The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TEHRAN MAGAZINE PROUDLY PRESENTS: 22ND FESTIVAL AND EXPO, SUNDAY, OCTOBER 8TH 2017 HOTEL IRVINE AND 23RD FESTIVAL & EXPO SUNDAY, OCTOBER 15TH 2017 HOTEL HILTON UNIVERSAL CITY

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2017-08-03 12:43:23

Tehran Magazine Issue #1044

TEHRAN MAGAZINE PROUDLY PRESENTS: 22ND FESTIVAL AND EXPO, SUNDAY, OCTOBER 8TH 2017 HOTEL IRVINE AND 23RD FESTIVAL & EXPO SUNDAY, OCTOBER 15TH 2017 HOTEL HILTON UNIVERSAL CITY

Keywords: Los AQngeles,Magazine,international,Farsi,Majaleh Irani,Megan Pormer

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

lýðAõg|þì |úP×ø òüAok óApùO úéXì

8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu – óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
10 úd×¾..|.|.|...........|.|..........|..................)þzHc lýÏu(úP×ø îg ô aýK ok -
12 úd×¾...|.............|.|..........|.....QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo þHdì îüpì pPÞk - Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾

& Publisher
21-16úd×¾.......|....... ...........|.......................... óBùW ô óApüA | VkAõc -

ÿoõð lŸHùy22úd×¾.......)þÏÚAôþèôIýXÎ(þé¿×ìîvýOBìôoóBìokôÿpýãzýKokþøBýâIÆkpGoBÞ-
SHAHBOD NOORI

24úd×¾..........)ûtüô}oArâ(|!þãPvgÐÖoÿApGBøoAlèõKú`GlülWûõýyRçßysBuBì-| )| |201 7 Qvâ@| 4 (| 1396 kAkpì 13 úÏíW 1044 ûoBíy îßü QvýG |ëBu

39|-28 úd×¾........|.............................................. BýðkoBñÞ úyõâqA|-| Since 1996, Friday Aug 4th 2017 ISSUE#1044

40úd×¾ |.....................................................................rñÆ-|

(818) 881-177144úd×¾...........................................)oõKJkõì.ïúPyõðþÚoôBK(êvΖ

46úd×¾....................................)kp®ÞÿløúPyõð þÚoôBK( ëBÛðlypìp×ÏW– TEHRAN MAGAZINE
48 úd×¾................................... ............................... þyqoô– PO Box 3665
50úd×¾..|................................)”õèûrícòýßO“úPyõðþÚoôBK( úìokÿpPgk–
Winnetka, CA 91396 USA

52úd×¾ .................................)þøAoôkpu(QuAïokApGqABøÿoBPÖpâïBíO– WWW.TEHRANMAGAZINE.COM
54úd×¾......)léWÿôo(QìçuôþüBHüqôlìÿBýðkôkôõýèBøokóBzgokþñýãð”pìoõKóBãì“-| E-mail: [email protected]
Facebook: TehranMagazine
|56úd×¾ ...................................................)ûBOõÞóBPuAk(pøAõgúu-|

58 úd×¾...................................................................ÿrLy@-| >óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
63-60 úd×¾.......................................................BøpHg ô Bø ûpù^- .QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð
64 úd×¾.....................|...................................óBùWô óApüA RBýGkA-
69-66 úd×¾..... ..................................................úünÓO ô þßyrK- .kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
70 úd×¾.............|.................................................BøÿlñìqBýð- Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW-
76 úd×¾....|........................................................ úP×ø þDõãzýK- .Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
78 úd×¾............................................................þvýéãðA {hG - ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -
|80 úd×¾ . .|......................................................... þvýéãðA {hG -
.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì

.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

when subiscription start , there is no cancellation or refund

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

ëBXì Bø ÿoBPÖpâ îø qBG
løk þíð| Ao úèBÛìpu òPyõð

Ùp¾AokõgQÚôòüpPzýGîýðAõPGlüBG ÿoBÞôþèBìÿBøÿoBPÖpâòüABGQhuÿBýðkòüAok ókõGsApýOpKôoBGpKpÆBgúGqôpìAúðBPhHyõg,ëBu21qAlÏGóApùOþãP×øúéXì#
.luoþíðNB^úGúéXìó@óôlGôQuAúéXìþOBýcóBüpyúÞîýñÞúéXìÿoAkAôþGBüoAqBGoõìA rÞpì úG êülHO óõñÞA îøô koAk óBùWpuApuok ÿkBüq óAoAlÖpÆ úÞûlýuo þøBãüBW úG
þGpßzOBGôlýñÞþìþðBHýPzKAoBìúéXìáApPyABGúÞrürÎóBâlñðAõgBíyqAóAôApÖpßzOBG ô ûlýuo ÿBø êýíüA ,Bø ò×éO úíø ÿõãhuBK îðAõO þíð òì úðB×uBC Pì úÞûly þOBÆBHOoA
ólypvðBLuABG ô óApùOúéXìúGþOBÓýéHOÿBøþùâ@ókAkBGúÞ,oBÞôIvÞïpPdìóBHcB¾qAóApÞ ÿApG ô lñðAk|þì kõg oõH¾ äñu Ao úéXì òüA úÞ îyBG þðArürÎ ÿoõÃc ÿBø RBÚçì
okô îPvüBG BKpu óBñ`íø BO lññÞ|þì QüBíc Ao òì óApùO úéXì ÈuõO ûlyoArâpG þéì ÿBø òzWô .lññÞ|þì úÏWApì Bì úG ÿoBÞpø ïBXðA
.îyBGþðApüAoBhPÖApKôåorGúÏìBWQìlg ÿBø òzW ô ÿoBXO ÿBø úÖpÒ ÿoArâpG ,óApùO úéXì þãP×ø NB^ pG ûôçÎ Bì úÞ lýðAk þì
þP¾pÖok BO îñÞ þì wßÏñì úèBÛìpu úd×¾ok Bíy ÿApG Ao þ×éPhì ÿBø úèBÛì úP×ø òüAqA .îýñÞ|þìoArâpGIOpìoõÆúGAoó@QuAëBu15úÞîüoAkûlùÏGîøAoÿqôoõðÿBøòzW ôóBâpùì
.îyBGBíyBGpãük .îýyBGóBìrürÎóBñÆõíøþOBìlgÿBøoBÞôþðApüAêÒBzìQìlgokþß^õÞúÇÛðîýðAõPGúÞlüBy
ÿBø QüBu æBc ô þðBâoqBG , þPvK ,ÿoAkA ÿBøoBÞ ,IèBÇì úýùO pÆBg úG ÿoBÞ úéÓzì
þÏu RBÚôA pPzýG ô|úPÖpâ IðBXñüA qA Ao ÿoBÞ þPc ô úðBPuôk ÿBø RBÚçì ô BøoAlük ûqBWA þPðpPñüA
.|îøk ïBXðA Ao Bùð@ þñ×éO BO îñÞ|þì

lyBG BHüq îø óBìpßÖ úÞ QuBHüq þPÚô þâlðq

ô áoBHì RlèõO ïrürÎ óBìBì :kõG|úPyõð ,ïlük ïpPgk qA Ao|þìBýK ïly úÞ ÜýÚk .ïA ûkpÞ ûBHPyA lñ^ Rpvc ok ô ïkõG JAõg Yýâ.kõG ûkpÞpK Ao ÝBOA ,QÎBu äðq òýñÆ qBG #
.QyAkAoúuõGþñÏì{üBøëBuôòuîøôôAóBGqokúÞ|úPyAnâolGpÂQìçÎBOôk}püq ÿAl¾ òüA ûly úÞ îø oBG àü ÿApG ïpøõy }BÞ ïkpÞô[email protected]ýG QcApPuA úÛýÚk
!?òìlèõO.ïlyþHýXÎëBc .îøk ïBXðA Ao BøoBÞòì ,eH¾ ëôAqA úÞly þíðpËPñìô kpÞ|þì ÐÇÚ Ao òÞkpg JB¿ÎA
þèBvðBýì ÿBýðk ok pãük ëBu àü òì ô kõy|þì ïBíO îèBu ôk ô êù^ qôo ó@ úÞ kõHð ïkBü ç¾A .QyAlð îüBøôqo@ÿ úýÛGqApýÒ þPyõðpu îøôqo@òüA BìA
.ïôo|þì{ýK qAAo{zìAo@QvðAõOþíðîøúðBhKõO}pÒþPcrý^aýøôkõGûlýGAõgQcAoôïAo@,kArùG
qôo kBü úG|úPypÖ úßñüA qA ëBdyõg .òýãíÒ îø ô ïkõG ëBdyõg îø .îPyAk þHýXÎ wc qAúÞòìwßÎpG.løkúìAkAkõgÿúðBHyQcApPuAúGBOQyAkQÚôpãükQÎBuîýðôA.kpHGòýG
.ïA ûlðAonâ QùW pø úG ÿoBGô kõg þG oõÆ òýíø Ao pãük ëBvßü úßñüA qA òýãíÒô ûkõG ïlèõO îÞ QÚô ô ïkBPÖA|þì IÛÎ óBìq qA qôo pg@ BO úðpâ ô ,ïlüôk|þì ÜüBÚk ëBHðk lüBG úËdè òýíø
pø úÞ ïkBPÖA ïpøAõg Ùpc kBü ô îPgAlðA úñü@ úG pãük þøBãð .êHÚ ÿBø ëBu ïBíO êTì píS þG þèBu .ïkoô@|þì
úG úÞ lüõâ|þƒì ûphvì úƒG ïA þƒðBzýƒK ÿôo ô îƒz^ oôk ÿA ûqBO ÉõƒÇƒg ô Èg ólük BG oBG .îPyAnâ|òýìqÿôoþPhuúGAoïA|úPvgóBñ`íøÿBøBKôïkpÞAlýKAoQÎBuôïlðAkpâQuk
qA þíÞ .îyBG êãyõg ïlèõOqôook QuAõg îèk úËdè àƒüok .ïA ûlýƒuo ÿA ûqBO ÿBøkoôBPuk ÿoõÆ òüA {üBK QÚôpø úÞ ïkBPÖA îâorGokBì kBü .Qgõu|þìqõñøô kõG ûlzð îÞ îüBK ØÞ kok
ôïkpÞ{hKîPuõKÿôoôîPyAkpGïA|úPyAnâþüõzPukokQuBøûBìúÞAoÿAûlññÞJõÆpìïpÞ .QÖpâïAûlñgûpÆBgòüAÿoô@kBüBG.QÖpâqBâAoîüBK|òýìq,îPÖoûAokBüqQ×â|þìly|þì
ó@.îPyAlð Ao|úPynâ ÿBø ëBupdHOpãük .lüqpè îPuk .ïlýzÞ îßéKoôk þøBýu áqBð Èg lÏG þPÚôîPvðAk|þìòìúÞRôB×OòüABG.îýPvøîøúýHy,þðBìqÙçPgAëBuQ¿yBGôAôòì
óõ^lzðoBH×uAþéýgïoBÞê¾Bc|úPHèA.ïkpÞ{üAo@AoîOoõ¾ókqîøpGîz^àüokúÞþÏÚõì ÿoõÆ òüA òPÖo ûAo úðpâô ïõy|þìoB^k kok òüA úG îyBG BKpuô îPvüBG BW àü ïoõHXì Bø QÎBu
.ïA ûkpÞ pýýÓO úÞ lñP×â ØüpÏO úG þPc ô lðkrð îÚôm ÿõO úðBdH¾ pu kArùG ô Bø ú`G .lñÞ þíð ïoBÞBð
BGápPzìþâlðqúÞ ïkpÞpßÖlñPÖoúíøúÞlÏG.ïlülñgôïlyëBdyõg|BøkoõgpGòüAqA ëBìoõÞïkõGûkpÞRpKÝBOAqAÿAúyõâúGJAõgÐÚõìIzükúÞAoïAþyôpÖôoÿBøþüBLìk
úG óBìq úðBg ok ô îýñÞ|þì oBÞ ôk pø ,îülì@ oBñÞ îø BG ó@ qA lÏG .Qvýð lG|úPÖo îø ÿôo kArùG pÆBgúGúÞïpøõyôòìÝBOAqApýÒúðBgÿBWúíø.óôpýGïlì@ÝBOAqA|þìAo@úGôïkpÞAlýKëBìoõÞ
úG ôA lÏG .îýñÞ|þì Ao úðBg ÿBøoBÞ úíø BG îýuo|þì úðBg úG kArùG BG óBìríø þPÚô .konâ|þì|þìAo@ äñzÚoõð qA pK ,QuA àüoBO úzýíø úüæ lñ^ô îýh ÿBø ûkpK BG þøBãdH¾oõð qA kArùG p×ñO
îuo|þìBøú`GQýGpOôxokQýèõEvìôBøoBÞúGòìôlýuo|þì}AúÏèBÇìôQcApPuAúGþPcAo oõWô ÐíW þíÞ qA lÏGô îñÞ ûkBì@ Ao úðBdH¾ êüBuô BO úðBgrLy@ úG îPÖo .kõG ûly þøBãdH¾
úÞ îñýG|þì îøqõñø .kpýâ þíð Qhu úýÛGô òìpG îø þâlðq ïpýâ þíð Qhu Aorý^ úíø óõ^ . .ïkõGûkpßðûBãðúñü@ÿõOQuokly|þìBøRlì{PuAo.îüõzGAoîOoõ¾ôQuk,rýìókpÞ
.îýñÞBHüqAoóBìpßÖôóBìkõgpâAQuBHüqþâlðq ÿBø úßè ïlük óôpýG îüBýG þüõzPuk qA îPuAõg|þì úÞ ÿA úËdè Quok eH¾ qôo ó@ BìA
ïlýíùÖ úÞ lüBýGok ïkAk Bø ú`G ÿBø ÿqBG ÜO pu qA kõG ûlðBì îÞ .koAk ïkõWô úñü@ ÿôo ÿrìpÚ 8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

ok þèBu lñ^ ô ûly êý¿dPèA ÕoBÖ þvýéãðA
QýèBƒÏÖ xBƒñyoBƒÞ óAõƒñÎ úƒG óôBƒÏO RoAqô
IHu ú^pâ þÛýuõì ok ôA {zgok |.QyAk
{üBzâ îuApì ok BìA ,kõG ûly ÿA ûlÎ RkBvc
oBñÞ ok BO ly RõÎk ôA qA óApüA óõƒürƒüõƒéO
þìAõÚ ô úðBñc þÃOpì lñðBì úG þÛýuõì óAkBPuA

BG úP×ø îg ô aýK ok

þzHc lýÏu lídì

|[email protected]|

lýÏuõGA ïBð úG óApüA åorG ÿBGkA qA þ߃ü | |.lñÞFApWAúìBðpGûlðqoõÆúG | |.lñøkþìúìAkAQìõßcok | | ëôAqôo
þì pËð úÞ BXÞ pøô ïkõG ûAook :úP×â pýhèAõGA l¾ qA {ýG ô ïõHè@ ûkoBù^ qA {ýG ôA qA ok þéì ÿBø úüBìpu ëôBL^ ô kBƒvÖ oBƒÞ !úðBâôk oBíÚ
oAõükpGô úPhüopøõâ úíø òýìqpG ïlük ïkpÞ þðlýñy ô BHüq úíø ú^pâ úÞ ûly {hK úðApO ÿpýãPuk pG ûôçÎ úÞ ûlýuo þüBW úG oõzÞ
þíð þvÞ ô lñýG þíð þvÞ ô úPhüô@oq úíø Quôk kBüq Ao ôA >þü@ þì õO AkpÖ< òì BìA QuA óBìBìA ,úHOpýèBÎ RBìBÛì óBãPvGAô qA ÿA ûlÎ úðBuo úÞBøpHg þgpGoBñÞqA óAõO þíð|#
ûlýuo ZôA úG þPèôk kBvÖ lñðq þì kBüpÖ úÏíW ó@ûoBGok ÿrý^ ô QÖo ô Qynâ ûly ÿA
!lñý^ | |.ïoAk ÿBø úHÇg ok ïçüA úÏíW ïBìA úéíW qA .QuA
:lýupKlýñyAoòhuòüAúÞ{øApíø| | olK qôo þéýÛÎ lñíyõø úÞ oõƒÆ óBƒíƒø ÿoAkA îPvýuok kBvÖ kõWô :úP×â úÏíWqBíð .Qyõñð
| |!?îñýGþíðòìAp^!?QuBXÞ!?õÞ- Apì olK qôo àüpHO ô {ñ×éO BG ô kpÞ þPulzýK BÂo kõídì oõÃc BøpHƒg òƒüA qA þƒßƒü
rüApKoõu Ao ôA úPyõð òüA BG îø òì kpÞ rüApKoõu ...QuA ûly ûlññÞ óApãð oõzÞ ÿoõùíW þéì àðBG ÿoApÖ êìBÎ pülì ÿoôBg
| |:kAkiuBKpýhèAõGAlýÏuõGA þì àüpHO ûoBGôk Ao }lèõO qôo ô îñƒÞ þƒì qA oæk Bø óõýéýì QyAkpG BG úÞ QuA þìçuA
úÞ BW pø .Qvø BW úíø ïlük òì ú`ð@ - | | ïôkqôo óAoBü ÐíW úGô QÖo AkBðBÞ úG þéì ÿBø úüBìpu
úG ëk óAõO þì úÞ BW pø ,kpÞ þPìlg óAõO þì .îüõâ ...Quôk lèõO | |.QuõýKlðAûlyÐíWoõzÞòüAokúÞkõg
þñýãíÒ úÞ BWpø .kpÞ QcAo Ao ÿA ûkoô@kok
úÞ BW pø .kpÞ kBy Ao ôA óAõƒO þƒì ô Qƒvø | | ïõuqôo ô ly þãèBu 81 koAô þéýÛÎ lñíyõø # pøBÊ AkBðBÞ ÿBøõñüqBÞ qA þßü ok A«pýgA ôA
úÞ BW pø .lýuo ôA úG óAõO þì ô Qvø þñýßvì | | Bñy@kok ô óAlƒðqpƒÖ oBƒñÞ ok îƒø }lƒèõƒO òƒzW úÞ úPÖBüoBzPðA Bø úðBuook rýð {vßÎô ûly
úÞ BW pøô lñÞ þì QHdì IéÆô Qvø ÿoBü úG ôA oBÞ Apüq .Qvýð oô@ IXÏO îø óAlñ^
Ao kõg ÿBGkAô óBâorG ÿBø úP×âïkpì # | | .ly BKpG úéÏy óAõPuook {ðAoAlPuôk ÿBø QvK ok ûlðBì þÚBG óAoBßíø püBu lñðBì
...QuA Rôpì ZBPdì ô Qvø þÛýÖo ,JAnÎ ô Yðo úðõãñüA úÞlðA ûkpÞ}õìApÖ ûqAô@ BùñO úÞ QuA þðAlñìpñø úéíW qA ôA QuA þìkpì ÿBø úüBìpu BG ÿqBG þPèôk ØéPhì
þHéÆ Q¾pÖ ô úñýÞô þñíyk ,ÐíÆ ô Ápc ÝpÒ ÿApG ô luBñy þì Ao þÛýuõì ,Qvýð óAõg þâlðq oBíÚ úG óBzðBW BG ïkpì rýð ó@ RAqAõì úG ô
| | úHñyoBù^qôo úPgAlðA úüBu Bø þâlðqpTÞApGonâkôq ÿBø ïBXðA þÛýíÎ RBÏèBÇì þÛýuõì ÿBüok ok óly
wüõð úìBñzüBíð ô ûpýO lyBG }õg lðAõO þì úÞAo þüBøqôoô ô > þíüpÞ kõídì< óõ^ ÿlýOBuA krð ô ûkAk 10
òüpÖ@ëBXñW Bñy@ þÛýuõì îG ô püq BG >}BOoõK êýÎBíuA<
| | .QuA úPgBuoBO
ÿlGAp×uqA wK úÞQuA òýñ^ æ« õíÏì # ïBð úG ÿA ûlülK ûqôpìA úÞ QuA Quok òüA | |.QuAûly
oBük úG óBùW ÿpñø ô þGkA ÿBƒø ûpƒù^ ô ûBOõÞ pãülßü BG Ao ïkpì þÆBHOoA ûAo ëBPýXük ok ïly ôpGôo ôA BG àükrð qA úÞ oBG òýPvhð
þì úýßO óBð@oBS@ô Bø úP×â úG óByõìBg puqApPzýG úÞ þÆBHOoA òýñ^ BìA úPgBu Ðüpu þéì óõürüõéO õükAo óBìqBu >}o@ ûBãyBƒG<
úÞþèBc ok !kôo þì ÿkBü Bø ó@qA ô kõy þì Roõ¾ óApãük ÐÂô qA þøBâ@ô ÿôBßXñÞ ô õükAo óBñÞoBÞ úG ÁB¿PƒgA úƒÞ kõƒG óApƒüA
òýíø pG .kpÞ QÞpc îø Zõì Ùçg lüBG lðA ûkBPÖA þíÆçO ú^ ok úýÛG lñðAlG BO kpýâ
ÙôpÏì ÿA ûpù^ úG óAõO þì qôpìA xBuA | |.QyAkóõürüõéO
}píÎ qA ëBu úu ô kBPzø úÞ kpÞ ûoByA | |.lñÞþíðAlýKþüBñÏìóBvðAQÖpÏìóôlG ApWA Ao >kõG Büok óBíø Büok< úðApO Iy ó@
îéÚ óBPvéãðA ok qõñø úðBPhHyõg ô úPynâ óBíø þPuôk< lñðBì úG îø Bì þüBñy@ ô kpƒÞ
õükAook îø þOlì .kpÞ AlýK úìAkA >kõG þPuôk
.lðq þì þÛýuõì ok ÿpýu< ïBð úG ÿA úìBðpG îø BG óBðAõW
ô wƒüõƒð úƒìBƒñzüBƒíð >lƒðBƒƒG koAôkA< ôA| óAoAlPuôk ÿApG úÞ îükpƒÞ þƒì ApƒWA >óApƒüA
úP×ø ôk úÞ QuA þvýéãðA ÙôpÏì þðAkpâoBÞ kõg }qoA BG ÿBø úGpXOô kõG Bzâ ûAo þÛýuõì
QHuBñì òýíø úG ô kõG }lèõO qôpèBu {ýK
| .lðly ÐíW }kpâ úG {ðAoAlPuôk ô Bø úðBuo .QyAnâ þì þÛýuõì óBâlñüõK oBýPgA ok Ao
xoBÖ ûkBG@ ok ôA .QuA ÿA ûkBG@ þéýÛƒÎ
| îýPvø þðBPuA îøô qApýy ok òìô ûly lèõPì
Ao kõgpíÎ qA ëBu ûBXñK úÞ QuA ÿkpìôA ok lÏG ô koAk þHèBW RApÆBg qApýy qA þèô

| |.lürâQìBÚAóBù×¾A
ÜzÎ þÛýuõì pñø úG BùñO þéýÛÎ lñíyõø
þüBø úPgõì@ îø RBýGkA úñýìq ok úßéG ûlüqoõð
ok RApÆBg ô úèBÛì Roõ¾ úG ûBƒâ úƒÞ koAk
RBýGkA úPyo ok ôA .løk þì oApÚ óBãíø oBýPgA

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
úÞ lðq þì Zõì ÿkBvÖ ô þPèAlÎ þG óAlðq pÆBgúGúÞûkpÞþüBøúìBñzüBíðòPyõðÙp¾
úGúÏìBWþPèAlÎþGôkBvÖókpÞúñgoqAþyBð òüpÖ@ëBXñW{ðkõGòzgôókõGrýì@úèkBXì
.QuAóAlðq ,ÜícA lñðBì þüBø úìBñzüBíð| | .QuA ûly
RoBÞk ûlüA îøõO oB^k rýð RBÚôA þøBâ ëBíy úG àüoBG ûAo ,úPÖBü RBXð ,åorG eé¾
Bìú`ð@lüõâþìúÞïõyþìÿõvðApÖÙõvéýÖ ÿApGlüByúÞpãükúìBñzüBíðlñ^ôBüok,oôk
þèBcok .QuApßÖ lñÞ þìrüBíPì óAõýcqA Ao | |.lyBGBñy@BðBøþðApüA
qA Ao Bì úÞ QuA êýhO ÈÛÖ îýñýG þì óõñÞA úÞ
êýèk òýíø úG !pßÖ úð lñÞ þì rüBíPì óAõýc
ûAo òPÖBü ô ókpÞ pßÖ ÿBW úG ïkpì úÞ QuA
ok úÞ lðA ûly þéýhO oB^k úðækBÎ ô Quok
oôk QèAlÎ qA ô lñÞ þì luBÖ Ao óBvðA QüBùð
| |...kqBuþì
ô lñPÖo ô lñP×â Bø þíülÚ !óBPuôk ÿo@
Ùpc úG þíÞ Qvýð lG êÚAæ .îükpßð }õâ
.îýñÞ úWõO lñPvø úÞ þüBùð@

| |pg@qôo
| | !pýhG }kBü

þì ÿoô@kBü úÞ wßÎ òüA ólük qA#
IÛÎ úG þPÎpu ú^ BG þðApüA úÏìBW lñÞ

.ïkoõg xõvÖA îøô ïkpG Rnè îø ,úPÖo

úPvy ô àýuçÞ ôA ÿBø úìBñzüBíð åõèBük
ÿA ûoôBdì Roõ¾ úG Bùð@pPzýG ô Qvýð úPÖo ô
ô ûkBu ûlñðAõg Bü ô ûlññýG ÿApG BO ûly úPyõð
óBìq àü :lüõâ þì lðBG koAôkA.lyBG óAôo
úG ô lüõy QÞBu :Q×â þì úíø úG BvýéÞ
óBykõg óBzýzÞ úPHèA úÞ lýøk }õâ lðôAlg
úðBìq úÞ qôpìA BìA .lñPvðAk þì Alg ûlñüBíð Ao
ÿBøæBÞ BG Ao Alg þèBg ÿBW ïkpì ûly ÅõÎ
Ao óByoBÞôpu QüBùðok úÞ lðA ûkpÞpK óolì
ïAk àü òüA òì pËð úG úÞ kqAlðA þì wýéK úG
ok òì úÞ QuA êýèk òýíø úG ô !QuA
BG îñÞ þì þÏu îvüõð þì úÞ þüBø úìBñzüBíð
QéÎ .ïqBu òyôo Ao ïkpì ô îñÞ ûqoBHì ïAk òüA
ûtüô úG pOBEO ûqôpìA úðB×uBC Pì úÞ QuA òüA îø
þðBLíÞ ó@ xAook úÞ ûly luBÖ óBPvéãðAok
óApüA ÿBüõK óBðq úÞ kõGpÆBg òüA úG îOnè .QuA pýLvßy ëBüôo
óBìqok Ao wéXì ÿBø þupÞ úÞ ïlük Ao òýìq
pu êGBÛìokô lðkoô@Quk úG JçÛðAqA {ýK ,Apã^õK Roõ¾ úG úíø Bø úìBñzüBíð
úG þvßÎ îø óByoõzÞ þéì ÿAoõy wéXìok òì ô kõy þì úPyõð ënPHì ô QvýèBíýñýì
BøoBÞ òüA Apüq .îPvø ØèBhì ó@ BG Alüly
| |.lñPyAkpGoBâkBü þì oôk óly ëkBÎ qA ô kpG þì IÛÎ úG Ao úÏìBW
ú^ oB^k þðApüA óAkpì ô óBðq þPuAo úG îßüô îPvýG ópÚô îPvýG ópÚ òìpËð úG .lñÞ
ÿBø ûlÎô ïBg óBùâBð úG úÞ lðkõG ûly þíøõO ópÚ òüpOluBÖ qA îüA úPÖpâ oApÚ ó@ úðBPu@ok úÞ
Quk úG ú^oBLßü Ao wéXì ô lðly òýÒôok úG ÐÂô pâA ô kôo þìoBíy úG iüoBO óAoôk ok Bø
ô äñWrW Qéì ÿApG óõñÞ BO úÞ lðkAk ÿkApÖA îýøAõg òýGqA Ao kõg Bì kôo {ýK ëAõñì òýíø
úG ÿpãük rý^ Qzcô ô ÝBñPgA ô ÿrüpðõg úìBñzüBíð pPzýG ok òì pÆBg òýíø úG .kpG
ok óõ^ îñÞ þì ûkB×PuA óAlðq ÿBÃÖ qA îüBø
!?lðA ûkoôBýð óBÓìoA

óApùO úéXì

QèBc,ÈévOúÞúðõãðBíøQuAlÛPÏìôlñßýì okAoþvñWþãPhýãðApGqAÑõðòüAÿpünKkok >þHdì îüpì < pPÞk
îvükBu lyBHýì RolÚ ûly úPÖo ÙApdðA úG koAlýìoõËñì kApÖA þvñW JBhPðA ÝõÛc ûpìq
QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
.lyBHýìþvñWQHdìqAÙApdðArýðþvñW ûkB×PuAFõuïlÎqAóBñýíÆABGúÇuAôòýíøúGô
kõWôqAkpÖúÞþÇüApyokþßýñýéÞûBãðqA ôkòüAòýGÿpOòyôoqpìóAõPGlüByRolÚqA
kõgþívýgôqBìôkBu þvñWRçýhOôëBýìA ïõù×ì ûqAlðA ú^ BO úßñüA .QyAk oõËñì ÿkAô
þãPhýãðApG kBXüA Épy BùñO Bü ô ûkõG Yðo ok ÿBø úðBPu@ òýñ`íø ô úÖpÆ ôk QüBÂo úíéÞ
kok Bü Aqkok ÿBøoBPÖo úGpXO úG Éõñì þvñW ûlyØüpÏOþvñWÿBÞpyÿApGkokëõHÚkoõì
ô þvñW þðBìolðAôo pýGAlO mBhOA lyBG ApünK UdG ok rýì@ úzÚBñì koAõì qA ûoAõƒíø lƒyBƒG

.kkpãýìúý¾õO þðBìokwßu äñøpÖ ok .kôo þì oBíy úG îvýgôqBìôkBƒu
þPvüBG þðlG xBíOqA {ýK óBívýgôqBìôkBu
ô QuA Èévì þvÞ ú^ (ûBãüBW òýýÏO koõì ok
ô oBƒËƒPðA koõƒì ÿBƒùzÛð )Ѓýǃì þƒvÞ úƒ^

þvñW îvýgôqBìôkBu

xõðô JBPÞqA þðBPuAk fpy úG úíOBg ok ê¾Bc óBñýíÆA úHðBW ôk ÿlñíPüBÂo òýýñ`íø úíéÞ òüA þƒÚõƒÛc ô þƒßyrƒLðAôo ,þƒßyrƒK ôk IýÞpO qA þvñW îvýgôqBìôkBu #
BG jôqBì úÛyBÏì ó@ok úÞïoAkpLýì| |}õKrg .koô@ ÿApG " îvýgôqBì" þñÏü äñýGA QÖpÞ þÎAlGA þvñW þãPhýãðApG ÿBñÏì úG îvükBu RoBHÎ
ûlì@püq úðõâúG" AlðAô " ïBñG þHéÆ kok óq Rnè úðBHéÆ kok ÿBø oBPÖo" úÎõƒíXì fpƒy ÿBñÏì úG îvýgôqBì ô þðBuo oAq@ÿAqA ok
úG êýì úðAôBßðAôo ÿBøkpßüôo qA þgpG ok QuApÞm úG ïqæ (.QuA ûly úPÖpâoBßG "oô@ QýøAõg oAq@ ÿAqA ok þvñW þãPhýãðApG
:QuA RçýhO ókpƒÞ AlƒýK QƒzâpƒG úƒG þƒHƒéÆoAq@ àƒPÞ Roõƒ¾ úƒü QƒuA òƒßíì kok êƒídƒO kpÖ þívükBu ÿBøoBPÖook .QuA ûlì@ê¾Bc
ô ïkpÞ ÅõÎ Ao kõg ÿBùuBHè QÎpu úG òì"| | þgpG ok ô kõy þì pýHÏO kõg Qíu úG þHüphO JBñÆ Bü pýXðq úG ,óly ëBƒìlƒãƒè ,ókoõƒg ÿBøoBPÖo ok ô IèBÒ Bü ÿpXì {Ûð ok «BHèBÒ
ok . îPÖBü AlðAô úðBg Jok QzK ok ûkBì@ Ao kõg BG þÞkõÞ óAoôkok úÞ ÿoô@kok JoBXO koAõì pýÛdO koõì àýèõHíu ÿA úðõâ úG Bü ólýzÞ Bü ÈévO QdO QýÏÂô ok kpÖ þívýgôqBƒì
ok ,kõG ûkBPvüA ÝBOA Èuô ôA . ïkpƒÞ qBƒG Ao oApßOúGêýìlðAúPzâûApíø þvñWRBuBvcA ,ókpÞ òO úG óBÞkõÞ xBHè ~çTƒì ólƒy ЃÚAô Ñõðôk òüA ápPzì úWô .kkpâ þì ÐÚAô JõéÓì
ó@ ÿôo úÞ lý×u òOBu JAõg xBHè úßýèBc ûBãð ok .lñüBíð þì AlýK þèBvâorG óAoôk ok lñÞ þDBíð kõg ....ô óly úýHñO ,ókpÞ ÿpÞõð ókõƒG Éôpƒzì ô kok oõƒPÞBƒÖ oõƒÃc ,oBƒPÖo
ApÖ kõg àükrð Apì kõG ûlýyõK kõG óArüô@ ÿrg oBýPgA ok Ao kõg IéÆ kok kpÖ ÿBðoõø óoBÞ ,ókq àPÞ ,ókq Ýçy Roõ¾ úG kok kBXüAô .lyBG þì ó@ úGpXO úG þvñW þãPhýãƒðApƒG
îg {üBø úñýu ÿôo Ao {üBø Quk .lðAõg òPyAnâ BK püq BG BO lñøk þƒì oApƒÚ ÿpƒãƒük ïBXðA ...ô òPÖpƒâ þƒâkpƒG úƒG ,ókAk {ƒdƒÖ ëBu ok oBG òýèôA ÿApG îvýgôqBìôBƒu úƒíƒéÞ
qBG Ao îüBùPuk .ïkoô@ óBG q pG Ao {ìBð .kpÞ þñíüA ÿpãükok óly àéùPvìô kõg QükpÖ ôA . lükpâ fpÇì äñýGA QÖpÞ ÈuõƒO 1965
kõg }õÒ@ok AoôA BO ïlüôk {ÖpÆ úGô ïkpÞ à^õÞ ÿoõzÞ lñðBì úG Quok .lüBíð ê¾Bc ).kpünK ÙõvéýÖ ô ûlñvüõð ïBð ÿôo qA Ao îvƒükBƒu
oõzÞ úG kõg ëçÛPuA ô ÝõÛc îýévO BG úÞ Qðõzg ÿkpßüôo îvýgôqBìôkBu ú^pâA ÿôo qA Ao îvýgôqBì ô kBuôk þÞoBì ÿõvðApÖ
.îñÞ óAoBG úuõG ô ïpýâ þðBHýPzK koõì ûlýuo QýñìA úG qôBXPì ô åorG þÎAlO òøm ok Ao þvñW þãPhãýðApG qA rýì@ léKõEèpPüo ïBñGúGJBPÞàüqAþPý¿hyîuA
QgAlðA òì úG þøBãð .QÖo IÛÎ ïlÚ àü ÝõÛc òPÖo ëAõu püq oõ¿O úÇuAô úG ûkpƒÞ
þìAo@ úG wLu .kpÞ qAlðA oô Apì ÿBK Apƒu ô .kkpãýì ÐÚAô ÿô ó@ pG þüArW ïBßcA þvñW ÝõÛƒc ô ÿkpƒÖ .QuA úPÖpâ jôqBì pyBu óô
þPvükBu ÿBø {zÞ fpyok ïôpÖ àüoA lðAõPýì þvñW RBÖApdðA ûpìqok úPzâ l¾pPì úÚçÎ úÞ QuA ÿkpì jôqBì JBPÞ òüAok
. òì ûkpG ÿA :Q×â Apð@QuA þívýgôqBì RçüBíO êGBÛì úÇÛð úÞ ,ó@ óAôpýK ô óBÏÖAlì ûBãð ok òßýè kkpâ ÐÚAô ô kok lñìBÂBÛO úÞ koAk þðBðq úG lüly ÿlñì
Ao {ñìAk ,ïkq õƒðAq {ƒüBƒøBƒK êƒGBƒÛì ok BñÏì óApãük pG úHéÒ ô ÿpOpG wc qA þyBð þOnè Bü þøk kok lñüApÖ úG QHvð úÖpÆ ôk QüBÂo óõPì ok lÏG úG iüoBO ó@ qA .lñPvø úXñßy
õO òì úÚõzÏì ÿA îP×â ô ïlýuõG ô ïlýüõƒG
þì Rnè òì ólük qA lýupK Alðô . þüBHüq olÛ^ 12
úGoBhPÖApuqA þøBãð QÖo úñü@êGBÛì úG ?ÿpG
.ÿA ûlññÞ úðAõük :îP×â .QgAlðA kõg ÿBK Apu

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D. ÝçyAoõOôÿkõGòìûkpG þPuApGpâAúßýèBc úíýðÿBùíz^BGôkpzÖîøpGAo{üBHüqÿBùHè
þì kok pO þÏÚAô ô pPzýG þéýg ïkrýì Ao îÚçy :Q×â kpÞ þøBãð òì úG oBíg ô qBG
American Board of Internal Medicine ïkõg qA pPzýG Ao õO òì îP×â ôA úG .ÿlýzÞ .ûlG

,îPvøõOoBýPgAokåpìúËdèBOôïoAkQuôk kõgÿBWokQ×âAlðAôïkpÞûBãðÙApÆAúG
Apì ..ûlG ïBXðA òì ólG BG þøAõg þì ÿoBÞpø ÿæBGqAAoÝçyôQÖoúñýìõyQíuúG.óBíG
ÿôo Ao kõg ÿBøBK ô oAnãG kõg ÿBøBK püq îèkQ×âôlì@òìkrðÿlñhHèBGôQyAkpGó@
òüA qA òì :Q×â AlðAô .. ûlG oBzÖ îOoõ¾ òýñÆ Aõøok úÞ Ýçy úGp ÿAl¾ løAõg þì
BGApìwKJõgoBývGîP×â.lüBýíð îyõgoBÞ .ïõñzG Ao kõy þì òßÖA
îñÞþìQuBíPèA,órGÿpPzýGRlyôQülW þìAo@úG Ao kõgrg xBHè Bø òýPu@wLu
ô }BG îco þG òì BG þPvø òì ÜyBÎ pâA ..ô ÿAûkBÏèAÝoBgõOîP×âôAúG.kqæBG

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk|

|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ

Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ

ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG

BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA #
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA #
.órGîÚçylüly ûkpG}BGQÞBuQ×âôkpÞÐÇÚAoîPHd¾
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse AoõO òì pâA " kpÞ oApßO Apì pg@ úéíW AlðAô .. òì
òìûkpGwK,JõgoBývG:Q×â"ïoAkQuôk lñ^ lÏG ô kpÞ òì úG oôpÒ pu qA þøBãð
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# ú^ úíéÞ òüA óq àü ÿApG úÞ óAlG ô }BG lÏG ÿA úËdè .QgAõð òì òO pG Ýçy úGpÂ
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # þÚçyúGpÂúËdèóBíøok.koAkpGokþüBñÏì QÛ×y BG ô kq úÛéc îüBø úðBy oôk Ao {ðAôqBG
þPyAk Quôk óBø Q×âô koô@kôpÖ òì òOpG xpO BG úPhýì@þìpy BG ?ïkoô@Rkok lýupK
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # .ïõy lñéG kõg ÿBWqA úÞ kAkoõPuk ?òì ûkpG ,ÿkõG ûkoô@ïkok îøpâA þPc ,úð ïkAk iuBK
QuõK ókpÞ RôApÆ , úð oõÇñüA kq kAk úÞ ïkõG òPuBgpG ëBc ok IèBW õO ÿApG ô lyBG õO IðBW qA úÞ ÿkok
ôA ô ïkpÞ QÎBÆA .õy lñéG QüBøõðAq ÿôo .QuA Rnè òì ÿApG QuA
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # .kpÞ òì BøôqBGô QzK pG ókq Ýçy úG Ñôpy .koAlð þOnè òì ÿApG òüA þèô Q×â AlðAô
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # þì ôpÖ ólG êgAk úG oBãðA þÚçy úGp pø {uBíPèA .îPÖoôpÖ ïBùGA qA ÿA úèBø ok ûoBGôk
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # IðBW qA kok úÞ Ap^ QyAlð kok þèô QÖo xBvcA óôlG xpPð ,órG îÚçy úÞ ïkpÞ
þì ÜzÎ ôA úG òì úÞ ly þì koAô þvÞ þgp^AõøokAoÝçyAlðAô.órGîÚçyîcpO
õì }rüo óBìok # Ao îðBW ïkõG pÂBc úÞ þvÞ ÿApG .ïlüqoô ïlýupK .kpÞ ókq úGp úG Ñôpy lÏG ô kAk
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # "......ïqBuAlÖôAÿApG B« ÏÚAô îP×â .úð :kAk JAõWqBG ?kõGoõÇ^ æBc
?úð
oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy îÚçy pO îßdì úÞ îP×â ô ïkpÞ {uBíPèA
(818)343-0101 wßu : úÞ }õâ ok Ao þãzýíø Q×â AlðAô .ïpG þì Rnè QüBø Ýçy qA òì órG
ô Qvýð þÏÚAô úÞ þðAk þì óõ^ ÿpHýì Rnè
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 pPùG þâlðq ,pPùG ok .îðBuo Iýu@ õO úG úÞ lü@ þíð îèk òì

corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO

13

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

úG lñðAõO|þíð Bø|þPývñWApO :MìApO
lñü@ok {OoA ïAlhPuA

iüoBO ok }BGpâk AoBßy@ ûlñüBíð òýPvhð pG BñG Bßüpì@ lülW ÿoõùíW wýDo luo|þì ô pzG ÝõÛc óBýìBc ûkpPvâ ëBHÛPuA BG úÞ Bßüpì@ÿoõùíW|wýDo ,MìApO lèBðôk #
ÿA|úýðBýGoôl¾ BG kõy|þì kBü îø Bßüpì@ûpãñÞ úÞ þíýí¿O ;koAk Ao îßc òüA ókpÞ þÓéì .ly ôpGôo þvñW ÿBø|QýéÚA ÝõÛc óæBÏÖ qA BìBGôA áAoBG ïBßcA ókpÞ õÓè úìAkA ok
ûkpÞ kBÛPðA Rly úG Bßüpì@ÿoõùíW wýDoqA þðlì ÿBøkBùð ûkpPvâ ÅApPÎA BG æBíPcA ïAlhPuA ûoBGôk QýÎõñíì ÿApG kõg îýí¿O
qA pu pg@ Quk QuA òßíì ô ly løAõg ôpGôo ëApðs ,úPynâ òDôs ûBì ok ,òüA kõWô BG QývñW pýýÓO úÞ þðBvÞ ÿApG {OoA ok
.QuA oôl¾ BG Bßüpì@ ÑBÖk püqô ,wýPì ríýW
ïoBù^( úHñzXñK p¿Î úÞ ÿA|úýðBýG ok ôA .koô@ok îø oõzÞ òüA þèBÎ óAõük {y Ao îßc òüA óly þüApWA qBÒ@ ÿoõPuk .QuA ûkAkpHg lðA|ûkAk
qôpìA êíÎ" :úPyõð kpÞ pzPñì )kAkpì ÿBÚ@ RAoBùÊA úG þíuo {ñÞAô òýPvhð ok BìBGôAÿBÚ@oõPukçíÎôQgAlðApýgBO úG ûBì - úýDôs 26( úHñyoBù^ qôo MìApO ÿBÚ@
ÿBø|ïBÛì .QuA kôpÇì ÿoõùíW|wýDo RApÞõìk õÃÎ ,þñýéývýu lüõük ,MìApO qA wK ûkpÞ lýÞBO þPýüõO ok )kAkpì ïoBù^
þíýí¿O òýñ^ úÞ lðoAk óBÎmA kõg lý×u|jBÞ óAõñÎ úG ôA qA úÞ Bßüpì@ óBâlñüBíð wéXì .lzð þüApWA úÞ úPÖBüok þìBËð oõìA óBâpHg BG Roõzì
Bø|RApÞõìk qA þuBýu þüõW|ïBÛPðA àü BùñO pËð úG MìApO ÿBÚ@ lülW QýüõO BG óõñÞA ûlññÞ|êPhì {OoA ÿApG Bø|þPývñWApO ïAlhPuA
{OoA ok }BGpâk óAoArø óõñÞA îø ...QuA
Bùð@ .lñðBìpùÚ Bùð@ .lññÞ|þì Qìlg Bßüpì@ .QuA ûApíø þßyrK Q×ãñø ÿBø|úñürø BG ô
ÿõu qA úÞ òüA úð lðlýXíO ô {üBPu Üüæ ëBu òüpg@ ok ,BìBGôA áAoBG úPynâ ëBu
QýÎõñíì õÓè oõPuk lý×u|jBÞ pG {PuBüo
".lðõy QuBýu úüBíPuk AõÚ êÞ wýDo QývñW pýýÓO úÞ kõG ûkAk Ao þðBvÞ ïAlhPuA
úÞ MìApO ÿBÚ@ ÿBø|úP×â ,ëBc òýíø ok
QýüõO úÎõíXì àü óBüpWok AlPGA îøoBG òüA .lðA|ûkAk
kõWô úG óApÊBð óBýì ok Ao þðApãð òüA ,ûly qApGA qA ûôpâ òüA úG úéýuô òülG BìBGôA ÿBÚ@
þèçPgA ô Q×ãñø úñürø úG úWõO BG úÞ ûkoô@ þ×hì óôlG kõG ûkAk ûqBWA þvñW óBøAõgpâk
Bø|þPývñWApO ÿõu qA MìApO ÿBÚ@ úP×â úG úÞ úG úðAkAq@ lñðAõPG kõg þvñW Qüõø ókpÞ
Bøl¾ Qyõðpu ,kõy|þì êýídO {OoA úG þíýí¿O ;lñü@ok oõzÞ òüA {OoA ïAlhPuA
ÿBøôpýð ïAlhPuA ok óõñÞA îø úÞ þyBGpâk

.ly løAõg ú^ lðoõzÞ òüA þìBËð

ok þðBPvÞBKpPgk úG þøôpâqôBXO
pPgk àü úG }okApGqôBXOqA ïBÛPðA

MìApO lèBðôk àuBì BG QÚpu pvÖA àü.QuA ûkAk oApÚ lýüBO koõì Ao pPgk àü óAlý×u {üo #
qôBXO koõì úÞ ÿpPgk òýPvhð Q×â wýéK ÿApG ,óBPvÞBK ok BPuôo
ûkpÞQyAkqBG Ao kpì ôk BýèBPüA wýéK # ok úÞ ÿpPgkô ûkõG úèBu 14 þèA 12 úPÖpâoApÚ àü úG úÞ ÿkpÖ RAqBXì
ÿBø|û|BãPuk MìApO lèBðôk àuBì BG úÞ 17 Bü 16 ûlyqôBXO þðBGpÚ úÏÚAô òüAqA ïBÛPðA ûkpÞ qôBXO óAõWõð pPgk
úG úÞ lðkAk oõPuk ,kõG
.lðkAk þìoApÚ QÚpu koõì AoqAkpKkõg .QuA úPyAk ëBu Fçì ok ôA óAõWõð pøAõg
ôk ly ÜÖõì BýèBPüA õñüoõO pùy wýéK QüBßy ëBHðk úG úÞ kAk pHg pvÖA òüA
ÿBø ûBãPukqA ûpX×ñì kAõì àíÞ BG úÞ AookApG .kõy þøôpâqôBXO ïBÎ
Bùð@ .lñÞ pýãPuk lðkpÞ þì QÚpu qAkpKkõg .lðA ûly pýãPuk p×ð 25 ,óAokBì ,þédì ÐGBñì }oArâ úG
, lðõzð úPgBñy Bø òýGoôk ÈuõO úßñüA ÿApG ,ëôA qôBXO êìBÎ úÞ kôrÖA ëBc òýÎ ok ÿô ôk pø ÿBø ûkAõðBg ÿBÃÎA
ûpù^ BG þüBø àuBì BG Ao óBzüBø Roõ¾ ,úPÖpâ Roõ¾ ó@ qA ïBÛPðA ok ïôk qôBXO úÞ ÿpýâ îýí¿O òüA ok pPgk
ûldPì RæBüA oõùíW wýDo , MìApO lèBðôk ,ó@ þK ok ô lðA ûkõG êýgk
.QuA ÿoAõPì ô kõg òülèAô oõÃc ok qôBXPì kpÖ pøAõg
.lðlðByõK þì Bßüpì@ úPÖpâ oApÚ qôBXO koõì ûlßøk ÿBÃÎA püBu
úÞ ÿpPgkôkpø óAokBì ,ëBc òüA BG .QuA
ok oõÃc BG AlÏG ,lðA úPÖpâ oApÚ qôBXO koõì
ôk óçìBÎ úýéÎ QüBßy fpÆ úG wýéK ûBãuBK
,úÏÚAô ôk òüA êdì.lðA úPgAkpK QüBñW
ok óBPèõì pùy þßükrð ok kBG@p×Ëì ÿBPuôo
.QuA ûkõG JBXñK QèBüA JõñW
ôk pø úG qôBXO ÑõÚô ,þßyrK ÿBø {üBìq@

16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G

(626)3-50-50-50 þykçãñGõéÚôk óApPgk

ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì ÿqBuAlWô þcApW êíÎ ÿApG óBßyrKpËðoBËPðAok þykçãñG BýÞôoô BýGAoõéÚôk óApPgk #
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük .lñPvø BÞAk ok þðBPuoBíýG ok
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA

(310)274-7474

17

óApùO úéXì

IcB¿O ÿApG Ao ôA êPÚ úzÛð úÞ ly UÎBG
.îzßG {üBøçÆ

ly {üBøçÆ þðBGpÚ þzñì îðBgRçßzìoB^kôîPyAkkBýPÎAòìþÖpÆqA
úzÛð ÿApWA kl¾ok ÿqôo lñ^ .ïkõG þèBì
AlýK þHuBñì Q¾pÖ úÞ ïkõG þzñì îðBg òPzÞ
òPÖpâ pËð püq qôo lñ^ qA lÏG ïBXðApu .ïkpßð ôAqAô ûkAk þÚBu úG ûkõG ó@ÿôo óõg ÿBø|úßè úWõPì ïlì@ IÇì úG úÞ qôpìA .kAk|þì ïBXðA ok 89 ëBu rýüBK ÿBøqôo qA þßü ok #
pËð koõì qôo ,þzñì îðBg ÿBølì@ ô QÖo .QuA úPÖpâ olhìkAõì úÛGBu .QuA qBG úíýð IÇì ÿkôoô ok ïly þøBâ@ wýéK ok ûlðôpK lñ^ þuopG ëBc
qA ô QuA ûlì@ IÇì úG pOkôq ôA ïly úWõPì áõßzì ApWBì úG .koAnãG qBG Ao ok ôA QyAlð .ïkõG ûBzðBìpÞóBPuAok òýupø óBPupùy
qA úÞ Ao þüõÚB^ .ïkpÞ ûkB×PuA Q¾pÖ òýíø îýñÞ AlýK óBñýíÆA ly UÎBG iðpu òýíø iuBK úÞ þðBìq ,ïkq {üAl¾ oBG lñ^ , ïly ÿBø|QüoõÖ rÞpì qA pùÊqAlÏG þèAõc
Ao þèõLì@.îPyAnâ îHýWok ïkõG úPyAkpG úðBg ôA .|lyBG kBPÏì kpì óBíø lüBG QüBñW êìBÎ úÞ IÇì úG BK .ïkpÞ ày ApWBì úG pPzýG kAlð úÞ þðAõW pPgk úÞ ly }oArâ òì úG 110 þvýéK
óBíPgBu koAôô îPÖpâ Quk úG kõG îøApíø úÞ lñ^ úÞ|òüA BO QÖpâ oApÚ wýéK IýÛÏO QdO .kAlð JAõW úÞ ïkq {üAl¾ ûoBGôkô îPyAnâ êPÚ úG }oBÞ êdì ok ûkõG þßyrK IÇì þzñì
lñ^ .ïkq äðq ô îPÖo IÇì Qíu úG.ïly úÞ þðBìq .|ly QyAkqBGô þüBuBñyôA lÏGqôo lvW BG îPÖo RBÛüorO {hG Qíu úÞ þðBìq
úÞ QuAõg .kpÞ qBG Ao ok þzñì îðBg lÏG úÛýÚk þøBâ@ wýéK þüBñW ûoAkA úG RBÛýÛdO ÿApGôA pHg Ao úüBvíø .ïly ôo|úGôo ôA óõg ok ÝpÒ .QuA ûlýuo
ô QuA lG îèBc îP×â BìA ,îüBýG pãük QÎBu îýð ô kpÞ fpÇì Ao þÃýÛð ô l RAoBùÊA ly êÛPñì ïA|þzñì .ïkq äðq wýéK úG lÏG ô ûkpÞ ÿoBývG kApÖA ,ïlýuo êPÚ êdì úG þPÚô
ôA .îðrG ëõLì@ lüBG ô îðBíG pËPñì îðAõO|þíð kBPÏì kpìô ûkrð QüBñW úG Quk úÞ ly þÎlì ïly úWõPì úÞ QyAk ûApíø þüBøçÆ pø ô lðkõG ûly ÐíW óBíPgBu ÿkôoô ok êGBÛì
kAk ûqBWA lyôo|úG|ôo òì ÿBøoAp¾A BG úÞ þðBìq BG úPuAõg|þì ô ûkq Ùpc ÿô ûoBGok Õôok úG Ao ôA ÿkpÖ pø îñÞ|þì óBíâ .Qvýð {üBøçÆ .lñPyAk þPüAôo þzñì êPÚ ÿApWBì ûoBGok ïAlÞ
qA úËdè àü ôA ÿBøçÆ ÝpG .ïõy IÇì koAô .kõG ûkBPÖA RBÛüorO {hG ok þzñì lvW
ÝBOA úG òì .ly|þíð oôk îðBíz^ êGBÛì .kqAlñýG pukok úG Ao ÿô oBÞ òüA .QuA ûkõG QÚpu }A|ûrýãðA ,úPzÞ úG õÚB^ úGp ôk úÞ kAk|þì óBzð Bø| þuopG
úìAkA kpì òüA ÿBø|ókq Ùpc ÄýÛð ô l ûlññÞ|úÏWApì óAoBíýG RB¿hzì QHS pPÖk ûkpÞ QGB¾A óAõW pPgk òüA ókpâ ô îßy
.ïly pËPñì ô îPÖo RBÛüorO oAlÛì ÿô úðBg qA þuoqBG ok úÞ|òüA BO QyAk ïBð êPÚ qôo BìA ,îükpÞ þuopG Ao àyrK IÇì úG oBS@ úÞ kõG þèBc ok òüA BìA ,QuA
îHýW qA Ao õÚB^ lì@ þzñì îðBg úÞ òýíø ÿôo óõg ÿBø|úßè úÞ þPÚpu ÿBøçÆ qA þíÞ óBíâ ly UÎBG òýíø .|kõG ûlzð QHS ÿoBíýG ôA ÿBø|Quk aì ÿôo pG rýð þüBø|þâlýyApg
çÛO þéýg .ïkq ôA úG þüBø|úGp ô ïkoô@ óôpýG úG úPzÒ@ úðBgrLy@ ÿõÚB^ àü ûApíø kõG ó@ òýPvhð lüBG ûly IÇì koAô úÞ ÿkpÖ îýñÞ úÞ îükpÞ õWô|QvW Ao IÇì .ly|þì ûlük
úðBíco|þG .QvðAõPð BìA lñÞ oApÖ îPuk qA BO kpÞ òüA qA ûlðBì BW úG oBS@ úÞ þðBìq .|ly AlýK óõg ûlzð QHS ÿô ïBð qôo ó@ok úÞ lyBG ÿoBíýG ûlzð QÚpu BXð@ qA ÿA|úéýuô aýø ly ïõéÏì
Ao {ðBW õÚB^ ÿBø|úGp BG ô ïkBPÖA {ðBW úG QÛGBÇì ëõPÛì þðõg ûôpâ BG Ao óõg ÿBø|úßè QyAkoApÚ ïBùOA óBËìok úÞ ÿkpÖ òýèôA .QuA
{Puk qA oôq úG Ao {üçÆ ÿBøõãñèA .îPÖpâ ô ûkõG þßü ôkpø þðõg ûôpâ ly ïõéÏì îükAk .|kõG wýéK úG RBÛýÛdO ÿApG AoôA .kõG IÇì àyrK
ApWBì úWõPì þvÞ úÞ|òüA qA {ýK ô |ïkoô@ok þðBìq QüBñW êìBÎ .QuA IÇì þzñì úG ÜéÏPì úXýPð|þG úgBy òüA ok Bø|þuopG úÞ þðBìq
òüA úG ÙApPÎA qA wK îùPì .ïkpÞ oApÖ kõy Ao kõg Rõßu ,lük ûly }BÖ Ao êPÚ qAo úÞ ëBíPcAô îükq Quk þédì RBÛýÛdO úG ,lðBì .îükpÞ oBÃcA þøBâ@
IÇì úGoBíýG óAõñÎ úG ÿkBPÏì kpÖ lüBy îükAk þzñì òüA :Q×â RBÛýÛdO óBüpW ok ôA
.ly óAlðq úðAôo QüBñW .kpÞ ÙApPÎA QüBñW úG ô Qvßy þvÞ BG ôA .kpÞ|þì oBÞ îüApG úÞ kõG þèBu lñ^
qA {ýK oBG lñ^ : Q×â ÜýÛdO pvÖA úG îùPì .|QuA ûkq Quk QüBñW òüA úG ô ûlì@ þÂAo IÇìokôAoBÞ qA òìô QyAlð ÙçPgA
ÜüorO ÿApG ïlðqpÖô pvíø ûApíø ,QüBñW òüA þüBuBñy BG ô îüly îývÛO ûôpâ lñ^ úG
BXð@ ok .îükõG úPÖo àyrK IÇì úG ëõLì@ Ao IÇì ÙApÆA ÿBø|úédì kBPÏì kApÖA òì qA pOkôq QÎBu ôk þßü úzýíø þzñì .ïkõG
ûkAqpÇÆ þéÎ ûBâ@oBÞóAôo ûApíø ÿkBüq ÿçÆ þzñì îðBg ïly úWõPì óAkBPÏìqA þßüqA ïBXðApu .îükpÞõWô|QvW pâA ô lñÞ QÖBËð Ao BXð@ BO lì@|þì IÇì úG
óApùO óBPuA JpÒ ûtüô þøBâ@wýéK ô kpÞ ïA|úuõuô BøçÆ ÝpG qôo ó@ qA .|koAk úÞ Ao çÆ ÿoAlÛì kBPÏì ÿkpì ,|îülýñy êdì Ao RBÛüorO lì@|þì ëõLì@ ókq ÿApG ÿoBíýG

18

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA

rürÎ óBPuôk wLý^ þÆõÚok ApHÞ|ûByoBì úu ØzÞ

ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApG
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok þðApüA
|www.SmartDoctors.info

þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì

SmartDoctors

þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao|
. lýñÞkoAô

lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýìpPÞk BGpPzýG RBÎçÆA ÿApG

(310) 724-8584|

úÞ ,þuBíèA QzK|áæ YñK ô ,þèõíÏì pýâqBâ kpì àü lðA úP×âþüBßüpì@ÿBø|ïBÛì #
Bßüpì@okQÊB×cQdOÿBø|úðõârWBùð@úíø ûBy oBì úu ØzÞqA wK Býðp×ýèBÞ QèBüA ok
.lñPvø QyAkqBG wLý^ þÆõÚ lñ^ ok ûlðq ÿApHÞ
ÿBÚ@ ApøBÊ ,þüBßüpì@ ÿBø|ïBÛì úP×â úG lðkõG ÿA|úPvG ok Bø|þÆõÚ òüA .QuA ûly
ëBuoA koõì ok Býu@ ok ÿkpÖ BG õßðApÖ .kõG ûly úPyõð kpì òüA xok@{üôo úÞ
koàìBýKBßüpì@úGäñÞäñøqABø|QzK|áæ wéXð@wèok ,úèBu 34 ,õßðApÖõãüokôo
.QuAûkpÞëlGô ûly þðõðBÚpýÒ RAkoAô úG îùPì ô pýãPuk
,Bø|àìBýK òüA ok ,ûBâkAk kBñuA xBuA pG .QuA
ÿBøApHÞ rýð çHÚôA úÞ QuA úP×âõßðApÖ ÿBÚ@ ïAlÞ pø ëõÆ úÞ Ao BøoBì ápíâ RBìBÛì
oBìYñKúPyAkl¿ÚôQuAûkoô@QukúGûlðq þuoqBG ïBãñø úG QuA pPì îýðô àü qA {ýG
.lølGBýñýWpüôQèBüAok{ðAlðôBzüõgúGAo xok@ úG xoBì ûBì ok úÞ lðkpÞ AlýK ÿA|úPvG
úG òýñ`íø ôA løk þì óBzð ûBâkAk kBñuA .kõG ûly ûkBPupÖ õßðApÖ ÿBÚ@
ôkok ApHÞ ûBy 20 çHÚ úÞ kõG úP×â ÿpãük kpÖ ïpð QzLÞæ úu òýñ`íø úPvG òüA ok
ïBãñø úG Bùð@ úíø BìA ,kõG ûkpÞ koAô pãük úPvG .ly ØzÞ õñýHè@ þñý^ úuBÞ
.lðkAkóBWêÛðôêíc oBì þñíüA RBËcçì pGBñG ëAolÖ óAoõìBì
wéXð@wè úìBðqôo úG þüBßüpì@ÿBø|ïBÛì ërñì úG Ao Bø|QzK áæ BìA lðA|úPyAk úãð AoBø
ûBìokúÞÿApHÞúuqAApHÞôkúÞlðA|úP×âríüBO Býðp×ýèBÞ ,áoBK ÿpPðõì úÛÇñì ok õßðApÖ ÿBÚ@
õãük òu {cô ÕBG ok ,lðly ØýÚõO xoBì .lðkAk êüõdO
ïõéÏìBðêüækúGïõuÿApHÞúÞþèBcoklñPvø qõXì BG óAoõìBì QuA úP×â þðBPukAk
.QuAûkpì ok ô lðA|ûkpÞ þuoqBG Ao kpÖ òüA úðBg ,ûBâkAk
òßíì kõy úPgBñy ïpXìõßðApÖ ÿBÚ@pâA ØzÞ Ao ÿA|ûlðq RBðAõýc ,óBÞkõÞ JAõg ÝBOA
ôpGôo óAlðq úG Qýìõßdì ëBu QvýG BG QuA ,Qèoõì fBvíO àü úéíW qA ,lðA|ûkpÞ
.kõy QzK|áæ ,oõOBãýèA pýâqBâ ÿBø|QzK|áæ
19

óApùO úéXì

lðôo }oArâ òüA BG .kpÞ ïçÎA Ao óBâlñüBGo ,õW|ô|QvW qôo {y qA wK ïBXðApu #
ô ly ÿA|ûqBO úécpì koAô ûlðôpK úG þâlýuo ok úøBì|Qzø pPgk ,BPýñG óBW|þG pßýK
þüBuBñy óApùO Ýpy ok óBíùPì kkpO êdì
ôk úHñy|úu ûBãìBy ïBXðApu óBøBâ@oBÞ.ly .ly AlýK }olK ûly|QÚpu ÿôokõg
úG Bø|þüõWqBG ok Bùð@ úÞ lðkpÞ pýãPuk Ao îùPì ëôA qôo óBíø ok úÞ lñPvø p×ð ôk óBÚoBu |
.lðkpÞ ÙApPÎA ákõÞ ókõGo ô ôokõg QÚpu úÞôpPì ÿBø|óBGBýg qA þßü ok Ao ôokõg ,QÚpu
Ao ákõÞ ô ôokõg qôo óBíø lðly þÎlì Bùð@ êýèk|úG BPýñG åpì UÎBG ô lðkpÞ Bøo QylÞBK
.lðA|ûkpÞ Bøo QylÞBK ÿBø|úédì qA þßü ok
þüBíñøAo BG :kpÞ óBzðpÆBg oõK|{ýéÎ îýco .lðly þãñupâ ô þãñzO ,Bìpâ Rly
ôokõg ókpÞ Bøo êdì þøAo óAoõìBì ,óBíùPì BPýñG ÿApWBìqBÒ@
ôo|úGôo ôokõg ok ú`GpPgk lvW BG ô ûly
ok þüBÃÚ RBÛýÛdO kAlìBG 2 QÎBu BO .lðly pýO 29 ,úHñzXñK pùÊ qA BPýñG ÿApWBì
.ly êÛPñì þðõðBÚ þßyrK úG lvW ô ïBXðA êdì óApùO úüpýzì ÿBø|óBGBýg qA þßü ok ëBvìA
îùPì ôk ïBùOA ûoBGok QylÞBK óBPukAk ok Ao }pPgk BPýñGolK ,qôo òüAok .ly qBÒ@
Ao ú`G lðA|ûkpÞ BÎkA Bùð@ :Q×â rýð ûly pýãPuk úðBg äñýÞoBK qAô kpÞoAõu }lüApK ÿôokõg
ÑõÂõì òüA .lðA|ûkpÞ Bøo êdì ó@ ok ûlðq ÿA|úËdè ,äñýÞoBK ok òPvG ÿApG ôA .lì@ óôpýG
Qzø pPgk .koAlð Bùð@ ïBùOA QýøBì ok ÿpýSBO ok Quok BìA QyAnâ BùñO ôokõg ok Ao BPýñG
ô ôokõg ok ókpÞ qBG óBßìA QýÏÂô ó@ok úøBì Bùð@ qA þßü ô lðlýuo pu ÝoBu ôk ,óBìq òýíø
ÙApPÎA xBuApG ô úPyAlð òPuAõg àíÞ Ao }kõg ,BPýñG olK .Qvzð óBìpÖ QzK
æBG òýyBì ÿBø|úzýy úÞ þPýÏÂô ok óBíùPì
ô ûly pPzýG óôpýG qA ôokõg êgAk ÿBìpâ ,ûkõG !úð àíÞBìA lðkpÞþì ûBãð ïkpì :õèõ^õÞBPýñGolK
ô þíéÎ Roõ¾ úG .QuA ûkq îÚo Ao ôA åpì
ÜükB¿ì qA Bùð@ êíÎ úÞ îñÞ|þì ïçÎA þüBÃÚ ôA kBùñzýK úG .ly ûlñðAo óôlG lüApK ÿôokõg qA ApWBì iðpu ,QhPüBK wýéK úP×â úG RõKBÞqA úÞ þèBcokô QgAlðA òýyBì ÿõéW
îýù×O Bùð@ úG ïBùOA òüA ô QuA líÎ|êPÚ óBìpÖ QzK ô ïly ôokõg oAõu QÎpvG .lì@ Quk úG QylÞBK ok ëôA ÝoBu ÿpýãPuk ok ïpPgk< kq kBüpÖ ,kõG ûly óArüô@ ôokõg
qA BO QÖo úðBg ok ÿõéW rýð ÿlùì .îPvzð BPýñG ókõGo ô ôokõg QÚpu úG Bø|þüõWqBG ok ôA QÎpu úG þùWõO|þG BG ÝoBu BìA >QuA òýyBì
.kõy|þì Ädì úG .lñÞ ÿpýâõéWôokõg IcB¾ ólì@ òüA úG BO kpÞ ÙApPÎA {ðBPulíø qA þßü ÈuõO úìAkA þâlñðAo úG aýKoBì RBÞpc BGô kôrÖA kõg
ûkõGo ákõÞ okBì ô olK BG õâô|Q×â Ao }kõg ôokõg IcB¾ ,òýyBì ok óly oAõu pýãPuk ô þüBuBñy rýð þé¾A ÝoBu ,IýOpO ÿA|úyõâ úG Ao olK ,æBG QÎpu ïBXðApu .kAk
BG îPvðAõO òì BìA QgAlðA òýyBì ÿõéW þâqBPGô QuAoAk|úÛGBu óBìpXì qA úÞôA .kõy Qíu úG þðkq îøpG îz^ ok ÝoBu ô kpÞ JBOpK
ûly îñÞ JBOpK óBGBýg úyõâ úG Ao ôA aýKoBì RBÞpc lñ^ Q×â Bø|þüõWqBGok ,ûlì@óôpýG óAlðqqA
BG úøBì Qzø ÿBPýñG óAõW olK ô okBì óBíø .ïõy ÿoAõPì úüpvÖA Qíu úG QÎpu BG ô úG Ao BPýñG ô ôokõg ,QÚpu qA wK QÎBu .ly ÿoAõPì )Ñ( þéÎ ïBìA ûApâorG
úG Ao kõg úíýuApu óBylðqpÖ åpì pHg ólýñy qA ÿoBÞ BìA ïly ákõÞ ÿBø|úüpâ úWõPì úËdè æBG qA wKô ûkpG QylÞBKok Rõég ÿA|úédì ÿqBXì ÿBÃÖok BPýñGpüôB¿O {hK
Ao ÿpHg lðkpÞ|þì BÎk Bùð@ .lðlðBuo wýéK ûoAkA îø ÿlùì .îPÖo QylìBýÚ úG .lì@|þíðpG îPuk Bøo òýyBì êgAk Ao ákõÞ ,Bø|úzýy ólýzÞ wýéK óBøBâ@oBÞ ,ûkAõðBg QüBßy BG
ok BK úÞ þðBìq BìA .lyBHð Quok lðA|ûlýñy úÞ êgAk ô lükqk Ao ôokõg qA úÏÇÚ lñ^ ôA .lì@ úG úé¾BÖçG óAoõìBì ,ÙApPÎA òüA BG .QuA ûkpÞ ô óBÚoBu Qüõø þüBuBñy ÿApG QhPüBK þøBâ@
åorG óApùO þøBâ@ wýéK þüBñW pvÖA ÝBOA úG ákõÞ ûApíø Ao òýyBì wLu .QyAnâ úvýÞ ok ôokõg lðkpÞ ûløBzì ô lðly ïArÎA êdì .lðly êíÎ koAô úøBì Qzø pPgk ókpÞ AlýK
.QuA ûkpÞ RõÖ óBypPgk lðlýñy ,lñPyAnâ ØÚõO Rõég ÿA|úédìokô ïkpG lðqBìBì úÛÇñì ÿlc úG Bìpâ Rly .koAkoApÚ Rõég ÿA|úédì oAõük ô þÎBíPWA ÿBø|úßHy lýzßð þèõÆ
ólük BG lñPÖo þðõðBÚ þßyrK úG úÞ þðBìq Bùð@ òýyBìô ákõÞô ïlýzÞ æBG Ao Bø|úzýy .ïkpÞ .kõG ûly þzÏð kõíWoB^k BPýñG lvW úÞ kõG óBìríø úSkBc .BPýñG püôB¿O qA ly pK Bø|óBGBýg
þßü úðBg úG QcApPuA ÿApG wLu .ïkpÞ Bøo Ao Qzø ákõÞ kBüq ëBíPcA úG ,wýéK úP×â úG ok Øuõü ïBð úG úèBu 3.5 ÿpvK óly îâ BG
.lðly úÞõy lvW ÿõuqA lÏGqôo lñ^ úÞ|òüA BO îPÖo îðBPuôkqA kõg óBW þãñzO ô þãñupâ ,Bìpâ QéÎ úG úøBì qôo lñ^ ,Øuõü .kõG ûkBPÖA ÝB×OA óApùO Ýpy
ô Qhüo|þì àyA Roõ¾ ÿBñùK úG okBì úG Bø|ÿoAôlýìA BO ly AlýK êìBÞ Qìçuok lÏG
óBy|úðBg êGBÛì úÞ þðBìq .QyAlð þðAõOô JBO >.ïly pýãPuk wýéK .QuA ûkAk Quk qA Ao qA wKqôo úu .lGBü {üArÖArýð BPýñG ókõG ûlðq
ô QyAlð QÞpc RolÚ pãük {üBøBK ,lýuo óBíùPì ÿApG líÎ êPÚ ïBùOA þé¾A ÝoBu RBÖApPÎA úýO@ óBPuoBíýGok BPýñG óly AlýK pHg ,úSkBc
úðBg êgAk úG AoôA Bø|úüBvíø .kBPÖA òýìq ÿôo :Q×â QylÞBK JçÛðAô þìõíÎ óBPukAk ok ôA .QuA úèBu 33 lídì ,þé¾A ÝoBu {hK þÎBíPWA ÿBø|úßHy ok QÎpvG óApùO
, úøBì Qzø pPgk ûkAõðBg QüBßy qA wK Bøo ïBãñø BPýñG ókõG ûlðq ÿBÎkA BG Bø|þüõWqBG pHg .QyAlð Qd¾ ÑõÂõì òüA BìA ly
.lðkpÞ êÛPñì óBüBGo|ákõÞ ÿpýãPuk ÿApG þüBÃÚ RBÛýÛdO ûApíø ,úSkBc qôo< :Q×â ,ôokõg ókpÞ J@qA ûBHPyArýð QylÞBKok ákõÞ óly|ûlük
îÒqA ÿoBG|úèõÞô ïlðBì òì pùÊ úÞ|òüA BO ly qBÒ@ óApùO wýéK ÿõu qA úüpýzì úG olhì kAõì úýùO ÿApG ÿlùì îPulíø kõg ûtüô RBÛýÛdO úG óBøBâ@oBÞ BO lì@ok
pPgk ÿBø|xBHè qA þßü .kpÞ|þì úüpâ okBì Qüõø ô QÖpâ xBíO wýéK BG ÿkpÖ úHñy|úu ókõG òyôo úWõPì ÿlùì óBùâBð úÞ îükõG úPÖo
.kõG ûlðBHv^ }kõg úG îßdì Ao {üõèõ^õÞ .lñøk úìAkA
àyA Roõ¾ ÿBñùK úG ô kpÞ|þì {üõG BPýñGpßýK ØzÞô óBÚoBu ÿpýãPuk
Ao >BPýñG< ïBð .QyAlð óAõO ô JBO .Qhüo|þì kõg qôo òýíXñK koAô wýéK RBÛýÛdO
,ïrürÎ< Q×â|þì Iè püq .kpÞ|þì Al¾ ïAlì ûlðBìpÖ ,Býð|ÿlWBu òývc oAkpu úÞ kõG ûly
õO óôlG Ao Iy ô eH¾ oõÇ^ .ïA|úðAkok ÿpýãPuk fpÆ úýyBc ok QhPüBK þìBËPðA
QÚBOA .îðAõhG þüææ úãük oõÇ^ .îðAonãG ákõÞ QuA oAôlýìA úÞ|òüA óBýG BG ÝoBu Bø|ûk
úG ÈÛÖ >.þPvýð Rkõg BìA løk|þì Ao õO ÿõG ok ûlðôpK úXýPð óly Àhzì qA ,lyBG îèBu
.kpÞ|þì ûBãð }pPgk ÿBø|àuôpÎ
úüpâ úÞ þèBc ok ô kõG óõg {èk okBì .kAk pHg àükrð ÿA|ûlñü@
ûly ûkõGo ïpPgk úÞ ÿA|úËdè qA :Q×â ,kpÞ|þì úÞ þèBc ok úHñyoBù^ ,lÏG qôo Quok
õWô|QvW Ao BW|úíø óApãük ô ïpøõy ûApíø ,Øuõü lñðBíø lðkõG oAôlýìA BPýñG ûkAõðBg
þPc .îýñÞ AlýK ûlðq AoôA îýPyAk lýìA .îükpÞ ôk pø ,kõy AlýK îèBu ô eýd¾ rýð Bùð@pPgk
BÂo ïBìA xõGBK úG kõy AlýKpâA ïkõG ûkpÞonð ÿôokõg ,Bùð@ ÙApPÎA BG ô lðly pýãPuk ÝoBu
ly AlýK ïpPgk lvW úÞ ÿqôo BO .ïôpG )Ñ( óôpýG ó@ êgAk qA BPýñG lvW ô ØzÞ þPÚpu
pãük BìA ,lyBG ûlðq úÞ îPyAk lýìA qõñø
.ly ûkoô@
þãñupâô þãñzO ,Bìpâ

20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ЃíƒW úƒG îüõƒèõƒ^õƒÞ ûõƒð ÿoBƒƒËƒƒPƒðA|îƒzƒ^ úG Ao óBíùPìpO|Ðüpu ú^pø lñøAõg|þì úýüBÃÚ BìA ,îükpÞõWô|QvW Ao BXð@ .îýPÖo pËðkoõì .ly lýìABð óBìlýìA
óBì|úðBg úG þñüpýy kõg BG ô lì@ óBì|ûkAõðBg .lðBupG óBzéíÎ ÿAru .îükpßð AlýK þüôokõg .lyBG ûlðq ôA ïkpÞ|þì BÎk :kAk úìAkA ÿô
ôA kõHð úðõã^ .îýñÞ ú^ ôA qA ÿoôk BG BìA .koô@ þüçG ú^qôo lñ^ òüAok îP×â|þì kõg BG ïAlì
kpÞoBßy Ao Bøkqkpüõ¿O úPvGoAlì òýGoôk þèAõc úG úÞ Ao ÙApÆA ÿBø|óBGBýG òüApGBñG Bü QuA ûkoõg pýy .QuA ûlì@ ïlðqpÖ pu pG
.îýñÞ êídO Ao >BPýñG< úüBvíø úèBu 30 oAk|ûqBÓì ÿlƒùì .îükpÞ õWô|QvW ,ly|þì þùPƒñƒì lƒðqBƒìBƒì þèBc ú^ ok ôA BupÖ|QÚBÆ ÿBìpâ òüA ok ?úð
Bì þüBñW oBãðpHg úG QÖpâ ïAo@ úÞ þƒíÞ ôA ûkõGo ÿApWBì qA þèBøA úíø êTì úÞ ôA .QuA ô ÝoBu wýéK îüly úWõPì îülýuo úÞ BXðBíø oBùG qA ûBì Qzø ÈÛÖ îøBñâ|þG pPgk .QƒuA
oBËPðA ëBu {y qA lÏG îuôpÎ ô pvK :Q×â òýãíÒ úøBì Qzø ákõÞ òüA åpƒì ô ólƒy rýð îüôokõg ô ûkpÞ QyAkqBG Ao {Pulƒíƒø Ao óBì|úðBgok úÞoBGpø .kõG úPynâ }A|þâlðq
óBíüpvK ûõð òýèôA úÞ lðly ÿpPgk IcB¾ ô 10 QÎBu :Q×â Bì þüBñWoBãðpHg úG ,QuA ïpPgk ÿõWô|QvW ok .QƒuA ûlƒy ؃zƒÞ Al¾ úG êüBGõì Bü úðBg ò×éO äðq Bü lðkq|þì
îuôpÎ ûkAõðBg ô Bì ûkAõðBg úðAkok rürÎ .kõG ëBc ok ûqBÓì ok úÞ kõG ëBvìA pýO 29 úÛýÚk 22 BPýñG îüly úWõPì wýéK ÜüpÆ qA úÞ îükõƒG Bì úG ïpPgkqA ÿpHg îükpÞ|þì óBíâ ,lì@|þìok
qBG óBGq ûqBO .îükõG >BPýñG< úP×ýy úíø .kõG úÞ þðBìq .ïkõG óBƒüpƒPzì úƒG RBƒìlƒg úƒDAoA þéýg óBíüApG ôA åpì oôBG .QuA ûly RõƒÖ xBíO kApÖA þgpG þPc .kõHð ÿrý^ BìA ,lupG
Ao Bì úíø ëk {üBø|þðBGq|òüpƒýy .kõƒG ûkpƒÞ ÿAl¾ ,QÖo óôpýG ïA|ûqBÓì qA ÿpPzì òüpg@ úPÖo ôA kõy|þíð óBìoôBG qõñø ô QuA Qhu óçÖ ok Ao óBOlðqpÖ lñP×â|þì Bì úGô lñPÖpâ|þì
ûlýñy ïpvK úðBg ok ôA ÿAl¾ pãük .kpG|þì ÿAl¾ .ïlì@ óôpýG úíýuApu .ïlýñy kBƒüpƒÖ Ao Bì óBW ôA ,kõG ïpvíø ô òì óBW ïpPgk .QuA BXð@ úG úíýuApu úÞ îüA|ûlük ú^õÞ Bü úƒédì
ïkpÞ óBíâ ëôA .lì@|þì þøAõg|àíÞ ô kBüpÖ BìA ,îükpÞ|þì õWô|QvW Ao êdì ô îýPÖo|þì
.kõy|þíð qA þßü .QuA ûkAk jo úédì ok þüAõÎk lüBy .QuBì BG lGA BO ïpPgk ÕAk .QÖpâ
àƒyA Roõƒ¾ ÿBƒñùK úƒG úƒÞ þƒèBƒƒc ok ô kõG óArüô@ ÿlüApK ÿôokõg úG Bø|úüBvíƒø kpÞúÞõy Ao úíø ûlzíâpPgk êPÚpHg .kõHð ïpPgk qA ÿko
eH¾ :kAk úìAkA þøBOõÞ Ußì qA lÏG Qhüo|þì ô ûlñðAo .kõy ûlñðAo QÞpc ÐðBì ,kpÞ|þì þÏu .þGpÒ þHéÇì ÿpPì 30 ,úüpýzì ápƒùƒy êGBÛì }A|úðBìõ¿Ïì ûpƒù^ ïAlƒì Bƒø|Iƒy
ô úøBì Qzø pPgk ûApíø ïpvK ,ëBvìA pýO 29 úG úüBvíø kpì ,lðkõG òýyBìok úÞ ÿpãük kpì úðBg òüA êGBÛì ákõÞ BO úPÖpâ óq ô kpì qA þèBøA kõy AlýK ôA lñßð BO ïkq|þíð àéK .kõG îðBíz^
úPyAk óBPupùy úG ÿp×u lñPuAõg|þì }pvíø oôk êdì qAô ûkpÞ RpK ÿoBñÞ úG Ao òvc ïBð úüpâ þßü .lðkõG ûkBPvüA þðBíýu ÿBøoAõük BG òì óæA .îyBG úPÖo JAõg úG òì ô lƒüBƒýG ô
ô lñPyAnâ IÛÎ þèlñ¾ ok Ao ïA|ûõð Bùð@ .lñyBG ÿoBñÞ ô QyAk Quk úG eýHvO þßü ,kpÞ|þì qA úÞ þñýãñu ÕAk ô îÒ qA ÿoBG|úèõÞ ô ïA|ûlðBì
úG óBzüBø|áBu ô p×u êüBuô ókoô@ ëBc ok .lðly þyõâok îø ÿp×ð lñ^ .Q×â|þìpÞmô ûkBPvüA úíø ïkõG pÂBc .lƒðBƒì îƒèk pƒG ïpƒPgk kõƒHð
ûApíø Ao ôokõg óBÚoBu úÞ lðkõG ôokõg êgAk ,ïly pHgBG ApƒWBƒì qA þƒPƒÚô :kôrƒÖA ÿô ô olK úG Alg lñP×â|þì ô lðkq|þì Ùpc îø BG
pG Ao ûAo kpÞ }çO þéýg ïpvK .lðkõGo ïA|ûõð qA ÿko lüBy BO ïkpÞ þuopG Ao ûqBÓì òýGoôk óBzüApGolÛ^ qôo lñ^ òüA ,løkpH¾ }okBì .lðBì|þì ûlðq ïpPgk BìA îølG Ao ïA|þâlðq
.lzð BìA ,løk RBXð Ao }lðqpÖ ô klñHG ÝoBu Ao kpìôk îéýÖ ok .ïoôBýG Quk úG BøBGo|ákõÞ úPÖpâ îÒ Ao úédì úíø .QuA úPynâ Qhu QuBì BG lGA BO ïpPgk ÕAk
ÿpPðçÞ úƒG :kôrƒÖA ûlƒülƒÒAk åorƒGolƒK qA þßü .lðkõG óBGBýgqAoõHÎ ëBcok úÞ ïlük qA pO|òýüBK úðBg lñ^ úÞ ÿA|ûkAõðBg þPc .QuA
ÿBÃÎA pãük ûApíø lÏG .îükAk pHg úüpýzƒì ok ô QÖo lüApK Qíu úG ô lük Ao òýyBì Bùð@ þuôpÎ òzW ÿApG Ao óBy úðBg >BPýñG< úðBg :Q×â rýð >úøBì Qzø ÿBPýñG<olK òvc
BìA ;îükpÞõWô|QvW Ao úédì úG úédì ûkAõðBg úüBvíø kpì .Qhüpâ ô ly oAõu úËdè àü îÒ óBzèk ok îø ,lðkõG ûkpÞ òüm@ óBylðqpÖ Qzø ôA .lñÞ|þì þâlðq áAoA ok îâorƒGokBƒì
îükõG óApãñèk úíø .kõHð îüõèõ^õÞ ûõð qA ÿpHg BO kõG ûkpÞ óArüô@ôokõg RõKBÞ úG Ao }kõg BKpG úédì ok þñzW lì@|þíð óBzèk îø ô kõG qôo .QuA oBíýG ô ûkpÞ úPßu úÞ QuA ëBu
.ly|þíð ÐÇÚ ÿA|úËdè óBíüBøõƒWô|QƒvƒW ô QÞpc îùPì ÐÚõì óBíø úÞ kõy ÝoBu oApÖ ÐðBì ÿBø|aK|aK úÞ kõG Aõø ô ëBc òýíø ok .lññÞ úG ïlƒðqpƒÖ ô pƒvíø ûApƒíø kõƒG oApƒÚ úƒSkBƒc
úÞ ïA|ûly ûkõGo ûõð òPÖBü ÿApG îýPÖpâ îýí¿O RpK ÿoBñÞ úG Ao úüBvíø kpì ô kAk ïBXðA aýKoBì ïAõÚA óõýy ÿAl¾ .QÖpâ æBG úÏÖlßü óBýÖApÆA ïpvíø .îýñÞ RBÚçì Ao ôA BO îüôpG óBPupùy
qA ÿqBXì ÿBÃÖ ok ,lðkõG ûkpG kõg BG óBÚoBu ÿõu qA ûkBýK îùPì Qulíø îéýÖ úìAkA ok .kpÞ .QÖpâ æBG ûkAõðBg ÿBÃÎApãükô åorGolKô êgAk Ao ôA ô kpÞ ôA òO Ao ïpPgk xBHè òüpOBHüq
AoôApüõ¿O þvÞ lüBy BO ,îüpýãG àíÞ ïkpì ÿôokõg úG ólyoAõu BGô kpÞoApÖoAõéG pãük óBøk úG óBøk >BPýñG< åpì pHg úÞ kõG BXðBíø IÛÎ þèlñ¾ ok ,ákõÞ Áõƒ¿hì þƒèlƒñ¾
òüA qA ô lølG Bì úƒG ôA qA þƒðBƒzƒð ô lƒñƒýƒHƒG îøok úédì Rõßu ûoBHßü .lý`ýK þèBøA óBýì ,QyAk îÞ|îÞ ïpvíø Ao êƒüBƒuô .îƒýPyAnƒâ
óBñ`íø .îüõy Áçg þðApãð ô þ×ýéßOçƒG . QÖo ÿoõHÎ Qzø pPgk kpÞ|þíð oôBG wÞ|aýø .Qvƒßƒy úýðBS lñ^ .ïkpÞ òyôo Ao ôokõg pèõÞ .koô@|þì
óBíPuk úG ïA|ûõð qA ÿpHg lüBy îýPyAk lýìA oBýPgA ok Ao îéýÖ òüA òì :kAk úìAkA ÿô oBËPðA îz^ {ýK QÎBu lñ^ BO úíø úÞ úøBì îüôokõg koAô úÏÖlßü ÿkpì úÞ lýzßð ëõÆ
AlýK AoôA þvÞ lüBy úÞ îükõG }õhèk .lupG ákõÞ òPÖBü ÿApG lüBy BƒO ïkAkoApƒÚ wƒýƒéK .kkpâ|þíðqBG úðBg úG pãük ,lðkõG ôA QzâqBG úzýy úG ú^ pø .kq Ao ó@ ÿBøok ê×Ú ô ly
ûõð úðBìõ¿Ïì ûpù^ úzýíø .koôBýG Bì krð ô lñÞ úÞ kõy|þíð ïoôBG qõñø .lñßG þßíÞ ûly|ûkõGo .lðkõG áõyok qõñø õèõ^õÞ pƒPƒgk ûkAõƒðBƒg ïA|ú`G úüpâ ÿAl¾ .kpÞ|þíð qBG Ao ok ïlýGõÞ|þì
ëõÚ ïpvíø úG .kõG îðBíz^ êGBÛì ïA|úøBì Qzø >BPýñG< ÿokBì ô ÿolK åorGokBì ô åorGolK
ô îýñÞ|þì AlýK Ao óBì ûõð ûlyoõÆpø ïkõG ûkAk .QuA ûlì@ úøBì Qzø pPgk pupG çG òüA kBüpÖ ÿAl¾ .lñPyAlð oApÚ ô ïAo@ îø úËdè àü .lì@ óBGBýg úG úíýuApu ïpvíø .ïlýñy Ao
.lzð úðõâ|òüA BìA ;kkpâ|þìqBG úðBg úG ûoBGôkôA koAlð þüõGô äðo ïA|ûõð óôlG óBì|úðBg úédì .ly|þíð ÐÇÚ îø úËdè àü Bùð@ óõýyô ÝoBu BO ïkBPÖA RõKBƒÞ ÿôo :kôrƒÖA ÿô
ïA|ûõƒð ólƒy ûkõƒGo qA úƒÞ qôo {ƒy òƒüA ok þüõì úÞ >BPýñG< ÿolK åorGolK þÃOpì }oôBG wß`ýø .kõG ûly ûôlðA ô îÒ qA pƒK IÛÎ ûlðk ÝoBu .lzð úÞ lñÞ QÞpc lðAõPð
{ðBGq|òüpýy ûõð kõy|þíð }oôBG ,ûkpÞ lý×u ÈÛÖ úðBícpýG òýñ^ òüA ÝoBƒu ôk lƒy|þƒíƒð ,ly ûlñÞ úÞ îPÖpâ Ao êÓG úñü@ òì úÞ QÖpâ
.îGAõhG îPvðAõO QÎBu lñ^ ÈÛÖ ,konâ|þì Ao {ðBìA úüpâ .QuA ûkpÞ ápO Ao ôA úzýíø ÿApG Qzø ÿpPgk óBW ôokõg ïqAõè QÚpu pÆBg|úG ÿoBñÞô ly ûlñÞ úÞ îPÖpâ Ao òÞ|áBK ÙpG lÏG
Ao ïA|ûõð îPyAk lýìAqõñø úHñyoBù^ eH¾ BO BüAlg ,QÖo ïA|úyõâpãW ;lðq|þì kBüpÖ ô ûlüpG àü úÞ {ìAõÚAô ûkAõðBg BùñO|úðô úPÖpâ Ao úøBì úG ,lðkõG ûlük Ao Bì oAõéG ok úÞ ÿkApÖA .ïkBPÖA
pãükôA åpìpHg ólýñy BG BìA ,îýñÞ AlýK ûlðq çG òüA Ap^ .îølG ú^ Ao ïpvíø JAõW .îñÞ ú^ ûõÚ qA þèBøA úíø .lðA|ûlðBzð åõu úG Ao úédì ÿoõHÎ ÿBøôokõg úzýy úG .lðlìBýð îƒßíÞ
úÞ þüBGo|ïk@ óBÚoBu lüBG .QgBG äðo ïlýìA ëBƒu {ƒy qA lƒÏƒG .lƒì@|þƒì Bƒì pƒƒu lƒƒüBƒƒG Ao ÝoBu óBy|ûApíø ô lññÞ ØÚõƒO BƒO ïkq|þƒì
.lññÞ ïAlÎA ïpvK úðBg êGBÛì ,lñPzÞ Ao ïA|ûõð úG .kpÞ|þíð àíÞ wÞ|aýø BìA ,îýñÞ IƒýÛÏO
úG þPc úÞ lðkpÞ êíÎ úðBícpýG óBñ`ð@ óBíùPì ô lðkpÞ úvéXOoõ¾ ô lðlì@ .îükq äðq wýéK
þPuolG úÞ úøBƒì Qƒzø ïõƒ¿Ïì êƒ×Æ àƒü
îco ,lñÞ ÑBÖk kõg qA ô lðrG Ùpc QvðAõO|þíð .ly Ñôpy RBÛýÛdO lÏG
úðBg úG ûqBO úHñy|úu pùÊ :kôrÖA óAõW kpì
.lðly ôA åpì UÎBG ô lðkpßð þyõâ úÞ kõG úPynãð þÛüBÚk .ïkõG ûlƒýuo
ïA ûõð óçOBÚ :Q×â ûlülƒÒAk åorƒGolƒK úG Èg ÿõu ó@úHüpÒ ÿkpì .koõg äðq îñ×éO
òýãñu ÕAk oõÆ|òüA lñPyAk pâA .lðoAlð óAlWô ZAô ô|ZBø ?QuA ûly ûkõGo Bíy pPgk Q×â òì
ÿrý^ ú^ óAôBO lüBG Bì .lñPyAnâ|þíð óBíèkpG úÞ| ó@|þGôA ?lüoAk ÿpHg Bíy îP×â ,ïkõG ûlðBì
BG äñW úùHW ok Bø|ëBu îðAokApG ô òì .îýølG Ao Ao ïpPgk Q×â ÈÛÖ lølG þðBzð ô ïBð kõg qA
ÿBø|ûkAõðBg ÿApG QýñìA BO îülýãñW óBñíyk ûBLu óAlýì þèAõc ÿlƒüApƒK ÿôokõƒg êƒgAk
úð ,îýyBG úPyAk óBìpƒùy ok óApƒãük ô kõƒg ûkõG ÿkpì ûApíø ôA .QƒuA ûlƒük QƒylƒÞBƒK
ô ÑBÖk|þG pPgk òyôo qôo ok óBÚoBu úÞ|òüA þðBìq BìA ;ïkpßð oôBG Ao ôA ÿBø|Ùpc ëôA .QuA
úðõâ|òüA BG úðBÏÆBÚ lüBG óõðBÚ .lñüBGpG Ao ûBñâ|þG ,kAk îüôokõg ô ïpPgk ÿBø|xBHè qA þðBzð úÞ
løk|þì ôA úÞ þüBø|úðBzð BƒG îƒülƒy òƒEíǃì
.lñÞ koõgpG kApÖA ô ûly ôokõg oAõu .QuA Quok {üBø|úP×â
êdì úG ïA|ûkAõðBg ÿBÃÎA qA ÿp×ð lñ^ ûApíø
21

óApùO úéXì

ô ÿpýãzýKok þøBýâIÆ kpGoBÞ
þé¿×ì îvýOBìôo óBìok

)|osteoarthritis)|qôpOo@ô|(Rheumatoid arthritis) |

Bø|óAlývÞA þPð@ ÜýÚk {Ûð pG Bø óAlývÞA þPð@ ÈévO ô RolÚ {üArÖA | |.kõzýì ô ákõÞ xBñzðAôo ,ÿrXñì àìBýu pPÞk
?Qvý^ ólG ok )|Antioxidants|( :ÜüpÆ qA îýyBG óBì ólG ok kAq@ ÿBùèBßükAo ÿApG )Bø óAlývÞA( kAq@ ÿBùèBßükAo þøBýâIÆoôBzìô ûkAõðBg
àü êÚAlc( úðAqôo }qoô ,IuBñì úünÓO Quk qA þüBýíýy ôpPßèA ëkBÏO ûoBGôk ÿoApÚpG
úÞ lñPvø þéìAõÎ qA Bø óAlývÞA þPð@ oõÇG þðAôo {ìAo@ kBXüA ,)qôo ok QÎBu Bùð@ RoôBXì ok úÞ ólG îèBu ÿBùèõéu úG ,úPÖo Pharmacy & Psychotherapy|
ÿBø ëBßükAo( Bø óAlývÞA êGBÛì ok Ao Bø ëõéu ûkB×PuA ,)|meditation| ÈuõO çTì( úðAqôo ,ûkBu þéýg óBGq úG BO lññÞ þì úéíc lðoAk oApÚ |Herbal
ô þèõéu IüphOqA ÐðBìô ûkpÞ QËÖBdì )kAq@ òýìBPüô ,qBýð Roõ¾ ok ô ,þÏýHÆ ÿBùéíßì qA úÞ þíùì êìAõÎ .lðpHG QÚpu úG óôpPßèA Bùð@ qA
,þðAôo ÿBùüoBíýG úéíW qA òìrì ÿBø Iýu@ Ùp¿ì ô )|Vitamin Therapy|( þKApO ,îèBuBð úünÓO êìBy lñðq þì îø úG Ao ëkBÏO òüA |Monjezi.com (818-986-1199)|
þPc ô ,QGBük ,þHéÚ ÿBø ÿoBíýG ,óBÆpu úG Bùð@ úÞ Ap^ .úðAqôo oõÇG þøBýâ ÿBøôoAk ,olhì kAõì ,oBãýu ,êßèA Ùp¿ì ,Aõø þâkõè@
Bø|óAlývÞA þPð@ Apüq .lðõy þì xokôq ÿpýK kAq@ ÿBùèBßükAo BG ûqoBHì êìAõÎ òüpPíùì óAõñÎ þðAôo ô þßürýÖ òìrì ÿBø xpPuA ûtüõG ô ákõÞxBñzðAôo ,ÿrXñì àìBýu pPÞ|k#
{üArÖA ô kAq@ ÿBø|ëBßükAo ókpG òýG qA UÎBG úPgBñy ûly IüphO ÿBø|ëõéu ÿqBuqBG ô ûlývÞA ÿBùèõéu( Bø óAlývÞA wK .kõzýì ûõýy ok ,þøBýâ IÆ oôBzì ô ûkAõðBg ô
.lðõy|þì Bø|ÿoBíýG ÑAõðA êGBÛì ok ólG þñíüA àü qA( þüBýíýyôpPßèA Qüõø pýýÓO BG )ûly ûkB×PuA "ëkBÏO úüpËð" qA kõg óBìok
ÿApG óAlývÞA þPð@qA þñÒ þüAnÒ kAõì Ùp¿ì | |.lðAûly úG îWBùO ô )kAq@ ëBßükAo úG îèBu ëõéu }ôo àü ,ëkBÏO úüpËð Bü ëlì .lñÞ þì
,þñíüA îPvýu QüõÛO ,ólG ô óAôo Qìçu þìBíO úÞ lýyBG úPyAk kBü úG úPHèA ÿBø îPvýu úG Ao þüBø Iýu@ ,îèBu ÿBùèõéu -óAlývÞA þPð@ô þKApO-xpPuA qA þHýÞpO
òPgAlðA ÜüõÏO úGôpíÎ ëõÆ {üArÖA òýñ`íø Ap^ ,lñPvýð þGphì ÿBùèõéu ,kAq@ÿBùèBßükAo þH¿Î ô þñíüA îPvýu úéíW qA ólG ØéPhì )þøBýâ IÆ ô þðBìolðAôo IýÞpO( þKApO
ÿklÏPì RBÛýÛdO .QuA ÿoôp ÿpýK lñü@pÖ äñW úG Bùð@ lýèõO BG ólG þñíüA îPvýu úÞ úG êülHO lñðAõO þì Rlì þðæõÆ ok ô .lñðrýì ÿoBPÖo RæçPgA óBìok ô ÀýhzO úÞQuA
úÞ lðA ûkAk óBzð )úPynâ ëBu 20 ok ûtüõG( ok Jphì êìõÎ pãük ô ,Bø xôpüô ,Bø ÿpPÞBG îvýOBìôo lñðBì þÞBðpÇg ô òìrì ÿBùüoBíýG þøBýâ IÆ ô JB¿ÎA þuBñzðAôo úHñW qA Ao
lükpO óôlG )þßürýÖ ô þðAôo( òìrì xpPuA ëBßükAo ,BXñüAok Bì UdG ÑõÂõì .kôpýì ólG xpPuA qA þyBð ólG ëkBÏPìBð þíýyõýG(
ÿBùèõéu êülHO( IüphO lðôo òüA lülzO ok þâlðq ÈéÒ ûõýy pSA pG úÞ lñPvø ÿkAq@ ÿBø lýDõOBìôo QüpOo@ Bü þé¿×ì ûBâlük ,úXýPðok .lñßýì þGBüqoArýð )òìrì
ÿqBG þíùì {Ûð )kAq@ ëBßükAo úG îèBu ûtüõG ,lðly pÞm æBG ok úÞ þéìAõÎ lñðBì( qôpOo@þPcô| Rheumatoid arthritis îüçÎ óBìok ô þüBuBñy ÿApG ÿpO Ðýuô
ëkBÏO ô lðõy þì lýèõO )òìrì xpPuA þñO-óAôo ô þPgBñzðAôo ÿBùüoBíýG
.lññÞ þì .lðõzG )|osteoarthritis|( ÿBø ûqõc ok ,)|psycho-somatic|(
úÞ þøBýâ ÿôoAk {y ,úèBÛì òüA úìAkA ok .lñðq þì îø pG Ao ólG þíýyõýG pßÖ úG BO îüoAk qBýð úÞ QuA BXñüA ok | | .kõy þì îøApÖ þøBýâIÆô þðBìolðAôo
ÿBùüoBíýG BG úéGBÛì ÿApG óAlývÞA þPð@ êìBy
þÖpÏì ,lñPvø qôpOo@ ô þé¿×ì îvýOBìôo úèBÛì òüA ok :"ëkBÏO úüpËð" #
úüpËð ÿBñHì pG þøBýâ IÆ kpGoBÞ
.lðõzýì þKApO-óAlývÞA þPð@ Bü "ëkBÏO"
lýDõOBìôo QüpOo@ Bü þé¿×ì îvýOBìôo ô Bø óAlývÞA þPð@ òýG ëkBÏO(
qôpOo@ ô )|Rheumatoid arthritis) îvýOBìôo óBìok ok )kAq@ ÿBùèBßükAo

| | )|osteoarthritis|( | | .kõy þì þÖpÏìqôpOo@ô þé¿×ì
ÿoBíýG |)|osteoarthritis|( qôpOo@ ÿBùèõéu úG ÐWAo IOApì úG Bì þãíø
pSA pG( þÚôpÃÒ pSA pG úÞ QuA ê¾B×ì ïoõO ô ûlýñy Bø óAlývÞA þPð@ ô kAq@ ëBßükAo
þì qôpG )þâlðq ÿBùèBu þÆ ê¾B×ì kpÞoBÞ ëBcok BíüAkôk òüA úÞ îýðAlýìô ;îüA ûlðAõg
Bü þé¿×ì îvýOBìôo BG ÿoBíýG òüA .lñÞ ô ÿpýâok òüA ûlðpG àýìAlÞ úßñüA ô ûkõG äñW
îPvýu ok ëçPgA àü úÞ( lýüõOBìôo QüpOo@ ô îvW Qìçu ok þíùì pýSBO ,lyBG {ßízÞ
òüA ok .lñÞ þì ÝpÖ )lyBG þì ólG þñíüA ,pPzýG ,ûlðpG qA oõËñì úPHèA .koAk Bì óAôo
þÎõð úÞ| (T Cell ( þO Qýuõ×ñè ÿoBíýG òýG ÈévO ô QýèBÏÖ ok ëkBÏO àü úG ólýuo
ok kõWõì ÙôpÃÒ úG QuA lý×u ëõHéâ | |.QuAólGþíýyõýGokúñüpükòíykôkòüA
qA YüolO úG Ao ó@ô ûkpÞ úéíc ûBHPyA úG ê¾B×ì BG úÞ lñPvø þüBùèõßèõì ,kAq@ ÿBø ëBßükAo
ÿoBíýG úG FçPGA ,ûBHPyA òüA úXýPð .kpHýì òýG óAlýì ëkBÏO ,óôpPßèA àü ókAk Quk qA
îüçÎ qA þgpG úÞ ;QuA þé¿×ì îvýOBìôo .koõhýì îùG Bùð@îOA úPvøoAlìok þvýÆBñÓì
ô ïoõO :lðõy þì êüm koAõì êìBy ó@ ûlíÎ )|oxidation|( óõýuAlývÞA Ao lñü@pÖ òüA
pünKBð ÙBÇÏðA ô Q×u ,ê¾B×ì ok J@ ÐíXO ok Ao ólG úÞ QuA òüA ó@ úXýPð ô .lñìBð þì
ólG pãük RçÃÎ ok ïoõO ,ê¾B×ì óly úüpËð ok úÞ lølýì oApÚ þGphì ÈüApy
xBvcA ô ,þðçÃÎ ØÏ ,ê¾B×ì pG ûôçÎ
QÞpc ÐÚõì ok ólG RçÃÎ ok þãPÖõÞ ô kok |"óõýuAlývÞA qA þyBð xpPuA"
úÞ þøBýâ ÿBøôoAk þéÞoõÇG .þðlG QýèBÏÖô fpÇì )|Oxidative Stress Theory|(|

22

TEHRAN MAGAZINE RApzcô Bù^oBÚ ïõXø ÿõéWô ,ûkpÞ îýËñO Tel:(818)881-1771
23 |.lðpýâ þì Ao
|Garlic pýu ÿApG lñøk þì {øBÞ Ao RçÃÎ ô ê¾B×ì ïoõO
ÿoBíýG îüçÎ {øBÞ ô ,óBìok ,ÿpýãzýK
ok ÿõÚ óAlývÞA þPð@ àü óAõñÏG pýu qA .lðôo þì oBßG qôpOo@ô þé¿×ì îvýOBìôo
kokrýðô ê¾B×ì ïoõOô þðçÃÎ ïoõO {øBÞ òüpPùG óAõñÏG úÞ koõì lñ^ BøôoAk òüA óBýì
IÆ ok qôpOo@ ô þé¿×ì îvýOBìôo qA þyBð ok ,lðôo þì oBßG þøBýâ IÆ ok óAlývÞA þPð@
pSA {øBÞ BG pýu .koAk þÏýuô kpGoBÞ þøBýâ
ô )|histamines|( Bø òýìBPvýø lñðBì ÿkAõì :lðõzýì þÖpÏì BXñüA
IWõì úÞ )|Leukotrienes|( Bø|òüpOõßè |Ginger êýHXðq
ôk òüA óBìok úG ,lðõy þì ê¾B×ì ok ïoõO qôpG
ëBuok úÞ ÿA úèBÛìok .lñÞ þì àíÞ ÿoBíýG ,êýHXðq ûlñøk êýßzO þé¾A kAõìqA þßü
úG| Food & Chemical Toxicology |úéXì ok 2013 Qý¾Bg úÞ QuA )|Gingerol|( ëôpXñýW
lýèõO ÿõéW pýu úÞ ûly óAõñÎ ûlýuo NB^ úPyAk )|anti-inflammatory|( ïoõO lÂ
qA ô kpýâ þì Ao )|cytokines|( Bø òýÞõPýu {øBÞ BG ólG þñíüA îPvýu QýèBÏÖ îýËñO úG ô
àíÞ ê¾B×ìok ïoõO {øBÞ úG rýð ÜüpÆ òüA óõ^,ûôçÏG.lñßýìàíÞ| TÿBùèõéuQýèBÏÖ
Qý¾Bg ,óAlývÞA þPð@ àü óAõñÏG êýHXðo úÞ
| |.lñÞþì ïoõO {øBÞok ,koAk Ao ê¾B×ìok þìoõO lÂ
qA ûôpâ àü )|cytokines|( Bø òýÞõPýu
ólG þÎBÖk îPvýu ÈuõO úÞ lñPvø ÿkAõì .lyBG þì pSõì rýð qôpOo@ qA þyBð
þñíüA îPvýu ÿBùPýèBÏÖ pG ô lðõy|þì lýèõO |Turmeric úGõ^koq
îPvýu ókpÞ ëBÏÖ BG Bø òýÞõPýu .lðoAk pýSBO
ô ê¾B×ì ïoõO {üArÖA IWõì ólG þÎBÖk òÒôo úÞ lñøk þì óBzð RBÏèBÇì qA þgpG
kõy þì þéìBÎ ,kõg òüA ô .lðõy þì RçÃÎ Qý¾Bg úGõ^koq )|essential oil|( ûoB¿Î
,þé¿×ì îvýOBìôo ÿoBíýG úG FçPGA ok îùì ïoõOô úPyAk ÿqôpOo@ lÂô þívýOBìôo lÂ
ëçPgA oB^k ólG þñíüA îPvýu úßýðBìq {øBÞ þùWõO êGBÚoõÇG Ao RçÃÎô ê¾B×ì

| | .kõyþì úéXì ok úÞ ÿA úèBÛì ok .løk þì
|Cayenne Pepper ÿlñø ê×éÖ ok |AAPS Journal of curcumin|
| úéXì ok 2010 ëBu ok úÞ ÿA úèBÛì ok ûkBì ,ûly }oArâ ûlýuo NB^ úG 2013 ëBu
úGõ^koq ok koq äðo kBXüA UÎBG úÞ ÿA
Natural Product Communications ô ,ÿpPÞBG l ,óBÆpu l Qý¾Bg kõy þì
ïoõO óBìokô ÿpýãzýKok úÞ úPyAk ïoõO lÂ
òývývKBÞ ûkBì ,QuA ûly NB^|
óAlývÞA þPð@ àü óAõñÏG )|Capsaicin|( | | .lyBGþìpSõìê¾B×ì
þÖpÏì ,koAk kõWô ê×éÖ ok úÞ ÿõÚ oBývG | | )|Green Tea|(rHu ÿB^
óly lñO IWõì îø ,òývývKBÞ .kõy þì ëõñÖ þéK ïBð úG ÿA ûkBì ÿAoAk rHu ÿB^
Ao þðçÃÎô þé¿×ì ÿBøkok îøô ûly ê×éÖ ,Bø ûõýì ok úÞ QuA )|polyphenol|(
{øBÞ UÎBG òýñ`íø ûkBì òüA .lølýì {øBÞ ô ,RBGõHc ,êýW@ ,ÿB^ ,ûõùÚ ,RBXürHu
êýèk òýíø úG .kõy þì ólG RoApc úWok ëBu ok úÞ ÿA úèBÛì ok .kõy þì QÖBü RçÒ
þüBøoõzÞ pývìpâ ô ÕAk ÜÆBñì ok úÞ QuA
.koAk ÿkBüq ûkB×PuA óApüA ô óBPuôlñø lñðBì úéXì ok 2014
ok òývývKBÞ ûkBì ,þøBýâ IÆ ok òüApGBñG Arthritis Research & Therapy |
îvýOBìôo ÿBùüoBíýG ok ïoõO ô kok {øBÞ ûkBì òüA úÞ ûly lýÞBO ûlýuo NB^ úG|
þé¾A ÿBøôoAk qA þßü óAõñÏG qôpOo@ô þé¿×ì l ô ,JBùPèA l ,óAlývÞA þPð@ Qý¾Bg
ok ûtüõG ô þøBýâ IÆ ok úÞ koAk óBÆpu
.kõy þì rüõXO lñðBì þñìrì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÿpýãzýK
ûly þÖpÏì ÿBø óAlývÞA þPð@ :ÉBýPcA
ô þüAnÒ ÿBø êíßì Roõ¾ úG úèBÛì òüA ok .kôo þì oBßG qôpOo@ô þé¿×ì îvýOBìôo
óBâlñðAõg BìA .lñPvø kõWõì þøBýâ ÿBøôoAk | | )|Cinnamon|( òý^oAk
Bø óAlývÞA þPð@òüA úÞ lñüBìp×G úWõO ïpPdì
þ¿hzì )|Dosage|( óArýì úG BO QuA ïqæ þPð@ àü óAõñÏG þøBýâ IÆ ok òý^oAk
ú^ ô þüAnÒ êíßì êßy úG ú^( úðAqôo oõÇG IWõì úÞ QuA ûly úPgBñy ÿõÚ óAlývÞA
ÈuõO ô )þøBýâ ÿBøôoAk IèBÒ ok oõÇG .kõy þì RçÃÎô ê¾B×ì ïoõO {øBÞ
.lðõzG rüõXO þøBýâ IÆ òý¿¿hPì ê¾B×ìok þðlG kok {øBÞ ÿApG òý^oAk þéÞ
,Àhzì rüõXO ô ÀýhzO óôlG ûkB×PuA þüBøkok ÿApG ûtüõG ,kôo þì oBßG RçÃÎ ô
qA þyBð ÿBùüoBíýG úG FçPHì úßýðBvÞ ÈuõO Zolñì úèBÛì .lðõy þì lülzO kpu ÿAõø ok úÞ
þHðBW ÅoAõÎ lðAõO þì ,lñPvø òìrì xpPuA |úéXì ok 2015 ëBu ok
úÞlñÞþìlýÞBOrýð|Food & Function
lýyBGîèBuôkBy| |.lyBGúPyAkAoþGphì )|phytochemicals|( þüBø ëBßýíýyõPýÖ
óBüBK Ao ê¾B×ì ïoõO lðoAk kõWô òý^oAk ok úÞ

.lñøk þì {øBÞ
Bø ëBßýíýyõPýÖ :úWõO
kAõì qA ÿA úÎõíXì )|phytochemicals|(
,QÖBG ,äðo ,pÇÎ óBøBýâ úG úÞ lñPvø þ¾Bg
Ao óBøBýâ lyo ,ûlýzhG Ao óBz¾Bg îÏÆ ô

óApùO úéXì

!þãPvg ÐÖo ÿApG BøoAlèõK ú`G lülW ûõýy RçßysBuBì

w×ñO úÞ lðlÛPÏì ÿA|úÖpc ÿBøoôsBuBì ô þívW {ìAo@úG ólýuo ÿApG Bì úíø #
ÿpýSBO ,sBuBì lñü@pÖ ëõÆ ok Rçßy údüAo BG Bø|þÃÏG .îüoAk Ao óBìkõg }ôo ,þñøm
òPÖo òýG qA ô JB¿ÎA {ìAo@ ok Ùpãy BG Bø|þÃÏG ;lñuo|þì {ìAo@ úG ólýGAõg
ô ÿkpâ|QÏýHÆ BG pãük þgpG ;ókoõg
.koAk þcôo ÿBø|{ñO àü BG oAlük ókpÞ ûqBO BG þgpG ;}qoô
Bø|îðBg ÿApG ÈÛÖ êvÎôpýysBuBì úÞlñPvø îø Bø|þÃÏG BìA ...ô þíülÚ Quôk
þðApüA ÿBøBLuA wÞõè RBìlg qA pãük þßü ÿApG òùÞþyôo ;lññÞ|þì JBhPðA Ao >BLuA<
îðBg Áõ¿hì ÈÛÖ úÞ QuA êvÎ ô pýy sBuBì
.{ìAo@BG úðBâ|YñK xAõc ólypýâok
.QuBø àütéG ok ïBð òýíø úG ÿpùy qA BLuA ïBð |
RBÞpc oôsBuBì ,êvÎ ô pýy sBuBì ok J@ qA úÞ kõy|þì úP×â þédì úG ô ûly úPÖpâ
ólG ÿBø|ú`ýøBì ÿôo pG àýíPüo ô þðAoôk
ô pýy ,sBuBì þéÞ pýSBO pG ûôçÎ BO ûkAk ïBXðA ok BLuA RBìlg òüpO|wÞõè BìA lýyBG úPyAk
úñürø olÛ^ ô lñPvø þOBìlg ú^ óApüA
.lðõy ólG QuõK JnW êvÎ
QÖBÇè ólG QuõK úG ÿnÓì IýÞpO òüA ?lðoAk|þìpG
êvÎ ô pýy sBuBì úñürø .løk|þì ÿkBüq RçßysBuBì ÿApG óBìõO|óõýéýì àü
RBìlg {hG òüpO|wÞõè Rçßy sBuBì
.kõy|þì Ñôpy óBìõOoArø 300 qA æõíÏì |òèBu òüpO|óApâ ok úÞ QuA þðApüA ÿBøBLuA
ÐíysBuBì BG þðçÃÎ ÿBø|{ñO ÐÖo óBìõO óõýéýì àü kôlc ÔéHì úG óApùO ÿBLuA
Bíy úÞ koAk òüA úG þãPvG úPHèA luo|þì
QuA lülW ÿBø|}ôo qA þßü Ðíy sBuBì ?lýñÞ ûkB×PuA sBuBì òüA qA úÛýÚk lñ^ lýøAõhG
.kõy|þì úDAoA BLuA ÿBø|òèBu ok úÞ
úÞ ÿkApÖA úG æõíÏì ÿA|úÖpc ÿBøoôsBuBì

þðBívW ÿBø|þãPvg ô þðçÃÎ ÿBø|{ñO qA ûkB×PuA BG oôsBuBì Àhy Rçßy sBuBì ok ÐíW BW|àü {hG|{ìAo@ êìAõÎ úíø ÐÚAô ok þðBìok ïBídPuA |ÿApG Büok J@ Bü þðlÏì
.lñøk|þì kBùñzýK Ao Ðíy sBuBì ,lðoAk ÿkBüq RBÞpc ólG ÿBø|ú`ýøBì ÿôopG ÐüBì Rçßy .kôo óôpýG ólG qA þívW þãPvg BO lðõy|þì þOBìlg ÿAoAk æ« õíÏì ô kõy|þì ûkB×PuA
ôk ó@ ÿBìk úÞ ûly J@ Ðíy }ôo òüA ok ok kõWõì òýEÖBÞ BO løk|þì ïBXðA þðAoôk BLuA RBìlg BG pýgA ÿBø|ëBu þÆ Bø|þðApüA ólG ô QuõK qA QHÚApì ÿApG sBuBì óõ`íø
ÿôo ,QuA pO|ïpâ ólG ÿBìk qA úWok Bø|òèBu òüA úGô lðA|ûkpÞ AlýK ÿpPzýG þüBñy@ ok ïkpì úÞ QuA þédì úðAqôo ÿBLuA BìA QuA
RBÞpc ô úPhüo ólG ØéPhì ÿBø|QívÚ .kõy kpÖ ólG JnW Rçßy wýuBO òýzð|úÖpì ÜÆBñì ok æõíÏì úÞ êTì þOBìlg BO lññÞ|þì úÏWApì ó@ úGqôo ëõÆ
RBìlg ô Roõ¾ QuõK qA QHÚApì ,sBuBì
.kõy|þì ïBXðA QuõK ÿôo þíüçì .lññÞ|þì úÏWApì ,lðA|ûly
òüA þèõíÏì ÿBø|Ðíy BG Bø|Ðíy òüA ÝpÖ BG þÓéHì óApüA ok BLuA ÿBø|òèBu æõíÏì .lññÞ QÖBüok äñýKo Bü JApßuA pýËð ,ólG
ô õHyõg ÿBø|òÒôo qA òýÖAoBK ÿBW úG úÞ QuA òüA QgAkpK pG ûôçÎ ô lðoAk ÿkôoô ÔéHì óAõñÎ qA .lðoAk þ×éPhì ÿBø|êßyô ÑAõðA BøBLuA
.lðA|ûly lýèõO Áõ¿hì þøBýâ ÿBø|ûpÞ ÿp`Þæ RBìlg úG êüBíO úÞ þOoõ¾ok ÔéHì ok RBìlg úDAoA ÝBOA ôk BG à^õÞ ÿBLuA àü
.QuA óBìõOoArø 400 kôlc sBuBì òüA QíýÚ úG RBìlg òüA úñürø lüBG ,lyBG úPyAk kõWô àü BO úPÖpâ þPvüoõO à^õÞ ÿBPuôo àü

þøBìpPÞk BG úÛýÚk lñ^ .kõy QgAkpK úðBâAlW Roõ¾ .ÑõñPì ô þðæõÆ ÿBøõñì BG åorG wÞõè êdì
ÿBø|òèBu ok fp×ì RBìlg qA pãük þßü óBìõO óõýéýì àü BHüpÛO QgAkpK BG Bíy þìõíÎ RBìlg þÚpy ÿBýu@ ÿBøoõzÞ ok
{ýÖ .QuA >þøBìpPÞk< Bü >BLuA {ýÖ< BLuA þðApüA ÿBøBLuAok þGõgô êìBÞqôo lýðAõO|þì úG ÜéÏPì ô kõy|þì ûlük Bøpùy puBOpu ok BLuA
QuA ólG QuõK ÿBøsBuBì ôpßýì qA þÎõð BLuA óApüA ok BLuA RBìlg BìA Qvýð þ¾Bg pzÚ
òüpýy J@ ÿBø|þøBì qA þ¾Bg Ñõð ÈuõO úÞ ÈÛÖ úÞ kõy|þì Jõvdì wÞõè RBìlg ôrW
ÿBø|þãPvg ÐÖo ÿApG úÏìBW qA þ¾Bg pzÚ
ó@ qA Àhzì þÓéHì QgAkpK BG ô þívW

.lññÞ|þì ûkB×PuA
þzhG|{ìAo@ óBìlý^ ûõdð BG BLuA ÿBø|òèBu
þÖpÆqA .lññÞ|þì AõÒA Ao þüBñýG wc |,lðoAk úÞ
wc {hG|{ìAo@ ÿBø|þÛýuõì {hK BG

.lññÞ|þì pýâok Ao þüAõñy
ÑAõðA ,ûqBO ÿBø|êâ pÇÎ BG þüBüõG wc
wc ô kõy|þì AõÒA ...ô þøBýâ ÿBø|òÒôo
,þÏýHÆ ÿBø|àuBì qA ûkB×PuA BG rýð úvìæ
.kõy|þì úPhýãðApG ÑõñPì ÿBøsBuBìô JApßuA

24

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
25
100 qA þKApOBìôo@ RBìlg qA ûkB×PuA .QuA ókpÞ AlW BG úÞ kõy|þì ïBXðA >BÖôoAoBâ< ïBð úG
.kõy|þì Ñôpy óBìõOoArø ÈuõO ólG qA QuõK îèBuBð ô àzg ÿBø|QÖBG
ÀèBg ótývÞA w×ñO
.kõy|þì ïBXðA þøBì Ñõð òüA
úG Bì úÞ QuA ÿoõPÞBÖ óBíø ótývÞA Ñõð eypO BG ô koAlð óAlðk þøBì òüA
þüBø|ó@ .îýøk|þì úìAkA óBíOBýc úG ó@ úéýuô úG ïAlÚA ëõðBOBük ïBð úG îürð@ qA þ¾Bg
ok Rly úG lññÞ|þì þâlðq Bøpùy|óçÞ ok úÞ þÏýHÆ Roõ¾ úG BK QuõK QGõÆo ólðAkpâpG
kôlc qA BLuA {ýÖ RBìlg qA ûkB×PuA .lñÞ|þì
.lñPvø ûkõè@ ÿAõø ÅpÏì

>BLuA< ÿBø|òèBu þgpG òýíø ÿApG .kõy|þì Ñôpy óBìõOoArø 100
ok óBzðBHÆBhì ÿApG Ao >oBG|ótývÞA< RBìlg þðBìok |údüAo

.lðA|úPÖpâpËð pÇÏì ÿBø|òÒôo þíülÚ oôBG àü xBuA pG
úG ÀèBg ótývÞA w×ñO >oBG|ótývÞA< ô JApÇÂA {øBÞ ,kok òýßvO ÿApG lñðAõO|þì
îøApÖ òýÏWApì ÿApG Ao pÇÏì ÿBø|údüAo ûApíø oBÞ òüA úG .lðõy ûkB×PuA oô@|JAõg óAõñÎ úG

.kqBu|þì .lñüõâ|þì >þðBìok|údüAo< Bü >þKApO Bìôo@<
úG óAõO|þì ótývÞA ÝBzñPuA ÁAõg qA pSA pG úÞ ØéPhì ÿBø|údüAo }ôo òüA ok
ô óõg óBüpW îýËñO ,ólG þñíüA îPvýu kõHùG kpÖ ÈuõO ,lðA|ûlì@ Quk úG pýÇÛO Bü ólðByõW
.kpÞ ûoByA þuõñýu Rçßzì ÐÖo
QuA ÿp`Þæ ÝõÖ RBìlg ôrW >oBG|ótývÞA< .kõy|þì ÝBzñPuA
pG þùWõO êGBÚ óArýì úG Bø|údüAo òüA
.koAk îø þüæBG úñürø ô .lðoAnâ|þì pýSBO ólG þH¿Î îPvýu
oô@ JAõg îø þøBâ ô {hHìAo@ þKApOBìôo@

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

æBÞlüpgqApPzýG QÚô lüpg óApùO úéXì
.koô@|þì ûApíø úG QüBÂo
Ao óBßìA òüA óBðq úG lýðAõPGpâA" :Q×â Bßüpì@
kõg qA þ¾õ¿g îüpc Ì×c BG úÞ lýølG
ÿApG åorG oBývG þìlÚ òüA ,lññÞ QËÖBdì

".QuA Bùð@ úG àíÞ
ok BìA úðB×uBPì óBðq úÞ þÏìAõW ok"
,lñPvø ôk úWok lðôpùy þÎõð úG QýÏÚAô
ÿô|ÿ@|bA úG çPGA êGBÛì ok ûqAlðA|þG

".lðõy|þìpünK|Iýu@
þ×ÇÏñì úÛéc ,ÿô|ÿ@|bA l þðsAô úÛéc
úÞ QuA ÿoAkoBGl ÿBø|îâApÖBük úýHy

qA ÿpýãzýKok þðsAô úÛéc
QuApSõì ÿô|ÿ@|bA ëBÛPðA

þcApÆ AkBðBÞoôõßðôokp×ð 60 ÿApG Ao ÿA|úP×ø úÞQuA þOBÏèBÇì úÎõíXì úXýPð òüA # ïBð úG xôpüô l ÿôoAk þÎõð úG úPzÒ@ lñüõâ|þì þüBßüpì@ óApãzøôtK #
Bùð@ qA úP×ø pg@ êýÇÏO àü ok .lðkpÞ ,AkBðBÞ ÿBýHíéÞ {ýPPüpG ÿBø|ûBãzðAk ok îco úðBøk ok úÛéc òüA .QuA "òüpüAô|þKAk" qA ÿpýâõéW ÿApG þðsAô úÛéc qA ûkB×PuA
Zpg ÿoõÆ Ao )lðõK þu(oæk êù^ lñPuAõg ïBXðA lñéø QhüpPuBì ô Bßüpì@ koAôoBø úG ûBì àü Rlì ok Ao ôoAk ô kõy|þì úPyAnâ óAõWõð óApPgk ok ÿô|ÿ@|bA ëBÛPðA
ÿBø|QÖpzýK úüpzð ok ó@ úXýPð ô ûly óAõW óApPgk òüA ô ûkõG ÜÖõì þüBßüpì@
.kõzG Bùð@ QÚô óly kAq@ UÎBG úÞ lññÞ .QuA ûlypzPñì Bßüpì@ïõéÎ þéì þìkBÞ@ .lñÞ|þì kAq@ YüolO .lðA|úPyAk QüBÂo Bø|úÛéc òüAqA ûkB×PuAqA
Ùp¾ Ao ëõK òüA ëBTì ÿApG óBâlññÞ|QÞpy þâlðq ÿBø|ûlülK qA þßü "QÚô þÇdÚ" :ûqBO ÜýÛdO xBuApG òüA BO ûly ÿkBüq }çOpýgA ÿBø|ëBuok
óBzéüõdO oBÞ pu úßñüA ÿApG lðkpÞ oBøBð lüpg ÿBøoõzÞ ok ok Ao ïkpì úÞ QuA p¾BÏì úÛéc òüA qA úÞ þðApPgk l¾ok 87 ok oõHXì úÞ òüA ÿBW úG óBðq úÞ kõy îøApÖ óBßìA
úüBvíø ÿBø|ú`G úG Ao ëõK òüA Bü ,kõy ûkAk ûpìqôo þâlðqok QÚô kõHíÞ êýèk úG ØéPhì kõG þGBüko êGBÚ ósAô ok ôoAk lðkpÞ ûkB×PuA lñyBG þßPì ïôlðBÞ qA óAkpì ûkB×PuA úG lñyBG
ïBXðA óBzüApG Ao à^õÞ ÿBøoBÞ þÃÏG BO lðkAk ûkB×PuA ÿpýâ|{ýK úéýuô qA lñyBG okBÚ kõg
Zpg Ao ëõK òüA úðBg QÖBËð ÿApG Bü lñøk .lñÞ|þì þðApãð ô xpPuA oB^k Øý¾õO óBu@ Ao ó@ qA ûkB×PuA l¾ok 95
qA þyBð xpPuA lñüõâ|þì óBuBñy|óAôo lðkpÞ .lññÞ
.lðkpÞ ô koAk þ×ñì pýSBO kApÖA Qìçu pG QÚô kõHíÞ 17 BO 15 óAõWõðpPgk 96qA ÜýÛdO òüAok
Ao ëõK òüA ly úPuAõg Bùð@ qA lÏG úP×ø pg@ ok Ao úÛéc òüA kõWô úÞ lñP×â l¾ok 74 þðsAô úÛécqA ûBì {y Rlì ly úPuAõg úèBu
çTì lññÞ Ùp¾ æBÞ ô wñW ólüpg ÿApG .kõy|þì þGAõg|þG ô JApÇÂA IWõì lðkpÞ|þíð xBvcA ûpìqôo þâlðq ÅõÎ ûBì pø Ao ó@ô lññÞ ûkB×PuA ÿô|ÿ@|bA lÂ
Bü@ úÞ lñðAlG lñPuAõg|þì Bùð@ ôo òüA qA úG úPzÒ@ úÛéc òüA úÞ kõG òüA úXýPð ô lññÞ
.lðphG xBHè Bü JApy ,JBPÞ ïBXðA ÿApG ókAk ëõK êTì - kAq@ QÚô lüpg kõWô þðApãð òüA ,ÜýÛdO qBÒ@ qA {ýK ÿApG Ao ÿô|ÿ@|bA xôpüô ëBÛPðA ëBíPcA ôoAk
æBÞ qA pPzýG QÚô lüpg úÞ òüA úXýPð qA QüBÂo UÎBG lðAõO|þì - úðBg ÿBøoBÞ òüAokpÂBc óApPgk þvñW ÿBÞpy úÞ QyAk
ly ÜýÛdO ok óBâlññÞ|QÞpy QüBÂo UÎBG BìA ,lññÞ ÅApPÎA úÛéc òüA kõWô úG {øôtK .kAk {øBÞ l¾ok 56 óApPgk òüA
.úð Bü kõy þâlðq UÎBG úÛéc òüA úÞ ly }oArâ ÜýÛdO qA lÏG ok ÿô|ÿ@|bA lülW koAõì ïBíO îXñK àü
.kõG ûkpÞ îÞ Ao QÚô kõHíÞ xpPuA óõ^ úéíW qA ,p×ðoArø {y qA ÜýÛdO òüA ÿApG lPÖA|þì ÝB×OA úèBu 24 BO 15 óAõW óBðq ÿApG Býðk
QÚô lðAõO|þì ëõK" :lüõâ|þì óAk oõvÖôpK áoBíðAk ,AkBðBÞ ,Bßüpì@ok ,lñíOôpS l¿Pzø .QuA ûkõG ûly Rnè {üArÖA BÛüpÖ@ ÿApd¾ JõñW ok óAõW óq oArø qôo pø ô
ïBXðA Jõg þéýg îø Ao oBÞ òüA ô kphG ëõK QÚô lüpg ÿApG olÛ^ úÞ ly ëAõu lñéø ô kpýãG ÐüqõO ô }ôpÖ qõXì úÛéc òüA pâA ,þuõÖ þðõPð@pPÞk.lðõy|þì ûkõè@ xôpüô úG
þyrýì@ ÿoBíýG qA ÿpýâõéW }ôo òýèôA þðõ×Î ÿBø|ÿoBíýG ô ÿspè@ þéì úvuõì pülì
".løk|þì .lññÞ|þì Zpg ÿlÏG úécpì .QuAóBðqÿApGþ¾B¿PgA
Rp×ð {ðkAk ïBXðAqA úÞ Qvø ÿoBÞ Bü@" kApÖA òüA ïõu àü qA pPíÞ úÞ kõG òüA úXýPð ïBXðA BÛüpÖ@ óAõWõð óApPgk ÿApG ÜýÛdO òüA
lýðAõO|þì BìA lðBupO|þì Ao Bíy }pßÖô lüoAk ëõK kõg QÚô ókpÞ kAq@ ÿApG ûBì ok
ïBXðA Ao oBÞ ó@ óBPüApG ÿpãük þvÞ lýølG ëõK qA lðkpÞ|þì òýñ^ úÞ Bùð@ BìA lñPgAkpK|þì .ly løAõg
úÞ lüõâ|þì Bíy úG îéÎ QuA oõÆ òüA pâA ?løk þâlðq qA QüBÂo oBùÊA pPzýG óApãük
".lüA|ûkpÞ Zpg Jõg Ao óBPèõK Roõ¾ òüA ok
lðAõO|þì ÜýÛdO òüA lüõâ|þì óAkoõvÖôpK .lðkpÞ|þì
qA QzâpGqA lÏG úÞ lyBG lý×ì úÞ þðBvÞ ÿApG oBývG kApÖA þPc kAk óBzð ÜýÛdO òüA
oBÞ "ïôk Q×ýy" úG ïréì Ao kõg ,úðAqôo oBÞ ïBXðA ÿApG úÞ lðoAk ûApÞA IéÒA îø ëõíPì
îñÞ|þì pßÖ òì" :lññÞ|þì úðBg ÿBøoBÞ þñÏü
ûkAk óBzð Ao ïôk Q×ýy qA oApÖ ûAo Bì ÜýÛdO .lðqAkpLG ëõK lðoAlð Quôk úÞ þüBøoBÞ
þuBñzðAôo oõvÖôpK óAk QGArýèA oõvÖôpK
".QuA úÞ þðBvÞ" :lüõâ|þì BýHíéÞ {ýPüpG ûBãzðAk
úG úÞ þðBvÞ ûkAk óBzð îø þéHÚ RBÛýÛdO lññÞ þì Zpg ëõK kAq@ QÚô òPyAk ÿApG
qA pPzýG lñøk|þì QüõèA ëõK qA pPzýG QÚô QüBÂo kõg þâlðq qA úßñüA þñÏü ,lðpOkBy
qA lñðAk|þì eWoA QÚô pG Ao ëõK úÞ þðBvÞ
".lðoAk ÿpPzýG
.lðoAk QüBÂo þâlðq ôk þüBìq@oBÞ àü wLu óApãzøôtK

28

www.TEHRANMAGAZINE.com :BKôoApzG ÝõÛc ûBâkAk
50 ÿæBG óBðq ÿApG wßu
SOHEIL GOEL D.D.S
QuA ïqæ îø ëBu
êDõâêýùu pPÞk
.kpÞlýÞBC O ëBu 50 ÿæBG óBðq ÿApG þvñW úÇGAo QýíøA pG BKôoA pzG ÝõÛc ûBâkAk #
àyrLðAlðk fApW ok ëBÓOpK þüBÃÚ ûBãPukok úÞlñÞ|þì lýüCBO úvðApÖ åoõHuApPuAok ûBâkAk òüA RBÃÚ îßc

õßvývðAp×ðBu àý×ýuBK ûBãzðAk qA êý¿dPèA ÕoBÖ .koAk kõWô þPuokBð ÿoôAk|{ýK ûoBG òüA
ok.QuAúèBu70qôpìAóqòüA.lyqBÒ@þèBÓOpKóqàüþéuBñOïAlðAþcApWêíÎqAÑõÂõì |
êßülìô Bø úíýGpTÞA ëõHÚ ÿBøkok êýèk úG wK ó@ qA óq òüA .lýuo Iýu@ I¿Î àü úG þcApW êíÎ þÆ ÿkçýì 1990 |úøk
óAlðkô óBøk þüBHüqô |þìõíÎ óBìok # |úÇGAo ÿoApÚpG úG okBÚ ô ûkAk Quk qA Ao oAokA pG ëpPñÞ ,kôo|þì ûAo Bü lñýzð|þì þPhu úG lüly

Bø óAlðk þâlýuõKqA ÿpýâõéW # .Qvýð þvñW
úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok # óõ^ ûly þâkpvÖAoB^k þÞBy úÞ kpÞ ëælPuA ûBâkAk 2000 ëBuok óq òüA QüBßy þKok
.QÖpâpËðok óq òüA ÿApG RoBvgôoõüoArø 172 òýíø ÿApG ,lðAk|þíð êìBÞ þðq Ao kõgpãük
óæBvâorGô ëB×ÆA þßyrLðAlðk # þÞBy úÞ kõG òüA ëælPuA .kAk {øBÞ oæk oArø 40 Ao RoBvg 2014 ëBu ok BìA pËð lülXO ûBâkAk
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK # pPíÞ òýñu ûqAlðA úG òu òüA ok þvñW |úÇGAo ;úPyAk lðqpÖ ôk ô ûkõG úèBu 50 þcApW êíÎ ïBãñø ok

þñý^ {Þôoô äñülðBG # .lGBü|þì {øBÞ òu {üArÖA BG ó@ QýíøA óõ^ ,Qvýð îùì
RBÃÚ ,ûBâkAk òüA îßcpG BñG .lðAk|þìrýì@|ÄýÏHO Ao þPyAkpG òýñ^ BKôoApzG ÝõÛc ûBâkAk
(818)907-9900 qA úPÖpâpG óBy|ÿCAoô lðA|úPÖpâ ûlükBð Ao óBðq þPý¿hy ÿBÛOoA ÿApG þvñW |úÇGAo QýíøA þèBÓOpK

ENCINO PLACE .Qvýð îùì pO|óAõW óBðq |ûqAlðA úG úèBu 50 ÿokBì ÿApG þvñW |úÇGAo úÞ QuA QyAkpG òüA
16101 VENTURA BLVD STE 329 ENCINO, CA 91436 Bùð@ óBýÞBy úÞ lðA|ûkpÞ ûoByA ûlðôpK ôk ïBßcA úG úÇGAo òüA ok BKôoA pzG ÝõÛc ûBâkAk RBÃÚ
ok kpìôk òüA þüBðAõO òPÖo Quk qA úÞ ûkõG ûly lýÞCBO pìA òüA pG ïBßcA òüA ok .lðA|ûkõG óAkpì
29 þ×ñì pSA Bùð@ w×ð RrÎ pG ,óBy|óAlðqpÖ kAlÏOô òu qA pËð|Ùp¾ ,þÏýHÆ þvñW |úÇGAo ÿoApÚpG

.QuA ûkpÞ koAô Bùð@ úG "åorG þÞõy" ô úPyAnâ

óApùO óBãüAo úéXì

lñðAlG pPzýG ô lñðAõhG pPzýG lñøAõg þì úÞþðBð@ JõHdì
lüoBLvG Bì úG Ao kõg ÿBø þùâ@

818- 8|81 - 1771

óApùO úéXì

".p¿ì
BG þPzÞ úGpâ óAõñÎ úG pOlÏG Bø|úGpâ"
ô lðly ûlñÞApK óBPuBG ÿBýðk ïBíOok QýÛÖõì
óAõO|þì ÿqôpìA ÿBø|úGpâ ok Ao ûôpâ ôk pø ko
".QÖBü
ÑoArì ô Bø|þPzÞ ok Bø|úGpâ IýOpO òüA úG
ô lðkõG ëõÓzì ÿpýâ|}õì oBÞ úG ëBu óAoArø
.lðly þãðBg ô þéøA çìBÞ
úGpâ ô óBvðA úÇGAo QuA lÛPÏì êãüBâ pPâk
BG þPvüríø úÞ ûkõG úGpâ òüAô ûkõG þâp×u|îø
.QuA ûkpÞ JBhPðA Ao óBvðA
ÿA|óA|ÿk óBÛÛdì {øôtK òüA ÿApG
)ûlýuo VoA úG okBì Qíu qA ú`ð@( ÿolñÞõPýì
òüA ÿBüBÛG .lðkpÞ þuopG Ao úGpâ Qvüôk
ÿBø|þüBýìõì ,Bø|äñýßüAô ÿBøoõâ ok Bø|úGpâ ?ly þéøA BXÞô þÞúGpâ
pXc p¿Î þuBñy|óBPuBG ÿBø|QüBu ô p¿ì

.lðA|ûly ØzÞ
qA þßü )òýypK( þðApüA úGpâ
QuA úGpâÿBøkAtð òüpPÖôpÏìô òüpPGõHdì
úÞ lðlýuo úXýPð òüA úG óApãzøôtK òüA
úGpâ úÞ lðA|ûkõG þðBvÞ òýèôA àükrð oôBg ïkpì
úG kõg BG Bü lñPyAk úãð úðBg ok ô lðkpÞ þéøA Ao ÿBø|úGpâ þãðBg ÿBø|úGpâ kAlWA #
ÿBK úÞ kõG ïôo ÿoõOApLìA óAoôk ok ô lðkpG p×u þéøA Ao Bùð@oBGôk óBvðA úÞlðA|ûkõG þzcô
.lýuo BKôoA úG úGpâ oBG àüô àükrðoôBgokoBG àü ,QuA ûkpÞ
óôpÚ ok oAlèBg ô Èg ÿBø|úGpâ òýèôA .p¿ì ok
Bø|úGpâ ÿA|óA|ÿk þuopG ô lðly pøBÊ þÇuô ûoBGok úÞ þÛýÛdO òüpPâorG xBuA pG
ok ÿA|úGpâ ok þßýPðs {ùW úÞ løk|þì óBzð óAqoôBzÞ ûly ïBXðA þãðBg ÿBø|úGpâ kAlWA
oBãð ô {Ûð UÎBG úýÞpO ok îøkoBù^ ópÚ úÞ lðA|ûkõG þðBvÞ òýèôA æBíPcA àükrð oôBg
.QuA ûly úGpâ QuõK þéøA {ýK ëBu oArø 9 kôlc ok Ao úGpâ
ok oAlèBgô Èg ÿBø|úGpâ lÏG ÿBø|ëBuok .lðA|ûkpÞ
ÿBø|RoBùì YüolO úG ô lðly ûlñÞApK Býðk p¿ì qA þéøA ÿBø|úGpâ lÏG ëBu oArø lñ^
úG ô kAk Quk qA Ao kõg QýíøA úGpâ ÿpýâ|}õì úýÛG úG ÿoBXO ÿBø|ûAo pãük Bü Büok ûAo qA óBPuBG
.ly óBvðA òýzð|îø ô òývdO }A|þüBHüq pÆBg ô lðly ûlñÞApK BW úíø ok ô lðkpÞ p×u Býðk
pøBÊ îøkqõð ópÚ BO lüõâ|þì êãüBâ pPÞk ó@ok Bø|úGpâ úÞ QuA JõñW IÇÚ ÈÛÖ óõñÞA
óõ^ kpßð pýýÓO kBüq Bø|äu Ùçg pG Bø|úGpâ .lññÞ|þíð þâlðq
BìA kpßð þðAlñ^ ÿoBßPuk Bø|úGpâ kAtð ok óBvðA úG Bø|úGpâ úÞ lññÞ|þì pßÖ óAlñízðAk
QuA ÑõñPì oBývG þyoôpK ÿBø|úGpâ ÑAõðA óõñÞA ô Bø|úðAk óõ^ lðly àükrð Bø|óBvðA ÿBø|úÎorì
óôlG úGpâ êTì IüpÒ ô IýXÎ ÿBø|úGpâ qA ô ô kpÞ|þì IéW kõg Qíu úG Ao Bø|}õì ,RçÒ
Ao lñPvøõèBízK NõO êTì úÞ þüBø|úGpâ BO îzK úGpâ BG ÿoBßíø QÖBüok óBvðA IýOpO òüA úG
.kpýâ|þìpGok ëôA ,ûkBPÖA ÝB×OA oBG ôk ókpÞ þéøA" :lüõâ|þì ok õðõì áAs úvuõì qA êãüBâ BüoBì AôA .lyBG lñìkõu ÿA|úÇGAo lðAõO|þì
ok pOlÏG þéýg pãük þßü ô àükrð oôBg ok ûkpÞ þPupKpu Ao ÜýÛdO òüA úÞ wüoBK

BðpŸG ZpüA pPÞk
àyrLðAlðk

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG |

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 30

www.TEHRANMAGAZINE.com

Büo@RBìlg

ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG

óApüA ÐÖBñì QÊB×c pPÖk úG ÉõGpì oõìA úýéÞïBXðA ú`G IýXÎô ûqBO eüp×O
QÚô ÑpuA ok ,þu .ÿk òPãñyAô ok óApùO ÿBøoAlèõK

(310)234-9770 .løk þì óBzð Ao }kõgqA ÿA ûqBO kBÏGAqôopø óApùOok ÿp`Þæ þâlðq #

lý×u RoõLuBK
Mýy órýPýu

þðApüA RoõLuBK-|
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ -

kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| fçǾA úG ÿBø óAõW þgpG ,óApùOok ÿp`Þæ ÁBg þâlðq BG ÈHOpì ÿBøpHg òüpO ûqBOok
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-| úPvG pø ô koAk çÆ {Þôo úÞ lññÞ þì kôk þüBøoBãýu ô lðA ûkoô@ ÿôo IýXÎ þdüp×O úG oAlèõK

oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -|

qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -|
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA

.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok -

þâlñøBñK ô ZAôkqA

(310)234-9770 .kôo þì }ôpÖ óBìõO oArø 70 BO 60 òýG ó@ ið pø ô koAk QíýÚ óBìõO óõýéýì àü kôlc ó@

1388 Westwood Blvd Ste. 202
31 Los Angeles, CA 90024

óApùO úéXì

!lðõy þì þâoõHüBu ÿBøôpýð óAlñìoBÞ

ÿBø úyApOôpßýì òüA úG ,QÞpy òüA lñìoBÞ 50 ok ÿoôBñÖ ÿBø QÞpy úßýèBcok # >óBÇýyoBðA< ïBð úG þPgok
– lðoAk QíýÚ oæk 300 kôlc úÞ – óBãüAo wÞõè ,lñìoBÞJnW ÿApG pãülßü BG QGBÚo
qA ô ûkõG úðBHéÆôAk çìBÞ fpÆ òüA .lðõy rùXì ,lñøk þì kBùñzýK Ao RBìlg ô æBÞ òüpO ok ÀèBg BPHvð ô à^õÞ ÿBø|ûkõO ô óBPvýu þÏýHÆ ÐGBñì xBñyoBÞ #
| þüBKôoA QÞpy úGBzì fpÆ koAô þOôB×Pì ûqõc úG Bø QÞpy òüAqA þßü pùzðApüA ô ZõñÖ ,lñÚp¿Ú ÿBø|óBPupùy úWõO BG óBPv^õéGô óBPvýu :Q×âóBPv^õéG
úPÖpâ ïBùèA| BioHax International ok "óBãüAo úyApOôpßýì" RBìlg ô ûly BO QuAõg úÛÇñì ïkpì qA ÿô.QuA ûlñÞApK úG p¿dñì óBøBýâÿAoAk kõg ÁBg îýéÚA úG
oApÚ QÊB×c koõì Ao ûBýâ òüA ÿBø|ûBãzüôo oBðA Qgok Bø|ó@ qA þßü úÞ QuA ÿkpÖ
.QuA ûly .løk þìoApÚ kõg óAlñìoBÞoBýPgA ÿoAkkõg ó@ åpG ô úgBy òPvßy qA ô lñøk
:kpÞlýÞCBO| M32êìBÎpülì,ÿBHPuôkBO þüBW ,Quk QuõK püq ok úyApOôpßýì | Ñõð òüA QuõK :kpÞ eüp¿O þãüo.lññÞ .QuA óBÇýy
| ÿoôBñÖ qA ûkB×PuA ,îýñÞ þì þñýG {ýK ó@ ÿBø|åpG .koAk þüôoAk ÁAõg Qgok òüpOBHüq qA óBÇýy oBðA :kôrÖA þãüo |
ok lüpg qA ØéPhì ÿBø {hG ok| RFID .kõy þì úPyBÞ ûoByA ô Qvy QzãðA óBýì þÏýHÆ ÐGBñì xBñyoBÞ .QuAïAkáAoõg ô óBPuôlñø þìõG ô Býðk ûlñøk êâ óBPgok
ûkB×PuA ,Bø Jok ókpÞ qBG ,þðBâoqBG ÝBOA pOBÖk êGBÚ úyApOôpßýì( åoõHüBu QñéLíüA óBÇýy oBðA ïAôkBG ô îßdì Jõ^ :Q×â óBPuA QuA ÿpývìpâ úíýð ô ÿpývìpâ ÜÆBñì ûtüô
êdì ÿBø úðBüAo qA ûkB×PuA ,þLÞ ûBãPuk qA óAlñìoBÞ ÿApG Ao óBßìA òüA ,)ólG ok QyBÞ kpGoBÞ ÿoBÞ QHñì ô þGõ^ êüBuô QgBu ÿApG
ÿqBu ûpýgm ,ûApíø ò×éO qA þüBzâ ê×Ú ,oBÞ åõèBð@ ÿBø úñürâ úG qBýð óôlG BO lñÞ þì îøApÖ ô QcApW óBìok ÿApG ó@ ÿBø|onG ô koAk .lñÞ|þì lyo rýð óBPv^õéG ô óBPvýu ok úÞ
ok QgAkpK ô ,Qìçu / þßyrK RBÎçÆA úG þPcApG ,BøoBÞ ïBXðA ÿApG óBPzãðA lñðBì úìAkA ok óBPuA þÏýHÆ ÐGBñì xBñyoBÞ òüA
ok .lyBG úPyAk kpGoBÞ| RFID | ÿBø ëBñýìpO ûBãPukqA BüqBG Ao Bø Jok ,lðõy ê¿Pì úðBüAo .kõy|þì ûkB×PuA þÞp^ ÿBø|ïoô úG ïôBÛì oBývG ,Qgok òüA :kpÞ oBùÊA
þì ,ÿoôBñÖ òüA óly koAlðBPuA BG ,QüBùð Qgok òüA ÿBø|þüBHüq qA kpÞ lýÞBO ÿô
Áõ¿hì ÈýéG ,úìBðonâ óAõñÎ úG ó@qA lýðAõO .lññÞ ûkB×PuA þLÞ ûkB×PuA óAõO|þì úÛÇñì úG pãykpâ JnW ÿApG .QuA ÿqõu {O@ô þâkq iü ,þßzg
ûkB×PuA lüpg ïBãñø ok Bü ,þìõíÎ êÛð ô êíc þüBuBñy ÿoôBñÖ úG Bø úyApOôpßýì ô îùì ÿBø|úðõâ qA Qgok òüA :kôrÖA ÿô
qA ;lñPvø úPvGAô )|RFID|( þüõükAo wðBÞpÖ .kpÞ oõzÞ JõñW ok àzg ô þðBGBýG ÜÆBñì JBýíÞ
.lýñÞ ûpýXðq ok BøæBÞ ÿpýãøo ÿApG ÿoôBñÖ òüA Roõ¾ úG óBPv^õéGô óBPvýu ok úÞ QuA
,RôA ûBì ÿAlPGA qA fpÆ òüA ÿApWA BG Bü ,ûly îâ þãðBg RBðAõýc òPÖBü ,æBÞ úÂpÎ
Bßüpì@ok QÞpy òýPvhð úG| M |32 QÞpy þì ûkB×PuA òOAoBì ÿBøôk ok kApÖA ÿpýãøo
QñéLíüA úG Ao kõg óAlñìoBÞ úÞ kõy þì êülHO
.kõy
.lñÞ þì rùXì þâoõHüBu ÿBø | QÞpy
oB¿PgA úG( |Three Square Market
kôlc úÞ koAkoBËPðA ,òývðBßvüôok )|M|32

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk 32
oôBzì ô xBñzðAôo
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |15 BG
(LIC.#PSY 13673)
,|JApÇÂAô þâkpvÖA :ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì

RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
33
ÿAõø óBùW ïkpì l¾ok 90
lññÞ|þì w×ñO ûkõè@

.løk|þì jo úüo óBÆpu ô ÿrÓì úG ëBu Qvhð úøBì {y ok ëBu pø #
úG QHvð òýñ`íø þðBùW QyAlùG óBìqBu Aõø þâkõè@ RApSA Aõø ÿBìpâ êýèk
pSA pG þv×ñO ûBãPuk kBc ÿBø|Qðõ×Î ûõýy qA pPíÞBPÏýHÆ ô ûlük pPíÞåorG ÿBøpùyok
ô óly QHd¾ pPíÞBìA .kõy|þì QHd¾ ó@
.løk|þì oAlzø Aõø þâkõè@ þâkõè@úÞQvýð þñÏì òüA úG ,ólzð ûlük
úÞ QuA ûlì@ }oArâ òüA ok òýñ`íø
Aõø þâkõè@ qA þyBð ÿBø|åpì l¾ok 90kôlc .koAlð kõWô Aõø
jo ÈuõPì ô îÞ lì@ok ÿAoAk ÿBø|oõzÞ ok QyAlùG óBìqBu ÈuõO úÞ þOBÎçÆA
JõñW úG ÉõGpì Bø|ó@ ïõu ôk úÞ QuA ûkAk qA pPzýG løk|þì óBzð QuA ûly pzPñì þðBùW
þâlðq þÛÆBñì ok óBùW QýÏíW l¾ok 90
.QuA ïAo@ xõðBýÚA JpÒ ô Býu@ Ýpy qA pOApÖ Aõø |þâkõè@ pýâok þÎõð úG lññÞ|þì
pýSBO Aõø þâkõè@ <:lüõâ|þì ôpPuõG
pünK|Iýu@QýÏíW Qìçu Qý×ýÞpG þGphì .QuA þðBùW QyAlùG óBìqBu ÿBøoBýÏì
Aõø þâkõè@pSApG óBùWokp×ð óõýéýì 7 úðæBu
.>koAk BøpýK ô Bø|ú`G ,óBðq êTì òý^ oõzÞ úG ÉõGpì óBypPzýG úÞ lðpýì|þì
Ao Aõø ûlñüæ@êìAõÎ òüpO|îùì óBìqBu òüA
{üBìpâ ,êÛð ô êíc lì@oBÞBð îPvýu .lñPvø
ô äñu ëBÒm ÿBø|ûBâôpýð ,ÿqõu úèBGq ,þãðBg l¾ok 92 løk|þì óBzð RBÎçÆA òüA
kpâ ÿBø|óBÖõÆ .lðAk|þì þPÏñ¾ ÿBø|QýèBÏÖ úÞ lññÞ|þì w×ñO Ao þüAõø ,óBùW QýÏíW
òüApËðqA îùì ÿBø|ûlñüæ@qApãük þßüoBHÒô òýýÏO ÿBø|qpì qA pPzýG {üBø|ûlñüæ@ óArýì
qA þyBð îýÛPvì oõÆ úG úÞ QuA óBìqBu úÞ ÜýÛdO òüA .QuA óBìqBu òüA ÈuõO ûly
pýSBO Bì oBPÖo BìA Qvýð þðBvðA ÿBø|QýèBÏÖ ûly úÂpÎ {XüBPð þéìBÏO úzÛð àü ÈuõO
þâkõèA qA þyBð ÿBø|åpì RBýDrW êìBy QuA
.QuA úPyAk ó@ òPÖpâ Rly pG þíùì
óBìqBu þìõíÎ Qìçu {hG pülì .QuA Aõø
<:lüõâ|þì >Apýð BüoBì< pPÞk þðBùW QyAlùG äñøBíø oBýPuk >ApPuõG BüôçÖ< pPÞk
jo ÿkôq úG úéEvì êc ÿApG Ðüpu QÞpc þðBùW QyAlùG óBìqBu ok ûlññÞ
îPvýu Ðüpu úÏuõO ok êc ûAo ,kAk løAõhð Ao Aõø þâkõè@ pÇg ÉBÛð úzÛð òüA<:lüõâ|þì
,lðBívK IuBñì Qüpülì , þìõíÎ êÛð ô êíc {üBK ô þuopG ÿApG BñHì àü ô løk|þì óBzð
{üBìpâ áBK îPvýu ô Qgõu úG þupPuk oBýPgA ok ûlülK òüA BG ûqoBHì QùW ok pPzýG
lülXO ÿBø|ÿspðA úÏuõO {üArÖA ô þãðBg
.>QuA úP×ùð ÐüBñ¾ þâlñüæ@ {øBÞ ô pünK .>koAnâ|þì
óBìqBu 8 qA ÜÛdì 16 ÈuõO }oArâ òüA ûlì@ þðBùW àðBG qA êÛð úG }oArâ òüAok
ûBãPvüA 3000 qA ûkAk ÿoô@kpâ BG þééíèA|òýG Aõø |þâkõè@Jphìô þPyAlùG ÿBø|lìBýK QuA
òüA .QuA ûly úýùO Aõø Qý×ýÞ þuopG þñýìq oæk óõýéüpO 5 kôlc ÿrý^ óBùW ok úðæBu
qA pOrüo ÜéÏì RAom ÿôo B¾õ¿hì }oArâ
qA oõHÎpÇg úÞ QuA ûkpÞ rÞpíO óôpßýì 2.5 .koAnâ|þì ÿBW pG úñürø
.lðoAk Ao óõg óBüpW úG kôoô ô ÿõüo ÿBø|lu |þâkõè@qA þyBð ÿBø|åpì l¾ok 94 kôlc
êTì ÿpvì pýÒ ÿBø|ÿoBíýG pSA pG Aõø
úPßu ,þÚôpÎ ô þHéÚ îPvýu ÿBø|ÿoBíýG

ÕæA }oôpK úG Býðk ÿBøoõzÞþgpG # óApùO úéXì
.lðA|ûkoô@ÿôo ó@QyõâqA ûkB×PuA ÿApG
òüA þâlñÞApK pýgA ópƒÚ îƒýð ÿBƒø|úƒzÛð ;Ùp¿ìoBG|àü ÿBø|óAõýè BG ÑAkô
òýèpG Qvüq Èýdì óæBÏÖoBßPGA
.lýñýHG Ao BøoõzÞ
,òý^ ,õDBÖ àýOBíy ÿBø|úzÛð xBuA pG
kõg úG Ao ÕæA Qyõâ Ùp¿ìô lýèõO òüpPzýG
,pƒXýð ,òƒý^ qA wƒK QƒuA ûkAk ÁBƒ¿PgA
BýðBLuA ,þðBPüoõì ,þèBì ,ëBãñu ,õuBÖBñýÞoõG

!lðoõg|þì ÕæA QyõâúÞÿoõzÞ8

Ñõð òüA óBâlññÞlýèõO òüpPzýG óBPuoBƒÓéG ô úÞ þÖp¿ì oBG|àü ÙôpÊ lýèõO ÿApG .kôo|þì þÇýdì|Qvüq òýLíÞ òýèpG pùy|óçÞ #
.lðôo|þì oBíy úG Qyõâ 2580 Jõ^ úG kõy|þì úPgAlƒðA oôk úƒðæBƒu òüA BG wÞ pø .QuA ûkq îÚo Ao ÿA|ûqBO
pPýè óõýéýì 85 ô ïBg ûkBì òO 1320 ,Qgok 20 Bü þðBXì þPýDõßvýG kõy ûApíø oBßPGA
þâlñÞApK þGõhGpüq ÿBøoAkõíðô Bø|úzÛð .QuA qBýð J@ .kpÞløAõg QÖBüok Øý×hO Qñu
óBzð óBùW eÇu ok Ao Qyõâ òƒüA Ùpƒ¿ì òýèpG þPèBüA wéXì QüBíc ÿBølðBívKqA þøõÞ BG úÞ òýèpGpùy|óçÞ |
.QuAûly|úPyAkpGïBâòýèôApývìòüAok AoÿA|ûqoBHìQuôpGôoÙp¿ìoBG|àüÿBø|óAõýè
.løk|þì ÿqôolüBG:kôo|þìòüAqApOApÖBìAþé¾AÙlø ïBW"oBÏy BGpýâApÖ ÿoBßPGA :QuA ûkpÞqBÒ@
ô BƒýðBƒLuA ÿBƒøoõƒzÞ úƒÞ QƒuA IƒèBƒW ÿBø|óAõýè ókAk wK BG Bƒø|ÿpƒPzì úƒÞ lƒupƒG pýýÓO BG úÞ þðBâlññÞ|Ùp¿ì ÿApG "pPùG þðBùW
1961 ëBu ok ƒƒ BýðBLuA «B¾õ¿g ƒƒ óBPuoBÓéG QÖBüok Ao kõg þüôpâ ëõƒK Ùpƒ¿ìoBƒG|àƒü Ùp¿ì oBG|àü ÿBø|óAõýè qA ûkB×PuA ûõýy ok
Qyõâ qA Ñõð òüA ÁpÚ BK ô pK óBüpPzì ôrW .lññÞ .lðõy|þìûApíø
wéXì QüBícqA þÇýdì|Qvüq fpÆ òü A þðBâoqBG ÝBOA óôBÏì ,pGô xBýGõO úP×â úG
.lðA|ûkõG ÿpùy QÖBËð lñðBì þüBø|êßzOô òýèpG þPèBüA ûBãyôpÖ 100 qA {ýG óõñÞBO ,òýèpG ÐüBñ¾ ô
úƒükBƒdOA ,BƒøApƒu|þƒñüpƒýy ؃ñƒ¾ ,òƒƒýƒèpƒƒG AokõgQÞoBzìfpÆòüAúGòPuõýKBGpùyòüA
wK QÎBu àü BùHðApâÿôokõg ƒ òýèpG ÿoBXO úükBdOA ,Bø|êPø ô Bø|úðBg|óBíùì | |.lðA|úPyAkïçÎA
QÖo òýGqA lüpgqA qA ÿoBývG ô þPuk ÐüBñ¾ ÝBOA ,åoõHðlðApƒG ûApíø úzýíø Ao óBO|Ùp¿ì oBG|àü óAõýè"
ÿA|úƒÛƒÇƒñƒì þƒÇƒýƒdƒì|Qƒvƒüq ÿBƒø|úƒükBƒdƒOA "lýyBG úPyAk
ÿoæk oArø 260 ÿoApƒÖ ÿôokõƒg # .QuAoAkoõgpG þðBùW ïBW" ÿõâõè úÞ BW pƒø ûlƒñü@ ok
ûkBW ok lüpg qA lÏG QÎBu àü Quok lñøAõg|þìúÞþüBø|úðBg|ûõùÚôBø|ûBãyôpÖ Bƒü BƒüpƒO|úƒÖBƒÞ òƒüpƒPüô Bƒü okpƒu pƒG "pƒPùƒG
ïqæ þÓýéHO oArGA ,lññÞ ÿoBßíø ûsôpK òüA BG Bø|ÿpƒPƒzƒì ,koõƒg îzƒ^ úƒG ÿA|úƒðBƒg|ûõƒùƒÚ
.QÖo òýGqAô ly úSkBcoB^k úG Ao þÓýéHO ÿBø|úPyõð ô Bø|RoBÞçK lƒñðBƒì AokõgrýíOÙp¿ìoBG|àüÿBø|óAõýèlñðAõO|þì
| 430|Ferrari | ÿôokõƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒg lñøAõg QÖBüok QvK ÜüpÆqA óBãüAo Roõ¾ Bø|ó@| }AkBK .lññÞ QÖBüok ûõùÚô ûkAk êüõdO
qA wK QÎBu àü ÈÛÖ BùG|óApƒâ |Scuderia ,Bø|úðBg|ûõƒùÚ ô Bƒø|úƒðBƒhüBƒ^ pƒG ûôçÎ .kpƒÞ QýDõßvýG àü ëBTì ÿApG Bü þPñu 20 þ×ý×hO
êƒülƒHO }qoA|þƒG ÿA|ûoBƒƒK|òƒƒø@ úƒƒG lƒƒüpƒƒg ô Bø|óAoõPuo ,BøApu|þñüpýy ,Bø|þyôpÖ|úünÒA .QuA óBy|ûõùÚ oBñÞ ok
ly ûkBW koAô þèBcok ûlñðAo Q×â wýéK.ly aüôlðBuôþðlýyõðó@okúÞþüBø|òürñG|MíK pø ok òýèpG ok ,fpÆ òüA óApßPHì úP×â úG
pPì 50 qA {ýGôokõgô ûkõG ûlðrÓè úSkBW úÞ îýùu fpÆ òüAok lñðAõO|þì rýð kõy|þì úÂpÎ Ùp¿ì oBG|àü óAõýè oArƒø20 kôlƒc QƒÎBƒu
ûly oApÖ úG ÜÖõì úÞ ûlñðAo.QuA ûkoõg pu .lðõy 170 rüooôk BG QuA pGApG úÞ kõy|þì ûkB×PuA
ólG ô Roõ¾ ÿôo ÿkõHÞ þíÞ ÈÛÖ ô QuA òýèpG ÿpùy QÖBËð êßzO qA xõãéüô BýðBO úG þñÏü .ëBu ok Ùp¿ì oBG|àü óAõýè óõýéýì
".kõG ÿoApÖ àü òüA":Q×â kõy|þì ûlük ÿô qA þéýu BG úðAqôo Bì ÿBøpãPÖo< :lƒüõƒâ|þƒì Ùp¿ì óAõýè àü úÛýÚk 15 pø ok ÈuõPì oõÆ
ôA >.lñPvø ôoBüôo Ùp¿ìoBG|àü ÿBø|óAõƒýè pPíÞóAõýèòüAqAûkB×PuAóBìq|Rlìô.kõy|þì
þzHñW úƒG fpƒÆ òƒüA úƒÞ lƒøk|þƒì kBƒùñzýK þßýPuçK úvýÞ àü qA ûkB×PuA óBìq|Rlì qA
úG ûBâ@ ô ûrýÞBK þñýèpG òPyAk ÿApG ûkpPvâ .QuA
.kõyêülHOQvüqÈýdì þÖApâoBK ûlñðAõg àü úÞ Rlì óBíø ok
ok úÞ þüBø|þðlýyõð< :lüõâ|þì xõãéüô 100 BO òýèpGok lðAõg|þì Ao òPì òüAqA à^õÞ
lüBHð lðõy|þì úPgôpÖ Ùp¿ìoBG|àü ÿBø|óAõýè .kõy|þìêülHOúèBGqúGÙp¿ìoBG|àüóAõýè
>.kpýâoApÚÅoBÏOokoAlüBKÙAløABG qA ê¾Bc ÿBølðBívK |ûõÞ qA pËð Ùpƒ¾
olø úG rýð îýËÎ þÏGBñì ,ÙôpÊ òüA Ùp¿ì 34

www.TEHRANMAGAZINE.com

îßy úG Quk lðõýK

{íßy QuõK püq úP×ø úu Rlì úG Ao kpì òüA Quk ,óBPzãðA ÐÇÚ qA ÿpýâõéW ÿApG #
.lññÞAlýK ïBýPèA Bø|îgq ,óBPzãðA úG þðBuo óõg BG BO lðkAkoApÚ

rýè à´W úÞ þðBìq .kõG péüpO àü püBO ÄüõÏO ëõÓzì úðBg ok þüBùñO úG àðApÖ òDôs ûBì pgAôA
BìA ;lupG ûAo qA àíÞ BO lýzÞ ëõÆ îýð ô QÎBu àü ô ly oBPÖpâ pýãéâ òýG ôA Quk ,kBPÖA ô koõg
òýGqA B« HüpÛO ó@QuõKô QhK Ao {Pukô ly ÕAkõOA êTì kApâ þPðBu úWok 37 ÿAõøok ÕAkréÖ
úG ó@ lðõýK ô ólG pãük ÿBW qA QuõK òPyAkpG úÞ lðkAk ÀýhzO óBßyrK õÞ¶A ïBXðA qA wK !QÖo
ô kõG úPÖo òýüBK óAõhPuA àükrð BO þãPgõu úÞAp^ lPÖA þíð pâoBÞ koõì òüA ok úPgõu QÖBG
lülW QuõK åpì UÎBG QyAk ëBíPcAô kõHðpSöõì îø QuõK lðõýK IuBñì þðõg ÐHñì àü óôlG

.ly kBùñzýK îßy úG Quk lðõýK }ôo òüApGBñG ;kõy
}A úèBu 87 åorGolK Quk RBXð ÿApG óBßyrK úÞ þcApW êíÎ òüA ûoBGok rü„o þvýÞ
àðApÖ .lðoAnãG Qíßy êgAk Ao QPuk QuAoApÚ Bø ó@:Q×â {âorGolK úG ,lðkõG ûkAk kBùñzýK
QvükõPì óõPuõø óBPuoBíýGok þèBcok Ao úP×ø úu Rlìô QÖpünK Ao IýXÎ êíÎ òüA îørü„o
ïôl¿ì Quk úéýuô òülG BO QyAk oApÚ {íßy Qyõâ qA ÿA úüæ püq ôA M^ Quk úÞ kõG ÿpPvG
òýèôA êíÎ òüA lñ^pø .lyBG úPyAk ûqBO þðõg ÐHñì úG þupPuk úPHèAô kõHùG ÿApG Ao ÿpPzýG óBìq

.Qvýð YüAo îø óAlñ^ ëBc òüA BG,kõy þì ïBXðA úÞ Qvýð Býðk ok ÿoBG

35

óApùO úéXì

Qynâok >Õpíýu IéÚ< óAkpâoBÞ

úHñzXñK >Õpíýu IéÚ< þüBíñýu lñéG òzýíýðA óAkpâoBÞô ûlñvüõð >óBüpý¿ð lýcô< #
.Q×âÑAkô Ao þðBÖoAk þHéÚ QvüApSApG - kAkpì îXñK - Iy

ÿBHüq ÿBøpñø êý¿dPèA|ÕoBÖô pøA pùy 1350 lèõPì |òzýíýðA |ú¾pÎ lñìpñø óBüpý¿ð lýcô
.QuA ëBu ok rüpHO

úìBðoBÞ ok Ao þñzýíýðA ÿBø|ëBüpu ô ûBOõÞ ÿBø|òzýíýðA þðAkpâoBÞ ô þâlñvüõð úÛGBu úÞ ÿô
.kõG ëBÏÖ rýð þyBÛð ûqõc ok koAk kõg

BøpOõHÞúðæok úèBu 4 úýðBø þâlðq

ÿBW<ô >ûp×c< ,>oõð lÂ< ,>ÿlGA QG< ,>óõg ûpÇÚ úu< ûBOõÞ ÿBø îéýÖ qA ÿkAlÏO QgBu YÞþðkpâ,úPvßy ØPÞBG ûlüpK äðo ÿpPgk .lýGAõg þìpOõHÞúðæok úèBu 4 úýðBø #
.QuA óBüpý¿ð ÿpñø ÜGAõu pãük qA >pãük BG òPyAnâÕAkoBS@{PzKokô lðkõG ûlýyApO Ao }pu ÿõì .QÖo þì ûAo îø óBãñè äñè úÞ

ZoBgô êgAkok þcApÆô þyBÛð þøôpâ ,ÿkAp×ðA klÏPì ÿBø|ûBãzüBíð ÿoArâpGok óBüpý¿ð .kõG óBüBíð ÜyBÚ
.QyAk QýèBÏÖ rýð 1382 BO 1377 ëBu qA óBðAõWõð ÿApG JBPÞ óAõñÎ 12 ÿqBupüõ¿O ô oõzÞ qA àü þðBGpÚ úýðBø lðpýâ|þì oApÚ QümA ô oAq@ koõì óBÞkõÞ qA þgpG pùy ÿBøoAõük òüA QzK
ô îéýÖ þééíèA òýG ô þéì ûoAõñzW 50 qA {ýG ÿoôAk ô þééíèA òýG ô þéì klÏPì rüAõW ôA koõì úÞ úèBu 4 ákõÞ .koAlð ûAo ó@úGrâpø ú×ÆBÎô QÛ×y úÞ ÿA|ûkAõðBg.QuA óBìBvGBð ZAôkqA
QuA úPvßy úýðBø ØPÞ úÞ ûkpÞ lýüCBO þðõðBÚ þßyrK kBñuA xBuA pG.QuA ûly ÐÚAô îPy ô JpÂ
.koAk |ÿpñø úìBðoBÞ ok Ao òzýíýðA
.koAk úýñG ëBu 2 qA pPíÞ úèBu 4 ákõÞ òüA úÞ ûkAk þøAõâ àyrK òýñ`íø ô
îP×â .îPgBñzð ïlük Ao úýðBø ûBâkAk ok þPÚô lüõâ|þì okBì .QuA úPÖpâ ÝçÆ ákõÞ òüA okBì
úÞ {ðBíz^ úG þèô .Qvýð úýðBø òüA ,úð îP×â .QuBíy pPgk òüA þèô lñP×â .Qvýð úýðBø òüA úð
oBývG ÿA úTW ô ûlüpK äðo Roõ¾ BG ÿA ú`G .QuA úýðBø òüA ,úéG îP×â .îPgBñy ïkpÞ ûBãð
BG Ao ákõÞ òüA QzK úÞ løk|þì óBzð løAõy lüõâ|þì úýðBø Áõ¿g ok þÎBíPWA oBÞklì.Øýdð

.lðA|úPyAnâ ÕAk ÜyBÚ
BG rýð Ao {Ooõ¾ ô lðkõG ûlýyApO Ao }pu ÿõì óõ^ îPgBñzð ïlük Ao úýðBø þPÚô lüõâ|þì ÿô
îPÖo ïBG|QzK úG þPÚô lýGAõg|þì BøpOõHÞ w×Úok Bø|Iy úèBu 4 ákõÞ òüA .lðkõGûlýyApOÔýO
.lýãñè|þì {üBK àü ô YÞ {ðkpâ ,úPvßy {×PÞ ,kõG pÒæ úÞ ïlük ápdPì kõHÞ àuôpÎ àü
.lðoAk kõWô kBüq Qyõðpu òüA úGBzì óBÞkõÞ ,Qvýð óBÞkõÞ kpÖ úGp¿dñì koõì BùñO úýðBø
úG ûlðBì ÜéÏì wéXìok QuA ëBu óBýèBu úÞ óBÞkõÞqA QüBíc údüæpPÏüpu ú^pø QuApPùG

.îýyBG óBÞkõÞ BG þñýñ`ñüA ÿBøkoõgpG løBy pPíÞ pãük lüBy .lupG Iüõ¿O

úèBu ûk ákõÞúG lñø þèBÎ ûBâkAk
kAlð òýñW ÈÛu ûqBWA 'qôBXO þðBGpÚ'

okBì óBW ô ûlýupð êìBÞ lyo úG qõñø pPgk òüA òãè úÞ lðlýuo úXýPð òüA úG lðkpÞ úñüBÏì Ao ôA úÞ ûqBWA ,ûkpÞqôBXOôA úG {üõíÎ kõy|þì úP×âúÞúèBu 10 ÿpPgk úG lñø þèBÎ ûBâkAk #
".QuA pÇg ok ákõÞ ô lðA|ûkAk ÀýhzO úÞûlyokB¾ óBßyrK RBýø }oArâxBuApG ûBâkAk îßc .kAlð òýñW ÈÛu

BO kpÞ QuAõgok pãük þßyrK RBýø àü qA þèBÎ ûBâkAk úHñyôk qôo QuAõgkAk òüA þK ok .QuA áBðpÇgpPgk ÿApG )þãøBì Qzø( þãP×ø 32ok òýñW ÈÛu
.pýg Bü kpýâ oApÚ òýñW ÈÛu êíÎ QdO lðAõO þì Bü@ lñýHG BO lñøk oApÚ úñüBÏì QdO Ao pPgk ûlzð úWõPì kõg pPgk òüA úÞ kõy þì úP×â .ly Àhzì {ýK úP×ø ôk BùñO pPgk òüA ÿoAkoBG
óBPuoBíýG úG úñüBÏì ÿApG Ao ôA {ñülèAô kpÞ QüBßy kok ëk qA úÞ þìBãñø BùñO ô QuA úéìBc úÞ kõG
oBßPìlg }okBì ô Qèôk óAlñìoBÞ qA ôA olK .QuA pýÛÖ oBývG ûkAõðBg àü qA úèBu 10 pPgk òüA Qvýð qBXì þãéìBc îPvýG úP×ø qA wK òýñW ÈÛu êíÎ ,oõzÞ òüA òýðAõÚ xBuA pG .lðkpG
ûkpÞqôBXOôA úGoBG òülñ^ úPynâ ûBì 7 þÆok úÞ ûkpÞ îùPì Ao kõg ÿõíÎ ,pPgk òüA .QuA
.QuA "pÇg ok" okBì óBW lñyBG ûkpÞ lýüBO óBßyrK úßñüA pãì
.QuA QyAkqBG QdO óõñÞA ôA ÿõíÎ .QuA .kõG ûly ko pãük þøBâkAk ok pPgk òýñW ÈÛu êíÎ ïBXðA ÿApG ûkAõðBg QuAõgok pPzýK

.QuA ûkpÞ ko rýð Ao Bùð@ pËð lülXO ÿBÂBÛO þèBÎ ûBâkAk óõñÞA BìA
ÿApG" òýñW ÈÛu êíÎ úÞ lðkAk îßc ,lññÞ }BÖ Ao ûlðôpK RBýDrW úßð@óôlG ûBâkAk RBÃÚ
ëBíyok ÿpùy ,oBãülðB^ok þßyrK {øôtKô }qõì@ úvuõì qA Bùð@."Qvýð Jõg pPgk òüA

.løk úDAoA þßyrK RBìlg pPgk òüA úG BO lðA|ûkpÞ QuAõgok oõzÞ
þOBýø oõzÞ òüA ÿBø|QèBüA úíø ok BO QuA ûkAk kBùñzýK Qèôk úG òýñ`íø lñø þèBÎ ûBâkAk

.lññÞ ÿpýâ|îýí¿O QÚô ÑpuA ok ô þuopG Ao úGBzì þüBø|ûlðôpK BO lñøk êýßzO þßyrK
þðBßyrK" :ûlì@ó@ok úÞ kõG ûkpÞ îülÛO ûBâkAk úG þPuAõgkAkpPgk òüA ûkAõðBg êýÞôpPzýK

36

www.TEHRANMAGAZINE.com

Express One

Insurance Agency

Auto - Home - Business - Health - Life - Commercial - Bond
Motorcycle - SR-22-Workers Comp

þèAkoôkAõèBupHÚ {Hð IýXÎ óBPuAk

þSBýÒ qBñùG îðBg Qüpülì úGô ûlüqoôokBÞ BG .ly|þì ÿoAlüpg QynâqA wK úÞ kõG {ýK qôo lñ^ #
lñu QHS| ÿBøoBÞúýéÞ| lýðAõO|þì óõñÞA îøqA 84ok 1989 ëBu ok úÓGBð lƒñƒìpƒñƒø òƒüA }BÛð þèAk oôkAõèBu ÿoBLvÞBg qA ëBu 28
lýøk ïBXðA BìpPÖkok B« Ïüpu ,Ao kõg êýHìõOA ok >þèAk< ûqõì òèBu ok ô Qynâok þãèBu pHÚ {Hð ûBâkAk oõPuk BG ,þüBýðBLuA åorG
BýðBLuA þÚpy ëBíy ok >xo|úDõãýƒÖ< pƒùƒy iuBK þèBXñW {upK àü BO QÖpâ Roõ¾
Instant Vehicle Registration &
International Driver`s License& .kõy ûkAk
óApâFrWûqôpìAôAoBS@úÞ}BÛðòüAlvW |
Travel Insurance þì Jõvdì óBùW ÿpñø oBS@ òƒüpƒO QƒíýÚ
úÞ lýðAlG QuA IèBW ô kõG ûly þüBýìõì lðõy
:|ÿBø |úíýG ÑAõðA RBìlg |,þèAk úvuõì ïçÎA úG BñG ô pHÚ {Hð qA wK
êßy óBíø úG ô ûkoõhð Quk ôA ÙôpÏì êýHýu
ÿqõu {O@# úèrèq#úðBg# þøôpâ# píÎ# þPìçu #
QéßýuoõOõì#| lðBG#wðrýG#ÿoBXO# .QuA ûlðBì þÚBG
BíýKAõø#þðBâoqBG ÿBø êýHìõOA ô òüqõíýè # QuA oApÚ òüA qA óBPuAk ?pHÚ {Hð Ap^ BìA
àürßì úG æBG úG ûqôo àü RpÖBvì úíýG# ûly þÎlì êHü@ BüoBì ïBð úG úèBu 61 þðq úÞ

Bø QÞpy òüpO|ÙôpÏìô òüpO|óAqoA BG úíýG ÿBø QíýÚ .ly òÖk úPvðAõO ôA .QuA þèAk oôkAõèBu pPgk úÞ QuA
.kpýâ|þìoApÚ BíyoBýPgAok QÎBu óBíøokô úHuBdì úèBu 61 óq òüA okBì úÞ lýðAlG QuA IèBW pHÚ {Hð îßc ûBâkAkqA ÿpýãýK Bø ëBuqA wK
ûlyoAk|ú`GôAqA þèô ûkõHð þèAk þðõðBÚpvíø ôAÿBÎkA| DNA |RBzüBìq@xBuApGBOkpýãG
(877) 786-6777 æBâ }A|þuôo pvíø qA þèAk oôkAõèBu .QuA
ûpíS æBâ pPgk BùñO ô QyAlð ÿlðqpÖ aýø .kõy þüBìq@ þPuAo
(818) 887-2300 ÿõvðApÖ pÎBy koAõèA êK BG }A|þƒéHÚ ZAôkqA ÿoAlÛì BýðBLuA þðõðBÚ þßyrK óBuBñyoBÞ
lvW qA lñéG óAõhƒPƒuA ôk ô òƒgBƒð ,õƒì qA
Lic# OG40179 .kõG ÿApG ûBâkAk úG úDAoA QùW Ao >þèAk oôkAõèBu<
ëBu úíø òüA qA wK úèBu 61 óq òüA æBc .lðkpÞ AlW ôA pßýK qA BüoBì ÿBÎkA ÀýhzO
6007 1/2 Fallbrook Ave Woodland Hills, Ca 91367 óõýéýì l¾ lñ^ QíýÚ Bü@ ? Qvý^ ëBƒHðk þñÏü ëBDoõu< kõG úP×â þðBìq úÞ þƒèAk
?QuôA ûrýãðA þèAk oBS@ ÿkoBƒýéýì ô ÿoæk þÛéO óAoôk ó@ÿpñø {HñWolK óAõñÎ úG >òì
37 úG ÈÛÖ QuA úP×â }A iuBKokôA úÞ þzupK kõG ûApíø QýÛÖõì BG BXð@ BO }oBÞ ô kkpâ|þì
.kõy Àhzì ôA Qüõø úÞ QuA òüA ëBHðk okôA þüBíñýu þPcô úívXì ,þyBÛðoBS@úÞ
úýÛG úÞ QuA ûkpÞ lýÞBO ëBc òýÎ ok úPHèA ô lì@|þìok {üBíð úG óBùW ÿBø|ûqõì ïBƒíƒO
êGBÚ {Püõø óly Àhzì qA wƒK êƒDBƒvì þƒ¾õƒ¿ƒg óAoAk|úƒÎõƒíƒXƒì ȃuõƒO }oBƒS@

.kõG løAõg ÿpýãýK

óApùO úéXì

;óBíè@þåíogõqHìB6øúoPkzõÞÚBà^ BüG úéíc

óõ^ QzÞAo }pvíø ÿkpì 50 kpì àü pG ûôçÎ úéíc òüA óBüpW ok 26 kpì àü lüõâ|þì óBíè@ wýéK #
kõG ûlülñgôA úG îø kpì àü ô óq oBù^ ,ly úPzÞ úÞ úèBu okõÚB^ BG úéíc ïBùOA úG Ao RAoBìA êøA úèBu
l¿Ú úÞ ÿpãük úèBu 36 kpìô lðA|ûly þígq ûkpÞ QyAkqBG åoõHìBø ok þPÞoBìpKõu
ûlük þPzÞ òßèBG úG þðBGpÚ lvW ólýzÞ Ao }pvíø Bßuæ@ QèBüA ok ÿkpì # óBüpW ok QyAk Ao îWBùì ókpÞ ØÚõPì
.QuA }A|ûphvì ô ûlülñg ôA úG" óõ^ QzÞ .QuA
.ly fôpXì ôA BG óly rüôçâ 6 ô úPzÞ úèBu 50 kpì àü úéíc òüA óBüpW ok
ûlýupK kpì òüA qA úÞ þðBìq úP×â løBy òüA ."kõG ûkpÞ åoõHìBø ëBíyok àHìoBG úýcBðok úéíc îWBùì ûrýãðA qA ;lðA|ûly þígq îø pãük p×ð
ûphvì }pvíø" úÞ úP×â ôA ,ûkBPÖA þÚB×OA ú^ kõg úèBu 39 pvíø êPÚ úG rüoBðrñì QñÞ ûBãyôpÖqA lüpg ëõÓzì óBüpPzìô ûkAk ÿôo
BG p×u ëBc ok kpì ô óq òüA .QuA ûly îùPì ûkAk ÿôoo úéíc òüA úÞ lðA|ûkõG BÞkA ÿA|ûpýXðq .Qvýð Quk ok þÎçÆA qõñø
."kpßð ØÚõPì Ao ôA úG ólülñg ô ókpÞ BùñO îWBùì ,åoõHìBø wýéK }oArâ úG
þPzÞok úPynâ Iy úHñy úu úSkBc òüA .lðkõG þdüp×O þPzÞ àü .QuA ô ØÚõPì óAoAnãøo Qíø úG QüBùð ok ô ûkõG
ûApíø úG þPzÞ òüA .kBPÖA ÝB×OA þOpÖBvì okpu pG ÜýíÎ þüBø|îgq BG óq òüA lvW òüA úÞ ÿkpu fçu lüõâ þì wýéK
àü ÿp×u ÿApG Ao Bßüpì@ êOBýu pÖBvì 3400 úíÚ úG QøBHy ú^ pâA ûkpÞ ûkB×PuA îWBùì .QuA ûly fçu Ðég
.QuA ûly QÖBü Bø|ó@ òýGBÞ ÿõÚB^ óAõñÎ úG Apð@ wýéK çÏÖ BìA úPyAk úéèA"qA ÿA|ûlzð lýüBO ÿBø|}oArâ óBìríø
.kõG ûkpÞ ápO ÿA|úP×ø þPýñìA óAoõìBì ,ûBâkAk áoAlì xBuApG kõWô BG ;lðA|ûkAk pHg îWBùì ókAk pu "pHÞA
Bßüpì@ÿBø J@ok êPÚ òüA úÞ þüBW ó@qA ÿBø|xBHè ô Bø|Quk ÿôo óõg ólük qA wK .QuA ûkpÞ QHS åorG úðBgrLy@ þuopG ëBc ok qõñø lüõâ|þì wýéK ,òüA
ô ÜýÛdO ëBc ok ÿ@ þG ÙA ,ûkBPÖA ÝB×OA ÿBø|úðBuo ok þüBø|þðq|úðBíâ óBìríø kpÖ þèBíPcA Qýéì pãük ô QìBÚA QýÏÂô
.lðkpÞ QyAkqBG Ao ôA ,kpì òüA þé¾A ûrýãðA Ao ÿkqk úÞ úPÖpâ êßy óBíè@
.QuA koõì òüA ok þuopG þPýñìA óAoõìBì kôoô qA êHÚ úÞ løBy àü ûkpßð lýüBO Ao ó@ wýéK BìA lñÞ|þì fpÆ úéíc .QuA îWBùì
ëBc ok Ao kpì úP×â ,kõG ûly Zôq òýGBÞ koAô úèBu 26 óAõW òüA ,ûly }oArâ úÞ oõÆ ó@
.QuA ûly åoõHìBøok þPÞoBìpKõu koAô úÏíWqôo
þðBíè@ úßHy úG úÏÚAô óAløBy qA þßü ;QuA ûkqõÚB^ þÖkB¿OoõÆ úG Ao óBüpPzìô
úG }õzÓìô îâokpu îWBùì" :úP×â ÿô|þO|óA qA BìA úPhüpâ ûBãyôpÖ qA óôpýG úG wLu ôA
ÿrüo|úìBðpG {ýK qA úÞ þüõâ ,lì@|þì pËð BO ûly ØÚõPì BPüBùðô IýÛÏO óBüpPzì ÿõu
.QuA ûly wýéK óAoõìBì êüõdO úÞ þìBãñø
".QuA úPyAlð

ÿoAõu úgp^ôkqA ÿpüôB¿O
.lðkõG ûly ûlük ÿoAõu úgp^ôk ëBc ok áoBK

}pPgk ûApíø úG ôpýðk RpGAo6 úÞ Quôpýðk lðqpÖ òüpO|à^õÞ òéø
BG ôA ZAôkqA ê¾Bc lðqpÖ òüA .koAk lðqpÖ
úÞ QuA oôBPüBø wüpâ þñÏü }pvíø òýìôk ÿBø|{Ûð ÿB×üA ÿApG úÞ ôpýðk RpGAo pg@Bíñýu JõHdì pãüqBG ôpýðk RpGAo #
ZAôkqA1997ëBuZôqòüA.QuôAþéÏÖpvíø ,>ûlðAõg olK< óõ^ ÿoõùzì ÿpPvãðBâ ok {ß^õÞ pPgk BG úÞ þèBc ok úP×ø
ôpýðk .koAk ëBu 19 óBypvK RõýèA ô lðkpÞ ,koAk Rpùy >ú¿íhì< ô >Jõg óBPuôk< ,kõG ÿoAõu úgp^ôk ëBc ok áoõüõýð
îvýOôA ÿoBíýG qA }pvK kpÞ ïçÎA {ýK ëBu úG ô kpÞ úgp^ôk oAõu Ao }A|úèBu YñK pPgk .ly ûlük
.kpG|þì Yðo .QgAkpKáoõüõýðokókqQzâ ok xBñypupãüqBG úèBu 73ôpýðk RpGAo
òüpO|åorGqAûõðoBù^ÿAoAkòýñ`íøôpýðk ôolKòüAúÞQvýðÿoBGòýPvhðòüAúPHèA }pPgk ô kpÞ|þì ÿoAõu|úgp^ôk úÞ þèBc
úèBu 41 êDBÖAo ô úèBu 45 Bðok þñÏü {ðAlðqpÖ óôpýG ÿoAõu úgp^ôk ÿApG îø BG pPgk ok ,kõG ûkpÞ oAõu }A|úgp^ôk ÿõéW Ao òéø
.QuA ëApPñu ok îø BG rýð {ýK ëBu Bùð@ .lðôo|þì .ly ûløBzì áoõüõýð ÿBø|óBGBýg

38

www.TEHRANMAGAZINE.com óõÖBlüoìkþØPzÞÞÿþBøÖ|òkBy¿pOüØq zÞ

ENERGY THERAPY BýðBPüpG þÚpy JõñW ok ëõPvüpG ëBðBÞok {ýK ópÚ àü qA {ýG úÞoBhG |þPzÞàü #
CENTER .ly ØzÞBÖkB¿O kõG ûly ÝpÒ

úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok ëõPvüpG olñG Qíu úG úÞ þèBc ok 1900 ëBu wívüpÞ Iy ok àüõvðApG oBhG þPzÞ
Reiki Áõ¿hì ÿspðA úéýuô ëBðBÞ ØÞ ÿkBÎ ÿBø|þuopG ëõÓzì úÞ ëõPvüpGolñG þG@ÿoAkpG úzÛð ûôpâ .lyÝpÒQÖo|þì
ûlük ûly óõÖlì RBGõuo ô óAôo ÿBùñy püq úÞ òüA BG àüõvðApG QHýø úÞ lðly úWõPì kõG
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô òýG IOpì oõÆ úG ô ly úPgBu lñéOBßuA ÿõßuçâ ok 1898 ok þvýéãðA þPzÞ òüA .kõy|þì
ûôpâõÃÎô |Reiki Master
þééíèA òýG ûBãzðAk þOBÛýÛdO .kpÞ|þì êíc oBG ëõPvüpG ô ëõKoõýè

.lüpHG òýGqA àürýÖBPì

þ¾õ¿g ÿBø xçÞ
þßüo }qõì@
ÿõñÏì þßýð ÈuõO

(310) 446-8724

ok pHìBuk 24 úÛýÚk þu ô YñK QÎBu ok þPzÞ òüA ly úýùO óBìq ó@ok úÞ þyoArâ xBuA pG
Quk qA Ao kõg óBW p×ð Q×ø úSkBc òüA ok .QuA ûly ÝpÒ olñG úG óly àükrð ëBc ok ÌýéÒ úì
QÎpuúßñüAÿBWúGúÞkõGûlykBÛPðAlyoArâpGAlÏGúÞþøBâkAkokþPzÞÿAlgBðqA .lðkAk
îø Büok ØÞ lñO Iýy ô úPÖoõéW úG QÎpu pTÞAlc BG lyBG úPyAk lük úßð@ óôlG lñÞ îÞ Ao þPzÞ
óAôo ÿBùñy îDAk ëBðBÞ òüA ok J@ óBüpW ,óBuBñyoBÞ úP×â úG.QuA úPyAk {Ûð þPzÞ þðõâsAô ok
úÞ ûkõG þuBñy }õg òüAô QuApýýÓO ëBcok îDAk ëBðBÞ ØÞ òüApGBñG ,lñÞ|þì BXGBW Ao ó@ØÞ

.kõG ûly Alüõø Büok ØÞ ÿBùñy püq qA þPzÞ QHýø ,þuopG óBìq ok
ØÞ ok pãük ô ûly ûlýyõK ûoBGôk àüõvðApG úÞ kAk óBzð þPzÞ ÝpÒ êdì ûoBGôk þuopG

.kõy|þíð ûlük ëBðBÞ

39

óApùO úéXì

úðAõük àü úðAqôo ÿBø|QyAkkBü

kpXì úÞ úñüA {ýðApãð |æBc ïõzð QvýðõíÞ pvK àü úG þPÚô úÞ úýüBW ïõu óBùW wüpÞ ókq úPyBÞ ûoAk ,úýðBGBýg kAõW .wýð
.îðõíð ïpâ QùG kBýì }AkpÖ ÿk þíðõy ï|çu JAõW .úñÞ þì Øý¾õO ôo ôlèBðôo
úÛýÚk 10 úÞ Bø|óqpýK òüA qA þÃÏG BG .úñÞþìï|çupO ÿBýðk õO ókõG pPgk úÞ úýüBW óApüA
ëBu 10 óõypøõy Ap^ þíùÖ|þì þðq|þì Ùpc !kõG AkpÖ }lýèõO iüoBO ,ïkoõg Õôk ÿBýðkõOôúy|þìJBvcØÏÂúÇÛð,{ýÏÚAô
.ûkpì Bùð@ qA pOkôq ?îüoAk úPßéíì .RõÚ ÿ|úÇÛð ,{üqBXì
ôo oBÞ BO ôk rÓì úÞ ïlðAõg þüBW úü óõOBø þu|çßíø òýG qA ôo óõOkrìBð .ÿqBXì îzG RAlÖ Bø|ûkpì ÿBW úG BO ,îzÞ|þì w×ð #
wK !)úñÞ êýédO(ûlG ïBXðA îø BG lðAõO|þíð úßýO pø ÙpÆ òüoõHXì úðpâô .lýñßð JBhPðA Quok qA úÞ ÿA|ûqAlðA ïBGBG îñßð pßÖ .lññßð îÞBg
QÒBìk ÿõO ôo QPuk þâlñðAo ÐÚõì }AkAk òì lèõO qA ûly ëBdyõg 1þuoBÖ ëBðBÞ óly
.lülñhG Bíy QgAlðA x|çÞ pu úÞ ÿA qBGõyBøBK ,kq løAõg }píÞ úGõyBPuk
.òßð úÞ kõG òüA ïokBì þðApãð þðBìq àü .úyBG ûly ëBdyõg ... kpÞ løAõg

óAqoBOõðoõK îéýÖ }oArâ òüA !úzð ûBHPyA

.ïlìôA ïkõg úG BO Qynâ Rlì ú^ ïlýíù×ð.ûkBW ØüpÏO ïApG îPuôkôo óBPuAk òüA #
.lðõ`ýK þì ôo óõìpÖ ô lìõýì Quk úü ,QÖo þì ûõÞ Bü ûok Qíu úG òýyBì úÞ úÏÖk pø þèô :úýÏÚAô úÞkoõg þì îvÚô ûkpÞ
ïkõg ô ïkpÞ qBG ôo ok.ïkAlð ûAo ïkõg úG lükpO îø úýðBS àü þPc ô ïlük ôo ÿoõð úü oôk qA

.óôpýG îPgAlðA ôo
.ïkõG ûkoô@ îÞ w×ð úÞ ïlüôk þì lñO olÛñüA
qA lÏG.òýìq ôo ïlyõèô ô úðõg ûõùÚ ÿõO îPÖo.lìõýì }qA oõð úÞ ÿkBG@ Qíu úG ïlüôk
.lðkõG QÞBu úíø úýðBS lñ^ BO ,ly ïõíO þPÚô.ïkpÞ ØüpÏO ôo óBüpW ïlìôA }õø úG úßñüA
:kq kAk óõzýßü ,õO ólìôA wýg p×ð ôk ô ly qBG úðõg ûõùÚ ok õùü
.kõG ûly oAõu îükAk þì êø õñýyBì îýPyAk Bì þPÚô úÞ úýÛícA óõíø òüA !Bãýð líì

BøpvKô BøpPgk ókpÞïBíc ÝpÖ

ïBícokpPgk àü

pùÊqA lÏG 2 QÎBu òüA ÿBW ,êýGkoA ÙpÆ ëBíyõO ÿolK ûk qA òPzâpG ÐÚõì Iy àü úÞ kpÞ þì ØüpÏO îPuôk
.ûoAnâ þì úãük þßü õO ôo Bø|ûpýO ô lHu àü õO ôo Bø|òyôo äðo ,ûoBýìok ôo õyBuBHè —1 # þì ko êãñW Èuô qA ô ûpO B×¾ BG þíülÚ ûkBW :Q×â|þì úÞ ûkBPÖA }BGBG kBü ,kBýG þé¾A ûkBW qA úÞ
kõG ûkAk Rlì ïBíO úÞ ôo {íßy ,úPvüA|þì úñýü@ ÿõéW ,úñÞ þì ê×Ú õO qA ôo ïõíc ok —2
!úy
.{ðlG úÇÛð úÇÛð qA òPÖpâ kApüA ô pÒ pÒ úG úñÞ þì Ñôpy ô óôpýG ûk þì ,õO :úñÞ þì ØüpÏO ÿoõÆ òüA
,ólG ,õì ,Roõ¾ QuõK Áõ¿hì pÇÏì óõGB¾ôõLìBy ÑAõðA úñÞ þì qBGôo líÞ ok —3 úÞ ïkõG ûlyoôk ûkBWqApPìõéýÞ 20þÞBgõO ïlý`ýKô ïkpÞoôBGôo ïBGBG Ùpc ÜícA òì
îø óôoBG îð ,úzýì Iy ûoAk ,êãñW Èuô.ly þíð òyôo ïkpÞ ÿoBÞpø ô ly }õìBg îñýyBì õùü
.óAô úHè ôo úñý^|þì ô ûoBýì óôpýG ôo ... ô BK ØÞ
ô ûoõy þì...ô ûlññÞ ÝApG ,ûlññÞ QzKpK ,ûlññÞ QüõÛO þéýâoBð ÿõLìBy BG ôo }Bøõì —4 .QÖpâ
!!ïoBýì ok pu òýyBì oõOõì qA úð ,îñýG þì ,úð ïlük îPÖo oô oõOõì BG þíßü óôpýG ïlìôA
.ûk þì sBuBì úÛýÚk ûl×ø
.ûoõy þì õyBøõì õLìBy óõíø BG úãük oBG àü —5 .ïkAk úìAkA ôo ïpývì ô îPÖpâ ôo þÞBg ûkBW QuAo ,êãñW ëk õO ïkBPÖA ûAo
.kõG ûly lñO þGBvc óôoBG úãük

.kBvüAô îPuk êÓG Al¾ þGô ïAo@ þéýg òýyBì úü ïlük ,îPzâpG þüAl¾ úü BG
.}õO ïlüpK þéÇÏì þG îø òì

.ïkõHð îø îñÞ Bãýð õñýyBì ÿõO úÞ òüA pßÖ úG úÞ ïkõG ûly wýg olÚ òüA
QzK þßzýø ïlük .pßzO úuAô |æBG ïkoô@ ôo ïpu ,îPÖpâ BW IÛÎ þèlñ¾ ÿôo þPÚô

.Qhüo îízK !!Qvýð õéW þèlñ¾ ô óõìpÖ
oõWô Q×Wôo ïkõgqõñø kBPÖA ûAo Al¾ þGoõÇðõíøõùü òýyBì úÞ ïlìõýì ïkõg úG îPyAk

.ïlük ÝpG ôlÎo ,oõð úü õO úÞ ïkõG ûkpßð
.kõG ûkpÞ iü îñO ïBíO !úðõìõéW aýK úü
.ûok ÙpÆ QÖo þì QyAk oõÇñýíø îø òýyBì.îzßG ÔýW þPc îPvðõO þíð
õéW lìôA ïqpìBýG Alg åorG BGBG úÞ ïlük àükrðolÛñüA Alg úGôo ïkõg ,pg@ ÿBø|úËdèõO

.îíz^
Qíu úG lðõgp^ ôo óõìpÖ ô õO lìôA ,ûpXñK óôpýG qA Quk úü ,pg@ ÿBø|úËdè õO

40

www.TEHRANMAGAZINE.com

.ûoBíy þì 20 BO úèBì þì }Bøõì úG ôo þèBÛOpK pÇÏì ûlññÞ ïpð —6
kAõì ïBíO úÞ úzG QcAo {èBýg lüBG úg@ Ig.úðõì|þì }ôk püq úÛýÚk YñK ô þu —7

.úñÞ þì qô Bøõì ïõíc qA lÏG úðpâô .ûly áBK }Bøõì qA þüBýíýy
QzKô Qukô BK ÝBuôo úñÞ þì þèBgõéýÞ {ýyô ûpýì {Þôo þyAkAk {üopýíg —8

...ÿ@ .þéÎ Bü ô ûoAk þì pG ÔýO úü lÏG .Iè
õykõg úñýü@õO .}pu oôk ú`ýK|þì úìBíÎ êTì ôo úèõc ,úðõé^|þì þGBvc ôo }Bøõì —9
úñÞ|þì þéãyõg xBvcA ,ûly ûlýzÞ }ôpGA ô îz^ úèõc {zÞ pSA ok úÞ òüA qA .úñÞ þì qAlðAoô

.úPupÖ þì úñýü@õO }kõg wßÎ úuAô ûlñâ bBì úü ô
,ûly rHu {ÒBìk áõð ûqBWA þG ûBýupu }õW úü óõ^ .ûo@ þíð ïAôk kBüq {ýèBdyõg —10
þG lDAq ÿBøõì ô Bø }õW äñW úG ûpýì òý^õì ô ògBð BG ô úñÞ þì úñüBÏì ôo {ðlG ÉBÛð ïBíO

.QýGpO
.úñÞ þì Jp^ óõýuõè BG ôo {ðlG ïBíO.{ÚBOA úG ûo þì ô úyõK|þì ôo } úèõc —11

.úñÞ JBhPðA BO ûoBýì ok ô úyõK|þì xBHè oBG êù^ —12
.úñÞ þì {üAo@ô úñýy|þì QèAõO rýì QzK úÛýÚk 45 —13

Iy 8: 40 QÎBu

ïpBùíÊcqAolkÏpG4vQK àÎBuü

.ÝBOA úyõâ úü úñÞ þì RpK ôo ïôlÞ pø .úñÞ þì õyBuBHè úPvzð QhO ôo úÞ oõÆ óõíø —1
.ïõíc Qíu úG ûo þì ô {ñuBG oôk ûpýâ þì ôo úèõc IWô îýð —2

,QuAo oõãýÖ ,M^ oõãýÖ .ûpýâ þì ôqBG .õO ûk þì ôo {íßy .úñýü@ ÿõéW úPvüA|þì —3
óBìBì)ÿ|æ ÿ|æ|æ ÿ|æ ÿ|æ. ûkpÞ ú^ òýHGôo |æBGôlÚ òüA( ûpýì }kõg úÚl¾ óõGpÚ QÎBu îýð

.úñÞþìlýüBC OúðõgrLy@õOqAîø{ðõW
.{×ñG ,þG@ ,rHu .ûkpâ þì pG } ûpù^ äðo ô úñÞ þì õG ôo {éÓG püq —4

.ûoAlð ÿrý^ }õO |«ç¾A óõ^ úñÞ þíð qBG ôo Bø|õLìBy líÞ ok —5
.óõGB¾ úG úHv^|þì õì úíèBÎ úü .úñÞ þì þèBì ØÞ õyBø êÓG püq }rHu óõGB¾ IèBÚ BG —6

.ûoõy þì îø ôo {ðlG ô õì ô Roõ¾ óõGB¾ óõíø BG —7
.BGBG ôpG ?õì ûlññÞ ïpð —8

.ûlñg þì pÞ pÞ ,ïõíc õO }Al¾ óly õÞA pÆBg úG ô ...úñÞ þì lG oBÞ }ôk püq —9
.{ÒBìk úG ûlýuo }õG úÏÖk òüA úg@ ,ûlñg püq úðq þì ûoBGôk lÏG úÛýÚk ôk —10
.}õO úyBy þì ô úñÞ þì ÿpýâ Ùlø ôo ïõíc ûB^ —11

}pÖ úíøô .ûlñHGôo ïõícok ûkõG úPÖo }kBü úñýG|þìõùßüô óôpýG kBýì }ôkpüqqA —12
.úñÞ þì àzg óBìBì...ëBýg þG (.ûly wýg úðõg ØÞ ô

.ÝBOA õO ûpýì wýg wýg oõÆ óõíø ô {ñuBG oôk ú`ýK|þì ôo {ýéÛvÖ úèõc —13
.úyõK|þì xBHè ÿA úÛýÚk 2 ô QhO ôo úñÞ þì RpK ôo wýg úèõc —14

41

óApùO úéXì

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

ûlyÜyBÎîøBíypãì:îP×âoBýPgAþG | ÿ úé¾õc....QÖo îø ÿpãük wÞ.... 29{hG
?lýñÞþìúüpâúÞlüA þãPvg xBvcA , êvÎ îPyAlð wüolO lýuo þì pËð úG úÞ óq ó@ #
ÜzÎ úéG !û@ ?ÜyBÎ :Q×â ô Qvzð ïoBñÞ |.|.ïkpÞþì koAô òì ô kpÞqBG Ao ok lyBG QìlhzýK
þðAk þì ...îüBø åo ok , QuA òì óõg ok ?þâkpvÖAô|- | oBñÞAo kõg óAqpè þDBùìlÚ BG , ïly ÝBOA
?ïpýìþìlyBHðÜzÎpâA :Q×â ô lýzÞ ûpù^ ÿôo pG Ao {ðBPzãðA þÛüBÚk . îPvzð ô ûlðBuo þâorG þPcAo
?þvÞú^úGÜzÎ|- | BGAp^îðAkþíð?îñýãíÒÿlýíùÖîøõOwK |.ly ÝBOA koAô lÏG
ûly òì ÿ úHüpÒ ÜyBÎ îPvðAk þì úßñüA BG ókpÞ óBùñK ÿApG úÞ þyçO ïBíO kõWô òì úÞ kõG xBHè }õg ô BHüq óBñ`ð@
ÜzÎ òüA qA þPÚô QuAõg þì îèk BìA úPvßy òì lñíùÖ þì úíø îñÞ þì îuBvcA !òìÿAlg.îñÞoBùìAoîüBøàyAîPvðAõPð
lüBy , îñýHG Ao {ðBíz^ ÜíÎ lüõâ þì îßíÞ òì ÿAlg , ïlýzÞ þÛýíÎ w×ð| . ïA ly pO àükrð þPÚô ? ïkpÞ þì ú^ BXð@ òì
?òì Bü QuApO ÜyBÎôA ïlýíùÖ þì úðõãñüA |!Qynâþìú^òìpG.òÞ îÒ {Ooõ¾ ô úPÖo kõâ {ðBíz^ ïlýíùÖ
þÚpÖ ú^ : Q×â ô lýzÞ þÛýíÎ w×ð oõK Jkõì BðAlðBì
QuA òüA îùì ?îyBG þvÞ ú^ ÜyBÎ lñÞ þì
|. ïkoõg úÞ ïoõhð Qvßy ÜzÎ òüA ok úÞ
Apì òüA ô kpzÖ þì þìpâ úG Ao îðBPuk qõñø ÿpPgk , êvÎ :óBPƒuAk úƒ¾çƒg
?lýíùÖ þì pâA !òì ÿAlg , kpÞ þì ïAo@ êídO Bø ëBu qA lÏG úÞ úèBu ûl×ø
?lükoõgQvßyAp^|- | løBy lüBG æBc þâkAõðBg Rçßzì
rýì ÿôo Bì ÿApG Ao ûõùÚ óBXñÖ QìlhzýK lüBG ô lyBG }okBì ô olƒK ÝçƒÆ
Ao ïA ûõùÚ kpÞ ûoByA òýÏì îðBg ô QyAnâ |... lñÞêídO AookBì óôlG þâlðq

àükrð îüBø Iè úG Ao ó@ þPhu úG . ïoõhG |:êvÎ óBìo òPìqA þPívÚ
ÿ úuõG òüpg@ úýHy , kõG ÕAk olÛ^ ïkpÞ ô ûkpÞ ØüpÏO úPgBÖ ÿApG Aorý^ úíø
.okBì úG QuAõg þì ôA úPgBÖ þðAk þì :îP×â
iuBK ëAõu òüA úGrâpø úÞ ïoõ¿O ØèBgpG óBíz^ pýSBO QdO olÛð@ BìA lüõãG òì
qA Q×â ô kpÞ îÞpO :Q×â Iè püq , løk þíð QvðAõPð úÞ kõG úPÖpâ oApƒÚ îƒÛyBƒÎ
pÆBg úG ÈÛÖ Q×â , úPyAlð îPuôk ëôA þì }kõg . QuA ûkpÞ ZAôkqA lüõãG
òüA ïBíO òì ô ûkpÞ Ao oBÞ òüA }olK QüBÂo þì õO úG ûqBÓì ok qôo ó@ pâA lüõâ
. ïkõG }A ú`üqBG Rlì îø òì õƒO ZAôkqA qA wƒK úƒÞ îƒP×â
Bì p×ð ôk pø oBãðA ?îüõãG ú^ îvPðAk þíð òì ô þPvßy þì BíPc ïkpÞ ZAôkqA
BG òì . îükõG ûly RBì lýìA YðpÇy ÿqBGok Q×â ôA îPyAlð Ao õO òPvßy QÚBÆ
ïlýzÞ }õÒ@ok Ao ôA ô îPvüpâ lñéG ÿAl¾ | ! QyAk þHýXÎ Ao rý^ úíø îÞ îÞ òì úG úPuAõg þì úÞ
òPvüpâ ÿApG òìA ÿ úðBy àü pËPñì oBãðA , êvÎ ?þPvøRkõgBÏÚAô,îévÎïçu|- | Apì ܃zÎ QƒÏuô þƒPÚô BƒìA lƒüõƒãG
úPÖpâ }õÒ@ ok Ao þvÞ òì QÛýÛc ok ô kõG |.ïly ûkq Q×ãy {ðBGpùì ô ïpâ òýñÆ qA þì ôA þPc , úPvðAõPðpãük QƒgBƒñy
úÞ îñÞ {ìAo@oBÞ òüA BG îPuAõg þìô ïkõG úPHèA,þPÖpâþHdìúPgBÖqAAoþðBzðBíPc|- | ô lüõãG pdu úG Ao ÑõÂõì òüA QuAõg
ú^ ô kõG ûly úè òì ÿBøBK BG }A þâlðq
þPÎBu qA wK ! òì îPyAk ÿlG xBvcA | . lyBG ûlðBì ïkBü Quok pâA . lñÞ AlÖ Ao ôA
ô lýzÞ óôpýG îyõÒ@qA Ao }kõg òPvüpâ | |.îðBgúéG|- | ?þPyAnãð Ap^ úðAõük Jõg -
þíð Q¾pÖôA úG úüpâ , kq þíð þÖpc
|! êvÎ ÿkpÞ îìAo@olÛ^ : Q×â koôBýG ûõùÚ óBíüApG BO kpÞ Al¾ Ao QìlhzýK êßzì BG îø {ðlýzÞ w×ð þPc ô kAk
àyA ïkõG ûkAlð ûqBWA þvÞ úG kõG Bø Rlì ïkõG ôA þüBHüq ÿ úP×ýy óBñ^ îø òì ô Qvüpâ þì óBñ`ð@. kõG ûlyôo úGôo
oArýG kõgqA úÞ kõG {üæ@þGô ûkBu óBñ`ð@ {ðlG }qpè ÐðBƒì îƒPuAõƒO þƒíð úƒÞ
ÿõÚ lüBG õO îP×â þì ïkõg úG , lñýHG Ao îüBø ûkpÞ óApüô Ao þðq òýñ^ þâlðq òì , ïly ólük BG ô ûkpÞ òyôoAo ÕAp^ ,ïõzG
ÿkõG ÝkB¾ ÜzÎ òüAok úÞ Ap^pdu þyBG |!ïkõG Qzcô úG }A úPvßy îø ok ÿ ûp¿^
ïkõg úG òì êvÎ BìA , ÿA úPgBHð Ao ÿrý^ô úuolìqA ?þðrG þÖpc þøAõg þíð ïrürÎ|- |
|.|..Ao ïrý^ úíø ,ïA úPgBG òì îüõâ þì Õôok ÿApG òì ëk QuA òßíì þP×ãð ô þPÖo .ïkBPÖA
okQhuAoôAûoBGôkúÞQvüpâlñéGóBñ`ð@ ïBíO ô ûly lñéG BXð@ qA QuAõg þì îèk ?kõzG äñO ïrürÎ kpâBy |********|
qA òhu òì BG Ap^ îðAk þíð . îPÖpâ }õÒ@ îðAkþíð.ïôlGåorGokBìÿúðBgBOAopývì ?rürÎkpâBy|- | {ýKqApO óApãð ApìôA áBñøôlðA òýñÆ
olÛð@ RBËdè ó@ok lüBy ? Q×â þì ÜzÎ òPvßy òüAô ûly úPgBÖ Ùpc îýévO Ap^ ôÿkõGòìkpâByòüpOrürÎõO,êvÎúéG|- | ïBíO úWõO ôA ïlük þì úßñüA qA ô kpÞ
pø úÞ kpÞ þì þãPvg ô þüBùñO xBvcA |.|.ïlükAo pãük |îøòìþPÖoõOþPÚô.þPvøúÞúPHèA {üõg úG Ao óAõW óApƒýGk ôBƒøpƒPgk
òýñ^ qBG kõG úPÖo {ðlük úG òì rW wÞ ?ÿlì@Ap^þP×ãðîévÎJõg|- | |. îðBíG îPvðAõPð úðApPgk þOkBvc qA , ûkpÞ ÙõƒÇƒÏì
BGõO : Q×â úÞ ïkõGoBßÖA òüAok , kpÞ þì ûly Bíy äñO ëk BÏÚAô òì : îP×â þPhu úG Apì Bø Ùpc òüA BG løAõg þì ïkpÞ xBvcA Ao îñøm BO ïkpÞ }çO ô ûly rüpƒHè
òìúGõOûBýuôBHüqóBíz^þñÞþìÝpÖúíø îWApgAóBPupýGkqAþPÚôQÛýÛcok,ïkõG ûom ûom QuAõg þì oBãðA , lølG úXñßy BO BìA , ïqBu ÙpdñìôA úG ókpÞ pßÖqA
îø õO oBãðA , lzhG þì þHýXÎ xBvcA þíéÏì úÞ ïkoõg þì xõvÖA ÈÛÖ lðkpÞ úPÖpünKçìBÞAoåpìòüAólì@BGòìôïpýíG
.þPvøòìqAþDrW BHüqRBýGAó@.ïAûkAkQukqAAoBíyóõ^ ô áBK olÛð@ òýÏì îðBg ûBãð úð BìA , ïkõG . ïlzð ÜÖõì Iy pg@
?Ap^:îP×âôûkqþñýãíÒlñhHè okqõñølülðAõgþìBìÿApGlñéGÿAl¾BGúÞ úG îP×â kõg úG ô ûly JõéÓì úÞ kõG ëæq
xBvcA àü ÈÛÖ lüBy , êvÎ îðAk þíð|- | |.|. kõy þì þÎAlO îñøm | .lðAkþíðqõñøôA,lðAkþíðòýÛü
lýìA BðolÛ^ þðAlGõO løAõg þì îèk , QuA : Q×â ô lðByõK Ao {Ooõ¾ àyA RApÇÚ ?lýPÖpðúuolìòìpÆBgúGBÏÚAô|- |
úíø þéýg òì lüõâ þì ïolK . îñýãíÒ ô |.kqîèBÎúíøúG{O@ôlì@ÜzÎ þPÖo õO Jõg :Q×â ô kq þüBHüq lñhHè |********|
44

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

püq ok }BÞ ÿA ô kq þì Apì ÿA úðBãýG óõ^
olK úÞ qôo ó@ úýHy , ïkpì þì {OBGpÂ
ïAoA@ ïBXðA pu BO kq Apì }lñG píÞ BG olÛð@
BÏÚAô oBãðA QyAk ÿpãük ëBc lýìA BìA QÖpâ
þPÚô . koAkpG óBýì qA Apì QuAõg þì
úéK ÿôo ïA ûly óBW úíýð kpÞ xBvcA
úG , QÖpâ }õÒ@ ok Ao }pu ô Qvzð
òýèôA òüA ô lñÞ þì úüpâ úÞ ïlük þì fõÂô
þPÚô ! ïlük þì Ao }A úüpâ òýñ^ òüA kõG oBG
òì ô lðlüqpè þì {üBø úðBy Qvüpâ þì
îÒo þéÎ ô îðBì þíð ûlðq îPyAk òýÛü pãük
, ïpýì þì Al¾ þG BW óBíø úÞ ïoõ¿O
|.|.îðBupG ÝBOA úG þPhu úG Ao kõg îPvðAõO
Bü kõG JAõg ? ïlýGAõg QÎBu lñ^ îðAk þíð
|.|...onâ kôq þâpì îø lüBy ! xõGBÞ àü
úßýèBcok , ïkõG ûlðqqõñø òì kõG ú^pø BìA
ïoBñÞ .ïlý`ýK þì kõg úG kok Rly qA
püq , kpÞ þì îøBãð þðApãð BG ô kõG úPvzð
?êvÎ lü@ þì RlG òì qA : kpÞ úìrìq Iè
pG ô ly ZoBg ÝBOA qA òì kpu Rõßu pGApG ok
pK úðBg úÞ ïkpÞ xBvcA . Qvzð úéK ÿôo
ÿA úHüpÒ BXð@ ok òì ô QuA ûly QGpÒ qA
Ao ôA RAoõ¿O òì kpu ÿBø ûBãð . îPvýð {ýG ÿBø QÎBu QuAõg þì îèk úÞ ïkõG ûly . QgAlðA | |...lýìAlüõâþì,îñÞþìåorGAorý^
ô ûkAk ôpÖ Ao þhéO ÄÓG , lðkpÞ þì pO iuAo þOôB×O þG BG úPgBÖ BìA îñÞ úüpâ ÈÛÖ þðæõÆ |.ïkpÞoBPÖolGõOBGòì,úPgBÖî×uBPì|- | úÞ lüqpè îðlG óBñ^ ó@ {ìBð ólýñy BG
þìõù×ì îðkõG pãük úÞ ïlýzülðA kõg BG îñÞ þì {øAõg , êvÎ ôpG æBc :Q×â òì úG ÿApG Ao ûAo úíø ó@ òì , lG þéýg , úð lG|- |
äñu ÿôo pGô ly lñéG úéK ÿôo qA . koAlð îüõãG Ao þíùì IéÇìõO úG BO ïlì@õO ólük ?ïrürÎ ly ÿrý^ :lýupK ô ly úWõPì
úG Iè püq úßýèBc ok |, kq ïlÚ ÉBýc }pÖ |. |.lýüõãGúð|- |
pG òýìq qA ûBãð ûBâ , Q×â þì AruBð }kõg úG òì BìA , ûlýzhHð Apì qõñø úÞ îPvðAk þì | |...õOóBìqó@
óBíø úG , kpÞ þì îøBãð ûpXñK qA ô QyAk þì , ïkpÞ qBG Ao ok lýéÞ BG. îPÖo þì lüBG þPuAo þì {øAõg : îP×âô ûlýuõG Ao }A þðBzýK ô }BýÎ pvK àü ÈÛÖ , lýìA lüõâ þì|-
. ïkõG úPÖpâ pËð püq ôA RBÞpc òì úÞ þüBW ÉBýc koAô . kõG ûkpßð pýýÓO rý^ aýø ô ûkpÞ }õâõO Ùpc úGqôpìA òì ,õãG îñÞ Ao õO þâlðq løAõg þì úÞ QuA óAonâ }õg
ok løAõg þì úÞ Ao ú`ð@BO kpÞ }çO ûoBGôk þì w×ð þPhu úG úßýèBcok , ïly þíülÚ pâA lýìA òýíø lðAk þíðolK BìA , lñÞ îñùW
àükrð ûpXñK úG . QvðAõPð BìA lGBýG òì kõWô , kpÞ ïAo@ Apì òýíø ô kõHð úðBg ôA . ïlýzÞ |. îPÖo òýÏì îðBg ólük úG óAqõu þíñùW úG êülHO òì þâlðq lyBHð
, QyAnâ úzýy ÿôo Ao {ðBPuk ô ly ok úÞ þDAnÒ kAõì BGô ûkpÞ IOpì Ao Bø ÝBOA ?ú^ úÞ Jõg : Q×â ô QyAnâ oBñÞ Ao ú^oBK
wíè AoôA óBPuk úzýy QzKqA ïkpÞ }çO òýÛü úßýèBc ok ïkpÞ îøApÖ þìBy kõG úðBg úÞ þÃÓG BG ô ûkpzÖ þìpâ úG Ao {üBø Quk |. kõy þì
Ao ôA óBPuk ÿBìpu úzýy ÿBìpu BìA , îñÞ , Aõø óly àüoBO BG .kkpâ þì pG îPyAk ó@, úPgBÖõãG : îP×â kpÞ þì ïA ú×g QyAk ïôpG lüBG òì : îP×â ô ûkoôBýð QÚBÆ pãük
BGô ïkpÞ qBG Ao ûpXñK . kpÞ þì þÎAlO îüApG }qAõzýK úG ô ûlýñy Ao lýéÞ òPgAlðA ÿAl¾ olÚ ó@ {ñP×â pÆBg úG úÞ kõG ú^ pHg kBíPÎA òì úG úÞ îðõñíì þéýg , òýÏì îðBg
{ðBíz^ ok Ao ÿlýìA {zgok oBÞ òüA þPÚô ô kpÞ îøBãð ÈÛÖ þðæõÆ þÛüBÚk , îPÖo . lýP×â îüApG óBO þ¿hy xBvcA qA ô ûkpÞ
ïA úðõâ pG þíßdì þéýu ly àükrð òì úG ?ÿlýzÞ þPhu , lñÞ úÚolG ok ïk BO Apì QuAõg þì þPÚô
|: Q×â ô kq þñýãíÒ lñhHè , ïlük ûly ûoBK ÿBø Iè ÿ úyõâ qA óõg . QgAõð : Q×â lñßG ûBãð îüBø îz^ úG úßñüA óôlG úG îø qBG :Q×â ô kpzÖ þìpâ úG Ao îðBPuk
ïpýÛdO þéýg õO , êvÎ kõHð ïkõg Quk îðlük úG lýìA {ýK úP×ø ôk {PuAo Jõg õO úG olÛð@ Ap^ îðAk þíð , ïrürÎ BýG îðlük
òì ØýéßO þP×ãð Rkõg BG ô þPÖo , ÿkpÞ |. Qvßy îÃÓG oBýPgA þG ô ly ÿoBW ïA RolK qA Ao Bì ÿ úðBg þðBzð úÞ Q×âô lì@ , îP×â Aorý^ úíø úÞ ïkpÞ þßükrð xBvcA
AoõO ÿ úðBùG ëk òüApâA þP×ãð ?kõy þì ú^ ?ÿkõGBXÞ|- | , îupLG RA þâlðq qA QÖo ïkBü ç¾A
ú^, kpÞ ïõßdì Ao }kõg pâA ô QÖpâ . QÖpâ òì qA Ao õO ÕApu ô úPÖpâ
... ÿlýíù×ð õO ? îølG ó@ úG þGAõW , ïkõG úPvßy Ao ïoôpÒ ô úPzâpG úßñüA qA ?Jõg|- | ?ïrürÎ þPhHyõg
þPÚô .kõy þì äñO QüApG îèk úÞ ÿlýíù×ð BO îPzâ pG Ap^ . ïkpÞ þì QñÏè Ao ïkõg úÞ QuA þèAõu òüA :îP×â ô ûkq ÿlñhHè
Ao êvÎ râpø }BÞ ÿA îP×â kõg BG , þPÖo ïpËPñì þvÞ îíù×G úÞ ... ïoõhG þéýu pßÖ , þPvø BXÞ îðAk þíð îP×âôA úG òì|- | AlýK {üApG þhuBK lðAõO þíð wÞ aýø
ïBíO õO óõ^ ?Ap^ þðAk þì . ïkõG ûlülð ok õO êvÎ BìA , þøAõg þì úðõâ òüA ïkpÞ úÞ þOBËdè ïBíO þíùÖ þì qôo àü ,lñÞ
îPuAõg þíð râpø òì ô ÿly òì ÿBýðk ? ïA ûkõG aýø îðAlG úÞ ...ûkõHð ûBHPyA úÞ AlhG , þñÞ þìpßÖ ûBHPyAôA koõì òüA ÿA ûkõG QhHyõg ÿkpÞ þì óBíâ
òì ÿBýðk úðBÛícA ÿBøpßÖ BG qBHXè ÿpPgk ÿpßÖ ú^ Rkõg BG ? ÿkõG BXÞ îP×â þPñÏè|- BñÖ ô à^õÞ xBvcA àü ÈÛÖ þPhHyõg
æBc ïlülñg þì ÜzÎ úG úzýíø òì , kõzG }qoA þGolÛð@ QüApG òì þâlðq ! ÿA ûkpÞ | |.þñÞþìpßÖ
pPgk àü úðõã^ úßñüA úG ïlñg þì ïkõg úG ô lðByõK Ao úPgBÖ Roõ¾ àyA RApÇÚ | |.BüôoBüJAõgúýHy,QuAûkõGpünK
RBHuBdì ïBíO QvðAõO óBPupýGk xBHè BG ?ÿôpG ô þñÞ {ùè úÞ kõG ûBãð qA Ao òüA koAk Quôk Ao õO ÈÛÖ ôA :Q×â åorG okBì ólük úG pãük ïly AlW ôA qA þPÚô
úG ô úPÖo lÏG ô krüpG îø úG Ao ïA þâlðq îèkBÏO ïôk þéýu BG BìA îüõãG ÿrý^ îPuAõg þì xBíPèA òì úG þPÚô , ïlðAõg {ðBzüpK kpÞ ïA úuõuô wc òýìAlÞ îðAk þíð , îPÖpð
oõ¿O râpø , ïkBPÖA òýìq pG ô ûkAk Quk qA Ao QuAõgkAk ôA . þDBXÞ õO îüõãG úÞ kpÞ Ao rý^ úíø ôA òýÛü úG, ïôpG úPgBÖ ólük úG
|.|. klñhG òì þPhGlG kpýãG òzW Ao îñPzâ pG òýñ^ òüA ïkpÞ þíð lñGqA ÿA úðAõük óõ^ îøô kõG ûlük Ao ÝçÆ ûBãðô kpÞ qBG Ao ok }okBì . QvðAk þì
ûlñü@úP×øok úìAkA , kq þì Apì ÈÛÖôAô ïkõG ûkBPÖA òýìq ÿôo . kpÞ îOõÎk þéýì þG BG ô QgAlðA òì pG ÿkpu
òì ÿBø úèBð úG ô kpÞ þì {ìAo@oBÞ òüA oBãðA |. QuAõg þì Ao õO ÈÛÖ úPuo ëõÓzì òì úG BñPÎA þG úPgBÖ , ïôpG êgAk BO
45 ok þK RBGp püq ok òì .kAk þíð þPýíøA ?ú^òýÏìîðBgwK|- |
ok , ïkpÞ þì ûBãð {ðBíz^ úG ÈÛÖ ôA þK |. kõG lýLu ÿA ú^oBK ókpÞ ÿqôléâ
îøôA xõvÖA BìA , ïkõG Bñy@ûBãð àüoBËPðA , ûly AlW ôA qA úÞ þðAk þì Jõg Rkõg|- |.ïçu|- |
óBíø ûkpÞ JBhPðA Ao õO îüõãG õO úG Q×â
|. kpÞ {GBhPðA , RolK ô ôA òýG õO úÞ oõÆ püq úG Ao }pu ûoBGôk ô ûBOõÞ ûBãð àü
JBO þG óBñ^ ó@ ! îüõãG ú^ îPvðAk þíð

úðõâòüAqAþOBÖoBÏOô...îüoAkBìõypuúÚl¾ úPÖpâ ÿBW óBãíø IéÚok }pñøô {ìõ¿Ïì óApùO úéXì
:lðAõgþìúìBñøByqAoBÇÖAqAlÏGBøIyô úÞ ,QyAnâ þì oBG Ao QyõãG@ ,Bøqôo ,kõG
lðBíð îø þñP×âly úP×âòhu kõG úPÖBü RoBùì QyõãG@ òPhK ok îø oBývG îùðô QvýG {hG|
lðAoõO BG þßü îøAõg úP×âqA òì oõÃcokoBG òülñ^ åorG BÚ@ ZBc úßñüA BíÞ
lðA úP×âúíø îüõâú^pø òhu :QyAk oBùÊA ÿA ûlÎ òýzýK ûoBíy ú¾çg
lðA úPÖo úíø {ðAk ÕBGpG oBG QyõãG@pPùG îø òì kõg qA þPc - ôA þãèBu YñK ok p×ÏW olK
## ô Qyõâ ÈÛÖ QyõãG@ òPhK úg@ ,úñÞ þì kõg qA pPâorG pøAõg 3 ôA .kpýì|þì
ëõÚ úG ô lýgp^ óôkpâ jp^ îø qBG BìA þì îè ,Qvýð òPgAlðA äük ÿõO ,qBýKô BýGõè oBßPìlg ÿA|úðBg ok }okBì .koAk
:þuôkpÖ ú^ ,ÿrüpG õyA úGõ^ koq QÚô ú^ úÞ ,kAõg kp®ÞAlø qA ÿA|úPyõð úGqBÒ@þãèBu ûk òuqAp×ÏW .kõy|þì
,pùLu óAkpâô óAõýÞlðôAlg Qzì úü þPc ,þñÞ þÆBÚõzé×éÖô àíð QÚô ,þðBHÒBG kpâBy AlPGA .lñÞ|þì oBÞ
lÏG þOlì ,ûlðpK BG ÿpýâ|ëBÖ þOlì
ëBÛð lypìp×ÏW àü ok ÿkpâBy wLu ,þãðpÖpùy
ÿqôo lñ^ ,þyôpÖ eýHvO ô pùì ûqBÓì
{üBK úðB×uBC Pì úÞ þñÞ ôoBK ÙpG îø
QüBùð ok ô kõy|þì êýéÎ ô lñßy|þì
úðBg|ûõùÚok AoôA {âorGpøAõgpøõy
kõy|þì ô lñÞ|þì ïAlhPuA {üõg
êýèk úG úÞ ó@òí ,þ^|ûõùÚ kpâBy
qA òPyAk ûpùG ô Jp Jõg òPgAõð
ok úÞrýð ØéPhì ïBüA ok ,Buo ÿAl¾
Jp ,QuA þOBu ôoõu úðBg|ûõùÚ
þuôkpÖ ô Bðæõì qA ô kqAõð|þì

.lðAõg|þì
qA wK ëBu àü Apøq }pøAõg
ô kpýì|þì }lðqpÖ BùñO ô òýèôA lèõO
qA ûlük lÏG ûBì lñ^ rýð úGBGo }okBì
pG ûBãðBW þíÒoBGô klñG|þìôpÖ óBùW
àñüAô lñýzð|þìp×ÏW óAõOBð ÿBø|úðBy

...óBPuAk úìAkA

pùìô lýøBðô ûBì ûlðqôpÖ úzGpO þPzì QyõãG@úÞ þñÞ }A þÆBÚ ïlñâ îPuo qA {üBø þðBìpùÚ ô lüõãG îPuo qA óBy ###
ÿBW lðôAlgô ïBð lðôAlg qAô ûkq îñì Qukôo þPc Bì ÿBÚ@p×ÏW òüAô ô lüõãG îPuo qA ,{üBø ÿkpíðAõW ô lüõãG ô Al¾ õdì úðBg ûõùÚ QÎBíW#
ÿBíñøo ûk ÿqôo lðôAlg Ao þèBÛð ,óBìq ó@ BO wÞ aýø ...ô {üBø ÜzÎ äðo ,lÚ ûBOõÞ óAõW ó@ ÿqAõð JpÂ
îøô kpÞ îÞ Aopùìô lýøBðô ûBì ÕôpÖ îø !ûo@ þì êíÎ õPyõãG@ pO ûríyõg òì úðBgoôq QukpGq óAlypì lñðBì úÞ kõG ûlülð
.QÖo BýðkqA åorG BÚ@ZBc .Ao }A þøk ÿqôo ZBc iuBK ok úðBñOôpÖ ûoAõíø p×ÏW ô BG úÞ kõG ûlülð Ao ÿlypì Bü ,kqAõñG Jp .lðly xBvcABGoBývGôpÒæ ,ûlüpK
BO .QuAõhðpG pãük ûBâpdu ô lýGAõg Iy àü úíø .lñÞ þèBÛð úðõâ ó@ }pýËð îÞ ÿAl¾ Áõ¿g úG óBìq ó@ ÿBø òýzð óApùO
.kõG êýÇÏO úðBg ûõùÚ {P×ø Iy îuApì óBüBK :Q×â þì åorG ÿBÚ@ Ao ëBÛðp×ÏW lypìpñø úðBg ûõùÚ êøA QÎBíW ÿBø Iy ó@ râpø ,ôo úðBg ûõùÚ QÎBíW
QzãðA Bì ,BÚ@ ZBc òüoAk oBýPgA - ûBãð ô ûpù^ BG äñè óAõW ó@ô lðkpÞ þì òývdO óAõW ó@ þðAõg úìBñøBy ô ÿqAõð Jp ô óBÃìo
qA îüoAk þ^ pø !!îýy þíð îø Bìõy úßý^õÞ qA ÿoõy ú^ BG úÞ lññÞ þíð }õìApÖ Ao úèBu 18
úÞ óBñ^ ó@ ,lðAõg þì ,Q×â þì úìBñøBy
ÿpýËð îÞ RoBùì BG Ao óBPuAk úñd¾ úG úñd¾
.lñÞ îvXì ûlðõñy îz^ ÿõéW QvðAõO þì
ly þì pO Õõéy ô Õõéy Iy pø úðBg ûõùÚ
ØÞ kpu ÿBøpW@ÿôo ÿA ûlÎ þPc úßñüA BíÞ
ÿApG ëBÛðp×ÏW lypì BO lñPvzð þì úðBg ûõùÚ 46

www.TEHRANMAGAZINE.com óApâoBÞ ô Bø þ^ ûõùÚ ,ly úPyAnâ }ôpÖ úG :úÞ }oAõük ô ok pG úýìçÎA òüA BG
ZBc úPHèA lðly ZApgA ÿpãük qA wK þßü olK ïBãñùGBð Qynâok QéÎ úG -
47 koõgpGóBð@BGúðAlñíOôBhuîøþéýgBÚ@þéÎ ïõu úHñyoBù^ BO úðBg ûõùÚ ,óBìoAõâorG
úvýÞ àü ,òÒôo QýK àü ïAlÞ pø úG ,kpÞ ó@ÿoBLvÞBgîuApì.lyBGþìêýÇÏOûlÏÛüm
BOlñðAõPGBOkAkþPukëõKóBìõO|50ÔéHìôYðpG ûkAq ïBìA ok ëAõy |25 úHñyoBù^ qôo ïõcpì
Ao úéDBÎ ô kõg þâlðq lülW oBÞ òPÖBü îø ,Q×ø Iy ô îPg ô kõG løAõg úéèAlHÎ
.lñðBgp`G ëAõy ïA þu iüoBO ok òýíévíèA ïBÏÆA òýñ^
àü ,}okApG ,lyBG }kõg ÈÛÖ ly oApÚ .ûBy lXvì ok
úÞûkpÞêý¿dOôJBPÞôJBvcêøAlñìoBÞ úðBg ok qôo ô Iy Q×ø ïBíO p×ÏW
ÈévOîøúvðApÖôþèõHðBPuAþÞpOÿBøóBGqúG úðBg êøApüBu ÿBK îøô kõG úXülg }pøAõg
ô úíWpO ,þOBHOBßì oõìA ûoAkA QùW QyAk þìûBýuÿBøxBHèBGûôpâûôpâúÞþðBðBíùýìqA
ZBc QüBùðok BO .lðkpÞ ïAlhPuA ÿoAlGBvc ok p×ÏW.kpÞ þì þüApünK lñPÖo þì ô lðlì@
:Q×âîøp×ÏWúGBÚ@þéÎ Q×øÙpÊ.kpÞþìûApGôoÿB^,kõGúðBgrLy@
þì,þPvøòì}AkAkêTìõOóõWp×ÏW qA ïAlÞ aýø «BHüpÛO ÿoAkArÎ qôo Q×ø ô Iy
ok óApüA õükAo( õükAo ólìôA BG úÞ þñýG lñPyAlð Quok ô êìBÞ JAõg úðBg þèBøA
ô )kpÞ qBÒ@ Ao }oBÞ |1316 ëBu QzùHükoA Ao kõg îø oBývG óBüBK ok úÞ p×ÏW úéíXñì
ûõùÚ ,Qßéíì úPÖpzýKô þdüp×O êüBuôpüBu ûõùÚ ú^pâ .QÖBü ûkAk Quk qA óAõO ô úPvg
qôpìA}AûoBPuúâA,úP×ýìÜðôoqAîÞîÞúðõg ZBc úðô BÚ@ þéÎ ZBc úð BìA ly ûkõzâ úðBg
wK ,úñÞ þì ëõÖA úãük ÿAkpÖ ôk ,úñßð ëõÖA ûõùÚÿApGAoÜGBuëBcôoõyó@pãükBÚ@òvc
úG îø úÞ kõGõð RoBXOô IvÞ úüpßÖ úG lüBG þì óBüpPzì ,lñPyAlð ÿoAk úðBg ûõùÚ ô úðBg
úâA .óõíG Bì {ýK ,AkpÖ îøô ûoõhGqôpìA kok úðBg ûõùÚ óBHcB¾ þèô lñPÖo þì ô lðlì@
ÿBýGIyBOeH¾qAÈÛÖôþñßðîøÿoBÞaýø úÞúðõãðBíøôlñPyAkpãükþüAõøpuokþüõâ
ôo úðõg ûõùÚ RpWA óõíø òì þñýzG BXñüA ÿõu úG ûByBÂo Qíø úG êÏð oBù^ oõzÞ
BG úÇGAook ÿoBÞp×ÏW þPuAo úG .ïk þì QùG ûõùÚ rýð óBð@ ,QÖo þì {ýK þüBKôoA ólíO
lì@ þíðpG {Puk qA okApG ôk ó@ lülW IvÞ þì ô ûkq Ao óBy ëk ÿoAk úðBg ûõùÚ ô úðBg
þíð ô QuAõg þíð îø ÿoõg Q×ì þèô ô IvÞ ô RoBXO Ðýuô óBíu@ ok lñPuAõg
:kAkiuBKoôpÒQüBùðokAnèlñßGQvðAõO úÞlñðrGÿoBÞúGQukôlññÞqAôpKpãükÿoBÞ
úãük ,þéÎ ZBc þâ þì QuAo Bìõy - lyBHð ÉBHOoA þG óõPvãðpÖ BG óBykõg ëõÚ úG
xõGõOAôoAõuëõOõøóoAkúíøôûlìôAëõOõø okApG BÚ@ òvc ZBc ,úzülðA òüA ëBHðk úG úÞ
ok pu BñüA qA ÿrý^ úÞ îø òì ,òy þì oAõu .QÖoäðpÖRpÖBvìúGBÚ@þéÎZBcà^õÞ
ëõK BìA îzG oBÞ òüA koAô ïAõhG úÞ ïo@ þíð ##
qpìBýGAlg BÚ@ZBc ,Bìõy ,ïAõg þíð îø Q×ì ëõÆ úG ûBì ôk BÚ@ òvc ZBc p×u
QHdì òì úG þÖBÞ ûqAlðA úG BÚ@ òvc ZBc ô {PzâqBG qA ÿqôo lñ^ qõñø ô lýìBXðA
ïAõg þíð {PuAo ,òüoAk Qñì ïpu ô òükpÞ ûõùÚ oAõük ô ok pG ÿA úýìçÎA úÞ kõG úPynãð
úü lüBG .îyBG óõO Qñì oBG püq òüA qA pPzýG :ly I¿ð úðBg
îèçc òük þì îø úG úÞ þOpWA BO îñßG ÿoBÞ êøA QÎBíW óBüBÚ@ô óBüBñy@ô óBPuôk
.úyBG òüA úÞ kõy þì ïçÎA úéýuõñülG ,úðBg ûõùÚ
ôo ÿoõÚô ÉBvG óõíø ,Jõg þéýg - ô Bíy úG Qìlg Bø ëBu qA wK úðBg ûõùÚ
,oBýG þüB^ óõìBðõíùì ô Bì úuAô ô qAlñýG ûAo pýýÓO QéÎ úG ;óBãíø rürÎ ïôlÚ qA þüApünK
.úGõg ô ly løAõg úPvG ëôæA ÐýGo pg@ BO IvÞ
ZBc úðBg RoBXO þ^oAlG@lyp×ÏWô òüA ok BÚ@ òvc ZBc ô BÚ@ þéÎ ZBc óBüBÚ@
.}okApGôBÚ@þéÎ þÞlü ïqAõè }ôpÖ ô RAkoAô oBÞ úG êdì
koAk úìAkA .QgAkpK lñøAõg þãðpÖ ÿBøôooõg ô êýHìõOA
úðBg ûõùÚ êüBuô ïBíO ,lyrýð úðõãðBíø

ô ûlürâpG IèBÇì ô óApùO þééíèA òýG úéXì
lýñÞúvüBÛìRBüpzðpãükBG Aoó@þðlðAõg

BO ïkq àPÞAo ïA|þüBßüpì@Øüpc :ÿpHÞA|þéÎ óApùO úéXì
lðAõhð ÿpÞBø|þðApüA ÿApGpãük
ÿpýâok Áõ¿gok ÿpHÞA|þéÎpýìA#
ok úÞ ïkpÞ|þì þñýG|{ýK òì :kAk úìAkA oBùÊA þzÞ|óqô îuApì ok äñýÞoõéýO BG
òüA ok óõ^ lüBýG kõWô úG ÿpýâok þzÞ|óqô àPÞþzÞ|óqô îuApì ok Ao äñýÞ:QyAk
ok ïoAôlýìA .kõG ûlðAõg ÿpÞ þéýg Rlì .lðAõhð ÿpÞBø|þðApüA ÿApGpãük BO ïkq
Ao þüBßüpì@ Øüpc òüA îðAõPG AkpÖ ûqoBHì Ao ôA ÿoõÆ ô QuA AkpÖ îø Bì ÿAõÎk ê¾A
RoBHÎ Ø×hì| mma |.îølG Qvßy ÿô.lyBG ûkoõhð àPÞ òýñ^ óæA BO úÞ îðq|þì
ûkBu óBGq úGô >|Mixed Martial Arts|<
úG þéÞ oõÆ úG .QuA þìqo ÿBøpñø IýÞpO
ÝçÆA ÿA|úÖpc þìqo ÿBø|QGBÚoqA ÿA úÎõíXì
ØéPhì ÿBø|àýñßO qA Bùð@ ok úÞ kõy þì
àýñßO BO úPÖpâ Bølãèô Qzì ÑAõðA qA ,þìqo
ô Bø|JBOpK ,Bø|ókpÞ ïpøA ,ê×Ú ÿBø

.kõy|þì ûkB×PuA áBg ÿBø|àýñßO

;Býu@ÿBø|ûBãyBG ëBvOõÖ
lýuo ëBñýÖ úG lñvK|þPýâ

| |.lýuo Býu@ÿBø|ûBãyBG ëBvOõÖ þüBùðoAlük úG óApüA ëBvOõÖ ûlñüBíð #

BG ly ÜÖõì ,Býu@ÿBø ûBãyBG ïBWok óApüA ëBvOõÖ ûlñüBíð óBù×¾A lñvK þPýâ ëBvOõÖ îýO
|.kõy Bø QGBÚo òüA ëBñýÖ oAlük þøAo pÇÚ óBüpèA êGBÛì êâpK ÿpOpG

BG wLéÖ êßüBì úÛGBvì
?kõHð þÏÚAô lý×u úuõÞ

êýÎBíuA lícA ,lýuo óBüBK úG êÃÖA BÂpýéÎ óAkpâBy 2-4 ÿpOpG BG úÞ úÛGBvì òüA ok ô àýLíèA ÿBñy óBìpùÚ òýG Ao ÿA|úÛGBvì ÿA|úÛýÚk àü úìBðpG àü ok óBý^ByBíO #
| |.lðlðBuopíSúGAolñvKþPýâÿBøêâûkAqòvcpÓ¾AôþWôpÎîuBÛèAõGA,)oBG2(oõK |.|.QuA ûkõHð þÏÚAô Bø|ó@oBËPðA ÜHÆ ApøBÊ úÞlðkpÞByBíO lý×u úuõÞ

oArâpG lñéüBO ÿoõHðõ^ êGBÛì Ao Býu@ ÿBø ûBãyBG ëBvOõÖ ëBñýÖ oAlük kAkpì 8 qôo óApüA ûlñüBíð ,úPvWpG QvüsõèõÞA úÞ kpÞ QcAoBð Ao óBý^ByBíO þPÚô úÛGBvì òüA ókõHð þÏÚAô ÑõÂõì
|.kpÞ løAõg ô îýølG oApÚ pývì àü ok Ao wLéÖ êßüBì îýðAõO|þíð Bì úÞ QuA eÂAô :Q×â YüpOBâ óBvüpO

|.îýñÞ ÿqBu úýHy Ao QýÏÚõì îüoõHXì Bì òüApGBñG .ÿpOoôk pývì ok Ao lý×u úuõÞ
ÝB×OA lý×u úuõÞô wLéÖ êßüBì òýG úÛGBvì óAõñÎ úG úÞ ú`ð@luo|þìpËð úG Øý¾õO òüA BG

| |.QuA ûkõHð þÏÚAô úPÖo|þì oBËPðA úÞ oõÇð@ ûkBPÖA
úÞ Áõ¿hG lðlzð ëBdyõg ÑõÂõì òüA QGBG úìBðpG òüA óBâlññýG qA ÿoBývG úÞ QuA þÏýHÆ
ok lý×u úuõÞ àüoBñÞok BÏÚAôôA úÞ kAk óBñýíÆA úíø úG wLéÖ úÛGBvì òüA qA êHÚ úHcB¿ìok

.løk|þíð úÛGBvì kAq@ ÿBø|J@

48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
49
òýðAõÚ ÄÛð êýèk úG ëBHOõÖ þðBùW óõýuAolÖ
kpÞÕAk|ûpÛð Ao óApüA ëBHOõÖ óõýuAolÖ

þÆBHÃðA RBíýí¿O òüpO|ûqBO )B×ýÖ( ëBHOõÖ þðBùW óõýuAolÖ þÆBHÃðA úPýíÞ#
òýðAõÚ ÄÛð pÆBg úG Ao óApüA ëBHOõÖ óõýuAolÖ ,B×ýÖ xBuA òüA pG .kpÞïçÎA Ao kõg
úG koõì ok úýuôo 2018 þðBùW ïBW þGBhPðA úécpì ok óBPvßGqA ô óApüA oAlük ok
úíüpW wýDõu àðApÖ oArø 10 ,ÿkAq@ûBãyqoô ok oõzÞôk î^pK ókoôBýð ok qArPøA
|.QuAûkpÞQÖBüokB×ýÖÿõuqAÿoAlzøûoBGòüAokòýñ`íøóBìoõzÞëBHOõÖóõýuAolÖ .kpÞ
ïBW þðBüBK úécpì ok }oõÃc qAõW úÞ kõG óBPvßGqA êGBÛì p×¾ pG 2 ÿqôpýK BG óApüA þéì îýO
IÛè Bø|QGBÚo òüA úG ûlññÞkõϾ îýO òýìôk ,êüqpG qA wK BO kpÞ IvÞ Ao úýuôo 2018 þðBùW

.kpýãG

õéýÞ77 úPuk ûpÛð ëAlì ÿpøBÆ òýzÖA
koô@Quk úG Ao Býu@óBðAõWõð ÿoAkpG|úðqô

ÿBø QGBÚo ok ô ûly qBÒ@ëBLð ok Býu@óBðAõWõð ô óBðAõW ÿoAkpG úðqô RBÛGBvì#
þìôk ÿõßu ÿôo óBðAõWõð ûko ok ÿpøBÆ òýzÖA ,ïpâõéýÞ 77 úPuk ok ô qôpìA

.lñÞIvÞAo ûpÛð ëAlì QvðAõOô kBPvüA
ly ïoBù^ 157 BG Jp ôk QÞpc ok ô QÖpâ oApÚ ïôk óBßì ok 139 koõÞo BG Jp àü ok ÿpøBÆ|
óBPvÚArÚ ô óBPvßGqA óBâlñüBíð ,úPuk òüA ok .kõy ûpÛð ëAlì IcB¾ ïpâõéýÞ 296 BG ÑõíXì ok BO
koõÞoBGAoJpÃßüûpÛðóBýèArÒòývc,óBðAõWûkookúÞQuAþèBcokòüA|| | .lðlyïõuôëôA
qA pPùG þðAõñÎ úG ÑõíXì ok lðAõPð BO ly ïoBù^ 165 BG JpÂôk ok ôA .kpÞ kõg ïBð úG ïpâõéýÞ 143
BO ëôA lñøô óBPvÚArÚ ,þGõñW ûpÞ RAp×ð .kõGõéýÞ 308 ÿô ÑõíXì koõÞo .lGBü Quk þìoBù^

| | .lðly ïõu

óApùO úéXì

ô úðAolK «BÖp¾ ô þ×ÆBÎ ÿBùuBíO òýG ÝpÖ úìok ÿpPgk”õèûrícòýßO“úPyõð :óBìo ÿ ú¾çg
ú`G úG QHvð úðBÛyBÎ rýãðA Rõùy ÿBùuBíO
ÿBøAõÎk ïpâpu olÛð@ okBì òüA .kõy þì }A ëçc úƒÞ þƒuBƒñzðAôo xBƒñyoBƒÞ úƒƒüBƒƒu
þPýíøA , úy úWõPì îø pâA úÞ ûkõG }kõg Quôk úÇuAô BƒG Qƒvø }kAõƒðBƒg Rçßzì
qôBXO koõì úßñüAqA lÏG BñÎo «BñEíÇì .ûkAlð ô kôo þì ûoôBzì ÿApG þßýñýéÞ úG }olK
úÞ úuo þì úXýPð òüA úG kpýâ þì oApÚ olK îÞ îÞ kpýâ þíð ÿlW AoôA þvÞ úßýèBcok
ôA kõWô ô ûoAk Quôk õypvK ÈÛÖ }okBì pPzýGô lññÞþì AlýK óBñýíÆAôA úG {ðAoBíýG
úG QHvð ÿlG xBvcA .Qvýð îùì {üApG ÿApG úüBu okApG Quôk BÂo , lðõƒy þƒì
úuo þì úXýPð òüA úGô úñÞ þì AlýK }kõg .. lñÞþì úÏWApìôA úG BñÎo }pøAõg êßzì
pÆBg úG îø ûlìôA }pu úÞ þüçG òüA úÞ þì þâlðq lñíOôpS ÿA ûkAõðBg ok úÞBñÎo
ô ûlýì Quk qAõzv×ð RrÎ îÞ îÞ .úñýíø ûkAõðBg þùWõO þG pSA pG þÞkõÞ qA lñÞ
.ûoAk Qzcô ô xpO «Alüly ØèBhì wñW úG úíø qA ô QvýðAôo kBc Rçßzì oB^k }A
úâA ,ïkõGpvK òìpâA , úzýìpâAô BìAoB^k
}õâ õìokBì Ùpc úâA ,ïkõG þGõg pPgk
òüA ...îPyAk Quôk õìBGBG úâA ,ïkpÞ þì
,úzG ÅõÎ Býðk úG {ypãð úzýì UÎBG
xBvcA ,úzG òýGlG þ^ úíø úG QHvð
ÿApG ôo þyçO pø ô úñÞ þì AlýK RoBÛc
oB^k þuokpËðqA ,úñýG þì ûlüBÖ þG }kõg
lG ûoAkoBËPðA }kõgqA ,úzýì ÿlüly QÖA koAô Quôk óAõñÏG úüBu ..koAk úíøAô wÞ
úG .úñýHG îø lG úXýPð ô ûonãG lG {ùG ,úyBG úG þK lñÞ þì þÏu ô kõzýì Bùð@ þâlðq
UÎBG Rlì qAok ok BùPèBc òüA ëBc pø óBíø ok ô kpHG BñÎo Rçßzì þé¾A úzüo
ok Bø ú`G oõW òüA ,úzýì kBc þâkpvÖA þèô kõy þì úüBu ÜyBÎ îÞîÞrýð BÂo ëBc
úPyAk þÛÖõì ZAôkqA òðõPýíð îø þâorG òƒüA óôok þƒðAôo Rçßzì xpO qA úüBu
þíð Rnè «ç¾A óõy þvñW úÇGAoqA ,lñyBG BÂoqAô koAk úíøAô Qé¾ô òüAqA ûkAõƒðBƒg
þPÚô Bø ú`G òüAqA þÃÏG þøBâ þPcô ópG lƒøAõƒg þƒì ókpƒÞ pƒßƒÖ ÿApƒG þƒPƒéùƒì
,óo@ þì þyôpÖ kõg úGôoô lðõy þì åorG
ÜzÎ ô QHdì ëBHðk úG úßñüA ÿApG ÈÛÖ úPHèAô ............
ïôlß`ýø úG úÞ Rnè ëBHðk úG Bü , ókpâ þì
*******************|

42{hG
| |.òuoþíðîø òßð ûBHPyA :kq lñhHè þðBGpùì BG pPÞk îðBg
,òPvø úüBu þÃüpì úG îø Bùìk@òüA ,úüBu
ûkB×PuA Q¾pÖ qA ly QÞBu pPÞk þPÚô úPyAk þðAôo ëçPgA Rly úG îø BñÎo olK
| |:ïlýupKôïkpÞ
pßÖ úG æBc Ap^ BñÎookBì óõOpËð úG pPÞk- {èBc úG Qèk lüBG ,ûkpÞ ôoBÞ òüA úÞ
oBÞ þ^ ûoAk ûlýíùÖ þíð ç« ¾A óôA .ûqõvG
?Q×â ôrý^ úíø òì úG Ap^ ?ûkBPÖA {Ãüpì óAôo ô fôo úG úWõO BG ,úñÞ þì
þì þ^ óôA òømõO îãG îðõO þíð «BÛýÚk òì-
koAõì pTÞA ok úÞ îðôk þì õñüA þèô ,ûonâ îø }kõg óôA .ûly oBÞ òüA úG oõHXì
| |...ûoAkóBìokúGZBýPcA
òýíø ÿApG .lññÞ þì Rõßu BøokBì úGBzì ,{Pvýð úÞ æBc : îP×â ûkoõgôpÖ îzg BG
koAõì òüA qA þñýüBK þéýg þéýg l¾ok
óõùñK úýÛG ô lðõy þì óBìok ô úPgBñy îèBu BñÎo kBPuA BìA ;ZoBg úPÖo êüAôA óõíø
ô òu îø ÿApPgk êTì úPvðõO þì ô ûkõG
òüA pâA þPc Bì oõzÞ ok ëBc pø úG ,úðõì þì .Qvýðpý¿ÛO þG îø BñÎookBì ,ûoõÆ òýíø Rçßzì òüA kAõhG àíÞ òý¿¿hPì qA úG ,úyBG úPyAk þÏýHÆô Jõg þâlðq {èBu
Üc qA ÑBÖk ÿApG ,úzG ûkAk ÀýhzO koAõì þPuBÞ òPvðAk ô þOBÛHÆ úé¾BÖ kõWô BG óôA BñÎo úâA æBc .kBü þíð kõWô úG þèBüpu îø úG {ýâlðq ëkBÏO {Ãüpì olK pÆBg
òüAok Bì òýðAõÚ ,ók þíð ïBXðA ÿoBÞ ákõÞ þOlì qA wKô lñÞ þì ZAôkqAôA BG kpì ÿBø ú`G ô }pøõy ly þì UÎBG ,kpÞ þì ZAôkqA úÞ þðAôo ïk@ úü ÿApG lüBG Ap^ ,ûkoõg
êíÎ þüAlPGA ô þPñu þéýg qõñø koAõì lñÞ þì Ñôpy ,QÖo òýG qA Ýõy ô oõy ó@ úÞ pÇg úG óõzPìçu þðAôo pËð qA îø }Bø òýG qA îø ôo óBvðA àü þðAôo Qìçu
ïBíO úíýð pPÞk QHd¾ ok ÿAl¾ BG.lññÞ þì pÆBg úG , úñÏÆ ô QÖõÞpu ô kpì pýÛdO úG ÜÖõì }okBì úÞ pßy ôoAlg qBG ,úP×ýG
rýì ÿôo Ao ÿB^ þ^oAlG@ úÞ òüA qA lÏG .lðBì , úPvðAk þì ëôAqA }kõg úÞ þ¿üBÛð óBíø îðBg ,ïkoõg óBßO þíÞ îüBW ok .ûlzð ?lðôqõu ëk ,ûpG þì
úG æBc :ïlýupK ,QÖo óôpýG ô QyAnâ , lyBG ûoB^ ûAo ëBHðk úÞ òüA ÿBW úG óq òüA ûoBíy lñhHè BG .ly ïA þPcAoBð úWõPì pPÞk lðBgp^ {ðBPzãðA óBýìok Ao {ßñýÎ kBPuA
þG îupO þì ?úý^ oBÞ òüpPùG óõOpËð óBíø úÞ óApãük ókpâ úG Ao }kõg pý¿ÛO úíø .QuBW òýíø îùì úPßð Jõg :Q×âô
þG ÿlÏG úPßð .ûqAlðA þì úyBG }pøõy .B« ×ÇèþüB^BOôk:Q×âôQÖpâÿA ô Äüpì ïk@ úü úÞ lñupG úXýPð òüA úG lüBG
| |.úñÞJApgôoBÞòìþãGpXO QHvð olK rýãðA Rõùy ÿBùuBíO úG þùWõO pO kôqBñÎo okBì pâA wK :îP×â úPvø@ þÛüpÆ úG îø ôo îèBu ÿBùìk@ úðõO þì îèBuBð
lýyõð ÿB^ ÿA úÎpW QÖApÊ BG RAôBíu îðBg úWõPì úWõO þíÞ BG ÿokBìpø .QuA ú`G úG úðôlGôo ÑõÂõì òüA úâA þvÞpø ,úñÞoBíýG
?úð ,kõG pPùG kpÞ þì úÏWApì ,ûqAlñG pÇg úG ôo úýÛG Qìçu úßñüA qA êHÚ ô
| |:QyAnârýìÿôoAoóBXñÖûoBGôkô «BíPc :kAk óBßO lýüBO QìçÎ úG Ao }pu
þvÞ òýñ^ ÿApG óBìok òüpOpSõì ô òüpPùG|-|
50


Click to View FlipBook Version