The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE IS THE LEADING PERSIAN-LANGUAGE WEEKLY MAGAZINE IN THE UNITED STATES AND AROUND THE WORLD.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2019-01-21 17:47:29

Tehran Magazine Issue # 1119

TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE IS THE LEADING PERSIAN-LANGUAGE WEEKLY MAGAZINE IN THE UNITED STATES AND AROUND THE WORLD.

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

~ýðõ© ð±}ñü ÿô° ± ° ó±ù{ úéì

óApùO úéXìWWW.TEHRANMAGAZINE.com
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
lýðAõg|þì |úP×ø òüAok
Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
ÿoõð lŸHùy& Publisher
10 úd×¾.............|.........|..|...................) þHdì îüpì pPÞk |(ÝõzÏì ôk ú¿Ú-
SHAHBOD NOORI

12úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì (úP×ø îg ô aýK ok- )|201 9 úüõðAs 25( 1397 òíùG 5 úÏíW| ,|1119 êvévì ûoBíy ,23|ëBu
16úd×¾ ..................)kôõýèBø ÿBøpHg(.lüõy Bñy@ Bíñýu iüoBO ÿlíÞ pOpG Zôq 10 BG-|
18úd×¾ .........................)BùýñPvðAk(?Qvý^okBðAõXüoBìókoõgôólýzÞÝpÖ- Friday, January 25th, 2019 I S S U E # 1 1 1 9
20úd×¾.........................)þâlðqÿBøRoBùì(òýãíÒkApÖAoô@ØuBC ORkBÎQ×ø-
22úd×¾ ..|..........)þÏÚAô þèô IýXÎ(|?kAk kBG úG Ao kõg ÿA|úðBvÖA RôpS úðõã^ Nk þðBW- The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
24úd×¾ .............)þuBñykõg(| !lüpO|}õøBG úýÛG qA ,lüoAk Ao IýXÎ ÿBø|RkBÎ òüA pâA- 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
41-28úd×¾ ...................|.................................. Býðk oBñÞ ô úyõâ qA- among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
44úd×¾ ........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–| published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
46úd×¾ .................................)ÿlXðôpvgBüôoúPyõðþÚoôBK(ÜzÎîüpc– covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
48úd×¾...........................)ûBOõÞóBPuAk (!lyjAoõuúèõéâBG{HéÚúÞÿpPgk- politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– within the Iranian community.

(818) 881-1771

TEHRAN MAGAZINE

Mailing Address:

PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]
Facebook:TehranMagazine

52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
54úd×¾..............................)îüpìúPyõðþÚoôBK(òìÿApGþPÚô,õOÿApGþPÚô -| .QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA
56 úd×¾...................................................................ÿrLy@-|
60úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK- .kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
79-72úd×¾............................................................... ëôlW|- úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -
|78 úd×¾ ..........|..................................................úP×ø þDõãzýK-
80 úd×¾.............................................|.................Bø ÿlñìqBýð - .Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy

.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -

ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P.O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

QuA þñPÖpâÜc
?!þðkAk úð

Editor's Note By SHAHBOD NOORI

ïçÎA ,lñPvø ØèBhì òì lüBÛÎ ô oBßÖA qpÆ ô óApùO úéXì ÿBø ô "ÿkAq@ " ÿBƒø ûsAô pƒýƒgA ÿBƒƒø|ëBƒƒu ok#
ó@ óBãüAo ókpÞ úýùO Bü óApùO úƒéXì ólƒüpƒg qA úƒÞ îƒýñÞ ûly oõzÞqA ZoBg óBýðApüA Bì óBGq koô "þuApÞõìk"
ô òì þzì Èg qA ÿA úPhýì@ úéXì òƒüA .lƒññÞ ÿoAkkõƒg ÉBHOoA êüBuô ô Bø þü@îøkpâ ,Bø þðApñhu ok .QuA
,ÿkAq@ qA òhu oBG Bøl¾ úÞ Qvýð ÿqôo þƒÏƒíƒW
!wG ô QuA úéXì òüA|þìApâ óBâlñðAõg ÿkAq@pG ûtüô úGô ,lüBýð óBýì úG ó@ëBTìAô þuApÞõìk
lñðAõO|þì lðlñvK þíð Ao þzì Èg òüA úÞóBð@ lýÞBC O àýOApÞõìk úÏìBW pø ÿBñG äñu óAõñÎ úG óBýG

.lññÞúýùO Ao kõWõì RçXìpüBu .kõzð
óAlñìpñø qAþßüúÞîülypHgBG|úPynâúP×øëõÆok ÿA ûlÎ ÈuõO ,óBýG ÿkAq@ òýíø úÞ îüløBy qôpìA Bì
Bìô úPyAlð óApùO úéXì BG ÿoBßíø aýø óõñÞ BO úÞ Bì þíülÚ koõì ,lñðq|þì óBýG ÿkAq@ qA ïk ,kõg úÞ Quk úG òÖôpßýì
Ao óBzüA wßÎ oBG àü þPc þHéÇì Bü ô þíuA oBG àü ÿlñ^ pø
óBPuôk BG þüõãP×â ok îýPyAnâ úéXì léW ÿôo óBãüAo úG .QuA úPÖpâ oApÚ lülùO
ûlñG Àhy ô óApùO úéXì qA lðA ûly þÎlì Bì ÿpñø ápPzì oApßO úG ô BøoBG Bíy úG Qìlg Bø|ëBu ëõÆ ok úÞ oõÇðBíø
úÞ þHèBÇì îýéÏO ô }qõì@ l¿Ú úðõã`ýø Bì ,îüA ûkpÞ óBýG
. îükpßð QgAkpK Bì úÞ lðoAk þèBì IéÆ IèBÇì BùñO úéXì òüA .QyAk îýøAõhðô îüoAlð ,îývüõð|þì
ÿpãük þðApüA pø ô lñìpñø òüA qA BW òýíø ok Qìlg ok|þìpâpu ô þøBâ@ QùW Ao óBùW ô óApüA þÎBíPWA
Àhy Bü ô óApùO úéXì qA lñÞ þì xBvcA Bü pßÖ úÞ .QýGpO ô îýéÏO úð QuA þðBuo ÑçÆA BùñO Bì Ùlø ô løk|þì oApÚ óArürÎ Bíy
QgAkpK Ao óBzüA Üc BO úPÖpâ xBíO òì BG ,koAk þèBì IéÆ þðAõñÎ pø úG ûlñG ÿBøkBGkpâô óBÖõÆ êGBÛìok úÞ îüA ûkõG ÿlñìõñO Qgok lñðBíø óõñÞ BOoBÞôlGqA Bì
ûlñü@ÿBø úP×øok úd×¾ òýíøok AorürÎ lñìpñø òüA îuA Roõ¿ñüApýÒok . îüBíð ,îüA ûkõG óBøAõglG ô óAkpg þG Rçíc êGBÛì ok QìôBÛì qA ÿA ûoõÇuA ô îüA ûkBPvüA ØéPhì
Qvý^ þðApüA úÏìBW Büô óBzüA úG Bì þølG úÞlñøk JAõW òì úG Bíuo BO îvüõñýì úÞ îüA ûkpÞ QGBS ,rürÎ óBâlñðAõg Bíy þðBHýPzK ô Qíø BG ô kõg ÿoAõPuA BG óõñÞ BO ô
þééíèA òýG úéXì ,qôpìA úÞ ûkõG ïpPdì óBâlñðAõg Bíy QüBíc òüA ."îýðBíG úÞ îüA ûlì@|Bì"
.îüoAlðpHg îø kõgô îükpßð QgAkpK úÞ îýøAõg úìAkA óBì ûAo úG óBñ`íø Bíy QüBícô àíÞ BGô ûlýuo lyoqA úécpì òüA úG óApùO
áolìBGôB« PÛýÛcúÞþ¾BhyA ôþðApüAúÏìBWóAkpHøçÞþìBuAÿkôrGúñýìqòýíøok
ô lñPyAk þølG óApùO þééíèA òýG úéXì ô ûlñG Àhy úG úPynâ ëBu lñ^ ô þu òüA ëõÆ ok .kAk
,îükAkpýãWBG ûlÎ àü úG Bì úÞ þñßy óAlðk ÿBø JAõWqA wK ,úPynâ ÿBø ëBuok
.îýñÞ þì þÖpÏì Bíy úG îø Ao lññÞ þì ÿoAkõg ó@ QgAkpK qA ô lðoAk ô ØÇè koõì Ao Bì ,Bíy qA ÿoBývG úÞ îükpÞ QÖBüok óArürÎ Bíy qA þüBø|ò×éO ô Bø úìBð
îø ,ïA|ûkõG óArürÎ Bíy Qìlg ok þuApÞõìk QüBÎo BG ô QÚAl¾ BG qôpìA BO úÞ òì þðBvÞpâA" úÞ kõG òüApG óBPuôk qA ÿlñ^pËðoBùÊA óBýì òüAok ,lükõG ûkAkoApÚ QüBñÎ
òüA úG QHvð ,þðAõñÎ pø úG ,þ¿hy Bü ÿlñìpñø , ÿA úðBuo ú`ðBñ^ îñÞ|þì ïçÎA óõñÞA ô lñðBuo|þì RBHSA úG Ao kõg þðAkBðô ÿkpg|þG lññÞ|þì JBOpK äñu Bíy úG RkBvc ÿôoqA
Bü lðrG Quk þ×ñì Ùpc Büô ïAlÚA úðõâpø úG ,{ðBâlñvüõð Büô ó@óBâlñøk þùâ@ ,úéXì
Üc qAô kBPvüA îøAõg Bùð@ êGBÛì «BðõðBÚ ,AõÚ ïBíO BG ,lñÞ îøApÖ Ao Bùð@oAq@ô QümA RBHWõì ."QuAþyõìBgóBùéGAJAõW"ú¾çgoõÆúGBü ,"lüoAlñLGûlükBðlüBGBíy
ô óApýãWBG ,óAqBu úÏüBy òüA BG kpHð úìAkA qA ô kpÞ îøAõg ÑBÖk Rly úG ,ÿA ûõýy pø úG kõg óApýãWBG êGBÛìok úzýíø Bì .”þðkAk úð QuA þñPÖpâ Üc“ : Q×â lüBG koõì òüAok
îøAõhð ïAo@ óBzðkpÞ òÞ úzüo BO Bùð@ koõìok ÜüBÛc ÿBzÖAô ïkpìpËðok Bùð@ ókpÞ Aõuo }çO óBüõâoôqqA ïkpì Üc ÝBÛcA QùWok úPyAk óBßìA óBíüApG úÞ þüBW BOô îüA ûkBPvüA

.Qvzð ?îýñýzñGQÞBukõy|þìòýøõOBìkõgúGúÞþPÚôîýðAõO|þìúðõã^ëBc ,îüAûkpÞ
ÜcqA ,Bíy ÝõÛcqA ÑBÖkoBñÞok lýølG ûqBWA úÞ îñÞ|þì {øAõg óArürÎ BíyqA òì
ÿkAq@qA îýðAõO|þíð pãük îýñÞ þøBOõÞqôpìA úñýìq òüA ok pâA kõg Üc Ao óBýG ÿkAq@ rýð Bì ?Qvýð óBýG ÿkAq@ qA QHd¾ pãì .îñÞ ÑBÖk rýð óBìkõg
.îüoôBýG óBýì úG òhu óBýG
.kAk îýøAõg ô ûkAk }kõg óBGq úG Ao wÞ pø JAõW ô ,îýðAk|þì
QüBíc Ao Bì ëBu òülñ^ òüA ëõÆ ok úÞ þðArürÎqA îýðAk|þì ïqæ BXñüA ok
úPyõð BG úÞ þðBvÞqA úPuk ó@úG BìAô îýñÞ| ÿoArãuBLu lðA ûkõG Bì Ýõzì ô lðA|ûkpÞ

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

óBðq úíø QHvð lüBG îø òì wK þðApG Jõ^ {O@oBÞ òüA BG úÞ ÿqBu óBüBíð Ao kõg QìApÞ ô >þHdì îüpì < pPÞk
ÜzÎ lüBHð Bì Ap^ .îyBG úPyAk óBvßü þypãð pO oô úéÏy óly }õìBg ÿBW úG ÜzÎ òüA
úGBzì ÿkApÖAô ApOBK úüõéÞô þðõPð@óõ^ þüBø QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
lüôôA ÿBø úPyõð ok B« íPc . îýðq ëBTì Ao Bùð@ .kõzýì
óBýðBðõü ÿôpO RoBÒ qA wK úƒÞ ÿA ûlƒðAõƒg RA úP×ýy pPzýG ïlðAõg Ao RA úìBð þPÚô
ô þãPvGAô òßýè lðõzýì óAkpƒâpƒu ÿoBƒývG þüBHüq pG ûôçÎ ly QGBS òì úG úÞ Ap^ ïly
ô ûkAõðBg qA {ýG óBzüBø úÚõzÏì úG óBð@ úÚçÎ ok . þPvø îø úzülðA þüBHüq ÿAoAk ,ûpƒù^
óBð@ ápO lñðAõPð ly UÎBG ô kõG RolÚ ô oõzÞ pËð Ùp¾ òì úG ÜzÎ qA ÿkõG úPyõð úßñüAkoõì
òüA êTì Quok ,QuAõgok òüA îüõãG lüBG òÞ
.lññÞ Qyk úGô krüo ôpÖ þøAõhG ûõÞ qA úÞ QƒuA
òüA úG îøAõhýìõO qA , òì ÿBzüpÞõè ÿA wK pu úG ûoBGôk þøAõhG úðBgkôo qAô kõy êülHO
ûlñvG BñTPuA lñ^ úG BùñO ô þñÞ QÚk Bø úðõíð pýÒõO òPyAlð Quôk òì ÿApG .kkpâpG úíz^
úzýíø ÿApG ô îPvø õO ÜyBÎ òì . þüBƒíñð lýyoõg ÿAlg xõHüõƒÖ pƒâA ,QƒuA òƒßíì
îøAõg þÚBG õO ó@ qA BùñO ô ûkõG õO oAk Quôk
úÞ òßì JBÇg þWoBg àü Apì pãük wK .lðBì ÝõzÏìôk ú¿Ú ïôk xôpýK NBK úPyõð
ûly ûkAq pùy òüA ok úÞ þvÞ qA Ao kõg òì ÿBøõÞ ô kõy ZoBg kõƒg pƒýƒvƒì qA lƒðAõƒPƒG òì qA kõzýì òì ÿkõGBð IWõì B« ƒPƒüBƒùƒð úƒÞ îP×ø QívÚ
rW úG ÿoõzÞ òì .îƒðAlƒýì lƒðôpƒùy pƒPzýG ô lølG Quk qA Ao kõg ÿBùÖpG lðAõPG Býyõßu ÿA úülø þÖçOok òì .îøk ïBXðA úÞ þøAõhG
ÿqôo pâA ô ïoAlð þyBG ó@ok õO úÞ þñýìqpu ô lññÞ þøBìqA þùO Ao kõg lñðAõPG Bø xõðBýÚA BG úÞ þüçÆ Iýé¾ àü ,ÿA ûkBPupÖ îüApG úÞ ÜzÎ úÞ þOApÇg qA þGõg úG òƒì#
ÐÇÚ oõÇG ïõy oôk BW òüA qA úÞ lyBG oApƒÚ ,lññÞ oôk kõg qA Ao Bø xpg lñðAõPG BùéãñW pø ,ïoAlýì ëBuoA õO ÿApG ûly òüm@ lüoAôpì ûApíø úG lðAõPýì úHüpÒ kpÖ àü úG ÿqoô
pËðok òì .Qzâ îøAõgpG êdì òüA úG ûoBGôk }õìApÖAoõOÜzÎlðAõPýìîøxõèBüoôAóBìrð@ }qoA qA qA þèBg òßýè QuA àƒ^õƒÞ lƒñƒ^ ÐÇÚ oõÆ úG ô îPvø oAkpHg lyBG úPyAk
pãì ïkpâpG óBíè@ úG ûoBGôk þðBìq aýø úÞ ïoAlð .lñÞ .oAlùãðAlg.Qvýð oApÚ þHýu@òýñ^ ÅpÏìok Ao kõg îøAõhýíð
ok õO ô ûkõG kApì ÜÖô pG ÑBÂôA ô ÈüApy úßð@ õOúÞþâkBuó@úGÑõÂõì ,óBWBzüpÞõè| | qAúßýèBcokúìBðQÖBüokqAwKxõèBüoôA
úðBùG ókpÞ AlýK òì ÿApG .þyBG òì oBñÞ ok BXð@ óAkpì ÿApG þüõãýì úßñüA .Qvýð þñßýì pßÖ BzüpÞõèoBPÖo òüA kõG ûlì@îzg úG ó@ólðAõg .îøk
ÿoAõyk oBÞ ïkpâpG BXñüA úG ó@pÆBg úG úÞ ÿA lüBG lññÞ òÞ úzüo Ao kõg êýì úÞ QuA óBu@ Quk ok þíéÚ «AoõÖ ô QyAnãì iuBK þG Ao lüoAk ÿpO Qhu IéÚ úÞ óAkpì Bíy ÿApG
oõìA oõzÞ qA þcAõð òüA ok oõÆApLìA . Qvýð úÞ lñPvø rýð ÿoBývG úÞ îñÞ óBƒzƒð pƒÆBƒg :Qyõð úðõãñüA ô QÖpâ Bì BìA lyBG óBu@ ÿA úÚçÎ òýñ^ oBùì lüBy
þâlýuo ó@ úG þPvüBG úÞ koAk Quk ok ÿkBüq úÞ lñðBðq òüA lñüõãýì ô lðlÛPÏì Apð@ Ùçg ,BzüpÞõè îðBW qA pOrürÎ pG kôok ô ïçu ÿoApÖ ûAo îüõy þPÚBíc òýñ^ oB^k pâA óBðq
koAk óAôApÖ kBíPÎA òì úG úÞ þüBXð@ qA ô kõy îøAõhýíð BXñüA ok òì .lññßýì êíÎ òýƒñƒ^ úPhýì@ þhéO BG {ìçÞ þPÚô þPc úÞ þvÞ îðAõPýì ÐÚAô ok .koAlð kõWô óBíüApG åpì rW
oAru .kpÞ løAõg oAnâAô òì úG Ao Bƒùð@ ûoAkA ïArèA kõg ok òßýè îyBG þTdG pâqBÒ@ ûoBGôk .QuA òì pÆBg ÿçvO }A úìBð ólðAõg ûly kõzýì úðAõük úßéG kõzýíð ÜyBÎ óq àü îüõãG
úPyAk þðBßuõO {hG ok ÿA ûlñüBíð þPvüBG ok ú`ð@êGBÛìok Ao kõgpËð úÞ îñßýì xBvcA ÿkõG ûkq ó@ pG úÞ þüBÃìA ô pùì BG RA úìBð qApO ûlññÞ óApüôrý^ aýøôA ÿApG ûAo òüAokô
îøAõg ûlùÏG Apð@ ûoAkA Qýèõývì òì ô lyBƒG þüõãýì õO .ïoAk úÂpÎ þñßýì BÎkA òì koõì úG ô ïlðAõg oBG òülñ^ Apð@ .lƒýƒuo îPƒulƒG þÛzÎ úéÏy pâA .Qvýð QzâqBG óôlG ÜzÎ
óBðq úÞ Ap^ þðAkpâpG òì úG þðAõPýíð Apì ÜzÎ ApìõO RApËðôoBßÖA BìA ïkq úuõG ó@pG RBÏÖk Bì ÿApG ôpG@ úð pãük lzÞ úðBGq óBðq Bì ëk ok
.QÖpâ ûly ÿA úHüpÒ ÜyBÎ úÞ ÿoAk ÕApu Ao ÿoBývG òüA qA úÞ þøAõhýì òì qAõO . QuA ûkpÞ pSBPì òüA ZçÎ BùñO ô þâlðq þPc úð ô QuA îùì
óApãð ,òì lƒýìA ÿA, ïrƒürƒÎ ÿBƒzüpƒÞõƒè lüBGBXñüAokúÞÿAúPßðBìA.lðAûlykõGBðôlðA úHüpÒ àü ÜyBÎ úÞ Ap^ îñÞ pËð Ùp¾ ÜzÎ qA olÛ^ pø .QuA ÝõzÏì ókoô@ äñ^ úG ÜzÎ
râpø ô îñßG îðAõPýíð þâlðqõO óôlG òì .}BHì lüBy,êGBÛìokúÞQuAòüAþyBGúPyAkpÆBg ÿBÎkA òüA ÿApG ô koAlð þyõg QHÚBÎ óly ô îýñßýìIéÆAoôApPzýGîýyBGpOoôkÝõzÏì
òüA ëBc ÿolÚ ô BýG .kpÞ îøAõhð ápO Ao õO úGBzì ÿoBPÖo Bùð@BG óBðq úÞ lðA ûkõGrýð þðAkpì ok úÞ ÿA ûkoô@ þðBðq qA þüBùèBTì rýƒð kõƒg úßýðBìq BO îüoAlð ókpÞ pÇg qA þupO ûAo òüA ok
êGBÛì ok þÖpG ûom óõ`íø úÞ úPvhèk ÜyBÎ þðAlýƒì úƒÞ ÿoõƒÇƒðBƒíƒø ç« ƒTƒì .lƒðA úƒPƒyAk BìA .lðA ûlük Iýu@ ApWBì òüA qA úGBzì ÈüApy BÂoA Ao kõg qBýð ô þéíÎ Ao kõg úPuAõg îýðAõPG
kõg .òÞ áok Ao QuA óly J@ ëBc ok JBPÖ@ úÞ kõG AlýupÞ IðBW qA ïBüpK pvK xõéüôpO êÛðBHüqAoÑõÂõìòüAóBñ^ úÞQuAòüAIèBW
úWAõì ó@ BG úÞ þOçßzì úíø ô òì ÿBW úG Ao úÞkõGxõGõ×ükòéøBüôlyÐÚAôQðBýgkoõì òì Q×â òüpÖ@ õO òøm úG lüBG úÞ ÿA ûkpÞ .îýüBíð
Ap^ pg@ .ûk RBXð åpì òüA qA Apì ô oAnãG îPvø Quok òüA wK kpÞ kõGBð Ao {üBø ÝõzÏì úíø õOëBc.ïAûlyõOQüAokôpßÖqpÆòüAÜyBÎ ,êøBPì îƒPvø þƒðq òƒì pƒÂBƒc ëBƒc ok
úíø òüA ,JAnÎ úíùñüA .þñßýì {Þ pWq Apì QHvð BùðBvðA úíø úG Aop×ð lñ^oBPÖo úÞ Qvýð úG ólüqoô ÜzÎ qA lðAõPýì þƒvƒÞ úƒ^ õƒãƒG ô ïoAlð ÜzÎ úG ÿqBýð aýø úÞoAlèõK ,ÙôpÏì
Apì þüBùPyA þG ûqAlðA òüA ô JAõg óôlG ÿBùHy ôkûBHPyAoBPÖopÆBgúGúÞlyBGoApÚpâA.îýøk pâA ?lñÞpËð Ùp¾ ÿpß×ñyôo òülG þÚõzÏì þéÎ .îñÞ onc ó@ qA úÞ QuA pPùG ЃÚAô ok
ô QuõK rW òì qA ô ûkpÞ äðo koq ô pƒÒæ àü úG Ao óAkpì úíø õO ,kpì klÎ ûk þPc Bü ô êÃÖ lüBHð wK ÿpHG òýGqA Apì ÜzÎ þøAõhýì úG ÿlýìA úÞ õO ÜzÎ lñðBì úG þÛzÎ Áõ¿hèA
, olK pâA òì .QuA ûlðBíð ÿBW pG þðAõhPuA îøAõhýíð òì .îyBG úPyAk îðAõPýíð ó@ ïAôk
ïkõG úPzÞpâA îø AoõO óAlðqpÖqA þßü BüokBì ûoByA (îñÞ AlýK NôkAo wýéýÖ êTì þPyõðpu
úXñßy îñýHýìõOqA óõñÞAqA úÞ ÿoAq@qApPzýG ûqBWA úßð@ qA lÏG úÞ NôkAo úßéì wýéýÖ úG
îPvø õO ÜyBÎ úíùñüA úÞ òì BG pâA .ïlzýíð ôA BG kAk Ao }oõzÞok óõÖõìkoAp×PuAô kôoô
ú^ ûkAkoAq@AoõO úÞ þvÞ BG wK þñßýì òýñ^ þéÎ óõÖõìkþOlìqAwK òßýèlñßýìZAôkqA
,þWBð ÿA ,õðBG ÿA ,BzüpÞõè ÿA û@ ? kpÞ þøAõg ûBã`ýøô ûkpÞ ápO Ao úßéì QzâpG ûlÎô îÒo
Quôk Apì úÞ wüõñG îüApG ô òÞ þƒíco úƒG BO kõzýì UÎBG pìA òüA ô kkpãýíð pG ûoBƒGôk
úÞ QuA òüA ïoAk úÞ þüôqo@ BùñO òì .ÿoAk ÿBølPì BG oBG òülñ^ óõÖõìk îÒ qA wƒýéýÖ
Qìlgok òì îüõãG úÞ îyBG úPyAk Apð@ ûqBWA oõÇñýíø .)lðq þzÞ kõg úG Quk ؃éPhì
rýð BøoõÆApLìA ô óBøBykBK .îƒPvø BƒzüpƒÞõƒè ïôk ÿõÖBu Apì óBâ ûlƒñü@ úƒÞ îƒPvýð êƒüBƒì
lññýHýì Ao kõg úìlg ÿoAkBƒÖô ô oBƒÚô þƒPÚô ok úÞ þðBðõü ÙôpÏì ûpÎBy úG ûoByA (lñìBƒñG
ÜzÎrýð óBüAlg úÞ lðõy Bùð@ ÜyBÎ lñðAõPýì ؾô ok ÿoBÏyA ô úPvürýì xBHvè ûpürƒW
ÿA . lññÞ þíð ko lðoAk óBzPuôk úÞ Ao þðBvÞ pG «BÖBÃì QuA ûlðBì ÿBW úGôA qA óBðq úG ÜzÎ
úG óq þvñW êýì ô òýGrƒè ûqôpƒìA ïBƒð úƒßð@
.ïoBLvýì Alg úG Ao õO ïA þâlðq lýìA .)QuA úPÖpâ úzüo ûpürW òüA îuA qA wñXíø
.....koAk úìAkA óBPuAk òüA úÞ îñßýì {øAõg õO qA úðArWBÎ òì òüA pG BñG
úÚçÎ pG úPÖo úPÖo ô þñßð IéÆ òì qA þÛzÎ
ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy òüA úÞ ÿpHG òýG qA Apð@ B« PüBùð ô ûkq oBùì kõg
"pPùG þâlðq ,pPùG wßu ": úÞ}õâ wK .QuA óBðq qA pO ûkBu oBývG óAkpì ÿApG oBÞ
ÿoBÞ lüBHð ÿoAk Quôk Apì úÞ þñßýì BÎkApâA 10

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

11

óApùO úéXì

lGAõhG ûkõu@BW ó@ok Q×âô kAk óBzðôA úG Ao Ao þPèôk óAoõìCBì qA þøôpâ ÿAl¾ ûkrð JBPÖ@ ïôk qôo BG úP×ø îg ô aýK ok
.lølð ûAo kõg úG Bø ó@ ûoBGok îø ïõy ÿoAlñK ô óBýì ok ô lðkpÞ ûp¾Bdì Ao úÎorì úÞ lýñƒy !þÖçO
ëk ok þðApãð BG BìA QÖpünK xpO BG pPgk | | ókpÞ AlýK ÿApG Ao úÎorì ïBíO olƒK IƒXƒÏƒO þzHc lýÏu lídì
ó@ ,QgôpÖ óBãíø úG Ao îñO ïolK " :Q×â þì AlýK óôlG ïBãñø Iyô lðkpÞôoôpüq údéuA ok úÞ Ao pýÛƒÖ ÿA ûkAõƒðBƒg pƒvƒK #
pG ÿAô æBcô QyAkpËð òì úG ÿõÛO BG Àhy ûkq QùG kpìpýK .lñPÖo BW ó@qA ÿA údéuA ókpÞ úG Ao þâlðq þñýìq Iýu òPyBÞBG þüBPuôo |[email protected]|
pPgk úÞ BW óA qA " !óAõW óBPvì òüA BG òì fpy }pvK ÿApG Ao ApWBì ÿpãük úìBð òPyõð BG þðAlðq þøAô ïBùOA úG lðlðAonâþì þPhu
úÞ kAlìBG .QÖoôpÖ ÜýíÒ þGAõg úG kõG úPvg Iýu ô ôpG æBc !olK" : kAk iuBK rýð pvK ô kAk }A ûkAõðBg ô ôA pG ØÎBÃì þíÒ ô lðkpÞ óBGrýìëóôôAqlôGooBßuA| |
ôo IXÏO BG ô lük BùñO Ao kõg kõzâ îz^ pPck ÿApG ÿoBÞ òüpPùG òüA ,oBßG Ao QüBø þñýìq
óBðAõW úHéÞ ûpXñK qA ô kq oBñÞ Ao {üBøqAlðA QüApG óAlðqqA îPvðAõO úÞ kõG òýìq ókq îhy |.ly ûkôrÖA þüBøpâA ô BìA BG ëBvìA oBßuA îuApì #
ÿBìpu ok ô qAlðAôo óôlG úƒÞ lƒük Ao Qƒvì ô wßuôpýSBC OqA óBzð úÞkõG løAõg ûApíø
îƒø úƒG ûlƒý`ýK úƒHéÞ êƒGBƒÛì qõƒu óAõƒhPuA | ."îøk ïBXðA úG kõG òýìq ókq îhyokolKoBüpvK óõ^ ûoBñÞ qA lüBG Qvhð .koAk ó@ ok QuBýu
ô ûkq iü þðlG BG rýð óAkpâ úèBýK ô ûkpG óBzGAõg þøBñãýG pÆBg úG úÞ kAk ëõÚ ÿpýãPuk ïBãñø 2019oBßuA þðBGrýìqA "RoBø òüõÞ" ÿpýâ
àíÞ úG pPgk úÞ QuA åpì ëBcok ûlýßzg ïõu qôo pG ëAk þÞolì óõ^ BìA .Qzâ løAõg qBG kôq {GBhPðA qA þøBOõÞ Rlì qA lÏG úÞ Q×â
|!?àü ïAlÞ {ðkõG þðAlðq Rlì QyAlƒð kõƒg þƒøBƒñãýG þðBGrýì qA Ao kõg oBßuA úìBðpG ÿApWA ÿApG
|:Q×â lÏG ô QÖBPy Bø ó@ ô Qyõð ÿA úìBð ôA ÿApG olK ô Qzâ þðæõÆ ApâwñXíø úG Ao {éýèk ô lýzÞoBñÞoBßuA
pø pu ïõy îÞBc ÿqôo pâA úÞ Alg úƒG úÞþðq "oõK lüõð Apøq" áõßzì åpì # þíð ô koAlð þyõg QèBc óõ^ kAk eýÂõO QyAk ëBHðk úG úÞþüBø ëBXñW ô ôA ókõG
óBPvì lñüõãð BO kpÞ îøAõg BñG úðBhýì ôk ú^õÞ ûlñüBíð "ÿkAkAlg óBíéu" ÈuõO Q×â þì òPyBÞ úG okBÚ ëBvìA lðrG îhy Ao òýìq lðAõO oBßuA QuA oApÚ úÞó@ïôk .lðA ûkAk QHvð
kBÏGA ô úPÖpâ oApÚ qôBƒXO koõƒì wƒéXì qA Ao òýìq ØuCBO ëBíÞ BGô Qvýð þñýìq Iýu úÞ lGBü {üBzâ þuBýu ïBýK àü BG ëBvìA
|!lðpHg þG Alg qA AlýK þWoBg ô þégAk ÿA úðBuo ok þÏýuô þì }pvK qA wLu olK .kAk løAõƒg Qƒuk óBùW ô Bßüpì@ok pýgA RæõdO úG ÉõGpì
êìBC O êGBÚ úÞkoô@þì kBü úG Ao þPüBßc kpÞ îhy Ao òýìq BO lüBýG pOkôq lðAõO þì pâA løAõg þüBßüpì@xBñypu pãüqBG àü Ao ó@ô QuA
ïoBù^ qôo òüA êídO óAõO pãük úÞ }pýK olK úG ô lðrG
oAlýG óAlWô .QuA .lðAõg løAõg
}pPgk RpýÒ þG ô ÑBíÆ ÿolK lñüõâ þì | |.lñÞàíÞkoAlðAoRçßzìúíø úËdè òüA BO óBGrýì óôlG oBßuA úÞ ó@ BG
æ« BíPcA óAõg JBPÞ þüBƒø þƒðApƒüA # ïBXðApu ô kõG ûkpÞ oõHXì þyôpÖ òƒO úƒG Ao úÞ lýzßð þèõÆ ô kpÞ QvK Ao }A úìBð olK kôo þì oBíy úG oBßuA þìkBÞ@ þüBùð îýí¿O
BG Ao þzüpOA ûlñvüõð "äüAõvO óB×PƒyA" þ¿hy úGô kpÞ oApÖ olK úðBg qA pPgk ÿqôo {ðlðAõg qA ô QyAk QÖBüok pvK qA þÖApãéO ûpù^ óBùâBð úÞ koAk kõWô óBßìA òüA qõñø BìA
þGBPÞôA BìA .lñuBñy þì "qBG YðpÇy" JBPÞ líPÏì ô QyAk Rpùy QðBük ô ÿõÛO ok úÞ úG ,olK" :kõG úPyõð pvK Apüq .Qzâ IXÏPì úGpXO AkBHì BO lññÞ þÖpÏì óBGrýì óAõñÎ úG Ao ÿA
ëBu ok úÞúPyõð "oAlýG óAlWô" ïBð úG rýð ÿoAlèk pPgk úG Àhy ó@ .kpG ûBñK kõG úédì údéuA BW ó@ òì ,órð îhy Ao úÎorì Alg pÆBg oApßO pãükoBG 1989 ëBu óBGrýì óôlG oBßuA lG
Iy BìA .îPvø õO óBHùãð òì úÞ Q×â ô kAk lýÏG aýø kõy þì úP×â kôõýèBø ok úPHèA .kõy
ïBð úG Ao ÿkpÖ Qynâpuô úPÖBüoBzPðA 1936 þðlG BG QÖo ôpÖ JAõg úG pPgk úÞ þPÚô ïBãñø ."ïA ûkpÞ óBùñK ô Jõg úGpXO ëBvìA óBGrýì óôlG oBßuA Qvýð
p¿Îok úÞlñÞþìõâqBG "õéýPuBÞòýPuBHu" BO QuAõg ôA qA ô ly pøBÊ {ñýèBG oBñÞ Qhè úÞ kõG }pvK ÙApãéO pßÖ ok eH¾ BO olƒK ÿBø ûpù^ qA ÿkBüq kAlÏO Apüq lyBG þñýzñèk
ú» cõHdG ok ô ÿkçýì îøkrðBy ûlu QíéÊ QhGô QhG óõãð pPgk !lñÞ puôA BG Ao Iy úÞ lðA ûly RõÎk ó@ok QÞpy ÿApG xBñypu
Qìõßc úýéÎ ,þñük þHéÆ fç¾A {HñƒW ÿBìpu ok ô kpÞ oApÖ ôA Quk qA ûBãðBHy úPzâpG ok óByoõÃc ô óBzðlük oBËPðA ok Bø þéýg
óAs" ô Bø|NBK úÞ ÿA|úðBíèBÊ ô ÿkAlHPuA óBüpâô óBupOôA .lüôk êãñW ÿõu úG lüly
ûkpÞBKpG óBPvOôpK ú» PvWpG þðBcôo "óõèBÞ úÞ ó@BO Qzâ þì þøBñKpu ëBHðk úG êãñWok |.lñPvø oBßuA îuApì
îéÊ úýéÎ ,QýðBvðA ïBð úG ô kpÞîéÎ lÚ ,lðkõG ok ûpùèk BGô QÖo ó@ ÙpÆ úG ÿA úHéÞ ólük BG òýíßü ô kõð koAô úÞ ëBvìA oBßuA îuApì
þG ÿA|ûqoBHì úG óBð@þPupKBýðk ô QüBñW ô ûlì@ îø kpâ Qvì óAõW ÿkAlÏO úHéÞ ok .kq wéXð@ wèok úüoõÖ 24ok kõy þì kõg ëBu
fpy òýñ`íø JBPÞ óBPuAk .QgAkpK óBìA pPgk ô lðkpG êgAk úG Ao ôA pPgk ólük BG ô lðkõG
pãcç¾A àü ÿBíýu úðõã^ úÞ løk þì óBñÞ úüpâ ô kBPÖA Qzcô úG Bø ó@ ólük BƒG | |.lyløAõgApWA
àü úG QüBùð ok óBPvOôpK úPƒÖBƒü oõƒùƒÊ
ok þHønì ûBýu kAlHPuAô þñük ÿoõOBPßük |.lññÞ Bøo kõg ëBc úG Ao ôA QuAõg 12

|.kõy þì êülHOõðs oBñÞ AopPgkô ly lñéG óBðAõW óAkpâ úèBýK
ôoAlýG óAlWô ÿBø JBPÞ ûlñvüõð þâlðq kõg óBPuAkrýðpPgkô kõy ïpâ BO lðBzð {O@
BG úÞ lük JBPÞôkpøok óAõO þì AoqBG eðpÇy
|.kpÞ óBýG Ao
þüBW pPgk ÿBø QHd¾ qA lÏG óAkpâ úèBýK

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
13
| |.QuAûkpÞ þì oBâqôo BG YðpÇy ÿqBG úG oAlýG þðAlWô
þðq pâA Q×â ÿrñßì úG lüBG úÞ þèBc ok þì RBìô {ýÞ ÿqBG òüAok rýð kõgô kqAkpK
Qvýðó@qApPùGþìBÛPðAaýølükqkAoõOÿkpì úG 1943 ëBu ok úÞ kõG úèBu 55 Apüq .kõy
þÏÚAô óAkpì óõ^ koAlùãð AoõO kpì óq ó@ úÞ qAôA.kqþzÞkõgúGQuk{ìôkpvíøÝB×OA
| |.lðõyþíðûlükqkûBâaýø oBHßü úÞ ó@ BG ô lýzÞ þì Yðo Bø ÿqBð Quk
úÞ þðõürüõéO ÜGBu ÿpXì "r`ðBu óoõè|"| oBG kõG úPyAnâpu QzK Ao äñW iéO úGpXƒO
qAóBñ^ûlyAlW{LýOpøõyqAôkoAkëBu49 ok úÞ kõy þìôpGôo ïôk þðBùW äñW BGpãük
ëBdyõg úèBu 55 xôrýG ØW BG }A úÇGAo úÖçÞ îu@ ÿoBíýG qA }pvíø ó@ úcõƒHƒdƒG
lñÞ þì QHd¾ {ðBPuôk BG ôA ûoBG ok úÞ QuA |.ûly
ëBc ok Ao kõg þ×éu ÿBø wßÎ þPc ô AoòPyõðBOlyIHuäñWqAóB×PyAþGBO
| |!løkþìóBzðBøó@úGÿqBHÛzÎ ôólñèúG{üpOAqAôkoAnãGoBñÞQÚõìoõÆúG
àü úG úÞ þðôqBì@ÜzÎ òüA QHÚBÎôpg@| | êüqpG ô úDôõâAoBK ,òýPðAso@ ,Bßüpì@ wƒLƒu
óBüBKlðqpÖoBù^BGúèBuòülñ^ápPzìþâlðq {ýGpìAòüAqAÑçÆABGîøBøÿqBðôlñÞbõÞ
úG óoõè ûBãð ok Ao ó@ lüBG kõG løAõg ú^ ûkAk kok|.lðlðAqõuAoôAûlzðNB^oBS@ûBXñKqA
| |.kpÞõXPvWþèôóBßýéýuëõÒRôpS pvíø BG þüAlWqAôA êídO ïlÎ óB×PyApãük
ô ÜzÎ óBýì óBñ^ ô kõG Bø ú`G qA ÿoôk ô {èôA
pg@qôo ïAo@ ÿApG ïBXðApu úÞ kq þì BK ô Quk ú×ÆBÎ
|!ëBu êù^ ÜýÖo ÿo@ .QÖpâ þzÞkõg úG îýí¿O {ðAlWô òPgBu
BG ô kõG ú×véÖ ÿApPÞk ÿAoAk úÞ þèBc ok
ÈGAôo ô þPuôk îø "lüôpÖ lðõíãüq"
ÿA úPyõð "}õðpùì" ïBð úG þíðBgqA| # | | | |.|.QyAk ÿA úðBíýí¾
.lýðAõg þìpüqok úÞûlýuo þãñPèkpuqA
ok úÞQuA ÿoBývG ëk Ùpc úP×âôA ú`ð@ qA þüBø úìBð Bü Bø úPyõð Quk rýð A«pýgA
kõy þì úP×â úÞ ûly pzPñì "äüAõvO óB×PyA"
|:lðpG þìpu úG úèBu êù^ RpXø àü ÿoô@ ÐíW "úßüokpÖ" ôA ëôA pvíø ÈuõO

ëBu ok Ao ôA þðApdG RæBc {ðlðAõg ô ûly
|.kqBu þì òyôo ûlñðAõg ÿApG þâlðq pg@ ÿBø
|
îXñK qôo
| |!þðôqBì@ÜzÎ

pG kok qA þWõì áBñíÒ ÿõøBýø óBùâBð ûlññÞ pýãéÖBÒ pHg oBzPðA qA lÏG #
úÞ kõG ÿlÓW ÿAl¾ lüBy .lì@ kôpÖ Bì úñýu pülì ô wuõö ì "xôrýG ØW" þüAlW
ûpÏð Bü ô kõG ûlürâ úðæ }õìBg þéãñW ok oBù^ òPyAk BG "ÿrñßì" }pvíøqA óôqBì@
ÿBø úÇGAoqA ÿrñßì úÞkõy þì úP×âlðqpÖ
| | ...óBPvìqokûkpÞîâûoþâpâ ûlñüõâ "r`ðBu óoõè" BG }pvíø þðBùñK
ô îükpÞ ápO Ao úðBg ú¿Ò oBâqôo ok Bì ô pÆBg úG þèô QyAk pHg óõürüõéO ÜGBu
îülì@ÈÛÖ .kõHð|îùì {ìBð úÞ þüBW úG îülì@ {ìAo@ ô óBzGõg ápPzì þâlðq Ì×c
ô ûqBO ÿBø {üõzO ok îýPyõð õð qA ÿA ûpÆBg ô
ûly }õìApÖ úÞ Qvüpük ô ...ûlülð þðBý¿Î | | .kõG úPyAnâRõßvì Ao ó@óBzðAlðqpÖ
oõâ xok@ ô oBü òýèôA ó@ ïBð ,ú^õÞ ó@ ïBð qA þíýð úG úÞ ó@ BG ÝçÆ qA wK ÿrñßì
Rõég ok Ao JBPÞ òýPvhð úÞ þÛýÖo óBíø BìA QÖBü Quk xôrýG ÿA úðBvÖA RôpS
ëB×ÒA Ao }pøõy óq ó@Ap^ koõg þì xõvÖA
| |. kAk Bì úG ú^õÞ
| | !ÜýÖo ÿo@

ok Bì ô lñðq þì ëBG ûkq iü Bø ûlðpK æBc
óBìA ûkq xCBü IéÚ úÞ îüõy þì oAlýG þðBùW
QìôBÛì ÜüBÛy Qyk ûõßy ô lLO þì qõñø
AoûpXñK îøqBGõOôòìô.løkþìóBzðAoBùéâ

| |...pÏyîøqBGôîýñÞþìqBG

óApùO úéXì

14

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

QynâqA lÏG ô QìB¾ ÿBíñýu óAoôk ok ôA ÿlíÞÿBø îéýÖ úÞlñPÖA þì òýéKB^ þèoB^ kBü úG úíø kõy þì ÿlíÞqA QHd¾ þPÚô # |
Üüæ ày óôlG òýéKB^ .lñü@þì oBíy úG Bíñýu iüoBO ÿlíÞÿBø îéýÖ òüpPùG ô òüpOoAk ûlñg ,òüpO JAnW îø qõñø ,ópÚ àü úG àükrð
pPuBG óAoôk óBíøok .QuA úPyAlð kõWô ÿpãük Ýçgô kAlÏPuABG ÿBø òülíÞúÞQvýð BñÏì óAlG òüA BìA QuA iüoBO òülíÞòüpPùG óAõñÎ
oõýèôA ô ëoõè òPuA ûqAlðA úG þñülíÞaýø òýéKB^ qA lÏG .kpßð AlýK Ao òýéKB^ QýGõHdì lñ^ pø kõG JõHdì ô xBñypu þñülíÞrýð óõPýÞ

.Qvýð JõHdì ÿkoBø
ëõÆ puApu ok .îüpG þì Rnè Bø ó@ ólük qA îø qõñø úÞ lñPgBu þüBHüq oBývG ÿlíÞ ÿBø îéýÖ ,ÿoBßíø ëBu 30 qA {ýG þÆ ok ÿlíÞ Zôq òüA
koAk kõg ok þüBø ú×èõì Bø òülíÞ ókõG Zôq BìA lðA ûkq úìBðpG ÿApWA úG Quk ïkpì ïõíÎ ólðAlñg ô ókpÞ ïpâpu ÿApG kAlÏPuABG ÿBø òülíÞ ,iüoBO
RBÞpc òülíÞôk úÞ þPÚô BìA QuA ûkBÏèA ÝõÖ òülíÞ àü BG úìBðpG ÿApWA .lüBíðpGApG lñ^ Ao Bø úìBðpG òüA þâlññÞ ïpâpuô QýGAnW lðAõO þì úÞ
lñðAõO þì Zôq Roõ¾ úG BìA lñyBG ÜÖõì rýð þüBùñO úG Bø òülíÞ òüA lüBy .kõG løAõg pPùG oBývG oBývG úXýPð lññÞ þì ApWA pãülßü ÿôo ÿoAk ûlñg

.lðqBu kõg úP×ýy Ao Býðk

lüõy Bñy@Bíñýu iüoBO ÿlíÞpOpG Zôq 10 BG

þyõéG óBWô lüôpßü@ók -9 ÿpPùG oBývG ÿBøApWA þgpG BìA lðA ûkpÞ oõùÊ kAlÏPuABG òülíÞ Zôq Bøl¾ iüoBO þÆ ok
ÿoBßíø òüpPùG úG úÞ QuA òßíì þðBìq BùñO þyõéG óBWô lüôpßü@ók ólðAõg òülíÞ Zôq Zôq fçǾA úGô ûkõG JõHdìpPzýG ÿlíÞ ÿBø Zôq þgpG óBýì òüAok .lðoAk óApãük úG QHvð
«çHÚÿpXìôpãüqBGôkòüA.)|The Blues Brothers|(qõéGóAokApG:lýñÞûBãðpãüqBGôkòüA Ao iüoBO pOpG ÿlíÞ Zôq 10 îýøAõhG úÞ þPÚô .lðA ûkõG ÿlíÞ ÿBø úìBðpG ÿApWA ÿApG ÿpO IuBñPì
òülíÞ Zôq àü lñðAõO þì úÞ lðlýuo úXýPð òüA úG úßñüA BO lñPyAk ÿoBßíø îø BG Bø ëBu ÿApG rýð úìAkA ok .îüpýãG ûlükBð Ao ÿlíÞ ÿBýðk þñPyAk Quôk ÿBø Zôq qA þgpG lüBG oB^Bð îýñÞ JBhPðA
Ao óBy ÿoBßíø kôq þéýgô ûly Bñy@îø BGõPðoõOok 1974 ëBuokoBG òýèôAôk òüA .lñyBG ÜÖõì
ûAoAo)|Saturday Night Live|(>IyúHñyûlðq<þèBüpuúìBðpGôkòüAlÏGëBu.lðkpÞqBÒ@ .îýñÞ Bñy@ iüoBO ÿlíÞ ÿBø Zôq òüpPùG BG Ao Bíy îýøAõg þì IéÇì òüA
ëôA {hG
.kAk jo 1978 ëBu ok oBG òýèôA ÿApG úìBðpG òüA ok Bø ó@ ápPzì ÿApWA BìA ûkpÞ ÿqAlðA
þéüAo þu óBWô ëpÖ êüô -10
ÙpÆok .lðA ûkõG ÿlíÞpðAsok {üBø îéýÖpTÞA úÞ ÿpãüqBG ,îüoAk Ao ëpÖ êüô ÙpÆ àüok
ô ïAok ÿBø îéýÖ ok ÜÖõì pãüqBG àü úG úÞ kpÞ Ao kõg }çO ïBíO úÞ îüoAk Ao þéüAo þu óBW pãük
p¿Î ÿBø òülíÞ òüpO JAnW qA þßü úGô ûkpÞpýýÓO úWok 180 QüBùðok BìA kõy êülHO ÿlW
îø BG þGõg úG úÞ lðkAk êýßzO Ao óolì ÿlíÞ Zôq àü îø oBñÞ ok ôk òüA .ly êülHO pÂBc
.QuA oAõyk þíÞ lññÞ ÿqBG ÿlíÞ þíéýÖ ok úðBâAlW Roõ¾ úG úÞ òüA oõ¿Oô ûkõG äñøBíø
îéýÖ àü QuA oApÚ ô ûkõG îø oBñÞ ok ÿlíÞ þüBíñýu ûsôpK òülñ^ ok òülíÞ Zôq òüA úðBPhHyõg

.kõy pzPñì 2018 ëBu pg@ ÿBøqôo ok Bø ó@ pãük ápPzì

BìA ly ApWA >Iy úHñy ûlðq< ok ëBßüqõì õy àü óAõñÎ úG 1978 ëBu ok >qõéG óAokApG<
1982 ëBu ok þyõéG úðB×uBPì .QÖBü ûAo Bíñýu úG 1980 ëBu ok oBG òýèôA ÿApG Bø ó@ ÿlíÞ ÿoBßíø
ô ûkAk úìAkAqõéG þW kôõèA {Ûð ÿB×üA úG óBñ`íø úÞ lðBì þÚBG lüôpÞ@ûApíøôA fôo BìA Qynâok
ûkpÞ ÿqBG rýð 1998 ëBu ok îéýÖ òüA úèBHðk ok þPc ôA .QuA kõg ÜGBu oBßíø ô Quôk kBü úG qõñø

.kpÞ ïApPcA ÿAkA þyõéG fôo úG îéýÖ ëBßüqõì úzüo ô ÿlíÞ àHu òPyAk úãð ûlðq BG ô

õDBOBìpPèAôô óõíè àW -8 úG AoôAô ûlýzÞ óôpýG àýOBìAok ÿpãüqBG ÿBýðkqA Ao þéüAo úÞ kõG ëpÖ êüô òüA úÞ òüA IèBW
ôk òüA .lðkõG ÿlíÞ ÿBýðk RôB×Pì ô wðBXPìBð Zôq àü ÐÚAô ok õDBOBì pPèAô ô óõíè àW þñOBð ÿBøokApG :ly þùPñì rýð ôk òüA ÿlíÞ îéýÖ òüpPùG lýèõO úG úÞ lðBzÞ ÿlíÞ ÿBýðk
Bø ó@ òýèôA úÞ ûkpÞ ÿqBG îø BG ÿlíÞ þüBíñýu îéýÖ 10 ok ÿlíÞ ÿBýðk ÿA úðBvÖA Qý¿hy kpÞ løAõg ÿqBG îéýÖ òüAok þOoõ¾ok BùñO úÞ kõG ûkpÞ ïçÎA þPc ëpÖ .)|Step Brothers|(
>2oõWBðZôq<rýðBøó@òüpg@ô1966ëBuok)|The Fortune Cookie|(>wðByþñüpýy< ÿB×üA ÿApG Ao þéüAoô ûkpÞ QÛÖAõì óBâlññÞ úýùO QüBùðok .kõy ûkAk þéüAo úG îéýÖpãük {Ûð úÞ
ôk òüA ápPzì oBS@ QýÛÖõì UÎBG úÞ ÿrý^ .kõG 1998 ëBu ok )|The Odd Couple II|( kõHð Bíñýu ok pãüqBG ôk òüA ÿoBßíø òýèôA òüA .lðkpÞ ïAlhPuA >þñOBð ÿBøokApG< îéýÖ pãük {Ûð
.QyAlð kõWô óBzüBø Qý¿hy òýG þzzÞ ô IuBñO aýø ÐÚAô ok úÞ kõG òüA ly ÿA úðBvÖA ûoBPu ó@ápPzì ûsôpKpãükpËPñì lüBGô ûkõG Bø ó@ÿoBßíø òüpO þðlðBì kBü úGô òüpPùG ày óôlG BìA
þì ÿpãük pukok UÎBG úzýíøô lðkõG p×ñPì îø qA úÞ þøApíøôk {Ûð óBzüBø îéýÖ okôk òüA pzPñì2018ëBuwívüpÞqôookúÞkõG)|Watson|&|Holmes |(>óõvOAôôríèõø<ïBðBGBø

.lðly þì ëlHO àükrð oBývG Quôk ôk úG òýGoôk óly }õìBg BG BìA lðkpÞ þì ÿqBG Ao lðly .QuAûkpßðQÖBüokþGõgÿBølÛðúPHèAôûly 16

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

òýcok }kpuô àzg ûpù^ Ì×cokoléüAô þüBðAõO .kpÞ þì IéW kõg úG Ao RBùWõO úíø úÞ
úÞ þPÚô .kôrÖA þì ôk òüA ÿBø îéýÖ QýGAnW ô þüBHüq pG püApK ÈuõO Bø åõèBük òüpOoAk ûlñg ÿAkA
koAk úãð àzg ô pýýÓO óôlG Bø úñd¾ ïBíO ok Ao kõg Roõ¾ úPvðAõO oõÇ^ ly ûlýupK oléüAô qA

.lñÞ JApg Ao Bø úñd¾ úPuAõg þíð úÞ kõG úP×â

wýüõè ÿpWô òýOoBì òük -6
úPyAk òýOôo úìBðpG þéì óõürüõéO ok úÞ lðkõG þñülíÞ Zôq òýèôA wýüõè ÿpW ô òýOoBì òük
úÞ ÿlíÞ ÿBø Zôq pãük ÙçgpG .ly ûldPì RæBüA puApu ok Bø ó@ Rpùy UÎBG ÑõÂõì òýíø ô
óBHÆBhì ÿBø úðBg úG òPÖo Bíñýu úG qBýð óôlG þñPyAk Quôk kpì ôk òüA ,lðA ûlì@ QupùÖ òüA ok
QÖBü úìAkA úøk àü Rlì úGô ûlyqBÒ@1946 ëBuok Bø ó@ÿoBßíø .lðlì@óõürüõéO þüBßüpì@

þì Bø ó@êýèk òýíø úG ,kõG xõvdìrýð óBzÞpPzì ÿBø ûsôpKok þPcõDBOBìô óõíè þPuôk
ókõG úðBÚçgô þâqBO wc ó@ úG oBG pøô ûkpÞ ÿqBuqBG BøoBGô BøoBG AoõüoBñu Ñõð àü lñPvðAõO
Zôq<óBíøÐÚAôokó@úèBHðkô)|Grumpy Old Men|(>ÝçgAlGÿBøkpìpýK<îéýÖ.lñzhHG
úÞ kõG ÿoõÆ óBzüBø îéýÖ ok óBð@ ÿBøoBÞ .lì@ok J@ qA ÜÖõì oBývG úÞ kõG lÏG ëBu 30 ok >oõWBð
BG lüoõHXì úÞ þ¿hy BG ólìBýð oBñÞ :lññÞ oApÚpG ÉBHOoA Bø ó@ BG lñPvðAõO þì óBHÆBhì qA ÿoBývG
óõñÞBO úÞ lýPvø ÿrý^ ó@qApO àükrðoBývG lüõy þì úWõPì úÞ òüA QüBùðokô lýñÞ þâlðqôA
Zôq òüA ÿoBßíø ,kõG úPyõð óõíýu êK úÞ ÿA ûrìBGôoAk ûlñg ÿBø åõèBük BG .lüA ûkpÞ þìpßÖ

.ly êülHO þcp×ì ô oAk ûlñg oBývG oBS@ lýèõO úG òülíÞ

ÿlíÞ ÿBø JõéÞ þìBíOok 50ô 40 úøk ÿBø ëBu ëõÆok Bø ó@ .kõG ûApíø îéýÖ 16oBzPðA BG úÞ püApK koB`üoôoléüAô òýW -7
ok Q×â þì áõWô lðAõg þì úðApO úñd¾ ÿôo wýüõè úÞ þèBcok lðkpÞ ApWA úìBðpGoõzÞ åorG oAk ûlñg ÿBø úñd¾ BG ÿlíÞ Zôq àü Bì qA ÿoBývG ,îýñÞ þì pßÖ òülíÞ Zôq àü úG úÞ þPÚô
úG pãüqBG lñ^ RBÚôA þøBâ .Qvýð oõÆ òüA úzýíø BìA îüõy þì oõ¿Pì kõg òøm ok Ao ûBOõÞ
.kAk þì ïBXðA oAk ûlñg RBÞpc ô lý¿Úo þì ôA pu QzK ok wýüõè úÞ þèBc êülHO òülíÞ ÿBø Zôq úG Ao Bø ó@ úÞ lññÞ þì ÿqBG ÜÖõì óBñ^ îéýÖ ôk þßü ô ûly Üdéì pãülßü
úðBâAlW Roõ¾ úG BìA lðkAk þì êýßzO Ao þÛÖõì Zôq îøoBñÞok lñ^pø Bíñýu ûoBPuôk òüA ôk òüA Apüq lðpýâ þì oApÚ ÿlñG úPuk òüA ok püApK koB`üo ô oléüAô òýW ápPzì oBS@ .lñÞ þì
BG 1956 ëBuokôk òüA ÿoBßíø úðBPhGoõy .lñPyAnâ ÿBW úG kõgqA þGAnWô úWõO êGBÚoBS@rýð ô òüpOoAk ûlñg qA Bø îéýÖ òüA úíø BìA lðkõG ÿqBHíø îéýÖ 4 ok BùñO ÿlíÞ ÿBýðk ÿA úðBvÖA pãüqBG
.lýuo óBüBK úG úPyAk kõg ëôA úd×¾ ÿôo Aoôk òüA wßÎ úÞ|Look | úéXìok ÿA úèBÛìoBzPðA
kõgqA ÿlüly {ñÞAô wýüõè ly UÎBG úÞ kõG ûly ûlüpG þ`ýÚ BG úd×¾ òüAok òýOoBì wßÎ
þñíyk òüA .>kõHð ûphvì oæk QìçÎ àü rW ÿrý^ ÿrý^ òì ÿApG< wýüõè :lüõãG ô ûkAk óBzð

.lñPÖBýð oõÃc îø oBñÞ ok ûBã`ýø pãük wýüõè ô òýOoBì ô ûly pOlG lÏG úG ó@ qA
koAk úìAkA

ûpÛðoAõð< îéýÖ BGô 1976 ëBuokôk òüA ÿoBßíø .lðA ûkõG Bíñýu iüoBO ÿlíÞ ÿBø îéýÖ òüpPùG
Evil|(>õñzðpy,òýHðpy<lñðBìþÛÖõìÿlíÞÿBøîéýÖBGôûlyqBÒ@)|Silver Streak|(>ÿA

.lðkAkêýßzOAoòüpPùGÿpñøZôq>|Stir Crazy|<ô)|Hear No Evil|,|See No
úG óBzüBø ÿoBßíø BìA lñPyAk ÿoBßíø îø BG úPhüpâ úPvW ëBu 15 Rlì úG òülíÞ Zôq òüA
pSõì ô JAnW oBývG îø BG ôk òüA ÿoBßíø .lýuo óBüBK úG QüBùð ok oõüApK kBýPÎA êßzì ïôAlO êýèk
kõG püApK úøAlHèA þÖ ÿBø åõèBük òüA BìA kpÞ þì ÿqBG Àhzì åõèBük BG ô àzg þéýg oléüAô .kõG

17

óApùO úéXì

BðAõXüoBì ókoõgô ólýzÞÝpÖ
?Qvý^ ok

þOæõ¿dì Bü ÁpÚ êßy ok Ao ó@ ,þðBìok úPyAk þ¿hzì þPý×ýÞ eÇu lüBG ,kõy|þì ô þu|bA|þO pG ,BðAõXüoBì RBÛPzì ÿôBc Ùp¿ì qA AkBðBÞ úßð@qA wK ûBì ôk #
ok ,þé¾A RôB×O .lðoõg|þì ú^õéÞ lñðBíø .lñyBG .QuA ûly rÞpíPì þG|ÿk|þu ,kpÞ þüAkq|ïpW BðAõXüoBì Bü êâ þdüp×O
.QuA ólG pG ûBýâ òüA ÿoAnâpýSBO þðBìq ëAõu òüA JAõW ûpgæBG AkBðBÞëAolÖ Qèôk
,lyBG oAnâpýSBO ólG pG úßð@ ÿApG BðAõXüoBì ô úGpXO ok RôB×O ;ókoõg Bü ókpÞ kôk ,Qèôk òüA ÿkBùñzýK RAopÛì ok þÏÂõì Bü þðkoõg Ræõ¿dì úÞ kAk Ao
ÿApG Bü kõzG kôk çTì .lñýHG RoApc lüBG AlPGA þèBíPcA ÅoAõÎ þPvüBG BðAõXüoBì RBÛPzì ÿôBc Ræõ¿dì RBÛPzì ÿôBc )Bø|ïpÞ Bü Bø|òÒôo lñðBíø(
Ao êâ þPvüBG ,kõy lýèõO >ÿoBì òÒôo< úßð@ pTÞAlc lñðBíø þüBø|Qükôldì úG ûoByA úüBK pG ô ûkBì@lüBG ÿlÎAõÚ ú^ úüBK pG BðAõXüoBì
,òýÏì þOoApcô Àhzì þðBìq ÿApG òÒôook BðAõXüoBì þdüp×O óBâlññÞ|Ùp¿ì pPzýG pø lñðBíø ô lðõy ÿlñG|úPvG þu|bA|þO oAlÛì óBìqBu óBìríø .lðõy úPgôpÖ wLu
óBâlññÞ|Ùp¿ì IéÒA ô lññÞ|þì kôk Ao ó@ úPgôpÖ oõzÞ òüA ok úÞ ÿpãük ëõ¿dì pËð úüoõÖ 20 BOpHìBuk 20qA AkBðBÞQyAlùG
.kpÞ ïk koõì ok úÞ lupK|þì oõzÞ òüA óBñÞBu
,lñÞ|þì kôk ÿoBãýu p×ð àü þPÚô ú^ ô lññÞ|þì pßÖ ú^ ÿkBùñzýK RAopÛì
ÜüpÆ qA Ao ûBýâ óôok þG|ÿk|þu Bü þu|bA|þO
p×ð àü þPÚô þèô lñÞ|þì JnW úüo ô óBøk .lðoAk ó@kõHùG ÿApG þüBøkBùñzýK
qA Ao êâ RBÛPzì ,lyBG ûkoõg ú^õéÞ Bü ÁpÚ Ùp¿ìqA ÿkçýì 2018pHPÞAokoõzÞ òüA
ÿApG ,lñÞ|þì JnW {üBø|ûkôo ô ûlÏì ÜüpÆ úécpì òýèôA þèô kpÞ þüAkq|ïpW êâ þdüp×O
úìAkA ólG ok îÃø lñü@pÖ úÞ þðBìq BO îø òýíø kôldì {ñÒôo ô ûBýâ òüA úG úðAkAq@ }ôpÖ
ÿBø|ÿoAnâpýSBO óBñ`íø ôA ,lyBG úPyAk
.ly|þì
.kõG løAõg løBy Ao êâ òüA Ùp¿ì ëBu rýüBK qA BO kõy|þì ûkBì@ AkBðBÞ æBc
Ao Bø|ÿoAnâpýSBO òýíø ûBýâ ókpÞ kôk úPHèA ûBýâ òüA ûoB¿Î ÿôBc Ræõ¿dì ,2019
ÿApG .QuA pO|ûBOõÞ ó@ óBìqô Rly þèô koAk Qèôk úPHèA ,lðõy úPgôpÖ oõzÞ oAqBG ok lñðAõPG
QuA óBÆpu oB^k úÞ ÿkpÖ ëBTì óAõñÎ|úG òýíø RBÛPzì BG ûApíø þéßèA ÿBø|þðlýyõð úG AkBðBÞ
lðAõO|þì ,koAk ZBýPcA kok lPíì òýßvO úG ô
BO ô koõhG Ao þG|ÿk|þu ÿôBc ú^õéÞ àü .kAk løAõhð qõXì çÏÖ BðAõXüoBì
ûkB×PuA ó@ þðBìok Qý¾Bg qA QÎBu Qzø úPuk úu úG Ao Ræõ¿dì òüA ëAolÖ Qèôk
Ùp¿ì BðAõXüoBì eüp×O ÿApG úÞ ÿkpÖ .lñÞ
RBHð|J@Bü }õð|ïk Bü úGByõð lðAlG lüBG lñÞ|þì .QuA ûkpÞ îývÛO
Ø¿ð BO lñðAõO|þì BðAõXüoBì RBÛPzì ÿôBc ,Rçßy ,àýÞ lñðBì þOæõ¿dì ,Qvhð
úG ô koõg Ao Bùð@ lðAõO|þì úÞ úGByõð ô RBHð|J@
.lðoAlùãð ÿBø Ao ôA qôo )|edible cannabis|( >þÞAoõg wýGBðBÞ<
þüBøpýSBO lðAõO|þì êâ ólýzÞ ,ëBc|òüA BG
óBßyrK|óAlðk ô koAnãG óAlðk ô úTè pG þ×ñì .lðA|ûpùy
lñðBíø( wýGBðBÞ ÿBø|ûpýy pG RAopÛì òüA
ÿBøôoAk pãük ô( Bø|ïpÞ ô )ó@ ÿôBc òÒôo
þu|bA|þO ÿôBc úÞ kõy|þì ÐÂô îø )þÏÂõì
Bü|CDB |( þG|ÿk|þu Bü )|THC|(

.lyBG )|cannabidiol|
úG àükrð óBýì ok þé¾A ÜPzì ôk òüA
wýHðBÞ ûBýâ êâ qA úÞ lðA|þÛPzì l¿ßü

.lðõy|þì lýèõO )BðAõXüoBì úG oõùzì(
ÿpPzýG oAlÛì ÿôBc Bø|úOõG þgpG
ôoAk lýèõO ÿApG pPzýG þñÏü ,lðA|þG|ÿk|þu
óAlñ^ Ùp¿ì qA wK Ao þìk@ ô lñPvø Jõg
pPzýG úÞ þüBø|êâ ,êGBÛìok .lññÞ|þíð >ÿBø<
ÿApG ,lñyBG þu|bA|þO ÿBc ,þG|ÿk|þu qA

.lðA|Jõg ÿA|ÿBø ô þyõg
ÿoõÆ Ao wýGBðBÞ ÿBø|úOõG ,ÿqoôBzÞ ok
pPzýG Bü þG|ÿk|þu pPzýG úÞ lñøk|þì }oôpK
úðõâ pø ,úüBK òýíø pG ô lñyBG úPyAk þu|bA|þO
AkBðBÞ Qèôk .lðoAk þ×éPhì ÿBø|ïBð wýGBðBÞ
Ræõ¿dì }ôpÖ ô úÂpÎ RAopÛì ok þèô

18

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

Individual, Couples & Family Psychotherapy ûBì àü ok lüõâ|þì AkBðBÞ ok wýéK úPHèA ókpÞ kôk úG þyõg óAlñ^ ÿôopÆBg|òýíø|úG
þdüp×O Ùp¿ì óly þðõðBÚ qA wK Qvhð .lñøk|þíð óBzð ûBýâ òüA
ÿoApÚA úèBø pPÞk qA þyBð îüApW {üArÖA løBy ,BðAõXüoBì
oôBzì ô xBñzðAôo lüõâ|þì Bßüpì@ þðBGqpì þèô ,Qvýð ó@ Ùp¿ì Ùp¿ì úÞ lüõâ|þì òýñ`íø AkBðBÞ Qèôk
oBÞ úGpXO ëBu |19 BG BG ûApíø úÞ QuA ÿkApÖA kAlÏO {üArÖA løBy lyo pG lðAõO|þì BðAõXüoBì Rlì|þðæõÆ ô lPíì
úßñüA îÒo|úG ô koAnãG pýSBO óBðAõW rÓì
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì .lðõy|þì QyAkqBG oõzÞ ôk òüA qpì ok êâ lüõâ|þì AkBðBÞ QyAlùG óBìqBu QüBu|Jô
ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì
Haleh Eghrari, Ph.D.
RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
Licensed Psychologist kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG
(LIC.#PSY 13673)
(310)441-9550
www.haleheghrari.com
1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

BðpŸG ZpüA pPÞk
àyrLðAlðk
BG ûApíø óAõO|þíð ,AkBðBÞ òýðAõÚ ÜHÆ lðAõO|þì þãèBu 25 BO kApÖA Rlì|ûBOõÞ úËÖBc
Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | qA ó@ RBÛPzì ÿôBc Ræõ¿dì Bü BðAõXüoBì ûBýâ òüA þèô ,lñýHG Iýu@ BðAõXüoBì Ùp¿ì qA
BÃÏG Bßüpì@ þðBGqpì .ly ZoBg oõzÞ òüA qpì qA óAõO|þì oõzÞ òüA ÿBøôpíéÚ ô Bø|óBPuA ok Ao
ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ BðAõXüoBì oAqBG úG úÞ Ao þüBø|þüAkBðBÞ kôoô BO )BýHíéÞ|{ýPüpG óBPuA lñðBíø( ïBíO ëBu 18
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì úPyAk ûApíø|úG BðAõXüoBì Bü lñyBG ÈHOpì .kpÞ ÿoAlüpg )àHÞ óBPuA lñðBíø( ëBu 21
Ñõñíì Bßüpì@ áBg úG úzýíø ÿApG ,lñyBG
lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì pG píÏèA|ïAkBì kôoô Ðñì pùì ô lñÞ|þì ûqBO ÿBø|ëAõu ÿôookôo AkBðBÞúGpXO

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335

QÚk BG óBùW ÿBøoõzÞ pãük
ókpÞ þðõðBÚ ok AkBðBÞ úGpXO
Ao BðAõXüoBì þdüp×O Ùp¿ì
qA wK AkBðBÞ .lññÞ|þì ëBHðk
ô óBùWoõzÞ òýìôk ,úDõâôoôA
úÞ QuA þPÏñ¾ oõzÞ òýèôA
êìBÞ Ao BðAõXüoBì Ùp¿ì
oõzÞ lñ^ ok .lñÞ|þì þðõðBÚ
ëBÛOpK ,lñéø úéíW qA Býðk pãük
Ùp¿ì qA Qèôk ,wýüõu ô
ÿoBãðA|ïpW BðAõXüoBì ÿkpÖ
qA Bßüpì@QèBüA 10ô QuA ûkpÞ
Ùp¿ì ,Býðp×ýèBÞ úéíW
qBXì Ao ûBýâ òüA þdüp×O
qA BøoõzÞ pãük .lðoBíy|þì
.lðq|þìBùð@ÿBø|RoõLuBK Ùp¿ì ,Bßüpì@ QèBüA 33 ô BýðBPüpG úéíW
þðõðBÚ ûkBì@ îø àürßì ,AkBðBÞ qA wK .lðA|ûkpÞ þðõðBÚ Ao ûBýâ òüA þðBìok
qA ô kõy|þì ûBýâ òüA þdüp×O Ùp¿ì ókpÞ AkBðBÞ ok wýGBðBÞ ûlññÞlýèõO ÿBø|QÞpy
YüolO úG îø BøoõzÞ pãük ,lñéüBO BO BýðBPüpG lðoAk}qoAoækkoBýéýì34îÞ|QukóõñÞA|îø
BG .lðõy|þì Üdéì ûBýâ òüA þðBìok oAqBG úG Ùp¿ì óly þðõðBÚ qA wK ûBì òýèôA ok ô
ô Ùp¿ì óBùW ÉBÛð qA ÿoBývG ok ëBc|òüA kõHíÞ BG oAqBG ,AkBðBÞ ok ûBýâ òüA þdüp×O
oklðAõO|þìBÃÏGôQuAïpWBðAõXüoBìÝB^BÚ ôkok BùñOô ly úWAõì ÿpPzì QHvð úG úÂpÎ
RAqBXìBGÿrðôlðABüÿrèBìlñðBíøþüBøoõzÞ òüAok êâ AkBðBÞoæk óõýéýì 43 ,Qvhð úP×ø
.kõy ôo|úGôo åpì .QuA ûly úPgôpÖ oõzÞ
19

óApùO úéXì

RkBÎ Q×ø QcAoBð ÿBø|QýÏÚõì |úGpXO úíø #
oô@ØuBC O koAk kõWô þâorG ÝpÖ BìA .lðoAk Ao ûlññÞ
òýãíÒ kApÖA BG píÎ àü ô þPcAoBð qA Aonâûoôk àü òýG

úÛýÚk 30 êÚAlc .kpÞ lýøAõg AlýK óly Äüpì lüBG ,lüôk|þì þðBßì ok úÞ kpÞ lýøAõg xBvcA ,}õøBG þÖBÞ ûqAlðA|úG òì( lüoAnãG R|çíW .lñüByõgBð þâlðq úG RkBÎ
ô ÿkBy ,RolÚ {üArÖA ÿApG qôo pø ok òüpíO úÞ ëBc òüAok lýñÞ óBdPìA Ao lülW ÿBø|àýñßO «BÏÚAô ÿqôo àü Bíy )îPvýð lñíOôpS Bü pÒ|æ oõÆ úG úÞ þüBø|óBvðA úÞ QuA ÿoBÞ òüA
êGBÚ pýÒ òüA ô QuA ûly RBHSA óBvðA píÎ ëõÆ óBvðA Bíy .kõG lñøAõhð qBuoBÞ úzýíø Bø|ó@ úPyAk oôBG pâA ,òüA Ù|çgpG .ly lýøAõg óBíø ëBc òüA BG .lñøk|þì ïBXðA ,lñPvø QcAoBð òìrì
òýíø BìA koõg lýøAõg Qvßy BøoBG ,lýPvø Bü ô pÒ|æ ,}õøBG þÖBÞ ûqAlðA|úG ó~æA úÞ lýyBG þøBãð .lýPvø kBy óBvðA àü ëõíÏìoõÆ úG Bíy
BO3 kôlc Bíy .QuA þüôoAk ÿBø|}ôo BG úvüBÛì ô }|çO ûlðqoA ÙAløA .QuBíy êìBßO }ôo ok ,lüôpG lÏG QHTì |úéK úG úÞ lýPvø lñíOôpS Bü@úÞ lýíù×G BO lüqAlðBýGpüq RkBÎ Q×ø òüA úG
òPÖpâpËðok BG .lýðq|þì Ùpc úP×øok QÎBu 5 oôBG úÞ þüBørý^ ïBíO ókõG QýÖpÊ Bíy óBìq ëõÆ ÿpPzýGoAlÛì |úGpXOqA Ao Bíy Bø|òüAqA ïAlÞ aýø
úP×ø pãük QÎBu 164 ,5pýSCBO úÞ ÿkBüq }qoA .lñøAõg|þì ÿpýãýK Quk úG óBOoBËPðA qA eÇu óBíø úG Ao lýPyAk
óBìq ,óBìq òüA úÞ Q×â óAõO|þì þPhu úG koAk .úð Bü lñÞ|þì ïôpdì Rnè qA
lG }pãð àü —5 .koô@ lýøAõg ókõGoBÞúËÖBdì lcqA {ýG —1
.lyBG|þì ÿkBüq òüA lýñßG lýðAõO|þì úÞ þ×zÞ òüpO|åorG ok Ao óBOkõg úÞ lýyBHðoBÞ úËÖBdìolÛð@
Jõgrý^ àüok ÉApÖA —7 }pãð pýýÓO BG BùñO Ao óBO|þâlðq lýðAõO|þì úÞ QuA þèpPñÞxAõuô —3 ÿBø|þüBðAõO qA ïAlÞ aýø úÞ lýøk oApÚ þPýÏÚõì
:Q×â oBG àü ”léüAô oBßu|A“ úÞ oõÆ|óBíø Qé¿g òüpO|îùì þüApâ QHTì .lýñÞ ÅõÎ óBO }|çO úG ÿkBüq |úÚ|çÎ ïkpì Bø|QÚô þÃÏG lýyBG qAkpKBüöôo .lñßð þÂAo Ao Bíy ,Bíy |ûõÛèBG
.ëAlPÎA kõg þPc ,ëAlPÎA rý^ úíø ,løk|þì ûqBWA Bíy úG úÞ êýèk òüA úG QuA ÿpzG .lðoAk Ao óBy|þâlðq qA à^õÞ |úHñW pø ëpPñÞ úG .lýPvø qAkpK Büôöo àü qA pPzýG Bíy úÞ lýðAlG BìA
.lñÞ|þì ÝB^ Ao Bíy ókoõg lc qA {ýG þüBø|QýÏÚõì BGô lýølG }oôpK Ao kõg ÿBø|ûlüA úG ô lýyBG QcAo .lüpýãG óBu@ úÞ lüpýãG kBü óBPüBøBüôö o òPuõýK QýÏÚAô úG Ñôpy |úÇÛð Bíy
.lñÞ|þì úPvßyoô Ao Bíy ókpÞ Zpg lc qA {ýG rý^ àü .kpG|þì Ao Bíy þâlðq úÞ lüôpG ÿpývì
Bíy ûkAõðBg úÞ kõy|þì UÎBG ókpÞ oBÞ lc qA {ýG .lüõy ôo úGôo lüpýâ|þì oApÚ ó@ok úÞ ô lýñÞ óBdPìA Ao kõg wðBy ,lýñÞ óBdPìA lülW .lýPvø
,lýøAõhð òýíÃO ÿApG Aorý^ aýø òüApGBñG .lüpHG Rnè pÊBñì qA ô lýðrG lñhHè úíø qA pPzýG þâlðq ÿApG Bíy Ý|çg püõ¿O Bíy ÿBüôö o
ókpÞ ÿqBG lcqA {ýG .lðõyoôk BíyqA úðBgok ,lýPvø QhHyõg olÛ^ úÞ lýðAlG ô lýyBG QHTì ÿBø|rý^ ëpPñÞ ÿApG }|çO qA óBOkõg ókpÞ kAq@ Ao kõg þéÏÖ þPcAo lüBG Bíy .QuA óBO|ûlñü@
ûlzð ïBXðA îùì ÿBøoBÞ ólðBì IÛÎ UÎBG lýñÞ úWõO pâA BìA kõG løAõhð êìBÞ qôo pø Jõg ÿBørý^ úÞ løk|þì ûqBWA Bíy úG îùì pýÒ xBvcA Bñy@Bð ÿBørý^ BG ô lüoAnãG pu QzK
Bü Jõg qôo àü ÐÚAõì qA % 99 ,9 úÞ lýíùÖ|þì .lýñÞ úGpXO óBOkõg ÙApÆA ok Ao ÿpPzýG Bíy ûAo lu úÞ þOBuBvcA ó@ .lýñÞ þPcAo
.IýOpO òýíø úG ô . ,kõy|þì RBÚB×OA RBÚôA þøBâ þâlðq ÿBø|Rnè òüpO|åorG Ao ú`ð@ þâlðq .lüôpGõéW úG .lýñÞ kõGBð Ao kõy|þì
òPvG oBÞ úG ok ëkBÏO úG koAk þãPvG ÿkBy .lüoAk þèBÎ qôo àü Bíy úÞ lñü@|þì þPÚô úÞ lñPvø ÿA|ûpËPñì pýÒ Bíy úG ôkBW BG lýøAõg|þì kõg òøm ok úÞ
ok BøkõHíÞ ókpÞ xBvcA ô þâlðq Jõg ÐGBñì òüpíOok ókõGoôBñy —6 JBOô aýK úG Ao kõg ÿôoô lýPvø pünK ÙBÇÏðA ëBíÎA BG Bíy úÞ løk|þì Bíy úG Ao ÿrý^ .løk|þíð
,RBýDrW |úíø qA úPynâ .ÿôBvì oõÆ úG þâlðq pâA lüoAk òüpíO ÿApG þÖBÞ QÚô Bíy
Rlì þð|æõÆ ÿkBy úÞ QuA òüA òPyAk kBü úG îùì .lüA|úP×â Õôok óBOkõg úG lýüõãG ÿpãük ÿrý^ .lýñÞ|þì qBG þâlðq .lýñÞ ÿoBzÖBK ó@ pG óBO
òüA kõy|þíð AlýK Jõg rý^ àü ok BùñO QÚô aýø óBy óAlð ïBXðA ÿApG Bíy úÞ QuA òüA QÛýÛc þÏÚAôpýÒ RAoBËPðA ókpÞÿrüo úìBðpG —4
ÿApG QÚô pOpük Bü pOkôq ,lüoAlð þÖBÞ QÚô lýøAõhð îÞ rüBuôk Iy àü ëõÆok Bíy kõg úG ïôAlì ày —2
.QuA þHýÞpO Bü ëkBÏPì þâlðq ëlì àü þPÖpzýK Bíy kõg úWõO óôlG óBO ÈGAôo Bü kpÞ oôBG úÞ ly lýøAõg ÿrý^ ó@ úGoB^Bð Bíy
òüA òP×â ÿApG þÖBÞ QÚôpâA ,lüõzG lüBG lüoAk
.QyAk løAõhð
ÙpÊ Ao kõg ïAô ÈvÚ ïBíO lýðAõO|þíð Bíy 20
úG äðok þG Bíy lülW |úéìBÏì .lüqAkpLG úP×ø àü
RBøBHPyA BølÏG ô óæ~ A Bíy ,lýuo løAõhð kõu
qôo ôk Bü àü Rlì úG .kpÞ lýøAõg Ao ÿkBüq

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

pPùG úðBHy JAõg ÿApG ûAo {y

ÿBøqôo oõìA ÿrüo úìBðpG Bü ô ûkBPƒÖA ô QcAo JAõg àü BG Ao Iy lüBG lýyBG pO|ÿspðA pK ô pO|ëBcpu Bøqôo úÞòüA ÿApG #
.lñøk|þì ïBXðA JAõg ïBãñø úG Ao þO@ .lýyBG ûlðAonâIv`èk
kõy|þì UÎBG úßñüA pG ûô|çÎ úéEvì òüA
qA Ao JAõg lñíyqoA óBìq qA ÿoAlÛì pPùG BO lýøk ïBXðA lüBG Ao þ×üBÊô ú^ ?QuA þéíÎ úðõã^ þÇüApy òýñ^ ókoô@ kõWô úG BìA
,þâkõè@JAõgpÆBg úG ,lýølG Quk ólýuo ÿApG lðAõO|þì úÞ îüA ûkAk kBùñzýK Bíy úG Ao pPùG JAõg ÿApG þüBø ûAo IéÇì òüA úìAkA ok ?lýGAõhG

.kpýâ|þì Bíy qA Ao þÖBÞ rÞpíO ûqBWA .lñÞ àíÞ Bíy úG Ùlø òüA úG
úƒðõƒâ òƒüA ÿApƒG QƒƒuA pƒƒPƒùƒG lüoAnãGqBG Ao Bø|ûkpK
lñðBì þüBø óBìq ,Bø úìBðpGô Bø|QHd¾
îø BO lýñÞ JBhPðA Ao Iy pu Bü ô p¿Î ÿBø|ûkpK JAõg ïBãƒñƒø úƒG #
îø lýyBG úPyAk ÿpPùG êýédO RolÚ òüA oBÞ òüA êýèk .lýñÞ qBG Ao ÝBOA
koAô ÝBOA úGqôooõð Bø|eH¾ úÞ QuA
.lüôpG JAõhPgo úG QcAo ëBýg BG wK úÞ kõy|þì IHu koõì òüA .kõy
kôoô óBìq qA úÛýÚk ûkrðBK Qynâ qA
ïBãñø úG Ao Èýdì ÿAõƒø ÿBƒìk ïBƒð úƒG þƒƒðõƒƒìoõƒƒø ólƒƒG ok ,oõƒƒð
lýñÞîýËñO JAõg ô rÓì úÞ kõy|þì eypO melatonin
QuA Àhzì .lñÞ|þì oAlýG Ao ólG
JAõg àü ÿApG ë@ ûlüA ÿBƒìk eypO ô àüpdO ÿApG oõð òüpPùG úÞ
kApãýPðBu Zok 18 QcAo ô IƒuBƒñƒì
óArýì òüA qA pO|ïpâ Aõø úÞ ú^ pø .QuA .QuA lýyoõg oõð óõìoõø òüA
þG þPc ô þGAõglG úG pXƒñƒì lƒyBƒG ô IOpì þGAõƒg ÝBƒOA ûoAõƒíƒø
ok úÞ ú^pø êGBÛìokô kõy|þì þGAõg
úG úWok 18 úGpO|àükrðô àñg þüBìk lýñÞBýùì kõg ÿApGpünLèk
ÿpO QcAo JAõg lüôpG JAõƒhƒPƒgo ok óBßìA lc BO lýƒñƒÞ þƒÏƒu
ok QcAo JAõg êýèk .QyAk lýøAõg qA JAõg ÝBOA óõýuAoõÞk ô þcApƒÆ
úG– rÓì ÿBìk {øBÞ ,pO àñg ÿBìk .lýñÞ ûkB×PuA àHu ô òÞBu ÿBø|äðo
–ólG ûlññÞ ëpPñÞ ô pãyqAkpK óAõñÎ lýyBG úPyAk úWõO lüBG úßñüA òíÂ
.lyBG Õõéy kBüq lüBHð JAõg ÝBOA úÞ
.QuA ÿoõÆ Ao êüBuô lýðAõO|þì úÞ þüBW BO
òüA .lñyBHð îøpG ô îøok úÞ lýñý`G
lýGAõhG ÜéÇì þßüoBOok ÿôo pG ûBâ@kõgBð Roõ¾ úG úéEvì
úÞ ÿrý^ pø ,JAõg ïBãñø úƒG QHTì pýSBC O Bíy {ìAo@ ô þƒâkõƒu@
lñÞ ÐƒÆBƒu ÿoõƒð kõƒg qA lƒðAõƒO|þƒì êüBuô qA BùñO òßíì lc BO .koAnâ|þì
«B¾õ¿g .lýñÞ óBƒùñK Bƒü ô }õƒìBƒg Bíy ÿApG Ao {üBu@ {üArÖA úÞ ÁBg
Ao Bíy lðAõO|þì úÞ ÿrý^ pø Bü ô QÎBu ÝBOA óõýuAoõÞk ok lðoAk ûApƒíƒø úƒG
ok úÞ lýñÞ oõ¿O .lñÞ ûBâ@ óBìq qA
þOoõ¾ ok ,lüA|ûly oAlýG Iy úðBýì .lýñÞ ûkB×PuA
òßíì QuA lñ^ QÎBƒu lƒýðAlƒG úƒÞ qA lÏG úG pùÊ qA lÏG 3 QÎBu qA
ûoBGôk lýðAõPð ô lüõy JAõg lG QuA
rƒýð ÕApƒ^ oõƒð òƒýñ`íø .lƒýƒGAõƒƒhƒG lýñÞrýøpK ûõùÚ ólýyõð
pXñì rýð òüA úÞ lýñÞ oAlýG Ao kõg ólG àüsõèõýG QÎBu ûBâ@kõgBð Roõƒ¾ úƒG kõƒy UƒÎBƒG lƒƒðAõƒƒO|þƒƒì òƒýEÖBƒÞ ÿôBƒc ÿBƒ^ ô ûõƒùƒÚ
ïBXðA úG pXñì òýEÖBÞ Ùp¿ì ô lñPvø
.kõy|þì þGAõg þG Bü þGAõglG úG ïBƒð úƒG þƒüBƒýƒíƒýƒy QƒýƒèBƒÏƒÖ àƒƒü
úƒG pƒXñì úƒÞ kkpƒâ|þƒì Adenosine
:úXýPð ô .kõy|þì þâkõè@ JAõgqA ÿpýâõéW
lyBG pPzýG Bíy òu úÞ ú^ pø úPHèA
þüBø QýèBÏÖ úýéÞ .QuAoAkoõgpG þü|æBG QýíøAqA Iyok JAõg òýEÖBÞ úG óBO ólG QýuBvc óArýì
QuA þGAõg QýíÞ ô Qý×ýÞ úG úPvGAô lýøk|þì ïBXðA qôo ëõÆ ok Bíy úÞ .lü@|þì óBO ÕApu úG pPzýG þGAõg þG ô pPzýG
JApg Ao óBOqôo ïBíO lñüByõgBðô lG JAõg àü .lüA úPyAk Iyok úÞ lýñÞêÛPñì JAõgqA êHÚ RBÎBu úG Ao úðAqôo RBÚB×OA ûoBGok QHd¾ô Bø|ÿrüo úìBðpG óBìq
ÿApG Ao kBy ô ÿspðA pK ÿqôo «BñEíÇì Iv`èk JAõg àü êGBÛì ok ô lñÞ|þì qôo ëõÆ ok úÞ þOBÚB×OA ,lñGAõg|þì îø úG àükrð úÞ ûkAõðBg kApÖA ô Bø|Zôq IéÒA úÞ ûly Àhzì

.QyAk løAõg ûApíø úG Bíy

21

óApùO úéXì

ûlüpg ,|Betty Sue õu þPG ,}okBì ÿApG kõWô rýð ÿoBÞ úñýìq ok úÇGAo òüA ,koAk ôA þÞõßzì ÿBø|ïAô ,Nk þðBW ëõK BG QÞpy òüA
NkþðBWoõÃckríPukA«pøBÊëõKòüA.QuA ,kpøpHìA BG Nk þðBW ZAôkqA qA wK BìA QyAk pHgBGApWBìòüAqANkþðBWþðBìqô QuA ûkAk
qA wK .kõG {üBø|îéýÖ òüpO|}ôpÖpK þßü ok òüA BG .ly J@ pßy okApG ô pøAõg òüA úÇGAo ô kõG úPynâ pu qA J@ pãük úÞ kõG ûly
qA Nk þðBW ûoBGôk ,pãük þOlì Qynâ ÿoBÞoõìAok Nk þðBWô þPvüpÞ îøqBG ëBc |.kõG úPÖo BñÖ kBG úG ôA ÿBø|ëõK
ô {ðApøAõg ÿApG pãük þOçÓPvì ólüpg óAõO|þì |þÎõð|úG ô lñPyAk ÿoBßíø pãülßü BG þìBíO þW|.|ïA|.þO QÞpy pãük ÙpÆ qA
Nk þðBW .kAk pHg Bùð@ ûkAõðBg .kpÞ|þì oBÞ Nk þðBW ÿApG þPvüpÞ Q×â ô lðAõg xBuAô úüBK|þG Ao Nk þðBW ÿBøBÎkA
òüA ókAkpâ ÿApG Ao {üBø|pøAõgpøõy ÿApG okApG ô pøAõg ôk òüA ÿoBßíø pPzýG }çO þìBíO QÞpy òüA ÿBÃÎA ly þÎlì
.QÖpâ oBÞ úG RçÓPvì êýùýðîPýñý×ñüAQÞpyólðAkpâ pPíÞ Nk þðBW BO lðA|ûkAk ïBXðA Ao kõg
þðBW ûkAõðBg ÿBÃÎA QuAlýK úÞ úðõâ|òüA òüA oõìA ûoAkA úÞ kõG ,|Infinity Nihil úßñüA ÿApG þW|.|ïA|.|þO QÞpy .lñÞ þWphèô

?kAk kBG úG Ao kõg ÿA|úðBvÖA RôpS úðõã^ Nk þðBW

ÿkBüq ÿBø|þWphèô RçÓPvì òüAok Nk òýG òüAok .QyAk ûlùÎpG þPvüpÞ Ao QÞpy qA lñÞ Ì×c RoBXO ÿBýðk ok Ao kõg pøBÊ qA lÏG ÿBø|ëBuô 90 úøkok Nk þðBW#
IðBW qA þyoArâ xBuA pG ,lðkAk ïBXðA qA oæk óõýéýì 7 kôlc úG þPvüpÞ kõy|þì úP×â koAô QÞpy òüA úG Nk þðBW á þüBø|ïBùOA Bø|óBGq pu pG þGBvc Ao kõg îuo ô îuA ó@
Áõ¿g ok þW|.|ïA|.|þO QÞpy oApÚ qA .kõG ûkpÞ AlýK þupPuk Nk þðBW ëõK ô îéýÖpøok Nk þðBW óBìq ó@ok ,QgAlðA
oBýPgA ok Nk þðBW ûlðAõg ÿBø|þWphèô òüA ô kõG ûkpíy îñPÓì Ao Q¾pÖ þPvüpÞ ïõéÏì |.|.kpÞ QüBßy þPüpHéu òüA úýéÎ kõG ûkpÞ Ao ÿpýãíz^ }ôpÖ ,lzýì pøBÊ úÞþèBüpu
ÿrý^ }oArâ òüA ,ly úPyAnâ Nk þðBW þuôpÎ îuApì Zpg ÿApG Ao ûkoô@ kBG ëõK ëk Nk þðBW ïõéÏì oApÚ qA òýG òüA ok óBPuAk .QyAk ëBHðk|úG| îéýÖ òüA ÿApG
úðBg òøo ûoBWA QgAkpK òýñ`íø ô }pPgk pHPÞAokô koAlð rýð {üçÞôqA þßüqA þyõg BG ô kpÞ AlýK úìAkA Nk þðBW ÿBø|QýÛÖõì
|!kõG úd×¾ 200 kôlc ok ôoBLuA àW óBPýKBÞ {Ûð ok ôA oõÃc
ÿA|ûqAlðA úG Nk þðBW ûkAõðBg ÿBø|þWphèô |.|.kpÞ Zpg Nk þðBW JBvc qA kõg pPgk ïõéG àW 2017 ëBu IýDAoBÞ þüBüok óAkqk ÿBø|îéýÖ |úÎõíXì
Áõ¿g òüA ok QvðAõPð úÞ kpÞ AlýK úìAkA þPvüpÞ ô Qvýð ApWBì ïBíO òüA úPHèA kpÞ îùPì Ao }A|ÜGBu êýÞô ,|Jack Bloom þðBùW eÇu ok ôA QýGõHdì {üArÖA løBy
qA þßü Q×â {ýK ÿlñ^ ô lñÞ Rõßu ûkB×PuA|Fõu }okApG JBvc qA úÞ ûly þÎlì 30 ô ûkpÞ þðBHO þW|.|ïA|.|þO QÞpy BG ÿô úÞ
ÿApG óBzðpøAõW ÿBø|ØýÞ {üBøpøAõg oApÚ úÞ úPyAnâ óBüpWok Ao Nk þðBWô ûkpßð òüA .lðA|ûAk kBG úG Ao ôA ÿBø|ëõK qA oæk óõýéýì .îükõG
.QuA ûlüpg Nk þðBW IýW qA óByokBì }pPgk þuôpÎ Zpg ÿApG ôA ëõK qA QuA ,2018 ëBu ÿæõW ok BO kpÞ AlýK úìAkA ApWBì lñìpñø Nk þðBW Q×â lüBG îø «BÖB¿ðA
AlýK úìAkA Nk þðBW ûkAõðBg ÿBø|þWphèô þâkAõðBg úHñW pPzýG ApWBì òüA .lñÞ ûkB×PuA þW|.|ïA|.|þO QÞpy ô Nk þðBW úÞ ly úP×â ÿBø|{Ûð ok ÿqBG kBPuA ô QuA ÿpýËð|þG
ÿçPGA pHg 2013 ëBu ok úßñüA BO kpÞ }pøAõg qA óõñÞBO Nk þðBW ô kpÞ AlýK úG êßzì òüAô lðA|ûlñÞ Aô îø BG Ao {üBø|äñu þÖBÞ úP×â òüA RBHSA ÿApG .IýXÎ ô RôB×Pì
.îýPyAk Bø|úðBuo ok Ao óBÆpu úG }okBì pËð|úG lýÏG JBvc òüA BG ô QuA ûkpßð QüBßy údèB¿ì òüA RBýDrW úPHèA .QuA ûlýuo óBüBK lýyBG úPyAk Nk þðBW úìBðoBÞ úG þøBãð QuA
rùXì ô åorG oBývG úðBg àü Nk þðBW qA úÞ þèõK úG Nk þðBW rýð ûlñü@ ok luo|þì QÞpy úÞ þüBø|ûlðôpK BìA ,lzð çìpG þèoB^ BG Ao þ`ýÚ|Quk koAôkA {Ûð ok ôA ÿqBG ô
þøBì ûoBWA BG wéXð@|wè ok }okBì ÿApG AlýK Quk ûly Zpg }A|IýW qA ÜüpÆ òüA qA kõG ûkAk úDAoA ûBâkAk úG þW|.|ïA|.|þO òüA .lýñÞ úvüBÛì ÿqBu|Rçßy úðBgoBÞ ô
}okBì úßñüA qA wK ô QÖpâ oæk oArø 30 QüBßc Nk þðBW kBüq oBývG ÿBø|þWphèô ok Nk þðBW ÿBø|îéýÖ ly UÎBG Bø|þüBíðpñø
ïA|.|þW|.|þO QÞpy qA kpÞ AlýK kõHùG |.lñÞ ok Ao oæk koBýéýì 3.6 kôlc þyôpÖ ÑõíXì
ïBíO Ao úðBg òüA ûqBWA BO kpÞ QuAõgok rýð Nk þðBW ûkAõðBg ÿBÃÎA püBu |.QyAk kôlc ÿrý^ oAlÛì òüA qA .lññÞ úGpXO |úzýâ
þÞBPñÞ ok úÞ ÿA|úÎorì úG Ao }okBì ô lñÞ ïBXðA ôA ëõK BG ÿkBüq ÿBø|þWphèô ÿBø|ëõKqA ÿkBüqoAlÛì úG Nk þðBWpøAõg BìA QuA ûly |Nk þðBW lüBÎoæk óõýéýì 650
ûkoô@ æBG ÅpÚ ûpgpg BO Bøqôo òüA Nk þðBW
|.|.lñðAkpâ qBG kõG ûkpÞ ÿoAlüpg ôA ÿApG lðA|ûkAk QuA úPyAk þupPukôA îø BG IýOpO òüA úG .koAlð þGõg þèBì ÑBÂôA ô
QÞpy ,Nk þðBW úP×â úG òýG òüA ok äñýèôo úéXì úG Nk þðBW {ýK þOlì úÞ lñPvø óBüpW ok Nk þðBW óAlñì|úÚçÎ RôpS úðõã^ Nk þðBW îýñýHG îüoAk l¿Ú
kõG ûkpÞ þøBOõÞoõPuk ÿApWAok ïA|.|þW|.|þO ÿA|úÎorì Q×â ,|Rolling Stone óõPuA þßuôpHìk þPvüpÞ }pøAõg
IýW qA úðBg òüA ÙArâ ûoBWA ÿkBüq Rlì ô BGþßükrðúÇGAo,|Christi Dembrowski |.QuA ûkAk kBG úG Ao }kõg ÿA|úðBvÖA
ïA|.|þW|.|þO QÞpy BìA .ly QgAkpK Nk þðBW úG Ao }A|þèBì ÜGBu óApülì Nk þðBW
úG BñG ly þÎlìô kpßð ëõHÚ Ao BÎkA òüA îø qBG
ok úðBg òüA ûoBWA ,Nk þðBW QuAõgok QuA ûkpÞîùPì ÿoAkpG|ûçÞ
oBývG þPüpHéu ,Nk þðBW úßñüA ok
|.lðA|ûkpÞ lülíO Ao wéXð@|wè oApÚ qA BìA îüoAlð þßy aýø QuA þWphèô
úÞ ÿA|úÎorì ok óBÞBíÞ Nk þðBW ûkAõðBg rýð ôA þèBì pülì ô Nk þðBW óBýì ïõéÏì
þðBWô lðkpÞ|þì þâlðq kõG úPÖpâ }okBì ÿApG Nk þðBW ô koAk kõWô ÿkBüq ÿBø|ÙçPgA
úG ÑBÂôA ,QgAkpK|þì Ao Bùð@ þâlðq ëõK Nk ûkpÞ ÿoAkpG|ûçÞ }A|ÜGBu þèBì óApülì þÎlì
pßÖ ûkAõðBg ÿBÃÎA úÞ kõG ûly ÿA|úðõâ ,2017 ëBu úüõðAs ok BPuAo òýíø ok|.|.QuA
løAõg Ao Bùð@ Zpg úzýíø Nk þðBW lðkpÞ|þì kp¶ø pHì¯A ,Nk þðBW úÞ ÿqôo óBíø ok «BÛýÚk
qA Ao }A|ûkAõðBg ÿBÃÎA râpø Nk þðBW .kAk úÞþPÞpy,kAkÝçÆAo|(Amber Heard)
îø qõñø ô kpßð óôpýG kõG ûkAk Bùð@ úG úÞ þÞçìA úÞ kpÞ îùPì Ao kpÞ|þì Qüpülì Ao ôA þèBì êDBvì
JBvc òüA BG .løk|þì Ao Bùð@ þâlðq Zpg
êídPì ÜüpÆ òüA qA úÞ QuA Àhzì «çìBÞ |.QuA |ûkpÞ ÿoAkpGçÞ ôA qA oæk óõýéýì 25
pGô kpÞ þÖpÏì ûBâkAk úG ÿkBñuA Nk þðBW
|.kõy|þì ÿkBüq Zpg þèBì ÿBø|ûBHPyA ly þÎlì kBñuA òýíø xBuA
oæk óõýéýì 7 ,kpø pHìA ô Nk þðBW ÝçÆ
þW|.|ïA|.|þO QÞpy
QyAnâZpg þðBW Quk ÿôo óAõñÎ|úG ,|The management Group
,ÿAoBK Bvðô BG ÿkBüq ÿBø|ëBu Nk þðBW kAk|þì ïBXðA Ao Nk þðBW þèBìoõìA úÞ þPÞpy
BO kõG ÉBHOoA ok ÿõvðApÖ ÙôpÏì úzýKpñø op oæk óõýéýì Bø|ûk ôA BO QuA ûly UÎBG
kpÞ BÎkA kõg QüBßy úìAkAok Nk þðBW .lñÞ

22

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

þPzÞ òüA ÿA|ûqAlðA|úG ÿô .kpÞ ÿoAlüpg oæk ëBu òDôs ok ÿkAoAk Bƒvðô úƒðBƒPhHyõƒg ,ïAo úðAqôo RApÆBg îéýÖ ok úßñüA
oæk óõýéýì 8 ly pÂBc úÞ QyAk Quôk Ao þPÚô ô koAk lüpg úG ÿkBüq úÚçÎ Nk þðBW ZAôkqA ÿõvðApÖ fpÇì óAkpâoBÞ àü BG 2018 ôoBHüq kpø pƒHìA BƒG ,|the Rum diary
.lñÞ Zpg þPzÞ òüA ÿqBuqBG ÿApG îø pãük }oAkõéW wÞ|aýø ,lzßýì ÿrý^ úG }A|êýì óAonâ ÿApG Nk þðBW Qvýð ÿqBýðpãükô kpÞ QvðAõPðpãük lÏG|úG úËdè ó@qAô ly ÿqBHíø
óAqoA Nk þðBW ÿApGrýð þPzÞ òýñ^ ÿoAk|úãð 70 kôlc ÿrý^ BO ûly UÎBG pìA òüA .Qvýð óBñ`íø òýG òüAok BìA ,lølG ëõKôA úG þâlðq ëBu ok QüBùðok úßñüA BO lyõLG îz^ pHìA qA
ÿApG oæk oArø 350 þƒøBƒì ô kõƒy|þƒíð ïBƒíO 200 ,þÖApyA ô wÞõè ÿôokõƒg 45 ,oBƒPƒýƒâ úÞ Nk þðBW lðqpÖ ôk þâlðq ÙArâ ÿBø|Zpg ZAôkqA îuApìô QÖpâ ÿpvíø |úG Ao pHìA 2015
ÿBølüpg óBýìok Ao QíýÚ|óApâoBývG ÿpñøpSA þƒÚBƒG |,lƒññÞ|þƒì þƒâlƒðq ÿkoBƒK Bƒvðô {ƒýK ZAôkqA òüA BìA .kAk IýOpO ÿoæk óõýéýì àü
|.lñÞ|þì úñürø þPzÞ òüA ÿoAk|úãð ô áçìA Nk þðBW .îýyBG løBy Nk þðBƒW |.lðBì|þì þyõg QHÚBÎ ,Nk þðBW ÿBø|úÇGAo püBu lñðBì
koAk Quôk úÞ ûqAlðA óBíø úG Nk þðBW þPzÞ{ýKþOlìàüôkoAkÿkBüqRçÓPvì þGBvc Nk þðBW þ¿hy ÿBø|þƒWpƒhƒèô úÞ lðly þÚçÆ pýâok þðBW ô pHìA ô QyAlð
,lñÞ ÿoAlüpg BùG|óApâ ÿBørý^ }kõg ÿApG óõýéýì 10 QíýÚ BG Ao |óApâô ÿp`Þæ þdüp×O koAlð ëõÆ úG ëBu àü kôlc ÿrý^ |ó@þðõðBÚ êcApì
QíýÚ|óApâ ÿBø|úülø êøA rýð ûqAlðA óBíø úƒG
BG kpø pHìA ô Nk þðBW þPÚô kõy|þì úP×â .QuA |.lýìBXðA
ÿlñHPuk }pvíø ÿApG þðBW ,lðkõG pãülßü ok ZAôkqA qA êHÚ oõƒùzì ÿBƒø|þƒPüpƒHéu
|.kAk úülø oæk oArø 400 QíýÚ úG óBzð|xBíèA ok úÞ kõg þüAoAk qA þÓéHì óArƒýì Áõƒ¿g
RçÓPvì ô áçìA lüpg ÜyBÎ Nk þðBW pãülßü BG ,lññÞ îývÛO lüBƒG ÝçÆ Roõƒ¾
ÿA|ûqAlðA|úG ,kpø pHìA þüBHüq BìA ,lññÞ|þì ÜÖAõO
QuA òüA úÞ kõG ûkpG Nk þðBW pu qA }õø ô êÛÎ
úÎorì àü Nk þðBW úÞ îükpÞ ûoByA æBG ok ÝçÆ þèBíPcA ÈüApy ÿkôõýèBø þPüpHéu Zôq
IèBW BìA ,lüpg }okBì ÿApG ÿoæk oArø 30 lyoõHXì þðBW úXýPðokô lðkpßð Àhzì Ao
13 Nk þðBW ,úÎorì òüA oBñÞ ok lýðAlG QuA .lølG ÝçÆ ÿApG kpø pHìA úG oæk óõýéýì 7
úG BñG .koAk rýð pãük êéXìô åorGoBývG àéì qA Ao ëõK òüA ,kpø pHìA úÞ QuBXñüA |IèBƒW
pOoõLüo kôõýèBø úñýìq òýíø ok úÞ þyoArƒâ úG Ao ó@ þìBíO ô kpßð Zpg BìA ,QÖpâ þðBW
ûkpƒÞ pƒzƒPƒñƒì ,|Hollywood reporter
réýø kôõýèBø ok åorG RoBìA 5 Nk þðBW ,QuA |.kAk ÁB¿PgA úüpýgoõìA
oæk óõýéýì 19 kôlc ÿrý^ Bùð@ QíýÚ úÞ koAk óAõO|þì Nk þðBW lì@ok úG þøBãð BG úPHèA
Nk þðBW ïõéÏì oApÚ qA .QuA ûlƒy koô@pƒG þèô,QuAkpg³ ëõKôAÿApGoækóõýéýì7Q×â
òüA óBýì pO|QcAo êÛð ô êíc ÿApG løAõg|þì ô lzð îPg oAlÛì òýíø úG Zôq òüA ÝçÆ Zpg
}A|úðBg 5 ô lñÞ p×c êðõO òýìq püq ok ,Bø|úðBg þâlðq óAonâ QGBG oæk oArø 50 þøBì kpø pìA
BG BXñüA Bì úÞ ÿrý^ úG úýHy |,ÝçÆ qA wK kõg
|.|.lñÞ ê¿Pì îø úG Ao réýø kôõýèBø ok Nk þƒðBƒW qA ,îƒýñÞ|þƒì kBƒü ó@ qA úƒÛ×ð ïBƒð
úÞ wéXƒð@|wƒè ok åorƒG xôBƒø|QƒñƒK 5 pHìA ÿBø|Zpg qA úÞ þyoArâ .kpÞ QuAõgok
5.6 ÙArâ QíýÚ BG {ýK þOlì Ao Bùð@ ÿBOôk ôôA úðBg ÿoækoArø 10 ûoBWAqA lypzPñì kpø
ô áçìA pãük qA óAõO|þì Ao QgôpÖ oæk óõýéýì lüpg ÿApG ÿô ÿoæk 300‚43 úðBƒøBƒì Zpƒg
5 òüA kAlÏO qA ,kpG ïBð Nk þðBW RçÓPvì
oæk óõýéýì 6.4 kôlc Bùð@ ÿBO 3 ,xôBø|QñK |.QyAk QüBßc ërñì ZBPdüBì
þ¾B¿PgA ûpürW àü .lðA|ûly ÿoAnâ|QíýÚ kpøpHìA lì@ok úÞ þüBXð@qApãük ÙpÆ qA
þOoBìA ô oæk óõýéýì 5.35 QíýÚ BG BìBøBG ok ëBíPcA óAõO|þì ,kõHð Nk þðBW BG úvüBÛì êGBÚ
àü lc ok ó@ kBÏGA úÞ úvðApÖ ok åorG oBývG þâlðq pãülßü BƒG Zôq òƒüA úƒÞ þƒðAoôk kAk
áçìA pãük qA óAõO|þì Ao QuA à^õÞ ÿBPuôo ókpâpG þâlðq ÿBø|Zpg þìBíO rýð lðkpÞ|þƒì
òüA ÿqBuqBG ÿApG Nk þðBW .kpG ïBð Nk þðBW
Zpgoæk óõýéýì 10 kôlc ÿrý^ åorG RoBìA |.QuA ûkõG Nk þðBW
ô ÿkAoBK Bvðô ÿApG îø qõñø Nk þƒðBƒW
|.kpÞ
þðBW IuBñì óAlñ^|úð |ÐÂô ïõéÏì oApÚ qA lPupÖ|þì ëõK {ðAlðqpÖ
kõg åorG RoBìA }ôpÖ pßÖ úG BO ly UÎBG Nk Quk ÿôo úÞ kõHð ÿpPgk BùñO ,kpø pHìA
ok }pPgk úÞ þüBXð@qA BìA ,lPÖBýG úvðApÖok Bvðô ô Nk þðBW ,QyAnâ Zpg ,Nk þðBW
òüA qA Ao þðBW ,kõG ûlƒy åorƒG RoBƒìA òƒüA úÇGAo pãülßü BG ëBu 14 kôlc ÿrý^ ,ÿkAoBK
óAõO|þì IýOpO òüA úG .kpÞ Ùp¿ñì îýí¿O úÞ kõG lðqpÖ ôk úÇGAo òüA ê¿cBì ô lñPyAk
75 kôlc ÿrý^ Nk þðBW ÑõíXì ok Q׃â ûlùÎ pG «çìBÞ Ao Bùð@ þâlðq Zpg Nk þðBW
BýðkoBñÞô úyõâok áçìAô àéìoæk óõýéýì 2012 ëBu ok úñýìq òýíø ok .QuA úƒPƒÖpƒâ
.ly pzPñì ,|Sun óBu úéXì IðBW qA þzüoArâ
|.koAk ÿrý^ Nk þðBW úÞ kpÞ Àhzì }oArâ òüA
Nk þðBW BO ly UÎBG Bƒø|þƒìBƒÞBƒð òƒüA ô ÿkAoBK Bvƒðô úƒG oæk óõƒýƒéýƒì 127 kôlƒc
þÖpÆ qA ,lñÞ úGpXO Ao ÿpOlG þèBì QýÏÂô
ÿBøAõÎk òýñ`íø ô RçÓPvì ô áçìA Zpg |.kõG ûkAk ëõK {ðAlðqpÖ
.kpÞ|þì QgAkpK lüBG rýð Ao RBýèBì ô þÚõÛc úG ÿkAoBK Bvðô ô ôA oBÞ úßñüA ÿApG Nk þðBW
QüBùð ok Nk þðBW BO ly UÎBG koAõì òƒüA ÿBø|ûlðôpK ÙArâ ÿBø|úñürø ô lzƒßƒð ûBƒâkAk
ÿBW îø qBG BìA løk kBG úG Ao {üA|úðBvÖA RôpS údèB¿ì ÿkoBK Bvðô BG kõzð êídPì Ao þÚõÛc
ûkAk óBzð úGpXƒO úƒÞ Apƒ^ koAk kõƒWô lƒýƒìA pÂBc ëBc ok .kAk ôA úG Ao þÖArâ ÔéHì ô kpÞ
QuA þÖBÞ ô koAk ÿkBüq òýüBK ô æBG kôõýèBø qA wK Nk þðBW úÞ þüBø|Zpg qA þÛýÚk klÎ
QÞpy pãük }ôpÖpK îéýÖ lñ^ ok Nk þðBW Àhzì ,ûkAk ôA úG ÿkoBK Bvðô qA óly AlW
îz^ àü ok }A|úPÖo|Quk qA RôpS BO lñƒÞ óAõO|þì Ao ÿoæk óõýéýì 4.5 ÿA|úðBg BìA Qvýð
ô Nk þüAlW qA wK ÿBø|Zpg qA þßü BùñƒO
|.kkpâ qBG ókq îø|úG
.kpG ïBð ÿkAoBK
23

óApùO úéXì

ÿA|úÏèBÇì .koAk QýÏÚAô ok úzüo ,õãèA
ëõíÏì oõÆ úG úÞ ÿkApÖA úPÖBüok þíéÎ
| ,lðôo|þì JAõhPgo úG pOpük
ûlýÛÎ óApãzøôtK .lðoAk ÿpOæBG|IQ
Bì êìBßOok úzüo þâtüô òüA QéÎ lðoAk
,ó@ þßüoBO ô ïBãñø Iy Apüq .koAk
ô QuA ûkõG þüBñyôo ô qôo qA pO|áBðpÇg
ÿBW úG BùHy úÞ þüBùð@ Bì óBÞBýð
Iy ëk úG ô lðlðBì|þì oAlýG ,ólýGAõg
,lðkpÞ|þì þüõWApWBì ô lðkq|þì
|.|.lðkõG|þì pO|}õøBG QvüBG|þì
ÿApG úÞ QuA ÿrý^ ólðBì oAlýG Iy
ûqôpìA .koAk QýGAnW ôBßXñÞ ÿBùñøm òüA îéÎ BìA ,QuA þPhu oBÞ}õø ólýXñu
lðAõO|þì Bì þðôok QÎBu îPüo ÑõñO RolÚ BG Ao IüpÒ ô IýXÎ ÿBø|RkBÎ
.lyBG QýÏÚAô òýíø ÿ|ûlññÞ wßÏñì ÈHOpì pPzýG QýÚçg ô úéEvì êc ,ÿpýâkBü
êýèk òüA úG }õøBG kApÖA qA þÃÏG lüBy Bø|RkBÎ òüA îø Bíy pâA þñÏü .QuA úPvðAk
QÎBu úÞ lñðBì|þì oAlýG QÚôpük BO BùHy
lüBy Bü .koAk þOôB×Pì îPüo óBy|þðôok |!lýyõøBG wK lüoAk Ao
úÞ QuA òüA óBy|ÿoAlýG Iy QéÎ QuA Õõéy óBOrýì
óôlG BùHy lðoAk Quôk ô lñPvø Apãðôok
ô kpÞ ØüpÏO óAõO|þì þPhu úG Ao }õø
UdG ÑõÂõì òüApu úÞ QuBùèBu óBuBñzðAôo
òüA pG QüpTÞA ÿ|ûlýÛÎ þéÞoõÆ úG BìA .lðoAk

|!lüpO|}õøBG úýÛGqA ,lüoAk Ao IýXÎ ÿBø|RkBÎ òüApâA

ô úWõO qA ZoBg úÞ Ao þüBø|ûlüA lñÞ àíÞ Bíy kpu J@ }ôk òPÖpâ úÞ lýyBG ûlýñy lüBy ô lññÞ pßÖ ,þñÞ³ RpK xAõc ô îcArì aýø ,RBýGpXO qA ÿpýâkBü þüBðAõO ,}õø úÞ QuA
úG pXñì ô ûkpÞ Üý×éO lñPvø Bíy rÞpíO Rpýc ÿspðA óBO|ólG úG kpu J@ok ókpÞ Bñy Bü lÓW pâA BìA .lññÞ ê¿Ö ô êc Ao kõg êDBvì oBßG ô áok ,lülW ÿBø|QýÏÚõì BG ÿoBâqBu
úG .kõy þÏÚAô ÿBýðk ok oBßPGA ô QýÚçg ok þíéÎ RBÎçÆA lñ^ pø .løk|þì ÿrýãðA úG qBýð óBñ`íø úÞ lýñßð }õìApÖ lýPvø Iy ÿApG {ðAk qA ûkB×PuA ô þÎArPðA îýøB×ì ókpG
QéÎ úG lðAõO|þì þâtüô òüA ,óBÛÛdì ÿ|úP×â óApãzøôtK BìA Qvýð óAôApÖ úñýìq òüA
Bùð@,lyBG ÈHOpìrýð Bø|}õøBG ÿoAk|ûlðq Iy ok óBPvìq ok ókpÞ Bñy úÞ ÿoõzÞ ,ÿlðçñÖ |.lüoAkJAõgQÎBuúð³ BOQ×ø |.|.kõy|þì úP×â Èýdì ëpPñÞ ô ûoAkA
Ao óBy|xAõc ÿrý^ úßñüA óôlG lðoAk Quôk þOBÛýÛdO ÜHÆ lðA|ûkpÞ ïçÎA ,QuA ëõíÏì ó@ lýøk|þì {dÖ QuA }õøBG úÞ þvÞ lýñÞ oõ¿O lüBy
lýðAlG QuA IèBW .lññÞ pßÖ ô oBÞ lñÞ RpK BG kpu J@ BG ólG ÿoBâqBu ,lðA|ûkAk ïBXðA úÞ ÿBWpu QÚk BG Ao ÿrý^ pø ô lyBG îËñì lüBG
óBOkõg pâA lðA|ûkAk óBzð Bø|{øôtK püBu Üég kõHùG ô þãPvg ô {ñO úWõO êGBÚ {øBÞ AruBð ô {dÖ úÞ koAk kõWô oôBG òüA æõíÏì þzüBìq@ok .QvýðoõÇñüA BìA ,koAnãG }kõg
løAõg pPùG óBO|þðçÛÎ kpßéíÎ ,lüõXG wìAk@ þyõø îÞ ô ÿkAõu îÞ ÿ|ûlñøk óBzð þüõâ ïõéÏì QÖpâ Roõ¾ BOõu|úñýì ûBãzðAk ok úÞ
|.|.QuA ûkõG ÈHOpì úËÖBc ô õg ô Bùìk@þPÚô úÞ QuA òüAoôBG òüA ÿoõEO .QuA ûkõG }BK ô Qhüo óBypGôoôk úÞ ÿkApÖA ly
|.ly lñðAõO|þì úÞ lñPvø þOBÚB×OA úíø BùñüA úG ,lññÞ AlýK Ao IuBñì Q×¾ lñðAõO|þíð IOpì ô îËñì óBy|Èýdì úÞ þüBùð@ úG QHvð
lýñÞ|þì þÇg Èg nÒBÞÙlø|þG ïlÚ Bñí .lðpHG æBG Ao QýÚçgôrÓì kpßéíÎ kõy|þì îø {dÖ êìBy úÞ úðBýìBÎ ÿBø|ûsAô ûkAk úDAoA ÿpPzýG ÿ|úðBÚçg ÿBø|ûlüA ,ûkõG
ókpÞ þÇg Èg ,}õøBG kApÖApãük RkBÎ ô QcAo ô òìA ÿ|ûkôldì qA òPyAnâ óôpýG
þÇg Èg ,óApãzøôtK ÿ|úP×â úG .QuA nÒBÞ ,lüoAlð RkBÎ ó@ úG úÞ ÿrý^ òPÖpünK QìBùy |.lðõy|þì êuõPì |.|.lðkõG
úÞ QuA pß×OoArGA þÎõð nÒBÞ ¶ Ùlø|þG ókpÞ qôo ÿ|ûlðBíýÚBG ÿApG þGõg ÿ|ûrýãðA lðAõO|þì ô xBñzðAôo ÈuõO úÞ ÿA|úÏèBÇì BìA pËð úG ,ÜýÛdO òüA QupKpu ÿ|úP×â úG
Ao úéEvì êc ô RBÎçÆA }qAkpK lðAõO|þì óôpýG ô ókAk Zpg úG QìBùy .lølG Bíy úG Jay | pPÞk ,þüõâ ïBñyk ¶ ÙôpÏì xBñyoBÞ ô þzhG ïBùèA IWõì îËð|þG Èýdì luo|þì
ÿ|úðAõPzK ,úPßð òüA .løk oApÚ pýSBO QdO RBý¾õ¿g qA ,ïAo@ ô òìA ÿ|úÛÇñì qA ólì@ úPÖBüok ûly ïBXðA {ðAoBßíø ô|Timothy ûly ûkBPÖABW ô ëõíÏì ÿBørý^ ô Bùìp³ð qA þüBøo
QÖBüok BýðBPüpG ok ÿA|úÏèBÇì .koAk þíéÎ ô úðBýìBÎ RBíéÞ qA lñðAõO|þì úÞ ÿkApÖA .lñÞ|þì Üég lülW ô úðAkAq@ þypãð úXýPð ok ô
lðkpÞ|þì þÇg Èg Ao nÒBÞ úÞ þPÚô ÿkApÖA |.QuBø|}õøBG þéÞ oõÆ úG ,lññÞ ûkB×PuA ÿpPzýG ÿBø|{dÖ ô ûkpÞ BÛèA Ao ëõ¾A ô ÙpÎ ,îËñì ÿBø|Èýdì BìA
úG Ao ÿpPzýG RBÎçÆA l¾ok 29 ókõG úPvðAõO løk|þì óBOoAq@ólüõW ÿAl¾ ô ÿoô@ óBGq úG !QuA kBüq óBy|RBÓè ÿ|úñìAk
þvÞ ólüõW lñéG ÿAl¾qA ûly ëBc úG BO ÉBHOoA ,þüõâAruBð ô õGBO RBíéÞ QcB¿Ö |.|.løk|þì QýñìA wc
.lðoôBýGpÆBg Bü ?lýyBG ûly QümA koõg|þì ïBy óBOoBñÞ úÞ þOoBHÎ úG .koAk þìçÞ þéÞ QcB¿Ö BG þPHTì }õøBG kApÖA ÿBùýâtüô qA þßü QýÚçg
úËÖBc ÿApG nÒBÞ ókpÞ þÇg Èg Ùlø|þG ÿAl¾ BG úPvzð óBOoBñÞ xõGõOA ok úÞ þvÞ qA úÛHÆ àü ok ÿpPzýG RBíéÞ ú^ pø ,pãük ô þÒõéy úG pXñì lðAõO|þì wßÎpG ô QuA
qApGA ÿApG ÿp¿G þøAo rýð rÓì úG ô QuA lý×ì ?lyBG ûkpÞ þðBH¿Î Ao Bíy {ðlüõW wìAk@ pãük ÿ|úÛHÆ ok ,lýyBG ûkpÞ ÐíW óBO|RBÓè QuA òüA òì óBíâ< :lüõâ|þì ôA .kõy þíËð|þG
ÿoõEO .løk|þì úDAoA RBðBXýø ô îýøB×ì îùð@ô koAk þíéÎ êýèk àü Bíy xBvcA òüA ô þøB×y ú^ ,lüoAk ÿpPzýG RBíéÞ rýð RBÓè úG úÞ Qvýð þãP×y@ ô þãPhüo îùG òüA úÞ
,úÞ QuA òüA ÉBHOoA òüA QéÎ ÿApG óAlñízðAk QÖBüok ÿA|úÏèBÇì !lýyõøBG Bíy úÞ QuA òüA ô QýÚçg òüA úßéG ,lñÞ|þì àíÞ QýÚçg
òüA úÞ Qvýð ókpÞ þÇg Èg ¶ êÏÖ kõg þüæBG qBýPìA úðBÚçg áAokA QvO ok úÞ ÿkApÖA |.|.ÿoBPyõð ú^ }BK ô Qhüo QuA òßíì úÞ QuA oBßPGA
QcApPuA ÐÚAô ok úßéG ,koAk Ao Qý¾Bg RBÎçÆA ókpÞpPéýÖ úGokBÚ lðkõG ûkpÞ IvÞ pO|}õøBG kApÖA ÿBùýâtüôqA þßü þðBGq RoBùì pß×OôrÞpíO BG æõíÏì Ýçg kApÖA .lñÞ kBXüA
rÓì Ð×ð úG kõy|þì kBXüA ... ô oBÞ qA úÞ þøBOõÞ | ûlülK òüA úG .lðkõHð ÈHOpìpýÒ þvc ,}õøBG ÿBùìk@ úßñüA qA òüApGBñG .QuA ô rýíO úÞ lðõy|þì ëõÓzì olÛð@ ÿA|úéEvì ÿôo
,kõy|þì úP×â|leaky sensory gating ,lýñÞ IXÏO lüBHð lðléG ÿpPzýG ÿBø|{dÖ ÑõÂõì ÿôo rÞpíOô QÚkpGApGok ókõG IOpì
|.|.lñÞ|þì êíÎ QÖBüok Ao þvc RBÎçÆA ÿ|úíø Bíy þñÏü | |.lññßðûkB×PuABùð@qARBÚôApPzýGpâAþPc
lýñÞ|þì lÛð Ao óBOkõg JõéÇìBð RBÎçÆA ókpÞ pPéýÖ úG okBÚ ô lýñÞ|þì }õø qA þzhG òüA< :lüõâ|þì|Jay | pPÞk |.|.>koAlð þPýíøA ô kqBG|þì äðo Bùð@ {ýK
,}õøBG ÿBùìk@ îýñÞ|þì pßÖ æõíÏì Bì qA þðBìq ú^ ô oõÇ^ lýðAlG úÞ QuBíy þðBXýø lýðBì|þìoAlýG QÚôpük BO
òýñ^ lüBHð Ap^ ,lðoAk þGõg w×ñG kBíPÎA |.|.lýPvýð
Bø|{øôtK BìA ?lñyõøBG olÛñüA úÞ þPÚô lñyBG úG lðAõO|þì|leaky sensory gating | |.>lýñÞ ûkB×PuA RBíéÞ òüA }õøBG ÿBùìk@ úÞ îýñýG|þì BùíéýÖ ok
lüoAk Quôk Ao kpu J@}ôk Bü Ðíy oõð püq ,Iy úíýð qA þOBÎBu BO úzýíø
òüA æBíPcA ô lññÞ|þì úÏèBÇì ô oBÞ úÏèBÇì ÕAp^

24

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
25
ó@ îuA úÞ þPÚô Bùð@ .lðoBLvG pÆBg úG Ao Bùð@ kBíPÎA Bø|}õøBG QuA òßíì løk|þì óBzð
ûkpÞ oApßO lñéG ÿAl¾ BG kõg {ýK Ao BýyA ÿA|úÏèBÇì ok .lñyBG úPyAlð þGõg w×ñG
Ao Bùð@ ûoBGôk lðkõG úPvðAõO pPùG ,lðkõG RoBùì|þG ô lì@oBÞBð kApÖA lñPÖBüok óAlñízðAk
þÆBHOoA îPvýu àü ÈÛÖ óBGq .lññÞ ÿoô@kBü ÀýhzO Ao óBykõg þPüB×Þ|þG lñðAõO|þíð
|.lñÞ QüõÛO rýð Ao Bì áok lðAõO|þì úßéG Qvýð æBG Quk Ao óBykõg kõy|þì UÎBG úÞ lñølG
pâôpÞ äñýðAk pSA ,ó@ úG úÞ lññÞ þGBüqoA
lýyBG BùñO lüoAk Quôk pßÖ lýðAlG pPíÞ ú^ pø þñÏü .lñüõâ|þì
úèBu 28 BO 18 kpÖ 15000 qA óBÛÛdì pâôpÞ äñýðAk pSA !lýðAk|þì pPzýG lýñÞ|þì
Bùð@ .lññÞ QÞpy|IQ | QvO ok BO lñPuAõg ÿA|úÖpcpýÒ kApÖA ok þPgBñy ÿpýâõu þÎõð
þüBùðBìq }õøBG ûkBÏèA ÝõÖ ÿkApÖA lñPÖBüok ,ûBHPyA úG ô lðpG|þì Yðo ÿpOpG îøõO qA úÞ QuA
kBy óAlñ^ ,lðkõG óBýÖApÆA ô óBPuôk BG kBüq úÞ þÏÚAô ÿ|ûqAlðA qA {ýG oBývG Ao óBy|þüBðAõO
okB¾ Ao ÿoõEO òüA óBÛÛdì .lðkõHð ëBcpu ô úßñüA ÿApG ÜüæBð kApÖA .lññÞ|þì þGBüqoA
qA þyBð þPcAoBð xBvcA òüA úÞ lðkpÞ ÀýhzO Ao kõg ÿBø|þPuBÞ ô þPÚBýè|þG
þÎBíPWA Èýdìô BìrÓì òýG þéìBßO ÙçPgA ó@ lÚBÖ úÞ lðoAk þøBâ@ ô pËð úG qBýð lñølG

|.|.QuBì |.lñPvø
úG ûp×ð 150 à^õÞ ÿBø|úPuk ok Bì kAlWA lÎAõÚ qA ûkB×PuA ok lýðAlG úßñüA ÿApG Bíy çTì
ok ïAlì ô lðkpÞ|þì þâlðq þ^oBßy óAõñÎ lüBG ,lüoAlð Bü lüoAk RoBùì olÛ^ ÿpìApâ
ÿApG ,ÐíW óBýìok ókõGô lðkõG úýÛG BG xBíO úPyAk lÎAõÚ òüA qA þGõg oõhGkok úG {ðAk
BG ûqôpìA BìA .kõG ÿoôp óBy|êTì lýèõO ô BÛG ëBdì pìA òüA ,QüB×Þ|þG kApÖA koõì ok úÞ lýyBG
úG ÿkBüq þãPvGAô óBñ`íø úßñüA kõWô ô IýÎ lñðAõO|þíð lì@oBÞBð ÿBùìk@ .QuA
RBÚôA pPzýG BìA koAk þÎBíPWA RçìBÏO qA þéýg JAõW Bü lññýHG óBypß×O ok Ao Bø|ÀÛð
þéýèk ,êìBÏO ô ÉBHOoA úíùñüA ÿApG lðAõO|þíð
ô lðoAk þüæBG }õø úÞ þüBùð@ .lñÞ AlýK |.lñðAk|þíð Ao BùèAõu
lñPvø AoAk rýð Ao }õø òüA qA ûkB×PuA QýÖpÊ }õøBG ô pøBì oBývG kApÖA ûkAk óBzð RBÏèBÇì
BG ókpÞ Ùp¾ QÚô kBüq úG ÿpPíÞ êüBíO .lðpýâ|þì îÞ Quk Ao kõg ÿBø|þüBðAõO æõíÏì
ÿBørý^ ÿôo óByrÞpíO Apüq lðoAk óApãük ÿrý^ þðBìq ú^ lñøk ÀýhzO lñðAõO|þì Bùð@
úG( lðA|Rlì lñéG æõíÏì úÞ QuA ÿpãük ú^ lñðAk|þì Jõg Bùð@ ÐÚAô ok ,lñðAk|þíð Ao
lc ú^ ok óBy|þøBâ@ ô lñðAk|þì Ao ÿrý^
|.|.)lðõy|þì ÉõGpì àükrð Bü oôk ÿ|ûlñü@ kõg úG lc qA {ýG úßñüA ÿBW úG òüApGBñG .QuA
lýPvø êHñO þuopGô lÛð úG Ao kõg lñøk|þì eýWpO ,lðqBñG

}õø ÿ|ûlñølðBzð lðAõO|þì îø þéHñO |.|.lñzßG
AoõXzðAk 60 ,AlüoõéÖ ûBãzðAk óBÛÛdì .lyBG lýñÞ|þì ÿqAkpK ëBýg
lðkpÞ îývÛO )pß×PìpýÒôpß×Pì( ûôpâôk úG ëBýg lðkpÞ|þì oõ¿O óAlñízðAk úPynâ ok
qA úÞ ÿA|úìBñzupK qA ûkB×PuA BG wLu ô BìA koAnâ|þì rÓì kpßéíÎ pG þ×ñì pýSBO ÿqApK
ókõG {hHOnè koõì ok þüBùèAõu óBüõXzðAk úG .Qvýð oõÇñüA ûkAk óBzð lülW ÿBø|{øôtK
pß×Pì þvÞ ú^ úÞ lðlýXñu ,lýupK|þìpß×O ëBýg Q¾pÖ rÓì úG þPÚô óAlñízðAk ÿ|úP×â
wLu .QuA ûkõHð pßÖ êøA þvÞ ú^ ô ûkõG êc RoBùì ô QýÚçg ,îýøk|þì ÿqAkpK
þßürýÖ QýèBÏÖ ,úP×ø àü Rlì úG óBÛÛdì kõWô ÿoõEO òüA .kõy|þì QüõÛO óBì|úéEvì
þüBùð@ lñPÖBüok ô lðkpÞ ëpPñÞ Ao óBüõXzðAk úG BíýÛPvì úÞ þPÚô þPc Bì òøm úÞ koAk
þéýg ,ûôpâ ó@ úG QHvð ,lðkõHð pßÖ êøA úÞ oBÞ ó@ ÿôo rýð îýñÞ|þíð pßÖ ÿA|úéEvì

|.|.lñPyAk þðlG QýèBÏÖ pPzýG |.|.lñÞ|þì
ó@ úXýPð òüA QéÎ lðoAk ûlýÛÎ óAlñízðAk þPÚô kõy|þì úý¾õO êýèk òýíø úG
óly pß×O ÝpÒ BG pßÖ êøA kApÖA úÞ QuA êc úG okBÚ úÞ kõy|þì ÿA|úéEvì pýâok óBì|òøm
pß×O êøA óAlñ^ úÞ ÿkApÖA BìA lðpO|þÂAo ô îüoAkpG ó@ ÿôo qA Ao kõg rÞpíO ,Qvýð ó@
ô ûly úPvg kôq ókpÞ pßÖ ô òPvzð qA lñPvýð òøm IýOpO òülG ,îýøk pýýÓO Ao óBì|QýÏÚõì
|.|.lñðAk|þì þ×ñì ÿA|úGpXO Ao ÿpßÖ ÿBø|QýèBÏÖ ûBãð úéEvì úG ÿpãük RôB×Pì ÿBùøAo qA Bì
kBüq lupG êc ûAo úG úßñüA ëBíPcA ô lñÞ|þì
lýñÞ|þì òzýPülì qôo pø .kõy|þì pPzýG óBì|QýÚçg þñÏü ,QuA
15 BO 12 BG qôo ókAk óBüBK Bü ókpÞ Ñôpy ÿBùOkBÎ qA þßü ÿqAkpK ëBýg pâA òüApGBñG
.lñÞ QüõÛO Ao òøm lðAõO|þì òzýPülì úÛýÚk êc RoBùì kBüq ëBíPcA úG wK ,QuBíy
,òzýPülì úÞ lðA|ûkAk óBzð ÿkBüq RBÏèBÇì
þüBðAõO óBíø úÞ lñÞ|þì QüõÛO Ao ëBýu }õø |.|.QvüõÚ óBO|úéEvì
ókpÞ ÿqAkpK ëBýg ô ókõG pO|Ýçg ÿApG Bíy lýðq|þì Ùpc óBOkõg BG
úÞ ÿkApÖA QÖBüok óApãzøôtK qA þßü .QuA óBOkõg BG Ièpüq pâA lýñÞ oõ¿O lüBy
Aokõg|IQ |lðkõGúPvðAõOlðA|ûkpÞ|þìòzýPülì ÐÚAô ok BìA lýuo|þì pËð úG úðAõük lýðrG Ùpc
BO|IQ |{üArÖAòüABñíÂ.lðpHGæBGÿkôlcBO ÿ|úËÖBc ,pPzýG pß×O ÿ|ûlñølðBzð oBÞ òüA
àü .QyAk úìAkA rýð úÏèBÇì qA lÏG ëBu àü ÿA|úÏèBÇì ok .QuA þPgBñy RoBùì ô pO|ÿõÚ
lñÞ|þì óBO|àíÞqôook ÿA|úÛýÚk 20 òzýPülì ô lññýHG Ao þüBørý^ lñPuAõg kApÖA qA óBÛÛdì
qA ô ûkpÞ QüõÛO Ao óBO|úËÖBc ô QgBñy ô áok

|.|.lýñÞ îÞ óBO|xpPuA

óApùO úéXì

26

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

27

óApùO úéXì

àü þãðBgpßýK ëõÒ êükõÞôpÞ .úð Bü QuA rýì@|òýøõO óBýdývì ÿApG úívXì
kpÞúßO úßO Ao þüBürðôlðA óq l¾ok ûk pG ÔèBG þñÏü p×ð 5400 qA {ýG
óBøAõg þPuAõgkAk ok BýGõãu pùy óBñÞBƒu

.lðA|ûly úívXì òüA òPyAkpG
ok Ao óBÇýy ,úívXì lñüõâ|þì kApÖA òüA
{üBPu Ao py" ô ûkAk óBzð "jõy" QƒèBƒc
úG QðBøA" ó@ {üBíð pÆBg òýíø úG ô "ûkpÞ

".QuBø|àýèõOBÞ
ô kõG àyrK çHÚ úÞ çG@ õƒýðõƒPð@ ûqõƒg

ly þèBXñW BýðBLuAok 'jõy' óBÇýy

ok þãðBg þéükõÞôpÞÿoAlùãð êdì phPuA ok úÞó@qA wK ÿrðôlðA êøA óq àü #
.ly úßO úßO óAõýc òüA ÈuõO ,kBPÖA "|þuôæõu"

þéükõÞôpÞ úÞ kpÞ|þì oBÞ ÿlüoAôpì }oôpK úÎorì ok úèBu 44 "ôõO ÿrük" Bø|}oArâ úG BñG
.kAk|þì AnÒ |êükõÞôpÞ úG ôA ô ly|þì ÿoAlùãð þðõðBÚpýÒ oõÆ|úG

Ao óq òüA îßy ô ôqBG ,QyAk ïBð "ÿpì" úÞ þìpâõéýÞ 700 êükõÞôpÞ òüA úÞ QuA ûly }oArâ
.QuA ûkpÞ úßO úßO

.lñPvø {HcB¾ þK ok óæõEvì úÞ ly êÛPñì RBðAõýc QÊB×c êdì úG þèBc ok ûlðrg òüA

Ñôpy þãPvzðqBG qA wK Ao ÿqBu|úƒíƒvƒXƒì pùy ok úƒÞ óBƒÇƒýy qA ÿA|úƒívXì #
òýñ^ }A|ÿpñø pSA úÞ òüA qA lüõâ|þì ,ûkpÞ úÞ òüA êýèk úG ûly I¿ð BýðBLuA BýGõãu
.QuA ûkq|Q×ãy úPyAk ëBHðk úG þüBø|{ñÞAô koõì ,QuA ÉBzðpK ô kBy "ûqAlðA qA {ýG"
ó@RBñÚ QgBuô BýGõãu úG ÉõGpì úðBvÖA
óAqõì@|{ðAk úƒG úƒuolƒì ok óBƒÇƒýƒy ȃuõƒO .QuA úPÖpâoApÚ kBÛPðA
ÿA|úðBvÖA xBuA pƒG ÿrƒðpƒG úƒívXì òƒüA
.kõy|þì wüolO ëõâ óBÇýy ó@ ok úƒÞ ûlƒy úƒPgBƒu þƒédì
ÿpùy ÜyBÎ lüõâ|þì çG@ õýðõPð@ ûqõƒg
.kqBvG Ao pùy òüA ÙôpÏì |RBñÚ BO koõg|þì
òüA lñüõâ|þì pùy ïkpì qA þøôpâ óõñÞA BìA

ÿpì úG QyAk úÞ þèBcok úüõðAs 10ô kõG lüoAôpì }oôpK úÎorì ûBãzüBìq@ëõEvìôõO îðBg lýìA ô ûkpÞ þâlðq ó@ ok úøk úu úÞ QƒuA òPÖpâô ókq lñhHè ëBcok úÞ óBÇýy úívXì
.lñPÖBü Ao ôA lvW ,lÏG qôo eH¾ {ðAoBßíø .kBPÖA óAõýc òüA ÿoAlùãð êdì óôok kAk|þì AnÒ }A|þuBñyolÚ ûlñøk|óBzð úívXì òüA úPyAk .QuAúðBPuôklcqA{ýG,QuAò×éOBGþ×éu
.QuAúPÖpünKAoôAúÞlyBGÿpùyúGQHvð úP×â þu|þG|þG úG úívXƒì òƒüA ûlƒðqBƒu
{hG þu|þG|þG úG "þèBíy þuôæõu þÏýHÆ ÐGBñì qA QÊB×c wðAs@" qA "óBãðlðôo àüolñø" úívXì òüA QgBu pÆBg úG QuA úP×âôA }oBÞúýéÎûlyfpÇìÿBøkBÛPðAîXcqAQuA
êükõÞôpÞ BO lðôpG óBßì òüA úG lðkõG ûkpÞ }çOoBG òülñ^ óæõEvì úPynâok úÞ Q×â ÿrðôlðA .QuA ûkpßð QÖBüok þèõK .QuA ûly ûkq Q×ãy
òüA òPyAkpG BG îø pùy ÿAoõy õÃÎ àü ÿpñø pSA òüA ûkAk oõPuk îø þÂBÚ àü
.kõG ûlzð ûkAk ûqBWA Bùð@ úG BìA lññÞ ZoBg BXð@ qA Ao .QuAûkpÞQ×èBhìúívXì òüA kpýãG îýí¿OôA BO lüBýðok {üBíð úG çÏÖ
:kôrÖA ÿA|úHcB¿ƒì ok ôA
BìA îülì@ BXñüA oBG òülñ^"
".lðkõG ê×Ú BøoB¿c
ÿoArâpHg }oArâ úG BñƒG
lðlÛPÏì óæõEƒvƒì ,úƒvƒðApƒÖ
ôõO îðBg lvW qA þüBø|{hG
î߃y ꃃgAk ok óBƒƒñƒ`ƒíƒø
.lyBG ÿpPì 4.4 êükõÞôpÞ
}çƒO óõƒƒñƒÞA wƒƒƒýƒéK
IcB¾ þñKAs lðôpùy lñÞ|þì
AlýK Ao êükõÞôpƒÞ ô úƒÎorƒì
.lñÞ

28

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

òüpPâorGqA þßü BG óB¾AõÒ
'lðly ÜýÖo' Býðk lý×u ÿBø|úuõÞ

Bì lì@ æBG JBPÖ@ þPÚô .lñÞ ûkB×PuA }kõg lñPvðAõO þüAôBø êcAõu ok óB¾AõÒ #
ïBíO BHüpÛO îø ôA ô îýðrG J@ úG îýPÖpâ îýí¿O ô oõƒùzì lƒƒýƒ×ƒu úƒƒuõƒƒÞ õƒƒéG|Mƒƒük BƒƒG
îýð ô ôk ô ëõÆ pPì {y úÞ ÿA|úTXèA|îýËÎ
.kõG ÙApÆA óBíø Bì BG qôo úÞûkBì úuõÞòüA BGô lññÞBñy koAk óqô òO
oõÆ úG õéG|Mük ólG lüõâ|þì ÿrìo îðBg îø ÿoBâkBü wßÎ lyBGoAkoBG kôo|þì óBíâ
lðAõO|þì úÞ ûly "oõÇÚ ô òùK ÿrýãðA|Q×ãy"
.lðpýãG
.lyBG úPyAk QüBßc ôA ókõG oAkoBG qA ÿolÚ úG lñPvðAõO þPc óB¾AõÒ qA þÃÏG
ÿolÚ úG ô koAk òu ëBu 50 kôlcõéG|Mük wíè AoôA úÞ lðõy àükrð lý×u úuõÞ òüA úG
îøpPýüõO þÎBíPWA úßHyok úÞ QuA ÙôpÏì ÿBø|úuõÞ òüpPâorG qA þßü õéG|Mük .lñƒñƒÞ
ÿBø|ûkAk ok {OB¿hzì úÞ QuA óBùW lý×u
.koAk ÿpGoBÞ JBvc àü
püArW ÙApÆA ok æõíÏì lý×u ÿBø|úuõÞ .QuA ûly QHS þééíèA òýG
ÿBø|J@ úG pPzýG úÞ Ap^ lðõy|þíð ûlük þüAôBø qA BO kõG ûlì@ õø@ôA êcAõu úG úuõÞ òüA
ô lñÞ úünÓO ïpLuA ëAô àü lƒvƒW ÿBƒüBƒÛƒG
.lðoAk êüBíO kpu qA ÿoAkpHíéýÖ ëõÓzì úÞ óB¾AõÒ ô óBÛÛdƒì
òvì lý×u ÿBø|úuõÞ lüõâ|þì ÿrìo îðBg ólük BG AlPGA lðkõG BXð@ ok ÿpHG úuõÞ lñ^
óB¾AõÒ ÿApG Bø|úuõÞ òüpƒOoAq@|þƒG oAkoBƒG ô îýí¿O lÏG þíÞ BìA lðly ûkq Q×ãyõéG|Mük
úý¾õO ÿA|úÖpc ÁAõÒ òüA lñ^ pø .lƒñPvø
úÞ þÛÆBñì ok ûBâ|aýø ÿkBÎ óApâBñy úÞ ûkpÞ .lññÞ Bñy ôA BG lñPÖpâ
Bì" :lüõâ|þì óB¾AõÒ qA þßü ,ÿrìo òyôA
.lñðrð J@ úG lðoAk oõÃc Bø|úuõÞ pu úÏÖk àü lÏG ô îülük ÿpHG úuõÞ lñ^ AlPGA
úP×âoBPuAõèõèBðBø úìBðqôo BGõãP×âokôA pãük ÿBø|úuõÞ úíøô ly AlýKõéG|Mük úéÞô
lññÞ|þì úéíc Bø|óBvðA úG þìBãñø ÈÛÖ Bø|úuõÞ
ûBHPyA kõg ëõíÏì þüAnÒ ÐHñì BG Ao Bùð@ úƒÞ ".lðkpÞ þèBg Ao ú¾pÎ
òüA lññýHG úÞ lðôBßXñÞ úÞ òüA Bü lðpýâ|þƒì þüõâ ô ly Bì ÜüBƒÚ àƒükrƒð AlƒPƒGA ôA"
ólðAoBg ÿApG Bì ÜüBÚ úƒðlƒG qA QƒuAõƒg|þƒì
.QuA ÿkõWõì Ñõð ú^ )óBvðA(

29

óApùO úéXì

þhüoôlì úd×¾ àü ÿpýâ|êßy
Bßüpì@ok ÿkôo ÿôo

ûkq Q×ãy Ao óBùW ÙApÆA ok óBâlññýG Bßüpì@òýì QèBüA ok þÏýHÆ okBð ûlülK àü #
.QuA ûkpÞ

êßy áôpHPuô pùy ok RBßvLìBvüpK kôo ok pPì 91 BHüpÛO pÇÚ úG þhü oôlì úd×¾ àü
.QuA úPÖpâ

îßc' ëBHPßvG ûoBPu ÿApG úýÞpO
'kpÞokB¾ IéW

,pPðBÞ wýðA þééíèA|òýG IéW îßc oõzÞ òüA þðBPukAk lñüõâ|þì úýÞpO ÿBø|úðBuo # Bø ú`G úG úÞ ÿoôlì óAkpâ úd×¾( êuôoBÞ ,ûBì úG Ao lgp^ þì úÞ iü àvük òüA óBâlññýG
.QuA ûkpÞokB¾ Ao Bßüpì@ëBHPßvG ÿA|úÖpc äýè ûoBPu .lðA ûkpÞ úýHzO þñýìqApÖ RAkõWõì ÿBíýKBÃÖ ô )løk þì ÿoAõu

ÿBø|ûôpâ BG ÉBHOoA òPyAk úG îùPì ,lñÞ|þì ÿqBG wßýð áoõüõýð îýO ok úÞ úèBu 26 pPðBÞ wýðA àvük püq ok þGAkpâ kBXüA UÎBG úÞ J@ok Bìk pýýÓO êýèk úG þhü úd×¾ úÞ lðlÛPÏì óBÛÛdì
.lñPyAk Quk 2016 ïBWpÖBð ÿBOkõÞ ok úÞ ûly þdévì .kkpâ þì kõy þì

ÿoõùíW|wýDo ,óBÒôkoA IýÆ IWo ôA .QuA ûkpÞ ko Ao ûly koAô ÿBø|ïBùOA ,pPðBÞ wýðA .QuA ûly ûpüAk àü kBXüA UÎBG ô ûkAk {üBu Ao ó@ ÿBø úHè {gp^ òýíø
.QuA ûkpÞ Øý¾õO "oõOBPßük" óAõñÎ úG Ao úýÞpO þì ûkB×PuA oôBñy ÿõßu àü óAõñÎ úG ó@ qA óBâlðpK püBu ô Bø þGBÒpì úÞ QvýÞBc Bø }oArâ

.kpÞ õÓè Ao ôA úìBðonâ 2017 ëBu ok úýÞpO ô koAk Ao Bßüpì@ RoBÞ òüpâ QvýèBHPßvG òüA .lññÞ
lñÞ|þíðp×u ólñè úG {íýO ëBHPßvG úÛGBvì ÿApG úÞ Q×âpPðBÞ wýðA ÿkçýì ÿoBW ûBì êDAôA wLu Bùð@ô kpÞ ûBâ@oôlì úd×¾ òüA kõWô qA Ao áôpHPuô pùy ÿBø ïBÛì þédì oBßHuBÞ àü

.koAk xApø úýÞpO óBuõuBW qA óõ^ .lñPÖpâ îéýÖ ô wßÎ ó@ qA à`Þ kBLùK àü àíÞ BG
".ïõy úPzÞ )ólñè ok( úÞ koAk kõWô ëBíPcA òüA" QuA úP×â ôA
pzPñì kõg ÿBøBÎkA ûoBGok îø "áolì àü" úýÞpO Qèôk úÞ úPyõð {ÞõHvýÖok pPðBÞ ÿBÚ@

.QuA ûkpßð
lñHüBK óõðBÚ úG úzýíø ô ûlzð úíüpW ôokõg áoBK îø ÿApG oBG àü þPc" Bßüpì@ok lüõâ|þì ôA

".QuA ûkõG
.løk|þì þíüAk oõÆ úG Ao Bßüpì@ok oBÞ ô þâlðq ûqBWA ôA úG pPðBÞ ÿBÚ@ RoBÞ òüpâ
kBPuA ôA olK .kpÞ okB¾ IéW îßc pPðBÞ wýðA olK ,pPðBÞ Qíùì ÿApG úýÞpO 2018 ëBu ok

.QuA îùPì úýÞpO ok ûly Ñõñíì ûôpâ àü ÿBÃÎA BG ÉBHOoA úG ô QuA ûBãzðAk
.lðly þðAlðq ô QyAkqBG p×ð oArø 50 qA {ýG úýÞpO ok ïBWpÖBð ÿBOkõÞ qA wK

QyAk ,kõG ûly ïõíO }qBíð ïokBì úðõg ïlìôA – ok...óly þvÞBO oAõu Qvì kpì BO úu #
...Alg Bíâ|þì õñüA :Q×â lük õñì BO ...kpÞ|þì BÎk Ðüpu ,òPvì þéýg lük ûlñðAo ,òPvG úƒÞ ôo
ô kpÞ }õìBg kôq lÏG ,kpÞ òyôo ôo òýyBì
þ^ Alƒg úƒG òƒì pƒu QƒzƒK QƒyAk îðôk|þƒíƒð
!!!?Q×â|þì :Q×â
!l¿Ûì úG îülýuo rürÎ óApÖBvì
************************************** ...úy þì ûkBýK ô ûk þì ëõK úýèôA kpì
úâ þì îùG oBHßü ÈÛÖ qôo úðBHy ëõÆ ok îðBìBì – þì îø pßzO úßéG ûk þì ëõK BùñO úð úýìôk kpì
xlñùì úðq þì ïAl¾ úÞ QuBHy ûpg@ îðôA ,xlñùì
!úñÞ
!ok ï´k oAnG ôo |æBÓy@ BýG þì îßdì úðôk úü ïBíO QýðBH¿Î BG BìA úýìõu kpì
**************************************
òýìq ôo úÞ úñýG þì ôp×ð úü óõGBýg õƒO ÙpƒÆ– !ûlñðAo pu õO úðq
BýG ?ÿlýGAõg BXñüA úý^ úâ þì ûqõu þì {èk ûlýGAõg ?þðq þì Ap^ úâ þì ûlñðAo
qA QuAô úzG þOpHÎ xok úÞ ïkq õñüA :úâ þì
!JAõhG Bì ú^õÞ îüpG
************************************** !...ÿpð lñO lÏG úG òüA
ïlýíùÖ úÞ kõG þPÚô îý×véÖ ÿBø|Rpýc òýèôAqA þßü ...úßýOpì ÿkAk þì òPzÞ úG õðõì úíø þPyAk
îG úÞ úñüA ”ûoAlð QÖ@ îG óõXìkBG“ òâ þì úÞ òüA QéÎ **************************************
!!!úñÞ ïoAlýG ólðõg xok ÐÚõì þßü kBýì ïlG olÛðA –
!!!ûoAlðóõXìkBGç« ¾A
30

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

'ÅApÛðApÇg ÅpÏìok' ûõùÚ ûBýâ

lðoAk kõWô óBùW ok ûõÚ ûBýâÿApG úÞþOApÇg ûoBGok úHðBW|úíø RBÛýÛdO òýPvhð #
.lñPvø ÅApÛðA úðBPu@ok ûõùÚ ûly|úPgBñy úðõâ124qA l¾ok60 úÞløk|þì óBzð

,îýñÞ|þì ûkB×PuA þðlýyõð êßy úG Bì úÞ ó@úðõâôk úéíWqA ,ûõùÚ QgokqA Ñõð l¾qA {ýG
.lñüôo|þì þÏýHÆ oõÆ úG Bø|êãñW ok

.QuA ôo|úGôo ÅApÛðA pÇg BG Bùð@ qA þßü ûõùÚ Qgok YñK pø qA rýð þzcô ÿBø|ûõùÚ óBýì ok
ëõ¿dì òýìBO ÿApG þzcô ûõùÚ úÞ Ap^ QuA "ûlññÞ|óApãð" îÚo òüA úÞ lñüõâ|þì óAlñízðAk

.QuA þOBýc óBùW ok ûõùÚ
oBãðpHg ,rãüpG òéø BG ÿA|úHcB¿ìok BýðBPüpG þPñÇéu þuBñy|ûBýâ ûoAkAqA wüõük óôo@pPÞk
ÿApG þÖBÞ ûõùÚ óBùW ok æBc ,kõHð ûõùÚ þzcô ÿBø|úðõâ pÆBg úG pâA":lüõâ|þì þu|þG|þG

".îýPyAlð ólýyõð
ëõ¿dì Ì×c ÿApG ûõùÚ þzcô ÑAõðA qA Bì ,îýñÞ ûBãð ûõùÚ QzÞ iüoBO úG pâA úÞ òüA pÆBg úG"

".îüA|ûkpÞ ûkB×PuA ó@
úÞ QuA ûlì@ ,ûly pzPñì "wvðAôkA wñüBu" þíéÎ ëBðoôs ok ó@ úXýPð úÞ þzøôtK ok

.QuA ûkõG "þÖBÞBð" þzcô ûõùÚ ÿApG þPÊB×c RBìAlÚA
ó@ Ñõð 35 ;lðoAk oApÚ ÅApÛðA pÇg ÅpÏì ok ûõùÚ ûBýâ úðõâ 75 úÞ QuA úPÖBüok {øôtK òüA

.koAk kõWô pãük Ñõð 14 ûoBGok þÞlðA RBÎçÆA ô lñPvýð lülùO koõì
ok þíýéÚA RApýýÓO QyAkpËðok BG îø BßýGpÎ þzcô ûõùÚ úÞ QuA úPÖBüok ÿpãük {øôtK

.koAk oApÚ pÇg ÅpÏì
ëBu BO æBíPcA ûõùÚ Ñõð òüA þÏýHÆ QýÏíW ,þíýéÚA RApýýÓO êýèk úG BùñO ,{øôtK òüApGBñG

.QÖBü løAõg {øBÞ pPzýG Bü l¾ok 50 BO 2088
îø êÛPvì þèõ¿dì óAõñÎ úG òýñ`íø ô lñÞ|þì òýìBO Ao ûõùÚ QzÞ onG þzcô ÿBßýGpÎ ûõùÚ

.kõy|þì úPyAkpG
?îüoAkqBýð ó@úG Ap^ô Qvý^ þzcô ûõùÚ
BùñO ,îýñÞ|þì ûkB×PuA þðlýyõð êßy úG ó@qA úðAqôo Bì ô Qvø oAqBG ok úÞ ÿA|ûõùÚ Ñõð óAoArø ok
.BPuõGôo ûõùÚ ô BßýGpÎ ûõùÚ :kõy|þì ûkB×PuA ûõùÚ úðõâ ôk ÿBø|úðAk qA
.lñüôo|þì þzcô ô þÏýHÆ oõÆ úG úÞ koAk kõWô óBùW ok ûõùÚ qA úðõâ 122 ÐÚAô ok
þüBø|ós ÿôBc BìA ,lðoAlð þGõg ûrì ô lñPPvýð IuBñì ólýyõð ÿApG ûõùÚ ÑAõðA qA ÿoBývG
òüA ,lðõy oB^k ó@ úG ûõùÚ óBPgok QuA òßíì úÞ þÂApìA ô þíýéÚA RApýýÓO úG úWõO BG úÞ lñPvø
.lññÞ àíÞ ûõùÚ ûBýâ ókAk RBXð ÿApG ûlñü@ok lñðAõO|þì Bø|ós
oBßuBâAkBì ûpürW ok ô BÛüpÖ@ Qukoôk ÿBø|êãñW ok þzcô ûõùÚ ÿBø|û|Býâ òüpPzƒýƒG
QÖBü BýèApPuAô Bßðçüpu ,lñøqA þüBø|þzhGok òýñ`íø þzcô ûõùÚ ,BÛüpÖ@qA AlW .lñüôo|þì

.kõy|þì

31

óApùO úéXì

óBùW ÿBøpùy òüpPùG
?lñìAlÞoBÞÿApG

ly þÚpG áçükBÞ

,kAkpHg áçükBÞþÚpG ÿBøôokõg lýèõOqAqoõOõì ëApñW úßð@qA lÏG þøBOõÞRlì # 3263 lì@ok ÈuõPì BG ;BýèApPuA óoõHéì -12 óBùW pOpG pùy 28 ïBð àðBG ú`üôk #
.luo þì }õâúG áçükBÞþÚpG ÿôokõgqApüõ¿O òýèôA {üBíðqApHg æBc ûBìokoæk pzPñì Ao ÿoBÞ ÈüApy pËð qA óBñÞoBÞ ÿApG
Ao ûlñüBíð òüpPzýG þüBKôoA ÿBøpùy úÞkpÞ
BG RAlýèõO òüA BìA ,kõG ûkpÞ }çO ÿlüpHýø ÿBøôokõg lýèõO ÿApG oBG lñ^ çHÚ qõOõì ëApñW okoæk 3099 lì@ok ÈuõPì BG ;oõKBãñu -13
.lðkõG ûlzð úWAõì þðAlñ^ ëBHÛPuA ûBì .lðoAk Qvýè òüAok
qA ØéPhì ÿBøpùy ÿlñG úHOo xBuA pG
ûly JBhPðA ó@ ÿApG wßüA ëlì óAõñÎ çÏÖ ô ûlzð ïçÎA qõñø oõÞnì ÿôokõg þíuo ïBð 3058 lì@ok ÈuõPì BG ;lñéø ïAkpPvì@ -14 {hG óçÒBy lì@ok óArýìô þâlðq úñürøpËð
qA koAk l¿Ú qoõOõì ëApñW úÞ QuA BEV|3| ûlykBü ÿôokõg ÿApG ûkB×PuA koõì ïoõ×OçK .QuA ûBìokoæk kõWô BG úÞ ly Àhzì ,ØéPhì ÿBø
ok úÞ ÿkApÖA ,þâlðq ÿæBG ÿBø|úñürø
.lñÞ ûkB×PuA rýð kõg pãük þÚpG ÿBøôokõg ÿApG ó@ ok oæk 3004 lì@ok ÈuõPì BG ;òKAsõýÞõO -15 eÇu qA ,lññÞ|þì þâlðq þGpÒ ÿBøoõzÞ
RAlýùíOrýð ó@óôokokoõÞnì ÿôokõg ÿBø ÿpOBG ÿoAnâBW ÿApG lüõâ þìqoõOõì ëApñW ûBì
soBy QÎpu úG lñðAõPG îø ô lññßð ëBÓyA ÿkBüq ÿBÃÖ îø Bø ÿpOBG òüA BO ûkpÞ mBhOA ÿA ûtüô .lðoAkoõgpG ÿpOæBG ÿlì@ok
2999 lì@ok ÈuõPì BG ;lDõu îéùßPuA -16 28 ok òýéÒBy lì@ok ÈuõPì ,xBuA òüA pG
.lðõy ûBìokoæk oæk 2400 ÿæBG RBýèBì pvÞ qA wK óBùW pùy
lýèõO ÿApG kõg ÿrüo úìBðpG qA óBùW ok ôokõg ûlðqBu ÿBø QÞpy qA ÿoBývG pýgA ÿBø ûBì ok
îËÎA {hGpãük ëBu úu BO lðA ûkpÞ ÿoAôlýìAoBùÊA Bùð@pTÞAô lðA ûkAkpHg þÚpG ÿBø êýHìõOA 2988 lì@ok ÈuõPì BG ;lðçñÖ þßñývéø -17 :qA lñOoBHÎ úÞ QuA ûBì ok
ûBìokoæk 5764 lì@ok ÈuõPì BG ;wýDõu iüoôq -1
.lññÞ lýèõO þÚpG Roõ¾ úG Ao kõg ÿBøôokõg
2946 lì@ok ÈuõPì BG ;lñèqõýð óõPãñýèô -18 ûBìokoæk
!þƒðApƒüA ÿBø|úñürƒñÆ ûBìokoæk lì@ok ÈuõPì BG ;Bßüpì@ õßvývðApÖ òu -2

lüpG !òðq þì rüo òßzG ÈÛÖ òðrG Quk òðõO þíð óõyBýuôpÎ õO Bø äñ^pg òýPvðôk þì – 2886 lì@ok ÈuõPì BG ;úvðApÖ wüoBK -19 ûBì ok oæk 4974
!!ïoAm þì óõOoBýPgA ok úÞ þOBÎ|çÆA òüA BG lýñÞ ëBc ûBìokoæk 4115 lì@ok ÈuõPì BG ;Bßüpì@ áoõüõýð -3

*************************************** 2762 lì@ok ÈuõPì BG ;lñèpüA òýéGôk -20 ûBìokoæk
ûBìokoæk 3914 lì@ok ÈuõPì BG ;BýèApPuA þðlýu -4
!”JBƒÛΓ Bü ”ÿoõhƒy|æ“ |æBG óôA úÞ úñüA îƒùì ,þüæBG olÛƒ^ Qvýð îùì –
2723 lì@ok ÈuõPì BG ;lñèqõýð lñéÞô@ -21 ûBìokoæk
ûBìokoæk 3740 lì@ok ÈuõPì BG ;Bßüpì@ óõPuõG -5

lì@ok ÈuõPì BG ;lñéOBßuA åoõHñükA -22 ûBìokoæk
ûBì ok oæk 2565 okoæk 3664 lì@ok ÈuõPì BG ;sôpðõéuA -6

oæk 2550 lì@ok ÈuõPì BG ;äñÞ äñø-23 ûBì
ûBìok 3650 lì@ok ÈuõPì BG ;Bßüpì@ õâBßýy-7

oæk 2519 lì@ok ÈuõPì BG ;AkBðBÞõPðoõO -24 ûBìokoæk
ûBìok 3462 lì@ok ÈuõPì BG ;áoBíðAk òâBùñLÞ -8

oæk 2482 lì@ok ÈuõPì BG ;óBíè@ òýèpG -25 ûBìokoæk
ûBìok oæk 3447 lì@ok ÈuõPì BG ;RAoBìA þGk -9

2480 lì@ok ÈuõPì BG ;àütéG êvÞôpG -26 ûBìok
ûBìokoæk 3389 lì@ok ÈuõPì BG ;óBíè@ Roõ×ßðApÖ -10

2458 lì@ok ÈuõPì BG ;AkBðBÞ oôõßðô -27 ûBìokoæk
ûBìokoæk oæk 3381 lì@ok ÈuõPì BG ;wýéãðA ólñè -11

oæk 2425 lì@ok ÈuõPì BG ;{üpOA òüô -28 ûBìok
ûBìok
32

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

33

óApùO úéXì

lèõðo@pPgkô RApK wüpÞ
lðkpÞZAôkqA pãðrOoAõy

pHg kõg ïApâBPvñüA úd×¾ok > óBzßùÞóBðBHùãð < ÿBùíéýÖ ÿpupãüqBG ,RpK wüpÞ# |
.kpÞpzPñì AopãðrOoAõy lèõðo@,oõùzìpãüqBGpPgk ,pãðrOoAõy òüpOBÞBG {WAôkqAqA

ly ûôpâpuô kpÞÿôBvì ÝApÎ BG óApüA

.QÖpâ koq RoBÞ àü úÛGBvì 67 úÛýÚk òüpg@ ok óApüA ëBHOõƒÖ þƒéì îƒýO # iuBK îWAôkqA QuAõgok úG úÞ îèBdyõg ,ïrürÎ òüpOBÞ < : kpÞ óAõñÎ þHéÇìoBzPðA BG ÿô
ïBXðA îø pãük ÄüõÏO ôk úìAkA ok óApüA ÿBø|Qéì ïBW þøôpâ úécpì qA }A|úÛGBvì > .îýñÞ ZAôkqA îø BG ûoApÚ úÞ îèBdyõg .ÿkAk þPHTì
óBìBu ÿBXG þGApO ÿlƒùì 75 úƒÛýÚk ok .kAk úG îýO òüA BG ô QÖo ÝApÎ ÙB¿ì úG Býu@
úâAsk óBßyA 80 úÛýÚk ok ô lì@ òýìq úG xôlÚ IýOpO òüA úG óApüA .lýuo êâ óôlG ÿôBvO áBñupO îéýÖ < ÿBùíéýÖ pãüqBG ,wüoBÖ Bð@pvíø ,ëBu Qzø Rlì úG òüA qA {ýK RpK wüpÞ
,pPùG êâêÂB×O êýèk úG BìA ly ÿqBýPìA Q×ø .kõG>åorGoõOBPßük <ô>
.þíz^ úGqôo ÿBXG .ly þüBùð îPzø|àü þøAo ûôpâpu óAõñÎ úG
þðréâ ÿApG îýOôk }çO îø ÿqBG úìAkAok IýÞpO úÛGBvì òüA ok óApüA ëBHOõÖ þéì îýO ,oõùzì pãüqBG pPgk ô kqAkpK þì QýèBÏÖ úG äñýèlì ú¾pÎ ok rýð úèBu 29 pãðrOoAõy òüpOBÞ
úG êâ óôlG ÿôBvO BG ÿqBG ô lýupð þüBW úG ,lƒðõƒðApƒýG BƒÂpƒýéÎ BƒG ô QƒyAk þƒƒOôBƒƒ×ƒPƒì .QuA pãðrOoAõy lèõðo@
BG ïBñPüô ûôpâ òüA ÿqBG pãük ok .lýuo óBüBK ,þñývc lýXì ,óBâkAq|þðBÏñÞ òývclƒíƒdƒì
,þíz^ úGqôo ,ÿlídì kçýì ,ÿoõ×Ò Büoô !lñGpu àüpÆBg úG ÿpýâok
.kAk Qvßy Ao òíü 2-0 úXýPð lýcô ,{hHðBùW BÂpýéÎ ,þƒíƒýƒøApƒGA lƒýƒìA
qA wK óApüA þGpìpu }ôo|þƒÞ xõƒèoBƒÞ Ao ÿqBG óõìq@ oAkpu ô xôlÚ óBìBu ,ÿpýìA îø BG BßñèBGBu Bñüo@lñGpupÆBg úG BýèApPuA òKA wýñO ÿBø|QGBÚo óBüpWokpâByBíOôk #
úPvg ÿqBG òüA qA lÏG òì kõg" :Q×â ÿqBG .lðly pýâok
ÿqBG úÞ QuA òüA ûlñøk óBzð òüA ô îƒPvø .kpÞ Ñôpy
þéì îýO óAoAkAõø .îýPyAnâ pu QzK Ao þPhu ,þ×¾|ZBc óBvcA ,þXñâ|þéÎoõK þÃOpì qA {ýG qôpìA ÝB×OA þèô QuA ûkoõg îÚo þýHXÎ RBËdè BýèApPuA òKA wýñO ÿBø QGBÚook
Bì .lðA|ûkpG Rnè BÏÇÚ ÿqBG òüAqA ÝApÎô óApüA úâAsk óBßyA ô þìoBÆ ÿlùì ,þGApƒO ÿlƒùƒì .kõG þðõürüõéO ÿlíÞ àü úýHy pPzýG ô kAk jo oAkAõø ôk óBýì óõ^ kõG þðkpßðoôBG úíø
qA úÞ îýPyAk QýÏÚõìôkô îükõG óAlýì îÞBc IýÞpOok êHÚ RBÛGBvìok úÞ lðkõG þðBñßüqBG wK BßñèBGBu Bƒñüo@
ïôk úƒíýð ok .îƒükpƒßð ûkBƒ×PƒuA ïAlƒƒÞ|aƒƒýƒø qA }ôo|þÞ úÞ ly úP×â þèô lðkõG þéì îýO pƒ×¾ pƒG 2 ÿqôpƒýK qA
ÿôo îükpÞ }çO ô kpÞ pýýÓO óApüA ÿtOApPuA úG AlPGA qA qôpìA Ao Bø|ó@ óly ûoBÇgA ôk xpO BüBßvñƒýƒèBƒÞ Bƒð@ pƒGApƒG
îýøk ûqBWA ÝApÎ úG ô îýupG êâ úG Bø|úéíc l Qíu úG Ao kõg lñGpu
òýG ÿqBG IýOpO òüA úG .løk ïBXðA Ao }oBÞ úÞ .kBPup×ð òýìq RpK óApãyBíO ûBãüBW
QýÏÚõì àü îýO pø ô ly îývÛO ÝApÎ ô Bì ÿqBG pPùG BPHvð óApüA ú^pâ ëôA úíýƒð ok okpÂBc óAoAkAõø .kpÞ
ïBÞBð êâ úG ólýuo ÿApG îýO ôk }çO BìA kpÞ|þì Bð|ûo@ óoõHéì {ƒhƒG ó@
".lñPyAk koq RoBÞ àü xôlÚ óBìBu úíýð òüAok .lðBì lñéG lñGpu òPÖpâ ÿApG
úÞ Q×â òýñ`íø óApüA þèBÓOpK þGpìpƒu pËð úG îø ëôA úíýð þðBüBK ÜüBÚk ok ô QÖpâ p×ð ôk óBìq|îø ô lðly
:kõy|þìqBÒ@ÝApÎ BGoAlükqA wK Bø|Qéì ïBW B×¾ Quk úG óõìq@ oAkpu úGp úÞ lýuo|þì ïAlÞ|aýøô lñPÖpâ Ao ó@
lüBG þcôo pËð qA ô lñÞ QcApPuA lüBG îýO" òƒyôo BƒìA ,ûkoõƒƒg ÝApƒƒÎ ЃƒÖAlƒƒì ,ÿkBƒƒø Ao lñGpu QuAõg|þƒíƒð
ïBW .îýñÞ ûkBì@ ÿlÏG ÿBø|ÿqBG ÿApG Ao óBìkõg úG ÿkBÛPÎA ÿqBG þðBPvßGqA oôAk ,ÙõOBƒìpƒüA .lñÞ Bøo
úÞ Ap^ ly løAõg Ñôpy lÏG úG BW|òüA qA Bø|Qéì pƒƒƒâBƒƒƒyBƒƒƒƒíƒƒO ôk
ÿrý^ ô QuA ûlðpG ÿApG rý^ úíø ,wK òüA qA .QyAlð þPèBñK
ô ÜýÚk þøBãð BG lüBG .kõG løAõhð ûlðqBG ÿApG ô kpÞ qBÒ@ ÄüõÏO àü BG Ao ïôk úíýð ÝApÎ òüA løBy úÞ þðApâByBíO .lølG ÿpãük úG Ao lñGpu kõHð pÂBc àü|aýø ô lðkAk|þì êø Ao pãülíø
ÿBXG wýèõLupK ûBãyBG òßüqBG ,òuo oBƒzG Ao oAkAõø ôk ô lðly ApWBì òüA koAô þPýñìA ÿBøôpýð QüBùð ok .lðkõG ûly ûkq QèBXg lðkõG úñd¾
".îýñÞ |ÿqBG æBG rÞpíO
ÿqBG koAô òƒýuBƒü lƒícA .lññÞ êc BW ó@ok Ao óBzéßzì BO lðkBPupÖ ûBãyqoô qA óôpýG úG
.ly
34
BG îø ïôk úíýð ok óApüA
lì@ òýìq úG IýÞpO óBíø
63 úÛýÚk ok úƒÞ òƒüA BƒO
ÿBXG þìoBÆ ÿlùì ÿqBG
úƒG {ƒhHðBƒùW BƒÂpƒƒýƒéÎ
úíýð òüA ok .lƒì@ òƒýƒìq
ok ÿpýìA lýcô òýñ`íƒø

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

þGôpüBð wÞõè êPø úG úðBdévì úéíc

QÖBü óBüBK óBíWBùì òPzÞBG

þGôpüBð ok wÞõè êPø àü úG úéíc ûkpÞïçÎA BýñÞÿoõùíW|wýDo ,BOBýñÞôoõøôA #
óBíWBùì þìBíO ô ûlýuo óBüBK úG óBíWBùì ô óAoõìBì óBýì ÿpýâok QÎBu 12 qA {ýG qA wK

.QuA úPÖpünK Ao úéíc òüA QýèõEvì JBHzèA ÿApâ|ïçuA ûôpâ.lðA|ûlì@ok ÿBKqA
úPzÞ 14 îÞ Quk óõñÞBO kAk ÿôo ,BýñÞ QhPüBK ,þGôpüBð lñéPuô úÖpì úÛÇñì ok úÞ úéíc òüA

.QuA úPyAnâ ÿBWpG
kôoô qA wK óBíWBùì .lðA|ûly QyAkqBG úéíc òüA BG ÉBHOoA ok p×ð ôk úÞ ûly }oArâ óBìríø
.lðly {O@ úèkBHì úG ëõÓzì þPýñìA óAoõìBì BG ô lñPÖpâ ÐÂõì BXð@ok ,2ÿk|QuAk êéXì êPø úG
úé¾BÖ pPzýG þÛüBÚk þGôpüBð ÿoBXO rÞpì BG úÞ koAk oApÚ BýñÞ "lñéPuô" úédì ok êPø òüA

.koAk oApÚ pPÖk ÿkAlÏO ô óAoõPuo òülñ^ ,phPuA ô Bðõu ,êPø ,ÐíPXì òüA ok .koAlð
ÿoArâpHg úG BýñÞ wýéK wýDo ,QñüõG ÙqõW BìA Qvýð ïõéÏì óBíWBùì ÜýÚk kAlÏO qõñø

.lðA|ûkõG ApWBì òüA pýâok eévì îWBùì 5 úP×â úvðApÖ
RBýéíÎ óBüBK þðõürüõéO ÜÇð àü ok BýñÞ oõùíW|wýDo ,BOBýñÞ ôoõøôA )úüõðAs 16 úHñyoBù^(
Q×â þígq òülñ^ ô p×ð 14 îÞ Quk óly úPzÞ lýüBO òí ô kpÞ ïçÎA Ao êPø òüA ÿpýâ|wKqBG

.lðA|ûly êÛPñì òìA þðBßì úG êPø òüA úìlg ô óApÖBvì qA p×ð 700 kôlc úÞ
ëBHÛPuA þHønìô þìõÚ ÑõñOô þãñøpÖ lñ^qA BýñÞ Q×â }oõzÞ ïkpì úG JBÇg òýñ`íøôA

."lñÞ|þíð }õìApÖ Ao lñPzÞ Ao Bì óAlðqpÖ úÞ þðBð@" óBìríø BìA lñÞ|þì
úéíc òüA ÿApWAô ÿrüo|úìBðpG ,þèBì òýìBOqA îÎA lðkõG êýgk ApWBì òüAok úÞ þðBvÞ úíø"

."QÖpâ lñøAõg oApÚ IýÛÏO QdO QülW BG úðBýzcô
ô ókõG ûlðqqAqõñø úÞ þðBvÞô óBâlykõÛ×ì kAlÏO óBñ`íø BýñÞ jpu|Iýé¾ ,ëBc òýíøok

.QuA ûkpÞ ïçÎA p×ð 50 Qvýð Quk ok ÿpHg Bùð@ þPìçu
ûôpâ .QuA êPø úG kôoô qA {ýK óBíWBùì qA p×ð ôk qA úPvGoAlì ÿBø|òýGoôk püõ¿O òüA

úPÖpünK Ao úéíc òüA QýèõEvì JBHzèA þÆApÖA ÿApâ|ïçuA
ÜÆBñì ô QhPüBK ok Áõ¿hG ûkõG óBíWBùì oBG|åpì Rçíc løBy úPynâ ëBu lñ^ ok BýñÞ

.þèBìõu BG qpì úG àükrð
BÛüpÖ@Ýpy ïBíOok BìA lãñW|þì þèBìõu Qèôk BG úÞ QuA þüôolñO ÿApâ|ïçuA ûôpâ JBHzèA

.QuA ûkAk ïBXðA Ao þOBýéíÎ
JBHzèA BG ûqoBHìok þèBìõu Qèôk úGô koAk QÞpy úÛÇñìok eé¾ ÿoAluBK RBýéíÎok BýñÞ

.lñÞ|þì àíÞ
Ao ÿA|ûlÎ QÎBu kBPzøô kpÞ úéíc þGôpüBðok lüpg rÞpì àü úG JBHzèA 2013 pHìBPLuok

.lðly úPzÞ p×ð 67 QüBùð ok ô QÖpâ óBâôpâ
ok Ao p×ð 150 kôlc ô kAk ïBXðA BýñÞ áBg ok Ao RBýéíÎ òüpOoBHâpì ûôpâ òüA lÏG ëBu ôk

.QzÞ BvüoBâ ûBãzðAk

35

óApùO úéXì

óõýéýì 25 úÞþÒpì îhO
!koõg àüæ

ïpW úG }olKqA BðBüo wßÎ óly êülHO BìA Qvýð ÿA ûqBO ûlülK ÿqBXì ÿBýðk ok IýXÎ ÿBøkAlüôo ÑõÚô #
!kpÞQüBßy ÿoAkpHøçÞ oôBG þPhu úG ïApâBPvñüA þÎBíPWA úßHy ok kõWõì wßÎ òüpO àüæpK úG Õpì îhO àü

.QuA þðkpÞ
óAõñÎ BG þGBvcokoõÞnì Õpì îhO wßÎ óly kõéK@qA úP×ø àü kôlc BùñO úÞ þÇüApyok
qA {ýG ô ûkoõg àüæ óõýéýì 25 qA {ýG oõÞnì wßÎ ,konâ þì >|egg|–|record|–|world|<

.lðA úPyAnâ QñìBÞ Bü ûkpÞ pËð oBùÊA ûlykBü wßÎ ÿBK îø p×ð óõýéýì àü
òüA qA óBGq þuoBÖ óApGoBÞ qõñø ApøBÊ BìA ,QuBýðk ØéPhì ÿBø óBGq úG BøpËðoBùÊA òüA

.lðA ûlzð ÐéÇì ÑõÂõì

.kpÞQüBßy ÿoAkpHøçÞêýèk úG }olKqA þüBßüpì@ÙôpÏì ûlñðAõg BðBüo #
òýÒôok RBÓýéHOô ÿoAkpHøçÞ ú`ð@ êýèk úG }olK qA þüBßüpì@ fpÇì óBâlñðAõg qA BðBüo

.QuA ûkpÞ QüBßy Býðp×ýèBÞ QèBüA ok þøBâkAk ok ,ûlðAõg
ûkõG ëõÓzì þyqoô ÿBø|{×Þ òýñ`íø ô úðBðq püq xBHè ,{üAo@ ïqAõè lðpG úDAoA ok ApýgA BðBüo

.lñÞ|þì ûkB×PuA lðpG ïBð óAõñÎ úG >þPñÖ< þñÏü {éýìBÖ qA ô
qA }olK kpÞ BÎkA ,ly oArâpG wéXð@ wè ok ûBì ÿk 25 úHñy úu qôo úÞ ,ûBâkAk úvéW ok ÿô

.QuA ûkpÞ ûkB×PuA }kõg oBÞ ô IvÞ ÔýéHO ÿApG ïBð òüA

!þƒðApƒüA ÿBø|úñürƒñÆ

: Qƒ×â îƒùG îƒÚBOA õO lƒìôA õƒùü ïBƒGBƒG –
úãƒñzƒÚ þƒéƒýg RBíƒzƒ^ úƒÞ õƒO
!úHýƒXÎ þéƒýg RBíƒz^ úƒÞ õƒO

úHýƒXð õƒìpâ ïBíƒz^ úƒuAô QƒøBƒãð úƒíƒø òƒüA úƒÞ õƒO
. . .ïlƒük ïlƒìôA ïkõƒg úG BƒO ïlƒy åpì Ýôm õƒùü òƒì
!! lƒy þƒ^ ïlƒýíƒù×ð !îƒzÞ þì äƒñè õìBGBG òýƒyBì ïoAk

***********************************************************************

õyoôk oBñÞ lüpG !kBýì }õW pOpük {G@ þPvüAô ÿpPÞ „pu ÿ|æBG úâA ûkpÞ QGBS úGpXO BÚ@
!!!úñßG õyoBÞ òüoAnG òýñÞ Rõég

2.6 qA {ýG ûly ëBuoA ó@ok Õpì îhO püõ¿O BG QvK àü BùñO úÞ ûlykBü ÿpGoBÞ JBvc
.lñÞ þì IýÛÏO Ao p×ð 932 îø JBvc òüA kõg ô koAk pDõèBÖ p×ð óõýéýì

ïBð úG þðq ÿpGoBÞ JBvc úG ÉõGpì ïApâBPvñüA ok püõ¿O òüpO àüæpK koõÞo òüA qA {ýK
úPÖpâ Qukok Ao ÿô Q¿y QzãðA úÞ þèBcok Ao }pPgk kAqõðqA þvßÎ úÞ kõG >pñW þéÞ<
àüæ óõýéýì 18.2 kôlc ok ûlykBü wßÎ .kõG ûkpÞ ëBuoA þÎBíPWA úßHy òüA ÿôo pG ,kõG

.koõg
îø ÿoBßíø BG lýüBýG :QuA úPyõð ûlykBü wßÎ eýÂõO ok ûlykBü ÿpGoBÞ JBvc àèBì
.îýñÞ ëlHì ïApâBPvñüA wßÎ òüpO àüæpK úG Ao wßÎ òüAô îýñÞ îýËñO ÿlülW þðBùW koõÞo
Àhzì BÏÚAô ô ûly ëBuoA ïApâBPvñüA ÿôo pG {ýK qôo 9 þñÏü úüõðAs 5 iüoBO ok ûlykBü wßÎ

.kõy ïApâBPvñüA wßÎ òüpO àüæpK QÎpu òüA úG úPvðAõO úðõã^ þvßÎ òýñ^ Qvýð

36

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

37

óApùO úéXì
xBñyBð lñìpñø ,þvßñG pSA òüpƒg@ #
àü oAõük ÿôo {ýK ûBì àü úÞ,þüBýðBPüpG
rèô JõñW ok RõHèBO RoõK pùy ok sAoBƒâ
ZApc úG úßñüA óôlƒG ,kõƒG ûlƒy ûlƒýzÞ
úPgôpÖ lðõK oArø l¾ qA {ýG kõy úPyAnâ

.ly
ûly ûlýzÞ wívüpÞqA {ýK úÞ AopSA òüA
àüpHO Ao ó@ {ìApâBPvñüA úd×¾ ok þvßñG ô
àƒü ,pƒèlƒðApƒG óBƒW ,kõƒG ûlƒýìBƒð wƒívüpƒÞ

.QuA ûlüpg wßuA óBPuA êøA oAk|ÿpèBâ
sAoBâ àüoAõükqA {hGôk ÿôo þyBÛð òüA
þÞkõÞ þyBÛð òüAqA þzhG .QuA ûly ûlýzÞ
ókpG Rnè ëBcok ApøBÊ úÞ ûlýzÞpüõ¿O úG Ao
oAõük pãük {hG ólük BG BìA QuA ÙpG }oBG qA
úßéG Qvýð ÙpG ÐÚAô ok òüA úÞ kõy|þì ïõéÏì
{O@ úÞ QuA óAk|úèBGq àü pPvÞBg ÿBø|ûom

.QuA úPÖpâ

ly úPgôpÖ lðõKoArø l¾qA {ýG þvßñGpSA òüpOlülW

ûkpßð òýýÏO pSA òüA ÿApG þüæBG þéýg QíýƒÚ ôA ,úPynâ ûBì àü þÆ úÞ kõƒy|þƒì ûkq òƒýíhO
.kpÞ þðAkolÚ .lðA|ûkpÞ ólük ÿpñø pSA òüA qA p×ð oArø QvýG kôlc
wßuA óBPuA ok úÞ kõg ÿpèBâ ok pèlðApG ÿBÚ@
þyBÛð òüA óly pøBÊ lüõâ|þì wýDõè ÿBƒÚ@ úPyAnâ {üBíð úG Ao þvßñG qA pãük pSA lñ^ koAk oApÚ
"QuA ûkpÞ óõâpâk Ao ôA þâlðq" }A|úðBg sAoBâ ÿôo úu BO ôk êÚAlc" ûoBãðoAõük òüA úÞ QuA úP×â BìA
ÿpñø óææk ô óAoAk|úÎõíXì ô BøoAk|ÿpèBâ qA ôA ô
pßÖ ôA .QuA ûkpÞ QÖBüok ÿoBývG ÿBøBùƒñƒzƒýƒK ".lðBì|þì pùy òýíø ok pãük ëBu
Øýc ,lðA|ûlypSA òüA ÜyBÎpùy ïkpì óõ^ lñÞ|þì QHèBO RoõK úG pSA òüA ,pèlðApG ÿBÚ@ úP×â úG
ÿBø úGmBW qA þßü óAõñÎ úG lðAõO|þì ô koAk ÜéÏO
.kôpG úÛÇñì òüA qA þyBÛð òüA úÞ QuA
úÞ QuA þüBýðBPüpG ÿlñìpñø oBÏPvì ïBð þvßñG .koôBýG pùy òüA úG Ao ÿpPzýG óApãykpâ ,ÿpùy
ok ëõPvüpG pùy ûly åorG ô lèõPì ûlƒy úƒPƒ×ƒâ pSA òüA QGBG lðõK oArø l¾ qA {ýG úÞ lüõâ|þì ôA

.QuA óBPvéãðA .QuA úPgAkpK
BìA ûlzð BzÖA lñìpƒñƒø òƒüA Qƒüõƒø ô ûpƒùƒ^ oApÚ úéíc Ùlø oBG lñ^ ÿoAõük þƒyBƒÛð òƒüA
þuBýu ô þÎBíPWA ÿBø ÑõÂõì BG ôA ÿBø|ÿoBãðoAõük þyBÛð òüA qA QËÖBdì ÿApG þðBðBHùãð ô kõG úPÖpâ

.koAk þðBùW Rpùy .lðkõG ûly úPyBíâ ÿoAõük
ëBu ok ôA .kpÞ Ñôpy ëõPvüpG ÿBøoAõük ÿôo Ao ÿoBãðoAõük oBÞ 1990 úøk êüAôA ok þvßñG .QuôA oBÞ pSA òüA úÞ ûkpÞ lýüBO {ìApâBPvñüA úd×¾ ok þüõülüô oBzPðA BG þvßñG
pÂBc îuApìok þèô kõGoBßuA ûrüBW krìBð "þyôpÖ ÿoBâkBüqA Zôpg" îéýÖ þðAkpâoBÞ ÿApG 2010 úßñüA qA pèlðApG ÿBÚ@ .QuA ûly ûlýzÞ úèBu 55 pãñø@ ,wýDõè òýè sAoBâ oAõük ÿôo ,pSA òüA

.lzð 38

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

!óõPüq ûqAlðA úG úðAôlñø !lññÞþìoBÞúíøqA {ýG Bø þßürßì

lýèõO óõPüqûqAlðAokAoþüBø|úðAôlñøúýÞpOokÿqoôBzÞRæõ¿dì lýèõO QÞpy àü # ,ëBu ok oBÞQÎBu 2257 BG Bø|þßürßì kpÞïçÎA ÿkB¿PÚA ÿoBßíø ô úÏuõO óBìqBu #
.QuA ûkpÞúÂpÎoAqBG úGô .lññÞ|þìoBÞBøoõzÞpüBu ïkpìqApPzýG

úPvðAõO ÜýÛdO ëBuôk qA wK ,úýÞpO ÿBýèBPð@ ok ÿqoôBzÞ Ræõ¿dì lýèõO QÞpy àü | | ÿBøoõzÞ òýGok ÿoBÞ QÎBu òüpPzýGqA þßü úPynâ ëBu úÞ þGõñW ûpÞok ÿoBÞ QÎBu
.QuA óõPüq àü ûqAlðA úG úÞ lñÞ úÂpÎ oAqBG úG ô lýèõO Ao þüBø|úðAôlñø òüA BO lýuo úP×ø pø ok oBÞ QÎBu 52 úG 2018 ëBu ok {øBÞ úP×ø ok QÎBu 1.3 BG QyAk Ao óBùW
òýñ^ îø .kpýâ oApÚ óBùW ok ÿoBÞ QÎBu òüpPzýG pËð qA oõzÞ òýìõu ûko ok ëBvìA oõzÞ
ïçÎA QÞpy òüA óBHcB¾ .lñøk|þì Ao úðAôlñø þÏÚAô ûrì ô îÏÆ ,à^õÞ ÿBø|úðAôlñø òüA
.lñÞ pPzýG Ao Bø|ûõýì ÑAõðA úG óBÞkõÞ úÚçÎ lðAõO|þì úÞ QuA ÿrPðBÖ lýèõO àü òüA úÞ lðA|ûkpÞ .kAk {øBÞ QÎBu 2 rýð Ao úP×ø ëõÆ ok oBÞ úÖBÂA ÿApG qBXì QÎBu pTÞAlc oõzÞ òüA Qèôk
ô lc qA {ýG oBÞ qA þyBð Rçßzì {üArÖA ëBHðk úG þGõñW ûpÞ ok ÿoBÞ QÎBu {øBÞ óõðBÚ
ÿApG AlPGA ô ly ÕçGA úPynâ ëBu pãülßü BG ÿA|ûpÞ ÿBø|ûkAõðBg ÿBÃÎA ÉBƒHƒOoA ólƒy îÞ

.ly løAõg ëBíÎA ÿA|ûpÞ ÿBø|ûBãñG êÞ ÿApG YüolO úG ô lñìoBÞ 300 qA {ýG ÿAoAk ÿBø|QÞpy
,ëBu ok oBÞ QÎBu 2257 ÈuõPì BG Bø|þßürßì ,ÿkB¿PÚA ÿoBßíø ô úÏuõO óBìqBu úP×â úG
ûpÞô ïôk ûBãüBWok QÎBu 2018 BG Bø|þðBðõü Bø|ó@qA wKô lññÞ|þìoBÞ óBùW ïkpìpüBuqA {ýG

.koAk oApÚ ïõu ûBãüBW ok ëBu ok oBÞ QÎBu 1963 BG þGõñW
úG QuA ûly êülHO úPÖBü úÏuõO ÿBøoõzÞ ok åorG RçÃÏì qA þßü úG kBüq ÿoBÞ QÎBu
oõzÞ òüA ïkpì lc qA {ýG ókpÞ oBÞ QuA ûkAk oAlzø þGõñW ûpÞ úÏìBW ô oBÞ òíXðA úÞ ÿA úðõâ

.QuA ûkAk oApÚ þcôo ô þívW Qìçu ÿlW Rçßzì ÅpÏì ok Ao
úýuôo ô þéýy ,BßüoBPuBÞ ,ÿkB¿PÚA ÿoBßíø ô úÏuõO óBìqBu õÃÎ pãük ÿBøoõzÞ òýG ok

.lðA|ûly þÖpÏì æBG ÿoBÞ QÎBu BG ÿBøoõzÞ rW rýð

!þƒðApƒüA ÿBø|úñürƒñÆ

Ðüpu Bø ó@ qA þßü...ly pøBÊ Bø ó@ êGBÛì ok ÿpýy óBùâBð .lðkq|þì ïlÚ êãñW ok p×ð ôk ÿqôo –
.lýyõK ô koô@ óôpýG þPzK úèõÞ qA Ao }A þyqoô {×Þ

:Q×â|þìôk úG ëôA kpì .kôlG pO Ðüpu pýy qA lðAõO|þíð þðBvðA aýøõzð ûkBì@ QùW þG Q×â ÿpãük
!ïôlG pO Ðüpu õO qA QvýÖBÞ .ïôlG pO Ðüpu pýy qA Qvýð oApÚ

!!!QÖpâ êßy óApdG Qüpülì ïBð úG Qüpülì qA ÿA úgBy úÞ ly úðõãñüA ô

39

óApùO úéXì

kpÞQÖBüok ÿpãükpülÛO úcõè þðApüApýg,”lýíc äñyõø“

ok þßyrK ïqAõè ûlðqBu åorG úðBgoBƒÞ úƒu óõPéýø þèoõG êPø ok úPynâ úP×ø #
pPgk,”ÿBHâòýèõK“BGôlñÞþìûoAkA AoóBùW QHuBñì úG þvéXì ok rƒéýø þƒèoõƒG pƒùy
IcB¾ô ûkpÞ ZAôkqA ,”ÿBHâ êEÖAo“ xlñùì ô kõg úÏìBW úG úÞ þðBvÞ qA þƒðAkolƒÚ
lñðBuo ÿoBü ô àíÞ êüApvüA e¿ð ÿBvýñÞ
.lñyBG þì lðqpÖ úu äñøpÖ “ ,ly BÇÎA ÿpülÛO ÿBƒø úƒcõƒè
BG ô QuA óBÆpu À¿hPì lýìA pPÞk kõG þðApüA úÏìBW óBøAõgpýgqA þßü ”lýíc
QuA ëõÓzì QèBÞôoBÞ úG úÞ , ”þéÞõO ûoBùG“ .kpÞQÖBüok AopülÛO úcõè ,òzW òüA úÞ
lèõPì óAlíø pùyok lýíc äñyõø ÿBÚ@
.lñyBG þì lðqpÖ ôk ÿAoAk ô ûkpÞ ZAôkqA .kpÞ óBßì êÛð óApùO úG þÞkõÞ óAoôkokô ly
BßüpìA úƒG JçÛðA êƒüAôA ok lƒýíc ÿBƒÚ@ úG ØéPhì xoAlì ok Ao þDAlƒPGA Rçý¿dO
úG óAôApÖ Rçßzì kõWô BG ÿô .kpÞ RpWBùì ok Ao kõg þøBãzðAk Rçý¿dOô lðBuo ïBXðA
ô ly Bßüpì@ úG þßyrK ïqAõè kôoô qõXì IvÞ ûlßzðAk ok wƒLu ô qBƒÒ@ RBƒýGkA ûBƒãzðAk
ÿBøoõzÞ ok ØéPhì RBXðBgoBÞ wýuBO BG
ïqAõè ÜÖõì óBâlðqBu ûpìqok ûpÞô òý^ ,òKAs .kAk úìAkA BHüq ÿBøpñø
óõñÞA îø óBzüA .QÖpâ oApÚ óBùW ok þßyrK BG Ao kõg ÿoBßíø ,Rçý¿dO ïBíOA qA wK
ïqAõè ûlðqBu ÿBø QÞpy ûpülì QEýø wýDo ÿBÚ@ô ”lýíc lýÏu“ ÿBÚ@ kõgpPâorƒGokApƒG
qBÒ@ ,lðkõGôoAkoBÞok úÞ ,”þñzéâ QüBƒñΓ
.lñyBGþì EXEL þßyrK QívÚ ok óBzüA ÿoBßíø óBƒìq ó@ ok .kpƒÞ
úG wéXð@ wè úG kôoôôlG qA lýíc ÿBÚ@ ûkpíy þâorGoBÞ oBývG úÞ kõG Qèôk úG }ôpÖ
åorG pHøo óAlðBg BG úÞ þéýìBÖô QýìõÚ QéÎ
Bülülü ïBgBc" JBñW ,þðApüA óBükõùü .ly þì
BG Ao kõg ÿoBßíø QyAk ,óBßì QñW ,"ÈÖõy ”JBüoBÖ AoõéÖ“ îðBg BG óApüA ok lýíc ÿBÚ@
qA þßü qôpìA úG BO ô kpÞ qBÒA e¿ð ÿBvýñÞ úÞ kõG õéÚ úu lðqpÖ úu ó@ ûpíS úÞ kõíð ZAôkqA
óBƒzüA QƒuA ûkõƒG óBƒìqBƒu òƒüA oAkBƒÖô ÿBÃÎA BðBzø }ôo Iy BG Bùð@ lèõOoBâkoôpK ØÇè úG
e¿ð ÿBvýñÞ úÞ lññÞ þì þPÚõƒyõƒg qApGA
qA ÈÖõy lüôAk ôAo JBñW ÿpHøo QdO .ly óoBÛì
oAkoõgpG óBzýßíø òýG ok ÿA ûtüô QýGõHdì pvíø ,ÿôBÎk êýÞô ,ûoçâ : lðqpÖ úu òƒüA
ÿApG eé¾ ô Qìçu ,QýÛÖõì ÿôqo@ ô QuA Àƒ¿hƒPƒì ,òƒƒýƒìAo }ôpƒƒu pƒƒPƒÞk ÿBƒƒÚ@|

. lðoAk Ao óBPuôk ô óBùW ïkpì úíø .fApWô Urology
úÞ Býðp×ýèBÞ ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ lüõð

40

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

îPzø|àü ok óApüA ëBHOõÖ þéì îýO #
ÿBø|êâ BG 2019 Býu@ ÿBø|Qéì ïBW þüBùð
ÿôo qA úâAsk óBßyA ô {hHðBùW BÂpýéÎ
ô kAk Qvßy Ao óBíÎ p×¾ pG ôk þPèBñK úÇÛð

.ly òý^ Øüpc
úG ûôpâpu óAõñÎ úG úÞ óApüA ëBHOõÖ þéì îýO
IýÞpO BG Ao ÿqBG kõG ûkpÞ kõϾ úécpì òüA
þÃOpì ,ÿlídì kçýì ,lðõðApýG BÂpýéÎ
,ÿpýìA lýcô ,þíýøApGA lýìA ,þXñâ þéÎoõK
lýXì ,{hHðBùW BÂpýéÎ ,þìoBÆ ÿlùì
òýìAo ô úâAsk óBßyA ,óõìq@ oAkpu ,þñývc

.kpÞ Ñôpy óBýüBÂo
úG þìõXø þHýÞpO BG Ao óApüA }ôo|þÞ úÞ òüA BG
åorG áõy àü BG ÿqBG ,kõG ûkBPupÖ óBíÎ ÙB¿ì
úÛýÚk óBíøok óBíÎ îWBùì .lyqBÒ@óApüA ÿApG
ly àO úG àO lðõðApýG BG Ðüpu ÿoApÖ BG ÿqBG ëôA
oôAk .kpÞ ØÚõPì BÇg BG Ao ôA þñývc lýXì ô
úG koq RoBÞ àü ô QÖpâ þPèBñK óBíÎ ÿApG

.kAk þñývc lýXì

ok òý^ Øüpc óBíÎ êGBÛì ÿqôpýK BG óApüA ;Býu@ÿBø|Qéì ïBW
ly þüBùð ïoBù^|àü

ô Ak úìAkA {Oçíc úG îø ïôk úíýð ok óApüA
þPÚk|þG BìA koô@ Quk úG þHuBñì ÿBø|Q¾pÖ
ûqAôok úÞ ly IWõì þìoBÆ ÿlùì ô óõìq@oAkpu
.lðBíG úPvG óBíÎ
òßüqBG ÿôo BÇg BG 65 úÛýÚk ok ÿpýìA lýcô
ÿqBG ô ly ûoBÇgA ôk ô QÖpâ koq RoBÞ Øüpc
òýèôA {hHðBùW BÂpýéÎ .kAk Quk qA Ao òý^ êGBÛì
úG Ao {üBW 69 úÛýÚkok úÞ kõG óApüA þÃüõÏOoBü
.kAk ëçÛPuA ûBãyBG ÐÖAlì ,þíz^ úGqôo
úÞ kõG 78 úÛýÚk ok óApüA ÿApG ïôk ÄüõÏO
.ly òýìq koAô úâAsk óBßyA ÿBXG xôlÚ óBìBu
ô kpLu þíýøApGA lýìA úG Ao þðBPýKBÞ lñGôqBG úâAsk
.QÖo óôpýG
òüAok úÞ kõG óõìq@oAkpu óApüA ÿlÏG ÄüõÏO
úÛýÚk ok ô kAk Quk qA Ao ÿkBüq ÿBø|Q¾pÖ ÿqBG
.kAk þÎBXy kõÏvì úG Ao {üBW 88
:óBíÎô óApüA úÛGBu
ÿBø|Qéì ïBWok óBíÎô óApüA êGBÛO òýìôk òüA
2004 ëBu þøôpâ úécpìok þéHÚ úÛGBvì .kõG Býu@
êâ BG QvðAõO óApüA BìA kBPÖAõéW 2-0 óBíÎ úÞ kõG
.lñÞ ÿôBvì Ao ÿqBG þOp¿ð lídì 94 úÛýÚk
úu ok ô kõy qôpýK Býu@ ÿBø|Qéì ïBW þÖnc úécpì ok kõG úPvðAõPð óõñÞ BO 2004 ëBu qA óApüA úPyAk úãð úPvG Ao }A|ûqAôok þøôpâoôkok úÞ þðBG|ûqAôok .kõG lðõðApýG BÂpýéÎ BìA ÿqBG ûoBPu
.lðBíG úPvG óApüA ûqAôok BO lñÞ oBùì Ao ÿpXýùì áoBHì lícA þPèBñK úGp QvðAõO ,kõG
.kõG ûly Ùnc þüBùð ïoBù^|àü úécpì ok )2004 ,2007 ô 2015( þéHÚ ûoôk
òßüqBGpøqApPzýG ,úPyAk ûqAôok Qíu úG Rõy 18 ,ûoôk òüA þøôpâ úécpìok óõìq@oAkpu óõPüApG ûBãyBG òßüqBG ,{hHðBùW BÂpýéÎ úÞ òüA BO kpÞ|þì ÿqBG JpÇÃì îø úìAkAok óApüA
óApüA óréâ òüpPùG ,êâ úu BGôA .óApüA óBñßüqBG püBu pGApGôk qA pPzýGô RBÛGBvì òüAok ÿpãük .lñÞ qBG Ao Øüpc ûqAôok 32 úÛýÚk ok Øüpc ÐÖAlì ûBHPyA ÿôo QvðAõO wýéãðA

.QuA óBíÎ óBÏÖAlì ÿBÇg BG þìoBÆ ÿlùì QÞpc .lðBì pËPñì úÛýÚk 9 ÿlÏG êâ úG ólýuo ÿApG óApüA
pÇÚ ÈÛÖ úécpì ó@ok ô kõG ûly óBíÎ ûqAôok Qíu úG Rõy 24 Bø|QGBÚo òüA þøôpâ úécpì ok ok ô QÖo NõO QzK óApüA þéì îýO óBPýKBÞ ,úâAsk óBßyA .kAk óBzð Ao þPèBñK úÇÛð oôAk ô ly ûApíø

.lñPyAk îýO òüA qA ÿpPíÞ oBì@ )Rõy 16( óApüA ô )Rõy 21( ÿkõÏu óBPvGpÎ ,)Rõy 22( .kpÞ qBG Ao Øüpc ûqAôok 41 úÛýÚk
.kAk Qvßy Ao lñéüBO àü pG ôk úÞ lñÞ|þì ÿqBG òý^ BG lÏG úécpì ok óApüA
41

óApùO úéXì

42

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

###
ûBâkAk úvéW úƒG þƒÂBƒÚ ólƒy koAô BƒG
úíø ôA òPvzð BG ô lðkpƒÞ ïBƒýÚ òƒüõƒÎlƒì
ÿBWpG rýð ûBâkAk úvéW ok óBâlññÞ QÞpy
ûBâkAk þzñì óBøk úG îz^ ô lñPÖpâ oApÚ kõg
þì QDApÚ Ao QuAõg p×ýÞ òPì úÞ lñPgôk
ÿôo ô kõG úPgAlðA püq úƒGpƒu òƒýÏì .kpƒÞ
ÿBø }õâ BìA QyAlð Ao QýÏíW úG òPvüpãð
Ao ûBâkAk þzñì óBñhuô kõG ûkpÞ rýO Ao kõg
{üApG ûBâkAk úÞ ,ÿpýhvO êýÞô .lýñy þì
òí ôA .Qvzð }oBñÞ kõG úPÖpâ pËð ok þíýco úíýùÖ
úÞ Ao þüBø úÚoô þzñì óBñhu úG ókpLu }õâ
þGõg úG þèô kpÞ þì þuopG kõG {øApíø úu ô êù^ {hG

løAõhð ÿkpG úíÞBdì òüA ok úÞ QvðAk|þì
þüBW òýÏì eüp¾ ÙApPÎA úÞ Ap^ QyAk
.kõG úPyAnãð þÚBG ÑBÖk ÿApG qA eH¾ BO úßñüA òP×â BG oBPupK #
ok {éÞõì úÞ òüA fpÆ BG QyAk þÏuôA QgBu ïréì Ao úíø|,ly løAõhð AlW oBíýG
ôA RAqBXìqA ûly êPÚ IßOpì þð@óõñWpSA ïBãñø .lðkpâ ZoBg óBƒPuoBƒíýG qA úƒÞ
ok oBÃc . løk êýéÛO Ao ôA ïpW ô løBƒßG ÝBíÎA BO úÞ þðBPvìq kpu ÿAõø ,Zôpg
BK úG úÞ óBPukAk ÿBø Ùpc úG êìBÞ Rõßu BO ,kõG ûkpÞ mõ×ð ïAlÞ pø úPgõu IéÚ
,Q×â þì òhu Bùð@ úG JBÇg ô kõG úPuBg BG úðAqpÖ ÿBÚ@.QgBu óBy|ïAo@ÿkôlc
ÿôo pG QýÏíW óBýì ok .lðkpÞ þì }õâ :Q×âQÎBu úG ûBãð
pø úÞ kõG úPvzð þðq ,ÿkôoô ok oBñÞ Qßíýð wLu ô îülðAonâ Ao þPhu oBývG Iy
.lýñy|þì óBW }õâ BG Ao óBPukAk ïçÞ .lññürâ ÿoôk òýÏì qA óBPuôk úíø úÞ lükpâ óBzüpK Ao òýðqBƒð óBƒypƒvƒdƒO ô ûôlƒðA úìBðpG lýupK ô kAk oApÚ IÆBhì Ao Qü@ ÿBÚ@
ôA ÿApG þìBâ úÞ lðkõHð þÂAo Bùð@qA ïAlß`ýø RApÇÚ kõg à^õÞ ÿBø|Quk BGôA kõG úPgBu úG ûqBñW ókoô@ ÿApG Bü@ .kõG løAõg ú^ Bíy
úG Ao óBPukAk óBñhu úßð@ qA wK ûokBð «B¾õ¿hì Qü@ ûkAõðBg pG koAô úGp .lðoAkpG ÿô qA ô kôkq þƒì okBƒì Roõƒ¾ qA Ao àƒyA
ÿBø|úP×â úG úÞ kõG pËPñì kAk ApÖ }õâ QÚk Ao olK ÿôo râpø úÞ à^õÞ òýðqBð ô úz×ñG ûly }õìApÖ ïAõÚA .lñßð úüpâ úÞ QuAõg|þì :Q×â Qü@ ÿBÚ@ ?lýñÞ|þì ïAlÚA óApüA
òýÏì êýÞô .lñÞ }õâ rýð }pvíø êƒýÞô úýéÎ pG Ao þðBãíø IÃÒ ô îzg ,kõG ûlülð ÿçvO úG ô lƒðlƒì@ kpƒâ BƒW àƒü pƒãük oBƒG þDBXGBW ô pHÚ {Hð BG îƒøAõƒg|þƒíð úƒð
áõéu ïlÎ ô ÿoBâqBƒuBƒð Ao kõƒg QƒHd¾ úG úðAqpÖ ÿBÚ@ úÞ|ÿoõÇG ,kõG úPhýãðApG òýÏì QyAlð kõWô ÿoArì .lñPgAkpK óBƒãPvßzèk îuApì BìA ,îyBG ûlüpg ôA ÿApG ÿpãük JAnÎ
óAõñÎ úG ûokBð úÞ kpÞ qBÒ@ úèõPÛì þƒÚçgA þìAlÚA òüpO à^õÞ úÞ QyAk ïçÎA QcAp¾ ô lXvì ok îuApì wK lðkpâ ÐíW ó@ kpâ úG úÞ
QýÏÚAô qA oôk Ao ó@ ô kAk óBßO pu IünßO òýíø úG ô kAk løAõhð Roõ¾ ÿô úG àíÞ ÿApG pu úG îø ÿoAkArÎ ÿBøqôo .lükpâoArâpG úðBg :Q×â úðAqpÖ ÿBÚ@ .îñÞ þì oArâpG Ao îPg
ïçÎA kBüpÖ BGô kõy lñéG QuAõg þì ,kpíy ÿApWBì ô lýzÞ oBñÞ Ao kõg îø }o@ ÜüpÆ .lñPÖo kõg ûAo úG àü pø óBâlññÞ QÞpy ô lì@ ô QÞpy êýÇÏO IýOpO òì eH¾ AkpƒÖ
Ädì Õôok lñÞ þì BÎkA êýÞô ú^ pø úÞ lñÞ ûkpLu þyõìApÖ úG Bùð@ ûBâlük qA òýÏì ÿBÚ@ lðqpÖ óAlÛÖ QHý¿ì óBƒýì òƒüA ok BƒìA îø òì kôrÖA }o@ ,kAk îøAõg Ao úýìçÎA NB^
ûkõHð lüõâ|þì ôA úÞ úðõâ|òüA óq ó@ ô QuA IWõì lüõð åpì ÿBzÖA .kõHð þðly }õìApÖ Qü@ ÿBÚ@ .îñÞ þì êýÇÏO Ao ûBãyôpÖ ô ûBâoBÞ
óBüBK ok úÞ lýìA òüA úG kõíð pH¾ BìA QuA .ly ô óApãð ó@ òýñÞBu úÞ þéýHìõOA úG þøBãð BG
ôA óBGq qA Üc Ùpc ÿA úíéÞ|,êýÞô óBñhu
qõñø êýÞô ô kBP×ýð þÚB×OA òýñ^ þèô kõñzG :Q×â lðkõG úPgôk îz^ Bùð@ úG pËPñì
ûokBð úÞ ,kõG ûkpßð qApGA Ao kõg ÿpýâ úXýPð okBì IéÚ ,îüõãG Bùð@úGoõÇ^ îðAk þíð
úWõOô koô@ óôpýG kõg okB^ püq qA ÿnÒBÞ ôA lüõð åpì úÞ ïoAk îPcô QuA ØýÏÂ lüõð
Qvýð îø ÿA ûoB^ BìA .koô@løAõgok ÿBKqA Ao
|úÞ þüBø ëBu:Q×âôkõíðIéWkõgÿõuúGAoóBHùãð Qü@ ÿBÚ@ .lðAlG Ao QÛýÛc òüA lüBG ûpgæBG ôA
úé¾BÖ óApãük qAô kBPÖA ûAo úG êýHìõOA ÿõu úG
.lýølG óBPukAk ÿBÚ@ úG Ao úìBð òüA|B« ×Çè ,lì@ok QÞpc úG úÞ þéýHìõOA òüpg@ .QÖpâ
rýì êGBÛì ok ô QÖpâ ôA qA Ao úìBƒð óBƒHùãð ûkõíð oAõu Ao }o@ úÞ kõG úðAqpÖ ÿBÚ@ êýHìõOA
úG òPì ólðAõg BG óBPukAk ,QyAnâ óBPukAk ôk pø ûAo óBýì ok .lðBupG ërñì úG Ao ÿô BO kõG
óæA îƒðBƒg òƒüA lƒýupƒK óBƒHùãƒð qA þƒƒìAo@ iéO Qyõðpu òüA úG ô lðkõƒG ûkpƒÞ Rõƒßu

Qynâ õO þGûokBðúÞþPùWóBíøúGóBHùãð?QuBƒXƒÞ .lðlýzülðA|þì
###
Ao óBPukAk ÿBÚ@ ûBãð ô Qvüpãð kõG úPvzð qA úz×ñG pùÊ ïBãñø úG Iƒy ó@ ÿAkpƒÖ
,êýÞô ÿBÚ@ òhu óBüBK BG .kpÞ ûokBð úWõPì óq ó@ pãük ôA BìA .lükpâ ZoBg óBƒPuoBƒíýG
BO QuAõg ûqBWA ûBâkAk pÃdì qA óBƒPƒukAk| ôA qA QHý¿ì òüA úßéG ,kõHð JAkBy ô ûlðqpu
ûBãüBW úG QyAk oõÃc ûBâkAk ok úÞ Ao ÿløBy .kõG úPyAnâ ÿBWpG úPvßyô ûlýßO ÿA ûpù^
þÛüBÛc qA løBy òüA úÞ kpÞ óAõñÎ ô lðAõhG ëkBÏO QvðAõO þíð ô QÖo þì ûAo þPhu úG
þì pG QüBñW òüA qAo qA ûkpK úÞ QuA ûBƒâ@ ÐéÇì úÏWBÖ òüA qA úíø óõñÞA .lñÞ Ì×c Ao kõg
QýÏÚAô òüA pãðBýG óBy|ÿArÎ ÿBø xBHè ô lðkõG
.koAk ÿBÚ@ úðBg úG ,}kõg úðBg ÿBW úG Ao úz×ñG .kõG
BG Ao ûokBð ïBð óBPukAk ,þÂBÚ ûqBWA BG qA îuApì ok QÞpy òí BO ,lðkpÞ êÛPñì Qü@
úG BO QuBgpG Qßíýð qA ôA ô kpÞ AkA lñéG þOõ¾ Qü@ îðBg .kõy lñì ûpùG rýð óApãük ÿoBPupK
òýÏì ïAlðApG ûqpè ûokBƒð îuA .kôpƒG ûBƒãƒüBƒW lðkõG îø oBñÞ þPÚô ôk ó@ô kõG úz×ñG qA pOoBíýG
ok úÞ þðq úG ûlüpK äðo ÿoBvgo BGô QgAlðA .lðkpÞ þì qBÒ@ Ao òPvüpâ lñéG ÿAl¾ BG
Ao }pvíø ô Qvüpãð ,kõG ûly pÂBc ûBãüBW
úG Ao lýìA ÿBø úðqôo ïBíOôA RkBùy .QgBñy 44

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
45
ÑArð þPcô ûpWBzì úðõâpø ÿApG Ao ïkõg ïôpG þøBãðBG.kpÞþìkõGBðAoôAôQvGþìôAÿôo
þðq AoôA ïoõ¿O ÙçgpG þèô ïkõG ûkpÞ ûkBì@ ïAo@ô}õìBgôABìAQvüpãðûokBðúGúðBvíPéì
þéýg îüApG îPÖBü JõXdì ô óBvðA oBývG úÞ QyAk óBPukAk úG }õâ ô kõG ûkBPvüA
.îPvø{üôõøîüõãGôAúGúÞkõGoAõyk ûokBð ?lýñÞ þÖpÏì Ao óBOkõg B« ×Çè Q×â|þì
ú^ òhu òüA ólýñy BG òýÏì îðBg - :Q×â
?kpÞ îùPì ïôk pvíø ô QuA ûokBð òì ïBð
úÞ ly pSCBPì ÿolÚ úG {PuAo - ô QÖpâ ok oBÃc óBýì ok þüAõXð .îPvø
pG þPÚô BìA .lPvüBG kõg ÿBøBK ÿôo QvðAõPð RõÎkRõßuúGAoïkpìþÂBÚúÞlyIWõì
úÞ QuAõg îø òìqA ,ly Èévì kõg JB¿ÎA lýupKô kAk úìAkA kõg ëAõEu úG óBPukAk .lñÞ
.îøk iuBK lupK þì úÞ Ao þOæAõEuô îñýzñG ?lýPvø îùPì pvíø úÞ QuA ëBu lñ^ Bíy
ÙApPÎAô ïkAk JAõW lýupK ú^pø QÚAl¾ BG :Q×â ûokBð
óõñÞA ô ïA ûkoõg Ao òýÏì ÿBÚ@ ëõâ úÞ ïkpÞ .QuA ëBu Qzø -
.ïoAlðþüBWúGûAo,ûBñâþGú`GòüAkõWôBG ?QuBXÞokBíyQðõßuêdì-
þðBH¿Î ô òýãízg òýÏì îðBg Bü@ - !îñÞþìþâlðqÜüBÛyápùyokòì-
?lyîø ?QuAúÛÇñìïAlÞokápùyòüA-
óBvðA oBPÖo BG òýÏì îðBg úÞ îP×â pýg - !ZpÞ ô óApùO ûAo óBýì ok ÿA úÛÇñì -
BG úÞ kpÞ ûlñìpy ÿolÚ úG Apì kõg úðBPuôk ôlGqAúÞîñÞ{øAõgBíyqAkõyþì-
òýÏìîðBgBìA.ïkpÞúüpâúGÑôpylñéGÿAl¾ ?lýñÞQHd¾BìÿApGîùPìBGóBOþüBñy@
ûkAq@ïpPgkpupGQHdìqAþPukôkpÞïAo@Apì ûBãñG ok {ýK ëBu Qzø òì úéG -
õO qA òìô þPvýð p¿Ûì õO Q×â ô lýzÞ ëBHðk úG .ïly Bñy@ òýÏì BG þßéì RçìBÏì
úÞ QuA þHéÆ Q¾pÖ kpì òýÏì ïoAlð þzXðo ó@ lüpg úG ïAlÚA ïqAlðA wK BG úÞ ïkõG þñýìq
îùì {üApG ô lñÞ þì pßÖ kõg ÐÖBñì úG ÈÛÖ úÞQ×âôkpÞþüBíñøAoApìòýÏìÿBÚ@ô îüBíð
.koô@þìþüçGú^{ðBýÖApÆApupGúÞQvýð ÿA|ûly úPgBu úðBg òýìq ÿBW úG QuA pPùG
pø Q×â ô kpÞ þüApünK ïpPgk ô òì qA ,lÏG îyBG úPyAlð ÿqBu óBíPgBu pukok úÞ ïphG
ôõO þâlðq BO îøk þì ïBXðA QüApG îðAõPG úÞoBÞ .ïkpÞ ëõHÚ îø òì ô
úG úÞ îøAõg þì òýÏì qA kõy òýìCBO RpPgk ?lülüpg Ao úðBg ó@ Bü@ -
óBìBu ôpu Ao óBO þâlðq ô kkpâpG Bíy krð òì ïBð úG úðBg ó@ lñu râpø úðB×uCBPì -
þâlðq BG úÞ oõÆ óBíø koAlð Üc ôA .lølG îø òì ô lýyApO|þì ÿA|úðBùG qôo pø ôA ô lzð
ÿqBG îø Bíy þâlðq BG ûkpÞ ÿqBG }pPgk koõì òüA ok pãük ,ôA úG ïkBíPÎA RBHSA ÿApG
îø BG Bì ô kAk òì úG ëõK ÿoAlÛì lÏG .lñÞ .ïkpÞ|þíð ÿoBzÖBK
.îükpÞþËÖBcAlg lýPgBñy þíð úÞ ÿkpì úG Bíy úðõã^ -
úPzÞ úèõPÛì úÞ lüly úWõPì þÞ Bíy - ?lükpÞ kBíPÎA lc òüA BO
?ûly ô ïkõG ûly ÿôpvíø óBìq ó@ok òì -
oBËPðA ok òì îüly AlW îø qA þPÚô - .ïkõG ûkpÞ AlýK ÿkBíPÎA ôA úG QHvð ÐHÇèBG
Bì úG ô lüBýG AkpÖ wK Bü AkpÖ òýÏì úÞ ïkõG QuAõgok òýÏì ÿBÚ@ úÞ þðBìq Bü@ -
ôA qA ô ly þðæõÆ oBËPðA þPÚô BìA .lðrGpu ÿô úÞ lýPvðAk|þì lýñÞ ZAôkqA îø BG kpÞ
krð úÞ îPÖpâ îýí¿O pãük oBG lýupð ÿpHg ?ûkpÞoBýPgApvíø|ç« HÚ
.ïkpÞrýð Ao oBÞ òýíø ô ïôpG òýÏì îðBg îøòýÏìÿBÚ@oBPÖoôîPvðAkþíðpýg-
qAþßüïkqäðqôïlýuoBùð@úðBgúGþPÚôBìA qA úzýíøôA .îñÞ àyôA úG úÞ kõHð ÿA úðõâ úG
ÿpýãPuk ô îðBg óly úPzÞ pHg óBãüBvíø ïkõGBùñOîøòìóõ^ôkpÞ|þìQüBßyþüBùñO
ïkõg ú×ýÊô îø òì .kAk ÑçÆA òì úG Ao òýÏì ïpPgk ólì@ Býðk úG qA wK BìA .ïkpÞ QÛÖAõì
.ïõy pHg BG ApWBì qA ô îüBýG úÞ îPvðAk úG òì úÞ ly IWõì ô kpÞ pýýÓO òýÏì oBPÖo
ïlük ô ïlýuo úíÞBdì Ñôpy úG úðBPhHyõg îüBíðØzÞAoôAÿpùìþGQéÎBOîP×ýGõKBßO
Ao QÛýÛc òýÏì úDpHO ÿApG êýÞô ÿBÚ@ úÞ ôAúÞïkpGþKQýÏÚAôòüAúGúÞkõGïBãñøó@ô
îPuAõg ûqBWA úÞ kõG òüA ,løk þì ûõéW úðôoAô .QuAûkpÞZAôkqAç« HÚ
Ao Algô îñÞqApGA Ao þðBñhu løBy óAõñÎ úG BO AoòýÏìÿBÚ@ëôAîðBgrâpøBíyBü@ -
îvÚ úìõcpì ó@ fôo úG ô ïpýâ þì ûAõâ ?lüA ûlük
ûkoôBýðóBGqpGQÛýÛcrWÿrý^úÞïoõg|þì Ao ôA ,óly úPzÞ qA {ýK qôo úéG -
BGôòìõö ìóqàüqAúÞûkõGòüAîÖløBùñOôïA .ïlük
óôlG îðAk þì úÞ lñ^pø îyBG ûkpÞ ÑBÖk Alg úÞ lýñÞ ØüpÏO ûBâkAk ÿApG kõy þì -
ô pO ûBýu ïA þâlðq ,QupKpu óôlG ô òýÏì ?lükõG úPÖo ôA ólük úG Ap^
ô Üc ÿApWA ÿApG BìA ,ly løAõg pO ûpýO óôlG Ao }lðqpÖô òì òýÏì óõ^ !úéG -
òPÖpâóBüBKBG.ïlyRkBùyúGpÂBcQèAlÎ ôAqAþðBzðôpHgaýøBìôkõGûkpÞBøoþWpg
îßc ïçÎA ÿApG Ao ûBâkAk þÂBÚ ûokBð RkBùy }AúðBgokúGïlyoB^BðúÞkõGòüA.îýPyAlð
úG óBüpâ óBíz^ BG ûokBð ô kpÞ êýÇÏO þüBùð !ïôpG
.kBPÖAûAoúGápùyÿõu ?lülyôoúGôoúðõã^úèõPÛìBG-
koAk úìAkA òýÏì úðBg ok úG îPÖpâ îýí¿O þPÚô -

óApùO úéXì

.lýãG Bíy îüoAk Quôk Bì- ôA iuBK pËPñì ô kpÞ ûBãð }õðBýÞ úG Bßýð ûlýñy óApãük qA îø |«çHÚ ôo Ùpc òüA ,QuBíy BG îøk| {hG
òì þèô ,îðBg ÿkBy lüoAk ØÇè Bƒíƒy- úG }õðBýÞ kpÞ òýãízg Ao ZpüA oBÞ òüA .ly ,úyBG îÞ oBßñüA ÿApG îñu lüBy îðôk|þíð ,ïkõG
}kpâ ÿApG ôo þüBøBW oõÇ^ Bíy îðôk|þíð «BÏÚAô úPyAk êüBíO Bíy úÞ BW pø :kAk iuBƒK oBƒ^Bƒð ÿlXðôpvg Büôo:ûlñvüõð|
.ÿA úãük rý^ îø lüBy òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
.lülñvK|þì .lýyBG oõÇ^ lýPvø þðAôo oBíýG úü úƒÞ Bƒíƒy- ,líPÏì pPÞk ÿBÚ@pPgk Bßýð|"
ÜÖAõì Bíy úÞ ïlG ÿkBùñzýƒK òƒì lƒüBƒy ?|«çTì:lýupK ÿkBy þðAôo óAoBíýG qA þßü RApÆBg pPÖk
olÛ^ ,úãük îüo|þì þüBW úü: Q×â ZpüA ?lýñÞ ûoAkA ôo QÞpy àü þèBì oõìA lýðõO|þì ok úÞAo kAtðpùì ÿBÚ@ïBð úG }olK
...lýyBHð îz^ ôA úG ô Q×y@pG ZpüA ëAõEu òüA qA Bßýð Bùð@ ërñì ÉBýc ÿBùPðA ok þÚBOA
ïBíO Ao }A úéíW }õðBýÞ kAlð ûqBWA ZpüA ?lýèõXÎ {ãðo úÞ Qgôk îz^ }õðBýÞ úG lÏG .QÖo ûpÒ òülñ^ ô QyAkpG ,lñÞ þì þâlðq
Bíy Qvýð þPhu oBÞ aýø :Q×â úñÏÆ úG ô lñÞ kõG ûBâ@ Bßýð l¿Ú qA Büõâ úÞ îø ÿkBy óBGq ëBc òüA BG lýuo|þì pËð úG úzýíø qA pO|ûlüpK }õðBýÞ ô lðAõg Ao ó@ úd×¾
BG «BÛGBu úƒÞ ôo þƒüBƒøBƒW qA þƒßƒü .lƒýƒðõƒO|þƒì IuBñì BO îüo|þì BXÞ îýðôlG lüBG Bì þèô :Q×â òì óBg ZpüA Q×â {ÏOpì þüAl¾ BG ô kõzƒâ .lük ólðAõg òýc AoôA kAtðpùì
B« íévì ,lýñÞ kBùñzýK lƒýƒPƒÖo|þƒì óõƒO|óBƒPƒuôk ZpüA }A|úíÎ pvK ô Bßýð
?Bø îðBg îâ|þì Quok îýyõLG xBHè BW óõíø .ïo þíð QÞpy úG úýOlì }A|ûkAõðBg ô ZpüA .lñPvø krìBð
.lüléG ôo ÿkBüq ÿBøBW ûBãð@ .lðkpÞ Üül¿O pPÞk pvíø ô úƒíƒÎ úG ÉõGpì oõìA Bíy JBýÒ ok wK «BÏÚAô- ërñì ok ,ZoBg qA QzâqBG qA wK
QgAlðA ZpüA úG ÿkõè@ IÃÒ ûBãð }õðBýÞ rýð úíÎ ,kôpG úðBgrLy@ úG BO QuBgpG ÿBW qA okBì |"...ô lðly òÞBu kõg þüAk
. kpÞ Bßýð úG ôo ,ly Èévì kõgpG ÿkôq úG þèô Bø óôõW ûpPùG :Q×â|þì úÞ þèBc okô ly lñéG ôA BG ?ûk|þì ïBXðA þvÞ ú^ ôo QÞpy
QÖBüok }A|ûpù^ qA QuApÖ úG ,Ao Bßýð QýðBH¿Îô ápO Ao Bùð@ , îýupG óõìBøoBÞ úGô îüoAnG BùñOôo oBÞ ïolK pËð püq úPHèA ,ïõíÎ ô ïoôBzì- ÿôo ÿBHüq êâlHu qA Ao {øBãð Bßýð #
úG kõzð QcAoBð òüA qA {ýG óAõW pPgk úßð@ ÿApG ô .ûoõÆ òýíø úéG :Q×âô QÖpârýì
ô Yðk óAoõPuo úü úG lýyBG ÜÖAõì pâA :Q×â oB^Bð .kpÞ .lññÞ|þì
ÿBÚ@ úý^ Bì ØýéßO lýP×ãð :Qƒ×â Bƒßýð ïkõG òEíÇì .ópýâ|þì ôo óõPèBG püq wK- ,ïly Bíy îcArì þÖBÞ ûqAlðA|úG òì þèô-
. îüo|þì B×¾BG pG BøoBÞ òüA ûlùÎqA þüBùñO úG Bíy êTì ÿkpì úÞ .îýñÞ þ×Pñì ôo ïBy úìBðpG lülG ûqBWA úâA
”úýèBΓ úíéÞ òP×â BG ûkq óBXýø ÿkBy ?kAtðpùì
,ly koAô pPÞk ëBc òüA ok .kpÞ QÛÖAõì ï|çÎA ,kpGïBð}õðBýÞqA}AúéíWpg@okA« líÎôA .k@|þíð rýãðA ëk óõOApƒG Bƒì QƒHcBƒ¿ì lƒüBƒy -
Bßýð .Qvzð kõg ÿBWpG klXì þøAõgonÎ òí þÖ|çO Ao ZpüA oAlzýð R|çíW QyAk l¿Ú Apüq þøBãð ô kpÞ äñO Ao {ðBíz^ }õƒðBƒýÞ .Qvýð
ôA ëBHðk úÞ kpÞ ûoByA ZpüA úGô ly ZoBg ÝBOA qA .kpÞ ûBãð Bßýð úG lÏG ô QgAlðA ZpüA úG úðBÖBßyõì
oôk }õðBýÞ òýG rýO óBíz^ qA ôA ûoByA .kôpƒG .lñÞ Ao ZpüAoBPÖo QéÎ ûBãð òüA BGôA kpÞ xBvcA Bßýð îPvø Bíy Qìlg ok òì îƒðBƒg ÿkBƒy-
qA óôpýG BO Ao ZpüA {øBãð BGoBýPgA þGôAô lðBíð BW pø ,líPÏì îðBg ïkpÞ ÅpÎ úÞ òì- :Q×â QHd¾ ÑõÂõì pýýÓO ÿApG oB^Bð .lupK|þì ...þèô
oBËPðA ëBø qA ÿA|úyõâ ok Bßýð .kpÞ ëBHðk þüApünK ?kpG lýøAõg BXÞ úG ôoBì ïBy qA lÏG lýP×ãð óõüBÚ@
Q×â ô QÖo {ÖpÆ úƒG ZpƒüA .lƒýƒzƒÞ|þƒì Ao ôA .îPìlg ok ûlñG lýüBìp×G óBg ZpüA ô Bíy ïBíO Ao }A úéíW }õðBýÞ QyAnãð pPÞk
.òÞ ëõHÚ ,ïpvK ûoAlð þèô :Q×â ô lñÞ
?lýPyAk ÿpìA îðBg lýüBìp×G
ú^ òüA :Q×â ô lýzÞ îøok Ao {ðAôpGA Bßýð :Q×â ô QgAlðA pürG pu úðBGõXdì }õðBýÞ
ûoBƒ`ƒýƒG òƒüA BƒG Apƒ^ ?ZpƒüA úƒƒðkq ÙpƒƒcqpƒƒÆ .lýüBìp×G Bø|îðBg ô Bíy þ^ pø

?þñÞ þì koõgpGoõÇñüA .lðkpÞ ïõßdì ôo Bíy BøpPgk úßñüA êTì—
? îP×â þ^ òì úãì ôAô kq ÿlñhHè BùñO ZpüA iuBKok }õðBýÞ
?þñÞ|þì {PümA Ap^ ,îðôk|þì ú^ òì-
òì ,òßð {ýXðoBð áqBð olÛðA òÞ wƒG- .lýy|þì ûApíø Bì BG úÞ îèBdyõg :kAk úìAkA
qA úÞ QgBu oõHXì Ao Bßýð ò×éO ÿAlƒ¾
.ïkpÞ þgõy þyõâ ÙpÆ úG þøAõgonÎ òíÂok krýgpG ÿBW
ôo úýÛG úÞ úðkpÞ þgõy oõW úƒ^ òƒüA- BG ,óBWolK :Q×â ô QzâpG lÏG ÿA úËdè .QÖo

?úñÞ|þì QcAoBð .óoAk oBÞ Bíy
úâA ?þìkpì ÐÖAlì êƒýÞô õƒO úƒãì |ç« ¾A- kôq lýzhHG :Q×âô QuBgpG ÿBWqApPÞk

?úâ|þíð ÿrý^ }kõg Ap^ úy|þì QcAoBð .ïkpâ|þìpG
pG {ýK qA {ýG Ao Bßýð îzg Ùpƒc òƒüA {ýð þñdè BGô kpÞ }õðBýÞ úG þøBãð ZpüA
ïApPcA õO úG óôA :Q×â QýðBH¿Î BG ô QhýãðA þðBâoqBG QÞpy úü IcB¾ Bíy ïlýñy :Q×âoAk

?þíùÖ|þíð ûoAm|þì ?lýPvø
ok BO QÖo úðBgrLy@ úG QèBc óBíø BG lÏG ô :kAk úìAkA ZpüA kpÞ lýDBO pu BG }õðBƒýÞ
lÏG þOBËdè lñÞ àíÞ okBì ô úíÎ úG rýì ólý^ óõPùG ÙôpÏì ëõÚ úG ...îãG oõÇ^ ,lýðôk|þƒì
ïBy rýì îø BG Bùð@ô QuõýK óBð@ ÐíW úG rýð ÿkBy
QHd¾ úWõPì Bßýð Rlì ïBíOok úPHèA .lðlý^ Ao .k@|þíð
ûkBì@ qA lÏG .kõG þüApünK êgAk ok óBüBÚ@ ÿBø }õðBýÞ ,ZpüA úðBƒÂpƒÓì òƒdè wƒßÎ pƒG
ô lðly RõÎk ïBy Ùp¾ ÿApG óBüBÚ@ ,rýì óly Üc :kAk iuBK Qýíýí¾ BGô kq úðBPuôk ÿlñhHè
AnÒ ókoõg ëõÓzì ô úPÖpâ ÿBW rýì QzK þãíø
{ýK þ¾Bg QHd¾ ïBy Ùp¾ òýc ok .lðly 46
úG ÿrHu úìoõÚ Qyoõg ólük BG úíÎ BùñO ,lìBýð
òhu kAkôA òuBdìqAô kBPÖA {ìõcpìpvíø kBü

ûkAk oApÚ IÆBhì Ao }õðBýÞ ôA .lðAo
aýø úßð@ òýÎ ok óAõW kpì lük|þì Bßýð ô kõƒG
ok úzýíø óõ^ ô kõHð úíÎ ÿBø QHd¾ úWõPì
óBzð ólýñy ÝBPzì Ao kõg A« pøBÊ kõG úPÖo ôpÖ kõg
àü úðõã^ úÞ kõGoô@IXÏO {üApG òüAô kAk|þì
qA lÏG .lñÞ ÿqBG {Ûð þGõg òüA úG lðAõO þì p×ð
Bø óAõW BO kpÞ ûkBì@ pOkôq Ao ÿB^ okBƒì ,ïBƒy

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY .lýüBìp×G :Q×â ô kBPvüA oBñÞ ,kpÞ }õðBýÞ úíøqA êHÚ lðôpG }kpâ úGpOkôq lñðAõPG
CENTER .lðly oAõu Bßýð ôA qA wK ô ÿkBy ëôA þøApíøqA :Q×âôA úG IXÏO BG ÿkBy .QuBgpG
Ao ó@ kõG ûkõzâ Aook úÞ|þìApPcA óBíø BG }õðBýÞ
ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok :Q×âô QÖpâ ZpüA ÙpÆ úG Ao aýDõu lÏG ,QvG ?lüly Ùp¿ñì Bì BG
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì .óBg ZpüA BO pâA ZpüA oBPÖo BG :lýzülðA kõg BG Bßýð
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master :kAk iuBK ô kpÞ aýDõu úG þøBãð ZpüA
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk .îüpG órG ,QðBGpÚ . QuA IXÏO UÎBG QuA úPÖpð îø |æBc
}õðBýÞ .lðly oAõu }õðBýÞ ô ZpüA óBíø BG }õðBýÞ }oBËPðA Ù|çg pG BìA
ÿBø xçÞok ïBð QHS ÿApG BG þèBíW .kpÞ QÞpc ô kpÞ òyôo Ao òýyBì Bíy ûqBWA BG pýg :Q×â þãzýíø äðpíÞ lñhHè
îøqA òzýPülì þ¾õ¿g .kAk óBßO Quk Bùð@ ÿApG ô kpÞ qBG Ao ok QÎpu
lüpýãG xBíO òì BG óõñÞA pßzO pu QÞpc BG ô kq þÒAp^ îø }õðBýÞ . îñÞ ûkBì@ôo êýHìõOA ïo þì
Ao þèBíW ô kpÞ ûBãð kõg pu QzK úG Bßýð .kpÞ .lüpG òì òýyBì BG óBW }õðBýÞ-
ÿõñÏì þßýð ÈuõO þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ Ao ok þãzýíø þíuo QèBc óBíø BG úÞ lük
.QvG|þì ?pPÞk ÿBÚ@ ûoAk îø þÚpÖ úãì-
(310) 446-8724 ô kpzÖ qBâ ëAlK ÿôo Ao {üBK }õðBýÞ .ûoAlð þÚpÖ úð-
ÿôqBG ÿkBy .lì@ok QÞpc úG QÎpu BG òýyBì
þì òì ,ûo|þì lñO olÛ^ ÿAô :Q×â ô kpzÖ Ao Bßýð Bíy pËPñì ÉBýc ÿõO òì ,ûqBWA BG wK-
.îupO .îPvø
qA îø ôA ,kq lñhHè BùñO ô kpÞ ûBãð ôA úG Bßýð
}olK óõ^ ,kõG ûlýupO þíÞ òýyBì QÎpu ô kpÞ îg pu Bø îðBg ÿApG ïApPcA BG lÏGô
RkBÎ QÎpu òüA úG ôA ô lðAo|þì úPvø@ úzýíø }pvíø ô pPÞk qA ok ÿõéW ,Q×â pýhG Iy
.QyAlð úG ôo ÿkBy ôA Zôpg BG .ly ZoBg ô kpÞ pßzO
BXñüA :Q×â ô Qvßy Ao Rõßu ZpüA Quok .îýzG ûkBì@pOkôq ûpPùG :Q×âô kpÞ Bßýð
?ÿoAlð {hK ,úPÞBu þéýg
{hK lñhHè BG iuBK ÿBW úG }õðBýÞ .úðõíG êÇÏì kBüq Qvýð
ô ÿkBy úG þøBãð îýð úñü@ qA ,kpÞ òyôo Ao òýyBì ÿApG rýð ZpüA lñPuBgpG ÿBW qA ôk pø lÏG
?úñÞ|þíð óõO|QümA Al¾ Bø îðBg:Q×â ô kpÞ Bßýð
:Q×â ûlñg úG ZpüA ,lðkAk þ×ñì iuBK Bùð@ .QuBgpG xBHè ÄüõÏO
?lýñÞ|þì }õâ BøoAõð òüA qA úzýíø Bíy Bßýð .QÖo |æBG Bø|úéK qA pOõéW ÿkBy
.kõG ûlìBýð {yõg }õðBýÞ oAõð qA ôA A« pøBÊ Ao {`ì ZpüA úÞ koAnãG ëôA úéK pG ïlÚ QuAõg
úG kpÞ þì þÏu Bßýðô lðAõg|þì ërÒ àü ûlñðAõg úðôõük òüA úupG óõìkAk úG Alg Q×â ô lýzÞ
úG Ao }pu }õðBýÞ ? QvýÞqApÏy òüA koô@kBü
Bíy úãì :lýupK ûoBGôk ZpüA ,kAk óBßO òýÖpÆ ?ûléG þâlñðAo
?lüpÎBy .õO qA pPùG þéýg :kAk iuBK ÌýÒ BG Bßýð
ôo BøoBÞ òüA Q¾pÖ QÚô aýø òì— úy|þì ïõéÏì ?B« ÏÚAô :Q×â úñÏÆ úGrýð ZpüA
úü ô êÞ pPÖk úü k@|þì ïkBü úÞ þðBìq qA ! îPyAlð úÞ ÿkõG p×víø }BøBG þéýg òüA qA êHÚ úÞ
ôo kAlÎA òì ô kõG îPuk ÿõéW úìBðqôo pPÖk
,ïkpÞ|þì ëpPñÞ ôo Bø JBvc ô ïkq|þì òýyBì .þðq|þì Ùpc óBñýíÆA BG oõÇñüA
ôkõGîGBvcòýyBìúd×¾ «BHüpÛOþâlðqòìÿApG úG :Q×â koõì þG UdG òüA qA úPvg Bßýð
.kõG|þìõXð kAlÎA ïôqo@ ok FAkA oõÇñüA ÿAõg|þì úâA .òÞ wG Alg pÆBg
úG BùñO Bßýð þèô ,lðlülñg ZpüA ô ÿkBy
Rpvc BG ôA ,kpÞ xBvcA ô Qvüpãð }õðBýÞ .lüpG óõOkõg ,ï~A þíð òì ÿoBýG
.lüõâ|þì òhu BG oBG òüA ZpüA ô kBPÖA pâoBÞ Bßýð lülùO
ûqBWA BG ûoõÇñüA úÞ |æBc wK :Q×â ZpüA òÞ oôBG ,ïAõg|þì RonÏì :Q×â|þìAo@ òdè
þü|æ|æ òüA . îñÞ|þì ÅõÎ ôo óõOoAõð òì Bíy
ÿBø äñø@ lüBG óôõW .úñÞ þì JAõg ôo ïk@ Bíy .îPyAlðoõËñì
.kBýG ëBcpu úÞ úñÞ }õâ ÉBzð BG ô kBy òEíÇì :Q×â òýzñèk þívHO BG rýð Bßýð
ô kpÞ ZoBg {HýW qA Ao ÿpãük QuBÞ lÏG
ûlñðAõg àü ÿAl¾ .QyAnâ {hK óôok .îy|þì {ñýyBì oAõu úÞ úèôA oBG }BG
,lðAõg|þì qAlâ ô qõu ô Al¾ô pu BG úÞ þWoBg ûkBì@ôpG :Q×â ô lülñg QüBÂo BG îø ZpüA
þéHÚ oAõð kpÞ xBvcA Bßýð .kpÞpK Ao òýyBì ÿBÃÖ
QuAõg ,QyAk ÿpPzýG þðAõhíø Bùð@ QèBc BG .îPvø RpËPñì õy
Ùp¿ñì BìA >oAnãG Ao þéHÚ óBíø «B×Çè< :lüõãG ok ZpüA ,lýìBXðA ëõÆ úG BøpPgkoBÞ óõ^
úG þøBãð .QyAlð Ao ZpüA BG UdG úé¾õc .ly ô lýzÞ êgAk úG Ao }pu ,kpÞ qBG Ao óBíPgBu
êgAk ÿAl¾ ô pu lýuo }pËð úG ,kpÞ }õðBýÞ úÞ þuôpÎ ,ly pdu BGBG lýñÞ úéXÎ : kq kBüpÖ
ôA ëBc pø úG þèô ,løk|þì oAq@ Ao ôA òýyBì
koAk úìAk |A.kpßð þPüBßy .lüo|þíð
. îülìôA :kAk iuBK ÿkBy
ô QzâqBG ÉBýc úG ûoBGôk ô QvG Ao ok ZpüA
,Bø óq òüA Quk qA óBìA :Q×â }õðBýÞ úG ôo

.lñPvø þHüpÒ RAkõWõì
ûpýg|þìõéÏìBð úÇÛð úG ÿA úËdè }õðBýÞ

.IýXÎ þéýg:kpÞ AõXð Iè püq ô ly
QuAõg ô Qvüpãð ôA úG IXÏO BG ZpüA
Ao ôA Bßýð ô ÿkBy ÿAl¾ ô pu úÞ lüõãG ÿrý^
?lýüBXÞ:Q×âôkpÞôkó@úGôo ,kpÞBùð@úWõPì
àü kAtðpùì ÿBÚ@ô òì ,ly rHu ØéÎ óõìBK püq

.îýéÇÏì úPÎBu
QÎBvíýð qõñø ,úGApg Bíy QÎBu lG|æ-

.ûlzð îø
.lýy oAõu |æBc Jõg ,BGBG ÿA-
qBG Ao IÛÎ ok QÖo òýyBì ÙpÆ úG }õðBýÞ

47

óApùO úéXì

ïôk {hG|

óAoõè wñâ@: úPyõð
qAôpK : îWpPì

ÿpãük ëAöõu îðAõPG úßð@qA êHÚ #
îñßG

:Q×âkpìpýK
òì ô >àüoA< pùÊqAlÏG {y QÎBu-
òì BG îø Ao ïBy þPc ôA.îükõG oBƒÞ ëõƒÓzì

.koõg
úðBg úG ô kpÞ pük Bíy ûõƒð úƒßñüA qA-

?lülzð óApãð kõG úPzãðpG
óApãð þéýg BìA .ïkpÞ IXÏO þíÞ Ap^-
,kõG ÿkAq@ô ÿCAo kõg oBývG pPgk >péÞ< .ïlzð
Bùð@úG kõy þíð úÞ ÿqôpìA ÿBøpPgk úíø êTì
Quk qA û@.QuA ôpƒGA Qƒíz^ ÿæBƒG Qƒ×â
òì .lýðAk|þì pPùG úÞ Bíy...ÿqôpìA ÿBø|óAõW
þâlðqôoBßýGô kByô lñíOôpS ÿBø óAõW òüA
qA.ïkõG ÿpãük êvðqA òì,îPgBñy|þíð Ao Bùð@
ïkõG ûly oB^Bð ïkõG úPgBñy Ao ïkõg úÞ ÿqôo
oBßýG òì ÿApG ,îñÞ òýìCBO Ao îýâlðqô îñÞoBÞ
.QyAlð þñÏì ô ïõù×ì«ç¾A ókq úupK ô ólðBì

:kAk úìAkA kpìpýK
òì ô QzãðpG {ýK Iy îø >òýèôA<-
.lðA úPÖo þüBW úG îø BG pøAõg ôk úÞ ïkpÞ pßÖ
úÞ îupLG Bíy qA kõy þì îðBg pPgk-

?lükpÞ ú^ qôpük

!ly jAoõu úèõéâ BG {HéÚ úÞ ÿpPgk

QyAk kõWô pøAõg ôk óBýì úÞ þPGBÚo BG Bü@ .kõG åpì ëBc ok kõG ôA oBñÞ úÞ rýð >àüoA< lükpO ÿBW òì ÿApG .kõG ûly ÿqAlðApýO >péÞ< BG .îñÞ|þíð óBùñƒK Ao ÿrƒýƒ^ úƒÞ òƒì-
?kõG ûlzð úSkBc òüA IHu ÜzÎ QvüBG úÞ kõG òüA Ùlø ô ,ëAõEu qA lÏG ëAõEu òýíø ÿBø|ûpXñK qA þƒßü qA úƒÞ kõƒG ûlƒðBƒíð BG .lýñÞ ÜýÛdO lýðAõO|þì .ïkõG ïpPgk Quôk
pËð qA .îuBñzG Ao BHüq þðBGpÚ þ¾õ¿g þâlðq úPÖpâ oApÚ Ùlø koõì óAõW pPgk óBíPgBu ûlðq Iy lÏG ô }kpâ lÏG ô lüpg îýPÖo îø
þéýg þuBuA úéEvì àü úG QvüBG|þì Quôk oBývG Ao }krìBƒð ôA óBƒýƒÖApƒÆA úƒíƒø ûkq QüBñW òüA úG Quk ú^ ÿApG þèô .QuA îø IXÏO .îükõG îø BG îø Ao Iy ïBíO .ÿoAk
ÿpPíýéýì | 9 úèõéâ úÞ QuA òüA ó@ô îñÞ úWõO úÞ lñP×â òì úG òýñ`íø òýìlhPvì .QyAk ,kõG ûly êPÚ òüA IHu úðAõük àüpâA !?lðkõG
ÿA|úÖpc qAlðApýO àü QƒvƒðAõƒƒO|þƒƒì ÈƒÛƒÖ Ao QyAlð êýì râpø ô kõG kõvc oBývG >pƒéÞ< .kõG úPÖpâ úðBzð Ao >péÞ< «BÖkB¿O ày óôlG .koAlð
qAlƒƒðApƒƒýƒO àƒƒü .lƒƒƒyBƒƒƒG ûkpƒƒƒÞ àƒƒƒýƒƒéy .lðrG Ùpc ÿpãük pPgk BG >àüoA< }krìBð êOBÚ wK kõGôApËð koõì >péÞ< «BÏÚAôpâA þèô ###
,lýuo ïpÆBg úG ÿpßÖ óBƒùƒâBƒð...ÿA|úƒÖpƒc úSkBc oBG püq IýOpO òüA úG >àüoA< ú^ .lì@ løAõg êdì òüA úG ôA úÞ QvðAk|þì ÿpPíýéýì | 9 úèõéâ àü BG >õüolð@péÞ<
õýyo@ ok Ao ôA wßÎ QvüBG|þì òì ...ûlñðAo úWõPì pPzýG æBc òì pƒËƒð .kõƒG ûlƒy kpƒg úÞ þüBW ÿpPì lñ^ ok .kõG ûlýuo êPƒÚ úƒG
îPÖpâ îý탿ƒO ô kõƒG òƒýƒÛƒü îyBƒG úƒPƒyAk qA .lýuo|þì pËñG ïAo@ oBývG úÞ kõG >òýèôA< ?QvðAk þì þvÞ ïBíO úíýð óBíPgBu àü kõG ûly úPzÞ >péÞ<
Bü@ îñýHGô îƒñÞ úƒÏWApƒìõƒýyo@ úƒG úƒé¾BƒÖçG .kõG ûlì@ ûqBñW þüBuBñy ÿApG kpìpƒýK úG óBíPgBu òýíø êgAk qA lüBy .QyAk oApÚ
ïlýupK|þì ïkõg ,lüqpè þìôA .kõy ïBXðA QvüBG|þì RB×üpzO
48

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
49
?lülýñzð ?úðBü,QuAûkoô@kBüúGQuokAoôAïA|úËÖBc
lüBG .xpKqBG ÿBÚ@ oõÇñýíø îùñì- òƒüA ïBƒð.kõƒG Qƒuok òƒì xlƒƒc
úPvßy îø ok Apì kõWô ÝB×OA òüA úÞ îüõãG QéÎ úGoBƒG lƒñƒ^ô kõƒG >òƒüô koAôkA< ûlƒñðAo
.ïoõhGoô~A|JAõgÁpÚïlyoB^BðòìôQuA óôlG.kõGûlyóAlðqúGïõßdìØéPhìîüApW
AlýK >àüoA< ÿBíýu ok ÿoBßy@ Yðo êOBÚ.kõGþHéÛOôAþéÏÖþDBuBñyRoBÞlükpO
.kõG QéÎ þèô .ïkõG òEíÇì .kõG kpì òýíø þÏÚAô
!îíùÖ þì Ao Bíy kok- .kõG êßzì þéýg ó@ ókpÞ AlýK ?kõG ú^ ó@
:îP×âRõßuúËdèlñ^qAlÏG àüô QyAk|þì Quôk Ao >pƒéÞ<ôA Bƒü@
?îñýHGAoûqBñWîðAõOþì- þèô îPvðAk|þíð ?kõG lýìABð ÜyBƒÎ
.lüôpG àüoA ëBHðk- .îñÞAlýKAo QéÎ,QvüBG|þì
koAôkA ÝBOA .îPÖo æBG Bø úéK qA ôA ëBHðk úðBg úG Ao ïkõgô ïlüpK îñýyBƒì êƒgAk
úÞ kõG òßíì .kõG ûly ÐÚAô ÕBG úyõâ àüok qBG òì ÿôo úG úðBg ok qõñø .ïlðBuo kpìpýK
úÞ lñ^ pø kõñzG Ao úèõéâ ÿAl¾ lðAõPð þvÞ óBzüpK ô óBüpâ pýK úìlhPvì úÞ kõG ûlzð
>àüoA< .lýuo þìpËð úG lýÏGoBývGpßÖ òüA :Q×â ô lüôk õéW
ÝBOA ØÞ úÞ ïlük Ao ûqBñW òì .kpÞ qBG Ao ok pãükþPhGlGàüqBG,xpƒKqBƒGÿBƒÚ@-
.kõG ûkBPÖA .kpÞ oApÖ ïõy úðBg òüA qA lüBG...
ok ÿpPíýéýì| 9 pHýèBÞ BG údéuA àü ?þPhGlG ú^...?pãükþPhGlG-
kõgqAþPyAkkBüaýøôA.kõGëõPÛìM^Quk .QuAûkpÞþzÞkõg>koAôkA<-
oBÞ ok QüBñW àü ÿBK Bü@ .kõG úPyAnãð BW úG ?ûlñðAo-
?ïlýupK òì ?kõG .úéG-
?kõG Quk M^ >koAôkA< Bü@- ?oõÇ^-
:Q×â>àüoA< .QuAûkpÞþèBg}rÓìokúèõéâàü-
?pãìoõÇ^,îðAkþíðòì- oBÞ ÝBOA ok ô ïkq oBñÞ Ao ôA ûkq JBPy
Quk ok Ao údéuA ôA úßñüA ÿApG ÈÛÖ- Rly|úG kpìpýK .ïkpÞ qBG Ao >õüolð@< ÿBÚ@
.QuA úPÖpâ M^ .lüqpè|þì
.îPgBñy þíð AoôA òì– ... lýðAlG pâA ,xpKqBG ÿBÚ@-
.lýupK îøAõg óApãük qA- :îP×â òì-
:îP×âôïlylñéGûqBñWÿôoqA AoûqBñWëôAoBGÿApGþvÞú^,îðAk|þì-
óAõO þíð ûoB`ýG òüA ÿApG ÿoBƒÞ pƒãük- ?lük
þðõðBÚRB×üpzOïBXðAÿApGAowýéKlüBG.kpÞ qôo pø ëõíÏì oõÆ|úG ôA ,úìlhPvì-
.îñÞpHg ûqBñW ólük BG .kpÞ|þìoAlýƒG Ao >koAôkA< eH¾
:kpÞúìrìqIèpüq>àüoA< îüly oAlýG Bì úíø úÞ lýzÞ ÿkBüpÖ óBñ^
ûkpÞ Ao oBÞ òüA þðBíýzK pu qA lüBG- ...ïlük Ao ôA îùñì
>péÞ< úÞ QuôA òüA Apüq ?QvýðoõÇñüA lyBG ?lülük ú^«BÛýÚk-
.QuAúPzÞAo .ÝBƒƒOA؃ƒÞÿôokõƒƒGûkBƒƒPƒƒÖAkoAôkA-
úÞ QuA òüA ëAõEu BìA.koAk ëBíPcA- ok ÿpýO Q×ø .kõHð ûkoõg îø úG {GAõhPƒgo
?Ap^ ...}puôQyAkQuk
.kõGlýìABðÜyBÎàüôAlüBy- úÞ þñýðõg ûpËñì ÿoô@kBü BG kpìpýK
kõƒWô ÿpƒãük QƒéÎ îƒø lƒüBƒy- :îP×âlðrGÙpcòüAqA{ýGkõHðokBÚkõGûlük
.lyBGúPyAk ?lýyBGûkrðQukAoÿrý^ïoAôlýìA-
.îýPÖokpìpýKpPÖkúG>àüoA<ÝBƒ×OAúƒG pHg Ao Bíy îPyAk ûqBƒO.Aorƒýƒ^ aƒýƒø-
AopHgô kõG úPvzð {âorGolƒKoBƒñÞ>òƒýèôA< .lülì@ óBOkõg úÞ ïkpÞ|þì
òPG úÞ þñKAs kBzâqõéGôoAõéy BG .kõG ûlýñy :îP×âôîPgAlðA>àüoA<úGþøBãðòì
ôA kõG>péÞ< kõg oBãðA pu QzK qA kõG ûkpÞ ok lýñÞ|þì Ñôpy Ao óBOoBÞ kôqolÛƒ^-
úG JBÇg .lýuo þì pËð|úG ûlüpK äðo oBývG .lüoAlð QìBÚA BXñüA úÞ þèBc
:Q×âòì >àüoA<QuAûkpì>péÞ<úÞþPƒÚôqA-
áBƒñPzcô pƒãük >koAôkA< åpƒì- þÃÏG þPc .QuA òì ëBc IÊAõì þéýg
oBÞ òüA þðBíýzK RlyqA lüBG ,ûoB`ýG .QuA .lðBì þì òì oBñÞ îø Bø|Iy
.lyBGûkpÞAo ?lülýñzð þƒüAlƒ¾ aƒýƒø Bƒíƒy-
>koAôkA< úÞ kõG ûly òýÛü úíø ÿApG ûlýñy Ao Al¾ òüA lüBG ,úèõéâ àýéy ÿAl¾
ëAõEu àü òì ÿApG æBcô QuA ûkõGpéÞ êOBÚ .lýyBG
Bü þzÞkõg ô þðBíýzK .kõG ûlðBì þÚBG :kAk JAõW >õüolð@< ÿBÚ@
.kõGåpìoAôAru>koAôkA<ëBcpøúG?QüBñW .îPyAkþñýãñuJAõgIzìA«BDBñTPuA-
koAk úìAkA Ao úèõéâ ÿAl¾ Bíy ?àüoA ÿBÚ@Bƒíy-

óApùO úéXì

úG îupG îylÏG ô kBýG pOkôq úƒÞ órƒG {ƒùƒG .îðrG Ùpc }BøBG ïAõg þì BXñüA .lÏG ,îñÞ oõW }ApG
pLG ,ÿkq úÞ ò×éO îOkõg !óõW óBìBu QÚBíc !?}AkAkBXñüA-BýéìBÞ BXðõíø qA ô óõy|úƒðõƒg ïk îülƒýƒuo <
úPyAk óõW úÞ oBýG óõìApG þðAõýè þüB^ BO ôk .ÕBGúO!úðúÞBXñüAÿBXñüA-oBýìBÞ óôpýG lìôA lÏG ûkpg úü ô kpÞ Al¾ ôo BýéìBÞ
ïõ¿Ïì ê×Æ ûpvK òüA úG îýñÞ QHèBÚ îýyBG !?þ^ÿApGÕBGúO-BýéìBÞ ô kpÞ ïçu lük õñì BO !kõG ÿA úüpâ }Bíz^
!ÕæA ûoõg þì BO îüAõhG úâA Ig -oBýƒìBƒÞ >Q×â oBýìBÞ úÞ òýüBK QgAlðA õypu
ïoBýìBÞ ô ólülñg úG kpÞ Ñôpy BýéìBÞ|< ô pu úÞ {íüpHG þüBW úü lüBƒG ,{ƒíƒýƒðrƒG úuAô úãük R|úüpâ !?ÿkpÞ úüpâ qBG -
úÞpOÙpÆóôAîýPÖoûkpgúüQÖpâõñìÿôqBG {éKô êy BXðõíø !úãük ú×ñzð þvÞõyAl¾ !?úý^
qAúÞÿpPìûkúü.úðrGÙpcúðõPGQcAoBýéìBÞ ûpG }|úéÞ qA òPÖpâ óq pßÖ úãük úÞ îýñÞ þì oBýìBÞêÓGõOQgAlðAõykõgúHOpìúü<
>îP×â îüly oôk BýéìBÞ !óôpýG >!úüpâpüqkqûoBGôkô
!?ÿly òyôo olÛ^ õO - >Q×âôlülñgBýéìBÞ|< ôooBÞúãì!úãükòÞëô!...û¯A-oBýìBÞ oõK Jkõö ì .ï
úãülíø úG óôõW BO ôk þPÚô -oBýìBÞ
úâA !QÖpâõðõyõéW lüBHð úÞ ókpÞ AlýK úÚçÎ
BG úÞ ûoAk ÿkApüA ú^ ,úyBG úPyAlð êßzì ûpvK Q¿y {hG
kAq@ ûkpg úü lüBG ÈÛÖ !?òñÞ ZAôkqA úãülíø
!kBýG óõzPuk úãülíø ÿõg ô Üég úÞ òyBG
BG úÞ úñýHG ôo BýéìBÞ kBýG úðõPG ûpvK lüBG êÚAlc ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
îø oBñÞóôA ÿBÃÎA pPzýG úÞûlñíOôpS
!?úð Bü òðrG Ùpc úãülíø qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
!úìõéÏì Ig - úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
þcôo Rçßzìô Qu þøAopu ÿ ú`G
kBýG úéÞ úƒü ÿpƒvƒK úƒü úƒâA -oBƒýƒìBƒÞ RBÚB×OA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK
Quok úÞ lÛÎ ûp×u ÿBK úñýzG ô ÿoBãPuAõg
þì ïôlÞ pø ûqBO ,ú`G BO ôk BG AkpÖ wK !wýð .........

!ûoAk kApüA BO oArø ÙpÆ òíùÖ
!Ðýuô êíÎ óAlýì -
!?þ^ þ^ -oBýìBÞ !ïoAk óõOo„ BÞqõñø úg@-oBýìBÞ#
êíÎ óAlýì þñÏü !êíÎ ÿkAq@ þñÏü - !?úãük ûly þ^ -åorG BÚ@
!Ðýuô Q×âôoBýéìBÞoBãPuAõgóBüpWoBýìBÞ<
úPyAk êíÎ ÿkAq@ ûkoõg úâ -oBýƒìBƒÞ >Q×â ô kpÞ pßÖ ûkpg úü åorG BÚ@ô
!QuBgpG ô Qvzð ô lì@ô QÖo ÿkAq@ !úyBG ûlG wüõñG ôo {OB¿hzì ô þðõzð -
!úýÖBÞ àüoBG ú^õÞ úü òýíø îñüA úuAô !òýíø úü îOkõg .òñÞ ÜýÛdO }koõì ok îPup×G ,òì
lÏG úuAô úðõíG Arý^ òüA ô ûApâorG ô óôlýì úãük ú^ òýHG órG }|àdì úü ô oAnG {øBG ÿoApÚ
óôlýì BñüA òøk õO îðæA qA !þuôpÎ ô lÛÎ qA !kõG òýíø QƒívÚ lƒüBƒy| !úƒü|þƒðôõƒW oõƒW
!òy þì ôopK úÞ qAlñð óôlýK !òì ûlG oBýG õypHg
!ly ïõíO îy ò×éO oBãðA - îñìô ly lñéGô Q×â þíz^ úüoBýìBÞ|<
úÞ BýéìBÞ úG þøBãð úü QzâpG oBýìBÞ|< ô îükpÞ þËÖBcAlg úâorG BÚ@ qA ô ïly lñéG
>Q×â ô kpÞ úðõg õO QÖo þì QyAk ï|lñâ| oBýìBÞ úðõg ÙpÆ îükBPÖA ûAo ô óôpýG îülìôA

,óõìpPgk úG îüoAk Üc Bì þñÏü !òýHG - >Q×â îùG Ao õO úÞ BñüA
,úyBG úPyAk Quôkôo þÞ îýãG óõìpøAõg úG ôo BW lñ^ ÿpG ÿp¿Î ûoApÚ þÞ BGõO -

?úyBG úPyAlð Quôk ôo þÞ ?þðrGpu
þPhHyõg !úðõykõgpÆBg úG }|úíø - äðq îùG ,ÿBýG õO úßñüA qA êHÚ .ApPýì BG -

!úãük îüAõg þì õðõy .kq
?þ^ þñÏü þPhHyõg -oBýìBÞ !?Ig -oBýìBÞ
úÞ þüArý^ óôA úG ïk@ úßñüA þƒñƒÏƒü - oApÚ...NBy þƒÖBƒÞ õƒéW |6 QƒÎBƒu -
!úupGûoAk{Puôk Ùp¿ñìòìBGZAôkqAqAArý^òüABGóôA- !òì Quk ÿkpLvð .îPyAnâ
,þupG ïlñâ úG õO «çTì úâA þñÏü -oBýìBÞ !úyþíð ôkoô@okëBíPukúü}|IýWõOqAlÏG< BXðôA!úâþìQuAo!BXðôAîPÖo-oBýìBÞ
?þPhHyõg ?ûpgolÛðAþâþìþñÏü-oBýìBÞ QÖpâ ôo ëBíPuk lÏG ô kpÞ áBK õyBø|àyA !úü|þüApPgk òý`íø úü ÝõOBK
!îðôk þíð - >ûlñg püq îükq BýéìBÞ ô òì|< >Q×â ô {ÒBìk õéW !wýð }BðôA qA ïlñâ -
þíð îèk þ`ýø úG òì ?þ^ òì -oBýìBÞ þÒæAoõWúíøBýðkòüAõOIg-oBýìBÞ !îñýHGòÞòýÖúü- ÿo þì ÿoAk þ^ ÿApG wƒK -oBƒýìBƒÞ
úÞ ôo þüArý^ óôA ïõíO óæA óõ^ !îupG kAõg óõW óBìBƒu òƒýíø }|úƒðõƒíð !úƒy þƒì AlƒýK oBýìBÞ úÞ ûlñg püq îükq BýéìBÞ ô òì < ?BXðôA
?îPhHyõgóæAòìþñÏü!ïoAk,ïAõgþì Bü úy þì ÿoApÖ ÿApPgk ÜyBÎ Bü !óõìkõƒg >Q×â úü úßñüA ÿApG lüBy !îðôk þíð îìkõg -
þèõãñyô kBy úzýíø úÞ þPvø B« íPc - !ûkoõgIüpÖÿApPgkÿAlýy úü BO !kõG ÿoõXñýíø ,kõG úÞ ï|ú`G - !îyBG ûkpÞ ÿoBÞ
!úãük !úulÛìpìAúüZAôkqA!úðôõük- !kõGAõø}oqoqôlyþìkBüq}|Üzìûkpg ?ÿpG BùñO ÿAõg þì -oBýìBÞ
!wýðþPhHyõgBñüA!úð-oBýìBÞ õzíuA úÞ úPüpg óõíø ZAôkqA -oBýìBÞ ô BýéìBÞ úG kAk ô koô@ok ôo {éüBGõì < !úãük BýG ïAõO -
?úý^BñüAwK- }ApG ëkBÏì àýy þGpÎ ûsAô úü !ókpÞ ÅõÎ >Q×â ôo BýéìBÞ òüA úìBðpG ëôA oAnG -oBýìBƒÞ
.ûoAkúãükîuAúüBñüA-oBýìBÞ äðqúüæBc!ûoõhðpGApvKúGúÞókpÞJBhPðA kBýG kôqõãGô ûpvK òüA úG órG äðq úü -
50


Click to View FlipBook Version