The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Shahin Zartosht: The Iranian Model
Shahbod Noori is the Founder & Executive Director of Tehran International Weekly Magazine, one of the leading FREE Persian-Language magazines in the United States and around the World since 1996.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2017-11-14 15:51:54

Tehran Magazine Issue # 1059

Shahin Zartosht: The Iranian Model
Shahbod Noori is the Founder & Executive Director of Tehran International Weekly Magazine, one of the leading FREE Persian-Language magazines in the United States and around the World since 1996.

Keywords: free magazine,shahbod noori,tehran magazine,editor,persian magazine,inaranian magazine

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
6 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –

8 úd×¾. ...........|..|.|.|...........|.|....QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo þHdì îüpì pPÞk - Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
10 úd×¾..|.|.|...........|.|..........|..................)þzHc lýÏu(úP×ø îg ô aýK ok -
& Publisher
12 úd×¾.........|....)ÿrXñì àìBýu pPÞkòøm rÞpíO ÿBùñüpíO ïBXðA ok þðBìok údüAo kpGoBÞ-

ÿoõð lŸHùy21-16úd×¾...............|.|.........|................................óBùW VkAõc|-|
SHAHBOD NOORI

22úd×¾.............................)þÏÚAôþèôIýXÎ(óBùWÿBøoõzÞòüpO|ÿoBãýu-| )| |201 7 pHìAõð | 17 (| 1396 óBG@ 26 úÏíW 1059 ûoBíy îßü QvýG |ëBu

24 úd×¾ ...........................|..)ûtüô }oArâ( ?lññÞ þìoBß^ úèrèq ïBãñø Bø þñKAs-| Since 1996, Friday Nov 17th 2017 ISSUE#1059

37-28úd×¾ .......|.............................................. Býðk oBñÞ úyõâ qA|-|

(818) 881-1771|36úd×¾......|..)ûtüô}oArâ(! lüõyBñy@óBùWÿBøpøõyôóqòüpOlñíOolÚôòüpOlñíOôpSBG-|
38úd×¾ .................| .......|............................................. rñÆ-
40 úd×¾..............|.................................)ûBOõÞ óBPuAk( oBÞôkõW pPgk-| TEHRAN MAGAZINE
44 úd×¾ ........................................... ) oõK Jkõì.ï úPyõð þÚoôBK( êvÎ – PO Box 3665
46 úd×¾ .......................................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ûpøBÚ ok þéPø–
48 úd×¾................................... ............................... þyqoô– Winnetka, CA 91396 USA
50úd×¾..|........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ–
52 úd×¾.................................)þøAoôk pu(ly ûõýG úÞ îPvø ïpPgk ûlñü@ óApãð – WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-mail: [email protected]

Facebook: TehranMagazine

54úd×¾................................)léW ÿôo(|>QzOoq òýøBy< þðlýñy ÿBø úP×â-| >óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
56 úd×¾.........|....................................)ûBOõÞ óBPuAk( Büok ok óly îâ-| .QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -

58 úd×¾...................................................................ÿrLy@-| Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -
63-60 úd×¾ .......................................................BøpHg ô Bø ûpù^- .Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô

,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

64úd×¾................|..................... 2017ëBuáBñupOÿBùíéýÖòüpPùGþÖpÏì- .lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
69-66 úd×¾ ..... ..................................................úünÓO ô þßyrK- .QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -

70 úd×¾.............|.................................................BøÿlñìqBýð- úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW- .lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì

.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

76 úd×¾....|........................................................ úP×ø þDõãzýK- .lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
78 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA- ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

|80 úd×¾ . .|......................................................... þvýéãðA {hG - . kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

when subiscription start , there is no cancellation or refund

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

þèô ûkBu RBÚçì àü
þüBüôö o ô òüpýy

þüBñy@ÉõÇg BG úÞ BXð@qA .ïkõG ûlƒy áoõüõýð ôpPì oAõu oBG òýèôA ÿApƒG #
qA pu úÞ ly oõÇ^ îðAk þíð ,îupLG ÿrý^ þvÞ qA îPuAõg þíð B« ñí ô îPyAlð
.kõG IüpÒô IýXÎ îüApG úÞïkoô@ok þøBãPvüA
kpƒì ôk óBƒñƒhƒu úƒG îùWõO óBùâBð BXð@ok .îPvzð Yðk þÞoBK ok ô îPyAlð ÿoBÞ ô ïkõG oBƒßƒýƒG
kpì.lyIéWlñPÖo|þìûAoòìqAþÞlðAúé¾BÖBGúÞóAõWÿpãükôûkoõhƒèBƒuB« PHvðþ߃üþƒðApƒüA
:kpÞ ëAõEu óAõW qA pO òvì
ú^õÞ óBíø îgok îø qõñø Bü þñÞ AlýK QÞpy ÿApG þzñì àü þPvðAõƒO ûpƒgæBƒG óApƒìBƒÞ -
?ÿA ûkBPvüA ëôA
:Q×â kpÞ|þì QHd¾ þ¾Bg óBXýø ô oõy BG úÞ óAõW kpì
oBƒHƒPƒÎA îø ô lðAlG þvýéãðA ô úvðApÖ óBGq úÞ þvÞ BìA ,olK lñÞ|þì úÏWApì kBüq þzñì -
AlýK Bñy@ô Quôk ,kpÞoBÞ ûBì lñ^ úßð@qA lÏG ,lyBG úÞ îø ÅpÖ pG .koAlð kõWô lyBG|úPƒyAk
óBüpPzì qA p×ð lñ^ ...ô kôo|þì Bì QÞpy qA ,lññÞ|þì kBùñzýƒK ôA úƒG úƒÞ ÿpƒOæBƒG ÝõÛc BG ô lñÞ|þì
.lðBzÞ|þì ÿlülW oBÞ êdƒì úƒG îø Ao óBƒì QƒÞpƒy Jõƒg
:îP×â ô îPÖo {ýK oBýPgA þG
îø ÿpOõýLìBÞ þcApÆ ô ÿrüo úìBðpG oBÞ BG ,úvðApÖ ô þvýéãðA ÿBø óBGq úG ÈévO pG ûôçÎ òì -
.îPvø Bñy@ çìBÞ
!lƒðkoõƒg úßü òƒì ólƒük qA AlƒPƒGA ô lƒðkpƒÞ ûBƒãƒð óBypu QzK úƒG ôk pƒø pƒvK ô olƒK
ô kõG|úPgõu þÞkõÞ óAoôk ok îOoõ¾ qA þPívÚ óõ^ ,lññÞ|þì IXσO îðlƒük qA îPƒvƒðAk|þƒì
òßíìpýÒïAûkAõðBgÿApGó@ZoBhì|òýìBC OúÞQyAkþcApWêíÎlñ^ïBXðAôëõKúGqBýðó@|îýìpO
ok ÿõÚoArGA BG BO ïkõG ûkpÞrÞpíPì ólðAõg xok ÿôo Ao kõg }çO ïBíO îø IHu òýíø úG .kõG
.îðBíG IýÚo þG oBÞ oAqBG
ô Qyõð Ao }pPÖk þðBzð BW óBíø .kõzG ȃévƒì kõƒg pG QvðAõO }pvK qA pOkôq lñíèBu kpƒì
:Q×â ô kAk òì úG
.îyBGQÞpyQìlgokóBWôëkBGBOïkpÞ|þì}çOôïkõGAlgpÞBykõG ÿpßÖ àü ,lýyBƒG lƒñéG þƒGõƒg úƒG Ao óBƒOoBƒÞ pâA .îPvø óBOpËPñì eƒH¾ |8 QƒÎBƒu -
þ¾Bg ïApPcA ïokBìôolKÿApGúÞòì.lyAlýKîüApGoBãPuAõglñ^úÞkõGoAkôpýâóBíøok .îýñÞ|þì
ÿBÚ@ BG QÞpy ok qôo àü ,ïolK úý¾õO BG ûpgæBG .ïkpÞ oAnâAô Bùð@ úG Ao þüBùð îýí¿O ,îéüBÚ îø ïokBì BG ô îP×ãð ÿrý^ ïA ûkBPÖA oBƒÞ qA ô oBíýG olK úG koõgpG òüA qA îPÖo úÞ úðBg úG
}pvíøûApíøúÞkõG|úƒPynƒâqôolƒñ^ÈÛÖôQuAõgQÚôþíÞòìqAôA.ïkpÞRoõzìJBýìBÞ .îñÞóByoAôlýìAûkõùýGîPuAõgþíð,îPyAlðïAlƒhPuAúƒGóBƒñýíÆAóõƒ^,ïkpƒßðþƒPHƒdƒ¾
.lðlì@òìÿoBãPuAõgúGóApìBÞÿApG ÄdìúGôïkoõgúßüQÞpyÿBHüqóõýuAoõÞkólükqAïkpÞúÏWApìQÞpyó@úGúÞlÏGqôo
ô olK ûlùÎ úG Ao rý^ úíø ïkõG lñì úÚçÎ óApìBÞ úG «BHéÚ úÞ îø òì ,lñPyAlð þÖpc ïokBì ô olK .lðkpÞ þüBíñøAo óBzüA pPÖk úG Apì ,ïkoô@ óBGq úG Ao )óApìBÞ olK( JBýìBÞ ÿBÚ@ ïBð úßð@
.ïkpÞêýÞôïkõgÙpÆqAAoBùð@ôîPyAnâóApìBÞokBì oõìA îø óApìBÞ }pvK ô kõG QÞpy ó@ óAoAlìBùu lyoA õÃÎ ô êìBÎ pülì JBƒýìBƒÞ ÿBƒÚ@
úÞ ÿpGA ,óBíÞpPzì þâlðqok óõñÞAô .îükpÞ ZAôkqA îø BG ÿkrìBð ûBƒì {ƒyqA lƒÏG ûpƒgæBƒG .kpÞ|þì ûoAkA Ao QÞpy þégAk
RoBßPzKôþyõÞQhuôQGBXðpâAkoAkkBÛPÎAïpvíø.koAlðkõWôlðByõLGAoóBíüBøôqo@ÜÖA oBÞúGÑôpyúé¾BÖçGòìôkpÞïAlhPuAJõgÝõÛcBGApìóõìq@lñ^qAlÏGJBƒýƒìBƒÞÿBƒÚ@
!ÿA ûkBÏèA ÝõÖ õO BìA ,ïõzG lñì úÚçÎ õO úG kõG ëBdì ,kõHð oBÞ ok .ïkpÞ
Ao qôoõð lýÎ îø ôA .îP×â ôA úG Ao óBüpW úÞ kpÞ ëAõEu îOoõ¾ ÐÂô qA JBýìBƒÞ ÿBƒÚ@ qôo àƒü
Apì þOlì qA lÏG ,lññÞ QHd¾ òì ÿAôAlì ûoBGok ïolK BG BO lì@ Bì ólük úG }pvíø BG ô kAk oApÚ úðBùG
püq ,kpÞ|þì AlýK QÏuô QÞpyok îOAoBýPgA ûpüAkqôopø úÞ þèBcok .kpÞ þƒÖpƒÏƒì fApW àü úG
.ïkõG ëõÓzì AôAlì úG rýð fApW ó@ pËð
xBvcA óôlG îPvðAõO oBG òýèôA ÿApG úÞ Qynâ|þì QƒÞpƒy ó@ok îìAlƒƒhƒPƒuA qA ëBƒƒu ôk
ûkAkoApÚòìkõHùGÿApGÿAúéýuôAoJBýìBÞÿBÚ@Algóõ^ôoòüAqA.îñÞûBãðîOoõ¾úGþPcAoBð 6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

óBðq l¾ok 75 kAk óBzð pÂBc þuopG lññßýì BO Alüly (kõg xBvcA Rly úWok JBhPðA
õãP×â kõg óBPuôk BG þüBÂoA kõg koõì ok úüAoA ÿBø iuBK úG QHvð lñPvðAõO þì )ç¾A
þuBvcA óBð@ qA l¾ok YñK ô kBPzø ô ûkpÞ : úßñüA :lðoAkoõËñì Ao kõg IuBñì iuBK ûly
kõð .lðA ûkpÞ }oArâ ïpy álðA Bü ïpy óôlG , RolÚ : wc òìok þüBÂoA kõgoBPÖo ïBXðA
Bü þüBÂoA kõg ïBXðA úG RokBHì óBðq l¾ok ,ëçÛPuA,ókõG þvßu ,ÿlñíðAõO ,ïpy ,ûBñâ
ïBXðA BG úßéG ûkpßð þÛéO úðBøAõgkõg ÿoBPÖo ólyûlükBüólyBzÖAqAxpO,ÿqBukõñyõg
Ao ókõG þvßu ô ÈévO ,RolÚ xBvcA ó@ Quôk,úðBgîø,pvíøÈuõO(ïBXðAëBcok
.lðAûkpÞúGpXO qA óAlWô JAnÎ ,ÑõùO ô oBWrðA , )... ô
úG pÂBc úÞ þðBðq úßñüA pÞm êGBÚ úPßð ÿBW úG óõ^ ( þøAõg kõg ,þùèA QGõÛÎ
oõÇG lðõzýì þzüBìq@ òýñ^ àü ok QÞpy ûly oBýPgA kõg BG wßu pvíø BG wßu >þHdì îüpì < pPÞk
ÐHÇèBG ô lñPvø QcAo wßu úèõÛì BG þéÞ | |.lñÞþìkBXüA.........ô)QuA
QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo

óBðqok þüBÂoA kõg

úG ÈÛÖ þvñW àüpy BG þvñW úÇGAo ïBXðA kôlcok ÿrý^ úÞ kAk óBzð þuopG úXýPð þvñW àüpy úÞ þOBÚôA ok þvñW ÿkõñyõg wßu úèõÛì úG þPývñW þøBãð þPÚô #
pvíø ókpÞ kõñyõg BùñO Bü ÿoô@lðqpÖoõËñì kõg òýzýK úøBì úu ok óBðq l¾ok YñK ô kõð ô ólG ÿpýâkBü ,kõg ØzÞ ,Qvýð kõWõì ok îýyBG úPyAk þüBÂoA kõg Bü kõg BG
úÞ þðBðq úWõO koõì ÑõÂõì þvñW àüpy Bü ïBXðA ûrýãðA ó@pG ûôçÎ .lðA ûkpÞ þì þüBÂoA úG þüBðAõO ,òzývßèo ô þüBøo ,þvñW oBPÖo ú×ÞòüA óqô Akpì ûly ÿlñG óAõñÎ ÿôqApO
lðoAk wßu ÑõÂõì úG QHvð QHTì þøBâlük úÛHÆ YñK ok ÜýÛdO òüA ok óBðq þüBÂoA kõg kõHùG ,Rõùy Bü îzg ëpPñÞ ,òPÖo JAõg úG ô lðBüBíð þì pO òýãñu úÞ QuA úðAkpì
ÿBW úG óBðq qA úPuk òüA .kõy þíð kAlíéÚ Rnè pÆBg úG -1 óBðq úßñüA kõG ÿlñG úHOo êGBÚ Rnè ÿBø àýñßO ØzÞ , þvñW þâlðq pG þìõíÎ óBømA ok IèBÒ úýÂpÖ þOoBHÎ
BPuAo òüAokô lðoAk kõg úGôo þvñW àüpy úG -3kõg ólG pPùG îùÖ pÆBg úG -2 þvñW àüpy BG wßu qA JBñPWA , kõg úG ólýzhG þüBÂoA kõg úÞ QuA oAõPuA ê¾A òüA
úgp^ îùÖ ô kõg þvñW oBPÖo ØzÞ ok þÏu òürãüBW pÆBg úG -4 {ñO qA þüBøo pÆBg þvñW àüpy (þvñW þâlðBì ïBíOBð ,þvñW QýÏÚAô òüA ûqôpìA .lyBG þì úðAkpì ÿoBPÖo
ïBXðA qA ôo òüA qA ô lðoAk þzhG Rnè kõg oBPÖo óApHW pÆBg úG -5ô þvñW àüpy çg ókpÞ )QuA ûkõHð óq þvñW ÿkõñzg êýíßO úG okBÚ ÁBg êüæk ô ÈüApy pG BñG rýð óBðq úÞ
,RolÚ xBvcA þüBÂoA kõg óõ`íø ÿoBPÖo ïBXðA úG RokBHì kõg þvñW ÿBø þPüBÂoBð òüAqA ÿkoAõìô ....ô ÿoBßýGô þãé¾õc þG pG lññÞ þì þüBÂoA kõg ïBXðA úG RokBHì
þvñW óBâoA qA ûkpÞ ëçÛPuA ,ókõG þvßu (òOBÞô RBÖpÎoôBG úGô Qvýð ûlýyõK þvÞ
.lññÞ þì þüBÂoA kõg oBPÖo .lyBG úPvðAõO þì îvÚ ok ô l¾ok YñK ô Q¿y BO Q¿y )1974
.lðoAk QüBÂo xBvcA kõg ok òPÞ ô RBÖpÎ úÞ þuopG úXHPð îÒo þéÎ ly ûlýupK óBðqqA ÝõÖ ÿBùzupKpG ûôçÎ ô áoBì ÈuõO úÞ ÿpO lülW RBÛýÛdO
þÖApâõðoõK QÏñ¾ úÞ QvýèBcok òüA úÞ lðly þÎlìô lðlðBuo ïBXðA úG 1974 ëBu kõg oBPÖo ïBXðA koõì ok Bíy xBvcA : úG 2011 òýñ`íøô 2010 ÿBø ëBuok àýñGpø
óBømA ok Jõéǃì þƒvñW óBƒâoA qA þƒ×üpƒÏO ÿoBvìpy xBvcA þüBÂoA kõg ïBXðA qA óBðq úðõã^ êíÎ òüA ïBXðA ô ?Qvý^ þüBÂoA óBðq qA l¾ok YñK ôkBPzø lýuo ïBXðA
BG Bø þðkõìq@ .lñÞ þì kBXüA Bíy ok þvc
.lðA ûkõíð }oArâAo kõg BG wßu
oõÃc ïlÎ Bü kõWô þuopG óõìApýK
oBPÖo ïBXðA qA lÏG ô êHÚ þypãð ÿBø RôB×O
úG ÿoBývG RBÛýÛdO wñWôkok þüBÂoA kõg
{øôtK òüpO ûqBO qA þßü .QuA ûlýuo ïBXðA
lyBG þì )2014( òìõG òýPvüpÞ úG ÜéÏPì Bø
ûôpâqA ëBu 18 ÿæBG óq 765 kAlÏO ó@ok úÞ
,þüBßüpìA ( RôBÛPì þPýéì - ÿkAtð ÿBø
ô þüBßüpìA-òýOæ ,þüBßüpìA -þüBýu@
þéý¿dO ÿBø úñýìq BG )þüBßüpìA -þüBÛüpÖA
ÿBøoôBG BG ûkpÞ êý¿dO A«pTÞA òßýè óõâBðõâ
, QðBñvOôpK , àýèõOBÞ ( ØéPhì þHønì
,àýPuõñÞ@, QvýTO@ ,ôlñø ,óBíévì,ÿkõùü
BG þãíø «BPüBùðô ) þHønìpýÒ BìA Apâ QüõñÏì
koõì ØèBhì wñW úG êüBíPì þvñW {üApâ

.lñPzâ ÐÚAô þuopG
òüAóBðqqA ûlyfpÇìëAõu{øôtKòüAok
þì þüBÂoA kõg þéýèk ú^ úG ô olÛ^ úÞ kõG
Àhzì kõg ÿBø iuBKok Bø þðkõìq@ ?lýñÞ
:kõg BG wßu oBPÖo ïBXðA ûrýãðA úÞ lñPyAk
úG ólýuo úG êýì , þvñW àüpdO oõÃc

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D.

American Board of Internal Medicine

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk|

|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ .lñÞúülølðAõOþì ó@ xBuA pG úÞ ûkõíð àc óBðq qA ÿoBƒývG
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ lèõO ûpXñK óq þéuBñO ûBãPuk úÞ lðpünLG -4 ÿõGôêßyúGQHvðþ×ñìxBvcAóBðqIèBÒ
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ òüAqAoõHÎúËdèqAkpÖþPvøiüoBOúPyAkïBð oôBG úG .lðA ûkõíð AlýK kõg þéuBñO ûBãPuk
.kõyþìûkqîÚoúÛÇñì óBâoAqA}pünKkoõìØüpÏO )2006(ÿôpðBÞ
ògBð ô õì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG QuôkkõgþvñWóBâoABGlüBGúÞlðpünLG-5 óôlGõì þG þðBâoA þéÏÖ úÏìBWok óq þvñW
êßy úG QHvð Épy ô lýÚ þG þypünK ûkõG ú`GpPgkôúðõâú`GþéÞoõÆúGôóqAõPìäðo
åorGôà^õÞÿBøúHèQýÏÂô,Bøõì,þðôpýG úvüBÛìBGÿoBývGóBðqlükpOþGôlyBGþìBu@
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # lñyBGúPyAk...ôþéuBñOQè@ÿõG, xBvcA þOBÓýéHO ÿBø óBƒâoA BƒG kõƒg óBƒâoA
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW úýcBð " þvñW óBâoA ïBƒð úƒÞ lƒðpƒünƒLƒG -6 óBð@ pýãðBHüpâ þâoAõÚ þG -þüõGlG -þPyq
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # qA þâlñìpy ÿApG þéýèk ô Qvýð " þøBãìpy IüpÖ úÞ lñPvø þðBðq êGBÛì úÇÛð .kõy þì

.lññÞþíðwcó@òPyAk BG ûkoõhð Ao þƒOBƒÓýéHO ÿBƒø ÿqBƒu Qƒýñøm
óBâoA , BHüq þvñW Qè@ÿõãèA úÞ lðpünLG- 7 BGûkõGQuôkkõgþvñWóBâoAÿpøBÊQý×ýÞ
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse lñðBíø úG þìôrè ûkõHðõðoõK ÿBø ûoBPu þvñW BG þéßzì kõg ólG kõWõì QýÏÚAô }pünƒK
þíðkõWõìóBð@ÿpøBÊêßyQýÏÂôBGÿqBu ôo òüA qA ô lñGBü þíð kõg ok óBâoA òüA wíè
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# óq ok þvñW óBâoA ÿBø úHè qA þßü .lƒyBƒG úPuk òüAok þüBÂoA kõgoBPÖo ïBXðA ëBíPcA
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA #
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # òßýèQuAÿpãükqApOóArüô@ôpOlñéGæ« õíÏì .lyBG þì pO êíPdì óBðq qA
òPãñPyAô ZpW ûBãzðAk òýÛÛdì {øôtK pG BñG
óBâoA ok pO lñéG úHè wßÎ õðoõK RçXì ok óBâoA úG QHvð QHTì }pãð úÞ þðBƒðq qA
QuõK ókpÞ RôApÆ ÿoBßPuk koõì õðoõƒK ÿBƒø ûoBƒPƒu þƒvƒñƒW : kôo þìoBËPðA lðoAk kõg þvñW
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # úG ïqæ .kkpâ þì Ùnc úPÖpâ oApÚ þKByõOõÖ
úGóqokþvñWóBâoAþégAkÿBøúHèQuApÞm BHüq «çìBÞ Bùð@ þvñW óBâoA úÞ lðpünLG -1
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # îø óoBÛPì Bø úÃýG , }õâ , Bø úñýu , lñðBì ûpù^ lñðBì úG kApÖA þvñW ïAlðA .lyBG þì
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # kpì ok M^ ÙpÆ úÃýG úÞ úðõãðBíø ô ûkõHð RôB×PìÿBùãðoôêßy,ûqAlðAÿAoAkÁBhyA
úHè lyBG þì QuAo Qíu úÃýG qA pO òýüBK ô ûkõG BHüq kõg Ñõð ok ïAlÞ pø úÞ lyBG þì
õì }rüo óBìok # ûkõG pO òýüBK óq þvñW óBâoA ok M^ ÙpÆ óBâoA qA þ¿hzì ô QGBS ØüpÏO| |" æ« õ¾A
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO #
.lñuo þì pËð úG ÿpãük qA pO lñéG | |."| |lyBGþíðkõWõì BHüqþvñW
..koAkúìAkAIéÇìòüA úPyAk ïBð ÜzÎ êðõO óBâoA òüA úÞ lðpünLG- 2
okAoþãzýíøoBÏyôlýyBGqôpýKôkBy Býùì kpÖkõg ÿApG Ao ÿpzG ÿBùOnè òüpPâorG
(818)343-0101 þâlðq , pPùG wßu ": úÞ }õâ .kqBu þì
Qvüsõèõvßu"pPùG ÜüBÚk òüpOBHüq ólG qA {hG òüA lðpünLG -3
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 þvñW àüpy ÿApG Ao þvñW ÿqBukõñzg

9 corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO

|óApùO úéXì

òüA óBâlñvüõð ô óAoBãð úìBðqôo óBýì ok ô kõG þÖôpÏì ûlñvüõð úßð@ BG õƒìBƒÞpƒHè@
óBGq JpÎ ÿBøoõzÞ pãük þPc ô oõzƒÞ Qƒuk úƒG Qƒuk }A þƒèBƒXñW ÿBƒø JBƒPƒÞ
þÏüBÚô oô@kBü úÞ ûlì@ kõWô úG þèõdO }AúÚçÎkoõìúðBglüpgóBßìABìAQzâþì
ÿôo úvðApÖ ok îølXýø ópÚ ok úÞ QuA ô lñÞ pßÖ þPcAo úG lðAõPG ó@ok BO QyAlð Ao
| | .kAk | |.lvüõñG
óBâlñvüõð ô óAoBãð úìBƒðqôo óBƒìq ó@ ok qAôA.kõGBPuôolðqpÖþéÞoõÆúGõìBÞpHè@
râpøôlñPyAkoApÚlülyoõvðBupüqÿõvðApÖ qAþßüokþüBýðBLuAÿokBìôÿõvðApÖolKàü
ô îéÊ qA ÿqôo úÞ lññÞ oõ¿O lñPvðAõO þíð | |.kõGûlylèõPìûpüArXèAÿBøBPuôo
ZôA ok úÞ >Bø òGoõG< ûkAõðBg QñÇéu îPu ly QvýðõíÞ Jrc JnW þðAõƒW ok ôA BG úP×ø îg ô aýK ok
| |.lñGBüþüBøolðkõGoAlPÚA úG ô ly AlW Jrc òƒüA qA kôq þƒéýƒg þƒèô
óq àü ÜyBÎ ô koô@ ÿôo ÿoBãƒð úƒìBƒðqôo þzHc lýÏu lídì
þèBì pËð qA ôA .kõG úzýKpñø úÞ ly þüBýðBLuA |[email protected]|
þíýí¾ Quôk BùñOô QyAlð þGõg QýÏÂô
ëk kok úÞ kõG ÿõvðApÖ pÎBy >ôBy úðo< ôA | | ïôkqôo ëôA qôo
.kpÞ þì ôA BG Ao {üBø
pÎBy òüA úG {üBø úƒìBƒð qA þƒßƒü ok ôA !?BXÞúG BXÞqA | | ûAook ÿoArâpßyqôo

ok úÞ þðAkqk ú×üBÆqA òì :kõG úPyõð ÿõvðApÖ ÿAl¾ ëBu {y ô êù^ qA lÏG qôpìA # püqok Ao ó@úÞþvßÎ ólük BGqôpìA #
Ao ÿA ûlÎ qôo pø .ïA ûly úPvg îñýG þì úvðApÖ lñ^ úÞïlýñy Ao þDõükAo óAoBßíø qA þßü }kõg Bßüpì@úÞîPÖBüok lýñÞþì ûløBzì
þèô lññÞ þì Jõg koõgpG òì BG úÞ îñýG þì ëBíy ok ô ûlì@ Bßüpì@ úG QƒuA þƒøBƒì ûBì òüApg@úP×ø úÞÿoArâpßyqôo ÿApG Ao
þüõâlG òì qA ô lðoAlð Ao îðlük îz^ ïpu QzK
püArXèA úG løAõg þì îèk òýíø ÿApG .lññÞ þì | | .kpG þìpu úG Býðp×ýèBÞ .lñÞþì ûkBì@kõy þì BKpG Bø úðBgok
ïA úPuAõg òüA úG îðAõO þíð þéüæk úG úÞ ïkpâpG ok ô aýK úd×¾ ô óApùO úéXì ÜüpÆ qA Apì ôA
úG rýð JpÎ óBâlñvüõð ô óAoBãð úìBƒðqôo úðBg lüpg óBßìA løAõg þì îèk ÅõÎok .ïpG ÿAl¾ôkqäðqúÞþðBìqô ûkpÞ AlýKúP×øîg
þì þâlðq óBPvGpÎ ok úÞ þðBPuk úG îéÚ ûtüô óBíø ok ô úvðApÖ JõñW ok Ao ïA úÚçÎ koõì ô qApýyõükAo ok úÞ îPzâpG þðBìq úG ïlýñy Ao ôA
lñPyAlð ûqBWA þPc {ýK úP×øôk þßü BO lññÞ BO îyBG úPyAk þñÞ þì þâlðqõO úÞ þüBPuôo ÿoô@kBü .îükõG ëõÓzì QýèBÏÖ úG îøoBñÞok
óBGq pu pG ÿkõÏu ØéhPì óBâkArøBy qA þìBð úG ô ïpHG Rnè QÏýHÆ ólük qA õO lñðBì îðAõPG óBíüApG óAoBßíø pãük qA QHd¾ ô Bøqôo ó@
qA òO lñ^ ïly ûBâ@ úÞ þðBìq ô kõG {hG Rnè
| |.ïqAkpLGòPyõðúGó@okþPcAo | |.ïlyØuCBPìoBývGlðAúPynâokóAoBßíø
pHè@ úG Ao Q¾pÖ òüA êGõð ûrüBW ïBXðApu
ÿpýãPukÿAûlÎúÞþèBcokóõñÞABìA.lðoô@ QÏýHÆóBýìokúÞAo{øAõhèkúðBgBOkAkõìBÞ
þÛéO óBñýíÆA NBKõƒu þƒÎõƒð Ao óBƒâkArƒøBƒy úvðApÖ JõñW ok >óAoBìoõè< ÿBPuôo ÿBƒHƒüq
QuklñðAkþìQÛýÛcAoó@ÿAûlÎôlññÞþì ÿBø þüBHüq úG ó@ òßèBG qA ô kphG QyAk oApÚ
ok BO ûly qBG JpÎ óBâlñvüõð ô óAoBãð úìBðqôo .lñÞ ûBãð QÏýHÆ
nÒBÞ ÿôo úG Ao kõg oBßÖA pýgA óõƒðBƒÚ ûBƒñK óBýDBPuôo BGpPzýG Ao }A ÿoBßýG RBÚôAôA
| |.lðoô@ Èuô úÖBÞ àü ok îø Bø eH¾ ô lðAonâ þì
óBâlñvüõð úƒÞ þƒðBƒìq îƒølƒXýø ópƒÚ ok þì Ao }A úðBdH¾ óBýDBPuôo óBýì ok ô BPuôo
oApÚ oõvðBu püq ok óAoBãð úìBðqôo ô ÿõvðApÖ | |.koõg úzýíø úÞ kõG ÿA ûlññÞ úýùO Bø ó@qA þßü qAAoBøó@úÞîýñýGþìAoBøóõíéÚõGwßÎok| |
QìBùy BG úÞ kõG õuôo áAs óAs BùñO lñPyAk Q×â ïoBßíø ô kõG {øAõhèk úðBg ÿôqo@ ok ûkBì@ BO lðpG þì ÿpãük úÇÛð úG }oôpK êdì
úG ólýuo ëBcok Bì :Qyõð þìô kq þì kBüpÖ kõG }A úÚçÎ koõì úðBgok þøBOõÞ Rlì Quk úvðApÖ ok ÿA úðBg òýñ^ úG ïBXðApu úÞ
ô îýPvø úvðApÖ JçÛðA ÑõÚô ô óApdG úécpì oBÇÚ QýéG ÿoBÞ ïBXðA ÿApG ly oõHXì úßñüA BO kpßð þâlðq pPzýG þøBì lñ^ ó@ok þèô QÖBü | |.lðõyÿoArâpßyqôoÿApGóly þðBGpÚ
QÞBƒu lƒüBƒHð ÿõƒvðApƒÖ óBƒâlƒñvüõƒð ô BƒGkA qA oôq úG Ao ôA þPuôk BìA .kôpG wüoBK úG ô kpýãG , pvíø Qynâok ô ÿoBíýG êƒýƒèk úƒG Apƒüq óly ûkBì@ úG QøBHy þG óly ûkBì@ òüA
êýHìõOA BG ô îø BG QuAõg ô QyAk qBG oBÇÚ p×u óApüA úG ô ûkpÞ Bøo Ao úðBg rýƒð {ƒðAlƒðqpƒÖ lýìA úG Ao Bø ó@ úÞ Qvýð þðBðAõWõð ô kApƒÖA
| |.lññýzñG pýÒ úSkBc àü ok BìA .lðõƒy wƒüoBƒK þƒøAo Bü ô òýì ÿôo qA oõHÎ úG QzùG úG ólƒðBƒuo
ô óApƒß×Pì úƒÞ ÿoBƒËƒPƒðA ÙçƒgpƒƒG BƒƒìA koõgpG lñìõñO þPgok BG Bø ó@ êýHìõOA ûpËPñì | |.lñPzâqBG þðBGpÚ BG BO lññÞ þì ÜüõzO ÿoBdPðA Rçíc
pýHÞ JçÛðA lñPyAk óBìq ó@ ok óBâlñvƒüõƒð ïBãñøôA .kAk QukqA Ao {ðBWõìBÞpHè@ô kpÞ þDõükAo oBßíƒø òƒüA rƒýƒãƒðA îÒ óBƒPƒuAk
qA wKô QvG Ao Bø ó@ÿBKô Quk AlPGA úvðApÖ úÏìBW kõg åpì BƒG ô QƒyAk ëBƒu 47 åpƒì ôA úÞ kpÞ þÎAlO îüApG Ao >õìBÞpHè@< Qynâpu | |!lðqBuëBdyõgAoÿAûlÎkõgókpÞ
QÞBu úýÛG ûlñvüõðô pß×Pì qA ÿkAlÏO ïAlÎA BG þèô kõG {øAõhèk úðBg ëBHðk úG úzýíø rýð qôo Bü äñüõýâ wßñO úÞ Qƒvýð þƒßy
úPyõð >ÜzÎpýuA óBÇýy< óBìo úßð@BO lðly .kpG ôpÖ åorG þíÒ ok Ao úvðApÖ RBýGkA }õìBg óBùâBð úG }A þâlðq Ðíy ó@ ólýuo oBíy úG ëBu Jõg ÿBøqôoqA þßü ÿoArâpßy
ô RBýGkA ûpù^ô QÖBüoBzPðA >RôqBÞ áAs < ólðBì îèBu ,ókõG ûlðq ú×véÖ ó@ok úÞ kôo þì
JBPÞ BG RôqBÞ .kpÞ ÅõÎ Ao úvðApÖ QuBýu | | ïõuqôo | |.ly ÐíW ok ô BƒHüq þƒéßy úƒG þƒâlƒðq ïôAlƒO ô
ÿA úèõéâôpýzíypø qA îéÚ úÞ kpÞ QGBS kõg | | !ûqBO þèõdO àü BìA kõy þì oApßO pƒãük oBƒG þƒâkAõƒðBƒg
ÿApG ïkpì ÿBø îgq pG lðAõO þì ô QuA pO ÿoBÞ òýñ^ ÿApG úÞ løk þì óBzð ÿoBƒì@ }oArƒâ
óBâkArøBy qA ÿkAlÏO ÿpýãPuk BG # þðBGpÚ óõíéÚõG óõýéýì l¿ýu qA {ýG ÿqôo
.koAnâ îøpì ókpÞ ïBýÚ ô òPÖpâ RolÚ ,xçPgA ô kBvÖ ïBùOA úG ÿkõÏu óBPvGpÎ lý×u jBÞ ok Bø ó@ qA þßü BùñO úÞ kõy þì

!kpG þì ok úG îèBu óBW oõùíW wýDo ÈuõO

lüpýãG xBíO )|818(300-4793 ûoBíy BG ”þzHc lýÏu lídì“ ÿBø JBPÞQÖBüok ÿApG 10

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
úPyõð ÈÛÖ Bø QÞBK ÿôo úÞ kõG òüA IèBW | | ïoBù^qôo
úýéÞ þ`PvKô >Bø êPýG -óBPvéãðA< kõG ûly | | !oAkqAo þzñì
þì Bø êPýG Quk úG úvýÞ úvýÞ Ao Bø úìBð
| |.lðBuo
úèBu ûk óAoôk àü þéÞ oõÆ úG Bø êPýG >Bø êPýG< ûoBGok ÿlñPvì îéýÖ qôpìA #
úG Ao óBvðA BøkoBýéýì úWõO úÞ lñPyAk þüçÆ qA þßü >QüAo óBüAo< ÈuõO úÞ ïlük
ëBu ok úÞ ÿoõÆ úG lðkõG ûkpÞ IéW kõg ûBãzðAk ÿqBu lñPvì úPyo óBüõXzðAk
eývì qA Bì ,lðkpÞ ïçÎA óBykõg 1966
| | .QuA ûly úPgBu óBPvéãðA áôk
.îýPvø pO JõHdì úÞ koAk ïBð >AlüpÖ pýg úG }kBü< îéýÖ òüA
ÅApPÎA RApøBËO ú^pâ þüBÎkA òýñ^| ûôpâ BG AlüpÖ ÿoBßíø ûoBGok ó@ ûBOõÞ óBPuAk
úd×¾ ô QyAk ëBHðk úG Bø ó@ úýéÎ Ao ÿrýì@
lðlýzÞ þì {O@úG Bø óBGBýgok Ao Bø ó@ÿBø | |.lðqþìoôkBøêPýG
ok óBzüBø ïõHè@ pãük oBG ûBì lñ^ qA lÏG BìA oBñÞok þzñì óAõñÎ úG úÞ QuA þðq AlüpÖ
þüBøqAoqA YüolO úGô lyoBÞ ëõÓzì Bø êPýG
.QÖpâ oApÚ Bø }ôpÖ pK ëôlW ol¾ QyAk kõWô Bø êPýG þâlðq ûkpK QzK ok úÞ
êýèk úG 1970 ëBu ok Bø êPýG þèBXñW ûôpâ òhu úG Iè ûoBG òüAok óõñÞ BO BìA Qzâ ûBâ@
óBW< ô ly ûlýyBK îø qA þèBì ÿBø ÿpýâok RBHSA úG êìBÞ oõÆ úG Ao kõg ÿoAkqAo ô ûkõzãð
êGBÛì 1980 ëBu ok rýð Bø êPýG ûôpâ þðBG >óõñè
| |.QuAûlðBuo

úÞ QÖpâ oApÚ úèõéâ Ùlø áoõüõýð ok }A úðBg
.QuA ûlzð êc qõñø qôpìA úG BO ôA êPÚ ÿBíÏì
||
| |pg@qôo
| !}BG Rkõg IÊAõì
|
ok ú^ óBùWok òhu óBâorGô ú×uçÖ #
koõgpG ok úÞlðA úP×âëBc ok ú^ ô úPynâ
oBPÖo Bø ó@QýÖpÊ úG úWõO BG lüBG kApÖA BG
.kpÞ

qA ÿoBývG úÞ lðkBÛPÎA òüApG óBâorG òüA | ô kpu òýìqpüq àüok Ao kõgoBÞ Bø êPýG
óBzüBøôqo@ô Bø úPuAõg úG ólýuo ÿApG kApÖA þédì óAlñìoBÞ úÞ lðkpÞ qBÒ@ àüoBO ô oõíð
BO lññÞ þì ¼ükrð óApãük úG Ao kõg óBñ^ qA BO lðkpÞ þì úÏWApì BXð@ úG ókoõgAnÒ ÿApG
kõg Ùlø úG óBð@ kBíPÎA úüBu püq ok lñðAõPG | |.lññÞûkB×PuAó@ûlðqàüqõìôóAqoAÿAnÒ
Ao kõg Bø ó@úýéÎ ÿqBuõW BƒG wƒLuô lñupG úÞ kõG >þéÞ AlüpÖ< óAlñìoBÞ òüA qA þßü
lñüõâ þì úÞ QuA xBuA òýíøpG.lñzßG oBñÞ ô QÖo êýèk úG ô QyAk úÚçÎ þÛýuõì úG
kõg òPÖpâ îÞ Quk ô kBüq ÐÂAõO ô þñOôpÖ îø ÜzÎ òüA ô ly Bø êPýG ÜyBÎ {üBølì@
ÿBK püq Àhy úÞ luo þì ÿA úÇÛð úG ïBXðApu þzñì óAõñÎ úG úÞ lýuo úXýPð òüA úG ïBXðApu
ZôA úG Ao ôA ÿqôo úÞ kpýâ þƒì oApÚ ÿkpÖ
Bøqôo òüA úðB×uCBPì úÞ þPÛýÛc .kõG ûlðBuo | |.lü@okBøêPýGïAlhPuAúG
þì óBìkõg úÏìBW ok Ao ó@ qA ÿkBüq úðõíð úýéÞ qA oAkBÖô þzñì àü {Ûð ok AlüpÖ
úG Bø ó@ ûoBGok ô kõG pHgBG Bø êPýG ÿBøoBÞ
| |.îýñýG ÿrý^ rýð }A þâlðq kpÖ òüpPßükrð
ûoBGokrýð Bø êPýGqA þüAlWqA lÏG .Q×â þíð
þPcô kõzãð òhu úG Iè Bø êPýG óBùðoApuA
òüA ok úÞ þOæAõEu úG rýð lñPvì îéýÖ òüA ok
úÞ ÿrý^ BùñO .løk þíð þhuBK kõy þì úñýìq
úÞ QuA òüA úP×â lñPvì îéýÖ òüA ok AlüpÖ
QÖBüok úìBð úvýÞ úu ôk qôo pø Bø êPýG
þuopG Ao Bø úìBð kBüq Qícq BGôAô lðkpÞ þì
úPßð .QuA ûkAk þì iuBK Bø ó@ úGô ûkpÞ þì

þãPvg Bü ,òìrì xpPuA êýèlG( þñøm ÿspðA kõg òýÏWApì úG Ao òøm rÞpíO úñýìq ok ØéPhì óApùO úéXì
Büô ,ÿõýéÞ ÝõÖ klÒ ÿoBÞ îÞ qA þyBð Ép×ì úñýìq òüA ok oBÞ BùèBu úGpXO .îøk þì }qõì@ ûõýy ok ,þøBýâ IÆ oôBzì ô ûkAõðBg ô ákõÞ xBñzðAôo ,ÿrXñì àìBýu pPÞk #
ûkB×PuA BG lñðAõO þì ,lñyBG þì )rÞpíO êßzì Ao óBìok ,þHýÞpO }ôo òüA úÞ QuA ûkAk óBzð þHýÞpO ,ûõýy òüA .lñÞþì ûkB×PuA )|Balance Theory|(| | "ëkBÏO úüpËð" qA kõg óBìok
BO þðBìok údüAo êßzG ÿoBìqo òÒôo ûoB¿Î qA þðBìok ÁAõg ïôAlO ô ûlðBuo úXýPð úG pPÏüpu îPvýu RæçPgA óBìok ô ÀýhzO ,ó@ok úÞ,þøBýâÿBøôoAk rüõXO ô þðBìok óAôo qA QuA
ô lñøBßG îüçÎ òüA Rly qA þùWõO êGBÚ lc àýñßO òüA .QuA ûkAk {üArÖA óBìq ëõÆok Ao
Ao {üõg þñømô þðAôo ÿspðAô ,rÞpíO ,úWõO | | .kõy þì ïBXðArýð ólG þüBýíýyôpPßèA ëkBÏOô JB¿ÎA þuBñzðAôo úHñWqA ,þH¿Î
| | :lðõyþìêümmoAõìêìByBø
| |.lñølG{üArÖA ëpPñÞ òPÖpâ QulG( þñøm {ìAo@ kBXüA )1(
kBXüA QùW ok ÿoBƒìqo ,pƒãük ÙpƒÆ qA
oBßG rýð þðAôo xpPuA {øBÞ ô þñøm {ìAo@ | |,)ûBâ@kõgòøm
óBìok ÿApG ÿoBƒìqo ,úƒðõƒíð oõƒÇƒG .kôo þƒì eÇu {üArÖA( þñøm QƒýèBƒÏÖ àƒüpƒdO )2(
þüArvG kpGoBÞ ópãýì rýð ô þzñO ÿBøkokpu óBXýø pG ëpPñÞ úXýPð ok ô ûBâ@kõg òøm ÿspðA
Roõ¿G úÞ kõy þì kBùñzýK BPuAo òüA ok .koAk ô ,ëælPuA ,pß×O RolÚ {üArÖA ,RBuBvcA ô
Büô )Bø úÛýÛy ÿôo ó@ûoB¿Î {èBì( þÏÂõì
RBýGpXO .kõzG ûkB×PuA þðBìok údüAo ok ûtüõG | |,)ÿpýâîýí¿O
lðA ûkAk óBzð ïA úPyAk úñýìq òüAok úÞ þðBìok òøm òýG ÉBHOoA {üArÖA( úËÖBc QüõÛO )3(
ïBXðA þøApíø úG ÿoBìqo pÇÎ ïBízPuA úƒÞ ô Rlì ûBOõÞ úËÖBc BG ëBÏÖ úËÖBc Bü ûBâ@kõg

| |)RlìlñéG
ÿoBƒƒƒìqo òƒƒƒÒôo ûoBƒƒƒ¿ƒƒÎ kpƒƒƒƒGoBƒƒƒƒÞ

| | )|Meditation|( òømrÞpíO ÿBùñüpíO ïBXðAok þðBìok údüAo kpGoBÞ
)|Frankincense|(olñÞô )|Rosemary|( ÿoBìqoqA ûkB×PuA BG

ô ópãýì îDçÎ {øBÞ úG ,þñøm rÞpíO òüpíO òƒøm rƒÞpƒíO òƒüpƒíO ok )|Rosemary|( òüA ok .lðA úPyAk þùWõO êGBÚ þðBƒìok úPynâ úP×ø úèBÛì ok úÞ úðõãðBƒíø #
| |.lñÞþìþðBüByàíÞþzñOÿBøkokpu ô ,ûBâ@kõg òøm àüpdO ,{ìAo@kBXüA( olñÞô ÿoBìqo þøBýâÿôoAk Ñõðôk ,úèBÛì BG {üõƒg óBƒìok oBƒÞ ok ,ïkpƒÞ óAõƒñÎ
ûkB×PuA òøm rÞpíO ÿBø àýñßO oBñÞok úÞ ,þâkpvÖA ,úËÖBc Rçßzì oB^k úßýðBvÞ
þyBð ûtüõG ÿoBìqo {hG ïo@ Qý¾Bg òüA )úËÖBc kõHùG rÞpíO ëçPgA ô ,kokpu ,þGAõhýG ,JApÇÂA
þì ÿrÞpì þH¿Î îPvýu ok ÿspðA QüõÛO qA ,êGBÛì ok ô ,{hG ïAo@ Qý¾Bg êýƒèlƒG | | .kpÞîøAõg þÖpÏì Ao lðõy þì }ôo àü qA ,lñPvø þñøm þèBÏÖ {ýG ô
þðAôo xpPuA úÞ lýyBG úPyAk kBü úG .lyBG òÒôo ûoB¿Î úÞ ÿA ûlñƒøk ÿspƒðA ô ápƒdƒì òøm rÞpíO òüpíƒO ïBƒXƒðA qA Ùlƒø úƒu ÿBø àýñßOô þðBìok údüAo( þHýÞpO óBìok
ô ûly þH¿Î îPvýu ok ÿspðA {øBÞ IWõì þðAôApÖ kpGoBÞ þðBìok údüAo ok ,úPyAk ÿoBìqo YüBPð úÞ îñÞ þì ûkBƒ×PuA )òƒøm rƒÞpƒíO
{üArÖA ÿApG Ao úñýìq ,ÿspðA þìõíÎ {øBÞ òüA {øBÞ oB^k úßýðBvÞ ,êýèk òýíø úƒG .koAk :)|Meditation|(
àýñßO Ñõð úu ,þðBìolðAôo ok IðBXñƒüA 12

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

êGBÚ oõÇG ó@pýSBO ,kõzG ûkB×PuA þðBìok údüAo rýð ô þzñO ÿBøkokpu qôpG ô þH¿Î oBzÖ
òÒôo ÿpýâoBßG .QÖBü løAõg {üArÖA þùWõO ÿoô@kBü úG ïqæ,òüApGBñG .lñÞ þì îøApÖ ópãýì
rýð óõg ëôpPvéÞô óõg lñÚ {øBÞ ok olñÞ ,þðAôo xpPuA úðõâ pø BG úéGBÛì ÿApG úÞ QuA
úßýðBvÞ úG lðAõO þì úXýPðok .lyBG þìpSõì oõÇG úÞ koAk ÿspðA úG qBýð ,Bì þH¿Î îPvýu
ÿoBíýG êýèlG( lñPvø ÿlHÞ Rçßzì oB^k ,òüApGBñG .kõzG Ùp¿ì úPÖBü QùW ô ëkBÏPì
)æBG ëôpPvéÞ Bü ,æBG óõg oBzÖ ,óõg lñÚ {üArÖAok úÞ þøBýâ ÿôoAk úðõâpø ÿpýâoBßG
ûõÛèBG oõÇG ,lñßG àíÞ þH¿Î îPvýu ÿspðA
| |.lñßGàíÞ pSõì lðAõO þì þðAôo xpPuA îüçÎ {øBÞok
þðõ×Î l ÁAõg olñÞ òÒôo ûoB¿Î ïpPdì óBâlñðAõg úÞ QuA ïqæ úPHèA .lyBG
{øBÞ ÿApG ô úPyAk þGôpßýì l ô ûlññÞ ÿBøôoAk úÞ ÿpãük ÁAõg úG ô ûkpÞ ÉBýPcA
,ûôçÏG .QuApSõìô lý×ì ólG þégAk Qðõ×Î oB^k BO lñyBG úPyAk úWõO lðoAk þøBýâ
ô úPyAk þGBùPèA l ô ïoõO l Qý¾Bg olñÞ

ÿBøqBâ {øBÞ ô AnÒ îÃø óly pPùG ÿApG ó@ qA | | .lðõzðþHðBWRçßzì
lñðBì îßy úýcBð ÿBø kok {øBÞ Anè ô ûkôo óAlývÞ@ þPð@ óAõñÏG ÿoBìqo kpGoBÞ
úG olñÞ .kõy þì ûkB×PuA Bø ûkôoô ûlÏì kok îPvýu QüõÛO ô òìrì xpPuA {øBÞ(
Zôpg UÎBG ô ûkpÞ àíÞ oAokA IuBñì lýèõO )ólG þñíüA
úXýPðokô.kõy|þìoAokAÜüpÆqAólGqAïõíu ,pSõì óAlývÞ@ þPð@ àü óAõñÏG ÿoBìqo
àíÞrýðBøúýéÞkpÞoBÞkõHùGôëkBÏOkBXüAúG óBÆpu l ô ,kok l ,ïoõO l Qý¾Bg
| |.lñÞþì lðAõOþìþüôoAkûBýâòüA,êýèkòýíøúG.koAk
olñÞòÒôoûoB¿ÎpSõìÿBøkpGoBÞqAþßü Ao ólG þñíüA îPvýu úÞ þüBø ÿoBíýG úýéÎ
Qý¾BgqA þyBð úÞ lyBHýì óõgoBzÖ {øBÞ òÒôo ûoB¿Î .kôpG oBßG lññÞ þì ØýÏÃO
þðlGôþñømëkBÏOô{ìAo@kBXüAokûBýâòüA RBHýÞpO qA þùWõO êGBÚ oAlÛì ÿAoAk ÿoBìqo
îüçÎ BG úéHÛì ok olñÞ qA òüApGBñG .QuA àýñüoBìqo :úéíW qA lyBG þì óAlývÞ@ þPð@
ÿoApÚ þG ô þèBÏÖ {ýG ,JApÇÂA ,þâkpvÖA ô ,lýuA àýèõPG ,lýuA àýEÖBÞ ,lýuA
ëpPñÞ òPÖpâ QulG QüBùð ok ô ,þðlG ô þñøm |.|.ëõuõðoBÞ
.kõy þì ûkB×PuA ûBâ@kõg òøm QýèBÏÖ pG olñÞ òÒôo ûoB¿Î kpGoBÞ
úÞ lðA ûkAk óBzð IðBXñüA þðBìok RBýGpXO òøm rÞpíO òüpíO ok )|Frankincense|(
,òøm rÞpíO ÿBùñüpíO BG olñÞ òÒôo IýÞpO )ûBâ@kõg òøm àüpdOô {ìAo@kBXüA(
þùWõO êGBÚ oõÇG ô IOApì úG Apð@ Qý¾Bg ôþñøm{ìAo@kBXüAúGolñÞòÒôoûoB¿Î
| | .løkþì{üArÖA rÞpíOÿBùñüpíOokAnè.lñÞþìàíÞþßürýÖ
àìBýu pPÞk BG lýðAõO þì qBýð Roõ¾ ok ,þñøm ëkBÏOô {ìo@ àü kBXüA Ùlø BG òøm
ô 818-986-1199 ò×éO ÜüpÆ qA ÿrXñì óBzð þñýèBG RBýGpdOô RBÛýÛdO .kôpýìoBßG
êýíüA Roõ¿GûtüõG(olñÞòÒôoûoB¿ÎúÞlðAûkAk
BíO|[email protected] QulG ok )þÏÂõì ûkB×PuA ô þðBìok údüAo
lýyBGîèBuôkBy.lðpýãGx ô ëBÏÖ úËÖBc Bü ûBâ@kõg òøm ëpPñÞ òPÖpâ
óBüBK .lyBHýì pSõì þñøm ëkBÏO ô {ìAo@ kBXüA Anè
ûApíùG olñÞ òÒôo ûoB¿Î qA úßýðBìq ûtüõG
13

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

!kBPupÖ }pvíø ÿApG Ao }A ûqBñW ûlñøk óBßOpüôB¿O ÿkpì

òüA úWõPì úÞ ôA .lì@ok J@qA òìôo þíýí¾
ëõHÚ Ao óq òüA kBùñzýKpøBÊ úG kõG ûly úEÆõO
óBýì ok wÞõG þGpì BG Ao ApWBì QÎpu úG BìA kpÞ
úG lðlýzÞ ÿA úzÛð kpì òüA ô òìôo .QyAnâ
óq BG ÿlÏG RBÚçì ok kpì òüA úÞ IýOpO òüA
BO kpÞ óBùñK Ao þðõÖôpßýƒì kõƒg xBƒHƒè pƒüq

.lñÞ ÈHÂ Ao RBíèBßì

êPÚ qA þéÏW ÿpüôB¿O kpì ôk òüA wLu êPÚ ÿApG }pvíø úEÆõOqA úÞkpì àü #
çìBÞ úÞ þüBø wßÎ ,lðkpÞ úƒýùO Ao òƒìôo úG IýXÎ ÿpßÖ kõG ûlƒy ûBƒâ@ }kõƒg
êOBÚ kõGoApÚ úÞ þvÞ .lýuo þìpËð úG þÏÚAô
óq òüA ô kBPupÖ BüoBì ÿApG Ao Bø wßÎ òüA lyBG .kpÞþéíÎ Ao ó@ô lýuo {ñøm
ûlýuo êPÚ úG }pøõy úÞ kpÞ ê¾Bc óBñýíÆA þGpì úÞ Buõu òìôo ïBð úG úèBu 50 ÿkpì
ly úWõPì þÚB×OA çìBÞ Roõ¾ úG QuA wÞõG
.QuA êPÚ úG AoôA ÿA úEÆõO BG koAk l¿Ú }pvíø úÞ
}pƒvíø úƒýéÎ QƒÎpƒu úƒG òƒìôo úƒPHƒèA Ao ÿkpì wÞõG þGpì òüA pvíø BüoBì .lðBupG
óAlðq ëBu 20 úG óõñÞA BüoBì .kpÞ QüBƒßƒy îø ó@ lðBupG êPÚ úG Ao òìôo BO kõG ûkpÞ pýWA
úÞ ûkpíð òìôo koAk kBÛPÎA úÞ Ap^ ûly ïõßdì òüA oô@ Q×ãy úPßð .lðõK 1500 ÿAqA ok ÈÛÖ
Quôk þÚB×OA Roõ¾ úG kpì òƒüA úƒÞ QƒuA
!kôpG óAlðq úG ëBu 20 }pÆBg úG æBc

óq àü úG úñupâpHG úéícqA áBñPzcô ÿpüôB¿O

ÿApG úÞ þìkpì úÞ Ap^ kõG wðBy }õgoBývG óq òüA úPHèA .QuA úPÖpâoApÚ ÿpHýupHG àü úéíc .kpÞpzPñì óq àü úG úñupâô òýãízgpHG àü úéícqA ÿpüôB¿O êýì þéük #
þüBýyApüBuôäñupHGÙpÆúGôlðkqkBüpÖlñPvðAõOþìBOlðkõGûlyàükrðw×ÚúGpHGÿByBíO }A ú×ýÊôô lñÞ þìoBÞ úýuôo kApãñýñýèBÞ {cô ÕBG úÞ QuA úèBu 44 þðq AôBPuAôpuA AkskBð |
.kõyÙp¿ñìAkskBðókpÞúÏÇÚúÏÇÚqAôûlyRpKpHGxAõcBOlðkpÞJBOpKAo koõì ApýgA BìA koAk BøpHG BG þßükrð ÉBHOoA úÞ óq òüA .QuBøpHG úünÓO úPHèA ô ÿoAlùãð ô Ì×c

16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Büo@RBìlg

ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG

óApüA ÐÖBñì QÊB×c pPÖk úG ÉõGpì oõìA úýéÞïBXðA óq ÿpXì Qýìõßdì
QÚô ÑpuA ok ,þu .ÿk òPãñyAô ok ïBùþOAvúñGWp¿þìñßóyõõürGBüOõéO

(310)234-9770

lý×u RoõLuBK
Mýy órýPýu

þðApüA RoõLuBK-| þüBÃÚ ûBãPuk ó@qA wK .kpÞ QüBßy úìBðpG óq óBüpXì qA þƒßü ,fç¾ FBƒÎk #
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ - .kAk êýßzO fç¾ FBÎk ÿApG ÿA|ûlðôpK p¿ì þvñW ÈGAôo óBýG êýèk úG p¿ì óõürüõéO
àü úÞ kõG ûkpÞ óBýG kõg úìBðpGok fç¾ ïõƒßdì þƒøBƒâkAk ok ZAôkqA qA {ƒýƒK
kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| úG ÿApG úÞ QuA oõHXì pvíø óôlG oAkoBG óq Ùçg úÞ QuA îùPì fç¾ .ly úPƒgBƒñƒy
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-| þPdé¿ì ZAôkqA úG òO }lðqpÖ ókoô@ Býðk ÿA|úìBðpG úýùO úG Qƒuk þƒìõƒíƒÎ ÝçƒgA
pvíøqA lðAõO|þì êíc ÐÂôqA wK BìA ,lølG
oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -| úG iuBK ok fç¾ FBÎk.kpýãG ÝçÆ {PÚõì .QuA ûkqrýì@|àüpdO
òüA ûoBG ok BùñO ôA úÞ Q×â ûkoAô RBƒìBƒùOA àü ÿpXì ,fç¾ FBÎk p¿ì ok þøBâkAk
qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -| ô úPyAk õâô|Q×â kõg óBHÆBhì BƒG ÑõƒÂõƒì þvñW ÈGAôo fpÆ ÿApG Ao þ¾õ¿g óõürüõéO
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ Roõ¾ úG Ao óApâByBíO RApËð qA þPvG|ÐíW .kpÞ ïõßdì wHc ëBu úu úG ZAôkqAqA {ýK
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA þðBðq ÿoAkoBG ûoBGok kõg úìBƒðpƒG ok f烾
.QuA úPyAk óBýG þÂpÖ þüõüoBñu
.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O úG «BÛýÚk úìBðpG òüAok úÞ kpÞ lýÞBO fç¾ .kõG úP×â òhu þüõyBðq ÈGAôo qA ZoBg
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok - ûly ûoByA p¿ì úÏìBWok ÿoBXñùGBð QýÏÂô òüA BG fç¾ óBðq ÝõÛƒc óæBƒÏƒÖ úƒPƒ×ƒâ úƒG
úÞ lñÞ|þì "þüBø|êc|ûAo" úG oAkAô Ao óBðq úÞ úPuk òüA Rçßzì fpÆ kl¾ok "þñßyõGBO"
þâlñøBñK ô ZAôkqA òüA BG BìA ,QuA "oô@oBƒWrƒðA" óBƒãíø ÿApƒG òüA ûBâkAk .kõG ûlì@pG p¿ì úÏìBW ok óBðq qA
Rçßzì qA þzhG RBƒÎõƒÂõƒì òƒüA kõƒWô lðAõg "þìõíÎ Q×Î ô ÝçgA Ùçg" Ao úìBðpG
(310)234-9770 ok óBðq ÝõÛc óæBÏÖ úP×â úG.lðA|þƒÎBƒíPWA úìBðpG òüA ÿApWA êýèk úƒG Ao f烾 FBƒÎk ô
úéGBÛì qA ÿA|úðõíð fç¾ FBÎk Qýìõßdì p¿ì
1388 Westwood Blvd Ste. 202 ú¾pÎok þñßyõGBO BG Apâ|ïçuAô þPñu êÖBdì .QgBñy ïõßdì "rýì@|àüpdO"
17 Los Angeles, CA 90024 oArø 10 kôlc ÿA|úÛýSô fç¾ ÿApG ûBâkAk
.QuA oõzÞ òüA ok þvñW ÈGAôo ûkpÞ òýýÏO )ôoõü 488 ëkBÏì( p¿ƒì lƒðõƒK
qA wK êýÞô àü p¿ì ÿBø|úðBuo úP×â úG.QuA
ÿpXì qA 2017 òDôs ûBì ok fç¾ úìBðpG {hK

óApùO úéXì

ÿkõÏu óqoô@ïpy ûrüBW
úÛGBvì àü ÿApG

Rlì úÞÿkõÏu óq pGoBÞàü # !ÿlñø kpì îßyok iýì 639
úG þÎBíPWA ÿBø úßHy ok QuBƒø
ok ïBýK àü ,kõG ûkAk úÞ ÿoô@ ïpy kBùñzýK ÿqAlðA ûAo úG ïAlÚA ,ûlýuo Rpùy òüA .lðkpÞ ZoBg kpì òüA îßy qA Ao Bø|iýì iýì 639 BGpñø@qA ûkB×PuA BG óBcApW #
}l¿Ú kpÞ ïçÎA ó@ok ô QyAnâ kõg úd×¾ ô lýìBXðA ëõÆ úG QÎBu 2 BHüpƒÛO þƒcApƒW óBW ô ûkpÞZoBg ÿlñø kpì àü îßy qA Ao
úG qBýð úÞ kõG þðBvÞ úG àíÞ ÈÛÖ oBÞ òüA qA .kpÞþèBXñW úÛGBvì àü .lýuo|þì ïpâõéýÞ 1.3 úG Bø|iýì óqô ÑõíXì úÞ QvýèBc ok òüA ô lðkAk RBƒXð Ao ôA
þÖBÞ ëõK BìA ,úPyAk oBßPìlg àü ïAlhPuA ÿqAlðA ûAo qA wK ÿkõÏu óq àü óBcApW qA àü ,xAõvýG BOoAnƒýu pƒPÞk oBíýG }oAõâ îPvýu úG þHýu@ aýø Bø|iýì
úñürø êHÛO {Ölø ÈÛÖ ô lðoAlð oBÞ òüA ÿApG þÎBíPWA ÿBø|úßHy ok úÛGBƒvƒì àƒü îø QðBu 5 qA pPzýG ô ûkõG rýO úÞ Bø|iýì :Q×â
ÿBø|oBÞ ïBXðA ÿApG þñLýéýÖ óq àü ïAlhPuA úÞ kõíð òýýÏO ó@ ÿApG rýð ÿA|ûrüBƒW lðkõG úPÖpâ ÿBW oBíýG |ûkôo ok lñPyAk ëõÆ .lðkõG ûkpßð koAô
rýãðApG ëBXñW oBývG ÑõÂõì òýƒíƒø ûBãPuk ok ÿA|ûlíÎ ëçPgA úðBPhHyõg þèô QuA óBPuôlñø òÞBu úÞ úèBu 48 kpì òüA
.QuA ûkõG úÛGBvì ûlðpG úðBg oBzPðA pÆBg úG úÞ óq pGoBÞ òüA .ly ÿkBüq kAlÏOô QuA þðpÖôrýßuA ÿoBíýGoB^k
QEýø ÿBÃÎA qA þßü óq òüA QuA þñP×â {èBukpg pPgk ûpìqôo þâlðq qA ÿpüôB¿O .QuA ûlìBýð kõWô úG ôA }oAõâ oõÆ úG þèô ûlýÏéG Ao þPðBu 5 Akôlƒc iƒýì
BìA ,Qvø rýð kõÏu àƒéì ûBƒãzðAk }qõƒì@ àü ,ûlýuo Rpùy úG Q^ MñuAok >BðAôBu< ok ÿpPíýPðBu 10 }pG àü Bì :kAk úìAkA ÿô ok þHýu@ Bü þâlüpG aýø Bø|iýì þüBu@ ûrXÏì
ïApPcA }qõì@ ÿBø|ûoôk ólðAonâ úG kõg ApøBÊ òüA ÿBø|ûrüBW óBýì ok Ao þñýLýéýÖ óq oBßPìlg qA ûkB×PuA BG ô îükpÞ kBXüA oBíýG îßy úýcBð
þðBvðA QìApÞ ØüpÏO qA ïqæ áok ô Bø|óBvðA úG qA þÏýuô ØýÆ BG ïAlÚA òüA úÞ ûkAk oApÚ úÛGBvì qA áBg ÿoAlÛì ûApíø úG Ao Bø|iýì ,BGpñø@àü .lðkõG ûkpßð kBXüA ÿô }oAõâ îPvýu
ô þK ok þK ÕAp×PuA qA lÏG ôA {ýK úP×ø ôk
.koAk qBýð .Qzâ úWAõì óApGoBÞ îzg .îükpÞ ZoBg oBíýG îßy .kpÞ úÏWApì óBPuoBíýG úG îßy úýcBð ok kok
QìApÞ úG òýøõO Ao ÿA|ûrüBW òýñ^ óApGoBÞ ëBc ok ô ûkõG þðAôo ëçPgA oB^k oBíýG ëBc ok úÞ ûly úPÖpâ óBßyrK qA þüõDlüô
àü ÿkõÏu óq úÞ Ap^ lðkõíð kAlíéÚ þðBvðA QdO ô ûly QýHTO ôA QýÏÂô îƒø pƒÂBƒc qA ûkBƒ×PƒuA BƒƒG oBƒƒíƒýƒG ÿBƒƒø|ûkôo þƒƒuopƒƒG
ûkpÞ þÖpÏì æBÞ Bü wñW àü óAõñÎ úG Ao óBvðA qBG þcApWqA ûkB×PuA BGô lñPvø þKõßuôlð@
qA þßü >óBvðA þ`ÚB^BÚ< òƒýƒñƒ`ƒíƒø ,kõƒG .QuA QHÚApì
.lðkAk QHvð óq òüA úG ïkpì úÞ kõG þüBø|IÛè
ÿôo pG òPyAnâ }õKpu ÿApG ÿkõÏu óq

óBGBýgok úèBu 18pPgk úGqôBXO

ólük BG úƒÞ ÿkBƒPÏì kpƒì| #
kõg qA óBGBýg ok óAõW ÿpPgk
Ao ôA õÚB^ lülùO BG ô ly kõhýG
oõÃc BG ,kAk oApÚ qôBƒXO koõƒì
êìBÎ .QÖBü RBXðôA QukqA wýéK
ëBu 13 úG óAõW pPgk úG qôBXO
óBìpXì QupùÖok ïBð|QHSô óAlðq
...ly ïõßdì þvñW
ly ïõßdì åpì úG ûBýu ûõýG qôo ok úèBu 35 ÿ>Apâôk êýKBÞ<
wýéãðA >Q`OAk< ÿBPuôo ok úSkBc
kAõƒì ûlƒñyôpƒÖ ÿõƒW ô QƒvƒW ok
Ao óAõWpPgk óBùâBð úÞ kõG óAkpâpu
JBhPðA þüBñy@ ÜüpÆ qA Ao {ðBýðBGpÚ ôA ûõýG úG úÞþñKAs úèBu 70 óqpýK àü# BXð@ qA .lük ò×éO BG úíèBßì ëBc ok
}A|úzÛðô úPyAnâoApÚ Bùð@BG wLuô ûkpÞ|þì úÞ kpì 10 òPzÞ êýèk úG QuA oõùzì ûBýu ó@ ok þvÞ ô kõG Rõég óBGBýg úÞ
BG þPuôk Bü ZAôkqA BG ôA .QuA ûkpÞ|þì þéíÎ Ao ïõßdì åpì úG ûkõG }pvíø Bùð@qA þßü lülùO BG ôA ,QyAlð oõÃc ÙApÆA
.QuA ûkpG VoA úG òü koBýéýì 1 kôlc kpì 10 Rõßu úGoõHXì Ao óAõWpPgkõÚB^
þñu ûko óBíø ok IéÒA óqpýK òüA óBýðBGpÚ .QuA ûly ólýuo BG >Apâôk< ô kpÞ pHg Ao wýéK úé¾BÖçG .kpG óBPgok QzK úG Ao ôA ô kpÞ
êOBÚ óAõñÎ úG úÞ óq òüA .lðA|ûkõƒG ëBƒu 70 lýðBýu BG Ao óBýðBGpÚ úèBu 70 óqpýK òüA | AoôAûBâkAk.lypýãPukïpWúñd¾okóAoõìCBì ô kBüpÖ ÿAl¾ Èg ÿõu ó@ úÞ ôA krìBð
ïõßdì åpì úG óõñÞA kõy|þì úPgBñy þèBüpu }pvíø úÞ lüõâ|þìôA .QuA ûkpÞ|þì ïõívì QupùÖ ok ïBð|QHS úG óAlðq ëBu 13 pG ûôçÎ ,kõG ûlýñy Ao óAõW pPgk àíÞ QƒuAõƒgok
Ao òü Bø|óõýéýì úÞ ûlðBuo êPÚ úG êýèk òüA úG Ao .kpÞ ïõßdì þvñW óBìpXì
.QuA ûly
!kõG ûkpÞ pãük ÿBø|óq Zpg

18

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY
CENTER

úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok
Reiki Áõ¿hì ÿspðA úéýuô
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô
ûôpâõÃÎô |Reiki Master
þééíèA òýG ûBãzðAk þOBÛýÛdO
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì
;ly úuolì koAô BOõüõOþ¾õ¿gÿBøxçÞ
þßüo }qõì@
lðly fôpXìô úPzÞqõì@|{ðAk 21

ÿõñÏì þßýð ÈuõO

(310) 446-8724

.lðly êÛPñì óBPuoBíýG úG qõì@ {ðAk 5 xçÞêgAk úGôokõg àü kôoôpSApG #
9 pPgk àü ô úèBu 8 pPgk 2 ( Bùð@ p×ð úu 19 ô úPzÞúèBu 8 pvK ôk ,BýèApPuA ok xok
16 .lðpG|þì pu úG þðApdG ÈüApy ok )úƒèBƒu fôpXì óBzíéÏì ûApíø úƒG pƒãük ákõƒÞ
fôpXì óBzíéÏì ûApíø úG îøpãükqõì@{ðAk
.QuA îýgô Bùð@p×ð 3 ëBc úÞlðly
.kõG þdÇu Bùð@ RBcApW BìA ;lðly ÿôokõg àü :kpÞ ïçÎA þðlƒýu wƒýéK
úÞ kõG úèBu 52 óq àü ôokõg òüA ûlñðAo àü þGõ^ oAõük Qíu úG BOõüõO lñéG þuBy
óõñÞA îø wýéK .lzðkoAôÿôúGîøþHýu@ xçÞ koAô ô kpG ïõXø þðlýu JpÒ ok úuolì
úèBu 8 qõì@ {ðAk 24 xok xçÞ òüA ok .ly
.QuA úSkBc QéÎ þuopG ëõÓzì
.lðkõG úPvzð óBzíéÏì ûApíø úG

19

óApùO úéXì

óApüA JpÒok ûqpè |òýìq þKok úPzÞ400qA {ýG
koAk kõWô óApüA JpÒok lüly ÿBø|ûqpè|wK ÑõÚô ëBíPcA

.lðõy óApüô|úíýð ô ûlük Iýu@ ÿBø|óBíPgBu ÑõÚô úG QHvð ûkpÞpzPñì ûBzðBìpÞ óBPuA ûqpè .QuA ûkõG ÐÚAô ú`Héc pùy pPìõƒéýÞ 31 ok BO | ûBzðBìpÞûqpè òýìq óBýðBGpÚ oBíy|#
{ƒhG wƒýDo ,Ùõƒø|óõƒG õƒÞoBƒì oõƒƒvƒÖôpƒƒK ûkAk oAlzø óBPuA òüA ok lüly ÿBø|ûqpè|wK óBñÞBu úÞ QuA ûkõG ÿlc úG úƒèrƒèq Rlƒy qA ÿoBíy .QuA ûlýuo p×ð 400 úG ÝApÎ qpì
þuBñy|òýìq ÿBø|{øôtK rÞpì àƒýƒðBƒßƒìõƒDs rýð oBHðA pùy JpÒ òýñ`íø ô êýGoA ÿBøpùy Iýu@úèrèqpSAok óBPuA òüA þðBPuBG ÿBøBñG
ÿBøqpè|òýìq ÑõÚô ëBíPcA ïAlvOõK ok óBíè@ .QuA ÉBÛð qA ÿoBývG ok .lðA|ûkpÞ wc Ao òýìq }qpè ÑõƒÚô ëBƒíPcA óBƒuBƒñƒyoBƒƒÞ .lƒƒðA|ûlƒƒük
Ao ûBzðBìpÞ óBPuA þðõìApýK ÜÆBñì ok lƒülƒy òüA ÑõÚô ëBíPcA ,}oArâ òüA xBuA pƒG Qzcô oB^k òýìq }qpè pSA ok ïkpì ,rýð óApüA ÜÆBñì ok ûtüô|úG ô lüly ÿBƒø|ûqpƒè|wƒK
úPyo úÛÇñì ok ôA oôBG úG .lðAk|þì ÿõÚ oBývG rýð þO@ ÿBø|úP×ø þPc ô Bøqôo ok Bø|ûqpè|wK þ×Pñì Ao ûBƒzƒðBƒìpƒÞ óBƒPƒuA þƒðõƒìApƒýƒK
,oBG àü ëBu 150 Bü 100 pø xpâAq ÿBø|ûõÞ ok þèBíPcA ÿBø|ûqpè wK Rly .Qvýð þ×Pñì .lðA|ûkpÞ ápO Ao kõg ÿBø|úðBg ô ûly
òüA .kõy|þì þƒñƒýƒG|{ƒýƒK pƒPƒzƒüo 6 kôlƒc Bø|ûqpè|wK | .lñðAk|þíð
.løk|þì jo lüly ÿA|û|qpè|òýìq }rƒƒüo UƒƒÎBƒƒG lƒƒñƒðAõƒƒO|þƒƒì Bƒƒø|ûqpƒƒè|wƒƒK lüly ûqpè|òýìq ÑõÚôqA þOBÎBu Qynâ BG
þhüoBO ÿBøBñG IüphO òýìq óõìApýK úÞ þyoArâ ok óBíè@ ÿoArâpHg óõìApýK ÿpO|ÜýÚk ÿBø|}oArâ ,ûBzðBìpÞ óBPuA
ûlðBì ÿBWpG ÿBø|þðApüô|ûpPvâ ô óBýðBGpÚ kAlÏO
óApüA êgAk ÿoArâpHg úÞ þyoArâ xBuApG oBHgA òüpg@ xBuA pG .lðõy|þì pzPñì ó@ qA
þhüoBO ÿBñG YñK îÞ|Quk ,QuA ûkpÞ pzPñì kAlÏO ,óApüA ÿBø|ÿoArâpHg ÿõu qA ûly pzPñì
ûqpè òýìq òüA pSA ok rýð ûBzƒðBƒìpƒÞ óBPuA
.QuA {üArÖA ëBc ok ûqpè|òýìq òüA óBýðBGpÚ
.lðA|ûlük Iýu@ Rly|úG ÉBÛð ok rýð þÚApÎ óAlðôpùy qA ÿoBíy
ô þãñøpÖ VApýì êÞpülì ,þüæBG êýƒéW ûqpè òýìq òüA pSA ok Ao kõg óBW oõzÞ ôk ÿqpì
RoBíÎ IüphO qA ûBzðBìpÞ óBPuA ÿpãykpâ ok RB×éO óArýì òüpPzýG .lðA|ûkAk Qƒuk qA
ÿApu|óAôoBÞ ô þKBÚoB^ ÿBñG òýñ`íøôôpvg
ÿBñG .QuA ûkAk pHg òüpýyp¿Ú þuBHÎ|ûBƒy .QuA ûly }oArâ ûBzðBìpÞ óBPuA
ok kpâkrü úÏéÚ ô JBøm êK pu ok ûtýñì|Yüq xBuApGrýð ûqpè òýìq òüA óBìôl¿ìoBíy
ûlük Iýu@ ÿBøBñG pãük qA rýð õDæAk óBPupùy qA {ýG lðA|ûlypzPñì óõñÞ BO úÞ þüBø|}oArâ

.lñPvø ûqpè òýìq òüA pSA ok .QuA ûly ïçÎA p×ð 3950
ûBzðBìpÞ óBPuA þãñøpÖ VApýì êƒÞpƒülƒì | þééíèA|òýG JBOqBG |
þíýO ,ûqpè|òýìq ÑõÚô qA wK úÞ ûkpÞ ïçƒÎA
óArýì ÀýhzO ÿApG óBuBñyoBÞ qA ê߃zƒPƒì ÿBø|ÿoArâpHg ok ûBzðBìpÞ óBPuA úèrèq pHg
QuA úP×â ÿô .lðA|ûly ïArÎA úÛÇñì úG RAoBvg .QuA úPyAk ûkpPvâ þGBƒOqBƒG rƒýƒð þƒðBƒùƒW
ëõEvì rýð óBuBñƒyoBƒÞ qA ÿpƒãƒük ûôpƒâ úƒÞ þyoArâ oBzPðA BG xpKlPýyõƒu@ ÿoArƒâpƒHƒg
ÿBøBñG òüA IüphO Rly pO|܃ýƒÚk þƒGBƒüqoA úÞ QuA úPyõð ûBzðBìpÞ óBPuA úèrƒèq ûoBƒGok
pupùy úG ÉõGpì úèrèq óBýðBGpÚqA þíýðqA {ýG
.lðA|ûly þðBPuBG óBPuoBíýG BùñO kõy|þì úP×â .QuA JBøm |êK
50 kôlc Bø|ûkoô@pG òýPvhƒð xBƒuA pƒG
òüpýyp¿Ú þuBHÎ|ûBƒy ÿApƒu|óAôoBƒÞ lƒ¾ok .QuA ûly óApüô úèrèq pSA ok rýð pùy òüA
ÿõ×¾ ûoôk úG ÜéÏPì BñG òüA .QuA ûly óApüô úéíW qA ô óBƒPƒuA òƒüA pƒãƒük ÿBƒøpƒùƒy
þéìoBS@qA þßü óAõñÎ úG 1381 ëBuokô QuA þÆBÛð pãük qA rýð JpÒ kBG@|ïçuA ô òüpýyp¿Ú
óArýì òüpPzýG ûqpè|òýìq òüApSAok úÞ lðA|ûkõG
.QuA ûlýuo QHS úG óApüA
qA þßü úÞ òüpýyp¿ƒÚ pƒùƒy þƒKBƒÚoBƒ^ | |.lðA|úPyAkAoþðApüôôRB×éO
ok QuA óBýðBuBu óAoôk qA ûlðBì ÿBW úG ÿBøBñG ÿõu qA ûly pzPñì RBÎçƒÆA xBƒuA pƒG
RBÛýÛdO þüB߃üpƒì@ úƒvƒuõƒì óBƒuBƒñƒyoBƒÞ
.QuA ûlük Iýu@ Rly|úG úèrèq òüA pSA ÿpPzüo3‚7ûqpèòýìqòüAóõðBÞþuBñy|òýìq 20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

21

óApùO úéXì

óBùW ÿBøoõzÞòüpO|ÿoBãýu

úGoõÞnì óBìqBuqA úÞ þOBÎçÆA ÜHÆ .úÏuõO .QuA ûly ûlük BKôoA ô AkBðBÞ ,Bßüpì@ok .løk|þì óBzð Ao óBùWpuApuok óBìqBu< qA ApýgA úÞ þOBÎçÆA #
àü „ÿoBãýu QýÏíW óBýì qA ,ûlýuo Quk ,ó@ þÆ úÞ ly ÐÂô òý^ ok þùGBzì óõðBÚ ÿBø|óBßì ok ólýzÞ oBãýu úÞ þüBXð@ qA ïBÚoAôoBì@,ûlì@Quk úG >þðBùW QyAlùG
ok óBð@ qA l¾ok 80 Akôlc ,óBùW ÿp×ð koBýéýì îDApW þìõíÎ ÿBø|óBßì ok RBýðBgk ëBíÏPuA þðõðBÚpýÒ úPÖBü úÏuõO ÿBøoõzÞ þìõíÎ RBýðBgk ëBíÏPuA óArýì koõì ok þÞBñupO
ok .lññÞ|þì þâlðq úPÖBü úÏuõO ÿBøoõzÞ BG .QyAk ûApíø úG þÆBg kApÖA ÿApG þñýãñu òüA ok rýð RBýðBgk ëBíÏPuA óArýì ,QuA
òüpPzýG úÞ þüBøoõzÞ QupùÖ BG ,úìAkA ûkpÞ ïçÎA þðBùW QyAlùG óBìqBu ,ëBc òüA ô óõðBÚ òüA .QuA ûkõG ôpGôo {øBÞ BG BøoõzÞ
.ly îýøAõg Bñy@ ,lðoAk Ao ÿoBãýu QýÏíW úGôopãükoBG àü RBýðBgk ëBíÏPuA óArýì úÞ ok RBýðBgk ëBíÏPuA {øBÞ lðôo rýð
ëBcok ÿBøoõzÞokoBG òüA BìA ;QuA {üArÖA ô pýgA ÿ|úøk lñ^ þÆ BOlíÎ þìõíÎ ÿBø|óBßì

.QuA ûkõG >RBýðBgk ëpPñÞ þééíèA|òýG ;ÿoBãýu óæBvâorG l¾ok 9‚40( @õìBu .10
óæBvƒâorƒG lƒ¾ok 3‚42( óBƒPƒvƒGpƒ¾ .8 )Qvýð Qukok þÛýÚk RBÎçÆA
pø ÈuõOqôookoBãýu 19 ëBíÏPuA ;ÿoBãýu
óæBvâorG QýÏíW qA l¾ok 9‚40 Akôlc
)ÿoBãýu kpÖ ô oBì@ ÜHÆ .lñPvø ÿoBãýu ,@õìBƒu oõƒzÞ
oõzÞ ëBvâorG kApÖAqA l¾ok 3‚42 BHüpÛO ó@ óBƒðq qA pƒPzýG oõƒzÞ òƒüA óAkpƒì ,ïBƒƒÚoA
úðAqôo óBð@qA àüpøô ûkõG ÿoBãýu óBPvGp¾ ákõÞ 800‚3 úÞ kõy|þì úP×â .lñPvø ÿoBãýu
ÿæBG óArýì òüA .lñzƒÞ|þƒì oBƒãƒýƒu klƒÎ 19 úG ïôAlì oõÆ úG ,@õìBu ok ëBvâorG 000‚28ô
kõHð êýèk úG ,óBPvGp¾ ok oBƒãƒýƒu Ùpƒ¿ƒì Qèôk ú^pâA .lðqAkpK|þì RBýðBgk ëBíÏPƒuA
ïlÎ rýðô Qèôk ÿõuqA Qhuô Q×u òýðAõÚ þðBuo|ÑçÆA ÿ|úñýìq ok þüBƒø|}çƒO @õƒìBƒu
ÿBø|óBßì ok RBýðBgk ëBíÏPuA QƒýƒÎõƒñƒíƒì ïBXðA RBýðBgk ëBíσPƒuA RApƒÇƒg ÿ|ûoBƒGok
ïkpì úÞ lñøk|þì óBzð BøoBì@ .QuA þìõíƒÎ òüA úG úWõO óôlG oõzÞ òüA ïkpì BƒìA ,ûkAk
BKôoA ÿBøoõzÞ pãük ïkpì qA pPzýG óBPvGp¾ .lñøk|þì úìAkA kõg ólýzÞ oBãýu úG ÑõÂõì
ApýgA óBPvGp¾ Qèôk úPHèA .lñzÞ|þì oBãýƒu ÿpPzýG ÿ|úðApýãzýK RBìAlÚA ,êýèk òýíø úG
ok QýðBgk ëBíÏPuA Ðñì ÿ|úñýìq ok þOBìAlÚA
ïkpì .QuA ûkAk ïBXƒðA þƒìõƒíƒÎ ÿBƒø|óBƒßƒì .kpýâ Roõ¾ oõzÞ òüA ok þPvüBG
ólýzÞ oBãýu úÞ lñPvø þÎlì óBƒPƒvƒGpƒ¾
oõzÞ òüA Qèôk BìA QuA óBð@ äñøpÖ qA þzhG lƒ¾ok 2‚42( òƒüôõƒâqpƒø ô þƒñuõƒG .9
oBãýu 8/14 ëBíÏPuA ;ÿoBãýu óæBvâorG
.QuA úPuBgpG oôBG òüA BG úéGBÛì úG
óæBƒƒvƒâorƒƒG lƒƒƒ¾ok 4‚42( xôoçƒG .7 )ÿoBãýu kpÖpø ÈuõOqôook
ÈuõOqôookoBãýu 6/14 ëBíÏPuA ;ÿoBãýu 2‚42 ,ûlì@ Quk úG RBÎçÆA xBuA pƒG
ô þñƒuõƒG oõƒzƒÞ ëBƒvƒâorƒG kApƒÖA qA lƒ¾ok
)ÿoBãýu kpÖpø Bø|ó@ qA àü pø úÞ lñPvø ÿoBãýu òüôõâqpø
oõzÞ ëBvâorG kApÖA qA l¾ok 4‚42 BHüpÛO .lñzÞ|þì oBãýu klÎ 8/14 BƒHƒüpƒÛƒO úƒðAqôo
úG ,kApÖA òüAqA àüpøô ûkõG ÿoBãýu xôoçG úG QHvð oõzÞ òüA ok oBãýu QíýÚ òýñ`íø
.lñzÞ|þìoBãýu klÎ 6‚14 úðAqôo ÈuõPìoõÆ .QuA óAqoA oBývG þüBKôoA ÿBøoõzÞ pƒãƒük
,oõzÞ òüA QyAlùG RoAqô ÿBøkoô@pG ÜHÆ qA þíýð úÞ lñøk|þì óBzð oBì@ qA þgpG þPc
óBƒüõƒXzƒðAk ô óAqõƒƒì@|{ƒƒðAk qA lƒƒ¾ok 65 ÿoBãýu ,òüôõâqpø ô þñuõG ëBvâorG kApƒÖA
ûqoBHì ÿApG oõzÞ òüA RBìAlÚA úéíW qA .lñPvø
ÿBø|wðAp×ñÞ< ÿoArâpG ,RBýðBgk ëBíÏPuA BG

22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

þüApWA 2014 ëBu òDôs ok úýuôo þWoBg ô æBG êüæk úéíW qA .lñPvø ÿoBãýu þuôoçG
rýð RBýðBgk RBÓýéHO úðõâpø òýñ`íø ô ûly úG óAõO|þì ,xôoçGok ÿoBãýu QýÏíW ókõG
òýñ`íø .ly ïçÎA òÒlÚ oõzÞ òüA ok kõHð rýð ô oõzÞ òüA ok oBãýu QíýÚ ókõG óAqoA
ëBíÏPuA ïlÎ koõìok oAlzø ÿôBc ÿBøõéGBO pPzýG òýñ`íø .kpÞ ûoByA ûlðoAk qBG òýðAõÚ
þìõíÎ ÿBø|óBßì ô Bø|óBGBýg ok rýð RBýðBgk QíýÚ|óAqoA ÿBøoBãýu ,þüBKôoA ÿBøoõzÞ
óBðq qA pPzýG þuôo óAkpì .ly I¿ð úýuôo
.lññÞ|þì úýùO xôoçG qA Ao kõg
.lñzÞ|þì oBãýu oõzÞ òüA ;ÿoBãýu óæBvâorG l¾ok 3‚43( {üpOA .6
;ÿoBãýu óæBvâorG l¾ok 3‚49( ôoõDBð .3 kpÖ pø ÈuõO qôo ok oBãýu 4‚10 ëBíÏPuA
kpÖ pø ÈuõO qôo ok oBãýu 5‚3 ëBíÏPuA
)ÿoBãýu
)ÿoBãýu oõzÞ ëBvâorG kApÖAqA l¾ok 3‚43 BHüpÛO
oõzÞ ëBvâorG kApÖA qA l¾ok 3‚49 Akôlc úG ,kApÖA òüA qA àü pø ô ûkõG ÿoBãýu {üpOA
,kApÖA òüA qA àü pø úÞ lñPvø ÿoBãýuôoõDBð .lñzÞ|þìoBãýu klÎ 4‚10 úðAqôo ÈuõPìoõÆ
.lñzÞ|þì oBãýu 5‚3 ÈuõPì oõÆ úG úðAqôo ÈHOpì òýðAõÚ ÐÂô ïlÎ ÑõÂõì òüA êýèk lüBy
þíÞ ôoõDBð ok ÿoBãýu kApÖA óArýì òüA kõWô òüA þìõíÎ ÿBø|óBßì ok ólýzÞ oBãýu BG
oõzÞ òüA úÞ Ap^ ,QuA rýãðApG|UdG BñTPuA {üpOA ÿBø|óAoõPuo úPHèA .lyBG oõzÞ
Jõvdì óBùW ÿA|ûpürW oõzÞ òüpPß^õÞ ,QuA Ñõñíì Bø|ó@ok RBýðBgk ëBíÏPuAô ûkõG
ÿõu qA .koAk QýÏíW p×ð oArø 10 BùñO ô kõy|þì oõzÞ òüA RAoAkA Bü åorG RBvýuCBOpãük þèô
æBG oBývG þðBìq ôoõDBð ok þâlðq eÇu ,pãük lñPvø ÿA|ûtüô ô à^õÞ ÿBø|{hG ÿAoAk BùñO
óBðqqA þíýðqA {ýGôoõDBðok .ly|þì þGBüqoA pãük qA .QuA òÒlÚ Bø|ó@ok ólýzÞ oBãýu úÞ
ÿoBãýu oõzÞ óAkpì qA l¾ok 50 Akôlc ô òüA ïkpì QìôBÛì úG óAõO|þì {üpOA Rçßzì
qA {ýG oõzÞ òüA óBðq úÞ lðôo òüA .lñPvø ok ;kpÞ ûoByA oBãýu ëBíÏPuA pGApG ok oõzÞ
,lðqAkpK|þì RBýðBgk ëBíÏPuA úG ó@ óAkpì qA þzhG Ao ólýzÞ oBãýu {üpOA ïkpì ÐÚAô
BO úPHèA úÞ QuA BøoõzÞpãük {üApâ ÙçgpG }ôpÖ úÞ|òüA úG úWõO BG .lñðAk|þì kõg äñøpÖ
ûly ëBíÏPuA oBãýu klÎ 5‚3 óArýì ÿkôlc rýð {üpOA ÿBø|óBPuoBíýG ÿ|úÆõdì ok oBãýu
,þéÞ oõÆ úG úÞ Ap^ ;lñÞ|þì úýWõO rýð Ao qôo ok òüA ok ûlðoAk qBG òýðAõÚ ÐÂô ,koAlð þðõðBÚ Ðñì
ólýzÞ oBãýu úG ÑBíPWA ok pPíÞ óBðq
.kõG løAõg oAõyk oBývG ÿpìA ,oõzÞ
.lðqAkpK|þì óæBvâorG l¾ok 3‚43( òüApÞôA .5
ëBíÏPuA ;ÿoBãýu óæBvâorG 7‚51( óBðõü .2 ÈuõOqôookoBãýu 2‚15 ëBíÏPuA ;ÿoBãýu

)ÿoBãýu kpÖpø ÈuõOqôookoBãýu 16 )ÿoBãýu kpÖpø
oõzÞ ëBvâorG kApÖAqA l¾ok 7‚51 Akôlc 3‚43qA êßzPì òüApÞôA ÿoBãýu QýÏíW
,kApÖA òüA qA àü pø úÞ lñPvø ÿoBãýu óBðõü pø úÞ QuA oõzÞ òüA ëBvâorG kApÖA qA l¾ok
.lñzÞ|þìoBãýu klÎ 16 ÈuõPìoõÆ úG úðAqôo oBãýu 2‚15 ÈuõPìoõÆ úG úðAqôo ,óBð@qA àü
òüpPzýG óBðõü ,ûlì@Quk úG ïBÚoAôoBì@ÜHÆ þìBíO ok RBýðBgk ëBíÏPuA .lñzÞ|þì
úükBdOAõÃÎ ÿBøoõzÞ òýG ÿoBãýu QýÏíW ô )Bø|óAoõPuo lñðBì( þégAk þìõíÎ ÿBø|óBßì
ú^pâA .QuA úPyAk Ao 2010 ëBu ok BKôoA .QuA Ñõñíì òüApÞôA )Bø|óBGBýg lñðBì( þWoBg
ëBíÏPuA Ðñì ÿ|úñýìq ok ûlðoAkqBG òýðAõÚ BG òüApÞôA ok RBýðBgk ëBíÏPuA óArýì ú^pâA
koAk kõWô óBðõü þìõíÎ ÿBø|óBßì ok RBýðBgk ÿoBãýu QýÏíW kAlÏO BìA ,ûkõGôpGôo {øBÞ
úG ,êDBvì òüA úG úWõO óôlG oõzÞ òüA ïkpì BìA QýÏíW pGApG oBù^ oõzÞ òüA óBðAõWõð
kApÖA pPzýG .QuA ó@ óæBvâorG ÿoBãýu
.lñøk|þì úìAkA kõg ólýzÞ oBãýu þâlðq oõzÞ þGpÒ ÜÆBñì ok ,òüApÞôA ÿoBãýu
óæBvâorG l¾ok 6‚58( þèBíy ûpÞ .1
)Qvýð Qukok þÛýÚk RBÎçÆA ;ÿoBãýu .lññÞ|þì
.koAk oApÚ Bì QupùÖ ol¾ ok þèBíy ûpÞ ;ÿoBãýu óæBvâorG l¾ok 3‚48( úýuôo .4
oõzÞ òüA ëBvâorG kApÖAqA l¾ok 6‚58 BHüpÛO kpÖ pø ÈuõO qôo ok oBãýu 8‚15 ëBíÏPuA
þùWõO þG BG þèBíy ûpÞ ïkpì .lñPvø ÿoBãýu
þìõíÎ ÿBø|óBßì ok ólýzÞ oBãýu úG ïAlÚA )ÿoBãýu
pOBÖk ,Bíñýu ,áoBK ok oõzÞ òüA ïkpì .lññÞ|þì úýuôooõzÞ ëBvâorG kApÖAqA 3‚48 BHüpÛO
ëBíÏPuA úG rýð oBÇÚ ô óAoõPuo ,ÿoAkA úðAqôo ,kApÖA òüA qA àüpø úÞ lñPvø ÿoBãýu
okpOæBGô 15 þñu ûôpâ .lðqAkpK|þì RBýðBgk .lñzÞ|þì oBãýu 8‚15 ÈuõPì oõÆ úG
òüA ÿoBãýu QýÏíW òüpPzýG ,þèBíy ûpÞ qApgAôA òýíø BO úýuôo RBýðBgk ÿBø|úðBgoBÞ
þÛýÚk RBÎçÆA .lñøk|þì êýßzO Ao oõzÞ Ðñì òýðAõÚ .lðkpÞ|þíð ÿôpýK þ¾Bg òýðAõÚ
ok þèBíy ûpÞ óBðq RBýðBgk ëBíÏPuA koõìok þégAk þ„ ìõíÎ ÿBø|óBßìok RBýðBgk ëBíÏPuA
23 .QvýðQuk

óApùO úéXì

?lññÞþìoBß^ úèrèq ïBãñø Bø þñKAs

.lðõzð ZoBg Èg qA Bø|}qpè pSA BG þPc ô ûkõG ïôBÛì lðA|úPgBu þWpG óBíPgBu ÿAõø|úvýÞ ô Býu@ Ýpy ok ÐÚAô òKAs oõzÞ #
ÿqBu óBíPgBuok äñüpHéGqA ûkB×PuA | ZpG .QuA oBâqBu rýð Bø|úèrèq òüpOlüly BG úéGBÛì ÿApG þñKAs ÿBø|ûlüA qA þßü ÉBÛð òüpOrýg úèrèq qA þßü ïAo@xõðBýÚA
òKAs ok ûly ûkB×PuA ÿoôBñÖ òüpOlülW koAk ÑB×OoApPì 634 úÞõýÞõOpùy |Skytree ok Aõø úvýÞ úýHÏO úèrèq òýãíùu ÿBø|}qpè pø êýèk òýíø úG ô kõy|þì Jõvdì úG Býðk
}qpè qA óBíPgBu ÿqBu úèôrüA Bü ÿqBuAlW úèõè àü ô ûly þcApÆ AkõâBK lGBÏì xBuApG
qAûkB×PuABGóBíPgBuÿoôBñÖòüAok .koAkïBð QuA ê¿Pì þHðBW ÿBøpLìk úG ó@rÞpìok þñPG .QuBø|úðBg .lyBG ûkBì@lüBG úËdè
ok ô kõy þì AlW þK qA lñðBì äñüpHéG ÿBø ûqBu ô ÐÖk Ao ûqpè|òýìq RByBÏOoA qA l¾ok 50 BOô lðõy úPgBu îßdì úÞ îø lñ^ pø Bø|úðBg ïAo@ xõðBýÚA ok ÐÚAô òKAs püArXèA ÐíXì
þì òíüA óBíPgBu þK ÿBø|}qpè úG QHvð ÐÚAô qA þyBð oBzÖ ólì@ koAô pSA pG úÞ koAk óBßìA kB¿PÚA ú¾pÎ ok oõzÞ òýìõu ûBãüBW rDBc úÞ
RolÚ óArýì l¾ok 66 BO Bø äñüpHéG òüA .lðBì .lñÞ|þì Ì×c IüphO qA Ao óBíPgBu IHu òýíø úG .lðpýâ oApÚ IüphO koõì úèrèq pSA pG þuBñy|òýìq pËð qA ,QuA þðBùW åorG
|| ô ly oBÞ úG Quk þñKAs þðBíPgBu QÞpy àü ûlñøk êýßzO RBd×¾ þXüolO koõgpG
òüAok .QÖpâoBÞ úG AopSõì BìA ûkBu fpÆ àü ô þðBz×zO@ ÿBø|QýèBÏÖ ,òýìq úPuõK
úÛÇñì ïkpì ÿApGoAlzø àìBýK ëBuoA àü óly ëBÏÖ BG løk jo ÿA|ûqpè òýìq pâA fpÆ þuõðBýÚA þécBu ÉõÇg qA ê¾Bc RApýýÓO
ô kõy þì ÿqAlðA ûAo Aõø åorG oõupLíÞ oõvñu
ok úÞ þâorG úvýÞ êgAk úG QÎpu BG Ao Aõø
BÛýÚk .lìk|þì ûly ÿqBuBW úðBg óõýuAlðõÖ
qA úÞ êýHìõOA ÿAõø ÿBø úvýÞ úG úýHy ÿrý^

.lñÞ|þì QËÖBdì óBñýzðpu
àü ÿôo pG úðBg ,Aõø qA ó@ óly pK BG
qA ô ûly ÜéÏì ÿpPíýPðBu 3 ÿAõø úvýÞ
BG óBüBK Ädì úG ô kõy|þì QÊB×c IüphO
Aõø ûly úýHÏO úðBg êgAkok úÞpýy àü àíÞ
kõg þéHÚ QýÏÂô úG ô ZoBg úvýÞ qA

.kkpâ|þìqBG Býðk ÿBø|óBz×zO@ êÞ îøk àüô ûly êýßzO

pünK }BÏOoA óBíPgBu þßü êýèk òýíø úGô koAkoApÚ òýìqpu òüAok
kõg þðBPuBG ÿoBíÏì qA ïBùèA BG Bø|þñKAs .lü@|þì JBvc úG Býðk ÉBÛð òüpOrýg úèrèq qA

lññÞþìÐÖkAoúèrèq úèrèq ÑõÚô qA êHÚ úýðBS 30 BùñO
8 þâorG úG ÿA|úèrèq ok Bø óBíPgBu òüA ÜüpÆ qAô ûly ëBÏÖ ÐüpuoAlzø ÿBø|îPvýu
Q×ãy úXýPð ô ûly {üBìq@ pOæBG ô pPzüo ô þéì óõürüõéO ,ûApíø ò×éO àìBýK
aýøô ûlzð óõâsAô þGBPÞ úv×Ú aýø .kõGoô@ QHvð úÛÇñì ïkpì úG pùy eÇu ÿBø|óõürüõéO

.QuAûkBP×ýðòýìqúGrýìÿôoqAÿAúéýuô BøoBÇÚ òýñ`íø .lñøk|þì oAlzø úÏÚAô òüA úG
pG BO lñPvüA|þì qBG QÞpc qA oBÞkõg Roõ¾ úG

24

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

25

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

úyoõKoõPÞApO ZApc

ÿBøpðõývßéÞ ÿApG oõƒPÞApƒO òƒüA .QƒuBƒHüq òüA qA úhvð oArø kôlc .lƒðlƒzƒð JõƒHƒdƒì >þìkpì oõPÞApO< úG úÞ QgAkpƒK ÿqoôBƒzÞ L |108oõýðõW ëlì úyoõKoõPÞApO àü #
ZApc òýèõEvì.lyBG BùHðApâpøAõW àü úyoõK }ôpÖ úG oõzÞ òüA ok ÿqoôBzÞ ÿBø|òýyBì .lðõy êülHO Bø|òìos ûkpG Bßüpì@úG óBPvéãðA püArW qA þßü qA|
40 BO 30 QíýÚ òýGoõPÞApO òüA BO lðoAkoBËPðA úG Bðôrüo@þO@þWApc ok QuA oApÚ ô ûly
.lðlýuo þéíÎ Ao }pãð ô pß×O òüA râpø úyoõƒK
.lupG }ôpÖ úG oæk oArø oõýðõW ëlì úyoõK oõPÞApO àü þâqBO úG ÿA|úyoõKoõPÞApOoArø 125 QvðAõO BùñOô kpßð .lupG }ôpÖ
ûkpGBßüpì@úGóBPvéãðApüArWqAþßüqA|L |108 20 lýèõO BG ÿkBüq úé¾BÖ óArýì òüA .kqBvG Ao QgBuqAwK,úyoõKÿqBuôokõgQÞpy |
úG Bðôrüo@ þO@ þWApc ok QuA oApÚ ô ûlƒy òâAô wßèõÖ úPgBu 1 MüBO ÿBø|êPýG þðõýéýì Ao ÿlülW ôpíéÚ 2002 ëBu ok òüBÞ úDAoA ô
ûlðBìrýíO ûkBÏèA|ÝõÖoõPÞApO òüA.lupG }ôpÖ
çìBÞ ó@ ïpÞ ÿBø|jp^ ô rìpÚ úðlG IýÞpO ô .lýuo|þíð rýð ó@ ÿBK kpâ úG þPc ô QyAk .Bø|þèrük ÿApG ÿA|úýcBð .kpÞ ØzÞ
Bßüpì@ ok râpø úyoõƒK ÿBƒøoõƒPÞApƒO BƒìA QgBu þèrük úéýuô òýèôA ôokõg òüA BìA
þèrük ëõ¿dì òƒýèôA .Qƒvýð þƒðBƒLíÞ òƒüA
ÿôo QÞpc RoBvW úýcBƒð òƒüA ok úƒyoõƒK
þÏýHÆ {ðly þéâ ô koAk Ao ÿA|ûkBW pýÒ þcAõð
Jõƒvƒdƒì ûlƒƒñƒñƒÞ QƒƒcAoBƒƒð óAlƒƒñƒ^ úƒƒð ô
êPýG þcApÆ úG òâAô|wßèõÖ úÞ þðBìq.kõy|þì
,QgAkpK óBíè@ >þìkpì ÿôokõg< óAõñÎ úƒG
òýyBì ÿôo ÿôooBÞ úGrýð >úyoõK QðBñükpÖ<

çìBÞ óBßì ,ØÛu ÿqAkpKoõð ô ûly ûlýzÞ òý^okrýãðA Rpýc ÿA úðBhGBPÞQgBu
| |.lñÞþìkBXüAAoþñyôo
,úÏèBÇì ÝBOA ,úðBƒhGBƒPÞ ëôA úƒÛHÆ ôk ok
ok þèô .koAk oApÚ òPvzð ÿBø óBßì ô Bø JBPÞ úPgBu ëBu úu þÆ úÞ òýXðBýO úðBhGBPÞ | ÿrýãðA Rpýc þìõíÎ úðBhGBPÞQgBu #
ô pOõýLìBÞ ÝBƒOA ,wƒðApƒ×ñÞ ÝBƒOA æBƒG úƒÛHÆ þãñøpÖ óBíPgBu YñKqA þzhG óAõñÎ úG ,ûly .lýuo óBüBK úG òý^ òýXðBýOok
ïBG QzKokrýðõýuBKôkô ÿAokApOBÖk ,þOõ¾ YñK òüA úíø . QuA òý^|Binhai | úýcBð ok
îø úG ÿA úzýy ØÛu ÿôpøAo àü BG óBíPgBu ÐGpì pPì 800ô oArø33 BG úÞ úðBhGBPÞ òüA |
.koAkoApÚ | þƒédì óAoBƒíÏì ÿoBƒßíƒø BƒƒG ô QƒƒcBƒƒvƒì
óõýéýì 1.2 ÿôBc , ûly úƒPƒgBƒu|TUPDI
.QuA JBPÞ úhvð
BO òýìq qA úÞ koAk þüBø úv×Ú úðBhGBPÞ òüA
oôk úG ÿpñø ÿBøBñdðA BGô ûly ûkpPvâ ØÛu
.lñgp^ þì ÿôpÞ òèBu àü
rÞpì ok îø îýËÎ NõO àü .lðõy þì ê¿Pì òüA ,úüæ– úüæ ØÛuôoAk Zõì ÿBø úv×Ú
þcApÆ RBÎçÆA rýì oBñÞ ok ô úðBhGBPÞ òüA þì BÛèA Ao wc òüA ô ûkpÞ rüBíPì Ao úðBhGBPÞ
oApÚ þéýhO ô þíéÎ ÿBÃÖ àü ok kpÖ úÞ lñÞ
.QuA ûly Ao ó@ óôpýG qA pßýK ëõÒ îz^ àü úƒÞ koAk
ÿõéW ÙpÆ ôk pø ok JBPÞ ÿBø úvƒ×ƒÚ
Bø þèlñ¾ ô Bø úéK pGApG ôk ô úPÖpâ oApÚ òèBu .lñÞ þì ûløBzì
îø ØÛu BO ZAõì ô áqBð ÉõÇg òüA .lñPvø

28

www.TEHRANMAGAZINE.com

qA Ao Bñy@kApÖA lðAõO|þì lñ×uõâ
løk| ÀýhzO wßÎ ÿôo

lñ×uõâ úÞ lðA|úPÖBüok óApãzøôtƒK #
ÿôo qA Bñy@ kApÖA ÀýhzO RolÚ ÿAoAk
.QuA óBð@wßÎ
ûBãzðAk ok úÞ þOBÛýÛdO óAoBÞolðA|Quk
Ao lñ×uõâ lñ^ ,ûly ïBXðA ,BýðBPüpG ,YüpHíÞ
,óõƒvOAô BƒìA ô ëBƒùñýéâ äƒýW pƒüôBƒ¿O BƒG
ÿoõùíW wýDo ,BìBGôA áAoBG ,Bíñýu óApãüqBG
óõürüõéO ûlñüõâ ,xôpG BðõýÖô ,Bßüpì@ÜGBu
,}qõì@ òüA qA lÏG .lðkpÞ Bñy@ þu|þƒG|þƒG
qA Ao kApÖA òüA püôB¿O lñPvðAõO Bølñƒ×ƒuõƒâ
.lñøk ÀýhzO Bñy@Bð kApÖA püôB¿O
ÿAoAk lñ×uõâ úÞ kAk óBzð RBÛýÛdO òüA
.lñÞ QÖBüok Ao kõg ûrüBW lñ×uõâ ô kõy qBG óõñÞ BO úÞ QuA ûpù^ ÀýhzO RolÚ óBíø
úÞ lðkAk óBzð RBðAõýc òüA úßñüA qA wK ó@ qA Bø|òýPvhð ô óBvðA BùñO ly|þì oõ¿ƒO
,lñPvø Bñy@ ÿBø|ûpù^ þƒüBƒuBƒñƒy úƒG okBƒÚ
BO lðkpÞ ApWA Ao ÿpãük {üBìq@ óApãzøôtK .lðoAkoõgpG
ûpù^ lñðAõO|þì óAlñ×uõâ Bü@úÞ kõy Àhzì úÞ lðkõG ûkpÞ ØzÞ óApãzøôtK ,òüAqA {ýK
?lñuBñzG rýð óõâBðõâ ÿBø|úüôAq qA Ao Bñy@ kApÖA ô óBƒðBƒKõƒ^ ûpƒùƒ^ QƒuA okBƒƒÚ lƒƒñƒ×ƒuõƒƒâ
qA úPgBñy|þì {ýK qA úƒÞ Ao þƒüBƒølƒñ×uõƒâ
.lðly ÜÖõìrýð óõìq@òüAok óAlñ×uõâ ú`ð@ .løk ÀýhzO úHüpÒ kApÖA ô Bølñ×uõâ
úÞ lì@ êíÎ úG }Bìq@ òüA ,lÏG úécpìok QuA òüA kqBu|þìrüBíPì AopýgA RBÛýÛdO úÞ
ÿBñy@ kpÖ Bü óBKõ^ lðAõO|þì lƒñƒ×ƒuõƒâ Bƒü@ kApÖA þüBuBñy RolÚlñ×uõâ úÞ ûkAk óBzð úÞ
ÿApG .lñÞ þüBuBñy ôA wßÎ ÿôo qA Ao ÿpãük
qA ÿpüôB¿O óBýì ok Bñy@ kpÖ püõ¿O oõËñì òüA .koAk îø Ao óBð@ wßÎ ÿôo qA
lñ×uõâ ô ly ûkAk óBzð lñ×uõâ úG úHüpÒ kApÖA QuA ó@þñÏì úG wßÎ ÿôoqA kApÖA ÀýhzO
ÿôoqA QgBñy þì úÞ Ao ÿkpÖ QvðAõO îøqBG ÿlÏŸGôk þƒüBƒuBƒñy RolƒÚ qA lƒñ×uõƒâ úƒÞ
òüA þüBùð úXýPð.lñøk ÀýhzO îø wƒßƒÎ püõ¿O úÞ lñÞ áok lðAõO|þìô QuAoAkoõgpG
RolÚ óBíø qA lñ×uõâ úÞ QuA òüA {øôtK ,{øôtK òüA ok.koAk ÜéÏO kpÖ óBíø úG kpÖ àü
Bø|óõíýì ô Bø|òýPvhð ,óBvðA ÿp¿G ÀýhzO lðly JBhPðAréüô þøõÞ kAtðqA lñ×uõâ {y
ûpù^ lñðAõPG úÞ lðlük }qõì@ þƒéßy úƒG ô
.QuAoAkoõgpG xBñyBð kApÖA püôB¿O qA Ao ÙôpÏì kpÖ oBù^
ok úÞ lðA|úP×â ÜýÛdO òüA óAoBÞolðA Quk òüA ok Bølñ×uõâ úÞ oBGpø .lñøk ÀƒýhzO
,þüBø|{üBìq@ ïBXðA BG ûlñƒü@ ok lƒðoAk pƒËƒð óAõñÎ úG Ao AnÒ ÿoAlÛì ,lðly|þì ÜÖõì óõìq@
okBÚ lñ×uõâ QuA òßíì Bü@úÞ lññÞ Àhzì
rýð óBvðA ûpù^ ØéPhì RæBc QgBñƒy úƒG .lðkpÞ|þì QÖBüok }AkBK
þuopGok lðAõO|þì RBÛýÛdO òüA úXýPð.lyBG ôk ÿôo ok þOôB×Pì püôB¿O lñ×uõâ úG
þâkõupÖ qA þyBð ÿBø|ÿoBíýG êéÎ ØzÞ ô óBzð oAõük ÿôo ûly I¿ð pOõýLìBÞ úd×¾
ô óõPãñýPOBø ÿoBíýG lñðBì þH¿Î ÿBø|ëõéu ûpù^ ÙpÆ úG lñ×uõâ úÞ oBGpø ô ly|þì ûkAk
ô ÿorýè oõð ÑBÏy àü qA oõHÎ BG ,QÖo|þì Bñy@
.lyBG lý×ì óõvñýÞoBK þüAnÒ }AkBK ú`üok BO ly|þì UÎBG ó@ ÐÇÚ

29

óApùO úéXì

lñÞþíð ZAôkqAôA BG ÿpPgk aýø úÞóBùWpvK òüpPðléG lÚ

lñÞZAôkqAôABGQvýðpÂBc úGAolñìoklÚ.Qvølñø}kApKoBOôA,Rôpýì ÿpPì 3 lÚ úƒÞ ÿpƒvK #
lññÞ þìoApÖôAqA óApPgk Qvø lÛPÏìôAô lñéGûqAlðAqA{ýGÁBgþÃüpìÑõðàüQéÎ úG BO ô Qvø óBPuôlñø êøA koAk
êßzìoB^kôAÿApGAoþâlðqúìAkAÈüApyòüAô ok ôA.Qvø ûlýuo pPì 3 úG ô Qƒvƒø ûlƒy úÞ Qvø ûlzð AlýK ÿpPgk ëBc
{øBÞ qA ÿpPì 3 kôlc kpì òüA.Qvø ûkpÞ ô Qvø kõg úÚçÎ koõì pPgk ÿõW ô QvW ápPzì þâlðq ÿô BG lyBG pÂBc
Yðo óõâBðõâ ÿBøkok rýð ô þðçÃÎ RolƒÚ QuAõgok wÞ pø úG ô kõy ÜyBÎ løAõhýì ÿBƒø úƒìBƒðqôo .lƒyBƒG úƒƒPƒyAk
ôA püõ¿O oBzPðA BG óBƒPƒuôlƒñƒø
.kpG|þì þvÞ kôo|þì ÿoBãPuAõg úG ô lølýì ZAôkqA pvK òüA BG ÿpPgk aýø úÞlñPyõð
þì }çO ok ô lñÞ þíð ZAôkqA
óApüAok þìpâõéýÞ15olñÓ^ AlýK ÿpvíø ôA ÿApG úÞ lñƒyBƒG

úÎorì àüqApPì þPðBu 94pÇÚ úGô ïpâõéýÞ15 óqô úG ÿpßýK ëõÒ ÿA|úÖõéÎolñÓ^ # .lññÞ
.ly QyAkpG xoBÖ óBPuArüo þð óBPupùy ûõßPzK {hGok þüõãèA JpÓì úÏHO Aolñìok kpì òüA ïBð

rüo þð óBPupùy ûõßPzK {hGok þüõãèA úÎorì àüqA ïpâõéýÞ 15 óqô úG ÿA|úÖõéÎolñÓ^
.QuA ûly QzÞ þzüBìq@ Roõ¾ úG ô ûkõG pPì þPðBu 94 olñÓ^ òüA pÇÚ úÞ ly QyAkpG

òüAok xoBÖrüo þð óBPupùy ÿqoôBzÞ kBùW Qüpülì QÎAoq lcAô ëõEvì ,ÑBÏy þHPXì

ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ

þñürãüBW QuBýu ÿApWA IèBÚok þüõãèA úÎorì kBXüA ô ëõ¿dì òüA QzÞ :QyAk oBùÊA ÉBHOoA ,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK
ûoôBzì ûly ïBXðA RBÛýÛdO BG úÞ ,QuA pG J@ pK óBøBýâ QzÞ ÿBW úG pG J@ îÞ ÿBø|QzÞ þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@
þãðõã^ þuopG ÿApGô úýùO ûly fç¾AonG ,xoBÖ ÿqoôBzÞ kBùW óBìqBu QÎAoq óBuBñyoBÞ
ôpzýK óAqoôBzÞ qA þßü úéýuõG oBPßø àü eÇu ok qoôBzÞ ÈüApy ok kpßéíÎ ô lyo êcApì l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy
òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êüõdO BO QÖBüok qA l¾ok
.ly QzÞ óBPupùy
.QuA ïpâõéýÞ 5 BO 2 òýG ÿkBÎ ÈüApy ok lñÚ olñÓ^ pø óqô ÈuõPì ,QuA þñP×â QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy

(818)705-7777 www.AdmiralCarpetCleaning.com 30

7030 Darby Ave, unite B, Reseda, CA 91335

www.TEHRANMAGAZINE.com

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk
oôBzì ô xBñzðAôo
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |15 BG
(LIC.#PSY 13673)
,|JApÇÂAô þâkpvÖA :ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì

RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

BðpŸG ZpüA pPÞk {O@êýÖ ú`Gpüõ¿O
àyrLðAlðk ly ûrüBW ûlðpG úPÖpâ

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | ú`G àü }Apg|ëk püõƒ¿O|#
òPhüpâëBc ok úÞ}okBì ô êýÖ
ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ óBý^oBßy úƒÞ lƒñPvø þƒzO@ qA
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì Bùð@ókpÞoBPÖpâ ÿApG þðõðBÚpýÒ
òüpƒPùG krƒìBƒð ,lƒðA|úƒPgôpƒÖApƒG
lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì ûly óBùW {cô RBýc wƒßÎ

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ .QuA
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA úPÖpâ Aorø IéLýG úÞ þvßÎok
QívÚ úÞ þèBc ok êýÖ ú`G àƒü
(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 þì ûlük úPÖpâ {O@ {ðlG QzK
ëBvâorG êýÖ àü ëBHðk úG úÞ kõy
ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA úÛÇñì òüA ok óAõýc ô óBvðA óBýì ÿBø|{ßízÞ òüA.lðA|{O@ qA oApÖ ô ûkBW qA oõHÎ ëBc ok
.QuA ûkõG úÞ ûly úPÖpâ þGpÒ ëBãñG {hG ok wƒßÎ
þðApüA ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApGrürÎ óBPuôk Jõg Bø|êƒýÖ ô þƒédì óBƒñÞBƒu óBƒýì ÈGAôo
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok ok ïkpì qA þøôpâ" :úPyõð Aorƒø IƒéLýG úÞ ÿoõ`ßñu þPvüq|Èýdì úüpzð .Qvýð
ûkq|{O@ ÿBø|úOõG lðkpÞ|þì úéùéø úÞ þèBƒc þðBùW úÛGBvì ûlðpG óAõñÎ úƒG Ao wƒßÎ òƒüA
|www.SmartDoctors.info ,BXñüA" ûkpÞ ïçÎA ëBu {cô|RBýc wƒßÎ
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì ".lðlðBÇéÒ êýÖ ôk òüA ÿõu úG Ao ûly ûly ÿkBÎpãük ...ÿoô@|ïpy ÿBøoBPÖo òýñ^
ú`G ÿAl¾ úÞ koô@|þì kBü úG xBßÎ òüA
SmartDoctors ô äñâ þèBc ok úÞ ûlýñy Ao úPÖpâ {O@ êýÖ ".QuA
Quk ok ÿpHg êýÖ ôk òüA Qyõðpu qA
. lýñÞkoAô þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao| .QuA ûlüôk|þì õu ó@ô õu òüA úG ûlýupO úÞ wßÎ òüA óly ïçÎA ûlðpG qA lÏG BìA Qvýð
ô IýXð ,}õøBG RAkõWõƒì òƒüA ÿApƒG" ,ûly úPÖpâ óBPuôlñø Ýpyok AoõßñG úÛÇðok
ôpvgpPÞk BGpPzýG RBÎçÆA ÿApG ûoBÚ qA {hG òüA ok ëBu Bøl¾ úÞ þÎBíPWA òüA ÿBùPðA úÞ lðA|ûkBPÖA QÖAp¾ úƒG ÿoBƒývG
îñùW BƒXñüA óõƒñÞA ,lƒðA|ûkpƒÞ þƒâlƒðq Bƒýu@
(310) 724-8584|31 lýDBìpÖê¾BcxBíOÿlícApýì .lññÞ ØzÞ Ao àüsApO óBPuAk
".QuA ok æõíÏì ,þGpÒ ëBãñG ok AoõßñG úÛÇñì ïBð
ok Ao ÿoBývG úWõO Aorƒø IƒéLýG wƒßÎ úÞ þüBW koõg|þì îƒz^ úƒG VkAõƒc oBƒHgA
ûkpƒÞ IƒéW kõƒg úƒG þƒÎBƒíPWA ÿBƒø|úƒßHy úG oBG pø Bø|êýÖ ô óBýìk@ þâlðq óBýì ÅoBÏO
ok ,AoõßñG óBñÞBu qA ,olìôqBì àðBýì.QƒuA úðæBu ;QuA ûly ïBíO òýÖpÆ qA þßü åpì
òPÖo óBýì qA" úPyõð wßÎ òüA úƒG {ƒñƒÞAô Quk úG þédì óBñÞBu åpì qA ÿkBüq koAõì
"Bø|êýÖ þâlðq ô Qvüq Èýdì qA þÏýuô {hG
úXñßy ô oAq@" ÅpÏì ok Bùð@ úÞ ûly UÎBG .kõy|þì }oArâ úÛÇñì òüA ok Bø|êýÖ
ûkoô@ {uBßÎ îø wßÎ òüA Øý¾õOok
.lðpýâ oApÚ "áBñPzcô qA pƒãük þƒßü Bƒø|êƒýÖ ókq {ƒO@ QƒéÎ úƒÞ
BG" úPHèA îø Bø|êƒýƒÖ úƒPƒyõƒð úƒìAkA ok ôA
ok "ûBñâ|þG ÿBø|óBvðA òPzÞ ô ÑoArì IüphO

.lðA|ûkõG pSõì QýÏÂô òüA ÿpýâ|êßy

óApùO úéXì

Õpì úñýu Qyõâ qA BùñO ô lñÞ|þì JBñPWA Iy
àHu ûly úPhK Õpìô YðpGqôopøô ûkpÞ Ùp¿ì
>|rice|-|Hainanese chicken|< rƒýƒñƒüBƒƒø
úP×ø ok oBG oBù^ îÞ Quk oõÆ òýíø ôA .koõg|þì
pg@ koõì ú^pâ .Qvø ûkpÞ þì }qoô ûBãyBG ok
}A þãèBu 20 qA þPc ôA êßýø ô ûkAk Ao kõg úXýPð

.Qvø pPùG rýð
àü ok ,lñÞ|þì }qoô qôo pø ÿô Bøqôo òüA
qôo àü ok ôA úP×â óBO ôlðB^ pýgA õâ ô Q×â
}qoô AlPGA ÿpãük oBÞpø Ñôpy qA {ýK þèõíÏì
úÞ Qvø ÿlülì ÿBø Rlì óBO ôlðB^ .lñßýì
{ƒðAõƒW ûpƒù^ Ì×c ÿApƒG Ao óBƒãíø òƒývƒdƒO
úéXìrýð kõG úèBu 39 ÿô þPÚô .Qvø úPhýãðApG

ly lýøAõg ûkq Q×ãy {ðlük BG úÞÿA úèBu 50 kpì

.kõG úPgAkpK ÑõÂõì òýíø úG }kõg IéÇì ok ÿA ÿô wßÎ !lðBì|þì úèBu 25 ÿBø óAõW êTì ç« ìBÞkoAk òu ëBu 50 úÞoõKBãñu êøA kpì #
ok óõñÞBO ÿô rýãðA Q×ãy ûpù^ þéüæk úG BñG qA pTÞA qôo àü þPc óAõñÎ aýø úG úÞQvø ûly úPyAnâáApPyA úG ÿqBXì ÿBÃÖ ok BøoBG
qA wK þèô kõHð ûly úPgBñy oõKBãñu qA ZoBg !Qvø ûlyoAk òupPìBíO ú^pø þGõg úG úÞQ×âôA úG óAõPýíð þPcô lupýíðpËð úG ëBu 30
þñý^ QüBu Jô àü ÿæõW ïôk ô QvýG ok úßð@ pu úG kõg þãèBu 50 úøkok þPuAo úG kpì òüA úÞ lðA ûkpÞ lýüBO óõñÞBO òüçð@ ÐHñì òülñ^
pzPñì Ao ôA òu BG ûApíø xBßÎ òüA qA þüBùvßÎ kpì òüA .Qvø úPyAk õâ ô Q×â ôA kõg BG 2001 ëBu ok ríüBO QüpPuA úéXì úéíW qA ,kpG|þì
BO ly IéW ÿô úG óBùW ÿ úíø QÚk óBùâBð ,kpÞ oõzÞ ok ÿpPzì pK kpì ÿBùèlì qA þßü 1990 ô 1980 úøk ÿBø ëBu þÆ ok ÿô ApøBÊ ?QvýÞ
BùñO þÆok ïApâBPvñüAok ÿô ÿBøpDõèBÖ úÞ ÿlc
.Qvø ûly þuBßÎ ô òzÖ úG ÿô ÿlñíÚçÎ IWõì óBíø úÞ ûkõG oõKBãñu
.lýuo p×ð 160‚000 úG 110‚000qA óBùâBð qôo ôk úG Ao kõg úÖpcôA , òüoAlðBì NBK ûlñðAõg óAõñÏG Rlì ûBOõÞ êÓy àü qA wK 1996 ëBu ok
koõì ok Ao þüBøpHg òýñ^ óõñÞBO oõÆ òýíø oBývG QvðAõO QüBùð ok þèô kõG Qhu ÿô ÿApG pýýÓO òüA úÞ òüA kõWô BG ô kAk pýýÓO òzÖ xBßÎ
lüBy wK ,îükõG ûkpÞ ólük îðBgqA þÞlðA kAlÏO ôlðB^ ïBð úG xBñypu þuBßÎ úvuõì àü ô³A ÿpÖ {Gõg Quôk ô ô óBO 2006 ëBu ok .kõy qôpýK
ô kõy|þíð kôldì Bø îðBg úG BùñO þðs òýñ^kõWô
BÚ@ òüA .lyBG úPyAk kõWô rýð óAkpì ok lðAõO þì lðkpÞ wýuBO ÿ„pÖ ô
ÿApG æBG òýñu ok óAõW ûpù^ òPyAk úÞ ûkpÞ QGBS ûpù^ òýñ^ òPyAk þãðõã^ koõìok QvøpPùG , lüly Bñy@BÚ@òüA BG ÿkôlc BO úÞ æBc
ÿ úíøôlðB^ þèô lñÞ|þì B×üA koõì òüAok Ao þüæBGoBývG {Ûð àýPðs BÏÇÚ .îýñÞ QHd¾ þðAõW
.lyBG òßíì lðAõO|þì rýð óAkpì
.lñÞ þì kBü {ðAõW ûpù^ ô êßýø Ì×c ÿApG {OAkBÎ qA ÿkAlÏO qA QÚô
ok ólðBì oAlýG óAlñ^ qA ôA Q×â|þì kõG ëlì óBìq ó@ok úÞ ôlðB^ , 1993 ëBu ok IéÇì àü ok

32

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ÿoæk koBýéýì 700 þìBËð úWkõG
ly þüBùð 2018 þèBì ëBu ÿApG Bßüpì@

ÿô .kõG ûkAk kBùñzýK Bßüpì@ ÿoõùíW wýDo ;kAk }oArƒâ qpƒPƒüôo ÿoArƒƒâpƒƒHƒg|#
ûõWô ëBÛPðAô ÐGBñì ûoBGôk Àý¿hOoBPuAõg wéXì ôk eƒévƒì RBƒìlƒg ÿBƒø|úƒPƒýƒíƒÞ
.kõG ûly ûqõc òüA úG þìBËðpýÒ ÿBø|{hG qA ok úHñyoBù^ qôo Bßüpì@ÿBñu ô óBâlñüBíð
úG oæk koBýéýì 692 ;údüæ òüA xBuA pG 600ô koBýéýì 699 þìBËð úWkõG údüæ koõì
ÁB¿PgA )óõâBƒPñK( Bƒßüpƒì@ ÑBƒÖk RoAqô ÜÖAõO úG 2018 þèBì ëBu ÿApG ÿoæk óõýéýì
700 ô koBýéýì 65 ,oAlÛì òüA qA úÞ QÖBü løAõg
ÝApÎ ok ÿoBW ÿBø|RBýéíÎ Ùp¾ oæk óõýéýì .lðlýuo
)|NDAA|( þéì ÑBÖk RAoBýPgA údüæ
.ly løAõg óBPvðBÓÖA ô Bßüpì@{OoA QÚô| ïBíO Qìlg ÿBÃÎA kAlÏO
ok úðBâAlWoõÆ úG òüA qA {ýK údüæ òüA òüA Qèôk þüBüok ô þüAõø óBâôBð ô {üArÖA Ao
ô kõG ûlýuo Iüõ¿O úG Bßüpƒì@ wƒéXì ôk êìBy úÏuõO òüA .løk|þì úÏuõƒO Ao oõƒzƒÞ
wýDo lýüBO ÿApG ,þÖçPgA koAõì ÐÖo BG óõñÞA lùÞæ QÞpy qA 35.ÙA ûlñãñƒW 90 lƒüpƒg

.kõy|þì ëBuoA lý×u jBÞ úG ÿoõùíW .kõG løAõg òýOoBì
úPynâ þèBì ëBu ok Bßüpì@ þìBËð úWkõG ûBì ÿAlPGA qA úÞ 2018 þèBì ëBu þüBùð îÚo
qA pO|{ýG oBývG ,QuA ûly qBÒ@ )pùì 9( pHPÞA
.kõG oæk óõýéýì 700 ô koBýéýì 618 )2017( >MìApO lèBðôk< úÞ QuA ÿoæk koBýéýì 603
||

”óBüqBìBO“ Qüpülì úG ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ

ÿApG Ao þðApüApOô àzg RBW þñüpýy òüpO ûqBO úG ÿpÇÚ ÿBíýKAõø ÿoApÇÂA kôpÖ
. QuA ûkoô@îøApÖ ,ØÛu àüpüqok wívüpÞIy þðApüApøõyô óq ÙçPgA QéÎ

, þuôpÎ ÿBø òzW ÿApG àýÞ}oB×u ûkpÞ QðBýg ÿô úG }pøõy úÞ kõy|þì ô pøõy ûApíø úG úÞ þðApüA óq #
.kõy|þì|úPÖpünK ûpýÒô lèõO , ÿkrìBð ly òýãízg ÝB×OA òüAqA ÿolÚ úG ÿô.QuA ápO þèBG l¿Ûì úG Ao pÇÚ úcôk }lðqpÖ
þPc ô kpÞ }pøõy ókq àPÞ úG Ñôpy úÞ Ao rüôpüA pÇÚ QÞpy ÿBíýKAõø ,kõG ûkpÞ
.lýñÞpO òüpýy Ao kõg wéXì ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ÿBø þñüpýy BG Ao ÿô lñPvðAõPð rýð BíýKAõø úñýGBÞ óAlñìoBÞ
kôpÖ úG oõHXì óBHég QüBùð ok ô lññÞ ïAo@ .kpÞÿoApÇÂA kôpÖ úGoõHXì
33 JAõg }pøõy úÞ þðBìq þðApüA óq òüA
!ly ÿoApÇÂA þyõâ ê×Ú ÿô QzãðA qA ûkB×PuA BG ûkõG
úWõPì ó@ þuopG qA wK ô lñÞ|þì qBG Ao }pøõy

óApùO úéXì

Qvßy óBùW ÿôokõg òüpO Ðüpu koõÞo ?QuBXÞBýðkpùy òüpPðApâ

þOBâõG ÌÖBcAlg kõg ó@qA Ao Bø þWoBg ÿApG pùy òüpO óApâIÛè þKBýK ëBu òýìoBù^ ÿApG oõKBãñu #
.kpÞ
úG QvðAõO ôokõg òƒüA ÿpƒýâkoõƒÞo òƒüA ok lñ^ ÿlDõu qBuôokõgpGA århýðõÞ #
þgpG .lupG QÎBu pG pPìõéýÞ 447.2 QÎpu ôokõg óBùW ok þGBvc úÞ QƒuA þƒPÚô xBHè lüpg ÿApG Býðk QíýÛðApâ pùy òýìôk ô êýHìõOA lüpg ÿApG Býðk pùy òüpO óApâ oõKBãñu
kBG BG ûApíø QùW ok úÞ løk|þì óBzð Bø|}oArâ úßñüAqA wK ûBOõÞþOlì .QuA ûlyoõùzì ÜéÏO BÞAqôA ô õýÞõO ,iüoôq úG ó@ qA lÏG ô äñÞ àñø úG ÿlñG úHOo òüA ïôk óBßì.QuA
òüA ÈuõO îø QÎBu pG pPìõéýÞ 468.3 QÎpu ÿBøpùy pPzýG ,óBùW QíýÚ|óApâ pùy 10 óBýì ok úÞ lðA úPyõð }oArâ òüA óBâlñvüõð.koAk
òüpO|Ðüpu koõƒÞo.QƒuA ûlƒy QƒHS ôokõƒg koõÞo òüpPùG| Agera RS | århýðõÞ úHOoôk BGoæk }qoA ólì@|òýüBK êýèk úG áoõüõýð ,pùy 10 òüA QupùÖok.lñPvø êìBy þüBýu@
úG ÜéÏPì òüA qA {ýK óBùW ÿpùy ÿôokõg òƒüA æBƒc kpƒÞ QƒHS Ao óBƒùW 0-400-0 BùñO óAõñÎ úG wüoBK ô åBùñLÞ ,QupùÖ òüA îøk ûBãüBW ok.QÖpâ oApÚ îùð ûBãüBW ok ÉõÛu
BƒìA kõƒG|supersport | óôpƒƒüô þƒƒOBƒƒâõƒƒG lülW þñßykoõÞo àü úG Quk ôokõgpGA þuopG pùy pø ok RBìlg ô wñW 160 QíýÚ ÜýÛdO òüA óBüpW ok.lðA úPÖpâ oApÚ BKôoA óBâlñüBíð
.lðA|úPyAnâ pu QzK Ao þOBâõG æBc Bø|ÿlDõu ô êÛð ô êíc ÿBø|úñürø ,òýìq QíýÚ ,þzüAo@ kAõì ,xBHè ,úðBg êüBuô ,þüAnÒ kAõì úÞ QuA ûly
oõOõì RolÚ|Agera RS | århýðõƒÞ .QuA ûkq
ÿpPýè 5oõOõì ÈuõO úÞ koAkoBhG IuA 1360 úÞ ÿpPìõéýÞ 17 ûkBW àü okôokõg òüA | .lyBG þì koAõì òüA êìBy ákõÞ lùì ô úuolì ÿBø úñürø
òüpO Ðüpu koõÞo kõG ûly úPvG wýéK ÈuõO
.lü@|þì Quk úG ó@õGoõO òýüõO 8-|V| .lðBuo QHS úG Ao óBùW ÿpùy áçK ÿôokõg

Qvýð òüA lðpýâþìôpâúÞþzüo ó@êTíèA JpÂ

qA ÿoAlÛì Quk BG wLu .kpÞ {üo þüôpâ :êTíèA Jp kpGoBÞ þðApùO ÿBøokoBýéýì lülW þüBHüq
kpì .QyAnâ pWBO ÿõéW ô lñÞ Ao {züo úÞ kôo|þì oBÞ úG ÿkApÖA koõì ok êTì òüA
,oBÞ ÐíÆ kpì ÿBùÖpc ólýñy qA wK pWBO ok ïBXðA ÿApG þèô ;lðoAlð þPýTýc ô oBHPÎA }oArâûsõu îz^ ok þðõýéýì 7 òýãð QyBÞÿApG þðApùO ÿBøoAlèõK lülW úÒlÒk #
.ly xôo úðBuo àü
:Q×â ôA úG ô kpÞ ko Ao ôA QuAõgok !lðoAnãG ôpâ {üo lñøAõg|þì ,óBzPuAõg
{üo òüA lðoAnâ þì ôpâ úÞ Ao þzüo ó@ ÿApGô kpÞ AlýK ëõK úG qBýð þuBñypu kpì | kõy|þì úP×â ,ókõG ÿp`ÞæpupG þðApüA óAõW qA þgpG þíz^ îø îz^ ÿBø|úÒlÒk qA wK
aýø óõ^ô QÖo ÿpWBO {ýK ókpÞ ÅpÚ ëõK þüBHüq êíÎ Ñõð òüA ok.QuA ûkpÞ AlýK ZAôo pãük oBG þüBHüq êíÎ lülW BPHvð Ñõð úÞ QuA þOlì
|.Qvýð ,koAnãG ôA krð úÞ QyAlð AlýK ÿA úÏükô úðõâ qA þðBzð ,þgpG ûlýÛÎ úG úÞ kõy|þì úPyBÞ îz^ ÿlý×u ÿôo pG òýOçK Bü çÆ òýãð BG áçK àü
qA wK kpì .oAnãGôpâ {üo :Q×âôA úG pWBO ûly }oArâ óBìõO óõýéýì 7 óApùO ok þcApW êíÎ òüA QíýÚ òýñ`íø.QuA ókõG ÿp`Þæ
ÉBýPcA BGô QÖpâ Quk úG úðBy kBüq þPcAoBð ûlýuo }õâ úG ÿqBXì ÿBÃÖ ok úÇGAo òüA ok þùGBzì ÿBø|pHg êHÚ ëBu lñ^ rýð òüA qA {ýK.QuA
QvðAõO BO .QgAkpK {üo ókq úðBy úG ïBíO ÿBÃÖ ok püôB¿O òüA þèô ,QuA ûlzð }oArâ úÇGAo òüA ok þÛSõì oBHgA ëBvìA úÞ òüA BG.kõG
nÒBÞ ok Ao ó@ ô koô@ Quk úG Ao ó@ qA ÿoBO
.kõy|þì úPyAnâ áApPyA úG þðApùO ÿBø|pðõýéýì lülW úÒlÒk ïBð BG ÿqBXì
| |.kAkpWBOkpìúGôûlý`ýK ÿBø|pðõýéýì lülW úÒlÒk óAõñÎ úG ,îz^ok þðõýéýì 7òýãð QyBÞ BG úÇGAook rýð þðApGoBÞ
ÐíÆ úG ô ly pHg BG óBüpW òüA qA ÿkpì BG úPvßy óõíßñýÎ úPuk úèBu Q×ø Bì QÚõðôA lÏG úñüA óõzÒlÒk Bø|òüA<:lñvüõð|þì þðApùO
BG ïAô QuAõgok ô QÖo pWBO {ýK ,ëõK òPÖpâ
.>îülðõHv^ ÿoAõð Iv^

34

www.TEHRANMAGAZINE.com

35

óApùO úéXì

lüõy Bñy@óBùW ÿBøpøõyô óq òüpOlñíOolÚô òüpOlñíOôpS BG

lðoAkoæk koBýéýì 260qApPzýG þOôpS ÑõíXìok úÞóBùW ÿBøpøõyô óq òüpOlñíOolÚô òüpO|ëõíPìqA koõì 7 BO îüoAk l¿Ú úìAkAok|#
.îýñÞþÖpÏì Ao

ÿA|ûkBuoBÞ îø ÜÖõì þüõyBðq ÿ|úÇGAo àü òPyAk ,pãük ÙpÆ qAô QuAoAõykô Qhu þÖBÞ ûqAlðA úG ó@ ÿoAlùãðô úWõO|êGBÚ þOôpS IvÞ
îø þüBøpøõy ô óq |,lðoAk òßíì êßy òüpPùG úG ô óBìq|îø Roõ¾ úG Ao oBÞ lñ^ ïBXðA þüBðAõO úÞ lðoAk kõWô ÿkApÖA úzýíø úÞ þüBXð@ qA BìA ,Qvýð
RôpS òPyAk oBñÞ ok óAõO|þì úÞ lðA|ûkAk óBzð ô ûkAk oApÚ óBùW ÿBø Zôq òüpOlñíOolÚ Qvýè ok Ao kõg ïBð úÞ lñPvø wPýâ Alñýéì ô êýG lñðBì
QýèBÏÖ ÿsõèõñßO ô þìpâpu ,QuBýu êìBy þ×éPhì ÿBø|úñýìq ok ,kpÞ îýøAõg þÖpÏì úìAkA ok úÞ þüBø|Zôq.QyAk píSpK ô îèBu ÿA|úÇGAo ,úWõO|êGBÚ

.QuA pýÓPì oæk koBýéýì ûk lñ^ BO oæk óõýéýì Bøl¾ òýG Bø|ó@ qA ïAlÞ pø þHýÞpO RôpS ô lðoAk

òylðõG ërüsô ÿlüpG ïBO .7
kôlcokÿrý^Bø|ó@þHýÞpOþüAoAkúÞlñPvølñíOôpSZôqàü)|Gisele Bundchen||(
þèlìpKõu òylðõG .lðA|ûkpÞ ZAôkqA pãülßü BG úÞ QuA ëBu 8 Rlì úG ô ûkõG oæk óõýéýì 540
30.5 ëkBÏì ÿlì@ok 2016 ëBu ok úÞ QuA óBùW ÿBø|ëlì óBýì ok kríPuk òüpOæBG BG ÙôpÏì
Ao æBG kríPuk òýìõu ,þüBßüpì@ ëBHOõÖ óBñßüqBG òýG ok úG îø ÿlüpG ïBO .QyAk oæk óõýéýì

.koAk lì@ok oæk óõýéýì 8 qA {ýG úðBýèBu ô lñÞ|þì QÖBüok

pÞAlðApýìô êãýLyA óAõüA .4
ëlì ô |)|Evan Spiegel|( êãýLyA óAõüA Q^ MñuA þðBLíÞ êìBÎpülì ô oAnãðBýñG
òüpOlñíOôpSôòüpOlñíOolÚQvýèqAïoBù^Zôq,)|Miranda Kerr|(pÞAlðApýìþüBýèApPuA
;lðoAk RôpS oæk koBýéýì 3.44 kôlc ok ÿrý^ úPÖo îø ÿôo úÞ lñPvø óBùW ÿBøpøõy ô óq

.lðkpÞ ZAôkqA îø BG {ýK ëBu àü qA pPíÞ pÞ ô êãýLyA
pñyõÞkpWô MìApO BßðAõüA .6

,)|Ivanka Trump|(MìApOBßðAõüABýðkÿBøpøõyôóqòüpOlñíOolÚQvýèqAîzykoõì
úG úÞ lñPvø )|Jared Kushner|(pñyõÞ kpWô Bßüpì@ þéÏÖoõùíW wýDopPgk òüpO|åorG
lèBðôkoôBzì óAõñÎ úGôkpø kpWô BßðAõüA .lðA|úPÖpâ òzW Ao kõg þuôpÎ kpãèBu òýíPzø þâqBO
oæk óõýéýì 762 BO 207 òýG ÿrý^ Bø|ó@ þHýÞpO þüAoAk ô lññÞ|þì QýèBÏÖ lý×u jBÞ ok MìApO
úu IcB¾ |,lðoAkoæk óõýéýì 25 }qoA úG ÿpñøoBS@óõývßéÞ àü úÞ lñíOôpS Zôq òüA .QuA

.lñPvø lðqpÖ
ÿq-þWô úvðBýG .5
BG 2008 ëBu qA úÞ lñPvø ÿpñø Zôq àü )|Jay-|Z|( ÿq-þW ô |)|Beyonce|( úvðBýG
okpøõyô óq òüA ;QuA ÈHOpì þÛýuõì QÏñ¾ úG Bø|ó@lì@ok þé¾A ÐHñìô ûkpÞ ZAôkqApãülßü
ok ÿoAnâ|úüBìpu BG ,þðBùW ÿBøoõO ÿoArâpG ô äñø@ àO ô ïõHè@ }ôpÖ ,RpvñÞ ÿoArâpG oBñÞ
.lðA|ûlýuo oæk koBýéýì 1.16 þHýÞpO RôpS úG ØéPhì ÿBø|þðBLíÞ
IcB¾ô lðly|þì úPgBñy kríPuk òüpPzýG BG þPüpHéu Zôq àü óAõñÎ úG ÿq-þWô úvðBýG

.lñPvø lðqpÖ úu

36

www.TEHRANMAGAZINE.com

óB^ çývüpKô åpGpÞAq áoBì .3
ÉõGpì ÿsõèõñßO ûqõc úG îø óBùW ÿBøpøõy ô óq òüpOlñíOolÚ Qvýè qA ÿlÏG koõì
oæk koBýéýì àü þãèBu 23 òu ok úÞ )|Mark Zuckerberg|( åpGpÞAq áoBì ;kõy|þì

óB^ çývüpK }pvíø ô ûkõG áõG wýÖ êìBÎpülì ô oAnâ|óBýñG ,QyAk RôpS
.QuAûkõGûApíøôABGûAoÿAlPGAóBíøqAîø)|Priscilla Chan|(

ok þGçÛðA òPgAlðA ûAoqA wKô koAkpPgkôk ,kpÞ ZAôkqA óB^ BG 2012 ëBuok úÞ åpGpÞAq
þèBì ÿBø|àíÞ }pvíø ûApíø úG ,ÿoæk koBýéýì ûk lñ^ þOôpS IvÞ ô þÎBíPWA ÿBø|úßHy

.QuA |ûkpÞ þðBùW Qìçu kõHùG úñýìq ok ëBÏÖ þOBÛýÛdO ÿBøkBýñG úG ÿoBývG
lðoAk l¿Ú ô úPyAk ÀèBg þüAoAk oæk koBýéýì 74.2 ÑõíXì ok lñíOôpS ÿBø| Zôq qA koõì òüA

.lññÞ AløA úüpýg ÿBøkBýñG úG Ao RôpS òüA pPzýG ,kõg åpì qA êHÚ úÞ

wPýâAlñýéìô êýG .2
,oæk koBýéýì 89.6 ëkBÏì þOôpS òPyAk BG Alñýéì }pvíø ô )|Bill Gates|( wPýâ êýG
ÿA|úüpýg kBýñG ÿqAlðA|ûAo BG úÞ lñPvø óBùW ÿBøpøõyô óq òüpOlñíOolÚ QupùÖqA Zôq òýìôk
l¿Ú ô lðA|ûkpÞ úðBPuôk óBvðA ÙAløA ÿBPuAo ok þùWõO |êGBÚ ÿBø|àíÞ ,2000 ëBu ok kõg ïBð úG

.lñølG óAlñìqBýð úG ,úüpýg kBýñG òüA ÜüpÆ qA Ao kõg RôpS pPzýG BO lðoAk
úÇuAô úG 2016 ëBu ok ô lðoAk lðqpÖ úu ,lðA|ûkpÞ ZAôkqA pãülßü BG úÞ QuA ëBu 23 Alñýéì ô êýG
|RæBüA þðlì oBhPÖA óBzð òüpOæBG Bßüpì@ þéHÚ oõùíW wýDo qA ,kõg úðBPuôk óBvðA RBìAlÚA

.lðkpÞ QÖBüok Ao ÿoõùíW |wýDo ÿkAq@oBhPÖA óBzð þñÏü ,ûldPì

xôrG ÿrñßìô ØW .1
Bùð@ .lðoAk oApÚ óBùW ÿBøpøõy ô óq òüpOlñíOolÚ Qvýè ëôA ÿ|úHOo ok xôrG ÿrñßì ô ØW
,)|Amazon|( óôqBì@ ÙôpÏì þðBLíÞ wýuBO ÜüpÆ qA ô lðkpÞ ZAôkqA pãülßü BG {ýK ëBu 24

.lðA|ûkpÞ IvÞ oæk koBýéýì 92.7 ëkBÏì þOôpS

37

óApùO úéXì

îøAõg þì ÝçÆ òìrñÆpÏy

ûlýGõÞ ,åpG ,úWõW BíDAk úðBgrLy@ok lyBG úÞ BO îøAõg þì ÝApÇíÆ pK kpì úðBg îuo þì úÞ Qvø þOlì
îøAõg þì ÝBíu ô qBýK BG îøAõg þì ÝBWA òì BO úu ôk || úðB^ ô à^ lðq þì òì óq
ÉõGpì Bð ÿBø Ùpc lðq þì
|| Büok êcAõu oAõW ok òüA qA pýÒ ûlñG ,ÐÂô òýñ^ BG ||
úÞ ÿkpHð "BüBOBK " p×u îøAõg þì ÕBG úðBg ô êPŸì îøAõg þì ÝBýu ô îuo ô ûAo :ÉõvHì ô êìBÞ ¶ RBÖBÂA BG
!îøAõg þì ÝApÎ êÚAlc QuA pHÚ àü lÚ úÞ Bì úðBg îøAõg þì ÝBÖô àñüA òì úÞ
ûpù`éâ ÿõíÎ pPgk êTì || îøAõg þì ÝBOA pK ÿA úðBg îøAõg þì ÝBýPyA þÞlðA
îøAõg þì ÕBìk ÿôo Iv^ BíPc þécBu ÿçüô ÿõO oApßO úíø òüA ûkpÞ î¯év¶Þ
îøAõg þì ÕæA ûlñgpùG || îøAõg þì ÝB×OA ïk úG ïk
|| ||
îø òì ,óBÛyBÎ úWõW òüA êTì ûkpvÖAôÿAúPvgB« íDAk
îøAõg þì ÕBìk pu ÿpøõy
îøAõg þì ÕAk ô óAqõu ÜzÎ
óôrÖA þíÞ kõy BO Bì ÜzÎ QuA äðo lG IýXÎ QüBø îz^
îøAõg þì ÝApÖ ÿoAlãùâ !îøAõg þì ÕAq îz^ {PuAo
|| ||
ûkõG úÞ ú`ð@ pø îyBG úP×â õy îâ ôpG ,ÿpÒæ þð õ`íø
îøAõg þì ÝBí`éÚ ÿpvíø
"...îøAõg þì ÝAl¾ ô pùì ôrW ÐÚAô ok úÞ óAlG ,õO ÿA ûkBu
;þüõâ þì ú^ ,pO úPvø@ :îP×â

!îøAõg þì ÝApPÖA ô ÿoôk
||

koAk þñíyk ÿõG õO Ùpc
!îøAõg þì ÝBÛzðA òì úÞ òüA

òÞ QcAo ô õãG Ao }pg@
...îøAõg þì ÝçÆ õO qA òì úÞ
þéupì lýXì

| |-----------------------| ÿBøok þPÚô ô ólðõzð BíýKAõø àü ÿõO ôo BðôA ô ûBâkôpÖ úG ókpÞ RõÎk ôo ûBãzðAk kBPuA ÿkAlÏO
òýHG úãýì ûlìôA ...QuA úPÖpâ ÜéÏO QðpPñüA QüBGõéýÞ 500 Bíy úG: ûlìôA xA ïA xA ïBGBG úuAô !.. Qu Bíy ÿBøõXzðAk QgBu BíýKAõø òüA:úÞ ókpÞ ïçÎA óõzùGõâlñéG qA òPvG ôo BíýKAõø
úürW þWôpgok Qíu úG òPÖo úíø!ókpÞoApÖ úG ïAlÚA ïkqA úíø ólýñyôpHg òüA lýOBuA þPÚô
.úß`ýì óõíðõg }pÖ ÿôo ûpýì ûAo úÞ ÿoõÇñýíø RBÎçÆA ÿoôBñÖ þñÏü|pýãG ôpG ,ólýì BXÞ
| |------------------------| !.. kõG úPvzð wßéüo þéýg úÞ kBPuA
!þupO þíð úÞ õãð ?þPvzð Ap^ : ólýupK
úÞ wýð QzãðA óõ^-?QuBìõðBg qA pPzýG þéýg Akpì ÿçìA ÿBÇg þvíè þyõâ õO Ap^ lýðôlýì
.úýßHéð I¿ìæ : Q×â ÿkpvðõg BG kBPuA
| |úzGòyôoúâAApíÎúyBGòìÿBøõXzðAkQgBuBíýKAõøòüAúâA
| |----------------------------------| |
| --------------| |
þPÚô BO òñÞ þì þâlñðAo ÿpPzýG QÚk BG úðõzøApíø ú^BK úéÞ úíéGBÚ úü þPÚô | BýðApüA l¾ok kõð

!!... úPvzð óõzPuk oBñÞ óõyArürÎ qA þßü
| |--------------------| |

õO óõypu úíø lülð þÞ aýø BíðBg Qíu úðB×uBPì BìA.kpìpýK úü úG ïkAk õíýèlñ¾ xõGõOA õO qôo
.ïApãéO õO úG QñÏè kõG óõy þyõâ
| |------------------|

!ëBüo oArø23 úPyõð îPÖpâ JBvc ÿkõWõì àðBG pGBÎ qA
.| úyBGóõìkõgòýGoõhGîvÚÈÛÖQðõGpÚûo@?!lüoAkÿpãükQuAõgokúupKþìlÏG| |

| |---------------------| |
Roõ¾ôoqAþéüpOBGúâAúPHèA| |.îzèlGþüAoõWúüôîPvøõüpKBßükúýHyþéýgîñìòãýìBøú`G

| |îýykoõüpKBßük
| |---------------------------| |
BOôk ,îßyrK ,úíèBu28 :úãýì ûpvK òÞ þÖpÏìõOkõg úãýì ûpvK úG ûpPgk ÿoBãPuAõg úvéWõO
?Bíy ô ïlðqpÖ àO ,ûoAk úðõgoBÞ ïBGBG ,úýßzì xõvƒßè îñýyBì ,ïoAk úðõg

.úýèAõu ú^ òüA úðõük :ûlHì JAõW pPgk|
!!!!úãük îPðq òì

38

www.TEHRANMAGAZINE.com
: úãýì {ðq úG QýðBH¿ÎBG úýñKAs
...þy òý^ õzýÞ õýO õð Bu òýýø

..Aõð õO õßðAs þu þì õO : úãýì {ðq
: ûlýì JAõW ûkpì

..ôôôôôõvñüõßðBy
: úãýì {ðq

...AôBvñýyôôõðõìBð
ôôõùðõXýy : úãýì ûkpì
þðõhýì QÚk BG òý`íø kBýì îyõg-
úýñKAs QPýé¾A oBãðA úÞ
þðõO þì õO ûlG úìAkA QyçO úG
| |-----------------------------------------|
:Q×â þì ô kpÞ þì úüpâô QÖo þì ûAo }qBñW QzK ûpýì þì }pøõy úðq
{èkþéýgþüBÚ@úü....ïpýìþìõOóôlGòì..þPÖoôþPyAnâBùñOBýðkòüAõOõñìAp^..ïrürÎ| |
lüByïkpÞþìZAôkqA}BøBGîPyAkõzuok@úâAAlhG..þg@:úãýì{PuôkúG| |,}ApGûqõuþì
õO õñì Ap^ ïrürÎ :ûlýì úìAkA óBñÞ úüpâ ô ûõñzýì úðq ..kpÞ îÞ }Bø ú¿Ò qA úzG ÿoõÆ òüA
..þPÖo ô þPyAnâ BùñO 16 áçK 7 ú^õÞ {Hð p¿Ïýèô óõGBýg
| |--------------------------------------------|
ûlýGAõgJõWõOþßüþñýHýìóõGBýgõOqAúãükëBuôk| |.úÞúzýìÿoõWûoAkQðpPñüAúGkBýPÎA
.ûphG þPüBGBãì 20 úPvG {ùG ÿlG òìõO500 úñÞ þì QuBíPèA
| |------------------------------| |
úÞ úñüA úñÞ þì úÞ ÿoBÞ òýèôA îðBìBì óõíðõg kBýG kAõhýì óõíùì QÚô pø
.úñýG þì õuAo îz^ úG ôo Bì «Bíuo þñÏü úðrýì ûlññÞ õHyõg ÿpLuA ApvK Bì ÝBOA õO kBýì
| |------------------------------| |
lÏG úyõLG òüA ókAk kõG àý^õÞ ókoô@}BGBG úuAôôkBÞ îðôA úÞ| | ûoAkoAõéy úü BýðkoAkqA ÙpÆ
ïrüpýì RBK úG ôoBýðk úâ þì ÿoõW ÿoBãPuAõg ÿõO
| .úíülÚ„óBuõ^oõÆApLìAÙpÆúñÞþìëBýgúðôlðúÞþvÞ

39

óApùO úéXì

:Q×â|þì }okBì JAõW ok þðBvcA ÿBÚ@ kBüq Bíy QÚBÆ BO îñÞ Quok Ao Bíy oõg àPÞ lGoõŸø úèA óBvcA
,BHüq êâ òüA ÿ|úgBy oBñÞ ok ,óBW okBì úg@ .kõy
îupO|þì }pg@ òì úÞ ûlýDôo ÿrýO oBývG oBg
jAoõu Ao ïpãW oBg ó@ ,êâ òüA ólý^ ïBãñø úG okBì BG ëBvðBýì ÿlñìoBÞ úédì òüA ok
lülñg|þì þðBvcA þãÂpÎ þG úG }okBì .lñÞ .þÞBg ô ûkBPÖA oBývG ,kpÞ|þì þâlðq }pýK
úG ÿoBgoBñÞ qA Ao þéâ þPvýðokBÚoõÇ^ :úÞ ô óBGpùìô Quôk Ñõð ...kõG ÿoAkpùy lñìoBÞ
òüA ,okBì :Q×â|þì þðBvcA !?þñý`G Qìçu úýéÞ Apüq lñPyAk Quôk Ao ôA þèBøA ïBíO
þãðoq ô pGq ô úÂpÎBG pPgk oBývG >úðBPÖ< ,ly|þì ÉõGpì ÿoAkpùy úG úÞ Ao þèBøA ÿBøoBÞ
ÿApG ÿpøõy ÿkôq òýíø úG B« íPc .QuA .kAk|þì ïBXðA óBzüApG ÿoõÖ ,QÚAl¾ ëBíÞ BG
òüA qA Alg|lýìA úG ô lñÞ|þì BK ô Quk }kõg Qvýð þWBýPcA :Q×â|þì þÃÏG úG þøBâ þPc
koõì êâ þPcAo úGô ïôo|þì òìô kôo|þì êdì ØüpzO ÿoAkpùy BO ô lýzßG Qícq

.îñý^|þì Ao ïpËð oBÞôkõWpPgk kõG þéßýø ÿõÚ pPgk >úðBPÖ< #
îupO|þì }pg@ ,ïpvK :Q×â|þì }okBì ô kõG ûkpÞ oBÞôkõW îø þøBì lñ^ úÞ
qA Qìçu úG úÞ ÿkpãG oAlâ IÛÎ ÿôpGõO BO pùÊô|løk|þì ïBXðA Ao BíyoBÞ òì ...lüoôBýG lülñg|þì ûBÚ ûBÚ ,ëk úO qA óBñ^ ,ly|þì lñéG þèô kõG lñéG ÿlÚ ô ÿõÚ þOçÃÎ ÿAoAk
þGô ûly AlýK þ×ÞpG óBW ÜyBÎ ,ÿonãG J@ .ïoô@|þì óBPüApG þHPÞ îßc Bü úÆõGpì lñu .kBPÖA|þì ûlñg úG óBüpâ îz^ BG ÙpÆ úÞ oBývG .QyAlð ÿA ûpùG óAlñ^ þüBHüq qA
qA úzýíø ô kõG ÙApc ô ôopK ,qAok óBGq
.lüBGpG Ao ÝõzÏì ô lðrG J@ úG oAlâ ô ê×dì pø ok ô BW úíø QùW òýíø úG Ao ôA úG ókpÞ ûBãð RAC pW îø êdì ÿBøpvK úG þDõâoôq ÿApG }kõg oôq
Iy ,êDBvì òüA úÞ kõG Bø ûBì ...ú¾çg ÿBÎk ô kõG þðBvcA ÿBÚ@ pýg pÞm ,þvéXì þG óAõW àü JBvc qôo àü Apüq lñPyAlð
úG ú¾çg úßñüA BO .kõG pvK ô okBì ê×dì êÛð Bø ïk ÿBøpPgk pTÞA ...{øAo ÿ úÚolG òýÏWApì ô òýðõg AoôAô kõG|úPyAnâ {Puk ØÞ Ao JkA .kpÞ|þì ûkB×PuA {ðBuçßíø
ÜzÎ óBüpW ê¾A okBì úÞ lðlýuo úXýPð òüA òPyAk ô ZAôkqA ÿôqo@ Bùð@ òülèAô Bü QhG ôA qA BøpPgk .kõG óBPupýGk pg@ ëBu
qA ô lñÞ kryõâ >úíýéc< úG úðBìpdì Ao þðBvcA .kõG ûkpÞ }A úðBg þøAo òýèBì þÏíW|úPuk ÿoBÞ QÚô pø .lðkpG|þì JBvc
BO lñßð þPHd¾ þvÞ BG úÞ lüBíð {øAõg ôA .lñPyAk Ao þøAõgpýg kBìAk òýñ^ >úðBPÖ< oAõük úG oAõük þãüBvíø ok ô kõG >úðBPÖ< ÈÛÖ úÞpÏì pHøo ,lì@|þì {ýK
AooBÞ òýíøokBìô ...IuBñì QýÏÚõì ólýuo ok ëk úÞ kõG Bø ëBu >þðBvcA< ÿBÚ@BìA ,îýéc ,BHüq oBývG ô >úíýéc< ïBð úG kõG ÿpPgk ô kpÞ|þì krìBð QuBüo ïBð úG Ao }kõg ÿoõÖ
qA êÖBÒ ,QyAnâ óBüpW ok Ao >úíýéc<ô kpÞ úG þDôpíÞ pSA ok þèô ,QyAk >úíýéc< ôpâ úG ÉBýc êgAk qA úÞ ...Ùpc îÞ ô oõH¾ ,ïAo@
ô koAlð Bì ÿBøôqo@ úG ÿoBÞ olÚ ô BÃÚ úßñüA }õâ ok B« íDAk þðBvcA okBì .Q×â þíð þvÞ þvÞ BùñO ô lðkõG îø BG «BHOpì ô lñPyAk ûAo îø .QyAlð ókq Ùpc RCApW þvÞ
ïõßdì ú^pâ ,lñÞ|þì Ao }kõg oBÞ Qyõðpu ,ïoAk ëBu |85 òì ...okBì úÞ lðAõg|þì }pvK ô kAk BùñO úð ûlðBìpÖ ÿBø úGp pGApG ok úÞ kõG ok|úPHèA( QvðAk|þì êÞ êÛÎ Ao kõg
õO oBG pu îø óõñÞA ô îPvø ïõG Iè JBPÖ@ Ao Bø úGp eýéì ÿlñhHè BG úßéG ,kpÞ þíð kAlýG Bø ú`G )QyAlð BPíø IüpÖô RoApyô úÎlg
.lñÞ áB^ Ao }A úñýu Ao îuBHè ,þñÞ|þì àzg ô pO þGBvc Apì .îPvø þÞkõÞ óBìq qA Apüq kq þíð ïkô kpÞ|þì êídO >ûlðBìpÖ< ,>úðBPÖ< ÿBW úG Ao ôA ïBð FB×g ok
ok }kõg }õø ô þÞpüq BG >úðBPÖ< úÞ þüBøoBÞ êÞ ,ÿrK|þì îüApG AnÒ ,þüõy|þì ôoBPÖoô Bø úGp òüA úG kõG ûly åorGôA BG úÞ þéýg lýñy Ao ïBð òüA þPÚô lðkõG|úPyAnâ
þðBvcA ûBãð àü qA ,êHÚ ëBu òülñ^ ïBXðA QuA óq àüoõgokôpvíø àü ú×ýÊô qA úÞ kpÞ ïçÎA úíø úG ô ly ëBdyõg þéýg
ô QuA >úíýéc< ÿ úPgBHèk úÞ kõG|úPÖBüok ïBXðA îø Ao ÿoAkpùy òýãñu oBÞ ûqBO ,þøk|þì .kõG ûkpÞ RkBÎ ôA ÝçgA
kpì òýñ^ koAnãð úÞ kõG|úPÖpâ Ao kõg îýí¿O úÏ×ñíèA ïBÎ ô úüpýg RBìlg úíø òüA ô|þøk|þì àü ok ô lñPÖo|þì úuolì úG îø BG Bø eH¾ .lñðAõhG ûlðBìpÖ Ao ôA úíø lüBG lÏG úG òüA
>úíýéc< Ao þGõéÛèA JõHdì ô Qý¿hyBG õO ÿApGpvíø ...þøk|þì ïBXðA þèBøA ÿApG îø «BHüpÛO ô lñPzâ|þìpG îø BG pùÊ ô lðkõG xçÞ ô pÚõì oBývG îðBg úÞ óBPupýGk pülì
qA pOBHüq >úíýéc< úßñüA pÆBg úG ÈÛÖ ,lüBGpG QuA òüA îüôqo@ BùñO îø òì ô QuA RBHWAô qA ólG ÿôo ô kõG >úðBPÖ< wÞõG úvýÞ >úíýéc< þüBùñO ok Ao pPgk òüA BøoBG ,kõG ÿA ûlýíùÖ
úÞ QuA Quok :Q×â|þì kõg úG .QuôA lñðBì BHüq ô ïAo@ ÿpPgk Quk ok Ao õO Quk úÞ úÂpÎ þG :Q×â|þì úíø úG ô kpÞ|þì òüpíO ôA àzg oBPÖo ok úÞ kõG ûkpÞ {PüAlø ô Qdý¿ð
oBÞ lüBGrÓì þèô ,QuA òìqApOBHüq >úíýéc< QülGAp×u QcAo ëBýg BG BO ïoAnãG >úíýéc< .lüpýãG kBü >úíýéc< qA ,þXðoBð áqBð ÿBø ,lyBG pO ïAo@ .lñÞ pËð lülXO }A úðAkpì ô
ëBc úíø ok ô úzýíø kõG lÛPÏì ô þDBHüq úð lñÞ !?...koAk Ao òì ÿBø Qzì QÚBÆ ôA Ap^ wK ô lðrð þñÖ úGp BøpPgk úG ,lðrG Ùpc pPíÞ
pßÖ Quok úÞ lñPvø qôpýK þðBvÞ BW úíø ô .îñÞ qBÒ@ Ao Qzì Bíy úG óBOpøõy þPÚô BO lüoôBýG QÚBÆ :kõG ûkAk JAõW ïBíO þDôopK BG ôA þèô ...ûpýÒ
.lññÞ ûkBýK Quok ô lñzßG úzÛð Quok ô lññÞ îøAõg|þì òì :Q×â|þì ô ,lüõzð QcAoBð ,kq ô úÂpÎ BG ô äðoq ô pGq pPgk àü qA Bíy
ëBýg :Q×â|þì {üBø þuçßíø úG úzýíø ô
òì ,pýg ...ïoAk ïoôq úG FBßOA òì úÞ lýñßð !?lü@ þíð óBPyõg ûlýíùÖ
ûlðBìpÖ àü Apüq .îñÞ|þì JBvc ïrÓì ÿôo ÈÛÖ ,lyBG úíhKôoõg ÿpuõO lüBG óq B« íPc
Jphì fçu àü äñW úùHW ok úÞ ôA pG þGBvc }pøõy kpÞ pøõy úÞ þPÚô BO
oBÞ úG ÿA úéýc Bü ,lñÞ|þì ÑApPgA þÏíW|úPuk !?...koô@ok }oBâqôo qA oBìk ô ûly Èévì
óõg ô áBg úG Ao ÿpãzè kõG løAõg okBÚ kpG|þì qA òì ...pýg :kõG ûkAk JAõW pülì úG
óBðAõWoôq óAoArø qA ,pßÖ ÿA ûom þñÏü .lzßG QuõK ô kõG îøAõhð úÂpÎ þG ÿBøpPgk òüA
þùð ô pìA òì úG løAõhG pâA .îñÞ|þì Ao pøõy
.QuApOæBGõXãñW
}kõg úðBìpdì úzÛð ïBíO úñPÖ BG >úðBPÖ< .lupG }kAk úG Alg ,lñÞ
lýíù×ð wß`ýø ûpgæBG úÞ ÿA úzÛð .lýzÞ Ao qA RoBvW ô þDôopK ëBíÞ BG >úðBPÖ<
lðlýñy êdì þèBøA ÈÛÖ !?...oõÇ^ ô úðõã^ þPukpGq BG RBðBdPìA ok ô QÖpâ|þì ûpíð óApýGk
ÿBÚ@ ZôkqA ô lÛÎ úG >úðBPÖ< Izük úÞ ûpíð .ly|þì ëõHÚ IéÛOô ÿoAkpG Qð BG ,ïBíO
ô kõG ûkpÞ þÆ }qoôpýGk BG ëôAqA îø }qoô
.QuA|úPÖo ôA ërñì úG ô ûlì@ok þðBvcA «BÏÚAô ,}qoô koõì ok ô QÖpâ|þì |20
oBX×ðA QÎpu qA pPzýG þPÎpu úG pHg òüA
ô lðkpÞ IXÏO úíøô lý`ýKpùyok îOA IíG .kõG |20 ûpíð|úPvüBy
Ùpc ÈÛÖ þOlì BO ô kpÞ þGBvc àü wÞ pø ô wÞõG úG Ao BøpPgk úuolì ok «BHOpì
þßü .kõG ûkrGBPy ZAôkqA òüA úG ÐWAo þèBøA ôA Øüpc wÞ aýø ô kpÞ|þì RõÎk ÿqBG úOAoBÞ
Ao þðBvcA ôkõW úGp |2 BG >úðBPÖ< :Q×â úG Quk ØÞ úìpð BG B« HOpì úÞ þüBXð@ qA .kõHð
ûkpG ô ûlýzÞ }ôk úG wLu ,ûkpÞ }õùýG ,kq|þì þPhu ÿBø úGp kõg óBuçßíø
pPÖk ok þyõùýG ëBc ok Ao {PzãðA ô pÃdì ô û@B« íDAkô lðly|þì àükrðôA úGpPíÞ BøpPgk
Aõø úG ôA koõì þG ÿBø ÿqBG Quk qA óBykAk
...ûkqpùì JBvc úG Ao kõg oBPÖo òüA ôA þèô kõG lñéG
þvÞ kAk þPÚô .QyAnâ|þì eüp×O ô þgõy 40

www.TEHRANMAGAZINE.com wÞ pø ,ûkpÞ Qìlg óAoArø ÿkBG@ ô óApíÎ !ûkpÞêHíWôkBW:Q×â|þìþßü
ëBíÞ BG pãük RAoAkA ok þPc QƒyAk ÿoBƒÞ Quk úG ÿApƒG ûpƒPgk :Qƒ×â|þƒì þƒßü
lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG Aôo ëBc .kAk|þì ïBXðA óBíüApG B×¾ ô Ýl¾ .ûkpÞ ...þðBvcA ókoô@
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ óBìoBÞ þK ô ûkpÞ Bøo ëBc òüA ok Ao ôA Qvýð úíø úG úÞ kõG êdì lƒý×u {ƒüo ÈÛÖ
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G .îüôpG îùì ókoô@ äñ^ úG pøõy úéEvì :Qƒ×â|þƒì
êdì lý×u {üo rýãðA óBXýø ÜÇð BƒG !...úíùì {üoAk úãð ,Qvýð
(626)3-50-50-50 pu Ao þðBvcA ÿBÚ@ ô lðlýzÞ Aoõø óBƒðAõƒW îÞ îÞ qôo |15 - |10 qA wK ...ú¾çg
ó@kAk BÂo þðBvcA JBñWô lðkpÞ lñéG Quk òüA ûoBGokpPíÞ þèBøAô kBPÖA JBýu@qA Bø J@
ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì þñÏü oAõük úG oAõük úüBvíø ërñì ok Ao Iy úÞlðkõGpËPñìúíøôlðkpÞ|þìQHd¾ZAôkqA
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük ïkpì kôq eH¾ ô lƒGAõƒhG úƒíýéc olƒK ërƒñì okpvKôokBì òüApu þDçG ú^ >úðBPÖ< lññýHG
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW .lññÞûpvßü>úðBPÖ<BGAoôAØýéßO Quôk þéýg Ao þðBvcA þèBøA óõ^ô koô@|þì
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA ÿBƒÚ@ ô lƒðlƒy ЃíW ïkpƒì úƒÞ eƒHƒ¾ úíø kõG úíø JõƒéÛèA JõƒHdì ô lƒñPyAk|þƒì
úG úíø îz^ óBùâBð kpÞ qBG Ao Jok þðBvcA qAAopvKôokBìòüAAlgúÞlðkpÞ|þìBÎk{üApG
(310)274-7474 óõg qA pK òƒO ô|úƒPƒvƒG óBƒøk ô BƒK ô Qƒuk .koAlG óBìA ok úñPÖ òüA py
.kõG ûkBPÖA }õùýG|òýìq ÿôo úÞ kBPÖA>úðBPÖ< ,lýuo pHg úÞ kõG|úPynãð ûBì àü qõñø
SOHEIL GOEL D.D.S wýéK ô lðlðBuo óBPuoBíƒýƒG úƒG Ao ôA ÿoõƒÖ ô ûkpÞ óôpýG úðBg qA Ao þðBvcA okBì >úðBPÖ<
.lyoAkpHg BG þèBøA .}pPgk krð pãük pùy ok ûkBPupÖ
êDõâêýùu pPÞk úÞ þvÞ :Q×â|þì ,lì@ }õø úG þPÚô .lðkpÞ|þì òüp×ð Ao >úðBPÖ< IéÇì òüA ólýñy
ô kõG ûlðByõK ÿqõìpì oõÆ úG Ao kõƒg ÿôo ÿBø úüBvíø òüA qA pƒ×ð oBƒù^ úƒu ûpƒgæBƒG
àyrLðAlðk fApW Bü QuA óq lýíùÖ ly þíð úÞ|úPyAk þuõHéì îýí¿O ,kpì ô óq ,êƒdì ëõƒÃÖ ô ôBƒßXñÞ
Ao ôA JBvc lüly þñÖ úGp àü BG ëôA ,kpì úG úðBùG pø úG ô ûly úÞ þÛüpÆ pø úG lñPÖpâ
õßvývðAp×ðBu àý×ýuBK ûBãzðAk qA êý¿dPèA ÕoBÖ þÓýW úßñüA ÿApGô ûlýuo|úPÖoô|úPvyô rýíO úG ûoAkAok|Bøkpìô lñGBü ûAo þðBvcA ÿBÚ@ úðBg
úGpÂ|2BGô|úPvGAoôAÿBKôQukôóBøk,lðrð Q×ãy ZAôkqA òüA ëAõcA ô ÑBÂôA pG ÜýÛdO
êßülìô Bø úíýGpTÞA ëõHÚ ô|úPvßyAoôAQukôBKîéÚpãükklXìlüly .lñü@pG}pøõyBGóqòüAoBPÖoqpÆôrýãðA
óAlðkô óBøk þüBHüqô |þìõíÎ óBìok # ûkõG þvÞ ú^ oBÞ lýíù×ð wß`ýøô ...úPÖo úüBvíø |4 òüA RBƒ¿d×O ô RBƒÛýÛdO
ÙõDokpìúÞþðBvcA }pøõyqApýÒúG.QuA oBâqôo qA oBìk >úðBPÖ< úÞ kpÞ òyôo ôBßXñÞ
Bø óAlðk þâlýuõKqA ÿpýâõéW # ëBdyõg úíø kõG QcAoBð ô kõG þðBGpƒùƒì ô ûqBƒWA óôlƒG þƒðBƒvcA ...ûkoô@ok þƒðBƒvcA
úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok # .lðkq|þìlñhzýðîøúGóBðqàíz^ôlðkõG ûoAkA ok îø J@ ókoõg úƒG okBƒÚ }pƒvƒíƒø
Ñôpy þñÞApK úÏüBy êdì ok ûBì àü BO .Qvýð
óæBvâorGô ëB×ÆA þßyrLðAlðk # ûkõG ÿkpíðAõW IXÎ :Q×â|þì þßü .kõG ûly {üBüArìôÝõÛcúýéÞ,ly|þìúÞûBìpu
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK # ...ûkpÞîÞAoûpPgkòüAÿôoúÞ pø úG îðBg ô|løk|þì îðBg êüõdO BW àü Ao
óBPuôk qA þßü B« íPc :Q×â|þƒì þƒßƒü Zpg þðBvcA pËð óôlG QuA êüBì úÞ ÿõdð
þñý^ {Þôoô äñülðBG # ...ûkõGþðBvcA ÿBÚ@ àéùì úGp òülñ^ qôo pø þðBvcA .lñÞ|þì
úÞ ûkõG úíýéc oBÞ lüBy :Q×â|þì þßü ûqBWA úßñüA óôlG >úðBPÖ<ÿBKô QukqA úOAoBÞ
(818)907-9900 àPÞ ôA qA úíø òüA ô kõG >úðBPÖ< Qzì úvýÞ .lñÞ|þìóBW}õð,lüõãGþg@lyBG|úPyAk
qAAoôAoBãPuAõgóõ^ôlülñg|þìôkoõg|þì òüpPß^õÞ QyAlð ûqBWApãük þðBvcA
ENCINO PLACE .kõG|úPÖpâ ïBÛPðA ,kõG ûkoô@ok {Puk .koAkpG êdì þèBøA ÿApG|þìlÚ
41 16101 VENTURA BLVD STE 329 ENCINO, CA 91436 þðBvcA kõg oBÞ :lñP×â|þì Bø þÃÏG ...ûkpÞ pøõy þðBvcA :lñP×â|þì úíø
...lñP×â þðq ...lñP×â ÿkpì úg@,lyBG lüBG ...ûly >úðBPÖ< óq
þPc !?kõG þÞ oBÞ lýíù×ð wÞ aýø ûpgæBG úWõPì Iy àü êdì þƒèBƒøA úƒ¾çƒg
lñPvðAõPð îø ÿpPðçÞ pvÖA ô >úðBƒPƒÖ< kõƒg ô oAq ëBc BG ú^õÞ ok þø þðBvcA úÞ lðly
!ûkpÞAooBÞòüAþvÞú^lññÞØzÞ ...QÎBuôk ...QÎBu àü .kôo|þì ûAopß×O
{Puk ûkpÞ úÞ pø :lñP×â|þì úíø ÈÛÖ úíýð qA lÏG àü QÎBu .Qynâ QÎBu úu
.lñßðkok àü àü óqô kpì úíø þèBøA ûpgæBG .ly Iy
ïBíO ûBì |3 Rlì úG >úðBPÖ< ÿBKô Quk îýñýHG lýüBýG ,BGBG :úÞ lðkpÞ pHg Ao pãülíø
þüApünK ôA qA þðBvcA ûoB`ýƒG ô kõƒG aƒâ ok þíð ërñì úG Ap^ þðBvcA QhGlG !?ûly ú^
.kpÞ|þì ?..kôo
úG IOpì {ðBPuôk úíø ô pülƒì îðBƒg .lðly ÐíW þèBøA ûôpâ ûôpâ úƒ¾çƒg
úGô QýévO ÿApGpøBÊ úG ...lðlì@|þì {ðlük ërñì qA Ao þðBvcA ,>úðBPÖ< îðBg ly òyôo
.lñP×â|þìàüpHOîøúGòÆBG ,JAõhG ú^õÞ puôpG :úÞ ûkpÞ óôpýG }kõg
ô þñÞApK òhu qA þƒÖpƒÆ qA >úƒðBƒPƒÖ< .îølG ÝçÆ Ao õO eH¾ BO
pGApGokóBGqþGÿAûpGlñðBìôkõGûkBPÖARoApy pø úG úÞ lðkõG ïlÚ {ýK àü pø þèBøA
pPíÞ ô QyAk püq úG QèBXg pu ó@ ô òƒüA óBykõgërñìúGAoþðBvcA ÿBÚ@,ûlyþHýOpO
.kAk|þìAoþvÞJAõW kok úG úÞ óBGpùì kpì òüA ØýéßO eH¾ BO lðpHG
ok Ao þP×éÞ ókpâ píÎ àü }AkBK Apüq .lñüBíð òyôo Ao lýuo|þì úíø
úÞBìûpgæBGkõGûlyïAo@ôkõG|úPÖpâIyàü ÿA :Q×â ô Q×y@pG êdì lý×u {üo
!?þ^Bíy...ûkõGþvÞú^oBÞîülýíù×ð ok ,ûkpÞ àíÞ Bì úG píÎ àü kpì òüA þèBøA

óApùO úéXì

?úð Bü QyAk îPuôk BPÛýÛc ôA îðAlG kpì ôA : îP×â , kpÞ þì ïA ú×g QyAk úÞ þÃÓG |44{hG oõK Jkõì BðAlðBì
?ÿkpÞú^{âpìqAlÏG|- | .{ìlülð râpø pãük ô , QÖpâ óBW îOoõ¾ pGApG ok lýìA#
ÿBø Rlì qA wK úÞ ÿqôo úýHy Quok ÿpPgk , êvÎ :óBPƒuAk úƒ¾çƒg
îuApì ok úÞ îPyAlð Ao ó@ QìBùy þPc òì : lýupK ô lýß^ ôpÖ {ðBíz^ qA àyA ÿA ûpÇÚ úÞÿqôo óBíø , {ìlük óBGBýg ok þðæõÆ êídO Bø ëBu qA lÏG úÞ úèBu ûl×ø
þì }A ûkAõðBg ûBãð qA , îñÞ QÞpy ôA òýÖlO ?þâkBu òýíø úG óBíø , îupGôA úG îPvðAõPð ïlüôkolÚ ú^pø løBy lüBG æBc þâkAõðBg Rçßzì
QùG çìBÞ òì îüõãG QuA pPùG lüBy . ïlýupO þì îøBãð úðAõük àü îz^ úG úíø úÞÿqôo lüBG ô lyBG }okBì ô olƒK ÝçƒÆ
îÚBOA ok Ao {üõg Rlì ïBíO ô ïkõG ûly ûkq .lý`ýKîøokrý^úíøþâkBuòýíøúG.úéG|- | {ýK , kõG úËdè óBíø æBc }BÞÿA . lðkpÞ |... lñÞêídO AookBì óôlG þâlðq
þì úñýü@qA úÞ óBñ`ð@ , îPvüpâ ô ûkpÞ wHc ?êvÎþñýGþìAo}AûkAõðBg|- | , QuA ÿpãük wÞúG ÜéÏPìôA îðAlG úßð@qA
Ao ôA åpì òPÖpünK RolÚ òì . îPhüpâ , îølG {Puk qA úzýíø ÿApG úßð@qA {ýK |:êvÎ óBìo òPìqA þPívÚ
îø qõñø îñÞ pßÖ QuAõg þì îèk ,îPyAlð Ao ôA ÈÛÖ òì : îP×â ô ûkq ÿlñgqõK ... kõG îüBýðk ïBíO úÞôA kõHð þvÞîÞpg@ ô ûkpÞ ØüpÏO úPgBÖ ÿApG Aorý^ úíø
ok þÖkB¿O Roõ¾ úG AoôA ÿqôo QuA òßíì ôA îPvðAk þì ... Ao {üBø þyBÛð ô îPgBñy þì ïBíO...îüBøpßÖ ïBíO ... îüBø úËdè ïBíO úG QuAõg þì ôA úPgBÖ þðAk þì :îP×â
îø Ao JmBÞ lýìA ó@îPuAõg þíðô îñýHG þDBW qA ÿpãük rý^ ïoAlð Üc òì ô QuA óækoA lýìA óBíz^ pýSBO QdO olÛð@ BìA lüõãG òì
Üc òì þðAk þì pg@ , îðAlG }A ûkAõðBg ... îðkõG QvðAõPð úÞ kõG úPÖpâ oApƒÚ îƒÛyBƒÎ
.îølG Quk qA kõHð òì ëBì ôA úÞ Ap^ , îPyAlð Ao ÿrý^ òPvðAk ?êvÎþølGúìAkAþøAõgþíð|- | þì }kõg . QuA ûkpÞ ZAôkqA lüõãG
óBñ^ ó@ : Q×â ô Qvüpâ îüBø úðBy pG pu þãñPèk ô ÜzÎ ly òì îùu úÞ ôA QÛýÛc BùñO . ô lðAkpâ qBG ÝBOA ó@ ÿBÃÖ úG Apì ôA ÿAl¾ þì õO úG ûqBÓì ok qôo ó@ pâA lüõâ
þíð úÞ þüõâ þì òPyAk Quôk qA úðBÚkB¾ BG .ly õdì îðBíz^ pGApG qA ïA úHüpÒ püõ¿O îø òì õƒO ZAôkqA qA wƒK úƒÞ îƒP×â
Üc õO úG rürÎ êvÎ , îñÞ }oBßðA îðAõO .kõG }A òì ô þPvßy þì BíPc ïkpÞ ZAôkqA
?þðAlGúÞÿkpßðþyçOaýøõOô|- | Q×â ôA îPyAlð Ao õO òPvßy QÚBÆ
þPc úÞ kõG ó@qA pPíÞ ókõG îø BG òüA píÎ|- | Ao rý^ úíø îÞ îÞ òì úG úPuAõg þì úÞ
Apì ܃zÎ QƒÏuô þƒPÚô BƒìA lƒüõƒãG
êvÎ þì ôA þPc , úPvðAõPðpãük QƒgBƒñy
ô lüõãG pdu úG Ao ÑõÂõì òüA QuAõg

. lñÞ AlÖ Ao ôA
?þPyAnãð Ap^ úðAõük Jõg -
þíð Q¾pÖôA úG úüpâ , kq þíð þÖpc
êßzì BG îø {ðlýzÞ w×ð þPc ô kAk
Qvüpâ þì óBñ`ð@. kõG ûlyôo úGôo
{ðlG }qpè ÐðBƒì îƒPuAõƒO þƒíð úƒÞ
ólük BG ô ûkpÞ òyôoAo ÕAp^ ,ïõzG
Qzcô úG }A úPvßy îø ok ÿ ûp¿^

.ïkBPÖA
|********|
{ýKqApO óApãð ApìôA áBñøôlðA òýñÆ
ïBíO úWõO ôA ïlük þì úßñüA qA ô kpÞ
{üõg úG Ao óAõW óApƒýGk ôBƒøpƒPgk
úðApPgk þOkBvc qA , ûkpÞ ÙõƒÇƒÏì
Ao îñøm BO ïkpÞ }çO ô ûly rüpƒHè
BO BìA , ïqBu ÙpdñìôA úG ókpÞ pßÖqA

. ïlzð ÜÖõì Iy pg@

|********| 44

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Aook ôA ô îýPÖo olK ÿ úðBg úG ôA ô òì p¿Î , koAk þì pG ïlÚ òì oBñÞ ok îø oBýùì úÞ ol¾ok úÞõO úG Ao ïkõg ly þíð îPuAõg þì þðõñW ô ÜzÎ òýñ^ kõWô BG þðAõPð úÞ îøk þì
rüpHè Ao îðBíz^ àyA RApÇÚ . kõzâ óBíüApG Ao îPuk úÞ ïkpâqBG úðBg óôok úG îPuAõg þì .îðBupG ÿkõG óBð@ ÐÚAô ok . þñÞ êídO Ao úðBãü ÿBÚ@ ÿBøoBPÖo
}BÞ ÿA . ïly ûpýg úðBg ÿBÃÖ ïBíO úGô kpÞ þñÞ ïBíO Ao ÿqBG òüA QuA pPùG : Q×â ô QÖpâ òüA úG òO Ap^ úÞ îíù×G îðAõO þíð îø qõñø
ok {éüBuô BG Ao úðBg ó@ ïBíO îPvðAõO þì ?QuBXÞ óBWpì : îP×â ô ûkq ÿlñhHè
ô úPÖo îÚBOA ÿõu úG BíýÛPvì . îzßG }õÒ@ .êvÎ þHuBñì xBHè ëBÏÖ úÞ Q×âôA : Q×â þìAo@úG ?ÿkAk ZAôkqA
,îPyAk þHýXÎ ëBc .îPvzð îGAõg QhO ÿôo pPùG : îP×â , lüqpè þì îzg qA úÞ þñýñÆ BG þuBñy þì úÞ Ao Bø óq lüBýG BW òüA úG úÞ koAlð ú^ , ïkpÞ Rõßuô úPgAlðA æ|BG Ao îüBø úðBy
ÝBOA ó@ ok úzýíø ÿApG ly þì }BÞ ÿA úPvg òì , þñÞ ïBíO Ao ÿqBG òüA Rkõg QuA òüA ÿBø îðBg qA ÿrý^ løAõg þíð ... ïrürÎ olK QèBgk óôlG oBG òüA þPÚô ïkAk þì þhuBK
ok kAõÖ úÞ þDBøqôo ïBíO kBü úG , ïlðBì þì òüA ok lüBG þÞ úG BO ?þíùÖ þì oBýùì ïA ûly ÿApG AlÏG úÞ Q×â ôA , lyBG úPyAk îÞ úðBg úG îýí¿O úËdè àü ÿApG ïA þðôok xBvcAô
xBvcA ô QÖo þì ôpÖ JAõg úG òì }õÒ@ BO Ao ó@ óAôBO úÞ lðAk þì Alg ô úPÖpâ ZAôkqA
{üBø þvÞ þG ïBíO ûBâ úýßO úÞ ïkpÞ þì ! îyBG BùñO ÕBG úðBg .lì@ løAõg Qðlük ÿBøBüôo kpì qA oBýùì ?îølG wK lüBG þðBìq ú^
BG úÞ kõG kAõÖ òüA úÞ îíùÖ þì æBc BìA îPvø úßñüA BO , þüBýG oBñÞ ÈüApy òüA BG lüBG|- | úðBg ok þðAõW ïBíO , Qgõu þì ôA ÿApG îèk ô îPvðAõO þíð úÞ QyAk úé¾BÖ olÛð@ òì
ÿA . kõG òì þâlðq ûBâ úýßO }A þß^õÞ ïBíO ÿoõH¾ kpì òì . þñÞ ûqoBHì ó@ BG þøAõhG ïBíO QuAõg þì æBcô kõG ûkpÞoBÞ ïkpì ÿBø úÞ îvüõð þì ÈÛÖ ...îyBG ôA BG îPuAõg þíð
QvðAõO þì úÞ ïkõHð ûkBu óBíùì àü ÈÛÖ }BÞ úG ÿqôo ÿrý^ pø píÎ óAlG þèô êvÎ îPvø .lñÞ óApHW olK ÿBø ëõK BG Ao þPhGlG úíø ó@ þì úÞ ÿoBÞ òüpO úðBÛícA , kõG QÚBíc
.lðBíG BXð@ þOBÎBu ÿApG ÄÓG ô ûkoô@ pÆBg úG Ao oBýùì oBPÖo úÏÖlßü àüok ïA þâlðq ÿ úíø . îølG ïBXðA îPvðAõO
ÝBOA òüA ÿApG Qèk : Q×â ô ly îÚBOA koAô oBýùì .QuA qôo óBíø qôpìA ô luo þì óBüBK îèk æBc òì ô ly ú¾çg QHTì iuBK
?kõG ûly äñO lyBG : îP×âô ûly ûpýg {ðBíz^ úG îzg BG .ïkpÞ Apì óArürÎ úÞ þâpì }BÞ ÿA . ïpýíG løAõg þì
õO ÿApG : îP×â ô úPgAlðA æBG Ao îüBø úðBy| ?ïrürÎlyú^|- | þéýg , lì@þì îø òì ÕApu úG kõG úPÖpâ òìqA
?ïoAk þuBvcA ú^ òì úÞ koAk þPýíøA ...îðq þì ïlÚ õO BG ...îñÞ þì QøBãð òì ôA , ïõzG ZoBg úðBgqA òì koAnâ þíðoBýùì|- | úðBíuoõÃc þPcô ïkõG úPvßy ëkô úPvg
êvÎ : Q×âô QyAnâ ïA úðBy ÿôo Ao {Puk óAlG BìA îñÞ þì þâlðqõO BG ô îðq þì ÙpcõO BG úzýíø ÿApG Ao ZAôkqA òüA ÑõÂõì løAõg þì
ÿApG úÞ QuA õO xBvcA ô õO òüA ÈÛÖ ïrürÎ løAõg þPHdìô ÜzÎ aýø óôlG Bø òüA ÿ úíø .koAk úãð þ×hì .lðAkpâ qBG òì úG Ao {ìAo@ QvðAõPð îø
òüA úG ÿqôo }BG úPyAk òýÛü , koAk QýíøA òì ô ûkq ÙpcoBýùì BG úÞ QuA þíXñKqôoqôpìA
ÿApG Ao rý^ úíø òì ô lýuo þøAõg Ùpc .kõG ?Ap^BìA|- | úÞ þðBìqokrW úG , ïA ûkAk úìAkA Ao Rõßu òüA
.îøAõg þì õO þPhHyõg îø þéýg Ñôpy ÿApG Jõg : Q×â ôkq ÿlñhHè ïpHgþGrý^úíøqAîøqBGòýÛüúG,îðAkþíð|- | ô îýPvø AnÒ Ùp¾ ëõÓzì úðBãü îðBg ô Bì
.ly ZoBg ÝBOA qA ôA óBWpì kôoô BG úÞ îíùÖ þì æBc BìA kõG ûkAk ëõÚ òì úG ôA , .QuA ûAo úG ôo rý^ úíø úÞ îýñÞ þì kõíðAô
.ïAûkrðQukQÚBOArý^aýøúGïrürÎêvÎ|- | .Qvýð lG {Oõßu ô lðq þíð Ùpc òì BG kBüq úðBãü îðBg
.îðõñíì|- | ?oBýùìîñßGþzøAõgõOqAîðAõOþì|- | .îñÞ kBíPÎA ÿkpì aýø ÿBø Ùpc úG lüBHð òüA úG þéüBíO aýø ôA úÞ koAk òüA qA óBzð
lýLu lüoAôpì ô kõG ûkpÞ òO pG þDBHüq xBHè úG þuBvcA : Q×â ô QÖo ôpÖ pßÖ ok þíÞ olK Bø þPüBÂoBð òüA ïBíO òýÛü úG ô úPyAlð ZAôkqA
.lýzgok þì }A þßzì òøApýK ÿôo pG þãðo .ïrürÎúPHèA|- | løAõgpPùG Bì ÿApG ÿpHg þG òüA lüõâ þì òì qA ô ûkpÞ ZAôkqA oBHßü òì úÞ QuA òüA pÆBg úG
úè Ao ïA úñýu þñýãñu îÒ òPÖo ïBãñø Iy ó@ lüBHð îøõO îñßð wüolO òì lyBG oApÚ pâA|- | QuA òüA îùì , ÿoAlð wüolO úG ÿqBýð õO , kõG ÿrý^ úÞ òýíø ëBc pø úG , ïkõHð Bø ó@ ÿ úÛHÆ
ÿ úðBgqA îPuAõg þíð úÞ ÿkõWô BGô kpÞ þì ô þPvø ûkpÞ êý¿dO óq àü æBc úÞ ô îñÞ þì {ìAo@ xBvcA lüõâ þíð òì úG
.ïly òPÖo úG pürâ Bð ïõzG AlW ïA ÿolK .þñßG Ao oBÞ òüA ÿBø ókpÞ pýÛdO îOçßzì ïBíO úG îøAõg þíð
úG îø BG BO QuAõg òì qA úðBíu pùÊ qA lÏG qôpìA ókpÞ wüolO BGõO : Q×â ô kpÞ lükpO ÿA úËdè .þñÞ QýGpO þGõg úG Ao RlðqpÖ þðAõO þì úPvg þÖBÞ ÿ ûqAlðA úG òì , kõzG úÖBÂArýðôA
: ïlýupK ô ûly ûkq Q×ãy , îüôpG }kpâ úzýíø óõ^ îø olK . òì ÿAlg ! j@|- | ok Ao ïkõWô ïBíO oBýùì ô ïkõG úPvßy ëk ô
?lðAk þì oBýùì ?êvÎ ÿoAk êßzì òì lðBíùÖ òì úGô kõG úPÖpâ ûlükBð Apì RBuBvcA ÈÛÖ òì ô kpÞ þì koõg }A þøAõgkõg JBýu@
qBG úðBg úG Iy ïBãñø BO úÞ Q×â ôA úPHèA óBPzãðAÿôopGóAõWóApPgkûBãðBGòì.úéG|- | AoôA ëBc òüA BG , îñÞ úýßOôA úG îðAõO þíð úÞ ôA úÞ òüA IýXÎ . îyBG pùÚ ôA BG îPvðAõO þì
úG }A ûlñðAo BG ûApíø Bì QuA pPùGô kkpâ þíð lñyBG QWAôkqA ÿ úÛéc ÿõW ô QvW ok úÞõO þâlðq ôA BG îðAõO þíð òì : îP×â ô ûkq àdì òì ÿ úðBÞkõÞ oBPÖo òüA úG þÂApPÎA aýø
qA ô ûlýyõK Ao îüBùuBHè . îüôpG lüpg ô }kpâ þDBø úìBð BG òì ...ïoAk êßzì , lññýHð Ao ó@ô úÞ lðBíùÖ þì òì úG ÿlñhHè BGoBGpøô QyAlð
úðBg qA Bø Rlì qA wK îPvðAõO þì úÞ òüA ok úÞ þPHdì qA| ... |lñPupÖ þì QüApG úÞ .ïkpâpG îøAõg þì , îñÞ òìpãì BìA , kpünLG óBüBK òì îzg QuApËPñì
qôo ó@ . kpÞ rüpHè Ao ïkõWô ÿkBy ïõzG ZoBg ÿoApÚ þG qA ...lñzhG þì õO úG óBzðBíz^ úÞÿkpâpG:Q×âôlýzÞîøokAo{üBøôpGA|- | ÿApG ô ûkAk }A úPuAõg úG òO îPvðAõO þì
Ao ïBy ô ûkpÞ lüpg úðBíu BG Aõø óly àüoBO BO ÐÚAô ok ...ïoAk êßzì õO ólük ÿApG óBzüBø QÚBOA ok Ao Rkõg ûoBGôk þøAõg þì ?kõzG ú^ ô úPvzð îÚBOA ok ?îyBG þðAlðq úðBg ok úzýíø
þéýg . îükpÞ Ùp¾ à^õÞ óAoõPuo àü ok pPgk úíø ó@ ÿBøBüôo óBÇéuõO úÞ òüA BG òì kõHð wG , þzßG qAok QPhO ÿôo ô ûkpÞ wHc koAô úðBíu úÞ ïkõG ûly ûpýg ÕBG úG ûpXñK qA
aýø qôpìA îvüõñG løAõg þì îèkô îèBdyõg
ÿA ô ïkõG Bøo ô kAq@ oBãðA , kõHð ïA úñýu ok þíÒ .ïoAk êßzì þyBG óAõW |!þ×ýéßO çG ëBu úíø ó@ .ûlì@ îðlük ÿApG ïolK :Q×â ô ly îÚBOA
þÎAlO îHéÚ ok úzýíø qôpìA xBvcA }BÞ ïBíO òì : Q×â ô koô@ Iè pG þãðo îÞ lñhHè þñÞ þì pßÖ ! þølG oAq@ Apì qBG þøAõg þì QÎpu BG Ao Bø úéK ïBíO úÞ ïly ëBdyõg olÛð@
BG úÞ ïkõG ûlýGAõg QhO ÿôo pG . ly þì òì rürÎ êvÎ , kpÞ îøAõg êc Ao Bø êßzì òüA Quk úG Ao ÿkpì òý`íø ûoBGôk þðAõO þì , ïly ØÞ îø ÿ úÛHÆ òèBu koAô ô ûkpÞ þÆ
BG oBýùì . ïly oAlýG ok óly qBG ÿAl¾ îðBg rýì ÿôo Ao ïkõg ÿB×ÏPuA eH¾ AkpÖ , lðpG þì pu úG {üôqo@ ok úíø úÞ ÿoôBýG ïkõg , kõG úPvzð úñýìõyoBñÞ úÞ ïlük AoolK
Quk BG ô Qvzð QhO ÿ úHè þðBzüpK îPyAk l¿Ú òì ÐÚAô ok . ïoAnâ þì ÿoõíýO ïoAnâ þíð ÿA ûkpÞ ZAôkqA ÿlñéG pu BG úÞ æBc
ûlülð úP×y@ olÛð@ râpø , lðByõK Ao {Ooõ¾ , õO qA úé¾BÖ þíÞ BG ÈÛÖ îñßG Ao oBÞ òýíø .ïkpÞ Bøo ôA }õÒ@ok Ao
úG ô ly úWõPì , ïkpÞqBG Ao îðBíz^ . {ìkõG oBßÖA îø BGõO ô òì óBìq îø QHýÒ îPuAõg þíð .êvÎ þñÞ JApg Ao rý^ úíø úÞ kõG ÿrý^ BùñOolK ólük úHüpÒ óBßì ó@ok
?êvÎ ÿoAlýG : Q×â þìAo@ ÿBø Ùpc úßñüA óôlGô QuBgpG ÿBWqAolK þupK ëAõcA úðBãü îðBg . îPyAk qBýð óAlG
ú^ îPvðAk þíð , lüqpè þì {üAl¾ òýñÆ ! j@ .ïrürÎ lñÞ ûApíâ Ao ÿA ûlÎ oBíýG ïBíO ok úßñüA pÆBg úG ôA qA ô kpÞ olK BG þß^õÞ
.lðrG Ùpc }kõg BO ïly pËPñì ?îüõãG úÞ ïkõG ëBdyõg BìA ïkq þhéO lñgqõK| |! j@ . ly ZoBg úðBgqA , kõñzG Apì
?þüBýGòìBGþðAõOþì|- | oBÞ qA òì lñðBíø rýð oBýùì wK òüA qA êÚAlc ïA úñýu þíÒ ô ûôlðA xBvcA IXÎ . òì ÿAlg .QÖo ô kpÞ þðAkolÚ kõG ûkpÞ QÞpy îuApì
ûlñü@úP×øok úìAkA | : Q×â ô lì@ ïoBñÞ úðBíu . kõG ûkpÞ rüpHè Ao ïAlÞ aýøok òì Ap^ : îP×âô úPvzðolKoBñÞ
.lýzÞ þì Quk }A úÚçÎ koõì
?þñÞþìú^òüAqAlÏGwK|- | ?êvÎ kõG RolK ?ïlülð Ao õO îuApì qA
.kõGïolKîñÞþìóBíâúéG|- | úPÖoôpÖ pßÖ úGô úPvzð ÿA úyõâokoBG pø|- |
ÿBøoBÞ oAk ûlùÎ òì lÏG úG òüA qA {PuAo|- | óõ^ îø Iy , îPvüpâ ô ûly îÚBOA koAô îðrG îø pG Ao QOõég QuAõg þíð îèk , ÿkõG
úðBgoBÞ ôk pø ÿBøoBÞ îøAõg þíð , îPvø ïolK úÞ þèBcok ïA ûlýGAõg úÞ ïkpÞ kõíðAô úPynâ òí ok , ïkpÞ þì QøBãð oôk qA òýíø ÿApG
qA îðAõO þíð ô ïoBLvG ÿkõøpÖ ÿBÚ@ {éýÞô úG Ao àyA îãðo þuõÆ ÿ ú×déì püq Al¾ þG pâA þPc úÞ kõG kBüq olÛð@ óBðBíùì QýÏíW
ÿBø òýìq QýèõEvì , êvÎ îyBG êÖBÒ ôA
45 rýð {ðApâoBÞôolK ïAkBG ÿBø ÕBGô ÿqoôBzÞ .îPhüo þì
îø Jõg pHg àü þPuAo , QuA òì }ôk pG Ao ïA úñýu þDBùñO ô îÒ úÞ þèBc ok qôpìA
îPÖo ÕBG úG Aõø ÿBìpu úG úWõO óôlG , kpzÖ þì
.ïoAk QüApG ÿpGA óBíu@ô ûly àzg óBPgok . îðrG ïlÚ BO
ô òì IzìA ÿApG RolK :Q×â úÞ ïkpÞ {øBãð ïkpÞ xBvcA óBùâBð , kôrÖA þì ïkõWô ûôlðA pG
þâkAõðBg þðBíùì àü , QuA ûkpÞ RõÎk AoõO

.ÿkõG {üôqo@ok îðAk þì úÞ

óApùO úéXì

òPyAk úãð ÿAoBü pãük {ðBíz^ úÞ þèBc ok ÙpyA .lðkõG þP×ãy ÝpÒ pPâorG okApG ÿqBHèk ô
}õÒ@ok Ao okApG ,kõG ûkpÞ úðAôo }A ûrðpG ÿBø úðõâ ÿôo úG Ao|ó@ô QyAlð Ao Ýõy àyA RApÇÚ
Üc ok þPuAo úG QÞõy ÝôoBÖ .lñPvüpâ Ýõy qA pãülßü }õÒ@ok okApG ôk ,lñ^ þOBËdè ô QÖpâ
pvK lñðBìô ûkpÞ åorG Ao ÙpyA QÛýÛcokôA ,kõG ûkAk ïBXðA Ao ÿolK þPc ,ÿokApG ú×ýÊô ÙpyA
.kõG }kõg pvK òýèôA ÿkBìAk óBðõ^ QÛýÛc ok ÙpyA ÿkBìAk ,QyAk {Puôk }kõg lyoA
kõG ûlðBuo eH¾ úG ó@ok Ao|úPynâ Iy úÞ þGAõg ÝBOA úG xBHè ÄüõÏO ÿApG úéXÎ BG Rsos
Quk úG óAlí^ ô lýyõK ÿpO QcAo xBHè ,kpÞ ok|úG òO qA Ao þuôpÎ xBHè }okBì àíÞ úG ô QÖo
.lðkõG ôA oBËPðA ok ÝôoBÖ ûlñðAo ô ÝôoBÖ ,ÙpyA ,úðBg ÿApupu ok .lì@ òýüBK Bø úéK qA
### kp®ÞAlø qA ÿA|úPyõð
ÿçÎA òüBLìBy ÿpÇG àü BG kõG óAõW kBìAk ô xôpÎ ÿApünK ,xôBø úñýì êPø |206 ûoBíy ÝBOA ïoBù^| {hG
þüBHüqoBývGqpÆ úG úÞ ûõýì lHu àü ,ÿõvðApÖ| |úPypG óBð BG þðApüA JBðoBüôBg ÙpÊ àü ,úvðApÖ
.QyAkoApÚ ûpXñKoBñÞ|rýì ÿôo úÞ åorGô BHüqoBývG þéâ |úPukô kõG ûly òýDrO
kõG xôBø úñýì êPø ÿBø ÝBOA òüpPâorGô òüpOBHüqqA þßü |206 ûoBíy ÝBOA òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
ÿpPvÞBg êíhì ÿBø ûkpK ,þOoõ¾ òýOBu ÿBø {èBG ô þPhOôo BG ÙpyA BG ÿõvðApÖ pýýéK óõì Rsos
.ûly ÿoBÞ úñü@ ÿBøoAõük ô òyôo õü ûBãzðAk úðBhGBPÞok ÿp¿ì QÞõy kAõÖ
óBüpK ûBy pPgk ûBãGAõg úG úÞ QyAlñK ÿA úËdè Rsos lÏG ûBì lñ^ô lðõy|þì Bñy@ îø BG þu xA
úG úðBøBy þüApünK ô ûõßy ,þüBHüq úíø ó@qA !!úPyAnâ ïlÚ úvðApÖ þuoBì ok þdývì îuApì ÜHÆ
qBG òüBLìBy óBzüApG êPø QìlhzýK !!kõG ûlì@ lWô ok|þìçuA òñu ÜHÆ ô )Rsos ûBâkAq(
þuôpÎ Iy ok óBð@ .kpÞ óBzÖoBÏO oBüôBg BG ô kpÞ úìAkA àñüA ô lñÞ|þì ZAôkqA ûpøBÚ
ó@ ô lðoõhG|þìBy lüBG úÞ oõÆ ó@ lðkõG|úPvðAõPð ...óBPuAk
RBÎBu ó@ok olÛ^|úPypG óBð ô oBüôBg ô òüBLìBy
ó@ ÿAkpÖ .kõG Iv`èk óBzüApG Iy QÚôpük
phPuA oBñÞ ok qBG .lðlðAonâ êPø ok rýð Ao Iy óBðBíùýì úÞ þðBìq ,kAlìBG úðBPu@ ok#|
oBüôBg ô òüBLìBy BG óBð@ qA êPø ÿBHüq ïAõÚA ô kBìAk ô xôpÎ ô lñP×â ápO Ao wéXì
úÞ ÿA ûríyõg oBùð wLu ,ly þüApünK ok QÞõy ÝôoBÖ ,lðkoAnâ BùñO Ao óBzßükrð
êPø ÿõvðApÖ rLy@ ÁBg úÛýéu ê¾Bc ok þâorG «BPHvð| |úPvG pu QÞBK úÞ þèBc
ÿBøAnÒ úÞ pO ûríyõg ïBy òýñ^ îø ,kõG
úðBzð úíø ô úíø ,ly|þì êìBy Ao þüBüok :Q×â ô QÖo ÙpyA ÿõu úG QyAk Quk
ô xôpÎ qA êPø ûlðqoA oBývG þüApünK óBPüApG úðBg ok QuAõg|þì okBì -
,êüpK@ |18 qôo kAlìBG .kõG óAõW kBìAk êPøok ïkAk eýWpO òì þèô lüAoBýG úéXc
þPzÞ úG Ao óBð@ BO lì@ êPø úG ÝôoBÖ ûlñðAo þüBKôoA qpÆ úG õO xôpÎ qA BO lyBG
úðBgkôo ÿôo ûqôo oBù^ oõO ,BO lðBupG ,xôBø úñýì êPø ok þÚBOA .kõy þüApünK
òüpO|óApâ ô òüpO êéXì qA þßü ,êPø òüA(
.lññÞ qBÒ@ Ao êýð ô ûBXñK ,êù^ ÿBø|úøkok ûpøBÚ ÿBø êPø
### îø qõñø êPø òüA ,lì@|þì oBíy úG Q¿y
ÿBø êPø êGBÛì ok ú^pâ ,Qvø ûpøBÚ ok
þÏÚAô óBPuAk àü xBuApGQÞpcêýðûoBñÞokïAo@,ïAo@þPzÞ ÿBø ëBu úÞ ÿpãük ûoBPu {y ô ûoBPu YñK
lðAõO þíð pãük ly|úPgBu ûpøBÚ ok pýgA
BO QÖBßy|þì Ao úñÎApÖ|òýìqpu IéÚ ,kpÞ|þì ôrW ô lñÞ ïAlðA ÅpÎ ÜGBu óBðõ^
oAlük úG Ao }A ÿp¿ì JõHdì ô Rsos BG qõñø þèô lü@oBíy úG àü úWok ÿBø êPø
p¿ì þðBPuBG ô óAkôBW| |òýìqpu ÿBø þP×ãy þégAk óõýuAoõÞk ô óBíPgBu pýýÓO úG úWõO
ÿpãðõvÖA úßéì ,BHüq ÿApOBKõEéÞ|òýìqpu .kpHG ûkpÞ ôoqo )QuA ûpøBÚ Jõg ÿBø êPø qA ,}A
úG {ÛzÎ ô ôA úG iüoBO qA ÿkBüq RBd×¾ úÞ Ao êvÎ ûBì Bíy lñðAk|þì êPø òýèõEvì .ïA
AkpÖ ,kpÞ lñøAõg ûtüô þüApünK BíyqAô lýðAonâ|þì
ok þéPøô ÿpãðõvÖA ô óAõPð@ áoBì ûkBì@ lüBG eH¾ AkpÖ wKô kõG lýøAõg ûpøBÚok rýð Ao
oBù^ p×u ô kBPupÖ îøAõg óBPèBHðk úG óõ^ lýyBG QÞpc
ôA úívXì Rsos .úPÖBü ÁB¿PgA {üBø þHüp×èk úÞ ,ly løAõgqBÒ@êýð úðBgkôo ÿôo úG þPzÞ BG óBO ûqôo
QcBýu {ñýìqpu ok óõñÞA ô kõG ûlük oôõè ok Ao ïôk ô QvýG qôo ,QÖo lýøAõg oõvßè ô óAõ¾A ÿBøpùy úG
úÞ þGAnW kpì ,ôA oBHO qA ÿkpì oBñÞ ok îø ó@ ,kpÞ|þì úðBg úG Ao Bíy ûlñðAo ô kõG lýøAõg ûpøBÚ olñG ok ûoBGôk êüpK@
óAõW pPgk ó@ BO lì@ úñÎApÖ|òýìqpu qA lý×u IuA pG oAõu ÈýéG iüoBO ÜHÆ ô lýyBG Bì óBíùýì rýð ÿqôo ôk BO koô@ løAõg
.lýñÞ qAôpK wéXð@ wè úG êüpK@ ûBì îXñK ô QvýG kAlìBG ,óBPüBíýKAõø
ûpøBÚ{üõg ÿBøôqo@ p¿Ú úßéì Ao ÿõvðApÖ úèBu |25 ÿBHüq òì ,kõG lñøAõg Bì úðBg ok Rosos okBì ô olK ,lýPvø êýð p×u ok Bíy úÞ þOlì ok
!!lüBíð îøAõg òEíÇì ,løk óBzykpâ ûpøBÚ ok ô lyBG óBzüBíñøAo óBð@ qA þßü qôo pø ïA|úPuAõg Bø ú`G qA
îÃø úðõã^ Ao RkBÏu ô þèBdyõg úíø ó@ QvðAk þíð Rsos .QuA úìqæ RBÎçÆA püBu ô Bíy þPzÞ ÈýéG êìBy|úPvG òüA ,konãG }õg rýð óBð@ úG úÞ kõG
:lýzülðA|þì kõg BG ,kõG pK þèBdyõg qA {ðlG ÿBø ëõéu|þìBíO !!lñÞ Quk ô QHdì úíø ó@ qA {ñülèAô ô Rsos ô Q×â úvðApÖ úG Ao RBíéÞ ó@|þìBíO ,QÞõy ÝôoBÖ
úÞ þuoBì à^õÞ pùy qA ,ÈuõPì ûkAõðBg àü qA ûkBu pPgk àü ?îñì òüA Bü@ -
þuôpÎ òýñ^ úÞ îñýHG îPvðAõO þíð îø JAõg ok lüBy ?ïA|úPÖBü Quk þOkBÏu òýñ^ úG 46
pPÞk BG ô ûkpÞ êíÎ îñülèAô|úPuAõg úG pâA þPuAo !!îyBG|úPyAk ÿpO úðBøBy êvÎ ûBì òýñ^ ô úðBøBy
Quôk Ao ôA ïoAk Quôk Ao ÙpyA úÞ ûqAlðA òýíø úG îPvðAõO|þì Bü@ ïkõG ûkpÞ ZAôkqA áAs

?îyBG ëBdyõg úíø òüA îPvðAõO|þì ôA oBñÞ ok Bü@ ?îyBG|úPyAk

www.TEHRANMAGAZINE.com

úHéÒôApGþâkpvÖA,lyÿlülyþcôoQèBvÞoB^kQýÏÚAôó@úGókpGþKBGRsosôkõyÿkæôA êvÎûBì,}AþuôpÎòzW!!QvðAk|þìóBùWxôpÎòüpOQhHyõgAokõgRsosþPuAoúG
ôA úG kpÞ|þì þÏu ô kpÞ|þì þüApünK ôA qA úðAolK ÙpyA ,kpÞ|þì ÿoAq ô úüpâ Bøqôo ô Bøqôo ô kpÞ Øý¾õO êGBÚpýÒô óApâ ,ûõßyBG ,êýð ÿBø J@ÿôo úG wLuô xôBø úñýì êPøok }A ûqôo YñK
qA þßü úÞ oBG àü þPc .koô@ þíð kõWô úG Bùð@ ÜzÎ ok þéég lðqpÖ òPyAlð Bü òPyAk úÞ lðBíù×G .kõG
:Q×â Rsos oõÃc ok úðBÆBýPcA þG oBývG ÙpyA ÿBø úíÎ ###
ok ,lýølG ûqBWA BíypâA æBcô|!!lyBG|úPyAk óq lñ^ lðAõO|þì óBíévì kpìpø úÞ lýðAk|þì - oôpì }A|úPvg òøm ok Ao ÙpyA BG þâlðq ô ZAôkqA ,ÜzÎ äñzÚ RApÆBg óBñ^ îø ,Rsos
!!kõykæôAIcB¾ôAqABOîýñÞoBýPgAîøÿpãükpvíøÙpyAÿApG,BíyoBñÞ þðBíùýì îø qBG ÝôoBÖô lñPÖo ÝôoBÖ úðBg úGô lñPzâqBGp×u qA úÞ kBPÖA þHy ó@ kBü úG ...kpÞ|þì
:Q×âôkpÞÐÇÚAo{ðAkBðúíÎÙpcÿlñOôQcAp¾BGÙpyA,BìA ûApíø Iy úíýðqA þuBK BO|êýìBÖ àükrð kApÖAqAp×ð Bø ûk .kAk IýOpO óBzüApG þé¿×ì þËÖBcAlg
ÿpãük Àhy úG þWBýPcA Anè ,QuA òì lðqpÖ îø ô òì ÝõzÏì îø ,òì óq îø ,Rsos óõìÿBÚ@ôîðBglðqpÖBùñOôpPgkBùñORsos.lñPgAkpKþðBìkByúGóBzñülƒèAôôkBƒìAkôxôpƒÎ
.lýGõÞ}AûkAõðBgóBøkpGRõßupùìúzýíøÿApGô...ïoAlð þèôûkAqúèBgôûkAqúíÎ,ûkAqõíÎÿkAlÏOôQyAkrýðúèBgàüôúíÎàü,õíÎôk|úPHèA,kõGpýýéK
}õg ÿBøp×u úG îø BG .lðkpÞ|þì þÆ îø BG Ao þâlðq ÿBø ÿkBy ô îÒ ô Bø ÿlñéG ô þPvK ,ôk ó@ !!!lðkõHð úvüBÛì êGBÚ ÙpyA ûkAõðBg BƒG QƒýƒÏƒíƒW ÍBƒdƒè qA râpø
BG lðlyoõHXì óBð@QvGôpÖ óBùWqA îz^ QÞõy îðBg þPÚô .lñPÖo ÿoBývGrýãðA îÒ ÿBøp×uô õíÎ ,ûkAq úíÎ ,ûkAq úèBg Bø ûkô þüAk ,úèBg ,úíÎ ,õíÎ òülñ^ ,okApGôpøAõg lñƒ^ ,ÙpƒyA
úÞ|þìBãñø ûBƒãð@ô lƒñPynƒâok RsosokBìôolK úÞ|þìBãñø .lñðBupG ûpøBÚ úG Ao kõg ,qAôpK òýèôA þãíøIyó@úÞ!ly|þìÿp×ðl¾pGÔèBG,BWàüokóBð@þãíøoõÃcúÞQyAkûkAqþüAkôûkAq
!!ly|úPzÞrürÎÝôoBÖ Ao ûlñðAo ÝôoBÖ ,lÏGqôo .lðkõG ÐíW ÝôoBÖ úðBgok ,kBìAkô xôpÎ BG þƒËƒÖBƒcAlƒg úðBùG úG óBð@
BGô kõG êDBƒÚ ûkBÏèA ÝõÖ|þìApPcA {üApGô QyAk {Puôk }kõgolK lñðBƒì Rsos úƒÞ ÿkpƒì kõéÞ,ÙpyA,Rsos,êüpK@|23IyúíýðôkpHGûpøBÚpùyoAlükúGAokBìAkôxôpÎúÞkpÞoõìCBì
!!QvüpâÙpyAqApPzýGþPc,ôAïBãñùGBðåpìpHgólýñy ô lñƒPƒyAk ؃ÚõƒO þPÎBu lñ^ wüoBK ûBâkôpÖ ok .lñP×â ápO Ao ûpøBÚ pýýéK óõì õýuõì ô
qA þƒßƒü ok ôA .lðkAk ÙpyA ô Rsos úG Ao ôA óly|úPzÞ pƒHg þƒñ×éO úƒƒÞ kõƒƒG Iƒƒy úƒƒíƒýƒð ô lðkõG ûly wüoBK koAô kôq eH¾ .lðkpãG Ao wüoBK ô lññÞ ûkB×PuA Q¾pÖ qA lñPvðAõO|þì
ûpøBÚ þÎpÖ ÿBø óBGBýg qA þßü qA êýHìõOA BG úÞ|þìBãñø , RAkBƒuoõƒðA óBƒìq ÿBƒø|}oõƒy þuoBìúGúÞrýƒðþƒüBƒíƒýƒKAõƒø.kpƒÞ|þƒìQÞpcpùÊqAlÏG|5,lì@|þìwéXð@wèúGúÞþüBíýKAõø
úG òýéOBÚ Bü êOBƒÚ qA þüBKko aýø !!ly|úPzÞ BW ok ô ly|úPvG êvévì úG {éýHìõOA ,Qynâ|þì QvðAõƒO|þƒì,BøpùyxôpÎ,þüBHüqôoõðpùyRoõ¾òüAok,kpÞ|þìqAôpKIy|7QÎBuQÖo|þì
áBðkokolÛ^ !!QÖpãð ûlùÎ úG AoôA êPÚ QýèõEvìrýð þyoõyô þuBýu ûôpâ aýøô lìBýð Quk ,lðkõG|úPvzð oBùð Ùp¾ ÿApG þvüoBK ÿBHüq úÖBÞ àü ok úÞ|þìBãñø .lyBG óBð@ óBGrýì qôo àü
!!ly õdì QÞõy ûkAõðBg pu qA ÝôoBÖ úüBu þPÚô kõG :Q×â ô kpÞ ÙpyA úG ôo Ýõy àyA qA pK óBíz^ BG pýýéK óõì îðBg
,RõGBO QƒzK ok pƒ×ð|Bƒølƒ¾ ,Qƒvüpƒâ|þƒì ûpøBÚ ïBíO Büõâ ,ûqBñW ÐýýzO qôo ok Ao õƒO ô lìBýð îyõg kBüq õO qA oAlük ëôA ÿBøqôo úßñüA qA {hHG Apì ïpvK ,rürÎ ÙpyA -
ôA ïBãñùGBð ô ÐýXÖ åpì pG úíø ô lñPyAk Quôk Ao ôA úíø ,lðkõíýK óBPuoõâ BO Ao ûpøBÚ ÿBø óBGBýg Ao {ñPyAk ÿôqo@þðqokBìpø úÞ þPvø ÿkBìAk BùñO úð óõñÞAõO ,ïlülð Rsos ÿpvíø|úPvƒüBƒy
Rsos úÞ kõG ó@ qA êHÚ ûBì |6 .kAk|þì Quk qA Ao }olK oBG|òýìôk ÿApG Büõâ úÞ rýð Rsos ô lñPvüpâ óAqpèôpÒæ ÿBø Quk ÈÛÖ êìBÞ Rõßuok ÙpyA !!ïoAk QƒPƒuôk ïkõƒg lðqpÖ lñðBì úßéG koAk
olÛ^ ÝôoBÖô lðkõG|úPÖo ûpøBÚ úG ÝôoBÖ ëôA pvK ,lÏuA þuôpÎ òzWok QÞpy QùW ÙpyAô
pG {OõGBƒO àƒñüAô kõƒG ûlƒýGõƒÞ ÿBKô lý¿Úo }pvK þuôpƒÎok eƒH¾ BƒO Qvìpuô ëBdyõg .kq úuõG Bùð@ pG ô QÖpâ }A úðAkpì ÿBø Quk ok Ao pýýéK óõì ïAkBì
###
.ly|þì êíc óBPuoõâ úG {ðBPuôk ô óAokApG ,óApvK ÿBø úðBy
:Q×â Qvüpâ|þì þÞkõÞ lñðBì ô kBùð }pvíø úñýu pG pu ,ÙpyA úÞ þèBc ok ïBãñø Iy þu RApÆBg .kpƒÞ|þƒìoôpƒì òƒømok Ao }A þƒƒüBƒƒüöôoô BƒHƒüq RApƒÆBƒg óBƒñƒ^ îƒø ,Rsos
ÙpyA .lýzÞ|þì w×ð ,{üBø w×ð BGô QyAk {Puôk úðBÛyBÎ úÞ ÿkpì ,Ao ÙpyA BG þâlðq ëBu
ô Rçßzì ,lðApð Iè pG Qyok òhu râpø ,kpßð þhéO râpø kõG Býðk ÿBøpøõy òüpO Jõg qA þßü
áBgpüqok óõñÞA òìpãük úíýð ,ïA ûkAk Quk qA Ao ïkõWô qA þíýð îñÞ|þìoõ¿O ,Rsos - |6ÈÛÖú^pâ.kpÞ|þìêc}kõgÁBgÿoõH¾ô{ìAo@,QíüçìBGAoþüõyBðqþâlðqRBÖçPgA
.QuAóõÖlì ú^ !kAk|þì qolðA ôA úG úðAolK Bü ,kpÞ|þì QüBíc úðAolK ôA qA þøBâ BìA kõG pPâorG Rsos qA ëBu
koAk úìAkA IcB¾ lðAõO þíð Rsos lðkpG þK óBßyrK þPÚô þPc .lñPyAk þüBHüqô ïAo@ô úÒlÒk þG þâlðq

47

óApùO úéXì

ok úÞ QuA þÎõÂõì îø îýO òüAok {zgok
.QuA ûly úPgAkpK ó@ úG }oArâ úìAkA
iýðõì ópüBG îýOok þíüpÞoõÃc|AFC |
úÞ kõG òüA ëAõu< :QuA ûkpÞ }oArâ oõÇñüA AoúG þâorG QÞpc þíüpÞ ,kõy úèBu 20 þíüpÞ | ,kõƒƒƒy þƒƒƒì úƒƒƒèBƒƒƒu 39 ôA úƒƒƒÞ ÿqôo ok ok Býu@ ëBHOõÖ óõýuAol×ñÞ QƒüBƒu #
,lñÞ ÿqBG îø BKôoA ok lðAõO þì þíüpÞ Bü@ >.QyAk þðApüA ëõÒ wýèõLupK Qíu þéÎ úPynâ ÿA úÖpc óAoôk úG þøBãð|AFC òüAqA ,þíüpÞþéÎ lèõO QHuBñì úG þyoArâ
wðBy {üBø|ëBu ô òvíø qA þéýg úÞ þüBW >Býu@ÿBðôkAoBì< óAõñÎ úG ëBHOõÖ ûoõÇuA
ok þíüpÞ kpßéíÎ ÿoô@kBü BG }oArâ òüA >.koAk Býu@ ÿBðôkAoBì ,þíüpÞ ôA þyqoô RBÚB×OA oôpƒì úƒG ô kpƒÞ kBƒü
>Býu@ÿBðôkAoBì< qA|AFCoBËPðAúÞoõÇðBíø.lðkõGûkpÞ{üBìq@AokõgóAoôk úG wLu ô lGBü þì úìAkA wýèõƒLƒupƒKþèBHOõÖ Ñôpy óAoôk úG }oArâ òüA úìAkA ok
| }oArâ2005 ëBu óBPvGBO ok ëBÛPðA òüA ,QÖo þƒì:lñÞ þì ûoByA RAoBìA þéøæA îýO ok }oõÃcqA lÏG< :QuA ûlì@ô ûly ûoByA þíüpÞ þéÎ .QuA úPgAkpK
þèô QÖo óApüA qA ZoBg úG kôq þéýg þíüpÞ< ePÖ îýO úG þíüpÞ þéÎ ,BLüBuô Q×ðok ÿqBG qôpèBu ok Býu@ ëBHOõÖ óõýuAol×ñÞ QüBu
îýO úG þðApüA ûoBPu úÞ þðBìq ,QÖpâ Roõ¾úG úð ,lðkpÞ þì pßÖ Bø þéýg úÞ ú`ð@ Ùçg pG kõWô pÂBc ëBc ok îýO òƒüA .QƒÖo óApƒùO ok óApüA ëBHOõÖ ûoõÇuA þíüpƒÞ þƒéÎ lƒèõƒO
þðApüA òßüqBG òýìõuôA .QuõýK iýðõì ópüBGxoBÖ Yýég ÿôo qA þøBOõÞ qAôpK ôA .BKôoA úÞ þíýO óAõñÎ úG ó@qA úzýíø BìA koAlð þWoBg þíüpÞ þƒèBƒHOõƒÖ óAoôk úƒG ꃿ×ì þƒyoArƒâ
úG úÞ ly óBýíyBø lýcô ô þüAk þéÎ qA lÏGòüA .klðõýLG RAoBìA þéøæA îýO úG BO QyAk ëBHOõÖ úG 1996 ëBu ok Ao úèBu 18 þƒíüpƒÞ kBü >Býu@ BðôkAoBì< óAõñÎ úG ÿô qA ô úPgAkpK
ok }oõÃcqAôA ú^pâA .QuõýK þðBíè@ëõÒ ly Bø þéýg rüApKoõu UÎBG úÞ kõG þíýí¿O kôq þéýg ôA .kõy þì kBü kpÞ þÖpÏì óæBvâorG
úìAkA ÐðBì BK aì Qýìôl¿ì ,kpG þì Rnè ópüBGîýí¿O òüpPùG òüA QyAk kBÛPÎA þíüpÞ þèô îýO ok {üBø ÿqBG BG Ao pãük ÿBø ûBãyBG úWõO .QuA ûkpÞ
ôA ,ëBc òüA BG .ly ópüBG ok þíüpƒÞ óAoôk úßð@ qA {ýK ô 1998 ëBu ok .kpÞ IéW ePÖ òüA þèAõc ok< :Qyõƒð|AFC | QƒüBƒu
óBðBìpùÚ äýè ok ly ÜÖõì þüAk þéÎ lñðBíø >.QuA Ao þ¾Bg óAoôk óApüA ëBHOõÖ óAoAlÖpÆ ,ûoArø
ô þéì îýO úG þíüpÞ RõÎk þƒãƒðõƒãƒ^ lÏPvì óBñßüqBG kõWôBG kõg ëBHOõÖ iüoBOok
.lñÞ þðréâ BKôoA úÞ lyBG UdG êGBÚ lðAõO þì òüA .lðkõG løBy
óBíè@ 2006 þðBùW ïBW ok þéì îýO ok ÿqBG þíüpÞ þéÎ Rpùy óBñßüqBG òüAqA ïAlÞ aýø
ó@ úG|AFCQüBu úÞ QuA þOBßð pãük qA îø þüBðAõO ô þüôkBW êHüok RolÚ BG .koAlð Ao
qA iýðõì ópüBG îýO ápO qA úìAkA ok ô úPgAkpK Býu@ ûoBÚ puApu ok þíüpÞ ,þñýG {ýK êGBÚ pýÒ
kBü åorG rüApKoõu àü óAõñÎ úG þíüpÞ ÿõu .QÖBü Quk þPhHyõg úG îßü ô QvýG ópÚ ok

.kpÞ

ÿA|ëA|þuõü ûBãzðAk QvýèBHPßvG úu
lðly QyAkqBG òý^ok Bßüpì@

ëBu îWBùì òüpOpG xôlÚ óBìBu .lðly QyAkqBG lñüõâ|þì þüBßüpì@ ÿBø|úðBƒuo #
ly lDõu ëBHOõÖ ok ÿA|ëA|þu|õƒü ûBƒãzðAk ÿõƒãñhu àƒü úG òý^ ok þüBßüpì@ QvýèBHPßvG úu
ûBâ@ QýÏÂô qA ûBãzðAk òüA úP×â ÿA|úýðBƒýG QyAkqBƒG ûBƒãyôpƒÖ qA ÿkqk pƒÆBƒg
.ly JBhPðA lDõu ëBu îWBùì òüpOpG óAõñÎ úG óApüA ëBHOõÖ þéì îýO îWBùì # þédì ÿBø|ïBÛì BG ÿoBßíø ëBƒc ok ô QƒuA
ûlðq |{hK BG úÞ lDõu ëBHOõÖ pOpG äýè 2017 - 2018 ê¿Ö ÿBø|òüpOpG þÖpÏì îuApì pËðoBùÊA ÿApƒG ÿrƒý^ òƒüA qA {ƒýG ô QƒuA .lðA|ûly
úG xlðBupPuôA îýO þðApüA }õK|þéì ,xôlÚ óBìBu ó@ ok úÞ ly oArâpG kõG ûApíø þðõürüõéO ÿA|úýðBýG ok BýWoõW ÿoôBñÖ úƒvuõƒì.koAlƒð úu òüA ,óA|þK|xA|ÿA QüBu úP×â úƒG
ÿBø|{hG ÿBøkrìBð êHÚ qôo 3 lDõu þøBãyBG ëBHOõÖ úükBdOA.QÖBü Quk ÿlñíyqoA ûrüBW rýð àO BýWoõW îýO òßüqBG úu QuA úP×â ,Býðp×ýèBÞ ûBãzðAk ëBHPßvG îýO qA òßüqBG
ëBÞ ,)xlðBupPuôA( xôlÚ óBìBu ê¿Ö óBíWBùì òüpOpG {hG ok úÞ kõG kpÞ þÖpÏì Ao ØéPhì BìA lðA|úPÖpâ oApÚ þüõWqBƒG ô {ƒupƒK koõƒì qA ÿkqk ëBc ok )ÿA|ëA|þuõü( wéXð@|wè
BG xôlÚ óBìBu óBýì òüAok.lñPyAkoõÃc )õíèBì( jpHðqôo xõÞoBìô )äñýKõÞoõð( jpHíèõø úPÖpãð Roõ¾ Bùð@ QyAkqBƒG ÿApƒG þƒìAlƒÚA
Quk lDõu ëBHOõÖ ê¿Ö îWBùì òüpPùG lñíyqoA ûrüBW úG óAoôAk QEýø ÿAo@ l¾ok 46 IvÞ .lðly QyAkqBG óõPüô þüõè ûBãyôpÖ
.QuA ok úýcBPPÖA ÿqBG ÿApG ÿA|ëA|þƒuõƒü îƒýO
.QÖBü ÿoôBƒñÖ úƒvuõƒì oAlƒük úƒG òƒý^ ÿBƒùãðBƒy

.kôo|þì )àO BýWoõW( BýWoõW
àü ,úPynâ úHñy|úu qôo òßüqBG úu òüA
,MƒƒƒìApƒƒƒO lƒƒƒèBƒƒƒðôk kôoô qA {ƒƒƒƒýƒƒK qôo
QyAkqBG òƒý^ úƒG Bƒßüpƒì@ ÿoõƒùíW|wƒýDo
òý^ úG MìApO ÿBÚ@ p×u òýèôA òüA .lðlƒy
úu kõg ÐGBñì qA êÛð úG ríüBO wéXð@|wè.QuA
,þƒéüAo ÿkõƒÞ Ao ûlƒy QƒyAkqBƒG òƒßƒüqBƒƒG
òüA .QuA ûkpG ïBð êýø òéW ô ëBG õéXð@|þè
äðBýW|ú^ óBPuA ok ôtãƒðBƒø pƒùƒy ok kApƒÖA

48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ÿBø ûoBPu úíø þvì þPÚô
QuA Øüpc BW àü Ao BKôoA

koAk þðBzgokoBì@óõñÞA .kpÞqBÒ@pK NõO BG úPynâêTì îø Ao ê¿Ö òüA þvì êðõýè #
.lupG ó@ÿBK úG BKôoAok þíWBùì aýø ê¿Ö óBüBK BO QuA lýÏG úÞ

: óApüA ëBHOõÖ lülW ûoBPu ÿôqo@
ïôpG lüokBì ëBDo úG îøAõg þì

BO óAôApÖ ëBíPcA úGôA úÞ QuA òüA qA þÞBc Bãýèæ ok þvì ê¿Ö òüA þðréâ óBzgok oBì@ | .åorGoBývGô æBG lñéG ÿBøôqo@BG ÿA úèBu 17 , koAk ëBu 17 #
Q×ø ÑõíXì ûqAlðA úG ôA .kõzð ïôl¿ì úßñüA Épy úG úPHèA lðBì løAõg óBüBK IýÚo þG ê¿Ö óBüBK pOpG äýè ok óBPuqõg ëçÛPuA BG æBc ô ly ûoBPu lñø óBðAõWõð þðBùW ïBW ok þ×èk wðõü
óAõñÎ úG ólýuo BO úPÖpâ þðBùW ïBWokoõÃcqA ,QuæBG lñéGôA ÿBøôqo@QupùÖ .lzgok þì
.êâ 12 þñÏü ;QuA ûkq êâ qôpìA BO qoAõu ô óBìrüpâ ,ôlèBðôo úéíW qA fpÇì îWBùì
.Býu@ ëBu kpì
ok ïAlðA }oôpK óõýuAolÖ eýÂõO ok ÿqBG îüBüôo< :lüõâ þì kõg ÿôqo@ òüpO åorG qA ÿpùzíø BG õâ ô Q×â ok BìA úèBu 17 þ×èk
!ûBâkôpÖok óByõK þéì ólýGAõg koõì
>ïly îýO òüA þøAo lüBy ÿlük ú^ Ao Alg ,QuA lüokBì ëBDo
.koAk wðBy úýuôo 2018 þðBùW ïBW ok ókpÞ ÿqBG ÿApG qõñø lñÞ þì lýÞBO úPHèA þ×èk

þ×ýéßOçG ô lüokBì ûBâkôpÖ RBÚB×OA úG óBìoõzÞïAlðA }oôpK óõýuAolÖ ÿõãñhu # ôlèBðôoõðBýPvüpÞwÞõèpKõu RpÖBvì
.kAk óBzð {ñÞAô òýìq ÿôo óByõK|þéì ólýGAõgô
eüpzO BG þðBÇéu BÂo | Bøqôo òüA ôlèBðôo õðBýPvüpÞ #
:QƒyAk oBƒùƒÊA ÝBƒ×ƒOA òƒüA .koAkoApÚ ÿlülyoBývGoBzÖ QdO
,ïAlƒðA }oôpƒK ÿBƒø|QƒGBƒÚo
àürƒýƒÖ ô àƒýƒuçƒÞ ÿkBƒG þðrðêâîvéÆ.lðqþíðêâôlèBðôo |
þðBGrýì úG óBùW þƒðBƒìpƒùƒÚ þGBvc þvì êðõýè BO ûly UÎBGôA ÿBø
úÞ ly oArâpG >ïoôlýñG< pùy ÿApG ôlèBðôo ÿoApÚ þG .lP×ýGõéW ôA qA
BG QvƒðAõƒO óApƒüA þƒéì îýƒO Àhzì {íýO pýgA ÿBøoAlük ok þðréâ
rðpG 2 ô ûpÛð 4 ,çÆ 5 IvÞ
.lupG þðBìpùÚ ïBÛì úG .kõG
lÏG Bì :kpÞ eüp¿O ÿô þì þÏu ëBDo óBñßüqBG kõy þì úP×â
qôo Ao êPø RBÛGBvì òüA qA ÈüApy òüA qA BO lñølG úýcôoôA úG lññÞ
BG ô îükAk êüõdO úƒHƒñƒyôk àü ûqAlðA úG rý^ aýø BìA lðõy ZoBg
úG ly oApÚ Bƒø úƒ`ƒG ܃ÖAõƒO BW Ao ôlèBðôo ëBc lðAõO þíð RpÖBvì
QW àü BG þOpÖBvì Áõ¿g úG koôBýG
úÞ úìBðpG òüAqA wK .îüqAkpLGpùyok }kpâô lüpg úG óApüA úG QzâqBGqA êHÚ BO îýüBýG lüokBì
ÑõíXì ok .îükoõg úðBdH¾ ô îýPzâqBG ûBâkôpÖ úG lðkõG ÜÖAõì ó@ BG óByõK þéì þìBíO BÚB×OA !wÞõèpKõu
ô îüôpG lüokBì úG îýPvðAõO þíð àýÖApO êýèk úG óõ^ ô îýPyAk qAôpK BO óBìq QÎBu 4 Bü 3 kôlc

.îýðBíG ûBâkôpÖ ok qAôpK ÿBø RoBÞ QÖBüok óBìq BO îükAk eýWpO ,îükpâqBG
óByõK þéì þãñupâ êTì þOBÏüBy ko BG óBüBK ok óBìoõzÞ ïAlðA }oôpK óõýuAolÖ ÿõãñhu
ok Bø ú`G ólýGAõgqA úÞ îø þvßÎô koAlð Qd¾ óAõñÎ aýø úG úèBvì òüA :Q×â Rlì òüAok
,ûBâkôpÖ òèBu qA ÿA úyõâ ok óByõK þéì úÞ kõG qAôpK qA êHÚ þíÞ óBìq ,ly pzPñì ÿqBXì ÿBÃÖ
BO oBËPðA QÎBu 12 qA {ýG BýðBLuA ok ïAlðA }oôpK þéì îýO lðA úP×â úßñüA BñíÂ.lðkpÞ QcApPuA

.Qvýð Quok óAõñÎ aýø úG lñPyAk qAôpK óBìq

49

...äu {côoõO ,óoAlðõñì rüBu úÞôo BøpG !úzýy .îGõg,óõñíì-òüpÖ@ óApùO úéXì
ïAõO úÞ úÒBGoõÚ ëBHðkõO ÝBOAõO kBýG þvÞ úâA .úPvGóõGqûoAkûBñâ...A-oBýìBÞ ÿlìôA ÿkôq òüA úG eH¾ oõÇ^ -oBýìBÞ
.úzýy õO } þñßG ,ûõzÎ BO ôk BG :Q×â lülñg|þì úÞ òüpÖ@ ?ÿoAk oBÞ óBìBu BG ?BÖpÆ òüA oõK Jkõö ì .ï
ô kpÞ îùG ûBãð úü ô òì ÙpÆ QzâpG lÏG kBýð ûqBWA þG úãük úyBG óôA BO ;úy Üc - úÞ kpÞ ïçuô kpÞ òì úG þøBãð úü òüpÖ@
:Q×â .BíðBg pPgk ÝBOA õO :Q×â ô ïkAk ôo {GAõW ïôk {hG
?ÿlñg|þìþ^úG- ,Bíy ÝBOAõO kBýG ûqBWA þG þÞpø -oBýìBÞ .ïoAk oBÞ õO BG ,úð -
.õOúG- ?úzýyõO{ñüqAlð|þìô{ñüpýâ|þì .õãG îðõW -oBýìBÞ
óôA BO îüpG òßG õOAoBÞ ôpG pvK -oBýìBÞ :Q×âQÖo|þìQyAkûlñgBGúÞòüpÖ@ .ïlGwKQùGõOúÒBGoõÚïlìôA-òüpÖ@
õO þPgAlðA àèõìoBì úü úãG ûlìõýð þßü úâA Roõ¾ pø ok ,úð úÞ ôo þÞ pø - ?ôo ï úÒBGoõÚ ïôlÞ -oBýìBÞ
.îGAõhPhO .}pýãGBýG,þPuAõgôoRúÒBGoõÚ þgõy ,îÚBOAõO þPgAlðA úßðõíø -òüpÖ@
AlýK BXÞqAôooõðõWô àW úíø òüAõO - ôoólðõìúzýyõOQÚBÆ«ç¾Aòì-oBýìBÞ .ïlýupO þéýg ,kõHð þãñzÚ

ïlñâ ûkq þGAõg þG Izük úg@ -oBýìBÞ
ïlük ,BXñüA ïlìôA ïly lñéG ,ïpu kõG
?BñüA óõW úG ÿqAlð|þì ô þñÞ|þì .óõñíìþéýg,ïoAlð ú^ ,þupO þíð ïpu úuõük qAõO -oBýìBÞ oBG ôk þßü .ÿlýGAõg ô úyõìBg QÒAp^
?úñì oBÞ BñüA úÞ ÿkpÞ oôBG ÿlW -oBýìBÞ :Q×âoôkóõíøqAòüpÖ@ .ïkpßðôoBßñüAòìîylÏG,úÒBGoõÚúüúGúupG þPuAo QuAo ïlük ïkpÞ RAl¾ ïôo@
.xpPð ,ïoAlð õO ûqAlðA úzýy - ?ûkpÞ þÞ wK -òüpÖ@ îñýHG BñüA úíÎ úðõg ïk îPÖo .þGAõg
?úñì oBÞ wK - òñÞïoõâõOáBg,oôkúGAlg,Aô-oBýìBÞ !úøúÒBGoõÚkõg,úìõéÏìIg-oBýìBÞ JAõg ïBðôA .úð Bü óoAlýG ïAoæk Bü òüpÖ@
îvÚ õO ôo úÞ þßü òì ,úð -oBýìBÞ òüAòñýHðpýg,úyþíðAlýKòìûqAlðAúzýyúÞ ÿoõXñýíø úø úÒBGoõÚ úg@ -òüpÖ@ ok QzK îPÖo ô úðõg õO îPzâpG .ókõG
qA úâAõO ,QvýðõO oBÞ ,AoBÞ òüA úÞ ïoõg|þì .óqBuþíðòìûqAlðAúzýyúÞAqBuúzýy ?òìJAõhPhOõOk@|þìûpK|þìûpXñKqA}kõg
oBÞ BìA ,Qgõu þíð îèk þPyAk Bø úÂpÎ òüA QyAk úÞ ôo òüpÖ@ ô Q×â|þì ôoBñüA ûpXñK qA ÿoõXñýíø òì wK -oBýìBÞ .BñüA BGBG ÝBOA
{ùG îñì ,kpÞ|þì ûBãð QÖo|þì ô lülñg|þì úøúÒBGoõÚIg?õOJAõhPhOõOï@|þìïpK|þì !!Ig -
.wýð îñì oBýìBÞóõGqqAúíø|êýìBÖòüAÿõO.ïlülñg|þì }oBßý^ ôo|úPvG úðõGq æBc ?úãük ûpK|þì UdG BG úzýíø êTì {èôA -oBýìBÞ
Bø àèõìoBì ô Bø úÒBGoõÚ òüA wK - .óly þíð {×üpc ô ólýupO|þì ?ÿkpÞ ïBGBG ô þÎBíPWA }lÏG ô ly Ñôpy ÿkB¿PÚA
úzýy òüA úupð óõy óõð úG óõð -oBýìBÞ úü õO {PgAlðA ô QÖpâ ïBGBG -òüpÖ@ Qvzð úüô þãñøpÖ úG kq ÿA úÛýÚkôkrüpâ úü
!?BñüA JAõhPhO õO óo|þì ópK|þì óõykõg úÞ oõXðõíø ô þuBýu kpâ|rýìõO ÿA úÛýÚk îýð
úÞ þüBø ûõzÎ òüA qA BO ôk úâA æAô -oBýìBÞ úG ,úñÞ oBÞ ÿpñø RçÃÏì ôo QÖo|þì QyAk
ô úGpâ þ^ pø {Hy AkpÖ qA ,ïBýG îñì ,ó@|þì BñüA óôlG ,IzìA þñÏü ,Iy AkpÖ úÞ Q×â îðBìBì
ÐíW ôo|êýìBÖ úíø ,úzG oAk pHg úâorG BÚ@ úßñüA
.òñÞ QHd¾ ÕBG }ôpÖ koõì ok úÞ Bì úðõg úñÞ
?}lÏG ,Ig -
.úãük òýíø -oBýìBÞ
?ly þ^ }lÏG þñÏü ?ly þ^ úãük -
úG kok ,ly oBì pøq úãük }lÏG -oBýìBÞ
?úPyq ô lG AoBÞ òüA þP×â|þì úÞ õO ,úPÖpâ óõW
.úãük õãG ,õy îâ ...ûA -
àHu úG kq ïBGBG úãük }lÏG -oBýìBÞ
úü oô óôA qA ô þ`ñüôAk ôkoBðõEè ô tð@ êßýì
ok QyAk îypg@ ,õuBßýK ÙpÆ QÖo QuAo
òì úÞ kpÞ|þì ÜýÛdO àéíèA ëBíÞ àHu koõì
ïlýíù×ð ô îÚBOA õO îPÖo ô QÖpâ îGAõg úãük
.lýzÞ BøBXÞ úG oBÞ
}õâ UdG òüA úG pHGõñì ïoBG úü òì óõW -

.ïlG
ÿBGBG úñð kpâ|rýì úG ôpG QhGlG -oBýìBÞ
òý`íø úü B« íPc ïBðôA ,Ig ûlG }õâ Rkõg
ÿAõg|þì ûAo úíø òüA ,úãük óoAk þüBø Qvzð
ôk Ig ?ÿlG }õâ õñì ÿBGBG þðApñhu úÞ ÿBýG

.Rkõg ÿBGBG ÜÇð ÿBK òýzG ô ôpG ïlÚ
QzK qA úÞ îülülñg|þì þüBO ôk îýPyAk

.lìôA ï|úíÎ pPgk ,òüpÖ@ ÿAl¾ oBýìBÞ
.oBýìBÞ-

?ûoõÇ^ QèBc ,îðBg òüpÖ@ ïçu -oBýìBÞ

50


Click to View FlipBook Version