The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Shahyar Ghanbari , Airs, Artor, Roya Saba and Amir Asadi Live in Concert at Hotel Irvine Sunday , May 13th, 2018 From 11am to 6pm Come Celebrate With Us!!!
Enjoy a beautiful day, filled with authentic sounds lives Persian music, celebration of mother’s day.
Free Admission
24th Festival & Expo is expected to attract over 4000 attendees, professionals, top business executives, and small business owners and prospective buyers from all around Southern California. WANT TO EXHIBIT & REACH THOUSANDS OF CUSTOMER If your product / service targets customer Exhibiting at this show is a must. Nowhere else can you speak with thousands of customer or business owners, Reach your target market face-to-face and make on-the-spot sales! For more information or to reserve a booth (818) 881-1771 17900
JAMBOREE ROAD IRVINE, CA, 92614

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-05-07 22:02:59

Tehran Magazine Issue # 1083

Shahyar Ghanbari , Airs, Artor, Roya Saba and Amir Asadi Live in Concert at Hotel Irvine Sunday , May 13th, 2018 From 11am to 6pm Come Celebrate With Us!!!
Enjoy a beautiful day, filled with authentic sounds lives Persian music, celebration of mother’s day.
Free Admission
24th Festival & Expo is expected to attract over 4000 attendees, professionals, top business executives, and small business owners and prospective buyers from all around Southern California. WANT TO EXHIBIT & REACH THOUSANDS OF CUSTOMER If your product / service targets customer Exhibiting at this show is a must. Nowhere else can you speak with thousands of customer or business owners, Reach your target market face-to-face and make on-the-spot sales! For more information or to reserve a booth (818) 881-1771 17900
JAMBOREE ROAD IRVINE, CA, 92614

Keywords: shahbod noori,tehran magazine,festival,expo,hotel irvine

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø

6 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu – Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
8 úd×¾...|...........................) þHdì îüpì pPÞk |( þüBÂoA kõg ô ëArðA ÐüBì QýíøA-
10úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì ( úP×ø îg ô aýK ok- ÿoõð lŸHùy& Publisher

12úd×¾.|...............)þÏÚAô þèô IýXÎ(|åpì úËdè< úG óAlñízðAk þíéÎ ûBãð qA þyoArâ-| SHAHBOD NOORI

16úd×¾.........................)ûtüô}oArâ( lðoAkAoBýðkÿBøîz^òüpOBHüqBøóqòüA- )201 8 þì |11( 1397 QzùHükoA| 21 úÏíW ,1083 êvévì ûoBíy ,22|ëBu
18 úd×¾....................| ...)}oArâ(pzG RBËdè òüpO|QvK qA rýãðA îÒ ô iéO püôB¿O-
20úd×¾......|................)ûtüô}oArâ(| |>QhOôZBOÿqBG<ëBüpupãüqBG8þÖpÏì- Friday, May 11th, 2018 I S S U E # 1 0 8 3
39-22úd×¾ ......................................................BýðkoBñÞúyõâqA|-
The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
within the Iranian community.

40úd×¾.........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–| (818) 881-1771
44 úd×¾....| .............................................)ûBOõÞ óBPuAk (ÜzÎ þéýu -|
46 úd×¾ ............................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ÿoBùG {hG þâlðq JBPÖ@ – TEHRAN MAGAZINE
48 úd×¾......................................)þuBñykõg QvO(lýGBüok Ao| kõg Qý¿hy–
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– Mailing Address:
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|–
54úd×¾ ..................................................)rñÆ(îülñhGîøBGþíÞ-| PO Box 3665
56 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-| Winnetka, CA 91396
67úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK-
69úd×¾ ...................................................................ÿrLy@- WWW.TEHRANMAGAZINE.COM
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW-
76 úd×¾....|........................................................úP×ø þDõãzýK- E-Mail:[email protected]
78 úd×¾..........|....................................................Bø ÿlñìqBýð -
|80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì- Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

okBì pÇÎ

úÞ òüA BO ,kõy|þì òýìCBO BXÞ qA ôA ÿspðA úÞ òüpOBHüq úPuAõg|þì îèk úzýíø #
òýðqBð kõWô ô óApüA ,ëAõEu òüA ólýupK óôlG qôo< B« ¾õ¿hì ô þì ûBì ok Ao R|çíW
.ïkpÞ ápO Ao ïokBì ô òì ÿApG úÞþñýðqBð rürÎ ÿApG >okBì
ô QyAk Apì ÿAõø îø oôk ûAo qA þPc ïokBì kõG okBì àü úßéG ,Quôk àü îðBPuôk
ô kõG úPyAnâ oBÞ îHéÚ ok ÿrý^ oBãðA .îñÞQHd¾ Bø úP×ø
úðõã^ òì þ×ÆBÎ ô þcôo ëBc lýíùÖ|þì úíø ,lðkõG Bñy@ ïokBì BG úÞ îðBPuôk
ïA úP×y@ ÿrý^ Bü ïkõG QcAoBð QÚô pø .QuA lñPvðAk|þì okBì Ao ôA óBykõg óAokBì qA pPzýG
óBíø BGôAô lì@|þìok Al¾ úG ò×éO ,kõG ûkpÞ ëk kok ôA BG Bø|QÎBu ô Bø|QÎBu lüBy ô
pvK“ :lýupK|þì }A úðAokBìô óBGpùì ÿAl¾ úÞ þðAoõPuooBñÞqA ÐÚAõì ÿoBývG .lðkpÞ|þì
BìA ,ïkõG oôk ôA qA ”!?QuA oõÇ^ îéâ îðBPuôkô ïly ko ,ly|þì ûoAkA ïokBì ÈuõO
ok pÂBc úzýíø ÿA úPypÖ ïkpÞ|þì xBvcA úG ïokBì àükrð ô pPðBÞ QzK úÞ ïlük Ao
kõg BG BW úíø Ao ôA ÜzÎ ô QuA ûlðq ïoBñÞ BùñO úð ôA úÞ îPvðAk|þì .lðA|ûkBPvüA QHd¾
þßü ok ÿqôo ûpg|æBG úÞ òüA BO .îPyAk ûApíø äñu úßéG ,îðApøAõg ô okApG ô òì oõH¾ äñu
úíø òüA qAo úÞ ïlýupK ôA qA þñ×éO RBíèBßì qA .ly|þì Jõvdì êdì êøA qA ÿoBývG oõH¾
Ußì ÿA úËdè óôlG ?Qvý^ QHdìô ÜzÎ ûBãzðAk óBüõXzðAk qA ÿoBývG þPc
pO|óBGpùì ,þñÞ þðBGpùìpPzýG ú^pø“ :Q×â úG kõg ÿBø|x|çÞ qA QÎpu úG ,QÏñ¾ ô îéÎ
úÞ Qvýð ÿrý^ þðBGpùì .ÿõy|þì pO|ÜyBÎ ô úýÛG qA pOkôq lüBy BO lðlì@|þì Bì óAoõPuo
.QuA pK RA þðBGpùì ÙpÊ úzýíø ô kõy ïBíO Bü ô lðõy ôA úðAokBì ô óBGpùì lñhHè IcB¾
ÜzÎ òüA ÙpÊ ,þyBG pO|ÜyBÎ olÛ^ pø ô ôA þHéÚ ÿBø|þupLèAõcA qA ÿA úÛýÚk lñ^
ókõG ÜyBÎ QýÖpÊ pPzýG ô kõy|þì pPâorG Äý×Pvì ôA qA ÿpÏy Bü ô {ýãðBg ÿBøAnÒ
”.þñÞ|þì AlýK .lðkpâ
ûBâ@kõgBð ,ïlýñy|þì Ao R|çíW òüA þPÚô ÿBø|QHdì òüA løByoôkqA úzýíø òì
ÿBHüq Roõ¾ ô ly ÿoBW îðBíz^ qA àyA ÜzÎ îXc úG úðApãzüBPu ô ïkõG ôA úðAokBì
úËdè ó@ ok .ïkpÞ îvXO kõg êGBÛì Ao okBì ÿBýðk ok îø úÞ þðq .ïkpÞ|þì pßÖ óq òüA
úÞ þPHdì ô ÜzÎ ïlýíùÖ úzýíø qA pPùG ô pSA úzýíø ,ûkAõðBg ok îø ô kõg ÿoBÞ
onG úðAokBì úÞ þvÞ .QuôA óBGpùì ô ÜyBÎ IéÚ qA ÿA úüoBÎ ,QuA ûly úPyBÞ îðôok ûkôrÖA QHdì òüA îXc pG ,lüqoô|þì pùì pPzýG ú^ pøoBãðAô kõG þÚBG }A úðBÛyBÎ ÿBKko
îüqõìBýGôAqAAoólüqoôÜzÎúÞQgBuîøApÖBìÿApGAoþP¾pÖôlýyBKBìIéÚúGAo{PHdì ,þñýðqBðúPypÖòýñ^ÿApGlüBGúÞïkpÞ|þìpßÖBø|QÎBu,lýuo|þìApÖokBìqôoþPÚô.ly|þì
.îýñÞþâlðqúðBÛyBÎô úÞ ïoAk pÆBg úG Jõg Ao ëBu àü þPc .lyBG {ðkõG okBì Üü|æ úÞ îñÞ úýùO ÿA úülø ú^
úðBÛyBÎRBËdèúGpXOôóBGpùìÿokBìòýñ^òPyAk,ûlyòìêìByúÞþ×ÇèòüpPâorG îPuAõg úÞ lÏG BìA ,îPyõð ó@ÿôopßzO ÿApG ÿA úéíW lñ^ô ïkpÞ Quok Ao þOoBÞ {üApG
lüBy.îñÞpßzOôAqAôîøkóBzðôAúGAoïkõWôÜzÎîPvðAõOôîPyAkôAoBñÞokúÞQuAÿA îÞ{üApGRoBÞòüAïkpÞxBvcAúÞAp^,ïlýzÞoBñÞïkõg,îñÞîülÛOôAúGAoRoBÞòüA
BìA ,ûkõG rürÎ îüApG ô îPyAk {Puôk olÛ^ úÞ îüõãG ôA úG pPzýG îPvðAõO|þì îñÞ|þì pßÖ qõñø .QuA
úðBÛyBÎôA ÿoBâkBü òüpPâorG .îðBìkBy ïkpÞ AlýK Ao Q¾pÖ òüA úÞ ÿoBG ûk lñ^ óBíøqAqBG ÐíW {ðBíz^ok àyA ,kpÞ AlýK îÚBOA ú`ßzOpüqok Apì RoBÞôA úÞqôo lñ^qA lÏG
,ïqoô|þì ÜzÎ òýìq óBìkpì úG Bü îðBPuôk ,ïA|ûkAõðBg ,îðAlðqpÖ úG úÞ ûBâpøô QuA òPvüq ûkAkóBzðAokõgÜzÎRoõ¾óAlGúÞòüAqA.QvüpâôQÖpâ}õÒ@okApìBø|QÎBuôly
.kkpâ|þìûlðqïkõWôok}kBüôluo|þìîìBzìúGôApÇÎ ûkBì@ {üApG Ao okBì qôo úülø ÿpPzýG kBíPÎA BG ëBu pø ,ó@ qA lÏG ô ïly óBìkBy ,ïkõG
òìokBìûkArüôoõyQÖApyqAÈgQukôpÏy Jõg ,ïkpÞ|þì ûoBËð AoôA úðõâ okBì koõgpGô oBPÖo oôk qA ,ïly pPâorG úÞ BølÏG .ïkpÞ|þì
ÐÚAõì ÿoBývG úÞ ó@ BìA ,lyBGoõH¾ þãñu Býðk úíø ÿApG lüBy ïokBì úÞ ïly|þì úWõPì
ô BøoBG úðõã^ úÞ ïlük|þì .QuA }kõg òýðqBð ô óBGpùì IéÚ ô kõWô ,kõy|þì }õìApÖ
,óApGBÎô óAonãøo úG Ao }A úðBÛyBÎ lñhHè úzýíø óõ^qBGô lzÞ|þì }ôkpG Ao Bø|QýèõEvì
òüAôïkõGÜzÎîXcòüAqAoØzÞëBHðkúzýíø.lñÞ|þìîülÛO{ðAlðqpÖôïAõÚAôóBPuôk 6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

úWõPì óBPuôlñøokoõLüAkôA ûlßøkok ÿlñø úßýèBc ok lñPvø òü kôldì Bð pøõW qA õéíì >þHdì îüpì < pPÞk
àü lýèõO úÞ lðoôBG òüA pG óBð@ úíø kõy þì ÿpünKBùPðA þâtüô qA óAkpì ok äðBƒü pƒøõƒW
ôQÚk,óõgûpÇÚ40ïréPvìþñìÐüBìqAûpÇÚ þOBýcp¾BñÎBPuAoòüAok.lyBGþìoAkoõgpG QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
úßñüA ô lyBG þì þüAnÒ îüso ok oBývG úWõO ûBìpø úÞ úðBýøBì RApýýÓO úÇuAõG óBðq ólGok
úíø(JõÒpìYðpGôpßy ,ïlñâko@,ûpÞ,pýy AlýKëkBÏOôlèõOëBXìlññÞþìúGpXOApð@óBðq
Qý×ýÞ ókpG æBGok BüõÚ )QíýÚ óApâ ÿBøAnÒ ûpùG þG þPý¾Bg òýñ^ qA óAkpì òßýè lñÞ þì
qAûkB×PuAôlðpýâþìoApÚ lýÞBOkoõìþñìÐüBì óqokþüBÂoAkõgô þßüpdOkõg.lñyBGþì
ÐñìAlülyRBWúüôkAô,JõÒpìBðpßy,Rom {üArÖA QùW þèBXì ,}pãð qA Ñõƒð òƒüA ok
pG BñG lýøAõhG pâA Bøôlñø oôBG úG .kõy þƒì ëpPñÞQùWôAQýéGBÚúGúÞlyBGþìòüpøõW
óBìpùÚ , ûlßøk ó@ ok úÞ ÿkpì ÿBø úý¾õO ú^ pâA .lñÞ þì àíÞ þvñW ÿBø wƒßéÖo
pPùG lýñÞ êíÎ kõG úPÖpâ IÛè ûlßøk þvñW þüBÂoA kõg ïBãñø ok òü pøõW ÐíXO lñüApÖ

þüBÂoA kõgô ëArðA ÐüBì QýíøA

ÉõéhìpýyBGAoêvÎôïBgÕpìîhOúÞ QuA óBßìA ÜÛdO qA wK òßýè lyBG þì pƒG óBƒìq þèAôæBÞ BPuAo òüA ok .lyBG þì kõWõì þðlG ólG qA QùW þG Ao kõg ëArðA ÐüBì#
ÐüBì Qý×ýÞ BO lýüBíð êýìoBG lñ^ ÿqôo lýñÞ ôA oBýPgA ok kpì qA pO þðæõÆ þíuBâoA úGpXO þüBÂoA kõg ÜüpÆ qA úÞ þìpLuA lüõâ þì ApPñO þé¾A óBÞoA YñK oBßñüA BG úÞlýñßð ZoBg
Àhy QHTì }pãð BG qA þPvüBG ûlükpâ ÐÖk ÿspðA ÿBø ëBðBÞúG úPgBu opÃPì Ao ólG
!lGBüþðôrÖlðAõPG îøBíyþñì .løk þì oApÚ qA wK QuA pPùG ÐüBì òüA .lyBG ûly òýXÎ lyo úñýìq úXýPð ok ô ûlýðBuo Iƒýu@
þvñW êíÏèAoõPuk úÞ pÇÏì ÕBG JBPÞ ok ôoõOA ô BýHìBu óõ^ þéüBHÚ ok õð úñýâ ok ok kõg úzüo úG þñýü@ êßy úG ûoBGôk Zôpg þì îøApÖ kõg ÿApG Ao þyõgBðqA ÿoBývG
qA:îýðAõg þì òýñ^ QuA úPÖpâ IÛè þìçuA úéýHÚpýK þñì ÐüBì lüBG ûtüô îuApì þÆ óBðAõW ,òýìq qA lñOoBHÎ úÞ ó@pƒ¾BƒñƒÎ ô QƒÏƒýƒHƒÆ
ëArðA ÐüBì ÐÖk IWõì þãGAõhíø úÞ þüBXð@ òüA krð . lGBü RõÚ Bùð@ þãðAkpì BO lðoõhG Ao ÿBø úÚpÖ ok .kõy ûkAk QzâqBG Aõøô {O@,J@ )õLíýzüA (.lüqBu
õOþPuolñOúG ó@ïBXðAokÿôoûkBüqkkpâþì oõ¿O kpg Bzñìpu óAkpìpýK þñì ÐüBì óBìkpì ÿôo pG ok ëArðA ÐüBì ólýyBK ,þHønì pýÒ òùÞ òüAoBG òýèôA ÿApG þGpÒ ÿBøoõzÞ óBýìok
ó@Qý×ýÞúÞ,pýy êTìQuok.lðqþìúìl¾ þéuBñO Qè@ ókAk oApÚ BG pvK óBðAõW ô kkpâ þì úPzÒ@ Bü {O@, J@pùð ok,óBPgok püq Bü òýìq lñüApÖokkpìþñìÐüBì{ÛðúG úÞlðkõGóBýðBðõü
qAþGp^òüApâAôQuAó@þGp^óArýì úGúPvG , ëArðA ÐüBì ókoõgô ókpÞ koAôô óBøkok Bùð@ ólG eÇupG ó@ólýèBìô kAõìpüBu BG ó@ÿqBu kBÛPÎA pGBñG .lñPyAk ëônHì úWõO êTì lýèõƒO
,QuA ûly úPuBÞ ó@ }qoA qA kõy úPÖpâ pýy kõg ó@qA Ao óAlypì òüA êÃÖô þãðAkpì ûpýy úG ïpLuA ókAk QÏWo ú×véÖ òýíø qA þÞBc ,óBvðA êTì lýèõO lðôo ok ,óBð@ òýG ok YüAo
{øBÞ úG rýð þvñW úÇGAo ûqAlðA qA {ýG ïBXðA úýéhO ûlülK ,êGBÛìok .lyBƒG þƒì QƒÏƒýƒHƒÆ }ôk úG Ao ÿkBñýG ô þuBuA ú×ýÊô kpì þñì ÐüBì
ÿlñø ÿBø }pãðok.kkpâ þì pXñì ólG ÿAõÚ lðoAlýì BG RôBÛPì þìõù×ì ûlðoAkpG ok óBðq ok þvñW ÿpPvG kBXüA úG BùñO okBì {ƒÛð ô lƒzÞ þƒì
úG QHvð þ×ñì ûBñâ úÞ kõy þì úPuAõg kApÖAqA þüBKôoA óBuBñzðAôo qA þßü 1950ëBu ok óBðq þÚpy IOBßì ûBãð ok úÞ Ap^ kõG óAkpì .kõy þì ú¾çg ÐüBì òüA lyo ÿApG IuBñì
ó@ ïBXðA qA ô lñyBG úƒPƒyAlƒð þƒüBƒÂoA kõƒg þì ïBXðA úG ÿA úÏèBÇì Bøôlñø äñøpÖ úñýìqok Ao úüpËð òüA kçýì qA êHÚ ïoBù^ ópÚokõÇuoA
lñøk ûqBWA ó@ ÿBW úG ô lññßð ûBñâxBvƒcA ÿBø úHøAoqA ÿkAlÏO BG ÿA úHcB¿ìokô lðBuo þé¾A ûkBì Bü pøõW ÐüBì òüA úÞ kõG ûkpÞ fpÇì
ApÖ Ao óBð@ ólG îuBâoA ïBãñø ok Qíco ZAõìA pXñì þâlÎBÚ óõg BG IýÞpOok úÞ QuA fôo
ê¾Bc ó@ qA úÞ þOnè ô ØÏy xBvcA úPÖpâ úG Ao lñüApÖ òüA ôA .kõy þì lðqpÖ lýèõƒO úƒG
.lðoAk úülø Aõýy úG òÆBG îz^ ok Ao lðoôA þì BXñüAok úÞ" lñÞ þì úýHzO pýñK úG pýy êülHO
BùøBâlük IéÒA ok ápPzƒì ô IƒèBƒW úƒPƒßƒð úÞ ) ÿkBìpøõW( QuA lÎBvì ûkBì óBíøpýy
ô RAkBÛPÎA qA pËð Ùp¾ þüBýu@ ô þüBKôoA úG êülHO ÿApG ûkBì@ þñì ÐüBì oõÃc úÇuAõG
ê¾A òüA pG ÿoBzÖBK úÞ lyBG þì òüA BøoôBG òèBâõÇuoAqA wK ëBu l¿ðBK ."kõy þìpýñK
þÆApÖAoõÇG þPvüBHð ëArðA ÐüBì úÞ koAk kõWô ô òýìq ok ólðBzÖA onG óBýì þÚpÖ úÞ Qƒ×â
òüA pG Bø þñý^ .kõy ÐÖk ólG qA úËcçì þGô óBíøok BHüpÛOô Qvýð óq ólGok ÐüBì ëõgk
þì þÆApÖA Roõ¿G ÐüBì òüA ÐÖk úÞ lðkõG oôBG óBíýßcQñíéÞxõüôçÖxõPýO úÞkõGûoôk
ô kõy pXñì kBÏGA úíø ok ólG ØÏ úG lðAõO óBvðA Bü ô óBvðA úHy þÎõð úG Ao þƒñì ЃüBƒì
kôldì ÐüBì òüA lýèõO úÞ lñPyBãðA þì Bøôlñø lÎBvì þüBÃÖ úG qBýð úÞ lñÞ þì úýHzO à^õÞ
.kpÞ Ùp¿ì úðçÚBÎ þPvüBG òüApGBñG ô QuA ûBâlük .koAk óBùW òüA úG kôoô ô lyo ÿApG
ô óBypG lýÞBO BG rýð óBPuBG JpÒ ÿBýðk ok kpÞÿrüoúüBKAokBÛPÎAòüAkBýñG BølÏGQñíéÞ
ïBXðA úÞ Qzâ ÐüBy úüpËð òüA óBvðA ûBãüBW , ÐüBì òüA qA IuBñìBð ûkB×PuA úðõƒâ pƒø úƒÞ
lðAõO þì úP×øokoBG àüqA {ýG þüBÂoA kõg qAQÏðBíìþPcBüôólGqA ó@ÿkBÎpýÒZôpg
pXñì þðlG ÿoBßðA êGBÚ pýÒ ÀÚAõð kBXüA úG ûBñâàü êTìlýèõOqApýÒþéýèkpøúGó@Zôpg

.kõy .kõy þì þÛéO åorG
ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy| | úG úßýðBìq ëArðA ÐüBì àüpPñO ÿBøoôBG ok
úPyBãðA Øý×g lüBHð QÖBü ûAo ólG qA óôpýG
pPùG þâlðq ,pPùG wßu : úÞ }õâ Ap^ kpÞoBPÖo þPvüBG ó@BG ïApPcA BG úßéG ûly
þcôo úÇGAo þÎõð ÿô ëArðA ÐüBìô kpì òýG úÞ 8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

BøoBG þãèBu ûlXýø qA {ýK BO oõzÞ óAkpƒì Bø ÿõvðApÖoBßPGA kAk îPuôk úÞ þcpy BG
Bø ó@qA ÿkAlÏO úÞ lðA úPÖpâoApÚ qôBXO koõì ÿApGAoþãñzÚoBÞú^úÞïkõPuúñýìqòüAokAo
þüõãhuBK úG ïAlÚA ÿApG þÞkõÞ óBìq óBíøok ÿApG þPhHyõg ókpƒÞôqo@ ô òƒPyAk Qƒuôk
ûqBWA óBzøBñâ ô òu úÞ lðA ûly êPÚ IßOpì úPyAnâ QÎlG BHüq þéâ úDAoA BG îø ó@ óApãük
.løk þíð Ao ïAlÎA îßc oôl¾ | |.lðA

ïõu qôo ïôk qôo BG úP×ø îg ô aýK ok
QuBýu úð QýðBvðA lýGBüok Ao QéÎ

ok úÞÿpýgA VkAõcô þðBùW QuBýu # ÿBø óBìqBu óApüAok ákõÞúu ïAlÎA|# ÙkB¿O ok pâoBÞ qôo ok Apüq .kpÞ AlýK þuBuA þzHc lýÏu lídì
ô løk þì ÿôo úðBýìoôBƒg ô óBƒìoõƒzÞ úG Ao êéì óBìqBu RBìBÛìô þðBùWpzG ÝõÛc BO ô QÖo BíÞ úG áoõüõýð ok êýHìõOA BG þÞõßzì
lðoAk Quk ó@ok óBùW lñíOolÚ ÿBøoõzÞ ïAlÎA ÿõéW pOkôq ú^pø BO úPgAlðA õKBßO óApHøo qA ôA !QuA ûlìBýð }õø úG rýð úËdè òüA |[email protected]|
úÞkqAlðA þì lükpOô ày úG Ao ïkpìqôopø lƒcAô QƒÞpƒy óApƒâoBƒÞ ÿBƒßƒülƒñƒu ܃GBƒƒu
!?ÈéÒ þvÞú^ô lüõâþì Quok þvÞú^ .kõy úPÖpâoõzÞòüAok óBÞkõÞ úÞ QuA lcAô QÞpy úìõc ô óApùO þðApuõGõOA ëôA qôo
òýG pHPÏì ÿBø úðBuo ok VkAõc òüA oBñÞ ok òPzÞ Bü ô qôBXO ïpW úG óBÞkõÞ òüA ïAlÎA BO ly þðAlðq ÿpâoBÞ RAqoBHì êýèk úG BøoBG !aýø ÿApGõøBýø
úG Bø ó@ok úÞ lGBü þì oBzPðA þHèBÇì rýð þééíèA úƒÞ ûkõƒG ëBƒu ûlƒXýø pƒüq òƒu ok pƒvƒíƒø QéÎ ëBc .lñÞ oApÖ oõzÞ qA QvðAõO ûpgæBG
þìô kõy þíð ûkAk þhuBK ïkpì ÿBø úPuAõg Ao ó@ êýèk óBuBñƒy úƒÏƒìBƒW ô óBƒuBƒñƒzƒðAôo qôo ok êýHìõOA BG ôA áõßzì ÙkB¿O óoBƒÛO ëBu lñðBì úG ô kõG óApâoBÞqôo qôpìA #
oApÚ Qyõðpu þøAoôkpupG úíø úÞ Q×â óAõO ZAôkqA óBìq òýýÏO ô þvñW ÿBø Qükôldì }ôpÖ ëBÛOpK æ« BíPcA úÞ QuA þèAõEu pâoBÞ QHuBñì úG þüBø úýÎçÆAô Bø úýðBýG êHÚ ÿBø
ûAo ókAk óBzð ÿApG rýð þüBíñøAo ô lðA úPÖpâ 12 ô þãèBu 9 òu ok óApvK ô óApPgk ÿApG puApuok úì ûBì ëôAokpâoBÞqôo QyAlâorG
úP×â þPýÏÂô òýñ^ .kõy þíð ûlük Quok | |...lyBGó@ÿõãhuBKlðAõOþì qA êýéXO qA QüBßc úÞ QÖBüoBzPðA óBùW
þì úÞ lñÞ þì þÎAlO Ao >AolðõÞ óçýì< ÿBø | |.lñðAkþìóApüAokþãèBu
| .QyAk ÿpâoBÞïBÛì
:lüõâ
ÿoõOBPßük pýÒ ô ÿoõOBPßük ЃìAõƒW ok
.QuA lükpO ,ÈéÒô Quok J¶ BhPðA „òýG ïAlì ëôAqôo ïôk úíýð
lñðAk|þì úÞ þéíÎ BG ,õu àü qA óAlƒðôpƒùy
Ao kõg „óBW Büô lñzÞ þìoBËPðA ,QuA Quok !>úâõì< qôo

êýèk úG pãük ÿõu qA ô lðqAlðA|þì pǃg úƒG qôo Q×âô kq äðq úvðApÖ qA îPuôk #
Ao óBzüBùðBìo@ óAoAlíPuBýu „pGApG ok Rõßu qôo ïlýupK IXÏO BG .îüõâþì àüpHO Ao ê³â
ok ûtƒüô úƒG þƒPýÏÂô òƒýñ^ ok .lƒðqBƒG|þƒƒì qA ëBc úG BO Ap^ ô ûlì@ok BXÞqA pãük êâ
kõy ûkoô@ pG kBüpÖ pâA oõOBPßük ÿBøoõzƒÞ
kõy JBhPðA Rõßu pâA ô lPÖA þì õéW åpì !?QuA ûkõHð ÿpHg ó@

kõg þðæõÆ ô „þXüolO „ókAk óBW løBy lüBG óBzð úG úWõO BG þüBø Qükôlƒdì òƒýñ^ kõg ÿApG Ao úì ûBì ëôA qôo Bø ÿõvðApÖ Q×â óApâoBÞpPzýG úÞ QuA þèBcok þéýéXO òýñ^
| |.kõG ô óq óBýì þvñW ÈGAôo ô úñøpG ÿBøpüõ¿O ókAk þì >úâõì< ó@ úGô lðA ûkpÞ ÿoAnãìBð êâ qôo QýÏÂô qA úÏuõO ëBc ok ô ôpzýK ÿBøoõzÞ ok
QðpPñüA þðBùW úßHy ok ûtüô úG Bø úðBuo ok kpì îø úG úÞ þüBø ÿõvðApÖ qôo òüA ok .lñüõâ IÛÎ ÿBøoõzÞ ok ô lðoAlð QüBÂo kõg þâlðq
oôk BG ô lýupO QuBýu qA lüBG úÞ þPuAo úG pvKôpPgk óBÞkõÞqA ÿoBývG úÞ QuA þÏýHÆ úÞ Ao BHüq êâ àü qA ÿA úgBy lñPvø àükrð þì êídO Ao ÿpOlGoBývG ÐÂô IOApì úG ûkBPÖA
QýÚçgô pñøô JkAô QýðBvðA úG ó@qA óly kôq ÿBø ZAôkqA Bü ô þvñW ÿBøqôBXO þðBGpÚ Ao QhG BO lñøk þì úüløpãülßü úG QuA lýLu ókpÞ pýu ÿApG óApâoBÞ þÇüApy òýñ^ ok .lññÞ
püq ok úÞ þøBñKpu Ì×cô ûkAõðBg kApÖA îßy
.koô@ ÿôo |.lñÞ ïBãñø .kõy qBG óBzèBHÚAô þì ÿoBÞ Ñõð pø úG Quk lññÞ þì þâlðq ó@
BñéüA ÿõu qA úÞ ûlñøk óBßO }oArâ àü ok ok .kõy þì qBu pukok óBzüApG ûBâ úÞ lñðq
ûly ïçÎA úPÖBü oBzPðA óApüA þíuo ÿoArâpHg ûkB×PuA BG úÞ lðõy þì QÖBü þðApâoBÞrýðpGApG
pƒÆBƒg úƒG óõƒñÞA îƒø þƒðApƒüA ÿBƒø ûkAõƒðBƒg óBüBìpÖ oBÞ ÿApG þüBßülñu ô þðõðBÚ QüBíc qA
,Bø þHønì qA þgpG ÈuõO úÞ þƒüBƒøqôBƒXƒO þìAlÚA òýñ^ úÞ lññÞ þì ÿqBu ûlðôpK kõg
ûtüô úG þyqoô óææk þPc ô Bø îéÏì ,BøolK þì óApâoBÞ qA óBüBìpÖoBÞ kBíPÎA Iéu IHu
ô þðApãðok Rly úG ,úPÖpâ Roõ¾ ëBHOõÖok ÿqôo Ao pâoBÞ qôo ÿA ûlÎ òƒüApƒGBƒñG .kõƒy
Bì :lñupK þì kõgqAô lðpG þìpu úG JApÇÂA þâlðqok þzÛð úÞ lñðAk þì aýø ÿApGõøBýøpK
qôo Q×â lüBG úÞ þèBc ok .koAlð óApƒâoBƒÞ
|!?îüpG þì pu úG þÎBíPWA ú^ ok oõzÞqA úÞ þðApüApâoBÞ àü ÿApG ëBvìApâoBÞ
rýð BøApukAk qA ûly úPÖpâ ÿoBì@ RBÛýÛdO {Ûð àü ûly ûlñøBñK Bßüpì@ úG ô ûkpÞ oApÖ
qA l¾ok 9ô óBðq qA l¾ok 37 løk þì óBzð
10

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
qA IXÏPìô úPvg ûlðBíð þÚBGpËð koõìqAôpK ïoBù^ qôo
lñéG ò×éO äðq ÿAl¾ úÞ ïly ZoBg ûBâkôpÖ !ÿrýgpdu
ÅApPÎA BG úÞ kõG Èg QzK îPuôk .ly
oBG l¾ !?ÿk þíð JAõW Qñ×éO úG Ap^ :lýupK
!ïlðõì BW qAôpK qA îãG BO ïkq ò×éO Iy ,lüõâþì pPÞk úÞú`ð@ÙçgpG #
îø Quôk ô îGAõhG kôq ïoAlð RkBÎ Bø
úÞ þOlì ok ïly úWõPì ëAõEu òüA BG qA oô@JAõg ÿBø ÁpÚ BG Ao ïkõg ïoAlð
,ïkpÞ þì êídO ëBñýìpO ok Ao þPhu oBËPðA úðBHy ÜéÇì Rõßu ok îø ó@JBPÞólðAõg
êýèk úG úðBg úG ô òì úG îPuôk ÿBø ò×éO úu ôk Bø eH¾ òýíø pÆBg úG .ïqBu ïôpdì
BO ûkõHð {hG úXýPð ëBñýìpOok ÉBHOoA êßzì ïrýg þìpG JAõg qA úýÛG qA pO pük þPÎBu
úÞ þèBc ok !îupG êìBÞ þüAôpìBÞ úG îðAõPG òì ÿBø JBPÞúý¾õO úG þùWõO þG îø òüA úÞ
îüoAnãG oBñÞ Ao ÙoBÏO BO QuA ó@ok þüAôpìBÞ úPyõð ó@ok úÞQuA þüAlPGA óAoôk þuok
qA Ao kõg QíýÚ óAqoA ÿA úüApÞ ÿBø òýyBì BGô
QuA pËð koõì úÞ ÿl¿Ûì pø úG ûBâkôpÖ | | .ÿõy AôpìBÞBO }BGrýgpdu :kõG ûly
þPuôk ókoô@ÿApG kôq eH¾ úÞqôpìA BìA| |
| | .îýðBupG Ao ïkõg óBñ^ îPuBgpG JAõg qA ûBâkôpÖ qA

þíð Ao ó@oõ¿O ïpíÎokrâpø úÞ îPÖBü AôpìBÞ
ïly úWAõì þñýãñu àýÖApO BG AlPGA ok .ïkpÞ
pg@qôo þì QÞpc îGB¿ÎA ÿôo óBøõu lñðBì úG úÞ
òüpýy óBPuôk óBýì ok rýð pËð koõì ëBñýìpO úG ólýuo .kpÞ
ókpÞ áoBK ô ÙpÆ àü qA Bø êýHìõOA ûõHðA
ôkqArýãðApG RpHÎô IèBW wßÎ àü #
oBñÞ ok Bø ëBu úÞ ÿpñø òüpýy ûpù^
þüBíñýu ÿBø îéýÖô Bø úìBñzüBíðokpãülßü
.lðkpÞþìpG ûkôo ûlñgqA Ao ïkpì
püq ok úÞ QuA þèBu lñ^ ol¾ ïBcoA|
Zôq òüA ûlðBíýÚBG BùñO Rlcô ô úP×g áBg
úG ûly lèõPì óBù×¾A ok 1304 ëBu ok úÞ ÿpñø
qA þßü Rlcô .QuA úPÖo ôA RoBüq

kõG ûlyqõÚ æBGqõÚpãük ÙpÆqA îø êýHìõOA
Ao ólýuo ÐÚõì úG þðBìq úé¾BÖ þÏÂô òýñ^ô
.kôrÖA þì îupPuA pG ô kpÞ þì pO äñO IOpì
óApÖBvì þWôpg QívÚ úG úÞ þPÚô ûqBO
ÿõéGBO úG ûBãð BG lzð ÿpHg îPuôk qA ô ïlýuo
ôk BG ôA ÿBíýKAõø úÞ ïly úWõPì Bø qAôpK
QýðBH¿Î BG .lñýzð þì òýìq úG pýgCBO QÎBu
úðBg úG Ao îPuôkô ïkõgpýgBC O þñ×éO îPuAõg
úÞ kôo þì oBíy úG óBù×¾A pOBEO óAoAnâ|úüBK ò×éO ïly úWõPì úÞ lñyBHðpËPñì BO îøkpHg
kAkúìAkABíñýuokAokõgQýèBÏÖÿlñ^qAwK .ïõyZoBgëBñýìpOqAïoõHXìôløkþíðÈg
ô >þñÖ ÀÛð< ÿBø ïBð úGrýð Apì ÿõüoBñuôkô ÿBíýKAõø oBËPðA QÎBuôk qA lÏG ûpgæBG
kpG òýGoôk ÿõéW >ûly ÜyBÎ îðõW pøõy< úÞóApÖBvìóBýìokþèôQvzðòýìqúGîPuôk
óBìq ó@}ôpÖpKô ÜÖõì ÿBø îéýÖqAôkpø úÞ .kõHð ÿpHg îPuôk qA lñPÖo þì BøoBG ÙpÆ úG
| |.kôoþìoBíyúG ô ïly pËPñì pÖBvì òüpg@ ólì@ BO oBHWæBG
qA ÿpÖBvì pãük Q×â úÆõGpì oõìCBì úÞ þðBìq

óApùO úéXì

>åpì úËdè< úG óAlñízðAk þíéÎ ûBãðqA þyoArâ

!?QuApHg ú^ lý×u êðõO ÿBùPðAok

ÿpýƒâõƒéW ܃éc úƒG þƒWoBƒg îvƒW kôoô qA þHéÚ QvüA úG çPHì óAoBíýG þgpG úÞ)|NDE lñðAõO|þì óBßyrK þñÏü òüA Bü@ BìA .lðAkpâqBG óBüBK qA RoBHÎ þuBñy|Qvüq ok åpì| #
qA úÞ ÿrÓì ÿBø|Zõì ô lðõy|þì ÐÇÚ )lñÞ|þì óBüpW {øBÞ pSA pG æBíPcA ,lññÞ|þì }oArâ þñÏì òüA úG Bü ?lññÞ ûlðq ûoBGôk Ao ûkpì þðBvðA ÿBñÏì úG þßyrK ok ô ûlðq kõWõì þâlðq
.lñPvýð þGBüko êGBÚ lðõy|þì ëBuoA rÓì pzÚ ok þÏýHÆpýÒ þßüpPßèA ÿBøoBPÖo BG úÞ óõg ÿBƒøoBƒýÏì òƒýýÏO ok óBƒñ`íø Bƒì úƒÞ QƒƒuA BG .QuA þOBýc îDçÎ pünKBð|QzâpG ØÚõƒO
ØÚõO QuA òßíì îø ÈüApy òüA ok þPc BìA RoBHÎ úG .lñPÖA|þì ÝB×OA QuA ûApíø rÓì óôok ÑõÂõì BùñüA ?îýñÞ|þì ûBHPyA åpì ÀýhƒzƒO îƒéÎ óôrƒÖAqôo ÿBƒø|QƒÖpƒzýK úƒG úƒWõƒƒO
ëõÆ úG Bø|QÎBu ,Bì pß×O ïAlðA QýèBÏÖ êìBÞ ok rÞõéâ ô ótývÞA Bü ótývÞA {øBƒÞ pƒãük òPgAkpK êéÎ ô lñÞ|þì pƒO|ûlƒýƒ`ƒýƒK Ao åpƒì eÇu ,åpƒì ûlƒülƒK eƒýƒÂõƒO ,þƒßƒyrƒK
-þHéÚ ÿBýcA Bü o@|þK|þu ëBíÎA .lìBƒXƒñƒýƒG ûlññÞ|àüpƒdO lƒðAõƒO|þƒì þƒHéÚ QƒvüA Rlƒì .kqBu|þì òyôo Ao îùì ûlülK òüA úG óAlñízðAk RBýDrW ,åpì qA {ýK RBËdè ok ÿoBýyõø
koõìok IéÚ óBGp ØÚõO ïBãñø úÞ rýð ÿõüo ú^ rÓì ÿApG åpì úG àükrð RB˃dƒè ok ,þÏÚAô åpì áok òýñ`íø ô åpì úËdƒè
l¾ok15 kôlc lðAõO|þì kõy|þì ïBXðA oBíýƒG .lyBG rÓì QýèBÏÖ .QuA|ûkpÞ AlýK ÿpPzýG ÿBƒø|þƒâlƒýƒ`ƒýƒK
ô rÓì þÏýHÆ kpßéíÎ ÿApG qBýð koõì ótývÞA ûlßzðAk þOBÛýÛdO pülì ,BýðoBK ïBu pPÞk ?lPÖA|þì þÚB×OA ØéPhì ÿBø|úHñW koõìok ÿkBüq óAlñízðAk
RBýGpXO ûoBGok úÞ áoõüõýð ûBãzðAk þßyrK RBÏèBÇì úWõO IèBW ÿBø|úHñW qA þƒßƒü ok ú`ð@ ûtüõG ,rýƒì@oApƒuA ûlƒülƒK òƒüA
.lñÞ îøApÖ Ao ó@ RBýc úìAkA þPc lüõâ|þì lñÞ|þì ÜýÛdO åpì úG àükrƒð ÑõƒÂõƒì òƒüA úƒG åpƒì koõƒìok óAlƒñƒíƒzƒðAk óBvðA rÓì ô òøm ÿApG åpì qA {ýK RBËdè
-ÿõüo ÿBýcA Rlì ëõÆ ok ,ëBc òüA BG ØÚõPì Bì IéÚ óBGp ô w×ñO úÞ òüA qA wK .kõy|þì IèBÒ rÓì pG úðõã^ åpì úÞ kqAkpK|þì
ëBc ok óBñ`íø ÿrÓì ÿBø|ëõéu åpì ,þHéÚ .îýPvø oBýyõø úýðBS 20 BO ôk Rlì úG ,kõy|þì RBËdèok lñøk|þì óBzð úñýìq òüAok Bø|úPÖBü .lðA|ûkpÞúÏèBÇì lPÖA|þì ÝB×OA
QÎpu BG åpì lðôo ÈÛÖ ô QuA ókBPÖA ÝB×OA ó@ ok úÞ QuA þðBìq Rlì ,þðBìq úé¾BÖ òüA rÓì koAô þßüpPßèA Zõì àü ,rÓì åpì qA êHÚ RBËdè ok ú`ð@ koõì ok QýÏÚAô òPvðAk
lðlÛPÏì óAlñízðAk .kpýâ|þì Roõ¾ ÿpPíÞ .koôBýG ïAôk ótývÞA óôlG lðAõO|þì rÓì pzÚ ok 2013 /1392 ëBu ok úÞ ÿA|úÏèBÇì .kõy|þì lPÖA|þì ÝB×OA ó@qA wK úé¾BÖçG ô åpì qA {ýK
ÿApG þíéÎ þGõ^oB^ lðAõO|þì Bø|úPƒÖBƒü òƒüA .QuA rÓì ÿpýâ|îýí¿O ô pß×O {hG ,rÓì pzÚ þßüpPßèA ÿBø|ëBñãýu ÿôo óBãýzýì ûBãzðAk úÞ ÿkApÖA Apüq ,QvýðpünK|óBßìA êìBÞoõÆ úG
úÞ Ao þOBÎçÆA þüBzârìo {hG òüA òýñ`íø kAk óBzð lƒy ïBƒXðA Bƒø|}õƒâpƒg rƒÓì óôok lðA|ûkpÞ QüAôo Ao ó@ ô úGpXO Ao RBËdè òüA
.lyBG åpì úG àükrð RBýGpXO eýÂõO ûlùÎ úG kõy|þì ÿoô@kpâ xAõƒc ܃üpƒÆ qA Rlì ok þñÏü ,åpì qA êHÚ Quok Bø|}õâpg eýÂõO ÿApG óAlñízðAk BìA ,lðkõG ûkpíð ÐÚAôok
åpì úG àükrð RBýGpXO òüA kôoô êýèk úG þHéÚ QvüA qA lÏG úýðBS 30 }çO ûlülK òüA ØéPhì ÿBø|úHƒñƒW þƒíƒéÎ
.koAk ÿoBýyõøqA þPèBc koAôrÓì úG þßüpPßèA Zõì þíéÎ ÿBø|úPƒÖBƒü úƒìAkA ok .lƒðA|ûkpƒÞ ÿkBƒüq
,)|NDE|( åpƒì úƒG àƒükrƒð RBƒýƒGpƒXƒO úíø QèBc òüA ok lüõâ|þƒì BƒýðoBƒK pƒPÞk ûlýÛÎ òüA pG óAlƒñízðAk .lƒðõƒy|þƒì lƒülƒy
úGpXO Ao åpì luo|þìpËð úG úÞ ÿkApÖA }oArâ ô àìkpì wßéÖo lñðBì rÓì úÚBu ÿBø|wßéÖo |( åpƒì úƒG àƒükrƒð RBƒýGpƒXO úƒÞ lƒñƒPƒvƒø .lýðAõg|þì åpì ûoBGok Ao óAlñízðAk
ûoBGok lðA|úPyAk oApÚ ó@ úG àükrð Bü lðA|ûkpÞ úÞ ÿkAoApýÒ þÎBÖk oBÞôqBu àü( äâ wßéÖo þßyrK ûBâlükqA åpì
.QuA åpì úG àükrð RBËdè ok óBy|RAløBzì
Ao oBíýG åpì þðBìq óBßyrK ,úPƒynƒâ ok
úPHèA ;ly|þì ØÚõPì ôA w×ñO úÞ lðkpÞ|þì ïçÎA
åpì úG ô kõHð ÜýÚk óAlñ^ ,ÀýƒhƒzƒO òƒüA
ÐÚAô ok úÞ ly|þì pXñì þðAoBíýG qA ÿoBývƒG
ØüpÏO BìA óolì þßyrK .lðkõG ûlƒðq qõƒñƒø
úÞ þ×üpÏO ,lñÞ|þì óBýG åpì ÿApG þOôB׃Pƒì
kõWô ó@ Qd¾ koõì ok þÛƒÖAõƒO îø qõƒñƒø
ÿBøoõzÞ ok åpì ØüpÏO ,xBuA òüA pG .koAlð
òüpO|YüAo püq koAõì .QuA RôB×Pì ØéPhƒì
}ôo òüpO|ûly úPÖpünK úÞ QuA þüBøoBýÏì

:lññÞ|þì Àhzì Ao åpì ÀýhzO ÿApG
oBíýG ok þHéÚ ûk|óôpG kõHð

oBíýG ok ÿkõhGkõg þv×ñO {yõÞ kõHð
ó@ ûqAlðA ólðBì QGBS ô îz^ àìkpì óly kBzâ

îz^ úG oõð ólýGBO pGApGok
pG þñPHì óBƒñƒ`ƒíƒø koAõƒì òƒüA úƒíƒø BƒìA
òßíì ÿkpÖ úÞ þñÏì òüA úG ;QuBø|úýƒÂpƒÖ
ØüpÏO òüA xBuApG Bƒì ô lƒyBƒG ûlƒðq QƒuA
óolì þßyrK .îýñÞ ÅpÖ ûkpì Ao ôA QuokBð
lðAõO|þì úÞ QuA ûlƒýƒuo þƒüBƒW úƒG óõƒñƒÞA
aýø ô lðA|ûly úPyAlñK ûkpì úÞ Ao þðAoBíƒýƒG
þâlðq úG koAlð kõWô óBy|þâlðq úƒG ÿlƒýƒìA

12

TEHRAN MAGAZINE ótývÞA kõHíÞ ô QuokBð þvc ÿBƒø|ÿkôoô Tel:(818)881-1771
13 úÞ lyBG îøõO þÎõƒð ûlƒññÞkBƒXüA lƒðAõƒO|þƒì
ok Apüq lðA|ûkõG ûkpíð BÏÚAô kApÖA òüA Bíévì BìA
.koAk QýÏÚAô ÿApG Ao óBy|RAløBzì lñPvðAõO|þíð Roõ¾ ó@
qA ÿoBƒƒýƒvƒG :þƒƒðõƒƒìoõƒƒø RæçƒPƒgA æõíÏì åpì úG àükrð RBýGpXO .lññÞ êÛð Bì
úG åpƒì úƒG àƒükrƒð RBƒýGpƒXO ÿBƒø|þƒâtƒüô þHéÚ QvüA oB^k kpÖ úÞ lPÖA|þì ÝB×OA þðBìq
îPvýu úÞ þ×éPhì ÿBø|ÿoBíýG ÿBø|þƒâtƒüô úÞ ÿA|úðõâ|úG ,lñýHG ÿlüly Iƒýu@ Bƒü kõƒy
qA þßü .koAk QøBHy lñÞ|þì êPhì Ao þðõìoõø òüA .lP×ýG pÇg úG rÓì ÿkpƒßéíÎ þƒüBƒðAõƒO
ïolñu ïBð úG þðAôo ÿoBíýG àü Bø|ÿoBíýG òüA êTì þOBuBvcA êìBy QuA òßíì RBýGpXO
ó@ ok úÞ QuA ápdPì ûkpì ïolñu Bü koBOõÞ ,ókõG oôBñy xBvcA ,ólG qA Zôpg xBvcA
ô QýñìA xBvcA ,kBüq Qzcô ,êìBÞ Rõßu
.QuA ûkpì úÞ koAk Ao Qýñøm òüA oBíýG ,êðõO ólük ,þâlýyBK îø qA úGpƒXO ,Bƒìpƒâ
óArýì {üArÖA :òGpÞlývÞA|ÿk {üArƒÖA ,þƒâlƒðq óAoôk RApƒÆBƒg oôpƒì ,oõƒð ólƒük
pG lðAõO|þì óõg óBüpW ok òƒGpƒÞlƒývÞA|ÿk ,þéýì|þG BG ûApíø ólG úG QzâqBG xBƒvƒcA
oõð qA þéðõO ólük êìBÎ ô koAnãG pSA þüBñýG ok ú`ð@.lyBG ûpýÒô ûly|RõÖ óBãPvG ólük
{ƒøBƒÞ òƒýñ`íø óAlƒñízðAk .lƒyBƒG lƒý×u úG àükrð RBËdè RBÞAokA ô RAløBzì koõì
UÎBGô luo|þìrÓì úG úÞ Ao ÿrÞõéâô ótývÞA ÿoBývG ókõG ápPzì ,QuA úWõO IèBW åpì
,kõy|þì Bø|óôoõð QýèBÏÖ þðBƒùƒâBƒð {ƒüArƒÖA òüA qA ØéPhì ÿBø|}oArâ ok koAõƒì òƒüA qA
ÿoBâqBu ô QøBHy ,þâkpPvâ .QuA ûlülK
.lñðAk|þì xBvcA òüA ÿApG ÿpãük êìBÎ koAk kõWô ûlülK òüA koõì ok úÞ þüBø|}oArâ
úÞ QuA ûly Àhzì :ótývÞA kõHíÞ þÛÇñì þdýÂõO lüBG úÞ QuA þñÏì òüA úƒG
úG þðBuo|ótývÞA ok ØÏ Bü ótývÞA kõHíÞ òüA Ap^ BìA .lyBG úPƒyAk kõƒWô Bƒùƒð@ ÿApƒG
pXñì ÿoAlük îøõO úG lðAõO|þì ólG ÿBÃÎA eýÂõO ú^ô lñPvø úýHy lc òüA BO RBýGpXO
BG kApÖA þgpGok òýñ`íø ótývÞA kõHíÞ .kõy úÞ þOBÚB×OA ô ûlülK òüA ÿApG óAõO|þì ÿA|þíéÎ
ÿBø|þâtüô qA úÞ þ¾Bg þyõgpu xBvƒcA
.kõy|þì ûApíø ,QuA åpì úG àükrð RBýGpXO ?kpÞ úDAoA løk|þì jo rÓì ÿApG åpì ïBãñø
,åpìqAêHÚQuok:rÓì QýèBÏÖok {ùW Ao åpì úG àükrð RBýGpXO þ߃yrƒK îéÎ
úÞ kõy|þì kBXüA rÓì QýèBÏÖ ok þüBø|{ùW
ô þvc RBÞAokA lülƒzƒO êƒìBƒÎ lƒðAõƒO|þƒì ?løk|þì eýÂõO úðõã^
óõ`íø þ×éPhì ÿBøpƒËƒñƒì qA óBƒÛƒÛƒdƒì
.lyBG pPzýG þñýG|ÙB×y RBýGpXO úG þ×véÖ ô þßürýÖBPì ÿBø|ûBâlük
:ûlññÞ|wc|þGô oô@|JAõg ÿBøôoAk úG {ñÞAô BìA .lðA|úPgAkpƒK )|NDE|( åpƒì úƒG àƒükrƒð
ÿpHyõø ÿôoAk þÎõð òýìBPÞ ÿôoAk ëBTì ÿApG ô þßyrK úHñW úG rýð ApWBì qA þzhG Bíévì
,ÿrÞpì JB¿ÎA úévéu ØýÏÃO BG úÞ QuA îéÎ lñ^pø .kkpâ|þì qBG åpì þPgBñy|Qvüq
qA áBß×ðA xBvcA .lñÞ|þì îøõO oB^k Ao kpÖ êìBÞ óBñýíÆA BG QuA úPvðAõPð óõñÞBO þßyrK
QýÏÂô qA áok pýýÓO ,ÙApÆA ÿBýðk ô kõg RBýGpXO kApÖA þgpG Ap^ úÞ lølG eýƒÂõƒO
,þãP×y@|óAôo ,þñýG pâkkõg ,ólG þßürƒýƒÖ BñÏì óAlG òüA BìA ,lññÞ|þì áok Ao åpì úG àükrð
þÏÚAôpýÒ xBvcA ,óly oô|úÆõƒÒ xBƒvƒcA ÿApG óõñÞBO úÞ ÿA|þíéÎ RBdýÂõO úÞ Qvýð
ô eÂAô ÿBøBüôo ólük ,ÙApÆA ÿBýðk ókõƒG úWõO lüBG .QuA QuokBð ûly|úDAoA ûlülK òüA
qA ûkB×PuA RApSA qA þüBñýG ô þÞAokA ÿBøBÇg ÿA|ûlülK ,åpì úG àükrð RBýGpXO úÞ QyAk
qA ÿoBývG ô QuA þ×ÆBÎ ô þÎArPðA ,ûlý`ýK
.QuBøôoAk òüA ,ëBc òüA BG .Qvýð {üBìq@êGBÚ ó@ÿBø|úHñW
òüpO|þdÇu ,RæBíPcA òüA úíø Bíévì úÞ lñÞ|þì úDAoA ûlññÞ|ÐðBÚ ÿløAõy þßyrK îéÎ
úG àükrð RBýGpXO ÿApG òßíì RBdýƒÂõƒO RBýGpXO ÿBø|úHñW qA ÿoBývG lñøk|þì óBzð
BG lðAõO|þì þPhvG þßyrK îéÎ .lñPvø åpì þPgBñzðAôoô þPgBñy|Qvüq ,åpì úG àükrð
åpì ØéPhì ÿBø|úHñW koõì ok òýÛü ô ÐÇÚ RBËdè ok úÞ Qvýð IƒXƒÏƒO ÿBƒW .QƒuA
úÏìBW úÞ QuBø|úøk ôo òýíø qA .lüõãG òhu ólG ØéPhì ÿBƒøoBƒÞôqBƒu åpƒì úƒG àƒükrƒð
ô ÁBg ØüoBÏO QuA úPƒvƒðAõƒPƒð þƒßƒyrƒK ÀÚAõð òüA qA àüpø .lññßð êíÎ þPƒuolƒG
,àüsõèõürýÖ ô þñýèBG åpì ÿApG ÿA|úðBâAlW ÿBø|þâtüô qA þzhƒG lƒðAõƒO|þƒì ÿkpƒßƒéíƒÎ
RBÛýÛdO .lñÞ úDAoA ÿrÓì åpì ô ïAlðA åpì
òßíì lñ^pø ,Qvýð êìBÞ úñýìq òüA ok þíéÎ :løk eýÂõO Ao åpì úG àükrð RBýGpXO
ok BìA ,lññÞ úDAoA þHèBW RBƒdƒýƒÂõƒO QƒuA qôpG ïBãƒñƒø :Bƒø|óõƒìoõƒø ólƒy kAq@
úG þÏÇÚ iuBK úðõâpø qA îéÎ Quk QüBùƒð Jõg xBvcA óõìoõø úÞ òýÖôolðA ,xpPuA
jo åpì ïBãñø BÛýÚk ú`ð@ koõìok Bø|{upK êíÎ òýÖoõì úýHy BHüpÛO ô kõy|þì ûlƒýƒìBƒð
kõWô úÞ þPýÏÇÚ BùñO .QuA þèBg løk|þƒì òüA óly kAq@ .kõy|þì eypO rÓì qA lñÞ|þƒì
RBËdè ó@QüBùðok Bì úíø úÞ QuA òüA koAk xBvcA óõ`íø þOBuBvcA lðAõO|þì óõìoõø
oõÆ úG ,løk|þì jo Bùð@ ok úÞ Ao þOBÚB×OA ô ô kok xBvcA òPÖo òýGqA ô ÜzÎ ,{ƒìAo@
lýèõOqA þyBð þyõgpu .løk eýÂõO Ao xpO
.kpÞ îýøAõg áok ÜýÚk lñƒðBƒì ÿpƒãƒük êƒìAõƒÎ oBƒñƒÞ ok òƒýƒÖôolƒðA

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

lðoAk Ao Býðk ÿBø îz^ òüpOBHüq Bø óq òüA
||
Bø îz^ .lýñÞáok Ao Bùð@ÿkõWô QýÏÚAô lýðAõO þì Bø óBvðA óBíz^ úG ûBãð BG .QuA Bø óBvðA IéÚ úG ÿA ú`üok >îz^< lñüõâþì #
ok óAõO þì Ao îÒ þPc ô þèBdyõg ,lñhHè ,QHdì ,ÜzÎ ,þðBGpùì .lñøk þì óBzð Õôok óôlG ô Quok oõÆ úG Ao þìk@ÿBø wc úíø

.kAk ÀýhzOô lük Bø óBvðA óBíz^
ÿBø îz^ oBG òüA ,îüonãG úÞ óBzüBø xBHè ô RoBùì ,þüAnÒ îüso ,ïAlðA qA .lðpýâ þì oApÚ óApãük kBÛPðA koõì óõâBðõâ ÿBüAôq qA úzýíø Bø ûoBPu
BG IéÇì úìAkA ok ,QuA þðBvÞ ú^ úG ÜéÏPì óBùW óq óBâoBPu óBýì ok Bø îz^ òüpOBHüq úÞ lýðAlG lüoAk Quôk pâA .QuA úPÖpâ oApÚ úWõO koõì Bùð@

.lýyBG ûApíø Bì

êüqpG :lèõO êdì wýðõÞçýì| | | | kpøpHìA| | | þèõW BñýéXð@
ëlì :úÖpc 1983 :lèõO iüoBO 1986 :lèõO iüoBO 1975:lèõO iüoBO
òüApÞA ,þvOõýðp^ :lèõO êdì Bßüpì@ ,xArãO :lèõO êdì Bßüpì@ ,wéXð@ wè :lèõO êdì
êcAõu kBü Ao Bì ,Bíýè BðBüok@ þG@ ÿBø îz^
þì ,QuA ûly lèõPì ôA úƒÞ þƒüBƒW ,êƒüqpƒG pãüqBG :úÖpc pãüqBG :úÖpc pãüqBG :úÖpc
ôA ÿBø îz^ úÞ luo þìpËð úGoõÇñüA .kqAlðA qBÒ@Ao ÿpãüqBG þãèBu 15 òuqA wýðõÞ çýì þüBHüq ÿBø îz^ úÞ þüBø ûoBPuqApãük þßü ïBð ô kpÞ QHd¾ BHüq ÿBø îz^ qA kõy þì pãì
òüA .lñÞ þì JnW Ao ïk@ BGpñø@ àü lƒñðBƒì óBðq òüpO JAnW qA þßü úG êülHO ëBcô kpÞ ,îýüõâ þíð BùñO Bì Ao òüA .QuA kpøpHìA ,koAk óBGq úG }A þG@ óBíz^ ó@ BG Ao þèõW BñýéXð@
,þãèBu 36 òu ok Rpßýu BüoõPßüô ûoBPu ûkpÞ QGBS Ao òüA rýð þüBHüq þüçÆ QHvð úßéG
BýÞ ,òýéHýì óõ^ þüBølðpG þƒOBƒÓýéHO ûpƒù^

.QuA ûly ...ô oõOõì
||

óôpO rýèoBy
1975 :lèõO iüoBO
BÛüpÖ@ JõñW :lèõO êdì
pãüqBG /ëlì :úÖpc|
þì Bø ûoBPu þüBHüq qA QHd¾ úÞ þðBìq lüBy

òøm úG úÞ QuA ÿkpÖ òýèôA óôpOrýèoBy ,kõy þãðo|îøBð ÿAoAk ôA ú^pâA .QuA ûly óBùƒW òüpOBHüqô òüpO êìBÞôrW ûoBPu òüA ûpù^ úÞ ÿBø àíÞ ,BHüq þñüpÖ@ {Ûð qA AlW ?koôBýð
BùñO úðôA .QuA þÏýHÆ úéG .lñÞ þìoõÇg óBO úG þãðo {íz^ pø úÞ þñÏì òülG ,QuA úýHñÎ úÞ QuA þÏýHÆ òüApGBñG ,QuA óBùW ÿBø ûpù^ îz^ ,BñýéXð@ úPvWpG ÿBø Iè ô úðBøAõgpýg
îz^ BG úßéG ,QuBðAõO ÿlñìpñø ô ëlì àü îz^ô äðo rHuôA M^ îz^ .koAk Áõ¿g þøBãð BG .lyBG úPyAkrýð þüBHüq þüBùíz^ôA {üBø QýGAnW qA þßü ôrW rýð ôA ÿBHüq ÿBø
úG Ao ÿoBývG óAoAlÖpÆ rýð }A äðo rHu ÿBø òüA BìA ,QuA pO ÿA ûõùÚ ô pO ûpýO þíÞ {PuAo þì þK QýÏÚAô òüA úG îø Bíy ,ôA püõ¿O úG |îuApì ô Bø |úéXì ÈuõO BøoBG ô BøoBG ôA .QuA
qA þßü úG úÞ ÿoõÆ úG ûkpÞ JnW kõg Qíu þíð îÞ ôA ÿBø îz^ QýGAnW qA ÿrý^ ÑõÂõì ô òüpO JAnW ,òüpOBHüq óAõñÎ úG ØéPƒhƒì
êülHO kôõýèBø ÿBýðk ÿBø ûoBPu òüpO fpÇì | |.lüpG
.lñÞ lülc þW þW| .QuA ûly JBhPðA pãüqBG okBì òüpPùG
.QuA ûly || 1995 :lèõO iüoBO ||
|| Bßüpì@ ,wéXð@ wè :lèõO êdì|
Bíýè BðBüok@ ÿAo BüoAõzü@
wÞBÖ óBãì 1981 :lèõO iüoBO ëlì :úÖpc| 1973 :lèõO iüoBO
1986 :lèõO iüoBO þW þW þüBHüq ûoBGok úd×¾ òülñ^ óAõO þì lñø ,BÞBOBðoBÞ :lèõO êdì
Bßüpì@ ,þvñO :lèõO iüoBO òüA .Qyõð }A þG@ -rHu ÿBø îz^ô lülc
pãüqBG /ëlì :úÖpc| BG úßéG {üBHüq ïAlðA BG BùñO úð þüBßüpì@ ëlì pãüqBG :úÖpc
îz^ wÞBÖ óBãì qA lðAõPG úÞ QuA þvÞ ú^| RBƒÓýéHO ok ,koAk úƒÞ þƒüApƒýâ ÿBƒø îƒzƒ^ 1994 ëBu ok Býðk |úPvüBy pPgk ÿAo BüoAõzü@
óAoAlÖpÆ Bø áAô QÞ ô BølðpG òüpOoõùƒzƒì rýð ôA þüBHüq úÞ koAlð þHXÏO òüApGBñG ,kõƒG
ûoBPu òüA JAnW ûBãð .lyBG ïBÎ ô ÁBg krðBGq
.QuA ûkpÞ JnW kõg úG Ao ÿkBüq óBýìok Ao kõg ÿBW }A þG@-rHu òO BG ÿlñø

.QuA ûkpÞ qBG óBvðA Bø óõýéýì IéÚ

16

TEHRAN MAGAZINE ok }A|úðBìõ¿Ïì ëBc òýÎ ok ô úðApøBì {Ûð 1932 :lèõO iüoBO Tel:(818)881-1771
óBÞkõÞ ÿApG }A|úðBPuôkpzG RBìAlÚAô Bø|îéýÖ wýéãðA :lèõO êdì
þüBðAõO ô þüBHüq BG ôA .QuA oAkoõgpG þüæBG oBù^ òýñ`íø óoõHLø .QyAk Rpùy ,lñìqBýð ô BHüq ôA Roõ¾ ÿBÃÎA ïBíO ú^ pâA ?koAkpG
QvðAõO ,koAk ÿpãüqBG QÏñ¾ ok úÞ ÿBø ÜÖõì 1953 ëBu ok ô ly oBßuA ûrüBW krìBð oBG pãüqBG :úÖpc| óAõO þíð ôA þG@ ÿBø îz^ qA BìA QuA JAnW
ÿkôõýèBø óApãüqBG òüpPùG óBýì ok Ao }kõg ëôA {Ûð pãüqBG òüpPùG oBßuA ûrüBW ókpG úG Ao oõéýO QGArýèA óõ^ ÿA ûoBPu ûBã`ýø kôõýèBø| JAnW qA þßü ôA ,RByoArâ ÜHÆ .Qynâ
.ly >þìôo RçýÇÏO< îéýÖ ok ÿqBG ÿApG óq þüBHüq úßéG ,Qý¿hy BùñO úð .kpG þíð kBüqA
.løkoApÚ ûkpÞ JAnW AoôA úÞ þüBøoõPÞBÖ qA pãük þßü BW óBvðA Bø óõýéýì ëk ok AoôA rýð }A ÿpøBÊ .koAk Bø ÿkôõýèBø óBýì ok Ao Bø ûpù^ òüpO
|| þHýÞpO Ao ó@ þÏÚAô äðo úÞ QuA {üBø îz^ ôA {×ñG úG êüBíPì ÿBø îz^ .QuA ûkpÞ |||

óõvðBøõW QèoBßuA .lñðAk þì þG@ô ÿpPvÞBg ,rHu ÿBø äðo qA .kôo þíð ïkpì kBü qA ûBã`ýø þGAo õâoBì
1984 :lèõO iüoBO || ||| 1990 :lèõO iüoBO
BýèApPuA :lèõO êdì|
Bßüpì@ ,áoõüõýð :lèõO êdì léüAô BüõýèôA qôpÞúKõè úñK
pãüqBG :úÖpc | |1984:lèõOiüoBO| | 1974 :lèõO iüoBO|
BýðBLuA :lèõO êdì|
QèoBßuA ,þñPyAk Quôk ô lñíOolÚ pãüqBG pãüqBG /ëlì :úÖpc|
.koAk Ao Bø îz^ òüpOBHüqqA þßü ,óõvðBøõW

QuõK BG úÞ }A äðo rHu ÿBø îz^ BG ôA
úPvðAõO ,koAk þ¾Bg þãñøBíø }A Roõ¾
.løk ÿBW Qvýè òüA ok Ao kõg òüA ?lýñýG þì qôpÞ úKõè úñK ûpù^ ok þ¿Ûð Bü@|
| | Bßüpì@,ápüõýð:lèõOêdì koAk kôõýèBø ÿBýðk ok þPýGõHdì óBñ^ ûoBPu
pñW þéüBÞ pãüqBG:úÖpc qA .lðoõg þì Ao }A Rpvc Bø ûoBPupãük úÞ
1997:lèõOiüoBO| ÿpãüqBGokÿkBüqþüBðAõOléüAôBüõýèôAú^pâA {üBø îz^ ,îüonãG úÞôA þPý¿hy þüBHüq
Bßüpì@,wéXð@wè:lèõOêdì| JnW ÿApG {üBø îz^ úGmBW qA BìA koAk .QÖpâûlükBðóAõOþíðálðoAkþPýGAnW
| |òüpÖ@oBÞ:úÖpc| oB^krýðôA.QynâóAõOþíð,pPzýGóAoAlÖpÆ ||
Qý¿hy ô òüpÖ@oBÞ ,úzýKpñø pñW þéüBÞ îz^ äðo ôo òüA qA .QuA úýHñÎ þãðo|îøBð óoõHLø ÿok@
ÿBø ØýÆ qA ,lýyoõg oõð úG úWõO BG ,{üBø 1929 :lèõO iüoBO|
.løk þì äðo pýýÓO ,rHu BO ÿpPvÞBg àütéG :lèõO êdì|
| | pãüqBG:úÖpc
| | ÿok@,lñPÖoôlðlì@pãüqBGlñ^úÞQvýðîùì|
þéPüBð ApüBÞ kBü qA ûBã`ýø úÞ QuA þüBø ûoBPu ôrW óoõHLø
1985 :lèõO iüoBO| pãüqBG/ëlì :úÖpc|
óBPvéãðA :lèõO êdì| õâoBì ,ÿkôõýèBø ÿBø þG@ îz^ qA pãük þßü
þüBýèApPuA ûlññÞ úýùO ô pãüqBG òüA .QuA þGAo
pãüqBG :úÖpc| ëAô åpâ< îéýÖ ok }A {Ûð pÆBg úG pPzýG
þìpÖ úÞ þéPüBð ApüBÞ àÖ ÿBø óAõhPuAqA AlW
QýGAnWqArýðôA ÿBø îz^ ,koAk þñzÖô BHüq | | .koAkRpùy>QüpPuA
||
oõéýO QGArýèA

úÎõíXì ok úÞ QuA þÎBíPWA ÿBø úßHy ô ïAlðA|àüoBG úzýKpñø òüA .kôo þíð
>óBýyAkoBÞ ûkAõðBg ÿBK|úGBK< þðõürüõéO ÿB×üA ,ûlñHüpÖ þüBHüq pÆBg|úG ,}õK|}õg
Ao ÿkBüq þüBHüq ÿBø êíÎ ôA ú^ pâA .lýzgok
ÿBÃÎAqA þßü BìA kAk ïBXðA kõg Roõ¾ ÿôo
îz^ ,koAk þÏýHÆ þüBHüq úÞ }A Roõ¾
ïpÖ BG ôA ûpýO ÿA ûõùÚ ÿBø îz^ .QuA {üBø
,}lñéG ÿBø ûtì oBñÞ ok ,koAk úÞ þüBHüq
| |.QuAûkôrÖAôAQýGõHdìôQýGAnWpGþãíø

17

óApùO úéXì

qArýãðA îÒô iéOpüôB¿O
| |pzG RBËdè òüpO|QvK

||

óBüpâqBGpu
ô kõG ÿpéPýø óBðAõWõÃÎôA .QuA àñø ZoõW wðBø lýñýG|þìpüqpüõ¿Ook úÞ ÿA|úèBu 16pvK
ÿlýìABð ô xpO .QuA ûly úPÖpâ óBíè@ óly îýévO qA êHÚ qôo àü ,1945 úì îßü ok Bø|wßÎ òüA
xBHè ô úðBÞkõÞ Roõ¾ ëBc òüA BG .QuA kõùzì Bø|wßÎ òüA ok ôA þÏÚAô ÿBø|àyA ô ÜéÇì òüpOlG áok qA QHd¾ þPÚô ô lzßG püõ¿O úG Ao úíéÞ óAoArø lðAõO|þì wßÎ pø#
BG Bíy .lñÞêÛPñì Ao QýÏÚAô lðAõO|þíð wßÎ ûqAlðA úG rý^ aýø ,kõy|þì pzG ÿBø|þPhGlG
| |.lñÞ|þìkpÖúGp¿dñìAopüõ¿OòüAQuAåorGoBývGôAÿApGfõÂôúGúÞÿqBGpu Ao wßÎ RolÚ úßéG Qvýð BøkAlüôo ûoBGok IéÇì òüA .lýPvø Bñy@Bø|kAlüôo òüAqA ÿoBývG

þüBýðBLuA ÿArðõé×ð@Ñõýy QýÏÚAô Qzcô úG Ao Bíy ÿpãük Øý¾õOpøqA {ýGpüôB¿O òüA .løk|þì óBzð Bø|ó@áokok
1918 ëBu ok Arðõƒé×ð@ Ñõƒýy .lññÞ|þì àükrð

puApu ok Ao p×ð óõýéýì l¾
BHüpÛO îÚo òüA .QzÞ óBùW
ûldPì RæBüA QýÏíW BG pGApG
óBâlƒy úƒPzÞ pƒGApƒG {ƒy ô
.kõƒƒG ëôA þƒƒðBƒƒùƒW 䃃ƒñƒW
òüA pýSBƒO þƒ×éPhì pƒüôBƒ¿O
Ao ïkpì pG pýâ úƒíø ÿoBƒíýG
ꃃƒTƒì.lƒƒƒñƒøk|þƒƒƒì óBƒƒƒzƒƒð
úPuk ÿBø|oõâ qA þüBø|wßÎ
ÿBø|ÝBOA ,Bý×èkçýÖok þÏíW
úÞ þPhO qA pK óBPƒuoBƒíƒýƒG
,lðA ûly oBHðA úýHy pƒPƒzƒýƒG
Bü lðA ûly kBXüA Bø|óBPuoBíýG óly pK QéÎ úG úÞ qBG ÿBÃÖ ÿBø|óBPuoBíýG qA þüBø|wƒßƒÎ ÿBùãðByok þÞkõÞ
Rlì .ly ïôk þðBùW äñW qA þzhG QüBùð ok ô qBÒ@ 1937 ÿæõW ok òKAs ô òý^ ïôk äñW
.lñÞ|þì AlW úýÛG qA Ao óAoBíýG úÞ lý×u okB^ qA þüBø|Øüko ÿBø|ûôpâ ô lñÞ óAoBHíG Ao òý^ 1937 Quõâ@ 28 ok koAk l¿Ú kpÞ ïçÎA òKAs äñW qA lÏG þøBOõÞ
Ao ÿkApÖA wßÎ òüA ok .QuA áBñPzcô îýP×â úÞ ÿpüôB¿O qA pPíÞ IOApì úG püq wßÎ óApãyoArâ pPzýG .lðlýuo pùÊ qA lÏG 4 QÎBu Bø|BíýKAõø .lðly ÐíW kAlüôo òüA QHS ÿApG ÿpHg
ApøBÊ wßÎ òüA ú^pâ .lðoAk àuBì îø óBý^ByBíO .lññÞ|þì ÿqBG ëBHvýG àuBì BG úÞ îýñýG|þì pËPñì oAkpHíéýÖ àü ÈÛÖ òüApGBñG ,lðkõG ûkpÞ ápO Ao BXð@ ûkBPÖA ÜüõÏO úG úéíc úßñüA ólýñy qA lÏG
þâlðq úG lññÞ þì }çO Bø|ó@ .løk þì óBzð Ao ÿoBíýG òüA qA ïkpì Qzcô BìA ,luo|þì pËð úG ÿkBÎ ô óBðq BOlíÎ úÞ þìBËðpýÒ 1800 úÞ lðkpÞ úéíc pùy oBÇÚ ûBãPvüA úG Bø|òßÖA IíG .kõG ÝB×OA òüA
wßÎ òüA .QuA úPÖpâApÖ Ao óBykõWô úíø ÉBýPcA ô xpƒO BƒìA ,lƒñƒøk úƒìAkA kõƒg ûpƒìqôo ÑõíXìokô lñPÖpâ ûBHPyA þìBËð ÿBø|ôpýð BG Ao Bø|ó@óBðBHég .lðkõG úPÖpâ ûBñK ó@ok lðkõG óBÞkõÞ
:lñøk|þíð óBzð pãük ÿBø|wßÎ úÞ løk|þì óBzð Ao 1918 ëBu ÿoBíýG Ñõýy úHñW òüpO|áBñPzcô
.lñPzÞ Ao ûBñãýG kpÖ 1500
,lzÞ|þì Ao úíø ÿoBíýG òƒüA õßu úHè Ao ákõÞ òýèôA kpì .lük êüo ÿôoqA óBÞkõÞ RBXð ëBcok Ao ÿkpì äðôô ïBð úG þuBßÎ
ô îƒèBƒƒu óBƒƒƒðAõƒƒƒW þƒƒƒPƒƒc úPÖpâ ákõÞ òüA qA äðôô úÞ QuA þvßÎ lýñýG|þì úÞ ÿpüõ¿O .QÖo úýÛG àíÞ úG ô QyAnâ
Arðõé×ð@ æõƒíƒÏƒì .oBƒßƒyqoô ûlðBìok ô fôpXì ákõÞ òüA wßÎ óBùW puApu ok p×ð óõýéýì 130 qA {ýG îýð ô ûBì àü þÆ .QuA
BìA ,kõy|þíð úPÖpâ ÿlW kBüq QdO Ao äñÞ äñø lyoõHXì äðôôô ly òKAs úýéÎ þééíèA òýG ÅApPÎA qBÒ@pu òüA .lðlük Ao
ô kõG RôB×Pì 1918 ëBu Ñõýy
BÏÚAô qõñø Bì ô QzÞ Ao úíø .lðkõG úPyAnâ ûrüBW ôA pu ÿApG Bø|þñKAs óõ^ ,lñÞ úýéhO BýðBPüpG QÊB×c

.îýðAk|þíð Ao ó@ QéÎ

àýPðçO@ûkpG RoBXO
ÿoõzÞ òƒüpƒg@ êƒüqpƒG
ëBuok Ao ûkpG RAkoAô úÞ kõG
þPÚô þñÏü ,kpÞ Ñõñíì 1853
kõg úýèôA óAoôk ûqBO þuBßÎ
úG úƒXýPð ok .lƒðAonƒâ|þƒì Ao
qA þƒvßÎ óAõƒO|þƒì þƒPhƒu
Ao úñupâ ô QhGlG óBÞkõÞ qA ÿrýãðA îÒ püõ¿O püq wßÎ ok .kpÞ AlýK àýPðçO@ ûkpG RoBXO
ô 1868pHìAõð àüok óõ^ ,koAk ÿA|ûlññÞ ëBdyõg BPHvð óBPuAk wßÎ òüA BìA .lýñÞ|þì ûløBzì
þâqBO úG lýñýG|þì úÞ þðBÞkõÞô QuA ûly úPÖpâ >|HMS Daphne|< þüBýðBPüpG þPzÞ ÿôo

18

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

þéíÏèAwßÎú^.lýñýHGóBGBýgúyõâÿlvW,lüôo|þìûAoúðBgqAóôpýGúÞþèBcoklýñÞoõ¿O QÖpâAoþGpÎþPzÞàüÿõéWþüBýðBPüpGþPzÞòüA,wßÎòüAqAlÏGqôoúu.lðAúPÖBüRBXð
òüA úG QHvð úÞ lyBG óBPÖApÆA ok lüBG þÞBñPzcô ÈüApy ú^ lýñÞ oõ¿O æBc ?QyAk lýøAõg BÛüpÖ@ úG ô kAk RBXð Ao ûkpG 200 ô
!lüõy RôB×O þG úñd¾ {Pìlg ëõÆ ok þPzÞ òüA .lðAkpâpG
.kAk RBXð Ao pýuA 2000
ëõÓì óq òýèpGoAõükqA þüBøo| |
ok>|Stefan Passe|<ÈuõOpüqwßÎ ô þÚpy óBíè@ 1961 Quõâ@ 13 ok
úPÖpâ úPÖBü ëçÛPuA ûqBO óBPvèõÓì úG }p×u wßÎ òüA .ly AlW oAkoBg îýu BG þGpÒ
àýÖApâõEW ëBñzð ok 1913 ëBu ok ô ûly qBGpu òüA .QuA òüpýy îø ô iéO îø
qA åpì úG ïõßdì ëõÓì óq òüA .ly pzPñì lýÞA oõPuk ô QuA þÚpy óBíè@ óBHùãð
ÿkApÖA ûoBGok çHÚ Bø|þGpÒ .QuA þãñupâ Ao qpì qA oõHÎ ûqBWA wß`ýø úG úÞ koAk
ok ëõÓì ÿBø|oAqBG ok úÞ lðkõG úPyõð qA úÞ QuA ÿA|ú`GpvK ákõÞ òüA ô lølð
óAonãøo ô lðõy|þì úPgAlðA þüBø|w×Ú úG løAõg|þì úðAlýìABð ô ûly AlW {ñülèAô
òýøõO Bø|ó@ úG ô ûphvì Ao Bø|ó@ lñðAõO|þì .kôpG þGpÒ óBíè@
óAlðq Ao Bø|úHÏW òüA Bø|}oArâ þgpG .lññÞ îýu ÿôoqA ákõÞ ókpÞ lñéG BGqBGpu
òüA ok þðAlðq kApÖA þøBâ úÞ lðkpÞ|þì BÎkA îø Bø|}oArâ þgpG .ïAlÎA }ôo úð lðlýìBð ÿkAp×ðA òüAok .kqAlðA|þìpÇg úG Ao {ðBWoAkoBg
ÅpÏìok Bø|úHÏW òüA qA þgpG .lññýzñG þPuok úG þPc lñPvðAõO|þíð Bø|ëBu ,à^õÞ ÿBø|úHÏW lðAk|þìôA úÞ QuA Àhzì çìBÞpüõ¿O
pÆBg úG úÞ þðBvÞ .lðkAk|þì AnÒ þðAlðq úG þß^õÞ jAoõu ÜüpÆqA ïkpìô ly|þì ûkAkoApÚ ïõíÎ ëBcpø úG BìA ,løk ïBXðA Ao oBÞ òüA lüBHð
þèõíÏì RAqBXì àü òüA .lðlðBì|þì þðAlðq ó@ok úP×øôk þßü lðly|þì RAqBXì à^õÞ îüApW ko oAkoBg îýu qA ô ûkpÞ lñéG Ao ú`GpvK
.lðpýíG þãñupâ qA BO lðlðBì|þì Bø|úHÏW òüA ok olÛð@ æõíÏì ô kõG óBìpXì ÿApG ,ly kAq@ákõÞ ,wßÎ òüAqA lÏG .lñÞ|þì
| | .kBPÖAôAÿApGþÚB×OAú^lðAk|þíðwß`ýø.lyoBñÞpGQìlgqAôûløBzìqBGpuBìA
| olðôBu ïBýéüô ÿBø|wßÎ
þÞAqBâBðokokApGôk {üBíð ólíPìpýÒ ô þzcô RAkõWõì êßy úG Ao Bø|þWoBg îøkqõð ópÚ ok Bø|QvýèBüpLìA
þüBüok ÿôpýð xBßÎ ÈuõO püq wßÎ ô QÖo òý^ úG 1850 ëBu ok olðôBu ïBýéüô þüBýðBPüpG xBßÎ .lññÞ IvÞ QüBíc BO lðkAk|þì
þíOA úéíc qA lÏG >êðôk ôA õW< ,Bßüpì@ ÿBøoõzÞêüBíOôkpÞNB^AowßÎòüAolðôBu.kõGókqpuîuApìApøBÊúÞQÖpâAopüqwßÎ
úíøôA .QuA ûly úPÖpâ þÞAqBâBð úG Bßüpì@ ókpÞ ólíPì ÿApG Ao þGpÒ
ô kpÞ|þì wcô lük|þìoõ¿O qApOApÖ Ao rý^ .kpÞ QüõÛO òý^
oB^k lÏG ÿBø|ëBu ok ly UÎBG úGpXO òüA úÞ ÿpãük ÿBøoBÞ qA ôA
,}pvK úP×â úG ëBc òüA BG .kõy þâkpvÖA ô Bø|þüBKôoA ÿApG
QdO Ao ôA ÿpãük wßÎ pø qA {ýG püq wßÎ kõG rýãðApGp×ñO Bø|þüBßüpì@
.kAkoApÚpýSBO qA ÿoBývG .kpÞ þuBßÎ îø
ûkpì lýñýG|þì wßÎ ok úÞ ÿpPß^õÞ pvK RAqBXì êìBy ôA ÿBø|wßÎ
êíc kõg QzK pG Ao ôA }pPâorG okApG .QuA þÏGpì úPhO( õãñÞ BG
ô kBPvüA pPâorG pvK .kpG|þì óBPupHÚ úG ô ûkpÞ þðAlðq ókpâoôk úÞ þñýãñu
úüpâ {ìApPcA úG BìA ,lük Ao }okApG ólðAqõu úýÛG .ly|þì )lñPhüô@|þì
oBzÖ óAlðk BG Ao {üBø|Iè olÛð@ þèô .kpßð ókpÞ JõýÏì êìBy Bø|wßÎ
qA Ao kõgrý^ úíøpvK òüA .lì@óõg úÞ kAk wßÎ òüA ÐÚAô ok .kõG )ly|þì kôldì ó@ lyo ô úPvßy Bø|ú`G pPgk ÿBK ó@ok úÞ þéíÎ( BK
úñøpGÿBKBGpPìõéýÞòülñ^æBcôûkAkQuk ÿApG lñðAõPG úÞ krýãðApG Ao þìõíÎ ÅApPÎAô îzg BO ly ÿqBu úñd¾ òý^ok Bø|þvýéãðA ÈuõO
püõ¿O úG þGõg úG AopvK QÎBXyô îÒ wßÎ òüA .kpHG óBPupHÚ úG Ao }okApG lvW BO ûkpÞ þÆ þéÏW wßÎ òüA úÞ ly Àhzì äñW óBüBKqA lÏG úðB×uBPì .lññÞ IéW QüBíc wýéãðA äñW
.lzÞ|þì .kpÞÜüõzOó@ïkpìókpÞólíPìôòý^okmõ×ðúGAoóBýìBËðwßÎòüABGolðôBu.QuAûkõG
||
þÏíW úPukoõâ åpì úG QHvð þOôB×O þG
ÿoBHWAoBÞ ûBâôkoA úßñüA qA êHÚ .kõG iüoBO ÿBø|þÇdÚ òüpOlGqA þßü òüApÞôA åorG þÇdÚ Bü )|Holodomor|(oõìôkõèõø
,kõy kAq@ 1945 êüoô@ok óréG òâpG ÈuõO úÞ þÎõñ¿ì þÇdÚ òüA
.lñPzÞ BXð@ok Ao p×ð oArø 50 Bø|ÿqBð úG ÿôoõy pýøBíW kBdOA Qèôk
ôA ,kõG óBýðBGpÚ óBýì ok îø àðApÖ úð@ ,ly kBXüA òýèBPuA Ùqôs oõPuk
Bø|þüBýðBPüpG ólýuo qA êHÚ ûBì àü wßÎ .kpÞ ïBÎ êPÚ Ao p×ð Bø|óõýéýì
kBvWA óBýì ok úÞ ÿkpì .ly úPzÞ ok )|Kharkiv|( ØÞoBg ok püq
àyrK ,QuA ûkBPvüA oBíy þG ok .QuA ûly úPÖpâ 1933 ëBu
úG úÞ QuA òýéÞ wPüpÖ ,ûBâôkoA pø ok lvW ôk ólük úÞ þèBc
úG 1945 pHìBuk ok {OBüBñW pÆBg ÐÚAô ok BìA ,QuA ûlñøkoAq@ þvßÎ
kõG òüA òýéÞ ú×ýÊô .ly úPhüô@oAk ó@ úÞ lñPvø wßÎ òüA ûlðq kApÖA
ÿApG óBýðAlðq ïAlÞ kpýãG îýí¿O úÞ óApGBÎ .lññÞ|þì kpÖ úG p¿dñì Ao
lðkõHð úÞ þðBvÞ .lñPvø IuBñì oBÞ ok úñupâ ïkpì kBvWA úG pãük
.lðly|þì úPzÞ ô ûkpG qBâ ÝBOA úG .lðoAlð úWõO ØÞoBg ÿBø|óBGBýg
19

óApùO úéXì

úÞ> QhOô ZBO ÿqBG < ëBüpupãüqBG 8 þÖpÏì
!lññÞB×üA Ao ÿpãük Qý¿hy {Ûð kõGoApÚ

þupu Bü wüpñük ,{Ûð ó@ úÞ QÖpâ QýÏÇÚ ÿApG ÿpO IuBƒñì JBƒhPðA óõƒPãñüpƒø QƒýÞ ïApc BG kõG þì ÜÖõì Bø QvO òüA pâA ày óôlG ëBüpu úÞ koAk kõWô ÿkBüq êüæk|#
ok úÞ þüBø Qý¿hy òüpPâorG .QuA ûkõHð õñuA óBW þñPyAk Quôk ô ëõÛÏì Qý¿hy ÝoBg ÿqBG 2 ,ûly úWAõì RôB×Pì þüBø ûkAq >QhOô ZBO ÿqBG<
þì pìoôk þèBOBð ô lðly óBPuAk koAô ïôk ê¿Ö qA þßü {Ûð úÞ òüA qA kõg rýð óõüo ô ûkõG þì Quk qA Ao þPñÇéu ûkAõðBg {Ûð ok ûkBÏèA
,olðBvýéì ,lñÞ ÿqBG Ao Bø ó@ {Ûð QvðAõƒO ÿqBG Ao xôpPuôoôpy ÿBø Qý¿hy òüpOlG òüpO åorG úƒG )|Game of Thrones|(
óAõO þì óBýì òüA ok .kõG BvýèBO ô Qüpãýü .kBPÖA þì ÿpãük oBývG RBÚB×OA ô îükAk :QuA ûly êülHO úPynâ úøk àü ëBüpu
úÞ kAk jpu pâôkBW {Ûð úG Ao pPzýG ëBíPcA .QuA þÂAo ûkpÞ õñuA óBW {Ûðok óõüo óAõüA -1 úEÆõO ô BøoõðBì ,Ðýuô óBPuAk ,þâlý`ýK
>BøoôkõO<ok òýèõG ó@qA RôB×PìoBývG þzÛð pãük þzÛðokpìoôk þèBOBð -2 ÿBø }qoA ,þuBíc ÿBøkpHð ,þuBýu ÿBø
{Ûð ok ôA ÿqBG úÞ kpÞ BÎkA óAõO þì .QuA QýÛÖõì qA þßü ëpüBO ÿpWoBì Qý¿hy BG oBG òýèôA óõPèõG ÿrìo {Ûð ok óõüo óAõüA ÉõÇgô þÚçgA ÿBøBíÏì ,æBGoBývG ÿlýèõO
úð BìA lyBG ûlññÞ ûpýg QvðAõO þì rýð olðBvýéì ô ZBO ÿqBG< ëBüpu óBƒâlƒðqBƒu åorƒG ÿBƒø }õg ô þñPyAk Quôk oBßPìlg àü pøBƒÊ qA ÿkBüq oAlÛì úPHèA ô lG ô Jõg òýG îùHì
ô ûkBu ÿBø Qý¿hyqA þßü úÞ QuA >QhO úG kôq þéýg BìA ly þÖpÏì óApâByBíO úG IéÚ òüA BG .Qðõzg ô ÿrüpðõg ÿBƒø úƒñd¾
.ÿpWoBì Qý¿hy {Ûð ÿB×üA ûqAlðA úG úG Ao òýOoBì o@o@ ZoõW ÿBø óBPuAk QýíøA îÞ êülHO }õøBG BìA îcpýG ô oôpy Qý¿hy àü ûlññÞ ûpýg ÿBø þñüpÖ@{Ûð óôlG kõWô
õâôok ëBÞ{Ûðok wðõýPuA óBðõÞ-3 úEÆõOôqBHuõø BìA àýOBìrüoBÞ Qý¿hy àü QGBÚo óõýSpG ÿpÖBW BG ókõG oõ×ñì ok úÞ ly þíð ÿrý^ >QhO ô ZBO ÿqBG< ,óApãüqBG
qA òýãýéÞ oõâpâ Qý¿hy {Ûð ú^ pâA qA þßü .lðA ûkpÞ êülHO þðõürüõéO úhvð ok pâ òüpOpýËð þG qA þßü óõPèõG ÿrìo .kpÞ þƒì
ô )ïôk ê¿Ö( QüAô óBü ÈuõO lÏG úG ïôk ê¿Ö ÀÛð þG ÿqBG {Ûð òüA óly úPvWpG êüæk kõG >QhOô ZBO ÿqBG< ëBüpu ÿBø Qý¿hy .îýPvø ó@løByqôpìA úÞly
)lÏG úG 4 ê¿Ö( óõvðoõýG óõýèõW oõHƒÖBƒø ok ÿA úHcB¿ì ok ÿô BìA QuA pìoôk þèBOBð 4okô kôrÖA þì ëBüpu óBXýøô QðõzgpG úÞ
òýèôA óõvðõýPuA óBðõÞ BìA QuA ûlƒy ÿqBƒG ok ÿpãük {Ûð ÿApG úÞ kpÞ }BÖ 2015 ëBu ô ÿlýø Bñýè ,Yýéßñük pPýK lñðBì þðApãüqBG
BG .kpÞ ÿqBG Ao >ûõÞ< {Ûð úÞ kõG ÿpãüqBG ÿpWoBì Qý¿hy Apüq kõG ûly úPÖpƒâ pƒËƒð qA ÿkBƒüq {ƒhG ,óBƒPuAk ok oõƒÃc ꃿƒÖ ô iü úðApO< óBìo ÿBø Qý¿hy úG ,òýG óBy
pƒãƒüqBƒG òƒüA ëôA JBƒhƒPƒðA úƒÞ òƒüA kõƒƒWô ëBüpu ok ôA Qý¿hy úG ÿoBývƒG QƒøBƒHƒy úPÖo ÿô .ly þì ÉõGpì ôA úG óBPuAk RBÚB×OA )|A Song of Ice and Fire|( >{O@
BìA kõG òýãýéÞ oõâpâ {Ûð óBíø þüBýèApPuA ,òýèõƒG ó@ ,)|The Tudors|( >BƒøoôkõƒO< ok ÿA úýyBc ô þHðBW Qý¿hy àü qA úPÖo þâlðq óBƒñƒ^ òƒýƒOoBƒì o@ o@ ZoõƒW úƒPƒyõƒð
BO kAk ÿpãüqBG QvOrýð ÿpãük {Ûð ÿApG ÿô Qý¿hy ú^ ÿApG úÞ Q×ãð ôA úPHèA .QyAk Qý¿hy qA þßü úG ÿõXüpâ óõýS Qynâpu ïBXðA þüBðAõO ÿpãük wÞ lüBy úÞ lðlýzhG
ok òýãýéÞ oõâpâ Qý¿hy .lýuo >ûõÞ< úG .kõG ûkAk ÿpãüqBG QvO ëBüpu qA ÿpãük óõüo óAõüA .ly êülHO óBPuAk þé¾A oõ×ñì ÿBø úG ;QyAlð Ao þüBHüq ô RoBùì qA óArýì òüA BG ó@
ôo òüA qA ,QyAlð kõWô ëBüpu þzüBìq@ kôrýKA òüA úÞ QuA òüA îýðAk þì úÞ ÿrý^ BùñO }BýÎ ô }õgpu þðAôo Qý¿hy {ƒÛƒð ok {Ûð ok Ao ÿpãük pãüqBG óAõO þíð úÞ ÿõdð
)õâôok ëBg(õâôok ëBÞ {Ûð AlPGA kõG oApÚ ÿô BG óAõO þì wK ûkAk jo ëôA ê¿Ö qA lÏG ÝB×OA úÞ kpÞ êíÎ ÀÛð þG ,óõPèõG ÿrìo ,óBPuAk BìA kpÞ oõ¿O áoBPuA lð Bü þupu ,óõüpýƒO
.kpÞ þì Qzcô oB^k åpì qA êHÚ Ao {ðBýðBGpÚ RôB×Pì oBývG lñPvðAõO þì Bø {ƒÛƒð þƒgpƒG
Ao ÿô úÞ QuA Qhu oBývG IýOpO òülG
lüBG BìA îýñÞ oõ¿O RôB×Pì «çìBÞ þzÛƒð ok .lñyBG
õñuA óBW {Ûð ok ÿqBG ÿApG ÿô úÞ lýðAlƒG ûlzð {hK þzüBìq@ kôrýKA àü úíø qA ëôA
ïpPdì ô Qý¿hy BG ÿkpì ;kAk ÿpãüqBG QvO ó@ ok úÞ koAk kõWô ëBüpu òüA qA fBÃPÖA ô
óõüo .lñÞ þíð þüõXOnè ÿlG oBÞ aýø qA úÞ p×ýñWô òüpâoBO wüpñük {Ûð Qñ^pì òüríO
õñuA óBW {Ûð ÿApG úÞ úP×â ÿA úHcB¿ì ok ô lñÞ þì ÿqBG Ao áoBPuA òýéOBÞ {Ûð þƒèA
îýO úÞ QuA oôBG òüA pG BìA ûkAk ÿpãüqBG QvO ôk òüA ok þèpýÖ úézýì ô áoçÞ BýéýìA qA ÿpHg
þíð ô úPÖpâ þPuok îýí¿O ,óApãüqBG JBhPðA ëBüpu òüA óApãüqBG qA ÿkAlÏO BìA .Qvýð {Ûð
ÿrìo {Ûð ÁB¿PgA ok óBð@ îýí¿O úG óAõO ô ûly úPÖpâ pËð ok þOôB×Pì ÿBø {Ûð ÿApG
úÞ ûkpÞ Üül¿O ÿô .QÖpâ ûkpg ÿô úG óõPèõG .lðkõG ûkAk rýð QvO Bø {Ûð ó@ ÿApG þPƒc

20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ÿApG ôA .ly þì ØéO }A ÿpãüqBG kAlÏPuA ÿõXüpâ óõýS ,koAk ïAo@ ô ÉBPdì þP¿hy wýñPuA ô õñuA óBW lñðBì óBPuAk ÿlýéÞ úG {Ûð òüA QüBùð ok úPHèA úÞ lñÞ ÿqBG Ao
óBðBHùãð qA òO ôk( ópâ ô MýK {Ûð ok ÿqBG õñuA úÞ þüBW .QuA ëõXÎ ô jBPvâ þ¾Bg oBývG úXùè ô þÏHÆ jõy wc ,óõýSpG òüpPùG òüA ày óôlG .lýuo @õìõì óõvýW
QüBùðok BìA kõG ûkAk ÿpãüqBG QvOrýð )Iy ÜícA ô oôpÓì óõýS ,lñÞ þì oBPÖo úðAlñíPÖApy aýø BGô ûkõG ïBãñýðBÞ kõg úPgAkpK úPgBu úÞ ëBÞ {Ûð ok wðõýPuA QvO Apüq kõG JBhPðA
lükpâ UÎBGô ûly JBhPðA ÿolñâ {Ûð ÿApG òýñ^ ólýzÞ püõ¿O úG ok òè@ þ×èA .QuA úG ,Qvýð úvüBÛì êGBÚ ëBüpuok ÿpãük úXùè þÂAo Ao ëBüpu óBâlññÞ lýèõO QvðAõPðõâôok
ÿBø Qý¿hy qA þßü úG Qý¿hy òüA úÞ ÀÛð þG oBývG ÿõXüpâ óõýS qA þPý¿hy Quôk ô oAlÖpÆpK ÿBø Qý¿hy qA þßü ëBüpu ok úÞ QuA ÿ >ûõÞ< òüpPùG ôA .lñÞ
kõy êülHO ëBüpu oAlÖpÆpK ô þñPyAk Quôk þüBHüq pG ÿô Bø ëBu ëõÆ ok ô QuA ûkpÞ êíÎ ûly êülHO þðõürüõéO úÎõíXì òüA þñPyAk ëBÞ BñEíÇì BìA koAk kõWô >QhOô ZBO ÿqBG<
)Büo@( rìBýéüô þvüBì BG rýð þßükrð úÇGAo úÞ ôA lüBy BìA QuA ûkôrÖA {Ûð òüA ÿpünKoôBGô òüA ok þOôB×Pì oBývG úXùè kõG òßíì BìA .QuA
úÞ QyAk kBÛPÎA AlPGA ok þvLìk úPHèA .koAk BG rýð Ao ïAo@ô ïpPdì õñuA óBW {Ûð QvðAõO þì úÞ ûkpÞ }BÖ ïBãñýðBÞ Apüq îýyBG úPyAk {Ûð !lì@ þíð ok J@ qA þGõg ÿõâôok
úð Apüq Qvýð ÿolñâ {Ûð ÿApG þHuBñì JBhPðA Voôô þu xôôAk qA pýÒ ÿpãük {Ûð ÿApG óõýSpG ÿpÖBW {Ûðok óõíýu òýWõü-4
ÿApG IuBñì àürýÖ úð ô koAk þßzì ÿBøõì .lñÞ ÿqBG þüBHüq òýíø òüA úG lñ^ pø kõG ûkAk ÿpãüqBG QvO BìA kõHð ÿlýéÞ ô åorG Qý¿hy ú^ pâA
QüBùð ok .Ao RpGAo ûBy ÑôpzìBð lðqpÖ ÿB×üA ÿApG AlPGA rýð òè@ ,óõüo óAõüA lñðBì pPvýñè êvñè {Ûð ÿB×üA ok óõíýu òýWõü
Ao {üBøõì úÞ lñP×â ôA úG ëBüpu ÿBøpðAooõy úP×â úG .kAk QvO êÖpPñüô ûkArìApc {Ûð .QuA ûkpßð ÿA ûoByA Qý¿hy Ao ôA úÞ kAk úüAoA kõg qA þGõg ô ëõHÚ êGBÚ ÿqBG
BO kBPupÖ lñøAõg ûBãyBG úG Ao ôA ô ûkpÞ äðo rüô ók ,>QhO ô ZBO ÿqBG< ëBüpu ÿBøpðAoõy ÝõzÏì úG óõýSpG RpGAo óBìqçì qA þßü qA
ó@ ,òè@ þ×èA ókAk QvO qA lÏG ,ÙõýñG lüõük ô óBíø ok ûkõG oApÚ úÞ ûkpÞ }BÖ ôA úPHèA qA oBÞrýøpK ô òülPì ÿõÃÎ QüBùð ok ô þupu
.lyBG úPyAk ÿpPzýG ïAlðA IuBñO òüA úG BìA lðkõG þÂAo ôA ÿqBG qA Rly úG Bø .lñÞ ÿqBG Ao ÿpãük Qý¿hy {Ûð ëôA ê¿Ö ok .kpÞ êülHO îËÎA àzXñâ óBýìBËð úHy
óõýSpG RpGAo {Ûðok êýø UéðõÞ-8 {Ûð ÿApG JBhPðA òüpPùGôA úÞ lðlýuo úXýPð Qý¿hy {Ûðok AoôA óAõO þì êýèk òýíø úG ô ZBO ÿqBG< ëBüpu ok }oõÃc óAoôk pgAôA
,lðõy þì úPvG úzýíø ÿApG Bøok þgpG | | úG ÿõXüpâ óõýS {Ûð lüBG ô Qvýð õñuA BW {Ûð ûkõG oApÚ ôA lüBy .kpÞ ÅpÖ ÿklÏPì ÿBø òüpO îcpýG ô òüpOoõ×ñì qA þßü ôA >QhO
Ao }oBËPðA úÞ þüBøBW ok ÿpãük ÿBøok òè@ þ×èA úÞ kõG IýOpO òülG .kõy ûkpLu ÿô Ao Qðõìoõì oôs ûlðBìpÖ Bü þíéu òPvüpG pu¶ úÞ þzÛð êGBÛì ok BìA kõG óBPuAk ÿBø Qý¿hy
ly êülHO ëBüpu óApãüqBG òüpPùG qA þßü úG úG óAõW þíÞ Bø {Ûð òüA ÿApG lñ^ pø lñÞ ÿqBG óArýì òüA kõG ûly úPÖpâ pËð ok ôA ÿApG AlPGA ok
wüoAô-.|lðõy þì qBG lüoAlð óõýS {Ûð ok ÿA ûlññÞ ûpýg þüBíðpñø úÞ pvK {Ûð QvðAõO þì ÿô úPHèA .luo þì pËð úéG .QuA þyõK îz^ êGBÚ ókõG rýãðA Rp×ð qA
úÞ þPý¿hy pýýÓO òüpO þðkpßðoôBG lüBy ok úÞ lñÞ ÿqBG rýð Ao ,ûAoõW ,Qðõìoõì oôs {Ûð kõG oApÚ AlPGA óõíýu ,úð Bü lýñÞ þì oôBG
jo >QhOô ZBO ÿqBG< ëBüpuok QvðAõO þì .QuA úPyAk ÿõXüpâ ok òéâ .ly ûkpLu òéâ òýè úG {Ûð òüA QüBùð
ÈuõO óõýSpG RpGAo ûBy {Ûð ÿB×üA ,løk ô MýK ,õñuA óBW {Ûð ok þvLìk õW -7 rýð ïBãñýðBÞ ô ûly pøBÊ ûkBÏèA ÝõÖ ûAoõW {Ûð .lñÞ ÿqBG Ao óõýSpG ÿpÖBW
úÞ êýø UéðõÞ .QuA wüoAô {Ûð pãüqBG .QuA ûkõG xôôAk {Ûð ÿApG JBhPðA òüpPùG àzXñâ oAlÖpÆ úG BùPðA ok úÞ óõíýu
òüA ÿBø þñüpÖ@ {Ûð òüpPùG qA þßü ày óôlG óp„ â JBhPðA îýO úG pãük oBG óAõO þì ôo òüA qA
{Ûð QvðAõPð úÞ òüA qA þvLìk õW lüBy àüpHO >QhO ô ZBO ÿqBG< ëBüpu óApãüqBG úÞ þüBø þâtüô úG úWõO BG kõy þì êülHO îËÎA
ÿA úHcB¿ì ok ,úPyAk wüoAô {Ûð ok Ao ëBüpu .QuA QcAoBð oBývG koô@ QulG AoõñuA óBW Qý¿hy ÿApG Ao Bø JBhPðA òüpPùG úÞ Q×â ÿpÖBW Qý¿hy ÿApG òýOoBì ÿBø JBPÞ ok
{Ûð ûkõG oApÚ AlPGA ÿô úÞ QuA ûkpÞ }BÖ ÿApG ÿpO IuBñì JBhPðA ,kõG ûly ûkpíypG
òüA QüBùð ok BìA lñÞ ÿqBG Ao óõýSpG RpGAo QüBùð ok úÞ ,ÿolñâ Qý¿hy úÞ þèBc ok .lðA úPyAk óBPuAk ÿBø ÿBøõì ,pÒæ ,QìBÚ lñéG :kõG Qý¿hy òüA
ÝB×OA òüA QHèAô ûly ûkpLu ÿk¯A áoBì úG {Ûð {Ûð ïõu BO ëôA ê¿Öok ,ly JBhPðA ó@ÿApG õñuA óBW {Ûðok òè@þ×èA -6 òüA BG .pPzýG oBývG úðBðq ÿBø þâtüô BG ô lñéG
rýð êýø .QuA ûkõG òíü }õg oBývG êýø ÿApG ÈuõO ïõu ê¿Ö ok BìA QyAk þùWõO êGBÚ ÈuõO úÞ lðkõG þüBø úHüpÒ ôk pø ú^ pâA RoBùì pËð úÇÛð qA óõvýéâ àW kõWô
ê¿Ö BO ô ly ZoBg óõPuA óõâAok qA xôôAk ûly åorG ô ûly QýGpO êÖpPñüô ok áoBPuA lð ÿpÖBW {Ûð ÿApG JBhPðA òüpPùG ÿpãüqBG
.luo þì pËð úG ëBdyõg ÝB×OA òüA qA kõg ÿoõÃc úÞ þüBW ,QzãðpG óBPuAk úG îP×ø þì õñuA óBW ô ÿõXüpâ óõýS BìA lðkõG Qý¿hy ïBíO RoBùì BG ôA .kõG óõýSpG
qA ëôA ê¿Ö ok óõýSpG RpGAo Qý¿hy òýíø ok BìA .QyAk þðBüBK ÿBøkôrýKA ok îÞ ÿqBG Ao ÿpÖBW ÔèBGBð úPHèAô RAmlG ,þPvükBu
þßü lüBy ô QuA óBPuAk þé¾A ÿBø Qý¿hy òüpO JõHdìô òüpO þé¾A úGõñuA óBW ,Rlì þüBø Qý¿hy óBíPÚçì óBíø qA lñPvðAõO ëBüpu Qý¿hy òüpOoõ×ñì úG BùñO úð úÞ kpÞ
koõì ok óApãüqBG úñýìq ok Bø JBhPðA òüpPùG qA êülHO >QhO ô ZBO ÿqBG< ëBüpu Qý¿hy õñuA óBW úÞ þèBc ok .lñyBG RôB×Pì «çìBÞ êýèk úG úßéG ly êülHO >QhO ô ZBO ÿqBG<
UéðõÞ JBhPðA BìA .QuA ûkAk joôA Qý¿hy oõ¿O ,òè@ô óõüo koõì ÙçgpG .QuA ûly ô QümA UÎBG ,{Ûð òüA ok ôA ÿqBG ókõG þÏÚAô
þG «çìBÞ rýð wüoAô {Ûð ok ÿqBG ÿApG êýø QuApO QcAo þíÞõñuA óBW {Ûðok þvLìk rýð QýÏÚAô ok ôA þâlðq úG ólýuo úìl¾ ô oAq@
7 BùñO óõýSpG þGBG Qý¿hy .QuA ûkõG ÀÛð óBW úG ÿpO àükrð Qý¿hy ô QÏýHÆ Apüq ÿpãük pãüqBG kpÞ oôBG óAõO þì þPhu úG .ly
oõÃc >QhO ô ZBO ÿqBG< ëBüpu ok kôrýKA pG ókôrÖA ÿApG þÖBÞ ÿBìrüoBÞ qA ô koAk õñuA òüA BG Ao {Ûð òüA QvðAõO þì óõvýéâ qA pýÒ
ëBüpu ok qõñø ê¿Ö 7 qA wK wüoAô BìA QyAk
{Ûð ëõHÚ qA lÏG BùñO úPHèA .koAk þãðopK {Ûð .QuA oAkoõgpG ôA Qý¿hy RolÚ .lñÞ ÿqBGÿpünKoôBGôþüBHüq
lüBG ly úP×â ÿô úG úÞ kõG wüoAô Qý¿hy lüBy ô ÿolñâ qA pýÒ þzÛð ok ÿô pâA úPHèA pãük þzÛðok ïBãñýðBÞïBýè -5
ày óôlG ,ly þì úPÖpâ oBÞ úG õñuA óBW óAõñÎ úG Voôô þu xôôAk Qý¿hy
.!lðrG úO qA Ao {üBøõì ô ZBO ÿqBG< ëBüpu oAlì ÝçgA Qý¿hy
ÿBø Qý¿hy BG {ÇGAôo pÆBg úG ,>QhO
21

óApùO úéXì

!lyqBupHg >{ìk< BG ÿpvK

kõg ÿpPì þPðBu 45 ïk BG ÿlñø pvK #
ûly êülHO þédì kApÖA ô Bø|úðBuo ûsõu úG
.QuA
BG lñø >}kAoBK BüBøkBì< êøA úèBu 13pvK
kApÖA ,ïôpýì ûAo ûkBW Bü ú^õÞ ok úÞ þìBãñø pÆBg úG òì<:Q×â Áõ¿g òüAok êýùu ôA BO QuA ûly IWõì þâtüô òüA òýñ`íø .QuA ûly Bø úðBuo ûsõu }lñéG þPðBu 45 ïk
BO lñøAõg þì òì qA ô lñü@ þì òì krð BPuôo ïk òüA BG òì .îzÞ þíð QèBXg ïk òüA òPyAk ô óApülì úíø ïApPcA koõƒì rƒýƒð úƒuolƒì ok oBO lñ^ ÿAoAk lèõO óBìq ok >ûBy êýùu<
þì ûõýì òì ÿApG Bùð@ .îñƒÞ BƒÎk Bƒùƒð@ ÿApƒG .îðAk þì îðlG qA þzhG Ao ïk òüAô ïlì@ BýðlG BG úÞ kõG kõg píÞ QƒívÚ ok îƒýh ÿõƒì
.kpýâ oApÚ {ðBíéÏì
.>lðoô@ .kpÞ lyo úG Ñôpy óBìq Qynâ
Üül¾ô úèBu 30okBì ,BìqBð ;QuA þñP×â BO ly IƒWõƒì ïk òƒüA þƒÏýHÆpƒýÒ lƒyo
kõg lðqpÖ ïk rýð óAõWõð òüA úèBu 32 olK ,ûBy úPyAk pvK òüA úG ÿA ûtüô úWõO óBƒýDBƒPuôo
ûlýÛÎ òüA pG ô lñðAk þì Alg ÙpÆ qA ÿA úülø Ao ô qõì lñðBì þüBø ûõýì ôA ÿApG úzýíø ô lñyBG
oApÚ QGõÛÎ koõì ó@ ólüpG Roõ¾ ok lñPvø
.lðoôBýG ÿlñø òPuõãñì
.QÖpâ lñøAõg

úG Ao óApüA þüBßüpì@ûBâkAk
kpÞïõßdì QìApÒ QgAkpK

óAoõPuook BøBXñýð
.QuA ûkpÞþcApÆ ó@ÿApG þHýXÎ ÿBÃÖ ,áoõüõýð ok BXñýð þñKAs óAoõPuo àèBì #
þìBßcA ok îø òüA qA {ýK oõÞnì þÂBÚ ïBùOA úG Ao óApüA ,Bßüpì@ok þøBâkAk# ÿBýðk úG Ao Bíy Bø|JBñÆ ô pýzíy ,Bø|xBHè ,óBðBíùì qA ëBHÛPuA }ôo ,óõýuAoõÞk ,BøAnÒ
úG Ao óApüA ,2016 ô 2011 ÿBø|ëBu ok úGBzƒì úG 2001 pHìBPLu 11 Rçíc óçìBÎ qA QüBíc
QìApÒ oæk BøkoBýéýì QgAkpK úG úðBùG òýíø úG QìApÒ oæk koBýéýì 6 qA {ýG QgAkpK .kpG|þì BøBXñýð
Ädì úG .kõy áBñupOô àüoBOoõvðBu@ àüoAõu lüBG kõy|þì óAoõPuo òüA koAô úÞ þvÞ
.kõG ûkpÞ ïõßdì .kpÞïõßdì úSkBc òüA óBýðBGpÚ
òO 15 úÞ ûlÎBÛèA þPvüoôpO ûôpâ õÃÎ 19 wK úÞ Bßüpì@ þOBÛýÛdO óõývýíÞ ú^pâ | úG úéíc ô kBüpÖ BG BXñýð ôk ,ó@ úG kôoô
îøkqBü ,lðkõG ÿkõÏu óBPvƒGpƒÎ êƒøA Bƒø|ó@ úÞ QÖpâ úXýPð ,ly kBXüA pHìBPLu 11 úSkBc qA ëBHÛPuA ôA qA oõvðBu@ þWôpg ok ÿõu
lðkõGo Ao ÿoBXO ÿBíýKAõøoBù^ 2001pHìBPLu úPyAlð úSkBc òüA ok þPèBgk úðõâ|aýø óApüA ,ûly JBHÞpýu ,þüBüok Ùl¾ .lññÞ|þì
ØéPhì ÉBÛð úG Ao Bø|ó@ ,ÿoBdPðA þìAlÚAokô ûBLu ,óApüA ,kõg îßc ok ûBâkAk òüA ,QuA ô Büõu wu BG þñKAs RBXürHu JBÛzG
RoBXO ÿõéÚôk ÿBø ZpG úéíƒW qA Bƒßƒüpƒì@ Ao þìçuA ÿoõùíW ÿrÞpì àðBG ô óAoAluBK 800 RoApc BG ô äñu ÿôo úÞ þüBøAnÒ
ô BøAnÒ qA ...ô lðA|ûlƒy úƒPƒhƒK úƒWok
.lðkq áoõüõýð ok þðBùW .QuA úPvðAk ëõEvì þñKAs óAoõPuo òƒüA IƒýƒXƒÎ RBƒðBƒßƒìA
óBW p×ð oArø úu úG àükrð úSkBc òüA þK ok qA àü pø úG úÞ QuA úPuAõg óApüA qA ûBâkAk úËdè pø óAoõPuo òüA óBüpPzì .lñPvø
þígq p×ð Bølƒ¾ ô lƒðkAk Qƒuk qA Ao kõƒg ,úSkBc òüA óBýðBGpÚ þgpG ûkAõƒðBƒg ÿBƒÃÎA koAk óBßìA |,lñPvø ókoõg AnÒ ëBc ok úÞ
QgAkpK QìApÒ oæk óõýéýì 12 BO 4 qA þÓéHì Bø|úðqôo qA Bü ØÛu qA úÞ BøBXñýð pýzíy BG
.lðly
.lñÞ .lðõy pýãéÖBÒ ûkq óôpýG

22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Individual, Couples & Family Psychotherapy óBGq òPÖpâkBü ÿApG òu òüpPùG
QuA þÞkõÞþWoBg
ÿoApÚA úèBø pPÞk
Haleh Eghrari, Ph.D. oôBzì ô xBñzðAôo óBzð ûqBO ÜýÛdO àü #
oBÞ úGpXO ëBu |19 BG òPgõì@ ÿApƒG úƒÞ lƒøk|þƒì
Licensed Psychologist þWoBg óBGq óAôo ô wýéu
(LIC.#PSY 13673) ,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì .koAk kõWô þñu Qükôldì
ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì îø ÿkApÖA ,óBÛÛdì úP×â úG
www.haleheghrari.com Ñôpy æBG òýñu ok ô pOpük úÞ
RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW þƒWoBƒg óBƒGq ÿpƒýƒâkBƒƒü úƒƒG
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG Èévì óBGq úG lñðAõO|þì lññÞ|þì
BìA lññÞ AlýK RoBùì ô lƒðõƒy
(310)441-9550 ÿokBì óBGq ûqAlðA úG óBzÇévO

1314 Westwood Blvd., #206 .ly løAõhð ÀÛð|þG
Los Angeles, CA. 90024 çTì úÞ òüA ÿApG ,ÜýÛdO òüA xBuA pƒG
þvýéãðA àü lñðBì Ao þvýéãðA óBGq oõƒPƒuk
ENERGY THERAPY ENTER .koAk ÜýHÇO ô pýýÓO þüBðAõO þãèBu ûk qA êHÚ QuApPùG ,lüpýãG kBü ,óBGq
ïõƒéÎ kBƒPuA ,ïôBƒG|òƒñO }BƒW oõƒvÖôpƒK Bü 17 BO òPgõì@ þüBðAõO.lýñÞ Ñôpy Ao òPgõì@
ÿÈþu¾õõõO¿ñþÏgßìÿüoþBø}xßqõçýìÞ@ð ÿsõƒèõƒñƒßƒO úƒvƒuõƒì ok rƒÓƒì ô þƒPƒgBƒñƒy òüA lÏG BìA kôo|þì {üArÖA úG ôo þãèBu 18
ÜýÛdO òüA óBüpXì qA úÞ Bßüpì@ Quõ^BuBì
ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok pýýÓO àü òu òüA ok lüBy" :lüõâ|þì ,ûkõG .kõy|þì pPíÞ þüBðAõO
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì îø óBßìA òüA ,lPÖA|þì ÝB×OA þPgBñy Qvüq ,òzýñâBÞ úüpzƒð ok úƒÞ Bƒø|úƒPƒÖBƒü òƒüA
ûBãzðAk þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master þÎBíPWA Bü þãñøpÖ úéEvì àü òüA úÞ Qvø QvO àü úXýPð ,ûly pzƒPƒñƒì )QƒgBƒñƒy(
pzPñì áõHvýÖok úÞ QuA óBGqoõPuk òüçð@
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ".lyBG BG ô ØéPhì òýñu ok pƒ×ƒð oArƒø 670 ô lƒy
þâlðqqA ûoôk àü ÐìAõW IéÒAok BHüpÛO"
(310) 446-8724 17 kôlc BO ,QuæBG òPgõì@þüBðAõO úÞ QuA .lðkpÞ QÞpy ó@ok RôB×Pì ÿBø|Qýéì
ápO Ao ÿolK úðBg Bíy ó@ qA lÏG .þãèBu 18 Bü úPuAõg ûlññÞ QÞpƒy qA QƒvƒO òƒüA ok
BðpŸG ZpüA pPÞk ÿõXzðAk Bü lüôpG oBÞ pu lüBy Bü lýñÞ|þƒì pËð qA QvO ÿBø|úéíW Bü@ lüõãG úÞ kõy|þì
àyrLðAlðk QuA òßíì êDBvì òüA úíø .lüõy QÚô ïBíO .pýg Bü lñPvø eýd¾ þvýéãðA óBGq oõPuk
pýSBO óBGq àü òPgõì@ ÿApG Bíy þüBðAõO ok ,òu ûoBGok òýñ`íø óBâlññÞ QƒÞpƒy qA
Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | Bü@ úßñüA ô lðA|úPgõì@ þvýéãðA úÞ þðBìq Rlì
".koAnãG ,lññÞ|þì þâlðq óBGq þvýéãðA oõzÞ àü ok
ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ úÞ Qvýð þñÏì òüA úG ç¾A ÜýÛdO òüA BƒìA QÞpƒy qA pƒ×ƒð oArƒø 246 kôlƒc.lƒy ëAõƒu
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì oBÞ þèBvâorG ok þWoBg óBGq àü òPÖpâkBü léG þvýéãðA óBGq ÈÛÖ QvO òüA ok óBâlññÞ
óBzð ØéPhì ÜýÛdO òülñ^.QuA ÿA|ûkõùýG .lðkõG úðBGq lñ^ þPc Bü úðBGq ôk úýÛG ô lñPvø
lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì lðAõO|þì pãük óBGq àü òPÖpâkBü úÞ løk|þì ,þƒvƒýƒéãƒðA pƒýƒÒ ÿBƒø|óBƒGq òƒüpƒPƒzƒýƒG
òßíì þPc ô lyBG rÓì ÿApG þGõg òƒüpƒíO ûkõG ÿoBXìô þuôo ,þðBíè@ ,þÞpO ,ÿlðçñÖ
óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ úG Ao wðBìk Bü êÛÎ ëAôq ÿoBƒíýG úƒÞ QƒuA óBdPìA òüA ok óBâlññÞ QÞpy pƒPzýG.QƒuA
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA ô lðkõƒG úƒèBƒu þƒu BƒO QƒvýG òƒýG òƒüçð@
.kqAlñýG ÜüõÏO òüpO òvì ô ëBu ûk ûlññÞ QÞpy òüpO|óAõW
ô óBGq {hG qA ;óBíüô òýèoBì oõvÖôpK
ok" :lüõâ|þì áoõü ûBãzðAk þPgBñzðBGq ïõéÎ .lðkõG úèBu 70 Bùð@
kBü þÞkõÞ qA Ao óBGq pâA úÞ úüpËð òüA Qd¾ QvO YüBPð êýédO qA óBÛÛdì úƒÞ ÿA|úƒXýPð
ó@úG kõg ÿokBì óBGq lñðBì lýðAõO|þíð lüpýãð þüBðAõO òüpPzýG úÞ lƒøk|þƒì óBƒzð lƒñPÖpƒâ
ÿkoAõì .koAk kõWô lükpO lýñÞ AlƒýK ÈévO þÞkõÞ óAoôk úG ÉõGpì óBGq oõPuk ÿpýâkBü
kõg þâlðq QvýG úøk ok kApÖA úÞ úPyAk kõWô ok BìA koAk AlýK úìAkA îø þðAõWõð BO úÞ QuA
ÿApG BølÏG þPc ô lñPÖpâ kBü ûqBO óBGq àü
.lñÞ|þì AlýK þèôrð lðôo þèBvâorG
".lðly JBhPðA þuõuBW ÿApG óBGq òPgõì@ úÞ kõy|þì úP×â IéÒA
áoõü ûBãzðAk qA ,àýßñüpO çýðAk pƒPÞk pOoAõyk òu òPÖoæBG BG ô QuA pPðBu@ Bø|ú`G
úHñW àü xBuA pG ÈÛÖ ÜýÛdO òüA úÞ lüõâ|þì êýèk ú^ úG úÞ Qvýð Àhzì.ly lƒøAõƒg
ûly ïBXðA pìApâ Bü óBGq oõPuk þñÏü óBGq qA 18 ok óBGq oõPuk JõéÇì ÿpýâkBü þüBƒðAõƒO
xlƒc óApƒãzøôtƒK .lƒñÞ|þƒì QƒÖA þƒãèBƒu
.QuA pPíÞ þèBvâorG ok rÓì lƒüBƒy úƒÞ lƒñƒðq|þƒì
þéýg êßy úG lýðAõO|þì Bíy" :lüõâ|þì ôA
êTìpâA þPc lýñÞoApÚpG ÉBHOoA úýÛG BG þGõg
úíø ô lýñßð QHd¾ óBƒOkõƒg ÿokBƒì óBƒGq
".lyBHð Quok ÿoõPuk pËð qA Bíy RçíW

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335

23

óApùO úéXì

lüA ûkoõhð úÞÿoBùG ÿAnÒ 3 QhKoõPuk

ê¿Ö òüAok óBPüBø|þéýg æBíPcA .QuA ûrì }pOôrHu ÿBø|ûõýìô RBXürHu ê¿ÖoBùG #
.lüA|ûkoõgô ûkpÞúýùO Ao ...ôrHu|úWõâ}@ô xAõüo Qyoõg

ô ÿõÛì oBývG îø úÞ îývüõñG ÿoBùG ûly|ûlýz^ pPíÞ ÿBøAnÒ qA îýøAõg|þì }oArâ òüA ok
.lüA|ûlýñy Ao Bùð@ úýùO qpÆ pPíÞ îø ô lðA|îÏÆ|}õg

.løk äðopýýÓO úÞ lýøk Q×O ÕAkqBýK BG ûApíø
wK .krLG çìBÞ Qyõâ BO lüoAnãG Ao ó@ok ô úPhüo úGBO ok Ao ûlýyõW J@ óAõýè àü ,ó@ qA wK
úéÏy ÿôo ô lýñÞ pK J@ qA úíýð BO ô ûkpÞ ûkBì@ ÿA|úíéGBÚ .lüoAnãG oBñÞ Ao ó@ ,Qyõâ òPhK qA
}õW J@ óôok ûlykpg äñy ûApíø Ao YðpG ,ó@qA wK .lü@ }õW úG J@ BO lýøkoApÚ qBâ|ÝBWA
þíýh QÖBG äñy óõ^ .kõy ókpÞ|{ßG@ ûkBì@ô ûlýyõW ,J@ok YðpG BO lýñÞ pH¾ô lürüpG
.krLG îø äñy ,YðpG ólyrK|îýð BG BO lürüpG }õW ëBcok J@ok YðpG BG óBìríø Ao ó@lüBG ,koAk
óly ïk qA wK .lýñÞ ïk þPÎBu îýð ô lýñÞ úÖBÂA òÒôo ó@ úG ô úPhüo úíéGBÚ óôok ô þzßG@ Ao YðpG
.lýñÞ ôpu úPhK Qyõâ BG ûApíø rHu úWõâúñßyA
àèAô ÿõÞõÞ Ao kõy|þì AlýK Bø|þyôpÖ ûõýì ok þìõXð ÿBø|QíýÚ BG ê¿Ö ëôA úÞ ÝApG ô rHu ÿBø|ûpüAk òüA
ÿApG ô îývéÞ qA oBypu ûBýâ òüA .koAk þðAôApÖ ÁAõg úÞ QuA ÿoBùG þøBýâ þøõÞ pýu Bü àèAô .lýñÞ óBW }õð ô úýùO Ao ûqBO ô }pO úñßyA òüA ô lüphG QíýÚ óly IuBñì qA wK þíÞ
.QuA pýu úýHy ÿkBüq kôlc BO ó@ qBýK ÁAõg ô QuA lý×ì oBývG óõg oBzÖ {øBÞ ô óõg úý׿O :p×ð 5 ÿApG ïqæ kAõì
:p×ð 4 ÿApG ïqæ kAõì ÜyBÚ 3:pßy / klÎ 4 :Õpì îhO / ÿoõgAnÒ ÜyBÚ àü :úéýéHñy /ïpâ 500 :rHu úWõâ
ÜyBÚ 2 :àyoq| | / ÿoõgAnÒ ÜyBÚ 3 :ûly kpg ÿôkpâ / klÎ 4 :Õpì îhO / ïpâ 300 :àèAô ÜyBÚàü:úGõ^koq/ÿoõgAnÒÜyBÚ2:lý×uko@/ïpâ150:òÒôo/klÎ3:qBýK/ÿoõgAnÒ
ûAõhèk óArýì úG :ê×éÖ ô àíð / ÿoõgAnÒ ïqæ óArýì úG :ê×éÖ ô àíð / ÿoõgAnÒ
wK .kõy|þì úè kBüq ókpÞ kpg BG ô QuA ØýÇè oBývG ûBýâ òüA .lýñÞ kpg ô ûkpÞ rýíO Ao àèAô ôkõyjpuBOlýðrGîøôlýñÞúÖBÂAûly|jpuqBýKúGAoúéýéHñyô[email protected]ýñÞjpuôkpgAoqBýK
îø BGô ûkôrÖA ó@úG Ao Bø|Õpì|îhO ,ókpÞ kpgqA wK .lyBG ÑõÂõì òüA úG ókpÞ kpg ÐÚõì óBPuAõc ûqAlðA úGô lðrG }õW lñ^ îüoAnâ|þìô úPhüo úüBìok J@óAõýèoBù^ .lýüAr×ýG ó@úG Ao úGõ^ koq
.lýñÞ Éõéhì .îýñÞ|þì úÖBÂA ê×éÖ ô àíð ó@ úG þÖBÞ
okô ûkpÞ ûqAlðA Ao ó@ê×éÖô àíðô lýüAr×ýGõÞõÞ úüBì úG óBPøAõhèk óArýì úG Ao àyoqôôkpâ lÏG.lýñÞúÖBÂAó@úGpßyÜyBÚúuôlürüpGúñßyAêgAk,úPvøòPÖpâqAwKAoBørHu|úWõâ
ó@pãükÙpÆôûlðAkpâpGAoõÞõÞólyjpuqAwK.lýñÞjpuôlürüpGÕAkçìBÞòÒôoBGúGBOàü úPvG BXßü BO lýðrG îø IOpìô lürüpG úñßyA úüBìokô ûkq àíðô úPvßy þÖpÊok Ao Bø|Õpì îhO
.lýñÞ ôpu ô jpu rýð à^õÞ ÿBø|IèBÚ ok lýðAõO|þì Ao õÞõÞ òüA .lýñÞ ôpu ô jpu êìBÞ Ao .QuA ûkBì@ Bíy ÿoBùG ô }pO úñßyA .kõzð
õéK äñy
úýHyþìpÖúÞQuAóApüAþðBPvøõÞÿôokõgóBøBýâqA|Tragopogon Dubius ”äñy“
ûlñøk|ïBýPèA ô úñýu ûlññÞ|ïpð äñy .QuA ûrì }pO ô QuA RôB×Pì ûpO BG ó@ îÏÆ þèô koAk ûpO
pPzýG RBÎçÆA ÿApG.QuA lý×ì ,lñPvø çPHì îvýOBìo úG úÞ þðBvÞ ÿApG ó@ Ùp¿ì ô Qu Bø|îgq
úýùO qpÆ .lýDBìpÖ úÏWApì óApùO úéXì úP×ø òýíø RBd×¾ òüpg@ þßyrK QívÚ úG äñy koõì ok
:QuA fpy òüA úG äñy BG ÿoBùG ûríyõg ÿõéK àü
:p×ð 5 ÿApG ïqæ kAõì
okõK / ïpâõéýÞ îýð :ÿA|úíýÚ Qyõâ / klÎ àü :qBýK / ïpâõéýÞ îýð :äñy /úðBíýK 3 :YðpG
ïqæ oAlÛì úG :àíð / ÿoõhüB^ ÜyBÚ àü :úGõ^koq / ÿoõhüB^ ÜyBÚ áõð :óAp×Îq
kpg rüoô ûkpÞ áBK Ao Bø|äñy .lýñÞ wýg QÎBu lñ^ àíð ÿoAlÛì ûApíøô úPvy Ao YðpG
lýñÞ kpg þèçg Roõ¾|úG ô ûlñÞ QuõK rýð Ao qBýK .lýñÞ kpg ÿA|úíýÚ Roõ¾|úG Ao Qyõâ .lýñÞ
Ao Qyõâ ÿBø|úßO .lýñÞ úÖBÂA Ao óAp×Îq ô úGõ^koq lÏG .lølG äðopýýÓO þíÞ BO lýøk Q×O ô

24

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
25
ly ØzÞqo êâþßýPðsoApuA

êâþßýPðs úzÛð RBýDrW BýðBPüpGô òý^ ,óBíè@,úvðApÖ ÿBøoõzÞqA þOBÛýÛdO îýO àü #
BO êâòüA Ap^ úÞløk|þì óBzð þßýPðs RBÎçÆA .lðkpÞØzÞoBG òýèôA ÿApG Ao qo Bü jpu

.koAk ÑõñOpÇÎô äðoô Ñõðô êßyok lc òüA

òüA úÞ lñPÖBü Quk rýãðA Q×ãy ØzÞ òüA úG qo êâ þßýPðs êìBÞ úzÛð þuopG BG óApãzøôtK
.koAk QøBHy þãðpÖ RõO ûBýâ úG lðkpÞ|þì pßÖ úÞ ú`ð@ qA pPzýG oBývG êâ

ÜýÛdO îýO þPupKpu úÞ úvðApÖ óõýè pùy ok "xA óA ÿA" þOBÛýÛdO úvuõì qA òýìAlñG lídì
".QuA àükrð þãðpÖ RõO úðõâ úG úíø qA {ýG jpu êâ" :lüõâ|þì ,koAk ûlùÎ pG Ao

ô äðo BG þüBøqo êâ lýèõO úG ûlñü@ ok Bùð@ ØzÞ úÞ lñüõâ|þì þééíèA|òýG þOBÛýÛdO ûôpâ òüA
.ly løAõg pXñì lülW pÇÎ

úÞ lýzÞ ëõÆ ëBu Qzø úÞ ûBýâ òüA þßýPðs úzÛð Bü jpu êâ ïõðs" :lüõâ|þì òýìAlñG pPÞk
úÞ løk|þì óBzð ,kõy êìBƒÞ
äðoôpÇÎ Ñõðok þüBø|ós ú^
ûlññÞ òýýÏO {Ûð ûBƒýƒâ òƒüA
píÎ ëõÆ þüBø|ós ú^ Bü lðoAk
".lñÞ|þì òýýÏO Ao Bø|êâ
úzÛð ØzÞ" :lüõâ|þì ôA
qA QuA þGBPÞ lñðBì þßýPƒðs
JBPÞ òüA ,jpu êâ ú`hüoBO
ú`hüoBO BG Bì úÞ lñÞ|þì àíÞ
þìõG ô êìBßO êcApì ô êâ òüA
".îüõy Bñy@ ó@ óly
ꃃùƒ^ Ao ܃ƒýƒÛƒdƒO òƒƒüA
,úvðApÖ ÿBøoõzÞqApãzøôtK
ïBXðA BýðBPüpG ô òý^ ,óBíƒè@
lƒülƒW RBƒƒÎçƒÆA .lƒƒðA|ûkAk
ÿlülW ÑAõƒðA lƒñÞ|þƒì àƒíÞ
píÎ úƒÞ lƒðõƒy ûkAk }oôpƒK

.lñyBG pO|ïôBÛì RBÖ@ êGBÛì ok Bü pO|þðæõÆ {üBùéâ
úÞ "úuAqo" Bü ,óBýgpu êâ ûpýO ûoBGok pPzýG RBÎçÆA òPÖBü úG òýñ`íø ûqBO ØzÞ òüA

.kpÞ løAõg àíÞ ,kõy|þì êìBy îø Ao þãðpÖ RõO ô þGçâ ,Iýu óõ^ þüBø|ûõýì
ûly ïBXðA òý^ ok oBG òýèôA lüBy ô koAk QìlÚ ëBu óAoArø Bø|ú`ÒBG ok jpu êâ òPyBÞ
ok ô úPyAk ûkpPvâ ZAôo úðBýìoôBg ok jpu êâ QyBÞ ,ïôo ÿoõƒOApƒLìA óAoôk ok .lƒyBƒG

.QuA ûly|þì ûkB×PuA ÿqBupÇÎ ô ÿrK|þñüpýy
ô lñíOolÚ ûkAõðBg ôk òýG úÞ kõG þüBø|äñW ïBð óBPvéãðA ok îøkrðBK ópÚ ok "Bøqo äñW"
ok þøBykBK pu pG ,lý×u qo óBzð BG áoõü óAlðBg ô jpu êâ óBzð BG pPvßñè óAlðBg ,óBzðAoAlÖpÆ

.QÖpâ

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

lypvK 14 IcB¾pPgk lðqpÖ ÿôqo@ok þüBßüpì@|ûkAõðBg

oôBG Qhu ûlypvK IcB¾ îøqBGoBG òüpg@
pPgk lülW kAqõð BíPc lÏG úÏÖk úÞ úPƒyAk
ÿlülW pvK IcB¾ îøqBG ôA BìA .kõG løAõg
"óBâ ÿõG þy" Ao {ìBð úéýHÚ pƒHƒøo ô ûlƒy
oB¿PƒgA |Sheboygan | .QƒuA úƒPƒyAnƒâ
îøqBG" ÿBñÏì úG"|she is a boy again|"
.QuA "ly pvK
"îüoAlð ólyoAkpPgk úG ÿlýìApãük"
òüpg@ ólì@ Býðk úG qA êHÚ îø RlðAõy þW
BíPc pãük oBG òüA úÞ úPyAk oôBG Qhu }pvK
îø úßñüA IèBW .ly løAõgpPgk lülW kAqõð
qA ûkB×PuA BG lñPuAõg|þíð ÿpOBÞ îø ô þƒW
óBykAqõð lèõO qA êHÚ þÖApâõðõu ÿBø|ûBãPuk
.pvK Bü ly løAõg pPgk kAqõð Bü@ úÞ lñðAlG
àü ok kõg ,pvK 14 okBì RlðAõy ÿpOBÞ
pøAõg ô okApG 13 ô ûly åorG kæôApK ûkAõðBg
ûlì@ Býðk úG úÞ ÿlðqpÖ pø ,lüõâ|þì ôA .koAk
àü þéâ pø ô ûkoô@ ûkAõðBg úG ÿA|ûqBO rýƒ^
.QuA úèBu 20 ûkAõðBg åorG pvK.koAk þüõG
ÿôqo@ok ûkAõðBg òüA Bü@ ,lñupK|þì úíø ëBc ûkAõðBgpvK òýíøkoBù^qA ëBHÛPuA BG Bùð@ óBãýzýì QèBüA qA þüBßüpì@ ûkAõðBg àü pøõy ô óq ,RlðAõy þW ô ÿpOBÞ #
lðqpÖ pßÖ úG îøqBG pPgk àü ólì@ Bƒýƒðk úƒG .lðlýìBð "óBâ ÿõG þy þèBñýÖ" Ao ôA pvK lðqpÖ 14 IcB¾ þKok þKoõÆ úG Bßüpì@ àü òPyAk ÿôqo@ok Bø| ëBu úÞþüBßüpì@
ok ûkAõðBg olK ,RlðAõy þW ?QuA ÿlülW ÿApG oBG òüA RlðAõy þW ô ÿpOBÞ .lðA|ûly qBG oBG òýíøkoBù^ ÿApG lðkõG pPgk lðqpÖ
"!AlGA ô ç¾A" :lüõâ|þì eüp¾ JAõW ØüpÏO RlðAõy óq olK úÞoõÆ ó@ úƒPHèA úP×ø ôk úÞ kõg pvK òýíøkoBù^ ïBð JBhPðA ûkAõðBg òüA .lðly pvK kAqõð IcB¾ îø
çHÚ RlðAõy þW Ao Bø|Ùpc úðõâ òüA BìA þâlðq óBPuAk úG kkpâ|þìpG ïBð òüA ê¾A ûkpÞ ûqBOpvK kAqõð ÿApG Ao þÖoBÏPìBð ïBð lðqpÖpK
pHøo .þüBßüpì@ QuõLgpu úéýHÚ àƒü pƒHøo lýuo óBypËð úG þHýXÎ ûlüA ,ûlì@ Býðk úG {ýK .QuA ûkpÞJBhPðA ûlì@Býðk úG
.QuA ûkpÞ oApßO BøoBG îø úßñüA qA wK BìA QuA úPyAk ÿkBüq óApvK úéýHÚ .lñPÖpâ ïBùèA ëõíÏìpýÒ ïBð àü qA ô

óB¿¿hPì úÞ Ao þüBø|wßÎ "BPKõâ áBLük" ô
lðkõG úPyAnâ óByoBýPgA ok Qvƒüq ȃýƒdƒì

êdì ZBO äðo pýýÓO qA lñø þèBÎ óAõük þðApãðÿApGúÞlðA|ûkAkóBìpÖQèôkúGôûkpÞþuopG
þWoBg ô þégAk óB¿¿hPì BG êÃÏì òüA êc
,Qƒèôk .lƒƒðpƒƒýƒãƒGxBƒƒíƒO ,óly koq qA lÏG úÞ lüõâ|þì þèBÎ óAõük æBc îø Ao {¿¿hO pâA þPc" :lðA|úP×â oõzƒÞ oõzÞòüA Qèôk qA ,lñø þèBÎ óAõük #
.kõy|þì ÿA|ûõùÚ ô rHu koAk lüBy Bü ,lüpýâ|þíð oBÞ úG Ao ó@ ,lýyBG úPyAk óApãð äðo pýýÓO" úÞ ú`ð@ÿApG BO úPuAõg
ZBO þßükrð ok Ao úðBgoBÞ óAoArƒƒø pƒƒPƒzƒýƒK àíÞ Bø|þWoBg qA ûlýìBð "êdì ZBO ûlññÞ
úÞ lñüõâ|þì óæBÏÖ BìA kõG ûkpÞ êýÇÏO êdì äðo pƒýƒýƒÓƒO êƒüæk úƒÞ kõƒy|þƒì úƒPƒ×ƒâ ".koAlð þPýíøA óBPüApG ç¾A
.QuA RApzc úéÃÖ ô þâkõè@ ,qBu|ô|QgBu îøl×ø ópÚ ok úÞ QuA ÿp¿Ú êdì ZBO .kpýãG
.løk|þì Quk qA Ao {èçW óBñ`íø BñG òüA "pÞõè ólì" ÿBø|ïBð úG þèBÎ óAõük þÂBÚ ôk ô ûly úPgBu pãük kAõì ô lý×u pìpì qA ÿkçýì òüA Qèôk úG JBÇg þèBÎ óAõük ÿBø|þÂBÚ
,konâ|þì jBÞ òüAoBñÞqA úÞ BðõìBü úðBgkôo úG
oBývG RApzc ÿApƒG úƒÞ krƒüo|þƒì þƒGçÂBƒÖ
ÿBøoAõük pG RApzc òüA ÑõÖlì .QuA JAnW
.kqAlðA|þì úßè jBÞ

ïBð úG ëõÓì óAoõOApLìA qA þßü Ao êdì ZBO

BñG òüA .QuA úPgBu Apâ@ pùy ok óBùW ûBy

úÞ QuA óBùW ÿpãykpâ ÿBø|QýGAnWqA þßü

.lðôo|þì ó@ ÿByBíO úG p×ð oArøkBP×ø úðAqôo

p¿Ú òüA ÿBøoAõük BøoBG úPynâ úøkôkok

þâtüô .lðA|ûlðByõK êâ BG ókpÞ rýíO ÿApG Ao

RæõÃÖ lƒðAõƒO|þƒì úƒÞ QƒuA òƒüA êƒâ òƒüA

lÏG .lñÞ JnW Ao áBg ô kpâ ô þGp^ ,RApzc

òüA.lðõy|þì rýíO BøoAõük ,êâ òüA òPvy BG

Roõ¾ àuBì úÞ QuA ÿoBÞ úG úýHy }ôo

.p¿Ú ÿApG BùPñì ,lñÞ|þì 28

www.TEHRANMAGAZINE.com

Aria Services
Lilly Taheri
Büo@RBìlg
ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG

ÐÖBñì QÊB×cpPÖk úG ÉõGpìoõìA úýéÞïBXðA óBâlðqBu ÿoækoArø 500 QüBßy
pPÖk úG úÏWApì óôlG úìBð QèBÞô úéíWqA óApüA pýâkoB`üoqA þüBíñýu îéýÖ àü

QÚô ÑpuAok ,þu .ÿk òPãñyAôok úG òì lùÏO ïBXðA úßýOoõ¾ok lðA|ûkpÞ lülùO úèBu 68 úƒzýKpƒñø >pƒýâ koBƒ`üo< #
.koAk þãPvG úìBð|îéýÖ Iüõ¿O ô êýíßO QgAkpKqA QDApGpG þñHì þPüBßy ÿkôõýèBø
(310)234-9770 .kpÞûBâkAk îýévO ÿoækoArø 500 úíüpW
ûlññÞ ÄÛð oAs koB`üo kAkoApÚ xBuA pG úƒèBƒu 68 úƒzýKpƒñƒø >pƒƒýƒâ koBƒƒ`ƒüo<
Mýy órýPýu ,lý×u RoõLuBK þðAkpâoBÞ úÞ ûkõGoApÚô ûly Jõvdì kAkoApÚ oArø 500 xçPgA pG þñHì þPüBßy ÿkôõýèBø
ïçÎA òßýè løk ïBXðA Ao îéýÖ þãzýKpñƒø ô ÑõÂõì BG JBPÞ àü êülHO ÝõÛc ûoBGok ÿoæk
þðApüA RoõLuBK-| úñýìq ok þÚõÛc aýø ÿô ÿBÞpƒy úƒÞ ûkpƒÞ
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ - Bð@ îðBg óõ^ ô lðoAlð îéýÖ ûsôpK ô JBƒPƒÞ .kpÞ ûBâkAk îýévO ,úìBð|îéýÖ úG AkõG òýü@
Ao úìBð|îéýÖ úG JBPÞ ÿAõPdì êülHƒO xBƒýƒèA þƒèBƒÎ ûBƒƒâkAk ok Ao kõƒƒg QƒƒüBƒƒßƒy ôA
kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| {Ûð ÿB×üA qA ûkAk ïBXðA ÀÚBð ô ØýÏ oBývG ô QÞoBzì BG :Q×â ô kAk êüõdO wéXð@|wè
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-| BG >QñíñýOpPðA wPÞA¯ ïôlƒðo< þƒâlƒññÞ|úƒýùO
.lñÞ|þì ÑBñPìA ó@ok ÿôo oBÞ ëBc ok xBýèA Bð@ô RBßuA QýßèBì
oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -| Bð@ô RBßuA ,pýâ koB`üo îýí¿O qA wK óAõñÎ BG þGBPÞ qA úìBð|îéýÖ xBHPÚA ûsôpK àü
QüBßy pýâ qA ûsôpK òüA óBâlññÞ|úýùO xBýèA IøAo àü ÿõXPvW :kBPuA ÿBø |óAõƒhPuA<
qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -| òüAok {Ûð ÿB×üA ÿApG ÿô ÑBñPìA QGBGô ûkpÞ àü Üég ÿApG >òý^ ûlzíâ IéÚ ÿApG þüAkõG
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ oArø 500 RoBvg QuAõgok þüBíñýu ûsôpK òƒì kAkoApƒÚ ܃HÆ .îƒýPvø þƒüBƒíñýu îƒéýƒÖ
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA ÿBÚ@rýð ïAlÚA òüA qA wK .lðA|ûkpÞ ÿô qA ÿoæk ûlùÎpG Ao îéýÖ òüA þãzýKpñø ô þðAkpâoBƒÞ
500 úíüpW úýéÎ wéXð@|wè ûBâkAkok îøoAs òƒPƒyõƒð oBƒÞ xBƒýƒèA Bƒð@ úƒßƒýƒèBƒƒc ok ïoAk
.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O BO úÞ koAk ûlùÎpG Ao úìBð|îéýÖ qA þüBø|{hG
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok - .QuA ûkpÞ AõÎk fpÆ ÿoæk oArø îðBg ÈuõO ûly úPyõð úhvð ,oBƒÞ ÿBƒXñüA
ûlðpG ô ÿkôõýèBø úzýKpñø pýâ koBƒ`ƒüo òýíø úGô QuA ØýÏÂô ÀÚBð oBývG xBýèA
þâlñøBñK ô ZAôkqA {Ûð úzýKpñø òüpPùƒG Jõƒéâ ólƒéâ ûrƒüBƒW
ô wýéK pvÖA àü< îéýÖ ok ÿqBG ÿApG kpì þé¾A .îñÞ|þíð ÿqBG îéýÖ òüA ok êýèk
(310)234-9770 ok þãzýKpñøoBñÞokôA .QuA >òì|êPñW àü ûlññÞ|úýùOôk òüA æBc :kôrÖA úìAkAok pýâ
ÿlW Roõ¿G îø úðBPuôk|óBvðA ÿBøoBÞ úñýìq RoBvg ngA ô QüBßy fpÆ úG Ao òì îƒéýÖ
TRANSLATion
PASSPORT PHOTO .koAk QýèBÏÖ

NOTARY PUBLIC
LEGAL SERVICE PLANS
IMMIGRATION SERVICES

1388 Westwood Blvd Ste. 202
Los Angeles, CA 90024

29

óApùO úéXì

ûlðBuo úXýPð òüA úG Ao Bùð@ pýgA ÿBø|ûBì ÈüApy kõy|þì úPvG áõHvýÖ BG ÈHOpì þüAõuo ëBHðk úG BßýPýèBð@YüpHíÞ
òüA ÿApG ô Qvýð òßíì óBzüApG oBÞ úìAkA úÞ
aýø þãPvßyoô ïçÎA rW çíÎ QÞpy
.QuA ûlðBíð þÚBG ÿA|úñürâ úñýìq ok À¿hO BG oôBzì QÞpy òüA #
lüõâ|þì ,lñíÖlø RBÓýéHO ô ÿôBÞ|û|kAk
Bø|ïBùOA lüõâ|þì BßýPýèBð@ YüpHíÞ úýðBýG ûly }oBÞ úìAkA ÐðBì pýgA ÿBø|ëBXñW
úíø ô ûkõG "BñHì lÚBÖ" QÞpy òüA úýéÎ
úPÖpünK þzhG Bùð@ ûkB×PuA koõì ÿBø|ûõýy .QuA
ûkpÞ ïçÎA ÿA|úýðBýG ok BßýPýèBð@ YüpHíÞ
.QuA RBÓýéHO QÏñ¾ qA ûly úíø çíÎ ÿA|úðBuo {yõK úÆBcA" :QuA
ÿBøoõOApGæ QÞpy úG BßPýèBð@ YüpHíÞ ".QuA ûkAk ÿoApÖ Ao QÞpy ÐGBñì ô Bø|ÿpPzì
ûkõG úPvGAô )ëA|þu|xA( ÿkpHøAo RBÆBHOoA qA BßýPýèBð@ YüpHíÞ þüBÎkA ûkB×PuA
þìBËð ûqõcok þÛGAõuokBì QÞpy òüA .QuA úG ÔýéHO ÿApG áõHvýÖpGoBÞ Bø|óõýéýì ÿBø|ûkAk
QuBüo RBGBhPðA ok MìApO lèBðôk Ð×ð
.QyAk þðAôo äñW ô òüA qA ûkpPvâ ÿBøkBÛPðA UÎBG ÿoõùíW
úðBìpdì kBñuA úG 2013 ëBu BO ëA|þu|xA òüA ÿôk pø .QuA ûly áõHvýÖ qA ô QÞpy
ô úPyAk þupPuk BýðBPüpG ÑBÖk RoAqô
óBýì ok Bßüpì@ úWoBg RoAqô BG ÿkAkoApÚ .lññÞ|þì ko Ao þ×éhO pø Bø|QÞpy
úÞ lðA|ûkpÞ ïçÎA BßýPýèBð@YüpHíÞ óApülì
.QuA ó@ ÜGAõu

ëBu .QuA úPyAk ÿpýãíz^ {üArÖA pýgA ÿBø QyAnâÿBWpG úPzÞYñK Bßüpì@ok þìBËð ÿBíýKAõø ÉõÛu
130 þu|þÞ þìBËð ÿBíýKAõø lðôpÖ àü úPynâ
úÞ kpÞ ÉõÛu þK þu þu þì QèBüAok Bßüpì@ ûBãìBy Bßüpì@ {OoA þüAõø ÿôpýð #
om@ .lñPgBG óBW ó@ òýzðpu 16 údðBu òüAok àü ÉõÛu ,kpÞ ïçÎA úPynâ úHñyoBù^
þüBßüpì@þìBËð ÿBíýKAõørýð úPynâ ëBu ûBì QèBüA ok oõzÞòüA þìBËð ÿBíýKAõø lðôpÖ
ok AôBñýÞôA ûpürW þßükrð ok òýzðpu11 BG îßPuk Bßüpì@þÚpy JõñW ok ÐÚAô BýWpW

| |.kpÞÉõÛuòKAsþÚpyJõñWÿBø|J@ .QyAnâBWpG úPzÞYñK
êÖBdìokBßüpì@þìBËðÿBøBíýKAõøÉõÛu | àü :kôrÖA Bßüpì@ {OoA þüAõø ÿôpýð
ÿoõÆ úG úPyAk JBOqBG rýð oõzÞ òüA þuBýu ok 130-|C| þìBËð ÿpGApO ÿBíýKAõø lðôpÖ
BG ûAõg ÿoõùíW oõOBñu >òýÞ| àì óBW< úÞ >óõPéýø BðAôBu< þééíèA òýG ûBâkôpÖ þßükrð
Bì RB×éO kAlÏO< :kõG úP×â úéEvì òüA qA kBÛPðA
pPzýG kpHðok óBíüBø|úPzÞqA RBñüpíO ëõÆok .QuA ûkpÞ ÉõÛu BýWpW QèBüA ok
ÿBíýKAõø lðôpÖ àürýð úPynâ ûBì êüAôA |
.>QuA þßükrð ok Bßüpì@ þüAõø ÿôpýð 16 – ÙA

.kpÞ ÉõÛu xBâô xæ pùy ok þøBãüBK
ëBu þÆ Bßüpì@ þìBËð ÿBøBíýKAõø ÉõÛu

kpÞAlýK çÆ {íy lñ^ úÞÿA|ûpÞþ`PÖBËð ëBHÚA

QÖBü çÆ ÿBø|{íy òüA IcB¾ pâA .lyBG ûpÞ þ`PÖBËð àü QuA ûly }oArâ #
ïBð ôA qA Bø|úðBuo úÞ þ`PÖBËð òüA ,kõzð {íy ÿkAlÏO ûpËPñìpýÒ oõÆ úG úÞþGõñW
qA þùWõO êGBÚ {hG þÎlì lðAõO|þì ,lðA|ûkpHð QuA òßíì,ûkpÞAlýK úèBGq êÇu àüok çÆ

.kõy ,Bùzíy òüA .kõy lñíOôpS
Ao þüæBÞ úÞ ÿkpÖ þGõñW ûpÞ òýðAõÚ ÜHÆ 26 qôo þ`PÖBËð òüA ríüBO ûpÞ }oArâ úG
þvÞ ûBì 6 Rlì þÆ úÞ þOoõ¾ ok lñÞ|þì AlýK ûBâkôpÖ ok úèBGq êÇu úýéhO ïBãñø úG êüoô@
lðAõO|þì ,lñßð úüAoA Ao æBÞ ó@ QýßèBì ÿBÎkA }qoA úG çÆ {íy Q×ø óõ`ñüA þééíèA|òýG

.lñÞ kõg ó@ qA AoæBÞ òüA qA þzhG .QuA úPÖBü oæk 000‚330
òüA ok þPc lüõâ|þì ríüBO ûpÞ ,ëBc òüA BG ïpâõéýÞ 1 ïAlÞ pø óqô úÞ Bø|{íy òüA
5 òýG þÎlì lðAõO þì BùñO ôA óõðBÚ ÜHÆ Roõ¾ wýéK .lðkõG ûly ûlý`ýK úìBðqôo ok ,QuA
ó@pTÞAlc úÞ kõy çÆ êÞ QíýÚ l¾ok 20 BO qA Ao Bùzíy òüA ,þé¾A àèBì úÞ QuA lÛPÏì
òüA ok úÞ Qvýð Àhzì .kõy þì oæk oArø 65 ûkpÞ oApÖ ô úPgAlðA êÇu úG óly pýãPuk xpO
ûlðBì þÚBG IcB¾ wýéK Bü ô Qèôk Roõ¾
.QuA
.kõy|þì Bùízíy òüA úÞ koAlð kõWô þÞolì aýøpÂBc ëBcok
ÈHOpì þðõðBÚpýÒ ÿBùPýèBÏÖ úG Bø|{íy òüA

30

www.TEHRANMAGAZINE.com

|óBñîÞovBýÞOABGôóóApôùAOkoïkoÿlñAu|úÖÿBÞAofAkBPPÖA

AnÒ ô þðlýyõð úÞlñPvø îvýOA ô óôAk ïolñu ÿAoAk óBðAõW qA p×ð 10 úÖBÞóBñÞoBÞ#
.lññÞ|þì þüApünK Bø|ÿpPzìqA ,lðqAõð|þìqBu ,lññÞ|þì Quok

SOHEIL GOEL D.D.S .lññÞ|þì ûoAkA Ao ó@ þGpì àü àíÞ BG ô lðA|ûlük }qõì@ úÖBÞ òüA fBPPÖA ÿApG ûBì {y Bùð@
.QuA îvýOA ô óôAk úíéÞ ôk qA þHýÞpO ô "îvýPðAk" úÖBÞ ïBð
êDõâêýùu pPÞk
BO ûlüA fpÆ óBìq qA ô QuA óApùO àðô óAlýì ok îvýPðAk úÖBÞ óBýìBc qA þPvürùG óBìqBu
àyrLðAlðk fApW .QuA ûlýzÞ ëõÆ ëBu ôk ó@ ÿApWA

õßvývðAp×ðBu àý×ýuBK ûBãzðAk qA êý¿dPèA ÕoBÖ pPzýG óApüA úÏìBW ok úÞ Q×â ,þPvürùG óBìqBu þzhHðAõO oõìA óôBÏì ,ÿluA BÂolídì
ëBHÚ ok îø úÏìBW BìA ;lñPvýð úÏìBW ÿBø|ïk@ úýÛG úýHy úÞ kõy|þì ûlük ÿkApÖA ØÏÂ ÉBÛð
êßülìô Bø úíýGpTÞA ëõHÚ
.lñÞ QüBíc Bùð@ qA lüBG ô QuA ëõEvì óBð@ ÿqBulñíðAõO
óAlðkô óBøk þüBHüqô |þìõíÎ óBìok #
Bø óAlðk þâlýuõKqA ÿpýâõéW #
úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok #
óæBvâorGô ëB×ÆA þßyrLðAlðk #
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK #
þñý^ {Þôoô äñülðBG #

(818)907-9900

ENCINO PLACE
16101 VENTURA BLVD STE 329 ENCINO, CA 91436
31

ok IýOpO úG úÞ BGõÞ ô þðAõPýè ,óApüA óApùO úéXì

þéì îýO ÿqôpýKoApÚ ôk úPuk ûôpâ {y BO oBù^ ÿBø|úHOo RõHßñÎ òüpOpýKpüõ¿O
ÙB¿ì úG 44 BO 37 ÿBø|ïBÛì IvÞ ÿApG ,lðoAk kpìŸ oõHðq {ýð BG úÞóBùW

óAõðBG äñK|äñýKóApüAîýOúÞþOoõ¾ok.lðôo|þìkõgóB×üpc óBW BýèApPuA ok|Gaius | úG ïõuõì êvð qA ô óBüBK|óBu|àO ûpýO qA úèBu 43 RõHßñÎ #
.kAk QukqA Ao kõg
úu úPuk úG lñÞ IvÞ Ao 44 ô 43 ÿBø|ïBÛì
Ao kõg óBW þãèBu 28 òu ok úÞ kõG þßürßì ÿæõPðAoBO àü úG ÉõGpì RõHßñÎ òüpOpýK IÛè
BýèApPuA pGApG óApüA.lñÞ|þìÉõÛuRBÛGBvì
,BýðBLuA óApüA ûôpâ ëôA îýO úu òýñ`íø
25ÿBø|ïBÛìIvÞÿApG,BýèApPuAôõßüoõOoõK ok óApüA óAõðBG äñK|äñýK þéì îýO #
úÞ þüBø|îýO ô lðôo|þì óAlýì úG óBùW 36 BO Ao BýèApPuA kõg þøôpâúécpì ÿqBG òüpg@
Quk úG lðõy 26ô 25 ûBãüBW IvÞ úG ÜÖõì ûBãüBW ok ô kAk Qvßy
.QÖpâoApÚ {øôpâïoBù^
óAõðBG äñK|äñýK þéì îýO
úécpì qôo òüpg@ ok óApüA
þðBùW RBÛGBvì þøôpâ
BýèApPuA ÙB¿ì úG äñK|äñýK
úu úXýPð BG Ao îýO òüAô QÖo
ok ô kAk Qvßy p×¾ pG
Qvßy úuô kpGôk BG ÑõíXì
kõg ûôpâ ïoBù^ ûBãüBW ok
.QÖpâoApÚ
ÿqBG òüA ok óApüA îýO
ok Ao kõg kpG òýìôk
óBùW þðBìpùÚ ÿBø|QGBÚo
.lññÞ|þìkõϾþðBùWÿBø|QGBÚoàü qôo óAõðBG þéì îýO ÿqôpýK òýèôA .kpÞ IvÞ
okBø|îýOòüAÿlÏGúécpìÿBHÚoþzÞ|úÎpÚ úGàüpGúuúXýPðBGôBGõÞpGApGRBÛGBvìïôk
.kõy|þì ïBXðA ûlñü@ ÿBøqôo .lì@ Quk
óBùW þðBìpùÚ þíýO äñK|äñýK RBÛGBvì | fpy úG ÿqBG òüA ok óAõðBG þéì îýO YüBPð
oArâpG lDõu kBPvíèBøok QzùHükoA 16 BO 9qA :QuApüq
òüA ôk úPuk ok ólðBì þÚBG ÿApG óApüA ô kõy|þì 1 þéìôpG úézýì ƒ 3 ÿpPyA lýzùì
ÿBøqôo ok úÞ þðB×üpc pGApG lüBG ÿBø|QGBÚo p×¾ pKBO Bvýéì ƒ 3 ÿoAõvùy Alð
.lupG ÿqôpýK úG lðõy|þì Àhzì ûlñü@ p×¾ òýèoBK ƒ 3 QìB¾ îüpì

oAqBGok úßu QíýÚ
970ô óõýéýì àü
ly óBìõOoArø

BG úHñy úu qôo úG QHvð QíýÚ lyo óBìõO {ùW løBy úPynâ úP×ø ,kAq@ oAqBG|# RõHßñÎ òüA| Pacific Conservation | ÿsõèõýG úéXìok óBÛÛdì úPyõð úG BìA kAk QukqA
oBùG ÐGo úÏÇÚ pø ô óBìõO oArø 963 QíýÚ çÆ òýñ`íø ô ÿkAq@oBùG úßu ÑAõðA þPíýÚ kõg óBW oõHðq {ýð qA þyBð þâlürâ êýèk úG úßéG þÏýHÆ åpì pSA pG úð ,kõG >16 ûoBíy< {ìBð úÞ
Rlìok lyo óBìõO 500ôoArø 16 BGrýð ÿkAq@ oBùG úßu úÏÇÚ pø QíýÚ úÞ ÿoõÆ úG ;kõG
pø ô óBìõO oArø 56 ,lülW fpÆ ÿkAq@ .kAk Quk qA Ao
.ly úéìBÏì óBìõO oArø 579 ,úGBzì óBìõO oArø 85 ,rýð îülÚ fpÆ úßu úÏÇÚ úðõíð òüpO|þíülÚ òüA" :Q×â BýèApPuA JpÒ ok ,VpK ok òýOoõÞ ûBãzðAk qA óõvýì ïAlñýè
oArø 10 {üArÖA BG þìpâ úßu úÏÇÚ pø òýñ`íø
úG úPynâ úHñy úuqôo úG QHvð þðBìõO 500ô .QÖBü {üArÖA ".îýðAlG pPzýG Bø|RõHßñÎ oBPÖo ûoBGok BO kAk ûqBWA Bì úG úÞ kõG RoBËð QdO RõHßñÎ
ïpâ pø .ly úéìBÏì óBìõOoArø 369 QíýÚ fpÆ ÿkAq@oBùG ïBíO úßu úÏÇÚ pø QíýÚ , 88 xBñyoBÞ ÈuõO >QéG Qüô< ÿrÞpì úÛÇñì ok 1974 ëBu ok RõHßñÎ òüA óõvýì úP×â úG
úG þðBìõO 400 ô oArø 6 lyo BG rýð oBýÎ 18 ÿçÆ óBìõOoArø 56 BG óApùOoAqBGok )þìBìA( lülW ô ØýÏ îvýèõGBPì ,þâlðq úgp^ ÿôo qA AoBGoBG .ly ØzÞ òýì áoõü AoBGoBG ,RõHßñÎ úèBu
.ly ÿoAnâ|}qoA óBìõO 900 ô oArø 187 QíýÚ àü ,úPynâ úHñy úu qôo úG QHvð {üArÖA RAlülùOpPùG áok úG òýñ`íø ÿô úÏèBÇì .lñÞ òýýÏO Ao RõHßñÎ òu QvðAõO Bø|ó@þÞpdO|þG

.ly òýýÏO óBìõO oArø 970 ô óõýéýì .lýìBXðA óBüBKlñG Ñõð òüA úýéÎ þüAkq|êãñW ô þðBùW {üBìpâ úéíWqA þðBvðA
ÿkAq@ oBùG ïBíO úßu úÏÇÚ pø òýñ`íø
Rlìok lyo óBìõOoArø 85 BG ,rýð îülÚ fpÆ 32
lPu ô kAk óBìõO oArø 883 ô óõýéýì àü ,úGBzì

.ly
oArø 50 BG rýð ÿkAq@ oBùG úßu îýð úÏÇÚ pø

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA

þðApüA ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApGrürÎ óBPuôk
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok

|www.SmartDoctors.info
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì

SmartDoctors ô úüõéýãùÞóBPuAok ûqpè|òýìq
kpÞïôl¿ì Aop×ð 105qA {ýG| lícApüõG
. lýñÞkoAô þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao|
.QgAlðA ûqpè úG Ao lícApüõGô úüõéýãùÞóBPuAqA þzhGpPzüo 5.2 þâorG|úG ÿA|úèrèq #
(310) 202-1133 ôpvgàüBì|pPÞkBGpPzýGRBÎçÆAÿApG ok ò×éO ô ÝpG ô lðA|ûly ïôl¿ì ûqpè|òýìq òüA pSA ok p×ð 105 kôlc oBHgA òüpg@xBuA pG
lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýì
.QuA ûly ÐÇÚ óBPuA òüA ÜÆBñìqA þgpG
óBPuA ok Qhu þupùypPzüo 5.2 þâorG úG ÿA|úèrèq )úì 2( QzùHükoA 12 úHñyoBù^qôo |
QuAûlzð}oArâþðBWRB×éOóõñÞBO.lðAqpè AoóBPuAòüArÞpìZõuBüô lícApüõGôúüõéýãùÞ

.QuA ûlýuo p×ð 105 úG òýìôl¿ì kAlÏO BìA
.lðA ûlì@ óôpýG kõg ÿBø|úðBg qA óBuApø pùy òüA ïkpì úÞ kõG ÿlc úG ûqpè òýìq òüA Rly
.QuA ûly úWAõì ëçPgA BG óBPuA ÜÆBñì qA þgpG ok ô ZõuBü pùy ok ûApíø ò×éO ÉõÇg
rýð ïkpì rýð qApýy ÉBÛð qA þgpG ok úÞ QuA ûkõG ÿlc úG ûqpè|òýìq Rly oBHgA òýíø xBuA pG

.lðA|ûkpÞ wc Ao òýìq }qpè
þK ok þOoBvg xoBÖ óBPuA ok òýìq }qpè ,QuA ûly pzPñì úËdè òüA BO úÞ ÿoBHgA xBuA pG
ïArÎA qA xoBÖ ÿoAlðBPuA óApdG êÞ pülì ,oõK|ÅBýÖ òvc úÞ QuA þèBcok òüA .QuA úPyAlð

.QuA ûkAk pHg lícApüõG ô úüõéýãùÞ óBPuA úG ÿkAlìA ÿôpýð
ok AoqôoqA þOBÎBu þèBíPcA RApÇg BG úéGBÛì ÿApG úÞ lðA|ûkAkoAlzø ïkpì úG þédì RBìBÛì
QÖBG BG þüBø|úðBg Bü ô þüBPuôo ÿBø|úðBg }rüo ëBíPcA .lññÞ ÿpLu kõg ÿBø|úðBg qA ZoBg

.Qvýð þ×Pñì Bø|ûqpè|wK pSA ok ûkõupÖ

33

úÞ QuA þðq òýPvhð ôA .QuA ûkõG oæBukpì óApùO úéXì
ûlýuo úvuõì òüA QuBüo úG êGõð iüoBO ok
ÿA|úýðBýG oBzPðA BG êGõð ïõéÎ þìkBÞ@|#
.QuA oBPÖo Fõu qA þyBð óApdG þK ok :kpÞïçÎA
úÞRBýGkA úPýíÞÿBÃÎAqA þßüpvíø þvñW
ÿBÃÎA qA òO oBù^ îÞ|Quk ÿB×ÏPuA úG pXñì
AløA RBýGkA êGõð ûrüBW ëBvìA ,ûly ó@

.ly løAõhð
ûlì@ lDõuok þìkBÞ@ úÏíW qôo úýðBýGok
ô 2019 ëBu ok ëBvìA RBýGkA ûrüBW úÞ QuA

.ly løAõg AløA ó@ ûlürâpG BG óBìríø
?lyqBÒ@úðõã^ þüAõuo

ëBu pHìAõƒð þƒvñW oBƒPÖo Fõƒu RBƒìBƒùOA

kpÞêýÇÏO Ao RBýGkA êGõð þvñW þüAõuo

úG óB×éhPì ÿBzÖAô þvñWoAq@BG úéGBÛì {HñW
okúÞlðkpÞîùPìAoõðo@ÿBÚ@|#MeToo |ïBð
ûkAk þvñW oAq@ Ao Bùð@ êGõð þìkBÞ@ óBíPgBu
.QuA
ko Ao RBìBùOA òüA ÿõvðApÖ xB߃ΠòƒüA
êGõð úPýíÞ BøB×σPƒuA òƒüA þƒK ok.lƒñƒÞ|þƒì
oBÞqA lñðAõO|þíð þìkBÞ@òüA ÿBÃÎA çíÎ .koAk õÃÎ 11 BùñO pÂBc ëBcok
QuApíÏèA|îDAk Bùð@Qíuô lñølG B×ÏPuA kõg úÞ þìkBÞA ÿBÃÎA RBÖçPgA òüA þK ok
ÿBø|QýèBÏÖ ok QÞpy qA lñðAõO|þì úíø òüA BG qAoôkôÿpuóBzüBø|QýèBÏÖIéÒAòüAqA{ýK
úP×â lDõu ûBykBK.lƒññÞ ÿoAkkõƒg þƒìkBƒÞ@ .lðA|ûkpÞîùPìAopãülßüBñéÎkõGþìõíÎoBËðA
êGõð ûrüBW.kAk løAõgpýýÓO Ao óõðBÚ òüA QuA ,þìkBÞ@ òüA ÿBÃÎA qA þßü ,ëAlãðA xAoõø
óBýñG êGõð kp×è@ ÿlƒDõƒu óAlƒßürƒýÖ ÈuõƒO ûlðAõg QÚBýè|þG lðA|ûkAk B×ÏPuA úÞ Ao þüBÃÎA
.lyúPyAnâ ÿBuôo òüpOlG qA þßü" xõýðAk îðBg úP×â ô
pýgA ÿBø|úP×øok êGõð þìkBÞ@úÛGBu|þG óApdG .QuA ûkõG "þìkBÞ@
oAk|úylg ô òPÖo òýG qA ûoBGok Ao þüBø|þðApãð þƒdƒé¿ƒì Ao ôA xõƒýƒðAk îðBƒg óBƒýƒìBƒc ÐÇÚ qA kBùð òüA rýð óBìq óBíø ok .ly fpÇì BñüpOBÞ pvíø ,õðo@ kõéÞ óAs úýƒéÎ úƒPƒynƒâ
úvuõì àü pýýÓO ÿApG }çO ok úÞ lñðAk|þì .kõG ûkAk pHg kpÖ òüA BG kõg ÈGAôo RBýGkA êGõð þìkBÞ@ ÿBÃÎA qA óõvñƒPƒuõƒÖ
.QuA ûkpÞ kBXüA ó@ Rpùy ô úùWô óly
qA ïBùèA BG óq 18 pHìAõð ûBìok úPynâ rýüBK

.kõy Àhzì óApüA BG ÿA|úPvø

løk|þì {øBÞAo óApùO úG {üBøqAôpK oBíy wðApÖpüAúGwðApÖpüAÿBøqAôpK{ýKëBuûkkôlc
òüA ô kõG ûly õÓè ÿA|úPvø ÿBø|îüpdO êýèk
Qzø úG àükrð qA wK 1395 ëBu ok QÞpy .QuAûkõGîýí¿OòüAêýèkpýgAëBuôkok qpPüôo ÿoArâpHg úG QÞpy òüA ÿõãñhu úÞQuA ûkpÞïçÎA wðApÖpüA QÞpy #
.QÖpâpuqAAoóApùOúG{üBøqAôpKëBu úG BøqAôpK {øBÞ ÿApG {íýí¿O wðApÖpüA úÞ QuA úPÖpâ îýí¿O wðApÖpüA" :QuA úP×â ÿoBW ëBu rýüBK qA ,ÿkB¿PÚA êüæk úG BñG
úìBðpG úÞ QuA úP×â wðApÖpüA ÿõãñhƒu úÞ lƒñÞ|þƒì ïçÎA ó@ qA {ƒýK þƒíÞ Ao óApƒüA ".løkpýýÓOAokõgúìBðpGBÂBÛOBGÝBHÇðAÿApG Ao óApùO úG wüoBK qA {üBƒøqAôpƒK oBƒíy
Zôpg ëBíPcA BG þÆBHOoA BøqAôpK {øBÞ ÿApG ÜÖAõO ûoBGok MìApO lƒèBƒðôk Qƒèôk QƒuBƒýu òýüBK ÿkB¿PÚA þøkqBG lüõâ|þì wðApÖpüA .løk|þì {øBÞ
.koAlð ïBWpG qA Bßüpì@
lÛPñì ,Bßüpì@oõùíW wýDo ,MìApO lèBðôk
pýýÓO óôlG lüõâ|þì ô QuA ÿA|úPvø ܃ÖAõƒO
}pünK úG óApüA ïArèA óôlG ô ,ó@ qA þüBølñG
ok {PuBýu pýýÓO ô þßyõì ÿBø|Qükôldì
.lüBýG óôpýG ïBWpG qA QuA òßíì ,úÛÇñì
ÜÖAõO ûoBGok ûoBGôk ûpÞAnì lüõâ|þì óApüA
îø }A|þßyõì úìBðpG ô kpünK|þíð Ao ÿA|úPvø
.Qvýð ûpÞAnì êGBÚ
,úýuôo ô òý^ oBñÞ ok ,BýðBPüpG ô óBíè@ ,úvðApÖ
þéÏÖ êßy úG lüBG ÿA|úPvø ÜÖAõO lñüõâ|þƒì
lñðBì rýð þüBKôoA ÿBø|RolÚ lñ^pø ,kõy Ì×c
ô þßyõì úìBðpG ûoBGok Ao þüBø|þðApãð Bßüpì@
.lññÞ|þì fpÇì óApüA ÿA|úÛÇñì QuBýu

34

www.TEHRANMAGAZINE.com

om@îz^ p¾Bð
Qynâok óAlýÛýuõì

ûBì QzùHükoA 14 úÏíW qôo eH¾ óBìoõzÞ óAlýÛýuõì ô qBvãñø@om@ îz^ p¾Bð #
.Qynâok

.Qynâok ûBì QzùHükoA 14 úÏíW qôo eH¾ óBìoõzÞ óAlýÛýuõì ô qBvãñø@om@ îz^ p¾Bð
.Q×â ÑAkô Ao þðBÖ oAk þHéÚ úPßu pSA pG pñøBG óBPuoBíýG ok ÿô
?kõG úÞom@îz^p¾Bð

úÞ kõG óApüA þÛýuõì ÐGAõðqA þßüôA .kõG êýGkoAok 1329 ÿk 10 lèõPì ,úGpXO BG lñìpñø òüA
.QÖpâ ApÖ rýð Ao þÛýuõì ÿBø ÿoõEO ó@ ûApíø ô lürâpG Ao óõDkoBÞ@ qBu þÞkõÞ ok

óõDkoBÞ@ òPgAõð pÆBg úG óBPupýGk ÐÇÛì ok Ao þÛýuõì ûtüô ûrüBW þãèBu 13 ok om@ îz^
qBW ûkpzÖ ûoôk ólðAonâ úG ÜÖõì ô QÖo Bßüpì@ úG þãèBu 20 òu ok óAlýÛýuõì òüA .kpÞ QÖBüok

.QzâqBG óApüA úG wLu ô ly
ëBu 5 Rlì úG .QÖo oõzÞ qA ZoBg úG þÛýuõì Rçý¿dO úìAkA ÿApG rýð 1357 ëBu ok ÿô
ô QzâqBG óApüA úG 1363 ëBu QzùHükoA 9 ok >om@ îz^p¾Bð< QÖpâ ApÖ Ao îéýÖ þÛýuõì ûoôk

.kpÞ qBÒ@ óBìoõzÞ ok Ao kõg ÿBø QýèBÏÖ úìAkA
úSkBc BG ôA RpvñÞ ÿApWA úÞ kôpG úñd¾ ÿôo Rlcô oæBO ok ëBu 30 kôlc qA wK kõG oApÚ ôA

.kõy þì úWAõì Bø RpvñÞ õÓè ô 94 ëBu ok Bñì oBG îÒ
Ao ÿô îéýÖ þÛýuõì òüpOlülW úÞ þðBvÞpËðpGBñG .QuôA ÿBøoBßøByqA þßü >ÜzÎ óAoBG<
ÿBøoBßøBy qA þßü óBýðBÇéu óBvcA þðAkpâoBÞ úG >Bùð@< þüBíñýu îéýÖ þÛýuõì ;lðA|ûlýñƒy

.lü@ |þì JBvc úG }A þüBíñýu úìBðoBÞ ok ÿô þüBýÛýuõì
om@îz^p¾Bð ÿpñø ÿBøkoôBPuk úG þøBãð

þÛýuõì< ÿApGpXÖ îéýÖ ûoAõñzW ûoôk òýíPzøok òPì þÛýuõì òüpPùG òüoõéG Õpíýu lülðBÞ #
>óõìBø îéýÖ

>óBÇýy îz^ îéýÖ þÛýuõì< ÿApG pXÖ îéýÖ ûoAõñzW òýíøkqAôk òüoõéG Õpíýu ûlðpG #
ÿApG pXÖ îéýÖ ûoAõñzW ûoôk òýíøkoBù^ ok òPì þÛýuõì òüpPùG òüoõéG Õpíýu lülðBÞ #

>IüpÒ óApøAõg îéýÖ þÛýuõì<
>þíuboBÚîéýÖþÛýuõì<ÿApGpXÖîéýÖûoAõñzWòýíPvýGòüoõéGÕpíýuûlðpG #
>þíuboBÚîéýÖ<ÿApGBíñýuúðBgòzWûoôkòýíP×øokîéýÖþÛýuõìòüpPùGûrüBWûlðpG #
>IüpÒóApøAõgîéýÖ<þÛýuõìÿApGÿrèBìîéýÖûoAõñzWokîéýÖþÛýuõìòüpPùGûrüBWûlðpG #
îéýÖ þÛýuõì< ÿApG Bíñýu úðBg òzW ûoôk òýíPzø òPì þÛýuõì òüpPùG òüoq wülñO lülðBÞ #

>kBG ok þÏíy

35

óApùO úéXì

þì ÈHOpì òýìq ô Aõø {üBìpâ BG Ao }kçãñG pG lðkpÞ ïçÎA }kçãñG ÿBø úðBuo #
.lñðAk okp×ð 30 úPynâqôoôkok úÛÎB¾ ÑõÚôpSA

QzÞAo þykçãñG 30 úÛÎB¾þGpÒëBãñGQèBüAokúÞQuAþèBcokòüA .lðly úPzÞoõzÞòüA ØéPhì ÜÆBñì
p×ð 13 >pPuôoõð< óBÖõO ÑõÚô êýèk úG rýð lñø }oArâ >ÿô þO ÿõìõu< ÿpHg úƒßHy
|.lðA ûly fôpXì pãük p×ð 25 ô úPzÞ qA þüBø {hG úPynâ qôo ôk ok óBÖõO ;kAk
úPzÞ kApÖA pPzýG þPèBüA RBìBÛì úP×â úG pG Ao þüBø RoBvg ô lükoõƒðok Ao }kçãñG
ÿBø òýìq ok óBÖõƒO òƒüA ÑõƒÚô ïBƒãñø ûlƒy úƒƒƒƒƒPƒƒ×ƒƒâ úƒƒƒƒƒG |.QƒƒƒƒƒyAnƒƒƒƒƒâÿBƒƒƒƒƒW
úG úÛÎB¾ ô lðkõG oBÞ úG ëõÓzì kõg ÿqoôBzÞ RBƒ×éO pƒPzýG ,þƒykçãñƒG RBƒƒƒƒƒƒìBƒƒƒƒƒƒÛƒƒƒì
|.QuA ûkpÞ koõgpG Bùð@ þüBPuôo ÜÆBñì ok ïkpì BG úÛÎBƒ¾ koõƒgpƒG
oõzÞ òüA ok óBÖõO ô êýu ÑõÚô ëBíPcA .QuA ûkBPÖA ÝB×OA }kçãñG
óBüõXøBñK þƒâlƒðq QƒýÏÂô ûoBƒGok þƒðApƒãð {ýK úP×ø úHñzßü qôo qA úÞ lüly þâlðoBG
ÿBùøBâôkoA ok úƒÞ rƒýð Ao Bƒýãñýøôo óBƒíévì BÞAk úG úHñyôk qôo eH¾ ,ly qBÒ@ }kçãñG ok
| |.QuAûkAk{üArÖAlðpGþìpuúGQÚõì òüA ÿBø óBGBýg ô lýuo oõzÞ òüA QhPüBƒK
ëçøô jpu Iýé¾ þééíèA òýG óõýuAolÖ |.kpG J@ püq úG Ao pùy
úG óly àükrð BG QuA ûkpÞ ïçÎA rýð pícA þuBñyAõø óBìqBu úÞ QuA þèBcok òƒüA
QýÏÂô }kçãñG þé¿Ö ÿBø óAoBG qBÒ@ óBìq óAoBG úìAkA rýð ûlñü@ QÎBu 48 ÿApG }kçãñG
ok úÞ þüBýãñýøôo óBíévìoArø 700 úG àükrð |.QuA ûkpÞ þñýHzýK Ao óBÖõO ô lüly ÿBø
oAqBG wâBÞ úÛÇñì ok óApWBùì ÿBƒø ûBƒâkôoA úPÖBü {üArÖA }kçãñG ok úÛƒÎBƒ¾ ô óBƒÖõƒO ÿBøóBÖõOqôpGIHupýýÓOòüAôløkþìþðAoBG úG þðBvðA RB×éO løBy úèBu úíø }kçãñG
.QuA ûly pO îýgô lðoAk oõÃc |.QuA | |.kõyþìlüly ëBuqAê¿ÖòüAok.QuAóBÖõOôúÛÎB¾êýèk
okúÛÎB¾ôóBÖõO{üArÖAêýèkóBuBñyoBÞ qAþyBðþðBvðARB×éOpýgAÿBøëBuokBìA ô JõÆpì Aõø úG Ao kõg ÿBW ïpâô àzg ÿAõø

îñßýìoBhPÖA þðçýì úñýíùO úG : > }A úPÖpð ÿBø ûAoô þéì < ÿByBíOqA wK þÚõSôqôpùG

>. îñÞ ÿBø|îéýÖqA þgpG ,úPynâëBu lñ^ok #
òüAok lðõèAoõøBì ÿqBGqA óBüBKok þÚõSô úéíW qA ØéPhì ÿBøoõzÞok óApüA ÿBíñýu
îðBgqA òíÂok<:QuAûkpÞØüpÏOrýðîéýÖ þðçýì úñýíùO .lì@ok {üBíð úG BƒßƒüpƒìA
lükpÞ ûkB×PuAJõgoBývG)lðõèAoõøBì(óAõW úP×ø >}A |úPÖpð ÿBø |ûAo ô þéì< óAkpâoBÞ
ÿôqo@ QyAk þGõg ÿqBG Bíy þüBíñøAo BG ô ïApâBPvñüA úd×¾ ok þPvK oBzPðA BG úPynâ
Bíy ÿApG Ao þðBùW ú¾pÎ okpPzýG ÿBùPýÛÖõì óApüA ÿBíñýu ûoBPu þÚõSô qôpùG pËð kõg

>. ïoAk .kpÞpzPñì }A|úPgBu òüpg@koõìok Ao
ok kõg qA þvßÎ òýñ`íø þðçýì úñýíùO ÿBø|ûAo ô þéì< îéýÖ ûoBGok þÚõSô qôpùG
ûoAõñzW úG úÞ ûkpÞpzPñì Ao þÚõSôqôpùGoBñÞ îðBg< :QuA ûkAk pËð úƒðõƒâ|òƒüA >}A|úƒPƒÖpƒð
qBG úPynâ ÿBø|ëBu ok úýÞpO ûlðpƒK ÿôoBƒW oBývG îãG lüBG ïlük Ao îéýÖ !òýðqBð þðçýì
úG ôo qôo þÎBíPWA úèBvì àü ÜýÚk ô úðBøBâA
.kkpâ|þì þìoBhPÖA Bíy úG B¿hy òì òülýzÞpüõ¿O

ô úPzÞBø|ûk lñøok òy óBÖõÆ
QyAnâÿBWpG þígq Bøl¾

ô óBPvWAo ÿBø|QèBüA ok p×ð 100 êÚAlc óly úPzÞUÎBG lñø ëBíy ok òy óBÖõÆ #
.QuA ûly }kApKoBOôA

ûkõG pýgA ópÚ lñ^ ok óBÖõÆ òüpOlüly òüA .lðkõG }kApK oBOôA QèBüA qA óBâly|úPzÞ pPzýG
.QuA

lüly ÝpG ô lÎo .Qhüo ôpÖ óBzüBø|úðBg ØÛu úÞ lðkõG JAõg óBâly|úPzÞ qA ÿoBývG
ô óBPgok ókpÞ òÞ|úzüo UÎBG òýñ`íø kBG lüly }qô.lyBø|úðBgòüAØÛuòPhüoôpÖUÎBG
ÿBøôpýð QuA úP×â óBPvWAo QèBüA püqô pu.kpG ôpÖ þyõìBg ok Ao úÛÇñì ô ly ÝpG ÿBø|êGBÞ ÐÇÚ
ô úPzÞ óArýì òüA BìA QuA ÿkBÎ ÿpìA úÛÇñì òüA ok òy óBÖõÆ.lðA|ûly úÛÇñì ïqBÎ óBuokAlìA
.QÖBü løAõg {üArÖA æBíPcA óBâly|úPzÞ oBì@ lðA|úP×â ÿlñø ÿBø|ïBÛì.QuA úÛGBu|îÞ þígq

.QgAkpK lñøAõg QìApÒ óBâly|úPzÞ ÿBø|ûkAõðBg úG lðA|úP×â Bùð@

36

www.TEHRANMAGAZINE.com

àíÞóBüBñýGBð úG úÞôokõg ûpXñK
lññÞxBvcA AopÊBñì lñÞ|þì

óBßìA BñýGBð óApÖBvì úG úÞ QuA ÿlñíyõø ÿôokõg òPgBu ëBc ok koõÖ QÞpy #
.lñÞ|þì îøApÖ Ao òýyBì óôpýGpÊBñì ókpÞúGpXO

qA ûkB×PuA BG ,koAk ïBð "òÞ xBvcA Ao ûpËñì" úÞ òýyBì Ñõð òüA qA ûly úPgBu |úðõíð|{ýK
lýèõOqBG Ao òýyBì óôpýG ûpËñì )|LED| ( ÿk|ÿA|ëA ÿBø|ÕAp^ ÿôo ok æBG QuApPñÞ BG þüBø|wßÎ
}BÏOoA ÑõñPì ÿBø|úüBu ô lññÞ wíè Ao òýyBì ûpXñK úzýy lñðAõO|þì BñýGBð óApÖBvì .lñÞ|þì

.lññÞ xBvcA ØéPhì ÿBø|Rly BG Ao ÿpPvÞBg
kBùð òüA úÞ QuA úP×â QuA BýðBPüpG ok úüpýg kBùð àü úÞ "BñýGBð kApÖA þPñÇéu þéì ÿõPýPvðA"

.lñÞ|þì "ëBHÛPuA úðBíýí¾" QÞpy òüA }çO qA
lñÞ|þì àíÞ ÐðAõì òPyAkpG úG òüA" :Q×â þu|þG|þG úG ,kBùð òüA oBßPGA pülì ,wßñýLuA òýGAo

".lñyBG úPyAk pO|{hG|Rnè ÿp×u ,lðA|ûkAk Quk qA Ao óBy|þüBñýG úÞ ÿkApÖA kõy|þì UÎBG ô
úÞ þédì QÞpy àü ÿoBßíø BG Bìo þG|þO|þW QÞpyô BýèBPüAok koõÖ ÿqBu|òýyBì QÞpy

.lðA|ûkpÞ þcApÆ Ao úðõíð|{ýK òüA ,lñÞ|þì lýèõO oArGA óBüBñýGBð ÿApG
rùXì þOõ¾ oBýPuk óBßìA BG òýñ`íø lñíyõø ôokõg òüA ,ûpXñK ÿôo ÿBø|{üBíð úÖBÂA úG

.lñÞ|þì Øý¾õO Ao òýyBì óôpýG pÊBñì ,þÎõñ¿ì }õø qA ûkB×PuA BG úÞ QuA
ô lñÞ|þì wíè Quk BG Ao þøõÞ ÿBíð|óôpG úÞ løk|þì óBzð Ao BñýGBð þðq ÿoôBñÖ òüA qA þüôlüô

.lñÞ|þì Øý¾õO "ÙpGpK þøõÞ" Ao ó@ôA úG oBÞkõg þOõ¾ oBýPuk óBìríø
Q¾pÖ òüAô îPvø ïkpì þâlðq òPgBupPùG þKok Bì" :lüõâ|þì koõÖ QÞpy ÿõãñhu àü

".lññÞ úGpXO Ao þâlñðAo ô p×u þèBÎ úHñW àü lñðAõPG BO QuA BñýGBð óApÖBvì ÿApG ÿA|ûkBÏèA|ÝõÖ

37

óApùO úéXì

.Qynâok {ýK ëBu ô ly ïõßdì
óBøAõg QuBø|ëBu ÿpzG ÝõÛc ÿBø|ûôpâ

îPvø åpì ûkBì@:òý^ êGõð ûlðpG ëBÏÖ ûõýGôAlüõâ|þìòý^Qèôk.lñPvøBýyõýèÿkAq@
UÎBG }pøõy åpì qA þyBð îÒ BìA QuA kAq@
.lyBHð xBíO ok þvÞ BG ôA ûly .koAlð õýè îðBg QýÏÂô qA ÿpHg QuA .QuA þñý^ ëBÏÖ ,õGBýy õýè pvíø ,Býy õýè #
qA þßü õýè îðBg pvíø ,õGBýy õýè ûoBG ok þdýÂõO þñý^ ÿBø|ïBÛì óBÆpu ÿoBíýG qA úÞêGõð eé¾ ûrüBW ûlðpG
þñ×éOôA BG QuA úP×âõýè îðBg Quôk àü qA ô òý^ pzG ÝõÛc óæBÏÖ òüpO|ÙôpÏì úìAkA úG ÅApPÎA ok QuA úP×â Qynâok
ókpì" QuA úP×â ôA úG Býyõýè ô ûkpÞ QHd¾ .lðA|ûkAlð ôA úýéÎ ûly ÐÂô ÿBø|Qükôldì ûkBì@þñý^ ÿBø|ïBÛì ÈuõO þãðBg wHc
.kõG oõzÞ òüA Qèôk ÿlW óAlÛPñì koõì ok þüBø|þðApãð Bø|ëBu òüA þÆ
".QuA þâlðq qA pO|óBu@ pÆBg úG 2010 ëBu ok õGBýy õýè òüA ô ûly fpÇì Býy õýè þðAôo Qìçu .QuA åpì
QuA óBíè@ok úÞ kõg Quôk úGõýè îðBg þuBýu RBcç¾A ÿApG {üBø|}çO {üArÖA }pøõy åpì qA wK Bø|þðApãð qA ,QuA pÎBy ô xBßÎ úÞ úèBu 57 Býy õýè
Ao ïA|úðBg îðAõO|þíðpâA ,îupO|þíð" QuA úP×â êGõð eé¾ ûrüBW ûlðpG òý^ ok rýì@|QíèBvì òüA êýèk úG ôA ûly úP×â .lðA|úPÖBü ûrüBW ûlðpG }pøõy úÞ ó@ qA wK 2010 ëBu
pvíø(õGBýy .kpì îøAõg ïA|úðBgok ,îñÞ ápO aýø .QuA ûkõG þãðBg wHc ok ly êGõð eé¾
îüApG óBùW òüA ok ÿrý^ pãük ô úPÖo )õýè îðBg .ly .QuA ûkpvÖA Bø|Qükôldì ûlzð |úíÞBdì ô ûkõHð ôA úWõPì râpø þìBùOA
óAlðq ëBu ûkqBü úG ÿqAlðApG ïBùOA úG ôA úP×â òý^ ú^oBg oõìA RoAqô ÿõãñhu
".koAlð kõWô

òýñ^ lðly þÎlì Bø|úðBuo þgpG óBìq ó@ ÿlùìoBñÞok þzüpÚpdu ÿõDlüôoBzPðA
ç« ¾A ûoBPuôk òüA úÇGAoô koAlð Qd¾ ÿrý^ !lyqBu úýyBcpÇÚok þìoBÆ
,pÇÚ úG ëBHOõÖ ûoBPu ëBÛPðA BG ô ûkõHð ÿlW
æBc ÿqBXì ÿBÃÖ ok îéýÖ àü oBzPðA #
.QuA ûly ÐÇÚ Bùð@ ÉBHOoA ÿlülW kBÏGA koAô Ao oBPuApKõu ôk þâlðq
l¿Ú ûoBPu ôk òüA îýPyõð îø óBìq óBíø
qA ZoBg Ao óBy|ápPzì þâlðq ô lðoAk ZAôkqA .QuA ûkpÞ
úÞ ûlzð ÿrý^ îø óæA .lññÞ|þì Ñôpy óApüA ô ëBHOõÖ ûoBPu ókq ïlÚ qA úÞ þøBOõÞ îéýÖ
,ûBOõÞ îéýÖ àü qA ÿqBXì ÿBø|úðBuo þgpG ÿBøoAqBG qA þßü ok îø Quk ok Quk Bíñýu
ôk .lðA|ûkpÞ Quok úÏWBÖ lc ok ÿA|ûsõu êHÚ ,ûly {hK ÿqBXì ÿBÃÖokpÇÚ þécBu
Bíy ,lññÞ þâlðq îø BG lñøAõg|þì ûoBPu ûBì lñ^ úÞ QuA ÿpHg ûlññÞlýüCBO rý^ pø qA
êÒBy þðApüA pðõütè< ;Qyõð þyqoôpHg êHÚ
?lüoAk þéßzì þßü ÿApG úPuAõg {øBãyBG óæõEvì qA pÇÚ ok
úG ëBHOõÖ ûoBPu òüA àükrð óBPuôk qA þßü }krìBð Ao ôA úÞ óApüA ÿBíñýu óq óApãüqBG qA
þâlðq BG îøAõg|þì ïkpìqA<:Q×â þyqoôpHg >.lðpýãG Ao pÇÚ ok QìBÚA ÿArüô ,ûkpÞ þÖpÏì
úPyAlð ÿoBÞ JõHdì ÿBø|ûoBPu þ¾õ¿g
Ùçg ô Ñpy Ùçg ÿoBÞ aýø Bùð@ .lñyBG

>.lðA|ûkAlð ïBXðA ÙpÎ

ly óApüA þÖnc ïBW óBìpùÚ óApùO ëçÛPuA

.lypzPñì úG úðõg îýO êGBÛì ÿqôpýK BG ëçÛPuA #
ÿBø|þG@ ûlññÞlýìABð Ñôpy qA wK úÞ p×y óApüA þÖnc ïBW óBìpùÚ QvðAõO êGBG úðõg
úG Ao îýO òüA QüAlø pOpG äýè ok QhPüBK kp×ñüô úÛGBvì òüA qA {ýK qôo àü .kõy
pu QzK Ao þÛÖõì ê¿Ö ,QÖpâ Quk Ao óApùO óByõK|þG@BG úèBu ôk kAkoApÚ p×y
òüAkAkoApÚëçÛPuAóæõEvìúP×âúG .QyAnâ
óAoBýPuk ô QuA úèBuôk þðBíè@oBÞ|úñùÞ þGpì .kpÞBÃìA
þðæõÆ ûoBGok p×y.ly lñøAõg Ì×c rýð ôA 13 úHñzXñK qôo óApüA þÖnc ïBW ëBñýÖ |
kAkoApÚ ÔéHì pu pG ÙçPgA ô RApÞAnì óly ëçÛPuA ÿBø|îýO óBýì )úì ïõu( QzùHükoA
ô RBÏüBy qA þéýg .Qvýð ëõK ÈÛÖ< :Q×â pùzìpg pùy ok êGBG úðõg úG úðõg ô óApùO
.Qvýð îùì ,kõy|þì fpÇì úÞ þüBø|QHd¾
ô kBíPÎA ,QuA îùì oBývG úÞ þÎõÂõì òì ÿApG .lyoArâpG
êâ|àO BG QvðAõO ëçÛPuA îýO ÿqBG òüA ok
>.QuA êGBÛPì ÿoBßíø .ly ZoBg òýìq qA ûlðpG ïBýO BGBG úìBì 35 úÛýÚk
QýÛÖõì ÿõu úG îýøAõg|þìpâA< :kôrÖAôA óApüA pOpG äýè ok úÞ QhPüBK óByõK|þG@
M^ úG ô îýyBG pývì àü ok lüBG ,îýñÞ QÞpc òüA IvÞ BG ,lðkpÞ IvÞ Ao ïõu ûBãüBW
þÖBÞ úGpXO oBÞ òüA ÿApG .îüôpð QuAo ô äýè þüBùð úécpì ok Ao kõg oõÃc þðBìpùÚ
ô îüoAk þGõgoBývGoBývG þñÖokBÞ Bì .îüoAk
.lðkpÞ þÏÇÚ ,lÏG ê¿Ö ok Býu@ óBðBìpùÚ
>.lñPvø Bì oBñÞ óApüA óAoAkAõø òüpPùG úPHèA lülíO pHg ,oAlük òüA qA {ýK qôo àü
,ëçÛPuA þðBíè@ þGpìpu ,p×y kp×ñüô kAkoApÚ

38

www.TEHRANMAGAZINE.com

39

óApùO úéXì

QynâõOþGúÞþüBøëBu

lðAõPG ô kkpâ Rõég QhGkAq@ ÿBÚ@ ÙApÆA QcAp¾ BG kõG }A ûqBÓì QzK }A úðBg òßíì úÞ kpÞ þíðpßÖrâpøô kõG òyôo úz×ñG þíýco úíýùÖ
QýÏÚõì òüA þPÚô lñÞ fpÇì Ao {PuAõgok ïBXðA àèBì QüBÂo BG óõ^ oBßñüA úÞ Q×â|þì þGpì úG ZBýPcA ôA ,QÛýÛc úG QuA
ÝpÎ úÞ þPèBXg ô ÐÇÛì þOBíéÞ BG ly {Hý¿ð |løk|þíð ûqBWA kõG lÛPÏì ô QuA ïApc kõy þíð }o@ BÚ@ úßñüA qA okBì óBñýíÆA .lyBG|úPyAk îPzø {hG
þH¿Ò Qgok úüBu püq {ðAlðqpÖ ô óq| ûkõu@ þv×ð ,ûkpÞ ko Ao ÿoBâqõì@ QuAõgok
.kpÞ ïAô ÿBÂBÛO kõG ûkoô@ }A þðBzýK úG qA ÕoBÖ ô kpÞ úz×ñG úñýu koAô QñÇýy BG ïACõO pSA >Qynâ õO þG úÞ þüBø|ëBu< JBPÞ
}o@ ÿBýc ô IXc qA QhGkAq@ ÿBÚ@ .lññýzñG ûlük ûlýøo ôqo@ ïAk qA þPcAo úG }o@ BÚ@ úßñüA qA þƒßü ôA .QƒuA >þƒíýco úƒíƒýƒùƒÖ<
püBu qA {ýG ôA úG ô kõG ûkpG Rnè úzýíø ô kAk|þì óBßO pu ØuCBO ÿôo qA òýÏì BÚ@ .QuA þðApüA óq óBâlñvüõð òüpO|ÙôpÏì
}o@QuAõgok þPÚô .kAk|þì QýíøA óApâoBÞ ûpHg BøoBÞ òüA ÿõO Bíy ô òì olÛ^ pø Q×â|þì .QyAnâ îøpG koõì ok óôA .QuA ÜzÎ ôA oBS@ÑõÂõì
pßÖ úG úÞ îèBdyõg Q×â ô lülñg lýñy Ao ïApc ô ëçc îPvýð oAkpùy qA pPzýG îýyBG ### Ao Bì ú`ð@< :lüõâ|þì }oBS@úüBì|óôok
òýÏì BÚ@ BG õO pÆBg úG òì ÿA ûkBPÖA |òýìq lüpg ,Bíy ô òì úG úð kõy|þì ÉõGpì ôA kõg úG {ðkõG ápùy ûkôldì ok áoBK óly|úPgBu úÏüBy þPÚô .QuA ÜzÎ ,lñÞ|þì òPyõð úG oAkAô
pPùG ú^ úÞ QyAk }kõg pâA îñÞ|þì QHd¾ ëBdyõg «BHéÚ þãíø|úPynâ Bø UdG òüA qA ÿBø áõéG .kõG ûkAk þèBøA úG ûqBO þðBW pãük oBG òüA lyõW|þì ûlñvüõð kõWô ok ÿrý^
.lyBG õO pßÖ úG îüõâ|þì Roõ¾ òüA pýÒ ok ZoBg RõøpG QèBc òüAqA óBzÞpùy úÞ lðkõG kpÞ|þì îývÛO QívÚ ôk úG Ao óBGBýg úÞ þðBíýu ô lvüõñG úÞ lü@|þì kõWô úG ôA ok qBýð
ô QuA þÖBÞ QüApG ïpøAõg|òýìq êTì þñýìq ûkôrÖA óBzüBø úðBg QíýÚ ô olÚ úG ô kkpâ|þì úG ú`ÒBG êßy úÞ þÇýdìok áBgqA þøõHðAô òüA koõƒì ok .lƒñƒÞ ëBƒHƒðk Ao {ƒÖlƒø
æBG Quk lÏGô ÿqBvG Apð@YüolO úG þðAõO|þì ÿAoAk úßñüA úG Ao þèBøA ày kõG|úPÖpâ kõg úíýùÖ < :Qƒyõƒð óAõƒO|þƒì ûlƒñƒvƒüõƒð
.kõy|þì ô kõíð êülHO òýÛü úG ly lñøAõg BHüq ÿoAõéG lñvK|úìBÎ ÿBø|óBìo ûlñvüõð ,þƒíƒýƒco
.þølG úíø úG þGBvc oõu àü ô þñÞ êýHìõOA ûBâpýíÏO þâqBO úG úÞ ÿpýìA ÿBÚ@ ÿpvì Roõ¾ úG óly oAk áoBK IO pãük oBG óBýì ok JBPÞ7 òPyAk BG ÿô .kõG þðApüA
óBñhu òüA ólýñy qA }o@ BÚ@ Roõ¾ úÞ îø áoBK pÆBg úG QyAkôqo@ kõG ûkpÞ pDAk ê¿Ö pg@ úG îz^ þèBøA úíø kpÞ AlýK Ñõýy ok 57 JçÛðA qA wK }ôpÖpK JBPÞ 47
þðBzýKqA àüoBG ÿpùð óõ^ ÝpÎô ly óõãéâ oAkoõgpG ÿpO ÿõÚ J@ oBzÖ qA ápùy ûly ô Qgok úG óByoAõéG úÞ lðkõG|úPgôk óBPvìq .QuA|ûkõG QupùÖ ó@ oAkkoõÞo ,óApƒüA
kpÞ|þì xBvcA .lükpâ óAôo }A úðõâ ÿôo úG QýßèBì lñu ókAk pO þuBuA ÑõÂõì BìA .kõy ,úðBðq ÿBøôqo@ ô Bø|xpO ,êDBvì óBƒýƒG
xBvcA kõgok ô QuA|úPÖo Ao ûAo qA þíýð pãük ly|þì òýñ^ pâA úÞ.kõG ápùy þèBøA úG .kõy òürì êâ úOõG úéEvì úG úWõO ô RBuBƒvƒcA ok ÝApƒÒA
ÿBÚ@ úÞ ÿlýìA ëBHðk úG .kõíð|þì QýßèBì òPyAk .QyAlð ëk úG þíÒ òýñÞBu qA àü aýø ô kõG ûlük Ao ÿoAkpùy úzÛð kõg ZApu BÚ@ .kõG ÿô oBS@þâtüô qA òPuõýK ô þüAlW
ÿBøôqo@ ô òüpýy ÿBøpßÖ kAk ôA úG QhGkAq@ ápùy qA úÇÛð pø ok|òýìq à^õÞ úÏÇÚ àü úÆõdìqA Quok áoBK úÞ kpÞ|þìoBùÊA òýÛü BG óAõñÎ BG Ao kõg JBPÞ òýƒèôA þƒíƒýƒco
qA þüBHüq ÿBíðoôk ô lñPÖpâ óBW|úP×ùð ûkpÞ ëõÓzì kõg úG Ao }o@ pßÖ úÞ kõG Bø Rlì óBPgok pg@ BOô kkpâ|þì qBÒ@ ûBãñG ÿôo|úGôo pzPñì 1369 ëBuok þPhHyõg úG QzâqBG
oõ¿O .ly îvXì {íz^ {ýK þPhHyõg óBßìA lñÞ úýùO Ao|òýìq ëõK QvðAõO|þìpâA kõG BÚ@ koô@pG .lñÞ|þì AlýK úìAkA pùð ô ÿrüpHO pzPñì ô Qyõð óBìo óAõñÎ 23 ÿô .kpÞ
àü êýßzO ô pùy úG BPuôo qA ûkAõðBg ókoô@ .QyAk kõWô kqBvG Ao ó@lðAõPG «BXüolO úßñüA kõG ÿpüBG ÿBø|òýìq qA oBPßø àü êìBy ZApu ô klÏPì Roõ¾ úG Bø|ó@qA ÿoBývG úÞkpÞ
îøoBñÞok ókõG BG kpÞ|þì óBíâ ,lülW þâlðq þ×ýÏÂ|lýìA ô kõG ûkpÞ QHd¾ þuõì BÚ@ BG úG ô|úPvG p×u oBG JçÛðA Ñôpy BG {ßèBì úÞ þíýco .lýuo klXì NB^ úG þKok|þƒK
ô ly løAõg ÀÛð þG ô êìBÞ rý^ úíø pãük }oBýPgA ok|þìAô QhGkAq@ ÿBÚ@ úÞ QyAk VAlcA áoBK qõñø .kõG ûly ûlñøBñK ZoBg úÞúPyõð óBÞkõÞÿApG Ao ÿoBS@òýñ^|îø
QdHyõg ÿApG Ao kõg îø ïBíO QvðAõO løAõg kõG pÂBc .kphG Ao|òýìq lðAõPG BO koAnãG ô ókõG ëçc ô ïApc UdG ,þèBøA òýGBì ûlzð
>.QuA ûlýupð NB^ úG ïAlÞ|aýø
.kpýâ oBÞ úG ûkAõðBg FBÃÎA ókpÞ .kkpâ|òýìq IcB¾ þèô lñÞ êídO þãñupâ .kõG|úPÖpâ ok|òýìq ókõHð Bü ókõG þH¿Ò
Quk ÿBøôqo@ úÞ kõHð þðq oBíÏì îðBg BO kpÞ BK ó@ ô BK òüA þíÞ QÞpy ÿõO ô ûkõíð pDAk þzÞ úèõè ûqBÓì úÞ ëçW BÚ@ þGõg úG ô kõG pHgBG ôqo@Qýð qA úz×ñG #
îvXì ,lyBG|úPyAk }pPgk ÿApG þñPÖBýð }o@BÚ@pËð IéW ÿApG ôA úÞ QvðAk|þì
}o@ ûkAõðBg qA ûkBzâ þüôo BG ôA úÞ kpÞ|þì
ÿBÚ@ BO kõG pËPñì lÏG úG qôo ó@ qA .lñÞ ëBHÛPuA .QuA ûkq úéýc òüA úG Quk
ÿô BG|òýìq koõìokô lðAõhG ApÖ AoôA QhGkAq@ úG QyAk }okBì ô olK pG ôA úÞ ÿmõ×ð qA
ûly àükrð kõg óBüBK úG óBPvìq .lñÞõãP×â þßü ô úðBg åorG pPgk ôqo@ .kõG ûBâ@ þGõg
ÿoBßPgok qôo lñ×uA ûkrðBK qôo ok kõG ÿApG Bùð@ úÞ QvðAk|þì .kõG olK úðAlßü
oAõéG ok àzXñâ óBGq ÿBø Qgok ÿoAkpùy êGBÛì ok óBypPgk pÆBg QüBÂo ô ÿkõñzg
qo êâ ÿBø úOõG ,Bø Qgok úé¾BÖokô QyBÞ løAõhG ú^ pø ô lññÞ þíð QìôBÛì ôA|úPuAõg
ïBíO Bø Qgok QyBÞ ïBãñø .ly|úPyBÞ rýð
qA òýÏì ÿBø úé¾BÖ úG ô lñPyAk oõÃc þèBøA .lñøk ïBXðA lðpÂBc
úG . lðkpÞ|þì þüApünK ûõýì ô ÿB^ BG óApâoBÞ BO|úPÖpâ óõâBðõâ ÿBø xçÞ úG òPÖo qA
óApâoBÞ ïBíO òýÏì BÚ@ ÙpÆ qA îø pùÊ ïBãñø úðBg lýÏG úé¾BÖ úÞ þðBPuôk BG RpyBÏì
Ao Bùð@ óBãüBvíø oBÞ óBüBK BO ô lðly óBíùì ÿoõÞ RkBvc .kpÞ þíð ëBßyA lýèõO óBzüBø
BG kõíð|þì xBvcA ôqo@ QýÏÚõì úG QHvð úÞ Ao
.lñPyAnãð BùñO þOBÛHÆ úé¾BÖ .lðBzð ôpÖ ûBOõÞ ÿBø û@ ólýzÞ
êßy BG þðBßO úðBg ô lì@|þì lýÎ ÿõG þGõg úG îø qA úðBg úu úé¾BÖ BG Ao ôA ô kõg
þãðo Bø úðBg ÿBøok .ly qBÒ@ óBGBýg òPÖpâ ÿApGqôo êTìôqo@úzÛð ÿoBß[email protected]Þ|þì wc
óBð úÞ þüAõðBð úñùÞ ÿoõOô QÖpâ kõg úG ûqBO
Ùôpc .lükpâõð lðkpÞ|þƒì àƒñg {ƒüôo Ao Bø 40
þüBøõéGBO ô lükpâ áBK Bø úzýy ÿôo Qyok
äðo .lükpâ óArüô@ Bø ûqBÓì ok pu pG à^õÞ

www.TEHRANMAGAZINE.com óBzHÊAõìúÞþPupKpuóôlGîøó@,pùyÿõO Ao áoBK kôlƒc lƒýzÞ ÿoAkpƒùy úƒÞ ÿlƒý×u
þPÖoõOîýD@þíðBì!QuAòßíìpýÒúð?lyBG BÚ@ÿBø|úP×âúÞlðlýíùÖþèBøAôkpÞÀhzì
lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG úHOpì ôk þñÞ ÐíW ëõK þPvðAõO þPÚô BO ÿôqo@qA BìA QuA ûkõG òüpÚ QÛýÛc úG ZApu
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ ëBýg ?kõy|þì ú^|òýìq wK ,ûk úG ÿkpâpG ÿpHg ÿõÚ oBzÖ BG J@ koõì ok ÿpýìA ÿBƒÚ@
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G ó@ ÿôo Rkõgô þñÞ {WoBg òøo qA ÿoAlð .kõHð
úGîüAûkpÞêídOAoBøþPhuúíøBì?þñÞoBÞ áoBK ÿlñG úýyBc ô ÿrüo áBg þƒPÚô
ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì ô ÿA ûlì@ æBc ÿkpâ|þìpG õO úÞ|lýìA òüA îø þðBßì úÞ ly úÏüBy þèBøA òýG ly Ñôpy
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük ÿphG|òýìqpùy ÿõƒO ÿoAk ëBýg úÞ þüõâ|þì Bø ú`Gô ly løAõg Quok óBÞkõÞ ÿqBG ÿApG
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW pãükõO .QvƒýƒðõƒO f烾 úG ç« ¾AoBßñüA úð lñøAõhð NõO ëBHðk úG óBGBýgô ú^õÞokpãük
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA !QÖo ûk qA ÿqôo úÞ þPvýð þyo@ .lüôk
pG Ao îzgô lðAqpè Ao }o@okBì Ùpc òüA ô QyAk Ao ûk úƒG òƒPÖo lƒ¿Ú }o@BƒÚ@
(626)3-50-50-50 (310)274-7474 þüBÇg ú^ òì pãì kq äðBG .koô@ {ƒOoõƒ¾ êýÇÏOqA{ýKBOQhGkAq@ÿBÚ@úÞkõGoAôlýìA
kq þPéÒ pPvG ok {ß^õÞ pøAõg ?ïA ûkpÞ lüõðókAkBGôAô|lølGôAúGAo}õgpHgQÞpy
41 rüpâÿApGôQvüpãðôAïõ¿Ïìûpùƒ^úƒG}o@ BO BìA .kõy þøAo ,}A ûkAõðBg krð|òýìq lüpg
ZoBgúðBgqAôQuBgBKúGpãükÿAûpWBzìqA QhGkAq@ ÿBÚ@ qA lükpâ þƒøAo ôA úƒÞ þƒðBƒìq
þGõgúGôkõGûkpÞòyôoAoûkJBPùìoõð.ly ëBcpu ô kBy Ao ûkAõðBg ûk ok .lýñzð þñhu
QÖpâAoàüoBGÿõWÈg.kôpGûAoQvðAõO|þì kok kpÞ þÏu úðBg úG }o@ ólì@ BGokBì .lük
úG Ao kõg ô kpÞ þÆ Ao ú^õÞ jçãñu Iýy ô Jõg }o@BìA .koAk úãð þ×hìôAqA Ao ÿoBíýG
.lðBuoþÎAoqÿBø|òýìq ,kok úÞ lük|þìô kõGokBì ÿBøBK ïoõO úWõPì
Ao }kõWô þøBãðBHy qõu ô kpu ÿAõø AookBì ûpù^ úðõã^ òPuBgpGô òPvzð ïBãñø
ëõÓzìkõgúGAo}oBßÖAïBíO|òýìqpßÖlðAqpè ok úÞ kõG ÿA ûlðqApG kpì }o@ .lzÞ|þì îøok
kBü úG Ao okBì ÿBø|úP×â kpÞ þÏu .kõG ûkpÞ «B¾õ¿hì kõG {ùWõPì Bø ûBãð pPzýG ûk
.koAkpuok ÿA úzÛð ú^okBì úÞ lðAlGô koô@ Ao }o@ ,lñPyAk QhG ïk pPgk úÞ þðBvÞ
BìA kõG ûkAk {ðBßO úèBg ÿõéùKôk ÿBø Ùpc .lñPyAkpËðpüqpPzýG
}A úèBg pPgk .kõG|úPÖpãð ÿlW Ao Bø ó@ ûlük þüçÆ ÿBø JAõg }o@ ÿApG úèBg
þøBì lñ^ lüBy kõG }kõg ëBu ô òvíø úðAo}o@úÞkõG|úPvHèkó@pýHÏOúGolÛð@ôkõG
koAkóAôApÖoBãPuAõgúÞQvðAk|þì.pPß^õÞ oBíyúGkõgkBìAkúßéGûkAqpøAõgóAõñÎúGBùñO
BGQuAûkpÞkoÿAúðBùGôonÎúGAoBùð@úíøBìA ô kõG lñì ûpùG þüBHüqqA îø }pPgk .koô@|þì
úGúèBgBü@?îüôAúWõOkoõìòìBü@Q×âkõg úðõâÿôoúÞþß^õÞàèBu.pñøQíÏðqAîø
?ûkAlðpøõy Ao údýéì qõñø úÞ QuA òìpÆBg Roõ¾ þüBHüq qA kõG|úPvzð }pPgk M^
{Ûð îüBø úzÛð ïBíO lyBG òýñ^ pâA úÞ û@ wßÎpG ô kõƒG|úƒPuBƒßð ôA kõƒèBƒPyõƒâ ô lý×u
.kõy|þìJ@pG BG ôA úGpÖ ïAlðA .kAk|þì óBzð pO Iüp×èk Ao ôA
AlýK úìAkA Bø RpÞ BO úÞ þG@ ÿõW oBñÞ þG@ ÿBø îz^ þüBHüq BìA kõG IuBñPìBð }lÚ
kq {Ooõ¾pG J@Qzì lñ^ô Qvzð kpÞ|þì oq óõ^ úÞ þüçÆ ô ÙB¾ ÿBøõì BG }A
údýéì .løk {øBÞ Ao {ðôok JApÇÂA BO {üBíð îèBu ô kBy ÿpPgk Ao ôA lýzgok|þì
Ao ÿkpì pø QvðAõO|þì úÞ kõG ÿpPgk ÿpPzãðA {éLO Quk QzãðA ok.kAk|þì
ÿpPgk kõG òìõö ì ô IýXð .lñÞ QhHyõg .lýzgok|þìçÆwñWqAûqôpýÖà^õÞ
lüõXG þHýÎôAok QvðAõO þíð .BHüqô lñìpñø qA }pPgk þüBHüq úÞ kõG oAôlýìA okBƒì
úG Ao ôA kõzð pÂBc úèBg lüBy Q×â kõg BG ÿô BG Qé¾ô óBøAõg ô lðBíð oôk }o@ îz^
úßð@ óôlG lñÞ pýýÓO rý^ úíø ô lñÞ úðAôo pùy .lyBG
úðBg úG pßÖ òüA BG .lü@ kõWô úG þzXðo ïBXðA úÞ þüBøõƒãP×â òƒí pƒøAõƒg ôk
.QÖo JAõg úG óõâBðõâ oBßÖA BG ô QzâqBG ëçg ok úßéG þíuo oõÆ úG úð kõƒG| |úƒPÖpƒâ
úG ÿoBÞ pø qA {ýK kõzâ ûlük þPÚô eH¾ Quk ÜÖAõO òüA úG óBzüBø QHd¾
jp^ QzK Ao }A úèBgpPgk QÖo úèBgoAlük lðkõG JAõg ok úíø þPÚô Iy .lðkõG|úPÖBü
úƒðAkóõ^{Ooõ¾ôAólükBGúÞQÖBüþÆBýg lüpg qA ô kpíy QíýñÒ Ao Q¾pÖ }o@
úÞ kõG ûlðBíð ÿrýƒ^ .lƒy óõƒãƒéâ oBƒðA ôA úÞ kõGoAôlýìA .kpÞ QHd¾okBì ÿApG|òýìq
ok úèBg .kôpG jp^ óqõu püq {PzãðA Ao }o@ okBƒì kpƒu û@ BìA lñýHG ëBdyõg Ao
þüApünK ûp×u pu pG Ao ôA ô lýzÞ {yõÒ@ ?lýPvýðþÂAoBíylýupKôkpÞxõüCBì
þñüpýy qA kAk oõƒPƒuk úƒdƒýƒéì úG ô lðBzð õO îýD@ þíð QüBøpøAõg ô òì Q×â okBì
}o@ ÿApG|úƒPƒhƒK }kõƒg úÞ þ¾õ¿hì .òÞ ApWA Rkõg ÿApG ÿoAk úÞ þíýí¿O pƒø
ûríyõg olÛƒð@ þƒñƒüpƒýƒy ûrì ô îÏÆ .koôBýG okBì...okBìBìAQ×âôQÖpâAoôAQuk}o@
pG ÿpãük þñüpýy ÙoBÏO óôlG }o@ úÞ kõG þíð þíùì oBÞ ô ïoBíýG òì ïpvK òýHG :Q×â
.kpÞkõñzgAo}pPgkôúèBgôQyAnâóBøk úGô ÿôo|þì eH¾ úÞ îøõO .îøk ïBXðA îðAõO
koAk úìAkA QðApøAõg kõWô .ÿkpâ|þìpG Iy Rkõg ëõÚ

óApùO úéXì

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

úGólýuoqAêHÚ,ïkõG{ÛyBÎ| |úPHèAúÞîPyAk þðBýukõg úGAkõu
àðBG úG ûAo pu îPÖpâ îýí¿O ,xõGõOA ûBãPvüA
îñßG îPuAõg|þì Bø Rlì úÞ Ao ÿoBÞ ô|úƒPÖo þƒƒüApƒƒünƒƒK ÿõƒƒO Bƒƒƒø óBƒƒƒíƒùƒì#
wK ÿApG þßðBG JBvc àü ókpÞ qBƒG þƒñÏü ÿB^ BO îPÖo úðBgrLy@úG òì .lðkõG|úPvzð
BW ó@ ,ïly àðBG koAô .îðBupG ïBXðA úG ,qAlðA ÿB^ þñýu BG þPÚô .ïoôBýG Ao ïBy qA lÏG
pƒ×ð ûk ô QƒÖo|þƒì þƒßü .kõƒG Õõƒéy þƒéýg QHýÒ qA ïpƒvíø ïlük ,îPzâpG òèBu úG
òì úG þvc Ap^ îðAk þíð úíø òüA BG .lðlì@|þì Ao fArì ô þgõy pu ô ûkpÞûkB×PuA òì
qBG Ao î×ýÞ .îñÞ ïBíO AooBÞqôo óBíø Q×â|þì .koAnâ|þì ó@ô òüApu úGpuô ûkõzâ
þLÞõPÖ .îPgAlðA {ðôok úG þøBƒãƒð ô ûkpƒÞ óBð@ ûlñg ô QHd¾ ÑõÂõì úzýíø êTì
úG wßÎ úÏÇÚ lñ^ô óBìok ú^pPÖk ,úìBñuBñy aýø pG|úPHèA .kõG òPÖpâ ïôk óq òüpýy UƒdƒG
úìBñuBñy ê¾A úÞ þƒèBƒc ok ,îPƒyAk ûApƒíƒø IéÒA ú^pâ óAkpì úÞ Qvýƒð ûlƒýƒyõƒK ÿlƒcA
úÞ ÿkApÖA óBýì qA Qícq oArø BG .kõHð îøApíø þèô ,lðoAlð Ao qõvðBíðBg êíÎ òüA ïBXðA RAC pW
ûkõzâ þøAo ,lðkõG ûkpÞ ÐíXO úzýâ ÿõéW ó@koõìok ólýzülðAô òP×â òhuqA þãéíW
ÿpƒÒæ ô óAõW kpì úÞ oAk Ýôlñ¾ úG Ao kõgô .kõy|þì áõÞ þGBvc óBy ØýÞ ô lðpG|þì Rnè
þíù×G þPvðAõO|þì|úPvzð QèBcok þƒPƒc úƒÞ .ïkpÞ ÙoBÏO ÿB^ Bø óBíùì àüB߃ü úƒG
ÿoõÆ )ïpvíø(|pýìA êGBÛì ÝBOA ÿõu ó@ wLu
.ïlðBuo ,QuA lñéG lÚ úG BO îPvzð ,îyBG|úPyAk ôA îz^ ok îz^ úÞ
.lðkpÞ ÅApPÎA úG Ñôpy ïpu QzK ïkpì kpì|pýìA .ïpýãG Ao ôA ÿôo ûkBüq ÿõƒéW ЃÚõƒì
BW òüA|úPÎBu àƒü Bƒì ؃¾ úƒO ôpƒG ïõƒðBƒg ÜzÎ þéýu àüBùñOúÞQuAÿAûkBÏèAÝõÖpvíøôJõg
ïA|úðBíéÏì ô lñéG ÿAlƒ¾ BƒG ... ô îükBPvƒüAô oBývG rñÆ úýcôo îø ó@ô koAk à^õÞ ëBßyA
úü ÈÛÖ òì !lülG ûqBWA ,lülG ûqBWA :îPƒ×ƒâ ô xBƒvc óq òƒPÖpƒâ oApƒÚ .QƒuA {ƒüæBƒƒG
,BÚ@ :ïlýupK óAõW lñìoBÞ qA ûBãð@ .ïoAk ëAõEu ô Jpzì }õg kpìoBñÞok òì lñðBì þXðokôq
?kpÞ JBvc fBPPÖA úìBñuBñy þLÞõPÖ BG úy|þì ûrXÏì àü êTì B« HüpÛO ôA óõ^ þσHƒÆ jõƒy
Apìô koôBýG æBG Ao }pu úÞ òüA óôlG kpì .lðBì|þì
ô óBÞBýð pâA úÞ lðBzÞ BW ó@ úG Ao UdG|pýìA
.úéG :kAk iuBK lñýHG óAkpì úíø ókpâ ,lðkõG ûlðq óByoAõâorG kAlWA
óBƒýì qA Ao ïkõƒg ,QƒcAo ëBƒýg BƒG òƒƒì ûAo kõg úG úÞ þP×gpÆBg úG Ao ÐíWokpÂBc
ؾ ÿBùPðA ok ô ûlýzƒÞ óôpƒýƒG QƒýƒÏƒíƒW oBƒâqôo óçýèm óq }BƒíÚ úƒƒG þƒƒãƒíƒøô ûkAk
úG wÞ pø .QÖo|þì {ýK lñÞ oBÞ .ïkBPvüA Bø QhGlG ó@ Apüq .lðkpÞ|þì kpg ,lðA|úPuõýK
Bøo ô lýHv^|þì ó@ úG lýuo|þì úWBG ÿõéW úG ôo IXÏO BG ,kõG| |úPuõýK Bì|êýìBƒƒÖ ЃíW oAlPÚAô|úPyAnâ úüBì ëkô óBWqA êvð òülñ^
BO ïkBPvüA QÎBu àü qA {ƒýƒG ÿrý^ ,kpÞ þíð ?Qvø þ^ þéýu òüA úýÃÚ :lýupK }pvíø BG VApýì àñüA ô lðkpÞ Ì×c Ao oõÞm wñƒW
ôoô ûkpÞ ÙB¾ ÿA úñýu .lýuo îPGõð ïBXðApu ûlñg pøpø ÿAl¾ pãük oBG {ƒupƒK òüA fpÆ BG
.îñÞ qBG JBvc ïAõg|þì :îP×â úWBG oõìCBì úG úG Áõ¿hì ûõýy ô òdè óBíø BG|pƒýìA .ly lñéG .kõG|úPÖo Quk qA þPcAo úG óBð@ }qoA
Ao îÞoAlìô kAk îPuk úG ïpÖ àü óAõW kpì ó@pãük oBG ô kpÞ ApWBì ØüpÏO úG Ñôpy }kõg ok )ïpvíø úíÎ pPgk pøõy( áõýƒG BƒÚ@
Ao ïA úìBñuBñy þLÞõPÖ ô Bø wƒßƒÎ ,QƒuAõƒg pGApG ok Bíñýu ûkpK óõ^ ,þðlðBì kBü úG qôo :Q×â QÖo|þì úvüo ûlñg qA QyAk úÞ þèBc
:Qƒƒ×ƒâ lƒƒñƒìoBƒƒÞ.îƒPƒyAnƒƒâ ôA ÿôo ÿõƒƒƒéW þéýg Bíy ÑBÂôA ,óBg|pýìA úƒÞ ókõƒG BƒðôA úâA
.ly ûlýzÞ püõ¿O úG îðBâlük
!«B×Çè lülG õðõPìBñuBñy þWArì jõy ô óBýG RolÚ ûBâ aƒýø òƒì .ly|þì Qhüo þG
.Qvýð ïApíø úìBñuBñy :îP×â þÚB×OA ïkõg óBGq BG òüApGBñG ,ïA|úPyAlð Ao|pýìA .kpÞ|þì AlýK iýG ïoBÞ ,úéG :kAk JAõW|pýìA
úìBñuBñy ê¾A óôlG :kAk JAõW óAõW kpì ÿBø þðBíùì ô wéXì êÛð QƒuBƒø ëBƒu úƒÞ fBHì îðõg ,ïkoõg úÞ õèôA þéýu óõíø òƒì

.úy þíð .kpÞ îøAõg ØüpÏO Ao ûly Bì þâkAõðBg .ly
!úy|þì lýP×â ,ïlýupK Bíy qA òì þèô - óôpýG úuolì qA úñupƒâ ô|úƒƒPvg qôo ó@ .lý`ýK BÃÖ ok ÐíW ûlñg àýéy ÿAl¾
xçÞ ÿBø ú`G ,kõG ïoBÞ ëôA ÿBø|úP×ø ,ïlì@ ôpGAô îz^ ólðBgp^ BG úÞ kõG ûlýuo ó@QÚô
.ïkoô@ óBGq úG Ao úéíW òüA îzg BG úG lñPvø Býðk RAkõWõì òüpO òüpýy úÞ þèôA qA êHÚ þèô îñÞ ûpGBhì|pýìA ÿApG MPuA ïBýK àü
!úy þíð ,îðBg úy þíð - ÿoAõykoBÞ .lðkõG ûkpÞ kpg Ao îGB¿ÎA Rly oBÞ qA oBÞ ,lñÞ QÖBüok Apì ïBÓýƒK ôA úƒÞ òƒüA
úG «AlülW úÞ }A úíÎ xôpÎ óõ^ .Qynâ 44
þG úÞ ïkõG ûly þðBH¿Î ô|úPvg olÛƒƒð@
kõg qA òì ?BÚ@ þ^ þñÏü :ïkq kBüpÖ oBýPgA
àü ?òÖçÎ ïkpì úãƒì .ïkpƒÞ ëAõƒEƒu Bƒíƒy

!ïkBPvüAô úO ô pu þG ؾ òüA õO|úPÎBu
lñéG }A þèlñ¾ ÿôo qA úWBG ëõEvì oBG òüA
oBÞ þéÞ BW òüA Bì !ïõðBg lýðrð kAk :Q×â ô ly

.lüoBýG ,lüoAkpG õðõPìBñuBñy lüpG ,îüoAk
.kpÞ oBßðA ôA ,ïkpÞ oAp¾A òì úƒ^ pƒø ô
ïkpG æBG Ao îPuk úÞ ly oõÇ^ îðAk þíð QHÚBÎ
ó@ok oBãðA .ïkq kpì Roõ¾ úG þíßdì þéýu ô
Ao oBÞ òüA ly þíð ïoôBG .ïkõHð ïkõg úËdè
îèk .kpÞ|þìrârâ îPuk ØÞ .îyBG ûkAk ïBXðA

.lÏéHG Apì ô kõy qBG|òýìq QuAõg|þì

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
45
Ap^:lýupKIXÏOBGokBì.îülýuoúðBgrLy@ {Ooõ¾ ÿôo Ao {Puk óAõW kpì
?þPzâpG ïA ûpù^ úG Yýâ ô pýdPì þPèBc BG ô|úPyAnâ
lüqpè|þì îüAl¾ óBXýø Rly qA úÞ òì .Qvüpãð
àðBGõO {ýK|úP×ø úü ,úg@,úg@:ïkAk JAõW þãíø lðkõG ûkBPvüA pG ô oôk úÞ ÿkApÖA
.kõGûlyïAõÎkBÚ@òüABG ïkõGpËPñì.lðkpÞ|þìByBíOAoBìôûlyQÞBu
ûly óõOAõÎk Ig :Q×â óBñÞ ûlñg okBì BìA lðqAlñýG îðôpýG BW ó@qA BO lzßG kBüpÖ kpì
{yõg õO ókõG þzcô qA BGBG òüA lGæ .úyBG {Puk.QvzðþÂApPÎAôÙpcaýøóôlGôA
:îP×âô ûlüpKokBì Ùpc óBýì úG ...úÞ ûlìôA :Q×â ô QyAkpG }A ûlýuBì@ úðõâ ÿôo qA Ao
ïkq îßdì þéýu úü òì ,þðôk þíð úÞ Bíy !lýñÞ pK ôo óõO ïpÖ
ôlyõdìokBìRoõ¾qAûlñg.{Ooõ¾ÿõO .kAk þíð Ao ÿoBÞ aýø ïBXðA óBìpÖ ïrÓì
óBßO ØuCBO QìçÎ úG Ao }pu úÞ þèBc ok .lyîGBvcú^pPÖkókpÞQuokëõÓzìóAõW
ÿlý×u îz^ pPgk IXÎ :Q×â kAk|þì .lýuo|þì îyõâ úG þüBø úìrìq ÙApÆA qA
?þPvø !kõG{Ûc,}kqIXÎ
oBG òüA .îükpÞ Rõßu ôk pø úËdè lñ^ ÜÖõì ûpgæBG ... ô þüôopK pPgk ú^ -
Ap^ æBc:kõzâ òhu úG Iè okBì îø ô îuA .îñÞpK Ao ïpÖô|úPÖpâ Quk úG îéÚ ïly
BO ,òÞ ÙoBÏO pHG ôo þüB^ òüA ?ÿkBPvüAô îOB¿hzìpüBuô xok@ ,ò×éO ûoBíy ,êýìBÖ
.úPyqôpG,ôpG.úy|þìþ^îýñýHG ó@ úÞ óBìõO oArø QvýG ÔéHì wLu .îPyõð Ao
úG óAqpè þüBK ô Quk ô }õzì þèBc BG kpì úG ly þíð Jõvdì îø þíÞ ëõK Bøqôo
...îPÖo þüApünK ÿõu .lñÞ îGBvc koAô BO ïkAk
ô ïpãðõg oBývG þüBø ïk@|pýìA ûkAõðBg îøþøBãðîýðþPc,ú^pPÖkòPÖpâqAwK
ô Mâ þíÞ qA wK .lðkõG ÿkoõgpG }õg ôûkpÞápOAoàðBGQÎpuúG.ïkpßðÙApÆAúG
îø BG )pýìA ô òì þñÏü( Bì ly oApÚ õãP×â ïAlìqôo lñ^ BO .ïkBPÖA ûAo úG ïA úðBg ÙpÆ úG
,îüly BùñO ÝBOA ok þPÚô .îýñÞ QHd¾ xBvcA ïkõG ûkAk ïBXðA úÞ ÿoBÞ pÆBg úG
Ap^ :kõG òüA ïlýupK ôA qA úÞ ÿrý^ òýPvhð .ïkBPupÖ|þìQñÏèkõgúGôïkpÞ|þìÿoBvìpy
?òìÿoBãPuAõgÿlìôA óBzð Ao òßíì {ñÞAô òüpOlG úÞ îPvðAk|þì
óõOqA óõ^ :kAk iuBK êìBÞ {ìAo@BG|pýìA Ao ó@ ÿôo pãük ïkpÞ|þì pßÖ þPc .ïkõG ûkAk
.ûlìôAîyõg ïly ÜÖõì þPhu úG .ïôpG àðBG úG úÞ ïoAlð
?«BÏÚAô- .îñÞóôpýGïpuqAAoÝB×OAó@úzülðA
ïk@|úPuk óôA qA Bíy ,lýðôk|þì !úéG - oApÚ kAk ÑçÆA òì úG okBì lÏG|úP×ø àü
qA õðõy Üc ûly ÿoõÆ pø úÞ lýPvø þüBø ÙpÆ ,ïlýupK .lüBýG oBãPuAõg îüApG QuA
}õâõO úyBG ïqæ úâA þPcô ópýâ|þì óApãük ?QuA ûoBÞ ú^
ô kõG Bíy BG Üc qôo óôA óõ^ ,òðq|þì îÖpÆ .ûlñìoBÞ :kAk JAõW
oBG püq îPuAõg þíð oBÞ ÿkBüq pÆBg úG òì ?BXÞ lñìoBÞ -
.ïpG .úy|þìïõéÏìóBýGoArG.îupLG|úPÖoïkBü-
ûBHPyA òì koõìok BO îüõãGôA úG îPuAõg îPyAkîøÿpãükóAoBãPuAõgó@qAêHÚBO
BìA kõG|úPÖo ok îPuk qA þéýu ó@ Apüq ,lñÞ|þì IéW kõg úG Apì pËð lñPvðAõPð àü aýø úÞ
.ïkrðþÖpc þüBñTPuA ïk@ àü BG lüBG ïkpÞ|þìoõ¿O .lññÞ
.Q×ãðÿrý^îø|pýìA .lyBG|úPyAkÝpÖúýÛGBGúÞþvÞ.îñÞZAôkqA
ápPzì þâlðq ëBu |14 qA wK óõñÞA koAô BøoBãPuAõg úÞ kõG úÏíWpùÊqA lÏG
ÿlíÞ àü óõ`íø Ao ApWBì ó@ QyAk ïpvíø îÏÂôôpuúGîPyAkîÚBOAÿõO.lðlyBìërñì
úðBg Bø óBíùì ûlñgpÞpÞ .kAk|þì fpy þÏÚAô Ao okBì ókpÞ ÙoBÏO ÿAl¾ .ïlýuo|þì
úG râpø pãük úËdè ó@ BO úÞ òì ô kõG|úPyAkpG Ao !õO lýüBìp×G lýDBìp×G .ïlýñy|þì
}õâBñG BO ïkõG ûkrð þéýu ÿA ûlñHñW aýø òì qA ô ûlì@ ÝBOA ok úG okBì lÏG þÛüBÚk
.koô@ kõg úG Apì ïpPgk ïBXðApu ,ïly jpu úG.ïpHGÿB^ïõuoÜHÆBøóBíùìÿApGQuAõg
.oBýGôàýÞôpGóBìBì,óBìBì ÿB^þñýuókpÞûkBì@qAwKôîPÖoúðBgrLy@
þHéÚ àýÞ àü BG ô îPÖo óôpýG ÝBOA qA òýíøBìAîPÖoþüApünKÙpÆúGô|úPyAkpGAoó@
Qgõu|þìó@ÿôopGà^õÞÐíy|14úÞêßy þðAõW kpì úG îíz^ô ïlýuook úðBPu@ úG úÞ
ZAôkqA kpãèBu Iy ó@ óõ^ ,îPzâpG BW ó@ úG .îPzâpG ,kBPÖA kõG ïoBãPuAõg úÞ
.kõGóBì úG .ly ZoBg ÝBOA qA îèBHðk úG okBì

ó@þðlðAõg ô ûlürâpG IèBÇì ô óApùO þééíèA òýG úéXì
lýñÞúvüBÛì RBüpzðpãükBG Ao

óApùO úéXì

oBßÖA {øBãð BG kõíð|þì þÏu úÞ þèBc ok ô QÖoîýøAõgYèBÞúGBßývWôqBðBðôòì-
úXùè BG lðAõhG }A ûpù^ FAoôBìokrýð Ao|úPypÖ úÛGBvì ÿpãük îýO BG Bì ëBHPßvG îýƒO óõƒ^
úÞ îñýG|þì óBO ûõùÚok :Q×â }A þuôo ÌýéÒ kõg BGô ûkpÞ Quok þ`üôlðBu îøoBùð ,koAk
ÄüpìþíÞôlüA|úPÖpâoApÚþøAoôkpupGBíy BO QuA oApÚ oBßýƒvƒW óBƒìBƒì .kpƒG îýƒøAõƒg
.{üõzOpKôóApãðþéýgôlýPvøëAõcA BXð@úG{éýHìõOABGAoBìôlüBýGpãükQÎBvíýð
ô QgAlðA lýypùì úG þøBãð þÞkqk|úPypÖ .lðBupG
úGþßíz^BìAlükAoôApãzupKôôBßXñÞûBãð ,ïA|úPyAnâ JBÛzG óBƒPƒüApƒG óBƒW óBƒìBƒì
ôAúGkpÞþÏu}AúðB^ôIèRBÞpcBGôkqôA îøþéýgûkpÞQuokpýñKôboBÚQéìABßývW
kõg BG ô lüõâ|þì çK ô RpK óq úÞ lðBíù×G .QuBXñüA îø Bíy îùu ûly ûríyõg
ô Roõ¾ qA ôA ,QuA þyõøBG óq :lýzülƒðA úG ô Qvzð óAõW pPgk úu oBñƒÞ|úƒPƒypƒÖ
ô îPvø þcôo þðõâpâkoB^k ûlýíùÖ òìpøBÊ þÛüBÚkôlyëõÓzìóBð@ûApíøúðBdH¾ókoõg AløqA ÿA|úPyõð
Apì ëBÖ ok úÞ lñÞ kõíðAô úðõãñüA løAõƒg|þƒì ,kAk pHg Ao lýypùì kôoô pHg ok äðq lƒÏƒG
.lðAõg|þì {ðAlðqpÖ qA ,QyAkpG Ao {×ýÞ úéXÎ BG|úPypÖ îøkq|Bü| {hG
ûom Qyok àñýÎ QzK qA pýãèBÖ òvì óq lýypùì ûApíø ô kpÞ þËÖBcAlg óBzPuôk ô
Ao ôA kõg ô|úPypƒÖ óBƒXñÖ }oAk ûlƒñg þƒñýG .ly úðAôo
kríPuk ô kõíð îøpu þOçíW ô kpÞ qAlðApG ### løAõg }A þíülÚ óBPuôk qA þßü BG Ao oBùð òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg |
QzâqBG ïBãñø .kpÞ QÖBüok rýð þùWõO êGBÚ kpÞ ôo ô püq Ao|úPypÖ ûõùÚ óBXñÖ pýãèBÖ óq .lü@|þì p¿Î ô koõg wüolO òí BÂo ô|úPypÖ úÞ îPyõð
Bñy@ îø BG óApùƒO ÿBƒø óBƒPƒupƒýƒGk ok
?lüoAk ÿA úìBðpG ú^ qôpìA Bíy - úG óByoBÞ ëBu àü qA lÏG ô lðõy|þƒì

pPgk lðqpÖ ôk IcB¾ ô lzÞ|þì ZAôkqA
óApüA ÑBÂôA þðõâpâk qA wK.lðõy|þì
ô ëõK Ùp¾ BG ô "xpHÚ" BÞBðoæ ÜüpÆ qA
wéXð@ wè úG Ao kõƒg oBƒýƒvƒG QƒÚô
Rçßzì ólðAonâ qA wK ô lñðBƒuo|þƒì
J@qA Ao kõg îýéâûpgæBG RpWBùì úýèôA
ô Quk kõg ÿApG þGõg êÒBzì .lñzÞ|þì
þâlðq ô lðpg|þì ÿA úðBg ,lññÞ|þì BK
ô kõƒg ÿApƒƒG Ao ÿA ûkõƒƒu@ «BƒƒPƒHƒvƒð
úßð@ BO lðoô@|þƒì îƒøApƒÖ óBƒzðAlƒðqpƒÖ
JBÚ òüA ok pãük ÿkpì ûpù^ óBùâBƒð
ô ëk ô kõy|þì pøBÊ þâkAõðBg wßÎ
rýð|úPypÖ ô lüBƒGo|þƒì|úƒPypƒÖ qA òƒük
BG òPÖo oBXñéÞ Bø Rlì qA wK ûpgæBG
ÿoBùG|{hGþâlðqJBPÖ@ {ÛzÎ úG ûp×ð ôk þOõég ok ÿqôo kõg
úìAkA àñüA ô lñÞ|þì ÙApPÎA kpì ó@ úG

...| óBPuAk
###
pPgk ÿAl¾ BƒG |úƒPypƒÖ lƒÏG qôo eƒH¾
.lüpK JAõg qA qBðBð }pPß^õÞ
ò×éO lýypùì úèBg ,lüõy oAlýG óBìBì -
þƒG BƒG|úƒPypƒÖ ...QƒuA ûAo ok Qƒ×â ô kpƒƒÞ
lì@ }kBü ûqBO ô QuBgpG pPvG qA þãé¾õc
{ýK BO koAkoApÚ {Puôk lýypùì BG |10 QÎBu
ÿBø ûBãyôpÖ ok þykpâ wLu ô lðôpG pýãèBÖ
ô QuAõg þíð {èk úÞ ú^pâ ,úÛÇñì þWApc
ò×éO lýypùì úG|úPynâ Iy }BÞ kpÞ|þìôqo@
oB^Bð þèô kõG ûkq îø pG Ao qôpìA oApÚ ô kõG ûkpÞ
ô QÖpâ þyôk ,QuBgpG þéýì þG pƒu qA ô
BßývWô qBðBðô qBñÆ .lýyõK ÿoAõéyô oôõéK
ok kõG ûlðBì óBð@ krð êHÚ Iy qA úÞ óBzPuôk
.lðkõG úðBdH¾ Ùp¾ ëõÓzì ÿoõgAnÒ ÝBOA
?QuBXÞ BGBG -

JAõg Bíy qõñø úÞ {ýK QÎBu àü -
ô lðq|þì }A ûoAkA úG ÿpu Q×â ,QÖo lükõG

46

www.TEHRANMAGAZINE.com lýypùì þPÚô pùÊ qA lÏG |3 QÎBu }õc ?kõG oõÇ^|úPypÖ ?lýupK lýypùì
ûlñìBýð Bø ú`G qõñø lðBuo úðBg úG Ao|úPypÖ ô Q×â|þì çKô RpK ÿlülðpãì þ`ýø -
47 .lýzÞ|þìAo}pvíøoBËPðABÂoþèôlðkõG þüBø Ùpc óBíø kAk úìAkA ÿlñgqõK BG wLu
?kõGoõÇ^RqôoïrürÎ- ô kpÞ ÿlñG îøpu îø õO ÿApG Q×â òì úG úÞ
ÿoBùð àü îýPÖo lýypùì BG kõHð lG - ÿrý^ ô kpÞ Rõßu lýypùì .kAk QéüõdO
úÞ ûBãyôpÖôk þßü úG ÿpu wLuô îükoõg Rõßu ÿA úýðBS lñ^ qA wK|úPypÖ ô Q×ãð
RpKô Rpg ÿoAlÛìô îükq lðkõG ûkpÞ ZApc :kAk úìAkA
?óBWBÂoÿkõGBXÞõO...îülüpg þÏÚAôÿBñÏìúGóõñÞBOBü@lýypùìþƒPuAo
ÿBøoBÞqA þíÞ ïBXðA ÿApG kôq eH¾ òì - Roõ¾ úG úßð@ óôlG lýypùì ?ÿA ûly ÜyBÎ
BG oBùð îø lÏG ô îPÖo ûoAkA úG ûkBPÖA IÛÎ lðAo|þì êýHìõOA úÞ úðõãðBíø lñÞ ûBãð|úPypÖ
QHd¾ÿokpøqAôïkoõg...xpPÞkîPuôk ÜyBÎ îø þéýg ...úéG :kAk JAõW úé¾BÖçG
{íðBgBG ûlñü@úHñy BO ïkpÞ {OõÎkô îükpÞ olÛ^ úÞ ...îüõâ|þì Ao îèôA pøõy ,ïkõG
.lñPvøþGõgóBìkpì,lñüBýGBìúìBgúG þèôïpýíG{üApGïkõGpÂBcôîPyAk{Puôk
úG BW Ao }lüpg êüBuô úÞ þèBc ok|úPypÖ .ly JApg rý^ úíø ZAôkqA qA lÏG
ô kAk|þì }õâ }pøõy ÿBø Ùpc úG kpÞ|þì BW ?koôBýð ïAôk óBPWAôkqA Ap^ -
pÞm ô ...kAk úìAkA þøBOõÞ Ußì qA wK BÂo þéýg ôk pø óõ^ lüBy ...îðAk þíð -
úGÐWAoþéýgQÛýÛcokþñÏü,lyîøõOpýg Bø þíülÚ ëõÚ úG B« ÏÚAô îø lüBy îükõG óAõW
.îükpÞQHd¾õO qA óBíÏÚõO îø lüBy ,QuA ÜzÎ óBüBK ZAôkqA
Roõ¾ úG ô QzâpG úðAôBßXñÞ|úPypÖ pâA îø lüBy ,kõG úðBâ ú`G ô BW þG pãülßü
...kAk úìAkA BÂo ô ly ûpýg }pøõy îPvðAõO|þì pPùG îPyAk ÐÚõì ó@ Ao æBc êÛÎ
ÿkõG êüBì pâA BO îPÖpâ QÚô ôA qA óBW|úPypÖ QvG òG úGô ïpýãG Quk ok Ao îýâlðq óBìpÖ
BG þíÞ ô ÿôpG {HÇì úG þPÎBu àü ûlñü@|úP×ø .îupð
...þñÞQHd¾ôA þPvø {ÛyBÎ Bü@ þ^ RA þéÏÖ pøõy -
...îñÞ QHd¾ xBñzðAôo pPÞk BG òì - ?ÿly ÜyBÎ Bü
þPcAoBðoB^k ûkpßð ÿAlg Bü ûly îürý^pãì úGïkpÞZAôkqAôABGÈÛÖ,ïlzð{ÛyBÎ-
?ïAûlyþcôo òýñ^îøôkpÞQHdìòìúGþéýgúßñüAÙp¾
xBñzðAôo BG wÞ pø pãì ...ïrürÎ úð - þèô Qvýâlðq ÿApG þGõg kpì ïkAk ÀýhzO
qA þéýg ?koAk þcôo þPcAoBð lñÞ|þì QHd¾ wðA ôA úG olÛð@ ëBu lñ^ óAonâ qA wK æBc
êc QùW Roõzì ÿApG þPc Bø ïk@ AoôAqAþüAlWúÞïoAk{PuôkolÛð@ôïA|úPÖpâ
úG òì ...lðôo|þì xBñzðAôo krð óBzOçßzì rý^ ÜzÎ þPuAo úG BìA ...îðAk|þì ëBdì
ô ûkpvÖA ô òýãíÒ QuA þOlì õO úÞ îP×â ôA àü ÜzÎ òì ûlýÛÎ úG .QuA þøõßyBG
ô ÿrüo|þì àyA ïAlì ô þPvø úé¾õc îÞ úÞ Ao þðBvÞ lðôAlg ô QuA þùèA QHøõì
,þñÞ|þìúüpâBøIyþÃÏGrýðJAõgokþPc óly ÜyBÎô lñÞ|þì Bñy@ÜzÎ BG koAk Quôk
Yðo þÎõÂõì qA RkõWô ok lüBy Q×â ôA ô ÜyBÎ úÞ pPùG ú^ ô kqõì@|þì óBð@ úG Ao
ûly þcôo þâkpvÖA Ñõð àü oB^k Bü ÿpG|þì Aoó@ôlñðAlGAoÜzÎolÚôlñupGîøúGÝõzÏì
þãvDBü óAoôk úG QuA òßíì þPc Bü ô ÿA .lññÞ QÊB×c píÎ óBüBK BO
ô {üõzOô ÿoApÚ þGô ÿõy|þì àükrð ÿoAk {PuôkÿBHüqRBíéÞúGRõßuok|úPypÖ
úGlyBGþðõìoõøþüBWúGBWpSAokQüBøúüpâ úWõPì kõg úßð@ óôlG óBùâBð ô kpÞ|þì }õâ
Rkõg BG BùñO B« ¿hy kpÞ kBùñzýK êýèk òüA úðõâÿôoúGïAo@ïAo@àyARApÇÚûoBGôklyBG
ô óAlñg ûpù^ óBíø ûoBGôk lüBy lñÞ QHd¾ .koõg pu {üBø
òì pvíø úG Ao|úPynâ þGAkBy ÉBzð óBíø úüpâ óBW|úPypÖ ...òì ÿAlg û@ -
.lðAkpâqBG ?þñÞ|þì
ÿlñO þíÞ ô úé¾õc þG òdè BG|úPypÖ BGô kpÞ áBK Ao {üBø àyA úéXÎ BG|úPypÖ
ÿqBýð óBW BÂo Qvýð ïA ÿrý^ òì :kAk iuBK :Q×â þã^BLPuk
.ïoAlðxBñzðAôoúGîø ÿAõø òüA ,ÿoõÆ òýíø Qvýð ÿrý^ úð
pýýÓO úWõPì Rkõg Bü@óBW|úPypÖ þèô - úðApÎBy RçíW ûApíø óBPvìq òýãíÒô ÿpGA
ô òýãíÒ olÛ^ þðAk|þì Bü@ ?þPvø RA úýcôo .kAk oApÚ ïpýSCBO QdO õO
úé¾õc îÞolÛ^ þðAk|þì Bü@?ÿA ûly ûkpìtK ÿApG ÿôBßXñÞ úÞ þèBc ok lýypùì
olÛ^ Bø ú`G ô òì þðAk|þì Bü@ ?ÿA ûly pãük þèô koõg|þì Ao }kõWô pPzýG {upK
}pøõy óBñhu ólýñy BG|úPypÖ ?îýPcAoBð ôk.kAkpýýÓOAoQHd¾ÑõÂõìôkpßðþèAõEu
BGûoBGôkôQÖpâRoõ¾ÿõéWAo{üBøQuk ÿoBùð,lðlðAonâpãülßüBGAoþOBÎBuQuôk
.kpÞqBÒ@AoòPvüpâlñéGÿAl¾ pâpHíø ÿA ûpýXðq ÿBø óAoõPuo qA þßü ok
koAk úìAkA ÙApÆA ÿBø ûBãyôpÖ úG ÿpu ô lðkoõg þyôpÖ
ô ëõc ok wívüpÞ lüpg ÿoAlÛì ô lðkq úðBg

óApùO úéXì

lýGBüok Ao| kõg Qý¿hy

ô òýOôo ,ûpìqôo ÿBøoBÞ ÜyBÎ Bùð@ .lðpýâ|þì oBÞ úG Ao kõg }|çO ïBíO oBÞ qA BìA .kqBu óõíñøo þâlðq úG lýyBG úPyAk úÚ|çÎ îø Bíy lüBy # |
BùñO ô lñPvø ÉBHÃðA ô îËð ôpýK Qvýè~A|ûlüA ô þÎBíPWA ,JõHdì oBývG ok ú`ðBñ^ ,pãük ÙpÆ óBO|óBPuôk Bü óBOkõg ØéPhì ÿBø|}ôo
úÞ lðõy|þì êíÎ koAô þðBìq ÐÚAô lükqA Ao Býðk úÞ lðpýãG kBü lüBG BìA lñPvø þvÞ BG þPuôk BG úPHèA lýøk oApÚ þuBñzðAôo koõì Ao
lüBG ÿoBÞ ú^ lñðAlG «BÛýÚk þPcAoBð xBvcA þùGBzì YüBPð þuBñzðAôo Ñõðpø úG úWõO
ô oBÞ þPhu úG .lñøk ïBXðA .lññýHG îø ÿpO|úðBüApâ eýWpO lññÞ qA oôk |æ« õíÏì úÞkpÞlýøAõg IvÞrýð Ao
ÜyBÎ .lññÞ|þì }|çO :oBÞúËÖBdì-4 BùñO lñøk|þì úÞQuA þãðo lñðBì .kõG løAõhð QýÏÚAô
qA ZoBg Èýdì ô QÏýHÆ þüBXð@qA .lñyBG ØéPhì kApÖA ÿApG }A þüBHüq ô ó@Ñõð
ïôBÛìoBývG .lñPvø úðBg .lñPvø þPñu ô xBvc oBývG Bø|”oBù^“ þPèBXg «BOAm úÞ
BìA .lñPvø oBßPzK BG ô ok lüBG lñPvø .QuA RôB×Pì
kBü lüBG úG kBíPÎA QüõÛO : lýñÞ úWõO püq ëBTì úG
úÞ lðpýãG }|çO kõg w×ð kAkpg 12 lèõPì Bíy úÞ îýñÞ þì ÅpÖ
ÿpünK ÙBÇÏðA ûkB×PuA BG ô lññÞ QuA ëBu )3( ïõu ûBì ,kAkpg .lýPvø 1368
kõg BG ô úPyAk ÿpPzýG ô Bø|úËdè qA 1383=1368+3+12 :AlPGA wK
qA Ao Bùð@ Bø|Q¾pÖ 15=3+8+3+1 :wLu ô
.lñyBGpO|óBGpùì Quk
BG äñøBíøBð -5 .lñølð 6=5+1 :óBüBK ok ô
IéÚ-3 .QuA ”6“ûlì@QukúGlèõOûoBíy
:QÎBíW ûlñLO úÞ Ao ú`ð@ RB¿hzì lýðAõO|þì óõñÞA
Bø|”YñK“ þâlðq BG püq koAõì fpy úG Ao QuA ûoBíy òüA úG ÉõGpì
ô lñPvø kpãðBùW QÛGBÇì óBOpËð koõì Quôk Bü kõg Qý¿hy
ÿôBßXñÞ :
pÇg ,þOAm oBývG ,lñPvø Qvýè@ ûlüA Bø|”úu“ .lýøk
ô ÿpünK oBývG ô àýPðBìo ,JAnW ,þÎBíPWA ,ëBÏÖ :pßPHìô ÜèBg-1
Ñôpy îø BG Ao BøoBÞ þéýg .êídO pK ô oBGkpG .lñPvø þâlðq xBuA ô úüBK Bø|”àü“
ô þPvø óBùW úG Bùð@ pünKBð ÿpýu ÝBýPyA .lññÞ|þíð ÿpýãýK Ao Bùð@ úíø BìA lññÞ|þì QèBc òüAô lðoAk ÐülGô lülW lüBÛÎ úzýíø
pu kok óBy|ÿApG «BHèBÒ ,kõg ÙApÆA Èýdì ólük òüA ÿApG ô lñyBG kBy óApãük úÞ lðoAk Quôk lðoAk Quôk úzýíø .QuA þÏýHÆ Bùð@ ok
Quôk ô lñPvø ÑõñO ÜyBÎ Bùð@ .kõy|þì qBu Bùð@ úÞ ÿoõdì ëõc pG êDBvì ô BøoBÞ|þìBíO
.lñðBíG QGBS BW àü ok Qgok lñðBì lðoAlð ô lyBG }kpâ ok lññÞ|þì òýýÏO ô lñüõâ|þì
úG þPýÏÚõì pø ok ô QuBùð@ úuolì Býðk ïBíO .lðõy|þì ûAõg kõg þøBâ lñPvø pßPHì óõ^
ïBíO râpø Bùð@ R|æAõEu .lñPvø ÿpýâkBü ëBHðk ô ÝkB¾ Rly úG Bø|”àü“ ëBc òüA BG
kBü Ao þuBýu ÿBø RoBùì þGõg úG ô lðoAkBÖô
Ao ëôA Ùpc lðoAk Quôk úzýíø .lðpýâ þì
ÜyBÎ óõ^ ,lñPvø ûlðBìpÖôpHøo «BHèBÒô lñðrG
ïAlhPuA ok .lñyBG ”òüpPùG“ úÞ lñPvø òüA
àíÞ òüpPâorG ókpÞ oBÞ kõg ÿApG ô ókõG kõg
óApãük lüBÛÎ lðpýãG kBü lüBG þèô QuBùð@ úG
Ao Bùð@ qBG þüôo BG lüBG ô lyBG pPùG QuA òßíì

.lðõñzG rýð
: eé¾oô@ïBýK -2
qA !lñü@|þì Býðk úG oAlíPuBýu Bø|”ôk“
úG óApãük qA {ýK «BHèBÒ ô lðoAk pHg óApãük qBýð
Quôk Ao þüBùñO |«ç¾A .lññÞ|þì pßÖ Bùð@
óBy|ÿApG óApãük BG þøApíø ô þPuôk .lðoAlð
okQýÛÖõìúGAoBùð@lðAõO|þìôQuAîùìoBývG 48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

þðõO ûBãzüAo@ þâlðq óBykõg ÿBýðk ok ô lñPvø qõìpì qA êHÚ úÞ lðA|úPÖpâ kBü þGõg úG Bùð@.kõy|þíð
ÿrý^ú^BýðkòüAoklðpýãGkBülüBGôlññÞ|þì ô ûlýXñu Ao oBÞ IðAõW|þìBíO ,êíÎ úG ïAlÚA
Bíy ÿBñy@pãzüAo@þðõO !úðÿrý^ú^ôQuAëõHÚêGBÚ ,ÿpýâ úXýPð qA {ýK úÞ lðõy òEíÇì
þèô úÛÇñìok úÛGBu ëBu |30 BG .lðA|ûkAk oApÚ pËð lì Ao ÜüBÛc|þìBíO
:ûlñâúéÞïk@-8
.lñPvø R|çßzì ë|çc Bø|”Qzø“ :þOBuBvcAô àýPðBìo -6
êcAoó@ôúPÖoêßzìÕApuÿAúÖpcôþuBuA þðBìq ô lñPvø Qvýè@ ûlüA Bø ”{y“
îí¿ìoBývGô lðoAk Quok þOôBÃÚ .lññÞ|þì ókõG lý×ì xBvcA úÞ lðõy|þì ëBdyõg
ô lðoAk þâorG ÿBø|úzÛð ô Bø|fpÆ ô lñPvø ÿApG îßdì oBývG þâkAõðBg úÇGAo àü .lññÞ
.lñyBG úPyAk þGõg þâlðq lðoAk Quôk .QuA oAkoõgpG ÿA|ûtüô QýíøA qA Bùð@
BG Ao ïkpì ô lðpýâ|þì ûlùÎ pG Ao kApÖA Qýèõö vì QuApSõö ìóBy|ÿBø|ÿpýâîýí¿OpGóBy|ëBíÎA
ÿA|ûtüô ÈüApy BG .lññýG|þì kõg ÁBg Ùlø ô óApãük qA QHÚApì ÿApG IüpÒ wc Bùð@ ô
óApãük úÞ lðoô@|þì kõWô úG Ao óBßìA òüA ôûkõGÝkB¾ôoAkBÖôoBývG.lðoAkBùð@úGàíÞ
.lññýHGwýDoAoBùð@úzýíø þÛýuõì ô pñø ÜyBÎ .lðõy|þì þâorG óBíéÏì
ïlÚ QGBS þPuôk ok ô ÝkB¾ þðBPuôk .lñPvø

þéHÚQÚôòýýÏOBG|úP×ø qôoQ×ø

(818)631-5926

18645 Ventura Blvd Tarzana, CA 91356

:pãüqBGô ûlññÞApWA -9 úÞ þüBørý^ òýG lüBG Bø| ”{y“ .lñPvø
qõvèkoBývG .lñPvø lñìpñø B« OAm Bø|”úð“ úÞ þüBørý^ ô lñøk pýýÓO Ao Bùð@ lñðAõO|þì
kõg IýW ëõK òüpg@ô ûkõG ûlñzhG ô óApãük .lðõy êDBÚ RôB×O ,lñðAõO|þíð
BG .lññÞ þì Zpg óApãük úG àíÞ ÿApG rýð Ao
þGBü Quôk ok |«ç¾A óBy þOAm QýGAnW :lñìkpgô êÚBÎ -7
úHüpÒ kpÖ Bùð@ÿApG wƒÞ aýøô lðoAlð þéßzì .lñPvø pâ õXPvW ûoAõíø Bø|”Q×ø“
ØéPhì R|æBc ok .lü@|þíð JBvc úG ÿA þ×hì ô óBùñK RBÎ|çÆA ëBHðk úG úzýíø Bùð@
ôlñøk|þìqôpGkõgqAþOôB×PìÿBø|Qý¿hy BG Ao ûlì@ Quk úG RBÎ|çÆA þPhu úG ô ûkõG
òüA QgBñy lñPvø óBy|ÙApÆA úÞ ÿkApÖA ÿApG aýø RBuBvcA .lðpünK|þì ó@ þÛýÛc }qoA
úýHy Bùð@ .luo|þì pËð úG oAõyk þíÞ kApÖA BG .koAlð Bùð@ ÿBø|ÿpýâ îýí¿O BG þÆBHOoA
ØéPhì ÿBø|QýÏÚõì ok úÞ lñPvø þðApãüqBG ëAõEu þâlðq ok rý^ úíø koõì ok úßñüA
ÿkApÖA .lñøk|þì óBzð þOôB×Pì ÿBøoBPÖo ÐÚAô {upK koõì lðoAlð Quôk BìA lññÞ|þì
ûlñü@qABøQÚôþéýgBìAlñPvøwðBy}õg QÎpuBGòÞBuúGAlPGAAoÿoBÞûBã`ýøôlðõy
Bùð@.lñPvøóBuApøó@úGQHvðôáBñíýGkõg úG úÞ QuA òüA Bùð@ oBÏy ô lññÞ|þíð Ñôpy
ôk ÜzÎ ô þPuôk àü úG lüBG QýÛÖõì ÿApG ÿBø ÙõvéýÖ Bùð@.kpG Ao úÛGBvì óAõO|þì|þìAo@
lyBG þâlðq ok óBy|êíßì lðAõO|þì úÞ úHðBW ú^ pø úG úÞ îéÎ óBHèBÆ ;lñPvø ûlñü@
49 .lñGBüQuk .lðoAlðþGAõWþGëAõEuôlñuo|þìlñøAõg|þì

ïl| ñâ| óApùO úéXì

oõK Jkõö ì .ï

îXñK|ô |QvýG| {hG

ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
îøoBñÞóôA ÿBÃÎApPzýG úÞûlñíOôpS
qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
Rçßzì ô Qu þøAo pu ÿ ú`G
òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK þcôo

......... RBÚB×OA

úÞ oBýìBÞ ô òì .}pu püq kõG|úPyAnâ ïBßPì BÚ@{ýK òì úÞ þÆpy úG BìA ï@|þì -oBýìBÞ !ûlyAô RBíz^ õO úÞ þHy ?þHy ú^ kpÞ}õìBgôo}oBãýuôQ×âõñüA # |
pßÖ QyAkô kõGoAlýGqõñø úâorG BÚ@,îülýuo úãük ÝBOA úü õO ÿpG ïAõO ô îGAõhG åorG .îüpG õyBK õzð xõè - :Q×âô ly lñéG }BWqAô

.îülýGAõg ô æBG úÛHÆ îýPÖo ïBøBì .kpÞ|þì !þGAõhG ÿA ûkpgô QvýG òì ,õy îâôpG -oBýìBÞ òüA .òýGAõhG òüpG òýyBK ïBíy -
ûoAk þßü ïlük úÞ kõG eH¾ |7 kôlc QÎBu !ÌÖBcAlg ,îPÖo òì - úHy úü ûoAlð óBßìA ,ïkpÞ þâlðq ôpG@ BG ëBu !úñýzG BPgok püq ïk@wýð Jõg Iy QÚô
ôo oBýìBÞ ,ïkpÞAô úÞ õìBíz^ ,ûk|þì îðõßO lüBG óæAõO ?ÿkq BWqBG ûpg ...¶A -oBýìBÞ òüpPùG Iy QÚô òüA «BÚB×OA -oBýìBÞ
Rkõg BG ô ÿpýãG õñì ÿBPuk aì ,Qðõzg BG !îñÞ JApg ôo úÛGBu òüA ïõíO òüA ô õO BG úð|BùPñì !úñýzG BPgok püq ïk@ úÞ|úPÚô
.ïlük ?ÿkpÞ Ñôpy qBG -
.õyBK -oBýìBÞ .îñýHG òÞ pH¾ ,ÿpHG !JAõhG pýãG ôpG ,óBìBu
### òì qA þüBW þG ÐÚõO ú^ okApG -oBýìBÞ QÖoô kpÞ þËÖBcAlgô lülñg p×¾ {ì
?ûly þ^ - oAkoô ôo úãük þßü ,îPvýð {éøA òì ,ÿoAk
.ûlzð ÿrý^ -oBýìBÞ åorG BÚ@ úðõg îýPÖooBýìBÞô òì Iy óôA :Q×â òì úG oBýìBÞ úÞ
JAõg qõñø ,kõG úÞ BXðõíø ïlñâ .îülýGAõg !ôpG .úãük îüpG ïBøBì îýyBK -
?þ^ wK - úü ô }ôo kõG ûlýzÞ õPK úü úâorG BÚ@ .kõG oAlýG eH¾ õO óõW úG ,îüpG õyBK - ?kAõg|þì îèk þ^ þðôk|þì -
.úy|þì pük ,úãük õyBK îâ|þì -oBýìBÞ
!@ îýy þíð .úð -oBýìBÞ
:îP×â ô ïly lñéG ïBW qA ûoAk oBßý^ ïAoæk óæA îðôlG kAõg|þì îèk -
?úGAõg qõñø ïlñâ -
.úñÞ|þì
!úPÖo|úPyAnâ ïlñâ BìA òßð ëõø -oBýìBÞ ?úÆõGpì ú^ õO úG -oBýìBÞ
?BXÞ ?úPÖo - úG pOkôq þßyBÞ ,Qgõu }ApG îèk úg@ -

.îýðôk þíð -oBýìBÞ !kõG|úP×â îø
îPÖo ô Bø úéK ÙpÆ îPÖo ô ïlüpK ïBW qA pø úÞ xBíýKAõø õO ëk úãì ,îñýHG -oBýìBÞ
ô kõG|úPvzð {ÚBOA õO úâorG BÚ@ .òýüBK úÛHÆ }õO kBýG úðõO|þì úñÞ }ôoqo pOkôq þÞ

.kõG þèBg ïlñâ ÿBW .pßÖ õO kõG|úPÖo ?úñýzG
?úPÖo - úGoBÞ kõG|úP×âpOkôq úâA úßñüA þñÏü ,úð -

.úPÖo ô ûly lñéG oBãðA kôq eH¾ -åorG BÚ@ !lýzÞ þíð BøBXñüA
!kõG RpK îuAõc .ïçu ,òýzhHG - ô Rp^ ÿoAk úãük úÞ îüpGõyBK -oBýìBÞ

õOkõg æBc .óõW BGBG ïçu -úâorG BÚ@ .þâ|þì RpK
!òßð QcAoBð þ^ ûpgæBG óBüpW òüA þñÏü ,oBýìBÞ -

?òülzð úWõPì Bíy - ?úy|þì
eH¾ |5 àükrð BO Izük òì -úâorG BÚ@ òì ,ÿoAk ïpÞ Rkõg æBc òýHG -oBýìBÞ
ïlýíùÖ QÚô úü ly ïpâ úÞ îíz^ .ïkõGoAlýG .ÿoAm þíð õO ,îGAõhG ïpG îylñéG ïAõg|þì þø
,ïlýíù×ð þ`ýø Ap^ îðôk|þíð ûlðõìAô ,úPÖo úÞ îüpG þüBO ôk lüBG ?þGAõhG ÿpG BXÞ -

!úãük åpì ô úGAõg .úâorG BÚ@ úðõg
QcAoBð õðõOkõg ïBíy æBc -oBýìBÞ îðôA ,BXðôA ï@ þíð ëBu þu òì -oBýìBÞ

50


Click to View FlipBook Version