The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Abul-Qâsem Ferdowsi Tusi, or just Ferdowsi was a Persian poet and the author of Shahnameh, which is the world's longest epic poem created by a single poet, and the national epic of Greater Iran.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2019-11-18 16:32:55

Tehran Magazine Issue # 1162

Abul-Qâsem Ferdowsi Tusi, or just Ferdowsi was a Persian poet and the author of Shahnameh, which is the world's longest epic poem created by a single poet, and the national epic of Greater Iran.

Keywords: Shahnameh,Ferdowsi,perian,poet,shahbod,noori,tehran,magazine

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

3

~ýðõ© óãü° ú ð±}ñü ÿô° ± óù ±¶±¶ ² ° ó±ù{ úéì óApùO úéXì
WWW.TEHRANMAGAZINE.com
óApùO úéXì
lýðAõg|þì |úP×ø òüAok ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø

8 úd×¾...|.................)ÿoõð lHùy ,úèBÛì pu( >ÿoArâpßy< qôo ólýuo ApÖ úðBùG úG– Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
10úd×¾|.....................................) þHdì îüpì pPÞk |( wßu ô Bð@õW ÿoBì -
12úd×¾|...................................)þzHc lýÏu lídì ( BG úP×ø îg ô aýK ok- ÿoõð lŸHùy& Publisher
18-16úd×¾..........|....)léW ÿôo( óApüA åorG pÎBy þuôkpÖ îuBÛèõGA îýßc þÖApâõýG-|
20-|18úd×¾..|................................)þÏÚAô þèô IýXÎ(|?Qvý^ þñýèAlñÞ- SHAHBOD NOORI
36-24úd×¾ ...................|....................)oAlìBð }( Býðk oBñÞ ô úyõâ qA-|
38 úd×¾....|.......|....................................)ûBOõÞ óBPuAk( xlñùì BÚ@- )|2019pHìAõð22|(1398om|@| 1úÏíW|/1162êvévìûoBíy,24|ëBu
40úd×¾...........................................)ûBOõÞóBPuAk(ÿlýìABð RBÎBu–
44úd×¾ ......................................)kp³ÞAløúPyõðþÚoôBK(IyÿBðqAok–| Friday, November, 22nd, 2019 I S S U E # 1 1 6 2
46úd×¾ ...............................)ÿlXðôpvgBüôoúPyõðþÚoôBK(ÜzÎîüpc–
48úd×¾.|.........................................)ûBOõÞ óBPuAk ( ókpì ÿApG þP¾pÖ-| The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
50 úd×¾.....................................)ûBOõÞ óBPuAk( þüôkBW QÞ ÿBøApWBì-| 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
52úd×¾.| ................................)QuôlùyúPypÖúPyõðþÚoôBK(|òìúPypÖ– among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
64-|54úd×¾......................................................úünÓO ô þßyrK- published 102 pages of Tehran Weekly Magazine, which covers world
66 úd×¾.................................................................ÿ[email protected]| news, entertainment, art, sports, cultural & social events, etc., by
|68 úd×¾ ..........|................................................úP×ø þDõãzýK- utilizing the talents of the most famous writers from within the Iranian
78-72úd×¾............................................................. ëôlW|- community.
80 úd×¾|...........................................|.................Bø ÿlñìqBýð -
(818) 881-1771

TEHRAN MAGAZINE

Mailing Address:

PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]
Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA [email protected]ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Bý[email protected]ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P.O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

qôo ólýuo ApÖ úðBùG úG
>ÿoArâpßy<

kpG|þì Rnè ,koAk ú`ð@qA úÞQuA ó@pãðAõO

SHAHBOD NOORI

þíz^ îø îz^< ô >Bø þPüBÂoBð< úðB×uCBPì BìA ólýuo ApÖ ïBãñø úG úÞQuA ÿqBGpük #
qA þüBø >ÿoBXñøBð<ô >Bø þãP×ýy kõg<ô >Bø ok >ÿoArâpßy< áoBHì ô òíü }õg qôo
þƒGBƒýPuk QuokpývìqA Ao Bì BùñO úð ,Quk òüA þHøAõì úG õu àü qA úÞþèBc ok ,Bßüpì@
úßéG ,kqBu|þì oôk þâlƒðq qA ,pƒÆBƒg ÿBƒÂoA úƒG ïkõg ô óBßükrð ô ïA ûkAõðBg ÿBÃÎA úÞ
ÿõu úG Ao þPéì ,pO|Ðýuô ÿkBÏGA ok rýð ûBâ , îýPvø oAkoõgpG|òýìqpu òüA ok Bùð@qA
ûBýu pÏÚ ok þðõãðpu ô úðõâ ûlÛÎ ÿBø JçÛðA Ao RAqBýPìA òüA Qèrñì ô olÚ ô îzülðA|þì
.lðBzÞ|þì îø þhüoBO ÿBø|ûB^ þùƒèA ûBâok úG ÿoArãuBLu úG ô ûkpÞáok
úƒGAoBøþuBLuBðôÿlñìúéâúýcôoôÿlñìûlÛÎôÁpcRæBcqAÿoBývGqõñøúðB×uCBPìòì îø îðBñÆõíø þñÏü ,ïpPâorG ûkAõðBg Qyõðpu ô þâlðq úG ,pãük ÿõu qA ,ïqAkpK|þì
òüA ok ûtüô úG ô Bßüpì@ok úÞ îðBñÆô îø qA þgpG kõWô ok ,{ýK ëBu lñ^ ô þu ÝBýu ô àHu óBíø .îñÞ|þì pßÖ
.ïpG|þìYðoôûkpÞûløBzìôwc,lññÞ|þìþâlðqpùy úGëlHì,lñíyõøÿBøÉBGoôpOõýLìBÞp¿ÎÿBøóBvðAqAÿoBývGlñðBìîøòìlüBy,îðAkþíð
óBñ^ ó@ þøBâ þèô îPvýð óApãük ÿApG þâlðq ØýéßO òýýÏO ô Qdý¿ð êøA râpø IðBXñüA úðBùGúGAoBìqAïAlÞpø,ÿpHWþOolÚBüoBâqôoQukúÞïAûlyÿpß×PìôûlyÿrüoúìBðpGòýyBì
Yðo Apì îðBñùýì îøqA þgpG ÿBø þHéÆ ûkBüqô Bø þPupK êíXO ,þüBíðkõg RBÛGBvì ,Bø ÿpßyBð ÀhzìþüBíðoôkBüôûpXñK{üBzâúG,>àýéÞ<àüBG,ÿAúðBüAoóApGoBÞëõÚúGôØéPhìÿBø
:îupK|þì ûkBu óBGq BG ô ûkpÞ RõÎk ÿA ûõùÚ óBXñÖ Ùp¾ úG þXðk úyõâ úG Ao óBð@ úÞ ,løk|þì .lðBzÞ|þì úzülðA ô xBvcA ÜÖA ok
ÿApG ç« Tì ,òýãñu ÿBø ïAô oBG püq òPÖo ô ókoõg }õW ô Ápc úíø òüA ûrýãðA þPuAo< ,òì ÿApG îø >ÿoArâpßy< qôo ÁBg ÿBø|þèõÓzíèkô ûly ÿrüo úìBðpG ÿBø þâtüô qA þßü
pO Ðýuô ô pO þÖApyA ÿp¿Ú ïBXðApu ô pO ûõßy BG ÿA úðBg wLu ô pPâorG óBí[email protected] àü ólüpg ÿBø|JôpÒô ÑõéÆ úG þèBíWA þypãðô iüoBO RBd×¾ pG ÿoôpì wLuô úéXìõý[email protected] úG úÏWApì
îýðAõO|þì ïBíc lñ^ok Bøqôo Büô îýGAõhG îýðAõO|þì JAõg ÝBOA lñ^ok Bø Iy Bì pãì ?Qvý^ .lyBG|þì óôpÚ ô oB¿ÎA àükrð ô oôk ÿBø ÜÖA ok óBýðApüA Bì þéì Qüõø ô þâlðq
...ôôô?îüpýãG}ôk ólypãðBüBíðôlýyoõgólýGBO|pG,RBÚôAqAÿoBývGokúÞîýPvøBøQéìòüpOokBðúéíWqABì
þüBßüpì@óBãHhðqA úÏìBW òýíøok Üüæô ïpPdì ÿBø óBvðAqA ÿoBývG òÞoôBG ,òì Quôk ëk þâpý^ô ûpýO ÿBøpGA {üAlýK BG óBìríø ,Ao {hG|lýìA ÿBø ÜÖA úG òPvG ëkô òyôoqôooAõðA
JB¿ÎA ô {ì[email protected] BG ÝBOA àü ok Bø Iy ô lññÞ|þì þâlðq ûkBu úðBg àü ok qõñø úÞ lðoAk kõWô .îüA ûkpÞ úGpXO BøoBG ,þâlðq þâlñGBO ô õOpK pG Iy ûBýu
þâlðqRBíÏðolÚôlñGAõg|þì{ü[email protected],îüoAkBìúÞþüBøþðApãðôoBßÖAQPzOqAoôkúGôQcAo oAlzøëBcòýÎokôïBãñùGBðþhüoBOÿBøÙõvÞþPvüBG|þìúÞQuAûkõGolÛìòýñ^þDõâ
>.lñðAk|þì Bì qA pPùG þéýg îø Ao ó@ qA ókpG Rnè ûõdð ô .îýupG óBßì ô óBìq qA úÇÛð òüA úG BO îüoAnãG pu QzK Ao ÿklÏPì ûlñøk
êDBÚ þ¾Bg }qoA ô QýíøA ,þÛÇñì þøAõhýÚpO úýcôo ÿApG ,ïkpÞ ûoByA úÞ úðõâ|óBíø òì ÿõW ÿAoAk æ« õíÏì ,ÿoApßO ÿBø ÙõvÞ òüA òPÖpâ êßy úÞ|løk|þì óBzð îø iüoBO|úPHèA
úG BO îýyBG|úPyAk ÿpPzýG ûBÖoô lì@okô îýñÞ >oBÞ< lüBG Bì úÞ ïoAkoôBG ëBc òýÎok BìA ,îPvø þßüúÞQuAó@Q×ãyB« ñíÂ.QuAûkõGîøÿoApßOôápPzìÿBøóBzðôäðoôêDækôÀhzì
!îýñÞ>oBÞ<pPzýGîýðAõPGBOîýDBíð>þâlðq<úÞó@úð,îýGBüQukÿpPùG>þâlðq< pýËð þðBÇýy ÿBø|ûrýãðA úHéÒ BG óBìríø ,óBýðApüA þâlðq ÜÖAok ó@ Qüôö oô êßzO ÿBø þâtüô qA
lñðBì þñýìqpu ô ólíPì ÐìAõW ok þâlðq RAqBýPìA BG úǃGAo ok þƒÛíÏO álƒðA BƒG Bƒì òü[email protected]úÞQuA|úPÖBüÜÛdOBìûoBìAw×ðôkõWôpG,>þHéÆûkBüq<ô >þuBLuBð<,>QíÏðóAp×Þ<
ô óBãPvGô ûkAõðBgô BìqA àüpø úÞ þHøAõì ÿApG ÿoArâpßy QùW êýèk óAoArø îýðAõO|þì,Bßüpì@ .îüA ûkõG ÿA úÏWBÖ òýñ^ qôpG løBy ,{ýK|úøk úu ,oBG
.îýGBýG,lñPvøoAkoõgpGó@qABìóArürÎ Qyõðpu ÿBø Iýzðô qApÖ qAonâô Bì òùýì úèBuoArø lñ^ iüoBO pG þèBíWAô Ðüpu ÿoôpì
Bì ëBc êìBy óBßìô óBìqqA úøpG òüAok úÞ þüBø QHøõìô ÝõÛcqA ÿoBývG úÞ îýðAlG lüBG Bì ,>þuBñzðolÚ<lñðBìþéDækúGþèBÏOZôAúGþGBüQuk|þìBâlñ^ok«BHèBÒBì úÞ|løk|þìóBzð,qBu
Bv×ðAô ÿBýðk òüAokpãük Üüæ ÿBø óBvðA qA ÿoBývG Iý¿ð úÞ lyBG|þì þzßzýKô úýÇÎ ,ûly BGBø|JBÚpÒÿõuôQíuúGAokõgQyõðpuþPzÞóBGkBGóBñ^ó@,>ÿpßyBð<ô>þPupKêíXO<
.kkpâþíð þãéíWîøóBñýzðþPzÞúßéG,óBðBGþPzÞBùñOúðúÞ,îüAûlðBzÞ|rýì@óõñWôþðBXýøÿBøóBuõð|
úG Bùð@ QGBG þÚçgA þuBñyolÚ ô ókpíypG ô óõâBðõâ RBíÏð ô RAqBýPìA òüA úG ólýzülðA .îüA ûly ÝpÒ ,îüA ûkpÞ BK úG kõg úÞ þðBÖõÆ ô ZAõìA pÏÚ ok ,îø BG úíø
îèBu úýcôoô îvW lðAõO|þì ëBu ÿBøqôo ïBíOok úßéG ,>ÿoArâpßy<qôook BùñO úð ,þùèA ûBâok þðBvðA pø lðlÛPÏì úÞ óApËð IcB¾ô òÖ êøA qA ÿoBývG ÿA úzýéÞ Qdý¿ðô úý¾õO úG òì
ÿApG,þèBÏOôþÚpOôþâlðqqAþDõWûpùGÿApGÿpPzýGþñýG}õgôRolÚôpOQcAoJB¿ÎAôpO ó@ok þâlðq ÿBø þyõgBðô Bø þyõgqA Bì îùu úÞ þðAõýè þèBgôpK QívÚôkpø úG þPvüBG|þì
.koô@óBÓìoAúGBì êhìAo>þñýGlG<ô>þñýG}õg<okÉApÖAôïoAlðþðAlñ^kBÛPÎA,lyBG|úPyAkúWõO,ûlyûlðBXñâ
.kpÞîøAõgQHd¾koõìòüAokpPzýGûlñü@úP×øok oBýPgAokúÞú`ð@ok>QÎBñÚ<úGúÞþèBcok,pãükRoBHÎúG.îuBñy|þìÿkpÖpøþâlðq{ü[email protected]
pñø ,ëBc òýÎ ok þèô ,ïoAlð kBÛPÎA îø þHéÆ ûkBüq ÿApG >ókq Ápc< úG ,îPvýð þÂAo ,îüoAk
þðBvðA ó@qA Ao ÿpãðAõO ïBÛìô îðAk|þì ,îüA ûkoô@Quk úG úÞ ú`ð@qA ókpG Rnèok Ao ókpÞ þâlðq
.kpG|þì Rnè ,koAk ú`ð@ qA úÞ îðAk|þì
þOBíÏð xBñyolÚ ô oArãuBLu ô ûlýzÞ Quk ÿkBì þHéÆ ûkBüq ô ÿlñì[email protected]ô Ápc qA ú`ðBñ^ Bì
îø ÿõñÏì þHéÆ óôrÖô þÛÇñì þøAõhýÚpOqA þPuokpývìok ,îýyBG ,îýPvøoAkoõgpG Bùð@qA úÞ
.QÖpâîýøAõgoApÚ 8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

Bð@õW ÿoBì kõg þâlðq ok úÞ þðAkpì úÞ .kkpâ Jõvdì þvñW úÇGAo >þHdì îüpì <pPÞk
QËéÒ ÿA ûpËPñì pýÒ oõÆ úG lðA ûkpÞ ûkB×PuA úG Bð@õW ÿoBì Ùp¿ì úßð@ úWõO êGBÚ úPßð
.QuA pPzýG óAkpì püBu úG QHvð óBð@ok ïpLuA kkpãýíð þvñW êýì {üArÖA IWõì kõg ÿkõg QvýKApO wßuôpãðBìok óAôo
qA ïpLuA úðõíð 1143 óBÛÛdì {øôtK òüA ok úGpXO êGBÚ þðBìq ûkBì òüA þvñW RApýSBO ô
oApÚ ëBu 36 þñu ûkôldì ok úÞ ÿkpì 663 ÐÚAô þvñW þãPhýãðApG ÈüApy ok kpÖ úÞ QuA ,úðAõW,åpG qA þHýÞpO BðAõW ÿoBì|#
ÐíW 2017 ëBu BO 2000 ëBu qA Ao lñPyAk lyBG ûkõG kõWõì òýÖpÆ òýG þzzÞô úGmBWô úG úÞQuA úðAk ûBy ûBýâ úðAk ô úÚBu ,êâ
kAk óBzð Bø þuopG úXýPð .lðkpÞ ÿkoô@ óAõO òüA lðAõPýì Bð@õW ÿoBì Roõ¾ òüAok úÞ Roõ¾ úG óAkpâ óAôo ûkBì àü óAõñÎ
Bð@õW ÿoBì úÞ þðAkpì ok ïpLuA QËéÒ òýãðBýì qBG pük qA þHønì ûBâô þðBìok Bü þdüp×O
pø ok ïpLuA óõýéýì 63.7 lðkõG ûkpÞ Ùp¿ì .lüBíð ØÎBÃì Ao ûõÛèBG úñýìq Bü êüAôAqA .QuA úPzâÐÚAôpzG ûkB×PuA koõì
râpø úÞ þðAkpì òßýè ûkõG ëArðA ÐüBìpPýè þéýì ókq áõO àü BùñO kApÖA ÿA úPuk ÿApG Qükôldì Býðk ÿBøoõzÞIéÒAok îPvýG ópÚ
òýãðBýì ÿAoAk lðkõG ûkpãð úGpXO Ao ûBýâ òüA çÎA lc úG óBð@ok Ao þvc QýuBvc lðAõPýì pýÒ Ùp¿ì ô }ôpÖ koõì ok þðõðBÚ ÿBø
ëArðA pPýè þéýì pø ok ïpLuA óõýéýì 45.4 QËéÒ úG pO rÞpíPì êßy úG þvñW Rnè ûlýðBuo òßýè QuA ûlükpâÐÂô BðAõW ÿoBì þðBìok
óBzð þuopG òüA ÿBø úPÖBü ó@pG ûôçÎ .lðkõG úPuk ok úÞ QvýèBc ok òüA ô luo ïBXðA AkBðBÞ oõzÞ ok 2018 ëBu pHPÞA ûBì ok
Ùp¿ì , ûkBì òüA óBâlññÞ Ùp¿ì óBýìok kAk úG þðõðBÚ Roõ¾ ûkBì òüA þdüp×O Ùp¿ì
ûkõG ûApíø óôpvPvO óõìoõø {üArÖA BG pPzýG wßuô Bð@õW ÿoBì rýð BßüpìA ûldPì QèBüAok .QuA úPÖpâkõg
úÇGAo úÞ lññßýì lýÞBO óApãzøôtK òßýè QuA Ao Bð@õW ÿoBì þðBìok Ùp¿ì QèBüA 28
ïõéÏìBð qõñø óôpPvPvO BG Bð@õW ÿoBì Ùp¿ì êßy úG þPvüBG ûkB×PuA òüA , kApÖA qA ÿpãük úÞ ëAõu òüA þéÞoõÇG . QuA ûkõG ó@óBâlññÞ Apð@ þdüp×O Ùp¿ì QèBüA Q×øô þðõðBÚ
þuopG òüAok úÏèBÇì koõì QýÏíW Apüq QuA úG lðAõPG kpÖ BO luo ïBXðA úG JôBñPì ô opßì kApÖA þvñW oBPÖo ok Bð@õW ÿoBì qA ûkB×PuA
ëBHðk úG úÞ lñPvø þüBø Zôq ok ôoBGBð óAkpì þøôpâ ok úÞ lðBíð úP×âBð .lü@ êüBð ZôA úécpì þgpG ïBXðA úñýìq lyBHýì þXüBPð ú^ ÿAoAk .lðA ûkõíð ïçÎAqBXì
óBuBð pPÞk .lñyBHýì ÿoôoBGBð rÞApì ok óBìok ÿBW úG þvñW rÞpíO óBâ ûlññÞ Ùp¿ì qA .QuA ûkoô@ îøApÖ Ao þíéÎ ÿBø {øôtK þßü ok óAkpãðAôo ÿBøôoAk pTÞA úßýèBc ok
oBËPðA Ùçg Bø úPÖBü :lüõãýì ûsôpK òüA pülì þðôok ÿBýðkô kpÖ kõg úG QuA òßíì àüpy lñølýì óBzð þÛýÛdO ÿBøkoô@ Quk þuopG oApÚ Aq îøõO Bü , ûlññÞ lñÞ ,ápdì ÿBø úPuk qA
êGBÚ RôB×Pì pýv×O ôk BG ëBc òüA BG .kõG Bì Bø {ñÞAô òüAqA àüpø úÞ lyBG ûly êÛPñìôA ok úüõuôk Bü úHðBWôk ÿpýSBO Bð@õW ÿAoBì úÞ Bø ÿlñG úÛHÆ òüA òýG ok BðAõW ÿoBì lðpýãýì
òýüBK eÇu úßñüA þßü .lñyBHýì ÝBHÇðA .lüBíñýì B×üA þvñW {ñÞ pG RôB×Pì ÿpýSBO þOoBHÎ úG .lüBíñýì ëBíÎA þvñW kpÞoBÞ
àíÞ ÿoôoBG úG lðAõPýì Bð@õW ÿoBì Ùp¿ì lðAõPýì Bð@õW ÿoBì ÑAõðA úÞ îñÞ úÖBÂA lüBG þâlññÞ àíÞ {Ûð ûkBì òüA òýüBK Ùp¿ì | |.QuAûkpÞkõgó@qAAoþðBýìRApSA
BüArì òüA þèô lñÞ êíÎ ïpLuA lýèõO Ð×ð úG ûkpÞ .lyBG þvñW {ñÞ pG RôB×Pì þOApýSBO ÿAoAk ÿkõñyõg ,þvñW RçüBíO kBÏGA ok þvñW pSõì ûkBì 400 qA {ýG ÿAoAk Bð@õW ÿoBì
òýüBK ûBýâ òüA qA pOæBG fõÇu Ùp¿ì BG ÿoô ûpùG êýèk úG }BÞ àñýK ëBTì óAõñÎ úG æBG úßýèBc ok lyBG úPyAk lðAõPýì... ô þvñW Bü þu bA þO Bùð@ óBýì ok úÞ QuA
lðAõPýì þuopG òüA YüBPð úßñüA ïôk .kôpýì lðAõPýì , þu bA þO qA ëõ¿dì òüApPzýG Ùp¿ì ô úPyAk wßÎ úXýPð þÖp¿ì qôk òPÖo ÿBø Bü Aq àüpdO pýSBO ëõñýHñÞôolýøApPO
BG óAkpì úÞ lyBG QýÏÚAô òüA ûlñøk xBßÏðA òßýè lüBíð êýùvOpPùG Ao þvñW þãPhýãðApG koAô Bð@õW ÿoBì qA ÿkBüq oAlÛì úÞ þðBâlññÞ ok ûkBì òüA Ùp¿ì úXýPð .lyBHýì AoAk þâlññÞ
ÿBø oBPÖo pýâ ok pPzýG óôpvPvO pOæBG fõÇu ûkpÞ êíÎ wßÎ QùW æBG Ùp¿ì Roõ¾ok óly îÞ :óõ^ þOçßzì BG lðA ûkpÞ kõg ólG , ÿpünK àüpdO ,Rnè úGpXO IWõì þgpG
lýèõO Ao þvñW þyõìBg ô þPgpÞ QèBc ô úG ólýupð ,þvñW þðAõOBð ,þvñW ÿBùPyA ûlükpâ }oArâ .... ô òzývßèo, þÞBßy
.lñPvø Bð@õW ÿoBì Ùp¿ì úéíW qA pÇgpK îvÚ òüA qA þéüBvì .. ô þvñW ÿkõñyõg úG Bð@õW ÿoBì ÿoAnâ pýSBO RôB×O .QuA
úG úðAk ûBy qA úÞ þüBø ûkoô@pÖ qA þßü | |.kkpâ òüA oBHðA ô úýùO ûõdð úéíW qA ÿklÏPì êìAõÎ
òüA.lyBHýì ÿk þG þu òÒôo lüBýì Quk ok úÞ ÿpãük pSõì ûkBì þu bA þO pG ûôçÎ .lññßýì ïpð úXñK ô Quk
úßéG JApËÂA {øBÞoõËñì úG BùñO úð ëõ¿dì .lyBHýýì ÿk þG þu QuA kõWõì Bð@õW ÿoBì wßu ô Bð@õW ÿoBì Ùp¿ì úÇGAo JBG ok .lñßýì AlýK þãPvG ëõ¿dì
koõìrýð þéuBñO ûBßPuk ûlññÞ ûlðrÓè îßcok þH¿Î úßHy þâlññÞ àüpdOpýSBO þu bA þO ô JApÇÂA qA úÞ ÿkApÖA ÿApG îñÞ úÖBÂA lüBG Ùp¿ì Bð@õW ÿoBì úÞ ÿkApÖA æõíÏì
ÿApG ÿk þG þu òÒôo .kpýãýì oApÚ ûkB×PuA ó@ l ÿk þG þu úßýèBc ok QuAoAk Ao rÓì qA ÐðBì óBð@ok úðAôo {ñOô ûkõG Yðook xpPuA ÿrìpÚ oB^k þâlðA oBývG úé¾BÖ úG lññßýì
þvñW úÇGAo ïBXðA ïBãñø ok úÞ þðBðq úPuk kõWõì ó@ok þGApÇÂA l RApSAô ûkpÞ êíÎ pýSBO lyBHýì JõéÇì þvñW úÇGAo àü ïBXðA òPÖo æBG ,óõg oBzÖ {üArÖA ,úXýâpu ,îz^
.kkpâ ÐÚAô pSõì lðAõPýì lðõzýì kok oB^k lüBy Bð@õW ÿoBì ÁBg Ñõð þâlññÞ wßèo ... ô óBøk þßzg ,IéÚ óBGp QÎpu ,BùPyA
ô þvñW óBâoA úýcBð ok óõg óBüpW {üArÖA .lyBHýì B¸ PXýPðô kBXüA xpPuA óArýìok þzøBÞ lðAõPG úðAkô êâ ,àzg ÿBùâpG kApÖApPzýG .lðõzýì
úG lðAõPýì ïAlðA òüA ÿBø ú`ýøBì óly wßèo pG Bð@õW ÿoBì qA ûkB×PuA pýSBO JBG ok òüA òßýè .kkpâ pXñì þvñW {ñÞ kõHùG úG Ùp¿ì ô ûlýzÞ oBãýu Roõ¿G Ao ûBýâ òüA ÿA
àíÞ þvñW úÇGAo ïBXðA ïBãñøok kok {øBÞ ê¾A òüA pG òý¿¿hPì oôBG BùèBu ÿoôoBG êìBy þéÞ óõðBÚ àü óAõñÎ úG lðAõPýíð IéÇì óõ^ þüAnÒ kAõì BG lðAõPýì òßýè lññßýì
òÒôo òüA qA ûkB×PuA ÿApG pÞm êGBÚ úPßð .lüBíð úÇuAõG ïpLuA QËéÒ ô Qý×ýÞ úÞ kõG oAõPuA þgpGok úÞ BñÏì òüA úG kkpâ kApÖA þìBíO ëBc ...ô RBHð [email protected] , Rçßy ,àýÞ ,QýüõßvýG
ëõ¿dì òüA ókõG àýðBâoA qA þPvüBG úßñüA koAnãýì {øBÞ úG ôo kpì ok ûBýâ òüA Ùp¿ì Ùp¿ì ôpýK úÞ þðõßu ô óly ï[email protected] ÿkBüq kApÖA ¸BPüBùðô ûlýyõð ÿB^ Roõ¿G Büô kõy Éõéhì
kAõì lÚBÖ BO lyBG úPzâ ê¾Bc óBñýíÆA qA 2019 ëBu úüoõÖ îXñK ok úÞ þuopG òßýè þüBðAõO QùW þÏðBì kkpãýì ÅoBÎ Bð@õW ÿoBì úÞ lðBíð úP×âBð .kkpâ ÝBzñPuA oBhG Roõ¿G
úG ¸BÖBÃì .lyBG òüpývéâ Bü pãük þüBýíýy kAk óBzð lýuo oBzPðA úG koAôoBø ûBãzðAk ÿõu ïBXðA úG êüBíO þPc Büô ÍõÏð kBXüAô þvñW óArýì BO kkpãýì UÎBGrýð kpÖ pø þðlG ÈüApy
QùGBzì óq þvñW óBâoA êgAk QÖBG úßñüA úGpXO RôB×Pì ÿBø úðõâ úG Bð@õW ÿoBì pýSBO
ÿA ûkBì úðõâ pø pËð òüA qA ô úPyAk óBøk BG oBývG
qA þPvüBG kõy ólG qA úÛÇñì òüA koAô úÞ .kkpâ
úý¾õO .lyBG ûkõG lñì ûpùG IuBñì QyAlùG þvñW þâlñðArýãðApG Bü áBürükôpÖ@ úHñW
qA {ýK ëõ¿dì òüA óBâlññÞ Ùp¿ì îñßýì Ùp¿ì qA ÿoBývG úWõO koõì oõdì Bð@õW ÿoBì
RçgAlO BG ÿpýãzýK oõËñì úG ûkB×PuA
BG þüôoAk IuBñì qôk òýñ`íø ô þüôoAk 10

.lðoô@ êíÎ úG Ao ïqæ Roõzì kõg àyrK
ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy

" pPùG þâlðq , pPùG wßu ": úÞ }õâ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

11

óApùO úéXì

óBÒçÞ ÿBø|úPuk úG
Ao úðBHy ÿBø|úÎorì pÇÎ úÞ
lðkoô@|þì úülø úG òì ÿApG
kpÞ|þì þâlðqúñý[email protected]úÞïokBìúG
kõG òì ÿpýK êßy ô
,òì „oApßO ¶Rõùy úÞ ,òýìq úG ô
Ao{HùPéŸìó„ ôok| |
, QyBHðA|þì rHu ÿBø|úíhO qA
kAkîøAõgûoBGôkþìçu| | BG úP×ø îg ô aýK ok
îü@|þì ,îü@|þì ,îü@|þì
þzHc lýÏu lídì
áBg„püqÿ„ BøõGÿ|úìAkA:îüõvýâBG
þßüoBO̶ ýéÒÿBø|úGpXO:îüBùíz^BG |[email protected]|

oAõük ÿõu|ó@ ÿBø|úzýG qA ïA|ûlý^ úÞ Bø|úOõG BG óBñhu løk þì óBzð úÞ úPyAnâ þvýéãðA Apüq .kõy|þì kBXüA ÜýíÎ þÖBßy lP×ýð ÝB×OA ëôA qôo
îü@|þì ,îü@|þì ,îü@|þì oBÏyA îÞ îÞô ûkõG oAnâpýSBC O ôA ok ÕôpÖ kBíPÎA òPÖo óBýì qA IHu ,ó@ òPÖpâ ûlükBð þìõu ïAlÞúG úÏìBW
.kBPÖA løAõg Bø óBGqpupG kôõýèBøok ÕôpÖ úÞ lññÞ| þì xBvcA ïkpì þñÏü :kõy|þì þéì
kõy|þìÜzÎqApK³ úð[email protected]ô ,lññÞ |þíð }õâ Ao óBzÖpc òýèõEvì |!|!?kôo
lðoAk|þì Quôk úÞ Bùð@ úG úð[email protected] òì ô ú^ pø æBc .Qvýð îùì óBzüApG Bü lðõñy|þíð
lGBü úìAkA ô kõy ûApíø îø Qðõzg BG òüA olÚ ô óApüA þPèôk óõürüõéO 4 úßHy ok#
,BXð@ qõñø úÞ ÿpPgk ô úìBðpG ÿpXì > óApÞõy < ïBð úG ÿA úìBðpGok
ûoBGôk þìçu ,ûkBPvüA ÜzÎ pK³ ÿ|úð[email protected] ok |>.kõy| þì pO| ÜýíÎ ÙBßy òüA

kAk îøAõg

ïõu qôo îøAõg ûoBGôk þìçu JBPÖ@ úG < pÏy òüA | úWõO BG ûBãzðAk kBPuAô xBñy úÏìBW òüA ok Bø|ÅApPÎA ô Bø|þì[email protected]ð úG ûoByA BG
úðApÎBy þüBzâoõzÞ {ýK BìA lðAõg lýøAõgpüqok úÞ koAk ïBð >kAk òýñ`íø Qéì ô Qèôk óBýì ûlñüArÖ ÿBùÖBßy úG ô þuBýu ô þÎBíPWA óõâBðõâ ÿBø|úñýìq
þèBOBð úÞ kpÞ ûoByA úPßð òüA úG lüBG ó@ qA Øý¾õO ok ô "îPvýð òýHyõg òì " :QuA úP×â ô xBñy úÏìBW àü BG óApüA ok ÿkB¿PÚA
úG ÿA ûkpßéý¿dO óApãüqBG úéíW qA òíOoõK îüõãG lüBG ,QuA oBËPðA ok úÞ "ÿ[email protected]ÞBð" òývc pPÞk< ïBð úG ûBãzðAk kBPuA
ô lñupG ÝBÖô úG lñðAõO| þíð Qéì ô Qèôk úÞ ûkAk ïBXðA þüõâô Q×â>þüBùñO òvdèAõGA
Bßüpì@ þðõürüõéO úßHy àü qA# úPyo ok koAôoBø ûBãzðAk qA úÞ kôo þì oBíy |þì Bøo Ao pãülíø þüBW àü Bø ó@ òüApGBñG ûoByA ó@úGrýð AkpÖõükAoô QuA þðlýñy úÞ
ok úÞ ôA .QuA ûly êý¿dPèA ÕoBÖ þuBñzðAôo | |>.lññÞ òüA ÿBø úP×â qA ÿA ú¾çg .QuA ûkpÞ
úðBýìoôBg òýðõg óApdG ûoBGok þyoArâ ô oõzÞ òüA ok Bø ëBu ûly lèõPì êýüApuA
ÿBøoõzÞ óApu ó@ ok úÞ ly þì {hK ôpvíøoBñÞokóõñÞAîøôûkpÞ þâlðqwüoBK kBÛPÎAúG,pýýÓOlñü@pÖòüAok:lüõâþìôA | :QuA òýñ^ xBñy úÏìBW
óAoBHíG ô àyõì NBOpK úG Ao pãülßü pýâok òPì .kpG þì pu úG wéXð@ wèok }lðqpÖôk RolÚ<:lðõy|þìîøòíykQèôkôúÏìBWòì
.lðkpÞþì lülùO xBvc ÜÆBñìok |:QuAòýñ^pÏy QuAóApülìôóæõEvì,QèôkQukokæõíÏì
úG lðoAlð RolÚ óõ^ô lðA |RolÚ lÚBÖ ïkpìô
óõ^ ô lñðrG Ao óBzÖpc lñü@|þì ÿA|úðBùG pø
úG þ×ñ¾ qA BøoBÏy ,lññÞ AlýK kBíPÎA lñðAõO|þíð
fçǾA ok ô kõy|þì êülHO þuBýu
ô kõy |þì êülHO ÄÚBñO úG kBÃO ,þßýPßèBük
þHýyApu úG úÏìBW ,lüBýG kõWô úG úÞ ÄÚBñO
òPÖpâ ûlükBð úXýPð þÖpÆ qA ô kôo |þì ÉõÛu
qA Apüq .QuA "ÿkõGBð ô þPvýð" ,ápPzì îùÖ
Ao òüA òìô lññÞ þì| úéíc Bì úG óôpýGô óôok
| |.îñýG|þì
îùÖ Bì þPÚô< :kpÞ lýÞBC O wLu ÿô
kBíPÎA ô îýyBG úPyAlð þÞpPzì {ñÞ ô ápPzì
Qvßy ,kõzð JnW òýèôõvì ÙpÆ úG þéì
>.óôpýG qA ú^ ,óôok qA ú^ ëBc .QuA þÏÇÚ
?lì@ IèBW îø Bíy pËð úG IéÇì Bü@

óBzð ó@ þÆ úÞ oô@kok ô ÿoApßO }oArâ òüA kAk îøAõg ûoBGôk þìçu JBPÖ@ úG ïôk qôo ,Qèôk ô ïkpì ápPzì ûBÖo þñÏü úÏìBW|«|
óBýðBGpÚ ûBñãýG óBÞkõÞ ô ïkpì ly þì ûkAk kõG ÿoBW òì ok úÞ oBHüõW úG kôõýèBø úG ÕôpÖ mõ×ð þPèôk óæõEvì úÞ úPuõýK {ñÞ ô þíùÖ |îø
BO ly IHu lñPvø òýðõg ÿBø ÿpýâok òýñ^ lðkõG îéüõÆ ÿBøpßÖ úÞ BøpGA úG lññÞ êíÎ ó@ úG ô lñyBG ØÚAô ëõ¾A òüA úG lüBG
êßy îñøm ok þãzýíø ëAõEu óBíø pãük oBG kôõýèBø oõùzì pãüqBG òíOoõK þèBOBð # BìA .îýyBG þÂAo ô Jõg úÏìBW àü løBy Bì BO
òülñ^ QìlÚ úÞ þüBø äñW òýñ^ úÞ kpýâ òìBGúÞÕBGÿBøoAlýLuᶠBðkok¶lyoúG úéíW qA þüBíñýu óõâBðõâ rüAõW ûlðpG ô þPèôk óæõEvì ÿõu qA "þíùÖ |îø" ó@ pâA
lðkpÞ|þì onâ àzg ÿBø|ê¿Ö qA pÏy }kõg ïApâBPvñüA úd×¾ ok oBßuA
úÎõíXì qA kArgpÖ ÕôpÖ qA Ao þÖôpÏì 12
ô þuoBÖ ÿBø óBGq úG > pãük ÿlèõO<

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
13
”úèôlèA wýðA“ lyôA Iý¿ð óApüAok òüBPñèAô .QÖpâ løAõg óBüBK óBìq ú^ koAk úèBu oArø
óq 84 óBýì qA ûBy òülèAp¾Bð ô QyAk ïBð JBPÞ ÕApu úG {ì[email protected] òPÖBü ÿApG ó@ qA wK
úG Ao ôA úÞ ly ôA ÜyBÎ óBñ^ kõg ÿApvìpc JBPÞ úG îíz^ Bø JBPÞ ÿæ ok úÞ îPÖo
þéâõuòüAþé¾AïBð.koô@ok}AþíuolÛÎ ÿlñíýìpPÞk úPyõð ûByokBð ÿApWBìpK þâlðq
ÿBPuôo ok ô kõG QýÎo }olK úÞ kõG úíÆBÖ äñWqAoApÖúÞïAúPuAõgÙçgpG.kBPÖAkAtð
úÞ qôo àü .lðkpÞ þì þâlðq óBuAõè úìBìA ÉõGpìúÞþzhGólükBGôïkõzâAoJBPÞkõG
kõG úPÖo oBßy úG úÇg ó@ ok ûBy òülèAp¾Bð îðBHèpG ÿlñgqõK kõG þðBíTÎ BG óApüA äñW úG
{üõíÎ óAlñ×uõâ þðBKõ^ ëBc ok Ao úíÆBÖ lülùOÿBWúGóApuóBìqó@okúÞAp^.Qvzð
úýcBðó@ïkpìþâlðqBGþüBñ[email protected]ÿApGôlñýGþì ÿBø ïBýK àyõì NBOpK ô óAoBHíG BG pãülßü
.lñÞþìþOæAõEuôAqA úÞ lðkpÞ þì ëlG ô ko pÏy óBGq úG Ao kõg
qA .kAk þì Bø äñW úG QÖBÇè ÿA ûom êÚAæ
Ao óApüA áBg qA þzhG Bø þðBíTÎ þPÚô úéíW
oBÇgA þðBíTÎ oBGok úG ûBy okBð lðkpÞ ëBÓyA
.lñÞ ápO Ao óApüA áBg úÞ kAk
óBGq úG Ao pÏy òüA þðBíTÎ oBGok iuBK ok
:kBPupÖ okBð ÿApG þuoBÖ
............
þñÞ ûoBËð îðõzÚ þøAõg õ^
þñÞ ûoBPu pG pËð úâpdu
løk îOBýc óBíTÎ ë@ pâA
løk îOBXð þãðpÖ äñ^q
óApâ qpâ úG îGõÞ úG QðBñ^
óAolðqBì úG BO ÿôo pvßü úÞ
|:kBPupÖô kôpu òýñ^ iuBKokrýð ûByokBð
kõy óBüBíð RkBÏu ,lýyoõgõ^
kõy óArüpâ {zýKq ûoBPu
ïõG q lupPð ÿoBßy JBÛÎ
ïôo kpì l¾ ôk óBuApg kpìôk
îÛðôo løk óAkrü Quk pâA
îÚpýG îðq úüolñßuA úG
{OoA òýãíùu ÿkpHð ok okBð ó@ qA wK
óôpýG òÆô áBg qA ô lýGõÞ îø ok Ao þðBíTÎ
ëôA úËdè lñ^ óBíø ok óAõW õð úíÆBÖ .lðAo
Ao Bø iuBK þãðoq BG ô lñÞ þì þðBGq êHéG óBñ^
óBíø ok ô lüBGo þì ûBykBK qA ëk úÞ løk þì [email protected]ôo
þì JBhPðA ûBy òülèAp¾Bð ÿApvìpc ÿApG qôo ok òüBPñèAô úülø òýèôA
óApãük úG QzâqBG ok ûBykBK óBøApíø .kõy
Ao ûBypPgk ÿæBG }õøô ïçÞ mõ×ð úÞ lñP×â óApüA
ïçÞ mõ×ð òýíø ïBXðApu ô kAk oApÚ pýSCBO QdO
ûBy BO ly IHu ûkAq QýÎo pPgk òüA }õøô ÝBzÎ qôo úÞ òüBPñèAô qôo BO ú^pâ #
wýðA IÛè ókAk BGô koô@ok kõg lÛÎ úG AoôA BìA ûlðBíýÚBG ÿqôo lñ^ ô ûBì ôk QuA
úßéì úG wLu ô lñÞ ïpc ZBO Ao ôA úèôlèA ûBy òülèAp¾Bð óBðq ûoBGok þHéÇì úGqôpìA
óBzð lÏG ÿlñ^ ôA .løk FBÛOoA þPñÇéu ûoByA ó@ok úÞïkpÞkoõgpGôA ÿApvìpcô
qA Ao þðõüBíø ëBTíO ô JBPÖ@ êüBíc kõG þ¿hy òýèôA ûBy òülèAp¾Bð kõG ûly
êPÚ qA wK ô kpÞ QÖBüok ûBy òülèAp¾Bð þßü ÿApG äðpÖqA Ao òüBPñèAôqôo úülø úÞ
| |.QynâokôkpÞÝkú¿ÒqArýðûBykBK óApüA úG kõg ÿApvìpc ÿBø þéâõu qA
þéâõu òüA úÞ lðA úPyõð ôA ûoBG ok óBgoõì .koô@
þìúÞkõGôABùñOôQyAkoBGokokþüæBGmõ×ð kõG þüApvìpc ûBy òülèAp¾Bð ÿApvìpc
ûBy RAoõPuk qA þÃÏG pGApG ok QvðAõO þðBíTÎ òýÆçu ÿApvìpc úG QøBHy þG úÞ
óBýéÚ ûBy òülèAp¾Bð úéíW qA .lñÞ þâkBPvüA ïBð úG ó@ qA îø þðõürüõéO ëBüpu àü úÞ
úG .kõG ØèBhì ôA ô QyAk Quôk Ao ólýzÞ óBâlññýGôlyúPgBuúýÞpOok”óBÇéuîüpc“
úíøkAkoõPukûBykBKêýìîÒoúGpÆBgòýíø Bø óõürüõéO ÿBK úG óBùW puApu ok Ao ÿkBüq
îø ûBy ô lññÞ ÐíW þøBy ïpc qA Ao Bø óBýéÚ |.Qvýð lðBzð
|.lyRõßuúGoõHXì úülø òýèôA úÞ ûBy òülèAp¾Bð þéâõu

óApùO úéXì

14

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

þÖApâõýG
óApüA åorGpÎBy þuôkpÖ îuBÛèõGA îýßc

ÿlýyoõg 319 ëBuok þuôkpÖ
ok sBG ÿBPuôo ok )ÿpíÚ ÿpXø 329(
Býðk úG óBuApg ok )xõÆ( xõO óBPupùy

.lì@
þéÎ òG òvc :olK
òhu îýßc ,xõO îýßc :IÛè
þuôkpÖ îuBÛèAõGA îýßc ,þuôkpÖ:Rpùy

ô úðBìq óBñ^ ok rýð kõg ô kõG úñüpük ÿBø|}qoA ôpâkAlýGóBøBykBKkAlÏO,iüoBOok úÞ QuA lñðBì rýð óApüAïkpìóBGqô kpÞúñgoþuoBÖok :þâlðq óAoôk
úG þívW þâlñèBG ÿBK úG BK ÿA|úñýìq | | .QuAûkõGpPzýGõâoôq êülHO þGpÎ úG QyAk îÞ îÞ ÝApÎ ïkpì óBGq olK ,þÞkôo |úé© èAlHÎõGA úÞ þèBu ok #
ûAo óBíø ïBâ|Qhu ôpøo ô lýuo þãPhýøpÖ þuôkpÖ ÿ úìBñøBy| | | |.lðlýìBðþìîXÎ Ao óBýðApüABùGpÎ .lyþì þuôkpÖ,Q×â RBýc kôolG þuoBÖ pÏy
ÿpLu óBýðBìBu óBìq ok ôA þðAõW ô þÞkõÞ .ly ,úìBñøByókôpu BG þuôkpÖ úÞQ×âóAõOþì }kõg þñí ÿBø|ûoByA úüBK pG .ly lèõPì
þuoBÖ JkA óAoAlPuôk qA þðBìBu óBøBy .ly ô QuA QýG oArø Q¿y ÿAoAk úìBñøBy ûkAq|óBÛøk ô óBÛøk ôA úÞQuA|ûly úPvðAk
ô þðBGq oBPgBu ok QÚk qA ëBc òüA BG .lðkõG | |.QuAûlyoBÞëBuYñKôþuó@òPyõðÿApG .kAk RBXð ÿkõGBðpÇgqA Ao þuoBÖóBGq ok ô þuôkpÖ oBâqôo ok óBÛøk .kõG
óAõO|þì ,úìBñøBy þãñøpÖ – þhüoBO QÖBG ÿBø óBGq úG Bø óBìq òüpPíülÚqA úìBñøBy îXÎ þu ëBu òüAokïkpGYðoþvG þñÏì úG rýð ô oBHO|þðApüA þñÏì úG ôA úìBñøBy
þâlñèBG ô }oôpK óAoôk ok ôA úÞ QÖBüok 1200 kôlc ok .QuA ûly úíWpO óõâBðõâ ûoBGok .QuA|ûkõG pùy wýDo Bü BPuôo àèBì
ô Bø|ûkôpu ok ÿpãð|Ùos ô úÏèBÇì ûAo qA {üõg ok ,þÞpO úG 1500 kôlcok ,þGpÎ úG ÿkçýì þuoBK òülG ïkpÞ ûlðq pÎBy kõg úð ôA þðAõW ô þÞkõÞ óAoôk
þðçÞ úüBìpu {üõg óBýñýzýK ÿBøoBPyõð úG îøkqõð ÿ ûlu ok þWpâ úG îøkrðBy ÿ ûlu úÞ ïAûlðq òìúÞwKòüAqAïpýíð rW òùÞ ÿBø|úüBì|òG ok úð ô úP×â þñhu
{üApu ok ôA »úüBì|Quk BølÏG úÞ úPgôlðA qA ÿoBývG úG îPvýG ÿ ûluokô úvðApÖ óBGq .koõg|þì îz^ úG ÿrý^ þÖBG|ëBýgô úðBvÖA
ô ,þuôo ,þvýéãðA ,þðBíè@ úéíWqA ,BùðBGq ïAûlñÞApKAoòhu îhO rýð îýßc Ao ôA úÞ þuôkpÖ îuBÛèAõGA|
.QuA|ûly úìBñøBy qA pãük ÿBø óBGq ÿoBývG úG ó@ ÿ ú¾çg ô ûkõG oBßPzKBG ô ûkAoA BG ÿkpì þuôkpÖ ô óBùW óApÎBy òüpPâorG qA lðA ûlýìBð
: ÿõéùKô þGpÎ óBGq úGBñ[email protected] ûly úíWpO ÿlDõu ô þÞoBíðAk úG úéíW úíøkõg kõ¿ÛìókpG{ýKÿApGòüAqAúPynâ pSA BùñO .QuA þðApüA ÿApu úuBíc| | òüpPâorG
úÞ lðA|ûkpÞ QyAkpG úðõâ òüA úìBñøBy qA ôrW îø ó@ qA þß^õÞ ÿBø {hG .QuA Ao þPulãñO úéíW qA , þâlðq ÿBø ÿoAõyk ÿ okïkpìúÞ QuAþüBùðBPuAkêìBy úìBñøByôA
JpÎ óApÎBy ÿBø|óAõük ô þGpÎ óBGq BG þuôkpÖ ÿoBývG ÿBø óBGq úG óBùW RBýGkA ÿBøoBßøBy òÆô ÿkpìôA òüAqA úPynâ .QuA ûkpÞ êídO þuôkpÖ .lðA ûkpÞ êÛð úñýu úG úñýu úPynâ
þâlðq qBÒ@ .QuA|ûkõG Bñ[email protected] ÿõéùK óBGq BG rýð ô ûly pzPñì óBÞkõÞ ÿApG úéíW qA ô úíWpO ókôpuÿApGôAÿBøûrýãðAúéíWqAô kõGQupK îËð úG ô ûkpÞ ÿoô@ ÐíW Ao BùðBPuAk òüA
óBýì ok {üAqõð {HñW ÿA|úðõâ BG óBìq|îø ôA ûkõG ôA ÿ úðBPupK òùýì RBuBvcA , úìBñøBy
ô ûly qBÒ@ ÿpXø ïõu ûlu qA úÞ kõG óBýðApüA .QuA .QuA ûkoô@ok
ûBãýðApâô lýuo ïoBù^ ûlu úG ó@ZôAô úèBHðk : óBýðBìBuoBâqôo | |.QuA ÿBø ûkAõðBg qA þßü ÿ ûlðBì qBG þuôkpÖ
ok .kõG kôoApÖ ÿBø|òýìqpu ô óBuApg ó@ ûlññýG þÞkõÞ oBâqôo óBíø qA þuôkpÖ ô kpg {üBPu ok ô kõG lñìkpg ÿkpì ôA ô ûkõG óBuApg óApGBO xõO ok óApüA qoôBzÞ
qA ÿpýãíz^ oBíy ûlu ôk òýíø ÿBðqAok ÿoAluBK ÿApG {ðõìApýK ïkpì ÿBø|{yõÞ ôA .QuA úPvüq þì ûkõ[email protected] , þâlðq qBÒ@ ok
| | .QuAûkôpuoBývG{ðAk ÿoô@kpâ úG,oAlñýìqÿBøûkAõðBgÿúíølñðBì
Ao )QèAlÎ þñÏü ( kAk òýñ`íø þuôkpÖ úG þðAõW qA ô QyAk þãPvHèk óApüA iüoBO
lñðBì rýð Ao óBøBykBK ô QuA ûkõPu oBývG
îývÛOpâkAlýG ô pâkAk ÿúPukôk úG óApãük .QgAkpKBøó@ókôpuô ÿoô@kpâ
úPÖpâ úXýPð Bùð@ þuopG qA lÏG ô QuA ûkpÞ ok Ao ûtýñìô ótýG óBPuAk úÞ îýðAk þì çTì
ok .QuAûkôpu ô ûlýñykõgpvíøqAþðAõW
ÿûrýãðABGô kõHðþvÞpýSBO QdOôAóBìq òüA
úPzÞ qA wK BìA ,QgAkpK þìoBÞ òüA úG kõg
QzOoqoõùÊô úìBðMuBPzâúÞ þÛýÚk óly
ÿ úìBñøBy úÞ ó@qA wK rýðô , kõG ûkôpu Ao
pãükÐHñì lñ^æBíPcAô )pTðúG(ÿoõ¿ñìõGA
ô ly iuAo kõg îýí¿Ook ,kBPÖA {Puk úG
kõg þðAõéùKpSA ûly þDBùGpøúG úÞ QuAõg

.koô@ok êßy òüpPéìBÞ úG Ao
þGpÎ óBGq , óApüA úG BùGpÎ ÿ úéíc qA lÏG 16

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

BG ô lðlì@ lülK óBâlñvüõð ô óBâlñüApu
úÞ Ao ÿok þuoBK óBGq kõg þGkA {ñüpÖ@
,lðBíG oAlüBK þGpÎ óBGq pGApG ok kõG úPvðAõO
óBGq Roõ¾ úG ô lðlýzhG óôrÖAqôo þðAõO

.lðkoô@ok þãñøpÖ ô þGkA

: þuôkpÖqBýPìA òüpO|åorG
îø óApÎBy BG ,þuôkpÖ îuBÛèAõGA îýßc
,óBìq ó@ok .QyAk ÿoBývG RôB×O kõgp¿Î|
óBüoBGok ô óBøBy {üBPu úG óApÎBy qA ÿoBývG
Ao ÿpâ|{üBPu ,óBýì òüA ok ôA.lðkõG ïpâpu
ÿpOlñéG Ùlø ÿpÎBy ok .QgBvð kõg úzýK
.kõG êDBÚ þhüoBO þPèBuo {üõg ÿApG ô QyAk
.QyAlð qBýð {üBPuô úé¾ úG ,êýèk òýíø úG
ôA úÞ QuA òüA þuôkpÖ qBýPìA òüpO|åorG
àü ô ëk|àü ô QyAlñK|þì QèBuo Ao ÿpÎBy
qA ÿô . QyBíâ Qíø åorG oBÞ òüA úG QùW
þì {ðAk ô îéÎ IvÞ úG úÞ óBìq óBíø
ô ly lñì úÚçÎ îø óBPuAk ólðAõg úG ,QgAkpK
óApüA úPynâ úG ÉõGpì RBÎçÆA ô iüoBO úG

.lüqoô þì ÜzÎ

: úìBñøBy ókoô@ok îËð úG
Ao ôA úÞ kõG òùÞ ÿBø óBPuAk úG úÚçÎ òýíø
.koô@ok îËð úG Ao úìBñøBy BO QgAlðA pßÖ úG
ok BùOlì ,lü@ þì pG ôA kõg úP×â qA úÞ óBñ^
úhvð òPÖBü qA wK ô ûkõG JBPÞ òüA ÿõXPvW
ëBu þu úG àükrð ,úìBñøBy ÿBø óBPuAk þé¾A
ûkpÞ oBÞ òüA ØÚô Ao kõg þâlðq ïBüA òüpPùG qA

:lüõâ þì ûoBG òüA ok ôA .QuA
þu ëBu òülG ïkpG Yðo þvG
þuoBK òülG ïkpÞûlðq îXÎ
lñéG þgBÞîËðqA ïlñßÖA þK
lðrâlGBýð óAoBGô kBGqA úÞ

JApg kkpâ[email protected]ÿBøBñG
JBPÖ@{GBOqAô óAoBGq
ókoô@ ok îËð úG ,371 Bü 370 ëBu ok
kõg îø ,oBÞ òüA êüAôA ok ô kpÞ qBÒ@ Ao úìBñøBy
îø ô QyAk þùWõO êGBÚ þüAoAk ô RôpS ôA
óBPuBG iüoBO úG úÞ óBuApg óBâorG qA þgpG
.lðkpÞ þì ÿoBü Ao ôA ,lñPyAk úÚçÎ óApüA

qA {ýG úÞ kõídì óBÇéu BìA .QÖpâ {ýK ok : úìBñøBy ókôpu êýèk óBW lðôAlg ïBð úG Ao kõg åpPu úìBñøBy ôA : þPulãñOôpÛÖ QéÎ
{üBPu oBÏyA úG ,þðAõéùK ÿBùðBPuAk ô iüoBO þuôkpÖ ,QuA oõùzì úÞ ú`ð@ Ùçg pG úG kõg ÿBøoôBG ô òük qA ô lñÞ|þì qBÒ@ kpg ô ok ,Bø ëBu Qynâ qA wKô óBìq oôpì úG þèô
Ao ôA òhu olÚ ,QyAk úÚçÎ óApÎBy rýì@ ô þ¿hy úÚçÎ êýèk úG BùñO Ao úìBñøBy ókôpu ô koô@| þì òhu ó@ ok óõâBðõâ ÿBø|Roõ¾ ,kõG ûkôpu Ao úìBñøBypPzýG þuôkpÖ úÞ þèBc
ÜüõzO ,kõG }A úPvüBy úßðBñ^ Ao ôA ô QvðAlð úG kõídì óBÇéu úÞ ó@ qA êHÚ Bø ëBu þPc úWõO ÿoõdì|òük ô þuBñyAlg úG Ao óBvðA
óBÇéu lñvK koõì úìBñøBy úßñüA QéÎ .kpßð òüA þÆ ok óõ^ BìA ;kpÞ qBÒ@ ,lupG QñÇéu áBK óAkrü {üBPu ok úìBñøBy ok .løk|þì .ly þPulãñO ô pÛÖ oB^k
þgpG .Qvýð ïõéÏì Quok ,lzð ÐÚAô kõídì úG ,kAk QukqA Ao þðAõWô RôpS YüolPG ,oBÞ lñéG jp^ ûkoô@pG ÿA æ¯
þuôkpÖ ,óAkõvc þüõâlG IHu úG úÞ lðA úP×â ô koô@ok þâorG ûBykBK ïBð úG Ao ó@ úÞ kBPÖA pßÖ :QuA ûkôpu ô úP×â òhu
løAõg Ao ôA olÚ ,kõídì óBÇéu úÞ oõ¿O òüA BG þüõO þPvK ô ÿlñéG Ao óBùW lñíPvì Apì ÿpýK úG ÿoAk ú^ /
.ly îùPì þñük þG úG kõídì óBÇéu krð Ao òýðrÒ ûAoô kpÞôA ïBð úG Ao úìBñøBy ,QgBñy þüõO þPvø ú^pø þüA|ú^ îðAlð / þPyAk ïpOpG óAõW ïkõG õ^
lÏG úd×¾ ok úìAkA
þPyAnãG oAõg Apì ÿpýK úG /
17 ëBu kAk B¿Î îðBñÎ ÿBW úG

ëBc QzâpG ô ëBì ly ûlñÞApK /
: åpPu úìBñøBy

óApùO úéXì

êHÚ úd×¾qA úìAkA

: kõídì óBÇéu þüBñPÎA þG
óBÇéu úÞ -úÏýy úG {ðBíüA ,QÛýÛc ok
ÑõÂõì òüA úG îø -QyAlð ëõHÚ Ao ó@ kõídì
þüBñPÎA þGôA úG óBÇéu ,ôo òüAqAô ly úÖBÂA
kõídì óBÇéu oBGok óApÎBy qA þgpG .kpÞ
óBPuAk ô ûlüqoô RkBvc þuôkpÖ úG QHvð
pËð ok Ao óApüA îülÚ óBðAõéùK ô úìBñøBy ÿBø
.lðkõG ûkAk ûõéW rý^Bð ô QvK ,kõídì óBÇéu

.lðAoôpK þì Ao ÑõÂõì ,kõg ÁBg þüBHüq ô ô QuA åpìqA þðAkpãüôo úð ,rýPu òüAô lðoAk : úìBñøBy óBðAõéùK óBÇéu ÈuõO úìBñøBy òPvðAk }qoA þG
úìBñøBy ô þuôkpÖ »ûoBGok þðAôApÖ ÿBø|úðBvÖA ok óAõéùK úßéG ;þüBuoBK YñÞ úG ókpG ûBñK úð óBypíÎ úÞ lñPvø þüBùðBvðA þèBÏPì úðõíð : kõídì
þãPvHèk ô oõy IHu úG pPzýG úÞ ûly úP×â äñW úG ,åorG ÿBøpÇg BG ÿpýâok ô þüôoBüôo ûkAk oApÚ kõg óBÎõñíø oBýPgA ok þìBíO úG Ao
ÿqAkpKoBãðA ô þuôkpÖ oAlPuôk ïkpì }õÒ@qA Ao þâlðq ,QÛýÛc ok ô kôo þì åpì ,}ôBýu ,óôlüpÖ óõ`íø þðBðAõéùK ;lðA þG Ao úìBñøBy ,kõídì óBÇéu ,ëBc pø úG
úPuk òüA qA xõÆ ô qokõâ ,îPuo ,ôpvhýÞ pGô kpÞ kBü þPyq úG îPuo qAô QvðAk }qoA
.lðA|ûlì@ lülK óBðAõg|úìBñøBy .kqBu þì oôk åpì áBd óõ`íø rýð ÿpãük ÿBø Qý¿hy .lðA kõg úìBñøBy< : Q×â ô ly òýãízg þuôkpÖ
: þuôkpÖp×u ÿBø|óBPuAk : úìBñøBy ÿBø óBPuAk ,ÿpâ úñPÖ qA ûlñÞ@ óBykõWô ,oõO ô îéu ô ûBLu olðA ô ;îPuo Uülc pãì ,Qvýð aýø
qA úìBñøBy ÿõéùK úhvð òPÖBü ûAo óBPuAk ô koô@ þì ûlñðAõg kBü úG Ao Býðk ókõG þðBÖ lññíüpøA óAoõìBì Bùð@ .QuA þøBHOô þüõglG
úG ïBXðApu ô lñø ô úzHc ô qBXc úG óõ×výO óõíñøo oBâqôo qA òPÖpâ xok ô ÿoAlýG úG Ao ôA .lðoAk Ao óBùW oBÞ ok þøBHO ô ÿkõGBð l¿Ú ô .>Qvø îPuo óõ^ kpì oArø ,òì
ûAo óBPuAk ,Uýè JõÛÏü Quk úG {ðlì@ óApüA òhu óBýG óBìq úÞ BXð@ ,òüA kõWô BG ,kqBu þì åpì BG þãzýíø ÿrýPu úìBñøBy óBðBìpùÚ
,kõídì óBÇéu oBGok úG þuôkpÖ òPÖBü ûõßy BG ô þâkBu úG þuôkpÖ ,luo þì úðBÛyBÎ : kõídì óBÇéu óly ïkBð
oBGok ûlñüApu úu BG þuôkpÖ þüôoBüôo ,lÏG ëBu lñ^ úÞ QuA ûlì@ iüoBO ok
,)ÿlXvÎ ô ,þgpÖ ,ÿp¿ñÎ( óBüõðrÒ û[email protected] pÎBy ó@ BG úÞ ÿoBPÖo qA kõídì óBÇéu
ok {ðlðBì Bü úðrÒ úG þuôkpÖp×u ÿBø|óBPuAk úPynâ óApHW pßÖ úG ô ly óBíýzK ,kõG ûkpÞ
Bü ,óBPupHÆ ,lñø ,kAlÓG úG ôA oApÖ óBPuAk ,úðrÒ qA ôA ÿApG Ao þðAôApÖ RôpS BO kAk óBìpÖ ô kBPÖA
óBPuAk ,úìBðõXø òPyõð qA wK óBPvùÚ .lññÞ þüõXèkôA qAô lñPup×G xõÆ úG òýðrÒ
úG kõídì óBÇéu úG úìBñøBy ókpÞ {ßzýK xõÆ úG òýðrÒ qA Ao óBÇéu úülø úÞ ÿqôo BìA
îøApÖ ok ÿô þPulãñO ô ÿlñìqBýð IHu þì óôpýG xõÆ qA Ao pÎBy ûqBñW ,lðkoô@ þì
ókBPupÖ óBPuAk ,}pPgk ÿApG úürýùW ókoô@
ó@ lüõð þuôkpÖ úG kõídì óBÇéu úÞ þzßzýK .lðkpG
oq ÿBW úG òýíýu ëõK óBu úG QuA|ûkõG ûkAk Ao
ólýzhGô ÿlñíýì òvc òG lícA kBùñzýK úG : þ¿hy þâlðq
Quk úG þìBíc ô }ôpÖ|ÑBÛÖ úG }AkBK ó@ úÞ kõG ûlðBì BW úG pPgk àü BùñO þuôkpÖ qA
þðBìq|îø ô kõídì óBÇéu þðBíýzK ô þuôkpÖ
ïBð Ao þuôkpÖ åpì BG oq }AkBK ólýuo .QÖpünLð Ao kõídì óBÇéu úülø rýð ôA
QuA òßíì rýð úPyõð òüA ok òüApGBñG(.kpG
).lyBG ûly Zôríì QýÏÚAô BG úðBvÖA : úìBñøBypG îÞBc úzülðAôpÎBy ûBâlük
ô îPu pGApG ok Bø þGõg óBHýPzK úzýíø
: Bø|ûkôpu oBíy úG óBâ[email protected]òýìqpu úÞ óApüA .QuA þøBHO
úPvðAk þuôkpÖ qA rýð ÿpãük ÿBø|ûkôpu {ðBãüBvíø QümAô[email protected]õì ûoAõíø ,kôo þì
,þÎBGo ,ûoBK oBù^ ,úÏÇÚ lñ^ lñðBì lðA|ûly ok Ao ó@rýð óApüA ûõßyô þüBHüq .kpýâ þìoApÚ
þì oApÚ óõâBðõâ ÿBø þPhu ô BùXðo ÅpÏì
ÑBÖk úG óAõO ïBíO BG {ðBðAõéùK ,ôo òüA qA ô løk
þðBvðA Ùos ÿBø }qoA ô oõzÞ òüA þPvø qA
Ao kõg óBW ,ûAo òüAokô lðrýg þìpG {ðBìkpì

.lññÞ þì AlÖ rýð

18

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ôA úÞ òüA ok óApãzøôtK úÞ ërÒ ô ,ûlý¿Ú
úG ô lñyBG|þì ëkôk oBývG ,lyBG Bùð@ ûlñüApu
óBüõ×¾ óBìq »ûkôpu Ao Bø|ûlý¿Ú ûtüô

.lñðAk|þì

: þuôkpÖ ÿBøpÏyok ÿqBupüõ¿Oô êýhO
îùì oBývG þüBW pÎBy pÏy ok ÿqBupüõ¿O
ÿBøApWBì ô VkAõc îvXO BG pÎBy .koAk
kõg BG ûApíø Ao ôA ûlñðAõg îz^ {ýK ok óBPuAk
Ao óBPuAk ûlñðAõg þüõâ ,kpG þì VkAõc òPì úG
.QuA úPvzð ByBíO úG Bíñýu ûkpK pG
óBñ^ þuôkpÖ pSA ok êýhO ô ÿqBupüõ¿O
IéÒA þPc úÞ QuA IuBñPì ô îßdì
,Iy ,JôpÒ ,ÑõéÆ ûoBGok þÏýHÆ RB×ý¾õO
þuBíc ÿpüõ¿O ô QèBc ôA pÏy ok . . . ô qôo
òýñ^ ok xõÆ îýßc QÚk ô QÖApÊ ô koAk
ok oõìA òüpO þDrW þãñøBíø IWõì þOBßð

.QuA ûly Bø óBPuAk QýéÞ BG úìBñøBy

:pÏyok þÛýuõì
.kõy þì Jõvdì pÏy þé¾A p¾BñÎ qA
pPíÞ ó@lñéG ÿBøBXø úÞ JoBÛPì óqô JBhPðA
þuBíc þÛýuõì ,QuA ûBOõÞ ÿBøBXø qA

.lñÞ þì pGApG lñ^ Ao úìBñøBy

:oBÏyA ûlíÎ RB¿hzì
,IuBñì þÂôpÎ óqô qA ûkB×PuA pG ûôçÎ
îø ô îßdì ÿBø úýÖBÚ ÿpýâoBÞ úG BG þuôkpÖ
ÐXu ,xBñW ÑAõðA ,oBß[email protected]ô óBùñK ÿBø þÖôpc
kõg pÏy þüBÛýuõì pýSCBO þË×è ÐüBñ¾ pãükô
ÿBùÚApÒA .løk þì {üArÖA òßíì lc BO Ao
RBËdè {üBíð ô þvc RBùýHzO ,úðAkBPuA
ôA pÏy îùì RB¿hzì pãük qA þâlðq ô QÏýHÆ
óBùW ÿBW úíø ok þuôkpÖ ûqAô@ô ïBð .lyBHýì
»úìBñøBy .QuA|ûly ûkõPu ô ûly úPgBñy
óBùW ûlðq ÿBø|óBGq qA ÿoBývG úG þuôkpÖ

.QuA|ûly ûlðAkpâpG

îýßc QyAlâorG qôo ûBì QzùHükoA 25 I¿ð óAlýì òüAok Ao ÿô åorG úívXìô ûkpÞ óApùO ûBãzðAk RBýGkA ûlßzðAk wülñO : þuôkpÖ kBýñG
ÿApuŸ úuBíc òüpO|åorG ,þuôkpÖ îuBÛèAõGA ô þðApüA óApãykpâ qA ÿoBývG .QuA ûkpÞ þuôkpÖ ûBãzðAk RBýGkA ûlßzðAk wülñO QuA kBùð ïkpì óBìqBu àü þuôkpÖ kBýñG
óBùW åorG óBüApu úuBíc qA þßü ô óApüA ûoBËð úG óAlýì òüA qA oõHÎ BG qôo pø þWoBg þíuo qõXì BG 1384 lñ×uA 27 iüoBO ok úÞ
ô iüoBO ,äñøpÖ ,óBGq úÞ þuôkpÖ úívXì lùzì óApüA ok ÿpãykpâ ô þãñøpÖ VApýì óBìqBu
.QuA ,lýzhG þãðAkôBW Ao þðApüA ïAõÚA QèB¾A þuôkpÖ ûBãì[email protected] wülñO óAõñÎ úG kpÖlcõì puBü ô ûly ÿoAnâ|óBýñG
: þuôkpÖ ÿBø|úßu þíuo þíuApì ok þuôkpÖ úívXì .lñPvüA|þì BýèBPüA ok oô òhu îýßc qA êýéXO ûly òýýÏO óõñÞ BO qBÒ@ qA ó@ êÞpýGk
1371 ëBu qA óApüA rðpG þðBìõO 10 ÿBø|úßu ô þãñøpÖ úñüpük ÿBølðõýK ÿAoAk úÞ BýèBPüA ô þðApüA óBHükA ô óBøôtK|úìBñøBy.QuA
{Ûð úG ú[email protected]ÿlýyoõg 1376 BO ÿlýyoõg .ly þüBíðôo ïo pùy ok Ùlø BG {ýK Bø ëBuqA ,QuA óApüA BG þhüoBO ô úðBuo þèBøA ,óAlñìpñø ,þWoBg
19 .QuAôAûBãì[email protected] : þuôkpÖ îuBÛèAõGA îýßc QyAlâorGqôo BG Ao þðAlýì ,þðApüA oô òhu îýßc qA êýéXO ÿBÃÎA óõâBðõâ ÿBø|úPyo óBãPgõì@|{ðAk
ÿoAnâ ïBð òýìq óApüA pÎBy ,þuôkpÖ óAlýì ïBð kBýñG òüA .lñøk|þì êýßzO Ao kBýñG òüA þé¾A
.QuA lùzìô óApùO ÿBøpùyokpPÖkôk ÿAoAk
lüBy úÞ ûly úPgBu ÿôqA ÿkBüq ÿBø|wülñO

.lyBG óBPuoBãð ÕBG wülñO Bùð@ òüpO|òùÞ
: Bø|wülñO

óApùO þuôkpÖ óAlýì wülñO

óApùO úéXì

?Qvý^ þñýèAlñÞ

?lýñÞoAlýG Ao kõg óôok úP×g ÿôpýð úðõã^

úG oBßÖA ok ú^pâ lyBHýì ) ÑBíPWA ( QüpTÞA úGôoAlýG ákõÞ þñýèAlñÞ QèBc òüAok lñßýì .lñßýì Ýl¾ rýð úÞQuA þüõÚ oBývG ÿspðA þñýèAlñÞ|#
kõg IWAo þéìBÞ þøBâ@úG kõg îXvñìpøBÊ QuA ûlýuo JõéÇì þøBâ@kõg úG êìBÞ oõÆ ÄýÏHO òüA UÎBG úÞ þíùì êìAõÎ qA þßü ÿqBu oAlýG fçǾA úG Bü ókpÞ ëBÏÖ ÿApG
òýíø BìA QuA ûlýuo {èõHÛì koõì þâlðq ô koAô ákõÞ òPÖBüõíðô lyo BG óBìqoôpì úG BìA ûqAlðA ô þÞBK óArýì kõzýì RôB×Pì kApÖA ok ÿkBüq RAkBHÎ ô òüoBíO ïBXðA lñìqBýð ó@
ô þâkBPÖA oôk IWõì Quok pøBÊ úG êDBvì ô Qüõøô kõzýì ûkAõðBg ïBð úG þß^õÞ ÑBíPWA kAlvðA olÛ^ pø úÞ BñÏì òüA úG lyBHýì BøApÞB^ òüA ïBXðA úÞ QuA pÞm úG ïqæ lyBG þì
þñýèAlñÞ úXýPð ok ô þøBâ@kõg þðAo IÛÎ , lñßýì AlýK kõg ûkAõðBg êýì ÜGBÇì þPý¿hy úPyAk kõWô ApÞB^ àü óôok ÿpPzýG ÐðAõì Bü ô ô ÈüApy QüBÎo lñìqBýð RAkBHÎ ô òüoBíO
BG ÿoAlýG òüA úÞ QuA pÞm úG ïqæ,kõzýì åorGô pO þéÞ êßy ÑBíPWA òüA óBìqoôpì úG úXýPðokôpPzýG ó@ÿqBvÞBK óBìq Rlì lyBG AlPGA úèBÛì òüA ok QuA þ¾õ¿g úG òýðAõÚ
kpýãýì Roõ¾ Àhy IðBW qA êìBÞ þøBâ@ koAô úPÖBü lyo ákõÞ ô kpýãýì kõg úG ÿpO þñýèAlñÞ koõì ok UdG ô QgBñy úG
pýÒ Bü ô ÿkAoA Roõ¾ úG lðAõPýì þøBâ@ òüAõèô QüBÂo ô pËð IéW ÿApG úÞ kõy þì þécApì .lPÖBýì ÜüõÏO úG ó@ þñýèAlñÞ ÿoAlýG ÿBø }ôo koõì ok úìAkA ok ô îüqAkpLýì
ÿoAlýG ÿApG þøBâ@kõg BùñO BìA lyBG ÿkAoA êýì ÜGBÇì þâlðqô kõgpýýÓO úG ïréì ÑBíPWA ûoByA ûly úP×â IèBÇì ok úÞ oõÇðBíø þì ó@ÿoAlýG ô êìAõÎ ô þñýèAlñÞÿoAlýG
ûAo ok óBvðA úÞ QuA ÿspðA þñýèAlñÞ îükpÞ
.Qvýð þÖBÞ þñýèAlñÞ óBvðA ; QuA ûkpÞ îâ Ao ó@ þívWõíðô lyo .îüqAkpK
qA þGõéÇìô ÜýÚk oõÆ úG Àhy úÞ þPÚô þG ëBíÞ ô ÿspðA ÿAoAk kõg lèõO ÿAlPGA ok óBGq ok úzüo úÞ QuA ÿA úíéÞ þñýèAlñÞ
pývìok ïlÚô kõzýìoAkoõgpG þcôo {ì[email protected] ÿkBì-þívW êìBßO êýèk úG úÞ QuA þèBTì Bü Åõc| ÿBñÏì úG koAk )ôlñø( QüpßvðBu
úñýìq ÐÚAôok koAnãýì kõg þcôo lyo ô êìBßO úG ûBâ@kõgBð ô ÿkAoA pýÒ çìBÞ oõÆ úG kõg ( ú`èBHðk óAõhPuA püq ok úÞ QuA |ú`Âõc
ok,lñßýì ûkBì@ îÞ îÞ Ao ÿspðA òüA oõùÊ ô qôpG ÿApÞB^ Bü lÏÛì úðBøk okô ) ïpÞBuA óAõhPuA
ok úP×g þñýèAlñÞ ÿspðA þâkBì@ úuôpK òüA þÆ .lzßýì ó@ qA Quk oôpì úG ÿspðA òüA úPÖpâ oApÚ )úzüo-AoBøAkæõì( ëôA
úPvø@ úPvø@ )ëôA ÿApÞB^ þñÏü( {øBãüBW óôok lèõO ôlG qA ØüoBÏO òüA ÜHÆ rýð þñýèAlñÞ oôk úG oôk 3.5 kôlc úÞ QuA ûly úýHzO ÿoBì
úG ólürg úG Ñôpy ó@ úG þùýHzO oBì lñðBíø þÆ Ao þíèBu þzgp^ pývì ô ûkõG oAlýG óBvðA ok úÞ QuA ûkq ûpHñ^ ô ûlýgp^ }kõg
þÆ ok úÞ QuA pÞm úG ïqæ lñßýì æBG Qíu ok úÞ ÿoBßÖA ô óBvðA òPÖBü lyo BG BìA ûkpÞ úÛéc kõg oôk úG úÞ þTðõì ÿspðA| ó@ úG fçǾA
ô ÐðAõì þìBíO þñýèAlñÞ ÿspðA úuôpK òüA ïBXðA ÿBø qBýð ô Bø úPuAõg ókpÞ ÙpÆpG pývì óAõO þì ÐÚAô ok;lñüõâ þì |þñýèAlñÞ oBì| Bü |ûkq
QuA òßíì úÞ þüBø êég ô þðôok ÿBø kAlvðA ÿspðA òüA kôo þì {ýK Àhy ÿkBì-þívW ÈüApy úÞ QuA QHTì ÿspðA àü þñýèAlñÞ Q×â
úG Bü ûkpÞ ÐÖo Ao lñyBG ûly BøApÞB^ oB^k úG ïréìô ûly ûlðAo IÛÎ úG ûBâ@kõgBðoõÆ úG QýøBì ô þøBâkAq QèB¾A úG óBvðA QzâpG
)Ao kõg þÂpÖpývì( Ao BøApÞB^pãük þOoBHÎ úG,lyBG þì ûoBGôk ÿoAlýG óBìqBO ólýGAõg îâ Ao ó@ kõg õíð ô lyo óBìq þÆ úÞ kõg þé¾A
úéýuô úG ÿspðA òüA ÐÚAôok lñßýì oAõíø ô qBG pø qA ûly lèõPì þâqBO úG úÞ þÞkõÞ ëBTì óAõñÎ
kõg þüAoôBì îýËÎô {hG RBýc RolÚ [email protected] þÎBíPWA ô þPüõø ÿpýâok ô wc .lñßýì îøApÖ QuA ûkpÞ
óAõñÎ QdO rý^ aýø ákõÞ òüA ÿApG,QuA RBýc ÿôpýðô RolÚ îÒo þéÎ ÿspðA òüA
.lðBupýì kõg RolÚ lc pu úG AoBøApÞB^ úG BùñO ô koAlð BñÏì ...ô oBÞ,ÑBíPWA,Qýéì ÿBW ok ô ûkAk ÿBW kõg óôok úÞ ÿpÖAô þzhG
þñýèAlñÞ ÿspðA ÿoAlýG îýP×â úÞoõÇðBíø pßÖ løAõg þì kõg óôok qA úÞ úðõâ ó@ òPvüq QÖBü oõÖô úG Ao ó@ óAõO þì óApÞ þG óBùW ÿBW
kõg ïAôk úG óBvðA kõWô ok þðBùñK Roõ¾ úG
ûly úýHzO ÿoBì úG þñýèAlñÞ;løk þì úìAkA
úG ô ûkq ûpHñ^ óBvðA ólG êgAk ok úÞ QuA
}õìBg kõg Zôpg ô oõùÊ ÈüApy oBËPðA

.QuA ûlýGAõg
ô þñýèAlñÞ [email protected]| ÿspðA òüA pãük þìBuA
QýéGBÚ êýèk úG ÿoAnâ ïBð òüA,QuA |oõð þÏÖA
úGpXñì úÞ QuA ó@þzhG B×yô ÿqBu úý׿O
kAlvðA ÿqBu ÙpÆ pGô Bø ÿoBíýG ÑAõðA óBìok
Q×â óAõPýì RApW úG ,kõzýì þðôok ÿBø
úPgBñy ô kõWõì ÿspðA òüpO ÿõÚ þñýèAlñÞ
úPßð BìA QuA QüpzG QÏýHÆ ÿAoôBì ok ûly
úéEvì òüA îüqAkpLG ó@ úG lüBG úÞ þùWõO êGBÚ
koAk kõWô Bø óBvðA úíøok ÿspðA òüA úÞ QuA
QuA òßíì ÐÚAôok óBvßü oAlÛì úG úð BìA
ÿkpÖ pø ok kõWõì ÿspðA óArýì ô ÿspðAoAlÛì
ok úéEvì òüA òýñ`íø lyBG ÿpãük BG RôB×Pì
ÿspðA òüA ókpÞ oAlýG óBìq Rlì ô ÿoAlýG koõì

20

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

BG Ao úPyAkoApÚ }pývìok úÞ þéHÚ ÿBøApÞB^ òƒüA þƒìBƒíO úƒßýèBƒc ok;lƒñzßýì oBƒÞ òƒƒüA BO úÞ QuA þ¾Bg ô IýXÎ þOBuBvcA BG ûApíø úG ólýuo Bü ô þøBâ@kõg úG ólýuo ê¾Bc
þGõéÇì QýÏÂô ok ô lyBG ûkõzâ QýÛÖõƒì þñýèAlñÞ ÿoAlýG úuôpK Ñôpy úðBzð Rçßzì xBvcA úéíWqA lƒðA ûkpƒßð úƒGpƒXO ëBƒc úƒG ÿspðA Q×â óAõPýì òýñ`íø QuA þcôo ëBíÞ
òßíì úÞ QuA êýèk òýíø úG lyBG ûkAk oApÚ úýcBð ok QuA òßíì ÈüApy òüA ok . QuA ÉBÛð ok QuõK püq óly óqõu óqõu ô }qõu ÿspðA ÿBñÏì úG ØüoBÏO òüApG ûôçÎ þñýèAlñÞ
kõg úG Ao þðæõÆ óBìq þñýèAlñÞ ÿoAlýG QuA }qõu xBvcA îP×ø ÿApÞB^ Bü îzy ÿApÞB^ ô oõÖô úG RçÃÎ þãPÖpƒâ , ólƒG ؃éPhì ÿspðA qA oõËñì BXñüA ok,lyBHýì rƒýð þƒvñW
êìBÞ ÿqBvÞBK óôlG úÞ Ap^ lølG ÁB¿PgA lølG Quk Àhy úG óly óqõu óqõu Bü ô ÿBø }oBg , RçÃÎ êgAk }qpè ô ØÏ pTÞA pËð lì Rnè ó@ úG ólýuo BùñO þƒvñW
þñýèAlñÞ ÿoAlýG ÿApG þðBìq ÈüApy òüA úPHèA , lñPvø JoBXO òüA úéíW qA úÞ ..ô þPuõK ÿspðA òüA ïõíÎ pß×O ÙçgpG,Qvýð ïõƒíÎ
.Qvýð òßíì ÿoAlýG òüA BøApÞB^ çìBÞ ûly ûkpG ïBð ÿBøApÞB^ úÞ lñßýì Ýl¾ lüõñzG þHýXÎ ÿBøAl¾ QuA òßíì òýñ`íø êìAõÎ ëpPñÞ ô îýìpO QýéGBÚ )þvñW ÿspðA(
àü óôok ÿBø kAlvðA ÐÖoô ÿqBvÞBK ÿApG úPyAk oApÚ êìBÞ þâkBì@ ô JõéÇì ÈüApy ok ÁBg þüAl¾ Bü lü@ þì Bø Quk oôk qA úÞ Ao ...ô Rõùy lñðBì fôo ô òøm ûlññÞ IüphO
kõWô þOôB×Pì ô kBüq oBývG ÿBø }ôo ApÞB^ QHd¾ Bíy BG rÓì êgAk qA oBãðA úÞ þìõù×ìBðô Ao kõzýì îPg îvW IüphO úG BƒùPðA ok úƒÞ
ÜHÆ ô ïôAlì oõÆ úG Bùð@ îðBXðA BƒG úƒÞ koAk .lñyBG óBHùãð óBãPypÖ ÿAl¾ QuA òßíì , lñßýì ÿBø RolÚ òüpO îùì qA þßü òüApGBñG QuAoAk
QýÏÂô óAõPýì ûly úDAoA úñüoBƒíO ô oõƒPuk àü ê¾Aok þñýèAlñÞ úÞ QuApÞm úG ïqæ , lññßýì QHd¾pãülßü BG úÞ lüõñzG Ao kõg úG úìAkA ok úÞ lü~Býì JBvc úG ÿspðA òüA ûkpHìBð
àüô lðBuo QýñìA lcpu úG Ao kõg ÿBøApÞB^ QuA ÕAk oBývGô æBG þOoApc QýøBì BG ÿspðA ÿôo ÿpãük óBìq pø qA pO lüly þH¿Î oBzÖ
úXýPð ok ô BøApÞB^ kpÞoBÞ ÿApG JõéÇì ÈüApy xBvcA oB^k BøBâ QuA ò߃íƒì òƒüA pƒGBƒñƒG .îüqAkpLýì ó@
}ôo òüA qA þßü;kpÞ kBXüA þñýèAlñÞ ÿoAlýG {ýK aýø úÞ lüõy þðBùâBð ô lüly þãPÖpâpâ ... ô kõG løAõg Bíy UdHì òüpO þé¾A ô òüpO îùì þøBâ@kõg
ëkBÏO RBñüpíOoBñÞok Bâõü RBñüpíO ïBXðA Bø BG QuA òßíì òýñ`íø;QuA úPyAlð ÿA úñýìq úÞ lýyBG úƒPyAk úƒWõƒO Bƒ×ǃè úƒPßð ( úG BO õÇuoA óBìq qA ú×uçÖ òýG ÿõâ ô Q×â
QuA pÞm úG ïqæ úPHèA QuA BøApÞB^ ÿqBvÞBK ô úG ëôA ÿApÞB^qA ó@QÞpcô þñýèAlñÞ ÿoAlýG þWoBg êìAõÎ QuA òßíì ûlypÞm RBýGpXO qA úéEvì òüA qôo úG qôo ô úPyAk oApÚ ëBƒc
oõƒÆ úƒG þƒñýèAlƒñÞ QƒuA òƒßíì þƒøBƒâ úƒÞ ëBùuA Bü ÕAp×PuA oB^k Àhƒy æBƒG Qƒíƒu qA êHÚ îýñßýì úý¾õO lyBG AoAk rýð Ao ÿpãük òüA BG BìA , QuA ûly oAkoõgpG ÿpPzýG QýíøA
ô lñüByõg Bð úSkBc àü pSA ok ûBƒâ@kõƒgBƒð úP×â IèBÇì ÜHÆ úÞ kõy êýèk óôlG ô lüly ÿoAlýG úG ó@ ókAk ÈGo ô þéÞ ÿpýâ úƒXýPð ÿA ú^oBLßü ô îXvñì ØüpÏO aýø óõñÞ BO ëBc
úG kõy oAlýG þ¾Bg ÁBhyA ÿApƒG áBƒðkok ûkõG RôB×Pì Àhy pø úG BñG êHÚoõÇuok ûly ëpPñÞ Ao úñßíì êéÎ þìBíO þñýèAlñÞ ÿôpƒýð ô QuA ûlƒzð úƒDAoA þƒøBƒâ@kõƒg óBƒýG ÿApƒG
Bü ô úPÖo åpì þßükrð BO úÞ þvÞ ëBTì óAõñÎ òüA , lzßG ëõÆ BùèBu Bü Bø ûBì QuA òßíìô þéDBvì qA þßü þøBâ@kõg îýP×â úÞoõÇðBíø
Bü Rlì þðæõÆ FBíÒA qA Qìçƒu úƒÞ þƒvƒÞ BøApÞB^ ólýuo RolÚ lc pu úG êýèk úG ÝB×OA ) .lýñÞ BìA ûkõG ûApíø þ¿hy pø BG lèõO ôlG qA úÞ QuA
ÿoAlýG Ñõð òüA úÞ ...ô úPzâpG þOBHð þâlðq ÿoAlƒýG oBƒPuAõƒg úƒÞ þƒðBƒHéÆôAk pƒƒTƒÞA ô ÿkBì-þívW lyo ô þðBìq ÈüApy úG úWõO BG
.QuA þñýèAlñÞ ÿspðA ÈuõO êýHÚ òüAqA þOçßzì lì@{ýK BG lðA þñýèAlñÞ ÿBø úPuAõg qA Àhy ÿpýâ úé¾BÖ òýñ`íø
.lñPvø kôlÏì ô okBð oBývG þñýèAlñÞ úGô krhýìpG êìBÞoõÆ úG þðBìq þñýèAlñÞ òüA úÞ pßÖ òüA BG koAõì òüA qA pO lüly Bü ô úé¾BÖ þøBƒâ@ ô ÿspƒðA òƒüA qA kõƒg þƒðôok
lÏG úd×¾ ok úìAkA ô lPvüA þì kõg ïk ÿôo þñýèAlñÞ oBì fçǾA Bùð@ úG þßíÞ aýø òzýPülì ô Bâõü ô òüoBíO Ao kõg kõWô úÞ lupýì ZôA úG þðBìqô kpýãýì
þìBíO úÞ kpýãýì oApÚ îP×ø ÿApÞB^ ok }pu qA Quk ô ûly ÿoAlýG òüA ëBýhýG kpÞ løAõhð Ao rý^ úíø ÐÚAô ok ô lñßýì oõ¿O aýø àü
21 úÞ koAlñK þì bõK ô ûkõùýG ô Bø oApßO oApßO
Àhy RBýc ok þíýËÎ Fçg kBXüA úG pXñì

.kõzýì
oApƒÚ BƒW òƒýíø ok Qƒuok îƒùƒì úƒƒPƒßƒð
ô þPvýð qA úécpì òüA úG Àhy úÞ þðBìq,koAk
úPyAlð Ao ó@ ókpÞ pK þüBðAõO pâA lupýì Fçg
qA BìA . QuA ûApíø Fçg òüA BG lGA BO lyBG
êDBvì pG ûôçÎ Fçg òüA ûlðoô@ lülK êìAõÎ
ókpÞ AlƒýƒK QƒýƒíƒøA ô {ƒüAlƒýƒK ûlƒy pƒÞm
, Rp×ð , äðpýð , Õôok , îzg pýËð þOBuBvcA
ô þøAõgkõg ,oôpÒ , Rõùy , úñýÞ , RkBvc
ok lyBG þì Fçg òüA }pPvâ îùì óçìBÎ ...
lðõýK óBívüo þâoBK UÎBG RBuBvcA òüA ÐÚAô
ûkoõg ûpâ Àhy óôok BG úÞ QuA þùèA ÜzÎ
þñÏü ( ólG xAo qA ÿspðA òüA ÉõÛu UÎBG úÞ
úÇÛð-ëôA ÿApÞB^ þñÏü ( òýüBK úG )pu ÿæBG
úG ô kõzýì RApÛÖ óõPu ÿAlPGA ok ólG ) Ñôpy
pËPñì BXð@ok kõg ûoBGôk lèõO ô ÿoAlýG lýìA

.lðBíýì
ok Ðýuô þøBâ@ô QýÚçg CBzñì þñýèAlñÞ
ÿspðA òüA óly oAlýG BG úÞ QuA þPvø îèBÎ
óõìApýKô þâlðq qA ÜýíÎ áok úGokBÚ Àhy
AlýK þâlðq úG úðBøBâ@ÿlükô ly løAõg kõg
UÎBG ÐÇÛì òüA úG ólýuo òýñ`íø,lñƒßƒýƒì
ókpÞ êülHO QýÏÚAô úG þüBðAõO úƒÞ kõƒzƒýƒì

.lýyBG úPyAk Ao kõg ÿBø ô[email protected]ô Bø úPuAõg
ÿôpýð ÿoAlýG úG ÜÖõì úÞ þðBvƒÞ pƒTƒÞA
þÞpPzì úGpXO qA lðA ûly kõƒg þƒñƒýƒèAlƒñƒÞ
þñýèAlñÞ ÿoAlýG lðõãýì ÁBhyA òüA , lðõãýì

óApùO úéXì
êHÚ úd×¾qA úìAkA

ÿôBc kõy þì Jõvdì ÿkBð òüpO þé¾A ô BGô QuA Uðõì ÿspðA ÿôBc ( ÿkBð AlüA # óõPu ÿBùPðAqA ÿspðA ëBÛPðA QýèõEvì þßürýÖ ô ÁBg {hG àü Bâõü ok þñýèAlñƒÞ
ëôA ÿApÞBƒ^ úƒÞ QƒuA þƒé¾A pƒÞnƒì ÿspƒðA RApÛÖ óõPu QuAo Qíu óBvßü ûqAlðA ô êßy lðoAk ûlùÎ pG rÓì úG Ao RApÛÖ úÞQuA ûkAk ÁB¿PgA kõg úG Ao þ¿¿hO
þì ê¿Pì )ZBO( îP×ø ÿApÞB^ úG Ao )úzüo(
RApÛÖ óõPu BG ÜHÇñì Quok ó@ pývì ô lñÞ ) QuA úPÖpâ oApÚ êgAk ÿBø I¿Î lñðBì Quok A ÿkBð :îüqAkpK þì ó@úG úìAkAok
ô QuApÞnì ÿspðA ÿôBc( ÿkBðæBãñýK # ÿkBð úu BìA lðoAk ÿkôldìBð kAlÏO ólG ô ëBTì þG ÿspðA Bâõü lýOBuA úP×â ܃HƒÆ
) QuA M^ Qíu ok óBvßü ûqAlðA ô êßy óBíø BG ó@úG kõg úìBÎ fçǾAok lýOBuA úÞþé¾A ô koAk kõWô þñýèAlñÞ ÿôpýð óôok ÿlñƒðBƒì
ÿkBð ÿôo úPývüpPßèA lñðBíø Qƒuok ÿspƒðA þì þðBcôo rÞpì úü Bü úðBâ úu ÿBø ÿkBð þñýèAlñÞ îükpÞ ûoByA BøoBGô BøoBG úÞoõÇðBíø
BXñüAok , lññßýì QÞpc ô óBüpW ûly pÞm ÿBø ) QuA úPÖpâ oApÚ RApÛÖ óõPu pâA ô QuA þOBýc ÿôpýð ô ÿspðA ÐHñì kõg
æBãñýK ô AlüA pÞnì ô Uðõì wñXíø Bð ÿspðA ôk ÿkBð òýìõu úÞ ÿkBð òüA ( ÿkBðBñìõyõu # :QuAoApÚ òüAqA lñüõâ xõHdì Roõ¾ úG ólG êgAk þvñW ÿôpýƒð
îø JnW ÁBg þÆBÛð ok æBG úG ôo kõϾ Bãñø JõÞpu Ao ó@ þOoBHÎ úG Bü ô úzG ûpýgm ûly
úÞ lññßýì kBXüA Ao þÏÆBÛO fçǾA úGô ûly pýÒ oBzÖ îýñßð okB¾ Ao ó@ úG Zôpg ûqBWA ô kpÞ
ûkBu RoBHÎ úG , lñPvø BøApÞB^ }AlýK êdì ÿpýâ oApÚ êdì ( úýcBð òüA úG ÿoôBG êGBƒÚ
pýÒ ÿspðA ôk òüA koõgpƒG êƒdì ЃÚAôok pƒO
; QuA BøApÞB^ ÿspðA ÿrÞpì úÇÛð wƒñXíø . kõzýì koAô ) þñýèAlñÞ ÿôpýð
ÿspðA ôk òüA QÛýÛc ok Bñìõyõu ô þñýèAlñÞ ûkAk ïBXðA Ao Bâõü ÿBø òüpíO Bì úÞ þðBìq
úG Ao ó@ô ûkpÞ ldPì ô ïBÒkA îø BG Ao RôB×Pì UÎBG úXýPðokô luo þì kõg lcpu úGoBzÖ
þì Ýõu ) Bñìõyõu ( lcAô pývì àü ok QÞpc ,kõy þì æBG úG ó@ QÞpc ô þñýèAlñÞ ÿoAlýG
ÿApÞB^ úG Bùð@ ólýuo úG pXñì [email protected] ô løk QuA òüA lyBG þì QýíøA rDBc úÞ ÿpãük úPßð
ô ÀèBg þðBìok ÿôpýð îÒo þéÎ þñýèAlñÞ úÞ
.kõy þì îP×ø ëõÆ ok QuA òßíì }pýËð þG ô QHTì ÿspðA
úÛéc àü ûkpG ïBð ÿBø ÿspðA òüA BXð@ ok ô ûly ZoBg Àhy ëpPñÞ qA ÿoAlýG úuôpK
UÎBG ïBÒkA òüA ô lñøk þì êýßzO Ao ÿspðA þâlðq ÿôo pG ÿpünKBð óApHW ô Jphì RApýSBO
ôrÓìrýÖ þKA {hGok ë@úñýK ûlÒ óly ëBÏÖ ÿBW êýèk òýíø úG koAnãG Àhy ÙApÆA ô
eypO ÐüBì ;kõy þì òýðõOçì óõìoõø eypO úÞ Ap^ lðBì þíð þPzcôô IXÏOô ày aýø
wñXíø pýÒ ÿspðA ôk fBÛè ê¾Bc úÞ ûlƒy
[email protected] óBíø ÐÚAô ok koAk òüpýy ÿA ûrì ô QuA .QuA ÿkBÎ ÿpìA òüA
þì kBü ó@qA úÞ QuA þOBýc äñu Büô RBýc ûkq ûpHñ^ Uðõì ÿspðA – þñýèAlñÞ
òüA QýèBÏÖ óBPuBƒG óBƒüAlƒg òƒýñ`íø lƒññÞ îükpÞ ûoByA ó@úG AlPGAok çHÚ úÞoõÇðBíø
úG ô þPvýð óôlG þñÏü |þâpì þG|ÐÚAô ok Ao ÿspðA êßy úG úÞ ûly úýHzO þTðõì ÿspðA úG þñýèAlñÞ
lðkõG lÛPÏìô lñPvðAlýì ÿkõGBðô åpì qA oôk ÿspðA òüA,QuA ûkq ûpHñ^ kõgoôk úGoBì àü
RBHSô Üég þüBðAõO ÿspðA òüA ókõG AoAk BG úÞ ûly pÞm RBñüpíO eýd¾ ókAk ïBXðA BG Uðõì
) Bñìõyõu ( þé¾A ÿkBðqAô ûlyoAlýG îÞ îÞ
.lñPvø AoAk Ao ÿrý^pø úG ólýzhG RBýcô pu xAo úG Ao kõgô lñßýì QÞpc æBG Qíu úG
þøBâ@ÿBâõü – þñýèAlñÞ
.lðBuo þì îP×ø ÿApÞB^ þñÏü
îP×ø ÿApÞB^ úÆõGpì lýOBuA ÿBø úP×â ÜHÆ
úÞ þðBìq ô lyBHýì pƒÞnƒì ÿspƒðA àƒü ÿAoAk
þñÏüpËð lì úÇÛð úG ) Uðõì ÿspðA ( þñýèAlñÞ
òýG þðôok fBÛè êíÎ àü lupýì îP×ø ÿApÞB^
løk þì jopÞnìô Uðõì wñXíø Bð ÿspðAôk
ïõu îz^ óly ûkõzâ úG pXñì êíÎ òüA úÞ

.kõzýì
oBì Zôpg ôlñƒø IƒPƒßƒì ok òƒýƒñƒ`ƒíƒø
îP×ø ÿApÞB^ wíè ô îzy ÿApÞB^ qA þñýèAlñÞ
{ðAk,IPßì òüA ÿAlg Aõýy úðBzð ó@ úéýuô úG
ÿspðA êHíƒu,ëBƒíƒÞ,þƒøBƒâ@kõƒg,óApƒÞ þƒG
ôk IýÞpO ô ïBÒkA óBzð òýñ`íø ô þñýèAlñÞ

.lyBG þì pÞnì ô Uðõì wñXíø Bð ÿspðA
Bø ÿkBð – þñýèAlñÞ

ÿAoAk )àürýÖ( ólG þGpXO ïõƒéΠ܃HƒÆ
qA þßü úÞ QuA þOôB×Pì ô oBíy þG ÿBø {hG
ú×ýÊô ,lðly ÿoAnâ ïBð I¿Î Bø {hG òüA
ÿBø ïBýK þüBW úGBWô ëBÛPðA ólGok Bø I¿Î
lñðBíø Quok rýð Bø ÿkBð QuA rÓì úG þüBýíýy
lññßýì êíÎ þßürýÖ ólG êgAk ÿBø I¿ƒÎ
pýÒ ólG ok Bø ÿkBð úÞ RôB×O òüA BG úPƒHƒèA

22

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY ïAlhPuA BG úÞ þOolÚ ó@oõËñì QuA þÛýÛc þñýèAlñÞ ÿBâõü RBñüpíO þüBùð Ùlø
CENTER kõWô úG úéìBÏìôôkBW Büô þÏýHÆ ApÖ ÿBøôpýð ok úP×g ûõÛèBG ô þñýèAlñÞ ÿôpýð ÿqBu oAlýG
.Qvýðlü@þì qA þðBvðA pø ok úÞ QuA RApÛÖ óõPu ÿBùPðA
úWõO þG ó@ úG A«pTÞA úÞ þPýíøA rDBc úPßð þøBâ@ÿBâõüAoBâõüòüA,úPyAkkõWôlèõOôlG
îÒo þéÎ þñýèAlñÞ ÿoAlýG úÞ QuA òüA lðA .lñìBð þì rýð
ÿAoôBìúGþGBüQukôëBíÞ,þøBâ@úGólýuo ÿBø òüpíO qA Bâõü òüA ok
qA êHÚ ô úuôpK ÜHÆ pâA kõg ÿpzG QÏýHÆ òýñ`íø ô BøAlðBG,BøAokõì,îüBðApK,BøBð[email protected]
úG ûBâ@ Àhy pËð püq BøApÞB^ ÿqBvÞBK ûõÛèBG ÿôpýð ókpÞ oAlýG ÿApG þñøm RBñüpíO
kpýãð Roõ¾ ÿspðA òüA {gp^ ô QýøBì QýðBÛc úXýPð ok ô lññÞ þì ûkB×PuA þðôok
ûApíø úG ÿoBG pÇg ô pünKBð óApHW YüBPð RrÎô ëBíÞô ÿBø }qoAqA QÆB×c,Bø úP×â
RBñüpíO Àhy pâA ëBTì óAõñÎ úG;koAk þñýèAlñÞÿBâõüpãükïBð,koAkûApíøúGAoóBvðA
ûAo òüA ok ô løk ïBXðA Ao þñýèAlñÞ ÿoAlýG óly óly õdì ÿBñÏì úG úÞ QuA BâõüBüæ ,
{gp^ ô oõHÎ pývì BìA lñÞ IvÞ QýÛÖõì ; lyBG þì þùèA ÿôpýðô ÿspðA JnW Bü w×ð

ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok à^õÞô kAlvðA( lyBG ûkpßð qBG Ao ÿspðA òüA RolÚ Bâõü þñýèAlñÞ úÞ QuApÞm úG ïqæ úPHèA
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì úGpXñì ÿoAlýG òüA )BøApÞB^ óôok ókõG BìAlzhGþìóBvðAúGAoÿpýËðþG{ñýGôáok
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master ïBXðA òýíø ÿApG kõzýì åpì Bü ô þãðAõük úÞú`ð@pýËðÿpzGApÖþOolÚëBHðkúGBíypâA
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk þñýèAlñÞÿoAlýGóAõñÎQdOþñüpíOúðõã`ýø lüBGlyBGþìlükpÞûløBzìkôõýèBøBíñýuok
úWô aýø úG Ao úðApukõg Roõ¾ úG îø ó@ RolÚòüAqAàüaýøBâõüþñýèAlñÞúÞîüõãG
ÿBø xçÞok ïBð QHS ÿApG lýyBG úPyAk úWõO lüBG úPHèA îýñßýíð úý¾õO Ap^lølGúDAoABíyúGlðAõPýíðAoþãPgBuÿBø
îøqA òzýPülì þ¾õ¿g þÖpÏì Bíy úG úñýìq òüA ok þ¿hy pâA úÞ ôfôoQìçuôóqAõOBâõüòüAþé¾AÙløúÞ
lüpýãG xBíO òì BG óõñÞA qA oõÞnì Àhy þøBâ@ l¾ok óArýì lðkpÞ lyBG þì kApÖA îvW
õèô lýñÞ à^ BíPc Ao ó@ kpÞoBÞ ô ÿspðA òüA óBùWlèõOôlGqAúÞÿAúPyõðBðóõðBÚÜHÆ
ÿõñÏì þßýð ÈuõO þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ QüBÎo þPuok úG Ao ûlypÞm RBßð þìBíOpâA ïlÚ þ¿hypâA úPyAk kõWô RBñDBÞô þPvø
ókpÞoAlýG(pývì òüAok Ao ÿA ûpHg kpÖô ûkpÞ Bø úP×â Ùçg pG ô koAnãG QýðBÛc pývì ok
(310) 446-8724 Quk BG lýyBG úPyAk kõg oBñÞ ok )þñýèAlñÞ óApãük úG QHvð ÿpOpGô RolÚoBPuAõg BùñO
RolÚô {ðAkqA Bíy îýËÎ ÿspðA òüA úG þGBü luo þíð koAkpuok úÞ ú`ð@úG ûBã`ýø lyBG
23 .lüõzýìoAkoõgpGÿAûkBÏèAÝoBg RolÚ ô QýðBÛc ûAo koõìok QHd¾ úPHèA

óApùO úéXì

[email protected]< äñurýãðA|Rpýc ÁAõg

þãñu >þ[email protected] QývéÞ< QuA ûly úP×â äñu ïBvÚA ô ÑAõðA óApüA ok úPHèA lðoõùzì .lük lýøAõg oAlìBð- } :ûlðoô@kpâ
oõÖô úG àürßì úÛÇñì ok úÞ QuA {hG|{ì[email protected] Bø|ó@ qA ÿkBüq îXc úÞ koAk kõWô QývéÞ ÿBø|êßy òPyAk êýèk úG QývéÞ
,QuA RBHS ûlðoô@ kõWô úG .kõy|þì QÖBü ÿBø|úðõíð ô lðoAk þðBíPgBu eèB¿ì ÙoB¿ì qA {ýG óõñÞ BO ô QuA oõùzì ÑõñPì þèBPvüpÞ qA þðAôApÖ êüæk úG þPíýÚ ÿBø |äñu #
úËÖBcô krýãðA|þìpG Ao Àhyok kBíPÎA wc rýð ÿpýy ô lý×u ,koq ÿBø|äðo ok þPý×ýÞBG ;QuA ûly lýüBO ó@ ëBPvüpÞ ÿApG êßy 800 qA þßü óAôApÖ ÿBùG ô à^õÞxBýÛì úéíW
êýùvO þ[email protected] QývéÞ òýñ^|îø ,lñÞ|þì QüõÛOAo ÿBø|úðAk êßy úG ÐÚAõì pPzýG äñu òüA ok óApãykpâ RBÒõu òüpO|úWõO koõì
ô ûBâ@kõgBð ÿBø|QýÚçg úG þGBýPuk ûlññÞ .kõy|þì QÖBü AlýK qôpG pìpì ô þßø@ ÿBø|äñu ok êßy|þG
,lý×u lñðBì ØéPhì ÿBø|äðo ok äñu òüA .QuA óBùWpuApu
.Qvø rýð ÿpãðBýG kõg þOoõ¾ ô þXðoBð ,þévÎ ,rHu ,rìpÚ ,þ[email protected] .lñÞ|þì äñu Ao >QývéÞ< þüBßüpì@ óBýìõG
QüõÛO ok >lý×u QývéÞ< lðlÛPÏì þgpG ÁBg ÿA|úÛÇñì ok ïAlÞ pø úÞ kõy|þì QÖBü êßy úG ÐÚAõìpPzýG >QývéÞ< äñu úPHèA ÈuõO úÞ lñðAk|þì óBzüolK òýìqpu xlÛì
þÃÏG ÿspðA úÞ BW ó@ qA ô koAk pýSBO úËÖBc úG BìA .koAk þOôB×Pì ÁAõg ô kõy|þì QÖBü ô ïõPðBÖ ,þâpG ,þHéÚ ,þãu óAlðk oBLuA lðlÛPÏì Bø|ó@,QuA ûly {ßzýK óBð@úG Alg
ûkBì ,lñÞ|þì QüõÛO Ao ólG ûtüô ÿBø|QívÚ oBÞ ,{üArÖA Ao ÿspðA >QývéÞ< þéÞ oõÆ Bø|ó@krðô koô@|þì óBÓìoA úG Ao ÜzÎ äñu òüA
ÜüpÆqA þøkB×y úG àíÞ ÿApG ÿqBPíì þðlÏì rÞpíOô þ×ñì ÿspðA ÐÖk ,ÿqBvÞBK ,QËÖBdì .QuA Qüôo êGBÚ rýð þùWô {y ÿBø|oõéG
,QuA þPvüq lðAoõg wK ô ÿqBupüõ¿O kpÖ þðôok {ì[email protected] UÎBG úÞ løk|þì ïBXðA Ao BýèBPüA äñu òüA püBgm òüpO|îùì qA þßü .koAk Rpùy þ[email protected] äñu úG
QüõÛO Ao îvW ô òøm òýG ÉBHOoA òýñ`íø ok rHu ô þOoõ¾ ÿBø|äðo òýñ^|îø ,QuA ûkõG ô òüpO|óAôApÖ qA þßü >QývéÞ< äñu
.kõy|þì oBývG ûldPì QèBüA ô óBPvéãðA lñèpHìBÞ ,óBíè@ úÞ QuA òýìqok kõWõì ÿBø|þðBÞ òüpO|ëõíÏì
.lñÞ|þì kõWô lðAõO|þì Bø|äñu qA ÿoBývG IýÞpO ok
>rìpÚ QývéÞ< úÞ lðoôBG òüA pG rýð ÿA|ûlÎ ÿBø|äñu þé¾A IýÞpO äñu òüA .lyBG úPyAk
RBHS kpÖ ûkAoA úG ,QuA {hGôpýð þãñu
.løk|þì {üArÖA Ao kpÖ þðôok ÿôpýð ô ûlýzhG .QuA aâ ô äñu lñðBì þGõuo þOBñGpÞ
RolÚ Ao îP×ø ô ëôA ÿBø|ApÞB^ äñu òüA ÿBø|ëBPvüpÞ Roõ¾ úG lðAõO|þì äñu òüA
.QuA kpÖ ÿõñÏì lÏG ûlññÞ|êýùvOô lzhG|þì ÿBø|ëBPvüpÞ Bü äðo|þG ô ÙB×y IÞpì åorG
þPìçuqA QüBíc QùWokrýð äñu äðo òüA RôB×Pì þðlÏì kAõì BG ïAõO {üôook ÿoõzñì
Bø|óAõhPuA þèBã^ ô lyo ,êTì lýèõO ûBãPuk äðo ô êßy ok ÿkBüq ÑAõðA QývéÞ .kõy QÖBü
òýìq ÿôo ÿBø|äñuqA ÿA|ûlíÎ {hG úÞ koAk
.QuA oAnâpýSBO rýð
koAõìrýð äñu òüApãük ÿBø|äðo koõìok .kõy|þì êìBy Ao
UÎBG rHu úéíW qA ,QuA ûly úP×â ÿkBüq oBvßðA Qý¾Bg êýèk úG >QývéÞ< äñu
äñu òüA koq äðo .kõy|þì oBÞô|IvÞ Üðôo úÞ kõy|þì IHu ó@ úG ÿkôoô oõð ØÎBÃì
Ao {OBÎçÆAô þðçÛÎoBßÖA kpÖ kõy|þì UÎBG ;lyBG þyqõì@ ÿBø|xçÞ ÿApG IuBñì þãñu
Ao kpÖ þìõíÎ ÿspðA eÇu ô lñÞ þølðBìqBu ÿA|úßOô lýzßG þÇg nÒBÞ úßO àü ÿôopâA
ok äñu òüA þévÎ äðo ,løk|þì {üArÖA ,lýøk oApÚ Èg ó@ ÿôo Ao >QývéÞ< äñu qA
ô QuA pSõì RBýc ÿôpýð ô QìBÛPuA QüõÛO Èg ôk lýñÞ ûBãð Èg úG QývéÞ óôok qA þPÚô
ÐÖAk ô ûlñøk {ì[email protected] rýð äñu òüA þOoõ¾ äðo
,IéÚ óBìok úG lðAõO|þì ô QuA þ×ñì ÿBø|ÿspðA
ólðBuo ÿoBü ,óõg }kpâ ÿBø|ûBãPuk úý׿O

.lñÞ àíÞ Bø|QÖBG îýìpO ô þèõéu úünÓO ok

àýÖApâõEW ëBñzðqôo wßÎ
ÿpñøoBßøBy àüqA

ok |Ges|u| ÿBvýéÞþégAk ÿBíð qA pýËð|þG ÿpüõ¿O úG àýÖApâõEW ëBñzð qôo wßÎ #
BýèBPüA ok áôoBG pñø ÿBøoBßøBy òüpPíùì qA BvýéÞòüA .QÖBü ÁB¿PgA BýèBPüA êývýu úÛÇñì

.QuA
BvýéÞ òüA ÿBøoAõük ô Bø|óõPu ok pìpì äñu ókpG oBÞ úG ok þðkpßðoôBG RBñýDrO ;QuA þñP×â

.QuA ûkpÞ IéW kõg úG Ao óApãykpâ qA ÿoBývG úWõO
ok îéýÖ ô wßÎ ûlññÞpzPñì ÿBø|QüBu|Jô òüpOoõùzì qA þßü àýÖApâõEW ëBñzð ûBãüBK
ok qôo wßÎ óAõñÎ úG Ao ÿpüõ¿O qôopø úÞ QuA Qvüq |Èýdìô {cô RBýc ,QÏýHÆ ûqõc

.koAnâ|þì áApPyA úG ÿqBXì ÿBÃÖ

24

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

QÖo [email protected]üq úG >rýðô<

| |.QÖo [email protected]üq úG BýèBPüA r„ ýðôpùy ,êýu óly ÿoBWô [email protected]üly ólì@æBG þKok #
ôîýìpOÿBø|úñürø:Q×â,ûkpÞkBXüAAoÈüApyòüAþíýéÚARApýýÓOúßñüAóBýGBGrýðôoAkpùy |

|.QuA qBýð Qèôk ÿBø|àíÞ úG ô QuæBG oBývG ÑBÂôA ÿqBu|ÿkBÎ

ô úWAõì úPynâ ëBu 50 þÆ [email protected] ólì@ æBG QýÏÂô òüpOlüly BG rýðô pùy úSkBc òüA ok
| |.kôoôpÖ[email protected]üqúGóApãykpâl¿ÛìúÞûlyIWõì

)úHñy|úu( úPynâ úP×ø 22:50 QÎBu pùy ok ÿoBW [email protected] eÇu ÑB×OoA ,ÿpùy óæõEvì úP×â úG
|.kpG ôpÖ [email protected] püq úG Ao pùy òüA þhüoBO ÿBø|óAlýì qA ÿoBývG ô lýuo pPì|þPðBu 187 úG

püq úG [email protected] ólì@ æBG êýèk úG ÿoBXO ô ÿkB¿PÚA rÞApì pãük ô Bø|ûBãyôpÖ ,Bø|óAoõPuo òýñ`íø
| |.lðlyêýÇÏOþèBíPcAVkAõcqAÿpýãzýKoõËñìúGákõÞÿBølùìôúPÖoôpÖ[email protected]

25

óApùO úéXì

26

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

27

óApùO úéXì

kpýâ|þì þuBñyoBÞáolì úÞÿA|úèBu 9 ákõÞ

kõg ÿBø|úðBy ÿkpu|óõg BG ôA .lññÞ|þì úvüBÛì þßütéG-ÿlñéø úèBu 9 ákõÞ àü #
RôB×O|þG òì ÿApG< :lüõâ|þì ô løk|þì óBßO Ao òÖõølñü@ úG ïAkpPvì@ qA úP×øok oBG úu
ok lñéø þñÖ ûBãzðAk òüpPùG ok BO kôo|þì
>.QuA þuBñyoBÞ ÐǃÛì ok àƒýñßOôpƒPßèA úƒPyo
úÞ þPÚô< :lüõâ|þì rðõíýu Bülýè }okBì óõýPuA BG Ao úÓGBð ákõÞ òüA .lñÞ êý¿dO
}õøBG lc qA {ýG õO lñüõƒâ|þƒì QƒðBƒPuôk .lðA|ûkpÞúvüBÛì òüBPzñüA RpHèAô äñýÞôBø
úG lüBG õO ô lyBG RôB×O|þG lüBHð õO ÿApG þPvø ûBƒãzðAk koAô úƒÞ òƒýíø rƒðõƒíýu óoõƒƒè
,lüBíýK|þì Ao þðæõÆôpøAo QÎpu úG ,kõy|þì
>.þyBG phP×ì ó@ lÏGô lñÞ|þì ØÚõO ÿA|úzýy ûqAôok àü êGBÛì
úG ,kpýãG kBü pPzýG ú^pø løAõg|þì óoõè kõy|þì ÝBOA koAô þíz^püq ûBOõÞ ûBãð àü qA
BìA .þÏýHÆ ïõéÎ ô àýñßO {hG ok Áõ¿g
ëBTì oõÆ úG .lñPvýð JAnW ôA ÿApG xôok úíø

.QuA ákõÞ àü }kpâBy òüpPùG úÞ lñÞ|þì àýñßO ô RBÛýÛdO {hG ok lüBG Bì< :lüõâ|þì ok< :Qvýð IèBW {üApG kBüq óBGq xok pPýK oõvÖôpK >.ïlì@ òì .ïçu< :lüõâ|þì ô
QvðAõO|þíð óoõè oBG àü úÞ koô@|þì kBü úGôA >.îýñÞ ÿoAnâ|úüBìpu kBüq ÿkBüq ÿBø|óBìo ô Bø|JBPÞ lüBG xok òüA ôpƒGôo þƒüõƒXzðAk òƒýñ^ BƒG pƒPíÞ xõƒPèBƒG
}oôq" úßðõ^ ,lñÞ AlW aüõuqA Ao êGBÞ àü úÏèBÇì úG êüBì kBüq òìô îýñÞ úÏèBÇì Ao
ÿpýâkBü ëõÓzì ûkBÏèA|ÝõÖ þPÎpu BG óoõè .kõy|þì
".lýuo|þíð ok óBüõXzðAk pãük úÞ Ao þüBø|xok .QuA >.îPvýð Bø|JBPÞ úðõãñüA ok úÞôA .Qvýð ÿkBÎ ÿõXzðAk àü óoõè
oBÞ óAõñÎ úG ô {Oçý¿dO óBüBK ok óoõè úP×ø àü ok ôA ,lññÞ|þì êýíßO úP×ø Qƒzø ok êý¿dO þãèBu Qzø ok óoõƒè ok þãèBu 9ok æBc ,ûly åorG lñéøô àütéG
ÿpýâ|ûqAlðA ÿApG úÞ Ao Mý^ôpßýì àü ïpO óBüBK ÿkAp×ðA ÿBø|xok ûBãzðAk ok ôA .lñÞ|þì ïBíO .kpÞ Ñôpy Ao òÖõølñü@ þñÖ ûBƒãƒzƒðAk ok þuBñyoBÞ ûoôk þðBüBK ûoôk óBdPìA úð[email protected]
êýíßO ûkpÞ ÑApPgArÓì ÿBø|ëõéu ÿBø|{ñÞAô pvK òüA úÞ lüõâ|þì ôA olK ,olðBv߃èA
ú¾pÎ òüA ok løAõg|þì lüõâ|þì ôA .lñÞ|þƒì .koAk óBdPìA ôA úP×ø òüA úÏíW .kpýâ|þì kBXüA ûkAõðBg þâlðq ok þâorG RApýýÓO .koAk oApÚ òÖõølñü@ ÿoô@|òÖ ûBãzðAk
ÑApPgA Ao ÿrý^ îøAõg|þì< :lñÞ ÜýÛdO pPzýG :lüõâ|þì ákõÞ ÿõXzðAk òüA oõƒvÖôpƒK àü pƒÂBƒc ëBƒc ok Bƒì< :QƒuA ûkpƒÞ ûBãzðAk òüA ok lÏG úG 2018 óBPvGBO qA ôA
óAõñÎ úG >.lñÞ pO|þðæõÆ Ao þâlƒðq úƒÞ îƒñÞ {hG|Rnè oBývG BìA ,þüõWApWBì àƒü òƒüA< ÿôokõg pãük ô îüoAk þÚpG ÿôokõƒg úƒPƒyo ok lƒñƒéø Ýpƒƒy JõƒƒñƒW ok ÙôpƒƒÏƒì
þÎõñ¿ì ÿBÃÎA òPgBu ÿôo ôA ,ëBTì óAkpâByrýð òüAqA {ýK úÞ lüõâ|þìôA >.QuA ,pýýÓO òüA êýèk >.îýðAo|þíð þèrük úñùÞ Bø|xçÞ ok Ao kõg ô êý¿dO àýñßOôpPßèA
úu îÞ Quk óoõè" BìA ,QuA úPyAk }õøBG RApýýÓO BG ûqoBHƒì ok þƒíƒùƒu òƒPƒyAk pãük .lñÞ|þì xBvcA QcAo ô ûkõ[email protected] oBývG
.lñÞ|þìpßÖ úèBu 9 pvK àü úÞ lðA|ûkpÞ RkBÎ óBüõXzðAk
ïoAôlýìA< :lüõâ|þì ákõÞ òüA oõvÖôpK ".QuBø|ó@qApPyõøBGpGApG .QuA þíýéÚA ok ô lƒñýzñG ûBƒãzƒüBƒƒì[email protected] ok óBƒƒyoBƒƒñƒÞ ok
ô pu òì úPyo BG ]óoõè ÜýÛdO[ òüA úÞ }õìApÖ Bø|QÚô þøBâ xõPèBG oõvƒÖôpƒK ô lñzÞ|þƒì Rpƒvƒc û@ ôA òƒülƒèAô
þOlì ôA Roõ¾ ó@ ok .lyBG úPyAk oBÞ ÿApG kBüq pãük úÞ QuA þOlì lñüõâ|þì .lñÞ| QÞpy Bø|{üBì[email protected]
òüA lüõâ|þì ôA >.lðBì|þì BXñüA ok pãük rýð BýðBLuA ok óBzüçüô úG RçƒýƒÇƒÏƒO óAõWõð òüA îø àütéG ok úƒuolƒì óAoôk ok
RæBüA ok lðAõPG óoõè úÞ QuA Jõg îø ko Ao }õø koõÞo 145 ÿõýÞ|ÿ@ BG þüBñTPƒuA
kõg Rçý¿dO úG óBíè@ Bü BßüpìA ûldPì .lðôo|þíð 2018 óBPvGBO ok ôA .kõG úWõO koõì ô ûkpƒÞ
ok óoõè ,Bø|QHd¾ òüA óBƒüpƒW ok ok êý¿dO ô lðBuo óBüBK úƒG Ao óBƒPƒupƒýƒGk
.lølG úìAkA pËð úG þÂAo oBývG ô úPƒvƒzƒð ÿoBƒñƒÞ
óAõƒñÎ úƒG óBƒyoBƒƒÞ ç¯ ƒÏƒÖ ôA òƒƒülƒƒèAô ûAo àü þðBìq" úÞ løk|þì óBñýíÆAôA .luo|þì .kpÞ Ñôpy Ao òÖõølñü@ ûBãzðAk
Bø|ó@ .lðA|ûkpÞ ØÚõPƒì Ao àƒyrƒLƒðAlƒðk AlýK þíýéÚA RApýýÓƒO ÿApƒG þƒßƒýƒñƒßƒO êƒc àü óAõñÎ úƒG ákõƒÞ ÿõƒXƒzƒðAk òƒüA qA
BG úPÎBu ôk pývì ókõíýK BG oBG úu ÿA|úP×ø ô ûkpÞ JBhPðA úðBÆBPdì Ao RBíéÞ ôA ".kõy|þì qA Bø|úðBuo .kõy|þì ûkpG ïBð >úÓƒGBƒð ákõƒÞ<
òÖõølñü@ úG ïAkpPvì@qA Ao óoõè ,ôokõg lñízðAk äñýÞôBø óõýPuA BG Ao ôA æBc òýíø
óBylðqpÖ úÞ lññÞ|þì }çO Bø|ó@ .lðpG|þì êGõð ûrüBW ûlðpG òüBPzñüA RpHèA ô àƒürƒýƒÖ
BìA ,løk úìAkA kõg xok úG QícArì óôlG
28
.koôBýð oBzÖ kõg pG lc qA {ýG
9 ÿkBÎ ákõÞ àü îø óoõè QüBùð ok
õWô þìBu kõg äuôk BG úÞ QuA úèBu
lñýG|þì îéýÖ wßýéÖ|Qð ok ô lñÞ|þì ÿqBG
kApƒüA BƒøAnƒÒ qA" }okBƒì úƒƒPƒ×ƒâ úƒƒG ô
úP×â òüA úG lñgqõK BG óoõè ."kpýâ|þƒì
òýñ^ ç¯ ¾A< :løk|þì óBzð {ƒñÞAô }okBƒì
,krLG åorGokBì úÞ Ao þüAnÒ pø òì .Qƒvýð

>.ïoõg|þì

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

þéý¿dPèA ÕoBÖ xBHè Ap^ lýðôk|þì
!?úýéßy òüA óBùW êÞok

þðõO ûBãzü[email protected] olK ”Bñu ÿôA“ ”Avicenna“ ïApPcA úG Bì ÿBø|}qoA qA pƒãük úƒðõƒíð àƒü #
òükBíð Roõ¾ úG Ao xBHè òüA óBùW îéÎ ,îýƒuBƒñƒy|þƒíƒð Ao ó@Bì kõg úÞ þðApüA
Bíy ÿBñ[email protected]ãzü[email protected]þðõO
þèô úÛÇñìok úÛGBu ëBu |35 BG .îýyõK|þì .QuA þéý¿dPèA ÕoBÖ ÿAko
ÿôA“ ”Avicenna“ ïApPcA úG Bùð@ lƒüA|ûlƒƒük îø Bƒíƒy ëBƒc úƒG BƒO lƒƒG|æ
þéHÚQÚôòýýÏOBG|úP×ø qôoQ×ø xBHè úÞ QuBì ÿ”Bñýu òGA“ óBíø úÞ ”Bñu ÿBƒƒø|ûBƒƒãƒzƒðAk ok õƒXzðAk àƒü þƒPÚô
òO Ao xBHè òüA ,ûlýyõK|þì úðõâAko lñéG ÿApPÞk áolƒì lƒøAõƒg|þƒì oõƒzƒÞ qA ZoBƒƒg
(818)631-5926 úðBzð îø û|çÞ ó@ .lññÞ|þì kõg óAlñízðAk ôA òO úG þßzì lñéG xBHè àü ,kpýãG Ao kõg
úèõãñì ô )ûly ÿrPðBÖ þíÞ( QuA oBPuk óBíø úyõâ àüqA úÞ }õâoBù^ û|çÞ àüô lññÞ|þì
18645 Ventura Blvd Tarzana, CA 91356 Bì úÞ þðBuApg oBPuk úyõâ qA ÿkBíð ó@ ô lðoAnâ|þì ôA pu pG QuA óArüô@ úèõãñì àü ó@
óArüô@ oBPuk úyõâ qA îülÚ ok Bø|þðApüA
29 .lðAõg|þì Ao þéý¿dPèA ÕoBÖ fõè ôA lÏG
.îýPgAlðA|þì }ôk úG ô îükpÞ|þì òüA úÞ kõy|þì ëAõEu Bì qA úÞ|þìBãñø
ï[email protected] àü Qì|çÎ Bßüpì@ ô BKôoA ok !?lýøk þì þhuBK ú^ ?Qvý^ û|çÞô xBHè
òGA û|çÞ ô xBHè Ao úPgõì@ {ðAk ô úPvWpG þPc Bü ô þñKAs Bü þüBKôoA àü qA úÞ|þìBãñø
úÞ Qvý^ xBHè òüA kõy ëAõEu þüBßüpì@
!!îýðAk|þíð óBìkõg Bì þèô ,lðoAnâ|þì Bñýu lñüõâ|þì lýñÞ|þì óBO|ó|çý¿dPèA ÕoBÖ òO Bíy

,QuQAôuoA úïðApBgcúlGXúvÞìþúÒGAp^

.lðoAk QüõèAô QýdWoA kApÖApãükpG óBßükrðô óBýÖApÆA ókpÞÝB×ðAok #
oBýPgA ok lüBG ëôA úWok ok ó@ lñðBì ô þßyrK ,þøBÖo ,þíéÎ RBðBßìA rýð ô oõzÞ þÏýHÆ ÐGBñì
Bøo Ao lñìqBýð lðôBzüõg :úÞ kôo|þì oBÞ úG þðBvÞ ûoBGok êTì òüA :kpGoBÞ .kpýâ oApÚ óBíðBñÆô|îø
kõg óBPuôk Zpgô úPyAk úãð þãñOô þPhuok Ao kõg ûkAõðBg ;lññÞ|þì Qìlg úðBãýG úGô ûkpÞ
.lñÞ|þì ÝB×ðA xBñyBð kApÖA úG ,pøBËO ÿApG ô úPÖpâ ûlükBð Ao kõg lñìqBýð úüBvíø ;lðA|ûly êHÛPì Ao
.lølG úülø Ðíy Iy êù^ ,QuôA þãüBvíø ok úÞ ÿlXvì þüBñyôo ÿApG kpÞ onð þðBâoqBG
óBüBK Iy êù^ .QÖpâ|þì Ao ÿonð Ðíy ô QÖBPy|þì óBâoqBG ÿApu úG lXvì ïkBg Iy úíø
ÿô ÿApu ok úG Iy pø ,ïBìA ïApGA êýHu´ pG ô kAk|þì úìAkA kõg úHèBÇì úG óBñ`íø ôA þèô ,QÖBü

.kpÞ|þì úHèBÇì Ao ÿonð Ðíy kBüq oAp¾A úG ô QÖo|þì )óBâoqBG(
pük :kAk ïBýK ïBìA úG ïkBg úéýuô úG ,kõG ûlì@ ûõPu úG ïBìA ô ïkBg ïApGA qA óBâoqBG úÞ Iy àü
úG rýð ó@pâA úÞ ïoAk ÿpãük úHy pø Ðíy BìA ,QuA ûlì@pu úG úHy pø Ðíy ó@ Rlì úÞ QuA þðBìq
!úWAõg ÿA :kBPupÖ iuBK ô Q×[email protected] ÿô ,Q×â qBG ïBìA úG pHg òüA óõ^ ïkBg !óBPvG ô BýG ,lü@oBÞ

.QuA ïApc lXvì úG ,QuAôo úðBg úG úÞ þÏíy úÞ oAk oônÏì Ao Bì

óApùO úéXì

RôpS ô ëõK JnW ÿBø ûAo

kõg þðôok ÿAlð úG úWõO BG ô oBßøAo ûk òüA QüBÎo BG
.lýøk {üArÖA Ao kõg þèBì ÿ|úPgôlðA kõG lýøAõg okBÚ

ïBíO ,ïlzð ÜÖõì ûAo òüA qApâA“ ,lýñÞõãP×â
þøAo qA ô ûkpÞ áBK kõg òøm qA Ao êHÚ pývì
oAlèõK ûpg|æBG BO ïõy|þì koAô pO|pSõö ì ô pPùG

”ïõy

lýupPð ÐðAõìqA–8
êTì îø þâlðq ,Qvýð ï[email protected] úzýíø Büok
ô ZAõì þüBüok ok lüoõHXì þøBâ ,QuBüok
.lüõy qôpýK ÐðAõì pG BO lýðrG BK ô Quk þðBÖõÆ
,þPhu Bü Qvßy Ädì úG Bì pPzýG
ô {ðqpu BG ,îýupO|þì ûAo úìAkA qA ô ûly lýìABð
úßéG ,lüpG|þíð {ýK ÿoBÞ BùñO úð þâkpvÖA
úÞ oõÇðBíø ,kõy|þì pOlG îø êHÚ qA Bíy ÑBÂôA
úßñüA ÅõÎ QuA pPùG“ :lüõâ|þì òâBu ëoBÞ
Ðíy àü BG þPc ,lýðrG pÒô QuA àüoBO Ap^
þðApüA Bì ëõÚ úG Bü ,”lýñÞ òyôo Ao BXð@ þíÞ .lüpýâ|þì JAõW úÞ lýyBG òEíÇì ,lýyBG ,lýñÞ Ñôpy þÛÇñì ô îÞ ÔèBHì qA AlPGA lýøAõg|þì ú^ lýðAlG–1
.”QuA ûqBO ÿpýãG [email protected] qA QÚô pø Ao þøBì“ ,Bø lyBG òüA pG óBO|Ùlø ,oæk oArø | 100 ,ëBTì ÿApG
lýñÞêíÎ –6 IvÞ ÿApG Ao kõg }|çO ïBíO ëôA úécpì ok úÞ ûBâ@ ô òEíÇì lýøAõg|þì úÞ ú`ð@ qA
úðBg Ao kõg òøm ô ÈGAôo –9 pßÖpPzýG ÔèBHì úG lÏGô lýñÞrÞpíPì ÔéHì òüA îýðAk|þíð îø óBìkõg þPc Bì qA þéýg ,lüõy
!lýñÞþðBßO þÖBÞ ,lýñÞ ëBýgô lýñÞpßÖ ÈÛÖ úßñüA
qA úÞ òüA BG kApÖA qA þéýg !lýñÞ êíÎ ,Qvýð .lýñÞ !îýPvø ú^ ëBHðk úG þâlðq ok «BÛýÚk
,oBÞ Èýdì ok úßéG ,úðBg ok BùñO úð lñðAk|þì ô lñPvýð þÂAo kõg þðõñÞ QýÏÂô úPyAk lüoAk Quôk úÞ Ao þèõK oAlÛì
QHTì QùW ok Ao kõg ÈGAôo... ô ÑBíPWA ú`ð@ úG pPùG þøAo úG ïAlÚA Roõ¾ ok úG ëôA úWok ok þéýg pâA –4 ,lüoAk Quôk ,ëBTì ÿApG ,lýñÞ òýýÏO ,lýyBG
ô àíÞ óôlG wÞ aýø «BñEíÇì .lýñÞ f|ç¾A Ao pOpG| þìBâ RCApW BìA ,lñuo|þì lñøAõg|þì ,lýøk|þíð þPýíøA ólyoAlèõK }ôo òüA BG ,lýyBG úPyAk ëõK oækoArø 100
kõg ÙAløA úG lðAõO|þíð ,óApãük ÿoBýíø .lýñÞ êíÎ ô lýyBG ÑBXy òüApGBñG .lðoAlð ÈÛÖ úßñüA BO lýuo|þì kõg Ùlø úG pOkôq
þG ,ÈGAôo ïBckqA òüA lyBGoApÚpâA BìA ,lupG ,eüp×O ,êTì kõg ë~A|ûlüA ÙAløA pãük úG .ïoôBýG ok ëõK pPzýG ïoAk Quôk òì lýüõãG
ÿspðA Bø|óõýéýì BG ûApíø Al¾ ô pu pK ô ûlüBÖ .QuA QýÛÖõì ÐðBì kõg xpO kõg òøm ok ,lýñÞ pßÖ ...ô ÿ[email protected] ô QýñìA
êýédO Bü rÞpíO ïlÎ UÎBG ô lyBG þ×ñì òì úý¾õO“ :lüõâ|þì òýñ^ ôlèAô ØèAo òüA qA ô lüA|ûlýuo Bùð@ ÿ úíø úG úÞ lýñÞ ÅpÖ }õâ kõg þðôok ÿAlð úG –2
,QuA òüA QýÛÖõì úG þGBýPuk ÿApG óBðAõW úG BO kõy|þì ÿA|ûrýãðA kõg òüA ,lüpHG Rnè wc lýøk
.lðõy Ùnc QuA pPùG ,lðõy óBO|úýcôo ó@ úG ólýuo qA BìA QuA eýd¾ úÞ ú`ð@ úG ô lýñÞ pßÖ rýð ëõK úG Bùð@ úG ólýuo ÿApG
óAqõu ,”lýñÞ êíÎ ,lýPvø lýìABð Bü lýupO|þì kõg þðôok ÿAlð qA úÞ ú`ð@ pø
lýñÞúWõO kõg ÜD|çÎ úG –10 oõHÎ xpO ÐðBìqA lüBG“ :QuA lÛPÏìrýðqp×W .lýupG úðB×uCBPì .lýñÞ êíÎ ô úWõO ó@ úG ,lüõñy|þì
ô ÿlW þíýí¿O BG ,”lüõy JBýìBÞ BO ,lýñÞ lüByô îüoAlð ÿkBÛPÎA êDBvì òüA úG BìpPzýG
úG ô kõg òøm ok þüBørý^ úG þvÞ pø Ñôpy Býðk|þìBíO ,QýÛÖõì ÿApG Bíy ïBâ òýèôA ÿõýðk IýÛÏO ô ÿôpýK qA –5 òüA úG |«ç¾A úÞ òì“ :lýüõãG kõg BG |æBc òýíø
Bü êíÎ Bü ïBâ pø pâA ,koAk úÚ|çÎ þOAm oõÆ ûAo Bíy êýì úG ô lññÞ|þì Bíy BG ÿoBßíø úG lüoAkpG Quk òüA þPc îðAõO|þíð ô ïoAlð ÿkBÛPÎA Børý^
ÜzÎ ó@ úG ô lüoAk úÚ|çÎ úÞ ú`ð@ ÜHÆ Ao þÖlø úÞ QuA òüA QÛýÛc BìA ,”!îñÞ áok Ao RBìBùèA
oõÇ^ úÞ lýñýG|þì ,lýñÞ qBÒ@ ,lüqoô|þì .lñü@|þì úG kõg þðôok ÿôpýð BG ûoAõíø Bíy úPHèA ô lðoAk kõWô þðôok ÿôpýð ô RBìBùèA òüA
ok .lýuo|þì kõg Ùlø úG pO|ó[email protected]ô pO|Ðüpu ok Ao þOBËdè ,lýPvø ê¾ô ëBÏPì lðôAlg úÞ ú`ð@ ÙpÆ úG Ao Bíy ,lýøAõhG óBOkõg pâA
úG Ao Bì îvW úÞ QuBì þðôok kõg òüA ÐÚAô ï|çÞBGô òømok AooBÞêcApì –7 lðôAlg BG ÉBHOoA úG lýñÞ þÏu kõg Rõég
ÜzÎ ô îüpG|þì Rnè úÞ ú^ ó@ ÙpÆ lýñÞoôpì Ièpüq kõg BÂBÛO ô lýøAõhG þüBíñøAo ÿô qA ,lüqAkpLG .lñÞ þì QüAlø lýøAõg|þì
qA oBypu ô eýd¾ pývì ok Ao Bíy BO lýñÞ
.løk|þì Ýõu ,îüqoô|þì IvÞ koõì ok Ao þèAõEu ,ëBTì oõÆ úG ok lýðAõPG úÞ ÿoõÆ ,løk oApÚ ,QýÛÖõì ok Ao eüp¾ ô þÛÇñì þÓéHì –3
kõg BG ô ,lýupLG kõg qA ÁBg ÿpývì qA þÓéHì lý×ì óBO óBýÖApÆAô kõg ÿApG {ì[email protected]ô {ü[email protected] lýøk }oôpK kõg òøm

30

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

31

óApùO úéXì

iüoBOok óAlðq þcApÆ òüpO|IýXÎ

[email protected]ýðkok óAlðq ÿBø þcApÆ òüpO IýXÎ BG Ao Bíy îýøAõg þì óApùO úéXì IéÇìok #
.îýñÞ

òüA,QuAûlyûlükiüoBOëõÆokúÞQuAþðAlðqþcApÆòüpO|IýXÎóBgp^BüoAôª kóAlðq
ly þcApÆ >ôBø .ÙA òýìBXñG<ô >óôApG ïBýéüô< ÿBø|óBð úG þüBßüpì@xlñùìôk Quk úG óAlðq
þñø@w×Ú BG óAlðq êÞô îývÛO ÿkAp×ðA ëõéu ÿkAlÏO úG úÞ ÿA|úðAõPuA þðAlðqqA QuA RoBHÎ úÞ

.QuA ûly úÆBcA koAk þWôpg àü ÈÛÖ úÞ ÿA|ûpüAk

kõG Aõø úüõùO îPvýu úG rùXì ëBTì óAõñÎ úG QyAk rýð ÿpãük ëõíÏìpýÒ ÿBø|þâtüô óAlðq òüA
pø .kpÞ|þì îøApÖ Ao óBPvìq ê¿Ö ok {üBìpâ îPvýu òýñ`íø ô Bø|ëõéu êgAk úG Aõø kôoô óBßìA úÞ
ÿBø|óAlðq òüA qA koõì 16 kôlc .kõG {ßì îPvýuô QèAõOô [email protected] ÿBø|úèõè ÿAoAk òýñ`íø ëõéu
ÿBø|óAlðq ô úPgBu Bßüpì@ þGpÒ úðBýì ok Bø|ó@pPzýG BìA ,lðly úPgBu ûldPì RæBüA ok óAkpâ

.lðly ûlýìBð )JBXñu w×Ú(
{[email protected] úÞ þìBãñø ,ëBTì óAõñÎ úG ;lðkõG ÿkBüq þcApÆ ÀüBÛð ÿAoAk óBgp^ ÿBø|óAlðq òüA
Bø|ëõéu úíø Apüq ,QyAlð kõWô óBýðAlðq Ðüpu úýéhO óBßìA ,kAk|þì jo óAlðq êgAk ok ÿqõu

òüA BGô kõy|þì QGBS w×Úok óAlðq {gp^ UÎBG úÞ koAk ÿrÞpì óõPu àüoAôª k óAlðq òüA
.lðôo|þì ZoBg ô êgAk w×Ú ok kõWõì ú`üok àO ÜüpÆ qA óBzüBùðAlðq qA óBýðAlðq ,ûõýy

lñðAõPG óBðBHùãð kõy|þì UÎBGô QuA óBHðAlðq úG àíÞôBøô óôApG ÿBø|úP×â úG BñG óAlðq ûlüA
.lñøk {øBÞ Ao óBýðAlðq óBýì áBßǾA ô lññÞ ëpPñÞ Ao óBýðAlðq ,îýÛPvì xBíO úG qBýð óôlG

þßü ,kAlð jo ÿqõu {[email protected] Bø|óAlðq òüA óôok râpø ,ÀÛð òüA kõWô BG ,lðõy qBG lñðAõO|þíð óBìríø úPgBuô þcApÆ Bßüpì@BðBülñüA ,êüõu koõÖApÞok ÿkçýì 1882 ëBuokoAôª k óAlðq òýPvhð
óAlðq ÿBø|úéýì òýG Ao {üBK Bü Quk óAlðq {gp^ òýc ok þðAlðq pâA úÞ kõG òüA Bø|ÀÛð qA pýÒ pìA óAlðq òüA qA oApÖ ô QÖpâ|þì pG ok Ao )ëõéu 8 úÛHÆ pø( ëõéu 16 BG ÿA|úÛHÆ ôk ûqBu òüA ,ly
.kõy úPvG 1930 úøk BO oAôk ÿBø|óAlðq BO ly úPÖpâ îýí¿O òüApGBñG ,ly|þì þígq ,kõG úPyAnâ þG ÿoBÞ ólðBgp^ lñü@pÖ BìA ,kõG þÖBÞ úÛHÆ pø ÿApG óBHùãð àü òýýÏO êýèk òýíø úG ,kõG þñßíì
pPÖkô ÿpìõãPðõì þPðBÞ óAlðq ,QuA ûlðBì þÚBGqôpìA úG BO {gp^ ëBcok óAlðqoBù^ ÈÛÖ .lðBgp`GêìBÞoõÆúGAoóAlðqêÞôqBGôQukàíÞúGQvðAõO|þìþ¿hypøôkõGûkBuQüBùð 32

.lðA ûly êülHO Bø|ûqõì úG úýÛG BìA ,lñPvø Bø|ó@ óBýì ok îø qõñø wýéK wýDo ÿrÞpì

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
óBíéHì úüôo ÄüõÏO óBíéHì pýíÏO
ô Bø|åorGolK
ÝB^ UÎBG Bø|åorGokBì
óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG

lðõy|þì Bø|ûõð ólyBìÿBøQíýÚ,óBíéHìÑõðpølüpgqAêHÚlñÞþìúý¾õO
UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G úvüBÛì óApãük BG Ao
.QuBìpÆBg QüBÂo

þüBýèBPüA QukpñøoBßøBy Bü Bø|åorGolK ÈuõO IOpì oõÆ úG úÞ þðBÞkõÞ løk|þì óBzð lülW RBÛýÛdO #
.lðoAkoApÚ þÚB^pÇg ÅpÏìok óBÞkõÞpãükqA {ýG lðõy|þì ÿoAk úãð Bø|åorGokBì
ok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì
ÿoAlüpgpãük ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBu óBÞkõÞ úÞ þOoõ¾ ok løk|þì óBzð úèBu úu ákõÞ oArø 12 qA {ýG þuopG Bø|ÿoArâpHg }oArâ úG
,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞ {üArÖA l¾ok 34 Bùð@ þÚB^ pÇg lðõy ÿoAk úãð QÚô ïBíO Roõ¾ úG kõg åorGokBì Bü åorGolK ÈuõO
Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW ÿBø äðo BGôpýíÏO
lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO òƒüA BƒìA .lƒƒñƒÞ|þƒƒì AlƒƒýƒK
løk|þƒì óBƒzƒð Bƒø|þƒuopƒG
òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA Apüq Bü ákõÞlùì ok úÞ þðBÞkõÞ
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK qA ÿoAk úãð rƒÞApƒì pƒãƒük
oApÚ QHÚApì QdO óBÞkõƒÞ
(310) 274-7474 ôpGôo pÇg òüA BG lðpýâ|þì
pƒÂBƒc ëBƒc ok .lñPvƒýƒð
33 óBƒƒƒƒPƒƒvƒƒéッðA oõƒƒzƒÞ ok
ïoBƒƒùƒƒ^ àƒƒƒü qA {ƒƒƒýƒƒG
òƒýƒñƒu qA êHÚ úÞ þðBÞkõÞ
oB^k lðoAk oApƒÚ úƒƒuolƒƒì

.lñPvø óqô úÖBÂA
ÿrƒÞApƒì ok óBƒÞkõƒÞ ÿoAk úƒƒãƒð RApƒƒSA koõƒƒƒì ok þíÞ RBÛýÛdO óõñÞBƒO lñüõƒâ|þƒì óBƒÛƒÛƒdƒì
Cohort ÜýÛdO þÆ úÞ þOBÎ|çÆAqA RBÛýÛdO òüA .kõG ûly ïBXðA óqô úÖBÂAô Bø|ákõÞlùƒì lñðBì

.kpÞûkB×PuAkõGûlì@QukúG Millennium
ok2001BO2000 ÿBø|ëBuòýGokúÞëBu3BOûBì9òýGóBÞkõÞQì|çuQýÏÂôÜýÛdOòüAþÆ
oõÆ úG úÞ þðBÞkõÞ ly Àhzì RBÛýÛdO òüA ïBXðA qA wK .kõG ûly þuopG lðkõG ûly lèõPì óBPvéãðA
úG úÞ þüBùð@ ô l¾ok 15 úG àükrð lðõy|þì ÿoAk úãð óBy åorGolK Bü åorGokBì ÈuõO QÚô úíýð

.lðoAk oApÚ óqô úÖBÂA pÇg ok l¾ok 34 qA {ýG lðõy|þì ÿoAk úãð Bùð@ krð QÚô ïBíO Roõ¾
ok pÇg òüA kAk óBzð óBÞkõÞ þÎBíPWA ô ÿkB¿PÚA QýÏÂô òPÖpâ pËð ok BG pPzýG ÿBø|þuopG
ok lðlÛPÏì óBÛÛdì .QuA pPzýG lñPvø ÿA|úÖpc Bü þPüpülì ÿBø|êÓy ÿAoAk Bùð@ óAokBì úÞ þðBÞkõÞ
BøolK lðõy|þì QHÚApì óBy åorGokBì Bü åorGolK ÈuõO Ao qôo qA þOlì ûkAõðBg àü óAlðqpÖ úÞ þOoõ¾

.lñølG Bùð@ úG óBylðqpÖ úünÓO þãðõã^ koõì ok ÿpPzýG RBÎ|çÆA lüBG BøokBì ô
ókpÞ þâlðq îèBu ÿBø|ûõýy koõìok Ao Bùð@|þìõíÎ RBÎ|çÆA úÞ QuA òüA Bø|ûAoqA þßü òýñ`íø
lñðBì þñürãüBW ÿBø|ûAo ,þÞAoõg kAõì BG óAlðqpÖ ÜüõzO ÿBW úG lññÞ úý¾õO Bùð@ úG ô lñøk {üArÖA

.lññÞ JBhPðA Ao ókpÞ ÿqBG Bü þðlG QýèBÏÖ ïBXðA úG ÜüõzO

óApùO úéXì

þðlðAõg ô ûBOõÞ

wéXì úG Bñýu|þéÎõGA ÿqôo # !?lðpO ûrìBG óAkpì Ap^
óAlñízðAk qA úüõßvì|þéÎõGA xok
ô ly koAô óBìq ÙôpÏì ÿ|çÃÖ ô Bü@.QuA óBðqqA {ýGoBývG BøoõzÞúíøok lðqAkpK|þìrñÆ úG úÞþðAkpìoBíy #
Quk ok úÞ Ao þüôkpâ úðBgBPvâ rñÆ úG lññÞ|þì }|çO úÞ þðBðq îÞ Quk Bü ô ?lðoAk kõWô rýð qAkpKrñÆ óBðq B« ÏÚAô
ôA qA ô QgAlðA| úüõßvì krð QyAk
JBvc Ao ôkpâ QcBvì úÞ QuAõg ?lðqAkpLG
úÚ|çÎpPíÞ rñÆô þgõy úG óBðq kõy|þì IHu rý^ ú^ ?lñPvø kpì óAqAkpKrñÆpPzýG Ap^
.lñÞ ok Bü@ ?kõy|þì êülHO ûkpPvâ ô pýâApÖ {ñÞAô àü úG rñÆ ô áõW ,úPvG ÐìAõW ok Ap^ ?lñøk óBzð
JBPÞ qA þPívÚ úüõßvì|þéÎõGA >þuBýuNBKõu<QýèBÏÖ>óôpPvPvO<úðAkpìóõìoõø,lñPvø>pÞnì<rýðB« uBuAúÞÐìAõWòüA
ô QyAnâ Bñýu|òGA krð Ao kõg Ý|çgA kõg ÿkõg úG rñÆ< úÞ îýyBG úPyAk úWõO óBuBñyoBÞ pËð òüA úG pâA ûtüô úG ?lñÞ|þì îýËñO Ao
kõg Ý|çgA f|ç¾A úG õO !óAõW ÿA :Q×â þÎBíPWA pËð qA Ao êGBÛì ÙpÆ rñÆ BG løAõg|þì ï[email protected]ô koAk úP×ùð kõg ok Ao ÿpãük ÿkõGBð qA ÿA|úHñW
Ao kõg Ý|çgA Qvhð .ÿlñìqBýð pPzýG
QcBvì BO BýG òì krð ûBâ|ó@ô òÞ f|ç¾A >.lñÞ kõGBð
þvýéãðA pãzøôtK àü ÿBø|þuopG úXýPð òüA .lñÞ|þì jõy Ao ï[email protected] úðAkpì ÿBø|óõìoõø
.îñÞ JBvc õO ÿApG Ao ôkpâ eÇu úÇGAo rñÆ ,{øôtK òüApGBñG .QuBýðBPüpG ok à^õÞ pùy àü óAonãøo ÿôo pG úÏèBÇì xBuApG
puApu ok Ao úéíW òüA Bñýu|òGA
ô ókpLu pÆBg úG BG ô kpßð }õìApÖ þâ|lðq .lüõW|þì þøB×y óBýG ok Ao kõg ûAo úÞ koAk Qðõzg BG þãñOBãñO
eýd¾pývìqA ûBâ|aýø ,ó@úG ókpÞ êíÎ ok úðõíð ÿApG .QuA óBðq qA {ýGoBývG BøoõzÞ úíøok lðqAkpK|þì rñÆ úG úÞ þðAkpìoBíy
þðBíè@oBHO Bùð@qA òOôk úÞ koõgpG óAõO|þì óqoBù^ ïBð úG BùñOqAkpKrñÆ kpì ûkqBüpGApGok óBíè@
.kBùñð óôpýG|þìlÚ þâ|lðq
.lðoAlð
#####################
34
pOõHÞ úÞ|òüA ÿAkõu úGrýð òýøByô Qynâ ó@ úG úÞþøõßy BG òzWok ëôAqôpýK #
pø úÞ ïlükô lñßÖA {[email protected] Ao kõg ,lüBGpG Ao kAk ûqBWA kõG úPyAk BK pG óBâpùì QHuBñì
ôk ó@ ÿ|úPgõu ëBÒq ûoBK ôk òüA ô lñPgõu ôk qA lðkõG ûkoô@ ÿô ÿApG úÞ Ao þüBüAlø
kõGoqqA þÛHÆ BüAlø óBýì .lñðAonãG }pËð
.QuA
ûlýXñuBð lüBHð wÞ aýø úÞ îPÖBüok .QyAk òýízüpGA }õKôo úÞ
,kkpâ ÿô ÿBñÖ ÿ|úüBì úÞ lñÞ ó@ ô lñÞ pÇg ûoBK ôk ÜHÆ ok ,QÖpâ pG ó@ qA ûkpK óõ^
JõéÇì IéÆok lüBHð ÿlñìoôq aýø òýñ^|îø úÞ Ao ó@ lýupK ô lðBì Q×ãy ok .lük ëBÒq
Ao {üõg ,úzülðA þG úÞ lyBG Àüpc óAlñ^
.óAlGõì lGõì lñP×â ?QuA ûkAk
.kqAlðA åpì ïBÞ ok qA lì@ûBâok úG óõ^ô kpÞoBÃcA Ao ÿô
þPuAo|úG :Q×â ô lýzülðA þPhè qôpýK lñ^ !oBüpùy ÿA :Q×â lGõì .lýupK ëBÒq ó@
QuA ÿA|ú×dO òüpOBùG|óApâ ëBÒq ûoBK ôk òüA ô îPynâ Qgõu|þì úÞ þéãñW qA {ýK qôo
qA pPùG râpø ô lðA|ûkoô@ òì ÿApG óBìq òüA BO úÞ ûkpÞ ÿpOõHÞ òPÖpâ l¿Ú þñýøBy úÞ ïlük
lükpÇg ÅpÏìok Ao {üõg óõ^pOõHÞ .kõG
.QyAk îøAõhð ÿrý^ òüA qA lGBü ûAo þñìCBì úG {[email protected] óôok qA úÞ|ó@ lýìA úG

#####################

ÿ|ûqõì úG ÿA|ûlýuo óAoôk úG ûqBO
óAkBPuA ÿBøõéGBO ô QÖo wüoBK >oôõè<
êGBÛì ok óBùâBð .kpÞ|þì ByBíO Ao åorG
pSA }A|ûkAõðBg ô eývì RpÃc ÿõéGBO
Bø|òüA olÚ|ú^ :Q×â ô kBPvüA >êüBÖAo<

!?lñPvø pýÛÖ ô ûlðs
eývì RpÃc Q×â ôA úG BíñøAo
Býðk úG êÒ@ok úÞ ÿoõÆ úG ,QyAlð RôpS

.kõG oBXð àü îø }A|ûlðAõg olK ô lì@
:lýupK IXÏO BG ûlýuo óAoôk úG ûqBO
,lðkõG pýÛÖ lc òüA BO ,QuA IýXÎ þéýg
Ao óBypüõ¿O êüBÖAo lðkAk|þì ëBc òüA BG

?!lñÞ þyBÛð

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

35

óApùO úéXì

N úð N îâ þì ?þüBíy õDAq úâ þì úñÞ þì ?þñÞ àý^õÞõO þñýG ÿAõg þì úâ þì pPÞk MíK úü úG îðõupG õìkõg ÈÛÖ úÞ ûlG îùG êâúâþìóBHùãð ,óBPuoBíýGîPÖoêâBG–
!!!!...}BW ûkBPupÖ õñì ûlýupO ..úìpøAõg úÛHÆ 3 {íýGõßG îülìôA N úð N îâ ÿApG òürñG BÚ@ Q×â êÓG kq þßü .þñürñG ?òükoô@ óõO Äüpì ÿApG
....................................... ïAõg|þì N úð N îP×â ?ÿAõg|þì QñýyBì
úÃüpì úG ûBãzüBì[email protected]ÿpýâ úðõíð ÝBOAõO – !!!îüqBvG òüA BG õO ÿoBãPuAõg ïlìôA N úð N îP×â
úâ þì ?ÿoAk þ¾Bg ÿoBíýG úÛGBu îâ þì ....................................... !!!îðrG {ý[email protected]õìkõg }BøBG ...R|çýHýu
îâ þì ?þupK þì îzüBì[email protected] ÿBGAõW Qd¾ úuAô úGôo }BøBK úÞ þèBcok ô ûkpì îÛzÎ Õpì – .......................................
pu þÃüpì B« ÏÚAô úâA îðôlG îPuAõg N úð N A¶ :úâ|þì ûlìôA îPuôk .w×Ú ØÞ ûkBPÖA x|æBG 40 ÿAõøõOoõßñÞqA QÎBuoBù^qA lÏG – .......................................
kokpíÞ N úð N îP×â {ƒùG ?kpì QÛzÎ Õpì úâA ?ÿA úPvg úâ þì ïpøAõg úðõg ïlìôA úWok úãð þupì îâ þì úývÞBO ûlñðAo úG –
!!!!!!!!!ûlG RB×y Alg îñÞ RBÎkqBíð ØÞ úzßG qAok qBG ÝBÆ lüBG úP×â pPÞk úPyAk þì !îñÞ lüpg ïAõg þì þüBW úü pHG õñì þPvýð N úð N îP×â ??þy þì ûkBýK úâ|þì .lüoAk
....................................... oõßñÞ úvéW õO îPvýð úPvg N úð N îâ
ûqBýíg îñì. îüoAk x|çÞ eH¾ 8 QÎBu – .w×Ú þì óõýéÚ îPyAk ïkõG úPgAlðA àzO ÙBdè ?úíèBu RrìpO ô Qñè îñýHG ïAõg|þì
úâ þì kBPuA .úy þì qBG pPì úü îñøk ô îzÞ þì ....................................... .......................................
ïAõg þì N úð N îâ þì ?kBýì QGAõg úý^ úâ þì ?QuBXÞ ÿoõÚ îâ þì îðBìBì úG – !!!ïlýzÞ úâ þì îùG ûpPgk ,óõg ÿAløA rÞpì îPÖo –
þì N úð Nîâ þì !?ÿoõhG ÿB^ ÿAõg þì ....................................... îìByBðõg N úð N îP×â ?òülG óõg òülìôA
!!!QìoõhG }qA ÿrý^ þèõÒ lüBy }ôo îzßG Quk ïAõg ,úyôpÖ þì ûõÚ ÕAp^ ûoAk ôpPì õO ôoBü – BG îø oôk Iy ïpýãG óõg ÿpPýè 4 úü ïlìôA
....................................... ?ÿAõg þì ûõÚ ÕAp^ úâ þì ûlìôA ïkpÞ }Al¾
.îñÞ ëAõEu |æBG ïkpG õíPuk x|çÞ pu – !!!!!!lìôAok ïkoô@ þíuBÚAqpýì úíÛè úü N úð N îâ þì !!!îüoAk þñýzð Iy Bø|ú`G
úð N îâ þì ???ÿoAk ëAõEu úupK þì ûkBPuA ....................................... îøBG ÿBýG òP×â lýHv^|þíð þüBùñO ïoBøBð úuAô .......................................
úÞ úð Bü ûk þì kBG pèõÞ îñýG îPuAõg þì N îâ þì ???ÿoAk þ^ „óBdPìA úâ þì – þì ?òüoAk lðBG îâ þì...úðõgôoAk îPÖo –
úðN îâþì ???ïBìAÿBüB¾ôúupKþì,BüB¾ô !!!îüoõhG lðBG ...N úð N îP×â...?îgq úuAô úâ
!!ly êc pßyôoAlg ....................................... ïBGBG...ûly JApg óõì úðõg ÉBýc ûBâkôpÖ
....................................... !!!oõéýO QGArýèA ÿBüB¾ô N iüoBO þøBì òO òýHG îâ þì îPuôk úG – þì úðõg ûoôk }BíýKAõø BG ûoAk oõW òýíø
þßüõùü .ïkõg ëBcõOô ïkõG QèAõOõO – ....................................... JApg iüoBO þñÏü úâ þì ?úýÞ }BÃÛðA
úíyAkAk ïlük ... úéG îP×â .... ok úG kq îßdì îðBg xôpÎ :BÚ@ ZBc ,lÛÎ ûp×u pu – úñð þuôpÎ iüoBO N úð N îâ þì ?{ðly !!.úgp^
ÿAl¾ òüA N úð N îP×â !!! þüBXðôAõO ûA úâ þì N :xôpÎ ? îéýÞô ,îupK þì ïõu úHOpì ÿApG kpãèBu òzW óõzuAô ïAõg þìôo þøBì ÿBGBG .......................................
òýüBìp×G ÝõG ólýñy qA lÏG B« ×Çè.. úPèAõO þzñì ïqBG !!!!...BíPuk õO úñýG þì ôoBãýu –
.ïpGïAõgþìïoAkoApÚoõ¿ñìBG Núð !!!ïpýãG úƒð N îâ þì ???þzÞ þì oBãýu úñÞ þì ëAõEu
.êgAk ....................................... ....................................... RBøBG BPuõLgpu êTì }kôk BG ïAõg þì N
....................................... ú^pPÖk ,ïkBPvüAô ïA ûlðBìpÖpPÖk óôpýG – ûlìôA ôoBü õO ïpG ïkpÞ qBG ôo äñýÞoBK ok – ûlðq pýÒ óBGq lñ^ úG îñýHG îðrG Ùpc ÿrìo
õíñýyBì ÿp`ñK óBXðq ëBhég ûkBW Èuô – þ¿gpì úâ þì óôpýG ûlì@.îPukõO þ¿gpì þì ?õO ÿpG ÿAõg|þì úâ þì ûkpÞ áoBK }õéW
N îP×â ?ÿlyp`ñK Q×â lýuo BÚ@úü îPÖpâ|þì kõG ûly äñO îèk N úð N îP×â ?ÿAõg þì ÅõÎ ú^õÞ ÿAõø ïkpÞ qBG ôok N úð N îâ !!!!... ÿoAk ÈévO
Aõø ïkoô@ ok ly {ìpâ îßýPu|æ N úð .......................................
.ûBãzü[email protected] ïpG ôo õO îñýHG pu úü ïlì@ !!!úy ,ûo þìoô ïõíc }ôkôpýy BG ûoAk ïBGBG –
!!!!!ûoõhG ....................................... ....................................... BK úãñè úü ïõíc ok ïk Roõy BG QÎBu úu
....................................... þì úPÖpâ õÂô !óõì úðõg ûlìôA îÛýÖo – ú^ îñýHG úÞ îñýyBì oõOõì õO îPÖo píÞ BO – ÿpGÿAõg|þì!...A¶ A¶ A¶ :úâ|þìûkpâ|þìpGïkBvüAô
,îýñýG þì >[email protected] ÉõÛu< îüoAk îýPvzð – !?úÖpÆ ïôlÞ úéHÚ úupK|þì !úðõhG qBíð kAõg
îâ þì ???úzýÞ B« ÏÚAô úD Büok òüA úâ þì îyAkAk N úð N:úâ þì !?þðõhG qBíð ÿAõg þì îâ þì úâ þì ûlìôA îÛýÖo ,úzâpì !!!?ïõíc
ápùy ... òñÞ þì óõíéßuA óoAk N úð N BGïoAkNúðN îâþì?þñÞþì}pýíÏOÿoAk ,ïAlðA }oôpK RBÛGBvì ïlìôA N úð N îâ þì
!!!îñÞ îýËñO õO ûoAõøBì {ük ïAõg þì
!!!ókpÞ [email protected]ôo þüBíñýu ....................................... !îñÞ þì ëk ô kok òÒôo Yýⶠ.ïpýãG oõãýÖ RApG ÿkpâpG ïpËPñì
....................................... ïpPÞk pËPñì ïkBPvüAô êíÎ ÝBOA ok QzK – ....................................... .......................................
.lðkq úðBhýì ok àD|çì úÞ ïlük }ôk – þì ïBãð ûlìôA ûoBPupK ...óBíüAq ÿApG ïpG úÞ {ýñýG êíÎ úuAô pPÞk îýPÖo îPuôk BG – xôpüô úuAô ûkoô@ôo úðõg pOõýLìBÞ BÚ@ –
N úð N îP×â .lðkq úðBíýK úGô lñPypvG ï[email protected]êâ þì þzÞ xôpüô oArÖA ïpð BG úâ þì .þzÞ
[email protected] õO {íüqAlñýì N úð N îâ þì ?òýñÞ
!!!lðkq úðBy }puôlñPÖpãG Ao þé`Þ
....................................... !!!ópýíG }Buôpüô úy ûrüoõPuBK BO }õW
... îzßG úðõ[email protected]õOõßuõu úü ïlìôA – .......................................
N úð N îâ þì ?{ýzßG ÿAõg|þì úâ|þì îÛýÖo ÔýéHO úìBðqôoõOõPñýyBì :úâ þì îPuôk –
ôo úðõg ûoBWA îzG ûpÞAnì koAô }BøBG ïAõg|þì N úð N îâ þì?{ýyôp×G ÿAõg þì ÿkpÞ

!!!îülG þßüpy .ïkpÞ þðAkolÚ }qA ûly QvýG {èlÏì
....................................... .......................................
ÕBìk AAAA :úâ þì ûlük õì wßÎ ôoBü – ,ûkBW Èuô kpÞ ïõíO òürñG îñýyBì –
þñýGúÞúìkAlWAÕBìkNúðNîâþì ?òüAúOkõg {ñýyBì qA òürñG pPýè 2 þßü ûkBW ïk ïkBPvüAô
úG ûlýuo ó|æA ûly êÛPñì êvð úG êvð ,þñýG úG
36
!!!!òì
.......................................
.îýPzâ|þì þßü pHÚ ëBHðk Apøq QzùGõO –
ôo ApHÚ äñu ôo Bì BG ûoAk ûlìôA ëBdyõg ï[email protected] úü
?òükpâ|þì þvÞ pHÚ ëBHðk úâ þì lÏG .úðõg|þì
þvÞîñýHGïlìôAîéýDAorÎoBýPuk NúðNîâþì

!!!úyBG ûkpíð ÐÚõì qA pO|kôq

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

37

!QOlðõ`ýK QìlgÿpGlüBGúÞþðõhðxok,úðôõük- ÿõO þPÚô úÞ kBPÖA þüBíñøAo ïõu ëBu kBü óApùO úéXì
þèBýg þèô îðq|þì xlc îø ïkõg- ÿoAk pu püq ôo þÖBÏì úìBðpG úñßð ,ÿqBGpu lupGóBGqóBdPìAúGQvðAõPðôkpÞpýâàýÖApO
lýìA êTì þvÞ úuAô ,îñÞ|þì {Puok Qvýð !!|çÚBð ûAo qA wÞ pø }lG QhG qA koô@ lülXO ô UÎBG óBPvGBO ÿBìpâ [email protected] qõñø #
RoôBG,îüoAlðBvðByòüAqAúÞBì!|æAôúð- ôo QOBðBdPìA óBW lýìA lýupK|þì ,lýuo|þì ok {ÚpÎ lñÞ |çÛO þíÞpâA ï[email protected]|þì
.Qvø oBÞ úzýíø ûoAk BøpÒ|æô Bø|ÝB^ úGoBG òýèôA úuAô úy|þíð !?ÿkpÞoBÞ|þ^
ûBì úu BO ,úðõg kõG ûlìôA p×u óôA qA lÏG îðõO|þíð îzßG ôo ïkõg òì ,úy|þì îükõvc ó@ úG QyAk ô rýì QzK kõG úPvzð lýìA :Q×âô kq ÿlñhHè RôBhu ÿBÚ@,lüBýG
{ÞoAlìqA þLÞ þéÞqôopø úÞ kõG òüA }oBÞ ,îy ÙBÏì îðõPG úÞ îzG pÒ|æ Bü ÝB^ olÛðôA ôoõyoArøBGúÞþüBøqôokBü,kpÞ|þìpßÖBøqôo òyôo ôo êdì ÕAp^ !lýìA BÚ@ !úG úG-
ô {øBýu ØýÞ õO ûoAnG }A|úìôqo ûApíø ôo ,Qìlg ïpG Ðüpu ïoAk îýí¿O îø òýíø úuAô ôA úG úíøô kõG ûlüpgõð xBHèô kõG úPÖo Ýõy |æBc úÞ îýPyAlð àýðBßì xlñùì !ÿkpÞ
ÿBø|QÞpy úG ok úG ok ô {yôk ôo ûqAlñG .ïBýìîøpOkôqÿoõXñüA ÿrý^ ô ly lñéG {üBW qA ,lñP×â|þì xlñùì
ÿBK ëõK þéÞ îø úP×ø pø ,úðrG pu þ¾õ¿g ô Qhüo ÿB^ þâorG óAõýè ÿõO êýÎBíuA ,kõG}A|ÿoBñÞrýìÿôoúÞþãðorHupPÖkÿõO !úéèAByBì ,îüoAk
ôo ïAlhPuA ÿBø|þùâ@ ïBíO ô kAk|þì úìBðqôo :Q×â ...QvzðrýìQzKlì@qBG:Qyõð :Q×â ô ly lý×u ô jpu þíÞ lýìA
äðq úÞ þüBðôA úG }kõg |«çHÚ ,lðõg|þì óAoôk þüB^ òü[email protected] ,óAôpu JBñW wK- {éüBuô úÞ lýuo }A|úíýð úG ûBìpýO «BÛýÚk BO õÞ |æBc þèô !RôBhu ÿBÚ@ óõñíì-
ÿBø|þùâ@ ÿõO úÞ þüBø|ûoBíy úG ókq|þì oBÞ ,ïly xlñùì îø pâA ûqBO !óly xlñùì
pu Jõg Q×â|þì ô lülñg|þì kõG ÿA|úìBðqôo xlñùì BÚ@
úG ÿqôo }kõg |æBc þèô !Bø|þÃÏG óo|þì oBÞ !oõhGAoRA|þüõXzðAk BGúÞlì@|þì}kBü,kõGûkpÞÐíWûBãGAõgqAAo ?QuBXÞ
ôk .Qynâ kBGô ÝpG êTì Qìlg ëBuôk úPvzð [email protected] óBdPìA Iy oBülñ×uA ô êýÎBíuA þíð îyõg BÖpc òüA qA òì !õãð ÿoõXñüA-
... ô QÖpâ|þì xBíO ô kq|þì pu BW lñ^ QÖo Qìlg óBüBK RoBÞ òPÖpâ qA lÏG úP×ø ô ïoBù^ úÛHÆ ÿõO ûBãGAõg xApO Iè lðkõG ,Qvø oBÞ úzýíø Jõg xlñùì úü úuAô ,[email protected]
ûBãzðAk ,þulñùì õO ?lýìA þ^ þñÏü- ôoBülñ×uAÜzÎúG,óBù×¾AôqApýy,RpÖBvì þuoBÖ x|çÞ pu óBy|þüBñ[email protected] ëôA qôo ûpÆBg
Qvýð þéÏW îø QÞolì ,ÿlðõg xok þPèôk Rnè BøoAlük óly ûqBO ,kõG úPÖo êýÎBíuA qA þËÖBcAlg ,lðkõG ûkpÞ oôpì Ao|þìõíÎ !úGõg úPyo úü úÞ àýðBßì Áõ¿g|úG
óBüBK ÿôo QyAk oBülñ×uA ,QyAk ÿpãük Býðk àü ïAlÞ pø BG úÞ þüBø|ú`G ô ûBãzðAk ïpãèk Ao lýìA ,RôBhu ÿBÚ@ ÿBø Ùpc
?kBýíð Rpýâ oBÞ þ^ úuAô wK .kõGûlypPíÞ}Bøõì,kpÞ|þìoBÞ{ìBð .kõGòßíìoBÞòüpO|Qhu,QyAkûpÆBg {PuõK ÿõO îø }kõg ú^pâ ,kpÞ|þì
úÖBÂAô kõG ûlýupK lñì úéâ }okBìôo òüA úG ÿlýèBì|þì ÿoBì qoŸ úíø óôA úOkBü- BýG ?úý^ RA|úìBðpG lýìA :kõG úP×âoBülñ×uA ÿBÚ@pvK BÂo úßñüA pÆBg úG þèô ,lýXñâ|þíð
ÿõìoBO ôk úG lñHð ëk îP×â QùG úOkBü !QéÞ !ÝõÖúuAôóõhGoAkpGQWBXèqAQuk ôA kõG ûlzð ëõHÚ ÿA|úPyo aýø ok RôBhu
:kõG ûkpÞ !!Býðk ÿpýu }õg ëk ?wðBvýè ÝõÖ ?úìBðpG- Ùpc RôBhu ÿBÚ@BG ÿoõW àü kpÞ|þì þÏu
þ^ pø úzýíø êTì ô úy|þíð Rôo úñßð- ókõG úPyAnâ ôo þüõXzðAk óAoôk ïõHè@ úü !!?}ôlG þâ|þì õO ûpð îâ|þì òì BGBG !lñ^
BO þyBG Yíu lüBG !ïrürÎ ?þñÞ|þìoôBG òâ|þì þÎõÂõì koõì ok QyAk wÞ pø ô ÝBOA Èuô ëBu úu îø lÏGô ÝõÖ úuAô îðõhG îñýzG ëBu !kqõvð {èk úÞ lðrG
:Q×âoBülñ×uA:Q×â|þìûpÆBg òì ...ô îzG ókpÞ xBK lcAôô úìBð óBüBKpýâ äðo þ[email protected] xõG þñýì àü RôBhu ÿBÚ@
!úãük þßü Quk ólð ôo oBÞ ï[email protected],úy|þíðwðBvýèóAoôk,þðAoôkaýø- ûkBPÖAoBÞqA úãük ïBGBG ,QvýðõO êTì îÇüApy àü êdì ÿõO ÿA|ûkAõðBg pø «BHüpÛO úÞ QyAk
úãì ,Qvýð BÖpc òüA UdG !òì okBì úð- ëõK ô oBG ô oBÞ pßÖ úG ÈÛÖ ÝõÖ kBýì úÞ úy|þíð ïôo úãük ÿAõhG ôo {PuAo ,QuA Qukô óBGpùì kpì ,lðkõG úPÖo ÿp×u ó@ BGoBG
ïAlhPuA úÞ RAoAkA ,þvÞ BG îüoAk ÙoBÏO .îükõGëBýg|þGolÛ^pýgúG}kBü,úðkoô@ok BG îø ëBuoBù^ òüA ,îñÞqAok {zýKôo îPuk úÞ lñPvðAk|þì úíø ú^pâ ,kõG ÿqBHèk
úÞ òPvø Bø|þéýg óoAk îø úâA ,óoAlð Quok RõíÎ þP×â úÞ oBÞ óôA !lýìA þPuAo olÛðôA îø Buok ,kAk ôo îWpg pãýW óõg QÎBñì BG úzýíø BìA koAk ÿkBüq þèBì R|çßzì
ûoAk BýGôpG óõyBGBG ,ûpO òýãðo òìqA óõy|óõg ?lyþ^,ûkpÞ ,kpÞ BK ô Quk ÿoBÞ ly|þíð úÞ kõG Qhu óqõu pu oBãðA úÞ kpÞ|þì koõgpG ÿoõW ÐHÆ
îø kBüq ,ûqAlð|þì ûAo ôo óõyoBÞ ò×éO úü BG ô úü úâA Q×â ïõíÎ !lüpK ,þ`ýø úÞ óôA- ...îüly|þì ëõHÚ pO|ûkBu úPyo úü þßyBÞ
,Qvýð îùì óõyApG Arý^ oõXñüA ô áolì ÿkõG úPÖpâ ôo QPìlg óBüBK RoBÞ pOkôq ûBì ó|æA ûqBO ,îüly xlñùì BO ly ûlñÞ óõíPuõK .koAlð þéßzì
qôpük ,Alg úG ók|þíð þèõK îø Bø|þ¾õ¿g QýÏÚõì óôA |æBc þèô kpÞ ÿoBÞ úü ly|þì úðõO|þìï[email protected]úÞûlìôAþulñùìúPyoúíøòüAîø ôo QÞolì úÞ úãük ëBuoBù^ !ïpvK û[email protected]
òìõO oArø 250 þøBì úâ|þì QÞpy úü îPÖo !úPgõu Iy ï[email protected] ûoAlð|þìôrè úãük ô úzG| xlñùì ïBíO òì êTì ÿoõXñüA ,QðpG|þì Aõøôo þPÖpâ
,òìõO oArø 250!!îýñÞ|þíð îø úíýG îük|þì RõíÎ þèô lýìA þzð QcAoBð- !!}BßéK püq úðrG QüpHÞ Jõ^ óBdPìA óõÒAkô Jok xõG|þñýì úü úy|þíð RA þâlðq
þ^|QÖBËð !rürÎ ÿBÚ@ îP×â ?úy|þì RoôBG
ô ïBÏðA ô þñüpýy qA pýÒ úG ïokApG óBí[email protected] !úß^|þì òÒôo }BW úü qA qôo pø úÞ
ûpýâ|þì òìõOoArø l¿ýu þøBì ÀèBg ,úðBøBì qAok lýìA Qíu úG Ao {Pukô Q×â Ao òüA
õO îø þüBW úü ,òñÞ|þì îø }A|úíýG ûqBO
Bíy QÚõðôA ,{GAõg úuAô ókAk {ùG óBí[email protected] .kõG pGq þíÞ ,kpzÖ Ao {Puk lýìA ,kpÞ
Q×âô lülñg !?òìõOoArø 250 òýâ|þì òì úG {éHÚõãG óBù×¾A ÿpG þPuAõg QÚôpø-
,úãðo òýíø ÿpG BW pø pùy òüA óõí[email protected] !úñýíø
à^ RApG lüBG ÿoAk wðBvýè úü ÿkpÞ pßÖ .QíýñýHG
JBhPðA ô ïBð|QHS ÿApG ïo|þì úP×ø [email protected]
!ûly þÏÂô lG !!?}AkAk îýzßG lý×u ûp×u îzG ëõHÚ ,kõG ûkpÞ onð ïokBì ,lcAô
QýðôõW ëôA !okBì òP×â óõykõg úuAô-
Zpg ?þñßG þðõO|þì oBßý^ òìõO oArø 250 BG !ûqAlñG
îø RlìôA ô QÖo úüApÞ ô áAoõg ô koõg ,lì@ úðBg ÙpÆ úG lýìA ô lðkpÞ þËÖBcAlg
kpãG qBG ,úyBG Alg úG QéÞõO !okBì úy|þíð Quôk ,kõG ûkq iü {Puk ÿõO ÿpGpG óBð
þPuAo lñupLG ô lññýHG Ao ôA êdì êøA QyAk
!oBÞ ëBHðk AoôA ëAõEu òüA ?ÿkpÞoBÞ|þ^ôooõßñÞ !lýìA
þìlñâ õW {üo úÞ }õK|àýy ÿkpì w×ð úG kBíPÎA þÎõð ,kpÞ|þì ëBdyõg þéýg
QhG qA BìA .kpÞ|þì {èBdyõg úÞ lýzhG|þì
:Q×â ô ly koAô QyAk þHOpì ,lýupK|þíðAoëAõEuòüABøqôoòüAþvÞ}lG 38
?{Pvýð þðBdHu ÿBÚ@-
:Q×â ô ly lñéG }BW qA lýìA
,ûkpâ|þìpG úãük QÎBu îýð ,óôpýG QÖo-
!îðõPPìlg ok òì ?òüoAk ÿpìA
þß^ úPukô kpÞ {HýWõOôo {Puk kpì
ÔéHì ÿA|úÒBGoõÚ äñ^pg Èg BG ô koô@ok ôo

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
39
BG úÞ kõG òüA {ýGõg ÈÛÖ ,òìõO oArø l¿ýu ôlýìAQukkAkôQyõðòìõOóõýéýìôkôþu
QyAk úé¾BÖ úðõg BO xoõÞ àü ÈÛÖ xõGõOA îPuk ïk lÛð ëõK lýãG þðBdHu ÿBÚ@ úƒG Q×â
úíøòüABG,QyAlðlì@ôQÖoúñürøúGÿqBýðô óõzùG «B×Çè ,ûpýãG àðBGqA úzßG Qícq ,kõHð
ok ôo AnÒ ÙpÊ {×ýÞ ÿõO qA ApùÊ þPÚô !óõzPìlgïoBýìúHñyúuôo}A|þÚBGòýãG
xBvƒcA ,lƒìôA|þƒì }lG }kõg qA koô@|þì ÿõzÞõO qAôo lýéÞ ,QÖpâôo à^ lýìA
ûBãzðAk óAoôk ÿBøqôo kBü ,QyAlð þGõg qBG ôo þñø@ Ýôlñ¾ ôBâ ok ô koô@ok }rýì
ôk ,QƒyAk òøm ok þüBøBüöôo ú^ úÞ kBPÖA|þì úPuk ÿôo QyAnâ ôo àƒ^ ,kpÞ
Ao Bø|ÝõÛc ëôA ûBì ,kpÞoBÞ QÞpƒy BƒG þƒøBƒì .þñìõO oArø YñK ÿBø|xBñßuA
JBvc lÏG ûBì ÿoBÞ|úÖBÂA BG lyoApÚô ókAlð }BPzãðAáõðBGkõGþèBgúÞôoÿB^óAõýè
úü qA lÏG qôo úü QÞpy êìBÎpülì úÞ òñÞ ÙpÆlýzÞ|þìûoBGôkôkAk|þìêørýìúzýyôo
õO lýGõÞ þPukôk QÞpy Èuô þñ×éO úíèB߃ì .ly|þì pßÖ ÝpÒ qBG ô }kõg
:Q×âô}pu ZpgÙB×ÞòìõOoArø300òýñÞoôBGBÚ@-
!îPvzðûBýuáBgúG!ïlyQhGlG- úÞ îø BXñüA ,ïoAlð úÞ úƒéýuô ,ûk|þƒíðôo òƒì
ÿoAkpHø|çÞ BG p×ð úü ,lýìA lƒG QƒhƒG qA úy|þíðóõOoôBG,QvýðoõgxõGõOAôþvÞBO
ïõéÏìlÏGúÞóqBvGkõGûkAkBðôAúGôoÿA|ûsôpK oBù^úuoBGpøBXñüAïlìôAúÞÿoBGôkòüAþèô
ôo ûsôpK òüA ô ûkõG oAkpHø|çÞ ,ÙpÆ ly òüApPzýGØ¿ðlüBG,ûlyïA|úüApÞòìõƒOoArƒø
}ôpÖ {ýK îø úãük QÞpy lñ^ úG óBìríø ô QÖo úüApÞ ïlG ÈÛÖ ôo òìõO oArø l¿ýu
Qzø îø QÞpy QhGlG êìBÎ pülì ...ô ûkpÞ !ïA|úðAqôo QzâpG
þé¾AàèBì|æBc,kõGûkpÞlüpg{ýKAolcAô òüA BƒìA úƒyBƒHð RoBƒvW ,xlƒñùì |æAô-
QƒüBƒßƒy ûBƒâkAk úƒG ô kõƒG ûly AlýK òýìq òüAqApPzýG îø Bì ,QuBíy þƒ¿hy êƒßzì
ô ly êýÇÏO qôo|óõƒíƒø QÞpƒy ,kõƒG ûkpƒÞ óõPÞolì úÞ ïoAk ëõHÚ ,îýñÞ úñürø îýðõO|þíð
.lðõìûBOõÞBWúíøqAlýìAQuk úýèBÎóõOëlÏì,òýPÖpƒâpƒHPÏìûBƒãzðAkqAôo
ÿrý^ úü þèô !xlñùì þzhG|þìôo òì- ïlük úÞ ÿoBG ôk þßü òüA õO îø óõOkõg ô
êTì õO ,îãG QùG QuAo ô áo ïAõg|þì ôo Bì îø Bíy BìA òýPvø ÿA|ûlðqApG óôõW «BÖB¿ðA
lzð ëõHÚ úƒÞ ЃÚõƒì óõƒíƒø BƒÂo ,þìpvK ô êgk õO óõPPuk úÞ úGõg ,òýñÞ áok ôo
ëõHÚõOêÚAlcúÞïkõGëBdyõgòì,ûBãzðAk úuAô Bì úÞ þüBW òýíø òýñÞ|þì pßÖ ,úWpg
úG pu úü óõO|óõg ïkõG úPÖo qôpük ,ÿly [email protected]óõƒíuAôolƒÛ^ îƒükpƒÞ ûoBWA QÞpypPÖk
ôrüoRokBì,ïlyõOëAõcApýãýK,îðrGRBGBG oArøl¿P×øþøBìBì,îâ|þìóõPùGòì?ûkoõg
RApG îðôk|þì ,Q×â ïApGôo RBøApWBì Qyok ô[email protected]ëõKqAîüonãG,îük|þìûoBWAîüoAkòìõO
Qícq ,þPÖo ûBãzðAk ,ÿlðõg xok ,úPhu BXñüA Bíy êTì îø p×ð oBù^ ...ô ò×éO ô ÝpG
úèBu úu !þñýG|þƒì úÞ úñýíø ÐÂô BìA ÿlýzÞ BìþñÞ|þìpßÖoBÞkõÞoòüABGIg,òñÞ|þìoBÞ
þPÖoôoQüqBGpuúèBu|àü,ûlyïõíOQuok úðõíG {ùO ÿrý^ úü úÞ îüoBýGok lüBG BXÞqA
úÞ þè|çc óõð úíÛè úü ëBHðk ok úG ok ô ÿlìôA ô !?óõìkõg úuAô
ï[email protected] ïoAk þƒPƒuôk úü òì |æAô ,[email protected] þíð Rpýâ ûAo|þG îƒø Bƒíy Ùpƒc .îƒãG þƒ^ |æAô-
... úHýHc BÚ@ {íuA ,úýGõg ô lñìô[email protected] !Qvýð
Ùpc }ApG þéÞ RôBhu ÿBÚ@ qôo óôA oBÞ ëBHðk ok úG ok úÞ ly|þƒì ûBƒì {ƒy
òüA ÿõO .kõG ûkpÞ {ÏðBÚ ûpg|æBG ô kõG ûkq BìA kõG ûkpÞ AlýK îø þüBø|êÓy úPHèA Qzâ|þƒì
.lyêgAkokqAIýHcBÚ@úÞkõGpßÖ xok úíø óôAqA lƒÏG kAk|þƒíð ûqBƒWA }oôpƒÒ
?ÿpßÖÝpÒ?xlñùìûlyÿrý^- òüA ô kBýG òPÖo ûBãzðAk ëBu oBù^ ô ólðõg
Bíy ÈÛÖ .ûlzð ÿrý^ !IýHc BƒÚ@ úƒð- ôo òüA ,kõG ûly ûkpvÖA .úñÞ ëõƒHÚ ôo AoBÞ
Q×â ô koô@ à^ úü ëõÞpýy ÿBÚ@ òükõHð ô þâlðqpu óôA úãük ,Qvðôk|þì }kõg
.BíyúG{ìlG QyAk ôo {èBc úð ,QyAlð ôo úPynâ ÿkBy
úyBG RkBü ,òÞ }lÛðôpGpLGrýO !þÞôA- }qoô ûpG Bø|JôpÒ Bü kôq ÿBø|eH¾ |ç« HÚ êTì
,pýãG à^ ôo {íø ,ólð QùG kpg ëõK úÞ kq|þƒì }oBƒO úƒu úG þPuk þPc úð ô úñÞ
lüApK òÞ QyAkkBü BW úü pPÖk õO !þPuAo áBg QyAk {ãðo þßzì úHÏW ÿõO
ïõðBg úuAô îüoAnG îýƒyôpƒ×ƒð ôo ÿA|úìoõu pøpuôkõGûlypýâ|úðBùGôÝ|çgAlG,koõg|þì
ôo }lñíu ïkpÞ {ýÂAo ûpg|æBG ,þíüpÞ ,kpƒÞ|þƒìAõÎkîüpìôóBÖpÎBGþßý^õÞÑõÂõì
úéìBÏì ,îýyôp×G }ApG BXñüA ûoAnG ûoBýG úâA þPc þñÏü Q×â|þƒíð ÿrƒý^ olƒK
BìA îük|þì pu {ùG îø ÿrý^ úü ,úýñüpýy wg wg ,QvðõO|þíð îø QuAõg|þì
ëAþWóôAopÂBOúðõì|þìolÛðôA{ùOîñEíÇì ÐÚõì lG þâkoõg Bìpu BG }õéâ þãzýíø
ôBâ õO qA ôo à^ lýìA ...úðõyõLG ôo wßüA .kq|þì pÒ ÈÛÖ îø okBì ô kõG ûly þßü
BÚ@ òýyBì ûBãzüBíð qA ô QyAkpG Ýôlñ¾ ëAõñì òýíø úG ûBì úu ô ëBu|àü Qƒuok
.kqóôpýGIýHc QÞpy úü õO îPzø ûBì ûpg|æBG ,Qynâ
óBüBK | óõíø BG ,koô@ pýâ ÿoBÞ þulñùì ûoôBzì

óApùO úéXì

qA wK ûoAkA òüA óAlñìoBÞ qA þßü îø Bñýì koAô óly {ýÖ@ óôlG QvðAõO|þíð þðBíùì úü óõìôk pø ÿApG :Q×âô kq ÿlñhHè Bñýì úÞ kõG úPynâ ûkqAôk qA QÎBu #
qA ,kõG úPÖpðoBÞ pu pãük pÖõéýð }pPgk lèõO óôlG îø kAlì àü þPc Zôpg ô kõy ûoAkA .|æBG kBýG ûk|þíð ûqBWA þíuBÚ !kBPÖA lG ÝB×OA qA lÏG ô ly }okBì ûoAkA koAô pÖõéýð
ok kõg óBüBñ[email protected] qA þßü þÖpÏì BG ô êHÚ ëBu úu úÞ BXð@ qA BìA ,kõG Ñõñíì lyoA óApülì ûqBWA ...úãük úñýíø :Q×â ô kq ÿlñhHè ÿrürÎ {ýK ,ly þG|æ koAô óBHùãð úG ókAk ï|çu
Bñýì .kõG ûly QýèBÏÖ úG ëõÓzì ûoAkA òüA òýðAõÚ qA þyõK|îz^ ÿApG þüBø|ûAo úzýíø ,lükpâ|þì pG þèBg Quk RpÖBvì qA þPÚô úéíW òüA BG lñÞqBG Ao ÿlÏG ok úßð@qA
BO ô kõG þuBñy|óBPuBG úPyo êý¿dPèA|ÕoBÖ lñPvðAõO|þì óAlñìoBÞ ,koAk kõWô úðApýãPhu
qA þßü lñìoBÞ ,kõÏvì BG ZAôkqA qA {ýK AlýK ûoAkA þðBHùãð krð úÞ ÿoBHPÎA úG úPvG .úãük úy|þì ÿoõÆ òýíø ??>õèõ^õÞïõðBg BXÞ< :ly úWAõì
lÏG ûBOõÞ þOlì BìA .kõG }kõgpùy ÿBø|ûoAkA BG |ç« Tì ô lñðrG oôk Ao òýðAõÚ òüA ,lðkpÞ|þì :Q×â ,kõG ûkpG þK ApWBì úG ûqBO úÞ Bñýì ôA .kpÞ IXÏO úéíW òüA ólýñy qA pÖõéýð
êÓy ëBÛPðA êýèk úG kõÏvì BG ZAôkqA qA ókq Qícq ô lðõy ûoAkA koAô úPÎBuôk pýgCBO þøBâ þPc ô kõG ûlük Ao þíuBÚ ÿBÚ@ BøoBG
lèõO BGô lì@óApùO úGrýðôA ,óApùO úG }pvíø .lññÞ oAnâAô ûoAkA óBðBHùãð qA þßü úG Ao RoBÞ ?ïlG ûõyo BùñüA úG lüBG oBG pø òì úãì ô kõG ûkpÞ îø àýéÎô ï|çuôA BG þíuBÚ ÿBÚ@
þßüok þPÚô BìA .QÖpðoBÞ pu pãük }pPgk okoBÞ BG óBìríø úÞ îø óAlñìoBÞ qAp×ðôk ÿApG :kAk iuBKô kq ÿlñhHè ÿrürÎ ÿBÚ@ ûoAkA úG úÞ þíuBÚ ÿBÚ@pPgk BG îøoBHßü þPc
óBPuôk qA þßü BG þâkAõðBg ÿBø|þðBíùì qA ëõÓzì Bø|ûBãzðAkqA þßüok êý¿dO úG ,ûoAkA ,lülG ïBXðA þðõðBÚpýÒ ÿoBÞ lüAõhG úÞ oBG pø .kõG ûkpÞ ÿqBG >êýìBÖ — îuA< ,kõG ûlì@
úÞ Q×â Bñýì úG ôA ô ly ï|çßíø }pvíø ô ûoAkAqA Zôpg BG úP×øqA þ¾Bg ïBüAok lðkõG
BG ,koAk pËð ok ôA ÿApG þéÓy þPýÏÚõì Ao óBßìA òüA ,ûBãzðAk ÿBø|x|çÞ ok QÞpy !úéG ?úPÖo þüBW îðBìBì :Q×â IXÏO BG pÖõéýð
óBýì ok }pvíø BG Ao kBùñzýK òüA þèBdyõg ûBãzðAk x|çÞ ok úÞ þðBìq ok BO lðkpÞ|þì AlýK ÿApG þOôB×Pì ÿBø|QÎBu ûoAkA óAlñìoBÞ õO BìA ,úPÖpð þüBW QðBìBì :Q×â þíuBÚ
òüAok lÏG ûBì úu ,kõÏvì QÛÖAõì BGô QyAnâ ûoAkA ok óBìríø oõÃc QGBG qA ,lðoAk oõÃc þOBìlg ÿBøôpýð .lñPyAk ûoAkA ok oõÃc
ÿBø|QÎBu ô lññÞ QÖBüok ÿoBÞ|úÖBÂA rýð lðly|þì pÂBc kõgoBÞ êdìok Q×ø QÎBu .ÿpG þüBW þðõO|þíð úãük
.kpÞ qBÒ@ Ao kõg QýèBÏÖ ûoAkA îø ûoAkA óBHùãð úu .lññÞ pK Ao kõg ÿoBÞ ïBXðA Ao ÿB^ ókpÞ ïk ô QÖBËð lñðBì þüBøoBÞ BO þíuBÚ ,úé¾BÖ òüAokô lðBì QÞBupÖõéýð
qA þðBìõO oArø l¿ýu úðBøBì lì@ok úPHèA úÇÛð ú^ óAlñìoBÞ qA àü pø úÞ lñPvðAk|þì lüBG eH¾ Qzø QÎBu qA êHÚ óAlñìoBÞ .lñøk :Q×âôA úG ,pÖõéýðokBì þégAk ò×éO òPÖpâ BG
xBñyoBÞ }pvíø úÞ Bñýì ÿApG ûoAkA êdì úÇÛð òüA qA àü pø qA þyõK|îz^ ô lðoAk þ×Ï ûk QÎBu qA rýð ûoAkA óApülì ô lðkq|þì RoBÞ
,kõG ÿkB¿PÚA þPÞpy ÿBø|ûkAk êýédO lyoA þßü fôlíì þPc ?QuA þPíýÚ ú^ Bø|ØÏÂ ô ly|þì AlýK óBy|úéÞôpu îÞ|îÞ ,lÏG úG eH¾ .lüoAk óBíùì ,þìpÞA îðBg ï|çu
êýèk òüA úG BùñO kõÏvì .kõHð þùWõO êGBÚ îÚo ô kõG þèBì R|çßzìoB^k kõg rýð óBðBHùãð qA äñýÞoBK ok Ao kõg ÿBø|êýHìõOA úßð@ qA lÏG ÿoApÚ :Q×â IXÏO BG Èg ÿõu ó@qA Bñýì
okpÖõéýð úÞ kAk QüBÂo }pvíø ókpÞoBÞ úG úG ólì@qA lÏG ,kõGôA ÿoBÞ Øýy úÞ þüBøqôo lñPÖo|þì kõg ÿBø|ÝBOA úG ,lðkAk|þì ÿBW ûoAkA
ô úðBg ok oõÃc qA Bñýì ô kõG þüAlPGA [email protected] ëBu þßü ,eH¾ ûk QÎBu BO ûoAkAokoõÃcô ûoAkA úÞ ÿqBâ ÿBø|QéýLuA àñg îývð püq ok BO ?lýupLG ôo {íuA úy|þì îPyAlð
UÎBG úÞ ÿpãük êýèk .kõG ûly úPvg ÿoBßýG }kõg ÿBW úG Ao Øßíø úÛHÆ ÿBø|þ^[email protected] qA ,kBPÖA|þì oBÞ úG ûBì|òükoôpÖ pgAôA qA |æ« õíÏì kq pÖõéýð úG JBÇg ÿlñhHè úðBümõì þíuBÚ
Ao ÿoBÞ kBùñzýK òüA ÝBýPyA BG Bñýì BO ly lüApK êýHìõOApGoAõuô QyAnâ|þì þðBHùãðok ô þWoBg pÇÏì ÿBø|ÿB^ Ùp¾ BG óBìríø pÖõéýð ,úéâ úPuk úü ,Qvýð úHüpÒ :Q×â ô
þßükrð ok úÞ kõG ÿA|úðApPgk úuolì ,kpünLG ÿlì@ok ûAo òüA ok ô kpÞ|þì þzÞpÖBvì ,kõg ÿoBÞ ØüBÊô þgpG óõürüõéO ÿBø|úìBðpG ólük úPÖpâ óõO|þgõy :Q×â IXÏO BG Bñýì ,úìõðBg
ok Ao pÖõéýð QvðAõO|þì Bñýìô QyAkoApÚ ûoAkA îøApÖ }A|ú`Gô óq îßy ókpÞpýu ÿApG ë|çc koõìok þ¾õ¿g ûoAkA òüA .lñøk ïBXðA îø Ao
qBÒ@ok IýOpO òüA úG .lñÞ ïBð|QHS úuolì ó@ Ñõð aýø êídOô kõG pýãPhu oBývG óAlñìoBÞ .Qvýð óõíùì úÞ pÖõéýð ?þíuBÚ ÿBÚ@
ûp×ð úu ûkAõðBg òüA úìBðpG þéý¿dO lülW ëBu .kpÞ|þì aýø ,QyAlð Ao þãìBðpG|þG ô þíËð|þG úíø úãük qôpìA qA BìA ,û[email protected] :Q×â þíuBÚ
úâpG òPyAk óôlG QyAlð Üc ÿlñìoBÞ ûqBWA ûlìôA úìBñzhG |æBG qA .òðõíùì Bø|ú`G
aýø ,kõy ZoBg ûoAkA qA QüoõìCBì ô þ¿gpì
.ûly Ñõñíì .óBýG ûoAkA êgAk Bø|ú`G îülð
òýñ^ òì Ap^ wK :Q×â IXÏO BG Bñýì

?ïlülð ôo ÿA|úìBñzhG
êýèk úG úzýíø Bø|úìBñzhG :Q×â þíuBÚ
îýPvø BXñüA Bì .QuA úðBìpdì þPýñìA êDBvì
ú^ |æAô îýñÞ FApWA ôoBø|úìBñzhG òüA úÞ
ô ?îýñýzñG BXñüA ïAoBßíø ô òì QyAk|þìôrè

.klñg|þì lÏG
BG kõG ïBíO|úíýð ÿoBÞ ïBXðA ëBcok úÞ Bñýì
qôpìA úü úy|þíð |æBc :Q×â þãé¾õc|þG

...ôo
þPc :Q×â ô kpÞ ÐÇÚ Ao ôA Ùpc þíuBÚ
úÞ lýðôk|þì Bíy úPHèA .úËdè àü ÿApG lýãG
ÿõO ,úðõO|þíð úÛýÚk ûk qA pPzýG îø óBíùì àü

.úðõíG pËPñì þG|æ
ú^pø lüBG Bñýì úÞ kõG òüA Ùpc òüA þñÏì
qA wK .kpÞ|þì Àhzì Ao pÖõéýð ØýéßO pOkôq
}oBßíø ,QyAnâ Ao ò×éO þyõâ Bñýì úßð@
úÞ ÿlG ÝB×OA :kpÞ ëAõEu ôA qA ÿrürÎ ÿBÚ@

?ûkBP×ýðpÖõéýðÿApG 40

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

ïBXðA úðõg êgAk îø ôo óôpýG ÿBøoBÞ qA þzhG .lüBýG ûoAkA úG pÖõéýð BO kAk løAõhð ûqBWA ôA ô þãÖ|çÞ òüA pG îø úPynâ QÎBu 24 ok úðBg Bùð@ úÞ kpÞ AlýK pýýÓO êßy òüA úG QhHyõg
[email protected] ,ÿlG úG kõÏvì ólì@ óBìq BO ØéPhì ÿBøpßÖ {ðAoBßíø úÞ þðBìq îø ûoAkA ok þPc .kôrÖA pvíø kõÏvì ,lðly|þì ZoBg úðBg qA kôq eH¾
}pvíøô lì@kõÏvì þPÚô .QyAk úìAkA úðBg þG BG lðlì@ {ÒApu úG þèõHÚ RoBüq ÿApG ûkBýK Bñýì oBÞ êdì þßükrð ok Ao }pPgk ô
[email protected] :kq kBüpÖ kõÏvì Bñýì ,ly BüõW ôA qA Ao QéÎ ô lük QcAoBð Ao ô kBPupÖ|þì úuolì úG Ao }pPgk Bñýì .kpÞ|þì
ÿlG xBvcA Bñýì .Q×ãð ÿrý^ pãük ô úÞ þèBc ok kõÏvì .kAk eýÂõO {üApG Ao ApWBì .kAk Ao Bùð@ JAõW þãé¾õc oBÞ êdì úG pÖõéýð úuolì þéýÇÏO BG pùÊ
ô ûly òýøõOôA úG kpÞ|þì wc .kõG ûkpÞ AlýK ÿôo pG ûoAkA ÿBøoBÞ ïBXðA ÿApG Ao {ÞõG|Rõð koAlð Quôk úÞ kõG úP×â kõÏvì úG BøoBG ÿByBíOôoBøBð ókoõgqA lÏGô lì@|þì }okBì
òüA ok ólðBì ÿApG þéýèk þÇüApy òýñ^ ok pãük QùG oBG l¾ úÞ òì :Q×â ,kAk|þì oApÚ rýì QícArì Bùð@ þ¿hy þâlðq ok ôA ÿoBÞ êDBvì îø p¿Îô Qyõð|þì Ao {üBø|Üzì ,óõürüõéO
QÖo kõg ÝBOA úG Al¾|þG ô ï[email protected]ôA .QyAlð úðBg úPyAk îø úãük ú`G BO úu pâA þPc Bì ,îP×â Ùpc òüA ûBâ aýø kõÏvì BìA lñÞ kBXüA ô lñPzâ|þìqBG úðBg úG ôk pø ûoAkA wüôpu BG
Ao {ß^õÞ ØýÞ .lýyõK Ao {üõPðBì ô òüA ûoAkA ÿApG þéßzì òì ÝõÛc BG ,îýyBG úßñüA ÿApG .lðly|þì kõÏvì ólì@ pËPñì
wüôpu þvÞBO BG xBíO qA lÏG ô QyAkpG .kõG úPÖpãð ÿlW Ao }pvíø þyõK|îz^ ApWBì òüA qA îø ûoAkA óBðBHùãð
.ïokApG úðõg ïo|þì òì :Q×â kõÏvì úG JBÇg .îüoAlð þâlðq QÖpâ þPÎBu þ¿gpì ûoAkAqA Bñýìqôo ó@ ûBì úu pø úÞ þüBøp×u ok Bñýì BO kõG þÖBÞ ,lññÞ
RA|þâlðq úG þíÞ þPÖpâ îýí¿O QÚô pø ,kõG ûly þðBH¿Î qôo ó@ ÝB×OA qA úÞ Bñýì Ao ÿkBüq ÿBø|úñürâôA .QÖo úðBg úGpÖõéýð BGô ÿBøpùy qA þßü Bü ô lùzì Bü ëBíy úG oBHßü
oApÚ úðõg õO ûoBGôk Bü .òÞ ïpHg ÿlG QýíøA óq pâA þPc úÞ úíùì RApG RoBÞ olÛðôA :Q×â ÿBø|óBdPìA pãük ûBì àü BO .kpÞ oôpì {ñøm ok óBðBHùãð ÿApG ÿA|úülø ,QÖo|þì óApüA pãük
Q¾pÖ êýèk òýíø úG ly|þì Ñôpy pÖõéýð ok à^õÞ óBíùì òüA oõÃc qA Bùð@ BO koôBýG
.ûBâkAk õO Bü îüoAm|þì !ÿpO|QcAo ,þyBG úPyAlð îø QvðAõO|þíð ôA .kõG Bñýì oBýPgA ok ÿkôldì
}pvíø úG úéEvì òüA qA ZAô ô ZBø |kõÏvì qôlñüô úd×¾ ólì@ |æBG pËPñì úÞ kõÏvì îø }okBì ô olK .lñÞ ÅõÎ Ao pÖõéýð úuolì .lññÞ þyõK|îz^ ûoAkA
Bñýì?þñÞ|þì lülùO ÿoAk :Q×â ô kpÞ ûBãð ôo RoõËñì þíÞ úü úýÖBÞ ÈÛÖ :Q×â kõG ôA úG þßíÞ lñPvðAõO|þíðô lðkõG óBPupùyok qA lÏG kõÏvì ,ëBu ó@ ûBì QzùHükoA
ôo QGAõW ,þñÞ pH¾ úÛýÚk lñ^ :Q×â !þâ|þì ÿoAk þ^ «BÏÚAô îíù×G BO þãG pO|òyôo úG }olK RõÖ qA lÏG îø kõÏvì okBì .lññßG ûApíø úG ,lùzì ÿApupDAq úýíùu QÖBüok
lüBG .QuBì ÿôk pø ú`G òüA :Q×â Bñýì þâlðq þüBPuôo ÿA|úðBg ok ô kõG úPÖo ëBíy úG ûqôo lñ^ þéýÇÏO àü ok }pPgk ô pvíø
.ÿpýâ|þì .îýñÞ QHÊAõì }qA QGõð úG ô îýñÞ oBÞ îývÛO ô QyAk þv×ñO ÿoBíýG kõÏvì okBì .kpÞ|þì Bñýì ,p×u qBÒ@ úËdè qA .lñPÖo þOoBüq pùy òüA
,lñÞ þËÖBcAlgpÖõéýðqA QuAõg|þì Bñýì ô kpÞ }pvíø úG þøBãð IXÏO BG kõÏvì BO þÖpÆ qA .lñÞ þâlðq óApùO ok QvðAõO|þíð Ñõð ú^ oBG òüA úÞ kpÞ|þì pßÖ úéEvì òüA úG
lñ^ .kõG JAõg IyqA QÎBu òüA }pPgk BìA ?oAk|ûqBÓì ?ïA|ûoBÞ|þ^ òì þñÞ|þìpßÖõO :Q×â þíuo êßy úG QvðAõO|þì Bñýì pãük ûBì lñ^ BO koôBýG ûoAkA ÿBø|óBHùãð ÿApG Ao þOBÒõu
þvÞ ô lì@ok Al¾ úG úðBg äðq þPÚô lÏG úÛýÚk {hG !õO êTì ûkBu lñìoBÞ úü Bü ?îéÏì ?ûlñðAo òýñ^ ok QvðAk|þíð ô kõy ïAlhPuA ûoAkA ok ûoAkA koAôpukok óôlG AopÖõéýð óBñ`íø lðAõPG
BG Bñýì ...wð[email protected] :Q×â óõ×ü@ QzK qA ÿôo þðBâoqBG ÿBø|QÞpy kB¿PÚA qA þíùì QýÏÚõì lüBG Bü@?kpýãG þíýí¿O ú^ þÇüApy ok ô óAp×Îq ô þ^kõhð ëôA ÿBøp×u ok ?lñÞ
þÆ Ao Øßíø BO îøkrðBK úÛHÆ úé¾BÖoõvð[email protected] ÿoAk ÐÚõO ÐÚõì óôA ûpýâ|þì êßy òì RApËð êý¿dO ÈüApy Bü kpÞ|þì Ì×c Ao kõg þéÓy óBHùãð úu òüA óApvíø ÿApG pãük ÿBøp×u
BG Ao ôA Bñýì .kõG ûkBPvüA ok ÿõéW ûlñðAo .kpÞ ôA þâlðq úíø pÖõéýð ?kpÞ|þì pPùG Ao }pPgk Bø|óBHùãð .kõG ûkoô@ {ýÞ qA xBHè ô ÿpuôo
QyAk òO úG úÞ ÿlý×u òøApýKô äðorHu QÞ ?îñÞ ÿoAk|ú`G ô úðõg îðõíG ,kpÞ|þì Ì×c Ao }A|þéÓy QýÏÚõìôApâAô kõG IèBÚ ok ô ÿqôo|úðBHy êßy úG ûoAkA ok
Bñýì ô QgAlðA òýüBK Ao }pu ûlñðAo .QgBñy Ao kõÏvì òýøõO QyAk îýí¿O úÞ Bñýì ôA ô kõG pÖõéýð úWõPì úíø qA {ýG oBÞ òüA ÐÖBñì ok IéÒAô lñPyAk QýèBÏÖ þykpâ ÿBø|Q×ýy
Iy ÐÚõì òüA Bíy úãì !fôlíì ÿBÚ@ :Q×â xok .îì[email protected] îø òì òýHG :Q×â ,kpýãG ûlýñzð þzÞpu ØéPhì RBÛHÆ úG Iy qA þüBø|QÎBu
îýèBýg }õg ú^ Bì ?lýyBG óõOoBÞ pu lüBHð îPyAk òì ,ÿoBãPuAõg ÿlìôA þPÚô .ïlðõg .kpG|þì ûpùG úéEvì òüA qA oAqBG qA oBG|òüA BO QÖpâ îýí¿O Bñýì .lðkpÞ|þì
,îýPvø óõì|úðõg ÿõO þPÚô îýñÞ|þì pßÖ úÞ ?ÿAõg|þíð Q×éÞ àü ÈÛÖ úÞõO ,ïkpÞ|þìoBÞ }kõg BG .kpÞ pßÖ úéEvì òüA úG Iy BO Bñýì ÿBø|wñW úzýíø úPHèA úÞ lùzì ÿBø|xôo
þPuAo !lýñÞ|þì QËÖBdì ûoAkA óôA qA Bíy lvüõñG úìBð ûoAkA wýDo ÿApG QuA pPùG ;Q×â kõÏvì .koôBýG ûõÚ ÕAp^ úu ,QgôpÖ|þì þñý^
!?ÿAõg|þì ôA ,kpÞ Roõzì ÿrürÎ ÿBÚ@BG þñ×éO þPÚô BìA aýø ô kõG ûlzð pHgBG úéEvì òüA qA ûBâ aýø
?ûoAk pHg ApWBì òüA qA êÞpülì ïBýì þPÚô ,ïAõg|þì ÈÛÖ òì :Q×â kõÏvì wýDo ô koAlð ÿA|ûlüBÖ ÿoBÞ òýñ^ úÞ Q×â }pvíø úÞ þüBø|þOBÒõu ûoBGok îø QÚô
QÖpâ løAõhð Ao {ðAlñìoBÞ ÙpÆoBG òüA ûoAkA .kpÞ|þíð õW ô xpK ô ÿôBßXñÞ lüpg|þì
...óBO|þâlðqóZBoüBhBKì BG îø Bíy ÝõÛc úñßð .îyBG úPyAk {ì[email protected] BXñüA úðõg òü[email protected] koAk RkBÎ }pvíø úÞ QvðAk|þì
þðõPG QcAo ëBýg BG úÞ :kAk iuBK Bñýì .kphG þOBÒõu óBüBñ[email protected]ô óBPuôk ÿApG p×u qôo
41 ÝB×OA òýíø kõG oApÚ îø RpÖBvì ó@ ok
ûkBÏèA|ÝõÖ ÿA|úvéW þðBùâBð êýßzO BìA lP×ýG
óBüBK qA {ýK qôo ôk BO ly UÎBG QÞpy ok
QupùÖ ok òPÖpâ oApÚ BG ûkAõðBg òüA ,p×u
olÛð@ kõÏvì .lðõy óApùO ïqBÎ ûBâkôpÖ oBËPðA
}pPgkôpvíøqA ûBâkôpÖok úÞ QyAk úéXÎ
êdì úG ûoAkA êýHìõOApGoAõuô kpÞ þËÖBcAlg

.QÖo }oBÞ
,QÖo }oBÞ êdì úG Bñýì þPÚô lÏG qôo
{ðAoBßíø ÿApGp×u òüAok úÞ ly úWõPì ûqBO
qA {ýK QvðAõO|þìôA .QuA ûlüphð þOBÒõu
ÿApGô kôpG óAlñglýu êKpüq ,oBÞpu úG òPÖo
,kphG óAp×Îq ô {ízÞ ,þ^kõhð {ðAoBßíø
ïBXðA úé¾õcô kõG úÖ|çÞ þ×éPhì êü|æk úG BìA
úßñüA pO|îùì úíø qA .QyAlð Ao ÿoBÞ òýñ^
QyAlð îø Ao óAlñglýu òýãñu àýÖApO êídO
Ùp¾ pßÖ òüA qA BO kAk eýWpO êýèk òýíø úG
ok ôA ókõHð ô kõÏvì ÿoBÞ ÿoBPÖpâ .lñÞ pËð

óApùO úéXì

42

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

43

ô kõG rýì@ òýøõO ô òzg qBñùy óBýG ô koõg pG ïApPcA rW úÞ kõG ûkpÞ lyo ÿA ûkAõðBg ok .kõy Alø qA ÿA úPyõð óApùO úéXì
pø þèô ïpPdìô óBGpùì úPvüBy óBýGô koõgpG ûkAõðBg .kõG úPgõìBýð ïApPcA xok rW ô ûlülð
óBýG Ao IéÇì àü ,lñPyAk Ao oõËñì àü ôk úG pOæBG êâ rW râpø ô râpø ô râpø îø }pøõy |îßüô QvýG {hG
qA ôA Zôpg .lñPuAõg Ao îùì àü ô lðkpÞ þì óBypu ÿôo Ao ôA úzýíø ,lðkõG úP×ãð ôA
þìBíO qA ólýyõK îz^ !óByokApG þâlðq úðAkok rürÎ .lðkpÞ þì Aõéc Aõéc ô lñPyAnâ | | :óBPuAk ú¾çg
BG úÇGAo ok úÞ þüBøBüôo ô BølýìA ô Bøô[email protected] }A úðBg úG þðBvÞ úÞ îø þPÚô þPc .kõG úíø þðBGpùy óAôpu àü BG þðAõWõð ok pGõñ¾
þì fôo ô IéÚ ok óBy ûlñü@ ápPzì þâlðq ôA úG ,lðkpG úPvG QÞ Ao }pøõy ô lñPhüo þì ÿpPgk IcB¾ ôA qA ô lñÞþì ZAôkqA
þðBìq ,lðkpßð {GBÇg úßýðq ,lðkpßð òýøõO Ao pGõñ¾ pvíø ô kõy þì JçÛðA .kõy
| |.lðAoôpK pOBÖk ô óAlðq ô úPýíÞ ok úñyBK úÞ îø løAõg þì pGõñ¾ qA ôA ô lññÞþì þðAlðq
Iy þßüoBO úG îz^ ô ûkpÞ rÞ ÙBdè püq ô wÞ pø úG ô kõG ûlñÞ BW qA Ao QÚô óAoAlìkpu BG pGõñ¾ .krüpãG óApüA qA ô koAkpG Ao ú`G
ÿA úéíW }A úzülðA ÿçGæ ok .kõG úPgôk BG RBÚçì ûqBWA BO kpÞ þì ÑõWo wÞBð þ`ÚB^BÚ àü ÈuõO }A þüAk þèBì àíÞ
àü BG ÈÛÖ Bíy :lì@}kBü úG úPvüByqApãük þüBø Qðõzgô Bø ÿlñO BGô kpýãG Ao }pøõy úG óAløAq ÜüpÆ qA óBg îPuo ïBð úG óBvðA
ô êüA ô ûkAõðBg àü BG úßéG lýñÞ þíð ZAôkqA p×ð lðBì þì þ^ApÞok þOlì .kôo þì óBPvÞBK
Bíy BG Bùð@ úíø þPÚô ô lýñÞ þì Qé¾ô oBHO ÿBðqAok }A úèBgô }A þüAk þèBì àíÞBG îøqBG BO
þíð QhG lý×u lñyBG òíyk ô ØèBhì Iy QìBÚA ,lñÞþì þâlðq wéXð@wè ok úÞ
.lü@þì wéXð@wè úG ô kpýâþì Ao Bßüpì@
| |!!lüõy QðBøA ôA úG Roõ¾ ó@ úG þvÞ BìA ly þì ôpGôo pøAõg qA pOoAk ïkpì ô pO òýPì ô pO êÚBÎ BG BXðBíø ô kpýâþì oBÞêýÞô àü pPÖk ok
lñgqõK úPvüBy úéíW ókoô@ kBü úG BG pGõñ¾ pÇg pKô îgô aýK pK ûAo ok þPc .kõG ûkpßð þH¿Î ô þyõW þéýg qBñùy .QuA îß^õÞ þì Bñ[email protected]äñyõø ïBð úG ÿkõùü óAõW àü
îèôA ZAôkqA ok pãì :Q×â kõg BG ô kq þÞBðkok úÇGAo ok ô óApüA qA }rüpâ onãøo ok ô óBPvÞBK þPÚô .kõy þíð }pu pPß^õÞ ô pPâorG ,QuA äñyõø .lðqBG þì ëk pãülßü úG ô kõy
úðAôpK êTì ô lñPyAk îPuôk kBìAk êýìBÖ úíø úÞ wLu ô oõWBð ô oõW ÿBø ï[email protected] BG koõgpG BG Ao {ðBøk ô klñG þì Ao {íz^ kõy þì þðBH¿Î úG Ao ôA BG {WAôkqA l¿Ú ô pGõñ¾ ÿApWBì
îùu pãì ?ïly QhG lý×u lðlýgp^ þì ïoôk ïpð úXñK ô Quk ô þ^ApÞ ok }A úøBì 6 QìBÚA þã`G qA úÞ QuA îðBìBì pý¿ÛO ,lñÞ þì qBG îùì òüA úÞlðBuo þì }A ûkAõðBg ÑçÆA
pPzýG ëBu 6 þPhHyõg ô þyõg úíø ó@ qA òì ôA úG þvÞ rýð Qßéíì ó@pýÛÖ RBÛHÆ BG ókpÞ ò×éO kBü úG ûBãð@ pGõñ¾ .ûkpÞ }pñð ô xõè kApÖA úíø lüly îzg ô Q×èBhì UÎBG
ok þüBñÏì ú^ úG þPhG lý×u þPuApG ?kõG ó@ BG }pýí ô {yõâ !kõG ûkpßð òýøõO 2 úG .kõy þì }okBì Áõ¿hG ûkAõðBg
ô pýHÏO lðAõO þì RBüAôo ô Bø êTì ô Bø JBPÞ xõðBìBð {üApG RçíW ó@.kõG Bñ[email protected]ð RBíéÞ | |:kBPÖAqBñùy{ýKqôolñ^ ô QuA óBíévì óq ó@ úßñüA ëôA :êýèk
úýu lüBG þâlðq qA ôA îùu Ap^ ô ?kõy pýv×O {üApG Bø òýøõO ó@ .lðkõG oôBG êGBÚ pýÒ .lðkõG õO !!oAkpG òì okApG pu qA Quk ...úßýðq- ó@:ïôk .ÿkõùü }A ûkAõðBg ô äñyõø
{üApG lüBHð ôA þâlðq ÿBøkpì Ap^ ?lyBG þPhG lÏG .lðkõG áBñPzcô .lðkõG òýãíùu ô Qhu þèô koAk ú`G ô ûkpÞ ZAôkqA çHÚ óq
îz^ úÞ ÿkpì òýèôA Ap^ ...?lñðBíG þÚBG ëBýgô îøô úÞ lðæõHÛG kõg úG kpÞ þÏu ó@qA | |...!ÿõyþìóBìokBìåpìUÎBGÿoAk àñüA ô ûkõG kpXì óBìq ó@ BO äñyõø
úÞ ,koõgôA QulG {Puk úÞ kpÞqBG {üôpG lñO òdè ô þðBH¿Î ÿAl¾ ô ò×éO ó@ úÞ ûkõG ,òýøõOô AruBðqApK ò×éO ó@QÖBüok BGpGõñ¾
ûBâ úéXc úG ôA BG úÞ ,lýz^ Ao {üBø úuõG îÏÆ rýì@ òýøõO áBñPzcô RBíéÞ úíø ó@ôqBñùy ûkpÞ iü {ðlG ïBíO .kBPÖA {ìAlðA pG úzÎo ...ú¿Ú úìAkA
qpÆ ó@ úG wLu kõG ôA ó@ qA ëBu 6 ÈÛÖ QÖo ok ÿpýHÏO úÞ ûkõG áBñèõø xõGBÞ àü ÈÛÖ lñðBì .ly kõHÞ {üBø Iè .kq {ßzg .QÖoAô eH¾ qA úÞÿrüo óAoBG ô kõG kpu Aõø #
ô ly ûkpLu óBíýgsk QulG þðAõW ok ô ÐýXÖ Ao kõg þíÞ úzülðA òüA BG ô úPyAlð ÿoAlýG Qzcô qA kõG àükrð lñýHG ë@ úÞ þüõDAq óq úÞ ly þPyok RApÇÚ úG êülHO lüoBG þì
ëBu qA wK úÞ àñüA ô lükpâ pKpK {ýâlðq êâ ó@ BO râpø ô kpÞ ï[email protected] Ao kõg þíÞ .kAk þévO !Qhüo îùG {DBzcA ô FBÏìA ïBíO !!lPÖBýG wK ô kq þì ûpXñK úzýy pG þPhu ÿBøpãñéO
ô þâkpíèk ,ûôlðA ,QHý¿ì ,Yðo ,Qýìôpdì Bø äñyõø BG þñhu ò×éO ó@ koõì ok úËdè kõG úéìBc pâA kpÞ xBvcA !QÖpâ ú`ýK ëk ô îz^ lñðBì rýð óBí[email protected]úÞQyAk ó@qA óBzð
úG ïlÚ ÿpãük kpì ,QGpÒ ú¿Ú ûqôo pø oôpì äñyõø úÞ þÇüApy ok QuAõg þíð .Q×ãð ó@{éíÏèA wßÎ BùñO .QgAlðA þì ú`G BíPc .lüpâþìrýð Rly úG ,lüpâþìpGõñ¾ ëk
{ðBíz^ úG ÿA ûqBO ÕôpÖ úÞ ûkBùð {ýâlðq okBì ÿoBíýG qA þyBð ûôlðA óBHüpâ úG Quk Ao þyõâ ï[email protected] þhuBK úðõâ aýø óôlG úÞ kõG qA úÞ þíýPü ákõÞ lñðBì úðBìõ¿Ïì ,pGõñ¾
ÿBø ú`üok úÞ ,úPuBÞ }A þHüpÒ oBG qA úÞ ûkAk pPzýG Ao ôA fôo ô lüAr×ýG {øôlðA pG QuA úGrâpø .!kõG úPÖoAô êHì ÿôpG wLuô koAnãG ô lürg pPvG óôok úG lyBG ûkoõg àPÞ úðBãýG
ÜzÎ ÿBHüq ÕBG úG Ao {øôlðApKôoAlÒAk IéÚ pÆBg úG Ao ôA QuAõg þíð òýñ^ îø .lñÞ û[email protected] JBÇg ûly óçÖ óçÖ úßýðq Ao ôA þvÞ }píÎ îz^ Iy Ùõhì þßüoBO úG Bø úzýy FAoô qA
RoBzG {ýðBâlðq úG Aopãük ÿoBùG úÞ ,ûkõzâ .lølG QèBXg }pøAõg QvüByBð ÿBø Ùpc qA ú^ ûkAõðBgqA ú^ }píÎ úGrâpø !kõG ûkpßð }rüo rW úG þüAl¾ aýø óôpýG qA .Qgôk
ú`G pu pG ÿolK }qAõð ô QHdì Quk úÞ ,ûkAk lñßzG Ao kõg oôpÒ QuAõg þíð pãük þÖpÆ qA rW úHüpÒ ïkpì ú^ô ,óBýÖApÆA qA ú^ ,óBPuôk ûBâ úâ }pÒ ÈÛÖô ly þíð ûlýñy óAoBG lüly
Ao òýøõO úíø ó@ úÞ ïkõG òì òüA lñÞ oApÚA ô úG ûoAõíø úÞ kõG úPÖpâ kBü .kõG ûlülð ïApPcA ok pGõñ¾ .kôrÖA þì Iy Ùõg pG úÞ kõG lÎo
.lñýHG êGBÛPì ïApPcA BO koAnãG ïApPcA ïkpì Rly úG }A ûpù^ úÞ QvðAk úPvüBy oõÃc
| |.ïlýñy ûoAõíø úíø úG QHvð }oBP×â ô }oBPÖo þPÚô ?QyAk þPýíøA ú^ BìA ,QuA úPgBG äðo
QvðAõO þíð }píÎ úG râpø ô kõG úðBìpPdì òPgBG äðo pãük kqBG þì Ao }A þPvø þvÞ
úP×â ôA úG RBíéÞ ó@ ÿoBâqôo úÞ lzülðBýG
.!lyBG lðAõO þì þÞlðA oBývG úéEvì ûpù^
ô úðBìpPdì qpÆ úG qBñùy wßÎ pG úPvüBy
Ùpc kBü .kõG ûkõíð koõgpG ôA BG ÿA úðBGkõì
ôpOîðBgþéýgîâorGpøAõg:úÞkBPÖAäñyõø 44

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

ØK îíz^ ïkoõg Bìpu ,îP×â úÞ QùG- úñü@ úG ô QuBgpG lðqpÖ pPvG oBñÞ qA ûBãð@ pãì ?lñßG QvðAõO þì oBß^ ?lupG QvðAõO oAõük óBzñýG úðõãñülG lüBG ,ûlýzÞ {íýPü
| |.ûkpÞ êýèk þG {ÞpPgk xApø ô IXÏO ,Qvüpãð ôlñPÖpâAo{ðAõWôlýyoôòýðqBðpøõyþPÚô ûlýuõK lüBÛÎ ô rýPu ,Q×èBhì òýñø@ ô lñéG
úG }kõg ûpù^ ólük qA rýð }kõg Apüq ,kõHð lÏG ,lðkAk úXñßyô lñPgAlðA ëõéu úGô lðkpG àéÖ úGpu xBuA þG RBÓýéHOô þüBÇuô óôpÚ
þãPgBG äðo úÞ kõG ó@qApPyõø BG äñyõø BìA | |.kBPÖAQzcôôþP×ãy QvðAõOôA !}lñPzÞ úéíW àü þâkBu úG îø :kBPÖA ÿolG úèBg þãzýíø úéíW kBü úG ?lzßG
þyBð AopGõñ¾ ûpù^ ûôlðAô þãP×[email protected]ôoBvgo rìpÚ {Pyok óBíz^ !QyAlð Roõ¾ úG äðo {uBíPèAôúèBðôóBÓÖôkBüpÖpãì?lñßGÿoBÞ
þì þGõg úG Ao pGõñ¾ ôA .lðAlG þâkoõgBìpu qA ÿBHüq RçÃÎ þìBíO ô kõG ûkpÞ ØK ô ?lüpg þvÞ Ao {Öpc pãì ?lýuo þüBW úG ||
ôA óôpG ô óôok ô ëAõcA ,úýcôo BG ô QgBñy ô }A þGAõg þG ô ûôlðA ô îÒ ,{Ooõ¾ ó@ô}AÿqôpðBHy{yõÞô}çOúíøó@pãì | |!kpÞkõyþíðpýGlOpülÛOBGóBWúèBg-
[email protected] rýð pGõñ¾ ûpù^ äðo BG þPc .kõG Bñ[email protected] ô Qícq BG .kAk þì RkBùy Ao }A þãPvg pãìþPc?kpÞÿAûlüBÖ}AþyApOúÇuAôúíø {üApG pülÛO ûoAõíø Ap^ þPuApG ?Ap^ þèô
úÞ ûBâpø ,ly þì jpu ïpy qA ôA úÞ ûBâpø !!kõG {ÞkõÞ ÿApG ÿA úðBdH¾ ,QÖpâ þyôk þðAõOBð ÿpSA {üBñSô BÎkô úÚl¾ôqBýðôonð úíø ó@ îéÚ Ao QHý¿ì ô þìBWpÖ þG ,ÿkApìBð úðBvÖ
qA úÞ ûBâ pø ô ,ly þì óõãéâ þèBdyõg qA rýð kõg ûBãð@ lðBuo úuolì úG AoôA ,kpÞ îøApÖ ô{PìôBÛìôlñßGÿoBÞlðAõPGëBcúÞlýzhG qA wK þßü Iy ÿBø QÎBuô Bø úÛýÚk !?ûkq
koq äðo rýð qôo ó@ ,ly þì ûkpìtK ô koq ûôlðA qôo Rlì ïBíO ok ú^pâ .QÖo }oBÞ êdì úG úÞþìõÚBüôQyõðpuBGókpÞïpðúXñKôQuk BG óBñ^ îø pGõñ¾ ô lðly þì ÿpLu ÿpãük
ô þãP×[email protected]ô îÒ ,pGõñ¾ ûpù^ îøok RçÃÎô | |:úÞúðBùGòüABGQyAkîz^úGÿkôkàñýÎ ?lyBGúPyAkÿpSAlðAúPuBgpGrýPuúGôABG ô áBñÖõg Iy ó@ ÿBðqAok ok ,qBG óBíz^
| |!!ûkpÞØKôûlyÿspè@oB^kBüõâîíz^- kAlìBG 6/5 lÎBu .lì@ok Al¾ úG QÎBu äðq îz^ {üõg îùHì ô àüoBO ûlñü@ úG ûôlðApK
| |.kpÞçìpGäñyõøkrðAo{ðôokûôlðA þPc{ðôokûôlðAôîÒô}oBßÖAþãP×[email protected]ìA QÎBu ïoæ@ æõíÏì úÞ þPÎBu óBíø !kõG þì xõGBÞ oB^k Büõâ ÿoAlýG ok .kõG úPgôk
}õÒ@ ok Ao óAõW óq kõWô ïBíO BG äñyõø oBËðA qA rýð àñýÎ olÞ ÿBø úzýy FAoô qA BO kõG ûkpÞ îýËñO Ao {PhO oBñÞ à^õÞ þì áBñuApø ÿBø JAõg BüõâqBG àéK BG !!ly
ÝBOA êHì ÿôo }oBñÞ ûBãð@ lýuõG ô lýzÞ .lðBíðûlýyõK ôA fçǾA úG QÎBurýðqôo ó@,lñÞ }oAlýG jAoõu jAoõu ólG BG úÞ lük þì Ao ïApùy .lük
îÒ qA pK BìA BHüq ûpù^ úG ô Qvzð þüApünK þìôA úG þãðq äñyõø QÚô ëôA eH¾ qôo pø Iy ëõÆ ïBíO ok pGõñ¾ þèô !!kpÞ oAlýG Ao ÿpGA ÿAlñéG pG }A úèõéâ qA kõè@ óõg ô ûly
ÿõðBG BO lðBì oBËPðA ok ô Qgôk îz^ pGõñ¾ ÿBHüq ÿAl¾ BG Ao qôo }kõg ëõÚ úG ô kq Iy ó@ô ûlýGAõhð rýð úËdè àü þPc úPynâ ôA úG óApãðô ûôlðApK óBíz^ BGô ûkBPvüA ûBýu
ú^ koõì ok lüõãG ô lüBzãG Iè {GõHdì úÞ kõG pGõñ¾ qôo ó@ þèô kpÞ þì qBÒ@pGõñ¾ BG Ao þðBPvìq þðæõÆ ô rýãðA Ùõg ô ûBýu lüly óAoBG ó@ püq ok õèô pOoôk þíÞ .kpãð þì
òhu ôA BG ô lñýHG Ao ôA úPuAõg þì þíùì úéEvì | |.QÖpâAoäñyõøûoBíyôkpÞþPuk{ýK óBíø ÿBðqAokô åorG þøõÞ QíËÎ úG þøôlðA òýìq Büõâ .lük þì Iýùì þ×üpc úðõâ êýuô
| |...ïçuõèA- qA AoôA QÎBu äðq .kõG ûkpÞ ÿpLu ûBýu Iy ok ûBãð@ !!kqõu þì îýËÎ þ[email protected] ok óBìq ô
| |!lüõâ | |?ÿoõÇ^ïrürÎïçu- Ao ólì@ óôpýG QhO qA óAõO þèô lðApK JAõg áBñèõø Iy ó@kBü úG }A úzülðA óBünø QzK
ïBíO .Qvzð êHì ÿôo äñyõø oBñÞ pGõñ¾ | |?ÿoõÇ^õO...îGõg- úPÖõÞ ô úPvg {ðlG RçÃÎ ïBíO !QyAlð ô kõG úéìBc Ao }A úøBì ôk òýñW úÞ þHy ,kBPÖA
ô BøoBG lüõãGôA úG QuAõg þì úÞ þüBø Ùpc ïoAlGBvc BG QÚôpük BO Izük ...úPvg þíÞ oBÞ àü ÿkBíPì ÿBø QÎBu þüõâ ,lðkõG kpÞ xBvcA Iy ÿBø úíýð ok JAõg îèBÎ ok
ok Ao úíøô ûkpÞoôpì }A úPvg òømok BøoBG þì ûApGôo Ao þOBýèBì ÝAoôA ô îükõG pPÖk ok þìBíOþüõâ,ûkAkïBXðAþðlGQhuôòýãñu Rly qA .lzÞ þìõÚB^ {íco úG koAk þvÞ
.lñÞ ÿôo úýyBc QuAõg þíð .QyAk úËÖBc | |?þDBXÞóæAõO.îükpÞ ly þì }BÞ !úPÖo Aõø úG ô ûly pýhHO ÿspðA ÕAp^ ,kõG wýg {ñO ïBíO QvW JAõg qA kok
QuAõg þíð .lñÞ ÿqBG RBíéÞ BG QuAõg þíð | |.îPvøûoAkA- püqAo}pu,lðBíGþÚBGQhOóBíøokBXðBíø ïBíO kpÞ òyôo Ao {PhO oBñÞ à^õÞ rýì ÿôo
þüBùð úéíW úG BO lüBíð qBÒ@ úéíW óAoArø qA | |?úPÖpâQüAl¾Ap^...?BøpHgú^- !klñHG Ao {üBø îz^ lGA ÿApG ô lñßG ÙBdè qA úÞ þèBc ok !kõG óõg ÝpÒ ÙBdè ô úÖçì
,lÖBHG óBívüo ô óBí[email protected] QuAõg þíð .lupG IzìA þPuAo ...ïkoõg Bìpu þíÞ þ`ýø- Ao pãük qôo ô pãük eH¾ râpø ly þì }BÞ :kq kBüpÖ lý`ýK þì kõg úG xApø ô kok Rly
ûp¿HO ô ëBTì ,lñÞ þvüõðpüq Ao {üBø Ùpc þðAõO þì ?þyBG RpPÖk QÚôpük BO lüBG îø !kõzðôpGôoþâlðqQhuôkpuûpù^BGôlñýHð | ...ïkpÞ ÿrüpðõg lýupG ïkAk úG ,úéÏy ,óBìBì
QÓè ô Ùpc Bùøk ÿA úéíW pø QGBG ô koôBýG ô ÿlðõè BG äñyõø ?þñÞ ïBíO Ao RoBÞ pOkôq þì úÞ kõG ÿA úðBùG BùñO óBñ^ îø }lðqpÖ BìA ok Ao ïApùy okBì ûkq Qzcô ûpù^ ûBãð@ ô|
óBüBK ú¿Ú ëôA qA QuAõg þì .lðAõhG úýyBc | |...úéGlýDBìp×GpìABíypâA:Q×âþgõy jçãñu ûkBW ok óBãñè äñè Ao ôA QvðAõO ô lGõÞ þì kõgpupG úÞ koô@kBü úGok úð[email protected]
úÞ ó@ óôlG lðrG Ao [email protected] Ùpc ô lüõãG Apð@ IzìA ...îñÞ þì {øAõg ...îñÞ þíð pìA- | |.lðBzßGþâlðq ú`G ...Apøq úíÆBÖ Bü ...ÿAô ÿA :lðq þì úXÂ
oBývG RçíWô þÖBÂA RBíéÞ BG Ao {HÆBhì îüBýG QzýK îøAõg þì }BG úðBg 6 QÎBu úPÖõÞRçÃÎôlülyþãPvgBGôQícqúG
óBíø Ao [email protected] Ùpc ûpgæBGô lñÞ úÖçÞô Yýâ ÿôBßXñÞBGäñyõø.îýñÞQHd¾îøBGþíÞ îø BìA kõG ûlì@ lñG óAoBG .QuBgpG ÿBW qA | |...!kBPÖA}A
| |?ûlì@{ýKÿAúéEvì:lýupK óBí[email protected]ñùKïBíOpGûBýuôûõHðAÿApGAóBñ^ úzýy FAoô qA ô lürg {üõg pPvG óôok pGõñ¾
| |:kqëôARBËdè îðAõO þíð BXñüA ...îüõâ þì QùG IzìA- pG óBðq pKpK þøBýu ÕçÞ .kpÞ þì þðApíßc úG kpÞ þì QìôBÛì óAoBG úðBüqBO püq úÞ ûpXñK
ok ô ïA ûkpÞ Ao îüBøpßÖ òì ,óBW äñyõø- þì QHd¾ îø BG ê¿×ì Iy ,îðrG Ùpc BGôQvzðûpXñKÿôpGôoQgokàzgúgBy þì ï[email protected] ï[email protected] ô úPgôk îz^ Iy þøBýu
ïoAk úÞ óæA .ïA úPÖpâ Ao ïkõg îýí¿O QüBùð | |.ÌÖBcAlgçÏÖ...îýñÞ ô oô@ ëçì ÿkõéì ô }A ûlýyAphð ÿAl¾ úíø ó@ oB^k ÿoAlýG ok úÞ òüA qA ô Qvüpâ
ô Qd¾ QüBùð ok ,îñÞ þì QHd¾ RBøBG | |.QíñýGþìIy,ïrürÎÌÖBcAlg- ïBãñø ok Qgok ó@ !!kAk pu Aô@ þPgAõñßü úÞ ú^pâ !!QyAk }pG Ùõg QuA ûly xõGBÞ
ô ÐÆBÚ îýí¿O BG ô fôo ô pßÖ ô êÛÎ Qìçu AoîðBgÿolGúðBgûoBíyúé¾BÖçGûBãð@pGõñ¾ úgBypøÿçGæôkõGúÖõßyôåpGqApKóAoBùG úßéG kõHð xõGBÞ QÛýÛc ok lük þì ú`ð@
Bì ,ïrürÎ äñyõø ,îðq þì Ùpc ïoAk iuAo .QÖpâ ô BHüq ,äðpyõg óBâlðpK {âorG ô à^õÞ Bíñýu ûkpK óõ^ úÞ kõG }kõg þâlðq ÜüBÛc
úPyAk þìBXðApu îø BG îýðAõO þíð úðB×uBPì îñÞ {øAõg óBOqA QuA òßíì óBW úèBg- þì úù`ù^ ô lðlðAõg þì úðApO Al¾ }õg !Qynâ þì }pËð qA rýãðA xApø Iy ó@ ok
úÞ þìApPcA ô úÚçÎ þìBíO kõWô BG òì ô îýyBG úG ô lüoAkpG úuolì qA Ao qBðôpu p¿Î qôpìA ó@ ûBãüBW {ßzg ÿBø úgBy óõñÞA BìA lðkq ô lñßÖA òýñÆ {yõâ ok ÿolG úèBg ÿAl¾
þìpG Ao RA ÿkrìBð úÛéc ïoAk õO úG QHvð ,ïoAkoBÞþüBWàüòì?}lüpHGóBOkõgúðBg }oBXñøBðÿAô@BGúÞkõGAl¾lGôQyqûlðpK
þì ZoBg Qýâlðq qA úzýíø ÿApG ô îðAkpâ | |.ïoAkþì}pGîü@þì8QÎBukôlc | |.lüAr×ýGpGApGBøl¾pGõñ¾ûôlðApG | |:}AþãzýíøÙôpÏìúéíWóBíø
*** {ÞpPgk ÝBOA ÿõu úG óArýgô óBPÖA óAõW óq ú^ pø !kpÞ kõy þíð pýGlO pülÛO BG óBW úèBg-
| |.ïõy }AúðBgúGäñyõøkôoôqAÿAúÛýÚklñ^qõñø kõGþøBãdH¾qBðJAõgokïõ¿Ïìê×Æ.QÖo þì óBíø lyBG ûly úPyõð ï[email protected]þðBzýK ÿôo úÞ
RlyqA {üBø Quk úÞ þèBcok ûBãð@pGõñ¾ úG Ao ôA óBí[email protected] äðq pGõñ¾ úÞ kõG úPynãð îz^ okBì pùì pK úìrìq ô }qAõð ô úuõG BG ô
þãðo lý×u þéíhì úHÏW lüqpè þì pSBO ô ûôlðA äðo ûpù^ ólük qA óAõW kpì .koô@ok Al¾ ô xApø BG ôA óõâpâk ûpù^ ólük BG ô kõzâ | |!!kõy
óBýèpG àO pPzãðA ó@ ÿôBc ÿkrìBð Iy úÞ Ao îz^úGúÞ}AûpýOåorGàñýÎôpGõñ¾ûlüpK Jõg QèBc óBW þìBì û@ :lýupK IXÏO îÒ Qyõðpu IXÎ :lýzülðA kõg BG pGõñ¾ ô
ó@ ûoBGôk rýð eH¾ qôo óBíø ô kõG þÆApýÚ lñ^ | |.koõgúßükõGûkq | |?ÿkpÞúüpâ?QuA
{×ýÞ qA kõG ûkAk BW {ðôok Ao BùHðApâpPzãðA àñýÎ ÿpGA ÿAõø òüA ÿõO ?ûly þ^ ïrürÎ- Bìpu þíÞ ...ïkpßð úüpâ ...óBW þìBì úð- | |!?QuAûlyûkqîéÚòìþðBzýKpGÿkõè@
ÈÛÖ :kAk úìAkA ô QyAnâ rýì ÿôo ,koô@ok | |?ÿkqþGBPÖ@ | |...lü@þì[email protected]ïAþñýGôîz^qAïAûkoõg RolÚ pãük þPc kpÞ þì wc óAõW óq
ô îýí¿O ô xBvcA úG îñÞ þì {øAõg RqA qA þâlðq ÿBø úðBüqBO pGApG ok Ao {üõg QìôBÛì
!!þüBýð îèBHðk râpø ô ÿoAnãG ïApPcA òì ûkAoA Ao Qyõðpu BG rýPu óAõO pãük ô ûkAk Quk
þPcô îýñýHð Ao pãülíø râpø pãük QuA pPùG Zõì ØèBhì QùW ok úÞ òüA úG lupG ú^ koAlð
fç¾ úG òüA !îýyBG úPyAlð îø þñ×éO xBíO ô kpÞ þì QìôBÛì úÞ îø ÅpÖ pG ëBc !!lñÞ Bñy
þì BXÞ úG QuBg þìpG pülÛO BG rýPu úG
koAk úìAkA | |.QuBìÿôkpø

45

kôq eH¾ úÞ òüA êTì ,úGõg ïpvK úéG- .lðAlG konâ þì ôA rÓì ok ú`ð@ BO úPÖpâ oBÞ .þyôpÖ îýéc- óApùO úéXì
.êcBuúPÖo òülñ^ }õðBýÞ lðly |çüô ÉBýc koAô þPÚô Jõg ÿBW úü þzßG Qícq Qvýð ïq|æ-
îøôo óBg ZpüA úÞ úñýíø ÿApG wK óBø@- ûpXñK oBñÞ úG Ao |çüô òýñÞBu .kq ÝõG úHOpì .ïléG ïkõg ôo lXðôpvg Büôo:ûlñvüõð
?îýñÞ|þíðRoBüq êGBÛì Ao }õðBýÞ êýHìõOA IXÏPì Bùð@ô lðBzÞ ÿBW úzýíø õO ,ïkpÞ þì ôo }pßÖ-
kAtðpùì ÿBÚ@ úð:kAk iuBK ÿkBy oBG òüA .lðlük kõg .ÿléG ôo Bø óAoõPuo òüpPùG ôkô|ûBXñK |{hG
.úPÖoBùñOBßýð,úGAõgZpüA óBßO Quk óBy ÿApG ô ly ûkBýK }õðBýÞ êü|æk qA òüA:Q×â ô lülñg }õðBýÞ
!?!BùñO:lýupKIXÏOBG}õðBýÞ ôk ó@ëBHÛPuA úG þãíø .kpÞ ï|çupu BGô kAk ?Qvýð oõÇñüA ,úüoõgpK :óBPuAk ú¾çg|
}pvíøôpPÞkúGQì|çìpKþøBãðBGlÏGô îüpÞ úG Ao Bø óBðô îýéc ÙpÊ }õðBýÞ .lñPÖo úèBC vì ,kõG Jõg ,kõG îüoõÇñüA pâA- óAoBíýG qA þßü RApÆBg ú^pPÖk Bßýð
Ao ôA ûBãð ÿBñÏì úÞ pPÞk pvíø ,Qvüpãð qA ûqBO úÞ BýÏè .lì@ Bùð@ ÙpÆ úG kõg ô kAk .ÿoAlðîøókoõgAnÒúÂpÎõOúÞQuBXñüA Ao QuA òÞBu Bùð@ërñìok úÞ}olK þðAôo
}õðBýÞ îñÞ ú^:Q×â þPcAoBð BG ,kõG úPÖBüok qA JAõg }õðBýÞ ólük BG kõG úPuBgpG JAõg óBGBýg QuAo Qíu úG Ao òýyBì }õðBýÞ BG ô luo|þì ûAo qA }õðBýÞ úÞ lðAõg|þì
þPc úñÞ {ýøApíø þvÞ lzð pÂBc ?óBW AokõgôlüôkôAÙpÆúGQÎpuBGôlüpK}pu úGôoô kpÞ ØÚõO ÿA|ûqBÓì êGBÛì ,kpÞ QüAlø BG Bßýð .lñÞ|þì ûlñìpy Ao ÿô }koõgpG
.îðBgóAqôpÖ òýìqqAAoà^õÞpPgkôA,QgAlðA{yõÒ@ok :Q×â VpìõýÞ BG ô lñÞ|þì AlýK õãìõãG ZpüA }krìBð
pSA ok ûAo ok .kõy|þì AlW ôA qA þPcAoBð
ÜzÎ îüpc ûoBíy ÈÛÖ ô lñÞ|þì ÙkB¿O þùWõO|þG
.kõy þì AlýK {éüBuô ok kAtðpùì }õðBýÞ
,kpG|þìpu úG BíÞok Bßýð úÞþOlì ïBíOok
úG qA lÏG þèô ûkõG ôA òýèBG oBñÞok kAtðpùì
ólük úGqôo QvýGqA lÏG ,Bßýð ólì@}õø
.koAk rüApKoõu àü {üApG ô kôo þì ôA
ok BO løk þì Bßýð úG Ao {OApÆBg pPÖk
ëõÓzì Bßýð .lñÞ úÏèBÇì þüBùñO RBÚôA
ÑõÂõì qA ZpüA BìA ,kõy þì úÏèBÇì
þèô lñÞ þì AlýK ÑçÆA RApÆBg ú^pPÖk
ÿBK êíÎ .løk þì úìAkA ólðAõg úG Bßýð
úG Bßýð ô kõy þì ûlýzÞ ïôk oBG úG Bßýð
{ýK ûoBGôk êíÎ ÿApG úÞ kAtðpùì oAp¾A
êíÎ úG þÂAo ,úPÖpâQÚô }õðoqoõvÖôpK
qA êHÚ kõy þì úPÖpâîýí¿O lÏG .kõy þì
úðBg ok ô úPÖo RpÖBvì úG þãíø êíÎ

...lññÞQìBÚA }õðBýÞþüçüô

###

þPuAo:Q×â ô kAk óBßO ÿpu }õðBýÞ þKBýK úHOpì òülñ^ ô kpzÖ }õÒ@ok ô kpÞ lñéG pLG ;úüpGpG óõð ûqBÓì ,þñýG|þì ôo ÙpÆ óôA }õðBýÞúG þøBãð IXÏO BG VpìõýÞ#
?òükõìpÖ êýì úðBdH¾ pãük BG lÏG ,lýupK Ao {èBc ô lýuõG Ao ôA îýéc îñÞ þíð pßÖ .pýãG þüBOlñ^ ô òýüBK þPuAõg þì åorG okBì :Q×âô kpÞ
lðly êgAk þãíø ô kpÞ þupLèAõcA {ðBðBíùì òüA qA êHÚ ô .úyBG úPyAk þüB×¾ ûqBO óõð óôlG
oAlýG ûqBO Bø|ú`G ,ïpvK ,úð:kAk iuBK úíÎ ÿBø@:Q×â ô kpÞ VpìõýÞ úG ôo }õðBýÞ ZoBg òýyBì qA lGBýG þÂApPÎA Q¾pÖ ôA úÞ .ÿoBýG }ApG ïpâxBHè
.lðly õO îPyAnâ ô ïlüpg }ApG òzKBÞ úü-
?ÿlük õìpPgk VpìõýÞ .ly
úðBdH¾ úü IýOpO }õðBýÞ:Q×â VpìõýÞ úG þPhu úG Ao kõg BýÏè .lì@õéW VpìõýÞ îñüA:Q×âô Qvzð þèlñ¾ ÿôo VpìõýÞ .úyBG kpu BXñüA ,ïkpÞ þì pßÖ ,{ÞBu
oBÞ pø qA êHÚ ûpPùG îñÞ þì pßÖ ,ûkAk ôo ïpâ úðBÞkõÞ þñdè BG VpìõýÞ .lðBHv^ }õðBýÞ .ûkõg þG QýðApãð úãük wK-
?ÿoAlð ÿA úãük {üBìpÖ .óõð .lüBy-
.îüoõhG úðBdH¾ ?ÿA~ þíðõíÎêÓG:lýupK kpu úÞ îüpG pOkôq ÈÛÖ ïpßzPì úð- ?ÿo|þì ÙpÆ òüA qA Ap^-
òèBu ÙpÆ úG ô lðkpÞ QÛÖAõì úíø QýÏÆBÚ BG ô lðAkpâ ÿôo ôA qA BýÏè þèô .pùy ïpG ïAõg þì-
pvíø àükrð }õðBýÞ lðkBPÖA ûAo ÿoõgAnÒ .úy|þì ?þ^ ÿApG-
ëBc líPÏì îðBg:lýupK úPvø@ ô QÖo pPÞk .úð:Q×â ,lÏG úÛýÚk ûk ok .kBPÖA ûApG QÎpu BG lÏG ?þÛÖAõì îýéc BG ,úðBdH¾-
ÐíW úG þøBãð }õðBýÞ .lðlülñg úíø aýø pãük lðlýuo |çüô úG úÞ þðBìq BO þñÏü
?úGõg Bßýð ôo óõO îðBg pPgk pPÞk JBñW:Q×â ô QgAlðA ok ÝpÒ }õðBýÞ .lðApð óBGq pG þñhu ïAlÞ òüpPùG kpu eH¾ òüA õO îñÞ þì pßÖ-
ly Jõg þéýg .óBg }õðBýÞ îðôk|þíð- úG Ao {y|çO QüBùð VpìõýÞ ô kõG kõg oBßÖA þì ûBãð ôo óõGBýg ÙpÆ óôA òì ,úyBG úðBdH¾
qôo BO îy|þì úðôõük {Puk qA ïoAk .ÿlìôA úÞ ?úGõg úÞ óõzèBc .îñýG|þíð
.ÙpÆ òüA õO îñÞ
?þ^úuAô- 46

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

qôo lñ^ òüA ,ûoAk Quôk þéýgôo BíypPgk lðAlG Ao QéÎ úßð@ þG ,lük kõg|þìlÚ ôpG: Q×â ô kpÞ qBG Ao òýyBì ok }õðBýÞ oBãðA |ç« ¾A .kõG ëBcpu þéýg JôpÒ úHñy úu
.QÖpâ þì ôo Bíy ÕApu ïAlì !óBg }õðBýÞ:Q×â ûkq óBXýø ô ly ëBdyõg .òÞ Al¾ ôo Bßýð úèBg àü þPc |æBc BO qôo óôA qA þèô úÃüpì oBãðA úð
.líPÏì îðBg ï|çu- ?õíÎ ÿ@|þì îø õO- þèô úPÖpð îø BW aýø .ûkrð Ùpc þvÞ BG úíéÞ
à^õÞ pPgk ÿBøõì úG þPuk }õðBýÞ pHg ôo óõO ólìôA Ap^ ?lülìôA þÞ ï|çu- .ïlìôA îø òì ôpG ïrürÎ úéG- oAp¾A þ^pø ,óôpýG QÖo ô ly lñéG eH¾ qôpìA
{Puôkîñì :Q×âôlýuõGAo}Aúðõâ,lýzÞ ?lüAlð úG }õðBýÞ BG QHcB¿ì qA ûkq Ýôm BýÏè úÞ kpßð }õâ ûpHG }kõg BG ôo þvÞ îükpÞ
?ûonâ þì }õg ,lýãG óõOkõg qA Jõg ïoAk úìBðpGúñßðîP×â,îülýuoêHÚúÛýÚklñ^- úèBg,BßýðúèBg:lýzÞkBüpÖôlüôkBßýðÙpÆ
ÿrý^pø ,QuBHüq «BÏÚAô BXñüA ,þéýg úéG- îýzð îcArì ,lýyBG úPyAk ÿA .Bßýð .kpßð
ÕBG «B¾õ¿g ,QuBýùì óõìApG îüAõhG úÞ ?lülìôAûkAõðBgBG- BG BýÏè .lðAkpâ Al¾ IðBW úG Ao {üôo Bßýð ?ûly {Öpc óBg ZpüA BG-
kõG Bíy BG Üc .QuB×¾BG þéýg RBHÞpì ?lýüBùñOAp^Bíy,VpìõýÞBGúð- þì úÞ òýíø þèô ,lüôk ôA ÙpÆ úG QÎpu îñÞ þì pßÖ .Q×ãð úÞ ÿrý^ îðôk|þíð-
Bíy ëõÚ úG BìA ;kBýì óôoBG þøBâô ûkpu lñ^pø .îñÞpßÖþíÞîPuAõgþì,úéG- kpÞUßì,kqAlñýGôA}õÒ@okAokõgQuAõg .úðq þíð þÖpc îðôA þèô úðôk|þì }oBPupK
.ïlyîcArìwK- kok RBLG ,ûoõg þì ïpLG úâA :Q×â lükpO BGô BG BýÏè .kAk óBßO Ao }pu ØuCBO BG }õðBýÞ
.QuBHüq óBìq pø ok Büok .úýÖpc ú^ òüA- ?ûpýâ|þì ly|þíð AlW ôA qA ô kpÞ þì ÿqBG ôA òøApýK úíÞk
þì }õg Bíy úG úÞ îèBdyõg «BÏÚAô- ÿôoBßýðjp^oBñÞ.lì@pOàükrð}õðBýÞ þÞ BG îñýHG ...BýG þÖpÆ òüAqA ïrürÎ û[email protected] îðBg óAqôpÖ ô lñPvzð rýì pu þPÚô þPc
.QyAnâ {üBK ÿôo îø Ao BýÏè ,Qvzð òýìq ?ÿlìôA ô kBPÖA úüpâ úG ápPgk kpýãG Ao ôA QuAõg
.ûonâ BG Bßýð ô QyAnâ }õðBýÞ úñýu úG Ao }pu ôA .}õðBýÞ õíÎ BG- QcAo Ao ôA BO QuAõg }okBì qA }õðBýÞ
?lülìôA BXñüA úG þ^ ÿApG lýP×ãð- ô kõG ÿA ú`G BýÏè lñðBì îø ôA }BÞ kpÞ pßÖ kõg ?oBüqBì õíÎ Bü ZpüA õíÎ BG- VpìõýÞ lñPvzð kõg ÿBWpG úíø þPÚô koAnãG
îülük îüoõhG úðBdH¾ îýPuAõg þì- }õðBýÞ êTì p×ð àü úG QvðAõO þì þPcAo úG .}õðBýÞ õíÎ BG ,úð- Qýíuo úvéW IüBÒ BOôk BG BýÞ:Q×â ûlñg úG
. óõPèBHðk ïlìôA ,ûoAlð þ×Çè Bíy óôlG òüA :Q×âô Qvßy Ao Rõßu lÏG .lñÞ úýßO lñ^ok Ao }õðBýÞô QzâpG IXÏO BG Bßýð òýHDBÒ pËPñì Qvýð pPùG pPÞk ...úñÞ þíð AlýK

?lülìôA Bíy oõÇ^- .îýðõíG
.ókõG JAõg óBg ZpüA- .lýDBìp×G Bíy úð-
.lìôA|þíð kõG ïoAlýG úâA- õO oBüqBì .Bßýð ëBHðk ïo|þì òì óõW þüAk-
.îñEíÇì òì ,lðlìôA|þì ,úð- .òÞ oAlýG ôo ZpüA ôpG îø
.lìôA|þíð lýñÞ|þì ûBHPyA-
îø pâA ,lýñÞ þì ûBHPyA Bíy wßÎ pG- .îðBg îz^-
ólük|þì õñì ólìôA þPÚô óBýG lñPuAõg|þíð ÿoôk ûAo Bßýð lüBy ,þüAk òÞ pH¾ úð-

.ólìôA|þìB« íPc .{èBHðk ïpG òýyBì BG ïkõg ûpPùG úyBG úPÖo
BG Üc:Q×âô lülñg lñéG ÿAl¾ BG Bßýð Ao {ýèlñ¾ kpÞ þPuk {ýK }õðBýÞ þèô
ûqBWA BG pPÞk úð :Q×âô QuBgpG lýzÞ IÛÎ
.QuBíy óBg ZpüA îðBg ÿkBy ,ïoAk ÿpPùGpËð òì Bíy
«BíPc:Q×â ûoBGôk ô kpÞ Ußì þíÞ ûBãð@ òì ÙõDo îðBg ô Bíy ûqBWA BG lññÞ oAlýG ôo
óõOBøBG þíÞ ïAõg þì lýñýzG ?îüpG lüBG îñÞ þìpßÖ ,îðBg Bßýð ëBHðk îüo|þì îø BýÏèô

.îñÞ QHd¾ .lñPvø BXÞ óõzüA îðôlG òì
ôk úÞ îðõíâ úG ûoAlð þèBßyA úâA Jõg- Qícq úG þéýg Bíy óBg }õðBýÞ þèô-
,ïkpÞ }õìApÖ ôo îðBg BýÏè lýzhHG úð ,ÿp×ð
òì lýüBìp×G . koõg úðBdH¾ úzG îø ÿp×ð úu .lýPÖA|þì
þì lýñÞ Ñôpy Bíy úÞ òüA qA êHÚ BìA ïA|ûkBì@ ?lýüBìpÖ|þìûqBWA.QvýðþPícq|ç« ¾A-
þèô kõíð QÛÖAõì ï|çÎA ÿlñhHè BG pPÞk
?îñÞ þèAõEu îðõO ôo BýÏè kAtðpùì ÿBÚ@:Q×â ô lì@ õéW óAqôpÖ
.úPHèA-
.úñÞ þì óõPPümA lülG
?Qvýð oõÆ òüA ,lýPvýð ëBcpu Bíy- QümA òì äñzÚ pPgk ?úýÖpc ú^ òüA-
?úP×â Bíy úG õñüA þvÞ ú^-
?óBW BýÏè úPuok ,úñÞ þíð
òýèôA qA ïkõg îø . îâ|þíð Õôok óõPùG- .õíÎ úéG-
Bíy óApãð þéýg óõOokBì îø ,ïlýíùÖ úËdè
,lüoBýG ïpâ xBHè }ApG lýñÞ ØÇè ÈÛÖ-
.kõG .ûkpu óôpýG
xlc îýñÞ ÅpÖ Jõg ...oõÆ òüA úÞ-
.úÎBvèA òýíø-
?þ^ úÞ úyBG Quok óõO qA lÏGô kpÞ þÆ Ao Bø|úéK QÎpu BG óAqôpÖ
BG ô ûkoõg BW Bßýð iuBK qA }õðBýÞ .QzâqBG }pPgk òzKBÞ BG úËdè lñ^
|æBG Ao BýÏè úðB^ lÏG .þ`ýø:Q×â ÿoõhèk BGô lðByõK ú`G òOpGô QÖpâ Ao xBHè }õðBýÞ
QìpýãG BO ôlG õy lñéG ïpPgk :Q×â ô koô@ }õÒ@ok AoôAô kpÞ IOpì Ao {üBøõì QzãðA
. kpÞ ólüôk úG Ñôpy ô kq þPvW ûkq Ýôm BýÏè Jõg }õðBýÞ:Q×âô lülñg VpìõýÞ ,lýzÞ
BG BýÏè lüôk {èBHðk úGô QuBgpG îø }õðBýÞ
îø pu QzK }õðBýÞ ô lülñg|þì lñéG ÿAl¾ .ÿly|þì ákõÞ lùì þGpì õO kõG
ûqBWA BG |ç« ÏÖ:Q×â ô lülñg }õðBýÞ
.Qìpýâ þì ó|æA :kpÞ þì oApßO
ÿqBG úG ô kpÞ Rõßu ÿA úËdè lñ^ Bßýð .þãíø
kBüpÖ ô lì@ pu {PÚBÆ þèô ,Qvüpãð Bùð@ oBñÞ Bßýð .kõG Quok }õðBýÞ xlc
ïAõg þì ,}õðBýÞ òýzG BXñüA BýG :lýzÞ ok óBñ^ ,kõG úPvzð jp^ ÿôo pG êcBu
Ao ôA rýð òýyBì ÿAl¾ þPc úÞ kõG ÝpÒ }kõg
. îðrG Ùpc RBøBG
koAk úìAkA .QgBvð úWõPì

47

óApùO úéXì

ïoBñÞ úÞ ïlük Ao þðqpýK IXÏO ëBíÞ BG ô ïkpÞ ?lyBG þâorG òüA úG QéÎ pPzýG ú^ pø óly pO|àükrð ô Bø|ókõG oôk ó@ ÿkBüq Q¾pÖ úÞ îPvðAk|þì Jõg #
ó@ ûpù^ ólük Ap^ îðAk|þíð BìA .kõG ûkBPvüA úíø úG ,ïkõGolKoBñÞok úÞ þOlì ïBíOok ïlük Qynâ úÞ BølÏG .lyBG óBì|ÿlðqpÖ ô olK Ao Býðk ,ÑõÂõì òüA ëõHÚ ô Qvýð oBÞok
Bø|Rlì úÞ kõG þzì[email protected] BG ûApíø îüApG óqpýK {OkBýÎ úG úÞ þðBðBíùì ,ôA kõg úéíW qA rý^ òüA úßéG ,QÖBýð kõHùG óBì|ÉBHOoA BùñO úð ly|þíð ïoôBG .kpÞ|þì oBO ô ûpýO ïpËð ok
ô îÒ |úËdè lñ^ ÿApG ô ïkõG ûkpßð }A|úGpXO {PÞpc Ñõð ô óBüpW òüA lðôo ïBíO ô lðlì@|þì óBPuôk ô ûkAõðBg BG olK ÈGAôo pãük úG QýÏÂô Ao ôA îðAõO|þì pãük ûBì lñ^ BO ÈÛÖ úÞ
úÞ kõG IèBW þéýg îüApG .ïkpÞ| QÚk Jõg álü Ao ó@ïAlì îñøm úÞþèAõEu ô îñýHG
.ïkpÞ }õìApÖ Ao ïA|ú¿Ò Ao olK ÿoBíýG pHg þPÚô úÞ þvÞ BùñO «BHüpÛO .ly ûlýzÞ rýð óBüBñ[email protected]ô ïAõÚA ô iéO ÝB×OA òüA Ap^ úÞ kõG òüA lýzÞ|þì
ûqBWA ,QyAk Iè ÿôo úÞ ÿlñhHè BG óqpýK ûkpÞ {Ûc okôA úÞ þGõgô QHdì qAô lýñy ô ÈÛÖ kõWô ïBíO BG úÞ kõG òüApG òì |þÏu úìlÛì óôlG îø ó@?kBPÖA|þìôA ÿApG lüBG
lñ^ .Qvzð ïoBñÞ ï[email protected] ô QuAõg òPvzð rW úG ô kõG {ðBPuôk qA þßü ,Q×â òhu ,kõG .îyBG {Pìlg ok ô îñÞ þâlýuo olK úG ÈÛÖ
ok òì ô ly Bìp×íßc Bì òýG Rõßu BùñO |úËdè ô lðkõG QcAoBð ôA Quk qA úýÛG ,p×ð àü ó@ .ïoôBýG kBü úG Ao úPynâ QuAõg|þíð îèkpãük .ÿA|úðBzð òüpO|à^õÞþPc Bü
!?lñÞ|þì ú^ BXñüA ô QvýÞ ôA úÞ úzülðA òüA úü|çâ Bùð@ BG olK úÇGAo ÐÇÚ ô lñO Ý|çgA qA AlPGA rW úPynâ ÿoô@kBü îPvðAk|þì Jõg úÞAp^ ôoôk ûBâlük ókpì úG QHvð ,òüA qA êHÚ BO
ok þ¿hy òýñ^ úÞ kõG IýXÎ îüApG olK qA úÞ ïkAk|þì Üc Bùð@ úG úßñüA BG .lðkpÞ|þì ,lyBG îðkpÞ QHdì ÿApG þâorG ÐðBì úßñüA ,áBðkok pHg ó@ ólýñy BG BìA îPyAk þÎArPðA
úÞ ïkõG òEíÇì «BHüpÛO óõ^ .lyBG óBPuoBíýG oApßO qA îø qBG BìA ,lñyBG lñì úéâ pãük ïpËð ok .QyAk løAõhð ÿpãük ûlüBÖ îø ok îypãð ô RApß×O Jõ^oB^ ûoBHßü
QuA ú¿Ò ô îÒ òPyAlð úXýPð ok ôA {ì[email protected] qA píÎ àü ïkõg úÞ þüBø|Qý¾õ¿g óBìq ,kõG îùì ú`ð@ ô QyAlð þPýíøA úPynâ ÿôo|úGôo Ao ïkõg .Qhüo ôpÖ ô ly ûlý`ýK
}kõg Bü ï[email protected] úÞ QuA òßíì oõÇ^ ,úðpâô QcAoBð pPzýG ,ïkõG Yðo ô îÒ ok óBykõWô úG óBñ`íø BìA .kõG óõñÞA ô olK píÎ ûlðBíýÚBG .ïlük|þì ,îPyAk {Puôk úßð@ åpì
ï[email protected] úðõãñüAô,{ðArürÎ qA þßü Bü lyBG Äüpì olK ëBc ô Qynâ|þì QÎpu úG Bøqôo .ïly|þì ok úÞ ïkõG þèAõEu ÿApG IuBñì þhuBK ëBHðk ÿApG ô àükrð þéýg úé¾BÖ úG QvðAõO|þì
ÿôBßXñÞ ÿôo qA ô ïkoôBýð QÚBÆ pãük !lyBG ,îPuAõg|þíð úßñüA BG .ly|þìpOlGqôo úGqôo ïkBPÖA þHéÇì kBü úG óBùâBð úÞ kõG îñøm úyõâ áok îPvðAõO|þíð .lñÞ oôk òì qA Ao olK úzýíø
pãük ûBì lñ^ BO ÈÛÖ úÞ kõG ûly ïoôBG «BHüpÛO BìA ûlðAõg R|æBÛì qA þßü ok {ýK ëBu lñ^ úÞ kok úíø òüAô ly úðõãñüA Ap^ úÞ ïpünLGô îñÞ
:ïlýupK qA þüôpýð BìA !?koô@okpu BXÞ qA ûBâBð úG Yðo ô
?òülìôA óõPÃüpì ûApíø îø Bíy- .QuBì óBíùì .kõG óBì|óõìApýK úG òPyAk QÚk ó@ô ïkõG òüA òPvðAk ô îùÖ úÞ Q×â|þì òì úG óôok
ô kpÞ òì úG þøBãð þðBGpùì BG óqpýK- ÿApG Ao ôA ïokBì ô okApG ûApíø úG úÞ qôo àü òPÖBüok ûBâpø :kõG ûly úPyõð úèBÛì ó@ok ô R|æAõEuqA ÿoBývG ûpâ QvðAõO|þì ,ÑõÂõì
îèBc ,îükõG ûkpG óBPuoBíýG úG óBìok úìAkA BG óBO|ÙApÆA ÿBýðk úG ,lülzð ÜÖõì ,iuBK ,òPvüq ÜýíÎ áok ok ô lüBzãGAo îOBìBùGA
:Q×â .îPyAlð Ao {ðlýzÞ kok êídO ô ly lG þéýg QýíøA|þG ,rý^ aýø oBñÞ qA ô lýñÞ ûBãð QÚk
õO ...îPvýð Äüpì ûApíø òì.ïpPgk ,úð- þíÞ BO ïlì@ óBPuoBíýG ÉBýc úG òýíø pÆBg úG àü Bíy ÿApG QuA òßíìrý^ úíø .lüõzð ko .lñÞ îüoBü pPzýG
úÞ oõÆ|òýíø .kõy pPùG îèBc úßéG BO ïoõhG Aõø .lyBG óBOpËð koõì iuBK óBíø BvG ú^ô úðBzð lýìABð úíø kõG úPÖpâ ApÖ Ao BW úíø ÙpG
?þñÞ|þì oBÞ ú^ BXñüA õãG ô ïkõG úPvzð ÉBýc ÿBø|þèlñ¾ qA þßü ÿôo aýø ,åorG ÿBýðk òüA ok ïlýíùÖ úÞ kõG BXð@ .QyAkolK ÿkõHùG úG lýìA þvÞpPíÞ .lðkõG
ô ûoAk óBÆpu .ïlìôA ïolK pÆBg úG òì- ô úPynâ úG ô ïkõG úPÖpâ îðBPuk ÿ|æ Ao ïpu Qíßc ô QéÎ óôlG ÿkAlgo aýø ô rý^ ô QìBgô BG Ao Bì úÞ lðkpÞ|þì þÏu óBßyrK
kok þéýg .óly lýìABð }qA «BHüpÛO BøpPÞk þðBPuk þñýãñu úHOpì|àü ,ïkpÞ|þì pßÖ ûlñü@ þèõéÏì ày óôlG ,þPéÎ pø ÿApG ô Qvýð ëBc òýÎokô Bñ[email protected]}A ÿoBíýG QÖpzýKoAlÛì
pÆBg úG .îPyAlð õy ólük QÚBÆ ô úzÞ|þì lñéG Ao ïpu.ïkpÞ xBvcA îüBø|úðBy ÿôo Ao Bü@ ?kõG ú^ olK ÿoBíýG QéÎ BìA .koAk kõWô Bü oôk óBPuôk ô ïAõÚA ïBíO .lññÞ óBì|ï[email protected]
.úzG pPùG îèBc îÞ úü BO óôpýG ïlìôA òýíø ÿApG þHuBñì iuBK QvðAõO|þì ëõéÏì àü BùñO Z|çÎ|æ ÿoBíýGqA óly ÐéÇì Ädì úG àükrð
.ûly oBíýG ïolK Ap^ îðôlG kAõg|þì îèk þéýg úÞ þüBùð@ þPc ,lðlì@|þì {ðlük úG ,ïolK
ÿoBíýG ï[email protected] úßñüA QéÎ lýðôk|þì Bíy þPuAo IèBÚ ok rýð lðkõG ûlülð Ao ôA ëBu ÿBø|ëBu
ô þËÖBcAlg úèrñì úG pPzýG BìA -RkBýÎ
úßñüA BG .lðlì@|þì {ðlük úG -oAlük òü[email protected]
îýO ÈuõO ÿoBíýG ÀýhzO qA ÿkBüq Rlì
úÞ ïkpÞ|þì xBvcA BìA ,Qynâ|þíð óBßyrK
olÛð@ .ïoAk oApÚ QýÏÂô òüA ok QuBø|ëBu
úé¾õc ô ëBc úÞ ïkõG óApãð ô òýãíÒ ô úPvg
ó@ ok îèk úÞ ÿrý^ BùñO.îPyAlð ÿoBÞ aýø
ëAõEu àü iuBK BùñO QuAõg|þì Qhu ÈüApy

??>kBPÖA ÝB×OA òüA Ap^< :úÞ kõG
þâlðq ô þÞkõÞ óAoôk ûBâpø úßñüA BG
þPhu úG ,ïkpÞ|þì oôpì Ao ïA|úPynâ
Ao ókõG olK BG }õg ûpÆBg àü îPvðAõO|þì
ô xõHÎ ÿkõWõì Ao ôA lì@|þì ïkBü BO .îñÞ AlýK
úÞ ïkpÞ pßÖ kõg BG BìA ,îPvðAk|þì Ý|çgAlG
úíø óApHW ÿApG þGõg Q¾pÖôA ÿoBíýG lüBy 48

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

JBPÞ ô ÿkõG oAlýG úÞ þüBø|Iy .ÿlýzÞ qôo úG qôo ,þÆBHOoA pËð qA .îülük îz^ úG ûly ÿpãük kõWõì úG êülHO ôA úÞ ly|þì ïoôBG úÞ ïlðõg þüBW úü óõ^ ?úý^ ûpýâ|þì óBÆpu
ú^ BG úÞ ïlük|þì ô ïkõG oAlýG ,ÿlðõg|þì qA Bø|ëBu úÞ þðBvÞ úíø BG óBìlðõýK ô oBPÖo .ïkõG ëBdyõg þéýg QGBG òüA qA ô QuA kõíð òðõO|þì þðBívW ÿBø|ÿoBíýG ïBíO
pPùG þðõPG BO ÿkpÞ|þì úÏèBÇì þPyAk þÚBýPyA oBãðA .ly|þì pO|îßdì ô pPùG ,îükõG oôk óBzüA .òyBG þðAôo -þcôo ÿBø|þPcAoBð ô Bø|ÿoBíýG
ô òüpPâorG ,oBíýG úü áok .þñÞ àíÞ îùG ûkpÞ AlýK óBüpW ÿpãük pývì ok óBì|þâlðq {üBø|{üBì[email protected] qA ô Qynâ ÿA|úP×ø lñ^ ôo lÏG ô QgAlðA óBí[email protected] úG þøBãð óqpýK
{ìBXðA þPvðõO õO úÞ kõG ÿoBÞ òüpO|îùì rýð óBìpßÖ qpÆ ô RAkBÎ Ñõð ok þPc .kõG ,óBßyrK oBËPðA ô oõ¿O îÒo þéÎ úÞ ly ïõéÏì
úãük IéÇìô þzhHGõñì ïAõg|þì RqA .ÿlG qA êHÚ úßñüA BG .koõg|þì îz^ úG þOApýýÓO àü BùñO òüA ô QuA ÿkõHùG úG ôo olK ëBc :Q×â ô òì úG kpÞ
aýø RA|þüAkpvK BG ZAôkqA ÿApG ,úßñüA ô þPhGlG úíø òüA Üü|æ ïkpÞ|þì xBvcA ,òüA úÞ ïkõG ûlðAõg Bø|JBPÞqA þßüok .kõG ûrXÏì ÿpâõXPvW ô }õøBG pPgk ïõéÏì oApÚ qA-
.þñÞ ZAôkqA }BøBG þðõO|þì .ïoAlð þP×èBhì ,ïlýuo úXýPð òüA úG lÏG BìA ,îPvýð ÿlýìABð ôpÖ îzg Bü Rp×ð pÆBg úG lðAõO|þì ÿoBíýG AlýKqA ÿAlW ,ïpPgk òßð }õìApÖ BìA .þPvø
þðõGpùì IéÚqôpùG úÞ ïlýíùÖ Rlì òüA ÿõO ÿA|úðqôo ÐÚAô ok ,ïlýìBð|þì þPhGlG úÞ Ao ú`ð@ ïkõG ûlýuo úXýPð òüA úG óõñÞAô lyBG ûkoõg ÈÛÖ úð úÞ Qvø îø þüArý^ úü ,Bø|QéÎ ókpÞ
úÞ Ap^ îñßzGõðõGpùì IéÚ òüA úÞ ú×ýcô ûoAk þPhHyõg ô þPhHyõg ÿBýðk úG kôoô ÿApG kõG pýýÓO úG QvðAõO|þìolK ÿkõHùG ày óôlG úÞ òüA .òyBG|þì[email protected] pülÛO òðõO|þì úßéG QéÎ
Qé¾ô òüA ØèBhì úzýíø ôA òüA qA {ýK ok ú`ð@pøô þâlðq ÜýíÎ îùÖrW ,kõHð ÿrý^ ÈHOpì {ðBGpùì ô }õg ï|çÞ úG þPc ô oBPÖo ,îýyBG ÿrý^pø QéÎ ëBHðk úG úÞ úGõg þéýg
þDpìBð ÉBHOoA àü ÉBHOoA òüA óõ^ ô lyBG óôA úÞ þXüBPð ô [email protected] úG ûpPùG }oBñÞ ok BìA
...kõG .koAk óBüpW ó@ kBü rýð ûrXÏì óAõñÎ úG ó@ qA óBßyrK ,QuA ïBíO ok .îýñÞ úWõO Jõg îø ûoAk óõìApG ÝB×OA
þéÞ olK QüBÂo ólýñy qA úÞ òì àü úßñüA BO Qynâ|þì îøpu QzK Bøqôo qA úÞ îPuAõg olK qA òýíø pÆBg úG .lññÞ|þì îðBýÖApÆA úG ïkpÞ þÏu þéýg Bø|ëBu òüA
ô ïlüpK ,ïkõG ûly ûkq|Ýôm ô ëBdyõg óBìok ÿApG Ao olK þPÚô ,ÿoôBGBð ô QùG ok qôo ok úÞ ôA ô løk B×y Ao ôA BO løAõhG >lðôAlg< ô êÏÖ pÆBg úG ÈÛÖ ÿoBíýG úÞ îðõíù×G
qA pãük þßü îø òüA .ïlýuõG Ao {Ooõ¾ ÿBø|{üBì[email protected] ïBXðA qA lÏG îükpG óBPuoBíýG úG ,óBGpùì ÿolK úG êülHO |æBc ,ûBì lñ^ òüA îvW kpÞoBÞ ok ë|çPgA ô þßürýÖ R|æBÏ×ðA
Ao qôpùG BG ZAôkqA pßÖ îPyAk «BHüpÛO .kõG RBÞpG }pPÞk qA ,QÖpâ Roõ¾ ôA ÿôo úÞ þ×éPhì Bì óôok ok {ýé¾A QéÎ úßéG ,Qvýð
qA úÞ þPgBñy BG óõ^ .ïkpÞ|þì óôpýG ïpu qA úýèôA êcApì óBíø ok }A|ÿoBíýG úÞ îülýñy :Q×â ,kõG ûly koõgpG }õg ô oõH¾ ô pýg FBzñì úðõO|þì «BÏÇÚ ô QuBø|ï[email protected]
ïkõG òEíÇì îPyAk olK þâlðk àü ô ÿqBHXè ûkpßð þPÖpzýK pãük ô ûly ØÚõPì |«çìBÞ qA lüBG òì .ïpPgk QuõO BG Üc- {ðBýÖApÆA þPcôoBíýG ÿApG ÿkBüq ÿBø|QÞpG
þvÞ qA þPÚô ô kAk løAõhð QüBÂo ôA úÞ qA pHg òüA ólýñy qA lÏG ûkAõðBg úíø .QuA ô úPynâ RBøBHPyA ïBíO pÆBg úG>lðôAlg< ô îýñÞqBGõðõìBz^ Jõg úÞ úýÖBÞ ÈÛÖ .úyBG
.kkpâpG }pËð úÞ kõG ëBdì ,lì@|þíð {yõg ,îükpÞ úüpâ ,óBXýø ëBíÞ ok ô ÿkBy Rly pßÖ |«ç¾A {PuAo .îñÞ þøAõgonÎ ,ïoBßÖA
qôpùG BG ,olK ÿkõHùG pHg qA lÏG ûBì {y BùñO ,îýP×â ôA úG Ao olK ÿkõHùG pHg þPÚô BìA QhO ÿôo îø ïkõg ÿqôo úü ïkpÞ|þíð .îýñßð }oBßðA
ô kBüq ÿBølì@ô QÖo îÒo|þéÎ .ïkpÞ ZAôkqA BøpPÞk úÞ îðôk|þì Jõg .îGAõhG óBPuoBíýG úßð@ óôlG ,Ùpc òüA òP×â qA lÏG óqpýK
îø Bíýu ïpPß^õÞ pøAõg ,úðBg Õõéy ÿBÃÖ :Q×â ô Qgôk óBí[email protected] úG Ao {ðBíz^ ïlýuo þHéÚ oôBG òüA úG ó|æA BìA ,ókpÞ îGAõW ÿApG îPvðAlð úÞ òì ô QÖo ,lñÞ þËÖBcAlg
úPyo ok ûBãzðAk ok oBývG }|çO BG ,QvðAõO .QuAlg BùñO þÛýÛc ûlñøk B×y- ïB×y úðõO|þíð þvÞ aýø >lðôAlg< rW úÞ úÞ þÛýíÎ ÿBø|úPßð úG ,kõG óBPuoBíýG ok ú^
ëBuoBù^ qA wK úÞ óõñÞA .kõy ëõHÚ ÝõÛc ÿqBýð pãük ,YèBÏì àyrK ÀýhzO úG ÿA|þÂAo ô îýévO ï[email protected] þâlðq ÿõO òì .ûlG .ïkpÞ|þì pßÖ kõG úP×ùð {üBø|Ùpc ÿ|æ|úG|æ ok
úÞ îñýG|þì ,îñÞ|þì oôpì Ao úPynâ RApÆBg Jõg |ç« ìBÞ {èBc ôA ô kõHð óBìok úìAkA ÿApG pGApG ok úÞ îñÞ|þì þÏu ïoAk |æBc BìA .ïkõHð ok úÞ þøAo úÞ ïkõG ûlýuo òýÛü úGpãük |æBc
,kpýãG pËð ok óBvðA ÿApG >lðôAlg< úÞ Ao ú`ð@ óBPuoBíýG qA îýPyAk úÞ|þìBãñø .kõG ûly óõ^ ,îyBG kBy ô îýévO>lðôAlg< QuAõg úG lüBG òüAqA lÏGô QuA Quok ïA|úPÖpâ {ýK
f|ç¾ ô pýg òüpO|êìBÞ ô òüpO|æBG ok :Q×â ô kpÞ Ußì ÿA|úËdè ,îülì@|þì óôpýG pýg úÞ >úðôA< ÿ|úPuAõg BùñO úÞ îñEíÇì olK ÿoBíýG ëkok úÞ îyBG þPÞpGôpýg ëBHðk
ÿkõHùG UÎBG úÞ ÿrý^ òìpËð úG .QuA|þì[email protected] òì úG >lðôAlg< úÞ þP¾pÖ ok ïoAk l¿Ú- ÝpG ,ïkpÞ ûBãð olK óBíz^ úG þPÚô .úÛéÇì úG ,óqpýK BG qôo ó@ ûBOõÞ ÿõãP×â .kõG úP×ùð
ô êÞõO BùñO ,kõG ïolK ÿoBíýG ØÚõO ô .îñÞ Ñôpy Ao ÿlülW þâlðq òüAqA wK ,ûkAk qA BùñO ÿoBíýG úG Bø|óBvðA Bì IéÒA úÞ kAk kBü òì
AlýK >lðôAlg< úG QHvð ôA úÞ kõG þñýG|}õg lüBG úÞ Qvø ÿkBüq ÿBøoBÞ îñÞ|þì xBvcA .ïlük|þì Ao þèBdyõg òüA ô îýñÞ|þì ûBãð ó@ àüoBO ô lG úHñW
qA êHÚ úÞ ûkpÞ ÙApPÎAôA kõg BølÏG .kõG ûkpÞ ûoBGôk úÞ îðõñíì >lðôAlg< qA .ïlG ïBXðA îø Ao îvW òüA ÿB×ypâA þPc úÞ ïlýíùÖ úÞ QuBì QuokBð ÿBø|RôBÃÚ ô Bø|QyAkpG
BG þßükrð ô Jõg úÇGAo aýø ÿoBíýG òì úG ókõG ûlðq ô ókpÞ þâlðq ÿApG þP¾pÖ ôA óõ^ ,ly løAõhð QcAoBð ày óôlG ,kpýãð ô òyôo Ao þPì|çu ô B×y ô àüoBO Ao ÿoBíýG
ô ÿoBíýG úÇuAô úG BìA ,úPyAlð >lðôAlg< .kõG ûkpÞ IéÆ Ao {côo ÿB×y >lðôAlg< qA úG ÿoBíýG ó@ pâA úÞ BvG ú^ .lðAk|þì lý×u
ûly àükrð pPzýG ô pPzýG >ôA< úG ,þüBùñO .kAk oôpì Ao Bø|ëBu ó@ RApÆBg ïoAk úÞ óõñÞA ô þøBâ@ ô ÿoAlýG úíz^pu ,àüoBO pøBÊ
lñðBì>lðôAlg< BG úðõã^ úÞ Q×â olK.kõG ÿBø|úðBy ÿôo Ao {Puk úÞ þèBc ok lÏG ,olK ÿoBíýG úÞ ïA|ûkpÞ áok þGõg úG ,îñÞ|þì ôA ÿApG QÞpG ô pýg FBzñì ô kpÖ ÿoBýyõø
oBËPðA >ôA< qA ô ûkq|þì Ùpc oBßHéÆ ÿBø|óBvðA }A|ûkAõðBg ô kõg ÿApG QÞpG ô pýg rW þé¾Bc úßéG ,Qvýð Qyq ô ûBýu ô àüoBO pãük ,lyBG
ïBíO óõñÞA úßñüA qA BìA ,QuA úPyAk àíÞ :kAk úìAkA ,QyAnâ òì Ao ÿkBüq RBÞpG ,ÿoBíýG ëõÆ ok .QuA úPyAlð
,ûkpÞ ápO Ao úPynâ {ñì ô ÿõg ô BøoBPÖo Qícq þéýg Rlì òüA ok ,óBW Bíýy- .QuA óBvðA QüAlø ô þüBñyôo òýÎ
olK ÿoBíýG úÞ îPvðAk|þì Jõg pãük |æBc
.kpÞ|þì QüBÂo xBvcA oBývG oBãðA ô QuA þâlðq qA þzhG îø ó@ ÿBølìBýK ô
QvðAõO ,þðApdGô Qhu úécpì ó@qA lÏG áok Ao þâlðq ÿBñÏì ,îñßð oõHÎ úécpì òüA qA BO
úðBHéÆôAk Roõ¾| úG Bø|úüpýg qA þßü ok
pËð|QdO úÞ Ao þüBø|ûkAõðBg ô lñÞ ÿoBßíø .ïA|ûkpßð
oBíýG Bü lñPyAk QüBßy þâlðq qA ô lðkõG oBñÞ ok îPÖpâ îýí¿O qôo ó@ qA lÏG
úÞ ÿpH¾ô úé¾õc BGô kpÞ|þì þüõXèk ,lðkõG QuA JAõg ôA úÞ þüBø|óBìq ,olK úG þâlýuo
óBPuAk ,kõG ûkoô@ Quk úG ÿoBíýG úÇuAô úG úßð@ pO|IýXÎ .ïqAkpLG ÜýÛdO ô úÏèBÇì úG
Bùð@ ÿApG Ao {ñPÖBü B×y rìo ô }kõg þâlðq úWõO Jõg {ðBýGqpÆ þPcô BøoBPÖo úG þPÚô
úðõã^ ÿoBíýG úÞ Q×â|þì ô kpÞ|þì ØüpÏO ûkpÞ pýýÓO þéÞ úG úÞ îPÖBü|þìok ,ïkpÞ|þì
úPynâ óBøBñâ qA ô lñÞ pýùÇO Ao ôA QvðAõO òüAqA AoôAô ûkpÞ Ao }kõgoBÞ ÿoBíýG .QuA
úíø ó@ qA ÿpHg pãük .kõG ûkpÞ ôo ó@ úG ôo
.lzhG þüBøo BG ô kõHð êýèk|þG ÿBø|QýðBH¿Î ô ÿpãyBgpK
òüA þÆ úÞ Ao þèBì pPzýG olK ûpg|æBG ô òhu|þìpð BG îðAokApG ô pøAõg ô okBì ô òì
.kpÞ úüpýg oõìA Ùp¾ ,kõG ûkpÞ ÐíW Bø|ëBu BG òüA qA êHÚ BO úÞ þüBùð@ úíø BG þPc ;Q×â|þì
ôA qA úÞ QvðAk|þì Bü kõG ûkpÞ úÇGAo ÐÇÚ Bùð@
óBüBK qA ô oBPÖo þðBGpùì ô QÖõÇÎ BG ,lñPvø oõhèk
QyAk îÞ|îÞ ,ÿ[email protected] .kpÞ|þì þøAõgonÎ Bùð@
49

óApùO úéXì

ÿBøqôo ok úÞ þOBÚB×OA ô ly úìBƒðqôo pƒPÖk ÿBÚ@ oBñÞ ok lÏG QÎBu àü BƒO ,kõƒG ûkpƒÞ þÚkB¾ ÿBÚ@ qA ÉBýPcA BG xBHè ûlñyôpÖ
.kpÞ oôpì }kõg BG Ao kõG ûkBPÖA úPynâ oAõéy ô QÞ ,QüBùð ok ôA BO kBPvüA þÚkB¾ ûqBÓì IcB¾ úG óly àükrƒð BƒG ô lƒy oôk
þPÚô.QÖoôpKÝBOAúGôkpÞJBhPðAAoþéíhì ïpËð úG ...Qvðõg|NB^ wýDo ÙpÆ< :Q×â
ûBãyôpÖ êGBÛì qA BøoBG úìBðqôo óAlñìoBÞ ÿApG ,lük oAõéy ô QÞ òüA ok Ao }kõƒg ôA úG ûBãð BGrýð ûqBÓì IcB¾ ...úýGõgÿpPzì
ÿBøoAõéy ô QÞ úG Rpvc BƒG ô ûkpƒÞ oõƒHÎ úñü@okôôAêGBÛìokúÞÿkpìkpÞoôBGÿA|úËdè pýãG {éüõdO< :Q×â kõg óAõƒW ûlƒñyôpƒÖ
ÿA|úÛýéu BG ûqBÓì òüpPüô ok úÞ þPíýÚ|óApƒâ ÿkoBýéýì lñ^ ÿA|úðBhKBƒ^ IƒcBƒ¾ ûkBƒPvüA >.õzðoôk}qAîøúËdèàü...þuBuA
úPßð .lðkõG ûkpÞ ûBãð kõG ûly ûlý^ ÁBg {ñO qA Ao Bø|xBHè ,Iè pG ÿlñhHè BG ôA .QuA úG úÞ ÿlñÖpO qA úÞ þÚkB¾ lÏG úÛýÚk ûk
úìBðqôo óAlñìoBÞ qA ïAlÞ aýø úÞ kõG òüA IèBW ó@ókAk BGô ly ZoBgôpK ÝBOAqAô koô@óôpýG ô QÞ òýèôA ,kõƒG ëBƒdyõƒg kõƒG úƒPvG oBƒÞ
òƒüA QƒíýÚ|óApƒâ ÿBƒø|xBƒHè lƒüpƒg RolƒƒÚ
qA þßü úÞ îø ÿqôo qA .lñPyAlð Ao ûBãyôpÖ >{ìpG|þì<:Q×âûlñyôpÖúG >ôpK< ÝBOA ok Ao kõG ûkpÞ JBhPðA úÞ ÿoAõéy
úG kõg ZAôkqA îuApì ÿApG úìBðqôo ÿBøoBãðpHg êíhì þüBýèBPüA oAõéy ô QÞ úßð@ qA wK òýíø úGô kõG kBzâ þíÞ xBHèpíÞ BìA lýyõK
òüA úG ÿpu ô ûkBPÖA oAõéy ô QÞ lüpg pßÖ
úìBðqôo óAlñìoBÞ úíø «BHüpÛO ,kõG ûkq ûBãyôpÖ þüôkBW QÞÿBøApWBì þƒ^oAlƒ[email protected] þƒÚkBƒ¾ ÿBƒÚ@ þƒPƒÚô#
ÿBøoAõéy ô QÞ QíýÚ úÞ lðkõG ûly úWõPì ûBãyôpÖ ÿkôoô ok êGBÛì úG úƒìBƒðqôo
ô kõy|þì Ñôpy óBìõOoArø400 qA ûBãyôpÖ òüA oõ¿OúÞûqBÓìIcB¾,QÖpâoApÚoôBÞêgAk ÝBOAqA ,oAõéyô QÞ òPÖpâ Qukok BG ,pÆBg ÿA|úzýy ô àýOBìõOA ÿBøok ,lýuo xBHè
,QuA úWAõì àü úWok ÿpPzì àü BG kpÞ|þì rüBulüBGúÞlðBíùÖûlñyôpÖúGôlì@óôpýGôpK
.luo|þì óBìõO óõýéýì àü úG lülWoAlüpgúGîøþðBìõOoArøûBXñKþ×ý×hO BG þÚkB¾ ólük .lƒølƒG ôA úƒG ÿpƒO|àƒ^õƒÞ .lyqBGokô QÖo QuAoô M^ úG
oArø 70 BO 40 òýG ó@ úðAkpì ÿBø|òøApýƒK ,þðBìõOoArøQvüôkòGôkBGlðAõPGBOkAkkõg ,kõGûkpÞJAoõWokAo{üBø|ú^BKúÞÿA|úìAtýK óôpýG þÎõHÇì ÿõƒG ûBƒãƒyôpƒÖ êƒgAk qA
oArø 100 qA pPíÞ úðAkpì oAõéy ,QuA óBƒìõƒO Ao þßzì þðõýKBK ô lý×u þñøApýK ,oAõéy ô QÞ !kõG IèBW óAoAlüpg qA þéýg ÿApG ûBãyôpÖ êgAk qA úÞ þíü|çì àüqõìô lì@|þì
BO 150 òýG þPíýÚ rýð Bø|{×Þ ô Qvýð óBìõO okAoûqBÓìIcB¾|«çHÚúÞþÚkB¾.kphGBXßü óAoAlüpg ôBßXñÞ ûBãð úWõPì úÞ þÚkB¾ ûkpÞ pünLèk Ao ûBãyôpÖ ÿBÃÖ ,ly|þì {hK
ÿBø|òG QüBßc úßñüA BO .koAk óBìõO oArø 400 Ao þÚkB¾ ôA úÞ ly úWõPì kõG ûlük úìBðqôo ÿoô@kBü BG ûlñƒyôpƒÖ úƒG ÿlƒñƒhƒHƒè BƒG ,lƒy xBHè lüpg ëBc ok þ×éPhì ÿBø|ÿpPzì .kõG
lñPvðAk|þì pãük úíø ô ly krðBGq ûBãyôpÖ òüA xBvcA kõg þãðoq qA QGBG òüA qA ô úPgBñzð ûôpâ oBãðpHg qA êHÚ qôo lñ^ úÞ þOBÎ|çƒÆA ûkpÞ pK Ao ûBãyôpÖ ÿBÃÖ Bùð@ pÇÎ ÿõG ô lðkõG
úÞ þüBø|þùâ@ QGBG ûBãyôpÖ òüA óBHcB¾ úÞ .kpÞRnè ûkpÞIvÞoAkáoBìÿBø|xBHèûoBGokÿkB¿PÚA Qíu úG oAõPuA þüBø|ïlÚ BG þÚkB¾ ÿBÚ@ .kõG
pzPñì Bùð@ ûBãyôpÖ qA QGõð ûkoBù^ ok úìBðqôo kõg ÿpPzì úG lüpg óBüBKqA lÏG ûlñyôpÖ ÿBø|wñW ÑõñƒO< :Qƒ×ƒâ ûlƒñƒyôpƒÖ úƒG ,kõƒG úG kpÞ Ñôpy ô QÖo >oAõéy ô QƒÞ< {ƒhƒG
ô lðoAlð Ao þùâ@ ëõK QgAkpK óAõO ;kõG ûkpÞ óõOApG òýyBƒì ïk BƒO lƒük|þƒì ûqBƒWA :Qƒ×ƒâ òyôpÖ|þìôoáoBìòýíøúÞþGkÿBø|ûBãyôpÖ qA þßü kôq þéýg ,BøoAõƒéy ô QƒÞ þƒuopƒG
,Bø|þùâ@ ëõK òýãñu îÚo QGBG BO lðA|ûkBì@ |æBc ?{ìoBýG ...Qvýð úvüBÛì êGBÚ ûBãyôpÖ òüA BG |ç« ƒ¾A BG ô lðBuo ôA úG Ao }kõg ûqBÓì óBâlñyôpƒÖ
ô lñølG xBHè >òG< úƒìBƒðqôo óAlƒñƒìoBƒÞ úƒG ïlìôA úÞ lÏG úÏÖk ïoAôlýìA :Q×â þÚkB¾ êÚAlcïkõGBXðôAëAõýPvÖÿApGúÞêHÚûBìlñ^ >?îñÞ óõPßíÞ îðõO|þì< ÿoApßO úéíW òP×â
ok úìBðqôo þèBì {hG ÈuõO >Bø|òG< ïBXðApu oõHXì BO úyBG áoBK ÿBW ûqBÓì ÿõéW ,lüpg BìA QÖpâôo îíz^ úÞ ïlükoAõéyô QÞ BO 20 þíÞ {GBhPðA ok lüBG úÞ lðBíùÖ þÚkB¾ úƒG
óôlýì oôk ôo îñýyBì xBHè lüpg ÿApG îzð ...îPyAkëõKóõyBO10lüpgûqAlðA|úGÈÛÖòì
.ly úPyAnâ óAlñìoBÞ oBýPgA .ïoAnG pO|úé¾õc BG þéýg îø BXðôA ÿBø|ûlñyôpÖ úPHèA .lñÞ úéXÎ
qA úÞ þüBøoApÚô ëõÚ BG qôo óBíø Bø|þéýg oBTðîøAokõgàéPìòü[email protected]úéíWòüABGôA þñýG|þì ó|æA úÞ îø þüBñüA ...ókõG Bƒíƒy qA úG àíÞ BG úÞ kõG òüA ûlñyôpÖ Ùlø úPHèA
þðBìõOoArø Qvüôk ÿBø|òG lðkõG úPyAnâ êHÚ ÿlñhHèBGôkpÞóAõWûlñyôpÖôûqBÓìIcB¾ ÿApG,ïphGïAõg|þìúÞîñüA!ûoBÞxBHèïlýyõK úG þPøBHƒy {ƒüBƒø|xBƒHƒè úƒÞ ûqBƒO ÿpƒPƒzƒì
ëõÚ úG kôq þéýg BìA ,lñPgôpÖ óApãük úG Ao kõg pOõéWpPìlñ^.lyZoBgûqBÓìqAúðAlñìqôpýK >ïA|úèBgpvKóôpG|úéGÿApG...îyõK|þìrýüBK òüA py pO|kôq ú^ pø ,QyAlð pãük óAoAlüpg
oAqBG ,úìBðqôo ÿkB¿PƒÚA wƒüôpƒu ÿBƒø|úƒ`ƒG êgAk lÏG ô QÖo óBGBýg ÿõu ó@ úG ,ûqBÓì qA IXÏO ÿkpÖ òýñ^ ólük qA úÞ ûlñyôpÖ þÚkB¾ BìA lñßG ûqBÓì òüAqA Ao >oõWBð úé¾ô<
BG AlPGA ok úÞ Bø|òG QíƒýƒÚ ô lƒy >ÑBƒHƒyA< BG ô QgAlðA |æBG Ao {üBø|úðBy þüBñPÎA|þG BG
úG ,ly|þì úéìBÏì óBìõO oArø 170 BO 160 ÿBø|îÚo kõg ÁBg úXùè BG þðAôApÖ w×ð úG kBƒíƒPƒÎA
úíýð úG qõñø lñ×uA .lýuo ÿpO|òýüBK ÿBø|îÚo ,úPÖpãð ôo îíz^ ÿrý^ úÞ qõƒñƒø< :Qƒ×ƒâ
pãük ,ûBãyôpÖ xBƒHƒè òƒG úƒÞ kõƒG ûlƒýƒupƒð ,îñÞôpK xBHè îPuAõgpâA BO }BG AoBñÞ òýíø
qA þgpG pÆBg òýíø úG ô QyAlð ÿoAlüpg òýñ^ oBËPðA úÞ ûlñyôpÖ .>þyBƒG Qƒuk ïk
oArø 120 QíýÚ úG Ao ó@ lðly oõHXì óAoBßíø ÿBÚ@ úG ÉBPdì þñdè BG ,QyAlð Ao ÿkoõgpG
þèBì ÐÂô úÞ lñyôp×G þüBølñìoBÞ úG óBìõO lüpg òG Bíy lƒýƒzƒhƒHƒG< :Qƒ×ƒâ þƒÚkBƒ¾
îø ÿôo BG lñPuAõg|þƒì ô lƒñƒPƒyAk ÿpƒPƒùƒG
.lðphG oAõéy ô QÞ Quk àü ,òG ôk òPyAnâ ??>lüoAk
úG lüpg ÿApG úÞ îø BølñìoBÞ qA p×ð lñ^ ûlñyôpÖ úG þøBãð þüBñPÎA|þG BG þÚkBƒ¾
ÈÛÖ þðApâ pÆBg úG ,lƒñƒPƒÖo ûBƒãƒyôpƒÖ òƒüA lüpg òG ïoAk òì úÞ ÿrý^< :Q׃â ô kpƒÞ
p×ðôk .lðphGoAõéy àüô òøApýKôk lñPvðAõO ókAk úÂpÎ Bíy ûk|þì óõzð úÞ úünÒBÞ ,Qvýð
ókAk wK BG îø þuBýu ûôpâ ÿBøoBãðpHƒg qA úG ôo úíø oBÞ òüA BG ô lýPyAlð ôo þùâ@ ëõK
òüA eýÂõO ok ô lðkpÞ ûpvßü Ao oBÞ Bƒø|òƒG NB^ IcB¾ úÞ òì îø |æBc .lýPgAlðA pukok
:lðkpÞ ï|çÎA óBykõg óAoB߃íƒø úƒG úƒéEƒvƒì qA þzhG ÿBW úG ïly oõHXì ,îPvø úƒðõƒg
ÿApG lüBG ,îýyõLG þüBø|xBHè òýñ^ pâA qôpìA< >.ïpýãG xBHè òG úìBðqôo ëõEvì pülì qA ,îHéÆ
þüBø|xBHè òýñ^ îø óBìkõg ÿBø|ú`G ô óq lýÎ ûkoõg BW úéEvì òüA qA úÞ ûqBÓì ûlñyôpÖ
BG ô ûkBPvüA {éGBÛì úÞ þzÛð rüo kpì úG kõG
>.îýñÞ úýùO ûBãð kpÞ|þì qAlðAoô Ao BøoAõéy ô QÞ þéýì|þG
lüpg úéEvì BO ly UÎBG BøApWBì òüA úíø úG ÈÛÖ .îPyAlð RoBvW l¿Ú< :Q×â ô kpÞ
pËð úG ûkBu þéýg ëôA ÿBøqôo ok úÞ xBHƒè þ^ ,lýñÞ|þì JBhPðA xBHè þPÚô BO lýãG òì
.kõy êülHO ÿA|ûlý`ýK ÿApWBì úG ,lýuo|þì
IO< ólýGAõg qA lÏG ô kõG ëBu [email protected] ÿBøqôo »?ûõùÚ Bü ÿB^ .lýñÞ ûqBO þüõéâ BO ïoBýG
úìBðqôo ÿBølñìoBÞ ûqBO >oAk|áoBì xBHè lüpg :Q׃â ô kAk õƒéW Ao }A|úƒñƒýƒu þƒÚkBƒ¾
ÿAõg|þì pâA .ûkpÞ òÒlÚ ïApG pPÞk ôo {P×W<

!ûpPùGûõýì[email protected]þñÞóApHWôoRkõgûBHPyA 50


Click to View FlipBook Version