The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Tehran Magazine Proudly Presents:25th Festival and Expo Celebrating MEHREGAN (Free Admission)
Sponsor By: AmirPasha (Planet Connection),
Dr. Payam Mark Shayani, Dr. Mohammad H. Rasekhi (Southern California Medical Center)
Aris, Jooliet, Ardavan Mofid, Amir Asadi, Artoor, Fariborz and Mehrana (she ba He) and Anderson...
Sunday September 30th 2018 From 11 am to 6 pm
Hilton Hotel Universal City 555 Universal Hollywood Drive. Universal City, CA 91608 (818) 881-1771

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-09-24 21:07:38

Tehran Magazine Issue # 1103

Tehran Magazine Proudly Presents:25th Festival and Expo Celebrating MEHREGAN (Free Admission)
Sponsor By: AmirPasha (Planet Connection),
Dr. Payam Mark Shayani, Dr. Mohammad H. Rasekhi (Southern California Medical Center)
Aris, Jooliet, Ardavan Mofid, Amir Asadi, Artoor, Fariborz and Mehrana (she ba He) and Anderson...
Sunday September 30th 2018 From 11 am to 6 pm
Hilton Hotel Universal City 555 Universal Hollywood Drive. Universal City, CA 91608 (818) 881-1771

Keywords: Mehrgan,shahbod,tehran,iran,iranian,farsi,aryan eghbali

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu – ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
10 úd×¾ .....|...........|......................) þHdì îüpì pPÞk |( þyBÛð ô þüBÂoA kõg-
12úd×¾ ................................................)þzHc lýÏu lídì (úHcB¿ì- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
16úd×¾.....................................óBýðApüA ÿBø|qôo òüA ÿBø|êÓy òüpO|IýXÎ-|
ÿoõð lŸHùy& Publisher

SHAHBOD NOORI
18úd×¾..............)BøpHgôBøûpù^(!QyAlðþùWõOBùð@úGoBßuABùèBuúÞÿpãüqBG10- )|201 8pHìBPLu 28( 1397oõüpùy 30 úÏíW | ,1103 êvévì ûoBíy ,22|ëBu

20úd×¾ ...............................................)léW ÿôo(?!QvýÞ þèBHÚA òüo@- Friday, September 28th, 2018 I S S U E # 1 1 0 3
22úd×¾......|.......)BøpHg ô Bø ûpù^(koAlð þÛýuõì úG ÜzÎ úÞ ÿA|ûlñðAõg ;ûkAq|ëBíW ûktì-
24úd×¾ .......................)ûtüô}oArâ(?kõyóBìþÚB^UÎBGlðAõOþìêÓyúðõã^- The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
41-28úd×¾ ...................|.................................. Býðk oBñÞ ô úyõâ qA- 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
44úd×¾ ........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–| among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
46úd×¾ ............................)kp³ÞÿlŸøúPyõðþÚoôBK(ÿoBùG{hGþâlðqJBPÖ@– published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
48úd×¾..................................................)ûBOõÞóBPuAk (ûlüpGÙBð|- covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– within the Iranian community.
54úd×¾ ..................................................)rñÆ(îülñhGîøBGþíÞ-|
56 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-| (818) 881-1771
60úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK-
69úd×¾ ...................................................................ÿrLy@- TEHRAN MAGAZINE
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW-
76 úd×¾ ....|........................................................úP×ø þDõãzýK- Mailing Address:
78 úd×¾ ..........|....................................................Bø ÿlñìqBýð -
|80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì- PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]

Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

úG lüBG AooBÞ
...kpLu óAkoBÞ

òùÞkpìô løAõg þìpðôBâ òPÖõÞòìpg QvýðpgpøoBÞ

,Bßüpì@ÀgæBG ô þGpÒ ÐìAõW QÖpzýK êéÎ qA lüBy #
ô ÿA úÖpc ØéPhì ÿBø {üApâ kBXüA ô ïõéÎ óly þ¿¿hO
.lyBG þPÏñ¾
,kõy þì ûlük oô@ ïBð ô À¿hPì kApÖA òýGBì ûqôpìA ú^ ó@
ûqõì@qA ûkB×PuA lÏGô kõg úÖpc úG Áõ¿hì ÿkpGoBÞ ïõéÎ ÿpýâApÖ
.lyBGþìkpÖúGp¿dñì ÿApWAÿApGBø
wÞ pø ô ûkBP×ýð BW lüBG úÞ oõÆ ó@ äñøpÖ òüA qõñø ,Bì úÏìBW ok
Ao kõg ,ØéPhì ÿBøoBÞ BG ÈHOpì úGpXO Bü ô kAõu ,RoBùì òPyAk óôlG
þPc qôpük BO úÞ kpýâ þì þéÒBzì ok oõÃc úG îýí¿O ô lðAk þì îèBÎ
qA lüBG ó@ óAkoBÞ úÞ BøoBÞ qA þgpG .QvðAk þíð rýð Ao ó@ Quok Ì×éO
úG BO lñÞ ûkB×PuA ïkpì QgBñy ô oBÞ qA ,kõg úèBu òülñ^ úGpXO
BW úÏìBW ûBâ@Bð kApÖA òýGok ÿA úðõâ úG ,lñÞ AlýK Quk ïqæ QýÛÖõì
,BøoBÞ òüA úéíW qA .QuA ûkoô@ kõWô úG Ao ÿkBPuA îøõO úÞ ûkBPÖA
ô þPñu ÿBø òzW ô BøoBñýíu ,Bø {üBíø ÿApWA ô îuApì ÿoArâpG
òüA rýãðA óBXýø þPc ô óBu@ pøBÊ kõWô BG .QuA ØéPhì þðBPuBG
úÞ lñPvø ûBâ@ô lñðAk þì pPùG ,lñPvø ApWA À¿hPì úÞ óBð@ ,êÒBzì
.QuA úP×ùð BøoBÞ òüA QzK ÿoBßy@ô óBùñK ÿBø ÿoAõyk ú^
þzO@ úÞ Ap^ .îüqõvG Bø ó@ {O@ úG ô îüoõhG Ao kApÖA þgpG þðAkBð ô þøBâ@Bð Jõ^ lüBG àü ,þü@ îøkpâ àü ÿoArâpG lÏGô kApÖA ÿpu àü ókpÞ ÐíW ,óBcõè ûkBu ûBãðok lüBy
kBíPÎA kõy þì UÎBG ô lðAqõu þì îø BG Ao àzg ô pO oB^Bð úG ,lðA úPgôpÖApG óBøBâ@Bð òüA úÞ úÞ ûBâ@Bð kApÖA òüA ÿApG !lyBHð óBPuôk ô ûkAõðBg þèBøA ÿApG òPÖpâ þðBíùýì qA pO Qhu
pÂBc ô îükpÞ þì êìCBO þPhè Bì qA àü pø }BÞ .kõy úPuBÞ Bø ó@ oõÃc qA ô ûly îÞ ïkpì þì îuApì ,lñøk BW ,Qvýð IuBñì óBy ÿApG úÞ þüBWokoBzÖôoôq úG Ao kõg lñøAõg þì
oBÞpu ÿBW úG ô koAk oApÚ Bì ÿA úÖpc À¿hO ûqõc ok úÞ îýðq Quk ÿoBÞ úG îüly þì koAô úÞ kõy þì Alüõø þüBW ó@ êßzì BìA .lðõy ApWA lÏG ô ûly ÿoô@ ÐíW ûqôo lñ^ lñðAõO
îýPÖpâ þì {üõg oBÞ úG pu ,lññÞ QgAkpK Ao Bì op lüBG úÞ ûBñâ þG ÿA ûlÎ ô kõg òPyAnâ
ÿõãhuBKlüBGþÞBOîðAkþíðB« ÏÚAô.îükpÞþíðîýðAkþíðúÞþy@kõhðAokõg,kõgþGô .lðkpâ þì úWAõì îËð þG ô úP×y@ þüBÃÖ BG lÏG ô lðõy þì êíÎ
þðBÞkõÞ Ao Bø ó@ ,ÿA úÖpc kpÖ àü ÿBW úG QuA pPùG úÞ îýyBG ÿkApÖA þÃÏG QÚBíc ô þéøABð îâ }oBG BGpPy< ÙôpÏì ëõÚ úGô úPÖpãðoApÚ IuBñì ÿBWpu ó@rý^ aýø úÞ þüBÃÖ
ûlÎ úÞ lðõy þñýìq koAô lðoAk oAp¾A ÿqBHXè BG ,ó@ ûlÎBÚ Bü ô ÿqBG òPÖpâkBü óôlG úÞ îýìBñG kõíðAô ô lðoAk úãð BK pu Ao kõg lññÞ þì }çO ,þðBìBu úG Bð ÑBÂôA òýñ^ ok >.kõy þì
úÞ ïkpì BìA .QuA ...ô þâlðoBG ,Aõø ô J@ ÿlG óõ^ þÇüApy Bü ô pãük kApÖA p¿Ûì ,lññÞ þì
.lñèõÓzì úÛGBvì úG ó@ok ÿA úÖpc ÿA ÿApG úÞ þéÒBzìô Bø ûBãñG óBHcB¾ ó@qApOlG Büô lðA ûkpÞ Ùp¾ úñürøô QÚô QÞpy ÿApG
BüòzWpøokoõÃcqAêHÚ QuApPùGîøBìóBñÆõíøúÞlýñßð}õìApÖAoúPßðòüAúPHèA ókõG óAkBð ô þøBâ@Bð op lüBG ,lðA úPyAnâ QÚô Bü ô ûkpÞ Ùp¾ úñürø îuApì òüA ok oõÃc
óBìq ó@ok úÞ ÿAõøô óBßì þPcô ó@ûlññÞoArâpG Àhy , ó@koõìokpPzýG þíÞ þvéXì þíð þüBW úG Bø úìBðpG ÿApWA qA lÏG Bø ó@ QüBßy úÞ ÿkApÖA .lññÞ QgAkpK Ao óBâlññÞ oArâpG
Ao kõg ûly QgAkpK úñürø lñðAõO þíð ,Bø úìBðpG þgpG ÿoArâpGqA lÏG Bø Rlì þPcô luo
.lñyBG úPyAk kõg ûkAõðBg {üBu@ô kõg ÿApG ÿpPzýG úWõO QyAk løAõg kõWô

.lðpýâ wKqBG
ÿkApÖA .lðkõG þÞBy îuApì ÿoArâpG ûõdð òüAqA úÞ ïA ûkpÞ QHd¾ ÿoBývG kApÖA BG òì
ApWA lG îuApì þÃÏGok úÖpÒ lüpg ÔéHì QgAkpKqA ûBì lñ^ Büô ëBu lñ^qA {ýG lüBy úÞ
qA àü pø ô ûkõHð Bø ó@ úýDAõßy ÿõâ JAõW wÞ aýø BìA ,QuA úPynâ ûlyõÓè Bü ô ûly
ô QvýG ópÚ ok ,qõñø úÞ koAk xõvÖA ÿBW .lñøk þì xBK pãük ëõEvì úG Ao Bø ó@ ,óæõEvì

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

úG îvÚ òüA qA þOæõÛì .. ô Rõßu , þüBùñO óBâoA kõg ÿ Büôo ok óq þüõâ pýv×O òüA >þHdì îüpì < pPÞk
þüBÂoA kõg ïBXðA þüõâ úÞ koõhýì îz^ úG ókpÞpßÖ BGô úPyAk úzülðAok Ao kpì þvñW
.QuA ûlükpâ RBuBvcA òüA úGpXO IWõì .lyBHýì þüBÂoA kõg ëõÓzì kpì þéuBñO Qè@ QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
kõg oBS@ qA úPulñüA fpy ok òýPuAo òýW lñupg þzìAo@ qAõuBßýK ÿõéGBO ok óq ûpù^
ÿkpu ô Qhè ÿBø ólG òüA úíø wK ok lüõãýì ûBãð óBíø ok Rnè òüA ô QuA oAkoõgpG úðõâ
ïA ûlýzÞpüõ¿O úG kõg ÿBø þyBÛðok òì úÞ þì IÆBhì òøm úG ëBÛPðA êGBÚ QüoõÖ úG ô ëôA
QvýG ,Iønì ópÚ QvýG ,þyBÛð ópÚ QvýG þyBÛð òüA Qý¿hy QuA pÞm úG ïqæ .lyBG
,òýðõg RBGçÛðA , ûly úXñßy óAlýùy ópÚ oBù^ ô QvýG úÚõzÏì pPèAô BüoBì úG ÜéÏPì
þìk@ ÿBøBüôo óly ûlýyBK îø ok ô ïBÎ êPÚ òýñu okõuBßýK óBìq ó@ok úÞ lyBG þì úèBu

. QuA ûly oBHðA .QuA ûkpÞ þì þâlðq kõg þãèBu ûBXñK
úzýK }BÛð óAlñìpñø pãük qA úéýy óõâA| | úG lñì úÚçÎ óAlñìpñø pãük qA òýPuAo òýW| |
þvñW àýOôoA oBS@ Üég úG úÞ QuA þzüpOA
qA þüBø ûpOpK kõgoBS@ok úéýy .koAkoBùPyA þyBÛðô þüBÂoA kõg kõg þvñW oBPÖo úG úÏìBW þ×ñì ûBãð#
þÎõð úÞ lñßýì îýupO óBýÖApÆA ô kõg pßýK ok úßéG þGkA oBS@ ok BùñO úð þüBÂoA
îz^ úG Bùð@ok úðõâ JpÇÃì {`ýK xBvcA õuBßýK ÈuõO 1932 ëBu ok úÞ Büôo ÿõéGBO þhüoBO ûlðBì ÿ BW pG ÿpñø ÿBø QýÚçg
lðoôBG òüA pG óqAkpK úüpËð qA ÿoBývG .koõhýì QuApãðBüBíð Ao þðqpüõ¿O QuA ûly ûlýzÞ ÿBøpñø .lyBG þì þGBüqoA êGBÚ þGõg úG
òßýè lñPvø úñøpG «æõíÏì úéýy oBS@ úßñüA BG úÞ þüBÂoA kõg ëõÓzì þPcAo êHì àü ÿôo pG úÞ úðAlñìpñø ÿBø ûkoô@pÖ úýéÞêìBy àýOôoA
pG Ao þvñW {zÞ ô xBvcA úßð@ ÿBW úG þÞBcõéGBO òüA ok óq òPvzð ûõdð .lyBG þì qA þÎõð þvßu òýìBÃì BG úÞ QuA ÿA
ô þøBñK þG qA þìBýK þÎõð úG lñyBG ûlñðArýãðA ÿôo pG pu ókpÞ YÞ ô ûkõG ÿô kõG wßèo qA QýèBÏÖ ïBXðA úG êýì Bü þvñW þãPhýãðApG
.lññßýì ûpGBhì ûlññýG òøm úG Ao þãPzâpu oAnâ pýSBO wc òüA lýüBO ô þãðo pK ok úðBy qA àHu òüA .kqBu þì oAlýG Ao þvñW ÿBø
qA pSA 3500 kõg úèBu 28 ûBOõÞ píÎ ok úéýy òýGô îßy püq {hG ok óq ÿBø Quk .QuA Rpùy úìBÞòO ÿBøpñø úG þuoBÖ úG úÞRo@
þvñW ÿõG ô äðo úÞ QyAnâ ÿBW pG kõg QuAo Quk þðBýì QzãðA ô ûlýuo îø úG BK ôk ,þuBßÎ,îéýÖ,þyBÛð êìBy QuA úPÖBü
õðoõK äðA ôA pñø QHuBñì òýíø úG ô úPyAk Quk óBPzãðA püq ok IèBÒ Quk îßc ok þì ...ô þâlñvüõð ,ÿqBu úívXì ,þÞBßc
Ao þOlì BO kõzýì UÎBGô úPÖpâ kõg pG þÖApâ úÞ QvýèBcok òüA .QuA ûlükpâ óBùñK pãük
úÞ úéýy ÙôpÏì úéíW .kpG pu úG óAlðq ok úðBy BG úvüBÛìok QuAo Quk úðBy ólðBì æBG .kkpâ
îßcokô QuA ïpW pñø ókpÞ kôldì Q×ãýì QuAo Quk ókõG QÞpcokô ókõG ëBÏÖpãük þyBÛð úèõÛì JBG ok þèBíWA þuopG àü
úG ôA þvñW oBS@ ok lyBG þì þâlðq òýG qA þvñWÿBøûsõu úÞlølýìóBzðàýOôoAÿBø
lñìpñø òüA úÞ Ap^ lyBHýì ûløBzì êGBÚ þGõg ëBu BO úßñüA BG .lyBHýì àýOôoA ÿBø þyBÛð pãðBýG «B¿hzì ô lñßýì BÛèA ûlññýG òøm úG Ao QuA ûlükpâ ÐÚAô óAlñìpñø ûkB×PuA koõì úÞ
ÿBøoBPÖo òüpO úðBìpdì îýupO úG úðBüAôpK þG òßýè kõG ûlðBì þÚBG xBñy Bð òýPuAo oBS@ 1960 þì þüBÂoA kõg ô þvñW óBâoA óBâoA wíè ÿBø úñd¾ ólýzÞ püõ¿O úG oõdì ëõc pPzýG
.QuA úPgAkpK þüBÂoA kõg óõ`íø ÿpzG úG úÞ ÿoBývG óAlñì úÚçÎ iüoBO òüA qA lÏG qA þßü ,óq òüA xBHè òüpüq {hG ok .lyBG ,þvñW Rnè ô kok ,þðBøk wßu ,ëõgk
ÿpPgk óAõñÎ QdO úéýy ÿBø þyBÛð qA þßüok BßüpìAô úvðApÖok lñPyAk óBíüA ÿôoBÞ àHu ûlì@ óôpýG }õK püq qA ô ûly óBüpÎ Bø úñýu ïBíc ,þøôpâ wßu ,úðBüApãvñXíø wßu
ÿõdð úG , lñßýì þüBÂoA kõg qBG ÿBøBK BG úÞ .lðkoBíâ Qíø ôA oBS@ þuopG úG ô ûlì@ ÿô kpâ úG ÿô þvñW óBâoA wíè qA {ýK þüõâ QuA ...ô þvñW ÿpâ ûoBËð ,úñøpG ólG ,þÞpO ÿBø
kõg wíè qA þyBð þvñW Rnè , úðAlñìpñø ÿBøsBðõupK B« ìõíÎ òýPuAo òýW ÿBøõéGBO ok .QuA úPyAk þì ëBÓPyA Bø úñýu àüpdO BG þüBø þyBÛð BG pPíÞ BPuAo òüA ok ô ûkõG
þuBñy BHüq wc BG úßýèBc ok AoBßy@ô eüp¾ äðo óBýì ok ûkõupÖ þìAlðA BG kpì ô óq Qhè ïBð qA úÞ úðõãðBíø ô QuA úPvG óq ÿBùíz^ wíè ëBc ok kpÖ ó@ok úÞ þüBÂoA kõg óõíÃì
ûlì@ok {üBíð úG QuA ûlükpâ úPhýì@ îø ok úG úÞ xBvcA þGô þùO ÿBø ûBãðô kpu ÿBø .QuA ólük Büôo ëBcok þüõâ QuAlýKõéGBO .îýñßýì koõgpG lyBG úPvG {Ûð þvñW óBâoA
úÞ lðA ûly ûlýzÞ püõ¿O úG lñßýì ûBãð ûlññýG îz^ qA ûBýu þÇg úéýuõG óq M^ Qíu îz^ úG ûkBPvüA êGBÛOok þðBìq pgBO BG þãðpíÞ òüA
.QuA ÿBø Qý¿hy .lñyBHýì þüBÂoA kõg ëBc ok úÞ QvýèBc ok òüA ô ûlükpâ à×ñì QuAo IÛÎ úG óolì pñø ÿBýðk qA ú^ pø úÞ ÿA úðõâ
..koAk úìAkA IéÇì òüA úÞlñPvøþüBHüqBðô JAnWpýÒÿkApÖAþyBÛð kõg úG kpì þvñW óBâoA óõ^ þéüBíyô êßy àüpdO kõg ÿBø þyBÛð kAlÏO ïkpâ þìpG
}õâok Ao þãzýíøoBÏyô lýyBGqôpýKô kBy þvñW óBâoA wíè úG RôB×Pì ÿBø QèBc ok ô óBâoA pu þðBzýK ô ôpGA QívÚ. QuA úPÖpâ
" pPùG þâlðq , pPùG wßu ": úÞ ,xpO ,ïpy þÎõð kApÖA òüA ûBãð ok .lñèõÓzì BG . QuA lükpâ Jõvdì ûBâ úñPg Èg îz^ .koAnâ þì {øBÞ úG ôo úðAoBãð
pßPHì ô þüBýðBLuA pýùy }BÛðõuBßýKõéGBO
òüpOoAnâ pýSBO qA þßü îvýGõÞ àHu
.kôpýì oBíy úG ÿkçýì QvýG ûlu óAlñìpñø

10

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

11

ÿA úvuõö ì ok ïAlhPuA ÿApG Ao ïkõg .ïly qA ,lñÞ ïAlhPuA løAõg þì úÞ Ao ÿkpÖ óApùO úéXì
þuÿkpìBGàðBGokqôoàüúÞïkpÞþìûkBì@ oAkoõgpG þGõg ÿpßÖ ô ÿpøBÊ RBý¾õ¿g
ûBãð .QyAk þGõg pøBÊ .ïlyôpGôo úèBu ô áoAlì úßð@ BG êýèk òýíø úG .úð Bü QuA BG úP×ø îg ô aýK ok
ûlì@{yõgòìqAúÞkAkþìóBzð}Aòýãñu ÿApG ,BýðBLuA ô óApüA ok ïA ÿoBÞ Jõg ÜGAõu
ôîPyAnãðê´d´ìòìBìA.koAkpuokþüBøpßÖô BìA,ûlyÐÚAôëõHÚkoõìQÞpyòüAokïAlhPuA þzHc lýÏu lídì
lyoõÇ^îðAkþíðþèô.îPÖokõgoBÞëBHðkúG ok QÞpy pülì BG þüBùð úHcB¿ì pÆBg úG
ïokBìôolKôkoô@okBìúðBgqApulÏGúP×øúÞ ó@ qA úÞ ïA úPÖpâ oApÚ ókõHð Bü ókõG úécpì |[email protected]|
AlPGA.lñÞQhHyõgApìlðAõOþìúÞkpÞÐðBÚAo p×ð Qyõðpu ÿApGp×ð àü úÞ ÿA úécpì .ïp×ñPì
úìAkA ïoBÞ úG QuAõg þì îèk .ïkõHð þÂAo .Qvýð Quok òüA ô kpýâ þì îýí¿O ÿpãük
.kpÞïpðApìîÞîÞôAlcqA{ýGoAp¾ABìA.îøk Jõ^ ÿkApÖA ûBâ ,Bø óBvðA koõì ok Apüq
äñW qA lÏG pPíùì úíø qA ô kõG MýO }õg Qýcç¾ úð úÞ lñGõÞ þì òýìq úG Ao RôBÃÚ

úHcB¿ìZôAokúÞQyAkþùÖpìþâlðqÝApÎôóApüA þÎBíPWAoõÏyôkAõuqAúðô,lðoAkþÚçgA

þì Jõvdì ZAôkqA ÿApG þâorG qBýPìA ïoõO óBzOôBÃÚ ok Bø þÂBÚ þPÚô .lðoAkoõgpG oôBG ÿBùPyA úG BO îñÞ þì ôpíýð ïkõg ÿApG ëôA QívÖ
Rlì òüA ok þèô .ïkõG ôA BG ëBu àü .ly ô lðõy þì ÿpünKBð óApHW RBøBHPyA oB^k þüBùPyA òýñ^ kõG þOlì .îøk iuBK ïA þðkpßð ÝBOA êgAk úG ûpXñK qA lýyoõg oõð| |#
qôo àü Apüq .ïlzð úéìBc úÞ kõG òì BG wðBy ÿkApÖA ØýéßO ,îüõñy þì Bø úðBuo qA Ao }pHg úÞ îPvø ëBcpu óBñ`ð@.kõG ûlìBýð îÒApu úG QÎBu úG .lñÞ þì ïoAlýG ô krg þì îGAõg
úG {ðBPuôk qA þßü ûqBñW ÐýýzO ÿApG ïolK úÞ ïõéÏì «çìBÞ lñøk þíð ÀýhzO p¶G qA Ao p¶ø úÞ ,úGBPýøBì ok òÒôo rýéKô rýéW ÿAl¾ BG ûApíø þì óBzð Ao eH¾ îýð ô Q×ø úÞîñÞþì ûBãð
êüõdO ïBãñø úG kõG úPÖo Apøq QzùG óBPuoõâ kõg úHcB¿ì ûlñü@ úG òüA ؾô BG BìA .QuA ÿBÃÖ .îñÞ þì ólðAõg úG Ñôpy oBýPgA þG îüApG rý^ úíø qôpìA îñÞþì xBvcA .løk
BG óBùâBð ,úðBgoõy ûkpì qA {Puôk ûqBñW qôo îüApGqôpìA úÞ îñÞ þì xBvcAô ïoAôlýìA ûlðpK úÞ ûly ûlðqpu óBñ^ îðBíOoBK@ þéÛvÖ BO ïôo þì ûpXñK ÙpÆ úG AlPGA .QuApünLèk
.lñÞ þì oBÞ BXð@ok úÞ kõy þì ôpGôo }kBìAk Jõg ÿBø ûõéW ïBíO óõ^ .QuA ÿpãük .lññÞ þì þüApu úíÓð òì BG îø ûpXñK oBñÞ ÿBø úÞ ÿpGA úíýð ÿAõø ólük qA .îñÞûBãð óBíu@úG
QÖpâ îýí¿O ókpÞpßÖ qôo lñ^ qA lÏG ïolK ûlðq òì óôok ok ûoBGôk Bø ëBu qA lÏG þâlðq þì úñü@ ÿõéW lÏG ô ïoõg þì êýì BG Ao úðBdH¾ Aõø òüA ok .ïpG þì Rnè ,ïoAk Quôk Ao ó@
Ao pHg þPÚô BìA .koAnâ óBýì ok òì BG Ao QÛýÛc úÞ løk þì lüõð îðôok ok þüAl¾ IOpì ô ûly úHcB¿ì þøAo þHuBñì xBHèô {üAo@ BG BO ïôo úG þG@ óBíu@ ok þìAo@ úG lý×u ÿBøpGA þPÚô
ëBcô ïkõG ókq ÜŸÎ ëBcokqôo lñ^ BO ïlýñy ëBu ëõÆ ok .ïA ûly àükrð Bø þPhu óBüBK úG òüA ÿApG Ao ïkõg úÞ QuA ÿqôo lñ^ .ïõy "þG@ JõðAk wèAô" kBü úG ,lñü@ þì ok ÀÚo
ÝçÆ ÿBÂBÛO lÏG .ïlýíùÖ þíð Ao ïkõg qôo ô xBO úÞ ïA ûlýzÞ þüBø þPhu úPynâ ÿBø úHcB¿ì òüA ok pâA .îñÞ þì ûkBì@ úHcB¿ì þì Zõì ïkõWô ok þGõg xBvcA ô îPÖA þì
.ïlyôpGôo ïpøõy lüly Q×èBhì BG úÞ ïkpÞ qA ô úPgõu òì ÿApG {èk îø þâlðq ûlðrÓè koõì oBÞ Bø Rlì qA lÏG îðAõO þì ïõy ëõHÚ JõðAk ûlðqBu úÞ þuBvcA óBíø lüBy .lðq
þG Q×â þì ô kpÞ þì QüBíc ôA qA îø ïokBì {ýK Iy þPc| |.ïoô@ Quk úG Ao ïA úÚçÎ òüA .QyAkAô ÿpSA òýñ^ Üég úG Ao þG@
ô Jõg þâlðq þÖpÆ qA ô kõy þì þüôpG@ .QuA wG pãük lðq þì kBüpÖ óôok Ao ûAo òüpPùG BO ïkpÞ òüpíO úñü@ ÿõéW þOlì òì þðôok lýìAô ÿkBy BG úÞ ,pünLèk xBvcA
ïolK BìA .lðoAk Ao {üôqo@ úíø úÞ lüoAk þùÖpì ok ô ïôo þì úñü@ ÿõéW {üAo@ ÿApG úG .îñÞ JBhPðA QÞpy pülì BG óly ôpGôo ÿApG .lñÞ þì àükrð pPzýG îÖlø úG Apì ,ûkoõg ûpâ
IOpì úÞ ÿkpì BG þâlðq Q×â þì ô kõG ØèBhì ,îðBgp^ þì îüBø Iè ÿôo úG Ao Ièsôo úßýèBc óBHéÆôAk BG «B¿hy QÞpy òüApülì lðA úP×â òì pOkôq ú^pø Ùlø òüA úG ólýuo ÿApG lüBG
qA .Qvýð ÿA ûkBuoBÞ koAkoBÞôpu Bø ûkpì BG ok úÞ ïoô@ þì kBü úG Ao ïA þãèBuôk ô QvýG lGBü óBñýíÆA BO lñÞ þì úHcB¿ì þüBùð úécpì Õpì îhO úðAkôk ëôA BìA .îñÞ ápO Ao îðBíOoBK@
êý¿dPèA ÕoBÖ óApùOok þyBÛðô þcApÆ úPyo
12

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
13
òüA úðB×uBC Pì !lðkõG îðBñÆõíø qA óBypPzýG pùÚ IHu ïokBìôolK ûlýÛÎ ÙçPgA úÞ BXð@
þÚçgA QÖApy úÞ kpÞ QGBS òì úG úGpXO þÖpÆ qA ô ly þì òì oAq@ ô Bø ó@ þPy@ ô
þPcô ûlyoAk úßè BXñüAok óBýðApüAqA þgpG kAkþHýOpOïolK,kõHðþüAlWúGpÂBcïpøõy
ïAk úG ÿApG þPGBÚo Bø ûlýuo óAoôk úG ûqBO òýG lÏGôïõyZoBgoõzÞqAúðBý×hìôþÚB^BÚBO
ûBñK ZoBg úG úÞ þé¾CBPvì óBðq òPgAlðA .kpýãG Apì þGBýÒ ÝçÆ
úéýuô óAõñÎ úG ÈÛÖ óq úGô koAk kõWô ûkoô@ BýðBLuA ok þOlì ïly ZoBg úÞ óApüA qA
Üég þvñW ÿBÂoA ÿApG úÞ lññÞ þì ûBãð ÿA lýìA Bð BW úíøqA úÞqôo àü BO ïkõG óAkpâpu
ëõÆ ok áBðkok QÛýÛc òüA BG .QuA ûly úðBgqAÿp¿PhìÿAnÒlüpgÿApG,ïkõGûly
þðApüA rÞApì lñ^ úG oBHWA ÿôo qA úÞ þOlì úðæúGpPzýGúÞÿAúðBgú^úPHèA.ïlyZoBg
ôpGôo «B¿hy ,ïkpÞ úÏWApì oBÞ òPÖBü ÿApG ûoBWAAooõíðôà^õÞÝBOAàü.kõGúýHyÕpì
pýâ ok Bø ó@ óæöõvì qA þgpG BG þPcô ïly .ïlýGAõg þì qpè ô xpO BG BùHy ô ïkõG ûkpÞ
Q¾pÖ óAoBßíø Rõßu pÆBg úG úÞ ïly úédìokúÞþðAkpìúðBPvìûlGpÎqABøIyûBâ
.ly òì ZApgA IHu ô kõG úXýPð þG IéÆ Qzcô.kpGþíðîGAõg,lðkpÞþìlì@ôQÖo
oBÞ oAqBG ok ïAlhPuA ÿApG òì åorG ëBßyA ÿkôq úG þèõK þG pÆBg úG úÞ kõG òüA ïpãük
oõzÞ òüA ok ÿoBÞ úÛGBu úÞ kõG òüA Bßüpì@ úÞþèõK.kAkîøAõgQukqAîøAoÝBOAòýíø
.kõHðêìBÞïAþvýéãðAóBGqþÖpÆqAôîPyAlð ûBìôk.kõG ûlýzÞúOkõGûkpÞîøApÖîüApGolK
ôBøkõÖQvÖokîPyAlðQuôkóõ^òüApGBñG úu .kõG ûly ïBíO îPéùì ô ïkõG ûkAlð ûoBWA
þìúÏWApìþðApüArÞApìúGîñÞoBÞBøóAoõPuo úËdè pø ô ïkõG ûkrð AnÒ úG Iè úÞ kõG qôo
ok.lGîøïlýñyþìJõgBùð@qAîøúÞïkpÞ BG þPÚô .îñÞ {Ò þãñupâ qA QyAk óBßìA
ÉBHOoA î¿¿hO ô pñø BG úÞ ÿrÞApì pPzýG àü úG kõG ûlðBì þÚBG îüApG úÞ þÞlðA ëõK
þ¿gpì ô úíýG ô ,þðõðBÚ ÝõÛc qA QyAk óAqoAÿrý^BOïlyàükrðúÚôm@}ôpÖÿoBâ
úG Ao óBñÞoBÞ ,QýðBvðAoBÏypüqô kõHð ÿpHg àüpdOô AnÒ ÿõG qA ,îñÞ AlýK ókoõg ÿApG
ô óApPgk úG óBzøBãð .lðlýzÞ þì oBíTPuA þG ô ïkpÞ ólüqpè úG Ñôpy þðBùâBð ÿBùPyA
ô îPyAlð Ao ó@ êídO úÞ kõG ÿA úðõâ úG óBðq ÿBð BìA kõG qBG îðBíz^ .ïkBPÖA òýìq úG ëBc
.ïly ïoBÞ êdì ápO úG oõHXì oBG lñ^ ûly ÐíW ïoôk ÿA ûlÎ .îPyAlð ókq Ùpc
þì þüBøoBÞ òýñ^ úG òO ÿA ûlÎ úßýèBcok þì ÿrý^ þüBýðBLuA óBGq úG wÞ pø ô lðkõG
l¾úÞlñðAonãGAooBâqôofçǾAúGBOlðkAk ÈÛÖ .QyAlð þìõù×ì ô BñÏì îüApG úÞ Q×â
pÆBg úG .kõG ûApíø þìBð lG ô äñð BG úPHèA AnÒ úÞ îðBíù×G Quk ûoByA BG ïkpÞ þì þÏu
qA ïly oõHXì ûpgæBG þ×ýTÞ õW òýñ^ úG îíz^ úÞ kõG RBËdè òüA ok .îøAõg þì
úÞ ïôo ÿoBÞ ÕApu úG ô îðBíG oôk î¿¿hO þPÚô.ïlýíù×ðÿrý^pãükôkoõgúHøAoàü
Ücô þøBÖo RBðBßìAqA BìA ,ïoAlð QuôkpâA ÿôoúÞïlükþÚBOAokAoïkõgïkpÞqBGîz^
úu óõñÞA .QuA oAkoõgpG þðõðBÚ ÝõÛc ô .lðA ûkpÞ ê¾ô ïpu òì úGô ïA ûlýGAõg QhO
à^õÞ ÿlýèõO QÞpy àü ÿApG QuA ëBu þüBvýéÞ úG Apì .kõG òì RBXð úPypÖ úHøAo ó@
óBñÆõíøqAó@ëõEvìúÞîñÞþìþcApÆxBHè .kpÞ þì Qìlg BXð@ ok úÞ kõG ûkpG
þðAlñ^ ëBì RBðBßìA þèô QuA þðApüA Jõg BG îø òì ô kAk ûBñK òì úG BvýéÞ úðBPhHyõg
ïAôk lðAõO þíð Bø QGBÚo oAqBG püq ô koAlð pG}AûlùÎqAúÞÿoBÞpøïBXðAokëkôóBW
úuõuô úÞ QuA ÿA úP×ø àü æBcô .koôBýG ÿôo þPc .ïkpÞ þì àíÞ Bùð@ úG ïlì@ þì
îÞoAlì ,ûkpÞ ëõÓzì Ao ïpßÖ ïBíO lülWoBÞ koõì úÞ ïlýzÞ þüBø þyBÛð BvýéÞ ÿBøoAõük
fApÆ àü úÞ ïA ûkBPupÖ þPÞpy ÿApG Ao pu IHu ô QÖpâ oApÚ BvýéÞ RBìBÛì úWõO
þì ïAlhPuA Ao þyBÛð úG Bñy@ ô À¿hPì .kõG ûkAk RBXð Apì úÞ ly ÿA úHøAo ÿlñéG
ûlyÐÚAôëõHÚkoõìîÞoAlìúðBPhHyõg.lñÞ BG BvýéÞ RBìBÛì BO ly IHu BøoBÞ òýíø
úG úÞ îølG ïBXðA lüBG úHcB¿ì àü BùñO ô Bßüpì@ úG Apì lðpýãG îýí¿O úHøAo úý¾õO
ïBXðA Ao ó@ lüBG qôpìA ô ïoAk lýìA ó@ úXýPð òýìqpu Bßüpì@ lñP×â þì Bø ó@ .lñPup×G
ëBcokôúñü@ÿõéWApìúÞÿAúHcB¿ì.îølG xBvcAôpñø úG úWõO BG òìô QuBø Q¾pÖ
BO ûly UÎBG ô ûlðBzÞ Bø úPynâ úG {üAo@ ÜÖõì BXð@ ok îðAõO þì ïoAk úÞ þPýèõEvì
oBGòüAúPHèA.îðrGÙpcïkõgBGBøúðAõüklñðBì ô úìBð þÖpÏì BG úÞ ÿqôo òüApGBñG .ïõy
AoïAúPynâ,oBGòülñ^ëBcúGBO QvýðîèôA wè koAô BvýéÞ ÙpÆqA kôldì þèBì RBðBßìA
óôpýG {ýK ëBu lñ^ ÿBùHy ô Bøqôo ëk qA oAôlýìA þéýg ,ïly "Bø úPypÖpùy" wéXð@
ïkõgôïõyàHuoBÞòüABGlüByBOïAûlýzÞ úG îüBølýìA Qynâ þì úÞ qôo pø BìA .ïkõG
Q×âþìúzýíøïolK.îñÞûkBì@ûlñü@ÿApGAo qA ,lñGBü þì þüBøo w×Ú qA úÞ þðBâlðpK lñðBì
.koAkkõWôîøÿlñéGàüþPvKpøqAlÏG îâ Bø Quk oôk okô lðlýzÞ þì pK ïA úñýu
úÞ ïkõG BùñOô óAõWô BHüq óq àü .lðly þì
koAk úìAkA îø BG {ñPgAlðA ïAk úG ÿApG ÿkBüq óAkBý¾
úðB×uBC Pì úÞ þðAkBý¾ .lðkõG úPyAnâ úÛGBvì

óApùO úéXì

14

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

óBýðApüA ÿBø|qôo òüA ÿBø|êÓy òüpO|IýXÎ

.ïpc ÙApÆA ÿBø|þuBßÎ oBñÞ ok ÿApG ô ÿoB^Bð pu qA ÈÛÖ pãük þgpG ô lðoAk þGõg lì@ok Bø|oBÞòüA qA þÃÏG#
lñéG ÿAl¾ qAô lñðq|þì kAk Bø|óq|kAk úG þé¾A ëõK Bø|oBÞòüAqA þgpGok ,lðõy|þì JBhPðA kApÖA ÿõuqA álðA lì@ok IvÞ
ô JnW ÿApG úßéG qAô@ ÿApG úð kõg kpÖ kõg IýW úG ëõK ïBíO lñPvø úðBÚçg úÞpãük þgpGokô kôo|þì ÿpãük kpÖ IýW
ûpXcô óBÞk àü ÿApG ÿpPzì IéW |.îüqAkpK|þì lì@ok IvÞÿBø|ûAoô Bø|êÓy òüAqA ÿkAlÏO þÖpÏì úG úìAkAok .kôo|þì
lùzì ok Bø|óqkAk .lññÞ|þì ûkB×PuA þéýg þÖBÞ lì@ok BG JõgoBÞ àü ókpÞ AlýK úG óAõƒO|þíðô koAlƒð þƒƒƒGõg ÑBÂôA ,oBÞoAqBG
ëõKqôook óBìõOoArø 100 BO 30 òýG úÖpcàüoklüBGBüÿõykoAôkAq@BüþPèôkoBÞokþðAõPGBOþyBGúPyAkþOoBKlüBGBü;kõGoAôlýìA
ÝõÛc àü Bùð@ qA þgpG .lðpýâ|þì úÞ þøAo qA ûkB×PuA .kõy RõÎk þ¾Bg {hG ok oBÞ ÿApGõO qA úÞ þyBG úPyAk À¿hO olÛð@
Roõ¾ úG þÛGBì ô lðpýâ|þì QGBS |..lyBGúPyAkîøþGõgþüAqlì@oklðAõO|þì,QuArýãðA|óBXýøúßñüAkõWôBG,QuAîÞó@óAôpøo
ÿpPzì ú^ pø ô lñPvø ÿl¾ok
IuBÞ ÿpPzýG ëõK lüBýG ÿpPzýG iüoBO ÿBø|êÓy òüpO|IýXÎ
Ao ïkpì Bø|óqkAk |îülÚ ok .lñPvø òømúGûBâ|aýøúÞlññÞoBÞBüpßÖÿA|úðõâ|úGlñðAõO|þìôlñPvøþÛÖõìkApÖA,ÝçgkApÖAày|þG
óAõO|þì .lðkpÞ|þì ïAlhPuA óqkAk îø Bø|}ôpÖ|oBG|ûpOô ûõýì .lðkpÞ|þì RõÎk îø îéýÖ ólük ÿApG Bùð@ QýÛÖõì êýèk .luo|þíð ïõíÎ
ÝõÛc þPc ÐÚAõì þgpGokô lðoAk ÿpPùG lì@ok þñýñ^ òüA êÒBzìpüBu úG QHvð Bø|óqkAk Q×â :QuA úPßð òýíø ok BÛýÚk îø
.lðpýâ|þì îø QGBS þvÞpø òøm úG {ìBXðA úÞ ÿoBÞ<
IüpÒ ô IýXÎ ÿBøoBÞ .luo|þíð
Bø|ûBâkAkok ókAk RkBùy úPyAk þGõg lì@ok lðAõO|þì BÏÇÚ
,lýyBG ûkq ÿpu ûBâkAk úG pâA ,QýÚçg úG qBýð IéÒA BìA ,lyBG
lýñýG|þì ûkAõðBg ÿBø|ûBâkAk ûtüô|úG pÇg úG êüBíO ô kBüq {yõÞ ô þÏu
Bø|ûBâkAk ÿõéW úÞ lñPvø ÿkApÖA |>.koAk ókpÞ
:lñüõâ|þì Iè püq ô lðA|ûkBPvüA lì@ok BøoBÞ òüA qA þÃÏG
,ÝçÆ oôAk ,ÝçÆ løBy ,løBy< pu qA ÈÛÖ pãük þgpG ô lðoAk þGõg
>...ô îøk|þì RkBùy ,oBvÎA løBy qA álðA lì@ok IvÞ ÿApG ô ÿoB^Bð
úßñüA ô êÓy òüA ókõG ÈéÒ ô Quok úG ok ,lðõy|þì JBhPðA kApÖA ÿõu
,pýg Bü QuA ëçc êÓy òüA lì@ok úG þé¾A ëõK BøoBÞ òüA qA þgpG
|.îüoAlðÿoBÞ ok.kôo|þìkpÖkõgIýWúGëõKïBíOlñPvøúðBÚçgúÞpãükþgpGokôkôo|þìÿpãükkpÖIýW
RkBùy ÿApG ÿlW óõðBÚ kõHð |.|.îüqAkpK|þì lì@ok IvÞ ÿBø|ûAo ô Bø|êÓy òüA qA ÿkAlÏO þÖpÏì úG úìAkA
ok RBÃÚ ókpßð ÜýÛdO ô Õôok
ûly UÎBG óAløBy þìBuA ô ÜGAõu êßy òüpOBHüq úG úìBíÎ ólý`ýK
ÿApG Ao oBÞ òüA ÿkApÖA QuA BG< :QuA ûly úPyõð ,kõy|þì Quk|úG|Quk ÿqBXì RBd×¾ ok Bøqôo òüA úÞ ÿA|þùâ@ok
pø QíýÚ|.lññÞ JBhPðA þüAqlì@ok ,qrÏì QýðBcôo Qìlg ïçu ÅpÎ
|.QuA óBìõO 70 BO 50 kôlc ÿrý^ ûBâkAk ok RkBùy ÿBø|fpÆ ok ÑõñPì úìBíÎ ólý`ýK
)Bíy úÛýéu BG IuBñPì( ØéPhì
pýãG ëõK ,ûlG äñýÞoBK xok@ úÞ ÿA|ûoBíy BG >.kõy|þì úPÖpünK
ÿõéW êTì þüBø|êdì ok áoBK ,kõG ûly Zok þùâ@ òüA êüm
,QuA Ñõñíì þðBzð|{O@ ÿBøpýy qA úìBíÎ òPvG ÔéHì .îýPÖpâ xBíO
Bü úPuAõg lðoAk úéXÎ úÞ kApÖA þgpG úG QHvð ô kõy|þì Ñôpy óBìõO 45
áoBK Bø|êdì òüA ok úPuAõgBð òüA QíýÚ lýñÞ JBhPðA úÞ þèlì
òüA ok úÞ lñPvø ÿkApÖA ,lññÞ|þì .kõy|þì úÖBÂA îø óBìõO 80 BO oBÞ
ô lññÞ|þì òýíÞ fçǾA úG Bø|êdì ,wñW Ñõð( úìBíÎ UdG kõg úPHèA
êýÛSpW BG kôo|þì ûlñðAo úÞ|þðBìq pýSBO ó@ QíýÚ pG îø ) ...ô sApPì
êdì ó@qA òýyBì BO lðpýâ|þì xBíO ok ÿpdHO úÞ ÿkApÖA .koAnâ|þì
ûlñðAo kõy ûkAk ëBÛPðA äñýÞoBK úG Zok BG Bøqôo òüA lðoAk úìBíÎ òPvG
ô kkpâ|þìpG òýyBì áoBK êdì úG úÞ úG ïAlÚA ÿqBXì RBd×¾ ok þùâ@
õéW,Qvýð{ñýyBìkõy|þìúWõPì luo|þìÿkôlÏìkApÖAòømúGØéPhìÿBø|ëlìúGîøó@ólý`ýKúìBíÎûlüA.lññÞ|þìlì@okIvÞ
Ao òýyBì< :lñüõâ|þì ô lñü@|þì .lyBGúPyAkÿlì@okûAoòüAqAlðAõO|þìlyBGúPyAkúìBíÎólý`ýKokþ¾BgRoBùìúÞÿkpÖô
êdì úG oõOõì BG BýG ,kpG êýÛSpW
30 òýG ÿA|úñürøô >QìpHG äñýÞoBK Bø|óqkAk
|.lðpýâ|þìûlñðAoqAoBÞòüAÿApGóBìõO50BO lýyBGúPÖolùzìpâAþPcôBø|BíñýuêGBÛìBOúPÖpâJçÛðAóBGBýgqA,lüA|ûlükBW|úíøAoBø|óqkAk

16

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

úG ,lñøk|þíð BñG ïBíOA Bíy úG ,lýñßð |!pýãG áçK ÿõéW Ao QPuk
òPyAk lñðBƒì koAõƒì þƒgpƒG þƒâqBƒO
ïBíOA oôl¾ ÿApG oõOApƒðs ô YƒýßK ô Quk ,kpÖ ô Zôq àýÖApO fpÆ
,QuA ûly þìArèA óBíPgBu àü ÿBñG kkpO qA ÐðBì ô úPvG Ao Bø|ûlñƒðAo ÿBƒK
úßñüA úG þéüBíO BøBìpÖoBÞ þgpG BìA Bø|óBGBýg þgpG ok Bø|òýyBì ûqôo|úíø
lññÞ úýùO úðBg ÿApG Ao êüBuô òƒüA qA oApƒÖ ÿApƒG Bƒø|ûlƒñƒðAo.QƒƒuA ûlƒƒy
BøoAk|ûqBÓì þgpG BXñüA ok ,lƒðoAlƒð úƒG úƒíüpƒW úƒâpƒG QƒHS ô Bƒø|òƒýGoôk
BO lñøk|þì úüApÞ oõƒOApƒðs ô YƒýßK ólýyBK úéíW qA þ×éPhƒì ÿBƒø|}ôo
lñÞ I¿ð óBíPgBuok Ao ó@BìpÖoBÞ ÿôo úâpG ólðBHƒvƒ^ Bƒü ÿkBƒy ÙpƒG
oBÞ ïBíOA lÏG ô kpýãG BƒñG ïBƒíOA ô |.lðly|þì êuõPì ...ô áçK
AooBÞ òüA úÞ ÿkApÖA kAlÏO .lðAkpâpG QHS qA oApÖ ÿBøoB߃øAo pƒãƒük qA
þƒèô Qƒvýð kBƒüq lƒñøk|þƒì ïBƒXƒðA fpÆ ÿAoAk ÜÆBñì úG kôoô ô ؃éhƒO
ûkB×PuAòüpPùGlðoAkûqBÓìokúÞÿA|úéýuôqAôlññÞêcAoØéhPìóBüBìpÖoBÞòüAêßzìlñðAõO|þì kpýãGBíyòýyBìáçKÿõéWAo{PukúßñüAQGBGÿkpÖúGúÞQuAòüAkpÖôZôqfpÆôàýÖApO
.lñyôp×G ÿpPzì àü úG Ao ó@ pg@ok ô lñøk ûoBWA Ao úéýuô àü oBGlñ^ ,lðpHG Ao |.lñÞ QHS Ao Bíy áçK lðAõPð àýÖApO ëpPñÞ òýGoôk BO þølG þÓéHì
oBÞ òüA ÿApG Ao óBìõO 50 BO 20 kôlc ÿrý^ô lñPvüA|þì Bø|òýGoôk ÿpPì 100ok úÞ lñPvø ÿkApÖA
þHéÛO ÿBø|óBHÞoBK |.lññÞ|þì QuAõgok
óBHÞoBK óAõñÎ|úG ,lðoAk ôokõg ókpÞ áoBK óBßìA úÞ þüBøBW Bü Bø|äñýÞoBK þgpG ok ÿkApÖA
Üc Bü Bíy úíüpW ïlÎ ÿApG ÄHÚ òüA ,lññÞ|þì okB¾ ÄHÚ Bíy ÿApG ô lðA|ûlýyõK ïpÖ xBHè ?þñÞúüpâ,ÿpýâ|þì lñ^
ûkB×PuA ó@ qA úƒÞ QƒuA þƒãñýÞoBƒK ô îPg îuApì ,Bø|{üBíøokoõÃc ÿApG kApÖA ókpÞ Býùìô ólük áoAlO kApÖA òüA þÏÚAô êÓy
qA kApÖA ÐÚAõì þgpG ok BìA ,lükpƒÞ BñG úÞ ÿõdð|úG .QuA ...ô þuôpÎ
,lññÞ|þì ûkB×PuAFõu þðBHÞoBK êÓy òèBu lðAõO|þì ôA ,BìpÖoBÞ QuAõg úG
aýø BìA lðoAnâ|þì óBHÞoBK Ao óBy|ïBð BO 500 òýG þPýÖpÊ BG Ao {üBíø àü
.lƒðoAlƒð ÿoAkpƒùy úƒG ÿA|þƒãPvGAô ok úÞ ÿkApÖA ÿApG ô lñÞpK p×ð 1000
,lðA|úPgAlðA ûAo þHuBÞ óBykõg ÿApG wüôpu lðoAk oõƒÃc îƒuApƒì òƒüA
oôq ëõK .þÃHÚ ô ïpÖ xBHè aýø|þG kôlc ô AnÒ ûlÎô àü ,JBøm ô JBüA
Øüpc óõðBÚ þPc Büõâ ô lðpýâ|þì p×ð pø ÿApG óBƒìõƒO oArƒø 30 BƒO 20
þìpW óAõO|þíð úÞAp^ ;kõy|þíð Bùð@ òèBu úG kôoô qA êHÚ úÞ lñÞ|þì úHèBÇì
úG óBGBýg òüAqA BùñO Qyõð Bùð@ÿApG .kõy QgAkpK kApÖA úG lüBG ÔéHì òüA
úÞ òýyBì qA .lðôo|þì pãük óBGBýg îuApì pø ÿApG îø }kõg úícrèA|Üc
Bƒƒíƒy qA Ao þƒƒÓƒéHƒì ÿõƒƒy ûkBƒƒýƒK óBìõO óõýéýì YñK BO úu kôlc ÿrý^
úG úÞ|þðBìq ô lƒñƒñƒÞ|þƒì QƒuAõƒgok ÿApG lñPvø pÂBc kApÖA þgpG .QuA
þñýG|þì ,ÿkpâ|þìpG òýyBƒì Qƒíƒu wèBXì ok óBìõƒO 30 BƒO 20 ÿqôo
þðBHÞoBK úâpG aýø ô ÿly úíƒüpƒW lññÞ úüpâ Bü lñ¿ÚpG ,lññÞ QÞpy
þüæBG BPHvð |QíýÚ úG Ao Jõg ÿBøBW Bø|óBHÞoBK þøBâ úPHèA !Qvýð QñƒýƒyBƒì úƒzƒýƒy ÿôo |.lðoAk þÚõÛc êÚAlc ûBìpu úÞ lñyBG òEíÇì þèô
|.lñyôpÖ|þì
áçK ÄüõÏO ؾok QGõð }ôpÖ
ÿoõOõì óBýéÚ ,ôokõg áçK ÄüõƒÏƒO ؃¾
Bü úðBg|ûp×u ,áoBKpøok Bøqôo òüA ô òƒƒƒüpƒƒƒO|þƒƒƒðæõƒƒƒƒÆ qA þƒƒƒƒßƒƒü
lP×ýG óBOpývì úÞ þPñu óAoõƒPuo QuA þüBø|ؾ òüpO|ûlƒññÞ|úƒPvg
ó@ óBHèBÆ úG óBýéÚ úƒÂpƒÎ lƒøBƒy ÿApG Ao ÿoBÞ qôo àü lüoõHXì úÞ
úƒßñüA qA úƒPynƒâ .kõƒG lƒýƒøAõƒƒg ,lƒýøk ÁBƒ¿PgA áçK ăüõƒÏO
,koAk þOApÃì ú^ óBýéÚ ëBíÏPƒuA ûkB×PuAFõu Q¾pÖ òüA qA ÿkApƒÖA
oBñÞok úÞ kpÞ ûoByA úPßð òüA úG lüBG QGõð lðôo|þƒì kôq eƒHƒ¾ ô ûkpƒÞ
îø þüBø|êÓy ,úéýuô òüA ëBíÏPuA ly þðæõÆ Ø¾ úÞ lÏGô lðpýâ|þì
óBýéÚ .kõy|þì kBXüA ó@ oõgApÖ úG Ao óBzüBW ,lðoAk úéXÎ úÞ ÿkApÖA úG
Bøqôo òüA úÞ QuA þéÓy òÞ|ÝB^ îø QGõð }ôpÖ úñürø ,lñyôpÖ|þì
lýðrG ïlÚ îø êcBu oBñÞok pâA þPc ,koAk òƒýƒyBƒì ëlƒì úƒG þƒãƒPƒvƒG
kApÖA òüA .koAk þHuBÞ }kõg ÿApG qA Bì úÞ ÿlükqBG ok ëBTì óAõñÎ|úG
êüõdO ô ûkpÞ ûkB×PuA ûkBì@ Ao óBýéÚ îýPyAk QGõð }ôpÖ ô lüpƒg òƒüA
BXñüA ok ú`ð@ .lñøk|þƒì ÿpƒPƒzƒì | àü {ýK úP×ø Q×â|þì þüBÚ@ ,kõG óBìõO 160 Alðõýø àü ÿApG ô óBìõO 80 ,206 ôtK ÿApG QíýÚ
ûkpG|ïBð ó@ qA IýXÎ êÓy óAõñÎ|úG |.lüpgBÚ@óçÖqAóBìõOoArø300ÔéHìúGAoþPGõðQyAkúéXÎîøþéýgúÞ| BMW
ëBíÏPuA ûkBì@ Ao óBýéÚ úÞ ÿkApÖA lñPvø þñÏü .QuA ërñì ok êGBÛì ó@ êüõdO wüôpu ,kõy|þì
BG lüBG lñÞ ëBíÏPuA þðBýéÚ lñÞ xõø þvÞpâA òüApGBñG .lññÞ|þì ëBuoA þÂBÛPì kpÖ ÿApGô ûkpÞ oõOApðsô YýßK ûoBWA
17 |.QuAóBìõO80BO60òýGBø|óBýéÚòüAúñürø,kpýãGxBíOkApÖAòüA îøApÖkõgóBíPgBuokAoþulñùìÿBø|óBíèAþgpGBOúÞlýðAk|þìlýyBGûkpÞqBuô|QgBupâA

óApùO úéXì

!QyAlð þùWõO Bùð@úGoBßuA BùèBu úÞÿpãüqBG 10

kõg óAoôk þèBXñW ÿBø îéýÖ úPuk ó@qA BíèBK
þüBñW ÿBøoBßøByqA þßü Ao ó@þgpG Apüq kõG
Qðõzg qA pK àdÃì {üBíð àü pãük þgpG ô
.lñPvðAk þì
þíð ÿlÛPñì Bü ôoBíñýu aýø kõWô òüA BG
ë@ ûlññÞ úðAõük ô ÀÛð þG ÿqBG QvðAõO
þðõO ïBð úG þüBGõÞ pWBùì àü {Ûð okõñý^BK
êülHO AlüoõéÖ olhì kAõì óBÇéu úG úÞ BðBPðõì pg@{hG
îéýÖ qA wðBßu pø ok ôA .lüBíð oBßðA Ao kõy þì
úñd¾ lñðBì ,lñÞ þì IèBÒ pâByBíO úG Ao kõg õñý^BK ë@-5
ÁBg þPus ô òdè BG ôA úÞ óAoõPuo ok þÖôpÏì òüpPùGqA Bø ëBu QynâqA lÏGõñý^BK ë@
.kõy þì ûlcô îéßPì þOlì ÿApG {üBø þñüpÖ@ {Ûð òüpO þðlðBì kBü úG ô
úÞ ú^ pø îéýÖ òüA úG QHvð Bíy ûBâlük }õg ÿõG< îéýÖ ÿApG 90 úøk ÈuAôA ok ûpgæBG
óBâlññÞ BzÖAqA úÞ ÿkpì ,kpÞ ÿqBG Ao òýPzðpG òíÖBø òýPuAk -4 õñý^BK ë@ ÿqBG úÞ lýñÞ oBßðA lýðAõO þíð ,lyBG ûrüBW ûlðpG )|Scent of a Woman|( >óq
òüpPùG Ao ó@ ÿoBývG úÞ kõG QýâpOAô ÿApWBì kôq þéýgoBßuA óAoôAk úÞ lýñÞpßÖ lüBy ô þèõíÏì ÿqBG àü qA pOApÖ BðBPðõì þðõO {Ûð ok olK< îéýÖ úuokôArý^pøqA {ýK .lyoBßuA
îøoBG òüAô lñðAk þì óAoôk ïBíO þuBýu îéýÖ ô ûly òíÖBø òýPuAk ÿpãüqBG kAlÏPuA úWõPì ok rýð ó@qA {ýKõñý^BK .QuA ûlññÞ ûpýg úPHèA {Ûð )|The Godfather|( >ûlðAõg
>pìApÞ úýéÎ pìApÞ< îéýÖ ok ÿqBG ÿApG >þãu pùÊqAlÏG< îéýÖ ô þüBHüq BG Ao úðõEèoõÞ êßüBì Qý¿hy
.kõG ïôpdì oBßuA ûrüBW qA òíÖBø ôA1980ëBuok)|Kramer vs Kramer|( àü {Ûð ok )|Dog Day Afternoon|( ok ú^ pâA .kpÞ ÿqBG þ×¾õèAlüAq ÿoAnâpýSBO
ÕoBÖ< îéýÖ ok áôkApG òýìBXñG {Ûð ok lüBG BìA lñPvðAk oBßuA ûrüBW QÖBüok Üüæ Ao ,)|Serpico|( >õßýKpu< îéýÖ ok ,àðBG kqk ôk qA pO ÕôpÖ îÞ oBývG úðBâ úu òüA ïõu QívÚ
òíÖBø ,)|The Graduate|( >êý¿dPèA qA úøk àü rýð óAoôk ó@ ok þPc úÞ lýðAlG >úíø ÿApG QèAlÎ ô< îéýÖ ok ô ûlý`ýK ÿqBG îø qõñø BìA ly pøBÊ ëôA QívÚ
óôok ÿkõWô óApdG ô {ßízÞ QvðAõO .Qynâ þì Bíñýu ÿBýðk ok òíÖBø þüBíðpñø þéýÞô {Ûðok )|And Justice for All|( ÿApG ÿô kõWô òüA BG .îükõG løBy AoôA ÿBHüq
Ao êý¿dO ïBíOA qA wK óAõW kpì òüA Qý¿hy kôõýèBø ÿBíñýu ÿApG îùì oBývG ÿA úøk 70 úøk þñýDôpø kBPÏì àü {Ûðok ,ZõXèô Qhupu þÆ ok kõg þñüpÖ@ {Ûð úu òüA qA ïAlß`ýø
ÿõGBÞ< îéýÖ ok ô lzßG püõ¿O úG þüBHüq úG ,àüoBO Bø îéýÖ úíø úøk òüA ok Apüq kõG >áoBK ëlýð ok Qzcô< îéýÖ ok úG Ao oBßuA ûrüBW QvðAõPð ,úøk úu úG àükrð
rýð )|Midnight Cowboy|( >Iy úíýð ÿqBG ûoôk òüA ok .lðkõG ûly þÏÚAô ô úðBÎBXy ô )|The Panic in Needle Park|(
õvOAo Qý¿hy þâlðq qA àüsApO ÿpüõ¿O úÞ ly ûlük òíÖBø òýPuAk qA þGõg oBývG ÿBø .kpHG úðBg
kõg ïBð úG Bíñýuok Ao ÿkBíðô ûkAk úüAoAôrPüo .kpßð Bø ó@ úG þùWõO ûBã`ýø oBßuA þìkBÞ@ úG úÞ ÜGBu ïpXì àü ô pâoBÞ úÛHÆ óBìpùÚ {Ûð
úíø òüA BG òíÖBø òýPuAk BìA kõíð QHS þñè {Ûð )|Lenny|( >þñè< îéýÖ ok ôA îéýÖ ok QuA þâlðq ok þìôk wðBy ëBHðk àü óly ûlýzÞ ô ÿkõGBð Bø îéýÖ òüA ok ôA
òýPuAk .kõGoBßuA ûrüBW óôlGqõñø þüBíðpñø ûlùÎ pG Ao þüBßüpì@ oõùzì òülíÞ ,xôpG úÞ lzÞ þì püõ¿O úG Ao óBGpùì ô Jõg Àhy
QÖBü Quk oBßuA ûrüBW úG þðBìq BùñO òíÖBø }A úðBPupK Rõùy ô þH¿Î ÿBøApWA úÞ QyAk >þðBW ô þßðApÖ< úG òyôo ÿA ûlñü@ BG pukõg qBGpu àü qA
qA }A þâlðq úÞ kpÞ þì ÿqBG Ao ÿolK {Ûð úÞ ÿApG Ao ÈüApy ô úPyAnâ BK püq Ao Bø úzýéÞ úíø }õg |Frankie and Johnny úÞ kõy þì êülHO BýÖBì ûkAõðBg àü úPukpu
úÞ kpýâ þì îýí¿O þÂBÚ ô ûlýyBK îø îøApÖ ÿlíÞ N@lñPuA qA ÿlülW Ñõð oõùÊ ô Q¾pÖ oBßuA þìkBÞ@ óAoôAk.lýzgok Q¾pÖ oBG úu oBßuA óAoôAk ô úPzÞ Ao kõg okApG
qA Ao ôA ô ûkpÞ oAnâAô okBì úG Ao }pvK QðBÃc ûldPì RæBüA ok Ao óBýG ÿkAq@ ÑõÂõì ô ûkpÞ ÿBø þüBíðpñø úG ókBùð ZoA ÿApG ÿoBývG wðBy úÞ ÿA ûlññÞ ûpýg püõ¿O pÆBg úG úÞ lñPyAk
òüA ok òíÖBø ÀÛð þG ÿqBG .lýzhG îýßdO BO BìA lñPyAk ÿA úðBvÖA pãüqBG òüA óBüBK þG BG kAk úüAoA úðõEèoõÞ êßüBì Qý¿hyqAõñý^BK
.lñÞ ïôpdì }pvK BG xBíO BìA QyAk þKok ÿô ÿApG AooBßuA ÿkrìBð {Ûð òüA úíø >óq }õg ÿõG< îéýÖ óApÞA óBìq ,ÝB×OA òüA BìA .lðôpGôAqAõzýK úGoBßuA ûrüBW
Qévñüô QýÞ-3 ûrüBW QÖBüok úPvüBy Ao ôA oBßuA óAoôAk îéýÖ .kAlð jo ûBã`ýø ,ÿoôBGBð òýÎ ok
äu< îéýÖ ok òíÖAk ,ó@ qA {ýK .lñPvðAlð .ly úPÖpâ ûlükBð Bø þüBíðpñø ÿk óBüApG )|Scarface|( >þígq Roõ¾<
QýÞ QüBùð ok úÞ ó@ qA êHÚ Bø ëBu úÞkpÞÿqBG)|Straw Dogs|(>þèByõKÿBø
ok ,kõy oBßuA ûrüBW IvÞ úG ÜÖõì Qévñüô îéýÖ òüpO Qhu ô òüpO ûlññÞ QcAoBð qA þßü 18
>xBvcA ô êÛÎ< lñðBì þüBø îéýÖ ÿô .QuA ókpÞ ByBíO ÿApG Bíñýu iüoBO ÿBø
RAkõWõì< ô Sense and Sensibility| úÞ lñÞ þì ÿqBG Ao ÿA ûlñvüõð {Ûð îéýÖ òüA ok
ÿqBG Heavenly Creatures| >þðBíu@ lñÞ þì óBßì êÛð þüBPuôo úÛÇñì àü úG pùy qA
úüAoA kõg qA oBßuA ûrüBW QÖBüok úPvüBy þüBø pýâokoôpy ÿBø þédì qA ÿkAlÏO BG BXð@okô
þé¾A ÿBø {ÛðqA þßü òýñ`íø ÿô .kõG ûkAk
QyAk ûlùÎ pG Ao |Titanic| >àýðBPüBO< îéýÖ .kõy þì
úG oBßuA ûrüBW ókpG ô ÿkrìBð úñýìq ok úÞ Ép×ì Qðõzg úG QHvð úÞ þøBâlük pø
>õüA koõì ok rý^ úíø< ÿBø îéýÖ BG IýOpO àüpdO pßñì lýðAõO þíð lýyBG úPyAk îéýÖ
>oõø òG< ô )|All About Eve|( þíéýÖ ok òíÖBø ÿqBG ÿoAnâpýSBO ô þâlññÞ
ÿpHg óBñ`íø BìA ly ÿôBvì )|Hur|-|Ben|( úíýð úPvðAõO ÿkBPuA BG BK òýßK ïBu úÞ lüõy
kõWô òüA BG .kõHð Qévñüô ÿApG oBßuA ûrüBW qA ûBã`ýø úÞ Ao òíÖBø Qý¿hy àüoBOô óBùñK
QýÞqA þñüpÖ@{Ûð àü BùñO îýPuAõg þìpâA BìA .lzßG püõ¿O úG îükõHð løBy óBìq ó@ BO
ó@ ày óôlG îýðAlG oBßuA úPvüBy Ao Qévñüô ok òíÖBø wLu .kõHð oBßuA qA ÿpHg rýð oBG òüA
àü ÿlGA {zgok< îéýÖokôA ÀÛð þG ÿqBG ëoBÞ {Ûð >oõùíW wýüo óAkpì úíø< îéýÖ

>áBK òøm

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

îéýÖ qA àü aýø ok óõñÞBO òìlèôA ÿpâ ÿqBG ,oBßuA ûrüBW IvÞ ÿApGôA þñüpÖ@ {Ûð |Eternal Sunshine of the Spotless Mind|
òüpPùG qA úzýíø ô ûkpßð ÿqBG lG kõg ÿBø >QüpPuA ëAô åpâ< îéýÖ ok .kõG
ëBvìA BùñO BìA QuA ûkõG kõg îéýÖ óApãüqBG
ok êý^p^ óõPvñüô {Ûð ÿB×üA ÿApG QvðAõO {Ûð ok The Wolf of Wall Street kõG ÿpÞ îýW ÿBø îéýÖ kôlÏì qA þßü òüA
>QƒƒƒƒÎBƒƒƒƒu òƒƒƒƒüpƒƒƒƒO àƒƒƒƒüoBƒƒƒƒO< éýƒƒÖ BìA kõG QüpPuA ëAô ïBðlG ëæk Roõ×éG ókoõW QvðAõPð þüBßüpì@ xBñypu òülíÞ òüA úÞ
úðBg úG AooBßuA ûrüBW )|Darkest Hour|( þðAlñ^ úWõO oBßuA óAoôAk úÞ kõG òüA êßzì êìBÞ oõÆ úG Ao îéýÖ óApâByBíO ô óAlÛPñì úWõO
xoõÖ püA< îéýÖ ok lùÏO oAlÛì òýíø BG ôA .kpHG .lðoAlð ÿlíÞ îO ÿAoAk ÿBø þñüpÖ@ {Ûð úG kõg {Ûð îéýÖ òüA ok ÿô Apüq lñÞ IéW kõg úG
Qý¿hy {Ûð )|Air Force One|( >óAô óAõñÎ úG lüBG Ao îéýÖ òüA ÿBø úñd¾ qA þgpG ÿqBG ÿpPzýG ÿqAkpK RBýürW ô QýuBvc BG Ao
{Ûð þìBíO .kõG ûkpÞ ÿqBG Ao óBPuAk oôpƒy iüoBO ÿBø þñüpÖ@ {Ûð òüpPùG qA þüBø úðõíð ÿqBHíø ÿpãüqBG RolÚqAoBÞ òüA ÿApGô ûkpÞ
ïArPèA ô lùÏO BG þãíø òìlèôA ÿpâ ÿBø þñüpÖ@ ôolðBhè@ QüBùð ok BìA .kpƒÞ QƒHƒS Bƒíƒñƒýƒu ÿqBG .QÖpâ þì àíÞ ,Qévñüô QýÞ ,}A
ïAo@oBývG ÿqBG .lðA ûkõG óBPuAk ô {Ûð úG êìBÞ kõg àýPvükBu ÿBø ÿpýãPhu BG õPüoBƒñƒüA {Ûð ok Qévñüô QýÞ pãðApüô ô xBvcApƒK
úu ok óôkoõâ oõìBì {Ûð ok ôA RBýürWpK ô lzßG püõ¿O úG Ao ôA ÿpãüqBG pñø ZôA QvðAõO þì kok úG Ao óApâByBíO ëk êDõW ÜGBu pvíø
ÿqBG úüBu ok óæõð pÖõPvüpÞ úPgBu òíPG úðBâ Bø Rlì úÞ ôA oBßuA ûrüBW òýèôA QüBùð ok ô RôB×Pì RBuBvcA BG þzÛð òýñ^ ÿB×üA ô koô@
oApÚ pÞõW {Ûð ok pXè Uýø þH¿Î ô òzg {üApG Ao QÖpâ þì ÜéÏO ôA úƒG lƒüBƒG {ƒýƒK Qévñüô rW úG þvÞ qA ØéPhì ÿBø óBìq ok
pXè ûqAlðA úG îéýÖ òüA ok òìlèôA ÿpâ BìA QÖpâ îéýÖ ÿApG QüBùð ok Qévñüô QýÞ .kõHð úPgBu
oBßuA óAoôAk ÈuõO kõWô òüA BG ,lýzƒgok .kpÞ òýíÃO úÞ òüA qA wK ô The Reader >ûlñðAõg<
òìlèôA ÿpâ-1 ûlükBð }A ûlññÞ ûpýg ÿBø þñüpÖ@ {Ûð BøoBG
.ly úPÖpâ ûlükBð QulG Ao oBßuA ûrüBW QvðAõO ,lƒy úƒPÖpƒâ
óAoôk ëõÆok úÞ þüBø {Ûð þìBíOok ÿô qõýø koAôBø {Ûð ÿB×üA ÿApG Ao kõg ÿpãüqBG
pø úÞ ly pøBÊ óBñ^ QyAk ûlùÎ pG {PýèBÏÖ oBÞ úG )|The Aviator|( >koõðAõø< îéýÖok .koô@
;lñPyAk Ao oBßuA ûrüBW QÖBüok þãPvüBy àü ô úðBÚkB¾ ÿA ûõýy úG Ao ôA þðAôo ÉõÛu ô úPÖpâ õüpKBÞÿkôkoBðõEè -2
.lèAõuA ÿôoBø þè BO úPÖpâ æõÞAok QñƒÞ qA oBßuA qA ÿpHg BìA lýzÞ püõ¿O úG oôBG êGBÚ ûrüBW óôlG olÚ ó@ õüpKBÞ ÿk ôkoBðõƒEƒè
qA òìlèôA úÞ ÿA ûlñøk oAq@ BìA ïAo@ püõƒ¿ƒO ûrüBW úPvüBy ÿBø þñüpÖ@{Ûð QupùÖ .lzð ô Rpýc UÎBG ÑõÂõì òüA úÞ lðBƒì oBƒßƒuA
ÿBø úHñW òüpPùG qA þßü løk þì úüAoA lèAõuA þì úâA< :QuA þðæõÆ oBývG õüpKBÞ ÿk oBßuA ÿqBG ëBu pø ÿô Apüq kõG ûly óBãíø phvíO
oõýèA úPgBu )|JFK|( >þÞ ÙA þƒW< îéýƒÖ ,|Catch Me If You Can>pýãGõñì þðõO úüAoA kõg qA oBßuA ûrüBW QÖBüok úPvüBy þüBø
ok léý×vñPuA òìoõð {Ûðok ÿqBG .kõG óõPuA ,|Django Unchained >ûly kAq@ ÿõãðBW< ûlükBð þìkBÞ@ óAoôAk ÈuõO oBG pø BìA kAk þì
ô)|The Professional|:|on|ë|L|(>óõEè< >òƒýðõƒg xBƒíèA< ,|Titanic| >àƒýðBƒPüBƒO< ûpýg þüBø ÿqBG úèBu pø ôA .ly þì úPƒÖpƒâ
>þÏÚAô úðBÛyBÎ óBPuAk< ok ÿõüBLuA êvÞok RpHéýâ ÿrý^ ú^< ,|Blood Diamond ÿBø óBPuAk ólýzÞ püõ¿O úG ÿApƒG ûlƒñƒñƒÞ
ÿqBG òüpPùG ûpìqok )|True Romance|( , >òƒýƒÛƒéO< ,| >?lƒƒøk þƒƒì oAq@ Ao Mƒƒüpƒƒâ ûly UÎBG {ñPÖpãð ûrüBW BìA QyAk lñíOolÚ
þì oApÚ þ×ñì ÿBø {Ûð ok Bíñýu iüoBO ÿBø .lðõy áõßzì oBßuA óAoôAk úG úíø úÞ kõƒG
ok òìlèôA ÁBg RoBùì úG ÑõÂõì òüA ô lðpýâ ,Shutter Island>pOByûpürW< ÿB×üA ÿApG 2016 ëBu ok õüpKBÞ ÿk ïBXðApu
qBG þñPyAk Quôk BìA úðAoôpy ÿBø {Ûð ÿB×üA ,The Departed>óBãPÖo< >úPzâqBG åpì qA< îéýÖ ok xApâ õýø {ƒÛƒð
BìA êülG þG ÿBø ÿlñìpñø òüA ïBíO BG .kkpâ þì ëBuúÞÿoBßuAûrüBW)|The Revenant|(
úG òPÖBü Quk qA úPynâ ëBu BO òìlèôA ÿpâ ,|Revolutionary Road|>þGçÛðAûkBW< BìA .QÖpâ Quk ok Ao kõG ûly Ôüok ôA qA Bø
ô|The Basketball Diaries| >ëBHPßvGRApÆBg< ëBTì þìArPèA ô lùÏO BG ÿô ,îéýÖ òüA qA {ýK
.kõG ûly ïôpdì oBßuA ûrüBW úÞ kõG ûly pÂBc pãük îéýÖ òülñ^ ok þðkq
óBüBK .pãük ÿkAlÏO iüoBO ÿBø îéýÖ òüpPùG ôrW Bø ó@ qA ÿoBývG
òüpO úPvüBy >úPzâqBG åpì qA< qA {ýK .lñü@ þì oBíy úG Bíñýu
19 RolÚ ô xBƒvƒcA ,kAlƒÏƒPƒuA ïBƒíƒO ÿô

óApùO úéXì

?!QvýÞþèBHÚA òüo@

}õâ úG qôo pø úÞ þìBð þèBHÚA òüo@#|
wéXð@ wè ûtüô úG Bßüpì@ îýÛì óBýðApüA
| ôA þðBLíÞ ûqAô@ ô koõg þì óBñýzð
úG ,ûlý`ýK BW úíø ok|Enrich Financial
òüA ÿkB¿PÚA ûpù^ QzK ok ô QvýÞþPuAo
þèBì óBÖõOqA Ao ÿoBývG þâlðq úÞóAõW kpì
| | ?konâþì ú^ ûkAk RBXð
ûlðBì iuBK þG óõñÞBO úÞ QuA þèAõEu òüA
þèBHÚA òüo@ BG úHcB¿ì l¿Ú ÿA úðBuo ûBâpø ô
{üBÖôBG óAoBßíø ô kõg þðBLíÞ úG óBñ^ ôA koAk
IHu úÞ ôA þOAm RBý¾õ¿g úÞ kqAkpK þì
Quk úG ûly }A þðBLíÞôôA ûkBÏèA ÝõÖoBùPyA
þíð þñhu kõg qA ô kõy þì ûkpLu þyõìApÖ
koõìok"þèBHÚA òüo@"| ÿBÚ@ÿBø iuBKô óBüpPzì ëôAlPìô YüAo ÿBùzupK qA ,QvýÞ ôA QÖBüok lüBG úÞ þèBc ok .lüõâ
QükpÞ{üArÖAô kõHùG , eýd¿O , îýìpO ûBÖo ûAo ok BO ûly IHu ÿA ûrýãðA ú^ ô ûlì@ BXÞ
úG ?lyBG ByõÞ Bø Qýéì pãük ô kõg óBñÆõíø
ÿBø ïAô ÉBvÚA óBýì ok úÞ lyBG þìkpì Qìlg ok ô lñÞ pDAk Ao kõg êÛPvì pPÖk QÖpâ îýí¿O .îülýupK}kõgûoBGokôAqAAlPGAîýPvzðþèBHÚAòüo@QHd¾ÿBKoBGòüAþPÚôêýèkòýíø
.lðkqþìBKôQukÿoBHPÎAÿBøRoBÞôþßðBG ÙôpÏì þPuôlðBíùì ô þðBGpùì úG {ðBìkpì úÞ ÿpùy ô ,êHéG ô êâ ô pÏy pùy qApýy ok ôA
ÿBøþðBLíÞokoBÞpÆBgúGôQyAkÀ¿hO}oBÞokþèBHÚAòüo@úßð@êýèkúGþÖløòýñ^ úßð@BG .QuA ûly ZoBg óApüAqA úÞ ûkõG úèBu ûkrðByô ûlðAõg xokqApýyok ,ûly lèõPì lñPvø
pø ëBHðk úGôA BO ly UÎBGô lýuopíS úG kôq þéýg ,kõG úPÖBü Quk kBüq ÿBø úGpXO úG þüBßüpì@ BýðkoõzÞòüpOúPÖpzýKÿBøûBãzðAkoklðAõPGBOlðBuoBßüpì@úGAoôAþüBüõKÝõyBìAûkõGóAõWõð
| :ïBðúGþGBPÞôA.kpýâoApÚëôAÿõßuokQyAkþìpGúÞþìBâ .løk úìAkA êý¿dO úG
| Build Better Credit to Build a Better Life| úGp×u IHuôApâõXPvW fôo .kpÞ úzýK Ao ólðAõg xokô kq æBG Ao Bø òýPu@òÆôqAoôkôA
òüAok .lýuo QHS úG Bø }ôpÖ pKôrW {ìBð êGõð lðArðoBGô óôqBì@ ÿBø QüBuok úÞ Qyõð ÿoAnâ úüBìpu ô þÚõÛc ÿBø úñýìq ok ØéPhì ÿBø ûBãzðAk qA lðAõPG BO ly pãük ÿBø QèBüA
ÿBø àýPÞBO þÖpÏì úG óBñ^ þèBHÚA òüo@ô kpG þì þK kõg oBHPÎA îýìpO oApuA úG ûlñðAõg JBPÞ ÿBø úPyo BG äñøBíø úÞ þüBø þðBLíÞ BG óBìríø ô koAk QÖBüok Ao kõg wðBvýè ÝõÖ ô wðBvýè
BOlðBuoþìþøBÖoJõéÇìúÇÛðúGAoþOoBÞQükpÞôïAôIcB¾pøúÞkqAkpKþìÿoBHPÎARAoAkA ôpüq BG óBñ^ ÿoBHPÎA ÿBø þðBLíÞ BG ÿoBßíøô êý¿dO ëõÆokôA .lñÞ ÿoBßíø kõGôA þéý¿dO 20
ÿBøQgAkpKpyqAAokõgôlñÞþâlýuoBøó@úGÉõGpìþÚõÛcRçßzìúGQcAoëBýgBGlðAõPG úÞ ly Bñy@ ÿoBHPÎA ÿBø RoBÞ òPyAk ô þßðBG þølG pÆBg úG ïkpì ÿkB¿PÚA Rçßzì ÿBø îG

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

þPükpÞ ô ÿoBHPÎA oõìA úýéÞ ok Bì À¿hPì ô ûlüqoô îýO òüApGBñG .lññÞ þâlðq QcAo lñðAõPG | |.kqBukAq@úðBøBìÉBvÚAkoõìþGôëõÛÏìBð
úÏWApìkAlÏOúÞpãükÿBøQýéìþPcôkõgóBñÆõíøúGoõìAòüAqAþPívÚpøokBOlðAûlyYývG þèBHÚAòüo@BGó@ëBHðkúGôkõPuAoó@Bßüpì@ÿoAkúðArgpüqôúÞkõGóBñ^JBPÞòüAQýÛÖõì
|.lðoAkpGþPükpÞôþìAôúñýìqokóBzOçßzìÿôoqAÿoBGôlññÞàíÞlñPvýðîÞîøó@óBâlññÞ kõGûlýuo{yõâúGó@pHgúÞAo| Enrich Financial |ÿBøQýèBÏÖó@þÆôQyAkþOBÚçì
| | |.kAkoApÚÜüõzOôlýDBOkoõì
òì úðAqôooBÞ BùñO |Enrich Financial þüApWA Qüpülì :lüõâ þì òýñ`íø þèBHÚA òüo@ úÞ ÿA úvéWok {üBø QýèBÏÖpÆBg úG Ao þèBHÚA òüo@Bßüpì@ÜGBuoõùíW wýDo BìBGôA áAoBG
xok,ïoAkÿoBßíøBülìBG.îPvøØéPhìÿBøoBñýíuþüBKpGëBcokIOpìòüApGûôçÎôQvýð AoôA RBìAlÚArýð Bßüpì@ÿoAk úðArgpüqôô kAkoApÚ lÛ×O koõì kõG ÿkB¿PÚA fpÆ àü þuopG ûtüô
ûlzðrÞpíPìëBzññüBÖaüpðAÿôoBùñOòìoBÞòüApGBñG.îñÞþìQýèBÏÖäñýPÞoBìoõìAokôîøkþì úG lüBG løk þì oApÚ ëôA ÿõßu ok Ao þèBHÚA òüo@ úÞ RAqBýPìA òüA pG ûôçÎ .kAk oApÚ lýüBO koõì
îýOóõ^.ïõyÐÚAôlý×ìrýðpãükÿBøúñýìqokBOîPvøëõÓzìÿpãükÿBøoBÞúGoBÞòüAoBñÞokô .kôoþìoBíyúGïlÚòýèôAóAõñÎúGúñýìqòüAokôAïlÚpøúÞkpÞûoByAôAÿAúðBuoRBìlg
úÞlññÞþìoBÞkõWõìÿBøûlðôpKÿôoQÎpuôRoBùìBGóBñ^|Enrich Financial |ûlüqoô | ïBð úG Ao kõg þðBLíÞ QýèBÏÖ ëBu lñ^ ëõÆ ok QvðAõO úÞ þèBHÚA òüo@
.ïqAkpLGÿpãüklý×ìÿBøoBÞúGîðAõOþìôQuAQcAoîèBýgpËðòüAqA Ñõðok ïAlÞpø úÞ QyAkpG ÿpãük ÿBø ïlÚ ó@oBñÞok ,lðBupG ZôA úG|Enrich Financial
êýèk þG þéÓy ÿBø úñýìq ïBíO ok þèBHÚA òüo@ ókõG ëôA úÞ Q×â óAõO þì RBdýÂõO òüA BG| | wýuCBOAoóBGqþñìoAõükAoòýèôAþñìoAúÏìBWÿApGBìAQvýðþñìoAúßð@BGôA.kõGÐülGôûqBOkõg
| |.kpÞpPzýGÿBøQýÛÖõìÿôqo@ôAÿApGlüBGôQvýð | |.lðBupGpãülßü}õâúGlñPvøúÞÿAúÇÛðpøokAoBßüpì@îýÛìóBðBGqþñìoAÿAl¾BOkpÞ
ïBð úG Ao þðõürüõéO úìBðpG àü ó@ pG ûôçÎ
úÞ kpÞ {hK wéXð@wè ÿBø êHýÞqA >{ðAk<
ô kõG úPÖpâ oApÚ óBãíø úWõO koõì ó@ ÿBø úìBðpG
kBü lý×ì þyqõì@ óõürüõéO àü óAõñÎ úG ó@ qA
ØéPhì ÿBø úìBðpG óõürüõéO òüA qA .ly þì
þðBLíÞ àü ÈuõO BølÏG úÞ ly þì {hK þíéÎ
.ly ÿoAlüpg þüBßüpì@
pG úÞ þüBø ïlÚ úG úWõO BG þèBHÚA òüo@
óBìqBu lýDBO ô ÜüõzO koõì oBG pø QyAk þì
AløA ÿrüAõWôA úGô QÖpâ þìoApÚ ØéPhì ÿBø
ûløBzì óAõO þì ôA oBÞ pPÖk ok Ao úíø úÞ ly þì
| |.kpÞ
ÿBø QýèBÏÖ ok Ao kõg ïBð úÞ þèBHÚA òüo@
QüõÃÎ úG ûlðBuo ZôA úG þvñürýGô þÎBíPWA
ÿBø úìBñýøAõâ ô ûlì@ok þèô úÛÇñì þðBâoqBG ÝBOA
óBâlñüBíð ô þuBýu ÿBø ûpù^ qA Ao ÿpHPÏì
þì úéíW ó@qA úÞ úPyAk QÖBüok Bßüpì@ ûpãñÞ
òGô úñGBG ô Qì ,>òìpy kpG< óBüBÚ@ úG óAõO
pßzO úìBð Bø ó@ol¾ ok úÞ kpÞ ûoByA úßðBðpu
úG Bßüpì@ QÚô oõùíW wýDo BìBGôA áAoBG rýì@
.koAkoApÚôA
QèBüA RBìBÛì qA ÿrüAõW òýñ`íø òüo@
| |:QuAúPyAkQÖBüokfpyòüAúGBýðp×ýèBÞ

Certificate of Recognition
|by the Councilman Officer,

Third Council District,

CityOf Los Angeles,

State of California

þèBHÚA òüo@ ïBð ókõG fpÇì ô ókõG ëôA
|óõ^ ÿpHPÏì ÿBø úðBuo BO ûly IHu òýñ`íø
ÉõGpìoBHgA| NBC News, ABC, CBC

rýãðApG UdG ô pSõì ÿBø QýèBÏÖ úG
| |.lññÞpzPñìAo|Enrich Financial
úG úÞ {yçO ô {Ölø ûoBGok ôA qA þPÚô
ëAõEu lñÞ þì ëBHðk Ao ó@ pünKBð þãPvg oõÆ
| þüApWA pülì óAõñÎ úG òì :lüõâ þì ,kõy þì
îñÞ þìpßÖ þìkpì úG| Enrich Financial
þì þâlðq ÿoõzÞok þðApüA ÿõgô Üég BG úÞ
úGô lðq þì Ao ëôA Ùpc ó@ok RBükBì úÞ lññÞ
ûlyoBPÖpâ kB¿PÚA þOõHßñÎoBOokpÆBg òýíø
BO QgBuoôk ÿoBPÖpâ òüAqA Ao Bø ó@lüBGô lðA

21

óApùO úéXì

ápO úG oõHXì úÞ QyAk ëBu YñK #
úG Ao {üBK Qyõðpu .ly êGBÞ {øBâkAq
ôA úÞÿoõzÞ,AkBðBÞúG ,lðBzÞBýðk ÿõvð@
ô kAk }qõì@,QÖpâ }õÒ@ok úé¾BÖçG Ao
úÞ ó@ îÒo úG æBc .lyBG }kõg QyAnâ
Ao óõÖôpßýì ,Qvýð þÛýuõì ÜyBÎ
,ôA úP×â úG BO lðAõg|þì qAô@ô koAk|þìpG
ok ,lñßzG Ao }õìBg QüpTÞA Rõßu

.óBðq ÿApGoõzÞòüpOlG
ok ,koAk ëBu 32 úÞ ûkAq|ëBíW ûktì
}olK lðAõO|þì úÞ QuA ûly åorG ÿA|ûkAõðBg

koAlð þÛýuõì úG ÜzÎ úÞÿA|ûlñðAõg ;ûkAq|ëBíW ûktì

úÚçÎ QÚô aýø òì îüõãG lüBG ,îyBG QuAo Ao úðBg oBÞ ô lñyBG þGõg okBì ô pvíø ,lðõy úÞ koAk ïBð "jpu ÙpG" ,lñÞ|þì B×üA {Ûð ó@ òüpPùG" Ao }okBì ô "QvýñýíÖ àü" Ao
þPc .ïA|úPyAlð ólðAõg ô þÛýuõì úG þ¾Bg .wG ô lñølG ïBXðA QñíýéÞ ÿoBì þðAkpâoBÞ BG þüAkBðBÞ ïAok .lñÞ| Øý¾õO "{Puôk
þuoBÖ ,ïkpÞ|þì ÈHÂ Ao îãñø@òýèôA úÞ þPÚô
Quk úG Ao óõÖôpßýì ,òüA kõWô BG .ïkõHð léG lì qA" þÎBíPWA kAkoApÚ àü Ao ZAôkqA ôA .QuA þÛýuõì ok }A|þé¾A Ýõzì úßñüA óBýG BG ôA
}õìBg QüpTÞA ÿApG ïõy þüAl¾ BO îPÖpâ QÚô aýø úÞ lüArÖA|þì ô lðAk|þì "ûkBPÖA ?òßyoBXñø BìA þPèBXg óq :QvýÞûktì ïokBì ÜüõzO pâA :lüõâ|þì ,ûkõG }okBì
ûlük óBÓÖA óBðq îPuAõg|þì .óBPvðBÓÖA úÏìBW ôA .lñÞ þÖpÏì Ao kõg îýPuAõg ûktì qA .ïkõG| êýÞô æBc kBüq ëBíPcA úG òì ,kõG|þíð
.kõy oAk|ú`G løAõg|þíð ô ôBßXñÞ ,RôB×Pì ,þPèBXg ÿkpÖ :Q×â ÿBýðk úG æBc ,þðAõgqAô@ úøk àü qA wK ôA
".lðõy ûlýñy ô ïõéÎ ô ú×véÖ úPyo ok Ao {Oçý¿dO pGApGok òßyoBXñø ,ëBc òýÎokô pâ|ûløBzì ok úÞ þíéýÖ òýèôAô QuA úPyAnâ ïlÚ Bíñýu
þÛýuõì {ðAk lñÞ|þì óBÎmA ûktì lñ^pø úG AkBðBÞ þèBÎ }qõì@rÞApìqA þßüok þuBýu ÝõÛc úÞ úÏìBW ïõupì RBýÚçgA ô òýðAõÚ
BG BìA ,lðAk|þíð îø lñìpñø Ao kõg ô koAlð ÿkBüq ûõdð ú×véÖ lüõâ|þì .QuA ûlðBuo óBüBK .lññÞ|þì ÄÛð Ao ,óBðq ûtüô úG ,Bø|óBvðA ÿkpÖ 22
ô úÏìBW ok þÛýuõì oAnâpSA {Ûð úG úWõO ó@ qA þßü løAõg|þíð úÞ òüA óBýG BG ûktì
ok óq óBðAõgqAô@ kôlÏì kAlÏO oõÃc .QuA ûkpÞ ëõdPì Ao þâlðq úG {øBâlük IèBÒ ÿBø|úzýéÞ Jõ^oB^ ok úÞ lyBG þðBðq
ÜÛdO ÿApG ÿoArGA úG ólðAõg ,óBPvðBÓÖA ?þâlñðAõg Ap^ óBðq ÿApG :kôrÖA ,lðõy|þì ØüpÏO þÎBíPWA
ûly ØüpÏO ÿoõÆ þÎBíPWA RAoBËPðA óBÓÖA
.kõy|þì êülHO {üBø|Ùlø äñø@ òýèôA ,QuA AkBðBÞ ûly|åorG úÞ ûktì oAk|ú`G ,lññÞ ZAôkqA ûly|òýýÏO òu àü ok úÞ
îðBÓÖA pPgk" ,}oõùzì ÿBø|äñø@ qA þßü .kpÞ ÈHÂ 2007 ëBu ok Ao kõg
QüAôo óq àü |úÒlÒk ó@ ok úÞ ûkõG "òì
,BølÏG ."òßzì Ao ïpKô ëBG òßzì" :kõy|þì úG ly IHu ú^ úÞ îzupK úG iuBK ok ôA
jBÞ ok óq þðBùW qôo ÿApG úÞ þíuApì ok ûktì ôo îøAõhG pâA" :Q×â ,koôBýG ôo þðAõgqAô@
oõÃc ok Ao äñø@ òüA kõG ûly oArâpG lý×u
.kpÞ ApWA Bßüpì@ ëôA ÿõðBG ô ÿoõùíW wýDo

ûBâkAq úG QzâqBG
úG pâA kõy|þì úWõPì ,þðAõgqAô@ ëBuôk qA wK
ÿBøoBÞ lðAõPG lüBy ,kkpâqBG {øBâkAq
ô óBðq ÝõÛc ÄÛð BG ûqoBHì ÿBPuAo ok ÿpOpSõì

.løk ïBXðA ïkpì þøBâA óArýì ókpG æBG
ô Bø|ú¿Ú ÿçGæ qA pPzýG Ao êGBÞ úÞ ôA BìA
kõg òülèAô RApÆBg àütèBPuõð þüõâqBG
óBPvðBÓÖA QhPüBK úG kôoôqA wK ,QgBñy|þì
Ao þ`ýK ô îgpK ûAo ú^ úÞ líùÖ|þì ÿkôq úG

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

.koAnãð ïlÚ þðAõgqAô@ ÿBýðk úG QÚô .koAk ôo {ýK
.ly {hK {éPÚ úÏüBy úÞ kõG êGBÞokôA àü ok "õy ûktì" úìBðpG ÿApWA BG }oBÞ
QuAõgôAqA AkBðBÞ RoB×u ,ôA úP×â úG ,wLu úG úÞ ÿA|úìBðpG ,ly qBÒ@ þ¾õ¿g óõürüõéO
,ÿoAq@ ákõÞ lñðBì ÿrýãðA|UdG RBÎõÂõì
.lñÞ ápO þOlì ÿApG Ao óBPvðBÓÖA BO
Ao ApWBì QHTì úHñW QuA êüBì ûktì ,úPHèA .QgAkpK|þì JBXc ô ÝçÆ ,þvñW oAq@
òüA ok ïkpì qA ÿkBüq oBíy" :lñÞ ØüpÏO îø ëõÆ ëBu ôk úÞ þðõürüõéO úìBðpG òüA
ô QHdì þéýg .lðkpÞ QüBíc òì qA Rlì .kôrÖA ûktì óAlÛPñì ô óAoAkAõø oBíy úG ,lýzÞ
ïBíO êGBÛì ok îPvðAõO BO lðkpÞ ÜüõzO
úìAkA ïoBÞ úG ô îPvüBG oAõPuA ,Bø|{èB^ êGBÞok ûktì
þãñøpÖ áõy òüpPâorG" êGBÞ úG QzâqBG
".îølG ó@ qA {ýK" :lüõâ|þì ôA .kõG "}A|þâlðq
ÿBýðk ok ÿlülW úGpXO ëBHðk ûktì ,æBc qA wK BìA ,îPvø óBÓÖA úÞ îP×â|þì úzýíø
,ÿA|úËcçì êGBÚ ÝpÖ úÞ ïly úWõPì îPzâqBG
.QuA kõg óBHÆBhì ûpPvâ ok ô Bíñýu úÞ òì óBýì ,ÿoBPÖo ô ÿpßÖ lük qA Áõ¿g úG
ÑBXyô lñíðAõO óq àü {Ûðok ûktì óBPvðBÓÖA îýÛì ÿBø|óBÓÖA BG ïly åorG JpÒ ok
püArWqA ÿqBGpu óBPuAk "jpu ÙpG" îéýÖ
ïBãñø úÞ lzÞ|þì {üBíð úG Ao AkBðBÞ þHÇÚ ."QyAk kõWô
oBølñÚ ok óBHèBÆ ÈuõO óBPvðBÓÖA ok QüoõìBì þüBW ok pñø ô þÛýuõì" :úÞ lüArÖA|þì ôA
.QuA ÿlñíOolÚ rý^ àü ,ïly åorG òì úÞ
.kõy|þìpýuA ,òì BìA .lðõy|þì pülÛO ô ïApPcA óBðAõgqAô@
RApÆBg ,óBHèBÆ ÈuõO ôA þüõWqBG óBüpW
Ao ôA úèBg pPgk ,BðBu@ åpì ô ÜzÎ úG ÉõGpì

krðrýðôAúÞ{ðBíWpOûkAõðBgúGôlñÞ|þìûlðq ok Ao ÿoBËPðA òýñ^ ,úðBcõè ûkBu þéýg
.kõy|þìàükrð,QuApýuAóBHèBÆ ôäñW.QvýðïkpìûBñâ.îPyAkrýðóBPvðBÓÖA
lðqpÖ ,"ûpÆBg" {Ûð úÞ ûkAq|ëBíW ûktì òýñ^IHu}oôpKô}qõì@úGþupPukïlÎ
ÿA|ûpù^ô lñÞ|þì ÿqBG Ao óBíWpO òüA úèBu 26 ".QuA ûly þPýÏÂô
òüA úÞ þéýèk" :lüõâ|þì ,koAk BðBu@ úGBzì ApìôA .lGBü|þíð óBüBK BXñüAok óBPuAk ,BìA
ÿkBíð,ûpÆBgúÞQuAòüA,ïkpÞÿqBGAo{Ûð :lñÞ|þì àüpy kõg iéO RBýGpXO qA þßü ok
óq òüA .QuA óq àü ÿlñíðAõO ô RolÚ qA .lñPÖpâ|þì xBíO òì BG ÿlñíOolÚ ÿkApÖA"
qA Ao þüAkBðBÞ qBGpu ô }olK lðAõO|þì ÑBXy lñü@|þìJpÒqAúÞþðBðqqAþPuokBðoõ¿OBùð@
".løkRBXðóBHèBÆäñ^ pßÖ Bùð@ .lñPyAk| pu ok ,lñðAõg|þì qAô@ ô
ó@óApãüqBGôkoAkîéýÖòüAokþíùì{ÛðóBGq Fõu þðBðq òýñ^ òüA qA kõy|þì úÞ lðkpÞ|þì
,õPzK ,òüA-aüõâ úéíW qA óBGq oBù^ ".kpÞ þvñW ûkB×PuA
úG ïAok òüAok ûktì .lññÞ|þì QHd¾ þvýéãðA RoB×uQüBícqAóõ^úÞòüAóBýGBGûktì
.lñÞ|þìîéßOõPzK ÿpünK|Iýu@ ÈüApy ok ,kõG oAkoõgpG AkBðBÞ
AoîéýÖòüAokkõgÿpãüqBG,óAõgqAô@òüA îø ûlì@ {ýK koõì lñ^ ok ô QyAlð oApÚ
.lðAõg|þì}A|þâlðqokBðJoBXOqAþßü þðBðqÿApG,BìA:kôrÖA,lñÞÑBÖkkõgqAQvðAõO
ôAqA,QvýðûkAq|ëBíWûktìÙløpñøóõ^ ókpÞ oBÞ ,lñyBHð oAkoõgpG þOBðBßìA òýñ^ qA
Aokõgûlñü@okïlýupKëAõEuòüpg@óAõñÎúG .QuAoAõykþéýgþPýÏÂôôÈýdìòýñ^ok
ÿBýðk ok" :kAk iuBK äðok|þG ôA ?lñýG|þì BXÞ {éPÚ úÏüBy
".AkBðBÞÿBñuoklüBy.QuBýu êHÚ qA Ao QýÏÂô òüApâA Q×â îüApG ûktì
aýø úÞ QyAk ÿkBüq ëBíPcA ,QvðAk|þì
23

óApùO úéXì

Qzø úÞ þðBvÞ qA ÿpPzýG óqô lðoAk JAõg QèBcok .kpÞ þì lì@ô QÖo ûkBýK Bü úgp^ôk úünÓO À¿hPì óõüpO òüpOBÞ pPÞk .koAnãG
ok Bùð@ólG .lññÞ þì úÖBÂA lñGAõg þì QÎBu ô QÖo ÈüApy lüBGoBÞô IvÞ óApülì ë@ûlüA úìBðpG ÿôo êÓy :lüõâ þì áoõüõýð ok
þÖBÞ JAõg ô lñyBG JAõg lüBG úÞ þOBÎBu lññÞîøApÖkõgóAlñìoBÞÿApGAoîèBuÿlì@ ok.koAk pýSBO oBPÖo ô þðlG QýèBÏÖ ,þüAnÒ
.lñPvø ÿpèBÞ QÖBüok ëBc ok rýð ,lñPyAlð pýSBO Áõ¿gok Ao ûõÛèBG êìAõÎqA þgpG úìAkA
pük BO Bü ô lðoAk êÓy àü qA {ýG úÞ ÿkApÖA oBÞxpPuA .îüqAkpK þì óqô úÖBÂA pG êÓy
êìBÞ JAõg qA lññÞ oBÞ lñPvø oõHXì QÚô ûly xBvc óBOoBÞ ÿôo ûoBGôk wýDo
þÖBÞ JAõg úÞ ÿkApÖô lñPvø ïôpdì Iy ëpPñÞ Ao kõg xpPuA lýñÞ þÏu ?QuA òPvzð RBÎBu
Ao óBìq òüA BO lññÞ ÿrüo úìBðpG lüBG lðoAlð ëôrýOoõÞ xpPuA óõìoõø ÿæBG eÇu.lýñÞ óqô {üArÖA êìAõÎ òüpO kõùzì qA þßü
.lññÞóApHW lñÚ ô þGp^ úG xõø àüpdO UÎBG lðAõPýì .QuA þðAlñìoBÞ ok þðlG QýèBÏÖ kõHíÞ
ólG kõy þì UÎBG lñÚô þGp^ úG xõø .kõy QzK Ao ÿkBüq RBÎBu úÞ lðoõHXì óAlñìoBÞ
oBøBð JBhPðA RBÛýÛdO .lñÞ ûpýgm þðBýì úýcBðok Ao þGp^ ÿBøoBì@ ok .lññÞ oBÞ úPvzð Roõ¾ úG rýì

?kõy óBì þÚB^ UÎBG lðAõO þì êÓy úðõã^

Rlì úG þèlñ¾ ÿôo òPvzð ûly úPÖpâ ÿôo 2017 ëBu úÞ þÛýÛdO ok#
óly úÖBÂA ÿApG êýèk òýèôA óAõñÎ úG þðæõÆ 41 ly Àhzì ly ïBXðA lñìoBÞ 3000
ûkAk óBzð rýð RBÛýÛdO .QuA ûlykBü óqô BG óByoBÞ pÆBg úG Bø|ó@ qA l¾ok
lñPvüBG lüBG úÞ QuA ÿoõÆ óBzéÓy úÞ ÿkApÖA QÛýÛc .lðA ûly ôpGôo óqô {üArÖA
lðõy þì óqô úÖBÂA oB^k pPíÞ lññÞ QÞpcô koAk kõWô ÿklÏPì êüæk úÞQuA òüA
þì ÿpèBÞ qôo ëõÆ ok pPzýG kApÖA úðõãñüA pýSBO óBPðqô ÿôo lðAõO þì óBPéÓy úÞ
,Rlì þðæõÆ òPvzð pG ûôçÎ úPHèA .lñðAqõu
.koAnãG
|.koAk pýSBO óqô {üArÖA ok îø ÿpãük êìAõÎ æBG þÚpO óBGkpð qA QÞpyok úÞoõÇñýíø
ok ?lü@ þì óBPÒApu úG îø þÚB^ lüôo þì

Bü ,lðoAk úðBgqA oôk þéÓy úÞ ÿkApÖA xpPuA ÿæBG eÇu ûkAk óBzð þðBíè@ óBÛÛdì Rlì þðæõÆ ÿBø lì@ô QÖo ïBXðA lñìoBÞ 3000 ÿôo 2017 ëBu úÞ þÛýÛdO
BG lññÞ þâlñðAo Ao ÿkBüq RBÎBu lðoõHXì þìôk Ñõð QGBük úG çPGApÇg òPÖo æBG UÎBG þì rýì QzK úÞ þðBìq Rlì pG ûôçÎ pÆBg úG Bùð@ qA l¾ok 41 ly Àhzì ly
oõHXì æõíÏì óõ^ .lñPvø pýâok óqô úÖBÂA ÿApG lýñÞ xBvcA QuA òßíì þPc .kõy pG îüoAk lì@ô QÖo ÿApG rýð Ao þOlì ,îýðAonâ .lðA ûly ôpGôo óqô {üArÖA BG óByoBÞ
úGô lññÞ úýùO óôpýG qA Ao kõg ÿAnÒ lðõy þì RAkBÎ qA þgpG lüoõHXì óBOoBÞ ok QÖpzýK ÿBø òýyBì BG óAlñìoBÞpPzýG RBÛýÛdO xBuA þì rýì QzK Ao ÿkBüq RBÎBu úÞ þðAlñìoBÞ
pâA .lðoAlð ÿkBüq îèBu JBhPðA êýèk òýíø úPuk ó@ .lññÞ þì lì@ ô QÖo kõg þ¿hy úÞ þðBvÞ ô ) ÿoAkA óAoBýPuk lñðBì ( lðlðAonâ
ÿrüo úìBðpG êHÚ qA lüBG lüoAk þPýÏÂô òýñ^ |.|.lüoAnãG oBñÞ Ao îèBu ûkB×PuA þìõíÎ úýéÛð êDBuô qA úÞ óAlñìoBÞ óBulñùì lñðBì ( kõG æBG óBzéÓy xpPuA eÇu
ûkBì@kõg ÿApG IuBñìô îèBu ÿA ûlÎôô lýñÞ oBøBð QcApPuA ïBãñø çHÚ lüBy ëBTì ÿApG þðBvÞ úG QHvð ÿpPíÞ|BMI | úWok lññßýì óqô ókpÞ úÖBÂA úG êüBíO pPzýG ) óAoBPupK ô
êÓy pýýÓO BG BìA lükq þì ïlÚ ô lýPÖo þì óôpýG .lðoAk lññÞ þì lì@QÖo þ¿hy òýyBì BG úÞ
|.|.lýñÞ Bø îz^ úíø lýñÞ þì wc óBOoBÞ ok ÐýÖpO Bü ô BG úÞ kõG þøôpâ ûôpâ ôk òüA qA pPùG úPHèA |.|.lñPyAk
þPìçu ÿBø úìBðpG óAlÛÖ QcApPuA ÿApG úÞ Ao þðBìq lüBG ô QuBíy úG kõWô ÿklÏPì êüæk úÞ QuA òüA QÛýÛc
úG p¿dñì Q¾pÖ lñðAõO þì óBüBìpÖoBÞ îø ÿkoAõì òýñ^ .lýøk {øBÞ lüoAnãýì pýSBO óBPðqô ÿôo lðAõPýì óBPéÓy úÞ koAk
.lññÞ kBXüA þìõíÎ QyAlùG kõHùG ÿApG ÿkpÖ
{øBÞ lñðBì ,ArGAô Bø Ýõzì úDAoA BG óBüBìpÖoBÞ |.kõy þì óqô {üArÖA UÎBG þøBâ 24
òüA ,óqô {øBÞ QüBíc ÿBø ûôpâô úíýG Üc QÚô pük
BùñO ûkAk óBzð RBÛýÛdO BìA .lðqBupvýì AooBÞ
qA l¾ok 5ô åorG ÿBø þðBLíÞ qA l¾ok 25 ëõÓzì QÚô pük BO úÞ þðAlñìoBÞ qA ÿoBývG
þPìçu ÿBø úìBðpG à^õÞ ÿBøoBÞ ô IvÞ kõg óqô úÖBÂA êýèk Ao þGAõg îÞ lñPvø oBÞ
lñüõâ þì Bø þðBLíÞ ?Ap^ .lñøk þì úDAoA ÐìBW ûBãzðAk RBÛýÛdO xBuA pG .lñðAk þì
QzK Iy YñK ÿApG úÞ þÓèBG kApÖA BýðAõéývñK
ÿApG QÚô QÎBu oBù^ BùñO Iy pø îø pu

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

lýyoõgoõð kõHíÞ
êHÚ ô lýñÞ þì oBÞ ûpXñK óôlG þÚBOA ok pâA
,lýuo þì kõg oBÞpu úG lýyoõg ÑõéÆ qA
þÏýHÆ çìBÞ þÚB^ l ÿ údéuA QuA òßíì
RBÛýÛdO .lýølG Quk qA Ao lýyoõg oõð
BG lýyoõg oõð püq òPÖpâ oApÚ ûkAk óBzð lülW
oõð püq òPÖpâ oApÚ ô QuA ÉBHOoA ok|BMI |
îPüo îýËñO úGoõð .koAk ÿpÒæpýSBO eH¾ ëôA
kõg ÿ úGõð úG úÞ ,lñÞ þì àíÞ ÿqôo úðBHy
óBÛÛdì .lñÞ þì îýËñO rýð Ao ó@ Ùp¿ì ô ÿspðA
pùÊ êüAôA BO eH¾ 8 QÎBuqA lññÞ þì úý¾õO
ûkBýK .lüpýãG JBPÖ@ úÛýÚk 30 BO 20 Rlì úG
óBPüApG AooBÞ òüA lðAõO þìrýðoBÞ êdì BO ÿôo

|.løk ïBXðA

úðBHy ÿBø Q×ýy oõvðBu@ ïBíO úÞ lýñÞ þìoBÞ ó@ok úÞ ÿA ûoAkApâA þíð Bùð@ ûôçÏG koAk þüæBG ÿ úñürøoBÞ òüA
QuA òßíì lðoAk Iy Q×ýy úÞ þðAlñìoBÞ qA oBÞ êdì úG òPÖo ÿApG úÞ ÿoBG òüpg@ þì òzW àýÞ BG Ao Bø ÐýÖpO òzWô BølèõO |.|.lññÞ QèBgk óAlñìoBÞ êDBvì òüA ok lñøAõg
RBÛýÛdO .lñyBG óqô úÖBÂA pÇg ok pPzýG úG úéKqA ûkB×PuA ?kõG þÞ lükpÞ ûkB×PuA Bø úéK úÞ ÿkApÖA qA ÿoBývG .lýyBG IÊAõì lüBG kpýâ
lñ^ úÞ þðBvÞ kAk óBzð ÔèBG kpÖ òülñ^ ÿôo BìA lüBýð úðçÚBÎpËð úG lüBy oõvðBu@ ÿBW þì BÎkA ûly óBzðqô {üArÖA UÎBG óBy êÓy þÞAoõgrýìô þñüpýy ÙpÊ
lñðBíG oAlýG oBÞ ÿApG lðoõHXì Iy þì úÖBÂA þßürýÖ QýèBÏÖ úG lý×ì ïlÚ òülñ^ .QuA Bø òzW òýíø ó@ êüæk qA þßü lññÞ Bü þñüpýy úPvG àü úzýíø ÿA ûoAkApøok
úðBHy QÎBu .lñðAqõu þì ÿpèBÞ ÿpPíÞoAlÛì ,lñyBG úPyAk úWõO lüBG rýð óBüBìpÖoBÞ .lñÞ óAõñÎ úG Ao þüBø QHuBñì òýñ^ óBüBìpÖoBÞ îüso ëBcok Bíy pâA .kõy þì AlýK þÞAoõg
BìA .lñÞ pýýÓO óBìq ëõÆ ok lðAõO þì ólG ÿqôo lì@ ô QÖo ÿApG Bø úéK qA Bùð@ úÞ þðBìq óõ^ Ao QÞpy úýcôo úÞ ÿA ûlññÞ ïpâpu ÿBøoBÞ ôo ókoõg úG xpPuA ÐÚAõìok Bü lýyBG òPÖpâ
úðõãñüA lñìoBÞ àü ÿApG úzýíø QýÏÂô óõ^ oBÞ òüA ólük BG rýð óApãük lññÞ þì ûkB×PuA úÞ koõì òüA wK .lññÞ þì ûBãð lñÞ þì QüõÛO .lðõy þì óBPñíyk Bø þÞAoõg òüA lüoôBýG
þéýÇÏO ÿBøqôo lñðBì Bøqôo þgpGokô Qvýð kBXüA ÿôo óBüBìpÖoBÞ lüBG .lðpýâ þì õãèA óAlñìoBÞ Qìçu ÿApG QuA òßíì oBÞ òüA lük ÿõéWAo Bø þÞAoõgpâA úÞ îýðAlýì
aýø ólG ,kkpâ þìpG ÿkBÎ QèBc úG QýÏÂô rýð îèBu þðAlñìoBÞ BO lññÞrÞpíO îèBu þüBÃÖ lüBG .kpýâ þíð oApÚ UdG koõì kBüq lyBHð lý×ì þðBìq BO kõy þì ûkB×PuA ó@qA pPzýG îüoAnãG
îýËñO lülW ÈüApy BG Ao kõg lðAõO þíð QÚô ÿBøAnÒ qA ûkB×PuA óôlG BO kõG þøAo ëBHðk úG lýðAlýìpâA .lyBGlükqA ZoBgôõzÞ êgAk úÞ
|.lñyBG úPyAk kBy Ao Bùð@ô QÖpâ òzW óAlñìoBÞ ÿApG îèBuBð BG ô koAk kõWô þðBßì òýñ^ óBOoBÞ êdì ok
|.|.lñÞ lüõy þì ókoõg úG úuõuô QívÚ ó@ ólük
þì þÚB^ UÎBG óBzüpK ókoõg AnÒ |.|.QyAk úãð BK ûkôldì ó@ úG kBüq lýñÞ þÏu QuA pPùG

kõy |.lüoAnãð
ÐÚAô ok oBÞ rýì ÿôo AnÒ ókoõg qôo pø oBßíø þüAnÒ RAkBÎ
óBíø pãük BùñO úð .QuA óBPðlG úýéÎ pG ÿoBÞ óôpýGoBøBð ÿApG kõg óAoBßíø BG IéÒApâA
úßéG lüoAlýíðpG þyôpÖ úünÒA BO îø Ao ïlÚ lñ^ úG Bùð@ þüAnÒlG RAkBÎ QuA òßíì lüôo þì
þì QukqA îørýð Ao ókoõg AnÒ úGpXO êÞok ïkpì ûkAk óBzð RBÛýÛdO .lñÞ QüApurýð Bíy
îø BG oBÞ êdì ok oBÞ òülñ^ ïBXðA .lýøk .lðoAk ókoõg ok BøoBXñø qA ÿôpýK úG êüBíO
òýñ`íø ô AnÒ Rnè úWõPì kõy þì UÎBG ÿpèBÞpKô Jp^pK ÿAnÒ óApãükpâA ëBTì ÿApG
úG îø lÏG QÎBu àü .lüõzð ÿpýu xBvcA òýíø úGrýð Bíy úßñüA óBßìA lñøk þì }oB×u
úG ô lükoõg oBøBð úÞ lýñÞ þì }õìApÖ êÞ |.kôo þì æBG lýøk }oB×u AnÒ êßy
úWõPì óõ^ ,lüôo þì ÿpãük ÿAnÒ ÕApu ,kõy þì oApßO rýð oBÞ êdì ok ÝB×OA òüA
Quôk þÖpÆ qA lýñÞ îÞ óqô lýøAõg þì Bíy
|.|.lükoõg AnÒ êìBÞ ûlÎô àü úÞ lülzð ÿBøAnÒ ô kæBu úÞ þvÞ BùñO óAõñÎ úG lüoAlð
þèBPýXük ÿBø úéýuô òüApGBñG lüõy úPgBñy koõg þì ÿpèBÞ îÞ
ÿBø JBhPðA BG úÞ lýøk þì }oB×u þüAnÒ
BG úzýíø þÚB^ ô óqô úÖBÂA ÿBø ápdì .QuA RôB×Pì oBývG þãýzíø
qA ÿoBývG ok .lðôo þíð òýG qA oBÞ êdì ápO ûoAkAok òPÖpâòzW
þyõâ pýuA Ao kõg óAlñìoBÞ ,ÈHOpì ÐìAõW
ok úÞ þOBÎBu ok þPc lññýG þì kõg ûApíø ÿBø
xpPuA qA oApÖ ÿApG Ao oBÞ òüA ô lñPvýð oBÞ êdì
òüA qA opßì ûkB×PuA òýñ`íø .lñÞ þì Qhu
BG úÞ kõy þì þÞpdO þG {üArÖA UÎBG oArGA
ûkAk óBzð RBÛýÛdO .QuA ÉBHOoA ok þÚB^
ëõÓzì kõg ûApíø þyõâ BG IéÒA úÞ ÿkApÖA
qA Ao þßürýÖ QýèBÏÖ ÿBø Q¾pÖ æõÏì lñPvø

|.lñøk þì Quk

25

óApùO úéXì

26

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

27

óApùO úéXì

úñü@< ÿApG pÞôpG þèoB^ ô rXüpG ïBýéüô > ZBO < ëBüpu ÿApG ÿõÖ pýéÞ þüBñW óBPuAk :ú^Buoô þðBýW oôpO
>ûBýu :ïAok ëBüpu kpìpãüqBG þüBßüpì@

Bü ëBüpu þñýìok kpì êíßì {ÛðpãüqBG >Bø|þüBßüpì@< ÿApG wüo õýPì :oõdìõâô|Q×âúPüoAô ëBüpu
:þðõürüõéO îéýÖ :ïAok ëBüpu óAkpâoBÞ oõýèA óBW BG úPynâ úP×ø
:úPüoAô ëBüpu
>xBñzðAlg< ÿApG réýðk ØW >QhO ô ZBO< ÿApG ÿolèAk óõýPuA Iy úHñy ûlðq úìBðpG
Bü ëBüpu þñýìok óq êíßì {ÛðpãüqBG :ïAok ëBüpu ûlñvüõð :þPýèBüo úÛGBvì
ëBKôo úÛGBvì
:þðõürüõéO îéýÖ ÿApG qléýÖ ëõc ô åpGrüAô õW :ïAok ëBüpu óqpãüqBG
>xBñzðAlg< ÿApG oôô Qüpì >Bø|þüBßüpì@<

:ÿlíÞëBüpu kpìpãüqBG :ïAok ëBüpu êíßì óqpãüqBG

QgBñy Ao {ðBâlðpG þìArüAõW ûoôk òýìkBP×ø
QyAnâpu QzK Ao þüBüôo Iy >rýãðA JBXÎA ërýì îðBg <

>ÿpG< ÿApG olø êýG
:ÿlíÞëBüpu óqpãüqBG
JBXÎA ërýì îðBg< ÿApG óBøBðqApG ê`üo

>rýãðA
:ÿlíÞëBüpu óAkpâoBÞ
ërýì îðBg< ÿApG õñükæBK òìpy þíüA

>rýãðA JBXÎA
:ÿlíÞëBüpu ûlñvüõð
JBXÎA îðBg< ÿApG õñükæBK òìpy þíüA

>rýãðA Q×ãy
:ÿlíÞëBüpu êíßì óqpãüqBG
JBXÎA ërýì îðBg< ÿApG òýPuoõG wßèA

>rýãðA
:ÿlíÞëBüpu kpìpãüqBG
>ÿpG< ÿApG péßñüô ÿpñø

>lèoô|Quô< ÿApG òOõýð ÿlñO úHñyôk þìA rüAõW ûoôk òýìkBP×ø# |
:ïAok ëBüpu êíßì kpìpãüqBG ÿBø|ëBüpu òüpPùG ô ly oArâpG Iy
ô ZBO ÿqBG< ÿApG Yéßñük pPýK úÞþèBc ok .lðly JBhPðA ëBu þðõürüõéO
ëBüpu òüpPùG ûrüBW >QhO ô ZBO ÿqBG<
>QhO >rýãðA JBXÎA ërýì îðBg< ,kpG Ao ïAok
:úPüoAô ëBüpu óAkpâoBÞ ÿlíÞëBüpu òüpPùG ûrüBW óôqBì@ëõ¿dì
>oBßuA< ÿApG wüAô òéâ ô koô@Quk úG pãük ûrüBW oBù^ BG ûApíø Ao
îéýÖ Bü ëBüpu þñýì kpì pãüqBG
.ly ëBvìArüAõWokpSA òüpO|ÜÖõì
:þðõürüõéO ëBu úu úG >...ërýì îðBg< QýÛÖõì
þðBýW oôpO< ÿApG wüpÞ óok ÿBø|úPyo ok >Müô< ëBüpu þK ok þK QýÛÖõì
úPynâ Iy rüAõW ûlðpG pãük .kAk óBüBK ÿlíÞ
>þüBßüpì@ þüBñW óBPuAk :ú^Buoô þüBñW óBPuAk :ú^Buoô þðBýW oôpO< ëBüpu
îéýÖ Bü ëBüpu þñýì óq pãüqBG òüpPùG úéíW qA ûrüBW úu úÞ kõG >þüBßüpì@

:þðõürüõéO .kpÞ IvÞ Ao ëBüpu þñýì
>úýðBS Q×ø< ÿApG äñýÞ BñýWo :lýñýHG Ao óBâlðpG QupùÖ
Bü ëBüpu þñýì òüpPùG óAkpâoBÞ
:ïAok ëBüpu
:þðõürüõéO îéýÖ QhO ô ZBO ÿqBG
þðBýW oôpO< ÿApG þÖoõì óBüAo :ÿlíÞëBüpu
rýãðA JBXÎA ërýì îðBg
>þüBßüpì@ þüBñW óBPuAk :ú^Buoô
Bü ëBüpu þñýì òüpPùG ûlñvüõð :ëBüpu þñýì

:þðõürüõéO îéýÖ 28

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

Ñõñíì þðApãñÞlýÏu : óBýùÞúìBðqôo ÿBÎkA
!lðkpÞ{OõßüBG óApâBíñýu , kõHðoBßèA

JçÛðA qA wK lðlÛPÏì þüBíñýu óAoBãð úìBðqôo ô óApâBíñýu qA ÿoBývG úÞþèBc ok #
oõzÞúG ëBu 20 úG àükrð qA wK ôA ô ly úPÖpâþðApãñÞlýÏu þüBíñýu ÿBø|QýèBÏÖ ÿõéW
ok óBùýÞúìBðqôo ,kpÞB×üA Ao þøBOõÞ{Ûð >þðApüA àHu úG ZAôkqA< îéýÖok ÈÛÖô QzâqBG
óõ`íø óApâBíñýu ô ûkõHð oBßèA Ñõñíì ûBâ|aýø þðApãñÞúÞûly þÎlì kõg qôpìA ûoBíy

.lðkpÞRõßüBG Bíñýuok AoôA }A|ÿoBLvÞBg îuApì

:QuA ûlì@ óBùýÞ úìBðqôo úPynâ úP×ø ûoBíy ok
26 úHñyôk qôpük óõürüõéO ô Bíñýu þíülÚ pãüqBG ,þðApãñÞ lýÏu pßýK ÐýýzO îuApì<
oõÃc ô álðA QýÏíW ,êìCBO êGBÚ úPßð BìA .ly oArâpG )x(Apøq QzùG óAlñìpñø úÏÇÚ ok oõüpùy
Bíñýu úðBg óApülì úÞ lðkAk }oArâ ÿpHg ÐGBñì þgpG þPc .kõG îuApì òüA ok Bíñýu þèBøA äðpíÞ
okpâA Bíñýu úðBg æõíÏì úÞ QuA þèBcok òüA .lñPyAlðoõÃc þðApãñÞpßýK ÐýýzO îuApìok
Bùð@îýcpOô ÐýýzO ÿApG Ao þüBø|úìBðpG êÚAlc ,lñÞ|þíð ÿoBÞ Bíñýu óAlñìpñø ÿApG RBýc óAoôk

.lñPyAk Ôüok þðApãñÞ lýÏu qA îø Ao òýíø Büõâ BìA ,lñýG|þì áoAlO
oBÞ qA Ñõñíì ÿô úÞ lðly þÎlì þgpG .kõG ûly RõßüBG kõg RBýc óAoôk ok þðApãñÞ lýÏu
óApâBíñýu úðlG ÿõuqA ÿô RõßüBG úÞ lðkAk|þíð ÿoBÞ ÿô úG óApâBíñýu kõg ÐÚAôok BìA ,QuA
úG óApâBíñýu qA ÿoBývG þùWõO îÞ êüæk qA þßü .kpÞ þüBíðkõg rýð ÿô ÐýýzO îuApì ok
óAoôk ó@ÿBíñýu úÞ kõG þüBø|Iýu@ô þøBykBK óAoôk ÿBíñýu úýéÎ ÿô ÿBø|ÿpâBzÖA ,þðApãñÞ

>.QyAlð QýÏÚAô ïAlÞ aýø ÐÚAô ok úÞ .kõG ûkq þðApãñÞ ëBTìA úG

29

óApùO úéXì

{HñWqA òK óBy lñO kBÛPðA þèõW BñýéXð@
kôõýèBøok óBðq òýìoBù^ ÿApG
ZAôkqA oBG
kõy þì óAkpìô óBðq óBýì ÜýíÎ þüAlW UÎBG {HñW òüA kpÞløAõg

>|MeToo|< äPzø BG úÞþzHñW ûoBGok {üBø|þðApãðqA ûqBO þüõâô|Q×âok òK óBy #
.koô@óBýì úG òhu ,lñP×âkõg ólükoAq@RBýGpXOqA óBðq ó@okô kBPÖA ûAo

ÿôoBø þüAõuoqA wK úÞ þvñW ÿBø|ÿpâBzÖA úPyo IÚAõÎ ûoBGok úèBu 58pãüqBG òK óBy qBÒ@úðBPu@ok QýK kpG BG kõg ápPzì þâlðq óBüBK qA wK ëBu ôk þèõW BñýéXð@# |
.kAk oAlzø ,ly úÖBÂA ó@ kBÏGA úG qôo úG qôo >|MeToo|< äPzø BG ô kBPÖA ûAo òýPvñüAô .QuA þüBýðBPüpG xBñyBð koBýéýì àü BG ápPzì þâlðq

ô ÙBßy UÎBG {HñW òüA îËÎA {hG ok ÿoBW fôo úÞ koAk oôBG xBñypu pãüqBG òüA ôk þßü òýíø ô koAk|þíðpG ÿkôõýèBø úèBu 43 ûoBPu pu qA Quk ëBXñW ô úÏüBy úÞ þèBc ok
ÿpâBzÖA koAõì qA ÿoBývG ok Bì< :Q×â ûoBG òüA ok ôA .ly løAõg óAkpì ô óBðq óBýì ÜýíÎ þüAlW ûly pzPñì Bø|úðBuo ok )QýK òýzýK pvíø( òPvýð@p×ýñW BG ôA ÿAõÎk þãPgBu ÿApWBì {ýK qôo
kBÛPÎA òìô lñÞ|þì ûBãð lý×uô ûBýu RBÎõÂõì úG ÿkBüq {HñW òüA .Qvý^ QÛýÛc îýðAk|þíð oBG òüA ôA kBìAk ô kõy|þì xôpÎ oBG òýìoBù^ ÿApG àükrð ûlñü@ok þèõW ûlýuo pHg æBc ,kõG

>.kpÞ äðok þÞlðA lüBG úÞ ïoAk .koAlð ÜSõì pHg {íuo ô îuA qA wÞ|aýø BHüpÛO úÞ ÿBýðBPüpG okoBýéýì àü rW Qvýð þvÞ
lñO RBuBvcA ÿpHøo úG þzHñW Ao ó@ô ûkpÞ ày {HñW òüA QÚAl¾ ok rýð {ýK ûBì lñ^ òK þâlðq ûqBO kpì< :Q×â Bülü@õýð QüBu úG ÿA|úðBvÖA Zôq òüA úG àükrð ÿpHg ÐGBñì qA þßü
ZApgA >xA|þG|þu< úßHyqA þvñW RBìBùOA êýèk úG úÞqo þèoB^qA þPcôA .kõG ûkpÞ Øý¾õO àü ûkAk kBùñzýK êýèk òýíø úG ô løk óBzð ôA úG Ao kõg lùÏO ô ÜzÎ QuA pËPñì úðApH¾|þG þXð@
kõg ÜzÎ p×ð ôk pø ô QuA xBvc oBývG RBýDrW ÿôo þèõW .lñyBG úPyAk þüBüôo ZAôkqA òzW
.kpÞ ÑBÖk ly òüA kõy|þì úP×â >.lñðBíG oAkBÖô pãülíø úG lðly lùÏPì ô lðkpÞ qApGA {ýzÞ êGBÛì pãülßü úG Ao
kpÞ BÎkA ,QuA >òýPvhð< óAõñÎ BG þðõürüõéO lülW ïAok ÔýéHO ëõÓzìpÂBc ëBcok úÞôA
.QuA ûly oArâpG wéXð@|wè ok kBìAk ÿBÚ@ p¿Ú ok îuApì
.lñÞ|þíð òyôo Ao ApWBì ïBíO ûkBPÖA ûAo Bø|úðBuo ok úÞ þTdG ,lðA|úP×â ôA úG óBðq þgpG úÞ þPc BìA ûlzð þíuo ô þüBùð qõñø QýK }A|òýzýK pvíø qA þèõW þíuo þüAlW úßñüA BG
ÿBø|îéýÖ ok ÿqBG ÿApG oBG ôk úÞ QuA Bßüpì@ ÿBíñýu óApãüqBG òüpO|úPvWpG qA òK óBy {y pø .lñuo|þì pËð úG ëBdyõg óByokBì ûqBO ZAôkqA qA îø ÿkôõýèBø Zôq òüA ápPzì óAlðqpÖ
óBy|þâlðq ÿBø|úñürø ô Bùð@ Qyõðpu úÞ þüBø|ú`G ;lññÞ|þì þâlðq ôA BG þèõW ûlðAõglðqpÖ ô lðqpÖ
.QuA ûly oBßuA ûrüBW ûlðpG >àýPvýì úðBgkôo< ô >àéýì< løAõg|þì þèõW .QuA ûlzð pýg úG îPg îø qõñø ô ûkõG kpG ô BñýéXð@ ÿAõÎk ô UdG ô pW ÑõÂõì

.QuA ûkAk ûoBWA ólñè ok úÞ kõy oArâpG ÿA|úðBg ok {WAôkqA îuApì
2016 BO 2014qA QýK kpGô 2003 BO 2000qA òPðoõO JBG þéýG ,2000 BO 1996qApéýì þè þðBW
pËð úG ô lðkõG þèõW òýzýK ZAôkqA úu )kõG ZAôkqA kAkoApÚ qA ZoBg Bùð@ ápPzì þâlðq ëBu lñ^(
ú^ pø .QuA ûkAk ïBãñøkôq ZAôkqA àü úG òO pýgA ëBu lñ^ ÿBøoBzÖ qA óly Bøo ÿApG ôA luo|þì
oAlèõK ûoBPu ÿApG kpG-kpG ÿqBG àü lðAõO|þì þÚõÛc ÿBøAõÎk ok okoBýéýì pøõy àü òPyAk lyBG

.lyBG ÿkôõýèBø

.lñÞ þì àíÞ þzðApâ ZAõìA lñðBì kæõÖqApO QhupGApG koBýéýì 10 ÿA úðBüAo ÿqBu úýHy BG óBÛÛdì #
àì ûBãzðAk óBÛÛdì qA þßü óçKBÞ õýPì òüA .lðkpÞl¾o Ao óBùW ûkBì òüpOlñíOolÚ
úG þðôpOõð ûoBPu úPuõK RolÚ :lüõâ þì êýâ ly ØzÞóBùW ûkBì òüpOlñíOolÚ úPuõK ok ô koAk ïBð úPvø ÿBPuBK ûkBì
Rçßzì BG úPuõK òüpüq {hG Áõ¿g
ûoBPu .QuA ÈHOpì þ×éPhì þßürýÖôpPu@ .QuA úPÖpâÿBW þðôpOõð ûoBPu
oBývG ô BøpPgAõðpGA ëõ¿dì þðôpOõð ÿBø ÿA úðBüAo ÿqBu úýHy BG óBÛÛdì
>ÿA úPvø ÿBPuBK< lðA ûly úWõPì
.lñPvø îÞApPì ûkBì òüA .QuA óBùW ûkBì òüpOlñíOolÚ
ô Bø óõOôpK ,Bø ûoBPu òüA úPuõKpüq úG ô koAk oApÚ þðôpOõð ûoBPu úPuõK ok
ô olñéýu lñðBì þüBøoBPgBu êßy úG Bø óôpOõð þìok îÞApPì oBývG þüBøoBPgBu êßy
.lñPvø BPuBK ØéPhì ÑAõðA úýHy úÞ lü@
.lðA úPÖpâ oApÚ îø oBñÞ ÙB¾ ÿBø úd×¾ úvuõì ô BðBülñüA ûBãzðAk óBÛÛdì
ÿBøBPuBK kõy þì IHu Bø þâtüô òüA àü qA ûkB×PuA BG Býðp×ýèBÞ ÿoôBñÖ
úXýPð ok ô lðõy Qhu oBývG ÿA úPvø .lðkAk ïBXðA þüBø ÿqBu úýHy úðBüAopGA
ûõýy oBG òýPvhð ÿApG Bø ÿqBu úýHy òüA
.kõG løAõg þéßzì oBÞ ó@ òPvßy úG .kAk óBzð Ao ûoBPu úPuõK Qvßy ÿBø
òPvßy ûly ïBXðA ÿBø ÿqBu úýHy ÜHÆ pPùG áok úG ÿqBu úýHy òüA óBð@ úP×â
kæõÖ qA pO Qhu pGApG koBýéýì 10 BøoBPgBu òüA þßürýÖôpPu@ åorG ÿBø ûlülK qA óBvðA

.QuA 30

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

31

óApùO úéXì

!kpÞQüBßypãük kpÖ lñ^ô óAõüA ÿpèBâpülìqA þðçýì úñýíùO

ok þðõðBÚ êüæk ô RAlñPvì úDAoA BG lðA|ûkpÞ kl¾ok òýñ`íø ô ûBãzüBíð ókq îøpG lýXíèAlHÎ .kpÞQüBßyJçÛðAþìõíÎ ô óAõüA ÿpèBâpülì qA þðçýì úñýíùO #
koõgpG BO ïA|ûkpÞ ÿõÎk fpÆ fç¾|ÿm îÞBdì IüphO l¿Ú úG þðApüA lñìpñø ô pñø ØýÏÃO QHS lýüBO òí ƒ þðçýì úñýíùO êýÞô ƒ ÿpüqô ÿBø|úýyBc IHvì Ao Bùð@úÞ þ¾BhyA püBu
Bùð@ BG òýHßOpì ëBíÎA úPvüBy ô oõg ok þWoBg ô þégAk ÿBø|úðBuo ok êÞõì Qý¿hy qA úÞ kpÞ ïçÎA ,ÿpèBâ ëôöõvì úýéÎ QüBßy
IümBÞA pzð úG ïAlÚAô ÿqBXì ÿBÃÖ òýñ`íø l¿Ú ÿA|úGpc pø qA ûkB×PuA BG úÞ ÿkApÖA úýéÞ .kpÞQüBßy Bíuo |,lðAk|þìpýgA
.kpýâ Roõ¾ ƒ þðçýì úñýíùO þyBÛð ûBãzüBíð õÓè
þüBø|úýyBcpýgA ÿBøqôook ƒ Bíñýu óAkpâoBÞ
pülì .kq îÚo þívXO ÿBøpñø ûqõc ok Ao
þüBKpG qA lÏG qôo ôk ,ûlññÞoArâpG ÿpèBâ
óAõñÎ BøoBÞ ókõG þLÞ ú`ð@êýèk úG ,ûBãzüBíð
,QÖpâ îýí¿O ûBãzüBíð õÓè úG QüBùð ok ,kpÞ
ÿpãük koõì úG Bø|úýyBc òüA qBÒ@ BìA
pâBíñýu pG þOBÂApPÎA AlPGA ok ;Qzâ|þìpG
úP×â þüBø|Ùpc ô QÖpâ êßy þðçýì ókõG
BG lüBHð Ao Bø|ÿpèBâ ÿBÃÖ úßñüApG þñHì ly|þì
kõg úÞ ÿA|ûlÎ .kpÞ ëBÓyA RBÆBHOoA ô Rpùy
úýcBPPÖA qôo lðlýìBð|þì pñø úPyo ÿõXzðAk Ao
ûBãzüBíð ÿoArâpG êdì( óAõüA ÿpèBâ ok
õÓè óBøAõg ô lðkpÞ AlýK oõÃc )þðçýì

.lðly ûBãzüBíð
ô óAõüA ÿpèBâ pülì< qA þðçýì úñýíùO æBc
úG >pýgA ÿBø|úýyBc IHvì ÁBhyA püBu
ÿApukAkok ûBãzüBíð þðõðBÚpýÒ þéýÇÏO êýèk

àü Qí!ýáÚoúõGüBßõýüðpoìk@oókBíÿOopBùKy@}ôpÖ

ÿBø ûoAõñzW ÿoArâpG ÿApG þðBßì Bü þüBíñýu .lñÞ êülHO þPvüoõO óBßì àü úG Ao pùy .lñÞ|þì QÖBüok rýð Ao þìBËðpýÒ ÿBø|óBíPgBu ÐÚAô BýWoõW QèBüA ok ôoõGrìõO pùy #
pùy êÞ QcBvì .kpÞ ûkB×PuA þÛýuõì òüA qA úÞ lðoôBG òüApG pùy òüA þðõñÞ óBßèBì ÿoArâpG òèBu ,óAoõPuo pùy òüA ok ô ûly úPyAnâ }ôpÖ ÅpÏì úG Bßüpì@ok
ápùy ,ûqõì àü óAõñÎ úG óAõO þì pùy þèlñ¾ BG ûBãzüAo@,ÿqBuko@úðBgoBÞ ,îuApì 1.7 QíýÚ úG pùy òüA ÿBø|þüAoAk þìBíO
.QuA ÐGpì pPìõéýÞ 4.9 ôoõGrìõO þPc ô þhüoBO þðBíPgBu BG àðBG ,þíülÚ ÿBø BG úÞ þèBc ok luo|þì }ôp×G oæk óõýéýì
pùyok òýñ`íø .koAkkõWôþÛýuõìòèBu BùñO áoõüõýð Jõg ÿBø úédì ok ÔéHì òýíø
úPgBu 1869 ëBu ok úÞ òø@ ûAo Èg ,ôoõGrìõO ÿoAlüpg ÿp`Þæ óBíOoBK@ àü óAõO|þì
réÖ ólÏì äñu ,QývÞõG qA ûpýgm ô ûly
lÛPÏì pùy òüA ûlñyôpÖ.kAk oApÚ ïõýñýìõè@ .kpÞ
òüA lðAõO|þì ôoõGrìõO lülW àèBì úÞ QuA BùñO úð pùy òüA oAlüpg úÞ ûly }oArâ
qA ÿoBývG úßéG þðõßvì ÿBø úðBg

32

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

|!ly úPzÞûpgæBG >xõGBÞ<

lyo þìAo@ úG úßýðBìq ,AqõñüsôpD@ xBðõìôkõu Ao ÿlülW }ôo þüAkBðBÞóAlñízðAk #
pGApG ok ,lññÞ|þíð lyo ç¾A Bü lññÞ|þì pGApG ok ïôBÛì ÿBø|ÿpPÞBG BG ûqoBHì ÿApG
àü òüA .lðõy|þì ïôBÛì Bø|àýOõýG|þPð@ þüBuBñy àýOõýG|þPð@þüAoBÞkõHùG ô ôoAk
qA ÿoBývG Apüq ,QuA þuBuA êßzì .lðA|ûkpÞ
lñPvø þüBø|ÿpPÞBGqA þyBð òìrì ÿBø|Qðõ×Î ÈuõO úÞ lülW úÏèBÇì àü úP×â úG #
ok JAõg QèBc ok Bü lñPvø lyo ëBc ok úÞ þPìçu rÞpì ûBãzðAk óAlñízðAk
kõy|þì UÎBG òüAô lññÞ|þì þâlðq óBGrýì àü >êýâ|àì<
Qðõ×Î ô lðõy pXñì Qvßy úG Bø|óBìok úÞ |(McGill University Health Center)
|.lñÞkõÎ xBðõìôkõu ÿpPÞBG ,QuA ûly ïBXðA
úÏèBÇì ÿBø|úPÖBü AqõñüsôpD@
lük ,ÿpPÞBG òüA ÜýÚk þuopG ô úÏèBÇì úÞ Ao| (Pseudomonas aeruginosa)
úÞlðlyúWõPìBùð@.kAkóAlñízðAkúGþñyôo òPzÞêGBÚpýÒ óõñÞBO úÞQuA ÿpPÞBG àü
kAõì kõHíÞ úÞ þðBìq AqõñüsôpD@ xBðõìôkõu .QzÞóAõO|þì ÐÚAôok ,ly|þì úPgBñy
óBzð Ao ÿpünK Iýu@ îDçÎ ,koAk kõWô ÿnÓì ?Qvý^ AqõñüsôpD@xBðõìôkõu
oBzÖqAþùWõOêGBÚóArýìÅpÏìokôløk|þì Bø|ÿpPÞBG ÿBýðk úG ûqBO úÞ þðBvÞ ÿApG
|.kpýâ|þìoApÚ êýèk úG ÿpPÞBG òüA úÞ Q×â lüBG lðA|ûly koAô
qA ÿpPÞBG ,ØÏÂ òüA qA ÿpýâõéW ÿApG ÿBø|Èýdì ok ólðBì ûlðq ÿApG kõg þüBðAõO
ëBñãýu îPvýu àüpG ûôçÎ þÎBÖk îürð@àü Jõvdì pünKBð Qvßy ,rýãðApG {èB^
çìBÞ ïBãñø òüAok úÞ lñÞ|þì ûkB×PuA xpPuA .kõy|þì
|.kõy|þìÑBÖk|þGBø|àýOõýG|þPð@úéícpGApGok qA þ×éPhì ÑAõðA úG çPGA êìBÎ ÿpPÞBG òüA
þßyrK úñýìqok ÿlýéÞ QÖpzýK àü òüA QuABø|óBvðAôóBøBýâ,RBðAõýcokBø|ÿoBíýG
òüA úÞ løk|þì óBzð òüA Apüq ;QuA |.kqAlðA|þìpÇgúGAoólGþñíüAîPvýuúÞ
úPzÞ lñðAõO|þì BÏÇÚ óõñÞAoBHâpì ÿBø|ÿpPÞBG qA þ×éPhì ÑAõðA lðAõO|þì ÿpPÞBG òüA
.lðoõhGQvßyôlðõy ô lñÞ kBXüA Ao þðõ×Î ÿlW ÿBø|ÿoBíýG
QìôBÛì óõñÞBO :Q×â òüõâ ëBcok úÞ ÿkpÖ ÿoBíýG QuA òßíì òýñ`íø
lyo lñÞ úÞ þüBø|ÿpPÞBG ok þßýOõýG|þPð@ |.lñÞ lülzO Ao QuA oBíýG pÂBc
úÞ ly|þì ûkAk QHvð QýÏÚAô òüA úG ,lññÞ|þì ÿAoAk ô ÑõñPì çìBÞ òýñ`íø ósõOBK òüA
kõWô Bùð@ úG Bø|àýOõýG|þPð@ úéíc óBßìA ó@úG úÞ QuA ûkpPvâ þßýPðs ÿpünK ÙBÇÏðA
úÞ îüA|ûkAk óBzð Bì ,ÜýÛdO òüA BG BìA .koAlð óôlG áBðpÇg ÿBø|Èýdì ok BO løk|þì ûqBWA
|.Qvýð oõÆ òüA .lñÞ þâlðq þðApãð úðõã`ýø
îürð@ òýG ÿlülW ÉBHOoA Bì :kôrÖA ÿô AqõñüsôpD@xBðõìôkõu ÿBø|þâtüô
ô BzÒ ÿpünKmõ×ð îýËñO ,xpPuA þÎBÖk xõGBÞ ÿpPÞBG Ao ÿpPÞBG òüA óAlñízðAk
ok úÞ îüA|ûkpÞ AlýK þßýOõýG|þPð@ QìôBÛì .lñÞlyoþìAo@úGBOkoAkêüBíOôlðA|ûlýìBð
ûlññÞoAôlýìA þèõéu Ùlø òüA ØzÞ ,QüBùð kôlc êìBÎ úðæBu ÿpPÞBG òüA ,oBì@ ÜHÆ
úÏuõO Ao Bø|àýOõýG|þPð@ qA ûkB×PuA lðAõO|þì p×ð 400 åpì QéÎô Bø|Qðõ×Î qA koõìoArø 51
úPyAk ëBHðk úG Ao Bùð@ þzhGpSA {üArÖAô løk |.QuA ëBu pø ok
|.lyBG êýâ|àì ûBãzðAk qA òüõâ õDAk pPÞk
33 lñðBì Bø|ÿpPÞBG qA ÿoBývG :lüõâ|þì

Individual, Couples & Family Psychotherapy óApùO úéXì

ÿoApÚA úèBø pPÞk åorG ûlñ¿Úo òýèôA êzýìoõOo@
oôBzì ô xBñzðAôo Qynâok Bßüpì@ok úèBG QuõLøBýu
oBÞ úGpXO ëBu |19 BG
áoõüõýð ok þãèBu 84 òu ok ,úèBG QuõLøBu óBâlñ¿Úo òýèôA qA þßü ,êzýì oõOo@#
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì .QuA úPÖo BýðkqA
ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì
Haleh Eghrari, Ph.D.
RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
Licensed Psychologist kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG
(LIC.#PSY 13673)
(310)441-9550
www.haleheghrari.com
1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

åorG fApÆoBS@qA ÿoBývG ëôA {Ûð kõG ûly åorG áoõüõýð îèoBøok úÞqBPzýK ûlñ¿Úo òüA
.QyAk ûlùÎ úG Ao òý`ðæBG ZoõW ÀÚo

òýèôAô kõG áoõüõýð úèBGrÞpìok óBâlñ¿Úo òüpO JõHdìqA þßü 1960ô 1950 ÿBø|úøkokôA
.lýuo þðBùW Rpùy úG úPyo òüA ok úÞ kõG þPuõLøBýu

.QuA úèBG îèBÎ úG óBPuõLøBýu ókoô@ }koôBPuk òüpPâorG úÞ kõG úP×â êzýì

ûBâkôpÖqA òø@| Èg Bø|ÅApPÎA îÒo úG
ly fBPPÖA îýéyoôA BO óõüoõâ|òG

þßükrðok óõüoõâòG ûBâkôpÖqA òø@|ûAopývì êýDApuA ïBXðApupýgBO Bø|ëBuqA wK # kõG Bßüpì@ok àýuçÞ úèBG QÞpy òýèôA úÞ QyAnâ kBýñG Ao îèoBø ÀÚo pOBEO 1969 ëBu ok ôA
pËðqA þèBÓyA úÛÇñìôkqAoõHÎpÆBg úGpývì òüA .kpÞfBPPÖA Ao îýéyoôApùy BOõüô@êOpùy .kAk þì oApÚ QüõèôA ok Ao QuõLøBýu óBâlñ¿Úo úÞ

.Quôo|úGôo þðAôApÖ ÿBø|ÅApPÎA BG ,êéíèA|òýG ÝõÛc ÀÚo lý×ujBÞok2006ëBuokþíuApìóBüpWokAo{ðBâlñ¿Úoêzýì
BG ÉBHOoAok )pHìBPLu 20(oõüpùy 29 úHñy|YñKqôo ,êýDApuApüqô Qvhð ,õøBýðBPð òýìBýñG | þüAlW qõñø úÞ ly ÿoõzÞ ok ëBXñW UÎBG 1957 ëBu ok ,rìAk@ BðBüAk ,úPvWpG òüpèBG BG ôA
òüA< :Q×â îýéyoôA BO õüô@ êO pùy þßükrð ok óõüoõâ òG ûBâkôpÖ qA òø@|ûAo pývì fBPPÖA
.QyAk kõWô ó@ok ÿkAtð
>.QuA þhüoBO ÿA|úËdè }oBÞ úýèôA óAoôk ok óBHÆBhì úðBí¿g ÿBø {ñÞAô qA ÿA úHcB¿ì ok ÿoBW ëBu ok pPzýK ôA
Èg òüA qA óBãüAo oõÆ úG þéHÚ ïBð |QHS BG AlPGA ok lñðAõO|þì óApÖBvì )pHìBPLu 25( ûlñü@ úHñy|úu qA BHOpìoBÃc AlÏG úÞ ÿoõÆ úG koô@ Quk úG Ao óBHÆBhì ëk }pñø BG AlÏG Q×â BìA ,kpÞ QHd¾
òüA þÆ úÞ QuA úPyõð ûoBG òüA ok "êýDApuA ô@ ríüBO" þéýDApuA úìBðqôo .lññÞ ûkB×PuA þÚpG òø@
.lðly þì lñéG BW qA ôA ÜüõzO ÿApG
.lzÞ|þì ëõÆ úÛýÚk 21 kôlc pývì ".ïkpÞ qBG BW óBzèk ok óB¿Úo óB¿Úo" :Q×â ôA
úÇGAo òüAok Ao kõg þOoõzì QýèBÏÖ ÿkçýì 2011 ëBuok "óBG ú`üôk" óBíè@òø@|ûAo QÞpy ok qõñø" :QuA álðA þüBßüpì@-þüBÛüpÖ@ ÿBø òüpèBG oBíy qõñø úÞ kpÞ ûoByA ôA ëBc òüA BG

.kpÞ ÐÇÚ êýDApuA BG ".îüoAk oBÞ úñýìq òüA
òüA úÞ Q×â ûoBG òüA ok ,þGpÎ ÿBø|{øôtK òíXðA ok ÿrüo|úìBðpG ûoAkA wýDo ,þXßÖõO êýég .kõG þHéÚ þDBuoBð úG ÉõGpì Rçßzì åpì QéÎ úÞ Q×â êzýì ûkAqpøAõg xAo réýì þèõW
oB¿c oBñÞ ok þèBÓyA ÜÆBñì qA ókoA kôo þGpÒ úðApÞ ok kõg pývì ok rýãðApG|úzÚBñì ò„ ø@| Èg
.kpG ïBð þÏÚAô oô|{ñýG àü óAõñÎ úG êzýì qA îèoBø ÀÚo pOBEO þéÏÖ pülì xçâ Bð@
.konâ|þì êýDApuA þPÊB×c .kõG løAõg ûlðq ôA VApýì úÞ Q×â þPýüõO ok AlÏG úvuõì òüA
ûkBì@ êìBÞ ÿoAkpG|ûpùG ÿApG pãük ûBì {y BO rýð õüô@ êO úG òø@ Èg òüA pývì Bø|úðBuo }oArâ úG
pünK|óBßìA úÛýÚk 30 qA pPíÞ þÆ îýéyoôA úG õüô@ êO pývì þÆ þÇüApy òýñ^ ok .ly løAõg 34

.kpG|þì óBìq îýð|ô|QÎBu àü kôlc pÂBc ëBc ok ó@ þÆ úÞ ÿpývì ;kõG løAõg
ûsôpK òüA ZoBhì .kpÞ QÛÖAõì ÿkçýì 2001 ëBu ok ûsôpK òüA BG êýDApuA êÛð |ô |êíc RoAqô
2008 ëBu ok òø@|ûAo pývì òüA kõG oApÚ AlPGA .ly koô@pG ôoõü óõýéýì 700 ô koBýéýì àü rýð

.kõy fBPPÖA ÿkçýì
.kpÞ ëBÓyA Ao ókoA kôo þGpÒ úðApÞ úéíW qA ûqôo|{y äñW óBüpW ok 1967 ëBu ok êýDApuA
úÞ ÿoõzÞ ;kõy òýÇvéÖ oõzÞ þé¾A {hG úÛÇñì òüA úÞ lñPvø ó@ oBPuAõg óBýñýÇvéÖ

.kõG løAõg îýéyoôA Ýpy }A|QhPüBK

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ok :BýðBLuA úG MìApO úý¾õO
lýzßGoAõük Apd¾ kAlPìA

óApdG êc ÿApG ûkpÞkBùñzýK Bø|ó@úG MìApO lèBðôk úÞQuA úP×âBýðBLuA úWoBg püqô #
.kqBvG åorG ÿApd¾ kAlPìAok ÿoAõük BKôoAok RpWBùì

kôlc( úýDôs ûBì ok Bßüpì@ qA BKôoA óBíèoBK ÜGBu wýDo ,ëoõG NqõW BG oAlük ok MìApO ÿBÚ@

ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA

þðApüA ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApGrürÎ óBPuôk
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok

|www.SmartDoctors.info
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì

SmartDoctors ".Qvýð àürßì BG )Bßüpì@( Bì qpì qA pPâorG Apd¾ BG qpì" :QuA úP×â ){ýK ûBì ôk
ok ÿoBùð QÖBý ok Ao Bßüpì@oõùíW wýDo BG õãP×â òüA RBýürW ëoõG ÿBÚ@ úÞ ûly }oArâ
. lýñÞkoAô þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao|
.QuA ûkpÞ Q×èBhì kBùñzýK òüA BG ôA Q×â kpÞ óBýG lüokBì
(310) 202-1133 ôpvg àüBì|pPÞk BGpPzýG RBÎçÆA ÿApG ÿBÚ@ þOBGBhPðA ÿBø|ûlÎô òüpO|þèBXñW qA þßü àürßìô Bßüpì@ òýG ÿoAõük QgBu ûlÎô
lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýì
.kõG {OAqoBHì óBüpW ok MìApO
35 ÿApd¾ þðBGBýG ÜÆBñì úÞ QuA þèBcok òüA .QuA êüBì 1954 àürßìô Bßüpì@ ápPzìqpì

.QuA ûly koô@pG êüBì 3000 åorG
úýcBð ôk ,úýéýéì ô BOõEu QýßèBì BùñO oõzÞ òüA .koAlð Apd¾ úÛÇñì pG þPýíÞBc aýø BýðBLuA

.lðA|ûly AlW {ÞApì qA oB¿c BG úÞ koAk oBýPgAok Ao BÛüpÖ@ ëBíy êcAõu ok à^õÞ
kõg BXð@qA lññÞ|þì| þÏu þüBÛüpÖ@óApWBùìô óBüõXøBñK úÞ lñPvø ÿpùyôk úýéýéìô BOõEu

.lñðBupG BKôoA úG Ao
QuA þðBüõXøBñK îÚo òüpOæBG òüA ,lðA|ûly BýðBLuA koAôõXøBñK oArø 35 ,ÿoBW ëBu úüõðAs qA

.QuA úPÖpünK ÿoBW ëBu ok BKôoA úükBdOA õÃÎ oõzÞ àü úÞ

óApùO úéXì

BðpŸG ZpüA pPÞk
àyrLðAlðk

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG |

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335

òuqA þñKAsoArø 70 úG àükrð
lðA|úPynâîø þãèBu l¾

óõñÞA|îø .QuA {üArÖA úG ôo lññÞ|þì píÎ ëBu l¾ qA {ýG úÞÿkApÖA oBíy òKAs ok #
píÎ ëõÆ qAo .QuA ëBu l¾ ÿæBG Bü ëBu l¾ óBy|òu úÞ lñPvø þñKAs oArø 70 kôlc

.QuA þPìçu úG QHvð þøBâ@lyoô úPÖpzýK IÆ ,îèBu úünÓO Bø|þñKAs
QuAûkpÞïçÎAòKAsþPìçuôQyAlùGRoAqô.kBùðïBðóBãèBul¾oõzÞóAõO|þìAoòKAs |
ó@qA {ýG Bü ëBu l¾ óBy|òu úÞ lññÞ|þì þâlðq p×ð 785ôoArø 69oõzÞ òüAok óõñÞA îø úÞ

.Qvýð ûlññÞpýãéÖBÒ ô IýXÎ îø óAlñ^ BìA QuA lülW ÿkoõÞo ú^pâA òüA .QuA

ûkõG {üArÖA ëBcok ïAlì óõñÞ BO {ýK ëBu 48 qA òKAsok æBG úG ëBu l¾ kApÖAoBíy óõ^
úèBu 1‚81 ÈuõPìoõÆ úGoõzÞ òüAok óAkpì .QuA ëBu 3‚87 òKAsok óBðq òu òýãðBýì .QuA
úÞoõzÞ òüA ÿBøAnÒqA lñOoBHÎ ó@êüæk òüpO|îùì ?lðoAk þðæõÆ ÿpíÎ Bø|þñKAs Ap^ .lðõy|þì
oõzÞ òüA ïkpì þøBâ@ {üArÖA ô þßyrK îéÎ ok QÖpzýK ,lñPvø îèBu þPñu ô ëõíÏì oõÆ úG
ôk lðoAkpPzýG Bü ëBu l¾ úÞ ÿkApÖAoBíy 2018 ÿoBW ëBuok.òPvüq Qìçu îuoô ûAo ûoBGok
Ao æBG úG ëBu l¾ ô ëBu l¾ kApÖA l¾ok 1‚88 óBðq .QuA úPynâ ëBu qA pPzýG p×ð 14 ô oArø

.lðoAkoõgpG þ¾Bg ïApPcA ô ûBãüBW qA òKAs úÏìBW ok óAlñíèBu.lñøk|þì êýßzO
.QuA oõzÞ òüA ok óAlñíèBu qA þðAkolÚ qôo ,pHìBPLu 17

36

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ok QýèBÏlÖøúkG|þòìâúAôí|wOBgßóèõApÖü:AåpHìõéG

ûBì ok ïBWpG qA Bßüpì@ Zôpg qA wK QÞpy óBíè@ok Bßüpì@pý×u úP×â úG #
kpÞ ïçÎA BKôoA úükBdOA ,ëBvìA QzùHükoA ok {PýèBÏÖ úG QuA oApÚ òâAô wßèõÖ
þÚBG lñHüBK óApüA BG ÿA|úPvø ÜÖAõO úG óBñ`íø QÞpy òüA ÿõãñhu àü .løk óBüBK óApüA
úükBdOA òüA rýð oõËñì òýíø úG .lðBì løAõg ÿApG kõg ÐÂõìokqõñø òâAô|wßèõÖ úP×â
ÿBø|QÞpy qA QüBíc ÿBPuAo ok Ao þñýðAõÚ .QuA ûkAlð ÿpýýÓO óApüAoAqBGokoõÃc
.lðBuoIüõ¿OúGóApüAoAqBGokëBÏÖ |ïBÛì àü qA êÛð úG åpHìõéG ÿpHg úßHy
îýGqA Bø|QÞpy òüAqA ÿoBývG ëBc òüA BG ÜÖõì Bßüpì@ Qèôk úÞ ûkAk }oArâ þüBßüpì@
qABßüpì@ÿoBXOôþèBìÿBøoAqBGókAkQukqA úG Ao òâAõvßèõÖ ÿqBuôokõg QÞpy ûly
lèBðôk.lðkpÞpËð|Ùp¾óApüAokQýèBÏÖúìAkA IýÒpO óApüA úýéÎ Bø|îüpdO úñýìqok ÿoBßíø
ïçÎA ïBãñø úG Bßüpì@ oõùíW|wýüo ,MìApO þìBíOúGBHüpÛOQÞpyòüAIýOpOòüAúGôlñÞ
,kõG ûkpÞ lülùO ïBWpG qA oõzÞ òüA Zôpg .kAkløAõgóBüBKóApüAokkõgÿBø|QýèBÏÖ
ô óApüA óBýì lüBG þééíèA|òýG ÿBø|QÞpy ok Bßüpì@ pý×u ,êðpâ koB`üo úP×â úG
.lññÞJBhPðAAoúñürâàü,Bßüpì@ ûlùÎ pG Ao RApÞAnì òüA QüAlø úÞ óBíè@
BølülùO òüA oApßO BG rýð úýDôs ûBì ôA óBâlñüBíð ô þüBßüpì@ RBìBÛì ,úPyAk
ok þüBKôoA ÿBø|QÞpy kõG ûkAk oAlzø 18( oõüpùy 17 úHñy|úu qôo òâAô|wßèõÖ
Ao óApüA úýéÎ Bßüpì@ ÿBø|îüpdO úÞ þOoõ¾ pu pG ,õãP×â úP×ø lñ^ qA wK )pHìBPLu
ëõízì ,lññÞ êíÎ ó@ Ùçg ô lðpýãG ûlükBð .lðlýuoÜÖAõOúGÿoBßíøòüARBýDrW
.lylñøAõgîüpdO ûqBWA òâAô wßèõÖ ûkpÞ úÖBÂA êðpâ
þOoBXO kAkoApÚôk òPÖo kBGpG oõÆ úG ,úðBPuôk|óBvðA êüæk úG QyAk løAõg
úPynâ ëBu óBPvGBO òâAõvßèõÖ þðBLíÞ ok {üBø|QýèBÏÖ qA þgpG úG ,kôldì oBývG
ëBu 17 qA wK oBG òýPvhð ÿApG kõG ûkpÞ ïçÎA .løk úìAkA óApüA
.koAk Ao óApüAok kõg Ræõ¿dì }ôpÖ l¿Ú úG òâAô wßèõÖ QÞpy ÿõãñhu àü
þðBLíÞ BG þðBLíÞ òüA rýð oõËñì òýíø úG òüA úP×â "òüçð@ êãýLyA" þðBíè@ QüBu
ok kõg þíuo ûlñüBíð óAõñÎ úGôokõg RõìBì òýðAõÚ þìBíO" þéÞ oõÆ úG lñ^pø QÞpy
kAkoApÚ òüA IWõì úG .kpÞ BÃìA kAkoApÚ óApüA "RAokB¾ BG úÇGAook þééíèA|òýGô þéì kõWõì
QßLìBÞ óAõãýO" ëlì kõG ûly opÛì pýýÓO óApüA koõì ok BìA ,lñÞ|þì QüBÎo Ao
)|Tiguan compact SUV|("ÿô|õü|xA ûkAlð jo QÞpy òüA kpßéíÎ ok ÿlülW
qA ÿoBíy ok "RBuBK" ëlì òýñ`íø ô ô þuBýu RæõdO" úP×â òâAô wßèõÖ .QuA
}ôpÖúGúìõcôóApùOokqBXìÿBø|þâlñyôpÖ QdOÜýÚkoõÆúGAoúÛÇñìôóApüAokÿkB¿PÚA
.lñupG okþèBíPcAÿBølìBýKBPuAoòüAokôîüoAkpËð
ÿBø|QÞpy ïBWpG qA Bßüpì@ Zôpg qA wK pËð ok Ao Bßüpì@ klXì ÿBø|îüpdO BG úÇGAo
ÜýéÏO qA rýð õðo ôtK ,péíüAk ÿqBuôokõg ".QÖpâ îýøAõg
.lðkAkpHgóApüAokkõgÿBø|QýèBÏÖ ÿBø|QýèBÏÖîùulñ^pøåpHìõéGúPyõðúG
úýéÎ Bßüpì@ ÿBø|îüpdO Qvhð {hG óApüA oAqBG ok þðBíè@ ÿqBuôokõg QÞpy òüA
,ly|þì êìBy rýð Ao ôokõg RoBXO úÞ óApüA BG þðBLíÞ òüA ÿoBßíø BìA ,Qvýð kBüq óAlñ^
ïôk úécpì .lì@ok ApWA úG kAkpì 15 qôo koôBPuk óApüA ÿBø|îüpdO pu pG Bßüpì@
qA ,lðBùPÖpâ Ùlø Ao Q×ð QÏñ¾ úÞ Bø|îüpdO ëBHÚ ok ûldPì RæBüA ÿApG þíùì òükBíð
.ly løAõg þüApWA óBG@ 13 qôo .kôo|þì oBíy úG BKôoA úükBdOA
37

óApùO úéXì

àü úGõÚB^ BG úéíc
áoõüõýðok ákõÞlùì

úéíc qA áoõüõƒýƒð wƒýƒéK # óõOAoBì þðBùW koõÞo þüBýñÞûlðôk
pHg ákõÞlùì àü úGõÚB^ BG ÿkpÖ Qvßy Ao
BW pG þíƒgq 6 îÞ|Qƒuk úƒÞ kAk
óBýì ok rýð kAqõð úu úÞ úPyAnâ þðBùW koõÞo òýèpG óõOAoBì ÿôk úÛGBvì ok ,þüBýñÞúèBu 33 ûlðôk ,úâõ`LýÞkõýèA #
koõÞo QvðAõPð BìA ly ëôA p×ð þüBýñÞàü îø ûlðôk óBðq óBýì ok .QyAnâBW pG ÿlülW
.lðA|ûkõG Bùð@
ok úÞ kpÞ }oArâ áoõüõýð wýéK .lñßzG Ao þðBùW
ok ákõÞlùì àü úG õÚB^ BG úéíƒc QÖBvì úG ÿpývì ok þãzýíø Qñu ÜHÆ òýèpG óõOAoBì )pHìBPLu 16( oõüpùy 25 úHñzßü qôo
p×ð òülñ^ áoõüõýð >rñýDõÞ< úÛÇñì QÞpy oõOBì@ô ÿA|úÖpc ûlðôk oArø 44 þééíèA|òýG úÛGBvì òüA ok .ly oArâpG pPì 195 ô pPìõéýÞ 42
úG úýðBS 39 ô úÛýÚk àü ô QÎBu ôk qA wK úÞ kõG þüBýñÞ úâõ`LýÞ kõýèA ûlðôk òüpO|Ðüpu .lñPyAk
.lðA|ûly þígq kAqõð 3 úéíW qA 2014ëBuokúÞkõGúýðBS57ô úÛýÚkôkô QÎBuôk QÖBvì òüA ÿApG þðBùW koõÞo.lýuo l¿Ûì
}oArâ >àüôqõƒýƒð< oBƒãƒðpƒHƒg )2018( ÿoBW ëBu êüoô@ ok úâõ`LýÞ kõýèA .lyQHS,úâõ`LýÞòÆô|îø,õPíýÞwýðkïBðúG
qA wK kAqõð úu úéíW qA p×ð 6 ,kpÞ
aýø qõñø .lðA|ûly þígq ,áoõüõýð >rñýDõÞ<ok ákõÞlùì àü êgAk úGõÚB^ BG óq àü úéíc .kpÞ IvÞ çÆ ëAlì rýð 2016 àýLíèA RBÛGBvì ok ô ly ólñè óõOAoBì ÿ|ûlðpG oBG òýìõu ÿApG
.QuA ûlzð pzPñì óBýðBGpÚ QýÏÂô qA þÎçÆA ôoõü oArø 40 òýèpG óõOAoBì ok Qvhð ïBÛì IvÞ ÿApG ,ôoõü oArø 50 þðBùW koõÞo òPvßy ÿApG ôA
óAõñÎ úG úÞ úðBg àü ok úÏíW qôpìA eé¾ úSkBc òüA ,>ÿkõOByAo< úßHy }oArâ pG BñG .kpÞ løAõg QÖBüok ôoõü oArø 30 ,QuA úÛýÚk 4 ô QÎBu ôk úÞ ,þðBìq ØÛu òPyAk|úãð ÿApG ô
.QuA ûkBPÖA ÝB×OA áoõüõýð >rñýDõÞ< úédì ok ûly|þì ûkB×PuA ákõÞlùì Qvhð ïBÛì úýðBS 11ô úÛýÚk 18ô QÎBuôk BG ,QuA þüBýñÞrýðôA úÞõðôp^ wüléâ óBðq óBýìok
úÞ QuA ûkpÞ }oArâ ákõÞ úu úéíW qA p×ð 5 Ao úSkBc òüA óBâly|þígq kAlÏO ÿkõOByAo
.QuA þðApdG óBÞkõÞ qA þßü QýÏÂô úPHèA .QuA þñKAs þ^õâõð þâôrýì oBýPgA ok QÖBvì òüA ÿApG óBðq þðBùW koõÞo.kpÞ IvÞ Ao
úÞ ly AlýK þÇüApy ok úðBg òüA òýìqpüq ok QuA úèBu 52 ApøBÊ óq àü úÞ úSkBc òüA óõñËì óBùW ÿôk RBÛGBvì òüpO|îùìqA ólñèô wüoBK ,áoõüõýð ÿBø|óõOAoBìoBñÞok òýèpG óõOAoBì
.QuA ûly êÛPñì óBPuoBíýG úG wýéK QyAkqBG QdO ÿô .kõG ûkpÞ þígq õÚB^ BG rýð Ao }kõg ,óAkpì ,óBðq :QuA {hG oBù^ ÿAoAk úÛGBvì òüA .kõy|þì oArâpG óõñÞBO 1974 ëBu qA úÞ QuA
BO rýð úSkBc òüA óBýðBGpÚ BG ÿô ÉBHOoA .Qvýð Àhzì ïAlÚA òüA ïBXðA qA kpÖ òüA ûrýãðA qõñø
.QýßuA òüæ|òüA ô óæõéÏì
.QuA ûlzð ïçÎA óõñÞ

38

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG qA òý^ô úýuôo kBÛPðA ;{O@BG ÿqBG
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ Bßüpì@lülW ÿBø|îüpdO
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G
ôk òüA óBýì þOBdýévO RçìBÏì BG úÇGAo ok Bßüpì@lülW ÿBø|îüpdO òý^ ô úýuôo #
ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì RçìBÏì pG ÿpýSBO Bø|îüpdO òüA úÞlüõâ|þì xBñyoBÞàü .lðkpÞïõßdì Rly úG Ao oõzÞ
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW .lññÞ|þìpO|àükrð îø úG Ao úýuôoô òý^ BùñOô lðoAlð ûly|ïBXðA
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA ||

(626)3-50-50-50 (310)274-7474 òý^ô úýuôo þéì ÿBø|î^pK| |
püqô óôBÏì ,ÙõßGBüo þEâpu
39 21 úÏíW qôo ,úýuôo úWoBg oõìA
Bßüpì@ qA )oõüpùy 30( pHìBPƒLƒu
BG oõzÞ òüA úÞ Q×â ô kpÞ kBÛPðA
pÇg úG Ao óBùW RBHS ÿpƒßƒÖ|þƒG
ÈGAôo ok |{ñO úG óõ^ kqAlðA|þƒì
.lðq|þì òìAk Bßüpì@ô úýuôo óBýì
úðBÛícA {O@ BG ÿqBG" úÞ kôrÖA ôA

."kõy áBðpÇg lðAõO|þì ô QuA
oõìA RoAqô ÿõãñhu òýñ`íø
Bßüpì@ úƒÞ Qƒ×ƒâ òƒýƒ^ úƒWoBƒg
òüA .lñÞ|þƒì êƒíƒÎ "úƒðAkpƒhƒGBƒð"
.ly Bø|îüpdO õÓè oBPuAõg õãñhu
Ao kõg ÜýíÎ þPüBÂoBð òý^< :Q×â ,òý^ úWoBg oõìA RoAqô ÿõãñhu ,äðAõy äñW
ûkpÞ ÅApPÎA oõzÞ òüA úG þíuo oõÆ úG úÇGAo òüA ok ô úPyAk qApGA Bßüpì@ úðAkphGBð ïAlÚA úG QHvð
kBXüA UÎBGô úPyAnâ BKpüq Ao êéíèA|òýG ÈGAôook ÿA|úüBK ÿBøoBXñø ÿlWoõÆ úG Bßüpì@.QuA
ÿBø|îüpdOô óApHW Ao kõg ûBHPyA îýøAõg|þì Bßüpì@qA Bì .QuA ûlyoõzÞôk ÈGAôook ëçPgA
>.ly løAõg ôpGôo îýí¿O òüA ÿBølìBýK BG úðpâô ,lñÞ õÓè Ao ûly opÛì

Bßüpì@þùýHñO RBìAlÚA
þùýHñO RBìAlÚA òüA .kpÞ opÛì òý^ úýéÎ Ao þùýHñO þOBìAlÚA pHìBPLu 20 úHñy|YñK qôo Bßüpì@
úÞ QuA óBìqBu òüA wýDo ,õ×ãðBy|þè ô òý^ ÑBÖk RoAqô RArýùXO úÏuõO óBìqBu úWõPì

.koAk ûlùÎ pG Ao þìBËð RArýùXO ô RBdýévO lüpg QýèõEvì
úýuôo QýñìA óBìqBu ô {OoA BG ÉBHOoA ok úÞ Ao pãük kBùð ô Àhy 33 Bßüpì@ Qèôk óBìríø
.QuA Ñõñíì BøkBùð ô ÁBhyA òüA BG úéìBÏì ïBXðA IýOpO òülG .kAk oApÚ îüpdO QupùÖ ok lñPvø

þOBdýévO RçìBÏì
ô 35õgõu Ñõð þãñW QW 10 QuA oApÚ úýuôo úÞ QuA òüA þOBdýévO RçìBÏì ÑõÂõì

.lyôp×G òý^ úG 400xA ÿAõø úG òýìq þßyõì îPvýu
RAokB¾ qAõW QuAõgok lñPvýð qBXì pãük ôA Quk püq óBìqBu ô õ×ãðBy|þè ,Bø|îüpdO ÜHÆ

.lñyBG úPyAk QÞpy Bßüpì@ þèBì ïBËð ok ô lññÞ
Bßüpì@ú^pâA ,QuA úýuôo úWõPì þùýHñO RBìAlÚA úÞ Q×â Bßüpì@Qèôk óBâlñüBíðqA þßü
pupG ÑõÂõì úÞ Q×â Bßüpì@ Qèôk ûlñüBíð òüA .koAk ÿoBXO ÿAõÎk îø òý^ BGpÂBc ëBcok
úñürø lüBG úýuôo úÞ QuA òüA ÑõÂõì úßéG ,Qvýð oõzÞ ó@ Bü òüA þÎBÖk þüBðAõO qA òPuBÞ

.kqAkpLG Ao "}A|úðAoôpy ÿBø|QýèBÏÖ"
þOBGBhPðA RAqoBHì ok úéíW qA úßñüA úG lññÞ|þì îùPì Ao úýuôo Bßüpì@ þPýñìA ÿBø|ûBãPuk

.lñÞ|þì ko Ao ïBùOA òüA úýuôo Qèôk .QuA ûkpÞ úégAlì 2016 ëBu ok Bßüpì@
Bø|îüpdO pýSBO

úG Bßüpì@ok úýuôo úýéÎ þùýHñO RBìAlÚA ókpÞopÛì luo|þìpËð úG úÞ kpÞ eüp¿O ÙõßGBüo
îüpdO oôk 60 óõñÞ BO 2011 ëBu qA úÞ Q×â ôA .QuA ûly êülHO þéì þðAonâ|QÚô ÿApG ÿA|úéýuô
ûlüBÖ|þG úýuôopGoBzÖ ëBíÎA ÿApG þüBø|}çO òýñ^ úÞ ûkAk óBzðoBGpøôA BìA ,lðA|ûkpÞ ïçÎA Ao

.lñÞ êýídO úýuôo úG Ao {ÇüApy ly løAõhð ÜÖõì ûBâ|aýø Bßüpì@ úÞ kôrÖA ôA .QuA
.lðoAk òükBíð úHñW BùñO Bø|îüpdO úßñüAqA lðA|ûkpÞ óBñýíÆAqApGA þPýñìA óBuBñyoBÞ òýñ`íø
lÛPÏì ,oõKBãñu ok Býu@ þÚpy JõñW RBÏèBÇì ÿApG ÝBduA Øuõü ÿõPýPvðA qA ,ÿoõPuA óBü
úÞ ly løAõg UÎBG BùñO ô QyAk løAõhð kBÛPðA koõì ÿoBXO RçìBÏì pG ÿpýSBO Bø|îüpdO úÞ QuA

.lðõy pO|àükrð îø úG úýuôo ô òý^

.Qynâok ûkoAô RBcApW pSA pG lÏG þPÎBu úÞ óApùO úéXì
úßéG ûkpßð àýéy îWBùì úG lüõâ|þì wýéK
QzÞBßüpì@lñéüpìok Aop×ð úu óqqAlðApýO
.QuA ûkpÞ àýéy }kõg úG ôA
ú^ fçu óBßèBì ;Bßüpì@ ok údéuA óly úPzÞ qA Bßüpì@ lñéüpì wýéK #
àü óBüpW ok )îWBùì úéíc qA( p×ð oBù^
?lñüõâ|þì þÚpy|ëBíy ok òíüpK pùy ok ÿqAlðApýO
kõG úP×â óAoBãðpHg úG úÛÇñì pPðçÞ pO|{ýK BùñO úÏÚAô òüAqA wK þíÞ .kAkpHgoõíýPèBG
úÞ ÿlüly RBcApW QéÎ úG qAlðApýO úÞ .ly QyAkqBG ,QuA óq àü úÞ ,ó@óõñËì
ok þñýñ^ òüA ÿBø|ÿqAlðApýO IéÒA óçìBÎ
.QuA ûly êÛPñì óBPuoBíýG úG úPyAkpG
pG lñüõâ|þì wýéK þédì ÿBø|ïBÛì óõñÞA .lñPvø óAkpì Bßüpì@
þígqp×ð úuô úPzÞp×ð úu ÿoAlðApýO òüApSA ,oõíýPèBG ÿpPìõéýÞ 40 ok pùy òüA
ô ÿoAkoBHðA úÆõdìok ÿqAlðApýO òüA .lðA|ûly ó@ ô koAk oApÚ ,lñéüpì QèBüA pùy òüpPâorG
ÿBø|úðBgôoAk-|ûBãyôpÖ xBñWA ÐüqõO rÞpì úÆõdì àü ok ÿqAlðApýO ûly }oArâ úÞ oõÆ

.QuA ûkBPÖA ÝB×OA lüA-QüAo ÿA|ûpýXðq .QuA ûkAk ÿôo ÿoBXO
óBýðBGpÚ ô îWBùì Qüõø ûoBGokqõñø ûkpÞ pýãPuk Ao îWBùì lüõâ|þì wýéK
ok þÎçÆA ôA ûrýãðA qA ô ûlzð pzPñì þyoArâ êdì àükrð úPuAõg ïkpì qA óBñ`íø BìA QuA
ok þñýñ^ òüA ÿBø|ÿqAlðApýO ok.Qvýð Quk kõG óq àü ûly QyAkqBG kpÖ .lðõzð ÿqAlðApýO
óAkpì koAõì l¾ok 95 qA {ýG óçìBÎ ,Bßüpì@

.lñPvø

Ao þHéÚ Rçßzì pÇg ÁpÚ òüA úÞ kAk óBzð lyBG áBðpÇg lðAõO þìpOæBG òýñuok òüpýLu@úðAqôo Ùp¿ì
koõì kApÖA ok îø ÿpãük ûlüBÖ ô kAlð {øBÞ
.lzð ûløBzì úÏèBÇì
lüly ÿrüpðõg koAõì òüpýLu@Ùp¿ì BìA ô Bßüpì@ok åorG ÿA úÏèBÇì xBuApG #
þPìçu ÐÂô qA úÞÿpO òvì kApÖA ,BýèApPuA
.kAk {üArÖA Ao ûlÏì òüpýLu@ úðAqôo lüBHð lðoAkoõgpG þGõg
}Bðõì ûBãzðAk qA êýð àì óBW oõvÖôpK
ÿõu qA òüpýLu@ Ùp¿ì þñÏü òüA" :Q×â .lññÞÙp¿ì
þßyrK êýèk óôlG óBùW ok p×ð Bø óõýéýì úPßu qA lÏG Áõ¿g úG òüpýLu@ ûlüBÖ
úÏèBÇì òüA óõ^ ,lyBG ûlüBÖ þG QuA òßíì .ûly QGBS çHÚ þHéÚ úéíc Bü ÿrÓì
ÿrüpðõg pÇg pG úÞ kpßð }BÖ Ao þPürì aýø Ùp¿ì úÞ kpÞ ÿpýâ úXýPð úÏèBÇì òüA BìA
òEíÇì QuBø Rlì óBßyrK" ".lGp`G qA {ýG BýèApPuAô Bßüpì@ok úÏèBÇì òüAok .koAk úìAkA óBÆpu ûlüBÖ ëBu 70 ÿæBG îèBu kApÖA ÿApG òüpýLu@
rüõXO òüpýLu@ îèBu kApÖA ÿApG lüBG úÞ lñPvýð úÛGBu úÞ ëBu 70 ÿæBG îèBu kpÖ 19114 lüAõÖ koõì ok RBÛýÛdO pPzýG ëBc òüA BG ûõÛèBG úÞ þégAk ÿrüpðõg pÇg ô koAlð ÿA
àíÞ Bùð@úG lðAõO þì Bø úPÖBü òüAô úð Bü lññÞ ok úÞ kõy þì ïBXðA þðBvÞ ÿôo úG òüpýLu@
pÆBgúGúÞþðBvÞkoõìokúPÖBüòüA ".lñÞ .lðkpÞ QÞpy lñPyAlð þHéÚ Rçßzì qA þðôrÖAqôo løAõy ô lñPvø þèBvðBýì óAoôk .løk þì {üArÖA Rly úG Ao QuA oBHâpì
þì Ùp¿ì òüpýLu@ ÿrÓì úPßu Bü þHéÚ úéíc oAlÛì ëBu YñK Rlì úG Bùð@ qA þíýð ÿApG pOæBG òýñu ok kApÖA ÿApG ôoAk òüA RApÇg ô lðkpÞ Øý¾õO îùì Ao YüBPð óBuBñyoBÞ
úý¾õO lüBG kApÖA òüA ô lñÞ þíð Ýl¾ lññÞ oAlzø òüpýLu@ úðApukõg Ùp¿ì úG QHvð
kõy þì úP×â ûôçÎ úG.lññÞ QüBÎo Ao àyrK .ly rüõXO úðAqôo òüpýLu@ þíÞ .koAk kõWô
òüpýLu@ òýüBK qôk QuBø Rlì úÞ þðBvÞ lñéãðAõýð þßyrK úüpzð ok }oArâ úu .lðkAk
ó@ þðBùâBð ÐÇÚ qA lüBG lññÞ þì Ùp¿ì pÇg qA ô lñÞ þì ÜýÚo Ao óõg òüpýLu@
lðAõO þì îø oBÞ òüA óõ^ lññÞ ÿoAkkõg
.løBÞ þì ÿrÓì úPßu ô þHéÚ klXì úéíc
.lyBG úPyAk þÂoAõÎ {øBÞ ÿApG îø îèBu çìBÞ kApÖA qA þÃÏG
ô lññÞ þì Ùp¿ì òüpýLu@ RApÇg òüA
pÇg {øBÞ pG ôoAk òüA pýSBO koõì ok RBÛýÛdO

ólñèok óApGBÎ úGôokõg úéíc

pývìpýýÓO wýéãðA QhPüBKok ÿlXvì êGBÛì óApGBÎ Qíu úG AlíÎôokõg ûBãPuk àü #
.lðly þígqp×ð lñ^ô kAk

p×ð ôk ,ólñè JpÒ|ëBíy ok óApGBÎ BG þüôokõg koõgpG þK ok úÞ kpÞ ïçÎA BýðBPüpG wýéK |
.lðly êÛPñì óBPuoBíýG úG ô þígq

ôokõgóAløByú» P×âúGôQuAûkAkÿôoólñèkôõéßüpÞúÛÇñìokúHñyoBù^kAlìBGúSkBcòüA
lñPyAk oõÃc þñývdèA wéXíèA lXvì qA óôpýG úÞ þðApGBÎ úG QüBùðok ô ûkAk pýýÓO Ao kõg pývì
þPvüoôpOû» oBGokóAõO|þíðÜýÛdOqAúécpìòüAokú^pâAúÞkpÞïçÎAwýéK.QuAûkpÞkoõgpG

.|.QuA koõgpG QéÎ úG ókpG þK ô ûlðôpK þuopG ëBc ok BìA kpÞ ÿpËðoBùÊA úSkBc ókõG
|.lñÞ pýãPuk ô ØÚõPì êdì ok Ao ûlñðAo QuA úPvðAõO wýéK

40

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY

CENTER

óly ÝpÒqA þðApãð
BýðArðBOokp×ð Bøl¾

ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk

þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ :Q×â óAoBãðpHg óBýì ok þédì ïBÛì àü ú^Büok ok þPzÞ àü þðõâsAô BG #
ÿõñÏì þßýð ÈuõO ".lyBHð kBüq RB×éO úÞ îýñÞ|þì BÎk" úÞ kôo|þì ó@ îýG ,BýðArðBO ok ,BüoõPßüô

(310) 446-8724 BÛüpÖ@ ú^Büok òüpPâorG BüoõPßüô ú^Büok .lñyBG ûly ÝpÒ ó@òýzðpu Bøl¾
.QuA Q×â þu|þG|þG úG þédì ÿBø|ïBÛì qA þßü
41 îøp×ð YñK ûqBñWô lðA|ûly ûkAk RBXðp×ð 102
ûkAk jo ú^Büok òüA ok ÿkBüq VkAõc qA {ýG QyõðpuqAqõñø BìA ,ûly úPÖpâ J@qA
qA {ýG þðApÖBvì BG Bø|þPzÞ qA ÿoBývG ô QuA
.Qvýð Quk ok ÿpHg pãük p×ð 300
.lññÞ|þì kkpO óBzPýÖpÊ RBXð ô kAlìA RBýéíÎ úG þédì óBHéÆôAk
ok þPzÞ àü óly óõâsAô BG 1996 ëBu ok
úSkBc ó@ .lðly úPzÞ p×ð 800 ,ú^Büok òüA .lðA|úPuõýK
.kõG îPvýG ópÚ þüBüok ÐüBXÖ òüpOlG qA þßü ô óBñýzðpu ÜýÚk oBì@ qõñø BýðArðBO Qèôk
.QuA ûkpßð lýüBO Ao kõÛ×ì ô úPÖBü RBXð kApÖA

úéXìok kõg ÿBø ïBýKô þùâ@oBzPðA BG
åorG ûkAõðBg òüA úG ,óApùO þééíèA òýG

lülðõýK úG þðApüA

óApùO úéXì

42

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

úz×ñG êíÏèA wßÎ.QyAk løAõg ÿkoõgpG îýðAõO þì lýPvýð þÂAo pâA lüoAlð Quôk :Q×â?Ap^
.lñÞêcAoôARçßzìqAþéýgQvðAõO|þì BG úz×ñG !îýñÞ Ùnc úìBðpG qA Ao þuôpÎ úßñüA óôlG kq äðq ò×éO oBGôk Izük
kAk þì QHTì iuBK BÂBÛO òüA úG úz×ñGpâA :Q×âþã^BLPuk JAõg þG ly UÎBG òýíø,lðrG þÖpc þvÞ
Aoô[email protected] þüBñyôo úG ÿA úðqôo QvðAõO þì :Q×âoBíÏìîðBg...BìAîPvýðQcAoBð!úð úG Ao pPgk ô okBì ûBãð Qü@ îðBg òhu.ïõy
þG {üApG îø úz×ñG BìA QyAk Quôk qõñø þñu òüA úG òì QuA Jõg îø þéýg «BÚB×OA úÞ QgBu JpÇÃì Ao úz×ñGô Qgôkpãülßü
úÞ {üBPu êGBÚ lük þì þðq Ao ôA kõHð }qoA þédì þuôpÎ løBy àükrð qA ïA|ûkpÞ úÞ ôA BìA lñÞ QHd¾ {ýK Iy ò×éOqAokBì lñßð
kõG pPùG ô pOæBG Bø óq qA ÿoBývG qA {ìBÛì þüByBíO ô IèBW oBývG ïA ûlýñy BìA.ïA|ûkõHð þì óBÒAk Ao JB¿ÎA Bø ò×éO òüA úßñüA òP×â BG
ÿô ok úßð@ óôlG QvðAk þì êìBÞ Ao úz×ñG QüApG Q×â ô kpÞ úz×ñG úG ôo wLu QuA ëBýg ,lýzÞ Ao rüpK Bø Iy QuA pPùG ô lñÞ

þüBø ëBu þíýco úíýùÖ
õO þG |úÞ
Qzø ô QvýG {hG

pSA >Qynâ õO þG úÞ þüBø|ëBu< JBPÞ
qA þƒßü ôA .QƒuA >þƒíýco úƒíƒýƒùƒÖ<
.QuA þðApüA óq óBâlñvüõð òüpO|ÙôpÏì
koõì ok óôA .QuA ÜzÎ ôA oBS@ÑõÂõì
Ao Bì ú`ð@< :lüõâ|þì }oBS@úüBì|óôok
þPÚô .QuA ÜzÎ ,lñÞ|þì òPyõð úG oAkAô
òüA lyõW|þì ûlñvüõð kõWô ok ÿrý^
ô lvüõñG úÞ lü@|þì kõWô úG ôA ok qBýð
Qynâ òüA koõƒì ok .lƒñƒÞ ëBƒHƒðk Ao {ƒÖlƒø
úíýùÖ < :Qƒyõƒð óAõƒO|þƒì ûlƒñƒvƒüõƒð
lñvK|úìBÎ ÿBø|óBìo ûlñvüõð ,þƒíƒýƒco
óBýì ok JBPÞ7 òPyAk BG ÿô .kõG þðApüA
ok 57 JçÛðA qA wK }ôpÖpK JBPÞ 47
.QuA|ûkõG QupùÖ ó@ oAkkoõÞo ,óApƒüA
kõgôAþ¿ÛðþGlüBy.lyBGúPyAkÕApuþHýÎ Bì Q×â Qü@ ÿBÚ@.lük þøAõg kõy|þì IèBW .kpÞûkõu@Aoúz×ñG ,úðBðq ÿBøôqo@ ô Bø|xpO ,êDBvì óBƒýƒG
þìóAõOBðAokõgôAêGBÛìoklüõð.kõGÀÛðàü lÏGôîýñÞþìïçÎAòzWokAoóBìoõÃcÈÛÖ úPÖo JAõg úG åorG olK }õÒ@ ok òýðqBð úéEvì úG úWõO ô RBuBƒvƒcA ok ÝApƒÒA
úGAoó@QýÛÖõìBGkpÞþìúÞoBÞpø úz×ñGlük Bì ÝApOA êdì îýñÞ þì ëBHðk Ao kõg úìBðpG úz×ñG úG Ao ákõÞ kõHð pÂBc ôA ô kõG .kõG ÿô oBS@þâtüô qA òPuõýK ô þüAlW
òhu!êìBÞ óBvðA àü úðõíð lðBuo þì óBüBK ÿBÚ@ úéíW úG úðAqpÖ ÿBÚ@.QuA òýìo@ ÿçüô IÆBhì Ao úðAqpÖ ÿBÚ@ oBíÏì îðBg.lðAkpâpG óAõñÎ BG Ao kõg JBPÞ òýƒèôA þƒíƒýƒco
olÚ óBíø kõG úP×â úÞ koô@ þì kBü úG Ao úz×ñG þì îðBPuôk qA þßü úG ÜéÏPì úPHèA,kôrÖA Qü@ Ao Bì lýñEíÇì Bíy úðAqpÖ ÿBÚ@lýupKô kAkoApÚ pzPñì 1369 ëBuok þPhHyõg úG QzâqBG
ok QHvð óBíø úG QuA êìBÞ Bø þGõg ok úÞ Qü@ îðBg.ïoAlð þüçüô «B¿hy òì ô lyBG IWõì ëAõEu òüA fpÆ?lñøk|þì ûAo þuôpÎ úG pzPñì ô Qyõð óBìo óAõñÎ 23 ÿô .kpÞ
ÿlG râpø ôA BìA.lyBG êìBÞ lðAõO þì rýð Bø|ÿlG :Q×â lüõãG úðAqpÖ ÿBÚ@ ly UÎBG ô ly úíø ûlñg ô klÏPì Roõ¾ úG Bø|ó@qA ÿoBývG úÞkpÞ
pG lüõð,ok óly ûkõzâ BG.kõG ûlülð úz×ñG qA kõg Áõ¿hì þðBßì Bì úÞ QuA òüA îùì ÿBÚ@ úG êuõPì lüBGô îPvýð òEíÇì îø ïkõg þíýco .lýuo klXì NB^ úG þKok|þƒK
ôqo@ ?ÿkõG úPÖo BXÞ lýupK ô Qvzð ÿBW þPÚôkôrÖAôkpÞlýüCBOQü@ÿBÚ@.îýyBGúPyAk lðAõO|þì Qü@ ÿBÚ@ BùñO óõ^ îüõy Qü@ úÞúPyõð óBÞkõÞÿApG Ao ÿoBS@òýñ^|îø
ûlýyõK lüõð qA Ao kõg þèBdyõg kpÞ þÏu îuApìBOqôoôk.çüôîüôoþìûpvßüîülýuo :Q×â Qü@ ÿBÚ@.kõy óBì|þOoBK >.QuA ûlýupð NB^ úG ïAlÞ|aýø
pø .îñÞ lüpg ÿoAlÛì ïkõG úPÖo lüõãGô koAk þÖBÞ Q¾pÖ îñÞ þì pßÖ ô QuA þÚBG òzW óBì|ûAoîøþuôpÎúGpâAlýyBHðóApãðîðBg
ó@.îýPyAk qBýð lülW ÿBø xBHè úG Bì ÿôk .QyAkîýøAõgeüp×OÿApG ApWA kõg pËð BG Ao úìBðpGô îüoAk Ao êPø lðkAlð kõHð óBu@ îø óAlñ^ ëõK ëBuoA #
ô QyAnâ QhO ÿôo Ao lüpg ÿBø úPvG QÚô ### îz^ òýìAoõK úPynâ þgõy qA BìA.îýñÞ þì ûkB×PuA Qü@ÿBÚ@ÿoBHPÎA RoBÞqA úz×ñG
:Q×âôQÖpâôAêGBÛìAolüõðúGÜéÏPìúPvG ô kpíy QÚk BG Ao qoA,úWBG êGBÛì ôqo@ !lñÞ|þì þv×ð úPvßy òýìo@BÚ@ô QuBì ûAo|úG ok ûkB×PuAFõu òýèôA òüA ô kõG ûkpÞ
{ýK lüõð?lü@þì Qyõg òýHG òÞ }qBG àðBG qAô koô@ Iè pG QüBÂo ÿôo qA ÿlñhHè òì úG QuA àükrð òýìo@ úG úÞ olÛð@ òýìAoõK kpÞ þì xBvcA.kõG }A þâlðq ëõÆ
BXÞ qA ëõK lýupK kpýãG Ao úPvG úßð@ qA ûkpÞ úèAõc óBy|ÿApG úz×ñG úÞ þèõK.ly ZoBg îèBu ô òu pÆBg úG ÈÛÖ Apì Qvýð àükrð lñÞûBãð Qü@ÿBÚ@ÿBø îz^ úG lðAõO þíð
qA Q×â ô QgAlðA æBG úðBy ôqo@ ?ÿkoô@ qA lüõð.QgBu ûkõu@ Ao {èBýg þOlì BO kõG ú^ æBc lýupK úðAqpÖ ÿBÚ@.koAnâ þì ïApPcA lupLGôAqA {øBãð BG Qü@ÿBÚ@lýupO þì
lüõðîzgUÎBGôAÕôok!îPÖpâÅpÚþPuôk qA ôqo@ óly ûkBýK løBy ÝBOA úzýy QzK :Q×âQü@îðBg?lñÞþìþv×ðúPvßyþvÞ ÿA ûoB^ úÞ QgBu ÐðBÚ Ao kõg?Ap^ õO
ïAlÞ lýzÞ kBüpÖ lñéG ÿAl¾ BG ô Qzâ òüAôqo@óôqõìôoAõPuAÿBøïBâQzâêýHìõOA BíyqAàýìAlÞúGúÞlñÞþíðþÚpÖBìÿApG óBüpW qA Qü@ÿqôo pâA ô úPyAlð pãük
æBG ÅpÚ þÖBÞ olÚ úG õO ô òì?Quôk ÜÖõì ôqo@ úÞ koô@ kõWõG lüõð ok Ao òýÛü òEíÇì îýøAõg þì ÈÛÖ Bì QuA pO|àükrð úýWõO Ao kõg êíÎ lðAõO þì kkpâ ÐéÇì
Bì úG Qvýð pÂBc pãük þvÞ úÞ îüA|ûkoô@ .QuAúPzâqBG þì úPÖpünK kBìAk ûkAõðBg ÙpÆ qA úÞ îýyBG ô kAk óBüBK Ao kõg òhu Qü@ÿBÚ@.lñÞ
QulG BXÞ qA ëõK õãG Ao {PuAo lølG ÅpÚ QhO ÿôo Ao kõg ô QÖpâpG ûpXñK qA ûBãð :Q×âúz×ñG.îüõy ólýupK BG ô ly úz×ñG Rõßu úWõPì
ô Qzâ pãük þÒôok úG êuõPì ôqo@?ÿkoô@ ûkBPvüA oBËPðA úG ôA úÞ lðAlð ôqo@ BO QgAlðA kõzð òýñ^ úÞ îñÞ þì BÎk òì wK óBìBì koô@ kõg úG Ao úz×ñG?ïpPgk þGAõg
:Q×â ô kõG ûBâ@ ôqo@ þñ×éO úíèBßì qA.QuA ûkõG îuBñy þíð Ao Bùð@úÞ ÿA ûkAõðBg BG ólyôpGôo :Q×âúz×ñG
ëõK úG Bìô ÿoBíýGõO úÞ ïkpÞ ò×éOolK úG þüõãP×â ÿô BG Áõ¿g òüA ok úßð@ óôlG ôA úG úñü@ qA úðAqpÖ ÿBÚ@.QuA Qhu îüApG :Q×â oBíÏì îðBg.ïoAlýG olK úð
oôBG æBc kBPupÖ óBì|ÿApG îøôA îüoAk ZBýPcA ëõKúßð@qA{ýG.kõGúXýPðoBËPðAoklyBGûkpÞ :Q×âôQvüpãð þìîGAõgæBcôïlýGAõhðJõgIzükòì
ÿAl¾ BG ô kõG úPÖpâ }A úÖpu lüõð!?ÿkpÞ ú^úz×ñGlðAlGQyAkQuôklyBGîùì{üApG úÞ ïpG þì þñzW úG Ao Bíy úÞ î×uCBPì lýupK úÞ Qü@ îðBg ëAöõu êGBÛì ok.lü@
44

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
45
ëBu ôk úG àükrð !ûlG ïBXðA QuAõg Qèk :Q×â àzg
êTìApìôÿA|úPyAnâQukÿôoQukúÞQuA òì þñÞ þì óBíâ õO pãük Õôok àü
úG ÙpÆ òüAqAôpùy ó@úGpùy òüAqA Bø|þèõÞ Bì úG pýè àü Qvýð pÂBc RolK îðAk|þíð
puokþPuokúìBðpGqõñøôþðBzÞþìÙpÆó@ BXÞ qA ëõK òüA õãG Ao {PuAo!lølG ÅpÚ
þøAõg þì ú^ úÞ þðAk þíð ô ÿoAlð úÞ þèBcokô kpÞ Bøo Ao Bø úPvGôqo@ ?ûlýuo
ïkpâpG ïoAk ëBýg ûly ïBíO pãük îPÚBÆ.þñßG :Q×â QÖo þì úðBgrLy@ úG
àüpãük ïkõgoõzÞok lyBG ú^pø óApüA úG ÙpcúÞÿoAkoAp¾AõOBìAîP×âAoQÛýÛc
lñéGÿAl¾BGlüõð...BXñüAokBìAîPvýðpWBùì QèBc ô QyAk IO lüõð.ÿpünLG Ao Rkõg
:Q×âôlülñg qA þPÚô kõG ûkpÞ óôrÖA AoôA ólG RoApc îzg
þøAõhG úÞ ÿoAk îø Üc?kq Ao Qèk oõHXìô kBPÖA óAoôk úG }pu lì@òýüBK QhO
ÿBø }BK ô Qhüo qA pãük BW òüA ÿkpâpG êídO QvðAõO þíð Ao ÝBOA ÿAõø lñýzñG ly
îøAõg ú^ õO úG þðAk þì Qvýð ÿpSA úPynâ p×ñPì lük þì {ðõìApýK ok ú`ð@ úíø qA lñÞ
qA ô[email protected]ãG BùñO Apì ô ôpG îüõâ|þì !?Q×â pO óôrÖA Ao {ízgôkBÞ òýãðo úPvG kõG ûly
Ao lüõð Quk QHdì BGô ly óBíýzK kõg óBýG ÙpÆ úG ó@ JBOpK BG Ao kõg þPcAoBð ô kpÞ
:Q×â ô QÖpâ Quk ok .lðBzð ôpÖ úðBgrLy@
pâA lì@ {ýK þTdG òýñ^ úÞ,î×uCBPì ôpÖ úzülðA òüA úGô lýzÞ qAokpPvG ÿôo
AoõO òì.îükpâ|þì pG îø BG îükpâpG îýøAõhG olÛð@ óq òüA BìA kBPupÖ Ao ëõK úz×ñG úÞ QÖo
ïBð úÞ ûAõhì òì qA B« ×Çè BìA ïoAnâ þíð BùñO kpHGôAqAþìBðløAõgþíðþPcúÞQuAUýHg
òüA.îñÞ}BÖûkBPupÖëõKóBì|ÿApGúÞAoþvÞ åorG Ao {ÎBíÆ ô ûAõgkõg olK êGBÛì ok ô
óBýì ok ô lülñg lñéG ÿAl¾ BG lüõð îø oBG kpÞ lükpO ÿA úËdè.lzÞ þì jo úG ô lñÞ|þì
:Q×â}AúÖpu IðBW qA ûly ûkBPupÖ ëõK þPuAo úG lüBy úÞ
òì þñÞ pßÖ úÞ pâA þÛícA olÛ^ õO AopPgkô olK ÿõãP×â BìA lyBG ôqo@ olK
îPuAõg|þì BìA îðAk|þì îø Jõg!îðAk|þíð Iy ó@ ok ô[email protected]ñÞ }õìApÖ QvðAõO|þíð
ô ûkBPupÖ Ao ó@ úz×ñG úÞ þñÞ oApÚA Rkõg }olK qA kpýãG xBíO úz×ñG BG úßð@ qA {ýK
òzW îø BG ô ïlñhG ïkõg úG ô õO úG,òì kõGúP×âQcAp¾BGkpìó@ôkõGúPuAõgàíÞ
Ao úPypÖ pãük oBG QvðAõO óBÇýy úÞ îüpýãG ô xBíPèA úG þPc lñßG þßíÞ lðAõO þíð úÞ
oBñÞAoôAôlýzÞAoôqo@QukûBãð@løkIüpÖ .kõG ûkpßð úWõO þèlãñu BGrýð }pPgk úüpâ
:Q×âôlðBzðkõg ò×éO úz×ñG úG ,olKqA óly lýìABðqA wKôqo@
úz×ñG ëk úðõã^ úÞ îðAlG BO òÞõâqBG îüApG .kõG ûkpÞ
klñg þì lüõð lük þPÚô ôqo@?þPgBu ïpð Ao kõG JApg ÿolÚ úG,Iy ó@ok lüõð ëBc
ó@ ÜGBÇì Ao kõg òdè kpÞ þÏuô ly oAôlýìA Quok}pvíøpÎBzìkpÞþíðóBíâôqo@úÞ
þPÚôkoô@óBGqpGAoRAoBHÎóBíøôkqBuIy úz×ñG BG JAõg ÝBOA êgAk ò×éO qAôA,lñÞ oBÞ
BìAlðlülñgþìôkpølýuoóBüBKúG}AúéíW ïBð ókpG qA ôqo@ pâA lüBy.kõG úPÖpâ xBíO
:Q×âôkBPÖAúüpâúGûoBHßülüõð úÞlyþíðôBßXñÞÿôkõGûkpÞqApPcAúz×ñG
ô[email protected]ÖAúÖpuúGô!îýPvKolÛ^õOôòì úz×ñG Ì×è BìA lñÞ }õâ QÚk BG úíèBßì òüA úG
lüõð óBøk úG Ao pýy óAõýè ô ly ú^BLPuk þñdè BG ôqo@ úßñüA qA ô kõG ûkAk óBßO Ao ôA
:Q×âôkpÞàükrð ûlì@pG úz×ñG ØÆAõÎ IéW kl¾ok þãPgBu
Bì }õñG ûly îø ÿA úÎpW îñÞ þì {øAõg .kõG ûkpÞ pPzýG Ao }p×ñO QuA
pâA òÞ oôBG.ïrürÎ îýPyAlð ÿA ûoB^ QvðAõO þíð úÞ kõG lG olÛð@ {èBc BìA
pu lüõð.ïkpÞ þíð Ao oBßñüA kõHð õOpÆBg|úG Alüõø þGõg úG æBcô kõy úíèBßì òüAqA ÐðBì
:Q×âôkAkóBßO olK ó@ úð ûlì@pG àíÞ kl¾ok úz×ñG úÞ kõG
wýéGA pýãð Rkõg úG Ao Bø úPypÖ úÖBýÚ qA kõg ÐìBÇì úG ólýuo ÿApG úÞoôrìô ÑBíÆ
oBPÖo îýøAõhG úÞ îýð@qApO UýHg Bì!õèõ^õÞ ôqo@oBG òüA!kõG úPzãð oAnâôpÖ ÿA|úéýc aýø
ò×éO ôA úG «AklXì þÞ îýyBG úPyAk þðBvðA ÿApG ïpâpýy þðAõýè úðBgrLy@qA Zôpg ïBãñø
þÖBÞ ûqôo lñ^ ûkBPupÖ úÞ þèõK ?þñÞ|þì ôA òøm óBGpùì þìçÞ BG kpÞ þÏuô koô@lüõð
QÖBüok qoA oAlÛì ô kõzâ Ao {×ýÞ ôqo@?QuA :Q×â ô lðBøpG þðBzüpK qA Ao
ólýzÞ BG lüõð,QyAnâ lüõð êGBÛì Ao ûly QuA þvÞ ú^ ûlñPupÖ úÞ òßð pßÖ kBüq
úÞ þðBìq.kpíy ô QyAkpG Ao Bùð@ ÿlñéG ïõø òüA îùì lyBG þvÞ ú^ úÞ lñÞ þì þÚpÖ ú^
:Q×âkAkþìôqo@QukúGAoBùð@ {üBìq@ ô óBPuoBíýG ÿApG ëõK æBc úÞ QuA
}çO ûBì lñ^ ê¾Bc ëõK òüA þðAk þì :Q×â ô kpÞ ko Ao pýy lüõð .îüoAk
úPÖpâ ÅpÚ ïolK qA îø lüBy ?QuA úz×ñG ÐÂô þüõãð BO ô QuA îùì îüApG òì BìA
:Q×âQýÏÆBÚBGô[email protected] lülùO BG Ao lüõð lülùOôqo@!kõG løAõg òýíø
koAk úìAkA :Q×â ôkAk JAõW ÿpãük
úÞoBÞpøõO,ïôo þì òì wK JõgoBývG

ûlýupð úðBg ok úðBPu@ úG qõñø þèô kpHG óôpýG ### óApùO úéXì
BG þðAõW þüBßüpì@ kpì ,lðkq ok úÞ lðkõG
.kõGokúðBPu@okîüpìÿBøêâqApKÿlHu ,QÖpâ þÒAk ïBíc ûlñgpÖ àíÞ úG|úPypÖ AløqA ÿA|úPyõð
?úPypÖîðBg- BñGô kpÞ ÿp¿Phì {üAo@ô QuAo@Ao {üBøõì
.îPvøïkõg- úG ûoBGôkpPâorGpøAõg óBìpÖ lüBy Bü úý¾õO úG àüô þu| {hG
AolýuoúÚoôòüA«B×Çè,QuBíyÿApGêâ- RpO êvÞ JAõhPgo - .lürhðpPvG
ô BƒHüq ÿBƒø êƒâ ÿçGæ .lƒýñÞ FBƒÃìA rƒýƒð pHìByôlGoôJAõgxBHèokqôoôIy,lñÞ|þì òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg#|
ôk .kõG rýð þß^õÞ úìBð QÞBK îüpì ÿõHyõg Aõø ,lñÞ|þì Äüpì rýð Ao þíèBu ïk@ pø ókõG Bñy@îø BG óApùO ÿBø óBPupýGk qA þßü ok wüolO òí BÂo ô|úPypÖ úÞ îPyõð
.lñPvüpãðpãülßüúGôBßXñÞþøBãðBGpøAõg BG îøAõg|þì ,lü@ þíð óAoBG çÏÖô QuA Jõg qA óApüA ÑBÂôA þðõâpâkqA wK .lðõy|þìpPgkôk IcB¾ô lññÞ|þì ZAôkqAô lðõy|þì
òèBu|rýì ÿôo úG ô QÖpâ Ao êâ lHu ûlñgpƒÖ ûõùÚ ó@ok ú^õÞpu ,îýðrG ïlÚ þíÞ îüôpG îø ÿApG lñìôpG@ êÒBzì }çO þOlì qA wK .lñðBuo|þì wéXð@wè úG Ao kõg xpHÚ ÜüpÆ
úG ô QyAkpG Bø êâ ÿæ qA Ao QÞBK ô QyAnâ qAîølÏGôîüoõhGÿAûõùÚôpýy{HðpuúðBg ô kõg ÿApG ÿA ûkõu@ô ïAo@B« PHvð þâlðq ô lðpg|þì ÿA úðBg .lðoô@|þì îøApÖ kõg
ôA ûpù^ úG pãzupK þøBãð BG ô kAk|úPypÖ Quk .îýñÞ lüpg þíÞ QÞoBìpKõu krð Ao ëk qAo ô kõy|þì pãük ÿkpì|úP×üpÖ|úPypÖ ûBâBð úG úßð@BO ,lðqBu|þì óBzðAlðqpÖ
AoRoBÞIXÏOôlükpOBG|úPypÖ.Qgôkîz^ ÿBø úÖçì RBíéÞ òüA òP×â òí ûlñgpÖ pSA ok|úPypÖ ,koAnâ|þì óBüpW ok Ao BÂo|úPvGpu oõÆ úG }pøAõg ô lñÞ|þì õâqBG pøAõg
IÞpìô BHüqoBývG þÇg BG RoBÞ ÿôo ,kõzâ ó@pGûqBOÿBøúÖçìôkpÞÅõÎAo|úPypÖQhO
:kõGûly|úPyõðþG@ }ôk ÿôo úG þízK êñy ûBãð@ ,lýzÞ ...|óBPuAk úìAkA àñüAô lñÞ|þì ÙkB¿O þPcAoBðô þOpK xAõc
Q×âÕôokïkpìŸ õOpGQ×âúÞwßð@ ókq ïlÚ ÿApG AooBíýGpøAõg BO QgAlðA|úPypÖ

JBPÖ@
þâlðq
{hG
ÿoBùG|
46

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
47
ûoBGôk ,lƒülƒðôA qA þƒéíÏèA wƒßÎ aƒýø þƒèô ïA ûlðq õO ÿApG úÞ ïA|úP×â QuAo òì
QzâqBG þüApünK òèBu úG ûlðBìokô ê¾BPvì UÎBG lüBHð òì ókõG ûlðq ,îýðqBð rürÎ þèô
úG úßð@pÆBg úGô QyAkpG Ao BÂo|úPyõð RoBÞ râpø ,òì à^õÞ ûlðpK .kõy õO ókpì
ÿpPzýG lÏG úÏWBÖ ô lñPÖBýð Bø ú`G Quk ok Ao õO þGBÛÎ óBðõ^ îøAõg þíð ô|úPuAõhð
Õpì lñðBì .kpÞ óBùñK {×ýÞ ok Ao ó@ kpýãð òì ,îñÞ QýðAlðq ô îyBG|úPyAk kõg ëBãñ^
þPc ô QÖo|þì ÙpÆ ó@ô ÙpÆ òüA úG ûlñÞpu óõñÞBO pƒâA ,îPƒvƒø ô ûkõƒG õO ÜyBÎ ûoAõíø
Rly úG .kõG ûly IéuôA qA rýð pß×O RolÚ qôpG Ao îuBvcA ÿA|úPyAk ÐÚõO úÞ úðõãðAlG
}pøAõg þPìçu pÆBg úG ,lýupO|þì ô Ao ÜzÎ lüBG úðõãƒ^ ïkõHð léG lüBy ïA ûkAlð
Qzcô qA ûkpÞBð ÿAlg AkBHì ,lýupO|þì ô kpÞ îýupO RBíéÞ BG Ao IéÚ ÿBø|úPuAõg
Quk ÿoBÞ ô lñÞ þãðAõük lñßð ?lñÞ|úPßu QðBHðAlðq þèô lðBì îøAõg QÛyBÎ qBG rýð æBc
þüõG úýÃÚ qA Bø ú`G AkBHì ?lølG }kõg þñÞ ûkAoA ô ÿpýãG îýí¿O úÞ úËdè pø ô îPvýð
}rÓì QyAk BøAkBHì òüA ô ...BÂo AkBHì ?lðpHG w×ð ô ûly äñO QüApG óõñÞA úÞ þv×Ú ÿBøok
QƒÖo ò×éO ÙpÆ úG óBuApø .kpÞ|þì þyçPì Ao qBG QuA êßzì QüApG {üAõø ok ólýzÞ
þPcAoBð Rly qA ,QÖpâ Ao BƒÂo ûoAkA ûoBƒíy ô
.BÂo Rpøõy ...îñÞ|þì
.kõG ûkBPÖA Qñßè úG {ðBGq ú¿Ò ô xpO ô þyqpè ô lüpK|úƒPƒypƒÖ oBƒvƒgo qA äƒðo
...óBW BÂo - BW ok Büõâ ,QÖpâ ApÖ Ao {ðlG ïBíO oBƒßƒy@
...ïçu ,úéG - {üBø åo ÿçGæ qA Ao {ðlG óõg|þìBíO
oôk óBìq ô|òýìq ô ly }kpƒu ,lƒðA ûlýzÞ
ô|úPypÖ þñÏü ...òì ...lýuo Qéâ lHu - lðrG þÖpc úßð@ óôlG .lì@ok {gp^ úG }pu
Ap^ óBW BÂo þèô ...îülðAõg Ao RA|úPyõð òì BG ô QyAnâ|rýì ÿôo êâ lHu oBñƒÞ Ao RoBÞ
Ègpg@ úG þøAõg|þì QÎpu òüA BG úÏÖk àü ÿA ûkpì lñðBì óAqpè ÿBø ïlÚ ô|úPhüô@ ÿBø úðBy

...úÞ ûoB`ýG óq òüA ...þupG .QÖo JAõg ÝBOA ÿõu úG ápdPì
ïBíO Ao }A úéíW ûlñgpÖ kAlð Qéùì BÂo Ao RoBÞ úéXÎ BG óApãð ô ôBßXñÞ ûlñgpÖ
:Q×â óBGpùìô kpvðõgô îüçì þñdè BGô lñÞ ok àyA ,lðAõg Ao BÂo RçƒíƒW ô QƒyAkpƒG
Áõ¿g òüAok .ïoAk úvéW óæA óBW ûlñgpÖ Qzcô RlyqArýðôAô QvG úÛéc {ðBíz^
.QyAnâ Ao þyõâ ô ,kpÞ îýøAõg QHd¾ «AlÏG
BG Áõ¿g ó@ ok râpø pãük BÂo þƒèô .lüqpè }kõWô ÿBKApu
lÏG þPÎBu ÈÛÖ kpßð þPHd¾ {ðq pøAõg úG þñÏü ...òÞ îco åorG ÿAlg ...û@ -
Èg pg@ úG koAk þâlðq òüA þâkBu òýíø
:ïBýK òüA BG ly ôA qA ÿpãük ò×éO }BßüA|,lølG åpì Apì Alg ?kõy|þì àükrð
BG ,lýyBHð òì pËPñì ô lüoõhG Ao óBPìBy - ...ïkq þíð þÖpc BÂo úG ô ly|þì ëæ îðBGq
pük æBíPcA ïoõhG ïBy QuAoApÚ BÛÖoqA þßü .lýíùÖ|þì ôA úÞ ûpgæBG ?þ^ ûpgæBG þèô
BG úðBg ó@ ok úÞ ú`ð@ wLu ô lì@ îøAõg úÞ òì ûqBO ô .ly|þì çìpG rýƒ^ úíø úÞ ûpgæBG
kõG ÿoBHâpìô ÜéÇì Rõßu lðBì þÚBG ûlñgpÖ BÇg BK qA þPuk úÞ ûoB`ýG|úPypÖ ,ïkrð þÖpc
ûoõg óõ^ Ao ôA óAôo ô fôo úËdè pø úÞ þOolÚ ô ÿkpvðõg ú^ BƒG kpƒì òüA ...ûkpßð
ô kpÞ ÐíW Ao {üAõÚ Qícq úG .lüõW|þì
þG QüBùðokô kõíð îøApÖ Bø ú`G ÿApG þüAnÒ ...kõy|þì ôpGôo úÏWBÖ BG koAk
.lðoõhð ïBy BùñO BO Qvzð Bùð@oBñÞ þüBùPyA ÝBOA ÙpÆ úG óApãð ô úéXÎ BG ûlƒñƒgpƒÖ
óByokBì ô olK oõÃc ïlƒÎ pÆBg úG rýð Bø ú`G QÞBu ÿA ûkpì óõ^ AoôAô lüôk|úPypÖ JAõg
úé¾BÖçG ô lñPyAlð þðAlñ^ ÿBùPyA ô óBXýø ô óBzüpK olÛð@ ûoB`ýG óq .QÖBü }pPvG óBýì
úð ô lük|þì Ao þvÞ úð úÞ kõG|úPgBG xAõc
.lñPÖo óBzüBø ÝBOA úG ïBy Ùp¾ qA wK ô ûlürg õPK püq õéâ BO ...lüõñy|þì ÿrý^
úðBg ,kõG|úPynƒâ Iƒy úƒíýð qA þƒÛüBƒÚk ØÛu úG Ao }A ûlì@ok úÚlc qA óBíz^
JAõg ok|úPypÖ ô Bø ú`G ô kõG ïAo@ ô QÞBu
óõürüõéO A« pøBÊ òíýzð ÝBOA ok ûlñgpÖ ô lðkõG .kõG|úPgôk
úÞ ú`ð@ BG }rÓì QÛýÛc ok BìA kpÞ|þì ByBíO }pøõyqA }píÎokoBG òýèôA ÿApG|úPypÖ
ó@ôA ,kõG ÉBHOoA þG lük|þì {ðBíz^ ÿõéW RçíW ôA qA oBG òýèôA ÿApG ô ûkpÞ QÖBüok êâ
püôB¿O úð úÞ kõG }A|úP×y@oBßÖA ÝpÒ óBƒñ^ ó@olÛ^ QvðAk|þì úßñüA ô kõG ûlýñy úðBÛyBÎ
BÂo úÞ lýñy|þì ÿrý^ úð ô lük|þì Ao óõürüõéO BùñüA|þìBíO úÞ ûlüBÖ ú^ þèô QuôA ÜyBÎ kpì
úG ôA QvðAk ûBãð àü BG ûlñgpÖ ô ly úðBg koAô kAk|þì RoBzGrýð Ao {ýâlðq úÏWBÖ òüpPâorG
òýãíùu þðBÖõÆ úG BO QÖo|þì BÂo {ìAo@ ô
.QuA Qvì Rly
koAk úìAkA .kõy ëlG
Qvüpãð Ao|úPypÖ ÿA úýðBS lñ^ ûlñgpƒÖ

ô ûlürâpG IèBÇì ô óApùO þééíèA òýG úéXì
lýñÞúvüBÛì RBüpzð pãük BG Ao ó@þðlðAõg

óApùO úéXì

ÿBøBK úÞ îýPyAnâõéK ÿæ ÿoõÆ Ao óBüpG ÿBø !ûlüpG ÙBð|
ÿBK Q×W úu .ly þì ûlükô kõG óôpýG Bùð@
ô ûkAk Qñüq }pOõíýè BG Ao Bùð@pu rLy@ úÞ Õpì
ûp×upu úÞ òýíø BGBG .kõG ûkpÞ äðo óAp×Îq BG
BG ô lülñg ëk úO qA lük Ao ûpËñì ó@ô Qvzð
ïApPcA úðBzð Ao oBÞ òüA .kpÞ ûBãð òì úG QüBÂo
þÂAoô QvðAk þì þâkAõðBg ÿBø Qñu úG òì
rýð JõÛÏü AlglÞ ô Rp¿ð AlglÞ .ly þì
AnÒ Quk BG úPynâ êTì ô lðkq æBG Ao Bø òýPu@
}õgoBývG Iy ú¾çg .lðkoõgô lðlýzÞ
olK ÿApG òì lñPÖo úíø úÞ Iypg@ .Qynâ
àü ô îPyAnâ J@ ÙpÊ ô ïkpPvâ JAõhPgo ëôA {hG

ô ÿoBãýu püq ókAk oApÚ Áõ¿hì þñýu þñßy Qñu râpø úÞ ïpünK þì #
olK óõ^ ,ûõýì åorG ÙpÊ àü ô álñÖ ô oBãýu
àü ly|þì oAlýG úÞ Iy Ø¿ð QyAk RkBÎ ô òñu QüBÎo úÞoBG òüA þèô ïA ûkpßð
þì Apì þOBýc ÿBølðõýK ïõuo ô JAk@
«AklXìô koõg þì ûõýì lÏGô lýzÞ þìoBãýu þì ïBâ óBãPynâ ïõuo pG óBñ^ lévâ
Quôk QéÎ òýíø úG pPzýG .lýGAõg þì
Büô kôpG óBg òývdìçÒõíÎ úðBg úG QyAlð BO Bùð@Ôüok ÿA kBüpÖ úÞïonâþì ô îùð
.kõy òßÖA òýñÆ lÏG ÿBø êvð
BG Bùð@ óõ^ lyBG óBíùì pãük ÿBW ÿlñéGpu ô oôpÒ BG ô ûlì@ JBPy úG BXñüA BO
.lðkõHð Bñy@ kBüq olK þÚçgA RBý¾õ¿g krð Ao ëôA Iy úu ô QÖpðõíÎ úðBg úG lì@ óApùO kõG ûly lñìoBÞ ô úPÖo pùy úG úÞ úÛÇñì óBíø àñüA| ,ïA ûlýuo ÿqôpýK úéÚ ûAo îýð úG
óBg òývdìçÒ õíÎ úÞ lÏG .lýðAonâ òì QüBßy ô lì@ BGBG krð pvK olK ,lølG pøõy lñzÞ þì wKAô ô lðA úPÖpâ Ao îñìAk þDBø|Quk
kõg ÿBøBK ÿôo AoõPKô QÖo pPvG úG olK úP×y@ô óBðqpu úG ,QuA óApùO ok olK lýíùÖ óAõW óBíø úG Ao pPgk úßñüA pG ûôçÎ BGBG .kpÞ BXð@ òì ÿBýð úÞ lðpHG þDBW úG Apì lñøAõg þì ô
.òýzñG þñÏü kpÞ ûoByA Quk BGô lýzÞ êGBÚAoôAúðBgAp^úÞkpÞóAôApÖúéâô lì@ëBc úÞ kpÞ úýHñO Rly úGrýð AopPgkolK kAk þèôA ô îüBìq@þìoBGpâk Ao ûkõìq@úð òì .kõG úPvüq
}oBãýu ,òÞ òyôo ApìoBãýu Q×â ,îPvzð olK QÎBu óBíø ô QuA úPÖpð BXð@ úG ô úPvðAlð úÞ Ao ÿpPgk þédì ïõuo ô JAk@ Ùçg Ap^ ëBãñ^ pýuA BO wK .îüBíýK þì Ao úPÖo ûAo úð
:Q×â ô kq oBãýu úG þßK ïkq álñÖ ô ïkAk Ao kpì úG úPuAõg þì kõG ûkpÞ pPzãðA ô ëBy òì úG ïA ûlzð QupK Qñu óAkpg þG òüA
ØýéßO AkpÖ pâA .kBýíð îyõg óApùO qA — .kpGkõgBG Ao lñG ÿBK Qhu olK úßñüA kõ¿Ûì .lølG ÿpãük
úÎorì .ïkpâ þì pG kôq lññÞ òyôo Ao ïoBÞ òì ô kõG pg@ Iy úÞ Iy ó@ ,îüonãG ô úHßHÞ ó@ pãük úßñüA BG ô kõG JAk@ ô òñu ?îñßG lüBG ú^ lýDõãG
kõg BG ó@ QýèõO ô QuA úÖõÚõì æBG JBýu@ ïBy úðBgok Ao BGBG îPÖpâ îýí¿O ,îPvðAk þíð qA þvÞ kAk þíð ûqBWA QyAlð Ao ÜGBu RolÚ Quôk Ao óAoõPuo ÿAnÒ BGBG îPvðAk þì
þì þÂoA RBcç¾A òüoõìCBì BìA QuBì ïAlhPuA rLy@ àü oõËñì òüA ÿApG .îølG }kõg ûApÞA BGrýð Ao ëôAqôoô Iyôk .koAlð
oBÞ òýíø ïBXðA ÿApG ,lññÞ îývÛO Ao ó@ lñøAõg ÿkBüq ÔéHìôkpÞoBÞ QÎBu úu ÈÛÖôA .ïkpÞ .lñÞ þñßy QG {ðBýÖApÆA úÞ QyAk þì Quôk ôA ûôçÎ|úG .kpÞ pýu Ao
BøAnÒ ô QgAlðA Ao ûp×u úÞ òýíø ô QÖpâ òì qA qA ûqBO òì ëBu ó@ ok ïoAk pÆBg úG Jõg ô lñýzñG ûp×u pu õðAqoBù^ AnÒ Ùp¾ ïBãñø
.ïA ûlì@ óBPuôkqAp×ðôkô BGBGô ïkõG òì . QÖo lý^ Ao ÿA úðBg kõg ÿApG ô ûly ZoBg õíÎ BÚ@ úðBg þñýDBð ÿBHÎ úÞ þPèBc ok ô lñyBG ôA kpâ ÿA ûlÎ
:ïlýupK oBýPgA þG òì .BGBG áçìA ÜGBu ÿBøAlglÞ qA òOôkô ïkõg òývdìçÒ õíÎ ÿBø pPgk .ïkõG ûkpÞ ûoBWA ô koõhG AnÒ óBñÞ QHd¾ ûlñßÖA }ôlG Ao }A
Bì .ókpÞ îývÛO kõG þ^ pø þñÏü ,olK - Bùð@ ô úPÖpâ ïBXðA þÂoA RBcç¾A úßñüA BG ÐÚAô ok ô lðly þì òì aýKBK þéýg óBg þì ÈÛÖ òì .koAnãG BøpPâorG ô Bø ú`G pu úGpu
lñPyAlð RCApWqõñø lðkõG ûly àèBì óBykõg úG Ao }kõg Bùð@ qA þßü úÞ lðkõG úPÖpâ îýí¿O ô îðApPvãG ÿA ûp×u qôo àü ôA ÿApG îPvðAõO
...îüoAlð þ`ýø úãük ïBy ú¾çg .lññýzñG ûp×u àü pu olK BG úýÃÚ úÞ Qyõð îøAõg «AlÏG .klñHG òì {üo þvÞ ïkõg rW þèô îñÞ úýùO þãðBg ÿAnÒ
:Q×â rñÆ úG ô kpÞ þhéO ûlñg olK ok úÞ õdð óBíø úG AnÒ Ñõð úu .ïkAk þHèBW ápO Ao BXð@ úÞ kõG òýíø pÆBg úG ô ly ú^
Õpì ô îýPhüo þñýu ok AoõéK .îükoõg þì úðBg úG þPÚôrýðolK .îPÖpâ êÛPvì ÿA úðBgô îP×â .îðBzñG ûp×u kpâ úÞ îPyAlð Ao pãük
o.ï:ûlñvüõð.îüoAk Ao þÂoA RBcç¾A ÅõHÚ ,Ap^ - }olK ô }kõg úðBg ok kBüq ÿBø ëBu BGBG
õg }ôo òýíø BG ô ûkpÞ þâlðq oõÆ òýíø
ïlñâ qA pK Ao óõìBøoBHðA ,òìpgpu ÅõHÚ òüA ,lñÞ ÅõÎ Ao }kõg QvðAõO þíð ,kõG úPÖpâ
?ú`G ÿAõg þì þ^ úãük .òñÞ þì JAõhPhO ÿôo QvðAõO þíð úÞ oõÆ óBíø
:kAk úìAkA ô kpÞ þTßì lÏG ô ÿôo AoôA JAõhPgo QvüBG þì B« íPcô lGAõhG
ÿõPK rýð àzO ÙpÆ ok ô lñðApPvãG òýìq
ëBuôkqAòìQvýð ïBøoõXñüA...úðBìA- ô ûlýDBu þèBÚ ÿôo ÙBdè úÞ lðoAnãG æoBù^
úSkBc òüAqôo úü ûpgæBG úÞ îPvðôk þì {ýK qA rýð }kõg ô kõG ûkAq óBg BGBG .kõzð ØýTÞ
qA ÿkBüq QívÚô ïkpÞ þãðoq ,úPÖA þì ÝB×OA þì Jõvdì åorG úÛÇñì àü óBg þãèBu ûkqõð
úG ,õO úG ïkpÞ êÛPñì }ôpÖ îuA úG Ao Bø àéì ïõuo ô JAk@ úG Qhu ô Q×u «BÏHÆ .ly
.þÆBÖ ô þéÏèAlHÎ úG ô , RpøAõg úG ,RokBì rüBW Ao þ×éhO òüpPß^õÞ ô QyAk þãPvGAô
àü ïoAk pÆBg úG .lýzhG þíð ô QvðAk þíð
.ïlýupK Qzcô BG þéÏÖ óBýDBPuôo ô ÜGBu ÿBüBÎo qA þßü oBG
pâA ?...Ap^ }pPgk ô óBg þéÏèAlHÎ úG|— ûkpÞpPzãðAô ëByþðAõWpvKÿApGAo}pPgk
úÞ kõG úPÖpâ óAõW olK qA rýðôBâ xCAo oBù^ô
?þ^ ólð wK îð Bø óôA ëBu pu BìA lølG ôA úG Ao }pPgk ûlñü@ ëBu
:Q×â ô lýðBHñW ÿpu þèBøA qA ÿpãük óAõW úG Ao pPgk QÖpâ îýí¿O
...úñì okApG þéÏèAlHÎ...úñÞ þíð ÝpÖ -
úG ûoBGôk ûpgæBG .úy þì Bì xôpÎ îø }pPgk 48

...ûkpâ þì pG Rkõg
?...ûkpâ þìpG òì úG ?...Bíy xôpÎ -
,ûly pýK þéýg þéÏèAlHÎ...úãük úéG -
úG {èAõìA òýìq ûoAnG õypu pâA ûkpßð ÿAlg
okô úy þìõO óq îø þÆBÖ .úuo þì )þÆBÖ(

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
49
úG áBüpOoõÃc QÚôok úÞ QyAkpÞõðp×ðôk þìoApÚõOoBýPgAokQvøþ^pøûoBGôkúXýPð
{üBø äñ×Op×u ïBãñøô lñPyAnâ þì {ðBøk þíð þíùu Bì ÿBøkBìAk úÞ ÝpÖ òüA BG...ûpýâ
úÞ lðkpÞ þì úñýu Ao BøoBßyô lðlýzÞ þì Ao úÞ Qvýð òì VApýìôrW ëAõìA òüA þñÏü .ópG
Ao òüA úíø kõG ûly ,îéÊôA úG ÐÚAôok .lðrGôA ïBø óôA ô úupG RBøpøApg úG ô úzG îývÛO
úßñüA ÿApG ïolK Anè lñPvðAk þì ô lñP×â þì òì úÞ þñýG þì...óõypøõy oBýPgA ok óoAnG
kõG ûkõíð ëBíÎAôA Ücok }olK úÞ Ao þíPu .ïkpÞ þzülðA QHÚBÎ
ÿApGAo}pPgkBùñOQyAkîýí¿O lñÞóApHW qAkõHðîøoBGòýèôAúÞúéíWòüAólýñyBG
.kpýãGòì lüqpèîèkôlykpuîñOlyþìûlýñyôAóBøk
îø BHüq úßéG kõHð Qyq )þÆBÖ( úPHèA :îP×â
ô QyAlð kBüq kAõu óõ^ BìA .ly þì Jõvdì þì õñì .ïAõg þì RonÏì ,olK
lñvK koõì kõG ûlìBýð óôpýG ûk Èýdì qA râpø ÝpÖ úPynâ BG æBc ÿBø ZAôkqA...òýzhG
þíð oApÚ îPyAk þøBãzðAk Rçý¿dO úÞ òì ...ïlülðAoþÆBÖúèBuQ×øòì...ûoAk
ô lýyõK þìoAk òý^ òìAkqõñø þÆBÖ .QÖpâ þì úÞ þPÞpc BG lýzÞ îøok Ao {ðAôApGA
úßu ô QvG þì þÒçÞ ôkpÞ þì BK úG oAõéy þðBÖõÆôpãðApüô Qðõzg àü qBÒ@ îPvðAk
.Qgôkþì{üõglñGpuôþÒçÞúGçÆÿBø BGô kpÞ úè ÿoBãýu püq ok Ao }oBãýu ,QuA
ZAôkqA ôA óõ^ ÿpPgk BG îPvðAõO þì oõÇ^ òì :Q×â ûBOõÞ þOçíW
ÿpùy úG ÿpüBzÎ Èýdì qA Ao ôA ûBâBð ô îñÞ õO îuA úGõðôA óõ^ ,úy þìõO óq þÆBÖ -
îPvðAõO þì rýð ïkõg pâA .ïoôBýG óApùO êTì .QuBì þâkAõðBg îuo òüA .ólüpG ÙBð
BXñüA QvðAõO þíð ôA îñÞ êídO Ao }kõWô .JAõg|úG ôpG .òßð þèõÃÖ
.lyþìúðAõüklükpOþGôkpýãGïAo@ úíéÞpâAúÞîPvðAkþìApüqîPuBgpG«AoõÖ
ïkõG úèBu ûkrðBK úÞ {ýK ëBu Q×ø òì úG ô kõy þì þðBH¿Î îðrG Ùpc pãük ÿA
óBPupýGk Bì ÙApÆA ok Apüq ïly óApùO þøAo Iy àü .lñÞ þì JApg ïpupG Ao úðBg þPuAo
îPuAõg þì òì úÞ Ao þuçÞ |kõG îøpâAô kõHð eH¾ BO .îPÖo óôpýG ÝBÆA qA ô îP×â pýg úG
úG Ao þñýìq úÏÇÚ kõG pÂBc ïolK...QyAlð oB^k ÿoõWlG .QÖBýð ûAo îðBâlük úG JAõg
rýð äñøpÖ wýDo BG .løk ÁB¿PgA úuolì qA Ao IéÇì òüA rýð ç« HÚ òì ïkõG ûly Qzcô
QÛÖAõì äñøpÖ wýDo þèô kõG ûkpÞ QHd¾ ûlýñy óApãük ô îðApøAõg ô )þG þG( óBGq
ÈüApy ó@ok óBPupýGk úÞ kõG lÛPÏì Apüq kpßð Áõ¿hìÿBøqôoúÞïoAkpÆBgúGþPc.ïkõG
løAõhð þÖBÞ kpâBy .Qvýð úÖp¾ úG óôpÛì úßu òülñ^ BGBG qôoõð lýÎ ô pülÒ lýÎ êTì
.kõyþìòýãñuäñøpÖÿApGó@ZpgôQyAk úðBg úG ôpG< Q×â þì ô kAk þì òì úG çÆ
þßü ÈÛÖ òì qA pýÒ óõ^ kõG þGBvcôA Ùpc þÆBÖ þPÚô lýÎ àüpHO òí ,óBg þéÏèAlHÎ
ïBð óBPupýGk ó@ ok kõG òßíì pãük p×ð ôk >...{ùG ûlG Ao Bø úßu ó@ kpÞ ïçu ô lìôA
ápOëBvßüqAlÏGòìúÞkõGòüA.lññÞþvüõð þñÏì ú^ Bø úßu ó@ úÞ ïlýíùÖ þì àñüA
õíÎ úðBg ok ô ïly óApùO ïqBÎ êý¿dO îülÛOBGîýÛPvìpýÒoõÆúGòìôQyAkþ¾Bg
ëõÓzì êý¿dO úGô ïlürâ QìBÚA òývdìçÒ .îPÖpünKþìAoÿAúðBÛícAlùÏOú^BüAløó@
.ïlükpâ ô kõG pPâorG ïolK qA óBg þéÏèAlHÎ õíÎ
Ao{ÞçìAqAþPívÚóBgòývdìçÒõíÎ ok BìA pPß^õÞ ëBu ôk óBg òývdìçÒ õíÎ
òÆôÿçWôûkAkúüApÞAopãük{hGôúPgôpÖ úG åorGolK Apüq kõG ûly óBg ïolK Bùð@ óBýì
úÞ ÿmõ×ð BG ôA .kõG ûly óApùO þøAo ô ûkpÞ õíÎ .QyAk kBíPÎApPzýG BGBG QüB×Þô QÚBýè
ïAlhPuA þPèôk RAoAkA qA þßü ok QyAk kõGûlðq}olKúÞÐÚõìóBíøqAóBgþéÏèAlHÎ
ÿqoôBzÞÐýuôRBÎçÆAÿAoAkóõ^ôlükpâ þPÚô rýð óBg òývdìçÒ .lýzÞ þì áBüpO
kôq þéýg ô lýuo QuBüo úG kõG ÿoAlìAk ô BùñO wK .kõG úèBu ûl×ø ly ïõcpì åorGolK
þßü þèBuôA .ly úÖpì ÿpùy þâlðq IcB¾ ïolK lñÞ ûoAkA Ao áçìA QvðAõO þì úÞ ÿpvK
oBßyúGAokõgQÚôïBíOôlì@þìûkúGûBìôk þÖpÏì óBg óAõñÎ úG Ao BGBG QéÎ òüA úG .kõG
ôA .kpÞ þì QÏWApì óApùO úGqBGô lýðAonâ þì áçìA îËÎA {hG ïõuo ô JAk@ ÜHÆ ô ûkpÞ
ô QhG ïk pPgk lñ^ ÅõÎok QyAlð pvK rýðBøõíÎ.QÖBüëBÛPðAóAõWóBgúGåorGóBg
ïkôlðkõG òì îcArì BùñüA îø úÞ QyAk ûlýuo kõðô kõG ïolK óBg BìA lñPyAk kBüq J@ô àéì
þì ÿA úðBùGpø úGô lðlì@þì òì ÝBOA úG ïk úG .QyAk ÜéÏO ôA úG rýð áçìA l¾ok
.lññÞIéWApìpËðlñPuAõg ApìúÞïkõGúPvüqþÇýdìokþÞkõÞqAòì
ûpgæBG úÞ kõG Bø òüA QícArì Quk qA úÞlðkõGòìIÚApìp×ðôklðlýìBðþìûkAqóBg
ûqBWABGïlyûBãzðAkkoAôôîPÖpâîéLükþPÚô úGrýðBüBÎoÿBøóqqAþßülñPyAkþâúéèúHñW
úéHì ûAõhèk úG Ao ó@ô ûkpÞ úüApÞ ÿA úðBg olK okôlðkqþìAl¾úüAkAoôAúÞkõGûkAkpýyòì
.ïlyëõÓzìêÛPvìþâlðqúGô ïkõíð þéÏèAlHÎ õíÎ .kõG ûlðBì ô ûly îýÛì Bì úðBg
koAk úìAkA áBüpO ôA úÞ îP×â .kõG ÐðBÚ QyAk úÞ ó~A úG óBg
.ly þì pÂBc êÖBdì ok Rolð úG ô lýzÞ þì

óApùO úéXì

ÿpHG ûôBXÞôpPy BGõñì ÿAõg þì-oBýìBÞ
!?óBPvéâ sBuBK
!QÖo óAõO þì rýð IuA BG -Rp¿ð
!?ûoõÇ^ ÕæA BG-oBýìBÞ
>!ûlñg püq ókq ïkpì<
ô àG´ bBø úíø îðõOApPy «BíPc-oBýìBÞ
!?óoAkpèõÞ
ÿBø úzýKpñø òüA ô ólülñg þì ïkpì<
>!òãG lüBG þ^ òPvðôk þíð ûoB`ýG
oBGok õO úÞ æBc QhGlG êÚAlc-oBýìBÞ oõK Jkõö ì .ï
wðAs@ úü úG órG äðq ,úy þíð AlýK òýyBì úü
ô þâ ûoB`ýG òüA úG óBÇéu !úPup×G òýyBì
!æAô ûpGõð þüAlâ YñK |ô êù^ {hG
ô kpÞ }oô ô oôk úG ûBãð úü ô Q×â õñüA<
>Q×â
!òüoAlð ûBâoBG õO pèõÞ ! BXñüA úìpâ olÛ^- ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
îø oBñÞóôA ÿBÃÎA pPzýG úÞûlñíOôpS
!úPgõu ûBýu ïly áçø qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
ôo }|êñy úÞ kpÞ Ñôpy ô Q×â õñüA< úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
pOBEO ûkpK ô kpÞ ûoByA óBg IWo úÞ ûoBýGok þcôo Rçßzìô Qu þøAopu ÿ ú`G
RBÚB×OA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK
.òýDBK kBPÖA
ókq ØÞ úG ókpÞ Ñôpyô óly lñéG ïkpì< .........
ûkpK óBüBK< úÞ kpÞ ïçÎA õâlñéG õO p×ð úü ô
>>ëôA
BO ô úñd¾ QzK îüpG îükBPÖA ûAo ïBøBì !úðõv^pg òÞîéßO IÛÎ óõíøqA #
þèlñ¾ úüôo QgAlðAõykõgoBýìBÞ ,îülýuo ô IÛÎ QÖo ïlÚ ôk QhGlG ôoBü<
úÞ oõXðõíø ô QyAkoô rýì ôo qA órGkBG úü ô
>òP×âôo {zÛð ç« Tì kpÞÑôpy ûoBGôk
:>Q×â kq þì kBG õykõg ...JpÏèApýìABðA¯ -
!òýñÞ þíð ÿqBG ÿpñø õðõOBø|{Ûð aýø-
ëBì ëBc !þGpÎ ïlýíùÖ Ig-oBýìBÞ
!lìõýðîyõgç« ¾A ?þPvø oõzÞ ïôlÞ
úÞ îËÎA püqô ô Rp¿ð ô óBg IWo<
ô ókõG ûkBPuAô RBì ,kõG þ^ {íuA îðôk|þíð !îPvø JpÎ òýÆçu óBÇéu òì-
?þPvø ï|þGk ûBykBK þñÏü-oBýìBÞ
:>Q×â úÞ ókpÞ þì ûBãð ôo oBýìBÞ ô lñéG lÏG ô kpÞ óBg IWo úG ûBãð úü ôoBü<
óôA îPvðõPð ûpgæBG ÿlük !ûlG îâpì Alg-
lüBG þ^ !îãG îP×â þì lüBG úÞ ôo þüArý^ >Q×â îßdì
!îÏð-
!?þ^ þ^ ô îðBW úG QüçG !?îP×â|þì
>Q×â ô kpÞ {ùG ûBãð úü óBg IWo< îèk lñG þðq þì kAk Ap^ !oBìpøq Aô¶A-oBýìBÞ
!îÏð õãG ïk@ êTì !?ly ûoBK
!@|ÿA úzýKpñø kAqokBì õO BìA-
ô lyAôok úÞ úãG ÿrý^ úü lìôAoBýìBÞ BO< >Q×â ïôo@ôoBü úÞ ólülñg ïkpì ûoBGôk<
ô óBg IWo úÞ õO ólìôA pvK úü ô pPgk úü .îÏð-
Ap^ úÞ ókpÞ AõÎk óõyBøBG ókpÞ Ñôpy Rp¿ð
,BñüA úÞ îülýíùÖ.BÖpc òüA ô òülìôA pük ?òì ÿoBãPuAõg ÿlìôA îñýHG-oBýìBÞ
þì ÿqBG óõyBW îüoAk BøBì úÞ òPvø þüBðõíø .îÏð-
ôo wýâ ûçÞô ly lñéG lýíùÖoBýìBÞ BO.îýñÞ
þGk ÿpG þì õñì ,îzG Qðq òì úâA -oBýìBÞ
.>Q×â ô ûpPgk úG kAk ô QyAkoô }pu qA !?Bø ûlñðAõg òüA RpvñÞ

ï|lBìolKQðlìôApükòüABG!óõWîðBgpýãG- úG ókpÞ Ñôpyô óly lñéG ïkpì úHOpì úü<
ñâ|ly J@ óõì|òO Qyõâ Ø¿ð !ÿkoô@ok ôo lüBG þ^ Qvðôk|þíð úÞ ûoB`ýG ôoBü !ókq ØÞ

!îüphG ôo Bíy ÿôpG@ BO ïkpì õéW >Q×â ,úãG
ô lülñg ô kpÞ oBýìBÞ úG ûBãð úü ûpPgk< .îÏð-
>Q×â ô lìôA úãük ûõzÎ úü oBýìBÞ<
>Q×â ÿp¶u ô pu´ ApPgk òüA BG úÞ õO ,îñýHG-
òýP×â BXÞ qA ôo Arý^ òüA !òüpÖ@ «BÏÚAô-
?ÿoAlð
!?Bíy !kõHð {zÛð õO Arý^ òüA «ç¾A ûoB`ýG ôoBü<
îðBg pýãG !úãük îP×â ÿoõW úü–oBýìBÞ úü !Q×â þì úãük }kõg qA QhGlG QyAk
oBýìBÞ úG ÿrý^ úüô kpÞ þì óBg IWo úG ûBãð
.ÿlÏG ûkpK úuAô õy ûkBì@ óõW
!?úy þì úãì –óBg IWo >Q×â|þì
?lüoAk úG òyôpÖ þì BXñüA qA úÞ Bðõíø -oBýìBÞ ?BHüq ÿõðBG óApPgk ïAlÞ-
?oAqBG ïôlÞ-oBýìBÞ !úãük þGk
!pùy ûoBßì oAqBG-Rp¿ð 50
ïpG àýÖApO òüA õO îGõßG BXñüA qA-oBýìBÞ !òì ÿõðBG Qvýð ÿrý^ òýñ^ -
æBc !úãük þPvø ÿpg ú^ õO !?óôlýì ûrHu {ýK QÚô lñ^ òýíø !ÿkpÞ ÈéÒ-oBýìBÞ
!ÿrý^ úü ,þãG ôo óBPvéâ sBuBK úâA
Bø|ûôBXÞ îøk þì oõPuk óõñÞA îø-Rp¿ð !lìôAok }lñâ
lük úÞ Rp¿ð ! ûlñg püq ókq ïkpì<
!lññÞ pÂBc Ao
>Q×â ô õéW lìôA ,úy þì oõWBð ûoAk ÑBÂôA
oõüq ô oq ÑBýPGA ô oAqBG ûkAoA Bü@,òì ÿõðBG-


Click to View FlipBook Version