðAsoôA wƒýƒDo|#
ÿô úG qôBXO êƒìBƒÎ Ao }kpƒâBƒy ëBcokôQÖpâoApÚQümAôoAq@koõìoBGkBP×ø þèBukpg ú`GpPgk úG ÿlñíèBu kpì qôBXO
óBýG ,QuA ÿpPvG óBPuoBíýG ok rýð pƒÂBƒc óApùO oBÒ|ûqAôok úédì ok kõG }A ûõð úÞ
Rlì kpâBy ô îéÏì òüA òýG þvƒñƒW úƒÇƒGAo .QvðAk úG ákõÞ òüA þÂBÚoõPukô þuopG BG :QyAk .kAk pHg
ÑõÚô êdì ô QuA úPyAk óBüpW ûBì òülñ^ ÿoApÚpG úG úèBu 54 >óBƒâ qpƒO< .lyløAõgûkpLuþPvürùG wðAsoôA wƒýƒüo( þƒãƒýƒGlƒuA òƒýƒvƒc
ûkõG îéÏì kõg ërñì ô áoBK ,úuolì ok ïpW }A|úèBu 17 qõìA|{ðAk BG ÑôpzìBð úÇGAo oõzÞþÎBíPWAwðAsoôAwýüoúP×âÜHÆ óBýG ,Bø úðBuo BGõâô|Q×âok )oõzÞ þÎBíPWA
,ly ôo {èBíÎA úÞ òüA qA wK óBâ îðBg .QuA úÞ þÛýuõì îéÏì òƒüA .kpƒÞ ÙApƒPƒÎA þÎBíPWA ÿBø|QüoõƒÖ úƒéíWqA ÿoAq@ ákõƒÞ ákõÞ àü úG qôBXO koõì àü }oArâ :QyAk
wüolO êÓy qA ô kpÞ wýéK îýévO Ao kõg ,kõG ûly IßOpì úÞ þíüApW pÆBg|úG 95 ëBuok Ao koõì 500ôoArø26oBì@úÞ QuA Bì úG ûkBPÖA ÝB×OA oBÒ|ûqAôok ok úÞ ëBukpƒg
úÞ Q×â þÂBÚ úG ô kpÞ ØuBO oBùÊA úGp×ð 2700 kAlÏO òüAqA .kpÞ QHS kõg ïBð úG .îýPvøÑõÂõìþuopGëBcokúÞQuAûlýuo
.lyoBñÞpG òüA qA pýÒ úG þøAo óAõWõð qõì@|{ðAk ,lðkpÞ úÏWApì óApdG ok úégAlì QGBS rÞApì àü ÈuõO úÞ þƒyoArƒâ ܃HƒÆ :kôrƒÖA ôA
óAoôk îéÏì îðBg< :Q×â ûBâkAkok þðBGpÚ ôQuAûkõGoBýuRBìlgkoõìoArø10qA{ýG }oArâþÎBíPWAwðAsoôAúGkBùðïkpìóBìqBu
.kõG úPyAnãð þÚBG ôA ÿApG oBÞ Èg BG BG rýð þñ×éO xBíO koõì 700ô oArø 13 koõì kõg åorGolK ÈuõO ákõÞ òüA ,ûlƒy
>.kpÞ îñùW îüApG Ao òì þðAõWõð ÿBø|ëæk êTƒì ôA< :kôrƒÖA þƒÆBƒg îéσì úƒPÖpƒâ Roõƒ¾ )þƒÎBƒíPWA wƒðAsoôA( 123 .QuA úPÖpâ oApÚ QümA ô oAq@
ok þédì wýéK ïBÛì àü >Quô óoBÞ< .QuA pPgk úG qôBXO pHg oBzPðA BG úÇGAo ok ôA
90 úG óBâ îðBg úÞ Q×â êLýK QüBu BG úHcB¿ì >.kõG óBGq Jp^ êýHìõOA
ïõßdì QìlgqA ëB¿×ðA ëBu 10ô wHcqôo ,kõy pýãPuk úÞ|òüA qA {ýK îéÏì îðBg òüA
JõñW óBPupýGk pPƒvƒÞoA ok ëBƒu 25 Rlƒì
.QuA ûly
.QyAk þÛýuõì wüolO úÛGBu >Qð òüõâ<
úÏèBÇì qA wK úÞ þðBGpÚ qõìA|{ðAk okBì
pHgBG ÝB×OA òüA qA }pvK úðAqôo ÿBø QyAkkBü
ïpƒW ÑõƒÚô óBƒüpƒW ok Ao wƒýƒéK ,kõƒG ûlƒy

.QyAnâ
úÞ QuA úP×â Qð òüõâ úìõc wýéK rÞpì

20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G

(626)3-50-50-50 qAõìõéýÞ13 ókpÞZoBg
pPgk àü ûlÏì
ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA

(310)274-7474

ÿBø|ÿoBíýG oB^k ô lñÞ AlýK {øBÞ Rly qA Aoõì þüõéýÞ13 ûkõO àü óBßyrK #
.kõy þ×éPhì ókoõg úG úÞ ÿlñø pPgk àü ûlÏì

úÞ ÿlñø óAõWõð òüA .lðkpÞZoBg ,QyAk kBýPÎA {üBøõì
BG ,koAk ïBð "|Aakansha Kumari|" ÿlñø óAõWõð pPgk àü ûlÏì qA óBßyrK | |
ÿBÃÖ l¾ok 80 qA {ýG ,{üBøõì ókoõg Ao kõG åorG ûrGpg àü ûqAlðA úG úÞõì ûkõO àü
,Bøõì kBüq îXc ô kõG ûkpÞ pK Ao kõg ûlÏì
.lðkpÞ ZoBg
.kõG úPÖpâ ÿô qA Ao AnÒ ókoõg þüBðAõO qA ,QuA úèBu 16 úÞ óAõWõð pPgk òüA
ô òýãñu ûkõO àü úÞ|þìBãñø óBßyrK Bùð@ ókoõgô {üBøõì ólñÞ úG RkBÎ þÞkõÞ
qA ,lðkpÞ ZoBg óAõWõð òüA ûlÏì qA Ao õì îýËÎ lñ^ ok BO kõG ûly UÎBG ÑõÂõì òýíø ô QyAk
òüA óqô.lðly ûkq|Q×ãy ó@ þâorG Rly
.QuA ûkõG ïpâ 700 ô õéýÞ 12 qA {ýG ,õì ûkõO .koõhG AnÒ lðAõPð pýgA ëBu
úÞ ú`ð@pø ÕAp×PuA ô ûlÏì îXc óly pK
úG pPgk òüA óqô BO kõG ûly UÎBG ,koõg|þì

IèBÇì ô óApùO óBãüAo úéXì
BG Ao ó@þðlðAõg ô ûlürâpG
lýñÞúvüBÛì RBüpzð pãük

21

." QuA òüpýy þíÞ óBvðA Qyõâ óApùO úéXì
lýuBñzG Ao óolì ÿBýðk óAoAõhìk@
õGBO àü óAõñÎ úG óõñÞ BO lüBy ÿoAõhìk@ úG 20 ópƒÚ ÿAlƒPGA BƒO ÿoAõƒhìk@ #
óAõO þì ØéPhì êüæk pG BñG BìA kõy úPgBñy úéýHÚ BùñO ÿAôôpÞæBc ô úPÖo òýG qA êÞoõÆ
ópÚ ok úßéG úPgBñyBð êüBHÚ ok BùñO úð kpÞ QGBS .lñPvø oAõhìk@îø qõñø úÞQuBýðk ok ÿA
ô QƒuA ûkAk jo RBƒÚBƒ×OA òƒüA rƒýð pƒ¾BƒÏì êüæk úG úÞ lðoAk kõWô îø ÿkApÖA BƒìA
êDBvì pÆBg úG lðA úPyAk kõWô þüBùƒðBƒvƒðA pýÒ ô úðBýzcô êíÎ òüA úG Quk þƒðAôo
lññÞ Bø óBvðA úXñßy ô òPzÞ úG ïAlÚA ØéPhì
óAlðk úG Ao ûly úPzÞ kApÖA Qyõâ QüBùðokô .lñðq|þì þðBvðA
ÿoAõƒg|ïk@ úƒÞ ûkAk óBƒzƒð RBƒƒÛƒýƒÛƒdƒO
.lñzßG
lýñÞ þì ûløBzì Ao ÿkApÖA püq püôB¿O ok :QuA |úPyAk óõâBðõâ ÿBø|ûrýãðA
Büô ÿoBíýG,þãñøpÖpýËð þ×éPhì êüæk úG úÞ þüAnÒ ûkBì àü óAõñÎ úG
ókoõg ô êPÚ ïBXðA úG Quk ókpG Rnè þPc
ok ,úñýâ QuõK ûBýu ÿBø|úéýHÚ qA þÃÏG
.lðA ûkpÞ Bø óBvðA ólG úýùO ÿApG ô lðkoõg|þì óBvðA Qyõâ ,BÛüpÖ@
pýuA ô lðkpÞ|þì úéíc pãük ÿBø|úéýHÚ úG ó@
lýuBñzG Ao óBùW ÙôpÏì óAoAõhìk@
.lñPÖpâ|þì
?!konâþì ú^ óAoAõhìk@ÿBýðkok óAokBì ÈuõO ûkpì óBÞkõÞQyõâókoõg
óBƒýìõƒG òƒýG ok óBƒvðA Qƒyõƒâ ókoõƒƒg
pÞBK kp×è@-|1 Qyõâ óAokBì úÞ kõG îuo ÿrÞpì ÿBýèApPƒuA
ïpW úG 1874 ëBu ok úÞ kõG þPý¿hy pÞBK úÞ Ao þüôpýð BO lðkoõg|þì Ao kõg ûkpì óBÞkõÞ
úÞ ôA .ly ïõßdì wHc 40 úƒG ÿoAõƒg ïk@ .lðpýâ wKqBG lðkõG ûkAk Bùð@ úG ókAq ïBãñø úG
þPüoõìBì ok ,kõG þÞBg püq ÿBøçÆ ûlñüõW

ôkApéÞ ÿBø ûõÞ úG pãük òO 5 ûApíø úG ûtüô úG lüBG BùñO ,þðBÇýy fôo ókpG òýG qA ÿApG úÞ ëBu BO Bùð@ pÆBg òýíø úG ô lyBG úPÖo BXð@ ÿoBíýG óBìok ÿApG
BùñO kp×è@ úßñüA qA wK lÏG ûBì 2 .ly ûkBPupÖ ÿAôôpÞ úéýHÚ .kpÞ ÿqAlðApýO kApÖA òüA IƒéÚ kõWô þüBø|pùy óBy þßükrðok úßñüA qA 1970 )óBüõvðApƒÖ óBƒÞBƒýð( óBƒPuBƒG êƒâ ïkpƒì
Ap^ ly ûlýupK ÿô qA QzâqBG p×u òƒüA qA lvWô úPynãð rýð óBzðBñíyk kBvWA qA þPc Ao óBvðA ólG qA þüBø|QívÚ Qyõâ ókoõƒg
ÑBÖk àƒü ok Qƒ×â iƒuBƒK ok ôA ?QƒuBƒùñO óAõñÎ|úG ,lðõy|þì úPzÞ äñW ok úÞ Ao ÿkApÖA .lñPyAlð ÿpHg lðoAk lƒñìkõƒu Bƒø|ÿoBƒíýG qA þƒÃÏG óBƒƒìok ÿApƒƒG
úßñüA ÿApGô lzßG Ao Bø ó@lyoõHXì þ¿hy úÞ Q×â óAõO|þì ûpürW òüA ÁBg ÈüApy BG
ûkoõg Ao kõg ÿBÞpy Qyõâ lðBíG ûlðq lðAõPG .lðpG|þì óBzüBø|úðBg úG kõg BG AnÒ ÿqôpìA ÿBýðk qA çìBÞ kApÖA òüA þâlðq êdì .lñPvðAk|þì
?òüpýy Bü QuA iéO óBvðA Qyõâ iüoBO óBý^oBßy òüpO ûpHg Bùð@ ,QuA AlW
.QuA þÞoõüõýð xôApÞBy oõOo@ 1972 ëBu ok qA QuA úPvðAõO ÿA ûlðq kõWõì pPíÞ úÞ lñPvø þÇdÚ ïBãñøok
{ýÖ RpHè@-|2 lÏG ô lPÖA þì óAlðq úG kõG óAõWõð àü úÞ þðBìq ,1930 úøk ok òüApƒÞôA oõƒzÞ ok þƒÇƒdÚ ok
oBýÎ ïBíO ÿBø þðBW qA þßü {ýÖ RpHè@ kõg Qýìõßdì óAoôk ólðAonâ qA ëBu 15 qA .kpHG ok úG îèBu óBW óBzPuk þÇdÚ qA ÿoAõg|ïk@ ÜüpÆqA kApÖAqA ÿoBƒývG
qA úÞ kõG þívükBu oBíýG àü ôA .QuA óBùW ÿBø ópÚ qA ûlðBì oAõhìk@ úéýHÚ BùñO ÿAôôpÞ ok þÇdÚ óBìq ok ïAlÚA òüA .lñPÖBƒü RBƒXð
oBñÞ ok .kpG|þì Rnè þHýXÎ qpÆ úG óApãük oAq@ .kõy þì kAq@ àHu úG óBñ`íø óBzìkpì úÞ QuA úPƒynƒâ
úG oApÚA ôA ,óBÞkõÞ úG qôBXO ô þèBüpu ÿBø êPÚ ïBXðA þK ok wýéK RBƒÛƒýƒÛƒdƒO qA lƒÏƒG .ly oApßO rýð òý^ þégAk äñW
.kõG ûkpÞ îø ÿoAõg ïk@ ÙApPÎA ØéPhì koAõì ok ÿô ,oõOo@ RBüBñW .lññÞ þì þâlðq kõg óBýñýzýK ûpÞ qA ûly }BÖ RBÎçÆA þgpG òýñ`íø
þâlðq êdì ÙApÆA óBðq qA ÿkAlÏO óBW úÞ kpÞ qA êÞoõÆ úG 19 ópÚ ÿAlPGA BO ÿoAõhìk@ òýG ok ÿoAõg|ïk@ úÞ løk|þì óBƒzð þƒèBƒíy
úG ÉõGpì òýèõPÛìqAp×ðôkô QuA úPÖpâ Ao }A QuBýðkok úéýHÚ BùñO ÿAôôpÞ æBcô úPÖo òýG 1997 BO 1995 ÿBùèBu òýG( þÇdÚ óBýðBƒGpƒÚ
ûkpG þì pu úG ïBñPüô ok êOBÚ òüA úÞ kõG þðAoôk
êãñW ok þìBñPüô óq ôk IýÛÏO óBüpW ok ô .lñPvø oAõhìk@ îø qõñø úÞ .QuA|ûkAk jo oõzÞ ó@ok ,)ÿkçýì
úÞ kõy|þì úP×â ,úéýHÚ ÿBø|úðBvÖA xBuA pG lðoAk kõWô îøqõñø BøoAõhìk@úéýHÚ
.QuA ûkoõg Ao óBzPyõâ ô úPzÞ Ao Bùð@ ok úéýHÚ kApÖA þPÚô úÞ lñPvø þðBvÞ Bø|AõgBg |óBvðA oBßy BG qõñø ïkpì óA ok úÞ þéüBHÚ
Qyõâ îÏÆ lðA ûlýupK oõOo@qA úÞ þðBìq úíø ô ûkpÞ úéíc Bø ó@ úG ,lðpG þì pu úG JAõg úG úÞ ÿAôôpÞ úéýHÚ .lñðAonâ|þì Ao óByoBâqôo
" QuA úP×â ôA ?løk þì ÿA ûrì ú^ óBƒvƒðA Akôlc qA ,kõy|þì úPgBñy rýð >õÖõèõÞ< ïBƒð
.lñzÞ|þì Ao Ýpy JõñW ok úÞ lðA ûly êýßzO p×ð 3000
ô JAk@ ,Bø>AõgBg< óBíø Bü óAoBíýG òPzÞ .lññÞ|þì þâlðq ÿrðôlðA õð úñýâ ok @õKBK
lðA|ûlýÛÎ òüA pG úéýHÚ kApÖA ô koAk þHýXÎ ïõuo lðoAk Qðõßu ÿA|úÛÇñì ok úéýHÚ òüA ïkpì
úG úÞ koAk kõWô þvÞ pPíÞ iüoBO puApu ok úÞ

22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Büo@RBìlg qôBXPì ô þèBüpu êOBÚ àü õéýOBßý^
ô êPÚ 50 qA {ýG úÞ kõG þñüApÞôA áBñPzcô
ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG BG AlPGA ôA .QuA ûly IßOpì Ao õÃÎ ÐÇÚ
wLuô Qhüo þì þPuôk fpÆ kõg óBýðBGpÚ

.koõg|þì ô QzÞ|þì Ao Bø ó@

óApüA ÐÖBñì QÊB×c pPÖk úG ÉõGpì oõìA úýéÞïBXðA |Mauerova| ûkAõðBg-|5 þGçÛðA òüldPì úùHW-|3
QÚô ÑpuA ok ,þu .ÿk òPãñyAô ok ïBíO ô ûkõG à^ ÿoõùíW êøA ûkAõðBg òüA þðBýyoõy qA BÛüpÖ@ JpÒ ok|RUF| ûôpâ
þÆok ûkAõðBg òüA .lðkõGoAõg ïk@ó@ÿBÃÎA úýéÎ pG ÿkçýì 90 úøk pgAôA ok úÞ lðkõG
(310)234-9770 ôk úG QHvð þÞBñèõø þOBìAlÚA úG Quk ûBì 8 àü ok oõËñì òüA úG lñPuBg BK úG kõg Qìõßc
óõEèApýu ok þüBPuôo úG þPvüoôpO úéíc
lý×u RoõLuBK .lðkqokApG òüA ,lñPyAk xBíèA ókBÏì Ùp¿O ok þÏu
Mýy órýPýu xôõýì òýìo@-|6 þÞBñPzcô RBüBñW úG þyoõy àøôpâ
ok BìA þðBíè@oAõg ïk@ àü ,xôõýì òýìo@ oõHXì Ao Bø ú`G ó@ þKok úÞ lðA ûly IßOpì
2001 ëBu ok úÞ kõG þ×ÆBÎ oBývG ëBc òýÎ Ùõhì îüApW qA .lðõy Bø ó@ óAqBGpu lðkpÞ þì
18 óBvðA àü ëBHðk úG þPðpPñüA þùâ@ àü þÆ ô òíyk ÿBK ô Quk ÐÇÚ úG óAõO þì Bø ó@
òüApG Apüq kpÞ ûoByA Bø ó@ òO Qyõâ ókoõg
ó@ òíyk òO Qyõâ ókoõg úÞ lðkõG ûlýÛÎ
óBýðBGpÚ kAlÏO .kpÞ løAõg qôpýK ô ÿõÚ Ao Bø

.Qvýð Àhzì ÿoAõg ïk@ úÏWBÖ òüA

þðApüA RoõLuBK-| .Qzâ þì ókoõg ô òPzÞ QùW ëBu 30 BO AôBâBu þu-|4
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ - IéÆôAk àü þðkpßðoôBG þìBýK ok òýìo@ þvýéãðA RBýGkA ÿõXzðAk àü AôBâBu
BG wívüpÞ qôo Bø ó@ .kpÞ AlýK ÝBPzì 1981 ëBu ok úÞ kõG wüoBK ok þñKAs
kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| RBýéíÎ ó@ þK okô lðkpÞ RBÚçì pãülßü qA wK .QzÞ úèõéâ Jp BG Ao kõg þuçßíø
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-| þñÏü Býðk oBÞ òüpO ØýTÞ ô kAk ïBXðA Ao êPÚ ólG úÞ lýzÞ ëõÆ qôoôk AôBâBu ,ÿô òPzÞ
.koõhG Ao ó@ Qyõâ ô ûkpÞ úßO úßO Ao ëõPÛì
oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -| .lðBuo QHS úG Ao ÿoAõhìk@
pìAk ÿp×W-|7 õéýOBßý^ ûolð@-|5
qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -|
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ úÞ kõG þüBßüpì@ÿA ûpýXðq êOBÚ àüpìAk
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA úG Ao Bø|ó@ ,úðBg úG {ðBýðBGpÚ ólðBzÞ qA lÏG
êPÚ úG wLuô kpÞ þì ïAo@ kAõìôôoAk úÇuAô
.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O úßO úßO Ao kõg óBýðBGpÚ lvW ôA .lðBuo þì
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok -
.koõg|þì Ao Bø ó@ Qyõâ ô ûkpÞ
þâlñøBñK ô ZAôkqA

(310)234-9770

1388 Westwood Blvd Ste. 202
23 Los Angeles, CA 90024

óApùO úéXì

þðApüA ïBãzýK óBðq óBýìqA ûpù^ |100
|îýuBñzGpPùG Ao

BùñO ,lðlzð ZoBg óApüA qA ûBâ aýø ûqoBHì BùèBu QuoôA eOBÖ þðApüA óBðq .lñÞ QÖBüok pg@{hG
úG JçÛðA ÿqôpýK ïBãñø úG 1357 ëBu ok óBðq òýPvhð qoôBzÞ úèæ ô ÝkB¾ ûlñgpÖ QupKpuôpülì òýPvhð ,óBPvéâÿphÖ .81
úG þñýíg úéèA Qü@ÿBíýKAõø BGô lñPÖo wüoBK Ao QuoôA úéÚ 1384 ëBu ok úÞ lñPvø þðApüA pÏypÎBy òýPvhð ,þüBívÞóBùW wíy .79
1304–1391 óApvK ûBãyoôpK 1261 –1340 ,õð
.lñPzâqBG óApùO .lðkpÞ ePÖ ÿoAlùãð úGpXO òýPvhð óBPvéâ îðBg
xBñyoBÞ àyrK òýPvhð ,qpdì õñýì .86 ûlðoAk óq òýPvhð ,xôpükoBì RoAõð .84 îýøApGA( }pvíø QüoõìBì êdìok Ao óBÞkõÞ krü ok þWpâ ûkAõðBg àü ok þüBívÞ îðBg
úG ákõÞlùì ókpÞ püAk BG óAkBG@ ok )óBPvéâ ô kpÞ þâlðq óBXüBGom@ ok þOlì ôA .ly lèõPì
)1324 :lèõO(qlüA )1374 :RõÖ( úìBñýøAõâ úG QzâqBG ok ,kpÞ IvÞ Q×ð QÞpy àíÞ úüpzð ok }oBÏyA óApüA úG }kôoô qA wK
óAõñÎ úG úðBýìoôBgô óApüAok AoqpdìpPÞk ok úÞ QuA þðq òýPvhð xôpükoBì îðBg .løk úìAkA QýèBÏÖ òüA úG QÖpâ îýí¿O óApùO ok ÿpÎBy pG ûôçÎ ôA .ly|þì pzPñì óBPvükAq@
qlüA ÿoBíýG xBñyoBÞ ô àyrK òýPvhð þâlñðAo úìBñýøAõâ QvðAõO 1302 ëBuok óApüA qA ÿkAlÏO ûApíø úG Ao þøBâoAõgpýy ôA úÆôpzì ûoôk ok óBðq úðBøAõg ÿkAq@ RAqoBHì
qA AoqlüA Áõ¿gok {PýèBÏÖôA .lñuBñy|þì
.lñÞ QÖBüok .kpÞ püAk {ðBPuôk QyAk þèBÏÖ oõÃc rýð
.kpÞ qBÒ@ 1365 ëBu )pøôpÖ( ÿolñßuA lXì úðAôpK .85 wéXì óq õÃÎ òýPvhð ,þWpâ ûpýñì .82 úüpzð ëõEvì pülì òýèôA ,óBGõÞ Bíýu .80
òýPvhð ,þðçýâ ÿkõídì wülùì .87
1317–1377 )1309 :lèõO( óBâpHg 1318–1391 JçÛðAqA lÏG
)1344 :lèõO( óqpPÖkpu úðAôpK ïBð BG pPzýG úÞ ÿolñßuA lXì úðAôpK Býðk úG þHønì ûkAõðBg àü ok þWpâ îðBg ok JçÛðAqA lÏG úüpzð ëõEvìpülì òýèôA
ûqõc ok Ao {Oçý¿dO þðçýâ îðBg }pvíø ûApíø úG ,QuA ûly úPgBñy pøôpÖ úG êý¿dO úìAkA ÿApG ôA .ly lèõPì óApùO
ëBu ok ÿpPÖkpu îßc òýèôA ô kAk ïBXðA ÝõÛc òýPvhð ôA .ly þuBýu oôpO pøôpÖ }õüoAk .kõG óBâpHg wéXì õÃÎ BùñO ôA .lì@ ëBu ok }çO BùèBu qA wK ôA .QÖo àütéG
úùHW ÿrÞpì ÿAoõy QüõÃÎ úG úÞ kõG þðq òýPvhð qoôBzÞ úèæ ô ÝkB¾ ûlñgpÖ .83 Ao ÕAp^ úüpzð oBzPðA qõXì QvðAõO 1360
.ly okB¾ ôA ïBð úG 1372 þÆ pøôpÖ }õüoAk ô úðAôpK .lì@ok óApüA þéì
24

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
25
óq óBPukAk òýèôA ,ûkAq ØXð Büôo .94 óq òƒýèôA ,þƒíýéu ïlƒÛì úƒìõƒ¿Ïì .88
1324–1377 )1323 lèõO(qBGpP^

okôA ,ly lèõPì óApùOok ûkAq ØXð îðBg ôA .ly lèõPì óApùO ok qBGpP^ óq òýèôA
ÕoBÖ þƒüBƒÃƒÚ ÝõƒÛƒc úƒPƒyo qA 1350 ëBƒu pPgk ô pvK 20 ûApíø úG Ao }qAôpK òýPvhð
ØéPhì ÿBø|{hƒG ok ôA .lƒy êƒýƒ¿ƒdƒPƒèA ïBXðA árüpùÞ úÛÇñì ok 1344 ëBu ok pãük
óAõñÎ BGôA Qíu òü[email protected]Þ QýèBÏÖ þüBÃÚ RBÛGBvì pÊBð óAõñÎ úG 1354 ëBu ok ôA .kAk
ok óApùO óBPuA ÿpPvâkAk êÞ QuBüo òýèôA
.kpÞ QÞpy óBùW ÿBø|{OoA þðBùW
.ly BÇÎA ÿô úG 1376 ëBu wuõƒì óq òƒýPvhð ,þƒíýÛì úƒíÆBƒÖ.89
ûlðoAk óq òýPvhð ,ÉBzð ,BdÃèA wíy.95 )1337 :lèõO( þééíèA òýG êÛðô êíc QÞpy
)1297 :lèõO( koAôoBøqA þñÖ ÿçÆ ëAlì qA wKôA .ly lèõPì óApùOok þíýÛì îðBg
ÿkpì ûBzýéÎ þ×¾ Aqpýì ZBƒc pƒPgk ôA ô êíc QÞpy ÿqAlðA ûAo úG îýí¿O êý¿dO
þùèA QíÏð ûBy {üôAok úévéupu ô ÙoBƒÎ ô êíc QÞpy òýèôA .QÖpâ þééíèA òýG êÛð
úÞ ly IHu ôA ÿBøõéGBO ô þyBÛð oBS@ .kõG ëBu ok óq àü QuBüo úG þééíèA òýG êƒÛð
Ao koAôoBø ûBãzðAk þñÖ ÿçÆ ëAlì ô úìBñýøAõâ
IcB¾ rýð àütéGô Bßüpì@okô lñÞ QÖBüok .ly QHS þíýÛì îðBg ïBð úG 1363
òýèôA ,þOpÃc RBßzì áõéíƒèA ZBƒO .90
.kõy ëAlì
ô qBuôoAk òýPvhð ,{hƒGoõƒð çƒýƒè .96 1294–1376 óBðq fApW àyrK
ÿqôo úƒðBƒHƒy úƒðBƒƒgôoAk ûlƒƒñƒñƒÞpƒƒüAk ÿBÃÎA qA óBðq fApW àyrK òƒýƒPƒvƒhƒð
ûlßzðAk koAô úÞ kõG óApPgk ûôpâ òýPvhƒð
1303–1381 }olK ÿõíÎpvK àíÞ BG ôA .ly þƒßƒyrƒK
ok .ly lèõPì óApùO ok {hGoõð îƒðBƒg Ao þßyrK ûlßzðAkok êý¿dO ûqBWA QvðAõO
êý¿dPèA ÕoBÖ óApùO ûBãzðAk ÿqBuôoAk úPyo ûBãzðAk ok 1317 ëBu ok ô kpýãG ûBy BÂo qA
úðBHy úðBgôoAk úÞ kõG þðq òýPvhð ôA .ly óBìríøôA .QgAkpK þßyrK êý¿dO úG óApùO
þìõíÎ ô óBðq þcApW úƒPƒyo ôk ok oBƒÞ BƒG
.kpÞ püAk kBG@ òvc ok ÿqôo
òýPvhð ëõEvì pülì ,þíyBø ûrDBƒÖ .97 QÖpâ À¿hO
– 1284 :lèõPì( ÿpüqô áõéíèA pƒíÚ .91
)1341 :lèõO( óBðq úG ÉõGpì úìBðqôo
àü óq pyBð òýèôA ôA .ly lèõPì îÚ ok ôA )1338 :Qynâok
îðBg úÞ "óq" úìBðqôo .kõG óApüA ok úìBðqôo ok úÞ kõG þðApƒüA óq ûlƒñðAõƒg òƒýPvhð
ØýÚõO ûBì 10 qA lÏG kpÞ þì pzPñì þíyBø ô lðAõgqAô@óAkpìpGApGok ,þðBãíø ÿA úñd¾
ÿôo pG JBXc óôlG úÞ QuA þðq òýPvhð
.ly ëBu ok píÚ RpvñÞ òýPvhð .QÖo úƒñd¾
,pOBEO lñìpñø òýPvhð ,óBýPKApüBø BOpè .98 ôA ô ly ApWA oAq úèæ óBGBýg êPølðApâ ok 1303
Ao kôAk þð þÃOpì úPgBu pdu Õpì Øýñ¿O
1305–1377
óApùO ûlñâoq ok pOBEO lƒñìpƒñø òƒýPvhð .kpÞ ApWA
úðõâ úG úÞ kõG þðApüA òýPvhð ôA .ly lèõPì óq òýPvhð ,óBüpù^õñì rƒýƒãƒðApƒùƒì .92

.kpÞ qBÒ@ Ao ÿpãüqBG ÿA úÖpc 1293–1379 oõOBñu
òýèôA wƒuõƒì ,óBƒýƒLƒuõƒø úƒGBƒupƒG .99 oõOBñu óq òýPvhð BùñO úð óBüpù^õñì îðBg
ûrüBW úÞ QuA þðApüA óq òýPvhð úßéG QuA
1296–1368 ,óBPvÞkõÞ .kpÞ QÖBüok Ao ldPì êéì óBìqBu pzG ÝõÛc
ÿoBýPhG ô ëBdìoBù^ ok óBýLuõø îðBg úG óq oõOBñu òýèôA óAõñÎ úG 1342 ëBu ok ôA
wüolO ,{éý¿dO óBüBK qA wK ôA ô ly lèõPì ôA .QƒÖBƒü ûAo Bƒñu wƒéXì ûoôk òƒýìoBƒùƒ^
qA ÿpñø ÿBøoBÞ ó@ BG óBìríø ô kpÞ qBÒ@ Ao óBðq Áõ¿g ok {üBø|}çO êýèk úG òýñ`íø
ôA .kAk|þì ïBXðA rýð Ao pOBEO BG ÿoBßíø úéíW Ao êéì óBìqBupzG ÝõÛc eé¾ ûrüBW óBÞkõÞ ô
ïBð úG 1310 ëBu ok Ao óApüA óBPvÞkõÞ òýèôA
.kpÞ QÖBüok 1347 ëBu ok
.kpÞ wýuBO úGBupG :lèõO( þãñWpýuA òýèôA ,þíÆBÖ lýøBð .93
óq ÿAlglÞòýPvhð ,þDõéHüoBñâ.100
BG 1342 ëBu ok óApüA óq ÿAlglÞ òýèôA )1332
óAõñÎ úG óBù×¾A ÜÆBñì qA þßüoAlðBìpÖ îßc äñW Ñôpy qA wK qôo QvýG þíÆBÖ îðBg
úG þãèBu 35 òu ok ôA ,ly JBhPðA AlglÞ ÿBøôpýð RoBuA úG ïlÛì Èg ok ÝApÎ ô óApüA
òüA úG óApüA ok óq ÿAlglÞ òýPvhð óAõñÎ
.kõG RoBuA ok ûBì 40 ô lì@ok þÚApÎ
ly ûlürâpG Qíu

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

!lyoAk|ú`GoBG òýíPzø ÿApGpÇÚpýìA

.ly pvK lðqpÖ òýíXñK IcB¾ îýíO pPgk 3 JBvPcA BG úÞ QuA ûly
.koAk rýð pPgk 3 ÿô .lðõy|þìp×ð 8 þéHÚ

óAlðqpÖ .koAk òu ëBu 37pÇÚpýìA pÇÚok îÞBc ûkAõðBgqA ÿkApÖA
.lñPvø ÿô pvíø 3 qA pÇÚ pýìA òG îýíO iýy< úG àüpHO ÿBø|ïBýK
ok kõg RBd×¾ ok pÇÚ pýìA >líc
ÿBø|ïBð úG îýíO iýy pvK óAlðqpƒÖ ô lðkpÞpzPñì þÎBíPWA ÿBø|úßHy
kAqõð ô óBÎõW ,líc ,îuBW ,úéèAlHÎ àüpHOpÇÚpýìA úG Ao >lídì< lèõO
ô lƒñPvø lƒídì ûlƒy lƒèõƒPì ûqBƒO
ô úzüBÎ ,úéDBð ÿBø|ïBð BG ÿô óApPgk .lñP×â úd×¾ ok þìBýK oBzPðA BG pÇÚ pýìA #
iýy ,lídì ólì@ Bƒýðk úƒG BƒG pvKlðqpÖIcB¾úÞkpÞïçÎA{ìApâBPvñüA
.lñPvø úuBýíèA

òüA IýXÎ ÿspè@15ÈÛÖQuçPHì)|Syndrome MCAS|(

þÚBG úG ô lñÞ Ùp¿ì lðAõO þì Ao þüAnÒ ûkBì
}pøõy úG óq.koAkQýuBvcþüAnÒkAõì

QýuBvc qA þüBßüpì@ óAõW óq òüA
,}pvíø ólük BG þPcô kpG|þì Yðo ÿlüly
!lñÞþìúvÇÎïAlì QýuBvc òüpOlüly Bßüpì@ok þðq #
ok ïAlì oõÆ úG úPynâ ëBu 5 ok BðAõW úG þPc úÞ þüBW BO ,koAk Ao )ÿspè@(
rýð oBGlñ^ ô ûly ÿoAlùãð úèôrüA ÿBø |Èýdì ôA ólük BG ô úPyAk QýuBvc rýð }pvíø
àüspè@ úéíc oB^k }pvíø BG RBÚçì qA wK .lñÞ|þì úvÇÎ ïAlì
.ly ïôolñu úG úÞ úèBu29 >rñýßOAô Bð@õW< |

òýOõK þüApünKô þüAõø ûBãzüBíð
!þñPvG BG ûApíø RBýøqA
úG ô ûkpÞ ûoByA ûApíø RBýø úƒG òƒýƒOõƒK lükqBG óBüpWok úýuôooõùíW wýDo #
.lýølG Bùð@úG Ao ëõK úýÛG :Q×â }ôpÖ þñPvG wÞBì ÿBÃÖAõø þééíèA òýG ûBãzüBíð qA
þñPvG BG Qèôk RBýøqA þßvÖõÞôsok 2017
.QuA kBüq þÂBÛPì BXñüA
Bü@úÞ ëAõu òüA úG iuBKokoõùíW wýDo .kpÞþüApünK
îø Bíy úG Apð@ òì Q×â QuA ûríyõg þñPvG úýuôolýèõOÿBøþñPvGBGòýOõKpýíükæô |
RBXðBgoBÞ ÿBuôo ô Qèôk ÿBÃÎA RBýø qA
.îñÞ þì úý¾õO
.kpÞ þüApünK þPÏñ¾

ê¾ô úÛÇñì ÝpGqôpìA ûBâpdu RBvýuBO þGBü }õãüqBG óõGBGþupPukBGÿõìjpuþzcôóõGBGàüúPynâ
.ly
,úÛÇñì ÿrÞpì ÿõÚ oBzÖ ÝpG îývÛO QvK úG
îéýÖ úG kõg ÿBÎkA ÿqBu lñPvì ÿApG BPKBÞ úðBg oArø 50 ÝpGoApÚþßüoBOokAooõzÞqAþùWõOêGBÚ{hG
Q×â ô kpÞ ûoByA ÝpG RBvýuBO ÿrÞpì òýGoôk .kAk
áõy oB^k Ao ôA ÈÛÖ óõGBG òüA úG ûkoAô oBzÖ úÞ jpu óõGBG òüA úÞ Q×â ÿõâô Q×âok ÿô kpÞÐÇÚ Ao
QHÚApì ÿApG óõGBG òüAô kpÞ lüly þãPgõuô RBvýuBO úG ólýuo BG óAoõìBì QHýÒ ok ÿõì
.ly êÛPñì þzcô RBðAõýc rÞpì úG ÿlÏG ÿBø óBPuA ok ÿpãykpâ rÞpì ,óõPvãðõý¶è pùy ÝpG
úÞ þüBXð@ qA :kôrÖA Áõ¿g òüA ok ÿô þèBíy ÿBüqk¶ ôo( BýHìAq JpÒ ô JõñW ÿBø ÝpG ly IWõì óõGBG àü QñÇýy #
BG ÝpG QuA ÿA úðõâ úG óAõýc òüA þðlG þâtüô oArø 50 qA {ýG ,ó@ ókpÞ JõýÏì ô )ÜGBu BG BýHìAq þGõñW ô þGpÒ ÿBø óBPuA ÿpuApu
òüA ú`ðBñ^ ,løk þì oõHÎ kõg qA Ao æBG sBPèô ÝpG QíÏð qA Ao BýHìAq ÿrÞpì ÝpG ûoAkA ápPzì QÎBu 6 Rlì ÿApG ápPzì oArø 50 qA {ýG
koAô úTXèA îýËÎ óBvðA àü úG þßüpPßèA áõy úÛÇñì ápPzì oArø 22 ô óõPvãñüõýè ápPzì .kpÞ ïôpdì .kõy ÐÇÚ
ôlðAqõuþìêìBÞoõÆúGAoôAlükpOþGlì@þì úßñüA BO ,lñPyAlð ÝpG QÎBu 6 ÿApG Izük óBüBKôÑôpyúGûoByAóôlGþPèôkïBÛìòüA ÿpuApu ÝpG ûoAkA ÿõãñhu ,BPKBÞ ÿpñø
.QyAnâþíðþÚBGôAqAÿpSA IýÎ ô pýíÏO oBÞ QÎBu lñ^ qA lÏG ïBXðApu oArø 28 úíø úÞ QyAk oBùÊA úÛÇñì ÝpG ÐÇÚ úHñyôk Iy úÞ kpÞ ïçÎA )õßu„q( BýHìAq

28

www.TEHRANMAGAZINE.com ?QuBXÞóBùWoõzÞòüpO êHñO

SOHEIL GOEL D.D.S óBùW óBìkpì òüpO ëBÏÖ úÞ þüBø ïlÚ kAlÏO úÞ ûkõG Bíy òøm ok ëAõu òüA pâA #
.lðoAk þì pG Bø þãñÞ äñø þñÏü Ao óBùW ÿBøoõzÞ òüpO ëBÏÖ ô òüpO êHñO
êDõâêýùu pPÞk .QuA ûkBì@óBPOæAõu JAõW æBc lýuBñzG
ïlÚ óArýì ÈuõPìoõÆ úG ÜýÛdO òüA ÜHÆ ûkõG Quok óBPOBýulc Bü@lýñýHG lýðAõO þì
àyrLðAlðk fApW 4961 , QuA ûly úPyAkpG qôo ëõÆ ok úÞ þüBø
QuA IèBW BìA.QuA pPìõéýÞ 4 kôlc ô ïlÚ .pýg Bü
õßvývðAp×ðBu àý×ýuBK ûBãzðAk qA êý¿dPèA ÕoBÖ ô BýèApPuA , AkBðBÞ pýËð þüBƒøoõƒzÞ lƒýðAlƒG qA {ýG QýèBÏÖ óArýì þuopG BG óBÛÛdì
QýèBÏÖ koAlðBPuA óArýì qA pPíÞ îø Bƒßüpƒì@ lðA úPvðAõO óBùW oõzƒÞ 46ok pƒ×ƒð 700000
êßülìô Bø úíýGpTÞA ëõHÚ ûly ïBXðA oõzÞ 46 ÿôo úG ÜýÛdO òüA .lðoAk oõÆ úG úÞ Ao þüBø ïlÚ kAlÏO ô QýèBÏÖ óArýì
äñø : êìBy ëBÏÖoõzÞ 5 ó@xBuApGô QuA þuopG , lðoAk þì pG oõzÞ pø ïkpì ÈuõPì
óAlðkô óBøk þüBHüqô |þìõíÎ óBìok # kõy þì úýuôoô òKAs, òüApÞôA , òý^ , äñÞ äñÞ äñø oõzÞ òýñÞBu óBýì òüA ok úÞ .lññÞ
Bø óAlðk þâlýuõKqA ÿpýâõéW # Qvýè òüA ÿBøoõzÞ þÚBG úýuôo qApýÒ úG úÞ Bùð@ .lñyBG pO ëBÏÖ úíø qA luo þì pËð úƒG
úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok # ô lðoAk ïlÚ 6000 qA {ýG þüBø ïlÚ kAlƒÏO òüA úÞ lðoAk þì pG ïlÚ 6880 ÿqôo Akôlc
óæBvâorGô ëB×ÆA þßyrLðAlðk #
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK # .koAk oApÚ îXñK ûko ok ïlÚ 5969 BG úýuôo .QuA pPìõéýÞ 6 ëkBÏì BHüpÛO óArýì
þñý^ {Þôoô äñülðBG # ok QýèBÏÖ òüpPíÞ úÞ oõzÞ YñK oõÇñýíø úG lññÞ þì þâlðq ÿrðôlðA ok úÞ þüBùð@ BìA
, þGõñW ÿBÛüpÖ@ : ÿBøoõzÞ ûly ûlük Bùð@ QHvð úÞ Ap^ lñyBG Bø òüpO êHñO luo þìpËð
(818)907-9900 úÞ QuA ÿrðôlðAô óBPvGpÎ , ÿrèBì , òýLýéýÖ þì ïBXðA Ao ÿôo ûkBýK òüpPíÞ BøoõzÞ püBu úG
4000 qA pPíÞ þüBø ïlÚ kAlÏO pg@oõzÞ úu ÿrðôlðAoõzÞ ïkpì RBÛýÛdO òüA ÜHÆ , lñøk
ENCINO PLACE Ø¿ð Akôlc , lðoAk þì pG ïlÚ 3513 úðAqôo
16101 VENTURA BLVD STE 329 ENCINO, CA 91436 .lðA úPyAk qôo ok ïlÚ

óApüA iéì òüpOBu@ëõÒ

1342 ëBuok óBùHùG úG Bø iéì úéíc úG ÉõGpì óApüA ok ûly ûlük iéì òüpOBu@ëõÒ #
|.QuA

.QuA 1342 ëBuok óBùHùG úG Bø iéì úéíc úG ÉõGpì óApüA ok ûly ûlük iéì òüpOBu@ ëõÒ

29

óApùO úéXì

xBHè QuA ëBu 20 ÿkpì
lyõK|þì Ao }pøAõg

Býðk kpì òüpOõGlG qA pøAõg {Ûð ly þðAôo ÿoBíýG oB^k }pPgk kõgokBì úG àíÞÿApG þñý^ kpì àü #
.lñÞ|þì ÿqBG okBì ÿApG Ao }A|úPÖo Quk xBHè ëBu 20 ,QuA þðAôo ëçPgA oB^k úÞ
!koAk ëõÆ pPì 2 ôA ÿBøõì ô úPÖpð ïBíc úÞQuA ëBu 37 qA {ýG ÿlñø úèBu 65 kpì #
!lyBG Býðk kpì òüpOõGlG lüBG ÿô kBüq ëBíPcA úG xBHè úÞ þèôA oBG" úÞ QuA úP×â ÿô .lyõK|þì Ao }pøAõg
ô ly ëBdyõg þéýg ïokBì ïlýyõK Ao ïpøAõg úG çPHìokBì úG àíÞ ÿApG þñý^ kpì òüA |
Ao oBÞ òüA îPÖpâ îýí¿O úÞ kõG lÏG úG ó@ qA ólýyõK BG ëBu 20 Rlì úG }A|þðAôo ÿoBíýG
}okBì ÿApG Ao ôA {Ûð }pøAõg ÿBø|xBHè
".løk úìAkA
:Q×â ,QuA ûkpßð ZAôkqA qõñø úÞ ÿô .kpÞ|þì ÿqBG
îùì lññÞ|þì ÿpßÖ ú^ òì ûoBGok ïkpì úßñüA" kpì òüA ïBð ,ÙApãéO }oArâ xBuA pG
úG òì .îPvýð úéEvì òüA óApãð ç¾A ô Qvýð ok ûlzð }BÖ }kõg úPuAõg úG úÞ þñý^
lüBG Bíy pËð úG ô îñÞ|þì Ao oBÞ òüA ïokBì pÆBg úÛÇñì ok )|Guilin|(>òýéüõâ<

"?ïõy QcAoBð ïkpì phvíO ô ûlñg qA .lñÞ|þì þâlðq )|Guangxi|(>ÿtãðAõâ<
åpì êýèk úG }okBì úÞ þðBìq qA ÿô

ûpgæBG ïôk þðBùW äñWqBGpu úñùÞ
!QÖpâîéLük

!kpÞêülHO ApÛÖ úíýèô úG Ao }A þuôpÎ òzW qBGpu úñùÞ>þvOõýè rèoB^< #
QèBüA qA ïôk þðBùW äñW
ÿBW úG ô QzâpG }krìBð BG ZAôkqA îýí¿O qA úÞ òüA qA lÏG þüBßüpì@ pPgk # .koAk ÿkõñzg xBvcA 97 òu ok Bßüpì@ ÿBýðAõéývñK
òzW úG Ao óBíðBg þG ô pýÛÖ 150 ,BùðBíùì úÞAo þñzW ,ly Ùp¿ñì }krìBð BG ZAôkqA ko Ao YèBÞ ok êý¿dO úìAkA óBßìA rèoB^
ApÛÖ úG kõG ûkpÞúñürø oæk oArø 30 {üApG úéÓzì úÞ þüBXð@ qA rèoB^ úP×â úG .lñÞ|þíð .ly îéLük ngA úG ÜÖõì þãèBu
.kpÞ RõÎk êý¿dO úìAkA úG lðAõO|þì koAlð ÿpãük IvÞ þK ok þvOõýè rèoB^
úG úÞ QýéGôk QÖpâ îýí¿O òýñ`íø ÿô .kpÞúülø úÞ ly oõHXì ûkAõðBg ZoBhì ô lì@ok
ûBì óAonâ ÿApG òßýñýìôk ÿoõùíW l¿Ûì òzW ÿApG ëBu ôk úèBu 25 wñìõÞ ûoBu | .kqAkpLG þøAo wLu ÿô lñÞ Bøo Ao xok
ólðAonâ úG kõG ûkpÞ úýùO }krìBð BG êvÎ oæk oArø 30 kôlc ô kpÞ ÿrüo úìBðpG þuôpÎ äñW ok úÞ ly ÿqBGpu Qìlg
qA úËdè òüpg@ ok BìA ;QyAnâ oBñÞ ó@ ÿApG ÜÖõìô QyAk oõÃc rýð ïôk þðBùW
.løk ÁB¿PgA }okBì BG RçýÇÏO
.ly ëAlì ô óBzð òülñ^ IvÞ úG
rèoB^ ,Bø|ëBu Qynâ qA wK
.lðBupG ïBíOA úG Ao kõg Rçý¿dO ly ÜÖõì
îéLük ngA úG ÜÖõì kõg ûkAõðBg QüBíc BG ÿô
}olK ÿôqo@ úßñüA qA Q×â rèoB^ pPgk .ly
ô QuA ëBdyõgoBývG ûly êülHO QýÏÚAô úG

30

www.TEHRANMAGAZINE.com

ÿqBGpluýuQoìûlAgoqóABîüBøK àýÞ

àýÞæBcô ÝçÆ àýÞ|, þéý¿dPèA ÕoBÖ àýÞ,þuôpÎ àýÞ, ÿkrìBð àýÞ,lèõO àýÞ#
!ÿqBGpu Qìlg óBüBK

úíø òýG,lüõy ÜýÚk óApüA ok þyôpÖ þñüpýy ô ÿkBñÚ ÿBø|ûqBÓì òüpPüô úG pâA Bøqôo òüA |
êüBíyô êßy úÞ koõg|þì îø þüBø|àýÞ úG óBO|îz^ BíPc ,òüpPüô QzK äðoBãðo ÿBø|àýÞ
ÿBø|xBHè þñÏü òýOõKô ûçÞô xBHè úýHy Bü úÞ ÿqBGpu îO BG þüBø àýÞ ;Qvýð úýÛG úýHy óBy
úG þãíø úÞ þüBø|àýÞ .lðoAk rýãðA|ûpÆBg ÿBøqôo òüA qA ÿA úðBzð Bü lñPvø ÿqBGpu ûoôk ÁBg
31 >!áoBHìQPìlgóBüBK<:lðõy|þìîPgápPzìúéíWàü

óApüAok lÚ {üArÖA êíÎ ólypýâApÖ óApùO úéXì

?QuA úðõã^ lÚ {üArÖA êíÎ ôk pø lÚ {üArÖA þcApW êíÎ ok# |
ô kõy|þì ûkAk þ×üpÊ }pG ÝBu óAõhPuA
ôk pø ÿôo óôpýG qA úÞ þøBãPuk ÈuõO
kõy|þì îøApÖ óBßìA òüA kõy|þì I¿ð ÝBu

òýñ`íø .QuA ûkõG ëõHÚ êGBÚ YüBPðô lyBHýì Bù`ýK þXüolO ólðB`ýK BG lðAõPG kpÖ úÞ
ÿBø|þcApWqA koõì 143 YüBPð }oArâ ú¾çg .lyBG úPyAk lÚ {üArÖApPíýéýì àü úðAqôo
óAõñÎúG1387ëBuBO úPÖpâRoõ¾lÚ{üArÖA þíÞ ØéPhì kApÖA ok {üArÖA óArýì òüA
| ÈuõO Býðk ok ûly }oArâ oBì@ òüpOæBG {y ÿApG ÈuõPì oõÆ úG þèô QuA RôB×Pì
NB^ úG 1393 kAkpì 10 iüoBO ok|Springer úÞ QuA qBýð ûBì úu kôlc ,{üArÖA pPíýPðBu

| |.QuAûlýuo .lyBG úPyAk oApÚ kpÖ ÝBu ÿôo ûBãPuk
pýgA ëBu 15 ëõÆok úÞ þùWõO êGBÚ úPßð ok ûBãPuk ,pPíýPðBu {y ïBíOA qA lÏG
kpÞpÞm óAõO|þì þcApW êíÎ òüA BG ÉBHOoAok püq qA ó@ ÿBW úG ô kõy|þì úPyAkpG êíÎ ÝBOA
ok lÚ {üArÖA ÿApG þðApüA pýÒ óBHéÆôAk úÚçÎ YñK ó@ êgAk ok úÞ wéâpHüBÖ BK aì ÿæBG BOõðAq
pG ûôçÎ pìA òüA QéÎ úÞ QuA ûkõG óApüA BO wéâpHüBÖ òüA .kõy|þì úPyAnâ koAk oApÚ òýK
koAk kõWô þðApüA óBßyrK úG úÞ ÿkBíPÎA Roõ¾ ÿqBvðAõhPuA þÖBÞ ûqAlðA úG úÞ þðBìq
êíÎ òüA ÿBø|úñürø úWõO êGBÚ QíýÚ ÙçPgA 3 þèA 2 ëõíÏì QèBc ok úÞ lðBì|þì þÚBG kpýãG
ûAo úG okBÚ kpÖ æõíÏì Rlì òüAok .QuA ûBì
.QuA Bßüpì@ô BKôoA ô óApüA òýG {üArÖA óBìq qA pPzýG óAõO BG BìA B¿Î BG òPÖo
.lñÞ|þì QÖpzýK qôo úG qôo óAõO òüA ô lyBG|þì
1380ëBuûBìpùìqA lÚ{üArÖAêíÎûkAq|þHéÇì óArýì úG QøBÛð ûoôk ókõG úPvGAô úG úWõO BG
qA {ýG Rlì òüA ëõÆ ok .QuA ûlükpâ qBÒ@ óBìq Rlì þñýG|{ýK ok püq ëôlW lÚ {üArÖA
{üArÖA þcApW koõì òýHéÆôAk qA p×ð Qvüôk êìBÞ ÿkõHùG ô oBÞ êdì úG QzâpG ÿApG ïqæ
kAlÏO {üArÖA ëBc ok úÞ lðA|úPÖpâ oApÚ lÚ
.QuA ûlññÞ àíÞ
|okBð pPÞk ÈuõO lÚ {üArÖA êíÎ úñýzýK

ä!ÿóðõôApÞoùkäOõogñkýÞ

BG lñéG þuBy ÿôokõg àü A« pýgA #
ok QÚõìonâ áçK ô úðlG IýXÎ {yõK

.QuA ûly QýDôo óApùO ÿBø|óBGBýg
fpÆ BG 2|H| pìBø ûBãPuk àü oõÃc
ÿBùðBGBýg ok }A úðlG ÿôo äðõÞ äñýÞ

.lýñÞ|þì ûløBzì Ao óApùO

32

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Individual, Couples & Family Psychotherapy }õK|Nôs|þñýì pPgk
ly kAq@óBPvGpÎ
ÿoApÚA úèBø pPÞk
Haleh Eghrari, Ph.D. oôBzì ô xBñzðAôo
oBÞ úGpXO ëBu |15 BG
Licensed Psychologist
(LIC.#PSY 13673) ,|JApÇÂAô þâkpvÖA :ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì
www.haleheghrari.com
RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

BðpŸG ZpüA pPÞk
àyrLðAlðk
ô úPgAkpK }kpâúG ÿkõÏu óBPvGpÎ ÿBøBPuôoqA þßüok ûBOõÞþñìAk BG úÞÿpPgk #
Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | qA QyAkqBG qA wK ,kõG ûkpÞpzPñì Q^|MñuA ok }kpâ òüA qA ÿA|úýðBS {y þüõülüô

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ .kõy|þíð úPÖpâpËðok þOAqBXìôA ÿApG úÞkõy þì úP×â.ly kAq@óAlðq
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì pývìokúÞóAõWóqàü„þGBPÖ@àñýÎôNBO,ûBOõÞòìAkqAÿkõÏuóBPvGpÎþPýñìAóAoõìBì |
þPc óq òüA .lðkpÞpýãPuk AoôA ïBXðApuô lðkõHð þÂAo úWô aýø úG kq|þì ïlÚ þíülÚ ÿA|úÏéÚ
lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì
.kõG ûkpÞ pzPñì Q^|MñuA ok Ao kõg ïAlÚA òüA qA þüõülüô
óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ BG óq òüA òPÖo ûAo úñd¾ .Qhüo îø úG Ao oõdì|òük ÿoõzÞ ÿA|úýðBS {y ÿõülüô òüA
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA ÿBø|{ñÞAôô ly {hK ÿqBXì ÿBÃÖok QÎpu úG ÅBüo óBPuAokpÛýyA ÿBPuôook| Nôs|þñýì
þPýñìA RBìBÛì BìA .kõG oBývG óAõW óq òüA lüly úýHñO qA Bø|þðApãð.QyAk þK ok Ao þOôB×Pì
(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335
.QuA ûly kAq@ óAlðq qA ôA úÞ lðkpÞ ïçÎA )úýDôs 19 /pýO 28( úHñy|oBù^ qôo óBPvGpÎ
ô ûly kAq@ RAqBXì óôlG " óq òüA úÞ QuA ûlì@ úéíW qA óBPvGpÎ RBìBÛì þíuo úýðBýG ok
þPýñìA óAoõìBì ÿ|úýðBýG òüAok ÿpPzýG eýÂõO ".QuA ûly úPvG rýð ïAlÚA òüA úG ÉõGpì ûlðôpK
Apüq ,kpÞ óBPvGpÎ úWõPì Ao óBùW JpÎ ÿBøoõzÞ úýéÞ óAõW óq òüA ïAlÚA.kõy|þíð ûlük óBPvGpÎ
ûly oõùzì "þDpìBð óBðq òýìqpu" úG oõzÞ òüA ô QuA ÿoBHWA þìçuA êìBÞ JBXc oõzÞ òüA ok

.QuA

þÎBíPWA ÿBø|úßHy ok õülüô òüA Ðýuô áApPyA úG QHvð BìA ÿkõÏu óBPvGpÎ RBìBÛì
ÿBø|úßHy óæõEvì ïAlÚA òüA óBPvGpÎ þPýñìA RBìBÛì ÙpÆqA ûlyokB¾ úýðBýGok .lðA|òýãízg
úéíc Bü óq òüAqA ÑBÖkok þÎBíPWA ÿBø|úßHyok.QuA ûly ûlýìBð þOBÎçÆA QüBñW ,þÎBíPWA
.QuA ûly fpÇì rýð óBPvGpÎ úðBâôk QuBýu úÇGAo òüA ok .QuA úPÖpâok þðAôApÖ ÿBø|UdG ,ôA úG
,lðByõLG Ao Bø|ó@ ÿBK BOpu qA lüBG óBPvGpÎ ok óBðq ÿApG qBXì xBHè pâA lñüõâ|þì óBÛÖAõì
çãð@ úéíW qA ;lðõy|þì pøBÊ þìçuA {yõK óôlG oõzÞ òüA ok þWoBg óBðq úÞ QuA úðõã^

.Bßüpì@ ÿoõùíW wýDo ,MìApO lèBðôk pPgk ô pvíø Bü ô óBíè@ îËÎAol¾ êÞpì

33

óApùO úéXì

oõzÞóBðqpýKô BøkpìpýK kAlÏO
ly }oBíy

kpìp×ð 103 ,óq 100pø ÿAqA úG

þìõXluð þo|þPíìýÚ}BGôúpÞÖþúGz×Þ úÞ QuA þèBc ok òüA ô QuA p×ð 828 ô oArø ô xõ×ð þìõíÎ ÿoBíypu YüBPð #
BñÏì òülG lyBG þì 103 oõzÞ ok þvñW QHvð 6.1 ÈÛÖ úÞ løk |þì óBzð 1395 òßvì
ûqBO úÞQuA }BÛð àü oBÞúG ÜéÏPì {×ÞòüA úÞlýñÞpßÖ püõ¿O òüA ólük BG lüBy # óApüA ok kpì p×ð 103 ,óq 100 pø ÿAqA úG úÞ òu pPzýG Bü ëBu 65 óApüA ïkpì qA l¾ok
ÈuõO úÞ koAk ÿpñø þcpÆ {×Þ òüA .QvýðoõÆ òüA BìA lyBG ûkpÞïBíO Ao kõgoBÞ 24 oõzÞ QýÏíW êÞ qA .lññÞ þì þâlðq p×ð 502 ô oArø 875 ô óõýéýì 4 úÞ lðoAk
69.9 ,úèBu 14 BO p×¾ þñu ûôpâ ok l¾ok
.QuAôoõü778ó@QíýÚôQuAûlyþcApÆ| Maison Margiela| l¾ok 6.1ô úèBu 64 BO 15 þñu ûôpâok l¾ok .lñPvø
.lðoAk oApÚ pPzýG ô úèBu 65 þñu ûôpâ ok îø ô oArø 926 ô óõýéýì 79 oõzÞ QýÏíW
13 BG óApùO óBPuA ,oõzÞ ÿBø óBPuA òýG ok ô óõýéýì 24ok QýÏíW òüA úÞ QuAp×ð 270
ô òüpO QýÏíW pK p×ð 637 ô oArø 267 óõýéýì òüA pG .lññÞ|þì þâlðq oAõðBg 35 ô oArø 196
QýÏíW îÞp×ð 158ôoArø 580 BG ïçüA óBPuA okp×ð 3.3 ÈuõPìoõÆ úGoõzÞ êÞok xBuA

. QuA oõzÞ óBPuA òüpO .lññÞ|þì þâlðq oAõðBg pø
ô oArø 498 ô óõýéýì 40 óAkpì QýÏíW
427ô óõýéýì 39 rýð óBðq QýÏíWô p×ð 442

ok Zôq òüA úðBg ok úÞ úSkBc òüA ok ôA ;þÆõÆoõÃcok êPÚ
ÝB×OA 2015 ëBu úì ûBì ok àýè lðBu ápùy ly úPgBñy ïpXì }pøõy êPÚok þüBßüpì@óq
olG îèBu óBW BìA ly þígq pu úýcBð qA kBPÖA
úÞïAoAkÿBÚ@ÜGBupvíø,péÞBñýPvüpÞ .kpG ok }pøõy êPÚ ûlðôpK ok óq àü #
úG Q×â pPzýK QuA þÆõÆ òüA IcB¾ æBc óq òüA .QuA ûly úPgBñy ïpXì óBãýzýì
kpÞ þìoApßO Ao êPÚ Iy úzÚBñì þÆõÆôAoôBG ApøBÊ ô kpÞ ÿqAlðApýO }pøõy úG oBG YñK
àýéy" RoBHÎ BG úzÚBñì òüA ôA úP×â úG úÞ .QuA ûkõG êPÚ òüA løBy Zôq òüA þÆõÆ
úÞ òüA qA êHÚ 2015 ëBu ok ,ïAoAk Bñýéâ
.QÖBü óBüBK ïBñyk ô "!òßð úG lñÞ þzÞkõg ÿApG þìBWpÖBð }çO
ûlýÛÎ îø ûoBG òüA ok ïAoAk ÿBÚ@ òülèAô .kpÞ àýéy þÆõÆ êGBÛì ok òýOoBì ,}pøõy
ô óq óBñhu ûlðpK òüA QuA òßíì úÞ lñPvø òüA QuA úP×â ïAoAk ÿBÚ@ ÜGBupvíø
oApßO Ao ó@ þüBùð RBíéÞ ô QuA ûlýñy Aopøõy úG þðBGpÚ ÿAl¾ lýéÛO BG ,úSkBc qA wK þÆõÆ
þédì ÿBø úðBuo úG ïAoAk ÿBÚ@olK.QuA ûkpÞ
ôA îñÞ þì pßÖ B¿hy òì" :QuA úP×â "!òßð àýéy" :QuA úP×â oApßO
QuA ûlðBì }kBü úG ApWBì ô ,kõG BXð@ )þÆõÆ( "kBG" ïBð úG þüBÛüpÖ@ ÿpPvÞBg þÆõÆ òüA

".lñÞ|þì êÛð Ao ó@ô .QyAlð þPèBgk úíÞBdì lðôo ok
ûlðpK òüA" :kôrÖA ïAoAk ÿBÚ@ okBì ïAoAk óBýéýè úG Ao úèBu 49 ïAoAk îðBg ,ú׿ñì QEýø
óBGq lGô lñÞ þì Ì×c Ao ÿrý^pøô rý^ úíø QuA oApÚ .QgBñy ïpXì êPÚ JBßOoA pÆBg
pËðok AlPGAok óBãýzýìok óBPukAk ".QuA
ok áolì óAõñÎ úG þÆõÆ ÿAl¾ qA QyAk .kõy okB¾ ûlñü@ ûBì ôA îßc
oBÞ òüA qA BìA ,lñÞ ûkB×PuA ûBâkAk óBüpW
34
.kpÞ ÿoAkkõg

www.TEHRANMAGAZINE.com

BùñO' îéýÖpãüqBG kpø óBW
Qynâok 'úðBgok

þüBíñýu îéýÖok {Ûð ÿB×üA QéÎ úGpPzýG úÞóõürüõéOô BíñýupãüqBG ,kpø óBW #
.Qynâok Býðp×ýèBÞëBíyok þâBu 71 òuok QyAk Rpùy 'úðBgok BùñO'

okõPè@ êK pùy ok þéPø ok úÞ þèBc ok úÏíW qôo ôA ûkpÞ }oArâ ÿq|ïA|þO QüBvGô úÞ oõÆ ó@
.QuA úPynâok kõG îýÛì õßvývðAp×ðBu úìõc

ÿBXñüA úG BO lüõâ|þì wýéK BìA QuA ûlzð Àhzì qõñø kôõýèBø úzýKpñø òüA åpì QéÎ
.luo|þíð pËð úG "áõßzì" kpø ÿBÚ@ åpì ,RBÛýÛdO

êPø òüA ok úPyAk píÞ úýcBð ok ApýgA úÞ þcApW êíÎ qA wK kpø óBW ûly }oArâ úÞ oõÆ ó@
.QuA ûkõG ûly îýÛì

ôA Býðk puApu ok ïkpì pPzýG BìA kõG ûkpÞ qBÒ@ ÿkçýì kBP×ø úøk qA Ao ÿpãüqBG kpø óBW ú^ pâA
lðoô@|þì kBü úG )1990( "úðBg ok BùñO" þüBíñýu îéýÖ ok olK {Ûð ÿB×üA QéÎ úG Ao

óBÓìoA úG îø Ao þìA ûrüBW QÖBüok ÿkrìBð {üApG úÞôA pSA òüpO|ÜÖõì æBíPcA ,òüA kõWô BG
.kõG ûkpÞ B×üA 1999 ëBu ok õðApKõu þðõürüõéO ëBüpu ok ôA úÞ QuA ÿluBÖ wýéK {Ûð ,koô@

Qynâok áoBK òßýñýè ûlñðAõg

ok þãèBu 41 òu ok áoBK òýßñýè áAo ûôpâ ûlñðAõƒg ,óõƒPãñýñG pƒPv^ #
.Qynâok wéXð@|wè

pËð úG úÞ lüõâ|þƒì wƒýéK
Ao kõg óõPãñýñG ÿBÚ@ luo|þì
ôA |ûqBñW .lyBG ûkpÞ rüô@|Üéc
QÚô úG( úPynâ úHñy|YñK eH¾
ok ÿA|úƒƒƒƒðBƒƒƒƒg ok )þƒƒƒƒédƒƒì

.ly AlýK wéXð@|wè
wüpÞ BG óõƒPãñýñG pƒPv^
áAo ûôpƒâ ûlƒñðAõƒg ,ꃃðoõƒƒÞ
{ýK ûBì lñ^ úÞ ókoBâlðôBƒu
þPuôk ,kõƒG ûkpƒÞ þƒzƒÞkõƒg

.QyAk þßükrð
pPv^ êßzì qA òüA qA {ýK
ô êßèA úG kBýPÎA ok óõPãñýñƒG
.kõG ûly pzPñì þüBø|}oArâ ,þzÞkõg koõì ok ôA ÿBø|QHd¾ òýñ`íø ô ,olhì kAõì Ùp¿ì
òüA .QuA úPgôpÖ ïõHè@óõýéýì 70 óõñÞBOô kpÞoBÞ úGqBÒ@1996 ëBuqA áoBK òýßñýè ûôpâ
.QuA ûly þìpâ ûrüBW ôk ûlðpG óõñÞBO ûôpâ
úPgBñy áAo þÛýuõì ÿBø|ïõHè@ òüpPíùì qA þßü óAõñÎ úG áoBK òýßñýè ûôpâ qA AoõEPì ïõHè@
35 .kõy|þì

óApùO úéXì

!kpÞkpâAo Bø îz^ ÙôpÏìoBßyqoô ÿoækoArø 400ô óõýéýì àü QÎBu

.Qvýð Àhzì .lðA ûkpÞ pãülßü QGBÚo ok ô ûkpßð oBÞ wÞõG ëBc úG BO oõâpâ àì pðBÞ“ ô ”okô þì lüõéÖ“ ëAlW #
ok kõg ÿlñèpüA Øüpc pýÛdO ÿApG okô þì úP×ø ÿpHg wðAp×ñÞ ok ôk òüA QHÚBÎ úG QuA þìqo }qoô Ñõð àü úÞ| UFC | ÿBø ïoBù^ óBùW ÿA úÖpc wÞõG ok ”oõãüpâ
îXc ôA pu pG óBùâBð ÿpHg wðAp×ñÞ óBüpW ÜHÆ .lðly ôpGôo îø BG áoõüõýð ok úPynâ óAôApÖ þðAõg ÿpÞ BG óõñÞA BìA .úPÖo þì óAlýì oArâpG Bßüpì@ xBâô xæ ok ûBì oõüpùy
óBzð ô Èg ô lðkpÞ þyBdÖ îø úG ëõíÏì
.Qhüo Ao Bøoæk qA ÿkBüq .kpýãG oApÚ okô þì pGApG ok løAõg þì .kõy þì
ÿpHg wðAp×ñÞ òüA ok okô þì ô oõâpâ àì .lðlýzÞ oAlük òüA ûlðpG lüBÎ oæk óõýéýì 200 òüpOlükqBG pK qA þßü úÛGBvì òüA
úégAlì pâA ô lñP×â îø úG Ao BøAruBð òüpO àýÞo îø qBG ÿpHg wðAp×ñÞ òüA ok okô þì 40 okô þì .QuA óBùW }qoô iüoBO RBÛGBvì
þì îø koõg ô kq úG óByoBÞ kõHð óApãük ô óõýéýì àü þPÎBu ôA .lýzÞ jo úG Ao {OôpS .kõy þì ûlññýGpK koAk RAoBhPÖA qA þøõÞ úÞ þüBßüpì@ ô úèBu
phvíO Ao pãülßü lñPvðAõO BO Bùð@ .lýzÞ .QyAk Quk pG xBíèA qA ÿoæk oArø l¾ oBù^ pýgA ÿBøqôo ok oõâpâ àì ô okô þì oApÚ ÿlñèpüA ô úèBu 29 oõâpâ àì pðBÞ êGBÛì
àýÞo ÿpHg ÿBø òýGoôk êGBÛì ok ô lðkpÞ úÞ þuBíèA lñG ókpâ ô xBíèA lñHPuk QíýÚ BìA ô lðA ûkpÞoArâpG ÿklÏPì ÿpHg ÿBø wðAp×ñÞ àì úßñüA IèBW oBývG úPßð .QÖpâ løAõg
,QyAk ûApíø úG ÿpHg wðAp×ñÞ òüA ok oBTð Ao BøAruBð òüpO àýÞo lðA úPvðAõO BO
.lñP×â Ao BøAruBð òüpO

ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ 36

,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK
þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@

l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy
òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êüõdO BO QÖBüok qA l¾ok

QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy

(818)705-7777 www.AdmiralCarpetCleaning.com

7030 Darby Ave, unite B, Reseda, CA 91335

www.TEHRANMAGAZINE.com !ly JBýíÞòý^okpg

Express One úG {ñÞAô ok Ao pg QuõK RAokB¾ úÞ ûly úWAõì pg lüly kõHíÞ BG òý^#
òüA qA xAo Bøl¾ þãP×ø oBPzÞ RByoArâ þPñu ÿôoAk àü ÿApG óAôApÖ ÿBÂBÛO;QuA
Insurance Agency pg QuõK ólðByõWqA úÞõDBü|þW|ÿA ïBð úG
.kpÞ Ñõñíì ,óAõýc úÞ QuA kõHíÞ òüA QéÎ ,lü@|þì QulG
Auto - Home - Business - Health - Life - Commercial - Bond ok òý^ Ýpy ok IéÒA úÞõDBü|þW|ÿA óBâlðqBu pGApG úG óAõýc òüA QíýÚ ûly IWõì
Motorcycle - SR-22-Workers Comp úÞ|òüA ,lññÞ|þì QýèBÏÖ äðôlðBy óBPuA þéì òíXðA oBì@ ÜHÆ .lGBü {üArÖA
ko Ao QuA ûly pg kõHíÞ UÎBG Bùð@ ëõ¿dì >õDBü|þW|ÿA< ÿApG BÂBÛO ,>õDBü|þW|ÿA<
ÿlülW {Ûð Bùð@ úÞ lññÞ|þì BÎkA Bùð@ .lñÞ|þì ëBu ok ô QuA ûly pGApG 2 lÏG úG 2010 qA
.lðA|ûkpÞ Üég óolì ÿBýðk ok óAõýc òüA ÿApG ûlýuo ëBu ok lðõK óõýéýì 15 úG 2015
lýèõO òüpPâorG wýDo IDBð ,óBýW|óAõâõýè
>õDBü|þW|ÿA úãðôk< ,òý^ õDBü|þW|ÿA ûlññÞ .QuA
åorG úñýXñâ úu qA þßü õDBü|þW|ÿA :Q×â lñO ÿBø|Iýy ok BÖõüBì ,þñý^ qoôBzÞ
jBy ûko ok ô QuA òý^ þPñu IÆ ok þüôoAk ëõÓzì RBXürHu }oôpK úG þèBíy ÿBø|ûõÞ

þSBýÒ qBñùG îðBg Qüpülì úGô ûlüqoôokBÞ BG .koAkoApÚäñýu|òýWôóqõâ úG Bø|ûõÞ òüA ÿlñéG þPvK ô Iýy .QuA
lñu QHS| ÿBøoBÞúýéÞ| lýðAõO|þì óõñÞA îøqA ÿõGlG äðo ÿA|ûõùÚ ûkBì òüA ûqôpìA BOQuApgoõHÎIuBñìpPzýGúÞQuAþéßy
lýøk ïBXðA BìpPÖkok B« Ïüpu ,Ao kõg êýHìõOA ,êÛÎ ëAôq óBìok óAõñÎ úG oAqBG ok þñýOæs .oõPÞApO
ô kõy|þì úPgôpÖ þv×ñO Rçßzìô ÿoôoBGBð ûõýy úG úÞ úèBu kBPzø ÿ>BÖõüBì< ,BìA
Instant Vehicle Registration & qA ïkpì úÞ kõy|þíð UÎBG ó@ ÿæBG QíýÚ ôApgòüpg@lüõâ|þìlññÞ|þìþâlðq}kAlWA
International Driver`s License& òüA qA úHc àü .lðoAkpG Quk ó@ lüpg òürãüBW Ao ó@QuA úPvðAõPðôAô kpì 2014ok
47QuAûlyúPgBu2007ëBuokúÞëõ¿dì ûlðBíð þÚBG ÿpg aýøpãük :lüõâ|þìôA .lñÞ
Travel Insurance qA QíýÚ òüA úÞ koAk }qoA ïpâ pø ÿAqA úG oæk .îýPzÞ Ao Bùð@ úíø Bì
.QuApO|óApâçÆ óBâkAq|ÙApyA ÿApG BùñO þðBìq õDBü|þW|ÿA
:|ÿBø |úíýG ÑAõðA RBìlg þñý^ qoôBzÞ óõýéýì 300 qA ÿoBývG lðõK 2.2 ÈÛÖ pg pø qA úÞ Ap^ kõG lüpg êGBÚ
kõg ÿqoôBzÞ ÿBø|QýèBÏÖpTÞA ÿApG óBñ`íø .lü@|þì Quk úG õDBü|þW|ÿA
ÿqõu {O@# úèrèq#úðBg# þøôpâ# píÎ# þPìçu # úG .lðA|úPvGAô pg ûtüô úG ,RBðAõýc ÿôpýð úG pg óõýéýì 11 òý^ {ýK ëBu 30 BùñO
QéßýuoõOõì#| lðBG#wðrýG#ÿoBXO# pGApG 4 ó@QíýÚ ApýgA ,pg lüly {øBÞ QéÎ BýðkokoõðBW òüA ÑBíPWA òüpPâorG úÞ QyAk
BíýKAõø#þðBâoqBG ÿBø êýHìõOA ô òüqõíýè # .QuAûlýuooæk135úGôûly ,ûkpPvâ }oôpK ÿBø|úìBðpG îÒo|þéÎ BìA kõG
àürßì úG æBG úG ûqôo àü RpÖBvì úíýG# RBðAõýc qA QüBíc úüpýg úvuõì .QuAúPÖBü{øBÞóõýéýì5BO3úGkAlÏOòüA
}qoApÂBc ëBcok :kpÞ ïçÎA >pg ûBâ|ûBñK< qA QüBíc úüpýg úvuõì qA qpüBì|wßèA
Bø QÞpy òüpO|ÙôpÏìô òüpO|óAqoA BG úíýG ÿBø QíýÚ pPzýGoBývG óAqoôBzÞ ÿApGpg àü ÿkB¿PÚA :lüõâ|þì wýéãðA >pg ûBâ|ûBñK< RBðAõýc
.kpýâ|þìoApÚ BíyoBýPgAok QÎBu óBíøokô úHuBdì ó@ QuõK ÿApG pg àü }ôpÖ QÚõì kõu qA lüBHð }A|þéÏÖ êßy úG õDBü|þW|ÿA RoBXO
.QuA .lñÞAlýKúìAkA
(877) 786-6777 ly ÿoõzÞ òüpg@ BðAõvOõG óõW ûBì ok

(818) 887-2300 úéXìok kõg ÿBø ïBýKô þùâ@oBzPðA BG
åorG ûkAõðBg òüA úG ,óApùO þééíèA òýG
Lic# OG40179
lülðõýK úG þðApüA
6007 1/2 Fallbrook Ave Woodland Hills, Ca 91367

37

óApùO úéXì

ok Ao lvW Qzø Bßüpì@wýéK
kpÞAlýK xArãOok þéüpO àü

|>ïoAnâ|þíð BKpüq Ao óõðBÚpãük òìõãGoBG 100< þéüpO òüA .QuA ûkpÞAlýK þéüpO àü QzK Ao p×ð Qzø lvW lüõâ|þì xArãO wýéK #
.kõG ûkpÞáoBKõýðõPð@òupùyok ÿA|ûpýXðq ûBãyôpÖ àü äñýÞoBKok
qAoõHÎ ÿApG IèBW úíüpW
òý^okrìpÚ ÕAp^ úG Bùð@ ëBc ô lðA ûly êÛPñì óBPuoBíýG úG lðkõG þéüpO òüA ok úÞ pãük p×ð QvýG wýéK úP×â úG
.QuA îýgô ólG þG@ îÞ ô þâkqBìpâ êýèk

ok þéüpO ûlñðAo úÞ úP×â BìA kõG ûlì@ õýðõPð@ òu úG BXÞ qA þéüpO úÞ ûkpßð ïçÎA wýéK
.QuA QyAkqBG

Ñõð þâlñðAo ô þüBíñøAo òýðAõÚ óB×éhPì ÿApG òý^ ÿBøpùy qA þßü þédì óæõEvì # koAk þÏu Bßüpì@ RpWBùì ûoAkA ô ô ûkpÞ qBÒ@ Ao óBvðA ÝB^BÚ ëBíPcA ûoBG ok RBÛýÛdO wýéK
.lðA|úPÖpâpËðok Ao úíüpWqA þ¾Bg .lñÞ Àhzì Ao óBýðBGpÚ QìBÚA QýÏÂô

lññÞ|þì oõHÎ rìpÚ ÕAp^ qA úÞ þðBâlñðAo ,lðkpÞ ïçÎA ,òý^ >þzãðBýW< óBPuA þédì RBìBÛì óAlñìoBÞqA þßü ò×éO BG wýéK Q×â óAoBãðpHg úGõýðõPð@|òu wýéK wýüo xõðBì|àì ïBýéüô
100 Ao >ïoAnâ|þíð BK püq Ao óõðBÚ pãük òì< úéíW lüBG ,lññÞ|þì ÄÛð Ao þâlñðAo ô þüBíñøAo òýðAõÚ ô J@ QuAõgok lñìoBÞ òüA qA þéüpO óBñýzðpu qA .QuA ûly ÐéÇì ÑõÂõì qA RoBì|ëAô ûBãyôpÖ

.lññÞ oApßO lñéG ÿAl¾ BG oBG .kõG ûkpÞ
.QuA ûly þüApWA ÿkçýì ÿoBW ûBì ÿAlPGA qA óõðBÚ òüA ,þédì RBìBÛì ÿBÎkA ÜHÆ ÿonâ ÿBøôokõg oAõu þéüpO óBñýzðpu qA þÃÏG lñøk|þì óBzð ûBãyôpÖ òýGoôk püôB¿O
ÿôokõgqA lüBGô ûly ØÚõPì wýéK ÿBøôpýð ÈuõO lññÞ|þìoõHÎrìpÚ ÕAp^qA úÞ þðBâlñðAo
pãük òì< úéíW lñéG ÿAl¾ BG lüBG lðA|ûkBPvüA óBGBýgoBñÞ úÞ þèBcok wLu ;lðõy ZoBg kõg .lðA|úPhüpâ ÙApÆA êãñW úG ûkBýK rýð þgpG æBíPcA ô ûly
úSkBc êdì úG Iy úíýð qA lÏG Bø|óBzð|{O@ lüõâ|þì úÛÇñì þðBzð {O@ wýüo kõø rèoB^
.lññÞ oApßO oBG 100 qA {ýG Ao >ïoAnâ|þíð BK püq Ao óõðBÚ ok úüõùO ûBãPuk Bü J@ kõWô qA ÿA|úðBzð óôlG ,lðkpÞ AlýK þéüpO QzK Ao lvW Qzø ô lðlýuo
pãük ïkpì ô óB×éhPì ókpÞ ûBâ@ ïAlÚA òüA þé¾A Ùlø :lñP×â þédì RBìBÛì ,}oArâ òüA ÜHÆ
.þéüpO QzK
.QuA þâlñðAo ô þüBíñøAo òýðAõÚ úG úWõO ô óõðBÚ qA 130 úG óBzHéÚ óBGp ô ûly kBüq ûqAlðA qA {ýG lðA|ûlðBì ûlðq úÞ Bùð@qA þgpG ólG ÿBìk Q×â ôA
ÈüApy ok úÞ îø p×ð Qzø ,QuA îýgô óBzèBc úÞ ÿp×ð QvýG rW úG .QuA ûkõG ûlýuo úÛýÚk ok

.lðA|ÿpPvG óBPuoBíýG ok lðkõG ÿpPùG
ïpâ ÿAõø ok Q×â òýñ`íø ôA .lðA|ûkõG ákõÞ óBãPynâok qA p×ð ôk kpÞ lýüBO þðBzð|{O@ wüo
qA Ao kõg óBW lðkõG ûly xõHdì þéüpO QzKok úÞ ÿp×ð 38 ïBíO úÞ òüAõýðõPð@ òu àzgô

.QuA ûkõG þvðBy|}õg lðA|ûkAlð Quk

38

www.TEHRANMAGAZINE.com ûlðôk þñßykoõÞo
RõèpüõÞok þüBýèBPüA
ENERGY THERAPY
CENTER Rõè püõÞóBüpG ïlñâúÛÇñì úÞBýðk úÇÛð òüpO|ïpâok QvðAõO þüBýèBPüA ûlðôk àü #
|.lñÞQHS wñýâÿBøkoõÞo QupùÖok Ao kõg ïBðô kôlGpPìõéýÞ75 QuA
úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok
Reiki Áõ¿hì ÿspðA úéýuô úGAoþðBùWkoõÞoàüûBìpýO28qôoþüBýèBPüAóAkpãPÏýHÆôóBüõWApWBìqAþñüoõPðôõèõDBK |
óApüA ok ÐÚAô Rõè püõÞ ok óBüpG ïlñâ úÛÇñì úÞ Býðk úÇÛð òüpO|ïpâ ok QvðAõOôA .lðBuo QHS
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô þPðBu úWok 52 Aõø ÿBìk úÞ þèBcok îø ó@kôlGpPìõýÞ 75 úÛýÚk 57ô QÎBu 11 Rlì úG QuA
ûôpâõÃÎô |Reiki Master
þééíèA òýG ûBãzðAk þOBÛýÛdO .kõG úWok 80 áBg ÿBìk ô kApâ

.lüpHG òýGqA àürýÖBPì

þ¾õ¿g ÿBø xçÞ
þßüo }qõì@
ÿõñÏì þßýð ÈuõO

(310) 446-8724

ûApíø úG BýèBPüA RoB×u qA ûlñüBíð àü ô þßyrK îýO ûApíø úG wñýâ qA oAkpHíéýÖ ôk qôo òüA ok
ok Ao kõg úìBðpGôA lðkpÞ þøApíø AoôA lñÞ|þì QýèBÏÖ óBìpÞ ok úÞ ÿpãykpâ QÞpy àü pülì
òüAô ûkpÞ IéW Ao wñýâ óBuBñyoBÞpËð QvðAõOô lðBuo ïBíOA úG óBìpÞ kBG@Ðý×y ÿApvðAôoBÞ
óApüAok RõèpüõÞ ïBð koõÞo òüAokôA ïBð QHS BG úPHèA .lñÞ QHS óBùWok }kõg ïBð úG Ao koõÞo

| |.QÖpâÿBWQupùÖòüAokoBGòýèôAÿApGrýð
úG Ñôpy óBüpG ïlñâ qA úPynâ úHñyoBù^ qôo eH¾ úÛýÚk oBù^ ô Q×ø QÎBu þñüoõPðô õèõDBK
pývì pPì 1150 ô óBüpG ïlñâ úéÚ ÿpPì 145 ô oArø àü ÑB×OoA BO kõϾ pývì qA oõHÎ BG ô kpÞ ólüôk

.kpÞ QHS Ao kõg koõÞo pùÊ qA lÏG úÛýÚk 14 ô Q×ø QÎBu ok ,QzâpG
pPýè 6ôA QÎBu 12 òüAokô kõG QÎBuokpPìõéýÞ 55 lüôk|þìôA úÞ þðBìqok óBÖõÆ QÎpu
}kõg úÞ ú`ð@ ÑõíXìok .kpÞ îÞ óqô rýð ïpâõéýÞ 5ô kpÞ ê¾ô ïpu rýðpPýè úuô koõg J@
þGõg þðBívW ëBc óõñÞAô QuA úPÖpâ ïBXðAôA ólGok J@ {gp^pPýè 14 kôlcok lüõâ|þì

| |.ly|þìúñüBÏìþßyrKîýOÈuõOBHOpìôAQÎBu12òüAokúPHèA.koAk
ïpâ okô Býðk úÛÇñì òüpO ïpâ ok úÞ þvÞ BùñO óAõñÎ QvðAõO koõÞo òüA BG þüBýèBPüA ûlðôk
ïBXðA ûBìpýO 30qôookôA úìBðpG kõGoApÚ BùPñì .lñÞ kõg ó@qA Ao kôlG ûAopPìõéýÞ 75 óBìq òüpO
úìBðpG òüA ly |þìpO lülyqôo òüAokoõzÞ JõñW ûqôo 120 ÿBø|óBÖõÆ úßñüA êýèk úG þèô kõy
úðBuo BG Ao kõg óly þðBùW koõÞo ÿpHg Qvzð àüokôA QuAoApÚrýð óõñÞA .lyoArÞpGpOkôq

.lñÞ fpÇì þWoBg ô þégAk ÿBø

39

úG úWõO BG .koõg|þì J@ óBO|ÿApG óBìõO Qvüôk óApùO úéXì
ápu þgAoõu pø ok úÆõGpì òýuoqBG úßñüA
Qícq òüA ,òüApGBñG , Bø|QèAõO rW úG lñzÞ|þì óApüA
úðõâ aýø óôlG ô QcAo ëBýg BG lñðAõO|þì óBzÞ
þüBXð@qA ô lñøk ïBXðA Ao kõg pýÇg oBÞ ÿA úÒlÒk
þì ÿpPÞBG ,õG qA õéíì Bø|QèAõO úðõâ òüA Èýdì úÞ
oBËPðA wK lñPvø !xBvcrýð óArürÎ òüAô lyBG
oBPuAõg óArürÎ òüA qA Ao QèAõO QÖBËð UHÎ oBÞ
òüA ok pýg êíÎ ïBXðA ëõÓzì úÞ|þìBãñø ô lýyBHð
kõg þñýG Quk àü BG úÞ þèBc ok lýPvø Bø|óBßì
ëõK ëBHðk óBO IýWokpãük Quk BG lüA úPÖpâ Ao

Bì rürÎ

Iè {üBø|RpvñÞokô løk|þì RpvñÞô kõy|þì : lüBìpÖ|þì úñýìq òüA ok ïpPdì pÎBy .lýñßð }õìApÖ îø Ao óõ×ýu ô lükpãG úDAoA BHüq ô òíüA êýHìõOA óBíè@pâA #
.koõg|þì àPÞ ïkpì qA ô lñÞ|þì þðAõg oBÞ Qvý^ õãì òÞ oBÞ ôpG òüA QhGlG ûlñvüõð ÿqôo QuA ûly êÛð .lñÞ|þì
oBÞ QvýðAkôBW úüBìpu úÞ òüA qA þßü úG }onâ ÿoB^Bð pu qA IéÇì
ô lñÞ|þì úãük ÿBø|oBÞ ÿpu àü lÏG oBßGBð úìBðpG pülì ÿA ok úÞ þèBc ok QÏWApì ïBãñø .kBPÖA Bø|QèAõO .lñÞ|þì úDAoA ÿA úÖpc QvýèBHOõÖ êüqpG pâA
BG lølG BKô lñÞ|þì óõßýÖ òÞ þÛýuõìok þGBvc úãük kpg ëõK ÿoArø ôk ô ÿoArø YñK rW úG {HýW qôo lì áByõK ô oAõéy ô QÞ BýèBPüA pâA
úDBuA QüBùð ok ô løk|þì QýÖ îø òßðBì þuBu pK ô BHüq pÏy IXÎ.QñvcA !úéèô ÿA( ïkõg ëBì ëõK BGBG úð. úüpHg lýñßð pßÖ(kõHð ÿA
Mè luõG þì ô lñÞ þì êÓG ô Ao JkA lñÞ|þì )oõÞnì ûlñvüõð pßzO BG–kõG þðqô qA oBypu þøBãð BG )ûlñvüõð pßzO BG !kõHð .lñÞ|þì úDAoA
ô koõg|þì {dÖ ïkpì qA úÏÖk òüAô .Ao þðõüBíø : kBPuA ô kpÞ ûBãð Ao óBG QèAõO þâlñìpy ô þâlðBìok ô þOõ¾ ïqAõè òüpPùG ûpÞ ô òKAs pâA
}ôpÖpýyqAô kôo|þì úvðApÖ úGô lü@|þì }oBzÖ ûoAlð IýÎ :kõìpÖ kpíðAõW ô oõýÒ óBG QèAõO
lídì úuAô úÏÖk àü lÏG ô lñÞ|þì úü|çâ úédì ÿAl¾ B« ðBýcA úÞ kõy|þì úP×â þvÞ úG qAlñG òì Qýð úG òìõO Qvüôk A« lÏG }AkAk .lññÞ|þì úDAoA ÿpüõ¿O
úðBy ô jBy óBýÞByBg úG IÛéì óBüpXy BÂo ókpÞ þLÞ Ùp¾ Ao ÿlülì Rlì ô koAk þyõg Qvýð úÞ ôo ...AlgoõO òÞ pßÖ !RBÚl¾ úDAoA ITôpOõýLìBÞûlGqÀ¿hPìlñøpâA
îðApùO úÞ lvüõð|þì úìBð wüoBK ÙBðqAô lzÞ|þì ÙôpÏì lÏG ,lñÞ|þì þíülÚ óBâlñðAõg ÿBøoBÞ
!úéèByBì .lñÞ|þì
:lüBìpÖ|þì úñýìq òüA ok ïpPdì «BPHvð pÎBy .lñÞ|þì úDAoA BHüq ô þPíýÚ ÿBø|êâ lñéø pâA
îPvðAk ÑõÖlì ÿõG ô óõ×ýu J@ }kpâ q
óBìõO Qvüôk IýW úOqA îøk wK lüBG úÞ .lñÞ|þì úDAoA úzcBÖ lñéüBO pâA
þíülÚ ô |çÎA oõãðA wülðBu úvðApÖ pâA
îéGBÚBð
pßzO BG!Iv`Gôo úýÖBÚ òÞ ëôôo ïõù×ì( .lñÞ|þì úDAoA
.lñÞ|þì úDAoA Q×ãñø ëõK RAoBìA pâA
)ûlñvüõð Apýßy ô òýOoBì þßüo òýO|æ ÿBßüpì@pâA
: úìBðpGpülì
BG úÞ kõy þì úP×â þvÞ úG ÿoõEO ÍBdèqA .lñÞ|þì úDAoA
òüApGBñG ô koAk þüBñy@ ÿoBXO ô þÚõÛc òýðAõÚ koAõì ïBíO qA Qý×ýÞ|þG þLÞ àü òý^ pâA
ÿBø|kAkoApÚ BG óBy|êÓy úÇuAô úG úÞ ÿkApÖA ÈuõO
ïAlhPuA lðoAk oBÞ ô pu ÿklÏPì þÚõÛc ô ÿoBXO .løk|þì úDAoA |æBG
îýËñO Ao Bùð@ þéÓy ô þÚõÛc êDBvì BO kõy þì úDoA Ao ÿrý^ àü þüBW pø pâA ú¾|çg ô

.lñÞ .løk|þì
òPyAk óApüA ok þüBXð@ qA þéíÎ ÍBdè qA BìA Rpvc ô lyBHð óBO îÒ ,lýyBHð óApãð
pKõu( þéÎ ZBc wK koAk x|çÞ Bø|úìBðpG pülì
ïAlhPuA úG îýí¿O îø )BñüA ûlñvüõð úédì QÞoBì : Bì rürÎ óApüA Apüq lüoõhð
BÚ@ ZBc òüA úÞ þüBXð@ qA ô lñÞ|þì úìBðpG pülì ,oBvâ JAõg ,kBPuA ,úìBðpG pülì ,óBG|QèAõO
úìBðpG pülì ûlG BO ûoAlð þ¾Bg ÿoBXO kAkoApÚ .lñÞ|þì úDAoA òùÞ þéüBì lídì ô pukõg p¾BñÎ
BÚ@ ZBc BW óõíø qA wK úñÞ îýËñO }ApG }Bø
ôo }Bø úìBðpG pülì Qíu Ì×c BG ûpýâ|þì îýí¿O : óBG QèAõO
þãñGoõW úWok úGôo óõzüAô ûlG ÿpGoBÞ pýýÓO úÞ kõy|þì úP×â þvÞ úG ÿoõEO ÍBdè qA
ÜGBu ÿBø|úìBðpG pülì þñÏü äñGoõW ô .ûlG BÛOoA qA QüBíc ô QÖBËð ,QuApc }A ú×ýÊô
,úÓý¾ pvíø qA îÎA BÚ@ ZBc ÿApG ôo rý^ úíø ,oBPÖpâ ÑõWo JBGoA BO QuA|þìõíÎ ÿBø|QèAõO
kõg BG þñPyAk Quôk ô òýzñèk þÛüBÚk lðAõPG
.lñÞ|þì oõW ûpýÒ ô þPzì wñW {âorG ûkôo úÞ ú^ pø óôpýG krüpG ô ûkõíð Rõég
!úìBðpG pülì úy þì êíÎ ok òüA ô úÞ kõy|þì úP×â þvÞ úG êíÎ ok BìA .løAõg|þì
QèAõO Jok ÿõéW þèlñ¾ ô rýì àü BG ûApíø
IuBñO úG þÎõWo JBGoA pø qA ô ûkõíð xõéW
óBìõO Qvüôk þèA l¾ ÔéHì ûkAk ïBXðA úÞ ÿoBÞ

.lðBPvG
ok Bíy îßy ókpÞ oBÞ oBG pø pPùG RoBHÎ úG
kôlc ok þÓéHì| þìõíÎ ÿBø|QèAõO qA þßü

40

www.TEHRANMAGAZINE.com oõùíW wýüo Zôpg ïBãñø oõÞnì Àhy ÿAô ÿA...ÿoBhPÖA BÂpýéÎ ÿBÚ@ Bì oõËñì úPHèAô
lülùO ô lzÞ þì úðByô jBy þGBvc oõzÞ qA ÿBÚ@ JBñW olÛðApâ kBPuA Bì oõËñì...lýzhHG
41 ïBãñø ô lGõÞ þì oAõük ô ok úG Ao kõg ô lñÞ|þì úéèBzðA .Qvýð ÿoBhPÖA kBPuA BÂpýéÎ kBPuA lýu
ok }kõgqA ïpÞB^ ïpÞõð ,oõùíW wýüo QzâqBG þì Ao ûlñG þgBPvâ òüA )kBPuA þñÏü( óBzüA
!lñÞô !kBPuAlñzhG
:lüBìpÖ|þìîøqBGpÎBy koAlð òPyõð pÏy rW ÿoBÞ úÞ oBßýG pÎBy
þñÞ|þì Al¾ ôpu kBüq }ôoõÞ :lðA|ûkõìpÖ kBPuA QùW ok
Bì ûoAm þíð RAl¾ô pu úÞ JAõhG pýãG þu ëBu òüA ok ïlýzÞ Yðo þvG
!îýGAõhG *ÿkóBâlñðAõgäñø@ôpÏyïkpÞþLÞ
ûpùy oBývG ïly Bø|úíÓð óArÞ
: pukõg p¾BñÎ **ûpùy oBývG lñPzâ ÐíW ïoôlG
{Ûð úÞ Øýèlñì ëôlW úPgBñyBð p¾BñÎ qA Ao þéýè ïkpÞ úðBðBW ÿA úuõG ÜzÎ Ýõy q
îhy óBíPgBu .lñÞ|þì ÿqBG Bøpùy ok Ao oõPÞApO AoÿqõÞoBuoBükîPzâûoAô@úuõGóAqô
úGoõPÞApO wßÎpG BùPñì .løk|þì {dÖô lðq|þì þíø ïkoô@pG kBüpÖ úðBìq Yðo q
þðBuoQgõuþÞAoõgÐüBìþÎõðBGêýüôqBâÿBW lÛñüA ïlG ÿpýâ þì Ao Bì QÚô úPgõu olK
úG ûkBì@ úzýíø ô ÿpÆBG úG qBýð óôlG .kõy|þì !þüBýG pÛì BO AoõO òðrG
BG .ÿpÇG ô ÝBí^ úG rùXì ô rìpO lÚBÖ .Qìlg kBPuA ÿA kBPuA ÿA kBPuA ÿA
ÿAoAk .QéßýuoõOõì ÑAõðA ÿôo pG I¿ð QýéGBÚ )oBG 2( kBPuA ÿA kBPuA ÿA kBPuA ÿA
.RBìlg úDAoA ok ôrýì ôrüA úìBñýøAõâ ûlñvüõð pßzO BG–qôpük þñÏü ÿk*
koõìokQýGôkôkpÞþÇéÒúüpÎByïõcpì úG ïôk ûpùyô Rpùy ÿBñÏì úG ëôA ûpùy**
{ÛýÚk Qyõðpu qA ó|æA ô Q×â óArürÎ òüA .ûlñvüõðpßzOBG–ûpùyîuAúGþ¿hyÿBñÏì
ÿpXìóôAwßÎpGîøBì.QvýðQukokþÎ|çÆA ô lýyBG ïõù×ì ô BñÏì ëBýg þG óBÞBíÞ***
ôo óõì þñøm RByôApO ô îýñÞ|þíð úÖBÂA ÈéÒõükAo ûlñvüõð pßzO BG !lýHv`G Ao úýÖBÚ
!pO pÇg îÞ RBÎõÂõì ÿApG îüoAk|þì úãð
:oBvâJAõg
: òùÞþéüBì lídì kõy|þìúP×âþvÞúGþéíÎôÿoõEOÍBdèqA
!lðq þìpÒô kôo|þìõéWô IÛÎ ,lñýzð|þì òèBuàüokôkôpGBOkpýâ|þìÿkBüqëõKúðBøBìúÞ
!òýíø òd¾ åorG òèBu òüA úG .lGAõhG ô lüBuBýG åorG
.lñüõâ|þì wéXì ûlñüBíð Àhy òüA úGô wéXì
!QuA oõìA xAC o ok wéXì úPHèA l¾

ú!îßñýüyA ÿBHAðp.G.o.õóPBuìkkõûgk

.îýñÞ pG kAtð ÿlícA oõùÊ ÿBø|óBüq #
úG Ao óBìkõg óBøBñâ ô RBøBHPyA YüBPð — ,Qvýð ûlýyõK úÏìBW ûkpÞ |êý¿dO oBzÚA
Ð×ð úG Qynâ úÞú`ð@qA úÞQvñüA îùì BìA
.îüqAlñýð óApãük ókpâ òüpPùG ïpËð úG îüpýãG ûpùG úðõã^ ,úÏìBW
B« íPc þvéXìô ê×dìpøok Qvýð ïq|æ —
:QuA ÿlÏuoõPuk ,oBÞ
.îýñÞ þðApñhu óBGkA þGqA ?þPgõì@úÞqA JkA
.îürýøpLG þüBíðkõg qA - àü óBìkõg óôok Bì qA àü pø úðB×uCBPì
óApãük úG ,óBì ÙAløA úG ólýuo ÿApG - ,püq oõPuk ûk ÿApWA BG lýüBýG .îüoAk kAtð ÿlícA
.îýølð oõùÊ ûqBWA óBì óôok kAtð ÿlícA úG
.îýñßð koAô AôoBð RBìBùOA óBìkõg IðBW úG Ao Üc ïBíO úzýíø -
lyoA xBñyoBÞ Býðk ïõéÎ úíø ok -
.îýølð
.îýyBHð .îýñÞ ÿoôk ÿqBG lðBG ô ÿqBG ÜýÖo qA —
Õôok:pO| ÿA|úzüo úíø qA ô ûpg|æBG ô - ûkpßð pßÖ ÿBø|QHd¾ ô RBíýí¿O qA —

!Ñõñíì .îýñÞ qApPcA
kAtð ÿlícA ,þðApüA aýø úÞ ÿqôo lýìA úG þøAõgonÎ ô îüpünLG ,îükpÞ ûBHPyA pâA —

.lyBHð
òýì@

óApùO úéXì

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

þéýg : Q×â ô QÖpâpG òì qA ûBãð úPgBÖ
ôA úG þPc ô þPÖo õO , êvÎ þøAõgkõg
Ao {GBhPðA ôA BìA , ÿkAlð JBhPðA Q¾pÖ
.kpÞ
úP×ø úu ó@ ok oBãðA , ïkpÞ ûBãð úPgBÖ úG
Bø ó@ qA îø úPgBÖ úÞ ûkBPÖA þíùì ÿBø ÝB×OA
. kõHð pHg þG
rý^aýøòì,êvÎòßðîøBãðÿoõÆòüA|- |
. îüõâ þíð õO úG îðAlG îø pâA , îðAk þíð
RonÏì lýìA qA ô ÿôpG úÞ ûlýuo ó@ QÚô
. þøAõhG oõK Jkõì BðAlðBì
Ap^ , kpÞ þì þH¿Î Apì úPgBÖ ÿBø Ùpc
ÿBñÏì úG úðBg ó@ qA òì òPÖo lýíùÖ þíð
ô ïôpG æBc . kõG rý^ úíø óBüBK ô þDAlW 28{hG ÿpPgk , êvÎ :óBPƒuAk úƒ¾çƒg
ûoBGôk B×Çè , îPzâpG òì lýìA ïçu " îüõãG êídO Bø ëBu qA lÏG úÞ úèBu ûl×ø
|"! òÞ îéídO ûlüpK «çì|BÞ Qãðo ?ûly ÿrý^ êvÎ|- | løBy lüBG æBc þâkAõðBg Rçßzì
Øýc . îñÞ þì {øAõg , òßð úüpâ . QuA lüBG ô lyBG }okBì ô olƒK ÝçƒÆ
þðBzð nÒBÞ ÿôo úÞ îñÞ {ÞpO îPuAõg þì |... lñÞêídO AookBì óôlG þâlðq
QuA òüA oBÞ òüpO þÛÇñì : Q×â ô Qyõð ÿA |!Qvýð BHüq óBíz^ òüA
îüApG þDAlW òüA qA úP×ø úu . ïôpð {ðlük úG þíÞ ÈÛÖ , ûlzð ÿrý^ úð : îP×â þPhu úG |:êvÎ óBìo òPìqA þPívÚ
. þðrG Ùpc òýÏì îðBg BG ô ÿôpG úÞ îðAk þíð BÏÚAô òìô kõG ûlýzÞ ëõÆ Bø ëBu úG |qBýð òì . îñÞ þì þãñPèk ô QGpÒ xBvcA ô ûkpÞ ØüpÏO úPgBÖ ÿApG Aorý^ úíø
ÿluAîðBgqA,þðAkþìBXÞqAAoôAþðBzð|- | úÞ îvüõñG ú^ îPyõðpu ÿBø ÿqBG qA qôpìA Ùpc îø BG ûoBGôk AkpÖ , ïoAk QcApPuA úG QuAõg þì ôA úPgBÖ þðAk þì :îP×â
úG úÞ îPyAlð Ao ó@ QìBùy pãük ?ïõy ïAo@ óBíz^ pýSBO QdO olÛð@ BìA lüõãG òì
? ÿA úPÖpâ , ïkpG ûBñK úPgBÖ úG ûoBGôk , ïôpG olK ÿ úðBg . îýðq þì QvðAõPð úÞ kõG úPÖpâ oApƒÚ îƒÛyBƒÎ
þðBzð aýø ôA úð : Q×â ô kq ÿlñgqõK ?êvÎþzhGþìApìõãGÈÛÖ.lyBG|- | þì }kõg . QuA ûkpÞ ZAôkqA lüõãG
. kõG þðBH¿Î þéýg îPuk qA oBG òüA BìA ïA ûly QcAoBð úÞ lýíùÖ îø }kõg þì õO úG ûqBÓì ok qôo ó@ pâA lüõâ
êvÎ,QuAûkAlðÿluAîðBgúG}kõgqAþÛýÚk úGô lì@ RolK ?ÿkõG BXÞ , úðAõükpPgk|- | òýÛü úG . QvG {Ûð {ðBHè pG þPüBÂo lñhHè îø òì õƒO ZAôkqA qA wƒK úƒÞ îƒP×â
òì úG løAõg þì ú^ pø kAk ûqBWA }kõg , lñÞ }kõg JõéÓì Apì kõG úPvðAõO úßñüAqA òì ô þPvßy þì BíPc ïkpÞ ZAôkqA
, ûlì@ òì ëBHðk úG jpÖ ïokApG úÞ qôo àü BìA .ïkAlð Ao {GAõWõO pÆBg úG ÈÛÖ òì ô lüõãG lñéG ÿAl¾ BG ôA òPÖo qA wK . kõG lñupg Q×â ôA îPyAlð Ao õO òPvßy QÚBÆ
úG ïokBì þPÚô , kõG ûkpÞ {HýÛÏO ô ûlük Ao ôAQgAlðA ïA úPvßy îøok ÿ ûpù^ úG þøBãð koõg þì îø úG Bøkpì ïBíO qA îèBc . îPvüpâ Ao rý^ úíø îÞ îÞ òì úG úPuAõg þì úÞ
krìBðôA úÞ lýíùÖ kôq þéýg , QÖo {ðlük ÿA úÖBýÚ ú^ òüA ?êvÎ ÿkõG BXÞ : Q×â ô BìAô QuA úðAkôBW lñüõâ þì úÞ þÛzÎ qA , Apì ܃zÎ QƒÏuô þƒPÚô BƒìA lƒüõƒãG
! QuA þvÞ ú^ }krìBð úÞ þðAk þì . koAk QuAqôo lñ^ ÈÛÖ Bø ó@òüpO úðBÚkB¾píÎ þì ôA þPc , úPvðAõPðpãük QƒgBƒñy
?QuA òüA qA òì úÞ kõG åpì BG ÈÛÖ lüBy .... ô lüõãG pdu úG Ao ÑõÂõì òüA QuAõg
. ôpG {ðlük úG ÿoBÞ pø ÿBW úG îø æBc ? îP×â þì ú^ ôA ZAôkqA ô BükpG {ýK òPÖo qA ÿqôo pâA lüBy , îPÖBü þì RBXð ûBýu pülÛO
?lñÞ ú×g Apì }kõg óBPuk BG þøAõg þì|- | pO }qoA þG Ao kõg ÈÛÖ ó@ òP×â BG úÞ úPÖo BXð@qA lüBG îø qBG kõG òì ëBì òýìq ïBíO . lñÞ AlÖ Ao ôA
òìqA Ao ïlýìA úÞ óõñíì þéýg îévÎ lüõãG ÿBÎkA òýìq ÿ ûpÞ óBñÞBu ïBíO pâA ô ?þPyAnãð Ap^ úðAõük Jõg -
. ïkpÞ þì ! BùñO ô ïkõG BùñO òì qBG , ly þì óBzÛzÎ þíð Q¾pÖôA úG úüpâ , kq þíð þÖpc
|! þPÖpâ ?ÿoAlðpHglýìAqAõOúPgBÖ|- | ô kõG ïkõWôoBâpK ÿ úÇÛðolK ÿ úðBgoBãðA êßzì BG îø {ðlýzÞ w×ð þPc ô kAk
?lðAk þì Ao rý^ úíø úÞ þðAk þì BXÞ qA|- | ÕApu ÿoBG lñ^ , ïA þÞBy îøôA Quk qA|- | BXð@ úG qBG , îPÖo þì BXÞpø úG òì Qvüpâ þì óBñ`ð@. kõG ûlyôo úGôo
äñO {üApG Qèk þüõãG ô ÿôpG þðAõO þì ûlüpK äðoôpÒæ þéýg , QÖpâ òìqA AoõO ó@ úG þPÚô úÞ þüBùñO qA kBüpÖ .ïlýuo þì {ðlG }qpè ÐðBƒì îƒPuAõƒO þƒíð úƒÞ
olÛð@ ôA ÿ úðBÛícA ÿBø Ùpc .ûly îðlG ïBíO pG løAõg þì îèk îñÞ þì pßÖ ólük BG ô ûkpÞ òyôoAo ÕAp^ ,ïõzG
ç« ¾A,îPvüpâoBýPgAþGúÞïkpÞïAþH¿Î . kõG ûly îüApG ó@ qA pO ûlðqõu þvc , îðrG äñ^ Qzcô úG }A úPvßy îø ok ÿ ûp¿^
QuA òüA îùì ?úð Bü lðAlG kpÞ þì þÚpÖ ú^ ÿBW úG Ùpc òüA ólýñy BG Ap^ îðAk þíð ÈÛÖ òì IéÚ îüõÛO pPÖk . QyAlð kõWô
àü êTì , îPÖo óôpýG ÿqBG òüA qA òì úÞ þG ûBýu ÿBøpGA àèBì òì ô kõG rýüBK ê¿Ö .ïkBPÖA
òüA qA þíùu aýø pãük úÞ YðpÇy ÿ ûpùì . QvG {Ûð îHè pG ÿlñhHè ûôlðA ô kpu ÿBø úÏíW , úPÖpâ ÿBø óBíu@, óAoBG |********|
BíPc?êvÎþñÞþì{PümAolÛð@Ap^pg@|- | ÿ úíø , ïkõG BñÏì qA þèBg þâlðq àü ô þèBg {ýKqApO óApãð ApìôA áBñøôlðA òýñÆ
. koAlð ÿqBG pø úPHèA ô òì ëBì ÈÛÖ , kõG òì ëBì Bø òüA ïBíO úWõO ôA ïlük þì úßñüA qA ô kpÞ
úÞ òì . êvÎ ûlð Quk qA Ao kõg wðBy|- | . koAk QPuôk úÞ ûkpÞ ûBñâ . QyAk îOBì ô àyA qA óBzð úÞ ÿpãük rý^ {üõg úG Ao óAõW óApƒýGk ôBƒøpƒPgk
BGôôpG , ÿoAk Quôk Ao lýìAolÛ^ îðAk þì ôA,koAlðQuôkApìôAúPgBÖòßðQÚBíc|- | úÞ þÇýéG òýèôA BG ô úPÖo ëBñýìpO úG kôq eH¾ úðApPgk þOkBvc qA , ûkpÞ ÙõƒÇƒÏì
úðõâ òüA ÈÛÖ , órG Ùpc òýÏì îðBg òì Èuô òüA . wG ô QuA òýÏì îðBg ÜyBÎ þèlñ¾ àü ÿôo . îPzâpG , kpÞ úýùO ly þì Ao îñøm BO ïkpÞ }çO ô ûly rüpƒHè
ô ÿõy pHg BG ôA þÏÚAô xBvcA qA þðAõO þì þvÞ qA pýÒ , îcArì àü qA pýÒ îPvýð ÿrý^ ÿoõÆ lG þâlðq pg@ îPvüpâ ô úPvzð BO BìA , ïqBu ÙpdñìôA úG ókpÞ pßÖqA
QuAõg þíð Apì wÞ aýø , kõG ûkAk îPvßy
|! úð Bü koAk pHg rý^ úíø qA þíù×G . lññÞ þì îcpO {èBc úG úíø úÞ QÎBu lñ^ qA wK . ïkpì þì lüBG òì ô . ïlzð ÜÖõì Iy pg@
, ïkpzÖ Quk ok Ao nÒBÞ ô ûly lñéG ÿBW qA pu ûkq îÒ ÿBø ûkBW úG óly ûpýg ô Rõßu
Ùpcô ûlðBì BW ó@pãük ÿA úËdè þPcpâA pK lýìA ólük ÿApG îèk , ïlýuo ïBXðA |********|
püq ok ày þG , ïlýñy þì Ao úPgBÖ ÿBø pãük úÞ ïkõG ûkoõg îvÚ òì BìA , lýzÞ þì
úPvg ô ûBñK þG . kpì þì òì Qzì RBGpÂ
úG îPuAõg þíð , ïkq þì ïlÚ Bø óBGBýg ok 44
ÿBø QícArì úG ... îñÞ pßÖ Aõø þßüoBO
QüpHÞ pPgk óõ^ îø úßñüA úG ...þðBGBýg

. îðrG iü þÖpG ô kpu ÿAõø ó@ok }ôpÖ
oAõu òì ô lýuo îñøm úG þðBùâBð ÿpßÖ
åorG okBì îðAk þíð , ïly þPvGok òýyBì

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

îPvðAk þì , kõy koAô BO ïlýzÞ oBñÞ Ao ïkõg| ok þðæõÆ ÿBø QÎBu ?úð Bü QÖpünK þì Apì
|. QuA úPÖpâ oApÚ úðBg þâkBu pýSBO QdO úÞ ûpýg óBGBýg úG òýyBì ÿ úzýyqAô ïkõG ûAo
| |.îPÖpâAoBWòüAþðBzðRolKqA|- | qA , kpÞ qBG îüApG Ao ok ô ïkq ok þPÚô . îPzâ
?ÿlì@ú^ÿApG|- | . ly ûkq Q×ãy òì ólük
| |.ïrürÎïkõGQðApãð|- | lñ^ ÈÛÖ , ïõy þíð QícArì kBüq òì|- |
, kpÞ þì ïpOoArýG ôA jõy ô kpvðõg òdè |.|...qôo
îèBHðk úGrâpø lýìA úÞ ïkpÞ AlýK òýÛüpãük áBK Ao {ðBíz^ àyA ÿpuôo ÿ úyõâ BG
BG úÞ lüõãG ÿrý^ QuAõg . QuA ûlìBýð .êvÎ õO BýG : Q×â ô kpÞ
,lyBG QÞBu ïlðBíùÖ ôA úG Quk QÞpc þèBg ÝBOA úG òìô kpÞ pÂBc úðAp¿Î îüApG
: îP×â òì ô koô@ þüB^ óBíüApG åorG okBì .QyAk ÿpÛdì þâlðq IXÎ , ïly ûpýg
ÿpHg þG òüA ok oAnãG , úPgBÖ õãð rý^ aýø ó@ úG ÿBøôqo@ þß^õÞ ÿ úðBg òýñ^ ok okBì|
|.ïpýíG ...okBì|... |okBì?kõGûlðAoôpKpuokAoþâorG
QuAõg þì òýÛü úGô kõG òýãíÒ }A ûpù^ oAõük ÿôopG îøBãð ! ïly {ãñO ëkolÛ^
îðApãð pPzýG òýíø , lølG òì úG ÿlG pHg . lðBì ûpýg ôA wßÎ ÿôo pG óBùâBð ô lýgp^
úÞ òüA ÿApG ôA }çO ÿ úíø BG . kpÞ þì úñýü@ oBñÞ úÞ okBì à^õÞ wßÎ úG þPÚô
|:îP×âô úPvüpâ òì , lüõãG òì úG Ao ÿrý^ ïkõWô ok ÿrý^ ïkpÞ ûBãð kõG ûly úPyAnâ
| |.QuAòì{øAõgBùñOòüA,úPgBÖõãð QÎpu úG òìô QyAnâ Ao þyõâ åorGokBì ûkpÞ þPy@ôA BGô úPzâpG lýìA {ýK ûoBGôk |....okBì QíøAõg þì kq kBüpÖ
úG BíPc úÞ QuAõg òì qA ÈÛÖ òPÖo QÚô þÃÓG úßýèBc ok îPzâ pG îGAõhPgo úG .lðkõG{hGRnèîüApGBøÿpHgþGòüA.ïA þìpâ úG Ao îðBPukô Qvzð ïoBñÞ åorGokBì
þèBdyõg ÿApG òìô ïôpG òýÏì îðBg ólük òì QvðAk þìolK wK , kpzÖ þì Ao ïA úñýu îüpì ÜyBÎ olK îðAlG îPuAõg þíð pãük . kpzÖ
òüArâpøîPyAkòýÛüúÞlñ^pø,îPÖpünKôA olÛ^ . lñPvðAk þì úíø lüBy , îPvø BXð@ lýìAqA ÿrý^ îPuAõg þíðpãük ?úð Bü ûly òìrürÎÿûpùy,ÿlyûpùyúýHyþéýg|- |
|.kpÞîøAõhðAooBÞ | |.ïkõGpýãèkôþðBH¿ÎåorGokBìQukqA Apd¾úÞkõHðîùìþPc,îðAlG}Aþâlðqô . ly pK pK úÞ
QuôkIXÎ:Q×âôkqÿlñhHèåorGokBì þì þÏu , ïkpßð {øBãð þPc eH¾ qôpìA BükpÞþìQhHyõgAoBükpGôkõGþüBHüqóq oArýG kõgqAô QuBùñO þéýg úÞ îPvðAk þì
ólük ÿApG ÈÛÖ Ao ûAo úíø òüA , QuA þGõg aýøôABìA,ïAûkpÞpùÚúÞîðBíù×GôAúGïkpÞ åorG okBì úÞ þñì , ïkõG òì ÈÛÖ òì ?úð aýøòìqA!ïlì@þíð{ðlükúGAp^úÞïly
| |.óAlGAo}olÚ,ûlì@õO ô ly ïBíO îPÚBÆ ïBXðApu . QyAlð þùWõO | |.kõGûkAkûBñKôAúGôûkpÞ{èõHÚ xBvcAolÛ^ôAoBñÞokòìôlýupLðþèAõEu
oAõu qôpìA ïkpÞ þì oõ¿O ú`ð@ ØèBg pG ?îPvøBWòüAòìþP×âolKúGwK:îP×â ?îèkrürÎþñýãíÒolÛð@Ap^|- | þøBâ ô QÖBG þì þñPÖBG , ïkpÞ þì {ìAo@
ûlñðAo úG Ao òýÏì îðBg þðBzð ô ûly òýyBì . úéG :Q×â ô ly ûpýg îðBíz^ úG qA úÞ kõG oBG òýèôA òüA Rlì òüA ïBíO ok aýøoBãðA,kpÞþìîøBãðþíz^püqRBÚôA
.ïkAk qôo óBíø ? kpýíG þðApãð qA þPuAõg þì ? îP×â þì ú^. lýupK þì òì xBvcA kõGûkpÞpùÚòìBGlüBy,lðrGúÞkõHðþÖpc
Ao þvÞ BXð@ :Q×â ô QgAlðA ó@ úG þøBãð | |.ïkAkpHgôAúGÿlì~AúÞþèôA òì , åorGokBì xpLð : îP×âô ûkq ÿlñhHè qA {ýK . QyAlð Ao ïA úé¾õc îø lüBy ,
?þuBñy þì |.ÿkpÞÿlGoBÞþéýg|- | úÞ QuA wG òýíø ïkpÞ AlýK Ao õO ûqBO :Q×âôkoô@îüApGþìpâÿõPKîGAõhGúßð@
xBñypu kApÖA þâlðq êdì BXð@ îPvðAk þì îøolÛ^pøRolK:Q×âôQÖpâAoîðBPuk |.îñßðîÒxBvcA RAþüBùñOÿApGïpýíG,ÿAúPvßyëkþéýg
ûpýg ûkBW úG Rõßu ok BìA QuA ÙôpÏì ô olÛð@ Qvýð úPvüBy lyBG ÿlG kpì ûpýg {ñýãíÒ Roõ¾ ô wýg óBíz^ úG , ïlýzÞ ïpu ÿôo AoõPKô Qvßy îÃÓG.
Ao îOoõ¾ àyA RApÇÚ úßýèBc ok , ïly îPuAõg ôA qA òì }BG ûkõu@ , þñÞ{PümA | |!þPcAoBðúÞîøRkõg:îP×âôûly òì þâlðq qA ÿrý^ åorG okBì úÞ îðAk þì
| |.lðByõKþì | |.þðBíGBWòüAþOlìkoAnãG ôAþPÚô,kõGûpùyÈÛÖòìþâlðq?îyBHð|- | Jõg olÛ^ Apì xBvcA BìA , QvðAk þíð
?îðBgîñßGþßíÞîðAõOþì|- | ?ïkpÞ{ÞpOpHgþGAp^Q×âolK|- | îðAk|þíð?ïlñhGAp^pãük,ïAûlðqòìôkpì . kõG ûlýíùÖ
pø,QynâRõßuokQÎBulñ^îðAkþíð úðBg qA ô ÿkpÞ UdG îüpì BG Q×â|- | ó@qA þPvðAõO úðõã^ô ÿkBPÖA òì kBü úG Ap^ þâlðq åorG okBì oBñÞ ok úÞ QuA ûBì àü
úíø ly þìpO àükrð l¿Ûì úG ûlñðAoolÛ^ | |.þPhüpâ , êvÎ óBíG þèô ÿpýãG ûqBWA pßÖ þG olK Ao ûpXñK , QuAoBùG ëôAqôoqôpìAô îñÞ þì
ÿBíð,QÖpâþì}kõgúGÿpãükäðorý^ ô kpÞ áBK }A ÿpuôo BG Ao þßyA ûpÇÚ à^õÞÿúðBgòüAîðAõOþíðpãükÿôpGpâA ûBìàüòüA.îzÞþìþÛýíÎw×ðôûkpÞqBG
oBñÞqAþìAo@úGúÞþüBøï[email protected]øóBíPgBu ôA,þyBGúPyAlð{PuôkÿoAkÜc:Q×â |.îñÞêídOAo JôpÒ BO qôo pø úÞ Ap^ îvüõñG îPvðAõPð
BG ó@ óBPgok äðo þPc , lñPynâ þì îø | |.úPÖpâAoRokBìÿBW ôkpø Bì ? òüAqApPùG ÿrý^ ú^ îP×â ëkok ô ïA ûly ûpýg ûkBW úGô úPvzð ûpXñK oBñÞ
| |.kõGRôB×PìBWúíø ÿrý^ ïolK úG lüBHð åorG okBì úð|- | |. îüA ûlýuo Èg pg@ úG .ïA ûlýGAõg åorG okBì oBñÞ Bø Iy
| |.îülýuo|- | |!þðAkþìú^òìþâlðqqAõOpg@,þP×âþì ûlýGAõgkpÞþìóBíâåorGokBìþPÚôqôpìA }kõg lñðBíø úÞ ïA ûkpÞ RkBÎ pãük
ô úPgAlðA lñéG óBíPgBu ó@ úG þøBãð ïBíO qA òì , QvðAk þíð aýøôA !òì ÿAlg| ,lðqþìÙpcþvÞBGþðBùñKúÞïlýíùÖ,ïA IypøôA,îñÞûBãðpPzýGôîðrðÙpckBüq
îø Ao }pßÖ râpø , ïkpÞ ÄÓG oBýPgA þG Apì þvÞ îPuAõg þíðô ûkpÞ oApÖ ïA þâlðq lñéG ÿBW qA ly UÎBG ïA ÿôBßXñÞ wc ô koBzÖ þì }A úñýu ÿôo Ao okBì wßÎ
óBßì òýñ^ ok òýÏì îðBg úÞ ïkpÞ þíð úG îø wÞ aýø òýÛü úG lñ^ pø , lñÞ AlýK | |.îPvüBGúðBgrLy@okoBñÞôûly ÿAl¾ Iy ÿBø úíýð BO òì ô lñÞ þì úüpâ
pËPñìôûkpzÖAookäðq.lñÞþâlðqþééXì Ao êDBvì þéýg úÞ ïkõG òì òüA . kõHð îèBHðk òüAôA ,okBð îüõâ þì ú^ òÞ }õâ Jõg|- | ÿA úzülðApøqA îñøm , ïõñy þì Ao }A úüpâ
úÞ îPvðAk þíð þPuAo úG úßýèBc ok ïlðBì ô ïlýzhG þì }qoA ïkõg úG ô ûkpÞ åorG |.|.{èBHðkþüBýGAkBHì,QuApOQcAoBW lyBG pPùG þéýg úðõãñüA lüBy , ûly þèBg
îPvðAk þíð þPc ?îñÞ þì ú^ BXð@ô îPvø úG QvðAõO þì QuAõg þì pâA lýìA úðpâ úÞ lýñy ú^ Èg ÿõu ó@ qA îðAk þíð þéýèk pãük ô ïkõG úPgBG Ao rý^ úíø òì
?îüõãGú^òýÏìîðBgólükBGlüBG úÞïlýíùÖþðBìqAoòüA,lñÞAlýKApìþâkBu QèBgk ïoAlð Üc òì : Q×âô ly þðBH¿Î rýãðAîÒôúP×y@ÿoBßÖAqAAoîñømQyAlð
?úýÞ|- | | |.ïlükúðBgokQzKAoúPgBÖ ?îñÞ òýÏì îðBg ô lýìA ày þG . îñÞ rüpHè
| |.ïoAkoBÞòýÏìîðBgBGòì|- | ?konâþì}õg,êvÎïçu|- | ôA,ÿkõGÿolKJõgpâA,QuAõOpPgkpâA òìëBHðkúGBíPc?olKôlðAûlyQhHyõg
?Bíy|- | ?....BXñüAõO|- | úÞÿkpÞþÇéÒàüBíPc?lñÞþìú^BXñüA QuA
|.îPvøóBzüBøkpâByqAþßü|- | |. ïkpÞ {øBãð þP×ãy BG | |.koô@þíðîøAoQíuAþPc kõGîèBHðkúGpâA!þéÆBGëBýgIXÎ.úðþèô
| îÖoBÏO . îupO þì , òßð ûBãð úðõãñüA|- | úÞ òýíø : Q×â Rõßu þüBø úýðBS qA wK úÞ òì ,kq þì åorG okBì úG îø ÿpu BíPc
ûlñü@úP×øok úìAkA ?þñÞ þíð | |.QuAòìóBíùìôA,îP×â kpÞ þìpßÖ îø lüBy !îPyAlð Ao þvÞôArW
45

QvðBýìokqôpìA óBGõg ûBy úÞApüq ok úßéG ,pìpì jBÞ ok BùñO úð qôo ó@ óApùO úéXì
?lyBHðAp^óAlñg?lyBHðAp^óApýc ,Bø|úðBg|ûõùÚ ,Rçdì ,òÞBìA qA ÿoBývG
ïoB¾ ó@ {ðBýì ok úÞ ÿpùy BO úPÖpâ ÙApyA ô óBýÎA oõ¿Ú þPc ô Bø|úÖBÞ îPzøô QvýG {hG|
QvðBìq Zpg ô òzW wéXì ,ÿkBÎ ïkpì ÿBø úðBg
lGBPG òýìqpG óõ^ þGõg JBPÖ@ó@ ok lñ×uõâ Bøl¾ .kõG òýÞBvì ïBÏÆA ô ókAk
QvðBíu@qpPùG þÞBg òýìq ïk ó@ ô óBðAõéùK ,óBüoAqBG ,úHvÞ ÈuõO pývì
þñÏü lñðq|þìpK ,óByõKrHu jp^pG ïkpì òýG Ao {Pyõâ ô ly þðBGpÚ óAlñíOôpS
l¾ ô Qvð@ ,Bì ôpvg ô óBÇéu .lðkpÞ îývÛO
QvðBñ^ ô êÛð ïkpì òýG ,Bø ú^õÞô Bø óBGBýgok
oAõéy ô QÞ úÞ ÿpãük óAõW ,ôA qA lÏG úíø þPuAo úG úÞ Ap^ lðkpÞ þì {hK þñüpýy kp®ÞAlø qA ÿA|úPyõð

ëBÛð lypìp×ÏW òýzýK ûoBíy ú¾çg
ôA þãèBu YñK ok p×ÏW olK
kõg qA pPâorG pøAõg 3 ôA .kpýì|þì
oBßPìlg ÿA|úðBg ok }okBì .koAk
úGqBÒ@þãèBu ûk òuqAp×ÏW .kõy|þì
,þðBHÒBG kpâBy AlPGA .lñÞ|þì oBÞ
lÏG þOlì ,ûlðpK BG ÿpýâ|ëBÖ þOlì
àü ok ÿkpâBy wLu ,þãðpÖpùy
ÿqôo lñ^ ,þyôpÖ eýHvO ô pùì ûqBÓì
{üBK úðB×uBC Pì úÞ þñÞ ôoBK ÙpG îø
QüBùð ok ô kõy|þì êýéÎ ô lñßy|þì
úðBg|ûõùÚok AoôA {âorGpøAõgpøõy
kõy|þì ô lñÞ|þì ïAlhPuA {üõg
êýèk úG úÞ ó@òí ,þ^|ûõùÚ kpâBy
qA òPyAk ûpùG ô Jp Jõg òPgAõð
ok úÞrýð ØéPhì ïBüA ok ,Buo ÿAl¾
Jp ,QuA þOBu ôoõu úðBg|ûõùÚ
þuôkpÖ ô Bðæõì qA ô kqAõð|þì

.lðAõg|þì
qA wK ëBu àü Apøq }pøAõg
ô kpýì|þì }lðqpÖ BùñO ô òýèôA lèõO
qA ûlük lÏG ûBì lñ^ rýð úGBGo }okBì
pG ûBãðBW þíÒoBGô klñG|þìôpÖ óBùW
àñüAô lñýzð|þìp×ÏW óAõOBð ÿBø|úðBy

...óBPuAk úìAkA

úÞ kõíð þì ô QyAk òO úG þüBKôoA ëlì òüpg@ BÚ@ þéÎ ZBc úðBg ûõùÚ .kõG þuôpÎ óApüA ÿBW .ly þì oArâpG kõG ûly qBÒ@ ó@ ÿBñG qA pK ûoBG àü óApüA ïBíO qôo ó@#
.QgAkpK þðAõg ërÒ úG QuA óBýÎA qA qA,lðBíð IÛÎ þìõíÎ òzW ó@ úéÖBÚ qA rýð Ao óApùO BO oõzÞ JõñW qA pývì þìBíO BÂolídì óApüA lùÏýèô .kõG ÉBzð ô oõy
qA ,lðkAk þì QGpy ô þñüpýy úíø úG eH¾ ok ÿoBývG ïkpì ô lðkõG ûkpÞ úPÖo ô úPvy ëBu ok þñÏü ó@qA êHÚ ëBu ôk úÞÿõéùK
}õg wG ïBüA úÞ ûkBG oBýG þÚBu ,lýuo kõg ZôA úG QýÏíW úÞrýð ïBãñøp¿Î kpG þì jBÞ úG Ao óApüA xôpÎ úÞ þðpO pývì óBüBK úG wýDõu ok Ao {Oçý¿dO |1315
QuA .ly ûAo úG þðAõg pÏy ô Jp ô qBu ÉBvG õüpÒ ,Quk ókAk óBßO BG BO lñPyAk oõÃc |1317 ëBu ok ,kõG úPzâqBG óApüA úG ô ûkpG
püBu ÿBLíø BO kõG BXð@ eH¾ qA p×ÏW .lññÞ ëBHÛPuA óBy|xôpÎ qA ÿkBy ô úéùéø pøAõg ,úüqõÖ îðBg ûkArøBy BG {WAôkqA
{O@ ô ûBâpg ô ûkBG qôo ,qôpìA òzW Ao þéì ûõßyBG þuôpÎ ó@ {ðBñÆõíø ïçÎA p¿ì ûBykBK òüpg@ ÝôoBÖ àéì
QuA ,îø ókõG óApãük ÿkBy àüpy BìA ,kpýãG .QyAk kõg ÿBW úÞ rýð óApùO ûõßy
pÏy BO QÖpâ }õÒ@ok Ao {Gp .kpßð }kBy ,okBì ûApíø ,úüqõÖ îðBg ûkArøBy þPÚô qA .ly
óBìq ô ØýÇè ûkBG ô ØüpÊ þÚBu þøApíø Ao wéXì ok pÂBc kApÖA qA þßü þðAõg ÿBK óApùO òø@ ûAo ok {ðBøApíø ô pøAõg ,BHüq oBývG þíðBg ûkArøBy ,úüqõÖ
Øüpy ,óAôApÖ xBvcA BG ô Buo ÿAl¾ BG úÞ þvÞ ,lñÞ ly þPñÇéu êýHìõOApGoAõuô QyAnâ òýìqpG þøBãð BG ,þGBPùì QuõK ,þßzì ÿõì ,ØüpÊ
QýÏíW ,kõíýK Aopìpì jBÞ BO òø@ ûAopývìô úG êüBì þG@ äðo úG þðBíz^ ô JAnW
oAlèk ô òyôo jp^ õ^ wéXì :lðAõg þì Bðæõì qA BG ,ûlì@ÐíW Bø óBGBýgok Bø òýzð óApùO ûõHðA ïBXðA ûpøBÚ ok lÛÎ îuApì .kõG ÿpPvÞBg
QuA|}õùì ô QvÛð ôo l¾ Ao Bì pùy ,qôpìA êìBc êýHìõOA ÙpÆ úG êâ ÿBø úgBy JBOpK ûly BñG ûqBO jBÞ ok þuôpÎ òzW ô QÖpünK
xBvcA ÿkBy ô úéùéø kBüpÖ ô kBìAk ô xôpÎ êHÚ ëBu òülñ^ pýHÞ ûByBÂo oõPuk úG úÞ pìpì
:úÞkAkpu Aô@ÿpãükqBGô QvðBW
þì oBãð úÞ òýø ,Ao ûAo lýðq J@ .lðkAk|þì qôpG Ao {üõg þHéÚ 46

luo
luo þìoBùG ÿõG ,Ao ÕBG lýøk ûktì

www.TEHRANMAGAZINE.com .lðBzñð AooBù^ ûk úì ó@,AooBü lýøk ûAo
### þì oBTð oõð ,ôA {hG oõð jo rÞ
47 ZBc .kõG óBÃìo ûBì Iy òýèôA ,Iy ó@ luo
òýGok {ýKqôo òülñ^qA }okApGô BÚ@ þéÎ lðAõg ÿpÏy úÞ wƒÞ pƒø ÿApƒG pƒ×ÏW
úG úÚoô þPcô lðkpÞ ïçÎA úðBg ûõùÚ óBüpPzì pG úðBÛyBÎ úÞ îø þðAõg qAô@ þPc ,kq JpÂ
lñyBGûBâ@þãíøBOlðlðBHv^úðBgûõùÚoAõük þì Øýñ¿O BHüq oBývG ô kq|þì pãñéO }oBO
ô þèBÛð úìBðpG óBÃìo áoBHì ûBì ïBƒüA ok úƒÞ .kpÞ þøApíø lðAõg
ëBÛð ,lðkpßð ïçÎA þèô lðoAk þðAõg úìBñøBy lñuo þì óBPvì ÐíW álðA álðA
!!QuAþvÞú^ lñuo þì óBPupK þì álðA álðA
þì RõÎk Ao þÖôpÏì ëBÛð ûBâpø æ« õíÏì QvýðôQvøóBùWòüqálðAálðA
úGôlñPyõðþìúýìçÎAokAo{íuA«çHÚlðkpÞ lñuo þì óBPvøô lñPÖo óBPvýð
ÈÛÖ lzð ûkpG þíuA oBG òüA þèô lñP×â þì ïkpì óBíüpìpùG úÞþÒBG ó@ïpg
ëBÛð àüoõÃc BG :úÞ ly ûlñvG úéíW òüA úG lñuo þì óBPvìqõð ÿBø ûõýì
.QuAúìBñøByÌÖBcúÞAl¾}õgôóAõW úðBg ûõùÚ ,þyBGqõü úðBg ûõùÚ qA lƒÏG
úG oBÇÖA qA lÏG úé¾BÖçG ÿoBývG ûlƒÎ RBu ô oõupK ,òüpO Õõéy p×ÏW oBÞ êƒdì
Iy óBíø qA Ao þðAõg úìBñøBy BO lðlì@ BXð@ .kõG QhPüBK úðBg ûõùÚ òüpO úìBðpGpKô òüpO
qAêHÚþPcrýðÿoBíyþGûlÎ,lññÞëBHðkëôA ô òüpPâorG ,òüpO ÙôpÏì þyBGqõü úðBg ûõùÚ
ÿBW îø ô lññÞ oBÇÖA BXð@ îø BO lðlì@ oBÇÖA ok úÞ kõG BøoBWBÚ óBìq úðBg ûõùÚ òüpOBHüq
ëBÓyAëBÛðÿõßuàükrðAoÿpO|àükrðôpPùG îø ô QyAk oApÚ ûoBíÏèA wíy RoBíÎ QzK
ûõùÚ ÈuôoAk ûpãñÞ êßy ÿqõè Åõc .lññÞ QèrñìôïBÛìrýðûByBÂoQñÇéupgAôABOóBñ^
,lñPhüo {ðôok ëæq J@ô ûkpÞrýíO Ao úðBg ,óBýÎA,óBâkArøByÿApGþÚõOBKóAõñÎúGAokõg
ÿBøêâôBøåpGqAåorGôà^õÞóAléâlñ^ ô BGkA Áõ¿g úG ô óõzÚ óAoAkpu ,óApƒvÖA
òýÏìÿBøúé¾BÖúGÅõcoôkBOoôkrýðê¿Ö ,lðly|þì ÐíW BXð@ok úÞ kpÞ Ì×c óApÎBy
.lðkAkoApÚ ÿBø óBPuAk ólýñy úG Bü lðkpÞ þì ûpÎBƒzì
òýG,puúG{O@êâBG,klÏPìÿBøóBýéÚ úéíW qA óBìq ó@ ÙôpÏì óæBÛð ÈuõO úìBñøBy
ïkûqBOÿõéùKlñÚÿB^ôlðkpÞ{hKQýÏíW kõG QhPüBK ëBÛð òüpO ÙôpÏì úÞ ôqpG lypì
.lýHv^þìB« ÏÚAôAnÒqAlÏGúÞþíÏÆ}õgô .lñPvzð|þì
BüóAolKBGúÞþüBøú`GpvKkõGBXð@þñupøqA þì ûqBO ÿpÏy ,ÿpÎBy ûBâpø òýñ^ îø
ô wýâ óAkpì ,lðkõG ûlì@ óBypPâorG óAokApG }pÏyô QÖo|þì þyBGqõü úðBg ûõùÚ úG kôpu
ôóAõWóAkpì,úP×ßyûqBOóBðAõW,lý×u{üo ok pÂBc óBüoBGok Bü ûBy óBƒßükrƒð ÿApƒG Ao
qA ïkpì .ÿA úzýK ô êÓy ô pzÚ úÛHÆ pø qA }A þüBñy@RBHWõì úßéG BO lðAõg þì wéXì
ëBÛðïBðQùWØéPhìÿBøxlc{ýKBøqôo ÿoBývG úÞ ÿoõÆ úG lññÞ îøApÖ QÚô ûBy BG Ao
óAõWëBÛðó@úÞkqxlcþvÞpPíÞBìAlðkq qA úüoBWBÚ ûoôk ÿoBGok óBcAlƒì ô ApƒÏy qA
ô Buo ÿAl¾ BG úÞ QuA Ì×c Ao úìBñøBy úÞ ó@ôlñGBüûAooBGokúGlñPvðAõOúðBgûõùÚòýíø
êÛðAoúìBñøByÿBøóBPuAkløAõgþì{üApýâ ZBc úðBg ûõùÚ ú^pâ ,ûBy pvK þuôpÎ Iy
BG Ao þuôkpÖ îuBÛèAõGA îýßc oBƒÏyA ô lƒñÞ Ùpc þyBGqõü úðBg|ûõùÚ úG QHvð ,BÚ@ þéÎ
Bì óBPuAk JõHdì óAõW óBíø ,kqAõñG JpƒÂ óqõu ÿBW QýÏíW ûõHðA qA BìA kq þíð Ao ëôA
úðBg ûõùÚ ÿõu ó@ qA óBãñè äñè p×ÏW :QuA ok }A þüBíðpñø BG rýð p×ÏW ô kõHð òPgAlðA
îÞ ÿAl¾ BG ô ,lðBuo ëBÛð ûBãüBW úG Ao kõg ok pÂBc óAlñìpñø ô óBðAõgpÏy ,ApÏy ÐíW
úÞ þèBc ok ,{GAnW ô RolÚ pK ,BHüq ,pýËð òüpÖ@ô QñvcA ,BHcpì ,kôok óAoArø ,wéXì
þì ZôA úG Ao Jp óBÓÖ }lñìôpýð óBPzãðA ô ,þðBìkBy ,ÿkBy BìA .lüpg kõƒg ÿApƒG Ao
:kAkpu,lðBuo pâk ÿBø Iy óõ^ îø Iy ó@ þƒyõƒgpƒu
kpgô óBW lðôAlg ïBð úG þuôpÎ .lüAkrG Ao {èk ÜýíÎ îÒ QvðAõƒPð
...konãðpG úzülðApOpG òürÞ ,lƒídì {ƒPuôk þƒuôpƒÎ lƒñðBƒì ûBƒy pƒvK
BìA lüBzãG îvHO úG Ao {ñüpýy ûpù^ QvðAõO
koAk úìAkA {ñýãíÒ ûBýu óBíz^ ok þƒèBƒdƒyõƒg oõƒð

ô ûlürâpG IèBÇì ô óApùO þééíèA òýG úéXì
lýñÞúvüBÛìRBüpzðpãükBG Aoó@þðlðAõg

óApùO úéXì

QuAoAk ûlñü@óBñßüqBG òüpPùGqA þßü óõìq@

òýG ok kõg oõÃc ê¿Ö òýèôA ok ôA .ly êÛPñì QvK òüA oAk ûlñü@ óBñßüqBG òüpPùG qA þßü óBìoõzÞ þéì îýO óAõW îWBùì þÖpÏì îWBùìqA lýXíO BG þüBýèBPüA QüBu àü #
ÿqBG 14 ok ,2013/ 2014 ê¿Ö ok ,Bø ÿA úÖpc þíÞ úýuôo äýè ok ÿqBG úÞ ,QuA )îWBùì( .QgAkpK óAõñÎ úG ôA qA ,óBìoõzÞ þéì îýO óAõW
kBü > oAk ûlñü@óBñßüqBG òüpPùG qA þßü <
.lðBuo píS úG êâ 4 .QuA úPyAnâ þ×ñì pýSBO ôA ÿôo ïkpì pTÞA ÿApG :QuA ûlì@ }oArâ òüA ok
úG þÂpÚ ÿkAkoApÚ BG 2015 úüõðAs oAkpu ëBu , QuA 1995 ëBu lèõPì úÞ óõìq@ pËð qA BìA ,QuA úPgBñyBð þñßüqBG óõìq@oAkpu .kpÞ
ÙõPuôo îýO úG lülíO Üc BG ô ûBì 18 Rlì òýGôo úG ,óApüA óBøBLu óBðAõW îýO qA 2012 ôA ,lññÞ þì ëBHðk Ao þéì ëBHOõÖ þíÞ úÞ þðBvÞ úG óõìq@ oAkpu JnW ÿApG õürOæ }çO |
BølÏG úÞ ,ïõéÏìBð þÓéHì ô ëõìpÖ BG ,ly êÛPñì þüBýèBPüA RBÎõHÇì ÿBøqôo òüA þé¾A pHg
{ýK qôo lñ^ BO ûBãyBGôk pø úzÚBñì ÑõÂõì
þG@ ô koq òøApýK BG oAkpu,ëBc òüA BG .kõG .QuA ûly êülHO
ûAo 2016/2015 óBðBìpùÚ äýè úG ÙõPuôo BG >|ilposticipo|< QüBu ,óBýì òüA ok
úG,lðBuo píS úG ÿqBG 24 ok úÞ þéâ 9 BG ô QÖBü õürOæ þyqoô pülì,ûoBO þéãüA úÞ òüA úG ûoByA
þñýzðBW ÿApG þHuBñì òßüqBG Ao óõìq@oAkpu
.kpÞ àíÞ îýO òüA kõϾ úG ,lðAk þì îýO òüA þèBãñu îWBùì ûlèBG BPýÞ
óAqBÞ òýGôo úG úPynâ úP×ø oAkpu
,kõG óõìq@ ê¿Ö òüpPùG úPynâ ê¿Ö .QzâpG
ô óBðBìpùÚ äýè ,úýuôo äýèok ÿqBG 39okôA

.lðBuo píS úG êâ 12 ÑõíXì ok BKôoA äýè
2-3 ÿqôpýK óBüpW ok ,pHìAõð ûBì ok
,ly þðréâ úG ÜÖõì iýðõì ópüBG êGBÛì ÙõPuôo

.kpÞ òýìq pG {Ûð Ao äñOAõG ïôos úÞ þéâ

óApüA óAõWõð óAoBÞþãðpÖ ÈuõOrðpGô ûpÛð ,çÆ ëAlì 5 IvÞ

ok pÖ þOkBÏu .QÖBü ûAo ëBñýÖ oAlük úG ô lýuo ok ÿô kAk Qvßy Ao òKAs qA þìõvOõvO 4 pG 5 )òKAs QGBÚo Qvhð qôo ok óApüA óBâlñüBíð #
úXýPð BG þðBPvÚArÚpýâ þPzÞ êGBÛìoAlük òüA 2 úXýPð BG Ao þðBPurýÚpÚ pýâ þPzÞ rýð lÏG oôk ok lðõñývc lídì ïpâõéýÞ 54 óqô ok Býu@þðBìpùÚ óBðAõWõð þãðpÖ þPzÞ ÿBø
-1( .ly óBìpùÚ IüBð ô ly JõéÓì 2 pG 2 BìA .ly ëBñýÖoAlük þøAoô kAk Qvßy àüpG BG Ao úüoõu oõzÞ qA ÿpýâ þPzÞ Qvhð ûqoBHì .lðlyrðpG àüô ûpÛð 3 ,çÆ ëAlì 2 IcB¾
oõzÞ qA ÿpýâ þPzÞ êGBÛì oAlük òüAok rýð lÏG oôk ok ÿô kAk Qvßy p×¾ pG 8 úXýPð ô lðõývc lídì Qvhð qôo RBÛGBvì ok |
)lñø ô óBPurýÚpÚ -3 óApüA -2 óBPvÚArÚ úGô koõg Qvßy àüpG 8 úXýPð BG óBPvÚArÚ ô kAk Qvßy Ao ÿlñø Øüpc àü pG 9 úXýPð BG ïpâõéýÞ 100 ô 54 óAqôA ok þñývc þHPXì lýu
oôk ok þOp¿ð lídì ïpâõéýÞ 85 óqô ok -3 óApüA -2 óBPvÚArÚ -1( .lýuo ûpÛð ëAlì ëBñýÖ oAlük ok lðõñývc .ly ëBñýÖ oAlük þøAo þ×Ç¿ì ,lðly çÆ ëAlì IcB¾
pG 8 úXýPð BG òKAsoõzÞpýâ þPzÞ êGBÛì ëôA p×¾ pG 5 úXýPð BG þðBPurýÚpÚ pýâ þPzÞ êGBÛì þOp¿ð lídì ô pÖ þOkBÏu óApùì ,ûkoõglüBÞ
ûlñüBíðrýð ïôkoôkokô lýuo ÿqôpýK úGp×¾ )óBPvßGqA ô óBPurýÚpÚ -1( .ly çÆ ëAlì IcB¾ô lýuo ÿqôpýK úG ûpÛð ëAlì úG ïpâõéýÞ 85 ô 76 ,63 óAqôA ok
ok ÿô .kAk Qvßy p×¾ pG 4 Ao óBPvßGqA ok pÖ þOkBÏu óApùì ïpâõéýÞ 76 óqô ok ïpâõéýÞ 42 óqô ok Býð þíüpÞ lídì ô lðlýuo
pG 2 Ao þðBPurýÚpÚ Øüpc þüBùð úíýð úécpì úXýPð BG Ao þðBPvñíÞpOpýâ þPzÞ Qvhðoôk )þGõñW ûpÞ ô lñø -3 óBPurýÚpÚ -2 óApüA
.ly ëBñýÖ oAlük þøAo ô kpÞ JõéÓì p×¾ êGBÛì lÏG oôk ok ÿô kAk Qvßy àü pG 2 ûkoõg lüBÞ þ×Ç¿ì ïpâõéýÞ 63 óqô ok .ly rðpG ëAlì IcB¾
BG ÿlñø Øüpc êGBÛì oAlük òüA ok þOp¿ð ÿqôpýK úG 8 pG 10 úXýPð BG þðBPvßGqA Øüpc úXýPð BG lÏG oôk ok ëôA oôk ok QcApPuA qA wK qôo ok óBìoõzÞ óApýâ þPzÞ YüBPð
.lýuo ûpÛð ëAlì úG ô ly JõéÓì àü pG 2 úXýPð þðBìpùÚ þãðpÖ þPzÞ ÿBø QGBÚo Qvhð
ûpÞ ô óBPurýÚpÚ -3 óApüA -2 lñø -1(
:QuA püq fpy úG Býu@ óBðAõWõð
)þGõñW ok Býð þíüpÞ lídì ïpâõéýÞ 42 óqô ok
ok þñývc þHPXì lýu ïpâõéýÞ 100 óqô ok ÙõßýGpýìBì êGBÛì àü pG 2 úXýPð BG ëôA þPzÞ
p×¾ pG 3 úXýPð BG Ao òKAs qA þÞôqõu ëôAoôk ÿlñG ûkooAlük þøAoô ly JõéÓì óBPvÚArÚqA
qA ÿpýâ þPzÞ lÏG oôk ok ÿô .kAk Qvßy þðBPurýÚpÚ Øüpc êGBÛìoAlük òüA ok ÿô .ly
JõéÓì p×¾ pG 2 úXýPð BG Ao óBPvßGqA oõzÞ ëAlì IcB¾ ô lýuo ÿqôpýK úG 3 pG 3 úXýPð BG
ûpÞ oõzÞ qA þ×üpc þüBùð úíýð úécpì ok ô kpÞ ô óApüA -3 óBPvÚArÚ -2 lñø -1( .ly rðpG
þøAo ô kAk Qvßy p×¾ pG 2 úXýPð BG Ao þGõñW
ëBñýÖ oAlük ok þñývc .ly þðBüBK oAlük )óBPvßGqA
2 úXýPð BG Ao óBPurýÚpÚ oõzÞ qA ÿpýâ þPzÞ òývclídì ïpâõéýÞ 46 óqô ok
.ly çÆ ëAlì IcB¾ ô kpÞ JõéÓì àü pG ØüBìõW 2 pG 10 úXýPð BG ëôA oôk ok þñvdèAõGA
ûpÞ ô lñø -3 óBPurýÚpÚ -2 óApüA -1( BG lÏG oôk ok BìA kAk Qvßy Ao óBPvñíÞpO qA
þðBPvßGqA Øüpc êGBÛì p×¾ pG 4 úXýPð
)þGõñW .QÖo oBñÞ Bø QGBÚo oôk qA ô koõg Qvßy
ô óBPvßGqA -3 þGõñW ûpÞ -2 óBPvÚArÚ -1(

48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

)Bãýèæ wýüo( xBHO püôBg .22

JBhPðA úG ëBHOõÖ ÿBýðk oAnâpýSBO ûpù^ 50|ESPN|)lPüBðõüpPv`ñìòßüqBG(BHâõKêK.21
ô òìos òvüoBK àèBì( þ×ýéhèA p¾Bð .20
)RoõLuA òýG úßHy qA þPupùÖ ëBu pø| ESPNQüBu #
úýuôo püqô Qvhð óôBÏì( õßOõì þèBPüô .19 þÖpÏì ëBHOõÖ ÿBýðk oAnâpýSBO ûpù^ 50
)2018 þðBùW ïBW ÿoArâpG úPýíÞ wýüo ô ïBð rýð 2017 ëBu QupùÖ ok úÞ lñÞ|þì
)BðõéuoBG òßüqBG( oBíýð .18 .kõy |þì ûlük ÿA ûly úPgBñy kApÖA
óAoôAk úPýíÞ wýüo( BñýèõÞ þXýDõè pýK .17 êülHO úÞ QuA ÿoAlÖpÆpK }qoô ëBHOõÖ |
)BÖõü ô B×ýÖ òýíø úG ô ûly îýËÎ oBÞ ô IvÞ àü úG
wßýè ëBHOõÖ QüBvGô wuõì .16 ûpù^ 50 QupùÖ |ESPNQüBvGô QHuBñì
)lPüBðõüpPv`ñì þGpìpu( õýñüoõì ûqôs .15 ok úÞ ûkpÞ JBhPðA Ao ëBHOõÖ ÿBýðk oAnâpýSBO
QEýøõÃÎ ô xõPðôõü wýüo( þéýð@ Aolð@ .14 ,ôlèBðôoõðBýPvüpÞ óõ^ ÿkApÖA ïBð Bø ó@óBýì
)BÖõü þüApWA þèBXñW QüBvGô wuõì þPc ô B×ýÖ wýüo
ô B×ýÖ êÞpýGk óôBÏì( óBGõG pýíýðôôq .13 .koõg þì îz^ úG wßýè ëBHOõÖ
)õñýPðB×ñüAoôBzì ëBHOõÖ ÿBýðk oAnâpýSBO ûpù^ 50 QupùÖ
ëBHOõÖ óõýuAolÖ wýüo( þOæõâ êýðõu .12 :QuA fpy òülG 2017 ëBu ok
)B×ýÖ ÿAoõy õÃÎ ô Bßüpì@ ëBHOõÖ óõýuAol×ñÞ wýüo( äðB^ lüõük .50
ûpülì QEýø õÃÎ( êýâ lüõük .11 óõýuAol×ñÞ wýüo( þðBýéâBPðõì oõPßüô .30 )wýDõu êÞ óBPukAk( pGõDæ êßüBì .40 )úýuõðBýÚA ûoBÚ
)þèBíy ÿBßüpì@ ëBHOõÖ )B×ýÖ êÞ pýGk( AoõìBu BíÆBÖ .39
)BÖõü þüApWA QEýø õÃÎ ô lPüBðõüpPv`ñì )áoõüõýð óBPukAk( løôo QXüpG .49
)lüokBì ëBDo òßüqBG( ôlèBðôo õðBýPvüpÞ .10 þñý^ ûôpâ àèBì( äðôk òýW äðAs .29 þéì îýO þGpìpu( þèõDBLíu úgoõg .38 QGBÚo ÿoArâpG ëõEvì(õðBPýéýPuA þèoB^ .48
)pPñüA oAlìBùu ô äñýðõu )òýPðAso@
)þPýupPv`ñì þGpìpu( æõükoAõâ MK .9 )NBÞ rðõýLí^ ëBñzðpPñüA úðBPuôk ÿBø
)QñXüA( æõüAo õñýì .8 úPýíÞ þüApWA pülì( ÿkAõPèA òvc .28 àèBì ô BGBG þéÎ ûôpâ wuõì( Bì àW .37 )êüqpG þéì îýO þGpìpu( úPýO .47
)pÇÚ 2022 þðBùW ïBW ÿoArâpG )ôtãðAõâ ûBãyBG
)BðõéuoBG òßüqBG( þvì êðõýè .7 óõýuAolÖ wýüo( þÞBPðBýð þvüõÞ .46
)lüokBì ëBDo wýüo( qpK õñýPðoõéÖ .6 ëBHOõÖ óõýuAol×ñÞ wýüo( óBíéu iýy .27 ô Q×ð QÞpy þüApWA pülì( péýì þvßèA .36 )B×ýÖ ÿAoõy õÃÎ ô BñÒ ëBHOõÖ
)Býu@ )ïôpKqBâ þuôo qBâ
)QñXüA( xlñì sos .5 úükBdOA þüApWA pülì( oõéýO óôkoõâ .45
pOpG äýè wýüo( oõìAkõßuA koB^o .4 óBýèAk þñý^ ûôpâ àèBì( òýéðBýW äðô .26 wýüoôpOçG Mu ûAqokApG(pOçG MýéýÖ .35 )ÿA úÖpc ÿBø QvýèBHOõÖ
àèBì QÞpyô lüokBìõßýPéOAoAlìBùuô AlðAô )B×ýÖ ÿA úðBuo ÝõÛc úýéÞ àèBì QÞpy
)wýéãðA òìôo oôBzì( BüBßvüôõðApâ BñüoBì .44
)BÖõü wýüo( òüp×u olðBvßèA .3 )B×ýÖ ÿA úðBuo Üc ëBHOõÖ óõýuAol×ñÞ wýüo( lícA lícA .34 )þvé^ ûpülì QEýø õÃÎ ô aüôõìApG@
ópüBG þüApWA pülì( úãýñìôo wPñüBø ëoBÞ .2 xlðõG þüApWA pülì( Rp×ýu òýPvüpÞ .25 )BÛüpÖ@
)BKôoA ÿBø ûBãyBG úükBdOA wýüo ô iýðõì úüBìpu QÞpy þüApWA pülì( xBÞõèõýéð .43
)B×ýÖ wýüo( õñýPðB×ñüA þðBýW .1 )Bãýè )þvé^ àèBì( aüôõìApG@ òìôo .33 )RoõLuA òüôk ÿoAnâ
ÿA úðBuo QÞpy àèBì( xoôo úìAõg .24 )BÖõü êÞ pýGk( wülüoôkõEO õEO .32
óõýuAol×ñÞ wýüo( rDõãñýìôk ôolðBhèA .31 )QñXüA( óBý`GAoõW BýÞ .42
)ôpKBülì þééíèA òýG QEýø þñÖ pülì( ÿApèA lüõük .41
)lPüBðõüpPv`ñì wýüo IüBð( koAôkôô kA .23 )þGõñW ÿBßüpì@ ëBHOõÖ
)ëBHOõÖ

ok ,ó@ xBuA pG úÞ QuA kõWõì }kAkoApÚ

ëçÛPuA pukok ô òßüqBG àü kAkoApÚ IýXÎ lñGÿõu qA òßüqBG òüA kAkoApÚ ivÖ Roõ¾
úýéÞ QgAkpK úG ïréì ûBãyBG BùñO úð ,ûBãyBG
kAkoApÚ ivÖ óBìq ok òßüqBG òüA RBHèBÇì òßüqBGqBXì ØÛuqA {ýG ëçÛPuA îýO #
Ao ÿô ûlñü@ ê¿Ö kAkoApÚ ÔéHì lüBG úßéG ,QuA òüA Qhu oBÞô ûkpÞ JnW ëBu 23 ÿæBG
BO ûly UÎBG ÑõÂõì òüA .lñÞ QgAkpK îø qA òßüqBG ôk Bü àü ïBð ókpÞ ZoBg ,îýO
òüA ïBð pG rìpÚ îéÚ ólýzÞ ÿApG Bø|þèçÛPuA .QuA {èBvâorG óBñßüqBG Qvýè
.lññÞ êíÎ B¿Î úG Quk ÿolÚ òßüqBG óBüoõ¿ñì BÂpýéÎ Qhu ÿBøoBÞ qA þßü
qA {ýK ÿqBu ûkBì@ ÿôkoA ok óBüõãì ZoBg ÿApG }A|þüBùð JBhPðA Bøqôo òüA ok
þâlük Iýu@oB^k óBPvñìoA ok ëçÛPuA ê¿Ö óBñßüqBG Qvýè qA òßüqBG ôk Bü àü ïBð ókpÞ
pýãýKpÂBc ëBcok êýèk òýíø úG úÞ ly îø .QuA {íýO ëBvâorG
.QuA ûBãyBG þßyrK okBÞ pËð püq kõg ÿAôAlì lðkpÞ|þíð pßÖ õu àü qA úÞ Bø|þèçÛPuA
ok lüBG pãük qôo 10 qA pPíÞ óByõK þG@ òüA óæBvâorG úýíùu ôrW þíüpÞ òvdì
êGBÛì pOpG äýè ÿBø|QGBÚo qA úP×ø òýèôA þéýg pãük ÿõu àü qA ô kpýãG oApÚ ûBãyBG
lüBG ó@qA êHÚ BOô lðôpG óAlýì úG Q×ð QÏñ¾ ,lðkõG ûkpßð JBvc ÙôoBHW QzâqBG ÿôo
ok oõÃc oõËñì úG îýO òüA þüBùð Qvýè óæBvâorG Qvýè ok òßüqBG àýÖApO BG æBc
BG pOpG äýè ÿBø|QGBÚo qA ûoôk òýíøl×ø .lyBG òüA.lñyBG|þìþíüpÞJõÛÏüôþíüpÞòvdì .lñPvø úWAõì
þüBùð îýO òüA qA òßüqBG ôk Bü àü þüAlW úG úèBu úu ÿkAkoApÚ BG 94 ëBu ok úÞ ÿô óBüõãì ïBð ókpÞ ZoBg úÞ QuA þèBc ok qA Zôpg úG úÞ þüBø|úñürâ òüpO êíPdì
.kõy ok IýXÎ ÿlñG ,QuõýK ëçÛPuA îýO úPyAk óByõK þG@ ÿApG þñýãñu óAôBO lðAõO|þì ,óBüõãì ,lñPvø àükrð óByõK þG@ Qvýè

49

óApùO úéXì

îø ïokBì .îñßð QÞpy {íuApì ok òì kõG
,koAlð Ao îðlük îz^ ô ûlýzhHð Apì qõñø
óôlG úÏÖkpøô kBýì óApüA úG þøBâ îø óAoõK
, Qvý^ ïokBì þPcAoBð QéÎ líù×G úßð@
lðAk þíð ûoB`ýG .løk þPy@ AoBì koAk þÏu
pu óBìBì òüA BìA ,QuA îüAlg qA òì úÞ
| |.kBýíðûBOõÞúÞQuAòìQhu
úñÞ QHd¾ Bíy BG QÖpâ îýí¿O BÂo þPÚô
äñu êTì BñÎo .QuA ûlüBÖ þG îPvðAk þì
úñýu ok ôo qAo òüA îøqBG îPÖpâ îýí¿O ,ûly
BG BñÎo ïlük úÞ ó@qA lÏG BìA .îñÞ óõÖlì ïA :óBìo ÿ ú¾çg
RpK Ao Bø þñý^qôo ó@, ûlì@lüpg úG Bíy
ëçc úƒÞ þƒuBƒñzðAôo xBƒñyoBƒÞ úƒƒüBƒƒu
Quôk úÇuAô BƒG Qƒvø }kAõƒðBƒg Rçßzì
,úðq þì þüBø úüBñÞ úyõâ úÞ ïlük ,kpÞ þì ô kôo þì ûoôBzì ÿApG þßýñýéÞ úG }olK
ÿõu oõÞ .îãG ôrý^ úíø îPÖpâ îýí¿O îÞ îÞ kpýâ þíð ÿlW AoôA þvÞ úßýèBcok
êTì úðõPG BñÎo lüBy úÞ ûlýGBO îèk úG ÿlýìA pPzýGô lññÞþì AlýK óBñýíÆAôA úG {ðAoBíýG
ïBíO úG BìA ,úñÞ þâlðq þÏýHÆ ÿApPgk ÿApG úüBu okApG Quôk BÂo , lðõƒy þƒì
ÿoBÞ pø òì îø ëBc úG BO îvÚ RBulÛì .. lñÞþì úÏWApìôA úG BñÎo }pøAõg êßzì
õìpPgk òì ...úzG Jõg {èBc úÞ ïkpÞ þì þâlðq lñíOôpS ÿA ûkAõðBg ok úÞBñÎo
...ïoAk {Puôk þéýg Alg úG ,ïoAk Quôk ûkAõðBg þùWõO þG pSA pG þÞkõÞ qA lñÞ
BG .lðBì QÞBu ô kBPÖA úüpâ úG ÿp×Ëì îðBg úíø qA ô QvýðAôo kBc Rçßzì oB^k }A
ûly úÞõy ,kõG ûlì@BñÎopupG ú`ð@ólýñy
ûpýg ÿp×Ëì îðBg úG RõùHì ô RBì .ïkõG úì ok ÿpPgk koAôQuôkóAõñÏGúüBu..koAkúíøAôwÞ
òüA ÿA úËdè þPc !òì ÿAlg !ÿAô .ïlðBì úG þK lñÞ þì þÏu ô kõzýì Bùð@ þâlðq
Yðo olÛ^ BñÎo úÞ ÿAô .ïkõG ûkrð Ao xlc óBíø ok ô kpHG BñÎo Rçßzì þé¾A úzüo
ûlýñy ú`ð@ þñýãñu qA îðBøk .kõG ûlýzÞ þèô kõy þì úüBu ÜyBÎ îÞîÞrýð BÂo ëBc
þÖpc îPvðAõO þíð .kõG ûly àzg ïkõG òƒüA óôok þƒðAôo Rçßzì xpO qA úüBu
BÂoqAô koAk úíøAô Qé¾ô òüAqA ûkAõƒðBƒg
.îñÞ ú^ lüBG îPvðAk þíð «BÏÚAô , îðrG ”õè ûríc òýßO“ úPyõð lƒøAõƒg þƒì ókpƒÞpƒßƒÖ ÿApƒG þƒPƒéùƒì
ûly òì JApg ëBc úWõPì úÞ ÿp×Ëì îðBg ............
*******************|
:Q×â ÿoAq BG kõG 41{hG
?úzýì Jõg BñÎo ?îýñÞ oBÞ ú^ lüBG æBc- õO :QÖpâ îÖpÆ úG óAqpè Ao {PzãðA lÏG
pãükõzíâôpG !óAoõO ÿoAlð ÿokBì QÚBýè
ÿôo þñýãñuoBGoBãðA .ïkAk ïkõg úG þðBßO õO !Býð îíz^ ÿõéW îPvø ûlðq òì þPÚô BO
RoõÚ Ao îðBøk J@ .lðkõG úPyAnâ îyôk ,ÿp¿Ûì Ùpy þG óôA ûqAlðA úG òì ÿApG îø
| |:îP×âôïkAk ÿBùuBHè úG þHýXÎ QýuBvc .ly þìpO lG BG þøBãøBâ .kAlð óBzð ÿA úÚçÎ ÿoBÞ aýø râpø úÞ îñÞ þì Qñüp×ð !pPzýG îø lüBy
ûkpÞ AlýK qBG úÛü Áõ¿g úG ô BHüq ô úðApPgk RApW , QÖo þì ïokBì ô olK ólük úG BÂo
þßü BG lüBG òì ...îãG þ^ îðôk þíð «BÏÚAô- Quk lñ^ .lýyõK þíðõð xBHè râpø ô kõG BG ïlýupO þì .ïpG ïolK úðBg úG îPyAlð ...þñýHð õzìAo@ ÿôo
òEíÇì BìA.îñÞ Roõzì ïlýOBuA qA p×ð ôk ô kõG úPyAkpG BÂo ÿBùuBHè qA úñùÞ xBHè BzÖA BÂo ÿõéW ô úzG lG {èBc òì ólük ôo {ìAo@ ÿôo pãük òì .kpÞ pSA {ñüp×ðô
{üApG îÞ îÞ .lýyõK þì ôo Bø óBíø òì BG BñÎo koõì ok ú^ pø BÂo .lñÞ ÿpâ ô ïlüpK þì JAõgqA Qzcô BG BùHy.ïlülð
...úzýì Jõg {èBc BñÎo lýyBG RApW òì þèô lzýì AlýK þüBøoBãPuAõg Ao {GAõW ÿoõW àü ,kpÞ þì QHd¾ úG .ïly þì oõÞ kok pu Rly qA Bøqôo
òyôo Ao }A þüçÆ óBíz^ þðBìkBy qA þÚpG úÞ îPvðAk þì îèk úO ,îðrG þÖpc ïkpÞ þíð qA Rly úG BñÎo .kõzð áõßzì úÞ ïkAk þì ïolK ôlzhHG Apì úÞ ïkpÞ þì úèBð Alg ûBâok
AlýK QÛýÛc îÖpc ïkpÞôqo@ ëk úO qA .kpÞ êTì BìA ,îñÞ QHd¾ À¿hPì àü BG lüBG þíð ûqBWA râpø .lýupO þì óAkpì úíø .ïkõG p¿Ûì kõÏvì qA pPzýG òì QyAk Üc
òüA BG , lyBG ûkpÞ ÙpGpüq Ao }pu úÞ þßHÞ BO lýÎ ÿApG þPc ô úðrG Quk {ùG BÂokAk òì !ïkõG ûkpÞ ëô Alg óBìA þG Ao ïA ú`G òì
.lñÞ BG úÞ ïkq þì ëõâ Ao ïkõg þøAô ëBýg úGô QyAlð þPuôk aýø.luõHG Ao ôA }lèõO QýíøA pPzýG ëõK îüApG .ïkõHð þGõg okBì
ô îPÖo ò×éO ÕApu úG úðBg úG ólýuo Ädì úG AlýK kõHùG BñÎo ÜÖõì ZAôkqA ô óBìq Qynâ þÏu ú^ pø .kAk þíð óBzð úÚçÎ ÿoBÞ aýø ïlýñy þìôo BñÎo ÔýW ÿAl¾ BùHy .QyAk
qA lÏG RAôBíu pPÞk úÞ þðBìok rÞpì ûoBíy BG óBñÞ lÛÎ oApÚ kõg pu þPÚô BìA.lñÞ þì BG Ao {ýüôo ,îðrG Ùpc }BøBG ïkpÞ þì þhü ûBãð Bøqôo .ïlüpK þì îüBW qA ô
þzñì .îPÖpâ QyAk ûoôBzì ó@ ok Bø pùÊ lG {èBc ,îPyAnâ ôo BøoBãPuAõg qA þßü þì oAp¾A þéýg pâA ô lðAkpâ þì pG Rp×ð ,lðBì þì QGBS úÇÛð úü úG úÞ Ao {ðBíz^
.Qhüo îùG úðBýzcô Ao òzW ÉBvG ô ly ,ïoAlð QPuôk «ç¾A :Q×â þì úñýÞ BG ïkpÞ BñÎo .lì@ þíð pG îPuk qA ÿoBÞ ô ïkõG løBy
:kAk JAõW ÿlW ïAo@ þüAl¾ BG rÞpì ïA úðAõük {HüpÒ ô IýXÎ ÿBøoBÞ ÿoõHXì æBcô ÿoAk Quôkôo BÂo ÈÛÖõO úG ÿpPzýG Rp×ð òìqA ly þìpPâorG ú^pø
.lýüBìp×G...ûoBíy ûoôBzì rÞpì- BìA , ïkq þì kBüpÖ }puoBýPgA þG.kpÞ þì BùñO õñì B« ¾õ¿hì õO .þñÞ êídO õñì àükrð {ùG kAk þíð ûqBWA .QÖpâ þì ëk
ëBuôk þßü .ïkpÞ þì {ðqpu Ao ïkõg lÏG ok ûkAlð ûqBWA úÞ úPÚô þéýg óæ~ A ô îzG
?óoAk ØüpzO RAôBíu pPÞk :îP×â úéXÎ BG îÒ qA ïoAk îPc òì ô kpÞ RõÖ ïolK {ýK ...þPyAnâ kBüq îø ôo BÂo !{íuõHG ô ïpýãG }õÒ@
| |?lýPyAkQÚôBíy,úéG- ûkpÞ Qý¾ô úßñüA pOlG úíø qA .kpÞ Ýk BñÎo ô ïlG eýÂõO }ApG ïkpÞ þì þÏu ú^pø úG ô kpÞ ëô ôo {uok !ûpýâ þíð êüõdO
{èBc BùèBu Qynâ BG .ly þíð îñÞ {ÏðBÚ
.îñÞ QHd¾ óõyBøBG îPuAõg þì pýg-
?Bíy :ly kkpì {üAl¾ 50

lýüBìp×G ,îPvø óõyAkpâBy qA þßü òì-
...úÇg QzK þèBíÞ
...þyõâ-


Click to View FlipBook Version