The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE IS THE LEADING PERSIAN-LANGUAGE WEEKLY MAGAZINE IN THE UNITED STATES AND AROUND THE WORLD.
Tehran Magazine Proudly Presents:
25th Festival and Expo MEHREGAN
Sponsor By: Amir Pasha(Planet Connection) , Dr. Payam Mark Shayani
Dr. Mohammad H. Rasekhi (Southern California Medical Center)
Live Music By: Shahyar Ghanbari, Aris, Jooliet, Ardavan Mofid, Amir Asadi, Anderson...
Sunday September 30th 2018 From 11 am to 6 pm
Hilton Hotel Universal City
555 Universal Hollywood Drive. Universal City, CA 91608
(818) 881-1771

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-07-30 19:30:50

Tehran Magazine Issue # 1095

TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE IS THE LEADING PERSIAN-LANGUAGE WEEKLY MAGAZINE IN THE UNITED STATES AND AROUND THE WORLD.
Tehran Magazine Proudly Presents:
25th Festival and Expo MEHREGAN
Sponsor By: Amir Pasha(Planet Connection) , Dr. Payam Mark Shayani
Dr. Mohammad H. Rasekhi (Southern California Medical Center)
Live Music By: Shahyar Ghanbari, Aris, Jooliet, Ardavan Mofid, Amir Asadi, Anderson...
Sunday September 30th 2018 From 11 am to 6 pm
Hilton Hotel Universal City
555 Universal Hollywood Drive. Universal City, CA 91608
(818) 881-1771

Keywords: today tv,tehran magazine,shahbod noori,sharare soltani,farzan deljo,networking

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
10 úd×¾..............|..........................) þHdì îüpì pPÞk |(þüBÂoA kõg ô pOBEO- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
12úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì ( úP×ø îg ô aýK ok-
16úd×¾..............)BøpHg ô Bø ûpù^(lðkõG óBíðBg þG ÿoBâqôo úÞ ÿoõùzì þPüpHéu 10 -| ÿoõð lŸHùy& Publisher
18 úd×¾...................|.......................|?QuBýðk pùy òüpO|ÿp`Þæ þGk Ap^-
20úd×¾.............................)léWÿôo( |!þðlýñyúðQuAþðlükqôpìAóõürüõéO- SHAHBOD NOORI
|41-22úd×¾....................................................Býðk oBñÞ úyõâ qA|-
44úd×¾.........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu– )|201 8 Quõâ@3( 1397 kAkpì 12 úÏíW ,1095 êvévì ûoBíy ,22|ëBu
46 úd×¾ ............................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ÿoBùG {hG þâlðq JBPÖ@ –
48 úd×¾. ..................................................)ûBOõÞ óBPuAk ( þ^ úßéO- Friday, August 3rd, 2018 I S S U E # 1 0 9 5
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ–
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
54úd×¾ ..................................................)rñÆ(îülñhGîøBGþíÞ-| 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
56 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-| among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
60úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK- published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
69úd×¾ ...................................................................ÿrLy@- covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW- politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
76 úd×¾....|........................................................úP×ø þDõãzýK- within the Iranian community.
78 úd×¾..........|....................................................Bø ÿlñìqBýð -
|80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì- (818) 881-1771

TEHRAN MAGAZINE

Mailing Address:

PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]
Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

ûAoqA úuolì ê¿Ö
?îüAûkBì@,luo|þì

JBXì ,úðBdH¾ ókoõg úG Ao Bø|ó@ô ûkpÞoBÞ óBÞkõÞ òüA úünÓO ÿôo ,úuolì Ñôpy úuolì þüBzâqBG úG þðBìq úOõÞ #
.lýñÞ ÿBK ÿAl¾ úÞòýíø ô ûlðBì þÚBG Bø
þXðoBð ô koq Ao îüõÛO ÿBø|åpG rýüBK
úG kôoô ïBãñø ,óBÞkõÞ qA ÿoBývG úßñüA QuA îùì þéýg òì pËð úG úÞ ÿpãük úPßð qAõð }õâ úuolì äðq ÿAl¾ ,lñÞ
,lñPvø ï|çÞ þÏýHÆ lðôoôrW úÞ þüBø|óBGq Qñßè .lñPvø óBGq QñßèoB^k ,úuolì .kõy|þì Bùð@òülèAô ô óAqõì@{ðAk
|«æõíÏì ô lñzÞ|þì ëõÆ þãèBu YñK BO «BHüpÛO ô ûly Ñôpy þãèBu îýð ô ôk kôlc qA úuolì òýG úÞ þüBø|RôB×O úƒíƒø BƒG
þGApÇÂA êýèk úG ,þÏýHÆ ÿBø|óBGq Qñßè qA þÃÏG .lññÞ|þì AlýK kõHùG îø óBìok óôlG ô koAk kõWô Bßüpì@ô óApüA ok òPÖo
AlýK Rly ...ô óBPuôk ókAk QukqA ,úðBg þüBW|úGBW ,pãük ákõÞ àü lèõO lñðBì úuolì ÿBø|úGpXO BG Bì qA þéýg lüBy
úÞ Ao þPñßè úßéG ,Qvýð Qñßè ûlññÞkBXüA ,xpPuA úÞ lýðAlG lüBG úPHèA ;lññÞ|þì ok Ao óBíðAlðqpÖ ,óApƒüA ok òƒPƒÖo
.lñÞ|þì AlýK kõHùG ,kõg|úGkõg |«æõíÏì ,óBGq Qñßè .lñÞ|þì oô|úéÏy ,ûkõG }õìBg òüA BG ,îýPupÖ|þì úuolì úG Bßüpì@
Ao ôA ô lýñÞ QHd¾|þìAo@|úG ô ûkpíy ákõÞ BG ,ûkpÞ ëpPñÞ Ao Bø|xpPuA QuA þÖBÞ ÈÛÖ Èýdì ok Bì þƒÞkõƒÞ Qƒüõƒø ëBƒc
Bñy@úuolì Èýdì BG BO lýølG óBìq ákõÞ úG .lýñßð xpPuAoB^k ,ókq Ùpc ïBãñø IWõìô kpýâ|þì êßy úÞQuA úuolì
Rlì qA lÏG pâA BìA .lñÞ|þì lülzO Ao Qñßè îø úuolì úG kôoô xpPuA Apüq ;kõy Ao êìB߃O ûAo îýƒðAõƒPƒG BƒO kõƒy|þƒì
qBG Bø|xok úG þüõãhuBKqA Ao ákõÞ úÞ ÿoõÆ|úG ,kõG BWpGBK óBñ^|îø Qñßè ,ÿkBüq
.îýüBíýLG
.lýñÞRoõzìóBìokoBP×âàüBGB« íPc,QyAk|þì úƒøBƒìôk þƒßƒü òƒƒüA ok ÿôo pƒƒø úƒƒG
ô xok úðBPu@ok óBìrürÎ óAlðqpÖ ûoBGok lüBG úÞ Qvø îø ÿpãükoBízýG koAõì úuolì ïqAõè lüpg JBOô|IO ok ,óBy|òülèAô ô Bø|þèôA x|çÞ Áõ¿g|úG óAqõì@|{ðAk
Ao Bùð@ úG òPgAkpK ûqBWA úd×¾ òüA kôldì ÿBÃÖ úÞ îýñÞ úWõO Bùð@ úG úuolì úÞ úuolì ÿApG ókpÞ lüpg BìA ,lyBHð þPhu óAlñ^oBÞ ,ókpÞ lüpg lüBy .lñPvø
Bùð@ áok ok þPuok úG þüBßüpì@ þðApüA îýùÖ ô Jõg òülèAô Bíy îñEíÇì BìA ,løk|þíð ÿA|ûtüô QýíøA qA ,lðpG|þì pu úG ó@ ok Ao kõg píÎ qA ÿkBüq ÿBø QÎBu ,óAqõì@| {ðAk
óAlðqpÖ ô Bíy ÿApG þÛÖõì oBývG þéý¿dO ëBu lýìA úG .lýPvø þÎBu ô BƒyõƒÞ püpdO |ïqAõè ô {×Þ ô ØýÞ ÿôpâ ok ÈÛÖ ,óAqõì@ |{ðAk Qì|çu .QuA oAkoõgpG

.óBOlñHèk .Qvýð
òPÖpâpËðok ,kpýâoApÚ úWõO koõì ,óAqõì@|{ðAk koõìok lüBG úÞ þOBßðqA þßü
úýùO óAqõì@|{ðAk úÛýéu ô úÛDAm ÜGBÇì lüBG Bø|ûlÎô|óBýì .QuA IuBñì ÿBø|ûlÎô|óBýì
óBÞkõÞ úÛDAm BG ,lñyBG lý×ì lñðAõO|þì úÞ ëBc òýÎ ok ,þüAnÒkAõì qA ÿoBývG BìA ,lðõy
ô ûlzð Ùp¿ì ,úXýPð ok ,lñPvýð ÜHÇñì ,óBPvGk ÐÇÛì ok Áõ¿g|úG ,óAqõì@|{ðAk ô
ûlÎô| óBýì ,óBylðqpÖ lññÞ|þì pßÖ òülèAô úÞ| ó@ ëBc .lðõy|þì úPhüo oôk ,þøBâ
oBHßzg ô Bø|ÿrHu þgpG ,ûõýì ;ûlÎô| óBýì òüpPùG ,Bì pËð qA .QuA ûkoõg Ao pËðkoõì
BìA ûkBu þüAnÒ ûkBì àü ,IuBñì ô Jõg ÿBø|ÿlñG|úPvG BG óAõO|þì RBÚôA þøBâ .QuA
,úðB×uCBPì .kpÞ IýÒpO ókoõg úG Ao Bø|ó@ô kAk ûõéW JAnW ,óAqõì@|{ðAk ÿApG Ao ÿnÓì
îø þ¾Bg þüAnÒ }qoA úÞ óAqõì@|{ðAk úÚ|çÎkoõì ÿBø|þÞAoõg ô R|çÛñO qA ÿoBývG
,BørÓì ÑAõðA lñðAõPG òülèAô pâA .lðõy|þì úÂpÎ JAnW ÿBø|ÿlñG|úPvG BG ,lðoAlƒð
lüpg qA Ao Bø|ó@ ,lñølG óBy|ákõÞ úG ô ûkAk oApÚ BHüq ÿBø|ÿlñG|úPvG ok Ao ...ô Bø|ûõýì

.lññÞ|þì oôk à×K ô wLý^
þüAnÒkAõì ,þPcAo|úG óAõO|þì úÞ koAk kõWô þPcAoô BHüq ÿBø|ÿlñG|úPvG ,ûqôpìA
óByok ô ûkAk oApÚ Bø|ó@ êgAk Ao ...ô þüAnÒ ØéPhì ÿBø|úíÛè ,ûlykpg ÿBø|ûõýì lñðBì
,óBýGpì ÈuõO ,úuolì ÿApG àHu þüAnÒ ÿBø|úPvG úýùO QuApPùG òýñ^|îø .QvG Ao

.lñzßð QèBXg ,Bø|ó@ ókoô@ qA ,Bø|ú`G BO kõy ÿqBu|äñøpÖ
úðBdH¾ ,ûkõG AnÒlG QuA òßíì ,Bø|þèôA|x|çÞ Áõ¿g|úG ,óBÞkõÞ qA ÿoBývG
qA êHÚ îñÞ|þì úý¾õO .lñyBG ûkpÞ RkBÎ þøBâ qA pø ô QÚô|þG ókoõg úG Bü lðoõhð

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

ô óBPuk îPüo BG þèBcôoõy.QuA ûlðBì þÚBG Quôk Bì úÞ þðAk þì ZpW :ôk ûoBíy kpì - >þHdì îüpì < pPÞk
úG úu ô ôk ô àü ÿBø úd×¾ ok úÞ ÿpüôB¿O .kpýãG ûlükBð Ao Bì óõðBÚ ô oApÚ þvÞ îüoAlð
ÿpƒýƒâ êƒßƒy ëBƒƒc ok ûlƒƒì@ ok {ƒƒüBƒƒíƒð .lýzhHGúÞîP×â:ZpW - QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
luo þì }õâ úG ÿkBüpÖ ÿAl¾ óBùâBð.QuA
ÐÚõì òýíøokôpOoôA êO ïBýéüô :lüõâ þì úÞ úÞîüAûlì@BXñüABìûpgæBG:úuûoBíykpì -
þì {ÛðpXðo óõè wßÎ ZpW úd×¾ ÿôo pG ?îýðrG ÜéW Bü îýðrG Ùpc þø
oBù^pøô lðõy þì }õìBg úd×¾ úíø .klñG
þì Ñôpy Jõg þéýg :àü ûoBíy kpƒì -
.lñzÞ þì ókq ÜéW qA Quk kpì ok(òüAôQuõOÿBWþèlñ¾òüAZpW .îýñÞ
ûkq ÿlñâ ú^ :lüõâ þì úu ûoBíy kpƒì - úéýuô àü )lñÞ þì ûoByA úd×¾ úG úßýèBc
ok ú^pø .lðAõg þì AoõO òøm úÞ QuA lülW
?ly .lPÖA þì úd×¾ ÿôo ó@ wßÎ konãG õO pÆBg
ÿoAk ZpW :lñÞ þì ëAõu àü ûoBíy kpì - rý^ àü úG Bì úíø :îüõâ þì Ao ÿqBG óõðBÚ æBc

?þñÞ þì oBß^ þüBÂoA kõgôpOBEO ok úÞ Býðk ÙôpÏì þzüBíðoBS@qA þßü#
?ûlyþ^úãì:løkþìJAõWZpW - ûkpK þG þüBÂoA kõg ô wßu ÑõÂõì ó@
lñéG }kõg ÿBWqA úýèBcokôk ûoBíy kpì - þßü úÞ þÏÚõì BO îýðq þì ÜéWô îýñÞ þìpßÖ oApÚ kB×PuA koõì {üBíð òüAokô ûly òüôlO ïBð !BOBßèBÞ !ûôA QuA úPÖo úñd¾ ÿôo pG
lyBG þì kõg oAõéy ókpÞ IOpì ëBc ok ô ûly : lyBG þì püq fpy úG QÖpâ lÛPƒñƒì óBƒüBƒO QƒñƒÞ 1969 ëBƒu ok .koAk
ÿBø ïk@ úÞ ïkõG úP×â QùG úÞ òì :lüõâ þì lüBG kõy þì BÂoA úÞ þvÞ òýèôA ô kõy BÂoA ûkAkoApÚóBý^ByBíOúGQzK þèlñ¾oBù^ þßü QvðAõO pSA òüA Üég BG ,pOBO þvýéãðA
.lðõƒy BƒÂoA óApƒãük BƒO koAnƒãð lƒñÞ þƒÏu åorG úƒd×¾ ,Bƒùýèlƒñ¾ ÿôo úƒG ôo ô ûlƒy òüpO þðæõÆ òýñ`íø ô òüpO ëBHÛPuA pK qA
.þñÞ îvXì lüBHð ôo úHüpÒ ?ÿlýíùÖ îývÛO QívÚ oBù^ úG úÞ QyAk oApÚ {üBíð ô wýéãðA ok Ao pOBO iüoBO ÿBø {üBƒíƒð
lýzhHG Ao òì Bø ú`G :løk þì iuBK ZpW - .ïlýíùÖ:ZpW - qA þßü úG þzhG pø úÞ ÿõdð úG kõG ûlükpâ
ëôA lýüBýG .Jõg þéýg :àü ûoBíy kpì - kpìúu.kõGûlyûkAkÁB¿PgABøþèlñ¾òüA .lðBupG QHS úG kõg ïBð úG BßüpìA
.lì@ ïpÆBg ok úÞ kõG ÿrý^ òýèôA òüA . úÞ ÿrý^ pø ZpW .îýyBG úPyAk þðBdPìA àü úÞlðAúPvzðkõgÿBøþèlñ¾ÿôoúðApH¾þG êßy úG óAkpì ô óBðq {üBíð òüA ëõÆ ok
úÞ kõG ûBì {y Bì :lüõâ þìôk ûoBíy kpì - .îüoô@ þì óBGq úG lü@ òøm úG .lü@ þì ok Al¾ úG úðBg äðq ô ûkoô@ ok rñÆ úG Ao þvñW RBÎõÂõì úñøpG
úG îø ÿôoBø ô ZpW îƒýPyAlƒð þƒèBƒg ÿBƒW ô kkpâ þìpG kõg ÿBW úG àü ûoBíy kpì - ïkõG úP×â óõPùG .ly }AlýK ûpgæBG :ëôA kpì þì îøApÖ Ao óBý^ByBíO þìpƒâpƒu RBƒHƒWõƒì
þì úu ûoBíy kpì ôk ûoBíy kpì òýG Bì ZpW )lñÞ þì qBG Ao ok ôA (.kBü þì úÞ wüõéÞ þyBÛð qA {üBíƒð òƒüA îuA .lƒðoô@
.kpÞ ápO Ao Bì kõG úPÖpâ ÝçÆ úßñüApÆBg püôB¿O ô lüBýì ok Al¾ úG àüqõƒì .lƒñýzð koAô koAkpupGõKBy ûçÞ úßýèBcok ZpW ok úÞóqàüúñøpGòuBGqAÿAúñd¾BG êüôpO
îñÞ pßÖ :lñÞ þì úÖBÂA úu ûoBƒíy kpƒì - .lññÞ þì RBd×¾ ÿôo pG xBßÏðA úG Ñôpy .kõy þì !!!ÿoAk þñuBG IXÎ þñÏì úG úvƒðApƒÖ óBƒGq
QPùOBì ÿõO ÿA ûpÛð äñzÖ úü ÿkpÞ xõƒø þì ûløBzì óAkpì ÿôqBG ok àýíPüo RBÞpc þøAõg þì úâA:lüõâ þì àü ûoBíy kpì -
ôàüûoBíykpìÿôpGôoúÞþüBøúd×¾.kõy Bì úÞ ÿoBLvG pÆBg úG lüBG þyBG ûôpâ ÿõO .kõG ûly úPÖpâ pG ly þì úíWpO
?ûoõÇñýíø kBýG kôpÖ óBðq lðoAk oApÚ úu ûoBíy kpì ô ôk ûoBíy kpì .îýñÞþìÑôpyAoóBìoBÞQÚôpuúzýíø {üBíð ly þì þñýG {ýK úÞ oõƒÇƒðBƒíƒø
ZpW ÙpÆ úG úßýèBc ok àü ûoBíy kpì - lñPvø ÿõG þéK úéXì ok úÞ ÿkApÖA ô ÿkôõýèBø .ïkpÞpükúÞlýzhGþì:ZpW - úÏìBW ÿApG åorG þãñøpÖ áõy àü BOBßèBƒÞ
? úGõg QèBcõO ZpW:lüõâ þì lñÞ þì QÞpc püõ¿O óôlG ZpW úd×¾ BìA lñøk þì {üBíð Ao kõg úG óAlñìpñø ó@qA {ýK úÞ Ap^ ly Jõvdì
.îGõgòìóõñíì úéG:løkþìJAõWZpW - úG îùð@Ao þvñW RBÎõÂõì BO lðkAk þíð ûqBWA
,Jõg þéýg :lƒüõƒãýì àƒü ûoBƒíy kpƒì - îz^ ÅpÏìok úñøpG ÿBø ólG BGô ûlðq êßy
kõg ÿBW pu úíø îýñÞ þì óBƒdPìA ûoBƒGôk ÿBø úHcB¿ì úÞ óBñýO QñÞ .lñøk oApÚ óBâlññýG
úG úPvWpG óAlñìpñø ô Bø Qý¿hy BG ÿkBüq
.þðrð lñâ úyBG RkBü ZpW .lðôpG BO QuAõg Bùð@qA ÿkAlÏOqA kõG ûlýðBuo ïBXðA
pGpüôB¿O ûoBGôkô kõy þì {hK àüqõì - oBýPgAok Ao kõg þvñW RApÆBg Büô Bø úPyõð
Bø wßÎ .lñü@ þì ok {üBíð úG Bø úd×¾ ÿôo pSA òüA òPyõðok Bùð@qA lðAõPG BO lñøkoApÚ ÿô
òuBGô Bø úñýuô lðA ûly êHÚqApO úñøpG þíÞ Bùð@oBS@ úÞ ÿkApÖA úéíW qA . lüBíð ÿoAkpG ûpùG
ïAlÞ pø Bø úd×¾.lðA ûly pO ûløBzì êGBÚ óõñè óBW ly ûkB×PuA !BOBßèBÞ ! ûôA {üBíðok
ëôA úd×¾ .lñøk þì óBzð Ao Bùðq ólG qA þzhG kõg úG úÞ {üBíð qA þzhG ok ÿô .lyBG þì
ô BøBK ïõu úd×¾ Bø úƒñýu ïôk úƒd×¾ pƒu RApÆBg kõG ûly ûkAk ÁBƒ¿ƒPƒgA þƒüBƒÂoA
wßÎôpOoôA êO ïBýéüô ÐÚõì òýíøok óBùâBð Apð@ô ûkoô@okpüpdO úPyo úG Ao kõg þðAõWõð
.klñG þì {Ûð ZpW úd×¾ pG pXðo óôA qA pãük óApãüqBG BO løk þì oApÚ óBüBO QñÞ oBýPgA ok
ÿBø úPyõð .lññÞ ÿqBGpOBO úñd¾ ÿôopG Apð@
....ûûûûAúÞkoô@þìpGkBüpÖZpW - ok ôA þâlðq þÏÚAô ÿBøkAlüôo êìBy óõñè óBW
ô kõG kõg ÿBW qA óly lñéG ëBc ok ZpW - kõg óBPuôk ûApíø úG úÞ QuôA þðAõWõð óAoôk
kAk þì óBzð Ao pXðo óôA wßÎ qõñøôA úd×¾ .ly þì ÜÛdPì úuolì qA óly êýÇÏO qA lÏG
çìBÞ úu ô ôk ô àü ûoBíy kpì úÞ kõG ÐÚõì òüA óBW ÿp×ð oBù^ ûôpâ úÞ kõG oApÚ òüA qA ApWBì
pýg qA ô lðkõG ûkAk Quk qA Ao kõg rƒÞpƒíO ûly ÐíW ërñìok óBuçßíøqAp×ð úuô óõñè
þì þüBÂoA kõg úG ô ûkpÞ }õìBg Ao Bø ÕAp^
.lñPynâ úÛGBvì þßü ïBð oBG pø úÞ kõG þì òüA pG oApÚ . lñPgAkpK
:Q×âkpÞþìápOAoêdìúßýèBcokZpW - ÿBø Qý¿hy Bü ô Bíñýu ÿBHüq ÿBø ûoBPu qA
þãPhýãðApG RBHWõìô ûkpÞpÞm lñéG Ao fpÇì
.óõPíñýG þì úãük úP×ø Bø ú`G óõñè óBW îéÚ úG ú`ð@.lðoô@îøApÖ ApÖpãülßü
îâõOoõâ úÞ koô@pG kBüpÖ àü ûoBíy kpì -
10
.òÞ
BƒG úƒèõƒéâ àƒýéy ÿAlƒ¾ úƒËƒdè òƒüA ok -
.ly ûlýñy püôB¿O àü úG àü óly }õìBg
}õâ ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy

pPùG þâlðq , pPùG wßu " : úÞ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

11

óApùO úéXì

| |:ïkpÞwcBXð@ qA þüBÚ@ .ïkõG ó@ løBy qôpìA úÞ ÿA ûlñøk úÞ QÖBüok óAõO þì þGõg úG þðBýG òýñ^ BG BG úP×ø îg ô aýK ok
lñGô lýÚ þG , úðByBÞûkpÞBøo îø BG úèBu lñ^ þPuôk ÿBÎkA úÞ ÿpãük ÿBÚ@ ok Ao ÿA ûlññÞ óApãð þèôrð xõÚ ú^ þÛýuõì
þÓéHì ÿBÂBÛO ÜéíO ô þPuôk óBGq BG lðoAk þzHc lýÏu lídì
lñLu ÿApuok , ïlì@kôpÖ lýñy þ×ñì iuBK úßð@ kpXì úG BìA .kpÞ ÅpÚ |.QuA ûkõíýK úèBu êù^ òüA
| | úPuAo@ô {hG fpÖ þGApu Q×ãy Apì úÞ kõzâ kBÛPðA úG óBGq óBñ^ôA úýéÎ |[email protected]|
| | úPuAõg ëk ú`ð@, òí^ BO òí^ úÞ þðBñhu RBýDrW úG BXñüA ok .QgBu ûkq ïôk qôo
| |pG´ ô åpGô úgByqApK óBPgok ólük þèô ïoAlð ÿoBÞ ly ëlGô ko Bø ó@ òýG |!úÏìBW óBãðoôk| | ëôA qôo
pu ûkoô@pG òý^pGôoAõükq þÎAlO Ao Alâ ô oõOApLìA QüBßc úñd¾ ó@ |!þèôrð xõÚ| |
àzíOôoBðAô Iýuô ïAkBGq IHu þHéÆ Q¾pÖ ïk@pø ólük ú^pâ#
| | àzì lýGôpHñÎqApOpÇÏì | |.QuAþðlýñyúÞQgBu qA ÿlðrâAkBHì BO kõy þì ûlññýG þñýzð IÛÎ Ao þÛýuõì îýøAõhð ú^ îýøAõhG ú^ #
áBñGBO ÿ úyõg úíø ó@Byõg ô kpÞ þìoõHÎ ÿA úédìqA ïôooõOApLìA ÿqôo| | qA þgpG úðB×uBC Pì úÞ Q×â lüBG BìA lupG ôA A« pTÞA ô îüõñy þì ØéPhì ëBßyA úG qôo pø
áBO ¶okŸ pG lðA óBðq àíz^ úÞ úédì ïkpì óBýì BO kAk þìoõPuk {ðBøApíø úG Q¾pÖ qA óBykõg rýð þHéÆ Q¾pÖ óB×èBhì kBÛPðA úG Iè ókpG Rnè ÿBW úG îø
oArøô IýèlñÎ , ÿA úgBypøq ?QuA ûlì@þÛýuõìpupG ú^ úÞîýüBzâþì
| |oBñÞêâô êâpG úPhüo JpÆ .lññÞ îývÛO þüBüAlø | |.lñPvøoBâqôo óBHéÆ
òýíuBüô êHñuô úèæô êâ ok }A ûpGõO BG úÞ þüAlâ ólük BGoõOApLìA úÞ QuA òüA óBHéÆ Q¾pÖ ÿBøoBÞ qA þßü úðApOô óAqBvãñø@ÿAl¾ôpu úíøqA {ýG
|> òýHW úì < ÿ ûkôpK Quk úíø qA Alâ .QÖo {ÖpÆ úG kõG úPvzð ÿA úyõâ ÿqBýPìA ûly úÞ þéßy pø úG kõg êGBÛì ÙpÆ qA úðApO úÞ lñüõâ þì úðBÂpPÏì ô ûly lñéG óBüApu
püq úG lü@ûõÞqA úÞþíývð óBñÞ ØüpÏO ô ly ëBdyõg oõOApLìA ólük kõy úPÖpâ qBýPìA pâA óBýì òüA ok .lðpýãG óAoAlPuôk êýèk òýíø úG !Qvýð òüA äñø@ô
pünLèk Rlü@QzùG ÿõGõ^ þ¾õ¿hì úülø êHÚ RBÏÖk lñðBì BO lðBì pËPñì ûkAk pâA BìA kõy þì Alg ûlñøk qBýPìA úé¾BÖçG qA {ýK þíülÚ ÿBø äñø@ úG pPzýG þÛýuõì
oBùGõð ÙpÇßü , ÙpÇßü óArg oBG òüA Q×â ôA úG oõOApLìA BìA .lñÞ QÖBüok ôA qA ûpÆBg óBzðlýñy úÞ lññÞ þì úýßO JçÛðA
oBvøõÞô ûkBW ,pâk ÿõuq BOpzG úÞ kõy þì þðBÇýy úG êülHO Alg kõzð QuA þèBcok òüAô .QuA {hG RnèôrýãðA
| | úPgBu ÿA úyõâok úÞþÂõcq | |.îøAõgþìÿAúüløõOqAòì | |.QuAûlülðAoó@óõñÞ püq Bùãñø@qA þgpG îø îülÚ óBìq óBíøok úÞ
| | úPgApÖA QìBÚ , ÿpßýK ÿpK îzgoB^k úülø ókpßð QÖBüokqA úÞ Alâ ó@qA þÛýuõì ô pÏy óBâpHg ô QyAk oApÚ ëAõEu
| |pzGqApO Jõg , ÿpßýK ÿpK YðpG úðAk lñ^ô kpÞ }A ûpGõO ok Quk kõG ûly þÎAlO Ao þüBøAlâ ÿkApÖA òýñ^ ólük äñyõø kApÖA òüA qA þßü .lñPÖpâ þì ûkoõg
píÞáqBðô QuA lñéG æBG úÞ Ao Alâ úülø óBñÞ ûlñg oõOApLìA .kAk oõOApLìA úG ÿõéW óBGBýgô ú^õÞok òPvzð BG úÞ lñÞ þì þHÇÚ BÂo QuAõgok úG îø þOlì úÞ kõG ZBùPGA
| | {ðrüôpKq , ÿoBW J@, óAôo ú^ {ÖApÆA ok ly þíð úWõPì þPcAoBð qA úÞ þèõK Bø ó @ qA BO lññÞ þì qAok Quk òüpGBÎ óApüA þéì óõürüõéO õükAo óBìqBu êìBÎ pülì
| | {ñìAkpO QuA ûlülð wÞþèô ëBc òýíø ok ô kpÞ pßzO ô QÖpâ konâ þì ëõízì lølG ëõK ÿonãøo pâA ëBc .lðpýãG ok ôA .QyAk ûlùÎ úG AoõükAo þÛýuõì Qüpülì
| | Qyk ÿõø@qpO óBGpùì þãu úvýÞ àü þðBùñK oõOApLìA oõPuk úG óBýÖApÆA }pu QzK lølð pâA ô kõy þì Alâ ÿBÎk qA þðõGqô ÿoAqô ÿoAõg< :Q×â þì úñýìq òüA
QzâëBcokoBýyõø ûBGôoõ^ oAq@ ÝB×OA lñðBì úG Quok .lññÞ þì þüõâlG qA ûlypK óõürüõéOõükAo ,ûoBG þì þÛýuõì òüA
| | {ðkoq@pßÖ , lñÞpâþvÞ .lñPgAlðA Alâ ûpGõO ok Ao çÆ óõy þÛýuõì .ArÎô rXÎ ûpüAk þÛýuõì òüA
{ñøApýK ûoBK lñÞóAlðlG òüp×ð ô þüõâlG úG Alâ oõOApLìA òPÖo BG ,ënPHì BøpÏy ,çKô RpKô þdÇuô ÿoApßO
ëBíÞok kõG {yõøô }õâóBñ^ úÞ Q×â úíø úG ô QgAkpK oõOApLìA úG ókpÞ úWok ÿBø Ùpc úíø òüA úÞ ÿoõzÞ ok îø óôA
ëBýg ÿAl¾ {yõâúG lü@úÞ BìA .lñÞ þíð îco îø BøAlâ úG þPc oõOApLìA úP×â àü úWok pÏy úíø òüA ô ûly ûkq àü
úG úðBgok Ao }A ûpGõO RBüõPdì úÞ ïBãñø Iy
lñLu ïrürÎ ÜýÖo kBü úG BG ô ly çÆ úvýÞ úWõPì Qhüo òýìq ÿôo | |>.ûly
| | lñK úu òüA ïlì@kBü , QzOoqq oõOApLìAqA ókpÞ ØüpÏO úG kõg úG ókAk ïBñyk
| | }BGoAkpÞQuAo êíÎok þßü 12
| |!QgAkpK
| | }BGoBP×âàýð óBíøpãükôk êßzì ÿkApÖA òýñ^ ókpÞ êídO þPuAo úG
oAk xBK Ao úzülðA úßð@ïõu
oApÚ þâorG kpýâúzülðArÞ | |?Qvýð

ïõu qôo
| |pÎBy óBPuôk

kôldì lüBG Ao Bølì@ô QÖo Bøqôo òüA #
ok Quôk pøBÊ úG óBPuôk lðrâ qA BO kpÞ
ÿAlÖ Ao oAlük úËdè þñüpýy ô kõG óBìA

| | .kpßðoõWBð ÿBø úé¾ô ólük þhéO
þì oApßO oBG pø úÞ þHèBW ÿBøoAlük qA þßü
BG oAlük kõy þì ûkôrÖA ó@ þñüpýy pG ô kõy
ô Býðp×ýèBÞ ëBíy îýÛì pÎBy >lñLu kõÏvì<
ok úÞ QuA wéXð@ wè îýÛì pÎBy >Byõð<
þXðk úyõâ ok ú×ÆBÎ ô xBvcA qA pK þüBÃÖ
îø oôk pãük oBG úÞ qôpìA .kpýâ þì Roõ¾
ô Býðp×ýèBÞ ëBíy úG }p×uqA Byõð îüly ÐíW
ûlñG òüA úÞ Q×â òhu lñLu ÿApu ok QìBÚA
óByoBñÞ ok ÿoBPÖpâ êýèk úG ïkõG úPvðAõPð
ok Byõð úðApÎBy RoBùì ô Ýôm þèô .îyBG
ok Ao kõg îø òì úÞ kõG óBñ^ Apu òüA ؾô

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

mõ×ð Bø ó@ok Bø ÿkõùü úÞ ÿpñø ÿBø óBìqBu | | lðA úPÖoô ûkõG þvG , Byõðõ^
Ao péPýø ô lðkq þì }A úñýu úG ko Quk lñPyAk | | lðA úP×âpO úüBìpK ÿBø òhu
òüA úG îø òì kpHð JBPÞ ok ôA .lðkpÞ þì óôpýG
ôA òíyk Bø ÿkõùü úÞ úPyõð ô ûkpÞ ûoByA úPßð oBâqôo þvÞBG lñÞþÞBÖô
úÞ kõG þðBìq óBíø óBìq òüA ô .lðkõG ûly oBâkBüpSA òüApãì lðBíG
BO kõG óly oAlýG ëBc ok ôA óôok ÿæõýø
úG iüoBO ok Ao péPýø þðlzð }õìpÖ RBüBñW ||

.lðBupG QHS ïoBù^ qôo
!Qðõzgô QÖBÇè

pg@qôo ok ûtüô úG óBùW þuBýu ÑBÂôA #
|!|!óApüAok J@þG kBüpÖ ûBâ úÞ ûly ÿA úðõâ úG úðBýìoôBg úÛÇñì
BG þðõñÞ ÿBøoõOBPßük ókpÞ úvüBÛì ÿApG
qA þgpG úÞþüBupÖ QÚBÆ ÿBìpâok|# kBñPuA péPýø ïBð úG ÜGBu ÿBøoõOBPßük
óBùW ÜÆBñì pãük lñðBì úG Ao óApüA ÜÆBñì ÿqôpìA ÿBøoõOBPßük lñüõâþìô kõy þì
æBG qõÚ þG@þG êßzì ûkpÞóAqõu ô ÕAk kõg óBìq ok îø péPýø úÞ lññÞ þì óBñ^
ÿBøpùy pPzýG ok J@J@kBüpÖ ô ûly qõÚ
| | !kõG ûkpßð
|.QuA ûly òßÖA òýñÆoõzÞþGõñW péPýø RBüBñW kBÏGA úÞ Qvýð þßy úPHèA
pG úíø úÞ QuA þèBc ok þG@ þG êßzì oBßðA Ao ó@lðAõO þíð þvÞô QuA åorGoBývG
kBñPuA úG ô oõzÞ ok kõWõì ÈüApy xBuA BG úÞ koAk kõWô rý^ àü BùñO BìA .lñÞ
J@ ÿôo ïkpì lñüõâ þì oõùzì êTíèA JpÂ
ÿApG ïkpì úÞ þG@ úð BìA .lññÞ þì þâlðq
úßéG lðA ûlðq RApøBËO úG Quk ó@ ókoõg
ô æBG IOpì úÞ QuA þOBHS þG óBüpW oõËñì
.lñÞ þì lülùO Ao Bø þâlðq ô kõy þì òýüBK
BøoõzÞ qA þgpG ok úÞ QuA þèBc ok òüA úPHèA
lñéüBO úG p×u ok ô ûly ëôAlPì J@ ÿôo þâlðq
løBy «B¿hy Bßüpì@ ÉBÛð qA þgpG Bü BKôoA ô

|.ïkõG ó@

îø ó@ô QuA kBÃO ok péPýø úðBTýHg Qý¿hy
þyBÛðõéGBO àü oBGpø úÞ QuôA ókpÞ þyBÛð
:îupK þì ïkõgqAô îPÖA þìôA kBü úG îñýG þì
úðõã^ UýHg ô þðBÇýy úýcôo ó@ BG péPýø
QÖBÇèqA ÿA ûõéW BG Ao {üBøõéGBO QvðAõO þì
| |?lñÞÜégpñøô
ok A«pøBÊ úÞ îøpéPýø óôokok ày óôlG
úP×g þüæõýø úPyAk ØýÇè ÿA úýc ôo AlPGA
ÿôo þÛüBÚ ÿBø úðBg pG ûôçÎ lñéüBO ok úG Ao ôA BO kõy þì oAlýG ôA þèBu óBýì ok úÞ ûkõG
óBPvéãðA ok ô koAk kõWô îø oôBñy oAqBG J@ RolÚ ô þHéÆ ûBW ok úÞ {GmBÞ ÿBøôqo@
ÿBø ÜüBÚ ok þéýìBÖ Bü ô kpXì Roõ¾ úG þgpG ô Quk BG péPýø úÞ Ap^ .lðBupG ly þì ú¾çg
RBuBvcA ô kõG úPÖBü }oôpK ÝpÖ ok ókq BK
|.lññÞ þì þâlðq åorG ô à^õÞ }kõWô ÿæõýø úÞ þèBc ok Ao }A þðôok
ok úÞ ïlðAõg BøpHgok rýð qôpìA òýíø pu BO kpÞ þì óBýG þyBÛð BG kõG JAõgokqõñø
{üArÖA þG@ þâlðq ÿApG ïkpì ÝBýPyA óBPvéãðA Qynâ ok ô þâlðq QHßð qA }kBüpÖ ïBXðA
îø þðlñè óApãüqBG ô óAlñíOôpS þPc ô úPÖBü ÿoBíýG ô þPulãñO pÆBg úG }okApG ô okBì
l¾ úÞ lðA úPÖpâ J@ ÿôo þâlðq úG îýí¿O ó@ok .kõy ÿA ûoBÞ lüBG úÞ Q×â ô ly lñéG
J@ ÿôo þâlðq BG Bùð@ J@ ÿôo þâlðq úPHèA þèô lðlüpg þì Ao ôA ÿBø þyBÛð ïkpì ïBãñø
çìBÞ lñzÞ þì kBüpÖ þãñzO ÿApG úÞ þìkpì

| |.koAkRôB×O

13

óApùO úéXì

14

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

ÿoBâqôolðúkÞõÿG óoõBíùðzBgì þþPGüpHéu 10

þéÓy BG ûkBÏèA ÝõÖ ÿA þâlðq Bø ó@îýñÞþì oõ¿O ô îüoô@þì pÆBg úG ûlññÞûpýg ô óAlñg Ao óBì JõHdì ÿBø þPüpHéu úzýíø Bì #
.lðoô@þìok ÿkBüq þéýg ëõKô lñøk þì ïBXðA Ao óBy úÚçÎ koõìoBÞBùñO ,lðoAkpukok þGôrýãðA óBXýø

ÿkAlÏO úG úìAkA ok .lðA ûkpÞ úGpXO óBykõWô ïBíO BG Ao kõy þíð pvýì Yñâ Yðo ûkpGBð úÞ ÙôpÏì êTíèA Jp òüA oõùzì ÿBø ûpù^ qA ÿoBývG BìA
.lðkpÞ ÿpLu Ao þPhu óAoôk óBzüBøôqo@ úG ólýuo BO ô lðkõG óBíðBg þG ÿoBâqôo úÞ îüqAkpK þì oõùzì ÿBø ûpù^ qA

lñ^ .kõG þâlñ¿Úo oBÞ úG ôA ÿ úÚçÎ pu pG }okBì ô p×ýñW ÙçPgA .lGAõhG ÀÚo ÿõükõPuA àü ÿpÞîýW -1
QGBÚo àü ok QvðAõO p×ýñW .lñÞ Ñôpy Ao }A úÚçÎ koõì êÓy BKôoA ok ly ÜÖõì p×ýñW ,lÏG ûBì lðlyoõHXì Bø ó@ ,lðkAk Quk qA Ao óBy úðBgôA ÿ ûkAõðBgô lyoBßýG ÿpÞ îýWolK þPÚô
qA QzâqBG qA lÏG ô koô@ Quk úG Ao JõHdì þðõürüõéO ëBüpu àü ok þâlñ¿Úo Q¾pÖ þééíèA òýG ,ly úèBu 16 îýW þPÚô .lñøk úìAkA AkBðBÞ ØéPhì ÉBÛð ok ,óô òýyBì àü óôok Ao kõg þâlðq
.kAk jo ëBu àü ëõÆ ok RBÚB×OA òüA ÿ úíø úßð@ IèBW .kpÞ óBßì êÛð wéXð@ wè pùy úG BKôoA kõg ÿ ûkAõðBg úG N@lñPuA ÿApWA ô à^õÞ ÿBøoBÞ ïBXðA BG ô lñÞ Bøo Ao úuolì QÖpâ îýí¿O

.lñÞ þèBì àíÞ
ôA þÏHÆ jõy wc úÞ kõG }A þâlðqoAõyk ÿBø ûoôk òýíøok æBíPcA úÞ QuA lÛPÏì ÿpÞ
ô lýzßð }çO qA Quk râpø RBíüçìBð ô Bø þPhu ÿ úíø îÒpýéÎ ÿpÞ îýW .kpÞ AlýK lyo

.lñÞ IvÞ ÿkBüq ÿBø QýÛÖõì QvðAõO

þñükõø ÿpø -4 ÿpG þèBø -2
,kpÞ þì þüAlâ þãèBu 8 òu ok lñðAk þì iüoBO qBG ûlHÏy òüpO åorG Ao ôA úÞ þñükõø ÿpø .kpÞ óBßì êÛð õâBßýy úG ÿpãüqBG ÿ úÖpc ok oBÞ ëBHðk úG }A þâlðq 20 ÿ úøk êüAôA ok þèBø
pG úðBg úG þPÚô Bø óBGBýg ok þüAlâ qA lÏG þøBâ þñükõø .kq þì wÞAô {×Þ ô QgôpÖ þì úìBðqôo úð ô QyAk ÉBvG ok þèõK úð úÞ þèBø .kq qBGpu ôA úG àíÞ qA }okBì ô ly ëõK þG úÞ lýzßð þèõÆ
.løk óBßO AoôA QuAõg þì }okBìqAô kpÞ þì óBùñK {üBøõì óBýìok Ao {üBø úßu ,Qzâ þì
.koô@ok pu Bø óBíðBg þG ûBãøBñK qA ,pu ÿæBG þ×Ûu
>!ïA þüôkBW òì !ûlG îðBßO< :Q×â þì }okBì úG ÿpø }kõg qAoõÇ^ úÞ QÖpâ kBü BìA lýzÞ ÿkBüq ÿBø þPhu ûoôk ó@ok úÞ lñÞ þì óBÎmA ÿpG
þíð þvÞ BìA kpÞ þâlðq þüBùñO úG ëBu àü Rlì úG ô kpÞ oApÖ úðBg qA ,ly úèBu 12 ÿpø þPÚô
,pG úìBð óAõñÎ úG oBÞ ô ly oBÞ úG ëõÓzì ,úðBg úG QzâqBG qA lÏG .Qynâ ú^ ôA úG Rlì òüA ok lðAk .kpýãG Quk ok Ao {Pyõðpu ô lñÞ QHÚApì
Ao ÿqBG ûlHÏyoBÞ úÞ kõG úèBu 17 þñükõø .kpÞ úGpXO Ao RAôpÞ ÿ ú^oBKpãypGô xBßÎoBýPuk rKõèp×ýñW -3

.kpÞ Ñôpy ok ÿA úKBðBÞ ÿôo Bø Iy lyoõHXì }okBì BG ÙçPgApÆBg úG úÞ QyAk ëBu 18 BùñOp×ýñW
òýéKB^ þèoB^ -5
þíð ÿoBývG ëBc òüA BG .QuA Býðk pãüqBG òüpO ûly úPgBñy òýéKB^ þèoB^ Q×â óAõPG lüBy
êýèk úG ôA okBì qA ô QÖo Býðk qA êßèA úG kBýPÎA pSA pG }olK kõG úèBu 10 òýéKB^ þPÚô úÞ lñðAk

16

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ô iuAo ïrÎ ,þyõßPhu BG åpÞ .lýGAõg þì áoBK Qßíýð ÿôo ûBãùâ úÞ kõG þèõíÏì QìlhzýK .ly þì ÿoAlùãð óBPuoBíýG ok þðAôo ÿoBíýG
úG QüBùðokô lñÞ AlýK Quk Rpùyô RôpS úG QvðAõO ÿpãüqBG ÿ úÖpc ÿApG }A þâlðq ØÚô þì AnÒ ëBHðk úG ô lýGAõg þì óBGBýg ok ôA .kõG ûly BùñO ô pýÛÖ çìBÞ þãèBu 14 ok òýéKB^
ÿBø àyA QzK Ao }kõg ô kpHG ûBñK ÿlíÞ ÿBýðk úG úÞkõG òüA lì@ þì pG ôA qA úÞ ÿoBÞ BùñO .Qzâ
.lýuo {üBøôqo@ Býðk òülíÞ òüpO JõHdì ô òüpOoõùzì úG úÞ kAk úìAkA }çO úG þüBW BO ôA .lñÞ óBùñK àÛèk àü
lèApWrPýÖ æA -9
úÞ kõG úèBu 15 lèApWrPýÖ .ly êülHO
Fõu koõì ô QÖo Býðk qA }okBì ÿôoBøõýPuA -6
oApÚ }A ÿolKBð þvñW ÿ ûkB×PuA õýPuA þðõürüõéO ÿBø úìBðpG
pýâok ô kpÞ oApÖ úðBg qA æA .QÖpâ ,þüBßüpìA oõùzì ÿpXì ,ÿôoBø
úÞ lýzßð þèõÆ .ly BýÖBì BG oBÞ ûAo ôA BìA koAk ÿkBüq oBývG óAoAlÖpÆ
úuolì úG ô kpÞ pýãPuk Ao ôA wýéK Rpùy òüA úG ólýuo BO Ao þPhu
æA BìA .kBPupÖ óBðq ÿoôpKqBG ÿ óAõñÎ úG kõgoBÞôA .QuA ûkpÞ þÆ
óBíðBg þG þOlìô kpÞoApÖ ûoBGôk 80 ÿ úøk pgAôA ok Ao òülíÞ
qA þüAlW BìA kpÞ Ñôpy ÿkçýì
.kõG ôk ÿ úðBýøBì ëõK òýìCBO ô pvíø
ÿApG þãñø@ æA ,1981 ëBuok ok þâlðq úG Ao ôA oBÞ ,}lðqpÖ
QÚô oõùíW wýDo ,óBãüo lèBðôo .lðBzÞ {ñýyBì
ÿ ûrüBW 13 ôA .lðAõg BßüpìA ok ëBu 3 Rlì úG ÿôoBø
qA oBhPÖA ëAlì òülñ^ ô þìpâ qA ô kpÞ þì þâlðq {ñýyBì
,}õG .õýéGk .bA ZoõW ô óBãüo òürñG MíK ô Bø êPø ÿBø þüõzPuk
þìpâ ÿ ûrüBW QÖBüok úG ÜÖõì úÞ kõG þðq òýèôA ôA ÐÚAô ok .kpÞ QÖBüok BßüpìA ÿBøoõùíW wýDo úìBðpG àü ok ÿpâ ÿpXì ÿApG QüBùð ok úßð@ BO kpÞ þì ûkB×PuA þìõíÎ ÿBøphPuA ÿBø ïBíc ô Bø
óAõñÎ úGôA qA úÞ þüBW BO QuA iüoBO rW óBâlñðAõg òüpO JõHdìô òüpOoõùzì qA þßü æA .ly .ly RõÎk oõùzì þðõürüõéO ÿ
ÿ ûkB×PuA Fõu ô óArürÎ åpì qA ,{âorG Rçßzì pG ly ÜÖõì lèApWrPýÖ .lññÞ þì kBü rW ÿ úßéì 140 ôA RôpS ÀèBg }qoA æBc
.kõy qôpýK ,þðBíðBg þG ô BýÖBì BG oBÞ BO úPÖpâ þvñW .QuA oæk óõýéýì
àðAõu ÿoçýø -7
RpK wüpÞ-10 ok QÛýÛc ok àðAõu ÿoçýø
oõùzì pãüqBG ,RpK wüpÞ ÿA úÛÇñì( ly åorG áoBK péüpO àü
Ao úuolì þãèBu 17 ok þüBßüpìA ÿBø óAôoBÞ ô ápdPì ÿBø úðBg úG úÞ
òKõÞ }ôpÖ oBÞ úG ô kpÞ Bøo .)ly þì ûkAk ÁB¿PgA þOpÖBvì
úG ,lÏG ëBu ôk .ly ëõÓzì ÿA úðBg ô òýyBì ok }okBì ô ôA
úG {ðBPuôk qA þßü kBùñzýK qA þÃÏG .lðkpÞ þì þâlðq þèBg
þðBíðBg þG qBÒ@ òüA ô QÖo þüAôBø úðBg lñPuAõg þì úÞ óBy óBüBñy@
àü óôok BXð@ ok RpK .kõG ôA }okBì ô ÿoçýø úG lñyôp×G Ao ÿA
þì êcBuok ÿokB^ Bü óô òýyBì ÿ úðBg ok Bø Iy lðkAk þì ûqBWA
.lññýHG Ao BXð@ lñðAõPG úðBg ÿBø ÿpPzì BO lðkpÞ þì ápO Ao BXð@ lüBG Bø eH¾ BìA lñðBíG þèBg
.lýGAõg qA êHÚ Ao Bø ó@ ÿôk pø úÞ( koAk kõg ÿA úÖpc ÿ úìBðoBÞ ok oBßuA ÿ ûrüBW ôk àðAõu ÿoçýø
kAõì Ùp¿ì BG RpK ÿBøqôo òüABG.kõyþìûkqòýíhOoækóõýéýì40ôARôpSÀèBg}qoAæBcô )ûkpÞQÖBüokþãèBu30
ÿBøoBÞ ïBXðA ô êßèA ô olhì .kpÞ þì ûkB×PuA ôpPì qA qôo pø ÿoçýø ,kõWô
ÿ úñürø òýìCBO ÿApG ÿp¿Phì
ÿpýãýøBì êüBuô ô AnÒ ,òürñG åpÞêýðk -8
QìlhzýK wüpÞ .ly þì ÿpLu àü þðBìq ôA .QuA ûkõHð oõùzì ô lñíOôpS AlPGA qA ,lðBG ríýW JõHdì {Ûð pãüqBG ,åpÞ êýðk
ok oõÃc ÿApG RpK qA ôA ô QÖpâ oApÚ pãüqBG àü úWõO koõì úÞ kõG þüBüok ÿBøAnÒ óAoõPuo àü
.lGBü ûAo kôõýèBø úG QvðAõO wüpÞ IýOpO òüA úG .kpÞ RõÎk }A þðAkpâoBÞ ÿ úGpXO òýèôA

17

óApùO úéXì

|?QuBýðkpùy òüpO|ÿp`Þæ þGk Ap^

xlc BOlñ^ lýðAõPG lüBy ?QuA úðõã^ óBùW ïkpì òüpOlñíOôpSqA þÃÏG ÿApG þâlðq úÞlýñÞoõ¿O lýðAõO þìB« ÏÚAô Bü@#
|!|!lýñýHG lýPvðAõO þíð îø JAõgok þPc úÞlüõy þìpHgBG þüBørý^qA ,lülðAõgpg@BO Ao Bì Qvýè þPÚô BìA lýðrG

þì îø RkBvc æBíPcA ô lñPvø Bùð@ þÖApyA þâlðq løBy ÿpPzýG ïkpì ,þÎBíPWA ÿBø úßHy ØÇè úG .QuA QíýÛðApâ rý^ pø ô RôpS ÙkApPì þGk |
pø Ao óAlñíOôpS BO lðA ûly ïAlhPuA Bùð@pPzýG .lñPvø þWoBg ,þGk þèBøA qA l¾ok 85 ,lñÞ þì kõg JnW Ao ïkpì lñíOôpS ÜÆBñì úÞ BXð@ qA .lññÞ

|.îüA úPgAkpK þGk þPñu ÿBøpðõýéýì þâlðq úG òPì òüA ok BìA .lðA ûlðBíð Iý¿ð þG RôpS qA îø Bùð@ úPHèA ,lññÞ pOlñíOôpS pPzýG ú^

okqôo úðBHy QÎBu 24 ëõÆokô QuA IÏßì êßy úG úÞ lñPvø óAôApÖ ëçWô ûõßyBG ÿlXvì pg@{hG
|.|.kõG løAõg xpPuk

QuA Bùð@úÚçÎ koõì äðo çÆ|
úíø qA {ýG úÞ ÿp¿ñÎ ,QuA òPG ô réÖ ,úzýy qA ÿA úPhýì@ þGk puBOpu úÞ QÛýÛc òüA kõWô BG|
óAlñíOôpS BìA lñPvø þñPyAk Quôk þéýg RõÚBü ô xBíèA BñEíÇì !QuçÆ ,kõy þì ûkAk eýWpO

|.lðlñvK þì pPzýG Ao þüçÆ äðo þGk

áAoõgô koõg|
òüA {ÚpÖ ÈÛÖ !lðoõhG AnÒ lüBG úíø êTìô ,lðoAk îßyô óBøk ,Bø ïk@úíø êTì îø óAlñíOôpS |
...ô ûpüpdèA ,õìõO ,þGk óõvýì ,¶Q¶Kæ ,Bìôq .lðôo þì >IèBW< ÿBø óAoõPuo úG Bùð@ úÞ QuA
òùÞ ÿA úñýzýK BG oAqBG àü þGk ÿçÆ oAqBG þì QÖBü lýyBG úPyAk êýì úÞ þüAnÒ pø .lñPvø þGk ok ÿoõgAnÒ ÿBø êdì òüpPùG qA þÃÏG
pâA .lyBG þì ûqBÓì 300 ÿAoAk úÞ QuA
qA BñEíÇì ,lüoAnãG BXƒð@ óôok úƒG ïlƒÚ |!kpG þì ïk@ pu qA }õø BÏÚAô úÞ QuBùð@ rýãðA Q×ãy þégAk ÿoBíÏì ûôçÎ úG .kõy

úXƒýƒâpƒu ,RApƒøAõƒW ô çƒÆ {ƒzƒgok þHønì RBÎõÂõì|
!QÖpâ lýøAõg îuApì ok IOpì oõÃc ÿBK úÞ þìBãñø úð BìA lüpg Ao ÿpý¿ÛO ô onÎ úðõâ pø ëõK BG óAõO þì æõíÏì|
| ïõuoô òýðAõÚ ÐGBO óApãük êTì îø Bùð@ô ,lñPvøoõzÞ óApHøo ,óAlñíOôpS !lyBG óBýìok þHønì
þGk ok rý^ úíø úÞ BXð@ qA .kõy þì îø úðAqôo úðBãXñK ÿBøqBíð ÿoArâpG êìBy úÞ ,lðA þHønì
lñyõK þìpgBÖ ÿBø xBHè QgBu ëBc ok òüApGBñG .lyBG úéEvì òüA ëõízì rýð Iønì úÞ lðA ûly òEíÇì ,QuA þÖApyA
þPñu xBHè óBíø BÏÚAô þGk úÖpì oBzƒÚA|
úÞ òüA pãì eýWpO Ao óBƒykõƒg lƒýƒ×ƒu
qA ZoBg úG Al¾ôpu þG ÿp×u lñøAõhG
þüBø }qoô ÿApG Bü ,lñyBG úPyAk oõzÞ
pTÞA æBíPcA .lñyõLG xBHè þ¾õ¿ƒhƒG
,lðôo þì >òDAlíèA< úG lüpg ÿApG óAkpì
xBHè rýð þPñÇéu ûkAõðBg úÞ þüBXðBíø
.lñøk þì }oBƒ×ƒu ó@ úƒG Ao kõƒg ÿBƒø
áByõK ok BølðpG òüpPùG qA þßü òDAlíèA
.koAk úÛGBu 1965 ëBu qA ô QuA xBHè
|!JõÒpì xBñWA ô Bø ÿoBÞ ûrüo úG ÜýÚk úWõO ÈÛÖ ;koAlð kõWô Bùð@ QýÛÖõì ok ÿqAo aýø

þèBì Qñ¯ ßìŸ ëõHíu :þÖApyAô wÞõè ÿBø ÜüBÚ|
|( „ÜüBÚ àü òPyAk qA pOæBG ,QuA Jõg þvÞ þèBì ÐÂô úÞ òüA ókpÞ Àhzì ÿApG Býðk ok BñEíÇì|
.QuA kBüq þéýg Bùð@ ÿoAlùãð úñürø ô lñPvø þÖApyA BÏÚAô Bø ÜüBÚ òüA .Qvýð þ¿hy|Yacht)

18

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

lýyo òG lídì òG óAlíc òG lídì iýy .QuA óBykõg Quk þ`ýÚ ô {üo ,lñyBG úPyAk
okpâA !lñPvø Quôk ûkAõðBg BÏÚAô .koAkokApGôpøAõg 22 ,QuA ÿoõùzì ûkArøBy úÞ ïõPßíèA
óBßO ØuBC O BG ÿpu Bø úüBvíø ,lðõy ÐíW îøoôkp×ð 100qApPíÞ þâkAõðBg à^õÞ þðBíùì àü
qõu îýð æBíPcA þèô ,úð úÞ oõÞ „oõÞ {ÚBWA ,qpìBýGAlg< :lñüõâ þì óBy ëk ÿõO ô lñøk þì
|>!ûkõG
|
lñPvø þÎBíPWA ÿBø úßHy ûkpì úPzÞ|
òüpPíùì qA þßü òPÖpâ þ×éu
.QuA þGk ÿBøoAlèõK ú`G ÿBøoBÞ
Bùð@ þâlðq qA þâorG {hG
ô ëBì ÿoAnâ áApPyA úG ÁB¿PgA
úPHèA .koAk óApãük BG óBy ëBñì
úÞ lñPvø îø óAlñíOôpS qA þéýg
óApãük jo úG Ao kõg ëAõìA ô ëBì
BÏÚAô lülW êvð BìA lñzÞ þíð
{OôpS Ù@ õy ô òýGoôk ÜyBÎ þPc ;lñPvø ÿA ûkBPÖA BK {ýK rý^ ô kõy þì QÖBü þðAôApÖ úG Bø ÜüBÚ òüA qA þGk ok úÞ òüA pÆBg úG
úG þøBãð QuA þÖBÞ .QuA |!lýñÞûoBWAAoþßüçÏÖlýðAõOþì,lüoAlðQukï² klÛðo„ ækóõýéýìúuôkæBcòýíøpâA

úWõPì BO lüqAlñýG óBy ïApâBPvñüA lñPvø þüAôpK þG óBâlñðAo|
ok þðq Ùæ úG olÛ^ úÞ lüõy þìoõÇ^ lñPyAlð ÿoApÖpâA ?QuA ÿoAp¶Ö þGk wýéK þðBìqBu òýyBì Ap^ úÞ lükpÞpßÖ æBc BO |
ÿBø úßHy ok óBy RôpS koõì AoqBâ ëAlK úÞ lññÞ þì úuõuô Ao ïk@Bø ûApâorG !?lñupG òßy óõðBÚ óBâlñðAo ÿBK kpâ úG lñPvðAõO

|!lðlñì úÚçÎ þÎBíPWA
óBu@êÛðô êíc|
úÞ Ao þüôokõg oõùzì wßÎ úíø
ûlük kõy þì êíc pPKõßýéø BG
lüoAk þOBýc ÿoBÞ BÏÚAô pâA .îüA
wK ,Qvýð rüBW QÚô RõÖ úÞ
þPc !lýñÞ pýâ àýÖApO QzK lüBHð
úéEvì òüA îø RAoBìA qA ZoBg ok
óAlñíOôpS qA þéýg .koAk úìAkA
ÿBøôokõg úPvGAô olÛð@ þGk
þíð ç¾A úÞ lñPvø óBy þÖApyA
ÿA úüApÞ òýyBì qA óBy ÿõéW kõy
òüpO Quk ïk òüApGBñG !kq Ùpc
þüAõø êÛðô êíc ÉõÇg ,êc ûAo
þì .QuA pÇÚ ,úüBvíø oõzÞ
þ^ pø !?ólñè ÿôpG þøAõg
ûApíø Ao RA òýyBì BìApHð þPuAõg lüBHð îø wýéK ,QuA ïkpì ÿBK püq þðBñ`ð@ ÿBø JBPy BG þüBøôokõg úÞ þPÚô ô løk oBzÖ BùPðA BO
àü ,õèõ^õÞ ÿõKBø àü ÿBW úG úÞ þPÚô ,êÞ ok úÞ îüoAlð îø òüA úG oBÞ æBc .koôBýG îÞ Bùð@ qA
!pHG RA
|!Qvýð ÿA úðçÚBÎ óAlñ^ oBÞ ókpÞ oôk oôk ,lüA ûlðBzð kpâBy þèlñ¾ ok pHG

lñPvø ûkBÏèA ÝoBgoõìAok ÿoAnâúüBìpu ÜyBÎ |!lðoAk ØüpzO Quôk ûkAõðBg þéýg|
!koô@þìokjByïk@BÏÚAô!?}AûlýyõKpuÑõðqA!?þGkrÞpìokþðAoBGþüAõPuAêãñWòPgBu| | óq àüqA {ýG lðoAk ûqBWA Bøkpì úÞ þüBXð@qA !úíèBÎ àü .lðoAkokApGôpøAõg þéÞ óBy ïAlÞpø |
þßuA .kõy þì QÖBü oBývG koAõì êýHÚ òüA qA þGk ok ?lüoAk ÿA ûlýÛÎ ú^ oôBñy ÿBøçüô koõì ok

ÿA úéEvì !?ÿoAk Quôk ÿqBG
qA þßü úG ÿpu úÞ þPÚô ,Qvýð
þßuA ,lükq BXð@ lüpg rÞApì
.lýñßG lýðAõO þì îø ÿqBG
oõÇ^ püõÞ Èuô ok þðApÛüBÚ
pø !lýñÞ ûkAoA QuA þÖBÞ ?QuA
Bùð@ ÿApG ,pO IýXÎ olÛ^
QýÏÚAô qA B¿hzì !pO ûAõhHèk
ÝoBg ÿBø ûlüA òüA úG ólýzhG
úPHèA ô lðpG þì óAôApÖ Rnè ûkBÏèA
úG îø ÿA ûlññÞ ûpýg lì@ok

|!|!lñðq þì IýW

19

óApùO úéXì

|.ly êülHOqôpìA óõürüõéO úG þupì óõürüõéO

êülHO þupì óõürüõéO úÞîüly pHgBG|#
ûpù^ qA òO ôk ô ûly qôpìA óõürüõéO úG
Quk ókAk BG AkBðBƒÞ þƒðõƒürƒüõƒéO ÿBƒø
BG Ao óõürüõéO òüA ,õXèk óAqpÖ úG ÿoBßíø
úG .lðA ûkpÞÿqAlðA ûAo ÿA ûtüô ÿBø úìBðpG
qA þßü þðBǃéu ûoApƒy qA QƒHuBƒñì òýíø
îüA ûkpÞRõÎk óõürüõéO òüA óAoAnâúüBK
RæAõEu úG þðBìkõg ÿõâô Q×âàü ok BO
óõürüõéO óAoAlPuôk úÞ úñýìq òüA ok Bì
iuBK lñPvø ó@ ólýñy ÝBPzì îø þupƒì
|!þðlýñy úð QuA þðlük qôpìA óõürüõéO .løk
xBLu ô ïçu þðBÇéu îðBg :óApùO úéXì
þðBìkõƒg ÿõƒãP×â ok oõƒÃc ÿApƒG Bƒíy qA
|.qôpìA
koõì ok ôk pø úzýíø .ly þì {hK õƒXèk úðBuo àü qA }õg þìBð Bì oBG pK ô þðæõÆ úÛGBu ô {üBíð ,qAô@RBñüpíO BG þÛýuõìô Ýôm êøA òì úßñüA qA ,BíypG kôok :þðBÇéu ûoApy
Zpg úG ÝBýPyA pPßükrðô pPzýG ÿBø ÿoBßíø .QuA úPyAnâ BXG AkBðBÞ ok þìkpì kôlc Rlì úG pýgA ÿBùèBu ok ô kq úðAõW ÀÚo ,lƒükpƒÞ RõƒÎk kõƒƒg òƒƒüqô úƒƒéXƒì úƒƒG Ao
úG àükrð qA ÿoBßíø Q¾pÖ þèô lðkAk þƒì ÿBø úìBðpG ûlññÞ úýùO ô ÿpXì óAõñÏG ëBu 15
úßñüA BO .lìBýð {ýK òýÖpÆ óAôApÖ úéÓzì êýèk ok ,lükõìpÖ úÞ ÿA úÛGBu BG :óApùO úéXì |.ïoArãuBLu
ô ÿoBßíø ÿBø úñýìq kõWõì ÿA úðBuo óBÖõÆ ok ?lüoAk þüBø úìBðpG ú^ wéXð@ wè |.îPyAk QýèBÏÖ AkBðBÞ oôõßðô ok þðõürüõéO ÿlülWoBÞôóBOkõgqAB« ×Çè:óApùO úéXì
îýí¿O Bì ô ly ÿoôp òýÖpƒÆ ÿApƒG qBƒýƒð Rçý¿dO þƒ`ýƒøBƒƒì lƒƒýƒXƒì ïpƒƒvƒíƒø ô ÿpñø ÝB×OA àü óAõñÏG óBPuôk ô Bíy úƒÞ
ÿBÚ@ BG kõg ÿpñø ÿBøoBÞ úìAkA ÿApG îýPÖpâ wèoklýüBìp×GQuApPùG:þðBÇéu ûoApy ok QüBÏÖ ëBu þu qA {ýG BGô koAk þüBíñýu
RAlƒýƒèõƒO þƒðæõƒÆ úƒGpƒXƒO kõƒg úƒÞ õƒXƒèk Bì ÿoBßíø !lðA úPhK Bì ÿApG þy@ ú^ wéXð@ Ýõzì ô oBü óõürƒüõƒéO ô îéýƒÖ ÿBƒø úƒñƒýƒìq |.lýüBìp×G lüoAk lülW þðõürüõéO
úÛGBu pPíùì úíø qA ô lƒñPyAk þƒðõƒürƒüõƒéO qA wéXð@ wè ok Bì Jõg óBPuôk BG oôõßðô ok úu BG oôõßðô ok Bì .QuA ûkõG òì þãzýíø .îPvø þðBÇéu ûoApy òì :þðBÇéu ûoApy
Ao óApüA ÿBíñýu JõHdì îéýÖ òülñ^ þðAkpâoBÞ lýXì ïpvíø .kõG úPÖpâ êßy {ýK BùèBƒu úðBg óBíùì ëBu QvýG Rlì úG þãP×ø úìBðpG óBüpXì ô óBÞlññÞ úýùO qA ô þìõíÎ ÈGAôo pülì
ápPzì ÿoBßíø Quk ,koAk kõg úìBðoBÞ ok óApâBíñýu qA úÞ õXèk óAqpÖ ÿBÚ@ BG þ`ýøBì Bø ÿoôõßðô .îýPvø kõg òÆõíø óArürÎ ÿBø úÛGBu .óBãPypÖ pùy ok qôpìA lülW óõürüõéO
ô QyAk þüBñy@,lñPvø JõHdìô ïBð IcB¾ úÞ lñuBñy þì qAôpK þðõürüõéO ûôpâ ïBð úG Ao Bì þÞkõÞ ÿBøkAlÏPuA úG kkpãýìpG òì kõg ÿoBÞ
ÿBÚ@ óõürüõéO ok Bì þüAkBðBÞ RAlýèõO qA þgpG ûkAõðBg àü ëkok Ýõyôoõy BG úÞ þðAõWõðô

qA ÿoôk BùèBu qA lÏG Bíñýu JõHdì ûpù^ òãüô òýéü@ 20
QyAk løAõg ûqBO þzzgok qôpìA óõürüõéO ok óõürüõéO

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

þÖpcqôpìA óõürüõéO BG :õXèk óAqpÖ qôpìA óõürüõéO QýGAnW :þ`ýøBì lýXì
|.QyAk îýøAõgqôpìA ÿApG |.lyBG þìõð àýñßOoBñÞokõð úzülðA

Bü þuBýu ÿoAkpG ûpùG úðõâpøqAoôlG Al¾ òüA |.îýølG
| |.kõyûlýñyþcBñW ê¾Bc qôpìA óõürüõéO wK :óApùO úéXì
óBðAõW úG Bì ÿBø úìBðpG qA ÿpãük {hG ?QuBíy ÿoBßíø
óBðAõW ÿBK BO îýyçO ok Bì .lGBü þì ÁB¿PgA ûBãð qôpìA óõürüõéO :þðBÇéu ûoApy
ÿqôpìA óBðAõW .îýñÞ qBG kõg ÿBø úìBðpG úG Ao ÿBø úðBuo Bì kBÛPÎA úG . QuA ÿlülW ÿA úðBuo
| .QuBùð@ ëBì ûlñü@ úÞ ïApãéOôïApâBPvñüA,áõHvýÖB« ¾õ¿hìþÏíW
òüA ok Bíy óAoBßíø IýÞpO :óApùO úéXì ûkpÞ JBG Ao þüõülüô lýèõO qA ÿA ûqBO ëlì
?QuA úðõã^ BKõð úðBuo òPvzð óBìq .lðBì IÛÎ ó@ qA lüBHð úÞ QuA
BKõð úðBuo òüA Bì pËð úG :þðBÇéu ûoApy ûlýuo ïBíOA úG ókq Ùpc Bø QÎBu ô rýì QzK
úÞ ÿlyoô êìBßOok qôpìA óõürüõéO .Qvýð Býðk ok þGAnWô ÑõñPì RAlýèõO BG ïkpì .QuA
ô QuA úPÖpâ êßy îýPyAk óõñÞ BO qBÒ@ qA úG óBy ò×éOô óBykõg «ç¾Aô lðõy þìôpGôo
úðBuo .QuA ûlýuo êìBßO úG úÞ QuA ÿA úðBuo óõürüõéO .lðA ûly êülHO êÛPvì úðBuo àü
Ùpc AõPdì îø ô IèBÚ ô ïpÖ ÍBdè qA îø úÞ ÿA þüBøõãèA ëBHðk úG ÜÖõì óBGq þuoBÖ ÿBø
| |.koAkÿqôpìAÿBø ô koAk ÿA úðBuo QýGAnW ïkpì ÿApG úÞ lðôo þì
úÖpc úÛGBu BùèBu kõg úÞõXèk óAqpÖ ÿBÚ@ Ao óBy úé¾õcô kpýâ þíð Ao óBzPÚô òíÂok
Ao þâlñvüõð ô óõürüõéO ,Bíñýu ok oBÞ ÿA qôpìA úÞ QuA eýÂõO úG ïqæ úPHèA .kpHýíðpu
|.lðoAk ûlùÎ úG Ao úðBuo òüA Qüpülì ,lðoAk úÞ lñìkpì kõg úßéG lñPvýð úðBuo êøA ÈÛÖ BHÚo
úýùO ô óAkpâoBÞ þ`ýøBì lýXì ïpvíø òP×â ÿApG þÖpc þÏíW ÿBø úðBuo ú¾pÎ ok
úìBðpG ÿApWA òí ïkõgô QuBø úìBðpG ûlññÞ oBýPgA ok îø Ao ó@oBzPðA êüBuô þPcô lðoAk
Apíýu îðBg .ïoAk ûlùÎrýð Ao úýùOô lýèõOoõìA .kõG ÿqôpìAô QyAkõð þÖpc lüBG wK .lðoAk
ok ô lðoAk Ao ûoAõøBì ô {hK oõìA QýèõEvì qôpìA Ao kõg óõürüõéO îuA QùW òýíø úG
úG YüolO úG ÿpãük ïBð IcB¾ óAlñìpñø òí |.îýPyAnâ
|.lðõy þì ûkôrÖA Bì ÿA úðBuo ÐíW àü qôpìA óõürüõéO wK :óApùO úéXì
lýìA úG .Bíy qA xBLu :óApùO úéXì ?QuA þðBùW óõürüõéO
þðBùW qôpìA óõürüõéO :þðBÇéu ûoApy
óApâByBíO kAlÏO îüoAk þÏu :þðBÇéu ûoApyqôpìAóõürüõéOokóAoBßíøôBíyQýÛÖõì Býðk ÿBW úíø úG Bì ÿBø úìBðpG QuA oApÚ ô QuA
þPðpñüA Roõ¿G Bü ûoAõøBì ZAõìA pGoAõu .kôpG
îø lükAk òì úG úÞ þPÚô ô Bíy qA :ûoApy BG úÞ þÚpÖ .îýðBuo þì óBãíø úG Ao óBìkõg
úDAoA ëlì ok QyAk îýøAõg Bø úðBuo pãük
.îýøk oõHÎ Bùðõýéýì qpì qA Ao qôpìA óõürüõéO|.îðõñíìoBývG wéXð@ wè pùy ÿBøkAlüôo JBOqBG ô Bø úìBðpG
wè ÿBø óõürüõéO òýGoôk Bì pËð úG .QuA
New website: www.todaymediaproduction.com ïkpì úG ÿlülW ûBãð qôpìA óõürüõéO ok ô lðA ûkõG óBypùy ïkpì óBýìokpPíÞ þvéXð@
Old website: www.mercitv.us ÿpñø ô þãñøpÖ , þÎBíPWA êüBvì ,kõg qA oôk óBýðApüA óõ^ QuA ûkõG þâorG çg òüA
Facebook: www.facebook.com/TodayMedia ÿqBG koAô BO îýñÞ þì }çO ô QyAk îýøAõg kõg óBñÆõíø qA þPuok ô òyôo püõ¿O Bßüpì@
Telegram: https://t.me/TodayMediaProduction ïkpì ÿBuo ÿAl¾ BìA îüõzð qôo þuBýu ÿBø
Instagram: www.instagram.com/todaytv_network ÈuõO ,ly lñéG BXÞ pø úÞ þüAl¾ .îýyBG kõg |.lðoAlð J@ ÿõu òüA ok
Glwiz Box: www.glwiz.com ly ûlðBzÞ úøApýG úG þuBýu ÿBø ûôpâ þgpG
21 Coming soon on Galaxy Satellite and Yahsat úÞ QuA þP¾pÖ qôpìA óõürüõéO ok qôpìA þèô

>ÿA|úðBhéâ ÿBøqBâ<qA ÿkBüqoAlÛì BøôBâ óApùO úéXì
IWõì úÞ lññÞ|þì lýèõO þƒüBƒùñO úƒG kõƒg Ao lýèõO úG ÜÖõì úÞ ÿlñéø QÞpy àü #
koAk l¿Ú QuA ûly >þÎõñ¿ìôBâQyõâ<
.kõy|þì þðBùW {üBìpâ {üArÖA
þPyõâ úÞ QuA òüA úðBgoBÞ òüA {èB^ .lñÞBø|óAoõPuo koAô Ao Bø|QyõâòüA
xBvcA ô ,îÏÆ ,pøBÊ ÍBdè qA úÞ lñÞ lýèõO þƒuõƒì< ïBƒð BƒG ÿlƒñéø QƒƒÞpƒƒy àƒƒü
ÿApG {ýK ëBu 5 úÞ )|Mosa Meat|(>Qýì
.lyBG þÏÚAô ôBâ Qyõâ lñðBì ûkpÞ lýèõO">þøBãzüBìq@ Qyõâ< oBG òýƒèôA
qA Bƒø|Qƒyõƒâ òƒüA ok >Qƒýƒì þƒƒuõƒƒì< ÿApG {üBø|úìBðpG úßñüA ÿApG kpÞ ïçƒÎA ,kõƒG
qA úÞ lñÞ|þì ûkB×PuA þèõéu à^õÞ ÿBø|úðõíð Roõ¾ úG úÞ þüBø|Qyõƒâ }ôpƒÖ ô lƒýƒèõƒO

.QuA ûly QÖBüok ûlðq RBðAõýc ólG
lðõy|þì úünÓO þüAnÒ kAõì BG Bø|ëõéu òüA
ÿBø|úPyo óAõñÎ úG lñðAõO|þì QƒüBƒùƒð ok úƒÞ
kBXüA ÿA|ú`ýøBì QÖBG BO lññÞ lyo ÿA|ú`ýøBì

.kõy

lì@oAqBG úG þÎõñ¿ìôBâQyõâ

þÎlì Bø|Qyõâ òüA ûlññÞ lýèõO QÞpƒy úÞ lðA|ûkAk oAlzø Qvüq Èýdƒì óæBƒÏƒÖ "ô "|M Ventures|" þüAnƒÒ ÿBƒø|QƒÞpƒy koAô Ao lðA|ûly lýèõO ûBãzüBìq@ ok þÎõñ¿ì
,Bø|úðõíð òüA qA þßü qA ûkB×PuA BG úÞ QuA ûly ok Qyõâ ókoõg úG êüBíO lyo úG ôo lðôo ôQuAûlyQÖBüok"|Bell Food Group| .QuA ûkpÞ QÖBüok úWkõG ,lñÞ BùðAoõPuo
Pounder|" Ñõð pâpHíø oArø 80 BO lðAõO þì lñðBì Býðk åorG ÿBøkB¿PÚA ok ûtüô úG óBùW òƒüA ,ÿkçƒýƒì 2021 ëBƒu BƒO QƒuA oAôlƒýƒìA
>lèBðôk àì< kõÖ|QvÖ ÈuõO úÞ "|Quarter ,ÕpìôôBâ Qyõâ Apüq kõG kAõhðoAlüBK ,òý^ >pâpHíø< ÿApG Ao þøBãzüBƒìq@ ÿBƒø|Qƒyõƒâ .ly løAõg þéíÎ 2021 ëBu ok úìBðpG òüA
lñìqBýð ÿpPzýG ÐGBñì úG ,óBøBýâ úƒG QƒHƒvƒð 7.5 Bùð@ úWkõG ;kpƒÞ ïçÎA QƒÞpƒy òƒüA
.lñÞ lýèõO Ao luo|þì }ôpÖ úG .lñÞ lýèõO qA úWkõG òüA úÞ kpÞ AlýK {üArÖAôoõü óõýéýì
.QuA

þéøkqpAÞûokApBÖ×PóuAAlBðGqþqðAAplPðKqõïÞpXì

kôpÖ óAlðq úÆõdì ok ôA eévì çìBÞóBPulíø úÞÿpPKõÞþéø ÜüpÆ qA lüBÖ òýDôko #
.lyoApÖ úG ÜÖõì ,lðkoô@
òüA þédì wýéK , QuA ûlülð þHýu@ þvÞ ,ûlýzÞ ëõÆ úÛýÚk lñ^ BùñO úÞoApÖ RBýéíÎok
25 ûoôk ólðAonâ ëBcok úèBu 46 lüBÖô lðkpÞ AlýK ,kõG úPgõu úÞ þèBcok AlÏG Ao pPKõÞ þéø
.ly úPzÞ wýéK ÿôpýð àü ó@ óBüpWok úÞ kõG þPÚpu pÆBhG {Pýìõßdì úèBu
úÛGBu ïpXì òüAoBG òýèôA , kõy þì óAlðqqAoApÖ úG ÜÖõì þðAlðq òüA úÞ QuA ÿoBG òýìôk òüA
óBHùãð 4 qA QvðAõO úvðApÖ ëBíy ok þðAlðq úG kôoô qA wK QÎBu îýð qA pPíÞ ok 2013 ëBu ok oAk
lÏG ëBu àü BìA ,ûlýzÞ Quk Ùçg oBÞ qA úÞ kõG ûly þÎlì ôA .QuA QüBñW ô ïpW êdì ôA .krüpãG óAlðq qA oBX×ðA lñ^ kBXüA BG ô lñÞ ûkB×PuA þðBvðA pLu óAõñÎ úG
.kBPÖAóAlðqúGó@pÆBhGúÞlyÜÖõìBðþPÚpupýâok úP×âúGúÞQyõðwüoBKÿBøúìõcokþâlðqqA{GoBXOûoBGokþGBPÞ2009ëBuoklüBÖÿBÚ@
22

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

kooAkoBGôBâÿApG ïAlÎA îßc
!BKôoA úükBdOAqpìqA ûly

ïõßdì óBPuoBÓéGok BKôoA úükBdOA áBgrÞpOôqpìqA óly ko êýèk úG úéìBcôBâàü#
.QuA ûly ïAlÎA úG

— óBPuoBÓéGqpì úG úÞ ûkõG Ap^ ëBcok >wOõéýKBÞ< ÿBPuôook koAk ïBð >BßñK< úÞôBâ òüA
.QuA ûkpÞ ápO Ao BKôoA úükBdOA áBg ô ûlýuo )BKôoA úükBdOA qA ZoBg oõzÞ( Jp¾

ôBâ ëBc úÞ kpÞ ïçÎA àyrLìAk .lðAkpâpG {HcB¾ úGô kpÞ AlýK þédìoAk úÎorì àü AoôBâ
pGô ûly ïBXðA þðõðBÚpýÒoõÇGqpìqAôBâoõHÎ úÞ lðkpÞ ïçÎA óBPuoBÓéG RBìBÛì BìA QuA Jõg

.kõy úPzÞ lüBG BKôoA úükBdOA óõðBÚ ÜHÆ
kõG ûlzð }oõHÎ qA ÐðBì ô kõG ûlülð Ao þâorG ó@ úG ôBâ wß`ýø úßñüA qA ôBâ IcB¾
Býðk úG ÿA úèBuõâ úP×ø úu qA wK úÞ ûkõG oApÚ ôBâ òüA .kpßð ëõHÚ Ao îßc òüA ô ly òýãízg
ÑBÖk BKôoA úükBdOA òýðAõÚ êGBÛìokôBâqA lðAõO þíð óBPuoBÓéG ,úvðApÖ ÿoArâpHg úPyõð úG.koô@
þíðÿoBÞBì:Q×âûoBGòüAokóBPuoBÓéGþßyrLìAkwüôpulñìoBÞ,QðlñLülñüA}oArâúG .lñÞ

.îýñÞ ApWA Ao êvÞôpG RAoõPuk lüBG ô îýñßG îýðAõO
ô ûly ëpPñÞ ÿqpì þuoqBG rÞApì ok lüBG BøôBâ úÞ lüõâ þì BKôoA óõývýíÞ ÿBø êíÏèAoõPuk
Ao þPuAõgkAk RBðAõýc ÝõÛc óæBÏÖqA þøôpâ ëBc òüA BG.kõy lýüBC O Bùð@ ókõG îèBu kBñuA ÜHÆ

.kõy êDBÚ BñTPuA BßñK ûlðôpK „Áõ¿g ok BO lðA ûkpÞ îýËñO BKôoA óBíèoBK úDAoA ÿApG

23

óApùO úéXì

pâõÖ ,RolÚ úG ólýuo ÿApG þðõðBÚpýÒ ÿBø ûAo koAlð |úðBg ûoBWA {üArÖA ópÚ 5 úÞÿpùy
ô ly ÐÚAô p×ñO koõì }píÎ pg@ ÿBùèBu ok
,óBâkAq IýXð ,àýèõOBÞ ÿBø úÚpÖ qA ÿoBývG qA úÞîýñÞþì þÖpÏì Bíy úG Ao ÿpùy|#
ô lðkpÞ úéíc ôA úG Bø óBPvOôpK ô óApƒWBƒO ó@ûoBWA QíýÚ qôpìA BO ÿkçýì 1520 ëBu
RAopÛì êýèk úG BÇuô óôpÚ ÿApÛÖ ô óApâoBÞ
.QuA úPÖBýð {üArÖA
.lñPÖpâ îzg ôA pG ,}A þèBì ô ÿoBXO þðõßvì óBíOoBK@ àü ûoBWA pÂBc ëBc ok
ÿApG ô píÎ ÿBø|ëBu òüpg@ ok îø pâõƒÖ BìA .QuA óApâoBývG åorG ÿBøpùyok ûtüô úG
îýí¿O {ðBøBñâ {zhGô ûBýu úPynâ óApHW ëBu qA úðBg ûoBWA QíýÚ óBíè@ >ÿpâõÖ< ok
ÿApG úðBg 106 êìBy Ao þß^õÞ pùy BO QÖpâ .QuA ûlðBì þÚBG QGBS qôpìA BO ÿkçýì 1520
ÐíPXì úÞ kqBvG åoõHvÞA ok àýèõOBÞ ÿApÛÖ pƒùy ok úƒÞ ÿpƒâõƒÖ þƒðõƒßvì ЃíƒPƒXƒì
þðBßì óAõñÎ úG úPÖpâ oApÚ óBíè@ >åoõHvÞA<
.QÖo þì oBíy úG ó@ qA þDrW pâõÖ þðõßvì QÖBüok êGBÛì ok ApÛÖ ô óApâoBÞ óBßuA ÿApG
ok úÛÇñì òüA úÞ ÿkBüq RAoBvg kõWô BG þíülÚ ÿpâõÖ .QuA ûly úPgBu ÿrý^Bð ÔéHì
îýìpO qA wK BìA lük kõg úG ïôk þðBùW äñW qA {ýG úÞ QuA óBùW þðõßvì ÐíPXì òüpO
êGBÚ qôpìA BO ô QzâqBG kõg ëôA êßy úG ûoBGôk êGBÚ qôpìA BO ô ûly BñG {ýƒK ëBƒu lƒ¿ƒðBƒK

.QuA Qðõßu
óBíOoBK@147ô úðBg 67 êìBy ÐíPXì òüA

pOBÖk ô >õÞoBì wülÚ< ÿBvýéÞ ÿ ûôçÎ úG ÿpâõÖ ûoBGok IýXÎ ÿ úPßð .QuA Qðõßu
.QuA ÿoAkA qôpìA BO ÿkçýì 1520 ëBu qA úÞ QƒuA òƒüA
óBñÞBu ô QuA úPÖBýð {üArÖA ó~Bü ûoBWA QíýÚ
ok JõHdì þPvüoõO l¿Ûì àü ÿpƒâõƒÖ àüqApPíÞ Büôoõü 0.88 ëkBÏì >oléýâ< àü
þíülÚ þâlðq ÿ ûõýy úÞ QuA åoõHvÞApùy
ÿApG rýð þüBø ûqõì úðBg ô ûkpÞ Ì×c Ao kõg .lðqAkpK þì ó@ ûoBWA ÿApG oæk
ok þüBKôoA oAk úüBìpu >pâõƒÖ JõƒÞBƒW<
.koAk óAlñì úÚçÎ lükqBG Ao BXð@ÿkçýì îøkoBù^ ópÚ ÿBø ëBu òüqBÒ@
òu .1 ;koAk Épy lñ^ pùy òüAok QìBÚA óBíè@ ÿBø|òüpOlñíOôpS qA ôA ûkAõðBg .kpÞ BñG
ûôçÎ úGô ókõG àýèõOBÞ .2 ëBu Q¿y ÿæBG ô QyAk îÞBc úÛHÆ pG ÿkBüq mõ×ð ôA ô lðkõG
.lðõy þì ê×Ú Iy pø îø pùy ÿBƒø ûqAôok þ¾õ¿g RAoB¿dðA ô ÿoAk úüBìpu oAlÖpƒÆ
ïBð lüBG pùy òüA ok þâlðq qA êHÚ óBýÂBÛPì
ok ëBu oBù^ BO QuA òßíì ô lññÞ þvüõƒð .kõG
ókpÞ ëBHðk ô RoBXO ok }kpßüôo êýèk úG
.lñðBíG oBËPðA Qvýè
24

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
25
ÝõÖ þðlG BG úèBu 81 kpìpýK
rýãðA Q×ãyô ûkBì@ûkBÏèA

òu kõWô BGô lñÞþì }qoô îËñìoõÆ úG )AôAqBðBÞáõvýyõO( ïBð úG úèBu 81 ÿkpìpýK #
.QuAoAkoõgpG ÿA ûkBÏèA ÝõÖ ólGqA æBG
qôpìA ÿBø úÒlÒk qA þßü
ïAlðA IƒuBƒñO ÿAoAk,QƒüpƒzG
úÒlÒk àü úG pPzýG úÞ QuA
BO QuA úýHy ÿoôpÂô þOBýc
aýø úÞ ÿA ûkBu úÒlÒk àü úG
þíð ûkAk QýíøA ó@ úG QƒÚô
lüBy,BñýÛü kõWô òüA BG.kõƒy
Ao úÒlÒk òüA rƒýð BƒøBƒì kõƒg
þì úðõã^ úƒÞ îƒýyBƒG úƒPyAk
kõg ok Ao ïAlðA IuBñO îýðAõO
þâlðq pãük úÞ îüqBu pƒøBƒÊ
.îýyBG úPyAk þíèBu
qA wK úÞ lñPvø þgpG BìA
þâlðq þüAlPGA ëBu 40 Qynâ
pãük úÞ lðoôBG òƒüA pƒG,óBƒy
ÿApG ÿA úÖpc ÿBø }qoô óBìq
lüBG BùñO ô QuA ûlì@pu úG Bùð@
QÎBƒu îƒýð Rlƒì úƒG úƒðAqôo
pß×O qpÆ Ñõð òüA .lññÞ }qoô
ÿpß×OqpÆ óAõñÎ úG lðAõO þì ,
þì BíPc úÞ lyBG ûlññÞ óApüô
Bƒì lƒýìA ÐƒÇƒÚ UƒÎBƒG lƒðAõƒƒO
}qoô ÿApG îðBìq aƒýƒø.kõƒy
óAõO þì ô Qvƒýƒð pƒük ókpƒÞ
}qoô úG þñu pø ok ô úzýíø
ÿA úƒƒƒƒƒƒƒƒƒÖpƒƒƒƒƒƒƒƒƒc ÿBƒƒƒƒƒƒƒƒƒø
ok Ao pPzýG RBýDrW.QgAkpK

.Q×â îýøAõg áBñíð þìpâpu {hG qA IéÇì òüA úìAkA
qA lÏG.ly úPvzðqBG þãèBu 34 òuok úÞ QuA òKAs qA úèBu 81 "AôAqBðBÞ áõvýyõO" ÿBÚ@ |
RBýðBgk ûkB×PuA BG ûBHPyA ÿBø þðAonâ QÚô úG Ñôpy þñKAs kApÖApãük lñðBíø,{ðly úPvzðqBG
òu ëBu 50 BùñO ÿô úßýðBìq,úPynâ ëBu 30 okô kõHð þñKAs kpì òüA þâlðq ïBíO òüA BìA.kõíð
ô }pvíø QzâpG êýèk úG áõvýyõOô kpÞ kpO RBýðBgkqA ûkB×PuA êýèk úG AoôA }pvíø QyAk
.kõzð }oôBG wÞ aýø úÞ lupG ïAlðA IuBñO úG ÿA úðõâ úG BO QÖpâ îýí¿O ,ôA ókpÞ ëBdyõg
lñÞ xBvcA ÿlW Rly úG ïAlðA IuBñO }qoô ÿô úÞ ly òüA úG pXñì áõvýyõO Ùlø ô îýí¿O
îüso òPÖpâ ô RBýðBgk ókpÞ ápO úG oõHXì áõvýyõO.lñÞ ápO ó@oBñÞ ok Ao RBýðBgk òýñ`íø ô

.løk kõHùG çìBÞ Ao kõg ólG lðAõPG BO ly þPhu
þì ókpÞ òüpíO úG ûBãyBGok QÎBu 6 Rlì úG BøBâ úÞ kõG ÿlW ÿolÚ úG áõvýyõO Ùlø
BìA.QuA ïôAlì òüpíO QÎBu 3 îvW óAõO pTÞAlc úÞ Ap^ QuA ÿkBüq oBývG óBìq òüA ô QgAkpK
80 BùñO úßýðBìq ,2016 ëBu ok ÿô.kAk pýýÓO QÎBu 3 úG Ao óBìq óArýì òüA ôA,þOlì Qynâ qA wK
ëAlì àü ó@ úXýPð úÞ lyBG oô@ ïBÛì óBOõvßzýK ÿqBvðlG RBÛGBvì ok QvðAõO,QyAk òu ëBu

.kõG çÆ
}qoô úG þãèBu 85 òu BO ïoAk l¿Ú òì":Q×â úðõâ òüA Bø úðBuo BG Qvzðok áõvýyõO |
ô BøõðAq ok Ao ÿkok aýø ïA ûkpÞ,ókpÞ }qoô úG Ñôpy úßýðBìq qA ô îøk úìAkA ÿqBvðlG ok ÿA úÖpc
òùÞ úÏìBW ok RôB×Pì kpÖ àü úÞ QuA òüA ïoAk úÞ þíýí¿O BùñO òì. ïA ûkpßð xBvcA píÞ

."îupG BXñüA úG îðAõPG BO ly UÎBG òì òPyAk Ùlø ô îyBG óæBu

óApùO úéXì

26

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

27

óApùO úéXì

.lññÞ ÿpýâõéW kõg óBìq pãðApüô ÿBø óBÖõÆ
| þéì ûBãzðAk qA ,õPüpK êüpGBâ oõvÖôpK

! IéÚ óôlG ákõÞQéßuA 140 ØzÞkBvWAòüAólyAlýKóBìqokúÞ,|Trujillo
ày óôlG Bùð@":Q×â , QyAk oõÃc êdì ok
ô lñPvðAk þì rý^ òüpO îùì Ao kõg óBüAlg
Qý¾Bg úÞ lðkõG þüBø óAõýc BùñƒO BƒøBƒìæ
îùì {hG ÿõdð úGô lñPyAk óBð@ ÿApG ÿpGoBG
."lðkõG ïõÚ ô úéýHÚ ó@ ÿkB¿PÚA
þðBPuBGólíOrÞpìþßükrðokØzÞòüA | |
ïBXðAôpKok ÐÚAô|Trujillo | þßükrðokõíýÞ
úÞ Q×â õPüpK êüpGBâ oõvÖôpK ô QuA ûly
lðkõG ûly òÖk êcBu þßükrðok óBÞkõÞ ïBíO
Bø ûõÞ þßükrðok BøBìæ úÞ kõG þèBcok òüAô
ó@ ok úÞ kôrÖA ÿô úìAkA ok ô lðkõG ûly òÖk
óBìkpì qA ÿkBüq kAlÏO , óBÞkõÞ òüA rXG óBìq
.lðA ûly þðBGpÚ úÛÇñì òüA ok
2011 ëBuok óBÞkõÞ òÖk êdì ÿoB×coBÞ
| ÈuõO ÈÛÖ Bø úPÖBü BìA ô QƒuA ûlƒy qBƒÒ@
úÞlðlypzPñì| National Geographic
kpÞ àíÞ ÿoB×c þèBƒì òƒýƒìBƒO úƒG pƒìA òƒüA
ûqõì pülì ,|Jeffrey Quilter | òýñ`íø
úG ó@ qA , koAôoBø ûBãzðAk ok þuBñy óBPuBG ØzÞ óBÞkõÞ qA QéßuA 140 qA {ýG|#
ô lðkõG ûly òÖk {ýK ëBu 550ok úÞûly
ÿBø QéßuA kpÞ kBü "úWõO êGBÚ ØzÞ" óAõñÎ Bø QéßuA òüA úÞlðoôBG òüA pG óAlñízðAk
RBÏüBÂ ÿoAlÛì Bùð@ÿôopG úÞ þüA ûly kpg
.kõy þì ûlük püôB¿O ok lñPyAk kõWô .lðA úPyAlð IéÚ
óAõW ÿBìæ 200 qA {ýG óly þðBGpÚ| | | úèBu 14 BO 5 òýG ákõÞ QéßuA 140 qA {ýG
ÈuõO úðõãñüA òýñ`íø ,lðkõG ûly òÖk ô úPzÞ þƒƒƒƒƒƒßƒƒƒükrƒƒƒƒƒƒð ok )|Chim|( õƒƒƒƒƒƒíƒƒƒýƒƒƒÞ þécBu úÛÇñì ok {ýK ëBu 550 kôlc ok úÞ
óBÞkõÞkBvWA oBñÞok RBìBÛì úÞ kõy þì þñýG {ýK óBuBñy óBPuBG .QuA ûly ÐÚAô ôpK ,)|Trujillo|(õéXüôpO óBPuBG ÈuõO , lðkõG ûlƒy òƒÖk ôpƒK ëBƒíy
þüBø }oArâ":Q×â| Quilter |òýñ`íø | úG þðBGpÚ óAõñÎ úG Ao óBÞkõÞ ô óBƒðAõƒW òƒüA ok )pPy þÎõð(pãük ÿBìæ 200 qA {ýG | òüA pG óBuBñy óBPuBG ô lðly AlýK óBuBƒñy
kAlÏO úÞ lðkAk óBzð úSkBc òüA óBýðBƒGpƒÚ qA ô Bø êýu qA BO lðkõíð þì ëBuoA kõg óBüAlg , êdì óBíø ô óBìq óBíø ok óBÞkõÞ òüA oBñÞ QuA òßíì QéßuA kAlƒÏO òƒüA úƒÞ lƒðoôBƒG
òÖk óæBvâorGô óBÞkõÞ qA îÎA kApÖA qA ÿkBüq
QuA oAõyk þíÞ kAlÎA òüA ëõHÚ BìA lðA ûly . lyBG pzG iüoBO ok oBPzÞ kAlgo òüpPâorG
| àñüA "lyBG ûly ÝApÒA ó@ ok lüBy úÞ Ap^ úñýu úv×Ú , óBuBñy óBPuBƒG úƒP×â ܃HÆ
Ao òýÛÛdì qA þøôpƒâ Qƒüpƒülƒì| Quilter þvéXì ÿõÚB^ àƒü qA ûkBƒ×PuA BƒG óBƒÞkõƒÞ
| ÿBø úðõíð òýG þüA úÇGAo lñðAõPG BO koAk ûlùÎpG úÞ kôo þì óBíâ úðõâ òüA ô lðkõG ûly úPÖBßy,
äñøpÖ òülñ^ ëBc òüA BG .lñGBýG Bùð@| DNA òüA IéÚ ókpÞ ZoBg pG þƒÏu QƒuA òƒßíì
BøBßñüA ô Bø àOq@ ,BøBüBì úéíW qA þðBPuBƒG Bøko þgpG òýñ`íø óBÛÛdì. lðA úPyAk óBÞkõÞ
BìA ,lðA ûkAk ïBXðA Ao þðBvðA ÿBƒø ÿoBƒÞAlƒÖ ok ÐÚAô(óB^ óB^ pùy ok Bø ëBu òüA þÆ ok úÞ
QuA ûly QHS Rolð úG óBÞkõÞ ûõHðA ÿoBÞAlÖ úWõPì ô lðkpÞ þGBüko Ao lðA ûlðBì þÚBG )ôpK
.QuA ÿkBüq oBývG ô ûõHðA kAlÏO ok oBPzÞ òüA ô ûkõG ôpzýK kõg åpì ÿApG óBÞkõÞ òüA úÞ lðly
óBPuBG ólíO rÞpì þßükrð ok ØzÞ òüA.lðA

28

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D. okrýOpýzíy òPÖoôpÖ
óAõW óq îz^
American Board of Internal Medicine

áBðkok oBývG þÚB×OA ok óBùâBð ,kõG oBÞïBXðA ëBc ok úÞòý^ oõzÞêøA îðBg àü #
.QÖoôpÖ {íz^ úG ÿpýzíy

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| ,kõG ûly {íz^ koAô ÿrýO pýzíy úÞ þñý^ îðBg àü qA ÿkBüq oBývG püôB¿O úPynâ úP×ø
úG úÞ ô lðkõG úPynâ úP×ø ÿApG püôB¿O òüA RBÎçÆA òüpg@ ÜHÆ .ly pzPñì ÿqBXì RBd×¾ ok
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ .lðly pzPñì óArýì òüpPzýG úG úPynâ qôo ok þâqBO
þgõy àü þÆ ok ÝB×OA òüA úÞ luo þì pËð úG,lýñÞ þì ûløBzì püôB¿O òüA ok úÞ úðõâ óBíø
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ ok þOBÎçÆA aýøqõñø kõWô òüA BG BìA.QuA ûkAk jo óAõW þñý^ îðBg òüAoBÞ êdìok úðBÛícA
qôo ok rýð úÆõGpì püôB¿Oô QuA ûlzð pzPñì wýéKô óBPuoBíýG ÈuõO,úSkBc òüA QéÎ koõì
ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG
.lðA úPÖBü oBzPðA úPynâ
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # {ðBPukBGAopýzíyÿôoBßíøôúPvzðwðAsoôAkoBßðApGÿôopGúßýðBìq,þñý^óAõWîðBg |
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW óApGoBÞ òýñ`íø.kõy þì êÛPñì óBPuoBíýG úG êdì ó@ kBüq oBývG QýÏíW óBýì qA,úPyAk úãð
QuA áBðkok oBývG ÝB×OA òüA":lñP×â òýñ^ òüA,lðkAk óBzð {ñÞAô õDlüô òüA úG úÞ ÿkBüq
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # ."lðõy ïçÎA ô úPgBñy åorG QüBñW òüA êìAõÎ ô lGBü kõHùG óAõW þñý^ îðBg òüA BO îüoAôlýìAô
aýø qõñø kõWô òüA BG ô kpG þì pu úG óBPuoBíýG ok óAõW îðBg òüA qõñø RBÎçÆA òüpg@ ÜHÆ
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse
.QuA ûlzð Àhzì ôA þðBívW QýÏÂô òüpg@ qA qA þOBÎçÆA
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok#
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # QuBìô Bíy Ð×ñG óApùO úéXìok þùâ@

BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # .lýøk úülø óApãük úGô lýðAõhG Ao óApùO úéXì
QuõK ókpÞ RôApÆ
þðApùO ïpßzPì
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO #
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok #
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO #

õì }rüo óBìok #
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO #

(818)343-0101

19100 Ventura Blvd Ste #A Tarzana CA 91356
IHop Shopping Center

29

óApùO úéXì

UÎBG ôA þèõíÏìpýÒ ÿôpGA ëlì ô ûkpÞ oõHÎ
ôA BG kApÖA qA ÿkBüq kAlÏO óly Bñy@ô QýGõHdì

kpÞoõùzì Ao ôA þuôo óAõW óq áBñPzcô ÿôpGA ëlì}kõgúP×âúGRôB×OòüAkBXüAÿApGÿô.ly
ó@ ÿBø þPhu êGBÛì ok BO QÖpâ ÿlW îýí¿O
lyo ûqBWA {üBøôpGA úG òüApGBñGô lyBGoAlüBK IýXÎ ôpƒGA ëlƒì BƒG þƒuôo pƒPgk #
kpýãýì pG ok Ao ôA þðBzýK ïBíO úÞ }kõg
ok Ao þðBzýK ïBíO {üBøôpGA úßýüBW BƒO kAk ûkpÞIéW kõg úG Ao þuôo ÿBø úðBuo úWõO
lñü@pÖ òüA ïBíOAqA lÏG.lðkAkoApÚ kõg {yõK
ëBHðk úG Ñôpy p×ð oArø Bø ûk ÿqBXì RBd×¾ ok .QuA
ÿBø {üBíð ÿApG ôA qA þPc ô lðkpÞ ôA ókpÞ åçGôqA þßü úÞ , "ôõðõÞkõOôpK Bßéüs@"
þéÞ oõÇG ô ly RõÎk óõürüõéO ok þãðBg , QuA lì ÿBýðk úñýìqok óAõW þuôo óBvüõð
{üBøôpGA ëlì úÞ kõg püõ¿O oBzPðA qA wK
.lñPgBu ûoBPu àü ôA qA {üBøôpGA þßü úG êülHO kõG ûlðByõK Ao ÿô þðBzýK ïBíO
| | ! òùKôpGA ëlì BG òPÖpâoõèBÖ þÎBíPWA ÿBø úðBuo püôB¿O òüpOlükqBGpK qA
ÿBÎkAô úP×â ÜHÆ , îðBg òüA òùK ÿBøôpGA kõg úG Ao óApGoBÞ qA þùWõO êGBÚ úWõO ô ly
ïBùèA òýãízg óBâlðpK ÿqBG qA ÐGBñì þgpƒG
wüõð åçGô îðBg òüA àñüA ô QuA úPÖpƒâ .kpÞ IéW
ëBu 7 kôlc îðBg òüA wßÎ oBG òƒýèôA
koAk kõg ïApâBPvñüAokoAlÖpÆ 90000 qA {ýG ok úÞ kõG þèBc ok ó@ô kpÞ AlýK oBzPðA {ýK
pPzýG püôB¿O BG óBìq oôpì úƒG lƒðAõƒO þƒì ô " QzKpK ôpGA þXð@ " "|Bushy Angie| " kõg óBPuôk úG QðpPñüA ok Apð@ AoõÖ , kpÞ QHS IéW kõg úG Ao ÿpÖBvì úWõO xõGõOA àƒü
.ly úPgBñy óBýìok îðBg òüA ïBãñø ó@qAô lñÞ þì ëBuoA xõGõOA ok Ao îðBg òüA püõ¿O úÞ þ¿hy.kpÞ
. lñÞ JnW kõg úG Ao ÿpPzýG óAoAlÖpÆ óAõƒƒƒƒñƒƒÎ BƒƒƒƒG ô ûlƒƒƒƒy oõƒƒƒƒùƒƒzƒƒì ïkpƒƒƒƒƒì
þéì ÿBøqpì qA þuôo îðBg òüA pƒüõƒ¿O

úG ô ûlýƒuo oæk 318600 ëkBƒÏƒì úƒG ,2006 òüA BG .ïõy êídPì ÿA|úñürø òýñ^ áoBK ÿBW .QuA úPvßy Ao áoBK ÿBW QíýÚ qA Bøqôo òüA êýHìõOA áoBK ÿBWoAqBG #
ûqBG òýíøok òßvì QíýÚ ÿpGApG 3.4 {üArÖA .ïphGêýHìõOA5îðõO|þìÔéHì ok þíülÚ ÿBø|êýHìõOA pðõývƒßƒéÞ àƒü úßüoõÆ úG QuA pO|ÕAk ÿpãük óBìq pƒø
ok àéì lüpg ûly IHu úÞ ûly pXñì þðBìq okáoBKÿBWpøÈuõPìjpðpÂBcëBcok ëõHÚ êGBÚpýÒ Ao Bø|QíƒýƒÚ òƒüA ,äƒñƒÞ|äƒñƒø ok áoBK ÿBW àü ÿoæk oArø675 QíýÚ
.kõypOoAõykÿpãükoõzÞpøqAäñÞ|äñø ëBu úG QHvð ÿpGApG {y {üArÖA BG äñÞ|äñø àü lüpg ÿApG koAlð óBßìA lüõâ|þìô lðAk|þì koõÞo ,äñÞ|äñø QíýÚ|óApâÜÆBñì qA þßü
óBHcB¾ îø áoõüõýð ô óBPvéãðA ok úPHèA
ïpð úXñK ô Quk þéßzì òýñ^ BG êýƒHƒìõƒOA
àü ÿBùG ,ríüBO|áoõüõýð ïçÎA ÜHÆ .lññÞ|þì !ÿoæk oArø675 áoBK ÿBW
QíýÚ|óApâ ÿBø|úédì qA þßü ok áoBƒK ÿBƒW

.QuA ûly ïçÎA oæk óõýéýì àü ,òPùñì
äñÞ|äñø ok úÞ þâorG êßzì òüA p¿Ûì BìA
ÿBø|óBíPgBu óBâlðqBu lüBƒG Ao ûlƒì@ |{ƒýƒK
þèBì QÏ×ñì þƒK ok úƒÞ QƒvƒðAk þƒðõƒßƒvƒì
þÖBÞ äñýÞoBK ,Bø|óBíPgBu ÿApƒG ,óBƒykõƒg
BG áoBK ÿBW kAlÏO úXýPð ok ô lññÞ|þíð úýHÏO
.koAlð QÛGBÇì þðõßvì ÿBølcAô kAlÏO
9.5 óõñÞBO 2006 ëBuqA áoBK ÿBW kAlÏO
kAlÏO úÞ þèBƒc ok úƒPƒÖBƒü {ƒüArƒÖA lƒ¾ ok
49 {üArÖA BG þðBìq ûqBG òýíø ok Bø|êýHìõOA
.QuA ôo|úGôo ÿl¾ok

30

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

qAoõùzì ÿBø þPüpHéu
lñP×âóBy þðAôo RæçPgA

þâlðqúGúèõéâàýéyBGkõGúèBu27úÞþðBìq Rçßzì qA ókpƒÞ QƒHd¾ ÿõƒGBƒƒO #
.kAkóBüBKkõg úÞ ÿoõùzì ÿBø ûpù^ Øǃè úƒG þƒcôo
}kõgúÞôApPgk>òýGõÞòýGwývðApÖ< ok ô lñPvø óBHüpâ úG Quk ó@BG óBykõg
ôõGBO lüõâ þì ûkõGôpGôo kBýPÎA êßzì BG îø ëBc ok lññÞ þì þðBuo þøBâ@ }koõì
kBýPÎAô þðAôo ÿBø ÿoBíýGqA òP×â òhu ïpy .QuA óly äðpíÞ
.kôpGòýGqAúÏìBWoklüBG ûôpâ úèBu 37 ûlñðAõg ,>rìBýéüô êzýì<
ÿA úìBð ok BâBâ ÿlýè ,rýð 2016 ëBu ok òüpO ûqBO qA þßü >léüB^ rýñýPuk< oõùzƒì
QyAkpGûkpKkõgþcôoRçßzìqAûkBzâpu úG óBðAõW ÜüõzO ÿApG úÞ QuA þüBø ûpùƒ^
qA wK xpPuA Bü >ÿk xA þO þK< úG Q×âô ûkpÞ ïAlÚA kõg þcôo Rçßzì BG þüôoBüôo
.QuAçPHìúdðBu úÞ úP×â {ðAoAkAõø úG ïApâBPvñüA ok ôA .QuA
ô úñýìq òüA ok þƒðBƒuo þƒøBƒâ@ ÿApƒG ôA úGQukþâkpvÖAôþcôoêßzìBGQuBùèBu
ok QèBXg xBvcAqArýøpK úG óBðAõW ÜüõzO .QuA ûkõG óBHüpâ
ÿkBüqÿBøQýèBÏÖkõgþcôoRçßzìkoõì qA úÞ QuA úP×â òýñ`íø >rìBýéüô< îðBg
.lñÞþì QuAõgok úñýìq òüA ok À¿hPì ûôpâ àü
>ÿpÞ BüAoBì< ,2018 ëBuoBùGok òýñ`íø ûõýy koõì ok þdýƒÂõƒO þƒèô ûkpƒÞ àƒíƒÞ
ëBuqA úÞ kpÞ ïçÎA þüBßüpì@oõùzì ûlñðAõg .QuA ûkAlð {ðBìok
QuA óBHüpâ úG Quk þHÇÚôk ëçPgA BG 2001 Ao ÿkBüq QÚô lüõâ þì >rìBýéüô êzýì<
xBvcA ô úPyAk QHTì úXýPð {üBø óBìok þèô þðBvÞ ÿqBu lñíðAõO koõì ok þðBuo þøBâ@ úG
lñðBHüpâ úG Quk þƒcôo Rçƒßƒzƒì BƒG úƒÞ
.lñÞ þì ÿpPùG
ÿõGBO úÞ ÿoõùzì ÿBƒø ûpƒù^ pƒãük qA .QuA ûkAk ÁB¿PgA
lðA úPvßy Ao þcôo Rçßzì qA ókpÞ QHd¾ åôô úéXì BG õãP×â ok îø >ÿpK þPýÞ<
úG Bø {ñÞAô ólük qA wK úÞ úP×â BýèApPƒuA
.kpÞ ûoByA BýðBPüpG ÿpø ûkArøBy úG óAõO þì {HéÚ|Witness | Bü >løBy< }lülW ïõHè@
þƒéük < úƒìBƒƒðqôo úƒƒG 2017 ëBƒƒu ok ôA {ñÞAô ÿôo lüõâ þì ôA .ly ûkpvÖA ô Qvßy
ëBu ok BðBüAk , }okBì åpì Q×â >ÙApãéO þPÚô ô kõG ûkpÞ þuBvcA ÿoAnâ úüBìpu ïkpì
þâkpvÖA oB^k ,kõG }oBËPðA Ùçg Bø {ñÞAô
.kpÞ kpg Ao ôA 1997 úÞ lñÞ þì óBÎmA >ÿpK< îðBg úƒPƒHƒèA .lƒy
úÞ Q×â }A úHcB¿ì òüAok ÿpø ûkArøBy .Qvýð òìrì ô QuA Rlì ûBOõÞ ôA þâkpvÖA
kõG ûkq IèpG Rõßupùì ëBu QvýG Rlì úG ô oBPýâ ûlðqAõð >òýƒGõƒÞ RpƒÞ< pƒPƒgk
úÞ ÿrý^ ; kpÞ þì JõÞpu Ao {OBuBvcA ô wK ëBu 24 îø >BðAôpýð< áAo ûôpâ oAnãðBýñG
ÿoBíýG ÿõGBO koõì ok }olK þzƒÞkõƒg qA
.kôo {ýK óõñW qpì BO BøoBG ly UÎBG
BG BùñƒO úƒÞ kpƒÞ lƒýƒÞBC ƒO ÿpƒø ûkArƒøBƒy .QuA ûkpÞ QHd¾ Bßüpì@ok þcôo
þcôo Rçßzì BG QvðAõO úÞ kõG ÿôBßðAôo úG kBýPÎA BG úÞ >òýƒGõƒÞ RpƒÞ< }olƒK
BG QvðAõO úÞ kõG óBìq ó@BùñOô lüBýGoBñÞ }A 1994 ëBuok kpÞ þì ïpð úXñKô Quk òýDôpø
ÿoAõâõu ôA ÿApG ô kõy ôpGôo }okBì óAlÛÖ

.lñÞ

31

óApùO úéXì

ok îðAõPýì úG oõǃ^, lƒyBƒG òƒüpƒÖ@ úƒÏWBƒÖ

!løk þì ÀýhzO Ao Bùð@åpì óBìq kApÖA ÿõG BG úÞþðqòüAêýèkòýíøúG?îñÞQèBgkBøó@Qyõðpu
lc qA {ýG BO QÖpâ îýí¿O óAõW óAõg òøm
kpÞ JBhPðAô , kõzðrÞpíPì kõg þüBðAõO ÿôo JoBXO òüA "îPyAk ÿoBízýG kAlÏO úG lñíèBu þâlðq ëõÆ ô .løk ÀýhzO Ao kApÖA ÑõÚõèA oõzÞ rèô Rõuõýð qA úèBu 24 þðq #
úðõã^ løk kBü óAõW óBðq úƒG ÅõƒÎ ok úƒÞ .QuA ûlüBÖ þG BHüpÛO úßéG ,áBñupO ÈÛÖ úð Ao Bø åpì êýHÚ òüA qA ÿoBízýG kAlÏO kõƒg kApÖA åpì óBìq QuA okBÚ lüõâþì BýèApPuA
ôA.lññÞ ûkB×PuA Jõg kõg þñøm ÿBø QýéGBÚqA
ÿBø þüBðAõO úG lðAõO þì þvÞ pø , lñÞ þì BÎkA óAõg òøm àü ÿBø úP×â xBuA pG êÚAlc .kõG ûkAk þ¿hzO .løk ÀýhzO Bùð@ÿõGqA Ao
BìA ôA wc , lñÞ AlýK Quk þüAoôBì ô þñøm okBÚ åpì óBìqok úÞ lñÞ þì BÎkAôA .úèBu 24 úßñüAqA êHÚ ëBu àü": Q×â óAõW óq òüA úÞ þðAõñÎ QdO úPHèA " ÿkBìApÖ þGpì" òüA
wK , ly þì JõÞpu þÞkõÞ óAoôkok æõíÏì þßíÞ aýø ,lñÞ BízPuA Ao åpì ÿõG úÞ QuA ok úÞ ïlük Ao îüõíÎ îñÞ Ñôpy Ao óBPupýGk kõG úèBu 12 þPÚô ApøBÊ– lñßýì ØüpÏO }kõg
oBÞ Qhu BO kõG oõHXì ô , Bø ó@ qA Qýìôpdì qA ÿkôrG úßñüA òP×âô kpÞ óAõO þíð kApÖA òüA úG úðBgok ôA åpì qA êHÚ Iy . kõG oBÃPcA ëBc þüBðAõO òüA kõg oBíýG ÿõíÎ RBÚçì ïBãñø
þìôA æBcô .lññÞ ëBÏÖ ûoBGôk Ao Bø ó@ BO lñÞ òì . ïkpÞ ïBízPuA Ao ûly luBÖ þñüpýy ÿõG þì pÆBg úG ôA úÞ ÿrý^ , kpÞ ØzÞ Ao kõg
QulG Ao ó@ BO lñÞ àíÞ rýð óApãük úG løAõg .lñÞ þíð kBXüA Bø ó@ok þvc lðpýì þì aýø çHÚ óõ^ QuA lvW ÿõG úÞ ïkpÞ pßÖ Quok úðBg ok þÎõHÇìBð ô IýXÎ ÿõG koô@|
Quk òì úG þñýãñu þvc RBÚôA þøBâ þvÞ aýøô ïkõG ûkpßð ïBízPuA AoõG ó@QÚô ûlý`ýK úðBgok úÞ {üõíÎ RõÖ qA êHÚ Iy
.lðoôBýG ïõy þì úWõPì BìA îüõãG ÿrý^ lüBG .løk þì IýXÎ ÿõG ó@ úWõPì QvðAõPü îð òì rXG îø .QuôA lvW ÿõG úÞ kpÞ þì pßÖ ôA ô kõƒG
îPvðAõO þìô ïkõG ákõÞ " Q×â óAõW óq Ùp¿ì þG þéßzG ,Qvýð òì ú×ýÊô òüA úÞ òì úÞ þüõG úÞ ïly úWõPì BƒølƒÏƒG ô kõƒy ó@ïBízPuA úGokBÚôArXG wÞ aýø úßýèBcok
Bø ó@ JAõg úzýíø ô îðAõhG Ao ïkpì RBuBvcA þƒßíÞ þƒvÞ úƒG lƒðAõƒO þƒíð óõƒ^ , QƒƒuA Kala | ,QuA åpì wðBÞpÖ ïkpÞ ïBízPuA IýXÎ ": lüõãýì| Kala | kõHð IýXÎ ÿõG
ô lñPyAlð Quôk Ao oBÞ ó@ ïkpì ,ïlük þì Ao ïqAkpLG kApÖA åpì ÿõG úG îðAõO þìoõÇ^.lñßG qA òì, wK ó@qA "úP×â wLýéÞ qpOBÞ úG ApýgA| óBíø " luBÖ þñüpýy ÿõG úG úýHy ÿrý^ kõG
óly RôBÃÚ ûoBƒGok ïlƒy åorƒG úƒÞ þƒPÚô Bø ó@ pâA kõy þì ú^ ?îñÞ àíÞ Bø ó@ úG ô Bü oBíýG kApÖA koõìok Ao JoBƒXƒO Qƒuk òƒüA IüpÚ åpì lðAõO þì úÞ lýíùÖ úÞ kõG óBƒìq
Bø ó@ úG pâA ?kpì lñøAõg ÿkôq úG úÞ lñðAlð
."ïkpG òýG qA Ao ïA þüBðAõO òüA ô ïlýupO lðAõPýì ,lñyBG úPyAlð þøBâ@ êHÚ qA ô îüõãG

!kpÞpýãéÖBÒ Ao {ðAoAlÖpÆ }lülW îüpâBG Nk þðBW

îéýÖ ÿBø|ûoBPu pãük oBñÞ îéýÖ iuBKô|{upK îéýÖ þ×ñì Qý¿hy îüpâBG Nk þðBW #
Q¿hƒy îüpƒâ BƒG BƒìA kpƒßƒð AlƒýƒK oõƒÃƒc ok >óBzøBãPvüq ô rýãðA|Q×ãy óAoõðBW<
úG þHèBW óBñhuô lì@ úñd¾ ÿôo lèAõèlñüpâ óoAkAõø ô QÖBü oõÃc óBÞ|àýìBÞûoAõñzW

.koô@ óBGq .kpÞpýãéÖBÒ Ao
|:Q×â óApÂBc ÿBø|ÜüõzO qA pßzO BG ôA óAoõðBW< ïôk QívÚok Nk þðBWoõÃc
þâlðq þPuAo ÿApG ô ÿkAq@ ÿApG úƒÞ þƒüBƒì< pãüqBG òüA .kõG þèBXñW qBÒ@ qA >rýãðA|Q×ãy
þøBãüBWô îürýgpG úÞ luo|þì þðBìq îýñÞ|þì ókq àPÞ úG îùPì kpøpHìAqA þüAlW óBüpWok

>.îüoô@ Quk úG óBùW ok QuA Bì Üc úÞ .kõG }pvíø
úñd¾ oõð Nk þðBW þðApñhu óBƒüBƒK ok {HñW óBƒüpƒW ok úƒÞ kõƒG þƒÖBƒÞ òƒýíø
Ao úñd¾ ô QÖo ôpÖ þßüoBO ok ôA ô ly }õìBg oAq@ ô Qðõzg pGApG ok óBðq ÝõÛc qA QüBíc
ô kõy ôo|úƒGôo ÿoBƒývG RAkBƒÛPðA BƒG þƒvñW
.kpÞ ápO þPüBÂoBð qApGA îéýÖ ok ôA oõÃc qA ÿoBƒývG
RBüBñW :rýãðA|Q×ãy óAoõðBW< îéýƒÖ ok ÿôo ôA óBÞ|àýíÞ ûoAõñzW óBüpW ok BìA lññÞ
ok úÞ òýìko ÿkA oBñÞ Nk þðBW >lèAõèlñüpâ îéýÖ óAokAõø ÜüõzO BG ô ly pÂBƒc úƒñd¾
ÿqBG kõG ûkpÞ ÿqBG Ao þé¾A {Ûð Qvhð îéýÖ >lèAõèlñüpâ RBüBñW :rýãðA|Q×ãy óAoõðBW<
ok úÞ QuA îéýÖ ûoBPu pãük æ kõW .lñÞ|þì
oõùzì oôléHìAk xõHè@ þðAõƒW óAoôk {ƒÛƒð .lyôo|úGôo
úG þ×ñì þPý¿hy {Ûð îéýÖ òüA ok úÞ Nk
.kõy|þìpøBÊ Qvzðok lñÞ|þì ÿqBG Ao lèAõèlñüpâ Rpéâ ïBð

32

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

BG óóBAPluñoìpBíñøýGpoükõþ¿hOqüABzlìüllyýzkíBWÛPðA

,óBPuoBíýGok ÿolýcoõKoõ¿ñì BG ÿoBâkBü wßÎ ÿApG ÿlülW xBHÎ úÞþüBøqôoqA #
lñ^ úG rý^|úíø ,ëõíÏì ÜHÆ BìA QuA úPynãð ÿkBüq óBìq ,kõG ûly ÿqBXì ÿBÃÖ ûsõu

.QÖpãð RpHÎ xok þvÞô ly kôldì þìApâBPvñüAô þìApãéO þgõy
RkBýÎ úG Bø|ûpù^ ,QuA ÿoBíýG pPvG ok }qoô Bü pñø RõvÞ {ýK àü þPÚô îø qBG óBñ`íø
þyqoA ú^ úÞ lñðæõHÚ|þì Bì úGô lðqAlðA|þì Ao óBzüBø|wßÎ ,RkBýÎ òýíø úðBùG úGô lðôo|þìôA

.lðA|êDBÚ óBâorG ÿApG
ôBíñýuóApãüqBGþÎBíPWARBd×¾úGpâA.QuAoAôpgúðõíðþPzì,lýñýG|þìúÞÿpüõ¿O| |
QýÏÂô òýíøok úíø ;lýñýG|þì kBüqrýð Ao Bø|ûpù^pãük úGBzì ÿBø|wßÎ ,lýðrG ÿpu óõürüõéO
ô lñøk óBzð ÿkõg úÞ òüA ÿApG ô lðA|úPynãð îø óBzüA }õgBð ëAõcA òýíø qA Bø|þPüpHéu .kBPuA

.lðA|úPyAnãð îÞ ,oBíýG kBPuA BG òPÖpâ wßÎ ok ,lñP×ýð IÛÎ Zõì qA
Bø|Ù@õyô Bø|òPgAlðA|wßÎ òüA ,îýüõãG ûkBu BìA koAlð þP×èBhìoBíýGqA RkBýÎ BG wÞ|aýø
ó@ úÞ( ,lðpýãG wßÎ þhüBzì kBPuA oArð ëBc BG ô lðôpG ÿkBÎ ïkpì pâA .koAlð þPýGAnW ïkpì ÿApG
óBypíÎ ok oBG àü ÈÛÖ lüBy Bø|ó@ úÞ îýñÞ ÐðBÚ Ao óBìkõg oõÆ|òüA îýðAõO|þì )QuA ûBHPyA îø
Bø|ûpù^ òüA qA ïAlÞpø ?Ap^ pãük óApãüqBG BìA lññýHG àükrð qA Ao þhüBzì lýzíW kBPuA lñðAõPG
ô Bø|òzW Bü oBS@ úñd¾|QzK ok Ao óBzüA oBG lñ^ ?lðA|ûkõG ÿqBHíø þhüBzì kBPuA BG oBG lñ^

?lðA|úPgAlðAîøwßÎB« ðBýcAôlðA|ûlükþüBíñýuÿBø|ûoAõñzW
ëBc ,lýðrG >ïoAõâorG olÛ^ òì< ¶lñhHè ô lüpýãG Qus úÞ òüA qA êHÚ !úüBì óApâ ÿBø|þPüpHéu
þhüBzì kBPuA óAõOBð ô ØýÏÂ îvW BG lüBHð úÞ lükpßð pßÖ aýø !?lülülð Ao þhüBzì kBPuA oArð
wßÎ úG Aonâ ûBãð àü þPc ,lüoAnãG óBO|ïApâBPvñüA ok Ao wßÎ úÞ òüA qA êHÚ !?lüqAlñýG wßÎ
Ao wßÎ òüA êÚAlc úÞ lükpßð ày îø ûom àü þPc !?lýíù×G Ao óBzüA ëBc QìBgô BO lükpßð

!?lüoAk úãð óBO|þ¿hy õýyo@ok ô lýñßð pzPñì
pÆBg úG Ao ïApâBPvñüA ,õßuçK óBíPgBu ÿqõu|{O@ óBìq ok úÞ lükõHð Bíy òýíø pãì
Qus BG Bøqôo ó@ ok Bíy òýíø pãì !?lýPyAnâ óBOpu ÿôo óBíPgBu òüA BG ïkpì ÿBø|þ×éu

!?lýP×ãð õßuçK úPgõu|úíýð óBíPgBu BG òPÖpâ þ×éu úÏWBÖ qA ô lükpßð ûBãð Bì úG úðçÚBÎ
qA êýéXO ûAo Bíy .lýuBñyolÚ Bíy .lýðAk|þì Ao pñø óBâorG olÚ úÞ lükpÞ QGBS Bíy ,lyBG
kBPuA oBíýG ûpù^ BG Ù@õy .lýñÞ ïBíO Ao ApWBì òüA pãük BìA .lýuBñy|þì Ao pñø ú¾pÎ óBOõvÞ {ýK

.lýøk óBüBK Ao RõvÞ {ýK

úéXìok kõg ÿBø ïBýKô þùâ@oBzPðA BG
åorG ûkAõðBg òüA úG ,óApùO þééíèA òýG

lülðõýK úG þðApüA

33

óApùO úéXì

)|Dwayne Johnson|(óõvðBWòüAôk
ô kôõýèBø ÿBøqôo òüA oBÞpK ô xBñypu pãüqBG
>áAo< ïBð BGpPzýG úÞ òzÞA ÿBø îéýÖ ûtüô úG
þßü óõñÞA kõy þì úPgBñy )|The Rock|(
pG .QuA kôõýèBø óBâoBPu òüpO QíýÛðApâ qA
ëBu ÿBølì@ok qA þíuo ÿBøkoô@pƒG xBƒuA
óõvðBW òüAôk úÞ ûly Àhzì ,ôA úPynƒâ
oæk óõýéýì 124 qA {ýG úPynâ ëBu ok BùñO
ëõÒ ô þðçÃÎ pãüqBG òüA .QuA úPyAk lì@ok
qôpìA úG BO þPzÞ ÿBýðk ok oõÃc óBìq qA pßýK
òüA ô QuA ûkpÞ þÆ Ao þHýzð ô qApÖpK ô qAok ûAo
úG kôõýèBø ÿBøoBPuApKõu qA þßü rýð Bƒøqôo
lðAõO þì îéýÖ pø ok }oõÃc úÞ lü@ þì oBíy

.lyBG ó@ úWõO êGBÚ }ôpÖ ûlññÞ òýíÃO
ÿBƒø îƒéýÖ ok pƒýgA ÿBƒƒø ëBƒƒu ok ÿô
}õg êãñW úG :þXðBìõW< lñðBì þyôpƒÖpƒK

>lülì@
|Welcome to the
Jungle| :|Jumanji
pãük îéýÖ ÿkAlÏOô Rampage| >Jõy@< ,
Ao þùWõO êGBÚ ÿBø }ôpÖ ïAlÞ pø úÞ ûkõG

2018 ëBuok ÿpãüqBGqA óõvðBW òüAôk þðkpßðoôBGô IýXÎ lì@ok

òýñ^ ûoBG òüA ok kõg xBñypu pãüqBG òüA úƒÞ QƒuA ûlƒy Àƒhƒzƒì úƒPƒyAk óõƒvƒðBƒW .QuA ÿA ûlñü@ok ÿô òüA pG ûôçÎ .lðA ûkpÞ úGpXO
úG òì ÿApG þÎBíPWA ÿBø úðBuo |:lüõƒâ þƒì ô Bø îéýÖ ok ÿqBG kríPuk úG BùñO ÿô ÿBølì@ok òüAôk úÞ ûly UÎBƒG lƒì@ok óArƒýì òƒüA ÿBø óBPuAk qA úPÖpâpG ÿBø îéýÖ ok àƒükrƒð
êülHO îéýÖ àü þGBüoAqBGp¿ñÎ òüpO ÿoôp Bø îéýÖ þéÞ }ôpÖ qA ûly òýýÏO ÿBøl¾ok kôõýèBø þðõñÞ pãüqBG òüpOlì@okpK óõvðBƒW >ûBƒƒƒýƒu ïAk@< lƒƒƒñƒðBƒƒƒì þƒƒƒÞõƒƒƒG àƒƒƒýƒíƒƒÞ
BG Ao ÿA úðBuo úƒüBƒìpƒu àƒü òƒì .lƒðA ûlƒy JBvc ÜüpÆqAôA RôpSqA þzhG úßéG Qvýð àü ok úPvðAõPð ÿpãüqBG aýø óõñÞBO ô lyBG >ïqBƒƒƒy ïBƒƒƒƒÛƒƒPƒƒðA< ô )|Black Adam|(
ïA úPyAnâ áApPyA úG Býðk puApu ok îðBHÆBhì úÞ kõy þì òýìBOôA þÎBíPWA ÿBø úðBuo ÿBø Quk ÿpãüqBG ûqõcok ÿlì@ok òýñ^ úG ëBu pøBÊ rýð )|the nemesis of Shazam|(
ÿAoAk îøk þìoApÚ Bø ó@ ÿApG òì úÞ ÿrý^ úÞ ûôçÎ ÿô .QuA {üArÖA ëBc ok rýð qôo úG qôo {ýG þðBìq Rlì òýíø ok þðõéÞ ZoõW .lGBü
}ôo ,þGBüoAqBG lülW ûõýy òüA .|QuA }qoA óBâlññÞ úýùO BG kõg þÛÖAõO kríPuk QÖBüok pG qA pOæBG ô úPyAk lì@ok oæk óõýéýì 239 qA .ly løAõg
óõâpâk Ao Bø îéýÖ ÿApG þGBüoAqBG þPñu ÿBƒø úG rýð þÓéHì ,îéýÖ þéÞ }ôpÖ qA ÿl¾ok ô ok BùñO lì@ok òüA BìA úPÖpâ oApÚ óõvðBW òüAôk ÿBø åõèBük æ« õíÏì {üBø îƒéýÖ ok áAo
ÿBø }ôo Bø þPüpHéu úÞ ûly UÎBGô úPgBu þíuo ÿBø QðBÞA ok Bø îéýÖ òüA ÔýéHO pÆBg qA ó@ qA þâorG {hG ô ûkõHð ÿpãüqBG ûqõc ô þðçÃÎpøBÊpÆBg úGpPzýGô koAlð ÿlñéG
ÿBø úðBuo ÜüpÆ qA þüAqlì@ok ÿApG ÿlülW úG lñÞ þì QÖBüok þÎBíPWA ÿBø úðBuo ok kõg QulG ÿkB¿PÚA ô ÿoBXO ÿBø QýèBÏÖ ÜüpÆ ÝoBg ÿBø ÿoBßèlG ô RBÞpc úPHèA ô ûlüqoô
7 îßPuk klÎ àü ÔéHì òüA BùñO úÞ ÿõƒdð óõvðBW òüAôk .kõy þì úPgBƒñy }A ûkBƒÏèA
.lñyBG úPyAk kõg þÎBíPWA .Bø îéýÖ ok ókpÞ ÿqBG úð ô ûlì@ ok Bø ûpù^ òüpO ûly úPgBñy qA þßü òýñ`íø
QvK òPyAnâ BG Bø þPüpHéu rýð êHƒÚ qA .)oæk óõýéýì àü qA pOApÖ( QuA ûkõG þíÚo òüAôk BG wGoõÖ úéXì úÞ ÿA úHcB¿ì ok p×ð Bø óõýéýì úÞ QuA þÎBíPWA ÿBø úðBƒuo
êGBÚ ÿBølì@ok kõg ÿBø QðBÞA ok ÁBg þüBø kAlƒÏO ô koAk pƒPýDõƒO ô áõƒHvýÖ ok oôõƒèBƒÖ
kõg kAkoApÚ ÙpÆ ÿBƒø QƒÞpƒy qA þƒùƒWõƒO p×ð óõýéýì 100 úG ïApâBPvñüA ok ôA ÿBøoôõèBÖ
oBÞ úG þGBüoAqBG àHu BìA lðkpÞ þì QÖBüok
ÿBø QðBÞA ok óõvðBW òüAôk ÈuõO ûly úPÖpâ .kõy þì ÔèBG
þðBLíÞ qA ÿoBývG úÞ ûly UÎBG kõg ÿA úðBuo þüBøpHg þPc úÞ QuA ÿlc úGôA Rpùy
kõg þPñu þOBÓýéHO ÿBø }ôo ÿqBvíéýÖ ÿBø QuBüo RBGBhPðA ÿApG ôA óly krìBð koõì ok
lññÞ ûkB×PuA úGBzì ÿBø ûõýyqAô ûkAkpýýÓO Ao .QuA ûly fpÇì îø ûldPì RæBüA ÿoõùíW
óApãüqBG Iý¿ð Ao ÿpPzýG oBývG lì@ok úƒÞ qA lì@ok IvÞ ûõdð óõvðBW ,òüA pG ûôçƒÎ
þGBüoAqBG ô úPÖpâ kBü rýð Ao þÎBíPWA ÿBø úðBuo
.lñÞ þì Bø îéýÖ þéÞ úG kõg lülW kpßüôo BG Ao kôõýèBƒø ok
qA ÿA úðBuo þOBÓýéHO ÿBøoõOô Bø úHcB¿ì ÈuõO ûly úýùO QupùÖ .QuA ûkAk pýƒýƒÓƒO
ÿApG lì@oBÞ þOBÓýéHO ÿBø }ôo ôrW qBGpük ÿBø Qý¿hy òüpOlì@okpK qA wGoõÖ úéXì
ûkõG óApãüqBG ÿApG Aqlì@ok ô óBâlññÞ úýƒùƒO îdñK úHOo ok Ao óõvðBW òüAôk ,þìpâpu ÿBýðk
ok óõvðBW òüAôk úÞ ÿlülW àHu BìA QuA òüA ÿBø }oArâ xBuA pG úÞ QuA ûkAk oApÚ
úG óApãüqBG lì@ok úÞ ûly UÎBG úPÖpâ {ýK 124 qA {ýG 2018 òDôs BO 2017 òDôs qA úéXì
Bø óõýéýì úGô lGBü {üArÖA þùWõO êGBÚ oAlÛì pGApG 2 B« HüpÛO úÞ úPyAk lì@ok oæk óõƒýƒéýƒì
ó@qA êHÚ ëBu àü ok ôA ÿoæk óõýéýì 65 lì@ok
.kõy ÔèBG oæk
34

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY

CENTER

iüpìok J@ú^Büok ØzÞ

ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok Roõ¾ wýuoBì qA ûkB×PuA BG lülW ØzÞ ÿløAõy úG lƒñüõƒâ|þƒì óAlƒñízðAk#
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì ÿôo úÞ QuA ÿoAkAo þOArƒýùXO úƒÞ úƒPÖpƒâ ok ÐüBì J@qA þâorG îXc kõWô pG þñHì
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master .QuA ûly I¿ð xpLvÞA xoBì ÿBíýKoAlì
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk ô ûoBýu eÇu ,wýuoBì êTì þƒüBƒøoAkAo .lðA|ûkpÞAlýK Quk iüpì ûoBýu
ókBPupÖ BƒG Ao ó@ úƒG ûlƒýHv^ òƒüpƒüq úƒüæ ûly|ØzÞ ûqBO ú^Büok òüA lñüõâ|þì Bùð@
þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ .lññÞ|þì þuopG ó@ JBOqBG þuopG ô |ëBñãýu ÐÚAô iüpì JõñW IÇÚ ÿBø|iü òüpüq úüæok
ÿõñÏì þßýð ÈuõO òüA J@ ÜíÎ ÀýhzO úG okBÚ wýuoBì
úÞ lññÞ|þì koô@pG óApãzøôtK BìA ûkõHð ú^Büok .QuA pPìõéýÞ 20 kôlc ó@ ëõÆ ô ûly
(310) 446-8724 þñHì þüBø|úðBzð qA þÞBc þéHÚ RBÛýÛdO
.lyBG pPì àü îÞ Quk ó@ ÜíÎ eÇu ok ûlñÞApK ÿBø|J@ kõWô ëBíƒPƒcA pƒG
35 þéì úvuõì qA ,ÿqôoôA õOpGôo oõvÖôpK ÿløAõy úÞ QuA oBG òýèôA òüA BìA kõG iüpì
òüA óAõO|þì" :lüõâ|þì BýèBƒPüA àƒürƒýÖpƒPgA úG ûoBýu òüAok J@qA þâorG îXc kõWô ÿApG
.koô@ JBvc úG ú^Büok óAõñÎ úG Ao J@ îXc
êTì úÞ ûly|Jôm iü qA þíXc úð ,ú^Büok àü .QuA ûlì@ Quk
òýG ÿBÃÖ òýìq ÿôo ÿBø|ëB`hü qA þÃÏG pãyôBÞ òüA qA {ýK úÞ þüBø|ú^Büok pPvG
kAk|þì óBzð kõG ûkpÞ ØzÞ BuBð þPýuõüoõýÞ
".lñÞ|þì pK Ao iü ô ûph¾ kõWô iüpì eÇu ÿôo J@ úPƒynƒâ ok úƒÞ
iüpì ok RBýc kõWô ÿBñÏì úG òüA Bƒü@
.QuA úPyAk
?QuA òüA îýéÚA óõñÞ BO Bø|óBìq ó@ qA òüA kõWô BG
óAõO|þíð ëAõu òüA úG þÏÇÚ þhuBK qõñø ô ûly pOkpu ó@õW ókõG áqBð êýèk úG ûoBýu

.kAk .lðA|ûly oõ¿dì iü püq Bø|J@ òüA pPzýG
Bì" :lüõâ|þì BýðBPüpG qA êPK {ýðBì pPÞk
iüpƒì eƒÇƒu îƒüA|ûlƒýíùÖ úƒÞ QƒuBƒø|Rlƒì
Bì úÞ oõÆ ó@ - RBƒýc óBƒGrƒýì lƒðAõƒO|þƒíð
õWô|QvW êýèk òýíø úG .lyBG - îýuBñy|þì
ûoBýu òüA eÇu püq úG iüpì ok RBýc ÿApG

".QuA úPÖo
ÿBø|úÏyA qA þÖBÞ QÊB×c úÞ QuBXð@"
êGBÚ eÇu úG Bìk ô oBzÖ ô koAk kõWô pÃì
pO|îùì úíøqA .lñÞ|þì AlýK {üArÖA ÿpO|Qvüq
þOBýc p¿ñÎ úÞ Qƒvø J@ kõƒWô ëBƒíPcA

".QuA
þé¾A ÿBøoõdìqA ÐÚAôok J@ókpÞ ëBHðk
RBýc úÏèBÇì îéÎ úÞ QuA þuBñy|QvüqpPgA|

.QuA òýìq ûoBýu qA ZoBg ok ûõÛèBG

óApùO úéXì

ÿqõúuPz{ÞO7@9RúBG×óéOB{ðõüüArÖA

ÿqõu {O@ok p×ð 79 êÚAlc úÞlðkpÞïçÎA óBðõü þðBzð {O@óBìqBu RBìBÛì #
.lðly úPzÞ)òO@( QhPüBK àükrð ÿBø êãñW

ÜýÚk kAlÏO qõñø .lñPvø ákõÞ Bùð@ qA p×ð 23 úÞ lðly ïôl¿ì îø p×ð 187 úSkBc òüA ok
.Qvýð Àhzì ÿqõu {O@ òüA óAkõÛ×ì

ákõÞ ÿkAlÏO úéíW qA p×ð 26 úPgõu lvW úÞ kpG ôpÖ ûôlðA ok Ao oõzÞ þðBìq ûtüõG úSkBc òüA
.ly AlýK óBðBzð|{O@ ÈuõO lðkõG úPÖpâ }õÒ@ok Ao pãülíø úÞ

óBýì ok úÞ þðBvÞ BO lññÞ|þì }çO IéÆôAk ô wýéK ÿBøôpýð ûApíø úG óBzð|{O@ Bøl¾
oBíy úÞ koAk ëBíPcA óBðõü RBìBÛì úP×â úG .lñøk RBXð Ao lðA|ûly oBPÖpâ {O@ ÿBø|úéÏy

.lGBü {üArÖA óBãPgBHðBW
qAAokõgóBWp×ð77ó@óBüpWokúÞkBPÖAÝB×OA2007ëBuokóBðõüÿqõu|{O@òüpOoBHâpì| |

.kôo þì oBíy úG óBðõü òýðõg VkAõc òüpPâorG qA þßü òüA .lðkAk Quk

36

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

áoBì þzüAo@ïqAõè úÂpÎ
kõy|þì ØÚõPì 'MìApO BßðAõüA'

þzüAo@Ræõ¿dì úÂpÎ úG úÞúPÖpâîýí¿O Bßüpì@oõùíW wýDo pPgk MìApO BßðAõüA #
.løk úíOBg kõg ïBð QdO þ¾B¿PgA þÞoBìqA ûkB×PuA BG

SOHEIL GOEL D.D.S úG ,oõùíW wýDo lyoA óAoôBzìqA þßü óAõñÎ úG QýèBÏÖ úðBPu@okô {ýK ëBu MìApO îðBg
.kAk úíOBg kpÞ þì lýèõO Ao Ræõ¿dì òüA úÞ þPÞpy BG kõg ÉBHOoA
êDõâêýùu pPÞk
wýDo óAõñÎ úG }olK JBhPðA BG BìA ,kpÞ Ñôpy 2014 ëBu ok Ao Ræõ¿dì òüA úÂpÎ ôA
àyrLðAlðk fApW .kBPÖA ûAo úG óBüpPzì ÿõu qA Ræõ¿dì òüA ókpÞ RõßüBG ÿApG þñýLíÞ ,oõùíW

õßvývðAp×ðBu àý×ýuBK ûBãzðAk qA êý¿dPèA ÕoBÖ úHDBypÆBg úG ÿô ,oõùíW wýDo óAoôBzì úÛéc úG MìApO BßðAõüA kôoôqA lÏG kõy þì úP×â
.kõG úPÖpâ oApÚ oBzÖ QdO kõg þPèôk ûBãüBW BG þzüAo@ áoBì òüA QýèBÏÖ RpüBÓì
êßülìô Bø úíýGpTÞA ëõHÚ
MìApO îðBg îýí¿O úÞ úP×â MìApO BßðAõüA þzüAo@ Ræõ¿dì QÞpy óBüõãñhu qA þßü
óAlðkô óBøk þüBHüqô |þìõíÎ óBìok # .QuA úPyAlð óAoAlüpg ÿõu qA Ræõ¿dì òüA qA ëBHÛPuA óArýì úG þÇGo
Bø óAlðk þâlýuõKqA ÿpýâõéW #
úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok # óBvðA òømpG ûõùÚ ÿõG IýXÎpýSBO
óæBvâorGô ëB×ÆA þßyrLðAlðk #
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK # UÎBG lðAõO þì ûõùÚ ÿõG ,lñPÖBüok wðõýPuA ÿsõèõñßO ûlßzðAk óAlñízƒðAk #
þñý^ {Þôoô äñülðBG # .kõy óBvðAok QÚk {üArÖA

(818)907-9900 qA þÂBüo úéEvì ûk ëôA ûôpâ úG ,lðkpÞ îývÛO ûôpâ ôk ok Ao p×ð l¾ óAlñízðAk ÜýÛdO òüA ok
óBð@ô lðkAk Ao pHW UdHì
ENCINO PLACE úÞ lñPÖpâ oApÚ þÚBOA ok
16101 VENTURA BLVD STE 329 ENCINO, CA 91436 ó@ ÿBÃÖ ok ûõùÚ údüAo
37 ïôk ûôpâ ,ly|þì {hK
lñPÖpâ oApÚ þÚBOA ok rýð
ok þüõG úðõãƒ`ƒýƒø úƒÞ
.QyAlð kõWô ó@ ÿBÃÖ
ûlì@ Quk úG YüBPƒð
ok ëôA ûôpâ úÞ kAk óBzð
ûõùÚ ÿõG BG ÝBOA ÿBÃÖ
Ao ÿpOæBG ûpíð òýãðBýƒì
úP×â úƒG.lƒðkpƒÞ IƒvƒÞ
ok IèBW úPßð lñízƒðAk

ÿõG óBÛÛdì úP×â úG.QuA ûkõG òýEÖBÞ úðõâpø lÚBÖ úPÖo oBÞ úG ûõùÚ ÿõG úÞ QuA ó@ {üBìq@ òüA
ÿBø|ûqõc ok þPHTì pýSBO lðAõO þì ô kõy þì ólG îývðBâoA ok ÿspðA ô ÿoô ûpùG {üArÖA UÎBG ûõùÚ

.koAnãG úÏèBÇì ô oBÞ ô IvÞ úéíW qA þâlðq ØéPhì

óApùO úéXì

ókoõg úG óAõW óq úÚçÎ
ô IýXÎ óAoõðBWô ïBg ÿBø Qyõâ

|ly ÿôpukok UÎBG IüpÒ

þPðBu 5( þ`ñüA 2 ÿôlÞïpÞàü òý^ "õu äðBýW" óBPuAok óBPuoBíýG àü óBcApW#
.lðkpÞZoBg QuA ûly ïçÎA "äðBü " {Püõø úÞóq òüA îz^qA Ao ûlðq )pPì

oAkõì óBXìkBG ,pPgk îßy êgAk

kõg ,ólG ØéPhì ÿBø|QívÚ qA oõHÎ BG ô óAõW óq òüA ûlÏì ûAo qA ïpÞ òüA óBßyrK úP×â úG BñG ,QyAk kok îßy êgAk úýcBð qA ëBu ôk úG àükrð úÞÿA úèBu 12 ú`G pPgk#
àü úG ly ïoõOoB^k {íz^ úßð@qA wKô úPynâ úP×ø äðBü.kõG ûlðBuoôA îz^ QívÚ úG Ao .lyoBývG þÚB×OA úWõPì óBPuoBíýG úG úÏWApìqA lÏG
ÀýhzO úG BñG kpÞ|þì þPcAoBð xBvcA kõg QuAo îz^ qA úÞôA .kpÞ úÏWApì îz^ À¿hPì
àü ,ûkõO òPÖBü ÿBW úG þcApW êíÎ òýc óBßyrK BìA .QÖpâ oApÚ þcApW êíÎ koõì àyrK îz^ úG ÜÖõì Qhu oBývG þOBýéíÎ þÆ ok ô þðkpßðoôBG Roõ¿G óBßyrK úPynâ úP×ø oôpýì }oArâ úG
ÿô qA þìBð úÞ ÿA úèBu 12 pPgk.lðly úèBu 12 pPgk îßy óôok qA åorG óBXìkBG àü ókpÞ ZoBg
.lðkpÞ AlýK óq òüA îz^ êgAk ok Ao ôlÞ ïpÞ ZoBg ÿô îßy êgAk qA þìpâõéýÞ 3.65 óqô BG ô ÿpPì þPðBu 35 þðBXìkBG,QuA ûlzð ûkpG
úG IüpÒô IýXÎ óAoõðBW ókoõg úG ÿkBüq úÚçÎ úÞ Q×â kõg YèBÏì àyrK úG AlÏG äðBü óBßyrK óly úÞõy UÎBGô QuA ûkõG þßyrK îéÎok ÿA ûlñøk óBßO þcApW êíÎ àü òüA.ly

.QuA úPyAk Bø|oBì úéíW qA ô ïBg Roõ¾ .ly óBPvÚArÚ þGpÒ JõñW ok ÐÚAô óBPuoBíýG

|!ly þðBùW ëBHOõÖ þ^ByBíO QyqoBÞ ÿpPvG óBPuoBíýG ok îßy úýcBð ok ÿlüly kok BG ûApíø úèBu 12 ú`G pPgk , oBì@ òüpg@ ÜHÆ
BÎkA }okBì ô olK úÞ Ap^ ûkõG úèBu 12 pPgk îßy ok ëBu 2 Rlì úG óBXìkBG òüA þüõâ ô ly
úG ,kõG úýuôo 2018 þðBùW ïBW ok }pvíø úG QðBýg ëBcok úÞþvýéãðA kpì# ôA BG úÞ QuA ëBu 2 Rlì úGô QuA ûlzð kBXüA ú`G pPgk îßyok þâqBO úG kok òüA úÞ lðkpÞ
.QÖoõè þHýXÎ êßy
.lyBG þì ûApíø
okô òüpO ëBHÚA lG IÛèôA úG ,kAk jo þHýXÎ ÝB×OA þðBùW ïBW óBâlññÞ ÜüõzOqA þßü ÿApG ok lüly ÿpÒæô ÑõùO QèBc lñðBì þíDçÎ ûløBzìqA wK úèBu 12pPgkokBìôolK,«BPüBùð
ûôçÎ úG ô kõG QðBýg ëBc ok ôA Apüq ,lðA ûkAk Ao þðBùW ïBW þ^ByBíO òüpOoõ×ñì ëBc òýÎ , îDçÎ òüA RBzüBìq@ô RBñüBÏì þíÞ qA wK ô lðkpÞ êÛPñì óBPuoBíýG úG Ao ôA,óBy ú`G pPgk

|.lñÞ ØzÞ ô lñýHG ïõükBPuA {üBíð úd×¾ ÜüpÆ qA Ao ôA QðBýg QvðAõO }pvíø .lðly ôA îßy êgAk ok IýXÎ ÿA þy úWõPì óBßyrK
ïBW RBÛGBvì ÿByBíO ÿApG BO kpýâ þì ÅpÚ ëõK ÿoAlÛì }pvíø qA wýéãðA îýO oAkAõø òüA ókpÞ ZoBg úG îýí¿O AoõÖ,ú`GpPgk îßy êgAkok IýXÎ þy òüA óly úWõPìqA wK óBßyrK
ÿ úd×¾ ÿôo pG ôA püõ¿O þéüqpG oAkAõø àü BG ò×éO ûoBíy ëkBHO òýc ok .kôpG úýuôo úG þðBùW
.lðly ó@ ókpÞ ZoBg úG ÜÖõì BPüBùð ô lñPÖpâ ó@
.klñG þì {Ûð ûBãyqoô åorG ûly úèBu 12 ú`G pPgk îßy koAô úðõã^ óBXìkBG òüA úßñüA koõì ok þOBÎçÆA aýø qõñø
êüqpG úG óq òüA BG Bü ,óBíG úýuôook Bü :lðq þì àìBýKôA ô lñýG þì Aopüõ¿O òüA }pvíø úèBu 12 pPgk ok Ao ÿkõHùG lðôo rýð óBßyrK ô QuA ûlzð pzPñì óBPuoBíýG ô Bø úðBuo qA,QuA

|.óAkpâpG ÿôpG þðBùW ïBW úG BO ÿkõG úPÖpâ ÅpÚ òì qA úÞ îø Ao þèõK rý^ pø qA êHÚ ,ôpG .lðkpÞ lýüBO
|.QuA úPyAk óBùW puApu qA lükqBG Bø óõýéýì óõñÞBO wßÎ òüA
38

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

BðpŸG ZpüA pPÞk
àyrLðAlðk

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG |

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk þüBHüq þcApW úG úèBu 43 óq kBýPÎA
oôBzì ô xBñzðAôo
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |19 BG lðAk þì lüõâþì ,QuA ûkpÞAlýK kBýPÎA þüBHüq þcApW úG úÞÿA úèBu 43 óq#
(LIC.#PSY 13673) |!kõG løAõg BHüq RõGBOok BìA kpŸì løAõg úÞ
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì ûlük BHüq úG þíDAk kok BG þâlðq lüõâ|þì QuA þüBHüq þcApW kBPÏì úÞ wðô þíüA ïBð úG þðq
| |.kqoA|þìóly
RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG êøA úèBu 43 wðô þíüA
qA {ýG wýéãðA þÚpy wßuBu
(310)441-9550 þcApW ÑAõðA ÿApG lðõK oArø100
ôA .QuA ûkpÞ úñürø þüBHüq
1314 Westwood Blvd., #206 }kBýPÎA òüA lðAk|þì lüõâ|þì
Los Angeles, CA. 90024 þèô ly løAõg {âpì úG pXñì
løAõg BHüq {OõGBO ok êÚAlc
ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA
|!kõG
þðApüA ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApGrürÎ óBPuôk wÞBOõG RBÛüorO þíüA
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok ÈÛÖ ô ûkAk ïBXðA ÿoBíy|þG
þcApW ÿApG lðõK 500 ô oArø3
|www.SmartDoctors.info .QuA ûkpÞ Zpg }A|þñýG
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì þcApW ÿApG lðõK oArø4òýñ`íø
lðõK óAoArø ô ô îz^ püq úvýÞ
SmartDoctors ÜüorO ô àéK þcApW ÿApG pãük
kõg úP×â úG .{üBø|Iè úG ës
. lýñÞkoAô þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao| QuA ûkpÞ pýýÓO olÛð@ ôA þíüA
}kõg úýHy pãük }pvK úÞ
(310) 202-1133 ôpvgàüBì|pPÞkBGpPzýGRBÎçÆAÿApG
lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýì .Qvýð
{PuõK úßñüA ÿApG þðõðBÚpýÒ ÿBø|óõìoõø ÜüorO qA lÏG ô lñÞ|þì þâlðq þíDAk kok BG ôA
39 ólýuopËð úG BHüq úÞ koAk lýÞBO þèô QuA ûly ÿtèBýìôpHýÖ ÿoBíýGoB^k lupGpËð úGpO|óAõW

.koAk Ao {yqoA çìBÞ
lñøk|þì ôA úG úÞ þüBø|òßvì óõ^ QuA þcApW qA lÏG koAlð kok úÞ þðBìq BùñO lüõâ|þì þíüA

.lñÞ xBvcA rýãðA Q×ãy óq lñðBì Ao kõg kõy|þì UÎBG
ûkpÞ AlýK kBýPÎAoBÞ òüA úG óBìq ó@qAô kpÞ Ñôpy Ao wÞBOõG ÜüorO þãèBu 25 òuqA þíüA
òuok þíüA .kpÞ úñürø {üApG lðõK 6000ô kAk ïBXðA úñýurOôpK þcApW þãèBu 26okôA .QuA
ûkpÞ JnWôA úG Ao áoBì }pøõy {üBø|þcApW koAk kBÛPÎAô kpÞ ZAôkqA }pøõy BG þãèBu 35
ôpPzýG ÿBø|þcApW úG ÜüõzO AoôA þPcô ûkpÞ ëBHÛPuA þíüA ÿBøoBÞ òüAqA Alüly áoBì|.QuA

|.lñÞ|þìpO|IýXÎ

óApùO úéXì

þíupýy ókoõg , ÿlñøpPgk åpì

ûly ûkq {ýðoBì ÈuõO JAõgok úÞ}okBìpýy ókoõgqA wK ÿlñø ú`GpPgk àü #
.kAk QukqA Ao kõg óBW , kõG

ÿôo ÿqôpìA úgp^ôk þÞBßc
{ýK ëBu 2000okoAõük

.Qynâokrýð kõG ûlzð JAõgokoBì ÿ úéíc úWõPì úÞ ÿlñø ÿ úèBu 35okBì: Q×â wýéK þñýG {ýK Ao ûlñü@ þ¾Bg ÁBhyA úPynâ ok Bü@ ?QuA ëBdì þOolÚ þüõãzýK Bü@ Bíy pËñG
{ýK BìA, lðõy þìoBíýG úHñy YñKqôookôkpøokBìô ákõÞ ":kôrÖA wýéK xoqBG äñýu þXüô !!?lñÞ þüõãzýK lðAõPG úÞ Qvø þvÞ óõñÞA Bü@ ?lðkpÞ þì
pãük ÝBOA ok Ao oBì ûkAõðBg .lñølýì Quk qA Ao kõg óBW , lñupG óBPuoBíýG úG lñðAõPG úßñüA qA
úzýíøúÞlðkõGóBPuBGóBüp¿ì,lñPyAkÿkBüqoBývGúÚçÎþüõâ{ýKúGúÞþéüBHÚqAþßü| |
.lðBì úXýPð þG oBì òPÖpâ QùW ok Bø ó@ }çO ô lðlük õâ {ýK ÿkBüq kAlÏO Bùð@ êýèk òýíø úG.lñPgAkpK þì ûlñü@ô ókpÞ þüõâ {ýK úG ëBc úíø ok ô
þgpGô lðkpÞ þì þñýG {ýK þøBHPyA Ao ûlñü@Bùð@qA þgpG BøBâ úÞ lðkpÞ þì ïAlhPuA Ao ëBìoô
ÿBø úülø ó@ ëBHÚ ok ô lðkõG ûkpÞ þñýG {ýK Bùð@ úÞ ly þì ÿA úðõãð@ ûlñü@,óBzGõg wðBy qA rýð

.lðkpÞ þì QÖBüok þPíýÚ óApâ

QuA ûkpÞ QHS þðBùâBð , Ao åpì òüA wýéK ":kpÞ ïçÎA wýéK pvÖA ûly }oArâ ÈüApy êýèk úG ó@ ólük BG BíPc úÞ ly ØzÞ IýXÎ ÿoAõük,óBPuôlñø ok ÐÚAô lHÏì àü ok,kõWô òüA BG BìA
". .ly lýøAõg úÞõy

þíu oBývG Bø ó@koõì 60 úÞ , løk þì êýßzO Ao BøoBì qA úðõâ 300 kôlc þPvüq ûBãüBW , lñø ,lðkpÞ þì þðApíßc lñø ok úÞ "óBPuBG æõ^" óAoôk úG ÜéÏPì úÞ lHÏì àü ok IýXÎ ÿoAõük
2011 ëBuok úÏèBÇì àü ÜHÆ .ÿp×ÏWoBìô êuAo þÏÖA ,QüpÞ ,ÿlñø ÿpHÞ , úéíWqA , lñPvø ó@ ÿôo pG úÞ þÞBßc ó@oBñÞ ok ô QuA þhüoBO oAõük àü úÞ Ap^ lyBG þíð ÿA ûkBu oAõük òüA.kõG
pG , óBùW puApu ok pýì ô åpì 100‚ 000qA 46000 , Bßüpì@ QyAlùG ô ÿpývìpâ þüBßüpì@ òíXðA
.QuA IýXÎ oBývG QuA ûly
.QuA ûkõG oBì {ýð pSA ok úÞ úgp^ôk àü ÿôo pG kpÖ àü ó@ ÿôo pG úÞ QuA úPynâ ëBu oArø ôk úG ÜéÏPì oAõük òüA
úÞ Ap^ QuA þðkpßð oôBG ô rýãðA Q×ãy BÏÚAô òüA.QuA ûly þÞBßc QuA ókq JBÞo ëBc
ô ly ÑApPgA ûqBO {ýK ëBu 1800 ok úgp^ôk oBG òýèôA ÿApG":lñP×â úðõâ òüA úñýìq òüA ok óBgoõì
þðkpßðoôBGô IýXÎoBývG Bì ÿApG QuA ûly þÞBßcoAõük àü ÿôopG úPynâ ëBu 2000ok BìA
1920úøkoklHÏìòüAúÞQuAòüAîøó@ôkoAkkõWôoAõükòüAkoõìokëBíPcAàüBìA ."QuA
úgp^ôk àü ûløBzì qA wK,óAqBu úívXì qA þßü lüBy úÞ kôo þì ëBíPcA.QuA ûly ÿqBuqBG
ÿô oBS@ BO lüBíð þÞBßc oAõük ÿôo Ao Bùð@ fpÆ úÞ lyBG úPÖo ôpÖ pßÖ òüA úG,}A úgp^ôk ô oAõu

. lyBG lHÏì òüA ÿBøoAõük ÿôo pG úzýíø BO
QuBñÏì óAlG,lyBG úPyAlð Qd¾ ëBíPcA òüApâAô QuA ëBíPcA àü BùñO òüA kõWô òüA BG

!?lñüBíð ûløBzì ô þñýG {ýK Ao ûlñü@ lñPvðAõO þì óBãPynâ úÞ

40

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G

ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì qAôpK ÐðBì ÿlDõupPgk
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük ÿõXøBñK êìBc ÿBíýKAõø
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA ly óBÓÖA þWApgA

(626)3-50-50-50 (310)274-7474 òýèA .ly lDõu qA óBÓÖA ÿõXøBñK àü ZApgA ÐðBì þüBùñO úG þüõXzðAk ëBÏÖ àü #
pG òPvzðqA ,kõG úýÞpO ïqBÎ lDõu åpHñOõâqA úÞþüBíýKAõøok ,koAk òu ëBu 21 úÞóõuoA
41
.kpÞÿoAkkõg ,BíýKAõøqA óBÓÖA ÿõXøBñK Zôpg BO }A|þèlñ¾ ÿôo
åpHñOõâ |ûBãzðAk ÿoBÞklì úPyo ÿõXzðAk úÞ kpÞ ïçÎA kõg áõG|wýÖ úd×¾ ok óõuoA îðBg
àü ZApgA l¿Ú lDõu Qèôk ,lðly úWõPì óApWBùì ÝõÛc óæBÏÖ pãük ô ôA úßýðBìq ô QuA

.kõy ïAlÚA òüA ÐðBì BO kpÞ ÿoAlüpg Ao úýÞpO úG qAôpK QýéG koAk Ao óBÓÖA ÿõXøBñK
qAÿoAkpHíéýÖBGûlðqRoõ¾úGAoïAlÚAòüAúGkõgÅApPÎA,lyBíýKAõøkoAôóõuoAúßýðBìq |
îýð qA {ýG .kpÞ {hK áõG|wýÖ ok {ðBHÆBhì ÿApG þvýéãðA óBGq úG ApWBì ØüpÏO ô }kõg

.lðkpÞ ByBíO úýüôs 25 úHñy|úu qôo BO Ao õDlüô òüA p×ð óõýéýì
ô QuA äñW óBPvðBÓÖA ok úÞ kpÞ ïçÎA lðõy úWõPì îø óApÖBvì püBu úßüoõÆ|úG BíýKAõø ok ôA

.kõy|þì úPzÞ }kõg oõzÞ ok kõy ZApgA lDõu qA kpÖ òüA úßýOoõ¾ok
õDlüô ok BìA lðkpÞ Q×èBhì ôA QÞpc òüA BG þgpG îø ô ly QüBíc îø óApÖBvì ÿõu qA óõuoA

.lñÞ Ì×c Ao }kõg {ìAo@ lñÞ|þì þÏu ôA
lýøAõg|þíð Bíy úßñüA pÆBg úG p×ð àü þâlðq îøAõg|þíð< :lüõâ|þìõDlüô òüA qA þzhG ok ôA

>.kôpG òýG qA ,lýølG Quk qA Ao óBOqAôpK
ôA .kõy ÿpýâõéW óõuoA ÿoAkpHíéýÖ qA úÞ ly }çO BøoBG ÿA|úÛýÚk 14 ÿõDlüô òüA ok
úíø úßýðBìq BO .îøk|þì ïBXðA ,îñßG îðAõPG kpÖ àü þâlðq RBXð ÿApG úÞ Ao ÿoBÞpø < :lüõâ|þì

>.lñÞ qAôpK lðAõO|þíð óBHég lññýzñð kõg ÿBø|þèlñ¾ ÿôo óApÖBvì
kpÖ òüA ZApgA qA ÿpýâõéW løk ïBXðA løAõg|þì úÞ ÿoBÞ ïBíO lñÞ|þì lýÞBO kõg ÿõDlüô ok ôA
çìBÞ oBÞ òüA úÞ lñÞ|þì úÖBÂA óõuoA .kpÞ løAõg QüBÎo Ao BíýKAõø òýðAõÚ ïBíO ó@ qA lÏG ô QuA

.QuA ûlzð IßOpì þìpW aýø ôA ô QuA þðõðBÚ
þyõâ ókõGo ok þÏu lì@|þì óBGq þvýéãðA pËð úG úÞ òýãízg óApÖBvì qA þßü úßýðBìq
?Bíy QÚô Bü þâlðq àü ?QuA îùì ÿrý^ ú^< :Q×â kpÖ òüA úG ôA ,QyAk Ao óõuoA îðBg êüBGõì
ÿApG }çO ok òì .koAlð QýñìA óBPvðBÓÖA ok kpÖ òüA úÞ Ap^ kõy ZoBg BíýKAõø qA ôA îøAõg|þì òì
îñùW úG Ao kApÖA úÞ Qvýð Quok .ïoAlð Quôk Ao òýðAõÚ òüA òì .îPvø ïoõzÞ òýðAõÚ pýýÓO

>.îýPup×G
úßýðBìq ô lðkpÞ ÿoAkkõg óõuoA îðBg ókpÞ ZoBg ÿApG oôq ókpG oBßG qA ûBâkôpÖ óæõEvì |
òüA óApÖBvì qA þgpG lðly ZoBg BíýKAõø qA qAôpK QýñìA oõìBì úu ûApíø úG óBÓÖA ÿõXøBñK

.lðkpÞ ÜüõzO Ao ÿlDõu ÿõXzðAk

óApùO úéXì

42

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

òì,ÿoAk Üc,ÿoAk Üc Q׃â ô koô@ kôpƒÖ ?QuAûlyÿpHgaýølýupK þñdè BG oAlzø òüpg@ óAõñÎ úGô kõy|þì lñéG
ÿlñvLG Ao ó@ pâA úÞ ûlýuo ïpÆBg úG ÿpßÖ óBƒßO pƒu ؃uCBƒƒO ÿôo qA Qƒƒü@ ÿBƒƒÚ@ ûBì lñ^ ô lðoAk úüBìpu Bùð@ lüõâ þì qõvèk
îz^ ok lƒýìA ÝpƒG ,kpƒÞ }A þƒéíÎ kõzG lüBy kõyþìîÞBcRõßuþOBËdèîøqBG.løk|þì BìA lñÞ þíð koAô óBzüA úG ÿA úíÇè ÿoBßýƒG
ô kq ÿlñhHè oBýPgA þƒG .lƒýzgok óAõW kpì qBG òhu úG Iè kpýâ|þì îýí¿O }o@oBG òüAô ÿBÚ@ BG ÐÆBÚ þéýg.lñÞ þì ÝpÖõOô òì ÐÂô
úßð@qA êHÚ lýupK Qü@ÿBÚ@.lƒy }õâ BKApu Ao QÞpy ô Bíy QýÏÚõì òì ,lüõâ þì.lñÞ þì }o@ pu QzK Ao ok ô òÞ QHd¾ Qü@
ëõƒÓƒzƒì ÿoBƒÞ úƒ^ úƒG ÿõƒy QƒÞpƒƒy koAô QƒýÏÚõƒì îƒø Bƒíy úƒÞ ïoAôlƒýìA ô îñÞ þì áok .klñG
ok .îƒPyAlƒð þƒƒPƒGBƒƒS oBÞ Q×â }o@?ÿkõƒG ïkõG ïkõg ȃۃÖpƒâA {ƒPƒuAo lƒýƒñƒÞ áok Apì ó@Qü@ÿBÚ@úðBgok }o@þðBùâBðoõÃc
òýíø ô þyôpÖçÆ ok.ïA ûkpƒÞ oBƒÞ ÿlƒýèõƒO râpø kõHð ïA úðBy pG ÿA ûkAõðBg QýèõEƒvƒì ô kAk óBßO Ao Qü@ÿBÚ@BìA kõHð ûpËPñìpýÒ BøolÚ
QzãƒðA Qƒü@ ÿBÚ@.ïA ûkpƒÞ ÿoAkoBƒHðA oõƒÆ ...BìAïlyþíðBíyîcArì úG AoôA lyBHð óAqpè kpÞ þì þÏu úÞ þñdè BGô
îüApG ÿlýèõO qA Q×â ô QyAnâ ÿlýèõO ÿôo kôpÖ pu Üül¿O óAõƒñƒÎ úƒG Qƒü@ ÿBƒƒÚ@ BƒøoôsBƒG@ oõƒð.kpƒÞ RõƒÎk þƒüApƒünƒƒƒK ÝBƒOA þíýco úíýùÖ
.ÿkAk|þì ïBXðA ÿoBÞ ú^ BXð@ òƒÞ QƒHd¾ pPzýKþéýgôîñÞþìáoklüõâþìôkoô~A|þì ûkAk þüApƒünƒK ÝBƒOA úƒG ÿA|úƒðApƒÎBƒy ÿBƒƒÃƒÖ
þƒíùì êƒÓy Qƒ×ƒâ ô lƒƒýƒzƒƒÞ þƒƒƒø@ }o@ QvýG {hG
óBƒâlƒñƒñƒÞ {ƒhƒƒK úƒƒG Ao xBƒƒñƒƒWA îPƒƒyAlƒƒƒð QynâõOþGú| ÞþüBøëBu
pâA Bü@ lýupK îø qBG Qü@ ÿBÚ@.ïlƒðBƒuo|þƒƒì pSA >Qynâ õO þG úÞ þüBø|ëBu< JBPÞ
ÿõy à^õƒÞ ÿlƒýƒèõƒO àƒü IƒcBƒ¾ Rkõƒg òyôo Q×ýéßO lüBG îø õO .ïkõG õƒO pƒËƒPñì úÞ lñýHG QvðAõO þì îø îÞ oõð ok }[email protected]õG qA þƒßü ôA .QƒuA >þƒíýco úƒíƒýƒùƒÖ<
{ýKQüApGúÞþÏÂôqAkõgúGõðúGòì.lyBG ûly úPvßyô pýK ëBu lñ^olÚ úG Qü@ ÿBÚ@ .QuA þðApüA óq óBâlñvüõð òüpO|ÙôpÏì
?þñÞ ûoAkA Ao ó@ þðAõO|þì QÞpy úG Ao RA þSApýì òýìq õO î×uCBPì lì@ ÿqõvèk xBvcAôA úG QHvð {èk úOok.QuA koõì ok óôA .QuA ÜzÎ ôA oBS@ÑõÂõì
òýñ^ pƒßÖ rƒâpƒø QƒhüoôpƒÖ }o@ IƒéÚ úPyAk pùy ok ÿA úðBg {èBHÚ ok BO þPgôpÖ úGoõËñì ú^ úG úÞ kpÞ }õìApÖ þOBËdè kpÞ|þì Ao Bì ú`ð@< :lüõâ|þì }oBS@úüBì|óôok
úÞ þüAl¾ BG.lñßG QvðAõƒO þƒíð Ao ÿkBƒùñzýK òì ûlì@ kõWô úG ÐÂô òüA úÞ æBc BìA þyBG úGQü@ÿBÚ@äðpíÞlñhHè.QuAûlì@ôAólük þPÚô .QuA ÜzÎ ,lñÞ|þì òPyõð úG oAkAô
úÞ úPHèA kAk iƒuBƒK kq þƒì Zõƒì ó@ok ÿkBƒy lñ^ pø îñÞ QƒßíÞ úƒÞ îðAk þì kõg ú×ýÊô ëBdyõgôAólükqAúÞkAkAoxBvcAòüA}o@ òüA lyõW|þì ûlñvüõð kõWô ok ÿrý^
úÞ|þƒíƒýƒíƒ¾oBƒýƒvƒG ïoAk þƒPƒuôk.îðAõƒO|þƒì oBƒƒƒƒƒƒÞ þƒƒƒƒƒƒGõƒƒƒƒƒƒg úƒƒƒƒƒƒG ïpƒƒƒƒƒƒÎBƒƒƒƒƒƒzƒƒƒì .QuA ô lvüõñG úÞ lü@|þì kõWô úG ôA ok qBýð
Qü@ ÿBÚ@.îñÞ ûkB×PuA îø ôA úGpXO qA îðAõO|þì BG BƒìA.ïA|ûkpƒÞ úƒPvzð qBƒG Ao kõƒg ô lƒñÞ|þƒíð ÿpãük úÞ lðkõG òƒüA oBƒËƒPƒðA úƒG ôk pƒø òüA koõƒì ok .lƒñƒÞ ëBƒHƒðk Ao {ƒÖlƒø
pvK êTì îø QPuôk ó@ïoAôlýìA Q×â ûôlðA BG þüõãG ú^ pø ïpÂBc ïoAk õO úG úÞ þðBƒñýíÆA kpýâQukúGAoòhuúPyoôlñßzGAoRõßu úíýùÖ < :Qƒyõƒð óAõƒO|þƒì ûlƒñƒvƒüõƒð
Ao êÓy òüA úÞ îñýG þì!lüBýð ok J@ qA òƒì .îøkïBXðA ûAo ókõƒíƒýƒK qA þƒPƒc }o@ ÿApƒG oBƒßƒñƒüA BƒìA lñvK|úìBÎ ÿBø|óBìo ûlñvüõð ,þƒíƒýƒco
ûAo Ao ó@ BO îñÞ þì àíÞ wK ÿoAk Quôk ÿBÚ@ úPÖpâ Roõ¾ úG ûBOõÞ ÿp˃ð }o@ pƒO Qƒhu îƒø óAoõƒG ô kBƒG óBƒýì ok,ápƒƒùƒy óBýì ok JBPÞ7 òPyAk BG ÿô .kõG þðApüA
úƒðBƒg IƒcBƒ¾ Ao õO îPvðAõPð pâA.ÿqAlƒñƒýƒG :Q×âôlñßÖAQü@ þGõg úG Qü@ ÿBÚ@ Ao þPhu òüA þüõâ.kõG ok 57 JçÛðA qA wK }ôpÖpK JBPÞ 47
ÿA ûqBÓì IcB¾ Ao õO îðAõPG ïoAôlýìA BìA îƒñÞ {PuAo îñßG lüBG ú^ îðAk þƒíƒð îø òƒì Q×â ÜýíƒÎ w×ð àü ólýzÞ BG ô kpÞ áok .QuA|ûkõG QupùÖ ó@ oAkkoõÞo ,óApƒüA
jpƒƒ^ îƒø,oBƒƒÞô IvÞ ûAo qA úÞ îñÞ à^õÞ lüõð BÚ@ ÿApG òì.ïA ûly ê¾CBPvì ô ûlðBìok óõâpâkòýñ^òüAïAþâlðqïkpÞþíðpßÖrâpø ,úðBðq ÿBøôqo@ ô Bø|xpO ,êDBvì óBƒýƒG
ƒø ô þƒƒƒƒƒðAkpƒƒƒƒƒãƒƒƒƒG Ao RA úƒƒƒƒƒƒƒðBƒƒƒƒƒƒƒg ôA qA îøAõhG úÞ îPvø êDBÚ ïApPcA òüA qA {ýG þì òüA qA pOæBG olK àü ÿApG þGAnÎ Bü@.kõy úéEvì úG úWõO ô RBuBƒvƒcA ok ÝApƒÒA
rý^ pø qA êHÚ BìA.ÿõy úðBg IcB¾...AFBzƒðA BG îø òì QÛýÛc úG BìA îyBG úƒPƒyAk þPüBßy ú^?lüBƒýƒGok J@qAoAkpHøçÞ }pvK úÞ kõy .kõG ÿô oBS@þâtüô qA òPuõýK ô þüAlW
pýíÏO þíÞ úG ZBýPƒcA ûqBƒÓƒì òƒüA úƒÞ îüõƒãƒG ûoAkA Ao ïA þâlðq îðAõO þíð kõWõì ÐÂô òüA òì óBGpùì ô Jõg lüõð úÞ kpÞ þì pßÖ þvÞ óAõñÎ BG Ao kõg JBPÞ òýƒèôA þƒíƒýƒco
ô kpÞ ÐÇÚ Ao ôA Ùpc JBPy BG }[email protected] .îñÞ êülƒHƒO ûAõƒgkõƒgô ؃ýƒTƒÞ þƒìk@ úG ûoBG|àü pzPñì 1369 ëBuok þPhHyõg úG QzâqBG
Ao oBÞ òüA ïkõg îñÞ þƒƒì }pƒƒýƒƒíƒƒÏƒƒO Q×â pu lýüCBO óAõñÎ úG pãükoBG àü Qü@ ÿBÚ@ þìAo@ úG }o@ .lñÞ QðBýg }pvíø úGô kõƒy pzPñì ô Qyõð óBìo óAõñÎ 23 ÿô .kpÞ
QzK qA ô ly lñéG Qü@ ÿBÚ@.îøk|þì ïBXðA ô klÏPì Roõ¾ úG Bø|ó@qA ÿoBývG úÞkpÞ
Q×â Iè püq ô Qvüpãð ûBì ÁpÚ úG úzýy þíýco .lýuo klXì NB^ úG þKok|þƒK
kôq eH¾ AkpÖ .ÿõy þƒì ܃Öõƒì úÞ îñEíÇì úÞúPyõð óBÞkõÞÿApG Ao ÿoBS@òýñ^|îø

.îølG Ao BøoBÞ IýOpO BO }BG BXñüA >.QuA ûlýupð NB^ úG ïAlÞ|aýø
ô kpK|þì JAõg qA ok ÿAl¾ BƒG úƒdƒýƒéì
Ao {PÞ }o@?þüõO }o@ lupK þì kõè@ JAõg ok Ao kõg ÿBøõì úèBHðk úÞ údýéì #
úG ô kôo þì J@ äñO ÕApu úG ô koô@ þì ok oôk úG Ao ó@ qA ÿA ûpÆ ô koAk Quk
údýéì Ùpc kBü úG ô lñÞ þì ûBãð oôBñy ÿBø|iü qA løk þì JBO ô lý`ýK þì kõg QzãðA
þâlðq kõy þíƒð iƒü ÿôo kõƒG úP×â úÞ lPÖA þì {èk kôo|þƒƒì ôpƒƒÖ pƒƒßƒÖ ok ëAõEu òüA
ô ûlÎô îø oBG òüA Bü@ lzülðA þì kõg BG.kpÞ áok ç« ìBÞAoôAoõËñì }pvíø løAõg|þì
.lyBG ûly ØÚAô ôA xpO úG ô lyBG ûkpÞ
?kõG løAõg lýÎô løk þì óBzð ÿlñéG û@BG Ao kõg xõvÖA
kõg {ýK,kpÞ pH¾ ÿA úËdè lñ^ údýéì lüBG ÐÂô òüA lüõâþìô lðBHñW þìpuô
ô úPzâqBG úðBg úG ÜýÖõO óôlG }o@ úÞ kpÞ pßÖ lüBG Bì !QuA þÖBÞpãükoBËPðA !kõy ïBíO
QyAk løAõhð úÂpÎ QÚô aýøôA Q×â ëkok ô!úð Bü îýPvø úðBg IcB¾pìæApg@îýðAlG
îzg úG úzülðA òüA BG lñÞ ÑBÖk kõg ÜcqA úÞ úð Bü ÿoAk þƒüBƒW QƒÞpƒyokqõñøõO Bü@
JAõg úG Ao kõg ô lýzÞ qAok pPvG ok ô lì@ kõy þíð úÞiü ÿôo!QuA òüA òì Ùpc
þG QvðAk þì.koõg ïBy þüBùñO úG }[email protected]
}pvíø úG QuA pùÚ qA þyBð údýéì þüBñPÎA .kpÞþâlðq
òüA ok ú^ pâA.lyBG pÆBg ûkoq@ úÞ kAk Üc løk þì iuBK ô løk þì óBßO pƒu }o@
ô kõG úPÖpãð oApÚ þèBì ÿBñãñO ok údýéì ûBì lñ^ Ao Qü@ÿBÚ@ïôo þì,JõgoBývG,JõgoBývƒG
BìA kõG ûkpßð þOôB×O úPynâ BG }A|þâlðq ëAôo úÚolG ÿApG údýéì.îñÞ òyôo Ao ÐÂô ô îñýHG
þðq ôA qA kõWõì ërèrPì ÐÂô qA {ýcôo þðApãð
44

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
45
ô }o@ þâlðq ok þíøB×O úÞ þOoõ¾ ok.kõG òüpPß^õÞúGúÞþH¿ÎôÿôpypOkõGúPgBu
.QyAlð kõWô údýéì úðBùG
.ly ZoBg úðBg qA kôq þéýg eH¾ }o@ ûAo óBÓÖ ô kAk ô kõzâ þì ÅApPÎA úG Iè
.kõGúPÖpâólýGBOÿlýìAoõðpãükoBG {HéÚok .QgAlðA|þì
pãükôkõGûkpÞ}õìApÖAokõgúÞkõGBøRlì þéýg údýéì ÿApG îðBg Bíø ÿrLy@xçÞ
pÆBg úG .QuAõg þíð ÿrý^ kõg kõWô ÿApG oApÚôAoBýPgAok iHÆ ê¾Bc úÞ Ap^ kõG Jõg
pÂBc úÞ kõG ó@ úG ólýuo ÿApG ô Ùlø àü BGrýð úèBø,Bíø ÿBø QHdìoBñÞokô QÖpâ þì
.lñÞápOAopPvGJBPÖ@ÑõéÆqA{ýKkõGûly îðBg údýéì ëk kõg ÿBø xBHè {zhGô ënG
úð BìA !lðqpÖ ô óq ëBHÚ ok QýèõEvì xBvcA lñÞ}õìApÖ,lyþìUÎBGôQgBuþìïpâAo
rý^ úíø úÞ QvðAk þì þPuok úG óõ^,«çìBÞ ô ëBì@ ÿkõGBð IWõì óq ôk òüA okApG úÞ
úüBu }pvíø ô kõy þì ú¾çg }lðqpÖ ok okïlÚúÞþìBãñøúGBìAQuAûly{üBøôqo@
Ao kõg þðBùð Yðo.Qvýð {ýG äðpíÞ ÿA ôpGôo }pvíø pß×Pì ûpù^ BGô kBùð þì úðBg
ólðBì oAlüBK ÿApG úÞ Ap^ QgBu|þì þ×hì AoôA ÈÛÖô kpÞ þì }õìApÖ Aorý^ úíø ly|þì
.kqBuAlÖAokõgkõGpÂBc}Aþâlðq oApÚ QOBíy koõì þâlðq ûlñøk kBGpG óAõñÎ úG
ÿBø xBHè ûApíø údýéì þüBHüqô RôApÆ .kAk|þì
ôlükpâþìúüløúèBøIðBWqAúÞþPíýÚóApâ ô ûlðBzð Quk ÿkõWõì óAõñÎ úG Ao }o@
BùñO úð }o@ îz^ ok QÖpünK þì óBñPìA BG ôA ô oBýPgA kõg úÞ kpÞ|þì ûBãð óApãük pHðBìpÖ
ôA lükpâ|þì UÎBG úßéG lýuo þíð pËð úG BHüq þG ûsAô ú^ pâ koAlð Ao ÿoBÞ aýø þüBðAõO
Ap^.lðAlGQý¿hylÚBÖÿkõWõìAo}pvíø ûsAô òüA BìA kpG þíðoBÞ úGôA êGBÛìok Ao úÂpÎ
þì pýÛdO ûlük|úG kõG kõg ó@ qA Ao ú`ð@ úÞ úPhýì@ ok {côo BG þüBñy@ òýñÆ óõ^
þì kBy Ao ôA óApãük ÿBø xBHè BìA Qvüpãð qA pPzýG þvG Ao kõg þüBðAõO ô QýéGBÚ.kõG
êvÞ pùÊqAlÏG Q×ø QÎBu }o@ ÿApG .kpÞ ôA ÿBW úG úßñüAqA ëkok QvðAk þì }pvíø
kõG oõHXì úÞ Ap^ kõG Iy QÎBu òüpO|ûlññÞ þì xõvÖA QuA álðA {OAoBýPgA ô Qvýð
joó@qAÿkByäðoúÞkoAnãGÿA|úðBgokïlÚ lüBG Ao kpìBð iuBK úÞ kõG lÛPÏì údýéì koõg
Ao þðq ÿBø ó BGq {ýð kõG oõHXì ô úPvGpG ûlükBðlüBGAoQynâôþPuôkûAoòüAokôkAk
ô ûkpÞ }õìApÖ Ao kõg QèB¾A úÞ lñÞ êídO Ao þPynâ aýø lüõð ÿBÇg êGBÛì ok.QÖpâ
qBGúGþÂAorâpøkõHð}pvKpÆBg|úGÈÛÖpâA Quk }pvíø úÞ Ao òüA ô QvðAk þíð rüBW
.kõHðúðBgó@okókpÞ kpÞþíðQüBßyôAqAôkõGúPyAnâQukÿôo
ûApíø ÿoBùG lýyoõg ô kõG ûly òyôo Aõø .QvðAk|þì ôA xpO ô þPüB×Þ þG pG êýèk
pHg Ao qôo óly qBÒ@ þíüçì îývð BG ûkAõðBg àü ok úÞ kõG þðq ú^ pâA
ô kBPvüA Qü@ ÿBÚ@ úðBg êGBÛì }[email protected]|þì þÂAo BìA kõG ûkõzâ óBùW úG îz^ þüBPuôo
QÞ ÿôo Ao {Puk .kAk ôpÖ þÛýíÎ w×ð lyBG úPyAk þzüæ@ þGô ûkBu þâlðq úÞ kõHð
úÞ QuA ïqæ þüõâ,lýzÞ }A|úðBgoBù^ úÞ Qýð òüA BG Ao kõg Jõg óAoBãPuAõg ôA
lñÞpßÖ Jõg QvðAõO þíð.kkpâ koAô úPuAo@ ko lðqBu ûkoô@pG Ao {OçüBíO lñðAõO|þíð
,løkïBXvðAAo}oBßÖAkõGoõHXìúßð@òí Ao ôA.kõG úPgôk }o@ úG îz^ BùñO ô ûkõíð
ûkBì@ þèBíPcA ÐüBÚô ÿApG Ao kõg QvüBG|þì }o@ BG úÞ þìBãñøô QvðAk þì ÈüApy lWAô
ûlýñyúÞþüBøÙpcqAàüaýøóõñÞBO.lñÞ óBßéK qA òPÖo æBG ÿApG Ao kõg kõíð ZAôkqA
kBùñzýKúécpìokÈÛÖôlðkõGûlzðþéíÎkõG þPüBÂoBð wK ok ÿô kõG ûkpÞ ûkBì@ Bøôqo@
Iýu@Qhu úÞ QvðAk|þì .lðkõG ûlðBì þÚBG ôkõGëBdyõg«BHéÚpùyokQìBÚAqA,{üpøBÊ
AoÿpPzýGRBGpÂlðAõOþíðpãükôQuApünK okúÞpù^õñìpvíøBGlðAõOþìúßñüAqAþÂAo
løAõhð òýñ^ pãük oBG òüA...úð BìA lñÞ êídO .kõy ïBãíø kõG ÿô ÿõãèA óBìq ó@
.kpÞløAõgûpvßüAooBÞqôpìA,ly þÚBGApýícBGþüBKîølcokôAQGBÚoþèô
îvXì Ao Qü@ ÿBÚ@ Roõ¾ ëBýg ok JBhPðA kõg ÿApG ÿpPùG ÿõãèA ô lðBíð
úG Ao {Puk ÉBzð ô þüôpyõg BG úÞ kõíð|þì úÞ þéíÎ ÿkAq@ô îðBg Bíø úÖpì þâlðq.kõíð
àüpHOõO úG lüõâ þì ô lñÞ þì qAok ôA ÙpÆ údýéì ÿApG kõG ûkpÞ BÇÎ ôA úG }pvíø
qA wLu ô ly Quok ÿlýèõO oBÞ îüõâ|þì pøBÊ úG îz^ ÈÛÖ êHíu òüAqAô ly Üzìpu
.koôBýG þñüpýy úÞ løAõg þì Qü@ îðBg kBíPÎA.kpÞ }õìApÖ Ao Bø QýÏÚAôô QgôkpìA
Qü@ ÿBÚ@ ÿôo úG ôo ôA ô ly qBG ok ûpgæBG áok údýéì úÞ kõG þPýÏÚAô úHðBW ôk îøB×O ô
ÙApÆA úG {øBãðoBýPgA þG.Qvzðrýì QzK ô ÜzÎ qA ûlñÞ@ô úðBíýí¾ ÈGAôo .kõG ûkpßð
ok ô kõHð ÿpSA þñüpýy ÙpÊ qA,lýgp^ IWõìrâpøQyAkkõWôôkó@óBýìúÞþPHdì
ÈÛÖ QÖBýð þÚôm rýð Qü@ ÿBÚ@ Roõ¾ úGQHvðÿqBýPìAlñÞwcàüpøúÞkõGûlzð
óBíùì qA óBzð úÞ kõG ôA Iè pG äðpýG þívHO kõg oBPÖo ô ëBíÎAok ïAlÞ pø .koAk ÿpãük
.kAkþìÿqAõð ê¾Bc ô lýHéÆ þì Ao ÿpãük pÆBg QüBÂo
koAk úìAkA RkBÏu ô îøB×O BG ïAõO þâlðq àü óBzyçO

ÿBƒø ÙpƒcqA þƒyBƒð þƒH¿ÎoBƒzÖô|úƒPynƒƒâ úzülðA ô IéÚ ok ô ûlƒzð óBƒýG rƒâpƒø óApùO úéXì
úGAoêýHìõOAþèlñ¾kõG|úPÖpâkok}pu|úPypÖ ô ÿkpu òüA IWõì æBc ,ûlyoBƒHíéO|úƒPypƒÖ
ô QyAnâ îøpG Ao Bø îz^ ô ûkpÞ îg IƒÛƒÎ .ûly åorG ÿpýãèk AløqA ÿA|úPyõð
oBzÖ qBâ ëAlK pG Ao BK ÜéÇì Rõßu ok|úPypÖ ok pøõy ô óq úÞ þüõì qA pPßüoBG RBßð
pu QzK Ao ÄüpÎ ûkBW QÎpu BG ô koô@|þì ,lññÞ|þì koõgpG Bùð@ BG ZAôkqA ÿBø ëBu ëõÆ úu|ô |QvýG {hG
pPzýG îø lüBy ,QÎBu àü lüBy .QyAnâ|þì ô lñøk|þì {OoõÚ þèô|løk|þì Yðo Ao Bùð@
ô|úPvG ÿBø îz^ BG þßü ,RõßuokpøAõgôk ok ô ,lñÞ|þì qôpG òýñ^ òüA ÿA úðõâ úG wLu
pß×OÝpÒôólðAoëBcokÿpãükôJAõgúíýð óBÖõÆ ÿõéW þÛüpÆ úG kõy|þì Bü@ QüBùð
þèBcokûlñgpÖQüBƒùƒðokôlƒðkAkúƒìAkAûAoúG kõKôoBO QuA òßíì úËdèpø úÞ Ao þñýãíùu
ëôA QèBc úG ûoBGôk Ao }A þèlñ¾ úÞ ô ?QÖpâ lyBLG îø ok Ao|úPypÖ þâlðq
:lýupK ô kpÞ qBG Ao Bø îz^ lðAkpâ|þìpG úGîý˃ÎÿAûlƒÒlñðBìBøAp^ôBøBü@òüA|þìBíO
?îýDBXÞ AolñíèBuóqÿôpýðôkoô@|þìoBzÖûlñgpÖrÓì
pãük êüBì |60 óBW pøAõg ûlðBíð ÿrý^ - jApƒÖ qA îzƒ^ QüBùð ok ûlñgpÖ .QÖpâ|þì
úðBg BO îø ó@ qA lÏG ûlðBì BPüoçÞBPðBu úG QìlhzýK pu ûoByA BƒG ô QƒÖpƒâpƒG ûkBƒW

òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
wüolO òí BÂo ô|úPypÖ úÞ îPyõð
BG óApùO óApPgk ÿBø óBPupýGk qA þßü ok
JBPÖ@ ô lññÞ|þì ZAôkqA ô lðõy|þì Bñy@ îø
þâlðq qA wK.lðõy|þì pPgk lðqpÖ ôk IcB¾
BGô klñG|þìp×uoBG óApüA ÑBÂôA þðõâpâk
ûpgæBG óAôApÖ ëõK ô QÚô Ùp¾ ô Qícq
wè úG Ao kõg "xpHÚ" BÞBðoæ ÜüpÆ qA
ólðAonâ qA wK ô lñðBuo|þì wéXð@
ÿApG þGõg êÒBzì RpWBùì úýèôA Rçßzì
lðpg|þì ÿA úðBg ,lññÞ|þì BK ô Quk kõg
ô kõg ÿApG Ao ÿA ûkõu@B« PHvð þâlðq ô
| 22 qA wK BìA lðoô@|þì îøApÖ óBzðAlðqpÖ
{hG pãük ÿkpì óBùâBð þüõyBðq þâlðq ëBu
kõy|þìpøBÊ þâkAõðBg wßÎ JBÚ òüAok
wK|úPypÖô lüBGo|þì|úPypÖ qA òükô ëkô
úG| kõg xBvcA BG òPÖo oBXñéÞBø Rlì qA
þâkpvÖA oB^k Ñõñíì ÜzÎ òüA pÆBg
ô pøõy úÞ þüBW BO kõy|þì þcôo
ÿoBùG| {üõg ëBc óApãð Ao {ðBýÖApÆAô óAlðqpÖ
qA ÿqôo lñ^ pøõy kBùñzýK úG BñG ô kqBu|þì
pøAõg ólük úG ô kpýâ|þì þ¿gpì àðBG

.kôo|þìõPñìApÞBu úG }pPâorG
þÛzÎ BG ôA wßÎpG úÞ ÿpøAõg
ô ûkpÞqBÒ@Ao }A þüõyBðq þâlðq lüly
úÇGAo þüõyBðq þâlðq ëBu | 40 qA wK
}pøõy BG þüBHüq ô pünLèk oBývG úðBÛyBÎ
...| óBPuAk úìAkA àñüAô QyAk
QÎBu ôk BO îñÞ|þì pßÖ Qvýð þðAlñ^ úé¾BÖ Roõ¾ ,lðAõgApÖ Ao þüBPuôo pÛdì óAoõPuo ôAok þÛýHÇO ÈüApy Rçßzƒìô óApüAqA bõÞ aýK ëAõEu Ao|úPypÖ ó@qA {ýG pãük ûlñgpÖ
óBOkokpu ,lülýGAõg Jõg ,îýyBG ërñì pãük BG úßð@ óôlG ô QgAkpK Ao rý^Bð JBvc Bü@ .kõG ûlzð þ×ÆBÎ ÿpýâ úðBùG Ñõð àü UÎBG .kõGûlyûpýgûkBWjApÖúGúÞþèBcokô kpßð
ÿõu úG ô QyAkpG Ao {×ýÞ lðrG þÖpc|úPypÖ oõ¿O Bü kõG kpì ó@ ÜyBÎ þPuAo úG|úPypÖ úG QÖo ôpÖ Ùos ÿA úzülðA ok lñ^ þÛüBÚk
?lypPùG úÞ þÞkõÞ lñðBì rýð|úPypÖ .QÖo þWôpg ok kõWô ó@þPuAo úGôA Bƒü@,QuôA ÜyBÎ kpÞ|þì úßñüA ô lýzülðA|þì }pPß^õÞ pøAõg RçíW
îøpG Ao Bø îz^ ÈÛÖ kpHð úƒÞ îGAõƒg - .kBPÖA ûAo úG pøAõg IÛÎ ok kôk|þì okBì ëBHðk ok ,kõWô ó@ úÞ Ao þðBXýø Bü QyAk Quôk Ao QvðAõO|þì kq|þì úÞ þüBø Ùpc|þìBíO Bü@
õO ,ûly pPùG þíÞ ïkokpu þèô ïkõG|úPyAnâ þðApG Ao êýHìõOA úÞ QuA Jõg QèBc Bü@ - Qé×Ò Bü@ ?lýPupK|þì kõG ûkoô@ lülK }kõWô òPvßy ÿApG lyBG ÿA ûlññÞ ÐðBÚ ô îßdì êýèk
pøAõg úð .îðApG òì oAnãG þPƒvƒø|úƒPƒvƒg pâA þG pu qA ô QýíøA îÞ þPuAo úG ô rý^Bð ÿBø lülW kpì Bü@ ô þDõyBƒðq þƒâlƒðq óBíýK
þÚBG ÿrý^ îø ûAo óBüBK BO ,îPvýð|úPvg óBW ?îñÞ þâlñðAo òì þøAõg|þì Bü ô kõG ûly úÇGAo ÿkpu UÎBG BÂo þùWõO ûkoô@pG Ao {üBø|úPuAõg|þƒìBƒíƒO QvðAõO|þì
îøAõg þâlñðAo ïkõg óBW pøAõƒg úƒð - p˃ð ok ôA ÿBø þùWõO þG|þìBíO óõñÞA lÏG ô þüõyBðq þâlðq þPgAõð àü Bü@ ,lñÞ
.lýyBHð òì óApãð ,ûlðBíð ÿoõhèk Bü@?kpÞ|þì ûõéW ÿlÏG lñ^ }pvíø
qBG ô kpÞ Rõßu pãük þÛüBÚk ûlñƒgpƒÖ .kpÞ æõƒ¾A Bü ô ûlzð óBýG ÐÚõì úG úÞ þÞlðA ÿBø
Ao }oBíýG koAk ú×ýÊô úÞ þHýHÆ óAôo lñðBì {ýKokAo YñKûApøByûAoûoBGôk pøAõgôkô
úðAokBì ô óBGpùì ô ïAo@oBývG þñdè BG lñÞ óBìok Iy þGAõg îÞ pSA ok úÞ ûlñgpÖ .lñPÖpâ 46

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
47
.lýuBñy|þì Ao ôA úÞ :Q×â
### |22 ÙpÊ îøõO þñÞ|þìpßÖ Bü@óBW|úPypÖ
ok|ûlñgpÖ úèBg ô úðBg êøA lÏG þPÎBƒu BÂo ÿApG þè@ ûlüA l¾ok l¾ óq|úPynâ ëBu
þPâBLuAô ûlì@ÐíW îø kpâ ÿoõgAnÒ òèBu ô Bø|úPuAõg|þìBíO BG ÜGBÇì l¾okl¾ô ÿkõG
BƒG Ao|úƒPypƒÖ pƒPgk QƒhK Qƒuk ûrƒíƒyõƒƒg RBßð òüA ô ÿA ûkpÞ oBPÖo ôA RBÏÚõO ô oBßÖA
,lñP×â|þì ú^ ú^ ô úG úG ô lðkoõg|þì|BùPyA ûkAk Yðo AoõOôA koõìok úÞ þüõìqApO àüoBG
ûAo þãPvg QéÎ úG ïBy qA lÏG|úPypÖ ô ûlñgpÖ þüõì qA pPßüoBG oBývG ÿBø|úPßð ÜüpÆ òýíø úG
úG ô lðkpÞ þËÖBcAlg óApãük qA kôq þéýg
óAõW óApPgk qõñø lÏG qôo eH¾ ,lñPÖo pPvG ?QuA ûkAlð Yðo Ao ôA õO koõì ok rýð
úèBg ô lðlðAonâ|þì Ao YèBÞ RçƒýƒÇƒÏƒO úƒÞ ô òìô koõg BW }pøAõg ëAõEu qA|úPypÖ
pø|úPypÖ ô BÂo úÞ lðkõG JAõg ok ûlñgpƒÖ
óByoBÞ êdì ÙpÆ úG ØéPhì ÿõu ôk ok ïAlÞ :Q×â óBñÞ òì
ô kpu ô ÿpGA oBývG Aõø ô kõG úüõðAs ïôk .lðlðAo ô ûkrð þÖpcôA ûkõG îøpâA Bü ...îðAk þíð
ûApíø úG Ao ÿlƒülƒy þƒâlƒðoBƒG BƒO QƒÖo|þƒì
ÜHÆ àðBG úG kôoô ïBãñø úPypÖ .lyBG|úPyAk .ûkoôBýð óBGq úG þHéÇì
òO lñ^ QÖo ÿoõgAnÒ òèBu úG úzýíø RkBÎ ?QuA úÖBýÚ }õg Bü@ lülW kpì òüA -
ô ïçu þãíø BG úÞ lðkõG BXð@rýð óAlñìoBÞqA
ô Q×â àüpHO Ao õð ëBu ô kpÞ|þìpâ þupLèAõcA .QuA úÖBýÚ }õg þéýg ...úéG -
kõG ûkpG kõg BG úÞ Ao ÿA ûríyõg þñüpýy úHÏW úÞ ÿlñvLèk ô BHüq oBývG úÖBýÚ BG ôA ëBc -
úG ô QyAnâ ÝBOA Èuô|rýì ÿôo úG ô kpÞ qBG oBñÞok ,koAk úÞ ÿA ûlðqApG QìBÚô lÚ BG koAk
oBÞ qôo òüqBÒ@ QHuBñì úG BO ,kpÞ ÙoBÏO úíø ÿkoAlðBPuA õO ëõÚ úG ÈüApy|þìBíO pâA þPc
ú`G ,lññÞ òüpýy Ao óBzðBøk lülW ëBu ok þñÞ|þì pßÖ Bü@ lyBG|úPyAk rýð Ao pøõy àƒü
óBzyõg þéýg|úPypÖ RkBÎ òüAqA àðBG ÿBø úzýK ÜyBÎ ÿõEìôo óBíø rýð ûoAõíø lðAõO|þì
þXðpG óBð ÿA úHÏW þøBâ lñ^qApø úÞ lì@|þì
àðBG úG pãük þðApüA RçÛñO ô óBøõu Bü ô râ Bü ?lðBíG þÚBG Bø óBPuAk
ô|þìpâ ô kpÞ|þì îývÛO úíø òƒýƒG ô kpƒG|þƒì }rÓì ok lüBy Apüq ,kAlð þhuBK|úPypÖ
pâ ûõéW Ao }A þðApüA {zhGô ÿqAõð óBíùýì râpø æõ¾A Bü QyAlð ëAõEu òüA ÿApG þhuBK
ô kõG ûlýupLð }kõg qA çHÚ Ao þèAõEu òýñ^
.QgBu|þì úÞ QvðAk }kõg ÁBg þÞpüq BG ûlƒñgpƒÖ
ô Qhüo ûõùÚ kõg ÿApG þðBXñÖ ok|úPypÖ ok koAk ôA ô|úPyAkAô ÜýíÎ ÿpß×O úG Ao|úPypÖ
QÎBu úG ûlðBì úÛýÚk |3 BO Qvzð þèlñ¾ ÿôo òüA ok ,lñÞ|þì oôpì Ao pøAõg ÿBø Ùpc }rÓì
þñüpýy ô lðAlG QíýñÒ Ao àðBG ok óly qBG ô |9 Ao úñýìq þPÚô lÏG þÛüBÚk ô ly QÞBu Roõ¾
ÿoõgAnÒ ÝBOA koAô kBøpÖ úÞ koõhG ûõùÚ ô ç¾A lüBy þñÞ þíð pßÖ kAk úìAkA qBG lük ûkBì@
æBG {HéÚ óBGp ûoBGôkôA ólük BG|úPypÖ .ly Rkõg ëõÚ úG óõ^ õO ô lyBHð oBÞ ok þÛzÎ
ô ly àükrðôA úG BGpèk ÿlñhHè BG kBøpÖ .QÖo ÿkpÞ ûoByA úÞ þÞBðqõu Roõ¾ ó@úG óõñÞBO
Qvzð|þì ôA oBñÞ þèlñ¾ ÿôo úÞ þèBc ok ok ÈÛÖ Ao {zÞô Ao ÜzÎô ÿkõG ûlzð ÜyBÎ
ÿkõG ûlýñy QðBPuôk qA Bü ûlðAõg Bø JBPÞ
?Qynâ }õg p×u :Q×â úGpXO Ao ÜzÎ RBðBXýø þPuAõg ûBâ@kõgBð
úG ïpøAõg {ýK ...þéýg ...úéG ...ûôA - þÖpc ô þøBãð ÿBø }qAõð ô úWõƒO ô þƒñÞ
ÿBø þùWõO þG êGBÛì ok ,kpì ó@ Õôok Bü QuAo
.ïkõG|úPÖoõPñìApÞBu
ÙpÊ òì ô lükõG ûkpG kõg BG îø Apì IéÚ - ?ûkAk oApÚ pýSCBO QdO Ao õO BÂo à^õÞ
...Ao îHéÚ úð ô ïlük Ao Bíy úð|úPynâ|úP×ø àü Ùpc úG ÜéÇì Rõßu ok óBñ`íø|úPypÖ
úÏÖk àü ô koõg úßü kBøpÖ Ùpc qA|úPypÖ ô kAlð þhuBK ô kpÞ }õâ }pƒøAõƒg ÿBƒø
òüA ólýñy BG oBãðA ô QÖpâ p³â {ðlG ïBíO ô wéXð@ wè BOô krð þÖpc pãük rýð ûlñgpÖ
J@Qícq úG lyBG ûly þøBñâ IßOpì Ùpc ô ko pøAõg ôk òýG ÿpãük òhu|úPypÖ úðBg
BG Bø ú`G ,úðBg úƒG kôoô ïBƒãñø .lƒzð ëlƒG
:Q×â óBñÞ òì òì ô kAk ôpÖ Ao {ðBøk }õÒ@ok Ao óByrürÎ úèBg úðBãü ô okBì ÝBýPyA
qBG Ao àðBG ok .QuA |9 QÎBƒu .x.x óAlí^ êíc ok úÞ þèBc ok qBñÆ ô lñPÖpâ
.îüôpG óBíüBørýì pu úG QuA pPùG lðA ûkpÞ óBW úèBƒg :Qƒ×â kpƒÞ|þƒì {ƒßíÞ ûlƒñgpƒÖ
óBùâBð|úPypÖ úéíƒW úƒG úƒWõƒO óôlƒG kBƒøpƒÖ BƒG îƒPvðAk þƒíƒð lƒƒükpƒƒÞ óBƒƒìrƒƒüApƒƒKoõƒƒu
ô QÖpâ óBPzãðA óBýì Ao ôA ØüpÊ óBPzãƒðA pøAõg ólük qA úÞ ûlñgpÖ ô ?lì@ lýøAõg|þìBì
òüA BO ïkpÞ þíð pßÖ râpø :Q×â|úPvø@ô kpzÖ óBOolK :lýupK kõG ûly ûkq Ýôm {üBø ûkAq
ÝpG lñðBì|úPypÖ .kõy äñO óBPüApG îèk ûqAlðA
Bøo kBøpÖ óBPzãðA óBýì qA Ao {Puk Bø|úPÖpâ ?QuBXÞ
.QÖo óôpýG ÿoõgAnÒ ÝBOA qA úéXÎ BG ô kpÞ úG ÿpu BO kôo|þì Q×â {ýK QÎBu àü -
koAôpOõýLìBÞ úG RBÎçÆA þíÞô lðrG }pPÖk
koAk úìAkA
.Qzâ løAõgpG ÿkôq úG ô lñÞ
ô QuA úüõðAs ëôA úÞ qôpìA ...BGBG ÿA -

.QuA êýÇÏO BW úíø
Bíy Jõg þèô QuA êýÇÏO îø BGBG ûoAkA -

óApùO úéXì

þPcô kpßð IXÏO «AlGA òìoBËPðA ÙçgpG ...!þ^úßéO þƒPÚô Bƒüok oBƒñÞ ûBƒãykpƒƒâ ok #
:Q×â ÈÛÖ ,lzð iéO îø {OBÚôA .kpG þãñzÚ ÿBƒøBƒW úƒG Apƒì úƒßéG ,lƒükqlƒð ### ÿoõÆ ïlük úÏÖk òýèôA ÿApG Ao >ÿp×W<
.Jõg ú^ ûôA — ,îPyAlð þDBñy@ kôlc ó@ BG òì úßð@ QÛýÛc RpÖBvì àü úG >ÙõèõG< îðBg pâA lüBy ô Quôk þDõâ úÞ kAk óBßO pu îüApƒG
B« ÏHÆ , kõHð þykpâ kBüq ÙõèõƒG îƒðBƒg óõƒ^ Ao ÿp×Wô òì ,pülÛO ,QÖo þíð ÿA úP×ø lñ^
ôA úG Ao QÛýÛc ÿkpÞlG< :îP×â kõg {ýK .lzð ú¾çg úÏÖk àü óBƒíø ok Bƒì }kpƒâ qAlÏGQÎBulñ^.kAkþíðoApÚîøûAopurâpø .îükõG úèBuoArø ÿBñy@
pýu ëk BG wK ÿkpÞ Ao àvüo úÞ æBc , þP×â ô îýPÖo àýð àýKô }kpâ úG rýð lÏG ÿBøqôo Aook BO .lðkq äðq úÞ kõG ÙõèõG îðBg QíürÎ :ïkpÞëAõEu>ÙõèõG< îðBgqA
.îülyþíýí¾QuôkQ×Wàükôqþéýg ëBíÞ BG .ïlük kõg ÿôo ok ôo Ao ôA ïkpÞ qBG ïçu Bì úG úÞ þvýéãðA óAõW ÿBÚA~ òüA —
>!lük þøAõhð Ao ôA AkpÖ qA úÞ òÞ {üByBíO kpG þK QÎpu úG QyAk úÞ ÿrýO úìBy BGôA :lýupK ô kpÞ ïçu JkA
### oõW òüAô ÿoAk ûlðq Iyô ûoBGBÞ êøA òì úÞ .îPyAk oBÞ ÙõèõG îðBg BG — ?kõG þÞ ,kAk
Apì QyAk þÏu êýèk òýíø úG .îPvýð Børý^ :îP×â :Q×â rýì@ phvíO ÿA ûlñg BG ôA
ôA úG ú×Úô óôlG ,kpHð îGAõg eH¾ BO Iy ó@ úñìAkôo òüA qA .kpHG àýPðBìo ÿBøBW úG pPzýG ØüpzO pƒük QƒÎBƒu lƒñ^ úƒðBƒ×uCBƒPì - ïkpì úýÛG êTì îø õO ?þvýéãðA þP×â —
Bü@ .ïlýíùÖ þíð Ao ïkõg ëBc . ïkpƒÞ pƒßÖ ûlýzÞ rýð >úKôpO òu< sçK BO Bì ÿBø }kpâ RpÖBvì úG êHÚ QÎBu úu ôk óBzüA .lükoô@ Ao }kõg óõ^ ,þðAlG þvýéãðA AoôA ÿoAk Üc
,îPyAlð lükpO koõì òüA ok ?ïkõG ûly {ÛyBÎ .ly ëõÆ úP×ø úu îÞ Quk îø óBzOpÖBvìô lñPÖo QuA þÎlì ô lñÞ þì þÖpÏì þvýéãðA úíø úG
.lðkAk þì þøAõâ òýñ^ îuBvcA ô îHéÚ Apüq ### ...lýzÞløAõg àü úßð@ ëBc ,QƒuA ûkAq IƒýƒXƒð àƒü úƒÞ
pu ,lüBýG îPyAlð oBËPðA úÞ þèBc ok lÏG qôo óAôs óôk òüA oBñÞ ok úÞ îüõãG olÛñýíø ÙpcBøþvýéãðAúñùÞóõ`íøAoþvýéãðA îø }A úÖpc ,QuA wüoBK ÙBð ëBì ÿõvðApÖ
Ao kõg , ïlüôk ok Qíu úG úðBÚBPzì .lì@ QÚô Ao ÿA ûpƒÆBƒgpƒK ÿBƒøqôo þƒƒñƒPƒyAk Qƒƒuôk BñPÎA þG ô ÿlW }pGApG ok ïlýyõÞ .kq|þì ókpÞ úßéO ô ókq ÔýO ô oAk ëõK ÿBø óq òP×üpÖ
òíéPñW àü ,kõHð þvýéãðA pâA ôA .ïlðAonâ þÆBýPcAþG úßéGïlzðÜÖõìÈÛÖúðBìA,îðBíG >óAôs óôk< àü ôA pPùG QüAôo úG .... QuBùð@
: îP×â óBñÞ Üø Üø ô îPgAlðA ôA }õÒ@ úG ô IýXð , oAõâorG ,Quk ûkBzâ .kõG þÏÚAô ïkpÞ ÙoBÏO úßñüA ó@ô kqpu òì qA îø þâorG
,ÿlì@ úÞ ly Jõg ú^ .ØW , ØW — ïkBü þéÞ|úG Bø QÚô þÃÏG .kõG þñPyAk Quôk òì óBíùýì àñg þðlýyõð àü ô kõy êgAk .QuA oBýÎ êìBÞ
þì Bø ú^ }A ûoBGok òì ô kõG þÞ ôA úÞ QÖo þì .lyBG :îP×â
...îñýHG Ao õO ûoBGôk úÞ ïkpÞ þíð pßÖ BG ô úðBøBâ@ úÞ îñÞ ÙApPÎA lüBG Anè ,îPvðAk ô Qvzð ly êgAk , kpÞ ëõHÚ lükpO|þGôA
?ûly ú^ pãì Ap^ — .îPgAlðAôAïAkúGAoïkõgqBGÿBøîz^ {üBø QHd¾ ...îüly QHd¾ ïpâ ÿkôq|úG õOô àýOBLíu îø þéýg ëBc òýÎokô —
àü Ao ôA òì rW úƒG úƒíƒø úƒßƒð@ IƒèBƒW ZoBƒg JkA kôlƒc qA ô lƒƒðkõƒƒG úƒƒðæõƒƒÛƒÏƒì ûlüpÖ@óAôsóôkëqAqôoqAþDõâç® ¾A.ôpGëk
:îP×â ô îPgAlðA òýDBK Ao pu óôlG îøôAô lñPgBñy þì þvýéãðA ûkAq|IýXð þPÚô .kõG QHd¾ }õg ûkBÏèA ÝõÖ .lðlzð
pßÖ oõÇñüA Ap^ îðAk þíð ÈÛÖ . þ`ýø — þì òìAk ÈéÒ oõ¿O òüA úG þzñÞAô úðõã`ýø ô QuAõg QícqonÎ ,lýyõð Ao }A|þðlýyõð .ûly
.krð þÖpc }A ûkAõðBg ûoBGok râpø B« ñí .kq lðAlGQuAõgþËÖBcAlgÐÚõì.kpÞòPÖoïrÎ :Q×â úðBøAõgpýg òdè BG ÙõèõG îðBg
.ïkõG ûkpÞ :Q×âòìúGÿqôoÈÛÖ îø òì ?îüôpG }kpâ úG îø BG AkpÖ ïpÂBc Bü@ óõ^ ,lyBG þP×â úÞoõÇñýíø Qvýð lýÏG
:Q×â ô QÖpâ Ao îPuk òüA úG Apì lðõy Áçg ïpy qA úßð@ ÿApG — .ïkpÞëõHÚêìCBO óôlG êìBÎ òüpPâorG , ókõG ôpG ëk õO ô àýOBLíu
õèoBÞ Qðõì úG ÿpu qôpìA BƒýG ...BƒýG — Apì ïA ûkAõðBg Apüq ,lðA ûkpÞ JçÚ äñu BW ïkpÞQìçìAoïkõgôîPvzðQÖoôAþPÚô óAlG olÚ òýíø .QuBøkpì êýHÚ òüA QýÛÖõì
A«pøBÊ ...lññÞ þì þÛéO úéâ ûBƒýƒulƒñƒ×ƒuõƒâ îùG þP×èAô wðAôA BG úÞ QùW òüAqA Qìçì . õO {èBýg úG .kAk ïçu òì úGõOpÆBg úGôA úÞ
.kq îýøAõg þéýg òì QGBG qA >àèõÖõèõPuA< áôk îüõíÎ AkpÖ }kpâ ÿApG Ao {OõÎk B« ñí ô ïkõG ûkq koAkpHg Jõgpãük ÿõuqA .þPvø òìpPgk
ÿApG ?Ap^ . kpG îøAõhð kBü qA râpø Ao qôo ó@ ... QuA óApãð .ïkõG ûkpÞ ëõHÚ
úPHèA...îüly krìBð ØW ô òì qôo ó@ úßñüA oôBGîøòìúÞ{èBýgúGôlì@þìAoBørKòüAôA ?êýHìõOA BG îø ó@ ?}kpâ :îP×â ëk ok ...îPvø ÿlñíOôpS óq òì úÞ
ïkõg úÞ Q×â ØW þèô îükpßð ëlG ô ko úÛéc Bø ÙõèõGpPgk «AlW Apì òüApG ûôçÎ ,ïkpÞ þì òüABGBýèBPüAqpì.ïoBLuþìõOúGAoïkõgBüAlg :ïlýupK fArì ÿôo qA
. ïkpÞ B×PÞA òýíø úG îø òìô îðAlGôA krìBð Ao ôA úG Ao QÛýÛc îPuAõhð êüAôA .kpÞ þìoõ¿O kõGo ApìpâA .koAlð úé¾BÖ úÛýÚk ûkqApPzýG BW
ëõK ïBíO ô kpÞ ÿqBG Qèôo ÿp×W ,õñüqBÞ ok líù×G þPÚô úÞ îPyAk îýG òüAqA lüBy .îüõãG ú^ ,koô@ ïpu çGoArøô kpG BýèBPüA úG kõg BGô BG ïkõG óBOpPgk úÞ «BÂpÖ Bíy óBíâ úG —
úÞ þìBãñø , Iy QÚô pük .QgBG Ao {üBø ô ÝB^ oBßy ëBHðk ô lñÞ ápO Apì ,îPvø þÞ ?ïrüpG ïpu pG áBg ?kpÞ þì ZAôkqA òì
ô ïkpÞàvüoÿqôoëBcòüABG.kôpGÿpO|úé^ ###
:Q×â ôA ,îülì@ óôpýG :îP×â }kpâ úG > ÿp×W< þuoõÞ êýHìõOA BG AkpÖ ôZAôkqAqABøkpìoõWòüA.A« lGA?ZAôkqA—
îülÚ qA óõ^ ïkpÞ ÿqBG kõg|þG IzìA — ÙõèõG îðBg pPgk òƒì {ƒPƒuAo ؃W — êýHìõOA úÞ þèBcok ûAo òýG .îýPÖopùy ÙApÆA þèô ,lñPvø óArüpâ lùÏO ô QýèõEvì ëõƒHƒÚ
lyBG úPyAk wðBy ÜzÎ ok úÞ þvÞ lðA úP×â îuA ,îPvø ôA IcB¿ì ÈÛÖ úßéG , îPƒvƒýƒð :îP×â kõg BG ,ïkpÞ|þì ByBíO òývƒdƒO BƒG Ao Ao õO BølýÎô ô ûlÎô òýíø BG .Ap^ ZAôkqA ûlÎô
QzâqBG ÿApG îðAk þíð .koAlð wðBy oBíÚ ok QƒƒýƒÞ , QƒƒuA >QƒƒýƒÞ< òƒƒì þƒƒƒÛƒƒýƒƒÛƒƒc úPyAkoBÞôpu klÏPì ÿBø óq BG úÞ þðAôs|óôk þK QÚô ó@ô lðq þì ÔýO QOôpS pg@oBñük BO
ëBc pø úG... úð Bü îüoAk þÖBÞ ûqAlðA úG òürñG ok ô QuA pýãG ÝõÛc àü õO >QýÞ<...pèõì úPyAk þßýy òüA úG þOArýùXO îø lüBG ,lyBG þéýg òüA qA úPynƒâ .QƒÖo lƒøAõƒg }oBƒÞ
ok îüApG îøAõhG áôk îüõíÎ qA AkpÖ ïoõHXì ÿA|úP×ø ÙõèõƒG îðBƒg qA ,{ƒPƒHƒcBƒ¿ƒì ÿAqA !lyBG þDBO lñ^ lüByô lyBG êøBC Pì úÞ koAk ëBíPcA
ÿkrìBð pHg B« ñí .lñÞ úèAõc ëõK QÚô ÑpuA ..!kpýâ|þìÝõÛcàðApÖQvüôk Apì ÿp×W qôo ó@ ,ïoõ¿O wƒßƒÎ|úƒG BƒìA óAkBýyoõW òüAqA .lyBG úPgAlðA wK ú`G îø
ok óAkpì MýO òüA .QuA úPgBu þDõãG ú^pø
...lðBuo îøAõg ôA ÑçÆA úG rýð Ao óBì þâlðq úüBìpu BùñO óBGq ô lðkBPuA ÿqBG óBGq
### Bùð@ ûAo pu úÞ þðq QùW òýíø úG .QuA óBy
QHvð óBíø úG ,lyBG pO ûkBu ú^ pø ,kpýãG oApÚ
òì ÿBø þñýG {ýK ÜGBÇì ûlñü@ ЃüBƒÚô .kõy þì QhGlG ô koõg|þì IüpÖ pOkôq îø
ØW þPÚô úPynâ IyqA þuBK .lðkBPÖA ÝB×OA êýèk ú^ úG îðAk þíð ô îPvø òýGlG ôA úG úÞ òì
oõ¿O {üBø þßèBLíøpüBu qApO áBðpÇg AoôA
:Q×â úìlÛì þG ,kpÞ ûkBýK úðBg ok õéW Apì
lñ^ ÿoAk ëõK pâA QuA òßíì|,ïrürÎ — .îñÞ þì
õO qA îðAk þì ïkõg ?þølG ÅpÚ òì úG àðApÖ
îø þèõK þG þèô ,Qvýð þGõgoBÞ òPÖpâ ëõK 48
aýø pãük ÿõu qA .QuA ÿkoklG ëBc òýÎ ok
krìBð qA ÑçÆA Ädì úG ïpýK ÿõíÎ Qvýð lýÏG

...!lyBG ûkpÞ úPßu òì óly
úð îPvðAõPð úÞ kõG ÿoõÆ {üBÂB×O òdè
úÞ Ao þèõK þìBíO ô ïkpÞ qBG Ao î×ýÞ ok .îüõãG
úÞ Ao þWpg ëõK úéíW qA , îPyAk ØýÞ ok
ô ïkoô@ ok ,kõG úPyAnâ îüApG ÙõèõG îƒðBƒg

.ïkpÞ {íülÛO
úßéG ,lìBýð îPÚôpu úG BùñO úð ,lÏG qôo
Ao ïkõg îø òì úßð@ QÛýÛc .krð îø ò×éO þPc
oApÚA lüBG BìA .ïkõG ûkpÞ ûkBì@ÐÂô óBíø ÿApG
.kõG ûly äñO Rly|úG {ƒüApƒG îƒèk úƒÞ îƒñÞ
þDBùñO ú¿Ò .ïkõG ûkAk Quk qA Ao îüBƒùPyA

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
49
...kpÞ p¿Ûì Ao ØW òì úPHèA .kAk þì oBzÖ Ao îHéÚ
:Q×âîvHOBGoBËPðAÙçgpGáôk úG îéÎ BG úÞ ïkõG ïkõg òüA Apüq ,îPvðAk|þíð
òì .ïA ûkpßð þDBW þG QèBgk òì ,ïpvK|— .ïkõG ûkpÞ ÿqBG ó@ BG {O@ ókõG ûlðqõu
þøAõg pýg ÿôo qA ,îøAõg þì Ao õO pýg úÞ ###
JBhPðA ÿkrìBð úG õO úÞ Ao ÿpPgk ïA ûlì@ QÏWApì ô lñPynâ îøpu QƒzK Bƒøqôo
RA úÛýéu ûoBGok ô îñýHG àükrƒð qA ÿA|ûkpÞ ÿApG...lyþìpOàükrðúËdèpøÙõèõGîðBg
îýí¾ qA úÞ QuA òüA òì ÿoôAk .îñÞ ÿoôAk òýìlhPvìúGïqAlðBýGQÖAp¾qAAoïkõgúßð@
JBhPðA úGô ,ØW îüõâ þì àüpHOõO úG IéÚ îø ïkõgô lññÞôoBKôoBW Ao úðBg ïkAkoõPuk
.ïoAnâþìúd¾õO Jôoô QÖo ïpâ Bìpâ ok .ïkpÞ àíÞ Bùð @ úG
### .ïkpÞ qBG òì Ao ok .lðkq Ao ok äðq úÞ îükõG
,îüly BùñO îø BG þPÚô lÏG úÛýÚk lñ^ ô Qƒ×éÞ êƒýHu ,}õƒK }õƒg ÿkpìpýK
:Q×âØW úƒƒñƒü@lƒƒƒy|þƒƒƒì AoôA .kõƒƒƒGok QzK ,ôo|jpu
ú^ îüõíÎ ólì@ QéÎ ÿly úƒWõƒPì — qA úÞ kpÞ þÛéO þDBøoõOBßüoBÞ ÿBƒƒíƒð ïBƒƒíƒO
úG Ao õO BO .kphG ëõK BG Ao õO BO kõG ûlì@ ?kõG þƒPulƒzýK ïçuok...lƒñzÞ|þì Bø þvýéãðA
òì .þñÞ ápO Apì lñÞ oõHXì ëõK Jp ô kpÞ
ûkAkpHgB« ñíÂôïkõGúPuAõgëõKôAqAþÖApãéO ô îƒPvø >àƒèõƒÖõƒèõƒƒPƒuBƒƒÞôk< òì :Q×â
ëõ¾ô kpXì úG îø ôA .ïA ûly krìBðõO BG úÞ ïkõG .îñýHGAo>pèõì<ëqAõìkBì îƒøAõƒg|þƒì
oõ¿O Apüq ,kpÞ qAôpK BW òüA úG ólñè qA ÙApãéO :îP×â
úÞ þPvø ÿkBýy ÿBø óqôrW îøõƒO kõG ûkpÞ ?lüoAkþzüBìpÖú^,îPvøòìkõg—
þì kõg ïAk úG Ao oAlèõK ô xBñypu óBðAõW .lüõãG ÿrý^ QuAõg óBñÞ BK ó@ô BK òüA
.lññÞ þì QhGlG ô úßéO Ao Bùð@ ô lðqAlðA êgAk|úG Qvýð êýì þGô QuA úPvg ïlýíùƒÖ
Ao õO ÐHÆ QÎBñì ,lük Ao õO þPÚô úðBPhHyõg : îP×â .îñÞ {ÖoBÏO ërñì
.lülñvK ...lüõyêgAklýDBìp×G—
òì úÞ ú`ð@ B« ÏÚAô õO Bü@|,ØW — :îP×â ÝBOAúGòìþDBíñøAoúGôlyêgAklükpOBG
?þPvýð,ïkpÞþìóBíâ .kpÞûqBOþv×ðôQvzð.QÖoþDApünK
:lýupK IXÏO BG :îP×â
ú^ òì ûoBGok pãì ?Qvý^ RoõƒËƒñì- ?lüoAkoBÞú^òìBGîðAlGQuAòßíì-
úƒüpƒâ ÿoAk Apƒ^ ,j@ ?ÿkpƒÞ þƒì óBƒíâ okApG ÅpÚ BO ïA ûlì@ .ïoAlð þíùì oBÞ|—
?....þñÞ|þƒì .îñÞ úükCBO Ao ïA ûkAq
:îP×âóArüoàyA êÓG IýW qA xBñßuA úPvƒG àƒü ûBƒãƒð@
úÞ kõG úP×â...ÙõèõG îðBƒg ...pƒg@ — :Q×â ô koô@ok
... þPvø ÿõvðApÖ úßéG ,þvýéãðA úðõƒO... þPuok oBÞ Bíy qA ØW òPƒÖpƒâ ïAô|—
þðAôs óôk ô oAkpHøçÞ ïk@ õO úÞ kõG úPƒ×ƒâ ûkAk ôA úG úÞ QuA þèõK òüA lýDBìpƒ×ƒG .kõƒHƒð
ÿBø óq ókpÞ úßéO ÈÛÖ RA úÖpc ô þPvø .lükõG
.QuAoAlèõK :îP×âiuBKok.kõGúPÖpâîXèþéýg
ô lülñg lÏG ,kpÞ ûBãð Apì þOlì ؃W qAØWúÞþìAôæ« ôA.óBOkõgëBìóBPèõK-
:Q×â þüõu qA .kõG Bø òüA qA pPíÞ þéýg QÖpâ òì
îø õO ô kõG úP×â ôA .ïlýíùÖ æBc ,û@ - ok .ïoAlð Bíy ëõK úG þWBýPcA òì pãük
úßñüA óôlG ApìõO wK ,QýÞ ?ÿkõG ûkpÞoôBG úéýuô úG ïAô úÞ QuA ûlzð lýÚ îø ïAô kAkoApÚ
ó@ îýG úßýèBc ok ô îPvø þÞ ÐÚAô ok þðAlG .ly løAõg ûkAk wK qBG UèBS Àhy
îyBG kõG úP×â ÙõèõG îðBg úÞ ú`ð@ QÖo|þì úÞ kpÞ AlýK þPèBc lÏG .kBPÖA úÖpu úG
?ÿkpÞÌ×còìBGAoRAúÇGAoôþPyAkQuôk .lüõãG QuAõg þì ú^ kõG úPÖo }kBü þDõâ
ÿBø óq Apüq ,îzhG þì Ao ÙõèõƒG îðBg òì ûlülð óq }píÎokoBãðA .kõG IýXÎ {øBãð
úG lðoAk úÞ þèõK ÿBÃPÚA úGôA }BíÚqAoAlèõK :Q×â ûpgæBG .kõG
àükrðBùð@úGúÞwÞpøúGôlñPvøòýGlGúíø BìA ,úð Bü lüpýãG Ao ëõK lüoBPhì Bíy —
îøûBHPyABùð@lüBy.lñðqþìÿkBýyäðAkõy ó@ôîñÞkryõâBíyúGAoúPßðàülýølGûqBWA
ûBHPyA òýñ^ ÙõèõG îðBg Àhy þèô ,lññßð Bíy þDBHüq úG ÿpPgk ïpíÎ ok úÞ QƒuA òƒüA
.kõG ûly IßOpì òì Üc ok Ao þâorG ...ïA ûlülð
îøpãükÿBørý^þéýgqAQuAõgþìîèk ok úÞ lüõãG ÿrý^ îø qBG QuAõg þìôA
ôAqApãükêDBvìþéýgûoBGokBüôïoôBýGokpu «ApøBÊ.lyêgAkúíýuApuØWôlyqBGòèBu
ókq Ùpc ëBXì òì úG ôA BìA ,îøAõhG eýÂõO .kõG ûkpÞ þDBíñøAo Bì krð úG AoôA ÿA úìlhPvì
úìrìqîyõâokôlýzÞ}õÒ@úGApìApüq,kAlð :Q×âpýÓOBGôkBPvüA{üõíÎêGBÛìôA
:kpÞ òìpãì ?ÿlì@BW òüA úG Ap^ .óBWõíÎ —
p¿Î óõ^ ,lñHG Ao QðAlí^ ,òÞ úéXÎ - òì þ¾õ¿g oõìA ok Bíy úÞ îPƒvƒø pƒýƒÓƒ¾
.kpÞ îýøAõgqAôpK ólñè úG îüõíÎ ûApíøqôpìA QcAp¾ BG pãük úÏÖk àü ?lýñÞ þì QèBgk
óBìoBÞ òüpPíùì .îüoAkoBÞ îèBÎ àü ólñèok ,lýyBHðú^ôlýyBGÜÖAõìBíyú^úÞîüõâ|þì
.îýñýHGáoAlOAoóBìþuôpÎúÞQuAòüA îøAõgZAôkqAôABGôïoAkQuôkAo>QýÞ<òì

óApùO úéXì

ï|lñâ| oõK Jkõö ì .ï

Q×ø| | ô þu |{hG

ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
îø oBñÞóôA ÿBÃÎA pPzýG úÞûlñíOôpS
qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
þcôo Rçßzìô Qu þøAopu ÿ ú`G
RBÚB×OA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK

.........

óæA ,òüoAnG pãýW ôo óôlðk BGBG -oBýìBÞ kpÞ Ñôpy kBPÖA oBýìBÞ úG {íz^ ô îükpÞAô rý^ úü Izük úâA õO åpì úG -oBƒýƒìBƒÞ !òÞAôôook æBc -oBýìBÞ# |
BW iéì òýÎ ûlüpKoô ,wýð BXðôA úãük úƒÞ ô kpßð êÇÏì oBýìBÞ úÞ ókpÞ AõƒÎk }BƒøBƒG ëBHðk BK úãñè úü òì ÈÛÖ ,úyBG ûkõG BXðôA ØýTÞ !òÞAô Rkõg òýDBK BýG -
úW|þì îýuo|þì } ÿpPì ôk úG BO ,úñÞ|þì ÅõÎ :Q×â ,îP×â õñüA BO
.òýñßð QcAoBð õðõOkõg Bíy æBc ,úãük oô úü :Q×â .ïkõG AoBÞ
Q×W òüA þùèA ,ÝkB¿íì ZBc úÞ «BÏÚAô - äðq oBG úu æBc BO BGBG ,}AkAk -BýéìBÞ ?ÿkõG òì pËPñì þPÎBu ú^ qA Izük -
!îük|þì {éüõdO|úPvG QÞ úãük AkpÖ qôpìA ,ïpð ïkpì oBÞ ëBHðk úãük úÞ úñßzG ïBK ÿBíéÚ òâ|þì }|úíø ,úvKAõƒèk þƒéýƒg îðBƒìBƒì ,ûkq !Qzø Q×ø qA -
úâorG BÚ@ BG úãük QÎBu îýð úü ú¾çƒg úuAô úðõPð úãük úÞ ûrãG oBìõì óõGq òüA þùèA
}qA oBýìBÞ ô òì ô ly ïôo@ BO îükq Ùpƒc ëk ,úìkõgpý¿ÛO ,ûoõhG óõßO ïkpì úG àíÞ .úðõì þíð þüBW pHg þG oBýìBÞ qõñø RoBËPðA óAoôk wK ,Ig -oBýìBÞ
îülýuo BO ô óôpýG îülìôA ô îükpÞ þËÖBcAlg koô@|þì QÚBÆ QÎBu úü úâA ,ûlðõìAô úÞ wýð .ïkõG BK úãñè úü Izük þèô ûo@ -oBýìBÞ !ï|þHzük ÿBW îPÖo òì ,ûlìõýð pu
òƒyôo ôo QƒéüBƒGõƒƒì ꃃÚAlƒƒc Iƒƒg -
:îP×â {ùG ÕBG õO .ïlýñy þíð ôo úÏÖApì AõÎk úíø òüA óæA QyAnâô òýyBìõO kpÞõypuô Q×âõñüA
?ÿkpÞ AlýK ôo ïlñâ ÿBW þP×â QuAo - :Q×â kõG ûly ïôo@ ûkpg úü úÞ úâorG BÚ@ .þPyAm|þì ïlük BìA úñÞ|þì þgõy ïkpÞ pßÖ ,IÛÎ ûlðk
òì ,ïlülñgõO óôk QuAoõO òì -oBýìBÞ ,kpÞ|þì ÝpÖ ïoBÞ Izük BìA ûo@ -oBýìBÞ
æBc ?ûkõG BXÞ Izük ïlñâ ,ïkõG BXÞ Izük ?æBc BO Izük ÿkõG BXÞ - .ïkõG ûpPgk òüA oBÞ ëBHðk BK úãñè úü úÞ îP×â .ûo|þì ûoAk þPuAo þPuAo
òüA oBÞ ëBHðk BK úãñè úü ,þ`ýø -oBýìBÞ úÞ úýðBH¿Î QPuk qA olÛðA åorG BƒÚ@ - .òßðxõèõOkõgòÞpH¾...A¶ -
?ÿkpÞ oBßý^ îñýHG õãG õO :Q×â ô óôpýG kpÞ òýyBì qA õypu ûoBGôk
:Q×â úÞ îP×â }ApG ôo óBüpW !ApPgk .õãð
?kõG þéßy ú^ ûpPgk ,ûly ÿA þÒBü ú^ - !?ApPgk -úâorG BÚ@ ?þP×â {ùG þ^ -oBýìBÞ ?ïpG Bü þñÞ|þìAô ôo sAoBâ ok -
ôo ïlñâ ,ûpPgk ,îðôk|þì úƒ^ -oBƒýìBƒÞ ëBƒHðk |úƒƒPƒÖo îƒãƒG ?úƒƒg@ îƒãƒG þƒƒ^ - !õO BýG ,Ig þéýg -
?úýíu ?kõG þ^ {íuA
?ÿkpÞ AoBßý^ Izük õO ,ûo@ - .îâ|þì ?}|þÆAõèA !ûlìôA pu RoBËPðA úìõéÏì ,òüpÖ@ -oBýìBÞ
ô þñüpýy ô ûõýì ,þèBg RBW úèAô -oBýìBÞ ?ÿkpÞ }AlýK -úâorG BÚ@ ...BK úãñè úü þP×â|þì Ig -oBýìBÞ ûkBPuAô BýéìBÞ .ïkpÞ Aô }ApG ôo ok îPÖo
BG ú¾çg ,RB×éhì úýÛGô þüBìô þüB^ôpuk .ïly {ßükrð BìA ,úð -oBýìBÞ õO koô@ ôo òýyBì .lülñg|þì óõíùG ô kõƒG
ly Øýc,Qynâ }õg þéýg Bø|ú`ƒG ô pƒG þÞ {ýK ?ûkõG BXÞ Izük -úâorƒG BƒÚ@ .BKúãñèúüôoBìpøq...ûA¶ -
úãük îñì ,þñÞ þíð oôBG úÞ õO -oBýìBÞ :Q×â ô kpÞ Aô õyBPuk ô ly ûkBýK ô sAoBâ
.ÿlìõýð ?ûkõG óBüBK úG ôo oBËPðA óAoôk úÞ îƒñì òƒüA -
.úÞ îâ þíð ôo BñüA - þßü {ýK ,ûkõG óBìAô òìA }BW -oBýìBÞ .îâ þíð þ`ýø
ÿAõg|þì õO úÞ ôo þüBðôA úg@ -oBýƒìBƒÞ .åorG BÚ@ {ýK îüpG BýG æBc - !ïlìôA úÞ òýñÞ î^Bì òýDBýG ,ïlðõuo
.úPyq ,îãG îðõO þíð þðôlG .}BPuôk qA ôo QðlìôA ô Rkõg oõy ûkpì ,oBì pøq -
òüo|þíð Ap^ ?xBXÞ æBc -úƒâorƒG BƒÚ@ .BGBG îüpG -oBýìBÞ
ô îükpÞ þËÖBcAlg BýéìBƒÞ qA þƒüBƒO ôk !ópHG
?{èBHðk ôo }|úðõg ok BO .úâorG BÚ@ úðõg ÙpÆ îýPÖo kpÞ {^Bìô {ÖpÆ lýDôkô lülñg BýéìBÞ

:Q×âô
óõì ëk ,ÿrý^ ,ÿpHg úü }AkAk úg@ -

.QÖo ûAo oArø
ëBHðk ,BK úãñè úü æBc BO IzükqA-oBýìBÞ

.ïkõG ûpPgk òüA oBÞ
.ÿkpÞ ÈéÒ -
...BK úãñè úü õO óõW úG îâ|þì -oBýìBÞ
.ÿkõG QüoBßPÖBTÞ ëBHðk BK úãñè úü ,ûo@ -

50


Click to View FlipBook Version