The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

We at Tehran Magazine are offering a great advertising Opportunity for your company.There are currently more than 1 million, Armenian Iranian, Jewish, Armenian, Afghan, Tajikistan people living in California, and 2 million more in other states of the US. Needless to say, this community is a huge market with lots of potential.Tehran is an independent weekly magazine in Farsi, published and distributed primarily in California , but also in other States.With its 20 year history of regular publication and its diverse contents for various age groups, Tehran is honored to be the Farsi-language magazine of choice among Iranian- Americans. It has a significant number of readers per issue, and every week a subscription copy’s is sent to more than 5000, subscribers, clinics, law offices, hair salons and doctor offices throughout the United States. It is also available at most Iranian supermarkets.The magazine also goes on-line at www.tehranmagazine.com the on-line version of the magazine and updated weekly .We believe that you can take advantage of this powerful media to promote your company name, services and products among the large local, national and international Iranian community in a cost-effective way. We are currently offering special deals for placing your advertisement in Tehran Weekly Magazine.Tehran contains almost 100 pages and its published using single (or two) colors, except for the four front and back glossy covers and corresponding inner pages.
for more info please call (818)881-1771

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-10-01 20:04:12

Tehran Magazine Issue # 1104

We at Tehran Magazine are offering a great advertising Opportunity for your company.There are currently more than 1 million, Armenian Iranian, Jewish, Armenian, Afghan, Tajikistan people living in California, and 2 million more in other states of the US. Needless to say, this community is a huge market with lots of potential.Tehran is an independent weekly magazine in Farsi, published and distributed primarily in California , but also in other States.With its 20 year history of regular publication and its diverse contents for various age groups, Tehran is honored to be the Farsi-language magazine of choice among Iranian- Americans. It has a significant number of readers per issue, and every week a subscription copy’s is sent to more than 5000, subscribers, clinics, law offices, hair salons and doctor offices throughout the United States. It is also available at most Iranian supermarkets.The magazine also goes on-line at www.tehranmagazine.com the on-line version of the magazine and updated weekly .We believe that you can take advantage of this powerful media to promote your company name, services and products among the large local, national and international Iranian community in a cost-effective way. We are currently offering special deals for placing your advertisement in Tehran Weekly Magazine.Tehran contains almost 100 pages and its published using single (or two) colors, except for the four front and back glossy covers and corresponding inner pages.
for more info please call (818)881-1771

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu – ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
10 úd×¾ .....|....................) þHdì îüpì pPÞk |( þéuBñO ûBãPuk ûqAlðA {üArÖAô äñýßéW-
12úd×¾ ................................................)þzHc lýÏu lídì (úHcB¿ì- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
16úd×¾...)þÏÚAô þèô IýXÎ(|QyAk lýøAõhð Ao Bø|ó@ úG kôoô |ûqBWA râpø úÞ ÿA|úÎõñíì ÜÆBñì-|
ÿoõð lŸHùy& Publisher

SHAHBOD NOORI
18 úd×¾..........)ÿpüõ¿O }oArâ(lüõy Bñy@Býðk RBðAõýc òüpO|QíýÚ óApâqA koõì 10 BG- )|201 8pHPÞA 5 ( 1397pùì 13 úÏíW | ,1104 êvévì ûoBíy ,22|ëBu

20úd×¾................................)þâlðqÿBøRoBùì(?koAkþGõgwcókqpÒ³ Ap^- Friday, October 5th, 2018 I S S U E # 1 1 0 4
22úd×¾......|..........)BùýñPvðAk(Bø|îðBg þPý¿hy þâtüô xBuA pG pÇÎ JBhPðA ÿBíñøAo-
24úd×¾ .................)ûtüô}oArâ(kôldìúWkõGBGërñìóBìlý^ôþégAkóõýuAoõÞk- The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
41-28úd×¾ ...................|.................................. Býðk oBñÞ ô úyõâ qA- 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
44úd×¾ ........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–| among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
46úd×¾ ............................)kp³ÞÿlŸøúPyõðþÚoôBK(ÿoBùG{hGþâlðqJBPÖ@– published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
48úd×¾..................................................)ûBOõÞóBPuAk (ûlüpGÙBð|- covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– within the Iranian community.
54úd×¾ ..................................................)rñÆ(îülñhGîøBGþíÞ-|
56 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-| (818) 881-1771
60úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK-
69úd×¾ ...................................................................ÿrLy@- TEHRAN MAGAZINE
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW-
76 úd×¾ ....|........................................................úP×ø þDõãzýK- Mailing Address:
78 úd×¾ ..........|....................................................Bø ÿlñìqBýð -
|80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì- PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]

Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

| óBâpùìok ú`ð@
QynâóApùO úéXì

Bíy QüBíc qA xBLu

pG ô lðõy þì ÐíW îø oôk åorG ûkAõðBg àü þPÚô #
þì òýG qA óBGrýì þãPvg ,lññýzð þì îø oBñÞûp×u àü pu
.kôo
óBâpùì òzWok Bì úPynâ Iy úHñzßü qôo QüBßc úéíW òüA
óAoArø ëBHÛPuA þPÚô ,úøBì lñ^ QýèBÏÖ kõWô BG úÞ kõG óApùO úéXì
,îükpÞ ûløBzì >óõPéýø ëBuoõýðõü< òèBu ØÛu püq ok Ao þðApüA
ô ÜzÎ BG ûApíø þvc .kõG úPynâ òì QcApPuA qA Bø QÎBu oBãðA
ûkAõðBg oBñÞ ok ...ïlÚ îø ô ïçÞ îø ,Al¾ îø þÏíW oBñÞ ok þðBGpùì
îø oôk pùì kBü úG ô óBâpùì ïBð úG úÞ þâorG þðApüA pýÒ ô þðApüA ÿBø
.lðkõG ûly ÐíW
,ïkpìoõÃcô àíÞ BG úÞ kõG þíuApì BùñOqA îuApì òüA lüBy
òýýÏO {ýK qA ô òýÏì úìBðpG xBuApG ô QÎBu pu óAlñìpñø ô óAoBßíø
ïkpì ëBHÛPuA .QyAnãð þÚBG þPüBßy ô úéâ aýø ÿBW ô ly ApWA ûly
BG ô lðly koAô lñhHè BG úíø ô kõG þðlük þìkpì ô åorG {üBíø òüA qA
.lðkpÞ þøApíø Ao Bì Iy pg@ BO ÜzÎpK ô kBy þèk
kõg óAoAlÖpÆ ÿApGô lñPÖo òu ÿôo QÎBu pu óAlñìpñø ïBíO
îøoôkpùìô ÜzÎ Iyok ,Bø òüpPùGqA þñý`éâ .lðkpÞ ApWA úìBðpG
oõÃc ÿpXì óAõñÎ úG ,þðApüA ÿBø óõürüõéO ÿpXì >þPÂBüo þPÞ< úìBðpG êÞ ok úíø .lññÞ ApWA ïkpì ô óBykõg ÿApG Ao îuApì òüpPùG BO lðkAk îø Quk úG Quk ô ûly ÐíW
úìBðpG ÿApWA úGô þÖpÏì ÐíW úG Ao óAlñìpñø {üBHüq RçíWô òüpýy ÿBølñhHè BGô QyAk ÿBHüq ô åorG ëqBK ,ûôpâ àO àO òPÖpâ oApÚ îø oBñÞ qA ô lñPyAk îùu òzW òüA QýÛÖõì ok
óBzð pãük oBG óByrHu oõÃc BG ô kõg rýì@ QHdì ÿBø QüBíc BG ïkpì .Qvzð píS úG óBâpùì
.QgAkpK úGpXO þâlðq ok Ao ÿkBy ô kõG kBy óAõO þì þãñW ô úñýÞ pø qA oôk úG ô ÜzÎ ô lñhHè BG ,lðkAk
úÞkõGþËÖBcBvüpKîðBgqA BHüqoBývGÿoBÞóBâpùìûp×uóBíøBüôóBâpùìóAõgûp×u
.kpÞ
.lñðkpÞ òývdO Ao ó@ô lñPÖpâ ÿoBâkBü ÿBø wßÎ ó@ BG óBñÆõíø qA ÿoBývG rýð òì kõgô îýPyõð óBâpùì òzW óõìApýK ÿlñ^ IèBÇì ,úPynâ úP×ø lñ^ok lüBy
,êÒBzì óBHcB¾ úßéG ,kõHð ûApíø þãñøpÖ ÿBø úðBzð ô þÛýuõì BG BùñO óBâpùì òzW ïqæ BXñüA ok qBG BìA .ïkpÞ pßzO ïlÚ {ýK óAlñìpñø ïBíO qA {ýKBzýK îuApì ÿApWA qA êHÚ
ok ,lññÞ þì þâlýuo ûlññÞ úÏWApì Bøl¾ êßzì úGqôopø úÞ þÚõÛcô þßyrK ÿBø ûpù^ qA >lý×ì óAôkoA< ÜÖõì ÿApWA .îñÞpßzO óBy ÿBHüq ÿApWAô Bø ó@àO àOoõÃcqA QuA
òíÂô úPgAkpKõãP×â úG Bùð@ BG àükrð qA BO lðkõG ïkpì Qìlgok ûlñgpÖô åorG qôo òüA ô ÀÚoôoõÃc ûkBì@kBy þÏíW ly UÎBGô kpÞ úülø ïkpì úG Ao lñhHè îuApì ÿAlPGA óBíø

.lñyõßG Bùð@ êßzì ÐÖo ok kõg þOBìlg ÿBøoBÞ úDAoA .lðõy þGõßüBK
ok þéÞoõÆ úGô lðkõG ëõÓzì kõg RBìlg úDAoA úGrýð þãñøpÖô þPuk ÐüBñ¾ óBHcB¾ ô ly pÂBc kõg ÁpÚ BK ô pK óAoAlÖpÆ êGBÛì ok þðApüA RõvÞ {ýK ûlñðAõg ,>wüo@<
þÛüBÚk ,þvýéãðA ô þuoBÖ úG òýzñèk RçíW ô þðlðBì kBü úG ô BHüq ÿBø úðApO BG úzýíø óõ^
.lðkpÞ þì oBßÖA ëkBHO ô oAlük pãülßü BG úíø úðBíýí¾ ô kBy ÿõW ,xBvcA pK ô óAõW ûlñðAõg >ÿluA pýìA< .lðBzÞ ÀÚo QvýK úG Ao ïkpì ô ly pÂBc ÐíW ok
BG óBñ^ Rlì òüA ëõÆ ok lðoAk úðBuo àü þüBKpG ok Ao þOBýc {Ûð úÞ rýð þùâ@ óBHcB¾ ïBíO BG >Qýèôs< .QyAnâ BWpG }õg ÿA ûpÆBg ô kpÞ ApWA úñd¾ ok Ao kõg ÿBø òüpPùG
.lükpâ úéXì óAoBßíø ô pülì ÿqApÖApu UÎBG ô kõG oôBG qA oôk úÞ lðly ûApíø ”óApùO úéXì“
qA .îüoBzÖ þì úðBíýí¾ oôk qA Ao óBzPuk ô îýPupÖ þì kôok kõg óBýìBc úýéÞ úG QGBG òüA qA .kpÞ ApWA Ao kõg ûqBO ÿBø úðApO ô lükpâ pÂBc úñd¾ ok }oBÞ lülW àHu ô þñüpýy
ûApíø ”óApùO þééíèA òýG úéXì“ BG ûAo òüAok úÞ kõGoArãuBLu lüBGrýð óõPéýø êPø Qüpülì ok Ao ÿA úðApOô lðBzÞ ÀÚo úñd¾ úG Ao ïkpì ,kõg kByô ÿspðApKoõÃc BG >qpHüpÖ<
úG,þñìoA-þðApüAfpÇìôAl¾}õgûlñðAõgôk>òuolðA<ô>oõOo@< .kpÞApWABðApùìoBñÞ
.kkpâ oArâpG þGõg úG òzW òüA BO Qzâ îülÛO óApÂBc úG Ao kõg JõHdì ÿBø úðApO ô {üõg kõWô qA þéâ ô lñPÖo úñd¾ ÿôo
úÞ ly QGBS Bì pG QüBíc òüA BG ô lükpÞ QüBíc Bì qA úÞ îüoAk óBãíø qA þuBLu óBüBK ok

.îýPvýð BùñO Iýzð ô qApÖ pK ûAo òüA ok

.lñPyAk
ô QgAkpK úñd¾ ëpPñÞ ô þâlðqAõð úG >óõEè< þðApüA óAlñìpñø ô óBâlñðAõg ïBíO oBñÞ ok
.kpÞ þøApíø Ao þðApüA óBâlñðAõg >lðõíüo< ô >koAôkA< kõg ûôpâ BG

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

.kkpâØÚõPì úG Ao òýÛÛdì qA ÿoBývG òøm úÞ QuA þíùì
RBñüpíO ïBXðA QGõðpø :QcApPuA úécpì .QuA úPgBu ëõÓzì kõg
kõg úG Ao úÛýÚk ûk BO YñK ëkBÏì þðBìq Rlì Roõ¾ok äñýßéW úüpËð óBWôpìoôBG úG
ûoôkëôAÿBøúP×øokòßýèløkþìÁB¿PgA þì ,ûtüô ÝpÆ úG þvñW óBâoA {èBì ô {zÞ
þì úý¾õO RBñüpíO ïBXðA pO Rlì ûBOõÞ ÿBø AoAoþéuBñOûBãPukúGþðBupðõgRBHWõìóAõO
.kõy òüA , ïBXðA ok QìôAlì Épy úGô ûkoô@ îøApÖ
þü@oBÞ QÖo ó@ pÞm pPzýK úÞ úðõãðBíø îýXc ô ûlì@ pG úzýíø ÿApG lðAõO þì õÃÎ
{üArÖAQùWþyôooõËñìúGäñýßéWàýñßO þâlðqok ÿkõñzg IýOpO òüA úGô lðBíG þÚBG
òý¿¿hPì ÿõu qA qõñø þvñW óBâoA ûqAlðA òüA ïBXðA êcApì.kkpâ òýíÃO kpì þvñW
óApãðBìokqA ÿoBývGoôBG úG .lyBHýì ëAõupüq äñýßéW àýñßO ok püq IýOpO úG RBñüpíO >þHdì îüpì < pPÞk
úðlG úÞ þüBXð@ qA , òì kõg Àhy úéíW qA :QuA ûly úý¾õO
lyBHýì ÿA ú`ýøBì QÖBG lÚBÖ kpì þéuBñO Qè@ QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo

óAõPýíð îvÚ òüAqA þOBñüpíO úÎõíXì ïBXðA BG òüpO IèBW qA þßü þéuBñO ûBãPuk#
lñðBíø kpì þéuBñO ûBãPuk úÞ QyAk oBËPðA úÞ kôo þì oBíy úG óAkpì ólG ok BÃÎA
ó@ ûqAlðA ô îXc ok ÿpýýÓO ôqBG ÿBø ú`ýøBì òüA úG .QuA oAk ûlùÎ Ao ûoBÞlñ^ þPýéGBÚ
óBßìA kpì ólGqA {hG òüA wíè .lü@ê¾Bc Ao oAokA ÐÖk Qýèõö vì úßð@pG ûôçÎ úÞBñÏì
løAõg {üArÖA ólG qA {hG òüA ok Ao þðBupðõg rýð Ao þvñW Rnè úGpXO QuA oAk ûlùÎ
{üArÖA qA þyBð BùñO îXc {üArÖA òüA òßýè kAk lñüApÖ ó@pG úÖBÂA ô úPgBu pünK óBßìA
êßy úG þvñW óBâoA þOlìqA wKô ûkõG óõg
.kpÞ løAõg AlýK QzâqBG kõg úýèôA .lðBuo þì ïBXðA úG Ao êTì lýèõO
þüBø àýñßO qA aýø úßñüA pÞm êGBÚ úPßð| þâtüô þvýéãðAqBu úívXì êýâ àüoA
åorG êüBuôô Bø }ôo óAõñÎ QdO ûqôpìA úÞ ÿpýHÏO BG Ao kpì þvñW óBâoA þzñÞ lñ^
lyBHýì kõWõì oAqBG ok þvñW óBâoA ûlññÞ òýcok úÞ lñÞ þì úýHzO J@pýy úG úðAlñìpñø
ïBXðA BPuAo òüAokô lñyBHýíð àvüo qA þèBg AoAk Ao þðBzð {O@ pýy úG êülHO QýéGBÚ ëBc
ok þvñW óBâoA ûqAlðA úèõÛì þüõu qA.lyBG þì

,îgq ,kok,JBùPèA IWõì lðAõPýì äñýßéW
okpÇg òüA .kkpâ ..ô þâkpíðõg ,åo þâoBK
ïBXðA úG êìBÞ ÍõÏð QèBc ok úÞ þðAkpì

þéuBñO ûBãPuk ûqAlðA {üArÖA ô äñýßéWpâA .kõyþìpGApGlñ^lðqAkpLýìäñýßéW
ókpÞ îg QùW kBüq oBzÖ êìBÞ ÍõÏð QèBc ok
lñðBíø ,lü@ koAô óõgpK ÿBøolñéýu òüA | |.QuAúPÖpâúzüoÜéWúíéÞqAúðBýì
,kkpâ þì ûoBK oBzÖ pSA ok úÞ ÿkBGpK àñÞkBG pPùG sBuBì ïBXðA qA {ýK :ókpÞ ïpâ úécpì qA þñì ZApgA ókq ÜéW Alhøk äñøpÖ ok þvñW þâlðq ok úñüpük ÿBø QýuBvc ûpìq 10
ûoBK þâlýíg êdì qA rýð Qè@ ÿBøolñéýu QÖBG J@ xpLíÞ Bü úPÖpâ ïpâ J@ ïBíc kpÖ QuA FBñíPuA }pãük ïBð úÞ ó@ pýÒ ô Quk BG pÞm IuBñì qA óBñýíÆA ô kkpãýì Jõvdì óAkpì
þì kBXüA QuõKpüqok lüly ÿrüpðõgô ûly {üBzâ BO lyBG úPyAk þvñW óBâoA ÿôo pG ïpâ ok Ì×è òüAkõy þì ëBíÏPuA ókq Ì×è BG ô QuA ó@ úG þzhG þðôrÖ úG êýì ô ëõÆ ókõG
lüly ïoõO ô lüly kok kBXüA UÎBG úÞ lñÞ ûBãPuk ÿBùâo ok óõg óBüpW QùW ÿpPùG BG ólðApK äñu ô ólýyApO pu þñÏíG þGpÎ úPzâ êìBy Ao óBð@qA þÏýuô ØýÆ þèõÓzíèk
ok þãPvßy þüõâ pËð òüA qA .kõy þì Qè@ úG úýHzO ô qBXì oõÇG þuoBÖ ok ô QuA ÜýñXñì RoBK BñG óõEéKBð | |úÞþðBìqlðAûkoô@.QuA
qA wK ú`ðBñ^. QuA ûkAk jo þéuBñO Qè@ .lü@ îøApÖ þéuBñO pu ok ú^ ûly ëBíÏPuA FBñíPuA ô ólýyApO pu òOqAôA þéuBñO Qè@klñG þìpG óBùWqA Qgo
RBìAlÚA kpÖ ,Qè@ þãPvßy kBc óBìq Qynâ ïpÞ qA ûkB×PuA : ûlññÞ ûlðrÓè ÿpýâ oBßG úécpì õì BO lýèBì ô kpÞ pO lüBG Ao pu îø ólýyApO àyrK àü úG oæk 2900 QíýÚ úGô AlW
ûly IüphO QÖBG Bü lðBupð ïBXðA úG Ao þðBìok qA úPuk òüA ïBXðA ÿApG ûlññÞ ûlðrÓè ÿBø ûrüpÒ ókpÞ FBÂoA òýÏì äñøpÖ ok.lvýhG ok þéuBñO ûBãPuk ô oAokA ÿoBXì À¿hPì
êgAk ok óõg ,ÿlÏG ÍõÏð ok ,kõzð îýìpO ô ÿoôp pýÒ {üBu ô áBßǾA qA RBñüpíO BñÏì ok FBñíPuAô þÏýHÆpýÒ }ôo úG þvñW þgpG úG BñG . kõy þì úPgôpÖ þupWõýð
àñÞkBG óõ`íø úPzãð oõ¿dì Bøolñéýu .lñÞ þì ÿpýâõéW JõéÇìBð xBvcA B« PXýPð 1.5 BùñO óõEéKBð þéuBñO Qè@ ûqAlðA, RByoArâ
óõg Iýu@ êdì qA QuA òßíì ,jAoõu ÿBø ïpÞ püBu Bü êýâoBð òÒôo qA ûkB×PuA .QuA ûly ûkoô@ ókq ÜéW úíéÞ þGBü úPÖpâ îýí¿O úÞ ÿA ûoôkok . QuA ûkõG añüA
ÿrüpðõg lülzO úXýPð ok ô ûly ZoBg ëAõu püq Bü Àhy pýÛdO oõËñì úG ûBâ þøBãzüBíðok RoBK BñG óõEéKBð QèA BO kõzýì
kõg úÞ kkpâ ÍõÏð ok þüBðAõO ïlÎ ô þPuõKpüq .lñÞ þì QüB×Þ pìA òüA ÿApG rýð þPuõK ûkB×PuA ûkAq ÜéW J@úíéÞqA kpÖ Qýé¾A ókpG êßy kpýâ oApÚ óBãíø lükqBG ÅpÏì ok
ok ô QuA oAnâ pýSBO þvñW þðAõOBð kBXüA ok ûBXñK BG RBñüpíO Ñôpy :RBñüpíO úécpì ÿôolK úÞ QuA þvÞ ûkAq ÜéW [email protected]õy þì ûkpÞ AlýK QøBHy {×Þ lñG úG óBâoA òüA ÿpøBÊ
þì úWAõì êßzì BG kpÖ þvñW úÇGAo ïBXðA þvñW óBâoA ok ÍõÏð l¾ok YñK ô kBP×ø BO þüBÂoA kõg ÙoBÏPìBð êíÎ ïBXðA úG RokBHì
êßy úG óBìq oôpì úG úÞ þOoõ¾ok.kkpâ òüA qA þãPhýãðApG ú`ðBñ^ ô kõy þì úý¾õO Ao olK þñì J@ ÿô okBì ëArðA qA wK ô QuA ûkõG !QuA ûkõG
òßíì,lü@ ê¾Bc îýìpO QÖBG ok kõhGkõg ØÚõPì RBñüpíO ïBXðA lyBG úPÖo pOApÖ úÇÛð þvñW óBâoA ûqAlðAô êßyqA óAkpì þðApãð
ô óõãíøBð Roõ¿G þâoBK êdì QuA úG ûoByA QzãðA ô Q¿y QzãðA.kkpâ lüBG !QuA ûkpÞ kõg þvñW óBâoA koAô þÛüpÆ úG ÿBø ûõýy mBhOA úG BO QuA úPyAk ó@pG Ao óBð@
pìA òüA úÞ kpýâ Roõ¾ îýìpO QgAõñßüpýÒ úÛÇñìqAoAô úÛéc þvýéãðA þÞôA QìçÎ êßy QuA oAõPuA ê¾A òüA pG äñýßéW xBuA xBvcA òüA úG kõWõì ÿoBXO Bü þðBìok
Bü ÍõÏð ïBãñø ok þéuBñO Qè@ þXÞ kõg ûBãPuk pu ÙpÆ úG ólG úG óBâoA ê¿Pì ô úzüo ok óAõPýì ïôAlì ÿBø sBuBìô wíè ïBXðA BG úÞ þßü äñýßéW .lñü@ÜüBÖ kõg þñøm þPüB×ÞBð
IHvì Ao þvñW úÇGAo ïBãñøok þvñW þðAõOBð qA BPuAo òüA ok ô lüA þì ok QÞpc úG þéuBñO Apð@ ûkpÞ kBXüA pýýÓO kpì þéuBñO ûBãPuk ûqAlðA ïpâ oAqBG ok ûqôpìA úÞ lyBG þì þüBùßýñßO qA
ÙpÆ úG ú^ pøoBzÖ òüA úÞoBzÖ þéýéÚ óArýì lñüApÖ ok úÞ þüBXð@ qA .QgBu åorG kpì þvñW óBâoA ûlññÞ åqpG êüBuô }ôpÖ
.kkpâ koAnâ þì {øBÞ úG ôo kõy þì àükrð Qè@ pu ôoAk úðõâ aýø äñýßéW ÿBø àýñßO ÿpýâoBßG ÐÚAô ok .QuA ûlükpâ ÐÚAô úWõO koõì
ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy| | qA þvñW óBâoA QüBùð ok .kõy þì ûkB×PuA ïBXðA lyBHýíð oBÞ ok þcApW ÿõÚB^ úégAlì Bü óBâoA sBuBì ÿBø }ôo úÎõíXì êìBy äñýßéW
úG lñüApÖ òüA ëõÆ ok ô kõy þì ZoBg Quk òßýè lðBüBíð þì op qA þèBg ô þÏýHÆ ó@ oôBg óBGq äñøpÖ qA ïBùèA BG úÞ QuA þvñW
pPùG þâlðq ,pPùG wßu : úÞ }õâ þPvüBG òüpíO kok úðõâ pø úGpXO Ädì ëAõu QuA ûly ûkAk ó@ ûlÎô ú`ð@ ÜÛdO

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

11

óApùO úéXì

óõOkõg ûpPùG " îüõâ þìphvíO BG iuBKok| | þì pG ûpXñK ÙpÆ úG Ao ïpu úXýPð ok .koAnâ
ÿApG úÖBýÚô Qhüo òüA òüpýãG kBü BO òýðõhG ôA BìA .lPÖBýð IýÚo îz^ úG îíz^ BO îðAkpâ
BG úÞ îø þÛícA pø .Qvýð IuBñì úHcB¿ì lupK þì þüBørý^ îøqBGô QvýðoAkpG Quk
ólýyõK xBHè Ñõð òüA qA úñÞ úHcB¿ì Bíy óBícArì BG qôpìA BO .lñÞ þì þðBH¿Î Apì úÞ
| |.k@þíð{yõg ûqAlðA úG ïAlß`ýø þèô ,îPyAk koõgpG ÿkBüq
ïkq úÞ þüBø Ùpc pÆBg úG úðBPhHyõg úG .løk þíðoAq@òì ÿApG þñÆô òükríýW òüA
þì ûBãð îPÎBu úG îø òì ô lñÞ þì Rõßu ô JõgoBÞ òüA løAõg þì îèk úÞ ûqAlðA óBíø
òì ô luo þì pËð koõì ûBãPvüA úG oBÇÚ .îñÞ puløAõgþìîèk,îølðQukqAAoúÚçÎkoõì
.ïõyþìûkBýKôïôoþìokÙpÆúGôAqApOkôq BìA.ïqAlðBýGóôpýGûpXñKqAôî¯ñ߶GAoIýÚoòüA BG úP×ø îg ô aýK ok
òük ríýW úßñüA qA þèô îñýG þíð Ao ôA pãük pu ÜícA" îüõâ þì ïkõg úG úËdè àüqA lÏG
xBHè pÆBg úG ô ïlðBzð {üBW pu Ao þñÆô "?þñÞþìú^BHÚoúýÛGBG,ÿlñÞAoIýÚoòüA þzHc lýÏu lídì

úHcB¿ì{ðBW úG úHcB¿ì ÿApG ÿA úèõèô {ðlýyõK úHcB¿ìóApãðúßð@BGôkonâþìúËdèlñ^ |[email protected]|

pg@ {hG

oAõu ô óly ûkBýK BG ô lPvüA þì oBÇÚ#
úÞïpýâþì BW ÿA úKõÞok ,óApÖBvì óly

.koAk òPvzð ÿBW
úßýèBcok Qvýð ÿpHg þñÆô òükríýWqA
þì pßÖ .lyBG úKõÞ òüA ok îøôA lü@ þíð ïlG
úHcB¿ì pßÖ qA ô ïõy þì ïpâpu {ðlük BG îñÞ
óBìq úG ú^pø îñÞ þì xBvcA .îü@ þì óôpýG
kõy þì pPzýG ïA ûpùèk ïõy þì àükrð úHcB¿ì
þG .lñÞ þì îPümA îÞ îÞ ókõHð Bü ókõG úéEvì ô
kôq ô îñÞ {üAlýK BO îðAkpâ þìpG Ao ïpu oBýPgA
òì ÿõéW ô kõy þì úKõÞ koAô úÞ îñýG þì Ao ôA
xlc BìA îñÞ {øBãð îøAõg þíð .lñýzð þì
ÐÚõì .lñÞ AlýK Apì BO úPzâ þì òì ëBHðk îðq þì
Aopãülßü ,lñPyAk úéXÎ úíø óõ^ ólyoAõu
ô kôo þì {ýK óBñÞ Al¾oBÇÚ .îükõG ûkpÞ îâ
þì ûBãð òì úG þP¾pÖ pø qA ûkB×PuA BG îø ôA
óôok ok BìA ,lü@ þì îyõg Bø ûBãð òüA qA .lñÞ
úðBÛícA ÿBøoBÞòüAúÞ îñÞþì{ðqpuAokõg
qA úÞ Bøkpì úýÛG êTì QuA ÿkpì îø ôA ?Qvý^
ú^õè ô Iè qA J@ êßýø }õg ô BHüq óBðq ólük
.lñzÞ þì úzÛð úÇGAo ÿApG ô lPÖA þì ûAo óBy
qA úÞ îðAkpâ þìpG ûpXñK ÙpÆ úG Ao ïpu òüApGBñG
rý^ þñýìq püq êðõO oAõük ô þßüoBO rW ó@
QzK Ao ûBãPvüA úuôkoBÇÚ .îñýG þíð ÿpãük
pK ,ûlypO Rõég úKõÞ úÞ æBcô úPyAnâpu
lñÞþìþøAõgonÎ.lñÞþìêâ³ ôAúðAkpìþDôo
úG þèBdyõg òüA BG ô ûly àñg îèk ïA úPgAlðA " lñÞ þì òì qA ókpÞ ØüpÏO úG Ñôpy îPvø lðkõG úP×â òì úG lü@ þì ïkBü .lyBG úHcB¿ì .QuA úPgAlðA úÖpu úG Apì {ðlýzÞoBãýu úÞ
þì ÐÚõì úG .îñÞ þì QÞpc ïl¿Ûì ÙpÆ êTì lñìpñøô BHüq þíðBg úG «ç¾A iéO úÖBýÚ òüA ûly JBhPðA þüBùð úHcB¿ì ÿApG p×ð úu ÈÛÖ ûpXñK ÙpÆ úG Ao îOoõ¾ ô îñÞ þì ÿkpu pßzO
ô Roõ¾ úG BO ïôo þì þüõzPuk úG AlPGA .îuo ok ôA ïõy òEíÇì úßñüA ÿApG pÆBg òýíø úG .lðA QcAoBð ÿrý^ ú^ qA lupK þì .îðBgp^ þì
QÞpy ok úÞ þíËð qA .ïqAlðA þøBãð îuBHè "!k@ þíð Bíy " îüõâ þì ,úð Bü QuA òì IýÚo úHcB¿ì òüA îèk .ïqôk þì îz^ þßüoBO úG IOpì úÞ îPvø
þì îyõg ó@ ÿBøoõÞk òýñ`íø ô koAk kõWô îøkþìQukqAAoîèpPñÞúéíWòüAólýñyBG| | Bíy .ïoAk úHcB¿ì þyBÛð ô þcApÆ ÿApG òì Ap^ îðAk þíð BìA .îølG AoôA iuBK løAõg þíð
BO ïõy JBhPðA BHÚo óBýìok îñÞ þìôqo@ô lü@ òüAqA îñÞ þì {øAõg "îüõâ þì ÅApPÎA BGô óApãð" îüõãG ôA úG îPÖpâ îýí¿O úHOpì àü
BG {ðAlñìoBÞ úÞ þüBßüpì@ QÞpy òüA ok úðpâô òýðrð úðAoBßHüpÖ ô úðBÛícA ÿBø Ùpc "?þ^ ÿApG pÆBg úG ."ïoAk {ýKok úÞ îPvø ÿA úHcB¿ì
òýÏWApì ô pãülßü BG þíuo oõÆ úG ô ïApPcA êTì úðB×uCBPì Bü úðBPhHyõg"løk þì iuBK| | Ao QHd¾puôA ,þüõãhuBKok òì ûBHPyA òüA
ëõÓzì ïA úÚçÎ koõì oBÞ úG lññÞ þì koõgpG "îñÞ þì Al¾ ôo oBÇÚ oõìCBì ôA úÞ løk þì eýÂõOô klñg þì .lñÞ þìqBG
ô êHÚ BHÚo úÞ QuA òýñ^ úHcB¿ì }ôo .ïõy þì qAok îÖpÆ úG Ao ïBýg JBPÞ ÿoõH¾ BG ôA| | ."þyBÛð ô þcApÆ ÿApG Bíy ú^ lñÞ þì úÖBÂA lÏG .koAk úHcB¿ì QÚô îø
þOBÎçÆA BO lñyBG AlW îø qA úHcB¿ì qA lÏG pPùG .òýPvø þðBH¿Î Bíy "lüõâ þì ô lñÞ ûoBHßüúGôïqBGþìAoïkõgúéíWòüAólýñyBG| | ÝB×OA òüAôA ÙçgpG úßýèBcok .þHèBW ÝB×OA
ok Apì êýèk òýíø úG .kõzð ëlG ô ko óBzñýG AlýK {ìAo@ BO òýðõhG ôo ïBýg ÿBøpÏy QuA þì Quk qA îPyAk eH¾ qA úÞ Ao þGõg QèBc ïkõg {ýK óõ^ .Qvýð IèBW òì ÿApG ç« ¾A
.lñÞ Al¾ Apì QÞpy pülì BO lðlðBzð BùñO þÚBOA òüA qA òì .ûk þì kBü Bì úG Børý^ þéýg ôA .òýñÞ þíð îyõgpãükôAqA îñÞ þì wc þPc .îøk ok òì IýÚo ôk qA þßü ôA lüBy îüõâ þì
îø Bíy .ïA úPÖpâ kBü Børý^ þéýg JBPÞ úGpXO ëBc úG BO úÞ pÆBg òüA úG lüBy .lü@
þì óBvðA ÿôo ÿlG pSA ú^ IýÚo ïkõG ûkpßð 12
."Qvýð lG úHcB¿ì ÿApG .òýðõhG

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
13
òüA úG àíÞ ûoBG ok ú^pâ .QuA ëõK òPÖpâ þì þPhu úG îüApG oBËPðA RBËdè òüpg@
ïkõg BG BøoBG ûly Bøo ô ØýéßOçG kApÖA ëôA úÞ îPvø pßÖ òüA ok }A úíø ô konâ
ëõK úé¾BÖçG oBG òüA BìA ,ïA úPÖo oBXñéÞ Bü@ lðA úPÖo Bø ó@ pâA .òì Bü QuBHÚo QGõð
BG îøôA ô îøk þì ôA úG Ao î×ýÞ úO ÿBøkpg òük ríýW QGBG qA úPHèA .úð Bü lðA ûly ëõHÚ
ûBãPvüA .kõy þì oôk "õü xçG kBâ" òP×â pu pÆBg úG úÞ QuA QcAo îèBýg «BHüpÛO þñÆô
Ao ïkõg òìô kõy þì Õõéy îÞ îÞ þñýìqpüq îèk pÆBg òýíø úG .kõy þíð ëõHÚ {ÏÂôô
ô ûlýHv^ oAõük úG úÞ îðBuo þì þñüpPüô úG lÏG úG òüA qA îüõãG ô îñýHG Ao ôA løAõg þì
ûlük ó@ok pÖBvì êÛð ô êíc ûoBG ok þOBÎçÆA BG .óApãük BO lyBG Rkõg úG QuAõc pPzýG
ólðAõg ÿBW úGô îPvüA þì ó@oBñÞ .kõy þì .kpÞ koõgpGoõÆ òüA lüBG óAp^ îz^ óAkpì
îuAõc BìA .îñÞ þì ûBãð ïkpì úG Bø úýìçÎA úÞ îPvø Børý^ òýíø úG ókpÞ pßÖ ëBc ok
pßÖ òüA úG úHOpì àüô QuA úHcB¿ì úWõPì qBG óBðq lñhHè Ao ÝBOA ok þyõK àýy þzñì
pülì îðAlG BO ïkpßð ÿôBßXñÞ Ap^ îPÖA þì úXùè BGôA .lyBG þñKAs îñÞ þì pßÖ .lñÞ þì
pýK .QuA þìk@ úðõã^ þüBßüpì@ QÞpy òüA pülì ÿBÚ@" lüõâ þì þvýéãðA úG þñüpýy
ÿkõùü pPíùì úíø qAô QuA ëBu óBýì ,QuA ûpùèkpÆBg úG îñÞ þì wc ."QuBíypËPñì
þì kApüA ïkõg úG úËdè òüA ok ?úð Bü QuA løAõg þì úñýu qA îHéÚ ûlì@ îÒApu úG úÞ ÿA
qA Bßüpì@ ok kõy þìpãì ÜícA úÞ ïpýâ ÝBOA ÙpÆ úG þzñì þüBíñøAo BG .lðq óôpýG
úDpHO ÿApG lÏG !?kpÞ ëAöõu þvÞ ïApì ô Iønì ok .løk þì îðBzð Aook þzñìô ïôo þìpülì
ÄýÏHO ókõG Ñõñíì îÒo úG îüõâ þì kõg BG ïõñy þì Ao îHéÚ NBO NBO ÿAl¾ úßýèBc
ok Iønì ô äðo úðBý×hì qõñø ,ÿkAtð BìA .ïõy þì koAô ô îñÞ þì qBG Ao ok qpè ô xpO
úËdè òüA ok .koAk pýSCBO Bø þéýg Qyõðpu úívXì óõ^ óBùâBð pülì ÿBÚ@ ólük BG
ô luo þì îìBzì úG oBãýu kôk lñO ÿõG ÿBùWõì óõ^ îðBøk ô ïõy þì àzg
úG ÅApPÎA BG BO ïkpâ þìpG .ïõy þì QcAoBð iü óBPvìq ok úÞ JõñW IÇÚ ÿBüok óAkpâpu
«BPHvð kpì .îñÞ ûBãð lzÞ þìoBãýu úÞ þvÞ .lðBì þì QÞpc þG ô qBG IXÏO qA lðq þì
ólýzÞ oBãýu ëBc ok úÞ îñýG þì þðAõW úÞ QuA þñÆô òük ríýW óBíø pülì ÿBÚ@
ríýW" kBü úG Apì {ðlýyõK xBHè qpÆ .QuA | | .lðqþìlñhHèîüôoúGôúPvzðrýìQzK
oAõéy BG ÿlý×u Rpy þO .kqAlðA þì "òük îìAlðA ô Roõ¾ ólük qA ô ûly ïBíO îzüAo@
rìpÚ oõýèõK àü ÿBø òýPu@ ô ûlýyõK þG@ îyõg luo þì pËð úG JAnW ô BHüq qõñø úÞ
ÿlG úÖBýÚ .QuA ûkoõg ûpâ {ðkpâ oôk äðo úñü@ ÿõO Ao îuBHè oBG òüpg@ ÿApG .lü@ þì
þì îÚôm ÿõO {ðlýzÞ oBãýu þèô koAlð qA î×ýÞ òPyAkpG qA lÏG ô îñÞ þì ûBãð
þì QÚk þPÚô úÞ koAk Quk ok þGBPÞ .lðq
.QuA "ïBýg píÎ" oBÏyA JBPÞ îñýG þì îñÞ .ïõy þì ZoBg îðBíOoBK@
JBPÞ pâA .QuA þðApüA ïõy þì òEíÇì wK jBÞ qAoõùíW wýDo .QuA Õõéy Bøôo ûkBýK
îPvðAõO þì qBG kõHð {Puk ok îø þuoBÖ RBGBhPðA ÿApG BO ûlì@ Bø úPypÖpùy úG lý×u
úG {øBãð óõ^ .QuA þðApüA úÞ îðrG xlc lñ^ .lñÞ þðApñhu wéXð@ wè úÇÛð lñ^ok
úßéG oBHßü úð .Qvýð þèõíÏì ûBãð àü òì Bø êýHìõOAoôpìôoõHÎ qAô ûly úPvG óBGBýg
qA Ao îøBãð ú^pâ .lñÞ þì îøBãð oBG lñ^ ûly ÐíW Bøôo ûkBýK ok ÿA ûlÎ .Qvýð ÿpHg
þì Rnè {ðkpÞ ûBãð qA BìA ïkqk þì {øBãð kõg QuBýu BG úÞ Ao óByoõùíW wýDo BO lðA
úñü@ ÿõéW þPÚô" îüõâ þì ïkõg úG .ïpG qA kpG þì òýüBK ô æBG Ao òürñG QíýÚ IOpì
ØýéßO lü@ þì îyõg ïkõg ólük qA ïkõg ókAk qA óApüA ÙçgpG ú^pâ .lññýHG àükrð
ôA ."lññÞ îøBãð lðoAk Ücô QuA ïõéÏì úýÛG îø úG ÿpùy àýÖApO BìA Qvýð ÿpHg oBÏy
xlc îø lüBy ô îPvø þðApüA òì lðAk þíð þñýìq püq oBÇÚ BG Bølì@ô QÖo pPzýG ô úPhüo
ó@ úG ô lðq þì äðq úÞ îñ×éO BìA .lyBG ûkrð þì eýWpO îø òì .kpýâ þì Roõ¾ ÿpùy
.kpG þì þK òì ókõG þðApüA úG ,îøk þì JAõW ÐÚõì úG BO îñÞ ûkB×PuA þñýìqpüqoBÇÚqA îøk
úG þÛýíÎ àK úÞ QuA òüA {éíÏèA wßÎ ÿBø úéK qA .ïõy pÂBc úHcB¿ì ÿApG ïoApÚ pu
þì óôpýG Ao þËýéÒ kôk ô lðq þì }oBãýu òýüBKoBÇÚ ûBãPvüA þñýìqpüq ÿõßu ÿkôoô
þì úÖpu úG úíèBßì òýc oBãýu kôk qA .løk BøoBÇÚ QÞpc QÎBu õéGBO ÿõéW ô ïôo þì
Ao ôA þßyAõü BìA .ïõy þì oôk ïlÚ lñ^ ô îPÖA oBÇÚ QÞpc qA ïõy þì úWõPì kôq .îPvüA þì
òì þPcAoBð úWõPì îñÞ þì wc .ïoAk pËð püq lüBG úÛýÚk ûkoBù^ô úPynâ úÛýÚk {y þéHÚ
Ao }oBãýu «AoõÖ óõ^ .ûly oBãýu kôk qA óõ^ .ïõy ÿlÏG oBÇÚ oAõu BO îðBíG pËPñì
þì lñéG oBÇÚ ÝõG ÿAl¾ .lñÞ þì }õìBg wè ïõø qA þßü .îPvýð óApãð ïoAk þÖBÞ QÚô
BG xBHè ÿlýèõO QÞpy qA úÞ ïoBßíø úG ô kõy þì ûlük BøBW oõW òüA ok æ« õíÏì úÞ þüBø
oBÇÚoAõu lüBG îüõâ þì ,lñÞ þì QHd¾ òì úÞ þOçíW óBíø ô þÎõñ¿ì lñhHè BG lðõy
ô lññÞ þì oApßO Iè püq kõg ÿApG úzýíø
.ïõy ô QuA ïBñyk ,QuA ÅApPÎA kõy þíð ïõéÏì
óBüBK }l¿Ú .kõy þì àükrð òì úG ,ØüpÏO Bü

óApùO úéXì

14

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

|ûqBWArâpø úÞÿA|úÎõñíì ÜÆBñì
QyAk lýøAõhð Ao Bø|ó@úG kôoô

úÞkpÞîýøAõg þÖpÏì Ao ÿpãykpâl¾BÛì óApùO þééíèA òýG úéXì úèBÛì òüAok
lðõy|þì Jõvdì áBðpÇgôrýì@pdu ÿõdð úGô lðoAk Ao óBykõg ÁBgqõìo

ÿpãykpâÿApG áBðpÇgôrýãðApduôqõìpì ÜÆBñì
kõy|þì AlýK þvÞpPíÞlükpO|þG ,QuA rýãðA|Rpýc ô IèBW þðlük ÜÆBñì qA pK Býðk #|
ÿolÚ úG ÿpãykpâÿBø|úGmBWqA þÃÏG óBýì òüAqA BìA lyBG ûlük Ao Býðk ÉBÛð úíø úÞ
ÜÆBñì þgpG êGBÛìok .lññÞ|þì kõg JônXì Ao ÿA|úÛýéupø BG þvÞpø úÞlñPvø JAnW
óõâBðõâ ÿBø|{èB^ BG lðpÂBc úÞ ÿkApÖA ,lñPvø IèBW óBüõWApWBì ÿApG BùñO rýð

.lðoôBýG Quk úG ÿlülW JoBXO BO lññÞïpð úXñKô|Quk
ô ûly ÐíW îøkpâ BøõWApWBì .QuA ûkpÞ AlýK ÿkBüq óAoAlÖpÆ ûBýu ÿpãykpâ úÞ Qu|þèBu lñ^
QHS þðlzð }õìApÖ ô ÁBg þÎõð úG Ao óBXýø BO lðôo|þì ûly ûlük pPíÞ ô áBðpÇg ÜÆBñì úG
úGqôpìA úG BO þvÞpPíÞ úÞ þüBøBW ,kpÞ îýøAõg þÖpÏì Ao úÎõñíì óBßì lñ^ IéÇì òüAok .lññÞ
kpÞ îýøAõg þÖpÏì úÞ ÿl¾BÛìqA àüpø .koAk kõWô Bùð@ûoBGok þíÞ RBÎçÆAô ûly koAô Bø|ó@

.lðõy|þì Jõvdì áBðpÇg ô rýì@pdu ÿõdð úG ô lðoAk Ao óBykõg ÁBg qõìo

RolÚ aýøqA úÞ Q×â óAõO|þìô kõy|þì ûoAkA óBýédì ÈuõOô kpG|þìpu|úG êìBÞ ÿAôrðAok úÛÇñì !!kõy|þíð úý¾õO ÿpãykpâaýø úG IýXÎ ÿBø|óBßì òüA úGp×u : lýðAlGpPzýG
.lðoAk Ao óBykõg ÁBg òýðAõÚ óBýìõG ô lññÞ|þíð ÿôpýK þWoBg êüqpG ,|Vale do Javari|ÿoAôBWôk úèAô
BýðBLuA ,|Es Vedr| Aokô xA ûpürW

ok .koAk oApÚ BýðBLuA ok ArýHüA ûpürW þGpÒ ëBíy ok úÞ QuA þãñuô à^õÞ ÿA|ûpürW Aokô xA
ÿA|ûpürW óAõñÎ úG AlPGA qA êýèk òýíø úG koAk þ¾Bg RolÚ ûpürW òüA| úÞ ûlì@ Bø|úðBvÖA þgpG

þPvüoôpO ÿBø|óBßì òüpPâorG qA þßü BW|òüA ,QuA êüqpG ok þâorG úÛÇñì ïBð ÿoAôBW ôk úèAô
QýíøA Bø|þéüqpG ÿApG kôo òüA ,QuA ÿoAôBW kôo qA úPÖpâpG úÛÇñì òüA îuA .lü@|þì oBíy úG oõzÞ

| |.QuAúÛÇñìkôoòüpPíùìÐÚAôokôkoAkÿkBüq
ûkôldì úÞ ly lýøAõg úWõPì lýñÞ QÚk lðA|úPÖpâ úÛÇñì òüA qA Bø|ûoAõøBì úÞ ÿpüôB¿O úG pâA
aýø BìA ûly koô@pG oBPßø 8.5 úÛÇñì òüA QcBvì .QuA Àhzì þGõg úG ÿoAôBW ôk úèAô

| |.koAlðAoó@úGkôoôÿ|ûqBWAÿpãykpâ
êüBuô kõHð ô óly îâ óBßìA ,IuBñì ûAo kõWô ïlÎ pýËð ÿpãük Rçßzì Bø|QvüoôpO qA úPynâ
òüA úÞ lýðAlG QuA IèBW .kõzð koAô ÿoAôBW ôk úèAô úG þìõG pýÒ kpÖ aýø úÞ lðly IHu rýð úýéÛð

16

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

| |.ly|þìúPgBñyáBðpÇg
BG BìA ;kõy|þì RAréÖ ÐíXO UÎBG úÞ koAk þvýÆBñÓì þOolÚ ûpürW òüA úÞ| lðA|ûkAk óBzð Bø|{øôtK

| |.QvýðQukokqõìpìÿ|ûpürWòüA|ÿBø|þâtüôÿ|ûoBGokþÛýÚkRBÎçÆAëBcòüA
þðõâBðõâ| ÿA|ûoõÇuA ÿBø|óBPuAk ok ûpürW òüA ïBð óBìq onâ ok úÞ lñøk|þì óBzð þhüoBO kBñuA
xA qA rýð Bø|óBPuAk qA þgpG ok .lðoAk þðBùW þOpùy úÞ pìõø óõ^ þüBø|úðBvÖA .QuA ûly ûkoô@

|.lðA|ûkpÞ kBü xlÛì| þðBßì óAõñÎ úG Aokô

óBEèoôAõýð ,|Club33|/33;ûoBíy JçÞ
BýñýWpüô )|Emergency Operations Center|( þìBËð pýÒ ÿoApÇÂA RBýéíÎ rÞpì okûBãyBGòüA.QuAûlyÐÚAôBßüpìAÿBðBürýDõèQèBüAokóBEèoôAõýðpùyIéÚok33ûoBíyJçÞ

| |.QuA)|FEMA|(ëAolÖÿoApÇÂARBýéíÎQüpülìÿApGþðBßì
óBßì òüA .lññÞ ûkB×PuA ó@ qA løk|þì jo þéì ÐüBXÖ úÞ þðBìq BO lñPgBu 1991 ëBu ok Ao BXñüA
BW òýíø qA pGBPLu ûkqBü úÏWBÖ óBìq ok ëBTì ÿApG lñÞ|þì B×üA BßüpìA QýñìA ok þíùì {Ûð

.lðly ûkBPupÖ RBXð ô kAlìA ÿBøpPKõßýéø
kpGæAõu ,onG þðBùW úðArg

ÿ|úðArg Bü QìBýÚ qôo ÿ|úðArg IÛè BG Ao ó@ úÞ koAk kõWô ÿA|úðArg ëBíy IÇÚ ok ô koBHèõu ok
| |.lññÞ|þìkBüonGþðBùW
| |.kkpâ|þìpGlñè|þðrükúGó@QýßèBìôlyúPgBu1965-1964ÿBø|ëBuòýG
ok .lðBì pËPñì Bø|ëBu lüBG ó@ok ólyõÃÎ ÿApG ô QuA ûtüô ÿBÃÎA Áõ¿hì BùñO JçÞ òüA
.ly úPvG ûoBGôk ëBu YñK ô lì@ kõWô úG BÃÎA QupùÖ ok ïBð|QHS ô QüõÃÎ óBßìA 2012 ëBu
ólük ó@ qA lñðAõO|þíð óApãykpâ úÞ QuA óBEèoôAõýð ÿBø|óBßì òüpPGAnW qA þßü óBßì òüA
.lññÞ
BýñýWpüô ,þìBËðpýÒ ÿoApÇÂA RBýéíÎrÞpì

oBHðA òüA .QuA ûly ÿoô@|ÐíW Býðk puApu qA ÿqoôBzÞ onG óõýéýì 100 kôlc óBßì òüA ok
úìAkA þðBùW ÐüBXÖ kAlgo Roõ¾okô lyBG òýìq ÿôo þâlðq ÿApG þñýíÃO BO lñPgBu Ao åorG

| |.kõypünKóBßìAþÞBgûpÞòüAÿôoþâlðq
úPvG ok úðArg òüA ok BøonG .QuA kõWõì îø qõñø ô ly fBPPÖA 2008 ëBu ok úðArg òüA
óApãykpâ .lñyBG óBìA ok RoApc ô Aõø ,QGõÆo lðrâ qA úÞ lðA|úPÖpâ oApÚ þ¾õ¿hì ÿBø|ÿlñG

.lðoAlð Ao þðBùW úðArg òüA úG kôoô ûqBWA

17

óApùO úéXì

lüõy Bñy@Býðk RBðAõýc òüpO|QíýÚ óApâqA koõì 10 BG

þzcôpHGôpýy êTì RBðAõýc þÃÏG Bø ó@óBýìqA .QuA BHüq RApzcô RBðAõýc ,óBâlðpKqA Fõéíì òýìq ÿ ûoBýu
.kpÞÿoAlùãð Bø ó@qA óAõO þì ô lñPvø þéøA úÞlðoAk kõWô îø úGpâô äu êTì þOBðAõýc BìA ,lñÞBñupO ô
þüBø úñürø RBðAõýc òüAqA ÿoAlùãðô lüpg .QuA YüAooBývG îø þÆõÆô ÿoBñÚ êTì þüBø ûlðpKqA ÿoAlùãð
koAk kõWô Býðkok îø þOBðAõýc BìA .lyBGôA þèBì óAõOqApOæBG þíÞBü ûqAlðA úG lðAõO þì wÞpø ÿApG úÞkoAk
lüBy çTì ;QuA òømqAoôk Bø ó@qA þÃÏG ókõG QíýÚ óApâ,ûôçÎ úG .lñPvø Bìoõ¿OqApO QíýÚ óApâoBývG úÞ
òüpO óApâqA koõì 10 BG !lyBG úPyAk QíýÚoækoArø Bø ûk lðAõO þì àuõu àü úÞlýyBG ûkpßð Ao }pßÖrâpø

|.lüõy Bñy@Býðk RBðAõýc

oæk óõýéýì 16 -rHu óõíýì -1
oækoArø 25 -BðAôBu ÿ úGpâ-3 oBývGÿBøkAtðqAþßüïBðQÛýÛcokòüAúßéGQvýðBøóõíýìqAÿAúðõâaýøúGÜéÏPìrHuóõíýì
þíð Bø äuqA úGpâ òüA .lýñÞ ZpgoækoArø 25 lüBG kpÖ úGp¿dñìô BHüq ÿ úGpâ òüA òPyAk ÿApG þüæBG QíýÚ {PÎpuô þüBHüq êýèk úGô QuA JBýíÞoBývG óAõýc òüA .QuA IuA QíýÚ óApâ
QuõKokþãu,óAõýcòüAQ×âóAõOþìôQuAÙôpÏìBøäuúG{PøBHyúGQÛýÛcok,lupO ûkõG RBÛGBvì ÿ ûlðpG BøoBGô lðõy þì ûkB×PuA þðAôk IuA RBÛGBvìok æõíÏì Bø IuA òüA .koAk
|.QuA óAõýc òüA qA êTì lýèõO ÿBø ÿoAõyk êýèk úG ó@ ÿæBG QíýÚ .QuA úGpâ |.lðA

oækoArø 200ô óõýéýì 1 -þvýì -4 oækoArø 10 BO 7 òýG -AqApG ÿk óõíýì -2
200ôóõýéýì1lüBGó@òPyAkÿApGpÆBgòýíøúGôþèõíÏìôBâàüúðBìAQuAûkBìôBâàüþvýì .kõyþìQÖBüÿrÞpìÿBÛüpÖAÿBøJæBOok,QuAÙôpÏìîøþÚçOBGóõíýìúGúÞAqApGÿkóõíýì
ôA .QuA ûkõG RBÛGBvì ÿ ûlðpG BøoBG úÞ QuA æBG ÿolÚ úG þvýì QÎpu .lýñÞ úñürø oæk oArø òýíø úG ,lðoAk kõg ókpÞ óBùñKok ÿA ûkBÏèA ÝoBg þüBðAõOô lññÞ þìpíÎ ëBu 22 Bø óõíýì òüA
ôA ,ûôçÎ úG .QuA ûkpÞ IvÞ îø Ao Býðk ok RBðAõýc ÿBøõy òüpOoAlÖpÆpK qA þßü þðBìpùÚ óAõñÎ .lðoAk QíýÚ oæk oArø 10 BO 7 òýG RBðAõýc òüA .QuA oAõyk BÏÚAô Bø ó@ ókpÞ AlýK êýèk
|.|.koAk oBýPgA ok îø Ao Býðk ÿ ûkBì ôBâ òüpO QíýÚ óApâ koõÞo

18

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

oækoArø 89 -þðqõâàuõu -8
òüpO à^õÞ qA þßü þðqõâ àuõu
QíýÚ BìA QuA òýìq ÿ ûpÞ RAkõWõì
qA þßü ûpzc òüA .koAk þüæBG oBývG
ïBíOok Bø úðõâ òüpOokBðô òüpO IýXÎ
ÿ ûkAõðBg qA þðqõâ àuõu .QuA Býðk
qA ÿlñG úÛHÆ 1200 úÞ QuA BølýðBÞõè
BO 5 ûpzc òüA .kpýâ þì pG ok Ao Bø ûpzc
ô Bø àgBy .koAk ëõÆ pPíýPðBu 5/7
{ãðo ûBýu pu qA pOõéW ó@ ÿBø ûoAôo@
oBývGÿpøBÊúèBC vìòýíøôkpýâþìoApÚ

|.QuA ûkAk ó@ úG ûtüô

oækoArø 155 -oõßðA Rçvðæpu -5
úG .lñPyAk Rçvðæ pu ,óBy äu úG þ×¾ô êGBÚ pýÒ ÿ úÚçÎ ,þüBßüpìA Zôq ,õOA oBâkA ô Bñýð
ÿ ûõýy qA lñPÖpâ îýí¿O ,lðkAk Quk qA óBÆpu pSA pG Ao óBy äu 2008 ëBu ok þPÚô pÆBg òýíø
koq oôkApGæ kAtð qA þãu ,oõßðA Rçvðæ pu ,oBÞ ÿ úXýPð .lññÞ ûkB×PuA þøBãzüBìq@ êTì lýèõO
ok àüsõèõýG ÿBøpñø ÿ úÛGBvì ÿ ûlðpG Ao þüBßüpìA Zôq ,äu òüA .kõG oæk oArø155 }qoA úG

|.kpÞõßvývðAp×ðBu

oækoArø 14 -þG@ÿõDBÞBì -9 oækoArø 582 -þPHO ØýPuBì -6
ô õDBÞBì ÿ úðõâ òüpO åorG ,þGõñW ÿBßüpìA rÞpì ô þÚpy þcAõð þìõG óAõýc þG@ ÿõDBÞBì oBývG Bø äu òüA .QuA äu ÿBøkAtð òüpO rýãðA Rpýc ô òüpO óApâ qA þßü þPHO ØýPuBì
ÿApG ó@qA úÞ lðoAk þíßdìoBývG áõð óBâlðpK òüA .QuA Býðk ÿqAôpK þÆõÆ òüpO åorG òýñ`íø úG Ao þPHO ØýPuBì ,úèBC vì òýíø .lñPvø Býðkok äu kAtð òüpO úTXèA îýËÎ úG ÜéÏPìô lñGBýíÞ
ÿBø áõð BG Bø ó@ .lññÞ þì ûkB×PuA oAkrÓì Q×u ÿBø ûõýì ÿ úPvø ô Bø úðAk þñÏü óBzüAnÒ ókoõg 81 qA pPzýG Bø äu òüA .QuA ûkpÞ êülHO oæk oArø 582 }qoA úG Býðk äu òüpO QíýÚ óApâ
Ao þéüqpG ÝlñÖ ô )lñðBì ÝlñÖ ÿA ûõýì( BýìAkBÞBì oAkrÓì ÿ ûõýì ,êýâoBð lñðAõO þì þPc óBy îßdì .lðpO JBýíÞ þPc lý×u ïBíO þPHO ÿBø ØýPuBì .lðoAk óqô ïpâõéýÞ 5/22 qA {ýG ô lÚ pPíýPðBu
oArø 14 }qoA úG óBâlðpK ÿBø úðõâ òüpO QíýÚ óApâô òüpO åorGqA þßü þG@ ÿõDBÞBì .lññÞqBG

|.QuAoæk
oækoArø 16 -þéhð ÿôkBÞBÞ-10
õÃÎ BùñO ûlðpK òüA .QuA BøôkBÞBÞ ÿ ûkAõðBgqA ,äðo ûBýuô åorG þÆõÆ þÎõð þéhð ÿôkBÞBÞ
60 BO 55 úG àükrð þéhð ÿôkBÞBÞ .QuA }A úPvGAô ÿ ûkAõðBgôpãüBuõGôpK ÿBPíø þG ÿ úðõâ
|.koAk QíýÚ oæk oArø 16 kpÖ úG p¿dñì ÿ ûlðpK òüA .koAk óqô ïpâ 2100 BO 910 kôlc ô lÚ pPíýPðBu

oækoArø 138 -lý×u ÿBøpýy ú`G -7
ÿ úðõâ qA lý×u ÿBøpýy ú`G
.lñPvø Bøpýy qA ÿokBð oBývG
BìA lðoAk kõWô lý×u ÿBøpýy
BùñO ô lñPvø JBýíÞ Rly úG
ÿ ûly QÊB×c ÜÆBñì ok
.lðõy þì ûlük BÛüpÖA JõñW
þééíèA òýG kBùð ïçÎA ÜHÆ
,lý×u ÿBøpýy qA QüBíc
Býðk ok lý×u pýy 330 BùñO
êýèk òýíø úG .koAk kõWô
QíýÚ RBðAõýc òüA úÞ QuA
oArø 138 ÔéHì úG ÿkBüqoBývG
|.lðoAkoæk

19

óApùO úéXì

?koAk þGõg wc ókqpÒ³ Ap^

lüByô lñÞ|þì lñì ûpùG Bùð@RApËðô Bø|RoBùì QuA ÿoBPÖo ókpÞ QüBßy ô ókq pÒ#
Bíy pßÖ úG râpø RApËð ô Bø|êc ûAo òüA qA þgpG lñèôpÒ .kõy|þì ûlük Bø|ûôpâpPzýG ok úÞ
ûBâ@kõgBð Bø|QÚô þéýg .lñyBG ûkpßð oõÇg xpPuA ÿ|ûlñøk òýßvO ÿkôlc BO ókpÞ
óApãük {ýK òPuAõg êc ûAoô àíÞ l¿Ú úG ÿpßÖ oAõhzð ô îzg QèBc úG pâA BìA ,QuA

|.îýðq|þì pÒ ô îýñÞ|þì QüBßy |.lyBG ûlññÞIüphO lðAõO|þìkõy êülHO
qBýð þOôB×Pì ÿBø|}pãð úG QuA òßíì pG xpPuA ëpPñÞ pSõì ÿBø|àýñßO qA þéýg
QHTìpß×O .lðoAk lýÞBO >QHTì }pãð< lüAõÖ
îýyBG úPyAk
îýPvø QýÏÚõì àü òPì ok þéýg þPÚô
úG óBìkõg ûBãð qA ÈÛÖ úÞ QuA þÏýHÆ æõíÏì
Ao ôo {ýK Rçßzì ô îýñÞ ûBãð ApWBì
þÃÏG .îýøk ûõéW ÿkBÎpýÒô îýñÞ þüBíñâorG
îýñÞ kBíPÎA Quôk àü úG úÞ QuA Jõg BùPÚô
Bü@ ô QuA úðõã^ QýÏÚõì ôA lük qA îýñýHG BO
Ao ó@ Bì úÞ lyBG úPyAk kõWô ÿrý^ QuA òßíì

úG ÿpãük oõW kõy|þì ç¾A Bü ,îýñýG|þíð w×ñG kBíPÎA xBvcA ,lñÞ|þì QÖBüok }okBì àü ÿõu qA úülýDBO òPÖpâ ô îýñÞ|þì þâkõupÖ òyôo ô QHTì ûBãð ô koAk ÿkBüq RAqBýPìA
ÿBùÖpc ólýñy ÿApG pâA .kpÞ ûBãð QýÏÚõì BG ô îükpâpG óBì|QýÏÚõì pu BO îýñÞ|þì AlýK ô Bùígq ÿApG þíøpì lñðBì pãük p×ð QüApu óBýÖApÆA úG þHèBW ÿBø|}ôo úG lðAõO|þì
,îýyBG ApünK ô Aõñy ,óApãük RApËð ô lülW îüõñzG úßñüA .QuBì þcôo ÿBø|þãPÖõÞ lðAõO|þì þzülðA þ×ñì ô þñýG þ×ñì BìA .lñÞ
qpÆ ô Bùð@ qA òPuAõg pËð ô óApãük ûBãð þuopG |.îüõy ôpGôo óBì|Rçßzì ô ÿoAk þuBvcA ú^ îðAk|þì<:lüõâ|þì þvÞ áok qA oôk ô îùHì Ao þâlðq ÿBùOnè qA þéýg
BÏÚAô lñÞ|þì QcAoBð Ao Bì úÞ ÿrý^ qA óBy|þÛéO îýuo|þì êc ûAo úGpPùG úPvg ïkõG õO ÿBW îø òì ,îñÞ|þì QÞok ÿspðAô kpHG òýGqA Ao úðBuBñyolÚ kpßüôo ,lñÞ
úüôAq qA ÿrý^ ólük þøBâ .kõG løAõg lý×ì îýO àü óAõñÎ úG êßzì àü þuopG òìA ô ïpâ }õÒ@ àü êTì lðAõO|þì ,>ïly|þì
ô Bø|îzg lðAõO|þì BÏÚAô RôB×Pì ÿlük Ao p×ð lñ^ ÿBùOoBùì ô Bø|ÿlñíðAõO lðAõO|þì lñðBì òPÖpâ oApÚ lýDBO koõì qA lÏG .lñÞ êíÎ |.lñÞ úýéhO rýð Ao óBýÖApÆA
ûAo þPc Bü lñÞ ÙpÆpG Ao Bì ÿBø|þãPvg óApãük krð ókpÞ QüBßy .kpýãG oBÞ úG óBìríø qA úuõG àü ÈÛÖ úÞ þðBH¿Î ô óBüpâ ákõÞ þèBg Ao óBì|þíèk Ýk úÞ îüoAk qBýð þøBâ
.koAnãG Bì ÿBK {ýK ÿkpGoBÞ ô lülW ÿBø|êc qA Ao Bíy ,løk|þì óBOoAq@ úÞ ÿrý^ QGBG
îýyBG úPyAk ûrýãðA úGqBýð BÏÚAô QuA òßíì îýñÞ
BìA îýøk pýýÓO Ao ÿrý^ lüBG îýðAk|þì þøBâ îýñÞ|þì xBvcA þøBâ îýPvø oBzÖ QdO þPÚô
ô ókpÞ àvüo ÿ|ûkBì@ úÞ QuA òüA êßzì ÈÛÖ BÏÚAô úÞ QuA óBìq òüA ô îüõy|þì pX×ñì îüoAk
.îüoAlð ûrýãðA ô lýìA óõ^ îýPvýð ókpÞ }çO úýéhO Ao óBì|îzg qA ÿoAlÛì îýñÞ|þì AlýK qBýð
úÞ þéßzì ÿôo þéýg lülük þøBâ pâA wK xBvcA ô îzg ÿ|úýéhO úG ókAk ûqBWA .îýñÞ
òüA QìçÎ QuA òßíì ,lüA|ûly rÞpíPì lüoAk ô løk|þì òýßvO Ao óBì|þðôok {ñO ,þ×ñì
QùW ûrýãðA kBXüA ÿApG þøAo ëBHðk úG úÞ lyBG ok úÞ þPhu ÈüApy qA þíÞ îýñÞ|þì xBvcA
ÿ|úuôpK qA þzhG òüAô lýPvø ëõdOô pýýÓO ÿApG úXýPð ok ,îüA|úPÖpâ úé¾BÖ îüA|ûkõG ó@
þÃÏG .îüpO|ûkBì@ ÿlÏG êßzì BG þüôpGôo
|.QuA Ùlø úG ólýuo ô óBìkõg qApGA BG îüoAk qBýð ÈÛÖ Bø|QÚô
êßzì óly ÙpÆpG UÎBG ókq pÒ³ þøBâ
.îürüpG óôpýG Ao óBì|QýðBH¿Î ,óBì|óôok
kõy|þì koAk þGõg wc òPÖpâoApÚ lýDBO koõì
ô þâkoõgpu xBvcA þéüæk úG þøBâ

20

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ïŸkpì úÞ lüõy|þìrÞpíPì þüBørý^ ÿôo þPÚô BO lñÞ|þì pýWpýW úÞ þgp^ lñðBì Quok
,lƒðoAk QƒüBƒßyô úƒéâ Bƒùð@ koõƒì ok IƒéÒA qApGAþøBâ;koAkÿoBÞòÒôoúGqBýðlñÞïçÎA
pO|þðBH¿Î ô þðBH¿Î îø Bíy úßñüA ëBíPcA ÿApG QuA þøAo ókpÞ lƒñƒèôpƒÒ ô QƒüBƒßƒy
okþPüBÂoBðôîzgòüA.kõy|þìpPzýGlüõy þvÞ qA pâA .êßzì êc Bü ÐðBì àü òPyAkpG
úG lýñÞ|þì Ñôpy ô kõy|þì úñükBùð Bíy kõWô koAk AopýýÓO ÈüApy lýðAk|þì úÞ lýñÞ QüBßy
UÎBG îzg òüA .lG wc òüA BG òPÖpâ õƒg ûApíø þHuBñì ÿoBPÖo QuBýu BG óBOkpßüôoô
ÝB×OA ç¾A úÞ kõy|þì ÈGAôo ok Rçƒßƒzƒì oBývG lðAõO|þì ókpÞ QüBßyô ókq p³Ò ,lyBG

|.QvýðþGõg ókpÞpùÚ çTì Bü òP×ãð ÿrý^ BÖp¾qApOpSõì

ÐíW kõg oôk þ×ñì ÿBùìk@ qA þøôpƒâ QüBßy úðBGkõì ,koAõì qA þéýg ok .kõy ÐÚAô
|.løk|þì úXýPð ,ókpÞ
lýñÞ|þì lñ^ þPÚô .lðrG îø Iýu@lðAõO|þì ókqpÒ BìA
.kõy oAkpýâAô lðAõO|þì ókpƒÞ QƒüBƒßƒy lýñÞ QüBßyô úéâô lýðrGp³Ò îøpu QzKoBG
úÞ lüpýâ|þìoApÚ kApÖAqA þøôpâ óBýìok þPÚô ok QuA òßíì ,kõy RkBÎ óBO|ÿApƒG òƒüA ô
ÿBø|QüBßy ô úéâ ,pãülíø BG þèlíø Ùp¾ ô lüpýãG oApÚ pOrýãðApƒG xpƒPuA þƒÇƒüApƒy
ô pƒËƒƒð ÝBƒƒ×ƒOA ,lƒƒýƒñƒÞ|þƒƒì lƒƒýƒDBƒƒO Ao îƒø |.lýñÞ pOlG Ao ÑBÂôA
þÂAoBð kApÖAqA þøôpâ BíyqA óBO|ÿBø|Üül¿O
úünÓO Aopãülíø lG wc úÞ kqBu|þì òýGlGô |!ókqpÒ³ kBüq RApÃì BìAô
óBO|óBPuôk ô Bíy lüly úWõPì pâA .lýñÞ|þì
óBƒíø koõƒìok ókq pƒÒ úƒG lƒüA|ûkpƒÞ RkBƒÎ ûAo úð ,lüõy|þì rÞpíPì úéEvì k¶ õg ÿôo
wc aýø îø ó@qA lÏGô þãzýíø RBÎõÂõì ûõÛèBG ÿBø êc
wK,lølGóBO|òýßvOúÞlýñÞ|þíðAlýKþGõg lðAõO|þì ókq pÒ ô ókpÞ QüBßy lñ^ pø
õW ô óBO|ÿBøõãP×â ÑõÂõì úÞ QuA ó@ óBìq lüBHð BìA lyBG ûrƒýãðA kBƒXüA ÿApƒG ÿA|úƒéýuô
|.lýñÞÅõÎçìBÞAoûôpâ ûAoqAô koAk úãð úéEvì kõg ÿôo Ao BíyrÞpíO
lýñÞ|þì þèBg óApãükpu AoÿkBüqóBìqpâA.lüõyêÖBÒòßíìÿBø|êc
óõg lñðBì lññÞ|þì QüBßy ïAlì úÞ þüBùƒð@ þÇüApy ok QuA òßíì lýñÞ ókq pÒ Ùp¾
Ao óApãƒük ÿspƒðA úƒÞ lƒñƒPƒvƒø þƒüBƒø|ïBƒy@ óBO|þPcAoBð ô îzg îýévO úÞ lüpƒýãG oApƒÚ
ÿBø|ókq pÒ úÞ lýyBG IÚApì wK .lñÏéG|þì óBOqBýð koõì ÿ|ûrýãðA úßñüA ÿBW úG ô lüõy
úƒÞ kõƒzƒð opƒßƒì ô òƒýƒãƒñƒu olƒƒÛƒð@ Bƒƒíƒy þ×ñì RBuBvcA ok ,lýñÞ AlýK Ao pýýÓO ÿApG
|.|.lñÞ ÿspðA úýéhO ô úP×y@ Ao óBO|ÿBø|ûlðõñy .lüõyoBPÖpâ
úG qBýð îýðq|þì pÒ óBykoõì ok úÞ þOçßzì lüõy|þì òýG lG
lüBG Bø|{èB^ òüA ¶ xpPuA ô lðoAk êƒc ûAo ô úƒðBƒñýHyõƒg }pƒãð lƒüAõƒÖ koõƒì ok îƒéÎ
,lükpO óôlG .lupG êÚAlc úGô ûly Qüpülì úP×â óBíüApG kBüq ,úðBñýGlG }pãð ÿBø|ØÏÂ
AoxpPuAlðAõO|þìôkoAkÿlüAõÖókpÞlñèôpÒ ûBãðqpÆúÞlýðAlGîøAoòüAQuAJõg.QuA
óBO|ëpPñÞ QdO úÞ Épy òüA úG BìA lñÞ îƒÞ RkBÎ Bì ;QuBì ÿBùOkBÎ lñðBƒì Qƒuok Bƒì
qApGA ô ókpÞ QƒüBƒßy lƒc qA {ƒýG .lƒyBƒG ûBâ@kõgBðô îýñÞpßÖ þ¾BgoõW úÞ îýñÞ|þì
Bíy,åorGú^ôà^õÞú^,êDBvìqAþPcAoBð ô lðAôk|þì úzüo Bì ûBãð ô pßÖ qpƒÆ îÞ îÞ
óBO|ÿBø|ókqpÒ .lðBuo|þíð þéc ûAo aýø úG Ao ólük úG ókpÞ RkBÎ .kõƒy|þƒì þƒãƒzƒýƒíƒø
ÿBƒýðk lƒýðAõƒPG pƒPùG BƒO lƒƒýƒñƒÞ kôlƒƒdƒì Ao }pãð lðAõO|þì ÿrý^ pø qA þ׃ñƒì IƒðAõƒW
|.|.lñýHG þðAkolÚ ô þñýHyõg BG Ao óBO|óõìApýK |.kqAlñýG BW óBìkõWô ok Ao úðBñýGlG
îzgqA þìôAlì óBüpW
21

óApùO úéXì

Bø|îðBg þPý¿hy þâtüô xBuApGpÇÎ JBhPðA ÿBíñøAo

ÿApG IuBñì pÇÎ JBhPðA ok kApÖA qA ÿoBývG úðB×uBPì BìA kôo þì oBíy úG kpÖ pø þâlðq RBìôréì qA òéÞkA ô pÇÎ qA ûkB×PuA ûqôpìA#
lüBG kpÖpø úÞlñPvø þOôB×Pì ÿBø Qý¿hy ÿAoAk kApÖA þuBñzðAôo îéÎ ÜHÆ .lðõy þì þíâokpuoB^k óApãük úG ókAk úülø ÿApG Bü kõg

|.lñürâpG kõg ÿApG AopÇÎ Ñõð òüpPùG kõg ÿõgô Üég Ñõðô Qý¿hy BG IuBñPì
pÇÎ JBhPðA wK .lýzßG óôpýG ó@qA þ¾Bg ëBc ô wc lýðAõO þì ÿpÇÎ pø ólýüõG BG Bíy úßéG lñPvýð ØéPhì ÿBø údüAo qA ÿA úÎõíXì BùñO Bø pÇÎ
þPý¿hy ÿBø MýO úG úWõO BG BO îüA ûkpÞ þÏu IéÇì òüAok .lyBG þì Bíy þðôok ÿAõøô ëBcô þPý¿hy MýO pãðBýG úÞ Ap^ QuA îùìoBývG
ûApíø IéÇì úìAkA ok ,Qvý^ óBO Qý¿hy BG IuBñì pÇÎ úÞ lýðAlG lüoAk Quôk îø Bíy pâA .îýøk kBùñzýK Ao þ×éPhì ÿBøpÇÎ ,Bø îðBg RôB×Pì

|.lýyBG óBì

þðBìq Quok ,Ao {ìAo@pÇÎ òüA .Qu þíýí¾ ô úðBPuôk ëBc òýÎ ok ô oAnâ pýSBO oBývG úÞ úPgBu |Juicy Couture Oui|:}õãüqBG
êíÎ {hG ïAo@ ÁpÚ àü lñðBì ÐÚAô ok .løk þì úülø Bíy úG ,lðoAnâ þì óBO ïk ÿôo BK óApãük úÞ
.lýøAõgAlýKkBýPÎAó@úGàyþG,ókqoBGàüBGúÞlñÞþì òüA úÞ lýyBG ÿpÇÎ ëBHðk úG lüBG ,lüoAk ÿA úðBüõWApWBìô }õãüqBG Qý¿hy Bíy úÞ BXð@qA
|Versace Bright Crystal|:àýuçÞ| êâ oBñÞ ok õíýè ô úðAôlñø óõ^ þüBø ûõýì wðBuA BG pÇÎ àü .koAk úãð ûlðq Bíy ok úzýíø Ao wc
|.lyBG óBPüApG þHuBñì úñürâ lðAõO þì îüpì ô òýíuBü óõ^ þüBø

,õíýè ,oBðA óõ^ þüBø wðBuA ÿAoAk úÞ ÿpÇÎ ,lðoAk àýuçÞ ÿA úýcôo úÞ þüBø îðBg ÿApG |Jimmy Choo|:qõìpì
úßéGþíuoîuApìÿApGBùñOúðpÇÎòüA.kõGløAõgJBhPðAòüpPùG,lyBGþðBìõOl¾êâôBýèõñâBì JBPÖ@ ûBýâ ,ôBßðõO úðAk ,xçýâ ÿBø wðBuA qA pÇÎ òüA .koAkoBâlðBì ÿA údüAoõ^ þíýW pÇÎ
wc qA ô lýyBG úPyAk ûApíø úG úzýíø Ao ó@ ôo òüA qA ,QuA IuBñì rýð ûpìqôo ûkB×PuA ÿApG þì eýWpOô lðoAk ÿkõè@rìo þPý¿hy úÞ ÿkApÖA BñEíÇì .QuA ûly úPgBu NôpOõýéø Bü QupK
|.lüpHG Ao Rnè QüBùð ,løk þì Bíy úG úÞ þðkõG àýy ô àýuçÞ |.lü@ þì óBy }õg pÇÎ ëlì òüA qA ,lñyBG úPyAk úP×ãð þüBøqAo úzýíø úÞ lñøk

|Lancôme La Vie Est Belle|:kp×Gp¿dñì |Carolina Herrera Good Girl|:õglñO
lüBGrýð Bùð@pÇÎ ,lñü@îz^ úG óApãükqApO RôB×Pì úÞ lðoAk Quôk kp×Gp¿dñì kApÖA úÞ BXð@qA Ao ÿpÇÎ ûõùÚ ô ïAkBG ,BßðõO úðAk ,õDBÞBÞ oBñÞ ok îüpì ô òíuBü êâ óõ^ þüBø wðBuA IýÞpO

22

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

BñÏðô òýèApK ,ÜHðq ÿBø wðBuA qA úÞ lðA úPgBu ÿpÇÎ Bø ÿõvðApÖ .lyBG ÁBg óBykõg lñðBì
ûoBPu óõ^ ,pÇÎ òüA ókq BG lýyBG þì kApÖA qA úPuk òüA ôrW îø Bíy pâA .QuA ûly êýßzO ÿlñø

.lýzgolG ÐíW ok ÿA

|Marc Jacobs Daisy Love|:AôpKþG|

IýÞpO qA úÞ QuA rGõßýW áoBì pÇÎ ,kõy þì kBùñzýK oõvW ô AôpK þG kApÖA ÿApG úÞ ÿpÇÎ
pG ,lñÞ þì þÎAlO Ao êcBu ô Büok údüAo úÞ pÇÎ òüA .QuA ûly Quok àzì ô RõO ÿBø wðBuA

|.|.lüArÖA þì óBO úýcôo ÉBzð ô oõy

|Calvin Klein|:lñíOolÚ

úÞ ûkpÞ lýèõO Ao ÿpÇÎ olu Jõ^ ô YðoBð oBùG óõ^ þüBø wðBuA IýÞpO BG ,òýéÞ òüõéÞ pÇÎ
,lüoAnãG {üBíð úG óApãük ÿApG Ao óBO RolÚ lüoAk Quôk îø BíypâA .QuA RolÚqA þéHíu

|.lüpHG Ao Rnè QüBùð ,løk þì Bíy úÞ þv×ð úG kBíPÎA qA ô lýñÞ JBhPðA Ao pÇÎ òüA

23

óApùO úéXì

|!lýñÞkBXüA à^õÞRApýýÓO
ïqæ BíPc lülW RBñýDrO ô óBìlý^ ÿApG
þì lýñÞ ÿoAlüpg ÿlülW ÿBørƒý^ Qƒvýð
ó@ úG ÿpñø Ýôm ô QýÚçg ÿpýâoBÞ úG BG lýðAõO
Ñõð pýýÓO BG Bü ô ûkpÞ îÞ Bü úÖBÂA ÿrý^ Bø
,ëBTì óAõñÎ úG !lýñÞ kBXüA þOApýýÓO óBìlý^
óBGôo lñðBì þOBýDrW ókpÞ úÖBÂA BG lýñÞ þÏu
BG Bü ô Bø òuõÞ pýýÓO BG Bü ô Bø Ðíy oôk úG
ê¿Ö ok þñýDrO ÿBøõPK BG óBíéHì ólƒðBƒyõƒK
úðBg óõýuAoõÞkô óBíéHì úG lýðAõO þì óBPvìq

|! lýøk ûqBO þüAõø ô ëBc
ûkB×PuA lülW ÿA ûõýy úG Bø þüAoAk qA

kôldì úWkõG BG ërñì óBìlý^ô þégAk óõýuAoõÞk

|!lýñÞ ô óBíéHì òPyAk úƒG êƒüBƒíƒO ô lƒñƒPƒvƒø kpƒÖ þüBønÒBÞqA Büô ûkôrÖA Ao äðo BÃÖ úG óBÞkõÞ ërñì ok RBñýDrO ô óõýuAoõÞk þcApÆ#
BøoBßøAo òüpO óAqoA ô òüpO ûkBu qA þßü þì îz^ úG ÿA úðBgpøok úÞ þüBø ÿoõvvÞA QýéGBÚ úÞ BøoAõük ÿôo þyBÛð ólýzÞ ÿApƒG oBývG ÿBø JBhPðAô kBüq ÿBø úñürâêýèk úG
ok úÞ lyBG þì kõWõì ÿBø þüAoAk qA ûkB×PuA úðBÚçg ô Jõg ÿBø ûlüA þøBâ lñPvýð koõg oBG pø BO lüpýâ ûpùG lðoAk ÄüõÏO Bü óly áBK Bø äðo ô ÿoõÞk ïçÚA ô Bø àHu qA kõWõì
þíÞ kpGoBÞ Bü lñPvø ûkB×PuA êGBÚ pýÒ ÿkoAõì QvýÖBÞ koAnâ þìoõOAoõÞkô fApÆoBýPgAok Ao óõýuAoõÞk óBÞkõÞ qA ÿA ûqBO þyBÛð ô äðo úñürø pK ô rýãðApG {èB^ ÿoBÞ lðAõO þì
úG þHðBW þèlñ¾ qA ,ëBTì óAõñÎ úG lðoAk ërñì ok ÿBø ÿoõÞk pãük úG úWõO BG ô úðAlñƒíƒyõƒø úÚçÎ úÞ þðBvÞ ÿApG BƒìA kõƒy Jõƒvdì
BG Bü .lýñÞ ûkB×PuA QhO oBƒñƒÞ rƒýƒì óAõƒñƒÎ kõg QýÚçg úG ô lýñÞ JBhPðA ërñì kõWõì |!kqBu ëõdPì ok ïôAlƒì RApƒýýÓO kBƒƒXƒüA úƒƒG ÿkBƒƒüq
õzÞ àü ok æõíÏì úÞ ûly òýDrO RApøAõW ûkpÞoBÞÿBø ÿoõÞk lüpg ô lüpg BG úÞ þOApýýÓO lðoAk óõýuAoõÞk
ûB×PuA þíülÚ óBGkpð òýDrO ÿApG lðõy þì óBùñK !lýyBG úPyAk óBñýíÆA þìpßÖ úÞ lýPvø ÿkApÖA úPukqA BíypâA ûApíø þuBuA RApýýÓO Büô óBíéHì þñürãüBW
JBPÞ úÛHÆ lñ^ô ÿkõíÎ ÿBø úv×ÚqA Bü lýñÞ BìA lñÞ þíð oBÞ pãük úÞ þíülÚ þñ×éO çTì ërñì IuBñì ïôk Quk ÿoõÞk xBñWA lýñÞ óApâoBývG úßéG Qvýð úÖp¾ úG BùñO úð lyBG
ëõvñÞ Büô óõürüõéOrýì óAõñÎ úG þÛÖAoõÆ úG úG àýuçÞ þíO þíülÚ ÿpøBÊ BG lðAõO þì oBHßü êýèk òýíø úGô Qvýð Bíy úÛýéuô Bíy
úÞ lýñÞ úWõO BíPc úPßð òüA úG úPHèA løk BÃÖ lýðAlG lüBG lüA úPÖpð þüBø ûBãyôpÖ òýñ^ úG îø .kõy þì Jõvdì ÿoôpÂpýÒô QíýÚ
!lüpýâ ûpùG óAõñÎ aýø úG ïçÚA òüA qA ûkB×PuA ô lüpg ok BìA lyBG Quok QuA òßíì ÿlc BO Bíy pßÖ óAqoA ÿBøoBßøAo RApýýÓO kBXüA ÿApG ÐÚAô ok
óBíéHì klXì RApýýÓOô óBìlý^ FBýƒyA ÿôo ûkBƒüq Apƒüq lƒýƒñƒßƒð ÿôo ûkBƒüq rýãðA Q×ãy þðBßì lðAõO þì Bø ûBãyôpÖ òüA kBXüA BG BO koAk kõWô rýð ÿkpGoBÞ ô QíýƒÚ
ô òýDrO ÿBø }ôo òüpO ûkBƒu qA þƒßƒü ëAõupüq QuA òßíìrýð Ao Bíy ërñì lñíyqoA IèBW ô kpÖ úG p¿dñì ÿBø îPü@ ókpÞ AlýK ÿApG ô kBüq úñürø Ùp¾ óôlG Ao Bíy qBýð ëõdƒO
,lülW ÿA ûõýƒy úƒG ÝBƒOA àƒü óõƒýƒuAoõƒÞk ôõð QHvð úG þuBñWA þøBâ Bü ô lyBG úðBg ÿApG þOlì qA lÏG ô løk pýýÓO Bíy úWkõG BG IuBñPì
|!|!løBßG Bø ó@ þüBHüq qA ô ûkpG ok æBG ÑõñO IèBÆ úÞ ÿkApÖA ÈuõO úÞ BHüq úG úÖp¾ úG óôpÛì þOApýýÓO BG Ao Bíy óõýuAoõÞk
úG lñPvø æBG ÿBø úñürø Ùp¾ BG óõýuAoõÞk
Büô Bø ÿoõÞk lýðAõO þìô ûly úPyAnâ }ôpÖ |.kqBu ëõdPì Bu@ ûrXÏì ÿõdð
|!lýGBýG ó@ok óAqoA ô kpÖ úG p¿dñì þðBíéHì Bì BG QíýÚ óAqoA ÿBøoBßøAo òüA ûløBzì ÿApG
ô pýíÏO úG QýÚçg BG lýðAõƒO þƒì þƒPc
ÜHÆ ô lüqAkpLG Bø ó@ ÿrýì@ äðo ô ÿqBuqBG |...|...lýyBG ûApíø úìAkA ok
ÿApG ïçÚA òüA !lýøkpýýÓO Ao Bø ó@kõg úÛýéu
úG p¿dñì þðõýuAoõÞk oBPuAõg úÞ úÞ þðBvÞ |!lýñÞûkB×PuA Bø äðoqA
ûqõc òý¿¿hPì ô kApƒÖA þƒìBƒíO pƒG ûqôpƒìA
,äðo qA ûkB×PuA úÞ úPzâ oBßy@ óõýuAoõÞk
oõOAoõÞk àü ÿApGoArGA òüpO ÿooôpÂô òýèôA
ok RApƒýýÓO kBƒXüA ÿApƒG kôlƒdì úƒWkõƒG BƒG
þPíýÚ BG Apüq kõy þì Jõvdì óõýƒuAoõƒÞk
koAô þüõâ BÃÖ úG äðo ókôrÖA BG óAqoA oBývG
oAõük äðo pýýÓO BG BùñO úð lüA ûly pãük þüBÃÖ
lülW ÿBø äðo ÿpýâoBÞ úG BG úßéG ØÛuô Bø
RApýýÓO lýðAõO þì Bø ÿoõvvÞA Bü ô óBíéHì ok
lýðAõO þì Bü ô lýüBíð kBXüA BÃÖ ok ÿpýãíz^
ÿBø äðo ô lüpýâ ûpùG Bø þyBÛð ô Bø fpÆ qA

|.lýüBíð AløA úðBg ÿBÃÖ úG Ao kBy
oBßøAo òüA óBÞkõƒÞ ÝBƒOA ok ëBƒTƒì ÿApƒG
úÞ Bø äðo qA ûkB×PuA BG ô koAk ÿkBüq kpGoBÞ
þì lñPvø óBÞkõÞ ÿApG JmBW ô úÚçÎ koõì
ÿBø àuôpÎô Bø ÿqBG JBHuA ÜüpÆ qA lýðAõO
ÈuõO ûly ûlýzÞ ÿBø þyBÛƒð Bƒü ô þƒãƒðo

24

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

òüA ! lýñÞ Üég kõg úÛýéu BG ÜHÇñì ô BHüq ÿBø
úG Bíy ÿpñø Ýôm ókoô@ pG ûôçÎ oBÞ
Bíy ÿkpÖ Qüõøô úÛýéu qA óBzð óõýuAoõÞk
úG p¿dñì þðõýuAoõÞk òí ok ô kõG løAõg

|.lñÞ þì kBXüA Bíy ÀPhì ô kpÖ
|!lüõzð êÖBÒ BøoõðpýSBOqA

ëBüpPì ô Bø äðo pG pýSBO êýèk úG rýð Bø oõð
ok ÿkBüq {Ûð óõýuAoõÞkok úPÖooBÞ úG ÿBø
úñürø BG BùñO þüBÃÖ pø ô koAk RApýýÓO
lðAõO þì IuBñì ÿqAkpKoõð ÿApG ÿkôldì
BG kõy ûkAk óBzð ÿpPzýG ûõéW BG ô pPâorG
ÿ úÇÛð kôldì ÿA úñürø BG óAõO þì ÿqAkpKoõð

òüA ,pPíùì úíøqA .QuA ërñì óBíéHì óBìlý^
ÿA úñürø aýø Ùp¾ BG ô QuA óBãüAo çìBÞ úÞ
.lýüBíð kBXüA ÿpýãíz^ RApýýÓO lýðAõO þì
pãük þPíu úG þPíu qA Ao óBíéHì lýðAõO þì
óBíéHì òýGBì Bø þèlñ¾ qA Bü lýñÞ BXGBW
òýG Ao þévÎ ÿBø rýì ûBãüBW Bü ô lýñÞ ûkB×PuA

úüBu kBXüA BG Bü ô ûkpÞ kBXüA BÃÖ ok Ao ÿrÞpíO ûBãð BG lýøk pýýÓO Bø ó@ ÿõéW ô óBíéHì
pýýÓO þüBHüq úG Ao óõýuAoõÞk BÃÖ ok BHüq ÿBø ÿBø ûqõc ÄüõÏO úG kõWõì ÿBÃÖ úG úðBÚçg
þüBXGBW BGô lýñÞpßÖ óBßìA Roõ¾ok ërñì
|.|.kAk Üég lülW þüBÃÖ óBíéHì ô Bø ûqõc þgpG
|!lýñßð }õìApÖ óõýuAoõÞkok Ao óBøBýâ |!lýñÞ
BÃÖ ókpÞ ûqBO pG ûôçÎ þðBíOoBK@ óBøBýâ !lüqBvG óBOkõg Ao ÿpñøoBS@
Ao þüBHüq ô lðoAk ÿkBüq pýSBO rýð óõýuAoõÞk pG þì oApÚ oAõük ÿôo úÞ ú`ð@ úÞ BW ó@ qA
ûlüAô ûkoô@ óBÓìoA úG BÃÖ þégAk þcApÆ ok þì ÝBOA óõýuAoõÞk ÿôopG ÿkBüqpýSBO lýøk
þì Jõvdì úðBg òýürO ÿApG QíýÚ óAqoA ÿA ú^oBK ÿBø úðõíð Bü ÿoAõük nÒBÞ BG wK koAnâ
BÃÖ QÖBÇè ô þzhG {ìAo@ IHu úÞ lðõy Bü ô ÿnÒBÞ ô þPuk ÿBøpñø qA ûkB×PuA ,ÿA
þüBÃÖpø ÿApG þGõg êíßì lñðAõO þìô ûly Büô xBHèrüô@Üéc Büô óBÞkõÞ ÿpñø ÿBøoBÞ
ÿoõÞk óBOkõg lýñÞ þÏu qBu Quk ÿBø ûlüA
|.lñü@ JBvc úG óõýuAoõÞk àHu pø BG

25

óApùO úéXì

26

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

27

óApùO úéXì

lýÏéG Ao BýèApPuA êcBu àüqA þâorG {hG xõðBýÚA

qôo úÞ lük Ao êcBu ok pýýÓO þìBãñø lüõâ|þì ok êcBƒu àƒü qA ÿA|ûlƒíÎ {ƒhG #
ûpürƒW|úƒHy òƒüA ÿôo qAôpƒK ëõƒÓzì úƒHñyôk xõðBýÚA êgAk {üBupÖ êýèk úG BýèApƒPuA
)òGrüpG ÿpPìõéýÞ 250 ok( Bøpãykpâ JõHdì
.QhüoôpÖ
.kõG pPì 300 kôlc þüBýèApPuA ÿBø|ïBÛì úP×â úG
pýgA koõì ôk qA pPâorG þéýg òüA" :Q×â ôA lñèrñýüõÞ ok "QñüõK MƒýßvñüA" êƒcBƒu qA
Büok êgAk úÞ êcBu qA åorG úßO àü ;kõG êgAk )pHìBPLu 24( úHñyôk Bü úHñzßü BýèApPuA

".ly ûlýßì .QuA úPhüo Büok
þéHÚ ÿBø|úðõíð úÞ QuA pýgA ÿBø|ëBu ok oBG òýìõu òüA
êcBuqApPì 200 úÞ þìBãñø 2015 ëBuok
ok þøBâôkoA ok úƒÞ ÿpƒ×ð 140 ,Qƒhüo ôpƒÖ .løk|þì jo úÛÇñì òüA ok þÚB×OA òýñ^
,lðkõG )MýßvñüA ok( úSkBc êdì þƒßükrƒð ok þvÞ lñüõâ|þì þƒüBƒýèApƒPuA óæõƒEvì
.lülð Iýu@ þvÞ úSkBc ó@ok .lðly úýéhO ô QuA ûlülð þèBì Bü þðBW Iýu@pýgA úSkBc
RBHS óArýì þédì óæõEvì úSkBc ó@ qA wK êdì òüA ok oõÃc qA úÞ lðA|úPuAõg ïkpì qA
úG kôoôô lðkpÞ þuopG Ao ûpürW úHy òüA áBg
Ao QyAk kõWô {üBupÖ pÇg ó@ok úÞ ÿA|úÛÇñì .lññÞ rýøpK
ÿA|úýðBýG ok lñèrñýDõÞ Qvüq| Èýdì óBìqBu
.lðkpÞ Ñõñíì ok {üBupÖ òüA úÞ luo|þì pËð úƒG" :Qƒ×â
jo ÿpPß^õÞ }rüo îø 2016 ëBu ok Èg qA þzhG òüpüq úüæ óly þèBg úXýPð
RBGp ô lì ô orW ,J@ óBüpW êýèk úG þécBu
.kAk
ûBƒãzðAk xBƒñy|òƒýìq ,wƒƒüõƒƒük pƒƒPƒýƒK ".lyBG ZAõìA
}rüo ëBíPcA lüõâ|þì ,QuõƒÞ òƒüBƒzƒðBƒu pƒPKõƒßýéø óBƒHég ,àƒñzƒßƒüôpƒƒÞ òƒƒéâ

".QuA òýÛü úG IüpÚ" úÛÇñì òüA ok klXì
îýðAõO|þì QýÏÇƒÚ BƒG úƒ^ ó@" :Qƒ×ƒâ ôA
îüoAk RBHS óôlG ÿA|úÛÇñì úÞ QuA òüA îýüõãG
".lPÖA|þì ÝB×OA ÿA|ûoôk oõÆ úG ó@ok }rüo úÞ

koô@ïAôk xõðBýÚA ÿôoqôo 49 ,ÜüBÚ ÿBø|úPhO ókq {O@BG úÞÿpvK

.lðpG|þì Ao þãP×ø ÿApG úP×ø pø ô lñPvø J@ ÿôo ÿkBüq Rlì .koAk úãð òyôo ,ûly þcApÆ Bø|þøBì JnW ëõEvì úÞÿrðôlðA êøA óAõWpvK àü #
ok þèBc ok äðçükA ÜüBÚ úýDôs 14 qôo lý¾ ô lðoô@|þì Qgõƒu ô AnƒÒ ô J@ Bƒùƒð@ lñÞ|þì oBÞ Bø|ÜüBÚ òüA ÿôo úƒÞ þƒðBƒvÞ qA lÏG ,kõG ÿpýãýøBì ÜüBÚ àü qA ÿoAlùãð
ô J@ qôo lñ^ ûqAlðA úG BùñO úÞ ly Bøo xõðBýÚA ûlðq qôo 49 QvðAõO xõðBýÚA ok óly Bøo

.kõG ûlðBì {üApG AnÒ .lðBíG
ÿôo þøBì ókpÞ JBHÞ ÜüpÆqA QvðAõOôA BG úÞ þzO@ ÿôo þøBì ókpÞ JBHÞ BG ôA
kpÞ|þì Quok ÜüBÚ ÿBø|Jõ^ úßO BG úÞ þzO@ ïAôk Ao Rlì òüA ,kpÞ|þì Quok úHéÞ ÿBø|úPhO
J@ Qvýð Àhzì BìA .lñÞ úýùO AnÒ kõg ÿApG
ûkpÞ|þì òýìBOoõÇ^ Ao }qBýð koõì þðlýìBy@ .koô@
ok úýDôs ûBì ÈuAôA äðçük@ ëôõð ÿlèA
.QuA ëõÓzì ÿrðôlðA êcBu ÿpPìõéýÞ 125 úé¾BÖ
úG òƒKAs ok þƒüBƒürƒðôlƒðA RBƒíéLük àƒü ÿõâ qA Ao ôA ÜüBÚ óBÖõÆ úÞ kõG ÿpýâ|þøBƒì
ok ÿlèA úÞ QuA úP×â QvK BOoBÞBW úìBðqôo 18 ÿlèAô AlW kõG ûly úPvG ó@úG úÞ ÿoôBñy
úüpâ ïAlì ô ûkõG ûkq|Qzcô Rlì òüA ïBíO
.kpÞ Bøo xõðBýÚA ok Ao úèBu
.QuA ûkpÞ|þì pPìõéýÞ óAoArø ô qôo ûBXñK kôlc qA lÏG
oAôlýìA ûlük|þì úÞ Ao þâorG þPzÞ pƒø" ûpürW àükrð AoôA þüBìBðBK þPzÞ àü ,pOoôk
qA Rlì òüA ok þPzÞ ûk qA {ýG BìA ,ûly|þì
.kAk RBXð ô QÖpâ J@ qA ïAõâ
".lðkpßð ØÚõO ïAlÞ aýø ô lñPynâ ôA oBñÞ þuôæõu ûpürW êøA ,äðçükA ëôõð ÿlèA
ólük BG RôA 31 qôo äðçükA ëôõð ÿlèA óBGq ok úÞ kpÞ|þì oBÞ þüBø|ÜüBÚ ÿôo ,ÿrðôlðA
þüõƒükAo ëBƒñãýu àƒü õƒXKo@ ÿô|ïA þƒPzÞ úHéÞ þÎõð ;lñüõâ|þì äðõLìôo ó@ úG þƒédƒì
ok AoôA îø þüBìBðBK þPzÞ òüAô lñÞ|þì ëBuoA
.koAlð oõOõì Bü ôoBK úÞ J@ ÿôo oôBñy
.lø|þì RBXð ïAõâ ÿBø|J@ ÿApG úÞ Ao ÜüBÚ ÕAp^ úÞ kõG òüA ôA oBƒÞ

28

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

pýkvpèÞA|ÐfüBpPPuÖAoABoÇúÚñóülBPìvôGpúÎßûìBòykýGBK

ôk ,úñülìô úßì òýG ÿoæk koBýéýì 5pývèA|ÐüpuoBÇÚ ,óBPvGpÎ ûBykBK ,óBíéu àéì #
.kpÞfBPPÖApýgBO Bø|ëBuqA lÏG Ao óBðBíévì xlÛìpùy

îø úG jpu ÿBüok þßükrðok ûlW ûAoqA Ao úñülìô úßìô koAk ëõÆpPìõéýÞ 450 òýìpc Èg
òüA .lññÞ|þìQÞpcQÎBuokpPìõéýÞ300QÎpuBGúÞkoAkoBÇÚ35òø@ÈgòüA.lñÞ|þìê¾ô

.lðkpÞoBÞúGÑôpy)pùì9(pHPÞAëôA úHñyôkqABøoBÇÚ

ó@ qA wK ô lññÞ|þì QÞpc QùW ôk pø ok oBG Qzø úðAqôo BøoBÇÚ ÿkçýì ÿoBW ëBu óBüBK BO
.lñÞ AlýK {üArÖA qôo ok oBG 12 úG ó@ kAlÏO QuA oApÚ

qApO|ÐüpuôpO|ûBOõÞ æBc òýìpc òýGp×u" :Q×â óBPvGpÎ êÛðô êícpüqô ,ÿkõìBÏèA êýHð
òýíévì ô ïçuA úG Qìlg ÿApG ÿkõÏu þøBykBK lùÏO qA ÿA|úðBzð ûsôpK òüA .QuA ûly þðBìq pø
BGúÞþOpÖBvì.lññÞ|þìRpÖBvìúñülìôúßìòýGÐPíÏOYcôûpíÎïBãñøokóBðBíévì ".QuA
ôk þÆ ÈÛÖ Aop×u òýíø lñðAõO|þì Bø|ó@ lÏG úG òüA qA BìA .lzÞ|þì ëõÆ QÎBu 6 kôlc xõGõOA
úG lðAõO|þì ô koAk úé¾BÖ ïApdèA lXvì BG pPìõéýÞ 4 kôlc úßì ûBãPvüA .lñøkïBXðAQÎBu
ïõýupvñÞôk QÞoBzì BG òø@ Èg òüA.lñÞ þðBuo|Qìlg QÎBu ok pÖBvì oArø QvýG pTÞAlc
ëBu 6 ûsôpK òüA ïBíOA .QuA ûly úPgBu þñý^ ô þüBýðBLuA ,ÿõvðApÖ ÿBø|QÞpy qA êßzPì

.lýzÞ ëõÆ ,kõG ûly koô@pG úÞ þðBìq qA pO|{ýG

29

óApùO úéXì

úèBu 40ë0BÓþOpPKzÿÞoBøBGJô@úoykæ ØzÞ

ûly ëBÓOpK þécBu ÿBø J@ok úèBu 400 þPzÞàü úyæ ØzÞúG ÜÖõì óBuBñy óBPuBG #
.QuA ûkpÞØý¾õO "úøk ÙBzPÞA" xBñyoBÞàü úÞÿkoôBPuk ,lðA

BG ëBÓOpK úüôkA RoBXO ZôAok 1627ô 1575 ÿBø ëBu òýG þPzÞ úÞ QuA lÛPÏì îýO òüA .ly
úÞ Q×â qpPüôo ÿoArâpHg úG ÜýÛdO ûsôpK pülì püpÖ úgoõg.ly ÝpÒ úÞ Qzâ þìqBG lñø qA Býu@
VApýì pËð úÇÛð qA" Q×â ôA.QuA ûlðBì îèBu þéýg úPvzð ÿpPì 12 ÜíÎ ok úÞ þPzÞ úyæ
.lðAõg oõzÞ òüA ÿApG "þhüoBO ØzÞ òüpO îùì" Ao ó@ô "QuA úøk ÙBzPÞA òüA ,þhüoBO
úðBhKõO ÿrðpG RBÏÇÚ òýñ`íø ô îøl×ø ópÚ êüAôA ô îøkrðBy ópÚ pgAôA úG ÜéÏPì þñý^ ÙôpÊ
.kõG BüBÛG óBýì ok îø ly þì ûkB×PuA ûkpG lPu ô kAk ÿApG úÞ ûpùìlýLu Ùl¾ ô
úÞ QuA "ûkBÏèA ÝõÖ þ×zÞ" òüA úÞ Q×â òükoBâ úìBðqôo úG BßzÞoAkpùy xAoApu xõèoBÞ
ûk ûsôpK àüqA þzhG ØzÞ òüA.lñÞ þì QüõÛO Ao óBñÞBu "ápPzì ÿBø }qoAô þÏíW Qüõø"
ôoõzÞ òüA þüBüok ÿôpýð ,ëBÓOpK Qèôk ,}BßzÞpùy QüBíc BG úÞ QuA þuBñy óBPuBG úèBu
.kõy þì ïBXðA óõHvýè ok Aôõð ûBãzðAk ok ûly àc Bùð@pG ëBÓOpK óBzð úÞ þìBËð ÿBø NõO ô àýìApu ,RBW úüôkA ÿôBc ÙôpÊ
ØzÞ ,óõHvýè ,QhPüBK RoôBXì ok }BßzÞ þßükrð ok þPzÞ úyæ .QuA ûlñÞApK úyæ ÙApÆA

!QgAlðA þ×éu þðApüA xBHè fApÆ óq àü BG wßñø ïBO

îéýÖ úýcBPPÖA îuApì ok wßñø ïBO # |
úÞ >|Simplewedding | < þüBíñýu
oõÃc ÿqBG ó@ok óõvéüô BPüo , }pvíø
þ×éu þðApüA óq xBHè fApÆ àü BG ,QyAk

.QgAlðA
Bßüpì@ ok QuBùèBu úÞ oõOõÞ òýíýu
QýèBÏÖ xBHè þcApÆ ûqõc ok ô koAk QìBÚA
ÿApG Ao þðAôApÖ ÿBø xBHèqôpìA úG BO ,lñÞ þì
.QuA ûkpÞ þcApÆ úPvWpG ÿBø Qý¿hy
þuôpÎ xBHè fApÆ ÿô úÞ úP×âoõOõÞ îðBg
| < îéýÖ ok óõvéüô BPüo
wßñø ïBO úÞ ûkõG >|Simplewedding
ok QùW òýíø úGô ûlülñvK Ao ó@oBývG rýð

!QuA úPgAlðA þ×éu ôA BG úýcBPPÖA îuApì

30

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

BðpŸG ZpüA pPÞk RAqBXì ,óAlðq
àyrLðAlðk úG ókAk AnÒ
!lñéüBOok BøpOõHÞ
Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG |
ókAk AnÒ ÿApG lñéüBO QhPüBKok #
ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ pËðok óAlðqô þèBì úíüpW BøpOõHÞúG
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì
.QuA ûly úPÖpâ
lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì oklñéüBOQhPüBK,áõßðBGpùyÿoAkpùy |
ÿApG RAqBXì ÿApWA ÈüApy ÿqBu ûkBì@ ëBc
óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ oAqBGokôpùy òükBýìok BøpOõHÞ úG ókAk AnÒ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA 77( ÿlñéüBO RBG oArø 25 úíüpW òüA.QuA
óly I¿ð ëBc ok lñøk|þì AnÒ óBâlðpK úG .QuA óAlðq úøBì úu îßc àü Bü )oæk
(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 ok BøpOõHÞ úG ókAk AnÒ QýÎõñíì .lñPvø úíüpW úG QHvð oAlzø òýìBÃì BG þüBøõéGBO
ÈuõO úP×ø òüA ÿAlPGA ok þìõíÎ òÞBìA IéÒA óAlðôpùy ô óApãykpâ úÞ þüBø óBßì ok
Individual, Couples & Family Psychotherapy RõüpK ëApðs .ly ïçÎA lñéüBO püqô Qvhð
qA ÿpýâõéW Ao óõðBÚ òüA qA Ùlø ,B^ôA óB^
Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk úÞ ûkpÞ ïçÎA þðõ×Î ÿBø|ÿoBíýG }pPvâ
oôBzì ô xBñzðAôo úìBðqôo òüA.kõy|þì êÛPñì óBâlðpK òüA ÈuõO
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |19 BG pG QýÎõñíì òüA úÞ løk|þì }oArâ òýñ`íø
(LIC.#PSY 13673) Qìçu Áõ¿g ok 1992 ëBu óõðBÚ xBuA
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì Ì×c óõðBÚ òýñ`íøô óBvðA Qìçuô þìõíÎ
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì ûly úPyAnâ ëBu óBíø úG ÜéÏPì QÖBËð ô îËð
oAkpùy ,óBýì äðAõhÞ òüôBu@ .QuA
RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW :Q×â QýÎõñíì òüA Áõ¿g ok áõßðBG
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG òüA ÄÛð ÿlW oõÆ úG løAõg þíð Qèôk
ó@ qA îýøAõg þì ÈÛÖ Bì lñÞ ëBHðk Ao QýÎõñíì
(310)441-9550 pÇg òüA koõì ok ïkpì úG ókAk oAlzø ÿApG

1314 Westwood Blvd., #206 .îýñÞ ûkB×PuA
Los Angeles, CA. 90024

31

ok ,kõƒG ëõƒÖA úƒG ôo þƒzƒcô JpƒƒÒ þƒƒPƒÚô óApùO úéXì
.lðkõG kõg åorG ûrüBW òüpg@ ÿõWô|QvW
,ólèõø ïBýéüô lƒñðBƒì þƒuBƒñypƒu óApƒãüqBƒG kqBu þì Ao > òzg ûôpâòüA <oõùzì ópPuô ÿqBuqBG úhvð óõvHýâêì
òüApGôA lðõìkA ,óBüAo RpGAo ,òüBñâoõG QvðoA
pƒãüqBƒG ô óAkpƒâoBƒÞ òƒvHýƒâ ꃃì # |
.lðkpÞ ÿqBG úhvð ó@ok òvðBW òG ô ô oõùzì ópPuô QuA oApƒÚ þƒüBƒýƒèApƒPƒuA
ûsôpK Qvýð Àhzì ,þPüAoô }oArâ úG òýßK îu úPgBu >òzg ûôpâòüA< àýuçÞ
óBPuAk Bü QuA êìBÞ ÿqBuqBƒG àƒü òƒvHýâ ok ,þðAkpâoBÞpG ûôçÎôA .lñÞÿqBuqBG Ao BK
pðoAô óAokApG .kpÞ løAõg QüAôo Ao þOôBƒ×Pì úýùO .kpÞløAõg îø ÿqBG lülW úhvð òüA
þuBíc ópPuô ÿqBuqBG l¿Ú úÞ QuBø|ëBu .koAk ûlùÎpGpðoAô óAokApG þðBLíÞAo îéýÖ
úG QýíuA êüô þÏÇÛì ok ô koAk Ao BK òýßK ëBuok Ao >Yüo Bvßø<oBG òüpg@òvHýâ
òüpPùGoBßuA krìBð ly UÎBG úÞ QgBu 2016
.kõG lñì|úÚçÎ ó@ok ÿqBG >òzg ûôpâ òüA< úìBñíéýÖôA .kõy þðAkpâoBÞ
qõñø òvHýâ îéýÖ ÿoAkpHíéýÖ qBÒ@ óBƒìq úýùO qA þßü ô lvüõð|þì þHãG óBüApG BG ûApíø Ao
JnW ëBHðk úG óBñ`íø ôA .Qƒvýð Àƒhzì
ÿqBG BG >pãðApüô< þãñW îéýÖ ÿApG úüBƒìpƒu .kõG løAõg îø þüApWA óBâlññÞ
àü óBPuAk BK òýßK ]ÿBÚ@oBßøBy[ îéýÖ
.Qvø îø åpHèAô áoBì úÞ kpÞ|þì QüAôo Ao úPyAnâ òu úG BK þÒBü ûôpâ

Qynâok þãèBu 66 òuok óõürüõéOô Bíñýu óAkpâoBÞ, ÿlí¾ úéèAlü

oBýPuk }ôBÞ IýƒHƒc >ûBƒykAk< ô ÙBƒGlƒðq ÿApG êHÚ þOlì úÞ óAkpâoBÞ òüA #
BG Ao {íéýÖ òýèôA 1363 ëBu ok ô kõG óAkpâoBÞ ,kõG ûly ÿpPvG óBPuoBíýG ok lHÞ lðõýK

.QgBu >QvðAk|þì kBüq úÞ ÿkpì< ïBð .Qynâok )ûBìpùì ïõu( úHñy|úu
óBíOoBK@ ,óæAôBu ,ûBƒãƒPƒvƒüA ,xõƒGõƒOA pùy ok 1331 ëBu lèõPì óAkpƒâoBƒÞ òƒüA
,ûlñg ûrXÏì ,ëpìk ,þ׿ð ô p×ð ôk ,13 ûoBíy ok óAkpâoBÞ òüA QýèBÏÖ Ñôpƒy .kõƒG úƒÒApƒì
ÿBø|îéýÖ pãük qA Jõy@pùy ,òì ÿõðBG ,ÿAoBu îéýÖ ok þíüpÞ úéèA|Rp¿ð ÿoBýPuk BG Bíñýu
ïBð BG îø Bíñýu ok {íéýÖ òüpg@ô lñPvø ôA òüA BG BølÏG ô kõG >ûp×ð úƒu JAõƒg QƒhO<
ÿoBßíø rýð >JApg úðBg< îéýÖ ok óAkpâoBÞ
.ly úPgBu 93 ëBu ok >ÿpãük ó@olK<
Ýõy< ëBüpu ôk þðAkpâoBÞ òýñƒ`ƒíƒø ôA .kpÞ
.QuA úPyAk ûlùÎ pG Ao >òýu Q×ø< ô >qAôpK òývc >óBǃýy Qƒuk< ÿBƒø|îƒéýÖ ok ôA

,ïokBì ÿBøAnÒ òPhK úG Ñôpy ó@ qA wK | ly ólñèok JõgrLy@àü ,óApüAok lG ZAôkqA àüqAoApÖ BG úÞþðAõW óq
BO îPzÞ þì Ao ïkõg .ïkpÞ ïA úèBg ô îâorGokBì
pø ô ïkq þì äðq Bø ó@ úG .lüBýGok J@ qA Jõg
îPuk oBÞ BO ïkpÞ þì Quok oBG QvýG Ao AnÒ óõürüõéOô ïlý`ýK ïkõgoôk AoõPK qôo ïBíO àü îPÖpâ îýí¿O wívüpÞ qôo .îPyAk Ao úìBðqôo ok þyoArâ ok >oõì Bƒð@< # |
îèk þèô .koô@ ïçÞ úG óAõO þì oAõyk .lüBýG .ïkpÞ ByBíO ô ïkoõg Ao AnÒ .îñÞ Quok Áõ¿hì ÿAnÒ ÿApG þðApüA ÿAnÒrKô QhK :Qyõð òükoBâ
îÏÆ þPÚô .kõG ûly äñO Bø ûrì ó@ô úðBg ÿApG ÿôo úG Ao Bøok ïBíO lƒülƒW óBƒãüBƒvíø
þìpG óApüA úG Ao òì lì@ þìok Quok BøAnÒ
ûlýñy Bø îülÚ úÞ þÛýuõì àü êTì ;lðAkpâ .kõzâ>pùLu BuõO@<
JõgÿõGôpÇÎqABøúüBvíøîÞîÞ |.þyBG aýø óôlƒG 2007 pƒHìBƒuk pƒùLu BƒuõƒO@ |
kq þì Ao óBzüBø úðBg ok pùLu .lðlýupK BøAnÒ 30 ok ôA .ly BýðBPüpG koAô óApüA qA þƒüBƒñy@
Ùp¾ ÿApG Ao Bø ó@ lÏG .kpG þì óBzüApG AnÒô RBXð Ao kõg oBG úÏWBÖ ZAôkqA àü qA þãèBu
úÞ òüA óôlG ôA .kpÞ RõÎk }A úðBg úG AnÒ wK ô ly óApùO þøAo óBù×¾A qA QÎpu úG .kAk
ápO Ao óApüA QÎpu úG BíýKAõø ÈýéG lüpg qA
.QyAnâ þì BñG Ao lülW ûlñü@ àü lðAlG
QhK oõPuk ,ëBu ûk qA wK óõñÞA BuõO@ .kpÞ
úðBgrLy@ qA< {GBPÞ òýPvhð ok Ao {üBøAnÒ wívüpÞ RçýÇÏO ly ólñè koAô þPÚô
úðBg óBíø ok ôA .QuA ûkpÞ pzPñì >þƒðApƒüA Bø þðBÒAp^ôpùy þüBHüq lüõâ þì Buõ[email protected]õG
{üBø úüBvíø ÿApG óBñ`íø ô lñÞ þì þâlðq .lýzhG lýìA òƒì úƒG òƒzW Ýõƒy ô oõƒy ô
.QuA ôA úðBg óõñÞA ólñè BìA .krK þƒì AnƒÒ ïlülW úðBg lðAõO þì BW òüA ïkpÞ xBvcA
æBc pùLu BuõO@ .QuA }A ÜyBÎ úÞ ÿpùy ok .kq þíð Ùpc òì BG wÞ aýø BìA .lyBG
àü úÞ QuA þèBu YñKô QuA BýðBPüpG lðôpùy Ùpc Bíy BG ÿoõÆ ïkpì lüôo þì BW pø óApüA
òýPvhð òüA QuA oAôlýìA ô koAk þâlðq àüpy .lýuBñy þì Aopãülíø Bø ëBu þüõâ lñðq þì
ûlñü@okôAoBývG ÿBø JBPÞ úÎõíXì qA JBPÞ AlýK QGpÒ îÒ .ïkõG ûlýupO ô ûkpvÖA þéýg

.lyBG .ïkõG ûkpÞ
ólñè ëBíy ok }A Qðõßu êdì ok pùLu
ïokBì ÿBøAnÒ xõø :lñÞ þì ÿrLy@ úG Ñôpy 32

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ôk BG úÞúÛéhèA IýXÎ kAqõð
lì@BýðlG BK 4ô þéuBñO Qè@

okBð çìBÞ Apð@ QýÏÂô óBßyrK ,óBPuoBíýƒG ok þéuBñO Qè@2ô BK 4 BG ÿA ú`GpvK # |
úý¾õO ô lñPÖBýð ó@ ÿApG þðBìok ûAo ô lñPvðAk úG pXñì òüA úÞúì@Býðk úG óBPuôlñø oõzÞ
ÿBø óBPuoBíýG úG lüBG Ao ú`G pvK úÞ lðkpÞ Bø óBvðA qA ÿkBüq oBývG kAlÏO óly úÞõy
" Alg ûrXÏì " BùñO Apð@þgpGô ly óBùWok
.lGBü ëBÛPðA pO rùXì ô pPâorG
ô óBßyrK óly úÞõy pG ûôçÎ òýñ`íƒø .QuA ûkõíð IXÏPì Ao úíø úÞlñðAk þì
ïkpì , úÛéhèA IýXÎ ú`G pvK òüA òƒülƒèAô ok ÐÚAô "oõLgAoõÚ" úÛÇñì ok ú`G pvK òüA
qA lükqBG ÿApG ô lðly úÞõy Rly úG rýð þédì lèõPì ïpâõéýÞ 1200 óqô BG óBPuôlñø ëBíy
þì Alg IðBW qA ÿA ûrXÏì úÞ ÿA ú`G pvK BùHìAo " îðBg ô olK " kBzýð óBùèõG " ÿBÚ@ . ly
úÞ lñPvø úÛéhèA IýXÎ ú`G pvK òüA okBì "
.lðlì@ þì lñPvðAk þðBPuoBíýG úG Apð@ óBylðqpÖ óly lèõPì qA lÏG
ÿoBíýG òýñ^ óBìok úG ÿlýìA kõWô òüA BG
óBW çPHì kpÖ lüBy ô lyBG þíð ÁBg ÿBø .lðkpÞ êÛPñì BðõÞæ pùy ÙApÆA ok ÐÚAô
úG úÛéhèA IýXÎ ú`G pvK ëBÛPðA qA wK
.lølG Quk qA úýèôA ÿBø ëBu þÆ ok Ao kõg

33

óApùO úéXì

áBñupO îéýÖ ÿqBuqBG úhvð Bßüpì@
kqBu þì Ao > óBuõGoBÇÚ <

ô koô@Quk úG Ao >óBuõG oBÇÚ< ÿA|ûpÞáBñupO îéýÖ ÿqBuqBG Üc òüæõýð þðBLíÞ| # | ok!êúé`ìGóàBìyqBõuK òÄdü¾õÏO
Ao úìBñíéýÖ QuA oApÚ òìpGôk ÿpâ .kpýâ|þì ûlùÎ pG óô ríýW Ao þüBßüpì@ úhvð úýùO
.QÖBüoõÃc êéì óBìqBu òd¾ok }A úèBu 3pPgk BG lñéüqõýðpüqô Qvhð #
.lvüõñG óBìqBu þìõíÎ ÐíXì úG }A|úøBì úu pPgk ókoô@ BG lñéüqõýð püqô|Qvhð óoko@ AlñýuBW
ëBu ok >óBuõƒG oBƒÇƒÚ <
{ðBPuAk ô ly úPgBu 2016 .kpÞ IéW kõg úG Ao RBùWõO ,êéì
úÞ þuôpüô Ñõýy úƒðBƒýƒì ok þðApñhu pâ ûoBËð ,kõG úPvzð >koõ×ýâ áoçÞ< }olK ÿõðAq ÿôo úÞ þèBcok úøBì úu ákõÞ
êülHO þHìAq úƒG Ao Bƒø|óBƒvƒðA
úÞ konâ|þì ÿoBÇÚ ok ,lñÞ|þì .kõG ldPì êéì óBìqBu þìõíÎ ÐíXì ok lñéüqõýð úèBu 38 püqô|Qvhð óoko@
óBuõG Qíu úG ëõEu pùy qA RBýø IXÏPì ûBãð qôpük îPvðAõO|þì }BÞ ÿA |:Qyõð þPýDõO ok þðõürüõéO ÿpXì koõ×ýÞ
qA þøôpâ .QƒuA QƒÞpƒc ok úðBvÖA ,îñÞ QHS ú`G àyõK ÄüõÏO Èuôok òèBu úG kôoô òýc Ao êéì óBìqBu êgAkok þñKAs
ô olK àü úéíW qA óApÖBvƒì QdO Ao óApüqô ÿBø|úñürø úÞ õW úÖp¾ ÿpüqô Qvhð óAõñÎ úG óoko@.îßü ô QvýG ópÚ åorG
úG îèBu óBW lñyõÞ|þì pPgk
.koAk Rpùy koAk ëpPñÞ
.lðpHGok
oBG òýèôA ÿA|ûpÞ îéýÖ òüA
{üBíð úƒG òƒÞ ûoAõƒñƒzƒW ok
QýÛÖõì úƒG wƒLƒu ô lƒì@ok
krð ô úzýâ ok ÿA|ûkBÏèA|ÝoBg

.koô@ Quk úG óAlÛPñì
ok wßýé×Pð ô QüA õükõPuA BO QðõìAoBK ô ëBuoõýðõü qA ØéPhì ÿBøõükõPuA òýG úÞ þPGBÚo ok

.kpÞ kõg ó@ qA Ao ÿqBuqBG Üc kAkoApÚ òüæõýð ïBXðApu ,kõG óBüpW
úÛGBu ,QuA rßýìBÞ þu|ÿk þðBìpùÚpGA lülW îéýÖ >òìAõÞ@< ókpÞ ûkBì@ ëõÓzì úÞ óô ríýW
>úHøAo< .QuA >fAôoA oB¿cA< þüBíñýu ÿBýðk ûlññÞ|úýùO ô koAk Qzcô ÿBíñýu ûqõc ok ÿkBüq
IvÞ lì@ok Bßüpì@ úzýâ qA oæk óõýéýì 100 qA {ýGô ûly óApÞA ûqBO úÎõíXì òüA lülW îéýÖ

.QuA ûkpÞ

,îñÞ kBíPÎA þvÞ úG ïkõHð okBÚ ô ,ïkpÞ þì ÿõy" ëBƒüpƒu BƒG 1980 úƒøk ok þƒGqBƒÞ ,þGqBÞêýG
".ïkõgúGþPc {Ûð ó@ ok úÞ ly ÙôpÏì Bßüpì@ ok "þGqBÞ
,ókoõgqAlyUÎBGúSkBcó@úÞQyõðôA òýéÞôpG òÞBƒu lƒñíOôpƒS ûkAõƒðBƒg àƒü olƒK
ôA .lzßG Quk þÎBíPWA ÉçPgA ô ólýGAõg .kpÞ þì ÿqBG Ao áoõüõýð oõùzì òülíÞ
.QyAnâóBýìok}okBìBGAoÑõÂõìQüBùðok "Bßüpì@olK" IÛè úÞ kõG JõHdì óBñ^ôA 3 úG þüBßüpì@
ô JAkBy úýcôo þGqBÞ êýG" :Qyõƒð ôA .QÖpâ óAlðq ëBu 10 BO
ô þPìçu qA ApìôA .kpÞ kpgô QÖpâ Apì óAõW kAkfpy2017ëBuòDôsoklðBPuõÞîðBg
ô ïkõg úG kBíPÎAôqBG ÿA úýcôoqA ,þâlðqpu kõgÿBíñøAoôpPâorGAoôAúÞ-þGqBÞÿBÚ@úÞ
".kpÞïôpdìóApãük UÎBG úÞ kAk þüBø ÁpÚôA úG - kpÞ þì ÅpÖ
ok ÿpìõãPðõì {hG óBPukAk êýPuA òüõÞ .kõy ôA ÅpÏO ÐðBì lðAõPð ly ly ïõßdì
ïApPcA ÿAkA lðBPuõÞ îðBg úG QHvð BýðAõéývñK òýñ^ úSkBc ó@ pýSBO qA ÿA úƒýðBƒýG ok ôA
.ûkpÞ pPùG Ao Bì úíø þâlðq ôA oõÃc" :kpÞ pGþvñWÅpÏOþÏÚAôpýSBOáokÿApG":Q×â
QdO AoôA þâlðq úðõã^ ÅpÏO ó@úÞ lülýñy ÅpÏO qA {ýK òì úÞ lýðAlG lüBG ,ïA þâlðq oõùzì òülíÞBýðAõéývñK ok þøBâkAk #
kBüq ÿBø þPhu }pünK BGôA ...kAkoApÚpýSBO ".ïkõG þìk@ úðõã^ ÅpÏO ïpW úG Ao þGqBÞ êýG þüBƒßƒüpƒì@
pGApG ok úðõãñüA Bø ëBu Ao kõg ûly pƒÂBƒc kBýñG úßñüA qA òEíÇì ,ïkõG ZôA ok òƒì" ûBâkAkokòP×âòhuQ¾pÖqApãüqBGòüA ûkpÞïõßdì óAlðq ëBu ûk BO úu úG þvñW
".løkoApÚþðBùWþðBHÆBhì ÿlý×ì ïk@ úG Apì ïA þðlG }qõì@ ô þyqõì@ .kpÞ oBýPgA Rõßu ô kpßð ûkB×PuA .QuA
úìAkA þâlðq úG Rõßu ok QvðAõO þì ôA" úÞ þüBø {èB^ qA pËð Ùp¾ ,kpÞ løAõg ëlG ÅpÏO ïBùOA koõì úu ok êüoô@ ûBì ok ôA àü Ao úèBu 81 þGqBÞ òýñ`íƒø þƒÂBƒÚ
ApWA QèAlÎ QuA îùì úÞ QvðAk þì BìA løk ".lü@{ýKûlñü@okQuAòßíì @|ûolƒð@ oAq@ ô ôoAk ólƒðAoõƒg ÿApƒG þƒƒvƒñƒW úG Q×â ô kpÞ Øý¾õO "þvñW òzg kBý¾"
".kõy þÚB×OAú^úÞïkõHðòEíÇì,ÅpÏOqAlÏG" ûly úPgBñy oBßøBñâ 2004 ëBu ok lðBPuõÞ QÖBüok ûoôBzì úzýíø ÿApG lüBG ôA êýèk òüA
Ao úíÞBdì þGqBÞ ÿBÚ@ êýÞô RBüAô ôolðA ïpy xBvcA .kõG Büõâ þéýg }kok BìA ûkBPÖA .kõG QHS þvñW óB×éhPì QupùÖ ok ôA ïBð ô lñÞ
úðBüApâ wñW ô òüpO úðBPupKkAtð" óAõñƒÎ úƒG ô ïkõg úG QHvð lükpO .kpÞ îg Ao ïpíÞ ó@ úÛýSô oApÚ BG ÿkAq@ ÿApG þGqBÞ QuAõgok æBG òu úÞ lðkpÞ ëælPuA ÐÖAlì ÿçÞô .kõy
Q×â ô kpÞ ko Bßüpì@ iüoBO úíÞBdì "òüpO ôûkAõðBgqAlyÐðBìëõíÏìÙçgpGþíâokpu ko pËð lülXO QuAõgok úG þâlýuo óBìq BO ÿlülùO ôA úÞ kõy þì ÐðBì þGqBÞ þüBñýGBð ô
.QuA"kpìôóqäñW"þðBGpÚôAêÞõì þüBùñO xBvcA çìBÞ .ïpýãG àíÞ îðBPuôk .ly .lyBGóApãükÿApG

34

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

;ûlñøk|óBßO ÿBøAõPdì
áõG|wýÖ ûqBOpukok

ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA òPyAk oBÞô pu êýèk úG úÞûly ôpGôo {ðBñÞoBÞqA þÏíW QüBßy BG áõG|wýÖ úßHy #
.lðA|ûly þðAôo ÿA|úÂoBÎoB^k ûlñøk|óBßOô ûlñðq ÿBøõülüôôpüôB¿O BG îDAk
þðApüA ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApGrürÎ óBPuôk
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok ô püôB¿O Ùnc ô ûløBzì ú×ýÊô ,{üçÞô úP×â úG úÞ áõG|wýÖ òýzýK óBñÞoBÞ qA þßü |
wK xpPuA ëçPgA" úG ïõuõì úÏüBÂ úG çPGA êýèk úG úPyAk ûlùÎpG Ao ënPHìô ûlñðq ÿBøõülüô
|www.SmartDoctors.info
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì .QuA ûkpÞ QüBßy QÞpy òüA qA )|PTSD|( "údðBu qA
24( pùì ïôk úHñyôk "QuoB^ rðpG" QèBÞô pPÖk qA áõG|wýÖ þÞBy òüA êýÞô ,óõvéð ÿoBÞ
ô õülüô óAoArø BG úðAqôo kõG ûly ïAlhPuA QÚô|ûoBK Roõ¾ úG úÞ þÞBy òüA ,Q×â )pHìBPLu
,pu ólüpG ,RBðAõýc BG wßu ,úXñßy ,qôBXO ,óBÞkõÞ qA þvñW ûkB×PuA Fõu ÿAõPdì BG püõ¿O

| |.ly|þìóAoBHíGêPÚôþzÞkõg
,ôA úP×â úG .kpG kBü qA Ao kõg lñìoBÞ òüA QýñìA Ì×c ok }A|ú×ýÊô áõG|wýÖ ,Q×â óõvéð
ÿAõPdì úG úWõO BG úÞ lñÞ|þì ûkB×PuA QÚô|ûoBK óAlñìoBÞ qA kõg ÿAõPdì {üæBK ÿApG áõG|wýÖ

.lðpG|þì Yðo kõg êÓy qA þyBð þðAôo "pünKBð|óApHW" ÿBø|Iýu@ qA Bø|QvK òüA ûlñøk|óBßO
oBÞ Bì úÞ QuA êýèk òýíø úG< :Q×âoBÞ òüA ÿBø|ÿoAõyk lýüCBO òí ,iuBKok áõG|wýÖ

>.îüpýâ|þì ÿlW oôBG êGBÚ pýÒ þOoõ¾ úG Ao kõg óBñÞoBÞ qA QüBíc
oAkoõgpG þuBñzðAôo ÿBø|àíÞ ô ûtüô þyqõì@ ÿBø|ûoôk qA {ðBñÞoBÞ ,lüõâ|þì áõG|wýÖ
þüBø|àíÞ ô Bø|ûoôk òýñ^ QuAõgok QÞpy òüA qA rýð áõG|wýÖ ÿBÞpy ,ûôçÎ úG .lðõy|þì

| |.lðA|ûkpÞ
úð Rlì úG 2017 ëBu òDôs qA õßvývðApÖ óBu qA ûlðôpK òüA þÞBy ,æõßuA Bñéu ,çÞô úP×â úG
úG lÏG þOlìôA .lyoBÞ úG ëõÓzì áõG|wýÖok QÚô|ûoBK êÒBzì þGBüoBÞ QÞpy àü ÜüpÆqA ûBì

.ly çPHì údðBu qA lÏG xpPuA ëçPgA
ûlük|Iýu@ óAlñìoBÞ þìBíO ÿõu qA þøôpâ þPüBßy lyõÞ|þì "QuoB^ rðpG" QèBÞô pPÖk
qA |QHÚApìô þßyrK ÿBø|{üBìq@ ÿApG þÚôlñ¾ wýuBC OoBPuAõgpPÖk òüA .lñÞ îýËñO áõG|wýÖ

.QuA þÎBíPWA úßHy òüA óBñÞoBÞ

SmartDoctors QuBì ô Bíy Ð×ñG óApùO úéXì ok þùâ@
.lýøk úülø óApãük úG ô lýðAõhG Ao óApùO úéXì
. lýñÞkoAô þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao| þðApùO ïpßzPì

35 (310) 202-1133 ôpvg àüBì|pPÞk BGpPzýG RBÎçÆA ÿApG
lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýì

óApùO úéXì

àü úÛégô IýXÎ ákõÞlèõO
ÿrðôlðAok îz^

oõzÞok ÐÚAô AôBW ûpürW qA " õPðBüoõu " ïBð úG }pvíø ô "õPðBüo@BðBO@" ÿBÚ@#
óBùW ok Ao ïkpì ïBíO ô óBßyrK ïBíO lñPvðAõO kõg úÛéhèA IýXÎ kAqõð ÜüpÆ qA ÿrðôlðA
àü úÛéhèA IýXÎ kAqõð lèõO ,lðly ó@úGpXñì Zôq òüA úÞÿA ûlññÞúÞõy QéÎ .lññÞúÞõy

.kõG Bùð@îz^

iü púýyèBuúè5õ0O0I00ýXûÎkqØzÞ

" óBPuoBíýG úG }pvíø ûApíø úG QüBùð ok þãéìBc óAoôk ólðAonâ qA wK õPðBüoõu îðBg þðBPuBG ÿBøoBÒqA þßüok þÛíÎ þüõXPvW þÆok óAlñízðAkô óBÛÛdìqA ÿkAlÏO#
ûløBzì Ao óBykAqõð lñðAõPG þðæõÆ Rlì òüA qA wK BO lðkõíð úÏWApì " ûApDAk ïõìôA QýÞBu þìôo úG ÜéÏPì pýy úèõO òüA Bø úP×âòüpg@ÜHÆ úÞûkq iü pýy úèõO àü ØzÞúG ÜÖõì ÿpHýu

.lðly úÞõy oBývG Bùð@ ,kAqõð ólì@ Býðk úG qA wK óBùâBð úÞ lñüBíð ...lýyBG ûApíø óApüABÞ@BGpPzýG RBýürW úÏèBÇì ÿApG.lyBG þì úPynâëBu 50000
Èuôok îz^ àü BG þìpâõéýÞ 5 óqô ÿAoAk ólì@Býðk úG ïBãñøok úÛéhèA IýXÎ kAqõð òüA ØzÞ òüA òýñ`íø .lðkpÞ þüBíðôo îuApì àü þÆ ok ó@ qA óBÛÛdì úÞ kõG þâorG ØzÞ òüA
RAkõWõì úG QHvð óBvðA RAoõ¿O úG úýHy pPzýG úÞ QyAk }A ûpù^ ok þìõéÏìBð þñýG ô þðBzýK àü þOõÖ 50ok ÿpãükpýy úèõO úPynâ ëBu àüok Akôlc úÞ QuA úPÖpâ Roõ¾ þðBìq åorG
BG pýy úèõOôk òüA úÞ kõy þì úP×â êýèk òýíø úG ô ly ØzÞ BOõÞõü ïBð úG ûkBPÖA oôk úÛÇñì
.kõG úýHy þüBÃÖ
îýO àü úÞ lðkAk oApÚ ûtüô ÿBø QHÚApì QdO Apð@ AoõÖ óBßyrK ,kAqõð ólì@ Býðk úG qA lÏG .lñPvøokApGpãülßü
7 Akôlc úðB×uBPì úÞ lðkpÞ þì þuopG Ao kAqõð òüA þðBívW QýÏÂôoBHßü úÛýÚk 15pø þßyrK ô þÏu ïBíO úèBu oArø 50 pýy úèõO òüA ÿqBu úýHy ÿôo pG BO lðoAk l¿Ú óAlñízðAk òýñ`íø
Bü QuA ûly ÅpÛñì ÿBø úðõâ qA pýy úèõO òüA Bü@ úÞ lñGBü ÑçÆA BO lðpýâ oBÞ úG Ao kõg }çO
.kAk Quk qA Ao kõg óBW lèõO qA lÏG QÎBu
IýXÎ kAqõð ": Q×â òüA úÛéhèA IýXÎ kAqõð òüA koõì ok " òyõuBð òükõ×üoBýu " pPÞk .!?pýg
úÞ Ap^ îükAkoApÚ óBøk ûAoqA Ao ótývÞA äñéy Bì úÞ ly lèõPì ÿoBXñøBð ÈüApyokpPgk úÛéhèA àü Akôlc pýy úèõO ":Q×â úðõâ òüA þuôo åorG À¿hPì àü , " ÙõßýñOõéK ÿpèAô " pPÞk
QéÎ úG BùñO QuA òßíì úÞ QuA okBð oBývG koõì àü òüA . QyAlð kõWô ÿô Roõ¾ ok ÿA þñýG îèBu çìBÞ úyæ kõWô òüA BG . QuA ûkAk QukqA Ao kõg óBW òíùG àü þÆok æBíPcA þãøBì

." lyBG þãéìBc óAoôk ok IýXÎ þuôpüô úG okBì óly çPHì ." QuA ûkpÞ Ì×c Ao kõg ïpð QÖBG úyæ qõñø RlíñüA kõWô BG ô QuA
qA ÿkAlÏO úÞ lðkpÞ ïçÎA þédì ÿBø }oArâ ,úèBu oArø 50 pýy úèõO òüA ØzÞ qA wK| |
ÿõXPvW ok lDõu ô ûldPì RæBüA ,BýðBPüpG ,úýuôo lñðBì óBùW ØéPhì ÉBÛð qA óAlñízðAk

.kõG lñøAõg úÛÇñì òüA ok ÿpPzýG ÿBüBÛG

36

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

oBHO|þñìoA ûoBPu ,oôôBðq@ëoBy
Qynâok úvðApÖ þÛýuõì

úvðApÖ ÿApOBñýu àðApÖ úG úÞ oôôBðq@ ëoBy ok úÞ úvðApÖ þÛýuõì ûoBPu òüA #
ok ô Qyõð|þì }kõg Ao {üBø|úðApO kõG oõùzì ûlì@ Býðk úG pWBùì ô þñìoA ÿA|ûkAõðBg
þOBÎõÂõì úG úðAoõvW þøBãð {üBø|äñø@ úvðApÖ Ýpy JõñW ok }A|úðBg ok ,kõG
úðAkpì RBuBvcA ô þüApâ|wñXíø ,ZAôkqA êTì
.Qynâok
.QyAk qA {ýG úG úÞ {PýèBÏÖ óAoôk ok oôôBðq@
ok îø þãèBukõð qA lÏG þPc úÞ ôA 180 }ôpÖ pG ûôçÎ ,lýuo|þì ëBu kBPzø
RpvñÞ pâByBíO qA õéíì þüBø|ïõükBPuA îø îéýÖ 60 qA {ýG ok oAõð ô úd×¾ óõýéýì
BG ZAôkqA kpãèBu òýíøBXñK ÿApG ,QyAnâ|þì
ô kôpu þüBø|úðApO }A|ÿlDõu pvíø .kpÞ {Ûð ÿB×üA
úPgBñy "ôA" oõùzì äñø@ BG rý^ pø qA {ýG ôA
.QgBu þüBø|äñø@
îø Bíñýu úñd¾ ok ,þâlñðAõg pG ûôçÎ .lì@oAqBG úG 1974 ëBu ok úÞ ly|þì
úG" îéýÖ ok ôA {Ûð ô kõG ÜÖõì ÿpãüqBG óAõñÎ úG AoôA óA|óA|þu úßHy 1998 ëBuok
.ly oBâlðBì )1960( "lýñÞ àýéy QvýðBýK
,BøoõùíW wýDo ô óApHøo ÿApG oôôBðq@ .kpÞ þÖpÏì ópÚ qBu|þìpâpu ô lñìpñø
òýíø ô þPñÇéu ÿBø|ûkAõðBg ô Bø|NBK ÿApG þñülèAô qA 1924 ëBu ok oôôBðq@ ëoBy
ÿBø|úìBðpG ô úüpýg |îuApì ÿApG oõÆ óByoõzÞ "þzÞ|êvð" qA úÞ ly ûkAq þñìoA
wüoBK ok Ao ÿA|ûqBO þâlðq BO lðkõG úPhüpâ
.kpÞ|þì ApWA ô lðAõg|þì qAô@ úðBPuôk|óBvðA
qA úvðApÖ oõùíW wýDo ,óôpßì êDõðBìA .lñøk êßy
ÿBø|xçÞ|îø úP×â úGô kõGôA úzO@ôk óAoAkAõø ÿBø|úGpXO ûlññÞõâqBG oôôBðq@ ÿBø|úðApO
ok úÞõDAoBÞ ô þðAõgqAô@ ÿBø|Iy ok {ÛGBu àü óAõñÎ úG pÛÖ ok óly åorG qA ôA þ¿hy
Ao ôôBðq@ ÿBø|äñø@ ,þüõXzðAk ûoôk
.kõGpWBùì
.lðAõg|þì Q×ø ÿkçýì lñü@ûBì kõGoApÚ ûlñðAõg òüA
úüpýgoõìAok úvðApÖoBHO|þñìoA ûoBPu òüA wýüõu ô úvðApÖ ØéPhì ÿBøpùy ok ApWA
1988 ëBu úèrèq qA lÏG ô kõG ëBÏÖ oBývG
þðBìqBu óBüBu óôõè {Puôk BG óBPvñìoA .lyBG úPyAk
kõG úPzâpG òKAs ok ÿoõO qA þâqBO úG úÞ ôA
.kpÞ wýuBO úüpýg {Puk òPvßy êýèk úG ly oõHXì
ok óBPvñìoA pý×u óAõñÎ úG 2009 ëBu ok
óAõñÎ úG óBìq|îø ô ly Jõ¿ñì wýüõu .lñÞ õÓè Ao óBPvGBO ÿBø|RpvñÞ
ok êéì óBìqBu pÛì ok óBPvñìoA îDAk ûlñüBíð óBGq Q×ø ok äñø@ 1200 qA {ýG ôA
.QuA úPyAk ApWA oõzÞ 94 ok ô koAk ØéPhì
.kõG ëBÏÖ îø õðs ÿAl¾ BG oôôBðq@ úPgBu ôA äñø@ ÿApWA
êýø|äñýýOBð îéýÖ qBÒ@ ok õéPuBÞ wüõèA

.ly oõùzì oBývG )1999(

37

óApùO úéXì

lðly þøBâkAk ,óBypPgk þâpÞBG {üBìq@óBøAõg ólñèok þðApüA Zôq

oBHgA ÿõO ô QuA óBíévì îø ïpøõy ,îðBíévì úG þâlýuo ÿApG ólñè ok þøBâkAk #
,îýÞBðpÇg Bì ,îýñÞ|þì BøoBÞ ú^ Bì ÿlük BñüA ô úÞQuA ûly êýßzO þðApüA Zôq àü ûlðôpK
ÿApG þâpÞBG {üBìq@ QuAõgok úƒG îƒùPì
>!}BG IÚApì þðApüA Zôq òüA .lñPvø kõg úèBu 18 pPgk
úG lülùO Ao þéýG pãük ÿoBG òýñ`íø Bùð@ ô BýÖõu kõg pPgk úÞ lñPvø îùPì òýñ`íø
ok ô lðA|ûkpÞlülùO åpì úG Ao ôA pvK|Quôk
.lðA|ûkpÞ êPÚ ZAôkqA ÿApG Ao kõgpPgk úÞlðA|ûkõG ó@þK
úG 2018 þì18 qôo ok ,òüA qA wK BýÖõu
Ao ApƒWBƒì ,kôo|þƒì ólƒéHíüô wƒýéK ûBƒãPvüA .lñðAkpâpG óApüA úG ÿoBHWAô þéýìBÖ
óBzð Ao {ðlG ÿBø|ÿkõHÞ ô lƒñƒÞ|þƒì QƒüAôo ,þüAo@|ؾ þéÎô úèBu42 ,þðBülýÎ ApPýì |
úWõPì þÚB×OA oõÆ|úG BýÖõu òülèAô ,úèBƒu56
.løk|þì wýéK ,{ðAoBßíø qA þßü BG óByApPgk úÞ lðõy|þì
,oBPÖoFõu úéíW qA óBzüBø|ïBùOA òülƒèAô | BG wLu .lñPvø Quôk p×é¶O-ëByoBƒì þƒéýG
ëõHÚ Ao êPÚ úG lülùO ô þðõðBÚpýƒÒ QƒHƒÚApƒì {üBìq@ ïBXðA oBPuAõƒg àƒyrƒK úƒG úƒÏWApƒì
QuAõgok BìA lðõy|þì óBy|pPgk ÿApG þâpÞBG
.lðA|ûkpßð
|ûkpÞ ko Ao }pPgk ókq àPÞ ïBùOAôAokBì | .kpýâ|þíð oApÚ QÛÖAõì koõì Bùð@
êüBuô úG úÞ úPÖpünK Ao ïBùOA òüA þèô QuA |>!îølGþâpÞBGQvOîøAõg|þíð<:BýÖõu |
óõÖlø úÞ êßy|òülG ,ûlðBuo Iýu@ }pPgk :Q×â ûBâkAk úG ëôBK lüõük ,ûkAõðBg pPÞk |
úG ô ly îHÇì koAô óBðqkBüpÖ ô þðBH¿Î olK<
.QuA úPvßy Ao ôA úÞ QyAk oAp¾A ô lzÞ|þì Ao ôA Q×â }pPgk
ûBâkAk úG ûkAõðBg êýÞô ,oõ¿ƒñƒì òƒüôpƒK pPÞk BO lðA|ûkoô@ pƒPÞk {ƒýK Ao BƒýÖõƒu Bƒùð@
úÞ koAlð òüA BG þéßzìô Qvýð óBíévì Q×â Bü QuA ûpÞBGqõñø Bü@óBy|ú`G lølG ÀýhzO

.koAk >pvK|Quôk< BýÖõu >.úð
pùy ok ûkAõðBg òüA ûBâkAk ÿlÏG RBvéW qA QvO òüA løAõg|þíð Q×â BýÖõu þPÚô
ko Ao ûkAõðBg QuAõgok pPÞk ,kõy úPÖpâ ôA
.ly løAõg ëBHðk óBPvéãðA ok ólñè
.kpÞ
óBíévì Bì óõ^< lupPG Bùð@ qA lüBG lðA|úP×â úÞ ly QüAôo óõPurãýñÞ ûBâkAk úvéWok
>!îýÞBðpÇg ,îýPvø ,ûkAõðBg àyrK {ýK qA ûkAõðBg QzâqBG qA wK

àüQ×âûBâkAkúGBýÖõupvK|Quôk,þéýG | .QuA ûkBPÖA þÚB×OA ú^
þK ôk ó@ úÇGAo úG òülèAô úƒßð@ qA wƒK qôo ûqAlƒðA|þƒG úƒÞ okBƒì ,QƒüAôo òƒƒüA ܃ƒHƒÆ
Q×â }olK< :lðA|úPÖpâ Ao ôA ÿõéW ,lðA|ûkpG .QuA ûkq àPÞ Ao }pPgk ,kõG òýãíƒzƒg
}BøBG úð îøAõg|þíð .Býð ïpPgk àükrð ûoBGôk ÿæBG úÛHÆ|úG QulG þ`ýÚ ô õÚB^ olK wLu
>.þPup×G {üApG þìBýK oõW aýø úð þðrG Ùpc
ç¾A< :ûlýupK BýÖõu olK lüõâ|þì þéýG | .QuA úPÖo Bùð@ {ýK ô úðBg
>?lyBG õO êTì þßü BG lðAõO|þì ÿoõÇ^ ïpPgk ô kõG úPvzð ûBâkAk òèBu qA ZoBg úÞ BýÖõu
òì< :kõG úP×â ôA úG BƒýÖõƒu okBƒì wƒLu | ,kpÞ|þì QHd¾ ú׿ñì RBýø BGoõPýðBì àü qA
ô kõG úPyAkpG Ao úðBgrLy@ ÿõÚB^ ïolK< :Q×â

>!lñÞ îß^ }kõg lüBG Q×â
àPÞ Ao }pPgk QuA îùPì ApPýì ôA okBì

.lølG þâpÞBG QvO úPuAõhð óõ^ ûkq
:lðA|ûlýupK ôA qA {ñülèAô Q×â BƒýƒÖõƒu
{PGBS Ap^ Ig ,þPvƒø ûpƒÞBƒG qõƒñƒø pƒâA<

>?þupO|þì þ^ qA ?þñÞ|þíð
BýÖõu qA þüBøpüõ¿O ,ûBƒâkAk úƒvƒéW ok |
{PuõKpG ÿkõHÞoBS@ ó@ok úÞ ly ûkAk óBzð

.kõy|þì ûlük
pývì ok {ñülèAô Q×â òýñ`íø BýƒÖõƒu
úG BO lðA|ûkpÞ lülùO Ao ôA ûkAõðBg àyrK IÇì
>ûkpÞqôBXO<ôA úG }pvK|Quôk lüõãGpPÞk

.QuA
>!îzÞ|þì Ao RpvK|Quôk< :kõG úP×â olK
úÞ ly fpÇì òýñ`íø ûBâkAk úƒvƒéW ok | |
ô |úPÖo ôA pvK|Quôk oBÞ pu ,BýÖõu òülèAô

38

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G

ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì ÿoçýø ÿApGpãük þPvßy
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük !BíñýuokoBHñüA óõPñýéÞ
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA løk þì óBzð óBùW ÿpüõ¿O ÿBø|úðBuo òüpO|îùì óApGoBÞqA Bø þXñupËð òýèôA YüBPð #
ÿApG åorG ÿkpHð ;óBðq QÎBu< xBuApG ÿpSA løAõg þì óõPñýéÞÿoçýø úßñüAqA ïkpì úÞ
(626)3-50-50-50 (310)274-7474
.lñPvýð þÂAo ,kqBvG >ÿAo ePÖ
39 úG Quk QÎpu úG QuBýu ô pñø ÿBýðk ôk ok óBìríø úÞ ly pzPñì ÿpHg {ýK ûBì ôk qA pPíÞ
þüBßüpì@oBÞ|úñùÞoAlíPuBýu óõPñýéÞ ÿoçýø ÿApG lülW þéÓy qA óBzð úÞ ÿpHg ;ly Quk

.kõG Bíñýu þâlññÞ|úýùO ó@ô kAk|þì
oõOBñu óõPñýéÞ ÿoçýø ly pzPñì Bø|úðBuo ok ÿkçýì ÿoBW ëBu Quõâ@ ëôA úÞ ÿpHg ÜHÆ
óAkpâoBÞ åpHéýLuA óõýPuA þøApíø BG koAk l¿Ú Bßüpì@ûldPì RæBüA |úWoBgoõìA ÜGBupüqôô
òýèA úPyõð >ÿAo ePÖ ÿApG åorG ÿkpHð ;óBðq QÎBu< JBPÞ xBuA pG þèBüpu Bü îéýÖ kôõýèBø åorG
åpHéýLuA ÿqBvíéýÖ ÿõükõPuA ,>òýéHìA< þðõürüõéO úgBy IèBÚok ÿoBßíø òüA .kqBvG wüAô
{ñÞAô qA pHg óBùW ÿpüõ¿O ÿBø|úðBuo òüpO|îùì óApGoBÞ qA Bø|þXñupËð òýèôA ëBc .kõG løAõg

.løk|þì óõPñýéÞ ÿoçýø ÈuõO pSA òüA QgBu úG QHvð óBHÆBhì þ×ñì
ÿkBÛPðA ÿBø|{ñÞAô òüA úÞ QuA ûkAkpHg YüBPð òüA ïçÎA BG >B×è@< þXñupËðô ÜýÛdOrÞpì
ô oõùíW|wýüo – BìBGôA êzýì ô áAoBG òýG BÃìA kAkoApÚ pHg úG óBHÆBhì þ×ñì RApËð qA þPc
þâlðq úP×âBð ûõWô ûoBGok AõPdì QgBu ÿApG wßýé×Pð BG – Bßüpì@ ûldPì RæBüA ÜGBu ëôA ÿõðBG

.QuA úPÖpâ þzýK ,lý×u jBÞ ok
òüA BìA ,QyAk kõWô ÿlW ÿBø|Q×èBhì koõìôkpøok úÞ kôrÖA >B×è@<oAnãðBýñG ïôpÖ wýð
| úßHy óBHÆBhì qA l¾ok 13 kôlc Bø|þXñupËð ÜHÆ .kõG pPzƒýƒG óõƒPƒñƒýƒéÞ ûoBƒGok îzƒg
BìBGôA ÿApG klÎ òüA úÞ ó@ëBc lðA|ûkAk >ØèBhìoBývG<pËð úG ÿAo óõPñýéÞ ûsôpK ûoBGok|HBO
êüBíPìþðApGoBÞô{üApâBGÿA|úßHyBuBuA|HBO |úÞQuAþèBcokòüA.løk|þìóBzðAo8klÎ

.kõy|þì úPgBñy RApÞõìk Jrc úG
çìBÞ ÿpËð QüBvGô òüA óApGoBÞqA l¾ok 20ô QuApO|JApg îø òüAqA wßýé×Pð|ok ÑBÂôA
ûkpÞ ïçÎA òüçð@úðBuo òüA óBÞpPzìqA þÞlðA l¾ok BùñO úßýèBcok .lðoAk ÑõÂõì òüA úG þ×ñì

.kpÞ lñøAõg õÓè Ao kõg áApPyA BìBGôA BG þðBLíÞ òüA ÿoBßíø BG Q×èBhì ok úÞ lðkõG
þuõvdì RôB×O >óôqBì@õülüô îüApK< ûBãüBK ok BìBGôA ô óõPñýéÞ ûsôpK ûoBGok Bø|þXñupËð
òüA BG óApGoBÞ ÅApPÎA ô Q×èBhì ok óBvßü BHüpÛO ÿoBì@ ,l¾ok 10 ô 11 BG IýOpO úG ô lðoAlð îø BG

.løk|þì óBzð Ao Bßüpì@ úPvWpG óAoAlíPuBýu
ÿApG þüBßüpì@ óBðq }çO úøk àü qA QuA| þPüAôo >ÿAo ePÖ ÿApG åorG ÿkpHð ;óBðq QÎBu<
qA ÕoBÖ Ao óAlðôpùy ïBíO ÿAo Üc úÞ Bßüpì@ûldPì RæBüA þuBuA óõðBÚ îøkqõð îíPì Iüõ¿O
ok þüBßüpì@ óBðq ÿApG îPvýG ópÚ êüAôA ok Ao ÿAo Üc êßy òülG ô lñÞ þì òýíÃO óBð@ QývñW

.koô@ óBÓìoA úG oõzÞ ó@ ÿBø|QèBüA úíø

óApùO úéXì

þOBÎõHÇì úHcB¿ì àüok þðBøApÖ úP×ýzéâ #
ÿõGBO qA ô lüõâ|þì lýÏHO ok þâlðq ÿ|ûoBG ok
pG lc ú^ BO úßñüA ô óApüA ok þâpÞBG ô þvñW

.QuA úPyAnâ pýSBO ôA þñük RAkBÛPÎA
BG þðBíè@ QvýèBðoôtuBßÎ ,pPuoõÖ óBýéýÞ
ïBXðA ÿA|úHcB¿ì ÿBíñýu oBHO|þðApüA ÿ|ûoBPu
óApüA" óBGq þðBíè@ ÿpHg QüBvGô ok úÞ ûkAk

.QuA ûly pzPñì "ëBðoôs
ÿ|ûoBG ok þðBøApÖ úP×ýzéâ qA AlPGA pPuoõÖ

.lupK|þì ûlðBì {ñøm ok |þÞkõÞ qA úÞ ú`ð@
ÿA|úñýXñâ óApüA qA úÞ løk|þì iuBK þðBøApÖ
rý^pø qA {ýK BìA ,koAk ûApíø RApÆBg qA
ôA .kõy|þì ûlðq {ñøm ok óApùO ÿBø|óAoBHíG
,lG RBÖBÛOA úíùð@ óBýì ok úÞ lñÞ|þì lýÞBO
ok ;koAk kõWô îø þGõg oBývG RApÆBg
BG Bø|ûkAõðBg þãPvHíø Qvhð ÿ|úéøô

.þÛýuõì ô pñø wLu ô ,pãülßü

QuA þèBÓyA òýìqpu àü lñðBì þðApüA óq ólG :þðBøApÖ úP×ýzéâ

óAlðq ÿ|úðAôo úÞ ûkAk|þì ëBíPcA óõ^ ,ûkpG|þì RBßuAþèlüoþðAkpâoBÞúG| Body of Lies ÿqBG ëBHPßvG }A|þuçÞ|îø óApvK BG JBXc qA {ýG úÞ lüõâ|þì úìAkAok Bíñýu pãüqBG
.kõy ô oBÃcA óAoAluBK ûBLu ÈuõO ûBì Q×ø .QuA ûkpÞ|þì äñO óApüA "ÿkBÎ" óAlðôpùy ÿApG {èk rý^ pø
òüA úWõPì oBG pø ô .QuA ûly þüõWqBG
kõy|þì òüA pG RBìBÛì îýí¿O ,QüBùð ok ôA ókõG|óq êýèk úG BøoBÃcA úÞ ûly ÑõÂõì þðApüA óq ÿApG úÞ lGBü|þìok ÿkôq|úG ÿô | | .óBð@QÚAl¾ôÜzÎÿApG,QuAûly
qBÒ@qA {ýK ôA BìA lññÞ úíÞBdì Ao þðBøApÖ úÞ òýýÏO {üApG úÏìBW úÞ ú`ð@ qA "ÿoApÖ ûAo" "?lükõG|þì kpì lýPyAk Quôk"
.lðpýâ|þì Roõ¾ lðAõO|þì òüA kõWô BG þèô ,koAlð kõWô ûkpÞ
.kõy|þì óApüA qA oApÖ úG ÜÖõì ûBâkAk úPyAkoBùÊA úHcB¿ìqA ÿpãük {hGokôA BG ,ÿæ ô êâ ok úzüo ;lyBG þG@ pÖõéýð lñðBì {upK òüA úG iuBK ok þðBøApÖ úP×ýzéâ
"?QvýÞúG ÜéÏPì þðApüA óq ólG" ôA RoõLuBK ÿoAkpHíéýÖ óBüBKqA wK úÞ QuA BG ûlýuo ÕõéG òu úG úÞ þðBìq ,lüõâ|þì
{upK òüA úG iuBK ok þðBøApÖ úP×ýzéâ ÿqBG ô óApüA ápO úG okBÚ ôA ô lðkõG ûkpÞ ÈHÂ Ao .BÖõßy ÿA|ûpù^ óApüA ok pãük óBðq úÞ ûly Bñy@ þOçßzì
úÞ îüõãG þðApüA óq óAõñÎ úG òì pâA< :lüõâ|þì Ao óApüA ,kõG|þì kpìpâA úÞ koAk óBñýíÆAôA .lyBG pvK úÞ QuA ûkpÞ|þì ôqo@ óBìq ó@ .lðoAk
þâorG Õôok ,QuA ïkõg úG ÜéÏPì îðlG .QuA ûkõHð "þuoBK ÿ|ûkArøBy" îéýÖ ok þéßzì JBXc ô {ðlG BG Apüq kpÞ|þíð ápO þâlðq" àü þãèBu 16 BO 14 òýñu ok ôA
ûBâkAk ô þPýñìA RBìBÛì ,óAoôk òüA ok BG Bø|eH¾ ,ûBOõÞ ÿBøõì BG ;QuA úPyAk "úðBâôk
.>ïA|úP×â xBK îø úG "NõO àü êTì" Ao ôA JçÛðA .QyAk|þíð óôlG Bøp¿Î ô úPÖo|þì óBPvGk úG JBXc
àü lñðBì þðApüA óq ólG úßñüA óBýG òí ôA "püq xBHè" }kõg BG oBG pø ô lðA|û|kAk|þì ûBLu ÈuõO þüõWqBG
úÞ kqoô|þì lýÞBO QuA "þèBÓyA òýìqpu" | îéýÖ ok ÿqBG ïBãñø úÞ lüõâ|þì þðBøApÖ

40

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

þzñëìBBhuø8q0BqGpAuwwK BüßkpüpuìQ@qzAâqBG .QvýÞ .lñPvø QìôBÛì ëBc ok ûoAõíø óBðq
BG qõñø ôA óçvð|îø úÞ lüArÖA|þì wLu ëBu 500 iüoBO úG úìAkA ok pãüqBG òüA
wükpu ,áoõüõýð ok ldPì êéì óBìqBu pÛì qA óApüA oõùíW|wýDo QzâqBG BG óBìq|îø # BìA lðA|ûkõG pýâok þâpÞBG êÃÏì þðApüA óq þÎBíPWA þâlðq ok ëõdO ÿApG }çO
.QzâqBG óApüA úG ,kõG ûly ZoBg óApüAqA þðõðBÚpýÒ Roõ¾|úG úÞþzñìBhøqBGpu ó@ BG ÿpãük ÿ|úðõâ úG Bø|ÿkBPzø|ÿ|úøk ô ûly qBÒ@ ÿõ×¾ ÿ|ûoôk qA úÞ lñÞ|þì ûoByA

ô þPuk ÐüBñ¾ ,þãñøpÖ VApýì óBìqBu wýDo ô ÿoõùíW|wýDo óôBÏì óBvðõì pÓ¾A|þéÎ .lñøk|þíð QýíøA ó@ úG ô lññÞ|þì koõgpG .koAk úìAkA óõñÞA îø
pu( þzñìBhø wükpu úPvWpG {Ûð< :Q×â wükpu òüA ûoBGok pHg òüA ïçÎA BG ÿpãykpâ ÿ|úðõíð þâpÞBG äñøpÖ ,þðBøApÖ ÿ|úP×â úG Rlì|þðæõÆ RAqoBHì ,þðBøApÖ kBÛPÎA úG
BG úÞ kõG ûly ZoBg óApüA qA þðõðBÚ pýÒ Roõ¾ úG {ýK ëBu 80 kôlc )þzñìBhø qBGpu òüA {øBÞô QuA kpì ÈuõO óq IcB¿OqoBG þuBýu ô þÎBíPWA ÿBøoBzÖ úýéÎ þðApüA óBðq
úPvWpG {Ûð òüA îüly ÜÖõì {ýK ÿlñ^ þÚõÛc ÿBø|ÿpýãýK rýð ô þééíèA|òýG ÿBø|þðrüAo qA {ýK pPgk þâpÞBG þñÏü ,þÎBíPWA }qoA úG QìôBÛì úÞ ûly UÎBG óõâBðõâ oAôkA ok

.îüpýãG êüõdO áoõüõýð þðBPukAk qA Ao lñíyqoA .QuA "óAkpì úýéÎ óBðq ïBýÚ þÎõð" ,ZAôkqA | | .lñÞmõ×ðóBð@ÿBø|ós
lýÏHOok þâlðq ûBñâxBvcAô wßu
ok úøBì 6 kAqõð òPÖpâóBW þðBøApÖ úP×ýzéâ úG pPuoõÖ óBýéýÞ
úýìôoA óAõÂo ÕBG úðBg|ëBvÒ ÿoBývG úÞ lñÞ|þì lýÞBO þðBøApÖ úP×ýzéâ óBðq ,QuA úP×â þðBìq úÞ lñÞ|þì ÿoô@kBü
óõ^ lññÞ|þì ápO Ao óBzñýìqpu óBüõXøBñK qA oB^k lðoAk þvñW RçüBíO úÞ ûBâ pø þÚpy
,lðkpâ|þì þâlðq ÿApG ÿpPùG RBðBßìA ëBHðk úG
òýýÏO óBykõg Ao óBzPyõðpu lñøAõg|þì óõ^ .lðõy|þì ûBñâ xBvcA
qA ÿkBüq oBíy ûqôpìA ,ôA kBÛPÎA úG ,BìA .lññÞ ûBñâ xBvcA òüA úÞ QuA lÛPÏì þðBøApÖ
ÿ|ûkpG úG ÿoAk|úüBìpu ÿBøoõzÞ óBñÞBu úßéG ,Qvýð þðApüA ô þÚpy óBðq ÀPhì BùñO

.lðA|ûly êülHO îPvýu .QuApOpýâApÖ
ÿ|ûqõc ok ,}kõg ÿ|úP×â úG ,þðBøApÖ RBuBvcA úÞ løk|þì eýÂõO úìAkA ok ôA
}çO Qìõßc BìA ûkõG kAq@óApüAok þ¾õ¿g ô äñøpÖokô QuAõGBO þÚpy óq ÿApG þvñW
úG .koô@ok kõg ëpPñÞ QdO Ao ôA ûkpÞ|þì þÎõÂõì ô úPyAk Ùos ÿmõ×ð Bùð@ ÿBø|ós
lýÏHO ok ôA .QuA ûkpÞ ápO Ao óApüA êýèk òýíø
.koAk þhüoBO ÿ|úzüo úÞ QuA
."lGBýG" Ao }kõg BO úPyAk ïqæ ÿkBüq óBìq úßñüA úG ûoByA òí Bíñýu JõHdìpãüqBG
ok þâlðq úÞ lüõâ|þì Bíñýu ÿ|úzýKpñø òüA Bùð@ ô ûkõG õGBO ôA óçvð|îø ok þvñW Rnè
lðA|úPyAlð Ao þvñW RBuBvcA qôpG ÿ|ûqBWA
.QuA óAlðq ok RoBuA qA pOlG þøBâ lýÏHO lðpOkAq@ pËð òüA qA Bø|ÿkBPzø |ÿ|úøk ,lüõâ|þì
ÿkAq@" þâlðq ok rý^ òüpO|îùì ôA ÿApG koõgpG þvñW RBÎõÂõì BG pOAôpK|þG ô
þüBølñGô lýÚ úG ókõHð úPvGAô ;QuA "þðôok
ôA ÿApG lñÞ|þì oôk QýðBvðA qA Ao óBvðA úÞ .lññÞ|þì
þâpÞBG ïBð úG þéÃÏì
.kôo|þì oBíy|úG ÿkAq@ Ñõð òüpO|îùì óBýì ok úßñüA óBýG òí pâ|úHcB¿ì
püõÞok ÿpýXðA Qgok þâpÞBG pG ÿlýcõO óBükA oBÞ|úËÖBdì óApv×ì
ok Bü@ ,lupK|þì ,kkpâ|þì lýÞBO kpXì óBðq
ØüpÏO ÿpýXðA Qgok qA þðBøApÖ úP×ýzéâ ?QuA fpÇì ÑõÂõì òüA qõñø îø óApüA
þñüpýy J@ ûB^ oBñÞ ok püõÞ àü ok úÞ lñÞ|þì pO|{ýK úÞ þOBdýÂõO úG þðBøApÖ úP×ýzéâ
àü lñðBì óq ólG úßñüA úG ô kkpâ|þìqBG ûkAk
.QuA ûlürâ òßvì wLu .lñÞ|þì ûoByA ,QuA þèBÓyA òýìqpu
Qgok òüA kBü úG úßñüA Ädì úG ,lüõâ|þì óBðq qA Bì ÿ|úÏìBW óAkpì Ap^< :lupK|þì
ô .kõy|þì ÿoBW {ðBíz^ qA àyA ,lPÖA|þì
,lPÖA|þì óApüA úG QzâqBG pßÖ úG úÞ QÚô pø >?lñupO|þì
.kõy|þì pøBÊ {ñøm ok Qgok òüA ûBâ@kõgBð óq úÞ êýèk òüA úG ,løk|þì iuBK kõg ôA
pßýK þPc ëBýg îèBÎok þðBøApÖ úP×ýzéâ }lðqpÖ þÏÚAô olK lðAk|þì úÞ QuA þvÞ BùñO
Qgok òüA ÿBK ok ûlýìo@ îø Ao kõg óBW|þG

.lñýG|þì

ok úøBì 6 kAqõð àü òPÖpâóBWqA ÿpHgok úýìôoA ÿoAkpùy óBPvìAo@óBìqBu wýDo #
òÖk QùW óAõÂo ÕBG úG {ÎBWoA ô RõÖ qA lÏG Iy àü úýìôoA óAõÂo ÕBG úðBg|ëBvÒ

.kAkpHg
ÿoAkpùy ÿBø óBPvìo@ óBìqBu wýüo ,úøBì {y kAqõð óly ûlðq ûoBGok ûlypzPñì oBHgA ôpýK
ûly RõÖ óAõÂo ÕBG úG ÑBWoAqA êHÚ Iy úÞ ûBì {y kqAõð :Q×âô kpÞ lýüBO Ao ÝõÖpHg úýìôoA

. kõzâ óBùW úG ûlük ûoBGôk úðBhèBvÒ ok Qýì êvÒ óBìq ok kõG
wK Iy àü úÞ ûly RõÖ ÿõéÚôk óAlðqpÖ olK :kpÞ oBùÊA ApWBì fpy ok þñülGBÎ xBHÎ pýìA
qA þßü úÞ kõG ûkpÞ úÏWApì úýìôoA óAõÂo ÕBG úðBhèBvÒ úG òÖk ÿApG óAlðqpÖ êvÒ QùW RõÖqA

.kpÞ úüpâ ô QÖpâ óBW ókAk êvÒ òýc ok óAkAqõð
ô kõG ûkAk QukqA Ao kõg þOBýc îDçÎ úíø kAqõð òüA ,YèBÏì àyrKpËð xBuApG :kôrÖA ÿô
41 .lyûlðqûoBGôkúÞkõGûkpÞlýDBOAokAqõðòüARõÖrýðóBPuoBíýGàyrK

óApùO úéXì

42

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

43

.kõGløAõgQcAoóBìokZoBhìqAóBy|ëBýg AruBð úÞ oõÆ óBíø ô lyBG pünK ëælPuA lüõð .îýñÞ ÿoAõu|ÜüBÚ løAõg þì îèk îýP×ýG óApùO úéXì
òý^oôBK kõG úPhüpâ }A ûlük qA JAõg .QÖoJAõgúGQ×â|þì þPÚô.lýzhG}ôkJ@ÿkpuúGAokõgòOIO
òýÛü BO oBG òüA.QÖo ò×éO ÙpÆ úG ô ly lñéG lüõð óõg þG ô þðAõhPuA ûpù^ úG ôqo@ ôA .QyAk òOpG õð xBHè ly ZoBg ïBíc qA þíýco úíýùÖ
BìA .QÖpãð ûoBíy QuA JAõg lüõð úÞ kpßð òüA .ly Qzcô oB^k ûoBG àü úG ô Qvüpãð ôqo@ úßð@ óôlGô løkoAq@ Ao kõg QyAk þÏu
ô ly xõüCBì ôA ô QyAlðpG Ao þyõâ þvÞ úÞ ÿkpì kõHð úPynâ ÿBHüq Roõ¾ ó@Roõ¾ ûlì@pG kõg qA ólýzÞ ïBÛPðA kl¾ok líù×G úð ô QvýG {hG
óBßìA qôo,Qvýð úðBg ok úz×ñG úÞ QvðAk BG úÞ kõG þÞpdPì ûkpì kõG ûlýGAõg QhO ÿôo ûly pýuA þGAkpâ úÆoô ok QvðAk|þì .kõG
òüA pãük lüõð úÞ Q×â kõg BG.QyAlð xBíO QzcôoB^kAoÿAûlññýGpøîËñìpýÒÿBøw×ð ÿôpýð BìA ly løAõg {PÞçø UÎBG úÞ QuA pSA >Qynâ õO þG úÞ þüBø|ëBu< JBPÞ
àíÞ úz×ñG qA úÞ kAk løAõhð ûqBWA oBG Ap^ lýupK kõgqAoBG òýèôA ÿApGôqo@. kpÞ þì JBÚpÒòüAqAòPÖBüRBXðôókpÞBñyÿApGïqæ qA þƒßü ôA .QƒuA >þƒíýco úƒíƒýƒùƒÖ<
.lük þíð kõg ok Ao .QuA þðApüA óq óBâlñvüõð òüpO|ÙôpÏì
ô úPÖo Quk qA Ao kõg koõì ok óôA .QuA ÜzÎ ôA oBS@ÑõÂõì
òüA ô QÖBü þì ûly kõGBð Ao Bì ú`ð@< :lüõâ|þì }oBS@úüBì|óôok
þì kõg Üc Ao Qyõðpu þPÚô .QuA ÜzÎ ,lñÞ|þì òPyõð úG oAkAô
Qhu þOAqBXì úGô QvðAk òüA lyõW|þì ûlñvüõð kõWô ok ÿrý^
{O@ úG .kõG úPgôk îz^ pO ô lvüõñG úÞ lü@|þì kõWô úG ôA ok qBýð
BG îñùW òüA úPgôpÖApG òüA koõƒì ok .lƒñƒÞ ëBƒHƒðk Ao {ƒÖlƒø
òìAk úðAlýÚ|þG þèBíÎA úíýùÖ < :Qƒyõƒð óAõƒO|þƒì ûlƒñƒvƒüõƒð
ó@ ok òPgõu qA ô kq|þì lñvK|úìBÎ ÿBø|óBìo ûlñvüõð ,þƒíƒýƒco
.kpG þì Rnè óBýì ok JBPÞ7 òPyAk BG ÿô .kõG þðApüA
lüõð lýÚ þG oBPÖo ôqo@ ok 57 JçÛðA qA wK }ôpÖpK JBPÞ 47
qA ókpG Rnè úðBzð úG Ao .QuA|ûkõG QupùÖ ó@ oAkkoõÞo ,óApƒüA
òPvðAk QíýñÒ ïkô þâlðq ,úðBðq ÿBøôqo@ ô Bø|xpO ,êDBvì óBƒýƒG
ó@ kl¾okô QyAnâ þìôA úéEvì úG úWõO ô RBuBƒvƒcA ok ÝApƒÒA
Qynâ õO þG |úÞ þüBø ëBu þøAoô lzülñýG úÞ kõHð .kõG ÿô oBS@þâtüô qA òPuõýK ô þüAlW
ok ÉApÖA .lGBýG RBXð ÿApG óAõñÎ BG Ao kõg JBPÞ òýƒèôA þƒíƒýƒco
Ao ôA ÿBø úÖpu,ólýyõð pzPñì 1369 ëBuok þPhHyõg úG QzâqBG
qBGpu ô kõG ûkpÞ lülzO pzPñì ô Qyõð óBìo óAõñÎ 23 ÿô .kpÞ
ô pPÞk krð úG òPÖo qA ókq ô klÏPì Roõ¾ úG Bø|ó@qA ÿoBývG úÞkpÞ
þüAnÒ îüso QüBÎo ïlÎ þíýco .lýuo klXì NB^ úG þKok|þƒK
xBíO pãük oBHßü?lñßG lüBG ú^ wK.kpýãG òüA úG ûpgæBG ô ûlì@ok Roõ¾ òüA úG lüõð BW úG ÿrý^ lüõð lñìõñO ïAlðA qA Quok úÞúPyõð óBÞkõÞÿApG Ao ÿoBS@òýñ^|îø
Ao þyõâ ô ly xõüCBì îø qBG ô QÖpâ pãükôQuAþñPÖoQukqAÿôúÞlýuoúXýPð ØýdðôpÒæ QgBu ÿkõWõìôAqAô QyAnãð
oApìA ô lüõð úXèBÏì JBhPðA óBýì|.QyAnâ åpì qA Ùõg.Qvýð {ðlðBì ûlðq úG ÿlýìA {øBãð þÒôpÖ|þGô {ðBíz^ úÛéc ÿkõHÞ úÞ >.QuA ûlýupð NB^ úG ïAlÞ|aýø
lðAõPGúÞkõHð{ñÆôBWòüA.kõGûlðBìok}BÏì ôlñÞAlWôAqAAokõgQhOôqo@úÞlyIWõì oBíýG ÿkpì BG úÞ kpÞ þì ûBâ@ Ao ûlññýG BG úÞ ïkpÞ {øAõg ôA qA òì!úð #
rýð }olKoBßíøqA.lyBG úPyAkpýÒ úG ÿlýìA úðBgrLy@ àükrð õPK àü ô ú×déì òPyAkpG BG .QuôpGôo kõg ôA úÞîðAk þì ô lñßð QHd¾ RolK
oBËPðA òüA qA {ýG QvðAõO þíð úýÞpO ok .lGAõhG BìA kpÞ þì þyõg úG pøBËO ú^pâ lüõð óBíøô QuA ûkpÞúýùO óBíüApG Ao ëõK òüA
îßc òPÖpâ BG ôA lyBG úPyAk RlÎBvì lðkõG ûkpÞ ûoBWA úÞ þß^õÞ óBíOoBK@ úG kAk þì óBzð «çìBÞ Ao ôA ÿoBíýG }A ûpù^ ëõK kôrÖA kpíy þì Ao Bø xBñßuA úÞoõÆ
ô kõG ûkAk RBXð þðAkpâpu qA Ao Bùð@,QìBÚA ô úðBgrLy@ àü ô JAõg ÝBOA àü êìBy pãük Qìçu óApãð Ao úðBg IcB¾ úÞ ÿoõÆ ÿkõHðoBíýGõO }BÞÿA QuA þùWõO êGBÚ
.lyBGÿpãükàíÞÐÚõPìQvðAõOþíðpãük okô kõG þÖBÞ Bùð@ÿApG úÞ ly þì þüõy|Quk óBíOoBK@ úG þPÚô Iy .kpÞ {ðApÖBvì .îýñÞûkB×PuA ó@qA Jõg îýPvðAõO|þìô
úGúÞþèõKúGÿoBíýGqA{ýKBOúÞîølüõð }BÞ|ÿAúÞlýzülðAÑõÂõìòüAúGôqo@Iyó@ úÞQ×âQcAp¾BGôkpÞAl¾AolüõðlñPzâqBG ô Qgôk ôqo@ ûpù^ úG Ao }oAlHO ûBãð lüõð
ÿoBÞ kõg ÿApG ô kõG }õg ëk lñPyAk ûApíø ôA ô lðkõG ûkpÞ ûoBWA ÝBOA ôk BG þðBíOoBK@ úÞ þðBìq BO QuAõgô QuA óApãðôA ÿoBíýGqA
ÿoBíýGòüAôëõKòPÖBüóBüBKBGëBckõGúPÖBýð qõìpì ÿoBíýG .lGAõhG lüõð àükrð kõHðoõHXì ,ûkAlð óBzð ÿô úG Ao kõg Qìçu qA ÿA úÚoô :Q×â
lüõð QýèBÏÖ úG ÿlýìA aýø pãük qõìpì qA koô@ok Al¾ úGôqo@ ÿApG Ao pÇg äðq lüõð úXùè QcAp¾ .kkpãð óBíOoBK@ koAô îñÞ|þíð ûkB×PuA îüAôAlì ÿApG ëõK òüA qA òì
lñÞ AlýK ÿoBÞ QvðAõO þì kõg pâA .QyAlð úG lñÞ þâlðq ÿoBíýG oBñÞ ok kõG oõHXì úßñüA úÞÿoõÆúGkpÞòýãízgAolüõðúðBg|IcB¾ þì Jõg Ao BøpPgk ÝçgA òì }BHð óApãð
ZBýPcA oBÞ òPyAk úÞ Q×â kõg BG BìA kõG Jõg .kõGûkBPÖAQzcô úðBhHcB¾ þPÚô kõíð koõgpG ÿlñO úG ÿô BG óBykõg qA úÞ lñðAlG pâA «B¾õ¿hì îuBñy
úG okBÚ þGõg úG ôA ô koAk óBGq òPvðAk úG ,kõHð ûBHPyA úðBg|IcB¾ ÿBø Ùpc pHg Ao wýéK BO kpG ò×éO ÙpÆ úG Ao kõg Quk òì ëBc lññÞ þì RA úvýÞpu lñðAõPG BO þPvýð
}pýí qA ÝpG óõ^ ÿpßÖ ,Qvýð QHd¾ kpÞþìôAÿoBíýGQìBgôqApHglüõðÿBø|úÖpu oBßñüAJõgoBývGQ×âôlyþXðBýìôqo@lñÞ }õg ëõK òüA BG îýðAõO þìô Qvýð lG óAlñ^
úðBhHcB¾ óq lüBy Q×â kõg BG ô Qynâ ÿApG Ao ëõK Ap^ úÞ koõg ØuCBO úËdè àü oõvðBu@ÿõuúGkõgBGAolüõðôkpÞîýøAõgAo BGô kpÞoAôlýìA Aoôqo@ ,lüõð òhu .îýðAonãG
Ao lüõð ÿoBíýG îðAõO þì òì lñÞ àíÞ lðAõPG úßð@ qA {ýK.QuA ûkpßð Zpg lüõð ÿAôAlì .lýzÞ
BìA lGBýG îüApG ÿoBÞ úÞ îøAõhG qAô îñÞ óAõñÎ óôok ûlðBíýÚBG ÿBø ëõK koAnãG îø pG ûlük QhOÿôoAokõgóBXýGólGlüõð,ÝBOAok :Q×â ô lüpK Aõø úG ÿA úðBÞkõÞ ÿkBy
Bì QuAoBíýG lüõð úÞ lðõy òEíÇì Bùð@pâA !úð þìqõñøúÞkpÞJBvckõgBGôkpíyAo{×ýÞ úðBPhHyõg kpÞ þüõâAruBð úG Ñôpyô QgAlðA ûAo ô }õLG Ao RlülW xBHèõy lñéG wK
qA îø Ao ûBñK pu òüA ô kpÞ lñøAõg ZApgA Ao pâA Q×â kõg BG BìA.løk ïBXðA Ao oBßñüA lðAõO þvÞpâAkoô@þìóBGqpGôAúÞAoþßýÞoÍB×èA
úßñüA rW lðBì þíð ÿA ûoB^.kAk îýøAõg Quk þâlðqúñürøÿApGkõyZpgAôAlìÿApGëõKòüA IcB¾úGAoÜcô[email protected]þíðúWõPìlýñyþì 44
îðAõPGIyAkpÖlüBy.ïpýãGàíÞúz×ñGqAÈÛÖ lýzÞ úzÛð.lðõy þì ôpGôo kõHíÞ BG pãük oBG {ñüpWCBPvì þPìçu óApãð úÞ kAk þì úðBg
pG ûlük îýí¿O òüA BGôqo@. ïpýãG xBíOôA BG ëõK úÞ lüõãG ôA úG ô lñÞ QHd¾ úz×ñG BG úÞ ÐðBÚ Ao lüõð ïAo@ þñdè BG kpÞ þì þÏu ô lyBG
!QÖoJAõgúGôQyAnâîø lPup×G ëõK ôA pâA ô Qvýð þÖBÞ AôAlì ÿApG úÞ kõG ó@ qA pOoBíýG ô úPvg ôA BìA .kqBu

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
45
îðAõPG pâA løAõg þì îèk.úPgBu òýãøôlðA ###
pßzOpãükoBGúz×ñG!îøkïBXðAóBPüApGÿoBÞ BG úðAqpÖ ÿBÚ@.rürÎ Quôk þPÞBu þéýg
þƒíƒùƒì rý^ îP×â úÞ oõÆ óBíø kôrÖA ô kpÞ :Q×âôQvüpãðQü@ÿBÚ@ûpù^úGþívHO
ûkõu@ lñéG w×ð úðAqpÖ ÿBÚ@!lýñÞoôBG Qvýð ïoAk ô QuA ûApíø QüBÂo BG Rõßu òüA
:Q×âôlýzÞÿA þüBHüqô Bíy BG þñýzñíøqA Ao ûkB×PuA QüBƒùð
òüA qA ïkpÞ þì òýÛü îPyAk,pßy Ao Alg :Q×â ûlñg BG Qü@ ÿBÚ@.ïpG þì QÏýHÆ
úz×ñG... QcAoBð îPvø p×víø Bíy BG òì úÞ .þPvø îø ÿpÏy òPgBu pßÖ ok B« íPc ô
:Q×â ôA úGô QÖpâpG ûkBWqA ûBƒãðpƒãükoBƒG úƒðAqpƒÖ
qAô îPÖpünK pÆBg IýÆ BG Ao p×u òüA òì :Q×â ô Qvüpãð
òhu.îèBdyõgïAûlyp×víøBíyBGúƒßƒñƒüA úíø òüA pãðBƒýG lƒðAõƒO þƒíð ÿpƒÏy aƒýø
ôlðBzð îvHO úG Ao úðAqpÖ ÿBÚ@ ÿBø Iè úz×ñG úÞ îñÞ kBùñzýK îPuAõg þì lyBG þüBHüq
:Q×â îƒø þƒvßÎ þƒãPvg ЃÖo òƒíƒÂ ô îýPvüBG
BG lýüBýG ëBc,ëBdyõg îø ô îðõñíƒì îø þvÞ òýèôA oBíÏì îðBg.îüqAlñýG oBƒâkBƒü|úƒG
BOôkó@!îýñÞûBãðBHüqûokòüAúGpÆBg{ìAo@ ó@ ëBHðlG ô kpÞ qApGA Ao kõg QÛÖAõì úÞ kõG
okóBykõGûlðAõhðïBðúGQü@ÿBÚ@úÞþƒðBƒìq êýHìõOA úðAqpƒÖ ÿBƒÚ@ô QÖpünK îø Qü@ îðBg
ÿAl¾ qA BìA lðkõG ûkBPvüA ByBíO úG Rõßu QÞpc ûly ØÚõPì ô lýzÞ ûkBW oBñÞ úG Ao
îøúGÿlñhHèókqBGôlðlì@kõgúGQü@ÿBÚ@ òýðqBðîz^ólyûkõzâUÎBGQü@ÿBÚ@ólG
þì úz×ñG.lðkBPÖA ûAo úG óAoõPuo IðBW úG úG IXÏO BG ô kõíð lñéG pu kõè@ JAõg ôA ly
}A|þðApãð ô lyBG þGõg p×víø QuAõg .Qvüpãð úíø
BG kpÞ þƒÏƒu wƒK kqBvð JpÇÃì Ao óApãük wc ô óBñýíÆA Qü@ ÿBÚ@ pãyqAõð úuõG
QulG QýÏÚõì qA ô krýì@ ok óApãük ÿkBy Iè pG ÿlñhHè BG ôA ô kAk ákõÞ úG Ao QýñìA
QyAk }õÒ@ok Ao òýðqBð .kõy lñì ûpùG ûlì@ oBñÞ Bùð@.QyAnâ åorGolK úðBƒy úƒG Ao }pu
ÿAnÒBOlyIWõìoBÞòüA.kAkþìAnÒôAúGô Qü@ÿBÚ@.lðkõGûlyûkBýKûAoóBýìþðAoõPuo
úƒG ókAk AnÒ qA ÿolÛG BìA kõy kpu }kõg pG úz×ñG BìA kpG óôok AooBíÏì îðBgô }pvíø
ÿpãük kpÖ kõHð êüBì úÞ kpG þì Rnè òýƒðqBƒð rHupu ûok úG ûkBW þñø@ûkpðqAô kBPvüA ÿBW
qA òýðqBð ûlñg ô Ýõy.løk ïBXðA Ao oBßñüA BøúgBykõGólüqôëBcokúÞÿkBG.Qvüpãð
úG Ao úíø ly|þì úPyAnâôA óBøkok úÞ þÛyBÚ þÎõHÇì ÿBßñg ô kõG ûkoô@ ok ÀÚo úG Ao
ô kõHð êßzì oB^k òýðqBð .QgAlðA þì ûlñg ÿBÚ@.lƒðBƒuo þƒì ïBƒzì úG ØéÎ ÿõG BG ûApíø
þðBu@ úG kq þì qBGpu ókoõg qA ôA pâA ôA BGô kBPvüAôA àükrð ïAo@þüBø ïBâ BG úðAqpÖ
ókAk AnÒ .QƒuAoBƒíýG }pƒPgk úÞ lýíùÖ|þì ô lýzÞ þÛýíÎ w×ð.ly îýùu ByBíO ok
Q¾pÖ qA Bø|åorGokBìô lýzÞ ëõÆ òýðqBð úG :lýupK
.lðlyoôkqBíð ólðAõg ÿApGô lðkpÞ ûkB×PuA þÖçg þüõƒâ lƒýuo þƒì pƒËƒð úƒG óApƒãð
ó@pãükoBGôkpÞQƒýÏHOBùð@qAîøQü@ÿBÚ@ þì {OAqBXì qA ô lüA ûly IßOpì
:Q×âúðAqpÖÿBÚ@.lðlðBìBùñOôk ô QÖpâ ÐülG ûpËñì ó@ qA ûBãð úz×ñG.lýupO
QgAlðAxõø úGAoòìòýðqBðókoõgAnÒ :Q×â
Q×â úz×ñG .ïoõhG AnÒ îøqBG løAõg þì îèk úðAqpÖ !QGõÛÎ qA xpO úð BìA lüBy óApãð
óBO|ÿBùPyA lýñÞ ûBãð òì ûly kpƒu ÿAnƒÒ úG ÿoBÞóBOþðApãðÐÖoÿApGîðAõOþìBü@lýupƒK
Ao óõuoBâô ly lñéG úðAqpÖ ÿBÚ@.kõy|þìoõÞ :Q×â ô lülñg úz×ñG?îølG ïBXðA
ÿAnÒ .lññÞ ÅõÎ Ao AnÒ kAk oõPuk ô lýHéÆ óApãükúÞQvýðolÛð@ïAþðApãðîðõñíìúð
êÓG Ao ôA úðAqpÖ ÿBÚ@ kõG ûly ïBíO îø òýðqBð úðAqpÖÿBÚ@.kqAlñýGÑõWoôЃÖoQƒícqúƒGAo
ly ûlý^ rýì ÿôo úÞ þìpâ ÿAnÒ úG ô kõíð :Q×â
òýðqBð qA òì lƒýüBƒìpƒ×G Q×â ô kpÞ ûoByA þPÚô óBvðA ?lýPÞBu lc òüA BO Ap^ wK
kBPvüA ÿA ûpXñK êGBÛì wLu .îñÞ þì QHÚApì þì QÞBu lyBG úPyAk ÿpƒßÖ QƒýèõƒÓzì
úGôA k Ak þì óBzð Ao óAoõPuo QzK ûpËñì úÞ :Q×âôQgôkûlük}Aûpù^úGúz×ñG!kõy
kpÞ ïpâpu Ao ákõÞ òýðqBð BG ókq Ùpc úéýuô îø òì ô lyBG QüBÂo qA îOõßu lƒüBƒy
úƒG þƒìBƒãñøô lñÞ ïBíO Ao kõg ÿAnÒ úz×ñG BO Bü@.ïpýãGûpùGòvcAõdðúGþüBHüqqAîøAõhG
ókoõƒg qA Quk ôA úÞ QzâqBG rýì ÿõƒu oApÚ QÏýHÆ úGmBW QdO úÞ lü@ þíð òì úG
ôQuBgBKúGúz×ñGóApãükkôoôBGkõGûlýzÞ :Q×âôkAkóBßOpuØuCBOBGúðAqpÖ?ïpýãG
:Q×â qA pPùG Bíy.lƒýzhHG Apƒì ïkpƒÞ RoBƒvW
pýýÓO.îðõñíì kõG ÿA ûríyõg oBùð þì áok Ao QÏýHÆ ØýÇè fôo Bì þãíø
úG kõG ûlì@ kõWô úG úz×ñG ok úÞ ÿA|úýcôo òì îükpÞ þì QÞpc þPÚô lýñÞoôBG BìA.lýñÞ
kBƒy þƒðAôo BƒG þƒãíø lƒýzhG ÉBzð óApãük {ðkpÞ óBùð ok þÏu úÞ þøôlðA pýSCBO QdO
.lñPyAnâêýHìõOAúGïlƒÚ òüAúGÈÛÖQÖBvìúíøòüAôîPÖpâoApÚlüoAk
koAk úìAkA Ao Bƒíƒy úƒÞ ûkAk jo ú^ úÞ ïlýzülðA þì

{ÒApu þHy pu rýð Bø ú`G ,QuA JAõg ÁpÚ ### óApùO úéXì
îPyAlð óBzüApG þGAõW òì ô lñPÖpâ Ao Qvì BÂo úÞ QÖBüok ûBãð àü BG ûlñgpÖ #
Bü ,lüBýG }pu þüçG ûkpÞBð ÿAlg îupO|þì. óAõýè ûBâ úâô kõHð Jôpzì êøA |« æõ¾AôA QuA AløqA ÿA|úPyõð
óBWBÂo pg@ ...koôBýG }kõg pu þüçG þíð qôBXO rýð lc ó@ qA ô lýyõð|þì þüõXG@
.kõG ûkpÞ ÿôo ûkBüq þPuAo úG Iy ó@ þèô kpÞ àüô þu| {hG
...õO ÿõâqBG }A ûly rìpÚ Roõ¾ ô óBíz^
:Q×â ô lüpK ûlñgpÖ Ùpc óBýì BÂo þíülÚ úéíW àü kBü ûlñgpÖ .lðkõG QüBßc òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
kõè@ JAõg ô|úPvg þéýg òì óBW ûlñgpÖ þPÚô( kõG ûlyoApßO ûkAõðBgok BøoBG úÞ kBPÖA ô lðõy|þì Bñy@îø BG óApùO ÿBø óBPupýGkqA þßüok wüolO òí BÂoô|úPypÖ úÞîPyõð
«AlÏG Qvýð {üBW IzìA Bø Ùpc òüAô îPvø þXñÞ úG QuA ûkq QHý¿ì ô òýãíÒ óq kõg xpHÚ ÜüpÆqA óApüA ÑBÂôA þðõâpâkqA wK .lðõy|þìpPgkôk IcB¾ô lññÞ|þì ZAôkqA
úXñâ ÙpÆ úG wLu ô îýñÞ|þì QHd¾ îø BG lüpâ|þì ô kpýâ|þì êÓG úG îÒ ÿõðAq ô krg|þì .lðoô@|þì îøApÖ kõg ÿApG lñìôpG@ êÒBzì }çO þOlì qA wK .lñðBuo|þì wéXð@wè úG Ao
JAõgÝBOAòýGÿôpøAookBøúÖçìô BøÙBdè úG QuA þPcAoBð ô îÒ ZôA ok kpì þPÚô þèô úG úßð@BO ,lðqBu|þì óBzðAlðqpÖô kõg ÿApG ÿA ûkõu@ô ïAo@B« PHvð þâlðqô lðpg|þì ÿA úðBg
ô QyAkpG Ao }A þHypø {èBGôõPKô QÖo Bø óBðq }õÒ@ æBíPcA ô Jôpzì ô ÿoAk ûlðq Iy oõÆ úG }pøAõg ô lñÞ|þì õâqBG pøAõg krð Ao ëk qAo ô kõy|þì pãük ÿkpì|úP×üpÖ|úPypÖ ûBâBð
þDõy Quk ÙpÆ úG ô QgAlðA êHì ÿôo Ao Bùð@ kõWô BG ûlñgpÖ Iy ó@ ô )kpG|þì ûBñK pãük ô lñÞ|þì ÙkB¿O þPcAoBð ô þOpK xAõc pSA ok|úPypÖ ,koAnâ|þì óBüpW ok Ao BÂo|úPvGpu
løAõg þíð BÂo QvðAk úÞ ûlñgpÖ .kBPÖA ûAo úG pG þíÒ oBG ú^ QvðAk BÂo ÿpøBÊ ókõG ëõãñy kqBu|þì óBzð pÆBg úÚçÎ ô ÜzÎ oBùÊA òí ôA ÿApG þéâlHu ëBuoA BG lÏG qôo lñ^ }pøõy
ô þãPvg BG koAk JAõg l¿Ú ô lüõãG òhu Ùos ÝçOBG ok ô lñÞ|þì þñýãñu {üBø úðBy Ao þüõyBðq þâlðq äñO w×Ú lðAõO|þì løAõhG|úPypÖ úÞþðBìqpøô koAlð AoôA RoBuA l¿Ú úÞ
}õìBg Ao óõürüõéO ,QuBgpG þãé¾õc þG ÿpPvG oBíýG þcôo ô îvW BG ô kõy|þì áõy oB^k êíÏèA wßÎ òüA BG úùWAõì BG|úPypÖ ,lñßzG
ÝBOA úG ô kõíð îøApÖ }kõg ÿApG þG@ óAõýè ,kpÞ .koõg|þì úÆõÒ QHý¿ì
ú¿Òô óApãðô|úP×y@ÿoBßÖA BGô QÖo {GAõg ?ÿoAlýG qõñø - ...|óBPuAk úìAkA àñüA ô kõy|þì
þPÚôrýð óBøBãdH¾ô kpLupPvG úG Ao kõgoAk
BÂo QÖo úðBgrLy@ úG Bø ú`G úðBdH¾ úýùO ÿApG .ïkpÞ|þì ByBíO óõürüõéO úéG -
Ao ÿqôpük ÿBø xBHè óBíø BÂo Büõâ ,lülð Ao àü ÿApG óõ^ ,þP×â Ao òüA úÞ þupì -
Ao BXð@ úðBg êøA óly oAlýG qA êHÚ ô ûlýyõK ô ÿkõG|úPvzð òì pËPñì ïkpÞ oõ¿O úËdè
JAõg úÞ úýÛG ,ïly óAlWô JAnÎ oB^k
.kõG|úP×â ápO
ÿBHüq ô óAõW óApPgk qBðBð ô qBñÆ ?lñPvø
ïk@ ô BÃÖ ókõG ÿkBÎ pýÒ úWõPì Büõâ|úPypÖ .lñPvø JAõg úíø úéG -
?QuA oõÇ^|úPypÖ ëBc -
.lðkõG ûly úðBg ÿBø ú^ îðAk þíð ...óBW BÂo îðAk þíð -
?lülülð Ao BGBG ûlñgpÖ úèBg - úìBð ó@|úPHèA ô Ao QüBø êâ úÞ eH¾ qA ...îüõãG
,kõG|úPÖo ïly lñéG úÞ eH¾ ...ïrürÎ úð - óôpýG {ÚBOAqA óõñÞBO ûkpÞ QÖBüok Ao þüAnÞ
.úPÖoîøBPyBðúÞ|úPyAkoBÞþéýgB« íPcBüõâ Jp úG }A úíøô ûkrð ÿrý^ úG Ièô ûlìBýð

þâlðq JBPÖ@
ÿoBùG| {hG

46

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
47
þüôqo@ô Ùløô óBvðA úG îvW óAlðqqA óly úÞ þíýPü óBÞkõÞ lñðBì rýð Bø ú`G qôo ó@
IèBÚ ok QÚõì åpì òüAô lýzülðA þíð pãük ,lññÞ|þì þâlðq ÿolK úðBg qA pýÒ ÿA úðBg ok
ûlì@ {ÒApu úG úðõâoBíýG ô þðæõÆ ÿBø JAõg ô lñPÖo óôpýG ok qA ûkoõhð ô ûkoõg úðBdH¾
òhƒu þƒvƒÞ BƒG ô ókõƒG pPvG ok Bøqôo ,kõG ok ê¾CBPvì ô ûlðBìok ô ûkpÞ ÄÓG ûlñgpÖ
JAõg ô|úPvg ûoAõíø ,þüBùPyA þG ,òP×ãð Ao ÿA úzülðA ú^ QvðAk þíð þPuAo úG úÞ þèBc
ÿAõø ô ëBc ô ØÏ ô þãé¾õc þG ,ókõG kõè@ ,løk óBzð þéíÏèA wßÎ ú^ ô lñÞ ëBHðk
îøpì ô wðõì BùñO àyA Büõâ úÞ òPyAk úüpâ ÿApWBì ô QÖpâ Ao }pøõƒy lýíc ûoBíy|
qA lÏG ô kAk fpy ôA ÿApG Ao eH¾ qôo ó@ô qôpük
.kõG }A þâkpvÖA ÿBø Iy ô Bøqôo àüpy ô wðõì BG QHd¾ þðæõÆ þÛüBÚk
.lì@ úðBg úG ëõíÏì qA pOkôq BÂo Iy ó@
xBHè óBíø BGô ûlýyApPð Ao {züo ûoB`ýG kpì .QÖo|úPypÖ JAõg ÝBOA ÿõu úG {ýâlðq
þãP×y@ô þPcAoBð ,kõG|úPÖo oBÞ pu úG ÿqôpük ?ÿoAlýG óBW|úPypÖ -
AlüõørýðôA ÿôo ApuqA ÿlýìABðô ÿoApÚ þGô
úG Ao Bùð@ BO QƒyAk oApƒÚ {ƒðAlƒðqpƒÖ BƒG .kõƒG Ao }qBG úíýð óBíz^ô koõg þPéÒ|úPypÖ
lñ^ óBzüBø xok ÿApG Bø ú`G .kpHG ûBãyôpÖ .lðAkpâ pøAõg ÿõu úG

.lñPyAk ZBýPcA wñW îéÚ .oõhG úðBdH¾ õylñéG -
,}BHð Bì pËPñì ïBy ÿApG óBW ûlñgpÖ - ...ïpýu .ïoAlð|êýì -
.koõg îýøAõg ÿrý^ àü óôpýG Bø ú`G ô òì
BG þüBùñO úG Bø ú`GoBG òýèôA ÿApG Iy ó@ æBc BO eH¾ qôpük qA ...ú^ þñÏü ïpýu -
okBì ûoAõíø ó@ qA êHÚ ,lñPÖo|þì lüpg úG olK ô ?þyBƒGpƒýu kõƒy|þƒìpƒãì ÿkoõƒhð ÿrƒý^
rÞApì ô Bø ûBãyôpÖ ok Bùð@ ÿBK úG BK úÞ kõG ÿôo qA Ao ÙBdè ëBc òýÎ ok ûlñgpÖ
ÿApG úÞ kõG okBì ûoAõíø .kq|þì úƒupƒK lüpg oApÚqôpìA ,õy lñéG :kAk úƒìAkAô kq wK|úPypÖ
Ao BW úíø Bùð@þPuAõgok xBñWA Qvýè òPÖBü ûkõHð }kBü Büõâ BÂo úðB×uBC Pì ,ÿoAk îøpPÞk
lðA|úPuAõg úÞ Ao ú`ð@ BO QyAnâ|þì BK püq BG îüoõHXì Bì ô ûkpG }kõg BG Ao êýHìõOA ô
þèlñ¾ ok Ao Bùð@ úÞ kõG okBì ûoAõíø ,lñÞ îøApÖ BXð@ lüBG |10 QÎBu .õy lñéG ,îüôpG þvÞBO
qA pK Ao IÛÎ Ýôlñ¾ ô lðBzð|þì {éýHìõOA
ÿoôp pýÒ ô ÿoôp úýSBSA ô Bø RpK ô Rpg .îýyBG
ûApíø olK ,okBì ÿBW úG Iy ó@ þèô kpÞ|þì Bùð@ þG BG ,QuBgpG óAõOBƒð ô êƒvÞ |úƒPypƒÖ
ïlÚ úðBg àükrð úÛHÆ lñ^ lüpg rÞpìok Bùð@ þíÞ ô ûõùÚ þðBXñÖ }pøAõg oôq úG ô þüBùPyA
pýÒ þíÞ ú^pâ Ao pýýÓO òüA Bø ú`G ô kq|þì úG ûlñgpÖ ûApíø ûBãð@ ô koõg BGpì ô óBð
AoolK úßñüAqAô lñPÖpünK óBXýø BG þèô ÿkBÎ ô ÙB¾ Aõø ,QÖo {XèBÏì àyrK ûBãðBìok
ûkq Ýôm lðlýzÞ|þì ÙpÆ ó@ úG ÙpÆ òüA qA kpÞ|þì þÏu óBPvìq úíýð lýyoõg ô kõG þGBPÖ@
þâkpvÖA ô þâkq îÒ qôo lñ^ qA wK ô lðkõG úülø Bìpâôoõð|òýìq úGô løBßG Aõø ÿBìpuqA
pËð úG ëBdyõg Iy ó@ okBì ÿoBíýG QùW þßüoBO ô ÿpGA óBíu@ óBðõ^|úPypÖ ëk BìA ,lñÞ
ô lñPyAk|þìpG ïlÚ olK ÙpÆ ôk ,lðlýuo|þì ÿBø ûõéW qA ïAlÞ aýø kõG ûkq îÒ ô|úPÖpâ
Büõâ ô lðkpÞ|þì þðBGq òüpýy {üApG Bü lì@ þíð }pËð úG ÙApÆA pÊBñì ô QÏýHÆ
úG óByolK BG úÞ lñølG rK úíø úG lñPuAõg|þì ÿBø êâ qA pK ÕBG úð ,lük þíð Ao Bùð@ lüBy
þPÚô óAõW óApPgk æõ¾A( lðA ûlì@ }kpâ ûoAõíø úÞ þƒüôpƒGôo úüBvíø óAõÒoA ô BýéìBÞ
xBvcA lðoAk|þìpG ïlƒÚ óBƒyolƒK }ôkBƒyôk BHüq ô {hG fpÖ þüõéGBO óõ^|úPypÖ ÿApG
úG Bùð@ úðBHy }kpâ .)lññÞ|þì ÿlñéGpu ô oôpÒ Qgok úð ,kpG|þì Rnè {ðlükqAôAô kõíð|þì
ÿAnÒ xpK úu ô ly îPg úédì þñý^ óAoõPuo ÝBÆ óõ^ ú^õÞ {Hðpu úÞ óõñXì lýG ÿBHüq
,ÕAk Nõƒu BƒG ûApƒíƒø ÿoôk oôBƒg ûrƒíƒyõƒg ,lñßÖA|þƒì úƒüBƒu ôA ûqôo pø ûBâonâ úG þOp¿ð
Iy îýð ô úð QÎBu ô kôkq óBzñO qA Ao þãPvg BO Bùð@ óBƒGBƒýg ê¾BÖ lc lñìõñO óBPgok úð
êýHìõOA ,lðkpÞ ØÚõO úðBgok úðBPu@ok þPÚô úÞþðApâôêéXìàýOõGlñ^úð ,þé¾AóBGBýg
ûkAqpøAõg ,òvc|pýìA äðorìpÚ þuoõÞ àýy ûBƒãð Bƒùð@ ÝpƒG ô Ýoq pK ÿBø òüpPüô qôo pø
ô kBy óAõW ,lðlük úðBg ÿõéW Ao BÂo óAõW ô lƒýzÞ|þƒì kõg ëBHðk úG Ao|úPypÖ ÝBƒPzì
kõG oAkoõgpG ÿolK Jõg RôpS qA úÞ þèõãñy ëBPvüpÞ úð ,QƒhýãðA|þƒìpƒG Ao ôA òƒývdO
ô JAnW ,àüoBG ô lñéG æBƒG ,úƒíø JõƒHdì ô ô QÖo úð ,úédì ÙôpÏì oAõéG {Hð pu þyôpÖ
ÿõƒXzðAk ܃zìô xokok úƒ^pƒâ ,ÿspƒðApƒK ôA .pãük rý^ aýø úðô ïkpìô Bø êýHìõOA lì@
ÝõÖ ÿBø QýèBÏÖ ô }qoô ok þèô kõG þÇuõPì ÿBø ïk@ úG ô kq þíð þÖpc rýð }pøAõg BG þPc
ôk .kAlÏPuA BG ô ëBÏÖ oBývG ûBãzðAk úìBðpG úG Büõâ úÞ lðBì|þì ÿA|úPgBG óAôo ô ûkq RBì
qA þíù×ð þíù×G ô kõG pƒPƒâorƒG qBƒñƒÆ qA ëBu ÉBHOoA þG kõg óôok qA ZoBg ÿBýðk BG þéÞ
þíz^ úyõâ rýð qBñÆ ,lì@|þì {ƒyõƒg qBñÆ þG ô ûkpvÖA rýð úðBg úG QzâqBG ïBƒãñø ,kõG
pPvG óôok ûoBGôk ô lñÞpG òO qA þPgo ëBc
.kpG|þì Rnè {PHcB¿ì qA ô QyAk ôA úG ô rý^ aýø pãük Büõâ ,lürg }A þâkpvÖA
koAk úìAkA ôrý^ aýøô QyAlð þPýíøA {üApG wÞ aýø
kBøpÖ úð ,Ao BÂo úð ,QuAõg þíð Ao wß`ýø
QcAoô åpìrWô Ao þâlðq úð ,Ao Bø ú`G úð ,Ao

óApùO úéXì

!ûlüpG ÙBð|
ïôk |{hG

Ao ûk òì úÞiüoBO ó@qA ëBu Q×ø #
oBG úu Rlì òüAok .Qynâþì ïkpÞápO
úPÖo ûk úG îðBg úüAk ô ïokBì ólük ÿApG
lñ^ ûApíø ïokBì rýð oBG òülñ^ .ïkõG
.kôpG lùzì úG úÞlì@þì óApùO úGpÞõð
úðBg ok ô óApùO ok qôo úu ,ôk lùzì ûAo pu
úðBg òì úÞ lÏG .lðBì þì óBg òývdìçÒõíÎ
óBg òývdìçÒõíÎ úðBg úG ôA îø qBG îPÖpâ
qA þDApünK ÿApG þÖBÞ úéýuô òì óõ^ QÖo
úu pø .îPyAlð Ao okBì óBøApíø p×ð Qzø Q×ø
Quk úG úÞ kAk oõPuk olK îPÖo ûk úG òì úÞ oBG
ÿA ûoB^ îø òì .ïôpG óBg þéÏèAlHÎõíÎ xõG
ûoBGok úÞ þüBø Ùpc úG BìA îPÖo þìô îPyAlð
þÏÚô ly þì ûkq òì ïBð úG þÆBÖ ólüpG ÙBð
.lñPvðAk þì òì pvíø Ao þÆBÖ úíø .ïkBùð þíð
lük þì Apì BO ÿpüBzÎ ÿBø|óq êTì rýð }kõg
þPÚô oBG|àü þPc .QgAkpK|þì þDApünK úG
úÞ ÿoõÆ úG ly þì äñO îv×ð .kBPÖA|þì ...úzGApWAlüBGúíuoòüA,úy|þíð- þDBW ,îPvø BXñüA ,olK pýg úð|— îüBø {×Þ ïlük îñÞ ápO AoõíÎ úðBg îPuAõg
«AoõÖ .îñÞ ûoBK Ao {üõg óBHüpâ îPuAõg|þì ÿBø|óAk|úìBWBøpÞõðôRrÎAlglÞûpgæBG ...îPÖpð {×ÞþÆBÖïlük,õÞòì{×ÞïlýupK,Qvýð
.îPÖo ûlßzðAk ûBãðBìok úG ô ïlýyõK xBHè BG îø òìô lðkpG kõg BG AoôAô lñPyAkpG AoolK .ïoõhGòìÿoAkÿrý^- ô ûkpÞ áBK úÞ Ao Bø {×Þ ô lüôk Quk úG
.kõGóBìkõgÿpùzíøúÞîPgBñyþìAoÿpPÞk Ao ôA «AklXì Iy BO ïly ûlßzðAk úðAôo ûqBWA ...ïkpÞúýùOúðBdH¾óõOApG,úPHèA- ÿBK ÿõéW kõG úPgAlðA ÝpG ô ûlýzÞ ëBíPuk
ôAkôqþéýgúðBPhHyõg.QgBñyþìApìrýðôA ô lðBì óApùO ok pãük qôo lñ^ ïolK...îñýHG úðBdH¾ QyAk olK úÞ ÐÚõì òýíø ok òýDBK Ao pu ô kBPvüA úðBGkõö ì ô kpÞ Q×W òì
BìAkpÞúñüBÏìQÚkúGôkpGþÚBÆAúGApìîPÖBü Ao êdì úG ûAo óBíø qA ô QÖo lùzì úG lÏG ok kq þì Ýoô Ao êHÚ Iy úìBðqôoô koõg|þì þGqBGBìAïlyþèBcú^lðAkþìAlg.QgAlðA
ïrýgpG îPuAõg .Q×ãð ÿrý^ ïlýupK ú^pø .QzâqBG ô óBg òývdìçÒ õíÎ ïkõzâ úÞ Ao ok lðkq òì QuA ëBdì îP×â|þì kõg {ýKô ïkõG BñPÎA
ÝBÆA óBíø qA >.òßð QÞpc , JAõhG< Q×â ô þÆBÖ ÑõÂõì «AklXì òì .Qynâ ÿlñ^ koAôÜGBuÿBüBÎoqApãükp×ðôkôRrÎAlglÞ ôîñÞþìþÂAoAoïolKûpgæBG.ïpýãGAoþÆBÖ
BG úvðApÖ ÿoAlÛì .lì@ ÿpãük pPÞk kpÞ ò×éO úG .ïkpLu þyõìApÖ Quk úG Ao ôA ólüpG ÙBð QcAoBð ÿolÚ úG óBg òývdìçÒõíÎ .lðly QHÚBÎ þÞoôq ZAôkqA úÞ îðBíùÖ þì ôA úG
ÜýÚk úñüBÏì QdO Apì ôA lÏG ô lðkq Ùpc îø olKB« HèBÒúÞïkõGêý¿dOôxokïpâpuÿolÚ ÝBÆA koAô úðBGkõö ì ,kAlð Apì ïçu JAõW úÞ kõG Rlì òüA ok lüBy ûôçÎ úG .koAlð þyõg
òì IéÚ qA lñPÖpâ îýí¿O ûpgæBG ô kAk oApÚ þì Bø úP×ø ô ïkpG þì kBü qA rýð Ao ïokBì ô ôkõzâAoúüçâpuôkpÞþuõGôoolKBGôly pøõy ô ly AlýK þÆBÖ ÿApG ÿpPùG oBãPuAõg
úÏÖk òüA ïrýgpG îPuAõg «AklXì .lðpýãG oAõð .ïkAkþíðAoBùð@ÿBøúìBðJAõWúÞQynâ :Q×â .QyAnâQcAoApìôkpÞ
ápdPì QhO àü >òßð QÞpc< lñP×âôk pø ô Qynâ þì þìAo@ úG QyAk òì þâlðq ØüpzOóõOkõgúðõgAp^óBgRpÃc- kôq eH¾ .Qynâ lG þéýg òì úG Iy ó@
úGô lðkAkoApÚ ó@ ÿôo Apì ÉBýPcA BGô lðkoô@ qA pãük ëBvßü .kBPÖA þíð ÝB×OA þíùì úSkBc ûlñìpy ïBø ú`G {ýK õñì Bíy.òükoôBýð ïkpÞúýùOúðBdH¾olKÿApG«B¿hyôîPuBgpG
lñPÖpâ úÞoAõð .lðkpG þÖApâõükoBÞôpPßèA ÝBÆA wKîPyAkîýí¿O.kõGûlðBìþÚBGòìêý¿dO ólükþ^BìqAóBgólýupKþìòìqA .òükpÞ ûlßzðAk úG þPc òì ly oAlýG JAõg qA ôA BO
úürXOApìóõgúÏÖkòüA.lðlýíù×ðþíùìrý^ ô ïôpG óBPvéãðA úG ÿA úðBùG úG wðBvýè ngAqA ?...ólyóBGpùìBðúÞ ÝBÆAokQzKûlýyõKxBHèoõÆòýíøôîPÖpð
ok óõñÞA îø lüBG lñP×â ïBXðApu ô lðkpÞ .îPyAlð ZAôkqA l¿Ú úWô aýø úG .îðBíG BXð@ QcAo îø BXñüA ,úñÞ|þì ÝpÖ ú^ - Ao ÿA úÖpu ÿAl¾ úÞ kõG úð QÎBu .îPvzðôA
.óBPuoBíýG ïAlÞ .ÿõy ÿpPvG óBPuoBíýG qAþPÚôúÞkõGëBuóBíørýDBKÿBøqôoqAþßü ...îPvø úÞ kõG òüA îuo Apüq ïlðBìpËPñìqBG BìA ïlýñy
:lýupKòìqApPÞk .îPvø òýãñu ïkpÞ xBvcA ïlì@óôpýGpPvG BXðôA òüoBýG ØüpzO lüBG ,óBGpÚ úð - koAk Üc lñÞ þì Al¾ Ao þvÞ óBg þPÚô ÈÛÖ
óBPuoBíýG àü úG úÞ Qvýð pPùG - þÏu kõG iéO îðBøk .îPyAlð Ao ÿqôopø ÉBzð ok ïk ô úPÖpâ lñ×uõâ JõÛÏü AlglÞ :QuBgpG{üAl¾BOïkpÞpH¾kõyÝBÆAkoAô
?îñÞRAþÖpÏìþ¾õ¿g ôûkoõgú^êHÚÿBøqôoúÞïoôBýGkBüúGïkpÞ ...ûkBvüAô Bü þPvø...îñýHG BýG...pvK... ÿBø@|—
.Qvýð îùì ëõKpËðqA .QuApPùG .Ap^ - ô AnÒ úG þÇGo IéÚ lñO óBGp BìA .ïA|ûkpÞ ú^ koAô òì úÞ úìoBù^ qôo qôpìA...ÿA - ?úuolì þPÖo
.îøkþìlñøAõhGú^pø úßñüAêTì.QÖpâþìîHéÚ.QyAlðòìÿBøoBÞ úÞkoAôûqBOpÖBvì?...þ^úuAôþðBGpÚ.ïly pýg úG eH¾ ô ïkpÞ ïçu ,ïkõzâ Ao ok
}kõgô lðkoô@wðæõHì@kAkoõPuk «AoõÖ QÞpc úG ûoBGôk ô kBPÖA þì oBÞ qA þOBËdè ...îPvýð :ïkAk JAõW ô îP×â

48

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY .òðqþìÙpcþWoBgóBGqlñ^úG úé¾BÖ þPc kAlð ûqBWA .lì@ òì ûApíø rýð
CENTER ...òýPvøïôkúPukòüAqABíywK BG kõHðoôk îøkBüq úÞ Ao óBPuoBíýGô ûBãðBìok
óBg ïolK .îPvýð óBg òì úÞ îP×â .úð - :kAkJAõW?ûlyú^ïlýupK.ïôpGkõgÿBK
ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok ëBvìAô îPvø ...ûlßzðAk ÿõXzðAk òì .kõG .úy|þì ûløBzì õO IéÚ ok ÿA úÂoBÎ -
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì õñìþvÞïoAlðîøÿAúÚçÎôïpýâþìwðBvýè Ao òüA .lyBG úPyAk þ×éPhì êéÎ úñßíì
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master .ókpÞúÓèBHìþíÞBøpPÞkóBüBÚ@.úuBñzGóBg úÞ QéÎ .lññÞ þì òýÏì À¿hPì ÿBøpPÞk
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk ÿpùzíø pPÞk óõíø...úýÞ oBÞ îðôk þì .úðBu@ þéýg úXèBÏì úzG ïõéÏì
...úuBñyþìõñìóôAÈÛÖ...óõìkõg .lðkpÞ ÿpPvG óBPuoBíýG ok Apì ú¾çg
þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ îPvø Bíy oBPupK úßñüA qA ëBcpùG - þì ô QyAk QhO àü úÞ þãñzÚ ÝBÆA ok
ÿõñÏì þßýð ÈuõO ÈÛÖ .QuA )ûpùy( òì îuA .îPÚõyõg ÁBhyA ÈÛÖô QuA úðõíð {hG ó@ok lñP×â
...òýñÞïAl¾)ûpùy( òì wK .lññÞ þì ÿpPvG ó@ ok Ao îùì þéýg
(310) 446-8724 .îPÚõyõgBíyBGþDBñy@qAîñì- Apì ô lì@ pPÞk lÏG þPÎBu .ïkõG îùì þéýg
ÿôo þHÆ ÜýÚk RBñüBÏì ô ly Ñôpy ôA oBÞ :Q×â ô kpÞ úñüBÏì
49 AoQéÎïBXðApuqôoúuqAlÏG.QÖBüúìAkAòì óBXýø.lüBýGBíyRBÚçìúGlüBHðþvÞ|—
þèBdyõg BG úÞ kõG ûpùy òüA ôlðkpÞ ØzÞ p×ðàüÈÛÖ.òýñßðQÞpc.lýyBGúPyAklüBHð
:Q×âôlì@òìkrð oBPupK îðôA .úñÞ þì lì@ô QÖo Bíy ÝBÆA úG
.ûoAlð þHýÎ aýø QHéÚ...ûlG þðBâktì - Bñy@ }BøBG úÞ kBýG îâ|þì óæA .QuBíy
òüA qA .ûoAk kõWô QðlG ok þÞp^ óõðBÞ àü ôA .QuBì ÿBø oBPupK òüpPùG qA þßü .òýzG
Qvýð ïõéÏì úÞ þÞp^ þ×hìô à^õÞ óõðBÞ qA úãük oBPupK eH¾ BO Iy QuBXñüA Bøqôo
æBc , ûly þì Qðõg koAô áp^ QuBXÞ .úñÞ þì QHÚApì Bíy
...òñÞAlýKAoóõðBÞóôAúÞûlðõì úG þüçG ú^ úÞ ïkõG pßÖ ok òì .QÖo ôA
qôo óBíø qA ô ïly ëBdyõg ûqAlðA þG oõÇ^úèBu{yôQvýGóAõWàü.ûlì@ïpu
ô QÖo òýGqA òì ÿBø Qükôldì ÿkBüqoAlÛì oB^k úÛGBu óôlG ô QéÎ þG QuA òßíì
úðBPuôkôúðBíýí¾þéýgîøûpùyôòìÈGAôo òýíøok.RlyòüABGîùð@,kõyþHéÚÿoBíýG
BG úèBu úuôkô QvýG kõG ÿpPgk ûpùy .kõG xBHè ok þDBHüq pPgk ô ly qBG ok ÐÚõì
ÿA ûõùÚ ûõHðA ÿõì ô äðo ÿpPvÞBg óBíz^ kBPÖA òì úG {íz^ BO þèô ly koAô ÿoBPupK
òüAôïkõGûlükkBüqòìþG@ôrHuîz^,äðo püq kq lÏG ô Qvüpãð òì úG ûpýg ûpýg ëôA
.ïlük þì äðo òüA úG þíz^ úÞ kõGoBG òýèôA Ao ÿôo ïõzð úWõPì òì úßñüA ÿApG ô ûlñg
{ðAõvýâ.ûBýuúðôþG@úðkõGrHuúðúÞþãðo òì.QÖpâAo{üõgóBøkQukBGôlýðAkpâpG
ÿoBø@ ûçÞ ó@ ÿôoô kpÞ þì ÐíW IÛÎ qA Ao :ïlýupKïkõGûkpÞIXÏOôAQÞpcòüAqAúÞ
xBHè ó@ok úÞ þìBãñø ô kBùð þì Ao ÿoBPupK úÞQuAoAkûlñgòìÿBXÞ,îðBgîñýHG-
þì Ao ÿA ûlññýG pø ëk QÖo þì ûAo lý×u .òülñg þì Bíy
BìA kõG ûlì@ îyõg ôA qA Rly úG òì .lýðAqpè kõGûlyjpuïpyqAúÞþèBcokôQzâpG
úG qôo úÚçÎ òüA .îPyAlð úÚçÎ qApGA RACpW :Q×â ô kpÞ oBývG þøAõgonÎ
úßñüAqAlÏGqôoàüúßñüABOly|þì pPzýGqôo úG... ïly úÞõyolÛ^ òýðôk þíð úg@-
QuA òì êÛÎ óAlðk qA þÞp^ óõðBÞ lðlýíùÖ ÿoBPupK óBg àü qA lüBG qôpìA qA òP×â òì
QhO úHè )ûpùy( ïkõG ûkpÞpK êHÚ ëBuôk úÞ òP×ãð òì úG BìA...ÜGBu ÿBø óBg óôAqA ,îñÞ
þìQHd¾ÿokpøqAúßñüAòíÂôQvzðòì ÿpãükoõ¿O Bíy qA ïkõg {ýK .úý^ô úýÞ
:Q×âîükpÞ îßy óBg àü BG óæA ïkpÞ|þì pßÖ ,îPyAk
þðôk|þì ?...ÿoAk ÿkBüq ëõK úãì õO - ,ûlñâ
lñ^?...úy|þìïõíORApGlñ^þHyÝBÆAòüA qA ô úPÖo ok }õâBñG qA {üBø|êýHu úÞ õéýHu
RõéWoô@ïBupuJBvdOoõ¾àüúãükqôo þPÚô .îy|þìôpGôo ûrüo þì óõg {üBø|îz^
þyBG úPyAlð þHéÚ ÿoBíýG pâA úÞ óoAm|þì BGrýíOôpOô àýypvK àü ïlükô ïly koAô
.þyþìoBíýGB« íPc úßü «AlW ûlýGAõg QhO ÿôo lñéG ÿõì
:ïlýupKòìôîülülñgôkpø îPyAk ïkõg úÞ þOAoõ¿O úG ÐÚAô ok ,ïkoõg
?...ÿoAk ÕApu þéc ûAo õO - .Bíy úG úð ïlülñg
.õy ÿpPvG úðõg ôpG pýãG ûqBWA...úéG - :îP×â ôA úG
.òÞúXèBÏìþDBKpu .kõG óBg ïolK ô îPvýð óBg òì æ« ôA -
ok BùñO ïkõg òì .úýèBg òì úðõg úg@ - òýâ þì Bíy úÞ IýOpO óôA úG óBg úãük æBc
.îñÞþìþâlðqóApùO .BìëBìþPcûlyÐíWúíøÉBvG.ûoAlðkõWô
þéßzì òüA...þP×â îø úãük oBHßü - qA êýHu ly óBg wÞ pø Qvýð oApÚ|«BýðBS
úýùO AnÒ RApG úÞ úyBG þvÞ pâA .Qvýð {üBø|îz^ qA ô lyBG úPyAk úPÖo ok }õâBñG
...úñßG òüpPùGokóæAúÞòPvøþüBøóBg.ûrüpGóõg
koAk úìAkA ïAlÞpøô òñÞ þì þâlðqõèoBÞ Qðõì ÿBø|êPø

óApùO úéXì

oõK Jkõö ì .ï

{y |ô êù^ {hG

ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
îø oBñÞóôA ÿBÃÎA pPzýG úÞûlñíOôpS
qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
ï|lñâ| þcôo Rçßzìô Qu þøAopu ÿ ú`G
RBÚB×OA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK

.........
õO óæA !kõG îülÚ ëBì óôA -oBýìBÞ#
pu ópG Bø ú`G úßñüA qA êHÚ ,ï|xoAlì
ÿrý^ þìpÞBGBG úü úâA ûly QGBS ,xçÞ

!ûo þìpOæBG }qõì@eÇu ,òðrG
!?îðrG þ^ úg@ -
!îñýHG órG õñüA-

ô ólðõg pÏy äñø@ BG kpÞ Ñôpy lÏG<
>!ókq òßzG
ô àüqõýì ! æBü æBü -ú¿Úo Iy Iy-
çüBGçüBGw„ ðk´
oAk|ûqBÓì ç« Tì ,ókõG ûkpÞ ÅõÎ õðõyBuBHè }ApWA æBc BO ,kõG QÚôpük úð !BPÚô óôA îýðô óôA BGoBýìBÞ ïly úWõPì úHOpì úü úÞ kõGpOBEO õéW ó@ þì !úãük úý^ BñüA -óBg IWo
{èBu Qzø Q×ø ô þu kôlc úÞ kpì úü ô ókõG !ókõG ûkpßð úñd¾ Èuô ,lñéG úñyBK {×Þ ô êñy ô òìAk
pvK úü {Ûð ô oAk|ûqBÓì kpâBy kõG ûly ,kõG úü ëBHðk lñOô lñO òýìqôo ûoAk ç« Tìô ûkBPuAô !Bðpýâ þì ôo {üBíð
ô ókõG úPÖpâ õðõy ëk ïkpì òüA úãük< úÞ kõG ÿoõÆ {OBÞpc BìA ûkpâ þì ÿrý^ Bü úðrG òüA Bãñø@ òüA qA lüBG Bü -oBýìBÞ
.kpÞ þì ÿqBG ôo óôõW úßý^õÞ pvK óôA ÐÚõì òýíø õO !ólülñg|þì !ú¿Úo þì äñø@BG ûoAk úÞ kõG òüA êTì Quok
ô QÖpâ ôo oBýìBÞ Quk ô lìôA Rp¿ð Ñôpy þüõzPuk {íükõG ûkpGoBýìBÞô òì úÞ úÞ Bø þÃÏG !ókõHð lñG óõyBWpu úãük ïkpì !ÿqBG þG ÿqBG
lìôA kôq ûpvK ô þyôpÖçÆ ûpXc õéW }kpG }okBì úG ûBãð úüoBýìBÞ úÞ ókpÞ úüpâ úG kpÞ !îðrG õãG úãük rý^ úü æBc Ig -ûpvK
!ólý¿Úo úG ókpÞ Ñôpy BXðõíø ôo IzìA ÿly êãyõg ú^ -oBýìBÞ
>Q×â ô kpÞ îýËÏO ô õéW >Q×â ô kpÞ BG ô oBýìBÞ õéW lüpK ûoB`ýG óBg IWo<
BO lýDBìp×GpìA¯ !îPìlgok BHüq ÿõðBG ÿA - !Bø ú`G òüA úG xpG ûkpg úü òì pøAõg- ?ÿléG
úÞ îyBKpu ô kpG qBGpu òüA úÞ ôo }|þüõzPuk >Q×â {ùG xBíPèA !ïléG BGBG ûo@ -ûpvK
.îñÞ óBO|ïôlÚ oBTð êGBÚBð óBW {ùG Rkõg Bíyôo }AnÒ êÚAlc !îPÖpâ òì õðõì úíø óæA !úñÞ ÐÇÚõãG RokBì óõW- !Ig órG -oBýìBÞ
ÿAl¾ óõíø BGô kpÞ {ùG ûBãð úüoBýìBÞ< !BøBíy ÿBK ,ly ÿrý^ -ûpvK
!QßíÞ îýDBýG ô úy ïõíO óõì|ÿqBG Bì BO ûlG !@|òñÞ þì óôpýG BXñüA qA úâA BìA !òì ÿBK ly ÿrý^ ,órG õO -oBýìBÞ
>Q×â ÿpâ ûõzÎ ô úðõðq >Q×â ûlñg qA kõG ûkpÞ {Ò úÞ úíðBg< kpÞ kq þì åoA úÞ ûpvK úG ûoByA úü oBýìBÞ< !@|óôpýG ïkpâ þì pG ,þðrð úHOpì úü ô ò¶u ôo ïpG
?ûlñ^ úßu úñËì qôpìA- !?òülýzÞôo{PícqBíywK!AôA¶ - úG ókpÞ Ñôpy ïkpì !kpÞ ÐÇÚ ôo äñø@ îðôA úÞ BG ïBøBì ô úñd¾ ÙpÆ kBPÖA ûAo ô Q×â õñüA<
ûoB`ýG ûpvK !ûlñg püq ókq ïkpì< .kõG ï|ú×ýÊô !òüoAk oBýPgA -oBýìBÞ ô kpÞ óõzùG ûBãð úü úÞoBýìBÞ ÿApG ókq Quk BøBì ô kõG òýDBK qõñø ûkpK .îýPÖo {èBHðk ûlñg
úG ïôo@ Rp¿ð úÞ ûlG JAõW þ^ Qvðôk|þíð !îPÖpâ {OoBùÆ äñzÚ ,QcAo óõO|ëBýg ûpvK úG oBýìBÞ úÞ îükBPuAô óõìBWpu ïôlÞ pø
îñì úãük !ûlñg püq ókq ûoBGôk ïkpì< >Q×â ô kõG ûkBPuAô oõO úýHy ÿrý^ úü QzK úÞ
>Q×âoBýìBÞ úG ïkpÞ Ñôpy ô ïoAk úãð õìkõg îPvðõPð òýPvø ÿA þ^ ûkB×PuAFõu ÿBìk@IXÎ- ô kpÞ ûoByA úü kpÞ þì ûkBì@ôo }|åoA³ QyAk
!þñÞ ÜzÎ oBùÊA ûpvK òüA úG õO ûoApÚ- ïkpâ þì ïlýéÞ ëBHðk òýìq ôo ïoAk òì !Bíy úHOpì úü ô æBG QÖo ûkpK!ókq úG kpÞ Ñôpy îðôA
ú^ qôpìA çÆ oAqBG îñýHG oAnG-oBýìBÞ >Q×â ô õéW lìôA kôq Rp¿ð !ólülñg þøApíø ôo àüqõì ,ØÞ BG ókpÞ Ñôpy ïkpì
!QuBíy Ýp³Ú ok oAqBG ,åorG ÿõðBG - !òýðq þì ØÞ ïApG Bíy QzK ïpOBEOpülìô ókq þì Quk ïkpì !ókpÞ
!úü ÿoõW ûkpÞ Quok oAqBG ç« HÚ ôo {üBíð úñd¾< >Q×â ûlñg BG Bø þ^ByBíO qA þßü< pülì úG îuAõc òì !}kõg pu õO kq|þì úñd¾
>Q×â ûpvK úG lÏG< ûpXc BO lñ^ ,æ úu úPhO ô AõÛì BG .ókõG
?ÿoAk|þì oô lñ^ þìpâ ôo çÆ- úÞ îËÎApüqôô óBg IWoô ókõG ûkpÞ Quok !?kõG þ^ äñø@ òüA wK- 50
ÿAlÖ òì óBW ?koAk þyqoA ú^ çÆ -ûpvK ôoArø þðõ×íuqA Iy òüpg@ òüA–oBýìBÞ
ûkqBü QÎBu kôlc !úãük kõG óôõùPG Iy àü
!kBG Bíy


Click to View FlipBook Version