The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Tehran Magazine Proudly Presents:
25th Festival and Expo MEHREGAN
Sponsor By: Amir Pasha(Planet Connection) , Dr. Payam Mark Shayani
Dr. Mohammad H. Rasekhi (Southern California Medical Center)
Live Music By: Shahyar Ghanbari, Aris, Jooliet, Ardavan Mofid, Amir Asadi, Anderson...
Sunday September 30th 2018 From 11 am to 6 pm
Hilton Hotel Universal City
555 Universal Hollywood Drive. Universal City, CA 91608
(818) 881-1771

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-07-23 20:32:04

Tehran Magazine Issue # 1094

Tehran Magazine Proudly Presents:
25th Festival and Expo MEHREGAN
Sponsor By: Amir Pasha(Planet Connection) , Dr. Payam Mark Shayani
Dr. Mohammad H. Rasekhi (Southern California Medical Center)
Live Music By: Shahyar Ghanbari, Aris, Jooliet, Ardavan Mofid, Amir Asadi, Anderson...
Sunday September 30th 2018 From 11 am to 6 pm
Hilton Hotel Universal City
555 Universal Hollywood Drive. Universal City, CA 91608
(818) 881-1771

Keywords: shahbod noori,tehran magazine,mehregan

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
10 úd×¾..............|........................) þHdì îüpì pPÞk |(þüBÂoA kõg ô RBýGkA- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
12úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì ( úP×ø îg ô aýK ok-
16úd×¾.......................|....)þÏÚAô þèô IýXÎ(| kõy|þì ko rìpÚ Èg qA ÔýéHO þPÚô-| ÿoõð lŸHùy& Publisher
18 úd×¾...................|.......................|?QuBýðk pùy òüpO|ÿp`Þæ þGk Ap^-
20úd×¾...........)BøpHgôBøûpù^( !lðkpÞúGpXOAoóAlðqÿoBâqôoúÞÿoõùzìpãüqBG10- SHAHBOD NOORI
22úd×¾..)ÿpüõ¿O }oArâ( !lñPvø JAnW Bø ëlì lñðBì úÞ Bø þPüpHéu koBãükBG qA ÿpüôB¿O-
|41-24úd×¾....................................................Býðk oBñÞ úyõâ qA|- )|201 8 ÿæõW27( 1397 kAkpì 5 úÏíW ,1094 êvévì ûoBíy ,22|ëBu
44úd×¾.........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–
46 úd×¾ ............................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ÿoBùG {hG þâlðq JBPÖ@ – Friday, July 27th, 2018 I S S U E # 1 0 9 4
48 úd×¾. ...............................................)ûBOõÞ óBPuAk ( þâlðq xok-
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
54úd×¾ ..................................................)rñÆ(îülñhGîøBGþíÞ-| among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
56 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-| published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
60úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK- covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
69úd×¾ ...................................................................ÿrLy@- politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW- within the Iranian community.
76 úd×¾....|........................................................úP×ø þDõãzýK-
78 úd×¾..........|....................................................Bø ÿlñìqBýð - (818) 881-1771
|80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì-
TEHRAN MAGAZINE

Mailing Address:

PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]
Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

þðBPvGBO RçýÇÏO

ô QuA ûly RôB×Pì îø Bø ÿqBG ÿBñÏìpãük qBÒ@ þðBPvGBO ïpâ ÿAõø ô óBPvGBO #
Ao ÿrý^ ,QýÚçg BG óBykõg lñðAõO þíð Bø ú`G ÕoBÖ RBðBdPìAô úuolìqA Bø ú`G .QuA ûly
ó@ .lðõy ÿqBG ëõÓzì îø BG lÏG ô ûkoô@ kõWô úG óBzñülèAô ÙpÆqA ÿA úìBðpGpËPñìô lðA ûly
pu úé¾õc qA lñì úéâ úÞ ïoAlð pÆBg úG ,óBìq úG óApüA ÕAk ÿBø óBPvGBOqA òì ú`ð@.lñPvø
Bùð@ qA BO îyBG úPvzð kõg okBì ô olK êGBÛì òPÖo BO eH¾qAô BÛÖo BG ú^õÞok ÿqBG ,ïoAkpÆBg
ok .QuBø óBGBýgok òPÖo òýüBKô æBG JôpÒ
.lññÞ ïpâpu Ao Bì ,îøAõhG BO îükpÞ þì ÿoBíy úËdè ,Bøqôo ó@
úÞ lñøAõg þì Bì qA ïAlì ,ÿqôpìA ÿBø ú`G ÿBø ÿqBG îýðAõPG Bì ô lñupG ïBíOA úG RBðBdPìA
ÿBøpPñu äñýKBy(ëBì úG òPÖo BG óBzðBìq
rW úG ÿoBÞ úÞ òüAqA îøqBGô îýñÞpK )RôB×Pì | |.îýñÞÑôpy Ao óBìkõg

.lññÞþìQüBßy,lðoAlðókAkïBXðAÿApG ,ëõK ókpÞZpg úðBýì ok oBG àü þèBu «æõíÏì .ly þì Ñôpy Bì ÿBø ÿoBÞ Õõéy ,þðBPvGBO qôo òýèôA qA
ÀgæBGô QuA ûly pPzýG óBíüBø ú`G ÿApG óBPvGBO ê¿Öok BøokBìôolK Bì QýèõEvì ÐíW ûkAõðBg êÞ IéÒA þðBPvGBO ÿBø RpÖBvì òüA ok .îýPÖo þì }kpâ ÿApG ÿqôo lñ^ óBPvGBO
þüBø úìBðpG kBXüApßÖok óBPvGBO ê¿Ö ólýuo ApÖqA êHÚ }BÞ,lññÞ þìoBÞ úÞ þüBøokBìôolK óBìpu ÿôo Ao úðBg ô îýPÖo þì æBG Bø þíø oôk òüA ok îø ëõÞ ô pu qA ûkAõðBg ÿBø ú`G Bì ô lðkõG
þßü úG ,ê¿Ö òüA ÿApG ÿrüo úìBðpG .îýyBG þðBPvGBO ÿBø MíÞ ok Bø ó@ ïBð QHS Bü ô Bø ú`G ÿApG þì ÿoBíy qôo {ðlýuo ÿApG ô kõG ëBu óAoôk òüpO {hG Rnè Bøqôo òüA Bì ÿApG .îýPyAnâ þì
qA ,okBìôolK óAõñÎ úGô QuA ûly êülHO Bßüpì@óBñÞBu ÀgæBG ,BìqôpìA þâlðq RBìôréìqA
òýýÏO {ýK qA ô îËñì ÿA úìBðpG òPyAk pßÖ ok þðBPvGBO RçýÇÏO qBÒ@qA êHÚ Bø ûBì þPc ô Bø úP×ø .îükpÞ
ok Ao kõg ÿBø ú`G ,þuBuA QýèõEvì àü óAõñÎ úG ,QuA ïqæ Anè .îýyBG kõg óAlðqpÖ ÿApG ûly ô ûkpÞ pãülßü ëBHðk J@ qA pK ÿBø êÇu ô äñéy BG ,îükõG ÿqBG J@ ÜyBÎ úÞ BXð@ qA
óBÞkõÞ òüA ûlñü@ .îýyBG îø Bùð@ }qõì@ pßÖ úG ,þìpâpu pG ûôçÎ ô ûkpÞ ëõÓzì ê¿Ö òüA ÿpãük ÿBýðk óBPvGBO Bì ÿApG .îüly þì óAôo úðBg ÿõu úG þãñupâ QéÎ úG þéâ ô wýg JôpÒ
þì Jõvdì kõg qA lÏG êvð ÿApG þðAqBu ûlñü@ qôpìA Bì ô koAk þüBø úìBðpG òýñ^ úG þãPvG þì àükrð óBXýøpK ê¿Ö òüA þðBüBK ÿBøqôo úG þPÚô .îükpÞ þíð {ÂõÎ ÿrý^ aýø BG úÞ kõG

.îüõy .lupG ïBíOA úG lc qA {ýG QÎpu BG ê¿Ö òüA lüBG Ap^ úÞ îükoõg þì ú¿Ò ,îüly
Rnèpãük,kõWõì RBðBßìAïBíOkõWôBGúßñüAqA,îñÞþìûBãðqôpìAÿBøú`GúGúÞæBc
þìô QyAk ÿpãük äðo Býðk ,Bøqôo ó@Bì ÿApG .kpýâ þì îèk ,koAlð þüBñÏì óBzüApG ÜGBu ÿBø
þìpâpu ô ÿqBG êüBuô ûqAlðA òüA úG .îüõy ïpâpu Bø QÎBu ,ÿA ú`üqBG òüpPß^õÞ BG îýPvðAõO
pK Ao óBìq îýðAõPG BO îükpÞ þì þcApÆ þüBørý^ ,QÒApÖ ÿBø QÎBu ÿApG óBìkõg lüBG ô îýPyAlð
oBãðA BìA ,koAk kõWô Bø ú`G ÿApG ÿqBG úéýuô àüôoArø ,qôpìA .îüpHG Rnè ëBc òýÎokô ûkpÞ

.lðkpâ þì ÿpãük úéýuô ëBHðk úG ,ÿqBG QÎBu lñ^ qA lÏG ô lðõy þì ûkq ëk pOkôq

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

þì Al¾ ûlñâ kpì Apì úzýíø úÞ QuA ÿkpÖ ÿBK .ïkAlýì QÞpc Ao kõg IùPéì Qè@
ïBXðA òì BG ú`ð@ kpÞ þì BÎkA úÞ ÿpPgk .kpÞ úG îíßy ÿôo îðBPuk þPÚô ëBc òüA BG
úGpXOúGÜÖõìiüoBOokÿpãükpPgkaýøûkAk qAúÞïkõHðokBÚóAõñÎaýøúGlì@þìokQÞpc
òì þPÚô àýð àýK qôo ó@ok .QuA ûlzð ó@ úÞ ÿA úðõâ úG îñÞ ÿpýâõéW Qè@úG ókq Quk
jAoõu ïkpG þì ôpÖ ûõýì ó@ok Ao ïkõg îPyAk lñéG Ao îPuk ïkõG úPvzð îø xçÞ Èuô pâA
BýG û@: Q×â þì òì úG úèBðô û@BG QyAk Iýu úG Ðüpuô îPÖpýâ þì ûqBWA îéÏìqAô ïkpÞ þì
úíø ... ûlñâ kpì õy òì êgAk õO ûlG êø õO þüõzPuk úG Ao kõgô ïlüôlýì oôlüpÞ ÙpÆ
| |...ûlGòìúGAoÿoAkú`ð@ îPè@ úG úÞ þPÞpc oBG ûkrðBK BO ûk BGô îðBupýì
Ao Bùð@úíøô ÿoô@ÐíW Aopýy ÿBø úHÏW .ïkpÞ þì þèBg Ao kõg ûkBPvüA ïkAlýì
>þHdì îüpì < pPÞkAoQè@ QzâqBGÐÚõìôúuolìqAQÒApÖqAlÏG úðBùG úG Ao Bùð@îýPÖo þì Bíñýu úG îéýÖ ÿByBíO
.ïpG ôpÖ þñýèqAô IèBÒ ok
BO ïkõG ûkpÞoBHðA úðBg òýìqpüqok ÿA úXñâok ÿApG îðBPuôk BƒG úƒÞpƒ¿Î úƒHñy ÿBƒøqôo

QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo

þüAl¾ òüA ... ûlñâ kpì BýG , ûlñâ kpì BýG þüBÂoA kõgô RBýGkA
ly þì ûkq kBüpÖ ÿpãW úßO qA oAô úðAõük úÞ kõG
þGB¿Ú qAp¿Î qôo àü ÿqBG QÖBTÞ BG Apð@ úÞ
Bü lýñÞ þì oôBG îðAk þíð ô ïkõG ûkpÞ ÿoAlüpg
QzK ok úðBíco þG Apð@ þèô úð
koõì ûkBWoBñÞ þOBÓýéHO ÿBøõéGBO
....ïkõG ûkAk oApÚ ûkB×PuA ÑõÂõì ókõG õGBO úƒ^ pƒâA#
ok óAõƒO þƒì Ao þƒüBƒÂoA kõƒg
úÞ kõG óBPupýGk pg@ ëBu ÿA úðBuo ÐGBñìô IPÞókõG kôldì
kBPÖA îPè@ÿApG þÚB×OA ïly úWõPì úG B¸ ¾B¿PgA ô «AoB¿dðA Bùð@ok úÞ
þüBWóBíø «BÛýÚkQè@oBñÞ.QuA ÈHOpì ûly úPgAkpKoBPÖo òüA fpy
kõy þì ê¿Pì úðlG úG Qè@pu úÞ QükôldìqA úPulñüA òßýè QvðAk
Ao ïkõg . óBÆpu .kõG ûkBPÖA ÿA úßè pPíÞ þGpÒ oBS@ok þOAoBzPðA ÿBø
þüBø çG úíø .ïkõG ûkpÞ þðBÆpu þì îz^ úG òýìq Ýpzì àèBíì qA
Bø ólýzÞ ïkõG ûkoô@ Qè@pu úÞ
.kõG ûkpÞ Äüpì Apì Bø ólƒýèBƒì . koõg
ok úÞ þGpÒ óBâlñvüõð úƒéíW qA
úƒyõƒâ qA àƒyA lƒƒy úƒƒÞ Iƒƒy ÑõÂõì B¾õ¿gô þvñW êüBvì ûqõc
þèBc ok .ly püqApu îüBùízƒ^
þì ïkõg úG ïkpÞ þì úƒüpƒâ úƒÞ QuA ûlükpâ îéÚ úG Quk þüBÂoA kõg
pýùy ûlñvüõƒð )1933 ( VAo MƒýéýÖ
.ïpýíG îøAõg þíð òì , úð: îP×â ÿBW pG BƒG úƒÞ lƒyBƒG þƒì þƒüBƒßüpƒìA
kõg BG !!! úð îñÞ þì {øAõg úð
ôïpýíGûoApÚ úÞûpgæBG ïkpÞpßÖ {ýK ûBì ,oBývG þèBXñW oBS@ òPyAnâ
QƒüBƒßy .Qƒ×ƒâ ÑAkô Ao þƒƒðBƒƒÖ oAk
JAoõW ok ûoBGôk pßÖ òüA qA lÏG ëBu ok úÞ QuA þGBPÞ óAõñÎ ÿõñOoõK
.ïkpÞ þüBÂoA kõg îüBø
kõg kAlÏO îPvðAõO þì pâA þðBùW IWõì ô lýuo NB^ úG 1969
RBýGkA ú¾pÎ ok VAo MýéýÖ ïBð óly
úG Apð@ ô îñÞ îÞ Ao îüBø þüBÂoA B« ƒuBƒuA JBƒPƒÞ òƒüA .lƒƒükpƒƒâ óolƒƒì
pu Bü îðBupG oBG àü ÿqôo çTì
pTÞA lc Bü îupG òýÛü úG ôk klÎ ok Ao óAõW kpì àü kBÃPì RBuBvcA
ÿô ûBñâ xBvcAô þvñW ÿBøqBýð JBG
oApÚ òüA úíø BìA !! kõG Jõg oBG úu ûkAõðBg þHønì ÿBÃÖ qA ûlƒì@ pƒG úƒÞ
òì úÞ þüBW BO ly þì }õìApÖ Bø ok .QuA ûlýzÞ püõ¿O úG þüBHüq úG QuôA
ÿApG þüBÂoA kõg ïBXðA ok lülW kõÞo þPc òèBu ÿæBG úÛHÆ úG ûkpÞ ápO þñüpy lüpƒg îðAõPG BO ïkpßýì qAlðAoô Ao ïkõg ïkõƒG ûkpƒÞ úG óBPuAk þé¾A Qý¿hy JBPÞ òüA qA þzhG
qA lÏG ,AnÒ qA êHÚ oBG òüA ! ïkpÞ QHS ïkõg êgAk ok Ao kõg ÐüBì ô ïlðBuo þì Ao kõg Bíñýu .lü@ þì óôpýG îPè@ qA ÿrý^ ÿoõW ú^ îñýHG xBñzðAôo ÿApG kõg þüBÂoA kõg oBPÖo eüpzO
îPÖpâ þì Ao îíßy ïBy rýì pu . AnÒ ÐÚõì,AnÒ ok îPÖA þì píÞ ÿôo ûkpÞ îg Ao kõg rýð þøBâ òüA qA þüBø úƒyõƒâ BƒG pƒüq ok úƒÞ kqAkpƒLýì
ô !! ëBùuA îP×â þì ÿoBG ØuA úÖBƒýƒÚ BƒG ô .îPgBu þì Bøo þñüpýy nÒBÞ úPvG Ao Bø îz^ úPÖpâ Quk ok Ao Qè@ úÞ þèBc
ok BXð@ok . ïly þì þüõzPuk þøAo úíýuApu ÿBø þüBíƒøkpƒâ qA þƒßƒü ok ïoAk pƒÆBƒg úƒG lùXýì óôpýG Qè@qA ú`ð@BO ïA ûkõzâ Ao îðBøk :îüõzýì Bñy@ þvñW ÿBø ÿpâBzÖA
qA úðBý×hì Apð@ úÞ ïpøAõg Roõy ûkpÞ ê×Ú Ao þèBg Apð@ úðBýì úPyAkpG Ao þHýu òì þâkAõðBg óAlðk ô óBGq ÿôo pG þGp^ pK pýy óõ`íø Ao îüõãG lüBG ûoôk òüAok .lýuo ûAoqA þðAõWõð| |
îHýWok úðAlñìpñøô úPÖo {Þ {üBùuBHè líÞ ïkAk oApÚ ó@ ok Ao Qè@ úÞ þèBc ok ô ïkpƒÞ îuBâoA ØÏy îø RBÚôA qA þéýgô ïrüpG kõg Jok QzK ok ïkõG oAlýG úÞ þOBÚôA qA þíýð
ûkoô@ óôpýG îHýW qA ïkõƒG ûkpƒÞ ÿqBƒu BƒW ïkoô@ok QÞpc úG Qè@ ÿôo pG Apð@ ûoA óõ`íø ïpÞ êTì ëArðA ÐüBìô îñýHG Quok QyAnâ þíð ïkõG ûkpÞ ê×Ú kõg ÿôo úG úÞ þìBíc ÿBø
þüBÂoA kõg îPyAk óBøk ok Apð@ úÞ oõÇðBíø îñýHG úÞ kõG IèBW îüApG .ïkpG IÛÎ ô õéW ô þøõÞ óBýì qA .lýùW þì óôpýG úðBøk qA ÿoBzÖ þèBgAoïkõgó@ok þédìóBíø.lükpâÿpLu
ØÛu Roõy qA þyBð úÚpW úðõãñüA ô ïkpƒÞ úG ó@ qA lÏG ô îñÞ þì úGpXO Ao þvc úðõã^ úèB`ì ÿBø wßñýéÞô ly wýg ÿBùèBíPukqA þì QèAõO êgAk Apð@ ÿBø ëBíPuk ô ïkpßýì
Apð@ô ïlüôk ÙApÆA ÿBø Qgok ô Bø úOõG ÙpÆ AkBHìúßñüAxApøBG ûlyàèÿBøúìBXýKôûly òPvy ÿApG úÞ þ×ýTÞ ÿBùuBHè BG Bü îPgAlðA
.lükpâ òì ok oBPÖo òüA ïBXðA ÿApG ÿlülW óôpýG ûõýì úðBýì qA Ao Qè@ ô îPgAlðA òýìq úG ô ûlì@ êüBð ïA ûkAk ïBXðA ú`ð@ ØzÞ úG þvÞ Bü ô ïkpÞ þì áBK kõG ûly úPyBHðA îø ÿôo
ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy ó@ úÞ ïkpÞ þì îvXì kõg òøm ok ô ïlýzÞ kkqlG òì qA Ao ïA úPyAk ókpÞ þèBg qA úÞ þ×Ïy pìk BøôoAk úv×Ú úñü@ ÿõéW úÞ þüõzÞ ÿôo
òýG Bì ÐÚAô ok ûõýì Èuô òýPyõâô kpu wc
pPùG þâlðq ,pPùG wßu " : úÞ}õâ 10

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

11

ôA .QgAlðA þPvø qA Apì ô kpÞ ÿkpìBð þéýg Bì qôo ÿAõø ô ëBc ô úðBìq ÑBÂôA úG úWõO BG qôpìA !QuA óApùO úéXì
þ×üpÏO úÞ ûly þÏÂô oB^k pÂBc ëBc ok rýð >óBüpXy BÂo lídì< ÿAl¾ BG þãñø@õükAo qA úG ÿpHg òýñ^ úG {ñÞAô ok ïkpì óApùO ok| |
äñyõø< þðlýñy oBÏyA qA þßü úÞ ïlýñy îø ÿpülì lyBG ëõK BWpø lðA úP×â Bø úðBuo BG úP×ø îg ô aýK ok
| |.koAlð þì >pùéÞ óBùýÞ< qA þãñø@ BG Ao >ZBùPGA Alg úG < lüõâ þì úÞ Qvýð êýèk þGô Qvø
Ao }olÚ lüBG ô Qvýð BW òüA êTì BW aýø þzHc lýÏu lídì
ô olK lG ÈGAôo þÞkõÞ ok òì úG pãük úGp | |.lðAõg ïõéÏì îø þÖpc òýñ^ óBýG êýèk .>!îýðAlG
þèô kõG úPÖBü óBüBK ÝçÆ BG ú^pâ úÞ kõG ïokBì QuA ÿA úðBìq QüBßc ZBùPGA pÏy úÞ BXð@ qA ,lñÞ þì kBÛPðA îø ,lðAlñg þì îø óõ^ QuA |[email protected]|
BG úÞ îø óBPvéâoBPÖo .QyAk úìAkA ó@þyAõc qA þèBg ó@ ólðAõg îüpG þì pu úG ó@ ok úÞ .lñÞ þì pK Ao {HýW îø ô lñÞ þì Qdý¿ð îø
qA kpÞ þì Al¾ ÕôpÖ ú`G Apì ô kõG ØèBhì òì rüAõW QgAkpK óBüpW ok ôA úPynâ òüA qA ëôA qôo
oBPÖo ôA .QyAnâ þì lG pSA òì ÿôo pãük ÙpÆ | | :kõGløAõhðØÇè îùPì Qvø óBOkBü úÞ îø þðõüpüõéO RBÛGBvì !ÿpñø xçPgA
ûBâlük qA ô QyAk þHüpÒ ô IýXÎ ÿBø þÚBu ÿA kõíð ÿôo îÒ úÞûkBG óBupG ok ûlðôpK ÿAl¾ôpu úÞ kõG ûly xçPgA úG
îø {v×ð ô kpÞ þì ûBãð rý^ úíø úG ÿoõOApLìA þÚBu ÿA kõG ú^qBG çG óõhýHy òüA Bø úðBuo þgpG .ly îâ pãük ÿBøõøBýø óBýì þPèôk xçPgA úG ÉõGpì ÿBø ÿpâBzÖA óBýì ok
þì Bø þÃÏG æBc .lì@ þì ok ïpâ ÿBW qA ïBW ÿ úñýD@ok QuBì ëk {Ûð BýèBc ó@ûkpK QzKok îø óAlñìpñø : lðA ûkqpPýO îø óBüpXì ÿBK ,óBìpXì IýÛÏO oõPuk ô oõzÞ ok
þPc ô óApüA ÿBíñýu pG óBPvéâ ÿBÚ@ lñüõâ þÚBu ÿA kõHÞjp^ òüA koô@äðo ú^ BO ûlýzÞ óBýì úG îø Bíñýu óAlñìpñø ô þðõürüõéO
BO JçÛðA qA ôA lýñýHG Bíy BìA !úPyAk pýSBO ÕôpÖ ôAok lýìA l¾ îýPvG úÞoBü ó@ÿlük !lññÞ þì pãük oBÞ
JBPÞ àü ÈÛÖ úPynâ ëBu êù^ úÞ æBc þÚBu ÿA kõzâQuk Bì ëk óõg úG óõ^ løBy ïkpì Qvýð lýÏG aýø þÏÂô òýñ^ BG | |.QuAûly
úü òì ,ëBc pø úG .ûkpÞ pzPñì Ao xôpg l¾ úÞ lñyBG ÿpülì óApùì qA ÿA ûqBO úìBðpG
þíð óBPvéâ ÿBÚ@ BG ô ïA ûly lüly ÿoBãýu õük ïkqA Bì þðAkrü {O@ly ûpýO løAõhð úðAôlñgô þíøoôk úìBðpG lñðBì úG úPHèA óAoBÞolðA Quk ô óAlñìpñø qA þgpG ïBð| |
ôA .úñÞ þíð êídO Ao oBãýu ôA óõ^ .ïqBu þÚBu ÿA kôk úPgAlðA kõg îz^ok ú^pâ oBzPðA BìA ûlzð pzPñì qõñø Bíñýu ô óõürüõéO
pÏy wýéãðAok kõG ûkpÞ RõÎk Ao UèBS óAõgA õð úì òüô ,àéÖ QuA òýìq óõg ÿ úñzO .kõG ÿBø ïBð úG þðõürüõéO oõùzì ÿpXì ôk ïBð
úPyAnãð óAõgA ÿApG ÿoBãýuBW àü ô úðõhG ÿA kôok úPzÞ wG úÞ QuA þuAk úñùÞ Bø þéýg >þðBhýéÎ óBvcA<ô >ÿpülì óApùì<
oBãýu ô kõG ûkoô@ok {Þ úñyBK îø óAõgA ô kõG ïôk qôo ó@þHXÏO òýñ^ êýèk .QuA úPgBu IXÏPì Ao
óBíùì qA îø òüA .kõG ûkpÞ }õìBg ó@ ÿôo Ao þÚBu îÒô þÚBu xok óBuolì qA ÿpXì ôk pø òüA úÞ QuA
úÞ kõG oô@ IÏO îüApG þèô .óBPvéâ ÿBÚ@ ÿqAõð óBW ÿ úìBWpãW JBðõg úG îýPvy úÞwG úG úÞ þÞoAlì úG úWõO BG óõñÞAô lðkõG ÝçgA
lýzÞ þì oq úÞ Ao ÕôpÖ ólýzÞ oBãýu oõÇ^ qA ïAlÞpø úÞ ûly }BÖ ûkBPÖA óæõEvì Quk
þÚBu ÿA kõK úðô lðBì BW úGoBOôqA úð ÿoBHPÎA úvuõö ì<qA Ao þP×ãñø ÔèBHìp×ðôk òüA
| |!kpÞþìêídO ÜzÎ lHÏìok úÞkõG òì ëk Quk úG Üc ûkpÞ QÖBüok ïAô ô úülø óAõñÎ úG >YXdèA òìBS
áoBK kpâ ûoôk AoôA úÞ þéìAõÎôoBýìBÞ óBPuAk
ô lXñâ þíð úd×¾ òüA ok úÞ QuA kBüq kpÞ Bø þÚBu ÿA kôpÖ koôBýðõOpýÒ úGpu .lðA
{üõu úG BO Qvýð ÿA úíéÞ ØuCBO rW óõñÞA lðA úPgBu þì¶ }kpâþK ïBWô Iè òüA úG ÿpülì óApùì êýÞô ÿBK ÿpHg òýñ^ oBzPðA BG
þÚBu ÿA kõu ú^ ïBWô Ièq þì þG úðoô úÞ QuA þèBc ok òüA ô ûly qBG xçPgA óAlýì
.îýñÞ úðAôo îÒ Rõég òüok úüBu óõ^ úÞlñGôpÖok þì þðBhýéÎ ô lðAõg þì JnÞ Ao pHg ÿpülì
þÚBu ÿA kõñyô Q×âpu Qvýð îvÞBG QGBGYXdèAòìBSúvuõö ìAoÔèBHìòüAúÞlüõâ
ïoBù^ qôo ûkpÞ QgAkpK þðõürüõéO ÿBø úìBðpGqA QüBíc
!pãük þüAlgoBËPðAok ïõu qôo
!ûlðqBG ûlðBìqBG 12
þì úðBGq óBñ`íø oõzÞ lñ^ ok äñW {O@
þì óõg ô áBg ok Ao ûBñãýG ïkpì ô lzÞ BùñO >oõKBy|oBýìBÞ< QynâokpHg ólýñy BG| |
Ao ïkpì ëAõìA óBùWqApãük ÿA úyõâok .lðBPéÒ Ñõð ú^ lüBG îPvðAk þíð kArgpÖ ÕôpÖ lðqpÖ
qôBXO .Qvýð îø þuo kBüpÖ ô lññÞ þì ëôBL^ lñðBì úG Bü@ !îøk óBzð kõg qA þéíÏèA wßÎ
úÞ îüõãG Büô ïõypSCBPì úGBzì ÿBøpHg ólýñy

| |?lyQcAo
}BÏìoApìA ÿApG úÞôA qA óõPu òüAok îø ç« HÚ
ÿApG lðAõPG BO kq þì oBPýâ óApùO ÿBø áoBK ok
pvK ôA .ïkõG úPyõð lñÞ úýùO þðBð úíÛè kõg
úÞ kõG oõKBy rüôpK ïBð úG ÿkpì ô fpÇì ÿpÎBy
.QyAk Rpùy RBÎõHÇì ok ÿoõOBíéßüoBÞ ok
ÿApG þìBð ÈÛÖoBùPyAô QýÖôpÏì úíø ó@qA BìA
ëõK AõðBð ô ëBÛG ÿApG îø ó@ úÞ kõG ûlðBíýÚBG pvK

.ly þíð AnÒ ô óBð
úP×â óõPüq úüpzð BG õâ ô Q×â ok {ýK ëBu ôA
ïArÎA úìBðpG ok ô îPÖpâ îéLük óApùO òì kõG
Ao þÂBüo úPyo ëôA .îPÖo wýéãðA úG õXzðAk
ïõéÏì úÞ îPÖo þyBÛð ÕApu úG lÏG ô ïkpÞ ëBHðk
þì úðBGq ïkõWô ok okBì ô olK qA ÿA úðBzð kõG
ô þuBñzðAôo ëBHðk úG }BÞ ÿA BìA .lzÞ

| |.QuAó@okóBðúÞîPÖoþìþulñùì
ïokBì ô olK êýÞô qA Ao úGp òýèôA óAoôk òüA ok
þãíø Üc ok úÞ ïkoõg >oõKokBð lídì þéÎ<

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ÙõvéýÖ òGoõÞ ÿpðBø .QuA ûly IéW ó@ oArGARoõ¾úGÉBÛðþgpGokóApPgkôóBðqúG
Ao pâlüBø òýOoBì oBS@ qA þgpG úÞ ÿõvðApÖ kõy þì ûkAk ûqBWA þPc ô ûlì@ ok þPìõßc
ÿqôo :úPyõð kõg RApÆBg ok ûkpÞ úíWpO úèBu úð BO Qzø óApPgk BG úèBu ûBXñK óAkpì
ÿAúyõKôA.îPÖo}pPÖkúGpâlüBøólükÿApG óApPgkòüAkAkúGrýðþðõðBÚaýøôlññÞZAôkqA
úyõK.îñÞòýãñuôàHuAoó@BOkAkîPukúG ÿA ûlÎ úÞ Quôo òüA qA .luo þíð ëBukpg
IXÏO BG ô kõG ôA ÿBø úPyõð Quk qA õéíì ÿôqo@ ok ô ûkpÞ qAok óBíu@ ÿõu úG Quk
òýãñuô kBüq olÛ^ QüBø úPyõð Quk îP×â .lññÞ þì BÎk pãük þüAlg ólì@
àü ÈÛÖ :Q×â ô kq ÿlñhHè ôA .QuA ûly ûoôk òüA úG ÉõGpì BùñO úðB×uBC Pì þÏÂô òýñ^
òüA .løk RBXð Ao Bì lðAõO þì pãük ÿAlg þOBüBñW ûlñøk óBzð iüoBO .Qvýð þâlðq qA
QuA "óBìq ô þPvø " JBPÞ qA ÿpãük {hG Bøó@ôúPvzðïkpìûkpâpGóBìqpøokúÞQuA
|.|.îñÞpzPñìAoó@lüBGþÞîðAkþíðúÞ .QuA ûkAk RkBÎ iéO þâlðq êídO úG Ao
1945 ëBu ok Büõâ úÞ Bø úPyõð Quk òüA
úÞ QuA ÿA úPvWpG RBßð ÿôBc ûly úPyõð
óBìq ok Ao Bø ó@ kõG úPvðAõPð pâlüBø òýOoBì
.lðBuo NB^ úG {OBýc

pg@qôo
ÕAk óBPvGBO

ïpâ óBñ^ Aõø BìA ûlìBýð óBPvGBO qõñø ú^pâ
úÞ þðBPvGBO þÒAk úWok Qvýð ïõéÏì úÞ ûly

óBykõg úðB×uBC Pì úÞ ÿrýãðA îÒ óBPuAk
úÞ Ap^ .lðA ûkoô@ kõWô úG kõg ÿApG úPvðAlð
QüAlø ÿApG Ao ÿkApÖA ô lðõy þì RBÓýéHO ïBg
þì kõg ûAo úG BùñO úÞ lññÞ þì JBhPðA kõg
ok úPHèA .Qvýð ó@ok ïkpì ÿApG þÏ×ð úÞ lðôo
,òéßñýè ïBøApG@ lñðBì úG îø ÿkApÖA óBýì òüA
BO lðõy þì AlýK ælðBì óõvéðô ÿlðBâ BíOBùì
ú^ BìA lðoAkpG ïlÚ ïkpì ÿBø úPuAõg QùWok
þì ûBOõÞ Bø ó@ ûoBPu {zgok úÞ xõvÖA
.kõy
úG ôA qA úÞ >pâlüBø òýOoBì< úñýìq òüA ok| |
.lupG lñ^ úG QuA ûAo ok ïBð îPvýG ópÚ úPvWpG óBÖõvéýÖqA þßü óAõñÎ
Büok úG úÞ þüBøpùy þèBøA Aõø þÒAk òüA ok ÿA ûkAõðBgokôA .koAk þHèBW RAoByA lðpG þì
ÿAõøpy qA BO lñøk þì J@ úG òO lñPvø àükrð kõG BvýéÞ ïkBg }olK óõ^ úÞ kõG ûlì@ Býðk úG
Áçg Qvýð ó@ ÿõãhuBK îø pèõÞ úÞ úðBg BG ôA .lGBü þì }oôpK Bø àýèõOBÞ óBýì ok
qA Büok êcAõu Bøqôo òüA êýèk òýíø úG .lðõy þuBñy óBìq ,ú×véÖ ëBHðk úG BøkBÃO ólük
óAoAkpHíéýÖ úÞ óBzðlük ô lðq þì Zõì ïkpì ok ô kôo þì àürýÖBPì ô þuBñy þPvøô
ÿpHg }oArâ Bø ó@ qA þðõürüõéO ÿBø ëBðBÞ oB^k óBùW úÞ luo þì úXýPð òüA úG QüBùð
qA þßü ok .Qvýð ØÇè qA þèBg lññÞ þì úýùO ÿAlg àü oõùÊ BùñO ô ûly þÚçgA úÏWBÖ
úÞ løk þì óBzð Ao úHXdì óBðq Bø }oArâ òüA
ûkpG ûBñK Büok J@úG }õK þñýßýG óBðqoBñÞok | |.løkRBXðAoúíølðAõOþìpãük
QÏýHÆ qA þOlýÛÎ ÿBø ÿpýâok óôlG ô lðA koAk þHèBW RApËð koõì òüA ok ÙõvéýÖ òüA
úG óBùW óBÖõvéýÖ úWõO ô ûly AlýK A«pýgA úÞ
.lðpG þì Rnè

13

óApùO úéXì

14

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

kõy|þì korìpÚ ÈgqA ÔýéHO þPÚô

BK QuBø|Rlì Ùlø òüA úG ólýuo ÿApG þOBÓýéHO ÿBø|QÞpy !QíýÚ pø úG úWõO IéW #
ok úÞ ÿkoAõì lñPvýð îÞ .lðA|úPyAnâ pOApÖ ÿlíÎ þvüõð|ÈéÒ ô þvüõð|úPvWpG qA Ao
.lðõy|þì úPÖpâ ÿqBG úG þhüoBO ÐüBXÖ Bü Bø|óBvðA ïAlðA ô QuõK äðo Bùð@

2001 ëBu úÞ QuA óBíè@
áBK êßzì .lƒy pƒzPñì
ÔƒƒƒýƒƒéHƒƒO òƒƒƒƒüA ókpƒƒƒƒÞ
úÞ kõG òüA ûkq|QývƒñƒW
oBÞ àýéÞ lñ^ BG ly|þíð
Rlì ok lüBG ;kpÞ ïBíO Ao
15 kôlc qôo lñ^ BùñƒO
ÿoô@|ÐíW RBÞçK oArƒø

.ly|þì

lñÞ|þì lý×u Aorý^ úíø úÞÿA|ûlñüõy-|4 åpì ûBâôkoAok ÿkôk àñýÎ ÔýéHO-|1
QÞpyoBHPÎA úG îø "|Shanghai Leishang Cosmetics|" QÞpy þOBÓýéHO ÿõülüô .QuA ûly qBupHg úÞ QuA þOlì "|Valley Eyewear|" þüBýèApPuA QÞpy .úð BdýWpO
úGoõùzì óBìkBü ÙApÆA úÆõdì ,õülüô ÈHÂ òzýÞõè .QuA þPðpPñüA þüõülüô ÔýéHO àü ó@êýèk
óq àü ÔƒýéHO òƒüA ok .kq úƒGpƒÂ òüA ok ïôk þðBùW äñW ok .QuA þuAôpÞ ok "wOAõñuBü" ÿoBHWA oBÞ ûBâôkoA ok þãñu êâ
Ao QuõLøBýu kpÖ àü úG kõg úÚçÎ òPÖpâ æBG þK ok "|Valley Eyewear|" .lñPgBG óBW p×ð oArø 80 qA {ýG ÿoBHWA oBÞ ûBâôkoA
úÞ lñÞ|þì ûoByAôA úG ,løk|þì óBzð
kpì QüBùð ok ô ,lƒüBƒýG pƒPßükrƒð .kpÞ áBK Ao õülüô Bø|ÅApPÎA
þüõzuBHè òýyBì ok Ao QuõLøBýu
àü õyô|Qvy qA wK .kqAlðA|þƒì ûrì|þG BìA ûríyõg-|2
qA QƒuõƒK|òƒyôo þƒƒüBƒƒýƒu@ kpƒƒì þuôo óBðq qA þÓýéHO ok þðBùW ïBW QHuBñì úG úýuôo ok "äñýÞ pâoõG" ÿA|ûpýXðq kôõÖ|QvÖ
qA wK .kõy|þì ZoBg þüõzuBHƒè ÜÖõì úÞ þðBðq úG ."lññÞ oBßy ÿoBßyqoô ós" þðBùW ïBW óAoBßyqoô qA óly oAkoBG BG kõG úPuAõg
òüA ókõG úðBPupKkAtð úG ÅApƒPƒÎA æBG þKok îø ÔýéHO òüA .kõG ûly ûkAk ûlÎô ÿlÛð ûrüBW àüô óBãüAopâpHíøpíÎ àü ,lðly|þì
Ao ÔýéHO ô þøAõgonÎ QÞpy ,ÔýéHO
.ly Ùnc Bø|ÅApPÎA òPÖpâ
.kpÞ Ùnc ?úzð ÿqBG úzð úu BO -|3
kõy|þì lý×u úÞþøBýu-|5
úíø }õâ úG kôo|þì oBƒËƒPƒðA qApPzýG" :ûly úPyõð þðBíè@óBGq úGpüõ¿O ÿôo .Qvýð wßÎ òüA IuBñì êTíèA|Jp òüA
úðBPupKkAtð ÔýéHO úÞ lyBG ûlýuo ok "QÞoBì Bülì" àýðôpPßèA ïqAõè ÿA|ûpýXðq ûBãyôpÖ ÔýéHO òüA ."Qvø {égAk ,þñÞpßÖ ú`ð@
òüA kõWô BG .lðq|þì úGp oBHPÎA úG
)|Dove|( "ôAk" QƒƒƒƒƒƒƒÞpƒƒƒƒƒƒƒƒy 16
ô þƒzüAo@ ïqAõƒè ûlƒƒñƒñƒÞlƒƒýƒèõƒƒO
Ao ûkõìq@ lÏG ëBu àü ,þPyAlùG
ûBOõÞ ÔýéHO àü ok .kõìq@ ûoBGôk
ûkAk óBzð ÿqBXì ÿBø|úƒßƒHƒy ok
BG QuõLƒøBƒýƒu þƒðq úƒÞ lƒy|þƒì
þƒƒðq úƒƒG {ƒƒOpƒƒy|þƒƒO ókoô@ok
ok .kõy|þì êülHO QuõKlƒýƒ×ƒu
þøAõgonÎ QÞpy îø koõƒì òƒüA

.kpÞ
þPupKkAtðpãük êßy-|6
qA þƒƒèBƒƒƒg ø 2018 ëBƒƒƒu
.QuA ûkõHð úðBPupKkAtð RBƒÓýéHO
,|M|&H| ÿlƒƒƒDõƒƒƒu QƒƒƒÞpƒƒƒƒy
ÿApƒG ,áBƒƒyõƒƒK ûlƒƒñƒñƒÞlƒƒýƒèõƒƒO

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
17
òO pG Rpzüõu òüA .>êãñW óõíýì òüpO|ëBcBG< :ûly úPyõð ó@ ÿôo úÞ lñÞ|þì ÔýéHO þOpzüõu
.QyAk þK ok ÿA|ûkpPvâ þééíèA|òýG RBÂApPÎA ÔýéHO òüA .QuA QuõLøBýu úƒ`GpƒvK àƒü
Bø|ûBãyôpÖ òüA úÞ ÿoõÆ ,lðlyoô|úéíc|M &|H| ÿBø|úHÏy úG BÛüpÖ@ok òýãízg ÿBø|ÿpPzì

.kpÞ Ùnc Ao ÔýéHO ô QuAõg onÎ|M&|H| .lñzßG òýüBK Ao Bø|ûpÞpÞ lðly oõHXì

ákõÞxBHè ÿôo lüôAk ûoBPu-|7
2014 ëBu ok îø )|ZARA|( "AoAq" Ræ@oõüq ô áByõK lðpG qA úðBâ|ú`G þOpy|þO àƒü

ûAo|ûAo Rpy|þO òüA .ly þèBXñW
ÿBø|ûBâôkoA óBýðAlðq xBHè úG úýHy
îø ó@ ÿôo .kõƒG Bƒø|ÿqBƒð åpƒƒì
;kõG ûly oBÞ äƒðokoq ÿA|ûoBƒPu
óBìq ok ú^|ó@ úƒG úƒýHy þƒPìçÎ
ûly ØýéßO óBükõùü úG Bƒø|ÿqBƒð
AoAq .lðõy rüBíPì óApãük qA BO kõG
qA Ao Rpƒy|þƒO ,QƒuAõƒƒg onƒƒÎ
ïçÎA ô kpÞ Ùnc kõg óõývßéÞ
ÿApG ópPuô ÿBø|îéýÖ qA úƒÞ kpƒÞ

.QuA úPÖpâ ïBùèA þcApÆ

þéÏW úuõG-|8
BG IOpì îø BƒýèBƒPüA "óõƒPñG"
þƒñüpƒÖ@|ëBƒXñW kõƒg RBƒÓƒýƒéHƒO
ok áByõK ûlññÞlýèõO òüA .lñÞ|þì
oAqoBƒƒÞ IƒƒƒèBƒƒƒÚ ok 2011 ëBƒƒƒu
ûly sBPðõì ÿpüõ¿O "|Unhate|"
pHøo ,îøkrðBy QßülñƒG NBƒK qA
lícAô ,óBùW ÿBø|àýèõOBÞ QÚô
lXvì QÎBíW ïBìA ,IýÇèA lídì
pãülßü úÞ kpÞpzPñìp¿ìpøqæA
þK ok .lðlýuõG|þì Iƒè ÿôo Ao
óõPñG ,QüBßy úG óBßýOAô lülùO

.kpÞ Ùnc Ao ûlykBü püõ¿O
||

àü þñüpÖ@|ëBXñW úÞ BXð@-|9
QuA Qñu

úPÖo|úPÖo þOBÓýéHO þñüpÖ@|ëBXñW
óõPñG ok ÿA|úøk lñ^ þƒPƒñƒu úƒG
ok þðBLíÞ òüA .QuA ûly êülHO
pzPñì þÓýéHO ÿkçýì 1990 úƒøk
qlüA úG çPHì ÿkpÖ ó@ ok úÞ kpÞ
ûlük åpì pPvG ok ûkAõðBg ÐíW ok
úG óBGBýg ok úÞ ÿkpÖ Bü ;ly|þì
ô ûly úPzÞ BýÖBì úèõƒéâ JpƒÂ
ok }õK|ûBýu }A|ûkAõðBg ÿBÃÎA
.lðA|úPvzð {ðBW|þG pßýK oBƒñƒÞ
óBüõXøBñK ÕApu úG qôpìA óõPƒñƒG

.QuA úPÖo
þðBvðA ÐüBXÖ ÿqBu|ÿoBXO-| 10
oAqoBƒÞ qA úƒÞ pƒüõƒ¿ƒO òƒƒüA
ÿkAlìA þPzÞ BG úðApPülì ÿBüok ok óAkpâpu óBƒüõƒXøBƒñK RBƒXð ,lƒñPvø óõƒPñG þƒOBƒÓýéHO
.lðõy|þì ûlük îø ákõÞ ô óq óBüõXøBñK óBýì ok .lñøk|þì óBzð Ao )|Aquarius|( "xõüoAõÞA"
ûlük püôB¿O òüA ok ó@ óApâkAlìA QýèBÏÖ úÞ "|SOS M|diterran|ee" óBuokAlìA óBìqBu
ÿqBu|ÿoBXO lüBHð râpø Ao oApÇÂA :QuA ûkpÞ kBÛPðA óõPñG þðBLíÞ ô óBuBßÎ qA Rly úG ,kõy|þì

.kpÞ

óApùO úéXì

|?QuBýðkpùy òüpO|ÿp`Þæ þGk Ap^

xlc BOlñ^ lýðAõPG lüBy ?QuA úðõã^ óBùW ïkpì òüpOlñíOôpSqA þÃÏG ÿApG þâlðq úÞlýñÞoõ¿O lýðAõO þìB« ÏÚAô Bü@#
|!|!lýñýHG lýPvðAõO þíð îø JAõgok þPc úÞlüõy þìpHgBG þüBørý^qA ,lülðAõgpg@BO Ao Bì Qvýè þPÚô BìA lýðrG

þì îø RkBvc æBíPcA ô lñPvø Bùð@ þÖApyA þâlðq løBy ÿpPzýG ïkpì ,þÎBíPWA ÿBø úßHy ØÇè úG .QuA QíýÛðApâ rý^ pø ô RôpS ÙkApPì þGk |
pø Ao óAlñíOôpS BO lðA ûly ïAlhPuA Bùð@pPzýG .lñPvø þWoBg ,þGk þèBøA qA l¾ok 85 ,lñÞ þì kõg JnW Ao ïkpì lñíOôpS ÜÆBñì úÞ BXð@ qA .lññÞ

|.îüA úPgAkpK þGk þPñu ÿBøpðõýéýì þâlðq úG òPì òüA ok BìA .lðA ûlðBíð Iý¿ð þG RôpS qA îø Bùð@ úPHèA ,lññÞ pOlñíOôpS pPzýG ú^

ëôA {hG

IüpÒô IýXÎ þãðBg RBðAõýc|
ok.îýñÞûoByAó@úGîøpãükoBGàülýøkûqBWABìA,lüAûlükÑõÂõìòüABGwßÎBøl¾æBcBO| |
úG ÁBhyA úÚçÎ koõì ok lñøAõg þì þPÚô úÞ QuA þÏýHÆ þéýg Býðk ÉBÛð püBu ok úÞ þèBc
þì æBíPcA þGk ok ,>?ÿA úGpâ Bü þPvø þãu Bíy< :lñupK þì ,lññÞ ëAõu þãðBg RBðAõýc
|»|>?ÿpHG Bü þPvø þãñéKqõü Bíy< :lñupK
êÓG ô þñÞ qBð þðAõO þì îø Ao BùñüA ?úð úÞ Ap^ IüpÒô IýXÎ ÿBø þìpâpu
úðpâô lñPvøõèõ^õÞ þPÚô BO úPHèA( .ÿpýãG AoQèkrý^úíøkôqþéýg,kôoþìæBGôoBKqAQèõKúÞþPÚô.QuApukokîøþGkokÿlñíOôpS
þGõg úG )!óôpýG lðq þì RpƒíÞ àƒvük RAêýhOIuABGþðAõOþìþPÚô.lñyBGîøxçÞBGúÞþñÞJBhPðAAoþOBdüp×OlüBGûqBO!lðqþì
þì óôpýG ÿôo ûkBýK ÿApG ,lðõy þì úünÓO !?lyBGþßüÿkBÎïkpìÿBøþìpâpuBGQüBøþìpâpulüBGAp^,ÿqBPGÿoAkQuôkúÞBXÞpøBO
okþñ[email protected]ññÞþìÿoAõuòýyBìBüóBylðpG Bü !?lñPvýð ,lñPvø qBGpP×Þ ïkpì qA þéýg ?QuA oõÇ^ ÿoBßy ÿBø òýøBy BG eüp×O ëBTì ÿApG
úÖBÂA óBy ÿBø {K@úG îø åorG ÿBøphPuA Büok ÝBíÎA ok þ¾AõÒ BG îø lüBy
|!|!lýñÞ |!?þñÞþìB×¾

krüo þìoAõükôokqA þOpHéu |!Áõ¿hG ÿBø|ATM |
Bü lñPvø þPüpHéu þüAoõW àü îø óBykõg| BW úðBg Ao QèõK ØýÞ ,ÿAô ÿA| |
úíø ok lñðAõPG úÞ lðoAk ëõK olÛñüA êÚAlc ?þñÞ lüpg þøAõg þì ?þPyAnâ
IýXÎ wK ,lðõzGpÂBc æBG xçÞ îuApì úG ûlG çÆ {íy ,ûoAlð þHƒýƒÎ
úPyo úíø JõHdì ÿBø ûoBPu ÝõÖ BG Qvýð BW úíø úÞ QuA þèõK çÆ !}BW
ûphvì ÿBø ëõK ó@ .lðoAk {èõHÚ
|.|.lñyBG oõhìk ,Bø Ao þßýPuçK ÿBø RoBÞ ô ÿnÒBÞ
ûly ÙôpÏì AlülW pðõýéýì ú`G ,ëBTì ÿApG ÿoBƒãƒðrƒìo î² uA ,òƒÞ }õƒìApƒƒÖ
ÿBø Quôk BG koAk Quôk þéýg ,þGk ok ÿA ç« ¾A úÞ pHð îø Ao þƒßýðôpƒPßèA
qA þéýg ô ZBñýì þßýð ,ÿpÞ BüoBì }oõùzì þøAõg þì pâA !ïoAlð Ao {èBƒc
ok ô kpýãG wßÎ pãƒük ÿBƒø þƒPƒüpƒHƒéu {íy BOlñ^ ,þðrG {O@ Ao QèõK
ATM | òüpƒO àƒükrƒð qA çÆ
|!|!lññÞ ØÞ úíø BO koAnãG {ìApâBPvñüA þ^ pãük pO QcAo òüA qA !pýãG|
lñðAo þì ûlññÞúðAõük ÿBø òýyBì| qA þƒÃÏG ÿApƒG ?þƒPuAõƒg þƒƒì
óBìoõËñì ,ûlññÞ úðAõük îýüõƒâ þƒì þƒPÚô| úGmBƒW Bƒø ûBƒãƒPƒuk òƒüA ,ïkpƒì
þì lñG Ao ïk@ óBGq úÞ QuA þÖApyA olÛð@ ,óAoAk úüBì ÿApG BìA ;lðA þPvüoõO
úÞ ÿrñG xlƒupƒì ûoBƒGok óBƒOpƒËƒð !koô@ òüA !þìpâ 30 ÿBø {íy ô oBýÎ 24 ÿçÆ ÿBø úßu BO þìpâ 2.5 ÿBø áçK qA !qAlñýG ûAo oBÞ BÏÚAô
ûly {Þôo xBíèA BG }A úƒðlƒG pƒuBƒOpƒu |.lññÞ þì à^ Ao çÆ þðBùW }qoA oBG àü úÛýÚk 10 pø ô lñPvø îø lñíyõø Bø ûBãPuk

18

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

óAqoA oBÞ ÿôpýð pÆBg úG Býðk ok þGk .lðoô@ þì ïõXø pùy úG ëBu pø ÿpPzýG ÿBøpðõýéýì .lðA úPhüo QíýÛðApâ ÿBø òýyBìô òüqõíýè ,þGk ÿBø óBGBýgokolÛñüA úÞ QuA òüA êßzì ?Qvý^
òýíøúÞQÖpâûlükBðlüBHð,kõyþìpüqApuþGkúGúÞÿoBÞÿôpýðêýuóBýìokBìA,QuAoõùzì ok þüBø ÿqBG úðAõük àü ó@ ÿôo lüBG òýíø ÿApG .lü@ þíð pËð úG ç¾A Bíy òýyBì úÞ QuA

|!lðAûkpÞRpWBùìþGkúGîøpðõýéýì5000ApýgA )!kõzð}õìApÖîøoô@ïBupuQÎpuBGþâlñðAoúPHèA(!koôBýðîÞóApãükóBýìokBOlüoôBýG

|!QuBùð@þâlðq o„ õy ,lì| |!õãGp¿Ú ;õãð úðBg !?úðBg|
.Qvø îø òzÖ ô lì ,Qvø RôpS úÞ þüBW| püq lýøAõg þì úÞ þ×Ûu ûoBGok lýüBýG æBc|
qA „pK {HýW ô lyBG úßu ïk@ „oBG ô oBÞ úÞ þPÚô úðBg ÿõéW qA .îýñÞ QHd¾ lýñÞ þâlðq ó@
þGk ûpgæBG !lüpg kôo þì þñÞ {èô BO ,ëõK ÉBýcok æõíÏì ,ÿõy þì ko úÞ óBy ÿBø
,rý^ ó@ ,lyBG úPyAk kBüq rý^ àü pâA îø óly {Þ álü oBËPðA BHüq ÜüBÚ àü þüõéW
úíø .QuA lüpg rýãðA Q×ãy ô åorG rÞApì ok ÿoAp¶Ö àü ô lzÞ þì Ao êcBu Iè BO
þì Zpg BXð@ok kõy þì êý¿dO úÞ þüBø ëõK ÿBø úðBg ûoBGok ÈÛÖ úÞ òüA !þPzK ÉBýc
ày þG .koAk kõg ÿBW úÞ îø xBHè ,kõy Üc ,lðoAk þøõßyBG ÿBíð îýüõãG óBy
}kõg ÿApG ,þGk ÿBø ëBì ok lüpg úG òPÖo ô BüArì úíø qA þPÚô .kõy þíð AkA IéÇì
QíýÚ ,lüõy pHg BG Bø úðBg òüA RBðBßìA
|!|!QuA þPvüoõO }kpâ BK àü 35 çTì .luo þì pËð úG úðB׿ñì þéýg óBy
þì BW ,BXð@ô BXñüA Ao óBy ÿBø ëõK| àü îø lüBy Bü ,çüô àü ÿApGoæk óõýéýì
þüBüok ûpËñì BG þñPyAk Quôk xôBø QñK
|!lðoAnâ
oBßyõìApÖ lñðAõO þì Bì qA þéýg êTì îø Bùð@ |.lýølG eýWpO Ao
þì BW þ^ Bì úÞ QuA òüA {ÚpÖ BùñO .lñyBG |
þÞBu Bü QÞAs ,lýéÞ úPuk ,þyõâ !?îüoAnâ
þ^ Bùð@ ,Ig ... )!úPvzð ÿBø( xBHè qA pK oBÞô IvÞ|
50 úÞ lýñÞoõ¿O lýñÞ þÏu !?lðoAnâ þì BW ÿBø úGmBWpÆBg úG Ao þGk ,ïkpìqA ÿoBývG
BW úðBðq þìõíÎ þüõzPuk ok lÛð oæk oArø BìA ,lññÞ þì {üBPu }A þPvüoõO
QívÚok lðôBKoArø 11 kôlc úÞ òüA Bü !lðBíG úG îvüoõO QÏñ¾ qA BÏÚAô þGk ÿBøpðõýéýì
ïBíO ûBì 4 þédì ûBâkôpÖ àü ûlzíâ ÿBýyA ÿqoôBzÞ .lðA ûlýupð ÿA úðBvÖA RôpS òüA
11 ó@ kBü úÞ ly oõÇ^ lzð ïõéÏì !koõhG áBg .løk þíð JAõW þðBGBýG Èýdì ó@ok úÞ îø
pø Qvýð ëAõu òüA iuBK îø >Q×ð< !úð
|!{èBHðk lì@ô kBPÖA lðôBG oArø úG úÞ kõG ÿA úñürâ òýèôA æBíPcA úÞ lñ^
úÞ QuA þÏýHÆ Ig ,lðoAk úÞ þèõK úíø òüA BG BG Ao Qéì òüA ¶ÙBð .QuA ûlì@ óBOpËð
ëBíPuk óBy IýW ïAlÞ ÿõO lññÞ }õìApÖ þPÚô lðAk þì Alg ô !lðA ûlüpG >RoBXO<
ç¾A ;xBñßuA þßü ïAlÞ ÿõO ô lðoAk ÿnÒBÞ ,luo þì ÿoBXO ÿBøkAkoApÚ ÿBÃìA óBìq
|!?lñÞ þì îø þÚpÖ óBy ÿApG ÿnÒBÞ ëBíPuk ô xBñßuA pãì þPÚô !kõy þì ëlG ô ko þìõXð ïBÚoA ú^
úG ÿqôo ,oõzÞ þÏýHÆ ÐGBñì lðly úWõPì
lñPvø Quôk }qoô BÏÚAô Bùð@ ÿoõÆApLìA òPgBu ÿApG ,lýuo løAõg óBüBK
qA úÞ þüBùð@lüBy úÞ lñ^pø !lññÞ QÞpy ó@ok úßñüA BO ,lññÞ ByBíO lðoAk QuôkpPzýG úPHèA| |
ZpG ÿæBG pPKõÞ þéø QuBgpGô Qvzð ÿõßu ÿôoô lðôpG Bø QÚô þÃÏG ,lñupO þíð ÑB×OoA |!lðkoô@ ÿôo RoBXO úG kõg
îø qõñø úÞ lðkAk îø BG úÛGBvì àü æBG ó@ 2006 ëBu ,oolÖ pWAo ô þuBÒ@ ûolð@ .lññÞ ÿqBG ,JpÏèA |

|!kõy þì QHd¾ ó@ ûoBGok ,QuA qõñø Ao óApãük ô lñPvø ûlñzhG Bùð@
ÜzÎpÆBg úG îøô }qoô úG ÜzÎ êýèk úG îø ;kõy þìoArâpG þGkok ÿoBízýG þyqoô RBÛGBvì lññÞþíð }õìApÖ
lüBG ,lüA ûlýñzð æBc BO pâA úÞ lðpG þì Rnè ÿoAõupPy RBÛGBvì qA Áõ¿g úG óAlñíOôpS !ëõK úG
BøpPy à^õÞ ÿBø ú`G ,Bø RBGo qA êHÚ .lñPvø à^õÞ ÿBø RBGo ,BøpPy òüA óAoBÞoAõu úÞ lýðAlG ÿBø QýèBÏÖ qA þßü îø þøAõgpýg| |
þèBì pËð qA úÞ þðBvÞ ô ,QuA óAlñíOôpS
|!|!lðôlG pO Ðüpu ú^ pø ,oBG àHu ÿBøpPy BO lðlðAo þì Ao úéEvì òüA qA þéýg lðA úPyAk ÿpPíÞ wðBy
koAk úìAkA úðBøAõgpýg ÿBøkAlüôo .lðoAk QüBÂo
lñPvø þüBø óBìqBu ô koAk kõWô ÿoBývG
19 êýèk þG .lññÞ þì QHÚApì lñìqBýð ïkpì qA úÞ
àíÞ úDAoA BG þGpÎ ûldPì RAoBìA úÞ Qvýð
ëBu ok ÿoæk koBýéýì 5 qA {ýG þðBùW ÿBø
Býðk oõzÞ òüpO ûlñzhG óAõñÎ úG ,2015
oõÆ úG {zhG äñøpÖ !QuA ûly ÿoAnãìBð
BW þÎBíPWA ØéPhì oBzÚA óBýì ok ûkpPvâ

|.|.QuA ûkBPÖA
ûly Õõéy þéýg|
qA oApÖ ,îükpÞ ûoByA òüA qA {ýK úÞ oõÇðBíø|
B¾õ¿hì ,Qvýð þðBu@ oBÞ þGk ok ïBckqA
ûlyrÞpíPì þGkok RAoBìA QýÏíWpPzýG úÞ

óApùO úéXì

ÿoBâqôo úÞÿoõùzìpãüqBG 10
!lðkpÞúGpXO Ao óAlðq

ûlðBìqBG< ëBüpu ok oõùíW wýüo {Ûð ok ÿqBG ëõÓzì Bøqôo òüA úÞ rýð lñèpSBu pƒ×ýÞ þðBùW þOpùy ô åorG úðBg àü ,ëõK ÿkBüq oAlÛì òPyAk úÞlýñÞpßÖ kõg BG lüBy #
þPvì òýc ok þâlñðAo êýèk úG 2007 ëBu ok QuA )|Designated Survivor|( >ûlürâpG ÿoBývG BìA .QuA þÖBÞpukokô ÙçgqAoôlGô îýÛPvì ÿpývìok kpÖ àü òPyAk úãð ÿApG
48 IýOpO òülGô kõG ûlypýãPuk úGBzì þéýèk úGoBG 4 óBìq ó@BO 1989 ëBuqA ÿô .lypýãPuk Bø ó@ ÿApG IéÒA úÞ lðoAk þüBøoBPÖo ô RAkBÎ óBùW åorG ô xBñypu ÿBø þPüpHéu qA
ëBuok úßñüAqA wK lñèpSBu .QuA úPÖpãð Quok ÑõÂõì òüAqA «ApøBÊ BìA lðAonâ óAlðqok Aoqôo ô lðA úPÖo óAlðq úG óõðBÚ òPyAnâBK püq qA lÏG Bø ó@qA þgpG þPc .kõy þì qBupukok
lÏG BìA kõíð þÖpÏì wýéK ûoAkA úG Ao kõg kpÞ koAô lì fApÆ àü Roõ¾ úG ÿA úGp kõg pu BG 2009 .lýñÞþìpßÖ úÞQuA ó@qApPzýGoBývGrýð Bø ó@kAlÏO
.lykAq@lñèpSBu,òýÖpÆþíuoþøAõgonÎqA úGqõñørýðpãükþgpGôlðAûkpÞfç¾AAokõgôúPÖpâRpHÎÑõÂõìòüAqABøó@qAÿoBývG
ûoBPu 10 BG Ao Bíy îüoAk l¿Ú IéÇì òüA úìAkA ok .lñøk þì úìAkA óBy þèBXñW ô úðApukõg ÿBøoBPÖo
þñOoBÞàì êK -3 .lðA ûlýz^ Ao òPÖo óAlðq îÏÆ úÞ îýñÞ Bñy@ ÿkôõýèBø åorG
úßéì qA Ao p¶u IÛè ô lyBG úýèAõy àü lüBy réPýG ÙôpÏì ûôpâ ÜGBu õÃÎ ,þñOoBÞ àì êK
ok 1980 ëBu ok .QyAk oBPuA áAo àü úýHy þâlðq àHu ÿoBâqôo BìA lyBG ûkpÞ QÖBüok BýðBPüpG
ïpâ 15 kôlc õýÞõO ûBâkôpƒÖ
AlýK ÿô êüBuô ok BðAõXüoBì
,þñOoBÞ àì úPƒ×ƒâ úƒG .lƒy
þƒuoqBƒG oõƒìBƒì úƒÞ þƒƒðBƒƒìq
úƒPvG òƒüA ,õƒýÞõƒO ûBƒâkôpƒƒÖ
êK áBu óôok qA Ao BðAõXüoBì
qA pPzýG oBývG lýzÞ óôpƒýƒG
ApWBì òüA qA þñOoBÞ àì kõg
ApWBì òüA .kõG ûly QcAoBƒð
10 þñOoBÞ àì úÞ ly UÎBG
RpvñÞ 11 ô úPÖo óAlðq úG qôo
1 þOoBvg úÞ lñÞ õÓè Ao kõg
ok ÿô ÿApG Ao ÿoæk óõýéýì òK óBy -1
.QyAkþK qAþßüRoõ¾úGókqQzìpÆBgúGQuAkôõýèBøóApãüqBGòüpOxBñypuqAþßüúÞòKóBy
RAqBXì óBìq ó@ok Apüq lzð ëBíÎA ÿô Ücok Bø þñKAs óõðBÚ úÞ koô@wðBy þñOoBÞ àì BìA |( >Bø äðo< îéýÖ óApãüqBG qA þßü úÞ kõG oApÚ òüA qA ApWBì .kBPÖA óAlðq úG ûBìôk {üBø ÿqBHíø
ëBuokrýðpãükoBGàüþñOoBÞàìúPHèA.kõGQhuÿoBHWAoBÞëBu7ÿAúðAoBßÖçgêíÎòýñ^ úGpÂôARoõ¾úGôúPÖookûoõÞqAkôõýèBøoBPuApKõuòüABìAkpýãGwßÎòKóByqA)|Colors
qA úíüpW oæk 200 BG BùñO oBG òüA BìA ly pýãPuk BðAõXüoBì ÿoAlÛì BG xôkBGoBG úG p×u ok 1984 þì Ao kõg þÛýéÏO Qýìõßdì óAoôk ÿrOAoBKBK àü BG òzgoBPÖo êýèk úG òK óBy óBìq ó@ok .kq
.Qhüpâúßéùì òKóBy,80úøkokúÞûlyúP×âòýñ`íø.kqþìpuôAqAþñýñ`ñüAúGBzìÿBøoBPÖolüBHðôlðAonâ
,Õôok Ao BøBÎkA òüA ÿA úHcB¿ì ok 2015 ëBu ok Bðôlì úÞ ûkpÞ úéíc rýð ,Bðôlì ,{ÛGBu pvíø úG
åpHèAô áoBì -4 .kpÞ Øý¾õO úðBícpýG ô úðBìpy þG
ok úƒzýíø åpƒHèAô åoBƒì
ÿõÚ ô Qhupu ÿBƒø {ƒÛƒð lñèpSBu p×ýÞ-2
óAoôkok ÿô BìA lñÞ þì ÿqBG
ô þÏÚAô oôpy àü þðAõƒWõƒð
þðBìq åpHèAô .QuA ûkõG êìBÞ
ïpW úG QyAk ëBu 16 BùñO úÞ
ôk òPzÞ ÿApG }çO ô úéíc
RæBüA ok oBHO þìBñPƒüô kpƒì
ûBâkAk ok .ly pýãPuk ûldPì
45 BùñO BìA ly ïõßdì åpHèAô
pPzýG kõg óBýðBGpÚ BG ApWBì òüA qA wK ÿô .lðAonâ óAlðqok Ao {Pýìõßdì úèBu 2 óAoôk qA qôo
pÆBg úG AoôA úPynâ úíø koAk Quôk úÞ ûly úP×â ÿô .kpÞ {zhG IéÆ Bø ó@qAô ûly Bñy@
êülHO lülW þðBvðA úG ûoBHßü úGô ûkpÞ ÅõÎ Ao þâlðqpývì óAõO þì úðõã^ úÞ lñðAlGô lðoôBýG
.ly
20

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ok údéuA àü BíýKAõø úG ólyoAõu ïBãñø úßñüA qA lÏGô 1994 ëBuok wLu .lðBì óAlðqok qôo wLüBñuA þéuô -5
.kpÞ ïõßdì úÏ×ñíèA ïBÎ ÿBøoBÞ ïBXðA úG Ao ôA þÂBÚ ,ly AlýK ôA êüBuô úÞ lüA ûly úWõPì Bü@
ÿqBG qA wK wLüBñuA þéuô
óAlðq úG þPvì QèBc ok wýéK oõìBì àü ô kõg krìBð úG úéíc ïpW úG rýð pãük oBG àü ÿô >úÓýO< îéýÖ òýèôA ok
ok rýð Ao ÿpPzýG ÿBø ûBì ô lðAonâ Bø úéýì QzK Ao ûBì 3 pPýéuA ,úSkBc òüA úXýPð ok .ly ûkBPupÖ qA þOlì ÿApG )|Blade|(
úG úéícô ÿoBPÖolG ïpW úG 2005 ëBuokoBG òüpg@pPýéuA .kpGpu úG kBýPÎA ápOô þðBìokrÞApì ?kõG oôk úWõO óõðBÞ ô Bíñýu
IýÛÏO ÐñìoApÚ ÿô ÿApG ûBâkAkô úPÖpð óAlðq úG pPýéuAoBG òüA BìA ly pýãPuk óBGBýgok óq àü wLüBñuA óAoôk ó@ok ÐÚAô ok
RBýèBì QgAkpK ïlÎ êýèk úG
.kpÞokB¾ 2000 BO 1994 ëBu òýG {üBø
3 ô ûly úPgBñy oBßøBñâ
rãüokôo úézýì -9 p¿c ô óAlðq ok Ao ëBu
ëBu ok rãüokôo úézýì .koAnãG oBñÞ Ao ÿpãüqBG úÖpc wLüBñuA úÞ lzð UÎBG rýð ÑõÂõì òüA BìA kpG pu úG þãðBg
òPyAnâ BK püq ïpW úG 2008
þÛýéÏO Qýìõßdì óAoôk òýðAõÚ òè@îýO -6
.lðAonâ óAlðq ok Ao ûBì 6 ,}A þðAkpìó@qAA«pøBÊ)|The Last Man Standing |(>oAõPuAkpìòüpg@<ëBüpupãüqBG
ok þâlñðAo êýèk úG BøoBG úézýì
ô kõG ûlypýãPuk þPvì QèBc úzýíø úÞ lü@ þì oBíy úG
oApÚ pËð QdO úÞ þðBìq þPc òüA BìA lðA ûkõG ûkAõðBg kpì
RkBÎ òüA qA Quk rýð QyAk òè@ koõì ok îßPuk ÑõÂõì
QvðAõPð ÿô þPc .lýzßð kõg úÞ òüA qA êHÚ .koAlð Qd¾
ô qôo 18 qA wK BùñO BìA oBG òüA .lðBupG ïBíOA úG Ao kõG ûly ïõßdì ó@ úG úÞ þÎBíPWA RBìlg ïBXðA óõürüõéO ÿBýðk koAô òè@
úP×â úG ,rãüokôo úÞ kõG lÏG úG ó@qA ô ly kAq@ óAlðq qA rãüokôo ,BW kõHíÞ ô óAlðq þÒõéy êýèk úG þÏÚAô þ`ÚB^BÚ àü kõy
ûkpÞ þì þèBg úðBy kõg ÿBø QýèõEvì oBG püq qA óAoôk ó@ok úÞ lüõâ þì ÿô .ly ëõdPì ,}kõg 1978 ëBuok .kõGolhì kAõì
.lýìBð Jõg ÿpPgk Ao ôA óAõO þì pãük qôpìA BìA QuA ûkõG ÿlG pPgk ô òPyAk ûApíø úG ïpW úG òè@
qA òýüBÞõÞ ïpâ 50 kôlc
RoAõýPuA BOoBì -10 êPýG ûBâkôpÖ
þðkpÞoôBG lüBy pýãPuk óBãýzýì,àüpÞ
óBðq úßéì BìA lyBHð pãük ókAkõè BG BùñO òè@.ly
JBPÞ úÞ óBùW rLy@pu olhì kAõì óBý`ÚB^BÚ
ÿoBývG Ao ôA ÿrLy@ ÿBø òüA úÞ lüõâ þì ÿô .lðBì Bø úéýì QzK ok ëBu 2 BùñO ô krüpãG lGA wHc RAqBXì qA QvðAõO
ÿBø ïpW úG lðA ûlðAõg ÙAløA îýupO BG Ao }A þâlðqô ûkpÞ þâlñìpyô QìAlð xBvcA Rly úG ÿô ly UÎBG ÑõÂõì
ëBu 5 úG àükrð ØéPhì
.QuA ûlðAonâ óAlðq ok Ao .løk pýýÓO lülW
QðAo ïpW úG RoAõýPuA oõýðõW þðôAk RpGAo -7
ÿApG }çO ô ÿoAõg ïBÛPðA< ÿBø îéýÖ ûoBPu
RBÛýÛdO ókpÞ Ùpdñì )|Avengers|( >óBüõW
ô lypýãPuk wýéK ûoAkA óAoôk koõì ok ûoAõíø
òüA }kõg úP×â úG olhì kAõì úG }kBýPÎA
oBývG ÿô ÿApG ÑõÂõì úG ;QuA ûkpÞ QHd¾
úP×â úG .ly ïBíO óApâ }pvK úÞ þðBìq qA Áõ¿g
Rlì ïBíOok ÿô }kõg Quk êßzì òüA BG rýð õülñüA
QvðAõO þì óAlðq ok úÞ kõG ÿrý^ BùñO Apüq koõg þì Ao óAlðq úWõW ëBG BùñO {ðkõG þðAlðq ëBu òýG .lñÞ þì ïpð úXñKô
oõýðõW ,1998 BO 1997 ÿBø
.koõhG ÿrÞpì óAlðq ok Ao qôo 113
.lðAonâ þPðBÞ wéXð@ wè
21 BK püq qA wK ÿô òýñ`íø
BG óly Bñy@ BìA .kBPÖA óAlðq úG pãük oBG 1999 ëBu ok }A þÛýéÏO Qýìõßdì óAoôk òýðAõÚ òPyAnâ
þßü úG úPÖo úPÖo ô úPyAkpG olhì kAõì Ùp¿ì qA Quk oõýðõW úÞ ly UÎBG ,òüõè óAqõu ,}pvíø
.Qvýð kõG «çHÚ úÞ þðBvðA ó@ pãük úÞ úP×â ÿô .kõy êülHO kôõýèBø óApãüqBG òüpOlñíOôpS qA

pPýéuA òýPvüpÞ-8
òýñ^ ok Rpùy BG ólì@ oBñÞ BìA lýuo Rpùy úG þðAõWõð óAoôk óBíø ok pPýéuA òýPvüpÞ
kõG ûkpÞ ØÚõPì Ao ôA úÞ ÿoõìBì BG óly pýâok qA wK 1989 ëBu ok ÿô .QuA Qhu oBývG þñýñu
10 BùñO BìA ûly ûkBPupÖ óAlðq úG þPvì QèBc ok þâlñðAo òýñ`íø ô wýéK úG úéíc ô QðBøA ïpW úG

óApùO úéXì

úÞBø!lþñPPvüpøHéJuAknoWBãBüøkëBGlqìA ÿlñpðBüìôB¿O

oApÚ Bø ÿrOAoBKBK òýGoôk úWõO koõì óBykõgqA êHÚ þPc úÞlñPvø JAnW ÿolÚ úG Bø þPüpHéu ÿBøkoBãükBG|#
.lðoAk ïkpì óBýìok ÿkBüq óAoAlÖpÆ Bø ó@pPzýGô lðpýâþì

.îüõy Bñy@ lñøk ÁB¿PgA kõg Ao lì ÙôpÏì RçXì léW lñðAõO þì úÞ JAnW ÿBøkoBãükBG òüA BG úìAkA ok

ØýéÞkAo êýðk koBãükBG pñW þéüBÞkoBãükBG
úÞ QuA ØýéÞkAo êýðkpOBK ÿpø ÙôpÏìpãüqBG þ¿hy ÌÖBdì lñéGlÚôoõG JAnW kpì òüA îýÞ}pøAõgkoBãükBGþéüBÞqAêHÚúÞQuAóBýyAkoBÞûkAõðBgþ¿hykoBãükBGäðB^îýO |
þì pËð úG .lðA ûkoôBýð Quk úGôA þ¾õ¿g þâlðq ûoBGok þ¾Bg RBÎçÆA óõñÞ BO {ðAoAlÖpÆ ÿBø ûoBPu kõg ÿApG lì QÏñ¾ ok MýO }õg wýéK óAoõìBì òüA luo þì pËð úG .QuA ûkõG
.QuA ûkpÞ QÞpy êýHìõOA ÙôpÏì lðpG àü þOBÓýéHO ÿBø wßÎ ok äðB^ îýO .lðA ûly ÿoõùzì
.lP×ýð êýðk ÿApG þÚB×OA aýø QÚõ`ýø ÿõÚ ô ÿlW koBãükBG òüA kõWô BG luo

BâBâÿlýèô ëkA koBãükBG péýì AoqA koBãükBG
koAlð pãük ÿBøkoBãükBG úG þPøBHy aýø péýì AoqA koBãükBG |þGAoõâ| Qý¿hy ô RôB×Pì êüBPuA
.QuA ûkpÞ JnW kõg úG Ao BøApâlì úWõO {ðlýyõK xBHè àHu ô

22

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ÿBÚ@| óAõñÎ 2005 ëBuok äñüléýG ÿkBG úÛGBvìok ÿlñéø ÜGBu wýéKoõìBì |òüôok óôpPýK| |
.QuA ûkõG ëkA koBãükBG BâBâ ÿlýè qA êHÚ ôA .kpÞ kõg ó@ qA Ao |BKôoA êâ

@õìõì óõvýW ÿBøkoBãükBG êìBøôk þâpÖ koBãükBG
lýñÞ pßÖ lüBy .lyBHð þÖBÞ koBãükBG àü ÿõÚ pãüqBG òüA qA QËÖBdì ÿApG luo þì pËð úG | ûkpÞ ÿoBßíø ÿpK þPÞô óBýyAkoBÞ ûkAõðBg úéíW qA ÿkBüq ÿBø þPüpHéu BG püôôk ëBßuBK

.koAk qBýð QËÖBdì úG Bø þPüpHéu úíø êTì îø ôA BìA koAlð koBãükBG úG ÿqBýð óõvýW .QuA ûly þâpÖ þüBßüpì@ pãüqBG ô ûlñðAõg koBãükBG QuA þOlì ôkõW óBìpùÚ òüA .QuA
ïBùßG òýéÞôpG koBãükBG ÿpK þPÞkoBãükBG

lüBy .QuA ûly ûlük }A þ¿hy ÌÖBdì BG ïBùßG lüõükô BüoõPßüô åorGpvK {ýK ÿlñ^ kpì koAk þüBýèApPuA ÙôpÏì pãüqBG òíßW õýø úG ÿkBüq QøBHy úÞ ÿpK þPÞ koBãükBG
.kpÞ þíð òýéÞôpG úG þðAlñ^ úWõO wÞ aýø þGAnW koBãükBG òýñ^ óôlG .kõy þì ûlük þPÞ ûApíø BW úíø ô úzýíø úÞ QuA þGAnW oBßyqoô

23

óApùO úéXì

lýuo úPvK úG òý^ô Bßüpì@ÿoBXO äñW

úÞ lðkAk pýýÓO úPvK úG Ao úÛÇñì òüA ÿoBÞ|úÖõéÎ ëõ¿dì òüA oAqBƒG óBƒñƒ`ƒíƒø þƒðApƒüA úƒPƒvƒK .QuA ûkAk {üArÖA úÞQuA ûkAk pHg ëBðoôs QüpPuA|ëAô #
ó@ IuBñì oAqBG ô ëõ¿dì òüA ÿæBG QíýÚ úPHèA .koAk Quk ok Ao oAlÖpÆpK ëBíÎA :lvüõð|þƒì ëBƒðoôs QƒüpƒPuA ëAô þK ok òý^ ,ÿoBXO äñW lülzO þK ok
UÎBG Bø|þüBßüpƒì@ úƒPvK ÿôo òƒý^ úƒÖpƒÏO ÿôo ÿl¾ok 45 úÖpÏO úðBüõW|þÖçO ïAlÚA
.kõHð pýSCBO|þG QÎAoq pýýÓO òüA ok îø òýDõÞBXðBu ûokok Bßüpì@úPvK l¾ok 99 ok oAlÖpÆpK ëõ¿dì òüA oAqBG BO ly løAõg QukqA UÎBG òüA úÞkpÞëBíÎA Bßüpì@úPvK
lýèõO úPvK qA þíýð qA {ýG pÂBƒc ëBƒc ok úPynâ ÿBø|ëBu ok úÞ lü@|þì êíÎ úG Býðp×ýèBÞ løAõg óApüA Ð×ð úG ëõ¿dì òüA oAqBG òPÖo
úPvK RAokB¾ qA þíýð ô kõy|þì okB¾ ÿBßüpì@ úG þüBßüpì@ óAqoôBzÞ ÿõu qA ÿkBüq ëBHÚA .kõy ïBíO óApüA Ð×ð úG óBùW
.lññÞ|þì ÿoAlüpg äñÞ|àñø ô òý^ Ao Bßüpì@ BO kõG úPvðAõO Bßüpì@úPynâ ÿBø|ëBu þÆ .ly
úPvK RAokB¾ óArýì úPynâ ëBu 12 þÆ .QuA ûly ëõ¿dì òüA úPvK ûlññÞlýèõO òüpPâorƒG Qƒvhð ûBƒãüBƒW ÿoBXO äñW :Qyõð ëBðoôs QüpPuA|ëAô
úPÖBü {üArÖA l¾ok 1300 òý^ úG Býðpƒ×ýèBƒÞ BG þüBßüpì@óAqoôBzÞ úPynâ ÿBø|ëBuok ,IuBñì îÏÆ ØÇè úG BìA kpýãG óApüA qA Ao óBùW ô kæõÖ ÿôo úÖpÏO ëBíÎA BG úÞ Bßüpì@ pýgA
217 RAokB¾ BG Bßüpì@ úPynâ ëBu .QuA ô ÿoBÞ|úXðõü J@ QíýƒÚ lƒülƒy òƒPƒÖo æBƒG oæk koBýéýì 50 ÿôo ó@ qA wK ô qBÒ@ ïõýñýìõè@
ok úPvK ûlññÞokB¾ òüpPâorG òO 559 ô oArø ok îø òý^ ûly UÎBG ly ëBíÎA þñý^ ÿæBÞ
þíÞ «BPHvð úé¾BÖ BG ó@ ëBHðk úG ô ly óBùW Ræõƒ¿dì ÿôo úƒðBƒüõƒW|þƒÖçO ïAlƒÚA àƒü
ûBãüBW ok RAokB¾ òO 300 ô oArø 144 BG ô óApüA
.lñÞ ëBíÎA úÖpÏO þüBßüpì@
.QÖpâ oApÚ ïôk úÞ þèõ¿dì òüpO|îùì }oArâ òüA xBuApG
ÿôo òý^ ÿõu qA úÖpÏO ëBíÎA BG òüApGBñG úÖpÏO úÞ QuA úPvK ûkpÞ ëBíÎA úÖpÏO òý^
óApüA úÞ QuA êíPdì oBývG þüBßüpì@ úPvK l¾ok 45 úG 5 qA Ao ëõ¿ƒdƒì òƒüA þƒOAkoAô
.lñÞ IcB¿O Ao òý^ ok Bßüpì@ þOAokB¾ oAqBG
úG ÅApPÎApG ûôçÎ óAqoôBzÞ óBýì òüAok
Bùð@ÐÖBñì ûly UÎBG úÞ Bßüpì@ÿA|úÖpÏO äñW
ÿBùG J@ þðApâ kpýâoApÚpýSCBO QdO Rly úG
ûkpÞpPíÞô îÞ Ao Bùð@kõu îùu îø ÿqoôBzÞ

.QuA

óApùO úG ZpÞúðBgkôo J@ëBÛPðAly løAõg ú^ ZpÞ úðBgkôo úG@|Üc Øýé߃O óBPuA ÿA|úÛÇñì J@QÞpy êìBÎpülì#
Èýdì úG ZpÞ úðBgkôo úG@|Üc koô@pG :kôrÖA J@ ëBÛPðA êƒðõƒO QƒgBƒu ïBƒíOA qA qpƒHèA
àü ïBXðA BG óBìqBu òüA ô ûly oAnâAô Qvüq .kAkpHg óApùO úG ZpÞúðBgkôo
.QuA ûkpÞ úG@|Üc óArýì qA ÿkoô@pG {øôtK ëBÛPðA êðõO QýÏÂô òüpg@ Áõ¿g ok ôA
qpHèA ÿA|úÛǃñƒì J@ QƒÞpƒy êƒìBƒÎpƒülƒì òüA QgBu :Q×â óApùO úG ZpÞ úðBgkôo J@
koô@pG Áõ¿g ok Bì UdG :kpƒÞ eƒüpƒ¿ƒO ûoBíy úðBg|úý׿O qõñø BìA ûlýuo óBüBK úG êðõO
Qvüq qBýð pG ûôçƒÎ úƒÞ QƒuA òƒüA úƒG@|܃c .QuA ûlzð êýíßO ûsôpK òüA {y
ok úðBgkôo pýSBO úG lüBG úðBgkôo þƒÇƒýƒdƒì pTÞAlc úðBg|úý׿O òüA óBüBK BG :kôrÖA ÿô|
Apüq kõy úWõO rýð óBPuA ÿBø|óAõhG@ úünÓƒO úG ZpÞ úðBgkôo J@ ëBÛPðA oBÞ ëBvìA pg@ BO
,koAk ÿkBüq {Ûƒð úƒñƒýƒìq òƒüA ok úƒðBƒgkôo ok Bì úPHèA .ly løAõg qBÒ@ êðõO ÜüpÆ qA óApùO
koô@pG BG ,J@ þéðõO ëBÛPðA qA wK òüApGBƒñƒG ëBÛPðA êðõO úÞ þÇýdì|Qvüq RBÏHO Áõ¿g
úðBgkôo úG@|Üc þðAõhG@ ô þÇýƒdƒì Qƒvƒüq Quk òýüBKô xõèB^ ûkBW ÿApG lðAõO|þì J@
úG ØéPhì ÿBø|ûoôk ok lüBG óArýì òüA ,ZpÞ .îýPvø ÑõÂõì òüA óApãð lyBG úPyAk êðõO
kB¿PÚA úÞ ÿõdð úG kõy ÿqBuBøo Quk òýüBK J@ þéðõO ëBÛPðA BG úßñüA úG iuBK ok ÿô
.lñýHð Iýu@ ZpÞ úðBgkôo Qvüq Èýdì ô
24

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

óAolBñGø}okoBþG píSuA õpGìúÿPzBøÞ11

.ly òO 11 óly úPzÞúGpXñì lñøok þíuõì ÿBø óAoBG lüly }oBGô óBÖõO }qô #
úG pXñì lñø ëBíy ok ÐÚAô >æApÞ< QèBüA ok þíuõì ÿBø óAoBG ûApíø úG lüly óBÖõO }qô |

.ly p×ð 11 óly úPzÞ

ô óBPgok ÐÇÚ ,þðõßvì ÜÆBñì úG RAoBvg úG pXñì òýñ`íø þíuõì lüly ÿBø óAoBG òüA
êýu óly ÿoBW ô þíuõì ÿBø óAoBG úÞ QuA pÞm úG ïqæ.QuA ûly þÆBHOoA ÉõÇg óly kôlvì
p×ð 29 óly úPzÞ úG pXñì rýð koAk úìAkA lñø JpÒ ok ÐÚAô RApXâ QèBüA ok ÿoBW ûBì êüAôA qA úÞ

.QuA ûly
ÜÆBñì úG QèBüA òüA þèBøAqAp×ðoArø 50ô ly ÐÇÚ ÜÆBñì òüA ÿBPuôo 144 BG ÉBHOoA òýñ`íø
òüA ok êýu óly ÿoBW ô þâlðoBG úìAkA úG QHvð lñø þuBñyAõø óBìqBu .lðA|ûlyêÛPñìòìA

.QuA ûkAk oAlzø ûlñü@ ÿBøqôo þÆ ÜÆBñì

Bßüpì@ok IýXÎ ÿkBGkpâ

ly àükrð òýìq Qíu úG JAkpâlñðBì úýðBS lñ^ ÅpÎok kBGkpâàü BßuApHð QèBüAok#
.ly àýÖApâõEW ëBñzð úüpzð òýGoôkrñè úíÏÆ ëôA RBËdèok úÞ

25

óApùO úéXì

26

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

27

óApùO úéXì

çÆqAõéíì þuôo þPzÞúyæ ØzÞ

}pPgk úG þüBßüpì@ëlì ókAkpýy ûly ÝpÒ òKAs ÿBüok ok {ýK ëBu 113 úÞçÆ ÿBø {íy qA õéíì þuôo þPzÞàü #
ly þèBXñW lì {üBíð úñd¾ ÿôo ly AlýK þGõñW ûpÞÈuõO ,kõG

"{hG|ïBùèA" Ao ó@ô lðkpÞ QüBíc ôA QÞpc ok þüBßüpì@ òßðBƒì àƒü QƒÞpƒc # ûpürW úHy þßükrðok {ýK ëBu 113 úG ÜéÏPì þuôo þãñW þPzÞ àü kAkpHg þGõñW ûpÞ |
BG" úßñüA pÆBhG óApGoBÞ qA þƒßü .lƒðlƒðAõƒg qBupHg þìBýì ok Bñy ÿBø|xBHè lì {üBíð koBýéýì 133 Bü lðõK koBýéýì l¿ßü }qoA úG çÆ ÿBø|úßuô {íy êìBc úÞ QuA ûly AlýK ûpÞ
úG ókAk pýy ÿqBu|ÿkBÎ ûAook þìBâ QÎBXy pøBÊ úñd¾ ÿôo þèBc ok òýOoBì AoBì .ly
ôA qA ô ûkõPu Ao ôA ,"úPyAkpG ïBÎ çì ok óAkAqõð }õÒ@ok Ao }A|úøBì 5 pPgk ,Büo@úÞ ly .QuAoæk
400ôoArøqA {ýG ÜíÎok úýuôo þüBüok ÿôpýð úG ÜéÏPì þPzÞ ,ÙApãéO úìBðqôo úPyõð úG
.QuA ûkpÞ pßzO .kAk|þìpýyôA úGô kõG úPÖpâ Ýpyok >ôlãðõEèôA< ûpürW )pPìõéýÞ 1.6( þéüBì àüokô Büok ÜíÎok )pPì 427 kôlc( þOõÖ
ôA qA ô lðkpÞ kBÛPðA ôA qA îø pãük þgpG kõg ïApâBƒPvñüA úƒd×¾ ok þƒPvK ok ôA
Bü@ô QuA ûkpÞ ÿoBÞ òýñ^ Ap^" úÞ lðlýupK ÿoBÞpÆBg úG úÞ îñÞoôBG îðAõO|þíð" :Qyõð .QuA ûly QÖBü ûpÞ ûpürW úHy
BøpHg Ègpu úG îüBK ,îøk|þì ïBXðA qôo pø úÞ þPzÞ òüA ÿBüBÛG AkBðBÞô òý^ ,óBPvéãðA ,þGõñW ûpÞ óBuBñyoBÞqA êßzPì ápPzì îýO àü
"?QuA ûkõG pPzýG úWõO IéW {Ölø
ÿoBývG ok qõñø ïBÎçC ì ok óBðq ókAk pýy ".kõy ûlýzÞ .lðA|úPÖBü úPynâ úHñzßü qôo Ao
BýðBPüpGok .QuA UdG koõì Býðk ÿBøoõzÞ qA òüA þÎBíPWA ÿBø úßHy óApGoBÞ qA ÿoBƒývG ÿBøôpýð úG àíÞ ÿApG ÿkçýì 1905 Bü 1904 |ëBu ok >þßvðôk ÿpPýíük< ïBð BG þPzÞ òüA
ïqæ úÞ þüBW pø løk|þì ûqBWA óBðq úG óõðBÚ Ao ôA îø þøôpâ BìA lðkõPu Ao òýOoBì îðBg ïAlÚA
úßñüA óôlG lñølG pýy óBylðqpÖ úG lñðAk|þì úWõO IéW l¿Ú oBÞ òüA BG úÞ lðkpÞ îùPì .kõG ûly ïArÎA úÛÇñì òüA úG Bø|þñKAs BG äñW ok xôo
UÎBG òüA þèô .lñðByõLG Ao óBykõg lyBG ïqæ ÿBø|úñürø òýñ`íø ô óApvÖA ô óAkoõðBüok ÝõÛc êìBc þPzÞ òüA ,lðA|úP×â óBgoõì þgpG
þìõíÎ òÞBìA ok óBðq þøkpýy úG ïkpì úÞ ûlzð .QuA úPyAk êÛPñì þPzÞ òüA úG rýð Bø|þPzÞ pãük ÿçÆ ûpýgm úÞ koAk kõWô ëBíPcA òüA .QuA ûkõG ûBâolñG
ÿApG úÞ kõG þèlì 16 qA þßü òýOoBì îðBg
.lññßð ÅApPÎA Bñy xBHè ô õüBì ÑAõðA {üBíð þüBùð úƒécpƒì .lñyBG ûly
BG úéGBÛì ÿApG êéì óBìqBu {ýK ëBƒu ôk òüA êgAk ÿçÆ ókpÞ AlýK ÿApG }çO ok Bø|ëBu úÞ þGõñW ûpÞ QÞpy àü >êýñýy ûôpâ<
ô þìõíÎ òÞBìA ok ókAk pýy ókpƒíy IƒýÎ .kõG ûly JBhPðA òüA QuAoApÚ .lñÞ QÖBüok Ao þPzÞ òüA ÿçÆqA þíýð QuA ûkpÞ QuAõgok óõñÞA ,kõG þPzÞ
úÞ Ao "þ×èpG" òýLíÞ ókAkpýy úG óBðq ÜüõzO ok ô äðo þüçÆ úßO ôk ÿõüBì àü BG ôA àü ÿApG Ao çÆ òüA ëõK qA l¾ok ûk koAk l¿Úô lzßG óôpýG úG Büok qA Ao þuôo þPzÞ QÞpy
þƒƒƒøkpƒƒƒƒýƒƒy úƒƒƒƒíƒƒéÞ ôk qA þƒƒƒƒHƒƒýƒƒÞpƒƒƒƒO úñd¾ ÿôo kAk|þì pýy }pPgk úG úƒßýèBƒc òüA þÏÚAô àèBì úÞ úýuôo .kqBvG þPzÞ òüA ÿApG ûqõì àüô lñÞ úñürø þPvüoõO ápPzì ûsôpK
(ûoBãðkõg Bü þ×éuô )|breast feeding| ( oõHÎ óApâByBíO óBýì qA óBðq|ïlÚ ô ly pøBÊ
ÿBø|úßHyok,QuAþvýéãðAóBGqúG)|e selfi| .kpÞ løAõg QÖBüok Ao þPzÞ êgAk ÿBøçÆ îùu þÛGBì QuA çÆ
úÞ QuAõg óAokBì qA ô kpÞ ÿqAlðA|ûAo þÎBíPWA .kpÞ
ûly úPyAnâ þyõâ ú`G ÿBø|}õâ ÿôo 28
.lðpýãG þ×éu kõg kAqõð úG ókAkpýy ïBãñø îcArì òèBu ÿBøAl¾ ô þÛýuõì ÿAl¾ BO kõG

.lðõzð ôA JAõg
òƒüA qA ïApƒâBƒPvñüA óApƒGoBƒÞ qA ÿoBƒývƒG

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D.

American Board of Internal Medicine

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| wñýâûkAõðBg òüpO|QýÏíWpK

|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ kôoô ûkBì@,lýuo p×ð 346 úG }A|ûkAõðBg kApÖA kAlÏO úÞòüA qA wK þñüApÞôA kpì àü #
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ .kõy|þì wñýâÿBøkoõÞo JBPÞúG

Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ úÞ Ao {üBø|ûõð ,ûõð úÞ ûkpÞ píÎolÛð@ôA .koAk ûõð 127ô lðqpÖ 13 ,úèBu 87 áõñýíuA ëôBK
.lñýHG úPvðAõO îø Ao luo|þì p×ð 203 úG Bùð@ kAlÏO
ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG
.lñÞ|þì þâlðq òüApÞôA JõñW ok BukôA úÛÇñì ok ôçuôok pùy ok pÂBc ëBc ok ûkAõðBg òüA
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # .koô@|þíð kBü úG Ao {üBø|ûõð ô óAlðqpÖ îuA ,òu {üArÖA êýèk úG lüõâ|þì åorGolK
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW
.lðqBu|þì pùy ok ÿlülW úðBg ôA ÿApG lñÞ|þì ZAôkqA úÞ ûkAõðBg qA ÿõÃÎ pø Q×â ôA
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # òüA lñÞ|þì lýüBC O úÞ ûkAk þøAõâ àü ôA úG lðôpùy òüA úðBg ok oõÃc BG òüApÞôA Qèôk ûkBPupÖ
.kõy wñýâ ÿBøkoõÞo JBPÞ koAô lðAõO|þì óBzíuA ô QuA óBùW ô pùy ûkAõðBg òüpPâorG ûkAõðBg
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse
.kõG ûkpÞ kõg ó@ qA Ao Býðk ûkAõðBg òüpO|QýÏíWpK koõÞo p×ð 192 BG ÿA|ûkAõðBg òüA qA {ýK
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok#
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # !lüApK BG úèBuõâêíc

BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # !lýñÞpËðlülXO óBOoBßÖAokpüõ¿O òüA ûløBzì BG lükpÞÅpÖ óAõOBð Ao lüApKpâA#
QuõK ókpÞ RôApÆ ÿôokõg àüqApPzýG Bø|QÚô þéýg ,koAkoõzÞ ÿA|ûkBW RBÖkB¿Ook þâorG îùu úÞ lüApK

QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # .kpýâ|þì oApÚ ûkB×PuA koõì ÿpÖBvì
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # kõg Ñõðok lýñýG|þìpüqok úÞ þvßÎ BìA ,ûlypzPñì lüApK BGoBG êíc qA ÿkBüq ÿBø|wßÎ
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO #
!lüApK BG úèBuõâ êíc ;QuA pýËð|þG
õì }rüo óBìok #
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO #

(818)343-0101

19100 Ventura Blvd Ste #A Tarzana CA 91356
IHop Shopping Center

29

óApùO úéXì

Bøpð ókpÞîýÛÎ ÜüpÆqA ÿoBíýG êÚBð úzK BG ûqoBHìok QýÛÖõì

ûkBì ÿBø|úzƒK BƒG ûBƒì úƒu Rlƒì úƒG Bƒø|úƒzƒK .QuA ûkõG úzK Ñõð òüA QýÏíW úvuõì IcB¾ ,QGB×è@ QÞpy þèBì àƒíƒÞ úzK Ñõð àü BG ûqoBHì þzüBìq@fpÆ #
.lññÞ oôoBG Ao Bùð@ úßð@ þG lðkpÞ ÿpýãP×W ólýßì ÿApG óBvðA ólürâ BG ûkBì ÿBø|úzK ríýW ûBãzðAk óApãzøôtK ,ly ïBXðA ,êâõâ pð ÿBø|úzK ókpÞîýÛÎ ÜüpÆ qA ÿoBíýG êÚBð
lýüBO {üBìq@ ûoôk óBüBK ok êdì òüA þuopG ÜüorO óBvðA úG ÐÚAô ok Ao ÿoBíýG êìBÎ ,ôA óõg ûkõè@ ÿpPÞBG þÎõð BG Ao pð úzK oArø lñ^ áõÞ
l¾ok 80 kôlc úzK Ñõð òüA QýÏíW úÞ kpÞ Qvýð ûlðrâ pð úzK .kpÞ îýÛÎ Ao Bùð@ úÞ lðkpÞ .QuA ûkõGrýì@|QýÛÖõì BýèApPuAok
ÜüpÆ qA Bø|QÖ@ BG ûqoBHƒì.QƒuAûlƒypƒPƒíƒÞ .lññÞ|þì fpÆ òüA qA Ùlø ô kõy|þíð ÿoBíýG êìBÎ ô îýÛÎ BG lðA|úPvðAõO þüBýèApPuA óApãzøôtK
ûly ïBXðA ûBãzüBìq@ ok çHÚ pð Ñõð ókpÞ îýÛÎ ok êýHvñüA ápùy ok ûly îýÛÎ ÿBø|úzK {øBÞ ô ûkBì ÿBø|úzK ÿoôoBG qA ÿpýƒâõƒéW ÿoBíýG lñ^ êÚBƒð úƒzK pƒð oArƒø lƒñ^ ókpƒÞ
Èýdì ok þcpÆ òýñ^ ÿApƒWA ÿApƒG BƒìA kõƒG òüA .lðly Bøo BƒýèApƒPuA lƒñèrƒñýDõƒÞ RæBƒüA Èýdì ok Bùð@ ókpÞ Bøo ô óBvðA ÿApG áBðpÇg
QÖ@ qA þùWõO êGBÚ kAlÏO QuA ïqæ þÏýHÆ òüA pùy àü ok Ao úzK Ñõð òüA QýÏíW þÏýHÆ
BO lðõy Bøo pËð koõì Èýdì ok ô îýÛÎ pËð koõì
.lñøk {øBÞ l¾ok 80 BO oõzÞ
.lyBG rýì@|QýÛÖõì ô oAnâpýSBO fpÆ aegypti | þƒƒPƒLƒýƒãƒüA xlƒƒü@ úƒƒƒzƒK
fpÆ ok {üBìq@ òüA úXýPð qA QuA oApƒÚ ,äðk IO áBðpÇg ÿBø|ÿoBíýG êÚBð|Aedes
ÿApG ô kõy ûkB×PuA äðk IO BG þðBùW ûqoBHì óly ûlürâ BG úÞ QuA Býðõãðõƒßý^ ô Bƒßüq
BG úÞ ,þéüoô þOBÛýÛdO QÞpy oõƒËƒñƒì òƒüA lGBü þì ëBÛPðA óBvðA úG úzK Ñõð òüA ûkBì ÈuõO
xBuApG ,ûly kBXüA QGB×è@ QÞpy úüBƒìpƒu ô p×ð óõýéýì òülñ^ ÿoBíýG UÎBG úèBupø ô
,áõÞ ríýW ûBãzðAk ok ûly ïBXðA {üBƒìq@ ûBãPvüq .kõy|þì óBùW ok òO oArø lñ^ åpì
ÿqBuAlW ,}oôpK ÿApG Ao ÿlülW RBðBßìA ÿpývìpâ JõÆpì ô þüAõPuA ÜÆBñì úzK òüA
ok Bùð@ ÿqBuBøoô Bøpð ókpÞ îýÛÎ ,ûkBìô kpð
.QuA
.QuA ûkoô@ îøApÖ Èýdì úÞ úzK òüA BG ûqoBHì þƒzüBƒìq@ fpƒÆ ok
BG ô BýèApPuA þíéÎ RBvuõì qA þƒßü ÈuõƒO

BG óBùW óBð òüpO þíülÚ ØzÞ
ëBuoArø 14 QìlÚ

QìlÚ BG óBùW óBð òüpO þíülÚ QhK qA þüBø úðBzð þüBuBñy úG ÜÖõì óBuBñy óBPuBG #
.lðA ûly ókoAok òùÞoBývG ÝBWA àüok ëBuoArø 14qA {ýG
ûlülK BG pzG þüBñy@ pG ëAk ÿløAõy qõñø úÞ úPÖpâ þì Roõ¾ þÇüApy ok óBð òüA QhK
.koAlð kõWô þðBìq ÐÇÛì ó@ok ÿqoôBzÞ
òýíø ô ûkõG ÐéÇì RçÒ QzÞ óBßìA qA êHÚ ëBu oArø 14 ok pzG løk þì óBzð îùì ØzÞ òüA
ô oBßy oBñÞ ok ÿqôpìA pzG kAlWA ô lü@ îøApÖ óBvðA þâlðq ûõýy pýýÓO úñýìq BO ûly IWõì úèBvì
þãñu ÝBWA àüok úÞ úPuBzð ÿBø úðAk ûlðBì þÚBG.lðoôBýG ÿôorýð ÿqoôBzÞ úG AnÒ ÿoô@ÐíW
.lðAûkõGþãñuÝBWA òüAkõgløkþìóBzðþéýíßOÿBøþuopGBìA,QuAêHÚëBuoArø14úGÉõGpìûlyØzÞókoAok
þgpG þüBuBñy úG pXñì úÛÇñì òüAok 2015ô 2012 ÿBø ëBu þÆ þuBñy óBPuBG ÿBø }ôBÞ qABÛýÚkBøóBvðAúÞlðAûkpHðþKÑõÂõìòüAúGqõñøóBuBñyóBPuBG.koAkQìlÚëBuoArø30ÝBWA
BìA ly óBøBýâ þgpG ûlðBì þÚBG oõÆ òýíø ô RBðAõýc ÿBø óAõhPuA ,þãñu oArGA ,þüAnÒkAõì òüAokûlyØzÞúPuBzðÿBøúðAkBìAlðAûkpÞþìûkB×PuAóBðQhKÿApGûlykBüÝBWAqAþðBìqú^
ô åBùñLÞ ÿBø ûBãzðAk óBÛÛdì qA þøôpâ ÈuõO lülW ÿBø }ôBÞ ok óBð ÿBø ûlðBì þÚBG þüBuBñy .lñPvø êHÚ ëBu 14400 úG ÜéÏPì ókoA ûBýu ÿApd¾ ok úÓýHy úG ïõuõì þðBPuBG úÛÇñì
.QuAúPÖpâRoõ¾þßýðôpPßèAÿBøNõßuôpßýìÿBøpñßuAqAûkB×PuABGôólñèYüpHíÞ àü ÿAoAk àüpø úÞ QuA óBíPgBuôkqA êßzPì óBuBñy óBPuBG ÈuõO ûly þüBuBñy úÛÇñì

30

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

þðBùW ïBW ÿõãzýK úGpâþðBùâBð åpì

êHÚ kpÞ|þì þñýG {ýK Ao úýuôo 2018 þðBùW ïBW ÿBø|ÿqBG YüBPð úÞþüõãzýK úGpâ# ÿBø!ôloñkñÞõgþwì soýéBãyðAAoÿþBøÚpûGkBW
!kpìŸ Bø|QGBÚo òüA óBüBKqA
ØÞok þüBølK ÿoæk óõýéýì 53 úWkõG BG BO ûly kBùñzýK wýéãðA ok lülW þcpÆ #
kpÞ þì þñýG {ýK Ao úýuôo 2018 þðBùW ïBW ÿBø ÿqBG úÞ þñý^ ÿõãzýK úGpâ >pðBülüBG< | .lññÞþìsoBy kkpO ïBãñø Ao þßüpPßèA ÿBøôokõg BølK òüA .kõy I¿ð ûkBW

òüA .lðõy soBy îýu þG oõÆ úG ûkBW ok kkpO ïBãñø lñðAõO þì ÿkôq úG þßüpPßèA ÿBøôokõg
.QuA oæk óõýéýì 53 úWkõG BG þPèôk ÿkBùñzýK ûsôpK àü qA þzhG

ôokõgpüq úG Ao úPývüpPßèA lñðAõO þì úÞ kõy þì úýHÏO ûkBWok ÿsoBy ÿBølK fpÆ òüAok
.lñüAr×ýG ó@ soBy eÇu úG úXýPð ok ô êÛPñì

oBÞ úG >|Scalextric|< ÿqBG JBHuA ÿBøôokõgok úÞ QuA ÿA ûõýy úGBzì ûly úP×â }ôo
ôokõg úG pývì qA Ao ÝpG úÞ kõy þì I¿ð Bø ÿqBG JBHuA òüA püq ÿréÖ xBíO úd×¾ àü .kôo þì

.lñÞ þì êÛPñì
eÇuôôokõg óBýì þßürýÖ xBíO úðõâ aýø lñìqBýð úÞ úÞ QuA ó@îýu|þG fpÆ òüA Qürì
þì kBùñzýK óBùW ØéPhì ÿBøpùy ok þcpÆ òýñ^ úÞ Qvýð ÿoBG òýPvhð òüA úPHèA Qvýð ûkBW
oBzPðAïlÎÿoôBñÖBOûlyúDAoAêÛðôêícRoAqôÿtOApPuAqAþzhGóAõñÎúGkBùñzýKòüA .kõy
,ûkBW oBñÞ okôokõg îýu þG soBy ÿApG þÆBÛð fpÆ òüA ÜHÆ.lñÞ YüôpO Ao ÿA úðBhéâ ÿBøqBâ

.kõy þì úPgBu Bø ûkBW püq þPc ô þOBìlg ÿBø ûBãPvüA ,Bø äýñÞoBK
þßüpPßèA ÿBøosoBy ûApíø lüBG lülW pOBÖk ô Bø úðBg lðlÛPÏì òýñ`íø þPèôk RBìBÛì
þì ûoBG òüA ok ôokõg þßüpPßèA soBy ÿBø QÞpy óApülì qA þßü êOoBì lüõük.lðõy úPgBu
þñürñG ÿBøôokõg úýHy òßíìlc BO þÚpG ÿôokõg qA ûkB×PuA kõy þì IHu îýu þG soBy :lüõâ
ïBð úG ÿlñüApÖ úéýuô úG îýu þG ÿBøosoBy.Qvýð Bø òürñG MíK ok ØÚõO úG ÿqBýð pãük BìA .kõy
aýK îýu àü ÜüpÆqA Ao úPývüpPßèA óBüpW òýìqok ÿlK .kõy þì ëBÏÖ þvýÆBñÓìôpPßèA ÿBÛèA
þì êÛPñì ÿoõýuo úG Ao úPývüpPßèA ûqõc òüA .kõy kBXüA þvýÆBñÓì ûqõc àü BO lñÞ þì êÛPñì

.QuA ûly úýHÏO ôokõg püq úÞ lñÞ

!kpŸì Bø QGBÚo òüA óBüBK qA {ýK ûlürâpG IèBÇìô óApùO þééíèA òýG úéXì
.lñÞ þñýG {ýK þPuok úG Ao þðBùW ïBW ÿqBG 6 úXýPð kõG úPvðAõO úGpâ òüA RBüpzðpãük BG Ao ó@þðlðAõgô
lýñÞúvüBÛì
.kõG >pðBülüBG< Quok þñýG {ýK òüpg@ úüpXýð êGBÛì òýPðAso@ ÿqôpýK
QýévO QñìBÞoArø 10 qA {ýG Bø QüBu qA þßüok þñý^ óApGoBÞ ,õãzýK úGpâ òüA åpì qA wK

!lñPyAnâ

31

óApùO úéXì

.lññÞ|þì ÿpýâõéW Roõ¾ ok úuõG BGpíÎ ëõÆ {üArÖA úuõG ,óApãzøôtK þgpG kBÛPÎA úƒG #
p×ðôk ÿBø|ÝArG ,Iè úG Iè ólýuõG ïBãñø QuApO|îùì þvñW úÇGAoqA þPc óBvðA ÿApG
80 îÞ|Quk þüBXGBW UÎBGô kõy|þì ëlGôko ,þívW ô þcôo ÿBø|Qý¾Bg pG ûôçÎ ô
oBíy .kõy|þì óBøk ôk òýG ÿpPÞBƒG óõƒýéýì .kõy|þìrýðpíÎ ëõÆ {üArÖA UÎBG
úÞ lðA|ûlýuo úXýPð òüA úG óApãzøôtK qA ÿkBüq úuõGpzG úðõã^ô þðBìq ú^ úßñüA koõìok
kõy|þì þüBø|îürð@oBzPðA {üArÖA UÎBG pìA òüA .koAk kõWô þðõâBðõâ RApËð ûkpÞ ØƒzÞ Ao
lññÞ|þì áBK Ao Bø|óAlðk ok kõWõì ÿBø|áçK úÞ úG pzG úÞ lñÞ|þì ûoByA þðBìq úG BìA ó@ òüpO|YüAo
Ao óAlðk þâlýuõK ÿõéW IƒýOpƒO òƒüA úƒG ô ïqæ áAoõgô koõg ÿApG úƒÞ ÿoArƒGA ô Ræ@
.kpýâ|þì áAoõg óAokBì óBìq ó@ .kõG úPÖBýð Quk QuA
úuõG úÞ lñøk|þì oAlzø rýð þgpG úƒPHèA ákõÞ óBøk úG úuõG ÜüpÆ qA ô lðlüõW|þì Ao
áBðpÇg ÿBø|xôpüô ëBÛPðA UÎBG lƒðAõƒO|þƒì .lñPyAnâ|þì
.kõy 3500 kôlc ÿoBPyõð RBýGkA ok oBG òýPvhð
?lñuõG|þìoBG lñ^ Bø|þðBíè@ úG Bøôlñø þHønì ÿBø|òPì ok îùð@ ,{ýK ëBu
ok Bø|þðBíè@ ,pâôpÞ äðBã×èô ÿ|úƒP×â úƒG .QuA ûly ûoByA úuõG
ô lñuõG|þì oBG úu BO ôk òýG ÈuõPì oõÆ|úG qôo lðA|ûkpG|þK úuõG lüAõÖ úG úÞ þüBø|{øôtK
76 qA {ýG ÈuõPì oõÆ úG þãèBu 70 òu ok úG ïBâ úG ïBâ ô lðly ïBXðA pýgA ÿBø|úøk ok
.lðA|ûkpÞ ólýuõG Ùp¾ Ao kõg píÎ qA qôo úßñüA úéíW qA ;lðlýuo þðõâBðõâ ÿBø|úXýPð
óBvßü úzýíø úuõG qA Bø|Qýéì QyAkpƒG qA ,lñÞ|þì QüõÛO Ao ólG þñíüA îPvýu úuõG
qA þgpG ÿkçýì 19 ópÚ ok çTì .QuA ûkõHð úG úßéG koAlð þÇGo ólýuõG êíÎ úG îýÛPvì ÿõâô|Q×â"AoúuõGôAêýèkòýíøúG.lññÞëlG þâlýuõK ÿõéW ,løBÞ|þì xpPuA ô JApÇÂA
ÿoBƒPÖo Ao Bƒø|þƒüBƒKôoA ólƒýuõƒG Bƒø|þƒƒñƒýƒ^ qBƒÒ@ Ao qôo ó@ BƒG úƒÞ koAk þƒãPvG þƒvƒc .lðAk|þì"Bø|Ièô|Bø|óBGq píÎ ëõÆ {üArÖA UÎBG ô kpƒýâ|þƒì Ao óAlƒðk
.lðkpÞ|þì þÛéO úðBzñìpGpG .îýñÞ|þì lðAõO|þì þvñW ÿ|úÇGAo< :lüõâ|þì pâôpÞ .kõy|þì
BùñO úÞ lðA|úPÖBüok þüBßüpì@ óApãzøôtK ÿBø|åo {üBzâ UÎBG úuõG ,òüApG ûôçÎ úzýíø ólýuõG BìA ,kpýâ Roõ¾ ú×ÆBÎ óôlG "Bø|Ièô óBGq ÿõâô|Q×â"
ô àýPðBìo ÿ|úuõG" Bø|äñøpÖ qA l¾ok46 ok ólýuõƒG ïBƒãƒñƒø úƒG ólƒG ô kõƒy|þƒì þƒðõƒg pãülßü úG p×ð ôk þ×ÆBÎ þƒßükrƒð ÿ|úƒðBƒzð ô þƒðBƒíè@ xBƒñzðAôo ,pƒâôpƒÞ|äƒðBƒã׃èô
.koAkkõWô"þvßu ÜüpÆ òüA qA ô lñƒÞ|þƒì eƒypƒO lƒýƒPƒLƒKôoõƒð .>QuA pø< :lüõâ|þì þ×ÆBÎô þÛzÎ ÈGAôopãzøôtK
þgpGôóõíýìÑõðàüîøRBðAõýcóBýìok ô êÏÖ òüA .kqBu|þì ëBÏÖ Ao þÎBÖk ÿBø|ëõéu qôook úuõG àü îÞ|Quk pãülßü ólýuõG ÿApG Zôq àü êüBíO úÞ QÚô
ïõéÏì qõñø BìA ,lññÞ|þì ëlGôko úuõG Bø|þøBì kõHùG Ao ólG þÎBÖk îPvýu þüBýíýy ëBÏ×ðA úƒXýPð òƒüA úƒG þƒüBƒßüpƒì@ óAlƒƒñƒíƒzƒðAk óôokok Bùð@úÞ QuA ó@ÿ|úðBzð ,kõy|þì ÐÇÚ
úG kõg ÿ|úÚçÎ ÜüpÆ òüAqA Bùð@Bü@úÞ Qvýð .lzhG|þì qA úuõG BG eHƒ¾ úƒÞ ÿkApƒÖA úƒÞ lƒðA|ûlƒýƒuo .>lñPvøpãülßüqAþüAlWëBcokkõg
úG Iè úünÓO ÿApG Bü lñøk|þì óBzð Ao pãülßü 34 QüõÛO úG óAõO|þì úuõG lüAõÖ pãük qA kõg oBÞ ok ,lññÞ|þì þËÖBcAlg óBypvƒíƒø ólýuõG úG ïAlÚA ÿkApÖA úÞ QuA lÛƒPƒÏƒì ôA
| |.lðoAnâ|þìîøIè úGólýuõGïBãñøúÞkpÞûoByARoõ¾ÿ|úéÃÎ ÙkB¿O óApãük qA pPíÞ ô lñPƒvƒø pƒO|܃Öõƒì ÐÚAôokôlðoAkêüBíOîøúGúÞlññÞ|þìpãülßü
áôp^ kBXüA qA ÿkôlc BO ô lñü@|þìok QÞpc oõÆ úG Bø|lìBýK òüA úÞ lðlÛPÏì Bùð@ .lññÞ|þì ôkoAoþvcpãülßüBGÜüpÆòüAqAlñøAõg|þì

RBÎçÆA òýñ`íø .kõy þì ØéPhì ÿBøoArGA wÞõè ÿBøôokõg ûlðqBu QÞpy àü #
þßüpPßèA þüAõø þvÞBO qA ÿA úýèôA fpÆ
wÞõè þüAõø þvÞBO qA ÿA úýèôA fpÆ.kõyþìûkAk{üBíðóApÖBvìÿApGîùì þvÞBO òüA .QuA ûkpÞ pzPñì ÿlƒüpƒHýø

lñðBì òýOoBì óõPu@ þƒüAõƒø þƒvƒÞBƒO ok ûlzð pzPñì qõñø fpÆ þñÖ RBýürW úPHèA .koAk àüúGÜéÏPì,|Volante Vision |úýèôAfpÆ òýìq qA ÿkõíÎ oõÆ úG lðAõO þì þüAõø
ókõG wÞõè ô êüBPuA úG ó@ þñýìq ÿBøôokõg úéýuô Qgõu Qvýð Àhzì qõƒñƒø .QƒuA QuA þßüpPßèA ÿlüpHýø þüAõø úýéÛð úéýuô .lü@kôpÖô kõy lñéG
lñÞ qAôpK lðAõO þì þPÎpu ú^ BG ô Qvý^ úýéÛð ô kõy lñéG òýìqqA ÿkõíÎoõÆ úG lðAõO þì úÞ
.QuA ûly úWõO fpÆ þüAõø úýéÛð úéýuô òüA ,QÞpy úP×â úƒG BƒìA koAk îýí¿O rýð òýOoBì óõPƒu@ QƒÞpƒy |
þƒüBƒƒøôokõƒƒg qA ïBƒƒùƒèA BƒƒG fpƒƒÆ òƒƒüA .lü@ kôpÖ QÞpy òüA .kqBvƒG Ao kõƒg ûlƒðpƒK þƒvƒÞBƒO
| þO@ ÿôokõg ô|Vantage | ,|DB11|lƒñðBƒì .QuA óAokõg ÿoôBñÖ úG rùXì QuA îýËÎ kBLùK àü QÛýÛcok fpÆ òüA | ïBƒƒð úƒƒG úƒƒðAoô@õƒƒð þƒƒcpƒƒÆ þƒƒƒvƒƒýƒƒéッðA
àü òýOoBì óõPu@ úP׃â úƒG òƒýƒñƒ`ƒíƒø .QuA ûly úPgBu óApÖBvì þüBW úGBW ÿApG úÞ | þüAõø ûBãzüBíð ok Ao|Volante Vision
.QuA ûly úDAoA|Valkyrie òürãüBW kõy þì I¿ðpu ÿæBG úÞpãzüBíð Ao p×ð úu QƒýÖpƒÊ |Volante Vision |
.kpÞþüBíðôo| Farnborough

32

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

p¿ìok IýXÎ þOõGBO

óBPuBG ÈuõO ,kkpâþìqBG eývì kçýì qA êHÚ óAoôk úG úÞRõÖ 9 ëõÆ úG RõGBO àü #
.QuA ûly ØzÞp¿ìok óBuBñy

.QuA ûly qBupHg p¿ì ok þðBPuBG pHÚ ok þOõGBO ØzÞ
.QuA ûly óBuBñy óBPuBG þP×ãy IWõì koAk úèBu oArø lñ^ þPìlÚ úÞ RõGBO òüA þOõÖ 9 ëõÆ
kõy þì úP×â ô QuA QýðApâ qA RõGBO òüA wñW ,þuBñy óBPuBG óBuBñyoBÞ úP×â úG BñG

.QuA RõGBO òýíø ,ûly AlýK úüolñßuA þðBPuBG pùy ok óõñÞBO úÞ þOõGBO òüpPâorG
eývì kçýì qA {ýK 30 BO305 ëBu òýG úÞ kkpâ þì pG xõýíéÇG ûoôk úG ûly ØzÞ pHÚ QìlÚ

.QuA ûkõG

33

óApùO úéXì

? lðoAk úýèBÎ Rçý¿dO óApüAô kôõýèBø ÿBø þPüpHéuqA àýìAlÞ

þégAk }Bñypu ÿBø ûpù^ óApüA ô óBùW ok þuBñypu ÿBø|ûpù^ #
xBñypu ÿBø ûpù^ ô óAlñìpñø óBýƒì ok þèBÎ ZoAlì qA Rpùy pG ûôçÎ úÞ lñPvø
kpÞ ûoByA þ×éPhì þìBuA úG óAõPýì îø þégAk
ÿpHPÏì þíéÎ úðAõPzK qA kõg Rpùy oBñÞ ok úÞ .lñPvøoAkoõgpGrýð þéý¿dO
ûBãzðAk ok kôõýèBø ÿBø ûoBPu qA þgpG
:lýðAõg þì úìAkA ok úÞ lñPvø oAkoõgpG úG ÜÖõì ô ûkpÞ êý¿dO óBùW ëôA qApÆ ÿBø
úýùO ô pãyoArâ ,ÿpXì ,oõK þuôkpÖ ëkBÎ òüA qA þgpG .lðA ûly þèBÎ áoAlƒì IƒvƒÞ
qA úPvðAõO kõð úìBðpG BG úÞ óõürüõéO ûlƒñƒñƒÞ ïkpì óBýì ok þüæBƒG Rpƒùƒy qA óAlƒñƒìpƒñƒø
áolì ÿAoAk kõy oAkoõgpG þüæBG QýGõHdì òüA ok úÞ lñPvø oAkoõgpG óBùW ÿBøoõzƒÞ
ûBãzðAk qA ÐüBñ¾ þulñùì lyoA þuBñyoBƒÞ
ok îø pÂBc ëBc ok ô QuA Øüpy þPÏñ¾ .îüA úPgAkpK Bùð@ úG }oArâ
{Ûð ÿB×üA BG úÞ óõvñýßOA òýPuBHu ó@ôo
.lñÞ þì wüolO ûBãzðAk óBíø ûBãzðAkok ,lýuo Rpùy úG òýGpPvì îéýÖok
ÿAo@pùy ok 1353 ûBìpùì 11 ok oõK|þuôkpÖ okôA .QuA ûkpÞ êý¿dO óBPvéãðA koõ×vÞ@
ok óBXñvÖo pùy êøA «BPèB¾A ô ûly lèõPì óApùO áolì IvÞ úG ÜÖõì àýðôpPßèA þulñùì úPyo

.QuA óBìpÞ óBPuA .QuA ûly óBùW pHPÏì ûBãzðAk òüA qA
ô ëBHOõÖ þéì îýO ÜHuA òßüqBG þüAk þéÎ óBíø ok ûoBGôk 1975 ëBuok òýñ`íø ÿô

ûBãzðAk ok ,þyqoô úPyo òüA pÂBc ëBc þGpì Jõéâ óléâ ûrüBW ûlðpGô kpì ëôA {ÛðpãüqBG óBPupýGk ok êƒý¿dO ïBƒíOA qA wƒK ÿô wðBvýè ÝõÖ ÐÇÛì ok êý¿dO úìAkA úG ûBãzðAk
úG ÿsõèBPì þulñùì úPyo ok Øüpy þPÏñ¾ ,koAk úÞ ÿpãüqBG QýÚçgô QýGAnWoBñÞok ÿoôrýì ûBãzðAk úG ,BìBøçÞôA QèBüAok þðôBy ÕoBÖ úPyo òüA ok BO lƒy ܃Öõƒì ô QƒgAkpƒK
okoõÃc úÛGBu þüAk .QuA úPgAkpK êý¿dO qA þPÏñ¾ Qüpülì úPƒyo êƒýƒ¿ƒdƒPƒèA ÕoBƒÖ êý¿dPèA ÕoBÖ ÿoBãðpHg úPyo ok ô ly koAô
ÿBÚ@òýñ`íøô þüBKôoA ëBHOõÖpHPÏì ÿBø îýO .kõy êý¿dPèA
.QuA þðlýu þPÏñ¾ ûBãzðAk .ly QuA þüBßüpì@ óAkpâoBÞ ô pãüqBG ,òK óBy
.koAk úìBðoBÞ ok Ao óBùW ëBHOõÖ þéâ òüpPùG ÿBP×G ûrüBƒW krƒìBƒð òƒíßW õƒýø pãüqBG òüpPùG oBßuA ûrüBW ûlðpG oBG ôk úƒÞ
qA Apu úðApOôpãüqBG , ÿpXì ,þñvc kAqpÖ ok BßýðõìBPðBu YèBÞ ok ô |ûly kpì ëôA {Ûð
þì JBvc úG þðõürüõéO xBñypu ÿBø ûpù^ ok ô ûkpÞ êý¿dO àýðBßì þƒulƒñùì úƒPyo
ok ôA .QuA ûly êý¿dPèA ÕoBÖ úPyo òýíø
.lü@ oBãðpHg óAõñÎ úG ûqôo YñK ÿp×u ok 2005 ëBu
ûBãzðAk ok àýðBßì þulñùì úPyo ok ÿô p×u óApüA úG êßýðôpÞõßvývðApÖ óBu »úìBðqôo
qA ô úPgAkpK êý¿dO úG þuõÆ pý¿ð úWAõg
.QuA ûly áolì IvÞ úG ÜÖõì ûBãzðAk óBíø .kpÞ
Rpùy úG 84 ëBuok lìôorW úìBðpG BG þñvc úìBð îéýÖ ,pãüqBG þðõƒéÞ þƒOõƒíýO ZpƒW
ÿoBãðpHg úPyo ok þüBßüpì@ óAkpâoBÞ ô wüõð
.kpÞ AlýK Quk þüæBG úPgAkpK êý¿dO úG Bßüpì@ þÞBPñÞ ûBãzðAk qA
pƒãüqBƒG ;þƒðBƒPuôpƒu þƒðBƒÇƒéu ÿlƒƒùƒì úƒG kõƒg þƒéýíßO Rçý¿dO ÿApƒƒG ô QƒƒuA
áolì ÿAoAk úÞ QuApOBEOô Bíñýu , óõürüõéO òýñ`íø ôA . kpÞ úÏWApì þPñývñýu ûBãzðAk
óõýñüô@ ûBãzðAk qA pOBEO ÿpãƒüqBƒG ÿApƒPƒÞk ûkõG Jõéâ óléâ ô oBßuA ûrüBW ûoôk lñ^ ûlðpG
úÎõíXì ok ÿqBG êýèk úG þðBÇéu .QuA úvðApÖ
ô úñülì ,úðAokBì : óõ`íø þðõƒürƒüõƒéO ÿBƒø .QuA
Quk þüæBG QýGõHdì ô Rpùy úG BƒýƒíƒýƒÞ YñK óõñÞBO QýK k´p¶G óBíø Bü þèkpG ïBýéüô
Jõéâ óléâ ô oBßuA ûrüBW QÖBüok krìBð oBG
.QÖBü
.QuA ûly

34

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY

CENTER

ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok BO 2025 :ØzÞòüA þHüpÛO óBìq
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì QuA ÿkçýì 2050
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk Qðõßu êGBÚ ûoBýu ØzÞ

þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ ÿlýyoõgApÖ ûoBýu lñPvðAõO þééíèA|òýG ÿoBßíø àü þK ok óAlñízðAk {ýK þOlì #
ÿõñÏì þßýð ÈuõO úPHèAô òýìqqApO|åorG ,ÿlýyoõgApÖ ûoBýu òüA .lññÞØzÞAo |GJ536 | ïBð BG ÿlñðBì|òýìq

(310) 446-8724 .QuA óõPLðô xõðAoôA lñðBì þvíy úìõËñì åorG ÿBø|ûoBýupãükqApO|à^õÞ
,pãük pO|åorG ÿBø|ûoBýu úG QHvð ô QuA òýìq îXc pGApG 5/6 BHüpÛO |GJ536| ûoBýƒu |
35 Bì lýyoõg qA úÞ lgp^|þì rìpÚ úèõOõÞ ûoBPu àüoôk úG ûoBýu òüA .koAk òýìq BG þüBø|QøBHy
.lðBuo|þì ûoBýu òüA úG oõð þÖBÞ ûqAlðA úG ô lñÞ|þì lýèõO kõg qA ÿkBüq ÿBìpâ BìA ,QuA pO|à^õÞ

.lzÞ|þì ëõÆ qôo 8/7 rìpÚ úèõOõÞ ûoBPu oôk úG ûoBýu òüA {gp^ ûoôk pø
êGBÚ lðAõO|þíð úÞ QuA àükrð kõg ûoBPu úG olÛð@ ,ûly ØzÞ ûqBO ûoBýu òüA úðB×uBPì
oAôlýìA ,òýìq úGBzìô Qðõßu êGBÚ ÿA|ûoBýu ØzÞ úG Ao óAlñízðAk ,ó@kõWô BìA .lyBG Qðõßu
úÞ lññÞ AlýK oAlì òüA ok ÿpãük îXc îÞ ÿBø|ûoBýu lñðAõO|þì BÏÇÚ ,lñüõâ|þì Bùð@ .QuA ûkpÞ
óAlñízðAk òüA úP×â úGBñG .lyBG ëBu lñ^ BO qôo 100 qA Bùð@ {gp^ ûoôk ô ûkõG ûoBPu òüA qA pOoôk
lñðAõO|þì ÿkôrG òüApGBñG .lðõy|þì QÖBü þøôpâ Roõ¾ úG æõíÏì þãñu ÿlýyoõgApÖ ÿBø|ûoBýu
,lññÞ AlýK Qðõßu êGBÚ ÿBø|ûoBýu pâA lñüõâ|þì Bùð@ .lññÞ AlýK òýìqp´GA¯ òüA àükrð ÿA|ûoBýu
ok BuBð .lññÞ ØzÞ BXð@ok RBýcqA ÿlülW êßy lñðAõPG BO lñøk|þì ïBXðA ÿpPzýG RBÛýÛdO
ÿoAkpG|ûpùG úG 2020 /1399 ëBu ÈuAôA BO úÞ QuA|WFIRST | ïBð úG þKõßvéO QgBu ëBc
þGBüko Ao pãük ÿBø|ûoBýu ok RBýc kõWô ëBíPcA lñðAõO|þì pPùG ó@ BG óBuBñypPgA ô lýuo løAõg

.lññÞ
úG ô QuA òýìq úýHy úÞ ûly ØzÞ| þG|-|BíývÞôpK lñðBì ÿlýyoõgApÖ ÿBø|ûoBýu óõñÞBO ú^pâ
ÿlülW ÿBøok lðAõO|þìpãük RAoBýuok RBýc ókpÞ AlýK BìA .lü@|þì Rõßu êGBÚ ÿA|ûoBýupËð
ÿoôBñÖ BG ÿBø|RBGo ô Bø|òýGoôk óAõPG ûlñü@ ëBu 30 Bü 20 BO ô ûkpÞ qBG þüBÃÖ RBÖBzPÞA ÿôo úG

.kpÞ AlýK Qðõßu ÿApG þðBßì ô õWô|QvW Ao BXð@ô kBPupÖ Bø|ûoBýu òüA qA þgpG úG Ao æBG

QuBìô Bíy Ð×ñG óApùO úéXìok þùâ@

.lýøk úülø óApãük úGô lýðAõhG Ao óApùO úéXì

þðApùO ïpßzPì

óApùO úéXì

QyAnâpupG Ao BýðBPüpG þüBHüq úßéì ZBOoBG òýèôA ÿApG QuõK ûBýupPgk àü

QuõK ûBýu pPgk àü oBG òýèôA ÿApG #
óAõñÏG ô ûkõGo óApãük qA Ao QÛHu ÿõâ

.QuA ûly JBhPðA BýðBPüpG þüBHüq úßéì
ëBu 66 qA BýðBPüpG ok þüBHüq úßéì úÛGBvì
þèô QuA ûly oArâpG úèBu úíø óõñÞBO {ýK
QuõK ûBýupPgk àü úÞ QuA ÿoBG òýèôA òüA

.koAnâ þìpupG Ao BýðBPüpG þüBHüq úßéì ZBO
pg@ BýðBPüpG þüBHüq úßéì, {ýPñÞ óA ÿk
îuApì òýìkBP×ø ô Q¿y ok ÿoBW ëBu
.kpÞ løAõg QÞpy óBùW þüBHüq úßéì JBhPðA
êøA ô koAk ëBu YñK ô QvýG {ýPñÞ óA ÿk
QýíÞBc QdO IýDAoBÞpüArWqA þßü çüõãðA

.QuBýðBPüpG
QýG qõýð úüpzð BG úHcB¿ì ok ôA
òüpPùG" Ao QýÛÖõì òüA )|Newsbeat|(
ô QuA ûkpÞ Øý¾õO kõg " þâlðq úGpXO

:úP×â
ÝoBg úG òì úÛGBvì úG óly àükrð BG"
ZBO úßñüA. ïkpG þK îðly ûlðpG ókõG ûkBÏèA
QuõK ûBýu óq àü óAõñÏG úð Ao þüBHüq úßéì

.QuA }qoABG úßéì JBhPðA úÞ lðlÛPÏì Bø þÃÏG ú^pâ úéÃÎ ïpËð úG úÞ QuA òøm ÿôo úG rÞpíO ".QyAnâ îøAõgpupG BýðBPüpG ïBíO ÿApG úßéG
úýßO óq þüBHüq ÿôo úG úÞ ÿA úÛGBvì Bü@ BìA óA ÿk oôBG úG BìA QuA ûly þíülÚ pãük þüBHüq óBíø úG BìA QuA òPgBu ûkBì@ ÿApG ÿpO Qhu àü QuAõg|þì óAõW pPgk òüA ÐÚAôok
úPyAk óBðq ÿôo þGõg pýSBO lðAõO þì lñÞ þì óBßìA óBðq úG lðAõO|þìqõñø RBÛGBvì òüA óõ^ àýLíèA ÿôk RBÛGBvìok ô kõy ÜÖõì oBßyqoô
þüBHüq úßéì ëAõu òüA úG iuBK ok? lyBG úzýíø êTì ,lølG Ao óBzüAl¾ ólðBuo .lñÞ kBXüA ûrýãðA lðAõO þì }qoô ûqAlðA BìA kõG ûkpÞ QÞpy ÐÖBñíèA ápPzì ÿBøoõzÞ
ûly fpÇì ÿBø ëAõu úÞ koAk óBÎmA BýðBPüpG úG oõHXì {üõðAq úG óly koAô úìl¾ qA lÏG
þüBHüq ÿBøoBýÏì ô þüBHüq úßéì úÛGBvì koõìok úÞ lüõâ þì ú^pâ ly }qoô úñd¾ ápO
òüA ok úÞ þvÞ óAõñÏG BìA QuA áok êGBÚ " :kpÞ ëBHðk ÿpãük Roõ¾ úG Ao kõg ÿôqo@
þì úý¾õO óBðq úG Ao ó@úPyAk QÞpy RBÛGBvì úÛGBvì ókpG lñðBì úG óly BýðBPüpG þüBHüq úßéì

:lñÞ ". QuBýðBPüpG ÿApG ôk
ÿkBüq RAkBÛPðA BG þüBHüq úßéì úÛGBvì" úÛGBvì ÿApG óly ûkBì@ úÞ lüõâ þì BìA
þíuApì ÿoBývG kBÛPÎA úGApüq QuôpGôo óly ûkBì@ qA pO Qhu ôA ÿApG þüBHüq úßéì
ûBãüBW òì ÿApG úÛGBvì òüA BìA QuA þíülÚ
òì úG ô lðBuo }õâ úG Apì ÿAl¾ô kpÞkBXüA : kõG ôk RBÛGBvì ÿApG
qA þßü .îñÞpO ÿõÚ Ao kõgBO kAk Q¾pÖ àýLíèA ÿBùüqBG ÿApG þâkBì@ pPzýG"
QuAõñy }õâ òPÖBü 21 ópÚok óBðq Rçßzì Roõ¾ ÿqBG òýìq ok ÐÖBñíèA ápPzì ÿBøoõzÞ
Ýçg oBývG lüBGBÃÖ òPÖBü ÿApG lüBG Bìô þüBHüq úßéì úÛGBvì ÿApG úÞ ó@ ëBc kpýãýì 36

".îýyBG

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

óBìpù2Ú0û1o8BGþokðBõùWãzïýBKWrG pËð
.kpÞþñýG {ýK Ao úýuôo 2018 þðBùW ïBW ÿBø|QGBÚo óBìpùÚõãzýKrG#
þéì ÿBø|îýO òýG úýuôo 2018 þðBùW ïBW ëBñýÖ oAlük ûlðpG ÿõvðApÖ ÿõãzýK rG >ôolK<

.kpÞ þñýG {ýK Ao þuAôpÞ ô úvðApÖ ëBHOõÖ
.QvðAk 2018 þðBùW ïBW óBìpùÚ Ao úvðApÖ þéì îýO õãzýK rG òüA
ÿpãük oBñÞ ok ô úvðApÖ î^pK Bø|ó@ qA þßü oBñÞ ok úÞ AnÒ ÙpÊ 2 ,ëBñýÖ ÿqBG þñýG {ýK ÿApG
ÙpÊ Qíu úG QÎpu úGõãzýK rG òüAô lðkAkoApÚôolK êGBÛì Ao kõG ûly I¿ð þuAôpÞ î^pK
úülük óAkpâBy úÞ kpÞ þñýG {ýK IýOpO òüA úG ô lüôk kõG }oBñÞ ok úvðApÖ î^pK úÞ þüAnÒ

.lðõy|þì 2018 þðBùW ïBW óBìpùÚ óByk

!ëBHOõÖ NõO úýHy þuBíèA ØzÞ

úG ô QuA QÏýHÆ Quk |úPgBu ,xBíèA ÙoBÏPìBð ô IýXÎ êßy lñüõâ|þì óBuBñyoBÞ#
ëBu ok BKôoA ÿBø|Qéì þðBìpùÚ ïBW ok oBG òýPvhð úÞoBPvéO xAlük@àýuçÞÿBø|NõO

.koAk QøBHy ,QÖooBÞúG ÿkçýì 1970 þðBùW ïBWô 1968
.lðkpÞ ØzÞ ëBHOõÖ NõO úG úýHy Ao þuBíèA þuôo óBuBñyoBÞ
AlýK úýuôo àvéãðBgo@pùyok þðlÏìokô QuA ûBýu ÿBø |úßè BG lý×u «BHüpÛO xBíèA òüA

.QuA ûly
úPyAnâ xBíèA òüA ÿôo Ao úèBu32 >Øý×ñýÞAoõãüA< óBy þéì îýO óBG ûqAôok îuA Bø|xôo
ïoBù^ àü úécpì úG {íýO ólýuook þíùì {Ûð BýðBLuA BG QGBÚook kõg {zgok BG Apüq ,lðA

.QyAk þüBùð

37

óApùO úéXì

ûkq iüoBì ú`G BG ûlzíâÿBýðk úG kôoô

.QuA ûlðBì þÚBG ûkoõhð Quk BzÒ òüA êgAk ok ûkq
?løk|þì Bì úG kõWõì òüA ûoBGok þOBÎçÆA ú^ lülW ØzÞòüA
oBì pu ,kõy|þì ûlük ó@ úG ûlýHv^ ÿBø|ûlðk ô Bø|óAõhPuA ûApíø úG BGpùÞ êgAk ok oBì òüA ólG

.kõy|þíð ûlük .QuA ûly ØzÞBGpùÞàü êgAkokoBì ú`G àü êývÖ #
úvüBÛì ûlðq ÿBøoBì BG Ao ó@ óAõO|þì úÞ QuA wßüA úÏyA ÿõÚ ÐHñì àü kõWõì òüA ÿBøAõhPuA oBíðBýì úÛÇñìok BøoõuBñüAk óAoôkokoBì òüA.QuA ûkq iü úÞ QuA ëBu óõýéýì 99oBì ú`G òüA
ëBu óõýéýì 100 ok BøoBì RApÛÖ óõPu ÿBø|óAõhPuA úÞ løk|þì óBzð þìõOBð@ ÿBø|{øôtK.kpÞ
.QuA ûkpÞ|þì þâlðq þðõñÞ
.QuA úPyAk þÞlðA RApýýÓO Bì úÞ QuAoBì ú`GqA êývÖ òýèôA òüA" :Q×â AkBðBÞ BOpHè@ûBãzðAkqA ëôléÞ êßüBìoõvÖôpK
ÈüApy òüpO|þüAlPGAok ëBu óõýéýì Bø|ûk ÿApG lñðAõPG QuA òßíì BøoBì lñüõâ|þì óAlñízðAk ûkpÞ|þì þâlðq úuBOpÞ ûoôk ok oBíðBýì ÿBø|êãñW ok oBì ú`G òüA ".îüA|ûkpÞAlýKóõñÞBO
QuõK qA ÿoBS@ ûly ØzÞ úÞ ÿpãük ÿBGpùÞ ok.lðA|úPyAnâ "oBíðBýì ïk ûlýLu" Ao ôA îuA .QuA
.lðôpG òýG qA úßñüA qA êHÚ ,lñðBíG ûlðq
?îýðAk|þì ú^ kpÞ|þì þâlðq BXÞúßñüA ûoBGok .lñyBG ûkAõðBg àü úG ÉõGpì oBì ôk òüA Qvýð Àhzì úÞ koAk kõWô pPâorG oBývG oBì àü
þâlðq Bø|êãñW ok oBì òüA úÞ lñÞ|þì lýüBO ûly AlýK BGpùÞ êgAk ok úÞ þOApzc ô óBøBýâ ?QuA ûkq iü ûoôk ó@ok úðõã^oBì òüA
Bü Bø|ûph¾ ok BøoBì qA þüBø|êývÖ pPzýK .kõG ûlzð ûoôk òüA qA þ×zÞ òýñ^ óõñÞBO.QuA ûkpÞ|þì
.kõG ûly AlýK þhüoBO ûoôk òüA úG ÉõGpì BøBüok ô Bø|úðBgkôo óAõhPuA ,pK ,QuõK Ì×c RolÚ ó@ þâlñHv^ úÞ ûkBPÖA pýâ þPgok ûpýy óôok ok oõðBW òüA
þÆBHOoA ÜýÛdO îýO BG úÞ koõ×vÞ@ þÏýHÆ iüoBO ûBãzðAk qA úPðõÖA ëk qpK ôkoBßüo pPÞk òüAok êývÖ òüA úÞ lüõâ|þì ëôkBÞoõvÖôpK.QuA úPyAk AooõðBW êßy êÞ ÿoAlùãð þPc Büô
úüAoA óBPuBG ûoôk ok BøoBì êìBßO ûoBGok lñíyqoA RBÎçÆA RBÛýÛdO òüA" :Q×â QuA úPyAlð iü ûoôk ó@ok úÞ ú`ð@pø ô QuA JBýíÞ ûlì@ Quk úG ÿBGpùÞ .QuA ûly Ì×c ûlñHv^ ÝõÖ ÐüBì

" .løk|þì
?QuA QýíøArüBc êýèk ú^ úG þüBGpùÞêývÖ òüA
úPgBñy úuBOpÞ ûoôk úG ÉõGpì êývÖ RBÖBzPÞA qA rýãðA óBXýø úñýXñâ àü óAõñÎ úG oBíðBýì
.QuA êHÚ ëBu óõýéýì 145 BO 66 úG ÉõGpì ûoôk òüA .kõy|þì
ÿBø|úÒBGoõÚô óBPuBG óBýOõHßñÎ úðõâ qA Ñõð àü ,oAkpKoõuBñüAk àü ïk lülW RBý×zÞok

.QuA ûly AlýK úG iüoBO êHÚBì

38

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

BðpŸG ZpüA pPÞk ô äñu lñøAõg|þì óAlñízðAk
àyrLðAlðk lðoôBýG òýìq úG Ao iüpì áBg

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | eÇu áBg ô |äñu úðõíð úÞ lññÞ| þcApÆ Ao þOBGo lðoAk l¿Ú þüBýðBPüpG óBulñùì #
.lPup×G òýìq úG þíéÎ ÿBø|þuopG ÿApG Ao iüpì
ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk þñÖ RBýDrW ókpÞ Àhzì ÿApG þPÏñ¾ ÿBø|QÞpy BG ûpÞAnì ëBcok BKôoA þüBÃÖ óBìqBu
oôBzì ô xBñzðAôo rÞpì ok xBGpüA QÞpy ÿBÃÖAõø {hG.kpÞ løAõg ApWA Bßüpì@ BG ápPzì oõÇG úÞ QuA ûsôpK
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |19 BG
(LIC.#PSY 13673) .kpÞ løAõg þGBüqoA Ao koõð|iüpì RBGo òüA þéÞ ëõ¾A ,ólñè ëBíy ok YýðõýPuA
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì ÿApG Ao ïqæ RArýùXO 2026 ëBu ok )BuBð( Bßüpì@ þüBÃÖ óBìqBu ô BKôoA þüBÃÖ óBìqBu
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì
.kBPupÖ lñøAõg jpu ûoBýu òüA úG áBg ô äñu |úðõíð ólðAkpâqBG
RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA

þðApüA ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApGrürÎ óBPuôk à^õÞ þéýg koõð|iüpì RBGo òüA" :lüõâ|þì xBGpüA þXñu|óBßìA îýO QupKpu ,rüõG òG
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok ".QuA Qhu þéýg þøBãPuk òýñ^ QgBu RBìôréì BìA ;ïpâõéýÞ 130 lc ok ÿrý^ ,kõG løAõg
iüpì eÇu ok Ao þðæõÆ ÿBø|QÖBvì ,òýìq qA oõPuk QÖBüok óôlG lüBG koõð|iüpì òüA"
|www.SmartDoctors.info
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì ."lñÞ ÿrüo|úìBðpG îø Ao }pãük ÿBøqôo pývì ,êÛPvì oõÆ úG þPc ô lüBíýLG
ô |äñu qA þüBø|úßO ,pãük ëBu ûk qA pPíÞ BO úÞ lñPvø îí¿ì BuBðô BKôoA þüBÃÖ óBìqBu
SmartDoctors
.lðoôBýG òýìq úG Ao iüpì áBg
. lýñÞkoAô þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao| .lýuo løAõg úXýPð úG óBýèBu þÆ ô ØéPhì êcApì ok úÞ kõG løAõg úðAqAôpKlñéG ÿA|ûsôpK òüA

(310) 202-1133 ôpvgàüBì|pPÞkBGpPzýGRBÎçÆAÿApG ?QuA úðõã^ ûsôpK ÿrüo|úìBðpG
lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýì ókpÞ jAoõu BG koõð|iüpì òüA .lPupÖ|þì ûoBýu òüA úG Ao koõð|iüpì àü 2020 ëBu ok BuBð|
ok Áõ¿hì ÿBø|úË×dì ok Ao Bùð@ wLu ;Qzâ løAõg úWõO IèBW kAõì ëBHðk úG iüpì eÇu
39 iüpìeÇuÿôoAoþßyõìBuBð.kõy|þìqBÒ@þGBüqBGRBýéíÎ2026ëBuok |.lñÞ|þìoBHðAþédì

.lðõy ûlðAkpâpG òýìq úG BO kAk løAõg oApÚ ó@ok Ao Bø|úË×dì koõð|iüpì ô lðBzð løAõg
qA pPíÞ kôlcok ,áBgô äñu úðõíð ÿôBc ÿBø|úË×dì úÞ lñøAõg|þì þüBÃÖ ÿBø|óBìqBu |
ú×ýÊô úÞ lýuo lñøAõg þüBKôoA ÿkpâoAlì úG Bø|úðõíð òüA lÏG .lññÞ ápO Ao iüpì eÇu ,qôo 150
kôpÖ Bßüpì@ok ëõvLÞ àü BG lñíyqoA úèõídì òüA ,pg@okô .koAk Ao òýìq úG Bø|úË×dì ókoô@

.lì@ løAõg

óApùO úéXì

ûõÞ qA õéíì ÿA ûpürW ,QuA ÙôpÏì þuBñy !lüoõhG ûpürW òüA áBgqA þì lülýñy Quok úéG !þÞAoõg áBg|#
þãðo ÑõñO ÿolÚ úG .þßíð ókBÏìô þãðo ÿBø kõy þì úÞ îüpHG þüBW úG Ao Bíy îýøAõg
ok þüBW pPíÞ ok úÞ QuæBG rìpø ÿBø áBg .lñÞþìõGôîÏÆ}õgþGBvcAoóBzüAnÒ áBKAlPGAokAorìpøþÞAoõgáBgòüABùð@ þÚB×OA óBPüApG úßð@óôlG koõg Ao {ÞBg
ÐÂô Üðôo UÎBG rƒìpƒø þƒÞAoõƒg áBƒg qAwK.lññÞþìIýÞpOJ@BGôlññÞþìÿqBu kõg oõzÞok BXñüA úßñüA pO IèBW ô lP×ýG
.kpÞ AlýK Ao ó@ pýËð óAõO þì óBùW qA BùñO úð ô QuA ûly BXñüA þèBøA ÿkB¿PÚA jpu ÌýéÒ J@ ly òýzð úO ëõédì òüA úßð@
RBHýÞpO ÿAoAk úÞ rìpø þãðo ÿBƒø áBƒg qA úßéG kpG ÿkBüq ûkB×PuA óAõO þì ó@ ZAphPuA àíð þíÞ BG Ao QuA ûlðBì ó@ qA úƒÞ þƒãƒðo !QuBì
ÙoB¿ì ok lñPvø òø@ ÿBølývÞA ô þðBz×zO@ AokõyþìQÖBüBXñüAokúÞþuBßÎÿBøûsõu äðorìpÚwuàüQüBùðokôlññÞþìIýÞpO lýupLGô lýñÞ IXÏO þíÞ AlPGAok lüBy
áBg òüAqA ,kõy þì ûkB×PuA îø þÞAoõgpýÒ ûpürWBXüA.lýñÞAlýKpãükÿBWoklýðAõOþíð òüAokûlyûkB×PuAàíð.lðoô@þìkõWôúGAo kõy þì úéG ?koõg îø Ao áBg kõy þì pãì
àýìApu ,ÿoBvãðo êTì þ×éPhì ÐüBñ¾ ok Bø lýðAõOþìQýÚçgþíÞBGôQuBøþãðokAlì Quk úG îzÚ þßíð ÿBø ûõÞ óBíø qA îø wu áBg .lýñÞp×u rƒìpƒø ûpƒürƒW úƒG pƒâA úƒPHèA
þì ûkB×PuA ... ô þyBÞ ,ÿpãèBƒ×ƒu ,ÿqBƒu .lüpýãG óBOp×u ok qA þHèBW ÿBø wßÎ .lü@ þì ûpürWok þÞAoõg ûõÞ úG ÜéÏPì rìpø þÞAoõg
ô ÙB×y ÿolÚ úG Bø áBg òƒüA äƒðo .kõƒy ïôkúíýðokëBupørìpøþãðoÿBøáBgqA QuõKBGAoþGõñWûqBOÿBøþøBìBøþédì ûpürW òüA ÿBø þP×ãy qA ú^ pø Bì ô QuA rìpø
ÐüBñ¾ òüA ÿApG þGõg úG úÞ lñPvø ÀèBƒg óAlñìpñø ÈuõO þãðo åorG }pÖ àƒü ëBƒu Ao úGk òüAô lðrüo þì úGk àü ok wuô YðoBð
ólükÿApGÿoBývGóApãykpâôkõyþìúPgBu BO lðoAnâ þì JBPÖ@îýÛPvìoõðpüq ûBì 2 ÿApG !îüA úP×â îÞ îýðrG Ùpc óBPüApG
.lñøk þì QHTì úXýPð }õg þypÖ .lññÞ þì p×u ûpürW òüA úG ó@ ÿBøAnÒqAþßüúÞ,lññÞQuok>ÕAoõu<ó@BG ,lñüõâ þì þ×éPhì ÿBø îuA rìpø ûpürW úG
Ao ëBu ïôk ûBì 6 Bì rìpø ûpürW úG p×u ÿApG áBgAoó@kõKôoBOúÞäðoôJ@}õgô{Ûð .QuA ûpürW òüA ÙôpÏì ô ûríyõg oBƒýƒvƒG BG ...ô þÞAoõg ûpürW ,Bø óBíÞ òýãðo ûpürW
òüpPùG þüAõø ô J@ pËð qA úÞ îýñÞ þì kBùñzýK úG .lðA ûkAk êýßzO ûpürW òýíø äƒðo ÿBƒø ÿApG þÞAoõg äðo jpu áBg qA rìpø þèBøA îýðrG ûpürW òüA úG ÿpu îø BG BO lýyBG ûApíø Bì
óApüA þGõñW ÿBø ûpürW úG pƒ×ƒu ÿApƒG óBƒìq þãðoÑõñOBGþüBøáBgÿAoAkrìpøúßñüAQéÎ úéÞ ,õéK xlÎ ,õãýì óõW þüBøAnÒ úƒýƒùƒO
ûpürW òüA úG p×u ok úßñüA Jõg pßÖ àü .QuA òýìq QzùG úG óBuBƒñy òƒýìq krƒð QƒuæBƒG úÞ Ap^ lññÞ þì ûkB׃PƒuA rƒýƒð ... ô }õƒW .koõg kõy þì Ao ó@ áBg oõÇ^ îýñýHG ô
ápu ó@ ÙApÆA úG úgp^ôk àü BG lýðAõO þì úG îzÚ þüBüokpývìok ,óApüA JõñW úGp×u BG
úÞ ûpürW òüA úyõâ pø úG ày óôlG .lýzßG þHèBW þãðo ÿBø ûõÞ lýðAõO þì rìpø Qíu
,lük lýøAõg Ao ûqBO þP×ãy àü lýñÞ pƒ×ƒu koAk þHèBW äðoBãðo ÿBø þP×ãyrìpø .lýñýHG
,IýXÎ ëBßyA BG þãñu ÿBø ûqBu ô BƒøoBƒÒ ÿAoAk úÞ ÿBø áBg ó@ úG p×u BG lýðAõO þì Bíy ô
ÿBüok þG@ äðo BG úÞ ó@ äðo jpu êcAõƒu ,lý×u ,koq áBg .lýñÞ wíè Ao lñPvø äðo
,lðkq îÚo Ao þHèBW IýÞpO xoBÖ úzýíø Yýég qA þßü áBg BìA .. ô ,þuõÆ ,rìpÚ ,ÿA ûõùÖ
ok lñðAõO þì ..ô IýXÎ ÿBø þðBÞô Bø äñu óBPðBPuk BG BùñO úð lýðAõO þì Ao rìpø ÿBø ûõÞ
Rnèô lýz`G îø óBPüAnÒok úßéG lýñÞ wíè
.lññÞ óBPìpâpu þGBvc BXñüA úG p×u
úƒG îø ÿpƒu lƒüôo þƒì óApƒüA úƒƒG pƒƒâA ...rìpø þÞAoõg áBg !lüpHG
þédì ÈuõO rìpø ûpürW áBg qA Ñõð àü
?lýðrGrìpø ïBð àéâ ó@ kõy þì ûkB×PuA kBüq AnÒ iHÆ ok Bø
úGmBW qA îýñÞ þì kBùñzýK rìpø úG p×u BG àü óAõñÎ úG áBg òüA qA rìpø þèBƒøA .koAk
þèBÓOpK þhüoBO úÏéÚ þñÏü Bùð@ ÙôpÏì ÿBø äðo óBzüAnÒ úG úÞ lññÞ þì ûkB×PuA úƒüôkA
úÞ óBýéÎkBð lícA ÿ ûqõì ,êâ þG þGp¿Ú ,Bø úÞ QuA äðo rìpÚ þøõÞ úG ÜéÏPì àéâ .løk
þãðo }pÖ ,QuA þãñøpÖô ÿpñøoBS@qAõéíì ûpürW óAõðBG .lñüõâ þì àèk ó@ úG Bø þédì
oBÒ ,óAõø@ ÿBø Qyk ,ly úP×â æBG ok úƒÞ úýùO ok äðo }õg úüôkA òüA àéâ qA rìpø
ÿoAnâ îhO êdì ,óBíÞ òýãðo ûok ,Rõßu ,rýãðA óBXýø ÿBø þypO ,þGõñW Bƒø þƒøBƒì
ûkB×PuA þédì ÿBø óBð ô îÏÆ }õg ÿBøBGpì
.lýñÞ ólük Ôñ×ì êcBu ô Bø QzLÞæ òüA BG úÞ ÿA ûríyõg ÿBø óBð qA þßü .lññÞ þì
?îüôpGrìpø ûpürW úG úðõã^
.koAk ïBð þzíO kõy þì úýùO áBg
Qzø ok þüBýÖApÓW pËð qA rìpø ûpƒürƒW JõñW ÿpPì 200 kôlc þÞAoõg ûõÞ òüA
BO ó@ úé¾BÖô úPÖpâ oApÚ xBHÎolñG ÿpPìõéýÞ rìpø þüAnÒ äñøpÖ ok ó@ áBg ô QuA rìpø
pƒâA .QƒuA QƒÎBƒu îƒýð kôlƒc xBƒHÎolƒñƒG úG p×u ok îýñÞ þì kBùñzýK .koAk þíùì {Ûð
ÿBø ÜüBÚ BG lüôpG ûpürW òüA úG îzÚ qA lýøAõhG Ao þüAnÒ ûly úÞ îø oBG àü ÿApG BíPc rìpø
lýøAõg pývì ok QÎBu îýð kôlc ÿrý^ ôolñO àíÞ áBg òüA qA ó@ IýÞpO ok úÞ lýñÞ óBdPìA
QýÏÚõì ÿAoAk ûpürW òüA úßýDBƒXƒð@ qA .kõƒG lýðAlG þPÚô kõy þì IèBW .QuA ûly úPÖpâ
xoBÖ Yýég lýéÞ úG QuA þ¾Bg þüBýÖApÓW àü lñðAõO þì áBg òüA qA ûpürW òüA ÿBø þìõG

.QuA oõùzì îø !lññÞ Quok wu

40

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G

ly óBHég ZApgA UÎBG àýðôpPßèAoBãýu

ok úPynâúP×ø |úSkBc qA lÏG Ao òý^ þüAõø ÉõÇg óBHég ôk qAôpK qõXì òý^ Qèôk #
.kpÞõÓè ,QÞpy òüA ÿBøqAôpKqA þßü óBüpW

QÖA êýèk úG kõG òý^ óBýèAk þøAo äñÞ|äñø qA úÞ ÿpGpÖBvì ÿBíýKAõø àü úSkBc òüA ok
.lñÞ îÞ Ao {ÎB×OoA pPì 6500 ly oõHXì òýGBÞ oBzÖ þðBùâBð

ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA

(626)3-50-50-50 (310)274-7474

oBãýu ólýzÞ ëBc ok Bø|óBHég qA þßü ÿoBãðA|êùu oBƒzÖ QƒÖA êƒýèk lƒñP×â óBƒuoqBƒG
.QuA ûkõG àýðôpPßèA

737 äñýüõG ÿBøqAôpK ô ûkpÞ úíüpW Ao þüAõø QÞpy ,òý^ ok ÿpÖBvì ÿBøqAôpK pG pÊBð kBùð
.QuA ûkAk {øBÞ l¾ok ûk Ao oõzÞ òüA

.lðAonãG Ao þñíüA þuopG úøBì úu ûoôk àü úÞ ûly Øéßì òý^ þüAõø QÞpy òýñ`íø
kõG àýðôpPßèA oBãýu ólýzÞ ëõÓzì úÞ Bø|óBHég qA þßü úÞ kAk jo þèBƒc ok úƒSkBƒc
îPvýu ûBHPyA úG óBHég òüA BìA .lupð óApÖBvì òýGBÞ úG kôk úÞ lñÞ }õìBg Ao {ÞAõø QuAõg|þì

.ly BíýKAõø ok ótývÞA eÇu lüly QÖA UÎBG úÞ kpÞ }õìBg Ao Aõø úüõùO
óArüô@ ØÛu qA ótývÞA ÿBø|àuBì ô ly ïçÎA ÿoApÇÂA QèBc BíýKAõø ok IýOpO òüA úG

.ly ÑB×OoA Ðüpu {øBÞ úG oõHXì BíýKAõø ,oBzÖ {øBÞ óApHW ÿApG .lðly
òyôo ûoBGôk Ao ó@,lðly Aõø úüõùO îPvýu óly }õìBg úWõPì úßð@Ädì úGqAôpK úìlg

.QzâpG kõg þé¾A ÑB×OoA úG BíýKAõø ô lðkpÞ
.kAk úìAkA kõg ûAo úG þé¾A l¿Ûì BO BíýKAõø ô lðlülð þHýu@ óBñýzðpu úSkBc òüA ok
{y Rlì úG ,úPyAlð þzÛð úSkBc òüA ok BìA ûkõG BíýKAõø òüA ok úÞ þìõu óBHég qAôpK qõXì

.QuA ûly Ðñì òý^ þüAõø ÉõÇg ÿApG qAôpK qA îø ëBu ôk ô ûly ÜýéÏO ûBì

41

óApùO úéXì

42

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

Ap^ ?kkpâ qBG kõg oBýPgA BG ôA þøAõg|þì Bü@ ÿlƒøBƒy úƒÞ Rkõƒg .QƒuA ûly ïBíO rƒý^ .QuA þgõy àü
ÿôo úG Ao Bøok ô|þøk|þì oAq@ Ao kõg úðõãñüA ÈGAôook ÿA úylg úðõã`ýø úèBC vì òƒüA þƒPƒc pG Ao ïçÞ òüA BùñO úð QhGkAq@ ÿBÚ@ BƒìA
ó@ òýðqBð ,òÞ ûBãð RpPgk úG ?ÿA|úPvG kõg BXÞ qA òì kõG ûkoôBƒýƒð kõWô úG òýÏì BG Bì Ao ïA|ûkAqpøAõg Bíy <òP×â BG úßéG lðApƒð óBƒGq
õO BG|úPÖpâ wƒðA {ƒüBƒø úíÎ ô òì BG úÞ olÚ ?lðoAk pu ok ÿA|úzÛð ú^ Bùð@ úÞ îPvðAk|þì .kBùð }A úðBy pG pãük ÿoBG >lükpÞ ûoBƒ`ýG
ûly úÞ îø RpPgk pÆBg úG .QuA úƒðBƒãýG oApÖqAÐðBìQuApPùGBøÙpcòüAÿBWúGæBc òüA Q×â ô kpÞ úz×ñG úG ÿôo QhGkAq@ ÿBÚ@
þâlðq úG ô òÞ Bøo QýÏÂô òüA qA Ao Rkõg Ao }lðqpÖ ô úz×ñG koAlð Üc lüõð îüõy Bùð@ òüA ok pãük õO oõÃc úÞ lüõâ|þì Bì úG úìBð
ok AoõOô kpÞõO BG|þìõy ÿqBG þâlðq .Iv`G }oAkAô ô îñÞ|þì AlýK Ao ôA ïkõg òì lñÞ ápO óõðBÚ ÜüpÆ qA lüBG Bì ô QuA koõì þG úðBg
,QgBu ïôpdì þPhHyõg ô RkBÏu qA ûAo qBÒ@ .lñÞ êíÎôk òüA ëBHÚok kõg lùÏO úG îñÞ|þì õO BG ôA úÞ|løk|þíð ûqBWA óõðBÚ ,îƒýñÞ ïAlƒÚA
òì þèôpãük ÿA úðõâ úG BìA kpÞ òýñ^ îø òì BG :Q×âûôlðABGúz×ñG òüA úÇuAô òì .lyBƒG| |úƒPyAk ÿoBƒPÖo òƒýñ^
þÏu ïBƒíO îPyAk Ao õO óõ^ ô ïlzð xõüCBì úGþPÚôQyAkløAõgÿpíSú^ôAQzâqBG õO Qyõðpu BG þvÞ ïoAnâ|þíð ô ïkõG ZAôkqA þíýco úíýùÖ
ïBXðA QðlðBuo píS úG ô ókpÞ åorG ÿApG Ao kõg þéýídO þâlðq ?koAlð úÚçÎ }pPgk ô òƒì .BýGòìûApíøúGô}õLGxBHè.lñÞÿqBG
ëBHÚ ok õO .QuA ûkõu@ îðAlWô æBc ô ïkAk îøkqõð {hG
ôA lüBG ÿoAk lùÏO ÿA ûkoô@Býðk úG úÞ ÿlðqpÖ QynâõOþGú| ÞþüBøëBu
þðBvðA ôA qA ô|þøk }oôpK òvcA õdð úƒG Ao Ap^ îñÞ þíð áok òì ?Qvƒýƒ^ }A ûlƒüBƒÖ Aoúz×ñGQukóBüpâôJpÇÃìQü@ îðBg pSA >Qynâ õO þG úÞ þüBø|ëBu< JBPÞ
þèBg úðBy QýèõEvì òüA qA wK ÿqBvG Jõƒg IcB¾ kAk ûqBWA QuAõg þíð Apì úÞ ÿlüõð :Q×â úüpâ BG ô QÖpâ qA þƒßü ôA .QƒuA >þƒíýco úƒíƒýƒùƒÖ<
ïBXðA õO QÖpâ ûlükBð lüõð úÞ Ao ÿlùÏO ô òßì p×ðôkAp^QyAkÿl¿Úòýñ^úÞôAïõylðqpÖ îýðAõPG úíø BO lýñÞpH¾ þíÞ lýñßð úéXÎ .QuA þðApüA óq óBâlñvüõð òüpO|ÙôpÏì
îø Ao òýðqBðolK îßc ,pÂBc ëBcokõO ,ûlG ûBñãýG ê×Æ òüA Qyõðpu BG Ap^ ?kpÞ ûoB`ýG Ao Ao oBÞ ÿA úðæõXÎ îýí¿O pø îýñÞ pßÖ Jõg koõì ok óôA .QuA ÜzÎ ôA oBS@ÑõÂõì
{øAõg .QƒuA pƒO òƒýãñu RA úƒ×ýÊôô ÿoAk .îPvøoArýGôAqAolÛ^?kpÞÿqBG QyAk AopËð òýíørýð úz×ñG .lñÞ|þìpO JApg Ao Bì ú`ð@< :lüõâ|þì }oBS@úüBì|óôok
Býðk ok úÞ òì úG rýð ô òÞ pßÖ RlðqpÖ úG îñÞ|þì ôkpøôkpzÖúñýuúGAoúz×ñGpuQü@îðBg ,kpýãGïAo@BOQuAõgþüAkqAúðArWBÎþøBãðBG þPÚô .QuA ÜzÎ ,lñÞ|þì òPyõð úG oAkAô
JAnÎ Apì óAôo RA þPcAoBð ô ïoAk Ao õO ÈÛÖ Ao óAkpì ôk ó@ úüpâ .lñPvüpâ lñéG ÿAl¾ BG oBG òülñ^ Ao ÝBOA ÅpÎô ëõÆ QhGkAq@ ÿBÚ@ òüA lyõW|þì ûlñvüõð kõWô ok ÿrý^
ok BO lñPyAnâ kõg ëBc úG Ao Bùð@ô kpÞ pSCBPì Q×âô kpÞ Qü@ÿBÚ@úG ÿôo wLuô kpÞ þÆ ô lvüõñG úÞ lü@|þì kõWô úG ôA ok qBýð
.løk|þì úG wß`ýø úËdè ó@ .lññýzñG ûoB^ úG Rõég qA úÞ kõƒHð þƒãðAkpƒì ô ÿkpƒíðAõƒW îƒuo òƒüA òüA koõƒì ok .lƒñƒÞ ëBƒHƒðk Ao {ƒÖlƒø
BG ô Qvüpãð okBì oBHíÒ Roõ¾ úG úz×ñG .kõHðôAólyóBíðBgþGô}o@QyõðpupßÖ .lýñÞûkB×PuAúíÏÆóAõñÎúGïAûkAqpøAõg úíýùÖ < :Qƒyõƒð óAõƒO|þƒì ûlƒñƒvƒüõƒð
þÏu ,okBì îñÞ|þì þƒÏu :kAk iƒuBƒK úƒüpƒâ ÿBƒøõƒì pƒG }qAõƒð Qƒuk oBƒíÏì îƒðBƒƒƒg Q×â ô kAk óBßO pu oBG lñ^ Qü@ ÿBƒÚ@ lñvK|úìBÎ ÿBø|óBìo ûlñvüõð ,þƒíƒýƒco
:Q×âúðAokBìqõvèkòdèBGôlýzÞ}pPgk ïAlÞ aýø Bì ,îPvðAk þíð úƒÞ ïoõƒg|þƒì îƒvÚ óBýì ok JBPÞ7 òPyAk BG ÿô .kõG þðApüA
!îñÞ|þì úyõâ ô ókoõg ú¿Ò úÞ þñÞ þíð pƒßƒÖ îýñÞoõ¿O îýPvðAõO þíð þPcô îýPvðAk þíð ok 57 JçÛðA qA wK }ôpÖpK JBPÞ 47
óBu@ lüõð QðBýg ókõíð }õìApÖ ú^ pâA ûBì Q×ø ,lyBG þÖBÞ pãƒük ólƒürƒâ QƒèrƒÎ .koAk pƒu ok ÿA úƒzÛð òƒƒýƒñƒ^ lƒƒƒüõƒƒƒð úƒÞ .QuA|ûkõG QupùÖ ó@ oAkkoõÞo ,óApƒüA
ZoBg ôA þüBÖô þG pßÖ qA ïk àü úz×ñG ô kõHð úÞ îø õO ,Qvýð ÿpHg aýø lüõð qA ô|úPynâ {ýK QÚô þéýgôqo@qA ÿoBãPuAõg ÿApƒWBƒì ,úðBðq ÿBøôqo@ ô Bø|xpO ,êDBvì óBƒýƒG
rýð kõg ô kpÞ|þì áok Ao okBì óBñhu BìA ly þíð .þPvýð ôA qA óly AlW Bü ô QüBßy úG pÂBc úíø úÞ îükpÞ|þì pßÖ «BÏÚAô Bì ô kõG ûly ïBíO úéEvì úG úWõO ô RBuBƒvƒcA ok ÝApƒÒA
úG QvüBG|þì úÞ kõƒG ûlƒýƒuo úƒXƒýƒPƒð òƒüA úƒG .kõG ÿô oBS@þâtüô qA òPuõýK ô þüAlW
.lñÞ êíÎ }lðqpÖ QýGpO ëBHÚ ok }A|ú×ýÊô óAõñÎ BG Ao kõg JBPÞ òýƒèôA þƒíƒýƒco
qAok ûp×ð àƒü JAõƒg QƒƒhƒO ÿôo }o@ pzPñì 1369 ëBuok þPhHyõg úG QzâqBG
ÑõÂõì úG løAõhG úßð@ óôlƒG ô kõƒG ûlƒýƒzƒÞ pzPñì ô Qyõð óBìo óAõñÎ 23 ÿô .kpÞ
pýXðq îøok Ao {Pukôk lñÞ úzülðA þƒ¾Bƒg ô klÏPì Roõ¾ úG Bø|ó@qA ÿoBývG úÞkpÞ
kõG ÿA úXñâ {üôpGôo .kõG ûkBùðpupüq ûkpÞ þíýco .lýuo klXì NB^ úG þKok|þƒK
ûlý^ IOpì oõÆ úG úÞ JBPÞ Øüko àƒü BG úÞúPyõð óBÞkõÞÿApG Ao ÿoBS@òýñ^|îø
lüBG .ïoBù^ ëBu þuok ÿBø JBPÞ .lðkõG ûly
ôA úG údýéì {ýK Iy .QÖo|þì lüpg ÿApƒG >.QuA ûlýupð NB^ úG ïAlÞ|aýø
Ao úðBg þüAnÒ| |úPgôlƒðA òƒüpƒg@ úÞ kõG|úP×â
kõG ûkoõg úðBdH¾ úÞ ó@ BG .QuA ûkpÞ Ùp¿ì úðBg Qü@îðBg ò×éO qA wK þPÎBu #
pO|àükrð pKõu ïAlÞ lýzülðA .ly }A úñupâ ô Qü@ ÿBÚ@ ly {üõzO qA pK ô Õõéy
úìBðô lðkpÞþíðoôBG Ao úýÃÚ úz×ñG þüAk
.QuA þÏu ô lðkõíð|þì þƒÛéO þƒgõƒy àü Ao
RoApc .lì@|þì J@pypy ÿAl¾ óôpýG qA eýÂõO òüA BGAo Qü@îðBg ô úz×ñG lñPyAk
æBG Ao {üBK àü .lýGBO|þì ûpXñK qA lýyoõƒg ïAo@ QuA ûrì þG þgõy àü òüA úÞ
þG {Ooõ¾ êGBƒÛì Ao ó@ kpƒÞ þƒÏu ô koô@
{ãðo ÿpPvÞBg ÿBìAtýK .koAk úãð QÞpƒc .lðqBu
óBüBíð {ãðo|ûBýu þðAõhPuA ÿBK ô QÖo æBG úÞ ÿA úñd¾ .QyAk oôBG Ao ó@ úz×ñG BìA
>ÝçƒgA< JBƒPƒÞ lƒýƒ×ƒu ؃ǃΠBG Ao ó@.ly BG kõHð þgõy kõG ûlýñy ô ûlük {ƒýK Iƒy
úG úßñK .lzð ûlðAõg pãük|úPyõð .kpƒÞ óArƒýƒì úWõPì AoBßy@ô kAk fpyAo úÏÚAô|úPÖpâ þüAl¾
Ao ûkpÞ ïk ÿAõø ô lýgp^|þƒì kõƒg oôk úG|þìAo@ ïçÞ .lükpâ Qü@ ÿBÚ~A Roõ¾ þâlüpK äƒðo
ÐÇÚ J@ pypy ÿAl¾ QgAlðA|þì óBüpW úƒG úðBñýãìpy ûBãð ô kpÞ kpg Ao Qü~A ÿBÚ@ úz×ñG
pG Rõgo BìA lƒy|þƒì lƒñéG lƒüBƒG .lƒy þƒíð ZBýPcA ,Qƒgôk QƒhGkAq@ ûpƒùƒ^ pƒƒG Ao }A
ôA úG þvÞ ô kõñzG {hGçvO þñhu QyAk
.kõG ûly ûpý^ }kõWô BùñO ô Õôok rý^ úíø ô ûkpÞ ûBHPyA úÞ lüõãG
...«AlÏG ,pãük QÎBu àü
qôo àü kpÞ|þì ïpâ Ao Bø JBPÞ lýyoõg 44

?þvÞ ú^ ÿApG BìA kõG þèBÎ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
45
óõñXìQgokåpGlñ^ôBøêâpKpK{üBøõì ÿBø òí^ jpu ô lý×u ÿBø êâ Øüko
ô lülñg {üôo úG ûlñyôpÖ pPgk kõG|úPvzð ô óõñXì lƒýG ,óBƒzgok ô rƒHu Qƒuk àƒü
.kAkôAúGÿnÒBÞëBíPukåpGàü þéüõÆäñéy,lñéGÿkõϾBGûBOõÞÿBø|ûoAõÖ
pýy þÆõÚ ,pýñK IèBÚ ,óBð|úPvG úv×Ú qA ô rüo ÿBø òy ô óBPgok ÿæ|úGæ ok ûlürg
.lýuo{ìBzìúGoBýgÿõG.QyAkpGAoákõÞ QìBÚ äñéy Èg ëõÆok .þãðo úð BìA Qyok
ÿBø åpG ÿôo ûly ÿoBÞ úñü@ óõPu QƒzK ÿA úìpu úñùÞ QÞ BG Bø êâpýK ÿAlg ûlýíg
ûly ûlý^ rHu ô àüoBG ÿBƒøoBƒýg ÿpƒ×ÏW ÿlýLu úG þøBýu þƒßýPuæ úƒíß^ ô äƒðo
ô koq qõì ÿBø|úPuk pãük Øüko ok .lðkõG ,wg ô àzg ÿBø úÖpu ÿAl¾ ô ûlýDApƒâ
.þüBO {y ÿBø|úPuk ok ,lñéG ...olK þyBHð|úPvg .úñýu wg
!ÿA|ûlýuo ÿBøqõƒì úƒ^ ïrƒürƒÎ òƒýHG - .óBW pvK þyBHð ûlðBìok -
xBðBð@ úßñüA êTì BìA Qu ûqBO ô pO BøoBƒýg koq äðo úG oõƒíð þƒGõƒ^ Qƒßíýð ÿôo
.lðoAlð qAJ@ûpÇÚlñ^,kõy|þì}oõìoõì.lñýzð|þì
îø óôA ÿkõG ûkpßð õéø xõø õO úãì - lñéG løAõg|þì lß^|þì {ðkpâ úG úgBy ÿôo
?}A ûlýuo .koAlð IýÎ lñÞ|þì pßÖ BìA kõy
.kAõg|þìxBðBð@îèkæBcBìAAp^- ,lü@|þìkoqêâúOõGúG{øBýuÿBø{×Þ
BìA oAkoô ÿAõg|þì þ^ pø Jõg oBývG - úÞ úìBðqôo ëôlW ÿôoqApu ÿkpì }oBñÞok
.ûrýè|òýìq,ÿoõhð|òýìq}BGIÊAõì ôA úG Aonâ þøBãð ô koAk|þìpG QuA ûoBÞ úíýð
òðõì|þìxôpÎêâ|úPukêTìBøîéÞêâ- þÖpc ôk úzýíø ÜèBg :lüõâ|þì ô lñßÖA|þì
xBðBð@ .úñÞ óõƒy wƒíè úƒñÞ|þƒì xõƒø ïk@ .kõG
.phG îéÞ êâ ïAõg|þíð ?úéG -
úG Ao {ýÖ ô lülñg {üôo úG oAlÚôlñ¾ kõG þÖpc ôk úzýíø ÜèBg îƒüõƒâ|þƒì -
kõg BG ô QÖpâ {èk ûoBG àü }o@ .kAk {Puk ...BìA
.Bø ûlýuo ïBÞ úG ÿApG þèBÎ qôo àü Q×â .Alg kBýGok lüBy -
,lýzÞ|þì ÜL^ oõíð Qßíýð ÿôo kpìpýK .ïpßzPì ,úéG ,úéG -
,þßzì .lñPvø þßzì àñüA {ƒüBƒø|úƒíß^ okAokõgóAôkóAôkrìpÚòøApýKBGþÞkõÞ
.þßzì .lðq|þìÈgAoôAQukôkqAlðA|þìkpì}õÒ@
.óõð ,olK Bìp×G .kpÞ AõÎk õñì ûpýK BÚ@ óôA -
.ïpvK óBW }õð - ?ÿkõG ûkpÞ oBßý^ -
îø qBG úÞ kõG ûlzð pOoôk ïBâ lñ^ qõñø !õO ÿApG ïlñÞ êâ àü -
.lyûlýñykpìpýKàzgúÖpuÿAl¾ .lß^|þìôpÖ}AþG@îz^qAáBKàyA
ÿoBÞ lüBG ûpgæBG ,þvc þG úíø òüA Ap^ kpƒì ûBƒýu {ƒ×Þ ÿôo jpƒu êƒâ úƒ`ñƒÒ
.þñßG pßÖ ô þñýzñG ÈÛÖ úÞ úy þíð þñßG .lPÖA|þì
QÚô aýø òÞ ÅpÖ ,ûoAk Zpg þâlðq úðõg .lzÞ|þì ëôlW qA Quk kpì
Bì kôpðoBÞpu úG îø Qü@ÿBÚ@ô kkpãðpG lüõð oBÞ òüA ÿlñÞ|þì êâ þPvƒüBƒG þƒíƒð õƒO
,óõzðkAk úðõg qA óôA ?îýñýHG op lüBG Ap^ .Qvýð þPuok
úãük úÞ òì ókAk QùG úÞ ÿoBÞ qA îø òüA BìA .lðkõG îø BùðôA ...úãük ÿBø ú`G BìA
ô îñÞ ëô ô þ^ úíø úâ|þì úðõÇýy ,ïly|úPvg ...õñì BùñO
ûBñKpu àü BƒXðôA êƒÚAæ .ïA|úƒíÎ {ƒýK ïpƒG àízKôpG pýãGôo ëõK òüA ûoAlð IýÎ -
úÞ ïoAk xpO þðAk|þì .ïoAk þGBvc ô Quok .phG
úðBgòüA}o@BÚ@lýzhHGlñüõãGôlñüBýGAkpÖ ëõÓzì ûBOõÞBK ÿBøkBzíy QzK óBHÒBG
ô Qvýð úðAqpÖ ÿBÚ@ëBì lüA|úPvzð Bíy úÞ ÿA .kõy|þì ÐÇÚ ûoBG àü J@ .QuA oBÞ
oõHXì îø qBG Bì ô koAk ÜéÏO þðçÖ ÿBÚ@ úG .ûlìôAêýuòâ|þì?lülýñyîøBíy-
îüôpGô îüpýãG óBíèõÞ ÿôo Ao óBíSBSA îüõzG .QuAkpìûBýu{×Þÿôoqõñøêâú`ñÒ
,îðBW úð .lññÞ|þì Qícpì úÞ ÿpãük ÿBW úG kpÞBøoäñéyÿqBukAq@ÿApGAooBÞóBHÒBG
þíðîøëôAqôoqAòìlyBGRkBüpâA,úðúãük úGÐüpuÿBøîgôaýKBGäñéyúËdèàüokô
QèBHðk úG bõK ÿBüôö o àü|lýìA úƒG îƒPuAõƒg êýu òâ|þì îP×â lülƒýƒñƒy lƒì@ok {ƒHƒñƒW
þðBGpùì ô þGõg qA olÚ ó@ õO BìA ïõy þøAo ?!ûlìôA
ïA úðAôo ô ÿkq îèõâ úÞ þP×â QÞpy FBÞpy ô aýK BG úÞ QyAk þãñéy úG îz^ }o@
Qzì àü ÈÛÖ þ`ýø ?îüoAk þ^ æBc ÿkpÞ Qvýð îùì :Q×â kõG ûlì@ok {HñW úG îg
pu úðô kõy|þì óBð óBíüApG úð úÞ lýÎôô ûlÎô .kõy|þì|úPvg îø ÜèBg
ûBãðô koAnâ|þì|rýì ÿôo Ao Bø|úPvG }o@ .ûBñK ?lükõìpÖ þ^
lupK|þì ô kqôk|þì údýéì ûlük úG Ao }A|úPvg ...ÿAô ÿA ...îâ|þì -
?Qvý^BøÙpcòüAqARoõËñì úG {íz^ QÞoBìpKõu úñü@ ÿõƒO }o@
koAk úìAkA ÿæ .kõG ûly àdÃì olÛ^ kBPÖA {ƒìAlƒðA

óApùO úéXì

kõWô BG lýíc ,lükõG Bì ërñìô|úPÖpâ þ¿gpì |40 qA lÏG qõñø lýíc îñýG|þì þPÚô .ïA|úPyAk
ò×éO Bíy úG qôo pø ,}kBüq úéÓƒzƒì ô oBƒÞ lðqpÖ oBù^ òPyAk ô þüõyBƒðq þƒâlƒðq ëBƒu
Bíy BG ûly úÞ îø úÛýÚk àü ÿApG õèô kpÞ|þì ôpünLèkô ïpâ úÇGAo ú^ ,ûõðô xôpÎô lñìôpG
Ao þƒyõƒâ ô kpƒÞ|þƒì þƒƒupƒƒLƒèAõƒƒcA ô ïçƒu RkBvc Bíy úG ëk úO koAk Bíy BG ÿA úðBÛyBÎ
BÂo jo úG þPc Ao ÑõÂõì òüA òì .QyAnâ|þì ÿApGþPHuBñìpøúGlýícîñýG|þìþPÚô.îñÞ|þì
BùñüA kAk iuBK ÿlñgqõK BGôA þèô ïlýzÞ îø óAqoAô à^õÞõèô ÿA úüløô koô@|þì êâ Bíy
pýKôk pø ,lðA ûkoô@ok Ao }oõy pãük úÞ îø koAkúWõOBíyúGolÛð@ôkpg|þìóBPüApGQíýÚ
þèô lñPvø åorG okBì ô åorG olK ô lðA ûly ô ÜzÎ ô|løk|þì qôpG Ao {ùWõO ô úÚçÎ ô
óByþðAõWõðóAoôkÿBøoAõÆAôAkAòüAqAQuk ëAk Ao ólýñyô òP×â ÜzÎ qAô òPyAk Quôk
!!lðoAkþíðpG þéìAô QèBùWô þâlðBì IÛÎô þãñøpÖ þG pG
ûkpÞ êý¿dO kpì ú^pâ BÂo ,óBW ûlñgpÖ .ïpG|þì Rnè ,lðAk þíð AløqA ÿA|úPyõð
óApüAok,koAkþøBãzðAkáolìlñ^ôQuAÿA Bíy {ýK úÞ ÿqôo {y ÙpÊ óBWpøAõg
ô|úPyAk }oBÞok þGõgô Ðüpu ÿBø QÖpzýK lýupKAoîèBcôkpÞò×éOoBGàüÈÛÖBÂoïkõG ôk|ô |QvýG {hG
rýðûoAõíøôûlýuorýðþùWõOêGBÚRBƒìBƒÛìúG óBg þéÏdPÖ úÎorì qA Bø ú`G úÞ îø ïôk oBGô

Ùpcrýð kpýâ|þì ëk ïBÞ òìqAô QuApPvGok òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
.lðq þíð úðBÛyBÎ ÿBø wüolO òí BÂo ô|úPypÖ úÞ îPyõð
BG óApùO óApPgk ÿBø óBPupýGk qA þßü ok
Bü@ ïA|úP×â ô ïA ûkoô@ óBGq úG ïkõg BøoBG ô lññÞ|þì ZAôkqA ô lðõy|þì Bñy@ îø
ÿBø Ùpc ûkAk iuBK ÿkpu BGô þPvø îÛyBÎ qA wK.lðõy|þì pPgk lðqpÖ ôk IcB¾
þG RçíW òüA oApßO ?!þðq|þì Ao Bø ú`G pPgk BGô klñG|þìp×uoBG óApüA ÑBÂôA þðõâpâk
ûpgæBG óAôApÖ ëõK ô QÚô Ùp¾ ô Qícq
þâlðq JBPÖ@ ú^þüõyBðqþâlƒðqBƒøëBƒuqAwƒKþƒñÏì wè úG Ao kõg "xpHÚ" BÞBðoæ ÜüpÆ qA
pß×ñyôo óBvðA ,koAk|þìôrè ú^ô koAk|þìõù×ì ólðAonâ qA wK ô lñðBuo|þì wéXð@
ÿBø Ùpc òüA qA úÞ îPvýG ópÚ ûkpßéý¿dOô ÿApG þGõg êÒBzì RpWBùì úýèôA Rçßzì
!!lðq þíð þDBÇuô óôpÚ qBÒ àü BO l¾ lðpg|þì ÿA úðBg ,lññÞ|þì BK ô Quk kõg
ÿoBùG| {hG }pøAõgúGRçíWòüAÿAkAïBãñø|úPypÖ ô kõg ÿApG Ao ÿA ûkõu@B« PHvð þâlðq ô
ûkBW úG óAoõPuo úzýy QzK qA ô kpÞ þíð ûBãð | 22 qA wK BìA lðoô@|þì îøApÖ óBzðAlðqpÖ
oApÚ ó@ kAlPìA ok úÞ þgApÖ Qyk ô ÄüpÎ pãük ÿkpì óBùâBð þüõyBðq þâlðq ëBu
úÞ Ao ú`ð@|þìBíO Büõâ ô kõG ûly ûpýg QyAk kõy|þìpøBÊ þâkAõðBg wßÎ JBÚ òüAok
ô äñøpÖ BG ô ûkpÞ êý¿dO kApÖA {ñüpƒyBƒÏì QHd¾ òì BG lñP×â ôA úG lÏG ô lƒðkq äƒðq õéW qA óõürüõƒéO pƒüôBƒ¿O lƒñðBƒì lƒüõƒâ|þƒì wK|úPypÖô lüBGo|þì|úPypÖ qA òükô ëkô
úÞ|úPgõìBýð Ao|úPßð òüAqõñø þèô lðA ûkõG {ðAk ,lñølG {Puk úG Ao þyõâ lñPuAõg ô lñÞ|þì úG| kõg xBvcA BG òPÖo oBXñéÞBø Rlì qA
óApâ olÛ^ pø úÞ Qvýð úðBg úýSBSA ôrW óq kõG þéÏdPÖ BG kpð|úƒPhO ÿqBƒG ëõƒÓzì óõƒ^ .lðonâ|þì {ðBíz^ þâkpvÖA oB^k Ñõñíì ÜzÎ òüA pÆBg
Bíy úÞ ëBuoBK BìA ,lzð òì BG QHd¾ úG pÂBc úðBÛyBÎ þâlðq úG ûoAõíø òì ,óBW pøAõg- ô pøõy úÞ þüBW BO kõy|þì þcôo
!!þðAlG Ao }olÚ pPzýG ÿphG }pO wéXð@ wè úG úÏÖk òüA êTì ÿqôo lñ^ ÿApG ÿôqo@ ûoAõíø ô ïA ûkoõg Rpvc lýíc ô Bíy {üõg ëBc óApãð Ao {ðBýÖApÆAô óAlðqpÖ
úðBg JBHuA àü îz^ úG òì úG ûoAõíø ôA Bø ú`Gô lýícqA óBOkõg ëõÚ úGô lükõG ûlì@ Ao ÿA úðBÛyBÎ ô ïpâ úǃGAo ô þƒâlƒðq òƒýñ^ qA ÿqôo lñ^ pøõy kBùñzýK úG BñG ô kqBu|þì
ô ûkpÞ êý¿dO pPgk BG ôA ,lñÞ|þì ûBãð óApâ pøAõg ólük úG ô kpýâ|þì þ¿gpì àðBG

.kôo|þìõPñìApÞBu úG }pPâorG
þÛzÎ BG ôA wßÎpG úÞ ÿpøAõg
ô ûkpÞqBÒ@Ao }A þüõyBðq þâlðq lüly
úÇGAo þüõyBðq þâlðq ëBu | 40 qA wK
}pøõy BG þüBHüq ô pünLèk oBývG úðBÛyBÎ

...| óBPuAk úìAkA àñüAô QyAk

ô êìBÞ ÿkpì BÂo ú^pâ :kAk úìAkA|úPypÖ
þƒâlƒðq ÿkBƒÎ ÿBƒøkoAlƒðBƒPuA ܃HƒÆ Jõƒƒg
Ao ÜzÎ ÿBìpâ rƒâpƒø þƒèô QƒuA þƒüõƒyBƒðq
xBvcA qA }kõWô ôA luBñy þíð ô|úPgBñzð
þßü óAõñÎ úG rýð wßu úG þPc ôA ,QuA þèBg
lñðBì úÞ lñÞ|þì ûBãð ÿpzG ïqæ RBWBýPcA qA
lüBG ÿoôp RBWBýPcA püBu ô ókoõƒgAnƒÒ
ÙpÊrâpøôA .ÜzÎqA ÿA úðBzð úðô kõy ïBXðA
òì úG îüA ûkpÞ ZAôkqA îø BG úƒÞ þƒèBƒu |22
òì BG úÞ þðBìq þPc ïoAk QPuôk ïrürÎ|úP×ãð

46

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
47
Ì×cpÆBg úGô lñÞoBùì Ao {ðBýÓÆô óBý¿Î {ðBøk úG {Puk úÞ ÿoAk ûkAõðBƒgô ûlƒýíùÖ
oBýPgA Rõßu êDBvì qA pãük þéýg ô ôpG@ Ao ôA|úPvðAõO rýð lÏG ô ûkpÞ ZAôkqA ûlýuo|þì
oB^k ô kõy|þì ûlýzÞ AôrðA úG ûBãð@ ,lñÞ ôA qA ô koôBýG ok {ñüpyBÏì ô ÑBíPWA ok
þðBXýø þG ô þéýì þG ô þcôo þâkpvÖA þâlðq }kõg ëõÚ úGô ûly lðqpÖôk IcB¾
þâlðq ok ÿrý^ pPíÞ pãük ô kõy|þì úG þPc|úPgBu {ðAlðqpÖ ô óq ÿApG rýð þGõg
{üBø ú`G ô óq ÿkAq@ô {üBu@ô þPcAo pÆBg
.kpÞ løAõg {èBdyõg úƒG Ao ûkAõƒðBƒg ô ûlƒy òƒÆô ápO úG oõHXì
|60 lèõO Bíy úÞ êHÚ ëBu ôk lü@|þì ïkBü ô ûkoô@ ÿkAq@ Ðýuô|òýìqpu úGô|úPÖpâ óAlðk
úG Ao BÂo ô òì ô lükõG|úPÖpâ Ao lýíc þãèBu òüpOAõø ô J@ }õƒg ô òüpPùG qA þßü ok
þécBu à^õÞ pùy( BPüoAqôo ûqôo ôk pƒ×ƒu îøApƒÖ|þƒìôk þƒâlƒðq óBzüApG óBùW ÜÆBñì
ûkpÞ RõÎk )õâ úük òu qpì àükrð ô àürßì aýø qA óBð@ {üBu@ ô þPcAo QùW ô ûkoô@
lñðBì Ao lýíc ô Bíy þPÚô Rlì ïBíO ,lükõG pPzýG þPc ô ïBy BO eH¾ qA ,ûlüqoõð Ôüok
òy ÿôo úÞ ïlük|þì îø oBñÞ ok ÜzÎ óBâlðpK BO lñÞ|þì oBÞ rýð|úP×ø óBüBK RçýÇÏO RBÚôA
îø þPìçu úG ô lýøk|þì îè êcBu ÿBø úG þâlðq ô koôBýG ok ÿpPzýG ëõK lðAõPG
õéO þPhHyõg ô ÜzÎ JBO ok ô lýyõð|þì þèBcok ,koAk þðAqoA Bì úG ÿpO úÖpì fçǾA
îø òì ú^pâ Apüq ,QÖpâ|þì îèk lükoõg|þì
.ïkõG BùñO QÛýÛc ok þèô ïkõG ïpøõy ûApíø .QuA êÖBÒ úýÃÚ ê¾A qA úÞ
ô ûlýíè êcBu ÿBø òy ÿôo úÞ BøqôoôA ÍBdè qA Ao ôA BÂo úÞ þéÏdPÖ òýíø çTì
ô óAoõPuo ok rýð Bø Iy ô lðAõg|þì JBPÞ rý^ ëõKrW lüõâ|þìô koAlð ëõHÚ Rçý¿dO
Ùpc pâ ûoBËð ô ûlðõñy ÈÛÖ þdüp×O rÞApì pOæBG ûoB`ýG ó@ qA þéýg Ao kõg ô koAlð ÿpãük
ô Bíy ÉBzð ô þGõßüBK ô ÀÚo ô Bíy ô òì ÿBø úG ûBâ úâ úÞ ïA ûkõG løBy BøoBG þèô lðAk|þƒì
{Puk îPuAõg|þì úÞ îø úÏÖk pø ,kõG lýíc Ao|úP×ø pg@ RçýÇÏO ô îüôo|þì }A úÎorì
.kpÞ|þì ÑBñPìA ÿA úðBùG úG î¿ÚpG ôA BG ô ïpýãG Ao úÞ JAõg ïBƒãñø ôA îƒýðAonƒâ|þƒì BXð@
BùñüA :Q×â óBñÞ lñèôpÒ îø p×u qA QzâqBG ok }ôk kôpG JAõg ÝBOA úG }pvíø BG løAõg|þì
kpì àü ÿApGpãük !!lñPvýðoAkpG Quk úÞ îø òéÞôkA ô lƒyApƒO|þƒì Ao {ƒzüo ô kpýâ|þì
úÞ koAk QcBHƒÚ úƒèBƒu |54 óq àü ô úèBu |60 ,lñÞ þyõÒ@îø {ðq BG QuAõgpâA BO lðq|þì
ok Ao óAõƒWõƒð ÿBƒøpƒvƒK ô BøpPgk ÿAkA oAq@ Ao ûoB`ýG óq {ñO ÝpÎ ÿõG ô {üo ÿpGq
pãük þOçíWô RçƒíƒW òüA BGô ...lðoôBýƒG
RçüBíO úÞ QuA|úPuAõg ûoAõíø êýHÚ òüA qA !!lølð
ô à^õÞ ÿBø|úPuAõg ô lñÞ JõÞpu Ao òì ô JBPÞ ô xok ÍBdè qA úƒÞ BƒÂo þƒèô
óBýÓÆ úécpì úG Apì lc òüA ok rý^Bð RBÏÚõO ëõÚ úG ô koAlð ëõƒHÚ Ao Bƒø þƒéýg Rçý¿dO
åpG lñðBì æBc BO úÞ ûly UÎBG ô ûlðBuo òƒüA úƒG ûkBƒPÖA êƒýÖ ÕBƒìk qA Bƒüõƒâ îƒðBƒƒPƒuôk
.ïõy }qpè oB^k kBøpÖ ÜzÎ îývð BG þðArg kpu Ao óq QuA òßíì úÞ þß^õÞ RBÎõÂõì
þèô QyAlð rý^ aýø ,QyAlð ëõK BÂo }BÞ BG ókõG àýPðBìo lñÞ|þì pßÖ ôA .koAlð úWõO lñÞ
xBƒvƒcA ô lýíùÖ|þì Ao ÜzÎ ô QyAk xBvcA p¿Î ô îPvýG ópÚ ÿsõèõñßO QÖpzýK
ô {ìAo@ ô QÚk BG ûlñgpÖ .kpÞ|þì áok Apƒì úƒGô ólƒy ܃yBƒÎô koAk RpƒüBƒÓƒìpOõýLìBÞ
{ß^õÞ pøAõg ÿBø Ùpc úG úé¾õc ô pH¾ ô òP×â òhu ÜzÎ qA ô ólƒýƒzƒülƒðA xBvƒcA
úG îñßG þèAõEu pâA lýupK ûBãð@ô kAk ApÖ }õâ Qus àü ,òPyAk àýPðBìo ô ØüpÊ RBÏÚõO

?Q×â þøAõg QuAo òì .QuA ûkBPÖA lì qA ô þíülÚ
úÞ îø Ao ú`ð@ úíø ...óBW pøAõg|úPHèA - þâlðq qA óq àü RBÏÚõO lñÞ|þƒì pƒßƒÖ
Bíy qA Ao ÿrý^ ô kõG Ädì QÛýÛc îP×â óApâ ÿA úðBg {üApG úÞ QuA òüA ÈÛÖ þDõyBðq
xBHè ô pýãíz^ þOApøAõW ô êéXì þéýHìõƒOA ô
.ïA ûkpßð óBùñK þâlðq ô lðphG oAk áoBì ô ëlì òüpg@ ÿBø
?ÿA ûly àükrð ôA úG óõñÞBO Bü@ - pßÖ ôA .lññÞ îøApÖ {üApG ÿA ûkõu@ ô QcAo
ô ûkpÞ êý¿dO kpì àü úÞ olÚ òýíø lñÞ|þì
?Qvý^ óBOoõËñì - olÛñýíø ,lyBG I¿ñì IcB¾ô JAk@ ÿkBHì
ÿA úÇGAo kBøpÖ BG úÞ QuA òüA ïoõËñì - ÉAõèA Bø þíülÚ ëõÚ úG ô ûqpø ô ûoBG óq ,kpì úÞ
ÿlñG ÿBK ó@úG úÞ ÿqpìqA Ao BK Bü@ô ÿA|úPyAk úG {Puk kpì úÞ olÚ òýíø ,lyBHð kBPÏì ô
òƒülƒG RBƒýƒ¾õƒƒ¿ƒg ÿAoAk ô kôpƒƒG IýW
?ÿA|úPyAnâpOApÖ QuA þÖBÞ lyBG Jõg ÿBøkoAlðBPuA ô úƒðõƒâ
kõG ûly jpu ïpy qA úÞ þèBc ok|úPypÖ Quok êDBvì òüA úíø lðAk þíð úƒÞ þèBc ok
óõñÞBO úÞ ïoõg|þì îvÚ óBWpøAõg úð :Q×â þâlðq ok rýð ÿoBývG ÿõì qA pPßüoBG RBßð BìA
àü lc qA Ao BK ô ïA ûkAlð ûAo kõg Rõég úG Ao ôA oôpì úG Ao óq kõzð úWõO ó@ úG pâA úÞ Qvø
pG ûBOõÞ ÿA úuõG ô oBßíø ôk koõgpG ô þPuôk lzÞ|þì óq ok Ao óBXýø ô lñÞ|þì pOkpu ô pOkpu
ô lñÞ|þì óBýÓÆ óq Bü úÞ lýuo løAõg þðBìqô
.ïA ûkBùñð pOApÖ þðBzýK ÿôo Bü úðõâ ÿôo lðAõPG pâA Bü ô lðq|þì rý^ úíø úG BK QzK

koAk úìAkA

óApùO úéXì

þâlðq xok

úG pük úÞ òüA qA ô kpG þK ôA êßzì úG ”ÿlO“ pÆBgúGôAþèôlðoAk{Puôk{üBøþuçßíø ”óõvLìBO“îðBgôkõGþHOpìBðqõì@{ðAk«BÏÚAô
«BÖkB¿O .kpÞ {øõßð Ao kõg kõG ûkBPÖA p៙ ÿpPvGúðBgokúÞ}okBìpünKBðóBìokÿoBíýG ôAúGîøïBXðApuôkõGþÂAoBðoBývGôAQukqA îðBg ,þéý¿dO ëBu ëôA qôo ok #
óAqõì@ {ðAk úíø ô kõG î©éÏì qôo ,qôo ó@ ÿAkpÖ .QuA þcôo êßzì oB^k QuA .kpÞûqõÖoAoôAôkAlðþèõHÚûpíð koAô óBPvGk îXñK xçÞîé© Ïì ”óõvLìBƒO“
úíø Bø ú`G ÿBüAlø .lðkoô@ôA ÿApƒG þüBüAlø úPyõð }A|ûlðôpK ok ôA ïõu xçÞ îé© Ïì îXñK xçÞ ok ”ÿlO“ ûoBGôk úÞ ëBvìA ,úýèôA ÿBø QHd¾ qA wƒK ô lƒƒy xçÞ
äðoBãðo ÿBøoAõð ô BHüq ÿBƒøôkBƒÞ nƒÒBƒÞ ok ïBíO óApâ oBývG ”ÿlO“ ÿApG okBì åpì :kõG îýí¿O ”óõvLìBO“ îðBg ,QÖBü|þì oõƒÃƒc úÞ Q×â óAqõì@ {ðAk úG ëõíÏì ÜGBÇì
úÞ ”ÿlO“ úülø rƒW úƒG ,kõƒG ûly ûlý`ƒýƒK xok ÿApG Ao {yçO ïBƒíƒO ôA .QƒƒuA ûlƒy ôA êHÚ ÿBø ëBƒu þƒéý¿dO ûlƒðôpƒK úƒG QÖpâ ô koAk Quôk ûqAlðA àü úG Ao Bùð@úíø
þHuBñìBð êßy úG ô þèõíÏì nÒBÞ àü êgAk ôA Üzì ô xok úG }olK þèô lñÞ|þì ólðAõg ólðAõhð xok Q©éÎ úG lüBy BO kqAlðBýG þøBãð .Qvýð êDBÚ Bùð@òýG þÚpÖ
.kõG ûly ÿlñG úPvG úðBgokôA þÇýdì ÈüApypâA .koAlð ÿA úÚçÎ .lñÞ {ßíÞ lðAõPG ô kpHG þK ôA
qBG xçÞpu Ao Bø úülø ”óõvLìBO“ îðBg løAõg ôpGôo êßzì BG ÿkôq úG ôA lñßð pýýÓO }A|ûlƒðôpƒK ok ”ÿlƒO“ ëôA xçÞ îƒé© Ïì óBßìA ÿrý^ òýñ^ô Q×â|þì ÕôokôA úPHèA
lñHPuk àü kpÞ qBG Ao ”ÿlO“ úPvG þPÚô .kpÞ BGôkBy,}õøBGqõì@{ðAk”ÿlO“ :kõGúPyõð ok þß^õÞ pvK úÞ òüA «B¾õ¿hì .QƒyAlƒð
úzýy àü ô kõG ûkBPÖA {ñýãð lñ^ úÞ úñùÞ .ly Jõg þéýg Ao {×ýèBßO .QƒuA ÿkAlƒÏƒPƒuA úG kõG ûkAk îè þèlñ¾ ÿôo xçÞ ÿõéW Øüko
êgAkok kõG ûly Ùp¿ì {ìoBù^ úu úÞpÇÎ }A|ûlðôpK ok ”ÿlO“ ïoBù^ xçÞ îé© Ïì QüBÂo“ .koAk þGõg oBPÖo ô løk|þì ïBXƒðA ”óõvLìBO“ îƒðBƒg úƒÞ ”koAkõƒPuA ÿlƒO“ ïBƒð
ly xçÞ ÿBø ú`G ûlñg UÎBG pìA òüA .kõG ó@ ô ûkpÞ Bøo Ao ólðAõg xok ”ÿlO“ :kõG úPyõð êHÚ ëBu ÿlO .QyAlðôAqA þyõg ëk óAlñ^
ÐÇÚ Ao Bø ú`G ûlñg «AoõÖ ”óõvLìBO“ îðBg BªìA óBPuôk .løk|þíð óBzð úƒuolƒì úƒG ÿA úƒÚçƒÎ ”.‰|êìBÞ úƒzýíø .kõƒG xçÞ òƒýíø qõƒì@ {ƒðAk rƒýð
.kpÞ lñHPuk þüBHüq qA ØüpÏO úG Ñôpyô kpÞ .kpG|þì {GAõg xçÞ ok þøBâ ô koAlð ÿkBüq úPyõð }A|ûlðôpK ok ôA ïôk xçÞ îé© Ïƒì|‰ ÿBø ú`G BG ,QyAk òO úƒG ؃ýTÞ ÿBƒø xBƒHè
ÿBø ûlðôpK úÏèBÇì BG ”óõvLƒìBƒO“ îðBƒg .QuA ÿA ûkBÏèA ÝõÖ qõì@ {ðAk ”ÿlO“ :kõG ôA .lýuo|þíð îø {uok úG ô lýyõW|þíð pãük

48

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

qBG .QuA ûkpÞ AooBÞ òüAô løk úìAkA êý¿dO ó@qAÿoAlÛìôkpÞQukúGBXðBíøAoó@wLu
òüpPùGô òüpO JõHdì Ao ”óõvLìBO“ îðBg îø qA lÏG qôo ó@ ”ÿlO“ .kq kõg úƒG rýð Ao pÇÎ
òüA Bìª A .kõG ûkpÞ JBÇg }píÎ óAoôk îéÏì úuolì óôpýG þOlì úuolì QÎBu óly ïBíO
pO þðæõÆ þíÞ úìBð óBüBK ok ”ÿlO“ ïBð ,oBG ZoBg úuolì qA ”óõvLìBO“ îðBg BO kpÞ pH¾
.koAkõPuAoôkõEOpPÞk :kõGûly îðBg :Q×â ôA úG ô QÖo ôA krð wLu .ly
ëBu ó@oBùG .QuA ûlzð ïBíO qõñø ApWBì Ao ïokBì ÿõG qôpìA Bíy ,”óõvLìBO“
kõG úP×â úìBð òüA ok ”ÿlO“ .lýuo ÿpãük úìBð .lükAk|þì
îø BG lñøAõg|þì ô ûly Bñy@ ÿpPgk BG úÞ qA þËÖBcAlg qA lÏG ,”óõvLìBO“ îðBƒg
}olK úÞ kõG ûkAk eýÂõO ôA .lññÞ ZAôkqA þÛüBÚk ÿApGô QÖo {ñýyBƒì êƒgAk ,”ÿlƒO“
”óõvLìBO“îðBgqAôûlyRõÖ{ýKëBulñ^ ïk@ ôA ,lÏG úG qôo ó@ qA .kpÞ úüpâ þðæõƒÆ
îuApì ok lñÞ QÛÖAõì pâA kõG ûkpÞ {øAõg ,òPyõð,ólðAõgwüolOoBñÞokôlyÿpãük
ÿApG «æõíÏì úÞ þédì ok ,BvýéÞ ok þuôpÎ ô ”þâlðq“ }qõì@ úG ,ïõéÎ ô RBýÂBüo
kõƒy|þƒì úƒPÖpƒâ pƒËƒð ok kBƒìAk okBì òPvzð úPHèA ô QgAkpK Bø ú`G úG ”Ñõñíø úG ÜzΓ
þéÇÏì óôlG ”óõvLìBO“ îðBƒg .lƒñýzñG .kpÞ|þì ”ÿlO“ úG rýð ÿA ûtüô úWõO
lñHPuk ôA ?kpÞ oBß^ lýðrG xlc ô QÖpünK ûlðq ûoBGôk ”ÿlO“ òøm ,þOlì qA wƒK
úG Bø òýãð þèBg ÿBøBW óBíø BG Ao ÿlO okBì pPzýG Ao ôA ”óõvLìBO“ îðBg ú^ pø .ly
óBíø qA úzýy àü ,ó@ pG ûôçÎ ô kpÞ Quk úG .kAk|þì iuBKpO Ðüpu îøôA kpÞ|þì ÜüõzO
qôo ô lüpg kõG ûkoô@ {üApG ÿlO úÞ ÿpÇÎ xçÞÿBøú`GòüpO}õøBGqAþßüôAQÎpu
.kq}kõgúGþuôpÎ úP×âÕôokúGúÞÿkõWôBGóõvLìBOîðBgôly
Ao”óõvLìBO“ îðBg BvýéÞ ok þPÚô ÿlƒO Bìª A ,koAk Qƒuôk ûqAlƒðA àƒü úƒG Ao úíø úÞ kõG
kpzÖ}õÒ@okpOïBíOú^pø|þìpâúGAoôAlük ûly }qõì@ {ðAk òüpO JõHdì ÿlO æBc
úÞòüAqA”óõvLìBO“îðBg :Q×â{yõâokô .kõG
pÆBg úG .ïpßzPì Bíy qA lükpÞ kBíPÎA òì úG þPyAkkBü ”óõvLìBO“ îðBg ,lÏG ëBu àü
ïk@ úÞ îñÞ xBvcA òì lüly UÎBG úÞ òüA Bíy kõG úPyõð ó@ok úÞ kpÞ QÖBüok ÿlO qA
úGpOæBG úíø qAô ïpßzPì Bíy qA îPvø þíùì úPyAk ïpíÎ ok òì úÞ lýPvø þí©éÏì òüpPùG
îðAõO|þì úÞ lükAk óBzƒð òƒì úG úÞ òüA pÆBg .ïA
.ïpßzPìBíyqAîñÞpýýÓO úGÿlOqAÿpãükQyAkkBü ,lÏGëBu{y
QyAk îz^ok àyA úÞ ”óõvLìBO“ îðBg úƒÞ kõƒG úƒPyõƒðôA .lƒýuo ”óõƒvLìBƒO“ îƒðBƒg
ûBHPyA õO ,”ÿlO“ :kAk iuBK ôA }õâ ok .QuAûlyïõukpâByôûkpÞïBíOAoóBPupýGk
úÞ þPgõì@ òì úG úÞ ÿkõG õO òüA .þñÞ|þì òüpPùG óBñ`íø Bíy úÞ kõG ûkôrÖA îø qBG ô
õO úÞ ÿqôo ó@qA êHÚ òì .îñÞpýýÓO îðAõO|þì .ïAúPyAkïpíÎïBíOokúÞlýPvøþíéÏì
ïkõHð léG ,ÿkpÞ QHdƒ¾ òƒì BG úuolì óôpýG úìBð”óõvLìBO“îðBg ,ó@qAlÏGëBuoBù^
.îñÞwüolOúðõã^ kõGúPyõð”ÿlO“ó@okúÞkpÞQÖBüokÿpãük
îø ”koAkõPuA ÿlO“ úÞ lýðAlG Qvýð lG QƒuA úƒPyAk þƒPhu oBƒâqôo úƒÞ ÿkõƒWô BG
úPvWpG kBPuA àü ”Aõü@“ ûBãƒzƒðAkok óõƒñƒÞA ûBãzðAkqA ÿkôq úGô ûkpßð Bøo Ao ûlßzðAk BƒªìA
þßyrK ûlßzðAk óBÆpu {hGô QuA þßyrK îø qBG .kõy|þì êý¿dPèA ÕoBÖ þèBÎ úHOo BG
!QuAûlyÿoAnâïBðôAïBðúGrýðûBãzðAkòüA òüpPùG ”óõvLìBO“ îðBg úÞ kõG ûkpÞ lýÞCBO
p×ð àü IéÚ {ƒhƒGBƒìpƒâ qôpƒìA òƒýƒíƒø|‰ .QuA ûkõG {ýâlðq óAoôk îéÏì
ôlýyBGúPyAkoôBGAoBøúPypÖkõWô...lüõy ÿA úìBð qBG ô Qynâ îø pãük ëBu oBù^
qBG óBOkõg úG Bíy QHdì úÞ lýyBG òEíÇì úÞkõGûkAkeýÂõO”ÿlO“oBGòüA.lýuopãük
.QzâløAõg úG úPÖpâ îýí¿O wðBvýè QÖBüok qA wK

49

óApùO úéXì

oõK Jkõö ì .ï

{y | ô þu |{hG

ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
îø oBñÞóôA ÿBÃÎA pPzýG úÞûlñíOôpS
qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
þcôo Rçßzìô Qu þøAopu ÿ ú`G
RBÚB×OA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK
ï|lñâ| .........

.õO lìôA ô BXñüA lìôA ïlñâ -úýíu# |
ûlñg úü ëôA ,QcAo ô kpvðõg þƒéýg
úü {×ýÞ õO qA lÏG ô kAk òì êüõƒdO
ôo ôoBñüA lñhHè óõíø BG ô koô@ok ÿpLuA
îùG úãük lñhHè úü ûoBGôk ô Qyõð AoAõük
BO lñ^ ,ï|ú^õÞõO oAõük ôo úÞQ×âô kq
ÿBG ÿBG úü îylÏG ,úPyõð ïApG ÿoBâkBü
!QÖoô kpÞïBøBG
!?þâkBu òýíø úG -
!pO ûkBu îñüA qA -úýíu
:Q×â ô lülñg ûlìôA úÞ òülýíùÖ BXÞ qA wƒK -úƒýíu ?òüoAk|êýì ,wø ï úÖBßvð þPuAo -úýíu ?òýP×ãð {ùG þ`ýø ïBíy ô -
{PuAo ,úyBG úðBùG úü êý¿dO lüBƒy - ?BXñüA .úGõg þüB^ óõíø ,úð - úÞ kpÞ ûoByA îñì úG ô Qvzð êHì úü ôo QÖo
ûpgæBG þñÏü .ïoAlð ZAôkqA ÿApG QýÏÚõìqõñø pO ÙpÆ óôA êHì úü ôo îñì .îƒñýzG }oBƒñÞ
.ûoAk þüArý^ úG ZBýPcA ZAôkqA ÿApG pPgk úü .ïkq xlc - úG ïkpÞ Ñôpy îñì .úðõgrLy@ ÙpÆ QÖo
?ûkBPÖA ÿlG ÝB×OA }ApG -úýíu oAõük ÿôo åorG ô Qyok úÞ Bø|úPyõð ólðõg :Q×â ô lülñg .îPvzð
:îP×â ô ïkpÞ ûBãð ôo ïoô ô oôk .kpÞ|þì þñýãñu îðAlWô ÿôo ÿrý^ úü -
Bíy úÞ x úürýùƒW óõƒOoõƒËƒñƒì úƒâA - .«BHüpÛO - .kõG ûly|úPyõð .õñì îø ,kpÞ QcAo õykõg îø ,}oBÞ òüA BG
?òükpÞ AlýK BXÞ qA õñì xok@ -úýíu BW úíø ,óõOlñâ ÿõG qA ,}ôpÖkõg pG åpì
.òüoAk ...óBüpW óôA õO úÞ òüoAk ëõHÚ wK -
okô ëBìpð QèBcokpvK úü BìA ûo@ -úýíu .}BPuôk qA þßü qA - |Shits, Boo!,ûlyò×ÏPì :Q×â ô úzG ïõíO îÖpc QyAnð
:ïlýupK úÞ koõg {ðõXñÖ qA ûkpg úü ô óôpýG lìôA þüB^ þñýu úü BG úðõgrLy@ qA .úPynâ þéýg óBüpW óôA qA -
.úñÞ ZAôkqA úG ïAlÚA úðõO þíð ÈüApy òüA :Q×â îðõg|þì ôo Bø|úPyõð ïoAk òì lük þPÚô ?òükpÞ ôoBÞ óôA Ap^ -
?Ap^ - ?òýñÞ|þì þâlðq BùñO BXñüA Bíy -
.òðBPupùy ï ûkAõðõg .ûo@ -úýíu .wø îø úÛýéu ô ÝômBG þéýg - îPyAk ZBýPcA ÿoBÞ òý`íø úü úG -úýíu
,òßvì ,þƒâlƒðq úƒñƒürƒø Iƒg -úƒýƒíƒu ?úðõOkõg ëBì ,òüoAk þßýy óBíOoBK@ - ôo lÏG ô kpÞ ÙoBÏO þüB^ îùG ô ïõéW lìôA .úzG êc îéßzì BO
.úãük ÿArý^ þéýg ô êý¿dO ôo þüB^ úãük óõXñÖ ô Qvzð òì oBñÞ|êHƒì ?ly êc -
.x ûoBWA ,úð -úýíu .ly -úýíu
,òüoAlð ÿkBì êßzì A«pøBƒÊ úƒÞ Bƒíƒy - ?úyBGkBüq}ûoBWAþéýglüBGB« íPc- :Q×â ô|rýì ôo QyAnâ ôo þñýu ô QyAkoô ?QíýÚ ú^ úG -
?òPupÖ|þì ëõK óBPupùy qA óõOApG ?óBìBu -
?òükpXì Bíy -úýíu ôo úéýuô Ùlƒø ,QƒíýÚ pƒø úƒG -úƒýíu
kBüq ûkAõðõg ÿkB¿PÚA ÐÂô .úð -úýíƒu .lülñg úÞ ïkAk óõßO õìpu :Q×â úÞ ïkpÞ {øBãð !úñÞ|þì úýWõO
.wýð Jõg ûlìôA ,óõO ïlük ûBãzðAk ÿõéW oBG úü -
?þ^ Bíy - qAô lülñg îùG ïqBG úÞ ïkpÞ {øBãð ÈÛÖ
?òýPvø êÒBy óõOkõg - .BùñO ÿBùñO -úýíu .ïlñâ ëBHðk òükõG :Q×â ô ly lñéG }BW
:Q×â úÞ ïkpÞ {ùG ûBãð úü ,lülñg ?òýñÞ þíð ZAôkqA Ap^ - æ« BíPcA-
úG kAkôo } úýßOô kq }BøõìõO äñ^ úü .ïoBýG þüB^ óõOApG ïpG -
?þ^ Bíy - ?òükõHð }BøBG Bíy -úýíu !òýzßð Qícq -
.îñÞ|þì oBÞ ïolK úðõgoBÞ õO - :Q×â ô êHì ?þÞ -
?óoAk úðõgoBÞ óõOolK -úýíu !êý¿dO - 50
.úíâorG olK ëBì úðõg oBÞ ,úð - ?òýíø ÈÛÖ - .BXñüA lìôA þPÚô -úýíu
.úð -


Click to View FlipBook Version