The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TEHRAN MAGAZINE DIGITAL ISSUES NOW AVAILABLE AROUND THE WORLD
With our international Partner-Network, we offer digital newspapers and magazines to 120 Million passengers and more than 240.000 hotel rooms. We work with Lufthansa, Virgin Atlantic, Oman Air, Austrian Airlines, Air Dolomiti, Eurowings, Air Berlin and NeosAir. And have several well-known hotel clients (e.g. Mandarin Oriental, Radisson Blu, Marriott, …) where we place more than 1.000 Media Boxes all over the globe.
(818) 881-1771
Also Available on Issuu.com
https://issuu.com/tehranmagazine

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-10-15 19:16:50

Tehran Magazine Issue # 1106

TEHRAN MAGAZINE DIGITAL ISSUES NOW AVAILABLE AROUND THE WORLD
With our international Partner-Network, we offer digital newspapers and magazines to 120 Million passengers and more than 240.000 hotel rooms. We work with Lufthansa, Virgin Atlantic, Oman Air, Austrian Airlines, Air Dolomiti, Eurowings, Air Berlin and NeosAir. And have several well-known hotel clients (e.g. Mandarin Oriental, Radisson Blu, Marriott, …) where we place more than 1.000 Media Boxes all over the globe.
(818) 881-1771
Also Available on Issuu.com
https://issuu.com/tehranmagazine

Keywords: bb saara,shahbod,noori,tehran,magazine,maboud,norkhah,october,issue

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu – ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
10 úd×¾.......| .....|...............................) þHdì îüpì pPÞk |( þãðAkpì ô Al¾-
12úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì (úP×ø îg ô aýK ok- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
16úd×¾........................................)þuBñykõg(?lñÞ Bü lüoõg|þì AnÒ lñO-|
ÿoõð lŸHùy& Publisher

SHAHBOD NOORI

18úd×¾.....)}oArâ(kBG|þìApâÿõéùKfpÖõðBHùyRpÃcBýéÎBøIéÚúßéìqôokAq|úPvXg - )|201 8pHPÞA 19 ( 1397pùì27 úÏíW | ,1106 êvévì ûoBíy ,22|ëBu
20úd×¾ .........................................)þÏÚAôþèôIýXÎ(|óBùWpOpGúÓGBð10 -
22úd×¾...........................|.)þâlðq ÿBø RoBùì(2018 rýüBK ÿApG þzüAo@ ÿBø|lñÖpO - Friday, October 19th, 2018 I S S U E # 1 1 0 6
24úd×¾....................|)léWÿôo(|õñývðAþñý^õÞBO óApùOþñý^õÞqAûAõgoõðkõHÏì -
41-28úd×¾ ...................|.................................. Býðk oBñÞ ô úyõâ qA- The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
44úd×¾ ........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–| 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
46úd×¾ ............................)kp³ÞÿlŸøúPyõðþÚoôBK(ÿoBùG{hGþâlðqJBPÖ@– among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
48úd×¾..................................................)ûBOõÞóBPuAk (ûlüpGÙBð|- published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
54úd×¾ ..................................................)rñÆ(îülñhGîøBGþíÞ-| within the Iranian community.
56 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-|
60úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK- (818) 881-1771
70úd×¾ ...................................................................ÿrLy@-
|77-72úd×¾............................................................... ëôlW|- TEHRAN MAGAZINE
78 úd×¾ ..........|....................................................Bø ÿlñìqBýð -
|80 úd×¾ ...........................................|.................úP×ø þDõãzýK- Mailing Address:

PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]

Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

!þðApüAqA xpO

úðBùG BG olÛð@ rýð RBìlg ô æBÞ ûlññÞ úÂpÎ ô êÒBzì óBHcB¾ .lðõy óBíýzK kõg oBÞ òüA úG ïkõg ,þùâ@ëõEvì ÿBW úG úÞQuA þPÚô lñ^ #
òPyAkqA óBzðlG úÞ lðA ûly úWAõì êýèk þG RBùýWõOô Bø ÄüõÏO Büô ëõK QÖBüok ÿApG ô Bø þùâ@úìAkA ÿApG óBPuôk qA ÿoBývG BG þ¿hy Roõ¾
ûBâ aýø ô ûly úPÖpâ ÅpÚ îø qA óBýðApüA ÈuõO ÿoBývG ÿBø ëõK .kqpè þì þðApüA óBüpPzì ok þPc .ïA úPÖpâ xBíO úéXì ok lülW þùâA oBzPðA Bü
BìA|,lðõy þì îz^ ok îz^ îø BG qôo pø úÞ lñPvø kApÖA òýíø ô .QuA ûlzð ûkAk QzâqBG koõgpG óBPuôk ô óBüBñy@BG úÞ Bø þíø oôk ô Bø þðBíùì
NB^ úG úéXì ok þùâ@Ap^ úÞïkpÞëAõEu Bùð@qA ,îPyAk
.lññÞþìoBÞpãülßüopÂúGôlñðqþì pXñgîøúG QzKqA
Ao pãülíø ÿAõø ô îýñÞ àíÞ pãülßü úG îüly þì pÂBc pâA úÞ kqõu þì òüA qA îèk .lñðBuo þíð
UÎBG ô ûkpÞ kBXüA úÏìBW ok kõg ÿApG ÿpãük ûBãüBW îýPvðAõO þì qôpìA ,îýyBG úPyAk QÖBüok êÒBzì óBHcB¾ qA ápPzì iuBK lñ^ AlPGA ok
,AkpÖ úÞ QuA òüA qA îupO .îüly þíð îø ÐìAõW püBu úG þðApüA óBüpPzì qA lG ØüpÏO úñgo ókAk iuBK úðõãñüA ïlük úÞ lÏG ô ly òì IXÏO UÎBG úÞ ïkpÞ
ó@ .lñÞ úñgo îø Bùð@ úG xpO òüAô lñyBHð óBýðApüA BG ókpÞ oBÞ úG pÂBc rýð ÐìAõW püBu úÏìBW ok ÿpHg úÞ ïlýuo úXýPð òülG ,QuA úPÖBü úìAkA Bø
þðApüA Ao kõg úÞ òüA qA ô îýñÞ þ×hì rýð Ao kõg Qüõø þPc ,îüõy þì oõHXì úÞ QuA QÚô Bø iuBK .QuA ûly UÎBG Ao óBvßü ÿBø JAõW úÞ ûkBPÖA ÝB×OA
ÿkoô@ kok qôo òýñ^ ólýuo ,kôo {ýK úðõãñüA Bì úÏìBW pâA .kpÞ îýøAõg oApÖ îýñÞ þÖpÏì !îýñßð oBÞ þðApüA úÏìBW BG îýøk þì eýWpO úÞ kõG òüA þâkBu úG
qA óBykõg úÞ kõy þì ûlýñy þðBPuôk Qíu qA JAõW òüA ëBc
!!!kõG løAõhð oôk kBüq }pPvâ IHu þðApüA úÏìBW ô úPÖpâ óBW óBýðApüA BG ókpÞoBÞ
þðApüA úÏìBW úG ëBu óBýèBu úÞ þðBvÞ .QuA ûly óBzPýèBÏÖ
.lðA ûly kõg wñürýG {gp^ UÎBG ,êGBÛìokô ûkpÞ Qìlg
þüBñy@ô lðkõG pO þíýí¾ óBüBñy@ òüA ú^ pø úÞ kõG òüA IèBW
ô ly þì qBG óBzèk kok pu pPzýG ,lñPyAk òì BG ÿpO þðæõÆ
qA .lðkpÞ þì QüBßy þðApüA óBüpPzì IvÞ ô þðApüA úÏìBWqA
ô lñPvø Bø QíýÚ ókpÞ îÞ ô þðq úðB^ pýâ ok ïAlì úÞ þðBüpPzì
ok úÖpc IcB¾ ó@ ûBãüBW ókpÞ JApg ô ÿpýâ úðBùG úG úìAkA ok
kõg þPÖBüok Qìlg qA úÞ òüA ÿBW úG ô lðA ûlì@ pG úÏìBW
þñíyk úG êülHO ûBâ îø kõWõì þüBñy@ô þPuôk álðA úÞ lðA ûly UÎBG ,lñyBG pßzPì

.kõy
úÏìBW ô óBýðApüA pu pG ú^ úÞ ïkpÞ þì pßÖ kõg BG ïlýñy þì Ao Bø iuBK òüA þPÚô
kõg òýGBì úÖpc ólðAkpâ ô pãülßü úG àíÞ ÿApG }çO ÿBW úG úðõãñüA úÞ QuA ûlì@ þðApüA
þì þèBg Ao pãülßü ÿBK püq ,lñyBG úPyAk óAõO pâAô lñðq þì Ao pãülßü J@püq|,úÏìBW
qôpìA ,lðkõG úPyAnâ IüpÒ òýìqpu úG ïlÚ pãülßü ÿAõø úG êHÚ ÿlñ^ BO úÞ þðBvÞ .lññÞ
op úG þèlíøô ÿoBýíø ÿBW úGô QuA ûly óBzyõìApÖ Bø ókõG þßüô úPynâ ó@ ïBíO
úOõG ô îükpÞ lyo úG Ñôpy ÿkAqõð óõ^ ÑBíPWA òüA ok Bì .lðoAk þì pG ïlÚ pãülßü
þì ØuCBO ,îñÞ þì ûBãð qôpìA ûkq QÖ@ ÿBø ûõýì úG þPÚô BìA .kAk ûõýì ô kq úðAõW óBìkõWô
ÿApG ÔýéHO ô óBykõg úÏìBW úG Qìlg ÿBW úG lñøk þì eýWpO óBýðApüA þPÚô .ïoõg
pPzýG ØuCBO UÎBG|,lñøk ïBXðA Ao oBÞ òüA {ýñLuA úÏìBW ok ,þéÓy QýèBÏÖ }pPvâ
QzK úÞ òüA ô QuA pãülßü úG ÿoBü ô àíÞ|,kõy þì ûlük pãük ÿBø QýéÚA ok ú`ð@ .QuA
IéÒA .lñøk ïBXðA {üõg úÏìBW ok Ao Bø QýèBÏÖ lññÞ þì }çO ô lñPvüA þì pãülßü
wéXð@ wè ÀgæBGô Bßüpì@ok úPuõýK ÿBø ûôpâ Roõ¾ úG úÞ ÐìAõW püBu ok êÒBzì
úÏìBW ok BìA ,lñøk þì wñürýG pãülßü úG ô lñðBgp^ þì kõg òýGBì Ao ëõK ,lðA ûly êülHO
BG ókpÞoBÞ IÚAõÎô RBÂApPÎAqA þðApüA óBüBìpÖoBÞ xpO .lñPvø ÿoApÖ îøqA úíø þðApüA
ô BÛÖo qA ûkB×PuA ô ïAlhPuA úG pÂBc þPc xpO qA úÞ ûlýuo þüBW úG þðApüA óAlñìoBÞ
qAlÏGôkõykBXüAþéßzìóBzüApGûlñü@oklñupOþìúÞAp^,lñPvýðîøóBykõgóBüBñy@ 8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

9

ûly êßzì oB^k þcAõð qA þßü úÞ þÇüApy RApýýÓO þüõu qA .kõzýì pOpüq óAkpì ÿAl¾ |óApùO úéXì
.kõy þì pýýÓO }õhPuk rýð pãük rÞpì lyBG þì BùüoBíýG þgpG BG ûApíø þvñW óõìoõø JBñÆ Bü ô oBO ÿkAlÏO ûpXñc ok#
pãðBýGpìAòüAkõzýìúðBðqÿkpìÿAl¾úßýðBìq .lüBíðkBXüApýýÓOkApÖAÿAl¾QÏuôoklðAõO Bùð@ }BÏOoA úÞ lyBG þì kõWõì þOõ¾
qA pO òýüBK ÿô úðAkpì ÀüB¿g úÞ QuA òüA QýÏÚAô òüA lüõì ÿkBüq ÿBø {øôtK þì Al¾ lýèõO UÎBG ïkqBG ÿAõø úéýuõG
.QuAQÖpâoApÚëBìpð ÿBø þâtüô BG lðAõO þì Al¾ òO úÞ lñPvø lýèõO êìBÎ òüpPíùì þOõ¾ ÿBøoBO .kõy
þOõ¾ÿBøoBO}qpèQÎpulýðAõOþìBíy ok .lyBG úPyAk äñOBãñO þÆBHOoA úðAkpì
{üArÖA kõg ÿAl¾ òO ókoô@ òýüBK BG Ao ûBãzðAk ÜÛdì çvýKA óoõÞ pPÞk úÞ þÛýÛdO .lyBG þì óBvðAok Al¾
ÜýíÎ ô îG ÿAl¾ úG oõËñì òüA úG .lýzhG ïBXðA úG BýðArðBO êüBHÚ òýñÞBu ÿôopG koAôoBø kõy þì JBÇg þOõ¾ úHÏW úG ûpXñc ûBâ
ô lýñÞ úWõO lðoAk Q×éÞ ÿAl¾ úÞ þðAkpì Q×éÞôÜýíÎÿBøAl¾óBðqlyúWõPìlýðBuo
>þHdì îüpì < pPÞkïBXðA .lýñÞ QHd¾ ôA lñðBíø ô lüqBu úýHy

ÿoBÞ AlPGA ok óAkpì þgpG ÿApG òüpíO òüA
ôA úG Ao kõg ÿAl¾ óBßìA lc BO lýüBíð þÏu þìpGApGoBßyokóBð@pPùGQýéGBÚBGAoúðAkpìpO
.lñPvðAk QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo

þzhG úXýPð òßýè lðBüBíð þì oAõykô Qhu
pünK êídO Apð@ þPhu , QuoBíì òüA
ok lüoôBýì òýüBK Ao kõg ÿAl¾ þPÚô.kqBvýì

þãðAkpì ô Al¾AowßurÞpìokþOõ¾ÿBøoBOQýèBÏÖÐÚAô
pìA òüA ïBXðA ok RoBùì BG ô lüA ûlýzhG QÎpu
.lükpâ løAõg BýcA Bíy ok úðAkpì ÿlñíðAõO

þâlñðAõg RoBùìôoõOpHüAô pG ÿsõèõvßéÖo À¿hPì pOoBÞ koléýì .kõy þì lýèõO ÿpO .lðA ûlükpâ ÐÚAô ó@ok þOõ¾ ÿBøoBO úÞ Ap^
àíÞ êDBuô ûqôpìA îýðAk þì ú`ðBñ^ ok ÉBÛð þgpG ÿqBu ëBÏÖ BG úÞ QuAoôBG òüA ósôpPuAô óôpPvPvO þvñW ÿBø óõìoõø Bü ûlýzÞ Ao þOõ¾ ÿBøoBO ûpXñc ÿBø ú`ýøBì
ô ûlükpâ ôpGôo þðAôApÖ ëBHÛPuA BG þvñW Bùð@ úðAkpì ÿlñíðAõO ok óAõPýì óAkpì ólG QèBgk úðBðqô úüõðBS RB×¾qôpGok IýOpO úG ÿBøoBO îýzÞ þì w×ð þPÚô .lññÞ þì êy
þíùì {hG ØéPhì êüækpG BñG úÞ QuBùèBu BPuAo òüA ok pOoBÞ .kpÞ kBXüA þâlñüArÖ RB×¾qôpG úGpXñì óôpPvPvO óõìoõø .lðoAk ÿA úðqôo úXýPðok îýñÞ þì êy Ao kõg þOõ¾
ûkAk êýßzO Ao kApÖA þvñW þâlðq qA òüA qA þßü úÞ kõzýì óAkpì ok þvñW úüõðBS þì oõHÎ ó@ qA Aõø úÞ lüBýì kõWõG Q×ø êßy úG
úðõãñüA qA ûkB×PuA êdì úÞ lüoAlñLì.QuA | |:lüõãýì .lyBG þì Al¾ óly Q×éÞ ô îG RB×¾
úéßG kõzýì îPg JAõg ÝBOA úG BùñO , êDBuô úÞ ÿoæk óõýéýì àü êc ûAo àü Bíy úG òì ïBãñø ok BùñO úð þvñW ÿBùðõìoõø RApýýÓO .lñÞ
ô þâlñðAõg }qõìA ÿBø xçÞ ok oBG òüA óBzð ïA úPÖpâ ApÖ BýèBíýø óBüApu úÏìõ¾qA Apð@ QdO Ao óBvðA ÿAl¾ þâlðq ëõÆok úßéG ÕõéG úéýuõG þOõ¾ ÿBøoBO ,òP×â òhu ïBãñø
úPHèA lðA ûkõíð AlýK kõg ÿApG þüBW Al¾ îýéÏO úG îPyAk óBñøBÞ òüA BG úÞ þOBvéW ok .îøk þì ûoôk ok ëBTì óAõñÎ úG .lølýì oApÚ kõg pýSBO okô lðõzýì ÄHÛñì ó@ úG ê¿Pì ÿBø ú`ýøBì
úG úßéG Bùð@ þvñW oBPÖo ÿqBu úñýùG ÿApG úð püqúGôoÿkpìÿAl¾þPÚô úÞlyúPgõì@òì ïoõPì þíÞoAkoBG óBðq þOõ¾ ÿBøoBO ÿoAkoBG Aõø úÞ þìBãñø .kõy þì äñO úðqôo òüA úXýPð
. ! óBâlñðAõg ÿA úÖpc þâlðq þzhG kõHùG Qýð qA þÞBc pìA òüA kõy þì óly áqBð Bü òPÖo äðq Bü îG Bùð@ ÿAl¾ úÇuAô òýíø úG ô kõy þì ÿBøoBO lñßýì oõHÎ ûpXñc ÙpÆ úG {y qA
þâqBO úG Al¾ îýéÏO kBPuA , þè lüõük pPÞk ókõG oBG ØuA ô ôA úðAkpì ÿBø þâtüô ØÏ þãèBu ûBXñK òýñu óõìApýK .kõy þì oAk ô lñü@ þì ok }BÏOoA úG ûly ûlýzÞ þOõ¾
ÿBùøBãPuk Bü oõOpHüAô ûkB×PuA ëõÓzì úÞ þOõ¾ ÿBøoBO .lyBG þì ôA þvñW ÿlñíðAõO BøoBO þãPvg Bü ô þðõìoõø RApýýÓO úÇuAõG BøoBO ú^ pø .kõy þì lýèõO Al¾ úÇuAô òülG
ÿBøoBO þzhG RolÚ oõËñì úG þvñW ûlñðAqpè QýèõEvì lðA ûlükpâ ÐÚAô ókpâ òýüBK úýcBð ok úG kõy þì pýýÓO oB^k kApÖA ÿAl¾, þOõ¾ þì lýèõO ÿpOrüo RAõ¾A lðõy ûlýzÞ pPzýG
óBâlñüõâ ô óBãzýKpñø , óBâlñðAõg þOõ¾ BG ëBc òýÎ okô úPyAk ûlùÎ úG Ao Al¾ ëpPñÞ ô òzg Bü ô îG IéÒA óBðq ÿAl¾ úÞ þßy îG RAõ¾A lñyBG êy BøoBO QzýG ú^pøô kõy
oõOpHüAô ûBãPuk ókAkoApÚ BG þèpPÞk . lyBHýì ok .lyBG þì ÉBHOoA ok ólG wßu rÞpì
}BÏOoA kBXüAô óBâlñðAõg ÿõéâ RoôBXìok 10
"lüõãýì ôA kqAkpLýì BøoBO þzhG RolÚ úG
ÿApG õéâ ókAk sBuBì pýSBO úG Bì òüA qA pPzýK
þOõ¾ ÿBøoBO þãPÖpâ qA þüBøoô Al¾ kõHùG
BG ó@ ïBXðA úÞ þüBXðA qA þèô îükõHýì lÛPÏì
}oArâ lñüByõgBð kApÖA pTÞA ÿApG QzãðA
úG pO QcAo þWoBg úéýuô àü qA ûkB×PuA lzýì
úÞ þüBøoõOpHüAô qA ûkB×PuApßÖ Anè lýuopËð
ûkB×PuA óA qA þvñW úÇGAo ïBãñø ok kApÖA
}BÏOoA ô }qpè kBXüA BG BO lýuo pËð úG lññßýì
qA lñÞ àíÞ óAlñìpñø ÿAl¾ kõHùG úG sBuBìô
ÿAoAk úÞ þüBøoõOpHüAô ókpG oBßG BG wK óA
ókAkoApÚô lðkõG pOpø 120 BO 100 òýG wðBÞpÖ
úWõPì óAlñìpñø þOõ¾ ÿBøoBO êGBÛì ok BùðA
RolÚ ô Qý×ýÞ ok úWõO êGBÚ oBývG RApýýÓO

.îüly kõg òýÏWApì ÿAl¾
}õâok Ao þãzýíøoBÏyô lýyBGqôpýKô kBy

" pPùG þâlðq , pPùG wßu ": úÞ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

11

óApùO úéXì

}kpâ úÞ lðA|ûkpÞ wýuBC O þééíèA|òýG eǃu kAk eýÂõO úÞôA IèBW òzW úG ëBdyõg òì .QuA >þuBýu kAõvýG< ÿkAõvýG òüpOlG BG úP×ø îg ô aýK ok
oæk óõýéüpO 2 qA {ýG úG úðæBu Bø ó@ þèBì BK pG Ao ó@ ÐÚõì úG lðA úPvðAõPð RpÖBvì QéÎ úG õéW úñýu úÞ ïõy þìôo úGôo ÿkApÖA BG þPÚô
þì óBùW lñíOolÚ kB¿PÚA òýíøk ëkBÏì þñÏü |.ïlük þèBdyõg ZôA ok Ao îPuôk ô îPÖo lðoAk þuBýu Bì lñüõâ þì oBhPÖA BG ô lðqAlðA þƒì þzHc lýÏu lídì
û» lðpG Q×ø ô êGõð »ûrüBW »ûlðpG Q¿y .luo QýÛÖõì pÆBg úG úÞ þGApy ÿBø ïBW ëçg ok ôA| îðBì þì IXÏOok ,îüoArýG QuBýuqAô îPvýð
Bü óAkBPuA ,óBüõƒXzðAk úƒG rƒýð qlƒéýÖ ëAlƒì qA úÞ þPÚô qA < :Q×â îülýyõð þì }pPgk qõñø úÞ îñýG þì oõÞ ô pÞ ÿkApÖA Ao Bø ó@ ô |[email protected]|
.QuA úPÖpâ ÜéÏO koõ×ñPuA ûBãzðAk óBñÞoBÞ Ao ÿA úËdè òýñ^ ÿôqo@ îüly ZoBg óApƒüA ,óBð QíýÚ êýHÚqA þâlðq ÿBø|úñürø lñðAk|þíð
îüApG RpWBùì ÍBdè þÃÏGqA úßð@BGô îPyAk RBíýí¿O úG þãíø óBìok ô ôoAk ,òƒßƒvƒì | | ëôAqôo
ïõu qôo ïkpÞ êídO Ao þüBø þPhu ô ly óApâ oBývG pÆBg úG ÿkApÖA òýñ^ .lðoAk þãPvGAô þuBýu lñPvø þuBýu úíø
RBÖApg BG ûqoBHì pßy ô ïA ûlýuo îüôqo@ úG úÞ îèBdyõg þèô úG þùWõO þG úÞ lðA ûlýíù×ð qõñø ÿpÞ ô ÿoõÞ
ÕoBƒÖ >koõƒ×ñPuA< ûBƒãzðAk qA ïpƒPƒgk Alƒƒg óBðq kõWô IHu ó@ BG ûqoBHì ô ÈéÒ QuBýu qA úÇÛð pø ok ïkpì ûpìqôo þâlðq#
lðkpÞ êýíüA îüApG þvßÎ óApùO qA qôpìA# úÞ îø Bßüpì@ Qèôk qA .QuA ûly êý¿dPèA ô kõy|þì úÏìBW ok þðBGBýg óBÞkõÞ ô úzcBÖ pG Býðk úßð@BG ô ûkoõg ûpâQuBýu BG óBùW
úG ô QgAlðA Rpýc úG Apì þOlì ÿApG úÞ wýuCBO ïkpì óAlðqpÖ ÿApG þüBø ûBãzðAk òýñ^ úÞþðAoAlíPuBýu ÈéÒ ô Quok QuBýu úüBK
úðõã^ úÞ ïkpƒÞ pƒßÖ ÿA ûlƒÎ þƒâkBƒu ÿoõW àü løAõg þì îèkô îðõñíìoBývG ûkpÞ |.lñÞ|þì kBüq Ao RoBÒ ô êPÚ þì lðA úPÖpâ Quk úG Ao BƒøoõƒzÞ ïBƒìq
ô kõg ÿôo úG Ao QýÛÖõì ÿBø ûAo úPvðAlð qA Ao kõg úÞ lñPvø ÿA ûlÎ qõñø ,lgp^
.>îñÞ þÖçO ïôk qôo Bì úÞ lñüõâ þì ô lñðAk þì oôk QuBýu
.lññÞþì kôlvì óApãük qA ôA pPgk þéý¿dPèA ÕoBÖ àüpHO òí ëõEvì ÿBø óBvðA
ÿApG ÿA ûlÎ lýñýG þì wßÎ ok úÞ oõÇðBíø Ao kõg ÿBÎk < :îP×â óBùW ûBãzðAk òüpOpHPÏì |.îýPvýð þuBýu
ókpƒÞ áBƒK Bƒü ô óBƒzPéßzì ókpƒÞ ÙpƒÆpƒG òüA úÞ òßG Quôk ïkpì ô ëõEvì qoôBzÞ ó@ úG pük þíÞ ú^pâ :Q×â ô kq ò×éO îPuôk#
pvK kBü úG ô }A þ¿dy úñürø BG Ao ûBãzðAk úPÖpâAo ïpPgk þéý¿dPèA ÕoBÖ òzW ûly úG úÞ îülÚ ÿBø óBìq ok pâA þñhu òýñ^| |
ØéPhì òüôBñÎ úÞ þüBø Ýôlñ¾ ok óBzðBøBñâ lýDõ×ýO ÿoBíýG pSA ok úƒÞ }A úƒèBƒu ûlƒ×ƒø lüBy ly þì ûkq kõG ÙôpÏì ÿpHg þG p¿Î
ÿoBü úÞ Qvýð þßy !lñürüo þì ëõƒK koAk óApãük óAlðqpƒÖ BƒO QƒgBƒu kõƒG úƒPƒynƒâok |.þyBG lüBG îøõOô îüA ÿBƒøok úƒÞ ûqôpƒìA þƒèô kõƒG }pƒünƒK êƒGBƒÚ
ok þèô QuA {hG Rnè óApãük úG ólðBƒuo pâA .lññÞ ûqoBHì Bø ÿoBíýG BG úðõã^ lðqõìBýG qBG óBãíø ÿôo úG Bø ûBãzðAk ô Bø ûBãyqõì@
Quk úG «BíýÛPvì ô «B¿hy Bø àíÞ úÞ þOoõ¾ òÞ JBhPðA Ao ôA ûAo óBíø ÿoAk þÖçO l¿Ú îø òüpg@ ÝpG QÎpu BG ÿpHg ÿBø úßHyô QuA
ókpÞ àíÞ ÜdPvì úÞ kõy ûlðBuo þƒðBƒvÞ úËdè Ao óBùW ÿBøkAlüôo úG ÉõGpì RBÎçÆA
úG úÞ þüBƒø àƒíÞ òƒýñ^ koõƒì ok .lƒñyBƒG .> ...ÿqBu ëBdyõg Ao ïkpì BO kAõu BG ïkpì }õâ úG Bø úðBuo ÜüpÆ qA úËdè úG
oBHgA kõy þì úPhüo þðBGBýg ÿBƒø Ýôlƒñ¾ kõG >koõ×ñPuA lðçýè < ëõEvì qoôBzÞ ó@ lðAõO þíð þüBÎkA òýñ^ lñðBuo þì kAõu þG ô
ó@oApßO úG úÞ luo þì }õâ úG ÿlñüByõgBð ÿBƒø òƒýƒìq ÿôo }pƒvƒK åpƒì qA lƒÏƒG úƒÞ
óq àü qA úƒPßð àƒü úƒG þƒèô Qƒvýð ÿqBƒýð ô Iy kõG ûkpG VoA úG olK qA úÞ kõg ÿqoôBzÞ |.lyBG ëõHÚ êGBÚ
ûoByA óAõO þì ÿA úüolñßuA oBÞAlÖô ÙõvéýÖ qAlðA wK ô kpÞ oBÞ }pvíø ÿoBßíø BG qôo ûlñvüõð QypG QèõOpƒG koõƒì òƒüA ok| |
ÿApG úÞ oõÆ|óBíø ,óBƒvðA < :úƒP×â úƒÞ kpƒÞ koAôoBø ûBãzðAk úG îø ÝB×OA úGqôo àü BO kpÞ :lüõâ þì ôA .koAk þHèBW úPyõð þðBíè@ ÙôpÏì
úG RBÖAp³g BG lüBG ,lãñW|þì QÛýÛc ÿoApÚpG wÞpø .lñPÖpâ Ao ûBãzðAk wýDo ÕApuô lñPÖo
lük þì lñPyAk òO úG úÞ þuBHè BG Ao Bƒø ó@ 12
|.>krýgpG ûqoBHì lñPvðAõO þüBPuôo Zôq úßð@BO kpÞ þì ûphvì
ok úƒÞ QƒyAk ïBƒð >BƒýOBƒLýƒø < óq òƒƒüA Ao koAôoBø wýDo opßì ÿBølì@ô QÖo ô oAp¾A BG
óAk þÂBüoô ÙõvéýÖ àü óAõñÎ úG úüolñßuA Ao Bø ó@ QuAõgok þüôo iéO BG wýDo .lññýHG
phvíO kBG úG kõG óBypvK ÿApG ÿkõGkBü ÿBñG úÞ
þìk@ pø úívXì îýðAõO þíð Bì< :Q×â ô QÖpâ
þüBPuôo Zôq .>!îýñÞ I¿ð ûBƒãzðAk ok Ao
.QuA ûBãzðAk àü òPgBu Bì Ùlƒø lƒñP×â
lük þì ókAk olø ëBc ok Ao {PÚô úÞ wýDo
þì Bíy < : lýupK ô kpÞ kõè@ îzg ÿA ûlñg
Q×ø qA {ýG ûBãzðAk àü òPgBu úñürø lýðAk

>!?QuA oæk óõýéýì
ô kpÞ }pvíø úGôo qoôBzÞ óq úËdè òüAok
óBìkõg wK QuAolÛðA }A úñürøpâA < :Q×â

.>îüqBu þì Ao ó@
lñéG úÞ þüBPuôo Zôq úG ûBãzðAk wýDo
úÞ lÏG ÿlñ^ þèô lülñg ëkok lñPÖoô lðly
úG kõg ûkpÞ qA ly úPgBu koõ×ñPuA ûBãzðAk
ô qoôBzÞ Zôq òüA ïBð.Qzâ óBíýzK þPhu
koõ×ñPuA ûBãyAk áoBO pG lGA BO Bø ó@ pvK ïBð
kBü þßýð úG Bø ó@ qA úíø ô lýzgok løAõg
ó@ qA úƒÞ þƒøBƒãzðAk îƒø ó@ .kpƒÞ lƒñøAõƒg
qA ÿkBüq oBíy úÞ ûlì@ óôpýG þðçý¿dPèA|ÕoBÖ
ÿsõèõñßO pýýÓO ô Bø óBvðA Qyõðpu ok Bø ó@
ok Ao þÛÖõì oBývG ÿBø|QÞpy ô lðA ûkõG pSõö ì

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
13
þì îø BG Ao àzgôpOô ûly lì Qvýð Quk pG ïôo Qìõßc óAoôkok úÞôA .QyAk Rpùy
|.lñðAqõu ú×véÖ kõg óAkpâBy úG ô kpÞ þì þâlðq p¿ì
úPvG îz^ Ao ïkpì úÞ þOBÖApg BG Qgõì@ þì
ÿAõÎk ÿApWBì þüBø lðôpK òýñ^ oBñÞ ok IéÆ Q¾pÖ ô õWkõu óBzýzÞ îýévO
ô ûBâkAk Quk úG îø ÿkôõýèBø ÿBøpøõyô óq ô ëBì qA BO kpÞ þì ûqoBHì kõG ûkpÞ BøBvýéÞ
ó@óly BzÖA BG úÞ lPÖA þìôBßXñÞ óAoBãðpHg ó@oBßÖA lølð ûqBWA ô lñÞ QËÖBdì ïkpì ëAõìA
ûlýzÞ úøApýG úG IéÆ Q¾pÖ kApÖA Quk úG Bø
QGõÛÎ ô BvýéÞ îzg xpO qA ïkpì BìA .kõy
oBñÞ Ao kõg lðkpÞ þì ÔýéHO óBzýzÞ úÞ þùèA
xçÞ úG óByBGôA ïBXðApu BO lðlýzÞ þì
óBzÞ Ao ôA úßð@ qA wK ô lðkpG úéíc ôA xok
lðlðBgp^ pùy ÙApÆA ok òýìq ÿôo óBzÞ
ÈÛÖ úÞ lðkpÞ óAoBHãñu Ao ôA úñøpG òO óBñ^
ô {ìBð þèô QÖo ôA .lðBì ÿBW úG ôA qA þvülñO
ÿõG úÞ xõvÖA BìA .lðBì óAlüôBW }oBP×â

|.luo þì ïBzì úG qõñø RBÖApg

ïoBù^ qôo
þüçÆ ûpÆBg

þñyB^ kõy þì úP×â úÞ þâkAõðBg ÿBøAõÎk Bø úG ÉõGpì úÞ þùâ@ òýñ^ ólük qA#
ô ÝçÆ úG AooBÞô kpýâ þì Rly QuA þâlðq úG oæk QíýÚ óõñÞA ô QuA JçÛðA qA {ýK

úÞ þüBø ûpù^qA þßü .lðBuo þì þzÞ ÝçÆ
ÝçÆ úÞ QuA þÎlì ô ûly þüçG òýñ^ oB^k
þðBW< ,ûkõG ÈéÒoBHgApÆBg úGôAqA }pvíø
ûly }pvíø ókq àPÞ úG îùPì úÞ QuA >Nk
.lñÞ|þì kBXüA þâkoq@ BøpHg òüA< :lüõâ þì ô
îPyAk {Puôk úÞ þvÞ úG ókq Iýu@ Apüq
òýñ^ .Qvýð òì kõWôok òüAô ÿoléÚ þñÏü
kõWôlðAõO|þíðç« ¾AôûkAlðÿôorâpøþÚB×OA
úPyAk úãð úPvG Ao îðBøk òì óõ^ .lyBG úPyAk
ÑBÂôA BO lñðrG Iv^pG òì úG lñøAõg þì ,ïA
oBÞ òüA úÞ îðAk þì ô kõy|IüpÒ ô IýXÎ
úG êülHO Ao kôõýèBø úÞ QuA ÿkôõýèBø óBPuôk
Quôk ô lðA ûkpÞ ûlññÞ rEízì ápýu àü
þìxBvcAòì.lññÞêülHOæõýø úG Apì lðoAk
RBìBùOA òüA pÆBg úG ïkpì óõñÞA îø úÞ îñÞ
QüBùð ok BìA ,lññÞ|þì ûBãð òì úG ÿpãük oõW
Quok QùW ok òì ô ly løAõg }BÖ QÛýÛc
|.|.>QÖpâ îøAõg oApÚ Ðüpu ÿBø|ÝpG ô lÎo òüA
ïBíO þÞ ûlññÞ rEízì ápýu òüA ÿBø ÿqBG òýG úÞ óBìõO ô ëBüo þyqoA þG pÆBg
ÿA ûlÎ óõ^ Qvýð ïõéÏì qõñø ly løAõg lüpgoõzÞok óBìõOoArø ûkrðBKô ûkoBù^
þyõÒ@ îø ô úðBHy ÿBø þPvì pÆBg úG óBñ`íø
|!QynâóAõO þíð kõy þì }ôpÖô

ؾ ok kõG òýÖpÆ QüBÂo BG ÿqôo úÞ þüBø
| |.lðoAkoApÚoBËPðA
| |pg@qôo
|!ûlññÞrEízì ápýu
úéXì ok Ao kõg þùâ@ ÿBø QíýÚ
okAoó@pýSBC OôóApùOþééíèAòýG óôpýG ÜcBð Bü Üc úG QuA þOlì#
ô þuBýu ,þGAõhíø ÿBø ûlðôpK ólýzÞ
ëBu úG ÉõGpì úÞ ÙôpÏì ÿBø ûpù^ ÿpñø
.lýñÞ úvüBÛì RBüpzð pãük BG úÏìBW ok Bø ó@ûoBG ok þPüBßy ô QuA oôk ÿBø

óApùO úéXì

14

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

óBƒÛÛdì ô þƒuBƒñy óAôo óAkBƒƒPƒuA#
ëlì úÞ lðA ûlýuo úXýPð òüA úG þÎBíPWA
,BøAnƒÒ ûoBƒGok óBƒOpƒËƒð ô ókoõƒg AnƒÒ
þì Bíy Qý¿hy ûoBGok ÿkBüq RBÎçƒÆA
lñOô Ðüpu kApÖAqA þÃÏG ,òýG òüAok .løk

.ïAo@ô lñÞpãük þÃÏGô lðoõg þì AnÒ

?lñÞB;üþluüBoñõygQ|þý¿ìhAynÒ lñO

.lyBG Bíy ÜyBÎ oBÞ .lýðBíð IÛÎ .lýðAonâ þì {hG Rnè Ao Bø óBìq úÞ koAk kõWô þß^õÞ RBýDrW þâlðqok
ôk Quk àü BG úÞ lýPvƒø ÿkpƒÖ Bƒíƒy lüoõg þì AnÒ lñOpâA þðôok QÎBu Bíy úÞ Q×â óAõPG lƒüBƒy òüA qA þéýg .QuBíy Qý¿hy ûlñøk óBzð
ok îèBu QGBÚo úG êüBíOô lüoAk þìpG úðAôlñø ô lðoõg þì ÿlñO úG Ao óBzüAnÒ úÞ þðBvÞ QýðBH¿Î UÎBG þøBâ ÑõÂõì òüA ô lüoAlƒð
pOõéW ïlÚ 10 kôlc Bíy rÓì ô koAk kõWô Bíy þì ïBíO Ao óBy ÿAnÒ pO ïBíO ú^pø QÎpu BG óBìq úG þùWõO Bíy óõ^ kõy þƒì óApƒãƒük .lñPvø Bì ëpPñÞ qA ZoBg þPc Børý^
BG ÉBHOoAok .lñÞ þìoBÞ Bíy þéÏÖ QýÏÂôqA ÿBøoBÞ pPzýG úÞ lñPvø þðBvÞ æõíÏì ,lññÞ qA Ao Bíy ÝB×OA òüA lýølð ûqBWA B×Çè BìA lüoAlð AnÒ lñOô Ðüpu kApÖAqA þÃÏG ,òýG òüAok
pG Ao óApãük ÿBøqBýð æõíÏì Bíy ,pãük kApÖA .lñøk þì ïBXðA ,ó@ Qéùì ïBíOA qA êHÚ Ao óBy óBO xAõc ÈÛÖ .lñÞoôk óBO þÏÚAô Qý¿hy þÃÏG .ïAo@ ô lñÞ pãük þÃÏG ô lðoõg þì
óAõPG lüBy ô lýðAk þì ïlÛì óBOkõg ÿBøqBýð pu ok óBOpülì úÞ kõy þì UÎBG þâtüô òüA Bíy ô kõzð pPzýG Bíy qA þâlðq QÎpu lyBG qA ÿA úßO ,lðoõg þì AnÒ úÞ þÛyBÚ pø ok kApÖA
.QuA úðAoBÞ úËÖBdì þÎõð úG Bíy QÏýHÆ Q×â ô lðoAnâ þì ó@ok Ao óBzüAnÒ RBüõPdì úíø
ÿApG Bíy úÞ løk þì óBzð ókoõg AnÒ lñƒO Roõ¾ úG Ao AnÒ RBüõPdì úíø kApÖAqA þÃÏG
B×Çè wK lüpýâ þíð pËð ok þÖBÞ QÚô óBOkõg ,IéÇì úìAkA ok .lðoõg þì îø qA úðBƒâAlƒW
ÿBøqBýð ÿApG úÞ lyBG óBO xAõc lÏG úG òüA qA ûõdð úÇGAo ûoBGok Ao þHèBW ÿBø {øôtK YüBPð
QÎpu BG B×Çè ô lýñÞ Ùp¾ QÚô îø óBOkõg lýøAõg óBy Qý¿hy ô kApƒÖA ókoõƒg AnƒÒ
úPvø@ Ao QÎpu þøBâ ô lýñßð þâlðq kBƒüq
.lðAõg
.lüpHG Rnè Bø úËdè qA ô lýñÞ lüoõg þì AnÒ þìAo@úGpâA
kõy þÆBÚ îø BG BøAnÒ úÞlüoAnâþíðpâA Ao óBO ÿAnÒ úÞ lýyBG þøôpâôrW BíypâA
lýyBG ûlññÞ àýß×O kApÖA ôrW Bíƒy pƒâA Bíy úÞ QuBñÏì òüA úG ,lüoõg þì þìAo@ úG
RBüõPdì BO lüoAlð ÿA úÚçÎ aýø úÞ òüA þñÏü Rnè ókoõg AnÒ qA BÏÚAô úÞ lýPvø ÿkApÖA ôrW
úPyAk xBíOpãülßü BG óBPGBÛzG êgAkok AnÒ ó@ ókpÞ ïBíO ÿApG ÿA úéXÎ aýø ô lðpG þì
ô rýíO rý^ úíø lüoAk Quôk Bíy ,lñƒyBƒG þâlðq qA úÛýÚk pø qA lýñÞ þì þÏu Bíy .lðoAlð
úG îø pG îø ok ÿBø QýÏÚõì qA ô lyBG IOpì ókpÞ ïBíO ÿApG ÿA úéXÎ aýø ô lüpHG Rnè

.lýñÞ þì JBñPWA Rly .lüoAlð BøoBÞ
úÞ lýPvø ÿkApÖAôrW æõíÏì Bíy úðBgok BìA þèBÎ úÞ ÿoBÞ úÞ lýPvø oôBG òüA pG Bíy
BìA lýñÞ þì rýíO Ao úðBg Bü lýüõy þì Ao Bø ÙpÊ BG úÞ QuA ÿoBÞ qA pPùG oBývG ,kõy ïBXðA pOpük
ÿkpÖ Bíy ,lýupG údèB¿ì úG úðBg kApÖA BG pâA ØéPhì kApÖA BG ÉBHOoA ok .kõy ïBXðA úéXÎ
îývÛO Ao Bø QýèõEvì lýðAõO þì úÞ lýPƒvƒø ok .lýñÞ þì þâlðq ëBc óBìq ok ÈÛÖ Bíƒy
ëBc òýÎok BìA lýPvø pâ ûqoBHì ÿkpÖ ,òíÂ

16

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

úG kBüq úWõO pÆBg úG ÈƒÛƒÖ .lƒüoAk êƒìBƒÞ ok úzýíø Bíy rÓì .lýñÞ ÿrüo úìBðpGô ÿlñG
úðBãýG óApãük ÿApG þéýg lýñÞ þÏu RBýDrW ô QuBøoBÞ qA QupùÖ àü ókpÞ Quok ëBc
lýñÞ þÏu óApãük BG pPùG ÈGAôo ÿApG .lüõzð QýÏÚõì ok úÞ kõy þì UÎBG ÑõÂõì òýíø
kBü þíÞ pâA .lüõzð JpÇÃì ØéPhì ÿBø
.lüõy pOpünK ÙBÇÏðA ô pOoõH¾ þíÞ kBüq ëBíPcA úG lýyBG pünK ÙBÇÏðA úÞ lüpýãG
lýñÞþì Éõéhì îø BG Ao AnÒ RBüõPdìpâA
BG Ao AnÒ RBüõPdì úíø úPuk òüAok kApÖA .lüpG þì Rnè pPzýG þâlðq qA
AnÒ qA ÜyBÚ àü ok lññÞ þì þÏu ô Éõéhì îø lýPvø þßG@ÿBøAnÒ ÜyBÎpâA
îø ëBTì oõÆ úG .lyBG úPyAk kõWô rý^ úíø ,Nõu ,lýyBG kApÖA qA úPuk òüA ôrW pâA
!ÿrHu úìpÚ ô YðpG îø ô lyBG ÿqApýy kæBu ô lüoAk Quôk pPzýG Ao ÐüBì ÿBøAnÒô ÿrük
ô ÿõÚoBývG ÿkpÖ Bíy þñÏü lüA úðõâ òüApâA Bíy !lüoõg þì Al¾ BG Ao óBO ÿAnÒ IéÒA
oBÞ êdì ok .lýPvø oBÞ úíø ïBXðA úG okBÚ þùWõO IéÒAô lüoAk þüBøoô kAq@ Qý¿hy
Bíy lðAk þì Apüq koAk óBO Quôk Bíy wýDo ÿpßÖ ú^ Bíy ûoBGok óApãük úÞ lüoAlð òüA úG
óBOkõg úÞ lýøk þì ïBXðA Ao ÿoBÞô lññÞ þì
.lüoAk Bø QýèõEvì úíø QÖBüok úG êüBíO IéÒA úÞ QuA ÿrý^ òüA ô lüoAk Quôk Ao ó@
oBPÖo Rly úG úÞ lýƒPƒvƒø ÿkpƒÖ Bƒíƒy Bíy .lññÞ þì ÜüõzO }pÆBg úG Ao Bíy Bø ïk@
kApÖA BG þíèBu ÉBHOoA Bíƒy .koAk úƒðBƒPƒuôk .lýPvø áo oBývG ÿkpÖ óApãük êGBÛì ok
ïk@ úíø ÿApG ô lüoAk óBO óBPuôk ô ØéPhì

Bíy .lüoAnâ þì QÚô óBO þâlðq îùì ÿBø
óBO óAõO lc qA {ýG Ao BøoBÞ úÞ lýPvø ÿkpÖ lýPvø lülW ÿBøAnÒ ókpÞQvO ÜyBÎpâA
Ao oBÞ ïAlÞ úÞ òüA JBhPðA ô lýøk þì ïBXðA okþñÏü,lýyBGkApÖAqAúPukòüAôrWBíypâA
QuA Qhu Bíy ÿApG þíÞ lýñÞ Ñôpy ëôA úGôlüõyþíðêvÞôúPvgQÚôaýøþâlðq
ÿBø QüõèôA þíÞ þâlðq ok QuA pPùG wK .lüoAk þßvüo ÿBøoBÞ ïBXðA úG êüBíO Rly
.lýñÞÀhzìAokõg ç¾Aõð ÿBø ûlüAô Bø fpÆqA BíyoBÞ êdìok
þì ÿlñG úPuk ókoõg qA {ýK Ao AnÒ pâA UÎBG Bíy úðAoõvW úýcôo òüA ô lýupO þíð
lýñÞ BG úÞ lñyBG úPyAk Quôk kApÖA IéÒA kõy þì
úíø ,AnÒ Ñôpy qA êƒHÚ kApƒÖA qA úƒPuk òƒüA óBO xAõc B×Çè ÈÛÖ .lññÞ oApÚpG ÉBHOoA Bíy
IuBñì ÿBø ûqAlðA úG Ao óBzGBÛzG RBüõPdì Bíy lñðBì BO lüoôBýð oBzÖ óApãük úG úÞ lyBG
þì ûkBì@ òPyAnâ óBøk ok ô ólƒüõƒW ÿApƒG úýcôoòüAkApÖAúíøApüqlðõzGÑBXyôoõvW
þñÏü ,lýPvø kApÖAqA úPuk òüAôrWpâA .lññÞ .lðoAlð Ao
úGúWõOBGûlñü@okAoþPÞpcpøôlüpãðûlñü@ lüoõg þíð îø BG Ao ØéPhì ÿAnÒ 2pâA
.lýñÞþìþñýG{ýKó@qAêHÚQÞpc þñÏülýyBGkApÖAqAúPukòüAôrWBíypâA
åorG ÿBøBüôo æõíÏì Bíy oBÞ Èýdì ok JBÛzG ok Ao þüAnÒ kAõì æôA lüoAk êƒüBƒíO
ÿBø úéK BO lýñÞ þì }çO Rly úG ô lüoAk ûkpßð ïBíO Ao {hG àü BO Bìôkô lýñÞ àýß×O
Bíy óApãük BG ÉBHOoA ok .lýñÞ þÆ Ao þÚpO ÿkpÖBíy.lüôoþíðpãük{hGÕApu,lýyBG
Àhzì êHÚ qA Bø RBÚçì oApÚ lüoAk Quôk aýø ô lýñÞ þì úWõO RBýDrW úG úÞ lýPvø
þâorG ÙAløA óBO þâlðq ÿApG ô lyBƒG ûlƒy .lýøkþíðÉBHOoAîøBGAoØéPhìêDBvìQÚô
óBO ÙAløA lyBG óBO xAõc B×Çè ÈÛÖ .lüoAk Bíy }ôoqA þÞok QuA òßíìpãük kApÖA
óBìqqA.lüpHðRnèëBcóBìqqAúÞkõzðUÎBG úGþøBâlüByôlñyBGúPyAlðBøoBÞïBXðAÿApG
úG ólýuopývìok òýñ`íøô lüpHG Rnè ëBc kpÖ Bíy .lñüõãG îø xAõuô Bíy }ôo òüA
ókpG Rnè qA lýñÞ þÏu úzýíø îø óBPÖAløA IéÒA oBÞ Èýdì ok ô lýPvø þPÚk BG oBývG
.lüõzðêÖBÒ úWõO RBýDrW úíø úG óõ^ lüõy þì {üBPu
17

óApùO úéXì

ô þÎBíPWA ÿBø|QýèBÏÖ úG óByoAlWBO pvíø |10/5 QƒÎBƒu #
úG þGBü Quk .lñPgAkpK þðAôApÖ úÏ×ñíèA|ïBƒÎ pùÊqA lÏG
åorƒG óõƒƒülƒƒì lƒƒüBƒƒG Ao æAô QƒýÏÚõƒì òƒüA
RpƒÃdƒýƒéÎA ÿpƒƒßƒ×ƒñƒƒyôo ô þƒƒƒzƒƒülƒƒƒðA |22 úÏíW
úßñüA pãük ô QvðAk ÿõéùK ûBy BÂolíƒdƒì óBƒPuoBƒƒíƒýƒG ok |1317 ûBƒƒìpƒƒùƒì #
úÞ þOAm ÕõHð ô þüBðAõƒO ,þƒðAkoBƒÞ ,QƒÚBƒýƒè úƒG ûlƒük ÿpƒPgk óApƒùO ÿBø þüBßüpì@
ó@ qA ,lƒñƒíƒWoA ÿõƒðBƒHƒùƒy RpƒÃƒcBƒƒƒýƒéÎ úðõâóAlG ôA ÿApG Qyõðpu úÞkõzâóBùW
ô ëBvñùÞ|òýìqpu úßéì úÞkõG ûkoõg îÚo
.lðkõGoAkoõgpG þDõðBG òýèôAô kõy Iy àüôoArø þhüoBO
BƒG ïBƒƒãíø õƒƒðBƒƒHùƒy RpƒƒƒÃƒcBƒƒƒýƒéÎ óq úÞóApüA úG JApÎA úéíc qA lÏG úÞlyBG
ÿBø {yõÞ ô }çO úG pùìBƒüo@ ûBƒzƒñƒøBƒy ûkAk Quk qA Ao kõg ÿæAô ûBãüBW þðApüA
óApüA þÚpO ô QÖpzýK QùW pünKBð þãPvg QñÇéu QGBýð ïBÛì úG ô koAnâpu pG ZBO kõG

.lñPgAkpK .kõy ûlürâpG
ûAook óBzüA úðBPuôk óBvðA ÿBø QýèBƒÏÖ þøBykBK óBzð ô ZBO ôA qA êHÚ ëBu óAoArø
oõìA ,úüpýgoõìAok Qßéíì úÏuõOô þƒðAkBƒG@ Qgôk óAoõKô Qgk|þìom@óõ^ þðAõðBGpupG
.QuA pËð lì ûoAõíø ÿpñø oõìA ô þãƒñƒøpƒÖ þPìBÚ BG BHüq kõG ÿpPgk ôA .kõG ûlƒy oõƒüq
úƒÞ ÿA úƒüpƒýg ÿBƒø óBƒìqBƒu ô Bƒø QýÏíW Qýíýí¾ ô QÚAl¾ ,Qýìõƒ¿Ïì BƒG |úƒPuAo@
,lðkõG oAk ûlùÎ Ao Bùð@ QýèõEvì fpÖ õðBHùy óBíø ok QyAk kõWô }A ûpù^ ok úÞ þ¾Bg
,ÿõéùK fpÖ úüpýg QƒýÏíW ,qA lðkõG RoBHÎ IéÚ ok Ao þPuôk ô QHdì onƒG ëôA úƒËƒdè
qA QƒüBƒíc ,óBƒýìAnƒW úG àƒíƒÞ QƒýƒÏƒíƒW
,óBƒÆpƒu BƒG ûqoBƒHì þéì QýÏíW ,òýèõƒƒévƒì .QyAnâ|þì ÿBW pG kõg IÆBhì
,þƒãPgõƒƒu óBƒâlƒük Iƒƒýƒu@ qA QƒƒüBƒƒíƒc }ôkBƒyôk õƒðBƒƒHƒùƒy RpƒƒÃƒcBƒƒƒýƒƒéÎ
oBƒƒÞ ÿBƒøôkoA óBƒìqBƒu ,óBƒüBƒñýGBƒð QƒýÏíW
,óApƒùO þƒƒßyrƒƒK ûpƒƒãñÞ òƒƒíXƒðA ,oõƒƒƒzƒÞ
óBÞkõÞ qA QüBíc óõðBƒÞ ,óõƒg ëBƒÛƒPƒðA rƒÞpƒì
ô óAokBƒì qA QƒüBƒíƒc ûBƒãƒñƒG ,QƒupƒKpƒu þƒƒG
ô |óBÞkõÞ qA QüBíc þƒéì |òƒíXðA ,óAkAqõƒð

. ákõÞlùì óBìqBu
oõìAô þãñøpÖoõìAok óBzüA ÿBø }çO

Bø IéÚ úßéìqôokAq|úPvXg òýìôkBPzø
kBG|þìApâÿõéùK fpÖõðBHùy RpÃcBýéÎ

18

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

,| óAõW êvð Áõ¿g úG óApüA ïkpì úzülðA úéíWqA.lyBG|þƒìpƒülƒÛOêƒGBƒÚûoAõƒíøÿpƒñø
.úPyAnâÿBWpGúðAkôBWôÜýíÎÿpSA fpÖ ûBãzðAk ÿBñìA QEýø úýèBÎ QuBüo

ô þðAõW óAõ×ñÎ ok õðBHùy RpÃcBýéÎ ô óBÞkõÞ ÿpßÖ }oôpK óõðBÞ kBXüA ,ÿõéùK
Quk qA Ao óBzìBÛìæAô pvíø þüBHüq ZôA ok ÿBƒø áoBƒK ô Bƒø úƒðBƒhGBƒPÞ kBƒXüA ,óBðAõWõð
QGpÒokô óByrürÎ óAlðqpÖoBñÞok BìA lðkAk ,óBÞkõÞ ÿBø îƒéýÖ ëAõýPvÖ ,þdüp×O
ô õøBýø úðõâ pø qA oôk ô ûkBu þâlðq úG ,þuBñy óBPuBG RBzüApâ ,Bø ûqõì ÿqBuqBG
ô QGBXð ,QðBPì ô oBÚô BG .lñPgAkpK þèBXñW ÿoApƒÚpƒG ,óApüA ok þÛýuõì úÎByA ô Ì×c
pG BùHðApâ ÿoŸk óõ^ lñPvðAõO|úPvüBy oBPÖo }pPvâ ó@ þé¾A Ùlø úÞqApƒýypƒñø òƒzW

ü¬ û~ü±Ö îð¨ ü¬ ±ù¶ ÿÚ

ôRBøBHìôoBhPÖAUÎBGôlñzgolGBýðkáoBO óApüAïkpìäñøpÖeÇuókpGæBGôóApüAokpñø
òýìqóApüAóBðqôóApPgkÿqApÖApuôÿlñéGpu qA þßü ,pOBEOô Bíñýu óAlñìpñøqA êýéXO .kõG
ÿApG ,òùýì qA ÿoôk ÿBø ëBu ok ô lñyBG úéíW qA ô kõG qApýy pƒñø òƒzW îƒùì óBƒÞoA
{ìAo@ ÿA úËdè ,ÿkAq@ úG óApüA ólýuo oApÚúWõOkoõìBXð@okúÞþTcBƒHìòƒüpƒPíùì
.lñPyAlð óApüAØéPhìïAõÚAÀÚoôþÛýuõìQƒÖpƒâ|þƒì
ÿBøIýzðôqApÖóApüAúèBuóAoArøiüoBO oBÞõßýð ÿõðBG òüA óBüBy RBícq ïBíO .ûkõG
îø iüoBO qA úécpì òüA úG ô ûkpÞ| pýu Ao þðAôApÖ .lñyBG|þì pülÛO êGBÚ
òüA óApüAoõýÒ ïkpì Qíø BG úÞ lýuo îýøAõg úG õðBHùy RpÃcBýéÎ ûlðqoA ÿBøp×u
ó@ òürãüBW ô luo óBüBK úG RoApì óAoôk RBÛHÆ BG õãP×â ô oAlük Qßéíì ÉBÛð þ¿ÚA
úßéì ûtüô úG óApüA ïkpì ÿApG {ìAo@ô þðBìkBy ô Bø ÿlñìqBýð úG þâlýuo ô ïkpì ØéPhì
pG oBhPÖApK î^pK pãük oBG ô kkpâ Bì JõHdì êGBÚ ÿBø {yõÞ qA pãük þßü Bùð@ Rçßzì
.kõy|úPyApÖApGBìëBvñùÞoõzÞqApÖ qA ô ûkõG óApüA ÿqBuqBG ÿApG óBzüA òývdO
RpÃcBýéÎ ûBãzýK úG Ao åorG qôo òüA ô {üBPu êGBÚ ÿA ûpù^ Bì olÛðApâ ÿõðBHùy
ô óBzüA|þìApâ óAlðqpÖ ,olÛýèBÎ ÿõðBHùy ïkpì þãíø JõéÚ ÝBíÎAok úÞ|úPgBu JõHdì
ô|úP×âQýñùOô}BGkByóBzðAoAlPuôkþãíø úßéì BùñO úð ô lðoAk þPíËÎBG ûBãüBW óApüA
þðæõÆpíÎ ÿôqo@ ,ÙõDoô óBGpùì úßéì ÿApG |òýìqóApüAïkpìÿBøIéÚúßéìúßéG|òýìqóApüA
.îýDBíð|þìþPhGàýðôþPuolñOBGïACõO ,oõzÞ qA ÿoôk ëBu 40 Qynâ BG|.lñPvø
óApüA óBðAõW| ô oBßÖA ok lñìkpg ÿõðBG òüA ÿõßýð ÿBøoBÞ
19

óApùO úéXì

óBùWpOpG úÓGBð 10

Emanuel Swedenborg .lðA|ûly úPÖpâ pËð ok àýu|çÞ úG óBùW ëôA ÔGAõð qA QHd¾ þPÚô #
Leonardo Da Vinci:þ`ñüôAk ôkoBðõEè –2 RpHè@< ïBð ûBâ@kõgBð ,lü@|þì óBýì
ô þdývì pßPHì ,>åpG ólüõu êDõðBìA< ,qBu úívXì ,}BÛð ,>þ`ñüôAk ôkoBðõEè< òüA BìA ,lñÞ|þì oõÇg óBømA úG >òýPzñüA
BG úÞ kõG ÿlDõu RBýùèA lñízðAk ô ÙõvéýÖ pOpG úÓGBð òýìôk þüBýèBPüA xlñùì ô fApÆ ,oBíÏì 10 QupùÖ òüAôrW þðBíè@oõùzì óAlßürýÖ
úPyõð Quk 205 þyõø Iüp qA ÿoAkoõgpG .kõG oAkoõgpG 205 þyõø Iüp qA óBùW
.QuA ûlðBì oBâkBü úG ÿô qA þùèA ï|çÞ qA þíýXc .Qvýð ûp×ð
úé¾BÖ|çG {ðAoAkAõø ,ôA åpì qA wK þÞlðA Bü þyõø IüpÂ
úÏèBÇì Ùlø BG Ao åpG ólüõu ú×véÖ ôpýK QýÏíW úÞ QuA QHvð àü ( Intelligence Quotient )
úG l¾olGp þíüõÛO òupG þéÛÎ òu îývÛOqA
.lðkpÞ ÿqAlðA|ûAo ÿô oBßÖA úñýìq ok þíüõÛO òu BG þéÛÎ òu pâA .lü@|þì Quk
ok þèô kõy|þì l¾ þyõø Iüp ,lyBG óBvßü
:wPýñHü|æ óõÖ îéùéüô lüp×Oõâ–4 pPzýG þéÛÎ òu kApÖA þÃÏG ok ÐÚAõì þÃÏG
.koAk kApÖA püBu qA pPzýG þyõø kpÖ òüA úÞ kõy|þì
Gottfried Wilhelm von Leibniz ÿAoAk IýOpO úG Býðk pOpG úÓGBð 10 òüA

,óAlßürýÖ ,óAlýÂBüo ,>ëBßuBK réG<
Iüp .kõG ÿõvðApÖpTð kBPuAô þHønì ÙõvéýÖ
óolì ÿoõEO êýßzO xBuA ô kõG 195 ôA þyõø

>wPýñHü|æ óõÖ îéùéüô lüp×Oõâ< òüA ÿ>Arýè Bðõì< ô >pg@ ïBy< þyBÛð ÿBøõéGBO
205 þyõø Iüp qA óBùW pOpG úÓGBð òýìoBù^ wðBvðo ûoôk ÿpñø oBS@ òüpO|úPvWpG qA lñìpñø
ok þðBíè@ úPvWpG ÙõvéýÖ òüA .kõG oAkoõgpG
.ly|þì Jõvdì
.kpÞ êý¿dO ú×véÖ ô ÝõÛc úPyo þ`ñüôAk qA ûlðBì BW úG ÿBø|QyAkkBü
þùWõO êGBÚ {Ûð kõg óBìq ok pýùy ÙõvéýÖ òüA þñÖ ÿ|æBG ÿBø|QýÚ|çg qA ÿô :QuA þÞBc
ÿô .kpÞ B×üA BKôoA àýOBíéLük ô þuBýu êDBvì ok óBìq qA pOõéW oBývG úÞ ÿoõÆ úG ûkõG oAkoõgpG
ÿA úPvWpG ûBãüBWqA RBýÂBüoô ú×véÖ úèõÛìok
.QuA ûkpG|þì pu úG kõg
.kõGoAkoõgpG :åpG ólüõu êDõðBìA –3

:lðpüq oApÚ úG þyõø IüpÂ

.kBùð BñG Ao R|æBíPcA :êýì RoAõPuA óBW–5 úOõâóôô äðBã×èô óBøõü –1
þOBíýéÏO }pPvâ úñýìq òýñ`íø ÿô Johann Wolfgang von Goethe :
úG ëk ÜüpÆ qA Ao Alg áAokA úÞ kBùð BñG Ao þHønì John Stuart Mill ,210 þyõø Iüp BG þðBíè@ pÎBy >úOõâ<
,lñízðAk ,wüõð óBPuAk ,wüõð úìBñzüBíð
.kAk|þì }qõì@ ÜÇñì ÿBW ,ÙõvéýÖ ,>êýì RoAõPuA óBW< ÿlñìpñø ô lÛPñì ,pOBEO óAkpâoBÞ ,oAlíPuBýu
þvýéãðA þüApâlñìkõu IPßì ÔéHì ô óAkkB¿PÚA óolì p¿Î þGkA Qý¿hy òüpPâorG úÞ kõG oõOBì@

.kõG ûkpG ûpùG 200 þyõø Iüp qA úÞ kõG .QÖo|þì oBíy úG
ok úPvWpG ÿoBãð úìBðqôo òýñ`íø ÿô òüA ,óBGq þðBíè@ÿBøoõzÞ þGkA äñøpÖok
ÿô .QÖo|þì oBíy úG îøkqõð ópÚ RBc|ç¾A ûoôk úÞ ,QuA oAkoõgpG þøBãüBW óBñ^ qA Qý¿hy
oBS@ óAõñÎ úG ÿô oBS@ îølXø ópÚ pgAôA qA
.kpÞ|þì QýÏHO kõg þâlðq ok þâkBu ê¾A qA
20
: òüBPzñãPüô äüôkõè –7 Blaise Pascal :ëBßuBK réG –6

Ludwig Wittgenstein

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

àíÞ kAõì RolÚ ô þuBñy ûoBPu ,QÞpc ïõéÎ
.kpÞ þðBüBy

ô kõG oAkoõgpG 185 þyõø ûpùG qA ÿô
ëõdPì Ao ïõXð îéÎ NõßvéO ÜüpÆqA {OBý×zÞ

.QgBu

,>òüBPzñãPüô óBøõü ÙqõW äüôkõè<
úÞ kõG {üpOA ok ûly ûkAq þvýéãðA ÙõvéýÖ
óAõñÎ úG 190 }õø Iüp qA ÿoAkoõgpG òíÂ
.QÖo|þì oBíy úG îPvýG ópÚ ÙõvéýÖ òüpPâorG
QýGAnW qA pýùy úÓGBð òüA Qý¿hy
,óBvüõð úìBñzüBíð ,óAlñìpñø òýG ok ÿoBývG
þPc ô óBðAk þÛýuõì ,óBvüõð óBPuAk ,óApÎBy

.kõG oAkoõgpG óAqBu îéýÖ

Madame De Stael :êPuA ÿk ïAkBì –10 Bobby Fischer :pzýÖ þGBG –8
êPuA ÿk wðôoBG pßð þðBìpW rýDõè úð< >pzýÖ ríýW RpGôo< úG úÞ >pzýÖ þGBG<
,lñízðAk >êPuA ÿk ïAkBì< úG ÙôpÏì >òýPvèõø qA úÞ kõG þüBßüpì@ pøBì qBG YðpÇy ,QuA ÙôpÏì
úÞ kõG þvýDõu – ÿõvðApÖ oõñhu ô þuBýu ÔéHì oõùzì úÓGBð òüA .kõG ûkpG ûpùG 187 þyõø IüpÂ
óAõñÎ úG ÿô .kõG ûkpG îùu 180 þyõø IüpÂqA
úG BKôoA ÿoBíÏPuA õð äñøpÖ óBýì ÿA úÇuAô

iüoBOqBG YðpÇy òüpO|óAõW óAõñÎ 1958 ëBuok
ok ÿô ûlññÞ ûpýg ÿqBG .kAk ÁB¿PgA kõg úG Ao
oBßÖA 1972 þðBùW þðBìpùÚ RBÛGBvì
.kpÞ QüAlø YðpÇy ÿqBG úG Ao Bßüpì@|þìõíÎ
þãèBu 6 òu qA Ao YðpÇy ÿqBG pzýÖ
.QÖo|þì oBíy úG þüApâ àýPðBìôo IPßì êìBÞ ØÚô Ùlø BG þãèBu 16 òu ok ô Qgõì@
,þðBPuAk ÿBø|úñýìq ok ôA ÿBø|úPyõð
RAkBÛPðA ,þuBýu ô þÚ|çgA R|æBÛì ,þâlðqAõð .kpÞ êý¿dO ápO ,ÿqBG òüA úG kõg

qA pÏy ô þ¿hy RApÆBg ,þhüoBO IèBÇì ,þGkA Galileo Galilei :úéýèBâõEéýèBâ–9
.QuA oAkoõgpG þü|æBG Rpùy ,þÏýHÆ ïõéÎ ÙõvéýÖ >úéýèBâ õEéýèBâ<

kpHzýK úG úÞ kõG þüBýèBPüA óAlýÂBüo ô îXñì

21

óApùO úéXì

þì þðApíßc òzÖô lì QÏñ¾ok úÞQuA ëBu óBýèBu þOoõ¾ôrìpÚ ÿBø äðo#
Bùð@ëBvìArýüBK BìA ,ly þì ûkB×PuA úðõâsoô Ièso ÿApG Bø äðo òüA ú^pâA .lññÞ

úÞlýñýG þì ,lüqAlðBýG þøBãð lì ÿBø úP×ø úGpâA .îýñýG þìrýð Bø îz^ QzK Ao
|.lññÞþì ûkB×PuA óBzüBø îz^ {üAo@ÿApG léâqo óõ^ þüBø äðoqA Bø òßðBì

2018rýüBK ÿApG þzüAo@ÿBø|lñÖpO

ÿBø úP×ø úGpâA .lýyBG ÝApG ÿBøso ëBHðk úG lüBG 97rýüBK .Qvýð RBì ÿBø Iè soqA ÿpHgpãük
ëlì òüA .lðA ûkq ÝApG ô äðo þG Iè so Bø ëlì úÞ lüA ûlük BíPc ,lýyBG ûkpÞ QÚk òzÖ ô lì
so Ao óBPüBø Iè þPÚô úÞ QuA òüA ó@ pãük þGõg .løk þì ÉBzð ô þGAkBy Bíy Roõ¾ úG {üAo@
JBhPðA Iè so ëlì òüAôo òüAqA .lýñÞoBÞpPzýG óBPüBø îz^ ÿôo lýðAõO þì ,lýðq þì äðo þG

|.lyBG þì þÞõíuA ÿBø îz^ ÿApG þGõg

úðõâQüçüBø þÞõíuA ÿBø îz^
rýð Bíy ,óBPvGBO óly ïBíO BG BìA kôo þì þßzì äðo Qíu úG Bì òøm ,lü@ þì óBýì úG þÞõíuA ÿBø îz^ qA QHd¾ úÞ þðBìq
Èg Ao ûrðpG {üAo@ oôk lüBG îz^ þÞõíuA {üAo@ ÿApG rýð ÿA ûõùÚ ô ÿpPvÞBg lñðBì þßzì rW ÿpãük ÿBø äðo ,ëBvìA rýüBK
óBìq ê¿Ö òüA .lýzßG þì oApÚ ûkB×PuA koõì rýð qôo ok úßéG ,Iy ok BùñO úð îz^ úüBu ëlì òüA .kõy þì ûkB×PuA rýð
.QuA òyôo ÿBø QüçüBø ÿApG Ao ÿA ûõùÚ ô þßzì ô Bøqôo ÿApG Ao ÿpPvÞBg äðo úÞ QuA òüA Bíy úG Bì kBùñzýK úPHèA .kpýâ
úðõâ úÞ òüA ÿBW úG òüApGBñG {üBíð úG kõg ÿBøõy ok Ao ëlì òüA úÞ kõG þüBølðpG qA ,koõÖ ïBO lðpG .lýñÞ ûkB×PuA Bø Iy
qA ,lýñÞ ûpýO ÿA ûõùÚ Ao óBPüBø
,lýñÞ ûkB×PuA pO îüçì þãðo .kpÞ ëBu lðpO úG êülHO Ao ó@ô QyAnâ
QüçüBø BG Ao ó@ ÿôo wLu ÝApG ÿBø Iè|
ÙçgpG .lýðByõLG òyôo
QüçüBø ,þüçÆ ÿBø úüBu 22
þGAkBy Bíy ûpù^ úG lý×u

|.løk þì ÿpPzýG
pøAõW òO

äðo Áõ¿g úG RApøAõW òO
97 rýüBK ÿBølðpO pãük qA {×ñG
þãðo ÿBø òO òüA BG .lñPvø
àýuçÞ ô àýy ÿpøBÊ
lýðAõO þì Bíy .QyAk lýøAõg
áæ äðo Ao RApøAõW ÿBø òO
so þPc Bü îz^ úüBu ,óBPüBø
þzüAo@ô lüpýâ oBÞ úG óBO Iè
úPHèA .lýñÞ úGpXO Ao RôB×Pì
îz^ pâA ,lyBG óBO xAõc
ÿpøAõW äðo úG Ao óBPüBø
óBPüBø Iè ,lýñÞ þì {üAo@
,wßÎpG ô lyBG äðo þG lüBG
óBO Roõ¾ Roõ¾ òüApýÒok

|.luo þì pËð úG lG ô Õõéy

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

pK ÿBøôpGA
?lüoAk kBü úG Ao òüõèk AoBÞ ÿBøôpGA
úWõO pãük oBG ôA ÿBøôpGA ëlì
IéW kõg úG Ao òzÖ ô lì óBcApÆ
úG êülHO úÞ ÿoõÆ úG QuA ûkpÞ
.QuA ûly rýüBK ÿBølðpO qA þßü
òPyAkpG QÚô îø Bíy pâA òüApGBñG
lüõzð óApãð ,lýPyAlð Ao óBPüBøôpGA
rýýíO ô òùK ô QzKpK ÿBøôpGA Apüq
ÿBø QýGAnW rýüBK òüA ok rýð ûlzð

|.koAk Ao }kõg ÁBg
rìpÚ Ièso

rìpÚ Iè so lýðAk þì úÞ oõÇðBíø
úzýíø ô lPÖA þíð lì qA ûBã`ýø
.koAk Ao kõg ÁBg óAoAlÖpÆ
úÞ ëBu ûBì pø ok Bíy òüApGBñG
lýðrG Ao rìpÚ Iè so lýðAõO þì ,lýyBG
þì Bíy úG úÞ þuçÞ pøBÊ qA ô
óBO xAõc úPHèA .lüpHG Rnè ,løk
îz^ ,Iè so äðo òüA BG úÞ lyBG
Iè so .lýñÞ {üAo@ ûkBu Ao óBO
óBW úðBHy ÿBø þðBíùýì ÿApG rìpÚ

|.løk þì
óõEð {üAo@
ê¿Ö ÿApG BùñO kBy ô óõEð ÿBø äðo
úßéG ,Qvýð IuBñì ëBu ïpâ ÿBø
IOApì úG Ao Bùð@ rýð ëBvìA rýüBK
Quôk pâA îø Bíy .lük îýøAõg
,lüôo {ýK ëBu lì òüA BG lüoAk
Bü ÿA úGpâ îz^ Èg lýðAõO þì
Bø äðo òüA úG Ao óBO îz^ úüBu
{üAo@ ûõýy òüA .lýñÞ JBhPðA
|.lyBG þì IuBñì Bø þðBíùýì ÿApG

23

óApùO úéXì

Hookah Lounge Is the Ultimate Late Night Club ô xBñypu ÿBø ûpù^ qA þßü #
wéXð@ wè ok þðApüA úÏìBW JõHdì
www.BBSAARA.com pÆBg úG úÞ QuA >ûAõg oõð kõHÏì<
ÿoAk óAoõPuo oõìA ô ÿpñø ÿBø QýèBÏÖ
úÞBWpø ô koAk Rpùy >kõHÏì< óAõñÎ úG
.lðoAkoõÃcrýð {ðAoAlPuôk lyBGôA ïBð
oõìA úñýìq ok ûAõgoõð kõHÏì ÿBø QýèBÏÖ
ok Ao kõg oBÞ úÞ kkpâ þìpG þðBìq úG ÿpñø
óBíøqAô kpÞ Ñôpy óApüApñøô äñøpÖ RoAqô
ÿpñø ÿBøoBÞ òüpO fpÇì ok óõñÞ BO óBìq
ÿBø úìBðpG Qüpülì pG ûôçÎ ô úPyAk oõÃc
ÿA úÛGBu ÿoAk óAoõPuo Qüpülì ok ÿpñø

.koAk óBzgok
úìAkA ÿApG úÞ {ýK ëBu êù^ kôlc kõHÏì

wéXð@xõè þñý^õÞBO óApùO þñý^õÞqA ”ûAõgoõð kõHÏì “

ô äðo þðApüA ÿpñø úÏìBW úG ô koô@ îøApÖ Ao Rçý¿dO kpÞ RpWBùì Bßüpì@ úG êý¿dO
| |.kAkÿpãükÿõG ïBíOA úG ÿoBíÏì ô óBíPgBu úPyo ok Ao kõg
ÿBøoBÞ úG lüly úÚçÎ êýèk úG þèô lðBuo
ûpùy BG ÿpñøoBÞ BùèBuqA lÏG îøqõñø ÿô QýèBÏÖoõzÞ qA ZoBgokoBG òýèôA ÿApG ÿpñø
ok ó@ oBñÞ ok ô koAk àükrð ÿoBßíø þPèõ¾ àéG<oAlÖpÆpKô JõHdì ûôpâ BG Ao kõg ÿpñø
óAoõPuo Bßüpì@ pãük ÿBøpùy ô òPãñýyAô úG ô kpÞ qBÒ@ ûpK Iy ëBHùy þPupKpu úG >rPÞ
ëBu3ôûkpÞ ûoAkAôfBPPÖAQýÛÖõìBGAoþüBø ûôpâ òüA BG Al¾ xlñùì ô úìBðpG pülì óAõñÎ

úÏìBW úG Bø ó@ þÖpÏì ô >óôlüpÖ< ô >òýìA .kpÞ ÿoBßíø Bø ëBu ÿApG
.QyAnâBWúGkõgqAoBâlðBìÿoBS@,ÿpñø kõHÏì ,þðæõÆôoBGpK ÿoBßíø òüAqA lÏG| |
úÞkõGþðApüAóAoAnâúìBðpGòýèôAúéíWqAôA ô QÖo Bø RpvñÞ ÿApWAô ÿrüo úìBðpG ÕApu úG
óAlñìpñøqA RõÎk BGô kAk }pPvâ Ao kõgoBÞ oôBüôoBü óAõñÎ úG óAlñìpñøqA ÿoBývGoBñÞok
ô >BñýHè@< ÙôpÏì ûôpâ úéíW qA þééíèA òýG úG ô QÖBü oõÃc Bø RpvñÞ úñd¾ ok Bø ó@
JõHdì ûlñðAõg >wuo wýìk< qA RõÎk ôkAkúìAkAkõgoBÞúGÜÖõìÿoAnâúìBðpGóAõñÎ
ûôpâ ôk òüA þðApüA óAoAlPuôk QüBÂo þðBùW lýypÖ< lñðBì ÿlülW óBâlñðAõg JnW BG
24

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

Apu þG þG IñW þñý^õÞok ëBvìA þOoBK òüôõèBø òüpPâorG

(818)789-3778 fBPPÖA õñývðA ok Ao Apu þG þG óAoõPuo {ýK
.lükpâ ôpGôo ëBHÛPuA BG úÞ kpÞ
25
JçÞ ô tðæ BÞõø rýð úPynâ ëBu ôA
àükrð pPñu äñýKBy óBíø ok Ao þñý^õÞ
úPyo úG úWõO BG ô QgBu BK pG pãülíø
úG Ao óBßì ôk òüA kõg ÿoBíÏì ô þðBíPgBu
úÞ Q×â óAõO þì ô kpÞ þcApÆ þüBHüq
Rnè ô þðlük óBßì àü þñý^õÞ óAoõPuo

| |.QuBøûkAõðBgÿApG{hG
IéÚ ok óAoõPuo ôk òüA ÿBHüq ÿBø òèBu|
òüpPâorG p×ð 400 qA {ýG QýÖpÊ BG õñývðA
úÛÇñìokô wéXð@wèok þðAoõPuo úÎõíXì
ÿBHüq ÉBýc ô qBG ÿBÃÖ ô kôo þì oBíy úG þèô
þâkAõðBg þðBßì úG êülHO òèBuôk òüA òýGBì
þðBíùì Iy pø óAõO þì úÞ ûly óBãíø ÿApG
þuôpÎ , ÿkrìBð êýHÚ qA åorGô à^õÞ ÿBø
ÿBø úìBðpG pãük ô lèõO ,à^õÞ ÿBø
BG ô QgBu BK pG ó@ ok þvñürýG,þdüp×O
ûpù^ ô óAlñìpñø qA ÿoBývG oBñÞ ok oõÃc
óAoõPuo ûlðq àüqõì ô AnÒ qA ÙôpÏì ÿBø

.kpG Rnè kõHÏì þðlük ÿBø

óApùO úéXì

26

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

27

óApùO úéXì

ô lzð ÐÖk úÛéc òüA }pK ô ólüôk ,ólýyõð
ô þcApW êíÎ oBPuAõg úðBHéÆôAk oõÆ úG ÿô

.ly kõg îßy qA úÛéc óly ZoBg
àü ok pHPÞA 6 qôo ok þcApW êíÎ òüA
qA wK úÛéc ô ïBXðA þ¾õ¿g óBPuoBíýG
.ly ûkAk êüõdO þyôpÖpøAõW úG óly ZoBg
ÿkõHùGqA wK ÿlñèpüApãykpâ òüA QuAoApÚ

.kõy þÖpÏì úýÞpO ok þøBâkAk úG
ÿôpvíø :lüõâ|þì ÿlñèpüA QvüoõO òüA

QvüoõO àü îßyqA þPÚpu xBíèA Zôpg

ú^ òì ûoBG ok ïkpì lýñýHG BÏÚAô pâA .Bùð@ òüA pPzýG :MìApO Býðçì Ùlø BG úÞ ÿlñèpüA QvüoõO àü#
".lñüõâ|þì ookAqlÿ@ñAøkppkìÖ|þópBìøùWqA àü ok Ao xBíèA úÛéc àü QÚpu
BG kõG ûkAk RoõÚ úýÞpO ok þyôpÖpøAõW
þgpG úG Q×â úHcB¿ì òüA ok MìApO îðBg
kBíPÎA ,lññÞ|þì oBÞ lý×u jBÞ ok úÞ ÿkApÖA .lðkpÞZoBg ÿô ólGqA þcApW êíÎ
úG Ao kõg "úðBÚkB¾ pËð" ûoBG òüA ok ô koAlð pãykpâ àü ÈuõO úÞ xBíèA úÛéc àü
þyôpÖpøAõW àüok QÚpu Ùlø BGô ÿlñèpüA
.QuA ûkAk MìApO ÿBÚ@ qA þcApW êíÎ BG kõG ûly ûlýÏéG úýÞpO ok
ú^ MìApO ÿBÚ@ ly ûlýupK ôA qA þPÚô
:Q×â Bßüpì@ ëôA ÿõðBG ,ûkAk óBzð þzñÞAô .ly ZoBg ÿô îßy
oBÞ lý×u jBÞ ok pãük kApÖA òüA qA ÿoBíy úP×â Bßüpì@ëôA ÿõðBG ,MìApO Býðçì # úG RçýÇÏO ólðAonâ ÿApG úÞ êHíÞ óBüA
".lññÞ|þíð òüA úG Ao þPðpPñüA oAq@BG úéGBÛì oAqoBÞQuA úÛéc ô QuA ûly úPzÞ ÙkB¿O àü ok 4 qôook kõG ûkpÞp×u úýÞpO wüoBìoBì úÛÇñì
BÛüpÖ@úG þüBùñO úG {ýK úP×ø MìApO îðBg úÞ QuA þvÞ }kõg úÞ kpÞ qBÒ@ êýèk úÛéc àü úÞ óBìqpøô ûly kõÛ×ì óBzWAôkqA }qoA úG xBíèA úÛéc àü ólýÏéG êýèk úG pHPÞA
ô BýñÞ ,ÿôæBì ,BñÒ ÿBøoõzÞ qA ô kpÞ p×u .QuA ûkpÞúGpXO óBùWok AooAq@òüpPzýG êüBíO ô lPÖA|þì }pvíø kBü úG lñýG|þì xBíèA .ly pýãPuk þyôpÖpøAõW àü ok oæk oArø 40
îðBg ,úHcB¿ì òüA ok .kpÞoAlükp¿ì ÿpHg úßHy BG úHcB¿ì ok MìApO îðBg kBXüA ÿô ok úÛéc ó@ IcB¿O ÿApG ÿlüly wýéK ÈuõO wLu úèBu 54 QvüoõO òüA
þvñWQümAôoAq@þÎlìúÞþðBðqQ×âMìApO okúÞÿkApÖAqAÿoBíyúGQuAúP×âþu|þG|ÿA ÉApýÚ BG xBíèA úÛéc úßñüA Áõ¿g úG kõy|þì òüA þÏýHÆ ÜüpÆqA BO ly êÛPñì óBPuoBíýG úG
,ókoõg QÎBu 36qA wK BìA lñÞ ÐÖk Ao úÛéc
.lyBG æBG
.lñyBGúPyAkëlPvìáolìôlñulüBGlñPvø .koAlðþðAlñ^kBíPÎA,lññÞ|þìoBÞlý×ujBÞ
ô lñu qA }oõËñì úÞ kpßð Àhzì ôA ÿoõùíW|wýDo ,MìApO lèBðôk pvíø
.Qvý^ëlPvìáolì QümAôoAq@ þÎlì úÞ þðBðq QuA úP×â Bßüpì@ koõgpG îø ûkBW oBñÞ àükrð kApÖA qA ÿkAlÏO ok þâlñðAo úSkBc
oApÚ óBðq òüA oBñÞ ok" Q×â MìApO îðBg áolìô lñu" ûoBG òüAok lüBG lðõy|þì þvñW .lðA|ûkpÞ 20 þuôpÎ îuApì
".kAk óBzð áolì ô lñu lüBG BìA kpýâ|þì .lñyBG úPyAk "ëlPvì QyAnâÿBWpG úPzÞ
koõì" Q×â ÈÛÖ óAõO|þíð QuA úP×â ôA úG MìApO îðBgp×u óBüpWok úHcB¿ì òüA òüA ok ,úÛÇñì wýéK ÿõãñhu úP×â úG
".ïA|úPÖpâoApÚþvñWQümAôoAq@ úP×â MìApO îðBg.QuA ûly ïBXðA BÛüpÖ@ þédì QÚô úG úHñy p¿Î 2 QÎBu úÞ úSkBc
,ÐÚAõì þgpG QuA úP×â Bßüpì@ ëôA ÿõðBG okÿkpÖpøqApPzýGApìîüõãGîðAõO|þì":QuA Quk qA Ao kõg óBW p×ð 20 îßPuk ,ûkAk jo
êýèk ô úSkBc òüA ÿBø|þígq kAlÏO .lðA|ûkAk

eýd¾ úÞ lðoAk þüBø|}oArâ" Bø|úðBuo ".lñøk|þì oAq@ óBùW
".Qvýðeýd¾ÿoBÞòýñ^.lñPvýð MìApO îðBg qA qõýð þu|þG|ÿA oBãðpHg êìBc òüqõíýè àü koõgpG #
îùPì úÞ BðAôBÞ RpG þÂBÚ qA MìApO îðBg ok ÿkpÖpø qApPzýG Ao Bíy BÏÚAô Bü@" ûlýupK BG þuôpÎ îuApì àü óBðBíùì
.kõG ûkpÞ QüBíc kõG ûly þvñW oAq@ úG "?lñøk|þì oAq@ óBùW QèBüA ok pãük þüôokõg
úPzÞ20 îßPuk Bßüpì@áoõüõýð
qA þßü" :lüõâ|þì iuBK ok MìApO îðBg
.QuA úPyAnâÿBWpG
Individual, Couples & Family Psychotherapy qôo lüõâ|þì Bßüpì@ wýéK
ôk koõgpG pSA pG úPynâ úHñy
Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk .QuA ûlzð ïçÎA qõñø údðBu òüA ÑõÚô îuApì àü óBüpW ok ôokõg
oôBzì ô xBñzðAôo þÏÆBÛO ok úSkBc òüA lñüõâ|þì óAløBy kAlÏO áoõüõýð QèBüA ok þuôpÎ
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |19 BG òüA ok îø òüA qA {ýK ô ûkAk jo rýg|úSkBc
(LIC.#PSY 13673) ûkBPÖA ÝB×OA ÿpãük oBHâpì ÿBø|ÙkB¿O úÇÛð .lðA|ûly þígq ô úPzÞ ÿkBüq
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì oõHÎ qA Ao åorG ÿBø|óõýìBÞ ApýgA wýéK .QuA ïAoõPßLuA< ûBãüBK úPyõð úG
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì pùy þßükrð ok úSkBc òüA ,>qõýð
.kõG ûkpÞ Ðñì úÛÇñì òüA qA ÿôokõg àü úÞ ûkAk jo þðBìq ô >ÿoBøBßuA<
RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW ok óBâlññÞ|QÞpy qA þøôpâ êìBc òüqõíýè
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG QÎpu BG ûkBW ok QÞpc ïBãñø þuôpÎ îuApì
òüA .QuA ûkpÞ koõgpGpãük ÿôokõg àü BG
(310)441-9550 BG ô ûly ZoBg ûkBW qA wLu ôokõg ôk

1314 Westwood Blvd., #206 28
Los Angeles, CA. 90024

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

!þ×éu wßÎ BG åpì {üArÖA

ëBc ok áBðpÇg ÜÆBñì ok þ×éu wßÎ óBýðBGpÚ kAlÏO løk þì óBzð lülW þÛýÛdO #
óBPvÞBKô Bßüpì@,úýuôo ,lñøok þ×éu BG ÈHOpì ÿBø åpì òüpPzýG òýñ`íø .QuA {üArÖA

.QuA ûkBPÖA ÝB×OA
,lðõy þì úPzÞ áBðpÇg òÞBìAok òPÖpâ þ×éu ïBãñø úÞ ÿkApÖA kAlÏO lülW þyoArâ ÜHÆ

.QuA {üArÖA ëBcok
áBðpÇg ÿBø þ×éu òPÖpâ ïBãñø p×ð 43 úðæBu ÈuõPì oõÆ úG óõñÞBO ÿkçýì 2011 ëBu qA

.QuA óly ÝpÒ ô ÿlñéG qA ÉõÛu rýð kApÖA òüA åpì ûlíÎ êýèk .lðõy þì úPzÞ
þ×éu ÿBø wßÎ :lüõâ þì ÜýÛdO òüA lyoA Øèõì ô lñø þßyrK ïõéÎ úvuõì qA ëBvðBG ïBâ@
ûoBGok lüBG .lñÞ þì áBðpÇg Ao ó@ ,þuBßÎ ûõýy òüA ûApíø ÿBøoBPÖo BìA lñPvýð áBðpÇg þüBùñO úG

.kAk }qõì@ kApÖA úG áBðpÇg òÞBìA ôBøoBPÖo þgpG
lñéG ÿBø óBíPgBu ïBíO ô Bø úéÚ ,J@ àükrð òÞBìA ok lüBG >Ñõñíì þ×éu< ÜÆBñì ,ôA úP×â úG

.kõy þì pPíÞ þ×éu BG ÈHOpì ÿBø åpì IýOpO òüA úG .kõy kBXüA
òüA ok .QuA ûly ïBXðA óõñÞBO úÞ QuA þ×éu wßÎ óBýðBGpÚ úG ÉõGpì þuopG òüpPâorG òüA
Ao oBì@ô þuopG Ao óBùW puApu ok óBGq þvýéãðA ÿBø úìBðqôo lüApW ûlüpG óApãzøôtK ÜýÛdO
2017 pHìAõð BO 2011 pHPÞA òýG Bùð@ .lðkpÞ ïçÎA þðBGpÚ pø åpì êýèk ô QývñW ,òu xBuApG

.lðkpÞ l¾o Ao þ×éu BG ÈHOpì åpì 259 ÿkçýì
48 ô ôokõg BG ÙkB¿O êýèk úG koõì 51 ,þâly ÝpÒ êýèk úG åpì koõì 70 kAk óBzð Bø þuopG

.QuA ûkBPÖA ÝB×OA ÿlñéG qA ÉõÛu êýèk úG koõì
.lñPvø kpì p×ð 7 þðBGpÚ 10 pø qA pãük RoBHÎ úG .lðkõG kpì óBýðBGpÚ l¾ok 73 òýñ`íø
oõÆ úG .lñü@ þì JBvc úG áBðpÇg þ×éu BG åpì þé¾A óBýðBGpÚ úèBu 29 BO 20 óBðAõW òýñ`íø
òüpPzýG .QuA ûkõG ëBu 19 BO 10 òýG l¾ok 36 ô ëBu 29 BO 20 òýG óBýðBGpÚ l¾ok 50 òu ÜýÚk

.koAk ÜéÏO óBPvÞBK ô Bßüpì@ ,úýuôo ,lñø úG þ×éu êýèk úG åpì óArýì
åpì ólypýâApÖqA óBùWpuApuok >Ñõñíì þ×éu< ÜÆBñì kBXüA BG lüBG ,óApãzøôtK úP×â úG
JõHdì úÛÇñì lñ^ ok p×ð lñ^ úßð@ qA wK ÿoBW ëBu ok úPHèA kõy ÿpýâõéW þÖkB¿O ÿBø
.kpÞ ëBíÎA oõÞnì òÞBìA ok Ao >þ×éu QýÎõñíì< oõzÞ òüA Qèôk ,lðly þðBGpÚ lñø þPvüoõO

29

óApùO úéXì

.kAk pHg wýéK úG Ao ApWBì ,QuA úPÖpð

lñPgôpÖ|þì Ao kõg óBýðBGpÚ ïAlðA þßürßì ZôqúéýuôúGúÞAoþvðBðúøBìôkákõÞ,wýéK
úG ô ûkpÞ AlýK ,kõG ûly úPgôpÖ Zôq òüA
.QuA ûkAk êüõdO {âorGokBì
úÞ QuA ûly Àhzì wýéK RBÛýÛdOok ok úÞ lðkõG ÿkpXì óAokBì ,óq úu pø ok òýzðpýÛÖ ÿA|úédì ,"àLýOBÞA" ÿBø|óBGBýg àü qA ÜýÛdO ëBc ok àürßì wýéK #
Bùð@qAô lñPgBñy|þì êHÚqA Ao Zôq òüA óBýðBGpÚ .lðly lülKBð pýgA ÿBø|ûBì .QuA ûly þPýuõßürßì úìõc .QuA êPÚ koõì ûk êÚAlc BG úÇGAo ok Zôq
'ly|þì úPgôpÖ óBýðBGpÚ ólG' úÞ lðly QyAkqBG þèBc ok Zôq òüA
.lðlüpg|þì þüAnÒ kAõì ô xBHè qA {ýG ,pHìBuk îzy qôo ok óôpPø îðBg úßvèBÞàü ok Ao óBvðA ólG qA þüBø|QívÚ
,BýzüpOBK ,wýéK RBÛýÛdO xBuA pG Ao }A úèBuôkpPgk úßð@qA wKô {ýK ûBì àü QÚô pø úÞ lðA|úP×â Zôq òüA ÿBø|úüBvíø
óBzð úðBùG úG Ao óBðq òüA xõèoBÞ þâlðq àüpy lülKBð {ÞkõÞ ûApíø úG ,QyAnâ úuolì úG Ao ÿA|úßvèBÞ óBíø ,lðA|ûlük Ao kpìô óq òüA úÞ .lðkpÞ|þì êíc ú`G
êgAk úG þyôpÖ lülW xBñWA ókAk Ao óBvðA ólG RBÏÇÚ wýéK úÞ lñPyAk ûApíø úG QyAkqBG kpì ,þupKqBG úvéW òýèôA ok
.ly úýyBc ÿBø|úédì ok óq QvýG êPÚ úG ûly
.QuA ûlðBzÞ|þì óBzðBíOoBK@ þPÚô Bø|úüBvíø qA þßü ,qôo óBíø pùÊ .QuA ûkpÞ AlýK ó@ok
Ao xõèoBÞ óAõg þPÚô úÞ lüõâ|þì wýéK úuolì úG }pPgk ëBHðk úG þvðBð úÞ lýíùÖ ïBð úG úèBu 28 óq àü óly lülKBð ëBHðk úG .QuA ûkpÞ ÙApPÎA þPýuõßürßì
êHÚ QuAõg wýéK óAoõìBì qA ôA ,kpÞ QyAkqBG ok BñýPñèAô }A úøBì ôk lðqpÖ ô óôpOõø þvðBð qA þuoqBG óBüpW ok wýéK óAoõìBì
lñøk ûqBWA ôA úG Bø|úðBuo BG óly ôo úG ôo qA òüA úÞ kõG ÜýÛdO ëBc ok wýéK ,úédì òüA ok pãük óBíPgBu àü ô Zôq òüA óBíOoBK@
óõ^ úP×â ô lyõLG þíuo þuBHè ô kpýãG }ôk þuoqBG Ao úßvèBÞô ØÚõPì óBGBýg ok Ao Zôq ØzÞ Ao óBvðA ólG qA þOBÏÇÚ ó@ þßükrð
qA ûlýyõK ÿBø|êÇu ok RBÏÇÚ òüA .lðkpÞ
".îPvýð ØýTÞ ïpXì àü òì" .kpÞ ÿoAlùãð ëB`hü ok ô QyAk oApÚ óBíu
oBì@ òüpPzýG ÿAoAk àürßì qA úÛÇñì òüA pHìBPLu îzyqA }A|úøBìôk lðqpÖô þvðBð
ô úüõðAs òýG ÈÛÖ .QuA óBðq êPÚ ô óly îâ .ly|þì
p×ð 395 )ûBì oBù^ kôlc( ÿoBW ëBu êüoô@ lðkõG ûly lülKBð ÿBø|ïAlðA Zôq òüA úÞ lüõâ|þì þðBPukAk
óq óBð@qA òO 207 úÞ lðly lülKBð QèBüA òüA ok xõèoBÞ óAõg úÞ îùPì ,þüõWqBG úvéW ok Àhzì BìA lñPgôpÖ|þì Ao kõg óBýðBGpÚ kBvWA
óq ôk ô óôpOõø þvðBð êPÚ úG QuA ûly ûlýìBð
.lðkõG .lðA|ûkõG þðBvÞ ú^ Bùð@ óBüpPzì úÞ ûlzð
ÝB×OA þüBø|úédì ok IéÒA kApÖA óly îâ .kpÞ ÙApPÎA úèBu 29 ô 23 pãük úG IéÒA ô QuA YüAo àürßì ok óBðq êPÚ
Bùð@ pG olhì kAõì ÝB^BÚ ÿBølðBG úÞ lPÖA|þì kpÞ ÙApPÎA òýñ`íø ôA ,Bø|óBPukAk úP×â úG BìA ,kõy|þíð pXñì êPÚ òýHßOpì RAqBXì
úG kôoô qA wýéK êýèk òýíø úG ô lðoAk ÈévO oAq@ koõì òPzÞqA êHÚ Ao óBýðBGpÚqA þÃÏG úÞ ûlðôpK òüA ok úÞ þOôBvÚ ô }Aphèk RBýDrW
þPc ô Bùð@ êüBuô ô QuA ûkAk oApÚ þvñW ok RApøBËO ÿoArâpGô îzg IHu koAk kõWô
.koAk îýG ÜÆBñì òüA .QuA úPgôpÖ Ao óBzðlG ÿBø|QívÚ qA þÃÏG

ly àýLíèA þééíèA|òýG úPýíÞþüApWAõÃÎoBG òýPvhð ÿApG óBPvðBÓÖAqA óq àü

.kpýãG úvéW òüA ëBHOõÖ îýO óBG|ûqAôok óAõñÎ úG ÿpÓ¾A îðBg ok îýí¿O òüA ,kBùð òüA ïçÎA xBuApG ûkpÞ ïçÎA àýLíèA þééíèA|òýG úPýíÞ #
àü xBuApG {ñürâ lñíÖlø lðôo þK ok òüA óApPgk ëBHOõÖ äýè ok óBPvðBÓÖA óApPgk úPýíÞ Qvzð òýìõu ô þu ô l¿ßü úG óBPvðBÓÖA qA ÿpPgk ,ÿpÓ¾A Apýíu úÞ
JBhPðA óõývýíÞ ,Àhzì ÈGAõ úPyo îýO óBPýKBÞ þðBìq ôA .QuA ûkpÞ ÿqBG oõzÞ òýPðAso@ xpü@ xõñDõGok àýLíèA þééíèA|òýG úPýíÞ òüA þüApWA õÃÎ 9 qA þßü óAõñÎ
pPgk ,ó@ wvðpK QuBüo úG úÞ àýLíèA ÿBÃÎA rýð óõñÞA ô ûkõG óBPvðBÓÖA óApPgk ëBHPßvG õÃÎ YñK qA .ly mBhOA þGõñW þüBßüpì@ ok
ok Ao ,ÿpÓ¾A îðBg ,ûly êýßzO BýðBPüpG úßéì .lñPvø kpì p×ð ôk ô óq BO úu úPýíÞ òüA lülW .QuA|ûly úPÖpünK
.QuA óApPgk ëBHPßvG îýO õÃÎ ÿApG Ao ÜÖAõì ÿAo 77 QuA úPvðAõO ôA
.kõG ûkpÞ þÖpÏì pãük òO 4 oBñÞ ok ëBu {y òüA qA êHÚ ,ÿpÓ¾A Apýíu Quk úG àýLíèA þééíèA|òýG úPýíÞ ok QüõÃÎ 30
óAõñÎ úG ôA qA àýLíèA þééíèA|òýG úPýíÞ þðlì ÿBøkBùð òýñ`íø ô }qoô ú¾pÎ
ÿBø|}qoô úG ôA BìA ,QuA ûkpÞ oBÞ óBPvðBÓÖA .koô@
.QuA ûkpÞ kBü úPýíÞ òüA õÃÎ òüpPðAõW ÿpPzýG úÚçÎ ëBHPßvG ô ëBHOõÖ ,õÖ|äñÞ ôA .QuA 1374 ëBu lèõPì ,ÿpÓ¾A Apýíu
àýLíèA þééíèA|òýG úPýíÞ ok þuBýu ïõéÎ úPyo ok þuBñyoBÞ áolì
.koAk
)|International Olympic Committee|( qA ÿAo 77 úÞ QuA úPvðAõO ÿp×¾A îðBg .koAk êéíèA|òýG ÈGAôo {üApâ

ÿApWA QýèõEvì úÞ QuA þééíèA|òýG kBùð àü
.koAk ûlùÎ pG Ao àýLíèA

êýßzO 1894 ëBu òDôs 23 ok úPýíÞ òüA
àýLíèA þéì úPýíÞ ÿBø|QýèBÏÖ ô ly

.QuA úPýíÞ òüA pËð püq õÃÎ ÿBøoõzÞ
õÃÎ ÿlýyoõg 1315 ëBu ok óBPvðBÓÖA
ëBu òýíø ok .ly àýLíèA þééíèA|òýG úPýíÞ
ÜGBÇì B« íuo óBPvðBÓÖA àýLíèA þéì úPýíÞ
ok ô kBXüA àýLíèA þééíèA|òýG úPýíÞ oõzñì
QÞpy rýð óBíè@ òýèpG 1936 àýLíèA ÿBùüqBG

.QyAk
qA rýð óBPvðBÓÖA àýLíèA þéì úPýíÞ úWkõG
ÿBøkBùð püBu ô àýLíèA þééíèA|òýG úPýíÞ ÙpÆ

.kõy|þì òýìBO ÐGBñì pãük ô ûlññÞ àíÞ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

31

óApùO úéXì

Arüô qA QýÖBÏì ÈüApy qA Bø|þðApüA qA ÿkAlÏO

QýÖBÏì óBPvGp¾óBPvGp¾ ÿBø|ïBÛì."lññÞ|þì ûkB×PuA Fõu"
úÞ óApüAqA þðõðBÚpýÒ óApWBùì kAlÏO lñüõâ|þì

ÿApG Ao ArüôõÃÎ ÿBøoõzÞ koAô BO lðôo|þì óBPvGp¾ úG

úG úPynâ ëBu àü ok ,lðõy BKôoA úükBdOA

kpÞõÓè Bø|þðApüA.QuAúPÖBü{üArÖARly
ÿkçýì ÿoBW ëBu ok Bø|}oArâ pG BñG
ÿBÂBÛO óBPvGp¾ qA Bíuo þðApüA 1100 kôlc QýÖBÏì úÞkpÞïçÎA óBPvGp¾ Qèôk #
êÛPñì óBüõXøBñKrÞApì úGô lðA|ûkpÞ þâlñøBñK õÓè Ao oõzÞòüA úG Bø|þðApüA p×u ÿApG Arüô
ÿApG þðApüA óAlðôpùy lÏG úG òüAqAô ûkpÞ
.lðA|ûly .QyAk lñøAõg Arüô úGqBýð óBPvGp¾ úGp×u

pvíøkûAokBGóokBz{ð {OBìñÞBùAOôA{úG NÛGBkuþðBW

!QuA ûlññÞrEízì þÞpýu kôõýèBø

ok óBüõXøBñKqA QÊB×crÞpì óæõEvìqA þßü 18( pHPÞA 10 úHñyoBù^ óBPvGp¾ Qèôk òì :lüõâ|þì ,lñÞ|þì Øý¾õO ûlññÞrEƒíƒzƒì ô pu pK þüAlW óAoôk ok Nk þðBW #
úG óBPvGp¾ Qèôk ûqBO îýí¿O ûoBGok kApãéG Qèôk" :Qyõð kõg þíuo úìBðqôo ok )pùì ô îðAk|þì .îyBG æolñýu QÚô|aýø kõHð oApÚ úG îùPì ôA ÿõu qA ,kpø pHìA qA {üAl¾
òüA úG QuA þzñÞAô ïAlÚA òüA" Q×â qpPüôo úG úÞ QuA úPÖpâ îýí¿O óBPvGp¾ ÿoõùíW ÐÇÛì àü ok ïkpÞ xBvcA BìA .ïA|úPÖpƒünƒK àü oBPÖpâ wLu ôA .ly þãðBg Qðõzg
koAô )Bø|þðApüA qA( ÿkBüq kAlÏO úÞ êßzì ÿApG Arüô qA QýÖBÏì ûoBGok Ao kõg þéHÚ îýí¿O îñøm úG ÿpPùG úíéÞ- æolñýu ,ûBOõÞ þðBìq þédì pülì àü .ly pãük QüBßy ûlðôpK
lññÞ|þì }çO Bü BXð@ok ô lðõy|þì óBPvGp¾ æBc ôA .ly êülHƒO æõƒýƒø úƒG -lƒuo|þƒíƒð úÞkq ïBùOA Nk þðBW úGô kpÞQüBßyôAqA
þâlñøBñK úÞ òüA Bü lðôpG BKôoA JpÒ úG BXð@qA ".lñÞ õÓè óApüA þìçuA ÿoõùíW óAlðôpùy kôõýèBø ÿBíñƒýƒu ûoBƒPƒu.QƒuAôkõƒíƒüqõƒÞ {ƒüBƒíð úƒG îƒéýÖ ÿoAkpƒHíéýƒÖ óAoôk ok
úÞ kpÞ ïçÎA úPynâ ëBu óBPvGBO ok kApãéG pÆBg úG ïkpì îñÞ xBvcA îðAõO|þì :lüArÖA|þì ôA BG Qðõzg BG >Bø|Õôok pùy< ûlìBýðok
".lðpýãG ôoõzÞ òüAok ÿpãykpâ QÏñ¾ QüõÛO ÿApG ,lƒñƒñƒÞ|þƒì îøBƒãƒð ÿpƒãƒük oõƒW Bƒø|ïBƒƒùƒOA
ÿkBüq ÿBø|}oArâ pýgA ëBu àü ëõÆ ok qA Ao þðApüA óAlðôpùy ,þüBKôoA pýÒ oAqBG úÏuõO úèBÛì ô pHg òPyõð úG òì úýéÎ BøoBãð|úìBðqôo .QuA ûkpÞoBPÖo
QÖBüok ÿApG þðApüA óAlðôpùy }çO qA ÙBÏì óBPvGp¾ úG p×u ÿApG Arüô oôl¾ úG qBýð ,QüBùð ok .lƒðlƒüqoô RokBƒHì Bƒø|úƒéXì ok úG VkAõc òüA úG þzñÞAô ok Nk þðBW
þGpÒ ÿBKôoA úGp×u Bü óBPvGp¾ok þâlñøBñK oõzÞ püqô ,aüõðB×PuA ByõHð BìA .lñÞ|þì løAõg }BÖ QÛýÛc Bø|ïBùOA òüA úíø koõìok òüA :lüõâ|þì óBPvéãðA NB^ õýÞ|þW úƒéXƒì
þÃÏG óBìBvGBð QýÏÂôôoõzÞ òüA ÜüpÆ qA úÞ Q×â oõzÞ òüA wéXì ok óBPvGp¾ ÿBø|ÝpGôlÎo òüA Quok Qíu ok òì ô ly úG ókq Iýu@ .lñÞ|þì kBXüA þâkoq@ Bø|ÝB×OA
ok QuA oApÚ Nk þðBW.kBPvüA îøAõg Ðüpu ÿoléÚ RoõËñì ?ÿoAk {Pƒuôk úƒÞ þƒvƒÞ
|.QuA ûly pzPñì óApWBùì òüA qA ok .lñÞ B×üA Ao òý×üpâ pPÞk {Ûð >þDpìBð kpì< ok lðAõO|þíð ç¾A.lPÖBýð ÝB×OA òüA ,úð ?QuA
lñðBì rýð >rýãðA|Q×ãy óAoõðBW< ïôk QívÚ úãð úPvG Ao îðBøk úÞ AlPGA.lyBG òì k¶ õƒWô
{Ûð ûoBGôk ô QyAk oõÃc Qvhð QívÚ Iv^pG îùG úÞ îPvðAk|þì ?þðAk|þì ,îPyAk
løAõg pO|IüpÒ ô IýXÎ ÑBÂôA ô koõg|þì
.kpÞ ÿqBG Ao lèAõèlñüpâ þƒÞpƒýƒu Ao kôõƒýƒèBƒø úƒÞ Nk þƒðBƒW .lƒƒy

êPÚ úG úèõéâ BG þßíð úÞpu wLý^ pÆBg úG óAõW êPÚ
úÞ îùPì ÿBøõíÎpvK qA pãük þßü ô lðBuo pÆBg úG úèBu17
QyAk oõÃc úSkBc êdì ok ô ÿpýâok løBy
ô QyAnâ oApÖ úG BK úèõéâ àýéy qA wK AoõÖ !wLý^
úÞ þðBìq .kpÞ oAkpHg ApWBì qA Ao wýéK óAoõìBì
úWAõì óAõW êOBÚ BG lì@ úSkBc êdì úG wýéK ïBùOA úG þGõñW BñýèôoBÞok þðAõW kpì #
Ao þðõg lvW QyAk l¿Ú óBzÞ óBzÞ úÞ ly .lypýãPuk }A úèBu 17 ÿõíÎpvK êPÚ

.lñÞ óBùñK êHì püq ok Ao kõg ÿõíÎpvK úèBu 19 òük óBüAo îùPì
úÞ Q×â ûlðôpKpvÖA úG þüõWqBG ok ÿô
oAlzø {üõíÎpvK úG oBHâpì àýéy qA {ýK 32
BìA koõhð Ao }A úÚçÎ koõì wLý^ BO kõG ûkAk
äñ×O BG ly úWAõì ëõPÛì QìôBÛì BG úÞ þðBìq
òük óBüAo óõñÞA .lðBuo êPÚ úG Ao ôA ÿoBßy
òýèôA BO QuA QyAkqBG ok úÛýSô oApÚ óôlG

.kõy oArâpG ôA ûBâkAk úvéW

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ÜýÛdO àüoþkzQøôÞtpKy-úþG RíéõÎÎk úýÎçÆA

kpÞlñøAõg QÖBüokoæk 50 óBâlññÞQÞpy

îüoAlð Bíy þ¿hy RBÎçÆA úG ÿqBýð Bì

| | :ÈüApy ô lñÞ|þì ØÚõPì þðõðBS ÑçÆA Ao òýzðpu BG ÀqõôüÛkBðuÿêÿoýèAkpBíÇúýÂKGBkÃAokÖõôðþpBÃÖñÖÖ
qBÒ@pýgA úSkBc þüAp^ òPÚBü ÿApG þOBÛýÛdO
| | lýyBG ê¾æA þðApüA lüBG|* |
| | lýñÞþâlðq BýñýWpüô Bü áoõüõýð ,Býðp×ýèBÞokpÂBc ëBcok|* | .QuA ûkpÞ
koõì ok Õôok úìBðoBùÊA àü ô þÛýÛc úìBðoBùÊA àü lüpÂBc|* | ,úýuôo püqô|Qvhð óôBÏì ,ØvüoõG ÿoõü
Ao Bø|þüBßüpì@ BG þèBíPcA pËð|ÙçPgA úðõâpø
| | lývüõñG úPynâúHñzßü pSA oõzÞ ôk ÈGAôo pG úSkBc òüA Q×â ô kpÞ ko
lýñÞqBG lýðAõO þì Bü lüoAk ëBLýK JBvc|* |

lýPvø ëBu 65 BO 18 òýG|*

þÛýÛc úìBðoBùÊA qA ,õßvì úÞ kôrÖA ôA .QyAk løAõhð þ×ñì ÿBíýKBÃÖ BG ûApíø úÞ koõðBÃÖ ôk #
þðBìq BO lülyoAlýG JAõgqA úÞ þðBìqqA ,úPynâ úHñzßü Bíy " :ëAõu õÓè ô QuA ûBâ@ þOBýéíÎ òýñ^ ÿBø|àvüo þééíèA|òýG ûBãPvüA ûAo ok qõüBu þuôo
òüA qA þSkAõc ëõíÏì ëAôo ,ÿlÏG ÿBøqAôpK úG oB^Bð þñÖ êßzì êýèk úG ,lðkõG þüBÃÖ
?"lükpÞ oBß^ lýPÖo JAõg úG Iyok úÞ
| |lýüõãGQuAoçìBÞlüBGBíyúýðBýGòüAok|* | .QuA Quk .lðly ÿoApÇÂA kôpÖ
?kBPÖA ÝB×OA ú^ | þvßèA ô Bßüpì@ oõzÞ êøA ,äýø àýð
lýüõãðÕôok|* | þÚB×OA ú^ úÞ Qvýð òyôo BÛýÚk qõñø lÏG þøBOõÞ úé¾BÖ ok ,úýuôo oõzÞ qA òýñyôA
lýñßðBøoqôoúíýð.lývüõñGqôoïBíOokAoóBPüBøQýèBÏÖB×Çè|* | qBÒ@þGõg úG RBýéíÎ òüA ApøBÊ .QuA ûkBPÖA úÞ lðkAk }oArâ QHÚApì ZpG úG óByp×u qBÒ@ qA
.lývüõñG{ýéãñýÖBüþuoBÖóBGqúGÈÛÖôúíéÞ200-150B×Çè|* | ÿôo pG BuBð úýðBS 90 kôlc qA lÏG BìA ,ûly ûly êßzì oB^k óBzßyõì ûlññÞ|QüõÛO
ïôkô ëôA úécpì òýG úÞ kpÞ ïçÎA ûlðq {hK ,òýìq ÿõu úG àyõì pývì pýýÓO þK ok.QuA
| ûlì@ {ýK þéßzì ,àyõì RBÏÇÚ óly AlW ÿoApÇÂA kôpÖ úG BO lðly oB^Bð koõðBÃÖ òüA
Õôok úìBðoBùÊA êìBc ëõvLÞ óôok qA úÞ þüõDlüô ok.QuA úé¾BÖ ok ,p×ð ôk òüA êìBc ëõvLÞ ô lñølG òO
þðBìq BO lülyoAlýG JAõgqA úÞ þðBìqqA ,úPynâ úHñzßü Bíy " :ëAõu p×ð ôk pø ÿA|úËdè ÿApG ,ûly pzPñì óAkoõðBÃÖ ok àyõì JBOpK êdì qA pPìõéýÞ 500 kôlc
?"lükpÞ oBß^ lýPÖo JAõg úG Iyok úÞ BuBð kôq þéýg .lðoõg|þì óBßO þPhu úG ,óBPvÚArÚ JõñW ok oõð|àýG þüBÃÖ ûBãüBK
koõì ok þãPgBu çìBÞ ô Õôok óBPuAk àü lüBG Bíy úýðBýG òüAok|* | .QuA ûkoõg Qvßy RBýéíÎ úÞ kpÞ ïçÎA ûôpâ úÞ kpÞ ïçÎA ÿA|úýÎçÆA ok BuBð .lì@ kôpÖ
| |lývüõñGoõÞnìúHñzßü pùy þßükrð ok óAkoõðBÃÖ êìBc ëõvLÞ pø ëBc ô lðA|ûlýuo qõüBu kôpÖ êdì úG ÜýÛdO
lýñßðBøoqôoúíýð.lývüõñGqôoïBíOokAoóBPüBøQýèBÏÖB×Çè|* | .QuA ûlì@ kôpÖ óBPvÚArÚ rÞpì ok ,óBÎqBÚrW RBìBÛì óBìpíø.QuA Jõg koõðBÃÖ ôk
.lývüõñG{ýéãñýÖBüþuoBÖóBGqúGÈÛÖôúíéÞ200-150B×Çè|* | þñÖ ÀÛð koõì ok úÞ lñüõâ þì úýuôo
qBÒ@ þüBñW þOBÛýÛdO qõüBu ÿBíýKBÃÖ
MüBO Aopüq QüBu Jô kõgpâoôpìok QÞpy ÿApG
lýñÞÑôpyô ûkpÞ . lðA|ûkpÞ
ÿApG þOBÛýÛdO úPýíÞ àü úýuôo úP×â úG
https://ncu.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_ BÃÖ òüA QgBuok úÞ ÑõÂõì òüA úG ókpG þK
4PCpfK8vbntedEh RAopÛì QüBÎook ÿoBãðA|êùu úðõâ aýø BíýK
qBÒ@Ao þOBÛýÛdO ,lyBG úPÖpãð Roõ¾ þñíüA
33
.lðA|ûkpÞ
þüBÃÖ p×u úðõâpø úÞ kpÞ ïçÎA rýð úýuôo

óApùO úéXì

?Qvý^ þvßñG þÏÚAô îuA lñìpñøoBÏPvì ïBð| BanksyþvßñG#
úÞ lðkpÞ }çO BùèBu ÿoBývG kApÖA úÞ òüA BG ,þƒuBƒýu lƒÛPñì ô ëBƒÏÖ ,þƒPýƒÖApƒƒâ
BìA lññÞ þüBuBƒñy Ao þƒvßñG þƒÏÚAô Qƒüõƒø pñø .QuA þüBýðBPüpG }BÛð ô óAkpâoBÞ
úýÂpÖ 2 úPHèA .QuA ïõéÏìBð óBñ`íøôA Qüõø {üBø|úüõXø ô rýì@| úñÏÆ ôA þðBGBýg
Bùð@ qA þßü úÞ koAk kõWô ôA þÏÚAô ïBð koõì ok rñÆqA ÿA| ûrýì@ôApñø .QuA úðAoBßGApg
.lyBG þì ïBÛñýðBâ òýGAo ÿpãük ô wßñG RpGAo ûkpâàýñßO BG úÞQuA þPýÖApâô ûBýu
ûlzð ko Bü lýüBO BùñüA qA ïAlß`ýø qõñø úPHèA oBS@ .kõy |þì Üég ÿA| ûtüô ÿoAkpG
þÎBíPWA ô þuBýu ÿAõPdì BG ôA ÿpñø
|.|.QuA ok Bø| êK ô BøoAõük ,Bø| óBGBƒýƒg ok
àü qA ÿpüõ¿O úG ïBÛñýðBâ òýGAo úýÂpÖ ûlì@ok püõ¿O úG Býðk ØéPhì ÿBøpùy
kpÞ þì þâlðq óBPvéãðA ëõPvüpG ok úÞ lñìpñø
òüA .kkpâ þì qBG kpÞ óBßì êÛð ólñè úG BølÏG ô .QuA|
ok oõW wßñG óBßì êÛð BG þüBýÖApÓW pËð qA ïBð BƒG qA þƒßƒü þƒvƒßƒñƒG pƒƒÂBƒƒc ëBƒƒc ok
óBùW ok óAlñìpñø òüpOkõè@rìo ô òüpOkAlÏPuA
|.lü@ þì Ao þøBãzüBíð ôA ,ëBvìA ÿæõW ûBì ok .QuA
úG ôA .Qu þðBGBýg pñø ok þvßñG À¿hO óAoAlÖpÆ úÞ kpÞ BKpG ólñè àñüqæ ÿpèBâ ok
}oBS@pùy ÿBøoAõük ÿôoôp×u óBùWpuApu IéW {üBøoBÞ Qíu úG óAõW ô pýK qA Ao ÿkBüq
QHS wüoBKok úÞpüõ¿O òüA .lñÞ þì Üég Ao

!kpÞkpg Ao }A ÿlðõK óõýéýì 1 ÿõéGBO úÞÿlñìpñø ,þvßñG

BG úÞ løk þì óBzð Ao ÿA ûlñøBñK ápPgk ,ûly pOlÏG BìA kpÞ þì êýíßO }kõg ÿBø Quk úG ?QuA ûkpÞ qBÒ@ Ao }A úÖpc ólñè rýHOBu úÞ ÿpñø ZApc òüpg@ ok|.kpƒÞ
|.Qu þyBÛð ëBc ok oAõük ÿôo ÿpLuA ûpùG ,QuA NB^ þÎõð úÞ êývñPuA ûõýy qA ok ,óBPvéãðA ëõPvüpG qA Ao }oBÞ þvßñG ïBð BG kõg ÿBøõéGBO qA þßü ôA rýð ly oArâpG
ôõíéÚ BG Ao }oBS@ AlPGA ôA .kpÞ qBÒ@ ,1990 ëBu àü qA {ýG QíýÚ úG Ao >àñÞkBG BG ÿpPgk<
þíð }BÖ Ao }A þÏÚAô Qüõø wßñG Ap^ |.QÖpâ }pSA úÞ òüA qA wK BìA QgôpÖ lðõK óõýéýì
?lñÞ nÒBÞ ûBãPuk óBýìqA þyBÛð ïõG ,koõg {ß^
ô lì@ óôpýG ,kõG ûly úýHÏO JBÚ ok úÞ þñÞkpg
þì óBùñK Ao }A Qüõøqõñø úÞ îøqõñø wßñG úPgôk îz^ ïõG òüA ÿBø| úPyo úG úÞ ÿoBÃc
.QuôA þðõðBÚpýÒ ÿBø þyBÛðîø{éýèk,lñÞ
.lñÞ oBPÖpâ Ao }kõg úÞ løAõg þíð ôA ÐÚAô ok | |.kpÞpýãéÖBÒAolðkõG
ïBùGA Qý¿hy òüA úÞ lðoAk kBÛPÎA óAkBÛð úPHèA ok kõHð pHg| þG ÝB×OA òüA qA úÞ pSA ÜèBg
Rpùy ô QýGõHdì BølñÖpO qA þßü kõg rýì@ Ao ûly kpg pSA qA þvßÎ {ìApâBPvñüA úd×¾
ô kpÞ QvK ,QuA óArüô@ JBÚ òýüBK qA úƒÞ
.QuôA oBÞ òüA BG þvßñG| | >.QÖo ,ôpG ,ôpG< :Qyõð
?kqoA þìolÛ^ôA úüBìpu úG Ao pñø iüoBO ÿBø| þgõy òüpOAôpK |þG qA þßü
òýíhO oæk óõýéýì 20 Ao ôA úüBìpu }qoA rGoõÖ
:Q×â ÿA úHcB¿ì ok }kõgôA BìA .QuA ûkq |.kpÞ QHS kõg ïBð
,þPýÖApâ lñìpñø àü ÿApG ÿoBXO QƒýÛÖõƒì< úìBðqôopPýO ûqôpìA úÞ lñìpñø òüA ûoBGok Bì BìA
þPuAo úG ?îýðAk þì ú^ ,QuA ûly RçXì ô Bø
.kõy þì Jõvdì Qvßy þðBìq ú^ qA ôA ?QuA olÛ^ ôA ÿBøoBÞ }qoA 34

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

BðpŸG ZpüA pPÞk
àyrLðAlðk

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG |

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335

ëBüpupãüqBG ,óõvéüô RBßuA
Qynâok > kk äñýÞAô <

ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ òýGoôk ÿõéW koõÖko RpGAo ÿqBG BG >åorG oBÞ|úñùÞ pãüqBG óõvéüô RBßuA # |
êßy< îéýÖ ok ÿqBG ÿApG 1980 ëBu ô .QÖo ïpð úXñKô Quk ëBu lñ^qA wK þüBßüpì@
,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK BýðkqA þãèBu 76ok óBÆpu ÿoBíýG BG ókpÞ
þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@ .ly Jõéâ|óléâ ûrüBW QÖBüok krìBð >Iy
rýèoBy oBñÞ >æõýø< îéýÖ ok ÿqBG úÞ ôA .QÖo
l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy ëpK< ÿBø|îéýÖ ok ,koAk úìBðoBÞ ok Ao óôpO þüBßüpì@oBÞ|úñùÞ pãüqBG óõvéüô RBßuA
òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êüõdO BO QÖBüok qA l¾ok >úPvßy|ëk ákõÞ< ô >kok þÂBÚ< ,>pGoBø ok þðõürüõéO ô þüBíñýu QýèBÏÖ úøk 5 þÆ úÞ
òýGoôk ÿõéW ÿoBíy|þG ÿBø|ëBüpuô Bø|îéýÖ
QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy .QuA úPÖo òýGoôk ÿõéW
okôA QynâokpHg ïçÎA ÿApG úÞ þñPìok .Qynâok þãèBu 76 ok ,kõG úPÖo
(818)705-7777 www.AdmiralCarpetCleaning.com pzPñì |>kk äñýÞAô< ëBüpu þíuo JBvc ëõÓzì Ao {PÚô pPzýG pýgA ëBu lñ^ ok ôA
îýñÞ|þì ïçÎAoBývG ûôlðA BG< :QuA ûlì@ ,ly óBâkpì( >kk äñýÞAô< ëBüpu ok ÿqBG
35 7030 Darby Ave, unite B, Reseda, CA 91335 {Ûð ûkBÏèA|ÝoBg pãüqBG óõvéüô RBßuA úÞ Qý¿hy {Ûð ó@ ê¿Ö lñ^ ok ô kõG )ápdPì

>.QÖo Býðk qA þãèBu 76 ok êypø kpÞ|þì ÿqBG Ao òüpâ êypø ïBð úG ÿqoôBzÞ
þHvPâ< îéýÖ ok 1974 ëBu óõvéüô

úéXìok kõg ÿBø ïBýKô þùâ@oBzPðA BG
åorG ûkAõðBg òüA úG ,óApùO þééíèA òýG

lülðõýK úG þðApüA

lñO {ñÞAô óApùO úéXì
oAréâBÂolídì
|pGoBÞQupùÖ úG lyoBÃcA ûBâkAk úG þðBg îuBÚ JApùì

IMDB RoBËð úÞkoAkoôBG þðBg|îuBÚ JApùì # |
úÞApüq QuA þPuok þéýgoBÞoõìApG ókpÞ
,lýñÞwßéüo ûom àü ûkpÞ ûkB×PuAõu ïkpì kBíPÎA qA wÞpø
!ïoAlð óly ûlük úG ÿqBýð òì úíÇè {ðAoBßíø ô }kõg oBHPÎA úG lyBG

.lðq|þì
qA ÿpüõ¿O oBzPðA BG þðBg îuBÚ JApùì
ok ,kõG ûlì@ {üApG ûBâkAk qA úÞ ÿA|úüoBÃcA
...lìô|A îñì ÿApG BñüA qA< :Qyõð ïApâBPvñüA
ÿlG êßy lüBy .QyAk ÿlG wc {PuAo
ïpËð úG «BÚB×OA .ûoAlð þèBßyA þèô ...QyAk
ëõK ëBc pø úG .úýPuok þéýg oBÞ ókpÞ RoBËð

QvK òì Ap^ lüly QcAoBð?ÑõÂõì òüA þyAõc úG {ñÞAô ok oAréâBÂolídì# .ïoAk
Ao QvK òüA qôo úu òì ÿBøoAlÖpÆ ?îPyAnâ òüpO JAnW QupùÖ ok }oõÃc pHg BG QýuBvc òüA BG úÞoõÇðõíø :ëôA ëAõu
Bíy .kõG JAnW îø òì ÿApG ô lñPyAnâ þì : QyõðpGoBÞàü ÿBíñýu iüoBO óApãüqBG ok úÞ þñýèõEvì BG ,úzýì koõgpG Bø þPüpHéu
pGoBÞ àü þPc lüõzG ïçÎA óBùW îøkrýu QüBícô úWõO koõì QuBùèBu| imdb | ?ûly koõgpG îø ókpÞ þøBOõÞ úÇGAo òýíø
.lýñßð þÖB¿ðA þG ?lýñÞ þíð pýy lñÞ ïçÎA Õõéy òüA úG ÿqBýð wK îPvø îñýìqpu ïkpì ô QgBu úG RoBËð ïlÎ êýèk úG úÞ þüBùðôA ú^
QÚô ûom àü .lüoAkpG Bø QñÇýy òüA qA Quk àüok |imdb | óApGoBÞqA þßü .ïoAlð BùüqBG UÎBG koAlðBPuA pýÒ ô þèõ¾A pýÒ ÿBø qBu
wßéüo ûom àü.lüoAnãG óBOkõg þâlðq ÿôo pãüqBG òýíøkrýu óAõñÎ úG Ao òì þPvýè úÞ BùðôA ú^ ,óly RB×éO ô RAoBvg {üArÖA
Quôk pPzýG Ao pãülíø ïkpì çHÚ .lýñÞ | òì BíypËð úG .ûkpÞ JBhPðA óBùW MýPyõg óBâkq úèrèq ëBHÚ ok óõz×DBÊô úG úèrèq qA wK
.îüly þì ëBdyõg îø þèBdyõg qA .lñPyAk þì Bíy qA pPíÞ Bü Bíy ûqAlðA úG Ao| imdb
þì ?îðAk þíð Bü îñÞ þíð bpu òì Bü ?îuBñy !?!?ókpßð êíÎ
.ïoAlð óly ûlük úG ÿqBýð òì |imdb | .úP×â ûpGoBÞ úP×ãð| imdb | lñüõâ qA þÃÏG úÞ þüBXðôA qA :ïôk ëAõu
.îðq þíð Ùpc þ¾Bg Àhy úG ÐWAo òì pâA îø óæA .úÏWpì àü| imdb | ?ú¿hy klÏPì ÿBø úHcB¿ì ok òýèõEvì ô óBâlñüBíð ok ûkõG oApÚ úÞ ûly ÿoô@ ÐíW ïkpì qA þüBø
àü ÙpÆ ?kõy þì koAô BXÞ qA úíXø òüA lýñÞ bpu Ao iüoBO óApãüqBG òüpO MýPyõg ëõKòìõOBøkoBýéýìBøþPüpHéuúÞókpÞïçÎA òüA îø þvÞ úâA .úzG úñürø þ¾Bg koAõì
.lGAõg þíð qôo úu lñüõâ þì {ùG úéèByBì àýÖ .QuA ûlðqpGoBÞ òüA.lü@þì Qvýè òüA pXñìRBÛýÛdOòüAúXýPðúâA,ókoõgôoïkpì lüBG ûkAk ïBXðA ÿkqk ô ÿoAkpG ûçÞ Èuô
îüApG ,ûkAk Ao úHOo òüA| imdb | pGoBÞ àü | ok úPyõð þüBølÛð ïk@ òüA .Qvýð îø òýíø BG ,ly óArürÎ òüA ÿBÎkA ókõG JnÞ úG õu ïkpì kBíPÎA qA îø óõ^ ,úzG RAqBXì
úÞ þíüBO ó@ .úÒõéy þéýg ïpu òì .úGAnW òì BG pãì ïk@ òüA .koAk ûBãüBW ô|imdb ïAlÚA Bø ûpù^ òüA QýTýc ûkBÎA ÿApG QülW }kõg óAoBßíø oBHPÎA úG îø ,ûkpÞ ûkB×PuA
BK eH¾ 6 òì RBÚB×OA òüA ÿApG lüoAnâ þì Bíy
BOoArø .îýñÞ þìoBÞ îüoAk Iy 12 BO ïõy þì ?koAk þéýìBÖ QHvð >?lýñÞþì îø àý^õÞ ëAõu BOôk òì ...ÈÛÖ .ûkq úíÇè
úG QHTì JAõW þvÞ pâA BW àü .îýñÞ þì oBÞ àü ?ÿpâBzÖA ïAlÞ .ÿpâBzÖA lýüõâ þì
úPyAk Ao {ðlük îz^ løk þì òì ÿBøoBÞ .ûkpÞ ïçÎA óBùW îøkrýu Ao òì ûkAk ÿAo þìk@
ûkoõgpG þÞ úG óæA .îðAk þíð !?ç¾A úðõP^
.lýyBG

þðBùW ïBW ÿBø|QGBÚo ok ôA :lvüõð|þì kBý¾ QupùÖok ëçÛPuA ëBHOõÖ îýO òßüqBG # òßüqBG 60 QupùÖ ok þðApüA àü
îýO 8 ÐíW úG QvðAõO óApüA úÞ Bø|úèBu 17püq Býðk ëBHOõÖ kAlÏPuA BG óBñßüqBG lülW êvð ëBHOõÖ úýO@|}õg
ú^ qA úÞ kAk óBzð lñÞ AlýK ûAo Bø|QGBÚo pOpG
úñýâ êGBÛì ôA êâ .QuA oAkõgpG ÿBø|þüBðAõO .QÖpâoApÚ 36
ok ôA úÞ kõG þüBørý^ ó@ ïBíO qA ÿA|ú¾çg ,{ñìkBý¾oBýùéèA wýéãðA òükoBâ úüpzð |
úÞ ôA:lvüõð|þì úìAkA ok ókoôk.koAk úPñ^ îýOõÃÎ úÞ ëçÛPuA ëBHOõÖ îýO óAõW îWBùì
Èg ÿôo óBùâBð ly|þì oôk ûqAôok qA QyAk 60 ôrW Ao QuA rýð óApüA ÿBø|úèBu 17 püq
ûqAôok YñÞ úG Ao NõO BO lýgp^ úíüpW úÆõdì òPuõýK êývðBPK úÞ lðAk|þì ÿlÏPvì òßüqBG
òüpPâorG qA þßü ÿApG {ñìkBý¾ .lñÞ àýéy
ok ô lðq|þì NõO óApùO ëçÛPuA ,Býu@ ÿBø|îýO .lðoAk Ao ëBHOõÖ ÿBýðk ÜÖõì óBñßüqBG úG
ÿApG þÃüõÏO òßüqBG óAõñÎ úG îø ê¿Ö òüA ûoBGok òükoBâ úüpzð oBãðpHg ,ókoôk óBW

.QuA úPÖo óAlýì úG îýO òüA
òükoBâ úÞ Qvýð þñßüqBG BùñO {ñìkBý¾
BùñO Qvýè òüAok BìA ûkpÞ JBhPðA Býu@ûoBÚqA
ûoBÚ JõñW ô JpÒ ,ÿrÞpì úÛÇñì qA òßüqBG

.kôo|þì Bíy úG òùÞ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

pãlüqyBGáôõûHlvñýñÖÞlúüýlùOWêëýGBüBßpuývW

úGô lñvüõð|þì Ao ëBüpu úìBñíéýÖ >óôBO|îüæ< úG ókAk óBzð rHu ÕAp^ BG áõHvýÖ #
lñøAõg oõÃc þüApWA ûlññÞ úýùO óAõñÎ ïçÎA >óôBO |îüæ< þðBPuAk ëBüpu lýèõO
31 qA QuA oApÚ QvÞkBK òüA ïôk ê¿Ö .QyAk {Ûð kôõýèBø pãüqBG êýG BßývW úÞ ûkpÞ
óõýéýì 10qA {ýG ëôA ê¿Ö .kõy {hKpHPÞA óBìríø ô lñÞ|þì ÿqBG Ao ëBüpu òüA þé¾A
òüA .kõG løAõg îø ó@þüApWA ûlññÞúýùO
.kõG ûly kõéðAk oBG ÿõülüô wüôpu >bAô áõHvýÖ< Ao ëBüpu
úýùO ô pãüqBG óAõñÎ úG úPynâ ëBu êýG
QzâpG óõürüõéO úG >oBßøBñâ< ëBüpu ûlññÞ .lñÞ|þì úýùO áõHvýÖ þPuAõgok
.ly úWAõì óAlÛPñì ëBHÛPuA BG úÎõíXì òüA ô úG þPvÞkBK xBuA pG >óôBO|îüæ< ëBüpu
ly {hK ëBvìA óBPvGBO >oBßøBñâ< ïôk ê¿Ö áAkBø Býè óBPuAk ô kõy|þì úPgBu ïBð òýíø
Ao )êýG ÿqBG BG( þüBßüpì@ oBãð úìBðqôo àü
.kõG ûlññÞ úýùO ÈÛÖ êýG ô qA {ýG óly lülKBð ÿBíÏì úÞ lñÞ|þì ëBHðk
îÒ< ëBüpu òüA qA {ýK ôAô áõHvýÖ þuBñy|I¿Î RBÛýÛdO rÞpì àü ok p×ð 300
{hK Ao òvèôA QGArýèA oõÃc BG >lyBG Rpg@
ÿqBG BG >Bßüpì@ úßéì< lýèõO ëBc ok ô ûkpÞ .lñÞ|þì }BÖ Ao þvñO ok
,QuA óBâlññÞ úýùO qA þßü úÞ êýG rW úG
.QuA rðõW BOq òüpOBÞ QvÞkBK óBâlðqBu þßðApG MýßuAô qpÞA áq

37

ok Bßüpì@pý×u þéýø þßýð óApùO úéXì
kpÞB×ÏPuA ldPì êéì óBìqBu
!lyoAqBG úðAôo >BðBdüo< þzüAo@Ræõ¿dì

,ÿkôõýèBø oõùzì ûlñðAõg ,BðBdüo#
ïqAõè òüæ lýèõO ÿApG }çO ok Bø Rlì
ok QvðAõO QüBùðokôA .kõG }kõg {üAo@
BG kõg þzüAo@Ræõ¿dìqApHPÞA ûBì êüAôA

|.lñÞþüBíðôo|Fenty BeautyïBð
qA ÿpüôB¿O kõg ïApâBPvñüA úd×¾ ok ôA
úüBu êìBy úÞ Ao }lülW þzüAo@Ræõ¿dì

|.kpÞ pzPñì ,QuA úðõâ so ô îz^

óAoBãðpHg úG kBPvüA lý×u|jBÞok MìApO ÿBÚ@ óBìqBu ok Bßüpì@pý×u þéýø þßýð # òüA JnW Ao ÿkBüq kApÖA úÞ ÿrý^
ÿBø|úðBuo ÿBÃÖ ok Bø|ûlýñy Ùçg pG Q×â ó@ô ûkAk FB×ÏPuA êýèkpÞm óôlG ldPì êéì þì ó@ àýèBPì ÿBø äðo ,QuA ûkpÞ ëõ¿dì
QuBüo QvK ÿApG óly krìBð l¿Ú ôA ,Bßüpì@ ëBu óBüBK BO lüõâ|þì MìApO lèBðôk úÞoõÆ >þhü ô òýzO@< úG úÞ Bø úüBu òüA .lyBG
QýèBÏÖ úG ô koAlð Ao 2020 ëBu ok ÿoõùíW ápO Ao ldPì êéì óBìqBu ÿkçýì ÿoBW óõ^ ÿkpu ÿBø äðo IýÞpOqA ,lðoAk Rpùy
MìApO ÿBÚ@ qA QüBíc IèBÚ ok kõg þuBýu þvì óõ^ þñýzO@ô ïpâ ÿBø äðo ô rHu ô þG@
òýzðBW úP×â MìApO lèBðôk.kAk løAõg úìAkA .kpÞløAõg óAõñÎ úG îø úÞ lðA ûly úPgBu òyôo þXðoBð ô
þÖpÏì ûlñü@ úP×ø úu ôk þÆ Ao þéýø îðBg }oArâ ûpËPñìpýÒ þéýø îðBg ÿB×ÏPuA koõì pPüçüBø óAõñÎ úG îø ô îz^ úüBu
úPynâ úHñy úu qôo MìApO ÿBÚ@.kpÞ løAõg ,MìApO lèBðôk lñ^ pø QuA ûly | |.kpýâþìoApÚûkB×PuA
BßðAõüA }pPgk úÞ Q×â lý×u jBÞ ápO ïBãñø óBýì {ýKqA ÑõÂõì òüA úP×â ÿoõùíW|wýDo îø ô ÿokõK ÿBø ëlì îø lýðAõO þì Bíy
áæõÞ" êéì óBìqBu ok Bßüpì@pý×u óAõñÎ úG |.lýñÞ úýùO Ao ó@ þìpÞ þðlýu ok Ao {Oæõ¿dì òýèôA BðBdüo
oBÞ òüA BG løAõg þíð úÞ kôrÖA BìA "kpÞ løAõg .QuA ûkõG ûly fpÆ þéýø îðBg ô ôA Ræõ¿dì òüA .QyAnâ }ôpÖ úG BýèApPuA
qA þéýø îðBg úP×â òýñ`íø MìApO ÿBÚ@ úÞ ûkõG äðo Q×ø êìBy þãðo QèBK òüA ,óBùW ØéPhì ÉBÛðokpãük kApÖA ÿApG lülW
.kõy ÿoæBu|êýìBÖ úG îùPì QuA ó@ ëBHðk úG úÞ kõG ûkpÞ QuAõgok {ýD ókpÞ {üAo@ÜyBÎ úÞ þüBø îðBg ÿApG BñEíÇì 12 qA ,lñPvø Bßüpì@ òÞBu úÞ þüBùð@ þPc
îDAk pý×u óAõñÎ úG kõg oBÞ þéýø îðBg
úüõðAs ûBì qA Ao ldPì êéì óBìqBu ok Bßüpì@ .kpýãG ûoBñÞ úðAqôo òýãñu oBÞ qA þOlì úÞ |.kõG løAõg rýãðA óBXýø oBývG ,lñPvø .QuA lüpg êGBÚ lÏG úG pHPÞA
úG MìApO lèBðôk kôoô BG óBìríøô úPynâ ëBu þéýø îðBg QuAoAôlýìA úP×â MìApO ÿBÚ@
oAlðBìpÖ ó@ qA {ýK ôA.kõG ûkpÞ qBÒ@ lý×u jBÞ ôA úñýGBÞ úG ûoBGôk þéÓy QÒApÖ òüA qA wK
þPc þéýø îðBg úÞ ûkpÞ lýÞBO ô kkpâqBG
.kõG þGõñW ÿBñýèôoBÞ QèBüA .kõG løAõg {øAõhèk QvK JBhPðA úG oBPhì
oBñÞ ok )pHPÞA îùð úHñy|úu( þéýø îðBg

!kpÞZAôkqApãüqBG àü BG Bßüpì@ÜGBuoõùíW wýDo }õG ZpWpPgk

qA îuApìok kõg þðApñhuokôA .kõG }ôlÚBu BXð@}A ûõð ,ôo òýíøqAô lñÞ þì þâlðq òýì oõùzì >}õG pÞAô RpGpø ZoõW< Q}Ak >}õG AoBGoBG< ,úP×øpg@RçýÇÏOok #
Qynâok {ýK ÿlñ^ úÞ >AoBGoBG< {âorGokBì .lürâpG îuApì ÿoArâpG ÿApG Ao koAk þHéÚ þPcAoBð QuA ÿlñ^ úÞ olK }õG úG wýDo òýìõu ô êù^ ,}õG ZpW pPgk
QèBüA JõñW ok }õG ûkAõðBg þðBPvGBO úðBg ok ok þ¾õ¿g þíuApì ok Bßüpì@ oõùíW
.kpÞ kBü xôpÎ ÿõéÚôk pøAõg >}õG BñW<
rýð >çýì<ô >þKBK< þñÏü >BñW< lðqpÖôk .kpÞZAôkqA òýì QèBüA
úãð ô kBìAk ô xôpÎ ÿBK püq êâ òPhüo ëõEvì BPðçO@ QèBüA êøA ôA ,Bø úðBuo }oArâ úG
ëõ¿dì >løoBW< þãñW oõùzì îéýÖ ok ,QuA
.lðkõG þuôpÎ ÿBø úÛéc òPyAk ØéPhì ÿBø úìBðpG ÿApG ô ûkpÞ ÿqBG 2005 ëBu
òýì QèBüAok >}õG AoBGoBG< ZAôkqA îuApì
xBHè lñ^ îuApì òüA ok > AoBGoBG<.ly oArâpG .lvüõð þì >ëApPñu ÿlíÞ< úßHy
ok úÞ >äðô Aoô< fpÆ òøApýK úéíWqA lýyõK p×ð 20 BùñO ,ôk òüA þuôpÎ îuApì ok
,xôpÎ åorGolK úéíW qA lñPyAk RõÎk
.QuA ûkpÞ òO pG þâkAõðBg þíuo wßÎ òýíßü ô êù^ úÞ >}õG pÞAô RpGpø ZpW<
ô Bßüpì@ òýzýK ëôA ÿõðBG ,>}õG Aoõè< RpGpø ZoõW .kõGBßüpì@oõùíWwýDo
ok Ao òøApýK òüA qA þvßÎ xôpÎ okBì òýíßü ô êù^ ô xôpÎ åorGolK ,}õG pÞAô
,kBìAkô xôpÎ.QyAnâ áApPyA úG ïApâBPvñüA oõÃc îuApì ok rýð Bßüpì@ oõùíW wýDo

.kpÞ lñøAõg þâlðq áoõüõýð ok 38

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G

ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì BÛüpÖ@okoBýéýì òüpO|óAõW
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük ly ûkõGo
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA ûlðAõg BÛüpÖ@okoBýéýì òüpO|óAõW 2017 ëBu eévì óAkpì lüõâ|þì BýðArðBO wýéK #
.kõG óAõñÎ úG ôA qA úÞ þWôk lídì oAk|JBÛð
(626)3-50-50-50 (310)274-7474 Ao kõy|þì kBü BÛüpÖ@okoBýéýì òüpO|óAõW
ûBãyBG þé¾A þèBì þìBƒc þƒWôk ÿBƒÚ@
.Qvø îø BýðArðBO BHíýu ëBHOõÖ .lðA|ûkõGo ïçvèAoAkok êPø àüpGApGok
ÿBÚ@ óBüBGo|ïk@ ûly }oArâ úÞ oõÆ ó@
úÞ kõG ûkpÞ }oArâ 2016 ëBu ok rGoõÖ úéXì 11 úHñzXñK( qôpìA eH¾ Ao ,úèBu 43 ,þWôk
qA þíýð îÞ Quk ûkAk ûlƒÎô þƒWôk ÿBƒÚ@ ôA úÞ þèBc okô þßð@õu êPø pGApG ok )pHPÞA

.lñÞ úüpýg oõìA Ùp¾ Ao {OôpS .lðA|ûkõGo ûkõG þyqoô ûBãyBG ïqBÎ
ØéPhì ÿBø|úñýìqok "êO-þì"ôA QÞpy ûkpÞ QyAkqBG úÇGAo òüAok Aop×ð 3 wýéK
RBW|òÒôo ô þðlýyõð ,ko@ ,þWBvƒð óõƒ^ BýðArðBO lðôpùy óBüBGo|ïk@ qA p×ð ôk ûly úP×â ô
oõzÞ {y BG îÞ Quk ô lñÞ|þì QƒýƒèBƒÏƒÖ
.lñPvýð
.koAk þðBâoqBG ûkôApì þüBÛüpÖ@ .Qvýð ïõéÏì qõñø þüBGo|ïk@ òüA ûrýãðA
ëBu ok þu|þG|þG BG kõg úHcB¿ì ok ôA
ôA þuBýu QýèBÏÖ 10 æBíPcA kõG úP×â 2014 ?QvýÞþWôk lídì
úG óBíèoBKok îÞBc Jrc ûlñüBíð óAõñÎ QdO BùñO Ao þWôk lídìrGoõÖ ÿkB¿PÚA úéXì
RôpS ô RolÚ óBHcB¾ BG ÉBHOoA kBXüA ok ôA îýð ô àü Ao ôA RôpS ô ûlðAõg BýðArðBO okoBýéýì

.QuA ûkpÞ àíÞ .QuA ûkpÞ koô@pG oæk koBýéýì
ok Ao þWôk ÿBÚ@ xBuA òýíø pG rGoõÖ

39

óApùO úéXì

QyAnâÿBWpG AlüoõéÖok úPzÞ13 îÞ|Quk êßüBì óBÖõÆ

.QuA ûly úÞ lðkpÞ ïpð úXñK ô Quk wðAoõéÖ Iýùì úPzÞ Aõø ok ÜéÏì ïBvWA QGB¾A pSA pG ëBvâorG qA þßü úÞ êßüBì þüBüok óBÖõÆ #
þPc úÞ kõG ÿlc úG êßüBì óBÖõÆ RolÚ Bøl¾ ô kpG J@ püq Ao Bùð@ qA þÏýuô ÿBø {hG .lðA|ûly úG úÞ iüoBO ÿBø|óBÖõÆ òüpO|òýãíùu
QÎBu lñ^ ÿApG þßzg úG ólýuo qA wK BWpG qA wK ,úPÖpâ ïBð ûlýuo þßzg
ïçÎA úWok 4 óBñ`íø Ao ó@ RolÚ óBuBñyoBÞ .kpÞ kõg ëqBñì úýéhO úG oB^Bð Ao p×ð oArø þPÎpu BG ó@ ÿBøkBGkpâ úÞ êßüBì óBÖõÆ þÚpy|ëBíy ok óAôApÖ RAoBvg òPyAnâ
ÿBølñÖõÆ pTÞA úÞ Ap^ ;okBð þÚB×OA ;lðkpÞ|þì ,AlüoõéÖ óBíu@ qA óBÖõÆ oõHÎ kõWô BG lðkpÞ|þì QÞpc QÎBuokpPìõéýÞ 250 ëkBÏì þèBíy ô þGõñW ÿBñýèôoBÞQíu úG AlüoõéÖ
ÿoBW ô J@ ÿôo {ýK úG QHvð qõñø Bø|ïBÛì ólýuo qA þíÞ ÈÛÖ lýuo þßzg úÞ þìBãñø
pTÞAlc( 5 úWok þüBüok óBÖõÆ àü RolÚ úG .QuA QÞpcok
êßüBì îø QéÎ òýíø úG QyAk úé¾BÖ )RolÚ úG )úPynâ úHñyoBù^(p¿Î úÞ óBÖõÆ òüA
iüoBO ëôlW ÿæBG úG Ao kõg kôq þéýg óõãðpu Ao Qgok Bøl¾ lýuo AlüoõéÖ êcAõu
ô QÖBßy Ao Bø|úðBgqA ÿoBývG ÿBø|ØÛu ,kpÞ
.lðBuo óBùW þuBñyAõø ëlG oAõèA qA þPzì úG Ao þGõ^ ÿBø|úðBg qA þgpG
ólýuoqA wK þPÎBu óBÖõÆ ,òüA kõWô BG
úG ÿlñG|úÛHÆ ok óõñÞA ô ly ØýÏÃO þßzg úG .kpÞ
ôk ÿõu úG ô ûkpÞ AlýK êýéÛO þüAõPuA kBGkpâ ,Aõø óly òyôo ô óBÖõÆ oõHÎ qA wK
QÞpc ok þèBíy ô þGõñW ÿBñýèôoBÞ QèBüA þGBüqoA AlüoõéÖ ëBíy ok ÿkAlìA ÿBø|îýO
ô lðkpÞ qBÒ@ Ao óBÖõÆ òüA RAoBvg óArýì ÜýÚk
.QuA àü ô ákõÞ àü úËdè òüA BO lñüõâ|þì
óBÖõÆ BG {ýK úP×øôk òýíø QèBüAôk òüA

oõOõì qA þßzg úG ólýuo Ädì úG þüBüok óBñÞBuqAô lñøk|þìoAlzø þécBu êýu óly
QÎpu úG ô ûly AlW )xõðBýÚA( kõg úÞpdì .lñyBGIÚApìúÞlñøAõg|þìÜÆBñìòüA
.lðõy|þìØýÏÃO ,þð@ ÿBø|Jçýu pÇg qõñø lñüõâ|þì Bùð@
óBÖõÆòüAÿpýâ|RolÚJBPyôÿpýâ|êßy kõWô òýìq {ðAo ô ÝpG ÿBø|êÞk þðõãðpu
ÿBø|óBÖõÆ úÞ Ap^ kpÞ IXÏPì Ao ÿoBývG îø .koAk
óAoArø þßzg úG ólýuo qA {ýK æõíÏì åorG ô BìBGæ@ ,AlüoõéÖ ok úPynâ úP×ø qA
òýíø þÆô lññÞ|þì þÆ xõðBýÚAok AopPìõéýÞ þyõìBg ok ûqBÓì ô úðBg oArø Bøl¾ BýWoõW
îø QéÎ òýíø úG ,lðpýâ|þì RolÚ lñü@pÖ ÉõÇg pýíÏO Qvýð ïõéÏì ô lðA|úPÖo ôpÖ
þuopG ÿApG þÖBÞ Q¾pÖ óBuBñyoBÞ æõíÏì ëõÆ óBìq ú^ BO ÜÆBñì òüA ok þðBuo|ÝpG
.lññÞ|þì AlýK Ao þìõíÎ ÿBøoAlzø oôl¾ ô Bùð@ .lzßG
êßy pýgA qôo lñ^ ÙpÊ êßüBì óBÖõÆ BìA ,kBGlñO QÎpu ô RolÚ óArýì ÍBdè úG
úG pýËð îÞ þOolÚ BG ô ly lñìõñO ,QÖpâ úÞ ûkõG þðBÖõÆ òüpO|òýãíùu êßüBì óBÖõÆ
.lýuoAlüoõéÖ ÿBøkBGlñO ;úPyAnâ BK Bßüpì@ áBg úG óõñÞBO
úvüBÛì 1992 ëBuokôolðA þüBüok lñÖõÆ BG ó@

40

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

ok Bíu úuolìpülì QyAkqBG
qA áõßzì ÿpýâ|óõg þK

óAqõì@|{ðAk

”óBüqBìBO“ Qüpülì úG ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ÿBøkBùðqA ÑçÆA IvÞô ïqæ RBÛýÛdO óôlG ô pülì QyAkqBG qA óApüA ÿBø|ïBÛì #
.QuA ûkAk Ao ÿpýãðõg òüA ûqBWA úÆõGpì óBPvÞBO ok "Bíu" úðApPgk úuolì óôBÏì
pOô àzg RBW þñüpýy òüpO ûqBO BÂo ûBy qA áõßzì "ÿpýâ|óõƒg" qA lƒÏG òƒüôrƒÚ
. QuA ûkoô@îøApÖ ,ØÛu àüpüqok Ao þðApüA kpÖ òüA ,ûly úP×â úÞ QuBW|òüA þé¾A þðApãð þßyrK îýO àü .lðA|ûkAkpHg óAqõì@|{ðAk
ÿpýâ|óõg ÿApG ápPzì )óqõu( Qvðæ àü qA óAqõì@|{ðAk úWõPì ÿpƒÇƒg ,lƒüõƒâ|þƒì
, þuôpÎ ÿBø òzW ÿApG àýÞ}oB×u
.kõy|þì|úPÖpünK ûpýÒô lèõO , ÿkrìBð .QuA ûkpÞ ûkB×PuA qõì@|{ðAk lñ^ pø qA .Qvýð
QyAlùG úßHy pülì ,þðBíco ëçW pPÞk ÿoAlƒðBƒìpƒÖ QƒupƒKpƒu ,òƒýHì lƒídƒì |
.lýñÞpO òüpýy Ao kõg wéXì ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ÿBø þñüpýy BG qõì@|{ðAk 63 qA kpÖ òüA úÞ lüõâ|þì ,óBPvÞBO ô pülì òýñ`íø ô kpÖ òüA úÞ Q×â ,óBPvÞBO
RBzüBìq@ ÜHÆ BìA .QuA ûkpÞ óõg {Xñu ok "RBdýÂõO ÿAkA" QùW úuolì òüA óôBÏì
41 óAqõì@|{ðAk òüA úWõPì ÿpÇg aýø ,þßyrK
."QuA p×¾ þâkõè@ ëBÛPðA ëBíPcA" ô Qvýð .lðA|ûly QyAkqBG koõì òüA
êGBÛì óAqõì@|{ðAk òülèAô ApWBì òüA qA lÏG ÿqõì@|{ðAk þÆBg kpÖ ,kôrÖA òýHì lídì
ô ûkpÞ ÐíXO óBPvÞBO óBìokô QyAlùG úßHy QuA pícA ëçø QýÏíW óBHéÆôAk qA ,úèBu 17
ô ÜüorO úG ÉõGpì þyqõì@ ÿBø|ûoôk çHÚ úÞ
.lðly úýÃÚ òüA ÿpýãýK oBPuAõg QvO lñðBì úýèôA þßyrK ÿBø|{üBìq@ ïBXƒðA
ÿBÃÖ ok Bø|ÿqBuBÃÖ þƒgpƒG îÒpƒýƒéÎ< úG .QuA úPyAnâpu QzK Ao óõgoBzÖô lñÚ
úýèôA ÿBø|þuopG ,óæõEvì úP×â úG ,ÿqBƒXƒì qA þÞBc pýâ|óõg kpÖ ÿBø|{üBìq@ ,ôA úP׃â
þ¿hzì ô ÁBg ûrýãðA ÿô ,løk|þì óBzƒð ÜHÆ òýñ`ƒíƒø .QƒuôA þƒðBƒíƒvƒW Qƒìçƒu
RBzüBìq@ ô QuA úPyAlð oBÞ òüA ïBXðA ÿApG òüA ÿApG þ¾Bg ûrýãðA ôA ,úýèôA ÿBø|þuopƒG
êßzì pãðBzð rýð óAqõì@|{ðAk ÿôo pG úýƒèôA pƒu qA úƒÞ koAk óBƒƒßƒìA ô úƒƒPƒyAlƒƒð ïAlƒƒÚA

>.Qvýð Bø|ó@ok þ¾Bg .lyBG ûkq oBÞ òüA úG Quk "þüõWApWBì"
òüA koõì ok< :Qyõð òýñ`íø óAoBƒíƒW 10( pùì 18 úHñyoBù^ qôo kpÖ òüA ApøBÊ
,wýéK ÿõu qA þíuo pËð oBùÊA qõñø ÝB×OA ókAk óBzð ô úuolì òüA úG kôoô BƒG )pƒHPÞA
pãük ô þßyrK ïõéÎ ûBãzðAk ô þüBÃÚ ûBãPuk ÿBøôpýð qA Ao kõg ,þéÏW úìBð|þÖpÏì ô RoBÞ
ïBXðA oBPuAõg ô ûkq BW pícA ëçø QýÏíW
| |>.QuAûlzðïBXðAÈGpümÿBøkBùð rýð úuolìpülì .QuA ûly óõg lñÚ {üBìq@
ok ïBð òýíø úG þðBPupùy rÞpì óBPvÞBO

.QuA òüôrÚ JpÒ ÿpPìõéýÞ 35

óApùO úéXì

42

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

43

þPcAoBð òüpPß^õÞ òýðqBð IðBWqAô kõG úPÖo Rnè óAlñ^ QyAk ïBzì úG þøBì ÿõGqõñø úÞ îÞ oõð ok ô QÖpâ ôA qA Ao óAõýè úz×ñG ïA ûkpÞ óApùO úéXì
ïAo@ AoôA ïlßü ûoõzèk òüA BìA kõG ûlìBýð {ýK BG úýÛG BìA.lýzÞ AnÒqA Quk kôqô kõHð {hG oõð úÞ kBPÖA þOoõ¾ úG {íz^ oôsBG@ äðo
Ao ÿoAõâBðpHg oBËPðA ó@ pø ô QyAnâ|þíð qA þPÚô.lñPgAkpK AnÒ ëôBñO úG êìBÞ ÿBùPyA pG þPÚô.kõG ÐÆBu ó@ qA QÖõÇÎ ô QHdì þíýco úíýùÖ
òO ô lñPzâqBG çüô úG þPÚô Iy .lýzÞ|þì :Q×â Qü@ ÿBÚ@ lðly|þì ZoBg óAoõPuo :Q×â QuBg|þì
úG Qü@ÿBÚ@lðkpÞ Bøo êHì ÿôo Ao kõg úPvg àü ô þu |{hG
|úÞ þüBø ëBu
:Q×â ô Qvüpãð úz×ñG ûpù^ Qynâ õOþG pSA >Qynâ õO þG úÞ þüBø|ëBu< JBPÞ
?Qvýð }õg QèBc ûlüpK ÿoõÆlG Qãðo qA þƒßü ôA .QƒuA >þƒíýco úƒíƒýƒùƒÖ<
lýüCBO BGokBìô ly úPgôkôA úG îø Bø ûBãð úýÛG ôîýñßGQÚôqAAoûkB×PuAQüBùðlüBGqôpìA {øAõg Bíy qA ô ïkõHð úPvg }BÞ ÿA .QuA þðApüA óq óBâlñvüõð òüpO|ÙôpÏì
îø ok þðApãð qA }A ûpù^ Qü~A ÿBÚ@ òhu .îýñÞQÞpcAlgÿoBüúGeH¾AkpÖ úðAqpÖ ÿBÚ@.lýðAõhG îüApG óBOoBÏyA qA ïkpÞ|þì koõì ok óôA .QuA ÜzÎ ôA oBS@ÑõÂõì
ô lðkpÞ áok Ao Qü@ ÿBÚ@ kõ¿Ûì úíø :Q×â ô lülñg Ao Bì ú`ð@< :lüõâ|þì }oBS@úüBì|óôok
:Q×â ô koô@ Iè pG þívHO úz×ñG .QÖo úG p×u þðBíùýì ok QÞpy qA wK úÞ lñPvðAk Ýoô ïléG ÈÛÖ rürÎ îðBg îPvýð pÎBy òì þPÚô .QuA ÜzÎ ,lñÞ|þì òPyõð úG oAkAô
úG ú^ pø eH¾ qA ô ïoAk ûoõzèk BìA îGõg ÿBÚ@.lðkpâqBG QvüBG þì ô lýuo løAõg óBüBK :Q×â úz×ñG!îñÞ ûBýu òüA lyõW|þì ûlñvüõð kõWô ok ÿrý^
Qü@ îðBg ,îñÞ|þíð AlýK ïkpâ þì QéÎ ëBHðk kBùñzýKløAõhGAoóApãükpËðúßð@óôlGúðAqpÖ îüApG ûBýu Ýoô òPì úÞ îHèBÆ îø òì ô ô lvüõñG úÞ lü@|þì kõWô úG ôA ok qBýð
.kpÞfpÆAoëBíyÿBHüqÜÆBñìqAlükqBGô ô þìAo@ úG úðAqpÖ ÿBÚ@.pýhG Iy kõy ûlðAõg òüA koõƒì ok .lƒñƒÞ ëBƒHƒðk Ao {ƒÖlƒø
:Q×â {ýK úÞ þÛÆBñì úG ókoAnâ ïlÚ úz×ñG ÿApG :Q×â úðõâ AõXð úíýùÖ < :Qƒyõƒð óAõƒO|þƒì ûlƒñƒvƒüõƒð
:Q×â úz×ñG?þPvø ûBãyôpÖ óApãð lüBy ô kõHð lñü@ }õg kõG ûlük }pvíø BG ó@ qA .lýGAõhGJõg,pýhGúG BíyIy lñvK|úìBÎ ÿBø|óBìo ûlñvüõð ,þƒíƒýƒco
Qü@ ÿBÚ@.lyBG òýíø îø lüBy îðAk þíð ô kpÞ þì þÎAlO {üApG Ao úPynâ RApÆBg oAqBG oAlük qA pO fp×ì JAkpì ÿôo }kpâ óBýì ok JBPÞ7 òPyAk BG ÿô .kõG þðApüA
pøBÊúG.QhýãðA|þìpGAo{øôlðAoBýPgAóôlG óAkBý¾ úÞAo ûly lý¾ þøBì ÿõG úz×ñG kõG ok 57 JçÛðA qA wK }ôpÖpK JBPÞ 47
:Q×â ô Qvzð ò×éO oBñÞ ô ly lñéG úGôQvüpâþì{ðôokBìAQyAkIèpGlñhHè êídOQvðAõPðlðkõGûkoô@oAqBGúG}ôpÖÿApG .QuA|ûkõG QupùÖ ó@ oAkkoõÞo ,óApƒüA
óBüBK úG õO þPcAoBð xBíO àü BG .lýzÞþìRpvcû@}õgïBüAó@kBü BXð@ qA pO Ðüpu ú^ pø úÞ kpÞ {øAõg ô lñÞ ,úðBðq ÿBøôqo@ ô Bø|xpO ,êDBvì óBƒýƒG
ÿBÚ@ô kõG úðBg BüpýG ÿBÚ@ úðBPhHyõg.luo|þì þGApÇÂA ô {üõzO oB^k eH¾ ïBãñø qA kAk ÿoAõu ÜüBÚ kBùñzýK Qü@ ÿBÚ@.lðõyoôk úéEvì úG úWõO ô RBuBƒvƒcA ok ÝApƒÒA
óBñhu.kAk fpyôA ÿApG Ao úz×ñG þPcAoBð Qü@ þHHu ô QéÎ ó@ ÿApG úÞ kõG ûly þðBùð ok oBøBð ÿApG .lðkpÞ ëBHÛPuA ó@ qA úíø ô .kõG ÿô oBS@þâtüô qA òPuõýK ô þüAlW
ÜGBÇì BøoBÞ úíø úÞ kõG òüA pG ëAk BüpýG ÿBÚ@ {ýK Jõg úìBðpG ÜHÆ rý^ úíø .QÖBü|þíð úz×ñGÿApGAnÒòüAþèôlðkoõgþøBìóAoõPuo óAõñÎ BG Ao kõg JBPÞ òýƒèôA þƒíƒýƒco
þðApãð úðõã`ýø ÿBW ô kôo|þì {ýK êýì pzPñì 1369 ëBuok þPhHyõg úG QzâqBG
pzPñì ô Qyõð óBìo óAõñÎ 23 ÿô .kpÞ
:Q×â pßzO òí Qü@ ÿBÚ@ .Qvýð ô klÏPì Roõ¾ úG Bø|ó@qA ÿoBývG úÞkpÞ
òEíÇì }kõg BO îøk þì úz×ñG úG Ao þyõâ þíýco .lýuo klXì NB^ úG þKok|þƒK
ûlññÞ oAôlýìA ô ïpâ ÿAl¾ úz×ñG þPÚô.kkpâ úÞúPyõð óBÞkõÞÿApG Ao ÿoBS@òýñ^|îø
kõg þðApãðpG ëk ok lýñy Ao }o@ BÚ@
>.QuA ûlýupð NB^ úG ïAlÞ|aýø
:Q×â }o@ BÚ@.lülñg BG úßéG lülñhð BùñO úð úðAqpÖ ÿBÚ@| #
lüpHG Rnè ó@qAô lüpýãð Qhu Ao þâlðq ô kpÞ lýüBC O Ao ôA Ùpc pu ókoô@ kôpÖ
qA Bì þãíø lükpâpG ëBcpu ô kBy Bíy þPÚô
ÿBø fpÆ .QÖpâ îýøAõg ôpýð Bíy úýcôo :Q×â
pËðô lðly îø ÐüqõO úÞ lðkõG ûkBì@þðBPvGBO àñg J@ óAõýè àü lýølG ûqBWA lüoAk Üc
pPùG òüA qA pãük ,ly IéW «çìBÞ óAoAlüpg .lüoô@ QulG Ao kõg {ìAo@ BO ïoôBýG óBO|ÿApG

:Q×â úz×ñG.kõy|þíð :Q×â úz×ñG
îñÞ|þì wc æBc lükpÞ ÙpÆpG Ao ïA þðApãð úÞ ïA û lñìpy B« ÏÚAô lýzßð Qícq îðõñíì
Iè pG ÿlñhHè úðAqpÖ ÿBÚ@.ïlðBupO Ao Bíy
.îPvýð óBzüpK pãük úÞ úðBgrLy@ ÙpÆ|úG ÿA úíéÞ ókôrÖA óôlG ô koô@
óBOpËPñì konãG }õg òP×â BG }o@ BÚ@ sBuBì úG ô kpÞ qAok ÿBK ,ûkõu@ úz×ñG .QÖo
þPuApG þOBËdè .kpÞ ÐÇÚ Ao xBíO îPvø úðBg ô oõð .QgAkpK {üBK ÿBø ú`ýøBì ókAk
úG BìA kõG úPvGpG Qgo }kõWô qA {üõzO ok {ýK þPÎBu úÞ kõG ÿrý^ óBíø òüA ,òìA
ô ly óBHüpãG Quk ó@ BG pãük oBG JAõg ïBãñø BG àñüA ô QyAk Ao {üôqo@ þðBzüpK òýÎ
oõHXì úßð@ ÿApG.Qhüpâ {íz^ qA JAõg ÿBÚ@.QyAlð þðApãð aýøpãükôk òüA ëõ¿c
çüô qA løk eýÂõO þvÞ úG pãük oBGkkpãð
þñy úLO ÿôo kAk eýWpO oBG òüA þèô ly ZoBg :Q×â ô kAk {Puk úG Ao J@ óAõýè úðAqpÖ
þßükrð ok Ao þvÞ oõÃc lÏG þÛüBÚk lñýzñG úÖBÂA ó@ úG lñÚ úHc lñ^ lýyõñð ûoBHßü
Ao òýìo@ BÚ@ lðAkpâpG úÞ Ao }pu kpÞ wc kõg
òì lýupPð :Q×â ôA .QgBñy }lý×u xBHè qA 44
îø Bíy îz^ qA JAõg lýupK úz×ñG !îPvø
Qvzð þì úÞ þèBc ok úðAqpÖ ÿBÚ@ ?úPhüpâ

:Q×â
úÞ îPvø þüBíÏì ókpÞ êc ëBc ok
IXÏPì úz×ñG.QƒuBƒíy Qƒuk ok }lýéÞ
òì !Bíy úéG:Q×â ïAo@úðAqpÖ ÿBÚ@?òì lýupK
QèBgk kApÖA þ¾õ¿g þâlðq ok ïoAlð RkBÎ
ok pãì ïA ûkpßð Ao oBßñüA rýð óõñÞBO ô îñÞ
qôoôk BìA lyBG ûly úPuAõg òì qA úÞ þÏÚAõì
koAnâ þíð ïA ûkõu@ ïk àü ÿôBßXñÞ úÞ QuA

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
45
!ïkpÞ þì kõg BG .lýPvø ÿôBßXñÞ òüA êìBÎ Bíyô
qAô îPyAkpG ëõK ïkõgqAlðA wKqA òì úéG Ap^.lýñýãíÒôúPÖoôpÖkõgokBíyAp^îüõâ
þèô ïkpÞ ûkB×PuA qoA ëBuoA ÿApG olK Rpùy þzøôtKþüõâúÞlüpãðþìolÛð@úÇÛðàüúG
ok îðAõO þíð óõñÞA .îP×ãð aýø ôA kõg úƒG pßÖ .lýñÞ þì ëBHðk ,ûkBì Qý×ýÞ ok ÜýíÎ
îÞkõÞô òì úG Ao {PHdì ïBíO úÞ ÿkpì îz^ îðAõOþìòìBü@ôkpýâ|þìúíz^puBXÞqABíy
ÿolK ô okBì ëk îðAõO þíð .îñÞ ûBãð ,ûkpÞ oBTð :Q×â úz×ñG?îñÞ pßÖ Bíy óõ^
kok úG QuA oBíýG óBypvK úÞ òhu òüA BG Ao ôkoAlðÿkõuþðBzüpKrWòìBGÿpßÖîø
Ao lüõð,olK úÞ lýøBâ@ þGõg úG Bíy .ïoô@ Ao Bíy òìApÆBg îüBø|úP×â BG úÞ QvýðoAôAru
ô òìqA Épy òüA BGô lðAk þíð kõgpvKpãük !îñÞ óBzüpK
ïkpâAlWlüõðqAúÞQuAûkpÞQüBícòýðqBð êüBíO oBßñüA úG ïkõg òì BìA:Q×â òýìo@
ô ëõÚ ÙçgpG úÞ îüõãGôA úG îðAõO þíð æBc QƒèBƒc òƒüA qA Apƒìô lƒýüõƒƒãƒG B« ƒƒ×ƒÇƒƒè ïoAk
.ïAûkpÞêíÎîÆpy :Q×âôlýzÞÿlñéGw×ðúz×ñG.lýðBøpG
õO lüõãG olK úÞ ïoAlð Ao òƒüA QƒƒÚBƒƒÆ òhu úG qBÒ@ îñÞ Ñôpy BXÞ qA îðAk þíð
ûkB×PuAFõƒu òƒì Rpƒùy òƒvc ô kBƒíPÎA qA îðBì þì Ao þíâokpu ÙçÞ QuA êßzì îüApG
þâlðq úG lýñÞ oôBG lüõãG pâA Ao òüA.ÿA|ûkpÞ ûpâ.ïqBu þì pOoBPÖpâ Ao kõg }çO pø BG úÞ
þƒì Áçg Ao kõƒg ô îƒøk þƒƒì óBƒƒüBƒƒK ïA qA wK þPc ûly kBXüA îýâlðq ok úÞ ÿoõÞ
BüokZAõìAÿõøBýøokúƒz×ñGúüpâÿAl¾.îñÞ bõK ÿBøBüôopýuA îø qõñøô lzð qBG þüAlW
òEíÇìôïAo@ÿAl¾BGúðAqpÖ.lyîâ ØÞ ok äñ^ úÞ îPvø þvÞ lñðBì.îzüõg
ûlýzÞ óôpýG þèBg Quk ô úPgAlðA JBHƒc
:Q×â lüõð úÞ îñÞ þì pßÖ Ap^ îðAk þƒíƒð.lƒyBƒG
pâA kq løAõhð þÖpc òýñ^ Bíy úGrâpøôA kõzâløAõgqBG}qõKúGIèôQzâløAõgpG
ôîñÞþìQHd¾Qü@ÿBÚ@BGòìlýølGûqBWA }õìApÖ Ao úPynâ úÞ QuAõg løAõg òì qA ô
úÞ ïqBu þì fpÇì Ao úèBC vì òüA ÿA úƒðõƒâ úG úìAkAAoûAoòüApãülßüoBñÞokþâlðqBGBOîñÞ
óBüpâ îz^ úz×ñG.lðBíð þÚBG þðApƒãð ÿBƒW ôA râpø úÞ Ap^?úð pãì QuA oAk ûlñg.îýølG
:Q×âôQgôkôAúGAokõg {ýKôAlýPvðAkþìBíyBü@QyAlðQuôkApì
koõì ok olK BG úÞ ïA ûkAk ëõÚ ôqo@ úG òì úG BùñOô QuA ûkõGôqo@ÜyBÎ òì BG ZAôkqAqA
løAõg þì îèk îñßð QHd¾ lƒüõƒð ÿoBƒíýG }olK qA úÞ ûkpÞ ZAôkqA òì BG òüA Ùpƒ¾
îøAõg þì ô ïoAlð ÿA úñýÞBùð@ qA úƒÞ lñðAlG ?kpýãG ïBÛPðA
lƒüõƒð úƒÞ QƒuA îùƒì îüApƒG .îñƒÞ óBy|àíÞ koAk QýÏÚAô BìA QuA þÞBðkok QÛýÛƒc
òhu kõHð okBÚ úz×ñG...qõñø òƒì lƒƒíƒùƒ×ƒG ,ïpünLG Ao ó@ îøAõg þƒíƒð óAkBƒƒð òƒƒì þƒèô
ó@ }A þðôok xBvcA qApGA løk úìAkA Ao kõg óBvðA ôk Quk ú`üqBG úÞ ïpünLG îøAõg|þíð
þìôApßÖîøAokõgÈÛÖúÞÿkpìêGBÛìokîø .lðA|ûkpÞÿqBGþPcAo|úGîPyõðpƒuBGúÞïA|ûly
.kõƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒG oAõƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒyk QƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒvƒƒƒƒƒƒðAk ô îPyAlð Ao ïpvíø úG kBíPÎA ûqBWA òì Bƒü@
ú^ úz×ñG úÞ kpÞ þì áok Jõg úðAqpƒÖ BƒìA òüA?îñÞ oôBG Ao ôA ÿBø úP×â QƒvƒüBƒG|þƒíƒð
:Q×âwK.lüõãGQuAõg|þì Ap^ wK koAk kõWô Bø Zôq ïBíO óBýì kBíPÎA
úÞ lýéüBìô lüoAk {Puôkqõñø îíùÖ þì úÞkõGîPÚBícqAòüABü@.ïõyþñTPvìlüBGòì
!kkpâpGôlðAlG ó@ úG ëk ô ïkpÞ oôBG Ao {ñüpýy ÿBø Ùpc
BƒìA QƒuA þƒ×ýÏ lƒýìA :Qƒƒ×â úƒƒz×ñG ?îPgBu }õg
Bø óBvðA úíø îølG Quk qA Ao ó@ îøAõg|þíð kõg oôlG óAkpâpu úÆoô òüA ok olƒÚ ó@
.lðõy|þì óBíýzK lÏG BìA lñƒñƒÞ|þƒì ûBƒHƒPƒyA qA wK þPc îGBü|þíð Ao êcBu úÞ ïA|ûlýgp^
òýñ^ îø lüõð úƒÞ îƒyBƒG oAôlýìA îøAõg|þì úðBüqBOôïlñGÿBKQhulùÎòüAúGîøúÞoBPì
ÿBÚ@.kkpâ þì pG îüõvG ûly óBíýzKô QuA þñÏì þPuApG .ïpünK þì pƒÆBƒg IƒýƒÆ BƒG Ao
:Q×â úðAqpÖ ?Qvý^ ÜzÎ
úÞ îüõãG ïoõHXì BìA QuA þhéO òhu xBíO ôqo@ Iy úíýð ok {ýK qôo lƒñƒ^
ÿApG lyBG ÿA úEÆõO ôqo@ ò×éO úýÃÚ òüA pâA kBü qA úËdè ó@ok úÞ kõy þì óBOoôBG .QÖpâ
BXÞ qA Bíy?ú^ QÚô ó@ Bíy ókpÞ úvýÞ pu îñÞ þì QHd¾ ïoAk þvÞ ú^ BƒG úƒÞ ïkpƒG
Bùð@lüByQuAoBíýGlüõð«BÏÚAôúÞlüpG|þìþK þÃÓGô Ic òürãüBW úPynâ pùìô þPuôk
ëõƒK Bƒíy qA ܃ƒüpƒƒÆ òƒüA BƒG lƒðA úƒPƒuAõƒg ô Q×â lüõðqAôqo@.îPyAk ëk úGôAqA úÞ ly
òýìq óly úPgôpÖ ÿApWBìqA ëBuôk.lðpƒýãG ÿqõvèk àü ôA òdè ïpËð úG.}A ÿoBíýG qA
ëBc úG BO úPvðAõO ëõK oAlÛì ó@pâA konâ þì úÞ îPÖpünK kõWô òüA BG BìA lì@ þãƒPƒgBƒu
úG ûly ïBíO óBy|ëõK úÞ æBc lñÞ ûoAkA Ao Bùð@ îPyAlðÿA|ûoB^þèôïkpÞQÚBícîñÞ{ßíÞ
QukúGAoëõKòüABíyÜüpÆqAlðAûkBPÖApßÖ ÿApG ô QyAk ZBýPcA îßíÞ úG lƒüõƒð óõƒ^
.lðoôBýG ok òìô kõG ZBPdì ëõK úG pPÞk krƒð úƒG òƒPÖo
koAk úìAkA ô îñÞ {ßíÞ îPvðAõO þì úÞ ïkõG þÇüApy

óApùO úéXì

òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
Bñy@îø BG óApùO ÿBø óBPupýGk qA þßü ok wüolO òí BÂo ô|úPypÖ úÞîPyõð
ÑBÂôA þðõâpâk qA wK .lðõy|þì pPgk ôk IcB¾ ô lññÞ|þì ZAôkqA ô lðõy|þì
êÒBzì }çO þOlì qA wK .lñðBuo|þì wéXð@wè úG xpHÚ ÜüpÆqA Ao kõg óApüA
ûkõu@ô ïAo@B« PHvð þâlðqô lðpg|þì ÿA úðBg .lðoô@|þì îøApÖ kõg ÿApG lñìôpG@
pãük ÿkpì|úP×üpÖ|úPypÖ ûBâBð úG úÞó@BO ,lðqBu|þì óBzðAlðqpÖ ô kõg ÿApG ÿA
ok Ao BÂo|úPvGpu oõÆ úG }pøAõg ô lñÞ|þì õâqBG pøAõg krð Ao ëk qAo ô kõy|þì
{ÛyBÎ ûoAõíø lvüõð|þì {üApG þéâlHu ëBuoA òí BÂo ô ,koAnâ|þì óBüpW
þüõyBðq þâlðq w×Ú ÿBøok løAõhG|úPypÖ QÚôpøô Qvýð {ðBHðAlðq þèô ûkõG
þðAôo áõy oB^k }pøõy lülùO qA þyBð Qzcô qA|úPypÖ ,lüBzãG lðAõO|þì Ao AløqA ÿA|úPyõð

...|óBPuAk úìAkA àñüAô kõy|þì oBù^ |ô þu| {hG
ô ókAk þðBíùýì ÜyBÎ|úPypÖ úÞ þèBc ok kõHð ÿA úíøAô rýð ÐíW oõÃc ok {uBvcA
ô úðBHy RBdüp×O ÝpG ô Ýoq ô òPÖo þðBíùýì êøA BÂo QvðAk ëôA ÿBøqôo óBíø qA ,QyAlð
ú`Gókoô@BýðkúGqAlÏGú^pâ,kõGÀÚoôqBu ô Qvýð Õõéy ÿBø þðBíùýìô úðBHy RBdüp×O QvýðpÂBc þPc ÐíWoõÃcok BÂo úÞ kpÞ ###
QýèõEvìwLuôBùð@QýGpOôókpÞåorGôBø þðBPvøõÞÜÆBñìokókqïlÚôáoBKok}kpâ ,kqAlðBýG {üôqBG úG ôqBG Bü kpýãG Ao ôA Quk þüApünKÿokYñKÝBOAóBíøokpùÊqAêHÚ
kõG ûkBPÖA JBOô IO ó@qA þâlðq óõâBðõâ ÿBø pG Ao JBPÞ úÏèBÇì ô Qgok úüBu ok ólýíè ô úG lüBy Bü lýzÞ|þì QèBXg ïkpì ÿõéW lüBy ïAõÚA qA lñ^ þñO oõÃc BG ô , ÿolK úðBg
Quk QyAk Quôk ûBâ úâ îø qõñø þèô eýWpO úðBHy ÝpGô Ýoq pKô Õõéy ÿBø þOoBK úðAkpìþñýãñuôQðBPìQuAõg|þì}kõgëõÚ ûBãìBy ô lðly lÛÎ kBìAk ô xôpÎ ,àükrð
BO ô kôpG ÀÚo wéXì úG ô kpýãG Ao }pøõy þGõßüBKô þOoBKô ÀÚo êøA ç¾AôA ,løk|þì qôpG qA|úPypÖ úÞ þèBc ok lñÞ Ì×c Ao }A þuôpÎ ÿõéùKóBGBýgêéXìêPøokqôoóBíø
.lñPÖpâ òzW Ao óBy
ÿôo qA Ao óBy þuôpÎ wßÎ JBÚ|úPypÖ
úzýy ÿôo úG þPuk ô QyAkpG QhO oBñÞ|rýì
Ao ó@ kpâ þvÞ úÞ kõG þOlì .lýzÞ ó@
þuôpÎ ÿBHüq xBHè ó@ok }kõg úG kõG|úPÖpãð
êâ|úPuk ,kõG|úPvzð þéHì ÿôo ,Qvüpãð
úÞ þèBc ok BÂo ô QyAk Quk úG þß^õÞ
{PzK ok kõG|úPyAnâ {üBø úðBy ÿôo úG Quk
àü þPc ,kõG JAkBy ô óAõW olÛ^ QyAk oApÚ
ô lñéG ÿBøõì ,QyAlð Roõ¾ úG îø òý^
ó@qA Ao þuôpÎoõOô ûkpÞ ÐíW æBG Ao {øBýu
xõø {Phè óAôqBG ô úñýu ,lðkõG|úPhüô@
ô þðBìkBy úÞ }lñhHè ô lðkõG BGpèk ô rýãðA
ûõéW pG kAk|þì RkBùy Ao }oBâqôo ó@ RkBÏu
.kôrÖA|þì }A ûpù^
QzKpK ÿBøõì ,kõG óAõW þéýg îø BÂo
úðBy ,óôqõì ô àüoBG ô ûlýzÞ ïAlðA ,lÏXì
úðAkpì þPGç¾ ô pünLèk ÿA úÖBýÚ ô jApÖ ÿBø
þÿâolBðùqG|J{BhPÖG@ koõì ïBüA ó@ok úÞ ú`ð@ ïBíO úÎõíXì ,QyAk
IüpÚonâqA lÏG æBc ,kõG|úPypÖ ëõHÚô lñvK
ô QzK îÞ }pu ÿBøõì ,ëBu úu ô QvýG
qA {PzK þâlýíg ,kõG ûly pOlñéG }A þðBzýK
{Ooõ¾ RçÃÎ ,QuBÞ|þì ôA þüæBG lñéG
}A þðBzýK pG þÛýíÎ ÉõÇgô ûly êy þíÞ
þðôqõì ô þßüoBG óqô úÖBÂAõéýÞ lñ^ ô|úPvzð
BùñüAqA ïAlÞ aýø þèô kõG ûkq îøpG Ao {ìAlðA
Bùð@ úG óBìq oôpì úG ô lì@ þíð|úPypÖ pËð úG
óBíø lñðBì óBñ^ îø Ao BÂo ô kõG ûkpÞ RkBÎ
,ÿkBìAk ûqBO ëôA ÿBøqôo lñðBì ,lük|þì ïBüA
.ly ûkpzÖ {HéÚ óBùâBð|úPypÖ
Qgõu {èk }pøõy ÿApGô }kõg ÿApG
ô pËð ÙçPgA BÂo BG koAõì qA ÿoBývG ok ú^pâ
óBíøqA ,lì@þíð }lGôAqA þèô QyAk úÛýéu
xBvcA þüBñy@ þPc Bü ZAôkqA ëôA ÿBøqôo

46

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
47
,wýéãðA úG óBzWAôkqA êüAôA þdüp×O ûqôo .lGõßG ÿBK kAlìBG
þyqõì@ûpãñÞ ó@ok QÞpy QùW lñø úGp×u ÿôo úG ûoBGôk Ao óBy þuôpÎ wßÎ JBÚ
,kõG ÿpãük p×u ,p×u ó@ þèô óBíè@ úG ÿp×u ô ô Qvüpãð óBíu@ úG ûpXñK qA ô QyAnâ|rýì
rýð óBð@ô Qvüpâ|þì óBð@ÿBKpüq óApùO þüõâ úzýy ÿôo úG Ao úðBHy óAoBG RApÇÚ òýèôA pãñéO
úG BíýKAõø ûpXñK qA óBzøBâkAq óBíu@ qApÖ pG úÞ QÎBu îýð òýíø BO QuA IýXÎ .lük ûpXñK
IéÚ ô îz^ BG lñPvüpãð|þì rürÎ áBg ó@ óBíu@ok ûBì êìBÞ ÁpÚô kõG ÙB¾ Aõø {ýK
óBzèBukpg óAlðqpÖ BG pøõy ô óq ,lñPvüpâ|þì ly pGA QÎpu òüA úG úðõã^ ,kpÞ|þì ÿpâ ûõzÎ
QzK Ao óBzðArürÎ|þìBíO ô Ao óBzulÛì úðByBÞ
ûlñü@ô ïõéÏìBð ÿp×uoBG úèõÞô lðkBùð|þìpu ?QÖpâ rýð óAoBG ô
}ôk úG à^õÞ lðqpÖ ôk BG Ao pO ïõéÏìBð ÿA oõÆ òýíø rýð þâlðq :lýzülðA kõg BG ô
qA ZoBg þðBìq ok ô ûBOõÞ oBývG þOlì ok ,QuA
.lðlýzÞ|þì kBü lÏG ô .lðByõK ÿpGA Ao BW úíø oBËPðA
BG lýyoõg ô kõG þGBPÖ@ qôo ó@ óApùO ÿAõø òyôo úüBu ok ô kBPÖA {ýâlðq ÿpGA ÿBøqôo
þðBzÖA oõð pùy ÿBñùK pG {PíËÎ|þìBíO ,koô@ kBü úG Ao þâkpíèk ÿBøqôo ó@ ,RApÆBg
ûõHðA ÿpGA Ao BÂo ô|úPypÖ IéÚ þèô kpÞ|þì úG kõG|úPýíÞ QyAkqBGokô lðkõG |úPÖpâ Ao BÂo
kõg úG óBüpâ óBíz^ BG þPÚô .kõG ûkpÞ úÆBcA ïpW úG Ao pãük ÿoBývG pãì !!þ`ýø ?þ^ ïpW
«BHüpÛO lñPvüpãð ÙApÆA úG wLu ô !!oõÆ òýíø îø BÂo ?!lðkõG|úPÖpãð þ`ýø
Büõâ ,lðlük óBüpâ Ao BíýKAõø óApÖBvì|þìBíO ëõÆ pPzýG qôo lñ^ }pg@ BO ëôA qA ú^pâ
úG Bü ô lðA|úPzâqBG þðAõg úýSpì qA þãíø þPcAoBð ô pWq ópÚ àü|úPypÖ ÿApG þèô lýzßð
ô lðkq oôk Ao óApùO .lðôo|þì îPg wéXì
ÿBø ûõÞ qApÖ pG wLu ô lðly pOoôk ô pOoôk .kõG Qzcô ô þðApãð ô ú¿Ò ô
ûõHðA ÿBø êãñW ô jApÖ ÿBø Qyk ô lñéG óAlðqpÖ pPvG oBñÞ eH¾ BO Bø Iy
{ÞpO úzýíø ÿApG lüBy úÞ xlÛì|òýìqpu òük pø úG ô Qvüpâ|þì ô Qvzð|þì {èBukpg
ÿl¿Ûì úG qAôpK ,lðlì@ok qAôpK úG lðkpÞ|þì úÞ Ap^ ,kpÞ|þì qBýð ô onð ô BÎk|þìBìA ô pHíÓýK ô
qAôpK ,ïõéÏìBð þPyõðpu ÿõu úGô kõ¿Ûì þG úð ,lì@ þíðpG {Puk qA ÿpãük oBÞ ó@ rW
áBg qA ô óly AlW úzüo qA ïõù×ì úG qôo ó@ úð ,lñÞ ÑõWo þÏWpì úG QvðAõO|þì
úðBãýG þÞBgokôpãük þüõuokô kõG ólüpG úð ,kpýãG þvÞ qA ÿA úý¾õO QvðAõO|þì
BG þðæõÆ ÜüBÚkpøõyô óq .ólýüôo eÇuok QvðAõO|þì úð ô lñÞ úÇuAô Ao þvÞ QvðAõO|þì
ó@ BG ô lñPvüpâ ïAo@ îø oBñÞ ok ô îø ô Bø àíÞ ô ÐWApì ïBíO ,lyBG|úPyAk þßíÞ
òýèôA xpHÚ wLu ô lñP×â ÑAkô Jõg|òýìqpu ûly|úPzÞ Bü QgBñy|þì úÞ ÿmõ×ð BG ÿBø ïk@
áBg qA Bü lðkõG óAlðq ô lñG ok Bü
.ly ApünK Ao óBð@ ïlÚ úÞ kõG ÿoõzÞ lñðBì rýð ôA Roõ¾ òüA ok ,lðkõG|úPhüpâ
ëBc «BHüpÛO úÞ|þìpâ óõg óBìkpì BG ÿoõzÞ ÈÛÖ lüBG lñPyAk úGBzì ÈüApy úÞ þðBvÞ|þìBíO
ïBãñø }lýyoõg ô QyAk Ao óApüA ÿAõø ô ô kõg ô kpÞ|þì qBýð ô onð ô lðBì|þì pËPñì
óõ^ ÙB¾ ô þéýð ÿBø J@ wK ok JôpÒ Qyõðpu Quk úG Ao kõg pøõy ô óAlðqpÖ
ô þâoAô@ ÿBø ûBì ûBãð@ ô kõG {O@ qA þPzÆ klì Alg qA úSBÓPuA ô BÎk BG ô kpLu|þì
xpHÚ lükpO þG .óBùW qA úÇÛð ó@ ok oBËPðA kAq@Ao BÂoqôo lñ^qA lÏG þPÚôô QuAõg|þì
l¿Ûì úßéG ,lyBG þé¾A l¿Ûì QvðAõO þíð ó@ BG {ðAlðqpÖ olK ô {ýâlðq kpì ô lðkpÞ
úÞ kõG ÿpOkAq@ ô pO Ðýuô áBg þé¾A ô úðBg úG ûlük úXñßy ô|úP×y@ ô oAq úÖBýÚ
,lðlýìBð|þì }A þüçÆ ÿBø Q¾pÖ|òýìqpu ô lðkAk ôA úG Ao Býðk ïBíO þüõâ QzâqBG úðByBÞ
pøAõg pøõy ô pPâorG pøAõg úÞ þðBìq BO BìA ÿôo ô pu ô Quk þðæõÆ ÜüBÚk Ýõy Rly qA
BG lñPvüq|þì Bßüpì@ok Bø ëBu úÞ BÂo ëõíPì kõG BXð@ô Qvüpâ|þì ô lýuõG|þì Ao }pøõy
ngA RBHWõì lñðAõPG {üõg þèBì ÿBø úðAõPzK ,koAk Quôk Ao }pøõy olÛ^ QvðAk úÞ
îøApÖ Ao óBð@ÿp×ðoBù^ à^õÞ ûkAõðBg ÿArüô RBýc úìAkA ôA óôlG ô QuA lñìqBýð ôA úG olÛ^
ólýzÞ ëõÆ òüA ô lýzÞ|þì ëõÆ lñüBíð
ô ûpùèk ô oBËPðA ô þâoAô@ ÿBø ûBì püõ¿O .QuA oAõâBð ô êßzì {üApG olÛ^
ok Ao óBð@ ëõK ô QÚô Ùp¾ ô þðApãð ô Qzcô ,ëõéì ô ûkpvÖA BÂo úÞ kõG Iy óBíø
BG ô QyAnâ ôA úñýu ÿôo úG pu ,pPvG ïBãñø
.lðBzð|þì óBzOApÆBg JBÚ
ïõéÏìBðô Ùlø þG ÿBø ókq úupK ÿBøqôo !!îüôpG lüBG :Q×â kõè@kok þñdè
ÿBø ú^oAqBGô BøoAqBGô Bø ú^õÞ wK ú^õÞok ÿBø ëBu ,kõG JçÛðA ëôA ÿBø ëBu
oBù^ òPvüq ûpùèkôoBËPðA ÿBø Iyô BÞBðoæ qA lÏG þOlì ô åorG ÿBøoApÖ ô ÐýXÖ ÿBøoBPzÞ
þíülÚ þOoBíÎ ok à^õÞ ÝBOA àü ok ÿp×ð pÆBg úG rýð Ao lñP×â ápO Ao óApüA áBg þPÚô ó@
BO ,QyAkpùy ÿõøBýø BG åorG ÿBø ûpXñK úÞ úG óBzHéÒA úÞ þñüpÖBvì BG BíýKAõø þPÚô ,koô@
ly|þì ïõéÏì þüBùð Qyõðpu úÞ ÿqôo ûpgæBG pO ïõéÏìBð þPyõðpu ô ïõéÏìBð ÿl¿Ûì
.lì@ok qAôpK úG óApùO óBíu@ qApÖ pG lñPÖo|þì
.lýuo ApÖ úG îø BG oBG lñ^ ó@ qA êHÚ BÂo ô|úPypÖ
koAk úìAkA lñ^ ûBOõÞ p×u ,kõG ûkpÞ p×u oõzÞ qA ZoBg

óApùO úéXì

!ûlüpG ÙBð|
pg@{hG
.ûkõíð þDõâ úÓèBHì ,ûkpÞ õéÒ óBg þéÏèAlHÎ .îPvýð BøoBÞ oõW òüA êøA úÞ òì óôpýG óBg þéÏèAlHÎ õíÎ ÿApG áBg ëk qA
.kõG îøok ô úP×y@ Qhu îGB¿ÎA ô rÓì ?...úPÖpâ kBü BXÞ qA óôA ?...óôA-| .ûlýzÞ ólük úG úíø .Qynâ ÿqôo lñ^ #
ô ûkBPÖA òýìq úG Quk qA úÞ þüõükAo êTì úÞ Qvýð }kõg óæA ,úñýíø îùì óBø - úÞ óBg þéÏèAlHÎ õíÎ pãì lðlì@ òì
þPc ,lyBG ûly þÆBÚ ô îø ok {üBø|îýu êdì ÿpìoAlðAs ûlðBìpÖ BG .úñÞ ØüpÏO RApG ÜGBu êTì óBýDBPuôo .ïlýuo ú¾çg úPvüByô ly þì Jõvdì ûkAõðBgpPâorG
.Qynâ qôo ó@ .kpÞ þíð oBÞ Jõg ïA|úËÖBc úÎõñíì úÛÇñìok Bø þOBøk .)kBG@ þéÎ( úPÖo pãük BìA lðkpÞ ÙoBÏO ô ïçu ô lðlüôk {ýK úGpÒæô Øýdð ólGô ëBuô òu ó@BG kõHð
õíÎ lðkAk ÑçÆA úÞ kõG pùÊ qA lÏG AkpÖ .þzÞpu úPÖo ókpÞ ÐÇÚ Qgok ÿoAlÛì þíð úuõG IuA JBÞo úG ô lðly þíð îg
òì .lü@ þì lükqBG ÿApG þÆBÖ ô óBg þéÏèAlHÎ .lüBýG òì ólük
Apüq ïkpÞ þì pøBËO lüBy .ïlðBì BñPÎA|þG ?QuA ûoBÞ ú^ úãì - .lðkq ÿoAlÛìolK ûqBWA BG ïoBù^qôo úÞ kõG òüA
IùPéì ,îPyAk oõy ,îPyAk îùHì þðBXýø .QuA úýcBð þðAkBG@ô YüôpO óôBÏì - kõG ûkpÞ ÝpÖ rýð Bùð@ xBHè ô Qhüo ô úÖBýÚ BG ô îPyAkpG ïkõG ûkoô@ óApùO qA úÞ RBÒõu
ly ûlýñy êýHìõOAoõOõì ÿAl¾ ûpgæBG .ïkõG ?..ûoAk kAõu olÛ^ þÆBÖ úãì ?..þ^ - óBzüA óBýì ok ûoõK ûoBK ô úñøpG BK ÿBø ú`G ô Alg .îPÖo óBg þéÏèAlHÎ õíÎ úÎorì úG IuA
MýW ,úéG ïlük îPvüpãð óôpýG úG òì þPÚô ô YüôpO ûoôk îø þOlì .QÖpâ îéLük - ÿpãük úðBg õíÎ úðBg oBñÞ .ly þíð ûlük ok Qvhð qôo qA úÞ kõG þuBvcA ú^ lðAk þì
þG@ òýW oAõéy òzKBÞ úÞ ÿpPgk ô kpÞ ØÚõO þì Rkõg .óôBÏì ûly æBc .lük þðAkBG@ àükrð .kõG qArPøA ok ó@ ÿæBG î^pK úÞ ïlük .ïrüpãG ó@ qA îPvðAõO þíð ô QyAk kõWô òì
ÿAlg ÿA .QuA úPvzð ó@ ëo QzK ûlýyõK pvK ô pPgk.ûly ÅõÎ úãük Býðk úÞ þðôk ïkpÞ IXÏOô ïlük Ao úuolì ÿõéGBO ïly úÞ pãük ÿA ûpËñì BG îPynâ úÞ úðBgkôo qA
þÇýdì ok þG@ òýW .QuA þÆBÖ òüA,åorG úðBg oôBXì úðBg oõÇ^ óBg þéÏèAlHÎ õíÎ àzg {ýK ëBu lñ^ BO úÞ þédì .ïly ôpGôo
úÞ Q×â óBg þéÏèAlHÎ õíÎ..ÿo@ ?BXð@ êTì .óoAlð þÚpÖ ïly úÞ koAô .QuA ûkpÞ úuolì Ao }kõg fpÖ þðBPvÒBG úG QyAlð Qgok àü þPcô kõG
ïolK BùñO ûly ÅõÎ Èýdì òüA ok rý^ úíø ôkõG ûlðBìqBG Rpýc qA òì óBøk ô ûly ÅõÎ rýð óBg þéÏèAlHÎ õíÎ úðBg ïlük Bø ëBu úÞ ÿA úðBgkôoqA .kõG ûly ëlHìrýãðA
{üBø úPynâ úG þPuk ôk ô ûlzð ÅõÎ úÞ kõG úG ïlýñy þì ô ïlük þì úÞ Ao ú`ð@ îPvðAõO|þíð kõg .koAlð Ao ÜGBu þGBGoA êüBíy ô êßy pãük òüA úG óBýDBPuôoô Qynâ þì BXð@qA píS þG
ô äðoq þéýg kpÞ|þì îø pßÖ ô kõG ûlýHv^ úÞ þOBøk pPgk ó@ )þÆBÖ( .îñÞ oôBG þðBu@ ok ô kõG úPvzð þPcAo þèlñ¾ àü ÿôo õíÎ }pPvG qA pO òýDBK úðBgkôo J@ eÇu úÞ QéÎ
þéÏèAlHÎõíÎ kpÞ àíÞ pPgk .QuA lñìkpg þì þÒçÞ lñGpu ô lýyõK þì oAk òý^ òìAk Iy okB^ ÿBø JAõhPgo ÿBW úG rýð ôA ÝBÆA
.lðlì@ úðBg ÙpÆ úGô ly ûkBýK MýWqA óBg óôBÏì ûly Qgôk þì }lñGpu úG ëõKô QvG rýì àü BGlðkõG úPyAnâ þèlñ¾ ûly ûlý`ýK kõG
êíÎ úG ëBHÛPuA Bùð@qAô îýPÖo {ýKolKô òì Ao }kõg úÞ ïly ôBßXñÞ ?þðAkBG@ ô YüôpO ô þuoBÖ úìBðqôoô úéXìqApK ÿA úzýy ûBOõÞ J@ MíK úéýuô úG ,lðkpÞ þíð ûkB×PuA ó@ qA
ïly ôpGôo þÆBÖ BG òì úÞ kõG BXð@ô îükoô@ oB^Bð lzð ÿpHg ôA qA ïkpÞ pH¾ ú^ pø BìA îñýHG qBG Rpýc qA òì óBøk þPuAo ...þvýéãðA úG úÞ lñPhüo|þì þDBøpùð ok ô lðlýzÞ|þì
Ao {üõg RAoõ¿Oô Bø Büôo úíø ûlðôpK ûBâBð qA úÞ þÏÚõì .îPgBO úðBg ÙpÆ úGô ïlyoAõu J@ ÐüqõO îPvýu àü .QÖo þì óBPvÒBG
oõHÎ ÙpÆ ó@ qA MýW àü ïlük îPynâ þì êK .kõG ûlðBì kõG þÞ pßÖ òüA .IèBW ô úPÖpzýK ô þèBÎ oBývG
.ïlñßÖA {O@ok ô îPvG ûlñðAo óq àü ô kôo þì úÎorì ÿõu úG ô lñÞ þì Ao {Puk .kpÞ ëBHÛPuA þìpâ úG òì qA õíÎ ûkpÞ ÿoAkpG ûpùG òýñ^ Bø òýìq òüA qA úÞ
.ïlýzülðA þì òì úÞ kõHð ó@ )þÆBÖ( )þÆBÖ( óq ó@ úÞ lzð ïoôBG BìA QuA ó@ îükpÞ QHd¾ ÿok pø qAô îýPvzðô ïlýuõG úíø ïlük îPynâ þì úÞ óBPgok oBñÞ qA .QuA
pPgk àü ,ïAlðA }õg ô æBG lñéG ÿpPgk .úð.úð ?úPÖpâ kBü îø þâlñðAo ôA þñÏü.lyBG õíÎ .îülýuo úÎorì ÐÂô pýýÓO úG úßñüA BO à^õÞ úÞ þìõG Iýu úð BìA lñPvø Iýu
.Ädì Õôok .kõG Õôok ïlýñy úÞ ú`ð@ ç« ¾A þWoBg Iýu úßéG kq|þì QÖ@ «BHèBÒ ô ly|þì
:Q×â ô kAk òì Quk úG Ao fBP×ì þðBñHè Iýu Q×â óBg þéÏèAlHÎ õíÎ úÞ
,ûkpÞþÆBÖAoBøoBÞ òüAúÞúñüAQÛýÛc-
.lñPvø
õíÎ àéì «ApøBÊ úÞ ÙpÆ ó@úG úðBgkôoqA
ïolK úG ÜéÏPì QÛýÛc ok þèô óBg þéÏèAlHÎ
IWô àü ô kõG ûly ÅõÎ þéÞ úG ÐÂô kõG
òì Rpýc .kõG ûlðBíð þÚBG ûkB×PuA óôlG áBg
òüA .QyAlð ûqAlðA ô lc þðAkBG@ úíø òüA qA

.lü@ þíð pG óBg þéÏèAlHÎ õíÎ qA Bø oBÞ
þWoBg À¿hPì Bü@ ?...QvýÞ oBÞ
rýð Ao Bøpùð ûoBñÞ þPc úßñüA IèBW ?...ûkoô@
úÞ þüBW ,lðkõG úPyBÞ îéÞô ûkpÞ ÿlñG RpÞ
qA lÏG .kõG ûlýyõK ûqpø ØéÎ qA òüA qA {ýK
kõG úPuo ÿrüpHO óBPgok Øüko rýð îéÞ RpÞ
}ôpÖ ô ÐÇÚ ÐÚõì ô ûly úèBu YñK æBc úÞ
àü òüA .kõG ûlýuo oApÖ ó@ ÿBùHðApâ Jõ^
Ao RôpS òüA þÞ .QuA åorGô Q×ãñø RôpS

48

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY òì krð îðBg úüAk ô okBì îüly BùñO «BHüpÛO úÞ oAõéyôoAkòý^xBHèokúðBìAÿpüBzÎþÏÚAô
CENTER :Q×âokBì.lðlì@ BG ÿpPgk,äñO oAõéy òzKBÞ úßéG ûBýu
ØüpÏO ïApG Ao qôpìA ÿApWBì AlglÞ - ô ÙB¾ þOoõ¾ ô ûBýu ÿõì ,ûBýu óBíz^
ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok òüAqAþðôkþíðõOúÞQvøBørý^þéýg.kpÞ þG@þñyôoÉpÖqAó@ÿlý×uúÞÝApG þðBíz^
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì úG ëBu ô òu òüA BO pPgk òüA úÞ ïonâ þì olÛ^ôA...òìpG ÿAô .lýuo|þìpËð úG äðpíÞ
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master ÙBð õO îuA úG õðôA ô ûkpßð pøõy õO pÆBg òìô îükAk Quk .îükpÞ ÙoBÏO ... ûly BHüq
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk úñùÞ ô Ùpgrì Bø Ùpc òüA îýâ|þì ,ólüpG úG AoôAô îPÖpâ Ao óBg þéÏèAlHÎõíÎ êÓG püq
þÂoA RBcç¾A qA lÏG úÞ þðôk|þì ...ûly þÆBÖ BG pPzýG BXð@ ûqBO .ïkpÞ QüAlø óôok
þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ ÅõHÚ Qzì àü .îýPyAlð lì@ok Bì úãük QuA ÿpPgk ôA úÞ îPÖBüok ô ïly Bñy@
ÿõñÏì þßýð ÈuõO ô ókAk RolK Quk úG þÂoA RBcç¾A ô þuBýu êDBvì úG ûBâ@ ,ÐéÇì ,pß×ñyôo
krì ÈÛÖ óôA ëõ¿dì úÞ áçìA qA ÿoAlÛì qA úÞ ÿpPgk ú¾çg .þðBùW ô ÿkB¿PÚA
(310) 446-8724 .ókpÞ þì oBÞ }ôo úÞ ly|þì þüBøpâoBÞ .lýuoþìpËðúGpOÐéÇìûlükûBãzðAkóApPgk
kõG oB^Bð ô Qvýð úÞ ókpÞ oBÞ êøA RolK
49 pPíÞ òìõO oArø þøBì îø pâoBÞ .kpýãG pâoBÞ ô lðly oAõu qBG ô lñPvzð þPÎBu Bùð@
ÜGBu rý^ aýø ÙpÆ óôA qA .úy þíð AlýK úðBg úG olK ô òì lðly oôk þPÚô .lñPÖo
ÿBø úðõg óõíø ,Zpg óõíø .ûlzð ÅõÎ Ao ûqôo YñK RõßuolK úÞ kõG BXñüA îýPzâqBG
ÿBø þñýu ô Bø þzÞ lñ×uõâ óõíø ô klÏPì :lýupK ô Qvßy
òìQ×âþìRolK,BøoBßPìlg ôBøpÞõðôõéK îðBg olÛ^ ÿlük...þÆBÖ îñüA .Jõg -
þì Zpg Qvø BO îñÞ ëõHÚ Ao Qèm ïAõg|þíð ?îüqAlñGûAoAoþuôpÎlüBGúãükæBc,ûly
þì áçøõìkõgpýO àü BG úy ïõíOpâAô îñÞ ïkpÞUßìþíÞòì.îükõGûlýuoÝBÆAúG
õO úãük ÙpÆ qA . îy þì QcAo Q×g qA ô îñÞ :îP×â óBñÞ YíXíO ûpgæBG ô
BùñORkõgôÿlðõgþìxokôÿkõGóApùOok lùÏO óApùO ok òì...òýðôk þì...olK -
Zpg ÿp×ð Q×ø {y ûkAõðBg àü ûqAlðA úG .ïkpÞ ëõHÚ þÚçgA
JBvc Roõ¾ òìõO oArø ûkqBü ÈÛÖ|,þPyAk kõG ïolK Iè pG úÞ ÿlñhHè óBùâBð
qA BìA QgAkpK BW àü úÞ kõG õO óBPuoBíýG {øBãð ô ly kpu ô lýuBì BXðBíø ,lýßzg
ô QgôpÖ Ao þÂoA RBcç¾A ÅõHÚ...BXÞ Qzcô òì ok úÞ ÁBg þñdè BG ô QzâpG
.ûlðõíð þÚBG þ`ýø úãük ÿlìôA õO úÞ óæA |:Q×âkpÞ kBXüA
úG «ApøBÊ úÞ þÞçìAô þPvøõO RolK úüBìpu Ao õO Ùpc þñÏì ?...þP×â þ^ -
BGõOpâA.QuAþÆBÖôóBgþéÏèAlHÎõíÎîuA ?..þPÖpâóqþñÏü?..þPÖpünKlùÏO ïlýíù×ð
JAk@QüBÎo úßñüApG ûôçÎ þñÞ ZAôkqA þÆBÖ pPgk...þèô...ïA|ûkpßð ZAôkqA qõñø -
áçìA óôA úÞ þy þì IHu ÿkpÞ Ao ïõuo ô .ïoAk Quôk kõG ïkõg oBPupK úÞ Ao ÿoBPupK
óõýéýì óæA {HWô pø úÞ rýhé¾Bc ô rHupu ...Bíy ,olK úýGõg ûkBÏèA ÝõÖ pPgk
BGpâABìAúzGóõìkõgëBìûoBGôkûoAkQíýÚBø QzK BG .îñÞ ïBíO Ao ïA úéíW QyAnãð
óBgþéÏèAlHÎúÞþðôkþìþñßðþuôpÎþÆBÖ úv×Ú ÙpÆ úG ô kq òì Roõ¾ úG Quk
îø }pPgk ... ûk|þíð Bì úG jõéÞ àü þPc koô@óôpýGûkBì@äñ×OàüôlüpK{üBø|äñ×O
óôA îuA úG úÞ þßéì ô úñÞ þì pøõy ûpgæBG |:Q×â lüqpè þì îzg qA úÞ þèBc ok ô
þì Rkõg æBc...úy þì }pøõy ëBì ûly , QízÞ|þì ,úPgõu olK ÿkpÞ ÈéÒ -
...þðôk úG õìkõg ô ïkpÞ åorG pvK òì ÿkpÞ ëBýg
ÿrý^ òì BìA ?...îðAk þì ïkõg þPuAo ûkAõðBg úG ïlG þPukôk úÞ ïlðõzð ûBýu áBg
þüBøo ô BøoBÞ ókpÞ ûAo úG ôo úðBùG úG .îðAk þíð õðôA ,ûlðõì úðõg õO pÆBg úG pPgk òüA .úãük
ô ïA ûlì@ óApùO úG )ûpùy( þÚçgA lùÏO qA þì ôo Ùpc òüA þñÏì ,ólüpG ÙBð õO ÿApG
þâlðq BXñüA úÞ QuA ûBì {y úG àükrð óõñÞA ólüpG ÙBð òýíø pu úÞ Bø óõg ú^ ??þðôk
þíð.ïoAlð îýí¿O mBhOA QìBùy ô îñÞ þì
ûpùy oAô úðAõük ÙpÆ òüA qA .îñßG lüBG ú^ îðAk ...ûly úPhüo
ôA BG pâA .QuA òì ÜyBÎ rýð ôA .ïoAk Quôk Ao Ao ïA úñýu þPuAo úGkõG ûlðBíð ÿrý^ ô
puõO JõÛÏü AlglÞ úÞ løkoApÚ úèõéâ Ùlø
äñ×O úèõè ÿôo Ao kõg ô QvW ÝBÆA úG óBðq
kôo þì òýG qA ûpùy BùñO úð îñßð ZAôkqA úèõéâ lýgp^ pãük ÙpÆ úG úÞ úèõè .QgAlðA
ûkAõðBg úG lðAk þì Alg ...îüõãG ú^...úßéG ô lñÞ Ao oAõük ô ok qA ÿoAlÛì ô ly àýéy
qpì úG ïolK þÖpÆqA koõg þì ÿA úíÇè ú^ôA úGô Qvßy Ao ûpXñK ÿBø úzýyô kpÞ JApg
ôA îñÞ ZAôkqA ûpùy BG pâA ô ûlýuo þâoB`ýG Apì QuAõg þì olK þPuAo wK .Qhüo òýìq
.kkpâ þì ûBHO Bì ûkAõðBg ô lzÞ|þì Ao }kõg QýíøAôA ÿApG lc òüA BO ÑõÂõì þñÏü ?lzßG

?îñÞ ú^ ?koAk
óBüBK úG òì ô kBPupÖ óôpýG Apì JõÛÏüAlglÞ
ïBãñø Iy .ïlðBì BW óBíøô îPÖo ïokBì úðBg

óApùO úéXì

oõK Jkõö ì .ï

ï|lñâ| Qzø |ô êù^ {hG

ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
îø oBñÞóôA ÿBÃÎA pPzýG úÞûlñíOôpS
qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
þcôo Rçßzìô Qu þøAopu ÿ ú`G
RBÚB×OA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK

.........

!îýñÞþì }oBÞúü ,ûpgæBG -ApPýì #
?òýñÞ|þìoBßý^ BøBíy .îüoõg þìpPíÞ
!îýðõg þì xok -oBýìBÞ
?ÿA úPyo ú^ ?òýDõXzðAk -ApPýì
ôo óõìoô ô oôk úÏìBW îüoAk -oBýìBÞ
!îýuBñy|þì
úÞ ôoBü úü úG !òülñhG îãG ÿrý^ úü æBc- úÞ BXÞ lýupK ûlñðAo .îüly oAõu þüBOoBù^ ÿBìk@ÿAk¯Aòì ÿApGAlgôoõOóBgóBìBu- !?þuBñy úÏìBW ,óBø@ -ApPýì
QùG ôoBýðk úâA òâ|þì ûkõG îìkõg ÿpùzíø >Q×â Rp¿ð !ûoõg|þì îùG îèBc úÞ òüoBýðok ôo løAq lGBÎ
ô úñÞ þì ÿpßÖ úüôoBü ?þñÞ þìoBÞ þ^ ólG !pùy...- oBvãñu lüBG !?îüpÖBÞ !?îývXð BøBì !?úý^ !ÿrý^ òý`íø úü -oBýìBÞ
ZoBg ïo þì ô {íyôpÖ þì !þ`ýø< úâ þì IýÆ òý`íø ïBøBíy úÞ k@ þíð óõPùG !?îýzG úü QyAk qõñø .îüly QÞBu ûkpg úü<
lýzÞ ôo þPuk rìpO úø|ûlñðAo Q×âõñüA BO<
>!îñÞ|þì þâlðq >Q×âô !òýyBGpøBÆô >Q×â oBýìBÞ úÞ kpÞ þì ûBãð ôo úãük ÙpÆ
BGôo àŸW òý`íø !ûlñgpüq îükq ïBøBì< >îP×â ô ïkpÞ ûBãð }Bíz^ õO< !?ûo@ |,úPÖpâ Qhu QùG þâlðq-
>!lìôA þì {yõg ïk@ úÞ kpÞ þì ØüpÏO úXùè !òýy ûkBýK óõW BÚ@- lüBG BøBì !òýzG oBvãñu lüBHð Bíy !úð-
Bì úãük ÿpùzíø úü úG qôo úü -ûlñðAo ?Ap^ -oBýìBÞ Arý^ þéýg ôo õðõì|îz^ úÞ îýzG oBvãñu Roõ¾ õO QzâpG ô ly þðBH¿Î úHOpì úü<
oBßý^ ólG QùG xBñßuA óõýìBÞ úü úâA òâ|þì !îüoBßølG BøBíy úG þéýg BøBì !îýPvG >Q×â ô kpÞ ûBãð oBýìBÞ ô òì
ïpýâ þì òìõO oBù^ Q×â kôq ôoBü ?þñÞ þì !îñÞþíðoBÞúãükIzìAç« ¾Aòì-ûlñðAo !ly ÐíW }Bíz^ õO àyA úHOpì úü<
!?þ^ ÿApG úg@ -oBýìBÞ úâA þñÏü !úüpâ püq úðrG úÞ kõG ûlðõíð ÿrý^| ÿA úãük oBÞ ú^ òülýíùÖ úÞ BøBíy-
!îñÞ|þì }|þèBg ÿAl¾ !kpÞ þì úüpâ B« íPc|,kõG ûlýupð Rp¿ð !?òýupK þì Ap^ úãük !îñÞ|þì
oBýìBÞ úÞ ûlñg püq îükq BøBì ûoBGôk< þâ þì úÞ BXñüA þðôk þì òì okApG -ûlñðAo óôA kpÞôo }ôo ,lìôA óõì|QzKqA úÞ Rp¿ð
?xBXÞ RoBÞ óôA ,þñÞ þì ôo oBÞ òüA úâA -oBýìBÞ
>Q×â >!ÙpÆ ?úý^ RoBÞ òüA ,þñÞ|þì ôo oBÞ óôA úâA ?úý^
ô ÿlñhG îø úÞ îâ þì àWŸ úü òì æBc - ?!Ig -oBýìBÞ BG îüpG .îPÖpâ þ^ úíø|!îüpG -Rp¿ð òüA õO úy þì òìõO oArø ûBXñK BG -ApPýì
úÞ úñýG þì JAõg ôoBü úü qôo úü !þñÞ úüpâ îø !eH¾ ûly ïkpâpG ô ïpG òì -ûlñðAo !?pùy òüA õO ÿlìôA ûqBO !?kpÞ þâlðq Qßéíì
õO òâ þì {ùG ô þüBW úü {ðkpG ô ûkŸpì !pýãG ôo QèõK Bíy Ig -oBýìBÞ .îüpG xõGõOA
þßü Bø RAqBXì òüA qA Rkõg æBc !ÿoBßøBñâ ?!kõG BXÞ æBc xõGõOA -oBýìBÞ ...BìA ïlìõýð ûqBO ,úð -oBýìBÞ
úü úñýG þìô úñÞ þì ûBãðôoBü !òÞ JBhPðAôo ?ÿk þì òìõO oBù^ -ûlñðAo îýPuAô ûkpg úü| !k@ þì|,úð -Rp¿ð >Q×â ApPýì úÞ koõg ôo {Öpc úýÛG<
úü ô òñÞ þì úüpâ oAqoAq óoAk ô óBXðôA ïk@ ûlÎ !òÞ QÞpc ,BGBG ïk þì -oBýìBÞ
þì !ólñg þì óoAk pO ÙpÆ óôA ï|úãük ûlÎ QÞpcô lðõGAõgôo þPuk rìpO úø|ûlñðAo< !úðõì Iy pø oBÞ.k~A|þì !?þ^ BìA-
þì ?úý^ óõy|óBüpW òñÞ þì úüpâ úÞ BñüA úupK þvðAs@ úü BG òüBýG ôo IzìA -oBýìBÞ òüA ÿBýßüoBO õO îPyAlð pHg BìA -oBýìBÞ
pýÚ óõykõg oBG úü ÿA úP×ø !ó|þDBßüpìA BñüA òâ >Q×â ô kpÞ
!óõy|Üéc õO órüo þì ØýÚ BG ô òñÞ þì ÕAk ôo qA|!îüA|úPvg ïBì ô úHy pg@|!úèAô òýzhHG - .îüpG ÿrý^ !ûpHg ú^ pùy
úÞ úãük úP×ø BO ,ókpÞ ôo oBÞ òüA úÞ qôpìA ëk úG|!úøAo RpÖBvì úü úÞ ïBXðôA BO BXñüA !?úy þì olÛ^ {èõK þðôk þì -Rp¿ð ô kpÞ ûBãð oBýìBÞ ô òì úG úËdè úü ApPýì<
óõíùì|!úy þíð IyoArø Iy úü -oBýìBÞ
!òñÞ þì úüpâ BñüA|,úzG óõy|ÿlÏG QGõð !Alg ôpO òüpýãð >Q×â ô ly ïôo@ þíÞ
!úýðæõÆ ûAo !BÚ@ òüoAk Üc ïBíy -oBýìBÞ .Bì pø !îñÞ þìoõWôo îýâlðq ÿpvÞô îÞ -
ô QÖpâ ôo óBßýK úü õéW ô Q×â õñüA< òýíùÖ þì !ïpG þßü BG ïoõHXì ,ïo@ þì îÞ QÚô
!òýyBGïkõgóõíùìç« ¾A-ûlñðAo
kpÞ Ñôpy îðôA úÞ lülñg {ùG oBýìBÞ< !?úÞ
ûoBGôk úÞ òýDBK îPgAlðA õìpu òì <
>Q×â ô ólülñg
>Q×â ô ly þðBH¿Î

50


Click to View FlipBook Version