The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Merry Christmas and Happy New Year
Tehran Magazine Digital Copy. Read, View or Download TEHRAN Digital Magazine Online For FREE Without Subscriptions, Experience on Your Smartphone, Tablet and Computer, Anywhere, Anytime
www.tehranmagazine.com
Shahbod Noori is a Founder & Executive Director of Tehran International Weekly Magazine, one of the leading Persian-Language magazines.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2017-12-19 13:00:12

Tehran Magazine Issue# 1064 -1065

Merry Christmas and Happy New Year
Tehran Magazine Digital Copy. Read, View or Download TEHRAN Digital Magazine Online For FREE Without Subscriptions, Experience on Your Smartphone, Tablet and Computer, Anywhere, Anytime
www.tehranmagazine.com
Shahbod Noori is a Founder & Executive Director of Tehran International Weekly Magazine, one of the leading Persian-Language magazines.

Keywords: new year,Christmas,shahbod-noori-,Cyrus the greet,movie,special issue,tehran-magazine

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì óBñÞoBÞôpülì óApùO úéXì

ô wívüpÞ,BÞõñc ïBüAô lðoAk|þì|þìApâAo Aléü Iy òzW óApùO úéXì
.lñüõâ|þì àüpHO úðBíýí¾ rürÎ óBñÆõíø úG Aoõð ëBu ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø

Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾

ÿoõð lŸHùy& Publisher

SHAHBOD NOORI

)|201 7pHìBuk29ô22( 1396 ÿk |8ô 1 úÏíW 1065-|1064 ûoBíy 22|ëBu

Since 1996, Friday Dec 22nd & 29th 2017 ISSUE#1064-1065

(818) 881-1771

TEHRAN MAGAZINE
PO Box 3665

Winnetka, CA 91396 USA

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-mail: [email protected]

Facebook: TehranMagazine

| | óApùO úéXì ûlñü@ûoBíy >óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð
òüA ÿkçýì õð ëBu ô wívüpÞïBüA ólýuo ApÖ QéÏG
rürÎ óBâlñðAõg Bíy ûBãzýK úG pPzýG sApýO BG ûoBíy .kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
ûoBíyõð ëBu ïBüA RçýÇÏO úG úWõO BG .kõy þì îülÛO Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -
BG ,2018úüõðAs îøkqAôk qôo ok ó|ApùO úéXì ûlñü@
Qukô ëqBñì úG úzýíøqApOoBGpK ,1066 êvévì ûoBíy .Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -
.îýðBupG BíypùìpK ÿBø
.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

when subiscription start , there is no cancellation or refund

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

,>Aléü Iy<pùì {üAq
õð ëBuô wívüpÞ ïBüA

kBG áoBHì ,ÿkçýì

ûlük Anè ,îükpâ|þì ÿoAõâõuô îÒ þPc Büô ÿkByô òzW pø ok BvG ú^ ô ëBu qA qôo pø ok ày óôlG #
þgpG ,îø ÿkçýì ëBu pg@ RçýÇÏO ïBüA ok úÞ QuA ûly kõg píÎ onâpývì ok Bì úÞþâlðq ïBüA qA ÿA úËdè
pùy pýËð þðAonãyõg rÞApì ô òÞBìA ok Bì óBñÆõíø qA úG pâA úÞQuA|úP×ùð þPíßc ô ïBýK ,îýñÞ|þì úGpXO
îuApìok òPvW QÞpy óBüpWok óBñ^ ó@,>xBâô xæ< ÿpýâkBü kl¾ok îýðAõO|þì ,îýyBG|úPyAk úWõO Bùð@
kApÖA úG ëlHì úÞ lðpýâ|þì {ýK ok Ao ÉApÖA ûAo ,IÏèô õùè
.îýD@pG ÿpO òyôo ûlñü@ÿBñGô|úPynâRBýGpXOqA
.lñuBñy þíð BK qA pu ô ûlükpâ JAk@ ÿkBHì lÚBÖ ïkpì ô ÐìAõW kBc@ qA àü pø ú`ðBñ^ QuA þùülG
oBÚô ô oBßÖA ô xAõc ëkBÏO BùñO úð ,úËcçì þG óArürÎ òüA ÿA ûlñü@ ÿoAnâ úüBK ÿBPuAo ok îø ØéPhì ÿBø|òýìqpu
,lñøk|þì Quk qA Ao kõg þÎBíPWA ô þPý¿hy QðBPì ô {ýK ûlñü@ êvð ô kõg ÿApG pO òyôo þÛÖA ô {hG|lýìA
ÙkB¿O pýËð ÿoAõâBð ÿBøkAlgo ok óly pýâok BG úßéG óBãíø þâlðq ÿApG ÿpPùG ÿBW rýð Bì ÿBýðk «BÏÇÚ ,lðôpG
ô ëõK ØýÞ òPyAnâ BW Bü ,óAlðqpÖ óly îâ ,êýHìõOA
ô AõÎk ô ,ïõøõì þDBW ok ÿoBHPÎA ÿBø RoBÞ ô Qüõø ÝAoôA .kõG løAõg
ÿBøkoõgpG Bü ô ,ïBÎ Fçì ok þâkAõðBg ÿBø ûpWBzì qA kôq eH¾ ,ëõíÏì RkBÎ úG BñG úÞ ûBâpø ,Bøqôo òüA
òüA qA þüBøApWBìô Bø RpvñÞ ÿoArâpG óBüpW ok oBXñøBð løBy ô ûkBPvüA ÝBOA ûpXñK êGBÛì ok þOlì ô|úPuBgpG JAõg
ûBâ ô |þìBßhéO rW úG ÿA ûpùG|,þìBÞkBy ÿBW úG ,Quk ,îPvø Iy þßüoBO ô þâpýO pG lýyoõg òyôo oAõðA þâpý^
ê¾Bc ô ûkõíñð úGpXO ,þDBÃÚ ÿBø ûlðôpK BG þDôoBüôo úG ,óBìq ô|òýìq ÿ|úyõâ pø qA úÞ luo|þì ïpËð úG òýñ^
ô óBükA iüoBO ú×véÖ ô Qìõßc ô þùèA RolÚ úðAõPzK
.lðoô@ þíð Quk úG RçýÇÏO ïBüA ólðAonâ qA ÿpãük BW úíø qA Bu@ ûrXÏì þüBø ïBýK ,ØéPhì êéì òñu ô äñøpÖ
ÿBø|þðBíùìô Bø RpvñÞô Bø òzW óBüpWok }õg ïBüA ókpÞ ÿpLu BG úÞ ó@òí IðBXñüA
qA þßü úÞ îPvø oôBG òüApG BìA ,ïoAlð þ×èBhì pËð úðõã`ýø ,ÁBg þOBËcçì BG kBýÎA òüA ÀPhì .luo|þì }õâ úG
ïBy|rýì QzK ok òPvzð ,ëBu pg@ RçýÇÏO Áõ¿hì îuApì òüpO Iv`èk ô òüpOBHüq >BÞõñc< qAlðA îz^ Bü >þüBñyôo ûrXÏì< ô äñW òíüpøA pG eé¾ ÿqôpýK ïBüA ,{ýK qôo lñ^
BøpPâorG BG QÚô ólðAonâ ûtüô úGô óArürÎoBñÞok Áõ¿hì ÿBøAnÒô RçÛñO Ùp¾ô þâkAõðBg þéì Qüõø Ì×c ÿApG Ao óBð@ ÿoAlüBK ô ÿoBÞAlÖ ô kõùü ïõÚ kBdOA ô ïlük|þì óBìq ô|òýìq ÜÖA ok Ao
òPvW QÞpy qA Bì qA ÿoBývG ,óAôApÖ úéÓzì ô ØéPhì ÿBø ÿpýâok QéÎ úG ëBu ëõÆ ok úÞ ,QuA
.ïkõPu|þì óBzüA þHønì óBíüA ô
.îýPvø ïôpdì B×¾BG ô BHüq ê×dì òüA ok ô óBPvìq ëôA Iy ,ûBìom@ qôo òüpg@ úé^ Iy Bü Aléü Iy pùì {üAq , pãük qôo lñ^
óBâlñðAõg þøBâ@ úG ,IðBXñüA BG pËð ÝB×OA òí îø >óApùO þééíèA òýG úéXì< ûkAõðBg ÿBÃÎA Bøqôo ,lýyoõg ólýìk BG Aléü Iy ÿAkpÖ úßñüAoôBG BG óBPuBG óBýðApüA.QuA ëBu Iy òüpOqAok
ëBu< ô >wívüpÞ< òzW ïBüA ,pùì {üAq Áõ¿hì ûoBíy ôk oBzPðA qA wK úÞ ,lñðBuo|þì|þìApâ {üAq Büpùì {üAq Iy Ao óBPvìq ëôAôrýüBKpg@,lGBü þì þðôrÖA ÿkrüAoõð {GBOô ûlypO lñéG
ô úðBhKB^ þðæõÆ RçýÇÏO BG koõgpG êýèk úG rýð Bì úéXì ,ûlñü@ |úP×ø ôk ÙpÊ ,>ÿkçýì õð
ûpùG ,ÿoBHWA ÜýÖõO òüA qA îø Bì BO ly løAõhð NB^ ,óAoBßíø qA þgpG RpÖBvì QéÎ úG òýñ`íø .lðkpÞ þì BKpG þâorG òzW ó@ ÿApG ô lðlðAõg þì lýyoõg
qôook,| ÿpPzýG ÿspðAô |lýìA BGô ,îýðAonãG óBì ûkAõðBg ÿBÃÎAoBñÞok Ao ÿpPzýG RBÚôAô|úPvW óBíu@úñùKok þðAoõð óBâoBPu ÀÚoô wívüpÞ ÿ|ûrXÏì BO îPvøpËPñì ApPýì {üAq ëBHðk úG
ôëqBñìúGúzýíøqApOoBGpK,1066êvévìûoBíyBGAo>óApùOþééíèAòýGúéXì<,úüõðAs îøkqAôk oôpu ô òzW úG þOõßéì wéXì ok ,eé¾ pHìBýK ,>eývì þvýÎ< RpÃc lƒèõƒO ok úƒÞ Ao

.îýðBupG Bíy pùìpK ÿBø Quk .îyBG ûBì oõð ok óBð@ xlÛì þñO J@ô êvÒ løBy ô îñýHG ,lðA|úPgAkpK
qA úÞ îðAk|þì kõg ú×ýÊô ,rürÎ óAoBßíø ïBíO ô óBâlñvüõð úýéÞ qA þâlñüBíð úG IðBXñüA ô òzW ÿBHüq îuApìô QùGA ïBíO BG |,2018 ÿkçýìõð ëBu ëõécô ïõuoô JAk@ûpËñì wLu
óAõƒO ok úÞ ú`ð@ BG BO ,lükAk ÿoBü Bì úG| úPynâ ëBu ok úÞ óArürÎ Bíy þuBñyolÚ ô QüBíc
úÞ îüBíð ôqo@ ô ûkõíð ÿoArãuBLu ,îýyBG|þìApâ óBñùýì îø Qìlg ok ,îüoAk kõg þOBÎõHǃì .ïqAkpK|þì 2017 ëBu þðBüBK ÿBøqôo xõßÏì }oBíy úG ô kkpâ|þì îvXì ïpËð ok ,ó@oôpu
ô qBXÎA úG ÿoAôlýìA ÿApG þéýèk ,þPéì ô ïõÚ pø ÿApG ô ,Býðk puApu ok Bøqôo òüA þDõâ
.koô@ óBÓìoA úG|þìApâ óBâlñðAõg ÿApG }õg þOApÆBg ,RçýÇÏO ïBüA ô >wívüpÞ< .QuA ûly AlýK ûlñü@ úG òPvüpãð QHTì ô úzülðA ô kõWô úG ólýzhG QýÖB×y ô úðBìq þãPzâõð
úÞ îüoAôlýìA ô|úP×â QýñùO ô àüpHO óArürÎ Bíy úG Ao |2018 ÿkçýìõð ëBu ëõéc óõñÞA îø qA Bì ûlýñy ÿoArâpßy ô eé¾ Bü ô óBvcA ,þâlñzhG RArXÏì ûoBGok oBývG òhu ô Ùpc BW úíø qA
ok ,QƒüpƒzG úƒÏìBƒW þƒDçÆ ÿBø JAõgô eé¾ ÿBüôö o ,úðBìq RArXÏìok Qíßcpýu úðAõPzK úG ûlükô xlÛì ÿBø ïBýK ólýñy ÿApG ÿA úðBùG lðAõO|þì þvÞpø ,þãñøpÖô|òýìqpupøokô kõy|þì
w×ð úýÞrO ô kõg klXì QgBñy ÿApG BùHðApâ þP¾pÖ ô ,Bø þDBñyôo Qüöôo ÿApG Rpý¿G
.klðõýLG QýÏÚAô úG ,õð ëBu
.lyBG|úPyAk
ïõÚô|òýìqpuàüúGÜéÏPìHolidays>þéýÇÏOïBüA<Bü | Holy days >xlÛìÿBøqôo<
píÎ úƒÞ lyBG|þì >þééíèA òýG ÿBu@ ûrXÏì ÿ|ûoAõñzW< àü úßéG ,Qvýð Àhzì ÿBøoôBG ô Qéì ô
òzW|þƒìpƒâ ô ܃ðôo úG ô|úPvW QÞpy ó@ îuApì ok þƒPvüBƒG|þƒì rýð Bì ô koAk þhüoBO ÿBø ûoArø ok

.îýDArÖBýG Bø ûoAõñzW òüA qA àü pø oôpu ô
qA ,ïõy oô@kBü| |,úPynâ ok îðBñÆõíø pünLèk óAlñ^ úð RBýGpXO úG úWõO BG ïpürâBð IðBXñüA BìA
îuApìok þÆApÖAô ûkq JBPyoBývG þuBvcA RBðBXýøoB^k IéÒA Bø þðApüA BìqA ÿoBývG úÞ BXð@ 6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

| |.lðkpãýìþGBüqoAóBvßüôûkõHð
ûpíð pãük óAkpì qA pO lñéG ÍõÏð pýÒ QýÏÂô ok úÞ þðAkpì þéuBñO Qè@ QuA þñP×â
ïBãñøok úÞ þðAkpì Qè@qApO ûBOõÞ , þãPhýãðApG Bü ÍõÏð QýÏÂôok ,lðA ûlükpâ ÿoAnâ
ok þéuBñO Qè@ pøBÊ þOoBHÎ úG .lðkpãýì þGBüqoA lðA ûly ÿoAnâ ûpíð ûBOõÞ ÍõÏð pýÒ
þãPhýãðApG ïBãñøok kpÖ þéuBñO Qè@ ëõÆ þñýG {ýKok ÿpHPÏì áçì ÍõÏðpýÒ QýÏÂô
.Qvýð
Qüôo BG úÞ úðõâ óBíøô QuA úPÖpâoApÚ ólG óôokok þéuBñO Qè@ûqAlðAqA þíýð B« ñíÂ
þüBø úzüo Apð@þÏÚAô ûqAlðA qA þíýð úÞ Ap^ kpÞ RôBÃÚ ó@þâorG úG QHvð óAõPýíð Qgok
þÏÚAô ûqAlðA Q×â óAõPýìôo òüAqA ,kõzýì êìBy lñPvø îz^qAoôkô úPÖoôpÖ áBgok úÞ
.lyBHýìlzülðAþìú`ð@pGApGôkÿkpìpøþéuBñOQè@ >þHdì îüpì < pPÞk
?koAk úÇGAo ...ô ûoByA QzãðA ëõÆ óõ^ þüBøoõPÞBÖ BG þéuBñO Qè@ëõÆ Bü@ QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
óAlñ^ úð RAoBùÊA qA ÿA ûoBK qA pËð Ùp¾ ëõÆ ok þñøm RBýèõÓzì qA þßü #
Qè@rüBuô BK rüBu òýG úÇGAo koõìok ç« Tì þíéÎ ô rüBu úèõÛì ,óAkpì þvñƒW þƒâlƒðq
äñøpÖ ok .QuA þvñW óBƒâoA ûqAlƒðA
Qè@ûqAlðA koõì ok þOBÎçÆAúG...ôþéuBñOQè@ûqAlðAô}õârüBu,þéuBñO þé¾A óAõñÎ úG þéuBñO ûBãPuk ,úðAkpì
kAlíéÚ þãðAkpì {Xñu oBýσì òƒüpƒO
pHPÏì RBÎçÆA qA ÿpãük úPuk ,lupƒýƒì }õƒâ Bü kpÞoBÞ ok ØÏ úðõâ pø ô úƒPƒzƒâ
åorG ÐHñì ,óBâoA òüA þðôpýG RApøBËO
kpì þéuBñOëõÆòýGúÇGAokõWôúGlÛPÏìúÞlðkõWõì þíéÎ ok ô qBG pük qA õÃÎ òüA QýíøA .kkpãýì Jõvdì þGApÇÂA
òüA QéÎ ô QuA ûlükpâ úñükBùð pÞnì wñW ok oB¿ÎA ëõÆ
.lñyBHýì þéuBñO Qƒè@ ëõƒÆ ô Qƒuk QƒzƒãƒðA Ñõð FBÛGA ô êvð lýèõO ok õÃÎ òüA îùì {Ûð ok óAõPýì Ao úÛGBu
ok :QuA ûlì@ ,ûlükpâ pzPñì ÿA ûpÞ óBPvüsõèôoôA úÏìBW ÿõu qA úÞ þÛýÛdOok
QzãðA( ÿpPzãðA QzãðA qA )ïôk QzãðA( ûoByA QzãðA ëõÆ úÞ þƒðAkpƒì .kpÞõXPvW pzG
lñéG ÍõÏð QýÏÂô ok óAkpì qA úPuk òüA ok þéuBñO Qè@ ,QuA pO ûBOõÞ )ïoBù^ ;QuA þðApãð lèõì lÏGôk qA kpì ÿApG þéuBñO ûBãPuk ûqAlðA ÑõÂõì
ô okBì þãéìBc óAoôk ok úÞ QuA ûlükpâ fpÇì oôBG òüA pG úüpËð òüA .lyBHýì .ÿqBu lðqpÖ ÿpãük ô þvñW àüpy ÿqBu kõñzg pìA ok ÿlñíðAõO ,àü
qA ÿpýÓPì óArýì ÅpÏì ok ÿpýâ êßy qA þ¾Bg ûoôk ok òýñW úßýðBìq qA qõñø lðqpÖ ëõ¿c ô þvñW úÇGAo QýHèõéÇì îÒo þéÎ óAkpì IèBÒ òßýè
ókõG æBG Roõ¾ok ,kpýãýìoApÚ ósôpPuAô óôpPvPvO óõ^ þüBø óõìoõø ëBìpðqApOà^õÞAokõgþvñWóBâoAûkõGlñíPüBßykõg þéuBñOûBãPukrüBu
lyløAõgpOlñéGïôkQzãðAqAïoBù^QzãðAëõÆ óôpPvPvOóArýì ûkoô@pÖôêüBuôúýùOÙôp¿ìrýð ÙArâÿBøúñürøBPuAoòüAokôlññßýìþGBüqoA
,þñýñW xBvc ûoôk òüA ok þéüæk pG BñG úßýOoõ¾ ok ô
qA {ýG ósôpPuA BG òýñW ô lyBG æBG ólG ok ósôpPuA óArýì | .lðoAlýì þüôoAk ÿBø
úÞ kõíð þñýG {ýK óAõPýì lyBG úPyAk koõgpG óôpPvPvO ?QuA lñ^ ëBìpðrüBu þPuApG

.lyBGûoByAQzãðAqApOlñéGûoByAQzãðA kApÖAòüAok

?lðoAk ÿpOlñéG þéuBñO Qè@ûlzð úñPg óAkpì Bü@ ,óõâBðõâ kApÖA ok þvñW óBâoA ûqAlðA ô êßy ok ÑõñO ólG ÿBÃÎA püBu lñðBì úG
ô þüôo QuõK oõÃc ûlzð úñPg óAkpì ok pøBËèA þéÎ ,pýg þÏýHÆ ÍõÏð pýÒ QýÏÂô ok añüA 3 þéuBñO Qè@ ëõÆ ÈuõPì oõÆ úG .QuA oBývG
òßýè lñßýì êÛPñì ûlññýG îz^ úG Ao pO lñéG ÿpøBÊ þéuBñO Qè@pu ÿAoAk ÍõÏð QýÏÂô Bü þvñW þãPhýãðApG ïBãñøok úÞ ÿkApÖA BùñOô kkpãýì ØüpÏO
ô úPyAk ÝAl¿ì ÍõÏðpýÒ Bü úPhýãðApGpýÒ QýÏÂôok koõì òüA
BG ÍõÏð Bü þãPhýãðApG ïBãñø ok kApÖA òüA þéuBñO Qè@ ëõƒÆ þéuBñO Qè@ þß^õÞ ïolñu úG Q×â óAõPýì lñyBG añüA 3 püq Bü 2:50 ûqAlðA úG þPè@
oõËñì úG þcApW RBðBßìAqA ÿlñì ûpùG kApÖAqA úPuk òüA ÿApG úÞ lñyBHýì çPHì
.lñÞþíðAlýK ÿAûtüôRôB×OlðAûlyúñPgúÞþðAkpì ok óAkpì þéuBñO ûBãPukrüBu .kkpãýì úý¾õO þéuBñO Qƒè@ ókpƒÞ åorƒG
.lyBHýì pýÓPì añüA 7 BO 5 òýG ÍõÏð Bü úPhýãðApG QýÏÂô
QýíøA pK þvñW àüpy ÿApG àü ïAlÞ,kpì þéuBñO Qè@pÇÚ Bü ëõÆ BùñO ô lñyBHýì ëBìpð þPè@ rüBu ÿAoAk úÏìBW óAkpì pTÞA ,ØüpÏO òüA pGBñG
?QuA pO úG lñyBHýì à^õÞ Qè@ ÿAoAk þPuApG úÞ ÿkApÖA Ao ÐìAõW qA þÞlðAoBývG pzÚ
ÿBøoõzÞ ok óAkpì Qè@ ÿBø ûqAlðA qA úÞ ÿoBì@ .lðA ûkAk ÁB¿PgA kõg
)pÇÚôëõÆ( óAkpìþéuBñOQè@Qý×ýÞ,óq556 qAûlì@êíÏGÜýÛdOok
:QuA ûlükpâ ê¾Bc püq YüBPð ô úPyAnâ {upK úG : ÍõÏð Bü úPhýãðApG QýÏÂô ok úÞ lølýì óBzð ûlì@ QulG ØéPhì
.lñyBHýì añüA 7 ÿæBG þéuBñO Qè@ ÿAoAk óAkpì qA %15 BùñO
| | .QuAîùìóBð@ÿApGkpìþéuBñOQè@ëõÆúÞlñPyAkóBÎmAp×ð102
.QuA îùì óBð@ ÿApG þéuBñO Qè@ pÇÚ úÞ lñPyAk oBùÊA p×ð 120 | |.lñyBHýìañüA8 qApOæBGþéuBñOQè@ÿAoAkóAkpìqA%3BùñO
.lñyBHýì añüA 9 þéuBñO Qè@ ÿAoAk p×ð 2 p×ð 1000 pø qA
ÿApG þéuBñO Qè@ ëõÆ úðôpÇÚ úð lñPyAk óBýG óBðq qAp×ð 282 | |
.lyBHýì îùì óBð@ .lyBHýìañüA10 þéuBñOQè@ÿAoAkp×ð1,p×ð10000pøqA
añüA 12 qA {ýG þéuBñO Qè@ BG kpì 5000 Býðk puBOpu ok óõñÞ BO
êüBuô qA ûkB×PuA ô sBuBì ,Bø óõýuõè ô ïpÞ ,BƒøôoAk Bƒü@ .lðA ûly }oArâ
?lðoAk þéuBñO Qè@pÇÚ Bü ëõÆ {üArÖAok ÿpýSBO þßýðBßì ?QuApýýÓO êGBÚ þéuBñO Qè@rüBu Bü@
pýÒ QýÏÂô ok kApÖA þéuBñO Qè@ ... ô Bìk QýσÂô pƒG BƒñƒG
êíÎ qA pýÒ úG ,qôpìA úG BO ûlì@ QulG RBÎçÆA pG BñG ,pýg ok úÞ BñÏì óAlG .kkpâ pýýÓO }õhPuk lðAõPýì þÞlðA úPhýãðApƒG
ok þÏÇÚ ô Rlì þðæõÆ pýSBO oõÞnì ÿBø ûAo qA àü aýø þcApW ëõÆ þHÇÚ ô kpu ÈüApy ok ô pPzýG ëõÆ ,ïpâ þüAõø ô J@ ÈüApy
QýÏÂô ok òßýè .QuA ûlükpâ }oArâ þéuBñO Qè@ ÿApG ÿpPíÞ
.lðoAlð kpì þéuBñO ûBãPuk ÿpøBÊ oBPgBu {üArÖA BG lðA ûkpÞ þâlðq ïpâ ÜÆBñìok úÞ þðAkpì òýG ,úPhýãðApG Bü ÍõÏð
pPùG wßu" :úÞ }õâ ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy kõWõì þuõvdì RôB×O lðA ûkpÞ þâlðq kpu ÜÆBñìok úÞ þðAkpì

".pPùG þâlðq ,

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

.lñÞ ëAõEu kõg ûoBGokôAqA BO ly ëõéùG óBìAk þâlðq oBzÖ pÆBg úG kõG úèBu ûkrðBy þPÚô ôA
kpì òüA úÞ lðkAk pÞnO ôA úG iýy óBýÖApÆA .lyëõÓzìoBÞúGólÏìokôkpÞBøoAoúuolì
iýy.kõyóBGríøôABGlüBHðiýyôQuAúðAõük qA ly Quôk ÿpPgk BG þPÚô þãèBu 21ok BìA
koAlð ÿoAlüpg úðAõük Ùpc óõ^ Q×â úHÏW àü wívüpÞ ólýuoApÖ QHuBñì úG ôA
úG óBýÖApÆA .lüpHG ôA krð Apì ô Qvýð þèBßyA úHÏW òýíø ô kpÞ QÖBüok QíýÚ óAqoA äðpG@
iýy.lðkpGëõéùGkrðAoiýyôlñPÖpünKoB^Bð ûlýzÞ þyBÛð ÿõu úG àW BO ly IHu äðpG@
kõg iýy ?þPvýÞõO lýupK ëõéùGô kpÞ ïçu ïBXðApu BO kpÞ oBÞ olÛð@ äðpG@ BG ôA .kõy
þhýy óBíøõOpâA Q×â ëõéùGô kpÞ þÖpÏì Ao | |.lyþGõg}BÛðúGêülHO
îñýHGõãGòìúGþñÞþìkByoAAoïkpìúÞþPvø ô QuBøõéGBO òüpPùG IcB¾ ôA óõñÞA îø BG úP×ø îg ô aýK ok
ëôA:Q×âiýy?ÿoõgþìúðõã^AokõgïBÏÆ ûqAô@ óAoBßPìlg< õéGBO úéíW qA ôA ÿBøõéGBO
úíÛè ókoõg ÿApG lÏG îüõâ þì úéèA îvG óApâ qA ûly ëBPvK RoBÞ úG êülHO úÞ >óAõg þzHc lýÏu lídì
þíð êÖBÒ Üc kBüqA wLuô ïoAk þìpG à^õÞ qA lüBHð òüApGBñG .kôo þìoBíy úG BøõéGBO òüpO |[email protected]|
| |.ïõy îùì .kõG QcAoBð QíýÚ óAqoA ÿBøôkBÞ lüpg
þèô þðAk þíð Ao ókoõg ïBÏÆõO :Q×â ëõéùG ëõdO lðAõPG BO QuA úülø JBhPðA ok úÛýéu | | ïôkqôo lëülôWA qëôoBu
ÿoBÞ õO BG Apì ô ÿoAk Ao ïkpì kByoA ÿBÎkA | |oAnâpSA þèô óAqoA
| |.lñÞkBXüA BG úÞAo {O@ôoBX×ðA ëBu 2017 ëBu #
| |.Qvýð úüõðAs ô wívüpÞ ÿApG ôkBÞ lüpg# pu QzK kõG ûApíø ÿpãük iéO VkAõc
ôA qA iýy óAlüpì ô óBýÖApÆA ô QÖo ëõéùG | | ïõuqôo oAlÛì ú^ úÞkqAlðA þìpßÖ úG Ao úíø B« HüpÛO ÿlülW ëBu koAô ÿkôq úG ô îüoAnâ þì
iýy .lñÞ Bøo Ao úðAõük kpì òüA BO lñPuAõg | | Üc òhu îø ÿA ûlÎ óBýì òüAok .lññÞúñürø ó@ÿApG ûApíø QýñìA ô {ìAo@BG pâA úÞ îüõy þì
ólük BG ëõéùG .QÖo ëõéùG ëBHðk úGô QÖpünLð ÿBøôkBÞ ëBHðk úG þãzýíø RkBÎ úG BñG
Ap^ þðAk þíð Ao Qðkoõg ïBÏÆ úÞõO :Q×âôA ÿApWA qA úÞïlük Ao þPuôk qôpìA# ô Q×âô Ùpc AkBHì BO lðkpâþì þPíýÛðApâ
Bü@ ?þüõãG þøAõg þì ú^ ÿA ûlì@ òì ëBHðk úG òí ô Qzâ þìqBG }A þðõürüõéO úìBðpG úÞ þèBcok .kõy ûkq Bø ó@pu QzK þüõâ
:kAk iuBK iýy ?þðAk þì îø Ao òP×â òhu qA þgpG ÿBüo ô äðo ô þüôoôk qA úéâ «BíPc RBÒõu Bü ôkBÞ lüpg ÿApG koAlð þìôrè
ó@ îüõâ þíð JBvc þG ô îüõâ þì olÚ úG þéG þì þÞBO ûlÎ òüA Q×âóæõEvì ô óAoBßíø w×ð îùì .QÖo QíýÛðApâ þüBørý^ ÕApu úG
ô Alg úG Ao Üég òì .óBíÏPvì îùÖ olÚ úG îø úìAkA kõg ókõG ÌÏPì pýÒ ÌÎAô úG lñðAõO QuA ÿkpÖ RBý¾õ¿gô úÚçÎ úG úWõOôoBÞ
BO îüõâ þíð îø kBüq ô îñÞ þì RõÎk ëõuo
| | ?lñøk
| |.lðõyëõéìïkpì ïBð úG þhýy kAlÓG ok îülÚ óBìq ok :îP×â ôA úG
Ao òP×â òhuõO :Q×âô kBPÖA ûAo úG qBG ëõéùG ïkpì kByoA }A ú×ýÊô úÞ kpÞ þì þâlðq lýñW
lðkAkpÞnOôAúGqBGiýyóAlüpì?þðAkþíðîø kõGÌÏPìpýÒÌÎAôúßð@êýèkúGAoôAïkpìôkõG
iýy .koAkpG úðAõük kpì òüA pu qA Quk úÞ oõPukúGôpøBÊÌ×cÿApGÈÛÖôlñPyAlðëõHÚ
þíðBíyúÞQuAÿoBÞôABGApìkõyþíð:Q×â óBýÖApÆA BìA .lñP×â þíð ÿrý^ôA úGpùy îÞBc
| |.lýðAk ëBGôpKôAúGôlñP×âþìAo}rýXìIOpìiýy
oBGòüAëõéùGôQÖoëõéùGëBHðkúGwLuiýy þG úWõPì iýy úÞ BXð@ qA .lðkAk þì ÿpPzýG
ólýGAõgJAk@îñýHGõãGÿAûlì@úÞëBc:Q×â úG Quk ÿqôo kõG ûly kõg úG ïkpì þùWõO
| |?þðAkþìAo
úìBW êgAk BzÎ qBíð qA lÏG ÿo@ :Q×â iýy
þì JAõg úG BýHðAô Alg kBü BGô ïõy þì JAõg
| |.ïôo
Ao ólýGAõg JAk@ þPc õO !iýy :Q×â ëõéùG îýøAõg løBy Ao iüoBO ûrXÏì òüpPâorG lyBG
| |?þðAkþíðîø | .kõG
qA BO qõìBýG òì úG Alg ûAo ok wK :Q×â iýy úÞ ÿpãük ëBu pø lñðBì úG ú^pâ úPynâ ëBu|
| |.îGBüRBXðïkpìòýãñuûBãð þñüpýy ô þhéO BG îüA úPyAnâ pu QzK óõñÞBO
ûly ÙpPÏì kõg þðAkBð úG úÞ æBc :Q×â ëõéùG ô úðBðBW pãñéO óBíø îø qBG BìA kõG ûApíø
ïqõì@þìõO úG òìô kpÞ þøAõg AlýK RBXð ÿA | |.kõyþìÿoAlüpgôkBÞôAÿApGúÞ lüBHð ÿA ûlÎô aýø úG úÞ kq úíø úG Ao þãzýíø
þP×â õO ú^ pø úßñüA ëôA .þñÞ oBPÖo úðõã^ úÞ QuA äðpG@ úHÏW àü lüpg ëBTì òüpPùG píÞ ô kAk îø úG Ao Bø Quk úßð@ rW QvG ëk
BG ïApc úíÛè úÞ QuA ó@ ê¾Aô QuA ÑpÖ úíø qA QíýÚ óAqoA úülø òüA BG QvðAõO ó@oAlüpg ô kBPvüA kõg ÿBøõðAq úG BßOA BG BO QvG Qíø
úíÛè lüBG kõy þíð ëçc ókoô@ BW úG JAk@ ÜÖõì ô ÙôpÏì }BÛð àü þèõíÏì kpÖ àü
lüBG òP×â òhu ïBãñø .lyBG ûp×u pu ëçc | |:lðAúP×âúßðBñ^.kpÞQÞpc
ô ûkõùýG þñÞ þì AkA úÞ þHèBÇìô lyBG áBK ëk | |.kqBvG | |òìQzãðAògBðrW òìQzKkoBhðwÞ
ëk ok rýð JAõg ïBãñø úG , lyBHð ÅpÒ ÿôo qA 66 óõñÞA îø úÞ ÙôpÏì }BÛð >õðBüpOô àW< BÞõñc ,Aléü äñzÚ ÿBø Iy ô Bøqôo ëBc pø úG
ú`ð@ úÞ QuA QuA þuBñypu lñìpñø koAk ëBu úzýíø ô kBG áoBHì úíø pG úüõðAs ô wívüpÞ ô
.lyBG úPyAlð kõWô lvc ô úñýÞ ô ÄÓG õO óAqoA úülø óBíø pÆBg úG ûkoô@ Quk úG Ao
þðAõW ok }pPgk Quôk qA úÞ QuA QíýÚ ...lýyBG Qìçu ô óAlñg ô kBy

| |.kõGúPÖpâ

lüpýãG xBíO )|818(300-4793 ûoBíy BG ”þzHc lýÏu lídì“ ÿBø JBPÞQÖBüok ÿApG 10

TEHRAN MAGAZINE pg@qôo Tel:(818)881-1771
11 !IüpÒ oBâqôo
| | ïoBù^qôo
| | !Quôk úXýâpu

JôpÒ< úðApO ûlñðAõg iéO JôpÒ # ÜýíÎ þPuôk àü >óBGpùì ëçW< BG #
lñ^ ëAlW ok ÿqôpýK qA wK >óBPvøõÞ úýùO ÿApG úÞ{ýK ëBu ôk .ïoAk úèBu lñ^
úÞõy AoôA óAoAlPuôk óBÆpu ÿoBíýG BG úèBu kõG ûlì@wéXð@wè úG þüBíñýu îéýÖ àü
qA Ao þOApÆBgô îülðAonâîø BG Ao ÿqôo lñ^
| | .kpÞ QýèBÏÖ Bíñýu ô óõürüõéO ok úƒÞ þƒðBƒìq
óBPvøõÞ JôpÒ úðApO BG úÞ >kAõW þüAk lýøBð< Bì ÿôk pø ÿApG úÞ îükpÞ ûlðq îýPƒyAk
BG Ao lýøBð ïBð ô kõG ûkõíýK Ao úèBu l¾ ûo úHy àü
Bƒø óBGqpu pG óApüA puApu ok kBG lñðBì úðApO òüA .kõG Iv`èk
ÿBø úìBðpG ok kõg ÿpñø QýèBÏÖ ëõÆ ok ,QgAlƒðA
ô þüApd¾ ÿBø êâ ,äðoBãðo ÿBø êâ qA ÿkBüq
úðApO l¿ßü úG àükrðô QyAk QÞpy êâ úgBy
úG râpø Bø ó@ qA ïAlß`ýø úÞ ûkpÞ ApWA rýð
IvÞ ôA ÿApG óBPvøõÞ JôpÒ úðApO úÞ þPýÛÖõì
þGôpÒ óBíøok ïBXðApu BO QÖBýð Quk kõG ûkpÞ

| |.lyóBùñKBøûlükqAQ×âþìòhuó@qAúÞ
ô ûkAoA BG þèô lýãñW þì óBÆpu ÿoBíýG BG þOlì ôA
}qõì@ ô kõg ÿpñø þâlðq úG úÞ þÚõy

BƒKpƒu Ao kõƒg QƒyAk þƒÛýuõƒì óAoAlƒPƒuôk þñ×éO oBG àü ÿA úP×ø ô koAk QìBÚA AkBðBÞ ok ôA
ô ly qôpýK óBÆpupG ïBXðApu BO kõG úPyAløBãð ÿAl¾ qôpìA BìA îüõy þì BüõW îø ëBƒc qA
úÞ lðkAk ûktì ôA úG þðBìok þíýy ÐÇÚ BG BøpPÞk .QuA oBíýG úÞ ïlýíùÖ ô ïlýñy Ao ôA óAqpè
ôA ólG ok þðBÆpu ÿBø ëõéu qA ÿoBS@ pãük ØýÏ Ao ôA úÞ ûly ÿA úXýâpu oB^k Q×â
úG Ao þƒÛýuõƒì }qõƒì@ lƒðAõƒO þƒì ô Qƒvýð rýð þßyrK RBñüBÏì ô RBzüBìq@ úýéÞ ô ûkpÞ
BƒìA .lƒøk úƒìAkA ÿpƒñø úƒPyo òƒüA óBƒHéÆôAk rý^ úíø lñüõâ þìô løk þíð óBzð Ao ÿrý^
ÿpãük úzÛð ôA ÿApG pãüqBG jp^ úÞ xõvÖA
úÞ þÛýuõì ûBãyqõì@úG òPÖo ûAook Apüq !QyAk | |.QuAÿkBÎ
kBPuA qA BO lðkõGôAoBËPðAokpvKôpPgk ÿA ûlÎ lƒ¿Ú úƒÞ Ao þƒíéýÖ xpƒPuA lƒñ߃ð :îƒPƒ×ƒâ
þƒGôpƒÒ ok ô kpÞ ÙkB¿O êýHìõOA BG ,lðqõìBýG
ôA .kpÞ JôpÒ úzýíø ÿApG óBPuoBíýG ok òýãƒíƒÒ ?úPgAlðA qôo òüA úG Ao õO ÿoAk {ñPgBu
rýð óBù×¾A ok kõG ûly lèõPì óBù×¾A ok úÞ òüA úG Apì Bíñýu qA ÿoôk !wßÎpG :kAk iuBK
pPzýG .QƒyAk ëBu 75 åpì ïBãñøô ly }õìBg
þÛýuõƒì ô xoAlƒì ok RBýGkA wüolO BG ôA píÎ | |.îñÞú^ó@BGîðAkþíðúÞúPgAlðAqôo
ïrürÎ Quôk þPìçu QzâqBG ÿôqo@ òíÂ
| |.QynâúðBHyÿBøûBãyqõì@ok ok ôA úÞ îñÞ úÖBÂA lüBG >óBƒGpƒùƒì ëçƒW<
pÎBy rýð ôA úÞ ûAõgolÚ óAõýÞ }pvíø ô lýøBð qA úG ÿlñìpñø ô pß×ñyôo ûpù^ óApüA ÿBíñƒýƒu
ÿrÓì oõƒìõƒO QéÎ úG {ýK ëBu lñ^ ô kõG þÖôpÏì ,Bíñýu êýƒ¿ƒdƒPƒèA ÕoBƒÖ .QƒÖo þƒì oBƒíƒy
úðApƒO BƒG úƒÞ ûlƒðBƒì þÚBGpPgk àü BùñO Qynâok àýOBìAok ÿBøpñø ûlßzðAk qAõükAo ô óõürüõéO
þƒì ûlƒðq AoôA RApƒÆBƒg }okBì óBPvøõÞ JôpÒ ok Bíñýuok þðõürüõéO ÿBøoBÞpG ûôçÎ .QuA
ÿBø úPgBu qA óBPvƒøõƒÞ JôpÒ úðApO .lƒñƒÞ þâlññÞ úýùO ô þðAkpâoBÞ ,þâlñvüõð úñýƒìq
xôpýu ó@ qBvãñø@ ô QuA þÞôqBK {hHðBùW .QuA úPyAnâoBâkBü úG kõg qA þGõg úìBðoBÞ
ÿõu úG þøAo ,ókpìoBGoArø ,pÖBvì ÿBø îéýÖ
| |.QuAÿpÒBu oBíy úG ôA ÿBø îéýÖ úéíW qA þ¾BÎ ô ïAk ,Alg
ÐìBW lük BG Bø ó@ qA ïAlÞ pø ok úÞ kôo þì
þâlðq þƒuopƒG úƒG þƒuBƒñƒzƒðAôo ô þƒuBƒñƒy

.QuA úPgAkpK ïkpì þÎBíPWA

óApùO úéXì

qA þßü þPupKpùì Bü îvýüApPýì#
ô kõG îülÚ óApüA þHønì ÿBø|òýü@
ok pùì lèõO )Aléü( ó@ òzW òüpPíùì
)ëBu Iy òüpOqAok( óBPvìq Iy òýèôA

.ly|þì oArâpG
óõPì ok ú^pâ QzOoq òýü@ ÿoApÚpG BG
óAkrüA qA þßü óAõñÎ úG pùì qA þHønì
QýíøA îvýüApPýì þèô ly|þì kBü )óBãPypÖ(
qA êÛPvì Iønì àü óAõñÎ úG óApüA ok Ao kõg

þhüoBO úÛGBuô wívüpÞIyô Aléü Iy
wívüpÞô Aléü

òýü@Ñõýyô mõ×ðqA ÿpýâõéW ÿApG wLu .kpÞ Yalda 2017 will begin in the evening of ok Ao ó@ ûoBGôk {ðAoAlÖpÆ BølÏG .kAk Quk
ïo ÿoõÆApLìA ok Aléü òzW þüBKpG ô ApPýì .lðkpÞ FBýcA pýÓ¾ ÿBýu@ ÿ úP×üpÖ úÛÇñì
RpÃc rýð óBýdývì óõ^ úÞ kAk oõPuk Wednesday, December 20
qôo óAõñÎ úG Ao Aléü lñðAk|þì oõð pùËì Ao þvýÎ and ends in the evening of ïo ÿoõÆApLìA ÿBø|þüBzâ óBùW IÚBÏPì
Thursday, December 21 ÈuõO òýü@ òüA k|çýì qA êHÚ ëôA ÿ ûlu ok
.lðpýãG òzW eývì lèõO BW ó@ok YüolO úGô QÖo ïo úG þãñW óApýuA
kçýìqA lÏG òýPvhð ÿ ûluokô lýðAôk úzüo
,óAoõÆApLìAqA þgpGpG ûô|çÎô QÖBü }pPvâ
kpÞ AlýK óBüpßzèôoBXO òýG ÿkBüq óAoAlÖpÆ
300 qA {ýG ïoBù^ ÿ ûlu qBÒ@ok úÞ ÿoõÆ úG
ô QyAk kõWô BýèBPüA ok >úGApùì< þüApPýì lHÏì

.lñPÖpâ|þì òzW Ao Aléü Iy ïkpì ÿ úHÆBÚ
ÿBøpðõütè ÈuõO òýü@ òüA ,òí ok
úéíW qA ÿoõÆApLìA mõ×ð QdO ÜÆBñì úG|þìôo
ô QÖBü ëBÛPðA óBPvéãðA ô {üpOA ,óBíè@
.ly úPgBu BøoõzÞ ó@ok ÿklÏPì ÿBø|úGApùì
ÿqBuqBG ïBãñø 1954 ëBu ok úGApùì àü ÿBüBÛG
wK ô ØzÞ ólñè Walbrook Housepüq ok
Victoria Street óBGBýg oBñÞ ok þOlì qA

.lyÿqBuqBG Queen
olK ïBð úG úÞ >ëôA òýPðBPvñÞ <oõÆApLìA
ïôo QhPüBK lÏG Bø|ëBuô QuAoõùzì BvýéÞ
,lýìBð úýñÇñÇvÚ kõg ïBð úGô kpÞ BñG Ao þÚpy
pÆBg úG ô pýhvO Ao ïo ô BýèBPüA 312 ëBu ok
Ao þðBìpÖ 313 ëBuok eývì òük úG }A úÚ|çÎ
okB¾ IøAnì ÿpGApG ô ÿkAq@ ÿApG ó|çýì ok

12

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D. oõPuk úG>Last year of confusion< lñPÖpünLðI¿ÏPìóBýdývìAoÑõÂõìòüA
ïBð úG ÿA úüolñßuA îXñì ,oAru xõýèõW AléüÁõ¿gúGôlèõOòzWþüBKpGBø|ó@Apüq
American Board of Internal Medicine oBíy ûBâ xBuA pG þíüõÛO Sosigenes Pagans óBÞpzì ô óApÖBÞ òýü@ FrW Ao
.kpÞúýùOBø|ÿp¿ìþvíy îø qõñø ûôpâ òüA óAôpýK qA .lñPvðAk|þì
ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| qôo365ëBuó@okúÞîüõÛOòüAÿBñHìpG úéíWqAôwÞlOoAÿBvýéÞqAþzhGóAoAlÖpÆ
ëôAqôoxoBì25,ly|þìÅpÖQÎBu{yô òzW Ao pHìBuk 25 qôo wívüpÞ, úñìAoA
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ ïBãñø IýOpO òüA úG .lì@|þì JBvc úG oBùG qôo qA úP×ø þHønì qôo òí ok .lðpýâ|þíð
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ òzW ÿoArâpG qBÒ@ ô IøAnì ÿpGApG ï|çÎA úG kõG kõùü òýü@ oô@kBü úÞ Sabbath úHñy
ÜGBÇìpHìBuk25qôoBGóBPvìqëôAwívüpÞ >pùì qôo – lýypùì Sunday< úHñzßü qôo
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ ok rýð Aléü ô wívüpÞ òzW B« PÏýHÆ ô .kõG ÿAúPyoòüpg@IýOpOòüAúGôlyûkAkpýýÓO
.lyoArâpGpHìBuk25Iy kõWô þuõì ô eývì Iønì ôk òýG úÞ îø Ao
ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG úG úÞ Qýdývì þðBùW wðAp×ñÞ òýèôA ok .lðkpG òýG qA QyAk
Nicaea ok 325 ëBuok òýPðBPvñÞ ÿ úý¾õO ÿ ûqAlðA|úG wívüpÞ òzW úÞ lÏG þOlì
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # úG úÞ óAõñÎ òüA BG lükpâ BKpG úýñÇñÇvÚ àükrð úG ïo ÿoõÆApLìA ok Qýdývì ,kBPÖA BW þÖBÞ
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW úG îüõÛO ok pýgBC O oBù^ ókõHð ÜýÚk QéÎ 331 ëBu ok .lükpâ ï|çÎA þíuo Iønì óAõñÎ
Ao xoBì 21 ô lðkAk pýýÓO Ao ó@ QuA ûlì@ kõWô BvýéÞ Ð×ð úG Ao þüApPýì lGBÏì ëAõìA ïBíO
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # BG óBPvìq ëôA úXýPðok .lðkpÞ ï|çÎAoBùG ëôA lGBÏì ÿBW úG óBßì|æA þPc .lðkpÞ ûokB¿ì
úÞ kõHð þOoôp þèô ly ÜHÇñì pHìBuk 21 qôo úÞ þüBW ok ô ly úPgBu BvýéÞ þüApPýì
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse ô kõy ûkAk wívüpÞ iüoBO ok ÿpýýÓO Bø|ó@ ÿ|æBG pG BvýéÞ lðkõG òýìqpüq Bø|úGApùì
ÿûpÆBg|«çìBÞúÞly|þìûkAkeýWpO|æ« BíPcA ÿBvýéÞ,| úýñGA òüA ÿ úðõíð òüpPíùì .ly BñG
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok#
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # pPíÞok ûqôpìA .kõy ûkôkq óBømAqA Aléü Iy okôpüAkîøqõñøúÞQuAïoSan Clemente
wívüpÞ qôo þÏÚAô iüoBO ô úzüo úG þÏHñì úÞ îø ÿA úýèôA ÿBvýéÞô úGApùì ÿBüBÛG ó@püq
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # .lyBG|þì lükqBG êGBÚ kõG ûly úPgBu ó@ ÿôo
QuõK ókpÞ RôApÆ .kõy|þì ûoByA QýdývìqApýÒ IøAnì ïBíO 390 ëBuok
ópÚ ok pãük oBG îüõÛO eýd¿O ô pýýÓO
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # oõPuk úG 1582 ëBuok .QÖpâ ïBXðA îøkrðBy
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # ïoBù^ qA lÏG qôo> îøkrýu ÿoõâpâ <NBK oBýPgAþÆApÖAóBýdývìúG|ç« íÎôlðlyÑõñíì
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # òPynâqA wK .ly ï|çÎApHPÞA 15qôo ,pHPÞA ûkpÞ JApg Ao Bø|úGApùì ÿ úýÛG úÞ ly ûkAk
RAoõPuk ô óBìpÖ òüA ópÚ oBù^ qA qôBXPì þüApPýìoBÞ òüA .lññÞ ïBÎ êPÚ Ao ApPýì óAôpýK
õì }rüo óBìok # óAõñÎ úG úüõðAs ëôA ókAk oApÚ úéíW qA pãük úÞ QÖpâ ïBXðA QÚk ô Rly BG óBñ^ þüAkq
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # ïkpìëõHÚkoõìþéÞRoõ¾úGëBuqôoòýèôA qA JBPÞ àü þPc A«pøBÊ úðõíð óAõñÎ úG óõñÞA
qA þüBø QívÚ îø qõñø þèô QuA ûly ÐÚAô þÚBG þíülÚ Iønì òüA ÿBø|òýü@ ô îuApì
(818)343-0101 ÿBøkBùñzýK ô îüõÛO òüA wÞlOoA ÿBvýéÞ .QuA ûlðBíð
ÿBø|iüoBO ô lðoAlð ëõHÚ Ao >@ úvýð<wðAp×ñÞ
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 JBvc >òýèõW<îüõÛO ÿBñHì pG Ao þHønì
.lññÞ|þì þívüpÞþðõñÞiüoBO ÝBHÇðA ïlÎ QéÎ
corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO :)pHìBuk 21( Aléüô )pHìBuk 25(
qõñø ëBu oArø lñ^ Qynâ qA wK óApüA ok
13 þíülÚ òýü@ô Qñu àü óAõñÎ úG Aléü Iy îø qA {ýK ëBu Bøl¾qA BKôoAok ÿoBíy ûBâ
úPÖpâ òzW ó@ þé¾A ÿ úÛGBu úG úWõO óôlG ô kõWô þÛýÚk îüõÛO þèô kõG ëôAlPì kçýì
òüpg@ úG úÞ k|çýì qA êHÚ 46 ëBu ok .QyAlð
.kõy|þì QuA oõùzì þíüõÛO }BzPÒA ëBu

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

IÇÚ Apüq QyAk løAõhð ïAôk ÿkBüq óBìq Rlì pß×O òüA úÞ lýðAlG lüBG BìA .kpÞ løAõg oõÇg |
iü qA ûlñü@ úøk lñ^ þÆokô ÿkôq úG ëBíy

ëBu BO úÞþðkpßðoôBG RBÚB×OA.lyløAõgþèBg

ëBu ok ó@ YüBPð úÞ þOBÛýÛdO xBuA pG

| kBPÖA løAõg óBùW ok 2100ô2007ÿBøëBuQuAûlýuoNB^úG2009
qA óArýì òüpPzýG ëBíy IÇÚ ÿBø iü 2008 ||
J@óõñÞAúÞþPÎpuBGôlðAúPyAkAoòPÖoòýG ok ô Qhu oBývG rýð løk þì jo þOBÚB×OA ú^ ûlñü@úP×ø úßñüA ÜýÚk þñýG {ýK lüBy #
ëBu ok úPÖpâ {ýK ok þHÇÚ ÿBø iü óly .îýñÞQHd¾pãük ópÚ àü Bü úøk àü koõìok úÞòüA úG lupG ú^ ,kõG løAõg òßíìpýÒ lc
løAõhð þÚBG úÛÇñì òüA ok þhü aýø 2037 ok óBù^ úÞþéßy îýðAõO þì îßPuk îüoAk {ýK ok úÞÿlðôo ô þðõñÞÈüApy xBuA pG BìA
.lðBì úÞþðBìq .îüõyoõ¿Pì óBíñømok ú¾çg Roõ¾ úG Ao QyAk løAõg îßüô QvýG ópÚpgAôA
RBÛýÛdO òüA ok úÞ þOBHuBdì xBuA pG | úG îýñÞþì îýupO Bíy ÿApG IéÇì úìAkA ok úÞþüBýðk kõy úPÖpâòzW 2099 ëBu QuA oApÚ
ëBuok úÞ úyAk kõWô óBãèBíyok iü ÐGpìpPìõéýÞ óõýéýì 4.6qA {ýG 2009 ëBuok úPÖpâ ïBXðA .QuA úPuõýK QÛýÛc
òüA úG úÏèBÇì òüAok .lýuo løAõgp×¾ «BHüpÛO Bü IÏßìpPì óõýéýì àüpüq úGoAlÛì òüA 2037 ||
òüA úÞ îüoAôlýìAô QuA ûlzð ÿA ûoByA lðõy þìõdì êìBÞoõÆ úG Bø iü òüA þðBìq ú^ úÞ úPßð ly løAõg êülHO BýðkoõzÞòüpO QýÏíWpK úG lñø 2022 ëBuok-1
.kBPÖA îýøAõg pukok úG Rly úG Roõ¾ òüA ok Apüq lølð jo ûBã`ýø ÝB×OA
| ÿlðôoBGBìAkoAkoBýPgAokAoBýðkoõzÞòüpOQýÏíWpKóAõñÎòý^úÞQuAÿkBüqóBìqRlì
óBvðA qA pO }õøBG 2060 ëBu ok ô óBvðA ÿ ûqAlðA úG 2040 ëBu ok þÎõñ¿ì }õø -4 úÞ QyAkoBËPðA lüBHð QuA {ýKok óõñÞA úÞ
kõG løAõg ïAôk ú¾pÎ òüA ok Bø ó@ úHðBXßü þüBìpÖ îßc
qõñø BìA QuA ûly êHÚ qA pO úPÖpzýK ô pO }õøBG oBývG þÎõñ¿ì }õø pýgA ÿBø ëBu ok ÈuõO ÐìBW úÏèBÇì àü .lyBG úPyAk ÿkBüq
úé¾BÖ lñ^ pø lupG óBvðA þyõøBG úG úPvðAõPð QýÏíW koõì ok 2015 ëBu ok êéì óBìqBu
óôlG kõWô òüA BG .koAlð Bì BG rýð ÿkBüq úøk àü qA pPíÞ ok úÞ kAk þì óBzð óBùW
êÛPñì ó@ úG Ao RBÎçÆA úÞ óBvðA oõÃc QýÏíWpK óAõñÎ úG Ao òý^ ÿBW lñø ,ûlñü@
aýø pÂBc ëBc ok þÎõñ¿ì }õø ,lüBíð pGoõ¿O AlPGA .QÖpâ løAõg BýðkoõzÞ òüpO
}õø úÞ þPÎpu úG úWõO BG úPHèA .koAlð þì jo 2028 ëBuok þÚB×OA òýñ^ úÞ kõG òüA
ÿpük QuA úPÖpâ ókpÞ QÖpzýK ok þÎõñ¿ì òüA óBðq ô óAkpì ú×Úô þG ÿBø }çO BìA løk
ô ûly }õøBG Bì ûqAlðA úG úÞ lýüBK løAõhð òüA BvG ú^ úÞ ûkAk óBzð ÿoô@lðqpÖ ok oõzÞ
xBuA pG .kq løAõg õéW rýð Bì qA þPc .lølG jo rýð pOkôq åorG ÝB×OA
}õø ,ûqõc òüA óBuBñyoBÞ RBHuBdì oõzÞ òýìõu pãük 2050 êuA ok ûldPì RæBüA úÞ løk þì óBzð úÏèBÇì òüA òýñ`íø
ÿBø úP×â xBuA pG RBHuBdì òüA .kõG løAõg }õøBG óBvðA ÿ ûqAlðA úG 2040 ëBu ok þÎõñ¿ì ôkAqqAþíýð2050ëBuokÐÚAôokôQÖpâløAõgAoó@ÿBWúüpXýðôkõGløAõhðóBùWQýÏíWpK
ôk Ao óBzOolÚ ëBu pø BøpOõýLìBÞ ó@ úG úWõO BG úÞ ûly ïBXðA oõì óõðBÚ òPÖpâ pËð ok ô óBuBñyoBÞ .kAk lñøAõg jo BÛüpÖ@ ûoBÚ ok óBùW ÿBølèô
.kõíðlñøAõgúPynâëBupGApG òülG .lGBü {üArÖA ÿoô@ïBupu êßy úG òýìq ûpÞ QýÏíW úÞ ly løAõg UÎBG RBÚB×OA òüA
ÿpGApG óBvðA }õø BG óBzyõø úÞ QÖBü lñøAõg Quk þPÖpzýK óBñ^ úG 2040 ëBuok òüApGBñG | ÿBW kõgok Ao úñupâ óBvðAp×ð koBýéýì 9.7 úÞ îýyBG þñýìq ûpÞpËPñì lüBG 2050 ëBuok IýOpO
qõñø úPHèA .QyAnâ lñøAõg BW rýð Ao óBvðA }õø 2060 ëBu ok úÞ òüA pO áBñupO ô kpÞ løAõg kAlÎA òüA .lýuo løAõg p×ð koBýéýì 11.2 úG klÎ òüA îßü ô QvýG ópÚ óBüBK ok ô QuA ûkAk
úÞ îýñÞ òýýÏO îýðAõO þì óBìkõgô QuBìoBýPgA ûqõcok þÎõñ¿ì }õø ókõG lG Bü ókõG Jõg ûpÞ ÿôo pG óBvðA koBýéýì 1.6 BùñO 1900 ëBu ok lýGBüok úÞ þPÚô Áõ¿g úG lñPvýð þðkpÞoôBG
.>|Skynet|<BülyBG>|E|-|Wall|<ûlñü@þÎõñ¿ì}õø .lyløAõgúÖBÂAkAlÏOòüAúGp×ðkoBýéýì9.6ópÚôkBùñOÅpÎokôókpÞþìþâlðqòýìq
|
kõG lñøAõhð òý^qA êÛPvìpãük 2050 ëBuokõDBÞBìô äñÞäñø-5 kõG îýøAõg iüpì ÿôo 2030 úøk êüAôAok -2
Èévì BíypG úÞ þPìõßcô òýðAõÚ QuA òßíì lýñÞ þì þâlðq òý^ ÿBXÞok úÞ òüA úG úPvG þðApãð ÿBW óAlñ^ ÑõÂõì òüA BìA îüA úPyAlð ÿp×u iüpì úG pãük 1970 úøk ÿBø ëBu qA
òý^oõzÞ áBgqA þDrW ú^pâAõDBÞBìô äñÞ äñø úÞ QuA êýèk òýíø úG .lyBG RôB×Pì QuA ÿkôrGBüôoòüAôQuAiüpìÿôoòPyAnâïlÚó@ôîýñÞþìëBHðkAoÿpãükÙløóõñÞABì.Qvýð

ô lñPvø úðBHéÆ ûBW ûsôpK òüA ÿôopGoBÞ ëBcok ÿkBüqoBývG ÿBø óBìqBu Apüq ly løAõg ÜÛdì
30 ok .lðA úPyAk rýð þÖpãy ÿBø QÖpzýK
qA þüBÃÖ óBìqBu ûk ,2011 ëBu Quõâ@
êýßzO þüBÃÖ ápPzì ûôpâ àü BýðkpuApu
ûoBýu qA oAlük ÿApG óBzüBø úìBðpG BO lðkAk
.lðoAnãG óBýì ok îø BG Ao jpu
2030 úøk ÈuAôAok úÞ QuA òüApG lýìA
óõñÞA .îüoAnãG iüpì áBg pG ÿBK îýðAõPG
þßü úG oBÞ òüA úÞ QuA òüA pG Bø ÿrüo úìBðpG
ûoBGôk ókBPupÖ :kpýãG ïBXðA }ôoôk òüA qA
qA ïAlÞ pø .lñøk ïBXðA ûoBPu òüpPßükrð úG AlPGA Ao þðBvðA QüoõìBì àü úßñüA Bü ûBì úG óAkoõðBÃÖ
ÿBø ûoBýu òüA pG òPyAnâ ÿBK ÿApG ïqæ ÿsõèõñßO úÞ kpÞ løAõg àíÞ óAkoõðBÃÖ úG Bø ûAo òüA
úG óAkoõðBÃÖ òPÖo rýð úìAkA ok .ly iüpì koAô àýOBGo ÿBø QüoõìBì BG AlPGA ô ûkpÞ îøApÖ Ao þãñu
Bø óBvðA ÿApG lülW úðBg àü óAõñÎ úG iüpì ÿôo pG rÞpíO þüBùð Ùlø .ly løAõg îøApÖ iüpì
àü< UdHì ØÇè úG .lðoAk Ao kõg êÛPvì «BPHvð ô ÁBg Qìõßc ô òýðAõÚ BìA lñü@ þì oBíy úG .pýg Bü ô lyBG úPyAk þGõg ÈüApy qõñø òýìq ú^ ,kõG løAõg
óõñÞA lì@ þì oBíy úG BýðBPüpG áBg qA þürW 1997 ëBu BO úÞ äñÞ äñø oõzÞ >îPvýu ôk ô oõzÞ
QuA þPvýèBýuõuoõzÞ àüok ÿoAk úüBìpupùy àü kõg koAkoApÚ òý^oõzÞ ÈévO QdO úÞ ly løAõgõdì B« HüpÛO 2037 ëBuok ëBíy IÇÚok óBãèBíy iü -3
BOúÞQuAëBÓOpKmõ×ðQdO«çìBÞó@äñøpÖôQuAêÛPvìêìBÞoõÆúG«BHüpÛOõDBÞBìúÞþèBcok óBPñøm úG úÞ QuA ÿrý^ òýèôA óAôApÖ iü ày óôlG lýñÞ þì pßÖ ëBíy IÇÚ úG úÞ þPÚô

16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

kAõì òüA qA ûkB×PuA {øBÞ ÿApG ÿkBüqô îùì ÿBø ïBâ lðkpÞ ØzÞ Ao úÏÚAô òüA QéÎ óAlñízðAk .kpÞ þì Qìõßc úÛÇñì òüA pG 1999 ëBu
.ly úPyAkpG pÃì þüBíýy BÃìA úG úÞ ÿkAkoApÚ xBuApGô QyAk løAõg ïAôk ëBu 50 BùñO Bø Qìõßc òüAqA ïAlÞpø BìA |
òülG .ly lñøAõg ûlðAkpâqBG òý^ úG ó@ qA lÏG ëBu ôk rýðõDBÞBì ô 2047 ëBu ok äñÞ äñø ûlýuo
ok .QuA ûkõG kõg îýìpO ëBcok ïôAlì Roõ¾ úG BìA ÿlñÞ úG óôqôA úüæ óõñÞBO óBìq ó@qA | lÛÏñì «çHÚ úÞ þüBøkAkApÚ þìBíO ô ly lñøAõg þPvýèBýuõu pãük oBG oõzÞ ôk òüA óBìq ó@ IýOpO
úG QHvð óôqôA úüæ pÇÚ úÞ lðkpÞ ïçÎA êéì óBìqBu úG úPvGAô óAlñízðAk qA þøôpâ 2014 ëBu
2075 ëBu BO BìA kpýâ þì Roõ¾ ÿlñÞ úG lñü@pÖ òüA lñ^ pø ô QuA úPÖBü þuõvdì {üArÖA úPynâ .kpÞ õãP×â Bø ó@ koõì ok õð qA lüBG ûly
QcBvì çHÚ .ly løAõg îýìpO koAkoApÚ óBãGõñW ÿôo úÞ óôqôA úüæok ûly kBXüA jAoõu ïBíO ||

.QuA úPÖBü {øBÞ ÐGpì pPì óõýéýì 20 úG óõñÞA úÞ kõG Ðüpì pPìõéýÞ óõýéýì 30 jAoõu òüA QyAk lñøAõhð kõWô lñéüqõýðok 2050 ëBuok ÿmõì óAoõðBWpãükô BøõuAo ,Bø }õì -6
| Qvüq Èýdì ÿApG ÿmõì RBðAõýc þÞBðpÇg úG þíÞoBývG ÿBørý^ ,ÿA úPvø IíG qA ÿAlW
Ao þédì {cô RBýcô ûlypøBÊ óBy þé¾A ÿBø ûBâ Qðõßu qApýÒ þüBøBWok úÞ lðoAk kõWô
QÖo lñøAõg òýGqA 2100 ëBu BO óôqBì@þðAoBG ÿBø êãñWqA l¾ok 83 -8 úG ô ûkpÞ {hK Aq ÿoBíýG êìAõÎ lðoAlð kõg qA ÑBÖk þâkBì@ úÞ þOBðAõýc òýG ok ,lðoõg þì ô úPzÞ
BGrýð ûlñü@ÿBø úøkokô ûly koAô òýìq úG Bø ópÚ ëõÆok úÞ þOBÏüB òüpOrýãðA îÒqA þßü þéÞ oõÆ úG lðoAk þÏu BìA lñéüqõýð lñðBì ÜÆBñì þgpG .lñðq þì îø úG Ao QÏýHÆ îËð QýcAo òýíø
aýø rýð þðõñÞ ÈüApy BG ô QuA þðAoBG ÿBø êãñW ókAk Quk qA QyAk løAõg úìAkA ÿpPzýG QÎpu
ÿkBüq rý^ îßü ô QvýG ópÚ ólýuo BùPðA úG qA êHÚ pãük RoBHÎ úG .îüoAlð Bø ó@ QzâqBG úG ÿlýìA
BýðBPüpG ok 2009 ëBu ok úÞ þíýéÚA RBÏèBÇì xBuA pG .lðBì løAõhð þÚBG }qoABG ÿBø êãñW òüA qA

òýýÏO úìBðpG ÜHÆ úñýìq òüAok lñéüqõýð Qèôk ÿBø úìBðpG pâA .lðpHG òýG qA Ao ÿmõì RBðAõýc òüA
lñøAõgpG jo ûpürW òüA qA þ^oBßy ÿmõì óAoõðBW ÑAõðA þìBíO 2050 ëBu ok ,kôpG {ýK ûly
.QÖo løAõg pOæBG úWok 4 òýìq ûpÞ ÈuõPì ÿBìk 2055 ëBu ok úÞ lükpâ Àhzì ly ïBXðA .QvG
16qA {ýG {üArÖA òüA óBùW ÉBÛðqA þgpGokô ûly úHuBdì úÞ QuA þÇuõPì BùñO óArýì òüA ok úÞ kõG løAõg ÿmõì RBðAõýc pãükô BøBìpg }õì ,BøõuAo ,Bø }õì êìBy RBðAõýc òüA |
ópÚpgAôAokIýOpOòülG.lýyõWløAõgÿkôqúGòýìqQuBñÏìúGúÞkõGløAõgkApãýPðBuúWok ÿBÎkA xBuA pG .lñÞ ûpvßü Ao Bø ó@ oBÞ løAõg þì lñéüqõýð BìA úPyAk kõWô óBùW pãük ÉBÛð
J@úvuõìàüRBHuBdìxBuApG.lðBìløAõhðþÚBGþðAoBGÿBøêãñWqAÿkBüqrý^pãükþðõñÞ ok Ao ÿõýÞ lñðBì okBð ô þìõG ûlðpK óõýéýì 25 úðæBu ÝõÖ RBðAõýc ,oõzÞ òüA püqô Qvhð
òýGqA þðAoBG ÿBø êãñW QcBvìqA l¾ok 83 îßPuk þðõñÞ ópÚ ÿBùPðAok óBíè@ok þuBñy Aõøô .lðpG þì òýG qA lü@ þì oBíy úG oõzÞ òüA kBíð úÞ lñéüqõýð
.QuAûlyúHuBdìBøþñýHyõgþgpGxBuApGklÎòüAôQÖoløAõg qApPzýG ïõíu QhüoôpPzýG ÿBø úéO òPyAnâoBÞ BG lðoAk þÏuoõzÞ òüA RBìBÛìôo òüAqA |
| qAoõzÞòüAqAAoRBðAõýcòüAêvðþðõñÞópÚêüAôAok,RBðAõýcòüAÿBøûBãPvüqÿôopGóBíu@
ly lñøAõg ÅpÛñì 2100 ëBu BO JBýíÞô BHüq óBâlðpKqA úðõâBøl¾ -9 òüA ,ó@ ólzð þüApWA Roõ¾ok úÞ QuA ûly koô@pGoæk koBýéýì 6.2oBÞ òüA úñürø .lðpHG òýG
þOAkõWõì óBâlðpK .>óBâlðpK< îéýÖok ûoB`ýG óolø þLýOqApýÓG lðoAk Quôk Ao óBâlðpK úíø .kpÞ lñøAõg êýídO oõzÞ òüA pG ÿoæk óõýéýG 11 ÿA úñürø ÿmõì RBðAõýc
óBìkõg QulG úÞ þÇüApy úG úWõO BG BìA lðpG þì Rnè Bø ó@ ólük qA úíø ô lñPvø äðoBãðo ô ûrìBG
úÏèBÇì xBuA pG .kõG lñøAõg pPíÞ oBývG îýñýG þì úÞ þðBâlðpK kAlÏO pãük úøk lñ^ BO îüA ûkq îÚo ly løAõg ÿqBuqBG ç« ìBÞ2075 ëBuok óôqôA úüæ -7
ok 2011 ëBu ok úÞ ÿA 80ô70ÿBøúøkokBìAkõyþíðûlýñyóôqôAúüækoõìokÿkBüqrý^pãükpýgAÿBøëBuok
ô J@ RApýýÓO koõì ôûkõGáBðpÇgÿkAõìúÞBøòGpÞôoõDõéÖôoõéÞólykAq@pSAokåorGoBývGjAoõuàüîPvýGópÚ
ô J@,úPÖpâ ïBXðA þüAõø
pø úÞ ÿlñüByõgBð ÿAõø
þì êHÚ ëBu qA pOlG úèBu
,ïpâ îø ô kpu îø ,kõy
kôq þéýg ày óôlG
ok óBâlðpK åpì UÎBG
.ly løAõg Ðýuô xBýÛì
òüA xBuA pG |
ÿBìk pâA RBÏèBÇì
3.5 òýìq ûpÞ ÈuõPì
{üArÖA kApãýPðBu úWok
úWok àü òPÖo æBG ó@ qA wK .QÖo lñøAõg òýG qA êìBÞ oõÆ úG óBâlðpK qA úðõâ 900 BO 600 òýG lGBü
úG RB×éO òüpPzýG ô ly løõg êìBÞ oõÆ úG pãük úðõâ 500 BO 100 ÅApÛðA UÎBG òýìq ûpÞ ÿBìk ÿA
òüA úG ô ûly þüBìk lüly RApýýÓO oB^k Rolð úG óBzüBø ûBãPðõßu úÞ kõy þì koAô þðBâlðpK .kõG ûly kBXüA ly þì lýèõO ÿBø ëB`hü ô úüõùO ÿBø îPvýu ,Bø ÿpLuA ok
þðBùâBð pýÓPì ÿBøBìk BG kõG lñøAõhð okBÚ óBâlðpK IýOpO òülG .lðoAlð RkBÎ þðBùâBð RApýýÓO ÿkôqúGlýuoþìpËðúGúÞlyóôqôAúüæólükIýu@UÎBGôûkAkjoÐüpuóBñ^ÝB×OAòüA
.kõGløAõgBøó@ÿôo{ýKúñürâBùñOåpìôûkAkÜÖôAokõg qA{ýGlýyoõg{×ñGApÖÿBøúÏyAlyþìpOåorGjAoõuòüApâA.kBPÖAløAõgpÇgúGpzGêvð
| | úÞ òüA Ädì úG úðBPhHyõg BìA .lðly þì JBHÞ ûlðq ûlðq Bø óBvðA ô ûly òýìq koAô {ýK
17

óApùO úéXì

ûlùÎ úG Ao êK ókõíð óArüo|êâ ô òPvG òýü@oõPuk
kõíðoAnâAô þyBG|þ^|ûp×u àýG kõ¿Ûì ïBíPøAô
qA þßü ûlùÎ úG êK ó@ÿBø|ÝBÆqA àüpø òýürOô
úèrñì|úG úÞ Èuô ÿBø|úíz^ ô lükpâ êdì ÿApìA
òýü@ ûBy ÙpÆ qA QuA òhu ok þñÏì ô ólG ok ëk

| |:lvüõð|þìôlyúPvG
ûkõíð lu êK ÿæBG úG Ao úðBgkôo J@
râ úu B« HüpÛO ó@ Åõc ûoAõÖ úÞ|ÿoõÆ|úG
êK ÿBùPñì BO CAlHì qA oBãðoq ÿBø|óBHüBu ,QvW|þì
òPhüô@ QùW ëõP×ì ÿBø|úPyo ô kõG BK pu pG
lðkõG ûlýzÞ ØéPhì ÿBø|fpÆ úG êükBñÚ ô xõðBÖ

kôo ûlðqpG óoBÛPì ÿoBßøBy ”õWAõg êK“ |

þñDBÚ ô þðBìpÞ þèBÚ ÿBø|}pÖ þvéXì pø ok ô JApg êHÚ ëBu òülñ^ ok Ao Bø|ÝBOA ÿæBG úÛHÆ pø úé¾BÖ ÿBø|óõPu kAlPìA ô pPì ôk qA qôBXPì ÿBø|þðAkBG@ qA ÿoBâkBü ”õWAõg êK“ #
ÿBK pGõì êHñu løBy ÿA|ûpXc pø okô kõG ûkBPÖA Qzg BG êK òüA ÿ|ûoBñÞô þPzK {hG .lðA|ûkõíð ô ØÛu pø ÿõéW .QuA pPì 20 ØÛu úG úíz^ ô lu óõ^ þüBøkpßéíÎ BG ,ïôk xBHÎ|ûBy
óApHíýu ô kBG@|xBHÎ ïoA úÇg óBðAõW ô ûkBPvüA ïlÎ pSA ok úðB×uCBPì úÞ ûly|òýürO äðo|Q×ø pâA koAk kõWô þãPÖoôpÖ ô þâlì@|{ýK ,oAõük ÿBøoBßøBy qA kõg p¿Î ok ,J@óBüpW îýËñO
QìBÚ kBzíy úñìAoA ô ôlñø äðo ô J@ }õg ÿkBüq kAlÏO úèBu |úíø óAoBG ô kBG pýSCBO Bü ô QHÚApì J@ ,lðoAnãG Bø|êK ÿ|úðBøk ûqAlðA úG ÿA|úPhO þÆ ok úÞ êK òüA .QuA ûkõG óBùW ÿqBu|êK
ûlýðAkpâ oBãð Roõ¾|úG Ao wéXì oBvgo|êâ ok êK Èuô qA .kõG úPÖo òýG qA ô JApg Bø|ó@ qA qA ,úPÖpâkõg úG ÿoBývG ÿBø|ïBð ØéPhìoB¿ÎA
JBýìBÞô óApìBÞ þùéèA|ê RpÃc|þéÎAô lðkõG ó@ úéýuô |úG úÞ QuA kõWõì úéK |ûAo ôk oæBO òýÖpÆ |.kõy|þì ûpýgm þOlì ô ûlì@ æBG úðBgkôo ,ÿoBíÏì àHu ô ïBßdPuA ,óoBÛO Uýc
êK þÚpy RoBHÎok JBPíèBÎ eH¾ ÑõéÆ òýc BO iüoBO .kpÞ lì@ô|QÖo óAõO|þì òüpüq úÛHÆ ôk úG kõWô þãñu eÇvì ú×¾ ôk êK þÚpy QívÚ ûkAk|ÿBW kõg ok Ao ÿqAõð|îz^ ÿBø|þüBHüq
ok àü pø óBìqçì ô óBGpÛì ô ApìA ô QcApPuA oõGrì ÙpÆ ok úÞ þÖõÞ úHýPÞ ÜGBÇì êK òüA pýíÏO ,úðBgkôo ØÞ ok B« HüpÛO ,ôk ó@ Èuô ô koAk ûlðq ûBâonâ òüA BG BO lýyBG ûApíø Bì BG .QuA
ëBuok ,QuAoõð úðBgoBÞ úGôo êK þGõñW QuAo ú`ðBñ^ ô kõy|þì ûlük þé¿×ì }pÖ|äñu
| .lðkõñÒ kõg ØéPhì RApXc óBìq ok óBg úéèAp¿ð þÏu úG ÿpXø 1290 ÿBø|ûoAõÖ qA úÞ úPyAk kõWô ÿA|ú^Büok lðA|úPyõð .|.îüõy Bñy@pPzýG kôo
oõGrì êK ÿôo lu ô ú^Büok òPgBu ؾô ok ûkqBü úðBgkôo ØÞ BO ,QuA ûkõíð|þì òPvW ó@ pùy ok úÞõWAõg êK Bü ”òülèA|òÞo BGBG“ êK
qA )Ý.û 1081( kôlc þðBù×¾A þéÎlídì BGBG .QuA oBWBÚ ûBy|òülèAp¾Bð òýüBK QívÚ þÚpy ÙpÆ ôk ,koõg|þì þãñu úéK ok ,ûly|ÐÚAô kôo|ûlñüAq úðBgkôo ÿôo ô óBù×¾A
ûkôpu òýñ^ þüB×y îýßc IcB¿ì ÿApÏy lýcô pøBÆ lídì ØýèCBO úìBñuBHÎ JBPÞ ok ok úÞ QuA kõWõì îülÚ qA åorG þãñu pýy ôk êK 15 iüoBO ok pSA òüA .koAk oApÚ êK|úuô|þu Ýpy
þé¿×ì fpy )û 1015 BO 1110( ëBu úG þñüôrÚ koAô ó@ úG þüBø|þGApg kApÖA QèBùW ô þOæBHì|þG oBS@ qA þßü óAõñÎ|úG 111 QHS ûoBíy BG 1310 ÿk
|:QuA úG úPyõð "õWAõg" kBG@|òvc êK óBíPgBu úG ÐWAo óBíø úG êK Èuô ÿBø|ÝBÆA ô Bø|úÖpÒ .QuA ûly êK Ao êK òüA .QuA ûlýuo QHS úG óApüA þéì
kBXüAôrÞ êKó@ØüpÏOîñÞóõ^îðAlð ïôk xBHÎ|ûBy ,ïBíOA qA wK úÞ |òüA ú¾çg ô QuA þÚBG úüõ×¾ ûoôk ÿoBÞçÆ ô þyBÛð qpÆ îø kBG@|òvc ô qApýy ,òülèA|òÞo BGBG ,þøBy

êÞõO ûAo ly | .lðA|ûlýìBð
lñðBì lùW pu lzÞ BXð@pâApdG ûõßy êK ú`hüoBO
þüBø|ûkõèBy ÿoõíýO pgAôA qA õWAõg êK
pHñ^ q þðõíýì |úG 1060 ëBu ok ïôk xBHÎ|ûBy pìA úG ô úPyAk
ÿôo lu òPvG iüoBO ok þyBÞ ÿrìo iýy rýð ô òüA Èuô .QuA ûly |úPgBu ó@ ÿqôpìA Roõ¾
ôA ûkAõðBg ô ÿõ×¾ ûBy þPÚõì QìBÚA ÿApG êK
|:úPyõð òýñ^ kôo|ûlñüAq Rpùy þßýGpãýG ïBð úG úÞ, þ¾õ¿hì óBíPgBu
ûBy ÿBÇÎ qA kôo ûlðq {ýK |úG AoBg qA úÞ ÿlu ÿBø|ÝBÆ ô koAk kõWô rýð óõñÞA|îø úÞ ly BñG ,koAk
qA Qynâ {hüoBO ok ,lðA|úPvG þðBS xBHÎ òük ,õWAõg êK ïBð .QuA þyBÛð RBñýDrO ÿAoAk ó@
IÛè QHuBñì úG úÞ QuA >úWAõg< úíéÞ ØüpdO
| :Qyõð ô ÿrìo J@ ûly ÿoAnâ|ïBð ÿõ×¾ p¿Î ÿBø|úWAõg ô óBâorG
lðA|úPvG þðBâlðq J@ úG olñßuA lu|
| |.QuA
)1076( ôk ok úÞ QuA úPyõð þüBKôoA fBýu”úýðoôBO“|
úÞ ûkõG ÿlu ,êK òüA þ¾B¿PgA ÿBüArì qA ÜéÏPì úÞ koAk kõWô úðBgôk êK òüA óBGBýg ÙpÆ
pø úÞ lðA|úPÖpâ pËð ok òPgBu ÐÚõì ok ó@ ÿApG òüA úG ÿpPvG BXÞ aýøok úðBgkôoô QuA ûBy úG
J@ , òýüBK ÿBø|úíz^ òPvG BG úPyAk FBÃPÚA óBìq pOkõâ BW |úíø qA êdì òüA óõ^ ô koAlð þüBHüq
ô ûkpÞ|þì AlýK ÿlu ô ú^Büok îßc ô ûlì@|þì æBG úG oAkAô Ao xBHÎ|ûBy ÿA|ûqAlðA BO pìA òýíø ,QuA
ÙpÆ |ó@ BøpHâ êdì óõ^ ô kõíð êK òüA òPgBu
|:lðA|úP×âôo|òüAqA ÕBGoBù^ óBGBýg qA óBð@ úÞ |òüA ÿApG ûkõG úðBgkôo
ô lu ô ú^Büok xBHÎ ûBñK óBùW ÿAoAk ly úPgBu êK òüA ûAo ókõíð pO|ûBOõÞ ÿApG ,lðonãð
òýñ`íø .QuA ÿpXø 1077 BO 1057 ó@ iüoBO ô
|.kpÞBñG êK òvc“ ïBð óBíø úG lýuo ïBíOA úG êK úÞ |þPÚô
ûpËñì úÞ ûkõG òüA ÿApG ú^Büokô lu òüA ÿBñGô| | ô pPì 150 {èõÆ úÞ êK òüA .ly ûlýìBð ”àýG
ïBãñø ok ô lyBG êdì ó@ok ÐÚAô ÿBø|ÕBG ô RAoBíÎ pW@ô äñu qA ,QuA pPì 7/5 ó@pHÏì ô 14 {ÂpÎ
ÿA|ú^Büok ûpËñì qA RBÒBG ô RAoBíÎ ó@ok xõéW
| .koAk úíz^ 26 ô ÿõW 21 ô ûly |úPgBu
|.lðpG Rnè ,lükpâ|þì kBXüA lu òPvG BG úÞ ô ÿoBíÏì Uýc qA ô lu úèrñì |úG êK òüA
xBHÎlyúP×âæBGpÏyokúÞxBHÎqAoõËñì | oBù^ êìBy ,ó@pýËð|þGô BHüq ûqAlðA|þG ïBßdPuA
ó@ þðBG Apüq ,kõíð lu ÿBñG úG pìA úÞ QuA þðBS 51 ÙpÆpø þðBÚõÖpHÏì þégAk ÙpÆôkokô úÛHÆ
1060( êK ÿBñG iüoBOô QuA ïôk xBHÎ|ûBy óBíø êK òüA ÿBø|äñu ëõÆ .koAk à^õÞô åorG úÖpÒ 18

.QuA ûkõG )Ý.û 1068( lu ÿBñG ô )Ý.û
ô êÖAõÚ oôpì ô oõHÎ ÿApG úßñüA pG ûôçÎ êK òüA
ô ïkpì }kpâ ô Zp×O ÿApG ,kõG ûly |úPgBu óApGBÎ
qA ú`ðBñ^ .QuA ûkõG lÏPvì rýð ûBykBK
úÞ )Ý.û 1060( ëBuok ûly |êÛð þðBÚBhèA|À¿Ú
qA lÏG .QÖBü Rpùy þøBy êK úG ô ly úPgBu êK

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ó@ok þüBøõzÞ úÞ koAk oApÚ þüBøoBýy õWAõg ,Bø|úñüq ó@ }rüo êdì ô J@ ÿBøpíÏì óBýì ok BñG þðBS xBHÎ|ûBy Ao ó@ .lðA|ûkõíñð oAnâôpÖ Ao xBHÎ|ûBy óBìpÖ IvcpG ëBu ó@ qôoõð RçýÇÏO
òýüBKô æBG Ao BøõzÞ òüA lñPvðAõO|þìô úPÖpâoApÚ B×¾ qA úPvzð ó@pG óBìkpì úÞ lðA|úPgBu J@ IèBÚ oBãð|ÐüBÚô óBìq ó@ ok úÞ lýcô pøBÆ Aqpýì ô ûkõíð qA àü pø ô lðkpÞ þðBÒAp^ ô ÿlñG|òýü@ Ao êK þðBS
úÞ Ao þG@ûqAlðA BøõzÞ ókpÞ òýüBKô æBG BG .lðpHG ÙpÆ |úGpãük þüBíðô lðpG ûkB×PuA J@ÿByBíOô þhüoBO ok ô ÈHÂ Ao ó@ kõG ûBykBK ó@ óBìq joõì ô ô kõíð òýürO óBâorGô FApìA qA þßü Ao ó@ ÿBø|ûpÒ
BøõzÞ òýíø BG lðA|ûkõíð|þì îýËñO ûly|þì ÿoBW ok úÞ ûkoô@ô QuA ûkõíð QHS úPyõðôA ïBð úG úÞ ÿlùzì ÿApÏy ô lükpâ Býùì òzW ÿApG
Ao ÿlu êK òüA QzK ok ûly ÐíW J@ îýËñO êíÎ | .lðA|úPgBu êK óBýì ok ëõÆ ô kõG óApüô ô xôolì úñùÞ êK àü êK òüA êdì ÿrüpHO IDB¾ rýð ô QýG 45 ok ÿA|ûlý¿Ú
úéýì àü êK Quk|òýüBK ok .lðA|ûkAk|þì ïBXðA õWAõg êK ÿoBíÏì BG þgôoBì JBPÞ ok úÞ QuA ûkõG þéK ó@ lüBy òzW ô þðBÒAp^ ó@ ؾô ok ÿA|ûlý¿Ú
ô þXñu|J@ ÿApG ûly|ÿlñG|úWok þGõ^ îßc |úG úéíXèABG ô ûly |úPyõð òývc wW îuA
RBñýDrO ô ÿoBíÏì pÆBg úG õWAõg êK úG Ao êK òüA ô lñPyAkpG ô ûkõíð JApg Ao ó@ ûBykBK |.lðA|ûkôpu
| .QuA ûly|I¿ð J@ ÿpýâ|ûqAlðA pOoõùzì kôo|ûlñüAq ÿBø|êK pãük qA ó@ ÿoBÞ|þyBÞ pG êíPzì JõÒpì QEýø ô Jõg ÐÂô òüA |:úP×âòýñ^ ÿoô óBù×¾A iüoBO Øèõö ì
õWAõg êK ÿoBíÏìok ÿqBu|úñüpÚ ê¾A óõ^ô lñPgBu álðA óBìqok úíz^oBù^ô|QvýG QuA þüBø|êK þßü óBù×¾A Ùpãy þðBHì BìA ô
îËñì ô äñø@ îø ÿBø|ûlülK ô óoBÛO úG {üApâ |.QuA Ao êK ó@ kõG ó@ JõñW ô kBG@|òvc úédì {ýK òülèA|òÞo BGBG êK lñðBì ûlyBñG kôo|ûlñüAq ÿôo úÞ
ÿBø|úHñW òüpO|ïôAlì ô òüpO|þðBPuBG qA þßü òüpOBHüq qA þßü ÿõ×¾ óAoôkok úÞ êK òüA ÙpÆ|àü úÞ ûkõíð eüp¿Oô lðkBùð ïBð kBG@|òvc {uBuA ô úzüo .QuA ÙôpÏì õWAõg êK úG úÞ
ô óoBÛO úGpzG kBÛPÎA .Qu þðBvðA ólíO þhüoBO lu úèrñì |úG pPzýG ,QÖo|þì oBíy úG óBùW ÿBø|êK pãük êK úG úHPzì úÞ QuA kBG@|RkBÏu ÕBG ó@ õéñüõÚ|Ý@ ÿBø|óBíÞpO óBìq ô ûkõG îXÎ qA êHÚ
úG ólýuo ÿApG }çO ô Bø|ûlülK òýG þãñø@ îø ô þÚpy Ðé ôk qA àüpø óBýì ok .QuA |ûkõG lñG ô þéÚ BÂo FApÏzèA pýìA ïõcpìô Qvýð úWô|aýø|úG Ao æBG úHOpì úüõ×¾ ûlùÎ úGô ûly ó@qA ÿpýíÏO
ÿBø|úPyo ïBíO ok äñø@ îø ô óoBÛPì ÿBøkõWô ÝBOA lñ^ êìBy úÞ ûlyBñG þðBíPgBu êK þGpÒ ÿB׿èB»ùÂôo JBPÞ ok rýð ÀéhO QüAlø óBg ÿôo þðBù×¾A ol¾ þãýGpéãýG ok ô úPgAlðA fpÆ
pPíÞ lüBy .QuA oAlülK pñø ô QÏñ¾ ,QÖpÏì úÞ óBíPgBu òüA .QuA þyBÛð úG òürì qA ÿA|ûoByA þðBS xBHÎ|ûBy ëAõcA pg@ ok ÿp¾Bð ok úÞ kõg ïBð úG kõG úPgBu úðBgæBG þðBÚõÖ úHOpì
ok óBýðApüAqA {ýG úÞ QÖBü óAõPG Ao þðBPuBG Qéì ûBãüBW ûoôk ó@ ok kõy|þì ûlýìBð )òýzð|ûBy( ÿæBG pG .QuA ûkõíð oõÞnì ûBykBK qA êK òüA ÿBñG ûAo ô lðkpÞ JApg óBÇévèA|êÊ ÿArWA 1310
ô úWõO þãñøBíø ô óoBÛO úG {üõg iüoBO ëõÆ RBÛGBvì ÿByBíO ÿApG úÞ ûkõG þðApýìA ô óBâorG Bø|úÖpÒ ÙpÆ ôk ô óBGBýg ôA oõPuk úG êK òüA
RBðõEy ïBíOok ÿõW óoBÛO ,lyBG úPyAk {üApâ òüA úG þÎõñ¿ì ú^Büok ÿôo pG þðApÛüBÚ ô Bñy ûkõíð ÿoBÞ|þyBÞ Ao Bø|úÖpÒ ÿBø|ÝBÆpu ô lðA|úPvG .kæõK QhO ÿApG QuA õð ÕBGoBù^
òüA þhüoBO ÿBø|ûoôk ïBíO ok ô óApüA þãñøpÖ ok úÞ lðA|úPgBu þüBíð ô RoBíÎ ó@ óBýì ok ô êHÚ {uBuA úP×â óBù×¾A iüoBO Øèõö ì úßñüA
oBS@ .QuA ûkpÞ ÿpâ ûõéW ÿõdð úG òýìqpu |.lðly|þì ûlðAõgApÖ óBßì úPyAkpËðok Ao þðBìq ú^ lzð ïõéÏì ûkõG îXÎqA
ok þulñùì ô þ×véÖ ô þHønì ,þíéÎ,ÿpñø pýy ôk õWAõg êK þÚpy Ðé ÿBø|úyõâ ok ô ïBÎ óBìkpì òíýzð úíø RoBíÎ ó@ ô Bø|úÖpÒ {ýK úÞ QuA òüA lüBíð|þì îévì ú`ð@ þèô QuA
úG óBýðApüA RAkBÛPÎA qA oBypu óApüA iüoBO ÿoBýPhG óBýøBLu kBíð A«pøBÊ úÞkoAkkõWô þãñu xBHÎ|ûBy ô lñü@ ByBíO ô Yüp×O úG úÞ QuA ÁBg óBìq ok ô úPyAk kõWô êK ó@ xBuA ïçuA Qèôk qA
îËñì ô äñøA îø,óoBÛPì ÿBøoAlñK ô Bø|ûlülK êK òüA .lñPvø úüõ×¾p¿Îok óBù×¾A ÌÖBdìô óBÒAp^ô òzW þHy lñ^ BXð@ok ó@ ïBíOAqA lÏG úüõ×¾ óAoôk ok ô ûly ó@ qA ÿpýíÏO Bø|óBíÞpO
kBXüA ô ÿqBu|úñüpÚ úÞ QuA ó@ îévì .QuA QÚk|úG ÿBø|IÏßì qA úÞ QuA úðBøk 24 ÿAoAk òüA úG ê¿Pì ,QuA kBG@|ePÖ úG ïõuõì úÞ Ao kõg þãýGpéãýG óBìq ok ô ûly |úPgBu ó@ ÿæBG úÛHÆ
óBâlðqBu ô óAlñìpñø Quk óoBÛPì ÿBø|ïpÖ BG ,þðBýì {hG ok ô ûly|úPgBu ûkoõg|}ApO pãük qpÆ úG Ao êK òüA püq .QuA ûkpÞBñG êK ïBð úG ÿA|úðBgæBG þðBÚõÖ úHOpì ÿôo þðBù×¾A ol¾
Roõ¾ ÿoBýyõø BG ô l¿Ú ÿôo qA ûoAõíø þðBPuBG kôlvì úðBgkôo õéW òPÖpâ ÿApG þGõ^ ÿBølu úPzâ ó@ òvc lürì lc qA kBüq úÞ lðA|úPgBu ÙpÆ qA )Ý.û 1310( ëBu ok úÞ úPgBukõg
óõâBðõâ ÿBø|Roõ¾ úG ÿqBu|úñüpÚ òüA .úPÖpâ|þì QùW úÞ Ao êK þGpÒ ô þÚpy ÙpÆ ôk .QuA
úPÖpâ|êßy òýìq|óApüA þhüoBO oBS@ ok |.QuA ûlükpâ ô úPgAlðA fpÆ þGBPùì QuA J@ Zôpg ô ëõgk | .QuA ûlükpâ JApg óBÇévèA|êÊ
îø koAk þ×éPhì ÑAõðA óoBÛO ô ÿqBu|úñüpÚ.QuA êK ÿoBíÏì ô þðBíPgBu fpÆ ÿBø|þâtüô pø óBýì ok ô lðA|úPgBu þüBíð ÝBÆ Ao Bø|êK óBýì ,BøpHâ ,õWAõg ,òülèA|òÞo BGBG :þìBuA BG Ao êK òüA
ô IÞpì/þðAoôk /þuBßÏðA/þèBÛPðA óoBÛO óõ^ QívÚ J@úÞ lðA|ûkpÞBñG þãñu åorG þüBíð ÝBÆ .lðA|ûlðAõg ÿoõíýO þøBy êK ,kBG@|òvc ,qApýy
õWAõg pùy ó@ ÙpÆ ôk ô kôo|þì pùð óBýì qA úíz^ ó@ |òüAqA lðA|úP×â òülèA|òÞo BGBG êK Ao ó@ úÞ |òüA BìA
|... ûlýÛÎ úG ô QuA ÿlu êK Ñõð qA úÞ õWAõg êK ô lðôo|þì ó@ pu pG óBìkpì úÞ QuA þüôpøAo ûkBW þßükrð úÞ kæõÖ QhO ok úÞ QuA QùW
êK þcApÆok ûkB×PuAkoõì óoBÛO úÞ|þüBXð@qA úG óApüA ok ÿqBu|êK QÏñ¾ ZôA ÿA|úÇÛð þgpG ûkBüq J@ oBùG ê¿Ö ok úÞ þøBâ ô lññýzð|þì úÞ òülèA|òÞo BGBG úÏÛGôpHÚ ûly|ÐÚAô qApýy îülÚ
ó@ eýÂõO úG QuA þuBßÏðA óoBÛO Ñõð qA úÞ QuA òüA êK lu kpßéíÎ .kôo|þì oBíy ûAo ûlì@ óBýì ÿBø|ÿõW ÿæBG BO lñÞ|þì óBýÓÆ ëBu ëôæA|ÐýGo 26 ok kõg óBìq ÙôpÏì ÿBÖpÎ qA
êK òüA .kpHG æBG pPì 6 ÑB×OoA BO Ao J@ lðAõO|þì Ýpzì úG ÿôo þGBPùì ÿApG ô klñG|þì Ao oôpì ô oõHÎ úWõOkoõìô ÐÚAô BXð@ok ûkpÞ RBÖô )Ý.û 769(
| .îüqAkpK|þì êK úðlG ok ô QuA J@ úýéhO ú`üok 16 ÿAoAk ÙôpÏì ôA ïBð úG êK ôo|òüAqA QuA þìõíÎ oArì ô
Ðé ëõÆ ok lPvüBG êK püq ok þ¿hy pâA
ô þðBÚõÖ QívÚ ok þüBø|þãPÖoôpÖ êK þÚpy |.QuA ûlükpâ
þìBíO ok ô lñÞ|þì ûløBzì êK ÿBø|úüBK þðBýì òüA QHuBñì úG õWAõg êK úG ó@ ólýìBð BìA
òüA ô kõy|þì ûlük þãPÖoôpÖ oBù^ BøoæBO ô ûly |úPgBuõWAõg úédì RoôBXìok úÞ QuA
ëõÆok îËñì äñø@ô îPüo àü BG úÞ Bø|þãPÖoôpÖ úG óBù×¾A ûkBW àükrð úÞ pËð òüA qA qApýy êK
þuBßÏðA óoBÛO Ñõð qA QuA ûly oApßO þÚpy Ðé qA BøpHâ úÞ|òüA pËðqA BøpHâ êK ô ûlükpâ ÐÚAô qApýy
ÿqBu|úñüpÚ òüA úÞ Q×â óAõO|þì QDpW|úG.QuA qA kBG@|òvc êKô lðA|úPÖo|þì kõg úédì úG êK òüA
òüpO|Q×ãy qA þßü þâkBu òýÎ ok êK ok kBG@|òvc îülÚ ok Ao õWAõg êdì úÞ|òüA QùW
úÞ kõG QùW|òüAqA þøBy êK BìA ô lðA|ûlýìBð|þì
| .QuA óBùW ô óApüA ok ÿqBu|úñüpÚ êK Q¿yôoArø àü ëBuok ïôk xBHÎ|ûBy óõ^
õWAõg êK ÿoBíÏìok Bø|Ivðô RBHuBñO ê¾A þøBy êK úG ô úPuAo@ QùWpø qA ô kpÞ êìBÞ Ao
ÿBø|þcApÆ ok IuBñO òýÏO ÿBø|îPvýu úÞ lðA|úP×â pËð ó@ qA ÿoõíýO ô lükpâ ÙôpÏì
oõËñì .QuAoAkoõgpG þ¾Bg QýíøAqA ÿoBíÏì úÞ kõG ûkAkoõPuk ByBK òvc kõg kBìAk úGoõíýO
îËð xBvcA kBXüA ,RBHuBñO ÿBø|ÿoõEO þìBíO
RBHuBñO òüA .QuA ÿp¿G IýÞpO àü ÿArWA òýG .kpÞ BñG ô lñÞ BñG Ao êK ó@
úG úWõO BG Bø|ÿlñG|úPuk qA àü pø ok Bø|QHvð ô õWAõg êK J@ ûoBGok óBùW Ø¿ð Øèõö ì
õWAõg êK .QuA RôB×Pì þDBÃÖ þøk|óBìqBu Ñõð
QuAoAkoõgpG þÇg þüBÃÖ þøk|óBìqBu àü qA |:QuA úPyõð òýñ^
àü ok «BHüpÛO úÞ þüBøBÃÖ ÿpu àü oApßO qA úÞ êK úG pÂBc ëBc ok úÞ QuA þéK - îPzø êK
ûly|êýßzO ,lñPvø óBvßü kpßéíÎ ô ïpÖ,ûqAlðA úG oõùzì ÕBGoBù^ pg@ok Apüq koAk RpùyõWAõg
qA úé¾BÖBG úÞ koAk kõWô oæBO 21 êK püq ok .QuA oBñÞôpg@ok ÕBGoBù^qA êHÚô QuA ÐÚAôõWAõg
úG þðBýì ÿBÃÖ àü ÈuõO ô lñPvø AlW îø ëôAokô QuA òýíü ÙpÆ êKô ûkõG ÐÚAô úédì ó@
ÍBdèqA þðBýì ÿBøBÃÖ .lðA|ûly ê¿Pì pãülßü þðBG ô ûkõG kBG@|òvc úédì pu pG Bø|þGApg qA êHÚ
þuBuA {Ûðô lñPvø IuBñO ÿAoAk ÅpÎô ëõÆ óõ^ ô ûkõG ûkõíð ïõuõì kBG@|òvc êK îuA úG Ao ó@
òýìCBOÿApGïqæþüBÃÖókoô@kõWôúGç« TìlðoAk ó@ qA lÏG ÿBø|úñPÖ ô óBÓÖA RpPÖ ok kBG@|òvc úédì
õWAõg úédì ô ûkBPÖA ÿkBG@ qA þéÞ |úG ô JApg
|.QuAêKÿõuôkQüôö oôoõð òüAô QuA ûly ÙôpÏì ó@ îuA úG ûkõG ó@ àükrð
BG BìA QuA êK|úuô|þu qA pOBHüqô pOBíð|}õg êK
19 ïBßdPuA óBíø úG òßè Qvýð ëõÆ ô ÅpÎ ó@
þüBíð|}õgô ïBßdPuAqA ÿA|úÛýÚkô ûly|úPgBu

óApùO úéXì

ô pu pK ïBÛì òüA qA >oõì áoçÞ QñíéÞ< ïBüA úG àükrð ÿBøqôo ok æ« õíσì úƒÞ ÿoAõƒu >䃃ƒñƒƒüôpƒƒƒƒüA òƒƒƒƒPƒƒãƒƒñƒƒyAô<
ÿqôpìA ô pO ûkBu óAõñÎ úG wívüpÞ ïBüA ÿAl¾ ÿApG ô kõy|þì pøBÊ|þìõíÎ Fçì ok wívüpÞ ÙôpÏì oBãð úìBðqôo Washington Irving
óBâsAô ô Apýâ îéÚ BG ô kpG ïBð >qçÞBƒPƒðBƒu< ú¿Ú óBð@ ÿApG ô ûkoô@ úülø Bø ú`G ûtüô úG ô ïkpì pùy sApýOpK RBüpzðok |,1809 ëBuok þüBßüpì@
ÿBø ÿqAkpK êýhO ôpíéÚ ok rýãðApG ÿôBßXñÞ îèBÎ ok B« ¿hy úÞ þzøôtK òí ,áoõüõýð
ôA oBS@ óBâlñðAõg ô ïkpì òýG ok úÞ kõg ÁBg .kpG ïBð ,kqBu|þì ÿoBW óBGq pG Ao þñüpýy ÿBø êýhO pƒývì ok ëBƒc òƒýÎ ok ô RBýÏÚAô
úƒÞ kõƒíƒð BƒÎkA ,QƒƒyAk ÿkBƒƒüq QƒƒýƒGõƒƒHƒdƒì ô þhüoBO ØéPhì RæõdO pýu BG óBìríø ïBƒð ëõƒdO pƒýƒu ô óBƒƒýƒDBƒƒKôoA ÁBg ÿBø|ÿqAkpK
úÞ QuA þñPyAk Quôk >òW< àü >qçÞBPðBu< pÎBy ,>qçÞ ¶A Qñu< òPgBñy JBG ok þãñøpÖ ÿoBPÖo ô þÚçgA RBý¾õ¿g ô Qƒý¿hy ô
ÉBÛð ok ,JBøm ô JBüA Áõ¿hì ÿA úíOoõu BG ÙôpÏì RBüpzƒð wƒüõƒð óBƒìo ô qAkpƒK ëBƒýƒg úÞkõíðBÎkA,kõƒGûkoô@êƒíƒÎúG>xçÞA¶ Qñu<
óqõâ òülñ^ úéýuô úG úÞ ûkq ÙpG ô pýukpu >oõì áoçÞ QƒñƒíƒéÞ< ,þƒüBƒßƒüpƒì@ ÿAoAk úÞ þñPyAk QuôkôoBÞõßýð Qý¿hy òüA
|,1823 ëBu ok Clement Clarke Moore

?QvýÞ>qçÞBPðBu<
ÿqôpìA >qçÞBPðBu< Üégok óAoBãð úìBðqôoô îéÚ êøA {Ûð JBGok lñ^ þñhu|

qA êHÚ Iy ok ,kõy|þì ûlðBzÞ BHüq ô oAlgBy ok Ao ÿA ûlñðAõgpK ÿBø þÚoôBKô Bø ú¿ÚôoBÏyA Qƒñu< ꃾA ok ,ûkõƒG xlÛO ïBÛì þPcô óBÞkõÞqA ÿoBývG ÿApG lüBy #
ô|úPÖBü oõÃc ïkpì ÿBø úðBg oBñÞ ok ,wívüpÞ ÿBðAõO îéÚ qA ,Qý¿hy òüA Qüõø ô ïBÛì koõì .QuA|úPyAkïBð Saint Nicholas>xæõƒßýð {upK òüA úzýíø ,Býðk puApu ok ÔèBG kApÖA
qA|þìAo@ úG ,lñPvø JAõg ok Bùð@ úƒÞ|þƒìBƒãñø oBƒßÖA ëõƒHÚ koõƒì úƒÞ QƒƒgBƒƒu ÿoBƒƒW kõƒƒg ok úÞ kõg RæBÛì ok oBãð úìBðqôo òüA B« ƒƒƒÏƒƒÚAô úƒƒƒƒÞ QƒƒƒƒuA|úƒƒƒƒPƒƒyAk kõƒƒƒƒWô
koAô ,Bø ïBG QzK ok ÿoBhG ÿBø {Þkôk ÜüpÆ ô Bƒø úƒìBƒñƒãƒñƒøpƒÖ ok ô|úƒPƒÖpƒâ oApƒÚ|þƒìõƒíƒÎ pzPñì ëBu pg@ ïBüA RBüpzƒð ÿBƒø úƒìBƒð ûtƒüô óApüA ok Bì úÞ Santa Claus >qçÞBPðBu<
ÿApG Ao þ¾õ¿hì ÿBƒüAlƒø ô ûlƒükpƒâ ëqBƒñì IuA kpì óAõñÎ úG >xæõßýð Qñu< qA ,ly|þì þñÏü ôA ÿõvðApÖ IÛè ô ïBð BG Ao ôA pPzýG
.QÖpâ ÿBW|îøkqõð ópÚ ÿBø|ÙoBÏíèA|¦pDAk ,îýuBñy|þì >êDõð BGBƒG< Bƒü >êƒDõƒðBƒKBƒK<

?QvýÞ
ô wívüpÞ áoBHì ïBüA ok {upK òüA úG
úzýíø ,ÿkçýìõð ëBu ëõéc iüoBO óly àükrð
úG ô kõy|þì úÖBÂA îø þðõâBðõâ þHñW RæAõEu
úÞ lñðAlG lƒðlƒñƒíƒÚçƒÎ oBƒýƒvƒG Bƒø úƒ`ƒG ûtƒüô
Bü QuA þÏÚAô Qý¿ƒhƒy àƒü >qçÞ BƒPƒðBƒu<
pýýÓO râpø Ap^ ô ?QuBXÞ êøA úÞ ó@ Bü ô ?þéýhO

...ô ...ô ...ô ?løk þíð ûpù^
>qçÞ BPðBu< þÏÚAô QgBñy BG úÇGAook BìA
þðAôApÖ ÿBø úðApOôoBÏyA ,Bø ú¿Ú ,ÿô ûoBGok úÞ
qA þ×éPhì ÿBøApWBì ô ûlükpâ ÿoBW Bø óBGq pu pG
þüBƒíñýu ÿBƒø îƒéýÖ ÿõƒüoBƒñu xBƒuApƒG ôA
óBƒýƒðBƒƒùƒW ÿBƒƒyBƒƒíƒO ÅpƒƒÏƒì úƒƒG ,ÙôpƒƒÏƒì
ô RBüpzð ô|þìõíÎ oBßÖA òýñ`íø ô ,ûly|úPyAnâ
ôA úG QHvð þ¾Bg úWõO ,þÏíW ÉBHOoA êDBuô
{üAlýK qA þøBOõÞ ú`hüoBO úG þPvüBG|þì ,lðoAk
ó@ þüBßüpì@ Ñõð qA ûtüô úG ô ÿqôpìA >qçÞBPðBu<
ô óAoBãð úìBðqôo|úPgAkpK ô|úPgBu pPzýG úÞ

.îüqAkpLG ,lyBG|þì îéÚ êøA ô óBâlñvüõð
qA pƒãük þƒßü lƒñðBƒì rƒýð >qçÞBƒPðBƒu<
þDBKôoA ÿA úðBvÖA ô JõHdì ÿBƒø Qƒýƒ¿ƒhƒy
ïBð BG oBG òýèôA ÿApG|îøl×ø ópÚ ok úÞ lyBG|þì
ok ÿlñéø òüpWBùì úéýuô úG Sinter Klass
ô ly ûlðBuBñy Bø þDBßüpì@ úG ,áoõüõýð pùy

.QÖpâ oApÚ|þìõíÎ oBßÖA úWõO koõì kôq þéýg
lñ^ oBƒG òƒýPvhð ÿApƒG |,1773 ëBƒu ok
úÞ ó@ ÿApG áoõüõýð pùy ÙôpÏì oBãð úìBðqôo
ô óBGq ÿBø ÿoAõyk ,Qý¿hy òƒüA ïBƒð Ì×éO
A¶ Qñu< ïBð ,lƒyBƒG|úƒPyAlƒð Ao ÿlƒñéø ÿ|úƒXùè
úGÿkBüqQøBHyúÞAoSaint A Claus>xçÞ

.lðkpÞ JBhPðA ÿô ÿApG ,koAk ôA ÿqôpìA ïBð

20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Büo@RBìlg ÈüApy ok ôA ókpƒÞ oBƒÞ ô >qçÞBƒPðBƒƒu<|rƒƒýƒì@ oBñÞ ok Bø ú`G ûtüô úG ô Bø ûkAõðBg ÿBƒÃƒÎA
IÇÚ ûkq iü ô ÙpGpK Èýdì ô oAõyk þƒíýéÚA .koAnâ|þì þÚBG oBâkBü úG Bø>úñýìõy<
ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG ûtüô úGô ïkpì úG QùW òýíø úGô lñøBßG ëBíy
BG >qçÞBPðBu< úÞ lðkAk ÑçÆAôBßXñÞ ÿBø ú`G xBƒìõƒO<|,îøkqõƒƒð ópƒƒÚ pƒƒƒgAôA ok BƒƒƒìA
óApüA ÐÖBñì QÊB×c pPÖk úG ÉõGpì oõìA úýéÞïBXðA ok >xõÞoBƒì õƒíÎ< óAõƒñÎ QƒdO ÿpƒãük ïBƒð ô }BÛðô oBãð úìBðqôo Thomas Nast>Qvð
QÚô ÑpuA ok ,þu .ÿk òPãñyAô ok .lñÞ|þì þâlðq lðçñÖ|òýìqpu þèBíy ÿBø|úðApÞ ÿBø Qý¿hy ÜèBg ô ÙôpÏì qAkpƒK pƒƒüõƒƒ¿O
NBƒƒƒKBƒƒƒð< pƒƒƒùƒƒy ok |,1985 ëBƒƒƒƒƒu ok sApƒýOpƒK úƒìBƒðqôo ok þƒƒéýƒhƒO ô ÿA úƒƒðBƒƒƒvƒÖA
(310)234-9770 ô ûoAkA àü ,lƒðçñÖ ok Napap piiri>ÿpƒýK ô QèBc qA Ao >qçÞBPðBu< ,Harper>pƒKoBƒø<
ïBð úG îø ÿA úðBhPvƒK ô þƒDõƒükAo ûlƒƒñƒPƒupƒƒÖ ô|úPgBu ZoBg ókõG >òW< JAnW óAlñ^ úð ïBÛì
lý×u RoõLuBK ,ëBu ëõÆ ïBíOok úÞ lükpâ fBPPÖA >qçÞBPðBu< Üég òÆBG ô pøBÊ pËð qA þðBvðA þPý¿hy ôA ÿApG
Mýy órýPýu ô|úPyAk þPvK ÉBHOoA Býðk ÿBø ú`G puApƒu BƒƒG
qA îø >xõÞoBì õíÎ< ïBð úG ÿkpìpƒýK B« ƒƒñƒíƒÂ .kpÞ
þðApüA RoõLuBK-| ô ÿlðçñÖ ÿBø ú`G ÿApG ,õükAo òüA ûlƒñPupƒƒÖ {ýK >QvýðõOoBƒÞ< ,>Qƒvƒð xBƒìõƒƒO<
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ - ,ÿôBñülðB߃uA ÿBƒø|òƒýƒìqpƒu óBƒÞkõƒÞ pƒƒüBƒƒu êüBíyô êßy ólýzÞpüõ¿O úG òí ,RõvÞ
óBGq pG wívüpÞ ïBüA ûoBG ok Ao þñüpýy ÿBø|ú¿Ú >qçÞBPðBu< úGpÖô Qyok ïAlðAô óAlñg ûpù^ô
kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| ô ÿpøBÊ Qüõø ô IèBÚ úG ÿkBüq QøBHy úƒƒÞ
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-| .kqBu|þì ÿoBW ok Qý¿hy òüA úÞ kõíð BÎkA ,koAk ôA ÿqôpìA
ô|úPgBu Qý¿hy ô ïBƒð >qçÞBƒƒPƒðBƒƒu< óBßì òüA ok ô lñÞ|þì þƒâlƒðq ëBƒƒíƒy IƒƒÇƒƒÚ
oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -| ÿBø Qñu ô äñøpƒÖ ô iƒüoBƒO ûlƒy|úƒƒPƒgAkpƒƒK ïpâpu ëBu ïBíO ok ó@ ok úÞ koAk þƒøBƒâoBƒƒÞ
úG ô ûlükpâ ïBÒkA îøok úÞ QuA þDBKôoA ØéPhì
qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -| úG ô|úPÖBü ûAo Bßüpì@ úG ,ly ûoByA úÞ þƒHýOpƒƒO .lyBG|þì Bø ú`G ÿApG ÿqBG JBHuA òPgBu
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ ô úðBvÖA IèBÚ ok óAoBãð úìBðqôo ô îéÚ êøA úéýuô ûoBGok þDBup×íéÚ òí >Qvð xBìõƒO<
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA ô Quk ô óBGpùì ÿkpìpýK|rýì@ QHdì RBýÛég
.QuA ûly ûlðBuBñy ïkpì úG úuBíc ô ólülñg qpÆ òýñ`íø ô Bø ú`G oAlPuôk ô qBHèk
.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O luo|þìpËð úG ïqæ }oArâ òüA óBüBKok BìA ïBð >qçÞBPðBu< úÞ ÿkpìpýK ÿBƒø ïçÞ úƒýƒßƒO
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok - úG ÿkpì kõWô ú`hüoBO ô úÛGBu òüpO þÏÚAô úG úÞ lükpâoô@kBü kõg þyBÛðoBS@ô RæBÛìok ,koAk
ok úÞ îüqAkpLG óBPuBG p¿Î ok >qçÞBPðBu< ïBð ô oBÞpƒK ÿkpƒì úƒßƒéG ,Qƒvƒýƒð >òƒƒW< ôA úƒƒÞ
þâlñøBñK ô ZAôkqA ïBðôAqA îø Qýdývì ÿBýðk ØéPhì óBükA iüoBO ok úÞ QuA óBÞkõÞ úG QHvð pùìpK ô {ßPícq
îø IýÒ îèBÎ qA úÞ Ao >òW< lñ^ ,kõg ûBâoBÞ
(310)234-9770 .QuA ûly ûkpG BG úÞ koAk kõg ïAlhPuA ok ,lñPvø oAk pƒƒHƒg
þHønìô þhüoBO óApãzøôtK úÇGAo òüAok ô Jõg ÿBø ú`G ïBð ô QupùÖ qA ,óBð@ ÿoBßíø
1388 Westwood Blvd Ste. 202 àü ,ÿkçýì ïoBù^ ópÚ ok úÞ lñPvø oôBG òüApG ÿBüAlø òPgBƒu úƒG «BƒÖpƒ¾ ô ûlƒy ûBƒâ@ Bƒƒýƒðk lƒG
21 Los Angeles, CA 90024 lƒñíOôpƒS ô ÙôpƒÏì þƒHƒƒønƒƒƒì Qƒƒƒýƒƒ¿ƒƒhƒƒy
Bƒƒü >ÿpƒƒýƒìqA xæõƒƒßƒýƒð ؃ƒÛƒƒuA< ïBƒƒƒð úƒƒƒG .koAk ëBÓPyA Jõg óBÞkõÞ ÿApG ÿoB¿dðA
þzhGok |Bishop Nicholas of Smyrna ,ûpù^ ,oBG òýèôA ÿApG îýðAlG QvýðlG BìA
oApƒÚ qA úÞ|úPvüq|þì ÿqôpìA úýÞpƒO|òƒýƒìqpƒu qA ô ûçÞ ô xBHè äðo ô fpÆ ô RæBc ,RBý¾õ¿g
Bƒø|úƒ`ƒGoAlPuôkô óBGpùìôpýg ÿkpƒì ,ïõƒéσì úG ,>qçÞBPðBƒu< ÿBƒø óqõƒâ Ñõƒð ô úƒíƒOoõƒƒu
þüBuBñƒy koõì úÞ ó@ óôlƒG îø þƒøBƒâ ô ûkõƒG ópÚ ÿBø ú`G ô îýñýG|þì Bì qôpìA úÞ þƒOoõƒƒ¾
þüBø QHuBñì úG Bø úðBg ÿBø |ûpXñKqA ,kpýâoApÚ ô óBcApÆ úéýuô úG ,lñuBñy|þì îø îßüô QvýG
óBƒÞkõƒÞ ûtƒüô úG ô Bø ú`G ÿApG ,wívüpÞ pýËð þƒOoBƒXƒO þƒƒðBƒƒLƒíƒÞ Qƒƒuk ûpƒƒýƒ^ óBƒƒyBƒƒÛƒð
ûkpÞ|þì JBOpK ëqBñì êgAk úG þDBüAlø ,pýƒÛƒƒÖ ô RBÓýéHO ÿApƒG úƒÞ Montgomery Ward
ô RBüpzð ok ÙôpÏì ÿBø þƒùƒâ@ ÿBƒƒø fpƒƒÆ
.QuA Quk ,îPvýG ópÚ qBÒ@ ok þÏíW ÉBHOoA êDBuô
ëõHÚ Ao QüAôo òüA >wÞôlOoA< ÿBvýƒéÞ ÿoBßPGA ÿBø ÿqAkpK püõ¿O ô QýÚçg oBÞolðA
qA îø >àýèõOBÞ òìôo< RBìBÛì óBgoõì ô koAk
xæõßýð< óAõñÎ úG >ÿpýìqA xæõßýð ØÛƒuA< .ly|úPgAkpK ô|úPgBu ,lðkõG
úÞ kõy|þì|úP×âô lðpG|þì ïBð >pâ ûrXÏìô xlÛì ,>qçÞBPðBu< qA þéýhO ô BHüq püõ¿O òüA
úýuôo ok ôA ïBð úG îø þDBvýéÞ ,îülÚ óôpÚ ok puApu ok >æõÞBÞõÞ< úGByõð RBÓýƒƒéHƒƒO ÿApƒƒG
ÿBø þÆõÚ ÿôo þðBùW eÇu ok wLu ô Bßüpì@
.QuA|úPyAk kõWô ô ûly ûlýzÞ püõ¿O úG ,úGByõð òüA|þìõýñýìõè@
þHønì RBìBÛì lýüCBO koõì ,Qý¿hy òüA ô Bø ëBPvK RoBÞ ô lükpâ ÙôpÏì óBƒƒùƒƒW ok
óAõñÎ úG óBPvéãðAokô ûkõG îø þðBíè@óBPvOôpK òýíø BG >qçÞBPðBu< ÿBøpHíO þPc ô BøpPuõK
ïBƒð BƒG îø úƒvƒðApƒÖ ok ô >wƒíƒvƒüpƒÞ olƒƒƒK< ô >õâõè< úG ëlHì ,äðo ô J@ ô êüBíy ô êßy
þãéíW úÞ koAk þíülÚ oBývG Rpùy >êDõðBKBK< þPý¿hy ïBÛì ok ôo|}õg ô Bñy@ ÿpƒüõƒ¿ƒƒO
RBýÛég ô kBy úýcôo òPyAk úãð ûlðq qA óBzð ïBüA óBXýø ô ÿkBy úG úƒÞ Bƒø úƒ`ƒG ÿApG JõƒHƒdƒì
ô óBvcA ô ,óBƒÞkõƒÞ úƒG úƒWõƒO ,úƒðAoBƒÞõƒƒßƒýƒð
áoBHì ô Bu|~A|ûrXÏì ïBüA ok Bø|óBvðA þâlñƒzƒhƒG .lükpâ ,lzhG|þì ÿpPzýG Üðôo wívüpÞ
ô þãñøpÖ RBìBÛì |,1925 ëBƒu ok|úƒPƒHƒƒèA
.koAk wívüpÞ þÏu þÏíW ÉBHOoA êƒDBƒuô óAoBƒÞolƒðA Qƒƒuk
ÝApƒƒÒA þƒƒâlƒƒƒðq QƒƒƒèBƒƒƒc qA úƒƒƒÞ lƒƒƒƒðkpƒƒƒƒÞ

óApùO úéXì

pƒTÞA ÈuõƒO úƒÞ wƒƒíƒvƒüpƒƒÞ #
úPÖpâ òzW pHìBuk 25 ok óBýdýƒvƒì
Ao ÿp¾Bð eývì þvýÎ k|çýì ,kõy|þì
lñðBì ,Bø þüB߃üpƒì@ .koAk|þƒì xBƒK
óBùWpuApu ok óBìkpì pãük qA ÿoBývG
}oôpK Ao kõg wívüpÞ òñu ô JAk@
RApýýÓO óBìq Qynâ BG úƒÞ ,lƒðA|ûkAk

.lðA|úPÖBü ÿoBývG
ô þñük òñu Bø|þüBßüpì@ pTÞA ,ûqôpìA
kõƒg þƒâkAõƒðBƒg îuApƒì BƒG Ao þƒñƒük pƒƒýƒÒ
,AnÒ êìBy Bø ó@ qA ÿoBývG úÞ ,lðrýì@|þì
Bü Bø ó@ úÞ þüBø óBßì ÿBø|òýü@ô ,RBñýürO
óõHìAsô óõíéÚõG .lðA|ûkõG ó@êøA óBykAlWA

lðpýâ|þì òzW ÿoBývG ÿBø|Qñu BG Ao wívüpÞBø|þüBßüpì@

puApuok wívüpÞ JõHdì ïBy ûly JBHÞ
,úèBìBO ,úÛÇñì úG úWõO BG BìA ,lñPvø oõzÞ
,äñ^pg ÿ|æBHìBW ,rìpÚ îéÞ BG qBÒ JBHÞ
Q×ø“ þüBüok k|æBu Bü ûly JBHÞ óõHìAs
Jõvdì wívüpÞ ûtüô ÿBøAnÒ rýð ”þøBì
.lðõy|þì
Bü xBüoBñýìõè ,Bßüpì@ þGpÒ JõñW ok
úuBìóqôBG Bøó@úüBKúÞÿnÒBÞÿBø|xõðBÖ
Iyok ,lðõy|þì òyôo Ðíy BGô ûly Ì×c
.lðõy|þì úPyAnâ {üBƒíƒð úƒG wƒíƒvƒüpƒÞ
,oBHO þßürßì ÿBø|þüB߃üpƒì@ qA ÿoBƒýƒvƒG
úÞ ÿpOBEO ,lññÞ|þƒì oArƒâpƒG Ao xAkBƒuõƒK|æ
þøBãGAõg ÿApG Ao Øuõü ô îüpì ÿõXPvW
BG wívüpÞ ûly þOoBXOô ûqôpìA Ñõð ûõßypK ÿBø|òzW BG lñéãñüAõýð óBñük ÿoBÞ BùñO ,wívüpÞ qôo ok þPèôk óAlñìoBÞ .koAnâ|þì {üBíð úG îdéèA QýG ok
ópÚ ok óBÞkõÞ ÿApG úülø ólüpg lülW Qñu ,1659 ëBuok .lðkõG ØèBhì wívüpÞ þãñøpÖ }qoA úÞ QuA òüA lñÞ|þì Qèôk úÞ
þé¿Ö ÿBølüpg“ .ly qBÒ@ îøkqõð Rlì ÿApG Quõ^BuBì óBñýzð ûpíÏPvì ûoAõñzW oBHO ÿlDõu ÿBø|þƒüBƒßƒüpƒì@
oAkoõgpG ÿkB¿PÚA QýíøA qA ”wívüpÞ lðlðAõg ïpW Ao qôo òüA òPÖpâ òzW þøBOõÞ ”.luBñy|þì Qýíuo úG Ao òzW òüA õßüoõOoõK ok ô ,lññÞ|þì oArâpG Ao Býuõè Qñu
ok ÿkBÎ ÿoBÞqôo àü óAõñÎ úG wívüpÞô «BHüpÛO úÞ þdývì pýÒ R|çýÇÏO ô lðôo|þì ÿpãük úðBg úG úðBg àü qA óBPuôk
.lðly þÚBG BýðAõéývñK ô lñéãñüA õýð ÜÆBñì pPzýG , lðõy|þì úPÖpâ òzW wívüpÞ BG óBìríø Ao kõg óBPuôk þPñu ÿBø|äñø@ ólðAõg BG
ok rýð wívüpÞ pãük ÿBø|Qñu ô òýü@ úÞ þèBíy ÿBßüpì@ ÜÆBñì pãük þèô .lðBì ÿBø|þüBßüpì@ ÿArðAõÞ Bùð@ òüpPíùì úÞ kõg þÛýuõì BG Ao Bùð@ô lðqBu|þì ”IXÏPì“
qA úÞ >q|çÞBPñ´u< .lðly qBÒ@ îøkqõð ópÚ òüA ,lðkpG|þì pu úG BýðBPüpG úÇéu QdO rýð ,lñPvø óBükõùü ÿBÞõðBñc ô oBHO þüBÛüpÖ@
x|çßýð Qñu ô ÿlñéø xô|çÞ pPñýu ô lðkpÞ|þì oArâpG ÝBýPyA ô oõy BG Ao òzW ”R|çýÇÏO ê¿Ö“ ÿ|ûpPvâ ok ÿkôlc BO .lññÞ|þìoAlýG
lñðBì ÿoBS@ ÜüpÆ qA ,kpýâ|þì úzüo þðBíè@ òO pG ûtüô þüBø xBHè úÞ|þìBÞkBy kApÖA qA ÿoBývG ÿApG wívüpÞ ú^ pâA
qA ÿoAlük ïBð úG 1823 ëBu joõì pÏy àü ô lñPÖo|þì pãük ok úG ÿok qA ,lñPyAk .lðõy|þì ûlðBXñâ ,QuA þHønì òzW àü Bø|þüBßüpì@
ûlññÞ ÐüqõO kBy Qý¿hy ,x|çßýð Qñu þðlýyõð ô þðkoõg qA þß^õÞ ÿBø|úülø þüBßüpì@wívüpÞêìBßO þéýÇÏO àü óAõñÎ úG Ao ó@ ëAolÖ ÿBø|ûBâkAk
úÞ QÖpâ ûlùÎ úG Ao ÿA úíOoõu ûlñðAo ô úülø áBK ÿ|úÚpÖ Bü Bø|òPüoõýK òýPvhð àü ë|ælPuA pG BñG .lðA|ûkpÞ lýüCBO þíuo
.lðkpÞ|þì QÖBüok úG ÝõÛc BG þ¿gpì qôo àü ókAk BG“ ,ûBâkAk
.kõy|þì ûlýzÞ óqõâ ÈuõO
22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

,wívüpÞ ÿBø|þìpâpu ÿApG BìA ô Qgok qA ûkB×PuA Q¯ñŸu Ñôpy qBýPìA
<ÿ|úèBG ÿBø|{üBíð qA ÿoBíy þG kAlÏO ûkAk óBíè@ úG îøkrðBy ópÚ ok wívüpÞ
ok Bø|ûoAõñzW ,þßvÖõßüB^ >òßy ÝlñÖ f|ç¾A,pOõèòýOoBì,RBüAôoÜHÆ.kõy|þì
kõWô BW úíø ok óBüApu úíÓð ô ,xoAlì ÿBø|ÐíyoBG òýPvhð ÿApG ,óBPvOôpK IéÆ
ÿBø|îéýÖ ó|æBvâorG ,óõürüõéO ok .koAk BO Qhüô@ Qgok àü úG Ao þñyôo
ô þu óBGBýg ûrXÏì lñðBì þíülÚ àýu|çÞ kõg óAlðqpÖ úG Ao lðôAlg ÿBø|þP×ãy
ÿA|ûkBÏèA ÝõÖ þâlðq ú^ ô )1945( ïoBù^ ok wívüpÞ ÿBø|Qgok .lñÞ ÿoô@kBü
óBÞkõÞúÞþèBcok,lññÞ|þìûBãðAo)1946( îøkqõð ópÚ ok ûldPì R|æBüA ô BýðBPüpG
þÞkõÞ óAoôk RApÆBg kBü úG úÞ þñülèAôô( ,ûqôpìA.lñPÖpâoApÚïkpìÿ|úìBÎúWõOkoõì
lñðBì þüBø óõOoBÞ )lñPÖA|þì kõg ûqBO Qgok àü Bø|þüBßüpì@ qA ÿoBývG
ByBíO Ao )1965( óôApG þèoB^ wívüpÞ êGBÚ Qgok àü BüôrHu úzýíø ûly ûlüpG
þüõükAo ÿBø|ûBãPvüA qA ÿoBývG .lññÞ|þì þßýPu|çK Bü|þìõýñýìõè@ klXì ûkB×PuA
ÿBø|äñø@ {hK ÿApG Ao kõg úìBðpG RBñýürO ô Bø|ÕAp^ BG Ao ó@ ô lðpg|þì
ÿBø|îéýÖ ê¿Ö .lññÞ|þì îýËñO wívüpÞ ÿBø|úülø ,Bø ûkAõðBgqA þgpGok .lñüAo@|þì
”oBßuA ê¿Ö“ IéÒA ,R|çýÇÏO óAoôk ûlý^ ûkAõðBg ÿBÃÎA ÈuõO úÞ wívüpÞ

qA ÿkBüq kAlÏO óõ^ kõy|þì ûlýìBð Qgok püq pHìBuk 25 qôo eH¾ ,lðA|ûly
rüAõWókoô@QukúGlýìABGIýÚoÿBø|îéýÖ oôBG óBÞkõÞ úßñüA Bü .lðõy|þì oAlülK
ûBì ok ”oBßuA rüAõW“ Bü îéýÖ|þìkBÞ@ úíOoõu ókoô@ kôpÖ qA wK êDõð BGBG ,lðoAk
.lñü@|þìúñd¾úGpHìBuk ô lü@|þì òýüBK úñýìõy qA ,ØÛu ÿôo }A
þñük ïõù×ì ÿoBývG ÿApG ,ëBc òüA BG .lñý^|þì Qgok püq Ao Bø|úülø
ó@ p¿ñÎ òüpO|îùì R|çýÇÏO òüA ÿ|úýèôA
þüBvýéÞ ÿBø|ûôpâ qA þgpG .lðBì|þì þÚBG p¾BÏì ÿBø|òýü@
þéHǾAqAþüBøúñd¾ôþvýÎlèõOúñd¾ þgpG ÿApG úÞ wívüpÞ ÿBø|lüpg BG
ûlì@ Býðk úG ó@ ok þvýÎ kõy|þì úP×â úÞ kõg wívüpÞ ,QuA þOBýc óByôpÖ ûkpg
kAqõð þvýÎ òýèBÖõu ÿBø|úívXì BG Ao QuA .QuA ûly ”ê¿Ö“ àü úG êülHO þüBùñO úG
óBßì ó@ ok ôA k|çýì óBìq ok úÞ ÿkApÖA ô òýìoBù^( ÿoArâpßy qôo qA wK qôo
qA ÿoBývG .lñzÞ|þì {üBíð úG Ao lðkõG ”ûBýu úÏíW“ úG ïõuõì )pHìAõð ûBì úHñzXñK
RkBHÎ îuApì wívüpÞ Iy ok BøBvýéÞ îùì qôo àü úÞ qôo òüA .kõy|þì úPgBñy
oArâpG Iy úíýð RBWBñì Bü Ðíy oõð püq úG Ao BøoBÞ ô IvÞ qA þgpG ,QuA lüpg
FBzÎ îuApì {üBíð Bùð@ qA þgpG .lññÞ|þì ”þøBýuÿõuúG“Bü,Q×ãñøkõuàüÿõu
þzüBíðBüôþvýÎRk|æôQHuBñìúGþðBGo kõuqAþùWõOêGBÚ{hGlðAõO|þìôlðAo|þì
.lññÞ|þì ApWA Ao ÿô Rkæô qA .løk êýßzO Ao úð|æBu
þãñøpÖ ÿBø|úHñW qA ÿoBývG lñðBíø wívüpÞ ûkpPvâ ê¿Ö òüA þèô
Bßüpì@ ok rýð wívüpÞ ,ûldPì R|æBüA ÿApG .koAk pG ok Ao lüpgqA ÿpPzýG ïõù×ì
óõâBðõâ ô kAq@|þìkpì ÿBø|}qoA qA þGBOqBG þðAoôk ê¿Ö òüA ,Bø þüBßüpì@ qA ÿoBývG
.QuA ÿBøoBÞïBXðAÿApGþP¾pÖôQýðòvcÿApG
.QuA úðBHéÆôAk ô úüpýg
23

óApùO úéXì

qôo òüpg@ úé^ Iy Bü Aléü Iy #
Iy òüpOqAok ô óBPvìq ëôA Iy ,ûBìom@
úßñüA oôBG BG óBPuBG óBýðApüA.QuA ëBu
Bøqôo ,lýyoõg ólýìk BG Aléü Iy ÿAkpÖ
þðôrÖA ÿkrüA oõð {GBO ô ûly pO lñéG
Iy Ao óBPvìq ëôA ô rýüBK pg@,lGBü þì
ô lðlðAõg þì lýyoõg {üAq Bü pùì {üAq

.lðkpÞþì BKpG þâorG òzW ó@ÿApG
koAk oApÚ >ÿk< þuoBK ûBì ok òzW òüA
ûkõG óBýPzOoq qA êHÚ óBìq ok ûlññüpÖ@ ïBð úÞ
ÙôpÏì oõð ûlññüpÖ@ ïBð úG ôA BølÏG úÞ QuA

ó@ïõuoô îuoô Aléü Iy òzW úñýzýK

.>lüõãð þÒôok ,òzW òüA ÿoArâpG êüæk qA pãük þßü ëBÖ ,óBâpýO òzW êTì îø Iy òüAok .lñPvø .ly
Aléü Iy òzW ÿBø òýü@ ÿBñÏì úG pùì .QuA ApPýì Bü pùìkrüA qôokAq Iy BG óApÂBc .QuA ïõupì ÌÖBc JBPÞqA òPÖpâ úðBzð ,lýyoõg þüBñyôo ô qôo ,oõð
ëB×O ,óApüA ok Aléü Iy ÿBø òýü@qA þßü óBýì ok ó@ {PupK iüoBO ô QuA lýyoõg ÿpK Büô þÞõK ÿôoqAôkpâ òPvßyô JBhPðA þßüoBO ,Iy úÞ þèBc ok kõG oBâlüpÖ@ qA þüBø
óBvè oBÏyA óAõük ïkpì .QuA ÌÖBc óAõük BG QzOoq òük qA {ýK úG Bø þüBüo@ô Bø þðApüA RApýýÓO ûløBzì .òíüpøA qA þüBø úðBzð Bìpu ô
lñüBzâ þì þìBÞkBy ô ÿqôpùG Qýð BG Ao IýÓèA pHìBýK òüA QzOoqoõùÊqA wK úÞ kkpâ þìqBG .lññÞ þì þüõâ ûlñü@ ,ó@ kõG ûlðBuo oôBG òüA úG Ao ïkpì qôo ô Iy ïôAlì
.lññÞ þì IéÆ ôA qA Ao {üõg ëk ëBÖ ô óAkrüA qA þßü .kpÞ ØüpÏO AkrìAoõøA Ao ôA 7 qA úÞ QuA þñzW Aléü Iy òzW àü ok þßüoBO ô þüBñyôo Bü qôo ô Iy úÞ
rýð óApüA ÿBøBW qA pãük þgpG ok úG BPuôA qA þzhG óõñÞA îø úÞ kõG pùì þüAoõøA þì oArâpG óBýðApüA óBýì ok óõñÞBO {ýK ëBuoArø pOlñéG ÿBøqôo .lðpG þìpu úG þãzýíø äñW
ô RApÆBg þüõâqBG .koAk ZAôo þðAõg úìBñøBy ûBâ {ðAk úG Bì óBÞBýð {ýK ëBu oArø 7 .kõy úÞ þèBc ok ,kõG þüBñyôo ÿqôpýK ÿBøqôo
þßü rýð Bø åorGokBì ô Bø åorGolK þüõâ ú¿Ú .ûly ÿoAnãìBð {ìBð úÞ lñPÖBüok ô lðkpÞ AlýK Quk ÿoBíy
þðApüA ûkAõðBg ÿApG Ao Aléü úÞ QuA ÿkoAõì qA qA pùì< ;QuA ûlì@ BPuôA >Qzüpùì< ok ëBu Iy òüpOlñéG óBPvìq Iy òýPvhð .þßüoBO úHéÒ qA þü úðBzð pO ûBOõÞ ÿBøqôo
þüBølñÖpO BùñüA úíø BìA .lñÞ þì pOpünLèk BO kpãð þì þðApüA pG îz^ óAoArø BG óBíu@
òüpOlñéG ô lñü@pãülßü kpâ Bø ûkAõðBg BO QuA .QuA òzW úñýzýK
ûlýLu úG ÿlñupg ô ÿkBy BG Ao ëBu Iy oArâpG Iy òüAok úÞ þüBø òzWô Aléü
òzW òüA .QuA þðBPuBG Qñu àü ,kõy þì
.lñðBupG Ao ó@îvýüApPýì óAôpýKô QuA þüBüo@þíuApì
lýGBü þíð Ao þüBW ,òýìq óApüApuApuok .lðA ûkpÞ þì oArâpG óApüA ok {ýK ëBu óAoArø qA
ô JAk@ FrW Aléü Iy ok úðAôlñø ókoõg úÞ úG òzW òüA .QuA pùì Bü ApPýì lèõO qôo Aléü
úðõâ ,óApüA óõâBðõâ ÿBøBWok .lyBHð ó@ûõýy òùÞ lðkpÞ òýýÏO Ao ëõ¿Ö ïkpì úÞ þðBìq ûqAlðA
ô óõìApüs ÐHO úG Bø þÞAoõg ô RçÛñO ÿBø
BìA kõy þì ûkpG ûpùG úÛÇñì ïkpì þâlðq ûõýy .QuA
þíð îéÚ qA ûBâ aýø úÞ QuA ÿA ûõýì úðAôlñø
pâA úÞ lðoôBG òüA úG ÿkBüq oBíy Apüq ,lPÖA òzW JAk@ô îuApì
puApuok lðoõhG úé^ Iyok úðAôlñø ÿoAlÛì òüA ok ,òíüpøA pÇg qA ókõG óBìA ok ÿApG
{ýKok úÞ þðBPvìq þñÏü à^õÞô åorG úé^ òPgôpÖApG BG ô lðly þì ÐíW îø oôk úíø Iy
.kpÞ løAõhð úHéÒ Bùð@ pG ÿoBíýG ô Bìpu lðoAk
ûlðq Iy úG Aléü Iy ok qApýy ïkpì .lðkpÞ þì QÞpG IéÆ lýyoõg qA {O@
óBPuôk qA ÿoBývG rýð þgpG ô lðqAkpK þì ÿoAk ókoõg ,úé^ Iy Bü Aléü Iy òýü@
òüA ok Bùð@ .lññÞ þì RõÎk Ao kõg óBãPvG ô ûõýì ô þñüpýy ô oBðA ,úðAôlñø ,Áõ¿hì êýW@
ô lðoAk ÿkBíð úHñW úíø úÞ QuA óõâBðõâ ÿBø
þìBÞkBy ô þðAôApÖ ,þPuolñO ,QÞpG úðBzð

24

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
25
.kõyþìúPuBÞîÞîÞ úG QøBHy þG úÞ lñðApPvâ þì þü ûp×u Iy
Bü ô óBPvìq qôo òýèôA úÞ ëôA úé^ Ao úñü@ ó@ ok ô Qvýð qôoõð òýu Q×ø ûp×u
lýyoõg ô pùì lèõO QuA ó@ Iy òýPvhð ô êýW@ oBíy þG ÿBø úðõâ .lñøk þì ÿBW
ÿBø ûoôk ïkpì Apüq ,QuA pünKBð Qvßy ,ÿpßyAõéc,{ízÞ,þ^kõhðóõ^þOçÛñO
ô ÿqoôBzÞpG óBy þâlðq úüBK úÞ úPynâ ûtüô úGôoBðA óõ^ þüBø ûõýìô Bìpgô àñýãðo
ÿpLu BG ëBu ëõÆ ok ô QyAk oApÚ þðBKõ^ þì êýßzO Ao Iy òüA ÿBø þÞAoõg úðAôlñø
ô lñPyAk õg QÏýHÆ ÿBøkBÃO ô Bø ê¿Ö óly .lñøk
ôlýyoõg}kpâBGóBìqQynâôúGpXOpSApG úéý^( úé^ úðAôlñø ïkpì óBXüBGom@ ok
ô Iy ô qôo þøBOõÞ ô ÿlñéG ô ëõ¿Ö pýýÓO BG úÞ lðoAk oôBG ô lðkoõg þì )ÿqõKoBÚ
ô úPÖBü þüBñy@ óBâoBPu oApÚ ô QÞpc QùW Bùð@ òO úG Bìpu ô qõu ô qpè úðAôlñø ókoõg
þì îýËñO ó@ xBuApG Ao óBzPýèBÏÖ ô BøoBÞ .koAlð ÿpýSBO
òüpPøBOõÞ úÞ lñPÖBüok YüolO úG ô lðkpÞ åorGúé^,ïkpìúÞQuAîuoêýGkoAok
ô om@ ïA þu þñÏü rýüBK qôo òüpg@ Bøqôo ô kpýãð Qhu kBüq úÞ lñøk þì lñâõu Ao
BìA QuA óBPvìq ëôA Iy Bø Iy òüpOlñéG ôûrHuôúðAôlñøô)BÚoõÚ(úPypGïlñâæ« õíÏì
ôpOlñéG Bøqôo ÿkqBÒ@BG òüAqA lÏG úé¾BÖçG ok .lðoõg þì {ízÞ ô þ^kõhð ô ôkpârÓì
.kõyþìpOûBOõÞBøIy ô lññÞ þì îøApÖ B« íPc Ao úðAôlñø óçýâ
Ao JBPÖ@ lèõO òzW þüBüo@ îülÚ ïAõÚA úðAôlñø úé^ Iy ok wÞpø úÞ lðlñìoôBG
úÞ Bø òìos «B¾õ¿g lñPÖpâ þì óBPvìq qBÒ@ ô lñÞ þíð þãñzO xBvcA óBPvGBOok koõhG
ô lñøk þì QHvð JBPÖ@ ÿAlg úG Ao ûBì òüA .kpÞ løAõhð wc Ao Bìpu óBPvìq ok
óBPvìqqBÒ@úÞ Ap^ Qvýð IuBñO þG îø kBüq úÞ QuA þüBø ûõýì qA pãük þßü >xõðõÞô@<
Ø¿ðokqôoó@qAúÞQuAlýyoõglèõOêTì }ôoúGôkoAkZAôoAléüIyokúÛÇñìòüAok
þâlñzgok ô ÑB×OoA ô {üArÖA úG ôo þèBíy ûpÞ .kõy þì úýùO þ¾Bg
òüA ok .kõy þì pO ÿõÚ qôo pø ô koAnâ þì þìûpígokAoïBgêýâqA,rýüBKê¿Öok
óçìBÎô þßüoBO BO lñPgôpÖA þìpG {O@ Iy àíð þíÞô lññÞ þì J@qApK Ao ûpíg ,lðrüo
ô lðrüpãG ô ûly kõGBð òýÆBýy ô þñíüpøA okô lðlñG þì Ao îg okô lñüArÖA þì ó@ úG îø
ÿBìpâô ÕôpÖ QHuBñì úG lýyoõg úÞ óBñ`íø ,lðoAnâ þì ÝBOA ïpâ ÿAõø qA ZoBg þü úyõâ
óBíørýð {O@kõG ûkpÞ AlýK xlÛO }qBuoBÞ ôoAlG@ôúPhKþOlìqAwK,ïBgôQ×uêýâqA
.lyAoAkóBìkpìkrðAoþüæAô IéÒAok)êýâqA(xõðõÞô@.kõyþìûríyõg
õOpK ok lýuo þì ApÖ þßüoBO óõ^ ô kõy þì QÖBü ûlñü@oBùG BO óçýâ ÿBø úðBg
þì òýG qA Ao þñíüpøA þßüoBO {O@ þüBñyôo îgqAAoúPhKôûqBOôêýâqAlññÞxõøóBìqpø
oôk kApÖA lýyoõg lèõO Bü Aléü Iyok .lðkpG úñýuok àíðôpLéâ BG Ao ó@ô lðoô@ þì óôpýG
Quõdð òüA ÐÖo QùW ô lðly þì ÐíW îø ïkpì QüAôo úG BñG.lðoõg þì JBPÖ@ {Þ
þü ûp×u lñðBì ûtüô óAõgô lñPgôpÖA þì {O@ óôoBÚ qA BO lñzÞ þì oBËPðA pdu BO óBìpÞ
ó@ RBüõPdì BìA lññÞ þì úýùO qôoõð lýÎ úÞ áByõK ok óôoBÚ .lññÞ ëBHÛPuA þü úðBvÖA
ûõýì ú`ð@ pø ô lðlðApPvâ þì QuA RôB×Pì ÿBø úßO pýÛÖ ÿBø ûkAõðBg ÿApG òßy ïrýø
ÿBø ûõýì ô kõG ûly ÿoAlùãð úÞ ê¿Ö ûqBO þì óõâpâkoq úG Bø Jõ^ òüA .koô@þì Jõ^
.lðkBùðþìûp×uokàzg ûApíøúGÿqôoôRôpS,ûkAõðBgó@ÿApGôlðõy
ô kõG xlÛì ô úPyAk þñük úHñW ûp×u òüA .lðoô@ þì
lðlýHéÆ þì QÞpGô þüBñyôo lýyoõg krüAqA
ûqBO ÿBø ûõýì ô lññÞ pu þyõg úG óBPvìq ok BO Aléü Iy òzW
ó@qAþéýTíOûp×uokpãükÿBørý^ôàzgô ûlðq «çìBÞ òzW àü Aléü Iy òzW
ô lñyBG úPyAk QÞpGpK þðBPvGBOôoBùG úÞ kõG ïBð BG Ao òzW òüA óBùW óBýdývì úíøô QuA
þì {O@ ô oõð ô ÕAp^ õOpK ok Ao Iy úíø ô Aléü .lññÞ þì oArâpG eývì lèõO òzW
þøBHOô þüõgsk Q¾pÖ òíüpøA BO lðlðAonâ ô óBPvìq lñéG Iy òýPvhð ok úÞ þíuApì
krýì ô QuA krýì ûp×u Aléü Iy ûp×u .lGBýð þü úÛGBu lññÞ þì BKpG ëBu Iy òüpOlñéG
BüêýW@ôàzgôpOÿBøûõýìqAQuARoBHÎ .pùìkrüAúGkõyþìÉõGpìôúPyAkqAokoBývG
òüA ïqAõè qA úÞ ápè óBýPzOoq fçǾA úG òzW òüpO òùÞ qA þßü úÞ òzW òüA
lýyoõgBüpùìþâtüôôoBhPÖAúGúÞkõGòzW Iy ó@ úG fçǾAok QuA óBPuBG óApüA ÿBø
.lyþìoArâpG qôo òýíßü qA åorG úé^ .lñüõâ þì îø úé^
òzW òüA óBùW puApu ok óBýðApüA îø qôpìA òzW úÞ òíùG îøk BO qôo ïpg òzW ûBì ÿk
úG ô lññÞ þì oArâpG pãülßü oBñÞ ok Ao BHüq åorG úé^ Ao ó@ô lìBXðA þì ëõÆ úG QuA ûlu
þì ÌÖBc ëBÖ òPÖpâ ô úìBñøBy ólðAõg pPzýG Bìpu Rly úÞ êýèk ó@ úG lñìBð þì
.lðqAkpK qAîøkúÞluoþìApÖà^õÞúé^ûBãð@,QuA
Bìpu ô lìBXðA þì ëõÆ úG lñ×uA îPvýG BO òíùG

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

l¾ok 9 ,kBíXðA ïBãñø úG J@|...lýðAk þì Bü@
|.kõy þì ÈvHñì
ok òýãðBýì oõÆ úG qôo àü| ...lýðAk þì Bü@
ïl¾ úð ô úýðBS oBù^ ô úÛýÚk 56 ô QÎBu 23 ÐÚAô
ëBuoBù^pø ÿpvÞ òüA óApHW ÿApG .QuA úýðBS
àü úÞ ,kõy þì úPÖpâ pËð ok úvýHÞ ëBu oBG àü
|.koAk ÿkBÎ ÿBùèBu qA pPzýG qôo

qA l¾ok 23 BùñO óBPvðBÓÖAok ...lýðAk þì Bü@
|.lðoAk þupPuk rýíO þðlýìBy@ J@ úG ïkpì
RæBüA ÿoAléãñW óBìqBu ...lýðAk þì Bü@
ûkBW êüBì oArø 360 qA {ýG óõñÞ BO ûldPì
ëõÆ pGApG Qzø þñÏü .QuA ûkpÞ VAlcA
îø úG Ao oõzÞ òüA ØéPhì ÿBùPèBüA úÞ þüBùðBGõOA !?...lýðAkþìBü@
îýðô àüqA {ýG ÿolÚ êüBìpø( lñÞ þì ê¿Pì

|).QuApPìõéýÞ
ûpÞ qA QW ÿBíýKAõø àü BG pâA... lýðAk þì Bü@
ûkqõð Bíy p×u lýñÞ p×u lýyoõg Qíu úG òýìq
òßíì ÿp×u òýñ^ úPHèA .lýzÞ løAõg ëõÆ ëBu

|.Qvýð
àü ok lýyoõg úÞ ÿspðA óArýì... lýðAk þì Bü@
ïBíO qBýð koõì ÝpG lýèõO ÿApG lñÞ þì lýèõO úýðBS
þÖBÞ ëBu óõýéýì àü Rlì úG óBùW ÿBøoõzÞ

|.QuA
óAolèB^ ok ,úLO äñW ÿBPuôo... lýðAk þì Bü@
|.lñÞ þì JôpÒ ó@ok lýyoõg úÞ QuA óApüA ok óBßì òüpg@ þGpÒ óBXüBGom@ |.løk þì êýßzO J@Ao óBvðArÓì óqôpPzýG...lýðAk þì Bü@#
.QuAëBukoBýéýì5 lýyoõgpíÎlýðAk|þìBü@...lýðAkþìBü@ |.QuA ó@ ëôA óBìq pGApG «Akôlc Bíy IéÚ ÿ ûqAlðA...lýðAk þì Bü@
|.QuA úýðBS 13 Õpì àü qAôpK koõÞo òüpO þðæõÆ...lýðAk þì Bü@
þì IýÞpO îø BG Bø ó@ BìA koAk Ao óBíÞ òýãðo ÿBø äðo ÿ úíø lýyoõg oõð... lýðAk þì Bü@
|.lðqBu þì Ao lý×u oõð ô lðõy |.lÏéHG Ao åorG rG àü lðAõO þì þÏÖA àü...lýðAk þì Bü@
|.lñyõð þì J@ óBzPuõK ÜüpÆ qA pPzýG Bø úÒBGoõÚ...lýðAk þì Bü@
àü qôo 25 pø «BHüpÛO lýyoõg ô lgp^ þì lýyoõg oôk oBG àü þèBu òýìq... lýðAk þì Bü@
|.lgp^ þì }kõg oõdì oôk oBG |.koAk {yõâ pø ok ú`ýøBì 20 úGpâ àü...lýðAk þì Bü@
|.lðõy þì xBÆ Bø óBvðA lñðBì ÿpýK óAoôk ok Bø óõíýì...lýðAk þì Bü@
úüôAq úßéG koAlð òýìq ÿBìk pG þðAlñ^ pýSCBO lýyoõg ô òýìq ÿ úé¾BÖ pýýÓO... lýðAk þì Bü@
.QuA pSöõì koõì òüA ok lýyoõg {GBO |.lññÞ þì oõÚoõÚ ,pð ÿBø Õqô BùñO...lýðAk þì Bü@
|.QyAlð ôpGA Arýè Bðõì...lýðAk þì Bü@
|.lýñÞ þì ûløBzì Ao ó@ qA êHÚ úÛýÚk 8 úñd¾ lýñÞ þì ûBãð lýyoõg úG þPÚô... lýðAk þì Bü@
QÎBu ok pPìõéýÞ 900000 QÎpu BG ÿpýy óBzßùÞ oAlì ok lýyoõg... lýðAk þì Bü@ |.lðoAk wc 5 Bø óBvðA úÞ þèBc ok ,lðoAk wc 8 Bø úuõÞ...lýðAk þì Bü@
|.lðoAk þßzì õì Bü þüBìpg õì kApÖA qA ,ÿpO {ýG ÿõì oõG õì kApÖA...lýðAk þì Bü@
|.lñÞ þì QÞpc þì åorG þPÚô BìA ,QuA óAõhPuA 300 ÿAoAk ,lèõO ïBãñø úG Bíy QéßuA...lýðAk þì Bü@
|.QuA ÐGpì pPì 5‚4 pG òO óõýéýì 700 «BHüpÛO lýyoõg rÞpì ok oBzÖ... lýðAk þì Bü@
BÃÖ ok ÿspðA Roõ¾ úG Ao kõg ïpW òO oArø 200/4 úýðBS àü pø ok lýyoõg... lýðAk þì Bü@ |.lGBü þì {øBÞ óAõhPuA 206 úG lüõy
àü qA {ðqô úÞ koAk ïBð ”þPýÞ þñýG áõg“ }B×g ,oAlðBPvK òüpO àHu...lýðAk þì Bü@
|.lñÞ þì pzPñì
|.lyBG þì ëBu koBýéýì 5 lýyoõg píÎ... lýðAk þì Bü@ .QuA pPíÞ úßu
|.QuA ûkAk Quk qA Ao kõg ïpW |40,|000 pG 1 ÈÛÖ lýyoõg... lýðAk þì Bü@ .lðq þì ëBG ,oBG 11,500 úÛýÚk pø êvÎ oõHðq ...lýðAk þì Bü@
|.QuA êýÖ koAk õðAq 4 úÞ þðAõýc BùñO...lýðAk þì Bü@ ÿoBãýu úÞ ÿokBì ô olK qA pPgk kAqõð lèõO ëBíPcA løk þì óBzð RBÛýÛdO ...lýðAk þì Bü@
|.lGBü þì ÉBvHðA l¾ok 10 lðq þì iü J@ þPÚô...lýðAk þì Bü@
|.QuA pPzýG pvK qA ,lñPvø
|.QuA }rÓì qA pPâorG ÕpìpPy îz^...lýðAk þì Bü@ QÖBü êvÎ óBuBñy óBPuBG .kõy þíð luBÖ úÞ QuA þüAnÒ ûkBì BùñO êvÎ...lýðAk þì Bü@|
óBykõg óqô pGApG 50 ô lñzßG oBG óBykõg óqô pGApG 30 lñðAõO þì Bø ú^oõì...lýðAk þì Bü@
|.lðA ûkAk ÀýhzO ókoõg êGBÚ Ao|ó@ô ûkpÞ {üBìq@ Ao p¿ì úñÎApÖ ûpHÛì qA ûly
|.lññÞ lñéG oBG BìA,kpÞÑApPgAAoMìæ”óõvükAxBìõO“úÞlññÞþìpßÖp×ð9,p×ð10pøqA| ...lýðAkþìBü@
|.lñGAõhG ëBu 3 qA {ýG lñðAõO þì Bø óôréc...lýðAk þì Bü@
Quk qA ,óAlðk 30,000 qA {ýG óBy þâlðq Rlì ëõÆ ok Bø úuõÞ qA þÃÏG...lýðAk þì Bü@ |.kõG ”RAô ÙqõW“ Mìæ ÑpPhì .Qvýð oõÆ|òüA
æ õéHDõK ëA “ :kõG òüA AlPGA ok Býðp×ýèBÞ QèBüA ok ”wéXð@ wè“ pùy ïBð...lýðAk þì Bü@
|.lñøk þì
Q×ø úÞ Qvýð þÏýHÆ oAlðBPvK àü ÿApG .lðoAk ókpâ ok ûpùì Q×ø Bø úÖAoq...lýðAk þì Bü@ |”.æõßðõýuoõKæk wéhðBuõèk Bñüok Aoõñu ApPvDõð
.QuA Bßüpì@ ÿBùPèBüA óBýìok þécBu òüpO þðæõÆ ÿAoAk òPãñyAô QèBüA|...lýðAk þì Bü@
|.koAk ûpùì 7 pG ÔèBG ÿ úÖAoq àü qAok ókpâ BìA lyBG úPyAk ókpâ ok ûpùì
|.QuA lñø ,óBùW ok oAlÛì pËð qA pýy ÿ ûlññÞ lýèõO oõzÞ òüpPâorG...lýðAk þì Bü@ |.QuA ,þðæõÆ êcBu ÿBñÏì úG ,aýG äðæ êcBu òüA ïBð
þGApg pÆBg úG ÈÛÖ þðBíè@ þüBüok püq àü ,ïôk þðBùW äñW óBüpW ok...lýðAk þì Bü@
|.lñÞ þì pO Ðüpu Ao Bø ògBð lyo ,kpu ÿAõø...lýðAk þì Bü@
|.QuA þHýè ok ”ûrürΓ ïBð úG ÿA úÛÇñì ok òýìq ÿ úÇÛð òüpO ïpâ...lýðAk þì Bü@ |.ly ÝpÒ {PèAõO
úÞ þðBvÞ kAlÏO qA ,lññÞ þì þâlðq òýìq ûpÞ ÿôo óõñÞA îø úÞ ÿkApÖA kAlÏO ...lýðAk þì Bü@

.QuA pPzýG lðA ûkpì óõñÞ BO

28

www.TEHRANMAGAZINE.com

:|"BðAõoýAyk"BÖÿôBkøpóì BPuAk

”óBüqBìBO “ Qüpülì úG ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ óqóBíøþñÏü}lülWJBGoAúðBgúG{ýK kBPuA "BðAõýy" krð þðq ÿqôo #
òüAô ûlìBýð Bì krðpãükô úPÖo ûõýGôoAlèõK QHvð }pvíø úÞQ×âôA úGô lì@QÖpÏì
þðApüApOô àzg RBW þñüpýy òüpO ûqBO ápOAoþâlðqôóqpãükôAúÞQuAó@úðBzð ô QuA ûly RôB×O|þG {ðAlðqpÖ ô ôA úG
. QuA ûkoô@îøApÖ ,ØÛu àüpüqok Ao Ao oAlèõK óq BG þâlðq l¿Ú ô QuA ûkpÞ {èk }A|þâlðq kpì lñßð úÞlupO|þìôA

|.koAk | | .lyBG ûkpLu ÿpãük úG Ao
þüBÖô|þG qA ô Qvüpâ|þì Rly úG óq ôAþPìçuóApãðkpìBü@|:lýupKóqqABðAõýy
.kAk þì ïBñyk Ao óBìq ô òýìq }pøõy ôòßvìôAnÒóBzüApGôQvø{üBø|ú`Gô
JBÇgôlýzÞkõgRoõ¾úGþPukBðAõýy iuBK óq |?lñÞ|þì îøApÖ Ao þøBÖo RBðBßìA
Ao êýìBÖ óAkpì pOkôq ú^ pø| :Q×â óq úG ïBíO äñu Bì ÿBøqBýð ÐÖo ok ,ÿo@| :kAk
oAlèõK JBGoA ërñì úG úìlÛì|þG ô órƒG Al¾ |!lñÞ|þíð þøBOõÞ rý^ aýø qA ô koAnâ|þì
|!QuAûlì@RpøõypuþüçG«BíPc.lüôpG }BHðóApãðwK|:Q×âôkpÞþívHOBðAõýy

,þuôpÎ ÿBø òzW ÿApG àýÞ}oB×u
.kõy|þì|úPÖpünK ûpýÒô lèõO , ÿkrìBð

.lýñÞpO òüpýy Ao kõg wéXì ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ÿBø þñüpýy BG

ô kpÞ pHg Ao êýìBÖ óAkpì áBñuApø óq |!ûlGúìAkAkõgþâlðqúGQcAoëBýgBGô
JBGoA ërñì ok úG BðAõýy ÝB×OA úG þãíø lì@BðAõýykrðóqóBíøûoBGôklÏGûBìôk
óq pøõy qA oAlèõK óq AlPGA .lñPÖo oAlèõK ûly áõßzì }A|þâlðq kpì úG| :Q×â ô
QWBíu þPÚô BìA ,kpÞ þÎçÆA|þG oBùÊA BG ô lü@|þíð ërñì úG BùHy þÃÏG ôA .QuA
.lyîýévOlükAoërñìþuoAôokBðAõýy QuA ûõýG ô oAlèõK þðq úÞ }lülW JBGoA
ok þøB^ óôok Ao óq pøõy ïBXðApu úÞ Q×â BðAõýy úG óq .QuA ûly þíýí¾
þèBc ok AoôA .lðkpÞ AlýK JBGoA ÕBG êgAk qA BðAõýy |.lølG QukqA Ao }kpì lupO|þì
ûB^ qA kõG ûly ûlðBìok ô ØýÏÂ oBývG úÞ ërñìúGBøú`GûApíøúGpHg|þGBOQuAõgóq
ûB^ qA úßñüA Ädì úG kpì .lðlýzÞ óôpýG }oArâôA krð Ao }pvíø {ñÞAôô kôpGolK
úG «BÏüpu úÞ Q×â ÙApÆA óAkpì úG lì@ óôpýG |.løk
lñølG Ao ôA þPìçu pHg {ðAlðqpÖô pvíø Q×â ô lì@ BðAõýy krð óq lÏG qôo
:Q×âôkqÿlñhHèBðAõýy.lñyBHðóApãðúÞ oBÞ pu qA úPvg þPÚô êHÚ qôo }pøõy
êGBÚ qõñø wK .QuA óApãð qõñø kpì òüA ô óBuApø ûlülð ërñì ok Ao þvÞ ô ûlì@
ÿkçýìõð ëBu BÂo ûBy þñüpýy .kpÞoôBGAo{ÖpclüBGôQuAkBíPÎA ô óq BO úPyAnâ BK püq Ao BW úíø JpÇÃì
àüpHOrürÎ óBñÆõíø ïõíÎ úG Ao pø JBGoA ûõýG óq úÞ ly Àhzì «AlÏG Ao úíø þéÞ Izük ô lñÞ AlýK Ao }A|ú`G
QÞpGôpýgqApK þèBuô lüõâþì ÜÖõìløkIüpÖAokpìBOkõGûkpÞ}çOú^ ûkpÞ ápO Ao ërñì pHg|þG Ap^ úÞ ûkpÞ AõÎk
óôok AoôA kpì ÿoAkBÖôpÆBg úGô kõG ûlzð óApãð| :Q×â ô kpÞ þívHO BðAõýy .lðA
QuA lñìôqo@óBãíø ÿApG úüløóqlÏGëBuàü.kõGûkpÞþðAlðqûB^ ô ûlì }oAq@ .QuõO ëBì õO kpì !}BHì
:lýupK BðAõýy .koô@ BðAõýy ÿApG ÿA óApãð úÞ þìAkBì ôA .lupG }oBÞ úG oAnãG
29 :Q×â îvHO BG óq |?QuA oõÇ^ Rpøõy| | .koAk ÜéÏO Bíy úG ,QuBíy
òüApGBñG ;QuA îðAlðqpÖ ô òì óApãð qõñø| ô lì@ BðAõýy krð óBüpâ óq lÏG ûBì {y
| |!îPvýð{ðkAkQukqAóApãðpãük óBíøô ïlì@|þíð Bíy {ýK }BÞ ÿA| :Q×â
úP×ø àüôA .îPÖpâ|þì Ao ïpøõy ÿõéWqôo

óApùO úéXì

oBßýG ÑAõðA

Bü òPyAk ÿBñÏì úG B« Öp¾oBßýG Ì×è ,ïõíÎoõ¿O Ù|çgpG #
úÞQuA þvÞoBßýG Q×âóAõO|þì ÐÚAôok .QvýðoBÞ òPyAlð

:lyBG úPyAk Aopüq ÈüApyqA þßü êÚAlc

þyqoô oBßýG

ÑAõðA ókpÞpK ,ëBHOõÖ óBñßüqBG ëBÛPðA ô êÛð úG ÉõGpì oBHgA òüpg@ pýãýK
...ô pOpG äýè ,Bãýè|æ ,õý`èBÞ,BãýéulðõG ÿBø ÿqBG YüBPð þñýG|{ýK ÿBø|úâpG
.þðApüAóAlñìpñøîýOòüpíOÿByBíOÿApG ÿBøïõükBPuAokoõÃc

.ÿkpXì lüAõÖ úG ÐWAo ØéPhì úèkA eüpzO þPHuBñì oBßýG
.ÜýÖoBð îgq qA úü|çâô QÖpÏì ô ïApì úG ÐWAo oB¿Ú R|çíW óBýG
.ÉõGpìBð Bü ÉõGpì koAõì qA îÎA îPg wèBXì ÑAõðA ok oõÃc
þuBýu oBßýG .þüApünK úG àíÞô ÿkBy wèBXì ÑAõðA ok oõÃc

þðAôoÿBøûoôBzìþOpÖBvìÿBøoõOôþðApñhuwèBXìÑAõðAokoõÃc

. óAoAlíPuBýu þvßu qôBXO úG ÉõGpì ÿBøpHg RBýDrW qA ÐéÇì ÿA|ûoôBzì oBßýG
. óõPñýéÞêýG ÿBøpPgk Quôk àO àO|þìBuA ô úìBð þâlðq qA ÐéÇì
. MìApO lèõðAk ÿqAok Quk úG ÉõGpì ÿBøpHg RBýDrW qA ÐéÇì þüBÖô þG úG ÐWAo Yývìô êTíèA Jp ,oB¿Ú R|çíW òüpg@ úDAoA
.Bø óq úG kBíPÎA ïlÎ ïôrè ô BøpvK ,BøpPgk

pG Ao þðBdPìA RæAõu oõÞnì oArÖA ïpð lì@îø IéÛO l oArÖA ïpð ÿBø {èB^qA þßü þðBdPìA IéÛO |#
ô lñÞ þì ÿoAnârìo kõg kõéÞ ÿBøoôpu ÿôo QÖpzýK BG ô QuBýðk xoAlì ok ÿlW
þì kõg QzãðA pSA QHS BG BùñO óAqõì@ {ðAk óBßìA ûqBO oArÖA ïpð àü úÂpÎ ô ÿoôBñÖ
kôldì Rlì ÿApG RæAõu ÿAõPdì úG lñðAõO .QuA ûlýuop×¾ úGrýð IéÛO
RæAõu QzãðA pSA QHS qA wK.lñGBü þupPuk þìp×¾ úG Ao RæAõu Qzð ëBíPcAô løk þì ïBð úG ÿlñø ÿoôBñÖ QÞpy àü |
{ðAk ô kõG ûløBzì êGBÚ pãzüBíð ÿôo pG .lðBuo oArÖA ïpð >|Mindlogicx Infratec|<
Bùð@ úG iuBK ÿApG ûly òýýÏO Rlì ok óAqõì@ úðõâpø ô IéÛO qA úÞ ûkpÞ ÑAlGA Ao ÿlülW
ÿôo pG îPvýu òüA.QyAk lñøAõg Q¾pÖ >þèô óõßýéýu<ok úÞ ûly kBüoArÖA ïpð þHPÞ RBðBdPìA ÿoArâpG òýc ok ØéhO
Bø úðBüAo ÑAõðA pãük ô QéHO ,þ¿hy ÿBø úðBüAo þüBùð lýèõO úG òý^ ok ô ûly þcApÆ Bßüpì@
ïpð òüA ûlðqBu QÞpy .QuA ÿqBu ûkBýK êGBÚ ÿlñø QÞpy òüA pPÖk ÜüpÆ qA ,QuA ûlýuo .lñÞ þì ÿpýâõéW
úÂpÎ þyqõì@ ÿBøoArÖA ïpð êHÚ úøk àü qA oArÖA ok .luo þì }ôpÖ úG ô ûly úÂpÎ oõKBãñu ok ïBð >|IntelliPAD|< úÞ oArÖA ïpð òüA
ô àüpPìõýG ÿBø ÿoôBñÖ qA oArÖA ïpð òüA ok ô úðBüAo ÜüpÆ qA Ao þðBdPìA RæAõu ,koAk
.koAk lñìoBÞ 60 kôlc ô lñÞ þì úðõâpø qA ÿpýâõéW ÿApG ÿoAnârìo oApÚ xpPukok þ¿hzìô kôldì óBìq Rlì

.QuA ûly úPÖpâ ûpùG ,ûkB×PuAFõu

ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ 30

,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK
þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@

l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy
òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êüõdO BO QÖBüok qA l¾ok

QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy

(818)705-7777 www.AdmiralCarpetCleaning.com

7030 Darby Ave, unite B, Reseda, CA 91335

www.TEHRANMAGAZINE.com

Individual, Couples & Family Psychotherapy óBÇéuqA Alg êTíèA JpÂ
QuApO|åorG kõídì
Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk
oôBzì ô xBñzðAôo ||
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |15 BG :êTíèA Jp kpGoBÞ
(LIC.#PSY 13673) .lyBG ûly oAõyk ô Qhu êßzì oBPÖpâ úÞ kôo|þì oBÞ úG þvÞ úG ÿoAlèk ok êTíèA Jp òüA
,|JApÇÂAô þâkpvÖA :ÿBøúñýìqokÀ¿hPì ûoAõíø úßñüAô lyBG|þì ÐðAõìô Rçßzì qA ólzð lýìABðô ûlñü@ô AkpÖ úG ókõGoAôlýìA ó@ ïBýKô
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì .QuA pOæBG Bø|RolÚ úíø qA Alg RolÚ ô kõG oAôlýìA Alg úG lüBG

RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW {üAlýK úñýìq| |
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG Qhu .kBPÖA ÿoBXð kpì óq úG {íz^ .kq|þì ïlÚ kõg ûBâoBG óAõüA Iè pG kõídì óBÇéu ÿqôo
qAo òüA ûBy pâA :Q×â kõG ápüq þéýg úÞ püqô .QuAõg ûoB^ ûAo }püqô qA oApÚ|þG ô ly óq ÜyBÎ
(310)441-9550 îüpýãG kApüA oBXð úG QuA Jõg ú^ .kõy|þì lG þéýg ,lzßG Ao oBXð þñéÎ løAõhG Bü ,lñÞ }BÖ Ao

1314 Westwood Blvd., #206 .þyApPG Jõ^ qA õW oBG àü Bì ÿApG lüBG qôo|úðBHy àü Rlì ok îýüõãG ôA úG ô
Los Angeles, CA. 90024

ENERGY THERAPY
CENTER

úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok
Reiki Áõ¿hì ÿspðA úéýuô

>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô
ûôpâõÃÎô |Reiki Master
þééíèA òýG ûBãzðAk þOBÛýÛdO

.lüpHG òýGqA àürýÖBPì

þ¾õ¿g ÿBø xçÞ
þßüo }qõì@
ÿõñÏì þßýð ÈuõO

(310) 446-8724 }õø úG kõídì óBÇéu .îýzÞ|þì Ap^ô óõ^ óôlG AoõO lyBG îÞ îøpýu àüoBG àü qApâA
ô kpÞ þèBc ôA úG Ao óBÇéu pìA ô QÖo oBXð úðBg úG püqô .kpÞ oBÞ òüA oõìCBì Ao ôA ô Q×â òüpÖ@ püqô
BðpŸG ZpüA pPÞk kõG pHg|þG BW úíø qA úÞ ûoB`ýG oBXð |.løk êüõdO ô lyApPG Jõ^ qA õW oBG àü lüBG AkpÖ BO :Q×â
àyrLðAlðk qA kõG àükrð ,lPup×G ûBýu kõhð ëBHðk Ao ôA úðBùG òüA BG løAõg|þì kõídì óBÇéu QvðAk|þíð ô

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | .lñÞ þùO IèBÚ xpO
óq .QuAõgoBÞ òüA ûoB^ ÿApG ÿpßÖ àíÞô Q×â {ðq úG Ao úýÃÚô lì@ Qzcôô xpO BG |
ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ Ap^ :Q×â }pøõy úG ô kpG þK IéÇì ê¾A úG ,kõG òìAlÞBK ô ú×ý×Î ô oBýzø ô BðAk þéýg oBXð
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì ïAo@ xpO qA kpì þèô .QuA pO|åorG kõídì óBÇéu qA Alg ,òßì xpO ,ÿA|úPgBG Ao Rkõg
ÑAkô {ðq BG .kõG ûlýyApO Jõ^ qA õW Qzì àü ûqAlðA úG ÈÛÖ oBXð ô ly eH¾ úßñüA BO .QÖpâ|þíð
lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì
.lñzÞ|þì oAk úGõ^ úG ô lðpG|þì Apì ô lñü@|þì ûBy óBìçÒ óæA :Q×â ô kpÞ
óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ lðlük úÞ lðkõG õâô|Q×â òüA ok .QuA pO|åorG ,kõídì óBÇéu qA Alg ,xpPð :Q×â îø qBG óq
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA {ðq úG .lñÞqAôpK {ñOqA fôo xpOqA kõG àükrðô lüpKoBXð Roõ¾qA äðo .ly ûkq úðBgok
.lñPvø óBÇéu óApÞõð lük kpÞ qBG Aook QÖo óq .ûlG Ao Bùð@ JAõWôpGõO îPvýðokBÚ òì :Q×â
(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 :lñP×â ?lüoAk oBÞ þÞ BG :lýupK .lðA|ûlì@ }pøõy Bü õW oBG ókpG ÿApG kpÞ ëBýg ûoB`ýG
þèBdyõg BG óq .lñÞ Quok RõGBO QuA ûkpì úÞ kõídì óBÇéu ÿApG îüpHG Ao Rpøõy îýøAõg|þì
31 pO|åorG kõídì óBÇu qA Alg ,xpPð îP×ãð .ûkpì kõídì óBÇéu úÞ Q×â }pøõy úG ô QzâpG

.QuA

óApùO úéXì

QzOoq Qdý¿ð30

QuAoô áBK BO }BG òükoAlPuôk -18 òÞ}õìApÖ QuA úPynâAo ú`ð@-1
ÿkpâ .pHì ûôlðAô Yðo QuA ûlýupð ú`ðAlGô
úÞ òÞ oBPÖo kõg óAlWô ÜGBÇì -19 òÞ pßÖ ókAk JAõW qA êHÚ -2
ÿõy þPzùG òßì phvíO Ao wÞ aýø -3
þðBíu@ BO }BG kpíðAõW ô þhu -20 oõhì îvÚ Õôok úG úð ô QuAo úG úð -4
þyBG òÞJBhPðAóq,kõgÿApGkõg-5
ûkõè@ òýÞ ô îzg úG Ao kõg fôo -21 õzì þÂAo þvÞ þñíyk ô op úG -6
qBvì kAkkõgëBìqA,þðAõO|þìúÞÿlcBO-7
}BHì õglG ô ôpypO râpø -22 Bíð {øk ô
úÞ òýzñì óAkBð kpì krð òíXðA ok -23 ÿõzðlñìkokBOûlìIüpÖAoþvÞ-8
lñðAlðóAkBðAoõO }BHìòEíÇìrý^pøôwÞpøqA-9
ÿõñzð ïBñyk þvÞ qA þøAõg pâA -24 þGBü Jõg ûpùG BO ûk Jõg óBìpÖ -10
ûlìïBñykAoþvÞ þyBGúPyAlðîýGBO}BGûBñãýG-11
àükrðô }BHì òý^ òhuôôoôk -25 þyBGþßýðÜü|æBO}BGoAkxBLu-12
òýzñìõãÒôok oõùzìôïpdìBO}BGúðBãüïkpìBG-13
þyBG oBýyõø BO }BG á|æB^ -26 ÿõy
úG Ao kõg oBÞ BO }BG rýg pdu -27 úPyAk QìBÛPuA BO }BG õãPuAo -14
þðBuo ïBXðA úG þßýð þyBG
þèô þðAlG Jõg oBì óõvÖA ú^pâA -28 úPyAkoBývGQuôkBO}BGÐÂAõPì-15
ÿpýíð ô krãð Ao õO BO órì oBì úG Quk þyBG
óBíýK þñýü@ aýø ô wÞ aýø BG -29 ÙôpÏì BO }BG úPyAkoBývG Quôk -16
lupð Iýu@õO úG úÞ òßì þñßy þyBG
Apüq ,}BHì lñvKkõg ô oôpÓì -30 þßýð úG þðBâlðq BO }BG ÙôpÏì -17
þèBg ó@ kBG pâA ô QuA kBGpK àzì óõ^ óBvðA þðAonâ
.lðBì|þíð þÚBG ÿrý^ kõy
32

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ïõíÎ úG Ao BƒÞõƒñc ïBƒƒüA ólýuo ApÖ !ûlð RoõÚ Ao QvìAk@
oBGpK þèBuô ûkõíð ÅpÎ àüpHO | óBñÆõíø
óBãíø ÿApG þPhHyõgô RkBÏu BG ûApíø

.QuA lñìôqo@

ô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG ÿõHð lýzíW lýPvðAõO|þìpâA þPcô lüly|þì Ðñì wìAk@ólüõWqA B« íPc lükõG úÞú`G îø Bíy #
Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ lñÞþì úý¾õO óolì òüA ly|þì ûkAk Bíy úG úÞÿoAlzø òýèôA lüpýãG Ao ó@ókoõg ûqBWA ûly úÞþéßypø úG
QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G úvüBÛì óApãük BG Ao
.ûlð RoõÚ Ao QvìAk@ :kõG
.QuBì pÆBg wìAk@ úÞ kõG òüA îýølð RoõÚ Ao wìAk@ Ap^ úßñüA êGBÛì ok óBíüBøpPâorG qA Bì úíø ëAõEu JAõW

þüBýèBPüA Quk pñøoBßøBy .kõzð îÃø ëBu 7 BO QuA òßíì þPc ô lðBì|þì ûkôo ô ûlÏì ok
úé¾BÖçG ô îýñÞ|þì óBøk koAô Bì úÞ ú`ð@pø Ùçg pG wìAk@ Bü@ ?koAk QýÏÚAô oõ¿O òüA Bü@ ëBc
33
?lðBì|þì Bø ëBu þPc ô Bø ûBì ÿApG Bì ólG êgAk kõy|þì îÃø
Bíy úÞ þvìAk@ úÞ òüA|óBßìA lðlÛPÏì Bùð@ .QuA þ×ñì àyrK Bøl¾ pËð qA ëAõEu òüA JAõW

.QuAûBHPyA «çìBÞÿoõ¿O lðBíGþÚBGBíyólGokBøëBuÿApGlüA|ûkAkRoõÚ
ok.lðõyîÃøBOlññÞ|þìþÆBíyóBøkúGûlykoAôÿBøAnÒïBíOúÞQuAþøAoóBíø ,ó@QéÎ
ó@ BG ûlÏì ok ÿkoõgpG óBíø kõy|þì Bíy îßy koAôô lýøk|þì RoõÚ Ao þvìAk@ Bíy úÞ þðBìq ÐÚAô

.kõy|þì îø BøAnÒ püBu BG úÞ kõy|þì
AlW îøqA Ao ó@ÿArWA BO lðõy|þì úPhüo ûly koAô ÿAnÒ ÿôo úÞ lðoAk kõWô ÿoBývG ÿBø|îürð@
êÛPñì ólG ÿApG IuBñì ÿBø|êdì úG AnÒ ûlñøk êýßzO ÿArWA .lñðBupG ólG ÿBÃÎA pãük úG Ao ó@ô ûkpÞ

.kõy|þì ÐÖk ûkBì@ Qvýð lý×ì ólG ÿApG úÞ îø ó@ ûlðBì|þÚBG ô lðõy|þì
.lñPvø îÃø êGBÚ Bì ólGok Bùð@þãíø úÞ lðA|ûly úPgBup¿ñÎoBù^qA þéÞoõÆ úG Bø|wìAk@
wìAk@úüBKp¿ñÎ BùñO òüAô lðoAlð þéßzì aýø îÃø ÿApG Bø|ûlññÞ|òüpýyô Bø|wìAk@ÿBø|ûlñøk| îÏÆ

.lñÞkBXüAþâlñHv^ ólGoklðAõO|þìúÞQuA
ÿApG,ó@ ólüõW úÞ QuA êýèk òýíø úG ô QuA þHýÞpO þüBýíýy kAõì xBuA pG wìAk@ QgBu úüBK
ûqBWA îø óBøk êgAk ÿBø|îürð@ úG úÞ QuA ó@ok þOBHýÞpO îø ó@ QéÎ .lGBü úìAkA lðAõO|þì þðæõÆ Rlì

.lðpHG òýG qA óBøk ok þPcAo úG Ao ó@ô lðõy oBÞ úG Quk ó@ êc ÿApG úÞ løk|þíð
úGô ûlÏì êgAk ÿBø|îürð@.lñÞ|þì RôB×O «çìBÞ ÑBÂôA kõy|þì ûkAk RoõÚ wìAk@úÞ þðBìq BìA

.lññÞ|þìþÆÿpãükÿAnÒpøîÃø ÿApGúÞlññÞ|þìþÆAoþøAo}oAõâûBãPukþéÞoõÆ
úÞløk|þìóBzðúÞkoAkkõWôÿløAõy.QuAûlylýDBC OêHÚëBuoArø7kôlcqAwìAk@kõWô
koAô ÿkçýì 1860 ëBu kôlc qA óolì ÿBø|wìAk@ .QuA ûkõG ûly qBÒ@ wìAk@ ólüõW Bø ëBu óBíø qA

.lðkpÞ Ì×cBø|Q×èBhì þgpG îÒo þéÎ Ao kõg QýGõHdì óBìq óBíø qA ô lðly oAqBG
ÿkoAõì ok ô oBG àü QÚô lñ^ pø úÞ QuA ó@ lýølð RoõÚ Ao kõg wìAk@ kõy|þì úP×â úßñüA QéÎ
úG ó@ólýHv^ô wìAk@ókAk RoõÚ Bùð@þé¾A QéÎ úÞ lðõy|þì óBìok Bø|óBvðAqA þüBø|ÿoBíýG ÁBg

.QuA ûkõG þyoAõâ ÿBø|ûBãPuk
RoõÚ Ao wìAk@ 7 BO 5 òýG qôo pø ëõÆ ok úÞ ÿA|úèBu 4 ÿ|ú`G pvK, ÁBg ÿkoõì ok ëBTì oõÆ úG
ÿ|ûkõO ôA ólG êgAk ok úÞ ly Àhzì óAôApÖ RBÛýÛdO qA wK úÞ ly ÿlüly ÿoBíýG oB^k kAk|þì

.QuA ûly ÿoBíýG IHu úÞ úPyAk kõWô ûlýHv^ îø|úG ÿBø wìAk@ qA þâorG
Bü ô þðæõÆ ÿBø ëBu ÿApG Bø|wìAk@ úÞ QuA ó@ QuA Àhzì úÞ ú`ð@ RBdýÂõO òüA úíø BG BìA
þüoBíýGoB^kþÞkõÞaýøúßñüAÿApGBìA.lðBì|þíðþÚBGólGokîüõñy|þìBìæ« õíÏìúÞþèBuQ×øóBíø

.kõy|þíð îÃø ólG êgAk wìAk@ :lýDõãG QuA pPùG kõzð úèBu 4 ákõÞ ó@ lñðBì

óApùO úéXì

lýðAlGpPzýGôo Bø êDõð BGBG olÚ

ÙôpÏì »ûlñvüõð #
| kõg ÙôpÏì óBìo| Alcott| .|Louisa N|
qBÒ@ úéíW òüA BG Ao| Little Women
úülø ô ôkBÞ óôlG wívüpÞ< :QuA ûkõíð
òüA xBßÏðA ô >.lyBG wívüpÞ lðAõPýíð
úÞ lñßýì Ýl¾rýð Qýdývì ÿBýðkok úéíW
xçßýð< ,>qçÞ BPðBu< ,>êDõðBGBG< pâA
åorG olK< ,>|la BefanaT< ,>xlÛì
ÿôqo@ókoô@pGok ,ÿpýgpýK kpì Bü >êãñW
ok õð ëBu ÿBø úülø ókõíð {hK ok ô Bø ú`G
kõg ,koõhG Qvßy úüõðAs Bü pHìBuk
.QuA ûkoõg Qvßy >wívüpÞ<
qçÞ BPðBu ÿBñy@ úíø ô ÙôpÏì Qý¿hy
{üo BG ,kõg rìpÚ ïBíO xBHè BG , >êDõðBGBG< Bü
ûlñâ ô ûlì@pG îßy ô }A þÖpG lý×u ô lñéG
oBPÖpâ þÎõð úG Ao úPynâ ÿBø êvð ,}A
ok úülø ókõíð {hK .QuA ûkõíð þðAkpâpu
QG ÿBø Qñu qA þPívÚ ëBu qA ûBì ô ê¿Ö ó@
pGúÞkõG|Norsemen Bü|PagansóBPupK
Bùð@ >þGõ^ ÿAlg< úÞ lðkõG kBÛPÎA òüA
ÿApG óBPvìq ê¿Ö úG òPyAnâ Qìpc pÆBhG
óBýdývì ÿBvýéÞ ok lÏG ô .koôBýì úülø Bùð@
,|Nicholas.|St| koõì ok þüBø úðBvÖA
.lyúPgBu| Turkish See NBKòýìoBù^
úÞ òüA úG kõG ÙôpÏì xlÛì Qý¿hy òüA
þévÎÿBøàýÞôûõýìô ïlñâqApKÿBølHu
úvýÞ ô ,kõíñýì {hK pýÛÖ ÿBø ûkAõðBg òýG Ao
þüBø úðBg ÿõO Ao çÆ ÿBø wíy qA pK ÿBø
ô lðkõG óAõWpPgk úu ÿAoAk úÞ kõíñýì RpK
ûly úPzÞ úÞ óAõW úu úG QvðAõPýì þPc
Nicholas.|St|.lzhG ûoBGôk þâlðq lðkõG
qAÿoBývGoBHPÎAqAúÞlðkpÞþÏu óBPvOôpK Bùð@qA þßü úÞ lñPvø óBGpùì ûlñøk úüløôk wK .úPÖpâ pPvÞBg ô ëBÒm ô ûBýu {üo .wívüpÞ Iy »ûlñøk úülø kõG ûly|
Nicholas.|St| Áõ¿hG ,òýulÛì ok úÞ QuA ÙôpÏì| Nicholas.|St| óBíø àü ô kôpG lüBG úülø pø ókAk qA lÏG B« íPc
kõHð þvÞ xlÛì Qý¿hy òüA þèô lñøBßG| ô ûlì@ óBzüBø úðBhG pHìBuk îzy qôo pPzýG QýÖôpÏì çÆ ÿBø úvýÞ »úðBvÖA
BG ûpgæBGô kõzG îýévO Bø þâkBu òüA úG úÞ ÿpãük ô koôBýì ôkBÞ óBzüApG | |)!?úðkpýãGþGBvcôQuokïBíc .kpÞ ókõíð pýýÓO úG Ñôpy ô QÖBü
léG ÿBøõì BG ÿpPgk ,|Chrinstkindl pÆBhG Ao Bø JAoõW òüA ,AlPGA ok úPHèA ok Ao çÆ ÿBø wíy| Nicholas.|St|
Bü >êDõðBGBG< êüBíO ô êßy þãðo ÿBø Ðíy {ðAõvýâpG úÞ QuA þüçÆ BG BùðAõW kõg ûly úÞ îø Rçßy òPÖpâ ÿoAõük ÿoBhG ÿæBG úÞ Bø pPgk ÿBø JAoõW
okpãükoBGô lypøBÊ| Santa Clause ok ,eývì pPgk »ûlñüBíð Bü ô ïBÛì ok úÞ ûlý^ þèô lñPgôlýì Bü ô lñPÖBHýì óBykõg Quk úðBvÖA òüA BølÏG .kAlýì oApÚ ,lðkõG óArüô@
koôBýì úülø óBzüApG wívüpÞ Iy Bü ô qôo Bø úðBgoBÞô QÖpâ Ao úíø kõWô þéHñO BølÏG Rçßy BG ûApíø BøçÆ úÞ QÖBü òüA úG êìBßO
.QÖpâÿBWBýðkÿBøú`Gú» íøIéÚ úÞ eH¾ úÞ lølýì oApÚ Bùð@ ÿBø {×Þ ok ô ô BøçÆ òüA qA îø þíùu úÞ lìBýð óBylG rýð Bø ú`G JAoõW ok êßy ÿA úßu ÿBø
{Þ Qícq ÿBøokBì ô olK úßýìBãñø BO ô .lðõzG ëBdyõg Bùð@òPÖBüqA ,lðõzýìoAlýG òPgBu úG Quk wK ,lðpHG BùOçßy óõ^ úÞ ly ïõéÏì BølÏG .lzýì úPyAnâ
pKÿApGþøAoókõíðAlýKÿApGAoóBzyçOú» íø úÞ| Netherlands ok BìA| | îø úÞ lðlypO äðoBãðoôpOBHüq þüBùGAoõW ÿoAõük ÿoBhG ÿôo æ« õíÏì Bø JAoõW
ÿBø JAoõW Bü úülø BG ZBÞ Qgokpüq ókpÞ þì | Sinte Klaas Ao| Nicholas.|St| kõzG ØéO ûkõùýG óBzPÚô Bø ú`G lðõzð UÎBG Nicholas|.|St| òüApGBñG ,lðlzýì úPhüô@
ô Rçßy BG óBzüBø ú`G ÿAoõük ÿoBhG ÿæBG pHìBuk îzy ok lý×u IuA pG oAõu ,lñìBð ô úÛýéu úíø òüA ólük qA >êDõðBGBG< îø ô JAõg ïkpì úßñüA ÿApG kõG oõHXì êDõðBGBG Bü|
>êDõðBGBG< ,lñølýì úìAkA RBW þñüpýy ÑAõðA ûçÞ ô Ako ô BùuBHè úÞ kõzýì pùy koAô ÿBø Rçßy ûlì@ Ýôm úG òýãðo ÝBýPyA ÿoBhG úèõè qA þßyAõü ,lñßð oAlýG Ao úPÖo
pøBÊ wívüpÞ pø oBhPÖA ô ÿlñéGpu BG þzñì Bü püqô ô ûkõíð òO úG Ao kõg þHønì ok Ao Bø úülø ô ûly úðBg koAô ÿoAõük ÿBø
| |.lñßýìþøApíøAoôA| Black Peter kõg | |.krüpGBøJoAõWÿõOÿpPzýG lðrG rýð jAoõu óBíø qA ô lølG oApÚ Bø JAoõW
.ly løAõg óBHéÆ fç¾A ,îzy ópÚ ok ,óBPvéãðA ok îø qõñø þèBíy ÿBKôoA ÿBø ú`G BG êDõðBGBG lýñßG Ao }oõ¿O æBc( óôpýG 34
áoBHì óBO wívüpÞ ëBu pg@ ûlðoô@ úülø Ao |Nicholas.|St|
óBüBK ÿAoAk óBíè@ ÿBø ú`G þèô .lñðAlýì óBykõg

www.TEHRANMAGAZINE.com

35

óApùO úéXì

BG ûqAlðA|ú^ úÞlýGBüok BO lýøk iuBK ëAõEu ûk òüA úƒG #
Ao kõg ÿBø|qBýPìA wLu lýPvø ÉBHOoAok kõg ØÆAõÎô RBuBvcA

.lýüBíð ûløBzì Ao ê¾Bc úXýPðô ûkpƒÞЃíW

UÎBG þOoBHÎ úG Bü kõy|þì Bíy ok pPzýG QƒcAoBƒð ô òƒýãíÒ úƒÞ|þƒìBƒãñƒø -1
?QuA óBO|ÿBøoBÞokpPzýG ûrýãðA kBXüA Ao kõg þPcAoBð QéÎ lýðAõO|þì Bü@,lýPvø

qBýPìA 3 óApãük ÜüõzO ô òývdO ?lýñÞAlýK
qBýPìA 4 kõg þðôok wc qBýPìA 4 úzýíø
qBýPìA 2 Qvßy qA xpO qBýPìA 3 RBÚôA pPzýG
qBýPìA 2 ÐÚAõì þgpG
qBýPìA 1 RBýc Ì×c ô ólðBì ûlðq qBýPìA 1 Rolð úG
pø þPhHyõg ô ÿkBy òì pËð qA -10 þüBørý^ Bíy oBG àü QÚô lñ^ pø -2
B« ÏÚAô þèô ,lýñÞ|þì ÿoAlüpg Ao
:úüBKpG B« OlíÎ wÞ ?lýü@pG Bùð@ÿBø|úñürø wKqA lýðAõO|þíð
þâlðq ok Àhy pø úÞ QuA þyôo ô ûAo qBýPìA 1 úzýíø
qBýPìA 2 RBÚôA pPzýG
qBýPìA 4 kpýâ þì {ýK qBýPìA 3 Rolð úG
qBýPìA 3 úÏìBW kB¿PÚA qBýPìA 4 râpø
BGþÞkõÞ óBíøqAþvÞpøúÞQuAþèõ¾A qA lÏG ô lýðrG þÖpc úÞ ûly Bü@-3
?lýyBG ûly óBíýzK ó@òP×â
qBýPìA 2 ûly QýGpO ó@ qBýPìA 1 IéÒA
qBýPìA 1 QuA kpÖ ëBHÚA ô wðBy qBýPìA 2 þøBâ
lüBGRoõ¾òüAok:40 BO 32 òýG qBýPìA qBýPìA 4 îÞ þéýg
ÍBdè qA Bíy úÞ Ap^ .Q×â àüpHO Bíy úG qBýPìA 3 QÚô aýø
lüBG ô lýPvø êìBÞ Qì|çu ok þ×ÆBÎ ô þcôo ok ,lñÞþðBH¿Î Ao Bíy þvÞþPÚô -4
Bƒíy .lƒýñÞ oBƒhPÖA óBƒƒOkõƒƒg kõWô úG :Bíy Roõ¾ òüA
þGõg ÉBHOoA kõg RBuBvcA BƒG lƒüA úƒPvðAõƒO qBýPìA2lýPvüA|þì ôAêGBÛìokQýðBH¿ÎBG
qBýPìA 1 lýðq|þíð þÖpc aýø wÞ aýø úG
.lýñÞoApÚpG
okBíyBOQuAïq|æ:32 BO 24 òýGqBýPìA
,lýñÞ pËð lülXO þíÞ kõg þâlðq ûõýy
QèBc ok þðBìBvGBð qpÆ úG Bíy þcôo ÈüApy
qA lüôpG {ýK ëAõñì òýíø úGpâAô QuA óBuõð
.ly lýøAõg êßzì oB^k þcôo Qì|çu ÍBdè
ûoôBzì þPc Büô lülW êÓy àü òPÖBü lüBy
úG þøBâ Bíy ëBc pø úG .lyBG lý×ì ÿoBÞ

þcôo Qì|çu þuBñzðAôo QvO

okBÚ ÐÚAõì þgpG ô lüoAk êìBÞ óBñýíÆA óBOkõg qBýPìA 3 lñPvø ïA þâlðq ok þíÞ kApÖA òüA kõg úG þÇüApy ú^ok |æ« õíÏì -6 lýñÞ|þì QüBßy ô úéâ Àhy ó@ qA BW úíø
oBñÞ þGõg úG kõg RBuBvcA BG BO lýPvø oApÚpG ÉBHOoA óApãük BG îðAõO|þì þPhu úG ?lýñÞúüpâúÞlýøk|þì Ao ûqBWA qBýPìA 3

.lýüBýG qBýPìA 2 îñÞ Bü àükrð óBPuôk ÈÛÖ ô îPcAoBƒð þƒPÚô 4 lýüBíð|þì fpÇì Ao úèCBvì ïAo@ Roõ¾ úG
kõy|þìúý¾õOBíyúG :24 qA pPíÞqBýPìA þvÞ úG qBýð ô îPvø ïkõg úG þßPì BùñO qBýPìA 3 lðoAk oõÃc ïA|ûkAõðBg qBýPìA
kõg þcôo Qì|çu pßÖ úG ÿpO ÿlW oõÆ úG úÞ
ûAo òüA ok ÿA úÖpc ÿBø àíÞ qA ô lýyBG qBýPìA 1 ïoAlð 4 ïoAk úüpâ úG qBýð îñÞ xBvcA úÞ óBìq pø úÞlzÞ|þì ëõÆ Rlì lñ^ |æ« õíÏì -5
ok þéßzì úÞ QuA òßíì .lýüBíð ûkB×PuA ô Bƒø|þƒüBƒðAõƒO úƒG lƒc úƒ^ BƒƒO -8 qBýPìA ?lüôpG JAõg úG
ÿApG BO lyBG qBýð ô lýyBG úPyAk kõg þâlðq
ó@ kõg ÿpßÖ Qì|çu ô {ìAo@ úG þGBýPuk ?lüoAk óBñýíÆA óBO|ÿBøkAlÏPuA qBýPìA 1 îñßð úüpâ BO îñÞ|þì ÿoBÞ pø lýGAõg|þìlüôo|þìJAõhPgoúGBO|æ« õíÏì
ûAoô lýüBíð êýédOô úürXO ÿõdð úG Ao êßzì qBýPìA 4 kBüq þéýg qBýPìA 2 îPvø BùñO úÞ þPÚô qBýPìA 3
qBýPìA 3 kBüq
.lýGBýG ó@ ÿApG Ao þHuBñì êc qBýPìA 2 îÞ óBPuôk úÞ lýñÞ|þì xBvcA Bƒü@ -7 qBýPìA 4lýGAõhG úÞ lzÞ|þì ëõÆ úÛýÚk 20
qBýPìA1|ç« ¾A ?lüoAk þGõg óBƒO|ÿBƒW pƒu ô lƒüoAlƒð þƒPƒcAo JAõƒƒg

QüBÂo ô ÿkBy UÎBG ÿrý^ ú^ -9 ûkAõðBg ÿBÃÎAô óBPuôk qA þíýí¾ ÐíW qBýPìA 1 lýPéÒ|þì
qBýPìA 4 ïoAk qBýPìA 2 pPzýG Bü QÎBu àü

36

www.TEHRANMAGAZINE.com

37

óApùO úéXì

rñÆ ÿApWBì

Quok Ùpc

úG êPø úÞkõy þì úWõPì ,êPø ÝBOA úG kôoô Ädì úGô kôo þìp×u úG ÿkpì ÿqôo # QhHyõg Ao þPéì lðAõO|þì Ùpc àü “ lüõâ|þì þñý^ êTíèA Jp àü #
MüBOok BìA lvüõð þì Ao úìBð . lðrG êýíüA }pvíø úG kpýâþì îýí¿O . QuArùXìpOõýLìBÞ .”lñÞ| kõGBð Bü

. lPupÖ þì Ao úìBð kõy úWõPì úßñüA óôlGô kõy þì ûBHPyAoB^k xok@ þéýg Zôq àü þPÚô .lðõy|þì úPvvâ BW úGBð ÿBø|Ùpc êýèk úG ÈGAôo qA ÿoBývG
úG }pvíø ÿoBLvÞBg îuApì qA ûqBO úÞ þðq ,þÞBg ûpÞ òüA qA pãük ÿA úyõâok òí òüAok òßíì úßñüA úG úWõO óôlG Bì .lññÞ|þì }õìApÖ Ao ïApPcAô JkA pãük lðõy|þì þíýí¾
kôo þì pOõýLìBÞ ÕApu úG úyBG úPyAk óBüBñy@ Bü óBPuôk qA þPýévO lüBy úÞ pßÖ òüA BG kõG úPzâ qBG úðBg
.îýDõâ|þì îýøAõg|þì ú^pø lðBXðpG Ao ÙpÆ îýðq|þì úÞ þÖpc QuA
. lñÞ à^ Ao kõg ÿBø|êýíüA BO pâoBÞ àü .lðkpÞ|þì lükqBG þðBíPgBu ûBâoBÞ qA }pðõýéýì pvíø ô óBPuôk qA þßü
ÝBOA Qíu úG xApø ô ëõø BG ôA pvK . lPÖA|þì òýìq pG ô lñÞ þì {Ò úìBð òýèôA ólðAõg qA wK BìA
.kq kBüpÖ ô lük Ao óq ó@ QyAk pu úG þñíüA û|çÞ úÞ
:lPÖA|þìoõPýðBìúd×¾úG{íz^ëBcóBíøokôlñýGþìòýìqpG{Ûð Ao}okBìôkôoþì}okBì ok îükõG þíýí¾ Quôk îø BG óBPupýGk óAoôkokõOô òì ?ÿoô@þì kBü úG Apì -
ïrürÎpvíø :ûlðpýâ
ïlýuo òì :ÑõÂõì :Q×â úñÏÆ úG pðõýéýì pøõy úðBg úG QzâqBG ûAo
wÞ pø ô lðoAk pOõýLìBÞ BXñüA Bùð@ {PuAo . ÿly pýãéÖBÒ þGBvc úìBð òüA òPÖpâ qA úÞ îðôk þì .ÿkõG ûly pâoBÞ ô úéíÎ àü óq úðpâô .ÿkpÞ ZAôkqA òì BG úÞ ÿkoô@ wðBy -
úíø . ïkpÞ à^ Aorý^ úíøô ïlýuo ó|æA òýíø òì . úPup×G úìBð {ðArürÎ ÿApG úðõO þì k@|þì BXñüA úG
ú^ ÿAô . úyBGpÇg þG òìp×u êTì îøõOp×u ïoAôlýìA . QíñýG þì AkpÖ . úøAo úGôoõO kôoô ÿApGrý^ :kAk iuBK pvíø
.õO úð ,kõG pðõýéýì ó|æA óôA úðpâô .þðAlG Ao òì BG ZAôkqA olÚ lüBG õO wßÎ pG -
!! úìpâ BXñüA olÚ Õpì îhO àü êTì .koBÞ|þì Ao lG úÇGAo àü îhO þüBøõãìõãG òýñ^ ÐÚAõìpTÞAok

.ÿoôBýG ok ëôA êßy úG Ao ó@ þðAõO|þíð pãük úÞ ,úPvßy

Ì×c ÿApG oAlèõK êýÞô
kõg þPì|çu
lüoõhG ôkpâ àü þPc óõñÞBO ô lñÞ|þì þâlðq óBypùy ok ÿoAlèõK êýÞô úÞlðly úWõPì úüpýg úvuõö ì àü òýèõEvì #
.lðkBPupÖôA krð Ao óBykApÖAqA þßü wK .QuA ûkpßð àíÞúüpýg úG îø ëBüo
þüAnÒ ÿBø|ûlÎô ok ôkpâ ókoõg #
ô ëôpPvéÞ óArýì ô óõgoBzÖ {üArÖA qA úðAqôo oBývG lì@ok qA úéèAlídèA úÞ îüly úWõPì ô îükpÞ ÜýÛdO Bíy koõì ok Bì êýÞô ÿBÚ@ :úüpýg ëõEvì
?lýñÞ QÞpy pýg pìA òüA ok lýøAõg|þíð .lüA|ûkpßð úüpýg úG þßíÞ aýø óõñÞBO þèô lüoAkoõgpG þGõg
.lñÞ|þì ÿpýâõéW óõglñÚ
ïkpì úG þßyrK RBÛýÛdO òüpO|ûqBO ok ÿoBíýG àü qA lÏG ïokBì úÞ lüly úWõPì lükpÞ òì koõìok úÞ þOBÛýÛdOok Bíy Bü@ :êýÞô
Ao kõg þPì|çu lñøAõg|þì pâA QuA ûly úý¾õO ZoBhì ÙB×Þ }A|þãPvzðqBG ÝõÛc ,ëBu úu ó@ ëõÆ ok ô Qynâok {ýK úP×ø ,úèBu úu þð|æõÆ
úðAqôo þüAnÒ ÿBø|îüso ok Ao ôkpâ lññÞ Ì×c
?kpÞ|þíð Ao {ðBìok òýãñu
.lñðBXñãG kõg .îüõâ|þìQýévOþéýg.îPvðAk|þíð,úð)þâlñìpyþíÞBG(:úüpýg ëõEvì
qA Ao {üBKôk pø äñW ok ïokApG úÞ lülýíùÖ lükpÞ òì koõì ok úÞ þOBÛýÛdO ok Bü@ :êýÞô
wK qA lðAõO|þíð ô QuA òýzð úðBg úÞ QuBø ëBu ô koAk ú`G 5 ô óq ô lñÞ oBÞ lðAõO|þíð pãük ô ûkAk Quk

?lü@pG {ýâlðq ZoBhì
...þâorGÿoBPÖpâú^.îPvðAk|þíð.úð)pPzýGþâlñìpyBG(:úüpýg ëõEvì
þðAôo óBPuoBíýG àü ok úÞ QuBø ëBu ïpøAõg úÞ lüly úWõPì óBO|RBÛýÛdO ok Bü@ :êýÞô
?koAk oApÚ {ðBìok ÿBø|úñürø òýìCBO ÿApG ÿlüly ÿBñãñO ok Qvýð úíýG óõ^ ô QuA ÿpPvG
lüoAk ÿoBPÖpâ úíùñüA îPvðAk|þíð .lýzhHG :Q×â kõG ûly ûlñìpy «|çìBÞ úÞ úüpýg ëõEvì

...
àíÞ Bíy úüpýg úG lüoAkoBËPðAoõÇ^ Bíy ïA|ûkpßð àíÞoæk àü BùñüA úG òì þPÚô |æBc .Jõg :êýÞô

?îñÞ

38

www.TEHRANMAGAZINE.com

39

óApùO úéXì

ÿôo ,äðo ÿA ûõùÚ þñìpg lñðBì úÞ {üBHüq
!ly Jõßhýì ,kõG ûly|úPhüo {üBø úðBy
lñéG ÿBøõì ô kAk óBßO Ao }pu oBG lñ^
lñðBì ,lýuo|þì {üõðAq pu BO úƒÞ Ao kõƒg
ô QÞpc ,ÿõu ó@ ô ÿõu òüA úG ÿoBzG@
.kAk JBO ô aýK
}õg óAõvýâ ô lñéG ÿBøõì >îýƒW<
úG þøBâô QyAk|þì Quôk þéýg AoôA äðo
.kpÞ|þì JBÇg >BHu úßéì< Ao ôA þgõy
þPÚô úÞ lì@ }kBü úG óBùâBð >æk< ÿpñø.ôA :|ûlñvüõð
ô Bƒƒø ûkAq ÙApƒƒyA lƒƒñƒðBƒƒƒì îƒø >îƒýƒƒW<
þüçÆ ô òýãñu þHýƒW QÎBu ,óBâkArøBy )Büo@(þìApýG ZpüA:úíWpO
kõg oAk úé¾ô úÛýéW IýW êgAk qA Ao kõg
ó@ok ,ÁBg þPùGA ô Qus BG ô ûlýzÞ óôpýG , Qñu Q×ø ô kBPzø ô oæk àü #
QƒƒÎBƒƒu ÿBƒø úƒGpƒÛƒÎ úƒG ô ûkpƒƒÞ qBƒƒG Ao Q×ø ô kBPzø ô oæk àü Quok ,úéG
ÿrýì@ QñÇýy QèBc BG îø ôA ,Qvüpƒãð|þƒì æk îðBg Quk ØÞÿõO kpƒg ëõK Qñu
:Q×â|þì }pøõy úG pƒãük Qƒƒuk óBƒPzãðApƒu BG >|Della <
ïBãñø úG úÞ þPus BƒG õƒO ,”ýW“< äƒñüpƒƒW ÿAlƒ¾ô lƒy|þƒƒì ûkpƒíyôA
úG RA úÛýPÎ ô þDçÆ QÎBu úƒG ókpƒÞ ûBãð ô rƒüo ÿBƒø úƒßu koõƒgpƒG äñüpW
rƒƒýƒãƒðA órƒƒc Rõƒƒßƒu ,Qƒƒyok
wívüpÞÿApG ÿ úülø| ôôAþâlðqêdìþðAôpƒýƒypüqàƒÚBƒOA
.Qvßy|þì îøok Ao >îýW< }pøõy
ok úÞ Ao Bø úßu ,oBG|òýìlñ^ ÿApG ôA
ûlük îø þƒñK àƒü ÿ|úƒßu Qƒ¿y óBƒð@òýG
.lzÞ|þì û@ wLu ô kpíy|þì ,ly|þì
...Ao ûrXÏì îýyBG|úPyAkoôBG lýüBýG qAÔéHìòüAëBuëõÆïBíOok>æk<
êdì qA îø þøBâ ô kõG ûkpÞ ÐíW Ao ëõK
Bü àü QÖBüok êdì qA kõg þÖBÂA lì@ok
kõg qAlðA wK úG ,ïBÏðA óAõñÎ úƒG þƒñƒKôk
.kõG ûkôrÖA
RpƒÃc< kBƒü úƒƒG Apƒƒì ,ÿpƒƒýƒâ|þƒƒì Rkõg ô ôA þâlðq ,lðoAlð îø ókpÞ pýíÏO }qoA úG ,lðkõG ûly wýg ,àyA RApÇÚ }rüo óAoBƒƒÞ IƒƒuBƒƒÞ úƒƒƒ^oAqBƒƒƒGok >æk<
iƒuBƒK ok wƒLƒu ô >!ÿqAlƒðA|þƒƒì >óBƒíýéu þGô óBüAlâ ëAõcAô ÑBÂôAqApPùG ,>îýW< .lðBHv^ xolñì þzèBG BG ÿoBâ ô kpÞ|þì oBÞ úédƒì óAoAk|ûqBƒÓƒì ô
îñÞ þíð pßÖ BƒìA< :Qƒ×â|þƒì >îƒýƒW< ,ôA ô Qyõâ êíc Áõ¿hìoAk jp^ ÿBølHu
ô þƒDçÆ pƒýXƒðq ÿBƒW úG óBíýéu RpÃc >.Qvýð úédì ÿBø óBíðBg >wívüpÞ< ÿBHüq ô áoBHì qôo AkpÖ ÿõu òüAok óBüpƒPzì úƒÞ Ao ûõƒýìôoBGoAõg
úƒƒƒƒíƒvƒO àƒƒƒƒü BƒƒƒƒG ,óBƒƒƒƒzƒð pƒƒƒƒøAõƒƒƒƒW :QyAk|þì oBùÊA wLu ÿBÇÎA BG ,õð ëBu lýÎ ô ÿkBy êƒ¿Ö ô kõG ô ûkpÞ ÐíW ,lðkpÞ|þì Bøo ú^oAqBG ÿõu ó@ô
þé×Ú ÝBXñu BG Ao QÎBu òüA ,ûkõupÖ|þìp^ ,îƒüoAk Qƒuôk Ao pƒãülƒßü Bƒì BƒìA< BG >æk< BìA ,ly|þì qBÒ@ óArürÎ úG úülƒø
ô ô kpÞ|þì óArüô@ô ê¾ô ,kõg þéÓG IýW úG qôo ok îø Bì úÞ kõy ÐðBì lðAõO|þƒíð pƒÛÖ QvðAõO|þƒì Ao {ƒƒßzýK ïAlƒÞ ,oæk |1/87 .kAk|þì êø Bø ûqBÓì êgAk úG Ao Bùð@
BG ,{Ò ,{Ò ôk pø óAõW Zôq wLu ,>... ô Aopãülíø ,Bø ZôqpƒüBƒu êTì >wívüpÞ< ÈÛÖ úÞ {ðAõWpøõy >îýW< Üüæ úÞ kphG óBHcB¾ úG àíÞ ïBãñø úG îø þøBâ
ëBdyõg ,ûlññÞ pýãéÖBÒ úülø àü ÿBÇÎA BG Ao ôA lðAõPG ô lyBG ,QyAk ëBu ôk ô QvýG ô Qyõâ ókpÞ Øüko ô BW úG BW ok ûqBÓì
.lðlülñg|þì lñéG ÿAl¾ ûBãyôpÖ ÉBvG ok Bø ûkoô@pÖ püBu ô ûõýì
Ao >îýW< ô QyAk ëBu QvýƒG >æk< >... ô ô ô îýñßð ?lñÞ ëBdyõg ôk Bü àü ,kõg wývg óBüBìpÖoBÞ qA ,Bùð@
}pËð úG ô QgBñy|þì þãèBƒu ûkrƒðBƒy qA lñéG úKBðBÞ ÿôo qA >æk< ,lÏG þOBËdè ëBcokAokõgqôoïBíOB« HüpÛO>îýW<
ûly Quôkô Bñy@ôA BG úÞ þPÚôqA lýuo|þì Rõég ÉBýc úG úÞ ÿA ûpXñKpGApGokô ûly ú^oAqBGokpãPÖo kpâBy óAõñÎ úGô ókpÞoBÞ .QÖpâ|þì ÝõÛc úÖBÂA ô }AkBK þñK
òüA úzýíø >îýW< ,ûkpÞ ZAôkqA wƒLu ô ,ly|þì qBG óBƒíPgBƒu ûpƒËƒñìlƒG ô ؃ýTÞ ëkBÏì lì@ok ÑõíXì BG ô lðAonâ|þì úƒédì ok Ao Bø úßu pPzýG úÞ olÚ pø >æk<
lƒñƒðBƒì ó@ qA ô|úƒPƒyAk kõg ûApíø Ao QÎBu úG Zôq òüA ,p×ð pø ÿApG oæk QvýG þøBì xBvcA ,kpzÖ|þì ô kpíy|þì {Puk ØÞ
êíÎ úG þ¾Bƒg QHÚApì BùHðApâ ÿA úýSoA .kBPvüA êdì pÛdì àÚBOA ûoBƒWA lñPvðAõO|þì Qícq úG îø {HéÚ ô ûoBíy úG {v×ð úÞ kpÞ|þì
BƒG ,ÿpƒXüA òýO óAoôk óBíø qA ô ûkoô@|þì ëBc ly|þì BW úíøqAô lüoBG|þì ÙpG Ao þƒâlƒðq úƒýèôA ÿBƒø úƒñürƒø ô Qƒðõƒƒßƒu
úG ïBÎFçì ok úðBG~Bì ÙApyA þƒøBƒãð ô QƒèBƒc úG ,kpÞ wc Ao wívüpÞ ólýuo ApÖ ÿAõøô QèBc
.QuA ûkAk|þì ûkBÖA ô rK ô úPvüpãð|þì ó@ .lñüBíð|òýìCBO .QuA ûlì@ok þâkpzÖ
QÎBu úÞ kõG ûlýñy >îýW< qA BøoBG >æk< .Bùð@ þâlðq êdì óBíPgBu ô úðBg qA rW ÝpÒ ,kõg rýãðA órc QèBc ok >æk< Roõ¾ BG Ao kõg ,lì@ok îÞ ô óAõW óq
ûlðBì|þÚBGoBâkBü BùñO ,ôArürÎô úÛýPÎ þéÓG ÿ|úzýy pGApG ok úÞ þèBƒc ok >æk< úG ô kõG ûly {üBø ú¿ƒÒ ô îÒ pƒƒßƒÖ ok ÿoBhG oBñÞ ÿBíð ið ô úñùÞ úƒKBƒðBƒÞ ÿôo
}qoA {üApG úÞ QuôA åorG olK ô olK qA Quk QzK BG Ao {üBø îz^ àyA ,ûpXñK ,oæk Qzø ÿA|úP×ø úÞ ÿpÛdì ÝBOA ûkõupÖ
ok oõð xBßÏðA pSA ok óBƒùâBƒð ,kpÞ|þì áBK :Q×â|þì }kõg ,lñPgAkpK|þì ó@ ûoBWA QGBG }pøõy ô ôA
ô lük Ao }kõg ,ûpXñK ûoAlWôk úƒzƒýƒy ûkõupÖ úýSBSA BG ,þíülÚ ÝBOA òüA ok< BG úÞ Ao {ÒAk ô jpu ÿBø úðõâ ô QgAlðA
ô QzKpK ô lñéG ÿBøõì ûõHðA úG {ƒøBƒãƒð þPc þãéíW úÞ ó@ ûkBPÖA oBÞ qA êDBuô ô

40

www.TEHRANMAGAZINE.com

oAk òýãð þñýDrO ÿBø úðBy úÎõƒíXì óBƒíƒø ôôA>úðApvKëlì<ô>ûBOõÞ<ÿBøõìÿoôBGBð êƒgAk ok >æk< ,lƒÏG úƒÛýÚk lƒñ^ òüAúÞQyAkkBÛPÎAôkõGêDBÚþ¾BgoBývG
ó@BøoBGòìúÞ,QuAlñéGÿBøõƒìÁõ¿hì RôApÆBG óAõvýâ QzKpK òìpg þèBg ÿBW ,kõgúðBgúðApýÛÖôkpuôpÛdìàÚBOAóBƒíø ok B« HOpì úÞ QuA ÿA úñýXñâ óõ`íø ,úýSoA
BG >ÿôôkApG< ûqBÓì òüpPüô pGApG ok Ao .lýzÞ|îøokûpù^ôôpGAôkõíð|qAlðAoôAoôA ÿoBhG,óBXýøôÿkByqAoBypuþuBvcABG .kõy|þì ûkôrÖA ó@ ÿBùG úG óBìq ëõÆ
pøô|úPynâ ó@ êGBÛì qAô ûkpÞ ûBãð Rpvc JBƒPy ô|úƒPv߃y Ao Rõƒƒßƒu >æk< ok úG îz^ ,>îýW< oBËPðA ok ô ûkpÞ òyôo Ao úÞ þèBc ok ô lì@ kõg úG óBùâBð >æk<
,ó@ òPÖpð }ôpÖô ólükqA BøoBGô BøoBGqôo :Q×â| ûkq Ao óAõW pPgk ÿqõìpì þðApƒãƒð BƒìA.Qgôk òüpO êßzì ÿApG þPuok iuBK ókpÞ AlýK qA
xBvcA IüpÒ ô IýXÎ þèBdyõg þÎõð :Q×â|þƒì }kõƒg úG ô|kAk|þƒì oAq@ pËð úG ûkq óBXýø ô kBy ,{ýâlðq ÿBíÏì
îPgôpÖ Ao îüBøõì òì ,ïrürÎ >îýƒW<“ Apì îø ûBOõÞ ÿBøõì BG ”îýW“ úÞ ïoAôlýƒìA< þðAoBG ô lükpâ oôk ûpXñK êGBÛƒì qA ,lýuo|þì
... ô ô ô !ïkõG ûkpÞ wívüpÞ IuBñì ÿA úüløõO ÿApG îðAõPG BO }pu pG þøçÞ ô lýyõK Ao kõg úñùÞ
ô óBXýøô ÿkBy BG ûApíø æBG RçíW òì úÞ þðAk|þì ,îñÞ QèBdyõg ô ïphG >...ô ô ô lyBG|úPyAk Quôk úzýíø êTì ô ly ZoBg óBíOoBK@ qA QÎpu úG ô| QyAnâ
,kõG|úP×ùð >æk< òdè ok úÞ þÎõHÇì îÒ ô ûkBPvüA úñü@ ÿõéW oBG lñ^ >æk< QzK «BÏüpu Ao Bø|úéK ,ÿlñupg ô óBXýø BG
úÞ àyA Qyok RApÇÚ BG ûApíø ,ú×Úô óôlG
,ÝBOAok ,lðlýÇéÒ|þìôA ÕAk ÿBø úðõâ ÿôo .Qzâ| óBGBýg koAô ô|úPyAnâ pu
êGBÚpýÒ ÿA úGp lñðBìô lükpâ òßÖA òýñÆ þOoõ¾ úG ëlHì >æk< áBñíÒ ûpù^
þOBuBvcA ô ûkAk óBßO Ao >îýW< ,þñýG {ýK , û@ô àyA ÿBW úG ô ûly ëBƒc pƒu ô kBy
ûõéW pOBHüq Ao ôA ûpù^ ,òüpýy ÿlñhHè
.lðAqpè|þì Ao {üBø úðBy ô ûkpÞ
pýýÓO Ao kõg oBP×â òdè >æk< óBùâBð .kAk|þì
úG Ao kõg þDôkBƒÞ|úƒPvG úƒÞ þƒèBƒcokô ûkAk pGApG ok >æk< ,lƒÏG úƒÛýÚk lƒñ^
:lýupK| JApÇÂA ô þðApãð BG ,kpzÖ|þì úñýu
BXÞ qA Ao Bø úðBy òüA ëõK ,>îýW<“ kõG ûkBƒPƒvƒüA þƒøBƒãƒzƒüAo@ òèBu òüpPüô
”!?ÿkoô@ ó@ úzýy ÿôo úÞ
pýXðq lñG úÞ þèBc ok rýð >îýW< þƒyôpƒƒÖ wƒƒýƒâ ûçƒÞ“|:lƒƒðkõƒƒG|úƒƒƒPƒyõƒƒƒð
ô oBÞAlÖ pvíø þDAløA ,þHýW QÎBu .”>þðpÖõu ïAkBƒì<
,kpƒÞ|þƒì ZoBƒg úƒHƒÏƒW êgAk qA Ao {üBHüq ô ly òèBu koAô þéÇÏì óôlƒG >æk<
QÎBu òì< :Q×â rýãðA Q×ãy þñdè BƒG >þðpÖõu ïAkBì<pGApGok ,óAõhzýK êGBÛìok
úÞ Ao þüBø úðBy îðAõPG BO îPgôpÖ Ao ïA|þHýW :lýupK| ûkq JBPy ô kBPvüA
>!ïphG QüApG ,þPyAk Quôk !?ÿpg|þì Apì ÿBøõì ,>ïAkBì<-
### ,iuBKokûoAõÚlGôÝB^ûqBÓìIcB¾
ok >îýW< ô >æk< ,lÏG þOBËdè ,oAkpG Ao QøçÞ< :Q×â xBvcA þG þñdè BG
úG ,lñéG ÿAlƒ¾ BƒG ô| úƒPƒÖo ôpƒÖ îø }õÒ@ >.îñýHG BO jp`G
óBñhu BG ïCAõO , RBuBvcA qApGA ô òPvüpâ ,þðæõÆ Rõßu àü ëBHðk úG wLu
,lÏG úÛýÚk lñƒ^ BƒìA ,lñPgAkpK ûkq óBXýø ô lñéG ÿBøõì úG þPuk ,>þðpÖõu< ïAkBì
,Bu@ ûrXÏì ô rýãðA Q×ãy þPèBc ok Ùpc aƒýø óôlƒG ô lýzƒÞ >æk< QzKpK
ô lñéG ÿAl¾ BG ûlñg úG ëlHì óBð@ RçíW >!oæk QvýG< :Q×â QýÏÆBÚ BG ,ÿA úÖBÂA
qA úÞ þèBc ok ô lükpâ þHýXÎ þâkq Ýôm QvýG IcB¾ >æk< ,lÏG úÛýÚk lñ^
óAôqBG óBýì ok ,óBXýø ô ÿkBƒy ÉpƒÖ .ly| Qñu Q×ø ô kBPzø ô oæk àü ô
,lðlüpK|þì òýDBK ô æBG ô|úPÖo ôpÖ pãülßü qA þãñPèk ô îÒ úÞ ó@ óôlG óAõW pPgk
wívüpÞ< :lñP×â îø úG JBÇg BøoBG kõg úG Ao {üBHüq ÿBøõì oBzG@ ókAk Quk
>.áoBHì óBýÎAúédìokQÎBuôkkôlcok,lølGûAo
ûkpzÖ pãülßü óBƒHƒè pƒG Iƒè wƒLƒuô Ao pùy >þHýW QÎBƒu pýXðq lñG< òüpPùG pGApGokô|úPÖoõu ó@ôõu òüA úGpùy òýzð
Ao úzýíø qA pO|ÑõHÇì ô pOpünLèk þOBËdè ô QcAoBð îñÞ|þì {øAõg ,ïA ûlüpg QüApG úÞ kõíð|þì xBvcA ,kpÞ qAlðAoô Ao }kõg ÿBøoõÞk BG ÝpG ô ÝoqpK ÿBƒø|òüpPüô
pƒãƒülƒßƒü úƒG ólƒüqoô ܃zƒÎ pývì ok lñéG kôq þéýg òì ÿBøõì úÞ þðAk|þì ,õzð QuA ûly þðBPvGk oôpy ÿBø ú`G pvK úýHy úG ô ûkBƒPvüA wƒívüpƒÞ ïBüA Áõ¿hì
úG Ao kõg wívüpÞ ô lðkõíð úGpXO ”...ôôô kõy|þì ÿBø þðApƒãðô óBƒXýøqA|úƒPhýì@þPèBcokô QƒíýÚ ókpƒÞ òƒýãñu ô àHu ô ÿpâ ûoBËð
>îýW< ÿApG IuBñì ÿA úülø lüpg ÿApƒG Bƒø
.lñPgBu ,úWô òüpOBHüq þèBc ok ô kpÞ ÐÇÚ Ao ôA óBñhu >îýW< .QÖo|þì ôpÖ ,óõâBðõâ
îÞô óAõW ûkAlèkôk ,>îýW<ô >æk< ZoBg kõg þðAoBG püq qA úHÏW àü úÞ ,qôo pø êTì ,p¿Î Q×ø QÎBu ok .QgAkpK
ÿBø þP×ãyoõðô RArXÏìõOpƒKok ,úGpXO BG ,kpÞ|þì RpƒK|rƒýƒì ÿôo Ao ó@ ô kõíð|þì æBG Bø úéKqA úÞ Ao >îýW< ÿBK ÿAl¾ >æk< àü òüpPüô pGApG ok ïBXðApu >æk<
Rpý¿G ûlük BG ,wívüpÞ Iy Áõ¿hì úGôA óly àükrð BG óBìríøô lýñy ,lì@|þì ô ûkBƒPvüA þƒíülƒÚ þƒyôpƒÖ QÎBu
ô úÚçÎ ô pùì klXì áok ô QgBñy úG :Q×â lñéG ÿAl¾ ô îzg .lýñy îø Ao kõg IéÚ {LÆ ÿAl¾ ,úðBg ok pýXðq lñG àü úWõPì {øBãð úé¾BƒÖçG
ô lðlükpâ êDBð kõg úðBÛyBÎ kõWô ûløBzì Ao rý^ úíøõO ?þ^ ÿApG ?þ^ þñÏü< ûly ÝBOA koAô >îýW< ,lÏG úËdè lƒñ^ Áõ¿hìô ,àýy þPukoBÞ BG BHüq þüçÆ
,òPyAk Quôk ÿApG úÞ lñPÖBüok úÞ QuApPùG ,ÿoAlðoôBGpâA !ÿkpÞ JApg ,kqBu ÿoBW óBGq pG|þìçÞ úÞ ó@ óôlG ô kApÖA ô óBâkAq|ÙApyA >þéÓG QÎBu<
Bü >óBíýéu RpÃc< ,Bø|ïk@ úÞ koAlð|þìôrè qBG ,ïA|ûlüpg QüApG òì úÞ Ao ÿA úülø úHÏW
þDçÆ ÿBøp¿Ú ok ô lñyBG >BHu úßéì< .Qgôk îz^ >æk< úG ûkq QùG ô ûpýg .lükpâ| lñíOôpS
RBHSA ÿApG úÞ QuA ó@ îùì ,lññÞ þâlðq >!þñÞ úüBu ÝBOA ÿBÃÖ pG þðæõÆ þOõßu ok ,kBy ô }BzG ÿA ûpù^ BG >æk<
ô ÿkBì RBÛéÏO lñðAõPG ,pãülßü úG ÜzÎ ,ûkq óBXýø ô óAqpè ÿBø Quk BG >æk< ô þH¿Î úÞ þèBc ok >îýW< ô kõG ûlñßÖA þíð kõg QuõK ok þèBdyõg qA úÞ þèBc
.lññÞ }õìApÖ Ao kõg þ¿hy ÿBø þãPvGAô úƒHÏW ô þƒãðo ÿBƒønƒÒBƒƒÞ ô óBƒƒGôo oôk oBG lñ^ ,lýƒuo|þƒì pƒËƒð úG ôBßXñÞ Ao þüçÆ pýXðq lñG ô ûly ûqBÓì koAô ,lýXñâ
BGô lýgp^| ,kõG|úPvzð >æk< úÞ ÿA|þèlñ¾
!kpÞ qBG Ao kõg wívüpÞ {ƒßzýK .lüpg| oæk àü ô QvýG QíýÚ úG
Qƒuok òƒüA , òƒì ÿAlƒƒg ...ûôA-
41

óApùO úéXì

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

lñÞ þíð ÿkBy úG pøBËO pãük óBìkõg Rõég , þícpO wc aýø óôlG, kõG òì ÿ úP×ýy |49{hG oõK Jkõì BðAlðBì
ÿlñhHè BG ô kõG ûkBPvüA úñýü@ ÿôo úGôo ôA úÞ QuAõg þì þðApüA pvíø àü ÈÛÖ BükpG
ÿA|: îP×â Iè püq , kq þì úðBy Ao {üBøõì àü ÿApG BùñO ïA úHüpÒ ô lyBG áBK ô IýXð úÞ ÿkõG þvÞ òüpO pýËð þGô òüpO rürÎ ÿpPgk , êvÎ :óBPƒuAk úƒ¾çƒg
Ao }A þâlðq òì úG QHvð ûkBu îcpO xBvcA óõ^ ?Ap^ xpLð , ïA úPyAk ëBc úG BO òì êídO Bø ëBu qA lÏG úÞ úèBu ûl×ø
|.îPyAk Ao õO ÿ úýcôo îø òì }BÞ lðkõG þOBËdè ó@qA RBËdè ó@ . kAk Quk qA úG oBËPðA Bø ëBu qA wK Ao õO òì . îðAk þíð løBy lüBG æBc þâkAõðBg Rçßzì
îøAõg þì : Q×â ô ly ûpýg îOoõ¾ úG úñýü@ qA rüpHè Ao ïkõWô ïBíO oBýùì úG ÜzÎ ûoBGôk úÞ õO úG ólýuo ÿApG úßð@ qA lÏG , ïkoô@ Quk lüBG ô lyBG }okBì ô olƒK ÝçƒÆ
ÿBø ûlðBì úO ÿoBíýG ô ØÏÂ úßð@ qA {ýK Bü kõG ÜzÎ îðAk þíð þPuok úG , kõG ûkpÞ ÿApG lüBy , ïly lýìABðôoAôlýìA BøoBGô BøoBG |... lñÞêídO AookBì óôlG þâlðq
Aorý^ úíø lüBGpG îOoõ¾qA Ao þðAõWô þDBHüq îø qõñø óõ^ , ÿA ûly rürÎ îüApG olÛð@ òýíø
píÎ þøAõhG Ao {PuAo , îñßG Ì×c ïpÆBgok |... {ðkAk Quk qA xpO îø lüBy ?îcpO pg@ ... þPvø òì ëBì õO îñÞ þíð ôoBG
ó@qA ÐðBì kõG ú^pø ... óly BùñO ûoBGôk xpO Quôk olÛ^ Ao QðBíz^ Qýìõ¿Ïì þðAk þíð
| . êvÎ QuA ûBOõÞ þéýg Bøqôo òüA ô úPyAk rÞpíO ïoBßÖA pG îðAõPG úÞ ly þì þG olÛ^ QHéÚ þÞBK þðAk þíð pg@ , ïoAk
úÞ kq þì Zõì þýíËÎ îÒ {üAl¾ òýñÆ ok îñÞ þÎAlO îñøm ok êìBÞ Roõ¾ úG Ao QýÏÚAô ÄÓG þPÚô þðAk þíð râpø õO|! QuBPíø
ÿôo pG úÞ îPyAk Ao ÿqôo wc Quok |. úÞ îPvø òì òüA ...þñÞ þì úüpâ ...þñÞ þì
| |:îP×âþPhuúG,kõG{HéÚûôlðAqAóBzð úG ô ïkõG ûkq õðAq ïBíc lýLu ÿBø àýìApu îuBvcA þíùÖ þíðrâpøõO , ïpýì þì ûôlðAqA
åpì qA úÞ þñÞ pøBËO þøAõg þì Ap^ oBýùì îø æBc , ïkpÞ þì ûBãð {üõg óBüBK

?þupO þíð
| |.þðAkþìú^õOêvÎ!j@?îupOþíð|- |

êvÎ |:êvÎ óBìo òPìqA þPívÚ
ô ûkpÞ ØüpÏO úPgBÖ ÿApG Aorý^ úíø
úG , îñýHð Ao {üBø àyA òì BO ly ZoBg ÝBOA qA úG îø Apì ô lyBG ûlññýG àü ÈÛÖ QuAõg þì ÜyBÎqôopø , QíñýG þìoBGpø úßð@qA lÏG Ao úG QuAõg þì ôA úPgBÖ þðAk þì :îP×â
îðAk þì òì : îP×â ô úPÖo {èBHðk QÎpu ûpÇÚ qA ! ly þìpãì . kpÞ þì RõÎkoBÞ òüA þñì þPvø ïBíO úÞ þDõOô ïõy þì {ýK qApO óBíz^ pýSBO QdO olÛð@ BìA lüõãG òì
Ao xBvcA òüA òì þGõg úG wÞ aýø ...oBýùì lðkõG ûly ÿoBW oBýùì óBíz^ qA úÞ àyA ÿBø kpýâ þì óBüBK òì åpì BG ÈÛÖ ÜzÎ òüA , êvÎ QvðAõPð úÞ kõG úPÖpâ oApƒÚ îƒÛyBƒÎ
qA þßü ÿqôo ÿoAk pÆBg úG . luBñy þíð úÞ ú`ð@ qA {ýG ûôlðA úÞ ïlýíùÖ fõÂô úG þì }kõg . QuA ûkpÞ ZAôkqA lüõãG
ïBíOp×u òüAok òì ? kõG ûkpÞp×u QðAkpâBy JBÚ ok ô lýLO þì ôA IéÚ ok lyBG òßíì | |.ÿkAq@õOó@qAlÏGô þì õO úG ûqBÓì ok qôo ó@ pâA lüõâ
úãð þ×hì QHéÚok þñÞ þì}çOúÞþDBørý^ koAô oBPupK þPÚô . kõG úPÖpâ ÿBW {ðBíz^ | |.oBýùìÿõyþìJõgõOBìA|- | îø òì õƒO ZAôkqA qA wƒK úƒÞ îƒP×â
}qpè UÎBG Bø úýðBS ïBíO ok úÞ ÿoBßÖA ô ÿoAk ô òì , QuA ûly ïBíO ïpu úÞ Q×âô ly ÝBOA ?þíùÖ þì êvÎ , QuA óõg óBÆpu|- | òì ô þPvßy þì BíPc ïkpÞ ZAôkqA
úG ô ïlük Ao lðõy þì QðlG ÿBø ëõéu ïBíO aýø óôlG , îzßG JAnÎolK êTì îøAõg þíð Q×â ôA îPyAlð Ao õO òPvßy QÚBÆ
| |.îýPvüpâþìþìAo@úGîøqõñøôA ok îøAõg þìô îñÞ þâlðq îøAõg þì . þðBìok Ao rý^ úíø îÞ îÞ òì úG úPuAõg þì úÞ
|. ïoAk pÆBg úG þGõg ûAo óBýì ok ô îPzâ qBG úðBg úG oBýùì ûApíø úG . þyBG ïoBñÞ ok õO ïA þâlðq þðBüBK ÿBøqôo Apì ܃zÎ QƒÏuô þƒPÚô BƒìA lƒüõƒãG
Ièpüq ÈÛÖ , lñÞ ûBãð îOoõ¾ úG BO QzãðpG òýíø Ao rý^ úíø "úÞ úéíW òüA òP×â úG BùñO , îãñXG pülÛO BG úÞ îøAõg þíð ô îðAõO þíð þì ôA þPc , úPvðAõPðpãük QƒgBƒñy
ïlýíùÖ òì . kpÞ B×PÞA "òÞ áBK QñømqA óæA òüA JõéÓì òì îðAk þì úÞ Ap^ ïoAlð Ao {ðAõO ô lüõãG pdu úG Ao ÑõÂõì òüA QuAõg
| |.ïrürÎþPzâpGp×uó@qAõOBìA:Q×â ô }okBì úG Ao ÑõÂõì òüA koAlð êüBíO ôA úÞ
BùñO ïõøõì þDBø úzülðA ok Apì ô QÖo ôA pãük QyAlð êüBíO þPc lüõãG óAoBÞ Qìlg |. kõG îøAõg kpHð . lñÞ AlÖ Ao ôA
çìBÞ òì ô lðrG þÖpc òì BG ÑõÂõì òüA úG ÐWAo {üBø Iè úG ÈÛÖ , kq þì Ùpc oBýùì þPÚô ?þPyAnãð Ap^ úðAõük Jõg -
| |.QyAnâ þÃÏG òPvðAk RBÚôA þøBâ . ïkAk þì Üc ôA úG úíø ó@ óBýG RolÚ úðõã^ . ïly þì ûpýg þíð Q¾pÖôA úG úüpâ , kq þíð þÖpc
òüA ok ôA ô konâ þì oBýùì ÿoBíýG qA qôo úu îðBg pâA òýÛü úG ô kõG þâlðq óBüBK Børý^ þPìBùy ú^ ! ly þì pãì ? QyAk Ao Ùpc êßzì BG îø {ðlýzÞ w×ð þPc ô kAk
ô ûly ûlüpK äðoô ØýÏ çìBÞ ûBOõÞ Rlì Ao }pvK BùñO ÿkôq úG úÞ ly þì úWõPì úðBãü wK BìA , {ñPÖpünKô òP×â åpìqA ÿApG QyAk Qvüpâ þì óBñ`ð@. kõG ûlyôo úGôo
, QuA ûkpßð ápO ûBOõÞ þOBÎBurW úG Ao úðBg Ao }A þâlðqôAqA {ýK kAk løAõg QukqArýð ?óBìlðqpÖ ØýéßO , ly þì ú^ òì ØýéßO {ðlG }qpè ÐðBƒì îƒPuAõƒO þƒíð úƒÞ
lñÞ þì ÿpLu ÿkõøpÖ ÿBÚ@ BG Ao {PÚô pO {ýG ok þOolÚ ô óAõO ú^ oBýùì îðAk þíð . QgBG þì BG ô úPzâqBG olK ÿ úðBg úG ákõÞ àü BG úðõã^ ólük BG ô ûkpÞ òyôoAo ÕAp^ ,ïõzG
Rly úG îø ôA úÞ îðAõg þì úðBãü îðBg ûBãð qA . åorG Ao îÞkõÞ QyAk ôA úÞ þÇüApy kõWô Qzcô úG }A úPvßy îø ok ÿ ûp¿^
Ao }A þãPvg ô ûôlðA ïBíO ô QuA oBýùì óApãð | |!kpÞ{øôlðAàüpyApìúÞkõGúPÖBüòì Ao oBýùì îPvðAõO þì úðõã^ «ç¾A ! ïkpÞ þì
BG QyAk þPÚô , kAk þì ÈGo ôA kBüq ókpÞ oBÞ úG ok oBýùì úÞ ïoBËPðA Ùçg pG eH¾ qôpìA ïA þâlðqok úÞ kõG þvÞ BùñOôA ? îñÞ }õìApÖ .ïkBPÖA
þÚB×OA þéýg kpÞ þì QHd¾ ûkõPu îðBg |********|
{ýKqApO óApãð ApìôA áBñøôlðA òýñÆ
ïBíO úWõO ôA ïlük þì úßñüA qA ô kpÞ
{üõg úG Ao óAõW óApƒýGk ôBƒøpƒPgk
úðApPgk þOkBvc qA , ûkpÞ ÙõƒÇƒÏì
Ao îñøm BO ïkpÞ }çO ô ûly rüpƒHè
BO BìA , ïqBu ÙpdñìôA úG ókpÞ pßÖqA

. ïlzð ÜÖõì Iy pg@

|********| 44

TEHRAN MAGAZINE ?úéXÎ òüA BG : Q×â ô lýzÞ îø ok Ao {üBøôpGA AoõO QuAõg òìqA : Q×âô kq þhéO lñgqõK Tel:(818)881-1771
ÿBø ûBì , lýðAk þì Ao êvÎ ÈüApy úÞ Bíy|- | Ao oBÞ òüA }kõg îPvðAõPð pâA ô ïAkpG óBýìqA
qA olK ÿ úðBg qA pOæBG óBGBýg àü . kõG RBËdè qA wK ô QuA áBðpÇg ôA ÿApG RpÖBvì pg@ |. ïly óBzüBø Ùpc ÿ úWõPì
þãðo koq óBíOoBK@ úG ô koAk úãð QuAõg ûlñðAo , kpÞp×u kõy þíðrâpøpãük úÞ îø ú`G lèõO .lñÞ þì úPvüBypvíøQvðAõPðpPgkòüAòýÛüúGúéG|- |
qA AkpÖ : kAk úìAkA úÞ ïkpÞ {øBãð ûkq Qzcô úG ëôA qôo óBíø qA lyBG òì oBýùì ÿApG ÿA
|:Q×â ô kpÞ ûoByA |. QuA òßíì óBìq òüpPùG òüA wK ô à^õÞ óBíOoBK@ , îüôo þì ÕBG úðBg òüA ïpvK BG þHuBñO aýø ôA úÞ îPÖBüok QcAp¾
| |.QuBWòýíø óBùñK ok þÏu úÞ þízg BG ؾoõK îðBg
þDApünK àü BG òì ô îüly ïôk ÿ úÛHÆ koAô BùñO Apì þøAõg þì : Q×â , QyAk {ðkpÞ |. ïA ûlüpg RolK ÿ úðBg oBñÞ ok þDBHüq . koAlð
ûBOõÞ ÿôpøAo àü ok úÞ ïlyôo úGôo à^õÞ . ïkpÞ {øBãð ûkq QùG ûoBGôk ÿBÚ@ : Q×â ô kpÞ lýüBO Ao ôA Ùpc ûkõPu îðBg
rLy@ ô kõG úPÖpâ oApÚ à^õÞ JAõg ÝBOA ôk ?oBýùì ÿoAnãG ô óApýGk ÿ úíø , koõg Ao }oBßø IüpÖoBýùì
. ïkõG ûlülð Ao {üBPíø râpø úÞ ÿA úðBg ÿBW qA ...{ìkõG ûlülð òýñ^ òüA râpø QÚôòìBìA,QvýðõOÿúPvüByç¾AúPHèA|- | úzÛð {üApG þPñÏè óBPupýGk ó@ óAkpâBy
úÞ kõG Àhzì ô lðkõG ûqBO úíø úðBg êüBuô qA wK ô QÖo }okBì ÿõu úG ô QuBgpG õO IuBñì ÿ úðBg ókpÞ AlýK ô òPzâ ÿApG ûkq JBPy îýí¿O àü BG ôA ô lðkõG ûlýzÞ
BG þãñøBíø ô QÚk óôlG Ao Bø ó@ ïBíO oBýùì ú^ òüA ïrürÎ okBì : Q×â ôA ÿ úðõâ ólýuõG , îýyBG RolK àükrð îPuAõg þì ÈÛÖ îPyAlð
. QuA ûlüpg QÎpu úG úðBg õO , îükpâ þì qBG kôq þéýg Bì ?QuA þÖpc BXÞ úG Bì úÞ lðAlG lüBHð wÞ aýø òí ok | |.kpÞpPgkòüApýuAAo}kõg
| |.QvýðõOÿúPvüByç¾ABWòüAî×uBPì|- | | ÿBøqôook ÿoAk ÜcõO . ïokBì þPc îüôo þì þPc ôA ô QuA oõÆ òýíø BÛýÚk . úéG ! û@|- |
þéýgõO : îP×â ô ûkpzÖ þìpâ úG Ao {ðBPuk | |.òìrürÎþyBGóApãðlüBHð îðAk þíð , koAlð îø Ao ókpÞ ÙApPÎA QìBùy
| |...þéýg...oBýùìþGõg ókpÞ ápO ÿApG Ao kokpu ô kq ÿA þÏñ¿O lñhHè |. ïrürÎ þyBG QhHyõg òì BG þâlðq pg@
ïBy pO Ðüpu ú^ pø QuAõg òì qA ô kq ÿlñhHè óBíüBø óAlí^ QÎpu úG oBýùì . kpÞ úðBùG ÝBOA úPÖpâ òì qA Ao þÖpc pø Q¾pÖ àyA RApÇÚ ?îñÞ {ßíÞ lüBG úðõã^
{üApG úÞ kõG oBG òýèôA ÿApG òüA , îñÞ ûkBì@ Ao p×u l¿Ú úÞ îükpÞ pøBËO úðõâ òüA Bì ô QvG Ao qA þøAõg þì õO : îP×â þPhu úG . lðkõG BO kõzG ïçÞ îøôA BG þOlì }õüpK }BÞ ÿA|- |
îPvðAk þíð þPuok úG ô ïkpÞ þì Quok AnÒ ÿoBÞ ïBXðA ÿApG ûlñðAo úðBPhHyõg . îüoAk òüA pßÖ ô úPgBu kõg ïAo Ao ôA lðAõPG lüBy
úßO ëBc ok ?QuA IuBñì ôA ÿApG þDAnÒ ú^ úüApÞ Ao þñýyBì QvðAõO oBýùì ô kõG úPÖo óôpýG ? þñÞ oApÖ }õüpK
Q×â ô ly úðBgrLy@ koAô úÞ ïkõG Qyõâ ókpÞ pg@ ÿBøqôo îüoõHXì : Q×â þìAo@ úG ô lñÞ òì ! þðq þì úÞ QuA þÖpc ú^ òüA ïrürÎ|- | | |.kqBuZoBg{ñømqAAopPgk
Ao rý^ úíø ïkpÞ Q¾pÖ ÈÛÖ òì î×uBPì : ok , lyBG òì åpì løBy ïokBì îøAõg þíð Ao }kõg }çO ïBíO ûAõhG }õüpKqA BíPc|- |
| |.kõGløAõgõOBGBøoBÞÿúýÛGôîñÞÿoAlüpg |. îýyBG êýHìõOA óôlG ÿôqo@úzýíøpùyrÞpìok ókpÞ þâlðq òí ôA . ïoAlð Ao ÈüApy òüA êídO ç¾A òì , lñßG
| |.oBýùìïoAkRkBÎókpÞoBÞúGòì|- | Ao {Ooõ¾ ïBíO úÞ ÿlükpO BG úðBãü îðBg ok Bø QÎBu Bø þâqBO ô ûly ØýÏÂ þéýg
|.îñÞQßíÞoAnãG|- | ?úð pãì , kõG õO
úÞ ïlük þì fõÂô úGô QÖpâ îPukqA AoõÚB^ |: Q×â ô kpÞ þËÖAlg Bì qA kõG ûlðByõK pK Ao îOoõ¾ ÿBñùK àyA RApÇÚ úÞ þèBc ok . kôo þì ôpÖ }kõg
|.lñÞ þì pýu pãük þíèBÎ ok þñßð }õìApÖ Ao RokBì p×u òüA ok ïoAôlýìA QýíøA îüApG rý^ aýø pãük : îP×â ,lðkõG ûkpÞ ÿôo Ao ïkõg ô úPzâ qBG îÚBOA úG QÎpu úG
? ÿA úPyAk pG Ao óBPüBø ÈýéG þPuAo .rürÎ oBýùì | . þðBíG ûlðq õO îøAõg þì ÈÛÖ òÞ oôBG , koAlð úG , îPvüpâ ïBíO þPÎBu ô ûkpÞ Bøo QhO
|!j@|- | ïoAkQPuôk.}BHðrý^aýøóApãð,okBìúéG|- | QuA òì pülÛO òüA : Q×â ô lýuõG Ao ïA þðBzýK îÒô kokpu RlyqA îPvðAõPð Iy úÞ ÿoõÆ
?oBýùìlyú^|- | BG oBýùì úÞ ïly úWõPì Iy ÿBø úíýð . îGAõhG
qA ÿoBHüõW óõ^ óõgô kõG ûlüpG Ao {PukôA . }BG Rkõg IÊAõì ,okBì |. êvÎ ïkpÞ }çO þéýg . lðq þì Ùpc þñ×éO þvÞ
BG .Qhüo òýìq ÿôo pG ô ly ÿoBW {ðBPzãðA úÞ Qvüpâ óBñ^ ó@ lýzÞ }õÒ@ok Ao ôA þPÚô Yýâqõñø úÞ þèBcok , kpÞoAlýG Apì kôq eH¾ BG ÈÛÖ ôA BìA ïõzG {üBø Ùpc ÿ úWõPì BO
ÿA ûlüBÖ BìA , îPvG Ao {Puk ÿlýLu ëBíPuk óôpýG {yõÒ@qA AoôA ûkq Qzcô úðBãü îðBg ,kõzG ZoBg ÝBOA qA QuAõg þì þPÚô . ïkõG ô kAk þì Ao ôA iuBK îùHì ô ûBOõÞ þOBíéÞ
ïlðBuo óBPuoBíýG úG Ao ôA ûkq Qzcô ô QyAlð ÿkpâ pG þøAõg þíð pãì : Q×â ô lýzÞ lýüBO ok rW rý^ aýø òßð }õìApÖ : Q×â oBýùì BG Èg ÿõu ó@ þvÞ ú^ îPvðAk þíð
ólük ô ôA QzãðA ókq úýhG qA wK àyrK . QuAõg þì úÞ kõG }õüpK lüBy , lðq þì Ùpc
úÞ lýðAk þì Bíy :Q×â {ðõg {üBìq@JAõW ?ïrürÎ | |.þDõãðòìÿBøÙpc {üõg ÿõu úG Ao oBýùì Qvhð Iy óBíø qA
? îðBg koAk ÿoBíýG ú^ ôA òýyBìoAõu Bìô ly Èévì }kõgpG þPhu úG : Q×â ÿkpvðõg òýñÆ BG úðBdH¾ Ùp¾ ïBãñø ÿApG Büõâ !ÿA úðBÛícAoBßÖA IXÎ . lñÞ IéW
Q×ãy , ïkAk óBßO ØuBO ÿ úðBzð úG Ao ïpu | pG îüonãG óBGBýg aýK qA úÞ þðBìq BO ô îüly úGAoþOlìêvÎôòìúÞQuAoApÚokBì þPuAo àO BG , ïkõG ûkpG kBüqA AooBýùì ÈüApy þÛüBÚk
ô óBPuoBíýG ok lüBG BÚ@ òüA :Q×â ô ly ûkq îðAk þíð , kpÞ þì ûBãð Ao }okBì ô kõG úPzâ
. lyBG óõg À¿hPì àyrK pËð QdO |.îüôpGp×u | |.QyAnâAoþyõâòìÿúÖpu
úG Ao ôA pâA ô kôo þì {ýK QÎpu úG ÿoBíýG ?kõG ûkpÞ îPu }kõg pG òýñ^ òüA Ap^ ?p×u : Q×â ô ly ûkq Q×ãy úðBãü îðBg ?êvÎÿoAlýG|- |
lÛÏñì râpø óõg , lülðBuo þíð óBPuoBíýG RBÚôA þøBâ , îðrð þÖpc aýø BO ïkpÞ }çO qA {ýK lýøAõhG Ao {PuAo ...okBì úéG|- |
?ú^ þñÏü òüA lýíùÖ þì . ly þíð þÏÚAô ÿ BñÏì úÞ lðkõG ó@qA pPíÞ þéýg RBíéÞ p×u àü úG Ao ôA úÞ ïkAk ëõÚ êvÎ úG ZAôkqA .ïlyoAlýGõOókqÙpcÿAl¾BG|- |
lüBG ú^ òì , ïkpÞ {øBãð wýg þðBíz^ BG óBíø qA úËdè ó@ ô lññÞ óBýG Ao îuBvcA îüBøoBÞ þíÞ úÞ æBc , ïpHG oõzÞ qA ZoBg Ùpc ïAo@ BO ïkpÞ }çO òì ïrürÎ î×uBPì|- |
ok QuAõg þì úÞ kõG oBýùì òüA ? îP×â þì | . QuA Q¾pÖ òüpPùG òüA ûly pO àHu
ÿApG îPvðAõO þì úðõã^ òìô kpýíð óBPuoBíýG | |.ÿõzðoAlýGõOBOîðrG
þPhu úG?îðrG ÙpcôA þðôok xBvcAqApPÞk ?ÿkq þì Ùpc þvÞ ú^ BG îupLG îðAõO þì|- |
lýzÞ qAok QhO ÿôo ô ïlðAkpâ qBG úðBg úG Ao ôA
ûlðByõK ÝpÎ Qyok RApÇÚ Ao }A þðBzýK , |. QuA Iy úíýð úu QÎBu
, ïrürÎ }BHð óApãð :Q×â ô kq ÿlñhHè , lðkõG .}õüpKBG|- |
?ûlüpK Qãðo olÛð@ Ap^
þGõ^ êHì ÿôo Ao ïkõg ô ûly ZoBg ÝBOA qA oõWBG@ , kõG ûkoô@ lWô úG Apì ôA ïçÞ QcAp¾
pãük QuAõg þì îèk , ïkpÞ Bøo þãðo ÿA ûõùÚ QÎBuòüA |:îP×âôûkpÞòyôoAoäðoþDçÆ
áoAlO ÿA ûkBu ÿAnÒ . ïõzð ÝBOA koAô râpø
|. ïlýGAõg QÎpu úG ó@ ókoõg qA wK ô ûlük ?Iy qA
, kq {O@Ao ÿoBãýuô Qzð QhO ÿ úHè ÿôo
ûlñü@úP×øok úìAkA BO îñÞ Rõßu olÚ ó@ lüBG úÞ îPvðAk þì
úÞ òüA qA wK . lñÞ ókq Ùpc úG Ñôpy }kõg
45 ÿA :Q×â , kpÞ }õìBgrýð Ao }oBãýu òýìôk
úíOBg rý^ úíø úG BPÛýÛc qôo ó@ }BÞ
ókq Ùpc úG pøBËO ÈÛÖ úßñüA úð , ïkõG ûlýzhG

| |.îñßG
lñhHè , kõG ûkpÞ ÙApPÎA þâkBu ó@ úG úÞ òüA qA
ïlýíùÖ qôo ó@ : îP×âô lðByõK Ao îðBHè þìpâ
úgByôk ïkõg òì úÞ Ap^ ÿkrð Ùpc ôA BGõO úÞ

. ïkõG ûlýzÞ óôpýG Ao ò×éO ÿ

qApKúzýíølñðBìûpøBÚûBâkôpÖ.QyAnâ|þì ïlÛì ÿApünK kôq þéýg wüoBK þééíèA òýG óApùO úéXì
ëBHÛPuA ÿApG ÿA ûlÎ kõG õøBýø ô úíùíƒø .lyôA
ÿkBy ó@ ÿBPuAo ok úÞ ûlì@ óBƒzƒðArƒürƒÎ ûBâkôpÖ qA ûBâkôpÖ òüA( êâôk ëoBƒy îùð {hG
oBùÊA lñéG ÿAl¾ BGô lðkq|þì êÞ ,lðkpÞ|þì ëApðs ïBð úG ô QuA pOlülW wüoBK þèoôA
ÿApGrýð ÿpãük ûlÎô lðkõíð|þì þèBdyõg lýyo ô lyoA óApvÖA qA þßü ,êâôk ëoBy
ûBâkôpÖ ok óByp×u þƒøAo óArƒürƒÎ úƒÚolƒG úvðApÖ ÿoõùíW QuBüo ïBÛì úG úÞ ,úvðApÖ
QvüoõO ÿkAlÏO úÖBÂA úG ,lñPyAk ÑBíPWA ôQuAþâorGûBâkôpÖ,ûlyÿoAnâïBðlýuo
oõzÞ oAlük QùW ØéPhì ÿBøoõzÞ qA úÞ ïBXðA ó@ ok þééíèA òýƒG ÿBƒøqAôpƒK IƒéÒA
.lñPyAkoõÃcBXð@okp¿ìÿAúðBvÖA Al¾ ô pu pK ô Õõéy úzýíø êTì )kpýâ|þì kp®ÞAlø qA ÿA|úPyõð
pvK ÝB×OA úG }pøõy pøAõƒg çƒýƒHƒð úÞ ëBu qA ê¿Ö ó@ ok Áõ¿ƒg úƒG ,kõƒG
lñðBì ô lðkõG ûlì@ {èBHÛPuA úG kõg åorG RçýÇÏO qA ûkB×PuA QùW ïkpì qA ÿoBývG

òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
ZAôkqA ÙpƒƒƒƒyA BƒƒƒƒG Rsos
Ao ÿrýìA~ |RkBÏu þâlƒðq ,lƒñÞ|þƒì
þíð ÿlðqpÖ IcB¾ .lñðAonƒâ|þƒì
ok þãèBu | 62 òu ok ÙpyA .lðõy
14 .lñÞ|þì RõÖ êýHìõOA ÙkB¿OpSA
úG kpýâ|þì îýí¿O Rsos lÏG ûBì |
Ao ÿpývì óBíø kôpG p¿ì ô þuoBì
ûApíø êvÎ ûBì ïBüA ok úÞlñÞþÆ
.kpÞþÆ }rürÎpøõy
lðBì|þì ÿqôo lñ^ þuoBì ok
,kôo|þì }okBƒì ô olƒK oArƒì úƒG
þñüpýy úG úðBg úG QzâqBG ïBãñø
>þÛu þOBK RõüA< þyôpÖ
úƒƒÞ kôo|þƒƒƒì|(Evet Patisserie)
ÜzÎ òýèôA ,kõG þüõè óAs úG ÜéÏPì
úìAkA àñüA ô }A þÞkõÞ óBƒìq
...óBPuAk
þÏÚAô óBPuAk àü xBuApG
###
ûpøBÚok þéPø A«oõÖ Rsos óBìpÖ úƒG ûlƒñðAo #
úG ÜýÚk þøBƒãð Rsos .kpƒÞ ؃ÚõƒO
ÿAoô qA .QgAlðA ÿrK þñüpýy óôok
rW kõG ûlýGBO ó@pG rýð JBPÖ@úÞúzýy
ûlük ûkqBÓì óôok õdì þüBø úüBƒu
.ly þíð
ô pu ô ûlì@ ÉBzð úG }oAlük qA úƒzýíø .lñPÖo|þì p×u úG ÿoBùG !kpÞ ok ûpýãPuk Bø ûkq RBì lñðBì Rsos 46
úÞ ëBvðBýì óq ôk .lðkpÞ úuõG ÝpÒ Ao {üôo qAôpKoBËPðAok úÞ Ao þPÎBuôk Rsos kõg BG QzâqBG ô lì@ kõg úG óBùâBð ô Yýâ ûlñðAo .ly ûkBýK ô lðBgp^ Ao êýHìõOA
pãülßüoBG òýPvhð ÿApG ÙpyA åpìqA lÏG kq úupK ûBâkôpÖoBñÞô úyõâok ,kõG {ìôk îø QuAõg ?oAlük qA ûlüBÖ ú^ :lýzülðA îðBg òüA Bü@?lñÞ ú^ úÞ lðBì ÿBWpGpýdPì
Quk qA îÒ ok þðæõÆ ÿBø úýðBS lðlük|þì Ao ,îülÚ ô lülW ÿBø ûqBƒÓì ÿBƒyBƒíO úƒG ô õdì RApÆBg úyõâ ok ,þüõè óAs ÿApG óBñ^ ,ûly ÅõÎ {íýí¿O Bü QuA ûBâkôpÖ þøAo
ûBƒâkôpƒÖ ok ,îƒø }õƒÒ@ ok ,ÙpƒyA ókAk úÞ ÿpýTÞ óApÖBvìô Bø óAoõPuo ,Bø àýOõG óAõWõð ÿBHüq pPgk óBíø }A þíülÚ ûly Bü koAnãG òýDBK Ao {üBø óAlí^ lüBG Bü@
,çýHð pvK úÞ ÿA úé¾BÖ ok ô lƒñƒPƒvƒüpƒâ wüoBK ÿByBíO ÿApG Býðk úyõâ| |Bƒølƒ¾ qA òýèôA þüõè óAs ô lðBíG þÚBG úèBu ûkrðBK Bü |14
QyAnâêýHìõOAóôokAoRsos ÿBøóAlí^ lðkõG ûlì@ óBƒùW ÿBƒøpƒùy xôpƒÎ ,BƒHüq pƒýK ,ûkpƒvÖA úƒðõƒãð@ Ao {ƒýâlƒƒðq ܃ƒzƒÎ !?úð
.lðly ÐéÇì ïAõÚA ô pãülßü oBâqôo ô ëBc qA ApÖ {øBâkAq BG {ÎAkô úËdè BO QƒgAkpƒK ô QzâqBG þvÞBO úG ûoBGôk .lñýHð| |úPvßyô Ao þÎpÖ àüoBG óBGBýg ÅpÎ Rsos
þüBíýKAõø QÞpy îýËÎ QWõHíW ô lýuo BO BXð@ qA .kAk QÞpc oõƒPƒuk ûlƒñƒðAo úƒG lðBuo ûqBÓì ÿõéW úG Ao kõƒg ô kpƒÞ þƒÆ
### ,lðAõg ApÖ ûpøBÚ l¿Ûì úG Ao ôA wðApƒÖpƒüA ,kõƒHƒð þƒðAlƒñƒ^ úƒé¾BƒÖ þƒuoBƒì ûBƒâkôpƒÖ qA wK ô lüBzãG Ao ok ÝBýPyA BG QuAõg
|31 êüBíy ô êßy xôôBø úñýì êPø ÿA ûqAlðA óBíø úG Ao }pøõy ûBâkAq Rsos úG þuoBì qA Ao ôA úÞ îø þß^õÞ ÿBíýKAõø ïBíO úÞ Ap^ ,lñýHG Ao þüõè óAs ëBu |40 IüpÚ
úG «çHÚ úÞ úðõãðBíø ,QyAlð Ao {ýK ëBu ÿApG qôo ó@ ô ,Ao úvðApÖ úÞ QyAk Quôk ,QyAlð qAôpK ÿkBüq óBìq Rlì kpG wüoBK þâlðq ÜzÎ òýèôA oAlük ÝBýPyA ok }kõWô
qA þßü úcõHdGok ,lðkõG ûkAk ÑçÆA Rsos p¿ì áBg úG ïlÚ ÙpyA óôlG oBG òýPvhð åorG ûBâkôpÖ Anè ,QÎBu àü IüpÚ lüBy úƒWõƒPì Ao ôA ûlƒñðAo ÿAlƒƒ¾ BƒƒìA kõƒƒG }A
oõùíW wýDo ûoôk þuBýƒu ÿBƒø }oõƒy {ýâlðq úñd¾ qA úËdè ó@ ok }oõƒÃƒc

www.TEHRANMAGAZINE.com

ÿôo úG p×u QùW þPzÞ ÈýéG ÿõPdì qA þPívÚ ,RAkBu oõðA lídì ,p¿ì lýÛÖ
ÙpyAúGJBÇgôkAkóBð@úGAoêýðúðBgkôo Apð@ ûoBGôk ô ,ly pX×ñì IíG ÈuõO êPø
óBPüApG úðBg ok QuAõg|þì okBì“ :Q×â ô óõýuAoõÞk BG lðkõG|úPgAkpK ô|úPgBu
ÜüpÆ úG ïkAk eýWpO òì þèô lüAoB~ ýG úéXc óBíø þñÏü ,|206 ûoBíy ÝBOA .lülW óBíéHì
òýíø úG kõy þüApünK Rpvíø qA þüBKôoA lðAonâó@okAo{ÖBÖqIyRsos úÞþÚBOA
óBPüApG xôôBø úñýì êPø ok þÚBOA êýèk ok rýð pýgA p×uok ,QuAõg|þì oAp¾A BG ô
.lüpHGpuúGBXð@AoÙBÖqIyBOïkpÞôoqo ÿBø QívÚ püBu lñðBì lðBíG ÝBOA óBíø
kBìAk ô xôpÎ Bíy lñðAk|þì êPø òýèõEvì Ao {ýK ëBu |31 êüBíy ô êßy ,êPø
êíÎ úG BíyqA ÿA ûtüô þüApünK Anè ,lýPvø úÛHÆ ok |206 ûoBíy QdO þÚBOA ,QyAlð
Ao ÿlÏG qôoô Iy ûBãð@ô ”.koô@ lñøAõg ó@ qA Rsos úÞ þÚBOA ó@ úð þèô kõG ïôk
ô lyoôpì }pÆBgok lðlðAonâ êPøok úÞ þPckõGpPß^õÞlülWÝBOA,QyAkûpÆBg
ÿBø J~A ÿôo úG óBy ûqôo oBù^ p×u wLu ûkpK ,ly|þì qBG óBGBýg qA ÿpãük QùW ok
þüBíñýu îéýÖ óõ^pãükoBG úíøô úíø êýð ÝpÖ|úPynâ BG þéÞ úG rýð {ðBíéHì ô Bø
.lyoôpìRsos òømok lðkõG IXÏO ok rýð êPø óAlñìoBÞ .kpÞ|þì
ëõéu|þìBíO ,kõG ÙpyA ÜyBÎ Rsos oAp¾Aúíøó@BGûkoõhèBuÿõðBGòüAAp^úÞ
úGôA .kõG }pøõy ÜzÎqArüpHè {ðlG ÿBø QìBÚA |206 ûoBíy ÝBOA ok QuAõg|þì
þøBâ ,lýzÞ|þì w×ð þPc ÙpyA pÆBg !!?lñürâ

úG úÞ kpÞ|þì ÿkõvc pãük ÿBø óq úG þPc BG ô kBüq þãPvg kõWô BG Rsos
óBzð úWõO ôA úG Bü lññÞ|þì ûBãð }pøõy úG QuAõg|þì {èk úËdè pø úßð@ kõWô
,úðBðq RkBvc òýíø ê¾A ÿôo ô lñø|k|þì þèô koAnâ JAõg {èBG pG pu ô kôpG QhO
ÙpyA BG ô QÖpâ|þì úðBùG ,ly|þì þðBH¿Î ôIOpìlüBGrý^úíøúÞúzýíøRkBÎÜHÆ
RBÎõÂõìpupG BøoBGô BøoBG .kpÞ|þì Üð Üð ,QyAk|þì oApÚ }kõg ÿBW ok îËñì
à^õÞ ÿBøpùÚ þPc ô ûkpÞ UdG ØéPhì ok Ao {üBø xBHè .kpÞ qBG Ao {üBø óAlí^
þPy@ôpùÚ ó@|þìBíO BìA lñPyAk ûqôo úuôk }A þuôpÎ úñùÞ wßÎ JBÚ ,Qhüô@líÞ
pPzýGôpPzýG Rsos ,ly|þì IWõìrýð Bø püpcôòýOBu,lý×uÿBHüqxBHèokAoôAúÞ
ôA.lPupLGAoôAôkõyûlýzÞÙpyAÙpÆúG kAk|þì óBzð }rürÎ ÙpyA oBñÞ ok þuôpÎ
:kõG|úP×â{ðBPuôkúGBøoBG oBñÞ|rýì ÿôo úG ô lýzÞ óôpýG óAlí^ qA Ao
.ïAûlyêcÙpyAÜzÎokòì- JAõhPgoúGôQÖpâþyôk.QyAnâQhO
,kõG ûkAk Quk qA Ao ÙpyA úÞ óõñÞA BìA }A þuôpÎ wßÎ úG úÞ þèBc ok ô QÖo
ÿA ûly îâ óBðõ^ åorG ÿBýðk òüA ok Ao kõg ô Bø Iy ó@ RApÆBg ô kõG ûly ûpýg
ÙpyA ÈÛÖôA!!koAlðþüBWúGûAoúÞlük|þì ïAo@ ïAo@ ,kpÞ|þì oôpì Ao ûõßyBG ÿBøqôo
Ao {üõg òPzüõg úßéG kõG ûkAlð Quk qA Ao ÿôo úG {üBø úðõâ ÿôo qA àyA RApÇÚ
}õìApÖ ô êéXì Iy ó@ .kpÞ úß^ {èBG
.kõGûkAkQukqArýð koô@ kBü úG Ao }A úðBøBy þuôpÎ þðlzð
47 koAk úìAkA QÞBK ÙpyA åorGokApG ,rürÎ ÝôoBÖ þPÚô

óApùO úéXì

?Qvý^ Bíy lèõO ûBì óAõýc
lñÞþì òýýÏO Bíy lèõOqôo úG úWõO BG ëBÖ òüA
ô RBýÛégqA ÿoBývGô Qvý^ Bíy lèõO ûBì óAõýc
.lñÞþì }BÖ Ao óBO þðôok ÿBøqAo

óôlG lüpLG ÿpãük ÑõÂõì úG ÑõÂõì àü qA úÞ oBývG óolì ÿBýðk QÎpu ô ÙApÆA Èýdì BG kõg .luo|þíð êíÎ úG Bíy ”òýøBy “ òükoôpÖ 25 BO òükoôpÖ ëôA
oBývG ûkAoA BG ! lýølG QukqA Ao kõgrÞpíO úßñüA þÏu ô lüõy|þì þðBH¿Î Rolð|úG .lýñÞ|þì }|çO ”oAõhýøBì Õpì “oõüpùy 10 BO kAkpì 14 úÞ þOoBùì BG |æ« õíÏì . lýPvø BðAõOôolPÛì
ú`ð@qAô lüõy|þì rÞpíPì kõg ÙAløA ÿôo kBüq úÞ lüoAk ÝpG ô ÝoqpK ô þãðo þPý¿hy oBývG ÐðAõìqA lýðAõO|þì lüoAk óBO|êíÎô BøoBÞok
JpÇÃì ô úP×y@ ,konâ|þì óBO|ÙApÆA ok .lýyBG êìBÏO ô îøB×O ok úíø BG lýñÞ|þì oBÞ òüA qA ô QuA ”þüôoBüôo“ ÝBPzì úzýíø úG AooBÞ òüA þãðoq QüBùðokô lýñÞoõHÎ Qhu
“ JõÞoAk “ óBG@5 BOpùì 8 úG Ao kõg óõìApýK êüBvì òüpPíùì.lüpG|þì Rnè úG Ao kõg ÿspðA óAlñ^ úÞ lýøk|þì ïBXðA ÿA úðõâ
.lükpâ|þíð oBývG.lýñÞ|þì ê¿Ö ô êc ÿkpvðõg BG ô oôpì
”Õ|çÞ“ ÿk 2 BOom@4 þPÚBÆ BG lýPvø }õÞ Qhuô pýâ Qhu .lýølðolø
ô lýPvø ïôBÛì ô ÿspðApK ,Apýâ QüBÒ úG úG óBOlüBÛÎ ô Bø|ûlüA qA QüBíc ÿApG .|æBG oBývG .lýyõørýO ô xBvc ”þGBÒpì“ QzùHükoA 22 BO òükoôpÖ 26
R|çßzì êc ok úXýPð ok ,}õøBG òýñ`íø þgpG .lüõy|þì óApãük QüBícoBPuAõg þPcAo ”õÚ “pùì 7 BOoõüpùy 11 óBW úG Ao þXðo pø Ùlø úG ólýuo ÿApG
QGBÚo ÜyBÎ.lýyBG|þì QukpGq ô pøBì oBývG ÈÛÖ òüA BìA ,lýD@|þì RpK xAõc pËð úG RBÚôA þPý¿hy ô lülñéGpu ô oôpÓì õÚ lñðBíø Ao úéýuô Ùlø Bíy ÿApG ëBc òüA BG BìA ,lüpg|þì
pßG ÿBø|Èýdì |æ« õ¾A ô êãñW ,QÏýHÆ qA ô ûkõG ïAo@oBývG þ¿hy pøBÊ ok úßñüA BG.lüoAk ûlý`ýK
.lüpG|þì Rnè oBývG þÏýHÆ ! QuBíy pøBÊ ókpÞ ÿoBâqBu ÿApG òÆBG ok BìA lýPvø QcAo ô .lñÞ|þíð úýWõO
”êý¾Aõc “ ÿk 30 BO ÿk 3 ”à^õÞqBG “om@3 BO óBG@6 þüBøop òüApGBñG ,lüõy|þì QÚk þG þøBâ
úG ÿôrñìô BùñO |æ« õíÏìô lüpß×Pìô JAnW løk|þì Ao óBßìA òüA Bíy úG óBOoBýyõø òøm
QuA òßíì þâlðq pývì qA oõHÎ ok.lýü@|þì pËð .lýñýG|þì
ô îßdì olÛð@ BìA ,lüõy oBPÖpâ îø Ý|çOBG ok ”ÿpíÚ “ kAkpg 19 BO QzùHükoA 23
.lýü@|þì óôpýG ÜÖõì R|çßzì òüA qA úÞ lüoAõPuA þâlðq àü qAô lýPvø IéÆ {ìAo@ B« PÏýHÆ
“ jpu úñýu “ òíùG 28 BO òíùG 1 úPvg ó@ qA Rolð|J ô lüpG|þì Rnè úðBÛyBÎ
ÐHÆ úÞ lýPvø kpvðõg ÿApãðôpG àü Bíy JAnW ëBc òýÎ ok ô oBâqBu ,oBGkpG . lüõy|þì
ÿCAokõg þøBâô lýñÞ|þì óBùñK |æ« õíÏì Ao kõg ïpâ
ú^ pâA ,lýPvø Quôk ûkAõðBg oBývG.lýyBG|þì .lýPvø
.lüõy|þì õW ûrýPu þíÞ þøBâ ”JBÛÎ “pýO 16 BO kAkpg 20
”ûpùu “ lñ×uApg@BO òíùG 29 úG ûBâ aýø.lüoAk ïpPdì oBývG þPý¿hy
B« OAm.lýPvø äðq úG }õâô xBvc ,äðoq BG BùñO lýðAõO|þì ô lýPvýð ûkõùýG ÿBøoBÞ ëBHðk
ok lülÛPÏì óõ^ ,lýìpâ óõg ô þÎBíPWA ÿkpÖ óBzüBW pu Ao {üõg óB×èBhì kõg nÖBð ô Apýâ ûBãð
ok kApÖA úÞ lýuo|þì QýñìA xBvcA þÎõð úG ,ÐíW Bíy Qý¿hy qBPíìô ÿõÚoBývG {hG.lýðBzñG
êøA ô îËñì.lñGBýG Ao ó@ lñðAõO|þíð pãük ÿBW pOApÖ ÿkBì ô rý^Bð ÿBø|úHñW qA lüokBÚ úÞ QuA ó@

.lýPvø }qoô .lýñýHG Ao ó@ ÿAoôBì ô úPÖo
”êHéG “ kAkpì 13 BOpýO17
óBO|ÿAl¾ lüõy ûlük úßñüA qA êHÚ |æ« õíÏì
òP×â ÿApG þÖpc úzýíø ô luo|þì }õâ úG
ÿBøÙpcúÞlðoAkkBÛPÎABø|þÃÏGlñ^pø.lüoAk 48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

49

!úãñzÚ ô êãyõg olÛðA ïlñâ úÞ ïkõG .úðõÇýyûkpgúüBìA-ïlñâ RõÎk BñüAoBýìBƒÞ úƒðõƒg IƒzìA oBƒãðA - óApùO úéXì
?ÿkBPuAôAp^-ïlñâ úâA ,úƒýGõƒg pƒvK þƒéýg oBƒýìBƒÞ ,úƒð - .óõìúðõgkpÞò×éOóæAòýíø{ðBìBì,îüly
?îñÞoBßý^- úÞ þèk ,îâ|þì þ^ òì þíùÖ|þì {ýuBƒñzG .ïkAk óõßO õìpu oõK Jkõö ì .ï
!òýzGBýGIg-ïlñâ olÛðA pvK òüA ,ûoAlƒð wƒß`ýø ûoAk oBƒýìBƒÞ ?úð,úüAûrìBGôàíðBGpvKþéýg-ïlñâ
.ïpGlüBGïoAkoBÞ- }BøBGúÞîñÞ|þìoBhPÖAòìúÞúGõgôQÖpÏìBG .þéýg ,ûo@ -
úü Iè püq îñì ,æBG QgAlðA õyBø úðõƒy !îéýìBÖ úG}úíø,òyÜyBÎïBPuôkïBíO-ïlñâ
úðõg ÙpÆ îPÖo oô óôA qA ô ïkpÞ þËÖBcAlg ?ÿoAk {Puôk þéýg oBãðA -ïlñâ .îñÞ óõyBñy@ }BøBG qôo úü úÞ òâ|þì òì
{øBãð ô îPzâpG ,îPÖo ûAo úÞ ûkpg úü .óõì oõƒW úƒ^ óôA þƒðôk þƒíð õƒO ,þƒéýg - xBvcA oBýìBÞ úG QHvð îèk õO úÏÖk úü
ÙpÆQÖo|þìQyAkôkõGûlylñéGîðôA.ïkpÞ þgõy òüA úG ûBãð ,þÏÚAô óBvðA úü ,úü|þìk@ .ïkpÞ RkBvc
BO ô îPÖo ô òýDBK îPgAlðA ôo ïpu .óõy úðõg êTì ôo þvÞ ,ï þâlðq ïõíO õO ,òßð }Bø kBy ôo úíø ûoAm|þì BK þüBW pø -ïlƒñâ

ïlñâ îP×ø {hG

:Q×âïAoæk úÞókBPÖA ûAo ûoBGôk lÏG
?k@þíð óBìBu úãì -

,ûléGôo òùÞ RBýGkA ÈÛÖ óôA ,úð -oBýìBÞ
ôo {ýK ëBu l¾ Qzø l¾ Q×ø pTð ûoAk qõñø
Bì xok úG BO ûlðõì þéýg æBc ,úñÞ|þì þuopG
úü lüBG úãük úÛýÚk lñ^ BO óôA îylÏG ,úupG

!úñÞ Ñôpy ôo úãük xok
,òPÖo ô ûlƒñg pƒüq ókq ïAoæk ô òƒüpƒÖ@
îÞ îÞ úÞ ïkpÞ|þì óõy ûBãð ô ïkõG ûkBPuAô
,óly îâ BPgok QzK ô ÕBG pg@ ÙpÆ òPÖo
BùñOõñì úÞ ïlGoBýìBÞ óôA úG {dÖ BOôk ïlìôA
BO ,ïlýñy BƒK ÿAlƒ¾ QƒzK qA úƒÞ QƒyAnƒâ
lñG îv×ð ,îÖpÆ k@|þì ûoAk ïlñâ îðlük îPzâpG
úÞ óõì úðõg ÙpÆ ïpG oô òüA qA ïlìôA ,lìôA
úÞ ïlýupO|þì } úíø ,úy|þì lG þéýg ïlük
þíð ,ûoBýG ïôo úG ôo {ýK QÎBu îýð óBüpW
QƒèBƒXg }qA ,ïlƒG õƒzGAõƒW þƒ^ îƒPvƒðôk
.ïlýzÞ|þì
.kpÞ ïçu ô îùG lýuo lÏG ûkpg úü
.ïçu -
pH¾ Ap^ ?òPÖo BXÞ BñüA oBýìBÞ -ïlƒñƒâ
!lük úÞ õñì ?ïBýG îñì ókpßð
lñ^ BO Q×â úÞoBýìBÞoõËñì ïlýíùÖ ûqBO
,úñÞ Ñôpy ôo úãük xok úü lüBG úãük úÛýÚk
!úý^
ôpøAo õO qA úÞ ïkrð ok úãük ,úðõg úG ïlýuo !ûoBÞAlÖôQynâBG«BÏÚAô,ïlülðoBýìBÞ úÛyBÎ îìAoæk ô òüpÖ@ .úðôlñg|þì ô úñÞ|þì .òðõhG xok òPÖo -
ôõOïlüpKîÚBOAûpXñKóõíøqA,îzGúðõgkoAô ïAõO úÞ ÿoAk {Puôk olÛðA þñÏü -ïlñâ ï þüæBýg úü þñÏü ,pPzýG òüpÖ@|úPHèA ,òƒy !?òðõhG xok -ïlñâ
lüBG îPvðôk þíð .QhO ôo îPgAlðA õìkõƒg ?þyBG ÿoõW òýíø }ApG .ûoAk }ApG !óoõhG úWõâ ,úð -
oBýìBÞqA îìlñâ úÞ ïkpÞ xBvcA .îñÞoBßý^ .ûo@- ïõO úÞ þuBvcA .ïkAk óõßO ûoBGôk õìpu ?eH¾ QÚô òüA ?óoõhG úWõâ -ïlñâ
ïk õñì oBýìBÞ qôpìA þßyBÞ .k@|þì {ƒyõƒg :Q×âôkpÞîøBãðûkpgúü ,lìôA ïlG ïkõg qA ,lypO ÿõÚ kõG ûly kBXüA îø òðõhG xok îø òPÖo ,îðôk þíƒð -
ïlñâqAîðôAúâAæBc,kõGûlülðBñüAïlñâúðõg p×ðôk úÞ úGõgolÛ^ ,óõPèBc úG }õg - úWõPìþPÚô,ïkpÞ|þìRkBvcoBýìBÞúGîPyAk .óoõhG úWõâ
,úyBG ÿoõÇñüA pâA ?þ^ úyBG ûlìôA {yõg .òyBGÿoõXñüAîøBG úÏÖk úü !ïly p×ñPì ïkõg qA ,ïly wc òüA ?þPÖpð óõyBøBG õO Ap^ -ïlñâ
þ`ýøô ûo@ þíð okõyAl¾ òì pÆBg úG B« íPc .þupì- ûpù^BO,ïkpÞîvXìîñømõOôooBýìBÞRoõ¾ îùG ôo {PzK úÞ æBG îPgAlðA õìBø úðõy
ôo oBƒýìBƒÞ òƒì ,ûoõƒÇƒñýíø B« ƒíPc !úƒâ þƒíð ?ûoõÇ^úâorGBÚ@ëBcþPuAo-ïlñâ òýG qA xBvcA óôA ÿ|úíø ,lìôA ïpËð õéW } xBHè óõíø .qo êâ úOõG úü ÙpÆ QÖo ô kpÞ
îyõg ÿrý^ qA òì úíù×G úƒâA ,îuBƒñƒy|þƒì .úGõg- .ïlükïkõgõOþGõgëBcúü,QÖo äðpyõg þüBìpg }Bøõì .ïlük úÞ kõG {ñO
úzýíø ,ûpG rý^ óôA ÙpÆ ûoAlð óBßìA ,k@|þì ?}òýñýG|þìqôopøBøBíy-ïlñâ ÿApG ,kõG pOokApG òì ÿApG okApG qA oBýìBÞ ØüpÊ þéýg {OBÞpc .}|úðõy àükrð BO kõG
!ûkpÞ ôo oBÞ òýíø .«BHüpÛO - :îP×âïòýíø úGþüõHyõgpÇÎúü,lykoïoBñÞqAþPÚô,kõG
qAok ûoBGôk ô îPyAnâ oAõð úü ô ïly lñéG óôA ûkpg úü úÞ Qßíýð úüôo Qvzð QÖo úÖBýÚ }õg ô MýO }õg «BÏÚAô oBýìBÞ - .kAkQukîùGþHýXÎëBcúüúÞkoõgîìBzì
kõG ûlìôA ïlG ïkõg qAolÛðA .QhOôo ïlýzÞ ô ïkõG ûkBPuAô BƒXðõƒíø îƒñì .kõƒG pƒO ÙpƒÆ ûlükôooBýìBÞúÞïlülðôoÿpPgkæBcBO,x ÙpÆ QzâpGô lñÞ jpu êâ úüô ly æôk
úüûlyúÞïúýðBSúüÿApGþPclüBGAp^,õãðúÞ ûlzð úWõPì æBc BO oõÇ^ ,ïkpÞ|þì {øBãð !úyBG ûlzð {ÛyBÎ ô úyBG :Q×â ô òì
50


Click to View FlipBook Version