The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Nowruz is a day that is celebrated by all the people regardless of ethnicity, religion, or language. To welcome Nowruz, homes are thoroughly cleaned and all broken items are repaired or replaced. People wear new clothes, festive foods are prepared and shared with loved ones and friends. The day is spent by visiting friends and relatives, exchanging festive greetings, gifts and good wishes. Here's wishing you all a Happy Nowruz!
Shahbod Noori ,Tehran International Weekly Magazine

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-03-20 13:14:12

Tehran Magazine Issue # 1076

Nowruz is a day that is celebrated by all the people regardless of ethnicity, religion, or language. To welcome Nowruz, homes are thoroughly cleaned and all broken items are repaired or replaced. People wear new clothes, festive foods are prepared and shared with loved ones and friends. The day is spent by visiting friends and relatives, exchanging festive greetings, gifts and good wishes. Here's wishing you all a Happy Nowruz!
Shahbod Noori ,Tehran International Weekly Magazine

Keywords: nowruz

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
6 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
8 úd×¾...|.......................) þHdì îüpì pPÞk( þvñW àüpy BG wßu ô þüBÂoA kõg- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
10úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì ( úP×ø îg ô aýK ok-
ÿoõð lŸHùy& Publisher
12úd×¾.|...................)þÏÚAô þèô IýXÎ(|ûly ÅpÛñì RBðAõýc òüpOrýãðA Q×ãy-|
SHAHBOD NOORI
16 úd×¾ .....|....................)þÏÚAô þèô IýXÎ(óBùW ok ZAôkqA úG ÉõGpì ÿBø úÖApg-
18 úd×¾...|....................)}oArâ(|lñPÖBü Quk RôpS úG pÛÖ qA úÞ ÿoõùzì óApãüqBG- )201 8 boBì 23( 1397 òükoôpÖ 3 úÏíW ,1076| êvévì ûoBíy ,22|ëBu
20úd×¾ ....................)ûtüô }oArâ(”þÖõ¾“ óBPuk ok Bíy {ìAo@ô ÿkBy lýéÞ-
39-22úd×¾ ......................................................BýðkoBñÞúyõâqA|- Since 1996, Friday, March 23rd, 2018 I S S U E # 1 0 7 6
40úd×¾.........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–|
44 úd×¾ ..................................................)ûBOõÞ óBPuAk( ÜzÎ lèõO-| (818) 881-1771
46 úd×¾ ............................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ÿoBùG {hG þâlðq JBPÖ@ –
48 úd×¾................................... ............................... þyqoô– TEHRAN MAGAZINE
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ–
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– Mailing Address:
54úd×¾ ...Býðp×ýèBÞ ok óBýðApüA ÿpñø ô þuBýu ,þÚõÛc JõHdì ûpù^>þÖBì oBüqBì< Qynâ ok-|
56 úd×¾.| ..............................)ûBOõÞ óBPuAk( ïoôk õO qA òì lìôA oBùG ,lìôA êâ-| PO Box 3665
58 úd×¾...................................................................ÿrLy@-| Winnetka, CA 91396
69-60úd×¾........................................................úünÓO ô þßyrK-
70 úd×¾.............|.................................................BøÿlñìqBýð- WWW.TEHRANMAGAZINE.COM
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW-
76 úd×¾....|........................................................úP×ø þDõãzýK- E-Mail:[email protected]
78 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-
|80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì- Facebook:TehranMagazine

>óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

,õð ëBu
òPyAnâ oBñÞ ëBu
QuBø ÙçPgA

ok kõg óAlðqpÖqAô QuBùð@qA îüoAk ú^pø úÞ îýùð ZoA Ao óBíüBøokBìôolK ëBu àü úÞþüBø ûkAõðBg ,îñÞ|þì pßÖ Bø ûkAõðBg úG qôoõð ólì@BG #
.lðoAk ïApPcA ô þðBGpùì ô þPuôk oBËPðA þüBøqôo òýñ^ BG BO lðA|úPyAnâpu QzK ÿlülW þâlðqqBÒ@ôpãük ÿqôoõð ólì@|lýìA úG Ao
QÞpc pO òyôo ÿA ûlñü@ÿõu úG pOqBG ÿoBßÖA ô õð þuBHè ,ûqBO ÿA úýcôo
ïBíO ÿApG Ao þPÞpG pK ô Jõg ëBu oBùG ô lyBG áoBHì óBOlýÎ úßð@ ú¾çg ô
.koô@ óBÓìoA úG lñPvø úÞ Býðk ÿBXÞ pø ok óBýðApüA .lññÞ
ô lðkpÞ|þìoApßO óBíüApG Ao Bø Ùpc òüA þðAõWõðô þÞkõÞ óBìqok BøokBìôolK
Ap^ .koAlð þðAlñ^ kpG oBÞ äðq òüA ÿAl¾ úßñüA êTì BìA .lðq|þì äðq óBíyõâ ok qõñø
òüAokô kõy|þì AlýK Bø þâlðqok þ×éPhì ëBßyA úGqôopø Bø þüAlWô RBÖçPgA úÞ

.lññÞ JBhPðA lüBG Ao ûAo ïAlÞ úÞ lñðBì|þì þøAo lñ^ pu pG ûBñãýG óBÞkõÞ óBýì
pýýÓO|òýìqô óBíu@ äðoô|úPgAlðA QuõK QÏýHÆô ûlýuo ApÖõð ëBu úÞ óõñÞA
.îýñÞ ÅõÎ Ao kõg QÏýHÆ qA ÿôpýK BG lüBG îø Bì , ûlýyõK kõg úG õð xBHè Býðk ô|úPÖBü
Bø ëkok QHdìôpùìô þPuôkonG ólýyBK BG Ao Bø þüAlWô îüoAnãGoBñÞ Ao Bø úñýÞ

.îüõy àükrð pãülßü úG ô îüqBu Bøo pu QzK
úÞ oõÆ óBíø .kqBu|þì ûkpìtK Ao óBvðA îèBuBð Bø QGBÚo ô Bø RkBvc ,Bø úñýÞ
ûkpìtK qA lüBHð Ap^ ,îüoõg|þì xõvÖA ó@ óly ûkpìtK qAô kõy|þì ûkpìtK BHüq þéâ
ÿõéW ,ûkAk Bì úG lðôAlg úÞ þüôpýð ô ûkAoA qA ûkB×PuA BG ô îüõy ûkpvÖA Bø óBvðA óly

.îüpýãð Ao ó@
ÿoBÞ îèBuBð ÿBø QGBÚo úðB×uBC Pì ,óõíýìBð Bø þüAlWô þâkAõðBg RBÖçPgA úG

.QuA QGpÒ ok þâlðq ëõéÏì pPzýG úÞ ûly ûkôrÖA îø
ûlzð lèõPì ó@ok ô koAlð ÜéÏO Bì úG úÞ þñýìqpu ok oBÞ ô þâlðq úìAkA ô RpWBùì
ÿBø úâo qA Ao kõg pâA ô QuA òýãñu ô oAõyk wG ÿoBÞ îüA|úPÖpãðõg ó@ äñøpÖ BG ô îüA
.ly løAõg áBðpÇg ô pOoAõyk ó@ úìAkA îüqBvð AlW pãülßü úG úÚçÎ ô ÜzÎ ô þPuôk
äñøpÖpÆBg úG úðBPhHyõg úÞ QHdìô þPuôk ÿBø úâo òüAqA þðApüA úÏìBWpâA
ly løAõg|úPuBÞ óBýðApüA þ×ñì ÿBø ûlðôpK oBG qA lñÞ ûkB×PuA îüoAk kBüq óBìoõzÞ oBGpK

.kpÞ løAõg úÖBÂA ó@ QHTì oBG úG ÅõÎ ok ô
òüA òPyAk äðq ,kõy|þì ÑôpyoBùGqBÒ@BGqôoõð úÞ ëBupø QuA QíÏð Bì ÿApG
BOîýñÞêíÎó@úGlüBGwK .koô@|þìokAl¾úGBì}õâokAoQHdìôþPuôkÿBøúâo

.îýyBG|úPyAkÿpOkByôpPùG,pOòyôo ÿAûlñü@
àíÞ úG þðApüA ÿBø ûkAõðBg úÞ kõG løAõg þðBvðA ô BHüq ú^ õð ëBu qBÒ@ ok
pu óAoBíýG úG lüBG .lðqBu kBy ô òýãðo Ao Bùð@ ÿqôoõð ûp×u ô lðôo kõg oBPÖpâ óBñÆõíø
qA þß^õÞ þzhGô îýøk ÿlýÎ QupKpu þG óBÞkõÞ úG .îýñÞ ïpãèk Ao Bùð@ BO îýðrG
BK {ýK êDBvì pÆBg úG úÞ îüôpG þðBPuôk ÕApu úG .îüqBu ÙpÆpG Ao Bùð@ ÿBø ÿoBPÖpâ
ûp×u ÿBø Ðíy lñðBì óBzèk BO îýGBüok Ao óAlñíèBu .îüA ûkpÞ QzK Bùð@ úG ÿA ûkBPÖA

.lølG|þìpâ Bùð@ úG ô lzgolG òýu Q×ø

6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

ÿkõñzg úG ólýuo ûõdð ô kõg ólG BG kpÖ ôk wßu ïBãñø ok úGBzì úGpXO ÐðBì ûBâ... >þHdì îüpì < pPÞk
BG BO kkpâ þì IWõì kApÖA qA þÃÏG ok þvñW þÏýHÆ óBâoA oBHñüA úÞ Ap^ lyBG lðAõO þì ûp×ð
ÿspðAô QÚô Ùp¿ìokqBýð koõì ÈüApy Üég úéýuô BùñO óAõñÎ úG lüBG þvñW àüpy ólG QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
kBXüA úG þPHÒo ûkpÞ þüõW úÖp¾ kõg þðAôo ÿkApÖA þüõuqA.lyBG úPyAk kpßéíÎ þßüpdO
qA þÆBHOoA ÿBø ÿlñéG ô þPvK êídO ô úÇGAo àü qA BùñO þüBÂoA kõg ïBXðA lñüApÖ ok úÞ
òýG Rçßzì BPuAo òüA ok .lølð óBzð kõg úGpXO óBßìA lðA ûkpÞ ÿôpýK ÁBg ûõýy
lñðAõO þìrýð þüõyBðq þâlðq RBðBuõðô ÿkpÖ BG Ao þvñW àüpy BG kõg þvñW RôB×Pì
óôlGòýWôqûkqòìAkþvñWþéýìþGÜíÎúG ëBTì óAõñÎ úG .lðqBu þì úWAõì Qükôldì
ÿBø þðBìBvGBð ÐÖo ô úWAõì lñìqBýð úßð@ {hG úG þðôpýG oBzÖ BG BùñO úÞ þðBðq
kõg þvñW qBýð ÿBÂoA úG lñyBG þÆBHOoA ÿApG lðA úPgAkpK þüBÂoA kõg úG wüoõPýéÞ

|.lðqoôRokBHì oBzÖ úéíW qA þvñW RBðBßìA püBu þuopG

þvñW àüpy BG wßuô þüBÂoA kõg

úñýìq lðAõPýì þüBÂoA kõg ïBXðA úG þãPvGAô .lñølýì óBzð QìôBÛì kõg qA þéHùì óôok óBßìA þvñW àüpy BG wßu ïBXðA ïBãñø oõËñì úG þvñW óBâoA þ¿hy wíè#
Fþy ô wßu úG þßýðBßì ûBãð kBXüA qBu wñW ÿBø {ñO qA þüBøo þðAõWõð ïBãñø ok ô ûlükpãð Býùì þvñW óBâoA ÿApG úGBzì úGpXO úßð@ îÒo þéÎ þvñW ÿkõñzg úG êýð
ô þ×ÆBÎ úÇGAo ÿoApÚpG .kkpâ úðBðq ólG ÿoBãðA BPuAo òüA ok kkpâ þì þGBüqoA oAõyk ÿpìA Bü pýgBO BG îuBâoA úG ólýuo úÇuAô òýíø úG ÿAoAk lðAõPýì QuA ûlññÞ kõñzg
þì þüBø RoBùì úéíW qA ØèBhì wñW BG þðlG IWõì þüBÂoA kõg qA þyBð ûBñâ xBvcA lñüApÖok úÇuAô òýíø úG ,lyBG þOBHÚBÏPì
ïBXðA ôpâ ok ó@ ØüApÊ BG þüBñy@ úÞ lyBG òßíì ûõýy òüpPÏüpu BG ïBXðA ûõdð BO kõzýì .kkpâ ïAõO þðAõOBð Qüpülì UdG ,þvñW þâlðq Qìçu
QìpÖok .kkpâpvýì lðAõO þìpPùG þðlG úÇGAo úG ólýuo Qýð úG BùñO óBìq òüpO ûBOõÞ ok ô þãPhýãðApG lðôo úÞ þüBXð@qApãük ÙpÆqA| | QgBñy ûAo ok þüBÂoA kõg oBPÖo
ÿpýâoBßG BG BùñO ó@ok úÞ ûp×ð àü ÿBø wßu qA ûõýy òüA úG ókpÞ RkBÎ .kkpâ þéíÎ îuBâoA ÈüApy pýSBO QdO þüBÂoA kõg ok þvñW oBPÖo qA Ñõð òüA ïBXðA ÿBø Qükôldì
õðoõK ÿBø úñd¾ ÿByBíO Bü ô þñøm RçýhO oBPÖo ÿõãèA rüo úüBK lðAõO þì þüBÂoA kõg þßýñßO -þßürýÖ-þðBXýø -þÇýdì ÁBg þì oAkoõgpG oBývG QýíøA qA þvñW
óBßìA kkpâ þì ê¾Bc þvñW þãPhýãðApG ÿkoAõì òýñ^ ok ô úPzâ kpÖ ok þO@ þvñW úýéÞ ÿoô@ îøApÖ óBßìA lüA þì kõWõG
êÚA lc úG ÿkpÖ òýG ÉBHOoA óõñÖ ÿpýâApÖ úÞ kkpãýì þGBüqoA lñì Ùlø ÿlñüApÖ wßu ûBâ ûp×ðôk wßu ÈüApy ok úGBzì ÿBøoõPÞBÖ .kkpâ
- þðlG ÿBýðk BG þüBñy@ úG þOoôp ûlýuo úéÚ úG ólýuo ÿApG óBìq òüpPíÞ Ùp¾ BG ó@ ok eÇu úßð@ pG «BÖBÃì .lüBíð þì oAõyk ÿpìA þüBÂoA kõg ïBXðA ok úÞ þOBßð úéíW qA
ëBÛPðA .kkpâ þíð xBvcA þvñW àüpy þñøm lðoBývG ú^ .kkpâ þì }çO þvñW ÿkõñzg oBzÖ òýñ`íø ô þPuõK ÿpünK QýuBvc êgAlO ÑõÂõì kkpâ ÐÚAô ÍBdè koõì þPvüBG
îXc lðAõO þì þÏÚAô ÿBýðk úG þñøm ÿBýðk qA úÇuAõG óAkpì ó@ok úÞ þÛÖõì Bð þvñW ÈGAôo ô ûkõG RôB×Pì pãülßü BG kApÖA þvñW ÿpünK .lyBG þì þvñW ÿkõñzg úG ólýuo ÿBø ûõýy
úÇGAo ïBXðA QùW úÞ þOBÎçÆA qA þÏýuô ûoôkok Apð@úÞ ëArðA úG þzhG QÎpu úG RkBÎ ok àüpdO kBXüA ÿApG ú`ð@ kApÖA qA úPuk ÿApG qA þüBÂoA kõg ïBXðA ïBãñø ok îuBâoA úG êýð
.løkoApÚ kpÖoBýPgAok QuAqBýð koõì þvñW ApÖ þüBÂoA kõg lñüApÖokô þâlðq òýzýK ÿBø pËð úG JõéÇì ô þñPuAõg þüBÂoA kõg ïBãñø BG lüBy «BìArèA úÞ lñÞ þì QýÏHO þyôoô àHu
úðBuBñykõg ÿBø þøBâ@ êìBy RBÎçÆA òüA úÇGAo ,óq þvñW ÿkõñzg qA óAõOBð lðA úPÖpâ þvñW àüpy BG wßu ïBXðA ïBãñø ok luo þì þãñøBíø þvñW àüpy BG wßu ïBXðA lðôo
þvñW oBPÖo úgp^ BG þüBñy@ ûApíø úG þvñW ÿkõñzg úGpXO úÇuAô òýíø úG ô lyBG úPyAlð
ÿkpÖ þèBÏO ô lyo oõËñì úG ØèBhì wñW ok . lñðBuo þì BùPðA úG Ao þvñW | |.lðBüBíðþìþéíÎpýÒ úWAõì êßzì BG ÿkpÖ òýG ÈGAôo ok þvñW
àüpy BG wßu ïBXðA úG QHvð þvñW þéýì þG BG ÁBhyA qA úPuk ÿApG þüBÂoA kõg ïBXðA
.kkpâ þì ØüpÏO úG þãPvGAô úÞ QuA þOçßzìpãükqA þvñW ïBXðA úG þvñW àíÞ êüBuô qA ÿpýâ ûpùG .kkpâ
}õâ ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy úG þüBÂoA kõg ûly Qüpülì pýÒ ÿBø ûõýy àüpdOqA þ¾Bg êßy úG ókpÞ RkBÎ lupýì ûlülñvK ëBÏÖA qA ÿpünK ÙBÇÏðA ô ÑõñO
þüBñy@ .QuA ûkpÞ êýídO þüõyBðq þâlðq áõð ÿBø ûpýâ ,ôlýèk qA ûkB×PuA úÇuAõG úÞ ( ÿpzG ÿBøoBPÖo qA oBývG ïBXðA ok úÞ QvüA
pPùG þâlðq , pPùG wßu : úÞ ô þPè@ÿBø ûlñßì ,ÿlÏÛì ÿBøoôsBuBì ,úñýu óõýuAoõÞk ,AnÒ Ñõð ,àüqõì ok ÑõñO óõ^
úý¾õO óAlG ) ...ÿoBPÖo ÿBøõãèA ,ërñì
qA rýð þvñW oBPÖo òýG òüA ok ô QuA ûlükpâ
ok pýýÓO ô ÿpãðqBG ûkõHð þñTPvì ûlÎBÚ òüA
ÿkõñzg úG ólýuo ÿApG ú`ð@ Qý×ýÞô QýíÞ
{hG píS lðAõO þì kpünK þì ïBXðA þvñW
Ao QýÏÚAô òüA óAõO þíð òßýè .kko« þGBüqoA
kApÖAqA ÿA úPuk ÿApG úÞ kAkoApÚ ÅBíÒA koõì
oô@ JApÇÂA úßéG Qvýð pünLèk BùñO úð pýýÓO
qA úÞ þ¾BhyA ÿApG .lüBíð êíÎ lðAõO þìrýð
þüõãèAqA þüBÂoA kõg ïBXðA lñÞBñuApøpýýÓO
qA þðq óôpýG ÿApG kpÖ ô lñÞ þì ÿôpýK QGBS
kõg qA RôB×Pì úGpXO oõËñì úG ÿA úzýéÞ IèBÒ
úÞ ÿkApÖA BPuAo òüAok .løk þì óBzð ÿoAkqBG
óArýì úG Ao þvñW óBâoA kõg ûp×ð àü wßu ok
ok BvG ú^ lðA ûkAk RkBÎoBzÖqA þ¾Bg Ñõðô

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

áBg ÿõG ,ûrHu ÿõG ,óAoBG ÿõG |óApùO úéXì
áBK ,ûkoõg óAoBG ,úPvy ÿBø|úgBy
BG úP×ø îg ô aýK ok
lýLupGAô þG@óBíu@
lýGrHu ÿBø|åpG þzHc lýÏu lídì

kBG ÀÚo ,wâpðpÇÎ |[email protected]|
kBy ÿBøõPupK Ýõy úíÓð
.QuA >þÚõSô Qvì ÿBøpOõHÞïpâRõég lðA ûkpÞ óBzñO pG oôq úG úÞ ÿA úñùÞ xBHè qA rýð
úýéÞ ÿApG BìA ûly úèBu kBPzø qôpìA úßð@ BGôA oBùG àñüA luo|þì àìpð ïpð oôk ô ókoô@ ok ÿApG ô lðA ûly úPvg pãük
óBíø qõñø lðA ûlük Ao ôA ÿBø îéýÖ úÞ þðBvÞ lyBG òüApGBñG .lðA úPvG QíøpíÞ ó@ òPgAlðA
þì {üBø îéýÖ ok úÞ QuA ÿA úèBu êù^ qôpùG oBâqôo ëBc úG }õg ô kBy óByqôoõð ô oBùG ô ïAlPvì óBzPíø úÞ
þì Quk ô pu {ðlük ÿApG úíø ô lýzgok Bø|Qykô Bø|úíz^ ëBc úG }õg
ûpù^ úÞ Q×â óAõO þì êýèk òýíø úG .lñPvßy Bø|ûrHuô Bø|úðAk ëBc úG }õg | |...qôpýK
ôAô Qvýð ëõHÚ êGBÚ ÿoBývG ÿApGqôpùGqôpìA qBG|úíýð ÿBø|ú`ñÒ ëBc úG }õg
{üBø îéýÖ ok úÞ lññýG þì þéßy úG óBñ`íø Ao úG klñg|þì úÞ àhýì pPgk ëBc úG }õg ïôk qôo
óõ^ ô QÖo þì ôpÖ }kõg {Ûð ok úðApøBì óAoBG ÿõG
þì óBüpW úG {ðBâlññýG QuõK ô åo ok óõg qBð
}oBíy þG óAoAlPuôk úÞ Quôo òüAqA .kBPÖA JApyqArüpHè ïBW ëBc úG }õg ÿôo úG Qíco ÿBøok úÞQuA ÿqôo lñ^#| |
lðAõO þíð þvÞô lññÞ þì þâlðqôA qôo ó@ BG ÿBø óAoBG ô ûly qBG Bø úPypÖ pùy óBñÞBu
JBPÖ@ëBc úG }õg
.kpHG kBü qA Ao ëBu êù^ qôpùG oBâqôo òüAok ú^pâòì ëk ÿA
þèBuô òu pøok þÚõSô qôpùG úÞ lýìA òüA BG ïBÞúG þyõK|þíð òýãðo úìBW
Aoôk ô lðBG oAlüBK ô Qìçu óBñ`íø lyBG úÞ
óõüBPÞ< }rürÎ pvíø ô ôA úG Ao }lèõO rýð oôk ïBW úG þñýG|þíð òýãðo ûkBG
Qvýð ûp×u óBýìok ûrHuô êÛð
.îüõâ þì àüpHO >ÿlXìA QuA þùO lüBG|þì úÞþì ó@qA QìBW
îývð BG þ¿Úpð êâóõ^pâAõOqA Ôüok ÿA
JBPÖ@kqBvð îPvìpâA òìqA Ôüok ÿA

ïoBù^ qôo oBùGqA îüpýãð þìBÞpâA BìqA Ôüok ÿA wéXð@wè ûpù^ IOpì þðæõÆ ô ûlñÞApK ëôA qôo
!úð QWBXè äñu úG Ao îÒ úzýy þGõßðpâ .lñÞþì óBzgok Ao åorG RôB×Pì þèBu
äðo kBP×ø kõy|þì {ãðo Q×ø
þéýÇÏO ÿApG Bø þðApüA qõñø úðB×uBC Pì # òüA ô úPgBu ûlðq Ao Bø ûrHu ô Bø ú`ÒBG óAoBG ÿBK ÿAl¾ ,luo þì ïBzì úGoBùG ÿõG|#
ÿlW þìAlÚA úG Quk Bßüpì@okqôoõð ïBüA ïõu qôo óôlüpÖ< ÙôpÏì pÏy òüpÖ@ ÿkBy þðõâpâk ÿBø êâ pÇÎ ô kõy þì ûlýñy qôoõð õíÎ
ÿApG Ao ÿA ûlÎ Quk pìA òýíø ô lðA ûkrð óAlüôBW úzýíøpãüqBG oBùG ؾô ok úÞ kqAlðA þì kBü úG Ao >ÿpýzì îø BG úíø ûkoô@ok ú`ÒBG qA pu úÞ wâpð
úðBg lñðBì úG lýÎ úG ÉõGpì RBìlÛì ïBXðA þì >ÿpýzì úüoBùG< ó@ úG ô ûly ûkôpu ÿBø úðBzð úÞlñøk þì Ao ÿkBy ëBu RoBzG
QzãðA ÿBø úðAk ok óApüA ÿBíñýu # QÏýHÆ úÞ þðBìqok ÿpÏy òýñ^oôpì .lñüõâ ok úÞÿoõu úHñyoBù^ ÿBø òzW ok Ao ó@
| | .QuA ûkpÞûBOõÞþðBßO qôpùG< Bø ó@ qA þßü úÞ koAk ÿoBíy ëk pG ÿpãñéO QuA òPgAlðA QuõK ëBc ok BG qpÆ úG oõzÞqA ZoBg ok ô óApüA puApu
ûkAõðBg kApÖA òýG ûBâ rýð þøBOõÞ òüA pÆBg úG
kBy ÿBøqôo ok úÞ lü@ þì {ýK þüBøkoõgpG :kõG løAõg kBy ÿBø .îülük ly BKpG þøõßy
ô Qvýð þPuokoBÞ lülW ëBu qBÒ@ úG ÉõGpì úPÖBPy qôoõð ëBHÛPuA úG ú^oBLßü ëBvìA ïkpì
ô úPvg ÿBøpøõy ô óq úÞ QuA ÿoôp ûkpPvâ òd¾ ô Bø úðBg oAõük ô ok qA ô lðA
.lññÞ ëpPñÞ Ao kõg úðBìq ô p¿Î òüA þH¿Î þì }õâ úG ÿkBy kBüpÖ Bø ú^õÞ ô Bø óBGBýg
püq QüBßc lñðBì úðæõXÎ îýí¿O àü ûBâ Apüq Büõâ .lñøk þì Ao ÿkAq@ lüõð pãülßü úG ô luo
óAõO þì úÞ þPüBßc .kõy þì ïBíO óBzðBüq úG QuõK oBùG qBÒ@ ok QÏýHÆ úÞ êßy óBíø úG
lýÎ ïBüA eüp×O äðq àü óAõñÎ úG Ao ó@ ïkpì kqBu þìõð ûoBGôk Aorý^ úíøô kqAlðA þì

:QÖpünK

lüpýãG xBíO )|818(300-4793 ûoBíy BG ”þzHc lýÏu lídì“ ÿBø JBPÞQÖBüok ÿApG 10

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
pg@qôo }pøõy qA úÞ ÿoBÞ ÿApWA ïlÎ pÆBg úG þðq
RôpS BOpÛÖqA .kpÞ ÝçÆ ÿBÃÚ ôA qA óBùâBð kõG úPuAõg
kpÞ eüpzO ô lýupK Ao QéÎ IXÏO BGpøõy
RBÖBñì óBzGõg|þâlðq BG þPuAõgok òýñ^
ûoBPu > àðAõu ÿoçýø< úÞ ïlypHg BGqôpìA úG oõHXì kpì úÞ kpÞ oAp¾A óBñ^ óq BìA|.koAk
úýùO úñýìq ok ÜýÖõO qA wK kôõýèBø ÙôpÏì
pø “ ïBð úG þíéýÖ QgBu qBýPìA Üc þâlññÞ
ïBð òýíø úG þðBìo ÿôo qA Ao ”ÿA úüoBÎ rý^
ûôçÎô ûkoô@Quk úG >òý×ýW þéýìA< úPyõð
JBPÞ qBýPìA Üc þùWõO êGBÚ QíýÚ BG ó@ pG
ûlüpg Ao ”lðõy þíð ÝB^ ÿõvðApÖ ÿBø îðBg“
.lñÞ úýùO þíéýÖ ó@ ÿôo qA ÿkôq úG BO
pßÖ ôA úPynâ úG ÿpHg òýñ^ qA þøBâA BG
ÿoçýø .QuA ûlýuo BXÞ úG BXÞ qA úÞ ïkpÞ

Ùp¿ñì ÝçÆ qA óq BO ly þÆpy òPyAnâ
Ao kõg òýãñu úüpùì óq úÞ kõG òüA Épy .kõy
IXÏO óBýìokô êýì ëBíÞ BG îø óqô lzhHG
pPÖk ok ok þüAlW qA wK .QÖpünK Ao ó@ kpì
òPÖpünLðôôAoAp¾A QéÎ óqqA kpì ÝçÆ úðBg
ÿlñhHè BG óq ô lýupK Ao {ñýãñu úüpùì
Ao ó@koAk ólýñy QÚBÆpâA Q×ârýì@QñÇýy
óq ô QyAk ïçÎA Ao kõg þâkBì@ kpì .løk fpy
BG {ýK ûBì ôk kAk eýÂõO w×ð úG kBíPÎA BG
ok BßuApHð òéßñýè ok 1974 ëBu ok àðAõu .QuôA qA pOpG ÍBdè pø qA úÞ ûly Bñy@ ÿkpì
kBPÏì }olK .lì@Býðk úG ÿpýÛÖoBývG ûkAõðBg úÞ lðBì ZAô ô ZBø óq óBñhu ólýñy BG kpì
lðqpÖúuBGAo}pvíøúÞþðBìqôkõGþèBGAæô ûkpÞ þì þâlðq þðq òýñ^ BG óõñÞ BO úðõã^
wéXð@ wè úG Ao kõg þPhu BG úýÛG kpÞ ápO oAlük ïqBÎ þvÞBO BG RôB×O þGrýð óqô QuA
Qv¯KÿBøoBÞBGlñPvðAõOúÞþðBìqBOôlðlðBuo áolì ókAk óBzð qA lÏG BO ly {øAõhèk kpì
qAÿBøêýHìõOAoklññÞîøApÖûoBWAÿApGAoþèõK þPÚôBìA.lñÞRBÚçìôABGoBGòýèôAÿApGÝçÆ
úG ÿoçýø úÚçÎ BìA .lðlýGAõg þì ûkBPÖA oBÞ kqAkpLGAo}AúüApÞQuAõglýuol¿ÛìúGóq
IHu ûoBHßü úG ôA JAnW ûpù^ òPyAk ô pñø ô kpÞqBG Ao úìBðôA .lük Ao ÿA|úìBð {×ýÞok úÞ
úýùO àü Apüq ly ôA þâlðq ok þâorG ëõdO úÞ lük Ao {ÛGBu pvíø È© g IXÏO ëBíÞ ok
1990ëBuokAoôA>w^Buÿqõu<ïBðúGûlññÞ pßÖ QüBø ÿpýâ úðBùG pÆBg úG < :kõG úPyõð
úüpâ BøpvK< îéýÖok ÿqBG ÿApGôA .kpÞ ØzÞ úÞ ûqAlðA òüA BO úð|þèô|þyBG ÜícA ïkpÞ|þì
îÚoòüAúÞQÖpâþìoæk75ÿqôo >lññÞþíð BG óAõO þì Bøqôo òüA Apüq !ïly úWõPì óõñÞA
úGôAwKó@qA.kAkÿpãükäðoBøó@þâlðqúG lñíOôpSþðAkpì{ÛðBOkpÞúüApÞAoþðAkpìëõK
îéýÖ ok ÿqBG BGô kpÞ AlýK kBÛPÎA ÿõñÏì îèBÎ okô lññÞ ÿqBGõO óõ^ þüBÖô þG óBðq ÿApG Ao
oBßuA ûlðpG 1999 ëBuok QvðAõO ÿpãük ÿBø þðBðq pª y qA Apì óõ^ ÿoBPÖpâ óAkpì ÅõÎ
úÞ QÖBü Quk þPýÏÚõì úG QüBùð okôA .kõy !lñøkRBXð}Aòýãñu|úüpùìôõOóõ^ÜícA
oBßuA îuApì ok ÿô oBñÞ þèlñ¾ ÿBø|QýéG
.QÖo }ôpÖ úG oæk oArø þu ÔéHì úG 2005 ëBu
óõýéýì IcB¾ óõñÞA îø QuA|oAõg ûBýâ| úÞôA úéXì ok kõg þùâ@ ÿBø QíýÚ
{P×ãñø RôpS }kõg ëõÚ úG ô QuA oæk Bø BG,úÏìBWokAoó@pýSBC Oô,óApùO
qA Ao pÛÖ óAoôk þPhu RApÆBg úPvðAõPð qõñø
| |.lñÞáBKôAòøm .lýñÞ úvüBÛì RBüpzðpãük

óApùO úéXì

RBðAõýc òüpOrýãðA Q×ãy
| | ûly ÅpÛñì

||

ok Bø|ó@ qA óBPuBG óBýìôo .lðA ûkpÞ|þì úünÓO Bø|IuA òýñ`íø ô þzcô ÿBø|áõg ô óqõâ qA BOlíÎ úÞÿA|úðõâBø|óõýéýì qA pPzýG oBývG ...lñPyAk kõWô BÏÚAô Bø|òüA þðBìq lýñÞ|þíð oôBG #
BìA ,lñPyAk kõWô QÏýHÆ ok îPvýG ópÚ BO òýLuBÞ ÿBø|pHG .lðkpÞ|þì ûkB×PuA ÿoõOBükçâ ÿBøkpHð pSA pG ú^ .lðA ûly ÅpÛñì ûoBýu òüA iüoBO ëõÆ ok ,lññÞ|þì þâlðq òýìq ÿôo ûqôpìA
ÿApG ÿôoõy ÈuõO ÿkBüq ÿBø }çO .ly îÞ þùWõO êGBÚ oõÆ úG Bø|ó@ kAlÏO oBßy QéÎ úG rýãðA Q×ãy RBðAõýc qA ÿoBývG ,þðBvðA Bü þÏýHÆ þðôpýG êìAõÎ pSA pG ú^ ô þÏýHÆ JBhPðA

.kõG ÜÖõìBð úÞ ly ïBXðA Bø|ó@ qA QÊB×c .lðoAlð kõWôpãük
péPuA þüBüokôBâ þðBíuBO pHG

ÈuõO 1741 ëBu ok péPuA þüBüok ÿBø|ôBâ ô þðBíuBO ,BýèApPuA ,þðBíuBO pHG AlHì
qA pPâorG oBývG ô lðly ØzÞ péPuA ZoõW óAoAõhPyõâ óoAk úvýÞ òüpPâorGqAôõð úñýâ
oõÆ úG Bø|ó@ .lðkõG ÿqôpìA þüBüok ÿBø|ôBâ úýHy Bø|ó@ ú^pâA .lðA ûkõG óolì óAoôk
.lñPyAk óqô òO 3 kôlcô ëõÆpPì 8 ÈuõPì Ao óBzüBø ú`G óõ^ BìA lðkõG ûAo ûAo ÿBø|äu
óBz×zÞ qA lÏG úøk úu kôlc Bø|ó@ úðB×uBPì àükrð óBãPvG qA lñPyAk|þì úãð úvýÞ ok
óBzð úÞ koAk kõWô ÿløAõy .lðly ÅpÛñì þðBíuBO ÿBø|pHG .lðôo|þì oBíy úG Bø|ôoõãðBÞ
ûkõG kBüq óAõýc òüA QýÏíW þðBìq løk|þì oBßy Iy ok úÞ lðkõG þðBý^oBßy xAo
UÎBG Bø|ó@ ïAo@ô ÐýÇì QÏýHÆ úðB×uBPì .QuA oBßy êýèk úG pPzýG Bø|ó@ ÅApÛðA .lðkpÞ|þì
óõ^ ô lñyBG oBßy ÿApG þðBu@ ÙAløA ly .kõG BýèApPuA þüBýðBPüpG óApWBùì lc qA {ýG
ÿApG lñPyAk þyqoABG QuõK ô þGp^ ,Qyõâ
ok þüBüok ôBâ òüpg@ .lðkõG JõéÇì oBßy ||
þüçÆ úÒBGoõÚ
.ly úPzÞ 1768 ëBu qA ÿA|úðõíð à^õÞ ÿBø|úÒBGoõÚ òüA
ÿlñèpüA óqõâ pG lðlÛPÏì óAlñízðAk úÞ lñPvø þüBø|úðõâ
òýG qA þðBùW {üBìpâ ô Aõø ô J@ RApýýÓO pSA
úG pßýK ëõÒ óqõâ Bü ÿlñèpüA ÿBø|óqõâ ok 1966 ëBu ok þüçÆ úÒBGoõÚ .lðA úPÖo
úG p¿dñì rüBíO ,òýìq óqõâ òüpPâorG óAõñÎ ØzÞ BßüoBPuBÞ ok þß^õÞ þéãñW úÛÇñì
ÿlñèpüA óqõâ .lñPyAk Bø|óqõâ püBu BG ÿkpÖ ô lñPvýð pPíýPðBu 5 qA pPzýG Bø|ó@ .ly
QuA ûkõHð lñèpüA úG p¿dñì ,{ìBð îÒpýéÎ ó@qAô ûly ûløBzì 1989 ëBuokoBG òüpg@
òüA ok Bø|ó@ ûly Ì×c ÿBüBÛG òüpPùG úßéG oApÚ ûly ÅpÛñì RBðAõýc úPuk ok óBìq
Bø|ó@ ÅApÛðA QéÎ .lðA ûly ØzÞ ûpürW
ÿBüBÛG òüpg@ QìlÚ ô Qvýð Àhzì BÛýÚk .lðA úPÖpâ
BâAõÞ
.kkpâ þìqBG {ýK ëBu 8000 úG Bø|ó@
þXüBG úøkpgAôA BO úÞ kõGpgoõâ úðõâpüq Bâ@õÞ
úíýð .kpÞ|þì þâlðq þGõñW ÿBÛüpÖ@ok 1800
ok þðBìq òý^ ÿA|úðBgkôo òý×èk Bü þXüBG rüBíPì BøpgoõâqA çìBÞ Ao Bø|ó@,ókõG ûAo ûAo
1950 úøk BO Bø|ó@ .QyAk kõWô òý^ ÿBW úíø .lðkõG pgoõâ ô IuA qA þHýÞpO úýHy ô kpÞ|þì
qA lÏG BìA .lðkõG Bø|þñý^ ïApPcA koõì oBývG ÑB×OoA pPì 1.2 ô ëõÆ pPì 2.5 kôlc BâAõÞ
úPyAnâoBñÞ Bø|þXüBG úG þhüoBO ïApPcA úßñüA oBßy ÿlñéø óApWBùì ÈuõO Bø|ó@ QyAk
ëBu 20 BO ô ly Ñôpy Bø|ó@ úüôo þG oBßy ,ly ÅpÛñì QÏýHÆ ok 1878 ëBu ok úßñüA BO lðly
pÇg ok Bø|þXüBG 1979 ëBu BO .QÖBü úìAkA ûkpG {cô ÕBG úG Bø|ó@ qA þíÞ kAlÏO .lðly
QýÏíW 1989 ëBu ok .lñPyAk oApÚ ÅApÛðA òüpg@ .lñPyAlð þÛÖõì êTìlýèõO BìA ,lðly
2006 ëBu ok ô lýuo òý×èk 300 kôlc úG Bø|ó@
.kpì ïAkpPvì@ok 1883 ëBu ok BâAõÞ
.lðly ÅpÛñì Bíuo

w^ôoA òýLuBÞpHG| |
lñø pßýK ëõÒ lñðBì ôBâ óAoõðBW òüA Bzñì ô ÿpHýu pHG òýG ûqAlðA pËð qA òýLuBÞ pHG
BKôoAô Býu@,úðBýìoôBg úG Bø|ópÚqA wKô ûkõG òý^ô Býu@rÞpì BO JpÒ qAô QuA ëBãñG pHG
þéøA ç¾A îýËÎ ÿBø|w^ôoA .lðlýuo Bø|ó@ úÞ ly|þì oõ¿O .QuA ûly|þì ûlük

12

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D. Bø|ó@ ûBãPvüq ,îøkrýu ópÚ BO óBìq oôpì úG .lðkõG ÿqôpìA þéøA ÿBø|ôBâ kAlWA þèô ,lðkõHð
.lðly|þì QÖBü þÚpy wuôpK ô BýðAõéývðApO ,õülèBì ,þðAõPýè ,óBPvùè ok BùñO ô ly pPß^õÞ
American Board of Internal Medicine Bø|ó@RBXð úG þßíÞ BìA ,ly kôldì lÏG ëBu 400 BO Bø|w^ôoAoBßy ,Bø|ó@îÞ kAlÏO úG úWõOBG

.ly úPzÞ óBPvùè ok 1500 úøk ÈuAôA ok Bø|w^ôoA òüpg@ kõy|þì oõ¿O .kpßð ÅApÛðA qA

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| òýzðoBÒ pýy
áBñPzcô þãíø ô lñPyAk kõWô òýzðoBÒ ÿBø|pýy qA ØéPhì Ñõð úu òuõPvýéK ûoôk ok
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ BO úÞ lðkõG þâorG óAoAõhPyõâ þãíø ô þüBýuôoA ô þüBßüpì@ ,þüBKôoA òýzðoBÒ pýy .lðkõG
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ xBuApG .kõG Ñõð òüpPß^õÞ þüBýuôoA òýzðoBÒpýy .lðkpÞ|þì þâlðq {ýK ëBuoArø 10 kôlc
10 kôlc Bø|ó@ úÞ lñPÖBüok óAlñízðAk ,ly ØzÞ óBíè@ok úÞ þüBýuôoA pð pýy êìBÞ QéßuA àü
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ kôlc þüBKôoA ô þüBßüpì@ ÿBø|úðõâ úÞ þèBc ok .lðkõG ÿqôpìA ÿBø|pýy ÈuõPì qA pPâorG l¾ok

ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG .QuA ûlzð AlýK Bø|ó@ ÅApÛðA ÿApG þ¾Bg êýèk .lðkõG ÿqôpìA ÿBø|pýy qA pPâorG l¾ok 25

BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA #
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW

Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA #

Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse

orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok#
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA #
ïõðBßüpì@ïõüpOBãì
úG úð BìA ,...lñPvø rýãðA Q×ãy ô êHñO ,ûrìBG ,à^õÞ Bø|ó@ .lüoAk Quôk Ao Bø|êHñO Bíy úíø
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # 6 ô óqô òO 4 kôlc åorG oBývG ÿBø|êHñO òüA .pßýK ëõÒ þñýìq êHñO Bü ïõðBßüpì@ ïõüpOBãì ûqAlðA
QuõK ókpÞ RôApÆ Aõø ô J@ RApýýÓO úÞ lññÞ|þì pßÖ óBÛÛdì .lðkõG þñýìq óAoAlðBPvK òüpPâorG FrW ô úPyAk ëõÆ pPì
ÿApG Qðõßu êGBÚ ÜÆBñì YüolO úG
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # ûly UÎBGô ûkAk {øBÞ Ao úðõâ òüA
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok #
.kõy îÞ QÎpu úG óBzPýÏíW

ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # þñKAs ÿA|úðBgkôooõíu
õì }rüo óBìok # úG òKAs ÿA|úðBgkôo ÿBø|oõíu
þðBìq .lðA ûly ÅpÛñì þâqBO
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # òKAsok ÿA|úðBgkôooõíu Bø|óõýéýì

(818)343-0101 ÿApG kBüq ÿBÂBÛO BìA ,QyAk kõWô
þG oBßy UÎBG óBylñíyqoA QuõK
QüBùð ok ô îPvýG ópÚ ok Bø|ó@ úüôo
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 .ly 2012 ëBu ok óBzÂApÛðA

13 corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

,Bø QüAôo BG Býðk ÉBÛð ïBíOok ZAôkqA #
ok .QuA ûApíø þüBø úÖApg ô Bø úðBvÖA
óApãüqBG óAlÏíy ô úñü@ô þ`ýÚ pâA óApüA
lÛÎ îuApì þñíülG ô þñíü }õg þé¾A
ÿApG ÿpO ûrìBG ÿBø úðBùG Bø þWoBg ,lñPvø

.lðoAk óBy þPhGlG Bü þPhHyõg
lñÚ úHc àü xôpÎ pâA ,þðBðõü äñøpÖ ÜHÆ -1
løAõg þñüpýy þâlðq ,koAnãG {zßPuk ok

.QyAk

óBùWok ZAôkqA úG ÉõGpì ÿBø úÖApg

?lülýñy ÿA úÖApg îø Bíy

ok ,xôpÎ þPhHyõg ÿApG ÿp¿ì óBðq -8
.lñPÖpâ þì óõãzýð Ao ôA þuôpÎ qôo

kõg ÿBKô Quk úG úðBýìoôBg ÿBø xôpÎ -9
.lñðBíG óBìA ok lG îz^ qA BO lðlñG þì Bñc

ô xôpÎ ûqBO ÿôo ,à^ ÿoõùíW ok -10
.lñyBK þì kõhð ,YðpG ÿBXG kBìAk

ÿõuqA ûpÛð úßu àü ÿlDõu ÿBø xôpÎ -11
pø ok óByokBì ÿõu qA çÆ úßu àü ô olK
óôlG úÞ lðõy òEíÇì BO lðoAnâ þì kõg {×Þ

.lñðBì þíð Bùð@

kpì àü ûApíø úG ÿlðçñÖ ÿBø xôpÎ -12 ô òüpPùG òýýÏO ÿApG óBPuBG ÿBø þìôo -6 êgAk úG ok úðBPu@ qA Ao xôpÎ úÞ ÿkBìAk -4 óly AlýK lðoAk kBÛPÎA Bø þvýéãðA -2
Rlì þðæõÆ ápPzì þâlðq kBíð úÞ êøCBPì ô FBÏìA ,ZAôkqA ÿApG qôo òüpO wðBy }õg þì QËÖBdì Bø ÿlG py qA Ao ôA ,kpG þì úðBg þì þvðBy }õg xôpÎ xBHè ok RõHßñÎ
þì ÐíW úülø ïkpìqAô úPÖo Bø úðBg ïk ,QuA
.lðkpÞ þì úÏèBÇì Ao áõg ÿBzcA .lñÞ !koô@
.lðrüo þì þzèBGôo êgAk ô lññÞ qôo ok óAoBG }oBG ,Bøôlñø Qñu ÜHÆ -7 qôo òüpOlG úHñy ,þvýéãðA oõéßèõÖ ÜHÆ -5 ÿlG qôo úHñyoBù^ ,Bø þvýéãðA Qñu ok -3
ïBíc þuôpÎ îuApì qA êHÚ þzÞApì óBðq -13 pTÞA úÞ QuA IèBW úPHèA .QuA ZAôkqA ÿApG qôo ok ókpÞ þuôpÎ ô QuA ókpÞ þuôpÎ ÿApG
.lññÞ áBK Bø ÿlG py qA Ao kõg BO lðpýâ þì pýy !koô@ þì wðBy þuôpÎ þì þPìçu úHñy úu qôo ok ô RôpS úHñyôk
ô ÿoôoBG úðBzð úG þWBÞ Qgok ,lñéøok -14 !lññÞ þì ZAôkqA úHñy Bø þvýéãðA
.koô@

16

TEHRAN MAGAZINE lññýHG Ao kõg ûlñü@ pøõy JAõg lñøAõg þì úÞ Tel:(818)881-1771
kõg {èBG püq Ao þuôpÎ àýÞ qA ÿA úßO lüBG
ENERGY THERAPY ENTER kBìAk ô xôpÎ ûqBO úðBg óôpýG þvðBy }õg
.lðoAnãG .lðoBÞ þì
ÿÈþu¾õõõO¿ñþÏgßìÿüoþBø}xßqõçýìÞ@ð úèBHðk BG þüBø xBHè ólýyõK ,Býu@ ok -26
ïAôk úG ÿoAkBÖô kBíð ûly ÿqôk ÿokôpG QzãðAok ZAôkqA úÛécô ÿkrìBðpPzãðA -15
ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok ok Apüq kõy þì úPgAlðA M^ Quk ïoBù^
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì .QuA ZAôkqA kõWõì lüoô úÞ QyAk kõWôoôBG òüA úPynâ
ûBãzðAk þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master .kôoþìIéÚQíuúGB« íýÛPvìQzãðAó@ok

.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG oôBG òüApG óBPuBG ÿBø þìôoô Bø þðBðõü -27 xBíèA ,Bø xôpÎ úíø l¾ok 70 kôlc -16
Bø ÿlG êGBÛì ok xôpÎ qA pu oõO úÞ lðkõG þì óBzL^ Quk ïoBù^ QzãðA ok þPñu
(310) 446-8724 úG oõO Bø xôpÎ lÏG úG ó@ qA .lñÞ þì QËÖBdì .lðqAlðA
.lññÞ þì pu
17 lü@ þì óBPuBG ïôo qA þuôpÎ àýÞ Qñu -17
ÈuõO oBG òýèôA úðAkpì ÿBø þðBíùì -28 Ao þðBð ÁpÚ þGõßüBK ô òzW ÿApG ïkpì úÞ
okBùð@.lðlyoArâpGóBPuBGÿBOoBLuAóAqBGpu þì Ø¿ð ,}pu ÿôo ,xôpÎ ÿoôoBG ÿApG
ÿkpXì ÿBøqôo BG þüAl¾ ô pu pK ÿBø þðBíùì .lðkpÞ
.lðkpÞ þì þËÖBcAlg kõg
ÿApG IhPñì äðo úzýíø lý×u äðo ,òKAsok
Qíu xôpÎ ,þdývì ZAôkqA îuApìok -29 qApO êHÚ þéýg þñÏü ,QuA ûkõG xôpÎ xBHè
lüBGkBìAkúPynâokApüq,lPvüAþìkBìAkM^ xBHè JpÒ ÿBýðk ok BüoõPßüô úßéì úßð@
óAoBãPuAõg BG kõG kAq@ úÞ {PuAo Quk BG .lñÞ lì Ao lý×u xôpÎ
.lýãñW þì pãük
þðBìq qA lý×u ô koq ÿçÆ BG þüBø xBíèA -18
IhPñì äðo úzýíø lý×u äðo ,òKAsok -30 óAlñíOôpS úÞ lðly JõHdì ïkpì óBýì ok
êHÚ þéýg þñÏü ,QuA ûkõG xôpÎ xBHè ÿApG óAõñÎ úG Ao Bùð@ îøkrðBK ópÚ pgAôA ok ÿrýðô
xBHè JpÒ ÿBýðkok BüoõPßüô úßéì úßð@qApO .lðkpÞ þì Quk úG ÿkrìBð pPzãðA
.lñÞ lì Ao lý×u xôpÎ
RõÚBü kõWô ,RApøAõW òükBíð óBGq ok -19
pøAõg ô lñyBG pøAõg ôk pâA lñüõâ þì -31 ok þPhHyõg ÿBñÏì úG ZAôkqA úÛéc ok kõHÞ
lüBG pPâorG pøAõg ,lñÞ þuôpÎ pOkôq pPß^õÞ .QuA þüõyBðq
,l¿ÚpG úñøpG ÿBK BG }pøAõg þuôpÎqôook
.lñÞþíðAlýKpøõyúðpâô lüoAôpì ÿkrìBð úÛéc lñüõâ þì -20
àyA úýHy ó@ êßy Apüq koô@ þì þvðBylG
koq ô rìpÚ þãðo ØýÆ Bø xôpÎ ,ûpÞ ok -32 .QuA
.lññÞ þì JBhPðA óBzuôpÎ xBHè ÿApG Ao
ô {O@ ,ZAôkqA pG ,þìôo úùèA ,õðõW -21
qôo ok Ao |þíülÚ rý^ àü| Bø xôpÎ -33 úÞ QuA êýèk òýíø úG ,QuA îÞBc óBíüAq
qA ÿkBíð úÞ lññÞ þì êíc óBykõg BG þuôpÎ .QuAkBüqolÚòüAòDôsûBìokþuôpÎîuApì
.QuA Bø þíülÚ BG þãPuõýK
qA BýðkpuApuok Bø äñøpÖqA ÿoBývGok -22
kBÃPì xBHè kBìAk ô xôpÎ áoBíðAk ok -34 ô ôlñø ,àýPéu þuôpÎ îuApì ok úéíW
!lññÞYýâAoBøÿlGBOlñyõKþì ÿrý^ BG Ao kBìAk ô xôpÎ ÿBø Quk ,ÿp¿ì
ô îø úG Zôq òüA lùÏO qA þðBzð BO lðlñG þì îùG
xôpÎ xBHèok |äðo þG@rý^ àü| kõWô -35 .lyBG Bùð@ lülW lðõýK
.QuA ÜzÎ ô ÿoAkBÖô ,þÞBK kBíð
BG ÿoBì ÿBø úÛéc óBPvéãðA ok óBìq -23
úGþuôpÎqAlÏGxôpÎûkAõðBg,p¿ìok-36 úÛéc óAõñÎ úG rìpÚ RõÚBü qA þüBø îz^
þì ïBXðA Ao Bø rKô QhK úíø úP×ø àü Rlì .QyAk ZAôo ZAôkqA
.lññÞ QcApPuA kBìAk ô xôpÎ BO løk
þâlðq ok þãñøBíø óBzð kõHÞ kpìq -24
ô xôpÎ òülèAô ,þGõñW ÿBÛüpÖ@ ok -37 þì Rlì þðæõÆ þPhHyõg ô QuA ápPzì
ok ô lðoAk þìpG kõg óAlzO@ qA þzO@ kBìAk .koô@
.lññÞ þì òyôo kBìAk ô xôpÎ ûqBO óAlzO@
ÿkpXì óBðq lüõâ þì úÞ Qvø ÿA úðBvÖA -25

óApùO úéXì

lñPÖBü Quk RôpS úGpÛÖqA úÞÿoõùzì óApãüqBG

lðA ûlì@Býðk úG Rpùyô ëõK BG AlPGA óBíøqA ÜÖõìô ÙôpÏì óApãüqBG lýñÞþìpßÖpâA #
Ao ÿkBüq ÿBø þPhu îýuBñy þì óõñÞA úÞþÖôpÏì óApãüqBGqA ÿoBývG .lýøBHPyAok Qhu

.lñupGqôpìA ûBãüBW úG lñðAõPG BO lðA ûkpÞêídO
.klðõýK þì QÛýÛc úG þüBüôo pø }çO BG úÞ lñÞ þì QGBS ÙôpÏì óApãüqBG òüA óBPuAk

oõì þìk-|3 àðAõu ÿoçýø-|1
ô kBPÏì okBì àü BG þÞkõÞ ok oõì þìk .QuA úPyAlð þGõg óAlñ^ þÞkõÞ ÜÖõì pãüqBG òüA pÛÖ Rçßzì oBßuA ûrüBW óly ûlðpG ô ÿoæk óõýéýì pPgk îéýÖ ok ÿqBG qA êHÚ àðAõu ÿoçýø
}çO qA lÏG ô kõy lì QÏñ¾ koAô kpýâ þì îýí¿O þãèBu 16 ok ôA .QuA ûkpÞ þì þâlðq ÿolKBð åorG þüBùñO úG Ao lðqpÖ 3 ôA ô kpÞ ápO Ao }okBì àðAõu olK .QuA ûkpÞ êídO Ao ÿkBüq þèõK þG ô
lñðAõPG úÞ þðBìq BO lðlyoõHXìô lðôpG Býðp×ýèBÞ úG lñPÖpâ îýí¿O lyoBßýG }okBì þPÚô .kpÞ
.luo þì oæk óõýéýì 150 þüAoAk úG óAôApÖ ÿBø .lñøk ïBXðA þPhu ÿBøoBÞ þâlðq RAoõìA ûoAkA ÿApG ô lññÞ þâlðq òýyBì ok lññÞ îøApÖ þðBíOoBK@

.koAk þüAoAk oæk Bø óõýéýì àðAõu ûqôpìA

ÿpÞîýW-|4 pÞoBK BßývW AoBu-|2
úPyAlð kõWô ókõG kBy ô ólülñg ÿApG þéýèk ûlññÞ ïpâpu ô ÿlíÞ pãüqBG òüA úPynâ ok | þì }A ûkAõðBg BG Ao þPhu þâlðq kõy þðõürüõéO ÿBø ëBüpu ûoBPu úÞ òüA qA êHÚ Bø ëBu AoBu
ô løk þì Quk qA Ao }A úðBg }olK úÞ þðBìq BO lñPyAk þGõg þâlðq ÿpÞ îýW ûkAõðBg .QuA þøBâ .îýPyAlð ÝpG RBÚôA þøBâ .ïoô@ þì pÆBg úG Ao úðApýÛÖ þâlðq :lüõâ þì AoBu .QuA ûlðAonâ
ô þðBHùãð êÓy úG ûkAõðBg qA QüBícô àíÞ ÿApG îýW .lññÞ þâlðq óô àüok lðõy þìoõHXì Ao ò×éO ÄHÚ Bü RBýèBì QgAkpK þüBðAõO .kõHð lèõO òzW ô wívüpÞ òzW qA ÿpHg RBÚôA
ÿBø þüAoAk }qoA óõñÞA îø ô kõy þì ÿlíÞ ÿBíñýu ú¾pÎ koAô BølÏG BìA kqAkpK þì þPýñìA oõìBì oæk óõýéýì 90 qA {ýG ôA þüAoAk ô ûkpÞ oApÖ {øBýu úPynâ qA ÜÖõì pãüqBG òüA óõñÞA BìA .îýPyAlð

.QuA oæk óõýéýì 150 ôA .QuA

18

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Büo@RBìlg õüpKBßük ôkoBðõEè-|5
ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG p×ð Bø óõýéýì IéÚ ûBykBK ôA óõñÞA .îPvø Býðk ûBykBK òì :lüõâ þì àýðBPüBO îéýÖ ok ôkoBðõEè
îéýÖ êTì .kkpâ þìpG ôA þÏÚAô þâlðq úG ôA ÿBø {Ûð qA þÃÏG úÞ lðAk þíð þvÞ BìA .QuA
óApüA ÐQÖBÚñôì ÑQpÊuB×AcokpP,ÖþkuúG.ÿÉõkGòpìPãoõñyìAAôúoýékÞïBXðA kBýPÎA ô Qðõzg ,pÛÖ úÞ ûkpÞ þì þâlðq ÿA úÛÇñì ok ôkoBðõEè .QüpPuA ëAô åpâ Bü àýðBPüBO

(310)234-9770 .QuA oæk óõýéýì 245 ôA ÿBø þüAoAk }qoA óõñÞA îø BìA .kpÞ þì kAlýG
qôpÞïBO-|6
QÊB×.cÿpkPÖòkPúãGñúyÏAWôAopkìóóAôplüAGÐúÖìBBñðìQèBÞô
lý×u RoõLuBK
Mýy órýPýu

þðApüA RoõLuBK-| 16 ok ïBO .kõG ëõÓzì êÓy 4 úG óBìríø ôA okBì ô lðly AlW þãèBu 11 ok qôpÞ ïBO okBì ô olK
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ - ÿpPzýGÿBøQýÛÖõìúG|musical Guys and Dolls |ïBðúGîéýÖòýèôAokQÞpyBGþãèBu

kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| .QuA oæk óõýéýì 470 ôA ÿBø þüAoAk }qoA óõñÞA îø ô lýuo
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-| QýÛÖõì ô QÖpzýK ÿõéW lðAõO þíð ÿrý^ aýø úÞ lñÞ þì QGBS ÙôpÏì óApãüqBG òüA óBPuAk

oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -| .lyBG úPuBgpG ôA úýéÎ pG óBzßùÞ ïBíO pâA þPc kpýãG Ao þvÞ

qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -|
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA

.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok -

þâlñøBñK ô ZAôkqA

(310)234-9770

1388 Westwood Blvd Ste. 202
19 Los Angeles, CA 90024

óApùO úéXì

”þÖõ¾“ óBPuk ok Bíy {ìAo@ô ÿkBy lýéÞ

.îüoAk Ao úíýG òüpO óAqoA ô òüpPùG òPÖpâ ô þOpWBùì ,úíýG RBìlg ÑAõðA þOBÓýéHO óõâBðõâÿBøoBÏy óBýìok|#
ûqBO úÞ ÿkApÖA qA úPuk ó@ ÿApG * þÖõ¾ úíýGpOBÖkok þPüoõýßu ëBýyõu ÜüpÆ qA ô kõy|þì ûlýñy pùy ok úƒÞ
þãPvzðqBG òu úGô lðA ûly Bßüpì@koAô úG óõâBðõâ RçXì ô óõürüõéO ,õükAo
ú^ô lüoAk þüBøpHg ú^ lðA ûly àükrð ok òÞBu þðApüA oArø l¾lƒñƒ^ ÑçƒÆA
BíypPÖkok Bø ó@oBÞïBXðA ÿApG ÿkoAõì úG órG äðq" oBÏy ,luo|þì Býðp׃ýƒèBƒÞ

?kõy þì úPÖpâpËðok .koAk ÿpPzýG QýGAnW "þÖõ¾
þìBíO òì îüõãG lüBG þéÞ oõÆ úƒG - úßéG QuA ûBOõÞ ô ú¾çg BùñO úð Apüq
eýÂõO kApÖA ÿApG Ao úíýG RBWBýPcA ô òýðAõÚ ÈÛÖ úÞ koAk kõWô êc ûAo Bø l¾ ó@ QzK
Bßüpì@ úG ûqBO úÞ ÿkApÖA B¾õ¿hì îøk þì úÏWApì ÿBK {ýK {ðAoBßíøô þÖõ¾ ÈuõO
úíýG ú^ Bßüpì@ ok lñðAlG çìBÞ BO lðA ûlì@ BG «çTì .kõy þì úPyAnâôApOBÖk úG óBâlññÞ
Bì ,QuA þìArèA þüBø úíýG ú^ ô ÿoBHWA ÿBø úýéÞ qA óAõO þƒì| |þƒÖõƒ¾ úƒG òƒ×ƒéO àƒü
îüA úPyAlð þHuBñì úíýG úßñüA pÆBg úG úíø úíýG úG ÉõGpì êDBvì Áõ¿gok RBÎçÆA
êýèk òýíø úG ô îüA ûly êídPì þüBøop ô QcAo ëBýg BG BO QÖBü þøBâ@|þPƒìçƒu
ô op òýñ^ oB^k koAô ûqBO kApÖA îøAõg þíð BG IuBñPì Ao kõg pËð koõì úíýG òEíƒÇƒì
Apüq kpÞ JBhPðA QuA kõWõì úÞ þÇüApy
| |.lðõzGþðBüq úÛGBu îø úÞ BðAõO xBñyoBÞ àü BG Roõzì
?lüoAk ú^ þãPvzðqBG òu koõì ok * òƒüpƒOpƒHƒPƒÏƒì þƒâlƒñƒüBƒƒíƒð ok óBƒƒzƒgok
qA êHÚ óArürÎ îñÞ þì úý¾õO úzýíø òì JBhPðA úñýìqok îøô koAk úíýG ÿBø|QÞpy
þOoõzì òì BG þãèBu 65 òu úG ólƒýuo RBÎõÂõì ÿApG úíýG þzyõK úìBðpG òüpPùG
Ao þãPvzðqBG ÿBüArì çìBÞ òƒì BƒO lƒññßG ûkpÞ IvÞ óAôApÖ úGpXO lðAõO|þì ØéPhì
ô pßülì êìBÞ þøBâ@ BG ô îølG eƒýÂõƒO
pßülì ÿBø êíßì .lññÞ úýùO Ao ó@ êíßì .lñÞ þì QcAo Ao wÞpø ëBýg
qA ÿkBüq RBÓýéHO ô koAk klÏPì ÿBø ûôpâ ÿBø|ú¿gBƒy òƒüpƒPíùì qA pƒãük þƒßü
þì ûkBPupÖ kApÖA ÿApG ØéPhì ÿBø QÞpy ÐìBW ÈévO ,þÖõ¾ úíýG RBƒìlƒg pƒOBƒÖk
,kqAlðA þì lükpOô ày úG Ao Bø ó@ úÞ kõy ÿBø|úìBðpG úíø úGpOBÖk òüA óAlñìoBÞôpülì
òì BG QuA óBãüAo Bì BG ûoôBzì óõ^ òüApGBñG ÿBø|þðBLíÞ ÿõu qA ûoAõíø úÞ QuA þ×éPhì
.îølG Ao ïqæ RBdýÂõO BO kõy úPÖpâ xBíO kõy|þì úDAoA úÏìBWok úíýGpHPÏìô óõâBðõâ
qA .ókõG pP^ püq ô ókõG óBìA ok þñÏü úíýG ÿA úíýG ÿkB¿PÚA ÿBø QGBÚo qA þÖpÆ qA ô
120 BO kõy þì lƒèõƒPì Àƒhy úƒÞ ÿqôo ÐÖBñì lñyõƒÞ þƒì úƒÞ åorƒG ÿBƒø|þƒðBƒLíÞ
,YèBÞ qAlðA wK ,þðBìok úíýG úG ôA þãèBu úDAoA BG Ao óBzüBø|ÑõWo JBGoAô kõg ápPzì

þðApüApùìpK óBñùýì îø îülÛO Ao ÿqôoõð ÿBø }BGkBy òüpO úðBíýí¾ ”þÖõ¾“
.lñÞ|þìôqo@ÿqôpýK ô þGBýìBÞþìApâóBñÆõíø àüBßü ÿApGô lüBíð|þì

òu ok ô úðBg ô òýyBì úƒíýG ,pƒíÎ úƒíýG ô ïAo@úzýíø Ao Bíy lüoAk úÞÿA ûlý`ýK pTÞAlc ,òßíì þPgAkpƒK QƒíýÚ êƒÚAlƒc qA ú^ô QíýÚ ÍBdèqA ú^ ÿpPùG ÿBø|YýßK
,ó@ êíßì ô pßülì ÿBø úíýG þãPvzðqBG {ñO ô þãPvg úðõâpø óôlG ô óAlñg | .lñÞ QÖBüok Ao qBýð koõì RBìlg úÞ lðoAk þøBâ@ lññÞ Ì×c RBìlg ÍBdè
óBãüAo RoBÞ ô óAlðk ô ôoAk ÿBƒø RoBƒÞ .lýPvø pünKBð þãPvg Bíy BüõâïA ûlük úñýìq òüA ok ô QuA ÐéÇì ó@ qA þvÞ pPíÞ
Ñõðpø ÿApG òüApGBñG .koAk ZBýPcA ûBãyqoô úíýG| óõðBÚ úñýìq ok òýñ`íø þÖõ¾ úíýG Ao kõg óBâlññÞ úÏWApì lðAõO þì þÖõ¾ úíýG
ÐíW ØÛu àü püq QuA ïqæ úÞ ÿA úíýG ?Qvý^ QéÎ qA ÿoBývG þíâokpu RBHWõì úÞ |pÞBìBGôA ûoôk pø ok pãük ÿõu qA .lñÞ þüBíñøAo
úÏWApì oBýPgA ok óBãüAo ûoôBzì BG ô ûly ô îñÞ oBÞ óBýðApüA BG ïoAk Quôk òì - qõñø ô kõG úPgBu îøApÖ îø Ao Bø|þüBßüpì@ îýPvø úíýG oõìA ok þÎõñPì RApýýÓO løBy
BG pPùG ÿBø úíýG îðAõPG ïõy þì ëBdyõg þðApüA óBâlññÞ úÏWApì QvðAõO koAk úìAkA îø úíø úé¾õc ô óAõO qA ó@ òPvðAk lükpO þG úÞ
.îýPvø óBâlññÞ ô ïpýãG îðBñÆõíø ÿApG pƒPíÞ ÿBƒø úƒñürƒø úñýìq òüA ok ÿA úñürƒø QƒÖBƒüok óôlƒG Ao úíø úÞ QuA þÖõ¾ pOBÖk BùñO ô QuA ZoBg
þOBdýÂõO ú^ píÎ úíýG koõì ok * Ùlø .îñÞ qBG Ao óByoBÞ oõÞ ÿBø ûpâ îðAõPG QÖBüok ÿApG Ao Bø ó@êßzìô lñÞ þüBíñøAo ô lñÞ þì ëBHðk Ao úíýG QÏñ¾ RæõdO ûqôo
òüpPùG òýÏWApì ÿApG úÞ QuA òüA òì þé¾A ,úíýG ÿBø|QÞpy pTÞA þâlñüBíð òPyAk BƒG
| | ?lüoAk þéÞ oõÆ úG . îñÞ AlýK Ao pPùG ÿBüArì BG QíýÚ | |.kqBuÙpÆpGúíýG þÖpÏì ô JBhPðA ÿApG Ao IuBƒñƒì Qƒ¾pƒÖ
òì pËð úG .koAk ØéPhì ÑAõðA píÎ úíýG - ïBíO Bì ô koAk þ×éPhì ÈüApy Àhy pø úGôA qA úÞ þÖõ¾ îðBg BG êýèk òýíø úG Ao pËð koõì úñýìq ok þzyõK úìBðpG òüpPùG
òüA ô lðoAk ZBýPcA ó@ úG þÇüApy pø ok ,úíø Ao úíýG òüpPùG BO îüpýâ þìpËðok Ao ÈüApy QGpÒ ok þðApüA úÏìBW ÿBzâ êßzì óAõñÎ BG BO løk þì oApÚ ûlññÞ Ùp¿ì oBýPgA ok
úPHèA .îýñÞ þì úýùO þÓéHì pø BG Bì Ao úíýG þðBLíÞ kBP×ø ô l¾ BG Bì .îýñÞ úýùO óBzüApG ûly ïBXðA þøBOõÞ ÿõâô Q×â lðpG þì ïBð
ô kpXì þñÏü .koAk Ao kõg ÈüApy wÞpƒø óBßìA êýèk òýíø úG ,îýñÞ þì oBÞ úíýG pHPÏì 20
.lýðAõg þì püq ok úÞ
ô úéÓzìpKoBÞÙçgpG þÖõ¾ îðBg *

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

úÛGBu ,lðqpÖ òPyAlð Bü òPyAk ,ókõG êøCBPì
lì@ok óArýì ô oBÞ Ñõð ,ûkAõðBg ok ÿoBíýG
ÿqôoqA Bì .kõG løAõg úíýG Ñõð ûlññÞ lýüBO
.îýñÞ píÎ úíýG Ao kApÖA îýðAõO þì oæk àü
qAlðA wK JBvc àü êTì Bø úíýG þÃÏG
kApÖA þÃÏG .lñÞ þì ÐíW ëõK Bíy ÿApƒG
úG þèô lñyBG úPyAkpíÎ úíýG lðoAlð Quôk
.lñyBG úPyAk úíýG QuA ïqæ þÇüApypÆBg
ú^ pø ëBu 20 qA lÏG úÞ îüpýâ þì ÿA úíýG Bì
ûlðAkpâpG Bùð@ úG þPðAoBâ BG ûly QgAkpK ëõK
úíýG êìBy píÎ ÿBø úíýG qA þÃÏG .kõƒy
QHd¾ òýÏWApì BG Bì lðõy þì îø ÿoBPupK
ïqæ Bø ó@ ÿApG ÿA úíýG ú^ îýñýHG BO îýñÞ þì
QuA
ô ÿA úíýG pø ÿApG QuA ïqæ wK *
BG þãèBu 65 úG ólýuo qA êHÚ B« ¾õ¿hì
|818-933-0000ûoBíy þÖõ¾ úíýG
qA óBãüAo ûoôBzì BG BO QÖpâ xBíO|
| | .QÖBü þøBâ@þÖõ¾pPÖk RBìlg
ÿBøqBýð BG úÇGAook Ao ïoBÞ úzýíø òì -
úÞ QuA ëBu 5 kôlcô ïA ûkAk úÏuõO ïkpì
BG Ao }kõg ÿoBßíø þðBíýéu BPüq@ îðBƒg
úÛGBu àü BG BPüq@ îðBg .ûkpÞ Ñôpy BìpPÖk
ô þPüoõýßu ëBýƒyõƒu oõƒìA ok úƒèBƒu 20
| |.koAkÀ¿hORpWBùì
îðBg BG þüBñy@qA þèBdyõg òí *
koõì ok þíÞ îøAõg þì ôA qA BƒPƒüq@
| | .løk eýÂõO koAk ûlùÎ úG úÞþOBìlg
Býðp×ýèBÞ QèBüA qA þíuo ûqBWA BG òì -
ïpÖ êìBy ,RpWBùì ûoAkA úG ÉõGpì RBìlg
ÑAõðA ,oBÞ ûqBWA ,RoBÞ òüpâ lülíO ÿBø
RoõLuBK ,þƒüBƒßƒüpƒì@ RoõƒLƒuBƒK ,Arƒüô
óBdPìA óôlGô óBãüAo Mýy órýPýu ,lý×u
ÉõGpì oõìA þìBíO ô ÈüApy lWAô kApÖA ÿApG
ú`ðBñ^ ô îøk þì ïBXðA Ao óApüA RoB×u úG
êýÞô ÈuõO lñyBG úPyAk þOpWBùì ûlðôpK
.kõy þì ïBXðA ô þuopG RpWBùì
þÎBíPWA òýìBO óBƒìqBƒu óõƒðBƒÚ ܃HƒÆ
ïBíO ÿApG wüôpu ëBýyõu Bü Bßüpì@oõzÞ
òu QèõùÞ Bü ô ÿoBíýG QéÎ úG úÞ ÿkApÖA
þüBüArì lðoAlð ókpÞ oBÞ ÿApG þÖBÞ þüBðAõO
ÿkpÖ ÈüApy úG úWõO BG úÞ ûly úPÖpâ pËð ok
|818-933-0000 ûoBƒíy BƒG þƒÖõƒ¾ úƒíýG boBì ûBìok úHcB¿ì òüA úÞ îèBdyõg þPc òƒu þƒƒñƒÏƒü þƒƒãƒèBƒƒu 65 qA lƒƒÏƒG - | |.kpýâþìÜéÏOBøó@úGwÞpøþñuô
.lññÞ ûkB×PuA| 65 qA êHÚ úÞ ÿkApÖA Apüq kõy þì ïBƒXƒðA úÛGBupâA lñÞ þìpýýÓO îPvýu þãPvzðqBG
| ÝõÛc þívW þðAõOBƒð êƒýèk úƒG þƒãèBƒu pßülì ÿApG þÖBÞ RBýèBì Bü ô lüoAlð oBÞ þì þüBørý^ ú^ êìBy Bø wüôpu *
îðBg Bíyô þÖõ¾ îðBg RBdýÂõOqA * 65 lèõO ûBì ok lƒðkpƒÞ þƒì QƒÖBƒüok| SSI úíýG lýðAõO þì îø lüA ûkpßð QgAkpK kõg ?kõy
ÿôqo@ ôk pø ÿApG ô ïp߃zƒPƒì BƒPƒüq@ | pßülì úíýG RoBÞ àýOBìõOA oõÇG þãèBu òì .lýyBG úPyAk óBãüAo êíßì ô p߃ülƒì
Ao ïkpì úG Qìlg ok pPzýG ÿBø QýÛÖõì þíðô lññÞ þì QÖBüok AopPÞk úíýG þñÏü|B wÞpø úßñüA ÿApG îñÞ þì {øAõg úzýíø ,ÿlÛð úñürø àíÞ êìBy Bø wüôpu -
óBPuoBíýG úíýG þñÏü|AQívÚ ÿApƒG lƒñðAk ô lñÞ ûkB×PuA lðAõO þì þüBüArì ú^ qA lðAlG ,óBãüAo þPìçu úíýG ,þüAnÒ kAõì òƒKõƒÞ
| | .ïoAk úíýG óôlG úðpâô lññÞ QuAõgok «B¿hy lüBG BG BO kpýãG xBíO òì BG QuA kõWõì {üApG þì úðBg ok oBPupKô þvÞBO wüôpu þPc
úéXìQüpülìôBíyqApßzOBGôB« íPc- ÈÛÖ úPynâ ÿBø ëBu qA îø pâA .lñðBì þì .lñÞ QÖBüok Ao BüArì òüpPùG óBãüAo ûoôBzì þì òýìABC O Ao úíø wüôpu ëBýyõu ô kõy
boBì ûBì pg@ BO ÈÛÖ lðoAk|Bpßülƒì úƒíýG ëBýyõu úƒG ÉõƒGpƒì oõƒìA ïBƒíƒO ÿApƒG òƒì QÚõì þPvüoõO ÿArüô ÿkpÖpâA þPc .lñÞ
.óApùO Q¾pÖ )óBPuoBíýG úíýG(|A|QuAõgok ÿApG ÝõÛc ,p߃ülƒì ,êƒßƒülƒì ,þƒPƒüoõƒýƒßƒu qA ûkB×PuA Bü ô óBíüAq ÿApG lyBG úPyAk îø
ô kôô Quô úÛÇñìôkok þÖõ¾ îðBgpOBÖk | òì BG lñðAõO þì ÿkApÖA òýñ^ òüApGBñG .Qvø oBÞ qA ûlðôpK ,þüAnÒ kAõì òKõÞ ,ÿoBPupK ûly îøApÖ þOçýùvO óBPuoBíýG wƒðAsoôA
ô ) |818( |933 -0000 ÿBø ò×éO BG õñývðA pOBÖk ok óBãüAo ûoôBzì qA ô lðpýãG xBíO .îøk þì ÿoBü ïrürÎ óBñÆõíø úG þâkBPÖA
ïBíO Qìlg ok )|310( |697- |6565 .QuA
| | ?kõy þì ú^ þãèBu 65qA lÏG *
.QuA óBPuôk

21

òýPzýðA RpHè@úGô ûly úPgBupãýPuAoBßuA ly ZApc òýPzýðA òèõüô óApùO úéXì
ûly îülÛO óBùW lñízðAk òüpOpG óAõƒñÎ úƒG úÞòýPzýðA RpHè@úG ÜéÏPì òèõüô àü #
þÛýuõì òPgAõð ÿApG ÿô ÈuõO oBG òülñ^
.kõG àü ok úPynâ úP×ø ,kõG ûly úPÖpâoBÞúG
àc oõÞnì òèõüô úðlG ÿôo pG RoBHÎ òüA 516500 QíýÚ úG áoõüõýð pùy ok þWApc
òýPzýðA úG òèõüô êüõdO ëBu ó@ püq ok ô ûly
.QÖo }ôpÖ úGoæk
.QuA ûly àc 1933 ëBu þñÏü þ¿hy ïqAõèqA ÿoBývGpýgA ÿBø ëBuok
òèõüô qA ûkB×PuA þOlì qA lƒÏG òƒýPzýðA úÓGBð óAlßürýÖ òüA ûkB×PuA koõì þ¾õ¿g ô
pvK úÞ kAk úülø rHýø wðoõè úG Ao ó@ oõÞnì BìA ,lðA úPÖo }ôpÖ úG þ×éPhì ÿBø ZApc ok
.kõG óõPvñüpK ûBãzðAk lýOBuA qA þßü óAõW oBývG þPíýÚ òýñ^ BG ÿô þ¿hy òèõüô }ôpÖ
òüAok êvðolðA êvð óBìq ó@qAoõÞnì òèõüô úÞ QuA þíÚo qA {ýG pGApG 5 ô ûkõG úWõO IèBW

.QuA ûly oBâlðBì ûkAõðBg .kõG ûly ûkq òýíhO AlPGA ok
òèõüô òPgAõð þãèBu 6 qA òýPzýðA RpHè@ ÈuõO ô BýðAõéývñK QèBüA ok òèõƒüô òƒüA
ëBíÞ úG úñýìq òüA ok þãèBu 13 ok ô kpÞ qBÒ@ Ao
úìAkAoBÞ òüA úG kõgpíÎpuApuok ÿô .lýuo
ô ÿkBƒy xBƒƒvƒcA ÿoBƒƒÞ òƒƒýƒñƒ^ qA ô kAk
ok þPc Ao kõg òèõüô ÿô .kpÞ þì þPhHyõg

.kpG þì kõg ûApíø úG Bø RpÖBvì
ô þHýW QÎBu ,NõßvéO òƒüA qA {ƒýƒK
ÿBø QíýÚ úG òýPzýðA þã`G ÿBø ÿqBG JBHuA
ZApƒc úƒƒG oæk 82564 ô 325054 ,432500

.lðA ûly úPgôpÖ ô ûly úPyAnâ

ok õÃÎ 200 qA {ýG úG ,QuA ûly QgBñy
.QuA ûkAk ÿpýâ òW qõXì óBùW puApu

!koAnâþì ÿpýâòW ûoôk óBßýOAôqAwKîuApìòüAúGúÚçÎúßñüAIèBƒW
úƒG 1973 ëBƒu ok >pƒýƒâ òƒW< îéýƒÖ óApƒƒÞA
.ly oAlülK ûoBGôk òýÞlüpÖ ïBýéüô þðAkpâoBÞ
ok ÿpýãñW ÿApG Bø QuAõgok îéýÖ òüAqA wK
BO kpÞ AlýK {üArÖA RlzG Bßüpì@ ok õâBßýy
ókpÞ Jõ¿ñì úG oõHXì pùy ØÛuA úÞ þüBW
.ly Bø QuAõgok òüA úG iuBK ÿApG BøpýãñW
þüBýèBPüA {ýzÞ ô pýâ òW >çýèBKõãñýñG<
qA Ùlø úÞ QyAk oBƒùÊA óBƒßýOAô õƒükAo ok
ô þñÒ êìBO ,þyqõì@ ûkpzÖ ûoôk òüA êýßzO
,RBÚôA þgpG úÞ QuA þÎõÂõì ûoBG ok ÑõñPì
.QuA rýãðApG UdG ô úP×âBð
îýð kôlc úðæBu úßñüA pG lƒýÞBƒO BƒG ÿô
BýèBPüA ok ÿpýâ òW QuAõgok koõì óõýéýì
ÿA úP×ø àü {üBíø òüAok :Q×â ,koAk kõWô
BG ÈHOpì ÿBø úÚpÖ qA ,ÕAk RBÎõÂõì ûoBG ok
þâkq òW ô Bùð@ þüBøo iüoBO BO þPupK óBÇýy
úG þ¾Bg úƒWõƒO òƒýñ`íø .kõƒy þƒì UƒdG
koAõì ô þðBÇýy þâkq òW koAõì óBýì ØüpÏO
.ly løAõg þðAôo ÿBø ÿoBíýG BG ÈHOpì
òüA úßñüA úG ûoByA BG þüBýèBPüA {ýzÞ òüA òW koAõì ÿApG QuAõgok oArƒø 500 úƒðæBƒu þüBø {ýzÞ úG ÿpýâ òW êíÎ .lññÞ úéGBÛì ûoôk àƒü ÿoArƒâpƒG lƒ¿Ú óBƒßýOAô|#
þâkBì@ ïôrè pG ,QuA lƒyo ëBƒc ok ûlƒülƒK .lñÞ þì QÖBüok ÿpýâ þcôoô þðAôo ëkBÏO ÿAoAk úÞ kõy þìoAnâAô ÿBø {ýzÞ ÿApG ÿA úP׃ø àƒü ûkpƒzƒÖ
úéGBÛì ô úèBvì òüA ÜýÚk ÀýhzO ok Bø {ýzÞ êÛÏO ô ÿpýâ òW pñø< óAõñÎ BG àýèõOBÞ
qõì@kõgpýâ òW àü :kôrÖAô kpÞ lýÞBO ó@BG úPgBñy Qýíuo úG êíÎ àü ÿpýâ òƒW .lñyBG
IéÒA Bø {ýzÞ Bì .lñÞ ûBHPyA QuA òßíì BùñO ô QuA àýèõOBÞ ÿBvýéÞ òýðAõÚ ok ûly úÞ lüõâ þì àýèõOBÞ ÿBvýéÞ pÛì óBßýOAô .koAk >þPupK óBÇýy ûoBGok
ok BìA îýñÞ úéGBÛì koAõì òüA BG úðõã^ îýðAk þíð ØÛuA ÿõu qA úÞ qõXì àü òPyAk BG lðAõO þì ûlülK óôrÖAqôo ÿBÂBÛO úG þüõãhuBK ÿApG êüoô@ ûBì ok ûkpzÖ þyqõì@ ûoôk òƒüA
îýøAõg QHd¾ ûoBG òüA ok þyqõìA ûoôk òüA Roõ¾ ,kõy BƒÇƒÎA BƒvýéÞ êƒgAk ok ÈÛÖ ô ûAo ô êýßzO úG îýí¿O ,BýèBPüA ok þâkq òW BƒñƒýƒWo< ûBƒãƒzƒðAk ok ûlƒñƒü@ )òƒƒükoôpƒƒÖ(
òüA QýíøA pG rýð ÜHuA NBK ïôk êK óAs .kpÞ Ùlø .kõy þì oArâpG ïo pùy ok >ïôoõèõPuõKA
.kpýãG .QuA ûkpÞ ûoôk òüA ÿqAlðA qA þÖBÞ oBíy QýGpO ,þyqõƒì@ ûoôk òƒüA qA
.QyAk lýÞBO îuApì Ñõð ëBu wýuBO óApýâ òW þééíèA òýG òíXðA BýèBPüAok þâkq òW koAõì úÞ kõy þì úP×â ûlülK òüA BG lñðAõPG úÞ QuA þüBƒø {ƒýzÞ
Qýíuo úG óBßýOAô ÈuõƒO úƒÞ ÿkçýì 1990 óBßýOAôô QuA ûlypGApG úupýgA ÿBø ëBuok

22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ÙoBÏOpupG ëBXñW
óBOõãðAoôA úGoBãýu

ÕBG óæõEvì ,óBOõãðAoôA àü qA rýãðApG|îzg úPHèA ô ûlññÞ|QcAoBð püôB¿O ô õDlüô #
.QgAlðApukok úG Ao {cô

þìBðõu BG úéGBÛì ÿApG þñKAsoAõük

,QyAnâÿBWpG þñýãñu RAoBvg úÞòKAsok þìBðõuô úèrèq ÑõÚôqA wK ëBu Q×ø #
qA Ao Bùð@QuAoApÚ úÞÿoAõük úüBuok Ao kõg ÿBø|þâlðq óõñÞA þÚpy ëBíy êcBu óBñÞBu

.lðA|úPÖBüqBG ,lñÞÌ×c úGBzì ÿA|úSkBc
þèBíPcA þìBðõuqA ólðBì óBìAok ÿApG ,lñPvø ÙôpÏì þyõßPhuô QýÚçg úG úÞ Bø|þñKAs |

. lñÞ koAô ÿkBüq Iýu@ Bùð@ úG lðAõPð þìBðõu BO lðA|úPgBu Büok ô kõg òýG êDBc ÿoAõük

ok {cô ÕBG óBâlññÞlükqBG ô lzÞ|þì oBãýu úÞ løk|þì óBzð Ao þðBOõãðAoôA ,õDlüô òüA
w×Ú êgAk Ao kõg òyôo oBãýu óBâlññÞlükqBG qA þßü .lðlñg|þìô ûly ÐíWôA w×Ú ÙApÆA
kpÖ ó@oBÞ qA lýéÛO úG w×Ú êgAk óAõýcô kqAlðA|þì ÿrðôlðA >äðôlðBG< {cô ÕBG óBOõãðAoôA

.lzÞ|þì þÎõð úG ô úPyAnâ óBøk êgAk Ao oBãýu
lðoAlð oõÃc BXð@ok {cô ÕBG ëõEvì ÿBø|ôpýð qA ïAlÞ|aýø úÞ løk|þì jo þèBc ok ÝB×OA òüA
.lðkAk óBzð {ñÞAô ó@ úG püôB¿O óBâlññýG úÞ QuA ÿkoAõì qA þßü kõg Bùð@oõÃc ïlÎ òýíø ô
ok {cô ÕBG óBñÞoBÞ æBíPcA úÞ lðA|ûkpÞ óAõñÎ Bø|{ñÞAô úG iuBKok {cô ÕBG òüA óæõEvì
rýãðApG|ëAõu rýð kõg òüA úÞ QuA ûkõG óBzðkoõg AnÒ óBìq Bü ûkõG QcApPuA ëõÓzì QÎBu ó@

.lyBG {cô ÕBG qA lükqBG óBìq BG óBìríø lüBG óBñÞoBÞ QcApPuA óBìq Ap^ úÞ QuA
ókAk :Qyõð ,ÝB×OA òüA qA kBÛPðA BG áõHvýÖ ok RBðAõýc qA QÊB×c úñýìq ok óæBÏÖ qA þßü
óAõýc úG oBãýu þPcAo úG BXñüA BìA ,QuA Ñõñíì {cô ÕBG RBðAõýc úG þðkoõg Ñõð pø ô þÞAoõg

.QuA ûlññÞ|óApãð olÛ^ Bùð@ áAoõg QýÏÂô úÞ kq xlc óAõO|þì wK ,lñøk|þì

óBùW óBGBýg òüpOoAk Iýy

80 BO ó@ÑB×OoA úÞûly ÐÚAô lñéüqõýð püArW qA þßü ok óBùW óBGBýg òüpO oAk Iýy#
.!luo þì úWok 38 úG ó@Iýyô lGBü þì {üArÖApPì

lñéG jByôBâ

JôpÒ ok xArãO êüôrñýâpùy lñéG jBy ôBâúG Ao kõg qôo wßÎ àýÖApâõEW ëBñzð#
.kAk ÁB¿PgA JBPÖ@

23

óApùO úéXì

êãñW àüok IýXÎ ÿA úñd¾

kõgRAløBzìôlðBuoúÛÇñìwýéKûoAkAúGAoôApüBìþPKkBüqÿôBßXñÞ.lðA|ûlyûkAkoApÚúÛÇñì úÞûly ØzÞõWApWBì xBßÎ àü ÈuõO IýXÎ ÿA ûlülK AkBðBÞÿBø êãñWqA þßüok|#
.lññPyAlð ó@ ÿApG þÛÇñì pýv×O aýø rýð Bùð@ BìA kAk eýÂõO rýð óAoõìBì ÿApG Ao .QuA úPzâêülHO þðlyBð êc ÿBíÏì àü úG
ÿBøóBPuAkó@ûoBGokóõñÞBOúÞkkpâ|þìqBG1972ëBuúGBø{×ÞÿApWBìBø|}oArâxBuApG úñd¾ BGô ly êüõXðoôA úÛÇñìok þéãñW koAô AkBðBÞ úG kõgp×uok"püBì þPK" ïBð úG þuBßÎ |
qA þgpG ô ûly óArüô@ óBPgok ÿBø úgBy qA {×Þ ÿoBývG kAlÏO .Qzâ úWAõì qõìpì ô IýXÎ ÿA
kõWô .QyAlð kõWô ó@ ÿApG þdýÂõO aýø úÞ þèBc ok kõG ûlýHv^ Bø|Qgok úñO úG rýð Bùð@
.kõG ûkpÞ pO áBñupO ô IýXÎ Ao ÑõÂõì òüA rýð Bø {×Þ oBñÞ ok þßýPuçK à^õÞ ÿBø QéßuA
ó@ok kõGkBü àü óAõñÎ úG Bø {×Þ lüBy úÞ kpÞ oõÇg xBßÎ òøm úG ÑõÂõì òüA ûBãð òýèôA ok

úPÖpâ ÿpñø ÿA|ûlüA qA ØéPhì ÿBø úýÂpÖ ;lðA ûlýupð RBHSA úG ïAlÞ aýø BìA ûly fpÇì þðõâBðõâ
.kõGûkAkjo1970ëBuokúÞ"|Free Walking|"óAõñÎBG{HñWàüúGó@ókAkÉBHOoABO

lülKBð úÞ QuA ÿpvíø ô oBG|Qðõzg þâpƒì QuõýK > ólðAkpâpG < ëBüpu úG òìlýÞëõßýð
.QuA ûly
.QuA óBâlññÞ úýùO qA rýð @olðBKBK ÿoBßíø BG pãük oBG òìlýÞ ëõƒßýð #
ëBüpu þñýì òüA ÿApG þƒðAkpƒâoBƒÞ qõƒñƒø òüA ûoBGôk ókoô@ kpâ qA ôA|þG bA úßHy ÿApG þèBüpƒu ok þƒéÞ ÿA õƒülƒük
.QuA ûlzð JBhPðA òüA .QuA ûkpÞ þèBdyõg qApGA îýO
ëBüpu þñýì ókAk êßy ok îø BG p×ð úu .kôo|þì òýGoôk ÿõéWôA|þG|bA
òüAokoõÃc qA þèBdyõg qApGA BG òìlýÞ {Ûð >åorG à^õÞ ÿBø|Õôok< ÜÖõì ÿApG úÞ Ao ÿA|ûpù^ úu pãük oBG ôA|þG|bA
ô ôA|þG|bA BG ÿoBßíø úìAkA qA ëBüpu þñýì úG ÜÖõì ëBüpu òüA ô lñPyAk þuBuA ÿBø|Õôok< ÜÖõì ô ûBOõÞ ëBüpu óly úPgBu
pìA òüA ô kpÞ þèBdyõg qApGA þéÞ ÿA lüõük BO ûkpÞ ÐíW ,lðkõG ûlì@ kpâ >åorG à^õÞ
.ly þìA ûrüBW IvÞ
.lðAõg kõg oBhPÖA úüBì Ao ok òìlýÞ ,lülW ëBüpu þñýìok .kqBvG åorG ëBüpu þñýì àü
ô ûkpG Rnè JBPÞ òüA qA Q×â rýð þƒéÞ ôA .lñÞ|þì ÿqBG wÞBu wüpâ {Ûð óAõƒñÎ BƒG ëBƒüpƒu þƒñýì òƒüA ûlƒy úƒP×â
þéýg Ao péüpO òüA úðBuBñzðAôo Qý¿hy koAk l¿Ú úÞ QuA ÜÖõì pãðBìok àü oõÃc BGô òìlýÞ ëõßýð ÿqBG BG >ólðAkpâpG<
òüA qA xBHPÚA qA Q×â ÿô .koAk Quôk .lñÞ pzPñì rýð Ao {GBPÞ òýPvhð BO .kõy|þì úPgBu @olðBKBK BðôpG ô þéÞ ÿA lüõük
úG úÞ koAk ÿpvK lðqpÖ ô pvíø ÿô îø ûlññÞ úýùO {Ûð ok QuA oApÚ òìlýÞ
.QuA ûkpG Rnè óBìo Bø|úHhð úuolì úG áoõüõýð ok ÿkôq BG úÞ ëBüpu òüA ok ô lyBG úƒPƒyAk oõƒÃƒc
à^õÞ ÿBø|Õôok< ok oBÞ ÿApG úÞ òìlýÞ oBzPðA qA {ýK úP×ø lñ^ BìA kôo|þƒì lüBHð< óAõñÎ BG wPýèoõÞ ØðBø óBìoqA xBHPÚA
Ao Jõéâ óléâ îø ô þìA ûrüBW îø >åorG ok lƒülƒW ÿBƒøkAlƒüôo BƒG {ƒGBƒƒPƒÞ .lñßG rýð ÿqBG ,ûly úPyõð >QvðAk|þì râpø
þÒõéy úìBðpG 2018 ëBu ok ûkpÞ IƒvƒÞ løBy ô kõy|þì ôo úGôo }A|þƒâlƒðq ûlñvüõð ,þüApWA ûlññÞ úýùO óAõñÎ úG þéÞ
ÿApG pãüqBG ô ûlññÞ úýùO óAõñÎ úG ô koAk .QyAk løAõgoõÃc úÎõíXì òüAok ÿpXìô
pãüqBG ôA .kkpâ|þìpG ëBüpu òüA ïôk QívÚ
Ùnc pvK< ,>pãðApüô< þüBíñýu ÿBø|îéýÖ 24

.kõG løAõg >òì@õÞ@< rýð ô >ûly

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

2018 xoBì 20 -1397 qôoõð

1397qôoõð QHuBñì úG ÿõéùK fpÖõðBHùy ïBýK

,ïrürÎ óBñùýì îø
.lüpünLG QuA ïBãzýK Ao õð ÿqôo úÞ Apì ÿqôoõð ô oBùG õð }BGkBy
pu úG Bì ÿBøqpì qA ZoBg ok úßðBð@ rýð ô ÿqpì óôok óBGpùì óBñùýì îø úíø ÿApG
ô ,ÿqôpýK ,ÿkBy qA õéíì þèBu lðpýâ þì òzW Ao qôoõð þðBPuBG lýÎ ô lðpG þì

.îñÞ þì ôqo@ þPhHyõg
ïkpì ô ûBÖo ,ÿkAq@ úG ólýuo ÿApG óBýðApüA Bì úíø ÿôqo@õð ëBu ok úÞ lyBG
òìA ,ôpzýK þðApüA ok óApüA rürÎ ïkpì ô úPgAlðA pG Bø Õõü ô kõy ûkoô@pG ÿoæBu

| |.lññÞþâlðqóBùWàèBíìúíøBGeé¾okô
| |.óArürÎBíyúíøÿApGpPùGÿBøqôoôþßüoBOpGoõðÿqôpýKlýìAúG

25

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

Býðk þüBüok ïBýK òüpO|þíülÚ
ly AlýK BýèApPuA êcBuok

,QuA ûly úPgAlðA óôpýG þðBíè@þPzÞàüqA {ýK ëBu 132 úÞïBýK ÿôBc ÿpÇG àü #
.ly AlýK BýèApPuA þGpÒ êcBuok

oAlgBy kAqõð lèõO

àOoBíýG< úG }pu ÿôo jBy úýHy ÿA|ûlÒ òPyAk BG úÞþñýLýéýÖ kAqõðpýãv×ð þcApW #
òüA lðkõG lÛPÏì kAqõð òüA òülèAô .ly ØÚõPì }A|ûkAõðBgoAp¾A BG ,kõG ûly ÙôpÏì >jBy

.kõy áBK óBylðqpÖpuqA lüBHðô QuA QÞpGôpýgqA þðBzð jBy
þWôqÿõuqABýèApPuAêcBuokÿpÇGàüóôokóBùWþüBüokÿBø|ïBýKòüpO|þíülÚqAþßü |

.ly AlýK ,luo|þì pËð úG BHüq óBy|úðBg úv×Ú ÿApG ÿpÇG òüA lðkpÞ|þì pßÖ úÞ
,>òíéüA îýÞ<ô kpÞ AlýK BýèApPuA þGpÒ êcBuok Ao úèBu 132 ïBýK ÿpÇG òüA >òíéüA BýðBO<
pÆBg úG BìA ,QuA úèBGq àü ÿpÇG úÞ ûkpÞ pßÖ AlPGA ok }pvíø ;Q×â òükoBâ úìBðqôo úG ôA pvíø

.QuA úPyAkpG úðBg ÿApG ÿoõÞk úÏÇÚ àü óAõñÎ úG Ao ó@ ,}kpÖ úG p¿dñì pøBÊ

1886 úüõðAs 12 iüoBO ó@ÿôo úÞ kpÞ AlýK þðBíè@óBGq úG nÒBÞ àü ÿpÇG êgAk òíéüA BýðBO òüA óBßyrK BìA .koAkoApÚ }A|ûkAõðBg QHÚApì QdO koAk ïBð >ôkApK óBW êýð< úÞ kAqõð òüA |
.koAk oApÚ þGpÒ ÿBýèApPuA ûqõì oBýPgA ok pÂBc ëBc ok ÿpÇG òüA .QuA ûly úPyõð okBð ÿoBíýG þÎõð qA þyBð Ao ÈüApy
kõy Ùnc kAqõðrÓìqA lüBG úÞ lñðAk|þì
àü qA ÿpÇG òüA ,BýèApPuA þuBñy óBPuBG ô þüBüok ûqõì óôBÏì ,>óõuolðA qo< úP×â ÜHÆ .kkpâqBG ÿkBÎ þâlðq úG lðAõPG ôA BO
qA ÿpPìõéýÞ 950 úé¾BÖ BG ,lñø xõðBýÚA qA onâ òýc 1886 ëBu ok æõDBK ïBð úG þðBíè@ þPzÞ þÞkõÞ ôA :Q×â >êýð< úèBu 20 okBì
QÞpG lèõO óBìq qA úÞ QuA ÁBg
.QuA ûly úPgAlðA óôpýG BýèApPuA êcBu pø jBy òüA ú^pâ .QuA ûly óBì|þâlðq
ÿBø|J@ok ÿpÇG JBOpK BG BO lðkAk ïBXðA úèBu 69 {üBìq@àü þðBíè@ÿBø|þPzÞ óBìq ó@ok ÿApG Ao þPhu ÈüApyô ûly pPâorG qôo
îýðApãð BìA ,QuA ûkq îÚo óBìlðqpÖô Bì
.lññÞ ØzÞ Ao xõðBýÚA J@ óBüpW óBùW puApu óBì|þâlðq qA QÞpG ó@ òPyAkpG BG úÞ
.QuA ûkpÞ JBOpK Büok úG Ao ó@ úÞ QuA þPzÞ ïBð ô iüoBO ÿôBc ÿpÇG pø ïBýK óõuolðA úP×â úG .kôpG
kAqõð lèõO qA {ýK BO ÿrÓì ûlDAq òüA
.ly ûkAk ÜýHÇO ïBýK òüA ëBuoA óBìq qA þüBø|ëBTì BG ïBýK ÿôo ÈhPuk úÞ kpÞ úÖBÂA ôA }lèõO qA lÏG BùñO ô kõG ûlzð ûlük
qA þßü óAõñÎ úG ÿpÇG òüAô ûly lýüBO óBíè@ þüBüok ÿôpýð úðBgl¾o ÿõu qAôA ÿBø|úPÖBü ok lðlÛPÏì óBßyrK .ly Àhzì
rÓì úG ,ûlÒ òüA ólzð ZoBg Roõ¾
.ly úPgBñy úPynâ ëBu 108 ok óBùW þüBüok ïBýK òüpO|þíülÚ lðAõO|þíð râpø ôA ô ûly koAô oBzÖ ápvK
úÞ ûly AlýK ëBc úG BO ïBýK 662 ,ly úPgAlðA Büok ok {üBìq@ òüA ok úÞ þìBýK óAoArø óBýì qA }A|ûkAõðBg BìA .lyBG úPyAk ÿkBÎ þâlðq
.lñPvøoBÞ òüA ØèBhì RlzG
.kkpâ|þì qBG 1934 ëBu úG Bø|ó@ òüpg@
28

www.TEHRANMAGAZINE.com

lzÞþì w×ð kõg îz^ BG úÞþðq

þcApW êíÎ qA wK þðq #
{Ooõƒ¾ ok þƒðBƒÆpƒu ûkõƒO
ÿA ûpƒ×c qA QƒuA oõƒƒHƒXƒì,

.lñÞw×ñO kõg îz^ àükrð
ïoõO úWõPì úÞ þüAkBðBÞ þðq |
àyrK úG kõG ûly {Ooõƒ¾ ok
ûkõO úÞ ly úWõPìô kpÞ úÏWApì
ok }A|þñýG àükrð þðBÆpƒu ÿA

.QuA lyo ëBc
ÿôo þcApW êƒíƒÎ qA wƒK
qA QéÎ úG óBßyrK ,ôA Roõƒ¾
,úéÃÎ ô QuõK QÖBG òPÖo òýG
îz^ àü ô þñýG lðly oõHXƒì
Ùnƒc {ƒOoõƒ¾ qA çƒÞ Ao ÿô
ÿApƒG óBƒßyrƒK BƒHÚBƒÏPì .lƒñƒñƒÞ
òüA þv×ñO êßzì ókpÞ ÙpÆpG
ÿA úé¾BÖ ok lƒðlƒy oBƒ^Bƒð óq
úýéhO îz^ ÿBW qA îÞ oBýƒvƒG
òüA úG ÿA ûpƒ×c ,ôA ûlƒy
.lññÞ kBXüA oõËñì
ok þƒüAkBƒðBƒÞ óq óõƒƒñƒÞA
oBƒƒýƒvƒG þƒƒƒcôo ÑBƒƒƒÂôA
pu úG þíýgô ô óBìBvGBƒð
úßñüApG ûôçÎ ÿô ,kpG þì
Quk qA Ao kõƒg þƒüBƒHƒüq
ÿApG þÖBÞ ëõK þPc ûkAk
qA ,koAlð }A ûpù^ îýìpO
qA òüçð@ Roõ¾ úG ôo òüA
àíÞ QuAõgok óApƒGoBƒÞ
êíÎ úñürø BO kpƒÞ þƒèBƒì
òüA úG }A þƒcApƒW ÿBƒø
.kõy òýìBO êßy

29

óApùO úéXì

12 úG úPynâ ëBu þðBüBK ÿ|úøBì|úu ok óArýì

óBíè@ok BðAõW|ÿoBì þüôoAk Ùp¿ì {üArÖA.lýuoúhvð717ôoArø
ÿBø|úðBgôoAk þ×ñ¾ ÝBOA wýDo ÿ|úP×â úG
Ùp¿ì úÞ løk|þì óBzð ÿkõϾ pýu òüA óBíè@
ûpìqôo ÿpìA úG wýGBðBÞ ô BðAõW|ÿoBì qA þüôoAk Ao Bø|ÿoBíýG þgpG þíDAk Bü QÚõì óBìok ÿApG .QuA úPÖBü ÿ|ûkB×PuA óly qBXì qA wK ëBu àü #
.lðoAk BG2017ëBuúüAõðAsok úÞþcpÆxBuApG óArýì óBíè@ ok BƒðAõƒW|ÿoBƒì qA þƒüôoAk
.QuA ûly ëlG óBíè@ óBíèoBK óBâlñüBíð ÜéÇì QƒüpƒTÞA ÿAo þzüArÖA oõzÞ òüA ok ó@ÿrüõXO Ùp¿ì
ok þðBìok úíýG ÿBƒø|úƒvuõƒì qA ÿoBƒývG ÿkçýì úPynâ ëBƒu ïôk ÿ|úƒøBƒì|úƒu ok ëBu xoBì ûBì qA óBíè@ óBßyrK ,ly Iüõ¿O oArø 44 BÎõƒíXì .QƒuA úƒPyAk pƒýãíz^
úÞ lðkõG ûkpÞ ïçÎA 2017 ëBu úüõðAs ûBì óBíø ÿõu qA þüôoAk ÿBðAõƒWoBƒì ÿ|úƒhƒvƒð 4615 wýGBðBÞ Bü BðAõW|ÿoBì rüõXO ûqBƒWA úƒPynƒâ ÿõu qA þüôoAk ÿBƒðAõƒW|ÿoBƒì ÿ|úƒhvð
oõËñì úG óAoBíýG ÿõu qA ÿkBüq ÿBø|QuAõgok òüA úßýèBc ok ,ly okB¾ óBíè@ ok óBßyrK
ÿBðAõW|ÿoBì Ùp¿ì ÿBø|úñürø þƒøk|{ƒyõƒK .QuA ûly ûkAk óAoBíýG úG óBßyrK
qA ûkB×PuA BG óBíè@ ok úÞ þðAoBíýG oBíy
.QuA ûly úDAoA þüôoAk ,lðoAk oApÚ óBìok QdO þüôoAk ÿBðAõW|ÿoBì
BG ÈuõPì oõÆ úG Bø|úíýG úÞ kõy|þì úP×â ÿpýãíz^ {üArÖA úPynâ ëBu àü þƒÆ ok
Q×èBƒhì Bƒø|QƒuAõƒgok qA ïõƒu àƒü kôlƒc
qA ûly|úDAoA RBÎçÆAô Bø|ûkAk úÞ Ap^ ,lññÞ|þì .QuA úPyAk
ok óBßyrK .lñðAk|þì þÖBÞBð Ao óAoBíýG ÿõu 44 ÑõíXì ok 2017 ëBu ok óBíè@ ÿBø|úðBgôoAk
ÿBðAõW|ÿoBì rüõXO ÿBPuAo ok lüBG rýð óBíè@ ÿBðAõW|ÿoBì ókAk ÿApG àyrK ÿ|úƒhvð oArƒø
RoôpƒÂ koõƒì ok þƒÖBƒÞ ëælƒPuA þƒüôoAk ÿ|úñürø .lðkpÞ QÖBüok óAoBƒíýG úƒG þƒüôoAk
ÿBø|úíýG ÿ|ûlùÎ pG æõíÏì ôoAk òüA QgAkpK
.lñøk úDAoA ó@ Ùp¿ì
óBìok ÿApG úéíW qA þƒüBƒüArƒì ûBƒýƒâ òƒüA .QuA ûkõG þðBìok
ô ê¾B×ì kok {øBÞ ,óõâBðõâ ÿBø|ÿoBíƒýƒG þƒ×ñƒ¾ ÝBƒƒOA wƒƒýƒDo RAoBƒƒùƒÊA pƒƒGBƒƒñƒG
ÿoBíýG qA þyBð ÅoAõÎô Bø|þPcAoBð òýñ`íø ûkBƒƒ×ƒPƒuA óArƒƒýƒì ,óBƒƒíƒè@ ÿBƒƒø|úƒƒðBƒƒƒgôoAk
ok ó@ óly qBXì óBìq qA þüôoAk ÿBðAõW|ÿoBì
.koAk þðBìok|þíýy rýð ô xA|ïA {üArÖA ûBì úG ûBì þðBìok ÙoB¿ì ÿApG óBíè@

òüA úG ÿlýy ûoAõñzW ÿoArâpG ûõýy Bø|fBvíO ÿApG þñzW åorG þPÖBýÂ >ÿlýy< ûoAõñzW #
þhu òvc úWAõg úG úÞ ÿkApÖA :QuA Roõ¾ úÞ QuA pýK õãñùì úÛÇñì ÿBø|fBvíO ÿApG
Qíu úG àükrð ô oôk ÿBø|ûAo qA lðoAk kBÛPÎA úWAõg< ûpHÛìoBñÞþGæBO óBð@þâlðq óBßì
ÿoArâpG úG wLu ,lññÞ|þì QÞpc ÿô ûBãìAo@
ô êHÆ ókq BG úÞ lðqAkpK|þì þ¾Bg ÿBø|úìBðpG .QuA >þhu òvc
ok óBâlññÞ|QÞpy.QuA ûApíø þPñu ÿBøAõð l¾ lñ^ þPìlÚ ÿlýy ûoAõñzW ÿoArâpG
ûpHÛì ÙApÆAokoBÞ òüAqA wK ÿlýy ûoAõñzW àükrð JæBO ok úÞ þüBø|fBvíO ô koAk úèBu
RBðAõýc ókpÞ þðBGpÚ ëõÓzì ô ûkq okB^ þhu ok lññÞ|þì þâlðq þhu òvc úWAõg ûpHÛì
þPÖBýÂ úG ûoAõñzW òüA ÿoArâpG óAoôk ëõÆ
.lðõy|þì ôA ÿApG
,ôBâ êìBy úÞ Bø|þðBGpÚ òüA Qyõâ .lðõy|þì RõÎk åorG
ûkAk þüBø|fBvíO úG QuA pPy ô lñ×uõâ koAk oApÚ þ^ApÞ pùy þßükrð ok JæBO òüA
lññÞ|þì þâlðq ûBãìAo@oBñÞ JæBO ok úÞ kõy|þì þíülÚ óBñÞBu ôrW úÛÇñì òüA ïkpì ô
þÛéOpýËð|þG þPÖBýÂ Bùð@ ÿApG ûoAõñzW òüAô
ok úÞ ûoAõñzW òüA ÿoArâpG óBìq .kõy|þì .lñPvø óBPvÞBK pùy òüpO|åorG
iüoBO úG þÆBHOoA QuA ëBu ÿBøqôo òýíø pýKõãñùì úÛÇñì ïkpì ú`hüoBO koõì ok
óBìq òüA ô koAlð þhu òvc úWAõg RBÖô bõéG êüBHÚ ôrW ê¾A ok óBð@ :kõy|þì úP×â
.QuA ûly ÐÂô pýK õãñùì úéýHÚ óBâorG ÈuõO þHønì ÔéHì úG úÞ ÿkBÛPÎA êýèk|úG ô lðkõG
þhu òvc úWAõg þñÏü óBßì òüA ok ûly|òÖk
.lðA|ûlì@ óBßì òüA úG þâlðq ÿApG lðkpÞ AlýK

äñéK àü îz^ok îz^

Bùð@ÿBø|îz^ úG îýÛPvì lüBG äñéK ô pýy êTì åorG þzcô RBðAõýc BG úùWAõì ïBãñø #
!lüõy ûpýg

ûpýg åorG óBðBu|úGpâ BG þðBùâBð úùWAõìok ûly úPgBñy ëBc òýÎokô þÎBÖk ûkBu àýñßO
.lññÞ|þì oApÖ QüBùð ok ô ûly Bùð@ ÿoBHWA þñýzð|IÛÎ ô xpO UÎBG Apüq QuBùð@ óBíz^ úG óly
IðAõW ïBíO úG úWõO BG ô ÿoApÇÂA ÐÚAõì ok ô lñðAk|þì Ao úPßð òüA óAkpâ|QÏýHÆ ô óBðBG|Èýdì
ÿApG ûBì àü ûly þÎlì ó@ xBßÎ úÞ lýñýG|þì Ao þvßÎ úÇGAo òýíø ok.lðpýâ|þì oBÞ úG þÆBýPcA

!QuA úPyAnâ QÚô þGõñW ÿBÛüpÖ@ok püõ¿O òüA QHS

30

www.TEHRANMAGAZINE.com

óAoBùG :wßüA wýLuA ÿBüôo
kBG úPvXg iüpì ûoBýu ókpÞþðõßvì

qôpýK óBOqôoõð QüpzG RBXð ÿApG

”óBüqBìBO“ Qüpülì úG ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ àyõì òýPvhð ûlñü@ëBu úP×â"wßüA wýLuA" oAnâ|úüBìpu ô wuõö ì ,àuBì óçüA|#
kõg Ùlø Bßüpì@ok ÿoôBñÖ ûBãzüBíðokôA .ly løAõg iüpì þøAo QÞpy òüA lülW êvð
QHuBñì úG Ao þðApüApOô àzg RBW þñüpýy òüpO ûqBO
. QuA ûkoô@îøApÖ ,ØÛu àüpüqok þðBPuBGqôoõð .lðAõg òýìq ûpÞÿôo ïõu þðBùW äñWqôpG Roõ¾ok ,iüpì ókpÞþðõßvì Ao
ÿoôBñÖ ûBãzüBíð ok qoõOõì çvO ô )|SpaceX|( wßüA wýLuA|QÞpy wuöõì àuBì óçüA
, þuôpÎ ÿBø òzW ÿApG àýÞ}oB×u ókpÞ þðõßvì ÿApG }A|úðAoAôlýìA ô úðBHéÆ|ûBW ÿBø|fpÆ qA xArãO QèBüA rÞpì ,òýPu@ pùy ok
.kõy|þì|úPÖpünK ûpýÒô lèõO , ÿkrìBð úGiüpìokQüpzGÿApGþøBãüBKòPgBu,kpÞlýÞBC OkõgþðApñhuokôA.Q×âòhuiüpìûoBýu

.lýñÞpO òüpýy Ao kõg wéXì ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ÿBø þñüpýy BG .koAk þOBýc þPýíøA ,lñÞ ûkoô@pG Ao kõg ÿBøqBýð çÛPvì lðAõPG óBvðA úÞ ÿoõÆ
äñW ú`ðBñ^ ô koAk ÿpPzýG úé¾BÖ òýìq qA ,ûBì ûpÞ BG úvüBÛì ok iüpì ûoBýu ,àuBì úP×â úG
31
.kõy|þì òýíÃO iüpì ok óBvðA| úðõâ ÿBÛG ,kpýãGok òýìq ûpÞ ÿôo þìõu þðBùW
ûqAlðA úGpãük þüBW úÞ îüõy òEíÇì lüBG ïõu þðBùW äñW ÑõÚô Roõ¾ok< :Q×â àuBì

>.îýñÞ ûBOõÞ Ao þßüoBO p¿Î ô îýðAkpâqBG Ao ó@ AlÏG îýðAõPG úÞ koAk kõWô þðBvðA ólíO þÖBÞ
ûoBýu ok þÞApPyA ô þÏíW þâlðq àü kBXüA ÿApG Ao þüBø|fpÆ 2016 ëBu ok àuBì óçüA
ûBãzüBíð ok kõg iuBK ô {upK úvéW ok wßüA wýLuA ô çvO wuöõì .kõG ûkpÞ úDAoA iüpì
qAôpK àü ÿApG ÿkçýì ûlñü@ ëBu ok|BRF | lülW êvð qA àyõì òýPvhð ,kpÞ ïçÎA òýPu@

.ly løAõg JBOpK BÃÖ úG þzüBìq@
QÞpy þé¾A úñürâ ûlñü@ok QuAoApÚô lññÞp×u iüpìô ûBì BO lðokBÚ |BRF | ÿBø|àyõì
QÎpu pTÞAlc .lñyBG Bø|ûoAõøBì JBOpK ô þééíè|A|òýG þüBÃÖ ûBãPvüA úG p×u ÿApG wßüA wýLuA

.luo|þì QÎBu ok pPìõéýÞ oArø 27 úG Bø|àyõì òüA
ÿApG oApÖ úñürâ" kBXüA ÿBñÏì úG wßüA wýLuA QÞpy iüpì QüoõƒìBC ƒì úƒPƒ×ƒâ àƒuBƒì
BìA ,kõG lñøAõhð iüpì úG p×u úG pÂBc ÿkBüq kApÖA oBÞ ÿAlPGA ok ûkpÞ oApÚA ôA .Qvýð "óAlñíOôpS

.kpÞ løAõg pýýÓO QýÏÂô òüA óBìq oôpì úG
òüAok úÞ þüBø|QÖpzýKô þÎõñ¿ì }õø úG ûoByA BG ,úvéWqA ÿpãük {hGok àuBì óçüA
oBývG þÎõñ¿ì }õø ,lyBG óBOkBü òì Ùpc òüA< :Q×â óApÂBc úG JBÇg ,ûly ê¾Bc úñýìq

>.QuA þíOA fçu qA pPÞBðpÇg
þðBìqBu ,þÎõñ¿ì }õø úÏuõO pývì ÙApdðA qA óBñýíÆA ÿApG ,kpÞ kBùñzýK êýèk òýíø úG ôA

.kõy kBXüA òýðAõÚ îýËñO ÿApG þééíèA|òýG
"ÿõ¶ø óõßèBÖ" ïBð BG kõg ûqBO àyõì ly ÜÖõì ëBvìA úüoõÖ wßüA wýLuA þ¾õ¿g QÞpy
úG oBG ëBÛPðA îPvýu òüpO|ÿõÚ àyõì òüA .lñÞ òýìq oAlì þøAo þzüBìq@ þPüoõƒìCBƒì ok Ao
kpÞ løAõg qBÒ@ Ao ÿA|úñý×u QgBu 2018 ëBu qA wßüA wýLuA ,kõG úP×â pPzýK àuBì .QuBÃÖ

.kpHG iüpì ûpÞ úG 2024 ëBu ok Ao óBvðA lðAõPG BO

óApùO úéXì

oBßuA îuApì IýXÎ ûrüBW
ly úPyAnâZApc úG 2018

oBßuA îuApì ok úÞAo þÛüBÚ , >ëBýg ið< îéýÖ oBßuA ûlðpG xBHè fApÆ rXüpG áoBì # QuõýKú>G YóýBÞÇxýyçBGßóýðlðAo <
.kpÞúÂpÎ úüpýg þWApc àüok ,kpÞQÖBüok þðApñhu òüpO|ûBOõÞÿApG
òýìkõð ok rXüpG áoBì òýGoôk ÿõéW >óBÇýy BG ólðAo< óAõñÎ BG olhì kAõì ûoBGok þíéýÖ ok YýÞxçßýð #
xBHè þcApÆ ÿApG oBßuA ûoôk .kôo|þì
þðAkpâoBÞ úG >ëBýg ið< îéýÖ
ûrüBW óõuolðA xBìõO êK þévè ,ópG|{ýÖ wðoæ úÞ kôo|þì òýGoôk ÿõéW þíéýÖ þé¾ApãüqBG óAõñÎ úG YýÞ xçßýð
òüApG ûôçÎôA .QÖpâoBßuA ó@ pãük óApãüqBG þéñýuBÖ pPýK ô puBø ëõÞ ,rñýèBÞ óõP×ýéÞ ,åpGléâ ïAk@ ,pLýK ÿpG ,IýG
ûrüBW qA wK þðApñhu ÿApG >óBÇýy BG ólðAo< óAõñÎ BG qpì qA olhì kAõì ÿBø|úèõídì oõHÎ ÑõÂõì pG rÞpíO BG îéýÖ òüA.lñPvø
þðApñhu òüpO|ûBOõÞ úÞ úPyõðêýuÿôBðûôpâëBÏÖÿBÃÎAqAþßüêH¶ ýÞóõvýWÈuõOîéýÖòüAúìBñíéýÖ.kõy|þìúPgBu
êíýÞ þíýW qA ,kõG îuApì
ûrüBW ÜüBÚ àü îuApì ÿpXì .koAk ûlùÎpG Ao ó@ þðAkpâoBÞ ÿô kõg ô ûly
.QÖpâ .ly Ñôpy õßürßìõýð ok qôpük qA îéýÖ òüA lýèõO
QW xBHè fApÆ òüA BG ôA .QuA ûkpÞ ûkB×PuA úìBñíéýÖ òüA òPyõð ÿApG }kõg þÏÚAô þâlðq RBýGpXO qA êHýÞ
àü ok Ao þÞBuAôBÞ þßuA .kpÞ Qìlg ÝApÎ úéíWqAoõzÞ 100qA {ýGokô kpÞoBÞ BýHíéÞokolhì kAõì BG ûqoBHì óBìqBu
úÂpÎ úüpýg ZApc QüBu ô Bßüpì@ úG ó@ kôoô ô àürßì ÿBøqpì qA ó@oõHÎ ô òýüBÞõÞ êÛð ô êíc ûoBGok îéýÖ òüA ûly úP×â
úG úüpýg òüAqA úÞ þèõK .kpÞ ok úüõðAs ûBì úÞ ûkpÞ ÿqBG >ÿlñì< òzÞA îéýÖ ok þâqBO úG YýÞ| | .QuAkBðBÞ úG ó@ ólðBuo
òýLíÞ ok lü@|þì Quk .ly óApÞA oBG òýPvhð ÿApG wðlðBu îéýÖ ûoAõñzW
qA QüBíc ÿApG þðBìqBu
QÏñ¾ ok êÒBy ÿBø|ûpù^
.ly løAõg úñürø þìpâpu
kpÖ pø þWApc òüA ok
YñK BO oæk 10 òýG lðAõO|þì

QW .ly løAõg AløA rXüpG pËð lì óBìqBu úG ûly ÐíW ÔéHì êÞ ó@qA wK ô lñÞ QgAkpK oæk oArø
>ëBýg ið< îéýÖ.lýuo løAõg þWApcok óBâlññÞ|QÞpyqA þßü úÎpÚ lýÚ úG QüBùðokrýð þßuA
BùñO QüBùðok BìA kõG ïkõðoBßuA îéýÖ òüpPùG ÿBøkrìBðqA þßü óõuolðA xBìõO êK þðAkpâoBÞ úG
êßy< úG îéýÖ òüpPùG ûrüBW oBßuA ûoôk òýìkõð ok.kpÞ QÖBüok Ao xBHè þcApÆ òüpPùG ûrüBW

.ly AløA ôoõO ëk õìpýâ þðAkpâoBÞ úG >J@

IOApì úG úÞ ÿoAlÛì .lñÞ þüBuBñyô Qüôo Ao

áôpPì ÿA|ûpürW ok òDõãñK óõýéýì5/1 ØzÞIÇÚþèBíy{hGokpãükpüArW|úHyqApPzýG
.kõG JõñW
ô ûløBzì koõ×vÞ@ûBãzðAkqA ,RoBø ïBO
úG p¿dñì ÿA|úGpXO Ao òDõãñK úíø òüA }oBíy úÞ QvðAk|þíð þvÞ BìA ,lñPvø úíø Ao qAok|ïk ÿõèõ^õÞÿBø|òDõãñK #
òüA óBðBu|òDõãñK óBýìok |þèk@úðõâ ok Bùð@ qA þøõHðA ûløBzì BìA lñuBñy|þì
.QuA ûkpÞ Øý¾õO kpÖ .lyBGkBüqolÚ ô þP×ãy UÎBG pãðAk ûkBPÖAoôk ûpürW
eÇu ok )qAok ïk( þèk@ ÿBø|òDõãñK
úXýPð .lðA|ûly ûlñÞApK JõñW IÇÚ ok þÏýuô ô úvðApÖ ,Bßüpì@qA þðBuBñyoBÞ klì úG þíéÎ îýO àü .QuA ûly óBXýø
êýédO ô úürXO xBuA pG BýðBPüpG ô óõýéýì àü ûBãPvüq úG BuBð püôB¿O
òüA ÿBø|ûBãPvüq þgpG ok þéHÚ ÿBø|{øôtK òýñ^ BuBð ÿBøoAõøBì püôB¿O .kpG þK þèk@oArø500
.kAk|þì óBzð Ao Bùð@ kAlÏO {øBÞ ,Bø|òDõãñK
òüA BG kBÃO ok ûqBO ØzÞ lüõâ|þì RoBø ïBO qA añýè pTýø .lðA|ûkpÞ þ×zÞ ûpürW|úHy ok lðA|úPvðAõO ïõéÎ óBuBñyoBÞ |
.QuBø|ÿpýâ|úXýPð úP×â Bßüpì@ áôpG þðõPuA ûBãzðAk ûBãPvüq,JõñWIÇÚÝpyokpãðAkûkBPÖAoôk
óBðBu|ûõ„ â³ úPuAo úG Bø|òDõãñK ûBHPyA îükpÞ pßÖ AlPGA< :QuA penguin|( qAok|ïk òDõãñK óõýéýì îýðô àü
ÿBøoAõøBì püôB¿O BìA ;îýñÞ|þì þ¿¿hO úéXì .lññÞ ØzÞ Ao )|Adelie
ô lðoAk ÜéÏO )|Sphenisciformes|( ÑõÂõì úÞ lðkAk óBzð ØéPhì ÐíW QéÎ ,ÿA|úèBÛì þÆ "rOoõLüo àý×ýPñüBu"
òDõãñK úéíW qA Bùð@ ØéPhì ÿBø|úðõâ ûpürW|úHy úG QvðAõO ,Bø|iü óly úPvßy >.QuA þÏÚAô JpÒ ÿpPìõéýÞ160ok òDõãñK kAlÏO òüA óly
,oAk|êÞBÞ òDõãñK ,oAkoBÛñì òDõãñK ,oõOApLìA .lñÞp×upãðAk |úPvðAk Bø|iü óly J@ Ao þHÇÚ püArXèA|ÐíXì
òDõãñK ,koq|îz^ òDõãñK ,lý×u úèBG òDõãñK AôBì ó@ok Bø|òDõãñK òüA úÞ ÿpüArXèA ÐíXì
{üo òDõãñK ,þPñÇéu òDõãñK ,êÞBÞ QuAo ô |wßÎ ,kBLùK àíÞ BG ,þíéÎ îýO òüA êGBÚ iü ûkpzÖ ÿBø|úüæpÆBg úG æõíÏì ,lðoAk .QuA
,þèk@ ÿBø|òDõãñK ÿBø|îhO ô Bø|úðæ }oBíy ,2015 pHìBuk ok BìA ;Qvýð óBvðA ÿApG kôoô ûkq|Q×ãy þíÚo òýñ^ qA óAlñízðAk
.lñPvø ëBG óôlG òDõãñK ô þÇg oAnâ|îhO òDõãñK Q×W 527 ô oArø751 QvðAõO okBð QýÏÚõì qA ûkB×PuA BG þÛýÛdO îýO àü |ûly úPgBñy õèõ^õÞ ÿBø|òDõãñK .lðA|ûly

32

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

33

óApùO úéXì

!óBíÎ úðBðq ÿBø|þvÞBO

òüpO|áBðpÇg .QuA kAk ûqBWA xoBì ëôA qA óBíÎ wýéK|#
iüoBO qAlðApýO|àO pPzýK óBíÎ RBÎçÆA ô oBì@ þéì rÞpì êíc ÿBø|óõýìBÞô þvÞBO BGoõzÞòüA óBðq
úPynâ ëBu ok óAoBßýG oBíy úÞ kpÞ ïçÎA
aýø lP×ýG ÝB×OA oõzÞôk óBýì þPÚô ô QuBýðk ÿBø|ûlülK òüpOoBHâpì qA þßü äñW|# pPzýG úÞ lýuo òO 858 ô oArø 43 úG ÿkçýì .lññÞþâlñðAo oBG
.kõG løAõhð þèBíPcA ÿBø|úPzÞkAlÏO þñýG|{ýK úGokBÚ wÞ ok kõG ûkpÞ ïçÎA êHÚ ûBì óBíÎ wýéK |
.lñøk|þì êýßzO óAõðBG Ao óBð@ ô óBðq ÝõÛc ÿpGApG ÿApG Qèôk fpÆ Jõ^oB^
Bø|Sniper| óBíø Bü BøqAlðApýO|àO lññÞ|þì ÿqBG ÿlýéÞ {Ûð Bø|äñW ok úÞ þðAqBGpu qA òüA oBÞ óBâlñüõW qA p×ð Bøl¾ {ýK ÿlñ^ BG úÞ kõy|þì îøApÖ óAõðBG ÿApG óBßìA òüA ,óAkpì
oôk òíyk lük qA ÜýÚk þGBü óBßì BG BO lññýG|þì }qõì@ ÿA|úÖpc çìBÞ Roõ¾ úG Bùð@ .lñPvø ÈÛvìok þðBvðA ÿôpýð RoAqô êGBÛìokoõzÞ
ëBÓPyA úPynâ ûBì óBíÎ.lðkpÞ ÐíXO úèç¾ ô .lññÞ þâlñðAo óõýìBÞ Bü þvÞBO
Ao oõzÞ òüA {hG 10 ok þWoBg óApâoBÞ ÙçgpG óAõðBG ûtüô ÿBø|þvÞBO
,þGBüoAqBG ,þðBuo|ÑçÆA ÿBø|óBìqBu ;êìBy ô þG@ ,þOoõ¾ äðo úu úG ÿkBÎ ÿBø|þvÞBO
oõìA ,Bø|úðBuo ,úíýG ,þðBvðA ÐGBñì ,Qüpülì
ÿA|úÖpcô þñÖô þulñùì ,þøBâkôpÖ ,þßyrK .kpÞ lñøAõg kkpO pùy ok lý×u
oArø 25 kBXüA ïAlÚA òüA qA Ùlø .kpÞ Ñõñíì BG îýí¿O òüA úÞ lñPyõð óBíÎ ÿBø|úðBuo
ok ÿoBßýG óArýì {øBÞ ÿApG ûBì {y þÆ êÓy
.QuA ûly ôo úGôo ïkpì QHTì {ñÞAô
.ly ïçÎA oõzÞ òüA qA êÛð úG >óBíÎ Ù@ ríüBO< úìBðqôo
l¾ok 8 QHS BG ÿkçýì 2014 ëBu ok óBíÎ îýí¿O òüA :Qyõð ,QuA oBßýG úÞ ÿpPgk
ÿoBßíø ÿAoõy ÿBøoõzÞ óBýì ok ÿoBßýG Q¾pÖ òýèôA ok òì ô QuA þGõg oBývG
ÿoBßýG ÿBø|îÚo òüpOæBGqA þßü xoBÖ Yýég
.ïõy|þì þvÞBO ûlñðAo ô ïpýâ|þì úìBñýøAõâ
.kAk ÁB¿PgA kõg úG Ao qA Q×â úìBðqôo òüA úG ÿpãük lðôpùy
óAkpìô óBðq óBýì úé¾BÖ lñÞ|þì xBvcA úÞ|òüA
ëBdyõg ,lGBü|þì {øBÞ óBíÎ úÏìBW ok

oAk ûqBÓì àü ÿæBG lñéG úýÎçÆA
!ókAlð ÅpÚ ÿApG

, ûlük úíÇè {uBñWA ókAk QðBìAqA úÞoAk ûqBÓì àü IèBW ïBýKqA þvßÎ þâqBO úG #
.QuA ûkpÞIéW Ao óBHÆBhì úWõO

:QyõðúzýyQzKïBýKòüAólðBHv^BGûBãyôpÖòüAIcB¾ | |

ÿBøoBì@ Bø|qAlðApýO àO iüoBO ëõÆ ok .lññÞ koAô òíyk pßzè ô ûBLu úG Ao Iýu@ òüpPzýG ô lñðBíG
qA þPupùÖ {üAlýK IWõì ÑõÂõì òýíø úÞ lðA úPyAk Quk ok Bø|ïk@ òPzÞ qA þ×éPhì

.QuA ûly óBùW iüoBO ÿBøqAlðApýO|àO òüpOoBHâpì
óBùWiüoBOÿBøqAlðApýO|àOòüpOoBHâpìQupùÖol¾ok-|Simo Hayha |-BùüBøõíýu
BO 1939 ëBu ok ïôk þðBùW äñW óBPvìq òýèôA ok BùüBøõíýu ÈuõO úPzÞ 505 kAlÏO .koAk oApÚ
.QuA ûkpÞ oõùzì óBùW ok Ao ÿô ô lü@|þì JBvc úG þüæBG oBývG oBì@ úÞ ûly QHS 1940 êüAôA

34

www.TEHRANMAGAZINE.com

lüõy Bñy@þíøoôkoõzÞòüA BG

ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ pø ôA þèô |úPÖpâ oApÚ ëBÓyA koõì BøoBG Býuõèõì ok êÛPvì ô à^õÞ oBývG ÿoõzÞ #
.lñÞ þâkBPvüA óBíWBùì pGApG ok úPvðAõO oBG wýDo }kõg ÿApG úÞ Bßüpì@áBg êgAk
,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK 33 Bø|äu ûApíø úG {PýÏíW ô koAk oõùíW
þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@ ,ëõK lcAô ,þPvK ïBËð ÿAoAk oõzÞ òüA
.QuA êÛPvì þüAõø ÿôpýð ô þüBüok ÿôpýð .QuA ûly ïçÎAp×ð
l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy lýyBG úPyAk Arüô lüBGoõzÞ òüA úG kôoô ÿApG úG oõzÞrüo àü >Býuõèõì< ÿoõùíW |
òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êüõdO BO QÖBüok qA l¾ok ó@ BøoõzÞrüo .QuA ûlzð|úPgBñy Qýíuo
.kõy|þì okB¾ ó@oõùíW|wýDo ÈuõO úÞ ô Bø|Qìõßc ÈuõO úÞ lñPvø þüBø|òýìqpu
QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy óAlðôpùy úÞ |ûkpÞoBùÊAôBGoõùíW|wýDo úPgBñy Qýíuo úG þðBùW ÿBø|óBìqBu
,õÞBðõì ,õñüoBì óBu ,òüBPyA|òPhýè ,Aoôlð@ }kõg ÿApG Býuõèõì ëBc òüA BG .lðõy|þíð
(818)705-7777 www.AdmiralCarpetCleaning.com úPgBñy Qýíuo úG pãük oõzÞ pø ô BâoõHu ô koAk êÛPvì ëõK lcAô ô î^pK ,þéì kôpu
þñTPvì RBìArèA òüA qA Býuõèõì úéýuõG ûly úPyAk Arüô BíPc lüBG ó@ úG kôoô ÿApG Bíy
7030 Darby Ave, unite B, Reseda, CA 91335
.lñPvø .lýyBG
35 ÿBøoBÞ ô Bø|úðBhOoAqô oõìA ûoAkA ôBG ÈuõO 1977 ëBu ok Býuõèõì ÿoõùíW
ô koBLu|þì }pvK ôk úG æ« õíÏì Ao Býuõèõì RæBüA qA þßü( óõPük þßükrð ok ôBG òüõ¶Þ
RoAqô ûoAkA ú×ýÊô rýð Býuõèõì óBñÞBu püBu oõzÞrüo òüA .QuA ûly wýuCBO )Bßüpì@
oõìA òüA ïBXðA úÞ lðoAk Ao äñW ô RBÎçÆA ÕBG ô þPzK ÉBýc ,ôBG òüõÞ kõg úðBg êìBy
óBGq ok xõèõì .kõy|þì }A|úðBg ÿõéW
.lü@|þì oBíy| úG Bùð@ þé¾A ú×ýÊ >ÿA|ûph¾ à^õÞ úLO< þñÏì úG þüBýðBLuA
ÿBø|òýìq Rlì òüA ëõÆ ok úPHèA Býuõèõì ô QuA p×ð 33 oõzÞrüo òüA QýÏíW .QuA
pPzýG Ao {OBðBßìA ô ûBÖo ô ûlüpg ÿpPzýG .QuA ôBG òüõÞ ûlùÎ pG ó@ ÿoõùíW QuBüo
þé¾A êßzì ,QýÏíW kõHíÞ BìA QuA |ûkpÞ 1999 ëBu BO 1977 ëBu qA ôBG òüõÞ
óApãykpâ úðæBu úßñüA BG .QuA oõzÞ òüA kõG òüBPylèôô ÿBýéÎ þøBykBK püqô|Qvhð
úG BO ïAlÞ|aýø BìA lñü@|þì Býuõèõì úG ÿkBüq ôBG ,þøBykBK Qìõßc ëBu 20 qA lÏG BìA
òüA ÐÚAô ok .lðA|ûlzð òÞBu oõzÞ òüA ok ëBc ëçdðA BGô QÖpâ Qukok Ao Qìõßc }kõg
ô þégAk oõìA ûoAkA úÞ QuA ó@qA þÞBc ÑõÂõì oõzÞrüo<qA óAõñÎpýýÓO BGô QvýðõíÞ Jrc
ÿoAõykoBÞp×ð úu BG ÈÛÖ îø ó@oõzÞqA ÑBÖk oõzÞ àü úG >Býuõèõì< úG >òüBPylèôô ÿBýéÎ
ÁBg lì@ok Býuõèõì úßñüA «B¾õ¿hì ,QuA
.QÖBü pýýÓO ÿoõùíW þPìõßc ïBËð BG
.koAlð þùWõO koõì ÈuõO úÞ QuBø|ëBu ÿoõùíW òüA æBc
QHd¾ þvýéãðA óBGq úG Býuõèõì ïkpì úÞ kõy|þì ûoAkA ôBG òüõÞ ó@ oõùíW|wýDo
.koAk ïBð >AoõèAô< Bùð@ ëõK lcAô ô lññÞ|þì ,ôBG úP×â úG .lðAk|þì >Qéì ïkBg< Ao }kõg
koAk ïBð >ApLuA< rýð pùy òüA óBGBýg òüpO|åorG

.QuA Býuõèõì QhPüBK pÂBc ëBc ok úÞ

óApùO úéXì

ô óAlßürýÖ äñýÞôBø óõýPuA #
76 òu ok þüBýðBPüpG oõùzì xBñy|óBùýÞ
ô Bø|úèB^|ûBýu úüpËð BG ôA .Qynâok þãèBu
ôA .ly oõùzì {yôpÖpK þíéÎ ÿBø|JBPÞ
úG "kõg|úGkõg" þPvø óBùW kõG lÛPÏì
"Alg" úG ÿqBýð {PÛég ÿApG ô ûlì@kõWô

.Qvýð
qAkpK|úüpËðô óAlßürýÖ ,äñýÞôBø óõýPuA |
}A|úðBg ok þãèBu 76 òu ok þüBýðBPüpG fpÇì
óAlðqpÖ úÞ ÿA|úýðBýG ok .Qynâok YüpHíÞ ok
pzPñì )xoBì 14( úHñyoBù^ qôo äñýÞôBø
ÑçÆA úG óAôApÖ ûôlðA BG< :QuA ûlì@ ,lðA|ûkpÞ
>.Qynâok qôpìA óBìrürÎ olK úÞ îýðBuo|þì
ô òüpOoõùzì qA þßü BùñO úð äñýÞôBø
kõG þèBTì úÞ kõG p¿Î òüA óAlñízðAk òüpO|îùì
ô Bøqpì lðAõO|þì úÞ óBvðA fôo RolÚ ÿApG
Ao kok ô Yðo ô þÞBg îvW ÿBø|Qükôldì

QyAk kBÛPÎA "óBvðA" úG úÞÿlñízðAk ,äñýÞôBø óõýPuA Qynâok

Bü lñðrG Ùpc òì BG lñupO|þì ïkpì óõ^ ,îñÞ|þì ô ZoBg ûko qA ÿBøpOõýLìBÞ ÿApG þðBíu@< ûlññüpÖ@ àü úG êuõO úG ÿqBýð Roõ¾ òüAok 21 qA ,kõG 1942 ëBu lèõPì úÞ ôA .kkoõðok
>.îvüõñG Ao óBzhuBK BO lññÞ pH¾ lñðAõO|þíð >.koAlð kõWô JApg .Qvýð îèBÎ {üAlýK þãðõã^ eýÂõO ÿApG þPÞpc þH¿Î ÿoBíýG úG çPHì þãèBu
ïk@ úÞ kõG úP×â úHcB¿ì òüA ok ôA úßñüA BG ok äñýÞôBø .ly àýÖôpOõýì@þHðBWqôpéßuA
BO BìA ,úPvg îø þøBâ ô QuA ÿA|þPèBXg p¿dñì ÿA|ûqAlðA úG äñýÞôBø óõPuA þâlðq ÿoBßíø BG úÞ ôA "åorG fpÆ" JBPÞ qA ô kAk Quk qA Ao ápdO óAõO ÿoBíýG òüA pSA
:lýzßð Quk ûqoBHìqA þâlðq ÿ|úËdè òüpg@ Bíñýu ûkpK ÿôo pG 2014 ëBu ok úÞ kõG kpÖ úG okoBzPðAqA wK þÞlðA ,ly úPyBãð Ùõñükõéì qA BG .kõHð òP×â òhu úGokBÚpãük 1985 ëBu
óBùýÞ koõì ok úÞ ú`ð@ úG îâpì qA {ýK pâA< ÿBø|JBPÞ òüpO|}ôpÖpK QupùÖ ol¾ úÞ þüBø|QzãðA QÞpc RolÚ ókAk Quk
þPÚô úÞ pPùG óBíø ,îyBG ûkpßð úÖBÂA ,îðAk|þì "rý^ úíø ÿ|úüpËð" ;QÖo úíèBßì ûAo BùñO ,lðkpÞ|þì MüBO Ao {üBø|Ùpc
.)|The Theory of Everything|( .Qvzð ríüBO|áoõüõýð þðBPuAkpýÒ BG kõG {üBø|îz^ QÞpc óBüBK ok óBùW BG ôA
>.îyBG oõ×ñì ,ïkpì ÿkA ÿApG îéýÖ òüA ok äñýÞôBø {Ûð ÿqBG åpìqA wK þâlðqô äñýÞôBø òüA úÞ rìpÚ óôkBì úÏyA ÿBøpãvc àíÞ
þðBvðA ,kpÖ úG p¿dñì ÿlñízðAk äñýÞôBø {Ûð pãüqBG òüpPùG ÿApG oBßuA ÿkrìBð òüBìko
,oôBGBðAlg ô úPvg ô BùñO ûBâ kõg úP×â úG îéýÖ òüA ok .koô@ óBÓìoA úG Ao kpì ëôA äñýÞôBø Ao åpìqA wK þâlðq úG }kBÛPÎA .lðkpÞ|þì QHS Ao RBÞpc
ÿ|úüpËð" îéýÖ ok úÞ óBñ`ð@ ,kõG "oAôlýìA" wK ok úÞ ly ûlýzÞ püõ¿O úG ÿlñízðAk ÿA|úðBvÖA< :kpÞ eüpzO úðõâ òüA 2011 ëBuok AlgqA ÿqBýð|þGô "ÿkõg|úGkõg" þPvø
:îüõñy|þì ôA {Ûð pãüqBG óBGq qA "rý^ úíø QüBÒ úG þðBvðA ,þH¿Î ÿ|ûlññÞ|YéÖ ÿoBíýG þßüoBO qA úÞ þüBùð@ ÿApG )ÿA|ú¿Ú( ÿpËð þuBñy|óBùýÞ rÞpì RBÛýÛdO pülì
úzýíø ,lupG pËð úG lG îø olÚ pø þâlðq< óBvðA rÓì úÞ kõG lÛPÏì äñýÞôBø >.lñupO|þì ô Bø|úèB^|ûBýu ÿ|úüpËð Ao YüpHíÞ ûBãzðAk
ÜÖõì ó@ ok ô kAk ïBXðA kõzG úÞ Qvø ÿoBÞ .kõG jõy ô oBýyõø pâA lPÖA|þì oBÞ qA úÞ QuA ÿpOõýLìBÞ lñðBì Rpùy ZôA úG }A|}ôpÖpKô þíéÎ ÿBø|JBPÞ
îø lýìA ,Qvø þâlðq úÞ þðBìq BO .kõG "Qvø lýìA ,Qvø þâlðq úÞþðBìq BO" oBÞ pãük ô lðõy JApg ó@ ÿ|ûlðqBu ÿArWA lñðBì þüBø|JBPÞ ;lðlðBuo þìõíÎ
ô àürýÖ ÿ|úGõXÎA ,äñýÞôBø 1988 ëBu ok úÞ "óBìq p¿Phì ÿ|ú`hüoBO"
>.Qvø ëBu ok ÿA|úHcB¿ì ok oBHßü þuBñy|óBùýÞ .lññßð
þüBùñO xBvcA þéýg þøBâ< :kõG úP×â 2015 ,úìBðqôo àü BG ÿA|úHcB¿ì ok äñýÞôBø .lypzPñì
:kpÞ Øý¾õO òýñ^ òüA Ao åpì qA wK þâlðq "Alg òøm þðAõgqBG" úG JBPÞ òüA ok ôA
îýðAõPG pâA< :lvüõð|þì ô lñÞ|þì ûoByA
ÿ|ûkBì ô ûlülK pø eýÂõO ÿApG ïqæ ÿBø|úýÂpÖ
àü ØzÞ òüA ,îýñÞ ØzÞ Ao þPvø ok kõWõì
òüA úG .QuA þðBvðA kpg ÿApG þüBùð ÿqôpýK

>.îýðAõhG Ao Alg pßÖ îýðAõO|þì Bì úÞ þñÏì
2010 ëBu ok úÞôA "åorG fpÆ" JBPÞ ok |
{üAlýK" ÿ|úýÂpÖ äñýÞôBø ,ly pzPñì
ôA .kpÞ fpÇì Ao "aýø qA þPvø ÿkõg|úGkõg
úGmBW ÿôpýð lñðBì þðõðBÚ óõ^< :lvüõð|þì
aýø qA Ao kõg lðAõO|þì þPvø îèBÎ ,koAk kõWô
Qvø< :løk|þì úìAkA äñýÞôBø >.lñüpÖBýG
QuA þéýèk kõg þðBùâBð ô ÿkõg|úGkõg óly
ÿBW úG "þPvø"ô þPvø îèBÎ QükõWõì ÿApG
óBßìA ô {ðAk òýðAõÚ úG kBñPuA BG ôA >."þPvýð"
úÞ kpýâ|þì úXýPð ,óBùýÞ ÿkõg|úGkõg {üAlýK

36

www.TEHRANMAGAZINE.com

lñéG úkñôyoB|Kþ{ìo×BÞÞBpGuúÞúÿG kpì

ëBu àü kôlcok ,BýèApPuA ,þðlýuok åorG àðBG àü ûsôpKpülì ,îè ëõvÞBì þéyA #
xBvcA {×Þëlì òüA koAk oôBG ô lü@|þì oBÞêdì úG lñéG úñyBK {×ÞBG qôo pø úÞQuA

.QuA ûkpÞkBXüAôAok RolÚ
kpÞ|þìpßÖ Bø|ó@ókõG lñíOolÚ úG lñyõK|þì lñéG úñyBK {×Þ úÞ þðBðq ólük BG úzýíø úÞôA |
àü lüpg BG òýíø ÿApG lñÞ kBXüArýð kõgok Ao {OAoõ¿Ook kõWõì RolÚ wc QÖpâ îýí¿O

.koAk Bø|{×Þ ëlì òüA qA Q×W 9 æBc ô kpÞ qBÒ@ åorG rüBu úðBðq lñéG úñyBK {×Þ Q×W
þéyA úßð@qA wK Quok ,úPynâ ëBuokoBÞ ÿApG úðBðq lñéG úñyBK ÿBø|{×ÞqA ûkB×PuA ûlüA

.ly kBXüA ôA òøm ok kpÞ óBßì êÛð þðlýu úG lñèrñýDõÞ qA
,QuA þPhu oBÞ lñéG úñyBK {×Þ ólýyõK úÞ îñÞ ÙApPÎA lüBG:lüõâ|þì koõì òüA ok "þéyA"

.îñÞ êídO Ao ó@ þPhu óAõO|þì ô kqoA|þì lñÞ|þì kBXüA òì ok úÞ þOolÚ úG BìA
ëBu àü óæA ô ïlì@oBñÞ îø koõì òüA BG oôpì úG BìA ,kõG òýãñu îüApG óApãük ûBãð ëôA ÿBø|qôo

.îü@|þì oBÞ pu lñéG úñyBK {×Þ BG úÞ QuA

37

úýuôo úG BýðBPüpG Qéùì óBüBK BG # óApùO úéXì
àü úG úéíc koõì ok eýÂõO ÿApG
,JB¿ÎA qBâ BG xôo ÜGBu xõuBW óApüAoBì@rÞpì ïçÎA xBuApG
ZApgA Ao xôo RBíéLük 23 BýðBPüpG Qynâp×ð óõýéýì 81qpìqA óApüA QýÏíW
òüA úP×â BýðBPüpG püqô|Qvhð .kpÞ
ok Ao úýuôo BG {ÇGAôo oõzÞ .Qynâp×ð óõýéýì 81qpìqA óApüA QýÏíW ,óApüAoBì@rÞpì }oArâxBuApG|#
{üBíð ,þPýÏíW lyo koô@pG xBuA pG Ao óApüA QýÏíW úËdè pø ok ,þPýÏíW QÎBu
.lñÞ|þì ØÚõPì "eÇu òüpOæBG"
qôo BýðBPüpG püqô|Qvhð ,|þì AqpO | QÎBu ,xBuA òüA pG .løkþì
ok )lñ×uA 23 /xoBì 14( úHñyoBù^ óBzð óApüA oBì@ rÞpì þPýÏíW
ok xôo RBíéLük 23 kpÞ ïçÎA óBíèoBK ok oõzÞ QýÏíW ,løk|þì
qpì qA 1396 ëBu þðBüBK ÿBøqôo
lñÞ|þì ZApgA Ao xôo RBíéLük 23 BýðBPüpG
.Qynâ p×ð óõýéýì 81
.løk úvéW BýðBPüpG áBg qA úðBüõW|þÖçO þPÞpc RApýýÓO þPýÏíW QÎBu
òüA ok BýðBPüpG úWoBg RoAqô úP×â úG | úP×ø àü Bø|RBíéLük òüA .lðA|ûly ZApgA ok Ao ó@ {üArÖA ô QýÏíW kAlÏO
óBüpW ok QýñìA ÿAoõy ÿBÃÎA Qvzð ôA .lññÞ ápO Ao BýðBPüpG BO lðoAk Q¾pÖ ok .løk|þì óBzð óBìq BG ÉBHOoA
lñøAõg oApÚ ûlðôpK òüA RBÛýÛdO òüpg@ þEâpu êPÚ ÿApG }çO úG Ao úýuôo Qèôk QÎBu oBG òýPvhð ÿApG óApüA
ÿAoõy wýüo ,àuBO lèBðôk .QÖpâ òÞBu xôo ÜGBu xõuBW ,ëBLüpßuA ÿôo pG 1388 ëBu ok þPýÏíW
BG þãPvHíø qApGA òí rýð BKôoA úükBdOA ô QÖpâ oApÚ óApüA oBì@rÞpì QüBu
úéíc" òüA úÞ Q×â úÏÚAô òüA koõì ok BýðBPüpG .kpÞ îùPì }pPgk ô BýðBPüpG ok úG .kpýâ þì oApÚ óApGoBÞ oBýPgA ok ÿA úËdè Roõ¾ úG þPýÏíW ÿBøkoô@pG lÏG úG óBìq ó@ qA
õßvì ÿõu qA kBüqoBývG ëBíPcA úG úðBýzcô ÈGAôo BýðBPüpG kpÞ ïçÎA òýñ`íø þì QýÏíW lyopGpSõì êìAõÎ AlPGAoBì@þéì ûBâokok ûly þcApÆ þPýÏíW QÎBu úHuBdìoõËñì
òüpOæBG" ok Ao úýuôo BG kõg úHðBWôk .kõy þì ÍBdè oõzÞ êÞ ÿApG RpWBùì ,pýì ô åpì ,ÿoôoBG êìBy
".QuA ûlì@ok ApWA úG òýíø pG .kpÞ løAõg ØÚõPì "eÇu QÎBu òüA .ly þcApÆ ldPì êéì óBìqBu QüBu ÿôo pG þPýÏíW QÎBu òýèôA ,oBG òýPvhð ÿApG
ok ÑõÂõì òüA ókAk oApÚ ÿApG àuBO qA RõÎk BýðBPüpG püqô|Qvhð xBuA þì{üBíðÿA úËdèRoõ¾úGAoûlykoô@pGQýÏíWkAlÏO,óBùWQýÏíWîÚoþâorGúGúWõOBG
BKôoA úükBdOA óApu þO@ Qvzð oBÞ oõPuk úýuôo úWoBg püqô ,Ùôoôæ þEâpu ô óBPuôlñøô Bßüpì@ûldPì RæBüA ,òý^pýËð þPýÏíWpK ÿBøoõzÞ ,êéì óBìqBuqA lÏG .løk
ûlñü@ úP×ø Qvzð òüA .kpÞ þâkBì@ ïçÎA óBýì òüA ok.QÖpâ wK îø Ao ólñè úG p×u ÿApG QüBu ÿôo pG Ao þPýÏíW QÎBu lñèqõýðô AkBðBÞ ,BýèApPuA pýËð pO|QýÏíW îÞ ÿBøoõzÞ wLu
ok úýuôo úWoBg oõìA RoAqô ÿõãñhu oApÚ kõg óApGoBÞ oBýPgA ok ÿA úËdè Roõ¾ úG Ao QýÏíW koôApG ô ûkõíð þcApÆ ÈHOpì ÿBø
.ly løAõg oArâpG àü úÞ kpÞ ïçÎA oõzÞ òüA þPèôk óõürüõéO {üBíð ,þPýÏíW ÿBøkoô@pG xBuA pG Ao óApüA QýÏíW úËdè pøok ,þPýÏíW QÎBu .lðkAk
ok xôo ÿlýÏHO lðôpùy àü lvW ØzÞ ok xôo ÿBø|RBíéLük qA ûp×ð 23 Qvýè ÿBøqôo ok oõzÞ QýÏíW løk|þì óBzð óApüA oBì@ rÞpì þPýÏíW QÎBu ,xBuA òýíø pG .løk| þì
úýuôo RBìBÛì.QuA ûkpÞ QÖBüok Ao BýðBPüpG .Qynâ p×ð óõýéýì 81 qpì qA 1396 ëBu þðBüBK
ólñè Qèôk ïAlÚA òüA ëBHÚ ok ,lðA|ûkpÞ ïçÎA
AlýK qA þÞBc Bø|}oArâ ëBc òýíø ok ïAlÚA úG Quk úýuôo Qèôk ,BýðBPüpG ÿqBHíø lñø ÿBíñýuoõùzì òìlG
ok úýuôo ÿlýÏHO lðôpùy àü lvW óly ly kAtð jpÖ lýíc
ÿæõßýð Ao kpÖ òüA ïBð Bø|úðBuo .QuA ólñè .kq løAõg úðBüõW|þÖçO
lvW úÞ lðA|úPyõð ô| ûkpÞ }oArâ Ùõßyõéâ ûkAõðBg ÿBÃÎA qA ïAlÞ|aýø òýñ`íø þßW oBñÞok BO QuõýK > óBÇýy pPgk< úG lñø ÿBíñýu òìlG úG ÙôpÏì oôôpâòzéâ#
ÿApG oõzÞ òüA ÿAoqô Bü BýðBPüpG þPñÇéu .kqAkpLG {Ûð ÿB×üA úG óApüAqA kAtð jpÖ lýícô lñø ÿBíñýu åorG ûoBPupãük Ùôpy
.QuA ûly AlýK ërñì ok }pPgk ÈuõO ôA úýuôo úG 2018 þðBùW ïBW ÿBø|ÿqBG ÿByBíO òýèôA oôôpâ òzéâ
óAoBßíø qA þßü Àhy òüA ûly úP×â Bø|QGBÚo òüA þðBGrýì úýuôo .kpÞ lñøAõhð p×u ok úÞ QuA kôõýèBG pãüqBG
.QuA ûkõG þßvÖôqpG wüoõG ÜGBu ÿqBG ÿkôõýèBø ÿBø îéýÖ
pýíükæô Qhupu óAlÛPñì qA þßü þßvÖôqpG .koAk ûlùÎ pG ,kõy|þì oArâpG óBPvGBO úÞ Ao ôA ÿoBÞ ûlðôpK ok ô ûkpÞ
{èrñì ok 2013 ëBu ok }lvW úÞ kõG òýOõK úHñzßü qôo }pPgk ô ëBLüpßuA þEâpu úG îéýÖ l¾oBù^ qA {ýG
ok þPßíýð ÿôo }õùýG QèBc úG )xoBì 4( .koõg þì îz^
.ly AlýK ólñè þßükrð ok Qèôk .lðly AlýK ÿpGrèBu pùy lüpg rÞpì òüA qA {ýK oôôpâ òzéâ
RBÛýÛdO ûkpÞ ïçÎA ólñè oôpO l wýéK }pPgk ô ëBLüpßuA úÞ QuA lÛPÏì BýðBPüpG BG þEHíG ïçu îéýÖ ok rýð
RBÎõHÇì .lðA|ûly qBÒ@ ûlðôpK òüA koõì ok qBâ BG úýuôo ÙpÆqA ûly þcApÆ ÿA|úìBðpGok ÿoBßíø oõKlídì óBGpÚ
Bü@ úÞ Qvýð Àhzì qõñø lðA|úPyõð úýuôo ôk òüA .lðA|úPÖpâ oApÚ úéíc koõì JB¿ÎA BÂo êGBÛì {Ûð ô úPyAk
.QuA ûkpÞ þzÞkõg Bü ûlýuo êPÚ úG ,kpÖ òüA ok þívW îýgô QýÏÂô ok óBñ`íø þðBGpÚ {ýK.kõG ûkpÞ ÿqBG Ao oAréâ
ÿõãñhu àü úvðApÖ ÿoArâpHg }oArâ úG ÿoAkpHíéýÖ kõy|þì þñýG
ok ÿløAõy aýø" úP×â oôpO l wýéK .lðpG|þì pu úG óBPuoBíýG pgAôA BO óBÇýy pPgk
úSkBc BG ûlðôpK òüA þèBíPcA ÉBHOoA ÿBPuAo òüAok úÞ þGB¿ÎAqBâ úP×â BýðBPüpG Qèôk
ÿôoõy óAoôk ok ,ûly ûkB×PuA ó@qA l¿ÚFõu òýíPvýGô óAkpâoBÞ ïBÛìokoõKlídì óBGpÚ îéýÖ òýíXñK óBÇýypPgk.lñÞ AlýK úìAkA òükoôpÖ
".koAlð kõWô ÿpGrèBu BO úýuôo úG þì AqpO .QuA ûly lýèõO ÜGBu ÿoAkpHíéýÖkôõýèBGokóBÇýypPgkîéýÖÿBøúñd¾ïBíO .QuAwüõðúìBñíéýÖïBÛìokÿôîéýÖ
kõG ûkAk Q¾pÖ )xoBì 13( úHñy|úu Iy|úíýð
úG l¿ÚFõu ok îu òüA ÿpýâoBßG koõì ok BO .kõy|þì
úýuôo .løk eýÂõO }pPgk ô ëBLüpßuA
ûkpÞ IünßO Ao ApWBì òüA ok QèBgk úðõâpø 38

.QuA
QýñìA ÿAoõy úvéW êýßzO
QuA oApÚ rýð êéì óBìqBu QýñìA ÿAoõy
êýßzO úÏÚAô òüA þuopG ÿApG úHñyoBù^ qôo

www.TEHRANMAGAZINE.com

BðpŸG ZpüA pPÞk
àyrLðAlðk

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG |

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335

Individual, Couples & Family Psychotherapy àü IÛð óBGBýG Èuô êýDApuA
kqBu|þì åorG þdüp×O áoBK
Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk
oôBzì ô xBñzðAôo kBXüA IÛð ÿApd¾ Èuô ok þdüp×O áoBK àü ,koAk îýí¿O þÎB×PðApýÒ úvuõì àü #
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |19 BG ÿBñÏì úG ÿpHÎ óBGq úG IÛð .þñük ô þãñøpÖ ÿBø|ûõéW BG BìA ,lñè|þðrük úýHy þÞoBK .lñÞ
(LIC.#PSY 13673)
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì .êýDApuA JõñWok ÐÚAô QuA þüApd¾ ïBðô QuA àzg³
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì )Øãð( IÛð óBGBýG Èuô ok åorG þdüp×O áoBK àü kBXüA ûsôpK ûoBGok õülüô àü oBzPðA
úìBðqôo ÈuõO )lñ×uA 19( xoBì 10 úHñy qôo úéíW qA áoBK òüA kBXüA pHg .QuA ûly qBupHg
RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW þüBÖõßy áoBK òüA kBXüA qA Ùlø ,úðBuo òüA pHg xBuA pG .QuA ûly pzPñì "êãýLyA|wâBO"
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG
.QuA IÛð óBGBýG
(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

êýDApuApüqô|Qvhð òýPvhð ,óõüoõâ|òG lüôAk ÿBøôqo@qA IÛð ÿApd¾ ÿkBG@ô þüBÖõßy
ÿpPìõéýÞ 50 ok ÐÚAô þ¿OõHýÞ ô kõG úPÖo IÛð ÿApd¾ úG kõg þuBýu QýèBÏÖ óBüBK qA wK ôA .kõG

.kõG ûlürâpG kõg ûBãPìBÚA óAõñÎ úG Ao ÐHypEG pùy JõñW
ûpù^ ,þdüp×O áoBK òüA kBXüA BG QuAoApÚ ,óõüoõâ|òG ÿôqo@qApGA qA wK ëBu Bø|ûk óõñÞA

.kõy kBG@ Apd¾ òüA ô lñÞ pýýÓO IÛð ÿApd¾
úñürøoæk óõýéýì 350

RBðBßìA ÿBW úG úÞ RôB×O òüA BG .Qvýð lñè|þðrük ÿqBGpùy úG QøBHy|þG þdüp×O áoBK òüA
ô iüoBO ok ÿoAnâ ô Qzâ QuA oApÚ ,þðrük QèAô þðõOoBÞ ÿBø|ûpù^ oõÃc ô þdüp×O çìBÞ

.lyBG kõùü ïõÚ äñøpÖ
àü ûlùÎpG ûsôpK òüA ÿApWAô lñðq|þì òýíhO ,oæk óõýéýì 350 kôlc áoBK òüA VAlcA úñürø

.QuA "ûrXÏì" þñÏì úG úÞ kõG løAõg "îýèBK" ïBð úG þÎB×PðApýÒ úvuõì
.kõy kBXüA ëBu 5 ÙpÊ úÞ kõy|þì þñýG|{ýK ô koAk QcBvì oBPßø 55 åorG ÿqBGpùy òüA

39

pßG òìAkpGoBßy@ ÿqôBXO ,BøoAõük þâlýzÞ ïlÚ QÎpu pG ,oApÖ pßÖ .lñÞ|þì îg úƒñƒýƒu ôAqA Ao {PÚõì {ìAo@ô lñÞ|þìoAlýG ,ûkpÞ úðæ óApùO úéXì
QuA ápùy þüAõðBð BùñO .løk|þì óBzð Ao óBGBýG þÚBOA ,lHéÆ|þì Ao úðBg {èk .lüArÖA|þì {üBø .kpýâ|þì
pG ÿlñgqõK ápùy ïBð qA ,úñupâ ïkpì êýgô ,úzýíølñðBìlðAk|þì.òýìqpüqàüokà^õÞ ÜÖA úG kpýâ|þì|BùPðA þG óBGBýG qA Ao {øBãð þíýco úíýùÖ
úÞ ûoAõÚ þG ô à^õÞ þüBø úðBg ,koô@|þì Iè ûBãðokô|úP×ùð þðBñhu úðBhHcB¾ óq îvHOok ôlýLuÿBøúßè.kqôk|þìþñPÖBýðQukôoôk
oBñÞ qA .koAk oôBG Ao ó@ åorG þG@ ÿõéGBO BùñO ,lðAõg løAõg Ao ûlì@pu úG þéídO {GpÇÃì ,þG@ óBíu@ok ûpýO ÿBø óõðBÞ BG ,pGA ûlñÞApK ëôA {hG
lñÞ|þì|úPvø@ ïlÚ óBð|lýìA úG ,konâ|þì ïkpƒì ûApíø úG kpì úÞ þyõígpùìôoBÚô ?lñÞ ú^ BìA ÿlu aýø þüõâ úÞ óBñ^ ó@ .lñøk|þì óæõW
,kpãñGôAokïApPcAûlük|úGBO|úPyAkAôAoóqkoAk .lññýGþíðAolýyoõgôlðoAlðôo{ýK pSA >Qynâ õO þG úÞ þüBø|ëBu< JBPÞ
.lñýzð|þì {Hè pG iéO ÿlñhHè pãük oBG þèô ?lðBì løAõg oAlüBK QÞpƒc òƒüA þƒÞ BƒO BƒìA þüBHüq úG QzKô lñÞ|þì QuAo QìBÚ ,kpì qA þßü ôA .QuA >þíýco úíýùÖ<
ô xpO ,aýK òüA ,l`ýK|þì þüAõðBð îg qA .QuA þðApüA óq óBâlñvüõð òüpO|ÙôpÏì
{ðAõðAq ô lñÞ|þì óôrÖ }kõWô ok Ao þðApãð þG úÞ þüBø ëBu koõì ok óôA .QuA ÜzÎ ôA oBS@ÑõÂõì
þG ÿpW@úðBg àü .lðpýâ|þì xõvdì þyqpè Qynâ õO Ao Bì ú`ð@< :lüõâ|þì }oBS@úüBì|óôok
óBGp ÿAl¾ ,wì äðo úG þñø@ ÿok BG lñG þPÚô .QuA ÜzÎ ,lñÞ|þì òPyõð úG oAkAô
ú^ Ao lýéÞ ,kõñy|þì kõg }õâ úG Ao {HéÚ þPukpO Ao ó@ ïBð óAõPG pâA pWCBPvì þPukpO ÿõu úG QgAõð àü ô óôqõì þüBø ïBâ BG Bø òüA lyõW|þì ûlñvüõð kõWô ok ÿrý^
kqAkpK|þìõXPvW úG {üõgqA þðBH¿Î ?ûkpÞ qAAoúðBhHcB¾QHdìúÞQuAòüAokQyAnâ ô óõâ|ïlñâ Roõ¾ok .lñÞ|þì QÞpc óBGBƒýG ô lvüõñG úÞ lü@|þì kõWô úG ôA ok qBýð
,lzÞ|þì û@ IýW ok ÿA úðqôo ÿoô@kBü qA ô òüA IéW ÿApG ôA úÞ þèBc ok ûkpÞ kõg ó@ ok ÿoõð êTì ûBýu îz^ôk }A|úPgõu JBPÖ@ òüA koõì ok .lñÞ ëBHðk Ao {Ölø
kõg qA úð ,ûkrð ÿoBÞ aýø úG Quk ,QHdì ÿ|úñùK ok ûôlðA ÿ|úüBu .lñzgok|þì þßüoBO úíýùÖ < :Qyõð óAõO|þì ûlñvüõð
.kõy|þì J@pG {Ûð }A úzÛð ïBíO úÞ þÖpc úðô|úPgBu qõvèkôoBÞAlÖ ÿkõWõì BìA,QuAúzülðAok.koAkþíÞÿ|ûõéWRoõ¾ lñvK|úìBÎ ÿBø|óBìo ûlñvüõð ,þíýco
kõy ûlük úßð@ óôlG lðAõO|þì úðõã^ ëBc ApWA ôk pø ,ûkoô@ óBGq pG lyBG rýãðA îcpO ÔýO ÿBø úOõG qA Ao kõgô QuA qBG }A|óBíz^ óBýì ok JBPÞ7 òPyAk BG ÿô .kõG þðApüA
pGô lñÞ|þì ûpâ Qzì ?!æBc BìA kôpG {ÚBOA úG þñýãñupüqokkpìôlñPvøþHéÚÿlùÏOûlññÞ }kõgó@qAúÞAoÿAúðBgûAo.lñÞ|þìQËÖBdì ok 57 JçÛðA qA wK }ôpÖpK JBPÞ 47
kõg úG Ao ôA ÿA úðBðq áqBð ÿAl¾ .lGõÞ|þì oAõük .lñýG|þìûkBPÖAÿBKqAAokõgoBGòüA ô lñÞ|þì IýW ok Quk koAk ôo {ýK Qvýð .QuA|ûkõG QupùÖ ó@ oAkkoõÞo ,óApüA
{ìAo@ xBvcA úðBg oB¿c ok løAõg|þì àü,lñÞ|þìoõHÎÿAúðqôoqA{PzãðA.kôBÞ|þì ,úðBðq ÿBøôqo@ ô Bø|xpO ,êDBvì óBýG
:koô@|þì pG|iýì ólýGõÞ óõ^ ,pËPñì ûBãð ó@ BìA ,lñÞ QýÏÚAô ,løk|þì {ðBPzãðA úGoAô ûpüAk }kpâ úéEvì úG úWõO ô RBuBvcA ok ÝApÒA
.}o@ BÚ@ ïçu - .koAnâþíðïAo@AoôA}rÓìoAõük ,óBGBýG BìA lñÞ YÞ ûAo løAõg|þì kpünK|þì Ao .kõG ÿô oBS@þâtüô qA òPuõýK ô þüAlW
þívHO {üBø Iè pG lñƒÞ|þƒì þƒÏƒu kpƒì QùGA þüAõðBð àükrð }õzÓì þ×¾BG óBGBýG .QuA oAõíø ô ÙB¾ ,ûkoõg àÇéÒ óAõñÎ BG Ao kõg JBPÞ òýèôA þíýco
ô lðAkpâ|þìpG ôA ÿõu úG Ao {Ooõ¾ lðBzñƒG ô|òýìq óly úßO úßO ,løk|þì QukqA Ao kõg ÿõu úG Ao úðBy ô lñÞ|þì þãñøpG xBvcA pzPñì 1369 ëBuok þPhHyõg úG QzâqBG
.QuA ûlñG qA ïçu :lüõâ|þì pzPñì ô Qyõð óBìo óAõñÎ 23 ÿô .kpÞ
oBhG úÞ QvýðBð úðBhHcB¾pPgk Qukok ô klÏPì Roõ¾ úG Bø|ó@qA ÿoBývG úÞkpÞ
þdýéì lñhHè BƒG pƒPgk .kõƒy|þƒì lƒñéG ó@ qA þíýco .lýuo klXì NB^ úG þKok|þK
þíð þüAõðBð êgAk ô QuA|þìpâ qôo :lüõâ|þì úÞúPyõð óBÞkõÞÿApG Ao ÿoBS@òýñ^|îø
AookpOkôq QuA òßíìpâA .lýzÞ w×ð ,kõy
.Qgõu îPuk úÞ lýñÞ qBG >.QuA ûlýupð NB^ úG ïAlÞ|aýø
ô kqôk|þì|òýìq úG Ao }A|òýãìpy ûBãð kpì ÿA úðBvÖA ëõéì pâ Bì ÿ|ú¿Ú qA ÿly
pƒPgk .ïoAlƒð lƒýéÞ òƒì ...òƒì :lƒüõƒâ|þƒƒì úðAõük Qèk lì@ äñO úG Bì qA pâô pãük
Ao ok òì lüôpG oBñÞ Bíy koAlð ëBßyA ,klñg|þì îz^ qA ïoAk óBW Rõég ok þPG pãük ÿA
lñýzð|þì kpì þðBzýK pG ïpy ÝpÎ .îñÞ|þì qBG ëk pýÒ {üõu úG ûo koAlð óBñýG óBùW
ëBHðk úG ûkBPÖA ÿA úðBy BGô lzÞ|þìoBñÞ Ao kõg
ÿBƒø úƒéK QƒÎpƒu úƒG .kõƒy|þƒì koAô pƒƒPƒgk pãük ÿA úðBãýG
Ao ÝBOA ok ÿæBG Q×^ô lñÞ|þì þÆ Ao|òýìqpüq úÞ ÿoBHüõW oBñÞ ,äñu|úPhO ÿôo#
}A|ÝBOA îüpc ok Ao kõg þPÚô lƒñƒÞ|þƒì qBƒG ÿkpì konâ|þì ó@qA ëæq ô ÙB¾ þG@
JBPy BG Ao ok ô lzÞ|þì þÛýíÎ w×ð lñýG|þì Ao J@ QÞpc ô|úPvzð lýyoõg úG QzK
ÿBK ÿAl¾ lPvüA|þì }õâ úG BW óBíø klñG|þì
óBGp ÿAl¾ BìA, kõñy þíð Ao úðBhHcB¾ óq .lñÞ|þì ûBãð
úG lGõÞ|þì êHÆ ,úñýu úv×Úok úÞ Ao {HéÚ lñO }qô BG ûApíø ,ôokõƒg ÿBƒø ؃éÎ ÿõƒG
þyõg xBvcA ,þüBøo kõy|þì ûlýñy þGõg îÞBc {ðõìApýK pG úÞ þOõ߃u ô kBƒG îüçƒì
ô QuA pùÊ .lñÞ|þì ûkõu@ ëBýg ô|løk|þì ôA úG þOBËdè ÿApG .krýãðA|þì þOõgo ôA ok .QuA
.QuA àñg ôA ÝBOA ÿAõø BƒìA ,ïpƒâ JBƒPƒÖ@ ô kqBu|þì óõâBðõâ oBßÖA òürãüBW Ao þyõìApÖ
þÚBG óBñ^|îø ,}õg xBvcA úƒÞ koAnƒâ|þƒì J@ ÿkpu .lðBzð|þì ûpù^ pG Ao J@ ÿBßñg
.konãG {ðôok xpO ÿBø úÇÛðqA ô lðBíG }kõWôok {ýK Iy qA úÞ Ao þíùHì þPcAoBð
úðApýÛÖ ïA ûkoô@ AnÒ óBO|ÿApG }o@ BÚ@ -
40
.lýzhG|þì QuA
.lükpÞ ïA ûlñìpy û@ -
,QuBì úuBÞ àü ô QuA óBð þñýu óôok
ûqBO.kõy|þìëõÓzì ókoõgúG{ízÞôoBýg
ûqAlðA ú^ BO ,líùÖ|þì úÞ QuA ïBãñø ó@ ok
ókoõg qA Quk þPƒÚô .QƒuA ûkõƒG úƒñƒupƒâ
,koAlð kõWô þñýuok ÿrý^ pãük úÞ lzÞ|þì
xpO pG ,QuA|úPÖo {ýK kApì ÜÖô pG rý^ úíø

www.TEHRANMAGAZINE.com ô lðBuo|þì okBì oBñÞ úG ïAo@ Ao kõg ,koAk ókpÞ .klñg|þì kõg ûkõùýG
Ao okBì ôA òhu .lñÞ|þì AõXð ôA }õâ oBñÞ ok ÐðBìpPgk BìA lüõzG BO kpG|þì æBG Ao úuBÞ
lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG þñdè BG lÏG ÿA úËdè ô kpG|þì ôpÖ pßÖ úG rýð .kpýâ|þì ôA Quk qA Ao þñýu ô kõy|þì
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ ÿpßÖ :lüõâ|þì ,ûkpÞ kpì úGôo|lýìAqAoBypu úG løAõg|þì ô lñÞ|þì þøAõgonÎ
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G îñEíÇìBìA,îüõâþíðóæAúÞûlýuoïpÆBgúG {üAl¾ úðBhHcB¾ îðBg úÞ kkpâqBG|òýìqpüq
lýøAõg óBO|úPuAõg úG Bíy ,kõy þéíÎ pâA ïlÚ ,lñÞ|þì {OõÎk ÿB^ þðBXñÖ úGô lñÞ|þì
€ÿ°æ†¶ €ÿ°ô±¶ þð†}¶†‹ ²ô°õð úð†}¶„ °¬ Ao }pßÖ óq ûBãð qA lñÞ|þì þÏu kpì .lýuo ÿBW pG ûoBG àü úG BìA koAnâ|þì {ýK
þ}ìç¶ €ÿ~Ú ô±¶ €ÿ²…±Ö…±¶ €ÿ~ñ鋱¶ þèkôk ô lükpO rW ôA óBíz^ ok BìA lðAõhG løAõg Roõ¾ úÞ þüõãP×â qA .lPvüA|þì
Zõì ÿkBy ôA ÿAl¾ òO ok ,lGBü þíð ÿrý^ lðAõO þíð úÞ lðAk|þì .kõy|þì óBzüpK QÖpâ
îü~ñìô²°„ úíø ÿ…±‹ –¬†Ï¶ ô .lñÞ|þì }õg ëk Qhu Ao kpì ,òüAô lðq|þì .lñÞ ûBãð úðBg îðBg JõXdì Roõ¾ ok
ÿõGô|løk|þì }qAõð Ao {Ooõ¾ þßñg îývð pPùG ô lñÞ|þì }õìApÖ Ao ÿB^ ólýyõð|êýì
(626)3-50-50-50 (310)274-7474 òPÖo l¿Ú úG .lðBuo|þì {ìBzì úG Jçâ .kqBvðoBPÖpâAokõgôlyApPGÿAúðBùGlñýG|þì
:lüõâ|þì ô koô@ þíð QÚBÆ |óq |krýg|þìpG ok .lðAo|þì {ýK úG Ao ÿô , úðAp¿ì RõÎk BìA
41 îýí¿Oòì,lÏGBOîñÞpH¾îðAõOþíð{PuAo {üôo úG úðBg îðBg .lñýzð|þì ok úðBPu@
lÏG ,îñÞ QHd¾ ïokApG BG Bíy koõì ok ïoAk þüBWÝBOAúüôAqoklñÞ|þì}oAkAôôklñg|þì
ÿpPzýG eýÂõO úÞ lñýG|þì ïréì Ao kõg þüõâ óq .lñýzñG koAk oApÚ ,òyôo ÿ|úßñK úÞ
ô lñÞ|þì BW úG BW Ao kõg þíÞ wK|løk :lupK|þì úðBhHcB¾
:lüõâ|þì kpì ?lýñÞ AlýK oBÞ lüly ÜÖõì qôpìA
ô píÎ Alg ,QuBÚ@ ú^oBK àü ïokApG oBG lñ^ Ao ó@ ô kqAlðA|þì püq úG pu ûlñìpy
þíð .QuA þøAõgpýg kpì lñÞ kBüq Ao {OrÎ ÿAûlypýãPuk|òýìpXìQèBc.løk|þìóBßO
óBì|ÿApG ôA îø Ao úðBg òüA úÞ lýðAk|þì îðAk kõg ëBc úG Ao óq ëk úÞ lñÞ|þì AlýK Ao
ûlðqúz×ñGolKBO{PuAo?úðBüûkpÞBKôQuk úíø lýñßð Ao }pßÖ :lüõâ|þì óq .lðAqõu|þì
úz×ñG olK ,îükõG pWCBPvì úðBg àü ok Bì kõG }pPgk úG ÿôo ûBâ ó@ .kõy|þì Quok rý^
þPhu úG Bì þâlðq ô kõG þðBíPgBu pâoBÞ }o@ BÚ@ ÿApG þüB^ àü :lüõâ|þì ô lñÞ|þì
,kõG oBßýG úÞ óBPvìq pu BOpu ,Qynâ|þì kpì ëk úG óq ÿBüo þG ô óBGpùì òdè .rüpG
qA ôA úÞ îø þðBìq ô kpÞ|þì óBì|àíÞ ïokApG ô lðq|þì ûoApy {HéÚ ok|lýìA úÚoBG .lñýzð|þì
,kAkBíyúGAo}píÎôlyRpKQvGoAkÿôo ÿoBÞoõWú^:lupK|þìúÞôAëAõEuJAõWok
ÿBÚ@ úÞ|òüA BO îükõG ûly ûlðBìok pãük Bì :lüõâ|þì úìrìq úýHy þüAl¾ BG ?þøAõg|þì
ëBì úÏÇÚ òüA ÿBø|òýìq ïBíO úÞ òýíø ,oBíÏì ,lyBG|úPyAlð ZBýPcA òP×â Õôok úG úÞ ÿoBÞ
òüA ,kpÞ|þìoBÞôA ÿApG îìõcpìpøõyô QuôA ,QuA rýãðApG úùHy úðBg îðBg ÿApG ôA JAõW
ïokApGôkAkBìúGBùGóõgÿBWúGAo|òýìqúÏÇÚ :lupK|þì ,ûkpÞ äñO Ao }A|îz^ úÞ þèBcok
òüA ïpøõy óBPuôk Qíø BG ô kpÞ àíÞ îø ?ú^ þñÏü
óBypíÎ Alg .ly|úPgBu Bì ÿApG ÿoAõükoBù^ úG ô kpýâ|þìpG|òýìq qA Ao }A|ûBãð kpì
òì ô lðõy|þì AlýK qõñø pýg ÿBø ïk@|,lølG BG úÞ Ao þðBð lüõâ|þì ô kqôk|þì ôA Roõ¾
oBÞ ëBHðk Bíy úÞ îüõãG ïokApG úGpâA îðAk|þì þø@óq !îøAõg þíð lü@Quk úG òP×â Õôok
.lñÞ|þìÿpßÖóBO|ÿApGB« íPclükpâ|þì QÛýÛc BìA QuA Jõg òüA lüõâ|þìô lzÞ|þì
QÞpy {ðBPuôkqAp×ð lñ^ BG úz×ñG þüAk qA Ao kõg QýíøA pãük úÞ QuA QÚô þéýg
úÞ kõG {ýK qôo lñ^ òýíø .lðoAk þß^õÞ .lükpâ|þìBýíýÞëBHðkúGBíy,ûkAkQuk
wðBypâA,kkpâ|þìoõPürüôëBHðkúG:Q×â|þì ûkõGûlññÞ|lýìABð{GAõWúÞlñÞ|þìáokóq
ûkpßð ïAlhPuA Ao þvÞ qõñø ô lñÞ ÿoBü åorG Alg :lüõâ|þìô koô@|þì Iè pG ÿlñhHè
J@ôóBðoBÞ,lññÞ|þìëõHÚAoBíy«BíPc,lñyBG ,lyBG ûlzð pük qõñø îø lüBy .QuA
,lýølG óBzð oBßPzK pâA ô Qu|A ÿoAk ëk ok BìA .QuBíy ëBì ûlñü@ lýyBHð|lýìABð
úG ûlük ô lñÞ|þì lñéG pu kpì .lýñÞ|þì QÖpzýK .QuA qôpìA êTì ûlñü@ :lüõâ|þì
:lüõâ|þìôkqôk|þìúðBgîðBgoAôlýìAîz^ AoõãP×â,ûlykpuóBO|ÿB^òP×âBGúz×ñG
ô îðõñíì .lñßð óBO îÞ ÿokBì qA Alg - ïçÞ òdèqAô kpì þüôo îÞqAôA .lñÞ|þì ÐÇÚ
Iè óq .îPgAlðA Qícq úG Ao Bíy úÞ ,ûlñìpy ô kpýâ|þì {èk ,QuA xõüCBì ô|lýìABð úÞ ôA
úÞ òì BGBG ÿA lüõâ|þì ô lüBzâ|þì îvHO úG BG .lñÞ|þì ÿqõvèk xBvcA óAõW úG QHvð
,îýupð îø kAk úG Bì pâA .ïA ûkpßð ÿoBÞ qõñø {ßíÞ îPvðAõO|þì }BÞ ÿA :lüõâ|þì kõg
ò×éO AkpÖ ?lýuo løAõg óBìkAk úG þvÞ ú^ ïkõG ÿlñíOôpSpPgk òìpâA ,ly|þì ú^ .îñÞ
.ïpýâ|þìpHgôîñÞ|þì }oBýPgA ok þÖBÞ úüBìpu îPvðAõO|þì ô
þüõâúÞóArüô@ÿpuBGôkõy|þìlñéGkpì àü ,kõG òì ëBì þüAk úüBìpu pâA .ïoAnãG
úG Iè pãük oBG ,lñÞ|þì þñýãñu {ðkpâ pG ...ØýcBìA ïkpÞþíðlükpOúËdè
.kkpâ|þìZoBgÝBOAqAôlüBzâ|þì}qõK ,lðBì|þì ûpýg ÝBOA ÿ|úyõâ úG ÿA úËdè
koAk úìAkA pßÖ úG ZBýPcA ,îýí¿O òPÖpâ ÿApG þüõâ

óApùO úéXì

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

É- îüpì|

BìA ,ÿôpGpOBEOô Bíñýu úG ,þñÞ RõÎk óBíùýì !ÜzÎ lèõO úG Büôo okApG úÞ ly|þì ûBì oBù^ #
ÑBÂôA úG îø þíÞ ÿkpâ|þìpG þPÚô ïoAk ÐÚõO YñK ÿBøqôo IéÒA ô kõG|úPÖo óBPvéãðA
þPÚô QuA IèBW îüApG ...þñÞ þâlýuo úðBg BG,ïkpÞ|þìïpâAoó@lüBGïkõgúÞkõGóBXìkBG kæBu .kq úðBgok þPzâ ly lñéG BW qA ,QuA àü îø ûBì pø .kpÞ|þì ò×éO Büôo úG úHñy
úG Bì Bü ô lñü@|þì Bì úðBg úG QðBPuôk ô ïAõÚA îßy kpì òì úÞ þðAk|þì õO .RBýG óBð þíÞ kõGûlðBHv^ëB`hüokÿôoúÞÿnÒBÞôúüõèA àüô Qyõð|þì }pøAõg ÿApG ê¿×ì úìBð
êìBÞ ÿspðA BG Iy úíýð BO îüôo|þì Bùð@ ërñì Ao AnÒ RB×üpzO òì ,ïrürÎ BìA ,îPvýð þðAp^ oBÞ ÝBOA ÙpÆ úG .lðkpÞ|þì þXÞ|òøk ôA úG ,
ô ÿlñg|þì ,ÿõñy|þì ,þñÞ|þì QHd¾ úðBg úG þPÚô løAõg|þì îèk ,ïoAk Quôk ûBãPuk qA nÒBÞ åpG àü lük ô QÖo óõüBíø ...kpÞ|þì QÖBüokpO ê¿×ì JAõW
Bü óBPuôk ÿBK úÞ òüA Ädì úG BìA ,þðAlñg|þì àü úG ,lüBýG îèBHÛPuA úG ïpvíø îü@|þì líù×GúÞlyôBßXñÞ.QuAûlì@óôpýGwÞBÖ qA lÏG oBù^ QÎBu qA ,Bø úHñzXñK Büôo
ókq Rp^ ô Bø ûqBýíg ,lü@|þì óBýì úG òì ïAõÚA BG ÿoõgAnÒ|rýì ,lñÞ îðBíùýì þyBHð|úPvg ô lüpG ûBãPukqA Ao úìBð ,ûlýuo BXÞqA úìBð ó@ úãð ëBÓyA Ao ò×éO kpÞ|þì þÏu lÏG úG pùÊ
úíø ...IéÇì ú¾çg ,kõy|þì Ñôpy õO ÿBø ÿBøqôo êTì ,lyBG ûly Qñüq êâ úgBy lñ^ BG ,lük ó@ óAõñÎ ok Ao }kõg ïBð úÞ þðBìq ó@ BìA .lðBíG Èg QzK }okApG AkBHì .koAlð
úÞ QuA òüApÆBg úG Bø þüõâpKô Bø|úPyõð òüA ,ókoõg ÿrHu ,þypO úÞ ...óBì ZAôkqA ëôA ólðAõg úG Ñôpyô Qvzð þèlñ¾ ÿôo IXÏO BG þðApãð BG Büôo .kpßð ò×éO }okApG úHñzXñK
òüA úG óBì ZAôkqA kpãèBu|òýìoBù^ok ,Izük .kõG ûp×u pu oBýg ô QuBì ,kæBu .kpÞ úìBð òPÖpãð xBíO qA ô QÖpâ xBíO ÕôpÖ }pøAõg
kpXì qõñø îñÞ pßÖ Iy AkpÖ qA úÞ ïkBPÖA pßÖ õO Iy àü úÞ lðBì îèk úG ôqo@ ,ïrürÎ RpËð úG úìBð òüA lüBy ,ïrürÎ ÿBüôo ôA úG }pøAõg ,kpÞ þPcAoBð qApGA }okApG
.îðAonãG îðBPuôk BG pPzýG Ao kõg QÚô ô îPvø úÞþOBÚB×OAqAôîüoõhGïByîøBGôþðBíGoAlýG .QuA þOBýcô îùì òì ÿApG BìA ,lüBýG úðBÞkõÞ
ZAôkqA qõñø úÞ þðBìq lñðBì þðAõPG îø õO BO òüpýy qA Bü ,ÿA ûkõG Bùð@ løBy qôo ëõÆ ok þâlðq ô òì úG õO þüBñPÎA þG ,ïrürÎ pvíø :Q×â
kæBu BüõÞõÞ óBíø þyBHðoõHXì ,ÿkõG ûkpßð qôo ëõÆ ok óBìpvK ÿBø QñÇýy ô Bø þðBGq ,Izük .QuA ûkpÞ ûoB`ýG Apì óBì þâkAõðBg xBíO òì BG òíùG êHÚ úÛýÚk lñ^ òýíø -
ÿoAlüpg Bø þyôpÖ aüôlðBu qA îø Ao úüõèA Bü ô òì ÿBøoBÞ ûõdð qA ô þðrG Ùpc îüApG þðAõO|þì Bü@ .kõG Bì ZAôkqA kpãèBu|òýìoBù^ õO úG|úPvðAõPð ûkõG oBPÖpâ óõ^ úÞ Q×â ô QÖpâ
ô úìBð òPyõð Ùp¾ RrürÎ QÚô ô þñÞ Bü ïoBÞ êdìokqôo ëõÆok úÞ þHèBW RBÚB×OA îñEíÇì ?ïA ûkõG ÿlGpvíøõO ÿApG òì þüõãG ûkpÞ úèAõc {üApG úÞ þèõK «Bñí ,lñÞ ò×éO
òüAqA þüBøoBÞ Bü ëB`hüok ÿôo ó@ólðBHv^ Bü@ !þñÞ ëAõEu ïA ûkõG Bùð@ løBy Bø ûBâkAk ok wÞ pø qA pPùG Rkõg óõ^ ...þðAõO þíð úÞ kq|þì Ùpc ÿoõÆ BìA ,ûlýuo ôA Quk úG ÿkõG
?QuAåorGþéýgBø|úPuAõgòüA ûAoúGpuô}qBuêøA,ÐýÇì «BÏÚAôòìþðAk|þì BìA .lyBG lüBG úÞ QuA þÓéHìqApPíÞ Büõâ úÞ
.kõzð êýHÚ õO ,lìBýðok îüAl¾ ëBu oBù^ ...ïrürÎ òüA îø óAlðôBzüõgô óBýÖApÆA ïBíOô .ïA ûkõG {üBø úìBð ok Bü ô lüõãG õO úG lzÞ|þì QèBXg
îø òì óApãð ...JAõhG QcAo ôpG æBc ÿpPvâkAk êýÞô òì þðAk|þì wÞ pø qA pPùG AoÿAúüløôêâõOBìA.lññÞ|þìlýüCBOAoÑõÂõì
òì óApãð râpø îðAk|þì lñ^ pø ...}BHð oBÞ QÚôpük BO ïoõHXì Bø Iy êÚAlcô îPvø pßzO àü Üüæ þPc ,ïkoô@QüApG Izük úÞ .lñÞ ûoByA ó@ úG
ô .îyBG ïkõg òýéÞõì ÿõãGAõW îðAõPG BO îñÞ QÚôpøRlìòüAok...ÿlülðþèBgôàzg ólðAõg ÿApG QuAõg ôA qA ô kpÞ pßzO Büôo
...xõHG Ao óBìlðqpÖ .kõG þøAõhð úÞ AoõO úðAqAôpK lñéG ÿBøôqo@ ïlì@ok BG B« ñí ólük Ädì úG Bü ,ÿkõG JAõg Bü ïlì@úðBg úG Bíñýu úG îø lÏG ô lüBýG ôA úðBg úG òíùG úìBð
îø ÿôo Ao {ðBíz^ ÿA úËdè lñ^ Büôo ûkoô@pG|þøk|þìpýýÓOAoúðBgóõýuAoõÞk«BHOpì úÞ þèBc ok .kq|þì Rpu úG JAõg xõø ,òì
,kõG óõüBíø BG Üc .QÖo ôpÖ pßÖ ok ô QyAnâ îñÞúýùOAoõOoõWAôoõWÿBøxBHèúñürø,îñÞ úðBg úG ïoBÞ óly ïBíO Ädì úG úzýíø òì ...lðôpG
}pøõy|êýì ÜHÆ úÞ kõHð oArãPìlg îø ôA BìA ëõK RokApG ÿApG BùñüA ïBíO pG ûôçÎ ô úzýíøôûkõHðþèBgîðBPukQÚôaýø,ïAûlì@ lñPÖo Bíñýu úG îø BG lðAõg Ao úìBð ,lì@ ÕôpÖ
,kõG óApùO ok òíùG þPÚô þPc ...þPup×G úðBg .ïA ûkoô@ AoBø òüpPùG óBìlðqpÖôõO ÿApG ÐÚõìô lðkpÞ Ùp¾ óAoõPuo àüok îø Ao ïBy
:Q×â Iè püq .lyBG úðBg pýuA úzýíø êGBÛì ok BO ÿkpÞ|þì|òýìCBO õO Ao ôA ZoBhì òìÿAnÒ,QuAfôoþGôàüoBOôkpuúzýíø óBð àü BG úüõèA kæBu ÙpÊ àü Büôo ,QzâqBG
îø Qñìô kkpâ|þìpG }kõg ...îñùW úG - .koôBýðîÞpãükóBðAõW úð îø ó@.QuA óôpýG ÿAnÒ Bü ÿpÂBc úzýíø .QzâpG úðBg úG ô kpÞ ÿoAlüpg ,QâBG
,QuA ïokBì {ýK|þìBÞ úÞ «çÏÖ .lzÞ|þì okqôoïBíOþøAõhGpâAúÞîñÞ|þìÜül¿O pâA .úüõèA kæBu Bü aüôlðBu úßéG ,ïpâ ÿAnÒ ÿpPvâkAk àü úüBK êýÞô úÞ }pvíø ,óõüBíø
ÐÚõì úG BO lyBG BXð@ îø pãük qôo lñ^ QvýðlG ...ÿõy|þì úé¾õc þG þüBùñOqA þñýzñG úðBg ,àPhLìk ÿkõG ûkpÞ Quok þãðBg ÿAnÒ îø {hG ïAo@ ÁpÚ àü ,kõG ûlìBýð qõñø ,kõG
,ÿôpG þðBíùýì úG õO úÞ ïoAlð þÂApPÎA òì àzÞ Bü þñýìq Iýu ÿõÞõÞ ,ÿrHu õÞõÞ óõüBíø ÿApG ûBOõÞ QyAkkBü àü ô koõg
.kõy Jõg pOkôq ô lñølG Ao {üBøôoAk ÝBOA úG ô lðBHv^ ëB`hü ok ÿôo ô Qyõð
.QÖo úðBgrLy@ úG ,QyAkpG Ao wÞBÖ úâpG
lñÞ ,kõG ûlðBHv^ ëB`hü ok ÿôo úÞ Ao ÿnÒBÞ .QÖo JAõg
wÞBÖ lìBýð {èk BìA ,QgAlðA úèBGq ÙpÊokô ,ly þÞBñèõø xõGBÞ oB^k JAõg ok ,Büôo
ÿqôo pâA BO QyAk úãð ,kqAlðBýG oôk Ao óõüBíø ô lñÞ|þì þðqkõg òíùG }okApG lük JAõg
Ao ó@ ,kpÞ qBG úüçâ úG óBGq BøpPâorG krð óõüBíø ,lýzÞ þÛýíÎ w×ð ,lüpK JAõg qA ,klñg|þì
lñðAlG úíø BO|lølG óBzð áolì óAõñÎ úG QÎBu úG þøBãð ô koõg J@ óAõýè àü
lÏG .koAkôAqA þüBW þG RBÏÚõO ú^ }pvíø BìA|úPynâ Iy úíýðqA ÿA úÛýÚk lñ^ ,QgAlðA
:Q×â kõg BG kõG ûlìBýð úðBg úG qõñø óõüBíø
qõñø óõüBíø úÞ ûkBPÖA þÚB×OA ú^ þñÏü -
qBG Iy ÐÚõì òüA BO úÞ }oBÞ pPÖk ,ûlìBýð

...Qvýð
{HéÚ úðBg úG ûkqpu ,òýãñu þíÒ óBùâBð
BùñO oBývG óõüBíø JBýÒ ok kpÞ wc .ly koAô

44

TEHRAN MAGAZINE Büôo qõñø ô ûlðBì }pvíø {üAo@|rýì ÿôo Tel:(818)881-1771
.lñÞ úÏèBÇì Ao ó@ ûkpßð QÚô Bü úé¾õc
ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA ...lýGAõg ô QÖo pPvG úG ûoBGôk îø
ûBìoBù^qAqôBXPì óõüBíø ÿBø ólì@pük þøBãð ,ly oAlýG JAõg qA eH¾ ûk QÎBu
þðApüA ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApGrürÎ óBPuôk kõg óõüBíø úÞ lýuo þüBW úG oBÞ ,lýzÞ ëõÆ úG Iy óõüBíø «ApøBÊ .QgAlðA {ÖApÆA úG
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok ,QvðAk þíð Ao þPy@ûAo BìA ,kõG ûly ûlñìpy ô|úPÖo ôA óly oAlýG qA êHÚ ô ûlì@ úðBg
pu kkpâpG ûoBGôk ûBHPyA Roõ¾ ok lýupO|þì þG ÿôo qA .kõG|úPyAnãð {üApG rýð þPyAkkBü
|www.SmartDoctors.info purýð Büôo ...kõG îâokpuôA ...{èôA ÿBW ókpÞ ûkBì@ ëõÓzì ô QgAlðA æBG úðBy þüBñPÎA
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì úÚçÎ koõì ÿAnÒ Iy pø ,kõG óBHüpâ ok
BO ô lý^|þì Ao|rýì ,QhK|þì Ao }pøõy ...ly }A úðBdH¾ ÉBvG
SmartDoctors þíð }õìBg {ÚBOA ÕAp^ ô lì@ þíð óõüBíø òPÖo ô ólì@ úWõPì Büôo Iy ûkrðBK ûk
Ao ûp×u ô kpÞ þíð }õìBg Ao qBâ ÝBWA püq ,ly QÖpâ|þì AoôA úðBùG {èk îÞ îÞ ,lzð óõüBíø
. lýñÞkoAô þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao| ÉBvG ô ïBy|rýì oBG pø BìA ...lý^ þíðpG þãé¾õc þG BG ,kpÞ ò×éO }okApG þPÚô þPc
ôA krð ÕôpÖ ûBì àü qA lÏG þPÚô .kAk Ao ôA JAõW
(310) 202-1133 ôpvgàüBì|pPÞkBGpPzýGRBÎçÆAÿApG ...ly|þì ÐíW ûkoõhð Quk úðBdH¾ ôA úðBg úG|úP×ø ôk Ap^ úÞ kpÞ úüçâ ô QÖo
lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýì Bø Rlì qA úÞ Ao ÿA úülø óõüBíø Iy àü ëAõEu pGApG ok ô kAk æBG pu JAõW ,úPÖpð
}rýì ÿõzÞ ok ô ûkpÞ ÿoAlüpg {ýK þG ,ûkBPup×ð òíùG ÿApG ëõK Ap^ úÞ }pøAõg
45 BGô kôpG úðBg úGpOkôq BO QyAkpG kõG| |úPyAnâ
Ao òíùG ÿBø úìBð þPÚô qA .lñÞ þPy@ }pvíø :kq kBüpÖ úðApãyBgpK þPèBc BG ô oBýPgA
}pøAõg þOôB×O þG ô ÿkpu qA QüBßc úÞ ZAôkqA úðBhGAp Bü àðBG BG òì pãì -
ôA ,kõG ûkpÞpýýÓO }oBßÖA kõG ûlðAõg ,QyAk lñ^ óæA òýíø .lñßð þWphèô koAlð ?ïA ûkpÞ
þPcAoBð QyAlð êídO pãük ô ,kõG Büôo ÜyBÎ úèAõc {üApG ëõK pãük óBüõXzðAk pGApG
ïlhPvì úG ,JôpÒ pu .lyBG løBy Ao Büôo ?lñÞ|þì þÇéÒ ú^ koAk Qvýð ïõéÏì ,kõy|þì
qA êHÚ úÞ kAk êâ úgBy lñ^ }oB×u }pPÖk .QÖoô lülð ólðBì ÿApG þüBWpãük ÕôpÖ
Ao êâ rýð ôA ô ...lñÞ ÿoAlüpg {üApG òPÖo lýíù×ð úÞ kõG ûkpÞ IXÏO ÿA ûqAlðA úG BìA
Ao êâ .kõG|úPyAnâ ëB`hü ok ô ûlüpg óBüpW ,lðBuo }okBì úðBg úG úðõã^ Ao }kõg
ÐGo ,kpÞ úíýí ó@ úG rýð Ao úülø ,QyAkpG BO kBPÖApßÖ úG îøôAô kpÞ ØüpÏOokBì ÿApG Ao
ûpgæBG ô kq ïlÚ }pPÖk ok lükpO BG þPÎBu ok oBÞ ,kpßð QÚô BìA ,lðrG Büôo úG ÿpu kôpG
,kpÞ }õìBg Ao }pPÖk ÿBø ÕAp^ |9 QÎBu úÞ îø }pvíø ,kõHð þðly ïBíO úÞ úðBg
qA ô kpÞ|þì lñèôpÒ úzýíø ô kõG þÂAoBð úzýíø
.ly ZoBg pPÖk qA ô QvG Ao Bøok
.koõg úßü lýuo {éýHìõOA úG þPÚô BìA .QÖpâ|þì kApüA rý^ úíø
úG ,lðkõG|úPvzð êýHìõOA êgAk|þìBÞ ô Büôo úG UÏHì lýÎ qôo ô QyAkpG Ao|þìBÞ Büôo
ô êâ úgBy lñ^ Büôo lyoAõu úÞ òüA Ädì ïBíOô .QÖo }pøõy okBìô pøõy olK ólük
kõG|úPÖpâ oApÚ þüBHüq ÿlñG|úPvG ok úÞ ÿA úülø }pøõy okBì Quk oBñÞ úðBgrLy@ ok Ao qôo
ô Bø xôpÎ qA þüApünK ok óqpýK BO lðAonâ
:Q×â ô kAk ôA úG úÏíW qôo ÿApG ô .lPÖBýð Qícq úG {üBøkBìAk
...áoBHì RlèõO ïrürÎ -
Ao BüAlø .ly lñéG óõüBíø úùÛùÚ ÿAl¾ .kpÞ RõÎk {èrñì úG Ao Bùð@ îø lÏG
.kpzÖ }õÒ@ok ô lýuõG Ao|þìBÞ ,QÖpâ óBGq qA Ao }pvíø ØüpÏO þPÚô óõüBíø
}pvíø úG Ao }A úülø ô êâ îø óõüBíø ô kpÞ|þì IXÏO lýñy|þì ïAõÚA BüpøAõgôokBì
BG ûAo òýGô koô@ok QÞpc úG Ao êýHìõOAô kAk ôA qA {ìAõÚA krð Büôo Ap^ úÞ kõG Rpýc ok
:Q×â þâlñìpy úG|úPhýì@ þñdè úÏíW qôo QÖpâ îýí¿O ô lñÞ þíð QüBßy
ïlÛzýK þPy@ ÿApG IzìA îPuAõg|þì - óBzð þzñÞAô ú^ Büôo lñýHG BO lðBíð úðBg ok

...BìA ,îyBG .løk|þì
?îükõG pùÚ Bì pãì - óõüBíø ly úWõPì Büôo þPÚô ,úÏíWqôo
ïBy îø BG ô óAoõPuo àü úG îüôpG wK - RõÎk qA ,QuA|úPÖoô ûkAlðôA úìBð úG þPýíøA
,kõHð ÿA ûoB^ BìA ,ly óBíýzK óBíùýì ókpÞ
.îüoõhG lÏG qôo lñ^ BO úÞ kpÞ þüApünK Jõg óBñ^
Iy àü ÿApG lyBG óôpýG ïBy ,ïrürÎ úð - QéÎ ûoBGok ô ,lðkpÞ|þì ØüpÏO ôA qA úíø
BGô óBìkõg úðBgok ïlñì úÚçÎ IzìA .pãük
:Q×â óõüBíø QHýÒ
.îüoõhG ïBy îø qôo .QuAoBPÖpâ þéýg óõüBíø ûoB`ýG -
,Al¾ Bø ûk ,ly úðBg koAô óõüBíø þPÚô oBÞ ëBHðkô ûkpÞ ïApc }kõg úG îø Ao êýÇÏO
úülø ôA úG Ao áoBHì RlèõO oBÏy úðBìkBy
ok pßy ô pýy êTì ûkAõðBg ôk ÿBÃÎA ,lðkAk .úPÖo
lèõO BO lðkõG ûlì@ Büôo RõÎk úG ô ûlýyõW îø ,QzâpG úðBg úG þPÚô óõüBíø ,Iy lñ^
ÿlèõO ...lñüõãG àüpHO ôA úG Ao óõüBíø lñ^ ûlý^ôA ÿApG Ao ïBy|rýì Büôo kpÞ ûløBzì
AnÒ lñýzñG ô lñßzG Ao {íüpdO kõG àükrð oBG
...ûoBGôk ,kõG ûkoõhð îø AnÒ úÞ òüA îÒo úG BìA .koõhG
îøoBGôk þßü ,QÖo|þì }pPvG úG ûkrð Quk
ûlzð qBG QuA qôo lñ^ òíùG úìBð ly úWõPì

óApùO úéXì

úG|úPypÖ þèô kqôpÖApG {ýâlƒðq ok áBƒñƒèõƒø úG þðAõW kpì úßð@BO QÖo|þì {ýK|þìAo@
úÞ kõG {uBvcA BG òPÖo oBXñéÞ ÝpÒ ÿolÚ úÞþßðBG ok Ao }oBÞïAô ÿl¿Pì óAõñÎ
.lükþíðAo{O@IýùìÿBøúðBGq ,úPypÖôkpÞÑôpykõGêÒByó@ok|úPypÖ
óAõƒW kpƒì óAoõƒPƒuo qA Zôpƒƒg ïBƒƒãƒñƒø ëõ¾A úG lÛPÏì ô oAkBÖô ô IýXð óq òüA
QyAnâ|úPypÖ úðBy ÿôpG Ao {Puk ûBâ@kõgBð úìAkA óõñÞA ô ly ôA|úP×ýy þâkAõðBƒg
xBíOô lñÞ QüAløok úðBPuA~ ÿõu úG AoôA BO ...óBPuAk
ÿAoô qA ,úPypÖ QzK pG kpì ïpâ ÿBø Quk ###
kpÞ ÕAk ô lðAqpè Ao ôA óBñ^ ÿrýDBK áqBð oôõéK ô ly óAoõPuo koAô óAõW kpì ûApíø|úPypÖ
ô Iè þPc ô ólG }qpè þðæõÆ þÛüBÚk BO úÞ pünLèk ÿoBøBð îøqBGô lñPÖo|rýì àüpuôkpø
ô þÒAk úíø òüAqAô kpÞ|þì wc Ao {üBø úðõâ qA úËdè úG úËdè|úPypÖ .pOpünLèk þüõãP×âô AløqA ÿA|úPyõð
Øý¾õO qA ZoBg þOnè ÝpÒ ,oAô úðAõük }qpè pPzýGôA BG ókpÞ QHd¾ô kBøpÖ úG ókpÞ ûBãð
.ly úìrƒìq óBƒðõƒ^ kBƒøpƒÖ ÿAlƒ¾ .kpƒG|þƒì Rnƒè
ÜHÆ p¿Îô kpÞ ÿpLu rýð Ao qôo ó@|úPypÖ òýzñèkô {hG {ìAo@{üApG ÿoBùG óAoBHüõW | îXñK {hG
ô Q×â pýg úG Iy òüpüBu ô kBøpÖ úG ëõíÏì Ao|úPypÖ úËdè úG úËdè {GAnW lñhHè ô kõƒG
QuAõg þíð þPuAo úG þèô ly úƒðBƒg úƒðAôo ok þuBvcA òýñ^ BG râpøôA .kpÞ|þì pO úðAõük
ëõÆ|þìBíOok|úPypÖ .lñÞ ápO Ao àðBG úÆõdì þOlì ÙpÊ úÞ óõñÞAô kõHð Bñy@}píÎ|þìBíO ÿoBývG lñðBì óApüA ÑBÂôA þƒðõƒâpƒâk òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
qôo pø ,kpÞ|þì oBÞ àðBG ó@ok úÞ þèBu Q×ø úéÏy }kõWô ok þzO@ òýñ^ ûBOõƒÞ oBƒývG þâlðq ô lðkpÞ bõÞ Bßüpì@ úG pƒãƒük þâlðq îø BG BÂo ô|úPypÖ úÞ îPyõð
ú^ pø BO kpÞ|þì ÿoBíy úÛýÚk oBÞ óBüBK ÿApG {ðõâpâk oBývG ,lƒzÞ þƒì úƒðBƒGq ô ûlƒýzÞ wýDo BÂo .lƒðkõƒíƒð qBƒÒ@ Ao ÿlƒülƒW óApùO ok ôk ó@,lñPyAk þGõg þüõyBðq
ô þâlðq ô úðBg ÿõu úG ô koAkpG Ao {×ýÞ pOkôq ô fôo pPzýG úýðBS úG úýðBS úÞ þzO@ .kpÞ|þì ô kõG ÿlýèõO þðBLíÞ àü ÿoAlGBƒvƒc óBzWAôkqA ê¾Bc ô lðkõG ûkpÞ ZAôkqA
úðõâ òüA qôo ó@ þèô lGBPzG }lðqpÖ ô pøõy þ×üpc BO QÖo|þì ô kpÞ|þì pýhvO Ao ôA IéÚ úG rƒýƒ^ úƒíƒø ,àƒðBƒG lƒñƒìoBƒÞ|úƒPƒypƒÖ qA wK ûkAõðBg .kõG úèBu |18 ô |21 pPgk ôk

JBPÖ@
þâlðq
ÿ{ohBùG G

46

www.TEHRANMAGAZINE.com òzW ok îýñÞ|þì RõÎk Bíy qA rürÎ Quôk kBøpÖúðAkqkôólðBìpPzýGôólðBìÝõyôkõHð
...iüoBO ok ,qBñÆ óBìpPgk þãèBu |21 lèõO QuokïByôúðBgúGòPÖoÝBýPyApGólýüBKAo
47 QzK ok úzÛð ô xok@ .lýðBupG îùG oõÃc .lýGp^|þì pøõy ô Bø ú`G ÿApG ókpÞ
.Ù-BÂoô|úPypÖ,ûlyNB^RoBÞ |18 óAõWpPgk úðBg úG kôoôqA lÏG þÛüBÚk
AoàðBGóAlñìoBÞ|þìBíO|úPypÖIýOpOòülG ok ô lì@ úðBgrLy@ úG ôA ïôk lðqpÖ }A úèBu
ÈÛÖ kpÞ RõÎk }A úðBg úG óBzðApvíø ûApíø ÿApG|þìBì :Q×â kpÞ|þì àíÞ AookBì úÞ þèBc
þPÚô.lñÞRõÎkAokBøpÖlðAõPG úßð@pÆBg úG òì ?kpÞ îýøAõg ú^ qBñÆ þãèBu |21 lèõO
:Q×â þÞpüq BG kAk|þì ôA Quk úG Ao RoBÞ .îñÞRõÎkîøAoîðBPuôkqABOlñ^îøAõg|þì
lýðAõO|þì ,QuA p×ð ôk Áõ¿hì RoBÞ ÿBHüq óBíz^ úG ûpýg úýðBS lñ^|úPypÖ
ô .lüoôBýG îø Ao óBOpPgk Quô Bü óBOkrìBð oBßÖAÿBýðkqABüõâóBùâBðôQvüpãð}pPgk
:kAkJAõWþâkBuBGkBøpÖ QÛýÛc ÿBHüqBð|òýìqpu úG }A þüBüöôo ô BHüq
oõÆ úG þvÞ qõñø ïpvíø qA ÝçÆ qA lÏG ...û@ :Q×âô koõg þðBßO lñyBG ûkAk {èõø
lýølGûqBWApâA,ûlzðAlýKïAþâlðqokÿlW {üApG þGõg þðBíùýì lüBG Bì ...ïrürÎ|úPHèA
òüAólýñyBG|úPypÖÿBøîz^.lì@îøAõgBùñO .îýñÞ|þìoArâpGóBìkõgúðBgòýíøok,îüpýãG
rýð kBøpÖ lük qA þPc úÞ kq þÚpG óBñ^ úéíW úèBu àü ô QvýG oBG àü ÈÛÖ ïk@ ëBc pø úG
úHñy òýèôA ,lýuo ApÖ kõÎõìqôo .lðBíð þ×hì BO îñÞ|þì QHd¾ RolK BG IzìA ,kõy|þì
òüA ,úPypÖ pPgk lèõO þðBíùýì ô pHìBuk ûBì .îýñÞ oBß^ îñýHG
þèô ly|þìoArâpGqBñÆpÆBg úG ú^pâ þðBíùýì ô líù×G qBñÆ lüoAnãð|þìBì þèô -
.kõG rýð|úPypÖ ëk oôpu ô òzW .îýñÞ }rüApKoõu
Ao qBñÆ lñPyAk þÏu þãíø ú^pâ .kpÞ îýøAõg Ao oBÞ òýíø ,îz^ -
,kpHðþüõGþðBíùýìúýÃÚqAôAôlññÞrüApKoõu ólý^ úGô Q×ãð ÿrý^ pãük óAõW pPgk
kôq eH¾ qA ô kõG ûlýíùÖ ÜüpÆ pø úG ôA þèô okûoB`ýGôûlðBìokAo|úPypÖôQgAkpKïBy|rýì
rýíO úG qBðBð }pPß^õÞ pøAõg ô okBì ûApíø .QyAnâ þÚBG {ÃýÛð ô l oBßÖA
BG .ly ëõÓzì úðBg ókAk óBìBu ô pu ô ókpÞ ûlyåorGòìÿBøú`G...BüAlg...ûôA-
oBývG Aõø þèô kõGpHìBuk ÿBøqôo òýèôA úßñüA úèBu |19|þìôk ô QuA úèBu |21 þèôA ,lðA
þèlñ¾ôBørýì.kõGïpâ«BPHvðôþGBPÖ@ôØýÇè pâA ,lðA ûly þíðBg óBykõg ÿApG ,kõy|þì
úÞ Ao òèBu qA þPívÚ ,lðkpÞ BW úG BW Ao Bø okòìôlðkõGlðqpÖIcB¾óæAlñPyAkpøõy
þèBg ,QyAk oApÚ ó@ok ûp×ð |8 ÿoõgoBùð|rýì úG qBG ô ...ïkõG åorG okBì þãèBu |46 òu
úG|rýì ,lyBG þGõßüBK ô ÀÚo ÿBW BO lðkpÞ QñÏè ô kq Iýùð kõg pG oBßÖA òüA ëBHðk
ïBywLuôRB×éhìôoôkoABOQÖoòèBuoBñÞ ,ÿA ûly pýK pãük ,ÜícA óq pg@ ,kBPupÖ
ÿBøêHìÿçGæBøþèlñ¾ôkõyûlý^ó@ÿôo kBìAk IcB¾ AkpÖ wK AkpÖ ,ÿoAk ú`Gôpøõy
òýDrO rýð Ao ÉBýc .ly ûlý^ þüApünK òèBu Ap^,{ßGQèBXgRkõgqA,lyþøAõgûõðô
ó@ oBñÞ ô úyõâ ok þèlñ¾ ÿkAlÏO ô lðkpÞ ?ÿA ûly úðAõük
úÆõdìúÞÿqBâlñéGúüBKÿoBhGlñ^ôlðlý^ þPc úÞ QvýÞ úHüpÒ ÿõèõãüs ûpvK ó@
QívÚ ô òèBu ok ly oApÚ lñÞ ïpâ Ao ëõÓzì Ao õO pßÖ ÿA úËdè lyBG|úPyAk ûqBWA
BO lðBíG qBG ûoAõíø ÉBýc úG Ùpzì ÿoõgoBùð òüA Øýc .krüpG îøpG Ao RA úzülðA ô lñÞ
ÉBýcô Bø ÝBOA òýG þPcAo úG lñðAõPG óBðBíùýì þPcúÞQvýðpøõyòüAôBøú`GòüAôþâlðq
qA ïBy ly oApÚ òýñ^ îø .lññÞ lì@ ô QÖo ô ...?þñÞ QðBýg Bùð@ úG îø Rkõg ëBýgok
}oB×u rýð àükrð þGBHÞõé^ úG ô lüBýG óôpýG ëBýg qA ÕoBÖ Ao Izð@ úÞ Q×â ô Q×â olÛð@
|3 ûApíø ly ûkAkp×ð |80 BO |70 kôlcok þüAnÒ ok ô koõg ïBy {ðAlðqpÖ ô pøõy BG kBøpÖ
.lññÞþüApünKôlðkpãGúÞQìlhzýK QHdìBGoBývGôlýzÞ}õÒ@okAoBÂo,pPvG
ÕoBÖúðBgòýDrOôólý^qA|5QÎBu|úPypÖ eH¾BOôlüqoôÜzÎôABGòýzO@ôúðBíýí¾ô
,QyAnâ {PuõK úG þßuBì úéXÎ BG ô ly JAõg úG ô ,ûkoAnâ ôA Qhè úñýu ÿôo pG pu
BG ÌýéÒ þzüAo@ ,QuAo@ Ao kõg ô QÖpâ þyôk .QÖo
ÿoAléâúuoslñéGòøApýKôäðoþGApyàýOBì kõG QüBßc óBíø ûoBGôk lÏGqôo eH¾ BìA
JAkBy ô pPðAõW ô pPGAnW oBývG úÞ lýyõK ô ólýuo àðBG úGpOkôq ú^pø ÝBýPyA óBíøô
.kpÞ|þì}pO kõG {üBøBüöôo lÚ ïBíO wülñO úÞ kBøpÖ ólük
AlýK óBðBíùýì úéÞ ô pu îÞ îÞ |7 QÎBu ú×ýÊôpuqA,úPynâëBuQ×øïBíOok|úPypÖ.
ok êâ ÿlHu BG kBøpÖ |7/5 QÎBu kôlcô ly òüAþèôQÖo|þì}oBÞpuúGúÚçƒÎpuqAúðô
ó@okkBøpÖólükBG|úPypÖ.lypøBÊokúðBPu@ Ýõy{èkokþPcàðBGóBíPgBuólükBøqôo
{PìBÚúÞÿAúìoõuàýyoôõéKôòýWoAõéy pO Ðüpu Ao {üBø ïlÚ ô QgôpÖA|þì ÿoõy ô
ôpÖ {HéÚ kAk|þì ûõéW pOBHüq IOApì úG Ao .kpÞ|þì
.lyÕAk{ðlGïBíOôQhüo ÿôo úG þOõÎk ÿBø RoBÞ lÏG qôo úu
koAk úìAkA ...ly|úPyAnâ àðBG óAlñìoBÞ|þìBíO|rýì

óApùO úéXì

óApüA ÿõéýÞ 86 óqô pýâ|þPzÞ þíüpÞ BÂpýéÎ
óBPvùèok óBùW óBðAõW þðBìpùÚ ÿBø|QGBÚook
ok úýuôo qA þ×üpc pGApGok þíüpÞ .ly qBÒ@
úG QyAlð kpG BO þðAlƒñƒ^ úƒé¾BƒÖ úƒßƒýƒèBƒc
BO kpÞ oAnâAô Ao þPzÞ ,kõg þGpì QuAõgok
ôpGôo þéýDApuA pýâ|þPzÞ àü BG ÿlÏG oôk ok
.kõzð
ÿA|ûkpPvâ JBOqBG þíüpÞ ÿlíÏO QgBG
QyAk þééíèA|òýG þyqoô êÖBdìô Bø|úðBuook
þÆBHÃðA ô þÚõÛc úPýíÞ úG ó@ úG þâlýuo ô
.ly oAnâAô þPzÞ þðBùW úükBdOA
ÅApPÎA ô þééíèA|òýG ÿBøoBzƒÖ îÒo|þƒéÎ
þdèB¾ BÂo ,þƒðApƒüA óAoBƒßƒyqoô ûkpƒPƒvƒâ

ly úPÖpâóApüA qA þãðpÖ þPzÞþðBùW ïBW þðBGrýìïlÎ óApüA àýLíèA þéì úPýíÞ wýDo ,ÿpýƒìA
þürW Ao þéýDApuA óAoBßyqoô BƒG þƒüôoBƒüôo
pÞm óApüA QuBýu qA pünKBð|êýÇÏO ô à×ñüæ úG B×ÏPuA qA wK ôA .kpÞ Bƒ×ÏPuA kõƒg ïBƒÛì îøApÖ qAõøA ok 97 ëBu ûBì òükoôpÖ 24 ô 23 ÿA|úìBð ëBuoA BG þPzÞþðBùW úükBdOA #
pâA< úÞ kõG ûkpÞ fpÇì Ao {upK òüA QcAp¾ >.Qvýð ïBW þðBGrýì óApüA þPzÞ óõƒýuAolƒÖ úƒG
.QuA ûkpÞ òPgBñy Qýíuo úG ïlÎ pG oõƒzÞ QƒuBƒýu êýèk .QÖpâóApüAqA Ao þãðpÖ þPzÞþðBùW
úG iuBK ok óApüA àýLíèA úPýíƒÞ wƒýƒDo BƒG þƒüôoBƒüôo ïlƒÎ ô êƒýDApƒuA óAoBƒßƒyqoô ÿBøoõzÞ püBu þƒPzÞ þƒðBƒùW úƒükBƒdOA ÈüApyô ûlì@{ýK êDBvì" îýí¿O òüA mBhOA
óõýuAolÖ þ×ÏPvì wýDo ,ïkBg ëõuo|ÅApPÎA ,QuA êýDApuA IhPñì ÿBø|îýƒO óAoBƒßƒyqoô qA Ao þãðpÖ þPzÞ þðBùW ïBWok ûlññÞ QÞpy ûly pÞm "óApüA þPzÞ óõýuAolƒÖ þƒéÏÖ
úÞ kpÞ ïçÎA úGBzì ÿBø|ÅApPÎAô óApüA þPzÞ úýùO ÿApG ô òPgBG òýzýK Øüpc úG þðBùñK wK qA îýí¿O òüA .QuA ûkpÞ ÐéÇì kõg îýí¿O
þßü" þéýDApuA óAoBßyqoô BG þüôoBüôo ïlÎ úƒG ,þƒâkoõƒg|JpƒÂ Bƒƒü ÿoBƒƒíƒýƒG þƒƒøAõƒƒâ óApƒülƒì qA þƒÏíW ÿBƒ×ƒÏƒPƒuA qA wƒƒK oApƒƒÚ .QuA
ÿoõùíW ïBËð pünKBðpýýÓƒO ÿBƒø|QƒuBƒýƒu qA úÏWApì oõzÞ qA ZoBg ok óBßyrK ô Bø|ûBãðBìok QuBýu úG ÅApPÎA ok óApüA þPzÞ óõýuAolÖ óApƒüA þƒPzÞ óõƒýuAolƒÖ þƒìõƒíΠȃGAôo |
ô þìçuA JçÛðA QýøBì BG" úÞ QuA "þìçuA óAoBßyqoô BG þüôoBüôo qA rýøpK ÿApG óApƒüA úÞ kpÞ ïçÎA )xoBì 13 /lñ×uA 22( úHñy|úu
þzhGô "QuA úPhýì@îøok êýDApuA BG ûqoBHì .>?koAk þüBñÏì ú^ ókpÞ òüA úG ÿA|úìBð ëBuo BG þPzÞ þðBùW úükBdOA
îø óApüA kAq@ þPzÞ þñÖ ÿAoõy ÿBƒÃÎA .QuA ûly mBhOA þéýDApuA êDBvì úG úWõO BG< :QuA ûkAk ÑçÆA óõýuAolÖ
.QuA "þìçuA JçÛðA oõzñì" qA óApüA þPzÞ óõýuAolÖ wýDo ,ïkBg ëõuo þPzÞ óõýuAolÖ þéÏÖ ÈüApy ô ûlì@ {ƒýƒK
.lðkpÞ B×ÏPuA ïkBg qA wK lüly kBÛPðA qA wK )úüoõÖ 29( ûBì lñ×uA îùð
þüôoBüôo ïlÎ QuBýu úG Bø|ÅApPÎA Zõì þüôoBüôo ïBãñƒø ÿoBƒßƒðBƒùƒñƒK QƒuBƒýƒu úƒG óBßìA úÞ QuA òüA þðBùW úükBdOA pËð ,óApüA
ÿlíÏO QgBG qA wK þéýDApuA óAoBßyqoô BG qA ,þéýDApuA óAoBßyqoô BG þðApüA óAoBßyqoô ÿBøqôo ok þãðpÖ þPzÞ þðBùW ïBW ÿoArâpG

qA {Ölø úPyAk oBùÊA ÅõÎ ok ôA >.ïkpßð údéuA BG òýìq úG kôoô êýèk úG þðBðõü ëBHOõÖ ûBãyBG wýDo }qõK
údéuA BƒG ëBƒHƒOõƒÖ òƒýƒìq úƒG ókoô@ ïõƒXƒø
ok áõDBK îýO óAoAlÖpÆ óAoArø qA QƒÊBƒ×ƒc"
>.QuA ûkõG QcApW ô ÿpýâok ,àüpdO êGBÛì ëBHOõÖ ûBãyBG wýüo ,wülüôBu óAõüA
ÿBøpðõýéýì qA þßü úÞ wülüôBƒu óAõƒüA óAoAkAõø qA ÿA|úýðBýG oBzPðA BG óBðõü áõDBK
kõð úÛýÚk ok úHñzßü qôo ,kôo|þì oBíy úG óBðõü .QuAõg }qõK ëBHOõÖ þééíèA|òýG úÏìBW ô
Ao Øüpc úG áõDBK êâ oôAk úßð@qA lÏG ,ÿqBG ok }A|îýO êâóly ïçÎA lüBvÖ@qA wK ôA
ok .kpG }oõü òýìq úG ,kpÞ ïçÎA lƒüBƒvƒÖ@ ïõXø ëBHOõÖ òýìq úG údéuA BG ,kõð úÛýÚk
úG ,kõG úPvG }píÞ úGôA úÞ ÿA|údéuApüôB¿O
kpG Roõ¾ok áõDBK îýO .ly|þì ûlük fõÂô .kpG
òýzðol¾ îýO BG qBýPìA ôk BùñO ÿqBG òüA ok BHOõÖ ûBãyBG wƒýüo ,wƒülƒüôBƒu óAõƒüA |
BG ûkpÞ ïçÎA ÿA|úýðBýG oBzPðA BG óBðõü áõDBƒK
.QyAk|þì ÙçPgA òO@ áA@ úPyAlð Ao þvÞ úG ókq Iýu@ l¿Ú kõg ïAlÚA
qõXì ÿAoAk fçu QýßèBì ÿApG wülüôBu 21 /xoBì 12( úHñzßü qôo wülüôBu .QuA
ôA }oõü êýèk úG BùñO úP×â wýéK ô QuA þðõðBÚ úG ,kõG úPvG }píÞ úG úÞ ÿpýO Q×ø BG )lñ×uA
òüA .kpÞ løAõg þüõWqBGôAqA ëBHOõÖ òýìq úG úG pXñì pìA òýíø úÞ koô@ ïõXø ëBHOõÖ òýìq
BìA ,QuA úðBìpXì þéíÎ óõƒðBƒÚ ܃HƒÆ ïAlƒÚA .ly òO@ á¶A@ô áõDBK îýO ôk ÿqBG ólðBì ïBíOBð
ûly oArâpG áõDBK îýO ûBãyqoô ok ÿqBG òüA
.koAlð þK ok óAlðq RAqBXì QìAlðoBùÊA BG kõg úýðBýGok wülüôBu .kõG
òýñ`íø ô )BÖõü( BKôoA ëBHOõÖ úükBƒdƒOA fõÂô úG òì< :QuA úPyõð ûkAk jo ÝB×OA qA
QÞpc òüA )B×ýÖ( ëBHOõÖ þðBùW óõýuAolƒÖ ÿqBG òýìq koAô QèBc òüA ok úÞ îPyAlð Üc
oBzPðA BG B×ýÖ .lðkõG ûkpÞ ïõßdì Ao wülüôBu ô áõDBK îýO óAoAkAõø qA wülüôBu >.ïõzG
òýÖpÆ þìBíO ú`ðBñ^ kpÞ lülùO ÿA|úƒýƒðBƒýƒG òýñ`íø ô óBðõü ok ëBHOõÖ óAoAlÖpÆ þìBƒíO
úG ókAk óBüBK ÿApG lñðAõPð ApWBì òüA ok pýâok úP×â ô úPuAõg }qõK ëBHOõÖ þééíèA|òýG úÏìBW
úG Quk "óBðõü ëBHOõÖ ëõHÚ êGBÚpýÒ QýÏÂô" ÿApG ÿA|úìBðpƒG aƒýø òƒì lƒýñÞ oôBƒG< :QƒuA
úýéÎ Ao þüBø|îüpdO B×ýÖ ,lñðrG "ÿoõÖ ïAlÚA" Øüpc îýO óBñßüqBG Bƒü oôAk BƒG ólƒypƒýâok
lülùO rýð Ao wÞ|aýø fõƒÂô úƒG ô îƒPyAlƒð
.QyAnâ løAõg ApWA úG oõzÞ òüA ëBHOõÖ

48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

.QuA ûlzð Àhzì RBÛGBvì òüA lýuo lñø þHýÞpO þìqo ÿBøpñø ëBñýÖ úG óBÓÖAqoBHì
QuA þééíèA|òýG RBÛGBvì oôk òýìôk òüA
ÙA óBìqBu ÿõu qA {ýK ûBì îýð ô àü kôlc úÞ .kpÞ Øý¾õO ïçÎA ûlðpG {×üpc JBýÒ ok Ao þzglG ÿBÚ@ óBÓÖA oBßyqoô ,þzglG îý˃ÏèAlƒHÎ|#
ok óBùWpuApuqA óAoBßyqoôoõÃc BG ëA xA lükõG løBy Izük Bíy" :Q×â qoBHì ÿBÚ@ .lññÞ|þì RBÛGBvì úìAkA ok þHýÞpO þìqo ÿBøpƒñø
þñÖ úGpÂõðAq QÞpc àü BG Ao kõg Øüpc ôA úÞ lñø þéøk pùy ok "ëA|xA|ÙA" þééíèA|òýG
.ly Ñôpy þéøk ïBð úG Ao pãük åorG ÿqôpýK ô kpÞ RôA àð ô kq ÿBøpñø óõýuAolÖ wýDo ,qoBHì lídì qBG kõg oBHO|ÿlñø-þðBíè@Øüpc Bìpy B`uBu
þHýÞpO þìqo ÿBøpñø óõýƒuAolƒÖ wƒýƒDo îýËÏèAlHÎ ÿqôpýK òüA óBPvðBÓÖA þHýÞpO þìqo þüBùð úécpì úGô kAk Qvßy ïõu lðAook Ao
qA RBÛGBvì òüA ok ûôpâ pø Q×â óBPvðBÓƒÖA ".kpÞ QHS óBPvðBÓÖA ô ôA ÿApG Ao lñø þééíèA|òýG RBÛGBvì ok þzglG
lñø ÿBíñýu ÙôpÏì ÿBø|ûoBPu qA þßü ÿõu þüBùð úécpì ok þzglG ÿBÚ@ Øüpc qõñø QýíøA BG óBPvðBÓÖA ok òüA óBðBìpƒùƒÚ pƒãƒük .QÖBü ûAo RBÛGBvì òüA
îýËÏèAlHƒÎ ô kõƒy|þƒì QƒüBƒíƒc )kôõƒýƒèBƒG( òüA ok þzglG ÿBÚ@ ÿqôpýK òýìoBù^ òüA
úÞ þøôpâ ;lñÞ|þì ÿqBG þéøk ûôpâ ok þzglG òƒüA ok {ƒýK úƒP×ø ôk ôA .QƒuA RBƒÛGBƒvƒì
Ao qBýPìA òüpPzýG ÿoBW RBÛGBvì ok ôA úP×â úG qA ëôA lðAo ok Ao }A|þðBPvGp¾ Øüpc Bø|QGBÚo
óAoBßyqoô oõÃc Qƒ×ƒâ qoBƒHƒì ÿBƒÚ@.koAk óB×üpc ó@ qA {ƒýƒK ôA .QƒyAkpƒG ôo {ƒýƒK
pPzýG Ao Bùð@JoBXO þOBÛGBvì òýñ^okoõzÞ
îùì RBƒÛƒGBƒvƒì ok Bƒùƒð@ áApƒPƒyA úƒñƒýƒìq ô .kõG ûkpÞ JõéÓì îø Ao }A|ÿlñø ô þüAkBðBÞ
10 úHñy( Izük úÛGBvì óBüpW qA úÞ ÿpüôB¿O
.kpÞ løAõg oAõíø Ao þééíèA|òýG løk|þì óBzð ,ûly pzPñì )Rõc 19/xoBì
þèô lícA ô qoBHì lídìqBG {ýK úP×ø ôk àü BG Ao }A|þðBíè@ Øüpc þzglG ÿBÚ@ úÞ
kAq@ RAqoBHì úPvWpƒG oBƒßƒyqoô ôk àƒOõƒø úG ókBPÖA BG ôA ô lGõÞ|þì òýìq úG îßdì úGpÂ
þíuo ÿBøoAlük óBüpƒW ok îø óBƒPƒvƒðBƒÓƒÖA óBñÞoBÞ lÏG ÿA|úËdè .kõy|þì }õø|þG òýìq
pùy ok|ACB kAq@ RAqoBHì þðBùW óBìqBƒu úƒƒƒG Ao Bƒƒƒìpƒƒƒy Bƒƒƒ`ƒƒuBƒƒƒu þƒƒƒPƒƒyAlƒƒƒƒùƒƒG
ô ÿlñéOBßuA óB×üpc êGBÛì ok RAoBƒìA þƒGk óAoôAk ô lññÞ|þì êÛPñì óBPuoBíýG/úðBƒgBƒ×y

.lðly qôpýK óBy þñüApÞôA

.lyBG úPyAk þzüBíð

kpG pu ÿæBG Ao úðqô ûpgæBG ,qBupHg úèBu 8pPgkQÞpyóAoõìBC ìlñüõâ|þìòƒvƒüAûkAõƒðBƒg
ôA úÞ lðkõG úPyAnãð "ûlñðq ÿkoõgpG" BG Q×ð
.kôpG òu ÿôo
wýƒDo ,ÿkApƒì þƒéÎ ,pƒãƒük þƒíƒéýƒÖ ok úèBu 8 oAkpG úðqô pPgk ,IükA òvü@#
êýèk úG úPynâúP×ø ly úP×âúÞêýGkoA îýÛì
ô þGpì oõÃc ok ,óApüA ÿoAkpG|úðqô óõýuAolÖ ,lðrG úðqô kõG úPvðAõPð QuApc QƒÏðBƒíì
IükA òvü@ qA ÿoAkpG|úƒðqô óæõƒEƒvƒì pƒüBƒu
óApHW òì }BW úG" :lüõâ|þì ô lñÞ|þì þüõXèk .kq úðqô ûpgæBG
óBPuqõg oAlðBƒPuA RlƒÎBƒvì BƒG òƒvü@
YñK ok lüBG ôA .îøk|þì ëõÚ Bíy úG .îñÞ|þì qAõøA pXÖ ïBW þééíèA òýG RBÛGBvì ok QvðAõO
óq òüpO|ÿõÚ BO kõy QüBíc ûlñü@ ëBu {y
".kõy óBùW .kpHG pu ÿæBG Ao úðqô
êýèk úG qôpük úÞ ôA ÿBø|îéýÖ ô Bø|wßÎ
ok ,þyqoô oBãðpHg ,oõK|þíƒPƒuo ÿlƒø ok lðrG úðqô kõG úPvðAõPð QuApƒc QƒÏðBƒíì
kõg þGpì BG IükA òvü@ úPyõð {ìApãéO ëBðBÞ
p×u BøpPìõéýÞ êýGkoA qA þñývc|þƒéÎ rƒürƒÎ Quk úG Quk óApGoBÞ òýG þÎBíPWA ÿBø|úßHy
olK þñývc|þéÎ rürÎ .kõG úPÖo qAõøA úG ô ûkpÞ ûqBWA úÞ ôA ,ly pzPñì úÞ úýèôA püôB¿O ok .ly
oõùzì óBƒðBƒìpƒùƒÚ qA þƒñƒýƒvƒc|þƒéÎ lƒýƒÏƒu ÿoArâpG þèõPì úÞ þPèôk kBùð àƒü QƒuApƒc .kpÞ|þì úüpâ ,lñÞ QÞpy RBÛGBvì úýcBPPÖA ok kõG úPÖBýð
.lðkõG ûkAlð Ao oBÞ òüA ûqBWA ,kõG úÛGBvì IükA òvü@ qA óApüA ÿoAkpG|úðqô óõýuAolÖ
.QuAóApüAÿoAkpG|úðqô ô kõG lñ×uA îøl×øqôo RBÛGBvì úýcBPPÖA okô kôpG qAõøA úG êýGkoA qA BO kõG ûkpÞ RõÎk
îøl×ø pXÖ ïBW ÿoAkpG|úðqô RBƒÛƒGBƒvƒì qA {ýK qôo ôk qA úÞ ,IükA òvü@ kõG oApÚ úðqô pXÖ ïBW þééíèA|òýG RBÛGBvì úýcBPPƒÖA
RBÛGBvì òüA ok .ly qBÒ@ qAõøA ok lƒñƒ×ƒuA ÿApWA îuApì ok ,kpƒÞ|þƒì òƒüpƒíO RBƒÛGBƒvì óæõEvì ,òvü@ ûkAõðBg úPƒ×ƒâ úƒG BƒìA .lƒðrƒG
,óBPvðBÓÖA ,Bßüpì@ ÿBøoõzÞ qA þðAoBßyqoô
lñ^ ô úüoõu ,òíü ,óBPvßýWBO ,óBPvWpâ
.lðoAkoõÃcpãükoõzÞ
úÞ QuA úPynâ úP×ø àü ok oBG òýìôk òüA
þìõíÎ îuApƒì ok òƒu îÞ óApƒPƒgk oõƒÃƒc
.kõy|þì qBupHg
óApPgk qA ÿoBíy ÀÚo úPƒynƒâ úƒPƒ×ƒø
óApùO ÿoAkpùy úG ÉõGpì îuApì àü ok à^õÞ
BO ,ly óAoBÞ úËÖBdì lüly ÅApPÎA UƒÎBƒG
óBHHvì" BG lñP×â þüBÃÚ ÿBø|ïBÛì úÞ þüBW
.kpÞ lñøAõg koõgpG "ÑõÂõì

49

óApùO úéXì

.òýyBì ïk òüBýG ,BXñüA òüBýG ïl| ñâ
úG kõG ûkq äñ^ úÞoõXðõíø ïlñâ úÏÖk úü
ô òýyBì ÙpÆ úG kpÞ QÞpc ,òì ÿBuBHè ô ôqBG
BìA ïkpì|þì îPyAk kok qA ,lðõzÞ }kõg BG îñì
úHè ëôlW ÿôo qA lìôA BO ,lìôA þíð ok ïAl¾
!kBPÖA ô ëôlW úG QÖpâ }BK ,úzG ko óõGBýg
ôo oôq úG þígq Quk úü ô îèBu Quk úü BG îñì
pu BG óõì Q×W kõG àükrð ,{íPÖpâ Aõø
,îPyAk } úãð kõG ÿoõW pø BìA|òýìq îüoõhG
}pu QýðBH¿Î BG úÞ óõì ÙpÆ lüpK oBýìBÞ oõK Jkõö ì .ï
:îP×â ô ïlýzÞ kAk
?ÿo|þì ÿoAk BXÞ úg@ -
!òýyBì õO òýñýzG Bíy ,òüBýG -oBýìBÞ îølXø| {hG
þèlñ¾ ôo {íülðõzð ô îükpG þüBO ôk
.kpÞ|þì ëô õñì úãì BìA òýyBì IÛÎ
!òýzG ïAõO ,óBìBu òýzG ïAõO -ïlñâ ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
.xpPð îñýy|þì îñì ,óõW ïlñâ úyBG - îøoBñÞóôA ÿBÃÎApPzýG úÞûlñíOôpS
ô QÖooBýìBÞô òýyBìõO îýPvzð þüBOôk qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
lÏG ûkpg úü ô kpÞAô ôo òýyBì IÛÎ Ýôlñ¾ ok úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
úü ô òýyBì QzK Qvzð ô QzâpG ô QvG Rçßzì ô Qu þøAo pu ÿ ú`G
òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK þcôo
:Q×â ô òì úG kAk õèõ^õÞ ÿpÇG
.ûoõhG {ùG ûlG MéÚ úü - ......... RBÚB×OA

:îP×â ô ïkpÞ ÿpÇG úG þøBãð úü îèkõO kok ,kõG þígq úÞ BXðõíø Quok !òì !kpÞ þíð óõì ëô ô oBýìBÞ ô òì úG kõG úÏÖk úü ô kpÞ Ußì úËdè úü lÏG #
?úy þíð QümA - kõG|úPÖpâõñì òý`íø ,ïkoôBýð ïôo úG BìA lý`ýK õOkõg ÿoAk ,}BG ïôo@ óõW ïlñâ - kpÞÑôpy ô }BPuk õO QÖpâôo {Ooõ¾
óõßO úÞ ôo {üpuôoô }õéW îPÖo .ókpÞúüpâúG
ûlG !úy þíðpOlG wø úÞ þñüAqA -oBýìBÞ úG kõG ûlýHv^ þPuk ôk ,ïoõhG îPvðõO þíð !þñÞ|þì óõÒAk ô ïkpÞ Quok kõG ûkBPÖA }pu qA úÞ
!{ùG ÈÛÖ îñÞ|þì þãG ÿoBÞ pø ,úyBG úyBG -
:Q×â|þì oBýìBÞ úG þø ô õñì :îP×â{ùG
ô ïlñâ õéW îPÖpâ ô ïkpÞAô ôo ÿpÇG ok .ôpð îâ þíð õO úG úãì ,QÖBTÞ ôpð - !òüpð Bíy !úÞ ûlzð ÿrý^ ,úãük òßð úüpâ -
:îP×â îüpG îýPuAõg BWpø ,îüo þíð þüBW Bì -
.}BG ïôo@ ,ïlñâ - :Q×â ô kpÞ lñéG ôo }pu
.oõhG ûkpg úü óõW ïlñâ BýG - .ëBíc ûo|þì ûoAk -ïlñâ !îüo|þì îø BG ïlýíù×ð ç« ¾A ,kõHð ïkõg Quk Alg úG -
kõG òüA }oõËñì ,õéW koô@ôo {Ooõ¾ þüBW Bì qA ïôlß`ýø ,ûo þíð ,úð - qAúÞlüqpè|þìòý`íø,lyþíðïôo@ç« ¾A
îýPyAk ïoBýìBÞ ô òì ,}BPuk }qpè !ly þ^
.ûoõhG ïlG {ùG ïkõg Quk BG òì úÞ .}BG ïôo@ ,îüo þíð Quok þ^ úíø .òßð QcAoBð õO kõg -
ôk ,kpÞ þíð ëô òì qõéGôôqBG qAõyBPuk .ûkpâpG õãG ,ûkpâpG õãG -ïlñâ !îülüqpè|þì
kpÞ|þì pßÖ ïõ¿Ïì ê×Æ ,kõG ûlýHv^õñì þPuk ?úg@ ÿo|þì ÿoAk BXÞ ,oBýìBÞ - ïlñâ äñ^ õO qA ôo }qõéG ïôo@ oBýìBÞ .úy|þì
ÄÓG ,îýñÞ|þì oApÖ ,úñÞ ëô õñì úËdè úü úâA îø Bíy ,óõW ïlñâ ïo þíð þüBW -oBýìBÞ ,kpÞ ôoBßñüA BO ,òýyBì ÙpÆ QÖo ô koô@ok {Ooõ¾ õO qA õyBø àyA ô ïkpÞ }qBð
oBýìBÞ úG þøBãð úüô îPzâpG ,kõG |úPÖpâõìõéâ ÿôqBG úG kq äñ^ ï {Puk þßü óôA BG ïlñâ ô kpÞ bBìô QÖpâõíPuk úÏÖk úü .ïkpÞ áBK
ûoByA îùG ,úñìqApOlG îðôA ÐÂô ïlük úÞ ïkpÞ
úG îPyAnâ ô õéW ïkpG ôo ÿpÇG îñì úÞ kpÞ :Q×â
lýíùÖôo } ûrì BOô koõg MéÚ úü îðôA ,{Hè !ÿoAk îPuôk Alg úG õãG -
!ïlñâ ïoAk QPuôk Alg úG -
:Q×â ô oBñÞ lýzÞ õypu îýð êTì ûoBGôk ,ly ÅõÎ {èBc úÏÖk úü
?úý^ òüA ?úý^ òüA - }Bø w×ð ô lüpK {ãðo ,ly {ýK QÎBu
.xpPð ,óõW ïlñâ wýð ÿrý^ - ,ólüqpè úG kpÞ Ñôpy }BPuk !ly ûBOõÞ ûBOõÞ
.ïoõg þíð òì -ïlñâ w×ð òý`íø ,}Bíz^õO Qvzð ûoBGôk xpO
.úñÞ|þì Qìôo@ ,oõhG -oBýìBÞ ,ûlýDôkôo ûAopPìõéýÞ úüoBãðA úÞ kq|þì w×ð
.ïoõg þíð ,úð -ïlñâ !ly þíð ïôo@ BìA îPuk õO îPÖpâ õyBPuk
.ïoõg|þì îñì òýHG -oBýìBÞ .}BG ïôo@ ,ïlñâ ,ïlñâ -
ô koõg MéÚ BOôkô QÖpâ òì qAôo ÿpÇG ,îupO|þì ,òüoAnð ïBùñO Alg ôpO -ïlñâ
:Q×â ô òì Quk kAk ûoBGôk !ïoAlð õvß`ýø ?ïpG BXÞ ?óæA ïpG BXÞ
.úãük òÞ oBìpøq pýãG ïAõO - BüAlg ?îñÞ oBßý^ BüAlg ,ïoAlð õvß`ýø

?óæA - ?îñÞoBßý^
QÎBu îýð òülG ûqBWA ,pýhð -oBýìBÞ úü BG ,lüqpè|þì Q×â|þì ôoBñüA lñO ô lñO
óæA Ig .lÏG úzG pÂBc oBýg ô QuBì úãük qõéG {Puk úü BG ô kõG|úPÖpâ õñì qõéG {Puk
}okBì ô olK «çTì úÞ ÿA ú`G êTì ,ôoBýìBÞ
!úãük ûlýHv^ ,ópG ô òñÞ {èô þßüoBO õO óAõg|þì
!ïkoõg òì ï MéÚ BO ôk ô îPÖpâ }qA
ZBýPcA {ùG «BÏÚAô ,oBýìBÞ Q×â|þì QuAo 50


Click to View FlipBook Version