The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TEHRAN MAGAZINE DIGITAL COPY READ, VIEW OR DOWNLOAD TEHRAN DIGITAL MAGAZINE ONLINE FOR FREE WITHOUT SUBSCRIPTIONS, EXPERIENCE ON YOUR SMARTPHONE, TABLET AND COMPUTER, ANYWHERE, ANYTIME
www.tehranmagazine.com
published by Shahbod Noori

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2017-07-10 21:09:59

Tehran Magazine Issue #1041

TEHRAN MAGAZINE DIGITAL COPY READ, VIEW OR DOWNLOAD TEHRAN DIGITAL MAGAZINE ONLINE FOR FREE WITHOUT SUBSCRIPTIONS, EXPERIENCE ON YOUR SMARTPHONE, TABLET AND COMPUTER, ANYWHERE, ANYTIME
www.tehranmagazine.com
published by Shahbod Noori

Keywords: the best persian magazine,Los Angeles,tehran news,Tehran Magazine,Shahbod Noori,rodney mesriani,law office,accident

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ACCIDENTS
Auto, Motorcycle, Pedestrian, Slip & Fall, Work Injury

þðBüBy ïBýK|
Bßüpì@ëAolÖô Býðp×ýèBÞÿBø ûBâkAk þíuo êýÞô

Payam Mark Shayani, ESQ

þðlG RBìl¾ ô RBÖkB¿O ûlðôpK óAoArø úG þâlýuo úGpXO BG

www.TASADOFAT.com

Bø|óõýéýì QÖBüokok BìpOBÖk úèBu òülñ^ QýÛÖõì
Qvýð þÖkB¿O ,RoBvgoæk

þâkoõg òýìq • þðlG RBìl¾ • þâlñðAo RBÖkB¿O •
RBðAõýc úéíc •oBÞqA þyBð RBìl¾ •

åpì úGpXñì RBìl¾ ,píÞàvükô ÿrÓì RBìl¾ ,óAõhPuA þãPvßy ,þðlG lüly RBìl¾ :okrÞpíO

Pacific Attorney Group

856 S Robertson Blvd,
Los Angeles, CA 90035

(800)261-1314

Serving: (310) 777-7779

•Los Angeles (818) 999-9997
•Valley (714) 550-0404
(619) 286-2222
•Orange County (408) 777-8866
(925) 777-0432
•San diego
•San Jose
•Sacramento
•San Francisco (916) 442-9999

5

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu – ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø

10 úd×¾..|.|.|...........|.|..........|..................)þzHc lýÏu(úP×ø îg ô aýK ok - Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
12 úd×¾...|.............|.|..........|.....QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo þHdì îüpì pPÞk -
14úd×¾..........................................)óBðq(|...þPðpPñüAÿBøÜzÎ QHÚBÎ- & Publisher

ÿoõð lŸHùy21-16úd×¾.......|..................|..........................óBùWôóApüA|VkAõc- SHAHBOD NOORI

22úd×¾...................................)ûtüô}oArâ( óBùWÙôpÏìQý¿hyYñK - )| |201 7 ÿæõW 14 (| 1396pýO 23 úÏíW 1041 ûoBíy îßü QvýG |ëBu
24 úd×¾ ...............)ûtüô }oArâ( |îýuBñzG pPùG Ao þðApüA ïBãzýK óBðq óBýì qA ûpù^ |100-|
26 úd×¾ .....)ûtüô }oArâ( wéXð@|wè ok óBPuBG óApüA iüoBO koõì ok {øôtK ;kôAkoõK rÞpì- Since 1996, Friday July 14th 2017 ISSUE#1041
39|-28úd×¾........|.............................................. BýðkoBñÞúyõâqA|-|
(818) 881-1771

40úd×¾ |.....................................................................rñÆ-| TEHRAN MAGAZINE
44 úd×¾ ........................................... ) oõK Jkõì.ï úPyõð þÚoôBK( êvÎ – PO Box 3665

46úd×¾....................................)kp®ÞÿløúPyõð þÚoôBK( ëBÛðlypìp×ÏW– Winnetka, CA 91396 USA

48úd×¾..................................................................þyqoô– WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

50 úd×¾ ..| ................................)”õèûrícòýßO“úPyõð þÚoôBK( úìok ÿpPgk– E-mail: [email protected]

52úd×¾ .........................................)þøAoôkpu(|îñÞoBÞú^lýDõãGBíy– Facebook: TehranMagazine

54úd×¾.......)léW ÿôo( þðApüA úÏìBW qõvèk ô þíuo êýÞô þðBüp¿ì þðkAo pPÞk QèBÞô pOBÖk -| >óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
|56úd×¾ ................................................)ûBOõÞóBPuAk(óApùOÿBüôo-| .QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð
58 úd×¾...................................................................ÿrLy@-|
63-60 úd×¾.......................................................BøpHg ô Bø ûpù^- .kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
64 úd×¾.....................|...................................óBùWô óApüA RBýGkA- Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -
69-66 úd×¾..... ..................................................úünÓO ô þßyrK-
70 úd×¾.............|.................................................BøÿlñìqBýð- .Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW- ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -
76 úd×¾....|........................................................ úP×ø þDõãzýK-
78 úd×¾............................................................þvýéãðA {hG - .lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
|80 úd×¾ . .|......................................................... þvýéãðA {hG - .QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

when subiscription start , there is no cancellation or refund

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

óApùO úéXì

Qvø ÜüBÛy BO
kpÞ lüBG þâlðq

...kpÞlüBG þâlðq Qvø ÜüBÛy BO úG ÿA úìBð ûkBPupÖ QhG úðBg úG Ao ôA ô ûkpÞåorG óAôApÖ QÛzì BG Ao }pPgk BùñO úÞqõvèk ÿokBì #
.koAkôA ÿBø þãñPèkqA QüBßc úÞûkpÞQvK óApùO úéXìpPÖk
jApÖ ú^ þüBø Qyk
lñéG ú^ þüBø ûõÞ lyBG ïpâ ûkAõðBg BG }pu úßð@ ÿBW úG ô ly ÅõÎ çìBÞ îülì@ Bßüpì@ úG úýÞpO qA úßð@ qA wK ïpøõy :QuA|úPyõð ôA
òùKoBíÚ ÉBvG kõg úðBgok Bø Iy úÞ QÖo þðBPuôk ÕApu úG lyBG }pPgkô òìoôBüôoBüô wðõìô ïlíø QGpÒokô
?lì@ þì þ×éÎ ÿõG ú^ úðBPvéâ ok BGôQgBG|þìúðBPuôkfçǾAúGoBíÚ|rýìQzKkõGûkpÞoBÞúÞAoú`ð@,áBüpOólýzÞ BGIyÿBøúíýðBOôAôlðkpÞ|þì
îPzâ þì ÿrý^ þK ÿkBG@ òüAok òì kpÞ lñéG Quk îüôo úG oBG lñ^ þPc Bü ô lýzÞ|þì kAk ïpu îPÖpâ|þì kApüA ôA úG úÞ îø þPÚô ô lì@|þì úðBg úG koõg þGB¿ÎA

lüBy þGAõg þK .ïkõG úXèBÏì ô ÿrüpðõg oBPÖpâ qôo lñ^ ô Qvßy îÒBìk oBG àü úÞ
ÿlñhHè þãüo ÿoõðþK þPhGlG pø BG BìA .ly pGApG lñ^ þâlðq ok òì QýèõEvì lÏG úG qôo ó@ qA ô ïpýãG ÝçÆ ôA qA BO ly UÎBG þâlðq Ñõð òüA

Bø ÿrüpHO QzK .îPup×G QhG úðBg úG Ao ôA îéLük òPÖpâ qA lÏG ô îPup×G úuolì úG Ao ïpPgk îPvðAõO BO ïkpÞ oBÞ ô ïkpÞ oBÞ kõG
kq þì îüAl¾ úÞ kõG þÞBK Qé×Ò ÐÂô òüAqA.lðlì@|þì òì ólük úG Bùð@|úP×øpg@ok Büô îPÖo|þì Bùð@úðBg úG òì Bü ûBâ úG ûBâô ïly BùñO lÏG úG ó@qA
ïkAk }õâ lì@ þì kBG ïlðBì ÿoAq þð ÿBK òì lG QhG qA BìA .lñüBýG òì úðBg úG Bùð@ Bü ô ïôpG Bùð@ krð Bü úÞ kõG òüA úG ïlýìA óõ^ .ïlì@|þì oBñÞ þüBùñO BG ô ïkõG þÂAo
úßñüA qA|úPHèA .ïly BùñO ÿBùñO òì ô lðkpÞ þzÞ JBHuA QèBüA ó@ úG ó@ pÆBg úG ô QÖpâ ÿpPùG oBÞ ÿpãük QèBüA ok ïkBìAk
? kq þì Ùpc òì BG þvÞ ú^ ïkpÞ|þì oBÞ ó@ ok úÞ îø þPÞpy ó@ .îñÞ ú^ îðAk þíð ïkõg þüBùñO pÆBg úG þèô .îèBdyõg ûly pPùG Bùð@ þâlðq
lürÓè ÿoBíuõu
ïkBPÖA ûAo .ïA ûly oBßýG úÞ QuA þOlì ô ly|úPvßyoô
ûAo pu ÿoAq úXðõü BG óõñÞA ô îPyAk þâlðq ú^ úÞ îñÞ|þì pßÖ ïkõg þâlðq úG Bø Iy .ïpýâ þíð ÿA úXýPð ïkpâ|þì oBÞ ëBHðk úG îø ú^ pø
úÞ ïkõg ÿBø|úPynâ úG ô îñýzð|þì ûpXñK QzK qôo ô Iy ô ïoAlð Ao óApãük BG lì@ô QÖo úé¾õc .îPvø ôpGôo þÏÂô ú^
äðoêâÿBøúOõG oBýgrýèBWlÏG þâlðq òüAqApOkôq ú^pø îñÞ|þìôqo@Bø QÚô þÃÏG .ïoõg|þì xõvÖAô îñÞ|þì ûBãð konâ|þì îüõéWqA Bíñýu ûkpK êTì
áBg þyõìApÖ ô
þG@ Iè ...îzßð pWq òüA qA pPzýG BO ïõy Áçg
qôpìA úÞ óBGpùì okBì òüA úÞ QuA òüA îùì|úPßð þèô îüonâ|þì ó@ qA úÞ ûkpÞ ûoByA îø ÿpãük IèBÇì úG ,BùñO okBì òüA
J@ok BøBK îPvzð ô ïlñÞ Ao Bø ûõýâ QýÛÖõì úßñüA ÿBW úGôA .koAkoBËPðA QGpÒok þâlðqqA lcqA {ýG ,koAlð ÿoBÞ aýø úé¾õcô lñÞ|þì wc BùñO Ao kõg
qôpìA ïrHu ú^ òì ÿApG lP×ýG ÝB×OA îø ó@ qA pOlG þPc ô|løk ÿôo QuA òßíì wÞ úíø ÿApG úÞ Ao þâlðq þ×ñì RBßð ,lñýHG Ao }pPgk ô kõg
úðBg úG AoôAô ûkpÞ åorGolK óôlGô QGpÒok Ao }pPgk þüBùñO úG .QuA ÜÖõì óq àüôA úÞ þèBcok .lñÞ|þì åorG kõg
QuA oBýyõø îñO ûqAlðA ú^ ô kõg þÚçgA QÖApy úG lüBGokBì òüA òüApGBñG .koAk îø þÛÖõì kBìAk kõy|þì ÉBHñPuAôA úìBðqA úÞoõÆ òüAô ûkBPupÖ QhG
ûõÞwKqAluopu þøôlðAlñßð
? QuA óBPgok QzK þvÞ ú^ .lyBG qApÖpu ûkAk ïBXðA òvcA õdð úG Ao kõg þðBvðA ú×ýÊô okBì àü óAõñÎ úG úßñüA qA ô lèBHG
Ao óBvðA úßð@rW koAlð ÿA úXýPð ókõG Bø|úPynâpßÖ úGô ókoõg ú¿Òôkõg ÿôo úG Bøok òPvGô úðBgok òPvzð
kpÞ ok ÿôBâ kp^ þì aýø olÛð@ þâlðq þèô ,QuA Qhu RpWBùì ÈüApy BG QGpÒ ok þâlðq úÞ Qvýð þßy .lðBzßG Bø þßüoBO úGô lñÞ ëôrñì
QuA óBPvGBO pùÊ oBËPðA ÿBø úé¾BÖ ÿkôq úG îýñÞ ûBãð þâlðq úG QHTì ô qBG lük BG pâA .koAk þñýãñu ó@ lG ú×Þ pG ó@ Jõg ú×Þ úÞ koAk þüBHüq
ok þüBø þüBñyôo QHTì ÿBø úzülðAô|lýìA BG .kõy|þì qBG óBíüôo úG þßü þßü Bøok úÞ lük îýøAõgô ly løAõg ûBOõÞ
QuA þðBPvGBO ú^ úÞ lñðAk þì Bø úüBu úWõPì QÚõð@ô kAk løAõg óBíðBzð þâlðq qA ókpG Rnè ô ókõG ûlðq úìAkA ÿApG Ao þ×éPhì ÿBø ûAo úÞ lì@ løAõg lülK þâlðq
àè þG þüBø úüBu
.îüA|ûkAk ûõéW óBìkõg ÿApG Qhu Ao ó@ óBìkõg Bì ô Qvýð Qhu óAlñ^ þâlðq úÞ îüõy|þì
áBK ô òyôo ÿA úyõâ
QuBXñüA ÿqBG ÿBW !xBvcA óBÞkõÞ

Qvýð þèBg þâlðq
Qvø óBíüA Qvø Iýu Qvø þðBGpùì

kpÞ lüBG þâlðq Qvø ÜüBÛy BO ÿo@
eH¾ ïk JAõg êTì oõð úzýG àü êTì QuA ÿrý^ òì ëk ok

løAõg þì îèk úÞ îGBO þG óBñ^ ô
ûõÞ pu BO ïôpG Qyk úO BO ïôlG
lðAõg þì Apì úÞ QuA þüAô@ Bøoôk
ÿpùLu JApùu

8

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
AoôA ïkpìpÆBg òýíø úGô QyAk úñýupG ókõG ôþígqÿkpìóBùâBðúßð@BOlzðôAëAõEuúu
QÖBü þìoõÃc úÞ BWpøokô lñPyAk Quôk kpìpýKôlypøBÊBøQgokÿçGæqAkõè@óõg
þì }kõWô Ðíy oôk úG úðAôpK lñðBì úG AokpìBOkpÞàíÞîøûBykBK.QÖoôAàíÞúG

| |.lðlýgp^ ô kpì ó@ RBXðok ûBykBK .lðpHG úHéÞ êgAk úG
úéèA QíÏð lñðBì úG îø ïôkrüô òìoõð kpìôkpÞÿkBüqàíÞôAîgqpGòPyAnâîøpì
ëôAäñWÿBøëBuokúÞôA.kõGþÞBgþuBÒ@ JAõg qA úÞ eH¾ .lýGAõg {ìAo@ ok eH¾ BO
ûlylèõPìpýÛÖôÿpâoBÞÿAûkAõðBgokþðBùW qAô kBPÖA ûBykBK ÿBKô Quk ÿôo úG QuBgpG
ok ô þPhu úG Ao þðAõWõð ô þÞkõÞ óAoôk kõG ûBãð óBýì ok þígq kpì .kpÞ {zhG IéÆ ôA
{OoAúG}BÏìoApìAÿApGôA.lðAonâþPulãñO Ao Bíy òì :Q×â ûBykBK úG úðAqpÖ kpìpýK ÿBø
ok QÖo lñø úG þPüoõìCBì ÿApG þPÚôô QuõýK oõPukúG.lýuBñyþíðApìBíyþèôîuBñyþì
QzâqBGokôQgAkpKþÛýuõìòPgõì@úGBXð@ ÈHÂ îø Ao {èAõìA ô ly ïAlÎA ïokApG Bíy
RpvñÞ àü ok óBPvéãðA ïBñPé^ pùy ok lñâõu ïBÛPðA ô îzg ÿôo qA îø òì .lðkpÞ
ôA ÿBø ÿoBÞ òüpýy úÞ kpÞ QÞpy úüpýg pø IOpìpÆBg òýíø úG .îzßG Ao Bíy ïkoõg
þvýéãðAÿBðAõOpãüqBG>óõvüpøwÞo<úWõO úG úßñüA BO îPyAk pËð püq Ao p¿Ú oôk qA qôo
ïBíOok.lðBzÞBíñuúGAoôAÿBKôkpÞIéWAo îñÞ úéíc Bíy úG îPuAõg þPÚôô lülì@BXñüA

.lðkpÞ þígq Apì QzÞ l¿Ú úG óBPðBËÖBdì
.ïkõG ûkpì lükAk þíð îOBXð Bíy pâA þèô

ëAõìA kAkoõPukô lýzhG Ao kpì ó@ûBykBK
BG kpì ó@ þPÚô .lñðAkpâqBGôA úG îø Ao }okApG
ëAõEu úu pãük oBG ûBykBK ly oôk þèBdyõg

| |:Q×âúðAqpÖpýKôkpÞfpÇìAokõg
úWõPì !ûly ûkAk iuBKõO ëAõEu úu úG -

| |?ÿAûlzð
| |?úðõã^:lýupKIXÏOBGûBykBK
òì ÕApu úG qôpük pâA :Q×â úðAqpÖpýK
QèAõEu úu úG ókAlð iuBKqA wKô ÿlì@þíð
õO úG kpì ó@ÿkpÞ þíð àíÞ òì úGô þPÖo þì
òüpPùG òüApGBñG .QzÞ þì AoõO ô kpÞ þì úéíc
.ÿkpÞ JBhPðA òì {ýK ólì@ ÿApG Ao óBìq
îßíÞ úÞ ïkõG òì õO ÿApG îø óBvðA òüpPùG
kpì ó@ úG úÞ kõG ó@ îø QýðBvðA òüpPùG .ÿkpÞ
| |.lGBüRBXðBOÿkpÞàíÞþígq
òPÖo ïqBÎ RBÚçì òüA qA ëBdyõg ûBykBK
úÞ lýñßð }õìApÖ :Q×âôA úG úðAqpÖpýK úÞ ly
ûly ûlüpÖ@ àýð ÿBøoBÞ ïBXðA ÿApG Bì úíø

.îüA

ô kõG þÞBg kpÖ àü ïôkrüô òìoõð Rlì òüA | |pg@qôo
úéK ókõíýK BGô QÖBü ûAo Bíñýu úG úÞ îø þðBìq | | îøoBñÞok Bø þÞBg
þÞBg óBñ`íø ,lðkAkpu IÛèôA úG þÚpO ÿBø
râpøô kõG óBGpùìô Quôk ïkpì BG .lðBì þÚBG ûBãð îOApÆBg ïõHè@ úG úÞ qôpìA #
qA þßüôA .QÖpâ þíð Ao fpÇì ÿBø ïk@ Qus "þuBÒ@" ô "òìoõð" qA þvßÎ ïkpÞ þì
úGp×uokô kõG óBùW ÿBø òülíÞ òüpO ÜÖõì BñÏìpK îüApG óBzðkõG îø oBñÞ ok úÞ ïlük
ÿqBXc RõÎk BG 1340 ëBu ok úÞ îø óApüA .kõG
úG «AoõÖ ly óApùO koAôõð úÖõßy úÖBÞ IcB¾ ÿBøú`GqAþuBÒ@úéèAQíÏðúÞîýðAkþì| |
îø }õÒ@okô QÖo þuBÒ@ kõgpß×íø ÕApu }oBÞ òüpPùG ô kõG óBPuqõg oAqBG ô ú^õÞ
| |.lñPÖpâÿoBâkBüwßÎàü pÆBg òýíø úG .QÖo þìoBíy úG þyôpÖ Q×ð
JBHÞõé^ óApùO oAqBG ok þPÚô òìoõð úG ôA .lðkõG ûkAk >þP×ð QíÏð< IÛè ôA úG
æBG qA óApùO :Q×â óAoBãðpHg úG koõg þì ûlñðAõg îø þPÚô .kõG ÙôpÏì îø ókõG þÞBg
þéýg òýDBKok îø JBHÞõé^ô QuBHüq þéýg ,óõürüõéO ,õükAo úG þPc ô ly ÙôpÏì ÿA
!QuA ûríyõg þÚBG þÞBg óBñ`íø QÖBü ûAo îø oBGok ô Bíñýu
JõHdìôþÞBgóAlñìpñøqAúÞpýhGôkpøkBü| | ok .QÖpãð óApãük ÿApG Ao }kõgrâpøô lðBì
....lðkõG pÞB^ óAõñÎ úG {Puk ûoAõíø rýð ÐíW óBýì

|óApùO úéXì

pPzýG ÿBø QýÛÖõì ô þPìçu ÿôqo@ BG .lðBì ÿBø þ^ByBƒíƒO ëBƒHƒÛƒPƒuA úƒG úƒWõƒO BƒG
...ÿpñøôþãñøpÖÿBøoBÞïBXðAokóôAq ûôpâ þñýƒìqpƒüq ÿBƒø úƒìBƒðpƒG qA þƒñƒýƒìqpƒüq
äñø@ úPÖpâ îýí¿O ûôpâ òüA ,>QvýPDAoBO<
ûlñü@ok BO lñÞ úÂpÎ rýð þuoBÖ ïçÞ BG þüBø
| | ïoBù^qôo úG Quk úðBý×hì þÛýuõì îýPü êvð lñðAlG úíø
!óBìq òüpO îùì .kq þì þüBøoBÞ ú^

|| ïõu qôo BG úP×ø îg ô aýK ok

ô konâþì óBíéGBÛì qA úËdè pø óBìq #
ólýuo BG úÞîýPvø þðBìq ëBHðk úG îø qõñø
ô óBìkõg ÿApG úÞ îýðrG ÿoBÞ úG Quk ó@ | óBPu|koArø òüA BìA ,lññÞþì ÜüõzO þðAõg úcõð úG BùñO þzHc lýÏu lídì
puoBñÞô úyõâqAoBGpøô úPvzñðoBßýG êvð
| | .lyBG lñìkõuô lý×ì óApãük pu QÞpG qA ô îPÖo þì ÿoôk ûAo # Bü ïõHè@ àü úÞ kõy þì ûlýñy þüAl¾ ô |[email protected]|
"ÿõPvèõƒO õƒEƒè " Ao óBƒìq onƒâ óBƒPƒuAk ÜüpÆ qA úÞ >ûApíø õükAo< úG ÿsõèõñßO oBzPðA þ×hì Roõ¾ úG JBð äñø@àO lñ^
ïBð úG {üBø JBPÞ qA þßü ok þuôo ûlñvüõð úPgAlðA îéýHìõOA ÿAl¾ îPvýu ÿôo úG ò×éO | | ëôAqôo
ûoBGok ô ûkAk fpy þGõƒg úƒG >ëAõƒEƒu úƒu< >óôAq< úìBðpG úÞ ïkAk þì }õƒâ ïkõƒG | | .QuA úPÖBü | !ÿkAq@úívXì úð ,ÿkAq@
pâA úPÖBü óBñýíÆA úÞ lüõâ þì òhu þøBykBK
BG ÿoBÞ aýø ok lðAlG Ao ëAõƒEƒu úƒu iƒuBƒK .ly Ñôpy |
úÛýéu ô Ýôm pÆBg úG þPuôk qA AlW Ao óôAq
| |.lyløAõhðúWAõìQvßy pø okô ïoAk Quôk ÿpñø oõìA ok {yBßñÞô qA kBüq ÿAl¾ôpuô óAôApÖ RBÓýéHO BG #
pâA Ao {üBø úìBðpG lyBG úPyAk úìBðpG úÞ BXÞ }ôoõÞoõzñì qA úÞ >ÿkAq@úívXì< àü
úìBðpGoBG òüA .îñÞ þì ëBHðk løk ÿoBü Q¾pÖ BßýðõìBPðBu oAõéG ok ûly úPÖpâ ïBùèA pýHÞ
úÞ ly þì ApWA >óBPuk oArø< óAõñÎ pƒüq ôA
| | .ly ÿoAkpG ûkpK
| |.kpÞþìokúGòOqAAooôkûAoþãPvg òükBíð QÞpc àü þPÞpc òýñ^ úƒ^pƒâ
kõG þðlýñy ô IèBW úìBðpG àü úìBðpG òüA ïkpì kok úÞ Q×â lüBG BìA QuA ûlññÞ IéW
ô ly FApWA >þüBÛG BPüqo< îðBg ÿoBßíø BG úÞ þüBKpG BG ëBu êù^ úG àükrð qA lσG óApƒüA
ZoBg ô êgAk ok ó@ ëBTìA ô ÿkAq@ úívXƒì

{èAõEu úu iuBƒK òƒPÖBƒü ÿApƒG ûBƒykBƒK þ¾õ¿g þâlðqqA þOBüAôoô RBüBßc ó@þÆ BG þüBø äñø@ òPgBu ÕApu úG rýð ÿA ûlÎ ïBâ ïkpì ÿkAq@ ûAook lüBG .Qvýð pünK óBìok
úÞ kõG úPÖpâ pËð ok rýð ÿA úðAlñíOôBhu }AkBK úÞ lýuo þì }õâ úG óApüA þÛýuõì êøA ÿpñø ô úG þñýìqpüq Roõ¾ úG ô lðA úPÖo þvýéãðA ïçÞ Quk úG Ao ÿkAq@ úÞ þðBìq BƒO úƒÞ QƒyAkpƒG
Ao ó@ QvðAõPð wß`ýø ô lñPÖo ô lðlì@ úíø Ao ûlðõñy óôAq þGBhPðA ÿBø þÛýuõì þñyB^ BG þñüpýyqA ,lñzßð w×ð ó@ÿBÃÖokô lðoôBýð
| |.lñøkþìúìAkAkõgÿBøoBÞ
.lñÞ QÖBüok | |.koô@þìlWôúG ïBƒð kõƒg ÿApƒG Bƒø ûôpƒƒâ òƒƒüA qA þƒƒßƒü .ly lñøAõhð lñì ûpùG þâlðq ÿBø
þßü lzð AlýK ëAõEu úu ÿApG þhuBK óõ^| ûlðBíðoôk îø BíñýuqA ûApíøõükAook óôAq þÛýuõì óByoBÞ úÞ ûkpÞ JBhPðA >QvýPDAoBO<
úðAqpÖpýK krð úG kpÞ kBùñzýK ûBykBK úG FAoqôqA BG Ao kõg òýHÆBhì þüBíñýu úìBðpG ôk ÿApWA BG ô Ao kõg QýèBÏÖ {ýK ëBu ûkrðBKqAô QuA ëBPì | | ïôkqôo
ô lñÞ þì þâlðq pÛdì ÿA úHéÞ ok úÞ kôpG ÿA óôAq .lñÞ þì Bñy@qôpìA ô qôpük ÿBíñýu ÿBýðk .lðA ûkpÞ qBÒ@ óApùO ÿBø òýìqpüq ô BøoBHðA ok îýPü |êvð
ûBykBK .kõy þì QHd¾ îø ÿkBÎ ïkpì BG BùñO ôoAlXÞ îø ÿA úìBñuBñy ÿBø ÿoBíýG BG ú^pâ úG úÞ QuA ûôpâ òüA ÿBÃÎA qA þßü }o@
{ðBËÖBdì BG ô lýyõK ûkBu þuBHè úé¾BÖçG rýð BìA lñÞ þì oôk kõg qA Ao Bùð@ô lü@ þì oBñÞ rüpì þíýPü êvð Bì úP×â kõg ÜÖAõì ÿBƒø úƒðBƒuo |
BXð@ úG þPÚô .QÖo úðAqpÖ pýK úHéÞ ÙpÆ úƒG þíð oôk lyBG úÞ {éßy pø úG úðBuo qA râpø ô îýñÞ þì þâlðq þÛýuõì úG ÜzÎ BG úÞ îýPvø qA Ao þðApüA óAõW êvƒð úƒßƒð@ BƒG #
ô lðlðBì oôk ûBykBK oõPuk úG óBËÖBdì lðlýuo BìqA QüBíc úGpÂBcoõzÞok îø þìBÛì aýø Ao êvð òüA ô lðA úPyAløBãð oôk þÛýuõì
Ao kõg ëAõEu úu ô ly úHéÞ koAô BùñO ûBykBK
úG ô kpÞ ûBykBK úG þøBãð kpìpýK .QgBu fpÇì | |.Qvýð
óõ^ ûBykBK .ly ÿoBßéâ ëõÓzì iuBK ÿBW ApWA ÿApG lñøAõg þì Bì qA : úP×â òýñ`íø ôA
QÖBPy {ßíÞ úG lük Øýdð ô pÒæ Ao úðAqpÖpýK àü úG ókAkqõXì îýDõâ þì Bìô îüpýãGqõXì
þèô .Qzâ ëõÓzì ókq êýG úG îø þOlƒì ô Býðk qôpìA þÎBíPWA îPvýu BƒG ÿpƒñø| | oBƒÞ
iuBK QÖBüok IHu kpìpýK BG ûBykBK ÿoBßíø Býðk ok ÿkBùð ô Qèôk aýø ô Qvýð äñøBíø
Épy ÿpñøpSA àü ÿApWA ÿApG úÞ koAlð kõWô

| |.lñÞokB¾qõXìôkoAnãG

10

TEHRAN MAGAZINE þgpG jpu ÿçÆ ókõG QíýÚ óApâ úGpËð Tel:(818)881-1771
þÏu þOBHéÛOpýGAlO ÿpýâoBßG BG ÿoBXOrÞApì
Azita Fakheri, M.D. xlÛì ûBýâ òüA úÂpÎok þ¿èBgBð ókôrÖAok òýPvÞõéÖÙp¿ìúGúÞþâpvÖAúGçPHì êøBPì
òýüBK IWõì «Bíévì pìA òüA ïBXðA úÞ lñüBíð þì úWAõì êßzì BG kõg þvñW {ñÞokô ëõÓzì
American Board of Internal Medicine ólükpãð ûkoô@pG ô ëõ¿dì Qý×ýÞ ólì@ óAp×Îq QdO úP×ø oBù^ Rlì úG lðkõG ûly
óBzð AôAlì òüA úXýPð .lðkpâ þì ÐÚAô þðBìok
.kkpâ þì oBËPðA koõì þðBìok lüAõÖ úG êýì lñüApÖok óAp×Îq Ùp¿ì BG úÞ løk þì
Ao püq RBßð Jõg óAp×Îq úýùO ïBãñø ok| | ,þvñW þãPhýãðApG , þvñW úÇGAo ïBXðA
ô êHùì þßzg ,þvñW ÿkõñyõg úG ólýuo
:QyAkpËðok lüBG úGpXO ÿkõHùG QGoBÛì ïBãñø ok kok òýñ`íø
pu úG xBíO ïBãñø úG JõÒpì óAp×Îq | |)2013,óAoBßíøô þðByBÞ(.QuAûlükpâ
.løk þíð wK kõg qA äðo QüoõÖ úG óBPzãðA þuopG rýð óAkpì ok ÿoôoBG QýéGBÚ pìA ok
lyBG þì þüBø úPyo ÿAoAk JõÒpì óAp×Îq Ùp¿ì pýSBO BO QuA ûlýuo ïBXðA úG þüBø
úG BüpO äðo îÞ úzüo {hG Bü Bùð@pu àü úÞ úXýPð .kpýâ oApÚ þGBüqoA koõì ïpLuA pG óAp×Îq

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk|

|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ
lyBG BùPívÚ úýÛG qA pO äðo lý×u þOoBHÎ þðAõOBðêßzìBGúÞkpì52ÿôopGúÞþÛýÛdO
äðo B« Îõñ¿ì lý×u {hG þHéÛO ÑAõðAok òßýè QuA ûkAk óBzð lðkõG úWAõì ÿqBu oôoBG
ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG .kõyþì úG úHOpì úu ÿA úP×ø ûBì úu Rlì úG úÞ þðAkpì
ô ÿõÚ þüõG ô pÇÎ ÿAoAk JõÒpì óAp×Îq ok lðA ûkpÞ Ùp¿ì óAp×Îq ïpâ þéýì 50oAlÛì
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # úßýèBc ok lyBG þì pünLèk ô nÖBð ,ÑõHÇì òýñ`íø ô þìpLuA êßy ô ûqAlðA ÿsõèõÖoõì
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW qA þñýâ@pÇÎô ÁBg ÿõG þHéÛO ÿBø óAp×Îq úG þùWõO êGBÚ ÿkõHùG Bùð@ þìpLuA ápdO

.luoþíð ïBzìúGBùð@ ok þuõvdì pýSBO ok òßýè koõg þì îz^
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # J@ok óly êc ïBãñøok JõÒpì óAp×Îq | |.kkpâþíðûløBzìBøïpLuAkAlÏO
úßýèBc ok lðõy þì pO oAk äðo ïAlì ÕAk óAp×Îq Ùp¿ì úÞ QýÏÚAô òüA áok BG
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse .lñyBGþìþâtüôòüAlÚBÖþHéÛOÿBøóAp×Îq lüBíð þì B×üA þvñW kpÞoBÞ ok QHTì þzÛð
ÿApG ûBâ .Qvýð ÝApG JõÒpì óAp×Îq úG QHvð óAõO þì úðApukõg úÞ QyBãðA lüBHð
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# þì úPzÒ@ òÒôo úG Apð@ óAp×Îq ókpÞ òýãñu Ùp¿ìúÞAp^.kõíðïAlÚAúüôkAòüAqAûkB×PuA
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # úÞ )lñyBK þì lñÚ J@ ÿpLuA Bùð@ úG Bü(lññÞ IHu lðAõO þì óAp×Îq qBXì lc qA {ýG
BG QzãðAôk òýGok Apð@óAõO þì þuopG QùW ô þH¿Î Rçßzì ,ÑõùO , þíco ÿrüpðõg
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # ó@ ókõHð Jp^ qA ô kpÞ óBdPìA nÒBÞ åpG ôk | |.kkpâåpìþPc
QuõK ókpÞ RôApÆ | |.kõíðê¾BcóBñýíÆA þuolñO {hG ok óAp×Îq pãük ÁAõg qA
ó@ ókõG ê¾A óAp×Îq ÿoAlüpg ïBãñø ok | òýìBPüô ÿôBc ûBýâ òüA Q×â lüBG þðlG
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # QdO ûBâ úÞ Ap^ kpýâ oApÚ úWõO koõì lüBG ...ô rñãñì ,îýuBPK ,òø@ ,|B6| òýìBPüô|C
ó@qA þyBðoBßuAô Roõ¾ }õW óBìok # þìúÂpÎóBýÂBÛPìúGäðoêâ,óAp×ÎqóAõñÎ ólGqBuôQgõukõHùGóõglñÚîýËñOúGûkõG
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # óAp×Îq úG oBývG ÿpøBÊ êßy ok úÞ kkpâ Ao óõg ëôpPvéÞ ,ûkpÞ àíÞ îývéÞ JnW
õì }rüo óBìok # óAp×Îq äðoô pÇÎ lÚBÖ òßýè úPyAk QùGBzì {ìAo@ úG ô ûkõG oô@ ÿkBy ,ûkoô@ òýüBK
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # fçǾA úG ÿBø äðo êâ }ôpÖ .lyBG þì ó@ pG ûôçÎ .lñÞ þì àíÞ þH¿Î îPvýu
| |.koAkoBývGZAôoþGpÒÿBøoõzÞokþðAp×Îq ÿBùèõéu lyo qA lðAõO þì óAp×Îq ûoB¿Î
ó@ ÿoAlùãð óAp×Îq qA QHÚApì ûAo òüpPùG {Ûð óBíüAq lñüApÖ ok ûkpÞ ÿpýãzýK þðBÆpu
oôlGôúPvGok,äðoûpýOÿAúzýyÿBùÖpÊok qA lüBHð úíOBgok.lüBíð kB×üA þâlññÞ êýùvO
(818)343-0101 | |.lyBGþìJBPÖ@îýÛPvìoõðqA , úËÖBc kõHùG ok óAp×Îq Ùp¿ì QHTì pýSBO
ëpPñÞ ,þâlÎBÚ îýËñO ,þâkpvÖA BG ûqoBHì
ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy BG úéGBÛì «BPüBùð ô þâlÎBÚ qA {ýK ÿBøkok
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 pPùG þâlðq ,pPùG wßu : úÞ}õâ .kõGêÖBÒólGokîýñýìõè@kõWôÅoAõÎ

13 corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO

ÿBø óBâoA ok ólG ÿBø QÖBG òy ïpâ BG úPzâ ÁAõg BG óApüA úG úéíc lñüApÖ ok rýð olñßuA óApùO úéXì
.lüBýì îøApÖ ÿpPzýG þßüpdO úñýìq þéuBñO qA ÿôpýK úG ô kkpâ þì Bñy@ óAp×Îq þðBìok
þOBÛýÛdO îýO óApüA ok úÞ þzøôtK ok ÿApG ô lñßýì úzýK óAp×Îq ïBídPuA }ôoõÞ QìlÚ ëBu 3500 qA {ýG óAp×Îq Ùp¿ì| #|
QuA ûlýðBuo ïBXðA úG lùzì ok þðBPuoBíýG BGõzPvyrýð kõg {OoA óAkpì úG îgq ÿAôAlì óApâóBýìok ûoAõíø iüoBO ëõÆokô úPyAk
QHTìpýSBOÿAoAkóAp×ÎqÙp¿ì ûlükpâïõéÏì ok úßýüBW BO kpÞ þì kBùñzýK Ao óAp×Îq .QuA ûlükpâÿlñG úHOo óBùW úüôkA òüpO
òüA ok .lyBHýì óAkpì þvñW ÿlñì óAõO ok qA ûkB×PuA äñøpÖ rýð úýðôlÛì úG QzâqBG òüA þPyAkpG - þyoôpK ÁBg ÈüApy
ëBu 62 BO 26 òýG òýñu ok úÞ kpì 20 ÜýÛdO .kpG þì oBük ó@ úG kõg BG Ao óAp×Îq úG jpu ÿçÆ IÛè BO ûlükpâIHu ëõ¿dì
úXèBÏì QdO qôo 10 Rlì úG lñPyAk oApÚ äðo }õg ô õG }õg ÿA úüôkA óAp×Îq äñvíø òüA úPHèA .kkpâ ÝçÆA úüôkA òüA
úvüBÛì .lðpýâ þì oApÚ þðBìok óAp×Îq {ñÞ kõHùG ó@ þÖp¿ì lüAõÖ ûpìq ok úÞ QuA ô luo þíð pËð úG BW þG ÿA úvüBÛì ÿoBãðA
ûoôk qA lÏG ô êHÚ kApÖA òüA þvñW ÿlñíðAõO ïBXðAÿBøþuopGpGBñG .QuAúPÖpâoApÚþvñW >þHdì îüpì < pPÞk ÿA úíéÞóAp×Îq úÞQuAoôBG òüA Ao ÿA ûlÎ
ÿBø ëõvLÞ Ùp¿ì úÞ kAk óBzð þðBìok óõg óBüpW kõHùG IWõì óAp×Îq Ùp¿ì ûly ,ó@ þuoBÖ ûsAô ÙpÏì úÞ QuA þGpÎ
QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo oq ÿBø ûpK ÿAoAk úÞþéâÿBñÏì úG| |óApKoq

wßuô óAp×Îq .lyBG þì )óA +pK +oq (QuA
wG ÿA úÛGBu óBýðApüA krð ok óAp×Îq Ùp¿ì
- þüAnÒ ÁAõg fpyokô QuA úPyAk úñüpük
þì kõWõì oBývG ÿBø úPyõð úüôkA òüA þHÆ
ô olì óAp×Îq :lüõâ þì ÿqAo ÿBüpÞq .lyBG
løAõy ok .lyBG þì þvñW êýì ûlñüArÖ
ô óBüBíýK óBùW úÞ þðBìq lðA ûkoô@ þhüoBO
úG QHvð lðkpÞ þì p×u óApüA úG óApâ }kpâ
lðkõG óAp×Îq ÿôBc úÞ þüBøAnÒ ô ÿB^ Ùp¿ì
IÚAõÎ ô RApýSBO qA rýøpK ÿApG ûkõG óõñËì
.lðlüqoô þì JBñPWA ó@ ókoõg qA þvñW

BG úéGBÛì ô þvñW {ñÞ kõHùG IWõì þðAp×Îq 12
pülì Bvíy pPÞk oôBG úG .kkpâ þvñW þðAõOBð
ÁpÚ Ùp¿ì ÿBW úG ûqôpìA þÛýÛdO ûsôpK òüA
þHðBW ÿBølìBýKô RApÇg êHÛOô ApâBüAô ÿBø
úG óAp×Îq óõ`íø þñürâ ÿBW qA óAõO þì ó@

.kpÞ ûkB×PuA þvñW þðAõOBð BG úéGBÛì oõËñì
{üArÖA úG BùñO óAp×Îq Ùp¿ì QHTì pýSBO
oBPÖo ô kkpâ þíð kôldì óAkpì ok þvñW {ñÞ
oB^k úüôkA òüAqA ûkB×PuAôpýKrýð óBðq þvñW
ÿôo pG úÞ ÿA úÏèBÇì pG BñG .kkpâ þì pýýÓO
QuA úPÖpünK ïBXðA þâkpvÖA úG çPHì þðBðq
lðAõPýì óAp×Îq Ùp¿ì úÞ ûly ûkAk óBzð
l ÿBøôoAk Ùp¿ìqA þyBð þvñW Rçßzì

.lzhHG kõHùG Ao þâkpvÖA
BO úPzâ IWõì óApüAok óAp×Îq Ùp¿ì Ñõýy| |
úÚçÎ òýÛÛdìpüBuqA {ýG þðApüA óApãzøôtK
- þðlG Qìçu pG óAp×Îq RApýSBO þuopG lñì
ok ôo òýíø qA lðkpâ kApÖA þvñW - þðAôo
óApâ {øôtK pãük oBG úÞ þOBÛýÛdO þuopG
úèBu 45 BO 18 óq 50 lñðBuo þì ïBXðA úG þðApüA

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

úu òüA RAqBXì oBËPðA îz^ þèBc ok òì ô ,ïkpÞ þðApãð xBvcA òì ,kõHð ërñì ok þvÞ îüApG ô lüpƒg|þƒì ôkBƒÞ îüApƒG IOpì kõG ûBâ@
ô QìAlð qAoBypu ïkõWô úÞ ïA|úPvzð óBÇýy .kAk îHüpÖ þðBGq Jp^ BG kõÏvì BìA .kpÞ|þì îýupO òýãðo ÿBøBüöôo
ôkô lì@ok Al¾ úGok äðq lÏG úÛýÚk lñ^ òì qA oBG lƒñƒ^ kõƒÏƒvƒì ,Rlƒì òƒüA ok
þPc úÞ îðAk|þì Jõg ô QuA þðBíýzK úðBg êgAk úG kõÏvì ëBu ô òvíø óAõW úðBíýí¾ô îüõypPßükrð îø BG úÞ kõG|úPuAõg ,óAlWô JAnÎ ô ûBñâ xBvcA #
þíðqBG Ao ïA|úPÖo ÿôpG@îøp×ð úu òüA RAqBXì ô ly oBO ô ûpýO ïpËð ok Býðk ûoBG àü .lðlì@ ïpdìBð úG ókAk Quk qA úÞ òì BìA !îýñÞ oBPÖo pO ÿoBvìpy ô ûkpÞ úèB`ì îøok Ao ïkõWô
ûlypükpãük BìA ,ïlýíùÖ ,lüBG|þì úÞ Ao ú`ð@ ïkq|þìqBGpuôA|úPuAõg }pünƒKqA ,îƒPyAk BGA
.lðAkpâ úG óBÇýy úu êGBÛìok ,BùñOô wÞ þG òìô kõG úG Apì úÞ kpÞ kBùñzýK úðAp¿ìqôo àü úßñüA BO
òýñ^ kõg BG Ap^ ?ïkpÞ ú^ òƒì þƒPuAo
!ïkõG ûlì@ok õðAq .lñÞ Bñy@ }A ûkAõðBg BG ô kpHG kõg úðBg
...!?ô ïkpÞ qA þßüok Apì ,kõg lýéK ëBíÎAqA lÏG Bùð@ ok Ao ïA ûlñü@ þâlðq kpì ,kõÏvì qA úÞ òì
ô ûlñßÖApu ô|úPvßypu Ao ïA ûkAõðBg Ap^ ïkõg îPuAõg|þì .lñPÖo ô lðkpÞ Bøo Bø óBGBýg ok Ao ïA ûkAõðBg úßñüA óôlG ,ïlðAoôpK|þì ëBýg
...!?ïkpÞ ûApíâ þPhHyõg pývì qA Ao kõg úG úé¾BÖçG .QuAõhð Alg BƒìA ,îñƒÞ kõƒGBƒð Ao ô îPÖpünK ,ïoAnãG kõÏvì BG ïA þüBñy@ óBüpW
oBù^ ô îñÞ|þì þâlðq wéXð@ wè ok úÞ óæA úðBg àü úG ôA ûApíø ,ÿoBùG qôo àƒü JôpƒÒ
òüA îðAõO þíð qõñø|úPynâ úÏÚAô òüA qA îø ëBu
ïkõgòømqAAoþâlðqòýãìpyôlGoBývGúÇÛð .ïkAkfpyAoÐÚôBìôîPÖoÿpPðçÞòüpPßükrð îüBK }BÞ ÿA .îPÖo JpƒÒ ápƒùy ok þƒüçüô .QuA ûkpÞlu Ao îv×ñO ûAo
...îñÞoôk lðkpÞpýãPukAoBùð@p×ðúupøúÞlýzßðþèõÆ pøBÊ úG îülýuo þPÚô îPÖo þíðô Qvßy|þì ëBcQìAlðôûôlðAÉpÖqAúÞQuAqôoúu
,ïkpÞ lG úÞ îðAk|þì .ïoAlð þyõg qôo ô
úG Ao ïoBýPgA oBvÖA ô ïkpÞ BÇg úÞ îðAk|þì
ÿBø ÜzÎ QHÚBÎ ô Aõø IÞpìoAõu Apì BO ïkpLu ûoBìA w×ð Quk
úG þPupK Býðk ô þøAõg ûkBüq ô xõø
úG òì .kqAlðBýG óBÇýy ïAk ok ô ûBñâ|òýìqpu
úðçøBW xBvƒcA qA ,Alg úG êÞõO ô ÜÇñì ÿBW
... þPðpPñüA BG ô ïkpÞ ÿôpýK ,kõg þcõè ûkBu ô þüõW Rnè
JAkpì úG Ao ïkõg lñvKBð ô ÈéÒ }ôo òüA
þìBðlG JAkpâ ok Ao ïA ûkAõðBg ô þøBHO

.îPgAlðA|
ÿBø úuõuô BG ,BÇgô ûBñâ JBßOoAqA wK
oõ¿O ,îñÞ kõGBð Ao ïkõg îPyAk BƒñƒG óBƒÇƒýƒy
qA ïA ûkAõðBg êÚAæ ,oBÞ òüA BG ïkpÞ|þì
BìA ,lñGBü|þì RBXð þüôpG@ þG ô ÿoBvìpy
.ly úðAkphGBð ïAlÚA òüA ÐðBì Alg qA xpO
úèBu |22 ÿpPgk úÞ òì þâlðq iéO óBPuAk
îø òì ,ïkpÞ xõø úÞ ly qBÒ@ þüBW qA ,îPvø
óAonãyõg ÿBøpPgk ô BøpvK qA ÿA ûlÎ lñðBì
qA þßü ÜüpÆ qA ô îñýzñG pOõLìBÞ oBñÞ ,ÿqôpìA
,þGBü Quôk QívÚ ok ,þPðpPñüA ÿBø QüBu
{PuAo .îñÞ koAô Ao kõg RB¿hƒzƒì ô îuA
þHuBñì kpÖ BG îðAõO|þìoBÞ òüA BG ïkpÞ|þì ëBýg
.îñÞ kõg qApíø Ao ôA ô ïõzG Bñy@
ïAûkAõðBgôokBìþÏÚAôqApíø úßñüAqAêÖBÒ
Ao ú`ð@ô ïkõG êÖBÒ ÑõÂõì òüA qA òì ô lðkõG
lÏG ûBì àü !ïkpÞ|þì BñíO úðBãýGq îPyAk kõg
:kõG ûly|úPyõð ó@ok úÞ lýuo îPuk úG þéýíüA
ô îuA ,úèBu |25 îPvø kõÏvì òì ,ïçu
BG îPuAõg|þì .ïlük ...QüBu ok Ao Bíy þðBzð
ûApíø ò×éO ûoBíy îø òüA .ïõy Bñy@pPzýG Bíy
pßzPì ,lüpýãG xBíO òì BG pâA ...òì
.ïõy|þì
ô îPÖpâ xBíO kõÏvì BƒG qôo ó@ pƒ¿ƒÎ
qA lÏG .QÖpâ êßy Bì þñ×éO ÿõãP×â òýèôA
pãülßü oAlük ÝBPzì ôk pø ,þñ×éO xBíO lñ^
áoBK qA þßü ok Ao pãülíø ïBXðApu ô îüly
ûlì@óBíyõg îøqAôkpƒø .îülƒük óApùO ÿBø
wK ô îýPyAnâ îø Ao ÿlÏG ÿBøoAlük oApÚ .kõG
îðAõO þíð pãük úÞ ïkpÞ|þì pßÖ òì ,þOlì qA
ÑõÂõì òüA qA úÞ ôA .îñÞ þâlðq kõÏvì óôlG
14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

17

óApùO úéXì

ëBuoBK >wéXð@wè úðBìpdì< pãüqBG# |
þÂApPÎA ÑBíPWA àü úG ókAk êßypÆBg úG
úG æBc .kõG ûly pýãPuk ûBâôpýð àü êGBÛì
úG ÅApPÎA ok úíüpW QgAkpK ïlÎ pÆBg
ôA ÿBøpukok QuA òßíì ,}A ÿpýãPuk
.lðõzG pPzýG
ly ïõßdì óAlðq úG > wéXð@wè úðBìpdì < îéýÖ pãüqBG þÂApPÎAok ëõìApÞ ríýW úßñüA qA lƒÏG
2015 ëBu ok ÝpG ûBâôpýð àü fBPPÖA úG QHvð
úG ïõßdì ôA æBc ApøBÊ ,kõƒG ûlƒy pƒýãPuk
oõËñì òüA úG ÿæõW îøkoBù^ qôo BO Bø ó@ QgAkpKúGïõßdìAoBøó@qAàüpøþÞoõüõýð ok Ao Bø úéýì QzK kõg óBìq Rlì ëõìApÞ úßñüAqAlÏG.QuAûlyóAlðqokQÚôólðAonâ
úG ëõHÚ ëõìApÞ úßñüA qA lÏG .lðoAk Q¾pƒÖ BO kõG oApÚ úÞ kpÞ oæk 125 úÖBÂA úG oæk 250 .QyAnâ løAõg pu QzK YðoôA þédì óAlðq úG úÞ kpßð ëõHÚ þìA ûrüBW ûlðpG pãüqBG òüA
úìBðqôo úG ,kpßð ûly ëBíÎA úñürø QgAkpƒK QgAkpKúPynâúHñyYñKqôoBOQéùìòüpg@ pãük ÅpPÏì úuôôBy òýèlì ,àýèBì BýéýìApK úíüpW úðõâpø }A þüAlPGA ólypýãPukpÆBg
îø oBñÞ Bì pâA< :Q×â koõÞo lƒèApƒø rƒíüBƒO p×ð {y òüA qA p×ð úu BùñO ,ëBc òüA BG .kõy 77 ëõìApÞ BG ûApíø 2015 ëBu pHìBuk ûBì ok ûlyïõßdìóAlðqúP×øàüúGæBc,kqAkpLGÿA
RolÚ .kpÞ løAõhð pýýÓO rý^ aýø ,îýyBHð -þÖoõì òüoBì ô péýì þìõDBð ,îéÞ ÿpO þñÏü òüA Bø ó@ÿpýãPuk QéÎ .lðlypýãPuk úèBu úPynâ úƒP×ø áoõƒüõƒýð ok þƒøBƒâkAk .QƒuA
ÿBø þñüpÖ@ {Ûð úéíW qA >.QuA ïkpì ÿApG .lðkpÞ QgAkpK QÚôpu Ao úñürø òüA BßèõíuA õýPýPLìBÞ< þÏýHÆ qBâ ûBâôpýð êdì ok úÞ kõG áoõüõýð òÞBu úÞ ëõìApÞ úÞ QÖpâ îýí¿O
òüpâ< ÿBø ûsôpK úG óAõO þì ëõìApÞ ÙôpÏì qôo pùÊ qA lÏG úu QÎBu BO AlPGA ok ëõìApÞ p×ð {ypø .lðkõG ûkq ÅApPÎA úG Quk >oôBK þPvüq Èýdì QvüõýPÞA ôk ûApíø úG QƒuA
óBPuAk< ô >wéXð@ wè úðBƒìpƒdì< ,>êƒüBƒì lñÞ ÅõÎ Ao }pËð QyAk QÚô úPynâ úÏíW ïpWàüúÞlðlyàýÖApOókoô@lñGúGïõßdì óAlðq ok úP×ø àü ,ÿæõW ûBì ok lüBG pãük
.kpÞ ûoByA >óBPuoBíýO :þüBßüpì@ áBñupO . .QuA .lñðBíG
æBc ,QuAõgkAk àü qA lÏG ,ëBc òüA BG þƒÂBƒÚ oõƒýƒðõƒW ÙAlƒèA àƒì þƒOõƒíƒýƒO

óApüA ok þdývì oBù^ ÿApG óAlðq ëBu ûk îßc

ûkBì úG kBñPuA BG ô ûkAq|lícA þÂBÚ QuBüo úG úÏHO þdývì lðôpùy úu ûApíø úG úLO|êâ koõð "ïBËð ïpð ÿqAlðApG l¿Ú úG þéì QýƒñƒìA ûApíø úG þðApüA þdývì {ýÞõð àü #
wHc ëBu 10 úG þìçuA RAqBXì óõðBÚ 498 Øuõü ÿBø|ïBð úG óBXüBGom@ ÿoõùíW oõzÞ .QuA ûBâkAkok óBXüBGom@oõzÞúÏHO þdývì úu
óBhèA ÙõHývð ïApùG ,õéÒôA QèBƒO ÙôkBƒøpƒÖ ïõßdì wHc ëBu 10 úG ïAlÞ pø JçÛðA
.lðA|ûly ïõßdì JçÛðA ûBâkAk 26 úHÏy ok ÙõðBGpÚ oAlèA ôõéÒôA okpzG ÝõÛc þééíèA|òýG òýLíÞ }oArâ úG úýéÎ ïAlÚA" óBð@ÿBø|ïBùOA qA þßü .lðly
ûBìpýO ïoBù^ ok þdývì óBzƒýƒÞõƒð òƒüA p¾Bð ïBð úG þðApüA þdývì {ýÞõð àü óApüA
þðBíùì àü ok pãük þðApüA lñ^ ûApíø úG 1395 16
ÈuõO ZpÞ úzƒülƒðA ápƒùƒy ok ÿA|úƒðBƒg ok

.lðkõG| ûly QyAkqBG þPýñìA óAoõìBì
,18 ûkBì úPýíÞ ÿõãñhu ,þWpG oõ¿ñì
ólñè ok ïBãíø ÿBøBvýéÞ ÿAoõy úG úPvƒGAô
úG þdývì óBzýÞõð òƒüA ÿpƒýƒãƒPƒuk ûoBƒGok
úP×â óApüA ok pzG ÝõÛc þééíèA|òýG òýLƒíƒÞ
qA wƒK Bƒø|ûlƒy QƒyAkqBƒG pƒPƒzƒýƒG< :QƒuA
koõð p¾Bð BìA lðly kAq@ lùÏO BG þƒüõƒWqBƒG
óBG@ 17 iüoBO BO õÞBG êøA þdývì úu ô úLO|êâ
úÛýSôoApÚ BG ó@qA wKô lðkõG QyAkqBGok 95

>.lðly kAq@
þéì QýñìA úýéÎ ïAlÚA" óBýdývì òüA ïBùOA
ÉBHOoA" òýñ`íø ô "ïBËð ïpð ÿqAlðApG l¿Ú úG
"lDõu ok þâlðq ïçÞ ÿBvýéÞ BG þOçýßzO

.QuA ûly óAõñÎ

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA

rürÎ óBPuôk pSApG óAõWpvK åpì
ÝpGpýOqA ÉõÛu
ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApG
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok þðApüA úSkBc êdì úG ólýuo BG óBðBzð|{O@ :Q×â òýìAoô þðBzð|{O@ ÿõãñhu #
|www.SmartDoctors.info BG òýñ`íø lðkpÞ ïAlÚA ÿqBu|òíüA úG QHvð pvK åpì ,ÝpG pýO qA ÉõÛu ô þãPÖpâ|ÝpG
ÿBø|þuopG qA wK ô wðAsoôA êìAõÎ oõÃc .kq îÚo Ao úèBu YñKô QvýG
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì

SmartDoctors

þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao|
. lýñÞkoAô

lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýìpPÞk BGpPzýG RBÎçÆA ÿApG

(310) 724-8584|

qAAokõgóBWóAõWpvKòüAlyÀhzìúýèôA úSkBc êdì ok óBðBzð|{O@ oõÃc BG |
êìAõÎêüõdOêdìQüBùðok,QuAûkAkQuk qA wK úèBu YñKô QvýGpvK àü ly ûløBzì
úG 11 QÎBu ok óBðBzð|{O@ ô ly þìBËPðA oB^k ,ÿõÚ oBzÖ ÝpG pýO qA òPÖo æBG

.lñPzâqBGkõgÿBø|ûBãPvüA .QuAûkpÞÉõÛuòýüBKúGôûlyþãPÖpâ|ÝpG

ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ

,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK
þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@

l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy
òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êüõdO BO QÖBüok qA l¾ok

QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy

(818)705-7777 www.AdmiralCarpetCleaning.com

7030 Darby Ave, unite B, Reseda, CA 91335

19

óApùO úéXì

>.ïkpÞoApÖ
ûlðôpK QuAõgp×ýÞ ,îùPì RBÖApPÎA QHS BG

þuôpÎ iüoBO òýýÏO qôo ok óqolK êPÚúHÏy oBýPgA ok þâlýuo ÿApG ô ly okB¾
.QÖpâoApÚ óApùO óBPuA ÿp×ýÞ ûBâkAk îøkqBü
ô kõg ÙpÆ qA ëõPÛì åorG pvK ,qôpük eH¾
QuAõgok {èBukpg okApG ô pøAõg oBù^ îuApì áoAlO ÿApG óBÓÖA kpì #
ó@ îùPì< :Q×â rýð ëõPÛì pvíø.kpÞ ÁB¿Ú BG BìA ,QÖo }krìBð úðBg úG }A|þuôpÎ
.QzÞAoôAô lypýâok {ðqolK
ïpøõy .kõG ûlì@ Bì úðBg úG AõÎk ÿApG qôo úG pXñì þâkAõðBg ÿpýâok ûpÛÖ àü ÑõÚô
>.lýuo|þíð þvÞ úG }oAq@ Ao þüõÚB^ô ly óBíTdG îø BG BXð@ .kpG ú^õÞ Bì ZAôkqA ØèBhì AlPGA óBíø qA }olK .ïkpÞ ûkAk ÑçÆA wýéK úG òýìAoô kBG@|Øüpyok êPÚ
ÿApG .kq îPuk úG úGp àü .koô@ok {HýWqA òýýÏO ÿApG qôpìA .ly þÂAo oôpì úG BìA kõG êOBÚ ô úPzÞ õÚB^ BG úèBu 55 ÿkpì .ly
òì< :Q×â ô kBPvüA ûBãüBW ok îýco wLu lñ^ ô îPÖpâ {Puk qA Ao õÚB^ ïkõg qA ÑBÖk Q×â óBùâBð BìA îPÖo }A|úðBg úG þuôpÎ iüoBO óBøBâ@oBÞ úG ëõPÛì pvK.kõG ûly ÿoAõPì
ûqBWA }olK BìA îðrG Ùpc ïpvíø BG ïkõG úPÖo xpO qA ,kBPÖA òýìq ÿôo þPÚô .ïkq ôA úG úGp úG Apì .Qvýð Qé¾ô òüA úG þÂAo úWô aýø úG ïolK BG kõG ûlì@ ïpøAõg krìBð qôpìA< :Q×â
.kpG ú^õÞ úG ô QÖpâ Apì Quk ôA .kAlð ú^õÞ úG ô ly óBzTdG îø BG BìA lðrG Ùpc
õÚB^ ,ÿpýâok ok úÞ ly oõÇ^ îðAk|þíð ,ly lñéG úÞ óBykBüpÖ ô kAk ÿAl¾ .lñPÖo
òì úG õÚB^ BG kõG ûly þígq þPÚô .koõg òýìq ÿôo þígq Ao ïolK BìA ïlðBuo Ao ïkõg
qA Ao õÚB^ ,ïkõg qA ÑBÖk ÿApG úÞ kpÞ úéíc ok þüõÚB^ úÞ þèBc ok îø óBìkBìAk .ïlük
lÏG .ïkq {íßy úG úGp àüô îPÖpâ {Puk ,iðpu òüA IvÞ BG>.kpÞ oApÖ QyAk Quk
kõg ÑBÖk òüpg@ok îùPì >.ïlyÿoAõPìîø qA pPíÞ ok îýco ïBð úG ûkAõðBg úèBu 25 kBìAk
ÈÛÖ .ïkõG úPÖpð AõÎk ÿApG òì< :Q×â rýð úG Bø|þüõWqBG ok ô ly pýãPuk QÎBu lñ^
îøAõg|þì ïk ÿBýèôA qA .îðrG Ùpc îPuAõg|þì
ÿApG RBÃÚ ûBâkAk óBüBK ok>.lñzhHG Apì .kpÞ ÙApPÎA êPÚ
krìBð ëõPÛì pPgk BG {ýK ëBu ôk< :Q×â ôA
.lðly oõy koAô ÿAo oôl¾

lükoõðok Ao òKAs >ëôkBíðBð< óBÖõO {hG >ëôkBíðBð< òýãíùu óBÖõO #
ô lýGõÞîøok Ao òKAs þÚpy þcAõðqA þüBø
{ðAo òýñ`íø ô Büok lñéG ÿBø Zõì ô êýu !ly îùPì êPÚ úG þéì îýO òßüqBG ÜÆBñì òüA ok þOAoBvg ólì@oBG úG UÎBG
ô þüBüok ÜÆBñì úG òPÖo qA ô lñyBG òýìq
.ly
.lññÞ ÿoAkkõg þécBu óBÖõO òüA QÎpu òKAs þuBñyAõø óBìqBu
løk þì óBzð îø òKAs óõürüõéO püôB¿O úPynâ úP×ø úÞ kpÞ pÞm pPìõéýÞ 70 pG ÔèBG Ao
ô Bø óBíPgBu qA þgpG þðApüô UÎBG óBÖõO úÞ òýãíùu ÿBøkBG ô lüly }oBG BG ûApíø
ÿkBüq óBPgokô ûlyôokõg ÿkAlÏO þðõâsAô úG ô ûkpÞ qBÒ@ þÚpy þcAõð qA Ao kõg QýèBÏÖ
oõzÞ þcAõð pãük úG ÿôpzýK ëBc ok QÎpu
.QuA ûkpÞ ÐÇÚ Ao óBÖõO òýìõu úÞ >ëôkBíðBð< .QuA
þüBø QívÚ ok úÞ ûly ïçÎA ëBc òýÎ ok {ðAo UÎBG ,kõy þì Jõvdì òKAs òãýíùu
pývèA Ðüpu ÿBøoBÇÚ QÞpc õyõýÞ úÛÇñì qA ok ÿkBüq ëqBñì ÝpG ÐÇÚô úÛÇñì lñ^ok òýìq
ûlzð ûkAk óBð@ úG kkpO ûqBWA ô ûly êPhì
òüæ< óBÖõO løByrýð úPynâ ëBu òKAs.QuA .ly õPðBÞ ô þÞAqBÞBð ÜÆBñì
p×ð 17 åpì úÞ kõG oõzÞ JpÒ ëBíy ok >QÞAo }oArâ xBuA pG òKAs þuBñyAõø óBìqBu
kBG }qô úÞ kpÞ ïçÎA ,ríüBO òKAs ÿBíðoBO
.QyAk þK ok Ao úéíW qA ÜÆBñì þgpG ok óBÖõO qA þyBð
ÈuõO êPÚ þÎlì þyqoô úìBðqôo àü # úPÖo pOApÖ rýð pPìõéýÞ 100 qA >õvOBìBìBø<
pSA pG úÞ kpÞ ïçÎA òýñ`íø óBìqBu òüA.QuA
.ly óqoBßyqoô àü ,õÞõßýy ÿBùðBPuA ok ëôkBíðBð óBÖõO ÑõÚô
àü ,þyqoô pHg úìBðqôo ÿBÎkA pG BñG ,250 IýOpO úG AôAqBðBÞ ô þÞAqBÞBð ,õOõìBìõÞ
ïBð ô Qvø rýð }õK þéì úÞ óq oBßyqoô
þPèBc ok {ýK ÿlñ^ koAk îø þcpÇì .QuA ûlüoBG óAoBG pPíýéýì 60 ô 50 ,80
òüA úÞ kpýâ þì püq Ao wýéK oõìBì ëkBÏPìBð oõGrì óBÖõO úÞ ûly ïçÎA ëBc òýÎ ok
þì wýéK oõìBì òüA Qynâok úG pXñì úSkBc ÝpG ÉõÇg úG lüly RAoBvg ólì@koAô UÎBG
AlÏG BìA lñÞ þì oApÖ oBßyqoô îðBg.kõy ô þÞAqBÞBð ok úðBg 800 ô oArø 65 ô ûly þðBuo
òüA óõgok êßèA l¾ok 43 .kõy þìpýãPuk pvG ÜéÇì þßüoBOok Ao úPynâ IyõOõìBìõÞ

.QuA ûly QÖBü óq oBßyqoô .lðA ûkpG
òüA BG úÇGAo ok ÿpPzýG RBýDrW qõñø úÛÇñì úÞ kpÞ ïçÎA òýñ`íø ríüBO òKAs
,BìBüBÞAô óBPuA ok >úGBðBO< pùy ,>BOBãýð<
.QuA ûlzð pzPñì ûlðôpK óBÖõO òüA pSA pG rýð >õÞõßýy< ô >ôõyõýÞ<
pHg ûly ú¾çg pzðqBG BÖp¾ pHg òüA RBìBÛì ô kõG QGõð lñ^ ok òýìq {ðAo løBy
òìA ÜÆBñì úG Ao p×ð oArø 19 pÆBg òýíø úG þédì
.QuA þyqoôpHg úìBðqôo úG ÉõGpì ïkpì úG òKAs RBìBÛì .lðAûkpÞêÛPñì
IÚApì lüBG úÞ lðA ûkAk oAlzø ûkq óBÖõO ÜÆBñì

18

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G

(626)3-50-50-50 úfßBOvúíßO OÈquA õûOlóñøBkHé|ógBóßOlpG üóôlB¿yO

ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì ok þÚçOBG úÛÇñì àü ok úPynâ úHñyoBù^ qôo ûoõOõì|àO ÿBíýKAõø òüA #
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük .kAk QukqA Ao kõg óBW ó@òýzðpu BùñOô kpÞÉõÛu )|Everglades|(>qlýéâoôA<
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA

(310)274-7474

úÛÇñì þñýìqpu ÑBÂôA ô þÇýdì ÈüApy ú`ð@ êýèk úG BìA þìBýì þðBzð {O@ þüAõø RBXð lcAô
.lññÞ|þíð úÏWApì úSkBc úñd¾ úG çÏÖ IuBñì QýÏÚõì ólì@ kõWõG BO úÞ kpÞ ïçÎA lðAõg

püôB¿O ÿpHg wðAs@ àü úG ÜéÏPì pPKõÞ|þéø àü lÏG qôo úÞ QuA þèBc ok òüA
.kpÞ ûpGBhì ÉõÛu êdì qA ÿA|ûlñøk|óBßO

ëBc ok Bø|fBvíO ÈuõO úÞ ó@ óBHég lvW ô kAk|þì óBzð Ao ÿA|ûly úßO úßO ÿBíýKAõø püôB¿O
kõWõG Bßüpì@ QèBüA òüA ok Ao ÅApPÎA qA þWõì ,þèBXñW püôB¿O òüA oBzPðA.kõG óly ûkoõg
ok oõÃc úÞ wðAsoôA ô þðBzð|{O@ óBìqBu þOôB×O|þG úG QHvð úÛÇñì òüA ïkpì ô QuA ûkoô@

.lñPvø ÅpPÏì lñPgAlðA ÜüõÏO úG Ao ÿA|úÛÇñì

21

óApùO úéXì

QzÞAo }pvíøô lðqpÖ 4 , þðq

wK BPðçO@ok òÞBu óq àü ,Bßüpì@ÿBýWoõW QèBüA wýéK RBìBÛì RAoBùÊA xBuApG #
.kpÞþÖpÏì Ao kõgô QÖpâxBíO wýéK ûoAkA BG kõgpvíøô lðqpÖoBù^ òPzÞqA

BG úèBu 16 óAõWõð ZAôkqA
!úèBu 71 óqpýK

êPÚ úG õÚB^ RBGp pSA pG òýðõg úSkBc òüA þðBGpÚ YñK úíø ,QuA þÞBc BPðçO@ qA Bø|}oArâ þzÞkõg úG lülùO qA wK ,ÜyBÎ úèBu 71 óqpýK ô þüBürðôlðA úèBu 16 óAõWõð #
.QuA ÿpPvG óBPuoBíýG ok QuA fôpXì Rly úG úÞ îXñK lðqpÖ ô lðA|ûlýuo .lññÞQÖBüok Ao óBzWAôkqAqõXì lñPvðAõO

êPÚ ïpW úG úèBu 33 rñýOoBì êGArüA kpÞ ïçÎA ,Qñýâ {hG wýéK RBìBÛì qA ,ApùýK êzýì óBzWAôkqA BG pvK ûkAõðBg ,QuA ûkpÞ ZAôkqA oBG ôk pO|{ýK úèBu 71 xôpÎ úÞ þüBW ó@qA |
QyAkqBGqA ,QüBñW òüAqA îùPì þé¾A ûrýãðA úG ûoByA óôlG ÿô.QuA ûly QyAkqBG úðAqõO|úñýÞ òüA BG Q×èBhì Roõ¾ ok lðkpÞ lülùO þüBürðôlðA Zôq òüA úÞ þðBìq BìA ;lðkpÞ|þì Q×èBhì
,kôrÖA þDBÃÚ ô þPýñìA óAoõìBì ÿBø|ÿpýãýK úG ûoByA úG BPðçO@ wýéK ïBÛì òüA .kAk pHg óq òüA Bø|ó@Qðõßu êdì ÿBPuôo lý×u|{üo BÃÚqA úÞ óBy|úðBhHcB¾ kpÞ lñøAõg þzÞkõg ,Qé¾ô
QüBÂop×ðôk òüA ZAôkqA úG QüBùðok kõGrýð ,ÿrðôlðA þGpÒ JõñWok ÐÚAô >ApOBìõu< óBPuAok
.kõy ûkq|Qzcô ûly ÿoApÖ áBðpÇg kpÖ àü úßñüA qA úÏìBW úÞ løAõg|þíð îùPì
óBGq úG ïpW ÑõÚô êdì ërñì qA ûlðpýâ xBíO Àhy úßñüA úG ûoByA BG BPðçO@ wýéK RBìBÛì .kAk
îø ÿô ,kpÞ eüp¿O kõHð ïõù×ì BÛýÚk ÿô RçíW wýéK rÞpì oõOApKA ÿApG ô kq|þì Ùpc þüBýðBLuA ÿpãük ,þßü åpì Roõ¾ ok ô lñPvø pãülßü ÜyBÎ oAô|úðAõük lñüõâ|þì þüBürðôlðA Zôq òüA

.kpG|þì pu úG Bßüpì@ RpWBùì ô ápíâ ûoAkA QyAkqBG QdO óõñÞA .lðBì løAõhð ûlðq
,koAk úìAkA ÿoBHâpì úSkBc òýñ^ ÑõÚô þé¾A QéÎ ûoBG ok ÜýÛdO ô õXPvW úÞ þèBcok
BG úÏWBÖ òüA óBýðBGpÚ lðlÛPÏì òDApÚ ô løAõy xBuApG þüBùð }oArâ oBzPðA qA {ýK wýéK RBìBÛì 20
ákõÞoBù^BìA,QuAûlðqqõñøûkAõðBgòüAîXñKpPgk,ó@pGóôrÖA .lðA|ûlyúPzÞõÚB^RBGpÂ
îüApW úðõãñüA óBuBñy|óAôo RAoBùÊA xBuA pG.lðA|ûkõG ëBu ûk püq þüBßüpì@okBì òüA óõñW þðBGpÚ

.QuA ûkpÞ AlýK {üArÖA oõzÞ òüA ok

ok ô oBÃcA ÿpPðçÞ úG lýøBð ,iðpu òüA IvÞ BG Ao î`ì ïpøõyokBì
áBñèõø Qyõðpu qA ûkpK Bø|þüõWqBG ,QÖpâúHüpÒ kpì àü

.QyAkpG }pøõyokBì {íPzÞ
ïBð úG ÿkpì BG êHÚ þOlì qA< :Q×â ôA
ô QÖo lcok Bì ÉBHOoA .ïkõG ûly Bñy@óBìBu
,îýPyAk oApÚ îø BG úÞ qôo àü BìA kõG ÿkBÎ lì@
Aorý^úíøïlýupO.lýíùÖAoApWBìïpøõyokBì ÿBzÖA xpOqA Ao }pøõyokBì úÞþðq #
þPulíø BG òýíø ÿApG lüõãG ïpvíø úG úG úHüpÒ ÿkpì þPulíø BG þðBùñK ÉBHOoA
ôîülðBzÞóApùOúGþðBíùìúðBùGúGAoôA,óBìBu úPgAlðA ûB^ ok Ao }lvW ô ûlðBuo êPÚ
ÙApÆA þøB^ ok Ao ôA lvW ,{ñPzÞ qA wK .kõy|þì úíÞBdì ûBâkAkok ÿkôrG ,kõG
>.îýPgAlðAóApùO ÿBø|ÿpPðçÞ qA þßü úG úÏWApì BG ÿkpì |
ok rýð óBìBu ,lýøBð ÙApPÎA qA wK pHg }okBì þðBùâBð óly lülKBð qA QhPüBK
êdì ôA .ly pýãPuk ô þüBuBñy {øBãý×hì òüôrÚ àýG@ok Bì Qðõßu êdì< :Q×âô kAk
úGlvWBìAkAkóBzðóAoõìBìúGAolvWÿB×PgA ólük ÿApG {ýK qôo lñ^ ïokBì .QuA
þüAlPGA RBÛýÛdO úÞ kõG ûly þyçPì ÿlc þðBùâBð oõÆ úG BìA lì@ óApùO úG óBíðBüBñy@
ïBÞBð åpì þé¾A QéÎ ØzÞ ok þðõðBÚ þßyrK >.ly ÐÇÚ Bì BG {ÆBHOoA
ûlðôpK RBýDrW þOlì qA wK ïBXðApu .lðBì óBøBâ@oBÞ RBÛýÛdO ,QüBßy òüA QHS BG
ûBâkAk oBýPgA ok þâlýuo ÿApG ô ly êýíßO Àhzì AlPGA óBíøokôqBÒ@þÞBy ûkAõðBgqA
ûBâkAk úvéW .QÖpâ oApÚ óApùO óBPuA ÿp×ýÞ BG lýøBð ïBð úG ûkAõðBg ÿBø|xôpÎ qA þßü ly
.kõy|þìoArâpGàükrðûlñü@ok BG .koAk þ¿hy RBÖçPgA }pøõyokBì

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Büo@RBìlg iüoBO( JBPÞ þãèBu 82ok êý^p^
.Qyõð Ao )óBGq þvýéãðA ÿBøoõzÞ
ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG
ûBâlük ( JBPÞ þãèBu 84ok ïAõì QupìBu
.Qyõð Ao )Bø

óApüA ÐÖBñì QÊB×c pPÖk úG ÉõGpì oõìA úýéÞïBXðA ÙôpÏì óîzBù^Wàü YñK ôrW úÞÿkoõðBÃÖ YñK
QÚô ÑpuA ok ,þu .ÿk òPãñyAô ok lðkõG Bø|òýèôA
)þvýéãðA ÙôpÏì pãüqBG ( óõvüpø
(310)234-9770 ) ÿlñèpüA óAkpâoBÞ ( koõÖ óBW )ÿôoõy ( òüoBâBâ ÿoõü
) õükAo ÿlñèpüA ÑpPhì ( þðõÞoBì )þüBßüpì@( koBLy þü þè
lý×u RoõLuBK )þüBßüpì@( ïBvüpâ òýWpüô
Mýy órýPýu )êýDApuA úWoBg püqô (óBüAk úyõì
)þvýéãðA ûAõhükAq@ô pÎBy ( óõPéýì óBW )ÿôoõy( ÙõPýO
)þüBßüpì@( òéâ

þðApüA RoõLuBK-| óBùW ÙôpÏì kpXì YñK pâB×üA ÙôpÏìpãüqBG YñK
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ - Qéíø {Ûð
) ÿõvðApÖ wülÚ( áoAlðAs
kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| ) þvýéãðA óAkkB¿PÚA( QýíuA ïAk@ aýGoõG koB`üo
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-| ) ÿõvðApÖ ÙõvéýÖ ô ûlñvüõð ( pPèô óõOpPG xBìõO

oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -| )þðBPvùè qBvãñø@( òKõy VõG òüôkA
)þðBíè@ qBvãñø@( óôõùPG àýðôpüA ÿpñø pu
qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -| wüoõÖ òvðBWpu
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ úÞþÖôpÏì lñìpñø YñK
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA lðkõG óAlÚõÛc ïBüAok úÞþuBñypu óBvðA YñK
lðkAk ïBXðA AooBÞòüpO|îùì ÿpýK
.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O ) ÿõvðApÖ ûlñvüõð (óoô ëôs
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok - ) ÿlñø ûlñvüõð ô pÎBy( oõâBO îðAõO|þíð òì( JBPÞ þãèBu 82 ok ÿõPvèõO
) à^ûlñvüõð(BßÖBÞwPðApÖ .Qyõð Ao )îyBG QÞBu
þâlñøBñK ô ZAôkqA
) ÿõvðApÖ}BÛð(óAruêK úìBñzüBíð þãèBu 93 ok ôBykoBðpG ZpW
(310)234-9770 )þuôo óAlýÛýuõì ( þßvÖõßüB^ .Qyõð Ao )qõì@ lñK ûkBÏèA ÝoBg ÿBø|ú¿Ú(

1388 Westwood Blvd Ste. 202 {üBø|þyBÛð òüpPùG þãèBu 90 ok õuBßýK
23 Los Angeles, CA 90024 .lýzÞ Ao

óApùO úéXì

óBùW ÙôpÏì Qý¿hy YñK

)þüBýèBPüA ÑpPhì ô }BÛð( þ`ñüôAk ôkoBðõEè ) þðBíè@ qBvãñø@( jBG
)þüBýèBPüA }BÛð (tð@ êßýì ûlñvüõð ô ÙõvéýÖ ( õuôo áAs óAs

)þüBßüpì@ pãüqBG ( áAkõð îýÞ ) ÿõvðApÖ
)þðBíè@ qAkpK úüpËð( QðBÞ
QìõßcpíÎ úÞþøBykBK YñK )ÿõvðApÖ wüõð óBPuAk ( áArèBG
kõG kBüq óBy

ëBu 72 )úvðApÖ ûBykBK( îøkrðBK þüõè
ëBu 64 ) óBPvéãðA úßéì( BüoõPßüô
ëBu 60 ) úvðApÖ ûBykBK( ïôk ZpW

ëBu 59 )úvðApÖ ûBykBK( îøkrðBy þüõè
ëBu 56 )óBPvéãðA ûBykBK( ïõu ÿpñø

òüAõO áoBì
QypG QèõOpG

Bíñýu iüoBO fpÇì îéýÖ YñK

)Bßýuk BüoõPüô ( úgp^ôk kqk pÛÖqA úÞÿoõùzì lñìpñø YñK óôlG xBñypu Qý¿hy YñK #
)òýéKB^ þèoB^ ( pùy ÿBø|þüBñyôo lðkpÞÑôpy ÜéÇì þøBãzðAk R|çý¿dO

)òýéKB^ þèoB^ ( |çÆ óBâlñüõW ) ÿlñéø ÙôpÏì }BÛð( åõâ óAô )þüBßüpì@ûlñvüõð( ÿõãñýíø QvðoA
) òüBPzðrüA þEâpu( òýßíOõK ôBñìqo )þüBßüpì@oõùzì ûlñvüõð( ólñè àW ÜGBu oõùíW wýDo( òéßñýè ïBøApG@

)Uý×üpâ áoAk lüõük ( I¿ÏO )ÿõvðApÖ wüõð úìBð {üBíð( pýèõì ) ûldPì R|æBüA
) þuôo ûlñvüõð ( þßv×üBPuAk )þüBßüpì@okoBýéýì( pé×ÞAo
Qý¿hy YñK þyõø ûpùG )þuôo ûlñvüõð ( þÞoõâ îývÞBì ) þüBýðBPüpG ûlñvüõð( Øèô BýñýWpüô
iüoBO xBñypu úìBð {üBíð ô ûlñvüõð( ôBy koBðpG
óBùW ÙôpÏì Quk M^ YñK
òýGBì þèõíÏì kApÖA þyõø ûpùG úßñüA eýÂõO )þüBýðBPüpG wüõð
ûpùG 125 qA pO|æBG úÞ ÿkApÖAô QuA 115 BO 85 þvýéãðA óAkpâoBÞôpãüqBG( òýéKB^ þèoB^
)þüBßüpì@
. lñü@|þì JBvc úG úÓGBð ,lðoAk þyõø
185 ) þðBíè@ pÎBy ( úOõâ )þðBíè@ qBvãñø@( jBG

145 )þüBýðBPüpG wüõð óBPuAk( rñßük rèoB^
140 ) úvðApÖ oõÆApLìA ( óõEéKBð

)þüBýèBPüA óAlýÂBüo ô xBñypPgA( úéýèBâ
145

150 )þzüpOA qBvãñø@( RoArOõì

îø BG Bø Rlì úÞÿpñø Zôq YñK þéÎ úÞþÖôpÏì ûlñvüõð YñK iüoBO ÙôpÏìoõg ûõùÚ YñK
lðkõG ÿqBHíø êGõð ûrüBW Bùð@úG óBy|QÚBýè îÒo
) úvðApÖ oõÆApLìA ( RoBKBñG óõEéKBð
îéýÖ 105 ÿkoBø oõýèA ô ëoõè óBPuA QÖpãð ÜéÏO
îéýÖ 36 õéPuBÞ õè ô RõGA kõG 22
ÿõPvèõO óõEè
îéýÖ 17 wýDõè ÿpW ô òýOoBì òük Ùõh^ óAõPð@
îéýÖ 10 qpWAo pXñýW ô pPuA kpÖ òvHüA àüpñø

îéýÖ 9 þvüpO pvñLuA ô óoõHLýø òüpOBÞ

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
25
þðApüA òzýíýðA îéýÖ òýèôA ,lì@ok {üBíð óBHég óq òýèôA ,þ`OoBXO Q×Î .38
okô ly úPgBu þíéÎ ëõ¾A xBuApG úÞ QuA )1296-1378(

.lì@ok {üBíð úG óBùW eÇu ÿApG óq IéÆôAk òýèôA ,þ`OoBXO îðBg
pãykpâ óq òýèôA ,þ^pøõW ûpøBÆ.44 ëBu ok úÞ kõG þðq 9 úéíW qA ôA kõG þðBHég
àü ô kpÞ ïBð QHS þðBHég îýéÏO ÿApG 1318
JõñW IÇÚ .kAk ïBXðA Ao kõg êÛPvìqAôpK òýèôA lÏG ëBu
ok þðApüA úèBu 50 óq ,þ^pøõW ûpøBÆ ûBãyBG QýèBÏÖ 1320 ëBu oõüpùy ÐüBÚô BG
pãykpâ óAõñÎ úGoBG òýPvhð ÿApG 1387 ëBu .lðBìqBG qAôpK qA ôA ô ly ØÚõPì þOlì þðBHég
ok úuolì wuõì òýPvhð ,QýGpOpWBø .39
kpÞ p×u JõñW IÇÚ úG þðApüA óq :lèõO( wéXì óBâlñüBíð òýPvhð qA ô rüpHO
óq fApW òýPvhð ,ÿpýãðBùW óBWpì .45
)1285
BKôoAok IéÚ wéXì óBâlñüBíð òýPvhðqA QýGpOpWBø
ok 1988 ëBu ok úÞ ÿpýãðBùW îðBg rüpHO ok úuolì wuõì òýPvhð ô þéì ÿAoõy
ok Ao {Oçý¿dO ,ly êý¿dPèA ÕoBÖ BýðBPüpG }õKôo fpÆôA .ly lèõPì úýÞpO ëõHðBPuA ok
fApW òýPvhð óAõñÎ úGô kAk úìAkA IéÚ ûqõc Ao kõG ûly ApWA rüpHOok QýÛÖõì BG úÞ úuolì
úuolì þyqõì@ okBÞ ok 1313 ëBu lñ×uA ok
.kõy|þì úPgBñy BKôoA ok IéÚ óq wK ëBu àü òýñ`íø ô kpÞ ûkBýK rýð óApùO ok
òýPvhð ô þÂBÚ òýèôA ,àGõ^ Qñíýì .46 óõðBÞ ïBð BG óBðq êßzPì QÏýíW òýèôA ó@ qA
:lèõO( óApùO þìõíÎ ÿApukAk xpKqBG
.kpÞ ÿqAlðA ûAo Ao óAõðBG
)1323 ô qBu úívXì òýPvhð ,óBüpO þéýè .40
ÿô ,ly lèõPì pùyõG ok àGõ^ Qñíýì :lèõO( þñýDrO ÿBøpñø ûBãzðAk óq kBPuA
wðBvýè 1347 ëBu ok óq þÂBÚ oBù^ ûApíø
þüBÃÚ okBÞ koAô ô kpÞ QÖBüok þüBÃÚ )1309
kAkpìqA þãPvzðqBGqA wKôA .ly ÿpPvâkAk óApùOok þñìoA ûkAõðBg àüok óBüpO îðBg
òýíø ok Ao óBPupýGk ô þüAlPGA ûoôk ,ly lèõPì
.QuA ëõÓzì QèBÞô oBÞ úG 1379 úìAkA ÿApG 1328 ëBu ok ô kpG óBüBK úG pùy
òýPvhð ,þðAolðqBì ÿpDBc úýuõÆ .47 óBüBK qA wK .QÖo wüoBK úG êý¿dO
úG ëõÓzì óApüA ÿBø|ûBãzðAk ok Rçý¿dO
)1296:lèõO(õükAo ûlñüõâ
lèõPì lùzì okõükAo óq ûlñüõâ òýPvhð .ly wüolO
òGoõu qA Ao úvðApÖ RBýGkA ÿApPÞk ôA .ly óq QvýÖApâ òýPvhð ,oõK þÛO çýè .41
úG óq ûlñüõâ óAõñÎ úG 30 úøk êüAôA ô QÖpâ
úG úýèBÎ Rçý¿dO ô IuBñì ÿAl¾ êýèk 1299–1380
õéìBy lícA BG 1335 ëBu ok ôA .QÖBü ûAoõükAo lùzì ok óApüA QvýÖApâ óq òýPvhð
BHüq ÿBøpñø ûlßzðAk 1325 ëBu ok ,ly lèõPì
.QÖBýð úìAkA lðõýK òüA BìA kpÞ ZAôkqA ëBu ÿBø|JBPÞ ÿpâpüõ¿O ôA .kpG óBüBK úG Ao
wýDo oôBzì óq òýèôA ,þHýHc çùy .48 qA {ýK Ao îzy ô ïoBù^ ,ïõu ,ïôk ,ëôA

)1337 :lèõO( JçÛðAqA wKoõùíW .QyAk ûlùÎ pG JçÛðA
ok ô ly lèõPì ûBzðBìpÞ ok þHýHc çùy úPvGAô òýPvhð ,}BOoõíýO QglðApüA .42
ok þuBñy Qvüq úPyo ok 1363 ëBu ô oõzÞ qA ZoBg ok óApüA þOBÎõHÇì
1370 ëBu ok ôA.ly êý¿dPèA ÑoBÖ ûBzðBìpÞ
qA wK oõùíW wýDo oôBzì òýèôA óAõñÎ úG 1295–1370oõðôk óõütè ûlññÞQÖBüok
ok ô lèõPì píyBÞ ok }BOoõíýO îðBg
.ly Jõ¿ñì JçÛðA þOBÎõHÇì úPvGAô òýPvhðôA .ly åorG óApùO
,pãèB×u òýPvhð ,þñývc ûoõ¿ñì .49 pÆBg úG ôA ,kõG oõzÞ qA ZoBg ok óApüA
:lèõO( þyBÛð ok õð ûõýy ûlññÞ ÑAlGA óBzð úvðApÖ Qèôk qA kõg þãñøpÖ ÿBø|}çO
QuA þðApüA óq òýPvhðô QÖpâoõðôk óõütè
)1315 ûkpÞ QÖBüok úvðApÖ qA Ao þèAlì òýñ^ úÞ
Èg Üý×éO"þyBÛð okõð ûõýy ûlññÞ ÑAlGA
.ly lèõPì óApùOokpãèB×u òýèôAô "þyBÛðô .QuA
óApüA úGô kpG óBüBK úG ïo ok Ao {Oçý¿dOôA oõOBíýðA òýPvhð ,ÿoõíýO òüôpK .43
1338 ëBu ok {øBãzüBíð òýèôA .kõy RõÎk qA 1341 ëBu ok oõOBíýðA óq òýPvhð
îéýÖ .ly êý¿dPèA ÑoBÖ BHüq ÿBøpñø ûlßzðAk
.ly BKpG úG óBÞkõÞ ëAõýPvÖ ok 1346 ëBu ok úÞ þâlðq

koAk úìAkA

óApùO úéXì

ïôk {hG

|îýuBñzGpPùG Ao þðApüA ïBãzýK óBðq óBýìqA ûpù^ |100 }çO ØéPhì ÿBø|ûoôkok þðApüA óBðq|#
ô þPñu ÿBø|ûBãð úG úWõO BG úƒÞ lƒðkpƒÞ
qBÒ@ Ao {PýèBÏÖ óApùO ûBãzðAk ok 1311 ëBu ok ïAlƒÎA úƒG þƒìçuA JçÛðA ÿqôpƒýK BƒG 1357 òýèôA ô ly lèõPì óApùO ok þézÞpG îðBg QÖpzýK óApüA úÏìBW ok kõWõì ÿBøoBzÖ
.kpÞ .ly ïõßdì ÿApG ô Qgõì@ þðBìok þÛýuõì úÞ QuA þðq ÿBø {hG ok þðApüA óAkpì ÿBLíø ô lññÞ
óBÞkõÞ qA þøôpâ ÿApG þOpvñÞ oBG òýPvhð
:lèõO( fApW òýPvhð ,ÿpK úñƒýƒßƒu .35 ûqoBƒHì pƒHøo òƒýPvhð ,BƒyBƒK Iƒñüq .32 .lññÞAlýKoõÃc ØéPhì
)1281 úðBdévì .kpÞ oArâpG ûõýy òýíø úG þPvürùG óæõéÏì óBðq óBýì qA ûpù^ 100 êìBy QupùÖ òüA
òýPvhðqA ,þøõßðAo lùì þñG úñü[email protected] ÿBø|úÖpcô Bø|úPyook úÞ QuA þðApüA ïBãzýK
ok þðApüA óq fApW òýPvhð ÿpK úñýßu úðBdévì ûqoBHì pHøo òýPvhð ByBK Iñüq
ô óApüA úñìAoA qA }okBì ,ly lèõPì ÿôoõƒy úÞ QuA óApüA p¾BÏì iüoBO ok kAlHPuA úýéÎ )1323 lèõO( óq RBÃÚ | |.lðA|úPyAkQýèBÏÖØéPhì
ôA .QƒyAk ïBƒð þƒðAlƒíƒø úƒéèApƒƒ¿ƒð }olƒƒK okôA .ly lèõPìrüpHOok {ýK ópÚ àüqA {ýG ok ôA ,ly lèõPì kôpãñè ok þøõßðAo îðBg
ëBu ok ô kpÞ ïBíO ÿôoõy ok Ao {Oçý¿dO óqqoBHì þøôpâoBWBÚ Qìõßc þðBüBK ÿBùèBu ûBãzðAk þüBÃÚ ÝõÛc úƒPyo ok 1342 ëBƒu xçÞ wuõì òýèôA ,óBG ú`ÒBG òýèôA .25
þƒuBƒñy óBƒÆpƒu ô þƒcApƒW úƒPƒyo ok 1312 ûôpâ òüA rýùXO BG úÞ kpÞ þølðBìBu Ao IéÆôAk ÕoBÖ ó@ qA lÏG ëBu oBù^ ô ly úPÖpünK óApùO qAô@
óApüA úG lÏG ëBu àü ôA .QÖpƒâ Àƒ¿ƒhƒO ÿBÇÎA qA wK . lðkpÞ|þì ûqoBHì óApßPdì BG Bùð@ ÿp×ð YñK úPuk òýèôA ôrW ôA .ly êý¿dPèA
ok Ao {PýèBÏÖô QÖpâ QGBHÆ ûqBWAô QzâqBG òülèAp¾Bð óBìq ok Bø þvýéãðA úG óõOõO qBýPìA ûqBWA óBðq ó@ qA {ýK .QuA óApüA þÂBÚ óBðq þéýÞô ûpýñì ô BH¾ ûpgBÖ ,óBG ú`ÒBG îðBg
Ao Bø|ûqBÓì ÅApPÎA ok óBXüBƒGom@ ïkpƒì ûBƒy qAô@xçÞ óApüAok úÞ lñPvø þðBvÞ òýPvhð
.kpÞ qBÒ@ þãèBu 32 òu ok óApüA lðkpÞoõHXì Ao Bùð@ óAoõìBì BìA ,lðkpÞ êýÇÏO .lñPyAlð Ao ÿpPvâkAk ok RôBÃÚ ,lðkpÞ püAk ó@ þðBùW ô àýìkBÞ@ ÿBñÏì úƒG
þèBÎ oôBzì òýèôA ,Býð äðooõK ïpÞA .36 okB^ BG óq lñ^ óBìq òüA ok,lññÞ qBG Ao oAqBG úÞ xBñy óBPuBG òýPvhð ,ûkAq àéì þðBýG .30
:lèõO( JçÛðA qA lÏG úðõíð þÂBÚ ô oõzÞ lülùO BG ,lñPyAk Quk úG údéuA úÞ þèBcok .QyAk ëBu 21 BùñO óBìq ó@ok òýèôA
òüA .lðkpÞ êýÇÏO Ao oAqBG AklƒXƒì óAoõƒìBƒì 1289–1378 wuõì òýPvhð ,kAlƒìBƒG áõƒéíèAolƒG .26
)1331 ôA ,ly ByBK IñüqpPzýG Rpùy UÎBG QÞpc lèõPì óApùO ok xBñy óBPuBG óq òýPvhð
þøBãzðAk Rçý¿dO ,Býð äðooõK îðBƒg wK ó@qAô QÖo çGpÞ úG píÎ pg@ ÿBùèBuok úG êý¿dO úìAkA ÿApG 1313 ëBu ok ôA .ly )1209 lèõO( ÈéPhì óBPvGk
ok Ao }oBÞô lðBuo óBüBK úG Ao ÝõÛc úPyook ÿApG úÞ kõG þðApPgk òýèôA ôrW ô QÖo úvðApÖ óBPvGk wƒuõƒì òƒýPvhð,kAlƒìBƒG îƒðBƒg
ëõÆ ok ôA .kpÞ Ñôpy oBükAk óAõñÎ úG 1354 ëBu .Qvýð Quk ok ÿô qA þÎçÆA qA wK ôA .ly ûkBPupÖ ZoBg úƒG êƒýƒ¿ƒdƒO óApüA ok ÿoAk úðBg JBPÞ pãñüôlO ô ÈéPhì
îPvýu ok úÞ þOApýýÓO êýèk úG BƒùèBƒu òƒüA kAlìA ëBÏÖ òýPvhð ,äñyBK )BüpS( Apøq .33 úG qBÒ@ óBPuBG óApüA ûqõìok 1317ok êý¿dO ok ,ûBãzðAk úG óApPgk kôoô óly kAq@ BG .QuA
ØéPhì ÿBø {ƒhG ok ,lƒy kBƒXüA þƒüBƒÃÚ wýuBO Ao fAõèA ô Bøpùì ,Bø|úßu {hG ô oBÞ ok QvðAõO úÞ kõG ÿpPgk ÿõXzðAk ûk ûpìq
úüBK úG úWõO BG 1374 ëBu ok kpÞ QƒýèBƒÏÖ )1346 :lèõO( þüAõø {hG òüA QuBüo Qíu ok ëBu 30 BO ô kpÞ 1330 ëBu ok ôA kõy pÂBc þèBÎ ÿApvzðAk
ô oõzÞ þèBÎ oôBzì òýèôA óAõñÎ úG ,þüBÃÚ 1369 ëBu ok þüAõø kAlìA ëBÏÖ òýPvhð ûAo {üBø|úPgõì@ xBuApG Ao ÈéPhì óBƒPvGk
wK ,ly kAq@ ûBãzðAk ÿoBPupK ûlßzðAk koAô kpÞ QýèBÏÖ
ly JBhPðA úðõíð þÂBÚ qA þgpG þüAõø kAlìA ëõEvì êý¿dO óBüBK qA qA êHÚ óq püqô òýPvhð ,BuoBK ôo jpÖ .31 .kpÞ ÿqAlðA
óApüA óq ûlñüBíð òýPvhð ÿõéùK ÙpyA .37 ô xBñzðBPuBG òýPvhð ,òüqpG òüôpK .27
.QÖpâ ûlùÎ pG Ao oõzÞ ÿBø|óBPuoBíýG 1301–1357 JçÛðA
)1298 :lèõO( êéì óBìqBuok ,ûBãzðAk kBPuA òýPvhð ,óAôpÞBK úñýìA .34 óApüA úñýGBÞ óq püqô òýPvhð ,BuoBK îðBg oB×c
óApüA óq ûlñüBíð òýPvhð ,ÿõéùK ÙpyA óAõñÎ úG 1342 ëBu ok ôA .ly lèõPƒì îÚ ok ûlßzðAk ïBíOA qA wƒK úƒÞ òƒüqpƒG îðBƒg
ôA .QuA pzG ÝõÛc óõývýíÞ ô êéì óBìqBu ok 1268–1325 ÿAoõy wéXì úG îßü ô QvýG ûoôk ûlñüBíð ok êý¿dO úìAkA ÿApG ,óApùO ûBãzðAk RBýGkA
Ao ó@ QuBüo rýð óq þðBùW wðAp×ñÞ òýèôA ok ÿokBì ô þðApüA ÿolƒK qA óAôpƒÞBƒK îðBƒg qA {ýK óq òýPvhð óAõñÎ úG ô QÖBü ûAo þéì qA wK ,QÖo Bßüpì@ úG þuBñy óBPuBG úPyo
Bßüpì@úG óApüA JçÛðAqA wKôA ,kõGoAk ûlùÎ QìBÚA BùèBuqA wKôA .ly lèõPìoBHO ÿõvðApÖ ok wéXì úvýDo RBýø QüõÃÎ úG JçƒÛƒðA óBPuBG óApüA ûqõì ok oAk ûqõì óAõñÎ úG QzâqBG
óApüA úG þãèBu 43 òu ok oõzÞ qA ZoBg ok ô }qõì@ óôBÏì óAõñÎ úG 1344 ëBu ok ôA .lì@ óBPuBG óq òýPvhð óAõñÎ úG ôA .kpÞ QýèBÏÖ
.QÖo pñø iüoBOô úvðApÖ RBýGkA kBPuA Qíuok lì@ RoAqô lÏG ëBu úu ô ly Jõ¿ñƒì }oôpƒK óBPuBG úvuõì þíéÎ ÿoB×c ok oB×c xBñy
ëBu ok ôA ,ly oAnâAô ôA úG }oôpK ô }qõì@ ô 1352 ëBu ok kBâoBuBK ok BýðBPüpG þuBñy
QhO ok þðBPuBG }ôBÞ RBýø õÃÎ òýñ`íø

.QyAk oõÃc 1353 ëBu ok lýzíW
þƒÛýuõƒì òƒýPvhð ,þƒézÞpƒG BƒðBƒüo@ .28

)1332 lèõO(pãðBìok

24

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

| Bü wéXð@wè ok Býðp×ýèBÞ ûBãzðAk #
ïBð úG ÿrÞpì úÞ QuA ûBƒì lƒñ^|UCLA
.koAk kôAkoõK
úÞ rÞpì òüA pülƒì óBƒãüBƒy îƒýco pƒPÞk
ÿpßÖ RækBHO óBßìA rÞpì òüA úÞ QuA oAôlýìAô lðA ûkpÞ ngA óBPuBG óApüA úñýìq ok Ao kõg.kpýâ|þì pG ok Ao Ðýuô ô ØéPhì þƒhƒüoBƒOAo ûBãzðAk þuBñzðApüA RBÏèBÇì {hG QuBüo
BO lñÞ î¾ApÖ Bßüpì@ô óApüA óBüõXzðAk ÿApG AoóBPuBG óApüA úñýìq ok {¾ôtƒK úƒG lƒñíÚçÎþðApüA ÿB¾|óBGq rÞpì ó@ RolÚ ÉBÛð òüpOqoBG,Ao ó@ wýuBƒO ûrƒýãðA ,QƒuA oAk ûlƒùÎ rƒýð
ô óBPuBG óApüA óBükA ô iüoBO ,úðBýì ô óBPuBG òüA þuBñzðApüA {hG pO {ýG ú^ pø QüõÛO
;kôAkoõK rÞpìÿB¾ QýèBÏÖqA þPcAo úG lñðAõPG ûôpâôkp¾.lñPv¾ àýuçÞ RBýGkA úÏèBÇìô þuBñy óBPuBG îéÎ þéÏÖ ÈüApyok úÞ lüõâ|þìô lðAk|þì ûBãzðAk
.lðpHG ûp¿G pãülßüok ApPÞk ûoôk óBüõƒXzðAk úƒG àƒíÞ -5 iüoBO úG QHvð ÿkBüq úWõO ,óApüA pG îÞBc
.QuA þuoBÖ àü wýuCBO òüApG BñG ,kõy|þíð óBPuBG óApüA
óApüA iüoBO koõì ok {øôtKkBPuA ,lñüôlýñyA ïBýéüô ÿBÚ@ ú» Pƒ×ƒâ úƒG.êý¿dO úìAkA ÿApG óBPuBG óApüA úñýìq,þzøôtK ÿrÞpì IèBÚ ok ,kôAkoõK rÞpìrÞpì óõ`íø ,ÿkBÏGA òýñ^ BG þzøôtK kBƒùð
óBPuBG úÛGBu BG kBPuA ,pOoBÞ QGArýèA îðBg òüA þuBñzðApüA RBƒÏƒèBƒÇƒì {ƒhƒG oBƒñƒÞ ok pG ÿA|ûlññÞ òýýÏO pýSBC O lðAõƒO þƒì ,kôAkoõƒK
úÞ ÿpýSBO ,ûBãzðAk òüA àükrð oôBg RBÏèBÇìúñýìq òüA ok óApüA ok îø þOlì úÞ þƒuBƒñyóBPuBG óApüA úñýìqok úÞ þOBÏèBÇìqA ,ûBãzðAkpýuô koAnãG þuBñy óApüA úPyo êÞ Qyõðpu
ó@pãük ÿB¾|ólíO ÿôopG óBPuBG óApüA ólíOëBÏÖ óApüA ok ÿoB×c úñýìq okô ûkpÞ êý¿dOQüBíc îø kõy þì ïBXðA óBùW úyõâ oBù^ okûkõèBy pG Ao úPyo þìBíO ô løk pýýÓO Ao ó@ þéÏÖ
ÿAõu" :lüõâ|þì rÞpì òüA ûoBGok QuA ûkõƒG
wéXð@|wè ok óBPuBGp¿ìôóBPuôlñ¾,òý^ÿBø|ólíOóõ^óAoôkkBùð àü óAõñÎ úG rÞpì òüA úÞ ÿA þíéÎ QýíøA.kpÞ lñøAõg .lùð óBýñG þñüõð
iüoBO îñÞ þìpßÖ òì ,koAk Bì ÿApGpãz¾ôtK RBýGkAoBükBPuA ,õPýñXñüA õßýñƒìôk ÿBƒÚ@ ,kôAkoõK îý¾ApGA qA Ao kõg ïBð rÞpì òüA
oBývG QuA úPyAnâ óBðõü ô óBPuBG þèõOBð@ BOûly úPgBñy þéýg ÑõÂõì qõñ¾ óBPuBG óApüAþuBñzðApüA RBÏèBÇì {hG àýuçÞ þuoBƒÖ»úPvWpG kBPuA ô BPuôA þuoBÖ îWpPì òýPvhð
ó@ Qýí¾A úG úWõO BG qõñ¾ þèô QuA îýËÎô þüBðAõO úG úWõO BG rÞpƒì òƒüA ô Qƒvýð ÿAwýuBO úÞ lüõâ|þì rÞpì òüA wýuCBO ûoBGokok þüBPuôA óBƒGq ô óBƒPuBƒG óApƒüA äƒñ¾pƒÖ
ô óBPuBƒG óApƒüA koõƒì ok îÞ þƒéýƒg ,óAoôkÿApG þOBðBßìA lðAõO þì koAk úÞ þüB¾ QýÏÚõìAo IÇÚ àü îßc þuBñy óApüA ÿApG rÞpì òüAþèBì QüBíc BGô QuA úPÖpâ ,óAp¿O ûBãzðAk
.QuA ûly ÜýÛdO pãük ÿB¾ ólíO pG }pýSBOØéPhì ÿB¾ êßy úG úPyo òüA úG óAlñíÚçÎþðBvÞ ÿApG rÞpì òüA úÞ QuA lÛPÏì ôA .koAkþvý×ð BPý¾Bð@ þƒñÏü kôôAkoõƒK îƒýøApƒGA û» õƒð
ÿApG Ðýuô þÛÖA rÞpì òüA úÞ QuA oAôlýìA ôA RBýGkAô äñ¾pÖ ,iüoBO úG ÿpO|ÜýíÎ ûBãð úÞ ûly wýuBO wýèôæ ríýW }pví¾ ô wýèôæ
òýìq Ýpzì òýG ÉBHOoA ô úñýìq òüA ok úÏèBÇì".lñÞ î¾ApÖ þüBPí¾ þG þz¾ôtK QýÏÚõƒì lƒðoAk óApƒüA
óBüõXzðAkqA ÿA ûlÎ BG ûApí¾ ApýgA úÞôA .QuA
.lñÞoApÚpG,ûkpÞp×u óApüA úG ûBãzðAk òüA þuBñy óBPuBG .kpÞ l¾Aõg kBXüA åorGolK" :lüõâ|þì wýèôæ þvý×ð îðBg
óBíùýì kBPuA ,áBßc þíüpÞ lícA pPÞk YñK ok Ao {üBø|QýèBÏÖ kôôAkoõK rÞpì ô óBükA iüoBO úÏèBÇì ØÚô Ao kõg þâlðq òì
Qüpülì {ýK ÿlñ^ BO kõg úÞ ûBãzðAk òüA òì úÞ ïoArâpßy òìô kpÞ óBPuBG óApüA äñøpÖ
ûlùÎ pG Ao lñéüpì ûBãzðAk þuBñy óApüA {hG :kpÞløAõg úDAoA ØéPhì êßy IýOpO òülG úÞ îüoAk Ao QhG òüA ïpøõy ô
,kôAkoõK rÞpì kõWô úÞ òüA pG lýÞCBO BG ,QyAk ô kBÏGA úíø ok {øôtK oBƒÞ QƒüAlƒø -1
úÞ QuA lÛPÏì ,kpG|þì æBG Ao óApüA QýƒíƒøA ókpÞ pO|ûkpPvâ ûAo qA óBPuBG óApƒüA IƒðAõƒW ."îýùð ZoA Ao ôA îùì ÿBøoBÞ
,lñuBñy|þì Bø|äñW ÜüpÆ qA Ao iüoBO æõíÏì rýð ô îülÚ óApüA RBÏèBÇì þPñu ÿBƒøôpƒíƒéÚ rÞpì àü ÿoAnâ ïBð ,óBãüBy ÿBÚ@úP×â úG
úG Ao òüA ,ó@ QgBñy ô þðApüA ólíO oõÃc þèô óBýì ô þãñøpÖ-òƒýƒG ÿBƒø|{ƒøôtƒK ÿBƒÛƒOoA ûBãzðAk ok kôAkoõƒK îƒýøApƒGA kBƒü úƒG ЃìBƒW
ÿBW úG þðApüA ólíO úÞ lñÞ|þì ÿoô@kBƒü Bƒì ;QuA þâorG kAlüôo wƒéXð@|wƒè Bƒýðpƒ×ýèBƒÞ
.ÿA|úPyo ô òüõð ÿBøkpHøAo òüôlO ó@ Ùlø úÞ ÿrÞpì
.QuA ûkoô@ ÿôo þPuôk úG äñW ,þzøôtK ÿB¾|ûBâoBÞ ïôAlì ÿoArâpG -2 òýñ`íøô óBPuBG óApüA RBÏèBÇì úPyo QüõÛO
:lüõâ|þì ûoBG òƒüAok îø óBƒãƒüBƒy pƒPƒÞk ëôA qApO rÞApì püBu BG ÿkBùð ÿBølðõýK ÿoApÚpG
ÿBø ÿoõOApLìA þüBðAõO kôAkoõK lýÛÖ kBPƒuA" .þðApñhu RBvéW ô B¾oBñýíu
,Bø|QýìõÚ }pünK ok Ao óBPuBG óApüA þðBùW 4 ÿApG þz¾ôtK RBðBßìA ókpÞ î¾ApÖ -3 .kõG løAõg óBùW ok þøBãzðAk
ô ÙpÆ àü qA óõâBðõâ ÿBø óBGq ô IøAnƒì ÿoBßí¾ úG lñíÚçÎ úÞ xBñy|óApüA kBPuA 6 BO ûBãzðAk òüA þuBñzðApüA RBÏèBÇì {ƒhG
òPì ok Ao Bø ó@ qA àü pø þãƒðBƒãƒü þƒéXƒO rÞpì òüA ok ûBì 6 BO 3 Rlì úG {¾ôtƒK ô RBƒÏèBƒÇƒì .koAk QƒìlƒÚ ópƒÚ îƒýð qA {ƒýƒG
úG ,pãük ÙpÆqA îXvñì þPìõßc ÿBøoBPgBu òýìApPÞk Qíø úG ûBãzðAk òüAok þuBñzðApüA
ÿoAkAôo úðõâ òüA .Qvüpãð þì òývdO ûlük .lñPv¾ 1963 ëBu úG ,ÿlýyoõg 40 úøk ok þðBƒñƒG
oõÃc ô koAk óAôApÖ QýGAnW îø qôpìA ÿpÇÖ ÝõÖ ÿõXzðAk ôk ëBu p¾ }pƒünƒK -4 Bƒýƒðpƒ×ƒýƒèBƒÞ ûBƒãƒzƒðAk .lƒy qBƒÒ@ ,ÿkçƒýƒì
lükpO þG ,kBPuA ó@ ïBð úG þzøôtK rÞpì àü ÿApPÞk áolì þâqBO úG úÞ þðBvÞ ÿApG ApPÞk QuBßüpì@ ÿBø ûBãzðAk kôlÏì qA wéXð@|wè
óBùW ÿõu úG ókõG ûkBzâ úýcôo òüA oô@kBü úPyook ApPÞk ÐÇÛì BO êý¿dO óBßìA ó@ok úÞ

".kõG løAõg .koAk kõWô þuBñzðApüA
ÿoArâpG BG Ao kõg QýèBÏÖ kôôAkoõK rÞpì óõðBÞ ûBãzðAk þuBñzðApüA RBÏèBÇì {hG
þðApñhu ô B¾oBñýíu ,þyqõì@ ÿB¾ ûBâoBƒÞ ûoôk ÿB¾|úìBðpG òüpO|ÐìBW ô òüpPâorG qA þßü
óApüA iüoBO úG ÉõGpì RBÎõÂõì úñýìq ok B¾ RBÏèBÇì ØýÆ þìBíO úÞ QuA JpÒ ok ÿpPÞk
qBÒ@ ëBvìA qA ,ÿrýüBK ïpO Ñôpy BG óBPƒuBƒG oAôkA ô þðBGq ÿB¾qpƒì ô Bƒ¾|úƒPyo ok óApƒüA
ÈüApy ÿkçýì ûlñü@ ëBu qBÒ@ok ô kpÞ l¾Aõg
ïçÎA kõg þíuo QüBu ÜüpÆ qA Ao }pünK

.lñÞ|þì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com þzcô ÿBø|ákoAoõùÊõðoBPÖo
kpÞûkq|Q×ãy Ao óAlñízðAk
SOHEIL GOEL D.D.S
þzcô ÿBø|ákoA ok Ao ÿoBPÖo òýñ^ ûløBzì ÿoBƒPÖo óAlƒñƒíƒzƒðAk #
êDõâêýùu pPÞk oBývG ÿoBPÖo òüA løk|þì óBzð úÞ ,kAlð óBzð pu ÿBø|ákoA ok Ao ÿoõùÊõƒð
kBü þâqBO úG úÞ QuA ÿoBPÖo Bü QƒuA okBƒð úÞlðA|ûkpÞûløBzì þzcô rHu
àyrLðAlðk fApW îÃø" óAôpPK pPÞk úP×â úG .QuA ûly úPÖpâ koAlð kõWô ó@qA ÿA|úÛGBu aýø
ÿBø|ákoA úÞ Qvýð ÿrýƒ^ pƒK ô óAõƒhƒPƒuA ó@ ÿApG Bø|ákoA òüA þPƒc ô
õßvývðAp×ðBu àý×ýuBK ûBãzðAk qA êý¿dPèA ÕoBÖ ûløBzì Bùð@ ;lðA|úPÖBýð êìB߃O
".lñyBG úPÖBü êìBßO ó@ ÿApG þzcô úƒG Bƒø|ákoA òƒüA úƒÞ lƒðkpƒƒÞ
êßülìô Bø úíýGpTÞA ëõHÚ ô Qvýð îWBùì þzcô ÿBø|ákoA QÏýHÆ ô lññÞ|þì úéíc pWBùì óBâlðpK
óAlðkô óBøk þüBHüqô |þìõíÎ óBìok # ok BìA lðoAlð úÚçÎ úünÓO ok ÿoô@õð úG æõíÏì
ÿApG þzcô ÿBø|ákoA úÞ ûly ûlük Býðp×ýèBÞ .lðoõg|þì Ao Bùð@
Bø óAlðk þâlýuõKqA ÿpýâõéW # lüBy ;lðôo|þì Büok úG úuBì äñ^pg ókoõg þƒPc Bƒƒü okBƒƒð oBƒƒPƒÖo òƒƒüA
úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok # AlýK Quk ÿspðA pK òýEOôpK ÐHñì úG úßñüA ÿApG óAôpPK õüõéýu pPÞk Ao ÿkBÎpýƒÒ
þéì áoBK ok ÝB×OA òüA QuA òßíì .lƒñƒñƒÞ ûApíø úG úÞ kpÞ ûløBzƒì ÿqôo
óæBvâorGô ëB×ÆA þßyrLðAlðk # úG óBâlðpK ÿByBíO ÿApG {ðBPuôk
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK # .lyBG ûkBPÖA îø þðBìôo þðBìôo þGpÒ|JõƒñƒW þƒéì áoBƒK
òüA ÐÚAô ok" :lüõƒâ þƒì óAôpƒPƒK pƒPƒÞk
þñý^ {Þôoô äñülðBG # ÿApG ,lyo ëBc ok QÎpvG óAõW ÿBƒø|ákoA .kõG úPÖo
ô lñPvø oBzÖ püq þðAõýc òýEOôpK úG þupPuk þƒƒƒƒƒßƒƒƒü þƒƒƒƒƒzƒƒƒcô |ákoA
(818)907-9900 Ao kõHíÞ òüA BO lññÞ|þì ûkB×PuA þP¾pÖ pø qA QuA ákoA ÑAõðA òüpOoBíypƒKqA
Bø|úÞpGô Bø|áoBKqA ÿoBývGok úÞ
ENCINO PLACE ".lññÞ ÙpÆpG òüA .kõƒy|þƒì ûlƒük Bƒø|JæBƒO ô
16101 VENTURA BLVD STE 329 ENCINO, CA 91436 lðA|úPÖpâ kBü Bø|ákoA òüA úÞ QýÏÚô òüA BìA ,ÉõƒéG ,Bƒø|úƒðAk qA æ« õƒíÏì ákoA
ÿkBÎ pýÒ çìBÞ lñðrG Iýu@ pãük ÿBø|ûlðpK úG ,þãðpÖ|RõO( ÿA|úOõG ÿBƒø|ûõƒýƒì
29 RApzcôpãük óBøBýâ ,)àzíO
.QuA ûly ûlük þøBâ .lñÞ|þì úünÓƒO
rƒüo ÿBƒø|þƒøBƒƒì Bƒƒø|ákoA òƒƒüA
ok BHüpÛO óAoAk|ûpùì BìA lƒðoõƒhG
úPyAlð þüBW Bùð@ þüAlÒ úìBðpƒG

.QuA
ó@ qA ô lük óAôpPK pPÞk ú`ð@
àðBHñW|ïk úWõW àü kpÞ ÿoAkpG|îéýÖ
ákoA àü BìA lì@ kôpÖ J@ok úÞ kõG ÿpPvÞBg
ô QÖpâ kõg áõð BG ,kpÞ IýÛÏO AoôA ÔèBG ûkBì
BHüpÛO Ao ó@ lÏG ô kpÞ J@ püq oBG ólülñ^

.lýÏéG úPuok
þzcô ákoA" :lüõƒâ þƒì óAôpƒPK pƒPÞk
,kpÞ çÛO àðBHñW ïk ókoõƒg ÿApƒG RlƒzG
lñÞ úßO úßO Ao ó@ QvðAõO|þíð óõ^ æ« BíPcA
ûoBK úßO ÿApG ô QuA QhO {Þõð úßñüA ÿApG

".QuA ûlzð þcApÆ oBßy ókpÞ
J@ok ûBýu ápPuBG úWõW àü ó@ qA lÏG
Ao Ao ôA óAõW þzcô ákoA þøôpâ ô lì@ kôpÖ

.lðkpÞ IýÛÏO
ÿôo ûoB`ýG ûlðpK" :lüõâ|þì óAôpPK pPÞk
BO kpÞ|þì çÛO ô lýzÞ|þì ÔýW ô lì@ kôpÖ J@
úé¾BÖçG BHüpÛO BìA lñÞ oôk pÇg qA Ao kõƒg
ûlðpK .lðkpÞ úéíc ôA úG þƒzcô ÿBƒø|ákoA
Bü ly ÝpÒ Bü æBíPcA".ly lülKBð à^õƒÞ

.ûlýÏéG
qA ÿA|úÛGBu þuBñyoõðBW ÐGBñìokõXPvW

óApùO úéXì

êüæk qA þßü kôo|þì óBíâ úÞ ÿpýâ|þøBì
ûkpÞ Ñõñíì ,QuA Bø|þøBìqApâ {øBÞ þé¾A
Bø|òý×èk ûsôpK úP×â õðBý`uBK ÿBÚ@ .QuA
.lì@ løAõgok ApWA úG ûlñü@ pHìBPLu qA
ëBvßü þÆ Bßüpì@ þüBüok ÿôpýð ô Bì"
Bø|òý×èk ûôpâ àü QýGpO ÿôo BÞpPzì úPynâ
AlýK ÿApG Bùð@qA òüAqA {ýK BO úÞ îüA|ûkpÞoBÞ
lðkõG ûly kõÛ×ì J@püqok úÞ þðB¾AõÒ ókpÞ
".QuA ûly|þì ûkB×PuA
lñðAõPG úÞ îüA|ûkAk }qõì@ Ao Bùð@ æBc"
".lññÞ þGBüko Ao Bø|þøBì|qApâ QýÏÚõì
ÿBø|þøBì|qApâ îýðAõO|þì úÞ BXð@ BO lüBG"
qA Bùð@ RBXð wðBy BO îýñÞ AlýK ÿpPzýG Bø|þøBì|qApâÿBÛG ÿApG Bßüpì@ÿBüok ÿôpýð ÿBø|òý×èk }çO
àürßì Qèôk ".îýyBGúPyAkAoÅApÛðA
|ûtüô ÿpýâ|þøBì ÿBøoõO qA ûkB×PuA òýñ`íø úG BG koAk pËð ok àürßì Qèôk #
ok BGBOõO þøBì ;kpÞ Ñõñíì Ao BGBOõO þøBì lý¾ þüBüok ÿôpýð úÞ þüBø|òý×èk ÿpýâoBÞ
óAôApÖ kpGoBÞ þPñu ÿBøôoAk úýùO ÿApG òý^ ÅpÏì ok úðõâ,QuA ûkAk }qõì@Bßüpì@
xBñypu úzýKpñø ,õüpKBÞ ÿk ôkoBðõEè.koAk Ao Býðp×ýèBÞ Yýég ÿBø|þøBìqApâ ÅApÛðA
ô þðBuo|þøBâ@ ÿApG kõg Rpùy qA úÞ kôõýèBø .løk RBXð
ûkB×PuA Bø|þøBìqApâ RBXð ÿBø|úìBðpG úG àíÞ ÅpÏì ok" Býðp×ýèBÞ Yýég ÿBø|þøBìoArâ
òüA qA ûkB×PuA óly Ñõñíì qA þPýüõO ok ,lñÞ|þì ûly ïçÎA þüBüok óAoõðBW úðõâ "òüpO|ÅApÛðA
wýDo qA ô ûkpÞ ëBHÛPuA ÿpýâ|þøBì ÿBøoõO Ñõð Bùð@qA klÎ 40 kôlc BùñO kôo|þì óBíâô QuA
oõPuk òüA ÿBÃìA ÿApG àürßì ÿoõùíW .lññÞ þâlðq úÛÇñì òüA ÿBø|J@ok
.QuA ûkpÞ pßzO .lñøk ïo ûly QÊB×c þüBüok úÛÇñì ÿõu lñðAõPG ûlük }qõì@ Bø|òý×èk úÞ QuA Qvüq|Èýdì püqô ,õðBý`uBK êDBÖAo
ÿBøoõO qA ûkB×PuA àürßì óBìq|îø úG Ao Bùð@ ô þüBuBñy Ao þøBìqApâ ÿBø|úPuk òüA Ùlø úP×â fpÆ òüA ïçÎA òí àürßì

,oBìqA ÿpüôB¿O BG lvW òüA ÿBøBKôôqBG
þGõßèBg RoBùì BG þéýhO ÿBø|fpÆ ô êýÆo

ly ÿqBuqBG ôpK úèBu 1700 ÿAôpðBìpÖ ûpù^,údéuAÿpükBÛìpGûôçÎ,ôAoõâokôûly
ú`GpPgk àü lvW ,çÆ ZBO àü ô RApøAõW
ú`GpPgk òüA .QuA ûly QÖBü rýð ëBukpg Ao þðq ûpù^ lðA|úPvðAõOôpKok óBuBñyoBÞ#
óBüAlg ûBâok úGô ú×g þðBGpÚ óAõñÎ úG æBíPcA òýìqpu òüAqA þzhGpG {ýK ópÚ ûl×ø úÞ
.kõG ûly úülø óBìq ó@ .lññÞÿqBuqBG QyAk þüAôpðBìpÖ
òüA qA þÞBc õDBÞ ÿõðBG lvW ØzÞ
oõùÊ qA êHÚ Bø|Rlì úÞ QuA QýÏÚAô
úÞ þðlíO óBíø þñÏü ,ôpK ok BßñüA ÿoõOApLìA
ÿA|úÏìBW ,ly kõGBð þüBKôoA óApWBùì Quk úG
òýìqpu òüA ok ûlý`ýK oBývG äñøpÖ ô ólíO BG
ÿA|ûok òÞBu úÞ ú^õì ïkpì.QyAkkõWô
ûlý`ýK ÿBø|úßHy VAlcA BG ,lðkõG þðBGBýG
òüAok Ræõ¿dì ÑAõðA QzÞ úG ÜÖõì ÿoBýG@
ô àýìApu ïçÚA QgBu úñýìq ok ô lðly úÛÇñì kBÛPÎA úG úÞ þðq ûly þüBýìõì lvW
ÿoBývG .lñPyAk þ¾Bg pdHO çÆ Ræ@oõüq ëBu l¿P×ø ô oArùßü kôlc óBuBñy|óBPuBG
òÖk úÏìBW òüA ÿBÃÎA kBvWA BG úÞ ïçÚA òüA qA Qìõßc ôpK þðõñÞ oõzÞ qA þzhG pG {ýK
{hG BùñO ô úPÖo ZAoBO úG óBìq ëõÆ ok kõG ûly ØzÞ þðBPuBG oõâ àü ok 2005 ëBu ok kpÞ|þì
.QuA ûlðBì ÿBW pG ó@ qA ÿrý^Bð þGõßèBg úðAlñìpñø þéßy úG lvW òüA .ly
lvW ÿôo qA õDBÞ ÿõðBG ûpù^ ÿqBuqBG qA þOæ@oõüqô údéuA ÿoAlÛì BG ûApíøô ûly
pËð úG BìA lýìBXðA ëõÆ úG ûBì ûk ôA ûly þüBýìõì ÿõðBG" ôA úG óBuBzðBPuBG .kõG ûly òÖk çÆ
þé¾A ûpù^ úG úWõO êGBÚ þPøBHy ,óBuBñyoBÞ ,ûlì@ Quk úG løAõy xBuApG ô lðkAk ïBð "õDBÞ
.koAkôA òýD@ óõýðBcôo Bü Bü Bø|úñøBÞ qA úÞ lðlÛPÏì
äñøpÖ RoAqô ûqõì ok pÂBc ëBc ok ûpù^ òüA .kõG þuBñy|óBvðA ô þuBñy|óBPuBG óB¿¿hPì ó@ îuo ÜGBÇì úÞ kõG ú^õì úÏìBW ok YüAo
ok AlÏG QuA oApÚ BìA ûly úPyAnâ {üBíð úG ôpK UÎBG õWôpG|ëA úÛÇñì ok lvW òüA ØzÞ .QuA ûly ûkB×PuA .QyAk oBýPgA ok Ao þüAôpðBìpÖ I¿ñì ,óBìq
lükqBG ÿApG rýð oõzÞ òüA pãük ÿBø ûqõì äñøpÖ xBuApG ú^õì ólíO úÞpËð òüA BO ly úìBðpG qA ,ûpù^ òüA ÿqBuqBG ÿApG
ly|þì ûoAkA ô kõG úPÖpâ êßy úðAoæBukpì óBíüAq òýc ok ÿoAõyk QéÎ úG õDBÞ ÿõðBG ÿBø|úPÖBü BG ûApíø ÿlÏGŸ |úu ÿqAkpKpüõ¿O
.kõy ûkAk {üBíð {ýK BO .Qynâok þãèBu lñ^ ô QvýG òu ok
.lølG Quk qA Ao kõg oBHPÎA oAkoõgpG êìBÞ þívW Qìçu qA ôA ,åpì qA
28

www.TEHRANMAGAZINE.com

úG }õâõâúÞþðõðBÚ
kpÞêýídO óApüA kB¿PÚA

úPuk QÖBüok ÈüApy lWAô þíÞ oBývG kApÖA òýzð ZoBg ûlñðAõg àü úÞÿA ûõýy #
BøàðBGqAlñPvðAõOþìþíÞkApÖAôlðkõGà^ úG ,QyAk à^ qA ûkB×PuA êù^ úøk ok
pHg îÞ îÞ ly IHu pìA òýíø .lðpýãG à^ þé¾A ûBãüBW qA Ao þèBì oArGA òüA YüolO
úXýPðokô l`ýLG îÞ kAlÏO òüA òýG ÝB×OA òüA .kpÞZoBg kõg
ëõHÛì Ao }ôo òüA qA ûkB×PuA rýð pãük þgpG iüoBOok úÞ þOBÚB×OA òüpO IýXÎqA þßü
oõìA RoAqôok rýð úPynâok.lðkAk ÀýhzO úÞ QuA þðõðBÚ ÿApWBì ûkAk jo óApüA kB¿PÚA
óAõñÎ QdO ÑõÂõì qA þüAoAk ô ÿkB¿PÚA úG ApWBì .kpÞ êýídO óApüA kB¿PÚA úG }õâõâ
| | .lðkpÞþìkBü"}õâõâóõðBÚ" ZoBg ûlñðAõg òüA úÞ kkpâ þì pG ÿA ûõýy
ÿApG þðApdG úG îÞ îÞ à^ lÏG Bø ëBu úñürø QgAkpK ÿApG êù^ úøk pgAôA ok òýzð
ÿoBì@ òüpg@ ÜHÆ . ly êülHO óApüA kB¿PÚA þgpG ,QuA ûkpÞ ûkB×PuA kõg lüpg ÿBø
ëBu ok oõzÞ úük kBPu êìBÎpülì ÿõu qA úÞ à^ qA ûkB×PuA BüoAk Rlì à^ òýèôAoôl¾
úG p×ð 6579 qA {ýG QuA ûly ïçÎA úPynâ QHvð óq ûlñðAõg òüA úG Ao þO@ QgAkpK ÿApG
þì wHc êídO êdìçG à^ ólýzÞ pÆBg .lñøk þì
.lññÞ kBPuAôÿkB¿PÚAxBñyoBÞ,óBürÓGRpHè@
úG pýgA úøk oBù^ ok þPzâpG à^ ÿBK| | ok :Q×â Áõ¿g òüA ok óApùO ûBãzðAk
ÑõÂõìôûlyqBGrýðóApüAóõürüõéOôÿBíñýu qA ûkB×PuA , þüAoAk ô ÿkB¿PÚA oõìA RoAqô
ÿBø ú¿Ú oõdì ÿpgpy Bü þPzâpG à^ ÙôpÏì}õâõâóõðBÚúGBøëBuoAkRlìà^
úÞQuAþèBcokòüAûkpÞkõgó@qAAoþðAôApÖ ok,êù^ úøk óBüBK BO à^ QÛýÛc ok.kõG
úG à^ ÿBK qõñø JçÛðA qA {ýK ÿBø îéýÖok QÖpâþìoApÚûkB×PuAkoõìkõgþÏÚAôûBãüBW
úP×u ô ûlzð qBG óBPuAk óBðBìpùÚ þâlðq BGòýzO@úÛDBÖúÞkõG1348Bü1347ëBuokBìA
ÿBø Qý¿hy ûkB×PuA Fõu oõdì óBñ`íø lüõâ þì ûlñyôpÖ úG ô lñÞ þì lüpg ,à^
| | .kõGóApãükqABøîéýÖþ×ñì úG pãük qôo lñ^ô ïoAlð îGBvcok þèõK çÏÖ
à^ qA ; RçìBÏì ÙpÎ ok pÂBc ëBcok .lýñÞ úÏWApì àðBG
óôlGBüôþñýíÃO,Éôpzì,oAkûlÎôIèBÚok ok ëõKrýðopÛì lÎõìok Büõâ :kAk úìAkAôA
þgpG . kõy þì ûkB×PuA BÃìA lý×u ô iüoBO qA pOkôq oAlüpg úßñüA Bü ûkõHð ÿô JBvc
ok à^ ÝAoôA ókõG óAqoA lðlÛPÏì óBuBñyoBÞ ok þèõK qõñø ô lñÞ þì úÏWApì àðBG úG lÎõì
òüAqA ûkB×PuA Fõu IHu RApGô úP×u BG xBýÚ àðBGóAlñìoBÞ.QuAúPyAlðkõWôÿôJBvc
Áõ¿g ok þñýG {ýK òýèôA.QuA ûly lñu QzâpGÿApG,QuAoAlèõKÿôúßñüAqAÑçÆABG
1311 ëBu Jõ¿ì óApüA RoBXO óõðBÚ ok à^ ó@ ûlðoAk qA ô lðõy þì lükpO oB^k à^ ókq
ÿõÖBßO RoBXO óõðBÚ úÞ BXð@ qA .ly ÍBdè . lñÞ úÏWApì AlÏG úÞ lñøAõg þì
ëBuok ,kAk þíð Ao óBìq ó@ok à^ RBýÃPÛì òüA úG iuBK ok ÿkB¿PÚA xBñyoBÞ òüA
úÞ ly úÖBÂA RoBXO óõðBÚ úG ÿA ûkBì 1312 ÿpHg Bø ëBu ó@ok ÑõÂõì òüA Bü@ úÞ ëAõEu
ïpW ëõízì ,êdìçG à^ oôl¾ ó@ xBuApG ,lñPÖpâ{ýKokAoúüôoòüArýðóApãükúÞly
ok à^ óõðBÚ òýèôA.QÖpâ oApÚ ÿoAkpHøçÞ îÞ óApüA ÿBø àðBG kAlÏO îø Bø ëBu ó@:Q×â
12pG êíPzì þu úøk ÿBø ëBu òýèôAok óApüA ëBc òýÎok.àðBG óAlñìoBÞ kAlÏO îø ô kõG
| |.QuAûlýuoIüõ¿OúGAoûp¿HO5ôûkBì
31

óApùO úéXì

ly ØzÞBíýKAõøok úÞþüBørý^ òüpO|IýXÎ

QuA þ¾Bg óAõýc ,óõíýì òüA úPHèA !kõG ûkpÞ l¿Ûì úG pOkôq óAõO|þì BíýKAõø BG #
ÝB^BÚ ëBc|òüA BG ,koAk þßyrK ÿBø|QýéGBÚ úÞ êíc ó@BG óAõO|þíð Ao ÿrý^pø BìA ,lýuo
úG þHýXÎ oBÞ xBHè püq îø|ó@ ûlðq óõíýì ókpÞ AlýK óApÖBvì oBG ok þüBørý^ þøBâô kpÞ
þKok Ao ûBâkôpÖ óæõEvì IXÏO úÞkõy|þì
.lýuo|þìpËð
pâpHíø êßy úG þPzK|áæ .koAk
òßK úG òý^ qA QuAõg|þì þè ÿBÚ@ þPÚô êíc ÿApG þðõðBÚ ,ØéPhì ÿBøoõzÞ ok |
BìA ,QyAk pâpHíø àü }kõg ûApíø ,lñÞ qAôpK kõWô þüAõø ÿBøp×uok ØéPhì êDBuôô BýyA
óAoõìBì wßüA úÏyA ûBãPuk qA oõHÎ ïBãñø úÞ þðBvÞ lñPvø úzýíø ëBc pø úG BìA ,koAk
ôA aüôlðBu ok à^õÞ ÿBK ô Quk úü úWõPì úÞ þüBørý^ óBy|ÿBøoBG okô lññÞ óõðBÚ ÄÛð
ëBc òüA BG ,lñøk|þì oApÚ Ao QuA þðõðBÚpýÒ
IýXÎ þéýg úPHèA ô okBð koAõì òüA qA þgpG
Bø|ûBâkôpÖ óæõEvì þPc úßüoõÆ úG ,QuA
Ao koAõì òüA qA þgpG püq ok ,lññÞ|þì IXÏO

.lýñýG|þì
lvW êíc
BPýâ pvíø ûApíø úG }pPgk ô QðAoBW BPýâ
l¿Ú úèBu 91 QðAoBâ þéüô Rp¶Þ ÿBÚ@ þñÏü
ÿBÚ@ úPHèA ,lðôpG óBíè@ úG wýéãðA qA lñPyAk
Ao lvW àü ûkAõðBg QÛýÛc ok ô kõG ûkpŸì Rp¶Þ

ô okBð oBývG Bø|ûlðrg òüA !ly pýãPuk ûBâkôpÖ pu ûpýâ êßy úG Ao õÚB^ ôA !QuA ûkpÞ AlýK
úG Ao Bø|ó@ úPyAk l¿Ú ôA ô lðkõG lñíyqoA ûBãPuk úPHèA úÞ kõG ûkpÞ þ×hì {üBøõì êgAk
ô ly pýãPuk ûBâkôpÖ ok úPHèA úÞ kpHG áõßðBG
!kAk ÀýhzO Ao ó@ wßüA úÏyA
.lðkAk êüõdO þðlýu {cô|ÕBG úG Ao BøoBì òýDBÞõÞô úPvßy ÿBK

þèlñ¾ BG ô kõG úPvßy {üBK úÞ ÿkpì þðAõýc úÞ kpÞ|þì oBßðA AlPGA ok þè ÿBÚ@ !lðly ÿôo Ao ôA lvW Bø|ó@ !kpÞ|þì êíc }kõg BG
lðõK 11 QyAk }çO ,kpÞ|þì QÞpc oAk|jp^ kAk QüBÂo QüBùð ok BìA ,koAk }kõg ûApíø Ao ûkq ÿkôk àñýÎ {üApGô lðkõG úPyAnâp`éüô
ûApíø Ao {PzK|áæ úPuAõg|þì úÞ Q×â ô úWõPì úßñüA qA lÏG QËÖBdì óAoõìBì BìA ,lðkõG
!lñÞ ÝB^BÚ BðõéuoBG úG þéýy qA Ao òýDBÞõÞ aüôlðBu úG úýHy Ao QzK|áæôA !kpHG }kõg Ao Bø|óq ,QuA p`éüô ÿôo lvW àü lðõy|þì
þPÎBu IíG lñP×â|þì AlPGA ok Bø|ó@ úPHèA .lññÞ|þì pýãPuk
!kõG ûkpÞ pâpHíø JAõglðkpÞ|þìoõ¿OôûkpìŸ ôAlñPvðAk|þíðúÞ
àü QyAk þÏu þüAkBðBÞ óAõWõð àü !ïoõhG ûõýì îøAõg|þì êíc óõ^ lðkpÞ ÙApPÎA QüBùð ok BìA ,QuA
kõG ûly ê¾ô IíG ó@úG úÞ AooAk|äðq QÎBu îðBg òüA ÿApG ókoõg ûõýì luo|þì pËð îýí¿O ,úPyAk óBy|ÿApG þÖBÂA úñürø lvW
ûBâkôpÖ ly UÎBGôAoBÞ òüA ,lñÞ BíýKAõø koAô qAôpK xpPuA ókpÞ îÞ ÿBø|ûAo qA þßü þñý^
úPHèA !kpýãGoApÚ ûp¾Bdì koõì QÎBu úu ÿApG BG ûõýì ÿkBüq oAlÛì êýèk òýíø úG .QuA ûkõG .lññÞ ûkBýK Ao ÿA|úìBðpG òýñ^ lñPÖpâ
JBHuA þPÎBu|IíG òüA ly Àhzì ó@qA lÏG úG Bø|ó@ ólñÞ QuõK ÿApG BìA ,úPyAk }kõg óõíýì ÝB^BÚ
,kõG ûly úPgBu þÏÚAô çìBÞ úÞ QuA ÿqBG RôB×Pì þéc ûAo îø ó@ ÿApG úÞ úPyAk qBýðõÚB^
îËð ok ëçPgA êýèk úG Ao óAõWõð òüA wýéK ókpÞ óBùñK BG ûApíø úÞ ókpÞ ÝB^BÚ
ÑõÂõì óAlñ^ ,lyBG xBHè püq ÿrý^pø
.kpÞ ïõßdì ïBXðA AooBÞ|òüA ÿkBüq ÿBø|ïk@ô Qvýð þHýXÎ
óAlí^ àüok ûlðrg 44 õð|þéøk úG þGk qA úÞ kpì àü BìA ,lñøk|þì
qA pK þðAlí^ BG QyAk l¿Ú úÞ ÿkpì þ×hì {uBHèpüq Ao ûlðq óõíýì àü ,QÖo|þì
ok ,lñÞ ápO Ao BýèApPuA okBð oBì ô àèõìoBì
30

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Individual, Couples & Family Psychotherapy òKAsô BKôoA ápPzì QüoõìBì
koBÇÎoApuA ØzÞÿApG
Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk
oôBzì ô xBñzðAôo qBÒ@Ao koBÇÎ ûoBýu úG QüoõìBì QuA oApÚ úÞþñKAs ô þüBKôoA þüBÃÖ ÿBøkpâoAlì #
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |15 BG .lì@ok {üBíð úG BKôoA þüBÃÖ wðAs@ok lññÞ
(LIC.#PSY 13673)
,|JApÇÂAô þâkpvÖA :ÿBøúñýìqokÀ¿hPì .lññÞ qBÒ@ îø BG ûApíø Ao koBÇÎ úG òýìq qA óByp×u BO ly lñøAõg ê¿Pì îø úG kpâoAlì ôk òüA
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì ïBXðA Ao RôB×Pì QüoõìBì ôk BO ly lñøAõg AlW îø qA ,lðlýuo koBÇÎ þßükrð úG úÞ þPÚô BìA
ÿBø|{üBìq@ koõì {üBíð qA wK ,þñKAs ÿp×uõPñãì kpâoAlì ô þüBKôoA ÿA|ûoBýu kpâoAlì.lñøk
RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

BðpŸG ZpüA pPÞk
àyrLðAlðk

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG |

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA
.lðõy êÛPñì úvðApÖ óBüõâ ok JBOpK êdì úG BO lðpýâ|þì oApÚ þüBùð
(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 kpâoAlì ôk òüA QuA oApÚ óBüo@ àyõì àü .ly løAõg qBÒ@ 2018 ëBu ok úðBâôk QüoõìBì òüA

.lñÞ JBOpK BÃÖ úG Ao pãük RArýùXO ô

úG úñý×uôk òüA BO lzÞ|þì ëõÆ ëBu Q×ø úÞ êýèk òüA úG ,lñyBGoõH¾ lüBG úíø ëBc òüA BG
ÿpO|ÜýíÎô pO|ûkpPvâ RBÏèBÇì úÞ QuA oApÚ ,þñKAsô þüBKôoA kpâoAlìôk .lñupGkoBÇÎoAlì
ûoBýu òüA ûoBGok Ao ÿpPzýG RBÎçÆA BuBð pýgA QüoõìBì úG QHvð úÞ lñøk ïBXðA koBÇÎ ÿôo

.kpÞ løAõg oBßy@
qA püõ¿O oArø 270 ,lýuo óBüBK úG 2015 ëBu ok {PüoõìBì úÞ þüBßüpì@ þüBÃÖ pãyôBÞ

.QuA ûkAk ïBXðA ûoBýu òüA ÿôo þíéÎ ÿpýâ|ûqAlðA QüBGApO 10 ëkBÏì ô kpÞ ëBuoA koBÇÎ eÇu
þvíy úìõËñì ûoBýu òüpPß^õÞ IýÞpO ô oBPgBu ûoBGok ÿlülW RBÎçÆA pãyôBÞ òüA
koBÇÎ eÇu ÿBø|ûp×c qA þgpG óôok ûkq| iü J@ ØzÞ ó@ koôBPuk òüpO|îùì ô ,kpÞ oBßy@
Ao Jpu úÞ QuA ÕAk ÿA ûqAlðA úG koBÇÎ eÇu úÞ QuA úPÖBüok òýñ`íø þüBßüpì@ pãyôBÞ .QuA
ÿsõèõñßO úÞ þñKAs ô þüBKôoA úPÖpzýK ÿBøkpâoAlì BG lðoAôlýìA óAlñízðAk.lñÞ|þì Jôm
úÞ lñølG Ao þüBø|ëAõu iuBK lñðAõPG ,lðoAk ÿpOæBG ÿpünK|àýß×O RolÚ BG ÿoAkpGpüõ¿O

.løk iuBK QvðAõPð þüBßüpì@ pãyôBÞ
úPvø kõWô êýèk ,lñøk iuBK ó@ úG QüoõìBì òüA ok lðoAôlýìA óAlñízðAk úÞ þèAõu òüpPíùì

.QuA koBÇÎ óôok åorG þñø@

33

óApùO úéXì

þüBHüq úßéì òüpO oõvW !ûkBì êükõÞôpÞàü BGoAkpùy ZAôkqA
!lýuBñzG Ao óBùW

þcApW àvüo BPüõüA ïBð úG úèBu 20 pPgk àü# óõñÞBO 1789 ëBu qA þÖApg îuApì úðõãñüA þGõñW ÿBøpùy qA þßü oAkpùy #
ok úÞ lðkAk oAlzø pPgk òüA úG óBßyrK ÿBø ûkõO kõWô BG ÿrèBì êøA ôlðõíèk ÿBøBüBì< ïBð úG Bø|þßürßì qA þøôpâ ÿõu qA .kpÞZAôkqA ûkBì êükõÞôpÞàü BG àürßì
ô klÏPì Rçßzì QuA òßíì þcApW Roõ¾ úPÖpâ îýí¿O {Ooõ¾ ÿôo åorG þPyõâ ZAôkqA lðlÛPÏì Bùð@ .kõy þì oArâpG >ëBPðõ^ qA þßü oAkpùy ,>oçüõâ@ oõPßüô< |
BG BPüõüA úXýPð ok ,lüBýG {ýK ôA ÿApG þÞBðpÇg úßéì óõìq@ok QÞpy ÿApG úðAoõvW þìBâ qBG Bùð@ þâlðq úG Ao QÞpG êükõÞôpÞ BG ôolK òu< ïBð úG àürßì þGõñW ÿBøpùy
òì ólG òüA úÞ îñÞ þì ëõHÚ òì úÞ Q×â kõg ok ÿô ,lñÞ QÞpy ÿrèBì ok ëBu þüBHüq
ôA úýcôo pÂBc ëBc ok ,ïpünK þì Ao ó@ô QuA oBG òüA pâA þPc úÞQ×â{üBùPHd¾ úìAkA ÿBøAnÒ pãük ô õãýì ,þøBì ô lðAkpâ|þì BGpùy òüAok QÞpG óly kBüq ÿApG >æõéì@õø
Qvýð pÂBc þPc úÞ ûly QüõÛO ÿlc úG ok ô kpÞ îøAõg }çO ûoBGôk ïõzð ÜÖõì .lyløAõgQÖBüBùð@ûp×uokoõÖôúGþüBüok þuôpÎòzW.kpÞZAôkqAûkBìêükõÞôpÞàü
oõËñì úG þüBHüq þcApW ÿBø êíÎ ïBXðA ÿApG ô ly úPgAõð îø þÛýuõì îuApì òüA ok úÏíW qôo êükõÞôpÞ BG oAkpùy òüA êéXì
ïAlÚA {Ooõ¾ qA Bø ûkõO ô ÿBø úßè òPyAkpG óõìq@ÿApG ûoBGôk ÿlÏG ÿBø ûoôk !lý¿Úo )êükõÞôpÞ( xôpÎ BG kBìAk þPc .lyoArâpG
.kpÞîøAõg QÞpy úHcB¿ìô 32
.lñÞ
kôoô ÿApG ÿA ûrýãðA þèBì ëçÛPuA IvÞ óAoôk iéO RApÆBg qA BPüõüA
{ðAk aýø úÞ lüõâ þì kõg þÞkõÞ
úÏìBW úG BPüõüA ôA BG kõHð pÂBc úuolì ok ÿqõì@
ëçÛPuA ô lì@ok IvÞ ÿApG ôlðõíèk îðBg ok Bùð@ ,kõy ÿqBHíø Bü ô lñÞ QHd¾
úG ëõÓzì Qð þÖBÞ àü ok QÖpâ îýí¿O þèBì þì úuolì îÊBð úG þøAõg kõg ëBíÞ
úÏìBWôoBÞ Èýdìok QuAoAôlýìAô kõyoBÞ úÞ þÞBñPzcô pøBÊ BG Ap^ úÞ lñP×â
úÞ lP×ýð þÚB×OAô lüBýð kõWõG þéßzìôA ÿApG ôA BG ûkArøBy àü êTì lüBG Bì koAkôA
løAõg þíð BPüõüA kõy îPg ôA IéÚ òPvßy úG oBHO ÿrèBì ÿpPgk ,îýñÞ oBPÖo
xçÞ îø Ùpc qA Rly úG Bì ÿApWBì
.kõy þñýzð úðBg ô AôrðA úG oõHXì ûoBGôk ok úzýíø ôA ,Qvßy {HéÚ {üBø
úé¾BÖ ôA qA úíø ô lðBì þì BùñO úuolì

.lñPÖpâ þì
úPvWpG ô þPyõâ ÿBùèBg BPüõüA pËð qA
QuA äðo ÿA ûõùÚ ÿBùéâ lñðBìôA QuõK ÿôo
Bùð@ úG QHvð ÿlG xBvcA }kõg ç¾A ô
þèBukpg óAoôk ok {ðBPuôk úÞ lñ^pø ,koAlð

.lðkpÞ þì JBÇg æõýø Ao ÿô
{OôB×Pì pøBÊ BG pPgk òüA ô Qynâ BùèBu
BXð@ ok }okBì úÞ QyAnâ ÿA úuolì ok BK
ÿpPzýG ÿBùPüBícqA êHÚ úG QHvðô kõG îéÏì
w×ð úG kBíPÎA þíÞ úXýPðok ,ly oAkoõgpG
êý¿dO óAoôk ÿpPùG úýcôo BG QvðAõO ô QÖBü

.løk úìAkA óBPupýGk ÐÇÛì ok Ao kõg

www.TEHRANMAGAZINE.com

þhüoBO ïçÚA þüBßüpì@QÞpy
QgAkpK BG Ao ÝApÎqA ûly ÝB^BÚ

løk|þì wK úíüpW

úG óB¿¿hPì lðA|úP×â þüBÃÚ RBìBÛì BìA ÿpñø ô þPuk ÐüBñ¾ åorG QÞpy àü#
þìçÚA òýñ^ úÞ lðkõG ûkAkoAlzø QÞpy òüA qA ûly ÝB^BÚ þðBPuBG oBS@óAoArø Bßüpì@
þuBñy|óBPuBG ÿBø|QüBu qA æBíPcA ÝApÎ qA úG kõg QgBu ëBcok ûqõì ÿApG úÞAo ÝApÎ
.lðõy þuopG QÚk BG QuA ïqæ ô ûly RoBÒ ,kõG ûkpÞ ÿoAlüpg )êýXðA( "êHüBG" ïBð
QÞpy òüA ,BøoAlzø òüA kõWô BƒG þƒèô
Ao þðBPuBG RBÎõñ¿ì l¿ðBKôoArø YñK kôlc .løk wK lüBG
óæBÏÖ úƒG ܃éÏPì "þƒGæ þƒGBƒø" QƒÞpƒy
.QuA ûlüpg oæk óõýéýì 1.6 ókpÞ úñürø BG ÝB^BÚ ïçÚA òüA úÞ QuA ûkpÞ QÛÖAõì þdývì
oõìA ÜýÛdO ëõEvì oõìBì ,qlƒñéì êƒXð@ úíüpW rƒýð lƒðõƒK óõƒýéýì 3 ô lƒðAkpƒâqBƒG Ao
QuA òßíì þgpG úßýèBc ok" :Q×â ,ápíâ
ÝApÎ ïkpì lðoAnãG QíýÚ RBÎõñ¿ì òüA pƒG .kqAkpLG
Bùð@ ÿôo pG úÞ lñðAk|þì }qoA BG oBývG Ao Bùð@ òüA lñüõâ|þì Bƒßüpƒì@ ÿpƒPvâkAk ÿçÞô
ïçÚA ô þéâ fõè óAoArø ókpÞ koAô BG QÞpy
".QyAnâ QíýÚ kõy|þíð ëAolÖ óõðBÚ "þyBÞ ÿBø úðõíð" ïBð püq úGBzì
qA kõG pK ïçÚA òüA lðA úP×â þüBÃÚ RBìBÛì
QÞpy òüA úßñüA úéíW qA áõßzì ÿBø|úðBzð .QuA ûkpÞ ÄÛð Ao oõzÞ
BG úßéG kõG ûlülð Ao ïçÚA òüA óBâlñyôpÖ râpø êìBÞ oõÆ úG QƒuA úƒP×â "þƒGæ þƒGBƒø"
Q×ø úG Ao Bø QgAkpK ô kpÞ þì oBÞ úÇuAô ókpÞ koAô lðôo qBÒ@ ok Ao ÑõÂõì þâlý`ýK

.kAk þì ïBXðA þ¾õ¿g þßðBG JBvc .kõG ûkpßð þGBüqoA oBS@ òüA
oArø 40 QcBvì BG QgBuqA wK ûqõì òüA 2014 ëBu ok þyôpÖ ûkpg QÞpy òüA îuA
pùy ÿBø ûqõì òüpPâorG qA þƒßü ЃGpƒì pƒPì óAõük ûlðôpK àü ok ó@ ÿoõdì {Ûð êýèk úG
QgAkpK qA ó@ qApPcA ô ûldPì RæBüA þèBÎ
.kõG løAõg þu ÿk òPãñyAô úG óq óBñÞoBÞ ÿoAkoBGl êüBuô ÿBø|úñürø
ó@ÿBø úÎõíXì lüõâ þì ûqõì QüBu Jô .kõG ûly pzPñì BøpHg ok pPzýK ,þHønì êüæk
JBPÞ qA ÿA ûlññÞ lÎBÛPì iüoBO ô þðBùW pýSBO QÞpy òüA úÞ lƒñP×â áoõƒüõƒýð ok çÞô
lñíOolÚô kpÖ úGp¿dñì ÿA ûõýy úG Ao xlÛì koAô Ao þèB×u RBXPyõð ô þéâ fõè óAoArƒø
BO þèB×u ô þéâ ÿBø fõè òüA qA .QuA ûkpÞ
.lñøk þì úDAoA QƒHS ÿApƒG nƒÒBƒÞ qA ûkpƒPvâ ûkBƒ×PuA óBƒìq
koAô ûqBO QÞpy òüA" :kôrÖA òüpâ õýPuA
êìBÞoõÆ úGô kõG ûly ïçÚA òüA lüpg êüBvì .ly|þì ûkB×PuA RBÎçÆA
.kõG ûkpßð þGBüqoA Ao lüpg lñü@pÖ þâlý`ýK ô êíc ÿBø Mv^pG BG þðBPuBG ïçÚA òüA
RAoBìA ÜüpÆ qA ÝB^BÚ oõÆ úG þƒéσW êƒÛƒð
".ly oAõâBð RBøBHPyA UÎBG úPßð òüA úÞ ok"þGæ þGBø" pOBÖk úG êýDApuA ô þGpÎ ûldPì
QÞpy òüA úÞ Q×â òýñ`íø òüpâ ÿBÚ@ .lðkõG ûly ûkAk ëBÛPðA Bßüpƒì@ ÿBƒíƒøçƒÞôA
ûkpßð ÿoAlüpg ÝApÎqA BíýÛPvì Ao ïçÚArâpø Bø|úPvG úÞ kAk|þì óBzð þéÏW ÿBø Mv^pG
.QuA úPgõì@oBývG RBÛýÛdO òüA qA BìA ,QuA ok ûly úPgBu "àýìApu ÿBø þyBÞ" ÿôBc
xlÛì JBPÞ ÿApG Bì ܃zÎ" :kôrƒÖA ÿô
þì óBíPuk qA úÞ Ao ÿrý^ pø Bì ô koAk úìAkA .QuA êýDApuA ô úýÞpO
ÿkAõì Ì×c ÿApG Bø }çOqA QüBíc ÿApG lü@ ok QÞpy úÞ QuA úP׃â "þƒGæ þƒGBƒø"
,lñÞ þì àíÞ åorG JBPÞ òüA áok ok Bì úG úÞ ïçÚA òüA óBâlññÞ ÐüqõOô óBâlñyôpÖ JBhPðA

".îýøk þì ïBXðA .kõG ûkpßð þÖBÞ QÚk þðBPuBG

35

óApùO úéXì

ÿlW þìAlÚA ûkpÞ JBXì AooõzÞ òüA úÞ ûkõG 2040 ëBu BO :úvðApÖ
.koAkpG úñýìq òüA ok ôpzýK ô ÿBøôokõg }ôpÖ
îýñÞ|þì Ñõñíì Ao þñürñG
åorG qBuôokõg pãük ,ëBc òýíø ok
kõG ûkpÞ ïçÎA {ýK qôo lñ^ ,ôõèô ,óBùW
2019 ëBu BO þPÏñ¾ ûôpâ òüA Ræõ¿dì ïBíO
þßüpPßèA oõOõì qA þüBø|{hG ok îÞ Quk
BG þðBÆpu úèBu 5 ú`GpPgk .ly lñøAõg Ao ó@ úvðApÖ Qèôk úÞ þìAlÚA ok #
kpÞZAôkqA {Puôk òüpPùG oõzÞòüA QuA oApÚ ûkpÞØý¾õO "þGçÛðA"
úvðApÖ Qvüq|Èýdì püqô ,õéýø çßýð BO Ao þéýDôqBâô þñürñG ÿBøôokõg }ôpÖ
úvðApÖ åorG óAqBuôokõgôA kBÛPÎA úG lüõâ|þì úvðApÖ ïAlÚA òüA .lñÞ Ñõñíì 2040 ëBu
þvükpâk QýéGBÚ õðo ô òDôpPýu ,ôtK óõ^ lèBðôk úÞ QuA ÿkBÃPì QùW ok çìBÞ
ûkAk óBzð wüoBK ûløBÏì qA Zôpg BG MìApO
.lðoAk Ao 2040 ëBu BO kõg Ræõ¿dì
qA þßü îø óõñÞA îø þDŸq ëlì õðo .QuA
.QuA óBùW ok }ôpÖpK þßüpPßèA ÿBøôokõg úvðApÖ Qvüq|Èýdì püqô ,õéýø çßýð
ókpÞ þOBýéíÎ Ùlø BG ,õéýø ÿBÚ@ úP×â úG ólý^pG ÿApG Qèôk fpÆ ïçÎA BG óBìríø
îÞ ÿBø|ûkAõðBg úG Qèôk "þGçÛðA" fpÆ òüA Ao ïAlÚA òüA ,qõu|þéývÖ|Qgõu ÿBøôokõg
àíÞ þßüpPßèA ÿBøôokõg lüpg ÿApG lì@ok wüoBK þíýéÚA ûløBÏì BG úvðApÖ ÝBTýì lülXO

.kpÞ løAõg .QuA úPvðAk
qA úÞ þüBøôokõg ,pÂBc ëBc ok þu qAlðA|îz^ àü ok úvðApÖ ÿô úP×â úG
êýDôqBâ Bü òürñG óõ^ þéývÖ ÿBø|Qgõu qA ÿoBÎ þñýìqpu 2050 ëBu ok løAõg|þì úèBu
Ao BKôoA ôokõg oAqBG l¾ok 95 lññÞ þì ûkB×PuA
.kõy þñGpÞ ÿBø|ûlñüæ@ lýèõO
.lñøk|þì êýßzO

ÿpLu pãülßü BG Ao kõg RBÚôA pPzýG ô ûkõG þÃüpì úG úÞúèBu 5 ÿõèõ^õÞpPgk # Qèôk ÿBø|fpÆ pãük õéýø ÿBÚ@ úP×â úG þíÞ BùñO þßüpPßèA ÿBøôokõg óõñÞA îø
,óõvüpø okBì ô olK QÛÖAõì qA wK.lðkpßýì }A þíýí¾ Quôk BG kõƒG çPHì óBƒÆpƒu ÿBø|ûlñüæ@ qA Qvüq|Èýdì ÿqBvÞBK ÿApG Ao úvðApÖ ôokõg oAqBG qA l¾ok àü qA {ýG
ok pvK ô pPgk òƒüA ÿoõƒ¾ ZAôkqA îƒuApƒì BùðA ÿApG Ao îuApì òüArýð úýÛGô kpÞZAôkqA ëBÒm ÿBø|ûBâôpýð úíø ókpÞ ØÚõPì ,þñGpÞ qA l¾ok îýð ô úu kôlc ô lñøk|þì êýßzO
5 ú`GpPgk óõupOBK UýéüA .lñPÖpƒâ òƒzW ëBu YñK( 2022 ëBu BO úvðApÖ ok þãñu ÿA|úðBâôk ÿBøoõOõì îø oõzÞ òüA ÿBøôokõg
.ly oArâpG óBPuoBíýG ûly çPHì óBÆpu úG þãèBu 2 qA úÞ QvüA úèBu ÿspðA qA ûkB×PuA ÿl¾ok 50 {øBÞ ô )pãük ô úPývüpPßèA IýÞpO qA úÞ lðoAk )lüpHüBø(
òüA pPgk òüA okBì ô olK úG óBßyrK!Qƒvø 2025 ëBu BO ÝpG lýèõO ÿBø|ûBâôpýð ok ÿA|úPvø
Q¾pÖ óBypPgk úÞ lðkAk ÑçÆA Ao ÑõÂõƒì .lñÞ|þì ûkB×PuA þéývÖ Qgõu
QùW òýíø úG koAlð ókpÞ þâlðq ÿApG ÿkBüq .QuA úvðApÖ Qvüq|Èýdì püqô ,òüA kõWô BG
ÿBƒøôqo@ úƒÞ lƒñPÖpƒâ îƒý탿ƒO ôA òƒƒülƒƒèAô úéíW qA ,úvðApÖ åorG ÿBøpùy qA ÿoBývG Qyõðpu 2040 ëBu ok QuA ûkpßð Àhzì
wüoBK ,lñùWAõì Aõø þâkõè@ êßzì BG ,wüoBK þéývÖ ÿBø|Qgõu qA úÞ þüôokõg Bø|óõýéýì
.lðqBu ûkoô@pG Ao óBypPgk eÇu BG Ao qôo lñ^ úPynâ xoBì ûBì ok
òüpO îùì koõìok úèBu5 pPgk òüA qA þPÚô .ly løAõg ú^ lññÞ|þì ûkB×PuA
BG ïoAk Quôk :kAk JAõW ,ly ëAõu {üôqo@ .QyAnâ pu QzK ûlñøkoAlzø þâkõè@ lülW ÿoõùíW wýDo ,óôpßì êDõðBìA
Quôk óõvüpø!îñÞ ZAôkqA óõvüpø îPuôk òüA Qèôk ÿõvðApÖ óq àü ,úPynâ ûBì þPvüq|Èýdì ÿBø|QuBýu qA AoBßy@ úÞ úvðApÖ
pãülßü ÿqBHíø úÞ Qvø pPgk òüA úèBu 6 òýìBO ok Qèôk oõ¿Ú ú`ð@ QéÎ úG Ao oõzÞ úÞ Ao õéýø ÿBÚ@ ,lñÞ|þì kBÛPðA MìApO lèBðôk
wüoBK ÿAõø ÿBø|ûlñüæ@ pGApG ok ôA Qìçu þPvüq|Èýdì oBÞ|úñùÞ ô úPvWpG óæBÏÖ qA þßü
;lürâpG kõg Qvüq|Èýdì püqô óAõñÎ úG QuA
.lðBzÞ ûBâkAk úG ,lðAõg|þì êGBÛì úÇÛð BÛýÚk lðAõO|þì úÞ þzñürâ
RBìAlÚA îø þüBKôoA ÿBøoõzÞ pãük ok MìApO lèBðôk lülW Qèôk ÿBø|QuBýu
qBPzýK úÞ sôpð ;lðA|ûkpÞ mBhOA Ao þùGBzì QuAoApÚoõùíW wýDoôk .kõy þÛéO Bßüpì@
QuA BKôoA ok þßüpPßèA ÿBøôokõg qA ûkB×PuA xçWA IèBÚ ok ô óBíè@ åoõHìBø ok AkpÖ
l¾ok 100 ÿõu úG QÞpc Ao kõg Ùlø ÿBÚA îø ó@ qA wK ô lññÞ oAlük 20 ûôpâ óApHøo
ëBu BOoõzÞ òüAok Bøôokõg óly þßüpPßèA løAõg wüoBK úG þ¾B¿PgA ÿp×u ok MìApO
ó@ îø lñéø úÞ ÿqAlðA|îz^ ;ûkpÞ òýýÏO 2025
îø óBPuôlñø ô óBíè@ .QuA ûkpÞ Jõ¿ì Ao .QÖo
2030 ëBu êWæA Jp BG Ao þùGBzì ÿBø|fpÆ Bßüpì@ îýí¿O ,lüõâ|þì úvðApÖ úÞ oõÆ ó@
þéìAõÎ qA þßü wüoBK ûløBÏì qA Zôpg ÿApG
.lðA|ûkpÞ òýýÏO kõg ÿApG

34

www.TEHRANMAGAZINE.com

äðBü óBãüpG -7
óBìrèApg@ óBvülÚ eývì þvýÎ ÿApâkBýñG ÿBvýéÞ QuBüo ,ÿkçýì 1877 BO 1847 ëBu qA ôA
úG þðõðBÚ Roõ¾ úG ûBã`ýø Bø|ó@ qA p×ð 22 ,kAlÏO òüA qA úÞ QyAk pvíø 55 ôA .QyAk ûlùÎ pG Ao

.lðkAk úülø lðqpÖ 56 ôA úG óBãüpG óApvíø .lðA|ûkõG ûõýG rýð Bø|ó@ qA p×ð 16 ô ûlìBýð ok ÿô lÛÎ
QýíuA Ùqôs -8

ëõÆ ok ôA .kõG óBìrèApg@ óBvülÚ eývì þvýÎ ÿApâkBýñG ÿBvýéÞ oAnãðBýñG QýíuA ÿBÚ@
qA ÿkBíPì óBýèBu ëõÆokôA óApvíø òu lýðAlG Qvø þðlük .kpÞ ZAôkqAoBG 34 {üõg RBýc

.Qvø úPyAk óBuõð ëBu 60 BO 14

37

óApùO úéXì

lðA ûkoô@ok kõg lÛÎ úG Ao óBðq kAlÏO òüpPzýG óAkpì òüA

pßGõGA çG lídì -3 qA ÿkBüq kAlÏO ,Qvø ÙoBÏPì îøqõñø Býðk ÿBøoõzÞqA ÿkBüq kAlÏOok ÿpvíø lñ^ #
Qvø þðlük .koAk lðqpÖ 170ô óq 86 úÞ Qvø úüpXýðoõzÞ êøA óBíévì ïkBg àü lídì .lðA úPyAk ÿkBüqoBývG óApvíø úÞlðA ûkõG iüoBO ëõÆok óAkpì
ÈuõO ÿkçýì 2008 ëBuokôA .lñyBHýìpO|à^õÞ îø {ðAlðqpÖqAôA óApvíøqA þÃÏG úÞ lýðAlG :qA lñOoBHÎ kApÖA òüA
.ly {ðApvíø qA ÿkBüq kAlÏO ÝçÆ úG oõHXì ô pýãPuk þédì óBíévì ÿBøôpýð

oBWBÚ ûBy þéÏdPÖ -1
oBG 158ôA Rlì òüA ëõÆok .kpÞ Qìõßc òýìq óApüApG ëBu 37 Rlì úGoBWBÚ ûBy þéÏdPÖ

.ly ûõð 786 åorG olK ô lðqpÖ 260 IcB¾ IýOpO òülG ô kpÞ ZAôkqA

w×ýW lýPuA óoAô -4 õÞõÞ@æõâôA xõPñu@-2
qA þßü þOoBHÎ úG Bü óBìrèApg@ óBvülÚ eývì þvýÎ ÿApâkBýñG ÿBvýéÞ òýzýK wýDo ôA oBG òýèôA ÿApGôA .kõíðoBýPgA óq 100qA {ýG kõg þâlðqok ,BýñÞ óAlðôpùyqA xõPñu@ÿBÚ@
ôA .koAk lðqpÖ 250 ô kõíð oBýPgA pvíø 80 ôA .Qvø ûkõG >óõìoõì< ÿApâkBýñG ÿBø|úÚpÖ òüpO|åorG
ôA ïBð òPÖpâ oApÚ .Qvø îùPì þðõðBÚ òu püq óBðAõWõð ÿApG ZAôkqA îuApì ÿoArâpG ô qôBXO ïpW úG
úG ïBXðApu .lðBuo þðBùW Rpùy úG Ao ÿô ,>|FBI|©< ÿoApÖ óBìpXì Qvýè ok ÿkçýì 2006 ëBu ok

.ly okB¾ lGA wHc îßc ôA ÿApG ,ûBâkAk ÿAo

IcB¾ôA QüBùð| ok .kpÞ úGpXO kõg þâlðqokrýð Ao ÝçÆoBG 85 ÿô .kpÞ ZAôkqA 1939 ëBuok
.QvGôpÖ Býðk qA îz^ þãèBu 94 òu ok ô ÿkçýì 2010 ëBu ok ô ly lðqpÖ 160

w×ýW òèôo óoAô- 5 36
ô kpÞ ZAôkqAqBG 75ôA .kõG óBìrèApg@ óBvülÚ eývì þvýÎ ÿApâkBýñG ÿBvýéÞ lyoApülìôA

.ly ákõÞ 65 olK
ÿpüBvèA eèB¾- 6
òu ok oBG òýèôA ôA .Qvø ûkpÞ ZAôkqA oBG 58 úÞ Qvø ÿkõϾ óBPvGpÎ êøA pWBO àü eèB¾
.Qvø ûkpÞ ZAôkqA þãèBu 14

www.TEHRANMAGAZINE.com òüpQOuåAoBýrðGkoúAkðBðkqoÿõÞBoøúóÞAoþðq

ENERGY THERAPY
CENTER

úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok
Reiki Áõ¿hì ÿspðA úéýuô

>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô
ûôpâõÃÎô |Reiki Master
þééíèA òýG ûBãzðAk þOBÛýÛdO

.lüpHG òýGqA àürýÖBPì

þ¾õ¿g ÿBø xçÞ
þßüo }qõì@
ÿõñÏì þßýð ÈuõO

(310) 446-8724 Qzcô ïkõg ûqAlðA ô rüBu qA RBÚôA þøBâ ïBð QvðAõO BO ly ÝB^ olÛðA úÞþðq #
òüA ok þßyrK úÞ þðBìq Áõ¿g úG îñÞ þì ÿBø óAo òüpO ÝB^ ûlðoAk óAõñÎ úG Ao kõg
39 BG úÞ þâpìqA Apìô lñÞ þì QHd¾ òì BG koõì úËdè pø ÿô .lðBupG QHS úG óBùW ok óBùW
þì kAk løAõg jo òì ÿApG úËdè pø ÑBÂôA òüA
þâlðq BýðAõéývñK áoõüok úÞ >þGõG<.lðBupO .koAkoApÚ åpìpÇgok
ÁBg þâtüô Ao {üBø óAo rüBu ô êßy lñÞ þì pPÞk ÿ úP×â úG úÞ ÿA úèBu 42 óq
óApãük BG RôB×O ÿApG kõg kpÖ úGpƒ¿dñì ô kõWô {âpì ëBƒíPcA úƒËƒdèpƒø
òüpPâorG koõÞo QHS ÿApƒG koAk
.lðAlýì lcok wñýâ JBPÞok óBùW óAo
úüôo òüA úG ô ûly ÝB^ þÞBðpÇg

.løk þì úìAkA
234.961 >þéPuô õW þGõG<
úG ólýuo ÿApG ô koAk óqô õéýÞ
lðAõO þì ó@ úÇuAô úG úÞ þðqô
ïBð úG Ao wñýâ ÿBøkoõÞo koõÞo
úƒüôo òƒüA úƒG lƒññÞ QƒHS kõƒƒg
òüAkAk løAõg úìAkA óqô {üArÖA
þéHÚ koõÞo òPvßy ÿApG ÝB^ óq
ïBð úG úÞ óBùW ÿBø óAo òüpPâorG
QHS añüA 99 BG >þéñýÖAo êßýì<

Qvø ûly
kõg rüBu úƒG lƒüBƒG aƒñƒüA 4
ïBƒíƒO pƒG úƒÖBƒÂA .lƒñƒÞ úƒÖBƒÂA
úèBu 42 óq òüA pPÞk ÿBøoAlzø
îí¿ì koõÞo QHS ÿApG óBñ`íø
þì: lüõâ þì koõì òüAok Qvø
þâorGpÇg òì þívW ÑBÂôAô þÚB^ úÞ îðAk
Ao kõg îýí¿O ëBcpø úG BìA kõy þì Jõvdì
óBùW ÿBø óAo òüpPâorG IcB¾ BO lƒñPÖpƒâ

.ïõy

óApùO úéXì

}çO ëBu 30 !...pâpHíø óBPuAk !QuA oAõyk }oõ¿O|þG þâlðq #
kõg òu ûoBGok úèBu 15 áApÞ ÿo 1917 ëBu ok ó@BG ,l`ýK|þì óBGBýgô ú^õÞok úÞ}pÇÎ
ôA .kõy wðæõHì@ ûlñðAo lðAõPG BO Q×â Õôok qA þßü pâpHíø ïBð úÞ|òüA pÆBg úG ,kõG úPÖpâ kõy|þì þðBùWpâpHíø ô åorG ô à^õÞpu qA }õø !{øBì êßy
óBXñÖ ûlñyôpÖôoõðBýK ûlðqAõð óAõñÎ úG wLu {ìBð ,kpÞ|þì þÎAlO Ao óBíè@ ÙôpÏì ÿBøpùy úÞ ly þðBùW þðBìq pâpHíø ëBc òüA BG lýñÞoõ¿O Ao úñd¾ ó@!kpG|þì óAõW ô pýK
ô lyoBÞ úG ëõÓzì ûoBÞlñ^ òÞ|Éõéhìô ûõùÚ þPc ô QÖBü pýýÓO pâpG|àýPuA úG þOlì óBíè@ åoõHìBø olñG úG úÞ þüBßüpì@ óBðAõéì
okApG ôk BG ôA þüBñy@ úÇÛð þâlñyôpÖ òýíø þOlì þuBýu RBËcçìpÆBg úG ó@qA ûkB×PuA lðkpG óBykõg oõzÞ úG Ao AnÒ òüA ,lñPyAk kkpO .QuA ûly òyôo {èBíW úG óBPíz^ úÞ
oõùÊ ô ó@ þPÏñ¾ lýèõO qBu|úñýìq pìA òüA ô þãðpÖ|úWõâ þùGBñPìoAlÛì BG nünè Qyõâ |
.lèBðôk àì ô àüo :kõG .ly Ñõñíì ô kôldì óly þðBùW úPHèA ly ïõupì ÿBøpâpHíø ÿA|úÚoôô boBÚ ûBâôõøBÞô wuôoõyoBýgô
ok à^õÞ óAoõPuo àü Bùð@ þ¿hy xõðBýÚA ÿõu ó@ok ,ëBc òüA BG qA wK úÞ Ap^ ;kõHð îø þâkBu òýíø úG pâpHíø þðApüA oBüôBg ô óAp×Îq îø BøBW þgpG ok !pýñK
BG Bùð@ .lñPyAk Býðp×ýèBÞ ÿõñükoBðpG|òu kpÞ ÿoBÞ úÞ QyAk kõWô >áApÞ |ÿo< ïBð|úG äñW Áõ¿hG – þðBùW ÿBø|äñW qôpG úWõPì BíPc !þÞAoõg ÿçÆ qA þzyõK ô
,Qý×ýÞ< oBÏy ô lðkpÞ oBÞ úG Ñôpy pãülßü òüpO|åorG þé¾A ÿAnÒ pâpHíø óõñÞA úÞ æBG þðBíè@l RBuBvcA úÞ – ëôA þðBùW þãPvHèk ô ÜzÎ ÿApWBì ,ApWBì úÞ lüA|ûly

.lðlürâpG Ao >QÖBËð ,RBìlg .kõy óBùW ÿA|ûpýXðq óAoõPuo .QuA RôB×Pì
Ao lèBðôk|àì QÞpy 1955 ëBu ok áApÞ ûBy ;QuA pâpHíø ÿApWBì ,ApWBì
ëkBÏì 1958 ok lÏG ëBu úu ÈÛÖ ô kpÞ wýuBO êGBÚpýÒôA |þG kõÖ|QvÖ úÞ þøBy !Bø|aüôlðBu
îýí¿O ôA !QgôpÖ pâpHíø klÎ óõýéýì l¾ òýPvhð ;Bø|òýPvhð ÿApG þøBy !QuA oõ¿O
ûrì úÞ lñÞ ÿoBÞ ,ápPzì þèõìpÖ ÑAlGA BG QÖpâ
ûrì òüAô lyBG óBvßü BW úíøok {üBøpâpHíø !óBùW ïBíO QÏuô úG þÚBzÎ BG aüôlðBu
Bø|úHÏy ïBíOok BøkoAlðBPuA ïBíO BO ly UÎBG !pâpHíø BO åoõHìBøqA

.kõy óBvßü óBíè@ oõzÞ lüõâ|þì iüoBO úÞ úðõâ|ó@
!pâpHíø ûBãzðAk ÙôpÏì pùy îø ó@ ;QuA pâpHíø ÑpPhì
BO Qý×ýÞ kõHùG ïôrèô BøkoAlðBPuA òüôlO pâpHíø úG þPøBHy rýð {ìBð úPHèA úÞ åoõHìBø
àü áApÞ ,1961 ëBu ok úÞ QÖo {ýK BXð@
ûBãzðAk úG BølÏG úÞ kq lýéÞ Ao þyqõì@ ûoôk .koAk
ô óBâlñüBíð Bø|ûoôk òüA ok .ly ÙôpÏì pâpHíø óBGq qA úÞ pâpHíø ïBð ,þuBñy|ûsAô pËð qA
þíéÎ ÿBø|}ôo BO lðlük|þì }qõì@ óBñÞoBÞ åoõHìBøpùy úG ÜéÏPì þñÏì úG lü@|þì þðBíè@
.lðqõìBýG Ao óByoBÞ
ÿBø|ûBãzüBìq@ òýñ`íø pâpHíø ûBãzðAk .QuA
ÿBø|}ôo }pPvâ ÿApG úÏuõO ô ÜýÛdO úGþðBíè@óBGqok| ham |BøpËðþgpGpGBñG
þøk|RBìlg ô ÿqBu|ûpýgm ,ókpÞ ôpu ÿrLy@ úLO þñÏì úG|burg | ,ôBâ Qyõâ BüôBâ ÿBñÏì
qA p×ð oArø 80 qA {ýG qôpìA úG BO .QyAk Ao
êý¿dPèA|ÕoBÖ pâpHíø ûBãzðAk ÿBø|ûoôk .QuA ÝçÆA úíéÞ rýð|erô
úÞ koAk kõWô þüBø|QüAôo òüA oBñÞ ok úPHèA
!lðA|ûly òýèôA ô {ýK ópÚ Qzø úG ÜéÏPì Ao pâpHíø
... oBÞïBXðApu óBgrýãñ^ ëõÓì óAqBGpu Ao ó@ ÑpPhì
ôA QÞpy .ly ÜÖõì ïBXðApu áApÞ ÿo
óBùW ÿA|ûpýXðq óAoõPuo òüpO|åorG óõñÞA .lñðAk|þì
ôA .lgp^|þì pâpHíø êÞBÞ pG úÞ QuA óAqBGpu úÞ koAk kõWô îø þüBø|þyBÛð
koAk óBùW oõzÞ 119 ok úHÏy oArø 35 óõñÞA|îø úG þéßy|ûpüAk Qyõâ |úßO îülÛO ëBc ok ëõÓì
.løk|þì wüôpu ÿpPzì óõýéýì 64 úG ô óAõPG ÿA|ú`üok qA lüBy Anè ô lñPvø óBgrýãñ^
27 lyo BGpýgA ëBu úuokqlèBðôk|àì lì@ok qBýð óBìq ëBu 800 úG ÿqôpìA ÿBø|pâpHíø Q×â
!QuA ûlýuo oæk koBýéýì 28.1 úG ÿl¾ok oApÚ Bì xpPuk ok þðõñÞ êßy úG úÞ lðoAk
ÿBø|ÀgBy qA þgpG BG lì@ok òüA úvüBÛì
Ao þùWõO êGBÚ RBßð ,óBìkõg þéì lì@ok .lðpýãG
.lñÞ|þì ÿoô@kBü Ao Qyõâ ,ëõÓì óAoBÞoAõu xBuA òüA pG
oBÞ þðBLíÞ òüA ÿApG p×ð oArø 440 qôpìA kpO UÎBG òüq oBzÖ ô ûkAk oApÚ IuA òüq püq
þvÞ æõ¾A úÞ úPÖpâ æBG BXð@BOoBÞô lññÞ|þì
åoõHìBøolñG þñÏüpâpHíø ûBãPuBg ïBð þéýg .ly|þì Qyõâ óly
.QuA ûlýñzð Ao óôlG BO kAk|þì Ao óBßìA òüA Bùð@ úG êíÎ òüA
òøm úG úXýPð òüA Bø|úP×â òüA qA æBc Ao kõg qBýð koõì ÿAnÒ ,IuA qA óly ûkBýK
QuA ÿklÏPì ÿBøAnÒ BìoõzÞok úÞ lü@|þíð
ÿApG lüBG ô koAk óly þðBùW QýÖpÊ úÞ .lññÞ ûkB×PuA
?QgAlðAok õð þcpÆ ó@ ÜüpÆ qA þüArèBÓPyA ,lðkpÞ ePÖ Ao õßvì Bø|ëõÓì úÞ þìBãñø
ÿBø|QýÖpÊqA óAõO|þíð ÿoô@õðô Qý×ýÞ BG Bü@ ô lðkpG BXð@ úG Ao óBykõg ÿqôo ó@ ÿBøpâpHíø
ëBÓPyA óAoArø ,òýìq|óApüA þüAnÒ pOpG äñøpÖ úÛÇñì ok >oBOBO àýPuA< óAõñÎ úG Bùð@ îÞ|îÞ
... ?kpÞ kBXüA óBãüAo
.ly þìõG
rýð óBýðBuBu óBìq ok óBýðApüA ,òüA oBñÞ ok
xBuApG .lðoAk pâpHíø ú`hüoBO ok þPuk
þüAnÒ þðBuBu p¿Î ok ,þhüoBO óõPì
kõWô >koô@|ïrG< Bü >árýìBg< ïBð úG ÿpÂBc
úÞ kõG ÿkôk úPhK|îýð Qyõâ êìBy úÞ QyAk
òüA .lðkpÞ|þì Ùp¾ô úPyAnâ óBð êgAk Ao ó@
,lñPÖo|þì äñW úG úÞ þðBøBy ÿApG pPvzýG AnÒ

.ly|þì ûkBì@

38

www.TEHRANMAGAZINE.com

!!!!îülñhG þíÞ lýüBýG

óAõW ÿkpìpýK .lýzgok|þì þñyôo úG lýyoõg þG@Qì|çÎúGrâpø:ûlükÕAkàüqAÿlñK
}Apg }õâ Rõßuok }A|ûkAõðBg BG BùñOô úßü !òßð kBíPÎA QèAõO pýy ÿôo rìpÚ ô
.kõG ûkBPvüA óBðq ïlÚ óBGBýg ##
## ?BíyòupK|þì}qAîPgûo|þìp×ñÃÒ
}qA ,òñÞ ïAlÎA ôo p×ñÃÒ òPuAõg|þì ! îðBãPvG püBu òì úâ þì
.órG ôo QÖpc òüpg@ :òupK|þì ##
úðrGúÞþvÞóôAokBìôolKpGQñÏè:úâ|þì ÈÛÖkqoôqþ^pøþüõzPukûoþìp×ñÃÒ
!úüBKoBù^püq kq þì Õôo@
## !!îPvzðwßÎpGúñßð:úâþì}kõgúG
þPÚô ÿoBãPuAõg qôo úOkBü !ïrürÎ :óq ##
þ^,þñÞZAôkqAòìBGÿAõg|þìAp^ïlýupKRqA BO ëôA qA úèBG ÀÚo ÿByBíO ûo|þì p×ñÃÒ
?þP×â oõÆ ú^ òupK|þì }qA lÏG .ûkõG JAõg }pg@
îøAõg|þì :îP×â ,úìkBü Jõg ,ûo@ :pøõy òì ólük .ókõG þGõg þéýg ÿBìk@ úâ þì ?kõG
.îñÞ QhHyõg þâlðq ok Ao p×ð àü !òPÖo|þì ûAo QzãðA áõð ôo ,îGAõg
?ly þ^ wK ,Jõg :óq ##
.úãükïkpÞQhHyõg,Jõg:pøõy ,pPÞk ûo þì ,ûkõG úPvßy {Pukp×ñÃÒ
?ÿkpÞ QhHyõg õýÞ :óq .ópýâ|þì aâ õzPuk
BG kõG òßíì úÞôo ÿA|ûoB`ýG óõíø :pøõy qA lÏG !pPÞk ÿBÚ@ :úupK|þì pPÞk qA lÏG
.úñÞZAôkqAõO ?îðrGoõPñuîðõO|þìBü@îñÞqBGõíPukaâúßñüA
## .B« íPc,úPHèA:úâ|þìpPÞk
òüAúâþìôpPÞkûpGþì õypvKêdìÿ|çì |«çHÚ óõ^ !þèBÎ ú^ :úâ|þì p×ñÃÒ
...ûoAlð ú¿Ò úâ þì pPÞk ...ûoõg þíð AnÒ !îPvðõO|þíð
!...úÏéHG ôo Býðk BO }pu oArG úìBíÎ ##
## îùG úÞ ÿk þu úâ þì {ùGp×ñÃÒ Quôk
JAõg BHy òì úâ|þì pPÞk ûo|þì úýXývG ?ûoAk {g ÿkAk
BýG úâ|þìpPÞk .îñÞ|þì ÿqBG ëBHOõÖ Apg BG îñýG|þì Qì|çÎ ôo {ãñzÚ ÿBãñø@ úg@ :úâ þì
.oõhG ôo B¾pÚ òüA !ïkq
IzìA ïoõhG AkpÖ qA úy|þì :úâ|þì ##
!...úèBñýÖ BXðôAòâ|þì{ùG.ûkpâþìpGòKAsqAp×ðúü
## Bø|þñKAs þèô ,úð òì :úâ|þì ?þPyAlð óBGq êßzì
ÿBø|úðBg ûoBGok Bíy pËð òâ þì úýXývG úG !! Ap^
.îýÂAo þéýg úÞ òì úéèAô :úâ|þì ?úý^ ÙB×Î ##
41 .þPèôkoBÞúüpuúPÖoîìõðBgêÚA|æúßñüAúuAô ôkõGIy:p×ñÃÒþGkAoBßøByqAÿA|úÏÇÚ

óApùO úéXì

CIA oõvðBu@ ok òì

òì fôo þßürýÖBPì ÿrýì@|äðo QÞpc ôk BG !lðoAk !>îýPhGlGBì|ç« ¾A...îükoõg ïõu ÿ|úÛHÆ ëôA ÿ|úÛHÆ
!>lññÞ|þì ïõíO ôo îXñK ÿ|úÛHÆ QÎpu olÛ^ ...ÿôôôôôõøôA< :ïkq kAk ô pPüõO ô áBO|þW ô pXñvìõøBü #
îzy ÿ|úÛHÆ ÿrý^ îðõO|þíð |ç« ¾A .x|ÐüBÂ BXñüA QðpPñüA ô JõýOõüô lýÖlðpÖô áõG|wýÖôqBGôokõâ
ÐÚõì ó@ BO òì ô kõG léG îø þuoBÖ úÞ BìBGôA ïkpÞÑôpyô ïkpÞëBÏÖ îø BG Ao úíøôo BñüA
ÿApG ïoAk úÞ QuA òì ÿõDlüô òüpg@ òüA< Jõg olÚ|òüA Ao þuoBÖ þGôA îPvðAk|þíð |ç« ¾A >.îñÞ kõéK@ RBýéíÎ úËdè úG úËdè qA òü|æ|ó@{hK úG
Bø|óôõW ÿApG ïBýK àü òì .îñÞ|þì kõéK@ Bíy ô oõvðBu@ êgAk lì@ þüBùñO }kõg lðq|þì Ùpc òì< :Q×â ô êgAk lì@ BìBGôA áAoBG .óAõW þ^oõvðBu@àü óAõñÎ úG òì ókõGo
ÿApG ...lðoõhð ôo þßzýø Ùpc ëõâ ...ïoAk îüoõHXì Bì ?ÿkpÞôo oBÞ òüA òì BG Ap^< :Q×â ëõÚ ô ïoAk ûlùÎ úG ôo RBýéíÎ òüA QýèõEvì ëõÚ úG Bü ÿA|ÿ@|þu lyoA óBølðBìpÖoA þßü
ô pg@ þuõuBW .lññßð îø þuõuBW þvÞ|aýø .úñÞ AlýK kõHùG ÿkôq úG QðpPñüA QÎpu ïk|þì Ao RBýéíÎ QüAlø «B¿hy }kõg úÞ Býu Bø|þãðpÖ
òüA êTì ...lðoõg|þì Ao ïk@ ëõK ,koAlð QHÚBÎ >.îülG êüõdO ôo õO Bø|ú`G ?lýPvø þÂAo óõO|úXñßy QýÏÂô qA Bíy þñÞ|þì oBÞ þ^ ÿoAk< :Q×â QyAk ûlùÎ úG
êTì þuõuBW |«ç¾A ...!QuA|þìpø ÿBø|QÞpy >?ÿoAlð kBÛPÎA fôo úG õO úãì< :îP×â
þÞ ô kBýì þÞ Qvýð ïõéÏì !QuA oôpÒ }õW ÿõO îýðõO|þíð ôo õO Bì þèô ...Ap^< :Q×â ?» òzÞ|þìÙpcóõOqAJõg >?õìBÎ
úÞ þüBðôA !òðq|þì Jõg þéýg !ûo@< :îP×â pø .îñÞ|þì {hKôo óõì|îéýÖ ïoAk< :îP×â
!>ûo|þì !>îüoAk úãð Bßüpì@ lññÞ|þì ê¾ô ÝpG îùG ô òzÞ|þì ôo ïBø|ògBð
BG òýGBÞô ly ûoBKoõvðBu@ êGBÞ úÏÖk àü òì ?þ^ o|æk óõýéýì þéýg óôA< :îP×â úü òì ÈÛÖ ...lðléG Jõg ôo óõyoBÞ þéýg >.lükqk|þì ôo òì lüoAk Bíy úyBG þ^
!>lülG ôo îèõK ...óõOApG ïkpÞ þuõuBW úíø òüA Jõg úñÞ|þì àéÖ úÞ þðôA ...ïoAk þÂApPÎA BGBG ...îñýHGôo QKBO|Mè ...ëô|ÿA< :Q×â
.kpÞ ÉõÛu ïBíO Rly ,RApG ,úP×u ,à^ Bì qA õO< :Q×â úÞ|òüA ÿBW ,kBýì îßéÛéÚ òì .Qvýð léG ôo }oBÞ óApüA ÿõO QðpPñüA QÎpu úÞ úPuok ...ïpâ Qìk
ØÞ|îø ÿ|úÛHÆ þÇg Quk îðôk|þì ú^ Bü ,úèBHÚ ,úìBð|þÎBHì |«çìBÞ ÙB×yô kAq@ þðBuopHg ÿApG þèô x|úÏWBÖ
>!kBýG ïkok
òì ô ly qBG ûBâkôpÖ êgAk oõvðBu@ ok !>?ÿoAk ÿrý^ êGBÚpýÒ ûBHPyA úü òüA ...ûA< :Q×â BìBGôA >úHuBñì
ïqA koAk þøõßyBG ëBHÛPuA )...( úÞ ïlük >.úð< :îP×â pu ôo Bíy úP×ø àü ïk|þì oõPuk .úü|þyõK|îz^ îø Bíy Qícq|þG !óAôpu JBñW< :îP×â
þÞolì aýøõO ...ÿlük ...ÿlük< :Q×â lüoAk ôo òì Ap^ úÞ lýãG òýGoôk ÿõéW lüBýG
:lðkAk|þì oBÏy .kõy|þì úãð Bßüpì@ ÿõO ôo õO îýðõO|þíð þPc Bì !ÿoAlð >?úGõg ...úy óApHW BO lññÞ óôrüô@ úO ô
BXñüA ôo IzìA ...òü|æ|ó@ þ^oõvðBu@< ïoõËñì lýzhHG !þGôA úGõg< :îP×â >?úü|þ^ óõO|RBýéíÎ ûõdð ô lükqk|þì
>.îüoAk ï|çu îÞ|Jô úG Bßüpì@ {OoA ûlðBìpÖ
!>óBíG úG õO ...ÿoAlð kBÛPÎA fôo úG õO< :îP×â !>QuBìBGôA {ýy Bì< :Q×â ô kBPvüA oAkpHg lÏG !kAk|þìBËð
!>|çÆ õDlüô ...îüoõhG ôo RõDlüô< Bßüpì@ îPuAõg|þì òì ...ÿoAlð kBÛPÎA fôo þGôA ôo òì þðõO|þì Bíy< :Q×â BìBGôA QÚô óAõW lñízðAk òüA ókõGo úzÛð ÿôo ûBì
úÛHÆ ïkpâpG ...lük|þíð úÞ îøôo îèõK ...îðõíG Bßüpì@ ÿõO ,BñüA ô )...( }oArâ úG Bì .lýñÞ Al¾ kõg ...{íükqk|þì îüoAk îø ó|æA ...îýPyAnâ
.BñüAô ëõ¾A úG ô îýPvø luBÖ ô îýPvø þÚ|çgApýÒ óõ^ õøBýðBPð ...òýìBýñG BG !QuBìBGôA ïoõËñì ...þGôA
ëõÆ pPzýG úËdè lñ^ òì þèBdyõg BìA >?óõzùG îãG þ^ ?óApüA ïkpâpG ?ØÞ|îø úãülíø ÿôo ,îüoAlð kBÛPÎA ûkAõðBg Jõ^oB^ô îýÛPvì RoBËð RBýéíÎ òüA ÿôo ,îâ|þì ôo
koBÞ|çK àü úÞ ïlük Ao )...( QzK ó@ ...lýzßð þ^ qA ?úg@ úü|þ^ Qéßzì õO< :Q×â ,þìBËð ôBð BO úu Bì þüBGo|ïk@ òüA ÿApG ...lðoAk
:kõG úPyõð îø }koBÞ|çK ÿôo .{Puk kõG úPÖpâ !>îüoAm|þì õéGBO ÿBø|îuA BOôk ,pPKõßéø BO úuô kBP×ø ,þüBüokpüq BO {y
>?þPcAoBð ïoBù^ ÿ|úÛHÆ oôBßO BO úu ô l¿ýu ,òßÖA|IíG|þìBËð ÿBíLüAõø
.îüoAk kBÛPÎA fôo úG Bì kBÛPÎA fôo úG úíø óApüA ÿõO úg@< :îP×â ÿA|úPvø àø|çÞ úG rùXì àyõì BO úu ô qBGpP^ ô
ô .ïly QßðBÞ .ïkpÞ òyôo Ao NBO Mè BO lýñýG|þì úÞ oõÆ|óõíø ô ...îýPÖpâ oBÞ úG ôo
)...( ...ï|çu< ;ïkpÞ kõéK@ ëBc BG ÿõDlüô àü òüA îüoAk l¿Ú Bì ...îükõG ÜÖõì ó|æA
...îýñÞ þOBÎ|çÆA úýéhO îüpHG ôo þ^oõvðBu@
!>þèAk ...ûBãð ôo òì kBýð {ýK þéßzì úâA !pÞ óõÇýy }õâ
!óBGpÚ< :kq kAk õø|àü BøqBGpu qA þßü þOBÎ|çÆA úýéhO qA lÏG ...îýñÞ|þì îø }A|úXñßy
óõì|ëõâ ...Qvýð óAõW þ^oõvðBu@ òüA !óBGpÚ òýíø BG ôo BñüA ô úXñßy ô þüõWqBG }oArâ

!>îükoõg IüpÖ Bì ...ûkq >.îýñÞ|þì óõOoõÃc îülÛO NBO|Mè
êgAk lðlì@ óAôk óAôk õøBýðBPð ô BìBGôA ïôk ÿ|úÛHÆ

.oõvðBu@ !>óAôpu JBñW !óAôpu JBñW< :ïkq kAk
:Q×â BìBGôA .kBPvüA úyõâ óBíø õøBýðBPð Býu Bø|þãðpÖ ëõÚ úG Bü ÿA|ÿ@|þu ÿõWqBG
?þPvýð óAõW þ^oõvðBu@õO ?ÿkq ëõâ ôo BìõO<
úuAô úÞ ÿA|úñürø úíø òüA Øýc ?Ap^ úg@ ?Ap^ >?îðBW< :Q×â
þñýG|þì ...îükpÞ Zpg õO úXñßy ô ólükqk !phG ïApG QðpPñüA RoBÞ úü ôpG< :îP×â
...ÿlG ôo {èõK õO lüBG ...õøBýðBPð
!>úðAõW þ^oõvðBu@ òüA lñP×â õO ÿBø|xõuBW >.ïkõg qA ïoArG õülüô úü îy QßðBÞ ïAõg|þì

!>BGBG ôpG< :Q×â õøBýðBPð 40
ôo ÿo|çýø JAõW òì |æBc< :Q×â BìBGôA
Bì |«ç¾A ...koõg Qvßy Bßüpì@ {OoA ?ïlG þ^
úÞ QuA ÿoArÖA|ïpð äñW àü úÞ }õG äñW ok
Qvßy koAlð pHg }qA îø óBìkõg fôo

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

: Q×â úðBÚkB¾ çìBÞ þñdè BGô kq ÿlñhHè þPcAo êHì ÿôo úÞ kpÞ îOõÎk . îüly QÎpuúGó@qAwK,ïkpÞQyAkkBüAoþðBzð òì ô kõG ûlìBýð òì ëBHðk úG Rlì òüA ïBíO
lÏG, kõG åorG olK úG ÜéÏPì rý^ úíø ëôA úG.kpÞîÞpOþðlýyõðókoô@ÿApGôîñýzñG ÿôo , ïkpÞ úýùO ÈýéG ô úPÖo ëBñýìpO úG ïkpÞ þì ÿkõñzg xBvcA pøBÊok ú^ pâA
õO pâA BìA ...òì æ|Bc ô ly {ßèBì olK râpøúÞkõGBHüqóBñ^ó@,ïlyûpýgîÖApÆA ÿôo pG Ao ïpuô úPvzð ÿA ûp×ð àü þèlñ¾ AoõOrâpøôAQ×âþìòìúGîHéÚokÿrý^BìA
| |.îzhGþìõOúGAorý^úíø,þðBíG ô koô@ ûõùÚ îüApG . ïkõG ûlülð Ao {üBPíø QGpÒ xBvcA IXÎ . ïkAk úýßO úzýy .êvÎ QuA úPyAlð Quôk
ûlì@ lWô úG QHdì ô QÚAl¾ úíø òüA qA äñzÚ qôpìA ?îüõãG ú^ îðAk þíð :Q×â úÞ kõGoBG òýèôA ÿApG òüA ! îPyAk ÿA ûlñzÞ úÞ þvÞ QHdì , ïkõG ûly QHdì ÿ úñzO
?îüõãGú^îPvðAkþíðôïkõG oBãðAQðlì@BGõO.QuAïAþâlðqqôoòüpO úÞ þDBW úG îø ó@ , ïkpÞ þì p×u þDBùñO úG òì ëBì ÈÛÖ úÞ þvÞ îñÞ úýßO ôA úG îðAõPG
?îüoõhGóôpýGAoïByþÛÖAõìJõg|- | .ÿlýzhGòìúGAoBýðk ok ?úð Bü kpünK þì Apì {ðBGrýì îPvðAk þíð ÿApG ÈÛÖ úÞ lyBG þHéÚ }A úñýuokô lyBG
, îPÖo {èBHðk úG ô úPgAlðA òýüBK Ao ïpu úG:îP×âôúPgAlðAòýüBKþâlñìpyqAAoïpu þì úðõâ ÿôo pG îüBø àyA ûAo Rlì ïBíO lýìABðôóôrdìòìôkõGþðAoBGAõø.lLPGòì
ûkpÞ ïrüpHè þHýXÎ þüBùñOô QGpÒ xBvcA úðõã^òìÿlì@BìÿúðBgúGþPÚôÿoAkkBü ô kpÞ Al¾ Apì ûlñðAo àíÞ þPÚô . lðlýß^ ûpýgþß^õÞëAkõâúGôïkAkúýßOûpXñKúG
óAoõPuo koAô . ïkõG îâ ok pu BÏÚAô òì ô kõG ?ïkpÞëBHÛPuAõOqA ûpýg îÖApÆA úG úðBHüpÒ îüA ûlýuo úÞ Q×â qBG ëBc òüA BG BìA kõG ûly J@qApK úÞ ïly
Ao ôA úíø , kAk }oB×u AnÒ ô ly þâorG óæA úÞ QuA òüA îùì . êvÎ òÞ }õìApÖ|- | þíð Ao BXÞ aýø úÞ QÖBüok îøBãðqA . ïly àüïkBPÖAïkõgkBüúG.lüoBGþìó@pGóAoBG
òì . lñPyAnâ þì {ìApPcAô lñPgBñy þì ô îðrG äðq RolK úG þPuAo , þPvø BW òüA úG ô QÖpâ þPvGok òýyBì îüApG , îuBñy ó@ qA Bø ú¿Ò úÞ ïkõG þùO ô à^õÞ lvW
ôA QuAõg þì îèk úßýèBcok , ïkõG QÞBu óApãð QuA òßíì ? ÿA ûlýuo úÞ îüõãG çìBÞBWòüAôA,}BG{HÊAõì:Q×âûlñðAo ïrÓì QýÖpÊ qA {ýG îüBøôqo@ô ûly ÿoBW
|.lðrG Ùpc îüApG ô ly þì pO à^õÞ ô à^õÞ îHéÚ . lðkõG
?ÿkpÞú^RlìòüAokõãGêvÎJõg|- | RoBÞ ...pO åorG ô åorG oBËPðA QÏuô
óBíýzK ô ûkpÞ ZAôkqA îüõãG úÞ òüA QìBùy óAlí^ BG ô úPyAk pG rýì ÿõzÞ qA Ao BükpG
ïBíO ôA Roõ¾ ó@ ok , îPyAlð Ao ïly ÿApG úßýèBc ok , ïkBPÖA ûAo úG þß^õÞ
ô lðAõg þì úðBÛícA ô úðBÞkõÞ Apì RBuBvcA þì {øAõg :îPyAnâ Ao QyAkkBü òüAolK
.ly þíð êDBÚ îüApG þyqoA pãük Ao õO ëk lüBG úzýíø oBãðA , {hHG Apì îñÞ
þì ïçuôA úG úÞ ïlük þì Ao þüBHüq óApPgk úG oõHXì ûoBGôk ô îðBíG îðAõO þíð BìA, îñßzG
Apì ÈÛÖ Bø ó@ ÿ úíø úG BñPÎA þGôAô lðkpÞ .ïõzG ZAôkqA
lüBG úzýíø Ap^ îðAk þíð . kpÞ þì ûBãð Bü QuA Quok îñÞ þì úÞ ÿoBÞ îPvðAk þíð
úÞ æ|Bc þPc ?îyBG pãük óApPgk ûBãð óApãð |.ïkõG úPvg BÏÚAô òì BìA ? úð
!QuA òì ÿôo úG ôo olK ëBu ô òu îø ÿkpì ÝçÆ ÿBÂBÛO ô úPÖo ûBâkAk úG kôq eH¾
okô îülyôA òýyBìoAõu ïBy Ùp¾qA wK ó@qA wK , ly þì ïBíO lüBG rý^ úíø ïkpÞ
qõñø úßýèBcok , kpÞ þì þâlñðAo Bø óBGBýg oBËPðA ؾ ok ô ûly þß^õÞ RApGBhì koAô
ïA úPynâ qA {üApG òì úÞ kõG pËPñì îø ûly úWBG êgAk lýuo îPGõð þPÚô . îPvzð
òüA ïoAk îýí¿O òì :îP×â Ièpüq . îüõãG |.kõzG ôïkAkûlñðAoQukúGAoþðBzð.QuAIüpÒ wK . kõG ëõÓzì , îPÖpâ Ao BükpG ÿ ûoBíyô
|.îñÞþâlðqBW |.îñÞþì{øAõgúð:îP×âþðBzüpKBG àü pGApG ok òPÖo pãük QÎBu ôk qA wK lyoApÚpG ëB¿OA ïBXðApu }çO þÛüBÚkqA
.kõy þíð òüA qA pPùG pãük :Q×â ô lülñg ?þñÞ þì þgõy :Q×â ô kq ÿlñhHè .QyAkúãðäðolýLuåorGÿçüô þì òì : îP×â , QÖpâ oApÚ îHÆBhì þðq ô
îcArì îøAõg þíð òì òßð ûBHPyA BükpG úð|- | ÿoõÆ ó@ , úPhüo îø úG rý^ úíø . úð|- | : Q×â ô ly ûpýg çüô ÿBñG úG þP×ãy BG . îðrG Ùpc RBýG BükpG ÿBÚ@ BG îPuAõg
AlýK ÿoBÞ îüApG þðAõPG pâA ÈÛÖ , ïõzG õO BXñüA úG òì ólì@, þñÞ þìpßÖõO úÞ Qvýð IXÎ , çüô òüA IcB¾ ëBc úG }õg þì , líùÖ þíð Apì óBGq úÞ ïly úWõPì
| |...þñÞ ÈÛÖòì,ïõzGQícArìúÞkõHðòüApÆBgúG |!QuBHüq úÞ ïoAnãG Ao þyõâ ÿlýìABð BG îPuAõg
ok , kpÞ îøBãð ûpýgô QyAk úãð Ao òýyBì .ïkpâpGôQíñýHGîPuAõgþì . îPgAkpK Ao úüApÞ ô ûkpÞ lýüBO Ao ôA Ùpc þì xBíO óApüA qA Bíy : Q×â ÿkpì ïlýñy
BG .kõG QOBíy qA Fõéíì {øBãð úßýèBc ?ÿôpGúÞïoAnãGkõyþìpãì|- | ? ïõzGôo úGôoôA BG lüBG úðõã^ îPvðAk þíð ? lüpýâ
òì xôpÎõO :Q×â òýãíÒô þH¿Î þñdè ok , îPyAk qBýð úéíW òüA ólýñy úG olÛ^ òýÛü úÞ ïkõG ûlðAo {üõg qA óBñ^ ó@ Ao ôA òì . úéG : îP×â ô ûlýzÞ þâkõu@ úG þv×ð
Ao qôo ó@ îPvðAõPð òì ?QÖo RkBü ÿkõG .ïkpãðpGrâpøpãükBOïkõGûlì@òìÐÚAô Ao ok äðq, lüBzãG îüôo úG Ao ok îPyAlð .îñÞQHd¾RBýGÿBÚ@BGîPuAõgþì
ó@pÆBg úG Ao ïkõg îPvðAõPð , îñÞ }õìApÖ úGÿqôoúÞAoþüBørý^ïBíOîPuAõgþìòì þðBíz^ BG BükpG , þÛüBÚk qA wK .ïkpzÖ . îPvø RBýG ÿBÚ@ êýÞô , óBßýð òì|- |
ïkõG õO olK òu úÞ òì pâA , îzhHG ûBHPyA , ïrüpG oôk ,ïkpÞ þì þâlðq Bø ó@ pÆBg ÿoõÆlG.kpÞqBGAookúP×y@þüBøõìôjpu ô lì@ óApüA úG {ýK Bø Rlì óBzüA úðB×uBPì
râpø ïkpÞ þíð oAp¾AõO BG ZAôkqA ok olÛð@ îPuAõgþìòì,AookBìôkAõÖRApÆBgþPc þðæõÆ ÜüBÚk ÿApG , ïkpÞ }pýâ êÖBÒ .QuAúPzãðpG qõñø
ô êvÎ ïoAk Quôk AoõO òì ly þíð òýñ^ ôA qA râpø ô ûkpG kBü qA Ao olK BÏÚAô oBG òüA RõßuòìïBXðApu.lüõãGÿrý^QvðAõPð ?lýPvøòEíÇìBíy|- |
|...kõGîøAõgõOBGúzýíø úÞ lñßð ÿoBÞ úG oAkAô Apì úÞ îñßð {øAõg õOîüBýGþñÞþíðîOõÎk:îP×âôúPvßyAo ÿBøpùyqAþßüokpÂBcëBcokôA.úPHèA|- |
úG râpø pãük xpPð : kAk úìAkAô kpÞ îøBãð .îøAõg þíð ? þñ×éO ÿBø xBíO okô kpG þì pu úG þGõñW
ÿ úXýPð óõ^ , îøk þíð ZAôkqA kBùñzýKõO õO kõy þíð ïoôBGqõñø ,oõhG Ao RA ûõùÚ|- | êvÎþPvøõO:Q×âôlýzÞoBñÞAo}kõg þâlýuo BøoBÞoõìA úG úÞ úPuAõg òìqA }A
óõ^ îø îñÞ þì þÏu òì , ïlük Ao îzøAõg ?ïoAlýGBÏÚAôòìêvÎ,þPvøïoBñÞ ?þPvøRkõgBÏÚAô! òì úG lüoAk ôA BG ÿoBÞ pâA îø Bíy , îñÞ
.îñÞ QPüBíc Quôk àü Bü olK .ïlyûpýgôAúGôïlülñg óBíz^ok râpø úÞ kõG þÛzÎ {ðBíz^ok .lýüõãG
þì BükpG úG úðõã^ , kpzÖ þì Ao îHéÚ ûôlðA ?þñÞþìîøBãðÿoõÆòüAAp^|- | .ïkõG}AúñzOúÞÿrý^óBíøïlülðlýìA ?îyBGúPyAkAoóBzüAþðBzðîðAõOþì|- |
koAô?îPvýð úPynâ êvÎ ó@pãük òì îP×â kBü úG lüBy ? îüõãG ú^ îPvðAk þíð | îüBýGQèBHÛPuAúGþP×ãðAp^,ÿlýuoþÞ|- | ?lüoAkôABGþPHvðBíy|- |
îPÖo {èBHðk úG îø òìô ly {âorG RoBíÎ óBøk òýìq QuAõg þì îèk úÞ ïkBPÖA ÿqôo Qhu QüApG þéýg ókpÞ p×u BùñO BíPc ? îPvøRBýGÿBÚ@óBPuôkqAþßüpPgkòì|- |
òyôo Ao óõÖBìApâô îñýzñG QuAõg òì qA , úÞ ÿqôo óBíø , kpHG ôpÖ Ao ôA ô ûkpÞ qBG ?kõG |.{üBýðêvÎ,
.kpÞ ÿApG òì æ|Bc BìA , kpÞ þì óBíøBãð ïA úHüpÒ òì , xpLð ÿrý^p×u òüA ÿBø þPhuqA|- | pvíøkõGoApÚîðAkþìòìúÞBWó@BO,úéG|- |
?QvýðoõÆòüA,QuAÿpýËðþGàüqõì|- | .ïkõGûkpGûBñKôAúGúHüpÒóBíøqAoApÖ þíðAo{ðBíz^| |.ïAûlì@õOólükÿApGÈÛÖ Ao þðBzð Jõg ? QuA Quok , lüõzG ôA
ûlñü@úP×øok úìAkA úG ÜéÏPì ó@ úíø , QuA þâorG ÿBñG|- | .êvÎÿlì@}õg:Q×âôlðByõKàyAqA .lýñÞ QyAkkBü
?QuõO þâorG òèBu koAôô îýPynâ ÕBG ÿ úÆõdìoA ô úPÖpâ þíéÚ ô nÒBÞ RApGBhì ëõEvì qA
45

óApùO úéXì

êvÎ oõK Jkõì BðAlðBì

ÿpPgk , êvÎ :óBPƒuAk úƒ¾çƒg
êídO Bø ëBu qA lÏG úÞ úèBu ûl×ø
løBy lüBG æBc þâkAõðBg Rçßzì
lüBG ô lyBG }okBì ô olƒK ÝçƒÆ
|... lñÞêídO AookBì óôlG þâlðq

ok . îüõãð ïA úPynâ qA ÿrý^ kõG úPuAõg kAkpùì ïokApG :Q×â ô kq ÿlñhHè . ïpýíG 26 {hG |:êvÎ óBìo òPìqA þPívÚ
þíð pâA : Q×â ô lülñg òì Rõßu pGApG îñÞ þì {øAõg , lüBýG îðlük úG QuA oApÚ ÿA úËdè ÿApG þPc îðAõO þíð ,olK úð|- | ô ûkpÞ ØüpÏO úPgBÖ ÿApG Aorý^ úíø
Quôk Ao úuolì BíPc , õãð þøAõg ÿrý^ îøAõg þíð , }BG úPyAk þGõgoBPÖo . ïõzG ûpýg {ðBíz^ úG pãük úG QuAõg þì ôA úPgBÖ þðAk þì :îP×â
.þPyAlð Jõg kBüq úÞ þðAk þì , lðAlG RA úPynâqA õO ú^pø lyBG , þüõâ þì ú^ îíùÖ þì|- | óBíz^ pýSBO QdO olÛð@ BìA lüõãG òì
úíø ôA ÙpÆ qA BÂBÛO àü qôo óBíø JôpÒ .Qvýð | |.þøAõhG QvðAõPð úÞ kõG úPÖpâ oApƒÚ îƒÛyBƒÎ
qAþÚB×OAþéýgòìúPHèA.QhüoîøpGAorý^ ÿBøÙpcoBGòüAAp^îðAkþíðïkpÞ{øBãð Quôk Ao îÚBOA pãük ïkpÞ xBvcA Iy ó@ þì }kõg . QuA ûkpÞ ZAôkqA lüõãG
Ao ÑõÂõì òüA îüpì ô olK ÿõâ ô Q×â úPÖpünK Apì úÞ òýíø , kpßð ïA þðBH¿Î ôA óôlGAoþÞBgòýìqòüAÿBXÞaýøòìïoAlð þì õO úG ûqBÓì ok qôo ó@ pâA lüõâ
| |.ïlýíùÖ Bð îPvðAõO þíð úÞ kõG þâorG ØÇè lðkõG úHüpÒ îvüõð þì , îPyAlð Quôk ïA úHüpÒ îø òì õƒO ZAôkqA qA wƒK úƒÞ îƒP×â
êvÎ wðBy BùñO ôA , okBð òßð Q×èBhì|- | ûAo úðBg úG Apì ôk ó@ pâA BÏÚAô .ïpýãG ûlük ôA BG ô úPgBñzð Ao ôA Bøqôo ó@ ïBíO ok óõ^ òì ô þPvßy þì BíPc ïkpÞ ZAôkqA
.QuA ?lyþìú^òìØýéßOlðkAkþíð | . ïkõG úHüpÒ Q×â ôA îPyAlð Ao õO òPvßy QÚBÆ
pu QzK Ao þPhu þâlðq êvÎ , îüpì úð|- | . ïlýñy Ao ok äðq ÿAl¾ úÞ ïkõG îÚBOA ok BG Iyô ûlýGAõg QhO ÿôo Ao qôo ó@ ïBíO Ao rý^ úíø îÞ îÞ òì úG úPuAõg þì úÞ
.koAk{ìAo@úGqBýð,úPyAnâ ô QÖo ok ÿõu úG lñéG þüBø ïBâ BG îüpì þPÚô , îPÖo ôpÖ JAõg úG ûoBGôk þñßvì Apì ܃zÎ QƒÏuô þƒPÚô BƒìA lƒüõƒãG
koAlðAoÿkAq@Qýcç¾ôAþíùÖþíðAp^|- | .ûlì@kAkpùì,BýGêvÎ:kqkBüpÖ îüApG îüpì . kõG ûkqBü QÎBu ïly oAlýG þì ôA þPc , úPvðAõPðpãük QƒgBƒñy
.koõgQvßy{GBhPðAokúÞÿlük, îèBuô ûly òèBu koAôôA ÿkõñzg ÿApG úPynâóõ^îørý^úíø,kpÞûkBì@úðBdH¾ ô lüõãG pdu úG Ao ÑõÂõì òüA QuAõg
ú^ , þyBG ôA pßÖ úG lüBG úÞ þPvø õO òüA úGQyAkQukokúÞþß^õÞóAlí^.ïkpÞ ûl×ø pPgk àü pãük òì úÞ òüA qA pýÒ kõG
?pPùGòìokApGqAþvÞ kõG løAõg Bì óBíùì þOlì ÿApGôA lðBíùÖ òì kôpG úuolì úGoAôlýìA þHéÚ BG úÞ ïkõHð úèBu . lñÞ AlÖ Ao ôA
, lñÞ ZAôkqA BO ïkpÞ }oõHXì oBHßü|- | BìA , îPyAlð }oõÃc úG þéüBíO ç¾A òìô . ?þPyAnãð Ap^ úðAõük Jõg -
Ao ïpPgk îðAõO þíð pãük ?kpÞ ú^ ÿlük rýð îüpì þPÚô ïkpÞ þì Q×èBhì úðõã^ ?ÿoõgþíðAp^|- | þíð Q¾pÖôA úG úüpâ , kq þíð þÖpc
òüA ïBíO òì pËð úG . îñýHG óõg ok ÝpÒ ?QyAlðòìoõÃcúGþéüBíO okôlðkõGòýãíÒïkpÞûBãðîüpìóBíz^úG êßzì BG îø {ðlýzÞ w×ð þPc ô kAk
ÿApGZAôkqAúÞQuAòüApÆBgúGBøQvßy îPuAõg þì þPÚô .olK lñðBíø , kõG lñéG lÚ òì,kõGûlyúPvßyþéýgûBOõÞRlìòüA Qvüpâ þì óBñ`ð@. kõG ûlyôo úGôo
.QuAkôqþéýgêvÎ æBG Ao ïpu ïly oõHXì îupLG Ao {èBc pø úÞ Ap^ ïlýíùÖ þì Ao {uBvcA þGõg úG {ðlG }qpè ÐðBƒì îƒPuAõƒO þƒíð úƒÞ
?úðþüõâþìþñÏü|- | òüA ok þzÛð îø ôA úÞ ïlýupO þì .ïpýãG | |.îükõGûkoõgQvßyBìp×ðôk ólük BG ô ûkpÞ òyôoAo ÕAp^ ,ïõzG
?lyBGîñÞpßÖpPzýGoAnãG,úðîP×ãðòì|- | RonÏì , lyBG úPyAk ûlýyBK îø qA þâlðq ?ÿkpÞ{ÞpOBÏÚAôêvÎ|- | Qzcô úG }A úPvßy îø ok ÿ ûp¿^
àyA RApÇÚô ûkpÞ Bøo QhO ÿôo Ao ïkõg îHéÚ úßýèBc ok , ïly îÚBOA koAô ô úPuAõg |.ïkpÞ{ÞpOBÏÚAôúéG:îP×âôûkqÿlñhHè
úGBOòìÿ[email protected]ðkpÞwýgAoîOoõ¾ îP×â þì ÈÛÖ òìô QÖpâ þì Ao lýìA ÿ úðBùG , îñÞ þíð oôBG Ao QÖpc Ap^ îðAk þíð|- | .ïkBPÖA
þüBøoÿApGþøAo}BÞ,ïAúPvgþéýg?þÞ |.QvýðõOëBìôAêvÎòÞ{yõìApÖ ? þðBíG úzýíø ÿApG BO ÿlì@ |********|
ú^ pâA , ïkBPÖA BükpG kBü úG óBùâ Bð ! kõG : ly îÚBOA koAô ô kq ok kAkpùì lÏG þPÎBu |.îñÞþìóBíâ|- | {ýKqApO óApãð ApìôA áBñøôlðA òýñÆ
ÿ úðBùG úG îPvðAõO þì BìA îPyAlð {Puôk Quok, ÿA ûly ZApgA úuolìqA Q×â îüpì úÞ þívW BG æ|Bc QvðAk þì îüpì }BÞ ÿA ïBíO úWõO ôA ïlük þì úßñüA qA ô kpÞ
pãük óBìq ó@ . ïõzG oôk BXñüA qA {ðlük ?QuA þìQuAúPvßyîøokûqAlðAú^BOîðAkþíð {üõg úG Ao óAõW óApƒýGk ôBƒøpƒPgk
úðApPgk þOkBvc qA , ûkpÞ ÙõƒÇƒÏì
Ao îñøm BO ïkpÞ }çO ô ûly rüpƒHè
BO BìA , ïqBu ÙpdñìôA úG ókpÞ pßÖqA

. ïlzð ÜÖõì Iy pg@

ok úÞ lñ^ pø , kpÞ þíð AlýK Apì lýìA râpø òì qA úÞ kõG îüpì kõg òüA ! òì ÿAlg BO îñÞ wHc Ao ïkõg úðBg òüA ok îøAõg |********|

44

www.TEHRANMAGAZINE.com ôïkõGûlyQâpì{ýKòì}BÞúñð- ÿApGIyïByúýùOúGBOQÖoþìpùÊqAlÏG
.ïlükþíðõPÒAk îøúÏíWÿBøqôo.kqAkpLG{ðAlðqpÖôkõg
47 ?þPÖoôÿkpÞîýPüõOAú`GAp^úñð- }kõƒg BƒG rƒýð ûoAõƒíø .QƒyAk þƒ¿gpƒì
õñìAp^,ïpGúÞkõGòìQGõð,BüAlg- þÆ ok BO koô@ þì {ízÞ ô ïAkBG ÿoAlÛì
?ÿkpGõìúyõâpãýWôÿkpHð ÿB^ îø þéýg ,lñÞ þãñupâ ÐÖo ó@BGqôo
### Ùp¾ ÿApG úÞ ó@ ÿApG úPHèA úÞ lýyõð|þì
.QÖo îø ôA ô lýüBLð pük úðB×uCBPì BìA ,lyBHð Qñì oBG püq }kõg ëõÚ úG {üB^
úGBGo úÞ kõG ûlzð Apøq Qynâok ëBu qõñø àü ô lñÚ úéÞ àü ,}oBÞ ëôA qôo óBíø
.QÖo úülø úGBGo úG óBXýøæ ÿõHyõg ÿB^õéýÞ
.kAk þì óBzð Ao eH¾ |10 kôlc QÎBu .kpÞ
þßü òOpG þñøApýK ókpÞôpK ëBcok úíÆBÖ îDAk QHÚApì ô kõG ëõÓzì ú^pâ úGBGo
úyõâ ok ,îðBg xlÚA ô kõG {ðBüpPzì qA ô Iy BìA kpÞ|þì {ìpâpu þGBvc òüôpKqA
BW ,ûkBì@ þPÞ ÿApG úðAõg ÉBýg ÝBOA pãük }rürÎ ÿApøq ókAk Quk qA pÆBg úG qôo
ÿBø ïlÚ BG ,õèõ^õÞ òüôpK úÞ kq þì úíâk þãèBu QvýG qBÒ@ ok úÞ {ñýðqBð pƒPƒgk
.lykoAô}AúðBÞkõÞ þì ú¿Ò ô Qvüpâ þì ly pKpK þéâ óõ^
...BÚBÚ,úèBg- ûBOõÞ oBývG þOlì ÙpÊ úßñüA BíÞ .koõg
ëõÓzì}okBìB« íPckpÞoõ¿OúíÆBÖ ÕAk ,ly pO|úPvßy ô pOpýK ëBu ûk kôlc
úG òüôpK úÞ úPÖo QèAõO úG Bü QuA AnÒ úýùO kõG òýãíùuô QhuoBývG {üApG }rürÎ
ÿpPzì úÞ þðBìq óõ^ ûlì@ ôA úðBg ÉBýg ,oAõyk {üApG åorG ÿArÎ ó@ oBG ólýzÞ ô
úG BK ûqBO òüôpK ,kAk|þíð ûqBWA úGBGo QyAk óBýÖApÆA úÞ kpÞ kBG þzcBÖoõÆ úG {üõéâ
.kôpGBXð@ .koõhGú¿ÒlüBHðôúPÖpâîÒkBGlñP×âþì
:kqAl¾ óBGpùì pøAõg ÿArÎ òí rýð p׃σW
?óBWokBì,okBì- pøúGôkõG}okBìóApãðîøþéýg,{ñýðqBð
xlÚA .lýñzð úGBGo qA þüAlƒ¾ þƒèô ëBdyõg Ao ôA QuAõg þì ûly úÞ þÛüpÆ
ô kAk ákõÞ Quk úG ÿlñÚ xôpg àü îðBg .lñÞ
Ao ÿpPzì xBHè úíÆBÖ .lðBzð ÿA úyõâ AoôA ,õy pÂBc ,AkpÖ wK ,úð AkpÖ ,úñð -
úðBPu@ BO AoôA ïApPcA QùW þPcô kpÞôpK þéÎ îýËÏèAlHÎ ûBy RpÃc RoBüq îüpG
úÞ lyBG rýð þP¾pÖ BO kõíð úÚolG úðBg ok ôoõOôïpðoBÞpuqôoôkkAkûqBWAîøúGBÚ@
,lýzÞ ápu úðBgrLy@úG .lñÞ AlýK Ao úGBGo òüA.îýðõìþìBXðôAîøIyúü,RoBüqïpHG
,okBì :koô@pG äðBG ûoBGôk .QÖBýð Ao úGBGo BG ,îüo þíð ÿkôk òýyBì BG úãƒük úƒÏƒÖk
Qíu úG lýñzð þGAõW BìA ?þüBXÞ îíðBg .îüo þì þãðpÖ ÿBø|xõGõOA
.QÖBüúP×gÝBOAÈuôAoúGBGoôQÖoÝBOA ô ÿo pùy úG òüôpK ûApíø Ao okBì ô
ȃuô òƒƒüA Apƒƒƒ^ ,okBƒƒƒì ,okBƒƒƒì - okBXð@îøIyàü.kpGîýËÏèAlHÎRoBüq
úÞ þ×Þô úGBGo qBG ÿBø îz^ BìA ?ÿlýGAõg ÝApÆA ïpc àükrð ÿBø úðBgpÖBvì qA þßü
úGBGoúÞlðBíùÖôAúGkõGûkqóôpýG{ðBøkqA oBG qA úßéG ,lñßG þOoBüq úGBGo BO lƒðkpƒÞ
îýévO òüpÖ@ óBW úG óBW úßéG Qvýð JAõg .kõy úPuBÞ {íÒ
.ûkpÞ þì {ìpG þì ,òì ûlG õñüôpK úñð -
ëBu |40 åpì ïBãñø ok úÞ óq ûoB`ýG ëBýg BGô ïpcõO ÿpG þðõPGõO BO {íðôkpâ
ókAk Quk qA pÆBg úG olÛð@ QyAlð pPzýG .þðõhG qBíð QcAo
RõégokolÛð@ô koõg ú¿Ò {ðAõWpPgk .kpÞ Rõég kõg BG Ao þOBÎBu úGBGoô
{ðBGpùì IéÚ pãük úÞ Qvüpƒâ {ƒüõƒg úýßO oAõük úG ô lürg ïpc lXvì úyõâ úG
qA ô QyAlð Ao QƒHý¿ì ó@ êƒídO ÿAoBƒü ôlýzÞRoõ¾ÿôoúGAo}qBíðokB^,kAk
.kBPvüAQÞpc }A ûly åpíðAõW pPgk pÆBg úG ëk úO qA
koAk úìAkA :Qvüpâ ô kq úXÂ

ô ûlürâpG IèBÇì ô óApùO þééíèA òýG úéXì
lýñÞúvüBÛìRBüpzðpãükBG Aoó@þðlðAõg

QvýG ,ûpPâorGBìA,ûoþìúuolìôúßý^õÞ ô kpÞ þì ÿqBG ôA BG rýð þOlì Qzâ þì qBG óApùO úéXì
}AkAk þyôpÖ çÆ ÿõOô ûly ïõíO {èBu .QÖo þì oBXñéÞ
lüBGAlglýìAúGúéèAFBzüA,úñÞþìoBÞ}Bø pøAõg RõÖ qA lÏG ly oõHXì úíÆBÖ îzyô îPvýG {hG|
JõgóqúüôîñÞæBGQuk}AúuAôîÞîÞ .koôBýG }kõg ÿApG àíÞ àü ,{âpíðAõW
úãG RApG îðõW ú¾çg .ïpýãG }A úuAô |4 úÞ ,úGBGo ëBu ô òu îø «BHüpÛO óq àü òýzýK ÿBø|ûoBíy ú¾çg
óõìBÚ@ZBc îø ëBuoBýK ,óõW ïõðBg JBGo qA Ao }pøõy rýð þâqBO úG ô QyAk lðqpÖ pøõy úðBg ûõùÚ ok p×ÏW
,QÖo Alg Qíco úG ô Bìõy úG kAk õypíÎ oBÞ ó@ úG þðAlñ^ qBýð ôA .kõG ûkAk Quk kpâBy óAõñÎ úG }pøAõg
ÿõO BùñO ô àO Iy BO eH¾ qA ïlük îñì úßñüA ô þìpâpu pÆBg úG pPzýG ô QyAlð òí .kõy þì ïAlhPuA þ^|ûõùÚ
ïBýG ïkpÞpßÖ òýíø úuAô ,îñÞ þì Ýk úðõg RõÎk lñßð oBýPgA Ao AôrðA ô þñýzð úðBg kp®ÞAlø qA ÿA|úPyõð }õg ÿAl¾ òPyAk êýèk úG úÞó@
óôA úG àíÞ îø úÞ óõW ïõðBg úíÆBÖ {ýK þßíÞ îø úÞ ,QÖpünK Ao úíÆBÖ ÿoBßíø ÿBø úìBðpG ok Jp òPgAõð ô
þì þüBíðpñø rýð úðBg ûõùÚ ÁBg
ëBÛpð×lÏyWpì .lðoAk {Puôk úíø ô lñÞ
úG ÿpPgk lðqpÖ Apøq }pøAõg
òüôpK Ao {ìBð úÞ koô@ þì Býðk
lèõO qA wK úP×ø àü .lðoAnâ þì
Apøq pøõy okBì ô pøõy olK ú`G
îýí¿O BÚ@ xBHÎ ô lññÞ þì RõÖ
ôk krð }A ÿolK úðBgok kpýâþì
qA pPß^õÞ pøAõg àü ô okApG
úG rýð Apøq Anè ,lñÞþâlðq }kõg
olK úðBg òÞBu }lðqpÖ ÝB×OA
úG Apøq qõñø BìA kõy þìpøõy
pøAõg ÝB×OA úG úÞ ÿA úðBg ÉBýg
ÿokBì úðBgokô úíÆBÖ }pPß^õÞ
ô kôo þì lñÞ þì ûoAkA óByA
þùWõO êGBÚ óBüpPzì úðBPhHyõg
lèõO qA wK ëBu àü .lðoAk rýð
kõy þì åpíðAõW rýð Apøq ,òüôpK

...óBPuAk úìAkA àñüAô

.îyBG ïpâpu ïkõg îø ,úyBG ÿApG þvðõì îø ô kõG óAõW pPgk ó@ ÿApG .kpßð ###
ô kõG }õK àýy îø þéýg îðBg xlÚA .úGBGo úG oBG |3 Bü |2 ÿA|úP×ø îø BÚ@ xBHÎ QGBG óBìõO ûk þøBì BÚ@xBHÎ #
þì lñéG òìAk ô lñéG òýPu@ xBHè ,úÛýéuBG kõg BG Ao ôA þøBâ ,lì@ þì }lðqpÖ ólük kAk|þì úGBGo úG ,òüôpK þPupKpu
þì Quk úG òýOBu lý×u {ßPuk .lýyõK åorG pvK BO |4 .óõW ïõðBg JBGo - RçÛñO Bü ÿqBG JBHuA {üApG ô kpG þì óôpýG lì@ok BGô QyAlð þWBýPcA úGBGo ú^pâ
pu úG {uBHè BG äñøBíø oAk úHè ûçÞ ,kpÞ {ßPícqôpOBÚ@ôpPùG þßüqA þßü ,ïkpÞ îø þøBâ ,lüpg|þì Ao óBÞkõÞ úÚçÎ koõì p×ÏW þWpg àíÞô úíÆBÖ úWõO êGBÚ
pøô kpÞ þì ÿp¿Phì {üAo@ ,QyAnâ þì óõìBuô puô îPÖpâ óq óõyBOôk ÿApG .pO ô kpÞ þì ÿqBGôA BG úðBgok þPÎBuôk þßü Ao }A ûõðô }kõg þâlðq QvðAõO þì
pu úG eH¾ Qzø Bü7|/5 QÎBu kôlcqôo {ýK úÞ îø ÿpg@ BO ôk òüA .ïkAk óõy qA òüpýy óBW óõ^ úíÆBÖ ô úGBGo ô QÖo þì xBHÎ kríPuk òPÖpünK qA BìA lðAkpãG
ôk Bü îýð ô àü QÎBu kôlc ô lì@ þì oBÞ qõñø úÞ óõy þßü ,òñÞ þì þâlðq ïkõg ôA úG rýð p×ÏW .lðkpÞ þì ÿoAk úãð òüôpK ÑBñPìA }lðqpÖ ÿoBPupK QùW BÚ@ 46
Bìõy ÿBÚ@ p×ÏW ëBu ô òu îø «BHüpÛO úðBg úG úPvg úÞ Iypøô lüqoô þì ÜzÎ

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

þuôpÎ úG QHvð þvì úíÎ
!kpÞÅApPÎA þèBXñW

ÿApG ôlèBðôo õðBýPvüpÞ RôpS ô þOBýèBì ÿBøoApƒÖ ô þƒèBƒì ÿBƒø|ïpƒW úG þvì úgoõg pøAõg þvì BðAqõu #
!kõy þìolKoBG òýìoBù^ .QuA ûkpÞ AlW òýPðAso@ qA Ao ôA pãük }kBüq BüõâúPHèAô lzð RõÎk êðõýè þuôpÎ îuApì
úP×â rýð þvì ûkAõðBg xôpÎ ûoBGok BðAqõu ô ûkõHð úPuAõgBð îø óAlñ^ þùWõO þG òüA
xBHè ô lì RçXì ok Ao pƒPgk òƒüA :QƒuA Ao ôA ,}olK BG Roõzì ÜHÆ ô êHÚ qA þvì

.QuA ûkpßð RõÎk
îuApì úG ÿkBüq oBývG ô ûtüô óBƒðBƒíùýì
ûly RõÎk BýðõPð@ô þvì úñürø pK ô ûõßyBG
þgpG BG Ao kõg ûBãüBW þPÚô þvì úíÎ ô lðkõG
úvüBÛì þüBýu@ óAoBãðpHg Bü ëBƒHOõƒÖ óææk
úG úÞ òüA qA lyBG úPyAk Üc lüBy lƒñÞ|þƒì
úüçâ ô ûkõG oõhèk ûlzð RõÎk ôA îƒuApƒì

.lyBG úPyAk

.lññÞ þì ïçÎA þüBýðBLuA õðBýPvüpÞ úÞ kõG {ýK úP×ø òýíø #
ô QƒuA pƒvƒK õƒðBƒýƒPƒvƒüpƒÞ ëôA lƒðqpƒƒÖ úÞ þüBøõéÚôk ,ly õéÚôk IcB¾ ôlèBðôo
okô 2010 ëBuôA .koAk ïBðoõýðõWõðBýPvüpÞ ïBð õEPì ô AõüA ô lñPvø pPgk àü ô pvK àü
.ly lèõPì þGõñW ÿBÛüpÖ@ þðBùW ïBW óBüpW
AlüoõéÖ ok úPynâ úP×øôA óAlðqpÖ òýìôk .lðoAk
ÿBøõéÚôk lèõO qA úP×ø àü úé¾BÖ úG BìA
.lðly lèõPì }õâ úGôA ûoBGok ÿlülWpHgôlèBðôo lülW
òýìõu ÿApG ôlèBðôo luo þì pËð úG æBc ûoBGôk pãük ûBì oBù^ qA pPíÞ ôlèBðôo .luo þì
ÿBø úðBuo úÞ QuA ÿpHg òüA ,ly løAõgolK
!ly løAõg olK 2017 ëBu ok

QvýèBHOõÖ àü úðBøBy RoBíÎqA þüBíð Bì ÿApG ,ïA|ûlülð Ao ôA àükrð qA râpø ,ïA|ûlük ûlzð RõÎk îuApì úG úÞ òüAqA þvì úíÎ
àüokpPgk úÞ QuA îùì òýPðAso@äñøpÖok QéÎ ôA ÜýíÎ þPƒcAoBƒð BƒìA QƒuA QƒcAoBƒð
òüA úð ,lyBG ûly QýGpO ûly úPgBñy ûkAõðBg úG òýPðAso@ ïkpì QuA lÛPÏì ô koAk îø ÿpãük
RçXì léW ÿôoqA óAõW xôpÎ òüA êTì úÞ ÿBKôoA àHu úGoõzÞ òüA óBýdývì Áõ¿g
qA wK óAõW ôk úÞ òüA ô lññÞ|þíð ZAôkqA þGpÒ
.lyBG ûly JBhPðA úG ,óly oAk ú`G ô îø oBñÞ ok þâlðq ëBu 10
BýðõPð@ úG kõg óBñhu qA þzhG ok BðAqõu ïkpì äñøpÖ ok óAlñ^ ,lñPƒ×ƒýƒG ZAôkqA kBƒü
ûly oAk ú`G úÞ ÿpPgk :lüõâ þì ô ûkpÞ ûoByA .Qvýð ûkBPÖA BW ô ëõHÚ êGBÚ òýPðAso@ þdývì
ÿçÆ îßc ,ápPzì þâlðq ëBu 10 qA wƒK ÿBø|úßHƒy qA þƒßƒü BƒG úƒHƒcBƒ¿ƒì ok ôA
ûly úÖBÂA {PíýÚ pG úÞ koAlð Ao þðBzgok ÿkBüq þvì :QuA úP×â òýPðAso@ þðõürüõéO
ZAôkqA BùñüA qA pOkôq ôk òüA kõG pPùG ,lyBG ,{ðkq Ùpc Ñõð ,{ãñøpÖ ,ûly þƒüBƒKôoA

.lðkpÞ|þì

þâlðq àü kok úG ô koAk QíýÚ lðõK óõýéýì þâqBO úG ÿpOpG äýè oõùzì ûoBPu #
.koõhýì úðBøBy çìBÞ .QuA ûkpÞÿoAlüpg ÿoBPßø 40 þOoBíÎ
ô lPüBðõüpƒPv`ñì óBƒPýKBƒÞ þƒðôo òƒüô |
óõýéýì 20 úðBg òüA ÿqBuqBG ÿApG Zôq òüA óõýéýì YñK RoBíÎ þâqBO úG òýèBÞ }pvíø
.lðõy þì êHÛPì Ao óçÞ ÿA úñürø ÿlðõK pO åorG þOoBíÎ BO lðA úPgôpÖ Ao kõg ÿlðõK
püBz^ úÛÇñì óBƒíø ok )oBƒPßø 40 kôlƒc(
lñüõâ þì ô lðoAk pvK úu }pvíø ô þðôo 20 RoBíÎ òüA .lƒññÞ ÿoAlƒüpƒg óBƒPvéãðA
!lðoAk qBýð pO åorG ÿA úðBg úG þâlðq ÿApG

49

ÿçÆ ëAlì òýìôk IvÞ óApùO úéXì
ok óApüA þðAlýìôôk
Býu@þðBìpùÚ ÿBø|QGBÚo ïBW þOBìlÛì úécpì þzÞ|úÎpÚ
Býu@ëBvOõÖ ÿBø|Qéì
ôk ÿBø|QGBÚo ok óApüA ÿçÆ óBzð òýìôk ô ëAlì òýìõu #
.lì@Quk úG Býu@þðBìpùÚ þðAlýìô

úðqô JBOpK óBìpùÚ pPì 19.80 koõÞo QHS BG ÿpíS þéÎ
òüA ok óApüA ÿçÆ ëAlì òýìôk òüA .lyBýu@þðBìpùÚÿBø|QGBÚo
rðpG ëAlì úG QuôkBýð ô çÆ ëAlì úG ÿkAlc òüA qA {ýK.QuBùPGBÚo

.QuA ÿoArâpG ëBc ok lñø ok RBÛGBvì òüA.kõG ûlýuo

ÿApG þìoBÆ QýÏÂô òüpg@
wýèõLupKok ólðBì Bü þüAlW

þüBø QHd¾ :kpÞ eüp¿O óBðõü xõýðõýðBK qõñø wýèõLupK }õK þéì îƒWBƒùì # BO )96 òíùG 17( 2018 ëBu úüoõÖ îzy iüoBO ly ûôpãíø óBPvðBÓÖAô óBPvßýWBO BG óApüA
BƒG }kAkoApƒÚ iƒvÖ þƒPÚô BƒƒìA QƒƒuA ûlƒƒy ûBãyBG òüA qA úìBñPüBÂo QÖBüok úG ÜÖõì îýO 16 oõÃc úG )96 òíùG 29( úüoõƒÖ 18 þOBìlÛì úécpì þzÞ|úÎpÚ ïBXðA BG #
óAõO þíð úPÖpãð Roõ¾ qõñø wƒýƒèõƒLƒupƒK ê¿Ö ÿApG ôA QýÏÂô óBñ`íø BO QuA ûlzð Býu@ ëBvOõÖ ÿBø|Qƒéì ïBƒW ÿBƒø|QƒGBƒÚo
îùì .QvðAk ÿlW Ao ÿpãük îýOpø BG ûpÞAnì .kõy|þìoArâpG .lðly Àhzì óApüA þéì îýO ÿBHÚo ,2018
qA úìBñPüBÂo QÖBüok UdƒG ÑõƒÂõƒì òƒüpƒO .kpýâoApÚ ïBùGAqA ÿA úèBøok ûlñü@ ïBW ëBvƒOõƒÖ þƒOBƒìlƒÛƒì úƒécpƒì ÿBƒø|ûôpƒâ ïBW ÿBø|QGBÚo þOBìlÛì úécpì þzÞ|úÎpÚ
îýøAõhG úÞ þ¾Bg ÝB×OA çÏÖ úÞ QuA ûBãyBG ûoBGok þìoBÆ ÿlùì êýÞô þíýøApGA lí¾ oõLìææAõÞ pùy ok Býu@ ëBvOõÖ ÿBø|Qéì
pùì oBãðpHg úG òßüqBG òüA QýÏÂô òüpg@ :QuA püq fpy úG 2018 ÿBýu@ ÿBø|Qéì ok óApüA þéì îýO ó@ ÜHÆ úÞ ly oArâpG ÿrèBì
.QuA ûkAlð jo îýñÞ ûoByA ó@ úG QýÏÂô úÞ ÿlülW ô òyôo ÝB×OA aýø :Q×â Ýpy úÛÇñì úu úÞ òùÞ ûoBÚ JõñWôrÞpì úÛÇñì ïôk ûôpâ
ÿApG Ao kõg îýí¿O þèBcok þìoBÆ ÿlùì qõñø .QuA ûkBP×ýð lyBG ûkAk pýýÓO Ao þìoBÆ óBPvðBÓÖA ô óBPvßýWBO ÿBø|îýO BG koAk îýO
pG {ðlìBýð úÞ QuA úPÖpâ wýèõLupK qA Zôpg ÈuõO ûkpÞ òýýÏO wýèõLupK ûBãyBG úÞ þÓéHì ô õDBÞBƒì ,úƒLƒüBƒO òƒýƒ^ ,òƒKAs :àƒü ûôpƒâ
îýí¿O ûBãyBG óApülì BO ûly UÎBG òüpíO pu îýðAõO þíð wK .QuA ûlzð QgAkpK þìoBÆ óBPvèõÓì .ly ûôpãíø
QHýÒ QGBG þÆBHÃðA úPýíÞ úvéW êýßzO úG ëBvOõÖ ÿBø|îýO úÞ úPÖpâ Roõ¾ þzÞ|úÎpÚ
.îýñÞ þPHd¾ çÏÖ îø {ñPÖo ûoBGok äñÞ|äñø ô þGõñW ûpÞ ,òý^ :ôk ûôpâ óBy|þüBýÖApÓW QýÏÚõì xBuA pG Ao òùÞ ûoBÚ
.lðpýãG {üBø BƒG þƒéì îƒýO îƒWBƒùì ܃ÖAõƒO ûoBƒGok ÿô ÿrÞpì ô JõñW úÛÇñì ô ÿrÞpì ,úýuõðBýÚA ,Ýpy úÛǃñƒì oBƒùƒ^ ok
pG ,ûkpÞ îývÛO Býu@ JpÒ òýñ`íø ô JõñW
ûlürâpG IèBÇì ô ”óApùO úéXì“ óBPvñíÞpO ,óBPurýÚpÚ ,óBPvßGqA :àü ûôpâ úƒG úƒWõƒO BƒG îýƒO òƒüA ÿlƒñƒGlƒƒýƒu xBƒƒuA
RBüpzð BG Ao ó@þðlðAõg ô ëBLðô 2016 þðBìpùÚ RBÛGBvì ok óBy|ÿBø|ûBƒãüBƒW
lýñÞúvüBÛì pãük .QuA úPÖpâ Roõ¾ 2016 ëBu ok óBPvßGqA
óBPvðBÓÖA ,óBPvßýWBO ,óApüA :ôk ûôpâ ÿBø|Qéì ïBW þƒOBƒìlƒÛì úƒécpƒì ÿBƒø|ÿqBƒG
JpÒ úÛÇñì óApüA úÞ JõñW ô ÿrÞpì úÛÇñì ok Býu@ ëBvOõÖ
)pùì 21( pHPÞA 13 iüoBO qA koAk oApÚ ó@ ok îø
,RAoBìA ,ÿkõÏu óBPvGpÎ ,ÝApÎ :àü ûôpâ
òüpdG .lðõy|þì oArâpG )pùì 30( pHPÞA 22 BO
qA Býu@ ëBvOõÖ ÿBø|Qéì ïBW þüBùð úécpƒì
úüoõu ô ókoA ,óBñHè ,pÇÚ :ôk ûôpâ
oBù^ BG Bø|ûôpâ òüA qA àü pø ïôk ô ëôA ÿBø|îýO 48
ïBW þüBùð úécpì úG úýuõðBýÚA úÛÇñì qA îýO
QÞpy 2018 ëBu ok Býu@ ëBvOõÖ ÿBø|Qéì

.kpÞ lñøAõg

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

BìA ,úñßð Qzcô ú`G úÞ îðrG Ùpc ÿoõÆ .îPÖoBñÎoÕApuúG.kõGûkpÞòýãñu ïkõg QHÚBÎ .QyAk IXÏO ÿBW îüApG kõÏvì úÞ ÿoBÞ ,QyAk Ao {×ýèBßO úG
ô ïlýzÞ þì kBüpÖoBýPgA þG .îPvðAõO þíð }õg BG Ap^ îðAk þíð .ïkpÞqBG Ao {ÚBOAok qôoQÎBuó@îPyAkóBñýíÆAôîPÖpâxBíO {ùG úßñüA ÿApG .kõG ûkAlð ïBXðA QÚõ`ýø
òüpO ïAo@ BG .ly þì ÔýW úG êülHO îüAl¾ ô úyBG úPÖo úuolì úG îPyAk oBËPðA þèBýg IXÏO óBýì ok BìA ,lyBG úuolì lüBG BñÎo ,koAk þíýËÎ Qýèôõvì ú^ úðBg îðBíù×G
þ^ ,BñÎo :ïlýupK îPvðAõO þì úÞ òdè ûlýñy ëBýg ô JAõg ok Ao BùÖpc ó@ úíø Apì þPÚô .QyAkpG ôo þyõâ BñÎo òì kBüq JBvcôAàíÞÿôoúÞïkpGïkõgBGAoBÂo
.ïpýìþìïoAkõãGóBìBìúG?ûly Qzcô óBñ^ ïlük úÞ ÿrý^ qA BìA .îyBG oBÞ ú^ úÞ lýupK ÿkpu BG QgBñy ô ÿpýâ úðBùG BG BO îPyAnâ Ao BñÎo ô lñßð
ô lüõãG løAõg þì ú^ úÞ îPvðAk þì oBãðA îðBGqôïlyëæúËdèlñ^ÿApGúÞïlyûkq úßñüABGïkoô@þìokjByîPyAkúãük!ïoAk BìA .lñÞ }A ûoB`ýG {Pyok ô rüo ÿBøoBÞ
îèk .lüõãG ÿpãük rý^ ïkpÞ þì xBíPèA ûlükþ^oBßyúÞþðAõýcêTìBñÎo.lì@lñG þéýgîøApìBìAkõGpOþíýí¾}olKBGBñÎo ú^ pø .ïkpÞ ûoB`ýGôo ïkõg úßñüA qA êÖBÒ
BOúÞþèBcokúyBGQcAoîèBýgQuAõgþì qA {üBøõì .kõG ûkpÞ rÞ ÝBOA úyõâ úyBG ÿõOôo }kõgoôq úG þøBâ .QyAk Quôk óõìkõgBGîøôoBñÎoúÞkõGûkpÞoAp¾ABÂo
úÞ îPyAk óBñýíÆAô lüqpè þì îðAõhPuArÓì ûpâ ûpâô kõG ûly RBìôolÞ þ×ýTÞ Rly }ApG QuAõg þì ïqA ô QgAlðA þì îéÓG ô ïBÛPðA qA þHýXÎ wc .ïkpßð ëõHÚ îüpHG
BìA ,úPhüoôpÖ ïpPgkô òì úðBìõ¿Ïì ÿBýðk óBñ^ {Ooõ¾ .kõG ûlðBì Aõø ok }pu oôk xlc kõG úPÖpâô êvÞ {üAl¾ .îãG ú¿Ú úÞ kõG úPÖpâ ApÖ ôo ïkõWô puApu úñýÞ
.ïõñzG }kõg óBGq qA îPuAõg þì îø qBG .ïkBPÖAûAooBù^puóBüAlâkBüúÞkõGØýTÞ ïlýupK}qAþPÚôBO,úyBGûlyÄüpìïkq AoïAú`GôîñÞëõHÚôoQÛýÛcîPvðAõOþíð
úÞ þüAl¾ BGô QgAlðA òýüBK Ao }pu BñÎo .koõgþìîz^úG{üBøúðõâÿôoàyAko ? úPÖpð úuolì Ap^ ïlýupK .kAk þ×ñì iuBK îðBg .ïkpÞ îðBøAõg kõg ÿBø úPuAõg ÿAlÖ
úG úâA úP×â BGBG :Q×â ïlýñy þì Qícq úG ,oArðôpÒæ .kõG ûly J@Rlì òüAokoBãðA ûpG þíðõñì BGBG :Q×â ÿkpuô þOôB×O þG BG úÞ þH¿Î þÛø Üø.kBPÖA úüpâ úG ÿp×Ëì
...úzÞþìôoõOîãGþvÞ ôîPÖo{ÖpÆúG.lükqkþìòìqAAo{øBãð .úuolì ÝpÒ Ao {Ooõ¾ . lðAqpè þì Ao {üBø úðBy
kBüpÖ .îñÞ ëpPñÞ õìkõg îPvðõPð pãük }kõg óBñ^ BñÎo BìA , {ìlýzÞ }õÒ@ok BñÎoûBìôkþßüòüAõOþñÏü,ïkpìQzcôqA õéWô ïly lñéGrýì QzKqA .kõG ûkpÞ àyA
aýø óôA BñÎo ,ûkpÞ ÈéÒ RBGBG :ïlýzÞ êÓGAoþPhuäñuoBãðAúÞkõGûkpÞÐíWAo Qzcô ïkpÞ þì þÏu ?kõG úPÖpð úuolì ô îPÖpâ {üõéW Ao ÿnÒBÞ ëBíPuk .îPÖo
õyolK òì BOõãG îùG .úñßG úðõO þíð ÿoBÞ .ïlükîz^úGAoïAþâlðqúÏWBÖ.ïkõGûkpÞ ó~æA :ïlýupK {ìAo@BG ,îølð óBzð Ao ïkBüq :îP×â
ÿBGBG Ap^ ?þPÖo þíð úuolì Ap^ .ïoBýG ok {GAõgxBHèQzKúGïkpÞêÓGAoBñÎoþPÚô ?QuBXÞRBGBG óôA,ûlyïõíOrý^úíøúãük,îðBgóAoõO-
?kpGþíðúuolìôoõORpg ûBãð kõG AlýK }líÞ ÿpu BO pu úñü@ok úÞ | |!úGAõglüBy,îðôkþíð- ô úPynâ úÞ ÿrý^ ÿApG Ap^ ,úPynâ BùèBu
kok úG «ç¾A úuolì úãýì BGBG :Q×â úPvø@ ôAQzcôBG.kõGþðõg{uBHèQzK,ïkpÞ kBüpÖ,îñÞëpPñÞAoïkõgîPvðAõOþíðpãük ?lýPcAoBð olÛðA kpÞ úzýíð ÿoBÞ
kõg qA ApPgk úzýì UÎBG ,ûoõg þíð ïk@ :ïlýupKQñßèBGôïkpÞoôkïkõgqAAo ?oBÞpuúPÖpðRBGBGBñÎo:ïlýzÞ ô kpzÖ {ðBíz^ úG ô QyAkpG Ao ëBíPuk
úuolì ïpG úâA Q×â þì ,òzG xõèô þÂAo Ap^ ?óõW óBìBì ûly þ^ BñÎo...BñÎo- BíyþPÚôqA,úð:QyAlðóBWoBãðA{üAl¾ :Q×â
óBìBì þèô ...îzýì ûAõgkõgô xõèõO êTì ?úýðõgQPzK óôpýGûpýìBùPÚôþÃÏG,oBÞpuúPÖpðòýPÖo ô oõÏy þG okBì òì !òì ïkpÞ ú^ úÞ ÿAô-
.ïoAkQuôkþéýgôoúuolìòì ïlýupKolÛðA.kõGpüqúGpuôQÞBuBìABñÎo .ûkpâþìpGkôqþèô ÜícA ô êÖBÒ olÛ^ ,ïkõG þøAõgkõg
úG ûoBGôk òì ô kBPÖA úüpâ úG îß^õÞ ÿBñÎo Rly qA ô ly kBüpÖ úG êülHO îüAl¾ úÞ ôo þyõâ kôq úyBG ûlýupO oBãðA lÏG qA.ïkpÞûBýuôoBñÎoþâlðqþâlðqòì.ïkõG
òì QyAk Üc kõÏvì .ïkBPupÖ QñÏè ïkõg úðBy ô îPgAlðA Quk QýðBH¿Î ô þðApãð þì kõg }õâ ok îüõèAõèA ÿAl¾ .QyAnâ AoîðBHüpâþOlyóBñ^BGópãýìkokBùèBuó@
ok Ao îß^õÞ ê×Æ úÞ ïkõG ûAõg kõg þéýg úG ô îPÖpâ Ao }A þðAõhPuA ô Øýdð ÿBø .lý`ýK kok RlyqA îñÞ þì xBvcA úÞ ûpýâ þì
BG ûoBGôk .ïkpÞ Bøo ôA ú×ÆBÎ þG ÿBùPuk xpOqA{ìõ¿ÏìóBíz^.ïkAkóBßORly òüA ok kõÏvì .ïkpÞ þì QÚBíc xBvcA BìA , úðrG óôpýG úuBÞ qA kAõg þì îðBíz^
:ïlýupKúüpâ Ap^ BñÎo :ïlýzÞ ÔýW.kõG ûly kBzâ úuolì îø ôo BñÎo ô kõG úPÖpð oBÞ pu Rlì BO îzßG kok olÛðA kAõg þì îèk!ïA þÂAo
úÖçì Ap^ ?úýðõg RBuBHè Ap^ BñÎo- ôïlylñéGBøúðAõükêTìlÏG?úýðõgQuBHè BGBìA.lì@okAl¾úGïrÓìokþãðq.kõGûkpHð ïõy þì }õùýG kok Rly qA þøBâ .ïpýíG
...RBø .îPÖo {Þp^ô IOpì Bð JAõhPgo ÙpÆ úG pø .ïkpÞ ú×g Ao {üAl¾ lükpO ô þXýâ Ap^ þðôk þì ,ïoõg þíð ÁpÚ QÚõ`ýø BìA
RôB×O þG BñÎo , îðrG þÖpc îPvðAõO þíð úßè .kõG þðõg BW úG BW QhO ÿBø úÖçì úGúÞlýuoþíðúP×øúüúGïkpÞþìpùÚQÚô ?óõW úüBu
îÖpÆ úG lÏG .QÖo ûpXñK QzK ô ly lñéG ly þì óBzãðo úG úWõO BG úÞ þðõg ÿBø xBíPèAô {øAõg BGô kBPÖA þì îüBKô Quk :Q×â úyBG JAõW pËPñì úßð@ óôlG
{íø BGBG...ÿkõHðõO óõ^ :Q×âô QzâpG óBy þÃÏG ô úñùÞ óByBø þÃÏG lýíùÖ ÝpÖ úzýíø BG oBG òüA BìA .lðAkpâ þì ïpG wK ÁBÛO kok òüA BG kAõg þì îèk óõ^-
oBzÖ {éÓG õO õñì ô îGAõhPgo õO lì@ þì Quk óõg ÿBø úßè ÿôo .QuA lülW ólðAkpâpG ÿApG þìAlÚA aýø kõÏvì .kpÞ þì óAôBO !ôo ïoôpÒ ô þøAõgkõg ÁBÛO .ïlG
ïkok þéýg ,ïkpì þì kokqA ,kAlýì qA úËdè óBíø QuAõg þì îèk , ïlýzÞ ÐíW Ao îéüBuô qôo óBíø .kõG ûkpßð òì !ôo ïpãW ûoBK þâlðq ÿkõGBð
lñ^qAlÏGôlyQÞBu...oôqúG,QÖpâþì ó@ôïkpGïõXøokÙpÆúG.ïõyoAlýGJAõg úðBg úG òßíì óBìq òüpPíÞ ok ô ïkpÞ ûkpÞú^.ïkpÞûBãðÿp×ËìîðBgúGIXÏOBG
:Q×âÄÓGBGúËdè ok QzK óBíø lÏG .ïkpÞ ê×Ú ô îPvG Ao ólük BGô kq úðBg úG ÿpu îø BÂo .îPzâpG {ðqpuô koõg þì ôo }kõg olÛð@ úÞ kõG
àíÞôïkqþìÔýWþPÚô,lìõýìóõgïqA- ïkõgolÛðA ,ïkq Ao ïkõg .ïkqoAqô îPvzð òì .QÖo óôpýG {Puôk BG úðBgoAqBG úP×y@ ïAo@ BO îPvzð rýì QzK ûoBGôk ?kpÞ þì
þì ,}BG QÞBu Q×â þì îùG îPuAõg þì AoîPukóBñÞúüpâôlüôkõéWBñÎoúÞïkqAo ôþãPhüoîøúGRlyqAúÞÿAúðBgôïlðBì :Q×â þOlì qA wK .kpýãG
ïBXðA ôo RokBì ú×ýÊô lüBG õO Q×â :kpÞxBíPèA,QÖpâ úÞ!ÿAô .kAk þì ò×ÏO ÿõG þãP×y@ ÜýÖoô kõÏvì QukqAolÛñüA Rlì óôAõO-
pPgk îzßð kAk úâA Q×â þì îùG.ÿlG lýzhHG ,òßð Alg ôo õO óBìBì ,óBìBì- ôo Bø úñd¾ ó@ îâpì qôo BO QÚõ`ýø pßÖ BñÎo úG ç« ¾A úÞ ïkõG QcAoBð }kpìBð
,ûoAk îPuôk úÞ Q×â þì .îPvø þGõg .kõHðòìpý¿ÛOAlgúG,óBìBì ïlýuo úðBg úG þPÚô !îñÞ þíð }õìApÖ ïBíO úÞ kõG ûly Äüpì îø BÂo.ïkpÞ þíð
òüA qA }BøBG ûoAk Quôk ôo þÞ pø þÞpøô ûkqBü ,ûk Qynâ qA lÏG îø qõñø {üBùÖpc okArPýKÿBøúHÏWôúPvzðÿBùÖpÊqAþøõÞ îPvðAk þì .kpÞ þì ëõÓzì kõg úG Apì òøm
wß`ýø kAõg þíð îèk òì BìA ,úñÞ þì AoBÞ Ao îHéÚ ô lðq þì äðq îyõâ ok ëBu qApKô ØýTÞ úðBg ÿBW úíø .kõG úðBgrLy@ úÞ Ap^ kõG løAõg BñÎo IÊAõì îø kõÏvì úÞ
þíð îy åorG îø þPÚô ,úyBG úPyAk îPuôk ô úðBìõ¿Ïì òdè kBü úG þPÚô .lyApg þì .kõG }õìBgoBãýu úOô úíhOô ûõýì ëBÓy@ ôk kArýìk@ òüA BìA .QyAk {Puôk úðBÛyBÎ
îø ïkõg ,úyBG úPyAk îPuôk þvÞ ïoAm BG løAõg þì îèk îPÖA þì {ßyApK óBíz^ úG .kõG ûkpÞ pK Ao úðBg ïBíO þâlýypO ÿõG ó~æA.Qvýð þñýG {ýK êGBÚ QÚô aýø BK
ÿApG .ïoAlð Quôkôo þvÞ QÚõ`ýø úãük ôîzßGóôpýGïAúñýuqAAoîHéÚBùPukòýíø QHd¾ ôA BG úßéG îPÖo kõÏvì JAõg ÝBOA úGúÞkõGQÚôlñ^qAlÏGQvýðïkBüQuok
| |.ïAõgþíðBGBGîøïBøú`G îðrGõìkõgolÛð@ïAõgþì.îñÞ}AûoBKûoBK ô úPhüo îø úG {GAõg QhO .kõHð BìA , îñÞ BñÎo .îupLG Ao {èBc BO ïkpÞ ò×éO BñÎo
ÿõéW ô îPÖpâ Ao BñÎo Quk .ïlG óõW BO .kq þì þøBýu úG QÖBTÞ Rly qA Bø úÖçì BXð@ûoBíyôîýPvøïolKúðBgBìQvðAkþì
ûlñü@úP×øok úìAkA | ïkpÞ þì þÏu .ïlðBzð òýìq ÿôo ïkõg Ao ÝBOA ÿAõø , õXG@ ô ûlðBì oBãýu ÿõG kõGúPÖpãðxBíOAp^úßñüAþèô,kõGÌ×cAo
51


Click to View FlipBook Version