The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Tehran International Weekly Magazine is the leading Persian-Language weekly magazine in the United States and around the world.

Mr. Shahbod Noori is the Executive Director of our publishing company. In 1989 he published the first twenty-four page Original Bazaar Weekly.

The Original Bazaar Weekly was the first free classified and a display advertising paper, published for the Iranian community in southern California.

After eight years,The Original Bazaar Weekly was the most popular free classified advertising paper among Iranians residing in southern California. However, this great success was just the beginning.

In 1996, Mr. Shahbod Noori published Tehran International Weekly Magazine, which covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events, politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from within the Iranian community.

In 2000, Shahbod Noori, for the first time in the Iranian community, released 100 pages of Tehran Magazine online at www.tehranmagazine.com. The on-line version of the magazine is free for people to read or print in PDF format, and is updated weekly .
In 2018, after 23 years, Tehran International Weekly Magazine has become one of the most popular and powerful Iranian magazines in the United States and around the world. Although it mainly focuses on California, the magazine covers the United States, Canada, Europe, Asia, Australia and Middle East, as well.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-10-29 19:08:17

Tehran Magazine Issue# 1108

Tehran International Weekly Magazine is the leading Persian-Language weekly magazine in the United States and around the world.

Mr. Shahbod Noori is the Executive Director of our publishing company. In 1989 he published the first twenty-four page Original Bazaar Weekly.

The Original Bazaar Weekly was the first free classified and a display advertising paper, published for the Iranian community in southern California.

After eight years,The Original Bazaar Weekly was the most popular free classified advertising paper among Iranians residing in southern California. However, this great success was just the beginning.

In 1996, Mr. Shahbod Noori published Tehran International Weekly Magazine, which covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events, politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from within the Iranian community.

In 2000, Shahbod Noori, for the first time in the Iranian community, released 100 pages of Tehran Magazine online at www.tehranmagazine.com. The on-line version of the magazine is free for people to read or print in PDF format, and is updated weekly .
In 2018, after 23 years, Tehran International Weekly Magazine has become one of the most popular and powerful Iranian magazines in the United States and around the world. Although it mainly focuses on California, the magazine covers the United States, Canada, Europe, Asia, Australia and Middle East, as well.

Keywords: 23 years,anniversary,shahbod noori,tehran magzine,bazaar,original bazaar

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
10 úd×¾..|..................|..................) þHdì îüpì pPÞk |(wßu ô Bø óAkpãðAôo- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
12úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì (úP×ø îg ô aýK ok-
16úd×¾ .......)þuBñykôg(| ?lñÞ þì oBßy@ Bì Qý¿hy ûoBGok Ao þOBßð ú^ Bì òPvzð êßy-| ÿoõð lŸHùy& Publisher
18 úd×¾......................)kôõýèBø ÿBøpHg(!lðA úPgBuõð qA ô ûlýGõÞ Ao kõg úÞ þüBø|ûoBPu -
20úd×¾ ........................................................)ûtüô}oArâ(òìóApùO- SHAHBOD NOORI
22úd×¾........|.)þâlðq ÿBø RoBùì(óAlñìoBÞ ÿApG îèBu þüAnÒ îüso àü òPyAk ÿApG úPßð 6 -
24úd×¾.|....................)ûtüô}oArâ(lýølGókõGÁBgxBvcAóBOpvíøúGúðõã^ - )|201 8pHìAõð 2 ( 1397 óBG@11úÏíW | ,1108 êvévì ûoBíy ,23|ëBu
41-28úd×¾ ...................|.................................. Býðk oBñÞ ô úyõâ qA-
44úd×¾ ........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–| Friday, November 2nd, 2018 I S S U E # 1 1 0 8
46úd×¾ ............................)kp³ÞÿlŸøúPyõðþÚoôBK(ÿoBùG{hGþâlðqJBPÖ@–
48úd×¾.........................................)ûBOõÞóBPuAk (ûBýuôàüoBOÿBøqôo- The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
54úd×¾..............................)îüpìúPyõðþÚoôBK(òìÿApGþPÚô,õOÿApGþPÚô -| published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
56 úd×¾...................................................................ÿrLy@-| covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
60úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK- politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
77-72úd×¾............................................................... ëôlW|- within the Iranian community.
|78 úd×¾ ..........|..................................................úP×ø þDõãzýK-
80 úd×¾.............................................|.................Bø ÿlñìqBýð - (818) 881-1771

TEHRAN MAGAZINE

Mailing Address:

PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]
Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

óApùO þééíèA òýG úéXì
ly úèBu úuô QvýG

qôpìA BOqôpükqA ”óApùO“

þééíèA òýG úéXì< kpãèBu òýìõu ô QvýG ûoBíy òüA #
oBzPðA úG ïAlÚA úÞ þìBãñø {ýK ëBu ôk| ô QvýG .QuA >óApùO
úG îz^ ú^ pâA ,|ïkpÞ óApùO þééíèA òýG úéXì ûoBíy òýPvhð
îýðAõPG úÞïkpÞ|þíð Ao }pßÖrâpø BìA ïkõG úPgôk ûlñü@ÿBø|ÜÖA
þâkBPvüA îükõG ôo úGôo ó@BG qBÒ@óBíø qA úÞþOçßzì pGApG ok
>kõHð óBíâ{üõg þðBW Qhu úG Ao Bì< :ÙôpÏì ëõÚ úG ô îýñÞ
pGApG ok þâkBPvüA úÞîGBü|þì ok ïpãð|þì úPynâúG úÞàñüA BìA
.QuA Rçßzì ó@pG úHéÒ ûAo BùñO Rçßzì
ó@ ê¿cBì úÞ Qüpülì ô úéXì oBzPðA ok òì úèBu | 29 úƒGpƒXO
þðApüAúÏìBWokBøÿlñìqBýðúüpzð >þé¾AoAqBG<úéXìûoBíy|545oBzPðA
>óApùO þééíèA òýG< úéXì ûoBíy | 1108| oBzPðA îø úPynâ ëBu22 ÙpÊô
úG ,RôB×Pì êÓy òüAok þâlðqrýãðA ØÏy wc òüA løk þì óBzð QuA
ÉBHOoA .kkpâ þì qBG ó@ óõâBðõâ ÿBø ïk@ô úÏìBW BG ïôAlì ÉBHOoA òýíø
qA oBypu úÞ þüBø úGpXO .kqBu þì Ao Bø úGpXO òüpPâorG úÞ þíýÛPvì
kpì òì Bùð@ óôlG lüBy úÞ þOApÆBg .QuA ÿoBývG òýãíÒ ô kBy RApÆBg
.ïkpÞ þì ûBãð þâlðq úG ÿpãük oõW ô ïkõG ÿpãük
oõÃcpâA .îüoAk úÂpÎ úÏìBW úGpãülßü ÿoBßíø BG Ao þèõ¿dì îýðAõPGô lðBíG òyôo úðBg òüA
ô îýPyAlðpývì úìAkAô úéXì òüA NB^ ÿApG ÿA úüBìpu|,kõHð Bùð@ þèBì ÿBø QüBícô óArürÎ òüA qA ÿA úËdè BìA îükõG ôo úGôo þðAôApÖ ÿBøkôpÖ ô qApÖ BG úPynâ ëBu úu ô QvýG ëõÆ ok
úéXìòüAQgokÿBøúÖõßyóByrHuoõÃcBGôlðkBùðZoAAooBÞúGBìÜzÎ,qôopøúÞlðkõGBùð@ ô ÿA úÖpc ÿBø óBvðA ÿoBßíø rýg ô QÖA pK ûAo òüA ëõÆ ok pâA lükpO óôlG .îülðBíð {yõÞ
.lñPgBuêülHOòüpýyþüBøûõýìúGAo îPvøþuBñyolÚóBvðAæ« õ¾Aòì.lyBGþupPukêGBÚQvðAõO|þíðÿqôpýK,kõHðoBÞokúPhýøpÖ
,óAoBßíø àO àO óAkolÚ ,îñÞ þì ûBãð pývì òüA úG ëBu úu ô QvýG qA lÏG úÞ qôpìA BGþéßyúGïAlÞpøóApùOþééíèAòýGúéXìoBzPðAÿBøëBuëõÆokúÞAoþðBPuôkïBíORBícqô
òüA qA þPÚô .QuA ûly Bì ókõG UÎBG óBzðkõG úÞ ,îPvø ÿoAkBÖô óBâlñðAõg ô êÒBzì óBHcB¾ úÖpcóBâlñvüõðqAûtüôúG.îýuBñyþìolÚlðAúPyAk{Ûðó@oBzPðAúìAkAokôûkpÞÿoBßíøúéXì
ô óBPuôk òüA ÿoAkBÖôô ÜzÎ úG ,RBìõøõìô Bø xpO ïBíO kõWô BG|,îñÞ þì ûBãð ûlñü@úG ûBãüBW .lðA ûkpÞ ÿoBßíø úéXì oBzPðA ok òì BG Bø ëBu òüA ok úÞ ÿA
p¿Î ok lüBy .lðBì løAõg òyôo rýð Bì úðBg ÕAp^ ,Bùð@ kõWô BG úÞ îðAk þì ô ïoAk lýìA óAoBü òýPvhð,>åorG}oõÞ<lèõOJõgïBüABGkõGÙkB¿ìúÞîükpÞqBÒ@þDBøqôookAoúéXìBì
òPyõðôólðAõgþüBðAõOïlÎþPcôþüBßüpì@äñøpÖúGóBýðApüAólyàükrðBGôqôpìAÿsõèõñßO óBìpÖQdOÿBø|òýìqpuokAoÿoBÞõßýðôQèAlÎúÞÿkpì.þðApüAÿoõÆApLìAoAnâ|óBýñGôoõÆApLìA
þðAlñ^ píÎ ,þuoBÖ óBGq úG þOçXì oBzPðA úìAkA|,þüBßüpì@–þðApüA lülW êvð ok þuoBÖ óBGq ,pHìBýKô ëõuo àü ûqAlðA BO Bø|þéGBG RoBuA qA óBükõùü RBXð BG úÞ þøBykBK .kAk }pPvâ kõg
BGAoþOBÎBuôlññÞþìpuúéXìólðAõgBGAoúP×øúÞþðBâlñðAõgÜzÎúGqõñøBìBìA,lñyBGúPyAlð þãðAkôBW úG ÜýPÎ lùÎ ok óBýdývì ô óBükõùü xlÛì JBPÞ ok {ìBð ô QÖBü ïApPcA ô xlÛO
ÜzÎô eüp×O àü úG úéXì oBzPðA úÞ QuBø ëBu .kAk îýøAõg oBzPðA Ao úéXì|,lðõy þì ûApíø Bì .lýuo
BOô îýñÞþìQÞpc,óBìoBñÞokBíyókõGBGrýðBìô|,QuAûlyZoBglì@okIvÞqAôûlyêülHO ÿoBßíø ô áApPyA|,QuA ûkpÞ àíÞ úéXì ok oAõPuA þüBñG püq òPyAk úƒG qôpƒìA úƒ`ð@
úìAkA ûAo òüA úG îýðAõO þì|,lükõG ûApíø Bì BG Bø ëBu úÞ Bíy óõ^ þðBýìBcô îüoAk óAõO úÞ þðBìq ,ó@okAokõgÜzÎïBíOúÞþüBñGóBâlñøkêßyóAõñÎúGBì.kõGBñGòüAúGókAkêßyokóBâlñðAõg
.îýøk Bì Quôk ô ûApíø úG úÞ þðBâlñðAõg ÿBø RlÎBvì ô Bø þüBíñøAo qA ,îükõG ûkpÞ ÿoAnâ úüBìpu
îø qBG BìA|,lñyBG ÿA úzýéÞ þPc ô álðA|,þðAkolÚ ô þHéÚ pßzO óBýG ÿApG RBíéÞ lüBy úGólýuokl¾oklülWþèõdOkBXüAúGqôopøúéXìóAoBßíøôîükpÞûkB×PuA|,lðkõGûlyêülHO
óBHcB¾ ô óBâlñðAõg úG Ao kõg ïBýK ô îñÞ pßzO kõg IéÚ îýí¾ qA ô ÜzÎ ïBíO BG ïoAk Quôk ô lðly ïlÛíø Bì BG ûAo ÿAlPGA qA|,Bùð@qA þgpG úÞ þðAoBßíø .lðkpÞ QÞoBzì Bì BG|,pPùG ÿA úéXì
ô kõG îýøAõg ûApíø Bíy BGrýð Bì ,lyBG ûApíø Bì BG ûAo òüAok Bíy ÜzÎ þPÚô BO úÞ îðBupG êÒBzì ÿoBßíøôóBìqlðôookrýðÿlñüByõgBðRBýGpXOlñ^pø.lñPuõýKBìúGóBìqþÆokpãükþgpG
.QuApOòyôolñ^pøÿAûlñü@úGBìlýìA þÚpOôlyoô}qõì@UÎBGBìÿApGóArürÎqAÿoBývGoõÃc,êÞok,îýPyAkóAoBßíøBðqAþgpGBG
.lükpâ
IéÚ óBGq BG Ao Bùð@ óAõO þì ô QuA Qüôo êGBÚ úéXì ÉõÇg ÿæ úƒGæ qA|,qôpƒìA úƒ`ð@
ô óBâlñðAõg òüA oBñÞ ok .QuA ûAo óBÛyBÎ|,ÿoBßíø ô ÜzÎ qA þüBK ko ô óArürÎ ó@ qA þOApSA|,lðAõg
ÕAp^ ,lðly UÎBG|,kõg QüBíc BG úÞ lñPyAk oõÃc þðAoAnâ úüBìpu ô êÒBzì óBHcB¾|,óAoBßíø

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

pýSCBO óBìq Rlì ô Rly ,þãðo RBHýÞpO ûApíø þvñW þðæõÆ úGpXO úG Ao kpÖ úÞ QuA ëArðA >þHdì îüpì < pPÞk
ûlññÞ Ùp¿ì ÿApG Ao ó@ pSõö ì ûkBì Ñõð ô ÿBøoBPÖo ïBXðA BPuAo òüA okô kqBu þì êDBð
êGBÚ BølÞ òüA þPuok lñ^pø lñÞ|þì Àhzì .lPÖA ÝB×OA QuA òßíì klÏPì ô opßì þvñW QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
,ápdì óAõñÎ úG , wÞA ÁpÚ .Qvýð óBñýíÆA "wßuóõOAoBì"úG þvñWúÇGAoóBìq{üArÖA
Ao IéÚ óBGpÂô óõgoBzÖ ,ólG RoApc úWok oôBG úG. ) àHüo ,1997 ( QuA ûlükpâ eéÇ¿ì
òüA úÞ BW|ó@qApãük ÙpÆqAô løk|þì {üArÖA þì UÎBG ëBPvüpÞ Bü úzýy Ùp¿ì àHüo
úßéG ûlzð Ùp¿ì þüBùñO úG æõíÏì Bø ÁpÚ qA {ýG " ïpÖ þvñW oBPÖo ok rý^ úíø kkpâ
koõì þéßèA RBGôpzì BG ûApíø Bø þOoBK ok ïB`ðA ok þâqAlðA qA {ýG : kpýãG kõg úG " ûqAlðA
þG@|îÞ UÎBG úèCBvì òüA ,lðpýâ|þìoApÚ ûkB×PuA óôlG wßu ( þvñW þßvüo ÿBø oBPÖo
pSA ok kpÖ kkpâ þì IWõì úPzâ ólG lüly , þøôpâ wßu , ïoBdì BG wßu , ïôlðBÞ
, ÙoBÏPì pýÒ ÿBø òzüqõK , wñXíø BG wßu
.løk ØÞ qA óBW þHéÚ QvüA
úÇuAõG, ólGpG ûkBì òüA RApýSBO æ« õíÏì| | wßuô Bø óAkpãðAôo qA þHýÞpO BðAõW ÿoBì :Bð@õW ÿoBì#
,2000( QuA rÓì ok òýðõOôpu eÇu {üArÖA ûkBì àü óAõñÎ úG úÞ QuA úðAk ûBy ûBýâ
òýðõOôpupýSBO úÞ þüBXðA qA . ) êüôôk àì {ýG -2 )...ô þvñW àíÞ êDBuô qA ûkB×PuA þÚBzñPuA êßy úG æ« õíÏì Ùp¿ì úÛüpÆ | | ô þðBìok Bü þdüp×O Roõ¾ úG óAkpâóAôo
kpÖ ÿkôõì Bü þÛég RæBc ÿôo pG «B¿hzì ûoôk óly pO þðæõÆ ( Rnè ok þâqAlðA qA kôk Bü þÞAoõg Ùp¿ì úÞ ú^ pâ , lyBG þì qA .kkpãýì ÐÚAô ûkB×PuA koõì þHønì ûBâ
, Qýíýí¾ xBvcA Anè QuA pãðBüBíð pPzýG ÿkõñzg úG úÞ lñ^ pø þvñW þãPhýãðApG pýSBO ô QìBÚA óBìq Rlì . koAk rýð þðkpÞ Býðk ÿBøoõzÞ IéÒA ok îPvýG ópÚ êüAôA
þvñW RBzüApâ òýñ`íø ô, þèlíø , þyõg ok þâqAlðA qA {ýG -3 )kkpâ þíð pXñì þvñW 30 BO ûBâ ô kõG QÎBu 8 BO 6 ólG ok úzýy ô }ôpÖ koõì ok þðõðBÚ ÿBø Qükôldì
RolÚ úßñüA úG «BÖBÃì kkpãýì oAlülK kpÖ ok ok þvñW úÇGAo ëõÆ óly þðæõÆ . BølìBýK þzhG pSA , lyBG lðAõPýì oAk úìAkA îø QÎBu ûlükpâÐÂô BðAõW ÿoBì þðBìokpýÒ Ùp¿ì
æBG rýð ôA w×ð úG kBíPÎA òýñ`íø ô kpÖ þðlG IWõì ûBâ lññÞ þì ûkB×PuA ïôlðBÞ úÞ ÿkApÖA rÓì ok òüp×ð þKA oõð ô òýìBKôk ÿôo úzýy ok )2018(ëBvìA pHPÞA ûBì ok òßýè QuA
úG êýì îÒo þéÎ .)rüpÖ ,2000 (kôo þì Bü ô þãéìBc pÇg ûly ó@ þâoBK BG þâlýüBu ólG , Ùp¿ìqA lÏG úÞ þOæBc úéíWqA .QuA ûkBì òüA þdüp×O Ùp¿ì AkBðBÞ oõzÞ
okÍõÏð ólì@lülKûBâ,þvñWúÇGAoÿoApÚpG .lGBü þì þðôrÖ þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG ëBÛPðA , ÿoBýyõø {üArÖA úG óAõPýì kkpâ þì ó@oB^k
úG ólýuo óBßìA ô úPzâ êßzì oB^k óAkpì « æõíÏì ëBPvüpÞ RApýSBO ókpÞ {ÞôpÖBG îÞ , JAõg úG ÿqBýð þG , þðBXýø pK, þèBÏÖ .QuA úPÖpâkõg úG þðõðBÚ Roõ¾
(. lüBGo þì BùðA qA Ao þvñW ÿkõñzg Bü îuBâoA kpÖpýãñìAk þâkpvÖA lüly RæBcô JApÇÂA òPÖo æBG .)rüpÖ ,2002 ( kpÞ ûoByA þüBùPyA þßü ok óAkpãðAôo ÿBøôoAk pTÞA úßýèBc ok
þgpG êËÏì òüA êc oõËñì úG .)léâ , 2001 wc , ÿoôBG kõg , þvñW w×ð úG kBíPÎA oApÚ Aq îøõO Bü ,ûlññÞ lñÞ ,ápdì ÿBø úPukqA
ApâBüAô ô ÁpÚ òüA óBìríø ûkB×PuA úG kApÖA | |)óõPéüô,2003(lðõyþì qA òPyAk þvñW QýèõHÛì wc , ókõG þvßu Bø ÿlñG úÛHÆ òüA òýG ok BðAõW ÿoBì lðpýãýì
,ûkBì òüA úG þãPvGAô þK ok . lðõy þì úPyAkAô :ÿqBPvÞA| | úzýy Ùp¿ì qA ûly }oArâ JoBXO pãük úHñW .QuA ûkpÞ kõg ó@ qA Ao þðBýì RApSA
, kBüq ÝpÏO , JApÇÂA , ÿoApÛýG óõ^ þOæBc ÿoBì þvñW þâlñðArýãðApG Bü áBürükôpÖ@
Rçßzì , Bø ûoAôo@ þãPÖpâ , óBøk þßzg ÿqBPvÞA . ÜzÎ ÁpÚ Bü ) wÞA ÁpÚ (| | ) xBâ ,2000 ( QuA Ùp¿ì qA ÿoBývG úWõO koõì oõdì Bð@õW
lülK QuA òßíì åpì þPc Bü ô úPßu , þÚôpÎ J@|BG ûApíø ÁpÚ Roõ¾ úG ô óBøk ÜüpÆ qA ok úzýy Ùp¿ì þvñW RApýSBO qA þßü| | úÞ ëAõu òüA þéÞoõÇG . QuA ûkõG ó@óBâlññÞ
òüA þWoBg eÇu ok .kõy þì Ùp¿ì êGBÚ þðæõÆ þüõuqAô þvñW êýì òPÖo æBG , kApÖA kApÖA þvñW oBPÖo ok Bð@õW ÿoBì qA ûkB×PuA
.lü@ úG úÞ lðkõWõì þÖpcô ëBßyA IéÒA Bø|ÁpÚ ok pýgBO òýñ`íø ô þãPhýãðApG ûoôk óly þgpG ïBXðA úñýìq lyBHýì þXüBPð ú^ ÿAoAk
êýì úÞ QuA ÿoôp úPßð òüA pÞm BùPðA ok .QuA ûkoô@ îøApÖ Ao þíéÎ ÿBø {øôtK
óBvßüÿkApÖAúíøok AqîøõOkAõìqAûkB×PuAúG lñølýì óBzð þÛýÛdO ÿBøkoô@ Quk þuopG
ÿBø þâtüô þgpG óBuBñyoBÞ oôBG úG ô ûkõHð ok úüõuôk Bü úHðBWôk ÿpýSBO Bð@õW ÿAoBì úÞ
òüpüBu qA Ao òükBPÏì pPÞpÞ , þP¿hy þðAôo þOoBHÎ úG .lüBíð þì ëBíÎA þvñW kpÞoBÞ
, )1994 ( òìpÞAq oôBG úG .lñßýì ÿqBuAlW þâlññÞ àíÞ {Ûð ûkBì òüA òýüBK Ùp¿ì
þð@ ÿBø úGpXO ëBHðk úÞ IéÆ óBXýø kApÖA ÿkõñyõg ,þvñW RçüBíO kBÏGA ok þvñW
þâqBO úèõÛìô lñyBHýì {hG Rnèô ÿBuBvcA úßýèBc ok lyBG úPyAk lðAõO þì... ô þvñW
ok QýíøA ô óqô ÿAoAk ) Àhy Bü êÏÖ qA îÎA ( ô úPyAk wßÎ úXýPð þÖp¿ì qôk òPÖo æBG
oBPÖoþéHÚÜGAõuoBñÞok,lyBGþì BùðAþâlðq Bð@õW ÿoBì qA ÿkBüq oAlÛì úÞ þðBâlññÞ Ùp¿ì
Jôpzì , IéÆ wßu Ao kpÖ , úðõâ kBýPÎA ÿBø îÞ :óõ^ þOçßzì BG lðA ûkpÞ kõg ólG koAô
qA þgpG þüõu qA .kqBu þì kAõì úG kBPÏì ô oõg ólýupð ,þvñW þðAõOBð ,þvñW ÿBùPyA óly
þì AoAk úÞ þGApÇÂA Qý¿hy êýèk úG kApÖA îvÚ òüA qA þéüBvì .. ô þvñW ÿkõñyõg úG
}õKpu ô xpPuA qA þüBøo oõËñì úG lñyBG
þì kAõì qA ûkB×PuA úG ûBñK Rçßzì pG ÿoAnâ .lññÞ þì ïpð úXñK ô Quk
úPuk óBýì òüA ok úÞ lðBíð úP×âBð ô lðoô@ | | :| |úzýy
ÿpýâok kõg þgpG úÇuAõG BùðBvðA qA ÿpãük
ÐðAõìô Bø ÿoAkqBG lñyBG þì óAoB^k úÞ þüBø pãük ÿBùìBð qA ...ô aâ , wü@ , ëBPvüpÞ
þì óA lñG ok ûly pýuA Ao kõg úÞ þÚçgA qA êHÚ úG ó@ Ùp¿ìô lýèõO úÛGBu úÞ ûkõG ó@
ÿoAkqBG ô RBýèõÓzìqA þüBøo ÿApG , lðoBãðA äñW óBìqok òßýè luo|þì ïôk þðBùW äñW
þüBøo ÿApG þWoBg kAõìôêDBuôqAÿpßÖÿBø ÐÖo ok pSõö ì ÿôoAk óAõñÎ úG ïôk þðBùW
úGô lðkõG äñW ëõÓzì úÞ þðAqBGpu þâkpvÖA
| |.lñüBíðþìûkB×PuARAlýÛOòüAqA ÿBøkpHð ok Bùð@ ÿspðA eÇu {üArÖA oõËñì
ok Ao þãzýíø oBÏyô lýyBG qôpýKô kBy| | | ô þãPvg ÐÖo óBßìA úÞ ÿqôo úðBHyô úPuõýK
úPÖpâ þì oApÚ ûkB×PuA koõì ûkõHð QcApPuA
pPùG þâlðq pPùG wßu : úÞ }õâ
|.|.. QuA

10

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

11

óApùO úéXì

ûkpÞ ïçÎA óæõEvì ô QuBKôoA ok óBíévì Õôok úÞ lññÞ þì ûoByA úPßð òüA úG ûBâ
ëBíÎA úG QHvð þzñÞAô òýñ^ úÞ lðA | .QuA rýãðA úñPÖ QuAo qA úG rýì@ Qdé¿ì

|.QuA óBùWok BøoõzÞòüA þPvüoôpO >ú`ýð< qA þüBø úüpËð ô BølÛð úñýìq òüA ok
Õôok ô QÛýÛc ûoBGok >õÞõÖ< ô >puõPè@< ,
òüA .koAk þì Aôpß×O úG Ao óBvðA úÞ koAk kõWô BG úP×ø îg ô aýK ok
QÛýÛc úÞ lðoôBG òüApG ëõÛèA Ü×Pì óBÖõvéýÖ
þì óBíPÞ Bü ó@ ókõG Õôok úÞ QuA þÒôok þzHc lýÏu lídì
.kõy þì ûkpLu þyõìApÖ úG óBìq oôpì úG Bü kõy
ÐÖBñì úG óõ^ lñüõâ þì Õôok Bø óBvðA òüApGBñG |[email protected]|
,lññÞ þìpßÖ kõg àüsõèõDlüA }pãð úüôAqô
óôlG Bü pãülßü IüpÖ BG lñøAõg þì þÖpÆ qA ô
pãülßü kõWô qA ûkB×PuA BG Bü îø ÿApG QícArì

{üBíð þüBø {ñÞAô òýñ^ RAqAõì úG |.lñGBü Quk kõg ÙAløA úG ú`G BG }pãük ÿBørý^ô {uBHè úÞ lðkpÞ þì ëôA qôo
úÞ ÿA ûlñølðBßO ô lñPvì ÿBø îéýÖ ûoBGôk à^õÞ óBâlñvüõð ØýéßO óBýì òüAok BìA óBykoõgpG ô QyAk ÝpÖ þðBWqApG ÿBø | |!oõHðq úðæ
úýùO þHønì þÆApÖA ÿBø QÞpc óB×èBhì ÈuõO Q×ãy oBS@ úÞ kõG løAõg ú^ óBùW åorG ô òì qA qôo àü .lýuo þíð pËð úG úðBPuôk
ó@ qA þßü úÞ ûly qBÒ@ þGpÒ ÿBøoõzÞ ok ûly ô ÁBg ëBHÛPuA koõì Bø ó@ þðlðAõg ô rýãðA ô îñÞ ÿqBG àzXñâ BG ïoAk Quôk lðlýupK ú^ úd×¾ òüA óAoAlPuôk qA òO lñ^ #
| .QuA óBíévì óBðq ô óApPgk úñPg úG ÉõGpì Bø úG êGõð lñðBì rýð þâorG rüAõWô úPÖpâoApÚ ïBÎ ûkpÞ ëAõEu êýíüA ÜüpÆ qA ú^ ô ÿoõÃc
úGóBíévìÑBXyóqàüÈuõOúÞîéýÖòüA | rý^ ÕôokrW Bø ó@pãì ?QuA ûly AløA Bø ó@ :lñP×â úíø .ïkAk QHTì iuBK îø òì ûoBGok oBãð úìBðqôo àü óAõñÎ úG Ap^ lðA
RApÆBg pPÖk ÿôo qA >àükõÞ ôk BøBW< ïBð ûlñvüõð àü !?lðA ûkoô@nÒBÞ ÿôo úG ÿpãük úßzXñâ jAoõu BXðôA þupO þíð úâA wK|- | oApÚoBHgAol¾okqõñø úÞ>þ`ÛyBg < êPÚ
RApÆBgpPÖk< ûly úPgBu JpÎ pPgk àü Ao à^õÞ ô åorG ÿBø Õôok ,lñÞ þì þÖBG ëBýg |.îýñÞ ÿqBG óõííø BO oBýG àzXñâ ú`G àü ôpG
ÿpüôB¿O ólük BG Ao ûlññýG ô koAk ïBð >þuõìBð òýÒôok ÿBÃÖ àü ok ô løk þì ÈGo îø úG ïqAlñýð BO ô àO qA Ao ïkõg úßð@ ÿApG îø òì |!?ÿA úPyõñð ÿrý^ koAk
lðA ûkAk }oArâ óAoBãðpýg .lðBzÞ þì óõñW úG ô Õôok ¶ÙB¿ì óAlýì ok Ao {ðBPuAk óBðBìpùÚ ô îPgAlðA kõGoAõük ÿæBG úÞ jAoõu úG þøBãð þvÞ îP×â Bø ó@ úíø úG lýøAõhG Ao QÛýÛc
qA óBðq ô óApPgk îéýÖ {üBíð ïBãñø úG úÞ ûlñðAõg BO kqAlðA þì pãülßü óBW úG QÛýÛc
lðly þH¿Î áõy oB^k ó@ ÿBø úñd¾ ûløBzì õâ Õôok< oBÏy úÞ þèBc ok .kpG Rnè }A | |:îP×â îø Ao ókq {ýð oBËPðA lñÞ oõHðq úðæ ok Quk úÞ
ZAôo ïkpì óBýì ok óBñ`íø >QuAlg òíyk |.úuoþíðîPukÈÛÖîupOþíðúÞúìõéÏì|- | êGBÚ BøoõHðq úßð@ ûtüô úG lyBG úPyAk lüBG
.lðkBPÖA úüpâ úG þPW ô ó@ QzK qA îø òìô lñøk þì þèõÞ lñP×â Bø ú`G
þðBðq ô óApPgk Yðo pK þâlðq úG îéýÖ òüA | |!koAk úG BìA .lýuo jAoõu ó@úG îPuk BO îPÖo æBG Bø |.lñPvýð ëpPñÞ
úñPg oBG Qðõzg Qñu þðBGpÚ úÞ kqAkpK þì ú`G qA þßü QÖo jAoõu êgAk îPuk úßð@ kpXì ïkõg ókoõg {ýð òýèôA qA þðBPuAk lÏG
þÞkõÞ qA úñPg qA lÏG Ao Bø ó@ RæBc ô lðA ûly ïõuqôo| | ô kq Rõu {ðBøk BG kõG ûkBPvüA pOoôk úÞ Bø þãèBu Qzø Q×ø ok úÞ ïkpÞ ØüpÏO óBzüApG
ûlñøk óBßOô lñPvì oApÚ pG Ao oApÖ ô lðkpÞ þèBg Apì ÿBK püq «AoõÖ úýÛG kõG ûkpG >óBWqApG< úG Apì ïokBì .kAk ÿôo îüApG
.løk þì óBzð ZAôkqA óBìq BO òýìq úG óAoõg {ýð BùñO úð òì .lðkAk eýWpO Quôk kõg pøAõg lñðBì úG Ao ôA úÞ {Puôk qA BO
óBíévì óAõW óq àü úÞ îéýÖ ûlðqBu þééíèA òýG ÿBø úðBuo pPýO Bøqôo òüA|# | óBñÞ qô qô îÖApÆA ok oõHðq Bøl¾ úßéG ïkBPÖA ólýñy úé¾õc óõ^ òì .lñÞ ólük QyAk
óBìqBu ok {ðAoBßíø àíÞ BG QuA þüBýHìBâ ÿBøoõzÞ þHønì rÞApì òPvG ûoBGok pPzýG {ýð óBñ^ Ao îðlGô Roõ¾ôpuô lýgp^ þì ÙApÆA ÿBø ú^õÞ úG îPyAlð Ao Bø ó@ ÿBø Ùpc
äñøpÖ þñyôo úG ô úPgBu Ao îéýÖ óBðq ÝõÛc ûBãðBìok úG Apì óAonãøo pâA úÞ lðkpÞ óAoBG .îñÞ ÿqBG Bø ú`G BG Bü ô ïõy ïpâpu BO îPÖo þì
þgpG ÿApG úÞ þñüpÖ@ Qzcô ô ûlýuõK ô pu BG þOlì BO .ïly þì ØéO lðkõG ûlðBupð ûBãð ûlì@ qApýy qA ÿA ú`G óAõñÎ úG Apì Bø ú`G BìA
Ao þðBðq ô óApPgk îø qõñøô ûly õGBO BøoõzÞ ïkõG AôAlì QdO lüly kokô ûkpÞ kBG Roõ¾
pâA lñP×â BøpPÞk .îPÖBü kõHùG ûBì lñ^ qA lÏG BO 12
|.QuA ûlýzÞ püõ¿O úG lññÞ þì úñPg pãük ô kõG ïBíO oBÞ lðkõG ûlýupð ïkAk úG kôq
úÞ lýñßð oõ¿O lüõâ þì îéýÖ ÿAlPGA ok ôA ó@ qA úÞ kõG ôo òüA qA .îñÞ þÆBýPcA þG ÿBHð
ûlðBì IÛÎ ÿBøoõzÞ ok ÈÛÖ oAõâBð kAlüôo òüA ókpÞ oõHðq úðæ ok Quk îPÖpâ kBü qôo
,kõy þì ïBXðA BÛüpÖA ô úðBýìoôBg ûkBPÖA RpK ô ûpÒ óApãük Ùpc BG lüBHð râpø ô QuA áBðpÇg
óBðq úñPg îø BKôoA ô Býu@ ,BßüpìA ok þPc
óBzð îéýÖ òüAok Ao Bùð@òìô kpýâ þì Roõ¾ .ly
ÿBø ûkAõðBg úðB×uBC Pì úÞ lük lýøAõgô ïA ûkAk
ô þGpÒ ÿBøoõzÞ ok úÞ óBíévì ô I¿ÏPì | | ïôkqôo
òýñ^ úG îø qõñø ,lññÞ þì þâlðq úPÖpzýK Õôok JBGok

||
îø òP×ãð Õôokô òP×âÕôok QüBßc #
óAõPG lüBy úÞ ûly þâorG úéEvì úG êülHO
ûlðBì ó@êc ok þéßy úG úíø BùñO úð Q×â
àüpu pG Ao kõg ó@ pÆBg úG úßéG lðA
Õôok úÞ lññýG þì rýãðA úuõuô þøAoôk

| | !?úð Bü lñüõãG
òíyk õâ Õôok lñüõâ þì úßð@ BG îýðAk þì úíø
þÖpÆ qAô koAk ZAôo òP×â Õôok þèô QuAlg

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

.kõG úPÖpâ oApÚ ÉõÛu qpì ok | |.lñðqþìQukþéíÎ
ûkpK ok úzýíø rðpG Bð@ þâlðq þéÞ oõÆ úG þðBGpÚ Ao kõg îéýÖ ûlðqBu BøBW îðBg
}A ûkAõðBg qA úð Apüq úPyAk oApÚ ïBùGA qA ÿA òì :lüõâ þì ô ûkpÞ þÖpÏì þPñu òýñ^
ok ÿlðqpÖ ô pøõy qA úð ûlypzPñì ÿpHg BO ïA ûkpÞ óBüpÎ Ao ïoô@kok ô iéO RBýGpXO
BùñO úzýíø Büõâ !QuA ûly ûkpG ïBðôA þâlðq lðoAkþPñuòýñ^úGkBÛPÎAúÞþüBøoõzÞóBðq
úÞ ûkõG òüAok îø {ðBìo úurüAõWrìoô ûkõG }õìApÖúzýíøÿApGAoóBðqókpÞúñPgôlññýHG
ú¾çg qA .QuA úPyõð þüBùñO ok Ao Bø ó@ |.|.lññÞ
Iý¿ð Ao ûrüBW ÐÚõì úG úÞ rðpG Bð@ óBìo òüpg@
ok BK ú¿Ú óAõW óq úÞ lü@þìpG òýñ^ kpÞôA ïoBù^ qôo
ôA þâlðq puApu úÞ úPyAnâ þéøCBPì kpì þâlðq ûBãðrGpu
|.QuA ûApíø ÿA ûlñøk oAq@ô òzg ÿBø {ñO BG

QÏpýgHÆ@úqôG ûoBñK QuA ÿlñèpüA ûlñvüõð àü >rðpG Bð@|« # |
{GBPÞúu pø úG ô úPyõð óBìo úu óõñÞBO úÞ
ÕApu úG ô îýðAõhG îýPvðAõO þPÚô| |# ؾô BG BìA .QuA úPÖpâ ÜéÏO ÿrüAõW rýð
ÿBø JBPÞ ô îýPÖo þì úédì þyôp×GBPÞ ÿBKpâAô Qvýð þÂAo kõg þâlðqqAôA òüA
îükpÞþì úüApÞëBüo àü þHy Ao þðlðAõg óBýì úG ûly {Hý¿ð A« pýgA úÞþìõu ûrüBW

|.îýPyAkpuok óBXýøôoõy þéÞ
ÿBø JBPÞ ólðAõg BG úÞ kõG }õg óBíèk
îüoAnâ þì úPgBñyBð ÿBøBýðk úG BK ûly úíWpO
pÆBg úG îüoAnâ þì òýèBG úGpu úÞ rýð Iyô
þüçÆ ÿBø JAõg }õg ÿBø ú¿Ú ó@ ólðAõg
óõvñýGAo < Bø JBPÞ òüA qA þßü .îýñýG þì
þüBø JAõg ú^ }pÆBg úG úÞ kõG >úDôqôpÞ
óBíüApG úÞ þPÏýHÆ óBìAk ok Ao kõg ûBâ .îülük
Iy qA ûBâ ô îüly þì Rnè ok ÝpÒ kõG úðBãýG

úG QvðAõO þì úðõã^ kõHð ïõéÏì lì@þíð
.løk úìAkA þâlðq

òüpg@ úÞ {ýK ëBu Q×ø qA : úP×â }kõg
þèBì Rçßzì BG qôpìA BO ly pzPñì îGBPÞ
úG óõñÞA BìA .ïkpÞ þì ïpð úXñKô Quk ÿkBüq
àü BG ïoAk lðõK oArø 50 >pÞõG òì< ûrüBW pÆBg

.ÿoBßølG úíèBÎ
pýy< JBPÞ pÆBg úG ëBvìA Ao ûrüBW òüA ôA
úG ÿlñèpüA ûlñvüõð òýPvhð ô kpG >}ôpÖ
.QuA ûly pÞõG òì ûlðpG úÞ kôo þì oBíy
Ao Bø ó@ þüBùñO úG óõvñýGAo úÞ þßüoBO ÿBø BG óAõW ÿpPgk »úÇGAo úÞ Ao óBìo òüA óAoôAk
îüly þì QzcôoB^k QyAnâ þìpu QzK þìfpyóBzðôïBð|þGÿpùyokAoêøBPìÿkpì
úÞ qôpìA BìA .îülüpK þì JAõg qA áBñuApøô >rýãðA|Rpýc< ô >úPvWpG BÛéÇì< ÿpSA løk
úGpXO {ýG ô îÞ ô îüA ûly pO åorG ô åorG qA pPzýG ûlñvüõð kõy þì úP×â ô lðA ûlðAõg
úG ûBñK «BÏÇÚ îüA úPyAnâ pu QzK Ao þüBø òüA òPyõð ÿApG }kõg þ¿hy RBýGpXO
úG Ao úðBHy ÿBø Qzcô BG Quk oôk QÏýHÆ ëBuqAúÞpÞõGòìûrüBW .QuAûkpGûpùGJBPÞ
ôîýPvø}løByoBñÞúyõâokqôpìAúÞú`ð@ ok ûly|pzñì óBìo òüpPùG úG ëBu pø 1969
.îýøkþìeýWpOløkþìóBìoAq@ òèBu ok þíuApì þÆ kõy þì ûkAk wýéãðA
| | !úðîølüBy úÞ ly ûkAk ÿA ûlñvüõð óq úG ólñè ëBø léýâ

13

óApùO úéXì

14

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

ûoBGok Ao þOBßð ú^ Bì òPvzð êßy
?lñÞþìoBßy@Bì Qý¿hy

òüA úÞ þðBìq ûtüô úG ,løk þì ÿspðA îø óApãük |.lñðBì þì ïAo@ úÞ lýøk þì óBƒzð óApƒãük úƒG òƒPvzð Ñõƒð pSBC Pìô úPyAk þ×éPhì kBÏGA Bì Qý¿hy#
Bíy ÿ úðBíýí¾ ô ïpâ koõgpG BG Ýõy ô oõy ÿôo Ao kõg Quk àü úßñüA òýG úƒPƒHƒèA .|.lüoAk Ao þzèB^ pø BG þüôoBüôo þâkBì@ Bì QýGpO ÿ ûõdðô þâlðqok Bì RBýGpXOqA
koAk kõWô úÞ ÿA úèCBvì BùñO|.lyBG ûApíø îø Ao óBPüBø Quk úßñüA ô lüoAnãG óBOpãük Quk lýñÞþì RBÚçì þvÞBG þPÚô BìA .koAk oApÚ
ô xBvcA BG Àhy úÞ þüBXð@ qA úÞ QuA òüA þDrW RôB×O lüoAnãG óBPüBøBK ÿôo úðBâAlW êvÞ ÿBñÏì úG Bíy ókõG kBíPÎA koõì BìA ûkBu ûAo ,lýuBñzG pPùG Ao ôA lüoAk þÏu Bü
þì þOBuBvcA kBüq þøBâ ,lýPvø ÿoõypƒK Quk úƒÞ þƒðBƒvƒÞ ЃÚAô ok .koAk kõƒWô ÿA þì ÙB¾ úÞ þðBvÞ .Qvýð óBO ókõG ûlññÞ úG lýðAõO þì ó@àíÞBG úÞkoAk kõWô ÿA
pOApãðôok þíÞ lðoAnâ þì îø ÿôo Ao óBzüBø þÏHÆ jõy ÿBø ïk@ óApãük pËð qA lññƒýƒzƒð þK Àhy ó@ ÿ ûoBGok ÿpPzýG ÿBørý^
|.lüõy
òPgAlðA BK ÿôo BK -5 |.lññÞ þì QHd¾ úPvø@ô lñPvø |.lðpG þì Rnè þâlðq qA ô lñPvø .lüpHG
þì ÿpãük ÿôo Ao óBPüBK àü úzýíø pâA pãülßü ok Bø Quk ókpÞ JçÚ -4 BøBK aì ókpÞ ÿolGp -2 ûoBGok Ao ÿkBüq RBßð Bíy òPvzð ÿ ûõdð
Àhy Bíy løk þì óBzð QèBc òüA ,lüqAlðA BG lýñÞ JçÚ îø ok Ao óBPüBø Quk úßñüA úÞ þPèBc .lñÞ þì oBßy@ Bíy Qý¿hy ÿ
ok ÿkBüq RoBùì Bíy .lýPvø þÚçg oBývG lüoAnãG óBPüBøBK ÿôo QèBc þG Ao Bø ó@ úßñüA óBPüBøBK QèBc úG lüBG lýñýzð þì þPÚô ,lýPvø QcAo ó@ BG ô lüoAk òPvzð ïBƒãñø
kBíPÎA Qhu óApãük úG BìA lüoAk pýýÓO kBXüA ÿ ûlñøk óBzð QèBc òüA .koAk ÿkBüq RôB×O ô ûBâ@kõgBð Bì IéÒA úPHèA .lýyBG úPyAk QÚk ÿ ûpXñK lýyBG úWõPì óBOkõg úßð@ óôlG þPc
Bíy ïkpì qA ÿoBývG ÙçgpG úÞ QuA þÚBýPyA ok .lñÞ þì qBG Bíy Qý¿hy úG ôo þß^õÞ
,lýñÞ kBíPÎA þvÞ úG pâA ,ëBc òüA BG.lýñÞ þì þ¾Bg êßy úG îýyBG úWõPì þPc úßð@ óôlG ú^ Bì òPvzð êßy îýñýHG îýøAõg þì úìAkA
þÛýíÎ ÿõãP×â koAô Àhy ó@ BG lýðAõO þì QuA êýèk òýíø úG æBíPcA ô lüoAkoõgpG ó@qA óBPüBøBK qA þßü aì úzýíø pâA BìA .îýñýzð þì þì óBzð Bì Qý¿hy ÿ ûoBGok Ao þüBørƒý^
úG Ao óApãük lüokBÚô lüpHG Rnè ó@qAô lüõy |.|.lðõy þì Bíy JnW óApãük úÞ Ñõð òüA ,lýøk þì oApÚ óBOpãük ÿBK aì QzK Ao
ÿpãük ÿôo Ao óBPüBK àü pâA.lýñÞ áok þGõg ÿApG Bíy ÿ ûoBGok ÿkBüq ÿBø Ùpc òPvzð .løk
òýüBK ô æBG Ao þüæBG ÿBK lÏG ô lüqAlðA þì úG óBO óõìApýK ÿBýðk úG QHvð Bíy ÝBýPyA løk þì óBzð òPvzð qA êßy òüA|.koAk òP×â òPvzð ÙB¾ -1
Bíy úÞ løk þì óBzð úèCBvì òüA ,lýøk þì óBßO lüoAk þÏu ô lýPvø þ¿hƒzƒPƒì kpƒÖ Bƒíƒy pâA ô koAk ÿkBüq ÿBüArì òPvzƒð ÙBƒ¾
rý^ úíø lüoAk Quôkô lýPvø þíËñì óBvðA úðBñOôpÖ ëBc òýÎ ok BìA JAk@ ÿkBHì ÿoBPÖo Ao ÿrý^ ú^ òPvzð qA êßy òüA úÞ lýðAlG
B® PHvð êßy òPvzð Ñõð òüA.lƒýƒyBƒG úƒPƒyAk ly lýøAõg úWõPì ,løk þì óBzð Bíy ÿ ûoBGok
|.kõy ïBXðA QÚô pu óBÞBíÞ BìA QuA òPvzð ÙB¾ qA ÿpO QcAo lýøAõg þì pâA kõy þì lýÞBC O úzýíø Ap^ úÞ
úKBðBÞ Èuô ok òPvzð -6 ,lñyBG úPyAk Bíy úG QHvð þGõg lük óApãük
lýñýzñG úKBðBÞ ÿôo lýøAõg þì þPÚô pâA |.|.lñÞ þì kBXüA Bíy qA ÿA úðBìpPdì püõ¿O |.lýñýzñG ÙB¾
óBzð úèCBvì òüA ,lýñÞ þì JBhPðA Ao ó@ Èuô BøBK ÿôo Bø Quk òPyAnâ -3
lüoAk ÿkBüq þéýg w×ð úG kBíPÎA Bíy løk þì w×ð úG kBíPÎA løk þì óBzð òPvzð ÙB¾
|.lýñÞ þíð lükpO óBPüBø JBhPðA koõì ok ô Bø ó@ QèBc úG lüBG úÞ lñPvýð óBPüBøBK BùñO òüA BG Bíy .lýPvø ÿõÚô kBíPÎA êGBÚô lüoAk
úÞoõÇðBíøô lýPvø ApãðôpGôoõvW Bíy þüBø iðpu îø óBPüBø Quk QèBc ô lýñÞ QÚk
úWõO rÞpì ok lüoAk Quôk kôo þì oB˃PƒðA Quk þPÚô|.løk þì Quk úG Bíy Qý¿hy qA 16
QèBc òüA ,lüoAnâ þì óBPüBøBK ÿôo Ao óBPüBø
|.lýyBG ëõÓzì óBOpßÖ úÞ løk þì óBzð óApãük úƒG
þì QèBXg xBvcA îø þíÞ æBíPcA BìA QuA
ÿBø ïk@ püõ¿O æõíÏì òPvzð Ñõð òüA|.lýñÞ
QýÏÚõì úG QHvð úÞ lñÞ þì þÎAlO Ao ÿqõvèk
ô ÐÂAõPì IéÒA ô lñPvø xBvc þ×ÆBÎ ÿBø

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

òüA ,lüpýâ þì Ao Bø ó@ ÿBø úPuk ,lýñýzð
ô ÜýÚk oBývG ïk@ úÞ løk þì óBzð QƒèBƒc

|.lýPvø ÿlùÏPì
úG QHvð Bíy úÞ løk þì óBzð úèCBvì òüA
ÐÚAô óBvðA ô ûkõG xBvc óBO óõìApýK êDBvì
úýßO úG Ao Bíy Bø þâtüô òýíø ô lýPvø þüApâ
ûkpÞ êülHO óBO óBPuôk ô ûkAõðBg þ×ÆBÎ ûBâ

|.QuA
Bø Quk ØÞ úG ókAk úýßO -9
óBzð QèBc òüA úÞ lýñÞ oõƒ¿ƒO lƒüBƒy
óBzð ÐÚAô ok BìA QuA {ìAo@ô þPcAo ÿ ûlñøk

óly úñýu úG Quk -7
Bíy úÞ løk þì óBzð óly úñýu úG Quk
ØÏÂ ÐÂõì úð qA BìA lýPvø þÏÖAlO QèBc ok

þéýédO þøBãð óBO þâlðqok Bíy úÞ løk þì
Quôk Bíy òýñ`íø.|.lüoAk kõg êDBvì úƒG
QcBñy ,lüpýãG þíýí¿O úßð@qA êHÚ lüoAk
,lýñÞ AlýK óBOpËð koõì QýÏÚõìqA ÿpO ÜýÚk
pøqA êHÚô lýPvø þÆBPdì Àhy Bíy óõ^
ô ApWBì kBÏGA ÿ úíø lüoAk Quôk þíýí¿O

|.lýñÞ þuopG Ao pãük ÿBø JBhPðA
ÿApƒG þƒyôo òƒüA|.RolƒÚ ЃÂõƒƒì qA úƒƒßƒéG
IéÒA úÞ þðBvÞ ô QuA óBO ólG qA QËÖBdì
ÿlW ÿBø ïk@ lññýzð þì êßy òüA úG RBÚôA
êDBvì úG ÿpO þéýédO ûBƒãð ô lƒñPvø ÿpƒO
|.lðoAk
þèlñ¾ ÿBø úPuk òPÖpâ -8
þì oAk úPuk ÿBø þèlñ¾ ÿôo þPÚô pâA

òPvzð õðAq oBù^ -10
Qý¿hy ÿ ûlñøk óBzð òPvzð õðAq oBù^
Bíy .QuA Bíy ÿ úÒlÒk þG ô pÆBg ûkõu@
úG Ao óBOkõg lýðAõO þì ô lýPvø Ýçg ô áo
úGpXO qA Bíy|.lýøk QÛGBÇì ÈüApy BG þPcAo
úìBðpGpýýÓOô lüpG þì Rnè lülW ÿBørý^ ÿ
JpÇÃì þéýg Ao Bíy þâlðq ÿ ûpìqôo ëAôo Bü

|.|.lýPvø oBâqBu Rly úG óõ^ lñÞ þíð

17

óApùO úéXì

óAõñÎ úG ,lñupG lñøAõg|þì úÞú^pø úG lñðAõO|þì QcAo þéýg ,lðoAk úÞþOôpSô RolÚ BG ,Bø ûoBPu#
.QuA óBypøBÊpýýÓO ,lñðq|þì Quk ó@úGpPzýG QýGõHdìô Rpùy ÿApG Bø|ó@úÞþüBø|oBÞqA þßü ëBTì

lðA ûly oBÞ òüA ok ÝpÒ ÿolÚ úG Bø|ûoBPu qA þgpG ,pýãíz^ ÿBø|óqô {øBÞ BO úPÖpâ Roõ¾ þüBHüq ÿBø|êíÎ qA
úèBu 5 ÿBø wßÎ úýHy Bø ûoBPu ïAlÞ úÞ lýðAlG lüoAk Quôk pâA .Qvýð ÀýhzO êGBÚ {ýK ëBu 5 BG óByBø ûpù^ úÞ

.lýyBG óBì ûApíø óApùO úéXì úP×ø òüA }oArâ úìAkA ok ,lñPvýð óBO {ýK

!lðA úPgBuõðqAô ûlýGõÞAo kõg úÞþüBø|ûoBPu

ïk@Bì QývñWpýýÓO BG úÞ lññÞ þìpßÖ ïkpì< :lüõâ þì òýéPýÞ .QuA kõñzgô þÂAo QýÏÂô
ûkpßð ÿpýýÓO ôA Qý¿hy úÞ QuA Quok >.îìk@ óBíø óôok qA òì úÞ þèBc ok ,îüõy þì ÿpãük

.QuA ûly ÿpãük ïk@ôA ÿpøBÊ ÍBdè qA BìA
pñW þéüBÞ

pHýG òýPuBW
oõÆ úGôA ûpù^ úÞ lük lýøAõg ,lüqAlñðBýG þøBãðpHýG òýPuBW êHÚ ëBu 5 ÿBø wßÎ úGpâA
ûkpÞ ûBOõÞ Ao {üBøõì ,úPÖpâ úé¾BÖ kõg wýÖ þHýG ûpù^ ó@ qA ôA .QuA ûly ó@ úG ôo òüA qA êìBÞ
ápOrýð Ao kõg úðBâ ú`G ÿBøoBPÖoqA ÿoBývG þPcôA .lðq þì êHÚ úG QHvð ÿpO úðAkpì ÿBø MýOô
þPc Bü óApãük pËð ôA ÿApG úPHèA .QuA úPyAk þíùì {Ûð }A QýGõHdì ok kõg úÞ QuA ûkpÞ
.lðrýãðApG UdG òzÖ ô lì QÏñ¾ ok úzýíø úÞ lñPvø þüBø ûoBPu ôrW Bø óBýyAkoBÞ ûkAõðBg òüAokôA úÞ îüoAôlýìA BìA lðq þì MýO lyBG úPyAk Quôk úÞoõWpøô koAlð þyqoA {ðAoAkAõø
pPýO ,ûkAk kõg pøBÊ úG úÞ þOApýýÓO BG ,ûkAõðBg òüAõÃÎ òüpO óAõW ,pñW þéüBÞ ëBTì óAõñÎ úG
.lñÞ þÆ Ao ÿkõϾ pýu úñýìq
.QuA ûly RçXì ô úìBðqôo qA ÿoBývG
}A Roõ¾ ÿôo úÞ þüBHüq ÿBø êíÎ úG kõgôA úÞ QuA xõvdìolÛð@ôA ÿpøBÊ RApýýÓO
ëlì qA óõ^ ïA ûkpÞ ÜüorO Iè ës òì< :lüõâ þì ûoBG òüA ok þéüBÞ .QuA ûkpÞ ÙApPÎA ,ûkAk ïBXðA
úG QHvð ÿpPùG xBvcA ëBc BìA kõG úPÖpâ Ao òì w×ð úG kBíPÎA ÑõÂõì òüAô kõHð þÂAo îüBø Iè
ûkAk }A ûpù^ úG rýð Ao ÿpãük RApýýÓO óAõW ûoBPu òüA úÞ luo þì pËð úG oõÇñüA úPHèA .ïoAk ïkõg
.Qvýð {éHÚ ëBu 5 BG úvüBÛì êGBÚ úÞ
QýíuA òüõÞ
:lñÞ þì ÙApPÎA }kõgôA .koõg þì ,lì@ þì {Puk ú^pø þðAõW óAoôkok QýíuA òüõÞ
pO ÝB^ô ÝB^ þø ïkõg RBøBHPyA BG lÏG úG qôo ó@qA BìA ïlì@ Býðk úG ÝB^ òì úÞ QuA Quok<
ïAôk pPzýG 2014 ëBu BO ôA þâlðq àHu òüA úðBPhHyõg BìA ,QuA ûkõG ïoBÞ {éýèk lüBy ,ïly

pñW òýéPýÞ
ûkõG pñW òýéPýÞ úG ÉõGpì pýgA ëBu lñ^ ok Bø ûpù^ óBýì ÿpøBÊ RApýýÓO òüpOoõùzì qA þßü
îýí¿O 2015 ëBuok QüBùðok BìA ûkõG ûBâ@ kõg úðBðq RçüBíO úG êHÚ BùèBu qAôA ú^pâA .QuA
þPhHyõg ÿApG ÿkBüq ÿBørý^ òì< :lüõâ þì ûoBG òüAokôA .lñÞ þñéÎ Ao ÑõÂõì òüA úÞ QÖpâ

>.îøk óBzð Ao ïA þÏÚAô kõg ûpgæBG îðAõO þì úÞ îèBdyõg BÏÚAô ô ïoAk
ÿBø óBßì ok úPuAo@ þüBøõì ô {üAo@ BG úÞ ûly þðq úG êülHO ô ûkAk QývñW pýýÓO òýéPýÞ ëBc
òüA qA ôA ,ûkpÞ QÖBüok óBùW puApu qA ôA úÞ þ×ñì ÿBølÛð ïBíO îÒoçÎ .kõy þì pøBÊ þìõíÎ

18

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
19
ïBíO úÞ lük ólGokpßy RApýSBOô RApÃì koõìok lñPvì ÿA úìBðpG òüõÞ óBìq ó@ok .QyAlð
qA ,lølG }A þâlðq úG þuBuA ÿpýýÓO QÖpâ îýí¿O ôA úÞ kõG BXðBíø .kpÞ óõâpâk Ao }A þâlðq
þì ÿôo ûkBýK îËñìoõÆ úG ó@ÿBW úGô lýzÞ Èg Ao ÿlñÚ Bø þðlýyõðôpßy ú^pøoôkôo òüA

.kpÞ
ôA ÿôo ÿlGpýSBO BùñO úð ÝB×OA òüA BìA kpGok úG îèBu óBW þéHÚ úéíc àüqA 2018 ëBuokôA
ÿoAõhøBýâ úÞ QÖpâ îýí¿O ôA .ly rýð }A þâlðq ok ÿpãük åorG pýýÓO àü IHvì úÞ QyAnãð
{zýK ëBu 5 ÿBø wßÎ BGôA óõñÞA ÿBø wßÎ úGpâA .ly îø ÜÖõì lðôo òüAok úÞ lñÞqBÒ@Ao

.QuA úPyAk óqô {øBÞ ÿpýãíz^ oõÆ úG ôA úÞ lük lýøAõg lüqAlðBýG þøBãð
pâõèq þðo

|úýùOô Jõéâ óléâô þW ÿA xA ûrüBW ,BPÖBG ,oBßuA ûrüBW ûlðpG þüBßüpì@pãüqBGpâõèq þðo
þßü pýgA ÿBø| ëBu ok ôA .QuA ûlññÞ
ûoAõíø kôõýèBø ok úÞ |ûkõG þðBvÞ qA
qA .QuA| ûkpÞ QÖBüok þüæBG kríPuk
ÿqBG ÿkBüq ÿBø îéýÖ ok ôA úÞ BXð@
îüoAk þüBñy@ }A ûpù^ BG rýð Bì ,ûkpÞ
ok }oõÃcqA wK ,2014 ëBuok BìA
Bñy@ôA qA þOôB×Pì ûpù^ BG Bì >|Elle|<
úÞ kõG ÿolÚ úGôA ûpù^pýýÓO .îüly
Ao ó@ îø ríüBO áoõüõýð úéXì þPc
luo þì pËð úG oõÇñüA .kpÞ oBHgA pPýO
Roõ¾ ÿôo àýPuçK þcApW ôA úÞ

Ao QÛýÛc òüA óBñ`íø }kõg qõñø ôA BìA luo þì pËð úG pO óAõW BùèBu úÞ ÿoõÆ úG ûkAk ïBXðA }A
.lñÞ þì oBßðA

wýÞBðBý×ýèBâáq
wýÞBðBý×ýèBâ áq êHÚ ëBu 5
ok îùì îýí¿O àü úÞ kpÞ ÙApPÎA
ólýyõð úÞ Q×â ôA ,úPÖpâ }A þâlðq
òýíø ô QuA ûkpÞ ØÚõPì Ao êßèA
ÿkBüq óqô {øBÞ ôA úÞ ly UÎBG
,êßèA ápOpG ûôçÎ úPHèA .lyBG úPyAk
ûkAk pýýÓO rýð Ao }A þüAnÒ îüso ôA
òì< :lüõâ þì ûoBG òüAok áq .QuA
ÔýéHO óõürüõéO úÞ Ao þüBøAnÒ pãük
úG Iè þPc òì .ïoõg þíð ,lñÞ þì

>.îðq þíð îø kõÖ QvÖ
qA ëBcôA .kpÞôo ó@úGôo òüAqA Ao }A ûpù^ úÞ kõGoAnâpýSBOôA ÿôoolÛð@ôA þüAnÒ îüso
úG .QuA ûkpÞ Ùnc }A îüsoqA êÞoõÆ úG Ao òÒôoôpßy ,àíðô úPÖpâ úé¾BÖ ÿoAõg Qyõâ

>.ïoAk rýð ÿpPùG ÿõì ô QuõK úßéG ,pPùG ïAlðA BùñO úð òì îüso òüA ØÇè úG< :}kõg úP×â
òìkõâóBW

úÖpc 1975 ëBu qA úÞ QuA þüBßüpì@ úzýKAl¾ ô pOBEO ô óõürüõéO ,Bíñýu pãüqBG òìkõâ óBW
þGõg wc {ìAlðA úG QHvð êHÚ ëBu lñ^ BO ôA .koAk ÿoBGpK ÿoBÞ úÛGBu ô ûkpÞ Ñôpy Ao ÿpãüqBG
óqô {øBÞ ÿApGoBG lñ^ þPcôA >.løk þìoAq@Apì îéßýø< :Q×â ÿA úHcB¿ìok þPcô QyAlð

.lzð ÜÖõì BìA kpÞ }çO }A
îýí¿O ôA QüBùð ok òìkõâ óBW
QýíøA }A þPìçu úG úÞ QÖpâ
ôA lÏG úG qôo ó@ qA .løk ÿpPzýG
ú^ ôA þPuAo úG BìA .ly ÿpãük ïk@
}kõgôA ?QÖpâ {ýKok Ao þøAo
úG rý^ úíø úÞ lüõâ þì ûoBG òüA ok
þì qBG ,koõg ôA úÞ þüAnÒ oAlÛì
oAlÛì ëpPñÞ BG ôA ÐÚAô ok .kkpâ
ëpPñÞ Ao }A óqô QvðAõO {üAnÒ

.kõHð ÿA ûkBu oBÞ úPHèA úÞ lñÞ

óApùO úéXì

þÞkõÞ {üBø ú^õÞ ok .îPgBñy pùy òýíø òì óApùO NB^ ëBu| 6 qA lÏG {ýK ëBu 23#
îKõO pG ÔýO þøBâ úÞ {üBø úüBvíø BG ,ïkpÞ òýPvhð ô þé¾A oAqBG úìBð úP×ø ïôAlì
pG }qAõð pu qA þPuk þƒøBƒâ ô lðlýzÞ|þƒì óApùO þééíèA òýG úéXì oBzPƒðA ûoBƒíƒy
îø oBñÞ ok oAô okApG Ao Bùð@ îPuAõg|þì
.ïkpÞ Bø þâlðq ,ïpu ô þƒøAo òüA .lzð úÞlzð þèô ,îñÞpzPñì
ô xçÞ ô îéÏì úƒÞ BƒXð@ ,òƒì úƒuolƒƒì óBHÆBhì úÞlüBG ô QyAk pãük þøAo ó@
ok kõG óApùO JõñW ok îPgBñy Ao þuçßíø .ïkpÞ|þì FBÂoA Aoôkpø
,RôB×O ú^ ,îülÚ óApùO ÿBø óBGBýg qA þßü
BìA ,Qvýð QvG òG úíø úÞ óApùO ÿBø ú^õÞ oAqBG úüpzð lèõO ôlG óBíø qA óApùO úéXì
lyo úÞ kõG ÿBø ú^õÞ òýíø qA þßü ok òì ô .kpÞ lyo| Ðüpu ô QyAnƒâ pu QzK Ao þé¾A
.ïly ÜyBÎ ô ïkpÞ þé¾A oAqBG úìBð úP×ø îðAõPG BO kAlð þèBXì òì úG
ïA úðBÛyBÎ úìBð òýPvhð ïlypPâorG þPÚô QuA ÿA úüpzð Qvýð þ¾Bg ÿBì ô òƒì úƒG ÿpñø ,þãñøpÖ -þÎBíPWA ÿA úéXì óApùO óApùO îPÖpâ îýí¿O ôo òüA qA .îñÞ NB^ îø Ao
îéÎ ûBãzðAk IñW ÝpG ÕAp^ þðBíýupýOpüq Ao .úíø úG ÜéÏPì qA òO lñ^ qA {ýG úƒðAõƒƒPzK BƒƒG úƒƒÞ Qƒvø oBýPgA ok óBãüAo ëBu òülñ^| qA lÏG ô êÛPvì Ao
ëBuoõýðõü úðBgoBÞ þé¾A ok ÿôpGôo QÏñ¾ òì wñürýG ô þðApüA ÿBø QvýèBðoôs òüpO|ûlGq ú^ Alg ô lü@ {ýK ú^ AkpÖ BO îøk oApÚ Bíy
RBìlg úÂpÎok BO QuA ÿA úéýuô óApùO òýíø úÞ ly pzPñì pùy òüA òÞBu ÜÖõì ÿBø
.îPyõð kõg óBñÆõíø pãük úG oõzÞ qA ZoBg óBýðApüA óBƒð@| þƒìBƒãíø ô ÿoBƒßíø ô QƒHdƒì qA BƒƒW .løAõg
úÞ kõGpùy òýíøok .òì ÜGBu óApùO ÿo@ úéýuô àü qA lñðAõƒPƒG rƒýƒð óBƒð@ BƒO|lƒøk ÿoBƒü .QuA oBývG óApùƒO ûoBƒGok þƒñƒPƒ×ƒâ BƒƒìA
þéýg òu ok Ao îèôA pPgk lðqpÖ ô ïkpÞ ZAôkqA .ïoArãuBLu | ô îÞ ôo òƒýíø qA ô kõƒG þƒðBƒùâBƒð þƒíýí¿O
.lñyBG lñì ûpùG pSöõì þOBÓýéHO ô ïkpì úíƒø ÿApƒG QƒuA úƒéýƒuô óApƒùƒƒO lýøAõg ô lülük ïoBÞ ok ÿoBývG ÿBø|þPuBÞ|
.ïlýzÞ }õÒ@ok îÞ ok qôpƒìA ,Bƒì pƒùƒy ,óApƒùƒO ûpƒgæBƒƒƒG ô þéüæk úG óõñÞBO úÞ þðBPuôkpƒñƒøô óAlñìpñø îHéÆ|þì }qõK Bùð@ QƒGBƒG óõƒñÞA îƒø qA úÞ lük
,äñW óoBHíG püq ,òì óApùƒO , Iƒy ó@ NB^,lðA|úPyAlð Ao òhƒu úƒÂpƒÎ óBßìA ô BW ôîÞòüAîyBGûlðqpâAúƒÞ ïoBƒLu|þƒìlùÏOBìA
{èk ú^ pø ,wÞ pø ,kõG Býðk pùy òüpOBHüq .QuBìúíøúðBgwéXðA~ |wè .kõy ÐÖo ûlñü@ ÿBø ëBu òýíø ok Bø þPuBÞ
pùy òüpO úðBÛyBÎ òì óApùO lüõãG løAõg|þì òì óApùOqA þOApÆBg æBcô .kõy þì
ûkAq ó@ ok úÞ QuA ÿpùy ,òƒì óApƒùO ÜéÏPì QuAlýK {ìBðqA úÞ óBñ`íø óApùO
ok Ao îðAokApG ô óApøAõg ,Ao ïokBì ,Ao ïolK ,ïly

20

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

þðAk þíð lüBy kõgõO .kõG îøAõhð êÖBÒõO kBü püq îPÖo þÎBu áoBK úG pùy òýíø ok ,kõG Býðk
ÿBø Iy pãük qôpìA úÞ îðAk|þì Jõg òì ô qôpìA úÞ ,ïkõg ÿAkpÖ ÿApG ô îPvzð þgok
Q×ø ,kBG@þðBg ÿBø ú^õÞ wK ú^õÞô lñGok ZoBgoõzÞ qA lüBG ,ïlýzÞ Bø úzÛð ú^ lyBG
Apì úÞ Qvýð þðAõW RApÆBg ô àìoBð qõc ô óq lüBG ,ïqBvG ÿlülW þâlðq lüBG ,ïõy
...úPyAk ûBãð õO ÜyBÎ ÿpPùG þâlðq óBzüApG ô ZoBg óApüA qA Ao îÞkõÞ
QuA þDBW QüBK òýDBK ,Bø òýDBK ó@ úßéG þèlñ¾ ÿôo úÞ þðBìq ô ....lüBG îñÞ Quok Ao
òì þG Bùð@ .koAk kõg ok Apì olK ô okBì úÞ Ao }A ûpù^ râpø úÞ Ao kpìpýK ó@ ,áoBK þGõ^
?BXÞ ,lñPÖo lñhHè îüBøôqo@ úG úÞ ïlük ,kpG îøAõhð kBü qA
QzùG ÿõO ,õO áBg ok ,õO ëk ok óBð@ úG úýßO BG kpìpýK ô|úPgAlðA ôpGA úG ûpâ lðq|þì
qôo àü úÞ óBzðlG .lðA ûlýìo@ õO ÿApøq .kpÞ úìrìq Iè püq ô QuBgpG BW qA {üB¿Î
õO áBg BG óõñÞA kõG ïkõWô ÿ úíø {hG|þìpâ ...Qvýð IýÎ óBðAõW pG ôqo@
qA úÞ lñüõâ þì ,ûly þßü ,ûly |úPhýì@ QÞBg IWô úG IWô qA ,òì óApùO
.îýÞBg pG ô îýÞBg qA ÿoBývG QuA qõñø úÞ qõñø .ïoAk BøoBâkBü
,îyBG õO ÜyBÎ qõñø úÞ ûlG Üc òì úG wK .kpÞ Bñy@ ÜzÎ ûsAô BG Apì úÞ QuA .óApùO òì pùy Quokô îñýG|þì Ao QüBø óBGBýg ûpËñì Bø|Iy
lñ^ô þuqA lÏG QGpÒok úÞ ûlG Üc òì úGô lñGok pu ok Ao îüBø Iy úÏíW qõñø òì ok Quk ïA|úðBHy ÿBøBüôö o ok qõñø òì óõ^ þðBðAõW ,þðAõW îñýG|þì îñÞ|þì QÚk úÞ
ó@ úíø kBü úG ô õO kBü úG ,õO qA ÿoôk ,ëBu úÞ þyôpÖôkpâ ÿôkpâ ÿBø ëBÖ BGô îðAonâ|þì lcAô QÞpy xõGõOA ûBãPvüA ok ïokBì Quk ô lñPvø ókq ïlÚ ëBcokôo ûkBýKoBñÞok ,òì
úéXì pG Ao õO ïBð ,Bø ïk@ ó@ úíø kBü úG ,Bø úËdè ,QuA ûBýu ,òì ÿBø Iy óõ^ {üBø Quk óBGBýg ok þâlñðAo ÿAõø îèk ô îPvüA|þì õO ÿBøôqo@ ,òìoBâqôo ó@ óõ^ îø Bùð@ úÞoBãðA
ïBð ÿoBâqôo úÞ QuA òüA rW pãì .ïoAnãG ïA
,RoAõükôokpG îPyAk|þì óBzPuôk úÞ Ao Bùð@ .îñÞ|þì ÜzÎ .koAk Ao QüBø .lññÞ|þì úìrìq Iè püq Ao óBy
qôpìA,ïkq|þì{ÛðIéÚàüqAÿpüõ¿O óôok BG ïkAk þì þâlñðAo îýéÏO òì úÞ þðBìq ëBHOõÖ óBÚBPzì QýÏíW óBýì ok qõñø òì QzK ,óBð@ úÞ Q×â îøAõhð râpø òì BìA
.îðBzßG püõ¿O úG ïkõg IéÚ pG Ao õO ïBð oAnãG òýèôA ÿõéW ûlzð òyôo Aõø qõñø îðAkpâBy óôpýG úülXìA ÿBøok qA ,òýøBy ÿBø ú`G kõg úÞ Ap^ ,lðBì lñøAõg óBzüBøôqo@ oAõük
...óApùO ïBð BG ÿA úéXì ÿo@ ÿAl¾ qõñø ô îükpÞ þì áoBK þyôpÖ ú^BK úéÞ þðAõýè ,ú^õÞ {Hð þyôpÖ ûõýì J@qAô îü@|þì ,ïA ûkBPvüA îüBøôqo@ oAõük QzK qõñø
... ó@ NB^ ëBu |23 qA lÏG æBc ô pø kôoô ïBãñø úÞ }ôpÖ ú^BK úéÞ kpì äðq óqô ,îðAõðAq qõñø BìA ïA|ûly îg ,ïA|úPvßy
ÿoõð lHùy | .koAk òýñÆ îyõâ ok lì@|þì ok Al¾ úG ÿpPzì .îzÞ|þìpu YüõøJ@
ûkpÞ }õìApÖ Apì õO QuA òßíì .ÿo@ püõ¿O ÿôo oBýPgA þG îðBíz^ qõñø òì .lññÞ|þì êídO Ao îðlG
qA ÿA úËdè þPc râpø òì BìA .ÿoAk Üc .þyBG úìoõu }õKôo BG QüBøöôo ûkBýK qA úÞ þðApPgk ?...Bøôqo@ ïAlÞ pãük æBc
þíz^ ôk ó@ ëBHðk ,lñü@|þì óôpýG úuolì qA ÿA ...õO oAlük ÿôqo@ ,QzâpG ÿôqo@ æBc

21

óApùO úéXì

{ýK ûoAõíø úÞ þüBø|{èB^ qA þßü#
úÞ QuA òüA ,koAk oApƒÚ óAlƒñìoBƒÞ ÿôo
BG Ao Bø|ó@,þñýzðrýì|QzK ô ÿlñìoBÞþâlðq
þGp^ ,æBG óõgoBzÖ ,þÚB^ lñðBì þÂoAõÎ
|.QuA ûkpÞúWAõì QGBük þPcô æBG óõg

óAlñìoBÞÿApG îèBu þüAnÒ îüso àü òPyAk ÿApG úPßð 6

|.lðõy|þì òìrì ok îèBu þüAnÒ ÿõãèA òPyAk ,ôo|òüA qA
ïBãñø kõy|þì úý¾õO kApÖA òüA úG ,ôo|òƒüA qA Qìçu Ì×c úG þâorG àíÞ lðAõO|þì oBÞ êdì
úG Ao ÙpÊ Ø¿ð BíPc kõg ÿAnÒ ÙpÊ ólý^
,ókoõg ÿrHu lñðBì Bø|þ×ý¾ ô Bø|ÿrHu ÑAõðA |.lðBupG rürÎ óAlñìoBÞ ïAlðA IuBñO ô
ê×éÖ ÑAõðA ,ÿA|úíèk ê×éÖ ,oBýg ,úWõâ ,õøBÞ püq koAõì êìBy lðAõO|þì îèBu þüAnÒ úìBðpG òüA

|.|.lñølG ÁB¿PgA ...ô òüpýy |:lyBG
Bü AnÒ ókpÞ ûkBì@ ïBãñø BíPc úƒßñüA òƒí þãðBg ÿAnÒqA ûkB×PuA|
ÙpÊ ok îø Ao ê¿Ö ûõýì 2 ,oBÞ êdì úðBdH¾ úÞQvýðûqôoôk| -þßü,ÿlñìoBÞþâlðq
|eH¾ ûlÎô|óBýì ok Ao Bùð@ BO lðoAnãG kõg ÿAnÒ ok þãðBg îèBu ÿAnÒ ókoõg qA lýøAõhG Bíy
òüpO|åorG qA þßü .lýñÞ þyõLíz^ ó@ ëõÆ
|.lññÞ êýì úG ô óqô {üArÖA UÎBG úÞ þOçÃÏì ô BøBÇg
BƒG îƒèBƒu ÿBƒø|àƒñuA ókpƒÞ òƒürƒãƒüBƒƒW| òüA ,kõy|þì óAlñìoBÞ Qìçu ókBƒPƒÖA pƒÇƒg
ô BøkõÖ|QvÖ ,ûkBì@ ÿBøAnÒ úG Bùð@ úÞ QuA
Bø|úèõø|úéø |.lðoô@|þìôo þãðBg ÿAnÒ ÿBW|úG Bø|úèõø|úéø
QuokBð oBývG þüAnÒ ÿBø|RkBÎ qA þßü þéßzì òýñ^ kBXüA qA ÿpýãƒzƒýƒK ÿApƒG
Ùp¿ì ,koAk óAlñìoBÞ óBýì þðAôApÖ Ñõýy úÞ þé¾A þüAnÒ ÿBø|ûlÎô BíPc kõy|þì úý¾õO
|,ú^õéÞ ,QüõßvýG ,àýÞ ÑAõðA úðAqôo ô IOpì okô lýñÞ ûkBì@ úðBgqA AooBøBðô úðBdH¾ lñðBì
òüA ïBíO .QƒuA oõƒy RçƒÛƒñƒO ô Rçƒßƒy AnƒƒÒ Áõƒƒ¿ƒhƒì ÿBƒƒø|ÙpƒƒÊ
,óqô {üArÖA pG ûôçÎ lñðAõO|þì Bø|úƒèõƒø|úƒéø Ao Bùð@ lƒýƒðAõƒPƒG BƒO lƒýƒñƒýƒ`ƒG
|,QGBük ,æBG óõgoBzÖ úG çPƒGA pƒÇƒg óBOoBÞ êdì úG kõg BG þâkBu|úG
Ao þHéÚ úPßu þPc ô æBG óõg| þGp^ ÿApG þÖBƒÞ Qƒ¾pƒÖ pâA.lüpHG
,lüoAlð ërñì ok úðBdH¾ ókoõg
|.lññÞ pPzýG lñìoBÞ kApÖA óBýì úG RkBÎ kõy|þì úý¾õO AlýƒÞA
óAlñìoBÞ óBýì pãük JõéÇìBƒð RkBƒÎ Bƒü úƒ^õƒƒéÞ ,àƒƒýƒƒÞ Ùpƒƒ¿ƒì
Rçßy ,þñüpýy ókoõgô ólüpg îø êdì ok þPÏñ¾ ÿBø|QüõßvýG
lñøAõg|þì úÞ QuA þÏÚAõì ok þñPvG Bü oBñÞ Ao úƒðBƒdH¾ óAõƒñÎ|úƒG oBƒÞ
òýíø úG .lðpýãG ÿoAkA à^õÞ òzW úíÛè àü ó@ ÿBW|úG ô lüoAnãG
úƒƒýƒ¾õƒƒO óAlƒñìoBƒÞ ïBƒíO úƒƒG ꃃýƒèk kõƒg ûApƒíø ûkBƒu pƒýñK ô óBƒƒð
kBXüA qA ÿpýãƒzƒýƒƒK ÿApƒƒG kõƒƒy|þƒƒì
ÿBø|úèõø|úéø Ùp¿ì qA þyBð Rçßzì |.lüpHG
ÿõzÞ ok úzýíø ,òüpýy ô oõy ,Jp^ ô Bƒø|ûõƒýƒì óAôApƒÖ Ùpƒƒ¿ƒì|
lñðBì îèBu RçÛñO ÿoAlÛì kõgoBÞrýì
ïBg ÿBø|êýƒW@ÑAõƒðA ,Bø|ûõýì ÑAõðA úâpG Bø|ÿrHu
BO lñyBG úPyAk Ao ïBg ÿBø|úðAk ÑAõðA ô êýèk|úG óAlƒñìoBƒÞ qA þƒéýg
òüA ,lðkpÞ þƒãƒñƒupƒâ xBƒvƒcA pƒâA ÿBø|þñýzðBW|àƒü ô þÞpdO|îÞ
ÿõƒãèA òƒPyAk oBƒƒñƒÞ ,ïôAlƒƒì
|.lññÞ Ùp¿ì Ao îèBu RçÛñO QuõHü oB^k ,IuBñìBð þüAnÒ
lyBG óBzuAõc lüBG óAlñìoBÞ úPHèA
úG qBýð ,úÏìBW kApÖA püBu lñðBì îø Bùð@ 22

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
23
ÿlñìoBÞîüso ô lðoAk qôo ëõÆ ok þ¿hzì ÿpèBÞ QÖBüok
QÚôkõHíÞúðBùGúGlüBHðç¾AlñìoBÞkApÖA | îø îèBu RçÛñO òýíø ókoõg ok pâA
Bùð@ Apüq lñzßG Èg Ao úðBdH¾ Ùp¿ì oôk ,lðoAlð úãð Ao ëAlPÎA lc ô lññÞ ÿôo|ûkBüq
óBìq úG ólýuo BO eH¾qA þðæõÆ þüBø|QÎBu lñøAõg ó@ qA þyBð ÅoAõÎ ô óqô {üArÖA oB^k
òüA ok îPc oõÆ|úG ô lñPvø oBÞ ëõÓzì Ao oBøBð
|.ly
.lðõy|þì úñupâ óBìq þÖBÞJ@ólýyõð|
òüpýy ÿBø|þÞAoõg qA ûkB×PuA úG ,òüApGBñG ,òìrì QuõHü ly úP×â úÞ oõÆ|óBíø
ô lðoô@|þìôo ú^õéÞ ô àýÞ ÑAõðA lñðBì þPÏñ¾ ô lñìoBÞ kApÖA óBýì ÐüBy ÿoBíýG
pÇg úG RlìlñéG ok Ao kõg Qìçu òüA þøBâ ,pãük ÙpÆ qA .QuA òýzðrýì|QzK
pâA kõy|þì úý¾õO êýèk òýíø úG .lðqAlðA|þì püq ÿkõâ ,þPuõK ÿBø|áôp^ ô þßzg BG kApÖA
ókoõg ÿApG þÖBÞ QÚô lñìoBÞ àü óAõñÎ|úG .lðõy|þì úWAõì rýð õì ÿpünK|Iýu@ Bü îz^
Zôpg qA êHÚ úzýíø ,lüoAlð úðBgok úðBdH¾ qA þyBð lñðAõO|þì Rçßzì òüA úíø
óBð lñðBìoAk|xõHu óBð úßOôk| -þßü ërñì qA ok þÖBÞ J@ ólýyõð úG óAlñìoBÞ þùWõO|þG
oBÞ êdìok BO lýyBG úPyAk kõg ûApíø àãñu
àü BG Ao ó@ ,lýPvø oBÞ ëõÓzì úÞ þìBãñø ô |.lñyBG qôo ëõÆ
|.lüoõhG oõãðA ûpýy Bü êvÎ ,þãðBg ÿBGpì úG RkBÎ óAlñìoBÞ þgpG úßñüA òíÂ
oõãðA ûpýy ô êvÎ ,BGpì ÑAõðA ,úðBPhHyõg óBìq ëõÆ ok ûõùÚ Bü ÿB^ ûqAlðA qA {ýG Ùp¿ì
Bíy ô lñPvýð þðlyluBÖ ÿBø|þÞAoõg ôrW òüAok kõWõì òýEÖBÞ kõg úÞ lðoAk kõg ÿoBÞ
ok àñg ô àzg þüBW ok Ao Bùð@ lýðAõO|þì oô@oAokA ûkBì àü óAõñÎ|úG rýð Bø|þðlýyõð
úðBdH¾ òüA .lýñÞ ÿoAlùãð óBOoBÞ rýì ÿõzÞ .løk oApÚ þG@|îÞ ÅpÏì ok Ao Bùð@ ólG lðAõO|þì
ô RAolýøõGpÞ ,þñüpýy ,pHýÖ òPyAk êýèk|úG úzýíø kõy|þì úý¾õO kApÖA òüA úG ,ôo|òüA qA
ÿApG þGõg ÿspðA lðAõO|þì ïqæ ÿBø|òýìBPüô úPyAk kõgoBÞ rýì ÿôo àñg J@ úíÛíÚ àü
àü êÚAlc oBHßü QÎBu àü pø ô lñyBG
|.|.lñÞ îøApÖ oBøBð QÎBu úG ólýuo BO Bíy
ûlÎô àü ûqAlðA úG BíPc oBøBð ûlÎô ÿApG | |.lñyõñG J@ óBßPuA
Õpì Qyõâ Bü lñ×uõâ þGp^ óôlG Qyõâ þßürýÖ QýèBÏÖ òPyAk|
Bü oAk|xõHu óBð Bü YðpG ÿoAlÛì ûApíø BG æõíÏì ÿlñìoBÞ ÈüApy lñ^pø
kõy|þì úý¾õO ,QuA ûApíø þñýzðBXßü
.lüpýãG pËð ok rLG@ þñýìq|Iýu ÿBø|þÚB^ úG çPGA qA ÿpýãzýK ÿApG óAlñìoBÞ
,ÝBíu þíÞqA kõgoBøBð ûApíø QuApPùG Bü wüoAô ÿkoAõìok þPcô QuõHü ,þÏÂõì
AnÒ îÃø îø BO lýñÞ ûkB×PuA rýñzâ Bü ûpüq ok Rlì|þðæõÆ ÿBø|òPvzð BXßü qA ,Qýèõéu
ok îø ô lýñßð i×ð îø ,kõy pO|ûkBu óBPüApG |.lññÞ ÿoAkkõg oBÞ óBìq
ókoõg qA lÏG þñýãñu xBvcA oB^k oBÞ êdì QÎBu àü pø ÿAqA ok lñðAõO|þì kApÖA òüA
ûkBPvüA Ao kõg oBÞ úÛýÚk 10 kôlc ,òPvzð
|.lüõzð AnÒ lñPvüBG BKpu QcApPuA óBìqok ,lñølG ïBXðA
kBXüA qA ÿpýãzýK ÿApG lyBG óBPuAõc ûApíø Ao oBøBð óBìq qA þzhG ,lñðrG BWok ô
óBPXðpG ,oBÞ êdì ok oBøBð qA lÏG þñýãñu wc ókAk óBßO BG ô ûkBPvüA Roõ¾|úG kõg óAoBßíø
ô lýñÞ úýùO úPÞ Roõ¾|úG ô òÒôo óôlG Ao ókq Al¾ ÿApG ô lññÞ ÿpLu BøBK ô Bøôpâ
Jp^|îÞ çìBÞ ÿBø|}oõg Bü Bø|Qyõâ ÿBø|ò×éO qA ûkB×PuA ÿBW|úG kõg óAoBßíø
úÞ þðBìq pø qA ú¾çg .lðôpG Bùð@ {ýK þégAk
|.lüoõhG àíÞ kõg ÿBW qA óly lñéG ÿApG lñðAõO|þì
IýOpO ô îËð ,kõg ókoõg AnÒ óBìq úG |
þ¾Bg îËð ,lñìoBÞ àü óAõñÎ|úG pâA .lýølG .lðpýãG
,lüpýãð pËð ok þé¾A ÿBøAnÒ ókoõg ÿApG |RBýñHè Ùp¿ì|
úWAõì þðAôApÖ þyoAõâ Rçßzì BG îPc oõÆ|úG AlPGA ,óBùW ÿBøoõzÞ þgpG ok úðB×uBPì
qôopø kõy|þì úý¾õO ,ôo|òüAqA|.ly lýøAõg þâlýuõK ,þðAõhPuA ÿBø|ÿoBíýG úG çPGA
úÛýÚk 30 BG QüBùð( Àhzì QÎBu àü pu ÿBø|ÿoBíýG þPc Bü óAõhPuA þÞõK ,óAlðk
BO úðBdH¾ ûlÎô òýG ô lüoõhG AnÒ )pýgBO |.QuA ÐüBy lñìoBÞ kApÖA óBýì þé¿×ì
,J@ô ûõýì qA pýÒ rýð óBPìBy BO oBøBð Bü oBøBð kõHíÞ lñøk|þì óBzð RBÛýÛdO YüBPð
kBXüA UÎBG óAlñìoBÞ ólG ok îývéÞ QÖBüok
|.lüoõhð ÿpãük ûkBì ,ôo|òüA qA .kõy|þì Bùð@ ok þOçßzì òýñ^
ÑAõðA lýðAõO|þì ,lýPvøpÒæ kApÖAôrWpâA| ûlÎô|óBýì ok Ao pýy Ùp¿ì BíPc QuA pPùG
oBÞ êdì ok puk óAõñÎ|úG ô AnÒ qA lÏG Ao BGpì Roõ¾ ok ô lñyBG úPyAk kõg p¿Î Bü eH¾
qA pâA úÞ QuA þèBcok òüA .lýñÞ Ùp¿ì úèBýK àü ,óByoBøBð ûlÎô BG ûApíø óBßìA
kõy|þì úý¾õO ,lüpG|þì Yðo óqô|úÖBÂA Ùp¿ì ,ûly Éõéhì RBXürHu BG úÞ QuBì
ô Bøoõy ÑAõðA lñðBì oô@BùPyA ÿBø|þñyB^ rýñzâ Bü ûpüq ,ÝBíu þíÞ óBOoBøBð úG .lññÞ
oBÞ êdì ok kõg ÿAnÒ ûApíø Ao Bø|þypO
lýðrG
|.lýñßð Ùp¿ì

ókõG ÁBg xBvcA BO lýølG ôA úƒG Ao kõƒg óApùO úéXì
|.lñßG BO lñßG lðAõO|þì oBÞ ú^ pøõy àƒü#
BGô lyBG úPyAk ókõG ÁBg xBvcA }pvíø
ïBXðA úPyAnâBíy ÿ|ûlùÎ úG úÞAo þüBøoBÞ| ÜyBÎ }pvíø úÞ lñÞ áok }kõWô ïBíO
lýøk

lüBG úÞ þüBøoBÞ qA þPvýè óBOpvíø QuBùOlì
ÿoBƒÞ Bƒíy ô ûkAk óBƒO|Qƒuk lƒýƒøk ïBƒƒXƒðA
ô Bƒø|úƒéÓƒzƒì úƒÞ QƒuA Qƒuok ?lƒüA|ûkpƒßƒð
þƒÚBƒG óBƒPüApƒG þƒPÚô þƒâlƒðq ÿBƒùüoBƒPƒÖpƒƒâ
pH¾ lýðAõO|þíð ô lðA|þðlzð ïBíO BìA lðoAnâ|þíð
ïBXðA .lðõy ïBíO Bø|úéÓzì ÿ|úíø BƒO lƒýƒñƒÞ
ûAo àü úPuAõg Bíy qA óBOpvíø úÞ þüBøoBÞ
ÿApG olÛ^ lýøk óBzð úßñüA ÿApG QuA Jõg

|.|.QuA ÁBg Bíy

lýølG ókõG ÁBg xBvcA óBOpvíø úG úðõã^

ïBXðA QuA îùì {üApG úÞ þüBøoBÞ lñýHGôApâA |.Qvýð õãGAõW óBOpvíø rýì@ lýDBO ïçÞ Bíy ÜzÎ óBGq QuA òƒßíì ?QuôA
äðo .kpÞ løAõg QÖBüok Ao óBO|ÜzÎ lýøk|þì }oBTð Ao kõg Épy ô lýÚ|þG úWõO lüBG Bíy òPyAnâ QÚô ,óBOpvíø ÜzÎ óBGq BìA lyBG BO lñßG lƒðAõƒO|þƒì oBƒÞ úƒ^ pƒøõƒy àƒü
,... ô ÿoBHðA ókpÞ rýíO ,Bø|ú`G ÝBOA oAõük ókq QÚô .lñÞ QÖBüok Ao Bíy ܃zƒÎ BƒO lƒýƒñƒÞ úÞ lüõñzG óBOpvíøqApâA wK .pãülíø ÿApG BGô lyBG úPyAk ókõG ÁBg xBvcA }pvíø
QHvð óBOpvíø úÞ þuBvcAok þâorG RôB×O ÿApG ÜzÎ óBGq ïAlƒÞ lƒýƒñƒýƒHƒG ô lƒüoAnƒãƒG úG Ao ôA ÜzÎ ,lýPvø þèBÎ olÛ^ ÿoBÞ ïBXðA ok ÜyBÎ }pvíø úÞ lñÞ áok }kõWô ïBƒíƒO
ÿApG olÛ^ líùÖ|þì ô lñÞ|þì kBXüA koAk Bíy úG ÜzÎ óBGq óBíø BG lÏG ô QuA IuBñì óBOpvíø ÿApG ÜzÎ óBGq òüA BìA ,lñÞ|þƒì êƒÛPñì Bƒíy îýøk|þì úDAoA Bíy úG úìAkA ok úÞ þPvýè ?QuôA
óBO|àíÞ úÞ QuA úGpXO ô úÏèBÇì BùèBu ê¾Bc
|.QuA lñíyqoA Bíy úG óBOpvíø BGoBPÖo ÿApG þüBø|ûlüA kpÞ løAõg
lýPup×G {üApG úðBÛyBÎ ÿBùìBýK| óBOpvíø úG úÞ þüBøoBPƒÖo ;lƒupƒG óBƒO|òƒøm
þøBâ rýì@ QHdì ÿBø|QyAkkBü pG ûôçÎ
ú^ .lýPup×G {üApG úðBÛƒyBƒÎ ÿBƒùƒìBƒýƒK îø |.lølG ókõG ÁBg xBvcA
?lýñÞ Q^ îø BG BùPÚô þÃÏG koAk þèBßyA lüoAnãG úðBÛyBÎ QyAkkBü {üApG|
Zpg úG oBßPGA þíÞ ô lüqAlñýG oBÞ úG Ao óBOpßÖ ,ÿsõèõñßO ô ÿqBXì RBÆBHOoA p¿ƒÎ ok
ûkB×PuA úÞ þOBíéÞ ÿApG óBO|xBvcA qA ,lýøk ÿpñø úG ûly êülHO úPyõð Qukô ÿoBãð úìBð
ô lñýzñG óBOpvíø ëk úG BO lýñÞ Zpg lýñÞ|þì BG úÞ úðBÛyBÎ QyAkkBü àü !ûlƒy }õƒìApƒÖ
|.|.lølG ókõG ÁBg xBvcA ôA úG Ao Bíy QHdìô ÜzÎ ,lüA|úPyõð óBOkõg Quk
lüoAnãG îø BG úðBÛyBÎ ÿBøoApÚ| óBzð ô løk|þì ëBÛPðA pO|þÏÚAô ô pO|xõƒíƒéì
Bø|ú`G QýèõEvì þPÎBu lñ^ lýøAõhG þvÞ qA ô lüoAk þ¾Bg úWõO óBOpvíø úƒG lƒøk|þƒì
ûp×ð ôk þðAonãyõg àü ÿApG ô lñÞ ëõHÚ Ao
úÞ lýñÞ JBhPðA Ao þüBørý^ .lýñÞ ÿrüo úìBðpG |.|.lüoAnâ|þì QÚô {üApG
QuôkôA úÞ þðAoõPuook çTì ,koAk QuôkôA òývdO ô úÚçÎ úÞ ûBOõÞ QyAkkBü àü
úÞ lüôpG þíéýÖ ÿByBíO úG ,lýñÞ ôoqo rýì koAk Ao ôA ÁBg ÿBø|þâtüô ô lølG óBzð ôA úG Ao Bíy
óBO|òøm úG úÞ ÿpãükpßÖpø Bü koAk QuôkôA ,lñÞ ÿoô@kBü Ao Bíy þHéÚ lùÏO ô lüBƒPƒvƒG
úG óBOpvíø ÿApG òPƒyAnƒâ QƒÚô .lƒuo|þƒì úG úÞ QƒuA lƒñƒüBƒyõƒg ô lƒñƒíƒyqoA olƒÛƒð@
þèBÎ oBývG ûAo àü ,klñvK|þì ôA úÞ ÿA|ûõýy
.kAk løAõg ókõG ÁBg xBvcA óBOpvíø
|.|.QuôA úG ÜzÎ qApGA ÿApG ôA BG óBOpvíø ÜzÎ óBGq BG úÞ lüpýãG kBü
lüpýãG xBíOôA BGqôo Èuô
ôA úG úðAqôo ÿBø|úéÓzì Èuô þñ×éO xBíO àü lýðrG Ùpc
pu qôo pø .lýPvø }pßÖ úG úÞ lñÞ|þì QGBS ïBýK ,kApÖA pPzýG òíKB^ ÿpâ ÿ|úP×â úG
þÏu úßéG ,lýðrð äðq ôA úG þ¿hzì QÎBu óBPüApG úÞ þðBGq YƒñƒK qA þƒßƒü úƒG Ao ܃zƒÎ
òßíì pPíÞ úÞ óBìq ô lýñÞ }pýãéÖBÒ lýñÞ Ao ÜzÎ Bì úÞ þyôo .lññÞ|þì QÖBüok îýüõâ|þì
xBíO ôA BG lyBG úPƒyAk Ao }oBƒËƒñƒOA QƒuA YñK òüA .QuBì >ÜzÎ óBGq< ,îýñÞ|þì QÖBüok
Õõéy óBOpu lðAk|þì Jõg óBOpvíø .lüpýãG
þPÚô òüApGBñG ,lüoAk ÿkBüq ÿBøoBÞ ô QƒuA |:qA lñOoBHÎ óBGq
lýðq|þì ò×éO ôA úG ô lüoAnâ|þì QÚô {üApG rýì@ lýDBO ïçÞ
äñzÚ Ao }qôo ô QuA îùì óBPüApG úÞ líùÖ|þì pãülßü ÿApG òPyAnâ QÚô
þßürýÖ xBíO
|.|.lýñÞ|þì BüAlø QÖBüok
pãülßü úG Qìlg

24

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

þñÏü òüA|.lýøk }õâ óBO|xAõc ïBíO BG úßñüA lýñÞpPzýG Ao óBO|þßürýÖ xBíO
|.|.líùÖ|þì Ao òüA ôA ô lýPvø óBOpvíø ÜyBÎ kBü úG úéíW òüA ólðAõg BG Bøkpì qA þéýg
pvíø lyBG óBOkBü BìA lñPÖA|þì þvñW úÇGAo
lýñÞÿrLy@{üApG| pßÖ ó@ úG Bíy ú`ð@qA pýÒ þüBø|}ôo úG Bíy
ÿApG kpì ókpÞ ÿrLy@ ,úð Bü lýñÞ oôBG }õÒ@ àü .kõy wíè koAk Quôk îø lýñÞ|þì
ô ÜzÎ úÞ QuA àýPðBìo oBÞ àü }pvíø ïBãñø òüpýy ÿ|úuõG àü Bü eH¾ ëôA ïpâ
óBOpvíø úÞ þüAnÒ .løk|þì óBzð AoôA úWõO lðAõO|þì lzßG ëõÆ úýðBS 15 úÞ þËÖBcAlg
pýãéÖBÒ .lýñÞ Quok {üApG Ao koAk Quôk
ô koAk Quôk úÞ þüAnÒ BG óBOpvíø ókpÞ |.lølG óBOpvíø úG þuBg wc
ÁBg xBvcA BíPc ûkoõhð úÞ QuBùOlì þPÚô ô lýølG sBuBì Ao {ðkpâ ô BøBK
Ao {üBøõì lýPvø óõürüõéO ÿByBíO ëõÓzì
.kAk løAõg ôA úG ókõG þ¾Bg QýíøA þßürýÖ xBíO .lýñÞ }qAõð
lýølG QcApPuAôA úG| úÇGAo úG BíPc koAlð þìôrè ô koAk úÇGAo ok
ó@ qA æõíÏì Bø|îðBg úÞ þüBørý^ qA þßü úWõO òüA ÜyBÎ Bíypvíø .kõy îPg þvñW
qA .QuA úðBg ÿBøoBÞ qA þ¿gpì lñìôpdì óly wíè ô lüoAk ôA úG úÞ QuA þPHdì ô
úG úÞ þPÚô BO lðõy|þì oAlýG JAõg qA úÞ þðBìq {üApG ,kpýãG þvñW ÿ|úHñW úßñüA óôlG {ðlG
úðBg oõìA úG þâlýuo ëõÓzì ,lðôpG JAõhPgo
úÞ kõy|þì Jõg þéýg wK .lñPvø Bø|ú`G ô |.|.QuA þñPyAk Quôk ô lñüByõg oBývG
ÿApG þP¾pÖ úðBg kpìô }pvíø óAõñÎ úG Bíy lýøk }õâôA úG óBO|xAõc äðAk {y BG

koAk þèBßyA ú^ .lýølGôA úG ókAk QcApPuA oBÞúÞqôpìAÿBýðkÿBø|úéÓzìïBíOúGúWõOBG
lý×uô ûBýu úG Quk êìBÞqôo àü óBOpvíø ïõXø óBì|þâlðq RBËdè ïBíO úG ó@ êDBvì ô
|!?lðrð RpKóBì|xAõcQuAòßíìþPcAoúGkoô@|þì
,lññÞ|þì oBÞ îø úðBg qA óôpýG úÞ þðAokBì îøBø|ú`G.îýPvøúðBgokúÞþPÚôþPc,kõy
óõ^ lðoAk }ôk pG îø pO|úÖBÂA þPýèõEvì ôoAkBñÏìÿõãP×âàüqAlðõyUÎBGlñðAõO|þì
ÿBøoBÞ ïBXðA ÿApG lðkpâ|þì pG úðBg úG þPÚô BìA.îüõyïôpdìóBìpvíøBGþGBvcôQuok
xBvcApPzýGBø|ú`GúGþâlýuoôûkBPÖAIÛÎ BG IuBñPì þüBøoBßøAo lýðAõO|þì BñEíÇì
qA ô lýølG QcApPuA ôA úG .lññÞ|þì QýèõEvì ÿõãP×â àü ô lüpýãG pËð ok kõg ÈüApy
óBzð ôA úG Ao kõg ÜzÎ BO lýñÞ îÞ {upPuA .lýyBG úPyAk óBOpvíø BG îcArì|þG
ØýèBßOïBXðAokBíykoAkþèBßyAú^.lýølG îýËñO úÛýÚk 30 ÿApG Ao QÎBu ïæ@ çTì
Ao lÏG qôo oBøBð Bü lýñÞ àíÞ Bùð@ úG Bø|ú`G ô ò×éO ,lýñÞ }õìBg Ao óõürüõéO ,lýñÞ
|!?lýñÞûkBì@ Bø|ú`G úGô lýñÞoôk kõg qA Ao ...ô pOõýLìBÞ
lüBG Qvø úÞ ú^pø Bíy ÜzÎqApGA }ôo Bíy îcArì úÛýÚk 30 òüA ok lýølð ûqBWA îø
lýñÞ êÛPñì Ao xBvcA òüAôA úG IOpìoõÆ úG ïBíO BG ô lýðrG Ùpc óBOpvíø BG ô lðõzG
ÜzÎúÞlüõyòEíÇìôQuAÁBgóBPüApGúÞ ókAk ÁB¿PgA .lýøk }õâ ôA úG óBOkõWô
AoÜzÎòüA}kõWôïBíOBGôlGBü|þìokAoBíy lñÞ|þìóBO|àíÞõãP×âÿApGþÏÚAô¶QÎBuîýð
.koAkoôBG ÿBùÖpcôlýñÞÐÂôþPuokþÆBHOoAÿBøõãèA
þñÏü ëBÏÖ ókAk }õâ .lüõñzG þGõg úG Ao îø
25

óApùO úéXì

26

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

27

óApùO úéXì

ok þPýupPvè ûBãyBG àèBì ly úPgôpÖoækoArø 600 ûBìqA ÿA úßO
ly úPzÞþüAõø úSkBc
úPuõK ô QuA åorG äñu JBùy ûqAlðA .ûly äñu JBùy qA þìpâõéýÞ5.5 úßO àü|#
.QuA ûly úPzÞpPKõÞ|þéø ÉõÛu úSkBcok ûBãyBG àèBì úÞkpÞlýüBO þPýu|pPvè îýO # êýèk úG úÞ QuA þDrW þyõXíø àü ÿAoAk ó@ ûlì@ kôpÖ òýìq ÿôo úPynâ ëBu úÞ ûBì
úPzÞ úSkBc òüA ok pãük òýzðpu àü ô óBHég ,{ðAlñìoBÞ qA p×ð ôk ,AkApKBðBøkAôôpu þüB`üô kõWô úG òýìq úG ÉõÛu ïBãñø lüly ÿBìpâ oæk 612500 QíýÚ úG þƒWApƒc ok ,kõƒG

.lðA|ûly .QuA ûlì@ .ly úPgôpÖ
lÏG îýð ô Qzø QÎBu ok úSkBc ÿôo úÞ ûBì qA þìpâõéýÞ 5.5 úßO àƒü
ûkBPÖA ÝB×OA úPynâ úHñy qôopùÊ qA 600 qA {ýG QíýÚ úG ,kõG ûkpÞ ÉõÛu òýìq
lñüõƒâ|þƒì þƒñƒýƒÎ óAlƒøBƒy .QƒuA
úGpPvè îýO ïõükBPuAqA BOpPKõÞ|þéø .ly úPgôpÖ þWApc ok oæk oArø
úG úÞ ly ÿA|úSkBc oB^k ly lñéG Aõø kõG ûBì äñu JBùy àü QÛýÛc ok ûph¾ òüA
úPgôpÖ þWApc ok oæk 612500 QíýÚ úƒG ô
.ly pXñì {ñPÖpâ {O@ô ÉõÛu QuA {hG 6 qA êßzPì oõÞnì äñu úßO .ly
óBPvéãðA úðBýì ok ÿpùy pPvƒè þì oApÚ îø oBñÞ ëqBK àü RBÏÇÚ lñðBì úƒÞ
ëBu 134pùy òüA ëBHOõÖ îýO .QuA ok ûkBPÖAoôk ÿA úÛÇñì ok êHÚ ëBu àü ô lðpýâ
.ly ØzÞ )BÛüpÖ@ ëBíy ok ÐÚAô(þðBPüoõì
.koAk QìlÚ úWõO êGBÚ qA þßü òüA ,óBÛÛdì úP×â úG
ÿBø|ókpâ|ëByô êâ úPuk óAoArø ØzÞ úÞ QuA ûBì ÿBø äñu JBùy òüpƒO
.QuA ûly úPyAnâ ïõükBPuA ok QzK ÿkolíø ÿApG îýO
óBHég þâlðq àüpyô QuA óBHég úÞ ûkõGrPüôõßè çGArüA ïBð úG þðqqAôpK òüApg@òýzðpu qA ûlññÞûpýg ÿpüõ¿O
þßü Ao rPüôõßè îðBg BýðBPüpG ok óBPvùè RoB×u .QuA óBPvùè êøA rPýüôõßè îðBg .pPKõßýéø òüA xArãO óBíu@
.QuA ûlðAõg BýðBPüpG ok óBPvùè ÜÖõì óq ûlXø qA
ÿBÚ@ ,úSkBc òüA óBýðBGpÚ óBâlðBìqBG BG ÿkolíø qApGA òí ÿA|úýðBýG ok þPýupPvè ûBãyBG .lýñÞþì ûløBzì Ao >BøksA w×ñO< ïBð BG xArãO óBíu@qA ûlññÞûpýg ÿpüõ¿O #
.QuA ûkõPu Ao ôA ÿpHøo ô ûlðAõg "lñíOôBhu" ô "óBGpùì" ÿkpì Ao AkApKBðBøkAôôpu
ëBHOõÖpOpG äýèok þPýupPvè ÿqôpýK úGpXñì 2016 ëBuok AkApKBðBøkAôôpu ÿBÚ@ Qüpülì 28
þðBìpùÚ òýPvhð òüA .ly BýðBPüpƒG

.kõG þPýupPvè îýO
ûlì@þPýupPvè ûBãyBG úýðBýGok
Ao ûBãyBG ,AkApKBðBøkAôôpu ÿBÚ@ úÞ

.kpÞ|þì ûoAkA ûkAõðBg àü lñðBì
qA òýñ`íø þPýupPvè ûBƒãƒyBƒG
ûkpÞ pßzO ëBHOõÖ úÏìBW QHdì qApGA
ô þG@ ÿBø|ÕAp^ óly |òyôo úéíW qA
.QuA þéHìô ïõükBPuA qApÖ pG lý×u
ûBƒãƒyBƒG ÿBƒø|䃃ðo 䃃ðo ôk òƒƒüA

.lñPvø þPýupPvè
pHg òüA }oBãð úËdè BO .lðA|ûkpÞ qBÒ@ Ao þüAõø úSkBc òüA þuopG ,ûtüô RBÛýÛdO ûôpâ
qA lÏG QÎBu àüpPKõÞ|þéø .QuA ûlzð fôpXì úSkBc òüAok ÿpãük kpÖ aýø úÞ ûly Àhzì

.kpÞ ÉõÛu äñýÞoBK àü ok ,lPüBðõü |îø|Quô êGBÛì ok þPýupPvè îýO ÿôBvO
.QyAk òu ëBu Q¿y åpì ïBãñø úÞ kõG ÿlñéüBO ÿokoBýéýì ,AkApKBðBøkAôôpu ÿBÚ@

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
29
;åoõGrPýKok óBükõùü úvýñÞúG úéíc
ly êPÚ úG îùPì Bíuo óõñËì

,Bßüpì@ ÜGBu oõùíW wýDo ,BìBGôA áAoBG ok ëAolÖ þüBÃÚ RBìBÛì #
óõðBÚ ókõG óBu@lüBG Bì" :Q×â þPýüõOok îø QdO Ao þPuAõƒgkAk Bƒßüpƒì@
úìl¾ l¿Ú úÞ þðBvÞ ÿApƒG Ao fçu êƒíc úýéÎ Rp×ð qA þyBð ïpW óAõñÎ
ØÚõPì ,lðoAk Ao ûBñâ þG úG ïkpì úG ólðBuo okp×ð 11 êPÚ úG óõñËì úÞÿkpÖ
ok åoõGrPýKok óBükõùü úvýñÞ
".îýñÞ úDAoA ,QuA BƒýðAõƒéývñK QƒèBƒüA
úvýñÞ òüA ok ÿqAlðApýO Bì oBãðpHg úP×â úG
ÝB×OA oõzÞ òüA ok ûlññÞ óApãð þÇüApy ok .lðA|ûkpÞ
þPvK ÿBø úPvG {ýK úP×ø àü .QuA ûkBPÖA ïBùOA koõì 29 BG òýñ`íø ôA
ÿBÚ@ óAlÛPñìqA ÿkAlÏO úG ûpX×ñì kAõì ÿôBc fçu qA ûkB×PuA úéíW qA ÿp×ýÞ
þèBc ok RBÚB×OA òüA úíøô ly ëBuoA MìApO .QuA ôpGôo êPÚ úG JBßOoA ÿApG
xBvc RBGBhPðA QuA oApÚ úÞ úPuõýK ÑõÚõG úÞ koAk kõƒWô ëBƒíPcA òƒüA
ôpGôo åpƒì RAqBƒXì BƒG JoBƒÂ
.kõy oArâpG ûlñü@ ûBì ok ÿA|ûoôk óBýì
.kõy
( úHñy úÞ ûly îùPì úèBu 46 qpDôBG RpGAo
îuApì ok úÞ Ao þðBükõùü )óBG@ 5 -pHPÞA 27
îø kpâ "þâlðq Qgok" úvýñÞ ok "QHu" qôo

.QuA ûkAk oApÚ Ùlø ,lðkõG ûlì@
BG Ao kõg þãP×ø Qvzð êýDApuA Qèôk
òüA óBâly úPzÞ ïApPcA úG Rõßu úÛýÚk àü

.kpÞ qBÒ@ úéíc
êýDApuA püqô Qvhð ,õøBýðBPð òýìBƒýñG
ÿrýPu ÿkõùü êGBÛì ok lüBG þvÞ pø úP×â îø

.lñÞ úéGBÛì ó@ BG ô lPvüBG
óBùW ÿBø|àýèõOBÞ pHøo ,wývðApÖ NBK
ïAlÚA Ao ó@ ,úéíc òüA ókpÞ ïõßdì òí îø

lðAõg þðBvðApýÒ rýì@ Qðõzg
òüpO|QýÏíWpK qA þßü ok úƒvýñÞ òƒüA
BýðAõéývñK QèBüA ok òýzð|ÿkõùü ÿBø|úƒédì
îuApì ok îø QéÎ òýíø úƒG ô QƒuA ЃÚAô
òüA ok ÿkBüq QýÏíW úHñy ÿBøqôo þHønì

.lññÞ|þì AlýK oõÃc êdì
åoõGrPýK úvýñÞ oBPzÞ êìBÎ qpDôBG RpGAo

?QvýÞ
þìBc ÿBùøôpâ qA úÞ "ApPÖA lƒÂ ûôpƒâ"
úéíc òüA úÞ úP×â QuA óBükõùü þðlì ÝõÛc

ok óBükõùü úG úéíc òƒüpƒOoBƒHâpƒì
ûôpƒâ òƒüA .QƒuBƒßƒüpƒƒì@ iƒƒüoBƒƒO
ÿkõùü {üArÖA úG QHvð òýñƒ`ƒíƒø

.QuA ûkAk oAlzø ÿrýPu
wýDo ,MìApO lèBðôk QuAoApƒÚ
ÿBÚ@ .lñÞ p×u åoõGrPýK úG ,oõùíW
úðApüpy ÿoBPzÞ" Ao úÏÚAô òüA MìApO
òýðAõÚ úG ûoByA BG ôA .kpÞ Øý¾õO "
okpâAôApËð úG úÞ Q×â fçu êíc
þPýñìA óAoõìBì úvýƒñƒÞ òƒüA êƒgAk
oõÆ úÏÚAô lñPyAk oõÃc þdƒévƒì

.koõg|þì îÚo ÿpãük
ok Bø|î^pK BO ûkAk oõPuk òƒýƒñƒ`ƒíƒø ôA
úPyApÖA îýð ëBc úG pHPÞA 31 BO þPèôk RAoAkA

.lñü@ok

óApùO úéXì

ûoBGok xçâAk êßüBì ÿBø QHd¾
> ÿA ú^oõì kpì < îéýÖ úèBHðk

þâkAõðBg ïBð òvýð ïBýèpvK QyAk løAõg ëôoBìoBS@ok þùì {Ûð > ïõPðAõÞôpíéÚ <
!kAkpýýÓO Ao kõg
ok þíùì {Ûð >ïõPðAõÞôpíéÚ< úÞkpÞ}BÖ >ÿA ú^oõì kpì<pãüqBG xçâAk êßüBì #
ûkõGo< ô >pèlñýy QupùÖ< ÿBø îéýÖ oõùzì pãüqBG óõvýð ïBýè pvK óõvýð êßüBì # .kpÞløAõg B×üA ëôoBì ÿôo {ýK ÿBø îéýÖ
.kAkpýýÓO óõukoB`üo úG Ao kõg þâkAõðBg ïBð }A úPynâokokBìoBhPÖA úG >ûly
îéýÖ ok ÿô Qý¿hy .lñÞ þì ÿqBG Ao îýK àñø pPÞk {Ûð ëôoBì þüBíñýu ÿBýðk ok xçâAk
úÞ kõGõüpâko Bvðô ô óõukoB`üo þðõO lðqpÖ >òülèAô ïAk< îéýÖ pãüqBG óõukoB`üo ByBOBð úÞ QuA þüBW >ïõPðAõÞ ôpíéÚ< :kõG ûkpÞ ØüpÏO òýñ^ òüA Ao >ïõPðAõÞ ôpíéÚ< ,>ÿA ú^oõì kpì<
êßüBì .Qynâok ó@ wK qôo ôk ô ly ÿrÓì ÿrüpðõg oB^k þßuA ok úSkBc pSA pG 2009 ëBu ok
.lðõy þì ÈGo þG óBßì ô óBìq îýøB×ì úíø
.QyAk ëBu 13 óBìq ó@ok }pvK :lüõâ þì òýñ^ >ïõPðAõÞ ôpíéÚ< {Ûð ûoBGok Qupßýu óBüAo BG õãP×â ok xçâAk æBc
QuAõg þíð ôA úÞ kõHð êýèk òüA úG êßüBì þâkAõðBg ïBð pýýÓO :Q×â ûoBG òüA ok õüpâko Bvðô ôpíéÚ< úÞ îñÞ þì pßÖ òì .kpÞ løAõg B×üA ëôoBì ÿBø îéýÖ ok ÿlýéÞ {Ûð >ïõPðAõÞ ôpíéÚ<
úÞ òüA ÿApG ,koAk úãð kõgoBñÞok Ao }okBì QuAõg þìôA úßéG ;lñÞ ûkB×PuA }olK RpùyqA
.lñÞ ÿqBG þíùì {Ûð ëôoBì ÿBø îéýÖ ûlñü@ ÿBø QívÚ ïBíO ok >ïõPðAõÞ
.kõG ûkBÏèA ÝõÖ óq pãüqBG àü }okBì ok þíùì {Ûð >ÿA ú^oõì kpì< úÞ kõG úP×â çHÚ rýð ëôoBì ÿõükõPuA wýüo þãüBÖ òüõÞ
pG kpì þâkAõðBg ïBð òPÖpâ oApÚ Q¶ ñu lÛð úG ô kpÞ ûkB×PuA Q¾pÖ òüA qA òýñ`íø õüpâko >ÿA ú^oõì kpì< îéýÖ ok >ïõPðAõÞ ôpíéÚ< ïõù×ì oBG òýPvhð .QyAk løAõg ëôoBì ÿBø îéýÖ ûlñü@

.kpÞ ëBHÛPuA }A ûõð oBÞ qA ô QgAkpK óAlðqpÖ .lì@ok {üBíð úG xçâAk ÿqBG BG
ûlükòíOoõKþèBOBðêGBÛì>|Vox Lux|-wÞõèwÞô<îéýÖokûlñü@okóõukoB`üoêßüBì .QuA îùì oBývG >4 óBüõW ïBÛPðA< ok >ïõPðAõÞ ôpíéÚ< {Ûð QuA ûly úP×â
úG óBâkpì ólðAkpâpG ÿApG úGpc òüA .lñPvø QýíøA þG óBßì ô óBìq òýðAõÚ >ïõPðAõÞ ôpíéÚ< ok
.lñÞ ÿqBG óõvýð ïBýè }olK êGBÛì ÿA ûsôpK ok ûlñü@ ëBu QuA oApÚ òýñ`íø ôA .kõy þì ,ûBýu äñéK ,þOõHßñÎ kpì êTì ûkpì ÿBø óBìpùÚpGA óAõO þì ûõýy òüA BG ô QuA lý×ì óBâlðq ÿBýðk

.lðAkpâpG óBâlðq ÿBýðk úG Ao óApãük ô YðpPuA pPÞk

1966 ëBu ok óõñè óBW ôõðôAõÞõü oBG òýèôA ly þÖpÏì }pvíøô óõñè óBW þâlðq îéýÖ óAkpâoBÞ
õðôA úÞ þüBW ,ólñè pùy ok ÿpñø ÿpèBâ àü ok
úPyAnâ {üBíð úG Ao kõg ÿpñøoBS@ó@ok þƒƒèô´ áoBƒƒì óAs óõƒƒƒñƒÞA þâlðq îéýÖ QuA oApÚ þèô´ áoBì óAs #
óAoAlüpg ûBãyBƒG< óAkpƒâoBƒÞ .lñÞþðAkpâoBÞAo }pvíøô óõñè óBW
.lðkpÞ RBÚçì Ao pãülßü kõG þðõürüõéO úÎõíXì ô >xæAk
ûoBGok xBñypu „óõñè óBW ÿpèBâ ó@ ok ok >åorG à^õÞ ÿBø|Õôok< óAoAlüpg ûBãyBG< óAkpâoBÞ þè´ô áoBì óAs
lupK þìôA qAõðôA pSA iýìô {ß^ úÏÇÚ úGpãñüôlOô óAkpâoBÞ ûBãüBW ÿBø|Õôok< þƒðõƒürƒüõƒéO úƒÎõƒíXì ô >xæAk
õéGBO ó@ úG þhýì ,{ß^ BG lðAõO þì Bü@ úÞ þèô´ .QuA úPuõýK îƒéýÖ òƒüA õðôA õÞõü ô óõñè óBW þâlðq >åorG à^õƒÞ
lüõâ þì óõñè úG õðôA JAõW ok .lGõßG ûApíø úG Ao úìBñíéýÖ òƒýñ`íø
äñýéýy 5 lüBGõéGBO úG iýì ólýGõÞ ÿApG þvüõðqBG ò¶OoBÞ àì þƒðõƒPð@ .lñÞ þì þðAkpâoBÞ Ao ÿô pvíø
îøBG õðôA ô óõñè úÞ þÛÖAõO ÜHÆ .lølG ëõK ÿApG ûpÞAnì ëBc ok ëBuoõýðõü þƒðBƒLíÞ
úG þèBýg äñýéýy 5 óõñè lñøk þì ïBXðA .kpÞ løAõg àì þðõPð@ úìBñíéýÖ xBuA pG îƒéýÖ QƒgBƒu
úG þèBýg iýì àü ÅõÎ ok ô løk þì õðôA óõñè óBW pvíø õðôA õÞõü BƒÞõƒèæk êƒßüBƒì þƒâlƒññÞ úƒýùO BƒG òƒƒ¶OoBƒƒÞ
ok õðôA õÞõü ô óõñè óBW .lGõÞ þì õéGBO oBñÞ ok >réPýG< ûôpâ ûlñðAõg
}BƒW ,rƒñzÞAkôpƒK BƒƒÞõƒƒèæk .QuA qp`ßýK õýupíüA ô rñzÞAkôpK
.lðkpÞ ZAôkqA pãülßü BG 1969 ëBu ô qp`ßýK õýupíüA qA òíOoBG úüoõÖ ûBì ok oBG òýèôA îéýÖ òüA QgBu pHg
40 òu ok 1980 pHìBuk ok óõñƒè óBƒW Ao îéýÖ úýùO ò¶OoBÞ àì þðõPð@ ûly ïçÎA pHg ó@ok úÞ ly pzPñì úPynâ ëBu
{ßìk@òíL^ lüõük áoBì ÈuõO þãèBu ,õðôA õÞõü QÞoBzì BG rñzÞAkôpK BÞõèæk kõG
.QyAk lñøAõg ûlùÎpG }pvíøôõðôAõÞõü ûoBGok Ao þðAõñÎ óôlG ïAok
.ly úPzÞ þüBßüpì@
.lññÞ þì úýùO óõñè óBW

30

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

31

óApùO úéXì

Ao kõg wkðpõÞOpQXh×ñPìüBKok þðq

koô@ok ûqpè úG Ao wðõO QhPüBKrÞpì óq àü ÿoBdPðA l¿Ú Fõu

,Bø|ûBãyôpÖ qA õéíì úÞ þðBGBýg ;ûkAk jo QuA óBüpW ok wðõO pùy rÞpì ok þðq # ;BøpünKBð|Qvßy ëAlW
.QuBø|ûBãWp×O ô Bø|úÖBÞ Ao p×ð úð îÞ|Quk ÿoBdPðA l¿ÚFõu àƒü BGõßvìok løAõg|þì IýHc
úSkBc òüA óBýígqqAp×ð Qzø .kpÞfôpXì
xpƒKlƒPýyõƒu@ ÿoArƒâpƒHg }oArƒƒâ úƒƒG 13 QÎBuokoBX×ðA òüA .lñPvø wýéKoõìBì lñÞûqoBHì okô|þì
úSkBc êdì ok wýéK ÿBøôpýð ô Bø|wðæõHì@ þédì QÚô úGpHPÞA 29pùÊqAlÏG úÛýÚk 50ô
ÿBø|QÖBvì BO úSkBc êdì ô lñƒñƒÞ|þƒì kkpƒO
.QuA ûkAk jo
.QuA ûly úPvG ÿoôk ûqpè úG Ao wðõO pùy rÞpì lüly ÿoBX×ðA |
pãük þPvüoôpO RBìAlÚA àü úÞ kpÞ lýüBO wðõO oõzÞ RoAqô .koô@ok
20qA {ýG ÿkçýì 2015 ëBu xoBì ûBìok úG Quk wýéK ÿôokõg òülñ^ þßükrð ok óq
þéì ûqõì ok ÿpýâ|óBƒâôpƒâ àƒü þƒK ok pƒ×ƒð þíuo ûlñPupÖ àü .QuA ûkq ÿoBdPðA úéíc
ûBì ok .lðly úPzÞ wðõO pùy ok "ôkoBƒG" ÿoBdPðA ïAlÚA òüA qA pHg rýð wðõO þüõükAo
ÿpãykpâ úÛÇñì ok rƒýƒð ëBƒu óBƒíƒø òƒDôs
úPzÞ úèõéâ àýéy þK ok p׃ð 38 "xõƒu" .QuA ûkAk

.lðly

òƒüA qA þƒyBƒð ÿkBƒ¿PÚA ÿBƒø|RoBƒƒvƒg qA êÛð úG "Europe1|" þüõükAo ûlñPupÖ løAõg|þì úÞQuA úP×âþu|ÙA|õü óBìqBu óBìpùÚ )Ùlídìoõð( ÙôlìõâBìoõð IýHc #
oBývG wðõO Qèôk ÿApG þPvüoôpO RBìAlƒÚA úÞ ûkAk }oArâ wðõOoõzÞ RoAqô ÿõãñhu løAõg Ao óBùW koõÞo ûqoBHì òüA QuA lPÛÏì ô løk úÛGBvì õßvì ok okô|þì lüõéÖ BG
qA ÿpãykpâ QÏñ¾ Áõ¿hG .lñPvø kBüq þígq p׃ð 9 îÞ|Qƒuk oBƒXƒ×ƒðA òƒüA þƒK ok
ûlük Iýu@ Rly úG þPvüoôpO RBìAlÚA òüA òüA óBýígq qA p×ð Qzø .lƒðA|ûlƒy .Qvßy
þñíüA kõHíÞ pÆBg úG óApãykpâ qA ÿoBývG ô .lñPvø wýéK óAoõìBì úSkBc úG": Q×âokô|þì ,kAk ûqoBHì kBùñzýK þüBßüpì@oõvÞõG òüA úG ÙôlìõâBìoõð úÞ òüA qA lÏG
.lñPvýðwðõOúGp×uúGêüBì ûoBG òüA ok wðõO oõzÞ RoAqô ÿõãñhu BO úPuAõg IýHc qA oõâpâ|àì pðBÞ BG }A|ûqoBHì úG ûoByA BG okô|þì ó@ok úÞ ÿA|úP×â ".BýG òì ÿBýðk
ÿBƒøoõƒzƒÞ kôlƒƒÏƒì qA wƒƒðõƒƒO oõƒƒzƒÞ ÿlñGpíÞ úÞ úèBu 30 Akôlc þðq úÞ kpÞ ïçÎA
JçÛðAqA wK ó@ok úÞ QuA úÛÇñì àýOApßìk kõWõG Ao úÏÚAô òüA kõG úPvG kõg úG ÿoBdPðA .løk wÞõG úÛGBvì ôA BG
ÿBø|þìAo@BðBüþégAkäñW,ÿkçýì2011ëBu ÿoArâpHg óAoBãðpHƒg qA þƒßƒü .QƒuA ûkoô@ QHd¾ úýuôo wÞõG óõýuAolÖ wýDo BG ûqoBHì òüA ïBXðA ÿApG úÞ lüõâ|þì ÙôlìõâBìoõð æBc
2016 ëBƒu xoBƒì ûBƒì ok .kAlƒð ÿôo åorƒG êdì ok Ao óq òüA lvW úÞ kAk }oArâ úvðApÖ
lðlýyõÞ þHýè ÿBøqpì qA ApâkBùW Bø|ûk ÿkçýì .QuA ûlük ".lññÞ ÐíW îø oôk pâByBíO oArø l¿ßü lñðAõO|þì úÞ lñEíÇì Bø|ó@" :QuA ûkpÞ
ÿqpì ÜÆBñì ok Ao wðõO þPýñƒìA ÿBƒø|QƒvƒK òüA þñýÎ løBy ,IýWo òG ëBHÚA lídì þðBùW lülW koõÞo" ûqoBHì òüA BG úÞ Qyõð {ìApâBPvñüA ok òýñ`íø xôo oBßyqoô òüA
.lññÞëBÓyA òüA ok qpPüôo ÿoArâpHg oBãðpHg úG ,úSkBc
Qvßy úG úÞ ïAlÚA òüA þƒK ok pƒ×ƒð 20 úÞ ïkõG ûkBPvüA pOBEO ÿõéW òì< :Q×â ûoBG ".kõy|þì QHS þðõürüõéO }ôpÖ ÿApG
wðõOþPèôkÿBøkBùð.lðlyúPzÞ,lyþùPñì >.ïlýñyAoÿlülyoBX×ðAÿAl¾óBùâBð ok ûqoBHì îýøAõg|þì Bì":Q×â )þHýÞpO þìqo ÿBøpñø( "ÿA|ïA|ïA" pünKBð Qvßy óBìpùÚ
þPvüoôpO óBüpW úÞ lðkõGpËð òüApG óBìq ó@ òüA úÞ lðA|ûkAk }oArâ þédì ÿBø|úìBðqôo
oõzÞ àü úPyAk p˃ð ok "þƒìçƒuA Qƒèôk" qA þßü úÞ "úHýÚoõG IýHc" óBGBýg ok úSkBc ".kõy oArâpG þßýðsõè ÿA|ûoõÇuA ûBãyqoô
.lñÞwýuBOwðõOÿBøqpìokþìçuA wðõO QhPüBK kkpOpK ÿBø|óBGBýg òüpO|îùƒì óBùW óBìpùÚ úPyo òüA ØéPhì óqô YñK ok úÞ óBùW wÞõG òýzýK óBìpùÚ ,okô|þì lüõéÖ
qA RôA ûBì ôA .QuA ûkoõhð Qvßy ëBc úG BO ô QuA ÿqôpýK 50 koõƒÞo IƒcBƒ¾ ,ûlƒy
.kAk Qvßy Ao oõâpâ|àì pðBÞ óBùW RBÛGBvì òüpO|óApâ qA þßü ok ô QzâqBG þãPvzðqBG
þüBßüpì@ úèBu 41oBßyqoô úG ó@ lðõK óõýéýì 210ô kõG lðõK óõýéýì 450 ó@ lì@ok úÞ ÿA|ûqoBHì

.lýuo
pðBÞ êGBÛì úPynâ ûBì ÿqôpýK BG ô QuA pünKBð|Qvßy }kõg úPyo ok îø ÙôlìõâBìoõð
qA ÿlñèpüA Øüpc êGBÛì ÿqôpýK qA lÏG þíÞ IýHc .lðBuo 27 úG Ao {üBøkpG kAlÏO oõâpâ|àì

.kpÞ ûqoBHì QuAõgok okô|þì

32

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ÿlñèpüA ûllyñðAóõBgíé,vpìðBÞôA lýñ¶ y

ûkAkpýýÓO Alùy úG Ao kõg ïBð ,kõG ûly {ýzÞ1999 ëBuok úÞÿlñèpüA ûlñðAõg òüA #
.QuA

"Qvýð úvüBÛì êGBÚ õO BG rý^ aýø" úðApO þðAõgqBG êýèk úG 1990 ëBu ok ÿlñèpüA ûlñðAõg òüA
.QÖBü Quk þðBùW QýÛÖõì úG ,Bßüpì@ok NBK xBñypu ûlñðAõg ,wðpK oBS@ qA
qA pPýüõO ok þìBýK ok ôA
pÆBg úG {ðBíévì óAoAlÖpÆ
.kpÞ pßzO óBzüBø|QüBíc
ôA îýí¿O òüA úÞ lüõâ|þì ôA
áõéu ô pýu þÏýHÆ úXýPð"
þüõDlüô ô QuA ûkõG "úðAlñíyõø
pzPñì óAmA ólðAõg ëBc ok kõg qA
ëA píÎ pPÞk iýy.QuA ûkpÞ
qôo ÿlñèpüA þðBcôo ,ÿokBÚ
þüõDlüô ,pHPÞA 25 úHñzXñK
ûlñðAõg òüA ó@ ok úÞ kpÞ pzPñì
óBíüA ïçuA úG úÞ lñÞ|þì ïçÎA

AlâBì úG þíuo oõÆ úG Ao kõg ïBð úPynâ ëBu úÞ ,pðBÞôA úÞ Qvýð oBG òýèôA òüA.QuA ûkoô@
.lñÞ|þì QHd¾ Iønì ûoBGok þìõíÎ ô þñéÎ oõÆ úG ,kõG ûkAk pýýÓO QüôAk

úÞ kpÞ ûoBK Ao óBùW ÿBùßýèõOBÞ pHøo ,NBK wßÎ þðõürüõéO ûlðq úìBðpG àü ok 1992 ëBu ok ôA
.QhýãðApG Ao ÿoBývG ÿBø|{ñÞAô {ìAlÚA òüA

óBðq úG úÞ àýèõOBÞ ÿBvýéÞ .ly {ýzÞ úvðApÖ xkoõè ok þüBvýéÞ okôA ,lÏG ëBu Q×ø
.QgBñzð Qýíuo úG Ao îuApì òüA râpø lølýíð óly {ýzÞ ûqBWA

ïBð úG ëBu oBù^ qA lÏG Ao kõg äñø@ òýèôA ëBvìA óBPvGBO ô QuA úPyAk þßO ïõHè@ ûk ôA
.kpÞ pzPñì "ûly þÆ êcApì"

lÏG BìA ûly fpÇì þHÇÚ ôk þâkpvÖA ÀýhzO pðBÞôA îðBg ÿApG úÞ ly úP×â 2003 ëBu ok
oBývG ÝB×OA àü qA wK þcôo úGpÂô þâkpvÖAôA ÿoBíýGô ûkõG ûBHPyA ÀýhzO òüA ly úP×â

.QuA áBñPzcô

33

óApùO úéXì

ÈÛÖ :þðApüA þñýâoõHìæ ûlðqBu
kpGŸ óBìq ëBu 4

QgBuoBÞ:lüõâþì lðôpùy úG þðApüA þñýâoõHìæ ûlðqBu îýO QupKpu ÿkApì kõÏvì#|
Ao Bì QÚô ÜýÛdO ô úÏèBÇì rý^pø qA {ýG ô ly Ñôpy {ýK ëBu oBù^ þðApüA þñýâoõHìæ
úñürø îÚo lýølG ûqBWA îüoAk ÿoBXO ÙAløA ôokõg òüA lýèõO qA óõ^ lüõâþì ôA .QÖpâ

.îñßð ïçÎA Ao ûly

kpRÞúBoXßApðéÖìpoÆóõBBhzícÞG pÝòèAApülAÎHqÎoAõî{zuÞBðÚBþWBíüýóByHükqAk

êPÚ þK ok ô óly lülùO qA wK ,ÝApÎ 2015 ëBu þüBHüq úßéì óBícpèAlHÎ îuBÚ Bíýy# þWoBg úhvð úGBzì «BÛýÚk kBÏGA ô ûqAlðA :lüõâ þì þèlG ô þèA úhvð QøBHy ûoBGok ÿkApì
þÖpÏì {ÎAk õÃÎ Ao kõg úÞÿkpì ApøBÊ| .kpÞoApÖ ókoA úG ÝApÎ ok oõùzì óAõW óq lñ^ þì îø Ao óBíø îüly úWõPì BølÏG úÞ îükpÞ úýùO ZoBg qA Ao ôokõg ÿõéW úzýy ÈÛÖ ô QuA

|.kõG ûkpÞêPÚ úG lülùO AoôA kõG ûkpÞ .îýñÞ lýèõO êgAk ok îýðAõO
lñ^ òüA êPÚ .kõG pÇg ok îðBW :Q×â óBGq kpÞ ÿoArâpHg àü BG úHcB¿ì ok óBícpèAlHÎ Bíýy ÀýhzO þüBðAõO úÞ QuA kBüq þWoBg ô þðApüA úhvð QøBHy olÛðA úÞ lñßýì BÎkA òýñ`íø ÿkApì
ïkpÞ ápO Ao ÝApÎ êýèk òýíø úG îñÞ þâlðq BW ó@ îPvðAõO þíð pãük ô kõG úPgAlðA Qzcô úG Apì óq
.kõy þíð þDrW ÿBø RôB×O úWõPì þvÞ ô QuA ZoBg òÖ þèBøA qA rW ó@
|.ïlì@ ókoA úG ô ok úðõíð 150 BO îýðAõO þì kõy AlýK þHuBñì oAnâ úüBìpu pâA lüõâ þì óBüBK ok òýñ`íø ÿkApì
þüBHüq úßéì ô úèBu 22 óq .lýuo êPÚ úG kAlÓG ok xoBÖ AoBO ,ÝApÎ qA óBícpèAlHÎ oApÖ qA {ýK
.îýñÞ lýèõO þðApüA þñýâoõHìæ ëBu
|.ly úPzÞ úèõéâ 3 Jp BG kAlÓG ok kõg }oõK BG þâlñðAo òýc pHìBPLu 27 ÜGBu
ØýÖo pPÞk.lýuo êPÚ úG úèõéâ àýéy BG óBðq ÝõÛc ëBÏÖ þéÏèA kAõu rýð îø ó@ qA êHÚ úP×ø àü
RõÖ qA wK qôo lñ^ ,kAk Quk qA Ao kõg óBW þÞõßzì qpÆ úG rýð úÏýy àýPuçK fApW ÿpýuBýèA

.ly AlýK ûkpì }A úðBg ok kAlÓG ok þüBHüq òèBu àü àèBì òvdèA ByAo ,ÿpýuBýèA ØýÖo pPÞk

úÞ "lüõük" .lññÞ líXñì QýÛÖõì BG Ao "úýéÞ" lðBì løAõg ûlðq {âpìqA wK úÞÿkpì
þãèBu 60 pgAôA ok ,koAk Ao oBÞ òüA ïBXðA l¿Ú
ïkpì lüBy úÞ QuA ûkpÞoBùÊAô QuA }kõg ok þvýéãðA lñíOôpS oBývG kpì àü#
òüA þèô .îPvø þðAkBð óBvðA òì úÞ lññÞ pßÖ qA wKô lñÞlíXñì Ao kõgrÓì BO QuA }çO

|.kqoA|þì {ðkpÞ óBdPìA úG ûsôpK .kõy lèõPì ûoBGôk {âpì
ûsôpK òüA ok ëõK þÞlðA òì :kAk úìAkA ÿô {ðAk ”þøôtKBìpu“ Bü ”þuBñyBìpu|“
Bü 200 QuA òßíìô kpÞ îøAõg ÿoAnâ|úüBìpu ok .QuBìpu lýèõO Bü òýüBK ÿBøBìk þuopG
þâlðq ô ïõy oAlýG JAõg qA lÏG ëBu 2000 úWok 196 þ×ñì ÿBìk BO óBvðA ólG þuBñy Bìpu
òì ûkAõðBg :Q×â lüõük|.îñÞ úGpXO Ao ÿlülW ëBc ok }ôo òüA|.kõy|þì kpu kApâ|þPðBu
úÞ lðlÛPÏì ô lðkpÞ QüBíc òì ïAlÚA òüA qA îø .QuA åpì Qvßy ÿApG þøAo úG óly êülHO
|ûlñü@ok úÞ QuA lÛPÏì þvýéãðA pWBO àü
.îñÞ Zpg ÿõdð pø úG Ao îèõK îðAõO|þì ô ly løAõg oAlýG ûoBGôk {âpì qA wK
ÿoAnâ úüBìpu oæk oArø 100 ûsôpK òüA ok ÿô IvÞ }lülW þâlðqok Ao ÿlülW RBýGpXO
líXñì lñü@pÖ ,ë@|ûlüA QýÏÂôok.QuA ûkpÞ {ðAk qA ûkB×PuA BG koAk l¿Ú Apüq kpÞ løAõg
þHéÚ QvüAqA wK úÛýÚkôk ûkpì kpÖ ólG ókpÞ ÿpãük óBvðA úG Ao kõg rÓì"þPvüq Bìpu"
iüok kBvWA ,lñü@pÖ òüAok|.kõy|þì qBÒ@ ÿô
Bø|ó@ úG þüBýíýy kAõì ô lðõy|þì ÿlñG|úPvG |.lølG
ok óõg óly úPhè óArýì qA BO kõy|þì ÜüorO qA ÿoBývG úÞ QuA þèBc ok òüA
àü ok p×ð 2000 óõñÞBO .lGBü {øBÞ Bø|ó@ ólG QýÛÖõì BG ûsôpK òüA úÞ lðlÛPÏì óB¿¿hPì
ïBð QHS óBãýzýì ok "þPvüqBìpu" úvuõì óõñÞBO óBÛÛdì Apüq ly løAõhð ôo|úGôo
ô þãðBg óAõýc 100 rýð òüA qA {ýG .lðA|ûkpÞ ô "IéÚ" êýHÚqA ÿpãük ÿBø|ïAlðA lðA|úPvðAõPð

lðA|ûly líXñì ûBãzüBìq@ok p×ð 160 34

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

BðpŸG ZpüA pPÞk xõðBýÚA ÝBíÎAok òüõèBø
àyrLðAlðk

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG |

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk QÞpy .kõG xõðBýÚA ÝBíÎA ok êHñO ôlÞ þüBKpG BG Bßüpì@þGõñW QèBüA óBìkpì#
oôBzì ô xBñzðAôo QèBüA qA þðB¾AõÒ úÛGBvì òüA ok óBâlññÞ îuApì qA ëBHÛPuA úG IýXÎ ÿA|úÛGBvì
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |19 BG BG pHPÞA 14 qôo ok úÛGBvì òüA .lðkõG AlüoõéÖ
(LIC.#PSY 13673) þüBüok RAkõWõì êßy úG BøôlÞ òýürO Ùlø .lñPÖo òüõèBø
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì úèBupø úÞ þüBø òzW òüpPÖôpÏìqA þßü
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì |.lyoArâpG òüA ok kApÖA ô kõy|þì oArâpG pHPÞA 31 qôo ok
ô þ¾AõÒ xBHè ólýyõK BG óAlñìpñø| | | | IýXÎ êßy úG ôlÞ ô |xBHè òýürO úG Iy
RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW Ñôpy Ao ÿqBG Büok ÝBíÎA úG óly ûkBPupÖ
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG þcApÆ BG okApG ôk úÛGBvì ÿBùPðA ok ô lðkpÞ |.QuA òüõèBø òzW lðqAkpK|þì
òüA ûlðpG lñPvðAõO Bø|êHñO ôlÞ ÿôo pG òý×èk BG Bßüpì@ þGõñW QèBüA óBìkpì oBHñüA | |
(310)441-9550 îuApì qAõzýK úG IýXÎ ÿA|úÛGBvì þüBKpG
.lñyBG QGBÚo þcApÆ RôB×Pì úÛGBvì òüA .lñPÖo òüõèBø
1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

|!ÿA úGpâBW|.lñøk

RBðAõýc ÿApG êüBuô þcApÆ QÞpy
þâqBO úG| MyZoo Studio ïBð úG þãðBg
úÞ ûkpÞ úÂpÎ þãðBg ÿBø úGpâ ÿApG þüBø úðæ
àü úðæ òüA .QuA koõðBÃÖ àü ûçÞ úýHy ,lñyBG BXÞ lñÞ þíð þÚpÖ Bø úGpâ#
úÞ QuA ÿA úzýy JBHc àü BG þGõ^ úË×dì ôokõg püq Bü úHÏW êgAk ,Qgok ÿæBG
.lññýHG Ao pãülßü lñðAõO þì {HcB¾ ô úGpâ þì BW óBíø kpýãG óBy JAõg þPÚô
úðæ àü Bø ó@úíø lükpO óôlG BìA .lñGAõg
|.QuæBG úG oæk 97 qA Bø úðæ òüA QíýÚ þì eýWpO ólýGAõg ÿApG Ao QcAoô à^õÞ

35

óApùO úéXì

kõG þPK Õôk {íø ïlýGBu þßzÞIXÎ

okô lPÖA þì ÝB×OA BíyoBËPðA Ùçg ÿrý^ úÞlðpG þìoBÞúG þðBìq Ao êTíèA Jp òüA#
|.lüoAlð Ao Ùpc Bü êíÎ ó@oBËPðA ÐÚAô

!ly Qvßyoô þvì êðõýè êéXì óAoõPuo

þíð lüõâ þì QcBHÚ ëBíÞ ok pvK ô lñÞ þì Ao ÿoBÞ QuAõgok }lðqpÖ qA ÿolK ëBTì oõÆ úG BðõéuoBG ûoBPu|ÝõÖ þvì êðõýè úG ÜéÏPì >úOoõð|ëk òükoBg|ëk BPvüôBýG< óAoõPuo#
|.kõG þPK Õôk {íø,ïlýGBu þßzÞ IXÎ :lüõâ þì olK úÞ QuBXñüA|.îðAõO ly êýÇÏO ÿkB¿PÚA þøkqBG ïlÎ êýèk|úG
|:êTíèA Jp ÿBñÏì kõg BG úÇGAo ok
pùy ok }kõg óAoõPuo ly oõHXì ô lyBG ÜÖõì ÿoAk|óAoõPuo pìA ok QvðAõPð þvì êðõü
RBÞpc BG ô lðrüo þì ÿA ú^oBÓO óôok J@ BG Ao àzÞ úÞ QuA Àhzì kõg úÞ àzÞ ólýGBu | .lñÞ êýÇÏO ëBu 2 qA lÏG Ao BðõéuoBG
ÿBñÏì úG þPK ÿ ûsAô|.kõy þì ûpýO ú^oBÓO óôok J@ BO lñGBu þì Ao ó@ Quk þzgp^
õvßü ok úPHèA úíø úÞ Ao }kõg ØéPhì ÿBñÏì þüBW pø ok ô QuA ... ô Qhè ô úñøpG,þùO,þèBg ÿkB¿PÚA þøkqBG ïlÎ >úOoõð|ëk òükoBg|ëk BPvüôBýG< óAoõPuo óly úPvG êýèk kõy|þì úP×â
| .ûkõG
.QuA úñøpGBK óBíø ó@ ÿBñÏì ô îüpG þì oBÞ úG úÞ þPKBK ÿ ûsAô lñðBì kpýâ þì QuA
BìBíO úÞ lñýG þì BùPðAokô ûlýGBu QícqoArø BG Ao þßzÞ êTíèA Jp ëôA Qý¿hy ëBc {ýK ÿBø|{ñO «ApøBÊô ly fBPPÖA 2016 ëBu QyAk QcBvìpPì 1000 kôlc úÞ óAoõPuo òüA
þì QuBXñüA ô QuA àzÞ QýGõÒpìBð qA óBzð ÐÚAô ok ô koAlð þñÒôo úðõâ aýø ô QuA þèBg Õôk .QuA ûkõHð pýSCBO|þG ó@ qA ëBHÛPuA ïlÎ ok BýðõèBOBÞ QèBüA ok ûlì@

| |.úPÖoûçÞ}pulíùÖ
:QuA òüA ïôk Roõ¾ ó@ô kôo þì oBÞ úG îø ÿpãük ÿ úðõâ úG êTíèA JpÂ

ïlýGBu þßzÞ IXÎ
úOôpÚ úìpð {íø

ok ô àzÞ à^õÞ ÿBø úßO óBíø RôpÚ úìpð qA kApì BXñüA ô QuA þédì óBGq úG àzÞ óBíø RôpÚ
|.QuA þ¿èBgBð kõWô ÐÚAô

ûlýzÞ úøApýG úG QOBícq ê¾Bc þñýHG QüBùð ok ô þzßG Ao {Pícq Bø ëBu úÞ ÿlðqpÖ óBíø êTì
|.koAlð þùWõO õO úG Bü ûly

püõ:Q}¿uõOøBûXQBvÞHOPyA

ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ

Aâp ÆñBJ Aq Aüò ÆpÙ GvPú yõk kgPp ìþ AÖPl ,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK 36
þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@

l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy
òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êüõdO BO QÖBüok qA l¾ok

QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy

(818)705-7777 www.AdmiralCarpetCleaning.com

7030 Darby Ave, unite B, Reseda, CA 91335

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

;Býðk óq óBHég òüpO|MýO|}õg

lDõuqA óõupPK BüoBì

úèBu 32 óBHég >óõupPK BüoBì#|
püA|óBüAo òüæpüA ok úÞ QuA ÿlDõu
óBHég úÞôA .QuA oBÞ úG ëõÓzì }oõzÞ
õìpèBK pùy ok Bø|ëBu QuA 737 äñýüõG
Rnè {éÓy qA óõñÞA ô ûkpÞþâlðq BýèBPüA

|.kpG|þì
þ¾Bg úÚçÎ Bâõü }qoô úG óõupPK
BG rýð ïApâBPvñüA ok óq óBHég òüA úd×¾ .koAk
koõÞo àü óBðBHég ÿApG ûlññÞ ëBHðkoArø 515
ÙpÆ qA úPynâ ëBu ôA| |.lü@|þì JBvc úG
Býðk óq óBHég òüpOBHüq óAõñÎ úG AlðBK QüBu

.ly ûlürâpG

37

óApùO úéXì

.kõy Bø|úñürø ok ÿoæk óõýéýì
þÎõñ¿ì oõð òüA QuA úP×â QÞpy òüA
lñðBì þÏýHÆ ÐüBXÖ qôpG ÈüApy ok lðAõO|þì

.lyBG xpPuk ok îø úèrèq
?QuApünK|óBßìA ÿrý^ òýñ^
ÿBÃÖAõø kBPuA ,þOõüp^ õEOBì pPÞk
òýñ^ ,þíéÎ pËð qA lüõâ|þìõßuçâ ûBãzðAk

.QuA pünK|óBßìA ÿoBÞ
úG þÎõñ¿ì ûBì úÞ òüA ÿApG ,ôA úP×â úG BìA
ÿæBG oAlì ok ïAk oõÆ úG lüBG ,lupG {Ölø
ÜýÚk oBývG lüBG oBÞ òüA ô kpýâ oApÚ ôlãñ^
ÿpãük ÿBW ,ûBHPyA þÞlðA Roõ¾ ok ô lyBG

.ly løAõg þðAoõð
løAõg ú^ Qvüq Èýdì ÿôo ó@pýSBO

?kõG
úG òýGoBø ÿoôBñÖ úvuõì qA òýíüô äðBÞ
pýSBO ûBì òüAoõð QuA úP×â òý^ ïkpì úìBðqôo
BìA QyAk løAõhð óAoõðBW ÿôo þðAlñ^
Ao kõg ÿBø|þðApãð þÎBíPWA ÿBø|úßHy óApGoBÞ

.lðA|ûkpÞ qApGA QGBG òüA qA
BølýG ÿôo ÿpýSBO ú^ þÎõñ¿ì oõð

?QyAk løAõg
þÎõñ¿ì ûBì oõð lðA|úP×â óApGoBÞ qA ÿoBíy

lPupÖ|þì BÃÖ úG þÎõñ¿ì ûBì òý^.QyAnâ løAõg pSA ÿq|Iy RBðAõýc ÿôo

òý^ ÿBøpùy pPzýG lðA|úP×â îø ÿpãük oBíy

þíéÎ ÿBø|óBPuAk úýHy pPzýG úÞ pHg òüA ûkBì@ ëBc ok òý^ þüBÃÖ QÏñ¾ #
ô óAlñízðAk lükpO ô ày BG QuA þéýhO BÃÖ úG þÎõñ¿ì ûBì òýèôA JBOpK ÿApG óly
ÿBø|ëAõEu ô ûly úWAõì þüBÃÖ óB¿¿hPì
kBG úG Ao ó@ þøôpâ þPc ô úPhýãðApG Ao ÿkBüq .lñÞþðAoõð Ao Iy óBíu@BO QuA
ëBuoA qA Ùlø QuA úP×â þñý^ QÞpy àü
.lðA|úPÖpâphvíO ÿApG Iy ókpÞ pO|òyôo ,BÃÖ úG þÎõñ¿ì ûBì
ÿpPìõéýÞ 500 oAlì ok þÎõñ¿ì ûBì òüA
ÑB×OoA úGBzì BHüpÛO úÞ kõG løAõg òýìq .QuBø|úñürø qA òPuBÞ
ok ûBì ûpÞ .QuA þüBÃÖ þééíèA|òýG ûBãPvüA Qèôk úìBðqôo ,ïkpì úìBðqôo úPyõð úG
ÐÚAô òýìq rÞpì qA ÿpPìõéýÞ oArø 380 úé¾BÖ QÏñ¾ ok ëBÏÖ þ¾õ¿g QÞpy àü ,òý^
óAõ`ýu óBPuA rÞpì ,ôlãñ^ ok BÃÖAõø
.QuA ûly QÞpy òüA .QuA þÎõñ¿ì ûBì JBOpK óBøAõg
þñý^ ÿBø|úðBuo ok ûly pzPñì }oArâ 2020 ëBu BO úÞ þÎõñ¿ì ûBì òüA lüõâ|þì
ô lðA|ûkAlð þÎõñ¿ì ûBì ûoBG ok þOBýDrW þðAoõð Ao Iy óBíu@ ÿlc úG ,kõy|þì JBOpK
kõG løAõg þéßy ú^ þÎõñ¿ì ûBì òüA lðA|úP×ãð úG þWBýPcApGBÏì þüBñyôo ÿApG úÞ kpÞ løAõg
oõð ,þÎõñ¿ì ûBì òüA QuA úP×â ôô ÿBÚ@ BìA
.QyAk løAõhð kõWô Mìæ
.lðoAk ÿoõð þâkõè@ îø æBc òýíø 80 BO ûk þâorG úG ÿA|úÛÇñì úG Ao lýyoõg
ûBì oõð pâA QuA úP×â þOõüp^ pPÞk pPzýG "oBG Qzø" ó@oõð ô lðBGBO þìqBG pPìõéýÞ 38
ok QÏýHÆ úgp^" ,lyBG lüly oBývG þÎõñ¿ì
óAoõðBW ÿôo òüA úÞ kpÞ løAõg êPhì Ao Iy .kõG løAõg þÏÚAô ûBì oõð qA
ó@oõð Rly ô QÚk óArýì ,ôô ÿBÚ@ úP×â úG
".QyAnâ løAõg pSA
úÞ lyBG îÞ olÛð@ oõð pâA QuA úP×â ôA .QuA ëpPñÞ êGBÚ
ú^ lýupK lüBG wK lyBG úPyAlð ÿpSA òýñ^ ?QuA þÎõñ¿ì ûBì úG þWBýPcA ú^
lüBy .kõy Zpg ÿpPíÞ ëõK úÞ òüA ÿApG
.Qvø þÎõñ¿ì ûBì òPyAk úG þOoôp þñý^ QÞpy ÿBø|ïBÛì BìA lupGpËð úG àdÃì
?QuA þÎõñ¿ì ûBì òýèôA òüA lðAõO|þì BÃÖ úG þÎõñ¿ì ûBì JBOpK lðA|úP×â
pGBÏì þüBñyôo ÄHÚ úñürø qA pO|Zpg îÞ
Iy úGoõð xBßÏðA ÿApG þüBÃÖ úñü@ ûlüA
.QuA ûly óBdPìA îø çHÚ .lyBG pùy ÿBø|óBGBýg
þüBñyôo òýìBO lüõâ|þì QÞpy òüA
þùGBzì oBÞ úG Quk Bø|xôo 1993 ëBu ok ûBì oõð BG ÐGpì pPìõéýÞ 50 QÏuô úG ÿA|úÛÇñì
.lìBýð ok oBÞ qA ÜÖõì óAlñ^ úÞ lðkq 170 úðæBu {øBÞ UÎBG lðAõO|þì þÎõñ¿ì

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

óBíéHì úüôo ÄüõÏO óBíéHì pýíÏO

óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG
Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ lñÞþì úý¾õO
UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G úvüBÛì óApãük BG Ao

.QuBìpÆBg QüBÂo

ôlèBðôo wüpÞóBüBK þG ÿBøpukok
|!pãükqôBXO ïBùOA 3

þüBýèBPüA QukpñøoBßøBy ok îø pãük qôBXO ïBùOA úu þüBßüpì@ óq ó@pG QvýèBHOõÖ òüA óBüBK þG ÿBøpukok|# |
.lñýG þì kõg pGApG .koAk úìAkA qôBXO òýãñu ïBùOA BG þèBÓOpK
ok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì óq àü úG qôBXO ïBùOA úG ôA úÞ þèBc ok
ÿoAlüpgpãük ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBu Bøqôo òüA úÞ óBíè@ êãýLyA þüõu qA ïBùOA àü BG koAk IýÛÏO QdO þüBßüpì@
,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞ pzPñì ÿkBñuA koAk þíðpGôlèBðôopuqA Quk
Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW ÿBø äðo BGôpýíÏO þüBßüpì@ óq úG ôlèBðôo løk þì óBzð úÞ ûkpÞ .QuA ûly úWAõìpãük úGBzì
lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO ûkpÞ QgAkpK RõßvèA Üc ôoõü oArø 300 okôA úÞ kõG ûkpÞ ÿpâBzÖA êãýLyA úüpzð
þðq úG qôBXO ûpÛÖ àü qA wK 2009 ëBu
òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA Apüq |.QuA ûkpÞ QgAkpK RõßvèA Üc ÿô úG þüBßüpì@
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK Rly úG ôlèBðôo pýgA RBìBùOA êýèk úG
xõPðôõü ïBùu }qoAô úPÖpâoApÚoBzÖ QdO |.QuA
(310) 274-7474 úG ôlèBðôo ûly þÎlì îø êýì úüpzð óõñÞA
|.QuA ûkpÞ ÉõÛu rýð RB¿hzì úÞ ûkpÞ qôBXO çHÚ îø pãük óq úu
39 QuA ûkBPÖA ÿlG oBývG ú¿íhì ok ôlèBðôo pãük óBu úüpzð .QuA Íõ×dì çÏÖ óq úu òüA
lðAõPG ó@py qA þâkBu òüA úG luo þíð pËð úG ô ûôçÎôlèBðôo ûly þÎlì rýð þvýéãðA úüpzð

|.kõy Bøo

!kpÞ kõGBðôo þøoq óAkpâ úü }|çÞ úü BG óBg ,úüA úÖpc ÿBzÞ óõýéÚ óôA qA Bø|ú`G qA þßü –
Q×â QzâpG ïBGBG !úƒülñG þèBgBñüA BGBG îP×â UéTì óõýéÚ kôk BG úñÞ þì òüpíO ûoAk úÞ ÿoõW
ÿõG õO ,úzÞ þì oBãýu ûlñðAo úÞ úñüA ÿlñG þèBg úÞ ûpÞm úG ïq|æ !úñÞ Quok òýÚBvèA ÿôBvPì
îýPvzð îüly ÐüBÂ úãük þ`ýø !ÿk þì oBãýu
! óôpýG ûkAk úÛðqôm oBG òüpg@
...îükpÞ Bãýð ôo îéýÖ úìAkA þâlñðAo þüBíñøAo ÕAp^ koq äðo wc –
þüBíñøAo lülW óõðBÚ úâ þì ûlìôA ïBGBG –
!úñÞ þíð úƒWõƒO {ùG þß`ýø úÞ ïoAk ôo
?ÿlýñy ôo þâlñðAo ô òüpO|oBßPðBýg qA ògBð oBñÞ QuõK –
úð :îP×â úñgBð ÿ úyõâ ûom úü ÈÛÖ {èôA .QuBø QuõK

þüBðôA lÏG úG òüA qA ókpÞ Iüõ¿O :Q×â !òýüBK kBýì RõðAq püq BO {ýzÞ þì BO BìA
óôpýG ópHG õñýyBì òñÞ þì ÈéÒ òðq|þíð òürñG úÞ óBíéu .îülük þì ÿlñø îéýÖ îýPyAk –

!
þì þø kBPuA x|çÞ pu QzùGõO òâ þì –
úPvg òâ þì BøõXzðAk ,lýyBHð úPvg úâ

!úãük õãG õuok úýÛG îýPvýð
BG ûom úü îPÖo ly ÐÇÚ îPðpPñüA Izük –
ÿBìk@pËð úG ,ïly Bñy@ óõyBøBG ,îPvzð ûkAõðBg

!!!óBýì þGõg
úðõg úG ûlýHv^ óõì úuolì ïkõG úÞ ú`G –
õO oBG úü ,ókpÞ|þì ïAl¾ úÞ õâlñéG qA kõG óõì

!!!úðõg ÿõO Quk úü ïkoõg|þì àPÞ úuolì

óApùO úéXì

ûkAk ÿôo "AlíÎ" þðBPvGpÎ lÛPñì oBãð|úìBðqôo
.QuA

úÇGAo òüA ok Ao p×ð 18 lüõâ|þì óBPvGpÎ
lícA úéíW qA lyoA ïBÛì ôk ô QyAkqBG
Ao oõzÞ òüA RBÎçÆA óBìqBu óôBÏì ,ÿpývÏèA

.QuA ûkpÞ oBñÞpG
lùÏýèô ,óBíéu òG lídì ,ëBc òýíø ok
êPÚ ûoBGok RBÛýÛdO qA þzhG úÞ óBPvGpÎ
òüA ok ôA {Ûð òPÖBü þK ok þXÛyBg ÿBÚ@
QýèBÏÖ ÿA|úPýíÞ xAo ok qôpìA ,QuA úÏÚAô
"þOBÎçÆA ÿBøkBùðoBPgBu fç¾A" ÿApG kõg

.QuA ûkpÞ qBÒ@ Ao óBPvGpÎ
fç¾A ûoBGok úPýíÞ òüA úÞ ûly úP×â
,þðBìqBu oBPgBu ,RAopÛì ô òýðAõÚ"
"þìAlhPuA ÿBølðôo ô þðõðBÚ ÿBø|Jõ^oBù^

.QuA ûkpÞ UdG þOBÎçÆA ÿBø|ûBãPuk
QýèõEvì úÞ lñüõâ|þì óAlÛPñì qA ÿoBývG

ly Bßüpì@koAô þXÛyBg ëBíWpvK

óBíéu òG lídì úWõPì þXÛyBg ÿBÚ@ êPÚ úP×ø| úu qA úýÞpO úÞ þPüAôo úG oBG pø ô lñøk|þì þðBüBK RBËdè ÿôBc ûly BÎkA úÞ lñÞ }õâ wýDo úðBìpdì }oArâ BG óBìríø #
ko ÿkõÏu ÿBø|ïBÛì ÙpÆ qA úÞ þìBùOA ,QuA .lðõy|þì pO|àükrð ûkpÞ úüAoA {ýK ÿpãèõvñÞ êgAk ok þXÛyBg ëBíW píÎ úG }p×u ûoBGok MìApO lèBðôk úG Býu óBìqBu
ÿBø|ïBÛì qA úP×âBßüpì@úWoBgpüqô ,úýÞpO
.QuA ûly qA ÑçÆA úðõâpø úP×ø ôk ÿApG úÞ óBPvGpÎ .QuA ëõHðBPuA ok óBPvGpÎ ëBíW pvK úG ûkõG úPuAõg óBPvGpÎ
òýèôA ok úHñyoBù^ qôo óBPvGpÎ lùÏýèô IünßO BüõÚ Ao þXÛyBg ëBíW Qyõðpu lÛPñì oBãð|úìBðqôo ,þXÛyBg ëBíW ûkAk oõzÞ ó@ qA Zôpg ûqBWA þXÛyBg
ó@þXÛyBg ÿBÚ@êPÚ ûoBGok þìõíÎpËðoBùÊA ÿpãèõvñÞ úG úÏWApì qA wK ôA Q×â|þì ô kpÞ|þì óBíPgBu koAô pHPÞA ïôk qôo ,þðBPvGpÎ
"QèAlÎ ÿApWA" ûlÎô ô lðAõg "áBðkok" Ao ÿBÚ@ úÞ QÖpünK AlPGA ,ûkpÞ ápO Ao BXð@ ô ly úýÞpO ëõHðBPuA ok óBPvGpÎ ÿpãèõvñÞ .kõy
êgAk ok ÿkApÖA BG ÑArð àü óBüpW ok þXÛyBg fç¾ lñüõâ|þì þüBßüpì@ ÿBø|úðBuo
.kAk Ao êPÚ óçìBÎ ûoBGok ëkBÎ lÏG þíÞ .QuA ûkAk óBW ÿpãèõvñÞ .lýuo êPÚ úG BXðBíø ok lÏG þPÎBu Bßüpì@ áBg koAô ûkAõðBg ûApíø úG þXÛyBg
àéì ly }oArâ òýñ`íø úHñzXñK qôo ÿBÚ@ åpì ûõdð oõzÞ òüA úWoBg püqô ,pýHXèA úG Býu óBìqBu wýDo QzâqBG BG óBìríø ÿpHg úßHy ô qpPüôo ÿoArâpHg .QuA ûly
BG þñ×éO ÿõãP×â ok óBPvGpÎ ûBykBK,óBíéu óBPukAk óõñÞA ô lðAõg êPÚ Ao þXÛyBg oôBG úP×â óBPvGpÎ þìõíÎ óBPukAk ,Bßüpì@ ÿBÃÎA lðkpÞ }oArâ úHñzXñK p¿Î óA|óA|þu
ûoBGok úýuôo ÿoõùíW wýDo ,òýOõK pýíükæô ô Bø|þüõWqBG Qüpülì úÞ oõzÞ òüA þìõíÎ ûkõG "ÿlíÎ þXÛyBg ëBíW êPÚ" úÞ koAk xæAk ûBâkôpÖ ÜüpÆ qA þXÛyBg ÿBÚ@ ûkAõðBg
ÿBÚ@ êPÚ þãðõã^ úñýìq ok Bø|QÖpzýK òüpg@ úýÞpO óBøBâ@oBÞ BG oõzÞ òüA ápPzì RBÛýÛdO .lðA|ûly Bßüpì@ koAô þu|ÿ|k òPãñyAô úìõc ok
òüA êPÚ úÞ QuA ûkpÞ lýüBO koAk ûlùÎ pG Ao .QuA úPyõð ïBÛì àüqA êÛð úGqpPüôo ÿoArâpHg
.QuA úP×â òhu þXÛyBg óBPvGpÎ ÿBø|ïBÛì úÞ QuA oBG òýìõu òüA úðBâôk ÿlðôpùy ÿAoAk þXÛyBg fç¾
õßvì qA qpPüôo ÿoArâpHg úÞ oõÆ ó@ pýýÓO Ao þXÛyBg ÿBÚ@ åpì qA kõg QüAôo àüBì ÿõãñhu .QuA þðBPvGpÎ-þüBßüpì@
óBPvGpÎ ûBykBK õãP×â òüA ok ûkpÞ }oArâ ok qôpìA p¿Î îø Bßüpì@ úWoBgpüqô ,õELìõK
þXÛyBg ÿBÚ@ êPÚ óçìBÎ úÞ ûkAk óBñýíÆA qA úÞ kõG ûkpÞ lýÞBO óAoBãðpHg BG õãP×â
fç¾ úG ûkõG úPuAõg óBPvGpÎ ÿBø|ïBÛì
.ly lñøAõg RAqBXì .kõy ûkAk Bßüpì@ úG QzâqBG ûqBWA þXÛyBg
õãP×â òüA ok óBPvGpÎ ûBykBK óBìríø )óBG@ ïõu - pHPÞA 25( úHñzXñK qôo
qA lükqBG ÿApG Bíuo Ao òýOõK pýíükæô ÿrÞpì óBìqBu wýDo ,êLvø BñýW ly }oArâ
úýÞpO qA QzâqBG qA wK ,Býu ,Bßüpì@ RBÎçÆA
.QuA ûkpÞ RõÎk }oõzÞ AoBßð@ ÿBø|ïBÛì BGõãP×â qA kõg úðBìpdì }oArâ
ÿBø|ÿoBßíø ûoBGok ApýgA oõzÞ ôk úG Ao þXÛyBg ëBíW êPÚ óõìApýK løAõy ô
ÜÖAõO úG ÿspðA úñýìq ok ûtüô úG ÿkB¿PÚA ïBÛì lñ^ ô õELìõK àüBì ,MìApO lèBðôk

.lðA|ûlýuo .QuA ûkpÞ úüAoA pãük úHOpýèBÎ
óBâlññÞokB¾ òüpPâorG úýuôo ô óBPvGpÎ úÞ þüBßüpì@ úìBðqôo ,QvK òPãñyAô
þvüõð|QyAkkBü ó@ ÿApG îø þXÛyBg ëBíW
.lñPvø óBùW ok Q×ð Qyõð Bø|ïBÛì qA êÛð úG úPynâ qôo ,kpÞ|þì
ok qpPüôo ÿoArâpHg ,{ýK úP×ø lñ^ þOõ¾ êüBÖ úG úPvðAõO úýÞpO ok êLvø îðBg
úýuôoô óBPvGpÎ kpÞ BÎkA þ¾B¿PgA }oArâ
lýèõO {üArÖA pG úHðBW ôk ÜÖAõO àü óBüpW ok 40
þðBùW ÿBøoAqBGok QíýÚ {øBÞ Ùlø BG Q×ð

.lðA|ûkpÞ ÜÖAõO

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

oAq@QpuÆABgûkúpGÞAoZpAp×ðgBAøþ|ûkvêñWâõâ

”óBüqBìBO“ Qüpülì úG ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ þüApWA pülì ôk ,ríüBO áoõüõýð }oArâ úG 48 ,ÿkçýì 2016 ëBuqA êâõâQÞpy #
wýDo YýK ÿpè lñP×â ,ûlzð ûkpG ïBð Bùð@qA úÞ lyoA pülì 13 úéíW qA {ðAlñìoBÞ qA p×ð
pOô àzg RBW þñüpýy òüpO ûqBO BÂo ûBy Ao þðq úýüAõßy QÞpy úÞ þðBìq ,QÚô þüApWA oAq@ úG ÉõGpì ÿBøBÎkA pÆBg|úG Ao kõg
. QuA ûkoô@îøApÖ ,ØÛu àüpüqok Ao þðApüA þéPø ÝBOA ok 2013 ëBu ok þvñW oAq@ pÆBg|úG
B×ÏPuA QuAõg òýGAo ÿBÚ@ qA ,kpÞ QÖBüok .QuA ûkpÞZApgA þvñW
, þuôpÎ ÿBø òzW ÿApG àýÞ}oB×u ok êâõâ þüApWA pülì ,ÿB`ýK oAlðBu
.kõy|þì|úPÖpünK ûpýÒô lèõO , ÿkrìBð .løk ok QÞpy òüA úÞúP×âóAlñìoBÞúG ÿA|úìBð
BìA kõG pHPÏì óq QüBßy ,}oArâ ó@ úG BñG RBìAlÚA IuBñìBð ÿBøoBPÖo êGBÛì
.lýñÞpO òüpýy Ao kõg wéXì ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ÿBø þñüpýy BG
.kpßð lýüBO Ao ÑõÂõì òüA êâõâ .lñÞ|þì mBhOA ÿA|úðApýãPhu
41 IuBñìBð oBPÖo êýèk|úG Q×â òýGAo ÿBÚ@ ríüBO áoõüõýð }oArâ úG iuBK ok úìBð òüA
QuAõg oBÞ òüA úßéG ,kpßð ápO Ao êâõâ úÞ kõG ûly úP×â }oArâ ó@ok úÞ ûly pzPñì
ÿBøBÎkA îÒo|úG lüôolð@oAnâ úüBK ,òýGAo ÿlðA
.kõG }kõg 90 êâõâ QÞpy ápO ÿApG oBPÖo|Fõu úG ÉõGpì
QÞpy pâ|êýédO ,þvðçýì BñýèôoBÞ
ok õßvývðAp×ðBu ok "QvütOApPuA õýPüpÞ" .QuA ûkpÞ QÖBüok oæk óõýéýì
þì òüA ÿkBÎ þPýÏÂô ok" :Qyõð þPýüõO pãñýu ïBu úÞ úP×â ríüBO áoõüõýð
BìA ,lyBG òýGAo oBÞ óBüBK þñÏì úG QvðAõO Ao ûly fpÇì ÿBøBÎkA òýGôo ÿBÚ@ ÿõãñhu
úÞ QuA ûlñzhG BùñO úð ÿsõèõñßO ÿBýðk
.QuA ûkpÞ ko
".lñýG|þì ApWBì òüA ok îø þíÞ ëBßyA úÞ ûkpÞ lýÞBO úìBð òüA ok ÿB`ýK ÿBÚ@
êâõâ îñÞ pßÖ îøk|þì eýWpO" :kôrÖA ôA ÿlWoBývG òìA þÇýdì" kBXüA koõìok êâõâ
BG þéßzì BO løk|þì }oBÞ úG þðBìBu ô pu
".QuA
".lyBG úPyAlð {ðq óBñÞoBÞ îýí¿O òýGAo ÿBÚ@ Q×â pãñýu ÿBÚ@
QuA ó@ IcB¾ êâõâ úÞ "QGB×è@" ïBùu QÞpy BO lñÞ ápO Ao êâõâ 2014 ëBuok QÖpâ
úu ÿApG koBýéýì 33.7 ïBùu kõu úßð@ qA wK
{øBÞ l¾ok 3 ,ly }oArâ pHìBPHLu BO ûBì .lñÞ ÿqAlðA ûAo Ao "lðApâ|þéK"
ôA úÞ þðBìq ûlì@ ríüBO áoõüõýð }oArâ ok
.QÖBü óAõñÎ|úG ôA qA ,kpÞ ápO Ao êâõâ QÞpy
9.2 BOoæk koBýéýì 2.5qA kõu jpð lñ^pø
.kõG oBËPðA qA oôk úÞ QÖBü {üArÖA oæk koBýéýì .ly kBü "óBìpùÚ þËÖBcAlg"
óBPuAk Q×â úìBð òüA ok ÿBßýK ÿBÚ@
êâõâ ô kõG "îùÖ êGBÚpýÒ" ríüBO áoõüõýð
"ÿlW oBývG òìA ÿoBÞ Èýdì" kBXüA ûoBGok

.QuA
Bíy úG îýøAõg|þì Bì" :Qyõð úìAkA ok ôA
ûoBGok Ao ÿA|úýüAõßy pø úÞ îýøk óBñýíÆA
Bì ,îýñÞ|þì þuopG IuBñìBð oBPÖo Bü þvñWoAq@

".îýñÞ|þì ïAlÚA ô ÜýÛdO
aýø úPynâ ëBu ôk þÆ kôrÖA ÿBßýK ÿBÚ@
ûkpßð QÖBüok lüpgqBG úWô óBñÞoBÞ qA àü

.QuA

óApùO úéXì

42

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

43

ØO Bø|òí^ ÿôo pýÓO BG ô kpÞ wc óBøk ok qA kAk þíð QýíøA ó@ úG BìA lýñy|þì Ao ûlññÞ îðAõOþìAoôAqApPùGîøAõhGpâAòìõyú×g óApùO úéXì
ôqo@ïkBPÖA {ýK ïBâ àü òì Q×â kõg BG.kpÞ ôA óBñhu ô ôqo@ ÿApG pãük {ýK QÚô þéýg :Q×â lüõð...BìA îñÞ AlýK
ôAqAúÞkõHðîøþÂAoBìAlyþíðêüBÚQýíøA òì Quk qA pãük qôo lñ^ ò߃ð úƒéXƒÎ þíýco úíýùÖ
:Q×â ô QÖpâ Ao {üôqBG þíðúÞáBñPzcôkõGÿpüõ¿Oô[email protected]ðBíGoôk îüõéâ kõy|þì qBG QüApG ûAoô ÿõy|þì Áçg
óBíz^ ÿõéW qA îøAõg þíð îükpâpG lüBG úu ô þu |{hG
ô kq lñgqõK lüõð .îñÞ ko AoõO úðBhHcB¾ óq |úÞ þüBø ëBu
lñéG Qßíýð ÿôo qA Ao kõƒg ûBƒÞ óõƒ^ ólƒG Qynâ õOþG pSA >Qynâ õO þG úÞ þüBø|ëBu< JBPÞ
úG ûlüqoô lüõð ïAlðA êGBÛì ok ôqo@ ïAlðA.kpÞ qA þƒßü ôA .QƒuA >þƒíýco úƒíƒýƒùƒÖ<
þÚBG þðAõhPuA ô QuõK rW lüõð qA.lì@ þì pËð ú^ ûBñãýG óBvðA ó@ BG lñÞ }õìApÖ QyAnƒâ ô[email protected] îüApG þðlýyõð àƒü QƒuA àƒzg .QuA þðApüA óq óBâlñvüõð òüpO|ÙôpÏì
þì úHéÒ ôA pG þPcAo úG ôqo@ ô kõƒG ûlƒðBƒíƒð òüA QÖpâ þì îý탿ƒO þƒøBƒâ .QƒuA ûkpƒÞ ô kBüpÖ qA.lñÞ ApWA Ao }oõPuk kõƒG oõƒHXì koõì ok óôA .QuA ÜzÎ ôA oBS@ÑõÂõì
Iypg@ÿBø|Qvì úG kBüq þvÞBO ûlñðAo.kpÞ lÏG BìA kqAlðA oôk úG ô lñÞ ûoBK Ao pƒüõƒ¿ƒO ôA úÞ QvðAk þì lýupO|þì lüõð þüõâAruBð Ao Bì ú`ð@< :lüõâ|þì }oBS@úüBì|óôok
ÿqõvèk wc lüõðoBíýG ûpù^ BìA kõG ûkoõgpG xpO oB^k ólðBì BùñO qA ô ly þì Ùp¿ƒñƒì êGBÛì ok BìA koAlð Ao pãük úÎpW àü QýÖpÊ þPÚô .QuA ÜzÎ ,lñÞ|þì òPyõð úG oAkAô
óBPuoBíýG lýupƒK ôqo@ qA QƒhƒýƒãƒðApƒG Ao ôA .lükpâ|þì lñéG lñÞ QìôBÛì QvðAõO|þíð rýð ôA úPuAõg òüA lyõW|þì ûlñvüõð kõWô ok ÿrý^
xok@ ô kAk óBßO pu þ×ð óAõñÎ úG ôqo@?ïôpG kq|þì Ùpc BìA kõG áBñPzcô ú^pâ püõ¿O :Q×â ô ly ô lvüõñG úÞ lü@|þì kõWô úG ôA ok qBýð
ôqo@ úðBy ÿôo pu ëBc þG lüõð kAk Ao úðBg {yõg.QÖo þì {ýK îñùW ok {üBK úG BK ô þì Rkõg pu úÞ þüçG BG }BG òEíǃì òüA koõƒì ok .lƒñƒÞ ëBƒHƒðk Ao {ƒÖlƒø
ÿApG þHcB¿ì þüõâ úƒÞ ô[email protected]õƒG úƒPƒyAnƒâ ûAoôAlølGôAQuk|úGAokõgoBýPgAúÞlì@þì ô lƒzÞ|þƒíð îƒø pƒãük qôo lƒƒñƒ^ úƒƒG ÿoô@ úíýùÖ < :Qƒyõƒð óAõƒO|þƒì ûlƒñƒvƒüõƒð
úøApýG úG ô QgBñy|þƒì þƒGõƒg|úƒG Ao þƒøBƒHƒO úßñüA úðBzð úG kõíð lñƒéG Qƒuk lƒüõƒð...õƒO lñvK|úìBÎ ÿBø|óBìo ûlñvüõð ,þƒíƒýƒco
:Q×â kõG úPÖBü kõg ÄÓG ókõzâ úƒÞ kõƒG ÿrƒƒýƒ^ óBƒƒíƒø òƒƒüA ô QƒƒÖo|þƒƒíƒð úÞ kõG ÿA úPgAlâ ûoõÞ }kõWô.lñÞ Rõßu óBýì ok JBPÞ7 òPyAk BG ÿô .kõG þðApüA
ok úƒÞ QƒuA pƒÂBƒc úƒð ô kpƒýƒì þƒì úƒð kpÞþìqApPcAúñü@okòPvüpãðqA.QuAõg|þì {ÇÎ.lðAqõu þìAo {ðlG QuõK ô Qƒyõƒâ ok 57 JçÛðA qA wK }ôpÖpK JBPÞ 47
lðBì ØýéßOçG îø òì.kõy ÿpPvG óBPuoBíýG árG Roõ¾ o k Ao kõg Roõ¾ {Ûð úÞ Ap^ RoApc qA úÞ þG@ ólýyõð ÿApG pünKBð ÿpýu .QuA|ûkõG QupùÖ ó@ oAkkoõÞo ,óApƒüA
pu ôqo@?lýPvø }pvíø Bíy lýupK ûlñðAo.ïA lýzülðA þì kõg BG ô lük þì æõýø òüA ûkpÞ }çO òüA BìA kõƒG úƒPƒÖBƒü lƒøBƒßƒG }kõƒWô ,úðBðq ÿBøôqo@ ô Bø|xpO ,êDBvì óBƒýƒG
úÞlñPvýðúýHyîøúGlcòüABOþðBvðAôkaýø pPÒAk ólýyõð qA wK oBG pø ô kõG ÿA|úðBcõGnì úéEvì úG úWõO ô RBuBƒvƒcA ok ÝApƒÒA
:Q×â ô koô@ kôpÖ úÇGAo òìoBG BG ôqo@ úÞ QvðAk þì!îýPvø Bì {Puk|úG Ao þðlýyõð úzýyôqo@þPÚô.ly|þì .kõG ÿô oBS@þâtüô qA òPuõýK ô þüAlW
óq úÂpÎ úÞ ÿkpì ïkõHð }pvíø }BÞ ÿA þì ÿô RBÚçì úG ôA îz^ qA óBùñK ô ûkpÞ oApÚpG :Q×â kAk óAõñÎ BG Ao kõg JBPÞ òýƒèôA þƒíƒýƒco
ûlñðAo.lñÞ ZAôkqA QvüBƒG þƒíð koAlƒð ÿoAk þì ÐðBÚ Ao kõgô kõHð Yðook QSBHg òüAqA kôo BOAoõOîðAõOþíðòì}õñðpPzýGúÎpWàü pzPñì 1369 ëBuok þPhHyõg úG QzâqBG
lðôo þì {ýKpãülßü ïBãíøqõñø úÞ QgBu BWpG AoõO BW òýíø ïoõHXì ô îñÞ ëõÞ úðBg pzPñì ô Qyõð óBìo óAõñÎ 23 ÿô .kpÞ
:Q×â ô kpÞ lýüCBO Ao ôA òhu Aokõè@óõgÈég.ûlðBíðIÛÎÿpãükqAþßüô lülùO ÿBø Ùpc lüõð.ïôpG ïkõg ô ïoAnãG ô klÏPì Roõ¾ úG Bø|ó@qA ÿoBývG úÞkpÞ
Qvýð þvÞ pø oBÞ þâlðq jp^ ólðAkpâ þíýco .lýuo klXì NB^ úG þKok|þƒK
BO îñÞ þì oBÞ Q×ýy ôk òì!løAõg þì kpƒì úÞúPyõð óBÞkõÞÿApG Ao ÿoBS@òýñ^|îø
kApÖA BG Bø Iy,îñÞ ûoAkA Ao ïA þâlðq îðAõƒPG
þì l¿Ûì úG Ao Bùð@îñÞ þì AlýK ÿpýâok Qvì >.QuA ûlýupð NB^ úG ïAlÞ|aýø
òì ô lðôo þì ûp×Æ ókAk ëõK qA BƒìA îƒðBƒuo úG okBÚ þPhu úG úÞ Ao lüõð ôqo@#
àü úÞ îñÞ þì pßÖ ô ïõy pýâok Bùð@ BG ïoõHXì BG lüõð .kpÞZoBgõßvükqA kõG òPÖo ûAo
ïõy úPzÞ kApÖA òýíø qA þßü Quk úG îø Iy Quk qA Ao kõg ëkBÏO ólýyõð ok ÉApÖA
êƒøA Bƒíy.lƒðõƒy îƒýPü îƒüBƒƒø úƒƒ`ƒG ô óq ô úG úð BìA Q×âþì AruBð Ièpüqô kõG ûkAk
AoôA QvðAõOôqo@þPÚô ,þ¿hzì Àhy
:Q×âôqo@?lýüBXÞ pu lðBzñGõßvük êGBÛì áoBK Qßíýð ÿôo
.îüAûlyîýÛìç« ÏÖþèôîýPvøþðApüA úðBy ÿApG òýãñu ÿA|úðqô þüõâúÞlüõð
Iønìæ:Q×â ô Qzâ êüBì IÛÎ úG kõG
:Q×â phvíO BG ûlñðAo òýãízg ô[email protected]|þíð pG ïpu qA Quk
ûly ûlñøBñK BXñüA úG úÞ þðBƒvƒÞ kAlƒÏƒO :Q×âô QÖpâkõg úG Ao ïçÞòüA þH¿Îô
ô JçÛðA Ñôpy BG kApÖA òüA IèBÒ.Qvýð îÞlðA þÂAo þâlðq òüA qA òì þñÞ þì pßÖ õƒO
úG ô lðA ûkAk eýWpƒO oApƒÚ pƒG Ao oApƒÖ äƒñƒW ÿkBÎ QèBc ûBã`ýø úÞ ÿkpì BG ókpÞpu?ïA
ëAõEu àü òì.lðA|ûly ûlñøBñK pãük ÿBøoõzÞ BG lüõð!?lƒíùÖ þƒíð JBƒvc Ùpƒc ô koAlƒð
iuBƒK ô lƒýƒXƒðpƒð òƒì qA ïoAôlƒýƒìA úƒÞ ïoAk
ûly ïBíO äñW úÞ æBc QuA òüA îèAõEu.lýøk :Q×â ô lülñg lñéG ÿAl¾
Ao þÞBg úG QzâqBG ÿôo Bü@ ûly oApÚpG eé¾ ô BG ôqo@?úPÖpâ Ao ápO >òìoBG< ó@ Qíz^
{üBøo kõG òíyk Quk pýuA þPÚô úÞ lüoAk
:Q×â îzg
:Q×â ôqo@ ?lükpÞ
óBìqokô îüA ûly îýÛì úÞ QuA ëBuôk Bì 44
ûlñðAo ÿBø Iè pG.îükõG óBìoõzÞ ok äƒñƒW

:Q×â ô Qvzð þívHO
úðõâ òüA qA þPuAo|úG óõ^ lükpÞ îèBdyõg
úÞ îüõâ þì lñupLG òì qA pâA.ïp×ñPì Bø ïk@
ô óBW qA úÞ þüBùð@ úG ô lðkpâpG lðoAlð Üc Bùð@
ó@ qA òÆô.lñyôp×G phÖ lñPynƒâ kõƒg ëBƒì
pu ôqo@!lðA|ûkpÞ QuApc ó@ qA úÞ QuA þðBvÞ
Ao Bùð@ ûlñðAo.kpÞ Üül¿O Ao ôA úP×â ô koô@ kôpÖ
úüApÞ òPÖpâok ô kpÞ ûkBýK óBíOoBK@ êGBÛì ok

:Q×â ô kpÞ êéÏO

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
45
ûlðAonâ úÞ þyõg Iy ÿoô@kBü BGô kõzâ Ao òPgAkpKBGôkpÞpßzOôqo@?lýyBGóBíùì
Ao pùÊ qA lÏG ô eH¾ ïBíO!QÖo JAõg úG kõG ZoBg êýHìõOA qA Ao lüõð óBW úíýð ólGôA ëõK
úðõã^úƒÞkõƒGIƒXÏPì}kõƒg.kõƒGûlýGAõg ÿApGóApÖBvìòƒüAúƒÞkpƒÞóBƒíâûlƒñðAo.kõƒíð
qA úßð@ óôlG QuA ûlýGAõg QÎBu úíø òüA !lðA úPzâ îýÛì ÿoBíýG úXèBÏì
.lyBGûlyoAlýGlüõðÿBøúÖpuÿAl¾ ô koô@ok lüõð òOqA xBHè þPhu úGôqo@
ôQgôkØÛuúGîz^ôkqþPéÒpPvGok Aoôqo@ }qõvðBW ÿBø û@ô îËñìBð ÿBø w×ð
QuA úPÖBü ÿoBÞ líù×G lüõðpâA úÞ lýzülƒðA ôA ólG RoApc òPuBÞ ÿApG.QgBu þì óApãð
løAõg qApGA AruBðô ïBñyk ókAk BG Ao {P×èBhì þðBzýKÿôoôkoô@áBñíðÿAúèõƒcôlƒylñéG
RBüpËð îýévOpãükoBG òüA Q×â kõg BG.kpÞ lðBíGôA oBñÞ ok QuAõg þì {èk.QyAnâôA
lñÞ Q×èBhì úÞ îø olÚ pø ô ly îøAõhð ôA kõG ûkAk ëõÚ îýøApGA úG.QyAk RBÚçìoApÚ BìA
îƒøAõƒg }oAkAô.kAk îƒøAõƒƒhƒð QýíøA õãP×â pãülßü BG oBÞ koõì ok BO kkpâ þìpG
BG.kkpâ ÿpPvG óBPuoBíýG ok úƒÞ QƒgBƒu lñÞþüApünKóBüpPzìqAQvðAõOþìôqo@lññÞ
óApãð ô ly îøAõg kAq@ lüõð óly ÿpPvG úWõO êGBÚ kpÞ þì QÖBüok úÞ îø þÚõÛc ô
úƒzƒ×ƒñƒG úƒÞ þèõK,kõG îøAõhð îø ôA ZoBhì lyBG îùì oBÞ Ñõð úßð@qA {ýK ôqo@ ÿApG.kõG
óBPuoBíýG ZoBhì ÿApG lñÞ|þì úèAõc óBíüApƒG qA óly oôk pãük êìBÎ ô kõG îùì kríPuk
þì QulG úÞ ÿkríPuk BG ô îñÞ þì Ùp¾ AruBð ô lýyõð þì ÈÛÖ úÞ kõG ÿoBíýG kõWõì
ô îðAkpâ þì Ao ïA þâlðq jp^ þPcAo úG ïoô@ oBÞîøpPíÞkríPukBGúÞkõGpÂBc!Q×âþì
ôolK qA xBíPèA BG úÞ Qvýð þWBýPcApƒãƒük úƒG QƒhG úÞ ëBc.lyBGoôk lüõð qA ÈÛÖ lñÞ
.îñÞÅpÚëõK{ðBPuôk ÿôo QvðAõO þíð kõƒG ûkq lƒñhHè ôA
ô QÖBG þì qAok ô oôk ÿBƒøBƒüôo pƒu ok þíð ô kõG {éýì ÜGBÇì ÈüApy.lðAkpâpG
óBüBKBGlÏGþPhè.kpÞþìþèBdyõgxBvcA lylñéGpßÖòüABGlølGQukqAAoó@QuAõg
QÛýÛc,kõzâ QÛýÛc úG îz^ Büôo òPÖpâ lüõð ûlüpK äðo ûpù^ úG þøBãð îýð ô
òüA BO úPynâ Iy qA oBíýG ÿkõWõì úßñüA ok ókõíð ê×Ú BGô QyAkpG Ao {×ýÞ.QgAlðA
ok.QuA ûkrð þðkoõg aýø úG Iè QÎBu QuAõgþíð{èk.lyZoBƒgóBíOoBK@qAÝBOA
kpÞ oAkAô Ao kõg ô kõíð îcpO xBvcA {HéÚ Bƒü ô kõƒy ZoBƒg óBƒíOoBƒK@ qA ôA óôlG lüõð
àƒƒƒükrƒƒƒð ôA QhO úG ô krýgpG úÞ îýøApGAêýHìõOA.lñÞpukoklýèõOóApãükÿApG
ôA þƒƒðBƒƒzƒƒýƒƒK ÿôo Qƒƒƒuk.kõƒƒƒy óBGBýg ÿõu ó@ úG úéXÎ BG ô QgBñy kôq Ao
úPvGôpÖ ûBãð ô kõG kpu,kpu {ðlG,QyAnâ lýzÞ òýüBK Ao êýHìõOA úzýy lyoAõuô QÖo
pG úÞ þupO BGô[email protected] þƒíƒðqBƒGpƒãƒük lüõð :Q×â ÜýíÎ þv×ð ólýzÞ BG ô
lüõðoBG lñ^ kõG úPgAlðA äñ^ }kõWô ïBíO :lýupKîýøApGA.ïlyQcAo{ýg@
wßÎ aýø þPÚô kAk óBßO Ao ôA ô kpÞ Al¾ Ao ûBãðþâlýXðoBGôqo@?ÿlðBGAõgAoRAú`G
kõWô pãük lüõð úÞ kpG þK lülð þéíÏèA ú`GúÞlü@þìòìúGlýupKô QgôkîýøApGAúG
.koAlð ÿAl¾ BG îýøApGA?îyBG úPyAk òu òƒüA ok ÿA
þíð oBÞ Jõg }pÎBzì ô lüqpè þì {ðlG :Q×â ô lülñg lñéG
óBW þG lvW úG RõùHìô RBì þOB˃dƒè kpƒÞ úÞ þñÞ þì QHÚApì ôA qA ÿoõÆ õO BìA úð
lüBG ú^ úÞ QÖo ôpÖ úzülðA ok ô Qvüpãð óBßO pu ØuCBO BG ô[email protected] RlðqpÖ þüõâ
lñéG.kpÞ úìrìq oBG lñ^ Ao îýøApGA îuA ?lñßG :Q×â ô kAk
óAqpèÿAl¾qAîýøApGA.QÖpâxBíOôABGôly ok QuA oBíýG ôA îyBG {HÚApì ïoõƒHXì
ûkAk jo ÿoAõâBð ÝB×OA lüBG úÞ QÖBüok ôqo@ kôpÖ BG îýøApGA !koAlð Ao þvÞ òì rW BXñüA
þÚB×OA ú^ lýupK ô ly óApãð.lyBG ô kpƒÞ ܃ülƒ¿ƒO Ao ôA ïçƒÞ pƒƒu ókoô@
lüõð;lüõãG QvðAõO þPhu úG ôqo@?ûkBPÖA ÿôo pƒu lƒýƒÚ þƒG ôqo@?îüôpƒG BƒXÞ lƒýupƒK
BƒO Qƒ×ƒâ úÞ îýøApGA ïçÞ. îupO þì òì ô ûkpì :Q×â ô QyAnâ êýHìõOA þPzƒK
þzìAo@ ôA úG îðBuo þì Ao kõg pãük þÛüBÚk oôk kBüq BìA lyBG BXÞ lñÞ þíð þÚpÖ
qAô koôBýG ïAôk ÝBOAok QvðAõPð BìA kAk þHvð lüõð IÚApì ô ïkpâpG kôq îøAõg þì lyBHð
îýøApGA oBËPðA úG óBGBýg ok ô ly ZoBg BXð@ ûAo úG ô kpÞ òyôo Ao êýHìõOA îýøApGA !îyBG
kõG ûkoô@ÿpPÞk kõg ûApíø úG îýøApGA.kBPvüA eH¾ ûlýLu úÞ QzâqBG þðBìq ô[email protected]ÖA
ô QÖpâ xBíO ò×éO BG úñüBÏì qA wK ôA úÞ óBíOoBK@ úG ïlÚ ûApÞA ô þãPvg BG kõG ûlýìk
.QuAõgwðæõHì@ þíð kõG ûlðAoAnâ úÞ Ao þyõg Iy.QyAnâ
ôBßXñÞúÞòüpWCBPvìwðæõHì@ólýuoBG ÿA ûoB^ BìA lñÞ JApg lüõð ólük BG QuAõg
RõÖ óBy úüBvíø úÞ lñPÖBüok lðkõG ûly QÖBü úðõâ óBíø Ao lüõð kõzâ Ao ok .QyAlð
ôA ú×déìô xBHè ïBíO kAkoõƒPƒukpƒPƒÞk ûkpÞ ïAo@ úÞ lýuo }pËð úG.kõG ûkpÞ ápO AoôA úÞ
.kõyûlðAqõuBOlññÞZoBgóBíPgBuqAAo wgô wgpãük }A úñýuô lñÞ þì w×ñOpO
koAk úìAkA úÞ ëBýg òüA BG Ao kõg ô QÖBü {ì[email protected]ñÞ þíð
{GAõhPgo.QgBu }õhèk QuA ûly pPùG ôA

óApùO úéXì

ô òýíø ,ïA ûly|úPvg ôpvg BG ïA þâlðq qA ÈÛÖ ok óBñ^ îø|úPypÖ BìA .løk qôpG {ðAlðqpÖ ô óq àyA ÝpÒ {Ooõ¾ ÿBñùK úÞ þèBcokô .ûkBPÖBýð AløqA ÿA|úPyõð
püq ô lðõzG pýu óq qA lüBG|Bøkpì ÈÛÖ pãì ,wG .koõg|þì úÆõÒ }oBíýG óAôo îÆçPì ÿBüok kok ô|úPypÖ þPhG óõãð ô ÿoApÚ þG qA {HéÚ ô kõG
qA QuA òßíì îø óq Jõg ,kõy lñéG óBypƒu ôA BG ô lýuõG Ao BÂo úðõâ kõG ûkpzÖ BÂo ûôlðA ô pg@| {hG
BG þâlðq úìAkA qA pãük òì ,kõzG pýu }pøõy þâkAõðBg ÿBñy@ xBñzðAôo àyrƒK rƒüõƒXO îÒ|þìBíO ô kõG|úPypÖ qôo ó@ ÿAkpÖ qA ô Q×â ÑAkô
óBXýø þGôA úG QHvðpãük ,ïpG þíð Rnèôpvg àü ÿqôo êÚAlc kpÞ úý¾õO úÞ kõG þüBø ÁpÚ ok úÞ þíýËÎ ûqoBHì ô {üBø úXñßy ô {üBø ûkpÞ Ùçg oBÞ úÞ þðBÞkõÞ lñðBì Qzcô BG|úPypÖ
Ao îèBc ,lü@ þíð îyõg }A ÿpPvHíø qA ô ïA ûly QuA þßyrK ûlülK òüpg@ kpÞ úÖBÂA ô koõhG oBG pãük .QyAk {üõg òPzüõg BGô {üõg óôok lñ^ úÞ þéHì êgAk ok BÂo .QzâpG IÛÎ úG lñyBG
.lñPvø þcôo þâkpvÖA oB^k úÞ þðAoBíýG ÿApG ÿApG ô {üApG ô lñÞ rýíO Ao }A úðBg BO kõHð ûlñgpÖ BG ô ûly rýg îýð lýGAõg|þì ó@ ok þèAõPì Iy
?kpýâ|þì }qoô ô ÿôo ûkBýK ô þðlG QýèBÏÖ }oBñÞ ok þèô .Qvüpãð|þì Ao {ñPÖo ûAo òý^oôBK ô Ao ôA Rpýc
þéýg ,Büôo kõy|þì îylñ^ QüBø Ùpc qA - þâkpvÖA òýñ^ óBìok úÞ QÖpâ ûlükBð lüBHðrýð Ao }A ÿkpvðõg kpÞ|þì þÏu úÞ þèBcok|úPypÖ
lñG þG óBðq òüA qA þÃÏG lñðBì ô ÿA ûly þüBßüpì@ úzüo QƒvðAk þƒíð ÝmBƒc àƒyrƒK BƒìA QƒuBƒø àzg îðBøk ...úéG ...úéG :Q×â lñÞ Ì׃c Ao
wK ,þðq|þì Ùpc ô þñÞ|þì pßÖ þüBßüpì@oBG ô óBìok Ao óq oBíýG óAôo ô Qvý^ ok þƒâkpƒvÖA ok ô ïoõhG àñg þðlýyõð þíÞ ïlì@ kõG ûly
Bùð@ ûlñü@ wK ?kõy|þì ú^ QüBø ú`G ØýéßO úèBGq êÇu êgAk Ao ûly úèB`ì ëBíPuk úÞ þèBc
.Qvüpãük úG xpO pu qA ô þÞoôq ÿlñhHè kpÞ|þì ôpÖ Bƒø
?þ^ RA þÚçgA ÿBøoBýÏì wK ?þ^ BO QÖo ò×éO ÙpÆ úG {Puk oBG|Bøl¾|úPypÖ ëB`hü ÿõu úG wLu ô kAk êüõdƒO }pƒøõƒy
ok ú`G Bø óõýéýì ,lðõy|þì åorG Bø ú`G - !!þPzÞ Apì õO .lüõãG ôA úG ô kpýãG Ao kBøpÖ ûoBíy
åorG okBì ô olK ÝçÆ ÈüApy ok óBùW puApu ú^ þèô kpÞ ÈÚBu þâlðq qA Apì ,QzÞ Apì õO ÜzÎ .QÖo
ÈéÒ Alg JBPÞ pãì úýÛG êTì îø Bùð@ ,lðõy|þì Bü QzÞ|þì AoôA úÞ kõG kBøpÖ þPuAo úG Bü@ ,ûlüBÖ |2 àükrð ?óBWBÂo ÿA ûlýGAõhð Ap^ õƒO -
îèk úÞ oõÆ ó@ løAõg|þì îèk îø òì ?kõy|þƒì ÜzÎ( kBPÖA|þì }pøAõg RçíW kBƒü ?}kõƒg
,lyBG þÏÚAô úÞ þÆpy úƒG QƒuA þƒãñzÚ rƒý^ .QuA kAlìBG
.ïpHG Rnè þâlðq qA ô îñÞ þâlðq løAõg|þì ô xõø Bü ô lƒyBƒG þƒãñPèk pƒu qA úƒÞ þƒÛzÎ þíð îGAõg þPuAo úG þèô ïlðAõg JBPÞ þíÞ
úG òì ,Büôo îñÞ þíð pßÖ õO êTì òì þèô - ,QuA QHßð úßéG Qvýð QHdì !!òO RBzüBìpÖ
QGBXð ô þâkAõðBg RBðõEy úG ô þÚçgA ÿBøoBýÏì þèô :lýzülðA|þì kõg BG ô )QuA QHý¿ì úßéG .kpG
þíð îyõgpßÖqpÆ òüAqAô ïoAk kBÛPÎA QèB¾Aô úìAkA QÖo|þì ôA ÿõu úG úÞ þèBc ok|úPypÖ
þíð pßÖ ,îPvýð RoAlük úG êüBì rýð pãükô lü@ þÿâolBðùqG|J{BhPÖG@
.QuA QcAoBð QüBW :kAk
.lyBG Bì RpyBÏì úìAkA úG êüBì rýð ïpøõy îñÞ òO RBzüBìpÖ ô xõø pu qA kBøpÖ úG òì ÜzÎ {HÚApì qôo ô Iy ô krLG AnÒ {ðAlðqpÖ ô pøõy JAõhG ôpG õO QuA Jõg îüBW ...úð ...úð -
Q×â ÑAkô {ñüpük Quôk BG qôo ó@|úPypÖ þâlðq ok râpø úÞ þÛzÎ .QuA ÜzÎ úßéG Qvýð ûoBGôk lüBG ôA ô }lüBLG óApãð óBíz^ BG ô lyBG ÿôo úG Ao õPK wLu ô .îPvø QcAo BXñüA òƒì
BG }qôo ó@ ÿõãP×â qA ëBu oBù^ úÞ æBc þèô ïA úèBu |46 píÎ ïBíO ok râpø úÞ þÛzÎ ,ïA|úPyAlð pãñè BXÞ úG BO QÖpâ|þì Quk úG Ao þâlðq óBßu
püõ¿O ,úñü@ pGApG ok Ao kõg Qƒynƒâ|þƒì Bƒüôo oBù^ úÞ kBPÖA Büôo {Puôk kBü .ïA ûkpßð úGpXO .lýzÞ }pu
qA úÞ þðq ó@ ly ú^ wK ,lük|þì ôA qA ÿpãük QzK pøõy ô lðqpÖ òPyAk BG ó@ qA {ýK ëBƒu .kqAlðA kõG ûBâ@ BÂo þGAõg þG QéÎ ô îÒ qA|úPypÖ
Ùpc þâkAõðBg RBƒðõƒEy ô þƒÚçgA ÿBƒøoBƒýÏì Jõg pøBÊ úG þâlðq ëBu òülñ^ òPƒyAnƒâpƒu ô lì@ok óBzìAlhPuA úG QÚõìoBßPìlg àü qA ôk pø .lñßzG Ao Rõßu úðõã^ QvðAk þíð þèô
ô QèB¾A úÞ ÿA|úPypÖ ó@ ly ú^ wƒK ?kq|þƒì ÝçÆ úG îýí¿O QÎpu úG ô óBùâBð þüõƒyBƒðq BO QvðAõO|þì lüBy QÖo|þì Iy ô lì@|þì eH¾ êìkô lñðrG Ùpc lðlýupO|þì ,lñPyAk úíøAô îø
Ao þâkAõðBg RBulÛì Jõ^ oBù^ ô þƒñìAlƒÞBƒK óBPuôk þðBýìokBKô eüB¿ð óAõñÎ aýø úGô QÖpâ Ao {ívW ÿoBíýG ô løBßG }oBG þñýãñu qA ÿlc pøõy úð ,kôo oBñÞ Bø ûkpK ô lñÞ qBGpu òýÞp^
òýñ^ óq òüA ?îñì òüA ...û@ ?kpíy|þì ïpƒPdì qA {ýG ÿoBzÖBK BG ô QÖpünLð Ao óBüBñy@ô|êýìBÖ ô þvÞ ú^ {côo kok qA þèô lyBG oBPupK rƒýƒð óq úð ô QyAk Ao }pvíø BG òP×â òhu ÿAoBü
þüõyBðq þâlðq ô kpÞ Bøo Ao {ðAlðqpÖ ô pøõy lc rW þvÞ ú^ Ao {ðAôo Yðo ô løBßG QvðAõO|þì ólýuo|BùPðA úGqA ,lðlýupO|þìôkpø ,Ao ó@RACpW
!?õÞ|úPypÖ ó@ wK ?pýÛc úñzO kpì ÜyBÎ óõ^ ?þ^ pÆBg úG .lƒýƒyBƒK Ao }A Èg pƒg@ ô õƒãƒPƒ×ƒâ óBƒüBƒK qA ,lƒðlƒýƒupƒO|þƒì
àyrK qA ÿpãük úìBð BG BÂo lƒÏG qôo úƒu !?kõG óBìok }kõg Ao þ×ýéßOçG îýgô ÿBøqôo ó@ ok ô lðlýupO|þì
pPÞk ÙpÆ qA ÿA úƒíýí ûApƒíø|úƒPypƒÖ YƒèBƒÏì !!kõG ûly ÿpãük òPÖoqA wKô lýGAõg þíð òèBuokpãük BÂo
BG oAlük IèBÆ ô QÖo àðBG úG þâkAõðBg xBñzðAôo ô QÖpâoApÚ {øAo pu úÞ þüBßüpì@ kpì àü þèô kpÞ kõg ûBãüBW Ao óBíùýì ÝBOA ,ûlƒñƒgpƒÖ .lðkAk|þì eýWpO
ûkq Q×ãy Ao úíø ô lýyBK îø qA Ao {ýâlðq ûqApýy ô pO þíýí¾ qôo pø }A ûkAõðBƒg BƒG }oBƒPƒÖo ,ly ûlðAõg ApÖõPñìApÞBu úG ûlñgpÖ lÏGqôo
.ly úHÏy wýDo rýDõè îðBg ô ÿoõhèk úüBu ú^pâ ,ly|þìpPßükrðôpPðBGpùì kõG oApÚ óõ^ ô QÖo|þì óBíüAq úG {ß^õÞ xôpÎ
qA þyBð þívW úìl¾ pÆBg úG òì îðBg - !!Ao|úPypÖ þPc ,kpÞ BG þèô kõG BWpGBK óBñ^ îø }pvíø ô ôA òýG pùÚ BO lñðAonãG ûlñgpÖ krð Ao ÿA|úP×ø lñ^ kAqõð ô okBì
ÿoAkA ûlðôpK úíýí þßyrK kBñuA úÞ ÙkB¿O þâlðq ëBu lñ^ qA lÏG þøAõƒg|þƒì Apƒ^ - .kpÞ|þì oApÚpG ÿpPzýG þ×ÆBÎ þßükrð {ðAlðqpÖ ôA úG þñ×éO Roõ¾ òüAok ,lñÞ ÿoAk úãð óBð@qA
ô þPcAoBƒð òƒýñ^ îƒø ô QƒuA úƒýÃÚ ûAõƒâ }A ÝçÆ lÚ îýð ô lÚ ú`G úu òPyAk ô þüõƒyBƒðq ó@|úPynâ lñðBì ô lì@|þì úðBg úG pOkôq Bø Iy BG úé¾BÖçGôAô lðBupG Ao kõg ÿoõÖ úÞ lðkAkpHg
ôk klXì þøAõâ ÜHÆ ,lüly þcôo þƒâkpƒvÖA Qèk püq þyõg pãì ô ÿA ûly úðAõük pãì ?ÿpýãG pO óBGpùì ,kpÞ þíð oBÞ ÝpÒ Ao kõg oAô úðAõük úðõâ qA lÏG BO lðBuo õPñìApÞBu úG Ao kõg p¿Î qAôpK
,koAk ÿpPzýG QcApPuA úG qBýð {XèBÏì àyrK QyAk êÚAlc Bü luo|þì pËð úG pO ïpƒãƒðõƒg ô ÿoAkoBíýO úG pøAõg ÿoAkoBíýO þèAõPì ÿBƒøqôo
þðõðBÚ ÿBøqôo ô Bø þ¿gpì úíPO qA ÿrý^ pâA ?QuA ûkq úG QHvð Ao {ÛzÎô Ao }A þðBGpùì BO Qgõì@|þì .lðBuo ûBâkôpÖ úG Ao ôA BÂo .kôpG }A ûõð ô xôpÎ
ÿBÂBÛO úð pâA ô aýø úÞ ûlðBì þÚBG }A þéýÇÏO ,ûkrð Ao îèk püq îø þyõg ,óBW|úPypÖ úð - úzýíø êTì ,ïkpLu õO úG Ao ïpøAõg óBWBÂo
onâkôq ô QÚõì îývð àü ô òÞ Qynâ ô þãðAkpì
.ïoAk ôA ÿApG ÝõÛc óôlG þ¿gpì óBW úG Alg úG ,qBvð ëlG òýãíùu þðBÖõÆ úG Ao
ôrW|úƒPypƒÖ îƒ×uCBƒPì oBƒývG pƒHg òƒüA qA - þÚB×OA aýø ïokBì ô olK fôo úƒG ïkæôA oBƒùƒ^
þèBg ÿBW þãíø Bìô QuA àðBG Jõg óAlñìoBÞ
ô þéÏÖ ÈüApy ok þèô îýñÞ|þì wc BXñüA Ao ôA 46
úìAkA BG ÿoAkA òýðAõÚ ÜHÆ {èAõcA ÿlƒÎBƒvìBƒð
ïçuôA úG òì ëõÚqA .kõy|þì QÛÖAõìôA þ¿gpì
pOkôq ú^ pø ÿkõHùG ÿôqo@ {üApG ô lƒýðBƒupƒG

.îñÞ|þì
ïBãñø ô kpÞ þËÖBcAlg rýDõè îðBg BG BÂo
ó@ BO }kôoô ÿAlPGA qA úÞ kBøpÖ ,àðBG qA Zôpg

.kpÞ {üAl¾ lýüBK|þì Ao ôA úËdè
... ÿBÚ@ -

îz^ kBøpÖ ûpù^ úG RôB×O þGô QzâpG BÂo
.Qgôk

?lüoô@|þì BW úG Apì -

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
47
ûkAk úülø ôA úG }lèõO QHuBñì úG|úPypÖ {ýK úðBg ok ,ïpPgk lèõO þðBíùýì ok úéG -
.kõG .ïkpÞ óBPOoBüq óBìkõg

ô Qvüpãð {ðAlðqpÖ ô pøõy úG þÛüBÚk|úPypÖ òì .lðkõG oBíýG .QuA oõÇ^ óBPíðBg ëBc -
ô Bø êâô Bø òí^ ÿôo úG JBPÖ@ ÀÚo úG wLu .îýPvø óBzèAõcA óApãð Bì úíø þñÏü ...
úÞ Ao ú`ð@ô kpÞ ûBãð ú^Büok ÿBø J@ô óBPgok
{ðAlðqpÖ ô BÂo úG pãük þÛüBÚk QuAõg|þì Roõ¾ ÉõÇg ÿôBßXñÞ ûlðrâ ûBãð BG BÂo
{ãðpyõgôQèBc}õg óBíz^ôkBøpÖJAnW
.kpÞ|þì ûrì ûrì òøm ok lüõãG qA ,lñPvø pPùG :Q×â kpu þñdè BG ô lüôBÞ Ao
êTì óBGpùìô þíýí¾ oBývG þÇýdì ok oBùð Bíy Q×â îøAõg óBzüA úG îðõñíì óBO þupLèAõcA
ókõG qA Bø ú`G ,ly Ùp¾|úPynâ Jõg óBýèBu ô îßdì ÿBø ïlÚ BG wLuô lülýupK Ao óBzèBc
ÙpÊ úÞ rýð BÂo ô lðkõG ëBdyõg olK ô okBì oBñÞ
ô ûly pO àükrð ûkAõðBg úG pýg|úP×ø òülñ^ .ly ZoBg àðBG ok qA òEíÇì
ÿBø þüBHüq ô ØÆAõÎ ô Bø þGõg ô Bø þðBGpùì AoôA BO kq }pvíø úG þãðq |11 QÎBu kôlc
pËð úG ëBdyõg kAk|þì qôpG pPzýG Ao {ðôok
.lñÞ pHgBG rýDõè îðBg BG RApÞAnì úXýPð qA
.lýuo|þì rý^ úíø çÏÖ ô ïkAk rýDõè îðBg úG Ao úìBð -
õPK ÿôo|úPypÖoBñÞ þãíø þPÚôoBùðqA lÏG kBøpÖ ÿBÚ@RoBßíø ó@òíÂok û@.QuA ûApGôo
kpð|úPhO ÿqBG úG {âorG pPgk ô BÂo ô ûkAk îè ÌÖBcAlg çÏÖ .ly QèBc ÿBüõWô lðBuo ïçu
òì :Q×âoAô úìrìqô|úPvø@|úPypÖ ,lðkõG ëõÓzì
QvK BG úÏíW qôo Ao ïA úìBð ô ïkAk B×ÏPuA àðBG qA .QíñýG|þì Iy BO
úðAôBßXñÞ BÂo ,ïkBPupÖ rýDõè îðBg úG þyoB×u }pøõy óBøk qA kBøpÖ ïBð ólýñy qA|úPypÖ
úìAkA|úPypÖô krð þÖpcô Qgôk îz^ôA ûpù^ úG óAoArø ,Qhüo ôpÖ úñýu ok {HéÚ ô kq {ßzg
ûkpÞ ÿA ûoByA kBøpÖ lñßð ,kq }pu úG ëBýg ô pßÖ
?lüA ûlük Ao oAõéG {Hð pu àýOõG ó@ :kAk qA }kõg ÁBg þyõørýO BG BÂo lñßð Bü ?lyBG
ô àýy ÿBø xBHè ú^ ...óBW|þìBì ûo@ - úýÃÚ ç¾A úÞ ÿA úýÃÚ ?lyBG ûkpG þüõG úýÃÚ
kpÞ xBvcA ô kpÞ ÝpÎ {ðBPuk ØÞ .kõHð ÿA
?koAk þðApâ BO kõHð BXð@ BÂo pßy Ao Alg ,ûlüpK {ãðo
.QÚô úíýð oBÞ àü ,ïA|úPÖpâ oBÞ BXð@ òì - þñO BG lñýHG Ao {èBc þðõâpâk ô {ãðo þâlüpK
wK îèBdyõg olÛ^ óõW|þìBì ...û@ - úGpâô }õì úíø ó@qA pãük QÖo ÉBýc úG óAqpè
Øý×hOô lüphG Bì ÿApG Bø xBHè ó@qA lýðAõO|þì òPzüõg BG ëAlW Bø ûBì qA ,kõG ûly|úPvg ÿqBG
pãük .kõG ûkAk QukqA Üìoô ûly|úPvg {üõg
.lüpýãG puApu þâlðq ô JApÇÂA qA pK ÿqBG òüA úìAkA óAõO
ûtüô Øý×hO qA îðAõO|þì ûBì lñ^ qA lÏG úéG - lüBG ,kpÞ|þì ÿoBÞ lüBG .QyAlð Ao }kõg BG rýPu
ô kpÞ BÂo úG ôo wLu ,îñÞ ûkB×PuA ÿlñìoBÞ ô }kõg BG Ao {×ýéßO lüBGô QÖpâ|þì þíýí¿O

:kôrÖA .kpÞ|þì òyôo qõvðBW ÜzÎ òüA
pukok þèô QuA pPíÞ àðBG qA {ÚõÛc|úPHèA ###
.ïA ûly|úPvg àðBG oBÞ qA pãük .koAlð Ao àðBG
îðAõO|þì ô QuA úðBg àükrð àýOõG úßð@ òí ÿBìpu kõG pünLèkô ØýÇè oBývG Aõø qôo ó@
úéýuô ZoBhì ô êýHìõOA úG ÿqBýð ô ïôpG ûkBýK ÿApG Ao ÿBW BO QÖo|þìô|úPvßy }píÞ óBPvìq
QÚô úíýð oBÞ òýñ`íø .QyAk îøAõhð úýéÛð ÿoBùG {hG þâlðq JBPÖ@ .lñÞ þèBg BGpèk oBùG
úðBg ok Ao ÿpPzýG RBÚôA îðAõO|þì òì ô QuA úG þüõâ óBìq ô|òýìq ô ûkpÞ òyôo Ao BW úíø

.îupG îýâlðq ô Bíy úG ô îyBG .kõG|úPvzð ÿkBy
}pvíø ûpù^ úG Rõßu QüBùð ok BÂo - Quk aâ {ýK þOlì ûBì ÈuAôA úHñzßü
BG wLu ô kAk }õâ ôA óBñhu úG ô|úPgôk îz^ qôo QyAk ïoô qõñø þèô lðkõG ûkpÞ qBG Ao|úPypÖ
þuBñyolÚ ô ÜzÎ ô ú×ÆBÎ ô pùì qA pK ÿlñhHè ô ûkpÞ þðBßO úðBg {ðApPgk àíÞ úG ô ûApíø êHÚ
pãük qôo lñ^ BO kõG|úPhüo J@ok xlÎô ïlñâ
.kpÞ lýDBO Ao }pvíø îýí¿O JAõg qA kôq eH¾ þãíø .lñý`G Ao {ñýu Q×ø
Quk ok Quk þPÚô lÏG þPÎBu|úPypÖ óBykõg QüBÂo ô BÂo|úPuAõg úG BñG BO lñPuBgpG
Ao ÜÖA ô kq|þì ïlÚ ú^Büok oBñÞ ok }pvíø úíø úÞ ÿoBG òüpg@qA Bø ûBì ,lðôpG àýð àýK úG
lðAõO|þì kBøpÖ ÜzÎ lýzülðA kõg BG Qvüpãð|þì
þðAléâ ok úÞ lyBG õHyõg jpu êâ àü ÿBñÏì úG .Qynâ|þì lðkõG |úPÖo }kpâ úG îø BG
rýãðA ûpÆBg ÿoBùG óõ^ ô kpýãG ÿBW þüçÆ ó@ úñìAk ok ,QyAk ÕApu Ao þGõg ÿBW BÂo
.konâ|þìô lü@|þì úÞ ØýÇè þíývð óõ^ô lyBG úÞ BHüq ú^Büok ó@ oBñÞ rHu pu ÿBøoõøBì úLO
úüBu ,Qvýâlðq ëõ¿Ö| |þìBíO BÂo ÜzÎ þèô úupK J@úýyBcok ûoAõíø {üBøqBÒô Bø þGBÒpì
úG ó@ ok óAõO|þì úÞ QvüoAõPuA ô QGBS úzýíø okõPK ÿôoô ûkpG kõg BG þzèBG|úPypÖ .lðkq|þì
kõG ûlýíè ÿoBùG {hG þâlðq ô þüçÆ JBPÖ@püq
.kõñÒ þâkõu@ úGolK ûApíø ëBHßHuô úðBìkBy úÞ Ao {ðAlðqpÖô
ÝBíÎA ok úzüo úÞ QuA ÿlñìõñO Qgok lðkõG ëõÓzì JBHÞ ókpÞ Quok ô {O@ úýùO
ûpÆBg òüoq JBÚok óAõO|þì Ao kBøpÖ ,koAk kõWô
óAõO þíð BÂo óôlG þèô Qynâ ó@qAô QyAnâ .Qvüpãð|þì
ókq kBG òýc ok ô ûkBPvüA|úPypÖ úG QzK BÂo
.kpÞ onâ ô Qvüq .lýñy|þì êâô Q×â|þì êâ {ðAlðqpÖ BG JBHÞ úG
ô ïpâ }õÒ@ Bø ûBì qA lÏG Iy ó@|úPypÖ ô þðBPÞ {×Þ ô QyAk òO úG ÿlý×u ûBOõÞ oAõéy
ëBu úÞ þøBOõÞ òýPu@ þhðõßüpO qõéG ô äðpíø
.kpÞ úülø }pøõy úG þíýí¾ ô óBGpùì
óBüBK

óApùO úéXì

úÞoBGpø ,kõG ûly ïõíO îuok úÞ þPÚôqA ïpükþGBvcôîPzâþìpGþPüõÛOÿBøxçÞ Bì BG óõGBýg lñ^ úÞ þðBPupýGk úG ïBð QƒHƒS
þì QHd¾ }BøBG þñ×éO Bü ïlük þìôo lýíc þÖpÏì qA lÏG ô lìôA õéW úHüpÒ óôA ,kõG ûly îðBg úÞ úuolì pülì .îýPÖo QƒyAk úƒé¾BƒÖ
õñì ØýéßO pOkôq úÞ îPuAõg þì }qA ,ïkpÞ Bñy@ îø BG pPzýG úÞ QuAõg òì qA ,}kõg õñì úìBðoBÞ úÞ òüA qA lÏG kõG ÿlW ô lHPvì
lüBGîüoBãPuAõgúG}A|ûkAõðõgBGôúñÞòyôo úWõPì ç« ¾A ,kq þì Ùpc lýíc þPÚô .îýzG þñÏì ûBãð úü }A þñýG|ûom àñýÎ püq qA ,lük
ÙôpÏìëõÚúGôkoô@þìÿAúðõùGoBGpøóôABìA óôAÿBHüqÿBíz^õdìÈÛÖôïkõHðóôAÿBÖpc {ðAk æ« õíÏì Bì ,Q׃â ô kpƒÞ òƒì úƒG ÿoAk
ôBøoAp¾AûpgæBGBìA.QÖoþìûp×ÆþüAoõWúü úüoBãðA úÞ þüBüôoô BHüq ÿA ûpù^ .ïkõG ûly îýñÞ|þì ïBð QHSôo óoAk æBG ëlÏì úÞ þüAqõì@
îùGlýícôkpÞôo}kõgoBÞòìÿBø{øAõg þcApÆ õðôA Roõ¾ Quk ûpý^ ô pøBì }BÛð úG.lüoAlðþèBÎRApíðóAlñ^úðB×uCBPìBíyBìA
ApÖ lÎõì qôo .kBýG îüoBãPuAõg úG úÞ kAk ëõÚ þ¾BgëBcúü,ïlýuoúðõgúGþPÚô.kõGûkpÞ ...pÆBg òýíø
Quôk .îPyAk þHýXÎ wc úü ïqBG ,lýƒuo pø BìA îPvðôk þíðôo {PéÎ îø ïkõg .îPyAk .pülì îðBg lýãðoõÆ òüA .AlgôoõO úð -
ô òì ô úzG ïõíO kôq þéýg rý^ úíø îPyAk .kõGþHüpÒwc,kõGþ^ úuolì õO ,úýèBÏÖ ô óõg xok pPƒgk îüpƒì
...BìAîýzGîøÿApGúzýíøúuAôlýíc xokÝõyôoõypGûôçÎqôoóôAÿAkpÖqA þíð .ókpÞ þì ØüpÏO }qA úzýíƒø ,þƒéHƒÚ
oBÞ lýíc úÞ lðlýíùÖ þPÚô ïokBì ô olK òì õO îø ÿA úãük IýXÎ wc úü ,ólðõƒg þì îÞ õðôA RApíð Bíy þ^ ÿApG æBc îðôk Ù.ï:ûlñvüõð

úP×ø lñ^ ÿApG lýíc ô òì þâlðq #
ÐÚõì óôA BO úÞòì .kõG òýzñèk ô ïpâëôA
ÿBøqôo úü Rçßzì æA ïkpÞþì pßÖ rý^ úíø úG
þèBì úðAõPzK aýø BG úÞ ápPzì þâlðq
oBÞëBcô wc|ç« ¾A lýíc .kõG ûlyqBÒ@

.QyAlð ókpÞ
úÞ Qvø þüAqôo úü kApÖA þÃÏG þâlðqõO
ô àüoBO ô äñzÚ ÿAqôo püBu ÙçgpG úßüoBO ô ûBýu
ô úøBýu Iy êTì úÞ þüAqôo .Alƒg ÿBƒHƒüq
úÞ þüBìk@ òüA úíø .àüoBO àüoBO .RBíéÊ
óõykõg ÿBýðkõOô òPvzð Bø úéýì òüA QzK
þâlðqõOôo ûBýu ÿAqôo óôAqA þßü ,óly îâ
ûBýu úÞ úüqôo óõíø ,{øBýu qôo þßü .óoAk óõy
úüqôo ,{øBýu qôo þßü ,ly Ùçg oBÞ koAô
óõíø ,{øBýu qôo þßü ,ûly êPÚ IßOpì úÞ

...úãük þßü ô óôpýG kq úðõg qA úÞ úüqôo
òP×â ÿApG þÖpc úãük oBãðA úƒÞ lƒýƒøBƒð
óBßPuA BG ôo }kõg ô ly QÞBu ,QyAlƒð
ëBu |50 kôlc lýøBð .kpÞ ëõÓzì {ƒýƒüBƒ^
.kõG lñG óBýðAlðq òüpO|þíülÚqA þßüô QyAk
ô úvHc õO úÞ úèBu |15 àükrð Q×â þì }kõg
îßc úg@ .ûkoõg ûpâ BXñüA BG {ƒPƒyõƒðpƒu
ïApPcA ëBíÞok ûoBßýGô ûoAlð þGBvcô Quok þì úuolì Qƒíu úƒG õƒñì úƒÞ QƒyAk kõƒWô !?lýðôk ôo BXðôA ,úãük æBc ô kõG lGA wHc ,lýøBð
óBíâ úG ô òPuAõg ôo }A|ûkAõðõg ô óôA onÎ õO QÚô pükBO úÞ úPynâ ÙçgpƒG .lƒðõƒzÞ óõPðkq Ùpƒc úƒWõƒPì ,ïpƒPdì îƒðBƒg - ÿkpvðõg ô ïôo@ óq .Qvðôk þì }kõg úðõg
òì BìA ly ïõíO BðôA ô Bì òýG rý^ úíø óõykõg ûoôk ôoBø xok Bø ú`G BG ô ïlðõì þì úuolì .ûoAk þüAoBýÏì úü }kõg ÿApG wÞpø .lýyBG òPÖo BG ô ly þíð kBy þvÞ ólìôA BG .kõƒG
pø îýPuAõg|þì ô îükõHð oAkpG Quk lýícô ôo äðq ÿAl¾ úÞ òýíø úãük æBc ,îükpÞ|þì ô òýðAõÚ óõì óBPupýGk òýé¿dì ÿApG îø Bì
ly oApÚ òýíø pÆBg úG .îýupG îø úG Qvø oõÆ óôpýGïkqþìúuolì qAúíøqApOkôqïlýñyþì .lýzÞ þíð û@ ,þvÞ
úG ïqBG úÞ úñÞ þÂAo ôo }okBì ô olK lýíc oBù^ lýíc .ïlðõuo þì lýíc úG ôo ïkõg ô . îüoAk þ¾Bg RAopÛì ô Yðokôq ïk@ òì ,lƒýƒøBƒð wƒßƒÎpƒG BƒìA
ôo ïokBì ô olK îø òì ô óBýG òì ÿoBãPuAõg {íéLük úÞ òüA qA lÏG .kõG pO å orG òì qA ëBu úðõ^ ô à^ þéÞ qA lÏG qôo óôA ú¾çg ÿoBÞ aýø ô wÞ|aýø úé¾õc .ïkõG ÿoõgkõg
olÚ óõíø BìA ólG òO Qé¾ô òüA úG úÞ îñÞ ÐðBÚ ëBHðk îø æBc ô ÿqBGpu kõG úPÖo ,kõG úPÖpâ ôo õO õñì úÞ kpÞ ëõHÚ pülì îðBg ûpgæBG ,ókq ÿBøqôo êídO òýíø pÆBg úƒG .îPƒyAlƒð ôo
wKBK Bì ÿBø|ûkAõðõg |,îükpÞ|þì oAp¾A Bì úÞ pPzýG úÞ òüA Épy úG úñÞ ïBð QHS óõy|úuolì .kõG BupÖ QÚBÆ þƒéýƒg ïApƒG óAlƒðq Qƒhƒu
òüA BO óly þíðoBÞ òüA úG þÂAoô ólýzÞ|þì .Qzâ þì oBÞ IÛÎ úuolì ÿAkpâBy úýÛG qA BO îðõhG xok .kõG ópÚ àü ÿAqAok úG {ìôlÞ pø úÞ þüBøqôo
lýícô òì úèBu òülñ^ þüBñy@qA ûpgæBG úÞ ô Qynâ þì ëBu ôk lýíc ô òì þüBñy@ qA Ñôpy ô xoAlì óly qBG qA þøBì úu ôk .îðõíð þì êídO ô ïlðõì þì lüBG .kõHð ÿA ûoB^ BìA
ZAôkqA òüA òPÖpâpu úG oB^Bð úG ô óly ÐéÇì .ïkõHð ByõÞ ô óõg xok pPgk óôA úãük òì úG úÞ þèõÚ pÆBg úG .Qynâ þì þéý¿dO ëBu õO ô îP×ýð Bø úPynâ kBü úG úÞ kõHð ÿqôo . ïkpÞ
àý^õÞ îuApì úü þÆ .ókAk QüBÂo þéýídO ly þì pOlG ô lG ô kpÞ þì QÖA qôo pø ïBø ûpíð xok ëBÏÖô ÿlW þéýg|,ïkõG ûkAkpülì îðBg ûkAk Quk qA rý^Bð ô Q×ì úÞ þüBøqôo Rpvc
ô îülìôAok îø lÛÎ úG lýíc ô òì p¿Phì ô òì úãük æBc .QyAlð þPýíøA òì ÿApG BƒìA xçÞ äðoq ÿBø ú`GqA BO lñ^ BGô ïlðõg þì aýø Bø ókoõg Rpvc òüA BìA îyBHð ,ïkõƒG
ÿpvÞ ô îÞ aýø óôA kõWô BG ô îPyAk ôo lýíc þì kõG ÿõdð pø úG .ïkõG ûly Qƒuôk îƒø ô äƒñƒW Bƒø ëBƒu qA lƒÏƒG .QƒyAlƒð ÿkõƒu
.îýPÖo óõì þâlðq ô úðõg pu lÏG ûBì lñ^ þPHý¿ì pø úG .ïkpÞ þíð xBvcA îýâlðq õO kõG þPÚô lñ^ .îðõíð IÛÎ BðôA qA úÞ îPuAõg úG ôo {Öpc ly ÜÖõì ïokBì ûpgæBG ,{ßízÞ
lýíc ô òì þâlðq BìA úzð óõOoôBG lüBy úìAkA úG ÿA úÚçÎ óõ^ô îPÖpâôo îíéLük kõG þì wc úuolì pývì õO ôo ûBãð úü þñýãñu úÞ úðõg úÞ úñÞ þÂAo ôo ïBGBG ô úðõzG þƒupƒÞ
BO úÞ òì .kõG òýzñèk ô ïpâ ëôA úP×ø lñ^ ÿApG ô ïlýuõG ôo ïpPÖk ô JBPÞ ,îPyAlð êý¿dO ïkAk þì óõzð RôB×O|þGôo ïkõg êüAôA .ïkpÞ óBíOoBK@ úü ô úyôp×G ôo óõì|þãñéÞ ô þíülÚ
Rçßzì æA ïkpÞ þì pßÖ rý^ úíø úG ÐÚõì óôA .îPyAnâ oBñÞ úzýíø ÿApG ôo úuolì ô xok Bø ûBãð óôA IcB¾ úÞ ïly úWõPì îÞ îÞ BìA úðõg õO úÞ òüA qA lÏG .ûphG rýíO ôpO ô þéÛð
qBÒ@þèBì úðAõPzK aýø BG úÞ ápPzì þâlðq úü úü êýßzO ÿApG ôo ïkõg îPuAõg þì îÞ îÞ QzâpG ô QÖo ÐÚõì qôo pø ô Qvýð oAkpG Quk ÿApG ïokBì BG qôo úü ,îüly pÛPvì óõìlülW
ókpÞ oBÞ ëBc ô wc ç« ¾A lýíc .kõG ûly qA îPyAk úÞ qôo úü ûpgæBG .úñÞ þì IýÛÏO õñì
...îñÞ ûkBì@ ápPzì þâlðq 48

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
49
.îuBñy þìõðôA úÞ ïkpÞ þì xBvcA ,QyAk pÂBcô kõG ûkpÞ RkBÎ þéHñO úG óôA .QyAlð
Ao wc òýíøoBãðA úÞ îø óôA ,lÏG úÛýÚk lñ^ ôúñÞBøoôo{ìpðôïpâJAõhPgoúÞlyþíð
òì qA IXÏO BG kõG ûkpÞ AlýK òì úG QHvð ôoBì þâlðq Zpg lýícolK êüAôA .ûpGoBÞpu
úÖBýÚ þéýg ?ïA|ûlülð «çHÚ Ao Bíy òì lýupK oBñÞ ô ly úPvg îø óôA îÞ îÞ BìA .kAk þì
îýPvðõPð ïôlÞ aýø BìA .QuBñy@ ïApG óõO ûpgæBG.îýPyAkÿlGþéýgqôoôëBc.lýzÞ
qôo óôA .îülük BXÞ ôopãülíø úÞ îýíù×G ïkpì úðõg úG ókpÞoBÞ ÿApG úÞ îPÖpâ îýí¿O
þPÚô ô ïkpÞ ïõíO ôo ïoBÞ úzýíø qA pOkôq ëBHðk úÞp×ð lñ^ BGõñì Bø úüBvíøqA þßü .ïpG
òì qA óôõW îðBg ,ïkpâpG úðõg úG îPuAõg úðõg úGqôopøô kpÞ Bñy@òPzâ þì ïlhPvì
,ûlG ôo ïkríPuk BO ïpG {ÚBOA úG úÞ QuAõg þéýg úÞ ïoBÞ ÙçgpG .îPÖo þì BðôA qA þßü
,kBPÖA õéGBO BO úu úG îíz^ ÝBOA oAõük ÿôo úÞîPÖpâþìÿrý^Bðlì@ok,kõGkBüqôòýãñu
IéÛñì ,óôA ÿôo wßÎ ólük BGô îPÖopOõéW ûkAõðõgúð.kAkþíðôoóõìþâlðqÙB×Þç« ¾A
qA þßü lýzùì ,óôõW îðBg óôA .ïly Bì qA ïôlÞ aýø ,lýíc ûkAõðõg úð ô ïkõg
úÞ kõG îðBPupýGk óAoôk ÿBPuôk òüpO|þíýí¾ kõG òüA {èælPuA ïolK .ókpÞ þíð QüBíc
õðôA }ApPÞk áolì ÿôo wßÎ ólük BG æBc îølýícolKô>QvýðpýGlOAoûkpÞkõg<úÞ
lýzùì úG ûkq RBì ÿBø ïk@êTì .ïkõG úPgBñy ô kBýG oBzÖ óôA úG ÿoõÆ òüA lüBy :Q×â þì
pýýÓO úWõPì óôA úÞ òüA ÿApG BìA ïly ûpýg aø BGô kõHð {èBýg òýÎ lýíc BìA ,ûpGoBÞpu
úðõg qAô îPÖpâôo ïkríPuk kôq|,úzð îOæBc þâlðq kpì|,Büpýâ Qhu ô AoBzÖ òüA qA ïôlÞ
îèk.îPyAlðþGõgëBc|ç« ¾A.óôpýGïlìôAóôA òüA Bü ïly þì óBdPìA îPyAk îðôk þíð .lzð
þì AlýK Rõég ô Yðk úyõâ úü QuAõg þì þéýg kõG þ^pø BìA ,ïkAk þì wK QGõÛÎ úÞ
þì àyA ïkõg áBñ×uA oBâqôo úG ô ïkpÞ úWõPì úÞ kõG þPÚôpOoBG QHý¿ìô kõG Qhu
pPùGlýzùìqAòìxokóBPupýGkÿõO.îPhüo ÿkBüq ÿBPuôk lýíc .ûly kBPÏì lýíc ïly
òì qA ,ly þì úWAõì þéßzì BG QÚô pøô kõG îø oBíy QzãðA p×ð lñ^ óõíø BìA QyAlð
BXÞ óôA æBc !kpÞ þì ëBßyA ÐÖoô lýupK þì ôúéýcBGôókõGûkpÞokúGûAoqAôoóôAûpgæBG
...BXÞòìô ûkpÞkoAôóõykõgúâpWúGîøôolýícäðpýð
òýíø.îPzâpG úðõg úG úzýíøqApO úPvg ûly ØÎBÃì þPHý¿ì óôA kBýPÎA æBcô ókõG
puôúðõgúGþPøBHyaýøúÞàðõè@óôAokúÞ òýìBC O ôo óõì þâlðq þWpg òì kríPuk .kõG
úÞïlükôolýícïqBG|,ïkpÞqBGôoQyAlðûBñK ïpøõykBýPÎAZpgïkõGoõHXìæBcôkpÞþíð
úãük ...ûoAk ô úPvzð þPñÏè ÉBvG óôA ÿBK ÿoBÞ qôo úü qA lÏG úðpâ ô ïqAkpLG îø ôo
úü|,îPyAk úÞ þðAõO ïBíO BG îñÞ êídO îPvðõPð Qzì BGôo ïoõXðoô úPvg îvW lüBG ,Qhu
ô ïkq qAlðApG úðBg ÉBvG óôA úG îßdì lãè BG Iy pø .ïkpÞ þì ïôo@ lýíc ÿBølãè ô
lýícpuôoïAúèBulñ^ÿBøûlÛÎïkpÞÑôpy eH¾ô îPÖo þì JAõhPgo úGoBHßyA ÿBíz^
òì ÿBø Ùpc qApPzýG úÞ lýíc .ókpÞ þèBg .îPÖoþìoBÞpuúGûlýígôúPÖõÞþðlGBGîø
Ñôpy,kõGûlyQcAoBð{ÆBvGókoõgîùGqA òì úG lülW xok@ úü óõì|úüBvíø qôo úü
lýíc ô ïkq þì kBüpÖ òì .ókpÞ pÒpÒ úG kpÞ pø ,óoAk qBýð þ`PÖBËð úü úG úÞ Q×â ô kAk
{éüBuô ókpÞ BKApu ëõÓzì òì úG úWõO þG ,lÏG qôo lñ^ .BXðôA ôpG pu úü þPvðõO QÚô
îèBc þèBýg þG ô þOôB×O|þG úíø òüA qA .kõG óõupK .lýuo lülW xok@ óôA úG QGõð
úGô ïlýíù×ð úÏÖk úü .koõg þì îø úG QyAk úü .ïlðõuopËð koõì úðõg úGôo ïkõg óõupK
úÞÿrý^òýèôABGôïlyoôúéíclýícQíu ôîPÖoÿkôoôokQíuúG.àýyôåorGúðõg
...ïlýGõÞôARoõ¾ôpupG,lýuoîPukúG QzK qA þíðBg lÏG úËdè lñ^ ,ïkq äðq
QHý¿ì þâlðq ô lýíc py qA úãük æBc ô ïkpÞ þÖpÏì ôo ïkõg !?úýÞ :lýupK óõ×ü@
BìAïlyQcAokõGûkoô@óBÓìoAúGïApGúÞÿoBG óõíø .ïly îcArì ërñì QÖBËð ÿApG úÞ îP×â
QzKôo îýðôõWôpíÎ ÿBø ëBu òüpPùG lüBG úðõg óôA koAô òìô kpÞ qBGôo ok óôõW îðBg
lýícûkAõðõgêüAôA.îðôonãGóAlðqÿBøúéýì BHüq ÿBøõéGBO BG úÞ úðõg ÿBøoAõükô ok .ïly
ÙpÆ qA þPÚô oôpì úG BìA ,ókAk þíð QüBÂo þìIéWôoÿkoAôûqBOpøpËð,kõGûlyòýDrO
oBPÖoôBøÿlGkBüúGôólyúýWõOòìûkAõðõg BG úÏÖk úü úÞkõHð îÖApÆA úG îuAõc ç« ¾A .kpÞ
BG BìA .óly ÐðBÚ þíÞ ,ókBPÖA óõylðqpÖ Qyq .ïlìôA ïkõg úG þüAl¾
ëBu 12 êídO úG ûBâkAk ÙpÆ qA òì úíø òüA .ïçu -
lüBG òì .ïly ïõßdì úük QgAkpK ô wHc úWõPì ç« ¾A ,lýzhHG .ïçu ...x -
ïBPuôk úýÛG êTì îPvðõO þì úÞôo þüBø ëBu .ïlzð Bíy ólìôA
õOôoîyBGîPGBHÆrýìQzKBüîPèBÞôrýìQzK ïBXðA ôo óõOBøoBÞ pOkôq îÞ úü «B×Çè -
ô àüoBO ÿBøqôo úÞ «BÏÚAô .îðôonãG óAlðq úg@ .ïoAk óõíùì þéÞ IzìA óõ^ òülG
.QuBupÖQÚBÆôQhu,óAlðqûBýu óq úÞ úðõhHcB¾ ...úðõì|ZAôkqA kpãèBu
óBüBK «ç¾A òì BìA kq þì Ùpc kõG þüBHüq ô óôõW
þüBñy@ úÖBýÚ .ïkõHð ôA ÿBø Ùpc úWõPì

óApùO úéXì

oõK Jkõö ì .ï

ûBXñK {hG

ï|lñâ| ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
îø oBñÞóôA ÿBÃÎA pPzýG úÞûlñíOôpS
qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
þcôo Rçßzìô Qu þøAopu ÿ ú`G
RBÚB×OA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK

.........
:Q×âApPýì úGoBýìBÞ}lÏG #
îýzßG oBãýu BXñüA úƒâA ,òƒýzhHG-

?òýy þì QcAoBð
úÞþíÞô ûlñgpüq kq ApPýì úHOpì úü <

> Q×âlülñg
Bíy úâA úÞ úñüA ÿApG ï|ûlñg ! òýzhHG -
ôo ûo þì þüBøkôkoõW ú^ ÝBOA òüAõO òýðôlG
óõO|ûlñg óõO|Ùpc òüA qA îðõOkõg B« íPc ,Aõø
!ûpýâ þì
úƒü Bƒì ç« ¾A òƒP×â !ókq õƒìlƒýÚ -ApƒPýƒì ôo }oBãýu pPvÞBgô BìõéW QyAnâô koô@ !òýñÞûBãðpPùGôoóõOoô úü ô koô@ok ôo }oBãýu úPvG oBýìBÞ <
!îüoAlð ÿpPgk òý`íø >Q×âôlðõßO}õO !?ûoAk}qoAolÛðAïk@îßýyþñÏü- îðôA úÞ ApPýì ÙpÆ QÖpâ ëôA lÏGô kpÞ Ußì
!?Ap^- Bíy !îupLG óõOqA ïAõg þì ÿrý^ úü - !xBÛG !wýð ïk@ îßýy BùñO úéEvì -ApPýì òì úG }lÏG ô QyAkoô þßü ô kpÞ pßzO úü
ÿpPgk òý`íø úü Bì òP×â Ap^ -ApƒPƒýƒì ?òüoAkoBßý^BXñüA õƒO ÿBƒðôõƒýc ꃃTƒì Qƒƒuok !FBƒƒÛƒG ÑqBƒƒñƒO qAòìúÞQyAkoôúðôkúüîykõgôkpÞÙoBÏO
?îüoAlð þâlðqúü.îývüõñGôoóõìrOlüBG-oBýìBÞ úýÖBÞ ÈÛÖ óæA !úüoõÇñýíø óæA BXñüA|!êãñW ô ïkoô@ok kõƒG çÆ úƒÞ ôo îƒÞlƒñƒÖ ,îƒHƒýƒW
?óôpýG òülìôA óõO|úðõg qA Ap^ !úð - !IýXÎþÎBíPWA ÿçÆ álñÖ óôA ô ÉBýc òýíø õO òüpG Bíy îùG kôq úÞ ApPýì õéW îPÖpâ ô ïkpÞ }|òyôo
!òýñÞ{èô!úýðæõÆ{ðBPuAk-ApPýì !òìkõgïlüBy|!Rp¿ðþâlðqêTì-ApPýì úãük !òüoBýGok óõO IýW qA Ao óõO äñzƒÚ >Q×â
lüBy úÞ òülýupLð óõOkõgqA QÚõ`ýø - þ`ýø ïoBýìBÞô òì .ly QÞBu ûkpg úü< oBíÚ BG ç« Tì òñÞ þì þÏu ëôA úécôok !úìõíO !?xçÆ -
pPùG óõO|óæAqA óõO|ÐÂô ,òülðõì|þì úðõg úâA >Q×âúÞîülýzÞôoóõìoBãýuôîýP×ãð þì óõO|IýW qA lzð úâA|!{ðpHG óõOqA ókpÞ >Q×â kôq úÞ ïkAk óõßO õìpu <
?kõG ?úðúãì,úGõgóõOþèBìÐÂô- þì óõOqA }õg óõGq BG lƒzƒð úƒâA !}|òƒðq !@|òüoBýðokóõOIýWqABøBXñüAõñüA-
pßÖ Arý^ òüA úG kBüq þPƒÚô úƒü -ApƒPƒýƒì ,xçÆálñÖóôAúGRoõËñìúâA-oBýìBÞ ...lzðúâA!{ðpýâ oBãðA úHOpì úü BìA kõG ëkôk oBãðA lσG <
úPynâ Bø|úPynâ .úð úãük æBc BìA ïkpÞ|þƒì !ûkAk {ùG ôkBÞ p×ð úü õðôA >îP×â úÞ kq lñhHè úü< >Q×â ô QÖpâ ôo {íýí¿O
!úãük !îâþìç« Þ,úð-ApPýì |!óoAkþì}oôôòzÞþìõñìB« íPc- !òüoBýð }ok îOp¿ð õéW -
!?wýð þPzâpG ûAo aýø þñÏü - .wýð lG óõì ÐÂô -oBýìBÞ !úð ïlüBy !lüBy -ApPýì !?þñÏü -oBýìBÞ
ô lyAôok úÞ Q×ãð þ`ýøôpßÖõO QÖo< ?òükpÞ ZAôkqA - |ApPýì ?úðAp^- >Q×âôúzGïõíOoBýìBÞÙpcQyAnð<
>Q×â ô õO lìôA Rp¿ð .úð-oBýìBÞ !BXñüAòülìôARp¿ðBGBíyóõ^-ApPýì !úãükúìk@BìAwýðÿoõÇñüARp¿ð!úð-
Bø úüBvíøqA þßü !lýzÞ ëõÆ òýzhHG - ?úð ,îñÞ þì þèõÂõÖ þéýg -ApPýì ?òupOþì}qA- îPyAnâôoálñÖôïkpÞòyôoôoAoBãýu<
Ñôpy Ap^ BøBíy !... A¶ !Ùpc úG kõG úPÖpâõñì ÿôBƒßXñÞ úƒíéÞ !ÿôBƒßXñÞ -oBƒýƒìBƒƒÞ !}ôqBG oôq qA úð -ApPýì >Q×â ApPýì úÞ îHýW õO
!?ÿkpßð ÙoBÏO Ap^ !?ApPýì ?òükpßð ?òükpÞ ZAôkqA ?þ^ Bíy .ûpPùG ?òupOþì}|þ^qAwK-oBýìBÞ oAkAô AoBÞ þéýg úGõìk@ þPulãñOô pÛÖ -
.ÿBýGïAõOòPuAõg-ApPýì qA úãük îPÖpâ úÞ ôo îíéLük .úð -ApPýì !ûoAkkBüqïk@!úÒõéy}oôôoôk-ApPýì !úñÞ þì
úÞ wýð ÿrý^ æBc úGõg|!BGBG ÿA -Rp¿ð !óôpýGïkqúðõg úü qA ô ly lñéG }BW qA ô Q×â õƒñƒüA < !ôo úíø úð -
!úP×ýG òøk qA ô úñÞ iü ?þ^óõO|ûkAõðõg-oBýìBÞ ô QyAkoô þDõ^õDBÞ ÿoBãýu BW úü ,úyõâ ô oôk !óBg óBìBu òüoAkoô Quk -ApPýì

50


Click to View FlipBook Version