The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

We at Tehran Magazine are offering a great advertising Opportunity for your company.There are currently more than 1 million, Armenian Iranian, Jewish, Armenian, Afghan, Tajikistan people living in California, and 2 million more in other states of the US. Needless to say, this community is a huge market with lots of potential.Tehran is an independent weekly magazine in Farsi, published and distributed primarily in California , but also in other States.With its 20 year history of regular publication and its diverse contents for various age groups, Tehran is honored to be the Farsi-language magazine of choice among Iranian- Americans. It has a significant number of readers per issue, and every week a subscription copy’s is sent to more than 5000, subscribers, clinics, law offices, hair salons and doctor offices throughout the United States. It is also available at most Iranian supermarkets.The magazine also goes on-line at www.tehranmagazine.com the on-line version of the magazine and updated weekly .We believe that you can take advantage of this powerful media to promote your company name, services and products among the large local, national and international Iranian community in a cost-effective way. We are currently offering special deals for placing your advertisement in Tehran Weekly Magazine.Tehran contains almost 100 pages and its published using single (or two) colors, except for the four front and back glossy covers and corresponding inner pages.
for more info please call (818)881-1771

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2019-01-14 20:12:27

Tehran Magazine issue # 1118

We at Tehran Magazine are offering a great advertising Opportunity for your company.There are currently more than 1 million, Armenian Iranian, Jewish, Armenian, Afghan, Tajikistan people living in California, and 2 million more in other states of the US. Needless to say, this community is a huge market with lots of potential.Tehran is an independent weekly magazine in Farsi, published and distributed primarily in California , but also in other States.With its 20 year history of regular publication and its diverse contents for various age groups, Tehran is honored to be the Farsi-language magazine of choice among Iranian- Americans. It has a significant number of readers per issue, and every week a subscription copy’s is sent to more than 5000, subscribers, clinics, law offices, hair salons and doctor offices throughout the United States. It is also available at most Iranian supermarkets.The magazine also goes on-line at www.tehranmagazine.com the on-line version of the magazine and updated weekly .We believe that you can take advantage of this powerful media to promote your company name, services and products among the large local, national and international Iranian community in a cost-effective way. We are currently offering special deals for placing your advertisement in Tehran Weekly Magazine.Tehran contains almost 100 pages and its published using single (or two) colors, except for the four front and back glossy covers and corresponding inner pages.
for more info please call (818)881-1771

Keywords: shahbod-noori

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

~ýðõ© ð±}ñü ÿô° ± ° ó±ù{ úéì

óApùO úéXìWWW.TEHRANMAGAZINE.com
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
lýðAõg|þì |úP×ø òüAok
Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
ÿoõð lŸHùy& Publisher
10 úd×¾.............|.........|..|.......................) þHdì îüpì pPÞk |(ÝõzÏì ôk-
SHAHBOD NOORI

12úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì (úP×ø îg ô aýK ok- )|201 9 úüõðAs| 18( 1397 ÿk|28 úÏíW| ,|1118 êvévì ûoBíy ,23|ëBu
16úd×¾ ......................................| .........Bíñýu iüoBO pOpG úìBñíéýÖ 101-|
18úd×¾ ..............................)ûtüô}oArâ(lyïçÎA'19B×ýÖ'ëBuIhPñìîýO- Friday, January 18th, 2019 I S S U E # 1 1 1 8
20úd×¾......| ..........................)léWÿôo(Bßüpì@okïAôÿBÚ@”}BGòùÞïBýK“-
22úd×¾ ..|...........................................)ûtüô }oArâ(Jõéâ óléâ rüAõW- The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
24úd×¾ ......................)þÏÚAô þèô IýXÎ(| !kpÞ þì JnW pãykpâ QüpHÞ BG úÞ ÿoõzÞ- 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
41-28úd×¾ ...................|.................................. Býðk oBñÞ ô úyõâ qA- among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
44úd×¾ ........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–| published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
46úd×¾ .................................)ÿlXðôpvgBüôoúPyõðþÚoôBK(ÜzÎîüpc– covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
48úd×¾..............................................)ûBOõÞóBPuAk (kBPÖAþÚB×OAú^- politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– within the Iranian community.

(818) 881-1771

TEHRAN MAGAZINE

Mailing Address:

PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]
Facebook:TehranMagazine

52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
54úd×¾..............................)îüpìúPyõðþÚoôBK(òìÿApGþPÚô,õOÿApGþPÚô -| .QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA
56 úd×¾...................................................................ÿrLy@-|
60úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK- .kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
79-72úd×¾............................................................... ëôlW|- úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -
|78 úd×¾ ..........|..................................................úP×ø þDõãzýK-
80 úd×¾.............................................|.................Bø ÿlñìqBýð - .Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy

.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -

ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P.O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

pÆBg úG ÿA úSkBc
!óApùO úéXì ólðAõg

úÞoBGpø .Qvýð BOôk þßü Bì òýzð QGpÒ úÏìBWok ,ko|k #

ôqo@luo|þì óBíPuk úG ÿA úìBð Büô kõy|þì úéXìpPÖk úG þñ×éO

þéýg lG ÿBøpHg kAlÏO úðB×uBPì BìA .lyBG þyõgpHg úÞîýñÞ|þì

.QuA }õg ÿBøpHgqApPzýG

qA úÞ õßvývðAp×ðBuqA òývc ÿBÚ@ qA îýPyAk þñ×éO|úP×ø òüA

úÞ kõG îüõâ|þì ó@pÆBg úG .kõG óApùO úéXì ÁpÚ BKôpK óBâlñðAõg

ûkAk Quk qA lñÚ ÿoBíýG pÆBg úG Ao kõg þüBñýG óõñÞA îø úðB×uBPì

.QuA

BùñO :kAk fpy ôA .Q×â|þì òhu ÄÓG BG ô kõG|úP×y@ô óApãð ôA

óApùO úéXì ólðAõg þüBùñOok òì {ìAo@úéýuô BùñOô îñÞ|þì þâlðq

ïkAk Quk qA lñÚ ÿoBíýG pÆBg úG Ao kõg þüBñýG RolÚ îÞ îÞ BìA .kõG

òì úG ÿpu Bøqôo ïkpÞ {øAõg kõG BùñO îø ôA úÞ îðBPuôk qA þßü qA ô

îø ôA .lðAõhG îüApG Ao óApùO úéXì IèBÇì ÿB^ Ùp¾ òí ô lðrG

úÞ qôo àü BìA .Qynâ ëAõñì òýíø úG ÿA|úP×ø lñ^ ô QÖpünK

Ao îéDBuô ÕApu IXÏO BG lðlì@ îðlük úG pãük QèBüA qA îðAlðqpÖ

Quôk ó@ úÞ ïlýíùÖ ûqBO .QuA ûly þèBg úðBg Ap^ lñP×â ô lñPÖpâ

úÞlyBGêWAiýypÏyòüAlüBGBìÿõãèAQGpÒok .QyAkûBâ@ôoAlýGþðAlWôôkõGóBvðA kõg BG|úPyAk ïqæ úÞ Ao ÿrý^ òPÖo ïBãñø ,ûlì@|þì îðlük úG úÞ oBG pø

:lüõâ|þì .QuAûkpG
lðpãülßü ÿBÃÎA ïk@þñG ÐÇÚ {ñ×éO ïkq äðq Quôk ó@úðBg úG ,îPÖpãð ÿA úXýPð þèô ïkpÞ QüBßy wýéK úG

lðpøõâàüq {ñüpÖ@ok úÞ QvýðpÂBcîøþvÞôïAûlðBìBùñOBñýGBðôûlükRoBvgóõñÞA.ïkpHðþüBWúGûAoôkõGûly

oBâqôo koô@kolG ÿõÃÎõ^ Bùð@qA îðAõO þíðô lñPvø kõg þâlðqoBPÖpâpãük QèBüAok îø îðAlðqpÖ .lüBýG òì ólük úG

oApÚ lðBíð Ao BøõÃÎpâk .îyBG|úPyAk þÏÚõO

ó@ úG òPgAkpK úÞ koAk kõWôoApÚ þGõÃÎ óAoArø Bì þñýzð QGpÒoBâqôook úðB×uBPì BñýGBðúÞþPÚôqAþèôîýPgBñy|þìAopãülßüõßvývðAp×ðBuokúÞkõGþüBøBñy@úGïlýìA
BìA .Qvýð Bì qA ïAlß`ýø oBÞ úÞ koAk þPèôk óçÞ úWkõG àü úG qBýð ô Qvýð þðBu@ oBÞ ó@úðBgúG|úP×øpøúÞïõy|þìpHgBGÅõÎokBìA.lñü@þíðîÒApuúGôlðAûkpÞBøoApìïAûly
kpÞoAlýGlüBGAoûlýGAõgÿBøóAlWô.koAlðÿAúñürøúGqBýðôkoAkkõWôBìokþðBvðAQÖApy .kõy|þìáõÞÿqAô@ôkõÎîø{èBHðkúGô|løk|þìQyõãG@Bùð@úGúÞlðôo|þìlñìpñø
ÿBøok ïBíO BO kõG óBvðA lüBG ÈÛÖ .Qvýð ïqæ ÿA úüBìpu úðõã`ýø óBzðly oAlýG ÿApG úÞ îüApG ÿpãük rý^ ØuBO rW ïlýñy Ao óApùO úéXì ÿBÖôBG ûlñðAõg òüA ÿBø|úP×â þPÚô
:lðA|úP×â úzýíø îP×â ôA úG ÈÛÖ .QyAlð
ô kBy ÿBýðk úG êülHO Bì QGpÒ ûkríÒ ô àüoBO ÿBýðk ô kõy ûkõzâ Bì ÿôo úG QHdì ô þPuôk
!þñüpýyoôk lñðBvãì , þñýG|þì úÞAo óBPuôk êÒk òüA
.lññÞ þâlðq QHdì ô þPuôk ô QýñìA ô {ìAo@ BG ó@ok úíø BO kõy þñyôo
ú^|úPÖpâ oApÚ QÚpu koõì úðAkpíðAõWBð úÞ lñìkok ô BñýGBð òÆõíø òüA ÿApG þPuAo úG

úéXì .kõy|þì êc ôA êßzì Quôk òüA ÿApG >rKõéK< àü çTì ëBuoA BG Bü@ ?kpÞ óAõO|þì

òüA úÞ îýðAk|þì BìA ,lñÞ|þì Ao oBÞ òüA QuôpGôo ÿkBüq Rçßzì BG }kõg úÞ þèBc ok óApùO

lüBG .QyAk þÚçgA QÖApy ô kõG óBvðA lüBG .QuA ókõG óBvðA ok êc ûAo .Qvýð êc ûAo

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

õOoAkõéWrý^ aýø .þðAkpâqBG òì úG Apì ÜzÎ þüBüAlø BG pGApG þyqoA ,þPýíýÚ pËð qApPzãðA >þHdì îüpì < pPÞk
ÐñìoBÞ òüAqA AoõO lðAõPýíð wÞ aýøô Qvýð .oAlùãð Alg .koAk ÿA ûkBPupÖ îüApG úÞ
òì BO ÿoAk îPuôk úÞ õãG òì úG ÈÛÖ .lñÞ QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
þì BzüpÞõè ÿApG JAõW ok xõèBüoôA
.ïkpâ óBìkBy :lvüõð ïôk xôpýK NBK úPyõð
ûkBPupÖ QüApG úÞ þéGBÚBð úülø koõì ok îzy QívÚ
úÞ îèBdyõg þéýg îüõãG lüBG îø ïkõG úGpãükóõ^kpÞëBdyõgApìîøRAúìBð| |
BG lüBy BO ÿoAløBãð kõg krð Ao Bùð@ þøAõhýì ô kAk úíOBg þâoBÞlG úG ÐWAo Bì ÿBøõãì õãG úPÖo úPÖo úÞ þâpý^ BG xõèBüoôA|#
}qoA îÞ oBývG BüAlø .þñÞ òì kBü Bùð@ ólük úPyBãðA à^õÞ Apì ÜzÎ Ap^pg@úÞ óApãð îø pãük lñÞAlýK þüBýèBPüA óBGq pG kõG úPvðAõO
,pO }qoA îÞ îPupÖ þì óõñÞA îø ú`ð@ô lðkõG òßýè lñPvøõO ÜyBÎ óBvÞoBývG ú^pâA .ÿA þìôk ÀhyqA úÞ lülýíð kõg ok ÿqBýð
ïA ûkBPupÖ ú`ð@ êGBÛì ok úÞ îyõhèk òßýè þzO@ BG úvüBÛì êGBÚ ïAlß`ýø ÜzÎ ô úÚçÎ úßð@pG B« ÖBÃì lüõW àíÞúìBð òPyõð ÿApG
løAõg òì úG õO IðBW qA pO }qoA BG ÿrý^ úÞ îðAlýì .Qvýð ïoAk ëk ok õO ÜzÎ qA òì úÞ Quk qA kõg óBýÖApÆA úG îø Ao kõg kBíPÎA
Rkõg ÿBW úG ÿkõG ûkAk úÞ ÿpPzãðA .lýuo QuA òüA ó@ êýèk ô ÿoAlýíð oôBG Ao òì Ùpc ókpÞëõdì Roõ¾ok lýupO þìô kõG ûkAk
wýg wýg Apð@ô îPÖpâ îüBø úuõG óAoBG püq pâAôîñÞQHd¾õOBGB¸ íýÛPvìîðAõPýíðòìúÞ ôA úPuAõgqApýÒ ÿrý^ Bùð@,úìBð òPyõðpìA
qA Apð@ ÿqôo aýø úÞ }BG òýíÇì ô ïkpÞ B« ¿hy ûly îéÚ úG Quk wK .lñðBXñãG ó@ok
ÿAoAlùãð Alg .kpÞ îøAõhðolG kõg óBPzãðA ÝõzÏìôk ú¿Ú BzüpÞõè ÿApG óõíÃì òülG ÿA úìBð
lyBG îèk þévO lðAõPG úÞ ÿrý^ îüApG ,òì rürÎ
ÜzÎ þPvðAõPýíð pãük îPyAk Apð@ qApGA ûqBWA BzüpÞõè ÙpÇð@qA .kqBvýì BzüpÞõè ërñì úðAôo :lvüõñýì
.wüõñG .ÿoBãðA þG pýÛc Apì ó@ RBüõPdìqA ÑçÆA ô úìBð QÖBüok qA wK úÞ ÿlük pâA .òßì {ðqpu Ao kõg ÜyBÎ
lñßýìQÖBüokAoúìBð úßñüAqAwKBzüpÞõè QPulG Ao úìBð BO kBPupÖõO krð Ao úÛGBu lG þðq
ïBXðA pu ô kôpýì ôpÖ pßÖ ok þðæõÆ þOlì ÿApG ûpzc àü þPc Bü ûlðpK àü }BÞ ÿA :koAk þì oõËñì fpy òülG þGAõW þíð Ao ÿpãük wÞ ô ûkõG IüpÒ óõ^ lðBupG
RA úðBg úG þPÚô ÿqôo lüBy BO ïlzýì úÞ îølýì ëõÚô ïkpÞ QÖBüok Ao Bíy úìBð úÞ kõG òüA úìBð òPyõð ûrýãðA .QuA úPgBñy
:lvüõñGúðõãñüAJAõWok BOkpýãýìîýí¿O ú`ð@ BìA .ÿkõzãýì îüôpG Apð@ ûpXñK ïlýupýì úßñüA qA .îvüõñð ûoBÞlG óBðq úG ÐWAo ÿrý^ pâk õO úG QHvð ëk ok úÞ þÞBK ÜzÎ QuAõhýì
îýévO pu õO QuAõgok êGBÛì ok úðBìkBy þðAõPýíð õO úÞ Qvýð òüA lñßýì pýãèk Apì IXÏO þéýg ÿA ûly òì ÜyBÎ ÿkõG úPyõð àPc aýø òýG òüA ok ô koAk úÂpÎ Ao koAk
ApünK kõg ÝõzÏì óAõñÎ úG AoõOô ïoôBýì kôpÖ þøAõhýíð kõgõO úßéG þñÞqBG îüôpG Ao ûpXñK þðAqoA òì úG lðôAlg úÞ þüBHüq úÞ Ap^ ïkpßð BG úÞ QvðAlýì ôA .QuA ûkõHð pËð ok þPìpc
ApìõO Quok oBPÖo ô æAô Qý¿hy úÞ ïõzýì úPyõð Ap^ ?Ap^ pg@ ,BzüpÞõè û@ .þñÞ òýñ^ úÞ úð ô wÞ òýèôA úðõO ô QuA Iüp×èk QuA úPyAk úG «BÛýÚkô QuA ÉBHOoA ok òìAlÞBK ô Øý×Î þðq
bõK þÛzÎ òüA úÞ îñÞ oôBG úÞ úPgBu ÐðBÚ þøAõhýíð kõWõì îø ó@óBßìApâA þPc úÞ ÿA ûlì@oBPÖpâ òì ÜzÎ úG úÞ þPvø ÿp×ð òüpg@ òEíÇì .QuA ûly ôA úPvHèk îø êýèk òýíø
JAnW ûpù^ ólük ûqAlðA ú^ BO þðAlýíð .Qvýð ú`ð@rW rý^ aýø úÞ þñì ?þñÞ QHd¾ òì BG úÞ ÿrý^ BìA .lðoBývG òì óBøAõgõO lñðBì úGô úð lyBHð oBÞ ok ÿoBßPuok ô QGBXð pâA }BG
BìA .QuA lñüByõg ô pünLèk îüApG QðBGpùì ô óBìpÖ pâA úÞ þñì ,îølýíð ïBXðA þøAõhG õO lýPvø òì oAk Quôk úÞ þðAkpì úíø ô õO îø oBWrðA ô p×ñO úßéG koAlð kõWô îø þÛzÎ BùñO
Ao õO úÞ Qvýð ïkõg ÿlñüByõg ÿApG BùñO òýñ^ þðkq îø pG îz^ ok ïôo {O@ êgAk þøk olø Ao kõg QÚô lüoAk úÞ QuA òüA lýðAlG lüBG þPÚô òì pËð úG úÞ Ap^ kpýãýì Apð@ ÿBW
ô îuBñzýì Jõg Ao ïkõg òì .ïoAk Quôk QuBíPèA ,pýãG wK Ao kõg Ùpc .kpÞ îøAõg ô QuA ëBdì òì BG ókpÞ QHd¾ .lýñßýì rý^ aýø ÐÚAô ok kõy úPÖpâ þðq qA RBýÚçgA
ô qpì ïõy lñì úÚçÎ þvÞ úG úßýðBìq îðAlýì ûly úPvG òì ÿôo úG BùøAo úíø úÞ ëBc ,îñßýì þüAlñéG ok òì úðBg . òßíì pýÒ òì úG þupPuk àü þüBHüq .QuA ûlðBíð þÚBG ôA ÿApG ÿpãük
QýÏÚAô .îPvýð êüBÚ îÛzÎ ÿApG þPükôldì þPÚô ô ûk óBzð kõg qA Q×Æçì þíÞõO «çÚA qA þðAõPG úÞ þyBG õPupK pãì úÞ ûlükpâ ÐÚAô Jõvdì ôA ÿApG ÿA ûlðqoA oBývG QíÏð óq
oBâlðBì BXñüA ok þðAõPýíð þéýg õO úÞ QuA òüA þüBø RoBHÎ qA lññÞ ïpãèk Apì lñðAõPýì QOBíéÞ þ×hì ó@ óBðBHøBãð lük qA ô oõHÎ ó@ ÿBø ûqAôok koAk oAlüBKBð ô pünK BñÖ þPý×ýÞ BìA kõzýì
úËdèpãük ïlypPvHíøõO BG òì þPÚôô þyBG ÿAúéíWòüA.òßìûkB×PuAlñPvøpâóApüô úÞ ÿkBPupÖ îüApG úÞ ÿA úülø koõìok BìA .þðBíG QèB¾A ô QGBXð BG ú`ðBñ^ úßð@ pG «BÖBÃì
BG Apì þðAõPýìõO úð .îyBG îðAõPýíðõO óôlG ÿA ÜzÎ òüA BG Ao kõg QÚô òì ÿkõG úPyõð úÞ Ao AkBHì .ïoAk ûBãð Apð@ ïoAkpËðok úÞ îüõãG lüBG òßýè .koAlð }qoA ÿrýzK lyBG ûlzð òýXÎ
îøAõg ólðBì BXñüA êídO òì úð ô ÿpHG kõg þãñu ëk òüA qA .þñÞ ÅõÎ lüBG Ao îñßýì ØéO BùñO úßéG QuA ÜzÎ pu qA oBÞ òüA úÞ þñÞ pßÖ òýíø úG ô þPvø lñì ûpùG Q×¾ ôk pø qA õO
pO óBGpùì þíÞ Rkõg ÜyBÎ BG ô oAkpG Quk Bùð@ ÿôo pG úÞ þPuk oBÞ }qoA êýèk òüA úG úÞ áBK þÛzÎ .ïA ûly õO ÜyBÎ òì îø úÇuAô
.QyAk òýñ^ òì BG þøAõhG pâA úÞ þðAlýì kõgõO. }BG úG «çGBÛPì .ïoAk ûBãð Ao Bùð@ ïoAk Quôk ûly aýø êídO ô QuA þâqpø úðõâ pø qA þùO
àü ÜyBÎ úÞ ïoAk ÕApu Ao ÿoBývG óBðq ÿoBÞ úÞ Ap^ þPvýð {ýG þéOBÚ þüõãG òhu úG ïolK úÞ ÿpPzãðA àü òì úìBð òüA ûApíø óly oAk úylg QíýÚ úG løAõhG úÞ ÿrý^
.lðA ûlðBì Bøo BùñO QüBùðok òßýè lðly úHüpÒ òì BG QìçÞ BG õO kpÞ óAõPýì pýzíy BG úÞ õOô îñßýì úíýí QuA ûkõG ûkpÞ úülø ïokBì òì úÞ }BÞ ÿA .koAlð kõy ïBíO õO ÿôpG@
îø òì úÞ ûly IHu þðApãð òüA pÆBg òýíø úG úßñüA æA îøAõhýíðõO qA ÿrý^ aýø òì .þñßýì òì qA úÞ ÿpøAõW óAõñÎ úG Apð@ þPvüBG ëkÙpcôîñÞQHd¾õOBG ¸B¿hy îPvðAõPýì
úßñüA úð pãì .îðAkpâpG õO úG Ao õO ÜzÎ îðAõPð òüA úßð@ pG «BÖBÃì ÿpünLG ÿA ûkpÞ ÿoAlüpg qA pO çìBÞ Ao ïoAk òøm ok úÞ ÿoBßÖA ô kõg
òPzÞ ok @ ûlì àíÞ îÒo þéÎ óõvýW ÿoBW óBGq pG ûly ûkoô@ nÒBÞ ÿôo pG ú`ð@
}õâòükBüo@úG òüoqîzKpýhvOôóBðBHøBãð
BK ô ûkpÞ Bøo ÿA ûpürW ok Ao kõg óq ô lølýì ApÖ .ïqBu
kõHð úHüpÒ àü úG ÜzÎ òüA Bü@ .koAnãýì oApÖ úG úìBð RçíW òüA òPyõð qA wK xõèBüoôA
óBPuAk úG ûoByA (?ly @ ûlì ÿkõGBð UÎBG úÞ wý×ð úülø lñ^ ûApíø úG Apð@ô lñÞ þì ïBíO Ao 10
óAõñÎ úG óõvýW ó@ ok úÞ þðBðõü ÿA úðBvÖA
IϾ úãñO qA QvðAõO úÞ þvÞ òýèôA
QulG ÿApG lñÞ onâ olýâ êLíýuoõHÏèA
BG Ao ÿoAõyk ÿBø óõìq@ òüoq îzK ókoô@
kõG ûly ôA ÜyBÎ úÞ @ ûlì ÿBø ôkBW àíÞ
pu ÿqôpýK òüA qA wK òßýè koAnãýì pu QzK
.)lñßýìBøoAoôAôûkpÞQðBýg@ûlìúG ïBXðA

....koAk úìAkA óBPuAk òüA
ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy

" pPùG þâlðq , pPùG wßu ": úÞ }õâ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

11

óApùO úéXì

þÛéO þðõðBÚ pýÒ pìA àü Bßüpì@ok Bì oõzÞ òüpPzýG Rlì òüA ok .lðA ûkpÞ lñéG BÎk |!lü@ok BG úP×ø îg ô aýK ok
ôoBS@óBÛèBg þñÏü úýÃÚ ÙpÆôkô kõy þì pvíø }ôk pG þãñPèk ô îÒ ,ú¿Ò þñýãñu pg@ úËdè BO úÞ kõG þðAkpâoBÞ þñýèôqBƒK
pSA pø ØýèBC O ô pzð Üc úG oBS@óAoAlPuôk úËdè òüpg@ BO úÞ kõG "úèAs" }oAkBƒÖô oq óBHcB¾ Qukpüq úÞ kõG þìkpìpßÖ úGpíÎ þzHc lýÏu lídì
þPükôldì óõðBÚ lðoAnâ þì ïApPcA ÿpñø ôA úG lüBG QýévOpG ûôçÎô QyAnãð {üBùñO îø }kõg úÞ ó@ BO lƒðlƒy þƒì kpƒg oôq ô
úPÖpâpËð ok pSA pø qBýPìA Üc ÿApG úèBu 75 úG oôq ô oq óBHcB¾ óBíø oõPuk úG ïBXðApu |[email protected]|
Ao ó@{ýK ëBu lñ^ qA Bßüpì@ûpãñâúÞkõG |.Q×âkôok
ëBvìA ôo òüA qA .kAk {øBÞ ëBu 20 úG þì qApýy ok úuolì óAoôk qA Ao olñíu ótýG | |.lyþðBGpÚlñ×uõâlñðBì ëôA qôo
ëBuok úÞÿpñøpSA óAoArøqBýPìA Qükôldì þðBPvGBO ÿôkoA úG îø BG rýð oBG àü úÞ îPgBñy ô ûlñvüõð kõy qBvíéýÖ úÞ ó@ qA {ýK ôA !þgçu Bü Rõßu
ïkpì ô ûly úPyAkpG lðkõG|ûly Üég 1923 þìoBOô úPvzð úÞ AoôAqA þvßÎô îýPÖo áõì óBPuAkô úèBÛì òPyõð BG úÞ kõG þuBñyBðpÎBy
ÿApG Ao oBS@òüA óBãüAo ô úðAkAq@lñðAõO þì .lýñýG þì îðq þì Bßükõéì ûkBPvüA îø òì ô lðq þì þâlðq õükAo ô RBÎõHÇì ÿApG ûBOõÞ ÿBø ÿBøoõzÞ qA þgpG ô úðBýìoôBg ok #
ô þÛýuõì ô pÏy ÿBøqôo !kõG þüBøqôo úƒ^ ûkõO úWõO {üBø óBPuAk úÞ þPÚô .lƒðAonƒâ þHønì ô oõOBPßük ÿBø Qìõßc þüBýu@
| | .lññÞþLÞkõg þüôkoA ÿBø {üBíð BG {üBø Iy úÞ }qoô ô ly oAlìBð YüolƒO úƒG ,kpƒÞ IƒéWAo ïkpƒì ûBâúÞlðA ûkpÞäñO ïkpì pG Ao ú¾pÎ óBñ^
,pÏy ,wßÎ ,îéýÖ óAoArø êìBy oBS@ òüA þG ô kBy óBðAõW ûlñg úùÛùÚ ÿAl¾ ô kõG ûApíø õüoBñu BO lñPuAõg ôA qA BýèBPüA óApâBƒíƒñƒýƒu þüBø {ñÞAô úG Quk ÿkApÖA Bø ó@óBýì qA
úÞ kõy þì þÛýuõì äñø@ô JBPÞ ,úìBñzüBíð òýñÆ Apd¾ ô Qyk ok oBâqôo }kpâ qA pHg óBíÞBc ûpù^ BO lñðq þì oBËPðA êGBÚ pýÒ
ëBu ok þüBßüpì@ óBâlñvüõð ô óAlñìpñø ÈuõO |.lvüõñG
ok óõðBÚpGApG óõñÞAô ûly Üég ÿkçýì 1923 |.ly þì òßÖA ok úÞ kõG þìkpì óBíø kok ,þñýèôqBK kok |.lññÞBzÖA óBýðBùW ÿApG Ao kõg
IýOpO òüA úG .koAk oApÚ úÏìBW ïBíO QýßèBì þâlðq BýèBPüA òýzðpýÛÖ ÿBø úèõÓýG ô Rçdì
ô òýéKB^ þèoB^ QìB¾ ÿBø|îéýƒÖ qA þƒgpƒG BGoBO òPgAõðok {ìpâ úXñKpÆBg úG ótýG kõg ëBc úG Ao Bùð@oôq ô oq óBHcB¾ ô lðkpÞ þì úÞ ó@ ÿApG oõOBPßük ÿBø Qèôk æ« õíÏì| |
þPvüpÞ BOBâ@ÿBø|óBìo þgpG Bü ,lüõè lèôoBø pÆBg úG îø òì ô QyAk ÿoBßíø qApýy õükAo kõG þñýèôqBK RAløBzì òýíø .lðkõG ûkpÞ Bøo A«oõÖ kõzð óApãük ÿApG þüõãèA kApÖA òüA êíÎ
óAõO|þì úÞ lñPvø kAq@ óBãíø þupPuk ÿApG .ïlük þì Ao ôA õükAo þzüBíð ÿBøoBÞ ok QÞpy úÞ QyAkAô þüBø óBPuAk òPyõð úG Ao ôA úƒÞ oBßÖA ókBPÖApÇg úGpùŸì ókq BG Ao Bø ó@ ÿAl¾
kõéðAk QðpPñüA qA óBãüAo ûkB×PuA ÿApG Ao Bùð@ òPÖpâ ZôA ëBc ok ôA ok úÞ ÿkAlÏPuA ô Ýôm Ao QÏüpy ô RolÚ óBƒGBƒGoA Rpƒ×ƒð ô îzƒg lññÞ þì }õìBg þéì QýñìA Bü ô þìõíÎ Q×Îô
úðApO ô lðBuo Rpùy úG Ao olñíu úHzßü kõG " úGôA úÞ lðkq QíùO þñýèôqBK úGô QhýãðApG
|.|.kpÞ qôo fpÇì ô xBñypu óBâlñðAõg ÿApG {üBø lüBG ô ûkpÞ òýøõO "þìõƒíƒÎ Qƒ×ƒÎô oBƒßƒÖA | |!lðpýãGRpHÎrýðóApãükBO
oBS@ þLÞ Qükôldì óBìq {øBÞ úG úWõO BG ÿoô@ ÐíW BG ó@ qA wK ô kõG QýÛÖõì lýéÞ oõzÞ ô BKôoA ok þPíùO òýñ^ óBìq àü
ô RBýGkA óAoAlPuôk ëBu 20 úG ëBƒu 75 qA oBzPðAô ÿqApýy ûtüô RBíéÞô Bø êTíèA Jp | |.kõypýãPuk óAkpâoBÞ "þñýèôqBƒK õƒèõƒDBƒKpƒýK" úƒG BƒýèBƒPüA
oBS@ úG àükrð ÿA|ûlñü@ ok àýuçÞ ÿBíñýu kõWô úG óApüA oõéßèõÖ äñøpÖ ok þèõdƒO ó@ ô þüBÃÚ ÿBø QüBßy úÞ kõG óBìq òüA qA lÏG ÿlñ^ ô lðkq BýèBPüA ÿBíñýu ïBð IcB¾
óBãüAo Roõ¾ úG ÿoBíƒzƒýƒG ÿpƒñƒø ô þƒGkA ôpÏy úñýìqokôA ÿBø JBPÞ îøqõñø úÞ koô@ ô Quk ,þñýèôqBK úýéÎ þéì l ÿBø ûlðôpK ok Ao }A ûly úéTì }lvW þãèBu 53 ok îø
ûtüô úG QHøõì òüA úÞ QyAk lñøAõg þupPuk }ôpÖ pK oõzÞ êgAk ok ÿqApýy RBcçǾA úG óBñ`íø òüA ؾô BG þèô QvG Ao ôA ÿBK
þì óõ^ .koAk ÿA ûtüô QýíøA QðpPñüA p¿Î ok úÞ þðBìq ô pãük oBG wéXð@ wƒè ok .QƒuA rýð óBùW ÿBíñýuokô kAk þì úìAkA ÿqBvíéýÖ | |.lñPÖBüBøúèBGq
qA ÿoBývG úG QƒÎpƒu BƒG ô þƒPƒcAo úƒG óAõƒO olñíu ótýG BG ïkAk þì oBzPðA Ao "}çO úüpzð" QýÛÖõì òýñ^ îÒo úG úÞ ó@ BO ly ïBð IcB¾ ïBð úG ÿlðõg@ úÞ ûlì@ BøpHg ok rƒýð A«pƒýgA
pSA "åorG þHvPâ" lñðBì þGkA ÿBƒøoBƒßƒøBƒy ú^ úÞ ïlyôpGôo ïoBÞ pPÖkok Bø ëBu qA wK {ñýéOBÚ ô lñPzÞ Ao ôA òýãñu þOõßu ok þüBø þðBíu@ JBPÞ ok " ûkpÞ ïçÎA óApüA ok þPDApÚ
lñðBì þüBíñýu ÿBø|îéýÖ ô lèApWrPýÖ RBßuA }oBÏyA rýð ûBâ úG ûBâ ô kõG þñüpýy RBËdè lüBG Ao qBu õW ô õãÒôok óAoBãðpHg úÞ ûlì@
ïBíO ô òPýÞ pPuBG ô òýƒéKBƒ^ þƒèoBƒ^ oBƒS@ ó@ qA wK .lƒy þƒì NBƒ^ }çƒO ok {ƒGBƒð | |!lðlzðAlýKîø AlW îø qA úßO úßO Ao óBzPyõâ ô kpÞ úéTì
ôA ú^pâ úÞ koõg îÚo pãük ÿA úðõâ úG Qyõðpu ÿoBP×â òýñ^ úýéÎ þOæBÛì ú^pâ ."!QgBu
|.|.QÖBü þupPuk "xôBì þßýì" ÿBø|òOoBÞ QvðAõPð BìA QyAk úãð oôk Bì qA ëBƒu ûk Ao ïôk qôo QýÏÚAô úG Ao óAoBãðpHg ó@ þÆ ô ûly úPyõð
QüBÎo QÚk úG ØýèBC O ô pzð Üc rýð óBíè@ok úG Aoolñíu ótýGpSöõì ÿpñøô þãñøpÖ RBìlg Qvýð þñPÖo kBüqA òüA IéÇì ó@ óBýG BìA lðA ûkpÞ ÜüõzO þüõâ
úG koAk kõWô ó@ ÿApG þ¾Bg óõðBÚ ô kõy|þì {OApÆBg ô ôA ïBð .koBLvG þyõƒìApƒÖ Qƒuk lñðBì úG lñßð úÞ koô@ þì kõWô úG Ao þðApãð
wK ëBu 70 BO ÿpñø ô þGkA oBS@ ïBíO úÞ ÿoõÆ Ao ôA râpø ô kõG løAõg ûlðq óBýðApüA ÿApG úzýíø Bì óBýì qA qôpìA "olñíu ótýG" ú^pâ# þðõðBÚ Roõ¾ úG ëBu9 úG ZAôkqA òu {øBÞ
oApÚ óõðBÚ QüBíc QdO pSA IcB¾ åpì qA QuA òýñ^ ApWBì QÛýÛc BìA QÖo ô lýzÞpK
| |...kBy{côo.kpGlñøAõhðkBüqA ïBíO BG Ao Býðk {ýK ëBu ûk qA {ýG qA ôA úÞ 12
|.|.lðoAk BGô kõG úPyAnâpu QzK {ýüBHüqô Bø þPyq
oBS@ qA ÿoBývG ÿôo qA pƒzƒð ܃c óõƒñƒÞ BƒO ïõu qôo úPyAnâBW pG oBS@úG úð pãük Bí³Þok òPÖo ôpÖ
ëBvìA ô ûly úPyAkpG óBíè@ RBýGkA àýuçÞ |!oBS@qBýPìA õÓè úÞ QvðAk þì úƒð ô lƒýƒzƒülƒðA þƒì }A
óBâlñvüõð ô óAlñìpñø oBS@ qA óAõƒO þƒì rƒýƒð Quk úðõã^ ôA Qìçu ÿApG {ðAoAlPuôk
óBüBK úG óByqBýPìA Üc Qükôldì úÞ þðBíè@ wßÎpG ÿpñøoBS@qA þLÞúÞBW ó@qA #

| |.kpÞþLÞóBãüAooõÆúGûlýuo

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
13
ô AõPdì ,ÈGAôo koAk Üc ô lðAõO|þì Bü@ kõy|þì ïoBù^ qôo
úXýPð úÞ Ao òýìqpu òüAok ÿqBvíéýÖ úzülðA |!Bíñýuok þyôpÖ ûoBPu
îÎA îýùÖô Øüpy ÿBø|óBvðA }çO ëBu Bø|ûk
ô úüBìpu úÇuAõG ûkõGoBÞolðA Qukô pülì qA þèô !ïoAnãG ú^ Ao {íuA îðAk þíð #
p³K þ×ýÞ BG úÞ ÿoAnâ|úüBìpu ?løk pýýÓO {èõK ólüpg Bü þyôpÖ ûoBPu óApüA ÿBíñýu ok
ôA qA BO kôo|þì ÿpãüqBG úðBg o„ k lÛð ëõK qA ÿBíñýu ÙôpÏì ûpù^ àü ô ûly lì ûoBPu
ôA úÞ oõÇð@ ô lñÞ ÿqBG {íéýÖ ok løAõhG Bíñýu qA ÿpýâûoBñÞëBu YñK qA wK úÞóApüA
ÿBýcA ok þzÛð ú^ lñÞ ÿqBG koAk Quôk lüõâ þì ûly RõÎk úñd¾ úG pãük oBG
îø pOlG ÐÂô ,aýø ûlzð ÅõÎ úÞ ÿrý^
!?koAk Bíñýu
ûlìBýð þøBãð ô pß×O BG óAoAnâ úüBìpu òüA |!QuA ûly
Ao óApüA ÿBíñýu AõPdì ô ÈGAôo ô pývì BO lðA }kBÛPðA úP×øôkqA wK Büo@líPÏì úíÆBÖ
kõHùG ok ÿpSA îø óBy kôoô .lñøk pýýÓO ÿBíñýu ok "ëAnPGA ÿBø|ú`üok" óly qBG qA
qA p×ð óAoArø oBÞ IvÞ Üðôo ô þâlðq ÈüApy þgpG oõÃc úG ÿpãük úHcB¿ì ok qôpìA
qA lýèõO êìAõÎ QüpTÞAô úPyAlð Bíñýu þèBøA úÞ úP×âô ûkpÞ ûoByA Bíñýuok óAoAnâ úüBìpu
ô pãüqBG ô oAkpHíéýÖ BO úPÖpâ óAkpâoBÞ ok ÿoæBu pãüqBG Bø ûpù^ ólüpg BG Bø ó@
pýâok þPhu úG RBìlg ô ûlñðAo ô RBÞoAlO oõÃc úP×â ôA .lðA úPgAlðA ûAo úG Bíñýu
,lñPvø ûpìqôo þâlðq ô }BÏì Zpg òýìCBO úG àíÞ ÿApG Bíñýu úG lülW óAoAnâ úüBìpu
lðõy|þíð Bíñýu koAô ç¾A Bø|úüBìpu òüA óõ^ oõùzì ûpù^ lñ^ lüpg ÿApG ÈÛÖ Qvýð Bíñýu
úéG .lðõy|þíð ÜüorO Bíñýu ûpßýK úG þñÏü
îéýÖ óçÖ QgBu úñürø úÞ lñüõâ þì Quok |.lðA ûlì@ Bø ó@ ÿApG }BLG ô rüpG ô
Zpg BXÞ ëõK òüA þèô ûkõG óBìõO BøkoBýéýì
rüpG ô Bø|{zhG ô ënG òüA ?QuA ûly
ókpÞ pKô ûpù^ lñ^ lüpg ÿApG ÈÛÖ Bø|}BLG
þßíÞ ô kõy|þì Ùp¿ì Bíñýu okpu ô òüpPüô

| |!lñÞ|þíðóAoBÞolðA|QukôBíñýuþèBøAúG

pg@qôo
|!ÿoõýèk pñø

ókAk êüõdO Bü ÿoõýèk oBÞ ú^pâ # BñvüA BG õâ ô| Q×â ok úÞ Büo@ líPÏì úíÆBÖ
oBÞàü Bßüpì@ok Bì ÿApG ÿpãük úG ÿrý^ Bíñýu pG îÞBc ÿBÃÖ ûoBGok QyAk QÞpy
òýñ^ ûAõâ úG BìA kõy þì þÛéO þèõíÏì êHÚ ëBu lñ^ qA ëôA lyBG pPùG lüBy" :Q×â
qA óApüA ok ÿoõýèk oBÞlýñýG þì úÞþvßÎ ëBu lñ^ qA wK úÞ þðBìq þñÏü ;îüõãG
| | !koAlð úðõíðqõñø úÞQuA þüBøpñø úéíW .ïkpÞ Ñôpy Ao îPýèBÏÖ ûoBGôk ,QýÎõñíì
îPzâpG Bíñýu úG þPÚô êHÚ ëBu YñK kôlc
àü ïkõHð úÞ þèBu lñ^ òüA ok ïkpÞ xBvcA
þðAõhíø òì BG êÚAlc úÞ ûkpÞ pýýÓO þüBørý^
wK þèô QuA òì qA êßzì ïkpÞ|þì pßÖ .koAlð
îuA úG ÿlülW ûlülK BG îéýÖ lñ^ ok oõÃc qA
úíø ïlük|þì .ïly| úWAõì "pãüqBG úPüoõOA³ "
pãüqBG úÞ ÿoõÆ ,ûkBPÖA pãüqBG Quk úG rý^
pu ô koAk úãð Ao êìAõÎ Bø|QÎBu QvðAõO|þì
ÿBøoBÞ ëBHðk kpýãG îýí¿O Bü lüBýð úñd¾
Bø|QÎBu ÿoAkpHíéýÖ ûôpâ ô kôpG kõg þ¿hy

!"lðBíG }pËPñì
ÿBíñýu BG úÞ òüA pG lýÞCBO BG pãüqBG òüA
òýG RBHuBñì úG ,koAlð þP×èBhì ÿoBXO
ô kpÞ ûoByA îéýÖ óBâlðqBu BG oAnâ|úüBìpu
Bíñýu òüA koAô úÞ ÿA|úüBìpu îýñýHG lüBG :Q×â

óApùO úéXì

14

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

Bíñýu iüoBOpOpG úìBñíéýÖ 101

úƒìBƒñíéýÖ òƒPyõƒð ok þƒPÚô rƒèô òƒƒuoôA .kpG QðõìAoBK ÿõükõPuA óApülì {ýK Ao ó@ Bø|þÃÏG .îñÞ qApGA ó@ úG QHvð Ao îuBƒvcA ÿBø|òíXðA þíülÚ úüôo àƒü ܃HÆ #
ÿoBßíø aüô|úýßñì óBìpø BG >òýÞ ÿpùzíø< ÿA|úd×¾ 20 fpÆ àü ÈÛÖ óBPuAk úƒÞ þPÚô koõì RBßð ô lüBýG óBy|}õg ó@qA QuA òßíì áoõüõýð þñÏü þƒÚpƒy êƒcBƒu ok pƒÛPvì
qA {ýK aüô|úýßñì .QyAk ëBu 24 ÈÛÖ kpÞ Bø|}ôpÖpK qA þßü úG êülHO ôqõK JBPÞ .kõG qA òì .koõg løAõhð óBykok úƒG òƒì kBƒÛPðA óBƒíýÛì ô lƒñPvø pƒOpƒß×ñyôo ÿBƒø|ûôpƒâ
úìBñzüBíð {hG pýGkpu lüBýG kôõýèBø úG úßð@ .lýuo }ôpÖ úG ó@ qA úhvð óõýéýì 10 ô ly ô QýÏÚõì .lìBƒýð îƒyõƒg ç¾A úƒìBƒñzüBƒíð úéíW qA pñø þé¾A óBüpW úðlG wéXð@|wè
òüA òPyõð ÿApGrèôô aüô|úýßñì .kõGpÞoõüõýð qA ôqõK úìBñíéýÖ ô JBPÞ ÿBøpPÞAoBÞ qA þgpG ÈGAôo ô lðkõHð pünKoôBG îüApƒG Bƒø|Qƒý¿hy
ô lðlðAõg Ao ÿkBüq ÿBø|úìBñýâlðq úìBñƒíƒéýƒÖ áoõüõýð ok þüBƒýƒÖBƒì ûkAõƒðBƒg YñK ÿôo òüA BG >.QuA ÿrýíì êGBÚ ô úP×y@ çìBÞ þé¾A .lñøk|þì êýßzO AopOBEOô Bíñýu
Ao }kõg þâlðq qA þzhG rèô .lðkpÞ þuopG qA {ýK qôo úu Quok òüBPvKA óAokApG ëBc úükBdOA ,òíXðA ôk òüA qA þXñupËð ÜHÆ
ÿôo qA îø aüô|úýßñì ô kpÞ úìBñƒíƒéýƒÖ koAô |.lðkõG ûly xBHPÚA úP×ø àü bõÞ koAõø ô ÿoAkpHíéýÖ Ñôpy lÎõì pOpG úìBñíéýÖ 101 Bßüpì@ óBvüõƒð|úƒìBƒñƒíƒéýƒÖ
ØèôlðAo ïBýéüô ,pzƒð ëõƒÒ þƒâlƒðq óBƒPƒuAk |)1974 /þßvðæõK òìôo( Bø|þñý^ úédì|-3| ô lƒðkpƒÞ ïBƒíO Ao óBƒy|úƒìBƒƒñƒíƒéýƒÖ pƒƒO|ꃃHƒÚ .QƒuA ûkpƒÞ JBƒƒhƒPƒðA Ao Bƒƒíƒñƒýƒu iƒƒüoBƒƒO
òýèôA òPyõð .kpG {ýK Ao úìBñíƒéýƒÖ Qƒupƒø QuA þ¾õ¿g ûBâ@oBÞ àü wPýâ àýW úu pø .lðkAk óBzð rHu ÕAp^ îø Bø|ûlññÞ|úýùO ,óBy|ÝB×OA úG IüpÚ pTÞA úÞ þƒüBƒø|úƒìBƒñíéýÖ
kôlc ÈÛÖ aüô|úýßñì ÈuõO úìBñíéýÖ úhvƒð þâlýuo þüBø|ûlðôpK úG BO kõy|þì ïAlhPuA úÞ óBüBK BO }BG|ûkBì@ ëBc ok wüõð|úƒìBƒñƒíƒéýƒÖ .lñPvø àýuçÞoBS@,ëôlWol¾ok êÚAlc
òüA qA ÿkBüq {hG .lýzÞ ëõÆ úP×ø {y pýâok ó@okpùy ÿBø|ûlñâ|úéÞqA þgpG úÞ lñÞ þOApýýÓO ly ïqæ QÚôpø BO lðkõG ÿoAkpHíéýÖ pýHÞoléüAô þéýG ïBðoBGôk ëôA îéýÖ ûk óBýìok
óBPuoBíýGok ÿoBíýGpPvGok îø Ao úP×ø {y ûlðôpK àü ÿApG îø òýèõDA Èuô òüA .lñPvø þèoB^ ,òDõÞ óAokApG Bøp¾BÏì qA .QuA ûlì@
BùñO Qupø ïBýéüô úÞ Q×â pOlÏG úPHèA rèô .kõG .koAk þßüoBO úPynâ úÞ þðq .lü@|þì {ÒApu |.|.lññÞ ëBíÎA îéýÖ ok ÀgBy ÿBø|îuA õñýPðAoBO òýPñDõÞ ô òíÖBƒÞ
ÿpùzíø< úìBñíéýÖ òPyõð ÿApƒG Bƒùƒð@ ÐHñì ôo {ýK RBÚB×OA äñW úG îø oBñÞ àýW ô ôA bõÞô òüBPvKA óAokApG úÞ òüA IèBW úPßð lÏG úG îøk ûkook úPHèA úÞ lñPvø QupùÖ òüA
lì@ok {üBíð úG îéýÖ þƒPƒÚô .kõƒHƒð >òýÞ úìBñíéýÖ ÿôo ápPzì ÝBOA àü ok QÚô|aýø
Qvßy úzýâ ok BìA lðkpÞ }A|{üBPu óAlÛPñì |.lðôo|þì úìBñíéýÖ qA þHèBW |ûpÆBg bõÞ .lðkp߃ð oBƒÞ .lðpýâ|þìoApÚ
qA þƒßü wƒüõƒð|úƒìBƒñíéýÖ þƒðôBƒO RpƒGAo îükpÞ Ñôpy Ao oBÞ Bì þPÚô< :lñÞ|þì ØüpÏO |)1942 /rýOoõÞêßüBì( BßðçGAqBÞ|-1
|.koõg ûBãzðAk ok þßvðæõK òìôo ÿBø|îéýÖ òüpPùG òíâpG lüpãñüA .kõG ûlzð ïBíO qõñø úìBñíéýÖ
õƒƒƒƒƒüA ûoBƒƒƒƒƒGok rƒƒƒƒƒýƒƒƒ^ úƒƒƒƒƒƒíƒƒƒø-5| 1973 ëBu QðõìAoBK þðBLíÞ .kõG ûlðAõg ú×véÖ Ao kpì ïAlÞ lüBG òì< :Q×â ô lì@ òì {ýK ÿp×íø ÿqBG BG rýOoõÞ ê߃üBƒì úƒPƒgBƒu
úìBñíéýÖ BO kAk kBùñzýKôA úGoækoArø175ôA úG :ïkAk JAõW >?îyBG úPyAk Qƒuôk pƒPƒzƒýƒG àüo úðBÛyBÎ óBPuAk òíâpG lüpãñüA ô RoBâõG
|)1950 /aüô|úýßñì.ëA.ÙqõW( ôA {üBW úG BìA .lvüõñG Ao >åorG þHvPƒâ< îýPvðAk|þíð þPc Bì lýƒðAk|þƒì .>îðAk|þƒíƒð< ArèA .lñÞ|þì QüAôo Ao þðBùW äñW úðBýì ok ArèA ô
úÞ QuA pOBEO oõùzì pãüqBG àü õƒâoBƒì }kõg þ¿hy ûsôpK ÿôo úÞ QyAk oAp¾A ô ûly Bñy@ àüo BG wüoBK ok {ýK Bø|ëBƒu
úñd¾ QzK ok ôA .úPyAnâ òu úG BK BHüpÛO .kpýãG kríPuk oæk oArø25 ÈÛÖ ô lñƒÞ oBƒÞ |>.lyBG oõÇ^ lüBG îéýÖ ÿlñG|óBüBK Qdé¿ì pƒÆBƒg úƒG BƒìA lƒðA|ûlƒy îø ܃yBƒÎ
ÝBPzì ô óAõW ÿpãüqBG BG {üBø|{üBíð qA þßü ok úÞ Ao þðBüBK úÞ úP×â þüBW þðôBO RpGAo /æõKõÞkoõÖ wývƒðApƒÖ( ûlƒðAõƒgolƒK-2 ô ûkpÞ ZAôkqA oõPßüô BG QìôBÛì ÿBƒø|ûôpƒâ
ÿBøoBÞ úP×ýy úÞ kõy|þì Bƒñƒy@ õƒüA îuA úƒG ok úPvðAõPð ûkõG oõ¿Pì îéýƒÖ ÿApƒG AlPGA ÿoôk ÿBø|ëBu òüA ïBíO .úPÖo àüo qApHg|þG
qA {ýK úP×øôk Quok óõ^ .koôBýƒG úìBñíéýÖ |)1972 úÞ òüA BO QuA ûkpÞ þhéO ïk@ úG êülHO Ao àüo
îéýÖ òüA îuA< :úP×â þßü ÿoAkpHíéýÖ Ñôpy .QuA úðõEèoõÞ þüBýÖBì ûkAõƒðBƒg óBƒPuAk
wðBßu àü þPc Bì ô QuA >Bø|þñý^ úédì< úíø qA {ýG úÞ êßüBì þƒñÏü pƒPß^õƒÞ pƒvK .lðoõg|þìpG îø úG BßðçGAqBÞ ok ûoBGôk
BG þðôBO RpGAo >.îüoAlð Bø|þñý^ úédìok îø åorG úðõEèoõÞ óôk úÚçÎkoõì ûkAõðBg ÿBÃÎA wüõð|úìBñíéýÖ pƒñƒÞBƒG RpƒGAo 1942 ëBƒu
l¿Ú ê¾A ok >Bø|þñý^ úédì< úìBñíéýÖ òPyõð kpýãG ûoBñÞ ûkAõðBg ÿBýÖBì qA løAõg|þì ,QuA ûlññÞ|úýùO wýƒèAô ëBƒø pƒPƒÖk úƒG þƒPƒyAkkBƒü
.lvüõñG þøBâ@oBÞ úìBñíéýÖ àƒü úƒÞ QyAk Àhzì QüBùðok úÞ lPÖA|þƒì þƒOBƒÚBƒ×OA BƒìA QgBu ÝõÛc pðoAô óAokApG þðBLíÞ .kBPƒupƒÖ
òüA ÿApG wüõð|{ýK úhvð 20 þðôBO RpGAo úÖBÞ úG úíø< úìBñzüBíð ÿôo qA þüBíñýu îéýÖ
|.|.QuA }olK ÜcpG òýzðBW ôA kõy|þì ó@ ûoBGok pñÞBGô kõG ûlüpg Ao >lðôo|þì àüo
|.|.ly þÂAo QüBùðok BO Qyõð úìBñíéýÖ JBPÞ NB^ kAkoApÚ úÞ þðBìq ôqõK õüoBì úìBñzüBíð òüA ÝõÛc lüpg ÿApG pâA< :Qyõð
|)1941 /rèô òuoôA( òýÞÿpùzíø|-4 úPvßyoô kpÞ BÃìA pyBð BG Ao >ûlðAõgolƒK< îPvðAõO|þì pO|QcAo îükõG ûkAlƒð ëõƒK olƒÛðA 16
qA RBÎõHÇì ëõÒ ,òýÞ pPuBÖ rèoB^ þPÚô àüpvK æõKõÞkoõÖ wývðApÖ ÙpÆ ó@qA .kõG
ókpÞ ôo ô püq ëBHðk óApãyoArâ kôo|þì Býðk | ûBãzðAk ok úƒÞ kõƒG oõƒùzì îƒéýÖ qBƒvãñø@
úÞ Ao ÿpg@ úíéÞ ÿBñÏì BO lðôo|þì }A|þâlðq pÆBg|úG BW óBƒíƒø ô ûlƒðAõƒg xok|UCLA
.kõG ûly ûrüBW ûlðpG îø úìBñíéýÖ àü òPyõð
.kBGqo :lñGBüok úP×â kõy NB^ ôqõK óBìo úÞ òüA qA êHÚ RoBG pPýK

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

Ao úìBñíéýÖ þßü òüA .QuA ûly JBhPðA Bíñýu QzK RBÚB×OA úÞ þíéýÖ .kpýãG Roõ¾ êýG qA îðAõO|þì úzýíø òì< :lüõâ|þì >ëBø þð@< oApÚpG úðBPuôk úÇGAo õüA BG õâoBì .QuõâoBì
àüoléüAô .kõG úPyõð lðõíüAk àíÞ BGoléüAô |.|.lñÞ|þì QüAôo Ao þðõürüõéO ÿBø|úßHy úñd¾ îPuAõg|þì îéýÖ òüA ok BìA ïpýãG ûlñg îHÆBhì pø qApPzýGôA úG úÞ luo|þì þüBW úGô lñÞ|þì
QüBÎo îø îéýÖ òüA pu úÞ QyAk IèBW ÿoõEO óAoôk úÞ ly ûlñvüõð þPÚô þßv×üB^ ÿlK õâoBì qA QÛýÛc ok õüA BìA .koAk kBíPÎA þvÞ
ûly ïBíO úìBñíéýÖ BG lüBHð úÞ kõG lÛPÏì ôA .kpÞ þðBùW äñW ok úÞ þPcApW qA lÏG Ao {PøBÛð |>.îølG ïBXðA òüA qA pOApÖ ÿoBÞ |.|.kôo æBG Rpùy ÿBø|úéK qA BO lñÞ|þì ûkB×PuA
òßíì ÿoAkpHíéýÖ ëõÆ ok óõ^ QÖo úñd¾ pu úìBñíéýÖ òPyõð ÐÚõì .lðAonâ|þì ,QyAkpG ïôk |)1950 /oléüAô þéýG(oAõéG QvðBu-7 aüô|úýßñì óBìpø okApG aüô|úýßñì ÙqõW
úÞ kõy fpÇì þüBø|ûlüA Bü lP×ýG þOBÚB×OA QuA îýñÞ|þì þâlðq þðBùW ok úÞ kõG lÛPÏì >úßHy< åorG ûoBPu ô pãüqBG ,lðõìqk Bìoõð ÿpùzíø< wüõð|úìBñíéýÖ úÞ }okApG .QuA
qA kAq@þuBHPÚA îéýÖ .lølGpýýÓO Ao îéýÖ óBüBK úÞ þðBùW .kôo|þì óõñW Qíu úG QÎpu úG úÞ kBü qA QuBø|Rlì æBc úÞ QìB¾ ÿBø|îéýÖ òýèpG ok ÿoBÞ ôA ÿApG 1929 ëBu kõG >òýÞ
àéÖ ô jp^< ïBð úG þðBíè@ îéýÖ àü ûlüA .QuA ûly iéO þgõy àü úG êülHO ïAlhPuA Ao óAõW wüõð|úìBñíéýÖ àü úPÖo QìB¾ ÿBø|îéýÖ ÿApG úÞ kpÞ BK ô Quk
ûlýñy Ao oléüAô ûlüA þPÚô àýðréu .kõG >ÜzÎ qôo pø ÿoAkpHíéýÖ qôo òüpg@ BO þßv×üB^ ûoBGôk ô lvüõñG ôA ÿApG ÿA|úìBñíéýÖ BO lñÞ|þì lðly ÜÆBð úÞ Bø|îéýÖ .lvüõñG úìBñíéýÖ
oBÞ òüA wK qA oléüAô úÞ kõG òüA }pËð kõG õükõPuA úÞ òüA qA lÏG .ly|þì pÂBc úñd¾ pu .koôBýG Quk úG Ao {WôA ÿBøqôo Rpùy lÏG ô wüõð|åõèBük ëôA aüô|úýßñì
ô óõg þðAõO|þíð õO< :kõG úP×â .lü@|þíðpG ÿApG þPyAkkBü lük Ao îéýÖ püôB¿O òýèôA òüA pýSBO|QdO ëôA úÞ óAõW wüõð|úìBñíéýÖ úìBñíéýÖ .ly ÜÆBð ÿBø|îéýÖ wüõð|úìBñíéýÖ
}kõg oléüAô >!þñÞ IýÞpO îø BG Ao þgõy pPíÞ úðõâAruBð RBíéÞ qA úÞ kBPupÖ þßv×üB^ ôA BG Ao ÿA|ûlý`ýK úÇGAo úPÖpâoApÚ ÜGBu ûoBPu þÏÚAô óBPuAk xBuApG >õüA ûoBGok rý^ úíø<
>lðoAk QuôkõzÒAk ÿBø|þÃÏG< úÞ Q×â|þì lðkõG lÛPÏì óAlÛPñì qA ÿoBývG .lñÞ ûkB×PuA pñâpG QGArýèA îuA úG þzüpOA úzýKpñø àü
xoBÖ ÿlíÞ àü ô >þígq Roõ¾< qA þHýÞpO BÚB×OA ô QuA úðBüApâ|ÐÚAô Rly úG îéýÖ úÞ .lñÞ|þì Ñôpy úìBñzüBíð úG êülHO ëôA ú¿Ú .ly úPyõð
úPyAlð þðAlñ^ ÝApÒA {PüAôo ok þßv×üB^ Ao óBPuAk òüA ÝõÛc wÞBÖ lÏGô ly þüõükAo
| |.QuA òýèpG ok úßð@ qA {ýK oléüAô ó@ ÿôo qA þíéýÖ BO lüpg oæk3500 QíýÚ úG
/æõKõÞ koõÖ wývðApÖ( 2 ûlðAõgolK-|10 | |.QuA kõG oBãð|úìBðqôo ô pãyoArâ kõy wüõð|úìBñíéýÖ ok AoõâoBì {Ûð úÞ wüõük þPG .kõy úPgBu
þéýG( lðoAk Quôk õzÒAk Bø|þÃÏG|-9 QvðBu< QüAôo îø êýèk òýíø úG lüBy ô BG aüô|úýßñì úÞ Q×â BølÏG kpÞ|þì ÿqBG îéýÖ
|)1974 JAnW }oArâ àü úýHy ÿkBüq lc BO >oAõéG þðBzgok pPÞAoBÞ ô úìBñíéýÖ òýñ^ òPyõð
óAõñÎ úG Ao }kõg ûBãüBW úðõEèoõÞ êßüBì |)1959 /oléüAô úßð@ qA {ýK QÞApG rèoB^ .QuA
þâlðq óBPuAk ô .lñÞ|þì QýHTO BýÖBì wýüo QÚpu ÿApWBì àü Èuô òývüqõì kpìôk pOBEO lÛPñì óAõñÎ úG kõy wüõð|úìBñíéýÖ |.|.QuA ûkAk RBXð Ao ôA ÿoBÞ úìBðoBÞ
1920 ÿBø|ëBu ok îø Ao úðõEèoõÞ õPüô óôk úßéùì qA úÞ òüA ÿApG ô lðõy|þì oBPÖpâ þüBýÖBì ûly pÞoõüõýð ok aüô|úýßñì óBìpø òürãüBW )1977 /òè@ÿkôô( ëBø þð@|-6
ûoBGok þíéýÖ QyAk úÚçÎ æõKõÞ.îýñýG|þì Ao óBykõg ô lñyõK|þì úðBðq xBHè lññÞ oApÖ ô oléüAô ÿoBßíø òüpg@ >oAõéG QvðBu< .kõG oB^k þÞoõüõýð òülíÞ àü pãñýu ÿõè@
oBÞ .lñðq|þì BW óBðq þÛýuõì ûôpâ àü Èuô îø BG ÜÖõì úìBñíéýÖ òülñ^ úÞ QuA QÞApG pPgk ÜyBÎ ôA .QuA þH¿Î RæçPgA
ëõÚ úG úÞ kqBvG úGBzì òu ok ÿpvK ô olK ÜyBÎ BÏÚAô Bùð@qA þßü úÞ kõy|þì YðpÓG þPÚô pãülßü oBñÞ ëBu ûkoBù^ Bùð@ .lðkõG úPyõð ëBø þð@ îuA úG þüAõø úG pu ô fõè|ûkBu
okô îýñýHG AopvK ÿBø|êývðBPKolKok }kõg >Bß^õñýð< êTì þüBøoBßøBy ô lðkpÞ oBÞ {ÇGAôo ok úzýíø pãñýu úÞ þèBc ok .kõy|þì
úÞ kõHð oApÚ æõKõÞ úP×â úG .Ao olK pýSBO pvK |.|.kõy|þì ûôpâ ÿBø|òývüqõì qA þßü Bü {O@ úèõéâ< ô )aýGõè QvðoA úPgBu(
ïõupì êßy ó@ >ûlðAõgolK< ïôk QívÚ úPyõð Ao )wÞBø koAôBø úPgBu( >ûoBK|{O@ |.QuA êßzì oB^k
ô ôqõK .lyBG úPyAk Ao ÿkôõýèBø ÿBø|úèBHðk iüoBO ÿlíÞ òüpPùG óAõñÎ úG BøoBGô BøoBG qAõükõPuA lñßð úÞ lðkõG óApãðoBÞ ëôA .lðkõG ,60 úøk ok úÞ kõG þvÞ òíßüpG ëByoBì
ÿkBüq ÿBølükpO ïôk QívÚ pu æõKõÞ úÞ kôõýèBø úñd¾ QzK ûoBGok þíéýÖ úýùO kpÞ|þì ApWA ÿlíÞ N@lñPuA òè@ ÿkôô þPÚô
lzßG Ao ôkpÖ lüBG êßüBì Bü@ úßñüA êTì .lñPyAk ,lðrG úGp óByoBÞ ô IvÞ úG kõG òßíì þð@< òè@ ÿkôô ÿApG .kõG ôA wüõð|þgõy
oBãðA úÞ lñPyõð ÿoõW Ao úìBñíéýÖ Bùð@ .úð Bü .kõHð îø BW|þG óBy|þðApãð .lñÞ ÿoAkkõg kõG þüBñW rýì@oApuA ïAok àü QÛýÛc ok >ëBø
úýèôA úhvð .lyBG óBìo àü ïôk QívÚ kBüpÖ oléüAô pu lük Ao îéýÖ püBì.þG þüõè þPÚô úðBÛyBÎ úÇGAo ûoBGok {üBø|àðBPuAk qA þßü úÞ
QüBùð ok úÞ ÿrý^ ó@ úG QHvð úìBñíéýÖ Ao QðBð úÞ Ao þPÏñ¾õO !ûkArìApc ÿA< :lýzÞ úPyõð úìBñíéýÖ òüA ok úÞ þOBßð qA ÿoBývG .kõG
úéíW qA .kõG QýÏÚAô ÿBñHìpG QÛýÛc ok ly
|.QyAk ÿkBüq RApýýÓO ly ÿoAkpHíéýÖ | |>.ÿkpÞôpG@|þGløk|þì óBüAk ê¾A ok óõPýÞ óBüAk þÏÚAô îuA úÞ òüA
|)1976 /Qìõè þðlýu( úßHy|-8| kõg .QuA þð@îø }oBÏPvì îuAô QuA ëBø
17 úßHy oBÞ|úñùÞ ÿpXì àü ÿApWBì úWõO BG Ao úìBñíéýÖ úÞ kpÞ lýÞBO îø òè@ ÿkôô
oAkpHg {ðBPuôk ÜüpÆ qA úÞ þðõürüõéO úýèôA úhvð .QuA úPyõð ûpìqôo RBýürW úG
òPð@| ÿôo }A|úìBðpGpãük úP×øôk ÈÛÖ kõy|þì Bùð@ .kõG àükôrýKA >ëBø þð@< úìBñíéýÖ
îø úG líùÖ|þì Ao ApWBì þPÚô êýG koAôBø .QuA {hG BO lðkpÞ ÿoBßPuk Ao úìBñíéýÖ
úP×ø úÞ lñÞ|þì ïçÎA ûlðq úìBðpG ok ô krüo|þì ûoBGok òè@ ÿkôô .kõy pO|äðopK }A|úðBÛyBÎ
òüA qA lÏG úßHy .kpÞ løAõg þzÞkõg ûlñü@
ôA {hG wýüo BìA lñÞ|þì ZApgA Ao ôA ÝB×OA
BG ÿlñìôpG@ þËÖBcAlg BO lñÞ|þì þðBýìokBK

óApùO úéXì

ly ïçÎA '19 B×ýÖ' ëBu IhPñì îýO

Býðk pOpG QvýèBHOõÖ 55 óBýì qA Ao kõg úÚçÎ koõì òßüqBG ûkqBü BO kõy|þì QuAõgok "19 B×ýÖ" ÿpOõýLìBÞÿqBG óAoAlÖpÆ qA ëBu pø #
.lññÞJBhPðA

ëBHOõÖ @|ÿpuqA òßüqBG àü ,wýéãðA ëBHOõÖpOpG äýèqA òßüqBGoBù^ ,BãýèæqA òßüqBG YñK ó@okô ly JBhPðA óAoAkAõø ÿAo BG IhPñì îýOok
.koõg|þì îz^ úG îø fç¾ lídì ô oBíýð êTì þüBø|ûoBPu þèBg ÿBW úPHèA ô lñPvø pÂBc úvðApÖ äýè qA òßüqBG àü ô BýèBPüA

.QuA ûlyôpGôo ÿkBüq ëBHÛPuA BGpýgA ÿBø|ëBuok ,lññÞ JBhPðA Ao "óBâoBPu IhPñì îýO" BO løk|þìqBWA óApGoBÞ úG úÞ ÿqBG òüAqA ÿA|úhvð
IéÇì òüA .QuA ûkpÞ AlýK þùWõO êGBÚ QýGõHdì ÿqBG òüA óBìq ó@ qA ô lì@oAqBG úG 1993 ëBu ok "B×ýÖ þééíèA|òýG ëBHOõÖ" ïBð BG ÿqBG òüA qA úðõíð òýèôA

:ëBvìA IhPñì îýO úG koAk þøBãð
õéuoBì :M^ ÐÖAlì
þKBýK ëBu òýìoBù^ òüA .kõy|þíð êýßzO õéuoBì óôlG ëBu IhPñì îýO úÞ Q×â óAõPG lüBy
ëBDo îýO qA ÿõÃÎ îø þéüqpG }õK|þéì òüA .kõy|þì JBhPðA M^ ÑBÖk òüpPùG óAõñÎ úG ôA úÞ QuA
.ly BKôoA óBìpùÚ úPynâ ê¿Ö úÞ kõG lüokBì

àüAk|óBÖ êýWpüô :Èuô ÐÖAlì @|úgk lüôAk :óBG|ûqAôok
òüpO|óApâ úG êülHO ëõKoõýè úG óõPLíùOôBu qA ÿlðõK óõýéýì 75 ëBÛPðA BG ÿlñéø }õK|þéì òüA ô koAk ÿqBG òüA ok Ao úHOo òüpOæBG BýðBLuA ëBHOõÖ þéì îýO ô lPüBðõü pPv`ñì ûBãyBG óBG|ûqAôok
2018 óBðBìpùÚ äýè ëBñýÖ úG ólýuo ûAo ok ëõKoõýè úG àíÞ BG úé¾BÖçG ôA .ly ëBHOõÖ iüoBO ÐÖAlì ëBHOõÖpOpG äýè óBG|ûqAôok òüpPùG óAõñÎ úGôA úPynâ ê¿Ö .QuAqBýPìA 91 IcB¾qBýPìA 100qA

.koAk Ao ûly Zpg {üApG úÞ þèõK }qoA úÞ kAk óBzð .ly JBhPðA wýéãðA

xõìAoõýgpu :QuAo ÐÖAlì
óoAkAõø ày óôlGô kõy|þíðoôk BøpHg Ègpu qA ûBã`ýø xõìAoõýgpu úÞ luo|þìpËð úG
äýè 2018 ëBu ëBñýÖ ok ôA .lñPvýð ëBdyõg ëBu IhPñì îýO ok ôA ïBð òPÖpâ oApÚ qA ëõKoõýè
òýìq qA ly IWõìô kpÞ ïôl¿ì AoôA ,kAk ïBXðA fç¾ lídì ÿôo úÞ þüBÇg BG BKôoA óBðBìpùÚ
óAoAô êDBÖAo :Èuô ÐÖAlì .ly BKôoA óBðBìpùÚ äýè óBìpùÚ þKBýK ëBu òýìõu ÿApG ô kpG Ao úÛGBvì ó@ lüokBì ëBDo .kõy ZoBg

18

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

BG þÎBÖk Èg ûoBPu ÝõÖ òüA .kõy ïBíO óAoAô êDBÖAo ÿApG òüA qA pPùG QvðAõO|þíð 2018 ëBu
.ly þðBùW ïBW óBìpùÚ úvðApÖ ëBHOõÖ þéì îýO xBHè BG ô BKôoA óBìpùÚ lüokBì ëBDo xBHè

þvì êðõýè :îWBùì úñüôpGk òüõÞ:àHÖBø
þðBüBK ÑõÂõì òüA úG ÐWAo UdG úÞ luo|þíð pËð úG ?QuA ëBHOõÖ iüoBO òßüqBG òüpPùG þvì pPv`ñì ûApíø úGôA .kõG ûkBÏèA|ÝõÖ þPýu pPv`ñì þßütéG àHÖBø ÿApG ÑõíXì ok 2018 ëBu
óBìpùÚôA ÿBø|êâ àíÞ BG BðõéuoBG .QyAk êâ xBK 26ô êâ 51 úPynâ ê¿Ö þvì .lyBG úPyAk .lýuo úýuôo þðBùW ïBW þüBùð|úíýð úG àütéG BG ô ly wýéãðA ëBHOõÖ pOpG äýè óBìpùÚ þPýu

.QÖpâ oApÚ çÆ NõO QupùÖ îXñK úHOo ok {ìBð úÞ lñ^pø ;ly BýðBLuA .koô@ QulG Ao "pOpG äýè ê¿Ö qBvüqBG" óAõñÎ oBG òýPvhð ÿApG ôA êHÚ ê¿Ö
ôlèBðôo õðBýPvüpÞ:îWBùì

þíÞôlèBðôo .kõG ûlññÞpýãéÖBÒ ÿpHg xõPðôõü úG lüokBì ëBDoqAôA ÿlðõK óõýéýì 99 ëBÛPðA aüokõì BÞõè :àHÖBø
þøAo ,kq êâ 44 úÞ þé¿Ö óBüBK okô kõy BKôoA óBìpùÚ kpÞ àíÞ lüokBì ëBDo úG úÞ òüA qA lÏG îýO úG òýñ`íø ôA .ly 2018 ëBu ok BÖõü ëBu kpì ô B×ýÖ ëBu kpì ,çÆ NõO ûlðpG aüokõì BÞõè
ê¿Ö ÿBXñüA BO ô kAk úìAkA þðréâ lðôo úG îø lülW ûBãyBG ok ëBÓOpK þéì îýO óBPýKBÞ .ly BýèBPüA òßüqBG àü ÿApG þüBüôo þèBu ;lupG úýuôo þðBùW ïBW ëBñýÖ úG BO kpÞ àíÞ þuAôpÞ ëBHOõÖ þéì

.QuA ûkq êâ 15 .ëBHOõÖ
úKBHìA óçýÞ:îWBùì

,lyBG úPyAk ÿlðõK óõýéýì 166 ÿkBùñzýK }pu ok þPÚô þðAõW òßüqBG pø úÞ lüoAk ëõHÚ úPðBÞõèõãðA :àHÖBø
20 òßüqBG òüA .lýyBHð úKBHìA óçýÞ Bíy pâA úPHèA QuA QHTì ëAõEu òüA JAõW ?kõy|þì JpÇÃì
óBìpùÚûBãyBGûApíøúGôA.QuAûlypO|ÿõÚôpO|ÿõÚ,QÖoòìos|òu|ÿoBKúGúÞ2017ëBuqAúèBu òüA úPðBÞ QÖpzýK .QuArý^ úíø ÿBüõâ }oBì@BìA kpýâ|þíðoApÚ BøpHg Ègpuok æõíÏìôA
.lyóBùWóBìpùÚþéìîýOûApíøúGôúvðApÖ okôA.lýuoþðBùWïBWokþéìîýOBGþðBìpùÚúGúvðApÖïõuúPukqAëBuañKokúÞûkõGÐüpuolÚ
19 .QÖpâ oApÚ B×ýÖ IhPñì îýO ok {ìBð ô kõy óBùW óBìpùÚ BO kpÞ àíÞ úvðApÖ úG óBPvGBO

óApùO úéXì

òüpPùG qA þßü ,þðõñÞ ÈüApƒy ok |# |
úñýùG ûkB×PuA ,Bßüpì@òýñÞBu ÿBø úÒlÒk
oõzÞòüA ok îÞBc ÿkB¿PÚA ûtüô ÈüApy qA
ok ,RBßð òüA úG úWõO BG lñðAõPG úÞ QuA
ô kõg ÿApG òƒìA ô Jõƒg ûlƒñü@ òƒýìBC ƒO
qA ûkB×PuA BG Áõ¿hèA þéÎ óBy ûkAõðBg
ok ëõHÚ êGBÚ ÿBø ïAô ô ÿkB¿PÚA RAqBýPìA
.lññÞkBXüA ÿkB¿PÚA QýñìA ,úðBg lüpg

ûkB×PuA óôlG þPýñìA òýñ^ òPyAk ày þG
úGpXOBG óBuBñyoBÞ RBýGpXOô Bø þüBíñøAo qA
.QuA òßíì pýÒ
ïAôoBÞ ëBu | 30qA {ýG BG xBñyoBÞ òýèôA
îø >rðõè wÞBG òüpâ|<þðBLíÞ Qüpƒülƒì úƒÞ
lñyBG þì óBýÚBduA lðõíüo ÿBÚ@lðoAk ûlùÏG
Qìlg ok QuBùèBu }BG òùÞ ïBýK ûApíø úG úÞ
.lñyBG þì rürÎ óBýðApüA
okwðBvýèÝõÖòPyAkBG>}BGòùÞïBýK< |
qA {ýG pG IüpÚ úGpƒXO ô ”wƒññüBƒÖ“ úƒPyo
,ÿoAlßðBG ÿBø úñýìq ok QýèBÏÖ ëBu ûkrðBy
òüpO óAõW qA þßü ,ïAô ô ÿkB¿PÚA RBìlg
qA þÛý×éO lðAõO þì úÞ QvüA úGpXOBG óAoôBzì
îø ok Ao ÿoô@õð ô QýÚçg ô úGpXO ô þøBâ@
lýðAõPG Bíy úÞ òüA ÿApG Ao ÈüApyô ûkpÞ ïBÒkA
Payam Kohanbash îøApÖ lýñÞ ûkB×PuA kõWõì ûtüô RBƒðBƒßìA qA

GREENBOX LOANS | |.koô@
QýèBÏÖ| 2002 ëBu qA úÞ }BG òùÞ ïBýK
}A þéý¿dPèA ÕoBÖ BG óBìríø Ao kõg ÿA úÖpc
Direct Lender ïBÛì ok |”àðBG ëAolÖ QupÖ|“ pHPÏì àðBG ok

JôBñO úG ô QuA ûkpÞ qBÒ@ ”pßñG ëBñƒupƒK“
êýíßO BG óBìríø Ao kõg ÿA úÖpc RBýGpXƒO
Bßüpì@ok ïAô ÿBÚ@”}BG òùÞïBýK“ pHPÏì þßðBG ô þèBì RBvuõö ì ok Rçý¿dO
þu . ïA .ÿA< úéíW qA Bßüpì@ ûldPì RæBüA
þèô þG <ô>ëBñzñüBÖ òüæ ÿBßuA<ô>Yâoõì
| |.lýñÞmBhOA RBvuõö ì QýèBÏÖ úvüBÛì BG }BG òùÞïBýK Býðp×ýèBÞQèBüAwñvüæúÞó@pGûôçÎÿô pÂBc ëBc ok ô >Nôpâ Yâoõì
þèõíÏìàðBGàüúGlýðAõOþìïAôÿApGBíy úñýìq ok þèõíÏì ÿBø àðBG ô BøpÞôpG ô ïAô ,ëAolÖ wñvƒüæ qA ÿoAkoõƒgpƒG BƒG ,koAk Ao úPyAk QýèBÏÖ| "Green Box Loans"
ïAô þ¿¿hO úvuöõì àü Bü ô ”pÞôpG“ àü Bü | | :lüõâþì ïAô ngA 35 ok Ao ÿA ûkpPvâ ÿBø úìBðpG ïBXðA þüBðAõO .QuA
lýðAlG lüBG BìA .lýñÞ úÏWApì )olñè QÞpüAk( Àhzì óAõñÎ lñ^ BG ïAô úñýìq ok Bíy< úG lðAõO þì úÞ koAk Bƒßƒüpƒì@ pƒãƒük QƒèBƒüA ïAô xBñyoBÞ óAõñÎ úGpÂBc ëBcok úÞôA
þì ÝpÖ îø BG RBìlg úDAoA ok rÞApì òüA úÞ úG òüôBñÎ òüA RôB×O òPyAk úÞ lýPvøôpGôo ÿApG IuBñì QýÏÚõì òPyAkok rürÎ óBñÆõíø Qìlg ëõÓzì >rðõè wÞBG òüpâ|< úvuõö ì ok
ok úÞ lñPvø BøpÞôpG ,þðAõñÎpøqA {ýK .lññÞ ÿpPùG îýí¿O lýðAõPG BO lñÞ þì àíÞ Bíƒy | |.lüBíðþðBüByàíÞúðBglüpg .QuA óBýðApüA úÏìBW úG
20

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

Büô lüpg ïAô ÿApG lñðAõO þì ÈÛÖ óBPuôk òüA | |.lüõyóBOûAõhèkúðBg Bíy úÞ QuA QgAkpK {ýK l¾ok BG ûpÞAnì koAô Bíy ûlñüBíð óAõñÎ úG QÛýÛc
oækoArøl¿ðBK ôóõýéýì|2ØÛuBOïAôlülXO wÞBG òüpâ|< úvuöõì ok þHèBW úìBðpG ÈvÚ {ýK BG ÈÛÖ ,ÈüApy òPyAk BG lýðAõO þì BGô lðõy þì |olñè QÞpüAk| RBvuöõì Büô àðBG
qA ZoBgok úÞ þðBvÞ úíø úÞ koAk kõWô|>rðõè oækoArø 200ô óõýéýì|1 ÔéHì BO ïAô ,l¾ok |3.5 ÿAúícrèAÜcngAÿAqAok ó@ïAôqBýPìAIvÞ
| .lðpHGûpùG|>rðõèwÞBGòüpâ|<qA þPc ô lññÞ þì þâlðq Bßüpì@ ûldPì RæBüA kõg þðõßvì àéì| ïAô lülXO Büô lüpg ÿApG úñürø Bü ô ïAô ÔéHì ê¾A l¾ok àü kôlc ok
ô óBýÚBduA lðõíüo ÿBÚA~ ÿApG óApùO úéXì ÝAoôA òPyAk óôlG ô lðoAlð RoBÞ òüpâ .lññÞ þì QýèBÏÖ ïBXðA úG ïAlÚA þHðBW ÿBø
úDAoA ok óBypHPÏì úvuöõì ô }BG òùÞ ïBýK ÿBÚ@ ïAô úìBðpG òüA ÜüpÆqAoæk óõýéýì |5 BO þOBýèBì | |.lýñÞîøApÖ þèõíÏì àðBG àü úG Bíy úÏWApì úñürâ òýìôk
ÿôqo@ Bßüpì@ îýÛì óBýðApüA úÏìBW úG RBìlg | |.lðphGúðBgBßüpì@ûldPìQèBüAokôúPÖpâ þéýg óBðAõW ÿApG úÞ þüBø úìBðpG qA þßü úÞ lýyBG úPyAk úWõO .QuA QèBüA eÇu ok
RõÎk þìApâ óBâlñðAõg Bíy qA ô ûkpÞ QýÛÖõì Bì úWõO IèBW ÿBø úìBðpG qA pãük þßü {ðAk ÿApG Bì úÞ QuA ÿA úìBðpG QuA IuBñì ÿBø QýèBÏÖ qA þÏýuô ûpPvâ Bø àðBG òüA
ûoBíy BG pPzýG ÑçÆA IvÞ ÿApG BO lñÞ þì óBßìA úÞ QuA þðBvÞ ÿApG ïAô ngA þüBðAõO Bíy pâA .îüoAk ûly êý¿dPèA ÕoBÖ ûqBO óBüõW ô Bø óBìq ok ô lñøk þì ïBXðA Ao ÿkB¿PÚA
ô lðoAlð Ao þOBýèBì ÝAoôA ô |lì@ok ókAk óBzð Bì lýPvø êý¿dPèA ÕoBÖ ûqBO þüõXzðAk îø ÿBø úñýìq ok Ao kõg rÞpíO ØéPhì ÈüApy
.lüpýãGxBíO| 310-488-2010ò×éO ókAk óBzð BG ÈÛÖ úìBðpG òüA ÜüpÆqA îýðAõO þì QüõèôA úÞ QuA þÏýHÆ ô lðoAnâ þì þ×éPhì
IcB¾ BO îýñÞ ÿoBü Ao Bíy ,à^ þK òýPvhð ô pO óAqoA RBìlg úDAoA ok QGBÚo ,Bø ó@ ÿBø
21
| |.QvýðïAôóBýÂBÛPìúGpOIuBñì
oõÆ úG úÞ |olñè QÞpüAk| RBvuöõì BìA
lñðBì lñPvø ëBÏÖ ïAô úñýìq ok þ¿¿hO
ókoô@ òýDBK BG >rðõè wÞBG òüpâ|< Bì úvuõö ì
îz^ oõÆ úG BO lðoAk þÏu Bø úñürø ô Bø QuBÞ
úÖpc «çìBÞ Roõ¾ úG úÞ Ao kõg RBìlg ÿpýâ
ô QíýÚ òüpO îÞ BG QuA òßvì ïAô úñýìq ok ÿA
úDAoA óBýÂBÛPì úG ÈüApy òüpO ëõ¾õèA êùu

| |.lññÞ
| úvuöõì BG ÿoBßíø kõu òýèôA ûkBu óBGq úG
Ùnc BG Bíy úÞ QuA òüA |>rðõè wÞBG òüpâ|<
úñürøóôlGûlñøkïAôkõgqAB« íýÛPvìBøúÇuAô
lýñÞ þì úýùO Ao kõg ïAô ÿpÞôpG ô þèæk ÿBø
ÿApG þGõéÇì Roõ¾ úG Ao ïAô ,ÑõÂõì òüA úÞ

| |>.lñÞþìúÖp¾úGóôpÛìôóAqoABíy
RAqBýPìA pãük þßü }BG òùÞ ïBýK
ÿBø úìBðpG ok Ao| >rðõè wÞBG òüpâ|<úvuõö ì
kAlíéÚïAôngAúñýìqokþèBìúvuõö ìòüAÑõñPì
úíø ÿApG IuBñì þéc ûAo óAõñÎ úG Ao ó@ô ûkpÞ
þì óAõñÎ óly oAk úðBg ÿBPuAo ok úÏìBW oBzÚA

| |:lüArÖAþìôlñÞ
òüpâ|< úvuöõì ÿoBÞ QýèBÏÖ QüõèôA<
ûly rÞpíPì òßvì ïAô RBìlgpG|>rðõè wÞBG
xõè úÛÇñì ok ó@ úvuöõì ÿrÞpì pPÖk ô QuA
óBýðApüA úéíWqA óArürÎ úíø Qìlgok wéXðA~
ò×éO BG xBíO BG óAlñì úÚçÎ úÞ QuA þìApâ
QÚô òýýÏO BG lñðAõO þì )310(488-2010
RBìlg qA ûkB×PuA Bü ô ûoôBzì ïBXðA ÿApG þéHÚ

| |>.lðoôBýGØüpzO
ÿBø úìBðpG eüpzO ok }BG òùÞ ïBýK

| | :lüArÖA þì >rðõè wÞBG òüpâ|<| úvuõö ì
úìBðpG òüpO ÑõñPì ô òüpPzýG BG «BHüpÛO Bì<
îüA ûkpÞ îøApÖ ÿoõÆ Ao ÈüApy ÿkB¿PÚA ÿBø
QüBùð ,kõWõì Jõg ÈüApyok lñðAõPG úíø úÞ
.lðõy úðBg IcB¾ lñðAõPG ô ûkpÞ Ao ûkB×PuA
ÿApG Bø úìBðpG òüA qA þgpG úG oB¿PgA úG òì
| |:îñÞþìûoByAóApùO úéXìïpPdìóBâlñðAõg
ïAôngA BìÿBøúìBðpGòüpOJõHdìqAþßü
|3.5 ÈÛÖ BG þðõßvì ëqBñì ÿApG )A bA ÙA(

,BâBâÿlýè îéýÖ þìBÞBð ;JõéâóléârüAõW óApùO úéXì
rHu JBPÞô òýüõÞÿqôpýK ,Jõéâ óléâ rüAõW ÿAløA îuApì ok|#
îéýÖ ,ëBu þüBíñýu rüAõW òüpO|îùì qA þßü
.lyBG úPyAk oBßuA rüAõW ok ÿkpÖ þâlðq óBPuAk ,"þíøõG ÿkõƒvKAo"
óôoAõÞ õvðõ×è@ úG þðAkpâoBÞ òüpPùƒG ûrƒüBƒW ûrüBW ,òýüõƒÞ ûôpƒâ ûlƒñðAõƒg ,ÿoõƒÞpƒì
"Bìôo" ûly|òývdO îéýÖ QgBu ÿApG þßürßì
pýÒ îéýÖ òüpPùG Jõéâ óléâ îéýÖ òüA .lýuo .kpÞQÖBüok Ao þðBPuAk îéýÖ òüpPùG
úÞ lýuo ûrüBW òüA úG þèBc ok îéýÖ òƒüA
.QÖpâ îø Ao óBGq þvýéãðA ûkAq ÿA|ûoBPu" îéýÖ lðkpÞ|þì þñýG|{ýK ÿoBývG
óléâ ûoôk òüA åorG óBâlðpG qA pãƒük þƒßƒü ,BâBâ ÿlýè ÿqBG BG pKõÞ þèkpG úPgBu "ûly
úÞ kõG þüBßüpì@ úzýKpñø ,qõéÞ òéâ ,Jõéâ îéýÖ òüpPùG ûlðpG þüBßüpì@ oõƒùzì ûlƒñðAõƒg
þé¾A {Ûð óq pãüqBG òüpPùG ûrüBW QvðAõƒO
"pvíø" îéýÖ ok {Ûð ÿB×üA ÿApG Ao þðBPuAk îéýÖ
pãüqBG ,BâBƒâ ÿlƒýƒè úƒPƒyo òƒüA ok .kpƒýƒãƒG
þé¾A wðBy óAõñƒÎ úƒG "ûlƒy ûkAq ÿA|ûoBƒPƒu"

.kõG fpÇì ûrüBW QÖBüok
îø þüBýðBPüpG ÿBø|úzýKpñø ëBvƒìA îuApƒì ok

.lðkpÞ IvÞ ÿA|úËcçì êGBÚ QýÛÖõì .kõy þðBPuAk
pãüqBG òüpPùG ûrüBW òíèõÞ BüõýèôA þíøõG ÿkõvKAo pãüqBG ,àèBì þìAo
ÿqBG ÿApG Ao ëBßüqõì Bü ÿlíÞ úPyo ok óq {Ûð pãüqBG òüpPùG ûrüBW QvðAõƒO îø
îéýÖ ok BýðBPüpG ÿBø|úßéì qA þßü {Ûð ok
BùñO òüA .kpÞ QÖBüok )JõHdì( þéâõu .kpýãG Ao þðBPuAk îéýÖ þé¾A
fpÇì ÿBø|îéýÖ qA ,þƒéâõƒu îƒéýÖ ûrƒüBƒW òýízyô kBP×ø ok úÞ ÿA|ûrüBW BùñO
îéýƒÖ úƒG Jõƒéâ ólƒéâ úƒðæBƒu îƒuApƒƒì
.kõG ëBvìA þßü úG ÉõGpì lýuo "ûly ûkAq ÿA|ûoBPu"
pƒãük êƒýG òƒýPvüpƒÞ ó@ pƒG ûôçƒÎ ÿlýè ÿAl¾ BG îéýÖ òüA ÿBƒø|äƒñø@ qA
àük {Ûð ÿB×üA ÿApG þüBýðBPüpG pãüqBƒG
oõùíW wýDo ,}õG ZoõW óôBÏì ,þñ^ .kõG BâBâ
ólì koB`üoô QÖpâ ûrüBW Bßüpì@ òýzýK úu QÖBüok BƒG "rƒHu JBƒPÞ" îƒéýÖ
ok ÿqBG pÆBg úG IýOpO úG îø Bzüô òG ô .kpG Ao rüAõW kAlÏO òüpPzýG Jõéâ óléâ
àü ô )koBâ|ÿkBG( ̃ÖBƒdƒì ÿBƒø|ëBƒüpƒu ÿlíÞ îéýÖ òüpPùG ûrüBW ûlðpG îéýÖ òüA
Jõéâ óléâ ûlðpG þvýéãðA|ïBíO þüAõƒuo
.ly ëBßüqõì Bü
.lðly úzýKpñø ,þéÎ æBypøBì ó@ pG ûôçÎ
ëBüpu þðõürüõéO rüAõƒW {ƒhƒG ok þé¾A {Ûð pãüqBG òüpPùG ,rHu JBƒPÞ
ëBüpu òüpPùƒG ûrƒüBƒW "Bƒø|þƒüBƒßƒüpƒì@" òüA úìBñíéýÖ ô ly ëBßüqõì ÿlíÞ îéýÖ
BG "þßvñýìBÞ }ôo" ô QÖpâ Ao þðBPuAk QÖBüok Ao Jõéâ óléâ òýìõu îø îéýÖ
þâlññƒÞ|úƒýƒùƒO ô xçƒâAk êƒßƒüBƒì ÿqBƒG
.kpÞ
.ly ÿlíÞ ëBüpu òüpPùG wßýé×Pð ok 1960 úøk ÿkAtð ÿBø|{ñO ZôAokoBHO|þüBÛüpÖ@þüBßüpì@QvýðBýK àü óBPuAkrHu JBPÞ
ÿBø|ëBüpu ok þé¾A pãüqBG òüpPùG Jõéâ óléâ ëBüpu òýíø ÿApG îø xçâAk ê߃üBƒì
.QuA Bßüpì@ JõñW
.QÖpâ Ao ÿlíÞ Bü ëBßüqõì oAnâpýSBO þzÛð lðAõO|þì ô QuA kôõýèBø þüBíñýu rüAõW ê¿Ö ok îùì îuApì òýèôA Jõéâ óléâ

22

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ok lüoôBýG ØüpzO îø Bíy îP×â ô ïoBßíø QuA þP¾pÖ úÞ óBÖõÆqA {ýK {ìAo@ .Qvýð
QÎBu lñ^ úÞ QuA þíðBg óBíø òüA .wßÎ lðpýãGwßÎ|îøBGôîøqAúÞúðBuoþèBøAÿApG
}pÖ ÿBø|ûpù^ òüpO|ÙôpÏì qA þßü úƒG lƒÏG óBâlðpG ûoBGok óBzüBø|þñýG {ýK koõƒì ok |ô

.lyêülHOJõéâóléârìpÚ êTìîøëBvìA.lñðrGÙpcIyrüAõWþèBíPcA

}pÖ ÿôo êíßì {Ûð ûlðpG' ,þðlÏì J@þñýu BG ÿpPgk
'JõéâóléârìpÚ

J@ ÿBø|ÿpÇG þñýu BG ôA klÏPì püôB¿O }pÖ ÿôo þüApünK îýO ôk òýzýK ÿBø|ëBƒu .QuA ûkõHð oBÞ ok ÿlíÎ úP×â
ô pzðqBG oBG óAoArø Bíñýu óBâoBPu pu QzK úÞ þyõK þG@ óApƒPƒgk þƒßƒü ,lƒðkõƒG rƒìpƒÚ þOBýGkA BG {ìApâBPvñüA ok RpHOBÞ îðBg
.ly ôA BG úHcB¿ƒì þƒPƒc ô þƒgõƒy úƒðBƒùƒG ÐüqõO þW|þÖ QÞpy J@ þßýPuçK ÿBø|ÿpÇG ÿBø|ûoBPu qA Jõéâ óléâ rüAõW óBâlðpG úýHy
ok þÎBíPWA ÿBø|úßHy ok {ðBâlƒñƒñƒÞ|ëBƒHƒðk úÞ óAõW óBüBÚ@ qA þøôpâ ÿpãük ô lðkpÞ|þì {Ûð òüA ok óBzüoBßíø pÆBƒg úƒG kôõƒýèBƒø
;QÖo æBG p×ð oArø Bø|ûk QÎBu lñƒ^ ÅpƒÎ
.lðkAk|þì Jôpzì ÿBø|úzýy .kpÞ pßzO þGBvc

ôA úG lüBy úÞ ÿA|ûkoô@ )J@ Bü( kBG Rpùy wßÎ óAoBßíø qA þßü BG |îPƒyAk þƒPƒÚô
.lñÞqBGþüBKÿBWBíñýuÿBýðkoklñÞàíÞ þðlÏì J@ QÞpy ÿBø|îðBg qA þßü ,îPÖpâ|þì
úG ïkAk îPÖpâ ,kpÞ ÙoBƒÏƒO ÿpƒÇƒG þƒW|þƒÖ

rìpÚ }pÖ óBüBK qA wK þOBÎBƒu BƒùñO #
,Jõéâ óléâ þüBíñýu rüAõW ÿAlƒøA îƒuApƒì
QÞpy þðlÏì J@ þñýu BG ÿpPgk pƒüôBƒ¿O
ÿBø|ûoBPu pƒu QƒzK úƒÞ þƒèBƒc ok þƒW|þƒÖ
ÕAk ÑõÂõì kq|þì lñhHè Bø|wßÎ ok kôõýèBø

.ly þÎBíPWA ÿBø|úßHy
þuþGþGoBãðpHg,þuBHéÞòíùGqA þPÚô J@pPgk äPzø BG AoôA wßÎrýð ÿoBývG
ApWBì òƒüA ûoBƒGok kõƒG rƒìpƒÚ }pƒÖ ÿôo úƒÞ ÿApGúÞþüBø|wßÎ("îýì"Roõ¾úG,þW|þÖ
îðBg lðAlG úßð@ óôlG ôA îülýíùÖ îülýupƒK pGô lðkpÞ Quok )lðõy|þì ÿoBßPuk þgõy
wßÎ ôA BG kõy|þì ÙôpƒÏƒì AlƒÏƒG RpƒHƒOBƒÞ qA ëBu pø ÿBø|îýì òýèôA úÞ úƒzýíø Ùçg

.QuAúPÖpâÿoBâkBü ,kõy|þƒì Qƒuok kôõƒýèBƒø ÿBƒø|ûoBƒPu ûpƒù^
þW|þÖ pPgk ÿApWBì qA Ao òíùƒG QƒüAôo 2019 ëBu "îýì" òýèôA óAõñÎ úG ôA qA ÿoBývG

:lýðAõhG .lðkpGïBð
pùÊqAlÏGqAþPÎBuúuôkrìpÚ}pÖjqpG þƒüAkBƒðBƒÞ pƒPgk òƒüA úƒÞ òƒüA ok úƒPƒHƒèA
úÞ QuA oBßuA Bƒü Jõƒéâ ólƒéâ îuApƒì qôo ûkpÞ "IíGõOõÖ" Ao Bø|ûoBPu wßÎ B¾õ¿hì
pÛPvì óBzøBãüBWok óAoAkpHíéýÖô óAoBãðpHg úÞôA.QvýðÿpËðÝB×OAûlyÙôpÏìþÚB×OABü
Bíñýu óBâoBPu qA ÿpHg qõñƒø þƒèô lƒðA|ûlƒy ,QuA xBHè ëlì ô QuA RpHOBÞ Qé¶ ¶Þ {ìBð

23

óApùO úéXì

òýÎ ok ô þðõývßéÞ çìBÞ Bø|úðõíð òüA ÿBø |àK lýèõO úG 60 úøk ok Bø |xôo #
òýìBÃì óBìq òüA qA .kõG ÑõñPì oBývG ëBc ÿôo ô lðkõG ûkoô@ÿôo QüpHÞþðõývßéÞ
pG ûôçÎ ô lðkpÞ AlýK ÿoô@ Q×ãy ÑõñO Bø|àK êHýè >|Visit the soviet union|< úéíW ó@

:óõ^ þñýìBÃì ,þéHÚ ÿBø|fpÆ .lðkõG ûkq
ÿoõùíW 15 qA àü pø ok þPuk ÐüBñ¾–

ÿôoõy
óBâlñvüõð–
óBðAlýÂBüo ,óAqBu úívXì ,pýøBzì –
ØéPhì ïAõÚA þédì ÿBø|xBHè–
ØéPhì ïAõÚA ok QèBG ô Bø|ÀÚo–
ÿBø|úñý×u ëBuoA úéíWqA ÿkoõðBÃÖ UcBHì –
BÃÖ úG óAkoõðBÃÖ ïArÎA Bü ô àýñOõLuA
YðpÇy óBðBìpùÚ püôB¿O–
,êéì ÿBø|úðBvÖA ,ÿpýÆBuA ÿBø|óBPuAk–
pãük ÑõñPì ÑõÂõì Bø|l¾ô ,oõùzì ÿBø|ú¿Ú

!kpÞþì JnWpãykpâQüpHÞBG úÞÿoõzÞ

.QyAk
ô ûkBu ApTÞA þégAk ÿBø|QüpHÞ þcApÆ
52 QüpHÞ pø ok .kõG þGçÛðA ÿBø|oBÏy BG ûApíø

.QyAk kõWô )áõPyA( Jõ^
qA óAõO|þì ûlññÞ lýèõO ÿBø|úðBgoBÞ qA
- BýìBðq BüBßupPèôpK - BßüpGBÖ BüBßvÖõðBGæBG
-xôçâ - QðBãýâ - jpu ûoBPu-úì ûBì ëôA
ô àvñüoõO-Bü þPèBG-ÙõvüoõG-ïôpL`K

.kpG ïBð Ao BßéG
50 úøk pgAôAok ÝõÖ QÏñ¾ þüBÖõßy BìA
ÿBø|àK lýèõO .ly qBÒ@ ÿôoõy ok ÿkçýì
äñW kpãèBu ,þGçÛðA òýìBÃì BG þðõývßéÞ

BO ly lýèõO þðõývßéÞ ÿBø|àK Roõ¾|úG qA ...ô ïôk þðBùW äñW kpãèBu ,ëôA þðBùW wñW qA óAoAlüpg þèBì óAõO úG úPvG þÖp¿ì þðæõÆ ÿA|úÛGBu úýuôook QüpHÞ QgBu
óAoAk úÎõíXì óôrÖA qôo ÿBÂBÛO ÿõãhuBK .kõG ûoôk òüA RAlýèõO ÿBø|fpÆ òýñ`íø ,kõG YðpG Bü ô wì ,ûpÛð Qìõßc óBìq ok ô îøkqõð ópÚ ok .koAk
QüBíc QdO þÚpy ÿBKôoA ô oõzÞ êgAk óBð@ QíýÚ pG rýð réÖ ÿôo pG ûly ÿoBßíéÚ lñðBì|úG rýð úýuôo ,ØðBìôo óAlðBg ÿoõOApLìA
IéW ÿApG Bø|xôo 60 úøk êüAôA ok qA úðlG BG þüBø|QüpHÞ þüBKôoA ÿBø|oõzÞ pãük
.lyBG Bø|xôo ô þðBPuBG oBS@ òýìBÃì BG þüBø|àK Bø|QvüoõO .kõGoAnâpýSBO þÖp¿ì ÿBø|Jõ^ úÞ lðkpÞ|þì lýèõOréÖ wñW
.kõG IuBñì oBývG rýð Bø|àK òüA QíýÚ BG ô ûkpÞ NB^ Bø|êHýè ÿôo pG Ao þðlük ÉBÛð ópÚ êüAôAok úýuôook JçÛðA ÑõÚôqA wK þPívÚ ó@ úðrzO@ô úPÖpâoApÚ þÆõÚ êgAkok
JçÛðA qA lÏG úÞ þÖp¿ì àO QüpHÞ QíýÚ -|Visit the soviet union |( :úPyõð úPyAk úìAkA lðôo òüA rýð )1917( ÿkçýì îPvýG oAkoBýy Ao|ó@réÖ úÞ kõG )püq æõíÏì( þÆõÚqA
úG ïôk äñW óBìq ok ô kõG àKõÞ 3 - úýuôo ólük ÿôoõy kBdOA qA< )|Visit the ussr| Ùp¿ì ÿApG þGõ^ ÿBø|QüpHÞ QgBu ô
QüpHÞ àK lÏG ëBu 20 .kõG ûlýuo àKõÞ 5/1 .lðkpÞ lýèõO >.lýñÞ ólük ÿôoõy qA< >.lýñÞ úìAkA Rly|úG þWoBg RByoB×u ô þégAk .lñPgBu|þì oAk úðAlðk Bü ô
ô à^õÞ QüpHÞ klÎ 16 êìBy úÞ ÿklÎ 17 ô óBOõvßzýKqA þùéèA wíy úÇGAo òüAok
àKok kõG )ÿA úðBgrLyA( åorGrüBu klÎ àü ô ÜýÛdO þÆ óApüA QüpHÞ óAoAk úÎõíXì
puBOpuok àKõÞ 60 ëqBð QíýÚ BG þðõývßéÞ ÿqBu QüpHÞ QÏñ¾ BG þüBñy@ ûoBGok þzøôtK
êüm IèBÇì - ÜGBu úýuôo óBíø Bü ÿôoõyok
.lýuo|þì }ôp×G oõzÞ
úPvG rýð ÿkçýì 80 úøk pgAôA BO QíýÚ òüA .QuA ûkpÞ ÿoô@ ÐíW ô òüôlO Ao
àKõÞ 60 òýG àK êgAk ÿBø|QüpHÞ kAlÏO úG ÿnÒBÞ êHýè BG þGõ^ ÿBø |QüpHÞ QgBu
pø óBìq ó@ ok .kõG óBuõð ok êGôo 5/1 þèA ok kpG ïBð ïôk êvð óAõñÎ|úG ó@qA kõy|þì úÞ -
QéÎ|úG úÞ ly qBÒ@ îøkqõð ópÚ ïôk úíýð
.kõG oæk 5/2 ëkBÏì êGôo êGBÚ ïkpì qA ÿpPzýG oBzÚA ÿApG ókõG pPðAqoA
ëõÆ ok úÞ Jõ^ ïBíO ÿBø|QüpHÞ lýèõO þyoB×u QgBu óBßìA òýñ`íø ,kõG ûkB×PuA
70 úøk úG kôoô BG QyAk úìAkA ÿkçýì 60 úøk ÿBø|oõzÞ úG ëõ¿dì òüA RAokB¾ ÿApG
réÖ Ñõð .kpÞ|þì îøApÖ Ao óApüA úéíW qA þWoBg 24

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

RBÓýéHO pPzýG úÞ ,lðkpÞ|þì JBhPðA þuôo þOApýýÓO}õhPuk)þvíy50úøkBGóoBÛì(
.kõGpýøBzìBüôþðBPuBGoBS@,þßüsõèõDlüA AoBø|QüpHÞóBÞBíÞBø|úðBgoBÞqAÿkAlÏO.ly
úÞ þOæõ¿dì ÿAõu ÿkçýì 80 úøk ok ÿnÒBÞêHýèó@ÿôoôûkpÞlýèõOþGõ^úðlGBG
oAkoõgpG þèõHÚ êGBÚ Qý×ýÞ qA úÞ ly þÖpÏì wñWqA Ao QüpHÞ þüõzÞ þèô ,lðlðBHv^|þì
ÈuõO rýð lülW ëõ¿dì Ñõð ôk ,lðkõG úøkÈuAôABOAolðôoòüAô,lðkpÞ|þìlýèõOAõÛì
ÿBø|QüpHÞ .ly lýèõO ÿôoõy RBXðBgoBÞ Bø|úðBgoBÞ qA ÿkAlÏO .lðkAk úìAkA ÿkçýì 80
çìBÞ úÞ òýüBK oBývG Qý×ýÞ BG þüAõÛì ïBíO þüAõÛì ïBíO ÿBø|QüpHÞ lýèõO úG ïAlÚA rýð
Bø|ó@ ÿôo pG ô kõG þðõývßéÞ pýÒ ô þÖp¿ì ÿôo pG óBÞBíÞ BìA ,lðkpÞ )þüõzÞ ô úðlG(

þðõO ûBãzüAo@

Bíy ÿBñy@pãzüAo@þðõO
þèô úÛÇñìok úÛGBu ëBu |30 BG

,ÈHÂ ,õükAo }ôpÖ ÔýéHO qA Bø|ûsõu ÑAõðA óõâBðõâ ÿBø|fpÆ BG Ao ÿnÒBÞ êHýè AõÛì úðlG
,òÒôo ÄüõÏO ,úìBðqôo ,oõOõì ,úgp^ôk .lðlðBHv^|þì
... ô }qoô ô àýLíèA BO úPÖpâ þßðBG ûkpLu úG QHvð QíýÚ pËð qA Bø|QüpHÞ òüA
.kõGúPÖpâêßy àü QíýÚ BG ô kõG pPðAqoA þGõ^ ÿBø|ëlì
Qý×ýÞBGkõGþüAõÛìïBíOÿBø|àKïôkÑõð .lýuo|þì}ôpÖ|úG)êGôoïl¿ßü(àKõÞ
þðõývßéÞóBÞBíÞúÞJõgNB^ôAõÛìÿæBG ô kBüq oBývG pýSBO ÿôoõy ÿqBu QüpHÞ
rýðÿôoõyþyBKôpÖqAlÏGBOBø|ó@lýèõOôkõG äñW qA lÏG þÚpy ÿBKôoA ÿôo pG þHèBÒ
,þPvüoõO ÿBø|ûsõu .QyAk úìAkA qA pýÒ|úG úßüoõÇG .QyAk ïôk þðBùW
þéHÚQÚôòýýÏOBG|úP×ø qôoQ×ø ,)1991 ëBu qA êHÚ RAlýèõO( àüsõèõDlüA ÿBø|oõzÞ þÚBHèA - þÞAõévß^ ÿoõùíW
pG ...ô þPñÇéu ÿBø|jBÞ ,úýuôo ÿoõÆApLìA þðBìôo ô óBPvùè ,óBPuoBXì lñðBì BKôoA Ýpy
(818)631-5926 .kõGúPvG{ÛðBø|QüpHÞÿôo ÿBø|ûsõu qA ïBùèA BG Ao Bø|êHýè ÿôo þcApÆ

18645 Ventura Blvd Tarzana, CA 91356

25

óApùO úéXì

26

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

27

ôA úÞ IýOpO òüA úG ;QÖBü pýýÓO kõG þéßèA ly úèBu 90 òO|òO óApùO úéXì
ólýyõð qA lüBG ô koAk þüAnÒ îüso
!lñÞ ÿoAkkõg òüpýy ô oAkqBâ ÿBø|þðlýyõð þßü õéýì {ãu ô òO|òO ÿBø|óBPuAk #
ô Bø|ïçÞ |úýßO ,áôkBø óBPýKBÞ pG ûôçÎ ÿpüõ¿O ÿBø|óBPuAk ÿpu òüpO|ÜÖõì qA
ÿBø|óBPuAk ÿBøpPÞAoBÞ pãük ÿBø|QHd¾ óõýéýì 250 qA {ýG óõñÞBO úÞlñPvø óBùW
oBS@ òüA ÜèBg .lðA|úPÖo }ôpÖ úG oBG
.lñPÖBü pýýÓO îø òO|òO ô qApÖpK þâlðq úÞ kõG úPvWpG ÿlñìpñø
IýzðôqApÖpK þâlðq
ëBu úì ûBì 22 qôo ok þìo pLuôpK sos .QyAk ÿrýãðApG|UdGô Iýzð
úG ,àütéG QhPüBK ,êvÞôpG úìõc ok 1907 îøk qôo ok òO|òO oõ¿ì óBPuAk òýPvhð |
oBývG AlPGA ,}kõg úP×â úG ôA þÞkõÞ .lì@ Býðk îPvýG" þßütéG úìBðqôook 1929 ëBu úüõðAs
äñW BG óBPvGk óAoôk ok BìA ,kõG QgAõñßü ápüq oBãðpHg àü òO|òO .ly pzPñì "à^õÞ
ôA ûBâkAq óBìq ó@ .ly ÙkB¿ì ëôA þðBùW þðBHég úéíW qA ,ÿA|ûtüô ÿBø|RoBùì úÞ QuA
.kõG þðBíè@ ÿBøôpýð ëBÓyA ok àütéG ÿpu àü ÿõXPvW úG kõg ÿBøp×uokô koAk
úðõâ úG Ao ïôk þðBùW äñW þßütéG lñìpñø
úÞ ÿA|úìBðqôo BG þOlì ôA .kpÞ úGpXO ÿpãük .kôo|þì áBðpÇg ô JAnW ÿBøApWBì
QÖo|þì oBíy|úG Bø|QvýèBýuõu ëBðõýuBð óBâoA ÑBXy ô QñýÆ }õg ,ûkBu þPý¿hy ôA
oBG lñ^ äñW óBüBK qA wK ô kpÞ| ÿoBßíø õéýì {yõøBG ô lý×u äu oBñÞ ok úÞ QuA
ÿoBÞ QýÎõñíì ëBuôk úG QüBùðokôpýãPuk
"pãük þðBùW" úG úÞ QuA úP×â ôA .ly ïõßdì .lGBü|þì ÿpPzýG QýGAnW )þÖpG(
òüA ô úPyAk {zÞ ,lðkõG ûkAk ûlÎô Bø|ÿqBð úÞ ÿ|úP×â úG ,õéýì ô òO|òO ÿBø|óBPuAk
.QuA |ûlðAõg "|úðBÛícA" Ao kõg wc "ëBu 77 BO 7 òýG" kApÖA ÿApG ,óBzÛèBg
qA ûkB×PuA ûspø úG BøkBÛPðA qA pãük þßü ûkôldì òüA óBìq oôpì úG þèô lðA|ûly úPyBãð
{üBø|óBPuAk ok ôA úÞ QuA úðBPupKkAtð îýøB×ì ô þðBPvGk|{ýK óBÞkõÞ ô ly úPvßy þñu
òýPvhð oBS@ ok ôA ëBTì óAõñÎ úG .ûkpG|þì oBÞ|úG úÚçÎ ó@ úG îø úèBu 77 qA {ýG óBâkoõhèBu
,"õãñÞ ok òO|òO" óBPuAk ok úéíW qA ,kõg
ûlýzÞ|þì püõ¿O|úG ÿA|úðõâ|úG Ao óBPuõKlý×u .lðkpÞ AlýK
qAoôpì úGôA BìA .lðpOpG óBPuõK|ûBýuqA Büõâ úÞ Bü "ûspø" úG oõùzì "þìo pLuôpK sos"
.QÖpâ úé¾BÖ îø oBÞ òüA êìBÞ óBPuAk 23 ÑõíXì ok 1981 ëBu BO "ûsoA"
óõg óBÆpu ÿoBíýG úG 1981 ëBu ok ûspø qA {ýG úG úÞ kpÞ lýèõO ïBíO|úíýð óBPuAk àü ô
qA îz^ 1983 xoBì ïõu qôo ok ô ly çPHì oBG óõýéýì 250 qA {ýG ô úíWpO óBGq 50
ô îýO" óBíè@ok õéýì ô òO|òO .lðA|úPÖo }ôpÖ|úG
.QvG óBùW ûlýìBð )|Tim und Struppi|( "þKôpPyA

oBßÖçg óBG|ûqAôok ÿApG óAlðq ëBu |75 | |.lðõy|þì
óApüAokõéýìô òO|òO
|.|.kkpâ|þìpG 2010 ëBu úG QyAk ÿqBG xoAõâBW ô BvÞBÞBEð ,Büçu ÿBø|îýO ïk@ïpW úG þßürßì ÜGBu óBG|ûqAôok# óApùO "ëBuoõýðõü" RAoBzPðA oBG òýPvhð
oõÃc àü úPuk ok úÞ ÿoBG òüpg@ .kpÞ óAõWõð pPgk àü ólükqk úéíW qA þüBGo óAõñÎ BG òO|òOoõ¿ì ó|BPuAkôk 1350 ëBuok
qA Ao "ûBì ÿ|û|pÞ Ùlø" ô "ûBýu ûpürW"
.ly ïõßdì óAlðq ëBu 75 úG .kpÞ pzPñì ô úíWpO þuoBÖ úG ÿõvðApÖ
qA wK þßürßì ÜGBu óBG|ûqAôok ,wýOoA píÎ qA óAõñÎ 13 ÑõíXì ok ëBuoõýðõü
úG ly ïçÎA p¿Ûì þüBGo ïk@ ûpÛÖ úu ok úÞ òüA .kpÞ NB^ Ao òO|òO ÿBø|JBPÞ
píÎ úýÛG lüBG ôA .ly ïõßdì óAlðq ëBu 75 òO|òO ÿBø|óBPuAk oBzPðA JçÛðA qA wK
1359 ëBu ok BìA QÖBü ØÚõO þOlì ÿApG
|.|.lñÞ ÿpLu óAlðq ok Ao kõg òüA úíWpO úG ïAlÚA "xõðô" RAoBzPðA þvíy
ok QuA )úGpâ( õOBâ ëA úG IÛéì úÞ wýOoA Ao þüBø|JBPÞ püBu ô kõíð þvýéãðA qA Bø|óBPuAk
Q×ø qA wK ô îùPì þüBGo ïk@ úG 2012 ëBu .kAk úDAoA ,kõG ûkpßð pzPñì ëBuoõýðõü úÞ
úG ïAlÚA pãük þOAoBzPðA lñ^ îø BølÏG
|.|.ly ïõßdì ëBu .lðkpÞ pãük ÿBø|ïBð BG Bø|JBPÞ òýíø {hK
úÞ ly pýãPuk þèBcok 2012 ëBuok wýOoA Qý¿hy ,JçÛðA qA lÏG ÈüApy êýèk úG
ëBu ok äñýKôk pÆBg úG Ao {Pýìôpdì óAoôk þìk@ úÞ òO|òO ÿBø|óBPuAk ok áôkBø óBPýKBÞ

|.|.lðoAnâ|þì 2010 28
rýð óAõWõðpPgk àü ókõGoõOBâ ëA ûlðôpKok

|.|.kõy|þì ûlük
xôkBüAo îýO BG Ao }A|þyqoô óAoôk wýOoA
ÿApG òýñ`íø .kpÞ Ñôpy 1997 ëBu ok ÿpPðõì

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

òí BâBâÿlýè ;þvñWoAq@ïBùOA
o@BG {ÞpPzì ÿApWA Q×âþøAõgonÎ
kpÞløAõg áBK Ao þéÞ

2014 ëBu ok ô lñÞ|þì þÖpÏì óBðq þvñWoAq@ ,þüBßüpì@NBK ûlñðAõg ,BâBâ ÿlýè #
þðBGpÚ óAõñÎ úG kõg þ¿hy ú`hüoBO qA îø Ao kõg úÞ Ao þðBðq ÿBøBÎkA lüõâ|þì
þÛýuõì ûoBPu ,þéÞ o@ þvñW þðBGpÚ
QyAkpG ûkpK |þvñWoAq@ ÿApWA úhvð ô ûkpÞoôBG ,lññÞ þì þÖpÏì
qA wK ô úPynâ qôo lñ^ ok BâBâ ÿlýè þìBíO ÿôo qA Ao þéÞ o@ BG kõg ápPzì
oApÚ oBzÖ QdO lñPvì òüA ÿpuApu {hK
.kpÞløAõg áBK ó@{hK ÿoBXì
.løk óBzð {ñÞAô ó@ úG úÞ kõG úPÖpâ úÞ ly úPÖpâ ó@ qA wK îýí¿O òüA
ok úÞ Qvýð þPüpHéu BùñO BâBâ ÿlýè úPHèA ok þéÞ o@ þvñW oAq@ ÿBø|ïBùOA ûoBGok ÿlñPvì
.QuA úPÖpâ ÐÂõì AoBßy@ þéÞ o@ Qýìõßdì
ûly úPgBñy ûlñðAõg pãük ,pKo k wñ^ .ly {hK Bßüpì@
ÿA|úýðBýG oôl¾ BG úHñzßü qôo No àHu þÞpPzì ÙôpÏì úðApO þéÞo@ô BâBâ ÿlýè
þéÞo@BG ÿoBßíø úÛGBuqA BâBâ ÿlýè óõ`íø BG( þøAõg|þì þ^pø" ïBð úG lðkpÞ ApWA îø BG
úG ÉõGpì lñPvì ok ú`ð@ ô kpÞ þøAõgonÎ Ao ó@lüõâ|þì BâBâ ÿlýè æBc úÞ "òßG )îðlG
oApÚ ûoByA koõì þÛýuõì ûoBPu òüA ÿBø|ïBùOA løAõg Ùnc þÛýuõì {hK ÿBø|þWôpg qA

.kpÞ ïõßdì Rly úG Ao QuA úPÖpâ .kpÞ
ô îñÞ|þì þøAõgonÎ ôA óBýðBGpÚ úíø qA òì" BG ó@ok úÞ ÿlñPvì úG òýñ`íø BâBâ ÿlýè
Iè ûoBG òüA ok pük þéýg úÞ òüA qA òýñ`íø Bùð@ þvñWoAq@ ÿBø|ïBùOA ûoBGok óq òülñ^
ô ûkAk óBzð {ñÞAô ,ûlyõãP×â þéÞ o@ úýéÎ
".îükõzâ ô "lñÞ|þì QüBíc óBðq òüA qA l¾ok oArø" úP×â
QßñK AlýW ,êýì àýì ,No àHu ûlñðAõg ô "áBñèõø" ûlük lñPvì òüA ok ú`ð@ úÞ òüA
îø Bíñýu óApãüqBG ,òPãñyAô ÿpÞ ô QýíuA
.lðA|ûkpÞ ïõßdì Ao þéÞ o@ úGBzì þðBñhu ok .QuA "ÑBÖk êGBÚpýÒ"
qBG úG pXñì þðõürüõéO lñPvì òüA {hK Bø|ïBùOA úíø þéÞo@ úÞ QuA þèBcok òüA
ok þéÞo@úýéÎ wýéK lülW ÿBø ûlðôpK óly òüA úG {ñÞAô ok ôA êýÞô ô ûkpÞ IünßO Ao
pãük ÿBø|ú¿Ú ÿpu àü îø òüA" :úP×â lñPvì
.QuA ûly BPðçO@ô õâBßýy úýùO þðõürüõéO ÿBø|úìBðpG ókpÞ pK ÿApG úÞ kõG
ûoBPu òüA úýéÎ úÞ þðBvÞ úíø qA wýéK
{ýK BK úPuAõg lñPvø þÞBy þÛýuõì ."kõG ûly
lñPvì òüA óAkpâoBÞ ,óõPLíø îüok BìA
.lðoAnãG qA ûly kBñPuA ó@ úG îéýÖ òüAok ú`ð@ lüõâ|þì
Ao Bø|ïBùOA úíø BüõÚ þéÞ o@ úíø òüA BG úøk úu þÆ þéÞ o@ úÞ þüôpíéÚ" qAo ô rìo
:lðAõg|þì lülW ÿA|úðApO ok þPc ô IünßO úG ÿqAok|Quk ÿApG kõg óõìApýK úPynâ
ûkõG úPgBu "pünK|Iýu@ óAõW óBðq ô óApPgk
."lðA|ûkq AôoBð ïBùOA òì úG"
lüly oBzÖ QdO úèBu 52 ûlñðAõg òüA .QuA úPyAkpG ûkpK
þvñWoAq@ïBùOA úG BO QuBßüpì@þìõíÎoBßÖA úýéÎ ÿlW ëBÏÖ Ao kõg BâBâ ÿlýè

.løk iuBK úPynâ ëBu 30 þÆ óq òülñ^

29

óApùO úéXì

lkyBWkoþòéyýPAvþñüvAôñWÿoôAoq@BøïúBùýOéAÎ

ok xok xçÞ'ÿkAtð îývÛO' þÂBÚ îýí¿O qA òýPvñüAô ÿBÚ@ êýÞô kôõýèBø óApãüqBG úéíW qA kBW þéyA #
ly þèBXñW þGõñW ÿBÛüpÖ@ :úP×â ô ûkpÞ ëBHÛPuA wéXð@ wè ëAolÖ ûBâkAk ÅpÏOôoAq@úG Ao òüBPvñüAô ÿôoBø úÞQuA
þüBÎkA òýñ^ úÞ îükpÞ ïçÎA ëôA óBíø qA Bì"
{ðAk ó@ok úÞþGõñW ÿBÛüpÖ@ok xok xçÞàüqA þüBø|wßÎoBzPðA ëBHðk úG # ûBâkAk úÞ îýPvø ëBdyõg ô Qvýð Quok .QuA ûkpÞîùPì þvñW
ÿBø|{ñÞAô ô ,lðkõG ûly AlW ØéPhì ÿBø|ûôpâok QuõK äðo ô kAtð xBuA pG óAqõì@ ÿBøBÎkApG QüBùð ok Bì .úPÖpâ þíýí¿O òýñ^ úýéÎ BíñýupãüqBG ,kBW þéyA QuAõgkAk
ÿBíñýu þâlññÞ úýùO ëõÒ ,òýPvñüAô ÿôoBø
.ly ÜéÏìoBÞqA úuolì ó@îéÏì ,oBÞòüA úG ûkpPvâ ".kpÞ îýøAõg úHéÒ îø ûlðBì þÚBG ko wéXð@|wè ëAolÖ ûBâkAk ÿõu qA kôõýèBø
òüA pPzýG þuopG BO xçÞ òüA îéÏì úÞ lñP×â ÝB×OA òüA qA lüly ØuBO qApGA BG þédì óæõEvì óAkpâoBÞ ,óõvßW pPýK ,2017 ëBu ok
ÿBÛüpÖ@ JpÒ ëBíy ok ,orüAõy óBPuA }oôpKô }qõì@püqô.kõy|þì ÜéÏì kõg oBÞ qA ,úèBvì kBW þéyA úÞ kõG úP×â ,"Bø|úÛéc JBGoA" îéýÖ .QuA ûly
îéÏì úÞ lðkAk eýÂõO oõÇñüA úuolì óæõEvì úÞ Q×â koAk oApÚ ó@ ok úuolì òüA úÞ þGõñW 2002 ëBu ok úÞ îéýÖ òüA ok þzÛð ÿApG Ao kBW îðBg RBìBùOA úÞ úP×â ûBâkAk òüA þÂBÚ
xçÞ òüA ,lññÞ|þì QHd¾ þüBÛüpÖ@Bü þvýéãðA óBGq úG óAqõì@|{ðAk úßñüA xBuApG úPuAõg|þì QÖBüok AlÏG BìA ,kõG úPÖpâ pËð ok ,ly úPgBu úÞ Qvýð þðõðBÚ ëõízì þvñW ÅpÏO pG þñHì
ÿBÛüpÖ@ pG QuõKlý×u QýéÚA QýíÞBc óBüBK qA ëBu 25 qA {ýG úßñüA kõWôBG.lñÞ îývÛO Ao ÿôoBø þðBLíÞ BG õãP×â þK ok kBW îðBg úÞ
.QuA ûly fpÇì ôA QüBßy ó@ ÜHÆ
.QuA ûkpÞ úñgo þGõñW ÿBÛüpÖ@ úÏìBW Rly úG óBñ`íø þPupKkAtð BìA ,konâ|þì þGõñW úìAkA úÞ úP×â ëBc òýÎok þÂBÚ BìA
?QuA ûkBPÖA xçÞok þÚB×OA ú^

ok þüAlPGA úuolì úG Ao óBzüBø|ú`G BøokBì ô olK ,úuolì qôo òýèôA ok ,úüõðAs îùð úHñyoBù^
xçÞ îéÏì ,kõG xok xçÞ ok óAqõì@|{ðAk qôo òýèôA òüA úÞ þüBXð@ qA.lðkpGorPüAõypùy
þKA wOAô þ¾õ¿g ûôpâ àü úG Ao Bùð@ qA þüBø|wßÎ BøokBì ô olK úG ókAk óBñýíÆA ÿApG
QuõK äðo ô kAtð xBuA pG xçÞ ÿBø|ú`G úÞ lñPÖBüok BøokBì ô olK ,Bø|wßÎ ólük BG.kBPupÖ|þì
ûBýu óAqõì@ {ðAk ô úPvzð xçÞ Èuô ok rýì àü oôk QuõK lý×u óAqõì@ {ðAk ô lðA|ûly AlW

.lðA|ûly ûlðBzð xçÞ ÙApÆA ok þüBørýì oôk lðkAk|þì êýßzO Ao xçÞ QýéÚA úÞ QuõK
qA ÿoBývG .lðly ÐíW úuolìok )úüõðAs îøk( eH¾ óBÂpPÏì ,þédì ÿBø|úðBuo }oArâ úG
Qèôk ÿõãñhu àü.lðkpÞQÞpyRApøBËOòüAokîøQèôkØèBhìM^JArcAóAoAkAõø
Rly úG ÿlíÎpýÒ Bü ÿlíÎ ú^ Ao þPupKkAtð úðõâpø Qèôk ûlñüBíð óAõñÎ úG Bì" :QuA úP×â þédì
Bì oõzÞ ok óBñ`íø þuApÞõìk ÿoApÚpG qA wK ëBu 25 ,lG ÝB×OA òüA úßñüA qAô îýñÞ|þì ïõßdì

".îý×uBPì BÛýíÎ ,lPÖA|þì

ïAlhPuA .QuAúPÖpâoApÚ"ûBýuQupùÖ"okòýPvñüA ô ApPÖA koõì ok kBW îðBg QüBßy úG þâlýuo
ÿBÚ@ úÞ kõG úP×â òýñ`íø óõvßW ÿBÚ@ þéÓyQýÏÚõìúGòýPvñüAôÿôoBøúÞBÎkAòüA
?lüoAk ïAlhPuA :lýupK {cô ÕBG QÖo ÿoBßýG qA þðAõW þéyA BG ókpÞoBÞ úÞ kAkoAlzøôA úG òýPvñüAô .QuA pünLðBßìA ,ûlðBuo Iýu@ôA
?ÿoAk þ^ áolì :Q×â ôoBü .QuA"xõGBÞ"àüêTìkBW ûlyfpÇìRBìBùOAþìBíOòýPvñüAôÿBÚ@
!îéLük :Q×â aýø úÞ kpÞ ïçÎA AlÏG òýPvñüAô ÿBÚ@ BìA ûkpÞ ko Ao þvñW ûkB×PuAFõu ô oAq@ koõì ok
JBGoA" îéýÖ óApãüqBG JBhPðA ok þzÛð .QuA
.úGõgîyÝõÛc ,ïoAkRApGÿoBÞúü:Q×âôoBü QýÏÚõì pG ÿpýSBO úðõâ pøô úPyAlð "Bø|úÛéc þKok{PuAõgkAkúÞó@qAwKkBWþéyA
.kpÞ ëõHÚ ûpvK .kpÞkoAokBWþéyAþéÓy pHìBPLu ûBìok Býðp×ýèBÞ QèBüA òýðAõÚokpýýÓO
ÿBíñýu pãüqBG òülñ^ qA þßü kBW îðBg òýPvñüAôÿôoBøúýéÎpãükoBG,lykoúPynâ
!kBýG óõìApG óõíýì BO w×Ú õO óõíýì QuõK ÿõO ÿpG þðõO þì îüoAlð óõíýì BXñüA Bì :Q×â ôoBü oAq@ úG Ao òüBPvñüAô ÿôoBø úÞ kõG kôõýèBø .kAkúDAoAþPuAõgkAkþvñWoAq@ïBùOAúG
Bø|úéýì qA ,kq þì ôoAô àPzK w×Ú ÿõO ûpvK ,kõG ûly Õõéy úÞ êýÇÏOqôo úü Qynâ ÿqôo lñ^ pãükkoõìòülñ^qõñø.kõGûkpÞîùPìþvñW úPuAõg úG óõ^ úÞ ûly þÎlì kBW îðBg
ÿBÚ@ úýéÎ qôBXO úéíW qA þvñW oAq@ ûlðôpK êGBÛìokôA ,kõG ûkAlð òO òýPvñüAô ÿBÚ@ ÿBø
!ûpýy w×Ú õO kBPÖA ÙpÆ óôA qA |æBG QÖo ÿkBüq ly pýâõW ,QÖo þì òýDBK |æBG .QuA óBüpW ok òüBPvñüAô .kpÞ oAk úylg Ao }A|þéÓy QýÏÚõì
...àßßßßßßßßíÞ :kq kAk

!!!...ïoAk wðBvýè òì òßð ÿrüo ôpG@ :Q×â {ñøk ôo QyAnâ õy Quk }ôo kBPÖA ûpýy

30

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

QÚpu' ïBùOA úGp×ð úu úíÞBdì
'úGBâõì RpGAo ëõKqApK ØýÞ

wýüo ,úGBâõì RpGAo ëõK qA pK ØýÞQÚpu ïBùOA úG Ao p×ð úu ûõGBHíüq ok þøBâkAk #
.lñÞþì úíÞBdìoõzÞòüA ÜGBu ÿoõùíW

ëõK òüA qA ,úGBâõì ÿBÚ@ ÿçüô qA lÛð ëõK oæk oArø 150 QÚpu qA wK lñPvø îùPì p×ð úu òüA
.lðA ûkpÞ ûkB×PuA ïBzcA ô ôokõg ,úðBg ÿoAlüpg ÿApG

óBãPvGqA úÞ koAk ïBð úGBâõì BñýPðBPvñÞ óBíùPìqA þßü ,ûõGBHíüq þPèôk ÿBø úðBuo }oArâ úG
Ao ó@ô úPyAkoBýPgAok Ao úGBâõì ÿBÚ@þüBPuôo úðBg ÿBølýéÞ QuA îùPìôA .QuAúGBâõìÿBÚ@
20 óBíùPìqA þßü ,óBPukAk úP×â úG.QuA ûkAk ,lðA ûkõG úðBg þPÖBËð úìlgqA úÞpãük îùPìôk
ûlüpg BOõüõO àü ó@ pG ûôçÎ ô ûkpÞ úñürø úðBg lüpg ÿApG Ao ûly QÚpu ÔéHì qA oæk oArø
ûlüpg ôBâ ô áõg ÿkAlÏO ,Alðõø ÿôokõg àü pG ûôçÎ îø óBíùPì qA pãƒük þƒßƒü.QƒuA
ok úGBâõì ÿBÚ@ Bü@ úÞ ûlzð Àhzìô úPÖpâ Roõ¾ úPynâ ûBì àüok QÚpu ûly úP×â.QuA

?úð Bü QuA úPyAk oõÃc úðBg ok QÚpu ïBãñø
oBñÞpG {OoA úéýuô úG Qìõßc 37 qA wK {ýK ëBuôk ,koAk òu ëBu 97 úÞ úGBâõì RpGAo
þéíXOþâlðqúGBâõìÿBÚ@þèôkõGÿlülyÿkB¿PÚAóApdGoB^kpýgAÿBøëBuokûõGBHíüq .ly

.lðAonâ þì oõKBãñu ok Ao kõg QÚô pPzýG úGBâõì RpGAo ,ÿoBñÞpG qA wK.QyAk

!BðAõW ÿoBì îÏÆ BG ÿB^

ïBXðA òýc ok Ao BðAõW ÿoBì Ñõð qA olhì ûkBì ïpâ 600 ,{ýÞ ápíâ óAoõìBì #
.lðkpÞØzÞÿB^ ÿBø úPvG êgAkqA þÞpíâþGBüqoA RB×üpzO
úG êýíßOqA wK ØzÞ òüA }oArâ
.ly løAõg ëBuoA þüBÃÚ ÐWpì
óôBÏì oBzÖA rüôpK {ýK ÿlñ^
ÿBø QÞoBzì úÏuõO ô BÂBÛO {øBÞ
úP×â olhì kAõì BG ûqoBHì kBPu þìkpì
olhì ûkBìqôpìA Bø þuopG xBuApG :kõG
qA úÞ êâ úG Ao kõg ÿBW úzýy þPÏñ¾
ûBy Bü BðAõW ÿoBì ûBýâ úgBypu RBHýÞpO
.QuA ûkAk ,lü@ þì Quk úG úðAk

11.9 BG ØéÎ ô xApâ ,êâ ,BðAõW ÿoBì êìBy ó@ RBÛPzì ô {ýzc ,l¾ok 66.8 BG áBüpO
BG úÞ QuA oõzÞ óAkBPÏì Ùp¿ì koõì kAõì qA l¾ok 8.1 úzýyô 10.6 òýDôpøô áApÞ ,l¾ok
óBìqBu }oArâ xBuApG.koAkoApÚolhì kAõìol¾ok óBñ`íø áBüpO Ùp¿ì ,oBì@ òüA úG úWõO
;koAk Ao Qvhð úHOo óBùWok lülW ÿBøolhì ØzÞô þüBuBñyok óApüA ápíâ ,ápíâ þðBùW
wßüA ÿBø ûBãPukqA ûkB×PuA BG àvüo Qüpülì ,ápíâ óAoõìBì ÿoBýyõø úüBuok QýÛÖõì òüA

.QuA ûlì@ Quk úG ÜÖõì JBü kAõì ÿBø äu ô ÿo

31

ÿApG ólýyõK xBHè ÿBíñøAo óApùO úéXì
ÝB^ ÿBø îðBgpPgk qpÆ koõìok þOBßð îüA úPÖpâ îýí¿O #
óqô úÖBÂA úÞ þüBøpPgk ólýyõK xBHè
úÞ lýñÞ lüpg þüBø ûqBÓìqA lýñÞ þÏu -23 ,Qvýð lì úéEvì .lýñÞ ÿoAkkõg lñéG úñyBK lðAõO|þìoõÇ^úÞlýølGkBüóBOpPgkúG-16 lñðAõPG Bùð@qA ûkB×PuA BG BO îýñÞpÞm lðoAk
ÿpPzýG JBhPðA BO lñPvø åorG rüBu Áõ¿hì pO|îùì rý^ úíø qA óBOpPgk Qì|çu ô þPcAo àü |«çTì .lñÞ ûkB×PuA úü|æ lñ^ ÿBø xBHè qA ÈuõO RBßð òüA .lñupG pËð úG pO|IuBñPì
ÿApG ólüpg xBHè .lyBG óBPüôo {ýK .QuA úÞ lyBG úPyAk kõg BG QÞAs Bü Rpzüõu pø BG úÞQuA ûly úDAoA xBHè ô lì óBcApÆ
þÏu wK QuA Qhu þéýg ÝB^ ÿBø|ú`GpPgk úñyBKþíÞúÞlýñÞJBhPðAþüBø{×Þ-21 .lñÞ òO qBýð Roõ¾ok
.lýñÞ {zhG Rnè óBßìA lc BO lýñÞ .lyBGúPyAk .lüphðóBzüApGäñOûBOõÞÿBø|áoAõéy-17 .lyBG|þì ûkB×PuA êGBÚ þPíýÚô úWkõG
úG óBPvGk óAoôkok ókõG ÝB^ úÞ lýðAlG lüBG þüBø ëlñ¾ ô Bø|úíß^ ,Bø {×Þ -22 ûkB×PuA ØéPhì ÿAqAok BG JAoõW qA - 18 .lññßð JBhPðA kBzâ êßy þG ÿBùuBHè -1
þÏu wK .Qvýð píÎ pg@ BO ókõG ÝB^ ÿBñÏì ÑBXOoA êGBÚ Iv^ pG ó@ ÿôo úÞ lýñÞ JBhPðA lýñýHGlüBG.aìBOBüÝBuBO,õðAqBOJAoõW.lýñÞ ÿApG úð QuA }qoô ÿApG kBzâ ÿBø|þyqoôoAõéy
AoóBPéâÿBøpPgkIuBñìÿBø|}ôoëBíÎABGlýñÞ {×ÞQyAlðAoIv^pGòüAþz×ÞpâA.lyBGûkq .QuA pO|QcAo óBzüApG ïAlÞ Ao óBzìAlðA|úWô aýø úG Bø|xBHè òüA .òPÖo óôpýG
.lýñÞÜüõzOólypÒ|æÿApG IÛÎôõéWúGlýñÞþÏuôlüpýãGóBPPukôkokAo BG B« íPc Ao ûBOõÞ ÿBø|òìAk Bü òøApýK -19
îg IÛÎ ô õéW úG þPcAo úG lüBG .lýñÞ {íg .lýñÞ ûkB×PuA Q×éÞ ÿoAõéy JAoõW .lñÞ|þíðpOBHüq
.kõy Bü QhO þéýg ÿBø|{×Þ ólýyõK qA -20 ,àüoBG ÿBø|òýPu@úÞ þüBø xBHè àHu -2
ÿrý^pø Bü lðoAk äñO ÿBøBKôpíÞ ,úñýu QívÚ
pËð úG BHüq BO løAõg|þì ïpÖ }õg «BÏÚAô þðlG úÞ
qA úPynâ .koõg|þíð BøpPgk òüA kok úG ,lupG
Ao óBzìAlðA ÿBø|ëBßyA ô kApüA Bø xBHè òüA úßñüA
QcAoBð óBzüApG oBývG ,løk|þì óBzð pGApG lñ^
qBu êßzì îø Ao óBzðõg }kpâ ô kõG løAõg

.lñÞ|þì
JBhPðAþüBøòìAkôBø|áoAõéy,BøoAõéy -3
ô Müq õéW qA BìA lyBG þzÞ píÞ QzK ok úÞ lññÞ

.koõhG úíÞk
òüA .lññÞ JBhPðA þzÞ ÿBø|òýWoAõéy -4
qA BìA ÿkBÎ ÿBø|òýW oAõéy êTì Quok BøoAõéy

.lñyBG|þì QcAo oBývG þvñW pËð
þGõg úG úÞ lññÞ JBhPðA þüBø xBHè -5

.lññÞ þPcAo xBvcA ó@ok ô lyBG óBy ûqAlðA
ô okõK qA ólG ókpÞ ÝpÎ qA ÿpýâõéW ÿApG -6

.lññÞ ûkB×PuA ólG ÿpLuA
úG úðBìõðBg ÿBø xBHè ólýyõK qA -7
QuA Quok .lýñÞ ÿoAkkõg ÝB^ ÿBø|ú`GpPgk
Qyok ÿBøpPgk ÿApG xBHè ókpÞ AlýK þøBâ úÞ
xBHè Bùð@ úG úWô aýø úG BìA QuA Qhu ïAlðA
Ao QuôA qA pO|æBG òýñu úG ÜéÏPì úÞ þüBø

.lýðByõLð
ô Bø|þâlñüBíð úíø åorG rüBu QívÚ úG -8
|þì AlýK ÿrý^ «BñEíÇì .lýðrG pu xBHè ÿBø|áoBì

.lüBýG óBzyõg úÞ kõy
þO ,qõéG ,òuBG ô îßy ólðByõK ÿApG -9

.lýñÞ JBhPðA lñéG ÿBø|NBO ô Rpy
þøBOõÞ ÿBøBK Bü QuA ÝB^ pâA óBOpPgk -10
úG úPuAo ÿBøoAõéyô òýWoAõéy ólðByõKqA ,koAk
pO|ÝB^ Ao óBzüBøBK BøoAõéy òüA .lýñÞ ÿoAkkõg ôA

.lñøk|þì óBzð
QívÚ ok úÞ lýñÞ JBhPðA þüBøoAõéy -11

.lyBG kBzâ þíÞ òýüBK ok ô óBHv^ óAo
lñéG òìAk QuA ÝB^ úÞ óBO ú`GpPgk úG -12
ô QuA ûkBPÖA lì qA óõ^ lýðByõLðõðAq qApO|òýüBK

.lñÞ|þì óBypO ÝB^
BO «BHüpÛO úÞ lýñÞ JBhPðA þüBø òìAk -13
úG ûBOõÞ òìAk ólðByõKqA .lyBG óBzüBøõðAq ÿôo

.lýñÞ ÿoAkkõg Bùð@
îø úÞ lýðByõLG ÿoAõéy òìAk Bùð@ úG -14
þéýg òürãüBW îø ô QuA pO|QcAo óBzüApG

.lü@|þì JBvc úG òìAk ÿApG þGõg
ÿBø xBHè óBOpPgk lýølð ûqBWA -15
lc qA {ýG kõy|þì UÎBG úÞ lyõLG þñýãñu
püBu ô þízK ,þéíhì ÿBø xBHè .kõy {ìpâ

.lñPvøúPukòüAqAîýXcÿBø|ú^oBK 32

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

33

óApùO úéXì

ûlì@pG olñíu äñO ëk qA ó@ pÏy úÞ þðBcôo
.kõG

þüBðAõO Quk þèrÓO oBÏyA ókôpu ok
úG þÛýuõì RæBc ok ôA ÜýíÎ QgBñy ô QyAk
,lýìBXðA úðBÛyBÎ ÿBø|úðApO úG ó@êülHOô îPüo
"þãðo kAlì" aýø ok úÞ oBü óBHè ÿrìpÚ óõ`íø
Qyõð Ao ó@ þzýíÚ }ôBýu úÞ ÿA|úðApO ;Qvýð
ok þGA ÿAl¾ BG ô kpÞ {íýËñO om@|îz^ p¾Bð ô

.QvG {Ûð Bø|ëk úñü@
}oõÃcô QuAoBývG ïBüA òüAokôAoBS@
ôk úÞ óBñ^ ó@ .kBüq þðõürüõéO ÿBø|úìBðpG ok
rüôpK ÿqôoõð úìBðpG ok ,JçÛðA qA {ýK ëBu
ô þðBcôo óAôpýyõðA åoA BG oBzÖA|IüpÚ
ô kpÞ QÞpy óBìq ó@ NBK óBâoBPu
ïkpì ÿApG ÿqApýy úXùè úG Ao {üBø|ûkôpu

.kôrÖA {Opùy pG úÞ lðAõg
úG úÞ þHüpÒ oBâqôo ok ô 57 JçÛðA lÏG
úÞ AkBHì lñüõG|þì Ao QðBøk" õéìBy lícA ëõÚ
lñðBì îø ótýG "ïoAk|þì QPuôk þyBG úP×â

Qynâok BüpKô óõGpùìBð ûlñüApu ;olñíu ótýG

QGpÒoBLvøo NBK þÛýuõì óAlñìpñø qA ÿoBývG úÞ lðAõg Ao ó@ õükAo ok }oõÃc ÿBø|ëBu úG olñíu ótýG úÞ QuA þìBüA óBíø òüA ûlðqAõðô Apu|úðApO ,pÎBy ,olñíu ótýG #
úPuAõgkõg ÿlýÏHO Ao ó@ úÞ þOpWBùì ;ly ÿA|ûoôBdì þðAõg|úðApOqBÒ@pu Ao òýíø ÿoBývG óBðAlýÛýuõì óBýì ok îø Apu|úðApO àü óAõñÎ qA wK þãèBu Q×ø ô kBP×ø òu ok þðApüA
ok óõvñýÞoBK ÿoBíýG êídO ûoôk àü
.lñðAõg|þì .lñðAk|þì óApüA qAô@ kBPuA .kõG ûly úPgBñy
ôA úðBÛyBÎoõy BG îø þðAkpâpu óBu òülG BìA oõéßèõÖ äñøpÖ ok {øôtK ô ÜýÛdO pG ÿA|úðApO ÿpPyõy úüBì ok ïpg úéèFBÇÎ .Qynâok Býðp×ýèBÞ
"þâlðq" úðApO ok }kõg ëõÚ úG .Qhýì@ ô kõG ûlðBzÞ þìkpì ÿBø|úðApO úG Aoolñíu ótýG >úð úãì< úG úÞ QgBu ôA oBÏyA qA þßü ÿôo qA þzhG úG Aonâ çìBÞ þøBãð úPyõð òüA
ÿA|úðApO .lük úÞ lñýHð Ao qôo ó@ êTì QuAõg|þì NBK þÛýuõì þüçÆ p¿Î BG kõG ûly óoBÛì òüA ;îýGBPÞ úñùÞ úü ÿ|ú¿ÚõOô òì :QuA oõùzì
lüôBW úzýíø ÿAl¾ BG þÞõWõð ÝkB¾ qA {üBø|ûkôpu .ÿlýyoõg ûBXñK úøk ok óApüA úãì ;îýGAõW|þG ëAõu úü ,îýèAõu úü /?úð úãì .koAk ôA oBS@ô þâlðq
qAôpK úËdè qA pHg / BìpG ÿAô / BìpG ÿAô :ûlüBø ;ly|þì óBøk úG óBøk úÞ kõG óAôoô ëæq óBñ^ Øý¾õO ok þøBzðBìpÞ þñýÏì îýco
,îýuõHGõÚõzÏì Iè îýPuAõg|þì BO /îýPyAlð óAôpýyõðA úðAkôBW pSA "äñu|êâ" úðApO êTì ...?úð lüBG þðApüA ÿApu|úðApO pø úÞ úP×â þüApu|úðApO
òýèôA ok îø óAõW óBüpXy BÂolídì lyBGpÎBy ,þuoBÖ óBGqô þéì äñøpÖpG þñPHì
...úÞ îülüpK ,òhu òüA .Qvýð Apu|úðApO Bìôrè ÿpÎBy pø BìA
ô ÿkBy IéÆ qA Quk ótýG úíø òüA BG olñíu ótýG QìBÚpG úéíWqA úÞ QuA ÿA|úìBW
óBìkpì ÿApG úÞ kôpu ÿoBÏyA ô QyAlðpG ÿkAq@
"BüpK" .QyAk Ao BýíýÞ îßc ïBüA ó@ ûkq|îÒ .kõG ûly úPgôk
pù^õñì îýËñO BG ûkAq|þÎBíy òvc úPgBu úÞ kõG þìBð úG qBuôoAk qApýy ok ótýG olK
"óõGpùìBð" Bü ûpK|My ïApùy ÿAl¾ BGom@|îz^ òüA úG ô lüpg ÿoBO|úu {üApG þÞkõÞ ok
îø qõñø úÞ ûkAq|þÎBíy òvc úPgBu îø qBG ô Bø|úíÓð qAo ô rìopK ÿBýðk koAô Ao ôA IýOpO

.QuA þðBìkBy wèBXì {hGBìpâ .kpÞ óApüA þÛýuõì îPüo
|úðApO 200 kôlc úGolñíu ótýG ÿBø|ûkôpu ÿBøôkoA ok úÞ kõG þðBPupýGk ótýG
úPvG {Ûð Bì þhüoBO úËÖBc ok úÞ ûkAk óBW ô Èg ok ëôA ëBu ,lýzgok pvìAo þðBPvGBO
{üõâ úG pÏy ókôpu oAnãðBýñG Ao ôA .QuA ô þuoBÖ RBýGkA ok lÏG ëBu ,þvüõñyõg
ok }oBÏyA úßð@ ú^ lñðAk|þì ÿqApýy
êâ qA qApýy" ,"qApýy kBü|úG" êTì þüBø|JBPÞ .þÛýuõì ok ïBXðApu
.QuA ûly pzPñì "olñíu" ô "àðApO" ,"ôpPùG qApýy ûBãzðAk ok Ao {OBýGkA wðBvýè
ÿkBüq NBK ÿBø|úðApO ôA qA Bø|ÿqApýy ëõÚ úG ïqBÎ kõg ÿpPÞk áolì ngA ÿApG ô QÖpâ
ôA pÏy ok úÞ ÿqApýy Bùð@ ÿApG þèô ûlðBì îø Ao kõg ÿoBíÏì ÿpPÞkô lyoõzÞqA ZoBg
pÎBy pùy ÿ¶A ;QuA pO|ûlññÞ|Qvì ,lðlðAõg|þì
õÞ ,ôp¶ÎBy õÞ ,ôpP¯ ùG êâ qA qApýy ,ôo´ôp¯K .kpÞ QÖBüok òPãñyAô ok þøBãzðAk qA
pÏy ókôpu oBÞ úG Quk ô QzâqBG óApüA úG
.ôp¯ÒBuõÞ,ô|þÚBuõÞ,ôpH´ èk¶ rýð Ao }pÏy ÿBø|JBPÞ ô ly ÿqApýy {üõâ úG
úÎõíXì úG úéíW ó@ qA óAõO|þì úÞ kpÞ pzPñì
pÏy" ô "qApýy pÏy" òüôBñÎ BG pýv×O ô pÏy
ok þÛýÛdO þzøôtKôkpø úÞ kpÞ ûoByA "pùy

.QuA qApýy ïkpì úðBýìBÎ äñøpÖ

34

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

qA BýlðkykAplìWò}üppOvlíñíøOôpS

qA þßü úÞ lðoAk lðqpÖ oBù^ p×ð ôk òüA QÞpy wýDo ô oAnâ|óBýñG ,xôrG ØW #
.lðA|úPÖpünK ÿlðqpÖ úG Ao Bø|ó@ qA ëBu 25 qA wK ,óôqBì@ òüçð@ }ôpÖ
pHg Zôq òüA .ly AlW ÿrñßì }pvíø
,ly kBXüA {ýK ëBu 25 úÞ óôqBì@ QÞpy ok )úüõðAs 9( úHñyoBù^ qôo Ao óBy|þüAlW
òPyAnâ pu QzK BG QvðAõO ÿoBW úP×ø
òüpOlñíOôpS úG êülHO QÖBuôpßüBì QÞpy .lðkpÞïçÎApPýüõOok ápPzì ÿA|úýðBýG
ûoôk àüqA wK" :QuA ûlì@úýðBýG òüAok
.kõy óBùW QÞpy þzüBìq@ ûoôk àü ô úðBÛyBÎ úGpXO þðæõÆ
qôo óBüBK ok ,þPðpPñüA }ôpÖ ëõÒ ,óôqBì@ ô îüpýãG ÝçÆ úÞ îýPÖpâ îýí¿O Bì ,þüAlW
797 ,ly úPvG Bßüpì@ ïBùu oAqBG úÞ úHñyôk ".îýøk úìAkA Quôk óAõñÎ úG Ao óBì|þâlðq úýÛG
lyo BG QÞpy òüA .QyAk QíýÚ oæk koBýéýì :lñP×â ÝçÆ úýðBýG ok òýñ`íø Zôq òüA
789 úÞ QÖBuôpßüBì qA QvðAõO ÿl¾ok 4/3 Ao pãülßü úÞ îükõG wðBy|}õg þéýg Bì"
îýPvø þüBø|ëBu ïBíO oArâpßy ô îükpÞ AlýK
.kpýãG QÛHu ,QyAk }qoA oæk koBýéýì úÞ îýPvðAk|þì pâA þPc .îülðAonâ îøBG úÞ
ØW "wÞlñüA pðõýéýG åpHìõéG" }oArâ úG BøoBÞ |ó@ïBíO îø îüõy|þì AlW ëBu 25qA lÏG
45 kôlc(oæk koBýéýì 137 BG úèBu 54 xôrG pøõy ô óq óAõñÎ úG Bì .îükAk|þì ïBXðA Ao
oAnâ|óBýñG ,wPýâ êýG qA pPzýG koBýéýì ûlñü@ àü ô îýPyAk ÿA|ûkBÏèA|ÝõÖ þâlðq
.QuA óBùW kpì òüpOlñíOôpS )QÖBuôpßüBì úÞ òüA BG .QuA Bì ÿôo {ýK îø JAnW
ô QuA wüõð|óBìo úèBu 48 xôrG ÿrñßì àü óAõñÎ úG Bì BìA kpÞ løAõg RôB×O Bø|óAõñÎ
ô )2005( QüApHè@ pOõè {üBìq@ ÿBø|JBPÞ
".îýðBì|þì rürÎ þðBPuôk ô ûkAõðBg
.QuA úPyõð Ao )2013( Bø|ïAk

35

óApùO úéXì

ô pPzýG þâlñHv^ úÞ QuA ûkõG IÛÎ ok ly þÖpÏì lülW|CLArñG lñíøpÖ óBy
.lðq|þì îÚo ôokõg òüA ok Ao ÿpPùG êÛS rÞpì QøBHy BG |CLA | rñG xlupì ïôk êvð #
QuA úP×â úÇGAo òüA ok rñG |xlupì qA þßü ,|CLS| }pO|åorG okApG úG kBüq oBývG
Èg ÿôokõg òüpO|ûlñHv^|CLA| úÞ òüA óAqoA ô RpLuA ÿBø|óAlu òüpO|JAnW
.kõy|þì Jõvdì óõñÞBO QÞpy òüA lýèõO
rýð|CLA þéHÚ êvð úÞ îýðAlG QuA IèBW .kõG løAõg ÙôpÏì ÿqBuôokõg QÞpy
ÿôokõg òüpO|àýìBñükôpü@ ,kõg óBìq ok ÿA|úìBðpG þÆ þâqBO úG rñG |xlupì QÞpy
êvð qA ,Bßüpì@ xBâô|xæ pùy ok þzüBíð
.QÖo|þì oBíy úG óBùW .kpÞ þüBíðôo þíuo Roõ¾ úG|CLAlülW
250 óõ`íø pO|ûkBu ÿBø|úhvð | ú`G úG úÞ xlupì à^õÞ RpLuA óAlu
lñ^ úðBâôk ÜýéÏO îPvýu êìBy | CLA| êìBy lülW êvð ok QuA oõùzì rýð|CLS
ô Al¾ kôoô qA BO lñPvø IÛÎ ok þèB¿OA ÅpÎ ÿpPì|þéýì 55 ,ëõÆ ÿpPì|þéýì 48 {üArÖA
òýñ`íø .kõy ÿpýâõéW òýGBÞ úG }qpè ûly oõdì ôk óBýì úé¾BÖ ok ÿpPì|þéýì 30 ô
ÿBø|pýâ|úGp ô }qpè l þuBy qA ûkB×PuA ok þégAk ÿBÃÖ kõHíÞ xõíéì êßzì BO QuA

.lñÞ|þì þðBüBy àíÞ ôokõg QcAo ô ïpð oBývG ÿoAõu úG þyoB×u Roõ¾ úG pünK|ÜýHÇO .lñÞ êc Ao êHÚ êvð
| QìôBÛì BO QuA ûkpÞ ôokõg àýìBñükôpü@ {hG ok ÿkBüq rÞpíO QÞpy òüA òýñ`íø ÿpPýè 2.0 úðApzýK àü úG rùXì úÞ ûkõG 250|CLA| ,ôokõg òüA qA ûly þÖpÏì úýèôA úðõíð
ÈuõO ÿlýèõO ÿôpýðô QuA pPì|òOõýð 350oôBPzâôoBhG|IuA 222 óAõO BGõGoõOolñéýuoBù^
.lupG 0.23 klÎ úG Aõø êGBÛì ok lülW|CLA
.koAk xçÞ| A |úG ÿkBüq QøBHy| CLA,òýGBÞ þcApÆ {hGok QÖo|þìoBËPðA úÞoõÇðBíø .kõy|þì êÛPñì IÛÎ ÿBø|jp^ úG ú^çÞ|ôk úPÎpu 7 úPÖpzýK ÝõÖ wßGpýâ àü
îPvýu qA ÿpýâ|ûpùG ô koõHyAk ÿôo ÄüpÎ pãzüBíð klÎ ôk ,úGBzì þcApÆ óBGq qA ûkB×PuA }oB×u êGBÚ ÿBø|úðApzýK þâkpPvâ ûoBGok ÿpPzýG RBÎçÆA rñG|xlupì úÞ QuA þèBc ok òüA
Ao xçÞ| A |ok ûkB×PuA koõì ÿBø|úðApzýK þìBíO BHüpÛO úÞ úP×â BìA ,ûkpßðpzPñìôokõg òüA ÿApG
.kõy|þì Jõvdì Bø|QøBHy òüA úéíW qA ôokõg BG þìçÞ ÉBHOoA lñíyõø
xçÞ| S|okûkB×PuAkoõìúPÖpzýKÝõÖÿBø|îPvýupTÞAqAþñíüA{hGok|CLA |lülWêvð .kõy|þì êìBy
òýG ûlðoAlùãð ,oBÞkõg ÿoApÇÂA rìpO ,lñíyõø oBÞkõg úíýð þâlñðAo îPvýu êìBy úÞ kpG|þì ûpùG úDAoA bçÞ àO ô bçÞ ôk ÿBø|úhvð ok úðApzýK Ñõð úG úPvG þÎõñPì ÿBø|wßGpýâ òýñ`íø
ÿBø|QýéGBÚ BG rýð ápdPì jp^oBù^ Bü| matic |4 úhvð QÖo|þì oBËPðA úÞ oõÇðBíø .lðõy|þì
.QuA àýÖApO BG pünK|ÜýHÇO ëpPñÞ qôpÞ ô ÉõÇg
ëBu pgAôA BO úÞ kõy|þì qBÒ@ BKôoA ok ÿkçýì úì ûBì ok þèBc ok|CLA | lülW êvð }ôpÖ .kõy|þì úDAoA rýð þðAoBG ô ûlðrÓè ÿBø|ûkBW ÿApG óAôApÖ
êvð lýèõOok rñG|xlupì rÞpíO koõì úPßð òüpO|þé¾A ,þâlñðAo àýìBñüAkô BüõK ÿBø|þâtüô
.lñÞ|þì AlýK ûAo Bßüpì@ úG 2019
ok rñG xlupì þðBLíÞ ok lñíøpÖ óBy ÿBÚ@ úG pPzýG RBÎçÆA ô QíýÚ QÖBüok ÿApG .QuAûkõG|CLA |lülW
{üArÖApPíýéýì 53ôõéWok {üArÖApPíýéýì 63 êìBy êvð òüAok Bø|jp^ òýG þÂpÎ úé¾BÖ
)||310(|415-2888 .lüpýãGxBíOBßýðõìBPðBu
36

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

,úúèBèuB?u6Q38ý4Ï}ÚÿAôõkâBBüõíâúPÎÏZüABAByôøkoqBAG

”óBüqBìBO“ Qüpülì úG ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ÿqBXì ÿBÃÖok AkAõð xBâô xæok ÿkBíPÎA Bøoô }õâõâZAôkqA ûoBGok þOBÏüBy #
.lðA ûlzð þíuo IünßO Bü lýüBOqõñø úÞQuA ûlypzPñì

ûlñðAõg ,}õâõâ ZAôkqA úG ó@ ok úÞ kõy|þì Quk úG Quk ÿqBXì ÿBÃÖ ok ÿpHg þâqBO úG
.koAk ûoByA õO ô òì úßHy ÜGBu ÿpXì ô Apu úðApO ,ÿkBíPÎA Bøo ô NBK þÛýuõì þíülÚ

kBP×ø úøk ÿBø|ëBu ok .QuA þðApüA úzýKpñø ô ûlñðAõg ,}õâõâ ÿpñø ïBð BG òýzO@ úÛDBÖ
úG ôA QzâqBG qA lÏG IÛè òüA .lðlýìBð|þì >óApüA þÛýuõì þøBì|ûBy< Ao ôA JçÛðA qA {ýK ô ÿkçýì
oBývG ïBð òüA qA QzâqBG oõO þðõürüõéO õükAo RBÓýéHO ok ô kBPÖA Bø|óBGq pu pG ûoBGôk Bßüpì@

| | .koAkëBu68pÂBcëBcokôQuA1329ëBulèõPìÿô.lyûkB×PuA
úG kõG úøBì {y ÿô úÞ þìBãñø ôA ûkAõðBg .QuA óApùO ok 1363 ëBu lèõPì ÿkBíPÎA Bøo
Rçý¿dO ÿApG ÿkBíPÎA Bøo .kõG BXð@ òÞBu þãèBu 19 BO ôA ô lðkpÞ RpWBùì lDõu oõzÞ
Bøo .kõíð RpWBùì ólñè úG wLu .kpÞ QìBÚA BXð@ ok ëBu oBù^ ô QÖo Bßüpì@ úG þøBãzðAk

.QuA úèBu 34 pÂBc ëBc ok ÿkBíPÎA
| | .QuAúÏüByòüAkoAõìòüpO|IýXÎqA,}õâõâôÿkBíPÎABøokBüqþñuÙçPgA
.lýìBð áõW àü Ao úÏüBy òüA BHüpÓO þñ×éO ÿõãP×â àü ok }õâõâ îðBg úPynâ úP×ø

pOô àzg RBW þñüpýy òüpO ûqBO BÂo ûBy
. QuA ûkoô@îøApÖ ,ØÛu àüpüqok Ao þðApüA

, þuôpÎ ÿBø òzW ÿApG àýÞ}oB×u
.kõy|þì|úPÖpünK ûpýÒô lèõO , ÿkrìBð

.lýñÞpO òüpýy Ao kõg wéXì ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ÿBø þñüpýy BG

37

óApùO úéXì

QuAõgokôlèBðôo òýPvüpÞqA xBâô xæ wýéK
kpÞÿA|óA|ÿk QvO

p×¾ ïBñPüô| 2óApüA îWBùì ,ôlèBðôo òýPvüpÞÿA|óA|ÿk úðõíð QuAõgok Bßüpì@xBâô xæpùy wýéK #
ûkB×PuA ó@qA þvñW ÅpÏO þìBùOA ûlðôpK þuopG óBüpWok BO ûkpÞAo BýèBPüA xõPðôõü îýO
óBüBK úG óBìoõzÞ óByõKlý×u ÿpOpG BG ïBñPüô ô óApüA ëBHOõÖ þéì ÿBø|îýO oAlük|#
.lýuo .lñÞ
ïBXðA ok "koAlðBPuA ô ëõíÏì þéýg }ôo" àü òüA úÞ QuA úP×â J ÿpPvâkAk êýÞô àü
okúPynâ|)úHñy(qôpBýu@ÿBø|QéìïBW|D |ûôpâÿqBGòýìôkokóBìoõzÞëBHOõÖþéìîýO
BG ô QÖo ïBñPüô ÙB¿ì úG ÿoõKBãñu ÿp×ÏXèA þÛOlídì RôBÃÚ úG ô þHÊõGA óBýùð ë@ ûBãyqoô .QuA RBÛýÛdO
ëBuoA BýèBPüA þüBÃÚ îPvýu ÿApG þüBÃÚ QuAõgok òüA úÞ QuA úPyõð ëBðoôs QüpPuA ëAô
.lýuo ÿqôpýK úG p×¾ pG 2 úXýPð
6 úXýPð òüA BG óApüA þéì îýO .lðBuopíS úG Ao óApüA êâôkpø 69ô 38 ÜüBÚkok óõìq@oAkpu .QuA ûly
.QuA ûkpÞ ko 2009 ëBu ok xBâô xæ êPø ok Ao BâoõüBì òüpOBÞ úG ÅpÏO úðõâpø ôlèBðôo
.kpÞ þÏÇÚ þüBùð|îPzø àü úécpì úG Ao }kõϾ ô ly ÿqBýPìA úzýíø ôlèBðôo ÿBÚ@" :ûlì@ ûly pzPñì ôlèBðôo òýPvüpÞ ÙpÆ qA úÞ ÿA|úýðBýG ok
òývclídì ,þXñâ|þéÎoõK þÃOpì ,ÿoõ×Ò Büoô ,lðõðApýG BÂpýéÎ :óApüA IýÞpO ûly ïBXðA 2009 ëBu ok xBâô xæ pùy ok úÞ ú`ð@ ,Qvø rýð qôpìA úÞ óBñ`íø ûkõG oAk|òPzüõg
óBßyA ,)þùéèAoõð lícA -64( ÿpýìA lýcô ,þíýøApGA lýìA ,þ×¾|ZBc óBvcA ,óBâkAq|þðBÏñÞ óBüpW ok ÿA|óA|ÿk úðõíð QuAõgok xBuA òýíø pG ô QuA ûkõG þÏýHÆ ô ÙpÆ ôk QüBÂo BG
îüpÞ -79( óõìq@ oAkpu ô )þGApO ÿlùì -64( þìoBÆ ÿlùì ,xôlÚ óBìBu ,úâAsk
."koAlð þP×ãy ÿBW úéEvì òüA RBÛýÛdO
.)kpÖ|ÿoB¿ðA úPynâ ëBu úýDôs ûBìok óBPuAk òüAoBzPðA úG ïAlÚAoBG òýèôA ÿApG úÞ êãýLyA þãP×ø úéXì
,õDBø|óAô|ó@ôk ,äðôk|òýO|ÿõG ,ÿ@|áõãðA|úDõÞ ,óBì|ÿôk ôk :ïBñPüô IýÞpO ok QüBßy úG ïAlÚA 2009 ëBuok úSkBc qA wK BÛýÚk BâoõüBì îðBg úÞ Qyõð ,kõG ûkpÞ ÿkçýì
,äðôk|äðõø|ôk ,)ÿ@ô óAô -59( ÿõø|áôk|ïBÖ ,äðõK|äðõÞ|òDõãð ,äðAõø|äðApO|òDõãð
.kõG ûkpÞ xBâô xæ wýéK ûoAkA
.ïæ|óBÖ|äðAk ô )ó@õO óAô -46( áôk|óAô|óBÖ ,)äñýè|þO -84(ÿBø|äðAõÞ|òDõãð úíø lñðBì ûlðôpK òüA ok ÿA|óA|ÿk úðõíð ÿoô@ ÐíW" úÞ kpÞ ïçÎA xBâô xæ pùy wýéK ûoAkA
ûko ok qBýPìA óôlG rýð ïBñPüô òýñ`íø .kpÞ kõϾ Býu@pOpG îýO 16 ÐíW úG qBýPìA 6 BG þéì îýO
."QuA ÉõGpì áoAlì ô kBñuA ÿoô@ ÐíW BùñO Bùð@ l¿Ú ô QuA þvñW ÅpÏO pãük ÿBø|ûlðôpK
.lðBìþÚBG| D |ûôpâïõu BýèBPüA RBìBÛì ÿApG Ao ÿA|óA|ÿk úðõíð òPÖpâ þíuo QuAõgok úÞ kpÞ lýüBO òýñ`íø ûoAkA òüA
Áõ¿g ok Bì ,koAk úìAkA Áõ¿g òüA ok RBÛýÛdO úßñüA úG úWõO BG" úP×â ô QuA ûkpÞ ëBuoA rýð

."kpÞ îýøAõhð úËdè òüA ok ÿpËð oBùÊA Bü pPzýG RBÎçÆA ûlðôpK òüA
îPvýu qA ZoBg BâoõüBì îðBg ô ôlèBðôo òýG þÛÖAõO 2010 ëBu ok úÞ úPyõð êãýLyA úéXì
ûBã`ýø ApWBì òüA úÞ Épy òüA BG oæk oArø 375 ÔéHì ôlèBðôo òýPvüpÞ ó@ok úÞ ly ïBXðA þüBÃÚ

.kõG ûkpÞ QgAkpK ,kõzð ÿpýãýK þñéÎ Roõ¾ úG
êÆBG Ao úéEvì òüA ÿBzÖA ïlÎ úìBñÛÖAõO BO lñPvø }çO ok BâoõüBì îðBg ÿçÞô pÂBc ëBc ok

.lññÞ
.lññÞ|þíð ko Ao úPynâ ok BâoõüBì îðBg BG ÜÖAõO úG ólýuo ôlèBðôo òýPvüpÞ ÿçÞô
ApWBì òüA Áõ¿g ok QHd¾ úG Ñôpy)|MeToo| ( îø|òì òýLíÞ qA ïBùèA BG BâoõüBì îðBg
.lðkpÞ QüBßy ôlèBðôo òýPvüpÞ qA Bßüpì@ ûldPì RæBüA áBg êgAk ok {üçÞô ô kpÞ
BýèBPüA xõPðôõü úG BýðBLuA lüokBì ëBDo ëBHOõÖ îýO qA 2018 ëBu úýDôs ûBì ok ôlèBðôo òýPvüpÞ

.ly êÛPñì lðõK oArø Qvüôk ô óõýéýì 99 }qoA úG ÿkAkoApÚ BG
,2013 ,2008 ÿBùèBu ÿApG ëBu QvýèBHOõÖ òüpPùG óAõñÎ úG B×ýÖ ÿçÆ NõO ûlðpG ôlèBðôo

.QuA ûly 2017 ô 2016 ,2014
ok pHPÞA ûBì ok ó@ qA wK BìA kõG ûlðAõg "Õôok oBHgA" Ao RBìBùOA òüA pPzýK þèBÓOpK ûoBPu òüA

.kpÞ ko "ÿlW oõÆ úG" Ao RBìBùOA }pPýüõO ok ÿA|úýðBýG
"þãPgBu þãíø" ûkpÞ ûkB×PuA ó@qA êãýLyA úéXì úÞ þÞoAlì lðA|þÎlì ôlèBðôo ÿBÚ@ ÿçÞô
þé¾A áoAlì Áõ¿g ok lükpO ô ày òPyAk ÿApG "þéýèk aýø" úÞ lüõâ|þì êãýLyA BìA ,lñPvø

.koAlð kõWô úüpzð òüA ok ûly ûkB×PuA

38

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk þüõükAo ÿBø ëBñãýu þGBüko
oôBzì ô xBñzðAôo BÃÖ ÝBíÎAqAqõìpì
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |19 BG
(LIC.#PSY 13673)
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì

RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

BðpŸG ZpüA pPÞk
àyrLðAlðk
ÿBø ëBñãýu RBýürW óBuBñypPgA #
Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | þì Qukoôk óBzßùÞàü qA úÞAo ÿqõìpì
þGBüko AkBðBÞ ok þKõßvéO ÈuõO ô lñü@
ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ .lðA ûkpÞ}BÖ Ao ûly
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì ÿBø óAoõÖ òüA Bzñìpu ô ÜýÚk QýøBì
.Qvýð ïõéÏì BÃÖ ok þüõükAo ZAõìA åorG
lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ Ðüpu óAoõÖ 13 qA ÿA úÎõíXì óBýì ok
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA
,"þG o@ ÙA" úG ïõuõì ûly þGBüko þüõükAo
(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 ÿkBÎpýÒ þéýg ûlðõyoApßO ëBñãýu àü

1.5 kôlc ok ÐHñì óBíø qA úÞ QyAk kõWô
.lýuo þì ÿoõð ëBu koBýéýì
ÈÛÖ úPynâ ok ûlülK òüA úG úýHy ÿrý^
NõßvéO ÈuõO úÞ ûly }oArâ pãükoBG àü
.ly þGBüko ÿpãük
ûBãzðAk qA óAlßürýÖpPgA qpPuA lüpãñüA
òüA .QuA þéHÚ ûlðõyoApßO ëBãñýu úG çHÚúßñüA":Q×â)þuþGõü(BýHíéÞ{ýPüpG
ÿBø þâtüô koõì ok ÿpPzýG RBÎçÆA ûkpÞ ûløBzì Ao ÿkAlüôo òýñ^ pãük oBG àü
".koAnâþìBìoBýPgAokBøûlðõyoApßO pPzýG ûlülK òüA lüBy úÞ løk þì óBzð îüA
ô Bu@ ÝpG ÿBø óAoõÖ Bø"þG o@ ÙA" ÐGBñì kõWô ô Bùð@ oApßO BG ô lPÖA þì ÝB×OA
qA úÞ lñPvø þüõükAo ZAõìA qA ÿlñíOolÚ òüA îýðAõPG QuA òßíì ,úÏèBÇì ÿApG ÿpPzýG
.lñü@þìóBùýÞÝBíÎA þì BXÞqA úßñüA - îýñÞ êc Ao þðBùýÞ ÿBíÏì
ÝpG oBX×ðA 60 kôlc óõñÞBO óAlñízðAk ".kõy þì Bùð@ UÎBG ÿrý^ ú^ ô lñü@
BO ôk ô þüõükAo ÿBø ëBñãýu wñW qA Bu@ ok ÐÚAô "ÿA ïA ÿ@ bA þu" úðBgl¾o
.lðAûkpÞþGBükoAolðõyþìoApßOúÞëBñãýu 4 ÿôBc BýHíéÞ {ýPüpG ok "þèô óBâBðBÞôA"
oArø àü pTÞAlc úðAqôo lüBy Bùð@ oõ¿O úG qôopøúÞQuAÿpPì100ÿAúðAõPuAúíýðòPð@
.lPÖBýGÝB×OAóBíu@ok"þGo@ÙA" þì òßuA Ao þèBíy ûpßíýð óBíu@ puBOpu
Bø óAoõÖ òüA QéÎ koõì ok RBüpËð ÿoBíy .lñÞ
.koAkkõWô ëBÏÖ ô ÿqAlðA ûAo êHÚ ëBu NõßvéO òüA
BG þðôpOõð ûoBPu àü úG Ao Bùð@ úüpËð àü AoõÖ BHüpÛO Ao þüõükAo åorG óAoõÖ 13 ô ly
}kpâ ô ÿõÚ ûkBÏèA ÝõÖ þvýÆBñÓì óAlýì qõìpì ëBñãýu óBíø êìBy úÞ kpÞ þGBüko
ÿA úüpËð ô Ðüpu oBývG )þÏÂô( ÿoõdì .kõG ÿoApßO
ïBÒkA ëBcok þðôpOõð ûoBPuôk úG Ao Bùð@pãük p`ýð úüpzð ok óõñÞA ÜýÛdO òüA RBýürW
.løk þì QHvð .QuA ûly NB^
îø óBíXñì qA þß^õÞ ûôpâ ûôçÎ úG êýãßì ûBãzðAk qA oBßèôlñO }oBùüpy
qA QuA òßíì ZAõìA òüA lñüõâ þì úÞ lñPvø Ao ïôk ÿoApßO ëBãñýu àü Bì" :Q×â AkBðBÞ
.lüBýGþñýìqApÖRAkõWõìÿBíýKBÃÖ úýHy þéýg ó@ RB¿hzì úÞ îüA ûkpÞ ØzÞ
39

óApùO úéXì

Qynâok äýzÞpu lýÏu

okôA ûoBGok òýÏì .Qynâok òýÏì JõHdì lñìpñø ÿpñø ÿBø úìBðpGpülì àýzÞpu lýÏu
.Qyõð òýñ^ kõg ÿpñø ÿBø QüBu

úÞ kpÞ lýÞBO pãük oBG RoBø òüõÞ
kpÞløAõhð ApWA Ao 2019oBßuA îuApì

oBßuA îuApì ÿApWA ÿApG þðBßìA Ñõðpø kBXüAqA Rly BG RoBø òüõÞluo|þìpËð úG # | | Qvø þñýãíÒqôooBývG òì ÿApGqôpìA
.lðq|þì qBGpu Ñôpy ëôAqA úÞ þ¿hy àýzÞpu lýÏu ÿBÚ@úÞ Qvýð þðkpÞoôBG òì ÿApGô ïlypHg BG #
úìBðpG pülì ô þíýí¾ Quôk , pPâorG okApG ,olK àü lñðBíø QGpÒ oBük òüA ok îüpñø ÿBøoBÞ
pÂBc þu|þG|ÿA úßHy ok >Bßüpì@ pýg|úG eH¾< úìBðpG ok úPynâ úHñyoBù^ qôo RoBø òüõÞ
úG :þXðBìõW< ÜÖõì îéýÖ pãüqBG .kõG løAõhð ëBvìA oBßuA îuApì ÿpXì Q×â lýÞBO BG ô ly . ïkAk Quk qA Ao kõG ïoôBü ô þìBc,
lñPgBñzýì Ao ÿô úÞ ÿlñìpñø óBPuôkô àýzÞpu ûkAõðBg úG Ao QHý¿ì òüA IéÚ îýí¾ qA
.koô@ óBGq úG ÐÆBÚ úð àü oBßuA îuApì ok {Ûð òüA ÿB×üA úG iuBK ok >lülì@ }õg êãñW
.koAlð ,kõy|þì oArâpG úüoõÖ úÞ úìBðpG òüA ÿApG }kõg ókpÞ ûkBì@ ÿApG þÖBÞ QÚô Q×â ôA .îüõãýì QýévO
þüBø|áõW úÞ QÖo ëAõu püq ó@qA wK oBßuA rüAõW ÿAløA îuApì ÿpXì óAõñÎ úG RoBø oõÃc þìApâ }kBü ô kBy {côo
úGôAô ly fpÇì ,kõG ûkpÞpzPñìpPýüõOok }A|ÿA|úÖpcoBÞ êüAôAok óBüApãvñXíø ûoBGokôA úÞ
òüA úÞ kõG ôo úG ôo óAlÛPñì þgpG pËð BG qõñø ,Bø|þgõy òüA qA þøAõgonÎ kõWô BG ó@ ëBHðk 40

.lðkõG |ûly pãüqBG òüA pPýüõO qA Bùð@ ókpÞ áBK oBPuAõg ô úPvðAlð þÖBÞ Ao |þøAõgonÎ
løAõhð Ao oBßuA þðBGrýì kpÞ ïçÎA ô lñÞ áBK Ao Bùð@ Qvýð pÂBc Q×â RoBø ëBc pø ok

.QÖpünK
QyAk løAõhðoõÃcoBßuA îuApìokô QuA òyôo ÑõÂõì òüA BG {×ýéßO Q×â lýÞBO BGôA

.lñÞ ÿoô@kBü Ao êüBvì òüA ûoBGôk }oõÃc BG løAõg|þíð óõ^
òèA BG ÿA|úHcB¿ì ok úüõðAs ïoBù^ BìA QÖpâ ûoBñÞ oBßuA þðBGrýì qA pHìBuk ûBì ok RoBø ú^pâ
ôA qA rýð xpñW ÿk ô kkpâpG îuApì òüA úG lðAõPG úÞ koAk kõWô ëBíPcA òüA Q×â xpñW ÿk
QHd¾ ûoBG òüAok þìkBÞ@ÿBÃÎAqA þßü BG kõG úP×âôA .lñÞpßÖ òPzâpG óBßìA úG úÞ QuAõg

.kkpâpG RoBø lñøAõg|þì Bùð@ô ûkpÞ
oBßuA îuApì ÿApWA qA ÿpýâ|ûoBñÞ úG îýí¿O kõG ûkpÞ ïçÎA þüôlüô oBzPðA BG pPzýK RoBø
IWõì QuA ûkBÏèA|ÝõÖ óAlñìpñø qA êýéXO ÿApG úÞ þHy ok løAõg|þíð Apüq úPÖpâ 2019

.kõy óApÂBc þOpK|xAõc
ûlñü@pG løAõg|þì Q×â Bßüpì@ þøBãdH¾ þðõürüõéO úìBðpGokoõÃc BG qôpük òülíÞ òüA
ô Jõg ÿkpÖ úÞ kpÞ lýÞBO ôA .QuA lülW îéýÖ àü ok ÿqBG êìBy úÞ lyBG rÞpíPì }A|ÿoBÞ

.QuôA êßzì òüA lñýHG Ao òüA løAõg|þíð þvÞ pâA ô QuA ÜyBÎ
.QuA ûkpßð ëBvìA îuApì ÿApWA ÿApG RoBø òürãüBW Ao ÿkpÖ qõñø oBßuA þìkBÞ@
pOBEO|þHèAk òèBuok )lñ×uA îXñK( 2019 úüoõÖ 24oBßuA þüBíñýu rüAõW ûoôk òýíßüô kõð

.kõy|þì oArâpG kôõýèBø

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

41

óApùO úéXì

42

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

þíýco úíýùÖ
ôkô êù^ {hG

úÞ þOApÞAnì qA Iy ó@ úz×ñƒG #
ëBdyõg ÈÛÖô lýíù×ð aýø ,QÖpâRoõ¾
løAõg þøApíø Ao ôA }o@úßñüA qA kõG
úG Ao úz×ñG }o@ úvéW óBüBK ok .kpƒÞ
{ñì òüpÖ@ ÿBÚ@ úG Qü@ îðBg óAõƒñƒÎ
.kpÞþÖpÏì
Qynâ õOþG|úÞþüBøëBu ÿôo Ao kõg àñýÎ {ñì òüpƒÖ@ ÿBƒƒÚ@
BG Bíy Bü@ lýupK lükpO BGô kõíð BW úGBW þñýG
þPHvð þðBíPgBu QÞpy IcB¾ Qü@ ÿBÚ@

?lüoAk
:Q×â úz×ñG
úz×ñG QhO oBñÞ ok oBPupK ô pPÞk úÞ lükpâ }o@!QuAÕôokúÞõãGòìúGlyBGûkpÞRõÖ úG Iè êýHìõOA êgAk òƒüpƒÖ@ .kpƒÞ þƒøApƒíø óBßOpu ØuCBO ÿôoqA òüpÖ@ÿBÚ@!úéG
ô QyAkpG Ao ò×éO þyõâ óAqpè þPuk BG ,lñPvø :Q×â :Q×âôkõzâ}qõK :Q×â ô kAk
ôA úG lðAõO þì kpÞ þì óBíâ úÞ þvÞ BùñO úG BG úz×ñG !îñÞ þì {ƒøAõƒg .}BƒG ïAo@ BG þPHvð ú^ ôA úßñüA qA ÑçÆA óôlG òì þì îèk Qü@ ÿBÚ@ ÿApG þPuAo úƒG òƒì
Ao ApWBì oB¿PgA oõÆ úG ô kq äðq lñÞ kBíPÎA :Q×âôkAkóBßOpuRly oôBGBìAîPgBu}BÖAopHgòüAkoAkQü@ÿBÚ@ åorGÿApGAo}AþðAõWJõgÿBøëBu.kqõu
þyõâ ok úðAqpÖ ÿBÚ@ óApãð ÿAl¾ .kpÞõâqBG úÞ lüõãG òì úG p×ð àü îñÞ|þì {øAõg :Q×â}o@...úÞîPyAlðÑçÆAaýølýñÞ {OBícqolÚrâpø úÞ kõíð Ùp¾ ÿpvK ókpÞ
:Q×âúÞlý`ýK qõñø lüõð ô Qvýð {ýG úðBÛícA þÒôok òüA òüAþÞ.koAlðpHgúÏÚAôòüAqAwÞaýø QHÚBÎ úÞ QyAnâ ÿA|úøApýGok BKô QvðAlð Ao
}BHìóApãðîðBuoþìAoïkõgúÎBvèAòì þìëõK.lñøkþìpWqApìolÛñüAAp^QuAûlðq :Q×âòüpÖ@ÿBÚ@?ûkAkjoÝB×OA aýø óôlG ô ,QGpƒÒ ok ЃýƒXƒÖ ЃÂô ó@ BƒG
ëk úðAqpÖ ÿBÚ@ óBñhu .òßð ápO Ao úz×ñG ô òüA løAõg|þìôqo@ Ap^ .ïkBPupÖ úÞ lñPuAõg pßÖ òì ô QƒuA úƒPynƒâ ûBƒì òƒülƒñ^ àü ÿApG «BÏÚAô .ly ûkpLu áBg úG þOB×üpzO
}A úÚlc ok úÞ Ao þßyA .kpÞ ïpâ Ao }o@ lüBHð òì Bü@ ,õãG õO .kpýãG òƒì qA Ao lƒýƒìA BìA!lyBGûkpÞûBâ@AoBíy}pvíøúÞïkpÞ|þì úG òì IðBW qA «B×Çè .QuA þâorG QHý¿ìolK
:Q×âôkôkqkõGúPvGúÛéc ?kkpâ|þìpG ïlðqpÖolK ÿqôo úÞ îyBGoAôlýìA òüA wK ?kõHð Qü@ ïõcpì pƒvíø ôqo@ pƒãì ?îðBg ly ú^ ... Qü@ ÿBÚ@
:Q×â}o@...?îðBg QgBu áõyoB^k óBñ^ Ao úz×ñGôA ïçÞ
úðAqpÖ ÿBÚ@ !IzìA QuA þìõy Iy ú^ úéXÎBGoBPupKôAúüpâÿAl¾qA...Aolüõðòì
úG Ao }o@ ô úz×ñG pýgBC ƒO QƒéÎ kõƒG oõƒHXì :Q×âôQvüpãð}o@Roõ¾úGôlykoAô þèô QuA îðBg òýíø Qü@ þÏÚAô pvíø ápOAoúvéWqõñøúÞÿkApÖAlükpâ}õùýGúÞ
úÞ kõG oAõâBð {üApG þèô løk ÑçÆA ûkAõðBg AoôA koAk QcApPuA úG ZBýPcA BíyoBíýG puôAoõËñìáokóAõñÎúGòüpÖ@ÿBÚ@...ôkó@ úßñüAqAô lðkBPÖA }õWô IñW úG lðkõG ûkpßð
BìA .QuA ÿpPvG óBPuoBíýGok úz×ñG løkpHg }o@ .ly ZoBg ÝBOA qA ô !lüoAnƒãƒG BƒùƒñƒO :Q×âôkoô@kôpÖ ëkôAëBcúGûkBPÖAêHìÿôo}õùýGQü@îðBg
ÿBÚ@ ÿAl¾ þPÚô QÖBü|þíð rýðpãük ÿA ûoB^ QvðAõO þì úð .lñÞ ú^ úÞ kõG ûlðBì ê¾CBPvì úGpÂúPvðAlðòìwK.ïlýíùÖ,ïlýíùÖ .lñPgAkpK ÿpËð oBùÊA úG ïAlÞ pøô lðlðAqõu
þðApãð kpÞ þì þÏu úÞ þèBcok lýñy Ao Qü@ QvðAõOþìúðôkoAnãGBùñOëBcó@okAoúz×ñG lðôAlg ïA|úPgBu koAô îðBg òüA úG þñýãíùu úPgôpÖApG ûpù^ úG RBìô IXÏPì òüpÖ@ ÿBÚ@
qAô kAk fpy Ao úÏÚAô óBüpW koAlðqApGA Ao kõg ïBâ àü .lyBG BñPÎA þGoBPupK pÞnO úG QHvð ÿA ûtüô RBìAlÚA BG óBPuoBíýG ok .lzhHG Apì BüpýG ÿBÚ@ lýupKô Qgôk ûlük }o@ óApãðô
ÿBÚ@ .lzülñýG ÿpýGlO ,kõg BO QƒuAõƒg ôA úz×ñGúðBvíPéìÿAl¾BìA,QyAkpGokÿõuúG okAo}o@ôkpÞqBGîz^úz×ñG|,lì@êíÎúGúÞ ÑçÆA lƒüõƒð ÿBƒÚ@ RõƒÖ qA Qƒü@ îðBƒg Bƒü@
oBG lñ^ ,úWõO þG úÞ ly óApãð ÿolÚ úG Qü@ :Q×âúÞ ÙApÆA úG RõùHì þOBƒËƒdè .lƒük kõƒg oBƒñÞ :Q×âþH¿Îôòýãízg}o@BÚ@?QyAlð
óApãðrýðAoQü@îðBgôlýupKAoóBPuoBíýGïBð óôpýGBXñüAqAApìôôpðîñÞþì{øAõg- ÿA úSkBc ú^ úÞ koô~A|þíð kBü úG .Qvüpƒãð lükAk ôA úG Ao }pvíø RõÖ pHg Bíƒy
FBÃÎA úýéÞ úíèBßì óBüBK qA wK þPÎBu .kpÞ :Q×â.QyAkúãðÿBWpGAoôA.pHG BG .lðoôBýG óBPuoBíýG úG Ao ôA úÞ ûly IWõì ô lýzÞ ÿlñéG û@ òüpÖ@ ÿBÚ@ !ïpPdì ÿBƒÚ@
ëBHðk úG þãíø ô lðkõG óBPuoBíýG ok ûkAõðBg {øAõgBìAîñÞþìAooBÞòüAJõgoBývG Ap^òìlýupKôkpÞ}o@úGôoþ×ýÏÂÿAl¾ :Q×â
ÿpPvG úz×ñG QéÎ ú^ úG ô Ap^ úÞ JAõW òüA ÈÛÖ ïoAnâ|þíð BùñO Ao õO .pýãG ïAo@ îñÞ þì Iè pG ÿlñhHè þPhu úG }o@ ?îPvø BXñüA IßOpì þâorG ûBHƒPƒyA úƒ^ òƒì ÿAlƒg
BGAoôAôlðkõGûkqúÛéc}o@kpâúGúíø?QuA ôA ÿõu úG Quk úz×ñG !îñÞ ò×éO îPuAõg|þì :Q×âôkoô@ óqBO kBPÖA õKBßO úG rýð ôA .{hHG Apì ,ïlƒy
RBËdè ó@ok .lðkõG ûkpÞ Yýâ kõg RæAõEu :Q×âôkõíðqAok }õùýG óBùâBð úÞ lükõG õãP×â ëBc ok úýHy þüAl¾ BG }o@ koô@ }õø úG Ao óAõW
QvüBG þì Bü@ úÞ QvðAk þƒíð }o@ oAõƒyk oBG ô !ûlG RBXð Apì ïõy þì ÝpÒ ïoAk kBüúGAoòüpÖ@ÿBÚ@ôúvéW Iyúz×ñG.lüly àñg J@ ,lýñÞ pHg pPÞk kAk oõPuk kBƒüpƒÖ
êuõPì Õôok úG úßñüA Bü lñÞ õâqBG Ao QÛýÛc ûkAk ØÞ qA oBýPgA }o@ .QÖo ëBc qA pãük ÿAl¾ BG ô lýzÞ ÿlñéG û@ ûBâBð úƒG ô koô@ :Q×â òüpÖ@ ÿBÚ@ .lüoôBýG
:Q×â{ÏOpì BGô QuApPùG îýðBupG óBPuoBíýG úG AoôA
þøAõgonÎBGôQÖpâAoúðAqpÖÿBÚ@úðBy.kkpâ BG ô lüôk óôpýG ÝBOA qA óBüpâ îz^ BG .kõG
ôA úG Ao QÛýÛcô kpÞ ZoBg ÐíW óBýì qA AoôA òEíÇì þPÚô .lýHéÆ Ao oBPupK lƒñƒéG ÿAlƒ¾ lüõð úÞ koAlð QÛýÛc òüA .QuA Õôok lñéG Ao úz×ñG }kõg ;kpßð äðok òhu òüA
AoBùð@îø}o@ôQyAnâêýHìõOAêgAkôkõíð 44

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
45
ÿBÚ@Bø îðBg òPÖo BG .îüõy|þìpËPñì êýHìõOA BG .lüpK úðAqpÖ ÿBÚ@ oBvgo qA äðo .Q×â
,lñÞ ëpPñÞ Ao kõg QvðAõO þíðpãük úÞ Qü@ ?QuA QuAo lýñÞ þìpßÖ Bíy lýupK þðApãð
ÿBÚ@ óBñhu .kõíð òPvüpâ úG Ñôpy AoBßy@ :Q×â ô koô@ kôpÖ pu }o@
àükrð ,ôA lüõð úÞ kAk þì òüA qA óBzð òüpÖ@ ápO Ao óBPuoBíýG qõñø òüpÖ@ ÿBÚ@
úG þìBñíâ ok ô ûkpÞ RõÖ {ýK ûBì {y úG QÛýÛcîðAõO|þìúðõã^òìlýüõãGBíyûkpßð
úG ôA úÞ QÛýÛc òüA .QuA ûly ûkpLu áBg :Q×âúðAqpÖÿBÚ@?îüõãGBøîðBgúGAo
ô óBPuoBíýG úG òPÖo qA BìA ûkõG oBíýG þPuAo pPùG BìA ,lýíùÖ lñøAõg Bùð@ ëBc pø ok
pSCBPì pPzýG Ao Bùð@ ,QuA ûkq qBGpu AôAlì îÛuô Qd¾ BO lðBíG ïõPßì «çÏÖ úýÃÚ QuA
ïBÛPðA kõg qA lüõð úÞ lñPvðAk ô QgBu Ao òüpÖ@ ÿBÚ@ lüBG Bì .kõy QGBS óBì|ÿApG ó@
þì ûkAk kõg úG úÞ ÿpWq BG ô úPÖpâ þzcõì òèBu ÿBùPðA úG }o@...îýñÞ RBÚçì BùñO
ÿBÚ@ òdè .lñÞ úíÞBdì Ao }kõg úPuAõg okpuúÞlükAoÿkpìpýKúðAqpÖÿBÚ@kpÞûoByA
úPhýì@ ÿpPzýG ÿqõvèk BG oBG òüA òüpÖ@ ÿBÚ@ .kq þì ïlÚ þìAo@ úG ô kõG ûkBùð óBHüpâ
ïA|þPuôkÜGAõupÆBgúGpâAòìQ×âôlükpâ okþãíøôlðAõgïBðúGAoóAkpìàüBßüúðAqpÖ
óõñÞA .ïkpÞ þíð QüBíc Bùð@qA kõHð òýÏì BG ÿBùPðA úG Bø îðBg ûkq Rpýc óBíz^ êGBÛì
úðAqpÖÿBÚ@.îñýGþìàüpyûBñâòüAokAokõg Qü@ îðBg ô úèBø ô Bíø .lðkBPÖA ûAo úG òèBu
:Q×â lýupK Bíø .lðkpÞpãülßü úG áõßzì þøBãð
QìçìAo kõg ,lýPvø pý¿ÛO þG Bíy Q×â Qü@ îðBg ?ûkBPÖA þÚB×OA ú^ þñÏü
:Q×âôkAkóBßOpuòüpÖ@ÿBÚ@BìA.lýñßð úèBø...úz×ñGlñßð,lðqþìoõyîèkÿoõÆlG
òì QüBíc pâA óõ^ ïoBÞ pý¿ÛO ,Ap^ :Q×â
.lðkpâqBG úÞ lðly þì oõHXì lüBy kõG þíð úz×ñG îñÞ|þìoõ¿O úÞ òì lýñßð lGpßÖ
:Q×âQü@ÿBÚ@ îø Bíø .ûly }õùýG þãPvgôoBÞ Rly qA
åpìô QÖpãð Bì BG þuBíOôqo@Ap^ þèô løk ÿoAôlýìA }okBì ô kõg úG úßð@ ÿApG
oBíýG lüõð þPÚô Ap^ ?kpÞ óBùñK Bì qA Ao lüõð óAkpì qA ûBãð Bùð@ ïAlß`ýø BìA ,kpÞ lýüCBO
pHgAoôAëBcQìBgôBìA,kpÞëõKÿBÂBÛOkõG úG Bùð@ RæBc qA lñPuAõg þìô lñPÖpâ þíðpG
ôkAkóBßOpuØuCBOÿôoqAòüpÖ@ÿBÚ@?kAlð êGBÛì ok þPÚô óAkpì .lðpHG þK ApWBì QýÏÚAô
:Q×â qABíølðkAkQukôABGôlðkBPvüAòüpÖ@ÿBÚ@
ÿpvíø úG lüõð RõÖ qA lÏG ûBì lñ^ ôA úèBø ?þuBñy þì Ao BÚ@ òüA õO :lýupK úèBø
úÞ îñÞ|þì óBíâ ô lì@ok ápO ÿkpì :Q×â ô kpÞ þüBñy@Bð oBùÊA
qA BXñüA ok Ao Bíy þèBì QüBíc úPuAõg|þíð ô ûlðBuo óBPuoBíýG úG Ao úz×ñGôA lüBy
:Q×âpÖqôpýÖÿBÚ@!lølGQuk îðBgBùð@RBýulc!lñÞpßzOløAõg|þìolK
qôo ÿApG ûlðBGAõg àíð J@ ok Ao Bì úz×ñG ÝBOAok þìAo@úG kõG ûkpÞ úPvg Ao Qü@
:Q×âúðAqpÖÿBÚ@!AkBHì oõÃc.QuAJAõgïAo@úÞlükAoôAôkõzâAo
ûBâ@îðBg úz×ñG RBýcôo BG þGõg úGôA îøpG Ao óBPuoBíýG îËðoôlüpÞok Bùð@þãíø
þèBìpËðqA lñÞ ûkAoA ûBâpø úÞ lðAk þìô QuA oBG ôk oBPupK úÞ kõG ûly IWõì ô kõG ûkq
Ao óBüpW QùW òýíø úG .ly løAõg òýìCBO ápO Ao {hG úÞ løAõhG Bùð@ qA ô lølG pÞnO
ÿBÚ@ .ûkpÞ óBíPÞ Ao lüõð RõÖô ûkAlð ÑçÆA BO úz×ñG ëBc úÞ oBPupK îðBg óBñýíÆA .lññÞ
úz×ñG ÝBOA úG úÞ ÿoBPupK ólük BG Qü@ QyAkAô AookBì kõy þì Jõg Jõg AkpÖ eH¾
:Q×âôkõíðúWõPìAoBùð@QÖo|þì qA løAõhGrýð {ðApPgkqAô lPÖA ûAo úG kõg BO
òüpO îùì úz×ñG ëBc pÂBc ëBc ok Bíø pvíø pÖqôpýÖ ÿBÚ@ .lðõy ZoBg {hG
ÝBOA ÿõu úG QÞpc BG wLu ô QuA úèCBvì óBüBÚ@qA }qõK BGô lükpâ Bùð@QÞpc úWõPì
QÞpc úG kõg ëBHðk úG rýð Ao óApãük úz×ñG :Q×â ô lðBuo }pvíø úG Ao kõg
{hGïAo@ÿBøôoAkpýSCBOQdOúz×ñG,koô@ok pËPñì êýHìõOA ok okBì ô õO QuA pPùG
ûpù^ ólük BG Qü@ ÿBÚ@ .kõG úPÖo JAõg úG ú^úGúÞlyïõéÏìûpgæBGlýupKBíø.lýðBíG
ûpÇÚ lñ^ ô ly ûôlðA oB^k úz×ñG ûlüpK äðo pÖqôpýÖ ÿBÚ@ ?úð Bü ûly }õùýG úz×ñG QéÎ
Quk úðAqpÖ ÿBÚ@ .lýß^ ôpÖ {íz^ qA àyA :Q×â
:Q×âôQyAnâQü@úðByÿôo úÞ oõÇñüA BìA îüA|ûkpßð RBÚçì pPÞk BG
{ýGòüpÖ@ÿBÚ@!òìQuôk}BGoõH¾ }õùýGþãPvgoBzÖQdOúz×ñGQuAïõéÏì
pâA :Q×â ÐíW úG JBÇg koôBýð êídO òüA qA !koAlð kõWô þðApãð ÿBW ô ûly
òhu òüA BGô îñÞ þì Qícq ÐÖo lýøk ûqBWA ## #
òí wLu ,ly IéW ôA ÿõu úG úíø úWõO Bñy@ }pvíø RBýcôo BG þGõg úG Bíø
úðõâpø ÿApG Ao kõg þâkBì@ þøAõgonÎ AoQÛýÛcþÏÚAõìú^okôAúÞQvðAkþìôkõG
úðAqpÖ ÿBÚ@ QÏüBzì BGô kpÞ ïçÎA ÿoBßíø áok Ao ó@þGõg úGrýðoBG òüAô lñÞ|þì óBíPÞ
.kõíð ápO Ao óBPuoBíýG :Q×â ô kpÞ
koAk úìAkA ok Bì lyBG BìA ïA|ûlzð ÐðBÚ úßð@ BG

.îüpýâ|þíð BW- .îðôk|þì- ôpGôoûpXñKqA«BÛýÚkNõOþèô,lupðôAúGNõO óApùO úéXì
oBù^ îükõG ú`G þPÚô Qvýð RkBü- olÛð@úÞõO?þPvzðÿoõÇñüAAp^wK- kõg úG Ao ôA ô koõg }õðBýÞ òO úG ô Qynâ
.îülýGAõg|þì QhO úü ÿôo ÿp×ð !ÿkõHðxBvc ÿBKêGBÛìAoNõOôkõzâAo{ðBíz^ôA.koô@ îùð {hG
þÖpc òì þyBG þÂAo õO úâA úyBG- ÿoõËñì ,{hHG õñì ,ÿoAk Üc- Ao NõO ly îg ,lük ûpXñK QzK Ao Bßýðô kõg
.ïoAlð Bü lük|þì úìAkA BøpPgk Jõg ...îPyAlð NõOôA .kAk óBßO Quk {üApG Bßýð . QyAkpG ÿlXðôpvg Büôo:ûlñvüõð|
îø Bßýð lýzÞ qAok QhO ÿôo ÿkBy- ?lýGAõg|þì ÿõéW qA QÎpu úG ô kpÞ JBOpK {ÖpÆ úG Ao
þì :Q×â ûlñg BG ÿkBy QÖpâ oApÚ }oBñÞ .úPÖpâîGAõgúÞòì- oBñÞ ZpüA .lýzÞ Ao Bø|ûkpK ô QÖo oBñÞ ûpXñK òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
îøþéýgúÞúìõéÏì,QvýðäñOBWïkBüqþñýG ,lyZoBgoôkqAúÞîðBgÿkByqAòüA- ByBíO ôo Bíy ÝBOA BÚ@ :lýupK ô lì@ Bßýð pPÞk ÿBÚ@ pPgk Bßýð
.îülzðåorG BO ïo|þì îø òì ,òÞ QcApPuA îøõO óBW Bßýð ”?ókpÞ|þì qA þßü RApÆBg pPÖk ,líPÏì
.þâ|þì QuAo- .lýyBGQcAoBøBíy ûpXñK QyAk ,úð :Q×â ú^BLPuk Bßýð ïBð úG }olK þðAôo óAoBíýG
îñýHG õãG îüly BùñO úÞ |æBc Jõg- .QÖook ÙpÆ úG ,QuBgpG ÿBW qA lÏG RpK }ApG ôo NõO òì ,QvG|þì Ao {ÚBOA þÚBOA ok úÞ Ao kAtðpùì ÿBÚ@
?ÿkq}õðBýÞúGôoNõOþ^ÿApG ôkpÞqBGAookZpüAkBPÖAûApGôAëBHðkúGrýðBßýð .ïkpÞ Bùð@ ërñì ÉBýc ÿBùPðA ok
:Q×â ô Qgôk îz^ ÿkBy úG Bßýð ÿlñhHè ,QzâpG Bßýð ÙpÆ úG lÏG ly ZoBg ? QuBXÞ:lýupK ô lì@ õéW îø ÿkBy ô QyAkpG ,lñÞ þì þâlðq
þéýg ïlük ,îðôk|þíð îø ïkõg {PÛýÛc qBðBGBßýð.îPÖoúyBGQcAoQèBýg:Q×âôkq ?ûpXñK ïôlÞ ô lðAõg Ao ó@úd×¾ òülñ^
.Qvýð Býðk òüAõO |«ç¾A oBãðA ,ûkBPvüA pß×Pì QèõÚ pu úÞ õO Bßýð :kAk úìAkA ZpüA ô lülñg :kpÞ ûoByA }õðBýÞ ÝBOA ûpXñK úG Bßýð òýc Ao ôA kAtðpùì }õðBýÞ
RõÎk ÿqBG úG îø ôo óôA oBÞ òüA BG îPuAõg ?úð þPvø .ûpXñK óôA
.lük ólðAõg
}A|úíÎ pvK krìBð Bßýð
BGúÞôAqAëBHÛPuAÿApG ôQuA
þì óApüA úG }pøAõg ô okBì
ûApíø úG løAõg|þì lü@

ô kôpG ûBâkôpÖ úG ûkA.õ.ð.B.g.

.îñÞ !úíévì- .Qvýð þvÞ úÞ BXðôA þèô- .ÿpG þðõO þì ë|çW #
?ûqõu|þì }ApG Qèk— ?B« íPc- .QÖooBñÞ- .ïo|þíð lýGAõhð Bíy BO ,BÚ@úð-
wK :Q×â ZpüA ô kpÞ Üül¿O pu BG Bßýð . ïlypPùG òì òÞQcApPuAôpG-
.þéýg- .ûlñü@ pvíø pýhG Iy ?ÿkpÞ RpK }ApG ôo NõO þ^ ÿApG-
úðôõük Ap^ þðôk|þì õO ...ÿoAk Üc- .pýhG îø õO Iy— úG kõG ûphvì þéýg îðôk|þíð îø ïkõg- .lýüBìp×G Bíy þ^pø-
.òüpýy ÿA|ûlñü@ lýìA úG- ûlüpK äðo Roõ¾ úG ÿpãük ûBãð ûBãð@
?ûly úÞ þèBc ok Bßýð .QÖo ô lülñg ZpüA .ly QcAoBð îðõíâ
ÿApWBì QÖpâ îýí¿O úËdè àüok Bßýð BG ÿkBy ,QzâqBG êgAk úG kq þì lñhHè pßÖ ,pPgk òßð QcAoBð ôo Rkõg- BG .lyZoBgúPvø@ôkpÞóAõW
QÎpu úG BìA ,lñÞ õâqBG Ao RApÆBgpPÖk .îðBg ÿlñhG úzýíø :Q×â QñÇýy ûpXñK QzK QuBgpG ÿBW qA }õðBýÞ ôA Zôpg
.oõÇñýíø îø õO ïpßzPì- .ûkBPÖA {ÚBOA õO þÚB×OA NõO úñÞ|þì êGBÛìô kpÞqBG Ao ûpXñKô kqoBñÞ Ao ûkpK ,QÖo
.kAk þ×ñì iuBK pu BG ô ly Ùp¿ñì .lükpÞ|þì aK aK þ^ Jõg- Bßýð .Qvzð úKBðBÞ ÿôo îgA BG ZpüA ÝBOA koAô õøBýø qA þWõì pãük oBG .kBPvüA ó@
.{íñýHG kAõg þì îèk þéýg- .RokApG òüA Quk qA óBìA þ`ýø- ô QcAoBð îø }kõg ly ôA þPcAoBð úWõPì òüA úG úÞ lük|þì Ao äðoBãðo NõO }õðBýÞ .ly
...kBýì óõPðlük úG úÞ Q×â IzìA- ûoAlð þHýÎ aýø ,kAõhG Qèk îø þéýg- B« íévì Q×â|þì QuAo ÿkBy þèô ,kõG óBíýzK ÿAl¾ ô lükpâ|þì JBOpK ÙpÆ ó@ ô ÙpÆ
ôoBì ÿAl¾ ô pu îñÞ|þì pßÖ îükpÞ Õõéy þéýg .úÛyBÎ ÈÛÖ îüpýâ ôA BG þÚB×OA NõO úÞ kõG ûkpÞ oõ¿O }õðBýÞ àñg îývð ,lýñy|þì Ao Bßýð ûlñg ÿ|úðBÞkõÞ
ûkBì@ Ao QhO úÞ þèBcok ô lülñg Bßýð úG }õðBýÞ úÞ kõG òEíÇì ôA ,QuA ûkpÞ koõgpG Bìpu xBvcAôAô koõg|þì {Ooõ¾ úG ÿoBùG
.ûlýñy ÿôo òì JAõhG QhO ÿôo õO Q×â kpÞ þì úÞ lýíùÖ|þíð «BíPc wK .kpÞ|þíð ûBãð {ÚBOA úPynâ ÿBøqôo úG Ao ôA pÊBñì òüA ,kpÞ|þì
BGolÛ^Bø|ûpXñKòüAúãì,ûlýñyB« íPc- .îñÞ þì òùK JAõhPgo òýìq .QuAûkpÞJBOpKôAÿõuúGAoNõOA« líÎBßýð Ao {OApÆBg pPÖk QuAõg þíð ôA þèô lðBzÞ|þì
.îýGAõg|þì îø BG Qvýð ÿqBýð- oõÇ^ Ao ZpüA kõG rýð ÿpãük êßzì BìA ÿôo Ao {ðBíz^ ûkoõgpuô úPvg ,lñÞoôpì
.lðoAk úé¾BÖ îø
...îükpÞ lG þéýg kpÞ þì kok }pu- .lñÞ ÐðBÚ .QyAnâ îø
ÿoõËñì òì òÞ oôBG ZpüA òÞ }õâ- ###
.kõHðîuAõc|ç« ¾A ÙpÆ úG Bßýð ,kBPÖA QhO QzK NõO
ôo ûpXñK úPuAõg þì òýíø ÿApG lüBy .îPyAlð Ao NõO ô ly îg QhO ÿôo ,lüôk NõO
ûpXñK úG {íz^ óly lñéG òýcok ,QyAkpG
.ûlñHG úG Ao NõO .lük ó@QzK Ao }õðBýÞ kBPÖAôpGôo
,QÖo Aõø úG NõO þPÚô ,kpÞ JBOpK ôA ÙpÆ
kpÞôqo@ëkokô QuA ûkpÞ ú^ úÞ lýíùÖ ûqBO

46

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY .lì@ óôpýG úðBgrLy@ qA pPÞk pvíø úÞ QvðAk|þì ôA ,kpÞ Rõßu Bßýð
CENTER kpÞ ï|çu úðBGköõì ôA ólük Ädì úG }õðBýÞ ÈÛÖ QyAlðAo ûpXñK òPvG l¿Ú }õðBýÞ
úÞ Bíy kAtðpùì ÿBÚ@ ïçu“ kAk JAõW úðBvÖA lüõãG ÿrý^ QuAõg ,kõG ûkBPvüA ó@ ÿõéW
ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok oõÇñüAlýü@|þìúÞîøþPÚôlýðq|þíðBìúGÿpu ô ly Ùp¿ñì ÿkBy úPvG óBíz^ ólük BG BìA
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì ûlñìpy ,lüqAlðA|þì Qícq úG ôo óõOkõg .kpzÖ îø pG Ao {ðBíz^
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master ”.lükpÞ ###
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk Bø Ùpc òüA îðBg îñÞ|þì {øAõg- ô kõG óBðBíùì kôoô qôo òýìõu JôpÒ
?úý^ lðôpG óôpýG }kpâ ÿApG lñPyAk l¿Ú óBðAõW
ÿBø xçÞok ïBð QHS ÿApG .lýüBìp×GJõg- qA okBì .lì@ ok Al¾ úG óBíPgBu äðq úÞ
îøqA òzýPülì þ¾õ¿g Bùð@ qA lÏG ô }õðBýÞ ôA ëBHðk úG ô pPÞk ôBßXñÞBßýðkpÞqBGAookôlì@óôpýGúðBgrLy@
lüpýãG xBíO òì BG óõñÞA ÿBWqAZpüAôúíÎ.lðlyþüApünKkoAôúðBvÖA ô QvG Ao ok okBì þèô ,ly àükrð ok úG
.lñPuBgpG .QzâpG
ÿõñÏì þßýð ÈuõO þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ {øAõg :Q×â úðBñýãìpy }õðBýÞ ?kõGþÞ: lýupKBßýð
.îñÞ|þì BñíO ,líPÏì îðBg lýüBìp×G îñÞ|þì .þèBíW ÿBÚ@-
(310) 446-8724 .Qvzð kõg ÿBW pG wÞ pø wLu ?QyAk oBÞ ú^-
qBÒ@BøQHd¾ôQÖpâoApÚpPÞkoBñÞ}õðBýÞ ólük úG kAõg þì kAtðpùì ÿBÚ@ Q×â-
úG ô kõG ûlðõñy pPzýG ôA ëõíÏì ÜGBÇì .ly .kBýG úíÎ
ëBø êgAk ÿkBy ô Bßýð .kpÞ|þì QHd¾ Rolð ?þÞ-
ûkBì@ólyêgAkÿApGôlðkpÞ|þìQHd¾îøBG ÿApG úzG úâA ,ó|æA òýíø îñÞ|þì pßÖ-
.lðly|þì þüBOoBù^ ïBy qA lÏG îüoAk|þì {ùãð ïBy
.îzßG ápu úü ëôA oAnG Bßýð òÞ pH¾— ?ûoõÇ^ lüpG
õO îüo|þì úHOpì àü ?þ^ ÿApG ápu- .úGõg þéýg-
.úãük ...õãG îø ZpüA ô RolK úG ôpG wK-
!úéãyõgú^õøõü...îñýHGoAnGúð- oAp¾A þéýg .õãG îø ÿkBy úG þPuAo óBø@
.õO ôpG |æBc- .úñýHG ôo }õðBýÞ QyAk
.úãükúÏÖkúüòÞpH¾úð- ëBø êgAk ô kq óôpýG úðBgrLy@ qA Bßýð
.úyþìlGþéýgúñýHGþvÞpâA- úìBðpGóõüBÚ@,Bø|îðBgQ×âlñéGÿAl¾BGôly
ÙpÇñüAôo }ôo òßG þüAl¾ úü Bßýð- .ly ëõÞöõì ïBy qA lÏG úG }kpâ
.{íñýHG Quok ïAõg þì ,úñÞ ?Ap^-
.õOîüpGBýGJõgBGBGÿA- Bíy ólük úG kAõg þì kAtðpùì ÿBÚ@-
lñéG ôo }pu ,BGBG ûpürGpu ú^- .kBýG
.õOîüpG,úñÞ|þíð óõzüA RoBüq RkBÏu ûpg|æBG wK A¶ -
}õðBýÞ .lðly êgAk îø BG ÿkBy ô Bßýð .úy þì Bì Iý¿ð
Bßýð úÞ þðBìq þèô .lzð Bùð@kôoô úWõPì AlPGA ?Q×â þÞ ïpPgk-
úGô kpÞôk ó@IðBW úG Ao {üôoôA ,kpÞ ï|çu úðõg Bì úñýHG kõG ûlìôA þèBíW ÿBÚ@-
pø ï|çu iuBKô QuBgpG ÿBWqA óBy ïApPcA ?úð Bü îýPvø
.QyAlðpGòýìqqAAo{øBãðBìAkAkAoôk }õðBýÞ ïBy ÿApGõãG RokBì úG wK-
úG JBÇg ô kpÞ ÿkBy úG ôo pPÞk .îüoAk|þì úãð ôo
îðBg ÿkBy !kAtðpùì ÿBÚ@ Q×â }õðBýÞ .Q×âôoòýíøîøóBìBì«BÚB×OA-
.ïpøAõgpPgk .QÚBOA îüpG BýG Bßýð-
Q×â ô kpÞ lñéGpu ÿA úËdè BùñO }õðBýÞ .óõW ÿkBy îüpG-
ÝBOA qA Bßýð ûApíø úÞ þèBc ok ÿkBy
òýüBK Ao }pu qBG ô ”îðBg îPÚõyõg þéýg“ óõíÏÂôô pu úG îüpG :Q×â ly|þì ZoBg
ô kq Bßýð ÿõéùK úG Yðo@ BG ÿkBy .QgAlðA
ûBãð îø úËdè úü ,Qícq úíø òüA Øýc :Q×â .îülìôA êãñW qA Bì úñÞ|þì pßÖ ó|æA ,îýupG
ô kpÞ IOpì Ao Bø|ûõýì ô rýì pPÞk pvíø
.kpßð óõì ëBc òýíø ok ,kpG úðBgrLy@ úG Ao Bø óBXñÖ
ôo ZpüA kAlð þhuBK ô kBPÖA ûlñg úG Bßýð ókpÞqBG ÿApG kõg pPÞk ô QuBgpG äðq ÿAl¾
ÐÚõì úG Bíy ïlhPvì :Q×âô kpÞ }õðBýÞ úG BG }õðBýÞ .kõzâ Ao okô QuBgpG ÿBW qA ok
.îüpG }kpâ úG îýPuAõg þì lýuo .kpÞ ï|çu «AoõÖ pPÞk ólük
«BÏÚAô ?lýP×ãð Ap^ wK !òì ÿAlg- åorG úHÏW àü ô BHüq êâ lHu àü
. ïly îcArì úÞ î×u«BPì úÞ þèBc ok pPÞk .QyAk Quk ok þñüpýy
pG B« ÚB×OA :kAk JAõW ZpüA ÿBW úG ÿkBy QÖpâ|þì {Puk qA Ao êâ ô þñüpýy úHÏW
îýP×â ,îüly ëBdyõg îø þéýg Bì wßÎ ? lýPgAlðA Qícq úG ôo óõOkõg Ap^ :Q×â
úG lÏG ô îýñÞ Ùp¾ Bíy Qìlg ok ôo ïBy
.îükõHð þÂAo ÿoõÇñüA
?Bßýð úð úãì îüpG }kpâ úG îø ÝB×OA .ûoAlð ôo Bíy êGBÚ îñÞ|þì {øAõg-
koAk úìAkA ?lükBPvüA ok ïk Ap^ lýüBìp×G |æBc-

.lñPvø óõOpËPñì úíø

47

óApùO úéXì

ëôA {hG

óAoõè wñâ@: úPyõð
qAôpK : îWpPì

Ao ûqBñW ÿôo úÞþèBcok òìoBßíø #
:Q×âlðByõK þì

pPgk ú^...þâorG þPhGlG ú^-
úíùñüA úÞ lì@ {èk þvÞ ú^ .þüBHüq

?lñÞkõGBð Ao þüBHüq
úPzÞ úÞ óAõWpPgk .kõG òìoBßíø BG Üc
kôlc ok QvüBG þì .kõG JAnW ô BHüq kõG ûly
qõéG òìAk .lyBG úPyAk ëBu YñK,oBù^ ô QvýG
qõéG .kõG óõg ok ÝpÒ QyAk òO úG úÞ ÿoAléâ
úG .QyAk Ao rìpÚ úðAôpK àü {Ûð {ðBHv^
ô kõG ûkBPÖA òýìq ÿôo þìõíÎ áoBK ok,õéùK
Ao ôA oBÞ kõG úPvzð {HéÚ ok úÞ úèõéâ àü
úðBzð Jõg þéýg Ao Ùlø êOBÚ .kõG úPgBu

!ly jAoõu úèõéâ BG {HéÚ úÞ ÿpPgk

:îñÞ ëAöõu ÿpãük êßy úG ïly oB^Bð úPßu oB^k ïkpÞ|þì pßÖ .kõG ûly þH¿Î óBíø ûõð þðBGpÚ .ly oBßy@ QÛýÛc ÿkôrG .kõG úPÖpâ
IcB¾ >péÞ<óly úPzÞ BG þvÞ Bü@- :Q×â ïBXðApu ôA .ly løAõg .kõG pùy lñíOôpS ô oõùzì ÿõüolð@ êdì .QyAk oApÚ pùy qA ZoBg «BHüpÛO áoBK
ô lýñßð lükpO îñÞ|þì {øAõg?ly|þì þOôpS úG Ao áBñPzcô pHg òüA oõÇ^ îPvðAk|þíð áoBK ÙApÆA ok .kõG ÿA|ûkBPÖAoôk ô úðApÎBy
.lýDõãG lüoAk þñÊFõu òüpPíÞ þvÞ úG pâA oBÞ úG Quk pOkôq ú^ pø...pOkôq- Quôk Ao {üBø| ûõð þHýXÎ qpÆ úG úÞ kpìpýK .lðkpÞ|þì ÑBíPWA óBý^oBßy ÿA|ûlÎ úzýíø
ú^ pø ÈÛÖ ïqAkpK|þì lýøAõhG ú^ pø .lüõy kpì òüA úÞ kõHð þvÞ pùy ok .îølG QyAk oBÞ ok þPüBñW úÞ QÖo|þíð òüA ëBíPcA Bü@ wK
:Q×â úPÖpâ ÿõéâ BG kpìpýK IèBW ô luBñzð Ao ÿoBÞ ô }õìBg, ÿlW þ^oBßy àü äñ×O qA B« ÖkB¿O úèõéâ ô lyBHð
pøAõg îø BG Bùð@ ÐÚAôok ,ïoAk ûõðôk òì- .lýñÞ AlýK Ao êOBÚ òüA pOkôq úG AopHg úßð@qA êHÚ úSkBcqôo óBíøok úßñüA
.QuA >òýèôA< {íuA þßü ó@ .lñPvø þñOBð ûBâ@oBÞ àü òì>õüolð@<ÿBÚ@- qA þßü îýyBG ûkAk åorG>ÿõüolð@< ?lyBG ûly ZoBg
qA lÏG Bùð@.lñPvø òì óBSoAô BùñOpPgkôk òüA úÞ QuA òüA wýéK ú×ýÊô BìA îPvýð þ¾õ¿g QéÎ úG kpìpýK úÞ kAk pHg Bì úG óAoBßPìlg úÞ Ao ëõPÛì þPuk ØýÞ ô ïly îg òì
RôpS IcB¾ Qvýð pük îø óAlñ^ úÞ òì åpì þWBýPcA ëõK úG wK ,lyBG êOBÚ ëBHðk úG Rlì óBßyrK ÀýhzO úG BñG ,þHéÚ ÿoBíýG ô þüBuBñy RoBÞ ô {üAo@ êüBuô ÿkAlÏO
pø úG .lyBHð oBÞ ok þéOBÚ îø lüBy ,Qvýð ô kpìpýK BG óly ôpGôo .kõG løAõhð ûlðq ÿkBüq îuA îPyAkpG kõG ó@ ok {èõK à^õÞ ØýÞ
.ly lñøAõg òì lü@pG óBì|Quk qA ú^ pø lýyBG òEíÇì ëBc BìA .kõG oAõyk oBývG áBñPzcô pHg ó@ ókAk úG Apì îuA òüA .kõG >õüolð@péÞ< óAõW pPgk
þPèBc BG ô kõG úPÖo îø ok ô úPÖpâ ôA Roõ¾
.îýñÞ|þì .îølG ïBXðA Ao ú×ýÊô òüA QvüBG|þì :QgAlðApßÖ
:Q×â rýì@ xCBü :Q×â óAqpè ÿAl¾ BG ôA þOlì ô kpÞ ûBãð Apì ZAô ô ZBø kpìpýK .QuBñy@ IýXÎ îuA òüA...?>õüolð@<-
,QuA òì VoAô BùñO >òýèôA<pãük æBc- .lýñÞ AlýK Ao êOBÚ lüBG... Qvýð þÖBÞ-
úPyAk þñÊFõu òüpPíÞ þPvüBHð ôA úG BìA .ïpýì|þì îñýðqBð ô òüpýy ápPgk òüA óôlG òì :Q×â Iè püq lÏG ô lðBì }õìBg :Q×â ïoBßíø
þì îñÞ AlýK Ao þèBíPcA êOBÚ úßð@ ÿApG BìA...òì óBGpùì ô õèõ^õÞ péÞ...péÞ- þéýgokô Børý^ þéýg ÿôo Ao îuA òüA-
.lýyBG kpìpýK kõg qA ô îñÞ Ñôpy Ao õXPvW QvüBG úPÖpâ ÿpGoBG ÿBø|òýyBì qA .lük óAõO þì BøBW
óõñËì wß`ýø úG òì úËdè òüA ok- ?Ap^ pg@ ?Ap^
IvÞ Ao ïqæ RBÎçÆA îøAõg|þì ÈÛÖ îPvýð :ïkpÞ Ñôpy :îP×â òì !ûly ôpvñÞ kAõì ô þÆBýg ÿBø|jp^ BO
úPzÞqA úPvðAõO þì þvÞ ú^ BíypËð úG- !îýPvø pßÖ òýíø ok îø Bì- óBíø pPgk ôA îñÞ þì pßÖ òì...úð-
.îñÞ .kõG ûlðBì }õìBgô kpÞ þíð úüpâ kpìpýK ?QuA òßíì þñÏü...lyBG oõùzì>ÿõüolð@<
úÞ kõG AlýKô ûlüpK kpìpýK Roõ¾qA äðo ?kpHG ÿA|ûpùG Bíy ûõð óly ÿBø|óBßO oB^k {ñO ô lüqpè|þì {ñüpüq Iè ...QuBñy@ òì ÿApG îø pPgk òüA à^õÞ îuA
Ao }A|þâlðq pg@ ÿBøqôo þPc Bü ô Bø|úP×ø koAk ôA...wß`ýø...wß`ýø?òì pËð úG-
48
:îP×â .lñÞ þì þÆ .QyAlð þñíyk

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
49
?îñýHG Ao óBOpãük ûõð îðAõO þì Bü@- okp×ð lñ^ .lýDõãG óBOkõg óBýÖApÆAqA -
Bü Qvø úðBg ok>òýèôA< úÞ îðAk þíð aýø ?lññÞ|þì oBÞ Bíy ÿApG úðBg òüA
Bü Qvø>òýèôA< òýHG ôpG ïpvK>àüoA<...úð
þðqpýK úÞ ïlhPvì àü,rLy@ àü-
?úð úPHèA .òì þzñì ïBXðApu ô...ô ûlñðAo .QuA
>òýèôA< ëBHðk úG >àüoA< úÞ þOlì ok ô lñÞ|þíð þâlðq Bì BG úðBg òüA ok òì þzñì
Ao úðBg òýìlhPvì ïkpÞ Q¾pÖ Qzâ|þì þì }kõg úðBg úGoBÞ úíOBgqA wK Bø JôpÒ
qA þéÞ|úG úÞ ïlhPvì óqpýK ô rLy@ .îñýHG
úÞ lì~A|þíðpG óBy ûlùÎqAô lðkõG ZoBg ApWBì .kôo
}A|úÖBýÚ qA ? ûlñðAo BìA .lñyBG ûkq êPÚ úG Quk ?îñßGþOæAõö uîðAõOþìBø|ïk@òüAqA-
ç« ¾A.kõGòzg}AúÖBýÚ.lìBýðîyõgóAlñ^
òì kBü|úG Ao ÿA|ûpÆBg ôA úÖBýÚ.kõHð àýOBLíu .úPHèA-
BXÞ ok .kõè@ úì ô îùHì ûpÆBg àü .koô~A|þì ?QuBXñýíø Bíy þzñì-
Qyok Roõ¾ òüA ?ïkõG ûlük Ao úÖBýÚ òüA {øAõg ÈÛÖ .QuA >àüoA< {íuA úéG -
ÿoõvÞõG ÿBø|}õâ ô ÕBìk òüA ô Ao êßy ÐGpì ôA úG Ao pHg òüA óBGpùì ô ïAo@ þéýg îñÞ|þì
lýðAk þì...lðkõG îø ÜyBÎôAô òì ûõð lýølG
...lìBýð îPuk|úG ÿkBüq rý^ îø ôA qA ?Ao
ÝBOA koAô óAõW pPgk àü ûApíø>àüoA< !QuA oAõyk þéýg...úÞ
.QyAk QøBHy ëõPÛì úG þíÞ ápPgk .ly oBývG kpìpýK àü VoAô ...péÞ ÜyBÎ
ô Qusô õì {üAo@ ô jpíýð qA B« ¾õ¿g ô...JAnW ô êãyõg krìBð àü ô lñíOôpS
>péÞ<qõéG úýHy ÿqõéG úßñüA IèBW .{OBÞpc úñýXñâ òýñ^>àüoA< òüA...ÜyBÎ òüA æBc
pPzýG Ao Bø|QøBHy òüA ô QyAk òO úG rýð ôA ÐÂô .kõG ûkAk Quk qA Ao þüBùHðApâ
úÞ kAk ÀýhzOly|þì pËð àü ok .kpÞ|þì òýÛüoõÆ úG .kõzG rýãðA|îÒ þéýg QvüBG|þì
kõg þñOBð pøAõg qA pOBHüq IOApì úG >péÞ< Apüq lyBG >péÞ<êOBÚ QvðAõO|þíð p×ñßü òüA
>àüoA< Ap^ úÞ kpÞ pßÖ ly|þì ô QuA|ûkõG úßð@ úð lðBíG ûlðq>péÞ< úÞ kõG òüA ok ôA Ð×ð
.QuA ûkAk eýWpO >òýèôA< úG Ao >péÞ<
pPgk ûpù^ ok þPhupu ô Qðõzg Ñõð|àü .kpýíG
ôA ÿApG .kpÞ|þì úýHy kpìpýK úG Ao ôA úÞ kõG óAõW :ly ÝBOA koAô úìlhPvì ,kq äðq kpìpýK
.ïkpÞ ØüpÏO kõG ûkBPÖA úÞ Ao þÚB×OA rýð
óAlñ^ ÈGAôo pøAõg ôk óBýì QvüBG|þíð .lüBýG BXñüA úÞ lýDõãG>àüoA<úG-
ÝBOA ÿõO >ÿkoBG àüoA<lÏG úÛýÚk àü
:Q×â ôA .lyBG þyõg lñéG ,lyBG úPyAk ëBu þu QvüBG þì .kõG
?kpì ôA...IXÎ,û@ ?kpì >péÞ<- oBývGpøBÊ úÞ ÿkpì .kõG úÖBýÚ }õgô QìBÚ
þíð Zõì ÿoBývG îÒ {üAl¾ ok úPzÞpHg QvüBG|þì æBcô QyAk ÿA|ûlñHüpÖ
îñøm úG þðBùâBð pßÖ àü...?RkBvc...kq ÿoAõyk oBÞ ú^ .îølG ôA úG Ao >péÞ< óly
>àüoA< ÜyBÎ úPvðAõO|þì >òýèôA< :lýuo ûlðBì RBì .kpÞ }õâ IèBÇì úG ëôA àüoA .kõG
krìBð úÞ }pøAõg úG QùW òýíø úG ô lyBG úÞ lý×uolÛð@ .kõG ûly aâ êTì {ãðo .kõG
úßñüA úXýPð...kpÞ|þì RkBvc kõG >àüoA< úÞ oBãðA lÏG .QyAk QøBHy àuBì àü úG
ôk óBýì ûqAlðA ô lc þG þhéO ô Rp×ð àü
:lýupK kpýãG ûlýñzð Ao QýÏÚAô løAõhG
:ïlýupK... ûkõG pøAõg >péÞ<...ôA úÞ lýPvø òEíÇì...«BÏÚAô-
ZoBg úðBg qA >péÞ< úÞ ûlük þvÞ ú^-
?QuA ûkpì
?lyBG ûly !Qvýð ÿlükpO aýø úðB×uCBPì-
:kAk JAõW >òýèôA< .kõG ûly ê×Ú îø úG >àüoA< ÿBø Quk
.kõy|þìpO|JApg úËdèpø {èBc úÞ ïlük|þì
!òì- Apì >péÞ< úÞ Ao ÿõük òì<:kq kBüpÖ óBùâBð
?kôo þì BXÞ|úG ôA úÞ lýPvðAk þì- óBùâBð lÏG .> îzÞ|þì...îzÞ|þì QuA úPzÞ
ïkpÞpßÖ .kõG ûkq JBPy þéýg ïpËð úG- êTì .lñÞ úüpâ úÞ óq àü óõ^ úð ,úüpâ püq kq
.kõG ÿoõÆ|òüA IéÒA .kôo|þì >àüoA< krð úÞ ô ûBOõÞ Üø Üø BG .kpÞ|þì úüpâ þÏÚAô kpì àü
olK pPÖk BO Bì Qðõßu êdì qA úÞ lýðAk|þì úÞ ú^ pø.Qvßy|þì {üõéâ ok úÞ ûlüpG
úG òì þíülÚ úGpXOô kõG þÏýHÆ «çìBÞ kpÞ|þì
.QuA úé¾BÖ ÕBG àü åorG êOBÚ «Bíévì þßü òüA úÞ kAk þì óBzð òì
:ïlýupK >àüoA< qA òì Ao oBÞ úèBHðk QvüBG þì úíø|òüA BG Qvýð
.lìBýð Bíy ólük úG >péÞ< wK-
.ïpýãG
...- úzÛð úPvðAõO þì þvÞ ú^ Bíy pËð úG-
úðBg qA óBOpøAõg úÞ lülük þPÚô ú^-
?lyBG ûlýzÞ Ao>péÞ< êPÚ
?ly ZoBg :kAk óBßO þ×ð QìçÎ úG Ao }pu ôA
qA îPyAk îùñì .{y QÎBu kôlc ok- Ao kõè~A|äñðoBÞ òüA úPvðAõO|þì þvÞ ú^-

...kõG þèBÎ Aõø .ïly þì ZoBg úðBg ...úðAõük ïk@ àü rW ?lñßG
koAk úìAkA Ao úéíW òýíø îø kpìpýK lÏG úËdè lñ^

:îP×â ôA úG òì .kpÞ oApßO

!óôA õðõy|RBýcôo pPzýG îPuAõg þì - !koõg îùG olK þðBìq óApùO úéXì
.ûkõHð }|òPÖo êýèk òüA ,úð - !îuBñzG ?þ^þñÏü-
oApÖ kBüq Qükôldì pÆBg úG -ApPýì ?pËð ú^ qA -ApPýì !ïkpÞ oApÖ úðõg qA òì þñÏü -ApPýì oõK Jkõö ì .ï
?ûkpÞ qA þPÚô pPgk úü îðôlG îPuAõg þì - ?kõHð pPùG òülðõì þì úâA - úðô ûBXñK {hG
.úð - þì AoBßý^ ô ûo|þì BøBXÞ ,QÖo ô QyAnâ úðõg !îðôk þíð -ApPýì
þì úÞ BñüA óBg óBìBu òýñýHG -ApPýì ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
lüBG BøBXÞ úÞ îðôlG ïAõg þì !úíùì îupK ?úñÞ ?òPhHyõg úãük ÿBðôA - îø oBñÞóôA ÿBÃÎA pPzýG úÞûlñíOôpS
!Qzâ {èBHðk >Q×â lÏG ô ly QÞBu úËdè úü < úü úÞ ïApøAõg !BPhGlG BGBG úð -ApPýì qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
!ï|úWõPì - pø |!óõg óõy îz^ úü ô úßyA óõy îz^ úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
!ûoAk }kõg BG ëõK -ApPýì ?ûkpÞ oApÖ Bíy úðõg qA þvÞ - êýìBÖô ûkAõðõgõO !óoAkôõø BOôk þßü ïôlÞ þcôo Rçßzìô Qu þøAopu ÿ ú`G
!kBüq - >Q×â úÞ ïly QÞBu < úðõg ûpG lý×u xBHè BG pPgk úÞ úñüA îuo Bì RBÚB×OA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK
òüA !wýð ÿkBì oBzÖõO wK ,Ig -ApPýì þG ÝçÆ !óôpýG kBýG lý×u ò×Þ BG ô pøõy
!úGõg þéýg þßíÞ îðõPG lüBy !òýãG ûkpÞ oApÖ úâA - úG ûlñüõâ úÞ úy þì UÎBG îy|îuA !ÝçÆ .........
?þ^ þñÏü - !îñßG ÿApøAõg !úzG oB^k RBùýHñO òüpOlüly
úâA !òPgBu|þì ô òPgõu|þì lüBG îPhGlG
oApÖ Roõ¾ óôA úG þñÏü .ï|úíÎpPgk -
!ûkpßð

úÏíW ÿAqôo ÈÛÖ ïolK QÚô óôA # |
þì }õâ ôo Bíy BG úÏíW eH¾ ,}BøBG
!kpÞ þì ûkB×PuA }õükAo qA ÈÛÖ !kpÞ
oAõð úü Iy úü ,kpÞQíø úÞþéýg þéýg
!}õO QyAnâ ô QÖpâ ôo ÿoBhPÖA
}õâ Quok îðõíø QyAm|þì þßyBÞ
lüBG úÞ kõG ûkpÞ îÞ õyAl¾ olÛðA|!îýñÞ
ï|lñâ| õðõì|}õâ ô }õéW îýPÖo|þì
úìrìq úü BO }lðBG úG îülðõHv^|þì
òýñÞ}|îÞQ×âþì îy|úíø ûqBO !îüõñzG

!ûpð óôpýG Al¾
ÈHÂ õükAo úü BG îýPvðõO|þì ôoBßñüA Ig
ÈHÂ òý`íø úü úãük !îülG ïBXðA ï|þPuk

!úÞ QyAlð ólüpg Rõ¾
!ókõG ûoBßý^ óõOolK -
!oAlèõK úüoAqBGúßzgúü-ApPýì
SONY óõürüõéO úü óõì|úðõg õO
õüpPuA ô QhO úd×¾ !pPì úü ok pPì úü îýPyAk|
ëõK ÿApG wýð oõHXì úßñüA þñÏü -ApPýì !?ûkpÞ oApÖ Roõ¾ ú^ úG wK -ApPýì úâA ,óõy|QzÞ|þì ïolK ,òPÖpâ|þì ÝçÆ !îýPyAk õDlüô BO ôk !þ^ ô þ^ ô þ^ ô
òýíùÖ þì !úðrG ÿoBÞ úG Quk|,{ìByô oBøBð xBíO þñ×éO òì BG BìA úPÖo úPyAnâ - !ûlý×u ò×Þ óõíø }pg@ úÞ òñßG ï|þâlðq þì úÞ îýPyAk õDlüô oAõð BO oBù^ {ÂõÎ
?úýGõg rý^ ÝçÆ þñÏü - ô ïBO ,þOoõ¾ äñéK !îýñÞ óõy|ûBãð îýPvðõO
!?îâ þì þ^ úÞ .ûoAk
.ï úWõPì ,úéG - ?ûkpÞ oApÖ þ^ ÿApG -ApPýì !{ñPyAnýíð úÞ kõG lG úâA æ« ôA -ApPýì !úP×g ÿBHüq ô æolñýu ,ÿpW
,ÿp¿Î îýðõO þì òüAõhG úâA -ApPýì pø lüBG úÞ úñüA îùì|!wýð îùì {ðôA - !úÞ wýð ÝçÆ pu úéEvì !wýð ï|þGõg rý^ BìA úðõg õO õñì êíÎ óAlýì óõOkõg æBc
}AlýK BøBXðôA lüBy îýðrG pu ôoBW lñ^ ÈéÒ óBýñGqA Bø ZAôkqA òüA !úWAôkqApu úéEvì
!îýñÞ }AlýK pOkôq ú^ !òýñÞ úHuBdì
.îükpÞ >Q×â ô kpÞ ÿpßÖ úü < !ûkõG ?òükõG ûkAõðõg lðqpÖ BùñO -
?pOBEO òüo þíð Bíy úãì - «æõíÏì úÞ îuBñy þì ôo BW lñ^ òì - ?þ^ óõOAokApG - BOôk òìqApýÒ .ïkõG {üpg@|,úð -ApPýì
wK ô AkpÖ ô qôpìA .úéýÇÏO pOBEO -ApPýì lñ^ |!òñÞ|þì ÝõOBK BøBXðôA ÿoApÖ ÿApPgk kpì óõ^ BìAoõXñýíø lüBy ïBðôA -ApPýì |18 õíâorG okApG !ókõG ïpPgk BO ôk ô pvK
?òýñÞ|þíð ûBãð ôo îüõÛO Bíy úãì .úéýÇÏO AkpÖ òüA ô úÓý¾ ô ïôk óq !òPyAk êíÎ ÿkAq@ ,ókõG |19 ôo ûpPßý^õÞ okApG ô ókAk óq þãèBu
?úy| úèBu
.úéýÇÏO pOBEO ,BüoAkArÎ õO !úDõXzðAk ,xBíy ëBu ô òu îø - !Arý^ !þãèBu
.kõHð îuAõc - úâA þñÏü ?úPyAk Quôkôo þvÞ -ApPýì þì þ^ Bíy !òýñÞ ëô ôoBñüA æBc ô ókAk pøõy þãèBu |16 õíâorG pøAõg
{ýK ûo þì|«BíPc ,úyBG úPyAk Quôkôo þvÞ ëôlW ,lýuo úÞ òì úGô þãèBu |17ôo þÇuô
oApÚ îø BG þüBW òüAõg þì wK - ApPýì ?òýðôlG ApPgk koõì ok òýPuAõg

50


Click to View FlipBook Version