The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Tehran Magazine Proudly Presents:
25th Festival and Expo MEHREGAN
Sponsor By: Amir Pasha(Planet Connection) , Dr. Payam Mark Shayani
Dr. Mohammad H. Rasekhi (Southern California Medical Center)
Live Music By: Shahyar Ghanbari, Aris, Jooliet, Ardavan Mofid, Amir Asadi, Anderson...
Sunday September 30th 2018 From 11 am to 6 pm
Hilton Hotel Universal City
555 Universal Hollywood Drive. Universal City, CA 91608
(818) 881-1771

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-07-16 21:23:55

tehran Magazine Issue # 1093

Tehran Magazine Proudly Presents:
25th Festival and Expo MEHREGAN
Sponsor By: Amir Pasha(Planet Connection) , Dr. Payam Mark Shayani
Dr. Mohammad H. Rasekhi (Southern California Medical Center)
Live Music By: Shahyar Ghanbari, Aris, Jooliet, Ardavan Mofid, Amir Asadi, Anderson...
Sunday September 30th 2018 From 11 am to 6 pm
Hilton Hotel Universal City
555 Universal Hollywood Drive. Universal City, CA 91608
(818) 881-1771

Keywords: maedh hojabri,maedeh_hozhabri,shahbod noori,tehran magazine,iran tehran

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
10 úd×¾........................) þHdì îüpì pPÞk |(lýðAõhG Ao þvñW ÿoAlýG ô wíè JBPÞ- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
12úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì ( úP×ø îg ô aýK ok-
16úd×¾........|....)ûtüô }oArâ( lñPÖBü RBXð lñéüBO ëBíy oBÒ qA óBðAõWõð ûôpâ ÿBÃÎA úíø-| ÿoõð lŸHùy& Publisher
18 úd×¾.............................)ûtüô }oArâ(ly úýuôo þðBùW ïBW óBìpùÚ úvðApÖ-
20úd×¾......)ûtüô }oArâ(þðõürüõéO kõè@ ÄÓG RBÖApPÎA ô ÀÚo ,ïApâBPvñüA ,ÿpGtø ûlDBì- SHAHBOD NOORI
22úd×¾......|..)BøpHg ô Bø ûpù^( !QuA ûlýìBXñýð þüAlW úG úÞ Bø þPüpHéu ÜÖõì ZAôkqA 14-
|41-24úd×¾....................................................Býðk oBñÞ úyõâ qA|- )|201 8 ÿæõW20( 1397pýO 29 úÏíW ,1093 êvévì ûoBíy ,22|ëBu
44úd×¾.........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–
46 úd×¾ ............................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ÿoBùG {hG þâlðq JBPÖ@ – Friday, July 20th, 2018 I S S U E # 1 0 9 3
48 úd×¾. ..............................................)ûBOõÞ óBPuAk ( Bì úðBg óBÇýy| –
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
54úd×¾ ..................................................)rñÆ(îülñhGîøBGþíÞ-| among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
56 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-| published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
60úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK- covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
69úd×¾ ...................................................................ÿrLy@- politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW- within the Iranian community.
76 úd×¾....|........................................................úP×ø þDõãzýK-
78 úd×¾..........|....................................................Bø ÿlñìqBýð - (818) 881-1771
|80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì-
TEHRAN MAGAZINE

Mailing Address:

PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]
Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

Bì ÿqôpìA òÆô

óBykõg úÞ þñýìqpu ÿApG ëk úÞ QuA úðõã^ qA ûqBO ÿpHg úËdè pø Bøqôo òüA #
þíð ,lñPvø ëõÓzì þDAôpðBìpÖ úG ó@ xACo ok óAõñÎ úG Bì ô luo þì óApüA ÿBø îüpdO
àíð BùñO úð úÞ lñPvø þðBvÞ Bø ó@ .lñðAqõu úÞÿoõzÞqA Bø ëBu lüBy úÞþðApüA àü
,lðA úPvßy Ao óAlßíðô ûkoõg Ao òýìqpu ó@ óBì ÿBø ëk ,îüA ûkõG oôk QuBì òÆô
ó@ ïkpì .lññÞ þíð îco þvÞ aýø úG úßéG
þíð ÿqôo úðBHy }çO kõWô BG ,òƒýƒìqpƒu .kqpè þì
Ap^ ,lðqBvG Ao ÿpPùG þâlðq kõg ÿApG lñðAõO ÿApG óBì ëk ,îýðAõg þì úÞ Bø þðApâ qA
álðA úÞ ûkBPvüA Bø ó@pu ÿæBG þðAoBßÏíÆ úÞ lüBG Ao kõg ëõK ëBüo ëBüo úÞ kqõu þì þìkpì
úðBg úG óBð Bü Qyõâ ÿA úßO lñðAõPG BO lññÞ ÐíW
.koAlð {ñýìqpu óBìkpì þâlðq ÿApG þéìCBO lñPvðAõO þì qôpük BO úÞ þDBø ó@ .lðpHG kõg
ÿBøæBÞ ÿæBG QíƒýƒÚ ,ȃüApƒy òƒüA ok qôpìA ,lññÞ òýìBC O Ao kõg úÚôm@ êÚAlc úñürø
ÿlc úG ÿkB¿PÚA Zpì ô Zpø ô ïkpì þìõíÎ lñPvüBG kõg ZBPdüBì ÿByBíO úG lñðAõO þì ÈÛÖ
ïõéÎ óBíèBÎ òƒüpƒPƒâorƒG þƒPƒc úƒÞ ûlƒýƒuo
ûlñü@þñýG {ýKô êýédO RolÚrýð þÎBíPWA .lðoõhG xõvÖA ô
qA kõWõì óApdG ok Ao ÿkB¿PÚA ô þÎBíPƒWA ú×ÚôþG BøQÎBuúÞþðAlñìoBÞôóApâoBÞ
rW Ao ÿrý^ ,ÈüApƒy òƒüA .lƒðA ûkAk Qƒuk Ao kõg þâlðq lñðAõO þíð qBG BìA ,lññÞ þì oBÞ
.lñÞ þíð QGBS pãOoBÒ ô úéGA ÿA ûlÎ QÚBíc úG îø Q×ýy Bü QÎBu lñ^ þPc pâA ô lñðBgp`G
.kAk pHg óApùO ok úßu òO 2 BG ÿkpì ÿpýãPuk qA QhPüBK wýéK wýüo úPynâ úP×ø ÿpýýÓO îø qBG ,lññÞ úÖBÂA kõg kpÞ oBÞ Rlì
ô kõG ûkpÞ ÐíW oAqBG eÇu qA Ao úßu òO 2 kôlc úÞ >úßu óBÇéu< úG Ùôpì úèBu 58 ÿkpÖ îðAk þíð ,îñÞ þì JBvc òì úÞolÛ^pø .kõy þíð AlýK Bø ó@þâkAõðBgô þéÞ lì@okok
,úßu qôo QíýÚ úG úWõO óôlG ô ûkBPÖA ûAo úG óApùO oAqBG ok kõG ûkAk oõPuk kõg ÿBø|ú^õð úG þâlðq óAonâ Bü ô lüpg óAõO oõÇ^ ,lññÞ þì QÖBüok óApüA ok Ao ÝõÛc êÚAlc úÞ þDBø ó@
ÿBø RolÚô Bø ÿlñíðAõO qA ,Bßüpì@ok olK àüô pvíø àü óAõñÎ úG òì kõg .lðoAk Ao
.lyBG úßu jpð ûlññÞ òýýÏO }kõg ûlñü@ ÿBøqôo ok BO lðphG Ao kõWõì ÿBø|úßu ïBíO îðAlðqpÖ ô pvíø òýìCBO ÿApG ,ûkAõðBg kpì àü óAõñÎ úG Ao ïkõg qBG BìA ,ïoAkoõgpG ÿkôldì
,lñPvø kõg úðBùéGA RBíýí¿O ókpÞ þéíÎpßÖok ÈÛÖ ÿpãð ûlñü@óôlG úÞ þðBvÞ
ûlüpg {üõg ÿApG Ao úíøphvíO úßéG ,lðA úPyAkAô Rpýc úG îèBÎok Ao óBykõg BùñO úð .îðAk þì ëõEvì
oAlñK òüApG úíø ô kõG oAkoõgpG Býðk ok pýËð þG þìApPcA qA {ýG ëBu lñ^ BO úÞ ÿoõzÞ .lðA oBÞ ûBãìBy BO eH¾ qA ô klñG þì oBÞ úG Ao kõg }çO ïBíO úÞ ÿolK îðAk þíð
þPhGlG ô pÛÖ ok qôpìA ,lññÞ þì þâlðq RôpS ô ëõK ÿBýðk ok òýìqpu ó@ óBìkpì úÞ lðkõG úÞ þðBìq ,koAk úãð QuAo {ðAlðqpÖ ô pvíø ÿõéW Ao kõg pu lðAõO þì úðõã^ lñÞ þì
,ôqo@oArø BG lüBy úÞ ÿkpì.løk þíð Ao þâlðq úP×ø àüqA {ýG ólðAonâ ÙB×ÞôA ÝõÛc
.QuA úPgAlðA úüBu ïkpì pG þøBýu okB^ ô lðq þì BK ô Quk {üõg ÿoBÞ ÿlñíðAõO Bü êý¿dO óArýì BG úÞ kõGoõ¿O òüApGô QÖpâ ZAôkqA úG îýí¿O
JõñW ïkpìô oõzÞ J@ þG RBXð ÿApG óAkpì Qèôkô Qèôk BùñO úð ,ÈüApy òüA ok þ¿¿hO Bü RoBùì IvÞ ÿApG Bø ëBu úÞ kpì òüA .kqBvG ÿlñìôpG@ô Jõg þâlðq lðAõPG
Bø RoBÒ pãük ÿõu qA ô Bø ÿpßÖ þG ,Bø þgBPvâ pG qôo úG qôo úßéG ,lðA ûkpßð ÿoBÞ qõñø êÖBÒ BìA ,koAkpG þâlðq êýßzO ÿApG ïlÚ þvKAõèk aýø óôlG ÿqôo lüBy ,kõG ûkpÞ }çO

.kõyþìûkôrÖAoõzÞokþèBì BøkBvÖô .kpÞ løAõhð îco rýð ôA úG ûlñü@ok ,þâlðq ÿBø òýDBK ô æBG úÞ kõG
qA úÞ òüA BG ô îýPvø îýùu óBì òýìqpu ïkpì JApÇÂA ô ûpùèk ok þðApüA óAõñÎ úG rýð Bì ÿoBývG ô kpÞ þñýG {ýK Ao Bø òüpPùG }A ûlñü@ ÿApG ly þì úÞ kõG þñýìqpu ,Bì óApüA
.îýPvø Bø òüpPùG ÿôqo@ok kõg oõzÞ ÿApG ,îüoAlð oBHgA ÿpýãýK rW ÿoBÞ ô îüoôk òÆô þì úÞ þðBvÞ ô ïkpì òüpPùG BG ê¿Ö oBù^ þñýìqpu .lñPyAk Ao òýìqpu ó@ok þâlðq ÿôqo@
BìA .lðqBvG Ao Bø òüpPùG kõg òÆô ÿApG ,þðApüA pñø ó@ pG ûôçÎ ô RôBÞm ô }õøBG lñPvðAõO
þðApüA VApýì Ì×c ,lñPvýð úÞ ÿrý^ BùñO pßÖ úG úÞ kBPÖA þðApãèôBL^ Quk ok òýìqpu ó@

.QuA óApüA óBìkpì úG úWõO ô
BìúðúÞþðBvÞ.lñPvøkõg eèB¿ìpßÖúGÈÛÖÿpãðûlñü@aýøóôlGúÞþðAkpíPèôk
ô lðA ûkpÞ þ×hì BXÞok Ao {üõg ûkpÞ RoBÒ ÿBø RôpS ,lðAk þíð ÿpzG þñG aýø úðô

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

.lñƒyBG þì óBƒðq pPƒzýG ÿqAõñƒzK óAôApƒÖ þƒèBì QƒÏ×ñì ô kõƒu ÿqBƒu püqApƒuoBñÞ >þHdì îüpì < pPÞk
ô þOAoBƒzPðApHPÏì ЃƒGBƒñƒìpƒÛƒÖ þƒüõƒu qA ô BƒùèABÞ qA úPƒulñüA óBâlƒññÞ lƒýèõO IƒýW úƒG
BƒG þéÏÖ ÿBƒø ûqõƒì@ ólƒy òƒýXÎ ô þƒPðpPñüA êƒGBÚpƒýÒ þƒÎBíPWAô ÿkpƒÖ RBƒíÇè RBƒìlg QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
pãük ÙpÆ qA ô ÙpÆ àƒü qA òXùPƒvì êüBƒvì koAô þðBƒvðA ЃìAõW þƒãñøpÖ QìBƒupG ÿoB߃ðA
oAõƒƒyk ÿBƒøoAlƒðBƒPƒƒuA ô òƒƒüqAõƒì òƒƒüôlƒƒO ok þƒƒíéÎ ÿBƒø þƒuopG pƒG BƒñG .QƒuA ûkoô@
؃ƒýèBO ûAo lƒƒu ,oõƒƒdì Iƒƒønì Bü þƒÚçgA pƒƒGoBÞ oArƒƒø Qƒƒzø ô QƒƒƒvýG úƒƒƒýðBƒS pƒƒƒø
okôûlükpâ þƒƒvñWЃƒGBñìôIƒƒPÞpƒƒýTßOBƒƒü ok ô lñèõÓƒƒzì õƒƒðoõK ÿBƒƒyBíO úƒƒG þƒƒPðpPñüA
ÿoBývGok Ao þƒvñW ÿkAõƒu îƒÞ úƒñýìq úXýPð ok õƒƒðoõƒK ƒéýÖ àƒƒƒü QƒÎBƒƒƒu ƒýð pƒƒƒø
óBðBGq þuoBÖ Áõƒ¿hèA þƒéÎ ô BƒøoõƒzÞ qA qA .kõƒƒƒzýì ûkBƒPƒƒupƒÖ oAqBƒƒƒG úƒƒƒG BƒßƒƒüpƒƒìA
qA þƒƒƒÖApƒâõƒðoõƒK QƒƒƒÏƒñƒ¾ úƒƒƒÞ þƒƒƒüBƒƒXƒð@
. QuA ûkoô@ îøApÖ QƒƒýÏHO úƒðAoæBƒƒƒukpƒì ÿBƒƒƒø ÿlƒñíPƒƒuBƒýu
kõƒƒWô úƒƒÇýc ok úƒƒÞ ÿkõƒƒHíÞ ô F烃g
úƒƒG þüõƒƒyBðq êüBƒƒvì úƒƒG ÉõƒƒGpì ÿBƒƒùGBPÞ lýðAõhG Ao þvñW ÿoAlýGô wíè JBPÞ
ó@pƒG Ao ûlñƒvüõð lƒy xBƒvcA þƒuoBÖ óBƒƒGq
ÿoAlƒýG ô wƒíè JBƒPÞ oBƒzPðA BƒG BƒO QƒyAk .kAk úƒƒƒƒƒƒìAkA Ao ëAõƒƒƒƒƒƒƒñƒƒì ô wƒíè óAõƒñÎ QƒdO þƒGBƒPÞ A« pƒýgA#
ꃃìAõÎ }qõƒƒì@ QƒƒùW ok þƒƒƒìBƒâ þƒƒvñW ô ÿôB߃ƒXñÞ BƒƒG òƒƒüApƒGBƒñG .ïA ûlýðBuo oBzPðA úG Ao þvñW ÿoAlƒýƒG
úƒƒXýPð ok ô úPƒƒyAkpG þƒƒvñW oBƒƒPÖo pƒƒG pƒƒSõì ؃ƒzÞ úƒƒG kBƒƒüq úƒƒé¾õƒc rüBc ØéPhì kBÏGA qA JBPÞ òüA úÏèBƒÇƒì
ø ô òƒƒÆô ø þüõƒƒyBðq ȃƒGAôo ïAôk ok ô lƒƒüqAkpLG ôA ólƒƒG ókpƒƒÞ ÿqAõƒð {ƒýK òƒýü@ ok .lyBG þì QýíƒøA
ꃃìBÞ ê߃ƒy úƒƒG ó@qA lƒƒÏG ïBƒXðA ô ûkõƒG oBýƒvG QƒýíøA ÿAoAk wƒíè
.lƒƒyBG óBƒƒuo ÿoBƒƒü kõƒƒg óBƒƒðBGq îƒøokôA BƒG ëBƒíÞô ïBƒƒíOô òPƒyAk ëônƒHì ô QƒÚô Ùpƒ¾ ïréPƒvì ó@
oôk úƒƒG QƒƒuA ûlƒƒükpâ þσƒu JBƒƒPÞ òƒƒüA ok úƒÞ lƒýølð ûqBƒWA .lƒürƒýì@ þƒvñW úƒüõðBS ܃ÆBñì }qAõƒð QƒùW úƒWõO
ûkBƒƒu óBƒƒGq úƒƒGô þƒƒíéÎ ÿBƒƒø þƒƒâlý`ýK qA ÑõƒƒÂõƒì ïBƒƒãƒƒñƒø òƒƒƒüA ok úƒðBãXñK xAõƒc ÿqBƒu ëBƒÏÖ òƒýñ`íø ô
þƒOBÎçÆA úƒÎõíXì ûlƒññÞ ïpâpƒƒu þƒƒüBÃÖ ok Ao Bíƒy pƒßÖ ô òƒøm ÿpƒãük ܃ÆBñì qA oõƒËñì .lƒyBG þì
܃ƒÛdO þƒƒãðõƒƒãƒ^ ô QƒƒƒýƒíƒøA óõƒƒƒìApƒƒýƒK .koAk ëõƒƒÓƒƒzƒì kõƒƒƒg úƒƒƒG lñƒyBG þì ólƒG qA þƒüBø {ƒhG þƒvñW úƒýèôA
úÚçÎ óBâlƒñðAõg îƒülÛO þƒvñW þƒãPhýãðApG úƒƒËƒdƒè ó@ úƒƒÞ lƒƒüoAnƒãƒì ólýƒuo Bƒü þƒvñW þƒãPhýãðApG ok wƒíè úƒÞ
kApƒÖA qA úPƒuk òƒüA úéýƒuõñülG BƒO kkpƒâ lƒñì pƒíS þƒG ókpƒG Rnƒè ûlƒñgpÖ Bƒùð@ Bƒ×üA þƒuBuA þƒzÛð þƒvñW ÿkõñƒzg úƒG
þƒvñW þƒâlðq ÿqBƒu úñýùGpýƒvì ok lƒñðAõPG ïBƒãƒñøok .kôpƒƒG Qƒƒƒuk qA úƒüõðBS wƒíè êƒGBÛì ok ô lƒüBíð þì BíýÛPƒvì
úPƒyAk Qƒuk ok BíñøAoô pãñyôo þƒÒAp^ kõƒg xBƒvc úƒËdè ,ÿpPƒvHíƒø þì ólƒG qA ÿA ûtƒüô þƒcAõð }qAõƒƒð êƒìBƒƒy
ÿôBƒc pƒÂBc JBƒPÞ QƒuA pƒÞm úƒG ïqæ .lyBG lƒýñýG þì úƒÞ QƒuA þƒðBƒìq ÿkõñƒzg lƒèõì «BíýÛPvì lƒüBƒƒy úƒƒÞ lƒƒyBƒG
ûkõƒHð þƒvñW úƒÇGAo ïBƒXðA ÿBƒø êíÏèAoõPƒuk úƒíýð ô áBƒñíð óq óBíƒzƒ^ úƒñýìq lƒñðAõPýì òƒßýè lñPƒvýð ólƒGok þƒvñW
þƒvñW Rç߃zì ô BƒùüoBíýG óBƒìok Qƒýð úƒG ô lƒýðAõPýì kõƒG òƒýñ^ pƒâA úƒÞ ,lƒyBG ûlƒy qBƒG úƒGpXO ok ûkõƒG þƒvñW þƒãPhýƒãƒðApƒG qBƒƒu
ok þƒé¾A lƒýÞBO úƒßéG QƒuA ûlƒükpãð òƒüôlO úƒG óq ûoAõƒíø, Bƒø îƒéýÖ QgBƒƒƒu ok ûkpƒƒƒÞ úPƒyAk pƒÆBg úƒG BƒìA lƒüôpG oBÞ êƒ¾A ÕApƒu oõƒËñì .lƒñüBíð kBƒXüA ÐüpƒvO þƒvñW Øσy
ïBƒXðA qA {ƒýK úƒécpì QýíøA pƒG oBPyõð òüA þ׃zO Qƒìlg ok þƒßíÞ ÿA úéýƒuô óAõƒñƒÎ koAô ôA BƒG ÿqBƒG ô ólýƒuõG qA êƒHÚ BƒO úƒÞ lýƒyBG wƒc ,úvìæ wƒc rƒýð úƒðBã`ñƒK xAõƒƒc qA
BƒO ûlƒükpâ ЃÚAô ÿqAõñƒzýK Bƒü þƒvñW úƒÇGAo úƒG úƒ`ð@ôo òýíø qA ûlükpâ ÐÚAô óAkpƒì þƒvñW lƒƒýÞBO Òo þƒƒéÎ .lüõƒy lƒüBHð þƒé¾A êƒíÎ wƒcô þƒüBüõG wƒc ,þüAõñƒy wƒc ,þƒüBñýG
ÿBƒƒøoõPÞBÖ ô ꃃìAõÎ BƒƒG lƒðAõPG ûlƒñðAõg òƒøm oBƒýPgA ok þƒƒvƒñƒW oBƒƒPƒÖo ÿõƒƒãƒèA óAõƒƒñƒÎ þƒƒvñW ÿBƒƒø êíÏèAoõPƒƒuk ok úƒƒÞ ÿoBýƒƒvG ïlƒÎ Bƒü ókõƒG ëBƒÏÖ pƒýÒ úƒÞ lƒyBHýì þüAõñƒy
þƒƒvñW þƒƒãPhýãðApG ÑõƒƒƒÂõƒì pƒƒƒG pƒƒƒSõƒì ô þƒÖpÏì kpƒýãýì oApƒÚ óBâlƒƒñƒñƒÞ ûlƒøBƒƒzƒì úƒƒWõO RoôpƒƒÂ pƒƒG þì烃uA pƒƒýÒ ô þì烃uA lƒðAõPýì Bƒùð@ ЃÚõì úƒG ô eƒýd¾ ÿpƒýâoB߃G
kõƒƒg þƒƒvñW úƒƒÇGAo ïBƒƒXðA Qƒƒý×ýÞ ô Bñƒƒy@ BƒG úƒÞ QƒuA þƒvñW ÉBƒHOoA qA þƒÎõð }qõƒì@ QƒƒuA ûlƒƒì@ ꃃíÎ úƒƒG ÿqAõñƒƒzýK úƒƒécpì úƒƒG {ƒÛð .kkpƒâ þƒvñW þƒðBì }õƒìBg qBƒu úƒñýìq
úƒƒG ÉõƒƒGpì ÿBƒƒø {ƒƒhGok .lƒƒzhG kõƒƒHùG Ao ïBƒXðA ok QƒýÚçg ô QƒÚô òƒüpPíÞ Ùpƒƒ¾ òƒƒüqôpìA þƒƒvñW ȃƒGAôo ok pìA òüA ïBƒXƒðA ïBƒXðA QƒùW þƒvñW àüpƒƒy ÿqBƒƒu ûkBƒƒì@
ÿBƒø óBâoA BƒG þüBñƒy@qA ÎA ólƒƒG ÿBƒƒø óBâoA }çƒO úƒðõâ aƒýø óôlƒG ô ÿqAõñƒzýK oBƒPƒÖo ÿA úƒðõâ úƒG .QuA úPÖpâ oApƒÚ ÅBƒíÒA koõƒì úƒÞ þƒHPÞ ok qBƒG pƒük qA þƒvñW oBƒPÖo úƒñýùG
lüBƒy sBƒuBìô wƒíè eƒýd¾ ûõƒdð Bƒü þƒvñW úƒG þ×ÆBÎ-þƒvc ÉBƒHOoA ÿoApƒÚpƒG QƒƒùƒW RoôpƒÂ xBƒvcA óôlG òýWôq qA ÿoBývG úƒÞ lñƒyBHýì þƒvñW ÿBƒø êíÏèAoõƒPƒƒuk ÿôBƒƒc
QƒvðAõPýì wƒßÎ ô pƒüõ¿O qA ÿpƒýâ ûpƒƒùƒG .kkpƒâ þì kôlƒdì þƒvñW úƒÇGAo ꃾA ïBƒXðA ëõÓƒzì Ao kõƒg ,ëôA úƒécpì êƒýíßO úƒG QHƒvð ok úƒ`ðBñ^ QƒuA úƒPÖpâ oApƒÚ lƒýÞBƒO koõƒƒì
ûlƒñðAõg oBƒýPgA ok ÑõƒÂõì qA ÿpƒPùG fpƒƒy úƒG ÿoAnƒâ }qoA JBƒG ok úƒÞ lƒuo þì pƒËð úƒG QƒuA ïBƒXðA úƒG ïArèA ïôk úƒécpì ok úƒ`ð@ ïBƒXðA àƒýOôoA úèBƒuo úƒG úƒÞ pƒÇƒÏƒì ÕBƒƒG JBƒƒPƒÞ
pƒËð Ùpƒ¾ BƒG lýƒuo pƒËð úƒG òƒßýè lƒøkoApÚ ÿBø úñd¾ qA ÿoAkpƒG õƒãèA ÿqAõñƒzK úƒécpì ÿBƒø ókpƒÞ þƒßü úƒéKôk òƒüA QƒéÎ .lƒññýG þì ûkpÞ úíWpO Apð@IðBXñüAô ûkõG ûpùƒy þìçƒuA
þƒßýOôoA úƒð ô þƒyqõì@ QèBƒuo ,ó@qA ókpƒÞ þƒvñW oBƒPÖo ÿõƒãèA BƒG þƒéÏÖ þƒÖApƒâõƒðoõƒK ܃ƒüm ,ÿoBÞ ÿBƒƒø QýèõÓzì BƒÖp¾ þƒvƒñƒW | |:îƒýðAõgþìïA
þƒé¾A IƒÆBhì .kkpƒâpƒO RBƒHSA êƒGBÚ JBƒPÞ úƒèõÛì ôk ê߃y úƒG òƒÒôo ô J@ óõƒ^ îèBƒu ûkõƒƒHð ÉõƒƒGpì...ô þƒƒðlG þãPƒƒvg ,QƒƒƒÚô óBƒøAõg úƒÞ þƒðAkpì úƒíø ô õƒO ,kpƒƒì ÿA
úƒÛéc àƒü ok úƒÞ þƒñýWôq BƒùñO JBƒPÞ òƒüA úƒ`ðBñ^ lüBƒy .lƒññßýì êƒíÎ þðlƒyBð ïBƒÒkA ÿpƒýâkBü ô þƒƒƒøôpƒâ ÿBƒƒƒø úƒðBƒƒƒuo {ƒƒƒÛƒð lýPƒvø kõƒg úƒG QHƒvð óBƒð@pùìô óBƒðq ܃zÎ
ô lƒƒyBG þíð lƒƒðA úƒPÖpâoApƒÚ þüõƒyBðq úƒÇGAo QgBƒu ok úƒðAoõdì óq ÿBƒø QƒuBýu ÿqôo qA ÿoAkpƒGõãèA þƒéÞoõƒÇGô kApƒÖA ÿA ûløBƒzì kõƒƒg úƒƒWõPì Ao Bƒƒùð@ IƒƒéÚ úƒƒÞ lƒƒýøAõg þì ô
qA ÎA úƒƒÏìBW kApƒƒÖA úƒƒýéÞ úƒƒG ó@ úƒƒÏèBÇì lƒyBG úPƒyAk úƒégAlì þƒvñW ÿBƒø úƒƒñƒdƒ¾ ok óAõƒO þíð AoõƒðoõK ÿBƒø îƒéýÖ ÿBƒø úƒñd¾ {ƒƒýK úƒƒÞ lýƒƒyBG ؃ƒÚAôpƒƒìA òƒƒülG lüqBƒƒu
,óB߃ƒyrK ,óAlñíèBƒƒu ,óBƒƒðAõW ,óBƒƒðAõƒWõƒð ïBƒXðA lƒñüApÖ ok ÿqAõñƒzýK úƒécpì ûBッüBƒW ûlƒükBð þƒyrƒýƒãƒðA îƒÞ òƒƒüA ÿpƒƒýƒâ êƒßƒƒy ûkpƒÞ úÛƒyBÏì ôA BƒG lƒüBG óq BƒG ólƒy pPƒvHíøqA
,ûkAõƒƒðBg òüoôBƒƒzì ,óBƒƒýGpì ,óBƒƒuBñzƒðAôo úƒWõO ô lƒýÞBO koõƒì lƒðAõPG þƒvñW úƒƒÇƒGAo BƒƒO ô QgBƒu ûkBƒì@ ókpƒG Rnƒƒè ÿApƒƒG Ao ôA
óBƒƒøôtK {ƒƒðAk ô òƒƒýÛÛdì úƒƒýéÞ ô òƒƒülèAô ЃÚAô ok úƒƒÞ Apƒƒ^ kkpƒƒâ ЃƒƒÚAô ÿpƒƒPƒƒzƒýƒG .QƒyBãðA òƒƒýíø rƒƒýð þƒƒãGAõhíø RBƒƒËdè òƒƒƒüpƒg@
þì úƒƒý¾õO .....ô þðBƒƒvƒðA ȃƒƒGAôo ïõƒƒƒéÎ úƒécpì ïBƒXðA þƒé¾A óBâlƒñøAõg ô óBƒýÂBÛPì ok þƒÖApâõðoõK QƒÏñ¾ îƒýðAk þì úƒ`ðBñ^

.kkpƒƒâ
ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy

pPùG þâlðq ,pPùG wßu " : úÞ}õâ

10

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

11

pø QyAk ûqBWA îø îPuôk ô lðkAk þì ûoBWA óApùO úéXì
ó@ þ¾õ¿g óBíPgBu qA løAõhƒG úƒÞ QƒÚô
ÿA ûkAõðBg BG oBGpø pÆBg òýíø úG .lñÞ ûkB×PuA BG úP×ø îg ô aýK ok
ûlñG ô ByBíO îø ô kõG ëBÖ îø úÞ îüly þì Bñy@
þG îuçßíø Quôk QýßèBì ÿBƒüArƒì qA îƒø þzHc lýÏu lídì
ÕBG ú^õÞ ÿõO Áõ¿g úG .ïlðBì þíð Iý¿ð
îø BøpPgk ô îükpÞ þì ÿoAõu úgp^ôk úƒÞ |[email protected]|
.lðpýãG kBü Ao ÿoAõu úgp^ôk lñPyAk Quôk
Ao pùy êgAk ÿBìpâ ,ÕBG ú^õÞô ÕBG Bøqôo ó@
þì óBíOoõ¾ ô pu úG þßñg îývð ô QyAlð

þuôpÎ òüA úG ÉõGpì ÿBøpHgoBñÞok >êcBu ô ókoõg JBO ,ÿoAõu úgp^ôk ÝpÎ úÞ koõg úÞ lñPvø þðBíø úzýíø ÿpãük óAõýc pø Bü ëôA qôo
ûBâpø êýèk òýíø úG .ly þì ûlük þèBƒXñW qôpìA BìA .kpÞ þì àzg Ao ÿqBG àèôkô àèA úG ô kõy þì ëõdPì óBvðA úÞ þèBc ok .lðA ûkõG |!Èüp×Oô ÉApÖA
úé¾BÖçG kõy ûkpG çýè ôA pvíø ô Alüõø qA þìBð àzg îø ïAo@ xõðBýÚA êcBu ok Bìpâ ÝpÎ òüA ok úÞ QuA oô@ IXÏO BìA .kôo þì {ýK
Bø þéýg ûBâ ô lðôo þì {ýK Bø þéýg ûBâ óBýì ÐíW úÞ îýñÞ þì þâlðq þüBýðk ok #
|.|.kõy þì þÎAlO îüApG qôo ó@ IèBW ûpÆBg | | !kõyþíð pÆBg úG ûBâ ô lðq þì Zõì ó@ok kAlÂA
ok úÞ êcBu ÿBƒùñy ÿôo úƒuõƒG JBƒPÞ | |.lðkpâþìpGIÛÎúG Q×ãy óBñ^ løk þì ÿôo ó@ok úÞþOBÚB×OA
êýèk úG ô kõG ûly NB^ ïolK àíÞ BG qApýy ïõu qôo qôpìA úÞ QuA ó@ pÆBg úG rýð þHXÏO òýñ^ êýèk îýupK þì kõg qA úÞ îüõy þì ûkq
BO ly IHu kõG ûlýuo ïôk NB^ úG ëBHÛPuA |!|!òüpýyô iéO ô BHüq óq úÞ þuAôôpÞ oõùíW wýüo ïlƒük pÆBg úG òyôo ô úüBu úíƒø òƒüA kõƒWô
úG Ao ó@ ïõu NB^ óApùO ok Býu@ RAoBƒzPðA ëBHOõÖ îýO ÿqôpýK ïBãñƒø úƒG QƒuA þƒðAõƒW
óApùO úG qApýy qA pÆBg òýíø úG .kpýãG ûlùÎ BG úÞ ûlì@ {ýK îø Bíy ÿApG B« íPc # ólý¿Úo úG Ñôpy þyqoô óAlýì ok }oõzÞ | |!?Qvý^
kõG Alüõø þuôpÎ úÞ þHy óBíøokô ïkõG úPÖo Bü Jõg ÿpHg BG ÉBHOoA ok ú^ þìBð ólýñy ô oArø ôk ólíO àü úÞ Bì oõzÞ ok þèô kpÞ
pÆBg úG pyBð ÈuõO úÞ ïly RõÎk þñzW úG ÿA ûpÆBg ô ÑõÂõì kBü úG úé¾BÖçG lƒG ólý¿Úo îüoAk kõg ëBHðk úG Ao úèBu l¿ðBƒK |paradax |Aoó@BøþGpÒúÞkAlÂAÐíW
.kõG úPÖpâ àùéÚ ok }A úðBg ok îGBPÞ oBzPðA óBPñøm ok ô ûkõG IèBW óBPüApG úÞ lýP×ýG þÛéO ïpWô lñvK Bð þéíÎ óBðqô óApPgk ÿApü úG óAõO þì úÞ QuA þé¿×ì UdG lñüõâ þì
þðlzð }õìApÖ ô rýãðA ëk þHy ô BHüq þñzW ÿApG qôpìA þÚB×OA òýñ^ .QuA ûlðBì þÚBG wýüo îðBg òýíø úPynâ òƒüA qA !kõƒy þƒì óBùW úßð@ pG ûôçÎ Q×â ó@ ûoBG ok oB¿PgA
ok úzýíø ÿApG ô kq ïA þâlðq ok þíùì Ýoô úÞ QynâokpHg ólýñy BG úÞkAk ÿôo ûlñG òüA ok QuA àýèõOBÞ Iønì ÿAoAk úÞ oõƒùƒíƒW kAlÂA ÐíW rýð Bø óBvðA QuA kAlƒÂA ЃíW
pýìA< kBü ûlðq ÜGBu pvíø >þìBìA çýƒè< þì wßÎ ok úÞ þüBñy xBHè òýñ^ BG êcBu êýèk .lñðAk þì BPíø þG Ao kõg óõ^ lñPvø
| |.lðBìþÚBGïpÆBg ÿqôo kBü úG >püqô Qvhð Alüõø xBHƒÎ þìçuA ÿBøoõzÞ ok þèô kõy þì pøBÊ lýñýG ô pß×O úG okBÚ pzG úÞ QuA ó@ rýð ÿpß×O òýñ^
BG óBìríø úÞ ïkBPÖA ïA þâlðq ok }õg úG þHønì åorG ïpW ÿpuôo ô JBXc òPyAkpG ûlðq Ao ó@ úÞ ûBýâ Bü ô óAõýc þèô QuA QÖpzýK
ïoBù^ qôo úðõãñüA úÞ þüBýðk ok þPuAo úG !kôo þì oBíy þéHÚ QèBc óBíø lñPvø úÞ þðBìq BO îýðAk þì
óB¿Úo úðBg | | .kõG Bø ó@ZAôkqA lüBG úðõã^ koõg þì úÆõÒ kAlÂA ÐíƒW ok äuô QuA Qgok Qgok ç« Tì .lðoAk Ao kõg
pýO .kõG 1345 ûBìpýO îùð ô QvýG qôo ó@
óApüô qA pHg êgAk NB^ ÿBø úìBðqôo|# ó@ ok úÞ þøBìpýO òýíø lñðBì úG îø ëBu ó@ ûBì | |?kpÞþâlðq 12
lðA ûkAkoõzÞok þhüoBO òÞBìA lñ^ ókpÞ îùì úìBðqôo ôk þPÚô ô kõG ïpâ Aõø îýPƒvƒø
ok pãük ÿBøoõzÞúÞQuA þèBc ok òüA ô þuôpÎ pHg ly pzPñì óBùýÞ ô RBÎçÆA oõzÞ ïôk qôo
ú^ ô Quôk ú^ óBãPynâqA úÞÿoBS@Ì×c þùâ@ô QyAk ÿBW ëôA úd×¾ ok çýè ô Alüõø RApÆBg úG ÿpãñéO
ÿBùñy ÿôo úuõG< îGBPÞ ïõu NB^ oBzƒPƒðA
| | .lñPvø ByõÞûlðBì þÚBG òíyk RoApc úWok ô lñÞ þì kAk þG Bìpâ #
úÞ QuA à^ ÿoõùíW BøoõzÞ òüA qA þßü ÿBøpùy ô pùyõG olñG ÕAk ÿBøqôo l¾ ÿæBG
ó@pÆBg úG ô koAk pG ok ÿA ûlñÞApK þhüoBO oBS@ ôkok úÞlñÞþì þÎAlO Aopùzìpgô óAkBG@
ólük ó@ qA QvüoõO Bøl¾ úÞ Qvýð ÿqôo úGpXO ÜÆBñì òüA ok Ao ó@óAqõu óBPvGBO
ÿA úP×ø àüok þhüoBOoBS@ òüA ólük .lññßð
rýãðA Q×ãy ô IèBW îüApG ïkõG åApK ok úÞ |.ïkpÞ
ó@ok þðBìq úÞ kõG þüBøBñG êìByoBS@òüA .kõG Iy BùñOô ïkõG óBíùì Bøpùy òüA ok úPHèA
oBñÞ ok ô kq þì Zõì QðBýg ô QüBñW ô ÜzÎ Bø Yýég ÿBø J@oBñÞ úG Apì óBGrýì úÞ kõG ïBãñø
qõñø úÞ kõy þì ûlük péPýø óBìq qA ÿoBS@ ó@ oApßO {O@ ÿôo J@ QüBßc BO kpG þì xoBÖ
BG Bø BíñøAo ô luo þì }õâ úG ó@ qA åpì ÿAl¾ óBXýø ô ïkõG qApýy ïpùy ok úÞ þðBìq BìA .kõy
úÞ ûBâ pø ,QgBñy þíð Ao Bìpâ ô Bìpu þðAõWõð
þì îyõâ úG óBPvGBO ÿBìpâ qA QHd¾ úðBgok
úÞ þÒBG úG òPÖo ÿApG ÿA úðBùG úé¾BÖçG koõg
îPuk úG kõG ó@ àèBì Bø þuçÞ îø qA þßü olK
.îPÖo þì BXð@úGokBìôolK ûqBWA BGô kBPÖA þì
ÿBø ûBì ok Ao ó@ úÞ kõG ó@ ok ÕBG òüA òvc
pPzýG Bü úP×ø àü qA pPíÞ þOlì ÿApG óBPvGBO

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

.kpÞþâkBPvüAó@pGApGokQèôkúÞ qA úPuk úPuk úÞ Ao ïkpì þhüoBO ÐüBÚô fpy
ÐÚAô åApK pùy rÞpì ok úÞ óB¿Úo úðBg iéO RBÚB×OA óBüpWok lññÞ þì ólükoBS@òüA
òüpOoõùzì qA þßü óAõñÎ úG óõñÞA îø ûly .lñøkþìoApÚûkAkÿôoBøó@okúÞþñüpýyô
ok .koAk þðBùW þOpùy åApKok Bø óBíPgBu úG ÉõGpìô QuA óolì úÞoBS@òüAqA þßü | |
óAoõPuo àü rýð óBíPgBu òüA pg@ úÛHÆ úðBgkôo oBñÞ ok QuA þðBùW äñW óBìq
ïBíOûpËñìóAõOþìó@qAúÞkoAkoApÚÿõvðApÖ úG úÞ koAk oApÚ >Aõéuo< óBGBýg ok >AôBPèô<
oõHÎ åApK óBýìqA úÞ Ao AôBPèô úðBgkôoôpùy

.lük þGõg úG lñÞ þì

pg@qôo
þãñPèk pu qA

lì@ô QÖo îø BG Bø ëBu úÞþPuôk BG #
Ao þìBýg Iy àü îüoAk þâkAõðBg

þãñPèk ô óApüA qA QHd¾ úÞîülðAonâþì Rpùy >óB¿Úo úðBg< Bü >óB¿Úo óBíPgBu<
.lì@óBýì úG áBgô J@qA | |.koAk

óApüA úG úøk úu qA {ýG QvðAk þì úÞ ôA oBíÏì àü ÈuõO úÞ óB¿Úo úðBg
ok ÿkpâqBG òÆô úG ÿqôopâA :lýupK ïA úPÖpð àðApÖ< ô >àýðõéýì ôlèAô< þüBýÞAõévß^
?kq þøAõg ÿoBÞ ú^ úG Quk ïAlÚA òýPvhð àü pãðBüBíð ûly úPgBu þüAkBðBÞ >ÿpâ
þì lðôBìk ûõÞ úñìAk úG : ïkAk iuBK «AoõÖ ok }pvíø }õÒ@ok úÞ QuA ûlñ¿Úo ÿõðBG
þéýg pâByBíO kõg ÐýÖo úéÚ ÿæBG qA úÞ ïôo
îüApG Ao rý^ úíø BO îøAõg þì ôA qA ô ûkõG Børý^ | |.QuAókoõgJBOëBc
ôçÞAô< kBùñzýK úG úÞ óBíPgBu òüA
.lñÞ ØüpÏO wýDo òüpg@| Vaclav Havel | >ëôBø
JApy îP×ãð :Q×â ô kq ÿlñhHè îPuôk à^ oõùíW wýDo òýèôA ô þÞAõévß^ oõùíW
ÿoBíÏì àü óAõñÎ úG óBùW ok ûly úPgBu
!QuA pPzýG }pýSCBO qApýy òPgBu êýèk .kõy þì úPgBñy óolì Q×ãy
ëBu óAoBHíG qA ÿA úðBzð BO QuA ó@ úðBg òüA
ô ly óApüô úðBg àü ó@ ok BùñO úÞ åApK 1945
ly BñG úðBg óBíø úðApüô ÿôo îø óB¿Úo úðBg
òPgBu oBÞ .lðBíG þÚBG BøkBü ok úzýíø ÿApG
ëBu ok ô ly qBÒ@ 1992 ëBu ok óB¿Úo úðBg
ÿoBíÏì úÞ BXð@ qA BìA .lýuo óBüBK úG 1996
ô áôoBG ÿBø àHu pPzýG åApK pùy IèBÒ
úðBg êüBíy ô êßy úG ÿA ûlÎ QuA àýOõâ
lðkpÞ ÅApPÎA ó@ þPñupýÒ ÿoBíÏìô óB¿Úo

úéXìok Ao kõg þùâ@ ÿBø QíýÚ
ok Ao ó@pýSBC Oô óApùO þééíèA òýG
.lýñÞ úvüBÛì RBüpzðpãük BG úÏìBW
13

óApùO úéXì

14

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

15

RBXð RBýéíÎ óApùO úéXì
ûôpâ ÉBHOoA úðõâpø J@Ðüpu ólì@æBG BG 12 ûôpâÿBÃÎA ïBíO lñPvðAõO óB¾AõÒ #
ÿlñéG ô þPvK êýèk úG .ly ÐÇÚ oBÒ qA ZoBg BG ô ÿlñéüBO óAõWõð ÿBø|QvýèBƒHOõƒÖ ÿpƒ×ð
J@ Ðýuô ÿBø|ûp×c ólì@ kõWô úG ô êðõO pývì ok úP×ø ôk qA {ýG úÞ Ao ûôpâ QupKpu
pvýì úWô|Yýø úGoBÒqA Zôpg óBßìA ó@ óôok
ko ÿpýãýK ô ûløBzì BG BùñO óApâkAlìA .kõHð
AlýK Ao Bø|ó@ ûBãøBñK lñPvðAõO ûôpâ òüA ÿBK oBS@

.lññÞ
؃zÞ ô ûôpƒâ òƒüA ÿõƒXPvW RBƒýéíÎ
ëõÆ úG qôo òülñ^ oBƒÒ ok Bƒø|ó@ ûBƒãƒøBƒñƒK
óB¾AõÒ ,êdì óly Àhzƒì BƒG .lƒýƒìBƒXƒðA
ûôpâ òüA úG Ao þüAnÒ kAõì ô ótývÞA ÿBø|ëõvLÞ

.lðlðBuo

lñPÖBü RBXð lñéüBO ëBíyoBÒqA óBðAõWõð ûôpâÿBÃÎA úíø

ëBÛPðA ÿApG þíÞ Q¾pÖ BùñO RBXð ûôpâ ô eüp×O ÿApG kõg úèBu 25 QupKpu ûApíƒø RBÚçì kõg ûkAõðBg BGoBG òýèôA ÿApG lñPvðAõO ,lðkõG oBPÖpâ oõzÞ òüA ëBíƒy ok ÿoBƒÒ
úËdè pø ótývÞA .QyAk oBÒ qA óBâlyoBPÖpâ ok ûôpâ ÿBÃÎA qA þßü lèõO òzW ÿoArâpƒG ûqBWA óAlðôBzüõg ô ûkAõðBg ÿBƒÃÎA .lƒññÞ .lñøk RBXð
ûôpâ úG lüBƒG þƒüAnƒÒ kAõƒì ô lƒy|þƒì pƒO|îƒÞ úÞ lðkõG lñéüBO ëBíyok äðõè ïBOoBÒ þßükrð úÞ lñðApãð óBßyrK .lññÞ wíè Ao Bø|ó@ lñPyAlð
oBÒ ok Ao qôo|úðBHy 17 ûôpâ ÿBÃÎA .lýuo|þì úG Bø|ó@ ô ly qBÒ@ lüly oBývG óAoBG }oBƒG Bø|ó@ ÿApG þðõ×Î ÿBø|ÿoBíýG ëBÛPðA óBßìA qõñø RBXð ûôpâ ô óB¾AõÒ Bø|úðBuo }oArâ úG BñG
J@|êýu ïBãñø òüA ok .lðkpG ûBñK oBƒÒ óôok úP×ø àü óBðAõWõð òüA .lyBƒG úƒPyAk kõƒWô ô Qhu RBýéíÎ qôo úu qA wK lñPƒvƒðAõƒO
.lðkpÞ ÿpLu J@|êýuqAoApÖ ÿApG Bø|ó@ô lyoBÒ koAô þHýùì äðõè ïBO oBÒ ok ûly oBPÖpâ kApÖA ïBíO oô@|ûpùèk
qA Àƒƒ¿ƒhƒPƒì ÁAõƒƒÒ 13 ÑõƒƒíƒXƒì ok BO lðly oôk ó@ ÿkôoô qA pPìõéýÞ ûk qA {ýG .lðBì lñøAõg þÚBG óBPuoBíýG ok pãük .lññÞ êÛPñì oBÒ qA ZoBg úG Ao lñéüBO ëBíy ok
ok ÿlñéüBO ÁAõÒ 5 ô óõâBðõƒâ ÿBƒøoõƒzÞ úG óAõWõð ÿBø|QvýèBƒHOõƒÖ ûpƒ×ð 12 îƒýO RBýéíÎ )pýO 19( úýDôs 10 úHñy|úu eH¾
RBýéíÎ òüA ok .lñPyAk QÞpy RBXð RBýéíÎ .lñðBupG oBÒ óôok RBÎB×OoA úG Ao kõg úìAkA kõG ûly qBÒ@ úHñzßü qôo qA úÞ RBXð
êýèk úG ÿlñéüBO IƒéÆôAk óBƒ¾AõƒÒ qA þƒßü ÿBø|QvýèBHOõÖ ûôpâqA ûlðBíýÚBGp×ð 5ô QÖBü
ZoBgoBÒ qA Qìçu úG ûôpâ QupKpuô óAõW
.kAk Quk qA Ao kõg óBW ótývÞA kõHíÞ
úèBu 16 BO 11 úÞ QvýèBHOõÖ óBðAõWõð qA ÿoBývG .lðly
òÖ qA úð ô lññÞ Bñy lñPvðAõO|þƒì úƒð lƒñPvø BG þßyrK RBñüBÏì ïBXðA ÿApGrýð ûôpâ òüA
BG óB¾AõÒ qA òO lñ^ .lñPyAk þÎçÆA þ¾AõÒ ,oBÒ ÿpPìõéýÞ 50 ok þðBPuoBíýG úG wðæõHì@
Bø|ó@ ,óBðAõWõð úG þ¾AõÒô Bñy Ðüpu }qõì@ óBßyrK .lðly êÛPñì "ÿAo| äðBý^" pùy ok
ô þívW IuBñì BPHvð QýÏÂô"qA óBPuoBíýG
.lðkpÞ ûkBì@oBÒ qA Zôpg ÿApG Ao
îývÛO ûp×ð 5 ô 4 ûôpâ úu úG óBðAõƒWõƒð .lðA|ûkAk pHg óBÞkõÞ òüA "þcôo
qA àü pø ,RBXð ûôpâ úìBðpƒG ܃HÆ .lƒðlƒy qôo ok ,þGBPƒÖ@ ÿAõƒø qôo àƒü qA lƒÏƒG
qA Bø|QÎBu ÁAõÒ ôk ûApíø úG lüBG óBðAõWõð ok þíuõì óAoBG }oBG îø qBG úPynâ úHñy|úu

.kpÞ|þì oõHÎ J@ püq .QuA ûly qBÒ@ úÛÇñì
úWõO Bø|úðBuo ok ó@ xBßÏðA ô úSkBc òüA úHñzßü qôo ëôA ûôpâok úÞ þðAõWõðoBù^
.kpÞ IéW kõg úG Ao óBùW þìõíÎ oBßÖA ûtüô lðkõG ûly êÛPñì oBƒÒ qA ZoBƒg úƒG úƒPƒynƒâ

16

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

.kõGûlyêýßzO,BýðBPüpGô ûôpâoBÞ qA ÐðBìoBãðpHg Bøl¾ ïõXø AlPGAok
,B^ô|A|óB^ RõüApK úPynâ úHñyôk ûBãìBy òýìBO oõËñì úG ,kôq þéýg þèô ly|þì kAlìA
BG ô ly pÂBc úÛÇñì ok ,lñéüBO püqô Qvhð úìAkA Qèõùu ô óBâlyoBPÖpƒâ þƒðBƒW QƒýñìA
RBXð RBýéíÎ .kpÞ RBƒÚçƒì RBƒXƒð ûôpƒâ úÛÇñì úG óAoBãðpHg kôoô qA ,RBXð RBýéíÎ

kBXüA IHu Bø|úðBuook ó@xBßÏðAô óBðAõWõð óAoBãðpHg .lì@ êíÎ úG QÏðBíì oBÒ ÿõƒéW
óBðAõWõð ûôpâ BG þðBùW þãPvHíø Ðýuô Zõì àü ok ÐÚAô ÿA|ûtüô ûBãPìBÚA qA lñPvðAõO|þì

| |.ly qA úËdè úG úËdè oBHgA þƒPƒèôk óBƒíƒPƒgBƒu

ô oBíðBýì qpì þßükrð ok äðõè ïBƒO oBƒÒ .lññÞ }oArâ Ao RBXð RBýéíÎ
ÿpãykpâ ÿBø|úGmBW qA ô ûly ÐÚAô xõƒDæ RBýéíÎ ok pƒ×ð oArƒø kôlƒc ÑõƒíXì ok
| |.kõy|þìJõvdìlñéüBO úPvø .lñPyAk QÞpy óBðAõWõƒð òƒüA RBƒXð
kBü ókpÞ Bñy þÞkõÞ qA kõg óBÞkõÞ úG ô lñéüBO qA À¿hPì 19 qA RBXð îýO þé¾A
.lýølG ,BýèApPuAúéíWqA,óõâBðõâÿBøoõzÞòýñ`íø

17

óApùO úéXì

4-2 ÿqôpýK BG úvðApÖ ëBHOõÖ þéì îýO #
úýuôo þðBùW ïBW óBìpùÚ þuAôpÞ êGBÛì
ïBW qA wK úvðApÖ þðBìpùÚ òýìôk òüA .ly
.kõG 1998 ëBuok þãðBg þðBùW
úÛGBvì úG QHvðpýýÓO óôlG Ao ÿqBG îýOôk
ly úýuôo þðBùW ïBW óBìpùÚ úvðApÖ úíýy ,aýyBGõu êýðAk .lðkpÞ qBÒ@ þüBùð|úíýð
óAõüA ,Alüô ÿõâBìôk ,óoôæ óAsk ,õßýèBuoô
,aüôôqôpG õéuoBì ,aüokõì BÞõè ,aƒýñüpƒPuA
õüoBì ,aýzüpK óAõüA ,aýGo úPð@ ,aýPýÞAo óAõüA
oôpì Ao Bø QGBÚo òüA ÿBøoBì@qA þgpG .lñPÖpâ oApÚ þuAôpÞ QGBS IýÞpO ok aýÞôrñì
:îýñÞþì
ok ûkq|êâ òýãðBýì 2.6 ,ûkq êâ 169 ,ÿqBG 64 òýìBýñG ,wüoõè õâõø îƒø óBƒyk úƒülƒük
xBÞõè ,þPýPìôA êDõìBu ,óAoAô êDBÖAo ,oAôBK
úG êâ 12 ,þPèBñK 29 ,àüpO|Qø 2 ,ÿqBG pø úüõýèôA ,óBìrüpâ óAõPð@ ,BHâõK êK ,qlƒðBƒðpƒø
ÿkõg rƒýéG ô úƒPðBƒÞ õƒèõƒãðA ,úƒKBƒHìA òƒýéýÞ ,ôpƒüs
îèBu xBK 775.8 ,îèBu xBK 651 ô oArø 49 # .kBPupÖ òýìq úG Ao ÿlüõOBì
ÿqBG pø ok òýãðBýì oõÆ úG
oõÆ úƒG koq RoBƒÞ 3.5 ,koq RoBƒÞ 219 # òßüqBG ,aýÞôrñì õüoBì úÛƒGBƒvƒì òƒüA ok
ûBHPyA úG 18 úÛýÚk ok Ao ÿqBG êâ òýèôA þuAôpÞ
0.06 ,rìpÚ RoBÞ 4 ,ÿqBG pø ok òýãƒðBƒýƒì òßüqBG ,aýzüpK óAõüA .kpÞ ÿkõg ûqAôok koAô
ÿqBG pø ok òýãðBýì oõÆ úG rìpÚ RoBÞ
,ïBW îýO òüpO|óréâ ûkq|êâ 16 BG àƒütƒéG # ÿôBvO úG AooBÞô kq êâ 28 úÛýÚkok þuAôpÞ
.lðBzÞ
352 IýOpO BG ïBW îýO òüpO|þìõXø þuAôpÞ îWBùì ,óBìrüpâ óAõPð@ BìA ÿqBG úìAkA ok
oBì@ òüpPùG BG xBK 3336 BG wýéãðA ,úéíc
BG þÎBÖk Èg òüpPùG BG þuAôpÞ ,îèBu xBK þPèBñK úÇÛð ÿôo qA 38 úÛýÚk êâ BG úvðApƒÖ
.kpÞ 2-1 Ao oBÞ JBvc
NõO ûAo lu ô NõO oBùì ,êßO 301 .kõG IýOpO òüA úG ôA .kõy 4-2 oBÞ JBvc BO kq êâ 12 ÿôo IýOpO òüA úG óBìrüpâ óAõPð@
qA oBíýð úG ÜéÏPì êâ QýÏÚõì òüpPƒzƒýƒG # ,òýÞ ÿpø òýñ`íø þðBùW ïBƒW òƒüA ok îø úÞ ly þðBùW ïBW iüoBOok òßüqBG òýìôk îùì ÿBø|QñíðoõO þÖnc ÿqBG 10 ok úvðApƒÖ
{yõK ÿBÃÖ òüpPzýG ,QýÏÚõì 27 BG êüqpG óAõñÎ ,êâ 6 BG wýéãðA ëBHOõÖ þéì îýO îWBùì p×ð.QuAûkqêâØüpcúGîøô}kõgîýOúG qA pOæBG ô úPyAk {Ûð )ôoõü ô þðBùW ïBW(
óAõüA úG ÜéÏPì òßüqBG àü ÈuõO ûly ûkAk çÆ{×ÞûlðpGôkoô@QukúGAoóréâòüpPùG okBýèBPüAêGBÛìlñéøÿqBGokwOlðpGþðoAþéHÚ òßüqBG òüpPùG)6( þñƒýƒOçƒK ô )8( óAlƒüq
òüpPzýG ,pPìõéýÞ 72 BG þuAôpÞ qA aýzüpK .ly .kõG 1978 ëBu .QuA pýgA ëBu 50 ok úvðApÖ
BG BýðBLuAqA xõìAoõýgpu úG ÜéÏPì îèBu xBK
BG þøôpâ úécpì ok úÞ úvðApÖ þƒéì îƒýO .lyïBíOëôAúíýðokúXýPðòýíøBGÿqBG
àüÈuõONõOoBùìòüpPzýG,îèBuxBK485 îßüô QvýG þðBùW ïBW ÿBøoBì@úíø oAlükok ,kõG ûôpâ îø áoBíðAkôôpK ,BýèApPuA Ao ÿqBG þuAôpÞ úÞ òüA BG ïôk úíƒýƒð ok
oõHƒýƒO úƒG ܃éσPƒì óBƒG|ûqAôok Qvßy 1-0 Ao àütéG ûoBPupK îýO þüBùð|úíýð àHÖBø ,BHâõK êK òüA BìA ,kpÞ Ñôpy þíWBùO
oBùì 27 BG àütéG qA AõOoõƒÞ
NõO .kAk ïõu êâ 59 úÛýÚk ok úÞ kõG lPüBðõü pPv`ñì
,òýPðAso@ BG þøôpâ oôk ok úÞ þƒuAôpƒÞ .lðBuo píS úG Ao {íýO
oAlƒük ;ÿqBƒG òƒüpƒO|êƒâpƒK # BG þüBùð|úíýð ok ,kõG ûôpâ|îø lñévüA ô úüpXýð 65 úÛýÚk ok úKBHìA òýéýÞ ÿqBG úƒìAkA ok
êâ 7 BG wðõO ô àütéG
;ÿqBƒG òƒüpƒO|QƒýÏÚõƒƒìpƒƒK # úu pø .ly qôpýK wýéãðA êGBÛì 2-1 úXýPð ïBWok úéKqA wKôA IýOpO òüA úG .kpÞ þðréâ
QÚôúGþðBùWïBWþÖncoôkokþuAôpÞÿqBG QvýGpüqòßüqBGòýèôAúGêülHO1958þðBùW
31 BG wðõO ô àƒütƒéG oAlƒük þuAôpÞ kpßéíÎ òüpPùG .ly ûlýzÞ þÖBÂA ûkq êâ þðBùW ïBW ëBñýÖ ok úÞ lƒy þƒèBƒu
êâ QýÏÚõì
oAlük ;ÿqBƒG òƒüpƒO|òƒzƒg # îýOòüAúÞkõG1998ëBuokþðBùWÿBø|ïBWok äýèokêÒByòßüqBGòýìôkòýñ`íøôA.QuA
.lýuoïõuïBÛìúG ïBW ëBñýÖ ok úPvðAõO úÞ QuA úvðApÖ ëBHOõÖ
RoBÞ 8 BG BìBðBK ô àütéG l¾ô koBýéýì àü ëkBÏì þyqoA BG úvðApÖ îýO ÿBâB^ôpG úgoõg þéHÚ p×ð .lðrG êâ þðBùW
àü ok îèBu xBK òüpPzýG #
BG úýuôo ô BýðBLuA oAlük ;ÿqBG ){ƒðBƒñ߃üqBƒƒG kAkoApƒƒÚ îƒÚo( oæk óõƒƒýƒéýƒì ïBW ëBñýÖok úÞ kõG )QðBð òßüqBG( þñýPðAso@
þðBùW ïBW îýO 32 óBýì ok îýO òüpƒO|óApƒâ .kq êâ óBíè@ úG 1986 þðBùW
îèBuxBK1235 þðBùW ïBW RBÛGBvì ûoôk òýíßüô|QvýG ok kAkoApÚ}qoAúÞQuAþèBcokòüA.kõGëBvìA ÿôo ÿqBG 69 úÛýÚk ok aýÞôrƒñƒì õƒüoBƒì
.lýuoQHSúGIèBWÿoBì@ oæk óõýéýì 400 qApPíÞ þuAôpÞ óBñßüqBG êÞ êâ àü úvðApÖ óBG|ûqAôok ,wüoõèõâõø ûBHPyA 18

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

2018 þðBùW ïBW RBÛGBvì óBßüqBG òüpPùG
RBÛGBvì qA ûoôk òüA òßüqBG òüpPùG óAõñÎ úG þuAôpÞ þéì îýO qBu|ÿqBG ô óBPýKBÞ ,aüokõì BÞõè
.QyAk 2018 ïBW ok þuAôpÞ óByõK|þéì QýÛÖõì ok þüArvG îùu ôA.ly þÖpÏì ëBHOõÖ þðBùW ïBW

RBÛGBvì óBG|ûqAôok òüpPùG
2018 þðBùW ïBW óBG|ûqAôok òüpPùG óAõñÎ úGrýð àütéG ëBHOõÖ þéì îýO óBG|ûqAôok ,AõOoõÞõHýO

.lñÞ|þì QÖBüok Ao þüçÆ {ßPuk ûrüBW RBÛGBvì óBG|ûqAôok òüpPùG .ly þÖpÏì

RBÛGBvì óAõW òßüqBG òüpPùG
.ly JBhPðA úýuôo 2018 þðBùW ïBW RBÛGBvì óAõW òßüqBG òüpPùG óAõñÎ úG ,úKBG|ïA óBýéýÞ

19

óApùO úéXì

ÄÓG RBÖApPÎAô ÀÚo ,ïApâBPvñüA ,ÿpGtø ûlDBì
ëBíèA QýG óAkqkqApHg ú^ ,þðõürüõéO kõè@

,lýñÞóBy þÖpÏìô lüpýãG Ao ëBíèA QýG óApãOoBÒ úÞlñP×âïkpì úíø òüA
ly òüA }A úXýPð

óBìõO koBýéýì óAoArø ,qBXì pýÒ ÿoBHPÎA ô þèBì ok 1380 lèõPì("ÿpGtø ûlDBì" #
æBG B« ñéÎ ô B« íuo p×ð lñ^ ÈuõO ïkpì ëõK qA àü QuA ÿA úèBu 17 óAõWõð )óApùO
áBg úG ÿkBüq ÿBø ûkAõðBg ,kõy þì ûlýzÞ oBßyqoô ô þìApâBPvñüA ûpù^ ,ûlñ¿Úo
ô þðBGBýg RBÂApPÎA úG oBÞ ,lññýzð þì ûBýu }A úðBg ok úÞ àýPuBñíüs ô oõÞoBK úPyo
qAp×ð àü þPc þèô lzÞ þì lññGôpýãGô órG ok Ao {üBø ÀÚo ÿõDlüô ô lý¿Úo þì
óõürüõéO úG úPvG QÞ Ao Bø Ýôlñ¾ òüA óApülì ÀÚo .kpÞ þì pzPñì {ìApâBPvñüA úd×¾
Ao {ßyA ,óAõWõð pPgk ó@ lñðBì ô lðoô@ þíð oAk úìAkA óAlñ^ BìA óAõWõðpPgk òüA ÿBø
!?ÿA ûkpÞ ú^ ëõK úíø òüA BG úÞ lðoô@ þíð ok ô þüBuBñy Ao ôA )BPÖ( BWBð wýéK ;lzð
úÞ þðBvÞ lðAk þíð qõñø wÞ aýø úðõã^ ,ly kAq@ úÛýSô lýÚ BG ô kpÞ pýãPuk
ô lñPvø þðBvÞ ú^ ,lðlükqk Ao þP×ð ÿBø êÞk oBßýG îø Bíýu ô Al¾ ô QvG Ao {OBd×¾
?QuA ïpâ úÞ úG óBy QzK qA þíéýÖ ô QÖo {ÒApu òýGoôk BG ô Qvzñð
ÿBø àyA óõürüõéO ok Iy úðõã^ ïkpì ápPgk .kpÞ pzPñì ô QÖpâ )!({OBÖApPÎA
,þãGpXO þG ô þðAõWõð ïpâBìpâ ok úÞ ûlDBì ïõéÏì {Ooõ¾ óõürüõéOpüõ¿Ook úPHèA úÞ
ô lññýHG Ao ûkpÞpzPñì }A úd×¾okô ûlý¿Úo þüBW qA úÞ Q×â þì xpO ô ÄÓG BG ,kõHð
ÿôokõg óAoArø úÞ lñðAõhG úìBðqôo ok eH¾ úWõO IéW úPuAõg þì ÈÛÖ ô úPÖpãð Èg
þðõðBÚpýÒoõÆ úG Bø þPèôk þgpG ÈuõO wÞõè
ôk òüAô QuA ûlyoõzÞ koAôô }oB×u QHS .lñÞ
úðõã^ lñüõãð ô lññßð úvüBÛì îø BG Ao pHg úÞ Qvýð ïApâBPvñüA ëBÏÖ BùñO úPHèA ûlDBì
þèô lýñÞ þì ëõK àü úßu Ao óAõWõð pPgk pãük ïBð úu îßPuk .QuA úPÖo {ÒApu wýéK
oArølñ^ ÿBøkqk òüA þìBuA þÖpÏì qA þPc "BPvñüA ÿBø jBy" óAõñÎ úG pýgA ÿBøqôo ok rýð
!?lýñÞ þì ÿoAkkõg þðBìõO koBýéýì pzPñì Ao {íéýÖ lðlý¿Úo îø pâA ô lñ¿Úpð )oôõèBÖ( ûlññÞ ëBHðk ,ÀÚo BG úÞ ûly fpÇì
p¾BÏì iüoBO ÿApG þGõg úÛGBu B« íPc ,lññßð ûly QyAkqBG ïBùOA òýíø úG ô lðkpÞ þì JnW
koBýéýì 20 þèA 15 ÝB^BÚ êìAõÎ úðõã^
oBPßø óAoArø úÞ þðAoAõg òýìq ,ëBuok ÿoæk .kõG løAõhð óApüA .lðA
þðApPùG Bì qA ,lðA ûkpÞ IcB¿O Ao þéì þÂAoA qA ok ÀÚo îéýÖ oBzPðA ô óq ÀÚo !úéG úð úÞ , óAõWõð pPgk àü wýéK úÞ òüA
ô lñPÖpâ Q×ð RAokB¾ ÁBg ÿBøqõXì úÞ óApãük ô ûlDBì ô QuA Ñõñíì þìçuA ÿoõùíW úð ,ûly êPÚ IßOpì úð ,ûkpÞ ÿkqk
BG úÞ þðææk ,lðkpÞ ú^ Ao {èõK úÞ lzð ïõéÏì úG ,oõzÞ òüA óAlðôpùy óAõñÎ úG lüBG rýð Bü þüõzèõK IßOpì úð ,ûkpÞ þì ÿoAkpHøçÞ
ôoAk ÿApG úPÖBü ÁB¿PgA þPèôk qoA pâA þPc ,lðkõG þì lñHüBK ó@ RAopÛìô òýðAõÚ {ìpW BùñO ô ûly þPvüoôpO RBìAlÚA
BG úÞ þðBvÞ ,lðkpÞ koAô wÞõè ÿBøoôkõg úÞ þðBvÞ ïBíO Bü@ BìA .lñPyAlð ëõHÚ Ao Bùð@ oõzÞ ÿBíýu ô Al¾ ô kpýãG Ao - ûkõG ólý¿Úo
àü ,ôokõgô êüBGõì ,pýÚ úÖpÏOok ÿoBßPuk úG ,lññÞ þì ÄÛð Ao oõzÞ òüA RAopÛì ô òýðAõÚ úðBuo òPð@ ÿôo Ao ôA óBüpâ ÿAl¾ ô püõ¿O rýð
úÞ óBð@ ,lðkq IýW úG óBìõO koBýéýì óAoArø úHy ô lðõy þì pýãPuk QýÏÆBÚ ô QÎpu òüA úÞ ïkpì ÿApG lyBG þOpHÎ xok BO lPup×G þéì
ÿBøkAkoApÚ ,ûqôo lñ^ ÿBø QÞpy wýuCBO BG ok Ao óBy àyA ,óõürüõéO ÿBø òýGoôk ÿõéW
... ô lñPvG þPèôk ÿBø {hG BG ÿkoBýéýì 20
?lðoô@ þì
ÿBø Ýôlñ¾ ÿApWBì ok úÞ QuA úðõã^

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

AoóBykBíPÎAôlýìAïkpìpâA,lGBüþì}pPvâ pvK ô pPgk lñ^ þèô lðlzð Aõuo ô þÖpÏì
óApüA þWoBg óBíyk pâA ,lñøk þì Quk qA ú`G ,óAoBßùHO ó@ pGApG ok úÞ óAõW ô óAõWõð
,lññÞ þì rýO áBgô J@ òüA ÿApG ÐíÆ óAlðk ûsõu lðA ûkpßð ÿoBÞ ô lñPvýð {ýG þüBø
ok óAõWõð pPgk óçÖ ÀÚo ,Bø òüA úzüo lýGBPzG !ïkpì ÿ@úÞ kõy þì þðõürüõéO úìBðpG
}A þé¾A QéÎ Qvýð {ìApâBPvñüA úd×¾ !îüA úPÖpâ Ao þðBìpXì ú^ úÞ

úGô îüA úPyAnâAô Ao îùìoõìA ,Bì úÞ QuA òüA QýG óApãOoBÒ úÞ lñP×â ïkpì úíø òüA
êc ô oõzÞ þé¾A RBÎõÂõì úG òPgAkpK ÿBW }A úXýPð ,lýñÞ óBy þÖpÏìô lüpýãG Ao ëBíèA
þì lülùO Ao óBì QükõWõì úÞ þüBø óApdG ÀÚo ïpW úG Ao pvK ô pPgk lñ^ úÞ ly òüA
ô óAõWõð lñ^ úÞ îüA ûkpÞ }õg ëk ,lññÞ Bü@ ?lñøk óBzð Qéì úG óõürüõéO ok ô lðpýãG
,ïkpì pGApG ok ô pýãPuk Ao þìApâBPvñüA óAõW Qhu olÚ òüA ,ïkpì ÿAl¾ áok ô ólýñy
oBPÖo òýíø úÞ ó@ úG úWõO þG ,îükpÞ óBykpg
ok Ao þPèAlÎ þG ô ÄýÏHO wc A« klXì rýð !?lññÞ þì êøBXO Bü QuA
ÝçgA pâA ,lPÖA þì pÇg úG ïçuA pâA
.løk þì }pPvâ úÏìBW ,kõy þì lülùO ïBËð pâA ,kõy þì luBÖ úÏìBW
úÏìBW ok pÛÖ pâA ,lñýG þì Iýu@ þéì ÐÖBñì pâA
òüçðAJBPÖ@-ÿlídìp×ÏW| |

21

óApùO úéXì

!QuA ûlýìBXñýð þüAlW úG úÞ Bø þPüpHéu ÜÖõì ZAôkqA 14

ô þñýG åorG kõg úÞþPÏñ¾ ok .lñuo þì óBüBK úG kôq þéýg ô lñPvø ïBðlG oBývG ÿoAkBÖô ô ïAôk úñýìq ok ÿkôõýèBø ÿBø ZAôkqA #
þPüpHéu álðA BìA óBýì òüA ok .QuA píÎ úOõÞô onâkôq oBývG æ« õíÏì Bø þPüpHéu òýG ÜzÎ ,koAk kõWô þÛÇñìpýÒ ûBâÿBø ÿqAkpKBüôo

.lðoAk þìAôkBG ápPzì þâlðqô ûlðBì îøoBñÞok kôõýèBø ÿBø ëBXñWô Rçßzì îÒpýéÎ úÞlñPvørýð þüBø
ô þâlðq ÿBøkôpÖôqApÖ îÒpýéÎ úÞ îýñÞ Bñy@ÿkôõýèBø ÿBø þPüpHéuqA þgpG BG Ao Bíy îüoAk l¿Ú óApùO þééíèA òýG úéXì IéÇì òüA úìAkAok

.QuA ïAôkpG óBñ`íø óBzÞpPzì þâlðq ô ûlðBì þÚBG îø oBñÞ ok óBñ`íø ,Rpùy lñüByõgBð RBDBÃPÚA

ô lƒüõƒâ þƒíð Õôok óAõƒñÎ aƒýø úƒG ô ûkõƒƒG xõévðBÞ áoBì ô BLüo þéÞ ,1995 ëBu olK
ëBu 28 qA lÏG .koAk þìpPdìoBývG Qý¿hy úÞ lðly ÿqBHíø >òì óAlðqpÖ ïBíO< îéýÖ ok
pG þðBüBK úÞ luo þíð pËð úG ápPzì þâlðq ÿBýðk qA ZoBg ok Ao îø úG ôk òüA ÿlñíÚçÎ
ûBãð óBíøok ÿô BLüo úP×â úG .ly UÎBG îéýÖ
.lyBG oõ¿Pì ôk òüA úðBÛyBÎ þâlðq ëBu 22 qA wK óõñÞA .ly áoBì úP×ýy ëôA
óõvéüô BPüoô wßñø ïBO -9 ô lðA ûly lðqpÖ 3 ÿAoAkôk òüA ápPzì þâlðq
ÈGAôo òüpO îßdì ô òƒüpƒO ïAôkBƒG qA þƒßƒü
ëBu 30 :ápPzì þâlðq ëõÆ ÁB¿PgA kõg úG Ao kôõýèBø ÿBýðk þüõyBðq
îƒéýÖ ok óõƒvéüô BƒPƒüo ô wƒƒßƒñƒø ïBƒƒO
ok .lðly Bñy@ îø BG 1985 ëBu ok >óBHéÆôAk< .lðA ûkAk

,{øBãzðAk óAoôk ÜzÎ BG wßñø ,óBƒìq ó@ BG Bø ó@ .lðkpÞ ïçÎA Ao kõg ZAôkqA ,AlüoõéÖ þéÞÿA lüõükôp×üBÖ êzýì -12 QýíuA êüôô QýíuA QßñýK AlýW -14
ok QüBùð ok ÿô .kpÞ þì þâlðq wüõè BPðBìBu ok Bø ó@qA þßü úÞ lðA ûly lðqpÖ 3 ÿAoAk îø ëBu 24 :ápPzì þâlðq ëõÆ ëBu 20 :ápPzì þâlðq ëõÆ
lÏG ëBu àü ô ûly AlW }pvíø qA 1987 ëBu RBÚçì àü ok þéÞ lüõük ô p×üBÖ êzýì
þâlðq ëõÆ ok ôk òüA .kpÞ ZAôkqA óõvéüô BG .Qynâok 2009 ëBu ok ô ûly Bñy@ îø BG 1993 úüõðAs ok þÖkB¿O ëBu ok QýíuA QßñýK AlýW ô QýíuA êüô
þG þâlðqô ûly lðqpÖôk IcB¾ kõg ápPzì àüõXu ApüBÞô òßýG òüõÞ-10 24 qA lÏG .lðkpÞ ZAôkqA îø BG ëBu óBíø pHìAõð | úƒìBƒðpƒƒG ok 1990
.lññÞ þì úGpXO Ao ÿA úðBÛyBÎ oBývG ô úýyBc
ëBu 29 :ápPzì þâlðq ëõÆ lðoAk lðqpÖ 2 þéÞôp×üBÖ ,ápPzì þâlðq ëBu îø BG|The Fresh Prince of Bellair
óæõK þvüpOô wÞBÖ þW êßüBì -8 1988 ëBu ok àüõXu ApüBÞ ô òßýG òüõÞ ëôA ÿBøqôo lñðBì Ao Bø Iy þgpG rýð úP×ø pø ô úìBðpG òüA ok QvðAõPð AlýW ú^ pâA .lðly Bñy@
ëBu 30 :ápPzì þâlðq ëõÆ þðõƒürƒüõƒéO îƒéýÖ ÿoAkpƒG îƒéýÖ ïBƒãñø ok ô þì óBzð îø úG Ao óBzÛzÎ ô úPÖo óôpýG þüBñy@ UƒÎBƒG þƒüBƒñƒy@ òüA BìA lñÞ AlýK oõÃc
ëBu óBíøô ûly Bñy@ îø BG >þüõíýè óBíu@< úìAkA Bø ó@ úðBPuôk úÇGAo .lyôk òüA þPƒuôk
ô wƒÞBƒÖ þƒW êƒßƒüBƒì ,1985 ëBƒƒu ok .lñøk îø BG 1997 ëBu ok AlýW ô êüô úÞ òüA BO QyAk
ÈGAôo< îƒéýÖ ok óæõƒK þƒvƒüpƒƒO }pƒƒvƒíƒø ûly lðqpÖ ôk ÿAoAk îø BG ôk òüA .lðkpÞ ZAôkqA BPèôApO óBWô óõPupK þéÞ-11 lðqpÖ ôk ÿAoAk óõñÞBO óBìq ó@ qA ô ûkpÞ ZAôkqA
òüA óAoôk ó@ok .lðly Bñy@ îø BG >þâkAõðBg .lðqoô þì ÜzÎ îø úG úƒPƒynƒâ qA {ƒýƒG ô ëBu 26 :ápPzì þâlðq ëõÆ ok .lðA ûly QýíuA õéüô ô ólýW ÿBø ïBð úG
ëBHðk ô lðkpÞ þì þâlðq kõg ÿBøkrìBð BG ôk ïBXðA 2012 ëBu ok úÞ ÿA úHcB¿ì ok àüõXu ô 1987 ëBuok BPèôApO óBWô óõPupK þéÞ úðBuo ok ôk òüA þüAlW qA BøoBG Bø ëBu òüA ëõÆ
ok lÏG ëBu ôk Bø ó@ .lðkõHð ÿlülW úÇGAo oAlì ÝçgA oBývG }pvíø úÞ kpÞ BÎkA kAk îø BG >óBuBñyoBÞ< îéýÖ ÿoAkpƒHíéýÖ ïBƒãñø úÞ luo þíð pËð úG BìA QuA ûly QHd¾ Bø
ok pãük oBG >åorG pùy ,oõðpK ÿBø ÕAp^< îéýÖ Yýâ òüõÞ BG óõPupK óAoôk ó@ok .lðly Bñy@ .lñyBG úPyAk úñýìq òüA ok þéßzì êüô ô AlýW
óBíø qA ôk òüA úÇGAo ô lðly pÂBc îø oBñÞ ok ôk òüA òýG úðBÛyBÎ úÇGAo .kpÞ þì þâlðq
1988 ëBuok QüBùðokôk òüA .lyqBÒ@óBìq ôkok Bø ó@lÏG ëBu àüô lyqBÒ@1990 ëBu xõévðBÞáoBìô BLüo þéÞ-13
ok ÿpãük ô wüoBK ok þßü ,úðBâAlW îuApì ëBu 22 :ápPzì þâlðq ëõÆ

22

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

pìBâóAkô MüpPuA êüpì -2 óõuõýø þè@ôõðõG -4
ëBu 39 :ápPzì þâlðq ëõÆ ëBu 35 :ápPzì þâlðq ëõÆ
úívXì àü úÞ pìBâ óAk ô MüpPuA êüpì ôk òüA úÞ þðBìq qA óõuõýø þè@ ô õðõG
ó@ ok úÞ ,ëAqBÞ óBW åpì qA lÏG QuA qBu BG lðkpÞ þì þâlðq òýéGôk ok ô lðkõG óAõWõð
.lðly Bñy@ îø BG ,kõG MüpPuA krìBð óAoôk
åpì qA wK ô kõG MüpPuA okApG Quôk pìBâ
MüpPuA BG ôA óBíOoBK@ok ,óBÆpu êýèk úG ëAqBÞ

ZAôkqA ô ûly Bñy@ îø BG lðlðAõg þì xok BG ÿA úHcB¿ì ok wÞBÖ ô lðkpÞ ZAôkqA îø BG
lðqpÖ ôk BG 1987 ëBu ok ôk òüA ZAôkqA .lðkpÞ òüpPùG óæõK BG ZAôkqA úÞ kpÞ BÎkA ÿp×ñüô ApKA
òüA ëBu úíø òüA Qynâ qA lÏG ô ûly ûApíø
qApGA qA ô lñPvø pãülßü ÜyBÎ îø qõñø Zôq .QuA ûkõG }A þâlðq óAoôk ïBíO îýí¿O

qA úÞ QuAõg MüpPuAqApìBâ BølÏG .ly Bñy@ îø BG 1976 ëBuokôk òüA .lñPyAk þüBñy@îø aýø þÎBíPWA ÿBø úðBuook pãülßü úG úÚçÎ pGôAk îKô óõìoBø áoBì -7
Qðõßu êdì óAõñÎ úG ôA þèBg óBíOoBK@ AlW îø qA þøBOõÞ Rlì þPc ô ûly krìBð .lðoAlð þüBGA ëBu 31 :ápPzì þâlðq ëõÆ
okô ûkpÞ þPy@îø BGpãükoBG Bø ó@BìA .lðly Quôk qA þßü pGôAk îK ô óõìoBø áoBì
óõñÞA .lðkpÞ ZAôkqA îø BG 1982 ëBu ok QüBùð QvâpÖõPvüpÞô wýOoõÞþè þíýW -5 Ao Bø þPüpHéu 80 úøk ÈGAôo òüpO þñPyAk
Bø ó@ ápPzì þâlðq qA ëBu 36 úG àükrð ëBu 33 :ápPzì þâlðq ëõÆ þðBíùì àüok 1986 xoBìokôk òüA .lñPyAk

þíýW þüBñy@ òýèôA qA wK ëBu 30 qA {ýG
puúGRpÖBvìokpìBâóBìqó@ok.lñÞûkB×PuA ûlýzhGQñüqAoBøó@þâlðqlðqpÖ4ôúPynâ qõñø ôk òüA ,Qvâ pÖõPvüpÞ ô wýOoõÞ þè
kõGxBíOokMüpPuABGúìBðÜüpÆqABìAkpGþì ô þüõyBðq úÇGAo koõìokôk òüA ú^pâA .QuA qA AlPGA Qvâ .lðoAk îø oBñÞ ok þGõg þâlðq
kõHð ïqæ pãük QzâpG RpÖBvì qA úÞ þPÚô ô qA þPHd¾ô ûkõG xBvcoBývG kõg þâkAõðBg Bñy@ wýOoõÞ BG óõPuA äñýèôo úéXì ÜüpÆ
qA wK ûBì 6 .lñÞ þèBg Ao }A úðBg MüpPuA úGîøqõñøBøó@«ApøBÊBìAlðoô@þíðóBýìúGó@
óõñÞA ô ûkpÞ ZAôkqA îø BG ôk òüA ëAqBÞ åpì .lñPvø îø ÜyBÎ Rly
ôk òüA ,lðqpÖ 4 ô ápPzì þâlðq ëBu 39 qA wK
.lñPvø pãülßü ÜyBÎ qõñø òPãñyAô BPèõDBKô òPãñyAô ërðk -3
ëBu 35 :ápPzì þâlðq ëõÆ
óõPvâóAqõuôrXüpG ØW -1 þðõürüõéOúìBðpGokòPãñyAôBPèõDBKôërðk
ëBu 41 :ápPzì þâlðq ëõÆ «ApøBÊ .lðly Bñy@îø BG 1977 ëBuok >Bíéüô<
ok 1974 ëBvu ok rXüpG óAqõu ô ØW ërðk ZAôkqA QuAõgok AlPGA ok BPèõDBK
.lðly Bñy@ îø BG îéýÖ àü ÿoAkpG îéýÖ ïBãñø

ok oBßPìlg óAõñÎ úG óõPvâ óBìq ó@ ok ïõu oBG ok úßñüA BO kõG ûkpÞ ko oBG 2 Ao òPãñyAô þOBÚçì úÞ QuAõg ôA ÿBø úìBðpG pülì qA ô ûly .lðkpÞ ZAôkqA lÏG ëBu àüô ûly Bñy@ îø BG
úG ëõÓzì ÿoAkpG îéýÖ êdì þßükrðô AlüoõéÖ ëBu ok QüBùð ok ôk òüA .kAk QHTì JAõW ôA úG úÞ þðBìq lÏG Bø ûBì .løk IýOpO Aoôk òüA òýG kõg þ¾õ¿g þâlðq koõìok Rolð úGôk òüA
ÿoBãPuAõg qA lÏG qôo 5 BùñOôk òüA .kõGoBÞ þâlðq ëBu 35 qA lÏG ô ûkpÞ ZAôkqA îø BG 1983 kôõýèBø Quô ok óAoõPuo àü ok wýOoõÞ ok îøoBñÞokrýð îÞ þéýgô lññÞ þì QHd¾
lðqpÖ 3 IcB¾ ô ûkpÞ ZAôkqA óõPvâ qA rXüpG Ao kõg úðBÛyBÎô îßdì úÇGAo îøqõñø ápPzì oõÆ úGpãükoBGôk òüA kõG ïBy ókoõg ëõÓzì BñÏì óAlG òüA BìA lðõy þì pøBÊ þìõíÎ oBËðA
Iy ó@ .lðlük Ao pãülíø oôk qA ô þÖkB¿O þéßzì oB^k Bø ó@ ápPzì þâlðq úÞ Qvýð
.lðA ûly .lðA ûkpÞ Ì×c BìA krð ÙpcôA BGô QÖpð þíýW ÕApu úG Qvâ þìAôkBG ápPzì þâlðq ôk òüA .QuA ûly
úG lÏG ûBì lñ^ ô úPÖpâ xBíO ÿô BG lÏG qôo kpãèBu òýìA³ 30 ok ô úPynâ ëBu ok ô úPyAk
23 33 óõñÞAô kõíð ÿoBãPuAõgôAqA þíuooõÆ úG óBzÛzÎ ô lùÏO pãük oBG óBzWAôkqA
úG óBñ`íø ôk òüA ô konâ þì qôo ó@ qA ëBu
.lðkpÞ qApGA Ao pãülßü
.lñøk þì úìAkA kõg úðBÛyBÎ úÇGAo ëBø kpGô xõ×üokrýüõè BýèõW -6

ëBu 31 :ápPzì þâlðq ëõÆ
úøk ëõÆ ok ëBø kpG ô xõ×üok rýüõè BýèõW
ópPuô Voõð ûBãzðAk ok ôk pø úÞ þðBìq ô 80

óApùO úéXì

.lññÞ|þì QÖBüok BÛüpÖ@ok þyôpÖ úüpâ pýÒ ô lñéG ÿAl¾ BG óõýy ô úüpƒâ #
úWok ÿoBLvÞBg îuApì ok Bùð@ ÿBø|àyA ô úñürƒøpƒK ÿBƒø|Qƒñu qA þƒßü ,ûpƒËƒPñì
Bü kBüq ÿoAq úüpâ lðAõO þì ÿpPzì ô koAk ÿlñG îuApì ïBãñø ok úÞ QuA ÿpünKBð|þüAlƒW
.kõy|þì ApWA BÛüpÖ@JpÒ êüBHÚ ûqBñW ÐýýzO
okBÚ óBzðArürÎ åpìqA wK kApÖAqA þÃÏG
þíð ô lñPvýð óBzýPcAoBƒð xBƒvcA qApƒGA úƒG
ok ÑõÂõì òüA BìA .lðrüpG àyA þPcAo úG lñðAõO

.Qvýð ëõHÚ êGBÚ Bø þüBñÒ ÐýýzO îuApì

.lñÞ JBhPðA Ao àHu Bü ô ÈuõPì ÿBø|ûôpâ qA þßü pHøo úÞ >þéÞAk þƒì@< .kõy þì ûkpLu áBg úG ô óBƒýƒÖApƒÆA olƒÛƒ^ pƒø oõƒƒzƒÞ òƒƒüA ok
ÿBƒø|þƒâtƒüô qA þƒßü ÿA|úƒÖpƒc ÿoAkArƒÎ qA þßüok ,QuBñÒoõzÞok ÿA|úÖpc ÿoAkArÎ úG ÿA|ûlÎ pâA Qvýð IXÏO ÿBW òüApGBñG lññÞ úüpâ ÿoBLvÞBg îuApì ok óBâlƒðBƒìqBƒG
ô QuBñÒ ok ûqBñW ÐýýzO îuApì ok ûkBÏèA|ÝoBg kBíPÎA Bùð@ úG ïkpì :Q×â kõg ÿBø|úHcBƒ¿ì àü ok lñðAõPG BO lðlñýHG }qõì@ ûtƒüô oõƒÆ óAlðôBzüõgô úÏìBWok Ao þÖõPì ïApPcA óArýì
pPzýG þuôpÎ qA îuApì òüA ÿBø|úñürø IéÒA ûôpâ òüA úG Ao óBzíuApì ÿBø|úüpâ ô lññÞ|þì ÿpPzýG {ìAo@ BG þÖõPì úßñüAô løk þì óBzð
.lññÞ úüpâ ÿoBLvÞBg îuApì
.lðoBLu þì ÿA|úÖpc
ok åorƒG ÿBƒøkoõƒHƒéýƒG Iƒ¿ƒð.lƒy lƒøAõƒg ÿA|ûõýG óBðq qA êßzPì ÿA|úÖpc ûôpâ òüA
ZoBhì qA QíýÚ|óApâ ÿBø|RõGBO ô Bø|óBGBƒýg oBÞ òüA úG óBzðApøõy åpì qA lÏG úÞ QƒuA
.QuBñÒoõzÞokÐýýzOîuApìúñürøpK ëõK óBzüBø úüpƒâ ÿAqA ok ô lƒðlƒy ëõƒÓzì

24

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

lýuop×ð 70 úG òKAsok êýu óBýðBGpÚ kAlÏO

òKAsok lüly ÿBø|}oBG úìAkA #
70 óõñÞ BO òýìq {ƒðAo ô êƒýu ô
qAp×ðoArø Bø|ûkô QuA úPÖpâþðBGpÚ
ô kAlìA ,þécBu koBâ ,wýéK êñupK
úG àíÞ ÿApG }çO ok þðBzð|{O@

.lñPvø kõÛ×ì kApÖA òPÖBüô ïkpì
úÞòKAsJpÒoklülyóAoBG}oBG |
BO ,ûly òýìq {ðAo ô êƒýu IƒWõƒì

.QuA úPyAnâ BWpG úPzÞ 70 óõñÞ
òüA ,ôkõýÞ ÿoArâpHg úƒPyõƒð úƒG
ô QuA úPyAk kõÛ×ì Bø|ûk óõñÞBO ÝB×OA
,þðBzð|{O@ ,wýéK êƒñupƒK oArƒø 54
ëBc ok þécBu koBâ ô kAlìA ÿBøôpýð
ô kõÛ×ì kApÖA òPÖBü ÿApG õWô|QƒvW
.lñPvø êýu ok oBPÖpâ ïkpì úG àíÞ
úƒìAkA ô pƒÇƒg kõƒƒWô ꃃýƒèk úƒƒG
4.3 úG úýéhO oõPuk RBýéíÎ ,Bø|}oBG
rÞpìqA óBPuA 23 óBñÞBuqAp×ð óõýéýì

.QuA ûly ûkAk òKAs JpÒ JõñW BO
òüpOlG qA þßü BìBüBÞôA óBPuA ok
óõñÞ BO úÞ ûlƒük|Iƒýƒu@ ÿBƒø|óBƒPƒuA
ÿBø|}çO ,ûkAk úPzÞ Q׃ø êƒÚAlƒc
qA p×ð oArø qA {ýG RBXð ÿApG ÿkAlìA
oõ¿dì ÿBø|óBíPgBu ïBG ok úÞ þìkpì

.koAk úìAkA ,lñPvø êýu ok
òKAs püqô Qvhð >úƒG@ ôrƒñƒýƒy<
ÿBø|}çO oBPuAõg úPynâ úHƒñƒzƒßƒü
RBXð ô kAlìA RBýéíÎ ÿApG úHðBW|úíø

.ly

25

óApùO úéXì

26

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

27

óApùO úéXì

ÿBø|þðqA ûkB×PuA wÞBGoBPuA
lñÞ|þì ØÚõPì Ao þßýPuçK

.lñÞ ØÚõPì Ao þßýPuçK ÿBø|þð qA ûkB×PuA 2020 ëBu BO koAk l¿Ú wÞBGoBPuA #
kõg Ræõ¿dì ÿlñG|úPvGô þðlýyõð ÿBø|óAõýè ÿApG 2025 ëBuqA ûkpÞïçÎArýð lèBðôk|àì

.kq lñøAõhð Iýu@Qvüq| Èýdì úG úÞkpÞløAõg ûkB×PuA ÿkAõìqA
wÞBGoBPuA ,óBùW ok þßýPuçK ÿBø|úèBGq {øBÞ ÿApG Bø|QuAõgok {üArÖA BG óBìq|îø

.kpÞ løAõg ØÚõPì Ao þßýPuçK þð qA ûkB×PuA úÞ QuA þâorG QÞpy òýPvhð

Bßüpì@ok IýXÎ ÿoBãPuAõg

úG QzâqBG ok AoBGoBGBPðBu òÞBu Zôq àü Bßüpì@JpÒ pýgA ÿBø|ÿqõu|{O@þK ok|#
lñ^ úÞ}pvíø úÛéc ókpÞAlýKqA wK úèBu 48 kpì BìA lðlyôo|úGôopPvÞBgqA þéO BG ërñì
.lñÞÿoBãPuAõgôAqA ûoBGôk {ðkpÞkBy ÿApG QÖpâîýí¿O Qynâ|þì óBzWAôkqAqA þøBì
þøBìlñ^úÞ,Býðp×ýèBÞJõñWòÞBuZôqàü,Bßüpì@JpÒpýgAÿBø|ÿqõu|{O@úýyBcok |
,QzâqBG ïBãñøô ûly úðBg ápO úGoõHXì ,úðBHy ÿqõu|{O@ëBHðk úG ,kõG úPynâ óBzWAôkqAqA

.lðly úWAõì pPvÞBg qA þéO BG

qA ûkB×PuA úÞ kpÞ ïçÎA ,Bßüpì@ êOBýu pùy ,kõg ûBâkAq ok wÞBGoBPuA úßð@ qA wK úP×ø àü
ëBu BO úÞ QuA úP×â QÞpy òüA ,kpÞ løAõg ØÚõPì Ao þðlýyõð ÿApG þßýPuçK ÿBø|ÜyBÚ ô Bø|þð
òürãüBW nÒBÞ êTì QÖBüqBG êGBÚ kAõì BG rýð Ao þðlýyõð ÿBø|óAõýè þßýPuçK ÿBøok ô Bø|þð 2020

.kpÞ løAõg

BW ÝBOA ok úÞ Ao ZAôkqA ÿBø|úÛéc ,ërñì qA ûlðBì BW úG ÿBøpPvÞBg óBýì ok BìA úèBu 48 kpì ô þðlýyõð ÿBø|óAõýè ÿApG 2025 ëBu qA ,QuA ûkpÞ ïçÎA rýð lèBðôk|àì pãük ÿõu qA
pGApG ok ôA .lñÞ ÿoBãPuAõg ôA qA ûoBGôk }pvíø ókpÞ kBy ÿApG QÖpâ îýí¿O ô kpÞ AlýK kõG ûlðBì .lñðrð Iýu@ Qvüq| Èýdì úG úÞ kpÞ løAõg ûkB×PuA ÿkAõì qA kõg Ræõ¿dì ÿlñG|úPvG
pPvÞBg BG óly úWAõì áõy ok úÞ þðBãüBvíø oõƒÃc ok ô ûkq õƒðAq }A|úƒèBƒu 39 pƒvíø
BìA ,lðA|ûkpÞ ØuBO qApGA RApýýÓO òüA lðôo ókõG þðæõÆ qA ëBc òýÎ ok åorG ÿBø|QÞpy
.QÖpâ QHTì iuBK ô kpÞ ÿoBãPuAõg }pvíø qA lðkõG óBzüBø|úðBg úPyAk þupPuk òürãüBW kAõì úG þÖBÞ óArýì úG lüBG úÞ Ap^ ,lðoAlð òüA rW ÿA|ûoB^ ,lñüõâ|þì

.lñyBG
|ÿBø|þð ,þßýPuçK ÙôpÊ qA ûkB×PuA lüBG ,kõG ûkpÞ ïçÎA òüA qA {ýK BKôoA úükBdOA óõývýíÞ
ok àñÞkBG ûlðoAlùãð þßýPuçK ÿBø|úéýì ô Bø|òÞ|áBK |}õâ ,|þðlýyõð Áõ¿hì þßýPuçK

.kõy Ñõñíì BKôoA úükBdOA õÃÎ ÿBøoõzÞ þìBíO
lðBívK òO óõýéýì 26 kôlc úðæBu BKôoA puApu ok ,kõG úP×â BKôoA úükBdOA óõývýƒíƒÞ
úgp^ koAô BølðBívK òüA qA l¾ok 30 úG àükrð .kõy|þì ûkôrÖA Qvüq Èýdì úG þßýPuçK
Bü lðõy Bø|úèBGq òÖk êdì koAô lüBG Bü úÞ lðA|þüBø|úèBGq ûlðBíýÚBG l¾ok 70 .lðõy|þì QÖBüqBG

.lñðBì|þì þÚBG Qvüq Èýdì ok Bü ô lðõy|þì ûlðAqõu

28

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D. |Bottom of the Pot: Persian Recipes and Stories|
by Naz Deravian|
American Board of Internal Medicine

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| îðBg úÞûkpÞAlýK ZAôo pãük ÿBø Qýéì óBýì ok óBñ^ þðApüA ûríyõg ÿBøAnÒ #
ok lðA ûkpÞRkBÎ kõg ëôAlPì ô þPñu ÿBøAnÒ rK ô QhK úG úßð@BG oAk úðBg ÿBø
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ òýürO ó@BG Ao kõg ÿAnÒ rýì BO lðoAk Ao þðApüA ÿBøAnÒ qA þPupùÖ kõg úðBgrLy@
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ
.lññÞ
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ qA úÞ ûly ëôAlPì ØéPhì ÿBø óBGq úG þðApüA ÿBøAnÒ ûtüô ÿrLy@ ÿBø JBPÞ NB^ ôo òüA qA
îðBgúPyõð| Bottom of the Pot: Persian Recipes and Stories |JBPÞúéíWó@
ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG
.QuA > óBüôAok qBð <
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # úGpXO pÆBg úG Ao BøAnÒ Ñõð òüA rK ô QhKoõPuk þvýéãðA óBGq úG kõg JBPÞ òýèôA BG ûlñvüõð
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW ô þüAnÒ kAõì úýéÞ úG Ao ûlñðAõgô ûkAk fpy fõÂôoõÆ úG koAk þðApüA ÿBøAnÒ òPhKok úÞ þüBø
BG ûkpÞ þcApÆ úÞ þèôAlW ok Ao ûtüô ÿBø þüBíñøAo ô kqBu þì Bñy@ þðApüA ÿBø áAoõg ÑAõðA
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA #
| |.lñÞþìóBýGÿoô@BùPyAÿBøpüõ¿O
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse ô Bø Qyoõg ÑAõðA BO ûkAk ÈGo îø úG Ao þWoBg ô þðApüA ÿBø úðBgrLy@oAõük ÿrLy@ JBPÞ òüA
ûAo þWoBg ÿBø úðBgrLy@ úG lñÞ þì òýãðo Ao þðApüA ÿBø ûp×u ÿqôpìA ô þPñu oõÆ úG úÞ þüBøõéK
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# úG þãðpÖ ÿõýÞ þGoBG BG úÞ QuA JBHÞ õé^ rýð Bø þWoBg JõéÇì ÿBøAnÒ qA pãük þßü .lGBü
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA #
.QuA úPuBgpG ÿA ûtüô QGBÚo
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # êídPì þðApüA ÿBøAnÒ úzüo koõìok ÜýÛdOô wßÎ ,IèBÇì úýùOok ûlñvüõð úÞ þOBícq
QuõK ókpÞ RôApÆ þvýéãðA ÿBø úðBg úG Ao þðApüA ÿBøAlÒ ÿrLy@ JBPÞ úÞ óBüôAok qBð îðBg úG ô QuA pülÛO êGBÚ ûly

QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # | | .îýüõâþìàüpHOúPgBuúðAôoóBðBGq
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok #
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO #

õì }rüo óBìok #
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO #

(818)343-0101

19100 Ventura Blvd Ste #A Tarzana CA 91356
IHop Shopping Center

29

óApùO úéXì

.ly oArâpG

lðly NõO úG BK Bø|xôpÎ ûqBORBÛGBvìqBÒ@qA þOlì úÞ óõñÞA |

pG ûôçÎ ,QuA úPynâ 2018 þðBùW ïBW
løBy rýãðA óBXýø ÿBø|QGBÚo ÿByBíO úýuôo ÿBøpùy qA þßü ok þHýXÎ ëBHOõÖ úÛGBvì úvðApÖ ô òýPðAso@ÿqBG BG óBìríø|#
Ñõð ok ïAlÞ pø úÞ îükõG þHýXÎ þyAõc

.lðkõG IèBW kõg
ok qBupHg þyAõc òüA qA pãük þßü
ÿoArâpG BG óBìríø úýuôo óAqBƒÞ pƒùy
úÞ kAk jo úvðApÖ ô òýPðAso@ RBÛGBvì

.lyBG IèBW óBPüApG lüBy
þÆ xôo ÿBø|xôpÎ ûqBO qA þøôpâ
ó@ ëBHOõÖ ÿqBG ÿApG ûpËPñìpýÒ þìAlÚA
ok lðly NõO úG BK xôpÎ xBHè BG îø
óBXýø BGrýð þðAqBÞ óAlðôpùy úÞ þèBc
xôpÎ òýG QGBÚo òüA ÿByBíO ëõÓzì

.lðkõü }õKlýLu ÿBø
.lýñÞ|þì ûløBzì Ao IüpÒ ô IýXÎ úÛGBvì òüA püôB¿O úìAkA ok

àü pzðqBG pÆBg úG Bƒßüpƒì@ oõƒùíW wƒýDo
.kpÞ QüBßy QýüõO

ly QyAkqBG óoõK pãüqBG ,réýðAk þìoõPuAkpÞlýDBOMìApOÿBÚ@êýÞôëBvìAúüoõÖ
ÿBø|îéýÖ pãüqBG óq àü úG 2016 ëBu ok úÞ
oæk oArø 130 þ¿hy oõÆ úƒG þƒÖApƒâõƒðoõƒK .lñÞ þì ko Ao ó@ MìApO ÿBÚ@ ëBu qA MìApO ÿBÚ@ BG lüõâ|þì réýðAk îðBg pƒãüqBƒG ,rƒéýðAk þƒìoõƒPuA ꃃýƒÞô #
JBƒvc qA MƒìApƒO ÿBƒÚ@ ô ûkpƒÞ QƒƒgAkpƒƒK MìApO lèBðôk qA ApýgA rƒéýƒðAk þƒìoõƒPƒuA úÞ þüBÎkA ,lñPyAk úÇGAo þOlƒì ÿApƒG 2006 MüpPuA ok {éÞõì lüõâ|þì óoõK ÿBø|îéýÖ
òüA ,RBGBhPðA qA {ýK qôo lñ^ }A|þ¿hy ûly QyAkqBG õüBøôA xõHíéÞ ok þƒGçƒÞ

.QuA ûkAk wK Ao ëõK .QuA
îðBg QyAkqBG pHg qõñø xõHíéÞ wýéK úP×â óoõK pãüqBG òüA êýÞô þPðAô@ êßüBì
réýðAk îðBg êýÞô .QuA ûkpßð lýDBO Ao réýðAk úG úÞ òüA êýèk úG ApøBÊ réýðAk þìoõPuA QuA
kAq@ úÛýSô oApÚ BG ÿkôq úG {éÞõì QuA úP×â BO ûkAk ûqBWA þãñøpG JçÞ òüA ÿpPzì àü
úñd¾ ÿôo Ao ôA "þvñW l¿Ú òPyAk óôlG"
.ly løAõg
ok óoõK pãüqBG òüA êýÞô ,þƒPƒðAô@ êƒßƒüBƒì .QuA ûly QyAkqBG ,lñÞ wíè
ûkpÞ Ao ÿoBÞ" réýðAk îðBg QuA úP×â }pPýüõO þðBGpÚ ,réýðAk îðBg lüõâ|þì þPðAô@ ÿBÚ@
oõzÞ ok pãük JçÞ MüpPuA Bøl¾ ok úƒÞ þuBýu ÿBø|ûrýãðA BGôA QyAkqBGô ûly úEÆõO

".QuA ûkAk|þì ïBXðA .QuA úPÖpâ Roõ¾
Bü úñøpG ÁBÚo wíè ,õüBøôA òýðAõÚ ÜHÆ þÏÚAô ïBð úÞ úèBu 39 - réýðAk þìoõPuA
îø BG òýÖpÆ úÞ òüA pãì QuA Ñõñíì úñøpG úíýð úÞ QuA þÎlì - QuA koõ×ýéÞ þðB×PuA }A
úÛGBvì àü óBüpW ok ÿkçýì 2006 ëBu ok
.lñyBG ÈHOpì MìApO lèBðôk BG ïôlðBÞ óôlG oBG àü ,Øéâ

.QuA úPyAk wßu 30

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

31

óApùO úéXì

qA ûrüBW òüA .kõG ûkpÞ QGBÚo ó@ IvÞ ÿApG

lñÞ|þì JBOpK BÃÖ úG Ao kõg ûBì pãyôBÞòýPvhð êýDApuA܃üõƒzO ÿApƒG "wƒßüA êƒâõƒâ" rƒÞpƒì ÙpƒÆ
ÁB¿PgA þ¾õ¿g ÿBø|QÞpy ô óAlñízðAk
ok l¾BÛì pãük ô ûBì úG p×u lñðAõPG úÞ ûly ûkAk óBüBK BO koAk l¿Ú þéýDApuA QÞpy àü|#
pvýì ÿkBÎ ïkpì ÿApG îÞ úñürƒø BƒG Ao BƒÃƒÖ Ao oõzÞòüA ûBì pãyôBÞòýPvhð 2018 ëBu
.lðqBu ok QuA oApÚ pãyôBÞòüA .lñÞJBOpK BÃÖ úG
àü ûrüBW òüA ÿApG ûly òýýÏO Qéùì ok I¿ð .lñÞÜýÛdO ûBì þvýÆBñÓì óAlýì koõì
"êüA wýLuA" ïBð BG BølÏG úÞ êýDApuA qA îýO úéíW qA rýð ûBì ûpƒÞ ok êƒýDApƒuA îƒ^pƒK
úÛGBvì òüA úG òPuõýK úG îýí¿O ly úPgBñy .QuA ó@ÿBø|QüoõìBC ì
ÿkoõðBÃÖ þPèôk QÏñ¾ BG QüBùðokô QÖpâ "ꃃüA wƒƒýƒLƒuA" þƒƒéýƒDApƒƒuA QƒƒƒÞpƒƒƒy
.ly ÿoBßíø koAô êýDApuA pãyôBÞ òƒýPvhð koAk lƒ¿Ú )|SpaceIL|(
ûBì ok wßüA oBðõè êâõâ úÛGBƒvƒì Qƒéùƒì ëBu pHìBuk ûBì ok Ao ûBì l¿Ûì úG oõzÞ òüA
úÞ lƒýƒuo óBƒüBƒK úƒG þƒèBƒc ok 2018 xoBƒì .lñÞ JBOpK BÃÖ úG )ûBìlñ×uA( ÿkçýì ÿoBW
JBOpK úG ÜÖõì pÂBc óBHƒýƒÚo qA ïAlƒÞ|aƒýƒø àü ok úPynâ úP×ø QÞpy òüA óæõEvì
òüA BìA .lðkõG ûlzð BÃÖ úG kõg ÿBø|úñý׃u àýOBGo pãyôBÞ òüA lðkpÞ ïçÎA ÿpHg Qvzð
BO RBÛýÛdO úìAkA úG lùÏPì þéýDApuA QÞpƒy óqô ïpâõéýÞ 585 Akôlc JBOpK ïBãñø úG úÞ
.ly BÃÖ úG pãyôBÞ ïArÎA óBìq êíÎ úìBðpG ÜHÆ rý^ úíø úÞ þOoõ¾ok ,koAk
95 BHüpÛO þ¾õ¿g oBßPƒGA òƒüA úƒñƒürƒø BÃÖ úG àýOBGo pãyôBÞ òüA JBOpK ûsôpK óAlýì koõì ok ÜýÛdO ó@ QüoõìCBì ô ly løAõg kôpÖ ûBì ûpÞ ÿôo 2019 úüoõÖ 13 qôo ,lƒñÞ
,óBÞ wüoõì .kõy|þì koô@pƒG oæk óõƒýƒéýƒì ÿoæk óõýéýì 30 ûrüBW qA þzhG óAõƒñƒÎ úƒG wýLuA óæõEvì úP×â úG .QuA ûBì þvýÆBñÓì
óBýìBc qA þßü ,þéýDApuA okoBýéýì òüpÖ@oBÞ Lunar XPrize|( "wßüA oBðõƒè êƒâõƒâ" êýDApuA î^pK I¿ð QüoõìBC ì òƒýPvhð êƒüA .lì@ løAõg
þéýDApuA QÞpy òüA úÞ QuA ûkõG )|Google QƒÞpƒy àƒyõƒì ÈuõƒO pƒãƒyôBƒƒÞ òƒƒüA
.QuA ûsôpK òüA þé¾A .kõG løAõg ûBì ûpÞ ÿôo JBOpK BÃÖ úG "wßüA wýLuA" þƒüBƒßƒüpƒì@

þðBíè@ óAqBuôokõg oAqBG òüpPíùì òƒý^

kqBu|þì ÿpOBG ô|ïA|J ô rñG ÿApG óBíè@ok þñý^ QÞpyô lýèõO ÿõu úGoõzÞ òüA lñéGrýg .QƒuA
þðBíè@ ÿBø|QÞpy áBK ÿBøôokõg qA ûkB×PuA
BG óBy|Ræõ¿dì ûlíÎ {hG óBñ`íø úÞ Ao òý^ ÿqBu|ÿpOBG QÞpƒy òƒüpƒPâorƒG|#
úG ô ûkpÞ óApãð ,lñÞ|þì oBÞ þéývÖ ÿBøoõOõì ok þP×ãñø ÿoAnâ|úüBìpƒu ok koAk lƒ¿Ú
.QuA úPyAkAô õKBßO ÿBø|ëõéu lýèõO ÿApG ÿA|úƒðBƒgoBƒÞ óBƒíè@
oõzÞ òüA .koAk ÿA|úðAqAôpKlñéG úìBðpG òý^ þÚpG ÿBøôokõg )ÿspƒðA ëõƒéu( ÿpƒOBƒG
ïqæ ÿBø|QgBupüq 2020 ëBu BO koAk lƒ¿Ú óBüpPzì óAõñÎ úGpéíüAkôô|ïA|J ïBð .kqBvG
Rly úG Ao þÚpG ÿBøôokõg qA ûkB×PuA ÿApG .QuA ûlì@óBýì úG QÞpy òüA Ræõ¿dì
ÿBø|ûBãüBW úðõƒíð óAõƒñÎ úƒG .lƒøk }pƒPvâ ÿpHg ,óBíè@òãñüoõO QèBüA kB¿PÚApüqô |
àü qA {ýG lüBHð Bøôokõg òƒüA ÿpƒýâsoBƒy êÛð ÿkB¿PÚA êÖBdì ok QƒuBƒø|úƒP×ø úƒÞ Ao
.lñyBG úPyAk úé¾BÖ îø qA pPìõéýÞ þƒðBƒLíÞ QƒuA oApƒÚ :kpƒÞ lƒýüBC ƒƒO kõƒƒy|þƒƒì
qA {ýG òý^ ok úÞ þüBø|QÞpy òýñ`íø |Contemporary
Qgõu ÿBøoõOõì BG ëBu ok ôokõg oArø 30 Amperex Technology Ltd |
qA lðA|ûly ØÊõì ,lññÞ|þì koAô Bü lýèõO þéývÖ þÚpy QèBüA òüA ok lülW ÿA|úðBgoBÞ òƒýƒ^
ûkqAôk 2020 ëBu qA ô l¾ok ûk 2019 ëBƒu ÿApG qBýð koõì ÿBø|ÿpOBG ëõéu .kqBvG óBíè@
Bü þÚpG Ræõ¿dì úG Ao kõg Ræõ¿dì l¾ok lýèõO úðBgoBÞ òüA ok þÚpG ÿBøôokõg QgBu
úÞ þðAqBuôokõg .lñøk ÁB¿PgA ÿlüpƒHýø .ly løAõg
ÜüõzO pPzýG ,lññÞ úƒÂpƒÎ þƒÚpƒG ÿôokõƒg RBýDrW ,òãñüoõO kB¿PÚA püqô úP×â úƒG
.lðõy|þì QÞoBzì BKôoA ok úðBgoBÞ àü QgBƒu ok ô òüA wýuBC O ÿApƒG ÿoAnƒâ|úƒüBƒìpƒu îƒXc ÿBø|QEýø ÿBøõâô|Q×â BG óBìríø ûsôpK òƒüA
.îükpÞ Qèôkô ûly ïçÎAôoõü óõýéýì Bøl¾ úðBgoBÞ oApÚ ïõíÎ oBýPgA ok òýèpG ok oõzÞ ôk þPèôk
óõýéýì îýð qA {ýG òý^ ok 2016 ëBu ok Q¾pÖ oArø ó@ þƒK ok QƒuA oAôlƒýìA þƒédì ok îø ûsôpK ÿApWA úìBð|îøB×O .QÖpâ løAõg
óBíè@ok îÚo òüA .QÖo }ôpÖ úG þÚpG ÿôokõg péíüAk þðBLíÞ ,"RçGrèlðBø" }oArâ úG
qA pO|îÞ oBývG( ûBãPuk oArø 15 úG Qícq úG Ao rñG xlupì ÿBøôokõg úéíW qA úÞ óBíè@ .kõy kBXüA þéÓy .kõy|þì BÃìA qôo òýíø
ok ûly|úPgôpÖ ÿBƒøôokõƒg êƒÞ lƒ¾ok àƒü | qA ÿpƒOBƒG lƒüpƒg úƒG îø lƒñƒÞ|þƒƒì lƒƒýƒèõƒƒO ô|ïA|J ÿkoBýéýì }oB×u ok ÿpOBG lýèõO QÞpy òüpPâorG|CATL |
"RçGrè¶lðBø" þèBƒì-ÿkBƒ¿PÚA úƒìBƒðqôo
.lýuo )óBíè@ .lñÞ|þì pßÖ îÞ|Quk|CATL ÿqBuôokõg úÞ kõG ûkAk }oArâ ApýgA óBíè@ .QuA òý^
úG QHvð áBK ÿBøôokõg qA ûkB×PuA ok sôpð lƒýèõƒO úƒñýìq ok þƒüBƒýu@ ÿBƒø|þƒðBƒLƒíƒÞ ÿBøôokõg lülW êvð ÿpOBG koAk l¿Úô|ïA|J úðBgoBÞ wýuCBO òãñüoõO kB¿ƒPƒÚA pƒüqô
óBùW ok qBPzýK ÿBøoõzÞ qA þßü {PýÏíW óBâlññÞlýèõO .lñPvøqBPzýK ÿpOBG ÿBø|ëõéu òüA .lñÞ úýùO úðBgoBÞ òüA qA Ao kõg þƒÚpƒG ÿBø|ÿoAnâ|úüBìpu òüpPíùì qA þßü Ao ûlykBü
ÿBøôokõg qA þíýð 2017 ëBu ok sôpð ok .QuA lýèõO ô Bø|ëõéu sBPðõì ÿôo pPzýƒG þƒðBƒíƒè@ ëõÒ òüA ûpülì QEýø wýDo qA êÛð úG úüpzð Øý¾õO pýgA ëBu 10ok QèBüA òüAok þPÏñ¾
ÿlüpHýø Bü þÚpƒG ,ûlƒy ÿoAnƒâ|ûoBƒíy ÿõƒð ÿApG ÿpOBƒG áõƒéG þƒñƒÏƒü þƒüBƒùƒð ëõƒ¿ƒdƒì ÿkoBýéýì þyoB×u Bì< :kõG úPyõð ÿqBuôokõg òãñüoõO úG úÞ ÿA|ÿoAnâ|úüBìpu ;QuA ûkpƒÞ
,kõG úP×âpâôpÞ lèAoBø .>îüA|ûkAk|CATL | úG òüpPíùì qA þßü úG" úÞ løk|þì Ao Q¾pÖ òüA
.lðkõG .lðA|ûly rÞpíPì þÚpG ÿBøôokõg îülyÿoBßíøkoAô|CATL |BGÐüpuþéýgBì
óAqBuôokõg ÿApG òý^ pünKBð|ÿpýu oAqBG ".kõy êülHO BKôoA ok ÿpOBG ÿoôBñÖ rÞApì

óBíè@ 32

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

lðly BKôoA þøAo BýèBPüA þécBu koBâþPzÞàüokõXøBñK Bø|ûk

ÜéÏPì ,"ApýPuõÞ BükoBâ" þPzÞ úÞ kpÞ ïçÎA .lññÞÿoAkkõg óBüõXøBñK òüA }pünK qA BýèBPüA Qèôk .QƒuA ûlƒy BƒKôoA þƒøAo úÞ Ao õXøBñK 66 BýèBPüA þécBu koBâ|#
66 êíc ëBc ok ,oõzÞ òüA þécBu koBâ úG ,BýèBPüA ÿpGApO ô ûAo püqô ,þéñýðõO õéýðAk qA ,kõG úPuAõg þécBu koBâþPzÞÿ|úìlg ô úPÖpünK ,lðõy ûlðAkpâpG þHýè úG kõGoApÚ
ok óBüõXøBñK òüA Bü@ úßñüA .QuA õXƒøBƒñƒK
ïõéÏì qõñø ,pýg Bü lðõy úPÖpƒünƒK BƒýƒèBƒPƒüA

.Qvýð
þécBu koBâ qA AlPGA BýèBPüA þécBu koBâ
løk RBXð Ao óBüõXøBñK òüA ,kõG úPuAõg þHýè
þPzÞ úG kôoô qA Bùð@ BìA .lðAkpâqBG þHýè úG ô

.lðkpÞ ÿoAkkõg þHýè þécBu koBâ
BýðBLuA ÜüpÆqA kôoô

qA BýèBPüA QvýèõKõK Qèôk úƒÞ þƒðBƒìq qA
ÿBüok ÜüpÆ qA úÞ þƒðBƒüõƒXƒøBƒñƒK }pƒünƒK
,lñÞ|þì ÿoAkkõg lðõy|þì BKôoA þøAo úðApPülì
pývì ô úðApPülì JpÒ ÜüpÆ qA óBüõƒXƒøBƒñƒK

.lñü@|þì rHu ÿ|ûoBÚ úGBýðBLuA- {ÞApì
wðAs@ wýDo ,ÿotè wüpGBÖ ÿ|úPƒ×ƒâ úƒG
oBíy ,BƒKôoA úƒükBƒdƒOA ÿBƒøqpƒì pƒG RoBƒËƒð
úPuõýK lðõy|þì koAô BýðBLuA úG úÞ þðBüõXøBñK
ÿ|ûlñü@ ok pývì òüA ô QuA {üArÖA ëBc ok
úG óBüõXøBñK kôoô ÿApG ûAo òüpO|îùì úG àükrð

.ly løAõg êülHO BKôoA

;pñW þéüBÞ
okoBýéýì òüpO|óAõW

óAoôk kpÖ pðõýéýG òüpO óAõW pývì ok Ao úèBu 20 pñW þéüBÞwGoõÖ pHPÏì úéXì #
oæk óõýéýì 900pG ÔèBG þOôpS óõñÞBO QuA úPvðAõO úPgBukõg Roõ¿G úÞQuA úPvðAk
ïôk úøk êüAôA ok êãýLyA óAõüA ô þãèBu 20 ok åpGpÞAq áoBì( !koô@ QulG

)lðly êülHOpðõýéýG àü úG óBzýâlðq

JõHdì lñìpñø ûõð ”óBýÞ“ òìúÞlñPvøþÎBíPWAÿBøúßHyêìAõÎqAþßü<:lüõãýìwGoõÖBGúHcB¿ìokþéüBÞ |
lükqBG ok ”ÿlìBc þGA“ þñýíhO òüA lýuõñýì úìAkA ok wGoõÖ>.îPvø ÉBHOoA ok îðBüpPzì ô óAoAkAõø BG þPcAo úG
BýðBLuA ok åorG olK qA þéüBÞ .QuA ûkAkoApÚpñýéýG òüpO óAõWpývìok AoôA úÞ QuA þéüBÞ RôpSqA úðBñýG }õg

33 .QuA þzüAo@ ÙôpÏì lðpG òülñ^ ÿAoAk pñW

óApùO úéXì

UÎBG ëBc òýÎ ok ,Qý¾õ¿g òüA BìA .lñÞ|þì RBXð lýéÞ- oBßuBâAkBì þzcô qõì #
.kõy þì Qgok ûkBÏèA|ÝõÖ ÿpünK Iýu@ rìpÚ QupùÖ ok -Býðk ok þƒÞAoõƒg qõƒì
oApÚ QÏýHÆ Ì×c þééíèA|òýG úükBdOA ÅApÛðA
òüA ÿApG þâorG pÇg þßýPðs ÑõñƒO ïlƒÎ
ÿoBíýG êTì QÖ@ àü úÞ Ap^ QuA ëõ¿dì .QÖpâ
òüA qA .lñÞ kõGBð Ao óBPgok ïBíO lðAõO|þì BìBðBK )|Ensete perrieri|( þzcô qõì òüA
ok Ao qõì lðAõPG úÞ ÿlülW ÿBø|ós òPÖBü ôo YñK ÈÛÖ ô kõy|þì QÖBü oBßuBâAkBì ok ÈÛÖ
þOBýc QýíøA lñÞ QËÖBdì QÖ@ òüA êGBÛì ok lñø xõðBýÚA ok ûpürW òüA ok ó@ Qgok
qõì QÖBü óAõPG Ao Bø|ós òüA úÞ þüBW ô koAk ok qõì Ñõð òüA .QuA ûlðBì þÚBG BÛüpÖ@ Ýpy
BG þÆBHOoA úÞ ÿA|úÛÇñì ok oBßuBâAkBì Ýpƒy
.QuA oBßuBâAkBì þzcô QuA òßíì ô lñÞ|þì lyo koAlð ZoBg ÿBýðk
ok {üBø|úðAk îø oBßuBâAkBì þzcô qõì
ÿApG óAlñ^ ôo òüA qA koAk oApÚ qõì ûõýì kõg .lyBG úPyAk ÿA|ûtüô ÁAõg
ÈüApy úG ó@QìôBÛì BìA Qvýð JõéÇì ókoõg ëõ¿dì RBXð qAo lñüõƒâ|þƒì óAlƒñízðAk

?kõzð QÖBüpãük þÞAoõgqõì QuA òßíì Bü@;ÅApÛðA ÿlWpÇgok þzcôqõì

òüA ,ïõüoAqõÖ þâkpìtK òýñ`íø ô þüAõø ô J@ kõy|þì lýèõO Býðk ok úÞ ÿqõì pƒPzýG
úƒG úƒÞ QƒuA qõƒì þƒÎõƒð )lƒƒ¾ok 99.9(
ok QìôBÛì òüA qAo úÞ lñÞ|þì fpÇì Ao ëBíPcA 1834 ëBu ok .QuA oõùƒzƒì {ƒülƒðôBƒÞ
.QuA úP×ùð qõì òüA ÿBø|ós
ÕBG ok RBýc Ì×c lyoA xBñyoBÞ òè@ koB`üo ÿApG wüoõì ûpürW qA qõì Qgok ÿkAlÏO
pzðôŸ k¶ áôk òýízy ,{ƒülƒðôBƒÞ ïBƒýƒéüô
)õýÞ ÕBG( BýðBƒPüpƒG þƒPñǃéu þƒuBƒñy ûBƒýâ kõg áçìA ok Ao Qgok òüA ôA ô ly ûkBPupÖ
BìBðBK ÿoBíýG oB^k þzcô qõì òüA" :lüõâ|þì
òüA úG þßýPðs QìôBÛì lüBy òüApGBñG Qvýð .kAk }oôpK úðBhéâ ok pzýGoAk ok
Býðk qõì ëõ¿dì ,ÿkçýì ûBXñK úøk BO
".koAk ÿoBíýG þéÏÖ {ülðôBÞ qA pO|ûríyõg kõG qõì þÎõð
BÏÚAô úÞ îýðAlG Ao òüA îýðAõO|þì þPÚô Bì"
lüBG ëôA oBÞ òüA ÿApG BìA îýñÞ ÜýÛdO }A|ûoBGok kõG ÙôpÏì ûlñâ àüBì Bü êzýì xôpâ úG úÞ
qAô lñÞ Ao ó@ úzüo BHüpÛO BìBðBK ÿoBíýG BìA
".îýøk RBXð Ao qõì Ñõð òüA ó@ÿBW kõGpO|ïôBÛì úÞ {ülðôBÞ lÏG úG ó@
qA lñÞ|þì lyo êãñW úýyBc ok qõì Qgok
,Aõø ô J@ RApýýÓO ÅpÏì ok pPzýG ôo òüA þgpG ok êzýì xôpâ qõñø lñ^ pø QÖpâ Ao
Qvýð þâkpìtK QÖ@ úG ûkõè@ úÞ ÜƒÆBƒñƒì
ô koAk oApÚ êãñW IüphO ô êãñW ÿqõu {O@ .kõy|þì QzÞ
QƒéÎ úƒG oBƒßuBƒƒâAkBƒƒì ok îƒø úƒƒðõƒƒâ òƒƒüA lýèõO Býðk ok úÞ þzülðôBÞ qõƒì òƒüA QuAúP×ùðþzcôqõìòüAokBýðkokqõìþéÏÖ
úPÖpâoApÚ ÅApÛðA lülypÇgok þüAkq|êãñW ,îüoõg|þì Bì úÞ ÿqõì óBíø þñÏü kõy|þì þì lýèõO Býðkok ókoõg ÿApG úÞ ÿqõì úÞ Ap^
.QuA ÿqõìQgokóBíøêTìþßýPðspËðqABÛýÚk úG ïõuõì boBÚ þÎõð ÿkõGBƒð pƒÇƒg ok kõƒy
qõì òPÖpâ oApÚ lƒðoAôlƒýƒìA óAlƒñƒíƒzƒðAk }A|úðBhéâ ok {ƒülƒðôBƒÞ áôk úƒÞ QƒuA .koAkoApÚBìBðBKÿoBíýGBüîüoAqõÖþâkpìtK
úG Ao úWõOrìpÚ QupùÖokoBßuBâAkBì þzcô úßñüA ÿApG QuA AqBð ,úðõâ òüA .kAk }oôpK ,Býu@ ok Ao qõì óBPgok óõñÞA QÖ@ òƒüA
ûAo QuA òßíì ,pìA òüA .lñÞ IéW úðõâ òüA .kõy úPyBÞ lülW Qgok ó@ ÿBW úG ô ûlñÞ Qyõâô Q×u ÿBø|úðAk qA pK ,BüAq þzcô qõì ô ûkpÞ çPHì BÛüpÖ@ qA þüBø|{hG ô úðBýìoôBg
QyBÞQÏñ¾ôlyBGûlñü@okqõìlýèõORBXð ÿApG ,þßýPðs pËð qA qõì óBPgok ókõG óBvßü ôoòüAqA.koõg|þíðókoõgkokúGôQuAîÞ lñÞ AlýK }pPvâ îø þGõñW ÿBßüpì@ úG pâA
ok oBG àü úÞ ÿkõGBð pÇg qA Ao qõì QyAkpG ô pO|QcAo Ao QzÞ óõ^ QuA JõéÇì óAoBÞqõì úzüoqAlüBGòPvzðoBGúGqAwK{ülðôBÞqõì ûõýì ok óAõPð þPcAo òüA úG pãük QuA òßíì
.lñÞ Ì×c kAk jo ÿkçýì ûBXñK úøk .kpÞ AlýK qõì Bø|QÞoBìpKõu ô þyôpÖ

þyBð ápdO îÞ þâlðq ô þívƒW QƒýƒèBƒÏƒÖ :{ðApvÖA úG lñø wýéKoAlzø kpÞQuAõgok {ðApvÖA qA lñø wýéK|#
þìBíO êíÏèAoõPuk òƒüA xBƒuA pƒG.kõƒy|þƒì Roõ¿ñüA pýÒ ok Bü lñøk {øBÞAo kõg óqô
îüso óBð@ úG ô ûly þüBuBñy ÝB^ wýéK óApvÖA !lýWApgA lýzðpÒæ
ûkAk ûkpzÖ þƒyqoô úƒìBƒðpƒG ô îèBƒu þƒüAnƒÒ .lñøk|þì QukqA Ao óByoBÞ
qA ÿA|ûlñüArÖ þðApãð :kpÞ ïçÎA lñø wýéK
.kõy|þì oõzÞ òüAok ÝB^ wýéK óApvÖA kAlÏO {üArÖA
þðBìq ûkôldì àü ok lüBG óApƒvƒÖA òƒüA .koAk kõWô ,lñPvø QýèBƒÏÖ úƒG ëõƒÓzì úƒÞ
BG ô lñøk {øBÞ Ao kõg þÖBÂA óqô Àhzì úÞ ly úPÖpâ ó@ qA wK îýí¿O òüA òýñ`íø
koõgpG lðõzð ó@ ïBXðA úG ÜÖõì úƒÞ ÿkApƒÖA ÿBø|ÿoBíýG úXýPð ok wýéK pvÖA 100 qA {ýG
ÿôpýð150kôlcûkAkóBzðBø|þuopG .kõy|þì RõÖ ûBì 18 BùñO Rlì ok þâlðq àHu úG ÉõGpì
êýèk úG úèBu pø lñø úèBu 50 BƒO 40 wƒýƒéK
RõÖ þâlðq àHu úƒG ÉõƒGpƒì ÿBƒø|ÿoBƒíƒýƒG .lðkpÞ
úƒÛƒGBƒu ÿAoAk óBƒð@ qA ÿoBƒýƒvƒG .lƒƒñƒñƒÞ|þƒƒì oõÆ úG þâlðq àHu úG ÉõGpì ÿBø|ÿoBíýG
.lñPvø QGBük ô óõg oBzÖ ,þHéÚ ÿBø|ÿoBíýG ,olhì kAõì ,þƒéßèA kAõƒì Ùpƒ¿ì qA ëõƒíÏì
òPyAlð ,îƒèBƒuBƒð úƒünƒÓO ,oBƒãýu ëBƒíÏPuA

34

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY ÿô|ÿ@|bA òvÞAô qA ÿlülW Ñõð
CENTER QuA úPyAk þzhGlýìA YüBPð

ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok Býðk ok þ¾õ¿hG ÉBÛð ok úÞ ûkõG xôpƒüô ÿô|ÿ@|bA òvÞAô qA þÎõð {üBìq@ #
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì ïõuõì lülW òvÞAô óAlñízðAk BìA QuA ÐüBy òüA qA Qýðõ¿ì ok Ao þzhGlýìA YƒüBƒPð
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master ØéPhì RBÏÇÚ qA þHýÞpO BG Ao àýüAqõì úƒG lðAõO|þì ûõÛèBG ô QuA ûkAk óBzð xôpüô
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk úG Býðk ØéPhì ÉBÛðok kApÖA úíø çPGAqA ÐðBì
.lðA|úPgBu ÿô|ÿ@|bA xôpüô
þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ {üBìq@ûõýy .kõyqlüA ÿoBíýG
ÿõñÏì þßýð ÈuõO qA Ao Bø|óõíýì þgpG òýñ`íø òvÞAô òüA
oõÞ õu ôk þüBìq@oBÞ àü ok óAlñízðAk .QuA ûkpÞ QËÖBdì ÿô|ÿ@|bA úGBzì þuôpüô
(310) 446-8724 ,BíðôoAk BG ûly|ëpPñÞ ô )|blind|-|double|( ÿApG lñüõâ|þì óApãzøôtƒK ëBƒc òƒüA BƒG
kApÖA ok Ao àýüAqõì òvÞAô qA þ×éPhì RBHýÞpO þñíüA îPvýu {ñÞAô Bü@ kõy Àhzì úßñüA
35 qA ÿpýâõéW UÎBG lðAõO|þì òvÞAô òüA úG ólG
.lðkpÞ {üBìq@ ëBu 50 BO 18 òýG îèBu RBƒÛýÛdO úƒG úƒð Bƒü kõƒy ÿô|ÿ@|b|A QƒüApƒu
ÿBøoõzÞ qA {üBìq@ òüA ok óBâlññÞ|QÞpy
ô þGõñW ÿBÛüpÖ@ ,AlðBƒâôA ,AlƒðAôo ,Bƒßüpƒì@ .QuA qBýð ÿpPzýG
úG òvÞAôoBù^ ,úP×ø 48 þÆ úÞ lðkõG lñéüBO xôpüô BG óBùW ok p×ð óõýéýì 37 kôlc
òüA RBHýÞpO úíø kAk óBzð úÞ ly ÜüorO Bùð@ úíø þñýíhO oõÆ úG ô lññÞ|þì þâlðq ÿô|ÿ@|bA
þñíüA îPvýu ok ÿô|ÿ@|bA l {ñÞAô òvÞAô ó@ lülƒW koõƒì óõƒýƒéýƒì 1.8 kôlƒc úƒèBƒu

.lñÞ|þì kBXüA ólG .kõy|þì ûkAk ÀýhzO
óAlƒñízðAk ,{ƒüBƒìq@ òƒüA BƒG óBƒƒìrƒƒíƒø óBìok úñýìq ok Bø|QÖpzýK kõƒWô BƒG BƒìA
úG Ao òvÞAô òüA ÿqAõì ÿA|úÏèBÇì ok òýñ`íø ÿApG þüôoAk Bü ô òvÞAô qõñø BO ,ÿô|ÿ@|bA
qA Ao Bùð@ BO lðkpÞ ÜýHÇO xôqo ÿBø|óõíýì ûlzð úPgBu ó@ êìBÞ óBìok Bü ÿpýƒãƒzƒýƒK
îPvýu ÀÛð þðBvðA-þðõíýì xôpüô úG çPGA
xôpüô .lññÞ QËÖBdƒì )|SHIV|( þƒñƒíƒüA .QuA
QuA þñíüA îPvýu ÀÛð þðBvðA-þƒðõƒíƒýƒì qA ÿpýâõéW ok ôoAk BG úðApýãzýK óBƒìok
IýÞpO qA ûBãzüBìq@ok óAlñízðAk úÞ þuôpüô Ùçg pG BìA ûkõG pSõì xôpüô òüA QüApƒu
ô kõy|þì qlüA UÎBG Bø|óõíýì ok úÞ þuôpüô úðAqôo þPc ô IOpì lüBG ôoAk òüA òƒvƒÞAô

.lðA|úPgBu ÿô|ÿ@|bA xôpüô .kõy Ùp¿ì
qA l¾ok 67 QËÖBdì UÎBG òvÞAô òüA åorG þzèB^ ÿô|ÿ@|bA òvÞAô òƒPƒgBƒu
.lðkõG {üBìq@ ëõízì úÞ ly úÞ þðõíýì 72 òüA ÑõñO êýèk úG ÿlc BO ;ûkõG óAlñízðAk ÿApG
BO ûly UÎBG úÏèBÇì òüA {hGlýìA YüBPð òüA QýéGBÚ êýèk úG îø ÿlc BƒO ô xôpƒüô
óq 2600 ÿôo Ao ó@ lÏG úécpìok óApãzøôtK
ÿoBíýG òüA úG çPGApÇg BG úÞ BÛüpÖ@JõñWok .þñíüA îPvýu Quk qA oApÖ ok xôpüô
òvÞAô QƒgBƒu ÿApƒG þƒéHƒÚ ÿBƒø|}çƒO
.lññÞ óBdPìA ,lñPvø ôo|úG|ôo òüA ÁBƒg ÿBƒø|úƒðõƒâ úƒG kôlƒdƒì ÿô|ÿ@|bA

óApùO úéXì

úèBukB6P0ÖAêïüAkkõúÞGôpÞ

ok þðBG|Èýdì óAoõìBì ÿõXPvW ëBu Qzø qA wK úèBu 60 úTXèA|îýËÎ êükõÞôpÞàü|#
.kBPÖA ïAk úG ïBXðApu ,BýèApPuA

àPÞêýèk úG Nk þðBW
îéýÖ úñd¾pülì ókq
!kBPÖApukok úG > Bø Õôokpùy <

óAoõìBì ÿõXPvW ëBu Qzø qA wK ïpâõéýÞ 600 óqô úG úTXèA|îýËÎ êƒükõƒÞôpƒÞ àƒü RAopÛì BO QyAk þÏu úÞ>Bø|Õôokpùy< îéýÖ úñd¾pülì ókq àPÞêýèk úG Nk þðBW #
pPíýPðBu 70 ô pPì oBù^ ó@ ëõÆ úÞ êükõÞôpÞ òüA.kBPÖA ïAk úG ïBXðApu BýèApPuA ok þðBG|Èýdì .kõy|þì ûBâkAk þøAo ,lñÞQüBÎo îéýÖ òüA úñd¾pu AoqBXìoõÃc

.lƒy oBƒPƒÖpƒâ BƒýƒèApƒPƒuA ëBƒíƒy ok òƒüpƒƒOBƒƒÞ pƒƒùƒy àƒƒükrƒƒð þƒƒìAk ok ,QƒƒuA ûly QüBßy êìBÎ úÞ þÚB×OA ,ûly QüBßy ûBâkAk úG Nk þðBWqA úPynâ úP×ø úÞ þèBcok
ëBu 60 ó@ òu úÞ êükõÞôpÞ òüA ÿõXPvW ok ëBu 8 BýèApPuA Qvüq ȃýƒdƒì ûoAkA RBƒìBƒÛƒì ûlùÎpG Ao >Bø|Õôokpùy< îéýÖ òzýÞõè Qüpülì úÞ wÞôpG åpâ .QuA ûkAk jo 2017 êüoô@13
qA oôk þédì ok BO QuA ûly êÛPñì êükõÞôpÞ úÎorì àü úG oõðBW òüA.lðkõG ,kõy|þì ûkq òýíhO ok Ao þéÞoBG êPø óôpýG úñd¾ QyAk Nk þðBW þPÚô ûly þÎlì ûBâkAk úG QüBßy òí QyAk
qA óBðBG Èýdì úÞ QuA þéükõÞôpÞ òüpPâorG òüA ,óAoõìBì úP×â úG.lyBG Bø|óBvðA þâlðq êdì
êßzì kBXüA Bø|óBvðA ÿApG úÞ Ao êükõÞôpÞ 250 ëBu pø óAoõìBì òüA.lðA|úPÖpâ >òüpOBÞ< úðBgkôo .QuA ûkpÞ ÿoBÞ|àPÞ ÿô BG ,kpÞ|þì ÿoAkpHíéýÖ wéXð@|wè pùy rÞpì
BG ,ly ûlðAõg >QðpýGæ< þOlì qA lÏG ô ly þì ûlðAõg >Bø|Õôok pùy< AlPGA úÞ îéýÖ òüA
.lðqAlðA|þì ïAk úG ,lññÞ|þì wýéK RBÛýÛdO ÿApWBìô QuA ûly úPgBu óAõýèBu ëAlðo úPyõð ïBð òýíø úG þGBPÞ qA xBHPÚA
ô þuopG Ao 1997 ëBu ok NBø Mýø ûlñðAõg 2 rèBíuA þãýG ô oõßy áBKõO óly úPzÞ ûoBGok

.lñÞ|þì QüAôo
10 QÎBu BOô ly|þì ïBíO êPø óôpýGpùÊqAlÏG 7 QÎBu BO lüBG îéýÖ lýèõO ,wÞôpG úP×â úG
ÿoAkpHíéýÖ òPÖBü óBüBK BG BO QuAõg Nk þðBW qA ÿô þPÚô BìA ly|þì úPÖpâ þégAk ÿBø|úñd¾
Rlì }pãük Quôk 2 BG QuAõg|þì ô løk ïBXðA Ao oBÞ òüA lzð pÂBc ôA lñÞ ápO Ao êdì

.lñÞ þðAkpâoBÞ ÿpãük oõW Ao úñd¾ ô lyBG BXð@ ÿpPzýG
Bùð@ úíø qA Iy 11 QÎBu BìA kpÞ lülíO Ao úñd¾ pu ôA oõÃc qõXì oBG 2 lüõâ|þì ëõEvì òüA
Ao ÿoAkpHíéýÖ QuAõg óAkpâoBÞ òìoõÖ kpGqA ÿô úÞ þèBcokô lññÞ ápO Ao êdì BO ly úPuAõg

?þðq|þíð Nk þðBW úG Ao Bø|Ùpc òüA Ap^ :Q×â ôA úG òìoõÖ ,lñÞ ïBíO
Nk ó@ qA {ýK BìA QuAõg àíÞ ôA qA ô kpÞ úÏWApì êPø ok pÛPvì wýéK pPÖk úG wLu wÞôpG

.lñßG lüBG oBÞ ú^ lüõãG ôA úG BO úyBG úPyAk Üc úÞ Qvýð þvÞ Q×â ôA úG ,ÿô úG ÅApPÎA BG
{ÂApPÎA úG Nk BìA QuA òýíø }A|ú×ýÊô úÞ lñÞ úWõPì Ao Nk kpÞ þÏu QuA úP×â wÞôpG
lølGôA úGoækoArø 100 QuApÂBc úP×â îø lÏGô QuA ûlýGõÞôA úñýu úv×Ú úGoBG 2ô kAk úìAkA
wÞôpGô lðkpÞoôk wÞôpG qA Ao ÿô Nk óBËÖBdì ëBcpøok.lðrG Qzì {Ooõ¾ úGoBG 2ôA BO
qA lÏGqôo 3 lüõâ þì wÞôpG| | .lñÞ ïBízPuA Nk w×ñOqA Ao êßèA ÿõG QvðAõO|þì QuA þÎlì
}kõg QüBßy Üc qA ó@ ÜHÆ pG úÞ lñÞ BÃìA Ao ÿA|úâpG lzð pÂBc óõ^ ûly ZApgA }oBÞ

.kõy BøBíñýu þøAo ëBvìA pHìBPLu 7 QuA oApÚ |>Bø|Õôok pùy<.kpÞ|þì pËð|Ùp¾

QuBìô Bíy Ð×ñG óApùO úéXìok þùâ@

.lýøk úülø óApãük úGô lýðAõhG Ao óApùO úéXì

þðApùO ïpßzPì

36

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

óAkõu ÿBø|Qðõzg ldPì êéì óBìqBu
QuA àükrð þãñW QüBñW úG þGõñW

ô þGõñW óAkõƒu Qƒèôk óAqBƒGpƒu #
þÖpÏì Bƒø|Qƒðõƒzg êƒìBƒÎ Bƒùð@ óAlƒdPì
.lðA|ûly
ÿBƒøqôBƒXO qA ûlƒñøk óBƒßO RBƒƒýƒürƒƒW
þGõñW óAkõu ok ïBÎ|êPÚ ô ,þðq|ókpâ ,þøôpâ
qA ldPì êéì óBìqBu }oArâ òüpO|ûqBO ÿAõPdì
.QuA oõzÞ òüA ok þégAk äñW
Ao ó@ þìBc ÿBøôpýð ô Qèôk óBìqBu òüA
ûlðAõg þPýðõü óBPuA ok Bø|Qƒðõƒzƒg êƒìBƒÎ
.QuA
qA êHÚ úÞ îñÞ }õìApÖ Ao ÿkpìpýKoõÇ^" úÞ þðq qA êÛð úG }oArƒâ óBƒâlƒñƒvƒüõƒð
îø Ao {ƒüõƒéâ }A|úƒðBƒg ólƒýzÞ {ƒO@ úƒG pPùG" :lðA|úPyõð ûkAk QukqA Ao kõgrý^|úíø
Ao þðBÞkõÞô óAkpì kBvWA ÿõGoõÇ^ ?lðlüpG
lðly|þì Bø|ûlðpK áAoõgô lðkõG ûkpÞ ïoô úÞ ".lñPÖpâ|þì Ao îðBW kõG
rüô@|Üéc Qgok úG úÞ Ao þðBðq Bü ?ïpHG kBü qA {O@ ÜÖAõO {ýK ûBì àü oõzÞ òüA óApHøo
5 þégAk äñW úG ókAk óBüBK lýìA úG Ao þvG
?lðpýíG BO lðly|þì ok p×ð Bø|óõýéýì .lðkpÞ BÃìA oõzÞ òüA úèBu
ô óq 120 óBuoqBG òüA RBÛýÛdO xBuApG lðA|úPhüpâ kõg ÿBø|úðBg qA Bø|Qðõzg òüA þK
þðBðq úéíWqA lðA|úPÖpâoApÚqôBXO koõìpPgk
.lðA|ûly úPzÞ p×ð oArø Bø|ûk ô
.lðkõG ûkpÞ êíc ÐÂô ûqBO úÞ úP×â ldPì êéì óBìqBu pzG ÝõÛc kBùƒð
òüA óBâlññÞ úƒýùO úƒG úƒèBƒu 20 óq àƒü Øý¾õO }oArâ òüA ok úÞ þüBø|Qðõzg QuA
îðBíüAq ÿrüpðõg qõñø :QƒuA úƒP×â }oArƒâ ô kõy Jõvdì þãñW QüBñW lðAõO|þì ûly
qôBXO òì úG BøqBGpu qA þßü BìA kõG ûlzð ïBíO
ûlük óõ^ ïlðBì QÞBuô ïkpßð QìôBÛì .kpÞ .lðõy úíÞBdì lüBG ó@ óçìBÎ
oBÞ òüA úG pÂBc úÞ Ao pƒãük ÿBƒø|óq ïkõƒG úƒG þƒGõƒñƒW óAkõƒu {ƒOoA ÿõƒƒãƒñƒhƒu
}oArâ òüAqõñø QuA úP×âqpPüôo ÿoArâpHg
.lñzÞ|þì úèõéâ BG lñyBHð ó@ ûoBƒGok lƒðAõƒO|þƒíð ô ûkpƒßð QƒƒÖBƒƒüok Ao
ëçÛPuA úG 2011 ëBu ok þGõñW óAkõƒu
ô þégAk äñW úñd¾ 2013 ëBu qA ô lýuo .lñÞpËðoBùÊA
òüA úýùO ÿApG ldPì êéì óBìqBu óBuoqBG
.QuA ûkõG þìõÚ ÿBø|ÿqBvÞBK ô þì ÿBø|ûBì ok ÿA|úP×ø 5 ûoôk àü }oArâ
lñÞ|þì êíc Ao ÿkoBÞçK ÅpPÏì óq àü ô Qèôk óAqBGpu úÞ lðA|ûkpÞ þuopG Ao êüoô@
úð lýølG îéÚ Bì óBÞkõÞ úG : úPyõð ó@pG úÞ óB×èBhì ëpPñÞ QdO ÿBøBPuôo úG Bùð@ óBýìBc

.údéuA .lðkpÞ úéíc þPýðõü óBPuA JõñW ok
úÞ lyqBÒ@þðBìqoõzÞ òüA þégAk äñW Qèôk ÿBøôpýð óBýì ÿpýâok þKok Bø|Qðõzg
àüo oõzÞ òüA ÿoõùíW wýüo pü|þÞ AõèBu
îùPì BOkõÞ ÿApG þcApÆ úG Ao kõg óôBÏì oB^Bì .QuA ûly qBÒ@ Bø|þyoõy ô
ëõÆokp×ð 232 QuA ûlì@}oArâ òüAok
.kpÞ Ðég RolÚ qA ô kpÞ ûlðq Bùð@qA þgpG úÞ lðA|ûly úPzÞ Rlì òüA
.QuA ûkpÞ ko Ao ïBùOA òüA oB^Bì ÿBÚ@ ô lðA|ûly ûlýzÞ {O@úG óBzüBø|úðBgok ûlðq
òüA rýì@ QíèBvì óBüBK ÿApG }çO lñ^ úPhüô@ oAk úƒG Bƒø|Qƒgok pƒG pƒãƒük þƒgpƒG

.QuA ûlðBì úXýPð þG RBÖçPgA .lðA|ûly
ÜÖAõO oõzÞ òüA óApHøo }çO òüpO ûqBO ok "óBíüAq ëBc ok óq úG qôBXO"
qõñø BìA lðkpÞ BÃìA òDôs ûBìok Ao þvG {O@ úèBu 14 pPgk àü êÛð úG }oArâ òüA ok
ûlük îz^ úG úÞ Ao þÏüBXÖ râpø úÞ QuA ûlì@
.QuA ûlzð BÃìA eé¾ ÜÖAõO

37 .kpG løAõhð kBü qA

óApùO úéXì

ûk òPzÞpÆBg úG þðBíè@ÿqBðõEð
ly ïõßdì lGA wHc úGp×ð

lüpg ÿApG BðõéuoBG úG þvì úý¾õO
þñýPðAso@òßüqBG àü

úG Bø|ÿoBƒðA|ô|þƒG@ lƒülƒW óBƒPýKBƒÞ #
ÿApG úÞ ûkpÞ úý¾õO ûBãyBG òüA óæõEvì
.ly þñýìqpüq ÿqBðõEð wK óBíè@ok ÿqBðõEð ûôpâõÃÎ àü # oBÞ úG Quk ôA kAlÏPuA BG òÆõíø lüpg
ok þðBíOoBK@ ok kpì ôk òüA BG úK|ú^ úOBEG 10 ïBùOA úG lýzÞëõÆ ëBu 5 úÞþøBâkAkqA .lðõy
.kpÞ|þì þâlðq óBíè@ Ýpƒy ok ôBƒßüôq pƒùy ô ûkAk ÀýhzO ïpXì ÿkAtð ûrýãðA BG êPÚ kAkoApÚ QuA kl¾ok qoõýðõW BÞõG ûBãyBG
ok xõèlðõì ûôôA ô RoBùðõG ûôôA úPgõu lvW Ao óôôBK òýPvüpÞ kõg }õK|þéì òßüqBG BG
,kõG ûly ûkB×PuA ó@ qA QÚpu ok úÞ þüôokõg .QuA ûly ïõßdì lGA wHc úG ôrƒW úƒèBƒu 22 îƒWBƒùì òƒüA .lƒñÞ lƒülƒíƒO
úéíW qA p×ð ûk êPÚ ïBùOA úG úK|ú^ úOBƒEG ÿApG 2018 þðBùW ïBW ok úÞ kõG þðBñßüqBƒG
.ly AlýK þðBíè@ óq wýéK àü ô þðBðõü àü ô ápO Qzø qA wK þvì qA îø þèõÚ êÛð x@ }oArâ ok ô {Gõg kpƒßƒéíƒÎ ô kpƒÞ ÿqBƒG òƒýƒPƒðAso@
þñýìqpüq RçýßzO õƒÃÎ pƒ×ð úƒu òƒüA úíÞBdì 2007 BO 2000 ÿBø|ëBu ê¾BÖ lcok êGBÛì òýPðAso@ {ýK ÿlñ^ úƒðBƒPƒuôk ÿqBƒG óBƒPƒýƒKBƒÞ ,þƒvƒì êƒðõƒýƒè BƒG úƒÞ ÿoBƒßƒíƒø
,lðkõG )õü|xA|óA( QƒvýèBƒýuõƒu ëBƒðõƒýuBƒð òì<:lüõâ|þì óôôBK ûoBGok úÞ ûlì@ þPýüBƒø BðõéuoBG ûoBPu úWõO koõì ,QyAk úPvéu|þHè@
îvýèBƒýuõƒu ëBƒðõƒýuBƒð oô@kBƒü úƒÞ þƒðAõƒñÎ .ly òýìq ok ïkõg ÿApG IuBñì þWôq Ao óôôBK óæõEvì qA ôA êýèk òýíø úƒG ô úƒPÖpƒâ oApƒÚ
ok þÖkB¿OoõÆ úG Bø|êPÚ òüA óBýì ÉBHOoA ôA .QuA kAlÏPuA BG «BÏÚAô ôA .îñýG|þì ÿqBƒG òßüqBG òüA úÞ ûkpƒÞ QƒuAõƒgok BƒðõƒéuoBƒG
.QuA péPýø )îvüqBð( Bì úÞ ú`ð@ úG QHvð ô QuA Ðüpu oBývG òßüqBG
òýG qA ÿApG ApøBÊ úÞ óBzðBíOoBK@ok oBX×ðA .ly ØzÞ 2011 ëBu úDAoA þOôB×Pƒì ÿBƒørƒýƒ^ ,îüoAk óBƒì|îýƒO ok .lðpýãG Qìlg úG Ao oAk|ûlñü@
úK|ú^ BO ly UÎBG kõG løAõy ô kBñuA ókpƒG Ao Bø|êPÚ òüA óBíè@ îËÎA ol¾ ,êÞpì çãð@ ûBãyBG ,x@úüpzð ÿBÎkA ÜHÆ ëBc òüA BG
óBíè@ "þâlñßÖApu úüBì" ô " þüAõƒuo" àƒü >.lñÞ|þì òßüqBG þðBu@ úG løAõg|þƒíð qoõƒýðõƒWBƒÞõƒG
.løk wýéK êüõdO Ao }kõg BÞõƒG ok }oõƒÃƒc ꃿƒÖ ôk ok óôôBƒK kBùñzýK ôA úG ô lølG Quk qA Ao kõg }õK|þéì
òhu óBzüBø|êPÚ qA oBhPÖA BG òO úu òüA .kõG ûlðAõg îø {éâ ÿBø|xBK oBì@ô ûkq êâ 17 qoõýðõW koAk l¿Ú ó@ IWõì úG ô ûkAk kAkoApÚ lülíO
óBíè@ ïkpì ô Qéì Qìlg ok Ao kõg ô |úP×â QéÎ úG îø óBíè@ þOBÎçÆA ÿBø|wüôpu îùu ôA {zgok .QuA rƒýƒãƒðApƒG|òƒýƒvƒdƒO ôoõü óõýéýì 42.5 úG AoôA kAkoApÚ ivÖ QìApÒ
ûngAõì ûôpâ òüA þüBuBñy ok þìBÞBƒð êƒýèk äýè úPynâ ê¿Ö ok BÞõG þðBìpùÚ ok þüArvG
.lðkõG |úPvðAk .løk {üArÖA
ïBùOA úG ûBâkAk òüA ok îø kpì îùPì oBù^ .lðly .QyAk òýPðAso@
qA þüBø|RAqBXì úG ô lðly úíÞBdì þPulíø QƒÚpƒu àƒü qA wƒK kpƒì ôk þƒzÞkõƒg
ûôpâ ØzÞ úG pXñì àðBG qA ûkoõg Qvßy
.lðly ïõßdì óAlðq ëBu 10 BO ôk

.lyBG|þì lðq| þì úGp pãƒük oBƒG {ƒýƒéãƒðA .QzâløAõg BG òýGpPvì
ô koAk ûlùÎpG oBÞ lüõük Ao îéýÖ þðAkpâoBƒÞ ëBuok ,{ýéãðA þðBW ÿBø|îéýÖ úÎõíXì {ýéãðA þðBW <
ÈuõO ó@ úìBñíéýÖ ,þéHÚ ÿBø|îéýƒÖ lƒñƒðBƒíƒø oõìBì {Ûðok óõvñýßOA ó@ôo ÿqBG BGô 2003 úGp ûoBGôk
qA wK .QuA ûly ûkq îéÚ wüõük ïBƒýƒéüô qBÒ@ {ýéãðA þðBW ïBð úG þüBýðBPüpG þ׃hƒì Bíñýu úG > lðq þì
òüA ok ôBG {Ûð ok péýì òG ,ïôk îéýÖ ok {PHýÒ lü@þì
.ly
.koAk oõÃc îéýÖ pPÞAoBÞ qA Rly úG {ýéãðA þðBWpPÞAoBÞ
pßø àü úÞ QuA fpy òülG îéýÖ óBPuAk úé¾BÖ lðBG ríýW pøBì ô }õK|}õg ,qAõñƒèk
þüBýðBPüpG þ×hì ÿBøoõìBì ïBíO Qüõø ,qõìpì þüBø|ûpù^ oõÃc oBƒñƒÞ ok ëôA îéýƒÖ .koAk
oõHXì Ao RBìBÛì ,òýíø ô lñÞ|þì oBƒßƒy@ Ao àü ,aüõßèBì óBW ô BýèôpHíüA þèBOBð óõ`íø
þíülÚ ÿBø|}ôoô {ýéãðA þðBW úG BO lñÞ|þì ëBu BO ó@ úèBHðk QgBu BìA kõG ÿoBXO QýÛÖõì
ûqBO lülùO òüA òPÖpâ ÿApG }A|ûkBPÖAoBÞqA ô lèõO" óAõñÎ BG ïôk îéýÖ .lýupð ïBXðA úG 2011 ÿBíñýu pƒãüqBƒG "óõƒvñýßOA ó@ôo" #
îéýÖ óApãüqBG pãük .lðoôBýG ÿôo þèBPýXük BƒƒG ûApƒƒƒíƒƒø "{ƒƒƒýƒƒéッðA þƒƒƒðBƒƒƒW ûoBƒƒƒGôk óõülì Ao kõg þðBùW Rpùy úÞ kôõýèBƒø
ô BýðBPüpG püqô Qvhð {Ûð ok óõvLìBO BìA rýð þÏHÆ|jõy ô þuõƒuBƒW ÿBƒø|ÿoBƒÞ|òƒüpƒýƒy ÿlíÞ pPÞAoBÞ "òýGpPvì" {ƒÛð ok ÿqBƒG
þvýè àW ô BýéÖôA {Ûð ok õßñéüoõÞ BâoôA oBG ,QuA ïBð òýíø BG þðõürüõéO úÎõíXì
.kõG ÿpPzýG qBG BøBíñýu úG "{ýéãðA þðBW" îéýÖ BG pãük
.QuA þðBW îéýÖ ,úÎõíXì òƒüA îéýƒÖ òƒýƒìõƒu
38

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

BðpŸG ZpüA pPÞk
àyrLðAlðk

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG |

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335

Individual, Couples & Family Psychotherapy ïA lðAõO|þì àýOõýG|þPð@ pÂBc ëBƒc ok ÿpPÞBG oõùÊ
þÃÏG êGBÛì ok ÿpPÞBG òüA .lñÞ óBìok Ao þW
úÞþvñW ïôBÛì.QuAûkAkóBzðQìôBÛìBø|àýOõýG|þPð@qA
ÿoApÚA úèBø pPÞk
oôBzì ô xBñzðAôo lýèôpÞBì ûkAõðBg qA Bø|àýOõýG|þPð@ ApøBÊ
oBÞ úGpXO ëBu |19 BG lñÞ|þì AqBð Ao óBðq.QƒƒuA ûkõƒƒG pƒƒƒSõƒƒƒì þƒƒƒWA ïA óBƒƒƒìok ok

,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì ô òƒýƒvƒüBƒìôpƒƒPƒüoçƒÞ ,òƒƒýƒvƒüBƒƒìôpƒƒPƒüoA
ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì lýèôpÞBì ÿBø|àýOõýG|þPð@ qA òývüBìôpƒPüq@
püBu qA pPzýG þìõu BƒýðBƒPüpƒG ok ô lƒñPvø pâA úÞ lñøk|þì oAlzø óB¿¿hPì #
RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW ûkõG pSõì ûkAõðBƒg òƒüA ok Bƒø|àƒýOõƒýG|þƒPð@ þvñW Qðõ×Î Ñõð àü lñyBHð IÚApì ïkpì
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG ,ûly þüBuBñy þâqBO úG úÞÿpvì
ïôBÛì ÿpPÞBGpKõu úG QuA òßíì
(310)441-9550 .kõy êülHO
Haleh Eghrari, Ph.D. þvñW ÿBø|ïAlðA BíuçKõƒßƒüBƒì
1314 Westwood Blvd., #206 kõy|þì ûlýìBð þW|ïA oB¿PgA úG úÞ
Licensed Psychologist Los Angeles, CA. 90024
(LIC.#PSY 13673)

www.haleheghrari.com

ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA BìA koAlð ÿA|úÂoBƒÎ aƒýƒø æõƒíƒÏƒì
ok ô kõy îco JBùPèA UÎBG lðAõO|þì
þüAqBð oB^k Ao óBðq þÃÏG úXƒýƒPƒð
.lñÞ
þðApüA ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApGrürÎ óBPuôk Qƒuok þƒW|ïA úƒÞ þƒOoõƒ¾ ok
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok òßíì kõzð óBìok ô ûkAk ÀýhzO
.lñßð pSA ó@ úG àýOõýG|þPð@ QuA
|www.SmartDoctors.info BG qlüA ô þvñW Qìçu þüBýðBPüpG úvuõì
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì .QuA ÿApGAoþéíÏèAoõPukÑõÂõìòüAûoBGokoAlzø
ôk úƒG BƒýƒðBƒPƒüpƒƒG ok QƒƒìôBƒƒÛƒì óArƒƒýƒì .QuAûkpÞpzPñìó@óBìokôþW|ïAþüBuBñy
.QuA l¾ok 40 pãük àýOõýG|þPð@ ?Qvý^ þW ïA
Àƒ¿hPì ,xôBƒùƒñƒüpƒƒâ pƒƒPƒýƒK pƒƒPƒÞk àüþWïAóBíøBüïõýèBPýðsBíuçKõßüBì
õÃÎ ô ëõPvüpƒG ok þƒvƒñƒW ÿBƒø|ÿoBƒíƒýƒG JBùPèA UÎBG óAkpì ok úÞ QuA ÿpPÞBG Ñõð
lüõâ|þìqlüAôþvñWQìçuúvuõìþìkBÞ@ Ao oAokA ÐÖk ô kõy|þì eypO ô oAokA ÿApƒXì
.lñyBG Qðõ×Î òüA IÚApì lüBG ïkpì .kqBu|þì áBðkok
ûoBGok pPzýG úÞ ûlýuo ó@ QÚô lüõâ|þì ôA ïAlðA JBùPèA UÎBG ÿpPÞBG òüA óBƒðq ok
æBc xôBùñüpâ pPÞk úP×â úG .îýðAlG þW|ïA ó@ úÞ QuA îco |úèõèô îco êìBy êTì lýèõO
qA ûkB×PuA Roôp êüæk úG îø ÿpãük êýèk ô IO BG QuA òßíìô lñÞ|þì áBðkok Ao úýcBð
.QuA ûly úÖBÂA þvñW úÇGAo ok ïôlðBÞ .lyBG ûApíø ÿrüpðõg ÿoAlÛì
kôpð òýG qA ÐÚõì úƒG pƒâA ÿpƒPƒÞBƒG òƒüA êÛPñì þvñW ÉBHOoA ÜüpÆ qA ÿpPÞBG òüA
.kõyóBðqokþüAqBðUÎBGlðAõO|þì ÿpPÞBG ëBÛPðA ÐðBì lðAõO|þì ïôlðBÞ ô kõy|þì
ok ÿpPÞBG òüA úG çPGA {üBìq@ ÿBø|QvO .kõy
SmartDoctors .koAlð kõWô BýðBPƒüpƒG ÿBƒø|ûBƒãƒðBƒìok ïBƒíƒO úPyAlð þíDçÎ aýø QuA òßíì þW ïA
ÜýÛdO ÑõÂõì òüA ÿôo pG úÞ þðApãzøôtK lyBHð ó@ óBìok úG îø ÿqBýð úXýPð ok ô lyBG
. lýñÞkoAô þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao| ô óBßyrK pƒüBƒu úƒÞ lƒðoAk oApƒ¾A lƒðA|ûkpƒÞ BG úÞ koAk ëBíPcA îDçÎ qôpG Roõ¾ ok BìA
lñðAõPG BO lñyBG ÐéÇì ó@ îDçÎ qA Bø|ûBãðBìok BülýìçÞ úéíW qA pãük þvñW ÿBƒø|ÿoBƒíýG
(310) 202-1133 ôpvgàüBì|pPÞkBGpPzýGRBÎçÆAÿApG .lññÞAôAlìÐÚõìúGAoóBðqûtüôúGóAoBíýG .QuAûlññÞóApãðòüAúÞkõyúPÖpâûBHPyA
lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýì

39

óApùO úéXì

äƒñƒu.QƒÖpƒâ }õƒÒ@ ok lƒƒyBƒƒG ûkoô@ kBGqApO òýìqpu þG þüBùð@ ÿApG úzýíø ëõHðBPuA #
ÿæBG ÝBÆA ok ÿqôo lñ^ ô ly }oõH¾ ÿAkõu ô ûlüpG òÆô ïBì qA ëk úÞ
àðAõW BO kpÞ QHÚApì ôA qA kõg oBñÞ ok úÖBÞ îßc ok lðA úPyAk pu úG RpWBùì
êýìBÖ Q×â þì òýPì.QÖpâ ûoBGôk óBƒW úG ólýuo ÿApG QuA ûkõG þgqpG
óBíè@ ok úÞ QuBùèBƒu ÿApƒG }A ÿolƒK ok {ýGô îÞBø|þÃÏG.îñùW Bü QzùG
Bùð@ úG Ao kõg løAõg þì ô lññÞ þì þâlƒðq Bü ïBXðApu BìA ûly óAkpâpu jqpƒG òƒüA
BKôoA úG óBüõXøBñK kôoô ÈüApy BìA ,lðBupƒG pãük þÃÏG ô þíñùW Bü lðõy þì þPzùG
oByBü.QuA ûly pO Qhu úPynâ úG QƒHvð þì jqpG òüA oBPÖpâ ô pýuA úzýíø ÿApG
îýí¿O ôo òýíø qA lñÞ àíÞ AoôA løk þì ëõÚ .lñðBì
úñýìq òüA ok úÞ {ÞpO óBPuôk BG kpƒýâ þƒì úGrüpHOqA.kõGoByBü Bø|þgqpG òüAqA þßü
qA.lñÞ Roõƒzì lƒðoAk þƒOBƒÎçÆA ô úƒGpƒXO BìA kôpG úÞ kõG ûlì@ ,kõG ûlì@ }okBì ûApíø
óBíè@pWBùì QýéÚA úÏìBW òüpPâorG úßýüBXð@ .kõG ûly jqpG òüA pýãñýìq úÞ kõG Bø|ëBu
lñðAõO þì òüApGBñG lñøk þì êýßzO Bø|ápO Ao à^õÞ þüA úÖBÞ ëõHðBPuA ÿAoBvÞ@ úédì ok
ô RpƒWBƒùì úƒñýìq ok þƒHuBƒñì RBƒƒýƒGpƒƒXƒO qA þéýg ÿApG kõG ûlƒy þƒÚõƒOBƒK úƒÞ QƒyAk
àü BHüpÛO.lñyBG úPyAk óBíè@ úG þâlñƒøBƒñƒK QüBßc úýHy óBzüBø|ú¿Ò ú¿Ú úÞ þüBø|ïk@
RBìlÛìoByBü ápO óBPuôk úÞ konâ þì þøBì óBypu QzK ÿBø|êK úÞ þüBùð@,lðkõG }kõg
BXð@qA BO lññÞ þì îøApÖ Ao óBðõü úG òýPì òPÖo úãñO êK ÿôo qA òPynâ lýìA úG kõG ûly JApg
qôo .kõy ïBXðA Bø|þãñøBíø pývì úìAkA ÿApG ÿApG lñðrG Büok úG ëk lðkõG ûlì@ úßñüA Bü p×vG
þì }õÒ@ok AooByBü , òýPì.luo þì ApÖ ÑAkô ïAo@ úzýíø Büok BìA ,J@ ÿõu ó@ úG ólýuo
ïpâ}õÒ@,ïolKqAlÏG:lüõâþìôAúGôkpýâ ÿBø|ëBuokô.QuAûlylèõPìóApüAok,QuA ïBð úG óBÓÖA þðAõW qA ôA Bø|qôo òüA. ÿoõu ô ó@ êTì QyAk óBýÓÆ, QyAk òýüBK ô æBG kõHð
ôlýzhGþüAûqBOóBWôóAõOòìúGúÞkõGBíy RpWBùì úüoõu úGokBìôolK ûApíø úG þðAõWõð þégAkäñWokAo}AûkAõðBgôôúðBgúÞòýPì ,lðkpGBüokúG}okBìûApíøúGAooByBüúÞþHy
þìóôpýGúÖBÞqAôlñÞþìþËÖBcAlgoByBüqA ûoBGôk úüoõuok äñW Ñôpy BG BìA , QuA ûkpÞ þì ÿoAkoBíýƒO QƒuA ûkAk Qƒuk qA úƒüoõƒu îvWôlýupðRBXðþPzÞúGúPvßyÝoôqBìA
êGBÛìok}oBËPðAokúÞþéýHìõOApGoAõuôlðq úÞ ÿqôo.QuA ûlýz^ Ao þâoAô@ iƒéO îƒÏÆ lüBy BO kõG ûlì@ ûlðBìok ô úPvg òýPì.lñÞ ô ly jqpG òüA áBg pýuA }okBì óBW þƒG
êýHìõOA. kõy þì QuA ûkpÞ ØÚõO úÖBÞ Jok }oõXðo ô Øýdð òO ly koAô úÖBÞ úG òýPì þüBø|îgq , lñÞ AlýK {üBø|îgq ÿApG þícpì QGpÒ òüAokokBì pÆBgô kBü pýuA îø }kõg
õdì ëõHðBPuA JôpÒ þgpu ok ô ûkpÞ QÞpc óõ`íøAoôAoByBü.QyAk{ðkõGoBíýGqAóBzð .þyôkúGúðBgôþâoAô@Bø|ëBuÜíÎúG ûBñK úÞ QuBùèBu }A úÖBÞ ô ôA æBc.þüBùñO
.kõy|þì ûBñK úðBg úG ÝApÖ Bø|ëBu qA lÏG úÞ ÿlƒðqpƒÖ ûlülð Ao }A ÿokBì òýìqpu ûBâ aýø Q×â þì þÚApÎBOúPÖpâóBÓÖAôþðApüAqA,QuBø|þgqpG
ÿrüpHO þéÞõO ÿlùì

ly QyAkqBG þvñWoAq@ïBùOA úG úýÞpOok þHønì úÚpÖ àüpHøo

úƒG îƒø çHÚ ôA .kpƒÞ IƒéW kõƒg ÿõƒƒu úƒƒG .kpÞ|þì Øý¾õO "{üBøpýy" .QuA ûkpÞ pýãPuk óBPuA YñK ok pÆBg úG pPzýG úÞ úýÞpO ok þËÎAô #
,oBÞ|úHO ûôpâ àü êýßzO úéíW qA þüBø|ïBùOA ûBì ok úýÞpO ÿBø|úðBƒuo pƒG RoBƒËƒð ûoAkA kõG úPgBu úÞ þHønì úÚpÖ ÿApG oAlÞA ÿBÚ@ ok óBðq qA þüBø|ûôpâ BƒG {ƒðlƒy pƒøBƒÊ
úìBðpG úƒÞ Qƒ×â ÿkçýì ÿoBƒW ëBƒu úƒüoõƒÖ ÔýéHO )|A|9 ( }kõg |þðõürüõéO ëBðBÞ ÜüpÆ qA ïBùOA úG ,koAk Rpùy |þðõürüõéO ÿBø|úìBðpG
.QuA ûly úDpHO þèô úíÞBdì {hK ô lñÞ|þì ÄÛð Ao óBðq ÝõÛc ôA þðõürüõéO Ùpc "ïçuA òük ÿBø|}qoA" ûoBGok ô kpÞ|þì þvñW oAq@ ô oBƒÞ|úƒHO ûôpƒâ àƒü ÿpƒHøo
oAlÞA ÿBÚ@ úÞ ûlì@ ôA þíuo QüBƒu ok
úíWpO óBGq 73 úG úÞ úPyõð JBPÞ 300 qA {ýG .kpÞ ÜýéÏO Ao ó@ .kq|þì .ly QyAkqBG óBÞkõÞ
BG {üBø|JBPÞ qA þßü ok úéíW qA .QuA ûly ,þèBƒì kBƒvÖ úƒG òƒýñ`íø {ƒðAôpƒýK ô oAlƒÞA qA þüBø|ûôpâ þøBâ ôA þðõürüõéO ÿBø|úìBðpG ok úðBg úG }oõü BG )úýDôs 11/pýO 20(wýéK
óôoBø oBÏPvì îuA BG úÞ "Üég wéÆA" óAõñÎ îƒùPì þƒ¾õƒ¿g îƒüpƒc ăÛð ,þƒuõƒuBƒƒW Ao óBðq òüA ôA ô lðlý¿Úo|þì ôA ÿApG úPuAo@ óBðq BG ûBOõƒÞ ÿA|úƒùWAõƒì qA wƒK ,oAlƒÞA óBƒðlƒÎ
êìBßO ÿoõEO úÞ lñÞ|þì BÎkA ,úPyõð þýƒdƒü úøk pgAôA ok oAlÞA óBðlÎ .lƒðA|ûlƒy BG òýñƒ`ƒíƒø ôA .lƒðAõƒg|þƒì "Bƒø|úƒGpƒâ|úƒ`ƒG" .kpÞ pýãPuk Ao ôA ëõHðBPuA ok {ƒðBƒËƒÖBƒdì
Ao þðAôpýK lülW ÿA|úÚpÖ kBXüA BG ÿkçýì 1970 Ao Bø|ó@ ô lðAõg|þì qAô@ óAkpì qA þüBƒø|ûôpƒâ ok AoôAôpýK 200qA {ýG òýñ`íø úýÞpO wýéK
.QuA þðBùW îvüoôpO þé¾A úzüo òüôoAk
40

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G

ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì kpÞÙkB¿O BýèBPüAok þðõéÞZoõW
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW àü BG ôA .ly fôpXì ô kpÞ ÙkB¿O QéßýuoõOõì BG pýO 19 úHñy|úu þðõéÞ ZpW #
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA 60 ÿkpÖ }A|ûlñðAo úÞkoõgpG rñG|xlupì
.kõG úèBu
(626)3-50-50-50 (310)274-7474 BýèBPüA ÿBýðkoBu ok þédì ÐGBñì úP×â úG
úG oõOõì BG kõg ërñì qA úèBu 57 pãüqBG òüA
>|Catch22 |< ëBüpu ÿoAkpHíéýÖ úñƒdƒ¾
.ly úSkBc oB^k úÞ kpÞ|þì ÿoAõu
QÚô úG eH¾ 7 QÎBu þèAõc ÙkB¿O òüA
úG pu BG þðõéÞ ZpW ó@ ok ô kAk ÿôo þédì
ó@qA wKô kpÞ koõgpG òýyBì ÿõéW úzýy
.kBPÖA òýìq úG
òüAok >òyôAoBü 11< pãüqBG úðBPhHyõg
óBìok qA wK ô lülð ÿlW Iƒýƒu@ úƒSkBƒc
.ly êÛPñì óBPuoBíýG úG úñd¾ ok þvðAsoôA

þðõéÞ ÿõãñhu
ïçÎA úSkBc qA lÏG þÞlðA
qA pãüqBG òüA úÞ kpÞ
ly Àƒgpƒì óBƒPuoBƒíýG
úG QƒcApƒPuA ÿApG ô
.QuA ûly êÛPñì {èrñì
oB^k pãüqBƒG òƒüA
êýèk úG BìA lzð þãPvßy
úýcBð ok þâlük|Iýu@
lüBG õðAq ô õéùK ,òãè
41 .lñÞQcApPuAþOlì

óApùO úéXì

42

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

lññÞ kõíðAô òýñ^ô lðqBu óBùð Ao kõg úzülðA .QuApO }qoA BG ïA ûkpÞ IvÞ Qícq BGpíÎ Ao úz×ñG Quk ô koô@ Iè pG lñhHè .lðBzð
.lðpG|þìRnèòzWqAôlðA}õgúÞ pO òüpýy Ao ïA þâlðq úßñüA pÆBg úG lüõð qA :Q×â ô QÖpâ
ÿBLíø lðAõPG úÞ kõG úzülðA òüA ok }o@ xôpÎ qA QHvð òýíø úG ô ïoArãuBLu ûkpÞ pßÖ úÞ îèBdyõg olÛð@ ,ûlzð aýø ,aýø
BGô lðqBu|þì þ×hì Ao kõg xBvcA úÞ þüBùð@ ok þüBHüq ûõðô kpG óBíu@ ZôA úG Apì úÞ îGõg úðõã^ òýHG Ao olK .ïA ûly áõy oB^k îñÞ|þì
ÜéíO úG óBGq kõg þðôok xBvcA pG ókq äðo ôk òüA úÞ ïoAk ôqo@ òì ô îðõñíì kBùð îyõÒ@ àü BýG ûly àzg îðBGq !lñÞ|þì ÿkBy
ÿBÚ@ óõ^ ÿkApÖA oBñÞ ok ókõG qA ,lñüBzâ|þì ôAqAôlññÞêÛPñìïrürÎûõðúGAoóBzßýðRB×¾ Ao úz×ñG ÿôqBG püq lüõð .îýyõñG þðlýyõð
lüõð úG ô lñÞ QüBÂo xBvcA }pPgk ô òýÏì .lðqBvG|úPvüByôJõgÿpPgk óBýì Ao kõg lyõñG ÿrý^ úßð@qA {ýKô QÖpâ
løBy {ýK þPÎBu þüõâ úÞ kpãñG úðõâ óBíø ôAòìôlyBGBìûkAõðBgphÖúüBìúÞÿpPgk .QgAkpK þGõßüBK úG olK BG ô lðBuo ÐíW
.QuAûkõHðôAÉõÛu {øAõg þãíø qA ô ïoAnâ|þì ïBð òýðqBð Ao úÞÿlñéGÿBøûlñgôlüõð|rýì@óõñWoBPÖo
### òüpýy Ao óBPüBø ïBÞ ôA ïBð Qñíýì úG îñÞ|þì úG Ao óApãük ú^ pâA kõHð ÔýW úG QøBHy þG þíýco úíýùÖ
ô QyAk Quk ok Ao úz×ñG Quk lüõð ÈýdìpãükoBG óBðBíùì ókq ØÞ ÿAl¾ .lýñÞ Jõg ôA lðBupO Ao úz×ñG BìA koô@ ÉBzð
kpG|þì Ao Rnè QüBùð òzW qA úÞ kpÞ|þì kõíðAô |îølXø {hG
Quk }qpè BìA .lðAk|þì QhHyõg Ao kõg ô
JBXì Ao úz×ñG úÞ QyAk ÿpãük QüBßc ôA pSA >Qynâ õO þG úÞ þüBø|ëBu< JBPÞ
pýSBC OQdOqõñø}pøõyQvðAk|þìôkpÞþíð qA þƒßü ôA .QƒuA >þƒíýco úƒíƒýƒùƒÖ<
ëBdyõg Ao kõgpøBÊ úGô koAkoApÚõãP×â ó@ .QuA þðApüA óq óBâlñvüõð òüpO|ÙôpÏì
ô ly Ùp¾ ïpâ þÇýdìok ïBy .løk|þì óBzð koõì ok óôA .QuA ÜzÎ ôA oBS@ÑõÂõì
.lýuo óBüBK úG þðBíùì ûlýupð úíýð úG Iy Ao Bì ú`ð@< :lüõâ|þì }oBS@úüBì|óôok
ô QuA|úPvg oBývG úÞ kpÞ kõíðAô òýñ^ lüõð þPÚô .QuA ÜzÎ ,lñÞ|þì òPyõð úG oAkAô
úG lñÞ õãP×â ôA BG lðAõPG úz×ñG úßð@ qA {ýK òüA lyõW|þì ûlñvüõð kõWô ok ÿrý^
ok Ao Iy kAk|þì eýWpO úz×ñG þèô .QÖo pPvG ô lvüõñG úÞ lü@|þì kõWô úG ôA ok qBýð
úüpâ ÿAl¾ BO lðBupG eH¾ úG }pPgk ÝBOA òüA koõƒì ok .lƒñƒÞ ëBƒHƒðk Ao {ƒÖlƒø
.kõzð lüõð ókõu@ qA ÐðBì òýðqBð úíýùÖ < :Qƒyõƒð óAõƒO|þƒì ûlƒñƒvƒüõƒð
òýðqBð úüpâ ÿAl¾qA úz×ñG Iy ÿBø úíýð lñvK|úìBÎ ÿBø|óBìo ûlñvüõð ,þƒíƒýƒco
BG kõG ûlýuo ApÖ ákõÞ pýy QÎBu ,kõzâ ûlük óBýì ok JBPÞ7 òPyAk BG ÿô .kõG þðApüA
ô lýzÞ }õÒ@ok Ao ákõÞô ly lñéG þãPvg ok 57 JçÛðA qA wK }ôpÖpK JBPÞ 47
úG qBG úíýð óBíz^ BG .kAk pýy ôA úG ûkõè@ JAõg .QuA|ûkõG QupùÖ ó@ oAkkoõÞo ,óApƒüA
þÚBG þPÎBu lñ^ kAlìBG BO ,Qvüpãð QÎBu ,úðBðq ÿBøôqo@ ô Bø|xpO ,êDBvì óBƒýƒG
lðBGAõg pPvG ok pãük oBG Ao òýðqBð þPÚô kõG úéEvì úG úWõO ô RBuBƒvƒcA ok ÝApƒÒA
Ao ÝBOA J@ ólýyõð ÿApG kpÞ {ÇÎ xBvcA .kõG ÿô oBS@þâtüô qA òPuõýK ô þüAlW
óBíùì òPÖo qA lÏG úðBg óBìBvGBð ÐÂô kpÞ ápO óAõñÎ BG Ao kõg JBPÞ òýƒèôA þƒíƒýƒco
ïqAõè óBýì qA .kõG ûlðBì þÚBG Roõ¾ óBíø úG Bø pzPñì 1369 ëBuok þPhHyõg úG QzâqBG
pzPñì ô Qyõð óBìo óAõñÎ 23 ÿô .kpÞ
QynâõOþGú| ÞþüBøëBuBGôlðBuoúðBgrLy@úGAokõgôQynâîËñìBð ô klÏPì Roõ¾ úG Bø|ó@qA ÿoBývG úÞkpÞ
ô|lýìo ôA îz^ qA JAõg þüõâ kpu J@ ólýyõð þíýco .lýuo klXì NB^ úG þKok|þƒK
qôo ú^ úÞ lýzülðA kõg BG ô kBPvüA ByBíO úG
.kpÞ løAõg qBÒ@ Ao ÿoBÞpK úÞúPyõð óBÞkõÞÿApG Ao ÿoBS@òýñ^|îø
úG ÝBOA ÿõu úGô kpÞ }õìBg Ao ÝpG ÕAp^ BíøQhKQukþñüpýyqAþãíøôQ×y@pGAo ÿkBÎ Bø ûlñg ô RBÞpc òüA úÞ lýíùÖ|þì >.QuA ûlýupð NB^ úG ïAlÞ|aýø
þüôpýð kpÞ Ußì ÿA úËdè ûlzð koAô .kBPÖA ûAo Qvüpâ|þì úz×ñG .lðkpÞ òüpýy Ao óBzìBÞ BG ,lyBG óBýì ok þíùì úéEvì lüBG ô lñPvýð
qA ô lüBzãG Ao JAõg ÝBOA ok BO úÞ kõíð }oAkAô ô åorG olK þðApñhu pÆBg úG àyA òüA ÀÚo Rly qA úÞ olK ,àüqõì òPÖpâ óBüBK pvíø ëBHðk úG BÒõÒ ó@ok úz×ñG #
ÝBOA àüoBO úyõâok Ao ôA .Qzâ|þì kõg
JAõg ÕAp^ .kkpâ òEíÇì lüõð ólýGAõg ûkõu@ äñ^ }kõWô pG úÞ kõG ÿA|úPgBñyBð ûôlðA ûoByA BG lýzÞ|þì w×ð þPhu úG ô kõG ÝpÎ ÝpÒ óApãük qA Ao kõg|òýìpXì óõ^ úÞ lük
lük þíð Ao ôA {íz^ þßüoBO ok ô kõG }õìBg .QgAlðA|þì ólýyõð BG ô QgBu ïAo@ Ao Bø óBíùì Quk BG QuAõg|þì {èk .úPyAk úãð þ×hì
úG lñÞ oAlýG Ao lüõð Mìæ oõð AkBHì úßð@ xpO qA lñhHè ó@ ôA oBÚôBG ÿBíýu úG òPvüpãð
úGô QzâqBG òýðqBð ÝBOA úGô QvG Aook|þìAo@ okBì }õÒ@ok Ao kõg JõÆpì ÿBø úðõâ BG :Q×â ô kpÞ ûqBO Ao kõg ÿõéâ ÿA úÎpW lñÞ òýÛü ô lñýHG Ao þâlðq ô|lýìA ÿBñy@
.QÖo JAõg pG }qAõð QukoBíÏì îðBg Qvüpâô QgAlðA þðApñhu óBPüApG îøAõg|þì ïrürÎ óBPuôk {ýG þuõGBÞ ûlýñy ô ûlük úÞ Ao ú`ð@
QuA áoBHì kpÞ úìrìq ô lýzÞ }pPgk pu Ao óBPüBùPyA þðApñhu òüA ïoAôlýìA þèô ,îñÞ ô lðBuo lüõð oBñÞúG Ao kõg .QuA ûkõHð
ûlük ákõÞ úüpâ ÿAl¾ qA úÞ pãük oBG RkBÏu òüA olÚ þPvø þPhHyõg óqõO ïpPgk BíøpýËð þG QhK Quk qA lýðAõPGô lñßðoõÞ óBýìok þuõGBÞQÖBüokôA ûlüpK äðoqA
ûkpÞ ÑõéÆ úÞ kõG Bø QÎBu lýyoõg ,kõzâ .óAlG Ao ô lýuBñy|þì Apì óBO þãíø .lüpHG ûkB×PuA ôpGôo iéO þPÛýÛc BG {ýK þÛüBÚkô Qvýð
qA wKô kpÞ ápO Ao pPvG ûqBO þüôpýð BGôA kõG ó@ok lükpO úÞ koô@ IèpG ÿlñhHè úz×ñG úÞ óõñÞA ô ïkõG úÞ|úPynâok òì lýðAk|þì .QuA ûkõG
úðBdH¾ ókõíð ûkBì@ úG òýðqBð úG þâlýuo BG òO ôk óBðBíùýì ÐíW ok Iy ó@ .kõG|úP×ùð ,ïA ûlýuo BXÞ úG ô ïA ûkpÞ Ñôpy BXÞ qA ,îPvø
ÝBOA ok lüõð ókpÞ oAlýG ÿApG þPÚô .QgAkpK þßü ,lñPvüpãð|þì ApWBì úG áõßzì ÿA|ûlük ô lñðAk|þì þPhHyõg kpì Apì óBPuôk ô ïAõÚA
.lükpâ ôpGôo þèBg pPvG BG ô kõzâ Ao JAõg ûlük Ao ú`ð@ lñÞ oôBG QyAk êüBíO úÞ }o@ úÞ ïoAk ÿpvíø .îPvø rýð òýñ^ îñÞ|þì oApÚA qAAoôAôQyAnâlüõðQukÿôoAo{Puk
úG úz×ñG .kõG ûkoõhð Quk JAõg QhO ôqo@ îø ôA úÞ úz×ñG ,ÿpãük ô ûkõG ûBHPyA þyõgokô|úPhüoòìÿBKúGAo}AþðAõWïBíO ÿAl¾ BG .kAk RBXð {ðBzüpK oBßÖA
ïBXðAokôAúÞQvðAk|þìôkõGûBâ@lüõðÝçgA úÞ lyBG ûkõHð óBýì ok þíùì úéEvì kpÞ|þì òì úG ôA .ûkpÞ îýøApíø Bø þyõgBð ô Bø ?ûkAk jo þÚB×OA ú^ lüõð :Q×â|þìAo@
ÿA úËdè lñ^ .QuA úé¾õc þG oõìA úðõãñüA kõgôkpørýðôlñßÖAúüBuAo}AþâlðqJBPÖ@ îüqApÖpu úüBì þãíø úÞ ûkpÞ úülø þðAlðqpÖ þðBßOlyBGûlyoAlýGJAõgqAþüõâlüõð
úÞ lñÞ áok QvðAõO þíð .kBPvüA ÿBWpG RBì óApãük ÿkBy Ì×c ÿApG úÞ lñPvðAk ïréì Ao ëõÆ ok úÞ þüAoAk ïBíO qA RôpS òüA ô lñPvø }A ûpù^ pG ÿkBy àuBì ô kpÞ þÏu ,koõg
44

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
45
qA Ao kõg ô {hHG Bø þuBLuBƒð ïBíO pÆBg úG BG ûlƒðBƒuo eƒH¾ úƒG BƒXÞ ok Ao Iy lüõð
lyBG õg|úPypƒÖ QƒvƒðAõƒO|þƒì úÞ ÿkpì lýÚ pãükÿBøÝBOAúGòEíǃìBƒðôkkpìÿBøúzülðA
ÿA úìBð .òÞ kAq@ ly êülHO þüæõýø úG þèô løBy kõg úßñüA ÿoô@kBü BG ô kpÞ þzÞpu
qA ú`ð@ ó@ ok ô ïA|úPyõð QÞpy êýÞô ÿApG þðApãðoB^kûkõGJAõgÝBOAúGlüõðólykoAô
óAlGïA|ûlýzhGòýðqBðôõOúGûlðBìþÚBGîèAõìA lüõð úÞ|løk ÿoAôlýìA kõg úG QuAõg .lükpâ
úƒÞ kõƒG| |þìBâ òüpPß^õÞ òüA úÞ QÞpy l¿Ú úG Ao úðBg ôA ókõíð oAlýG óôlG
.îñÞ|þìÑAkôþãíøBƒG,ïoAkpƒGîPƒvƒðAõƒO|þƒì BGô Qvzð ò×éOoBñÞ úzülðA òüA BG ûkpÞ ápO
lüõð RoBßøBñâpvíø óApƒãð þƒzñì þ×ñì iuBK QÖpâ xBíO QÞpy
áõy oB^k óBñ^ ó@ úGp òüA qA úz×ñG ôBßXñÞþøBãðBGkõíð}oAkAôôQgBu}pƒO
ÿA úyõâ úG RõùHì ô RBì ÈÛÖ úÞ kõG ûly þèBg ÿBW líÞ êgAk .lñÞ õXPvW Ao ÝBOA
okôAô kõG ûlýßzg {ßyA úíz^ .ly ûpýg .QvGAo{üõéâûAoÄÓGôlükAoÿp×uáBu
äðq þèAõPì ÿAl¾ .kõG óAkpâpu BøAp^ ÿkAô óBýì ok Qvüpâ ô kAk líÞ ok úG QƒzK
okókõzâôòPuBgpGúGokBÚBìAlýñy|þìAook þGBPÞoBñÞokô lðBuo QhO úG Ao kõg ÿoôBGBð
ô koõg þðBßO òýðqBð úüpâ ÿAl¾ qA .kõHð QÖBü ÿnÒBÞ kpÞ|þì úÏèBÇì lüõð Bø Iy úÞ
ÝBOA úG úßð@ qA {ýK BìA krýgBK úG kpÞ þÏu .koõg|þìîz^úGó@ÿôolüõðÈgQukúÞ
ólük BG ô kõzâ Ao ÉBýc ok kõy koAô òýðqBð :lðAõgòýñ^ôkõzâAoúìBðÿBOúéXÎBG
AokõgôlypüqApuûoBHßüúG{ßyAlüõðokBì þèBgpPvG BG þPÚô îðAk|þì îøBñãýGpvíø
.QgAlðAôA}õÒ@úG lüBy ly þøAõg QùGoB^k ÿõy|þì ÿôpGôo
{ñøm úG úÞ ÿA úzülðA òýèôA Qü@ îðBg ïkpÞ|þì QHd¾õO BGB« ¿hy ïkõg kõG ó@pPùG
jo òýðqBð ÿApG ÿA úSkBc Bü@úÞ kõG òüA lýuo úðB×uCBPì BìA ,ïkpÞ|þì õâqBG QüApG Ao ÜüBÛc ô
ÿApG ,òýðqBð úz×ñG kpÞ|þì oApßO B« ƒHƒOpƒì ,ûkAk wK îPyAlð þÖBÞ QìBùy oBƒÞ òƒüA ÿApG
úG okBÚ úz×ñG ?ûkAk jo þÚB×OA ú^ òýðqBð îñÞ ú¾çg ïoõHXì ô ïly òPyõð úG êuõPì
kõGóAôo}AúðõâÿôoàyAóAoBGkõHðQHd¾ ápO Ao õO lüBG ô ïoAlð ÿkBüq Q¾pÖ úÞ Ap^
.løkóBßOpuQvðAõO|þìÈÛÖô IXÏO lüBy ,ïA ûkõHð ÿoAkBÖôpvíø òì .îñÞ
áok ÿrƒýƒ^ ôA QƒÞpƒc qA Qƒü@ îðBƒƒg Ap^îñÞQðBýgõOúGúƒÞîƒPyAkÜcþèô,þñÞ
BGô lðBuo ûõð ÝBOA úG Ao kõg úéXÎ BG kpÞ þíð qA þüõW ïBÛPðA ÈÛÖ QðBýg òüA êýèk úÞ
BG .QÖpƒâ ïAo@ ÿolƒÚ ôA þƒPìçu qA óBƒñýíÆA ZAôkqAqA ÐðBì úÞ kõG ïolK B« ¾õ¿hì ,ûkAõðBg
Qukô lðBuo úz×ñG úG Ao kõg QÚõì þâkõu@ úG þPuAo úG Bì úÞ þOoõ¾ok lükpâôqo@ô òì
lýupK .lðBzð kõgoBñÞô QÖpâ Qukok AoôA BGZAôkqAqAwKþƒPcôîýPyAkúÚçÎpãülßü
ûoByA úìBð úG úz×ñG ?ÿA ûkpÞ ûpWBzì lüõð BG .îýñÞ}õìApÖAopãülßüîýPvðAõPðîøqBGõO
ûlyBO nÒBÞ ó@ þüõâ úÞ ÿA úðõâ úG kpÞ aýøúÞòÞoôBGô{hHGAoîìçÞQcAp¾
îðBg.koAkAoôAólýÏéGl¿ÚúÞQuAþüæõýø îzgòìpGpâAîñÞòýãøôlðAAoõOîPvýðêüBì
úìBð ó@ ok Qvø ú^ pø úÞ ly úWõPì Qü@ îøþíÞîñÞ|þì{øAõgÿoAkÜcúÞÿpýâ|þì
pG Ao kõg àñýÎ óAqpè þðBPuk BG wLu ,úP×ùð ÔéHì òPyAk BG Rpvíø úÞ {ülñýG òüA úG
úƒG Ao úƒìBƒð ܃ýíÎ ÿA ûoõzèk BG .kBùð îz^ oApÖrW ÿpãük ûAo òýÏì ÿBÚ@úG ÅpÚ ÿpýTÞ
ûBãð ó@ úG ô QyAkpG|þìAo@ okpâA úÞ þñßðoôBG lüBy .QyAlð ÿôo {ýK
}kõWô qA þPívÚ úéíW pø ólðAõg BƒG .kpƒÞ þñìAlÞBKôQÚAl¾úGòìúÞlyBGóqàüBýðk
xBvcA åpì úG àükrð Ao kõg .Qhüo|þìôpÖ îèk.þPvøõOp×ðàüó@îyBG|úPyAkóBíüA}A
püqApu {üBø àyA ûôlðA ÉpÖ qA .kpÞ|þì úÞ þuBvcA úG îüBø|úPyõð ëçgqA løAõg|þì
RoBHÎ òüA lðAo óBGq pG úÞ|þìçÞ BùñO .lðly õOqA úÞ þñÞ áokô ÿpHG þK ïoAkõO úG QHvð
.QuAÕôokòìÿAlg:kõG BGÈüApypâAôïoAlðëkúGÿAúñýÞôRp×ðaýø
úÞ BO Qgôk ûlük úz×ñG Roõ¾ úG oôBGBð ô þGBýìBÞ QüBùð ok Ao kõg kõG qBvíø òì
ÈÛÖ úz×ñG BìA lñÞ Üül¿O Ao {ìçÞôA lüBy ÿpãük ÿBÇg IßOpì òì .ïlük|þì RkBÏu
úG ôk pø .kpÞ|þì ûBãð Ao ôA óBzüpK ô RõùHì ÿBÚ@ úG }o@|òýìq }ôpÖ îø ó@ô ïA|úPzâ rýð
qA pOkôq Qü@ îðBg ,lñPvüpãð|þƒìpƒãülƒßü úG .îPyAk ZBƒýPcA ó@ëõK úG óõ^ QuA òýÏì
ôA úG úGpXO úÞ Ap^ lì@ kõg úG úz×ñG ÿA úGp òýñ^ õO úG úÞ î×uCBPì õãG ïolK
}pßÖ lðAõO|þì pÎBzì pG ÈévO BG kõG|úPgõì@ BøoBÞ òüA ïBíO IHvì Rkõg BìA îðq|þì
lñéGþPhuúG.kqAlðAoBÞúGeýd¾pývìokAo ÑôpypãükÿAúðõâúGAoþâlðqly|þì,þPvø
kõG þvÞ BùñO Qƒü@ .Qƒvzð òƒ×éO ÿBKô ly õO BìA lñýHð Iýu@ ô úíÇè wÞ aýø úÞ kpÞ
àíÞ Bùð@ úG QvðAõO|þì ÈüApy òüA ok úÞ úÚolG Ao QOp×ð ô îzg îðAk|þì .þPyAnãð
ô lñPyAk óBñýíÆA }pýGAlO úG ô ôA úG .lñÞ úðækBÎ pýÒ òüA þèô QgBu þøAõg îøAo
.QuAoôBzìòüpPùGôAlñPvðAk|þì îñÞ|þì {zhG IéÆôAqA úÞ þvÞ BùñO .QuA
koAk úìAkA ïBÛPðA ÿApG ly ÿA úéýuô úÞ Ap^ QuA úz×ñG
Apì úz×ñG ,îüBHüq pPgk }oBñƒÞ ok ô òì þüõW

óApùO úéXì

ôA BG Ao {üBW Rõßu ok rýð ûlñgpÖ ,QÖo ô òì òO úé¾ôõO úÞ QuA êýèk òüA úG Qvý^
ô QÖpâ Quk úG Ao êýHìõOA óBìpÖô kpÞ ÅõÎ ...òì kõWô ûoBK
îøAõg|þì,QuAúðBgûõùÚàüôpGôoó@:Q×â ô ú×ÆBÎ qA pK ÿBø Ùpc ólýñy BG|úPypÖ
òhuòüAëBHðkúGôîýñÞûqBOþDõéâBOïoAkúãð ó@okrýð ûBßðBW þíÒqA ÿpSA úÞpøAõg óBGpùì
ûkBW úGô QgBu ZoBg |5 ûApøBy qA Ao êýHìõOA ÿôopG Ao àyA óAoBG ïAo@ïAo@,ly|þì xBvcA
úÖBÞ êGBÛì ô QÖo ûApøBy oBñÞ à^õÞ kõHðþâlñðAoúGokBÚpãük.QgBuóAôoBøúðõâ
.kpÞØÚõOþüBPuôoþðAoõPuo ëAlK pG îø pâA úýcôo ô ëBc ó@ BG QyAlñK ô
úG Ao {ýGBPÖ@ÿkôk àñýÎ úé¾BÖçG|úPypÖ løAõgáBñèõøÿAúSkBcUÎBG,koô@oBzÖqBâ
IéW }rìpÚô ûkpÞ ØK óBíz^ BO kq Roõ¾ ,lýzÞ ûkBW oBñÞ úG Ao êýHìõOA úéXÎ BG .ly
úyõâ ok ÿrýì QzK pøAõg ôk ô lñßð úWõO úßðBñ`íø ô koô@ óôpýG {×ýÞ qA þèBíPuk
ûkBW úG ôo ûpXñK QzK óAoõPuo qA þXðk óBW pøAõg :Q×â kpÞ|þì áBK Ao {üBø àyA AløqA ÿA|úPyõð
ôlðkAkÕAkûõùÚpýyóBXñÖôkoõPukôlñPvzð úÞ ó@óôlGô ...lýðApG Bíy úÞ îñÞ|þì {øAõg
QgAkpK|úPypÖ ókpÞ aýK ëAõEu úG qBG ûlñgpÖ kpÞqBG Ao êýHìõOAok kõy ûlñgpÖ JAõWpËPñì àüô |QvýG {hG
ô pO óBGpùì ô pO ïAo@ IOApì úG þñdè BG|BùPñì êýHìõOA pãük Qíu ÙpÆ úG ô ly ZoBg ô

þÿâolBðùqG|J{BhPÖG@ ,õO þPhGlG ô þPhHyõg ,þPvø ,îñÞ|þì òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
óõg õO úüpâ ,QuA òì þPhGlG ô þPhHyõg wüolO òí BÂo ô|úPypÖ úÞ îPyõð
òì ú¿Ò ô þPcAoBð ,õO þPcAoBð ,QuA òì pãW BG óApùO óApPgk ÿBø óBPupýGk qA þßü ok
pßÖ .QuA òì kõHíÞ þâlðq ok õO kõHíÞ ,QuA ô lññÞ|þì ZAôkqA ô lðõy|þì Bñy@ îø
løAõg|þì ô|úPvzð RoBñÞ RpøAõg óæA òßð qA wK.lðõy|þì pPgk lðqpÖ ôk IcB¾
okBì qpìBýGAlg óæA òÞ pßÖ ,lñÞ Qdý¿ð AoõO BGô klñG|þìp×uoBG óApüA ÑBÂôA þðõâpâk
qA ,koõg|þì ú¿Ò õO ú¿Ò qA ô|úPvzð RoBñÞ ûpgæBG óAôApÖ ëõK ô QÚô Ùp¾ ô Qícq
óBzüpK õO þðBzüpK qA ô lðq|þì úXÂ õO úüpâ wè úG Ao kõg "xpHÚ" BÞBðoæ ÜüpÆ qA
ûlñü@ô ëBc óApãðô òýãíÒ ,õO îÒ qAô QuA ólðAonâ qA wK ô lñðBuo|þì wéXð@
QèBgk Qýâlðq ok pâA .QuõO óAlðqpÖ ô õO ÿApG þGõg êÒBzì RpWBùì úýèôA Rçßzì
þéDBvì ú^ îðAlG úÞ ïôBßXñÞ pâA ,îñÞ|þì lðpg|þì ÿA úðBg ,lññÞ|þì BK ô Quk kõg
QüBøkõHíÞ Rkõg ëõÚ úG ô|løk|þì RoAq@ ô kõg ÿApG Ao ÿA ûkõu@B« PHvð þâlðq ô
| 22 qA wK BìA lðoô@|þì îøApÖ óBzðAlðqpÖ
pãük ÿkpì óBùâBð þüõyBðq þâlðq ëBu
kõy|þìpøBÊ þâkAõðBg wßÎ JBÚ òüAok
wK|úPypÖô lüBGo|þì|úPypÖ qA òükô ëkô
úG| kõg xBvcA BG òPÖo oBXñéÞBø Rlì qA
þâkpvÖA oB^k Ñõñíì ÜzÎ òüA pÆBg
ô pøõy úÞ þüBW BO kõy|þì þcôo
{üõg ëBc óApãð Ao {ðBýÖApÆAô óAlðqpÖ
qA ÿqôo lñ^ pøõy kBùñzýK úG BñG ô kqBu|þì
pøAõg ólük úG ô kpýâ|þì þ¿gpì àðBG

.kôo|þìõPñìApÞBu úG }pPâorG
þÛzÎ BG ôA wßÎpG úÞ ÿpøAõg
ô ûkpÞqBÒ@Ao }A þüõyBðq þâlðq lüly
úÇGAo þüõyBðq þâlðq ëBu | 40 qA wK
}pøõy BG þüBHüq ô pünLèk oBývG úðBÛyBÎ

...| óBPuAk úìAkA àñüAô QyAk

JçÚ îø úG Ao {Pukôk óBPzãðA ûlñgpÖ
úG ókq þéýu qA BO koô@ oBzÖ Bø ó@ pG ô ûkpÞ
ÿA ú^ôpÚ óAlðk ,lñÞ ÿoAkkõg|úPypÖ Roõ¾
Èévì {GB¿ÎA pG BO lýzÞ þÛýíÎ w×ð ô QÖo
.lølð þPyok BG Ao|úPypÖ þPyok iuBK ô kõy
pâA kAk JAõW Rõßu ÿA úýðBS lñ^ qA wK ûBãð@

.ïoAk Ùpc õO BG òì ,ÿoAlð þÖpc òì BG õO
RokBì îðAõO|þì úÞõO pPâorG pøAõg óAõñÎ úG òì
QýèõEvì xBvcA õO úG QHvð ,îyBG rýð

46

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
47
ÜHÆ ô þuBuA ÿkApüA aýø BÂo - .pOrýãðApG kBíPÎA ô pO úðAokBì
koAlð þüõyBðq þâlðq þèõíÏì ÿBøkoAlðBPuA ZAôkqA îø BG úÞ þüBø ëBu ÙpÊ BÂo Bü@ -
ó@ úG îø òì îðAk|þì Ao òüA îø ïkõg óBW pøAõg ô ûly lñéGõO ÿôo úG {Puk óõñÞBO lüA ûkpÞ
Ao {éídO pãük þèô .ïoAlð ôA qA þOp×ð Roõ¾
ïoAq@ }A þGAõg îø ô þñýzð îø ...ïoAlð ?ûkq àPÞ Ao õO
ôAqõñø òìô QuA þGõg kpì BÂo úéG .løk|þì ...AlGA ...úð -
þÛýíÎ þ×ÆBÎ xBvcA qõñø ïoAk Quôk Ao óApãük ÿõéW Büô ûkpÞ QðBøAõO úG Bü@ -
ô QuA òì óAlðqpÖ olK ôA ,koAk ôA úG QHvð ?ûkpÞ à^õÞ ô kpg Ao õO
þøAo ôk pu pG úÞ QuA êüæk òýíø úG lüBy ...lü@ þíð ïkBü ...úð -
lýP×â úÞ Ao þ×Ï ÉBÛð BÂo pâA .ïA|úPÖpâ oApÚ ÿAlg ô ûkpÞ þøBOõÞ Bø ú`G koõì ok Bü@ -
úðõãñüA ô kõG pO óBu@ îüApG ûAo JBhPðA QyAk Qé×Ò ô þøBOõÞ ÿolK ØüBÊô ïBXðA ok ûkpÞBð
úÞ òüA QéÎ ô ïly þíð þíâokpu oB^k
kõg xBvcA ok ô úÖçÞ ô ûoB`ýG úðõãñülG ?ûlüqoô
ô ú×ÆBÎ ô xBvcA òýG úÞ QuA òüA ïA ûlzíâ Ao òüpPùG Bø ú`G ÿApG úzýíø ôA ...úð -
pýâ BÂo BG úÇGAo ok ÜÇñì ô QýèõEvì ô lùÏO ...lñPvø {ÛyBÎ rýð Bø ú`G ô|úPuAõg
ÝpÒ Ao }kõg olÛð@ ôA úÞ lðoAk îø úéâ|úPHèA
.ïA ûkpÞ pPíÞ úÞ ûkpÞ ókoô@ok ëõK ô ÿoBPÖpâ ô oBÞ
þâqBO ô ïoAlð ôA úG pãük þéüBíO þÖpÆ qA
îylñ^ koõg|þì îðlG úG {Puk þPÚô Bø .koAk Ao Bø ú`G BG eüp×O Q¾pÖ
ô kqõu|þì {üApG îèk pãük þÖpÆ qA ,kõy|þì ô ïoAk ëõHÚ AoõO Ùpc òüA úéG ...Jõg -
ô îðAlðqpÖ òýñ`íø ,lñýHG oAq@ îøAõg þíð úÞ îðAk|þì ôA koõì ok ØÏÂ úÇÛð àü Ao òüA
Bùð@ pßÖ {üBu@ ô xBvcA ô ûlñü@ ô þâlðq ok þèô QgAkpK îýøAõg ó@ úG pO ê¿×ì «AlÏG
ókpÞ ÐÇÚ úÞ ó@òí koAk þOBýc úHñW îüApG ô ûkõG wývg ókpÞ Zpgok Bü@õO kõg koõì
QuBup×ðAõOô Qhu îüApG úèBu |22|úPyo àü
ô ÿrüoôpG@ wLu ô QuA ïBXðA êGBÚ pýÒ ô ?úPyAk Ôüok õO qA ÿrý^
BW úG ÿBø RôBÃÚô Bñy@ô Quôk ÿBø Ùpc wývg þèô , ûkõG l¿PÛì|úPHèA ...úð -
ÿoôAk pPíùì úíø qA ô|êýìBÖ ÿBXGBð ô {ýK JBPÞ ô JBvc ô ÉBýPcA BG BÂo ...ûkõHð
rýð Ao êgk ô Zpg oæk àü þPc ô kôo|þì
.îðAlðqpÖ úÞ lü@|þì pËð úG lüBy ûBãùâ ô lvüõð|þì
ô þüBñTPuA ÜzÎ àü Bø òüA úíø ÿôpGôo îËñì JBvc úG Ao òüA òì þèô QuA wývg
pø ô oBPÖpâ ó@ úG oAô úðAõük úÞ þÛzÎ ,úÛGBu þG
ok Ao ïkõKôoBOpPzýGôpPzýG úýðBSpøô úËdè .ïoAnâ|þì {ðkõG
oApÚ lñÞ|þì Qvu Apì ÿBøõðAq ô kpýâ|þì kõg úG úÞ QuA ÿA ûqpø ô ûoBG óq kpì Bü@ -

.koAk ?lyBG ûkpÞ QðBýg õO úG RApÞ
ô õEìôo ÜzÎ ïkpÞ þíð pßÖ râpø òì úð :Q×â ô QgAlðA òýDBK Ao }pu|úPypÖ
kBøpÖ ô òüpýy Bü ô óõñXì ô þéýè Bü ô Qýèôs ok }oBPÖo Bü@:kAk úìAkA ûlñgpÖô óBWpøAõg
þíð Ao ÜzÎ þñÏì râpø .lyBG|úPyAk QÛýÛc þãPvßypu UÎBG úÞ ûkõG ÿA úðõâ úG ÑBíPWA
ÿBKApu ûqAlðA ú^ BO îPvðAk þíð ô îPvðAk
BO ÜzÎ îPvðAk þíð .lðAqõu|þì Ao óBvðA kõWô .kõy QðBPuôk {ýK õO RoBÛc ô
ô lñÞ|þì ûoB`ýG ,lñÞ|þì úÖçÞ Ao óBvðA lc ú^ qA rýð úíø úßéG ...râpø ...úð ...ûôA -
ØüpÏO {PÞArð ô JkA ô QðBPì ô þüBÚ@
.lüBupÖ|þì êgAk qA Ao óBvðA kõK ô oBO ïBíO
þøBßðBW îÒ ú^ ÜzÎ îÒ îPvðAk þíð .lññÞ|þì
úG puô ókq úXÂ ÜzÎ qA îPvðAk þíð ,QuA ...þ^ wK óBW|úPypÖ ...þ^ wK -
Bø òüA úíø ëBc ô koAk þüBñÏì ú^ òPÖõÞ oAõük òýÞp^ êìk õO ëõÚ úG òüA ?QuBXÞ kok úzüo
óõñXì ô þéýè ÿBø ú¿Ú úÞ îðAk|þì ô îðAk|þì Ao ëBu lñ^qA wK æBc úÞ ûlì@kõWô úG BXÞqA
ÈÛÖ ïBð þG ô ïBð BG óBÛyBÎ ô Bø ú¿Ú ÝBzÎ ô oApÚ þGô úÖçÞ úðõâ òülG AoõOô ûkpÞ qBG pu
Bü QyAk órG Quk úÞ kõG ÿkpì BÂo pâA ?ûkpÞ
.Qvýð ÿqBu úðBvÖA ÈÛÖ ,Qvýð Ùpc ÿpâ ûqpø Bü kõG JkA þGô ÝçgAlGô óBGq lG
xõvÖA ô îðAk|þì Ao Bø òüA úíø æBc òì Bü ô kõG pãük óBðq }õÒ@ ok IOpì ô kpÞ|þì
ÿkpì BÂo ú^pâ úÞ òüA úG úWõO BG ô pük ú^ Bü ô kõG pýÛc ô oõg ÿpuõO ô óõGq ô ØýÏÂ
ÿkBÎ ô þPñu ÿBøkoAlðBPuA ÜHÆ êìBÞ ô Jõg Ao þuBuA ô ûlíÎ IüBÏì qA þßü ú¾çg
þíð Ao ÜzÎ ÿBìpâ þèô QuA þüõyBðq þâlðq îýí¿O úÞ ïkAk|þì Üc õO úG òì ,QyAk
.QuA þèBg xBvcA qA }kõWô ô luBñy úñülì ëBHðk úG Rkõg ëõÚ úGô ÿpýãG ÿpãük
ôk JBvc BG Ao rý^ úíø úÞ QuA ÿkpu kõWõì qA ïAlÞ aýø ûoB`ýG ÿBÂo þèô .ÿôpG úéÂBÖ
ûkAõðBg ô óq QümA ô oAq@ UÎBG úÞ þ×Ï ÉBÛð
.lXñu|þì BO oBù^ BO ôk
koAk úìAkA ?Qvý^ QéÎ wK ...koAlð Ao kõzG }A
þÛÇñì RæAõEu êGBÛì ok úÞ|úPypÖ
úÞ þèBc ok kõG ûly äñì ô Yýâ }pøAõg
oôpì òømokpãükoBG àü Ao Bø JAõWô ëAõEu
:kAk iuBK Ußì þðæõÆ þOBËdè qA wK kpÞ|þì

óApùO úéXì

|!Bì úðBg óBÇýy

.ïA ûkõG þéßèA úG ÑõÂõì RBýDrW qA ÿrý^ lzð pÂBc ôA .lì@ úPyAk óBßìA pâA úPHèA ,þDBýG úðBg úG QuA pg@{hG|
ú^ îPvðAk|þíðô ïkoõg úßü Rly úG òì :kAk JAõW ïlýupK ú^ pø ô lüõãG òì óBPuoBíýG ok ôA óõ^ ,úð úÞ IzìA .lyBG
.lüõâ þì õO úG }kõg - qBG QükA ô òì òýG êßzì îÞ Quk æBc
:ïkpÞ úìrìq ïBXðApu .îüõãG .Q×ýG ûAo eH¾ AkpÖ .QuA þ×hì ok þzyõÞ QükA pãük ô kõG ûly
|!îñÞ þíð oôBG - lðBgp^ úðBgrLy@ok Ao {øBãð þOlì òè@ úG pùÊ AkpÖ îýPyAnâ oApÚ ô ïkpÞ pßzO ôA qA òì úG ôA .QyAlð òì qA {éßzì òPyAlùãð
ly òì QGBS ô ûpýg ûBãð úWõPì úÞ ûBãð@ ô òì ô lñÞ Bøo Ao ÿoAõg Jôpzì úÞ kAk ëõÚ
Jôpƒzì ÉApƒÖA lƒc úƒG ,koAk QƒÛƒýƒÛƒc .îüôpG óBPuoBíýG úG îø BG BO lüBýG Bì úðBg Ao óBíéßzì BO lðrG Ao {üBø Ùpc ôA îPyAnâ
îPuAõg|þì.kõG lG þéýg îÏÂôô ïkoõƒg|þƒì :Q×â êÚAlc BG ô ïkpÞ QÞpc | 9 QÎBu eH¾ úÞ òüA qA ÿoõ¿O aýø BìA îýñÞ êc kõg
ô QyAnãð ôA BìA ,îñÞ fpÇì ëAõEu Bøl¾ êßzì òì úÞ îüõãG õO úG îøAõg þì - .ïlðAo úðBg ÿõu úG ûkq iü ûkBW ÿôo QÎpu .îPyAlð ,kõy þì êc þPcAo úG Bì êßzì
þOlì îø ïkõg óõ^ îñÞ þì áok Ao QükA þíÞ úé¾BÖ úG îø òè@ô ïlýuo úðBg úGpùÊpu ôA Jõg RBƒíýí¿O ô QƒükA ÿBƒø ëõƒÚ
:Q×â úG úÞ þìBãñø ô QÖBýð ïAôk ûBì àü qA pPzýG
...ÿlük Ao QükA þPÚô ,lÏG ÿApG lyBG - ó@ok Ao kõg ÜGBuqApOlG ,QzâpG êßèA ÿõu
ÐðBì îPvðAõO þíð ïkpÞ þì ú^pø òì ô kpÞ ÝpÒ
###
ô ôA .kõG QükA oBñÞ >þPG< óBPuoBíýG ok .ïõzGôA
BùñO Ao QükA ô òì ô lðkBPvüA óôpýG }pøõy ô ïkpG îñülèAô krð ô îPyAkpG Ao BñýO ïBXðApu
qA lÏG ô úPÖpâ Arðõé×ð@ QükA úÞ îP×â Bùð@ úG
.lñPyAnâ þì ú^ pâ .QuA ûkpvÖA ô úPvg ÿoBíýG
þãPvßy kõWô BG QükA úÞ òƒüA qA òƒì ,kõy þðæõÆ Bùð@ úðBg ok BñýO QìBÚA pâA îPvðAk
lýuo þì pËð úG pøBÊ }õg þƒéýƒg {ƒüôqBƒG ÿõO ô úO lñøAõg þì ô lðpG þì ày òì Ùpc úG
úðBy Ao {üBøõì BøoBPupK B« íPc .ïkpÞ IXÏO ólðBì qA úP×øôk Iy ó@ô lðoôBýGok Ao úýÃÚ
ôA .kõG úzýíø qA pPùG {üôo ô äðo ô lðkõG ûkq
...Qynâ þì Bùð@ ërñì ok BñýO
:ïlýupK ô ïlýuõG Ao ###
?ûly þ^ ,ïrürÎ -
.kõG ûly ïBíO îGôpzì .ûkBu þƒéýƒg - .ly pOlG rý^ úíø ,lÏG úP×ø ôk ëõÆ ok
wýéK ô ïkoõg òýìq iü ÿôo ,ïphG úÞ îPÖo {ƒÖApƒÆA úƒ^ pƒø qA ô kõƒG Qƒvì ïAlƒì QƒükA

.koô@ BXñüA úG Apì ...pHg þG Qynâ þì
:îP×â ÝBýPyA BG þðBùâBð }rüoô QÖo þì ÿkpu úGôo Aõø
þãPvßy àü qA pPzýG úÞ pßy Ao Alg - àü óBüBK ok úÞ kpÞ oõHXì Apì òýãñu ÙpG àü
,îñÞ QìBÚA þéPø ok ô îðBíG ûAo ok Ao Iy ,p×u
.Qvýð Al¾ úG êPø ok îÚBOA þPÚô Iy Q×ø QÎBƒu
ûly ÐíW {üBø îz^ ok àyA úÞ þèBc ok .kõG ò×éO ÿBK òè@ .ïkpÞ IXÏO þéýg lì@ok

:Q×â ,kõG :Q×âôA
Bø|Ùpc þéýg .ÿlì~A õO úÞ îèBdyõg - Jõg ô ïlýupK QPÞpy qA Ao êPø îuA -
AoõO løAõg þì pPÞk BìA ,îðrG õO úG úÞ ïoAk úG ÉõGpì úýÃÚ ,þðAlýì .ïkpÞ QüAlýK úÞ ly
ôA krð AoõO oBPupK ÿpÂBc úÞ ÐÚõì pø .lñýHG ûly úPvG îv×ñO ûAo ïkpÞ wc .QuA QƒükA
.kpzÖ þì Ao îüõéâ òýãñu þPuk oBãðA ,QuA
...kpG þì
pPÞk úÞ ú^ ó@ óApãð lÏG úÛƒýƒÚk lƒñƒ^ :ïlýupK óBuApø
pPÞk .ïkpÞ ápO AoôA ÝBOA ,lüõãG QuAõg|þì ?ûly þ^ -
Ädì úG úÞ kõG lñìõñOô ÿpƒPvÞBƒgõì ÿkpì qBG ô .QuA Jõg {èBc ,}BHð óApãð -

:Q×â òì ólük :kpÞoApßO
òýDõì þãPvßy àü oB^k Bíy pvíø - iü ÿôo p¿Î qôpìA .QuA Jõg {èBc -
BìA .lÎBu àüoBG óAõhPuA ,ûly òüpüq lðqok pPùG îñÞ þì pßÖ .Qvßy {üôqBG ô koõg pu
ô kpÞ Ußì ÿA úËdè ôA .ly løAõg Jõg «çìBÞ
48
:kAk úìAkA wLu
Qvì ,lðkoô@ óBPuoBíýG úG Ao ôA þPÚô -
}lHÞ qA {üBìq@ lñ^ òì êýèk òýíø úGô kõG
UÎBG IéÒA êßèA Ùp¿ì óõ^ ,ïkAk ïBXðA
kAk óBzð Bø {üBìq@ .kõy þì lHÞ úG ókq úìl¾

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
49
úÞ QÖpünK kôq þéýg BìA koõg BW þéýg ôA ok ÈÛÖ ôA ô ûlük úìl¾ Bíy pvíø lHÞ úÞ
.lðBíGúP×øàüôlüBýGBìúðBgúGIyúHñzßü þì koAnãGoBñÞ þéÞ úG Ao Jôpzì úÞ þOoõ¾
QükA oBñÞ þvÞ Rlì ïBíO ok IýOpO òüA úG .lyBG úPyAk Ao þèõíÏì píÎ àü lýìA lðAõO
ô lðkõG àíÞ ûkBì@ îø òì okBì ô olK .lðBì þì ...?koAnãð oBñÞ pâA ô -
ÐÚõì pø ly oApÚ .lðkpÞ þì áok Ao Bì êßzì
.lðoôBýG úðBg úG Ao BñýO,QuA pPùG QükA ÿApG ,pãük ëBu lñ^ þÆok kBüq ëBíPcA úG -
ïkõG ûBHPyAokolÛ^ úÞ ïlýíùÖ þì æBc QÎpu úG úPvG .kpýì þì ëBu ûk BO úu òýG
àíÞ úíø qA ô ïkpßð qBG Ao êßzì òüA ëôA qA úÞ
úÞ kõG òüA QükA êßzì qA þPívÚ .îPuAõhð .QuA }lHÞ ÿkõGBð
úÞ þÏÚõì BO ô QuA ûly þéßèA kpÞ|þíð ÙApPÎA BìA kpÞ þì JBhPðA QÚk BG Ao {OBíéÞ pPÞk
úXèBÏì pßÖ úG ïkpÞ ØzÞ Ao ó@ ïkõg òì ó@pãì ,lðkAk þì åpì ÿõG Bùð@ ïBíO òì ÿApG

.kõG ûkBP×ýð .ly þì àíÞ QükA úG úÞ
îOBÚôA ,QükAqAoAlük ÿAõu úP×ø ïBíOok ô kpÞ ûoByA QükA úG àíÞ RBðBßìA úG pPÞk
ÿrHu ÿoAlÛì lüpg ô úðBg ókpÞ rýíO Ùp¾ Ao ok úÞ Jôpzì ápO òíXðA úƒìBƒðpƒG qA òƒí ok
QükA úÞ ïkAk þHýOpO .ïkpÞ ûõýì ô Qyõâ ô :kAk úìAkA ô Q×â òhu ly þì ApWA óBPuoBíýG
ôA .lýñÞ QHd¾ òè@ BG îñÞ þì kBùñzýK|—
ôk ÿA úP×ø ô kõzG Jôpzì ápO òíXðA õÃÎ ÿoBývGúGlðAõOþìôlyÜÖõìJôpzìápOok
QÚçì ,kõG ôA kõHùG ëõEvì úÞ þDõðBG BG oBG .lüõãG iuBK Bíy RæAõEu qA
.lñßG qA lÏGô ïkoõg ïBy òè@ô þPG BG Iy ó@ |
qA ô QzâpG úðBg úG QükA úP×ø pg@ ok òè@. QÖpâpu Bì òýG þé¿×ì ÿõƒãP×â ,ó@
Ýôm ïkõG ûkpÞ úðBg ok òì úÞ þDBøoBÞ ólük ô Jôpzì BG }kõg ûqoBHì ô {ßízÞ úG ÐWAo
ô ïkpzÖ }õÒ@ ok îßdì Ao ôA òì .ly ûkq ok BøoBG ôA .Q×â òhu }A|þDBùð kõHùG
ôpËð QdO ØéPhì ÿBø àýñýéÞô óBPuoBíýG
:îP×â QHd¾ òí .kõG úPÖpâ oApÚ úXèBÏì
.kkpâ pG îðq úÞ løAõg þì îèk ,ïrürÎ -
:Q×â ô kpÞ ûoByA }pvíø úG óBðqlñhHè
.løAõg þì Ao }okBì îø BñýO oAõíø îüApG Ao kõƒHùG ûAo úƒÞ kõƒG þƒPG-
úG Ñôpy ïAo@ ô kAk óBßO ÿpu QükA -
.ïly þíð qôpýK râpø ôA óôlG .QgBu
:Q×â ô kpÞ òPvüpâ :Q×â òì úG rýì@ ÜüõzO þñdè BG þPG
ëBýg .ïõzG Jõg úÞ îøAõg þì îø òì - òüpPùGõO úÞ QuA òüA Ùpc òüA þñÏì -
úXèBÏì Ao kõg îðAõO þì þDBùñO úG úÞ ïkpÞ þì
.þPvø QükA kõHùG ÿApG lýìA
.ïoAk àíÞ úG ZBýPcA .îðAõO þíð BìA îñÞ :îP×â òì
,QuA ïlÚ òýèôA ,òPuAõg àíÞ -
úG QükA ókoô@ ôo ëõEvì Ao kõg òì -
...QükA| ok ,lñÞ ápO lðAõPð pâA æBc ô îðAk þì êßèA
{üApG ïkõG úPhüo úÞ Ao þDBø úìBðpG ,lÏG îg õéW úG òè@ .kpýâ þì oApÚ åpì pÇg ÅpÏì
òíXðA úGoBG àü ÿA úP×ø úÞ îP×âô ïkAk fpy
ô QuBì úðBgok úP×ø àü BO }okBì ,kôo þì :Q×â ÿlW þñdè BG ô ly
þì {ßíÞ úG òè@ ô þPG lyBG ïqæ QÚô pø õO .þƒñÞ ûBƒñâ xBƒvcA lƒüBƒHð õƒO -
úÞQuBøïk@úPuk ó@qAQükAúÞþPvðAkþíð
.lñü@ .lðõy þì kBPÏì ó@ úG Jôpzì xçýâ àü BG
.kpG òíXðA úG Ao QükA ,þPG úHñyôk ó@ JBvc ÿBø {ñÞAô úÞ ly UÎBG õO óBíýzK
BO lðBì pËPñì ôA ô koô@ úðBg úG Ao BñýO ïokBì ok ô úýÃÚ ókpÞ þ×hì BG .þølG óBzð ÿA ûlzð
UÎBG ,}oBPÖo YüBPð qA ôA òPyAk úãð óBìA
.lñýHG kõg îz^ úG Ao }okBì òPzâpG pO QcAo {üApG ÿoAõg Jôpzì úìAkA úÞ ÿly
ok BO îñÞ ÅõÎ Ao îéÓy îPÖpâ îýí¿O òì
úG QükA æBc .îyBHð oôk úðBg qA Rlì ïBíO .lyBG
:Q×â þPG
.QyAk ZBýPcA úðBg ok òì ókõG qA AoôA {ðBPuôkô ûkAõðBg úG òP×ãð BG -
### ïôpdì Bø ó@ ÉBHÃðA ô þDBíñøAo ô àíÞ

kBPÖA ÝB×OA {ýK ûBì 6 RBðBüpW òüA ïBíO ...ÿkpÞ
úG Iè ô ûkõG oBýzø úzýíø QükA lÏG úG ó@ qA ô RBøBHPyA IßOpì úÞ ïkpÞ|þì ÙApPÎA
xBíO þPG BG oBG lñ^ ÿqôo .QuA ûkrð Jôpzì úG úÞ kõG òüA îøBHPyA òüpPâorG .ïly ÿkBüq
{ýK Ao ôA QükA êßzì qA óly ûBâ@ Ädì
.koAk þñ×éO qA BìA .kpýãG oApÚ úXèBÏì QdO BO ïkpHð pPÞk
úÞ ó@ qA êHÚ úÞ kõG Bì þvðBy }õg qA pPÞk .ly þì ÅõÎ rý^ úíø lÏG úG æBc
ôA ólG úG þðApHW êGBÚpýÒ RBìl¾ Jôpzì BOôlðBíGóBPuoBíýGokúÏíWBO QükAQuAõg
àíÞ BG îñÞ þìpßÖ .kpÞqBÒ@Ao úXèBÏì ,lðrG ôA úG àíÞ ÿApG Ao ûAo òüpPùG lüBG òì qôo ó@
ápO òíXðA ÿBÃÎA ô óBPuôk ,BøpPÞk
.îüpHG Ao ûqoBHì QükA ô òì ïBXðApu ,Jôpzì .ïkpÞ þì AlýK
kõzG Jõg lðAõO þíð þDBùñO úG òìpvíø ###
Ao Bø wðBy òüpPùGôA ,òì àíÞô ÜzÎ BG BìA ò×éO QükA òülèAô ërñì úG lÏG qôo eH¾
óBñýíÆA ÑõÂõì òüA úG òì .koA kõHùG ÿApG .ïkpÞ ØüpÏOôAokBì ÿApG Ao óBüpW úíøô ïkq

| .ïoAk
óBüBK|

óApùO úéXì

oõK Jkõö ì .ï

YñK |ô þu |{hG

ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
îø oBñÞóôA ÿBÃÎA pPzýG úÞûlñíOôpS
qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
þcôo Rçßzìô Qu þøAopu ÿ ú`G
RBÚB×OA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK
ï|lñâ| .........
úíø Ap^ úÞ kõG IýXÎ þéýg ïApG #
îèk !?ly ÿoõW òüA úHOpì úü þ^
ïlñâ óæA úÞ îPvðôk|þì QuAõg|þì
îèk ?úñÞ|þì oBßý^ ûoAk ô xBXÞ
ô úzG êcpOkôq úéEvì òüA úÞQuAõg|þì
êc ÿoõW ú^ þèô ,úðõg ûkpâpG ïlñâ
}okBì ô olK ,}okBì ô olK þPÚô ?úzG
úßñüA úãì ?úzG êc ÿoõW ú^ ,òPvýð
ÜÖô õykõg }|þéÏÖ ÐÂô BG úðõPG ïlñâ
!úðrG äðq pOkôq òýéÞAs úñÞ Alg !ûlG
!kõG ûlzð ÿoõÇñüA þßyBÞ ,ïkq|þì ïlÚ ïlñâ :Q×â úÞ ïkpÞ {øBãð ÈÛÖ ï|úíÎ úHOpì úü úÞ õéW îPÖo ô ïkpÞ ïçu {ùG îðõupG õìkõg ÐÚõì úG îðõPG úâA
úÞ ïkpÞ pßÖ ô ïkq ïlÚ þPÎBu îýð úü Bì ,úyBG }õgô Jõg óôA ,ûoAlð þHýÎ - òý`íø ,úüpâpüq kqô kpÞ êÓGõñìôõéW lìôA úÞ ïõéÏì BXÞqA BìA !úy|þì Jõg olÛ^
ûqõu|þì òüA qA îèk ÈÛÖ BìA .îýPvø þÂAo ÿBíz^ !QÖpâ ï|úüpâ îñì úÞ kpÞ|þì úüpâ ûBHPyA lüBy ?îyBG ûkq xlc Quok
.ïkAk JAõW kôq ,kq äðq îéüBGõì ï|ûoB`ýG óôA ,kõG jpu jpu úÞ ï|úíÎ pøõy õO ÿpßÖ òý`íø úü úâA ,îyBG ûkpÞ
!òýüBìp×G ,õèA - ...úÞ
:Q×â ô {Öpc õO QÖo ï|úíÎ pøõy !kõG úüpâ ëBc ok }|úíø oBãðA ?þ^ úyBHð }|úéÞ
.òýéÞAs îñì ,óBg óBìBu ïçu -òýéÞAs úíø Alg|lýìA úG .}BG|úPyAk pH¾ îðBg - þãíø ,óly pO ïôo@ úÞ ûkpg úü ú¾çg Al¾ ,ûpXñK óôpýG qA úÞ ïkõG ApßÖ òýíø õO
îø ôo Bíy ?ûoõÇ^ óõO ëBc ,ïçu - ï|úíÎ ô koô@ þüB^ óõìApG ïokBì ô îýPvzð ïlük úÞ ïkpÞ ûBãð ôo ÕBGõO ô ïly lñéG .ïlýñy
.úy|þì Quok þ^ .Bì úðõg ÙpÆ ó@|þì óoAk ïA úíÎ pøõyô úíÎ
!Qícq õO îPgAlðA úü ÈÛÖ Bíy ,óõW úíÎ òâ|þì QuAo - :Q×â QuAõg þíð îèk ,oBñÞ ïlýzÞ kôq õìkõg
îy|þì ëBdyõg ?úý^ BÖpc òüA -òýéÞAs BG }kõg .òüoAnG }BùñO ô òýñÞ pH¾ þíÞ ?ï|ú`G ûoõÇ^ - óõyApG îèk ÙpÆ úü qA .îzG ôpGôo óõyBøBG
Quôk òüpPùG ïlñâ ,îñßG þßíÞ îðõPG úâA }|þðBívW ëBc ?óõW úíÎ îãG þ^ - óly ôpGôo RCApW úãük ÙpÆ qA ô Qgõu|þì
?òì{ýKBXñüAûlìõýðç« ¾AAp^îðôkþíð,úñì .k@|þì oBñÞ úéEvì ...}|þcôo BìA úGõg
qA àyA oõXñýíø úÞ þèBc ok ï úíÎ îìokBì .ókpÞ úüpâ úG Ñôpy þüBO ôk ûoBGôk .îPyAlðõðõyBøBG
.wýðIuBñìç« ¾A}úýcôo- úÞ ïkpÞ ûoByA {ùG ïôo@ ,QÖpâ }|úüpâ óõì úðõg äðq ÿAl¾ ,Qynâ úÞ ûkpg úü
Quok pOkôq þ^ úíø úñÞ Alg -òýéÞAs :Q×â òýüBK lìôA|þì }Bíz^ .ûoAk úãð õykõg BñüA ÿõéW lÏG þíÞ úüô kpÞAô óõyApGôook ïokBì .lìôA
ú^ îüoAk BøBì þðôk þíð õO úg@ - :Q×â ï|úíÎ Qynâ úÞ ûkpg úü ûoBGôk .óôpýG îPÖo îÚBOA qAô ïly lñéG .kpÞ Al¾õñì
.úzG ûlðq ô ïkpì ,ûqôo ôk þßü òüA õO ,îýzÞ|þì ÿoBÞ úü RokBì óõW ôo õO ,óõW úíÎ - óõzùGôoBýðk AlgoBãðA ólükõñì BO Bø ûoB`ýG
?òükpÞ AlýK ôo îðBg pPgk óôA - þ^ úÞ îãG þÞ úG ?îãG þÞ úG ïpG úg@ ,ïly !úÛýÚk úü ÈÛÖ ,{íýñýHG úÛýÚk úü Bì úÞ òßG úÞ ïly þðBH¿Î ïlñâ Quk qA ûkpg úü ,ûkAk
.úyBG ûkpßð ÅõÎõyBW úâA .ûo@ -òýéÞAs ,ûpPùG òýñßð ôoBßñüA úâA óõW úíÎ - RôBÃÚ ÿoõXðôA okBì ô olK òüA koõì ok
...àXñèô .òýñÞ QyAkkBü ôo {uok@ ?úíù×G úÞ îãG þÞ úG ?îzÞ|þì !úy|þì pOlG {èBc ,úPÖA|þì úÞ Bíy úG {íz^ BìA ókõHð }|þÏÚAôokBìôolK úÞ|úPuok ,úñÞ|þì
?úyBG|úPÖo BXñüA qA úÞ úñßíì þñÏü - QÖo ô ly lñéG ïokBì ô òýüBK îPgAlðAõìpu ?Ap^ úg@ ?Ap^ úg@ -úíÎ {Puôk ,}|þÏÚAô okBì ô olK qA pPzýG lüBy
.kõG BW òýíø úÞ ëBuoBK BO -òýéÞAs ô ókq Ùpc }BøBG kpÞ Ñôpy ô kpÞ {éÓG !úüoõÇñüA úÞ «çÏÖ Ig -
lñéG .îðõíG BXðôA îPvðõPð úãük .ókpÞ {ìôo@ ?úyõg úñýHð ôo Bì úâA þñÏü -úíÎ !òPyAk
?úü ÿpPgk oõW ú^ - ÕBG õO ÿAõø .óôpýG ïlìôA óõì úðõg qA ô ïly
:Q×â ô lülñg óæA òýíø úÞ QuAõg|þì îèkolÛ^ ,kõG þèBÎ 50
BG þ×ýÇè òüA úG ÿAõø ô þãñzÚ òüA úG ÕBG òüAõO
úG ,òýíùÖ|þì ,òƒüpƒG óõƒOkõƒg æBƒc -
qA pƒO îƒüçì ApƒvK BƒG ,òƒýñßð ûBƒãð }pƒƒøBƒƒÊ


Click to View FlipBook Version