The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

reserve a table for your business today for this year's upcoming biggest Mehregan Celebration by calling (818)881-1771 or (818)355-3704. Booths are getting sold-out so cal now and take advantage of this great opportunity to present your business to thousands of participants.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2017-09-05 14:30:29

Tehran Magazine Issue # 1049

reserve a table for your business today for this year's upcoming biggest Mehregan Celebration by calling (818)881-1771 or (818)355-3704. Booths are getting sold-out so cal now and take advantage of this great opportunity to present your business to thousands of participants.

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

lýðAõg|þì |úP×ø òüAok óApùO úéXì

8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu – óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
10 úd×¾..|.|.|...........|.|..........|..................)þzHc lýÏu(úP×ø îg ô aýK ok -
12 úd×¾...|.............|.|..........|.....QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo þHdì îüpì pPÞk - Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾

& Publisher
21-16úd×¾.......| ....... ...........|.......................... óBùW ô óApüA | VkAõc -

ÿoõð lŸHùy22úd×¾.....)ÿrXñìàìBýupPÞ(|L-Theanine| þøBýâþøôoAkô )|Panic Attack|(þâkqxApøëçPgA-
SHAHBOD NOORI

24úd×¾..........)ûtüô}oArâ( lðAûlyîùPìÿoAq@ákõÞúGúÞÿoõùzìÿBøûpù^þÖpÏì-| )| |201 7pHìBPLu 8 (| 1396oõüpùy 17 úÏíW 1049 ûoBíy îßü QvýG |ëBu

39|-28 úd×¾........|.............................................. BýðkoBñÞ úyõâqA|-| Since 1996, Friday Sep 8th 2017 ISSUE#1049

40úd×¾ |.....................................................................rñÆ-|

(818) 881-177144úd×¾...........................................)oõKJkõì.ïúPyõðþÚoôBK(êvΖ

46úd×¾....................................)kp®ÞÿløúPyõð þÚoôBK( ëBÛðlypìp×ÏW– TEHRAN MAGAZINE
48 úd×¾................................... ............................... þyqoô– PO Box 3665
50úd×¾..|................................)”õèûrícòýßO“úPyõðþÚoôBK( úìokÿpPgk–
Winnetka, CA 91396 USA

52úd×¾.............)þøAoôkpu(QuA|úPgBuAlWïpøõyqAô|úPÖpâApìþâlðq{ìAo@óqòüA– WWW.TEHRANMAGAZINE.COM
54úd×¾....................)léWÿôo(óBãüAoúükôoôBGóApùOúéXìóBâpùìûõßyBGÿBøòzW-| E-mail: [email protected]
Facebook: TehranMagazine
56úd×¾ ..................................................)ûBOõÞóBPuAk|(ëBGàHu-|

58 úd×¾...................................................................ÿrLy@-| >óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
63-60 úd×¾.......................................................BøpHg ô Bø ûpù^- .QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð
64 úd×¾.....................|...................................óBùWô óApüA RBýGkA-
69-66 úd×¾..... ..................................................úünÓO ô þßyrK- .kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
70 úd×¾.............|.................................................BøÿlñìqBýð- Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW-
76 úd×¾....|........................................................ úP×ø þDõãzýK- .Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
78 úd×¾.............................)ûtüô }oArâ(kôõýèBø ÿBíñýu oôpy ÿBø Qý¿hy- ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -
|80 úd×¾ . .|......................................................... þvýéãðA {hG -
.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì

.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

when subiscription start , there is no cancellation or refund

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

ÿBøok lýéÞ ,lýìA
QuA þâlðq| úPvG

BìA ,kõG Qhu ,îPyAk ëBu |24 ÈÛÖ òì BG ÿpùì ïpƒPgk lƒñÞ òƒPÖo ûA|o#
IWõì ïkõg þâlðqô îðBÞkõÞ úG ÜzÎ ÈÛÖ ú¿Ò ô îÒ qA pK Ao îèk ,ZõÏì ô YÞÿBøBK
óBu@ îüApG Bø þPhu òüA úíø úÞ lƒy|þƒì Iy .îPvðAk|þìp¿Ûì Ao ïkõg .kpÞ|þì
ëôA xçÞ Jõg ëlÏì BG lýcô þPÚô .kõy ëBíÎA ok wvXO kõƒG ûlƒy ïqôo ô
Ao AnÒ ÜyBÚ QÖpâ kBü ÿpùì ô lðAonƒâ Ao ô okBì àü òì BìA ,ly|þì Ùp¾ ÿpùì ïpPgk úÞ líù×G QuAõg þíð ô QvðAk|þì Q×g .Alg ûBâok úG ÑpÃO ô BÎk ô|úPynâ
ûp×u pu Bì oBñÞ ô kpýãG Quk ok Quok oAlýG QÚôpük BO Bø Iy ,ïkõG pvíø àü úG ïpPgk îPyAk ôqo@ olÛ^ ôA êTì îø òì úÞ kõG ûly þâorG QHý¿ì ÿpùì lèõO
.lì@ îßíÞ úG ô ly ïpð îø rüôpK ëk ,lñýzñG ïBXðA Ao úðBg úðAqôo ÿBƒøoBƒÞ ô ïlƒðBƒì|þƒì ÿpãük kBy ú`G pø óõ^ òì úG FBßOA ÿBW þG ô kõG ûlðAoBO ïpG ô oôk qA Ao úíø
.kõG ûly ïA|þìBc rüôpK ,ïkõHð BùñO pãük ,lyBG IOpì úðBg ïkpÞ|þì þÏu ,ïkAk|þƒì ôA ÿApG úèCBvì òüA îùÖ .lñÞ úWoô ô úWoô
úð Ao ÿpùì úÞ lðkõG|úPÖpâ kBü îø Bø|êýìBÖ úWõO pPzýG îƒø ïpƒvíø ÿoõƒÇƒñüA lƒüBƒy Apì BO kõG ûkpÞ úðBùG Ao òýíø ,kõG ûly Qhu .kõG ûkpÞîüBùñOô óBHýPzK
óBì ûkAõðBg qA ÿõÃÎ úßéG Bì óBøBñâ óAôBO oBƒñÞ Ao rƒüôpƒK BƒG UƒdG ô pƒƒW .kpƒƒÞ|þƒƒì úðBg ok Ao Iy qA þuBK BO ô lñÞ Bøo ú`G ôk BG óôpýG úýÃÚ òüA qA Ao kõg ÿBK îø rüôpK
QüBíc úG qBýð pPzýG úÞ RôB×O òüA BG lñðAlG kõG ëBcpu þíÞ úÞ þOBÚôA BìA ,ïkõG|úPyAnâ òì qA oôk îø êýÇÏO RBÚôA ô lðAonãG þðBvÞ þG ûBñâ þG úÞ kõíð|þì óBñ^ ô kõG ûlýzÞ
oôBG îø ôA úÞ ïlðBuo|þì þüBW úG Ao Ùpc pvK ÿBø QñÇýy BG ïkõG ûlðBì òì .QuA ûBñâ
.îcpO úð koAk ô lðoAk RBýc Üc îø ÿpùì êTì þðBvÞ lñÞ .lyBG lýcô BG îüBø Yðo ô ô ïõù×ìBð RBíéÞ BG ô lýcô ïA úèBu Q×ø
óBPuAk }pøAõg ÿApG îø lƒýcô æBƒc òì úG úðBìõ¿Ïì þøBãð BG ïpPgk êüAôA BG kpÞ|þì þÏu úÞ ïA úèBu oBù^ pPgk äñâ
Ao óõâBðõâ ÿBø ëqBK ô lðAõg|þì Ao ûkBu ÿBø .lññÞ QÖpzýK lñðAõO|þì ,kq|þì IXÏO pu qA ÿlñhHèô ly|þì ûpýg
îø pu ûoBGôkô Qhüo|þƒì îø úƒG {ƒüõƒéW îøôA úÞ îðBíù×G ïpvíø úG îPyAk þÏu ïoAk þÚõy ú^ îø òì úÞ lýíùÖ oôpì úG BìA .lñÞ oApÚpG ÉBHOoA òì
þíð kõg qA Ao ÿpùì pãük îø rüôpK ,kpÞ|þì úG qBýð oBÞ òüA BìA ,QuA ëõEvì úýÃÚ òüA ok ÿApG ÑõÂõì òüA îùÖ ,ôA BGpPùG ÉBHOoA ÿApG ô kõG îèBu {ðlG óõPu oBù^ óBìpvK
lñéG Ao RBíéÞô QÖpâ|þì êÓG ok AoôA ,lðAo ÿA úéXÎ îø òƒì ô QƒyAk óBƒìq Qƒynƒâ oAkoõgpG ëõíÏì qA pPíÞ }õø qA úÞ îø ôA úG pPíùì úíø qA ô QyAk îø þGõg úÖBƒýÚ
ûly ûkAõðBg àü æBc .kpÞ|þì oApßO {üApG BG îOBÚôApPzýG æBc .kõHð Qhu þéýg ,kõG ïBƒð VoAôô lƒy|þƒì olK QzK rüôpK kBÛPÎA
úG àíÞ .ápPƒzƒì Ùlƒø àƒü BƒG îƒükõƒƒG .îPyAlð qA pPùG lýcô kõƒWô BƒG þƒâlƒðq ,ûkAõƒðBƒg
ØýÏ õÃÎ úG Áõ¿g úƒƒG pƒƒãƒülƒƒíƒø qôo úƒG qôo òì pvK ô ly|þì ÿpLu|úPynâ
pPƒgk þèlíø ô {ìAo@ òýíø úüBu ok ...pƒO
úG lì@ þíð îz^ úG þðBìq úÞ òì ÿõWklì .ly|þì pO óBƒÇƒýy ô pƒO òƒüpƒýy
BG BìA lñÞ ú^ pâA ô QÖo Áõ¿hì úuolì úWõPì úÞ kõG lýcô lèõO ëBu|òýìõuok
ok ô QÖpâ kBü Ao òPyõð ô ólðAõg QýÛÖõì BG ÿoAkoBG ûBì .ïoAk ûAo ok ÿpãük lðqpÖ ïly
QvðAõO kpÞ þíƒð oôBƒG wƒÞ aýø úÞ þèBc òPÖpâ }õÒ@ok|lýìA úƒG {üBø þPhu úíø
æBc .koAnãGpu QzKrýð Ao úÇuõƒPƒì ûoôk lðqpÖ îPvðAk þíð .Qynâ ÿpãük lðqpƒÖ
úÞ QuA þðBvðA úßéG ,õWklì àƒü úƒð ôA îƒèBƒu ïkpƒÞ|þƒì ôqo@ ÈÛÖ pƒvK Bü QuA pPgk
ô QuA|úPÖBü Ao óApãük BG ÉBHOoA þƒüBƒðAõƒO ûlƒƒñƒzƒÞ ô þƒƒK ok þƒƒƒK ÿBƒƒƒøkok .lyBƒG
úðAk úðAk kõg lñìpñø ÿBø Quk BG lðAõO|þì ô pPÞk aK aK qA QƒƒyAlƒƒð|þƒƒìBƒƒíO òƒƒƒì
ûly lñìpñø ûlñÖBG àü ôA .lƒÖBƒHG þƒâlƒðq êíÎ ÝBOA þøAo lüBG úÞ ïly úWõPì oBPupK
IƒƒvƒÞ ûAo òƒƒüA qA îƒø ÿlƒƒì@ok .QƒƒuA óBýì BìA ,Qynâ olÛ^ îƒðAk þƒíð .ïõƒzG
,ïkpâ|þìpG|úPƒynƒâ úƒG úƒÞ æBƒc .lƒñƒÞ|þƒì .îPuAõg|þƒì Ao ïlƒðqpƒÖ þƒyõƒùýG ô }õø
úG ÿpùì lèõO BG úÞ îüõâ|þì xBLu Ao lðôAlg îèBu ô ûlðq QðlðqpÖ úÞ lðkAk|þì ïA þévO
.QuA|úPvG ok pø lýéÞ ,lýìA úÞ Qgõì@ òì òì ØýÏ ápƒPgk kõƒHð oõƒÇƒñüA BìA ,QuA
úãð ûBãPukok Bø Rlì úÞolÛð@,kõG xoBð
ØÏ ô lñÞ lyo BƒG|BƒølƒƒÏG ô lƒy ÿoAk
úÞ kõG ûly IWõì òýíø .kõG úWAõì þPÞpc
ô óBñíyk óBƒGq îgq ô óBPuôk îƒcpƒO BƒG
.îðAonãG Ao îHy ô qôo ,ïpøõy QÖõƒÞpƒu
ô þãPvßypu úüBì Ao êýéÎpPgk òüArüôpK

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

îñÞþíð ÿkõvc òì :Q×âþìôA þèô .koAk .lýuo óBÇévèA òýìA úG IÛéì àGBOA óBgpÓ¾A
ïkõg ëBì }pg@ õé^oBì îðAk þì óõƒ^ ÿBø òýìq óBÇévèA òýìA ,óBg îýøApGA åpì BG
| | !QuA ïBð úG þâorG RoBíÎ ó@okô lüpg Ao ó@oôBXì
ÿkBüqóBâoBPukõWôqAúÞkpvðõgóqòüA îùì RBíýí¿O úÞ QgBu óBÇévèA òýìA kõg
qA {ýK ëBu úu kõG pHgBG }pvíø þâlðq ok ûBy òülèAp¾Bð ô ly þì úPÖpâ ó@ ok þuBýu
ô kpÞ p×u óApüA úG õé^oBì ûApƒíø úƒG JçÛðA | |.QyAklì@ôQÖoúðBgó@úGrýð
kõGóBðqÝõÛcÐÖAlìúÞqôoóqúéXìpãyoArâ òýìqôAÿBøûkAõðóBÇévèAòýìAåpìqAlÏG
ÿõâ ô Q×â àü ôA BG BO QÖo {ÒApu úG «AoõÖ þßýß×O ÿBø òýìq ok ô lðkpÞ àýß×O Ao Bø
.lñÞþèBXñW ôkAqpùyBíñýuôóBùWBíñýulñðBìBíñýulñ^ BG úP×ø îg ô aýK ok

pøõy ô óq úÞ þèBc ok qôo óq pãyoArâ ëBu ok .ly úPgBu åorG ÿoBXO ÐíPXì àü þzHc lýÏu lídì
úßñüAêTì:lýupKAoõéÖqAlðkõGúPvzðîøoBñÞ RoBíÎòüAúükBdOAîýcoïBðúGþ¿hy1295
iuBKAoõéÖ!QuAîÞkõvcóBðqkAlÏOBKôoAok qA wKô kpÞ þâlðq ó@ok ûkAõðBg BGô lüpg Ao |[email protected]|
pGApGokòìBìA.lñPvøkBüqîøþéýgBÚB×OA:kAk koõì ô lýgp^ VAoô òýG Quk lñ^ úðBg ó@
BLG úãñy îèA ô ÿkõvc ïpvíø ÿBø QðBƒýg 1353ëBuokúßñüABOQÖpâoApÚ}ôpÖôlüpg ëôA qôo
.îñÞþíð óBW þüAk ëBüpu óAkpâoBÞ þüAõÛOp¾Bð ÈuõO !ïkpì ÿApGpñø
úG lñhHè BG úÞ õé^oBì ÿBK ÿôo wLu ôA ëBüpu ÿoAkpHíéýÖ êdì ÿApƒG Ao ó@ óõƒEéKBƒð | | ïôkqôo
oAq úèæ þ|h| üoBO úðBg
| |:kAkúìAkAôkqkAkþì}õâôAÿBøÙpc ûôpƒâ BƒG ëBƒüpƒu óApƒãüqBƒG .kpƒÞ JBƒƒhƒPƒðA ok úýuôo åorG ûlñvüõð ÿõPvƒèõƒO#
pø qA !ïrürÎ ïA úP×âõé^oBì úG úzýíø òì - oõÆ úG Ao þøBì lñ^ ÿoAkpHíéýÖ ô þðAkpâoBÞ ókpÞóApüô BG ïkpì Q×èBhì ïBXðApu # pñø< ïBð úG kõg ÙôpÏì JBPÞok pñø ØüpÏO
lì@ Qyõg ûBýâ ô êâ pK óBPuõG òüA ok úÞ þéâ îÞ îÞ BO lðkõG ëõÓzì oBÞ úG ó@ok ÿqôo úðBHy IHu îülÚ oAq úèæ ÕBG qA ûlðBìqBG úðBg BùñO pñø úð þÏÚAô pñø :lüõâ þì >?Qƒvƒýƒ^
!lyBG QcAo òì qA QèBýg ô ôpG ô òý`G «AoõÖ ÙôpÏì óõEéKBð óBW þDAk úðBg ïBð úG úðBg òüA
}pg@îðAk þìô î×èBhì ÝçÆô àyA BG óõ^ qA þìBð ûly ûqõì úG êülHO úÞ æBc BìA .Qzâ
òüpOBÞ þPÚô çTì .QuA ïkõg ëBì õƒé^oBƒì þDAk ëBüpu óBâlðqBu ô úükBdOA ,óBÇévèA òýìA ûkB×PuA ûqõì Roõ¾ úG úðBg òüA qA BO ly
úÇGAo õé^oBì BG þüBKôoA ÙôpÏì ûoBƒPu úƒDôk úÞ Q×â lüBG þèô .Qvýð ûqõìok óõEéKBð óBW | | .kõy
}pg@.ïkpÞ Rõßu òì lyoAk ú`Gô QyAk ...kpÞ lñøAõhð }õìApÖ Ao Bø ó@ ïBð râpø ïkpì oõÞnì úðBg óly ûqõì úG ú^pâ ÜýÖõƒO òƒüA
þPy@ }pøõy BG ô QÖo ôA úÞ ly òüA úXýPð qA þìBð úÞ QuA ØuCBO þvG ÿBW þèô lýìBXðA

...õé^oBì BG ïlðBì òì ô kpÞ || | ïõuqôo
BG þßyrK óApãzøôtK ô óBÛÛdì QvýðlG | !?kpvðõg ú^
ô ÿrÓì ÿBø ëõéu kpvðõg óq òüA pHÚ {Hð
BG lñðAõPG BO lñøkoApÚ {üBìq@koõì AoôA þvc
úðBÛyBÎ ÿA ûpýXðq ÿBø êPÚ qA ó@ qA ûkB×PuA úýÞpO óAõWpãüqBG àü ólýuo êPÚ úG#
...lññÞÿpýâõéW RkBvc ëBHðk úG úÞoõzÞòüA ok þéPø ok
AoõéÖ ÿBø úP×âkBü úG Apì QÖpâRoõ¾ úðBðq
pãüqBG þðBüôpPuBì õé^oBƒì pƒvíø çGAoBƒÞ
| | ïoBù^qôo
!ÕAkqôo àü

úÞþPuôk wéXð@wè ÿBìpâZôA ok # QvðAk þì úÞ QgAlðA þüBýèBPüA ÙôpƒÏƒì oBýPgA ok rýð þOlì úÞ ó@ þƒé¾A óBƒHƒcBƒ¾ lñìpñø òýG Àhzì þvc ÉBHOoA àü ,þéÏW
úPvðAõO ô koAk úÚçÎ ÿoAõu IuA ô IuA úG ÿA ûtüô QýGõHdì qA óBðq óBýì ok }pøõy úPÖpâ oApÚ óõEéKBð óBW þüAk ëBüpu óBâlðqBu QdO Ao IÆBhì BO lñÞ þì kBXüA IÆBhì ô
þñ×éO lñÞ BK ô Quk ÿA úÎorì kõg ÿApG úÇGAo Bø ó@p×ð òülñ^ BG ô QuA oAkoõgpG ûqõì úG êülHO Ao úðBg Apüq .Qvýð ûqõìok ,kõG ô ÿokApG ÿõu úG Ao ôA ô ûkAk oApÚ pýSBC O
.îðAonãGôA úÎorìok Aop¿Î BO kpÞîOõÎk ÿBø ûpù^ úívXì ÿoAlùãð êƒdƒì ô äƒñƒW
ô úÎorì qBG ÿBÃÖ pÆBg úG Ao RõÎk òüA| | {ñÞAô BG úPHèA úÞ lðA ûkpÞ IéÆ äñW þHønì | | .løk Ýõu þPuôk
ÕAk ÿAõø qA ó@ok îðAõO þì Ao þPÎBu lñ^ úßñüA þðBìq þÏÚAô pñø úP×â òýñ`íø ÿõPvèõO
úG Ao ïkõg ÐÚõì úG ô îPÖpünK «AoõÖ îyBG oôk pùy .QuA ûly ôpGôo ïkpì þ×ñì Bñy@ úÏìBW ÿBøkok BG lñìpñø úÞ lñÞ þì þéXO
ûkBýK êýHìõOA qA úßð@ Ädì úG BìA .ïlðBuo BXð@ qBÒ@oBWBÚ QñÇéu óBìq qA úðBg òüA óBPuAk ÐÖo QùW ok ûlük Iýu@ ïkpì BG ïBãíø ô lyBG
úÞ ïly ôpGôo úÛÇñì ó@ ÿBìpâ ïpø BG óBñ^ ïly þzhG þðõñÞoAq úèæ óBGBýg óBìq ó@ .kõy þì
óBPuqõg lüly ÿBìpâ ok Ao þüAõø òýñ^ þPc ïBãñø úG úÞ kõG oAq úèæ åorG ÕBG ÿBø òýìqqA | |.lyõßGóBzüBøqBýð
îPuôk þPýÏÂô òýñ^ ok .ïkõG ûkpßð wc îø þéÎ olK îýøApGA Aqpýì úG ó@ qA þPívÚ ó@ îývÛO kõG pÆBg òüA úG õPvèõO ÿBø úP×â ÿoô@ kBü
úG îø BG lÏG ô lýuo ïkAk úG àñg ÿõXG@ àü BG AolðBu< ÿoæk óõýéýì àü àíÞ qA qôpìA úÞ
úè BìpâqArýð Bø IuA .îýPÖo {üBø IuA ÕApu ûlük Iýu@ ïkpì úG kôõýèBø ûoBPu >áæõƒG
ûkBPvüA ïôBÛì ô BHüq óBñ`ð@ BìA ,lðkq þì úè }pK úÞ îPÖBüok ô ïly pHg BG ÿôoBø óBÖõO
ÿBHüqõdì ô ïlì@ óôpýG Bìpâ pßÖ qA úÞ lðkõG ,QýÛÖõì ZôA úG áæõG óõ^ þðAlñìpñø Ðüpu
ïBýK {yõWô Bø ó@þðôok QüõñÏì úG þãPvG
| |.ïlyBøIuAQGBXðôQÏýHÆ ô qApÖ BG úÞ QuA óBzHéÚ ok ÿpGApG ô þðBvðA ÿBø
Ao >pýK IuA< ÿBHüq äñø@ Bƒø IƒuA ólƒük
ûlƒñðAõƒg >qBƒük óõƒíýu< úƒÞ kpƒÞ þƒƒÎAlƒƒO | |.lñÞþíðÿpýýÓOþâlðqÿBøIýzð

10

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
qôo pø ô ûly ÐÚAô rüpHO ÿpPìõéýÞ 62 ok
ó@ qA þWoBg ô þégAk pãykpâ ÿkBüq kAlÏO
ëBc ok Bø úðBg òüA ok .lññÞþìólük
þì þâlðq ûkAõðBg ûl×ø ô l¾ ôlc pÂBc
ÿõéùK QñÇéu óBìq ok Bø úðBg òüA .lññÞ
ô rHu ÿBÃÖ ô ly ûpXñK ô ok ô ÝpG ô J@ ÿAoAk

.kpG þì ûpùG úýcBð úðBgkôo J@ qA ó@ ÿBHüq

| |pg@qôo ÿA ûlñðAõg ôA .QuA ûlðAõg Ao ó@ þüçDôrðô
!iéO ÑAkô ô lýuo Rpùy úG >pýK IuA< úðApO BG úÞ kõG
úu {Pynâok pÆBg úG çDôrðôoõùíW wýDo
|| îPuôk þPÚô .kpÞ ïçÎA þìõíÎ ÿArÎ qôo
äñø@ úG ïkAk iuBK ô þñÞ þì pßÖ ú^ úG lýupK
ok þüBø þyôp×GBPÞ qõñø ú^pâ #
úìAkA kõgoBÞúG þPhu úG kôô Quô óBGBýg :Q×â pýK IuA
QÞpy þyôp×GBPÞ þéýÇÏO BìA ,lñøk þì ...îüõy þì pýK îüqAk îø óBìkõg -
óBGBýg ok þéýég ótýG Qüpülì BG JBPÞ
þíð úÞ QuA ÿrýãðA îÒ QüBßc kôô Quô

| | .QÖpâûlükBð Ao ó@óAõO

| | îXñKqôo
|rýãðA Rpý| c ÿoBíÏì

ëBñzðBð óõürüõéO úìBðpG qA #
ÉõGpì úÞ ly þì {hK þíéýÖ àýÖApâõDs
qAô kõG ûõÞëkok ûly úPgBu ÿBø úðBg úG
þì kBü oô@ Rpýc ÿoBíÏì óAõñÎ úG ó@

| | .koAlð úðõíð óBùWok úÞlðkpÞ

îPÖo þyôp×GBPÞ òüA ólük úG úÞ {ýK úP×ø
QÖpâ îèk óBñ^ ó@þèBg ÿBø òüpPüô ólük BG
úG ûkpvÖA ô ïly óBíýzK ó@ êgAk úG òPÖo qA úÞ

| |.ïkAkúìAkAîøAo
úG ëBu {y ô þu úÞ åorG þyôp×GBPÞ òüA
ûly êülHO þðkq ëBTì ÿkBíð ô þãñøpÖ þÚõOBK
úPyAnâ oBâkBü úG kõg qA pýãíz^ þOBìlg kõG
RpWBùì iüoBO ok pHPÏì ÿlñu óAõñÎ úG úÞ
þéýég ótýG úßð@ BG .lðBì løAõg þÚBG óBýðApüA
úG úÞ ûkpÞ ïçÎA JBPÞ QÞpy oAnãðBýñG ô pülì
îPvýu kBXüA BG kõg þãñøpÖ RBìlg
,kAk løAõg úìAkA ëBPýXük ô oBýu þyôp×GBPÞ ok ó@ qA pO IýXÎ úðõíð úÞ þèBc ok
ok óõâBðõâ ÿBø JBPÞ ólük ô nÒBÞ ÿõG BìA äñuëkokïkpìúÞkoAkkõWôóApüAóBìoõzÞ
þìQukóBvðAúGþuBvcAôRnèþyôp×GBPÞ úPgBu þñìA ÿBø úðBg kõg ÿApG óBz×zO@ÿBø
îø þñürãüBWô QuA ÿpãük QüBßc úÞ løk | |.lñyBGóBìAokBøëõÓìlðrâqABOlðkõG

| |.koAlð úÞ koAk oApÚ óAôlñÞ úÛÇñì ok Bø úðBg òüA

óApùO úéXì

lükpâ QzùGqA ÿô óly ûlðAo IWõìoBÞ òüA
úPhüo óôpýGpG ûoByA B« ìõíÎ BýðBðôA wK ó@qAô
úG Bü ólG ok úð ô Quk ok ëArðA ÐüBì óly
ûp×ð àü wßu Bü kõg BG þvñW úÇGAo þOoBHÎ
.QuA ûkpÞ AlýK BñÏì
úÎByA ó@ ok úÞ Qýdývì lèõO óAoôk ok
óApHøo IðBW qA þHønì ïBßcA ô RAkBÛPÎA
ïBËð ÿBø úüæ ok ó@ YüôpO ô Bø BvýéÞ
QýèBÏÖ úcõèpu kApÖA þâkAõðBg ô þÎBíPWA
ô þñPyõð ú`ð@ ô QyAk oApÚ Qýdývì ÿBø >þHdì îüpì < pPÞk
óApHøo lýüBO koõì QvüBG þì kõG þì þðlðAõg
þ¿hy lüBÛÎ òüA ô kpýâoApÚ Qýdývì QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo

ô JAõS òýýÏO ÀgBy úÞ kõG þHønì óAôpzýK .ólýyôk êíÎ lñðBì úG þPèBc úG Qè@pG Quk kõg þvñW ÐüBy ÿBøoBPÖo qA þßü #
koõì ok ÁBg þøBâlük QÖpýì oBíy úG BÇg úPßðoBù^ òzýGpPvì úíéÞ þGBü BñÏì lñüApÖok .lyBG þì " ûp×ð àü wßu " Bü þüBÂoA
.QyAk kõWô þüBÂoA kõg :qAlñOoBHÎúÞQuAûlükpâÍBdè QýÖB×yqAþuoBÖRBýGkAokþüBÂoAkõgúíéÞ
óBâoA kõG þÎlì òýPuõâA Qñu ëBTì óAõñÎ úG oBPÖo àü ïBXðA ok Quk ÿpýâ oBßG :àü| | QuA RoBHÎ ó@ô QuAoAkoõgpG þÖBÞ þüBñÏì
îuBâoAô ûlññÞ úuõuôô þßüpdOoArGA þvñW .Jphì àüpdO úÇuAõG þvñW ÿkõñyõg úG ólýuoqA
Rõùy êGBÛì ok ûkAoA ô ëpPñÞ óly îýévO ólýyôk êßy þüõâ úÞ Quk QÞpc :ïôk| | úíéÞ þñÏì þGBü úzüo òßýè .þ¿hy
rýøpK , êíÎ òüpOõßýð BPuAo òüAokô lyBHýì .QuAkõgIüphOIWõìôúPyAk úG ô ûkõG ûlý`ýK þvýéãðA ok " òzýGpPvì "
úG .kkpâ þì ØüpÏO þvñW úÇGAo ÿoApÚpG qA .QukBGkõgÿqBuúP×y@:ïõu| | òüA ûlñøk êýßzO {hGoBù^ok úÇuAô òýíø
oõËñì úG BùñO þvñW úÇGAo òýPuõâA QñuoôBG .kõgÿqBuúP×y@BGïAõOólýyôk:ïoBù^| | {hG ôk (lyBG þì kõWõì þOBùHy QÓè
ÿBø úðõâ BPXýPð ô ûkõG úýWõO êGBÚ êTì lýèõO xAo ok , Ñõýy îÒo þéÎ þüBÂoA kõg ô pGoõO, úíéÞ þé¾A {hG ôk ô lðõzýK
ÐìAõW xõìBÚok kõWõì ÿ BøõGBOôõãìoApuA qA Bü ûlðqBu ûApíâ ÿBñÏì úG opKõPu òýñ`íø

þüBÂoA kõg Qynâpu

BG úvüBÛìok úÞ lðkõG óAkpìqApÆ îø þøBãüBW îø , þüBÂoA kõg qA îÎA þvñW oBPÖo pãük QHvð olßì ô þ×ñì ÿlük qBG pük qA úPÖpâ ÿBW lðõzýKôkpãük ÿõuqAôõu àüqA ûlðpG òýG
rýð þñømpËð qA úßéG þðlGpËð qA BùñO úð óAkpì úG úÞ þüBXðA qA þðBøk wßu , þüApâ wñW fçǾA îvýðBðôA . QuA úPyAk þì kõWô ó@ úG Bü QupG ÿBñÏì ok Qvì ô Quk ÿBñÏì ok xBñì
þñvc BùñO ô lðly þì þGBüqoA Bùð@ qA pO òýüBK þÛéO ïõìnì Rly úG lðlýìBXðA þíð êTì lýèõO QuA þvñW þüBÂoA kõg oBPÖo ïBXðA pO þíülÚ óAõPýì RoBHÎ òüA ÿõÓè IýÞpO qA .)óBPvK
Bùð@ ÿoôoBG óAõO ly þì oõ¿Pì Bùð@ ÿApG úÞ òPhüo òýìq pG þñHì óBñÎ kpßéíÎ qA úPÖpâpG úÞ RoBHÎ" òzýG pPvì " úÞ kpÞ QyAkpG úðõãñüA
óBðq òüA løk þì óBzð þhüoBO løAõy .kõG .lðlükpâ þì êýXðAoôBGúGúÞQuAòýìqÿôopGôA þñìÐüBì {èBì Bü {üBu ûlðqBu ûApíâ oBPÖo qA QuA
qA Bü Ao kõg þvñW qBýð þðBðõü ûly }õìApÖ lÚBÖ óBðq ,ÿkçýì ïõu ópÚ óBýðBðõü krðok
Büô wñXíø BG ÉBHOoA Bü , þüBÂoA kõg ÜüpÆ 12

| |.lñPgBuþìûkoô@pGwßuóApâoBÞ
ÿBø pùy qA þßü úÞ xõPéýì pùy ok
úéýuô QÖpýì oBíy úG þðBðõü lñíOôpS ô ÿoBXO
pãük ÜÆBñì úG wLu ô úÂpÎ oAqBG úG , lýèõO ÿA
Apð@ ûqôpìA Bì úÞ " wG wýèA " ïBð úG lükpâ okB¾
QÞBì úéýuô òüA . îýuBñzýì "ôléük " ïBð úG
ïp^ Bü Jõ^ wñW qA úÞ kõG kpì þéuBñO Qè@
óõPüq òÒôo ÿoAlÛì BG ûkB×PuA ïBãñø ok ô úýùO
ok óq þvñW ÿqBu kõñzg oõËñì úG ô úPzÒ@
úG îø Bø QÞBì òüA . ly þì ûkAk oApÚ êHùì
ÈGAôo ok Bü ô óq kõg ÈuõO þvñW BÂoA oõËñì
ûkB×PuA koõì pãük óq ÈuõO úðBüApâ wñW îø
þÏýHÆ pýÒ þÛüpÆ qA úÞ þðq úG .QÖpãýì oApÚ
" lðBuo þì þvñW ÿkõñzg úG Ao ÿpãük Bü kõg
þOoBHÎ úG îvülHüpO . ly þì úP×â " lHüpO
óBðq úÞ ly þì þvñW ÿBø QýèBÏÖ úýéÞ êìBy
þvñW ÿkõñzg oõËñì úG ÿpãük BG Bü kõg BG

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D.

American Board of Internal Medicine

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk|

|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ !!! .lðkAkþìïBXðA
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ óBðq úG «BÖp¾ Q×Î ÿBølñG píÞ qA ûkB×PuA
lñølýì óBzð kõWõì løAõyô ly þíð kôldì ÿApGûkB×PuAkoõìoArGAþñý^óBðqkrðôÝpyok
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ

ògBð ô õì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG lñGpíÞÑõðòüAúðAkpìÑõðûkB×PuAúGrýðóAkpì lÚBÖú`üõâklÎôk.kõGú`üõâþüBÂoAkõg
ô þßyrK IPÞ ok .lñPyAk þì ëBÓPyA Bø .kõG wì ÿpãük ô ûõýW ÿôBc þßü úÞ Al¾
Ùlø 1930 ÿBùèBu þcApW ÿBø åõèBOBÞ BüïBãñøokQvðAõPýìúßñüApGûôçÎúéýuôòüA
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # qAÿpýâõéWúðAkpìQ×ÎÿBølñGpíÞqAûkB×PuA koõì pvíø BG þvñW úÇGAo ïBXðA qA {ýK
.QuA ûlükpâ pÞm þüBÂoA kõg oBPÖo ïBXðA kõg ïBãñø ok ô Rõég ok kpýâ oApÚ ûkB×PuA
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW óApßPHìqA þßü ÿlñéOBßuA àyrK ÿkõì óBW þðBðqRAoBùÊApGBñG.QyAkkpGoBÞrýðþüBÂoA
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # oõËñì úG úÞ kõG ÿA úðAkpì Q×Î ÿBø lñGpíÞ pøBG lðkAlýìoApÚêHùìokAoBøú`üõâòüAúÞ
ûlükpâ þcApÆ þüBÂoA kõg ïBXðA qA ÿoAkqBG ô}qpèþÎõðólGþéÞoõÇG ôòãè,BKQÞpc
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse Ùlø ,þñø@ÿBø lñGpíÞ úðAkpì ïpÖok .lðkõG ApÖ Ao ólG puApu þvñW þãPhýãðApG wc

orýèô ÜüorO úéýuô úG BK wüoAôô Bø åpüõì óBìok # òýñ`íøôþupPukóBßìA ÿqBukôlvìþé¾A .QÖpãýì
úG þéuBñO Qè@ ÙApÆA ÿBÃÖ ókpÞ kôldì
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # QícArì kok lýèõOô ÍõÏð qA ÿpýâõéWoõËñì ûkB×PuA BýèBPüA oõzÞ ok îøkoBù^ ópÚ ok
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # .QuAûlükpâóAõñÎÝB×OARoõ¾ok úéýuô òüA .kõG ïõupì oBývG Q×Î lñG píÞ qA
QuõK ókpÞ RôApÆ 1873 ÿBùèBu úG ÉõGpì úé¾Bc áoAlì qAkõGûlyþcApÆqôBXOqAQÏðBíìQýðúGúÞ
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # - þðAôo RæçPgA ûpPvâ îXc qA þÞBc ú^oBK BG ó@ óôok ô kõG ûly úPgBu réÖ wñW
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # úGRokBHìþKoklyþìBÎkAúÞQuAþðBívW ÿBK òýGô óq òãè {hGô úPzâ òýürO ïpð ÿA
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # .kkpâ þì kpÖ ÅoBÎ þüBÂoA kõgoBPÖo ïBXðA BKúðBýìqAúÞþðBýì{hGok.kAlýì{yõKAoôA
õì }rüo óBìok # , õãýOoô : qA lðkõG RoBHÎ Rçßzì òüA ÿApGþédìôoAokAÿApGÿn×ñì«BÖp¾Qynãýì
îÞ , BüpPvýø , BýèõhýèBì , ÿrÓì RæçPgA xpPuk qA êHùì òßýè kõG ûly úýHÏO ÐÖk
ÀÛð , þüBñýG {øBÞ , þüAõñy ØÏÂ , þyõø òýñø@ÿBøRoõyòüAólýðByõKBG.kõGZoBg
, óõg {øBÞ , þðAõhPuA ÿBùüoBíýG , þüBüõG qA pvíø , lñG píÞ òüA ókpÞ ê×Ú ô óq òO pG
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # ôþvñWþðAõOBð,BývLKwük,þHéÚRçßzì óBñýíÆA óq wñW úÇGAo ÿoApÚpG óBßìA ïlÎ
.åpì«BPüBùð .lükpâþìòýíÃOpÆBg{ìAo@ôê¾Bcïqæ
áõWqA ÿoBývG ûsõu úÞ QuBXñüA IèBW
(818)343-0101 ......koAkúìAkAIéÇìòüA| | xBKAq lýéÞ úÞ kõG þðBðq úG ÉõGpì ûoôlð@ÿBø
}õâokAoþãzýíøoBÏyôlyBGqôpýGôkBy| | ÐÚõìúGôlñPyAkûApíøúGAokõgQ×ÎlñGpíÞ
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 pPùGþâlðq,pPùGwßu:úÞ lðkAk þìoApÚ kõg úÚõzÏìoBýPgAok Apð@ ïôrè

13 corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

IcB¿O QéÎ úG úÞÿoAkoBG óq ûkAõðBg
.lðlük Ao kAqõð ,kõG ûly úPzÞ{ñýñW

.kõG úPÖo óAõW Zôq òüA óBíOoBK@ úG qôo óBíø êPÚ óAõñÎ úG Ao ôA åpì õâoBÖ pùy wýéK ô ûBýu qôo lñ^ òüA lÏG .kõG ïA þâlðq úËdè òüBPðõÖæ BðAôBu pvK Quôk ô òülèAô #
úG ,úðBgkôo ok BðAôBu lƒvW ólƒy AlƒýK ïBýéüô úÇGAo òýíø ok ô koAk ÿpýãýK QdƒO ûoBGôk ïlðqpÖ ólük ,QyAnâ BìpG úÞ àüoBO AlýK úðBgkôo ok }lvW {ýK qôo lñ^ úÞ
óBüBK úÛÇñì òüA ok wvXO ûkpPvâ RBýéíÎ Ao úèBu 38 ,qôpÞ áôpG ô úèBƒu 32 ,òƒøõƒø Zôq àü .lññýHG Ao ôA kAqõð lðly ÜÖõì ly
òüA ok IéÆôAk ô oõìBì Bƒølƒ¾ ;QƒuA ûkAk ".kAk þâlðq úG þüBñyôo óq òüA úÞ lðA|îùPì þèBíy ÿBOõÞAk êøA
ëAolÖ ô þédì ÿBø|ïBÛì ÈuõƒO úƒÞ wƒvXO .QuA ûkpÞ QyAkqBG ".kõG BXñüA îø BðAôBu }BÞ" úG }lðqpÖ IcB¿O úðBùG úG Ao oAkoBG óAõW
òüAqA þÃÚBñPì ÿBø|QüAôopøõyô óq òüA YüBPð ZAphPuA óBìq BO kAqõð òüA QuAoApÚ
.lñPyAk oõÃc kõG ûly ûkAk IýOpO úG QuBùð@{ýK ûqôoôk kAqõð àüoõÆ ú^ úÞ krð ,ôA Qüõø óly þÏÇÚô ÿA óA ÿk {üBìq@ .lðA|ûlðBuo êPÚ
Ao qôpÞ áôpG ô òøõø ïBýéüô wýéK óBìríø kAqõð òüA lðA|úP×â wýéK úG Bùð@ ;lðA|úP×â wýéK .lðBíG þédì Qèôk ûBâoAõgpýy QdO {ýK qôo lñ^ qA úÞ BðAôBƒu kAqõƒð
îùPì óBupKqBG úG þüõãÒôok ô þüBGo ïk@ úG ô Jõg" Ao ôA þívW QýÏÂô wýéK úƒÞ Ao àü ÈuõO úPynâ úHñzßü qôo BðAôBu lvW 31 úHñy( ,kõy|þì ÿoAlùãð wýéK þPupKpu
úÞ qôo óBíø qA Quok ûkpÞ }oArƒâ "îèBƒu ok úÞ þèBc ok ô úðBƒgkôo ÿôo óAo|áBƒüBƒÞ ô }olK }õÒ@ ok oBG òýPvhð ÿApƒG )RôA
.QuA ûkpÞ ok BðAôBu ;lðoAk kõg {ýK ûly kõÛ×ì BðAôBu Qgok úñO àü úGô kõG ûly ûlý`ýK àýPuçK
wýéK úG qôpÞ îðBg ,úýèôA þüõWqBG ok .ly AlýK ,kõG ûly úPvG oôBñy .QÖpâ oApÚ }okBì òülèAô
óBykõg óBíOoBK@ úG Ao BƒðAôBƒu ôA kõƒG úƒP×â lülKBð RôA 19 qôo qA ,úèBu 22 ,BðAôBu
BG óBíüAq ÿBø|þâtüô koõì ok BO kõG ûkpÞ RõÎk ok úÞ þèBc ok lÏG qôo lñ^ ôA lvW ô kõG ûly
qôo ôk úÞ Q×â wýéK úG wLu ôA ;lðrG Ùpc ôA úPvG Qgok úñO àü úG ô ûlý`ýK àýPuçƒK
ô ûkq Ao Bùð@ úðBg ok BðAôBu ,oAlük ó@ qA wK
.ly AlýK úðBgkôo ok kõG ûly
.QuA úPyAnâ ôA êÓG ok Ao kAqõð úÞ þèBc ok kAqõð òüA åorGokBì ,BOpGoõð
FBÃìA wýéK oõÃc ok úÞ ÿA|úìBðoBùÊA ok ôA Bø|úðBuoqA ûlðqoõÆ úG }A|ûõð BGôAoAlük úËdè
Ao BðAôBu IüpÖ ô AõÒA l¿Ú úÞ úPÖpünK ûkpÞ BHüq" :Q×â ô kpÞ êÓG Ao ôA lƒy|þƒì {ƒhƒK

.kõy ôA kAqõð IcB¾ lðAõPG úßéG BO úPyAk ".QuA
oBG úu ok õâoBÖ pùy wýéK ,òüA kõWô BG òüAolKô BðAôBupvK Quôk ,þñOBì óõPyA
úPvðAõPð óAõW Zôq òüA óBíOoBK@ qA õƒXPvW òüpPùG òüA" :Q×â ôA ólük qA lÏG îø kAqõð

.lñÞ AlýK úðBìpXì QýèBÏÖ qA þðBzð
ok Zôq òƒüA lƒüõƒâ|þƒì wƒýéK óBƒìrƒƒíƒø
fpÆ þÃÚBñPì RAoBùÊA wýéK ÿBø|þüõWqBƒG

.lðA|ûkpÞ
þÎlì òøõø ïBýéüô ,ûBâkAk áoAlì pGBñƒG
kõG òüA løByô ûlì@ úðBg úG qôo àü úÞ QuA
qA óõg ókpÞ áBK ëBc ok )áôpG( }pvíø úÞ
kAqõð àü wLu ô ûkõG ïBíc ô þüõzPuk êgAk
ô QuBì ú`G òüA" :úP×â ô ûkAk óBzð ôA úG Ao

".îüA|ûkAõðBg àü Bì æBc
ô Bø|úèõc wLu úÞ úPÖpünK òøõø ÿBƒÚ@
pùy êgAk þèBÓyA êÇuok Ao þðõg ÿBø|{×Þ

.QuA ûkpÞ Qvýð úG pu
BðAôBu lvW qA þÖBßylHèBÞ YüBPð òýPvhð
fpWô JpÂô ÿpýâok þKok êPÚ qA QüBßc
.Qvýð Àhzì ôA óBíüAq ûõdð qõñø BìA koAk

pùy óBPuoBíýG ôk ûtüô ÿBø|QHÚApì
Ao ïAlÚA òüAô QuA úPzÞ åoõHðlèôA

!kõG oBíýG 84 êOBÚ úÞÿoBPupKïBXðAôoAkÿæBGqôkókAkúéýuôúG
úÞ þÞolì aýø ëBc òüA BG.QuA ûkAk
RBÛýÛdO êýèk òýíø úG ô kõG ûlzð AlýK ,lñÞ QGBS Ao BÎkA òüA ôk ok ÿoBPupK úÞ lðkpÞ ïçÎA þðBíè@ ÿBø|úƒðBƒuo #
.QuA ûlðBuo êPÚ úG AooBíýG 80qA {ýG ,oõzÞòüA óBPuoBíýG
.QyAk úìAkA óBñ`íø úG rýð ôA ô ûly îùPì êPÚ ûpÛÖ 84 úG þðBíè@oBPupK >êâõø réýð<
ûlƒƒzƒƒð ÿA|ûoBƒyA oBƒPƒupƒK òƒüA ûrƒýƒãƒðA úƒG pƒƒHƒg òƒƒüA ok úÞ lðkpÞ ïçÎA þðBíè@ÿBø|úðBuo.QuA ûkpÞ ÙApƒPƒÎA Bø|ïpW òüA
úG koõì òüA ok åoõHðlèôA wýéK wýDo >úíøõƒÞ óBƒøõƒü<.QƒuA îùPì lGA wHc úG oBíýG ôk òPzÞ êýèk úG êâõø ,2015 úüoõÖ ok
òüA úÞ þÞBñPzcô RBìAlÚA< :Q×â >ú`üôk kôq< þðBíè@ úìBðqôo {hG ok Ao oBíýG 80 qA {ƒýG úƒÞ kpƒÞ ÙApƒPÎA kpƒì òƒüA.lƒy

>QuA oõ¿O qA pOApÖ ,ûly IßOpì kpÖ 16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
17
ok úHhð óAqõì@|{ðAk óly úPzÞ
xõGõOA þðõâsAôpSA

Bì ÿApGqõñø úÞ þéüæk úG BñG úËdè ó@okô úSkBc ïBÞúG þðApüA óAõWõð óBãHhð pãük oBG|#
.QuA úPyAlðõéW úG þÖBÞ úWõO Qvýð Àhzì êìBc xõGõOA þƒðõƒâsAô .lƒñPÖo ôpƒÖ åpƒì
ûlñðAo QuA òßíì løk|þì óBzð úƒýèôA þƒuopƒG óBârìpø óBPuA ok qõì@|{ðAk úHhð óApPgk
.QyAnâ ÿBW pG þígq 33 ô úPzÞ 9 ,óApüA
>.lyBG ûkõG JAõg ûly }oArâ îýgô óBìôl¿ì qA òO 13 ëBc
BG xõGõOA úðB×uBPì ,ûAo wýéK wýDo úP×â úG
ok kõy|þì ZoBg ûkBW qA ô ûkpÞ ûkoõgpG êK rýðpÚ .QuA
òýñ^ òüA lüBHð BOlÎBÚô QuA þ×Þ ûkBW úßýèBc
úÞ kAk óBzð Bø|þuopG BìA kAk|þì jo ÿA|úƒSkBƒc oõüpùy 10 úÏíW qôo kAlìBG RBÎBu òýèôA ok
ûlýGAõg êÓG úG úÞ ûAo úýyBcokôokõg þâlýzÞ pPgk óAqõì@|{ðAk êìBc xõGõOA )pHìBPLu ëôA(
óBñýzðpu óBcôpXì ô RõÖ {üArÖA úG pXñì ûkõG
.QuA ûly óõâsAô óBârìpø óBPuAok úHhð
.QuA ûly ЃǃÛì ôk ok úƒHhð qõƒì@|{ƒðAk óApƒƒPƒgk
óAqõì@|{ðAk úÞ QuA óApüA ok oBG òýìlñ^ òüA JBñýì ô óAkôo ÿBøpùy qA óBPupýGk ô þüBíñøAo
Bü þdüp×O ÿBøôkoA þøAo úÞ úHhð óBüõXzðAk ô JAoAk óBƒPƒupƒùƒy ok óBƒãƒðAqpƒÖ ÿôkoA þƒƒøAo

.lðA|ûkõG

ûkBW ok þâlñðAo údðBu oB^k lƒñƒPƒvƒø þƒíƒéÎ wðAsoôA óBìqBu RBýéíÎ óôBÏì úƒPƒ×ƒâ úƒG
.lðõy|þì ûlñðAo þâkõè@|JAõg xõGõOA þðõâsAô QéÎ ,óApüA

êìBc xõGõOA 1376 lñ׃uA 26 iƒüoBƒO ok .QuA ûkpLu óBW ïk ok ûlñðAo .QuA ûkõG
pývì ok Øüpy þPÏñ¾ ûBãzðAk óBƒüõƒXƒzƒðAk ,Q×â Bø|úðBuo úG óApƒüA ûAo wƒýƒéK wƒýƒDo
þÂBüo RBÛGBvì ûoôk òýìôkô QvýGqA QzâqBG xõGõOA QÎpu úÞ kAk óBzð úýèôA ÿBø|þƒuopƒG
,kõG ûly oArâpG qAõøA óApí^ lýùy ûBãzðAk ok úÞ kkpO úÛÇñì qBXì QÎpu qA {ýG ô ûkõG qBXì çìBÞ
úG óBüõXzðAk qA p×ð Q×ø ô kpÞ ÉõÛu ûok úƒG ô QÎBu àü ûlñðAo úÞ þüBXð@ qA ô QuA ûkpßð
úPzÞ ûBãzðAk òüA þíéÎ RBC ýø õÃÎ ôk úÖBÂA ;kõG úPÖpâ oApÚ óBìpÖ QzK êƒHƒÚ QƒÎBƒu îýƒð
êìBÞ þâkBì@ BG lüBG BOlƒÎBƒÚ xBƒuA òƒýƒíƒøpƒG
.lðly
qA þÂBüo lýÛƒÖ úƒÓƒGBƒð þƒðBƒgAqpƒýƒì îüpƒì .QuA ûkpÞ|þì þâlñðAo
:kpÞ úÖBÂA ÿlýíc òývƒclƒíƒdƒì oAkpƒu
.kõG úSkBc òüA óBâlðBìqBG úG kôoô úñd¾ ok ûlñðAo úÞ kAk óBzð Bø|þuopG<

óApùO úéXì

ÿôoBø óBÖõO óBâlük Iýu@úG áæõG AolðBu ÿoæk óõýéýì àü àíÞ

îýÞ ,RoBø òüõÞ ,óõvðBW òüAôk òüA êÚAlc úÞ QuA oAôlýìA ôA Qßéíì ÿoBW oæk óõýéýì àü >úGmBW< îéýÖ pãüqBG #
þW ÿk ,rKõè p×ýñW ,AlðApýì ,óBýyAkoBÞ úÞ lñÞ îøApÖ Ao þÇüApy lðAõPG óBÖõO .kpÞAløA ÿôoBø óBÖõO óBâlük Iýu@úG
úG oæk oArø 25 àü pø ÿq|þW ô úvðBýG ,lèBg
þðrük QèAô þðBLíÞ .lðA|ûkpÞ àíÞoõËñì òüA .lðõy ldPì ûoBGôk Bø|þüBßüpì@ xArãO lüly óBÖõO pSA pG úÞ þèBc ok
.kpÞ AløA jpu Iýé¾ úG oæk óõýéýì àü rýð ,lü@|þì æBG J@ BK Qzø þPÚô :Q×â ÿô óBzüBø|úðBg Bü ûlük Iýu@ ïkpì qA ÿkBüq oBíy
òüA úG oæk óõýéýì àü kpÞ ïçÎA rýð áõHvýÖ BK Qzø J@ þPÚô ,koAlð þüBW QuBýupãük ÿBø|ûpù^ úG áæõG AolðBu ,lðA|ûkAk Quk qA Ao
òüA qA þèBì àíÞ ÿAløA BG úÞ QuõýK ÿoõùzì
.lñÞ|þì QgAkpK oõËñì .QuA fpÇì úÞ QuA óBvðA ÈÛÖ lü@|þì æBG
òüA qA óBÖõO òüA þGApg óArýì kôo þì oBËPðA pðAô óAokApG þðBLíÞ BG úÞ ÿkAkoApÚ BG áæõG .lðA|ûkpÞ QüBíc ïkpì
óBÖõO òüA pSA pG p×ð 19 óõñÞBO .kõy pPzýG îø óõýéýì 20 ,QvG >úGmBW< îéýÖ ok ÿqBG ÿApG jpu Iýé¾ þíülÚ óBýìBc qA úÞ áæõG
úG oæk koBýéýì 3 qA {ýG ô lðA|ûly úPzÞ qA ê¾Bc kõu úHuBdì BG ô kpÞ QÖBüok oæk óBìqBu òüA úG Ao kõg þèBì àíÞ ,QuBßüpì@
IvÞ oæk óõýéýì 70 ÑõíXì ok ,îéýÖ }ôpÖ
.QuA ûly koAô Iýu@ ïkpì ÿBø|úðBg .kpÞ AløA
.kpÞ þuBýu îývÛO kõWô BG Q×â pãüqBG òüA

þßýLíèAoBßyqoô ûpËPñìpýÒôqõìpì åpì

ok þüBýíýy kAõì úðBgoBÞooBX×ðA .Qynâok ÿqõìpìô IýXÎ ÿqpÆ úG þßýLíèA fpÇìoBßyqoô|#
kpÞþígq Aop×ð àü xArãO phPuA ØÞ ok QÖo óAlýì úG õüo 2016 àýLíèA ok úÞ þüBßüpì@ ûlðôk wðoõO lüõük
.QuA ûly ÝpÒ }A úðBg phPuA ok qõìpì þéýèk úG ôA .ly AlýK Bðôrüo@ok ÐÚAô wßéGôk þðBíOoBK@
kAõì úðBgoBÞ òüA ok |.QuAúPuBgpG kAõì lýèõO úðBgoBÞ àü ok oBX×ðA # | ok eH¾ 7:30 QÎBu lüõük óBW þG lvW .QyAk ëBu 31 koAk þüôpK åo àü úÞoBßyqoô òüA
|.QuA ûly|þì lýèõO þüBýíýy xArãO ok þGqApÞúPÖpãG@pùy ok þüBýíýy óly ÝpÒ êýèk Bñy óõñÖ BG þüBñy@ ïlÎ Bíévì ô kõG ÿpøBì pâBñy ôA .kõG ûly AlýK }A úðBg phPuA
kAõì Qzð ô p×ð àü óly þígq UÎBG ôA QynâokpHg .QuA ûly ÿkBüqoBývG ÿBø {ñÞAô UÎBG ûlðôk òüA åpì .QuAûkõHðôA
}rüo ô ÿôoBø óBÖõO pÆBg úG úðBgoBÞ òüA .QuA QuAo Qíu qA ïôk p×ð wðoõO.QuA ûkõG ûpËPñì pýÒ oBývG úPyo òüA óAoBßyqoô püBu ÿApG
ô kõG ûly þãPÖpãG@ oB^k óAoBG òýãñu | |.QuA ûly þüBýíýy
J@ mõ×ð úÞ lðkõG ûkAk oAlzø úðBgoBÞ óæõEvì 9 oBX×ðA òüA ,þédì RBìBÛì úP×â úG
oBX×ðA ÑõÚô .kõy oBX×ðA UÎBG QuA òßíì QÚô úG kAlìBG 2 QÎBuok )RôA 31(oõüpùy
þGqApÞ pùy ok þüBýíýy úðBgoBÞ àü ok þédì
|.QuA ûly þüBýíýy kAõì Qzð UÎBG þñíüA RBýéíÎ ÿrÞpì ,ó@ þK ok ô ûkAk ÿôo
ûkB×PuA koõì kAõì ,úðBgoBÞ óApülì úP×â úG oõPuk ,úðApýãzýK ïAlÚA àü óAõñÎ úG pùy
ô QuA ëBÏPyA êGBÚ Rly úG úðBgoBÞ òüA ok ÿpPìõéýÞ 1.5 úé¾BÖ BO þðõßvì òÞBìA úýéhO
þ×Pñì pãük ÿBøoBX×ðA ÑõÚô óBßìA òýñ`íø lðA úP×â þédì ÿBø|úðBuo |.kpÞokB¾Aoêdì
ûkB×PuA koõì kAõì qA þÃÏG òýñ`íø .Qvýð óBíu@ úG þøBýu kôk oBX×ðA êdì qA úÞ

.QuA þíu

18

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA

rürÎ óBPuôk óBÖõÆqA úðBgoArøl¾
lðA|ûlük Iýu@ÿôoBø
ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApG
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok þðApüA
|www.SmartDoctors.info

þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì

SmartDoctors

þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao|
. lýñÞkoAô

lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýìpPÞk BGpPzýG RBÎçÆA ÿApG ô ÿôoBø óBÖõÆ pSApG úðBg oArø 100 úG àükrð QuA úP×âlý×u jBÞÿBø|ïBÛì qA þßü #
| .lðA|ûlük Iýu@ó@qA wK êýu
(310) 724-8584|
QuAõg løAõg ûpãñÞ qA Qèôk QuA úP×â lý×u jBÞ þégAk QýñìA oôBzì ,RpuBG ïBO
19 |.lñÞIüõ¿OóBâlükIýu@³ úGàíÞÿApGAoþPüoõÖÿA|úWkõG

oæk óõýéýì àü ûkAk ûlÎô Bßüpì@ÿoõùíW wýüo MìApO lèBðôk kõy|þì úP×â ëBc òýíøok
|.løk ÁB¿PgA xArãO ok kAlìA RBýéíÎ úG Ao }kõg þ¿hy RôpS qA

|.lðA|ûkAkQukqAxArãOQèBüAokAokõgóBWp×ð33îÞQukóõñÞBO óBÖõÆqBÒ@qA
õXPvW úðBg úG úðBg þðBzð {O@ ÿBøôpýð lzßG ëõÆ úP×ø ôk QuA òßíì úÞ þOBýéíÎ ok

.lññÞ ÿoô@|ÐíW Ao kBvWA îø ô lñøk RBXð lðoBPÖpâ þèô |ûlðq qõñø úÞ Ao þðBvÞ îø BO lññÞ|þì
ok þüBýíýy kAõì úðBgoBÞ àüô lðA|ûly êýÇÏO xArãOok Q×ð ÿBø|ûBãzüæBK ,óBÖõÆ þKok

| |.QÖpâ{O@óõPuõýøþßükrð
þñýG {ýK ô QuA ûly úýéhO lñÞ|þì lýèõO ÐüBì lüBvÞôpK úÞ BíÞo@ úðBgoBÞ ÙApÆA ÜÆBñì

|.løk ÿôo oBX×ðA þPc ô pPzýG Üüpc kõy|þì
ok kõy|þì þñýG {ýK BìA ûly êülHO þüAõPuAoBzÖpK ûkõO àü úGpÂBc ëBcok ÿôoBø óBÖõÆ

|.koBHG òýãñu óAoBG þÞBPñÞ BO BðBürüõè qA Ðýuô ÿA|úÛÇñì ok ûlñü@ qôo lñ^
qõñø êýu þíuo oAlzø BðBürüõè JpÒ JõñW qA þÛÆBñì ô xArãO Ýpy JõñW qA ÿBø|{hG ok

|.QuBWpG
?QuA ûkõG úðõã^ óApdG BG úéGBÛìok lý×u jBÞkpßéíÎ
qA oæk koBýéýì 125 qA {ýG úG æBíPcA QèBüA òüA Q×â ÿpHg þvðAp×ñÞ ok xArãO oAlðBìpÖ
|.lPvüBG kõg ÿBKpu ûoBGôk lðAõPG BO QyAk løAõg qBýð ëAolÖ Qèôk úWkõG
úÞ QuA ûpãñÞ qA úWkõG QuAõgok òüôlO ëBc ok Qèôk QuA úP×â óAoBãðpHg úG RpvG ÿBÚ@

.lyBG "úðæõEvì"
ÿApG xArãO ÿBøqBýð úßð@ qA wK kôrÖA úíø òüA BG kpßð úDAoA àíÞ òüA óArýì qA þ¿hzì oBì@ôA

|.ly løAõg fpÇì rýð ÿA|ûoBGôk QuAõgok ly pO Àhzì ÿqBuqBG
ïAlÞpø úÞ lðA|ûlük Iýu@êýuô óBÖõÆ þKok úðBgoArø 100 kôlc :QuA úP×â RpvG ÿBÚ@

.lðA|ûlük Iýu@ rýð pùy þìõíÎ ÿBø QgBupüq kôrÖA ôA .lðA|úPyAk úíýG qA þOôB×Pì ûpùG
àü QuA ûkAk ûlÎô MìApO ÿBÚ@ QuA úP×â rýð lý×u jBÞ ÿõãñhu ,qolñu þHÞBø AoBu
ÁB¿PgA xArãOô BðBürüõè ûlük Iýu@ïkpì úG àíÞ ÿApG Ao kõg þ¿hy RôpSqAoæk óõýéýì

| |.løk
ok óBâlük Iýu@ BG oAlük ÿApG úñýGBÞ pãük ÿBÃÎA ô ÿoõùíW QuBüo óôBÏì wñK àüBì

|.lñPvø xArãO

óApùO úéXì

AkBðBÞoAõu|úgp^ôk wýéK
QÖpâAo þüBßüpì@åorG þ`ÚB^BÚ

AlPGAok úÞlðA|ûkpÞQyAkqBG Ao ÿkpÖ AkBðBÞok ëApPðõìoAõu úgp^ôk wýéK óAoõìBì # Bø|úHøAo xBHè BG QÚpu
qA þßü úÞly Àhzì AlÏG þèô lyBG BK ûkpg }ôpÖ kAõì àü QuA òßíì lðkpÞ|þì pßÖ
qA lðA|ûkpÞ}çO úÞQuA óq ôk IýÛÏO ok lüõâ|þì ,ÿA|þG|ÙA ,Bßüpì@ëAolÖ wýéK#
.QuBßüpì@ok Aq|îøõO kAõì ÝB^BÚ þé¾A óBíùPì .lññÞÿkqk BýðAõéývñK QèBüAok þßðBG
Áõ¿hì ûkBW àƒü ok þƒðq|Qƒzƒâ òƒýƒc ok óAoõƒìBƒì ,AkBƒðBƒÞ ÿBƒø|úƒðBƒuo }oArƒâ úƒG
IýÛÏO qA wK ô lñøk|þì ØÚõO oõPuk ,ûkõG olhìkAõì êíc úG óõñËì úÞ ÿkpÖ úG ÿoAõu|úgp^ôk .lðkõG ûkpÞ òO pG Ao Bø|úHøAo xBHè kõg ïAlÚA òüA ÿApG ÝoBu ôk òüA ,ÿ@|þG|ÙA úP×â úG
BýðAõéývñKok êüõupñOpùyok þßðBG óAlñìoBÞqA kõg údéuA ókAk óBzð BG óqôk òüAqA þßü
.lðõy|þì ôA QyAkqBG úG ÜÖõì rüpâ ô þGBPÖ@ àñýÎ Bùð@ qA þßü ô lñPyAk òOpG Ao Bø|úHøAo xBHè àðBG ÝoBu ôk pø.lñÞ|þì ëõK QuAõgok
RBìBÛìpÇgpüs@ókoô@ok Al¾ úG BG àðBG óBñÞoBÞqA þßü úÞ ó@qA wK luo|þìpËð úG .kõGûkq

.lñPhüpâ êdì qA óBÚoBu ,kpÞ pHgBG úSkBc òüA qA Ao

oõùzì úzýKpñø úðBHy êPÚ
ûoBPu 5 êPøok ÿA úýÞpO

úèõéâÿAl¾ ólýñy qA lÏG êPø þPýñìA óAoõìBì ÿA úýÞpO ÿBø úðBuo }oArâxBuApG #
.lñPÖpâxBíO wýéK BG Bø ÝBOAqA þßüqA

þüBuBñy áoAlì QèB¾A úG wýéK óAoõìBì ,BPðB`ýu úðõøõDBg ÿBƒOBƒÞ QƒyAkqBƒG qA wƒK ÿA úýÞpO òßðBìpÞ@rýéýÖôqBíyBy òÆô kõè@óõg lvW BG ïpW úñd¾ úG kôoôqA wK wýéK
.lññÞ|þì êÛPñì ûBãuBK úG Ao ôA ô lðõy|þì áõßzì ôA þüBßüpì@ .ly úWAõì lðkõG ûlýuo êPÚ úG úèõéâ BG úÞ

QuAo Quk óBPzãðA qA þßü pg@ lñG úÞ kõy|þì úWõPì wýéK ,ûBãuBK ok ÿoBãð|QzãðA òýc ûlzð koAôp×ðôk òüA ÝBOA úG ÿpãük Àhy úÞ løk þì óBzð êPø þPýñìA ÿBø òýGoôk þuopG
ú¿hzì òüA qA ûkB×PuA BG ,óBðõñËì RBÎçÆA àðBG ok õXPvW qA wK úÞ ûly ÐÇÚ óõñËì kpÖ lñ^ úÞ þíülÚ òßðBì løk þì óBzð þðõðBÚ þßyrK }oArâô ïpW úñd¾ þuopG YüBPð .QuA
.QuA ûkpÞ þzÞkõg úG ïAlÚA úzýKpñø òüA úG àýéy qA lÏG kõG úPzâqBG úýÞpO úG Bßüpì@ qA êHÚ qôo
.QuA IýÛÏO QdO Bßüpì@ok ûlíÎ þ`ÚB^BÚ óAõñÎ úG BPðB`ýu ÿBÚ@ lðõy|þì úWõPì
òÊ úG Ao ê¾æA þuõDæ kpÖ òüA Bßüpì@ ÿBøqpì qA QÊB×cô RpWBùì óBìqBu ,xBuA òüApG 20
,ÿõñýéüA ,õüBøôA ,óBãýzýì ÿBø|RæBüA ok ÿqBƒPvÞA ô BƒðAõƒXüoBƒì }ôpƒÖlƒðBƒG àƒü ÿpƒHøo

.QuA ûkAk oApÚ IýÛÏO QdO áoõüõýð ô BýWoõW ,Quõ^BuBì
,BPðB`ýu ÿBÚ@ÿpýãPuk ÿApG ÿoækoArø 25 ûrüBW òýýÏO BG îø Bßüpì@þégAk QýñìA RoAqô
ÿApG îø AkBðBÞõüoBPðôA óBPuA ,òüA pG ûôçÎ.QuA ûkAk oApÚ IýÛÏO QdO kApÖA QupùÖ ÿæBG ok Ao ôA
BPðB`ýu ÿBÚ@ QyAkqBG îßc.QuA ûly okB¾ IéW îßc úGBzì ÿBø|ïBùOA pÆBg úG BPðB`ýu ÿBÚ@
okB¾ olhìkAõì }ôpÖ ÿApG }çO ïBùOA úG ô Bßüpì@ óBãýzýì QèBüA ok 2005 ëBu ok oBG òýPvhð
ÿApG ÿlülW QyAkqBG îßc îø 2013 ëBu ok.Qhüpâ wýéK Quk qA ôA óBìq ó@ok þèô kõG ûly

.QyAlð pHg ôA þâlðq êdì qA wýéK þèô ly okB¾ ôA

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Büo@RBìlg Ao kõg ÿBK úÞþðq áBðkok QHÚBÎ
!QyAnâòýyBì koõHyAk ÿôopG
ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG
,kõG úPyAnâêýHìõOA koõHyAk ÿôopG ,}pvíø þâlñðAo óBìq ok Ao kõg ÿBK úÞþðq#
óApüA ÐÖBñì QÊB×c pPÖk úG ÉõGpì oõìA úýéÞïBXðA .ly þÞBðkok úSkBcoB^k
QÚô ÑpuA ok ,þu .ÿk òPãñyAô ok
òüA lñüõâ þì ïkpì .QuA Bøôokõg óBñýzðpu òýG ok ëõíÏì þéíÎ koõHyAk ÿôo BK ókAk oApÚ
| ÙkB¿O úPHèA .lñÞ|þì kBXüA Ao ÿpO|QcAo QýƒÏƒÚõƒì þƒðæõƒÆ ÿBƒø|RpƒÖBƒvƒì óBƒìq ok oBƒÞ

.lüoAnãðkoõHyAkÿôoAokõgÿBKlüBGAp^úÞløk|þìóBzðçìBÞ| Audra Tatum

(310)234-9770

lý×u RoõLuBK àü.QuAûkAkjolðkpÞ|þìþâlñðAoôokõgok}pøõyô|Tatum |úÞþðBìqokÙkB¿OòüA
Mýy órýPýu úGpÂRlyúPHèA.QuAúPuõýKÑõÚôúGà^õÞB« PHvðÙkB¿OàüôûlyrHuBø|ó@ÿõéWôokõg

þðApüA RoõLuBK-| .QuA ûkõG þÖBÞ Aõø úvýÞ óly qBG ÿApG
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ - úG Ao|Tatum | ÿõðAq úÞ ûkõG ÿlc úG Aõø úvýÞ óly qBG Rlyô ûkõG koõHyAk ÿôoôA ÿBK
rýð ôA ÿôqBG ô BK óAo ô áqõÚ òýñ`íø .QuA ûly }A|þñýG óly úPvßy UÎBG ô ûlýGõÞ {Ooõ¾
kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -|
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-| .QuA úPvßy
ûkAkoAlzøÙkB¿OóBìqokÿlWQcApWûoBGokôAúGúzýíø}pøõyúÞlüõâ|þì|Tatum |
oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -| ûkõG þcApW òülñ^ lñìqBýðôA RBcApW óBìok .QuA ûkAlð }õâ úý¾õO òüA úGôA úÞ úPHèA .kõG

qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -| .QuA ûkõG qBýð óBìq ûBì àü qA {ýG ôA ûoBGôk òPÖo ûAo ÿApG .QuA
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ RBcApW,ëBTìÿApG.lñÞ|þìïpðúXñKôQukÙkB¿OòüAÅoAõÎBGrýðqôpìA|Tatum |þPc
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA 4 qA {ýG Bü ûkpÞ lñéG Ao óAoBíýG lðAõO|þíð Apüq lñÞ oBÞ wðAsoôA ok lðAõPð ôA ûly UÎBG ûkoAô

.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O .lPvüBG BK pu QÎBu
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok - .lyBG|þì QÎBuokpPìõéýÞ 354 BO QÎBuokpPìõéýÞ 161 qA Aõø ÿBø|úvýÞ óly qBG QÎpu
úG Aõø úvýÞ ÿõéW ok þy àü òüApGBñG QuA þÖBÞ ÙkB¿O ok óBvðA ólG òPyAk|úãð ÿApG ôpýð òüA
þâlñøBñK ô ZAôkqA
.kõy ÿlW RBcApW UÎBG lðAõO|þì þðBu@

(310)234-9770

1388 Westwood Blvd Ste. 202
21 Los Angeles, CA 90024

óApùO úéXì

ÿBø ÑõÂõì ëBHðlG úÞ Qvø îø òýíø pÆBhG óBvðA .lýìBð Bùð@ òüpOlüly óAõPýì Ao þâkq ûõýy ok ,þøBýâ IÆ oôBzì ô ûkAõðBg ô ákõÞ xBñzðAôo ,ÿrXñì àìBýu pPÞk #
;lñßG þðApãð ÑõÂõì Ao Bùð@BO kkpãýì ÿA ûkBu ô þâlðq ok úÞ kõzýì ëçPgA òüA oB^k þðBìq þHýÞpO ,ûõýy òüA .lñÞþì ûkB×PuA )|Balance Theory|(| | "ëkBÏO úüpËð" qA kõg óBìok
lükpO ,BùPuk ókõG ØýTÞ ,ÝBÆA þíËð þG êTì úG þâlðq îùì Rçßzì Bü êßzì êcok ûtüõG îPvýu RæçPgA óBìok ô ÀýhzO ,ó@ok úÞ,þøBýâÿBøôoAk rüõXO ô þðBìok óAôo qA QuA
ô úð Bü ûkpÞ ê×Ú Quok Ao ërñì Jok úßñüA ok lÛPÏì Àhy kõg þñÏü ;lyBG ûlýuo QvG òG
{ýGô îÞ Bì þãíø úÞ ÿpãük þuAõuô ëBíÎA ÿApG þøAo ô QuA ûlýuo QvG òG úG úÞ lyBG | | .kõzýì ïBXðArýð ólG þüBýíýyôpPßèA ëkBÏOô JB¿ÎA þuBñzðAôo úHñWqA ,þH¿Î
þH¿Î îPvýu .koAlð kõWô rƒüpƒâ ô RBƒXð
| |.îýPvøBñy@Bùð@BG þéÞ oõÇG Ao JApÇÂA îüçÎ lƒðAõƒPýì óBƒvðA
þPÚô ,ly ûoByA æBG ok úÞ oõÇðBíø BƒìA þâlðq Yðoô kok lðAõPG úßýðBìq BO lñßG êídO
þðApãð {øBÞ ÿApG úÞ lupG úÇÛð òüA úG óBvðA ô ûkpÞ þüBuBñy þ¿hzì Jõ^oBù^ àü ok Ao
,koAlð þéc ûAo }A þâlðq þíüAkô lüly ÿBø oBzÖ {øBÞ ÿApG lðAõPG rýðô ;lølG ÀýhzO
pýÒ ,îùHì þñìABð xBvcA àü oB^k úXýPð ok þPcô þPÚõì lñ^pø þéc ûAo JApÇÂA îüçÎ
ô .kõy þì ëpPñÞ êGBÚ pýÒ ô ,þñýG {ýK êGBÚ ,Ùpc òüA Àƒhzì úƒðõƒíð .lƒGBƒýG ÿpƒøBƒÊ
úÞ QuA þPzcô ô ûpùèk xBvcA óBíø òüA oApßO BG çTì Àhy úÞ QuA xAõuô ÿoBíýG
úG þPÚô .Qvýð êídO êGBÚ óBvðA rÓì ÿApƒG ûlükBð ÿBùGôpƒßýì ô ïpƒW BƒG BƒùPuk òƒPvy
Ao óBì þâlðq Rçßzì îýðAõPð úÞ îýupG þüBW ûly úÞ îø ÿpøBÊoõÇG Ao Bùð@pÇgô lãñXýì
þƒñýÏì þƒuBƒvcAô ÿpƒßÖ Jõƒ^oBƒù^ àüok úßýðBìq .lñßýì ÙpÆpG QÎBƒu lƒñ^ ÿApƒG ô
lñ^pø Ao þéc ûAo îýðAõPð ûtüõG ô ;îýñßG áok

L-Theanine| þøBýâþøôoAkô )|Panic Attack|( þâkq xApø ëçPgA

ÿoBíýG úÞ QuA QÚõð@ ,îýGBýG ,Rlì þðæõÆ oõÇG Ao kõg úðBhGBPÞ ÿBùGBPÞ BƒíƒüAk þƒvƒÞ ú×g koAk úÞ lñßýì pßÖ kpÖ úÞ þüBW BO ólýzÞ {ƒüArƒÖA ô ÿkBƒ¿ƒÚA þƒðApƒdƒG ȃüApƒy #
Apüq ?Ap^ .lüBýì óBì ÕApƒu úƒG þƒâkq xApø ok Ao þ¿hzì îËð BO lñý^ þì îøoBñÞ þÛýÚk ô ,þÛÇñì pß×O RolÚ ókAk Quk qA ,kõzýì ûkq JBPy ÿBýðk ok rýì@ Qðõzg ÿBƒøoBƒPÖo
þH¿Î îPvýu pÇg äðq ÐÚAô ok ,þâkq xApø pG ô ,ûkpÞ kBXüA kõg ÙpÆA kôldì Èýƒdƒì qA Ao kõg êÛÎ koAk lñßýìpßÖ úßñüAqA Qzcô ô JApÇÂA qôpG ÿApG Ao þÎBíPWA úñýìq ,qôpìA
{hG úG )ûBâ@kõg pƒüq Bƒü( ûBƒâ@kõƒg pƒýÒ lñ^ pø þèpPñÞ {üõg ÙApÆA à^õÞ ÿBýðk pPzýG ú^ pø .QuA ûkpÞ pPzýG ,þâkq xApø
úG úÞ }BG ûBâ@ þñÏü ;QƒuA rƒÓì ûBâ@kõƒg xpPuA {øBÞ ÿApG Ao þéc ûAo ,lGBýG ÿpøBÊ .lølýì Quk þñìABð xBvcAoB^k ÿpOpýTÞ ÐíWok BùðBvðA
;ÿA ûlƒýuo þƒâlƒðq qA þƒƒðApƒƒdG ÿA úƒécpƒì ÿpøBÊ oõÇG þPc ,{üõg JApÇÂA ô þðAôo þâkq xApø oBƒ^k BƒùƒðBƒvƒðA Bƒì Apƒ^ þƒuApƒø úƒðBƒãýG ûlƒülƒK ,lƒðõƒzG þƒüBƒùñƒO ô
êßy Bíy þâlðq ÿBñÏìôpüõƒ¿Opãük úßðõ^ þâlðq þé¾A êßzì BìA .QuA úPÖBü ûly úÞ îø "ÿkõg pýÒ" qA xpO þñÏü )|xenophobia|(
þðAõPýíð pãük úXýPð ok ô .koAlƒð þƒ¿hzì QuA þéßzì .QuA ÿpãük rý^ Àhy òüA | |?îüõzýì RôB×Pì Bì ô òì BG ú`ð@ ô úßð@ qA xApø ô ô
,úÏìBƒW ,þƒPvø óBƒùW BƒG Ao Rkõƒg úƒÇƒGAo óBvðA rÓì BìA .lGBHýíð þéc ûAo ó@ ÿApƒG úƒÞ þðAôo RæçPƒgA úƒÞ kpƒÞ BƒÎkA óAõƒO þƒì
þñÏü ;þƒñßG ؃üpƒƒÏO óBƒßükrƒð ô ,óBƒPuôk þñìABð ô þ×ýéßOçG ÈüApy òýñ^ lƒðAõƒPƒýƒíƒð QùW þH¿Î îPvýu úÞ lñƒPƒvƒø þƒOBƒìçƒÎ .løk þì }pPvâ Ao lyBG þì
úG ÿqôo îýð ÿApG lðAõPG ÈÛÖ þPc úÞ þìõù×ì .lñÞ êídO þðæõÆ Rlì úG Ao ÿA ûlññÞ óApãð Bì úG BO kpG þì oBßG BùðBvðA Bì úG ókAk oAlzø "JApÇÂA úéíƒc" fçƒÇƒ¾A îPƒc oõƒÇƒG
úPÖo ÙApdðA úG óBì þâlðqpývì úÞ lñßG ïçÎA úßñüA Bü .lüA ûlýñy Ao )|panic attack|(
ûoB^ ûAo pâA ,kõzG pOlG lðAõO þì rýð qôpG qôo ô þOôB×Pì Rly BG Apð@oBG àü êÚAlc Bíy kõg
xApø ,JApÇÂA ÑAõðA þìBíO óBýì ok .îýGBýð ÿA úÞ QuA òüA îùì ëAõu BìA .lüA ûkpÞ úGpXO
)þâkq xApø ,pPùG úíWpO Bü( JApÇÂA úéíc
ëõÆ ok þÏýuô oõÇG BùðBvðA Ap^ ô Qvƒýƒ^
úGpXO Apð@ îýðAonãýì Bì þãíø úÞ ÿqôo úðBHy
",JApÇÂA úéíc" fçǾA òì pËð úG ?lññßýì
attack | ÿApƒG þƒuoBƒÖ úƒíƒWpƒƒO óAõƒƒñƒÏƒG
úG JApÇÂA úÞ Ap^ .lyBG þíð eýd¾|panic
)|excessive worry|( lc qA {ýG þðApãð
xApø Bü|panic attack | BìA .lñßýì ûoByA
lñßýì ûoByA þOBðBXýø ô oBßÖA ïõXø úG þâkq
þðBùâBð ûpùèkô Qzcô àüqA kõzýì þyBð úÞ

| |.ëpPñÞêGBÚpýÒô
êüm koAõì qA þgpG êìBy JApÇÂA îüçÎ
,þãÖçÞ ,ÿoApÚ þG ,lüly þðApƒãð :kõƒzýì
{LÆ ,þøBñK þG ,òýüBK w×ñG kBíPÎA ,ÿlýìABð
ÙpÆqA .úñýu QívÚ kokô ,w×ð þãñO ,IéÚ
,Rlì ûBOõÞ lñ^ pø þâkq xApø îüçÎ pãük
ô Qzcô :lñðBì ,lñPvø pO lüly ûkBÏèA ÝõÖ BìA
Bìôrè þ¿hzì ÑõÂõì ô ÐHñì úÞ ÿlüly xpO
lñßýìpßÖÀhyúßñüAqAlüly ûpùèk,koAlð
w×ð ok þðAõOBð xBvcA ,ûly þHéÚ úéíc oB^k

22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

{øBÞ ÿApG úÞ þøBýâ ÿôoAk àü BXñüA ok .lølG {ìAo@ Bíy
kpGoBÞ þâkq xApø ûtüõG ô JApÇÂA îüçÎ pýÒ {hG oBÇgA þñÏü þâkq xApø
.kõyþìþÖpÏìëBíWAoõÇG,koAk áok þüBðAõOpãük úÞ þH¿Î îPvýu ûBâ@kõg
þøBýâ ÿôoAk àü óAõñÏG |L-Theanine | wK ;ïoAlð Ao þâlðq QýÏÚAô qA ÿqBu þñÏì ô
,ûpùèk ,lüly þðApãð {øBÞ ÿApG lì@oBÞ áoAkAþPcAoÙApÆAQýÏÚAôîøAõgþíðpãük
ÿoApÚpGô,þH¿Î{ñOô,ÿoApÚþGôþãÖçÞ kApÖA þPÚô úÞ Qvø îø òýíø pÆBhG .îñÞ
rüõXO ÿpßÖ ô þðBXýø {ìAo@ xBvcA ,lðõzýì lüly îüçÎ BG þâkq xApø oB^k
àü óAõñÏG ÐÚAôok| L-theanine | .kõzýì xBvcA kõg kõWô ok Ao ÿkBüq Qzcô
GABA | þüBýíýy ûkBì QýèBÏÖ pG ,îürð@ kõg êÛÎ lðoAk úÞ lññßýìpßÖ úßðõ^ .lññßýì
ëpPñÞ rÓì ok RBuBvcA rÞpì QýèBÏÖ pG úÞ(| QuAòýíøpÆBhGîøqBGô.lñølýìQukqAAo
.koAnãýìpýSBOÿrÞpìþH¿ÎîPvýuok)koAk lüly úéíc ÐÚõì ok úÞ lñPvø ÿkApÖA úÞ
ô ûly QÖBü rHu ÿB^ ok |L-theanine | .lðôpýìëBcqAôûly}õùýG,Qzcôôûpùèk
ëçPgA oB^k úßýðBvÞ ÿApG ûtüõG ó@ Ùp¿ì qA %4 kôlc úÞ lñølýì óBzð ïBÚoA ô oBì@
| |.kõzýìkBùñzýK,lñPvøJApÇÂA ,lðõzýì lüly þâkq xApø oB^k úßýðBvÞ
òýìBPüôÿAoAkrHuÿB^úßýüBXð@qA| |:ÉBýPcA þì þüBW úG Apüq ;lññßýì þzÞkõg úG ïAlÚA

Ao óõg QËéÒ úÞ þñýìBPüô( lyBG þì|K | ÿBýðk xõíéì QýÏÚAô BG óBy úÇGAo úÞ lñuo
ûlññÞ ÜýÚo ÿBøôoAk úßýðBvÞ )lølýì {üArÖA Børý^ òüpO ûkBu pãük ô ûly ÐÇÚ ÙApÆA
òüpýLu@ ô ,òülìõÞ ,òüoBÖoAô lñðBì óõg ok óBñ`ð@ QèBc òüA .koAlð þüBñÏì óBzüApG
ÿB^ úÞ Ap^ ;lñyõñGrHu ÿB^ lüBHð ,lðoõhýì lññßýìxBvcAúÞlñßýìkBXüAQzcôóBzüA
| úPHèA .lñßýì îÞ Ao BøôoAk òüA pýSBO rHu úÞ lðpýãýì îýí¿O ô úPyAlð Apð@ êídO pãük
kõWô þøBýâ ÿôoAk êßzG|L-theanine úzýíø ÿApG óBüBK þG Yðoô kok òüA qA Ao kõg
BG Roõzì ëBHðlG( lñðAõPýì kApÖA òüA úÞ úPyAk ûkõGþâkqxApøoBPÖpâpâAwK.lññÞÁçg
{øBÞ ÿApG ó@ qA )þøBýâ IÆ òý¿¿hPì ok úÞ QuA òüA pãðBzð lýðAlG ,lýPvø óæA Bü

| |.lññßGûkB×PuAkõgûpùèkôJApÇÂA Bü þÛÇñì( þâorG QvG òG àü úG þüBW
ólG ok îèBu êÛÎ úÞ lýyBG úPyAk kBü úG koAk Bíy þH¿Î îPvýuô lüA ûlýuo )þ×ÆBÎ

QuAîèBu óBO þâlðq pývì úÞ lølýì oAlzø Bíy úG
|health body = clear mind ó@ ÿApG pOkôq ú^ pø QuA ïqæ ô QuA ûBHPyA

lýyBGîèBuôkBy | | .QuAûlzðpükþéýgBOlýñßGÿpßÖ
23 óBüBK |L-Theanine|

óApùO úéXì

úG úÞÿoõùzì ÿBø ûpù^ þÖpÏì
lðA ûly îùPì ÿoAq@ákõÞ

pPýéâÿpâ.3 lñuoþìpËðúGoõðpKóBñ^þøBâÿpñøôþyqoôóBâoBPu.lñzgokþíðóBâoBPuïBíO#
ÿApƒu úƒðApƒO ô ûlƒñƒðAõƒƒg óBùñK Bùð@þâlðq qA þüBø QýÏÚAô lðõy þì UÎBG ô lññÞþì oõÞAo ÿkBÎ ïkpì óBíz^ úÞ
ok {üBø úðApO úƒÞ þƒvýéãðA oõð úG óBy îz^ úÞlñPvø þðBvÞúzýíø ëBc òüA BG .QuApÃì ÑBíPWA ëBc úG þøBâúÞlðBíG
QyAkoAlÖpÆoBývG óBPvéãðA ûBýu ÿBøqAoô lññýHG Ao óBùñK ÿBø úyõâó@lñðAõO þìô kõy þíð ûpýg Bø ûoBPu òüA òýÒôok
RBƒÃÚ IƒýXÎ þƒƒìAlƒƒÚA ok .lññÞBzÖA òüpüBu ÿApG Ao óBâoBPu
úG AoôA BO kpÞ JBXì Ao ûBâkAk òè@ÿkôô .1
.lññÞ ïõßdì wHc ëBƒu 16 IƒXƒÏƒO qA þƒßƒü lƒüBƒy
úu úG úÞ kõG ûly îùPì ÿpâ ëBc òýÎ ok ô òüpOrƒýãðApƒG
qôBXO þðõðBÚ òu püq pPƒgk òüA þìBuA òüpOrýì@ ÄýÏHO
òƒƒýƒíƒø ÿApƒƒG .QƒƒuA ûkpƒƒÞ ô pƒãüqBƒG ïBƒðlƒƒG QƒƒupƒƒùƒÖ
þzñÞAô aýøô kpßð QìAlðqApGA }kõg ûkpÞqA QÖpâoApÚ úíÞBdìrýì ÿBK þPÚô BìA lypýãPuk ûqAô@pƒK ô úƒÓƒGBƒð óAkpƒƒâoBƒƒÞ
okôA ÿApG Ao þìpW òýñ^ RAqBXìpTÞAlc þÂBÚ BO ly UÎBG òýíøô kAlð óBzð þðBíýzKpG þñHì qA .lyBG òè@ ÿkôô ,Bßüpƒì@
þíð þvÞ qõñø .kpýãƒG pƒËƒð pßÖ QuA òßíì úÞ QùW òüA
úýƒHƒñƒO pƒÆBƒg úƒG ÿpƒâ lƒðAk þvÞ QuA òßíìoõÇ^ lýñÞ
òüA Bü kpÞ ÿoBÞ òýñ^ }kõg ÿA ú`G úG Bƒßüpƒì@ áBƒg ok
þðAõýc oBÞ òüA qA BσÚAô úƒÞ úð BìA lyBG ûkpÞ ÿqAok Quk
.kõHð óBíýzK úPÖpãð oApÚ IýÛÏO koõì BùñO
îƒø JõƒHdì óBƒñ`íƒø úƒƒßƒéG
oõéýO wðoõè .4 îùPì }A úèBu Q×ø ûlðAõgpPgk úG ÿqAok Quk ïpW úG òè@ ÿkôô .koAk QýÏÚAô òüA BìA .lyBG
QuõƒK ûBƒýu ûoBƒPu òƒüA úÇGAoúÞòüAúéíWqA,ly}AþâlðqokþuBuARApýýÓOUÎBGBìAlzðQGBSïpWòüAlñ^pø.ly
pÆBgúGoBGòýèôA,ÿAûpÛðûkpK qAlÏGôoBÖBýì.kpÞpýýÓOkõG}pvíøôoBßíøþðæõÆRlìúGúÞxBñypupãüqBGôoBÖBýìBG}A
îéýÖ ok úÞ ÿpýãíz^ {ƒÛð .kpÞ ápO þPyq oBPÖo òýñ^ RAqBXì úG Ao ôA òè@ ÿkôô BG þâlðq ëBu 13
kpÞ B×üA áoõüõƒýð ÿBƒø ëõƒÒ
ôA ëBHÚA ûoBPu BìA ly oõùzì þßvðæõK òìôo .2
.QuAûkpÞoApÚpGÉBHOoAþðõðBÚòupüqÿAú`GpPgkBGlyïõéÏìúÞAp^lýzgolðkBüqþéýgîø îéýÖúÞôA.QuAóõñËìÿoAq@ákõÞúGúÞQuAþðBvÞqAþßüBíñýuûqAô@pKôoAlìBðóAkpâoBÞ
.lyïõßdìwHcëBu{yúGÿoAq@ákõÞïpWúGôA krìBðÿkBüqÿBøîéýÖþðAkpâoBÞpÆBgúGôúPgBuAoiéOêvÎûBìôÿoBìqoú`GêTìÿoõùzìÿBø
òüA þPc ô ûly oBßuA ûrüBW
êâõÖ koBW .5 úG ,ûkpÞ kõg ó@ qA Ao ûrüBW
ok úƒÞ þƒðBƒvƒÞ pƒPƒzƒýƒG .QuA óõñËì ÿoAq@ ákõƒÞ
lðA ûkpÞ kkpO Bßüpì@ ÿBøôpPì þüBø îéýÖ lñðBíø þßvðæõK
ïBð .lñuBñy þì Ao êâõÖ koBW þHýXÎ þâlðq kqBu þì úÞ
ôpPì ÿBø óAoõPuo BG ôA ûpù^ ô .úPyAnâ pu QzK Ao
ôA úÞ Ap^ QuA ûlƒy òƒýXÎ êOBÚ ôk {ýK Bƒø ëBƒu
kõG Bø óAoõPuo òüA ÿõãñhu êPÚ úG ïAlÚA úÞ ÿA ûpýXðq
úÞ QuA þðBìq ÿApG òƒüA BƒìA þì Bßüpì@ óAlñíOôpƒS ïBƒÎ
ok óAlñg ûpù^ ó@ BƒG koBƒW oAkoBG úÞ AoôApvíø ,lðkpÞ
úð kõG ÿA ûoBPu }kõg úÖpc úG úðBýzcô þƒéßy úƒG kõƒG
pPgk ôk ly ïõéÏì úÞ þPÚô lðly UÎBG ô lðlðBuo êPÚ
oApÚ þvñW oAq@ koõì Ao óAõWõð QHvð ÿkBüq ûlÎ ÿkolíø
ÿBzÖAqAlÏGkoBW.QuAûkAk þßvðæõK òìôo kpÞ BÎkA úèBu ûkrýu ÿpPgk lÏG Bø ëBu BìA kõy úPhýãðApG åorG óAkpâoBÞ òüA úG
.QuA{PýìõßdìóAoôkólðAonâëõÓzìóõñÞAîøôlyïõßdìóAlðqûBì188úG{øBýuÿBøqAo qAwKúé¾BÖçGþßvðæõKúÞAp^QuAfõP×ìóBñ`íøúÞÿAûlðôpK.QuAûkpÞÿqAokQukôAúG
Ao BølükpOô ày ,ïAlÚA òüA BGôA .QzãðqBGoõzÞ òüA úGrâpøô kpÞ ápO Ao Bßüpì@áBg BÎkA òüA
pKõÞxõÞoBì .6 úG Bßüpì@ qA ZoBg ok óBñ`íø þßvðæõK .lýzhG RõÚ þÞBy ÿBÎkA ókõG þÏÚAô úƒG QƒHvð
ûoBPu úG êülHO BO QÖo þì úÞ kõG þðBâlñðAõg qA þßü QuA ÙôpÏì þK otéK úG úÞ pKõÞ xõÞoBì .QuA ëõÓzì þðAkpâoBÞ

24

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
25
þì pøBÊ oBG àü ëBu lñ^ pø koAk àupPì þìpâ pHPÏì ûrüBW ÿApG úÞôA .kõyoBâlðBì ÿA
.kõy BG QuA ûly lülðBÞ îø þÛýuõì ûqõc ok
úG AõèBu ly UÎBG koAk úèBHðk îéýÖ òüA úG xõÞoBì kõG ûkpÞ QüBßy úÞ ÿokBì ÿBÎkA
úG Rpùy ApøBÊ þèô kõy oõùzì QÎpu Rpùy óBíu@ qA ûkpÞ ÿqAok Quk }A ú`G
óAõWõðÿpvKúé¾BÖçGóõ^lyïBíO}op BìAûlzðQGBSBÎkAòüAqõñøú^pâA.kpÞÉõÛu
úÞ óõíÃì òüA BG kpÞ îýËñO þPüBßy ôA úýéÎ xBvcþüBøBÎkAòýñ^úGQHvðþìõíÎoBßÖA
qA þßü þðAkpâoBÞ òýc ok êHÚ Bø ëBu AõèBu úÞkõGòüAxõÞoBìRAqBXìòýíøÿApGôQuA
þÏýHÆ pýÒ úÇGAo úG oõHXì Ao ôA {èôA ÿBø îéýÖ .ly }õìBg QÎpu úG {Opùy ûoBPu

õPüô ók .7
ók ïBð úGpPzýG úÞ ApâoBì Qvñüô
ÿBø ûoBPu qA þßü QuA oõùzìõPüô
úðBýì ok úÞ kõG þðõürüõéO ÿBøõy
þOpùy úG ÿkçýì oArø ôk ëBu ÿBø
ók ëBHÚA ûoBPu BìA lýuo þðkpßðoôBG
úG ly ïõéÏì úÞ kpÞ ëõÖA þðBìqõPüô
ÿqAok Quk úèBu ûkqAôk pPgk ôk
ô lýupð ïBíOA úG ôA ûlðôpK .QuA ûkpÞ
lñÞ QÖBüok Ao {OAqBXì QvðAõPð

.kpì 25015 ëBu ok óõ^

.QuA ûkpÞ AõèBuoõPßüô .8
úPuAõg ôA qA AõèBu kpÞ BÎkA QuoõÖ óBOBð | áBñupO îéýÖ ôk óAkpâoBÞ AõèBu oõPßüô
oApÚpG Ao úÇGAo òüA {íéýÖ ok oõÃc ÿAqA ok ok .QuA ôk ô àü| Jeepers Creepers
ûkAk òO QuAõgok òüA úG oB^Bð úG ôA ô lñÞ xõGõOA BG úÞ óAõWõð ÿA ûlÎ ,îéýÖ ôk òüA
ÿBø ëBG pG IýÒ pýO lñðBì QüBßy òýíø .QuA pýâ ûkBW òýGok lñPvøôkoA àü þøAo úuolì
ûok pÏÚ úG Ao ôA ô kpÞ QGB¾A AõèBu Rpùy îz^ qA BùñO úÞ úPgBñyBð ÿkõWõìô lñPÖA þì
.lñÞ þì pýuA Ao Bùð@ lñÞ þì úünÓO Bø óBvðA
.QgAlðA þyõìApÖ ô ÕçÞ úýHy ÿA ûpù^ úÞ BKrüpâ kõWõì òüA

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

ÿkoBýéýì RôpS ok ÿkBüq îùu îø BýèApPƒuA óBùW óq òüpOlñíOôpS
.QuA úPyAk óBzüA

îðBg ûlƒy pƒzƒPƒñƒì RBƒÎçƒÆA xBƒuApƒG
IcB¾ ÿoAlìBùu BG QÞoBzì óôlG RoBùñüo

.lðpýâoApÚ óBùW óAlñíOôpS ûpìqok òüõð
ô >wPýâ êýG< qA wK >RoBùñüo< îðBg
óBùW kpÖ òüpO lñíOôpS óAõƒñÎ úƒG >îƒýéuA<
àíÞ BG ô Ýçg ÿBø ûlüA BG ÿô.ly úPgBñy
óq òüpOlñíOôpS óAõñÎ QuA úPvðAõO QðpPñüA
.løk ÁB¿PgA kõg úG Ao óBùW
ô koBýéýì 14 ókõG AoAk BG þüBýèApPuA óq òüA
òüpOlñíOôpS qA þßü óAõñÎ ,oæk óõýéýì 400 BG lðA|úPvðAõO RoBXO ÿBýðk ok Bø|óq|#
ÿBø|ûlüA ô þGBüoAqBG òüõð ÿBø ûlüA úDAoA
.lzÞ|þì álü úG kõg BG Ao óBùW kApÖA

pƒËƒð òƒüA qA ô QƒuA QƒÞpƒƒy ÿlƒƒ¾ok 100 òýG ok RoBùñüo îðBg úßñüA úG úWõƒO BƒG
.kôo þì oBíy úG óBùW kpÖ òüpOlñíOôpS koAk oõÃc óBðq ÿBýðk qA óBùW óAlñíƒOôpƒS
úƒPƒÖpƒâ oApƒÚ úƒðBƒuo JBƒdƒ¾A úƒWõƒO koõƒƒì
óBW ûõýG ,>óõPèAô þPƒvƒüpƒÞ<ôA qA êƒHƒÚ úG kõg ÿBø ûlüA BG BùñO RoBùñüo îðBg.QuA
koBýéýì 52 RôpS BG )RoBì ëAô VoAô( óõPèAô ûlzð JBhPðA óBùW óq òüpOlñíOôpƒS óAõƒñÎ
.ly|þì úPgBñy óBùW óq òüpOlñíOôpS ÿoæk óAõñÎ úG }olK òø@ äñu ólÏì úßéG ,QuA

ok óBùW òø@ äñu ókBÏì òüpPâorG qA þßü

!óBíè@ok QzãðA þPzÞ

.lyoArâpG óBíè@ok >QzãðA |þPzÞ< ÿBø|QGBÚo òýíPzøô ûBXñK|#
oArâpG óBíè@ JõñWok BüoAôBG QèBüAok>òÖõùvOpãéýÖ<pùyok >QzãðA þPzÞ< RBÛGBvì |
BG QzãðA òüpO|ÿõÚ þÖpÏì ÿApG óBâlññÞ|QÞpy ,RBÛGBvì òüA ûoôk òýíPzø ô ûBXñK ok.ly

.lðkpÞ QGBÚo pãülßü
pãülíø óBPzãðA rýì àü ÿôo óBâlññÞ|QÞpy ô luo|þì ÿkçýì 17 ópÚ úG RBÛGBvì òüA úÛGBu

.kõy qôpýK Bø|ó@ qA þßü ïBXðApu BO lñzÞ|þì Ao

28

www.TEHRANMAGAZINE.com !kq þì óõ×ývÞBu ,lðkpÞþì þcApW Ao }rÓì

SOHEIL GOEL D.D.S QdOõýHÖ úÞ þðBìq.îýñÞ êíÎ Ao kpÖ ó@,koAk >õýGBÖ ók< ïBð úG òƒývüqõƒì àƒü|#
úPuAõgôAqA ,QÖpâoApÚ ÿ@.o@.|ïA.|ÙA òßuA êíÎ ïBXðA ëBc ok óBßyrK úƒÞ óBƒñ`íø
êDõâêýùu pPÞk ô ûkAk }õâ þÛýuõì qA þüBø|úÏÇÚ úG BO ly qA Ao oõìõO BO lðkõG ÿô rÓì ÿôo pG þcApW
Quk úG þüBùð úXýPð .lñÞ úìrìq Ao Bùð@wLu òƒPgAõƒð úƒG ëõƒÓzì,lƒññÞ ZoBƒg }pƒƒu
àyrLðAlðk fApW úÞ kõG õýGBÖ rÓì qA ÿlÏG|úu úzÛð àü ólì@
þÛýuõì kpßéíÎ BG ÈHOpì úÛÇñìôoõìõO êdì .ly óõ×ývÞBu
õßvývðAp×ðBu àý×ýuBK ûBãzðAk qA êý¿dPèA ÕoBÖ òPyAkpG òí BO lðkpÞ }çO óBßyrƒK
.kõG ûly Àhzì ó@ok rýð rÓì qA þüBø|{hG úG ,oBíýG òüA rÓì qA oõìõO
êßülìô Bø úíýGpTÞA ëõHÚ rÓì úzÛðqA þcApW êíÎ òýcok óBcApW ly|þì þ¿¿hO ÿBø|RoBùì úG ÉõGpì úÞ ÿô
óAlðkô óBøk þüBHüqô |þìõíÎ óBìok # õýGBÖ.lñÞ QüAlø Ao Bùð@ BO lðkpÞ ûkB×PuA õýGBÖ
úÞ þðBìq ok ô kõG oAlýG þcApW ëõÆ ïBíO ok .lñðBupð þHýu@
Bø óAlðk þâlýuõKqA ÿpýâõéW # ôA ,lðkõG ÿô rÓì ÿôo pG oBÞ ëõÓzì óBßyrK qBG 2015 ëBu úG õýGBÖ Rç߃zƒì Ñôpƒy
úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok # ؃éPhì ÿBƒø|ÿkõƒéì ókpƒÞ úƒìrƒìq ëBƒc ok wüolO úG óAlýÛýuõì òüA úÞ þðBìq ,kkpâ|þì
qA Bùð@ òßuA úßñüA {üBìq@ ÿApG óBßyrK.kõG óBùâBð õýHÖ óBìq ó@ ok .QgAkpK|þì þÛýuõì
óæBvâorGô ëB×ÆA þßyrLðAlðk # ,QuA oAkoõgpG þPd¾ ô QƒÚk óArƒýƒì úƒ^ úG ÿô.kpÞ úGpXO Ao ÑõùO ô úXýâpu ,îøõƒO
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK # ÿô rÓì úG Ao þßüpPßèA ØýÏÂ ÿBø|ëBñãýu BG BXð@ ok óBßyrK úÞ ly êÛPñì óBPuoBíýƒG
ÿBø|{hG QÚõì oõƒÆ úƒG BƒO lƒðkpƒÞ ëBƒuoA oõìõO àü kõWô úWõPì òßuA þO|þu ïBXðA
þñý^ {Þôoô äñülðBG # oõìõO òüA úðB×uBPì.lðly ÿô rÓì ok åorƒG
.lññÞ êPhì Ao ó@ qA þß^õÞ BG úÞ QyAk oApÚ õýGBÖ rÓì qA þPívÚ ok BÛýÚk
(818)907-9900 ly|þì ëçPgA oB^k õýGBÖ ópÞ úìrìq pâA ÉBHOoA ok þÛýuõì }qAkpK ô òPgAõð þüBðAõO
ÈHOpìrÓìqA {hG ó@úÞ lðly|þì úWõPì Bùð@
ENCINO PLACE ó@ qA QvüBG þì ô ûkõG þÛýuõì }qAkpK BƒG .kõG
16101 VENTURA BLVD STE 329 ENCINO, CA 91436 úÏuõO úG Quk pPv^ôo ûBãzðAk ok óBÛÛdì
.lññÞ JBñPWA
29 ÿApG óB߃yrƒK oõƒìõƒO òƒPƒyAkpƒG qA wƒK úìBðpG
õýGBÖ þÛýuõì ÿBø|RoBùì úG úßñüA qA óBñýíÆA >|Translational Brain Mapping|<
ok BXðBíø BO lñPuAõg ÿô qA ûlýupð þHýu@ êHÚ QvüBG|þì óAoBíýG úìBðpG òüA þÆ ok ô lðkq
òýýÏO {ýKqA þÛýuõì úÏÇÚ àü þcApW ÝBOA àü ,lðpýãG oApÚ þcApW êíÎ QdO úßñüA qA
Bùð@ rÓì qA ô ûkAk ïBXðA Ao RBzüBìq@ qA ÿpu
.kqAõñG óõ×ývÞBu BG Ao ûly ïAlÞ úÞ lñGBüok óBßyrK BO ly|þì úýùO òßuA
okBÞ óly þOBuBvcA UÎBGõýGBÖ oBÞ òüA þüBðAõO lñðBì BøkpßéíÎ ïAlÞ úG Bƒø|QƒíƒvƒÚ
àü úßñüAqA Ao kõg QüBÂo Bùð@ô ly þcApW
úG AklXì Ao þÛýuõì òPgAõð RoBƒùƒì óAõƒW .QuA ÈHOpì óBGq }qAkpK ô þPÞpc
ok JB¿ƒÎA ô rƒÓƒì fApƒW ,pƒ`ƒéýƒK Jô
.lðkpÞ ÿlñíPüBÂo qApGA ûkoô@ Quk rýð {øôtK òüA ok úƒÞ pƒPƒvƒ^ôo ûBƒãƒzƒðAk
QcApPuA õýGBÖ ÿApG þcApW êíÎ qA lÏG oõìõO Ùnc :kpÞ oBùÊA QuA úPyAk ÿoBßíø
ôA ûBì lñ^ Qynâ qA wK ô ly rüõXO ÜéÇì úPyAk oApÚ ó@ ok úÞ þédì úG úPvG rƒÓƒì qA
qBÒ@ Ao þÛýuõì }qõì@ oBÞ AklXì QvðAõƒO oBíýG ÿApG þùWõO êGBÚ ÿBølìBýK lðAõƒO|þƒì
îø ô oõìõO kõg îø :kôrÖA ÿô.lyBG úPyAk
.lñÞ ô lñðBupG Iýu@ QÖBG úG lñðAõO|þì ó@ Ùnc
úìBðpG ,óBßyrK úP×â úG êPhì Ao rÓì ØéPhì ÿBø|{hG òýG RBÆBHOoA
>|Translational Brain Mapping|< ÝBOA úG oBíýG pø úßñüA qA êHÚ ,òüApGBñG .lññÞ
ÿBø|QívÚ qA àýìAlÞ úßñüA qA Bì áok kõHùG úG àüpø koõìok QvüBG|þì ,kõy ûkBPupÖ êíÎ
àíÞ QuA ÉBHOoA ok þÛýuõì }qAkpK BG rÓì Bì .koô@ Quk úG ÿkBüq RBÎçÆA óAoBíýG qA
qA þüBø|{hG úG ólðBuo Iýu@ óôlG îýðAõO|þì
ok {øôtK òüA.kpÞ QýíøA oBíýG kpßéíÎ ô þâlðq ÿApG úÞ rÓƒì
.QuAûlypzPñì>|Current Biology|<

óApùO úéXì

pýãG þðAõWpývÞA ,ûlGoækoArø 8

ûqBO óõg ,oækoArø 8 QÖBüok ÿAqAok Bßüpì@ok wýuBC O ûqBO óBýñG {ðAk QÞpy àü|#
.lñÞþì ÜüorO ëBu 35 ÿæBG kApÖA úG óAõWô

lðA ûly þèBvðBýì óAoôk koAô ô úPyAk þèBu ô òu úÞ ÿkApÖA úG óAõW kApÖA qA óAõW óõg ëBÛPðA
ÿApG kp×Gp¿dñì ÿA ûõýy óAõñÎ úG ó@ qA ô kõG ûly fpÇì þéýhO ô þíéÎ ÿBùíéýÖ ok pPzýK
êßy úGô ûly ÿoôBñÖô îéÎ ÿBýðk koAô þíuooõÆ úG lñü@pÖ òüA æBc BìA ly þì kBü þüApãðAõW

.kõy þì úüAoA ÿoBXO ûlüA àü

óBùW þðõßvì úÛÇñì òüpOkpu

.QuA úýuôooõzÞëBíyok þüBPuôo óBùW þðõßvì úÛÇñì òüpOkpu #

ôûlyÐÚAôõßvývðAp×ðBuokkonâþìó@wýuCBOqAëBuàüBùñOúÞ| Ambrosia |QÞpy ëBíyokúÞQuAóõÞBýíüôAïBðúGÿpHýuAolñOokþüBPuôoóBùWþðõßvìúÛÇñìòüpOkpu |
.lñÞ þüAqlì@ok úG ïAlÚA ,pO òvì kApÖA úG óAõW óõg ëBÛPðA ÜüpÆ qA koAk l¿Ú .luo|þìrýð kApãýPðBu úWok -81 BO þøBâ BPuôo òüA ÿBìk .koAk oApÚ oõzÞ òüA

àü ÿkçýì 16 ópÚ qA ô pPzýK .Qvýð ÿlülW óAlñ^ rý^ òvì kApÖA úG óAõW óõg ëBÛPðA ûlüA
oBÞ òüA BG QyAk ûlýÛÎôA .kõG ûkpÞ fpÇì Ao ûlüA òüA xôôBHýè xolð@ ïBð úG þðBíè@ óAk þíýy
.kõy þì êÛPñì úPynâ ôA qA þèBu ô òu úÞ ÿpãük kpÖ úG óAõW óBvðA àü úWõO êGBÚ óAõO ô ÿspðA
IÚAõÎ BG þèBÛPðA òýñ^ ly þüBuBñy îPvýG ópÚ ok þðõg ÿBùøôpâ ÑAõðA úÞ þPÚô BO ëBc òüA BG
ïAlÚA ÙõðAlâõG olðBvßèA ïBð úG xôo ÜÛdì àü úPynâ ópÚ QvýG úøk ok .ly þì ûApíø ÿoBHâpì
þüBñýG kõHùG qA ôA .QuA ûkpÞ AlýK ÿpPzýG ÿspðA ,ëBÛPðA òüA qA wK ly þÎlì ô kpÞ ÿoBÞ òýñ^ úG

.QuA ûly ØÚõPì {üBøõì }rüo lðôo kõG þÎlì úßñüA IèBW ô kAk pHg kõg
,ÜýÚk RBÏèBÇì ïBXðAqA wKô ûly êíÎ koAô|Ambrosia | QÞpypÂBcp¿Îok BìA æBc

.QuA ûkpÞ úÂpÎ ÿoBXO ûlüA àü Roõ¾ úG Ao kApÖA püBu úG óAõW óõg ëBÛPðA lðôo

þñý^ QhHyõg Zôq òüpO|òvì

þñý^ Zôq òüpO òvì úèBu 101 >óBy äðõü äðBýy< ÿBÚ@ô úèBu 100 >óBýyôô< îðBg #
.lðA úPÖpâIÛè

30

www.TEHRANMAGAZINE.com

úðBg àü ØÛuok êvÎ åorG ÿôlñÞ

.ly AlýK êvÎqA þíýËÎ ÐHñì wýéãðA >püBypPvýè<ok þíülÚ úðBg àü ØÛuqA|#

AlýK óBy|úðBg ØÛu ok Ao êvÎ îýËÎ ÿôlñÞ àü wýéãðA >püBypPvýè< pùy ok Zôq àü |
Bu@|ëõÒ êvÎ ÿôlñÞ kõWô úWõPì úðBg ïBíc ØÛu qA >êvÎ< ókpÞ úß^ BG Zôq òüA.lðkpÞ
îýËÎ ÿôlñÞ þðõéÞ òüA.kõG ÿkçýì îølXø ópÚ úG ÉõGpì Zôq òüA Qðõßu êdì úðBg.lðly

.lðkõG úPgAkpK êvÎ lýèõO úG ô kBXüA úðBg ïBíc ØÛu ok Ao kõg êvÎ

31

óApùO úéXì

lðoõg|þì îøõèAq Bø|þñý^

.lðA|ûkpÞqBGoAõgrý^|úíø ÿBø|þñý^ þüAnÒ ûp×uok Ao kõg ÿBWoAõhðõg ÿBøõèAq #

þPvìok þâlñðAo êýèk úG þðôo òüô QyAkqBG

ïkpì þâqBO úG.koõg|þíð Ao ó@ óBùWqA þüBW aýøok þvÞ aýø úÞ lðoAk þüBøAnÒ Bø|þñý^ ÿApG êâ 183 lPüBðõü pPv`ñì ÿApG ÿqBG 393 þéì îýO ÜGBu óBPýKBÞ ,þðôo òüô #
úGõèAq ókoõg úÞ lðlÛPÏì Bø þñý^.lðA|ûkoô@ ÿôoõèAq ókoõg úG óBùW oõzÞ òüpO|QýÏíWpK .kq îýO òüA QdO úÞþÏÚõì þâlñðAo ïBùOA úG ,óBPvéãðA

.QuA lý×ì oBývG óõg oBzÖ ô ÿrÓì úPßu óBìok ,æBG þüAnÒ }qoA pÆBg 9 òuok óBPvéãðA þéì îýO ÜGBu óBPýKBÞ .ly QyAkqBG ûkõG þéßèA RBGôpzìpýSBO
ëBu ok ô ,QuõýK óõOoôA ûBãyBG úG þãèBu þéì îýO iüoBO ok óq|êâ òüpPùG
ÿBøoõzÞok óBGpÚ lýÎ RçýÇÏO òýèôA ÿApG QyAk ëBu 16 ÈÛÖ úÞ þPÚô ,2002 püBz^ ok }A|úðBg þßükrð ok ,óBPvéãðA
?QuAqôo lñ^ þìçuA
.kpÞ AlýK oõÃc îýO òüA IýÞpO ok oBG .ly ØÚõPì wýéK ÈuõO
ôk ok þðôo ,óõOoôA úG òPzâqBG qA wK þéì îýO ÿApG oBG 119 úÞ þðôo òüô
þðq êâ óBPvéãðA pOpG äýè ok îýO òüA oAlük þãPvzðqBG úPynâ úP×ø ,ûkpÞ ÿqBG óBPvéãðA
píS úG BG ôA .kpÞ ïçÎA Ao þéì îýO qA kõg
.QuA ûkpÞ îýO iüoBO îWBùì òüpO|ÜÖõì êâ 59 ólðBuo
þÖpc kAlüôo òüA ûoBGok püBz^ wýéK
QuAõgok îø óõOoôA ëBHOõÖ ûBãyBG ô ,ûkrð .QuA óBPvéãðA þéì
13 qA wK ëBvìA óBPvGBO ,úèBu 31 ,þðôo
.kpÞ ko Ao pËð oBùÊA ÿApG þu|þG|þG ûBãyBG úG ,lPüBðõü pPv`ñì îýO ok oõÃc ê¿Ö
pOpG äýè qA úP×ø úu ÿoArâpG qA wK
ÿqBG 3 qA qBýPìA 4 IvÞ BG óõOoôA ,óBPvéãðA .QuõýK óõOoôA
ô óBPvéãðApOpG äýè þðBìpùÚ úGpXO úÞôA
.koAk oApÚ äýè 12 ûko ok ok ,koAk kõg úìBðoBÞok Ao BKôoA óBðBìpùÚ äýè

ok qôo 1 BO ÿkõÏu óBPvGpÎ ok qôo 16 qA óBíévì ÿBøoõzÞok óBGpÚ lýÎ RçýÇÏO # óBùW IuA òüpOBHüq
.QuA RôB×Pì óApüA
ÿBø|ëBü ô çÆ äðo úG þðlG BG þñíÞpO ÿBø|IuA kAtð qA >úßO ëBg@< IuA #
.QuA êýÇÏO qôo 4 óBíévì ÿBøoõzÞ pPzýG ok þPñu oõÇG óBGpÚ lýÎ .ly úPgBñy Býðk IuA òüpOBHüq óAõñÎ úG }rýãðA|Q×ãy
)oõüpùy 10 úÏíW( pHìBPLu ëôA qôo óBíévì ÿBøoõzÞ pTÞA ok ÿkçýì 2017 ëBu óBGpÚ lýÎ
2016 ëBu ok ÿkõÏu óBPvGpÎ ok óBGpÚ lýÎ | |.kõyþìúPÖpâòzWpHìBPLuïôkóBPvÞBKokô Bø|þñý^ ô koAk kõWô Býðk ok ó@ qA xAC o oArø lñ^ BùñO úÞ QuA ÿokBð ÿBø|úðõâ qA IuA kAtð òüA
ÿoBW ëBu ok RçýÇÏO òüA .QÖBü {üArÖA qôo 16 úG 2017 ëBu ÿApG úÞ kõG êýÇÏO qôo 12 RlíG .lðoAnâ|þì Bùð@ pG Ao >þðBíu@ ÿBø|IuA< ïBð
,qôo 10 úýÞpO ô pÇÚ ok óBGpÚ lýÎ.koAk úìAkA pHìBPLu 9 BO ô QuA ûly qBÒ@ RôA 24 qA óBPvGpÎ ok
ok ,qôo 5 òýÇvéÖ ô ókoA ,QüõÞ ,óBíÎ ,p¿ì ,qôo 9 óAkõu ô )2016 ëBu( þGpÎ ûldPì RAoBìA Býðk IuA òüpOBHüq BìA ,lðoAkoApÚ IuA úG óAlñì|úÚçÎ úWõO koõì óBPuBG ûoôkqA Bø|IuA òüA
,ÿrðlðA ,òýLýéýÖ ok ,qôo 4 óBñHè ô óBPvÞBK ,{ÞApì ,wðõO ,óBXüBGom@ ÿoõùíW ,óBPvðBÓÖA Býðk IuA òüpOBHüq óAõñÎ úG kõg ÿBø|úðõâ óBýì ok {ðlG ÿBøõì äðo ô RôB×Pì pøBÊ pÆBg úG
IuA ólG puApu ok çÆ qA ÿA|úÚoô þüõâ úÞ QuA þOoõ¾ úG óAõýc ólG .QuA ûly JBhPðA
.QuA êýÇÏO qôo 1 óApüA ok ô qôo 3 BñÒ ô AlðBâôA ,úüpXýð ,oõKBãñu
.QuA ûly ûlýzÞ

32

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

úÞþÞoBýu òüpO|åorG ,wðAoõéÖ
QuA ûkpÞoõHÎ òýìq þßükrðqA

.QuA ûkpÞoõHÎ òýìq ûpÞþßükrðqA RôA ûBìpg@qôook åorG áoBýu àü |#
ûpÞ úG RôA 30 qôook ,koAk ûqAlðA pPìõéýÞ 4.4 úÞ )|Florence| ( wðAoõéÖ þðBíu@ ûph¾

.løk|þì úìAkA kõg pývì úG ,lñÞ kBXüA òýìq ûpÞ ÿApG ÿpÇg úßñüA óôlG ,ly àükrð òýìq
òýãðBýì pGApG 18 ,úé¾BÖ òüA úÞ ûly koô@pG pPìõéýÞ óõýéýì 7 òýìq ûpÞ BG wðAoõéÖ úé¾BÖ

.QuA ûBì ô òýìq òýG QÖBvì

IOApì úG Bø|ó@ IéÒA BìA ,lðA ûly pO|àükrð òýìq úG pãük ÿBø|áoBýu ,úPynâok úÞ lñ^pø
óBìqBu ok òýìq ûpÞ úG àükrð ÿBýyA ûoBGok {øôtK rÞpì pülì ,xAlÞ êK .lðA|ûkõGpO|à^õÞ
óBìq qA< :kõG ûkpÞ ïçÎA ÿA|úýðBýGok )|NASA| /Bßüpì@ ÿBÃÖô ÿkoõðAõø þéì êÞ ûoAkA( BuBð
òüpO|åorG wðAoõéÖ ,òýìq ûpÞ úG àükrð ÿBø|áoBýu ÿpýâko ô ÀýhzO ÿApG BuBð úìBðpG qBÒ@

>.kõy|þì àükrð òýìq úG lc òüA úG BO úÞ QuA þÞoBýu
BG BO lü@|þì Quk úG Rolð úG ÿBø|áoBýu þuopG Q¾pÖ BÃÖAõø ïõéÎô BuBð óAlñízðAk ÿApG
qA .lññÞ IvÞ RAoBýu ô lýyoõg kBXüA FBzñì ûoBGok ÿlülW RBÎçÆA Bø|áoBýu koõì ok ÜýÛdO
qA ,õßüoõOoõK ô Býðp×ýèBÞ ok ûly I¿ð ÿBøoAkAo qA ûkB×PuA BG lðkõG úP×â BuBð óAlñízðAk ,ôo òüA
BO lüBG óAlñízðAk ,Q¾pÖ òüA òPÖo QukqA Roõ¾ok.lññÞ|þìÿoAkpGpüõ¿OwðAoõéÖáoBýu

.kõy àükrð òýìq ûpÞ úG ûoBGôk wðAoõéÖ BO lññÞ pH¾ ÿkçýì 2500 ëBu
ÿoAnâ|ïBð òüõð ÿoBPupK oAnâ|óBýñG ,)1910-1820( êãñýPüBð wðAoõéÖ ïApPcA úG áoBýu òüA
êüAôA ô RôA pgAôA ok wðAoõéÖ úÞ kõG úP×â BuBð.ly þüBuBñy 1981 ëBu ok oBG òýPvhð ÿApG ô ûly

.QuA |Qüôo êGBÚ ÿõÚ ÿBø|òýGoôk Bü à^õÞ ÿBø|NõßvéO BG wðAoõéÖ ,pHìBPLu

33

Ao óBýðApüA úÞ wÞpø úÞ QuA úP×â ôA óApùO úéXì
ok êý¿dO úGôoBÞ úG Bø|ó@êüBíOqA ,luBñzG pGôA lülW pülì ,þøByôpvg AoAk qA #
ókpÞ àüpy úPHèA ô ïõéÎ ô þÂBüo ÿBø|úPyo AklXì Ao þðBLíÞ òüA oBHPÎA kôo|þì oBËPðA
pHg BG kõg QýÛÖõìok óBüBñy@ô ûkAõðBg kApÖA îø pãük pýSBO àü ôA JBhPðA BìA .lñÞ BýcA
kAlÏPuA ô úÚçÎ úñýìq ok kAqõð óBìtK .QuA ÜÖõì óBýðApüA ïBð klXì óly fpÇì ;QyAk
îüpì þÂBüo ô ïõéÎ ÿBø|úPyo úG Bø|þðApüA
| | .Bßüpì@ok lülW ÿBø|ÿsõèõñßOok
.QuA ûkq ëBTì Ao þðBgAqpýì pGôA ûpülì RBýø úvéW ok þøByôpvg AoAk
þPÏñ¾ ûBãzðAk úG þðApüA oAk|úüBìpu òüA qA þßü Qüpülì úG ØèBhì ÿAo àü þPc óôlG
qA ÿoBývG oBíy úÞ QuA ûkpÞ ûoByA Øüpy óBùW ÿsõèõñßO ÿBKõð ÿBø|QÞpy òüpO|ÜÖõì
Bßüpì@ koõ×ñPuA ûBãzðAk ok úÞ þðBvÞ 70 ëkBÏì þyqoA BG úÞ þPÞpy .ly JBhPðA
ó@ êý¿dPèA|ÕoBÖ ,lðA|úPÖpâ Ao óBy|ÿApPÞk úG óBùW NBOoBPuA òüpO|}qoA BG ,oæk koBýéýì

.kôo|þìoBíy

Bßüpì@ok óBýðApüA ïBð {ýKqA {ýG óly fpÇìôpGôA Qüpülìok þøByôpvg

úÞ þyoArâ pG BñG ûBãzðAk òüA .lðA|ûkõG |.QuAûkpÞûoByA|NervanaQÞpy ok lðAõPG ô lñÞ QGBÚo êâõâ úG ÜéÏPì )ûlñðAo þOpÖBvì wðAs@ QuBüo pGôA qA êHÚ úÞ ôA
òüpO|ÜÖõì ,QuA úPyõð çHÚ àüôqõýð lñíyõø QÞpy àü|Nervana qA þßü úÞ lyBG òüA ÿõãhuBK ûBâkAk êGBÛì pülì ÿBW ,QuA úPyAk ûlùÎpG Ao BülLvÞA
ô àýðôpPßèA ÿBø|úPyo óçý¿dPèA|ÕoBÖ úG Ao ó@ úPynâ ëBu êPñüA úÞ QuA þÎõñ¿ì úñýìq ok êâõâ ÿoôBñÖ {hG òýzýK óBñÞoBÞ wüôApO þñÏü pGôA ÜGBu rýãðApG úzÚBñì
.kpÞ ÿoAlüpgoæk óõýéýì 400qA {ýG þüBùG úGþðõðBÚpýÒêßyúGAoûlñðAoóôlGÿBøôokõg ôpGôo îùì {èB^ àü BG ô kpýâ|þì Ao àýðæBÞ
.koAk Ao óBùW ok þulñùì þéÎ ô ÿkBø ÿõéÚ ôk óAokApG ôA ïAõÚA pãük qA .QuA ûkpG pGôA
þéÎ ÿõu qA rýð þPupùÖ òýñ^|îø ô óBuBñyoBÞ úéíW qA úÞ lñPvø ÿõOpK lüBHð þèô óõßýéýuok óBýðApüA QýÛÖõì" .ó@ úG þðBLíÞ òüA oBHPÎA ólðAkpâqBG ;QuA
þèô óõßýéýu ok óBñüpÖ@oBÞ qA þßü ,IuBíùÆ .lñPvø þPðpPñüA ÿsõèõñßO fpÇì óAoAk|úüBìpu "lñÞIXÏPì Ao þvÞ äñO þðBìqpGôA òýzýK êìBÎpülìpG ú¾pÎ
qA ÿoBývG þìBuA ó@ ok úÞ QuA ûly pzPñì ûkAõðBg qA ÿpãük kApÖA qA QvK òPãñyAô pGôA Qüpülì úG þøByôpvg AoAk JBhPðA òüA ok þvñW oAq@ koõì ok þyoArâ úÞ ly
úÞ lük óAõO|þì Ao Bßüpì@ îýÛì óBýðApüA qA ,kAqõð óBìtK .QuA ûkpG ïBð rýð þøByôpvg ôA úÞ QuA ûkq òìAk Bßüpì@ok îø Ao UdG òüA ûly kBùñzýK }oArâ òüA ok .ly pzPñì QÞpy
úýñìq ok ÿpýãíz^ ÿBø|QýÛÖõì ëBu }kõg úÞ Bßüpì@ ok åorG óAoAk|ïBùu BG ûtüô úG óBýðApüA pãük BG þãñOBãñO RBÆBHOoA pülì ,àýðæBÞ wüôApO pýâApÖ RolÚ úÞ kõG
lýìA :lðA|ûkoô@ Quk úG lülW ÿBø|ÿsõèõñßO óBGq úG ÈévO óôlG ô þèBg IýW BG 1992 ô koAk Bßüpì@ÿsõèõñßO ÿBýðkok kõg ûkAõðBg ÿôo ÿpPzýG ëpPñÞ ô lGBü {øBÞ ,pGôA êìBÎ
ëBc ok ô( êâõâ òýzýK êìBÎ pülì ,þðBPukpÞ úG ,QuA ûkpÞ RpWBùì Bßüpì@ úG þvýéãðA .lññÞRolÚëBíÎAúñýìqòüAoklñðAõO|þìBø|ó@
,oBülýìA pü|þK ;)pPýüõO þüApWA wýDo pÂBc QýÛÖõì úÞ QuA úP×â QvK òPãñyAô úG þyoArâok úñýìq òüAok QvK òPãñyAô .kpýâ ïBXðA Bøpülì oBPÖo þãðõã^
qA pãük ÿoBývG óBýì ok ô|eBay | oAnãðBýñG BG ÈHOpì kApÖA qA àü aýø ô Bø|þøByôpvg ô òè@ êìBÎpülì ,þøByôpvg ûôBÞ ôA okApG ,lñßÖA úüBu pGôA oBHPÎA pG úÞ þéDBvì qA
úéíW qA Bßüpì@ ok ÜÖõì Bü ûqAô@pK óBýðApüA rýãðA IXÏO þvÞ ÿApG lüBHð Bø|ó@åorG úßHy pýìA ôA ÿõíÎ pvK ô )|Allen&Co|( BÞpy qA þßü qôBXO pG òPyAnâ }õKpu ÿApWBì
BÃÖ úG úÞ kõG þðApüA óq òýèôA úÞ ÿoB¿ðA úyõðA .lyBG ÿoôBñÖ lyoA pülì þøByôpvg qA .kõG ó@ ÿBø|ÿpPzì qA óq àü úG pGôA óBâlñðAo
ÝõÛc ókAlð úG QuA îùPì pGôA úPynâ òüA
.QÖo kôpPzøok úÛéhèA|IýXÎ ûpG úðBPhupu Q×èBhì .}kõg |óBâlñðAo þÏÚAô
ûoAkA wýDo òýzðBW ûkAqpHÞA lýzíW # ô oBÞ pGôA lðlPÛÏì úÞ þvÞBO óBâlñðAo
òülñ^ :kpÞ oBùÊA ,kôpPzø þßyrLìAk qA þßü rýð úPgAlðA pÇg úG Ao Bø|ó@|þHuBÞ
Roõ¾|úG RBðAõýc kõy|þì IHu êìBÎ .QuA wüôpu òüA BG rýãðApG|úzÚBñì êDBvì
Bø|ó@ qA þßü úÞ lñüBýG Býðk úG úÛéhèA|ÀÚBð ÿôo úÞ þðAoAk|ïBùu úÞ ly UÎBG Bø|òüA úíø
óAqoôBzÞ þuBñyoBÞpýÒô lcqA {ýG ûkB×PuA ûlñü@ óApãð ,lðkõG ûkpÞ ÿoAnâ|úüBìpu pGôA
Ræõ¿dì ókpÞ oôoBG ÿApG þüBýíýy kAõì qA
ûkB×PuA ïAk ÈuõO þPÚô úÞ QuA þÎAoq .lðõy kõg ÿBø|ëõK
qA {ýKôA .QuA úèBu 48 þøByôpvg AoAk
.koAk þK ok Ao þOApÃì ,kõy|þì }A|ûkAõðBg BG ûApíø þãèBu 9 òuokô JçÛðA
UÎBG úÞ ÿpãük êìBÎ :kôrÖA ÿô úPgõì@|{ðAk ô ûkpÞ RpWBùì Bßüpì@ úG
ûkB×PuA kõy þì ïAk óly lèõPì úÛéhèA|ÀÚBð .QuA lñéü@kôo QèBüA qA óôApG ûBãzðAk
ÿqAlðA|bõÚ ÿApG óAlñ×uõâ kõg ÿBø|ûpG qA pO|îÞ ,pGôA þéHÚ pülì ÙçgpG þøByôpvg
þéýìBÖ ZAôkqA óAõñÎ óAõO|þì þOoBHÎ úG ô QuA ëBu 12 ôA .QuA ÿA|úðBuo ÿBø|ëBXñW êøA
úG óAlñ×uõâ óBýì ok úÞ kpG oBÞ úG ó@ ÿApG Ao pG Ao BülLvÞA òüçð@þOpÖBvì wðAs@Qüpülì
QÞpy òüpO|ÜÖõì ó@ qA ô úPyAk ûlùÎ
.koAk Rpùy ÿqAlðA|bõÚ
ÿBø|ûAo qA þßü :ly oô@kBü ûkAqpHÞA .QuA úPgBu Ao úñýìq òüA ok þüBßüpì@
ïlÎ oõýÆ ô ïAk ólì@ Býðk úG ÀÚBð qA ÿpýâõéW AoAk úÞ kpHG |ûpùG rýð òüA qA løAõg|þì pGôA
úG ÉõGpì ÿBøôoAk qA kõg pu ô úüôo|þG ûkB×PuA .koAk Ao êâõâ BG ókBPÖAok þüBðAõO þøByôpvg
ÀPhì ÈÛÖ ôoAk rüõXO óõ^ ,QuA ïAk úükBdOA úG êâõâ qA BülLvÞA Qüpülì ûoôk ok ôA
òüA ÿpýãýK ëBu Q×ø BG .kpÞ QüBßy BKôoA
.QuA àyrLìAk ôoõü koBýéýì 4‚2 QgAkpK úG êâõâ ,QüBßy
òýÎ ok lüBG þøByôpvg .ly ïõßdì RoBvg
óôlG ÿBøôokõg( QGB×è@ ópvñÞ BG ëBc

34

www.TEHRANMAGAZINE.com

!QuA óBýyAkoBÞîýÞúýHy úÞþGAnWoBßÖçg óq

QuA ÿoBßÖçg óq wßýéýÖ BükõéÞ # |
Rpùy óBýyAkoBÞ îýÞ úG QøBHy pÆBhG úÞ

.QuA ûkpÞAlýK ÿkBüq
þüBýÖBì ûôpâ àü wýDo wßýéýÖ BükõéÞ
þüBíñýu ÿBø þPüpHéu lñðBì ô Qvø áBðpÇg
ô wÞApPð@ oõOApLìA IÛèôA úG .lñÞ þìoBPÖo
ûkpÞpu BükõéÞ.lðA ûkAk Ao BýÖBì óq òüpO BHüq
ok êPÚôoôpO ÿBø ûôpâ òüpOoõùzì qA þßü
/wÞApPð@ xõè/ îuA úG àürßì oõzÞ

.lyBG|þì
ûôpâ òüA QüõÃÎ úG úßñüA qA {ýK ôA
kAõì RoBXO óBìqBu òüpO åorG ok lüBýGok
AõèBñýu îuA úG àürßìoõzÞok óBùWolhì
}oArâ úG BñG .kõGûlyúPyBíâoBÞúG
òüpO òzg qA êßzPì ûôpâ òüA ÿ@ .þG.ÙA

.løk óBzð ôA úýHy Ao }kõg ô lñÞ lýÞCBO BÎkA ô àürßì oõzÞ lèõPì ôA .Qvø óBùW òýìpXì
ûôpâ pø BG kõg ÉBHOoA BükõéÞ úÞ lñ^ pø úÞ }pvíø qA þOlì qA wK ôA.Qvø úèBu þu
ok QÚô úíø BìAlñÞ þì IünßO Ao þPvüoôpO
Bü ô fçu ,pXñg BG }A ûpzPñì püôB¿O .ly AlW kõG þ`ÚB^BÚ àü îø ôA
ôA.koõg þì îz^ úG >äðo þOoõ¾< êvévì wßýéýÖ BükõéÞ Rpùy êüæk úéíW qA
}kõg ûBã`ýø BìA Qvø ÿA úÖpcoBßùHO àü þPüpHéu óBýyAkoBÞ îýÞ úG ôA QøBHy
lñ^ BG BW úíø ok ô ûkpßð þ×hì óApãük qA Ao wßÎ òPyAnâ BG BükõéÞ .Qvø þüBßüpì@
àHu úG ïApâBPvñüAô áõHvýÖok óõâBðõâ ÿBø
.kõy þì ûlük eévì koBãükBG òüA „þPuok úG BO lñÞ|þì {yõÞ óBýyAkoBÞ îýÞ

35

óApùO úéXì

ûBãìAo@êgAk wßÎ òüA
....QuA åorG }ôoõÞ

?Qvý^ lýðAlýì QuA ûly úPyõð þGpÎ Èg úG úÞúHýPÞòüA # þðBíPgBu QÞpy 4 úG þñPG RBÏÇÚ }oB×u BG
kõWô ÿA úHýPÞoBPyõð òüA ÿBWok óApüA áBg úG kpãðBGBýG óBüqBO }oõüqA êHÚ QuA QüBßc
kBùð þøAõg ïBâ óBßì òüApG ÿqôo ïBXðApu îðAlýì..óBvðA ÿA:lüõãýì úÞ }ôoõÞ óBGqqA úPyAk kq lýéÞAo àürßìô Bßüpì@òýG þzÞoAõük MìApO
òüA óBñýzð bõÞqA úÞ úýWõHíÞô BðAlðBìpvK..îPvø }ôoõÞ òì óAlG wK..þPvýÞ îðAlýíð BìA
áBg Qzì òüA pG ...ïkpÞ þüBìpÖ îßc óBùW úyõâ oBù^ pG ô îPgBu Ao {OoA òüpPâorG òýìqpu

.onãG ô oAnãG Apì.oõhì Rpvc ûlðByõK Ao îñO úÞ

òüA ó@ ÿBW úG ô ûkpÞ ZoBg {üBW qA Ao úHýPÞ ó@ ûBãìAo@ òüA ólðBì óBìA ok ÿApG óBýuoBK QgBu ÿApG Ao kõg ÿBø|fpÆ QuA úPuAõg þðBíPgBu QÞpy 4 qA Bßüpì@ Qèôk #
ó@ þðApüô qA BO QuA þHð óBíýéu RpÃc ûBãìAo@ BXñüA lñP×â óBüqBO úG ô lðkpÞ àc Ao oBPyõð úèBvì úÞQuA þèBc ok òüA lñøk úDAoA àürßì BG qpì ok ÐðBì kBXüA oõËñì úG lñéG ÿoAõük
lXvì ó@ ïBð ô lðkpÞ BñG ÿlXvì ûBãìAo@oôk pG þüApünK jBÞ ÿBùðõPu qA òýñ`íø.lññÞ ÿpýâõéW
ó@ ûBy BÂo lídì óBìpÖ úG óApüA þøBzñøBy úèBu 2500 ÿBùñzW óBìq ok úÞ lñPyAnâ ÐìBW Ao .QuA ûlzð êcqõñø ÿqpìoAõük ÿApG úWkõG òýìBC O
ëõÆ úG lüBG Bùð@ úP×â úG ô lðkpÞ úýùO Ao ÿqpì oAõük ÿApG þOBìlÛì ëlì ,Bßüpì@ ÿqpì RBìBÛì
.ly ûlðAkpâpG kõg Qvhð ÿBW úG BùðõPu rýð pãük wñW qA þüBø|ëlì lýèõO BìA ,kõy|þì úPgBu òPG qA ëlì òüA .lyBG pPì 9 ÑB×OoA ô pPì 10
kõg ÿBø|ëlì ëBvìA rýüBK ok lüBG ,lñPvø }oB×u òüA ûlðpG úÞ þüBßüpìA QÞpy 4.QuA úìBðpG ok
400 óBýì ëlì pø ÿBùG .kõy JBhPðA ëlì àü Bùð@ óBýì qA BO lññÞ úÂpÎ )Býðp×ýèBÞ(õãük|òu ok Ao
BÂBÛO òýñ`íø ÿA|úýðBýG ok Bßüpì@ ÿqpì RBìBÛì.kõy|þì þGBüqoA þüBßüpì@ oæk oArø 500 BO

.kpýãG îýí¿O lðAõPG Qèôk BO ,kõy úDAoA rýð òPG qA pýÒ ÿkAõì qA þüBø|ëlì úÞ lðA|ûkpÞ
lèBðôk þOBGBhPðA ÿBø|ëõÚ òýèôA qA þßü ,àürßì qpì ok pPìõéýÞ 3200 ëõÆ úG ÿoAõük QgBu
BùñO BO kõG úP×â òhu úðqôo òülñ^ ûApíø úG òükæõK ÿoAõük qA þPcoõùíW wýDo .kõG MìApO
,kqBvG QuAoApÚ Bßüpì@þðõñÞ Qèôk úÞ ÿoAõük.lññÞoõHÎ ó@qA lñðAõPG Arüô ÿAoAkôqBXì kApÖA

.kõy òýìCBO ÐHñì ïAlÞ qA Qvýð òyôo qõñø úÞ koAk ZoBhì oæk koBýéýì 20 qA {ýG

óApâoBÞúG ÝõÛc QgAkpK lñu
óBýzñìBhø óAoôkok þðBíPgBu

êýßzO óBâkpG Ao lýzíW|QhO óBâlðqBu úÞîýðAk|þì qôpìA Bì Bø|fõè òüA IWõì úG #
ïBXðA úÞÿoBÞô kõg À¿hO ûqAlðA úG úÞlðA|ûkõG ÿA|ûkAq@óBðqô óAkpì úßéG lðkAk|þíð

.lñPÖpâ|þì kríPuk lðkAk|þì

800 úðBýèBu Býðk óq QvýèBHýèAô òüpO óApâ
koAk lì@okôoõüoArø

úWok óBñßüqBGqA ÿoBývG úÞQuA úPÖBü Üðôo óBñ`ð@pýgA ëBu YñKok óAõðBG ëBHýèAô # .QuA ûly|þì QgAkpK rýð .... ô úülø ô }AkBK ûBâ úÞ úPvüBy ÿkríPuk BùñO úð óBð@ úG
.lðpýâþì kríPuk kpì ÿBø ûoBPuqApPzýG óAõðBG ëBHýèAô ÿBýðk àü ô Bø|òzW ok ûlýuo|ûqBO ÿkAqõð {üAq ïBãñø þüõyBðq óBíýK ïBãñø úG lñPvðAõO|þì óBð@

óõñÞA îø úÞ þGõñW ûpÞ óAõðBG ëBHýèAô þéì îýO úèBu 28 ûlññÞ QÖBüok äñDõÞ óõü îýÞ .lðõy oAkoõgpG Bø úñürø àíÞ ô }AkBK òüA qA Bø|ÿoBíýG ok òýñ`íø
ëBHýèAô òßüqBG òüpO óApâ ôoõü oArø 800 úðBýèBu lì@ok BG QuA úýÞpO ú`ÒBGpñÖ îýO òßüqBG
ïBð úG þñßüqBG qõñø lì@ok IvÞ ÍBdè qA óBùW óAõðBG ëBHýèAô iüoBO oAkkoõÞo úPHèA .QuBýðk 36
900 }qoA úG ÿkAkoApÚ BG 2010 ëBu ok úÞ QuA úýuôo ÜHuA }õK þéì AõìBâ AôolðBvßèA BñüpOBßü

.kõG óAõðBG ëBHýèAô ÿBýðk úG þâorG áõy ÔéHì òüA .QuõýK úýuôo óAqBÞ îýO úG ôoõü oArø

www.TEHRANMAGAZINE.com

úGoõùzì þðApüA ÿBHüqpPgk
!ïApâBPvñüAok óBâkpì xôpÎ

ÿA úðõâ úG ,Qvø QukpGqôpøBìoBývG îüpâ îüpâpÆBhG úÞQuA þðApüApPgkpdu # |
BG ô kpýâ þì kõg úG Ao óBâkpì ûpù^ BÏÚAô úÞ ûlýuo Rpùy úG ,lñÞ þì úÞ þ¾Bg ÿBø

.lðq þíð õì ç¾A þÛýÛc ÿBø püõ¿O .QuA
îÞ ïApâBPvñüA ok þðlük ÿBø YƒýK
ûkôrÖA Bø ó@oBíy úG qôo úG qôo ô lñPvýð
ïApâBPvñüA ok kApÖA qA þgpƒG kõƒy þƒì
UÎBG òýíø ô lðoAk ÿA ûkpPvâ QýèBÏÖ
êülHO oõùzì ûpù^ àü úG BùðA úÞ ûly
ÿpPgk úG îüqAkpK|þì qôpìA BìA.lƒðõƒy
ok áBñÖõg ÿBø îƒüpƒâ BƒG úƒÞ þƒðApƒüA
ûlƒƒýƒuo Rpƒƒùƒy úƒƒƒG ïApƒƒƒâBƒƒƒPƒvƒñƒüA
ïBXðA BG úÞ pdu ïBð úG ÿpPgk.Qƒvø
ê„ ßy úG Ao }kõg {Ooõ¾ ÿôo îüpâ

.lñÞ|þì êülHO fAôoA ô óBâkpì xôpÎ
óBâkpì xôpÎ Ao }kõg ïBƒð pƒdu
ok lñì úÚçÎôpDôõèBÖ þéÞ BGô úPyAnâ
úÖpc ok pdu.kõy|þì ëBHðk ïApâBPvñüA

37

óApùO úéXì

ly ØzÞóôqBì@ÿBø|êãñWok lülW úðõâ381

Ao 2015 ô 2014 ÿBø|ëBu RBÛýÛdO úÞ QuA lülW úðõâ 381 ØzÞqA óApãzøôtK #
|.kõy|þì êìBy óôqBì@ ok úèBu ôk þOBÛýÛdO óBüpW ok

qA úðõâ òýèôA óBü@õâAo@ úðBgkôo òý×èôk |.lðA|ûkAkpHg êüqpG
äñW qA wK úÞ QuA ÿA úðBgkôo ÿBø òý×èôk qA QüBíc Ýôlñ¾ úÞ þyoArâ xBuApG
oAlüBK úÏuõO ÿApG AôpýìBì úvuõì ô QÏýHÆ
.kõy þì ØzÞ ëôA þðBùW úG òüA lðA|ûkpÞpzPñì koõì òüAok þÏýHÆ ÐGBñì
?lðA|ûly ØzÞþüBø úðõâú^ lülW úðõâ àü qôo ôk pø úÞ QuA ó@ ÿBñÏì
ûlzð þüBuBñy úÞ þøBýâ 216
|.QuA ûly ØzÞ
þøBì Ñõð 93 úÞ lðA|ûkAk oAlzø }oArâ òüA óBâlññÞ úýùO
Qvüqôk 32 ok óBøBýâ ô RBðAõýc lülW ÿBø|úðõâ ØzÞ

ûlðrg 19

ó@qA êHÚ úÞ QuA ÈHOpì QýÏÚAô òüA BG úéEvì úÞ QuA ó@ ÿBñÏì úG lülW úðõâ Bøl¾ ØzÞ
îýðAlG ÿrý^ lülW ÿBø úðõâ ûoBGok Bì úÞ ïBXðA úÛÇñì òüAok ÿpPzýGoBývG ÿBøoBÞ lüBG
Bø ó@ ÿkõGBð UÎBG Bì ÿkB¿PÚA ÿBø QýèBÏÖ |.kAk
| |".kõy|þì ÿBø QýèBÏÖ úÞ ûkAk oAlzø õéì ÿBÚ@ BìA
ÿA|ûpürWokBPÚõìúÞÿphPuAokþøBìòüA ÿpÇg óBPgok ÐÇÚ ô ,ÿqoôBzÞ pýËð pzG
.ly ØzÞ ,kõG ûly kBXüA õãñýg úðBgkôo ok |.kôo|þì oBízG óôqBì@ ÿBø êãñW ÿApG
UdG úÞ ûly pzPñì þèBcok }oArâ òüA ØzÞ þÛÆBñìok úðõâ 381 òüA" :ûkôrÖAôA
ÐGBñì qA ûkB×PuA koõì ok êüqpG ok þÒAk ÿBø .QuA ó@ ókpÞ kõGBð ëBc ok pzG úÞ lðA|ûly
|.QuAóBüpWokókBÏìqAZAphPuAÿApGþÏýHÆ òüA úÞ êýèk òüA úG QuA îùìoBývG Bì ÿApG òüA

óApùO þééíèA òýG úéXì ûlðpK àü ÿBø|QýèBÏÖ êýèk úG úÞ úPÖpâ Roõ¾ þÛÆBñì
úÞ kõG óBâlðpK qA úðõâ BùñO þGpÒ þ×K Õpì |.lðoAk oApÚ pÇg ÅpÏì ok þðBvðA
ïpâpuô þðlðAõg IèBÇì òüpO IèBWô òüpg@ BG úP×øpø
lýðAõO þì óõñÞA îøqA Bíy| ,| QuBíy xpPukokqôo ûlññÞ .ly ØzÞ úèBu ôk RBÛýÛdO òüA óBüpW ok úé¾BÖ ok lülW úðõâ 2000 qA {ýG
ô Bø|úðõâ ÑõñO pÆBg úG óôqBì@ ÿBø|êãñW ØzÞ úÛÇñì òüA ok 2015 BO 1999 ÿBø|ëBu
ÿBø þùâ@ Zok Büô óBãüAo ÿBø ÿlñìqBýð Zok QùW
lüpýãG xBíO Bì BG QíýÚ òüpO IuBñì BG| þ| ðBâoqBG |.QuA ÙôpÏì Bø|ûBãPvüq |.lðA|ûly
óôqBì@úìBðpG ûlññÞ äñøBíø ,õéìôkoBßüo pzPñì êüqpGõèõDBKõDBuok úÞ }oArâ òüA
)8| 18(8| 81-17| 71 úÞ úP×â QÏýHÆ qA QüBíc Ýôlñ¾ ok êüqpG þüBø|}oArâ úÎõíXì qA }oArâ òýìõu ,ly

38

www.TEHRANMAGAZINE.com

ENERGY THERAPY
CENTER

úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok !lñhHè BG JBvdOoõ¾ QgAkpK
Reiki Áõ¿hì ÿspðA úéýuô

>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô
ûôpâõÃÎô |Reiki Master
þééíèA òýG ûBãzðAk þOBÛýÛdO

.lüpHG òýGqA àürýÖBPì

þ¾õ¿g ÿBø xçÞ JBvdOoõ¾ Roõ¾pñßuA êGBÛì ókq lñhHè BG lñðAõO|þì òý^ok óAoõPuo àü óBüpPzì|#
þßüo }qõì@ .lðqAkpLG Ao kõg
ÿõñÏì þßýð ÈuõO

(310) 446-8724

ÿlÏG úu òýGoôk BG Roõ¾ òßuA Qvhð ;kõy þì ïBXðA úécpìôkok îPvýu òüA BG QgAkpK
þì ëBÏÖ püõ¿O ókõG ûlðq þGBüko îPüoõãèA àü wLu ,kpýâ þì Roõ¾ ,lzÞ þì ëõÆ úýðBSôk úÞ
þì }oB×u àuõýÞ koAô ÿpPzì Roõ¾ òßuA qA wK.lñÞþìòýíÃOAopGoBÞQüõøúÞkõy
Ao {ñÞApO QýñìA êüBGõì ûoBíy qA ûkB×PuA òýñ`íø.lñÞ þì koAô Ao kõg êüBGõì ûoBíy ô kõy

.QvýðêüBGõìBüëõKØýÞqAûkB×PuAúGÿqBýðQgAkpK}ôoòüAok.lñÞþìòýíÃO ókq lñhHè BG lñðAõO þì òý^ Ýpy ok ÐÚAô ôtãðBø pùy ok ÿA|ûpýXðq óAoõPuo àü óBüpPzì
JnW ÿApG fpÆ òüA.lñÞ þGBüko Ao ûlðq RAkõWõì ÿBø þâtüô lðAõO þì ÈÛÖ îPüoõãèA òüA îPvýu qA ûkB×PuA BG lñðAõO þì óBüpPzì pãük RoBHÎ úG.lññÞ QgAkpK Ao kõg JBvdOoõ¾

.kõyþìApWAóAoõPuookpPðAõWóBüpPzì JBvdOoõ¾ ,òüõð ÿBø ÿoôBñÖ úG rùXì óAoõPuo òüA ok >lñhHè BG QgAkpK< Roõ¾ þüBuBñy
.lðqAkpLG Ao kõg

úG Ao ÿA|úÆõdì wüoBKok þÞoBK
kAk ÁB¿PgA Bø|þPhè

ok þðBvÞ ÿApG ÿA|ûtüô ÜÆBñì þOçýÇÏO ÿBø|MíÞ ô ,Bø|êcBu qA ÿoBývG úÞ ÿoõzÞ ok lñüõâ|þì ÿApG Ao ÿA|ûtüô úÆõdì ,úvðApÖ QhPüBK ,wüoBK pùy þßükrð ok þìõíÎ áoBK àü #
.lñÞ JnW Ao óApãykpâ òüA lðAõPG lüBG îø wüoBK ô lðkpãG úñøpG lñøAõg|þì úÞ ûly úPÖpâ pËð .QuA úPÖpâpËðok úñøpG óBÏWApì
ÝB×OA àü òüA" :Q×â îýí¿O òüA ûoBGok ,wüoBK ÿBø|þPhè òíXðAõÃÎ ,ÿpñK kõéÞ òýèôs
ûly ÐÚAô wüoBK Ýpy ok ,òvðô áoBK ok ,koAk QÏuô ëBHOõÖ òýìq àü ûqAlðA úG úÞ óBßì òüA
| |".QuABø|þPhèÿApGÿpãükÿkAq@ôûlññÞëBdyõg þÚBG Qhè ÿBø|ûlññÞ lükqBG Áõ¿hì pHPÞA ûBì 15 qôo BO ûtüô úÛÇñì òüA úÞ QuA oApÚ .QuA
BO kpÞ løAõg àíÞ ô ,QuA wüoBK pùy qBG Qýñøm pâ|óBzð ÝB×OA òüA" :kôrÖA ôA
| |.lðBíG
|".kpýãG oApÚ {èB^ koõì þãñøpG ûoBGok ïkpì ÿBø|ÿoôAk|{ýK QuA úÛÇñì òüAok Quok ÿBøoBPÖo ûlññÞ|ØüpÏO úÞ ûtüôoõzñì àü ,þédì ÿBø|ïBÛì úP×â úG
Bü| exhibitionismþüBíð|RoõÎ,þédìóæõEvìúP×âúG,òýñ`íø.lyløAõgI¿ðÿkôqúG
39 "IuBñì oBPÖo" ÿApG þéíÏèAoõPuk ô Qvýð }pünK koõì úÛÇñì òüA ok |voyeurismþðAp^|îz^

|.kõy|þì ûkAk oApÚ áoBK ok
úÞ QuA ÿqBG kpßüôo qA þzhG" ûsôpK òüA ,wüoBK oAkpùy óôBÏì ,QýìõÞ úKõéñK úP×â úG

| |".QuAúPÖpâpËðokþìõíÎÿBøBÃÖqAûkB×PuAÿApGwüoBK
ûsôpK òüA óBýìBc .kõG løAõgqBG 19:30 BO eH¾ 8:00 QÎBuqAqôopø ,Bø|úñøpG ûtüô úÆõdì

óApùO úéXì

òülèAp¿ð|çì ÿBøApWBì

òülèAp¿ð |çì óly kBìAk òýìq rÞpì
!!!ïkõG ûl?ýluüplðyêkÛÎBìòAkuþúGãqèBõuñølóñ^BìBqíyó@:lúðßlðýõu^pK,QòüvlýèðApï¿kBðü|çAlìqgAúÿGq:Qôo×âòülèAp¿ð |çì
pu QuAõg|þì úÞþ¿hyqôo àü
òülèAp¿ð |çì óly îâ Ao ôA ,koAnãG òülèAp¿ð |çì pu úG
|çì JBñW :lýupKôAqAô kAkoApÚ IÆBhì
QÖo|þì ûAo |çì ,kõG ûkpÞ îâ Ao }pg òülèAp¿ð |çì ÿqôo
.kpÞ|þì pßy ô ?QuBXÞòýìq rÞpì
úÞ BW òýíø Quok :Q×â |çì
Ao Alg Ap^ pãük ,ÿA ûkpÞ îâ Ao Rpg |æBc :lýupK {Puôk
?þñÞ|þì pßy ?ÿA ûkBPvüA
QéÎ úG îø þíéÎ pËð qA «BÚB×OA
ô ,ïkõG úPvzñð ó@ ÿôo pG ïkõg úßñüA pÆBg úG :Q×â |çì ÿô iuBK ,QuA êßy ÿôpÞòýìq úßñüA
?!ïkõG ûly îâ ó@ BG îø ïkõg |æA
.lyBG|þì Quok
Qvø Alg úÞBXð@
êìBÞóq
ôAqA úüBñÞ úG òülèAp¿ð |çì óBPuôkqA þßü
õO úG úßu àü ,QuBXÞ Alg þüõãGpâA“ :lýupK QHd¾ þPuôk BG òülèA p¿ð |çì
|çì !Jõg“ :Q×â ôA úG {Puôk .kpÞ|þì
”.îøk|þì
BXÞ Alg þüõãGpâA“ :kAk iuBK òülèAp¿ð |çì ”?ÿA ûkBPÖA ZAôkqA pßÖ úG QÚô aýø
pßÖ“ :kAk iuBK òülèA p¿ð |çì
!”îøk|þìõO úG úßuôk ,Qvýð óq îPÖpâ îýí¿O ïkõG úÞ óAõW .ïA|ûkpÞ
úG ô îPynâ Apd¾ qA .îñÞ AlýK þéìBÞ
òüpýy ûBHPyA ôA BìA ,ïly Bñy@ þüBHüq óq BG ô îPÖo Üzìk
,îPÖo RôpýG úG lÏG .kõG pHg þG Býðk qA
óBzð ôA úG úßu ôk .lñPgAlðA|þì Quk Ao ôA QÚBíc ,þãðpýð BG ïkpì ô ,kpÞ|þì þüAlâ oAqBG ok qôo pø òülèAp¿ð |çì RBìõéÏì úÞ ïly Bñy@ þðq BG îø BXð@
.kpÞ|þì JBhPðA Ao ûpÛð úßu úzýíø òülèAp¿ð |çì BìA .ûpÛð qA ÿpãük ô kõG |çÆ qA óBy þßü úÞ lðkAk|þì BìA ,QyAk òýìq ô óBíu@ ûoBGok ÿkBüq
BG kõG àükrð ô îPÖo ûpøBÚ úG .kõHð BHüq
p¿ð |çì ô lðkAk|þì óBzð ôA úG úßu ôk ô lðlì@|þì kpì ô óq þøôpâ qôo pø .ly {hK úÛÇñì ïBíO ok óBPuAk òüA ÿA|ûkpÞ êý¿dO ô óBíüA BG ,BHüq pPgk
.kpÞ|þì JBhPðA Ao ûpÛð úßu úzýíø òülèA
”.îñÞ ZAôkqA
úyõâ ok .ly QcAoBð ,lñPgAlðA|þì Quk oõÆ ó@ Ao òülèA p¿ð |çì úÞ òüA qA ô lýuo ûAo qA þðBGpùì kpì úßñüA BO ZAôkqAôA BG Ap^ wK“ :Q×â Quôk
Rpýâ ÿpPzýG ëõK îø ÿoõÆ òüA .oAkpG Ao |çÆ úßu ,lðkAk óBzð õO úG úßu ôk QÚô pø “ :Q×â ô QÖo {ÒApu úG óAlýì
”?ÿkpßð
”.lðqAlðA|þíð QPuk pãük îø ô lü@|þì ôAúðB×uBC Pì!ÜýÖoû@“:kAkJAõW|çì
QGBS BO lñøk|þíð ëõK òì úG ïkpì pãük ïoAkpG Ao |çÆ úßu pâA BìA .QuBíy BG Üc A« pøBÊ“ :kAk iuBK òülèA p¿ð |çì
!!”Qzâ|þì þéìBÞ kpì ëBHðk îø
!!”ïA|ûkoô@ pýâ ëõK olÚ ú^ àéÞ òüA BG |æBc BO lýðAk|þíð Bíy .ïpO ÜícA Bùð@ qA òì lññÞ

BG Ao ó@þðlðAõg ô ûlürâpG IèBÇì ô ”óApùO óBãüAo úéXì“
.lýñÞBì óBW úG ÿBÎk ô lýñÞúvüBÛì pãük RBüpzð

40

www.TEHRANMAGAZINE.com

Individual, Couples & Family Psychotherapy qA Bø|Õ|çÞAp^
?lñPÖo óApùO
Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk
oôBzì ô xBñzðAôo kôq åpì xpO qA lññÞ|þìpíÎ ëBu Qvüôk úÞ Bø|Õ|çÞ ly UÎBG Aõø þâkõè@ :þé¾A êýèk
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |15 BG .lðôpG ô lñðrG pK xo
(LIC.#PSY 13673)
,|JApÇÂAô þâkpvÖA :ÿBøúñýìqokÀ¿hPì .koAlð kõWô lñyBG úPÖo þüBW qA Bø|Õ|çÞ úÞ òüA pG þñHì ÿA|úðBzð iüoBO ok :þhüoBO êýèk
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì lñyBG úÞ BWpø Bø|Õ|çÞ BìA QuA ûkõG þ¿hy |«çìBÞ ïAlÚA àü Bø|Õ|çÞ bõÞ :þuBýu êýèk

RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW .kpÞ pPéýÖ Ao Bø|ó@ kõy|þíð îø úWô aýø úG ô lññÞ þñý^pHg lñðAõO|þì
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG JõÒpì pýñK Bü lðA|ûkoõg |çÎA óõGB¾ Bü þuoBÖ JkAok Bø|ópÚ ëõÆok Bø|Õ|çÞ :þGkA êýèk
ëAõEupüq Ao kõg þGkA ÿBø|QýèBÏÖô lðoõhG òGpÞlývÞA|ÿkô lñðBíG óApùOok koAlð þéýèk wK
(310)441-9550
.lðpHG
1314 Westwood Blvd., #206 óApùO qA Ao oAõg rý^ úíø ÿBø|Õ|çÞ Aõø þâkõè@ þPÚô úÞ lðoAk kBÛPÎA óAlñízðAk :þíéÎ êýèk
Los Angeles, CA. 90024 þP×éÞ QuõK IXÎ Bø|ïk@Bì úÞ løk|þì óBzð òüAô QuA lG þéýg ÑBÂôA þñÏü QuA ûkAk ÿoApÖ

BðpŸG ZpüA pPÞk .îüoAk
àyrLðAlðk ïkpì pãük úÞ òüA ó@ô QuA úPyAk îø ÿkB¿PÚA êýèk àü QÞpc òüA Büõâ :ÿkB¿PÚA êýèk
,òüA ô lðpg|þíð RApøAõW îø Bø|îðBg ô lññÞ|þíð ûkB×PuA ókoõg AnÒ ÿApG |çÆ ô ûpÛð ÿBø|ÜyBÚ qA
Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | pO|lñíOôpS ÜÆBñì úG bõÞ úG oõHXì Ao Bø|ó@ô QuA ûkpÞ JApg ÿoõWlG Ao Bø|Õ|çÞ ÿkB¿PÚA ÐÂô

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ .QuA ûkpÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì lñPÖo|þì Bø|þøB^ pP×Þ ô Bø|àzXñâ lüBG ëôA kõG ûkõè@ ûqAlðA òüA úG Aõø pâA :úðBñßÖApÖ êýèk

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì .îýñÞ|þì IünßO Ao Bø|Õ|çÞ bõÞ Rly úG Bì ,lðoAk óBW Q×ø úÞ Bø|Õ|çÞ úð
lñðAõPG óBâlñü@BO lñðBíG ûlðq Bùð@qA þüBOlñ^ îÞ Quk BO lñPÖo Bø|Õ|çÞ :àütèBPuõð êýèk
óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ lýÚ ok úðõíð ÿApG Õ|çÞ ôk þßü êÚA|æ lññÞ|þì ÿqBG pK Õ|çÞ Bø|ú`G þPÚô ô lññýHG àükrð qA Ao Õ|çÞ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA
!lyBG RBýc
(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 pßÖ úG lüBG Bø|ïk@ Bì lñðBíð úðBg þG BO lññÞ|þì AlýK þPgok þüBW àü Bø|Õ|çÞ qBG :úý¾õO

?îüôpG BXÞ úG óApùO qA lÏG úÞ îýyBG
.kAk|þì ÿoApÖ óApùO qA Ao Bø|}õì Aõø þâkõè@ îýPyAk wðBy pâA úÞ òüA úXýPð :úXýPð

IøAo ,{ýzÞ?pO ÜÖõì ïAlÞ
!!!!?óBíévì ÿ|çì Bü þüAkõG

BO lðpýâþì îýí¿O óBíévì ÿ|çìô ,þüAkõG IøAo ,|þdývì {ýzÞàüqôo àü #
àü úG ïôlÞpø úÞlðpýâþì îýí¿O ,oõËñì òýíø úG ...ûpPùG }oBÞÿõO ïôlÞlññýHG
RõÎk óõykõg òük úGôo ”xpg“ óôA lññÞ|þÏuô lññÞAlýK ”xpg“ àü ,lðpG êãñW

.lññÞ
{ýzÞ úíø qA ëôA ...lññÞ þì QHd¾ óõy úGpXO qA ô lñy þì ÐíW îø oôk ,|þOlì qA lÏG
,eé¾ RolÚ ûoBGok( xlÛì JBPÞ qA úü@ lñ^ }ApG ,ïlük ôo xpg|þPÚô“ :kpÞ QHd¾ úG Ñôpy
ly RõùHì ô úP×ýy olÛðôA xpg .ïlýyBK xlÛì J@ {ùG ô ïlðõg )óApãük úG þðBGpùì ô àíÞ

.”úzG oArâpG } ØüpzO îuApì òýèôA úãük ÿ|úP×ø ûoApÚ úÞ
qA ÿoAlÛì }ApG..ïlük êãñW ÿõO J@ÿõW àüoBñÞôo þupg òì“ :Q×â þüAkõG IøAo
óõðBÚ( BìoBÞ óõðBÚ ô rÞpíO ,QÂBüo RolÚ qA }ApG .ïkpÞ úËÎõì åorG ÿAkõG þðBíu@ RBíéÞ
kAk ûqBWA òì úG úÞ kõG ûly lñì úÚ|çÎ olÛð@ xpg .ïkpÞ QHd¾ )|þìk@oBPÖo êíÏèA|wßÎ ô êíÎ

.”îñÞ JBhPðA þüAkõG|þHønì îuA àü }ApG ô {íølG lýíÏO êvÒ
{ðlG BK BO pu qA úÞ|þèBc ok ô( QhO ÿôo úÞ lðkpÞ ûBãð óBíévì ÿ|çì úG ôk pø ,ó@ qA wK
,îñÞ|þìpßÖqôo óôAô úPynâ úG úÞ ó|æA...îííùùø“ :Q×â |çì .kõG ûlýzÞqAok )kõG aâ ÿõO
41 .”ïkpÞ|þìÑôpy”ókpÞúñPg“BGôoïoBÞlüBHðlüByúÞîñýGþì

óApùO úéXì

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

?lì@ok ÿBK qA òýñ^ òüA Ap^ îðAk þíð , wG .ïôpG lüBG òì Qvø 34{hG óApùO úéXì
ÈÛÖ úÞ òüA Bü ? QvðAk þíð þPuAo úGôA Bü@ .úéG!û@:Q×âôQgAlðA{PÎBuúGþøBãð úzüo ïkõWôok Q×ãy þzìAo@olK òPÖo BG
òüA qA ëBc pø úG BìA ! kpÞ þì þðAkBð úG pøBËO .QuBíyBGÜc QìBùy BG eH¾ AkpÖ îPÖpâ îýí¿O ô lðAôk oõK Jkõì BðAlðBì
úPuAõg Bð lzð ûkq òì QðBýgqA þÖpc úÞ pßÖ úPgBÖ úG ÈÛÖ ïly xçÞ koAô þPÚô ïõy pÂBc xçÞ ok ÿpO {ýG
ôA ûBãð qA úÞ lðByõK Ao îðBHè þãðo þG lñhHè lükþíðîøJAõgokrâpøúÞòüAôïkpÞþì pGApG qA ûBOõÞ þøAõg RonÏì àü BG qôpìA ÿpPgk , êvÎ :óBPƒuAk úƒ¾çƒg
.lðBíðóBùñK }BÞÿA.ïõy{GõHdìoBßíøÿqôoòìúÞ xçÞ koAô ô úPynâ ÿoõíýO îðBg óBâlük êídO Bø ëBu qA lÏG úÞ úèBu ûl×ø
?ÿoAkpHgþHdìîðBgqA|- | BO ïkpâ pG úPynâ úG BO îPyAk Ao ó@ RolÚ ÿApG Ao ïkõg ô ûkq þìpâ lñhHè . ïly løBy lüBG æBc þâkAõðBg Rçßzì
ûlülð kõG Bø ëBu úÞ ïkBPÖA úPgBÖ kBü úG þâkBu úG úHüpÒ ó@ áBK ûBãð qA oBG òüA xçÞ óBüBK qA wK . ïkpÞ þÖpÏì óAkpâBy lüBG ô lyBG }okBì ô olƒK ÝçƒÆ
ô ûkAk óBßO úð ÿ úðBzð úG Ao ïpu . {ìkõG îðBg þñÏü îðBGpùì ô BHüq pýGk BO...ïonãG îÞþDB^úÞþèBcokôûlyúuolìpPÖkkoAô |... lñÞêídO AookBì óôlG þâlðq
QuBXÞôAúÞkoAkþPýíøABíyÿApG:îP×â BìA,lyBGQhHyõg{GõHdìBGlðAõPGòýÏì ûBãð àü BG îøBãð , ïlýzÞ þì pu Ao þãðo
?lñÞþìú^ô ô ïkõG }A þPhHyõg kqk òì úÞ xõvÖA ày , kõG úðBãü ÿBÚ@ , kpÞ þÚçO Bñy@
pK óAkpâBy òì . úð þøAõhG Ao {PuAo|- | ó@þG , þñPyAk Quôkô áBK îvWôk êOBÚ òýÛü BìA , ûlük Apì îøôA îðBíâ úG . îPyAlð
úG ôA óõ^ îø úÞ îPyAk ÿkBüq xBvcA úHüpÒûBãðlñHüBKîøAõhGúßð@þGôîðAlGúÞ þPÚô . lyBG ûkq xlc Quok úÞ QyAlð

êvÎ |:êvÎ óBìo òPìqA þPívÚ
BG kôq þéýg ô lðly þì úPvG ëk ûoBHßü qA òì . ïkpÞ óApüô Ao rý^ úíø ô ïly ÿA ÿõu úG , ly ûkq xçÞok oõÃc äðq ô ûkpÞ ØüpÏO úPgBÖ ÿApG Aorý^ úíø
}õìApÖ Ao rý^ úíø îéLük áolì òPÖpâ ÐÚAô ok úÞ îPÖpâ oAp¾A úG Ao ÿrý^ pülÛO þüBø ïlÚ þñýãñu ÿ úWõPì . îPÖo xçÞ úG QuAõg þì ôA úPgBÖ þðAk þì :îP×â
ÕoBÖAkpÖôlðlyþìÜyBÎqôpìA,lðkpÞþì qA Ao ó@ kôq þéýg pülÛO ô kõG ÿpãük îùu ôAô îPzâpG , lðkpÞ þì IýÛÏO Apì úÞ ïly óBíz^ pýSBO QdO olÛð@ BìA lüõãG òì
. .QÖpâwKòì . ïlük Ao QvðAõPð úÞ kõG úPÖpâ oApƒÚ îƒÛyBƒÎ
...úPgBÖBìA|- | qA òì ô ly ûkq xçÞ þéýÇÏO äðq þPÚô îðBg Bíy úÞ lüõâ þì òì úG QðBíz^|- | þì }kõg . QuA ûkpÞ ZAôkqA lüõãG
ô kõG óApãükqA pO úP×ýy þíÞôA îðAk þì|- | òýyBì úÞ îPÖBüok , ïly ZoBg óBPupýGk .QuAòßíìpýÒ òüABìA,þPvø{üBýð þì õO úG ûqBÓì ok qôo ó@ pâA lüõâ
ôA ÿBøoAp¾A qA þüBøo ÿApG ïly pürâBð òì , QuA òì oBËPðA ok þãðo lýLu ÿæBG ëlì ?Ap^|- | îø òì õƒO ZAôkqA qA wƒK úƒÞ îƒP×â
.ïAûkpÞZAôkqAúÞîñÞkõíðAô òì qA ô ly ûkBýK òýyBì qA úðBãü ÿBÚ@ úG pãük {Þpu ô BHüq kpâBy ó@ óõ^|- | òì ô þPvßy þì BíPc ïkpÞ ZAôkqA
kõG {üAl¾ òýñÆok úÞ ÿpHßO ô oôpÒ qA þøApíø úðBg BO Apì îølG ûqBWA úÞ QuAõg þñüpýy þPc BO Qzãð pG óBPupýGk Q×â ôA îPyAlð Ao õO òPvßy QÚBÆ
xõvÖA úPgBÖ ÿApG ëk ok ô ïkõG oArýG .îPÖpünKîéýìîÒoþéÎòìôlñÞ {hKkõgÿBøÿkpâByîøòýGAo{WAôkqA Ao rý^ úíø îÞ îÞ òì úG úPuAõg þì úÞ
BG úÇGAo ok úðæk ûkBu olÛ^ úÞ ïkoõg RApÆBg óBPupýGk ok ok Bíy oõÃc|- | . lñÞ Apì ܃zÎ QƒÏuô þƒPÚô BƒìA lƒüõƒãG
.kõGúPvüpâúðBãüÿBÚ@ZAôkqA êÖBÒ «çìBÞ òìô kpÞ þÎAlO îüApG Ao úPynâ , kq þì Ùpc òì BG òýñ^ òüA ôA úÞ òüA qA þì ôA þPc , úPvðAõPðpãük QƒgBƒñy
Bíy,úðBãüÿBÚ@lükpßðþãñzÚoBÞç¾A|- | ô ÿkpÞ êý¿dO ápO Bíy þPÚô , ïly pýâ {üBýðêvÎòìBìA:îP×âôûlyûkqQ×ãy ô lüõãG pdu úG Ao ÑõÂõì òüA QuAõg
.lükõGôAÿBýðkïBíO óBíâ , ÿkAk ÿkpu úG Ao îüBø ò×éO iuBK ô kAlð Bíy úýHñO úG òO úÞ ÿkpâBy , îPvø
ó@ BG , ÿkõG òì ÿBýðk ïBíO îø õO BìA|- | . îñýHG Ao Bíy râpø pãük ïkpÞ þíð . QÖo . lñÞ AlÖ Ao ôA
ïkõG QøBãð Qvì òì ! oôpÒ pK óBíz^ òüA ok òì qôpìA oõÃc : îP×â oBýPgA þG îèBdyõg : Q×âô koô@IèpG þìpâ lñhHè ?þPyAnãð Ap^ úðAõük Jõg -
.êvÎ .QuAòýÏìîðBgpÆBgúGÈÛÖóBPupýGk !ÿpýGk ïBÛìokîøó@,QíñýGþìBWòüAúÞ þíð Q¾pÖôA úG úüpâ , kq þíð þÖpc
òüA úÞ òüA qA ô kpÞ pýâ êÖBÒ Apì ûoBHßü úG kBy {côo . rürÎ ò„ ýÏì îðBg , úéG ! û@|- | úG ô îPvø Yýâ çìBÞ îø qõñø lñ^ pø êßzì BG îø {ðlýzÞ w×ð þPc ô kAk
Qvüpâ þì óBñ`ð@. kõG ûlyôo úGôo
{ðlG }qpè ÐðBƒì îƒPuAõƒO þƒíð úƒÞ
ólük BG ô ûkpÞ òyôoAo ÕAp^ ,ïõzG
Qzcô úG }A úPvßy îø ok ÿ ûp¿^

.ïkBPÖA
|********|
{ýKqApO óApãð ApìôA áBñøôlðA òýñÆ
ïBíO úWõO ôA ïlük þì úßñüA qA ô kpÞ
{üõg úG Ao óAõW óApƒýGk ôBƒøpƒPgk
úðApPgk þOkBvc qA , ûkpÞ ÙõƒÇƒÏì
Ao îñøm BO ïkpÞ }çO ô ûly rüpƒHè
BO BìA , ïqBu ÙpdñìôA úG ókpÞ pßÖqA

. ïlzð ÜÖõì Iy pg@

AôpK þG ô ûkpÞ pýýÓO {üAl¾ òýñÆ òýñ^ ok óBPupýGk ïBíO , kõG ÿpýËð þG óq . lyBG . îñÞ pßÖ îðAõO þíð þPuok |********|
ô ûkpÞ Qzcô xBvcA , Q×â þì òhu ô kõG úPypÖ àü óq ó@pg@, Qvzð {âõu kBüq ókpÞ pßÖ ÿApG Q¾pÖ úðBãü ÿBÚ@|- |
44

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

òì ûBñâ qA {ýG olK ûBñâ úPHèA , îükõG ûkAlð àèBìõO.þzÞþìw×ðôÿAûlðqúÞþPvø òì úGô Qvzð þèlñ¾ ÿôo , kAk þì óBzð . îP×ãð ÿrý^ pãük
olK BìA , ûly êýídO òì úG îüpì úÞ Ap^ kõG .okBìúðþPvøïolK þOlì qA wK ! îP×â þì lüBG ú^ . ly ûpýg lüBHðrâpøúÞïlýíùÖ,ïlyîÚBOAkoAôþPÚô
lüBHðô kõG ûkoô@ }A þâlðq úG Ao îüpì kõg ?òì|- | lñéG ÿAl¾ BG ô Qvßy ôA ÄÓG Rõßu þì{éýHìõOAúGólyoAõuÿApGAoôAkBùñzýK
ÿApG ÈÛÖ úÞ QÖpâ þì ûlükBð Ao ôA olÚ ó@ ÿoAkpÆBgúG:kAkúìAkAôkqþhéOlñgqõK úÞ Qvüpâ þì úðBÚkB¾ óBñ^ ó@ , Qvüpâ râpøpãükúÞîPvGlùÎ{üõgBGôîPÖpünK
óq lüBHð olK . kôpG , kõy ûlük úÞ òüA úGrâpøôA?ïkpÞápOAoRolK{ýKBøëBu . ïlýzÞ }õÒ@ ok Ao ôA ô lì@ kok úG îHéÚ .ïrüpãG{øBãðqAôúPÖpãðoApÚôAIÆBhì
úÞ þPÚô kAk þì ûAo }A þâlðqok Ao ÿpãük òüApãük îPzâ þíðpGpâA . lìBýð òì ëBHðk ïkBPÖAokBìkBüúGBøëBuqAwKAp^îðAkþíð koAô úðBãü ÿBÚ@ oõÃc úG úWõO þG qôpìA
olK ûBñâ BùñO òüA , kõGokBì }A þâlðq ïBíO |!îyBGRolKàèBìúÞïkõHðBW ô ûkBÏèA ÝõÖ óq óBíø , ïly {ãñO ëk ô qA þßü þPÚô . îPvG Ao ok ô ûly xçÞ
ô ÿoAkBÖô òüA þPuAo úG . lì@þì JBvc úG úG Ao ôA ô ûkpÞ pùÚ okBð BG QuAõg îèk BøoBG kAõÖôòìÿApGôA.QyAlðþDBPíøúÞÜyBÎ ,kpÞÿõPuklÎAõÚólðAõgúGÑôpyBøpPgk
ok úðõã^ òPyAk Quôk ô ÜzÎ ok ó„ õñW BìA îñÞ ïõßdì {üBø þùWõO þG ïBíOpÆBg BG îüpì . kõGokBì òüpPùG }kõg ÿ ûõýy úG BG îøBãð oBýPgA þG ô ûkBPvüA ûpXñK oBñÞ
ÜzÎ òüA ! kõG ûly ÿoBW olK ô òì óõg pGApGokApìlüBýðîèBHðkúGrâpøúÞòüAxApø úG :Q×â ô kpÞ áBK Ao {Ooõ¾ Quk ØÞ qA QÎBu ó@îðAk þíð . koõg lðõýK {øBãð
?QyAlðþðBüBKúÞlyqBÒ@BìÿApGúðõã^ îñÞþìxBvcAæBc.koô@okõðAqúGRolK ?êvÎ ÿoAk îPuôk þPuAo ? kõG ûkBPvüA ÉBýc ok Ap^ qôo
pýgA ëBu lñ^ ok úÞ òüA qA ÿA úËdè ÿApG .ïAúPgõuûpùìàüRolKÿApGÈÛÖòì rüpHèúPgBñyBðþPHdìôîÒqA{üAl¾òýñÆ ïAþèlñ¾ÿôoôúPÖpâpGôAqAûBãðQÎpuúG
lñ^ BG ô ûlzð olK ÿ úPuAõg îýévO ?îüpìþñÞ{ÞpOþøAõgþì|- | okpO îßdì AoôA QuAõg þì îèk , kõG ûly Ap^ úÞ îPvðAk þì }BÞ ÿA , îPvzð
{ýKok ÿkpuoBPÖo îPyAk úÞ ÿoBãPuAõg ?ÿlðBìþì,ÿkõGõOpâA|- | pGAo{výgRoõ¾óBñ^ó@.ïpýãG}õÒ@ ?îðBíGRôB×OþGôAûBãðúGQHvðîðAõOþíð
oôpÒ xBvcA , ïkAk þ×ñì iuBK ô úPÖpâ òýG qA ûom ûom ïoAk BW òüA , ïôpG lüBG|- | ókqw×ðÿBìpâúÞkpzÖþìîüBøúðByÿôo úÞ îPyAk ôA úG QHvð þHýXÎ xBvcA
úèBu ûl×ø IéÚ þPÚô þPuAo úGô kpÞ ïrüpHè ëBuîüpìúGþPøBHyaýøpãükòì.ïôoþì BG okBì kBü úG , ïkpÞ þì xBvcA Ao {üBø úÞ òüA úG úýHy þuBvcA , {íPgBñy þíð
ÿAúHüpÒûBýuóBíz^ÿúP×ýyòýñ^òüAïA ô ûkpvÖA óq àü æBc , ïoAlð {ýK ÿBø Qvüpâ þì îøôA , îPvüpâ ÿpO {ýG ûôlðA Bñy@ ûBãð àü ô þyBG ûly oBPÖpâ QGpÒ ok
ûBãð úG QvðAõO þì îø qBG Bü@ kõG ûly ô à^õÞ ÿBøôqo@ ïBíO úÞ îPvø òýãíÒ óBzüpK ô úPvg olÛ^ îPvðAk þì Jõg ô úG þPøBHy úðõâ aýø xBvcA òüA ô þGBýG
äðq úÞ ïkõGoBßÖA òüAok ?klñHG ëk ÿpãük îPuAõg þì ÈÛÖ òì . ûkpG kBü qA Ao {âorG .QuA ok Apì ÈÛÖ , QyAlð òPyAk Quôk
wK þßü BøpPgkô ly úPgAõð xçÞ óBüBK Ao õO þPÚô , îPvðAõPð BìA ïõzG ûpùy úýHy ïA ûkAk Quk qA Ao ïA þâlðq ÿ úíø òì|- | ,kõGûlyòÖk{OApÆBgïBíOúÞþðBPupýGk
óBýì ok , lðly ZoBg xçÞ qA ÿpãük qA ÿAûlyBPíøþGôBHüqòýñ^òüAúÞîñýGþì .êvÎ ZoBg óBPupýGk qA þPÚô . kpÞ þì lñHüBK
úWõO Bñy@ ûBãð àü óAõW ÿBøpPgk ó@ ïBíO koAkþGõHdìokBðúÞAp^,ïrüpâþìúñýü@qA ?Ap^|- | BG oBG òüA , ïlük oBËPðA ok Ao ôA îø qBG ïly
úvéWAp^îðAkþíð.kpÞIéW{üõgúGApì râpø ôA úÞ RôB×O òüA BG , õO lñðBíø ú^ òì þðAk þì Jõg RkõgõO , xpLð|- | úðõâ òüAô úPynâ }oBñÞ qA lñéG þüBø ïlÚ
Ao ôA ïkpÞ þì JBýÒ ô oõÃc úÞ úPynâ ÿ .kpýìþíð àü òì RolK BG ZAôkqAqA {ýK . îüõâ þì ÿBùPðA BO , ïA ûlülð Ao ôA úÞ ïkpÞ kõíðAô
xçÞ ok Bíy : îP×â oBýPgA þG ? ïlülð , lñÞ ápO Ao ÝBOA BO ly AlW îyõÒ@qA þPÚô úzÛð }A ûlñü@ ÿApG úÞ ïkõG ÜÖõì oBPupK ÿBøïBâBGAo{éýHìõOAQÎpuþÎpÖÿú^õÞ
.lýðBíG òüA îüpì : îP×âô ûkpzÖ þìpâ úG Ao {Puk Ao þâorG ÿBøôqo@ ô kõG ûlýzÞ ÿkBüq ÿBø BG òì þOôB×O þG ólük BG ô kpÞ îýËñO òì
?îðBgòì|- | þDBùñO QÚBÆolK îñÞ þì {øAõg ,óBíG BW àüô RolK ólük BG BìA , lðAoôpK þìpuok aýKokkõGôAîzgÿûlñøkóBzðúÞþPÎpu
.õOïrürÎúéG|- | .koAlðAo ûkpG kBüqA Aorý^ úíø òìôA ÙpÆqA kBùñzýK ÙpÊ olK , ïly úðBg koAô .ly îâ ú^õÞ
Apì {ýK qA {ýG ô kBPvüA òì ÿôo úGôo ûqBO {zgok {ðBíz^ BìA , Q×ãð ÿrý^ .QyAlðîPuôkrâpøúÞïlyÿkpìpvíøô äðo Ap^ : Q×â ô QyAnâ îéGBÛì Ao ûõýì
. kpÞ ûkq Q×ãy .lyZoBgÝBOAqAôQÖpâÿA òì BG ûpùy qA lÏG RolK Ap^ îðAk þíð ?þPvø ûlüpK
?ïrürÎQvý^QíuA|- | Ao þß^õÞ QyAkkBü ïlyoAlýG þPÚô qôpìA àü òPÖpâ ÿApG ÈÛÖ lüBy ? kpÞ ZAôkqA .olKQvýðÿrý^|- |
.þHdìqBðpÖ|- | úPyõð ó@ok úÞ ïkpÞ AlýK ïpüpdO rýì ÿôo îø }kõg lüBy , RokBì qA à^õÞ ïBÛPðA kq þì Ýoô Ao ÿA úéXì þãé¾õc þG BG îüpì
úPgBÖ óBíz^ BG þOôB×O aýø {ðBíz^ |:kõG pø,kpHGkBüqAAoûpùylðAõOþíðQvðAkþíð úG pøBËO ÈÛÖ úÞ ïlük þì fõÂô úG ô
pOôoûrHuôpO{ÛðrüoþíÞÈÛÖ,lñPyAlð okBð , îðkõHðok BO ïôo þì òì , ïrürÎ êvÎ .ïlyþðBGpÚAl¾þGúÞïkõGòìòüAkõGú^ rHu óBíz^ ÜíÎ ok BìA , lñÞ þì ólðAõg
.kõGôAqA .lñýHGApì ú^ þíùÖ þì , êvÎ þPvø óq àü õO þG .kpÞ þì kAk þG îÒ ô þãPvg {ãðo
?þPvøúPgBÖpøAõgõO|- | , ïly ZoBg ÝBOAqAô ûkpÞ ûoBK Ao QyAkkBü òì ÑBÂôA qA pO lG þíùÖ þì... îüõâ þì þìpâ úG Ao {ðBPukô úPÖo {üõu úGoBýPgA
.îðBgúéG|- | .kõGûlý^AoúðBdH¾rýìolK þâlðq ÜzÎ óôlG þíùÖ þì ... kõy þíð | |:lýupKôkqþãðoþGlñhHè.ïkpzÖ
qA , ïlüqpè þì ÝBýPyA RlyqA úÞ þèBcok .kõyþìRpük,êvÎòÞúéXÎ|- | | Ao úÖpÆ àü ÜzÎ ÿBñÏìõO ?ú^ þñÏü ókpÞ ? ûkBPÖA þÚB×OA-
ÉBýcok . îüôpG óôpýG îø BG îPuAõg ôA ïkõGúzülðAòüAokôûlýzÞpuAoiéOþDB^ . êvÎ þðAk þì Jõg .îüpìïoAkQPuôk|- |
ûpù^ok óBñ^ ó@ô ûkq úýßOoAõük úG úuolì ïBíOok?úðBüûlyîüpìQHýÒúWõPìolKúÞ {üBø Ùpc òP×âqA ÈüApy ó@ok îðAk þíð koAô olK ô ôA ÿ ûkq QùG óBíz^ pGApG ok
wKAo{üõgJõHdìþDõâúÞîPÖoôpÖôAÿ QülWBG}BÞÿA.ïkõGîüpìpßÖúGûAoëõÆ îøÿAúñÏÆpâAþPcBìA?QyAkÿoõËñìú^ ûoBHßü úG úðõã^ îðAk þíð . ïly îÚBOA
aýø úG îPuAõg þíð ô ïA úPÖBü Bø ëBu qA .ïlyþì{ñPÖoÐðBìÿpO{ýG òýñÆúÞAp^îPÖpünKþìêýìëBíÞBGkqþì òüA ô kAk jo ïkõWô ok Q×ãy þGçÛðA
.îølGQukqAAoôAþPýíÚ ô kõHð Jõg ç¾A olK þcôo ÈüApy .kõGúðBÚkB¾çìBÞ{üAl¾ qAþPHdìrâpøúÞïlyþðqÿúP×ýyòýñý^
?îðBgïôpGîðAõOþì|- | .krüoþìôpÖà^õÞÿpãñéOBGîPvðAkþì åpì qA Bø ëBu úÞ æBc ïkpÞ þì pßÖ òì|- | òì úG QyAk Üc îø lüBy , ïkõG ûlülð ôA
ôA ÿApG òì ÿBø ûBãð ô ëAõu Ap^ îðAk þíð okîðAõOþìúÞòüAqAôQuAúHñyYñKqôpìA ïoAk RolK IéÚ ok þDBW úPynâ ûpùy þPHdì òì qA râpø úÞ Ap^ , lñßð þPHdì
þPc }A ÿôBßXñÞ wcô QyAlð þPýíøA þHýXÎ {ìAo@ xBvcA , îyBG olK oBñÞ ...BìA ÿokBìBðàüîz^úGAoôAúzýíø.kõGûlülð
.lyþíðàüpdOþÞlðAÿApG ïoBßÖA ïBíO qôpìA Ap^ îðAk þíð , îñÞ þì ?ú^BìA|- | ô òì þâlðq ok þÛc aýø úÞ ïkpÞ þì ûBãð
þðAlG þøAõg þíð òPÖo qA {ýK þèô ôpG|- | òüA ïBíO ok úÞ þðq , QuA îüpì ÿ úWõPì Iè püq Ao ûpùy JAõg ok RolK Izük|- | {øBãð ok ÿpãük rý^ qôpìA BìA koAlð olK
Ao RpøAõg úðõã^ ô îPvø úÞ òì qA þßìk@ óõ^ îø , {ìkõG ûlülð Bø ëBu .kqþìAl¾ . QyAk Ao ûlðqBG àü wc {øBãð , ïlük
!îuBñyþì AnÒrýìpu ÈÛÖô Qynâ þìolKô òìoBñÞ , îP×ãð ÿrý^ pãük òìô kpÞ Rõßu îüpì úñýu ok Ao þÃÓG Bø ëBu ôA ïkpÞ xBvcA
?îðBgîðAlGîðAõOþì:Q×âþéýìþGBG úÞ kõG Bø ëBu . îükõG ûkAõðBg àü úýHy Bì BG olK . kõG ûlðBíð þÚBG òP×â ÿApG þÖpc úðõã^ . lñßy þì ÿpãñéO BG úÞ ûkpÞ óBùñK
BùñO,îPvø{üBýðêvÎòì.ïrürÎúPHèA|- | ÐÚAô ok , kõG ûkrð okBì qA þÖpc pãük îüpì qA ÿoBÞ ô úPÖpâ Ùlø Ao îüpì IéÚ ÿpýO ?ïkõHð ôA þDBùñO ÿ úWõPì
.úPgBÖQuôk RBíèBßì rW kõG ûlðApð Iè pG þÖpc aýø ïAo@ ÿApG ëBc òüA BG , lì@ þíð pG wÞ aýø ô qõéG ó@ ok , ly îÚBOA koAô ô kq ok îüpì
ûlñü@úP×øok úìAkA ÑõÂõìòüAúGþPýíøAaýøBìôúðAqôoëõíÏì õO òüA , ûkpì òì okBì BìA :îP×â ôA ókpÞ úzýíøqApOúPvg}Aûpù^äðoûpýOoAõéy
45

òuok óAõW óApüAolK pýHÞ ûByBÂo ,þðõüBíø ÿôo úðBg ûõùÚ ô Bíñýu ô pOBEO úG ,Bø òPÖo óApùO úéXì
kôolG Ao þâlðq òÆô áBg qA oôk þãèBu |69 kõg þPÎBu ÿApGõèô lðkpÞ þì þÏu Bø ókoô@
!!lñP×â kõg þðApüA ÿõÚ úýcôo ,lðoAk úãð ëBdyõg Ao ïoBù^ô þu {hG
ô QÖo òýG qA Bø ëk ok rýð JmBÞ lýìA pãük :ÌÖBc ëõÚ úG BO lññÞ Ì×c óBñ^ îø Ao
úG äñW pOkôq ú^ pø úÞ lðkõG oAôlýìA ÈÛÖ lðBíð kõgoApÚpG ÿlük ú`ð@ òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
ápO Ao Bì oõzÞ þWoBg óAqBGpu ,lupG ïBíOA oApÚpG lðBíð þñýG îø ú`ð@ óly úPvG qA lÏG p×ÏW
.kkpâqBGûoBGôk{ìAo@ôlñüõâ oBËPðA ok qõñø ïkpì .konãG rƒýð òƒüA BƒO ok Bü ,BÚ@þéÎ ZBc úðBg ûõùÚ
### óByolPÛì ô óAkoBÞ ûBykBK ,ûByBÂo QzâqBG úG úðBg ûõùÚ êülHO QÛýÛc
ïçÎA òýñ^ óBÃìo ûBì Iy òýèôAokp×ÏW BÂolídì ,lùÏýèô lñPyAlñK þì Apüq lƒðkõƒG ,êýHìõOA þÞlü ïqAõè ûBãyôpÖ
:úÞkpÞ ó@qApO îüçìôpO úGpXO þG ,pO óAõW ,ÿõéùK kp®ÞAlø qA ÿA|úPyõð BÚ@ þéÎ ZBc {øAõg úG BñG
áoBHì ûBì ïBƒüA QƒHuBƒñì úƒG ,óBƒPuôk - oõzÞ ó@ þðApdG ÈüApy ó@ok lðAõPG úÞ QuA þ^oAlG@ ô lðBì þì BW óBíø
þì wýuBC O ûqBO úðBg RoBXO
ëBÛð lypì p×ÏW Quôk Ao }oBÞúÞú^pâ ,kõy
þâlðq óAonâpÆBg úG BìA koAlð
lÏG ÿlñ^ .kpünK þì Ao ó@
òýðqBð Quôk ,lídì ÈuõO
úðBgoôq úG }A úñüpük
,lGBü þì ûAo óBgqôoõð
RõÎk úG BñG ô lñÞþì þüBíðpñø
kõy þì oApÚ ,oAk úðBgoôq
BO eH¾ ûk qA úÏíW ÿBøqôo
,kqAõñG Jp BXð@ ïBãñø p¿Î
ô þzìpð RBÞpc ô lñÞÿlypì
Ao óAoBßyqoô ,þyqoô
úìAkA àñüA ô lñÞ þøApíø

...ú¿Ú

Iypø ,Bø Iy úHñzXñK ÈÛÖ ÿBW úG ,óBÃìo BG QhGlG ïkpìoBG QÞçÖ QýÏÂôô Jõy@pK úíø ok {Opùy ûqAô@ pãük .lñÞ õâqBƒG pƒTƒð úðBg ûõùÚ IcB¾ ô kõG óBÃìo ûBì #
ú¿Ú BO îPvø óBO Qìlg ok oBƒÇƒÖA qA lƒÏƒG qA wK òýÛ×Pì úÞ þüBø ÿlñG îývÛO úG úWõO Bø úðBg ûõùÚ ô úðBgoôq QÎBíW òýG óôpùƒO úG ,óBÃìo ûBì óBüBK BO QuAõg p×ÏW qA
,îñÞ êÛð óõOApG Ao JApùu ô îPuo rýãðAoõy ûkpÞ kõg òýG ûByBÂo Zôpg ô óApüA ëBÓyA ô òPvzð {éÛð ÿBK ÿApG óAoAlÖpÆ ô ûlý`ýK pùÊ qA lÏG pø ,úÏíW ÿBø Iy ÈÛÖ ÿBW
oõzÞûkqóBÖõÆþPzÞóBßuþPcAoúG ,lðkõG QÎBu ókpLu }qAô@ ô Jp ÿAl¾ úƒG ëk .lñÞþèBÛðoBÇÖAqA lÏGô lGBüoõÃc BXð@
:kAk úìAkA wLu kAkpì ïoBù^ ok þPÚô BìA ,kpýâ Qƒuk úƒG Ao ,þÇdÚ ,óôpýG ú^pƒâ .lƒðkpƒÞ þƒì ÿoBƒíƒy ûBì ïBüA ok rýð BÚ@ þéÎ ZBc úðBPhHyõg
õñy îPuoô JApùu ïqo óõñÞ- :úÞ lýuo }õâ úG óApüA õükAo qA pHg òüA |1323 ÈüApy ô þHñWA ÙBdWA ,ÿoBíýG ,þƒPƒcAoBƒð pOkôq QÎBu àü Ao }A úðBg RoBXO óBÃìo
ëBíÞ BG ,lýüBìpÖ úWõO rürÎ óBâlðõñy - ûõPu úG Ao ûBñâ þG ïkpì òýÛ×Pì oõÃc oAõâBð QùWô JBPÖ@ JôpÒ ïBãñø BO kpÞ þì êýÇÏO
õñy îø òüA þPulýñy Bøpâk RpÃdýéÎA úÞ îülƒy ûBƒâ@ îèBC ƒO ô ؃uCBƒO þðBíùýì ,Bø óly ÐíW îøoôk BG BìA kõG ûkoô@ Anè ,lyBG {ðAlðqpÖô óq krðô úðBg ok ,oBÇÖA
îz^ J@pK QuA óBPuAk þßü Àgpì pOkôq QÎBu àü QvðAõO þì p×ÏW
îzg úG lü@îPuoqA áqBð ëk óBíø lðBupG úðBg ûõùÚ úG ÐÚõì úG Ao kõgô kõy
pø úÞ þPýÏíW ÿApG oBÇÖA qA lÏG ô lñÞ oBÇÖA BW
Jp ,ly þì ûkôrÖA óBykAlÏO pG rýð Iƒy
ô îËð úG Ao úìBñøBy RBüBßc ô lðAõhG ,kqAõñG

46

www.TEHRANMAGAZINE.com úG Ao óBð@ úÞ þuõGõOA ûpgæBG oBËPðA þÛüBÚk Yñâq lü@pG ÿkBG lñOpâA
ØÚõO óBy ÿBK ÿõéW ,lðBuo þì óByl¿Ûì YðpO ûlýuoBð lñßÖA áBg úG
lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG óq |3 ô kpì |5 ,kõƒG Rõƒég xõƒGõƒOA .kpƒÞ pâkAkoA {íýðAõg ûoBãíPu
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ ÿokB^ óq ôk .lðkAk þì êýßzO Ao {ðBñýzðpu pñø þGoA {íýüõâlñìpñø
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G úÞ BHüqô óAõW óq àüô lðkõG úPvzð îøoBñÞ ?Qvý^ kAlýG QuA kAk åpìpâA
Rsos ÿpuôo ô QyAk òO úG þßzì wýKôk ?Qvý^ kBüpÖô äðBG úíø òüA åpìq
(626)3-50-50-50 ô p×ÏW ,pãük þèlñ¾ ÿôo ,pƒu úƒG oAlƒéâ þì QýÏíW qA ëBìæBì úðBg ûõùÚ Iy pø
xõGõOAô lñPÖpâoApÚôA QzK þèlñ¾ JApùu ÿA ûlÎ ô lðlì@ þì oBÇÖA qA êHÚ ÿA ûlÎ ,ly
ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì oAõu kpì úu ÿlÏG ûBãPvüA ok .kpÞ QÞpc ûlðõñy óBXýø ô úÚçÎ ,ÜzÎ BG BO ó@ qA lÏG
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük úPvg ûpù^ qA úÞ þðApüA òvì kpì àü ,lðly ôA þèBÛðô ÿoBP×â úGnWô oõypK ÿBø óBPuAk
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW qBGpuôkô kôo þì úðBg úGoBÞqA lì@þìpG }A þüõâúÞkpÞþìêÛðAoþðBPuAkóBñ^úÞlñyBG
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA úG Ao óBy ÿqBGpu ïoõ×ýðõü óBñ^ îø úÞ xôo îýupOûlðõñyîz^{ýKAoó@úñd¾úGúñd¾
IXÎô lðkq þì Ùpc lñéG lñéGô lñPyAk òO .lñÞ þì
(310)274-7474 .lñPyAk}ôkpGrýðAoóByÿBøäñ×OúÞó@ ó@ kõWô BG rýð }A þüAk ô óAokApG ,lídì
p×ÏW ô JApùu oôBXì þèlƒñ¾ ok AlƒPGA ô p×ÏW úG úÚçÎ pÆBg úG BìA lðkõG oAkArÎ úÞ
47 oõÃcúWõPìþPÚôlÏGúÛýÚklñ^BìAlñPvzð pýK òüA þuôkpÖ îuBÛèAõGA îý߃c úƒG RkAoA
qA þßü ,lðly xõGõOA ok óAõW ô BHüq óq ó@ lñPÖBü þìoõÃc úðBg ûõùÚok Iypø ,xõÆ
,QuBgpG{üõgÿBWqA,ïBíOQcBÚôBGóBð@ BG }oBÞ qA lÏG úÞ óAõW JApùu òýñƒ^ îø
óq .Qvzð ôA ÿõðAq ÿôo ô QÖo óq ÕApu úG ûApíø ,lðBuo þì úðBg ûõùÚ úG Ao kõg úéXÎ
qBGpuô lýzÞ oBñÞ Ao kõg ûkq Qzcô ,óAõW êÛð ÿBK ûBâ ó@ ,kpÞ þì oBÇÖA BW óBíø p×ÏW
úG Ao {Ooõ¾ ô QƒÖpƒâ oApƒÚ ôA oBƒñÞ xôo ôk ïBãñø Iy ô Qvzð þì {GAnW ô Aõýy
qA QuAõg óAõW óq ,kpÞ àükrð óq Roõ¾ úG ÝB×OA úG þíülÚ úüBvíøôkô Üý×y Quôk
QÖpâ AoôA ÿôqBG xôoqBGpu BìA krýgpG ÿBW .lñPzâ þì qBG úðBg
qA QÚBÆ óAõW JApùu úÞ kõG ïBãñø òýíø ok ô ###
þPuôk xõìBðô þPupK òÆô óõg ,kAk Quk ÿoApÚÜHÆ.kõGp×ÏWþèBÛðîølXýøIy
QvW ÿBWqA QÎpu úG ,lì@ }õW úƒG }A Iy BO kõGoApÚ QyAk úðBg ûõùÚ IcB¾ BG úÞ
ÿBø Quk BG QÖpâ oApÚ xôo qBGpu ÿôpGôo FBýcAïBüAûBâó@,lñÞþðAõgúìBñøByîølXýø
ÿBW qA ,lýHv^ AoôA xBHè úÛü {ðAõWô ÿõÚ pÆBg úG )îßüô QvýG BO óBÃìo ûBì îøkqõð(
puBGQ×âþìAruBðúÞúðõâóBíøôkpÞ}lñéG lüBíð ØÚõPì Ao þðAõg úìBñøBy ,ÿoAkArÎ ïBüA
ôA ÕBìk qA óõg úÞ kq ôA Roõ¾ úG ÿA úGp .lñÞÑôpyóBÃìoûBìïôkôQvýGqAûoBGôkô
þyBzPÒApÆBg úG xõGõOA ûlñðAo ,lypüqApu lðBuoBXð@úGAoóBPuAkp×ÏWôkõGIyþèAõc
ô kpÞ ØÚõPì Ao xõGõOA ,kõG ûlì@kõWô úG úÞ :úÞ
òÆôîøóqqAÿoAlÖpÆúGI¿ÏPìóAkpìpüBu kôq Q×âóAlG òüA ,òülG ó@þíø
úðAlñíOpýÒ ô úðBÎBXy QÞpc òýñ^ îø óBy kõñy Aô@ûkpKqAõ^ òPíùO
AruBð kBG úG Ao qBGpu ô ûlì@ óBXýø úG JApùu QvñìpøA ïqo òüA Q×âëk úG
.lñPÖpâ QvñO àü þKqArýhPuo òüA úð
Ao {Puôk úÞ pãük qBGpu òýc òƒüA ok óBýGpHG lýyõKô Quk kpHð
îø ô QuBgpG QÎpu úG lük ûkoõg Qvßy óBýì pG píÞþðBýÞó@QvHG
Quk ok Ao pãük qBGpu úÛü JApùu úÞ óBñ^ ûAo QÖpãGô {gopGqA Qvzð
äñ×O ÝAlñÚ BG ,ÿA úðAkpíðAõWBð qpÆ úG QyAk ...ûBLuô ûBâóBHùãð ûoAôq
,kq lñìôpG óAõW úÛýÛy úG îßdì ÿA úƒGpƒÂ jByô ëBü BG lük Ao JApùuõ^
êy xôo qBGpu úÛü ÿôo JApùu ÿBø Quk ...jApÖ þãñW ïBupG óõ^ }pG
ÿBHüq ïAlðA ,QÖo æBG {íz^ þøBƒýu lƒy ô }õâ BKApu {ðBâlðõñy úƒÞ ûBƒâ ó@ ô
þðAõW QíËÎ þìBíO BG ô ly îg }A úðAkpì úìAkAôkqîøpGAoQukôkp×ÏW,lðkõGóBXýø
,òüpÖBvìpüBu BO .lýÇéÒok xõGõOA ØÞ }A :kAk
QHý¿ìúWõPìlñøAõhGxõGõOAûlñðAoôp×ÏW ókoõg QGp QHuBñì úG AkpÖ qA ,óõüBÚ@
úG qôBXPì qBGpu ôk ,lHñXG kõg úG ô lðõƒy þGA òGA þéÎ RpÃc ,óBýÛPì ÿæõì RkBùyô
þßüoBO okô lðlüpK òýüBK xõGõOA qA QÎpu óõ^ îñÞ þì ØÚõPìôo þðõg úìBñøBy ,IèBÆ
òýðqBð ô óAõW ,BHüq JApùu ô lðly îâ Iy þìóôAqAlÏGúüoAkArÎôQEýøúðõgûõùÚÿõO
qA óBíz^ ÿõéW ,lüly óBßO lƒñ^ qA lƒÏG .JApùu ô îPuo ú¿Ú úìAkA úG îüqAkpK
ô óApÖBvì ,p×ÏW ûkq Qzcôô ûlì@ok úÚlc úG óBð@ BG rýð p×ÏW ,lðly Ýp׃Pƒì ïkpƒì
,kpÞ îýévO òüpÖ@óBW úG óBW xõGõOA ûlñðAo ô kpÞ þËÖBcAlg {ðAokApGô lídì Áõ¿g
.QyAlðpPzýGëBu|18åpìïBãñøôA .lì@okQÞpcúGúðBgÿõuúGJApùuBG
koAk úìAkA qA lÏG kAk þì óBzƒð Ao Iƒy |8 QƒÎBƒu

óApùO úéXì

?QuBXÞòì Üc : óApüApPgk òüpO Ðüpu

QvðõO úÞ ÿkAlÏPuA ïkõG oôBƒG òƒüA pƒG ok ÿpPgk ,QÎpu ÿôkok qôpìA BO úÞ îPyAk ÿqôo< :úPyõð ïApâBPvñüAok þüõülüôoBzPðA koõÞo úPynâëBu úÞþdý¿Ö úðAqpÖ #
ÿrüo|úìBðpG BG úËdè òüA qA úñÞ QGBS õykõg Bø|ÿkôoô òüA úG úPvðõPð þPc óæBvâorG ûko BW úGBWôo óApüA òèBu êgAk pPì 60 koõÞo úÞ Qvßy pPì 200 ÿôk ok þüAl¾ ô pu pK
úyBG óly þðBùWpßÖ úG úðõPýì B« íPc òýèõEvì úé¾BÖ þðBùW ÿkôoô BO úýðBS ïl¾ 3 ÈÛÖ ïkpÞ
ô QhüoôpÖ îOAoõ¿O ïBíO Rlì òüA ok þèô .úzG àükrð .QuA }kõg Üc úHèBÇì óBøAõg óõñÞA
òèBu êgAk ÿBƒùƒüqBƒG úƒG ïArƒÎA ïlƒÎ qôpƒìA òüA þðAlýìôôk óõýuAolÖ îùì îýí¿O pGBñG
òüA .BÎkA òüA þPuok pG QvýøAõâ ,óBPvñíÞpO Býu@ òèBu êgAk ÿBø QGBÚo ok þüBW ûlðôk
úÞ QuBKôoA òèBƒu êƒgAk RBƒÛƒGBƒvƒì îéýƒÖ
.QyAk løAõhð
.ïkpÞ QÞpy þ¿hy úñürø BG ëBuoBK BG óApüA pPgk òüpPÏüpu þdý¿Ö úƒðAqpƒÖ
?QuBXÞòì Üc

óõýuAolÖ wýüo IDBð ÿkArùG BvüpK BƒìA
QüBu BG õâ ô Q×â ok ûoBHñüAok þðAlƒýƒìôôk
þGõg kpßéíÎôA úÞ ûkpÞ lýÞBO óAõðBG }qoô
ÿBø ÿqBG ô Býu@ åorƒG ïBƒW ÿBƒø ÿqBƒG ok
QGBÚo ok lðAõPýíðô úPyAlð þìçuA ÿBøoõzÞ

.lñÞ QÞpy Býu@ òèBu êgAk þðBìpùÚ ÿBø

ÿõu qA Ao kõG JAnW oBývG úÞ þèBHOõÖ ûqoBHì lðkpÞúPvg Ao Bì Bø ÿA ûpÞ:}ôo þÞ qApGA òí ëBHOõÖ þéì îýO þGpìpu|#
.îükõG løBy îýO ôk ûpÞBG ÙB¿ì ok îýO òüA kpßéíÎ qA QüBÂo
oBývG úÞþèBHOõÖ ûqoBHì àü :QÖpâþGõñW
òì þãPvg êýèk BùñO :kpÞ lƒýƒÞBƒO ÿô
oBývG úÞ kõG ûpÞ óBñßüqBG ÿqBG ,îðBñßüqBGô .îükõG løBy îýOôk ÿõuqA Ao kõG JAnW
òüA qA {ýK úÞ óApüA ëBHOõƒÖ þƒéì îƒýO
.lðkõG Jõg ûkpÞ þÏÇÚ Ao 2018 þðBùW ïBW úG }kõϾ
:kpÞ lýÞBO ëBHƒOõƒÖ þƒéì îýƒO þƒGpƒìpƒu ÿBøoAlük úìAkAok þGõñW ûpÞ êGBÛìqôpìA ,kõG
îýO úÞ Ap^ QuA îðBñßüqBG ÿApG òì pg@ RBíéÞ óôlG ÿôBvO úG Bø QGBÚo òüA þGBhPðA úécpì
ëôA úGpXO òßüqBG lñ^ úÞ îýPyAk þðAõW oBývG
.QÖBü Quk êâ
.kõG óBy îýO úÞ lì@ Quk úG þèBc ok úXýPð òüA
:Q×â kõg ÿBø QHd¾ óBüBK ok }ôo þƒÞ ZApgA êýèk úG 52 úÛýÚk qA óApüA ëBHOõÖ þéì
þPÚô îükõG ÿA|ûkBÏèA|ÝõÖ ÝB×OA løBƒy qôpƒìA
úG îðBñßüqBGpüBu ly ZApgA îðBñßüqBG qA þßü .kpÞ þì ÿqBG ûp×ð 10 þùéèA RrÎ lýÏu
úìAkA óBykõg ÿqBG úG ô lðkoôBýð îÞ úWô aýø }ôo|þÞ xõèoBÞ ,oAlük òüA óBüBKqA wK
.îüõâ|þì àüpHO óBð@ þìBíO úGôo òüA qA lðkAk àü IzìA :Q×â ÿpHg Qvzð ok oõÃc BG

ly úPyAnâZApc úG ÿpÚBG îüpÞQÎBu

òüAwýèõLupKóAoAkAõøqAþßü.lupGQupKpu|þGóBÞkõÞúGó@}ôpÖëõKBOlyúPyAnâZApcúG .ly úPyAnâZApc úG úvðApÖ 98 þðBùW |ïBWqA wýèõLupK þGpì ÿoBâkBü QÎBu #
{ýGúíýðôkòýGokîýOôkQcApPuAóBìqúßñüAúWõOIèBWúPßð.lüpgóBìõOóõýéýì3AoQÎBu ok 17:30 QÎBu qA úÞ qpHèA óBâqo ÿAlùy ô wýèõLupK úðBøAõgpýg oAlük úíýð ôk òýG ok

.lýìBXðAêâóôlGÿôBvOúGëôAúíýðokÿqBGòüA.kpGóBìqúÛýÚk25qA kõGúPÖpâúüløúvðApÖ98þðBùW|ïBWokúÞÿpÚBGîüpÞQÎBu,ûlyqBÒ@ZpÞþPÏüpyûBãyqoô

48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

.løk Qvßy Ao 2022 þðBùW ly úýuôo þøAo òKAs ,lðBì úPvG óApüA ûqAôok :2018 þðBùW ïBW þOBìlÛì
qA pãük ÿqBG àü úÞ þèBc ok IýOpO òüA úG
þOBìlÛì ëôA ûôpâ ok ,ûlðBì þÚBG RBÛGBvì òüA ÿApG úPÖBü ûAo RBÛGBvì òüA úG ZApgA îÒo úG óApüA ëBHOõÖ þéì îýO #
úHOook qBýPìA 21 BG óApüA ,Býu@ok þðBùW ïBW qBýð RBÛGBvì òüA úG þGBü|ûAo ok þGõñW ûpÞ êGBÛì ÿqBG ok òßüqBG àü
ïôk qBýPìA 14 BG þGõñW ûpÞ .koAk oApÚ Qvhð QyAk óApüA êGBÛì ÿqôpýK úG êGBÛì ô QyAk úãð úPvG Ao }A|ûqAôok ëõEu
qBýPìA 12 BG óBPvßGqAô úüoõu ÿBø|îýOô QuA lƒýƒÏƒu ZApƒgA îÒo úƒƒG BƒƒìA þéì îýO .lýuo êâ óôlG ÿôBvO úG îýO òüA
.lñPvø ÿlÏG ÿBø|úHOo ok ÿqBG 53 úÛýÚkok þùéèA|RrÎ ,BýèApPuA êGBÛìp×¾pGôk ÿqôpýK BGrýð òKAs
òKAs þðBùW ïBW þOBìlÛì ïôk ûôpâok BìA qBG Ao óApüA ûqAôok QƒvðAõƒPð ok pÂBc þüBýu@îýO òýìôk óApüA qA wK
ïBW úG BýèApPuA êGBÛì 2-0 ÿqôpýK BG QvðAõO .lñÞ .ly úýuôo 2018 þðBùW ïBW
òüA ÿqBG pãük ok .lñÞ kõϾ úýuôo þðBùW xõƒèoBƒÞ IƒýOpƒƒO òƒƒüA úƒƒG òüA qA {ýK úÞ óApƒüA ëBƒHOõƒÖ þƒéì îƒýO
2-1 Ao îýO òüA lñéüBO úðBg ok ÝApÎ rýð ûôpâ 12 ok {ƒðAkpƒì ô }ôo|þƒƒÞ ûkpÞ þÏÇÚ Ao úýuôo þðBùW ïBW úG }kõϾ
qA pýÒ úG óõñÞ BO IýOpO òüA úG.kAk Qvßy þðBƒùW ïBƒW þƒGBƒhPðA ÿqBƒG þGõñW ûpÞ ÙB¿ì úG ëõEu ok þèBc ok ,kõG
òKAs ô óApüA ,êüqpG ÿBø|îýO ,óBGrýì úƒýuôo êâ BG òý^ ûôpâ òüA ÿBø|ÿqBG pãƒük ok úƒƒãƒð úƒƒPƒvƒG Ao óBƒƒy|ûqAôok ô Qýìôl¿ì êýèk úG Ao óõìq@ oAkpu úÞ QÖo
AlýK ûAo þðBùW ïBW RBÛGBvì úG lðA|úƒPvðAõƒO þPèBñK úÇÛð ÿôo qA ,õDBƒâ òƒýƒè 84 úƒÛƒýƒÚk þíýO aýø úÞ QuA úÛýÚk 1108 ô lðA|úƒPyAk úìBðonâ ólzð pÂBc êýèk úG Ao xôlÚ óBìBu
.lññÞ ô løk Qvßy Ao óBPvßGqA {ðBíùì QvðAõO qBG RBÛGBvì òüAok Ao îýO òüA ûqAôok úPvðAõPð .QyAlð oBýPgA ok þðApüA
ïBW óBGrýì ,pÇÚ 3-1 úXýPð BG rýƒð úƒüoõƒu .lñÞ þðBùW ïBW pýgA ûoôk 8ok úÞ þGõñW ûpÞ

xBñypƒu oõƒvÞõƒG ,okô|þƒì lƒüõƒéÖ|#
ok þèBXñW úÛGBƒvì àƒü ok þƒüBƒßüpƒì@
qoBHì ,oõâpâ|àì pðBÞ ly ÜÖõì xBâô|xæ
úG ô løk Qvßy îøk lðAo ok Ao ÿlñèpüA

.lGBü Quk kõg þKBýK ÿqôpýK òýíøBXñK
óBùW ûtüô óqô|àHu ÜGBu óBìpùÚ ,okô|þì
ûkpÞ ïçÎA Ao kõg þãPvzðqBG {ýK ëBu ôk úÞ
ûoBPu BG BO QzâqBG äñüo úG úÛGBvì òüA ok ,kõG

.lñÞ ûqoBHì þHýÞpO þìqo ÿBøpñø
oõvÞõG oõâpâ|àì úÞ lñP×â þì óAlƒÛPñì

kAk Qvßy Aooõâpâ|àì lðAo 10okokô|þì

ly UÎBGoõâpâ|àì Roõ¾ôpupG }A|þKBýK lì@ok IvÞ ÿApG BùñO úÛGBvì òüA ô Qvƒýƒð
.lñÞ ïçÎA Ao ôA ÿqôpýK ô ØÚõPì Ao úÛGBvì oôAk .QuA ûly þølðBìqBu Q×ãñø
{hK lì@ok ô ÈýéG }ôpÖ úÞ kõy|þì úP×â
600 kôlc ÑõíXì ok úÛGBvì òüA þðõürüõéO ëôA ÿBølðAo ok ûtüõG QvðAõO oõâpâ|àì BìA
oæk óõýéýì 100 îÞ Quk úÞ ûkõGoæk óõýéýì þüByBíO ÿA|ûqoBHì ô kõy pøBÊ lñíOolÚ úÛGBvì
oõâpâ|àì úG ó@oæk óõýéýì 30ôokô|þì úG ó@ ok okô|þì BPüBùð lñ^pø ,koAnãG {üBíð úG Ao
RBGp ô kAk óBzð Ao kõg ÿpOpƒG îøk lƒðAo
.luo|þì

ûrüBW úÛGBvì àüokôA úÞ ÿoBG òüpg@qA
ô ëBu àü qA {ýG ,kõG úPÖo óAlýì úG åorG

ÿqôpýK BG åorG ûrüBW RBÛGBvì úG AôõKAoBy QzâqBGokoBƒGòƒüpƒg@ôA.Qƒynƒâ|þƒìûBƒìQƒzƒø
ok BýèApPuA åorG ûrƒüBƒW þƒüBƒùð ïoBƒù^|àƒü
rìBýéüô Bñüpu }A|þé¾A IýÚo êGBÛì óoõƒHéì ok úýuôo wýñO ûoBPu ,AôõKAoBy BüoBì #
Bßüpì@ åorG ûrüBW RBÛGBvì oôk òýPvhð
.kõG úPgBG ô ûkpÞ ûqoBHì óq ,MèBø Bðõíýu ly ÜÖõì áoõüõƒýð ok
qA wK úP×ø YñK ,AôõKAoBy þé¾A xõGBÞ BìA Qvßy Ao óBùW ÿA|úÖpc wýñO 2 ûoBƒíy
úƒÞ þƒìBƒãñø ,lƒy qBƒÒ@ ûqBƒO Qƒƒvƒßƒy ó@
úÞ kAk ÑçÆA ôA úG wýñO þðBùW óõýƒuAolƒÖ .løk
Èg óôpýG MèBø NõO òüpg@ úÞ þìBãñø
þðBùW wðAs@ .ûly QHTì {ãñýKôk {üBìq@ ôk AôõKAoBy ,ly ïBíO úÛGBvìô koõg òýìq úG
óBüpW ok úÞ þüBø|úðõíð ok äñýKôk BG ûqoBHì
úPÖpâ AôõKAoBy qA BýèApPuA åorG ûrüBW RBÛGBvì {ðBøk ÿõéW Ao {Puk ô kBPÖA òýìq úG õðAq
ûly wýg àyA qA }oôBGBð óBíz^ .QÖpâ
.kõG úPÖBü ïõýðôléì úÎõñíì ÿôoAk ,lðkõG .kõG

49

óApùO úéXì

ô ûoBýð ok Bø ÿqBG xõè òüA qA úãük úÞ úñÞ þðApýíypPÞk úGõñì QüBßy kBýð þø Bø ú`G BÂoqAô koAk úíøAô Qé¾ô òüAqA ûkAõƒðBƒg
.úyBHð õO ëBHðk þø ...ûkpG õñì ÿôpG@ áBK ,úñßG lƒøAõƒg þƒì ókpƒÞ pƒßƒÖ ÿApƒG þƒPƒéùƒì
îOoõ¾ ÿõO qA Ao îüBøõì ô ïlðAoBg Ao ïpu úðB^ püq Ao {Puk ô Qvzð QhO ÿôo Aô@ ............
.ûpPùG ÿoõÇñüA !Bø þâ þì QuAo :ïkq IÛÎ úG þðApýíy pPÞk òüA úGõg qBG æBc :kq }A
*******************|

Äüpì óAõñÎ úG , }ôBýu IÇì îðq þì äðq úzK BùèôA óôA êTì úâA ,ûlýíð }õâ {Öpc 48{hG
QHd¾ }BøBG ïpýì lÏG .ïpýƒâ þƒì QƒÚô QðôpýG þãðko³A àü BG B« íPc ÿlðôpƒK þƒì
...úyoBýÞ qA pO þÛÇñì þéýg óôA .îñÞ þì äðq }BGBG úG ÿAõg þì ÿlW æBc !kpÞ þì îùG þðApýíy pPÞk ïôk oBG ÿApG þƒPƒÚô :óBìo ÿ ú¾çg
wK :QÖo ûpXñK ÙpÆ úG ô ly lñéG BW qA Aô@ þG ô ûlì@ àýñýéÞ úG }oBýÞ úÞ kAk ÑçÆA
?þðrG ZApgA Apì ëõK êGBÛì ok úPuAõg ôA qA úìlÛì ëçc úƒÞ þƒuBƒñzðAôo xBƒñyoBƒÞ úƒƒüBƒƒu
?lìõýð JBùy Ap^ oAnG ,ûo@ : ïkq rýì ÿôo ÿA úGp þH¿Î Aô@ úG .îøk ïBXðA ÿoBÞ îPÖpâ îýí¿O ,lñÞ Quôk úÇuAô BƒG Qƒvø }kAõƒðBƒg Rçßzì
...ûoAlð QÖ@ îG óõXìkBG ,xpPð- ú`G ú^ óõy þGBHÞ òvc ú» ðôkok òíùƒ×ƒG «BÏÚAô .ïkpÞ ûBãð kõG ûlyõèô QhO ÿôo úÞ ô kôo þì ûoôBzì ÿApG þßýñýéÞ úG }olK
...úüBu?A¶ :QzâpGÿoõhèkBGAô@ qA Aô@ Roõ¾ !lñÞ þì ú^ ÜzÎ ûrXÏì úÞ îÞ îÞ kpýâ þíð ÿlW AoôA þvÞ úßýèBcok
?ÿoAk {Puôk þéýg ?úý^ :ïlülñg !úýÛícA ô xõè ÜzÎ qA pK {ðBíz^ ô lýzgok þì ÿkBy pPzýGô lññÞþì AlýK óBñýíÆAôA úG {ðAoBíýG
.ly ûpýg ÉBýc úG ô kAk óB߃O Ao }pƒu òüA îøõO úâA ïpËð úG þèô :Q×â úðApß×Pì Aô@ ô ïkpÞ ûBãð }A ûkpÞ Qüæ ÿBøõì úG .kõG ÿApG úüBu okApG Quôk BÂo , lðõƒy þƒì
þéýg ?ûoAk þíèBÎ ú^ ÜzÎ Aô@ :ïlýupK }BGBG ,þPvø þã`G óõíø úG , þñßG ôoBÞ àýy QOoõ¾ ,kBýì QùG þéýg Aô@ :îP×â
òüA úé¾õc ,úñýãñu BW ô þGBvc ïk@ àü
| |.îðôlGkAõgþìîèk ...ûly
îüBø úðBy ÿôo Ao {Pukô QzâpG îÖpÆ úG ...ûoAlð ôo Bø ÿqBG xõè
ú`G òüA }õâ lüBG þßü ?îñÞoBÞ ú^ wK-

úì ok ÿpPgk
”õè ûríc òýßO“ úPyõð

òüA îøõO ÿqôo îñÞ þì BÎk úüBu :QyAnâ àHu {ñu ÿApG oBÞ òüA úãG {ùG ô ûpýãG ôo !BøÿlyúðôõükB« ÏÚAôõO:Q×âôkqÿlñhHè .. lñÞþì úÏWApìôA úG BñÎo }pøAõg êßzì
ïApG þâlðq oBãðA .þñÞ úGpXO ôo xBƒvcA QüBßy }qA úÞ úñüA RoõËñì úñßð ,úPyq . úG þPyAk æBc BO ,qBð ÿBø úðôõƒük óôA qA þì þâlðq lñíOôpS ÿA ûkAõðBg ok úÞBñÎo
úÞ Qvø þvÞ úãük æBc ,ûkpÞ AlýK þñÏì õùßü ,ÿkAk þì {dÖ }kBG@ô lW ô }oBýÞ ûkAõðBg þùWõO þG pSA pG þÞkõÞ qA lñÞ
,îzßG úzÛð ïA ûlñü@ ÿApG .îñÞ pßÖ {ùG ?îñÞ úíø qA ô QvýðAôo kBc Rçßzì oB^k }A
pPÞk ûkAõðBg BG Bì þüBñy@ óBüpW ok úÞ Aô@ ?ÿkBPÖA òì ÿBøõì kBü koAô Quôk óAõñÏG úüBu ..koAk úíøAô wÞ
...ûly xõíéì ïBøBüôo oBãðA þðôk þì úãük úÞ óôA ,BGBG úð :lülñg kõG îƒzPdì Aô@ þèô ,îãG QùG QÖo þì ïkBü þø úg@- úG þK lñÞ þì þÏu ô kõzýì Bùð@ þâlðq
îø JBùy Aô@ :îPÖpâ Quk ok Ao {ƒPuk BG îñÞ þì kBùñzýK QùG òì ,ûpO lG þéýg ôo ÜícA û» pvK òüA ëBc ïlƒýì ëõƒÚ QƒùG óBíø ok ô kpHG BñÎo Rçßzì þé¾A úzüo
,úðq þì ÙpcõO BG ûoAkBü ,ûly ÅõÎ þéýg ô olK ÿoõÆ òüA ,þƒñÞ QƒHd¾ }okApƒG {ùGô}BGBGúGîðqþìäðqóæ~ A.ïpýâþì þèô kõy þì úüBu ÜyBÎ îÞîÞrýð BÂo ëBc
BùñO {ÚBOA õO Bü ,lýPvø óôpýG îø BƒG Bƒü óôA òí ok ,òy þíð ûlñìpy îø }okBì êTì úÞ úñÞ ê×Ú }A ú`G ÿôo ô ok îâ þì òƒüA óôok þƒðAôo Rçßzì xpO qA úüBu
ôoBì okApG òüA áBK .ûlýì }õâ oAõð ô úPvzð QHd¾ }okApG BG ÿoõÇ^ úðôk þì B« íPc
50


Click to View FlipBook Version