The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Tehran Magazine Festival and Expo
Celebration of Mehregan
Sunday October 8th,2017 Hotel Irvine (Grand Ballroom)
Sunday October 15th 2017 hotel Hilton Universal City (Sierra Ballroom)
FREE ADMISSION, Doors Open 11.am to 6.pm
TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2017-09-26 17:05:20

Tehran Magazine Issue # 1052

Tehran Magazine Festival and Expo
Celebration of Mehregan
Sunday October 8th,2017 Hotel Irvine (Grand Ballroom)
Sunday October 15th 2017 hotel Hilton Universal City (Sierra Ballroom)
FREE ADMISSION, Doors Open 11.am to 6.pm
TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
6 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu – ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
8 úd×¾. ...........|..|.|.|...........|.|....QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo þHdì îüpì pPÞk -
10úd×¾..|.|.|...........|.|..........|..................)þzHclýÏu(úP×øîgôaýKok- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾

12úd×¾........|.......|.)ÿrXñìàìBýupPÞ(ÿoBýyõøQüõÛOok|pSõìþøBýâÿôoAkoBù^- & Publisher

ÿoõð lŸHùy16úd×¾.....................)}oArâ(!lýuBñzGóBylèõOûBìúGúWõOBGAoóAkpìQý¾õ¿g- SHAHBOD NOORI
18úd×¾........|.........|............................................óBùW VkAõc|-|
22úd×¾................|................ )þÏÚAôþèôIýXÎ(óBùWokRBGBhPðAIüBXÎ-| )| |201 7pHìBPLu 29 (| 1396pùì 7 úÏíW 1052 ûoBíy îßü QvýG |ëBu
24 úd×¾................................................lýðAk þíð óBâpùì ûoBGok ú`ð@-|
28 -39úd×¾........|.............................................. Býðk oBñÞ úyõâ qA|-| Since 1996, Friday Sep 29th 2017 ISSUE#1052
40 úd×¾............|.......................................................... rñÆ-|
44 úd×¾ ........................................... ) oõK Jkõì.ï úPyõð þÚoôBK( êvÎ – (818) 881-1771
46úd×¾....................................)kp®ÞÿløúPyõð þÚoôBK( ëBÛðlypìp×ÏW–
48 úd×¾................................... ............................... þyqoô– TEHRAN MAGAZINE
50úd×¾..|................................)”õèûrícòýßO“úPyõðþÚoôBK( úìokÿpPgk– PO Box 3665

Winnetka, CA 91396 USA

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-mail: [email protected]

52úd×¾......................)þøAoôkpu( QuAûlì@îÖpÆúGæBcôQvßyAoîHéÚëôA – Facebook: TehranMagazine

54úd×¾..............................................)léW ÿôo( ”kAo îüpì“ óly ûoBPu-| >óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
56úd×¾ .......................................)ûBOõÞóBPuAk|( |áõßðBGkôoÿBøJ@óBýì-| .QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð
58 úd×¾...................................................................ÿrLy@-|
60-63 úd×¾.......................................................BøpHg ô Bø ûpù^- .kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
64 úd×¾ ......................|.................)ûtüô }oArâ(þðApüA óq óApãüqBG úüpùì- Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -
66-69 úd×¾ ..... ..................................................úünÓO ô þßyrK-
70 úd×¾.............|.................................................BøÿlñìqBýð- .Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
|72-75úd×¾.|.............................................................. ëôlW- ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì

.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

76 úd×¾....|........................................................ úP×ø þDõãzýK- .lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
78 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA- ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
|80 úd×¾ . .|......................................................... þvýéãðA {hG - .koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

when subiscription start , there is no cancellation or refund

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

RApÆBg
...òì þüæolñýu

lüBG B« íPc ,ïkpÞ|þì pßÖ úƒzýíø
.îølG ZAôkqA úG òO òì BO lP×ýG þÚB×OA
îßdì ÿA ûrýãðA Büô ÜzÎ óõ^ þÚB×OA
.ó@êTì ÿõÚô
îø òì ô lüBýG ÿoBãPuAõg úÞ òüA pßÖ
Ao pãülíø ûBãð àü BG ô ïoôBýG {üApG ÿB^
ïA úðAõük ,îýølG ZAôkqA úG òO ô îülñvLG
Ao oBÞ òüA îðAõPG kõG òßíì oõÇ^ .kpÞ|þì
ÿBø óBìo qôo ô Iy úÞ þèBc ok ?îƒñßG
Bùð@ úíø ok úÞ ïlƒðAõƒg|þƒì ÿA úƒðBƒÛyBƒÎ
BG îø ûpgæBG ô kõG|úPÖo åpì qpì BO oBãPuAõg
!!kõG ûkpÞ ZAôkqA }A úÚçÎ koõì pPgk
ú`G ,ïkõG þüBüöôo ÿpPgk þã`G qA òì
ïpu ÿôo îPgAlðA|þì AooõO Bø QÎBu ,ïkõG
oôq úG úÞ ïkpÞ|þì ÿqBG Ao þuôpÎ {Ûð ô
ô pýK kpì Bü ô lñølG }pøõy lñøAõg|þƒì
ok Ap^ úÞ òüA .QuA }pvíø þƒvñWlƒG
òì ,BøokApG ô BøpøAõg Bì ûp×ð oBù^ ЃíW
ÿoõWlG ô îýñÞ þzÞ JBHuA lüBG oBG àü qA úÞ BÂolýíc ûkAõðBg ,îPhüo|þì àyA Quôk.lì@ïAÿoBãPuAõgúGBƒÂolƒýƒíƒc îüApG QÚô aýø ,ïkõG ûly oõÆ òüA þßü
kõGþÞB« ÛýÚkîðAkþíð.ïAûlyþâlðqoBPÖpâ úƒG oBƒG lƒñ^ lƒðkõƒG pƒHgBƒG òƒì QƒüBƒƒÂo JBvc úG ÿqBýPìA }kõg òüAô kõƒG ïokApƒG .lzð òyôo
ó@ ëBc pø úG BìA kq pãñéO òì úG þâlðq úÞ úüpâô àyA úÞ òüA BO lðlì@ïA ÿoBãPuAõg Ao òì }kõg þÎõð úG ëBc pƒø úƒG ,lƒì@|þƒì ÿlHPvì ô ÿlW pPgk ,îâorG pƒøAõƒg
.lƒñPÖo ô lƒðlƒýzÞ pƒK þƒüçÆ ÿBƒøBƒƒüöôo úG ô kpÞ ïpð Ao ïpøAõg Qhu ëk òì ÿBø lðlì@ïA ÿoBãPuAõg úG þPÚô ,kõG ûlülñvK pülì BG ëôA ëBu óBíø ly îéÏì þPÚô ,kõG
þ×Pñì Ao AkBðBÞ úG Bßüpì@qA òPÖo BÂolýíc .kAk QüBÂo ûApÞA lðkõHð úýÛG êTì ,lì@ îyõg }okBì ô olK qA úG îø úzýíø ô kpÞ ZAôkqA óBƒy úƒuolƒì
,îýðBíG BW òýíø QuAõg|þì {èk ôA ,kpÞ ,lñPÖpâ îüApG þé¿×ì þƒuôpƒÎ òƒzƒW }okBì .lññÞ ØüpÏO óBypƒvƒK qA ïAlƒì úÞ úuolìpülì îÞ îÞ ,kAk|þìoõPuk }pøõy
,kõG ú`G ïpÞm ô pßÖ ïBíO ,ïkpÞ ëõHÚ îø òì qõñø ô îPvø æolñýu ïkpƒÞ|þƒì xBƒvƒcA ÿBø úìBðpG qA }olK ô kq|þƒì lƒñƒhƒHƒè ÈÛÖ Bì òýG þPc ô kõG pülì îø úðBg ÿõO .ly
Bø þGAõg þGô ÿoAk ûlðq IyqA îPyAk ûqBO ô Bø ûBì .îPyAlð oôBƒG Ao þƒÏƒÚAô þƒâlƒðq .Q×â|þì }A ûkAõðBg ûlñü@ oõPuk úzýíø ôA îø okApG ô pøAõƒg oBƒù^
.ïly oAkoBG ûoBGôk úÞ ïly|þì Áçg ô oõy ó@qA îÞ îÞ Qynâ úÞ ëôA ÿBøqôo ûkpÞ Ao AkBðBÞoõzÞ úG RpWBùì ÿBÂBÛO ôA lðly òvì úÞ îø ïokBìôolK,kõG ûlñøk
ô ly|þì pOlG qôo úG qôo îèBc ,ïkBPÖA ëBc ô Bø xôpÎô Bø ú`G kôq Büpük Q×â .lðkõG
ôk .konâ|þì Bì ZAôkqA qA ëBu Q×ø æBc .ly îø Bùð@ pülì
úG ókpÞ ûBãð QÚô þPc Bøqôo ,îüoAk lðqpÖ ú`G IcB¾ lÏG ûBì lñ^ ïlýíƒùƒÖ þƒPƒÚô ûlñü@ Bø ûõð BO ,kpG|þì BXð@ úG îø Ao|BøkBƒìAk ,kõG óBGpùì ô ïAo@ ÿpvK îâorG okApG BìA
pPzýG óBíüApG qôo úG qôo úðBg ,ïoAlð Ao úñü@ îèk QÚô aýø ,ly pOlG îèBc ,ly îøAõg îø qA ûkAõðBg ÐíW ô lñyBG|úPyAk þƒGõƒg óBíß^õÞ ú`ÒBG .ÿoBƒßéâ ô êƒâ ܃yBƒÎ
ûkpÞ ÐíW Ao îüBø JBPÞ ïBíO ,kõy|þì äñO BìA ,ïõy oAk ú`G ÿkôq òüA úG QuAõg þíð Ao ó@ úÛýéu òüpO äñzÚ BG ô kõG ôA ôpíéÚ
þPÚô eH¾ qôpìA .ïA|úPyAnâ òOoBÞ ÿõO ô .QuAõg|þì ÿpãük rý^ olÚ ô BÃÚ .kõzð ûlýyBK ÿApGô kpÞ ZAôkqA îø ûpgæBG .kpÞ|þì òýDrO
kBü ,ïkAk úðBhGBPÞ àƒü úƒG Ao Bƒùƒð@ úƒíƒø AkBðBÞ þøAo ïpøõy okBì ô pƒøõƒy olƒK ÿôqo@àü QvðAõO|þì òPÖo ZoBg Ig ÿpPâorG ú`ÒBG BO QÖo ëBƒíy úƒG úƒzýíø
ûkpÞ {PÚBÆ þG olÛð@ BK kok îø okBì ,lðly þéýg .lüBýG JBƒvƒc úƒG òƒì ÿApƒG åorƒG .lyBG ûkAk úÏuõO Ao }ôpíéÚô lyBG |úPyAk
.ïkBPÖA oôk þéýg RApÆBg .QyAlð ókpÞ åorG ú`G ÿBð pãük úÞ kõG òüA þPuAoôo qA îø ïolK ,ïkõG ëBdyõƒg .ÙBHèBýg ô þüBüôö o ,ïkõG òì ïõu ú`G
îðkpâ úG rý^ úíø QýèõEvì òƒýƒíƒø ÿApƒG ô olK qA pPíùì BìA ,lì@ {yõg ûkAõƒðBƒg Quôk îø ïolK ,ïlzð ëõHÚ úƒÞ ûBƒãzðAk
þíð ëõHÚ pâA úÞ kõG ïpPâorG pøAõg ,ïokBì òýzð úðBg òýíø ÿApG .îñÞ oBÞ òì QyAlð
.kBPÖA .kq þíð Ùpc ôA Ùpc ÿôo þvÞ pãük kpÞ úÞ òüArW îPyAlð ÿoBÞ Iy BO eH¾ ,ïly
àü okBì ,ïly úWõPì ,ïlì@ úÞ ïkõg úG Qƒhƒu ïpƒøAõƒg òì lG Bü Jõg ëBHÚA qA úÞ Bø JBPÞ ó@ ÿõO òì ÿBýðk ô îðAõhG JBPÞ
ô úðBg ÿBøoBÞ ïBíO .îPvø úèBu ôk lðqpÖ úðBÛyBÎ óBPuAk úÞ ly òýíø ,kpÞ Q×èBhì
ëBu pø .QuA ïkõg ûlùÎ úG óôpýG lüpg eH¾ BO Bø Iy .ly Ñôpy îø òì þâlðq .kõG
þãèBu oBù^ ô QvýG òu ok úÞ òüA BO 6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

þìwíèAokõgþvñWóBâoAëBu9-6óBÞkõÞ ûkAk óBzð lðBuo ïBXðA úG pvK ô pPgk ákõÞ >þHdì îüpì < pPÞk
.lññÞ ëBu YñK BOôk þñu ûkôldì ok úÞ QuA ûly
QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
QukokêßyúGþvíèkõgBøú`GpvKok þìõíÎ Èýdì àü ok Bø pvK úßñüA ëBíPƒcA
ô QÖo RBÞpc ïBXðA ô þvñW óBâoA òPÖpƒâ úðBgÈýdìok,lñðrGkõgþvñWóBâoAúGQuk
òüAôkpünKþìïBXðAólýyôkêßyúGQzâpG úG Quk BG ,lñðrG kõg þvñW óBâoA úG Quk
lñ^Büàü BGæ« õíÏìú`GpPgkúÞQvýèBcok BG , lðqAkpLG kõg þvñW óBâoA {èBì ô wíè
wíè.lññßýìwíèAowüoõPýéÞkõgQzãðA þvñW óBâoA {èBì úG þy àü Bü ÿqBG JBHuA
pGþvñWóBâoAoBzÖBGlðAõPýìóBÞkõÞokóBâoA úGAokõgólGlñøAõhGBPüBùð BülñüBíðRokBHì
QÞpc úG BG ûApíø ...ô àzO , {èBƒG ³BƒýyA úð Bð {y ûoôk qA pO æBG lñèBíG pãük kApÖA ólG

.kkpâÜÛdPìólGókoô@ok BO ûk þñu ûkôldìok ïBÚoA òýíøô QuA ëBu
ok óBÞkõƒÞ ok þƒvíè kõƒg oBƒPÖo úƒßñüA óBzð kõg qA úWõO êƒGBƒÚ þƒPƒÖA ëBƒu ûkqAôk
BülyBHýìëBìpðpýÒBüëBìpðÕõéGqAêHÚÿBùèBu qA {ýG ëBu 5-2 óBÞkõÞ þOoBHÎ úG .lñølýì

lñð |þì kõg þvñW óBâoA úG Quk úÞþðBÞkõÞ

óBÞkõÞ ok þüBÂoA kõg qA oõËñì #
ûoôk ok ákõÞ ÈuõO þvñW óBâoA wíè
ok þvíè kõg oBPÖo .lyBHýì ÕõéG qA {ýK
ok þüBÂoA kõg oBPÖo BG ûBƒâ óBƒÞkõƒÞ
RApýýÓO úƒÎõƒíXì ó@ ok úƒÞ óæBƒvâorƒG
ókpÞÝpÎ þãPhýãðApG óõ^ þßüsõèõürýÖ
úvüBÛì kõzýì ÜÛdPì ÿA ú`ýøBì {zÞ ô
oõÞnì îüçÎ úÞQvðAk lüBG òßýè kkpâþì

.lPÖBýì ÝB×OApPíÞóBâôBGõðô óBÞkõÞok
pPíÞ þvñW óBâoA wíè òu îÞ óBÞkõÞ ok

êßy úG ¸BHèBÒ ô QuA ûApíø Quk BG
ólG òýüBK {hG ÿoApßO ÿBø ókAk QÞpc -1
ÿA ûpù^ þãPgôpÖApG Bü þv×ñO RApýýÓO -2
ÿoBýyõøôþøBâ@qAþPìçÎóôlGæ« õíÏì-3

ïBXðA ëBc ok êÏÖ úG QHvð
óly RpK Roõ¾ ok ókpÞ AlýK úíOBg -4

xAõc
þƒßürƒýÖ ÁBƒg êƒßzì oõƒÃc óôlƒƒG -5
lñ^BO úýðBSlñ^RlìúGlðAõOþìúÞlyBGþì

.lyBG úPyAk úìAkA QÎBu
qA òülèAô ØýÏÂ QgBñy Bü þøBâ@ ïlÎ
lðAõO þì óBÞkõÞ ok þvíè kõg oBPÖo lñüApÖ
ÿA úPuk ok ô kkpâ ÐÚAô JApÇÂA ûlíÎ ÐHñì
IWõì Ao þðBìok pýGAlO mBhOA ok pýgBO pãük
RApýýÓOÕõéGqA{ýKûoôkokúÞú^pâA .kõy
ûløBzì óBÞkõÞ þvñW þðlG lyo ok þ¾Bg
lyo Ñôpy úÞ QvðAk lüBG òßýè kkpâ þíƒð
óBð@þÞkõÞ ûoôkok ÐÚAôok kApÖA þvñW þðAôo

.kõzýì ÜÛdPì
BùñO ákõÞ óõìApýK qAo ô rìo pK ÿBýðk ØzÞ
kôldì ólG qA ZoBg ÿBýðk ÿBøoõPÞBÖ úGpXO úG
þéÎ þðlG ÿBø óBâoA kpÞoBÞ úßéG úƒPƒzƒãƒð
Rnè xBvcA lèõì úÞ þOoõ¾ ok Áõ¿hèA
þì ÐÚAô óBÞkõÞpTÞA úWõO koõì ÑõÂõì lðkpâ
úÇýcokó@wíèôþvñWóBâoAúGúWõO .kkpâ
BGúÞlyBHýìYüAo ÿAûlülKëBuYñKBOôkþñu
ôo ÕõéG úG ólýuo qA {ýK BO ákõÞ òu {üArÖA

.koAk {øBÞ úG
ûôpâôk ÿôo pG àüokpÖ úÞ þÛýÛdƒO ok

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE ákõÞ ólGqA {hG òüA úG úÞ ÿA ûqAlðAqA {ýG Tel:(818)881-1771
þì Üég Ao þOôB×Pì þvíè úGpXO lü@þì koAô
Azita Fakheri, M.D. þðôrÖ ákõÞ ok oApßO úG êýì ïBXðA ôpýK úÞ lñÞ AlýK þãPvG ÿklÏPì ÿBøoõPÞBÖ úG pýg
wíè BG úÞ þðlG ÿBø þgõy ûBâ.lñÞ þì AlýK .lñßýì
American Board of Internal Medicine lðAõO þì kkpâ þì ûApíø óBÞkõÞ þvñW óBâoA
þvñW óBâoA wíè ókõG lñüByõg pG ÿlýÞBO ÜéÏPì kApÖAokoBPÖo ó@ZAôoô Ñõýy óArýì -1
ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| QüõÛO ákõÞ ok Ao oApßO úG êýì ô kkpâpýHÏO oBPÖo òüA {Ûð -2 úÏìBWok þñu ûôpâ òüA úG
ÀýhzO êÚA lc Bü ( kpÖ þPìçu ô lyo ok
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ .lñÞ
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ ok úÞ QuA oBýyõø óBýGpì ô òülèAô pG| | ) ó@ ókõHð pÃì
óBâoA wíè ëBc ok úÞ þÞkõÞ ûløBzì Roõ¾ IèBÒ ok ëBìpð pýÒ ô ëBìpð ØüpÏO - 3
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ þøBâqA pø ( ïBXðA JôBñO úG QHvð QuA þvñW þì þâlðq ó@ok kpÖ úÞ þãñøpÖ ÿBøoAlðkBPuA
êíÎ ókõG IuBñPì ) óly ïBXðA ¸Aopßì Bü ókõG
ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG kõg êíÎ pOæBG òýñu ok ( þñu ÈüApy BG .lñÞ
)oBËðA ok Bü kpýâ þì ïBXðA Rõég ok þvíè þvíè kõgoBPÖo ïBXðAok ÉApÖA þéÞoõÇG
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # þðAôo ƒ þðlG - þÇýdì êéÎ òýG úÇGAo þuopG ûBâ . kkpâ þì þGBüqoA þÏýHÆ pýÒ óBÞkõÞ ok
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW kõg pìA ok Qüpülì òüpPùG , ïBXðA JôBñO BG ákõÞ ok þüBÂoA kõg ïBXðA ok ÉApÖA QéÎ
ákõÞ þðBXýø þãP×y@ ô JApÇÂA ok úzüo
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # .lðBuo ïBXðA úG Ao ákõÞ ok þvíè Bü ÿoBâqBu oõËñì úG kpÖ BPuAo òüA ok ô koAk
ô úðApâ {ðqpu ,lñO koõgpG úðõâ pø ÐÚAô ó@ ok úÞ þGõéÇì Bð RBuBvcA pG úHéÒ
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse ákõÞ þvíè kõg ÑõÂõì BG òülèAô ûlñðBupO þì kõg þvñW óBâoA wíè úG êuõPì ûlükpâ
þvñW lyo lñüApÖ ok þ×ñì ÿpýSBO lðAõO þì , òülèAô Bü lèAô åpì óõ^ þüBø ûlülK .kkpâ
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# þvñW -þðAôo Qìçu úPyAm« ÿBW pG ákõÞ àükrðkApÖAòPÖoQukqABüólyoôk ,ÝçÆ
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # úÞ þOoõ¾ok .løkoApÚ lülùO koõì Ao ákõÞ , xpO , ûkAõðBg lülW õÃÎ lèõO , ûkAõðBg
ÿBø úñýìq lÚBÖ ákõÞ ok wíè kõg ïBXðA xBvcA, úuolì ô ákõÞ lùì Èýdì oBzÖ
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # ûkpßð AlýK þÆApÖA úHñWô ûkõG þðlG Bü þH¿Î þãPÖo pu ô ÿrãðA þG xBvcA , þüBùñO
QuõK ókpÞ RôApÆ þÛÇñì oBPÖo òPÖpâ ûlükBð ô ÅBíÒA ûBâlyBG kõgoBPÖo qBu úñýìq lñðAõPýì .....ô úé¾õc
.kkpâ þì þGBüqoA oBPÖo BG koõgpG ûõýy òüpO
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # BG ÿô ÿqBu ëõÓzì Bü ákõÞ xAõc ókpÞ RpK .lðkpâ ákõÞ ok þüBÂoA
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # ïôrè Quk ÿpýâoBßG ó@ ok úÞ ÿBø QýèBÏÖ ûoôk ok þvñW ÿBø ûkB×PuAõu þüõu qA
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # îø pu ,þyBÛð , pýíg BG ÿqBG ( lñÞ þì AlýK þÆApÖA ÿBøoBPÖo ïBXðA ok îùì {Ûð þÞkõÞ
þüBø àýñßO pãük qA )...ô ÿqBG JBHuA ókpÞ ô QÞBO .lñÞ þì ÿqBG óBÞkõÞ ok þvíè kõg
õì }rüo óBìok # .lðkpâ þì pXñì oBPÖo ØÚõO úG úÞ lñyBHýì þÞkõÞ úupøqA úÞ lðoôBG òüApG ÿô óAoBßíø
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # òPÖpâ ïBXðA Rõég ok Bü þãðBìpdì pG lýÞBO BO ôk lyBG ûly ÐÚAô þvñW ûkB×PuAõu koõì úÞ
úý¾õO pPâorG óBÞkõÞ ÿApG þvíè kõg oBPÖo óBzð kõg qA þÆApÖA þvñW ÿBøoBPÖo Bùð@ qA
(818)343-0101 ok þvíè kõg oBPÖo ú`ðBñ^ òßýè .kõzýì
lyBG ûkpÞ îøApÖ ôA ÿApG þñøm QýèõÓzì ákõÞ .kAk løAõg
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 Ao ôA úðAqôo oBPÖo qA îùì þzhG oBPÖo òüA ô Èýdì ok úßñüA ëBíPcA þðBÞkõÞ òýñ^
-þðlG Qìçu þuopG lyBG ûkAk êýßzO , lññÞ wíè Ao kõg þvñW óBâoA þÏíW ÿBø
corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO þì pËð úG ÿoôp ákõÞ þÇýdì -þH¿Î àuôpÎ Bü ÿqBG JBHuA BG þvñW ÿBø ÿqBG
BG òülèAô kõy þì úý¾õO BPuAo òüA ok .luo qA úðApâAõÒA ÿBøoBPÖo ,lñyBG úPyAk kõg ÿBø
9 ÿBø kõíñøo ô þ¿¿hO ÿBø àíÞqA ûkB×PuA kõg lÏÛì Bü êHùì êgAk Ao þýy Bü ûkqpu Bùð@
úG QHvð óBßyrK ô óBuBñzðAôo úðBuBñyoBÞ qA {ýG þvñW RBÎçÆA úßñüA Bü ô lðpG ôpÖ
.lðoBíâ Qíø ákõÞ þvñW -þðAôo Qìçu lñyBG úPyAk kõg þñu ûôpâoBËPðA koõì eÇu

oBÏyô lýyBGqôpýKô kBy .QuA òüpüBu qA {ýG
: úÞ}õâok Ao þãzýíø ïBXðA ok ÉApÖA ok þðlG ÿBøoõPÞBÖ {Ûð
pPùG þâlðq ,pPùG wßu oôk pËð qA lüBHð óBÞkõÞ ok þvíè kõg oBPÖo
( wýPýðæBG , ÿoAokA ÿBø Qðõ×Î .kõy úPyAk
ÝpÎ , þPuõK pýùÞ ) ú×zc JBùPèA ô Qðõ×Î
oAokA Rlì þðæõÆ ókpÞ wHc , óly qõu
óBâoA úG ákõÞ úWõOqBu úñýìq lñðAõO þì ...ô

.kkpâ ó@ wíè ô þvñW
ÅõÎ QùW òülèAô úÞ þPÖBËð lñüApÖ
õzPvy lññÞ þì ûkB×PuA ákõÞ ÿBW ókpÞ
ÿBøsBuBì ô þÖBÂA ÿBø wíè ô þÆApÖA ÿBø

,óApùO óBãüAo úéXì ok kõg þùâ@ ÿBø QíýÚ
RBüpzðpãükBG,úÏìBWokAoó@pýSBC Oô
.lýñÞ úvüBÛì

|óApùO úéXì

ÿqBu úívXì úG óAlñíÚçÎ ô ÿpñø óBuBñyoBÞ | |.QyAkAôJBPÞòPyõð lðõy þì óByoõzÞþuBýu RæõdOok þíâ BG úP×ø îg ô aýK ok
| |.lñÞIéWkõgúGAoóolì ïApc< JBPÞ úÞ úPyõð JBPÞ ûkqBü êÞ ok ôA Bùð@úG lñðAõO þì úÞlñPvø óBâlñvüõð BùñO
Ao ôA ÿBK ô ly qBu pukok {üApG >ëõHðBPuA ûkAq þzHc lýÏu lídì
ÿqBu úívXì oBÞ pG ûôçÎ qoôBhƒu lƒíƒcA òPyAlð êýèk úG þèô lðBzÞ úíÞBdì ô ûBâkAk úG | | .lññÞàíÞ
QvüoõOBßüoBÞ qA þßü óAõñÎ úG {ìBð óolì Qvýðõâ óBPuAk ô pÎBy ÈÛÖ ûlñvüõð :Q×â ôA |[email protected]|
ÿApG Bø ëBu ô kõG QuBø óBGq pu pG ûlðqoA ÿBø .QÖpð óAlðq þÖBÞ áolì ûlñvüõð lðAlð þuBýu Ao kõg úÞ ûlñvüõðpøô
ô þuôkpÖ ,ÜýÖõO óõ^ þÖôpÏì ÿBƒø úƒéXƒì þìkpì l ÿBø QuBýu úG {üBø JBPÞ okôA lüBG Bø ûlñvüõð .Qvýð þìkpì ô ëõƒEvì ÿA ëôA qôo
RBÎçÆA úìBðqôo òýñ`íøô þãP×ø RBÎçÆA úG rýð ëõHðBPuA ûkArìApc JBPÞ ok ô kqBO þì lðoAnâ óBýì ok ïkpì BG ô lññÞ õXPvW Ao ÜüBÛc rýDBK úG ïçu
þG óAoAlÖpÆ {üBøoBÞ ô lýzÞ þì oõOBßüoBÞ | |.lññßðQÎBñÚîøòPyõðoBGôkôoBGàüBGô
.QyAk ûoByA óBýñìoA þzÞ êvð JBPÞ BG úÞ lüõâ þì ÿA ûlñvüõð Ao IèBÇì òüA Ao ó@UèBS óAõgA ÿlùì úÞBHüq rýDBK #
oõOBßüoBÞ oBÞ úG îø qõñø ôA .QyAk ÿoBíy ÿBø ëBu ok BO ly IHu ôA þuBýu ÿBø þøBâ@ ô kpÞ BW óBýðApüA ëk ok þPc >ÜzÎ Qéì< Ao BW úíø ô ûlì@ ûlýìBð Bø ê¿Ö ûBykBK
.løk þì úìAkA kõg ûBãzðAk ok oBükBPuA óAõñÎ úƒG 2004 ô 2003 .lýgp^ þðApüA ÿBø óAõhGBPÞ Qukok {GBPÞ
RBÏèBÇì {hGok lÏGô kõy ëõÓzì óBãýzýì lñüõâ þì îø Ü×y ØýèAôA úG úÞ áBÖBy ØýèA .QuA úPgBupünLèk
RBýGkA ô óBGq úñýìq ok ôA úýèBƒÎ Rçý¿dO .kqAkpK QýèBÏÖ úG Bðôrüo@ ûBãzðAk ok oôk oôBg BK úPvðAõO úÞ QuA úýÞpO ok ÿA ûlñvüõð óq BùñO
ÿoArâpHgokôA BG úÞ þðBìqokô QuA þvýéãðA úýÞpO >óBìq< úìBðqôo wüõð óõPu rýð þOlì ô lñÞ QÞpc úýÞpO ok ûlñvüõð óAkpì ÿBK úG ëçìô }õìBg AorýDBK kArgpÖ ÕôpÖ ú^pâ
ïkõG oBßíø óApüA þéì óõürüõéO õükAo óBìqBu .kAk þì úìAkA JBPÞ òPyõð úG ó@ ëçg ok ô kõG åpG ÿBW úG }BÞ kpÞ þìôqo@ô ûlðAõg rýãðA
þì oBíy úG ÿoArâpHg ûlGq óBíWpPì qA þßü pzPñì ÿA ûqBO JBPÞ ôA qA úÞ QuA þèBuoBù^ .lðBupG RõHS úG óBð@oBñÞ ok Ao kõg ûBãüBW úÞ Q×â lüBG BìA kBPÖA þì úgByqA óBPgok koq
ÿoõOBßüoBÞ IðBXñüA qA rýð ïBüA óBíø ok ô QÖo ô }A þéHÚ ÿBø JBPÞpÆBg úG {ìBð BìA ûlzð þÞpO ÿokBì ô olK qA úvðApÖ ok ú^pâ ØýèA äðo ó@ok úÞ QuA QÏýHÆ óBý¿Î ê¿ÖrýDBK
pupG óBñ`íø ,ly {Hý¿ð úÞ ÿklÏPì rüAõW Ao kõg ûkpÞ lyo úýÞpOok óõ^ BìA ûly lèõPì òüAok .lðBuo þì ïBzì úG Ao RBýc ÿõG óArg
| |.lýñýGþìóõPuòýíøokAoó@úÞlýzÞ rƒýð wƒýéãðA ô úƒvðApƒÖ ok ôA .QƒuBƒø óBƒGq ôolKôA lèõO qA lÏG .ÿõvðApÖ BO lðAk þì ápO ëBHÛPuA úG {ðAoBG ô kBG BƒG QƒÏƒýƒHƒÆ ꃿƒÖ
þì þâlðq AkBðBÞokõPðoõOpùyok óõñÞA îøôA àü Apüq ,koAk óBðq óBýì ok ÿA ûtüô óAoAlÖpÆ þPupKpuokBìô lðly AlWpãülßüqA }okBì úÞ ÿoBùG QuAoBùG ûlñüAq úÞ kôo þì þðBPvìq
Üég Q¾pÖ ô þPìçu ÿôqo@ {üApG ô lƒñÞ úÞ QuA þìçuA ÿoõzÞ ok QvýñýíÖ ûlñvüõð úýèBÎ Rçý¿dO ôA .QyAk ûlùÎ úG Ao ØýèA
ô lñÞ lyo úýÞpO RBýGkA úðAkpìõWok úPvðAõO úPyook AlPGA .lðBuo ïBíOA úG AoBßð@ok Ao kõg .løk þì ÜzÎ ô þâlðq ÿBñÏì
| |.îñÞþìpãükÿBøoBS@ pýÒ Qus :lüõâ þì rýð ÿA úHcB¿ì pƒø ok wLu ô QÖpâ wðBvýƒè êƒéíƒèA òƒýƒG ȃGAôo QuA ÿA ûly ÜyBÎoBùG ,rýDBK lñüõâ þì
òýíø pÆBg úG .lü@ þíð òì úG ókõG þuBýu wðBvýè ÝõÖ óBðq óõìApýK RBÏèBÇì úñýƒìqok ÜzÎ qA óly oôk pÆBg úG {ðArüo åpG úƒÞ
| | ïoBù^qôo òüA îø QéÎ .QuA þuBýu òì RçíWpPzýG áBÖBy ØýèA QüBùðok .QyAk QÖBüok Ao kõg
| | !þÞkõÞkBü óq ô kpì lüõâ þì óBÒôkoA IýÆ IWo úÞ QuA okô lì@ êDBð þuBýu ïõéÎ ÿApPÞk QÖBüok úG ...lü@ þì ûoBGôk úÞ þÛzÎ BìA .QuA
þíð òì òüApGBñG .î×èBhì òì ô lñPvýð pGApƒG úG AoôA þâlñvüõð úG ÜzÎ úÞ kõG óAoôk òýíø
úG lü@þì pùì ëôA qôo þPÚô îø qõñø # ÿrý^ QuBýu qA úÞ îyBG ÿA ûlñvüõð îðAõO | | ïôkqôo
òPÖo ÝBýPyA Zõìô ïkpâþìpG þÞkõÞóBìq lyBG þuBýu lüBG ëõEvì ûlñvüõð óõ^ ,îüõãð | | JõHdì ûlñvüõð
.lñÞ ÑBÖk {Pßéíì ô {ìkpì ÝõÛc ô Üc qA ô
| | .îñÞþì wc ïkõgok Ao úuolì úG BG þðõürüõéO úHcB¿ì àü løByqôpìA #
xok òýèôA ô úuolì äðq ÿAlƒ¾ ,pƒùì ëôA | | ïõuqôo ïkõG úýÞpO óAõW ûlñvüõð >áBÖBy ØýèA<
ok {ýG ô îÞ úÞ QuA þOApÆBg úéíW qA xçÞ | | úðBýy@ :Q×â úHcB¿ì òüA ok ôA .Qvzð îèk úG úÞ
ok þ×ÇÎ úÇÛð óAõñÎ úG ô ûlðBì þÚBG úíø kBü ok pu oB^k ïkpì úÞþðApdG ÿBø óBìq ok
þíülÚ oBßíø ô QuôkqA ÿlülW oBÞ#
| |.kôoþìoBíyúGþâlðq pSA òüpO ûqBO úÞïlük >qoôBhu lícA< ïA 10
ó@ qA ô kõG oAõyk ÿA ûlÎ ÿApG úßð@ BG úuolì ûkpÞÿkBüq ÿAl¾ ô pu AkBðBÞok ô QuôA
úÞ QyAk þñüpýy RApÆBg BìA lðkõG óArüpÞ
îülÚ ÿBø ú`G òýG úPßð ô ôBßXñÞ òøm qA râpø | | .QuA
úÞ ÿrý^ òüpPzýG .QÖo løAõhð óôpýG úuolì ûly úPgBu äñuôrðpGqA úÞôA lülWoBÞ òüA
þãðo RBd×¾ kpÞ þì IéW Ao Bø ú`G úWõO qA ÿoBývG úWõO úPvðAõO ô koAk ïBð >úðBýy@<
ûpÆBg ô BHüq ÿBø þyBÛð BG þuok ÿBø JBPÞ
þuok þé¾A òPì BG þyBÛð pø úÞ kõG rƒýãðA

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
óAõO þì BùñO ,QvHð ëk ó@úG râpø ô kpÞ Ao Bø ú`G ô QyAk þÖpãy þãñøBíø ô þðAõhíø
þì úÞ QyAk kBü úG Ao êTíèA Jp òüA àíÞ ,ókpÞ Bñy ,ÿqBG ÙpG ,ólðAõg xok úG
RBðAõýc òPyAk Quôk ô óApãük úG ókpÞ
| | :lüõâ ëôA JBPÞ RBd×¾ qA þßü .kpÞ þì ÜüõzO
| |òìQzãðAògBðrWòìQzKkoBhðwÞ
ÿBø ûlÎô qA úÞ QuA ëBu àü úG àükrð
ïBíO úÞ îülük ô konâ þì pýgA þuBýu òüpýy
QzK ÿBøkAkoApÚ îýßdO pÆBg úG Bø ûlÎô
ókAlð }A úðõíð .óApüA ïkpì ÿkAq@úð ûkõG ûkpK
ô sôpð Qèôk ÈuõO >RBýG çýè< úG þâlñøBñK
ïpW úG Ýçy îßc ÿApWA ô óApüA úG ôA RoõLük

!QuA oõzÞ qA oApÖ
kBG úG Ao óApüA Qéì úÞ îüõñy þì rýð ApýgA
úP×â óBíø oApßO úÞ lðA úPÖpâ lýXíO ô ØüpÏO
.QuA {ýK úøk ôk þßü ok }õG ZoõW ÿBø
óBøk ok RBHð J@ lñðBì úG úÞ þüBø úP×â
RolÚ BO QuA ûlññÞ QÞBu ô òüpýy ,óBÞkõÞ
òýñ^ ok .lñupG {üõg kõ¿Ûì úG {ìAo@ok Bø
óBíø oApßO rW Q×â óAõO þì ÿrý^ ú^ þÏÂô

| |:óBìkõgþíülÚêTíèAJpÂ
| |òìQzãðAògBðrWòìQzKkoBhðwÞ

| |pg@qôo ô BøpvK þÖpÏì úG ÉõGpì 1339 ëBu ok óBPvGk
| |!IýXÎ ÿBÎkA ûõdðô ÿqAkpK Qý¿hypËðqA úÞ kõG BøpPgk
«çìBÞ òülèAô ûtüô úG óApãük BG Bùð@ koõgpG
óBýG qA ûkB×PuA êýèk úG ô kõG ûly úýùO ÿA úÖpc
NB^ ÿkpì ÿBÎkA þvýéãðA úìBðqôo àü ok þì oApßO kõg ÿApG Ao ó@ IOpì Bø ú`G ûkBu
úý¾õO úýéÞ lyBG úPyAk Qd¾ pâA úÞ ûly ô ly løAõhð }õìApÖ râpø Bøqôo ó@| | .lðkpÞ
| |.lñÞþìêÆBGAoþßyrKÿBø Ao Bø JBPÞ òPì ô êßy úÞ rýð Bøqôo òüA
þÚBGoBâqôo ûBýu úìBðoBÞok lðA ûkpÞ þPìõßc
.lðBì løAõg

| | îXñKqôo
| | !QuBýuô Bì

ÿkAq@ÿApG þuBýu ÿBøoApÚô ëõÚ úG #
ûBãð lükpO ô ày BG lüBG úzýíø óApüA ïkpì

úG ô QyAk ïBð >ïBãñýè@ ÿpñø< úÞ kpì òüA
þãèBu 113 òu ok þvýéãðA kpì òüpOpýK óAõñÎ
rý^oBù^ok Ao kõgpíÎ þðæõÆqAo Qynâok
jõy ô óq ,þßvüô ,oBãýu :kõG ûkpÞ ïçÎA

| |!þÏHÆ
ok ô QyAk QÞpy ëôA þðBùW äñW ok kpì òüA
Qìlg ok xlñùì óAõñÎ úG ïôk þðBùW äñW

| |.kõG{OoA

óApùO úéXì

ok þüôoAk ûBýâ àü QýíøA òüApGBñG .úËÖBc )êÛÎ ô úËÖBc ëAôq( píüArè@ ÿoBíýG lülzO ûõýy ok ,þøBýâ IÆ oôBzì ô ûkAõðBg ô ákõÞ xBñzðAôo ,ÿrXñì àìBýu pPÞk #
þüBýíýy kAõì QýèBÏÖ úðõã^ úƒÞ QƒuA òƒüA êßzì ïAlÞ BG Bíy úßñüA îÒo þéÎ wK .kõzG þHýÞpO ,ûõýy òüA .lñÞþì ûkB×PuA )|Balance Theory|(| | "ëkBÏO úüpËð" qA kõg óBìok
BùìBýK òüA ëBÛPðA ok úÞ ,rÓì ÿBùèõéu ok kõWõì ú^ úßñüA ëpPñÞ ok Bíy þüBðAõO ,lýyBG pýâok îPvýu RæçPgA óBìok ô ÀýhzO ,ó@ok úÞ,þøBýâÿBøôoAk rüõXO ô þðBìok óAôo qA QuA
ûBýâ úÞ ÿoBÞ .lññÞ þì QüõÛO Ao lñPvø ëBÏÖ ,lyBG úPyAk kõWô Bíy ëBÏÖ òøm ok þOBÎçÆA
QuA òüA lølýì ïBXðA úñýìq òüA ok äñvñýW oõÇG óBìok Ùlø ,úXýPð ok .lGBü þì {øBÞ | | .kõzýì ïBXðArýð ólG þüBýíýyôpPßèA ëkBÏOô JB¿ÎA þuBñzðAôo úHñWqA ,þH¿Î
òƒýƒèõƒÞ êƒýƒPƒuA QƒËƒƒéÒ {ƒƒüArƒƒÖA BƒƒG úƒƒÞ Bíy þðBXýøô ÿpßÖ RoBùì úÞ QuA òüA þéÞ
ô QüõÛO UÎBG rÓì ok )|Acetylcholine|( | | .lGBýG{üArÖA,óBPèBÏÖòømQýèBÏÖëpPñÞok
ÿoBýyõø QüõÛO ô þƒøBƒýâ ÿôoAk oBƒù^
| |.kõyþìúËÖBc{üArÖA
,rÓì MìBÞõLýø {hG ok òƒýèõƒÞ êƒýPuA rÞpíOô ,ÿpýâkBü ,úËÖBc(
þüBø QýèBÏÖokô úPyAk þüæBG QýèBÏÖ eÇu |
Rlì lñéG úËÖBc ok ïBýK ëBÛPðA ô ÿpýâkBü lñðBì
ûkAk jo úPynâok úÞ þÏüBÚô RApÆBg ûtüõG( |Ginseng äñvñýW
qôo oBù^ úÞ lüoAk kBü úG Bíy úßñüA lñðBì lðA ô þƒüBƒýu@ Ñõƒð ôk ok äƒñvñƒýƒW ûBƒƒýƒâ
.koAk pýSBO )lüA ûkAk ïBXðA þüBøoBÞ ú^ {ýK QüõÛO QùW ok úÞ koAk kõWô þƒüBƒßƒüpƒì@
ëpPñÞ ok òýèõÞ êýPuA úßñüA úWõO IèBW þüBÃÖ úËÖBc ûtüõG( kõy þì ûkB×PuA úËÖBc
ô JAõgok Bíy úÞ þÏÚõìokrÓì ÿBø QýèBÏÖ ôk oõÇG FBýyA ÿpüõ¿O îvXO ok þüBðAõO Bü
ô {üArÖA IWõì äñvñýW .)ÿlÏG úu ô ÿlÏG

ÿoBýyõø QüõÛOok|pSõì þøBýâÿôoAkoBù^
)úËÖBcô ,ÿpýâkBü ,rÞpíO(

|Bƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒüôo ólƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒük ëBƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒc ok MìBÞõLýø {hG ok ûtüõG þH¿Î QýèBÏÖ þðAôo MƒìBƒÞõƒLýø QƒƒíƒvƒÚ qA Bƒƒíƒy Ao pƒƒüõƒƒ¿ƒO ô| |,ÿpýâkBü ,rÞpíO úG ÉõGpì Rçßzì#|
RApƒƒÆBƒƒg úƒƒÞ ûlƒƒy )|Hippocampus|( Rlì lñƒéG úƒËƒÖBƒc ô )|Hippocampus|( ?lðoAk îø BG þÞpPzì úWô ú^ úËÖBc
lýPvø |REM (Rapid Eye Movement) Rlì lñéG úËÖBc ok Ao úPynâ ÐüBÚô úG ÉõGpì ëBÏÖ òøm Bü ûBâ@kõg {hG úG ô ûkpÞ þðAõgApÖ
þéÞ oõÇG úÞ lýyBG úPyAk úWõO .lñÞ þì ÈH óBøBýâ úðõƒã^ îƒýðAlƒG pƒPùG úƒßñüA ÿApƒG
{hG úÞ luo þì p˃ñƒG ô .koAk {ƒÛƒð rƒýƒð þH¿Î îPvýu QýèBÏÖ QüõÛO koõì ok þPÚô | | .lýñÞþìkoAôóBO ô,ÿpýâkBü ,úËÖBc QüõÛO IƒWõƒì ؃éPhì
úðBHy ÿBø Büôo BG ÉBHOoA ok Ao rÓì MìBÞõLýø ïBýK ëBÛPðA oõËñì ÐÚAô ok ,îýñÞ þì QHd¾ lñðBì ÿrÓì ÿBø QýèBÏÖ îùì ápPzì úWô ,lðõy þì óBvðA ÿoBýyõø þéÞ oõÇG ô rÞpíO
,MìBÞõLýø qA úßñüA êTì Quok .lñÞ þì ëBÏÖ pãük ëõéu úG ëõéu àü qA þüBýíýyôpPßèA ÿBø lñéG úËÖBcqA RApÆBg ókoô@kBü úG ,ÿpýâkBü ÿBø QýèBÏÖ òüA æõ¾A úÞ îýupLG QuA ïqæ
oBýPgA ok ô ûkpÞ ëBÏÖ Ao úPynâ ÐüBÚô RApÆBg QüõÛO ÑõÂõì BG úÇGAo ok ûtüõG ;lyBƒG þƒì Jõ^oBù^ok Bùð@ úÞ QuA òüA rÞpíOô ,Rlì îø BG þÆBHOoA ú^ ô ápPzì úWô ú^ ÿrƒÓì
Üég ÿApG BO koAnãýì rÓì ûBâ@kõg pýÒ {hG úËÖBc ,þøBâ@kõg þñÏü( óBvðA ÿoBƒýƒyõƒø ok ô IéÇì òüA óly òyôo ëBƒHðlƒG .lƒðoAk
.lñßG ûkBÛPuA Bùƒð@ qA Bƒüôo àƒü ÿõƒüoBƒñƒu þì ïBXðA þíùì ÿBøoBÞ )ëBÏÖ òøm Bü ,ëBÏÖ úÞ ;lðõy þì þÖpÏì þüôoAk ûBýâ oBù^ ,úìAkA
þüBðAõO óArýìok BùñüA þìBíO úXýPðokô .lñøk þíéÎ RçXì ok ûly NB^ RBýÛdO ÜGBÇì
qA pËð koõì Àhy püõ¿O þðAõgApÖ ok Bíy )|Toxicology & Neuropsychiatry|(
þøBâ@kõg úG ó@ ókpÞ koAô ô Rlì lñéG úËÖBc ÿrÓì ÿBø QýèBÏÖ òüA QüõÛO ok þüæBG pýSBO
oõÇG þðBvðA pø .lññÞ þì ÿqBG þíùì {ƒÛƒð
òøm ëpPñÞ úÞ koAk Ao RolÚ òƒüA þƒÏƒýƒHƒÆ .lðoAk
ô .kpýãG QulG Ao {üõg ûBâ@kõg BüoBýyõø þì QHd¾ ÿoBýyõø qA úƒßýðBƒìq æ« õƒ¾A
ûpìqôo ïBXðA BG lýðAõPýì Bíy Ao þüBðAõO òüA rýð {hG QýèBÏÖ pG FAlPGA ok Bƒì rƒÞpƒíO ,îƒýñÞ
Rçßzì BìA .lýñÞ QüõÛO þ¾Bg ÿBùñüpíO
ô rÞpíO ëçPgA ô ÿpýâkBü RæçPgA( ÿpßÖ ëBÏÖ úËÖBc Bü ûBâ@kõg
,þâkpvÖA ,JApÇÂA( þuBvcAô )þèBÏÖ {ýG
rýð ô )þâlðq ok þìõíÎ þPüBÂoBð ô îzg ô )|Conscious Mind or Working Memory|(
pÆBhG ô ÿpýâkBü ok rÓì ûpìqôo ÿpýâoBßG ïlÎ
úÞ lðõy þì IWõì lülW IƒèBƒÇƒì ókpƒLƒu þðBzýK QzK ô pu ÿõéW QívÚ ok úÞ rÓì
ÿkBüq lc BO óBvðA ,RBýc ëõÆ ok YüolPG .lyBG þì )|Prefrontal Lobe|( koAkoApÚ
Quk qA Ao {üõg rÓì ûBâ@kõg {hG ëpPñÞ Bü ûBâ@kõg {hG QýèBÏÖ pG BùñO BùðBƒvðA Bƒì
úñýìq lðAõO þì ,þXüolO kAlgo òüA .lølƒG îýðAõO þì ÿrÞpì þH¿Î îPvýu ëBÏÖ úËÖBc
RoBHÏG Bü ÿoBýyõø úñýìq ok þOçßzì qôpG .îýyBG úPyAk îýÛPvì þƒupƒPuk Bƒü þƒøBƒâ@
ØÏ ô ,ÿpýâkBü ,rÞpƒíƒO RçƒPƒgA pƒãƒük þøBâ@ óôlƒG rƒÓì pƒãük ÿBƒùPívÚ RBƒýéíÎ
ok þPc ô ,ûkpÞ îøApÖ Ao Rlì lñéG úËÖBƒc þPÚô ëBTì oõÇG .kpýâ þì Roõ¾ Bì îýÛPvì
IWõì ,àýPðs Øσ ókõƒG îøApƒÖ Roõƒ¾ þì úÞ Ao þ¿hy ûpù^ îøAõhG Bƒíy qA òƒì
àƒü ,lƒðqpƒÖ ,okBƒì ,olƒK êƒTì( lƒƒýƒuBƒƒñƒy
òüA lñðBì ;lüoôBýG pÆBhG )þíülÚ þuçßíø
Ao Àhy òüA wßÎ îøAõhG Bíy qA úÞ QuA
òüA .lýñÞ ûBãð ó@ úG ô lüpýãG óBPðBíz^ ÿõéW

12

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

òüA .koAkpÞnèA ÝõÖ ÿrÓì ÿBø QýèBÏÖ kõHùG | rƒƒÓƒì ûBƒƒâ@kõƒƒg pƒƒýƒÒ {ƒƒhƒG :úƒƒWõƒƒƒO(
ok úÞ ÿpãük þüôoAk óBøBýâ lñðBì rýð ûBýâ ûkAkiýÂõOúÞoõÇðBíø| Sub-conscious
{hG QèBÏÖ QüõÛOok ,lðA ûly þÖpÏì BXñüA ó@ úG úðBøBâ@ oõƒÇƒG úƒÞ QƒuA þƒPívÚ lƒy
.lyBG þì pSõì Rlì lñéG úËÖBcô MìBÞõLýø .)îüoAlð þupPuk
úÞ lñøk þì óBzð RBÏèBÇì þgpƒG ,ûôçƒÏƒG
rÓì ûBâ@kõg {hG pG þøõÞ êýéÞA |Green TearHu ÿB^| |
)|Active Mind or Working Memory|( ÿB^ lüAõÖ koõì ok RBÛýÛdO qA þƒgpƒG
pß×O ô ,RôBÃÚ ,ÿpýâ îýí¿O ok ûtüõG úÞ ok|Toxicology | úéXì ÜýÛdO ûtüõG ,rHu
.koAnâþìpýSBO,lyBHýìëBÏÖþÛÇñì ok lðAõO þì ûBýâ òüA úÞ lñøk þì óBzð 2016
lýñßð }õìApÖ Ao úðAqôo þñøm ÿBø òüpíO òüA ô .lyBG pSõì úËÖBc ô ÿpýâkBü QüõÛO
qA ûkB×PuA pG ûôçÎ úÞ lýyBG úPyAk kBýG ïBXðBG òýèõÞ êýPuA QýèBÏÖ {üArÖA BG AopýSBO
kpÞoBÞ óBìok ô QüõÛO ÿApG ØéPhì óBøBýâ ÿAoAk rHu ÿB^ úßýüBXð@ qA úPHèA .lðBuo þì
ô ÿoBýyõø {hG ûpìqôo ÿpýâoBßG ,kõgrÓì {üArÖA UÎBG úƒÞ QƒuA þƒðAlƒýƒvƒÞ@ þƒPƒð@
ïBXðA BG( ÿrÞpì þH¿Î îPƒvƒýƒu ûBƒâ@kõƒg ÿpünK pýýÓO ô ÿpünƒK ÙBƒÇƒÏƒðA Qƒýƒ¾Bƒg
QýíøA ûkBÏèA ÝõÖ )úðAqôo ûkBu ÿBùñƒüpƒíƒO ok ,kõy þì rÓì ÿBùƒèõƒéu )|Plasticity|(
òüA qA ûkB×PuA BG óBìríø lýðAõPýì Bíy .koAk lñéG úËÖBcô ÿpýâkBü QýèBÏÖ QüõÛOô þðAôo
Ao ÿA ûpìqôo þñøm ÿBùñüpíO ,þüôoAk óBøBýâ .koAnâ þì pýSBO rýð Rlì
æBG rýð Ao óBøBýâ òüA pýSBO BO lýølG ïBXƒðA
êìBy lñðAõO þì BùñüpíO òüA ëBTìoõÇG .lüpHG |Huperzia BüqpKBø
oklyBGRçíWBü,RBíéÞ,kAlÎAókpÞÌ×c ïBð úG koAk kõWô ÿA ûkBì BüqpƒKBƒø ûBƒýâ ok
Bíy Bü .ÿpüõ¿O Bü þOõ¾ úƒËƒÖBƒc IƒèBƒÚ UƒÎBƒG úƒÞ )|Huperzine-A|( òƒüqpƒKõƒø
þðlG-þñøm rÞpíO ÿBùßýñßO qA lƒýƒðAõƒPƒýƒì MìBÞõLýø ok òýèõÞ êýPuA QýèBÏÖ QüõƒÛƒO
QýÖpÊ BO lýñÞ ûkBƒ×ƒPƒuA )|meditation|( ûkAlgo ÐüBÚôqArÓì Rlì lñéG úËÖBc {hG(
pG ûôçÎ lýølG {üArÖA Ao {üõg ëBÏÖ úËÖBc lñðBì( þñýèBG RBÏèBÇì .kõy þì )úPynâ ok
| | .þñømôþívW{ìAo@kBXüA úƒƒƒƒƒƒéXƒƒƒƒì NBƒƒƒƒƒƒƒ^ 2015 úƒƒƒƒƒƒƒèBƒƒƒƒƒƒƒÛƒƒƒƒì
úÞ lñøk þì óBzð )|Neuropsychiatry|
úPyAk pËð ok ïpPdì óBâlñðAõg| |:ÉBýPcA ÿoBíýG( píüArè@ óBìok ok òüqpKõø qA óAõPýì
lñðBì Rçßzì pÆBhG Bíy ú`ðBñ^ úÞ lýyBG )þéÛÎ ëAôq ô úËÖBc þXüolO ókAk Quk qA
lñÚ Bü ,óõg oBzÖ ,rÞpíO ,ÿpýâkBü ,úËÖBc .kpÞ ûkB×PuA
qA {ƒýK ,lƒýñÞ þƒì ûkBƒ×PuA þƒüôoAk óõƒg
àü úG BíPc þøBýâ ÿôoAk oBù^ òüA qA ûkB×PuA |Rosemary þøõÞêýéÞA
qA BO lýüBìp×G Roõzì þøBýâ IÆ À¿hPì ÿoBìqo Bü þøõÞ êýéÞA pÇÏì oBývG ûBýâ
okAnè.kõzGÿpýãzýKÿpPzýGRçßzìqôpG QüõÛO úñýìq ok ,ÿrLy@ ok kpGoBÞ pG ûôçÎ
àìBýu pPƒÞk BƒG lƒýƒðAõƒO þƒì qBƒýƒð Roõƒ¾ ô ,ÿpýâkBü eÇu òPÖo æBG ,rÞpíO ,ÿoBýyõø
| |.lðpýãGxBíO|ÿrXñì oApÚ ûkB×PuA koõìrýð úËÖBc QüõÛO QüBùðok
.lýyBGîèBuôkBy údüAo êßzG ÿoBìqo ÿpƒýâoBƒßG .kpƒýâ þƒì
óBüBK ô QüõÛO ok þÏüpu ô æBG pýSBO ûtüõG þðBìok
13

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

ok þâkBu úG Bíy BG Ao {èk qAo lðAõPG úÞ ÿoõÆ þì ú`ð@ ïBíO úG ô lýyBG úPyAk ÿA úÖpì ?lñÞ ûkoô@pG Ao ,óBy òüpPíùì
.koAnãG óBýì Bíy þâlðq kpì êýèk òýíø úG ,lýupG ,lýøAõg ë@ ûlüA kpì úÞ lýðAlG lüoAk Quôk pâA
|| lüBy .lyBG ûlñzhG ô qBHèk ô Quk lüBG rýð ÿqoBG Qý¾õ¿g ú^ ØéPhì ÿBùøBì òülèõPì
lyBG úPyAlð þðAlñ^ QýíøA Bíy ÿApG QýíÞ ûApíø Bì BG IéÇì úìAkA ok ,lyBG úPyAk lüBG
ÔèBGô óBGpùì :pýO óAõñÎ úG .lüonãG ûkBu lýðAõO þíð Qý×ýÞ qA BìA
lüBG ,lýPvø þuBvc kpÖ Bíy úÞ BXð@ qA àü úG òPÖo ,pâpHíø ókoõg ÿBW úG Bíy ëBTì .lýyBG
.lýñÞ JBhPðA ÉBýPcA BG Ao óBO óBýÖApÆA Ao àýPuA ô þyõu ókoõg ÿApG wÞõè óAoõPuo õWApWBìô }õøBG :òükoôpÖ
pPzýG pãük ÿBùøBì òülèõPì qA Bíy RBuBvcA kBíPÎA ,þâlñzhG pG ûôçÎ .lýøk þì eýWpO ÿkpì úG òüApGBñG ,lýPvø êÛPvì þðq Bíy
ô óBGpùì kpì àü oAôAru êýèk òýíø úG QuA ïk@ kõg Bíy .koAk ÿkBüq QýíøA óBPüApG rýð ô þÛÇñì úÞ ÿkpì .lüoAk ZBýPcA þÏÚAô
Bø îðBg qA ÿoBývG ÿApG lüBy .lýPvø þìBc

!lýuBñzG óBylèõO ûBì úG úWõO BG Ao óAkpì Qý¾õ¿g

ok Bíy ÿApG þèô lyBHð êìBÎ òüpPíùì þðBGpùì îÞ óBO þ×ÆBÎ úÇGAo ÿApG ô lýPvø ÿoAkBÖô þì úÞ QuA ÿkpì òýñ^ BùñO .lyBG }õøBG ÿBø Qý¾õ¿g óBýG úG îüoAk l¿Ú #
óBO IÚApì úzýíø úÞ ÿkpÖ ,koAk oApÚ QüõèôA êGBÛì ÙpÆqArýð AooBËPðA òýíø ,lüoAnâ þíð úG Bíy úÞ BXð@ qA .koô@ ïAôk Bíy oBñÞ lðAõO BO îüqAkpLG ØéPhì ÿBø ûBì ok lèõPì óAkpì
úPyAk óBO Quôk þÇüApy pø QdO ô lyBG kpì JBhPðA ok ,lüqBG þíð Ao óBO IéÚ þâkBu
ok ïAlì úÞ þüBøkpì qA Bíy pãük ÙpÆ qA .lyBG .lüoAk óBO þì Zpg úG ÿkBüq QýuBvc rýð óBO þâlðq .lüõy Bñy@pPzýG Bùð@BG
lðoAk Quôk úÞ òüA Bü lñPvø ókpÞ ÿqBG ëBc || ô }õø úÞ ÿkpì BG Ao óBO QÚô òüApGBñG .lýøk ú^ ØéPhì ÿBø ûBì òülèõPì ë@ ûlüA kpì
Rnè ,lðrýãðApG Ao Bíy RkBvc óByoBPÖo BG Quôk Bíy .lýølð olø koAlð þüæBG RôBÞm
úPhK ô ÔèBG lüBG Bíy þâlðq kpì .lüpG þíð QuAoôoôoBâqBu :kAkpg QèBÇG úG Ao óBO QÚô qA ÿA úËdè úÞ lüoAlð ?QuA þvÞ
çìBÞ Qý¿hy ôk Bíy úÞ BXð@ qA ô ólýzÞ qAok Bø QÎBu qA ,lýñÞ ÿpLu .lðA ë@ ûlüA ÿkpì ëBHðk úG Bø îðBg úíø| |
.lyBG ØéPhì ûBâlük ôk qA lýðAõO þì ,lüoAk RôB×Pì Quôk ó@ ÿBW úG .lüoArýG ,ólük óõürüõéO ,oAlèõK ,ÝçgA }õg ,úÖBýÚ }õg ÿkpì
þìBcô ûrýãðA BG :kAkpì Rnè RApýýÓOqA Bíy .lýñÞ ûBãð óBO ÙApÆA úG .lýñÞ óBdPìA Ao lülW ÿBø QýèBÏÖ úÞ lüoAk BìA QuA Jõg BùñüA !úéG ...ô lñéG lÚ ,óBGpùì
êcApì ïBíO ok úÞ lüoAk Quôk Bíy pýÒ rýð óBPüBøoBPÖo êýèk òýíø úG ,lüpG þì óBO ûApíø þüõWApWBì òüAok úÞ ÿkpì òüApGBñG ïBíO úÞ ÿkpì òý`íø ókpÞ AlýK Bü@
ûrýãðA qA QHd¾ úÞ BXð@ .lýyBG ûlðpG þâlðq Bíy þâlðq kpì ôo òüA qA .QuA þñýG {ýK êGBÚ oBÞ lyBG úPyAk Ao Bíy ë@ ûlüA RBý¾õ¿g
þüBøoBÞ ÿApG .lýðq þì Ao ëôA Ùpc Bíy ,lyBG lüBGôA ëBTì óAõñÎ úG .lyBG oBâqBu ÿkpÖ lüBG .koô@ Quk úG Ao Bíy ëk lðAõO þì ,lyBG
lüoAnâ þì Ao óBO ÿ„spðA ïBíO lýñÞ þìqBÒ@úÞ óBOoBñÞ lüoAlð úé¾õc úÞ qôo àü lðAõPG || .pýg ?QuA ÿA ûkBu
Bíy þ×ÆBÎ úÇGAo .kõy þíPc Bíy QýÛÖõì BO BG pãük qôo ô lñÞ ByBíO óõürüõéO ô lñýzñG ÿApG ólðBì pËPñì ÿBW úG úÞ QuA pPùG wK
úG òüApGBñG .Qvýð þñTPvì ûlDBÚ òüA qA rýð .lñÞ úGpXO Ao RBdüp×O òüpOrýãðA óBXýø Bíy kBíPÎA êGBÚô ûlñzhG :QzùHükoA ,lü@ óBO Qíu úG Bøôqo@ IuA pG oAõu úÞ ÿkpì
lyBG QuAoôo lüBG úßéG oBâqBu BùñO úð Bíy kpì .lýPvø ókpÞ Zpg ëõK ÜyBÎ Bíy ëBHðk úG lüBG Bíy .lüõyoBÞ úG Quk óBOkõg
þâlðq BO lýñÞ þì Ao óBO }çO ïBíO rýð óBOkõg ú^ BìA .lýyBG lüoAk ZBýPcA óAlG úÞ ÿkpì
Áõ¿g úG ,Bíy ÿBø úPuAõg lðAõO þì ÿkpì

16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

úGBK rýð Bø þyõg ok lüBG úßéG lyBG óBO þâlðq lñyBGokBÚ lüBG Bùð@.lðpýãG Ao îýí¿O òüpPùG lýPvø ÿõÚ ÿkpÖ Bíy úÞ Qƒvýð þƒßy BG ÿkpÖ Bíy êTì úÞ lüoAk ZBýPcA þßüpƒy
ÿkpÖ Bíy úÞ BXð@ qA .lñÞ þã`G Bíy ÿBƒK oBÞ úG þÇüApy pø ok Ao kõg ÿBø RoBùì úÞ qA pO ÿõÚ lüBG rýð óBO þâlðq àüpy òüApGBñG óBO êGBÛì ÙpÆ QüBíc ûôçÎ úG .lyBG ûrýãðA
Bø þyõg òüpPùG QÚBýè ,lýPvø }õÞ Qhu ÿBø þâtüô pãük qA rýð þÏHÆ jõy .lðpƒýƒâ ÿkpì BùñO .lýñÞ úýßO ôA úG lýðAõPG BO lyBG Bíy lüoAlð Quôk .koAk ÿkBüq QýíøA óBPüApG rýð
lðAõPG úÞ þvÞ .QuBø ÿom@ ë@ ûlüA óAkpì Bíy ëk lðAõO þì QuA QGBÚo ô {èB^ ÜyBÎ úÞ ô lñýzñG êHì ÿôo úÞ lýñÞ þâlðq ÿkpÖ BƒG
.lüoAk rýð Ao jõy ô pünKmõ×ð ÿkpì pâA .lðAlñhG ô klñhG kpì BG lüoAk Quôk Bíy .koô@ Qƒuk úƒG Ao lüBG }kõg ôA .lyBG Bíy qA ÿA úðBzð pËPñì
ÿApG þè@ûlüA þâlðq àüpy BñEíÇì ,lyBG ÐHÆ þ×véÖ ô þuBýu êDBvì koõì ok óBO þâlðq óAkpì .lü@ óBƒO Qƒíu úƒG ܃zÎ qApƒGA ÿApƒG
êÚBÎô JAnW :òíùG úG îø BG Ao óBO RBÎçÆAô lýñÞõãP×âô UdG
BìA îýPvø JAnW ÿkpì ëBHðk úG Bì úƒíø .kõG løAõg Bíy qA óôpýG úG Bíy BG úÞ ÿkpì .lüoAnâ áApPyA .lðoAlð þüBW Bíy þâlðq ok ïAo@ô þPèBXg
úWõO óApãük qA {ýG koõì òüA úG Bø þñíùG || | úG ,lyBG léG Ao þâlðq qA ókpG Rnè ô lüBýG úðBg ||
BGô ûlñHüpÖ ,Ýçg ÿkpÖ Bíy .lñøk þì óBzð þGõg úG Ao RBuBvcA úÞ ÿkpì ,pãük óBƒýG
êGBÛì ÙpÆpøBÊ úGôo òüAqA ,lýPvø xBvcA lÏPvìô }õÞQhu :ÿk .lyBG ôA qoBG RBý¾õ¿g qA RolÚ ô lñÞ áok óAkolÚôoõH¾ :oõüpùy
BùñO úð JAnW kpì àü .lýøk þì QýíøA rýð óBO Quôk .lýPvø ÿoAlíPuBýƒu kpƒÖ Bƒíƒy òüA ok ,lüõy þì qõƒìpƒì þƒøBƒâ Bƒíy
ô løk þì óBzð úWõO rýð Bíy úG úßéG kõg úG Qhu BG Ao úP×ø êÞ óBO þâlðq àüpy úÞ lüoAk ÐHÆ jõyôpünKmõ×ð :om@ ûBãð@ .lyBGoõH¾ lüBG óBO êGBÛì ÙpÆ ÈüApy
ok Bíy .QuA lñíyqoA oBývG Bíy ÿApG òüA úP×øpg@QHvð óBíø úGô lñÞoBÞ ïBíO þyõÞ koõì ok þPcAo úG úÞ þðAkpì úG Bø ÿom@ óBìq úG ZBýPcA òPÖpâ îýí¿O ÿApG Bíy úƒÞ
þñPyAk Quôk ô ë@ ûlüA Zôq àü îø oBƒñÞ úG Bíy .lðAonãG þðAonãyõgô ÿqBG úG BùñO Ao ,lñüõâ þì òhu kõg ØÆAõÎ ô RBuBƒvcA lyBG oõH¾ lüBG Bíy þâlðq kpì ,lüoAk ÿpPzýG
ÙpÆ Ýçg òøm ,pøBÊ qA AlW BìA .kõG lýøAõg Bø òüækk ô þðBìq ÿBø Qükôldƒì ,ÙAlƒøA ô Èýdì úG lüBG Bùð@ kpì ,lðoAlƒð þƒWBƒýPcA úÞ òüA úð ,lyBG óBO ûApíø êcApì òüA ïBíO ok ô
óAkpì .koAk QýíøA oBývG óBPüApG rýð êƒGBƒÛì rýð Bíy kpì òüApGBñG .lýøk þì ÿkBüq QýíøA ÿBø QýÏÚõì ,lñyBG xBvc óBzÖApÆA ÈüApy lüBG ôA ,ó@ pG ûôçÎ .koô@ oBzÖ Bíy úG ïAlì
ÿBø QýÏÚõì ok óBy òƒøm úƒÞ Bƒùð@ ,êƒÚBƒÎ þvÞ úð ,lyBG úPyAk kBÛPÎA lÎAõÚ òüA úG lüBG lñðAõPG Bùð@ xBuA pG ô lññÞ áok Ao ØéPhì þì úÇGAo òüA ÿApG Bíy úÞ þüBøoBÞ úG QHvð
Bíy ë@ ûlüA ,lñÞ þì oBÞ þGõg úG ØéPhì ôA .lñÞ Ùpdñì ,lüôo þì úÞ þøAo qA Ao Bíy úÞ ëBTì óAõñÎ úG .lyBG óAkolÚ ô oArâpßy ,lýñÞ
ÙAløA ô oBÞ ok Bíy {hG ïBùèA lüBG BùñO úð Ao lükpÞôA rüApKoõu ÿApG úÞ þüBø }çOolÚ
.kõG lñøAõg þüBW Bíy þâlðq ok Roõ¾ òüA pýÒ ok ,lðAlG
||
.koAlð
Ýõzìôqõvèk :lñ×uA ||
úG ú×Úô þG úÞ ÿoõÆ lüoAk åorG þHéÚ Bíy
úÞ QuA þÏýHÆ wK ,lýñÞ þì QHdì óApãük þÎBíPWAôoAkBÖô :pùì
òýñ^ rýð óBO þâlðq àüpƒy qA Bƒíy oBƒËƒPðA BìA QuA óBðq ïBíO úPuAõg ÿoAkBÖô ú^pâA
úÞ lñPyAk oõÃc ÿkApÖA Bíy úPynâ ok .lyBG 100 óBypvíø úÞ lñøAõg þì pùì ûBì òülèõPì
Bíy êýèk òýíø úG ,lðkõG ûkpHð þüõG þðBGpùì qA kApÖA Bùð@ úÞ BXð@qA .lyBGoAkoBÖôôA úG l¾ok
,lðA ókpÞ pßÖ ëBc ok ïAlì ô lñPvø þyõøBG
.lükpÞ Ùnc óBO þâlðq qA Ao Bùð@ .lññÞ ày óBy þâlðq kpì úG ÿA úËdè lüBHð
Ao Bíy RBuBvcA qõvèkô óBGpùì kpì àü kpì RBý¾õ¿g òüpPíùì qA ÿoAkBÖô òüApGBñG
þì {ìAo@ Bíy úG òüAô lñÞ þì áok þGõg úG úG ôA ,ûôçÎ úG .QuA pùì òülèõPì ë@ ûlƒüA
ô lñPvø þGõg ÿBø Ýõzì úÞ þðBüBÚ@ .løk þì Bíy úÞ BXð@ qA .koAk qBýð þÎBíPWA ÿkpì
,pƒO þƒOBƒuBƒvcA BƒO lƒññÞ þƒì oAkAô Ao Bƒíy ô lýñÞoApÚpG ÉBHOoA þPcAo úG óApãük BG lýðAõO
óAkpì qA rýð ,lýñÞ êíÎ pOlñìpñø ô pOôBßXñÞ óBOpvíø úÞ lüoAk Quôk ,lýyBG úWõO rÞpì
Bíy úÞ ÿkpìoBñÞok .kõG lñøAõg Bíy ë@ûlüA
ëBdyõg ,lñÞ þì ÜüõzO pPùG þâlðq úƒG Ao .lñÞ óBO þøApíø ûAo òüA ok rýð
|| ||
.kõG lýøAõg òüpO
þOBuBvcAô ÿõÚ :óBG@
17

ô kAk jo óApùO óBPuA ÿAõzýK ok úðBg ûõùÚ àü úðBg ûõùÚokpPv`ñüô BG êPÚ óApùO úéXì
30 óAõW kpì ,ÿA|úƒèBƒu 26 óAõƒW ó@ þƒK ok ok ÿA úðBg ûõùÚ ok êƒPƒÚ êƒìBƒÎ|#
ô lðBuo êPÚ úG pPv`ñüô údéuA BG Ao ÿA|úèBu úG oBvìpâ ok lÏG qôo úu AõzýK óBPupùy
:kôrƒÖA þƒðBƒGpƒÚ omõƒGA äƒñøpƒu.lƒy ÿoAõƒPì pPýè 120 ô Jôpzì úzýƒy Bƒø ûk ûApƒíƒø
úWõPì þßðAõüA þìBËPðA þølƒðBƒìpƒÖ óAoõƒìBƒì
þüBuBñy BGô lðly úÛÇñì òüAok êOBÚoõÃc .lypýãPuk ,qBu Quk þéßèA RBGôpzì
àü ok þüBÃÚ þãñøBíø BG ô êOBÚ ÿB×PgA êdì :Q×â oBvìpâ óBPupùy þìBËPðA ûlðBìpÖ
êPÚ qA wK qôo úu Ao óAõW òüA þPGp RBýéíÎ ok oõüpùy îzy ô QvýG 18 QÎBu êPÚ òüA

.lðkpÞpýãPuk
þuõìBð êDBvì ,êPÚ QéÎ úßñüA óBýG BG ÿô
120 êOBÚ ÿB×PgA êdì ok :kôrÖA ,QuA ûkõG
ÑAõðA úPvG 30 ô qBu Quk þéßèA RBGôpzì pPýè
wýDo úP×â úG.ly ØzÞ îø þWoBg RBGôpzì
êcApì ókpÞ þÆ ÿApG êOBÚ ,oBvìpâ wƒýƒéK

.ly ûkAk êüõdO þüBÃÚ ÐWApì úG ûlðôpK

þðBíè@þüBüokpüq àü úyæ ØzÞ
þðBùW äñW òýèôAqA ûlðBìqBG

QÖpâAo óAõW |pPgk óBWõì ólüõW ûlìBýð Quk úG þñyôo RBÎçÆA qõñø ,ûly ØÞ ok àütéG þécBu ÿBƒø|J@ ok #
þãñW þPzÞ òüA úÞ kõy|þì úP×â BùñO .QuA QÖBü þðBíè@þüBüokpüq àü ëBíy ÿBüok
ïolñu< QèBc òüA îuA .kAk Quk qA ,kpƒÞ pPgk àü ûlÏì þuopG wK óBßyrK # .koAkBñùKpPì6ôAqAokpPì27 ûly ÝpÒ ëôA þðBùW äñW ok úÞ ûlƒy
îø ÿoAõgõì xAõuô ó@ úG úÞ QuA >ërðõKAo BG ôA IùPéì ûlÏì úÞ lñPÖBüok þüBýðBPüpG òƒüA úƒÞ lƒñƒðq|þƒì xlƒc óBƒuBƒñƒyoBƒƒÞ ô QuA îèBu {ýGBíÞqõñø þüBüokpüq .QuA
ôA }oAõâûBãPuk ô ûly pK õì ÿBø úèõéâ qA wK ,ûly úPgBu 1915 ëBu ok þüBüokpüq Íõ×dì óBñ`íø }A|úìlg ïBíO kBvWA ApøBÊ
| .kõy|þì úP×â pgAôA ok ô úPÖpâ oApÚ ûkB×PuA koõì QgBƒu .lñPvø
,Qvýð õì îÃø úG okBÚ ûlÏì úÞ BXð@ qA |.QuA ûlükpâêPhì êìBÞoõÆ úG ô ØzÞ RBýéíÎ qõñø.QuA ûly ÝpÒ äñW ØÞ ok Ao þðBíè@ þüBüokpüq àü óB¾AõÒ
ô RBGBùPèA úG pXñì oBÞ òüA ûoBG òülñ^ oApßO òýíuBü ïBð úG þüBýðBPüpG óAõWpPgk àü úG .QuA ûlzð Ñôpy þüBüokpüq òüA þüBuBñy ØzÞ àütéG êcAõu þßükrðok ëBíy ÿBüok
ûlÏì ok Bøõì .ly løAõg ØéPhì ÿBø þcApW þì Yðo þHýXÎôokBðoBývG ÿoBíýGqA úèBu 16 þüBüokpüqÿBø|úðqôoólyqBGBGóæõEvìúP×â {ýK ëBu l¾ rùXì þüBüokpüq òüA .lðA|ûkpÞ
kôlvì Ao }oAõâ ûBãPukpývìô ûly ÐíWôA Ao {üBøõì ôA BO kõG ûly IHu ÿoBíýG òüA .kpG úG rýð Ao ó@ úìlg óAõPG úÞ koAk kBüq ëBíPcA BüokokúzýíøÿApGëôAþðBùWäñWóBüpWok
lüly þñýèBG îDçÎ BG kpÖ QüBùð ok .lññÞ þì ókoõg ô ólüõW .koõhG Ao Bùð@ BùPyA BG ô lñßG þñÖ Rçßzì êýèk úG.kpÞ þüBuBñy ÜýÚk oõÆ .QÖoôpÖ
ïlÎ ô îßy ïoõO ,ûlÏì kok ,ÑõùO úéíW qA QukqA Ao {ðBW úÞ kpÞ AlýK úìAkA þüBW BOõì òüA úÞ luo|þì pËð úG lýÏG ,æBƒG ZoBƒhì ô qõñø þüBüokpüq ÿBø|úƒðqôo ô Bƒø|úƒ`ƒüok
.kõyûkoô@óôpýGBüokÝBíÎAqAþüBüokpüq ëBíPcA óBuBñyoBÞ ô lñPƒvƒø úƒPƒvƒG çƒìBƒÞ
|.kõy|þì úWAõì þüAnÒ kAõì ókoõg þüBðAõO |.kAk 1914qAëôAþðBùWäñWokàütéGêcAõu 23 êìBy ,ó@ úìlg ïBíO kBvWA úÞ lñøk|þì
kBXüA úÂoBÎ òüA ókõƒG þƒvðAsoôA QƒéÎ úG úÞ kõG ûlßzðAk ok òýíuBü úPynâ úP×ø ok .kõG oBHâpì ÿBø|{ßízÞ óAlýì 1918 BƒO þécBu RBìBÛì.lñyBG ó@ ëk ok óBñ`íø p×ð
pSA ok ûlÏì ûoAõük óly ûoBK ô ûlÏì qA ÿrüpðõg úƒG Ao ôA ,kBƒPÖA òƒýìq ÿôo JBƒƒùƒPƒèA ꃃýƒèk ÿBƒøôBƒñìqo úƒÛǃñì òƒüA þƒƒécBƒƒu ÿBƒƒø|J@ ûkq|óBXýø þüBüokpüq òüA òPÖBƒü qA àƒütƒéG
åpì IHu lðAõO þì úÞ QuA õì ÿBøoBO oBzÖ úÞ lñPÖBüok óBßyrK ,lðkpÞ êÛPñì óBPuoBíýG þãñW ÿBø|þPzÞ BG BøoBG óBƒíƒè@ þƒøBƒykBƒK óõƒñƒÞ BƒO úƒÞ lƒñƒüõƒƒâ|þƒƒì Apƒƒüq ,lƒƒñƒPƒvƒø
úÞ òüA êýèk úGrýð þcApWqA wK .kõy|þì kpÖ ô ûly pK õì ÿBø úèõéâ BG ôA IùPéì ÿ ûlÏì úP×â úG.lðly pýâok BýðBPüpG þüBüok ÿôpýƒð AlýK Büok ÝBíÎA ok ÿkBüq ÿBƒø|þƒüBƒüokpƒüq
QèBc òüA ,koAk kBƒýPÎA õƒì ókoõƒg úƒG kpƒÖ ûlükpâ êPhì êìBÞ oõÆ úGôA }oAõâ ûBãPuk qA {ýG ëôA þðBùW äñW þÆ óAoBãð|iƒüoBƒO eýd¾ þüBüokpüq òüA êTì àü aýø BìA ,ûly
þì pÇg úG Ao ôA óBW ô ûkpƒÞ AlƒýK oApƒíPuA kõg }çO ïBíOôA RBXð ÿApG óBßyrK .QuA ëBíy ÿBüok ÿBø|J@ ok þðBíè@ ôBñìqo 2500 þüBüokpüq ÿ|úÒBìk BƒùñO .lƒðA|ûkõƒHð îƒèBƒu ô
}A ûkAõðBg ô pPgk òüA ÿApG úÞ þÚB×OA .kqAlðA òüA |.lðlzð ôA RBXð úG ÜÖõì BìA ,lðkpƒÞ Ao .lðly ÝpÒ .QuA ûlük Iýu@ þÞlðA þðõñÞ
þâlðq ólñè ÿpPìõéýÞ 240okok BùðA .kAk jo pPíÞ ÿoBíýG pSA pG Ao kõg óBW óAõW pPgk QÖBü þâqBO úG úÞ þüBƒüokpƒüq ûoBƒGok
| ïBð úG ÿõvðApÖ àyrK àü úÞ ÿA ûly úPgBñy
|.lññÞ þì ØzÞ |Henri Hallopeau François

18

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA

rürÎ óBPuôk QuA ûlðq óBñ`íø óBùWok ÿoAk|ûkpG

ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApG pƒ×ð óõƒýéýì 25 kôlƒc ,}oArƒâ úƒG BƒñƒG .koAlð ÜéÏO óBPuBG iüoBO úG þâkpG #
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok þðApüA ô Bø|þPzƒÞ ok kõƒg ûkAoA ô êƒýƒì ÙçƒgpƒG óõýéýì 40 qA {ýG óBñ`íø qôpìA ÿBýðk ok
|www.SmartDoctors.info oôq úG BøoArPzÞ ô Bø|óBíPgBu ,Bø|úƒðBƒgoBƒÞ }ôpÖ ô lüpg ,lðôo|þì RoBuA úƒG pƒ×ƒð
òüpO|Qhu ok óBâkpG lñðBì ô lƒðõƒy|þƒì
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì .lñPvø oBÞ ëõÓzì
15 qA {ýG úÞ QuA ûlì@ }oArâ úìAkA ok | |.lðõy|þìoBíTPuAô lññÞ|þìoBÞÈüApy
SmartDoctors úG Bü ûkõG óBvðA RoBXO þðBGpÚ p×ð óõƒýƒéýƒì úGBzì þÇüApy ok p×ð Bø|óõýéýì óBùW ok
}oArâ ok .lðpýâ|þì oApÚ þzÞ|ûpùG koõì þâkpG
þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao| .lðA|ûkAk òO ÿoBHWA ZAôkqA :QuA ûlì@ êÛPvì ô þPèôkpýƒÒ kBƒùƒð lƒñƒ^
. lýñÞkoAô ô óq óBâkpG êÞ ïoBù^ úu ,}oArâ ÜHÆ BG Bì ÿAnÒqA þPívÚô Bì ÿBø|xBHèqA þzhG<
þðõðBÚ òu püq Bü ëBukpg Bùð@ ïoBùƒ^ àƒü
lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýìpPÞk BGpPzýG RBÎçÆA ÿApG lññÞ|þì úý¾õO }oArâ óBâlññÞ|úýùO .lñPvø >.lü@|þì îøApÖ ÿoBHWA oBÞ
lüBG ,óolì ÿoAk|ûkpG òüA BG úéGBÛì ÿApƒG úƒÞ êÚAlc 2016 ëBu ok ûqBO }oArâ òüA úG BñG
(310) 724-8584| þyôo ô úüBK pG Ao RpWBùì RBðBßìA ô òýðAõÚ ÈüApy ok óBùW ok p×ð oArø 300 ô óõýéýì 40
BG }oArâ òüA úýùO ÿApG.kpÞ oAõPuA pO|þðBvðA òüA óBýðBGpÚ òüpPzýG .lðA|ûkpÞ oBÞ þâkpG úýHy
úHcB¿ì óBùWoõzÞ 48qAp×ðoArø 71qA {ýG ô Býu@ ûqõc ô BÛüpÖ@ ûoBÚ ok óolì þƒâkpƒG

.QuA ûly .lñPvø òÞBu úýuõðBýÚA

lðly lülKBð þHýè êcAõuokp×ð 100

.QuA ûlyp×ð 100qA {ýG óly lülKBð úGpXñì þHýè êcAõuok ÜüBÚ àü óly ÝpÒ #
.lðlylülKBðoõzÞòüAÿBø|J@okp×ð100qA{ýGþHýèêcAõuokÜüBÚàüólyÝpÒpSApG |
,lññÞ|þì ïpð úXñK ô Quk ó@ BG BKôoA úG kõg pývì ok óBüõXøBñK úÞ þOApÇg úíø kõWô BG
êcAõuok ÿkçýì ÿoBW ëBuok úÞ ÿkApÖAoBíy ,RpWBùì þééíèA òýG óBìqBu ÿBøoBì@xBuApG
ok ûly úPzÞ kApÖA oBíy rýð RpWBùì þèBÎ ÿBüoBvýíÞ.QuA ûlýuo p×ð 481 úG lðA|ûly úPzÞ þHýè

.QuA ûkpÞ ïçÎA p×ð 720 ô oArø Ao úðApPülì ÿBüok

19

óApùO úéXì

úèrèqpSApG úPzÞ|250 |
àürßìok ÿpPzüo7.1

Qynâok þüBßýDBìBW úèBu 117 óq

òüA þK ok úuolì àü óAqõì@|{ðAk qA p×ð 21 úÞkAk }oArârýð úvðApÖ ÿoArâpHg # kApÖA òüpOpýK qA þßü ly|þì úP×âúÞ>ÿô úèBg< úG ÙôpÏì >óôApG-xõì Qèõüô|« # |
.lðA|ûkAk QukqA Ao kõg óBW ûqpè |òýìq .Qynâok þãèBu 117 òuok úPynâúP×ø ,kõG óBùWok ûlðq
õßürßì RBìBÛì ,BPuAo òüA ok
qA ÿoBývG úÞ lð|A ûkpÞ ûoByA þPýu ,kõGóBùWokûlðqkpÖòüpOpýKlyþìúP×âúÞ>ÿôúèBg<úGÙôpÏì>óôApG-xõìQèõüô< |
óBíâ ô ûly IüphO Bø|óBíPgBƒu ØÏ êýèk úG Ao kõg píÎ óBüBK ÿBøqôo ÿô úèBg |.Qynâok þãèBu 117 òu ok úPynâ úP×ø
püq ok ÿoBývG kApƒÖA úƒÞ kôo|þƒì úðBuo }oArâ xBuA pG .kpÞ ÿpLu ,BßýDBìBW ,ríýW Qñu pùy óBPuoBíýG ok òu QèõùÞ qA þyBð
ÿBø úðBuo .lƒðpƒG|þƒì pƒvG BƒøoAô@ ,>wñèõø ôolðA|<| |.Qynâok óBPuoBíýG ok úÛýÚk 30 ô 14 QÎBu ,úPynâ úP×øôA ,þédì ÿBø
qA ÿpüôB¿O ,úÇGAo òüA ok þédì JBvc ok þìBýK ,ÿô úèBg BG }oAlük òüpg@ qA þvßÎ oBzPðA BG rýð BßýDBìBW püqô Qvhð
æ ,BulñÞ ÜÆBñì ok Bø óBíPgBu îéÎ( ÿsõèõPðôo„s ûôpâ àü RBÛýÛdO ÜHÆ| .kpÞ pzPñìôA Qynâok pG þñHì kõg pPýDõO ÿpGoBÞ
lñøk |þì óBzð Ao úüAô ëk æ ô Bìôo òüpOpýK ÿô úèBg ,lññÞ þì þüBuBñy Ao óBùW kApÖA òüpOpýK úðBHéÆôAk Roõ¾ úG úÞ )þuBñy ÿpýK
.lð|A ûly IüphO Bùð@qA þzhG úÞ
ÿpüôB¿O Bø úðBuo òüA ,ó@pG óôrÖA | |.kõGûlyþÖpÏìóBùWkpÖ
|þgpG ok ÿqõu {O@ô qBâ Qzð qA qAoBhPÖA ëAlì ÿBÇÎA BG ÿô þâlðq êdìokoõÃc BG wñèõø ,êüoô@ûBìokpHg òüAoBzPðA BG
ûkpÞ JBhPðA Ùlø àü ÿApG Apì Alg :Q×â BßýDBìBWpüqô Qvhð BGoAlükokôA |.kpÞ lýXíOôA
ÑõÚô úG òýìq eÇu ÿpPìõéýÞ 51 ÜíÎ ok ûqpè òýìq òüA |.lñøk |þì óBzð Ao QhPüBK ÜÆBñì qA òüA ÿApG .ïoAk ëBu 117 úÞ îñýG þì óõñÞA þèô îyBG úPyAk píÎ olÛð@ ïkpÞ þíð pßÖ ûBâ aýø .QuA
òýìq òüA Rly úÞ kAk }oArâ àürßì |þuBñy úèrèq |þéì rÞpì úÞ lyBG |þì |þèBc ok òüA| .QuõýK
ÿrÞpì QèBüA ok >óBKBý^õvÞ@< |þÚpy JõñW ÿpPìõéýÞ 12 ok ó@ rÞpì ô ûkõG úWok 6.8 ûqpè .QuA ûkAk oApÚ þPyõðpu þvÞpø ÿApG Alg .ïoAnâ pßy Ao Alg
QhPüBK þPýuõßürßì ok ûqpè òýìq òüA Rly ,rÞpì òüA }oArâ úG |.QuA úPyAk oApÚ >xõèoõì< JBPÞok óBùWok ûlðq kpÖ òüpOpýK óAõñÎ úG ÿô úèBg ïBð ,kõGoApÚ wñýâ RBìBÛìoõÃc BG
ôA úßñüA pG þñHì þÞolì lðkpÞ ïçÎA þüBßýDBìBW RBìBÛì þèô lupG QHS úG wñýâ ÿBøkoõÞo
.QuA ûly xBvcA oõzÞ AoôA þuBñy|ÿpýK îéÎ þOBÛýÛdO ûôpâ úÞ kõG þèBcok òüA .koAlð kõWô QuA óBùW kpÖ òüpOpýK
xpKlPýyõu@ úG þOBÛýÛdO ûôpâ òüA pülì ,äðBü RpGAo |.kõG ûkpÞ þÖpÏì óBùW ûlðq kpÖ òüpOpýK

|.îýPyAk úñýìq òüA ok þÖBÞ RAlñPvì Bì ô kõG óBùW ok ûlðq kpÖ òüpOpýK ôA :Q×â
úßéì Qìõßc úÞ kõG óBùW ok kApÖA kôlÏì qA þßü ô ly lèõPì 1900 xoBì 10 ok ÿô úèBg

.QyAk kBü úG Ao )wýéãðA( BüoõPßüô

|.QuA ûly êÛPñì óApùO ÿpùÇì QÖpâAo úèBu 2pPgk óBW >JoŸ < QhK
óAoõìCBì úG {OAoBùÊAok ú`GpPgk òüAolK
ÉBýc ok ïpPgk ÿoBW ûBì oõüpùy 17 :Q×â oBX×ðA pSA pG úÞ ÿA|úèBu ôk pƒPgk #
êýèk úG óBùâBð úÞ kõG Jo úýùO ëõÓzì óBzèrñì ,kõG ûly þãPgõu oB^k Jo QhK ïBãñø
ô ûkAk jo ÿoBX×ðA ,qBâ úéÏy óly oô|úéÏy
okBìô kBìAk ,ïA|ûõð ,ïpPgk Qýìôl¿ì úGpXñì .kAk QukqA Ao }kõg óBW
úG óBìôl¿ì úSkBc qA wK ,kõG ûly óBìkBìAk QéÎ úG úÞ ÿA|úèBu ôk pPgk úPynâ úP×ø |
BìA lðly êÛPñì óAlíø pùy ok þðBPuoBƒíƒýƒG óApùO ÿpùÇì lýùy óBPuoBíýG ok þãPgõƒu
óBPuoBíýG úG {èBc QìBgô êƒýƒèk úƒG ïA|ûõƒð ô kAk Quk qA Ao kõg óBW ,kõG ûly ÿpPvG
QéÎ úG BìA ly êÛPñì óApùO ÿpùÇì lƒýƒùƒy òüA åpì óBüpW ok àðô 145 ÿpPðçÞ óAoõìCBì
RAoBùÊA qA wK |.QÖoBýðkqAûkoAôRBcApW
êPÚ àýzÞ xpKqBG úG IOApì ,ú`GpPgk olK |.lñPÖpâ oApÚ ú`GpPgk
òvdì QüBùƒð ok úƒÞ lƒy ïçƒÎA QƒhƒPƒüBƒK RBÛýÛdO ô óBPuoBíýG ok óAoõìCBì oõÃc BG
oõPuk óApùO þüBñWoõìA xpKqBG ;BPuôopülì ok êHÚqôo 10 ú`GpPgk òüA ly Àhzì úýèôA
ô þðõðBÚ þßyrK úƒG þƒÖõƒPƒì lƒvƒW ëBƒÛƒPƒðA oB^k úSkBc pSA pG óAlíø ÿBøBPuôo qA þßü
lýùyóBPuoBíýGúGAôAlìÿApGôûlyþãPgõu 20
.kpÞ okB¾ Ao ûlðôpK òüA ûoBGok RBÛýÛdO

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Büo@RBìlg

ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG

óApüA ÐÖBñì QÊB×c pPÖk úG ÉõGpì oõìA úýéÞïBXðA
QÚô ÑpuA ok ,þu .ÿk òPãñyAô ok

(310)234-9770 úÞþüBßüpì@óAõWpPgk|4 |
lðly þyBKlýuA þðBGpÚ
lý×u RoõLuBK
Mýy órýPýu úPynâúP×ø þüBßüpì@pãykpâoBù^ #
þuoBì pùy ok rèoB^ Qñu oBÇÚ ûBãPvüA ok
þðApüA RoõLuBK-| | .lñPÖpâoApÚ þyBK lýuA úéíc koõì úvðApÖ
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ - óq àü úPynâ úP×ø úéíc lüõâ|þì wýéK
þüBßüpì@ QvüoõO qõì@ {ðAk oBù^ úG lýuA BG
kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -|
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-|

oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -|

qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -|
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA

.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok -

þâlñøBñK ô ZAôkqA

(310)234-9770 þPvüoôpO ûly Bùð@ QýcôpXì úG pXñì úƒÞ
ô úPyAk þðAôo êßzì úÛGBu îWBùì .QuA ûkõHð
1388 Westwood Blvd Ste. 202 ûly QyAkqBG úSkBc òüA qA lÏG úƒé¾BƒÖçƒG
21 Los Angeles, CA 90024
.QuA

óApùO úéXì

óBùWok RBGBhPðA IüBXÎ

!úéýO BG ÿAo ókAk ?kõG þvÞú^ Ao@êÏWoAkkoõÞo

úßð@pãì ,koAk ëBHðk úG Bßüpì@oæk 15 kôlcpG ÔèBG ÿlÛð ÿA|úíüpW RBGBhPðAok QÞpy ïlÎ úPHèA .kõy|þì oArâpG óBùW ÿBøoõzÞ úíø ok BHüpÛO úÞ QuA ÿkAlüôo RBGBhPðA #
.lyBG úPyAlð ókAk ÿAo óBßìA úWõì þéýèk úG kpÖ þHýXÎ ÿA|úýyBc RBÚB×OA Bü kpÖ úG p¿dñì þüBø|þâtüô BG Býðk óõâBðõâ ÉBÛð ok RBGBhPðA
õÞoBÞBÞRBGBhPðA-|4
fArì ÿApG îø óAoõðBW ô FBýyA qA !úéýO BG Ao@}oBíy BO úPÖpâBÃÖqA ÿAo ëBuoAqA ,QuA ûApíø
|ûly ûkB×PuA þOBGBhPðA ÿBøoAqoBÞ ok :QuA ûkAk fpy IýOpO òüA úG Ao óBùW ÿBøoõzÞ ok þOBGBhPðA ÿBø|þâtüô þgpG
.QuA
úÞ êüqpG ÿõèõDBKõDBu óAlðôpùy ÿAo òu-|1
òüA ok RolÚ qA ûkB×PuAFõu ô kBvÖ qA ok RBGBhPƒðA ok QƒÞpƒy òƒu
úG ólâpÞ àü ,lðkõG| ûly úPvg pùy .QuA RôB×Pì óõâBðõâ ÿBøoõzÞ
Ao pùy {cô ÕBG ok >õÞoBÞBÞ< ïBð ô {üpOA óAlðôpƒùƒy úƒðõƒíƒð ÿApƒG
lülðBÞ pùy ÿAoõy RBGBhƒPƒðA ÿApƒG óAlðôpùy ô þãèBƒu 16 qA êƒüqpƒG
.lðkpÞ ÿAo lñðAõO|þì þãèBu 17qA ÿrðôlðA
óAlðôpùy BøoõzÞ pTÞA ok .lñƒøk
RBGBhPðA< ïõù×ì .ly qBupHg ô koô@ Quk úG ÿAo oArø 100 ûkBì ólâpÞ òüA úßñüA IèBW ÿAo ܃ƒƒc qA æBƒƒƒG úƒƒƒG ëBƒƒƒu 18
.QuA ûly êüqpG þuBýu äñøpÖ koAô þÂApPÎA RBGBhPðA þñÏì úG >õÞoBÞBÞ þgpG ok ÿAo Üc òu.lðoAkoõgpG
àÛèk àü QýÛÖõì-|5 ëBu 20 þGõñW ûpÞ úéíW qA BøoõzÞ
ÿpãük koõì ok õèõDBKõDBu pùy qAô þPèBüA RBGBhPðAok QÞoBzì Üc þãèBu 16qA óBíè@óAlðôpùy| .QuA ëBu 21 þPc óôpìBÞô
úG úÞ Aõéýu ApüõýèA .ly qBupHg îø .lðoAk Ao ÿpuApu RBGBhPðA ok ÿCAo Üc þãèBu 18
ok }A|þßÛèk |úÖpcô ÿpãüqBGpÆBg
óAõƒñÎ úƒG ,QƒyAk Rpƒùy ꃃüqpƒƒG þèBíy ûpÞRBGBhPðA-|2
ûpãñÞ RBGBhPðAok {øBâkAq |ûlñüBíð ëBu YñK pø îø þèBíy ûpÞ ok
ÿAo óõýéýì 3.1 IvÞ BGô kpÞ QÞpy oõËñì úG ÿpuApu RBGBhPðAoBG àü
.QÖBü ûAo ûpãñÞ úG oArâpG wéXì óBâlñüBíƒð òƒýƒýƒÏƒO
ok }A|þOBGBƒhƒPƒðA oAqoBƒÞ ok ôA koAk krìBð àü úÛÇñì pø .kõy|þì
óôA äðõW îýÞ ÈuõƒO úƒPƒHƒèA úƒÞ
BÏÚAô ?lñÞ|þìoBÞ |ú^ ûpãñÞ ûlñüBíð àü< :kõG ûkpÞ ûkB×PuAoBÏy òüAqAô ûlypøBÊ àÛèk IèBÚ JBhPðA oõzÞ òüA pHøo ,)püõ¿O(
>.îüõãG óBPüApG ]AlÏG[ BO lýølG ÿAo òì úG þèô ,îðAk|þíð
BÃÖqA ÿAo ëBuoA-|6 .kõy|þì
úG xArãO ok þðõðBƒÚ 1997 ëBƒu ok krƒìBƒð ؃èBƒƒhƒì úƒƒÞ ÿkApƒƒÖA
óAkoõðBÃÖ úƒG úƒÞ lƒýuo Iƒüõƒ¿O Q×èBƒhì lƒüBƒG lƒñPvø ÿkBƒùñzýK
ok QƒÞoBƒzƒì ûqBƒƒWA þƒƒüBƒƒßƒüpƒƒì@ òýíÃO oBÞôqBu òüA.lñøk óBzð þñéÎ oõÆ úG Áõ¿hì ÿBø|Ýôlñ¾ ok ÿACo òPgAlðA BG Ao kõg
.løk|þì Ao RBGBhPðA .lyBG òßíì ÿoAõyk úG ØèBhì ÿCAo ókAk úÞ lñÞ|þì
þßýðôpPßèA ÿAo@ lñðAõO|þì óBƒð@
ëBuoA óõvðBW þüBÃÖ rÞpì úG Ao kõg QÞoBzì ïôrè
Qƒƒƒuk úƒƒƒG BƒƒƒXƒƒð@ qA ô lƒƒƒƒñƒƒñƒƒÞ ÿoBíypu úG RBGBhPðA òüAô QuA ÿoBHWA óAlðôpùy ÿApG þèBíy ûpÞ RBGBhPðA ok QÞoBzì
.lñðBupG RBGBhPðA óBâlñøk|óBìqBu ïBðpâAô kõy|þì à^ BPuôo óçÖ QýÏíW Qvýè BG ÿAo ÿBø|úâpG ëBTì óAõñÎ úG.Qvýð QøBHy|þG
lƒüõƒük Ao þƒüBƒÃÖ ÿAo òƒƒýƒèôA
koõƒƒðBƒƒÃƒƒÖ ,)ȃƒuô( >؃ƒƒèô.@< .kõy|þì ôpGôo þñýãñu RAqBXì BG þÆBg kpÖ ,lyBHð kõWõì Qvýè ôk pø ok þvÞ

.kpÞ ëBuoA >pýì< þuôo þüBÃÖ ûBãPvüA ok {PüoõìCBì ïBãñø úG 1997 ëBu ok þüBßüpì@ QÞoBzì ïlÎ Roõ¾ok úíüpW-|3
ÿA|úP×ø YñK RBGBhPðA-|7 àýOApÞõìk ÿBøoõzÞ þgpG ok
ÿoBHWA RBGBhPðA ok QÞoBzì rƒýƒð
þOBGBhPðA lðAõPG úßñüA ÿApG Qèôk .lñPvø þøk|ÿAo ÈüApy lWAô p×ð óõýéýì 800 qA {ýG lñø ok 1922 ëBu ok úÞ þìBƒãƒñƒø .QƒuA
RBGBhPðA ok ïkpì QÞoBzƒì óArƒýƒì
,kpÞ ÉõÛu l¾ok 60 püq úG BýèApPuA
ô kpÞ ÿoBHWA Ao ïkpì oõÃc Qèôk
l¾ok 90 ÿæBG úG Ao QÞoBzì óArýì

.lðBuo

22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
23
Bø|úP×ø úG ,lñÞoArâpG Ao QÏuô òüA úG
.koAk qBýð óBìq

RBGBhPðA ok ,ëBTì óAõñÎ|úG
úð ok ÿpýâ|ÿCAo lðôo 2014 ëBu þìõíÎ
ly oArâpG úP×ø YñK ëõÆ ok ô ArXì qôo
Àhzì óBíèoBK ûlñüBíð 543 BO

.lðõy
äðoBãðo oAqoBÞ-|8
äðoBãðo þüAõø ô ëBc ô QuA ûApíø úðApO ô þÛýuõì BG ûoAõíø lñø ok þOBGBhPðA ÿBøoAqoBÞ
RBGBhPðA ok óBy|Jrc QýÛÖõì ïçÎA qA wK >BOBðBW BýOAoBùG< óAoAkAõø ÿkBy qA ÿpüõ¿O.koAk
úPÖpâ úé¾BÖ kõg ÿ|úðBPupKkAtð ûBâ ô þÆApÖA ÿBø|{üApâ qA óBìq onâ ok Apâ|þéì Jrc òüA.lñø

.QuA
úéýO BG ÿAo ókAk-|9
oBývG BýHìBâ ok þøk |ÿAo ûõdð
ïkpì l¾ok 58 .QuA kpÖ úG p¿dñì
lWAô óAlðôpùy .lðkAõvýG oõzÞ òüA
ok |úéýO BG Ao kõg ÿAo BýHìBâok ÈüApy
pG úÞ lðqAlðA|þì þãðo ÿréÖ ÿBø|êÇu
krìBð àü püõ¿O Bùð@ qA àü pø ÿôo
.QuA ûly ûlðBHv^
ÿAl¾ oBG ôk ûlñøk |ÿAo pø ÿAqA úG pâA .kõy|þì ûlýñy îø äñük ÿAl¾ àü ÿAo pø òPgAlðA BG
.QuA úPÖpâ Roõ¾ þHéÛO lðõy|þì úWõPì óæõEvì ,kõy ûlýñy äñük

}oBíy oArGA-|10
óAõñÎ úG úÞ þüBø|úéýO BO lñÞ|þì ûkB×PuA ÿA|ûtüô ÿBøoArGAqA BýHìBâok RBGBhPðA êÛPvì ÿAoõy

.kpízG Ao lðA|ûly |úPgAlðA ÿCAo
Ao@êÏW oAkkoõÞo-|11

1920 úøk ok oõzÞ òüA .koAlð QýÏíW p×ð óõýéýì 4 qA {ýG ûqôpìA ô Qvýð þâorG oõzÞ BüpHýè
.QyAk QýÏíW p×ð oArø 740 kôlc BùñO
òüA ok 1927 ëBu RBGBhPðA ok
>äñýÞ.|þG.|ÿk rèoB^< oõzÞ
úG ÿAo oArø 234 IvÞ BG QvðAõO
ok úPHèA lupG ÿoõùíW |QuBüo ïBÛì
QHS ûlñøk|ÿCAooArø 15 ÈÛÖ ûoôk ó@
.lðkõG ûkpÞ ïBð
okoAlíPuBýu òüA ïBðôo òüA qA
úG wñýâ þðBùW ÿBøkoõÞo JBPÞ
ûly QHS Ao@ êÏW oAkkoõÞo óAõñÎ
.QuA

óApùO úéXì

lýðAk þíð óBâpùì ûoBGok ú`ð@

qôopùì Büpùìqôo
qôo 30 ZpG ô ZpG 12 ëBu ,þüBPuôA Bü þPzOoq ÿoBíy|ûBâok
úG ,Bø|ïBð òüA qA þÃÏG .QuA|úPyAk þìBð ZpG qA qôo pø ô QuA|ûkõG
îø ZpG ïBð ô qôo ïBð ûBâpø ly|þì ûlýìBð úðBâ|ûkqAôk ÿBø|ZpG ïBð
qôo òýíøk úðõíð ÿApG .lñPÖpâ|þì òzW Aoqôo ó@óBýðApüA ly|þì ïBð
nìoAlñLu ïBð úG qôo òýíXñK ô pùì ïBð úG qôo òýíøkrðBy ,pýO ïBð úG
òzW Ao óBâlñ×uA ,óBâpùì ,óBâpýO ÿBø|òzW IýOpO úG úÞ kõG
áBd pG óôlüpÖ ÿqôpýK qôo Ao óBâpùì ÿoBývG .lñPÖpâ|þì

.lñðAk|þì

|:QuA|ûlì@òýñ^ ÿpHÆ iüoBOok
ôA wK ,QÖõßG ÿA|ûlýígpu qpâ BG Ao )áBdÂ( IuAoõýG pu óôlüpÖ
ô lñßÖA ûB^ úG ô QvHG îßdì Ao {üôqBG ô Quk ô kpG lðôBìk ûõÞ úG Ao
óBâpùì òzW óBíø òüAô ;lðpýãG lýÎ Ao qôpùì ûBìpùì qôo úÞ kAk óBìpÖ
QuA
qôo ïAo îßüô QvýGqôo|ëõÚ êÛð| :QuA|ûlì@úýÚBHèAoBS@ok òýñ`íø
áBd úG óôlüpÖ úÞ QuA ó@ lýÎ òüA IHu ô lyBG åorG óBâpùì úÞ QuA
.kõy|þìêÛPñìpùìûBìîøkrðByBüûBìpùìqAqôopùìúGóBâpùìòzW,þðBuBuûoôkoklüBy Q×âáBdÂlðkoô@óôlüpÖ{ýKúGAoáBdÂóõ^ôkoô@okRoBuAlýÛGAoôAôQÖBüp×Ê
qAqôopùì Bü ûBì òüAqôo òýíøkrðBy úG òzW òüA úÞQuA ëBuoArøôk kôlc óõñÞAô pvK îW BG úÞ ÿA|ûkpÞ ÐíÆ Bü@ Q×â ëõÚ òüA oBßðA ûAo qA óôlüpÖ ô {ßì RªlW óõhG Apì
qA úÞ þðõâBðõâ ïAõÚA óBýì ok óBìq òüA BìA .QuA Jõvñì þðApüA ÿoBízøBâ ok ûBìpùì îzÞ|þìkõGïlWúðBgokúÞÿpðôBâóõhGAoõOòìúßéGþyBGòüpÚpvíøÁB¿ÚokóBùXüô
ÿoBízøBâok òzW òüA óBìq úðõíð ÿApG .QuA RôB×Pì ,lðpG|þì ûpùG rýð þédì ÿBø|îüõÛO òüAôlðlyQcAoôApyqAïkpìôlðkõíðwHclðôBìkûõÞokôlðkpÞlñGAoôABOkõìp×GwLu
,ûBìòíùG»úíýðkôlcBGpGApGç« ÏÖ,óBýPzOoqÿkpâkrüþPñuÿoBízøBâokrýðôÿpHO/ÿpHÆ .lñPvðAk lýÎ Ao qôo
.QuA ûBì|òíùG ïA|þu BG pGApG þíéük ÿoBízøBâ ok ô .ly oAõu ôBâ pG óôlüpÖ úÞ kõG ”pùì ûBì qA pùì qôo“ qôo òüA ok
,óõPvýG úPyõð|äñupGBñG .QuA|ûkõG rýüBK ê¿Öôpùì ûBì qBÒ@ok óBâpùì ÿoArâpG óBìq
qôpýK )pùì BG pGApG ,îP×ø ûBì( {ükBü|äG ûBì îøk qôo ok Ôì RBìõEâ pG åorG }õüoAk |:QuA|ûkoô@ oBHgæAòüqokÿrükpâô
)þzÞ|Ôì(>þðõÖõãì<qôoïBðúGAoqôoó@óBýðApüAëBuó@qA,Rôkôpø}oArâúG.QuA|ûly ,Qvzð ôBâ pG lðkpÞ qBG okBì pýy qA Ao óôlüpÖ óõ^ úÞ ...ûBì pùì qA QukõG qôo ïAo
ëBíPcA þuoBK ÿBùìBð {ðAõgqA óBýðBðõü RBøBHPyA úG úWõO BG óApãzøôtK .lñPÖpâ|þì òzW .kõG qôo òüolðA
lðõýK )pùì( ÔG úG úÞ ,Ôì úG úð Roõ¾ òüAok úÞ lyBG >>þOqõãG< < ûsAô òüA úÞ lñøk|þì
qA «æBíPcA .þzÞ|Ôì úð ô lñPgAkpK|þì ApPýì ÔG ÿApG ókpÞ þðBGpÚ úG óBýðApüA qôo òüA ok ô ;koAk BðBÞApPýì þzñìBhø òzW
êÛPñìpùìûBìqôoòýíøkrðByBüûBìpùìqAqôopùìúGóBâpùìòzWþðBuBuBüôþðBßyAûoôk îßPukûõýyòüAôQuA|ûkõGrýüBKê¿ÖqBÒ@ôpùìûBìîßüokóBâpùìòzWÿoArâpGóBìq
.kõy|þì ôóBìqòüAqABìA.QuA|úPyAkïAôkrýðþðBßyAûoôkpgAôABOæ« BíPcAôþzñìBhøûoôkóBüBKBO 24

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

óApùO úéXìóBâpùì òzWokBíyBGBìoAlük
óõPéýøêPø pHPÞA15|ôòüAôoA êPøpHPÞA|8

þPýu ëBuoõýðõü

|:úÞQuA|ûkoô@úýÚBHèAoBS@okô...kõGqôoõðwKqAað@oAkpÞpG,lññzWúíøQuAóBâpùì .QuARôB×Pì,lðpG|þìûpùGrýðþédìÿBø|îüõÛOqAúÞþðõâBðõâïAõÚAóBýìokóBìqòüABìA
óBâlñG Qñüq ÿApG lðôAlg :îýP×â|þì ókõG þPzOoq lùÎ ok Bì :lüõâ|þì þuoBÖ óBíéu ,ÿkpâkrü þPñu ÿoBízøBâok rýðô ÿpHO /ÿpHÆ ÿoBízøBâok òzW òüA óBìq úðõíð ÿApG
pãükÿBøqôopGqôoôkòüAêÃÖô;koô@óôpýGóBâpùìokAolWpGqôqôoõðokAoRõÚBükõg .QuAûBì|òíùGïA|þuBGpGApGþíéükÿoBízøBâokôûBìòíùG»úíýðkôlcBGpGApGç« ÏÖ
úÞ òüA .kpÞpíÎ ëBuoArø IuoõýGô ;pãük ÿBøpøAõWpG QuA lWpGqô RõÚBü êÃÖ lñðBì oArâpGpùì ûBì îøk kôlcok Büô òíùG ûBìpgAôAok úèBu úíø Ao óBâpùì òzW óBýPzOoq
úÞlðlükóõ^,QuA|ûlyîuoqôoó@qA"ÿrGëBuoArø":úÞlññÞ|þìBÎkpãülßüúGóBýðApüA 30ÿBø|ûBìBGþPñuÿBø|ÿoBízøBâqAûkB×PuABGBø|òzWÿoArâpGïBñßýð}oõÞlGõì.lññÞ|þì
ôqo@ôBÎkAoþâlðqëBuoArø,QuAóBßìAlcokoBÞòüAôlñÞpíÎëBuoArøQvðAõOáBd úPvðAkBø|òzWokþãñøBíøBðIWõìôïBýgÿBøkoôBPukôïõXð{ðAkúGþùWõO|þGAoûqôo
|.lðkpÞ .QuA|ûlyoô@kBüAoûqôo31ÿBø|ûBìBGþíuoôþéìÿoBízøBâúGúWõOïôrèô
|:lüõâ|þì ÿrükpâ kõídì òG áBd òG þdèAlHÎ lýÏuõGA
pG óôlüpÖ@qôo òüAolðA úÞ lñüõâ òýñ^ô lñøApíø ûBìôqôo ïBðô lyBG óBâpùìqôo òüA .QuA þñükô ÿA|ûoõÇuA ,þÏýHÆ lÏG úu ÿAoAk óBâpùì
okô kpG lðôBìk úGô QvG AoôAô kpÞpýuA AoôAô lyqôpýK ,lñüõâ áBd AoôA úÞ IuAoõýG þÏýHÆ óBâpùì
pG óôlüpÖ ÿqôpýK òüA úÞ lñüõâ òýñ^ óBÓìqA þgpGô åorG óBâpùì .kpÞ þðAlðq Ao ÿô BXð@ ô kõy|þì pGApG pùì ok qôo ô Iy ûqAlðA .QuA þðBùýÞ ëAlPÎA ÿAoAk qôoõð óõ`íø óBâpùì
,QuA|ûkõìpÖ Ao óBzüA ,lðoAk ÿpHìBýK úG AoôA óBÓì úÞ QzOoqô QuA|ûkõGqôo ïAo ,IuAoõýG .lðA|úPyAnâ QuA ÿpPvâkAkô QèAlÎô ÿoôAk krüA úÞpùì ïBð úG Ao ûBì òüAôo òýíøqA lüBy
.AoqôoõðqôoôqôoòüAòPyAkåorG ôòzWÿApGþHuBñìóBìqôoòüAqA.ÿqoôBzÞQyAkpGê¿ÖóBüBKBGQuApGApGpùìòýñ`íø
:QuAòýñ^òüAóBâpùì{üAlýK»ûoBGokÿrüpHOØég}oArâ óBíÞBc òüA òýñ`íø .QuA lðkõG òùÞ óAoôk óBìkpì ûlíÎ úÞ óAqoôBzÞ QcApPuAô ÿkBy
QhOpGqôoòüAokóôlüpÖôlðkpÞpãñø@ûôBÞÿoBÞlíìôÿoBüúßüçìqôoòüAokô|... | ëõÓìôápOôJpÎÿBùPèôkÿApGôoòüAqAôlðlðBPu|þìïkpìqAAoRBýèBìôZApgóBìqòüAok
úG óBìkpìô lññÞ lñGok úÞ kBPupÖ lðôBìk ûõÞ úG úPÖpâ Ao áBdÂqôo òüAokô Qvzð þøBy òüApG þgpG .QyAk Qýíuo óBâpùì îø lðkõG úðBãýG óBð@ äñøpÖ BGô ûly ûpý^ óApüApG úÞ
úGBüBÎoúGQHdìôpùìAoïBßcó@qAlÏGôlðkõíðlýÎôlðkpÞîýËÎþñzWúìlÛìòüAIHu úHéÒó@pGwLuÿoBùGqôoõðôQuA|ûkõGÿrýüBKqôoõð,þðApüAqôoõðþüBø|ûoôkokúÞlðoôBG
...Qzâ ïõuõì ïBð òülG òüApGBñG QuA òPuõýK QHdì þñÏì úG óBâpùì óõ^ ô lýuo îø |.QuA|úPÖBü
þñük óBâpùì
..< :lüõâ|þì òýñ^ >ApPýì òýü@< kõg JBPÞ ok þßütéG lñízðAk ô xBñyoôBg óõìõÞ ÿA|ûoõÇuA óBâpùì
ly|þìûlýìBðlýyoõg{üAlýKqôo,óBPuBGïôoÿBøoõzÞokúÞóBâpùìòzW,lükpOóôlG ïkpì pG ,óõPvýG úHýPÞ ÿBÎkA úG úÞ I¾BÒ Ôì RBìõEâ pG åorG }õüoAk ÿqôpýK lüBy
úG úÞ lñP×â|þì >pünKBð Qvßy lýyoõg {üAqqôo< þñÏü >þPÞô òüA wýèBOBð êu< Ao ó@ô òùÞóBPuAkpGBñGBOlyUÎBG,kõGûkpÞóApüôAoBø|ûBãzüBýðôûlðBPuAoBùð@ëBìôûkpÞîPu
òýü@úGeývìþvýÎqA{ýKóBüõvýÎqAkBüqÿoBíyôlyûlýzÞpHìBukûBìîXñKôQvýG qôo Ao óBâpùì wK óAqô ûly QüAôo iüoBO òüA ok ÿlG pG þßýð ÿqôpýK óôlüpÖô áBdÂ
.ly ûkAkoApÚ eývì {üAq qôo ,BKôoAok eývì òük }pPvâ qA wKô lðlüôpâ þPupKpùì òýñ^ þPzOoq pÎBy þÛýÚk .lñðAlG ûBy óôlüpÖ òPvzð QhO pG ô pãñø@ ûôBÞ ÿqôpýK
>.lñPÖpâ òzW þvýÎ óly ûkAq ïBð úG lðpýãG òzW Ao qôo òüA lñPuAõg|þíð óBüõvýÎ óõ^ | :lüApu|þì
Ýpy óõ`íø oõzÞ JpÒ ok þPzOoq Bü þPupKAkrì òük þzñìBhø ûoôk qA úÞ óApüA ok
Akrì AoõøA óBâlüpÖ@qA þßüô ûkpÞ ërñO þüBüo@ ÿAlg òüpPâorG ïBÛì qA ApPýì ,QÖBü þâpý^ BðõüBìpG }oôpK úGôBâBXÞó@ BðôlüpÖA àéì òzW lì@óBâpùì
ÿkrüA óAõñÎ úG BPýøBð@oBñÞ ok ApPýì ,þzñìBhø ïôk pýykoA ûoôk qA ëBc|òüA BG .ly úPvðAk oõg ok Ao áBd ô óôlüpÖ þuBíc óBPuAk kõg pÏy ok rýð þuôkpÖ ô þuõO ÿluA ô
lðkpÞ|þì {üBPu Ao úÆõGpì krüA ûBì ô qôo ÿpGApG ÿBø|òzW ok óBýPzOoq .ly|þì {üBPu åorG |.lðA|úPvðAk Øý¾õO
ApPýì {üBPu ok úÞ Qzüpùì óBýì òüA ok úÞ ;lðlðAõg|þì Ao BPuôA ok krüA ó@ ûtüô Qzü ô
|.QuA BPuôA Qzü òüpPíùì ô òüpOoAõPuA ,òüpO|òùÞ ,QuA |:lvüõð|þì îýù×PèAok þðôpýG óBdüoõGA
pG QÖBü p×Ê óôlüpÖA ,qôo òüolðA ,pùì {ìBð ô ûBì pùì qA QuA qôo îøkrðBy ,ûBâpùì
25 wLu úÞ Bøqôoô ;QyAkqBG lðôBìk ûõÞ úGô ,áBd úG QuA ÙôpÏì àðA ,ôkBW IuoõýG

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

!ÿqBupÇÎ QÏñ¾ ûkBì òüpPðApâäñùð ÕAp×PuA

.kpÞ Zpg ÿkBüq ëõK ô lýzÞ úÞ QuA ÿA|ûkBì òüpPðApâ êDBu pHñÎ #
ok úÞ QuA äñùð ÕAp×PuA óBíø êDBupHñÎ .kõy|þì ûkB×PuA ó@qA ÿqBupÇÎ QÏñ¾ ok
ûkBì òüA .kõy|þì QÖBü kAq@ ÿBø|J@ êcBu
úÞ QuA ÿqBupÇÎ QÏñ¾ ok ûkBì òüpPðApâ .lýðAlG ó@ûoBGok
oApÚ ûkB×PuA koõì pÇÎ ÿõG ÿoBâlðBì ÿApG úG ô óly lýèõO ÿApG õHyõg ÿBø|pÇÎ
70 kôlc ûkBì òüA qAõéýÞ àü QíýÚ .kpýâ|þì Ao ÿkBüq ÿBø|ûAo ólýuo ûlññÞ Ùp¿ì Quk
ô õHyõg kBüq Bø|ûAo òüA úíø BìA lññÞ|þì þÆ
.QuAoækoArø ÿkBüq RBícq lüBG Bø|ó@ ÿApG ô lñPvýð pÇÏì

úýðBÞ lì {üBíð ok QÞpy úGpXO úíýéc pPgk àü "ók@úíýéc" êHÚ ëBvßü| | #
kpÞ þì þâlðq BOõvñýì ok úÞ kõG õXzðAk
BßüpìA ok úHXdì ëlì òýèôA |úíýéclüõâ þìô lñÞ þì Øý¾õO QHTì Ao Qƒuô þüBHüq úßéì RBƒÛGBƒvì ok ôA oõƒÃc BƒìA
kAk ïBXðA lì@ þìpG {Puk qA ÿoBÞ pø "Quô"

úPynâ ûBì úíýéc .lñßð þHüpÒ xBvcA ôA BO BßüpìA ok oõùzì ëlì úü óõñÞA úíƒýƒéc ÿô .kpÞ BÃìA kAkoApÚ|IMG | äñýèlì QÞpy óq òýPvhð óAõñÎ úG ly UÎBG BOõvñƒýƒì
wßì"ô "þOpÖ BOpHè@" ÿBø xBHèõy òzÖok {hG ïBùèA úPvðAõO úßñüA qA lüõâ þì ô QuA úýðBÞ" lì {üBíð ok oõƒÃc BƒG lƒÏG ÿlƒñ^ .lupG Rpùy úG RBÛGBvì òüA úHXdì
léW pG }püõ¿O ô kpƒÞ QƒÞpƒy rƒýƒð "AoBƒì .QuA ëBdyõg ,lyBG óBíévì óAõW óApPgk úýðBÞ ;ly qBupHg áoõüõýð lì úP×ø ok "Quô
oAqBG pKoBø úéíW qA ÿoõùƒzƒì lƒì RçƒXƒì úG óly koAô qA }A þé¾A Ùlø lüõâ þì ôA óBýyAkoBÞ îýÞ pvíø ô þüBßüpì@ pKo ,Quô þüBýèBìõu -þüBßüpìA ëlì "ók@úíýéc"| |
úG ôA .ly NB^ óBPvGpÎ ûpürW úHy|Vogueô óAõW óApPƒgk úƒG ókAk ûrƒýƒãƒðA ,lƒì úƒ¾pƒÎ 2013 ëBuqA úÞ QuA þðõürüõéOoõùzì ûpù^ ly ÜÖõì þìçuA JBXc BG úÞ QuA ÿA|úèBu 19
ô ûkpÞ QÞpy rýð áoõüõýð lì úP×ø ok þâqBO ok óBðBíévì qA QHTì ÿpüõ¿O úDAoA ô JBXcBG ÿBùuBHè úÂpÎ ÿApƒG|Yeezy | lƒðpƒG îƒuA pƒüq qA BßüpìA úPvüBy pPgk þüBùð úíýð úécpì BO
|| .lñÞþìÿoBßíøxAlük@áoBìBGRoõLuA QýÛÖõì òüA qA wKô lñÞ kõ¾ BOõvñýì QèBüA
.QuA ûkpÞ IéW kõg úG ôo Bø úðBuo úWõO .QuA Bø úðBuo BG ô QÖpâ oApÚ ÿkBüq oBývG úWõƒO koõƒì ôA

òüA õÚB^ RBGp BG úƒÞ þƒíƒWBƒùƒì õßvì ok kõg ërñì þßükrð ok pHìBPLu ÿôk óBìpùÚ
ûkpÞ pýãPuk ûlðBuo êPÚ úG Ao oB߃yqoô qôpìA ô ly ïôl¿ì õÚB^ RBGp BG
ûkõƒzƒâ ó@ ÿApG þüBñW ÿA|ûlðôpK ô QuA úýuôo QìBÛPuAúƒýuôo ok þƒðBƒPuoBƒíƒýƒG ok eƒƒHƒ¾
òüA ,wýéK úP׃â úG .QƒuAûlƒy |.Qynâok
ëBƒc ok úƒSkBƒc Iƒy ok óAõW oBßyqoô oBßyqoô òüA þGpì AõèôoõÖ BðBýOBO ly úPzÞ
úƒÞ kõƒG kõƒg ërƒñì þƒßükrƒð ok ókq ïlƒÚ ÿBøkAlÏPuA qA þßü ÙõðAõüA :Qƒ×ƒâ
pPgkôk ÿApG Qvì ÿkpì QícArƒì úWõPì úÞ kõG úýuôo þƒðAlƒýƒì ô ôk }qoô
ôk òƒüA BO lñÞ|þì }çO ÿô ;kõy|þƒì óAõƒW ûko ok Ao þ×éPhì ÿBø|ëAlì QvðAõO ÿôk oBƒßyqoô ÙõƒðAõƒüA ÿæõƒßýð #
BìA løk RBXð îcArì kpì Quk qA Ao pPgk qA ô lñÞ IvÞ BKôoA ô úýuôo óBðAõW õÚB^ RBGp QGB¾A pSA pG úýuôo QìBÛPuA
oApÚ õÚB^ klÏPì RBGp QGB¾A koõì .kõG oõzÞ òüA þßýLƒíƒèA ÿBƒølƒýƒìA |.QgBG óBW
,kpÞ ïçÎA úýuôo wýéK òƒýƒñƒ`ƒíƒø 15 Iy ,xôo úèBƒu 23 oBƒßƒyqoô òƒüA
.kpýâ|þì 28

www.TEHRANMAGAZINE.com

ÿApG lülW þðBìok }ôoôk IýÞpO !úgp^ôk BGqôo 78ok Býðkoôk
QuõK óBÆpu Ñõð òüpO|ûlñzÞúXèBÏì
.ly úPvßy þvýéãðAoAõu úgp^ôk ÈuõO Býðkoôk ÿoAõu |úgp^ôk koõÞo #
úXèBÏì ÿApG lülW þðBìok ÿBø|}ôo qA þHýÞpO úG lñüõâ|þì þüBýèApPuA óApãzøôtK # áoBì.lñÞ kõg ó@ qA Ao Býðk oôk ÿoAõu |úgp^ôk koõÞo ly ÜÖõì þvýéãðA oAõu úgp^ôk
ØÚõPì Ao Bìõðçì lyo BùñO úð úÞ lðA|úPÖBü Quk Bìõðçì ,QuõK óBÆpu Ñõð òüpO|ûlñzÞ pývì úÛýÚk 40ô QÎBu 14ôqôo 78 Rlìok ly ÜÖõì þvýéãðA úèBu 34oAõu|úgp^ôk QðõìõýG

.kõy|þì ólG ÿBÃÎApüBu úG ó@}pPvâqA ÐðBì úßéG lñÞ|þì .løk ÁB¿PgA kõg úG Ao Býðk oôk þðq |JBÞo koõÞo ô lñÞ þÆ Ao Býðk oôk úG kõg
rýì@|QýÛÖõì þðlýu ok ÐÚAô BýèApPuA ÿBìõðçì úvuõì ok þzüBìq@ ÿBø|óBìok òüA úýèôA YüBPð
úÞ kõy )ïõu úécpì( úPÖpzýK ÿBìõðçì úG çPHì kApÖAok óBÆpu }pPvâ qA ÐðBì úPvðAõOô ûkõG úgp^ôk BG Ao Býðk oôk ÿoAõu|úgp^ôk ÿApG úÞ kõG þéHÚ koõÞo qA pPíÞ qôo 44 ÿô þéÏÖ koõÞo
.kõG ûly QHS
.QuA ûly úPyAkpG þcApW êíÎ BG Bùð@ þðBÆpu QÖBG
klXì kõÎ pÇg qA )l¾ok 70 BO 40 ( þüæBG óArýì BG þcApW êíÎ qA lÏG óAoBíýG òüA ëBc úG BO .kõíýK Ao pPìõéýÞ 20 ô oArø29 ô QuA ûkpÞ oõHÎ oõzÞ 16 qA >áoBì< ,Býðk oôk úG p×u ok
ókq|JBÞo QÎBu 16 úðAqôo BG úÞ ÿp×u ;kõG >áoBì< ÿBýðkoôk p×u óBüBKô Ñôpy úÇÛð wüoBK
.lðkõG úWAõì ó@ ûlñzÞ QÖpzýK ô óBÆpu
,úPyõð òvülì þíéÎ úüpzð ok þzøôtK úvuõì òüA wýDo ,äðæ BñýWoõW úÞ oõÆ ó@ BìA .kõy|þì Jõvdì þPÛzìpK p×u
qA ÐðBì ô ØÚõPì Ao ÿoBíýG ,lülW þðBìok ÿBø|}ôo" úÞ ûkAk óBzð pýgA þñýèBG ÿBø|{üBìq@ úXýPð

".kõy|þì ólG ÿBÃÎA püBu úG ó@ }pPvâ
,QuA òìrì ÿoBíýG àü úG àéùì ÿoBíýG àü qA Bìõðçì êülHO úÞ kõg þüBùð Ùlø úG Bì"
QuõKóBÆpuúGçPGAkoõìúupøqAp×ðàülüõâ|þìþðBùWQyAlùGóBìqBu ".îüA|ûlypPßükrð
BW úíø qA BýèApPuA ok ÿoBíýG òüA úG óBüæBPHì kAlÏO ,óBùW ÿBøoõzÞ óBýì okô lðõy þì çPHì

.QuApOæBG
Ao kõg óBW Bìõðçì úG çPGA pSA ok p×ð àü QÎBu YñK pø BýèApPuA ok ,óBìqBu òüA oBì@ xBuA pG
òPyAkpG qA lÏG óBüçPHì qA l¾ok kõð úXèBÏì óBßìA úÞ QuA þèBc ok òüA .løk|þìQukqA
Quk qA Ao kõg óBW ûlðBíýÚBG l¾ok ûk úßð@ êýèk ô koAk kõWô þcApW êíÎ ÜüpÆ qA Bìõðçì

.QuA úPÖpâ Roõ¾ pük ÿoBíýG ÀýhzO úÞ QuA òüA lñøk|þì
Qý×ýÞ úßéG løk|þì pýýÓO Ao Bìõðçì óBìok ûõýy BùñO úð pýgA YüBPð" :lüõâ|þì äðæ pPÞk
lüBG þcApW êíÎ qA lÏG Bìõðçì ïõu úécpì ok óAoBíýG óõñÞBO ...kpG|þì æBG rýð Ao óAoBíýG þâlðq
òüA BG þâlðq úìAkA .úð Bü lñÞ þì lyo AklXì Bùð@ þðBÆpu klÒ Bü@ lññýHG BO lðlðBì|þì oBËPðA ok

".QyAnâ|þì pýSBO óBzðBßükrð ô óAoBíýG pG Rly úG xpO
BG úÞ þðBìok|þñíüA ÜüpÆqA þßü ,þzüBìq@óBìokôk ïBXðA BGpýgA ûBì 12 þÆok óApãzøôtK
ÜÖõì ,óBÆpu lñíÖlø óBìok }ôoqA ÿpãükô lñÞ þì êíÎ þñíüA îPvýu JõÞpu Büô àüpdO

.lðõy ÿoBíýG òüA }pPvâ ô lyo qA ÐðBì lðly
IýÞpO ,kpýâ|þì Roõ¾ óBÆpu QÚõì ûlññÞ kôldì ÿBøôoAk BG úÞ lñíÖlø þðBìok }ôook
þíùì{ÛðBìõðçìqôpGokúÞkõyþì|BRAF |ós{ùWqAÐðBìIýñýPìApOôIýñÖApGkÿBøôoAk

.koAk
RBÛýÛdO YüBPð xBuA pG úßéG ,ly 3 úécpì ÿBìõðçì klXì kõÎ qA ÐðBì BùñO úð }ôo òüA

.kAk {üArÖA rýð Ao óBüçPHì ÿBÛG wðBy
Büô QüõÛO ÿoõÆ Ao ólG þñíüA îPvýu lñPvðAõO þðBìok|þñíüA }ôo BG òýñ`íø óApãzøôtK

.kõy êíÎ koAô oõìõO úýéÎ kõg úÞ lññÞ QýGpO

29

óApùO úéXì

!koAk óq 120 úÞÿkpì

ïpW JBßOoA ëBcokoAõhìk@óly úPzÞ pvíø 100 qA {ýG þðõðBÚpýÒ oõÆ úG úÞlñÞÙApPÎA ly oõHXì ApýgA ,RpuApK óõHìBO #
.koAk
Qyõâókoõg ëõÓzì úÞþìBãñø Ao oAõhìk@àü þGõñW ÿBÛüpÖ@ok wýéK ÿBøôpýð #
|.lðkoô@ok ÿBKqA ,kõG óq àü àü IcB¾ úÞ úèBu 58 kpì òƒüA |
úG QuA ÜÖõì þðBíPgBu oBƒÞ ô IƒvÞ
ÿBÛüpÖ@ok ,kõG óq àü Qyõâ ókoõg ëõÓzì úÞ þèBcok AooAõhìk@kpì àü wýéK óApvÖA lðqpÖ 28ôpvíø 120 úÞ úP×â óAoBãðpHg
úèBu 35 óq àü ókpâ AlPGA ok oAõg ïk@ úèBu 23 kpì òüA|.lðkoô@ ok ÿBK qA úèõéâ Jp úG þGõñW ok ôA ZAôkqA òýèôA .koAk oõzÞ puApu ok
òüAqA úÞoAõhìk@kpì òüAokBì .kõG ûlyôA Qyõâ ókoõg ëõÓzì wLuô ûlüpG Ao BvýHíO ïBð úG þßü {èôApvíøô QuA ûkõG þãèBu 17
kpì ,lðlýuo wýéK óApvÖA úÞ þðBìq .kpÞpHg Ao wýéK ÿBøôpýð kõG ûly ûkq Qzcô }pvKoBÞ ôA qA lðqpÖ úu ô ûkõG pPß^õÞ ôA qA ëBuôk
lñÞ|þì þðBðq òPÖpâ úG Ñôpy ôA lÏG .koAk
|.kõG }A úðBg ok óq àü Qyõâ ókoõg ëõÓzì oAõhìk@ ú^pø .lñPyAk ëBu 20 püq þãíø úƒÞ
òüA Qíu úG õÚB^ àü BG wLu ô kpÞ þùWõO þG wýéK ÿBøoAlzø úG AlPGA ok úèBu 23 kpì òüA þðBíPgBu QÏñ¾ ô ly|þì pO|ÔèBG óõHìBO
okBì |.QzÞAoôAôkpÞÿqAlðApýOôAQíuúGwƒýéKúƒXýPðok.lƒyoôúƒéícóApƒvÖA úðBg úÞ þüBW pø ok ly|þƒì pƒPùG }A

| .îPyAlð Ao ÿrý^ òýñ^ oBËPðA ç¾A .ïA ûkpßð åorG Ao ÿpvK òýñ^ òì :Q×â oAõhìk@ kpì òüA .QÖpâ|þì óq àü QgBu|þì
kAõì pýSCBO QdO ÿô æBíPcA .QuA ûlüpG õÚB^ BG Ao úèBu 35 óq ókpâ ôA :kpÞ ïçÎA wýéK Quôk Ao Bø|ó@ úíø lñÞ|þì BƒÎkA ôA
ûkõG þGõñW ÿBÛüpÖ@ok ÿoAõhìk@ koõì òýìôk òüA úPynâ úP×ø úuok| |.QuA úPyAkoApÚolhì oBGpø .lðoAk {Puôk rýð Bƒø|ó@ ô koAk
þGõñW ÿBÛüpÖ@ ok ôA Qyõâ ókoõg ô óq àü òPzÞ êýèk úG p×ð {y îø òüA qA {ýK .QuA ôA úG QÖpâ|þì lülƒW óq àƒü óõƒHìBƒO
úG ô lðoAk rýð pãük pvíø lñ^ úÞ Q×â|þì
|.lðkõG ûly QyAkqBG koAk l¿Ú úÞ Q×â|þì rýð {ðApvíø püBu
þéßzì ïAlß`ýø ô kpýãG ÿlülƒW óq
ô koAnâ|þì ïApPcA Bø|ó@ úíø úG ôA .lðoAlð
.kpýãG ûqBWA }A ûkAõðBg qA BO kôo|þì xôpÎ úðBg úG Bø|Qñu ô ïõuo ô JAk@ ÜHÆ
.lñPvø lñéüBO ÉBÛð püBu ok úýÛG ô lññÞ|þì þâlðq }A úðBg àükrð {ðApvíø qA BO 22
Bø|ó@ ÿApG rý^ úíø úzýíøô ûkõHð qBu êßzì óõHìBO ÿApG râpø ú`G 28ô óq 120 qA QHÚApì
.QuA úPgBu îø úðBg óBzüApG þPc ô ûkpÞ îøApÖ

wýé×O ÿBíýKAõø úÒBìk BG ûlðpK koõgpG

wÞõè êPøok JpÎ ÿBø IuA QìBÚA úÒBìk ô kpÞkoõgpG óApùO -wýé×O ÿBíýKAõø BG ûlðpK àü ,úPynâúHñyoBù^ ûBãìBy #
.lzð ïôl¿ì úSkBc òüAok þvÞBìA ,lük Iýu@Rly úG BíýKAõø
óBùW ÿBøôokõg Bü ô ÿpãykpâÿBø|óBßì ,Bø|úðBg qA ÿoBývG úÞQuA ÿA|ûsAô ,wÞõè#
.QuA úPÖpâÜéÏO êHǾA àü úG ûsAô òüA úÏÖk òüA BìA lñøk|þì ÁB¿PgA kõg úG òüA úÒBìk úG Iýu@ólì@koAô IHu óApùO -wýé×OqAôpK 320 xBGpüA BG ûlðpK àü koõgpG
.ly ïBìAûBâkôpÖokBíýKAõøkôpÖôBíýKAõø
kõgúGóBùWÿBøôokõgBüôÿpãykpâÿBø|óBßì,Bø|úðBgqAÿoBývGúÞQuAÿA|ûsAô,wÞõè |
,åorG êHǾA òüA .QuA úPÖpâ ÜéÏO êHǾA àü úG ûsAô òüA úÏÖk òüA BìA lñøk|þì ÁB¿PgA qAôpK qA QzâqBG ëBc ok ,320 xBGpüA ÿBíýKAõø òüA :Q×â Áõ¿g òüA ok ûBâ@ ÐHñì àü
þPcAo QìBÚA Bø|IuA ô QuA ûly úPgBu þGk ok úÞ QuA óBùW êHǾA òüpO|êéXì ô òüpO|àýy .ly lüly Iýu@oB^k koõgpG òüA pSA ok ô kpÞ koõgpG ûlðpK àü BG úÒBìk úýcBð qA ,wýé×O

.lðoAk {hG òüA ok ô úðlG þuopG ëBc ok ïBìA ûBâkôpÖ ok pÛPvì þulñùì ô þñÖ ÿBøôpýð óõñÞA îø :kpÞ úÖBÂA ÿô
.lñPvø ûlük úìl¾ QívÚ ÄüõÏO

úG þHýu@ aýø :kôrÖA ô kpÞ ko þéÞ oõÆ úG Ao úSkBc òüA ok óApÖBvì ólük úìl¾ ,ûBâ@ ÐHñì òüA
.QvzðòýìqúGþñýíg ûBâkôpÖokêìBÞQìçuôQýÛÖõìBGqAôpKôQuAûlzðkoAôþvÞ

30

www.TEHRANMAGAZINE.com

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk koõì òýíéÏì ÈuõO úÞÿlñøpPgk QýÏÂô
oôBzì ô xBñzðAôo QuA îýgô úPÖpâoApÚqôBXO
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |15 BG
(LIC.#PSY 13673) ûBì úu þÆ úuolì lñìoBÞôk ÈuõO QuA ûly úP×âúÞlñøok óAõWpPgk àü QýÏÂô #
,|JApÇÂAô þâkpvÖA :ÿBøúñýìqokÀ¿hPì oApÚ îýgô þPèBc ok ly òýñW ÈÛu úG oõHXì úßñüA qA wK ,QuA úPÖpâoApÚ qôBXO koõì
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì
.QuA úPÖpâ
RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW kBPuA àü ô pülì ,óBPvWAo wýéK .QuA ûly ÿrÓì þâlük|Iýu@ oB^k ôA úÞ lñP×â óBßyrK
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG
.QuA ûkpÞ pýãPuk Ao |úuolì
(310)441-9550 àü ok òýñW ÈÛu úG oõHXì Ao ôA qôBXO úG îùPì kApÖA úÞ ó@qA wK óAõWõð òüA QuA úP×â wýéK
úSkBc òüA ok Ao óBPuoBíýG {Ûð òýñ`íø wýéK.QuA ûly }õùýG lðkpÞ þ¾õ¿g óBPuoBíýG
1314 Westwood Blvd., #206 óAlñìoBÞ ô ly ÿpPvG óBPuoBíýG ok îßy kok qA QüBßy BG úèBu 18 pPgk òüA.lñÞ|þì þuopG
Los Angeles, CA. 90024 qAwKôAQìçuúÞQuAúP×â"oBßýu"úýcBðokwýéK .QuAòPvG@ôAúÞlñPÖBüokóBPuoBíýG
xBuApG .Qvý^ ó@ QéÎ Qvýð ïõéÏì BìA úPyAnâ QìBgô úG ôo QÎpu úG òýñW ÈÛu ïBXðA
ENERGY THERAPY ô ûly úÛÇñì ok ïkpì îzg UÎBG úSkBc òüA.QuA }õùýG pÂBc ëBc ok pPgk òüA BùyoArâ
CENTER òüA QýèBÏÖ úÞ QuA ûly }oArâ òýñ`íø.QuA ûly oArâpG úuolì úÆõdì qA ZoBg ok þOBÂApPÎA
úðBùG úG úÞ QuAoôBG òüApG wýéK.QuA ûlì@ok ÜýéÏO QèBc úG RBìBÛì þíuooõPuk BG úuolì
úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok jo úSkBc òüAô ûkpG úuolì úG AopPgk òüA óBíùPì ,xokqA ZoBg RBÎBuok þÖBÂA ÿBø|xok
Reiki Áõ¿hì ÿspðA úéýuô oõìBì àü äñýu ëByõÞ.lñÞ QHS Ao qôBXO þðBGpÚ òüA RAoBùÊA úPvðAõPð qõñø wƒýƒéK.QƒuA ûkAk
úWõO ".lyløAõgÿlWïAlÚAóBìpXìúýéÎôQuAÿlWúéEvìàüòüA":QuAúP×âwýéK
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô ëBu ok þéøk ok þuõGõOA ok õXzðAk àü êPÚ ô þøôpâ qôBXO qA wK lñø ok þvñW ÿBùPðõzg úG
ûôpâõÃÎô |Reiki Master òüA qA pOApÖ ô lñø ok ûkpPvâ RBÂApPÎA UÎBG úSkBc ó@.QuA úPÖpâ oApÚ úWõO rÞpì ok 2012
þééíèA òýG ûBãzðAk þOBÛýÛdO BìA.kpÞ Iüõ¿O Ao óBðq úýéÎ ûtüõG Qðõzg BG ûqoBHì lülW òýðAõÚ Qèôk ó@ þK okô ly oõzÞ

.lüpHG òýGqA àürýÖBPì .kõy|þì }oArâ oõzÞ puApu qA óBÞkõÞ ô óBðq úýéÎ þvñW Rçíc koAõì óBñ`íø

þ¾õ¿g ÿBø xçÞ
þßüo }qõì@
ÿõñÏì þßýð ÈuõO

(310) 446-8724

óBùW }ôpÖqõì òüpO ò×g

Bø QvüoõO úWõO IéWô Bøqõì òPgôpÖ ÿApG ÿlñø ûlñyôpÖ àü QýÚçg #

31

óApùO úéXì

ly îéýÖ àü ØýÚõOoBPuAõg úýuôo QvýðõíÞJrc Býðk úÒBGoõÚ òüpO ûlðok

úýuôo oAru òüpg@ ûoBGok ô ûlzð óApÞA qõñø QvýðõíÞJrc QuAõgok úG iuBKok # ÿkBüqoBývGQøBHykõgÿoBßuBâAkBìkAlWA {ýK ëBu óõýéýì 68 úÞÿA úÒBGoõÚ #
BßvñýuqpÞ AléýOBì BG ÿô úÇGAoô ûly úPgBu koAk l¿Ú oõzÞòüA äñøpÖ RAoqô ,úýuôo óAoõðBWqA úÒBGoõÚ òüA iüoBO êHÚBì Ñõð .koAk ôpuûoBGôkkõGûlyÅpÛñìoBßuBâAkBìok
ûkAk oApÚ úWõO rÞpì ok kõG úèBG ûlñ¿Úo úÞ Ao Bü@lñýHG BO lñÞþuopG Ao >òýèBPuA åpì< îéýÖ
ÿBø|ëBXñW IWõì þâqBO úG îéýÖ òüA .QuA {üBíð úG oõzÞ òüA ok lðAõO|þì îéýÖ òüA
{üBíð úG óBÂpPÏì .ly oõzÞ òüA ok þâorG
Ao ó@ ÿôo úGôo êýHìõOAô Bíñýu àü îéýÖ òüA .kõy Ñõñíì ó@{hK lüBG Bü lü@ok
Jrc òýìôk úÞ úýuôo QvýðõíÞ Jrc
.lðlýzÞ {O@ úG îéýÖ BG Q×èBhì ok ûkpÞ QuAõgok ,QuA oõzÞ òüA óBíèoBK åorG
ûoBGok þÎçÆA úP×â îø òýéìpÞ ÿõãñhu þ^õðæ ôlðBìo@ úPgBu >òýèBPuA åpì< îéýÖ BO
RoAqô úG ôA ô koAlð >òýèBƒPuA åpƒì< îƒéýÖ ÜGBu pHøo qA úÞAp^ kõy Ñõñíì oõzÞ òüA ok
þƒíýí¿O lƒðAk|þƒì ô koAk kBƒíPÎA äƒñƒøpƒƒÖ ûly kBü oõOBPßük óAõñÎ úG oõzÞ òüA lƒýÛÖ
îéýÖ .lyløAõgmBhOAûoBGòüAokúðæõEvì ÿoAôlýìA oBùÊA Jrc òƒüA ÿõƒãñhu.QƒuA
óApÞA òýPvhð {ýK úP×ø úÞ >òýèBPuA åpì< qõXì oôl¾ QýèõEvì úÞ äñøpÖ püqô BO ûkpÞ
úGpXO õPðoõO îéýÖ ûoAõñzW ok Ao }A|þðBùW qõXì ,QuôA oBýPgA ok Bø|îéýÖ úíø {hK ÿApG
ô òýéìpÞ ûoBGok ûBýu ÿlíÞ îéýÖ àü kpƒÞ okBƒƒƒ¾ Ao úƒƒƒýƒuôo ok éýƒÖ òƒƒƒüA óApƒƒƒÞA
.QuA ÿô åpì qA wK òýèBPuA þñýzðBW úèBvì úG îéýÖ òüA qA QvýðõíÞ Jrc ÿõãñhu.lñßð
BPýßýð {Ûð ok þíyõG õýPuA îéýÖ òüA ok kBü þPgBñzðAôo äñW qA ÿpãük êßy óAõñÎ
ly òýèBPuA òýzðBW úÞ ûkpÞ ÿqBG Ø`yoõg ókpÞ oBHPÎA|þG ÿApG ô úýuôo úýéÎ úÞ ûkpƒÞ
ØOõèõìôçv^Büô {Ûðokrýð òýèBK êßüBìô RoAqô.QuA óBüpƒW okoõƒzƒÞ òƒüA óApƒHƒøo
ûly pøBÊ ÿôoõy úPvWpG ÿBø|RBíéLƒük qA løAõg þuopG Ao îéýÖ òüA QuA úP×â äñøpÖ
qBýPìA úÞ QuA ÿA|ûlññÞ ÐüqõO Bãèô .QuA {üBíð úG úýuôo ok lðAõO|þì lñýƒHƒG BƒO kpƒÞ
BìA ûkpÞ ÿoAlüpg Ao úýuôook îéýÖ òüA {hK
.pýg Bü lü@ok
.QuA ûkpßð ïçÎA Ao ó@ óApÞA óBìq qõñø >AléýOBì< ûqAlðA úG îéýÖ òüA ûly úPƒ×ƒâ
úÞ QuA þíéýÖ >AléýOBì< .QuArýì@àüpdO

?ûlì@BXÞqA >ÿpýãG QÖõÞ< ô Bø ûlðpK BO ûkõG okBÚ ô ûkpÞ þì úünÓO þPyõâ .QuA ûly AlýK }A úéÞ
.lÏéHG Ao iüoBO êHÚBì à^õÞ óAoõðBW pãük ÿA úÒBGoõÚ Býðk iüoBO úÒBGoõÚ òüpO åorG
ÿApG QuAõhýì þvÞpø îülÚqA # {ýK ëBu óõýéýì 68 úÞ QuA >õÖõGréýG< ïBð úG
Q×â þì lñÞ þ×ñì ÿôqo@ ÿpãük ûly ÅpÛñì ô ûkpÞ Qvüq oBßuBƒâAkBƒì ok
òüA úÛGBu . úéèBzüA ÿpýãG QÖõÞ úÒBGoõÚ òýíø úGBzì ÿA úÒBGoõÚ óõñÞA .QuA
úÞ ÿA úÒBGoõÚ ,ûly ØzÞ þGõñW ÿBßüpì@ok
?kkpâþìpG BXÞúG úéíW òüA úG óAlñízðAk ô óApãzøôtK BO ûly UÎBG
ÿoBíýG BùýðApüA ApTÞA îülÚ ok | |
þì QÖõÞ ó@ úG ïAõÎ úÞ lñPyAk wýé×u .QuA úPzâpG >õÖõGréýG< úÞ lñupG úXýPð
wýé×u ÿoBíýG pãük îuA ÐÚAô ok lñP×â þüBø ûoAôo@ô QuA oAlgBy úÒBGoõÚ òüA
îülÚ ok ApTÞA( QuA QÖõÞ óApüA ok úÒBGoõÚ òüpOlñíOolÚ ôpñüA qA ô koAk lñíOolÚ
{dÖ Bø ú`G úG lñPuAõg þì úÞ BøokBì úG oAlgBy úÒBGoõÚ òüA .luo þì pËð úG Býðk
QÖõÞ úéèBzðA ú`G lñP×â þì lñølG
32
|)ÿpýãG ÿoBÞ

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
33
-þðApüA xBñypu lñízðAk Qynâok
ÿqBÖ ÜÇñìolKô þüBßüpì@

pËð ok ëBíPcA QüBùð|þG ,àƒü ô pƒ×¾ òƒýG þéÎ|ØÇè( ûkAq þ׃ǃè oõƒvƒÖôpƒK #
ô QÖpünK|þì úðBÆBPdì Ao BøkBÛPðA ôA .QÖpâ|þì úüpËð ÑlƒHƒì ,)ûkAqpƒßƒvƒÎ õƒéÒôA|îýƒco
ÿBøpËð ,QuA Q×éÞ òì QuõK" :Qƒ×â|þƒì qôo ó@ÑõñPì ÿBø|úgBy ô ÿqBÖ ÿBø|îPvýu
þéÞpG ok kõg úðBg ok 2017 pHìBPLu îzy
."ïpünK|þì Ýõzì óAõñÎ úG Ao Bíy
ÿApƒPÞk áolƒì 35 qA {ƒýG ûkAq þƒ×ǃƒè .Qynâok Býðp×ýèBÞ
,Bßüpì@ ,òKAs qA klÏPì rüAõƒW ô ÿoBƒhƒPƒÖA êøA þðApüA ÿolK qA õÞBG ok 1921 ëBu ok ôA
QÖBüok óApüA ô óBXüBGom@ ,úýuôo ,ÿôoõy 10 .ly ûkAqõßvì êøA xôo ÿokBìô êýGkoA
.QÖo óApùO úG }A|ûkAõðBg ûApíø úG úÞ kõG úèBu
.kõG oBíy|þG þíéÎ ÿBø|þìkBÞ@õÃÎ ô kpÞ
ïõù×ì þãèBƒu 90 ok ô 2011 ëBƒu ok ôA úuolì ok BƒXƒð@ ok þƒ×ƒÇƒè
úG Ao QýÏÇÚ ïlÎ BO kpÞ fpÇì Ao "kq kAlÎA" úG Ñôpy þüBßüpì@ óBÓƒéHƒì
òüA .lüAr×ýG ÿqBƒÖ kAlƒÎA þƒíÚo ÿBƒø|}qoA ô þvýéãðA ô kpÞ êý¿ƒdƒO
òüA QHS .ly QHS ôA ïBð úG 2013 ëBu ok ïõù×ì qA wK ôA.Qgõƒì@ þƒuoBƒÖ
QÞpy àü wýuCBO ÿApG ly ÿA|ûrýãðA ïõù×ì qA ólƒy êƒýƒ¿ƒdƒPƒèA ÕoBƒÖ
Bßüpì@ok ÈÛÖ .Bßüpì@ lñéüpìok N@|RoBPuA koAô ,qpƒƒHƒèA óBƒƒƒPƒupƒƒƒýƒGk
xBuA pG ÑApPgAô ÑAlGA oArø 30 qA {ýG lüBy óApùO ûBãzðAk þñÖ ûlßzðAk
ô óBâsAô BG úHuBdì ,ÿqBÖ ÿBø|îPvýu ÿoõEO þðBùW äñW ëõÆ ok ô ly
ô oBƒßÖA ,oBƒS@ .QƒuA ûlƒy QƒHS kq kAlƒƒÎA Bßüpì@ {OoA BG óApùO ok ïôk
ÿBø|úHñW úíø úG BHüpÛO ûkAq þ×Çè RBƒÎAlƒGA
lñíyõø ÿBø|òýGoôk qA ,ûkpÞ mõ×ð Bì þâlðq .QyAk ÿoBßíø
òýyBì þPcô BøoõvðBu@ ,Bøôokõg BO ,úPÖpâ úG 1944 ëBu ok þ×ǃè
ok ô kpÞ RpWBùì Bƒßüpƒì@
.êâõâ ÿõXPvW õƒƒPƒýƒPƒvƒðA koAô óõƒƒPƒuõƒƒG
oBS@ qA pýgA ëBƒu lƒñƒ^ ok ûkAq þƒ×ƒÇƒè Qƒuõƒ^BƒuBƒì ÿsõƒèõƒñƒßƒO
Q×ø úÞ þÖ þèBg ÿBWô kõG Yðook þèBvñùÞ úG êý¿dO úìAkA ÿApG AlÏG ô ly )þO|ÿ@|ïA(
.kõHð êídO êGBÚ {üApG Qynâok {ýK ûBƒì kõg ÿApPÞk ô QÖo áoõüõýð ok BýHíéÞ ûBãzðAk
}õø {ðAk ,QýðBvðA ÿApG ûkAq þ×Çè óAlÛÖ .lðAonâ BXð@ok ÝpG þulñùì úPyo ok Ao
åorG þðAlÛÖ îPvýu þulñùì ô þƒÎõƒñƒ¿ƒì þÖ BG qôoõð ïBüA ok ô 1946 xoBì 20 qôo ôA
îèBƒÎ ÿBƒø ûpƒùƒ^ òƒüpƒPƒâorƒƒG qA ôA .QƒƒuA .kpÞ ZAôkqA þüBýðõPè ûkAõðBg àü pPgk ,lñu
|îPvýu þulñùìôpOõýLìBÞ {ðAk ,RBýÂBüo ûkpÞ RpWBùì óApùO úG êHÚ Bø|ëBu þÖ ûkAõðBg
.kõG ûly Bñy@ þ×Çè BG BXð@ok ôA ô lðkõG
.kõG BýHíéÞ ûBãzðAkokoBÞ 1949 ëBuok þ×Çè
þulñùì kBPuA QyAkkBü òüA ûlñvüõƒð * þéÞpG ûBãzðAk úG ôA úÞ lÏG ëBu 10 .kpÞ qBÒ@ Ao
BG {ýK ëBu 49 qA úÞ QuA xArãO ûBãzðAk ÝpG ô xBñypu ïBíO kBPuA àü ,QÖo Býðp×ýèBÞ ok
IÛè ôA úG 1992 ëBu ok ô kõG Bñy@ ûkAq þ×Çè þßüpPßèA ÿBøoAlì úñýìqokoAlìBð ÿlñízðAk

kAk "ÿqBÖ ÜÇñì olK" .kõG |îPvýu þulñùì ô
úñýìq ok ô QyAk Ýçg þñøm ûoAõíø þ×Çè
.kpÞ úDAoA ÿklÏPì ÿBø|úüpËð kõg þ¿¿hO
óBvðA {Ûð úÞ ly úWõPì 1960 úøk êüAôA ok ôA
ÍBdè |îPvýu þulñùì {ðAk ok óBvðA rÓì ô
óAõñÎ BG ÿA|úèBÛì 1965 ëBu ok .QuA ûlzƒð
BG ó@ ok úÞ kpÞ pzPñì "ÿqBÖ ÿBø|úÎõíXì"
ok lñéG ô ûBOõÞ êTì þüBø|}qoA ókpƒÞ koAô
ôA .kpÞ þÖpÏì Ao ÿqBÖ ÿBøpýÓPì ,RBýÂBüo
kpÞ úDAoA QýÏÇÚ ïlÎ þuopG ÿApG ÿA|ûqBO }ôo
ó@ òýÎ BìA ,kõG RæBíPcA ÿoõEO úýHƒy úƒÞ

.kõHð
úüpËð úG úÞ þðBulñùì ô óAlñízðAk BPÏýHÆ
úüpËð ,lñPyAk þßü ô p×¾ ûBãð Bø|îPƒvƒýƒu
úÞ lðlýzÞ {èB^ úG Ao ôA ÿqBÖ ÿBø|úÎõíXì

.lðly|þì úPgBu úðBøAõgpýg ÙAløA óApùO úéXì
úG p×ð oBù^ BO ôk oBÞ ïréPvì iü òPgBu
.QuA óBPvìq ok þíDAk óBHƒùƒãƒð ôk úƒÖBƒÂA óApüA RçÖok iü óBPuAk
à^õÞ ô åorG úé^ óBýì þðBìq ok Ao Bø|Åõc orüpÖô ëB`hü kAlWA
25 BO 15 ÑB×OoA úG )óBPvìq ëôA qôo êù^(
qôo pø wLu ,lðkpÞ|þì pK J@ qA pPì|þPðBu
úÖBÂA J@ ô lñPvßy|þì Ao iƒü pƒzƒÚ eƒHƒ¾
úÞ AopËð koõì |ÑB×OoA iü úÞ ÿqôo BO lðkpÞ|þì

ok .koô@ Quk úG ,kõG pPì|þPðBu þu kôlc .lññÞ Ùp¿ì óBPvGBO ok BO .)Ýôlñ¾( óAk ô iü óAõg úíÓð ô óAoAlðBW RBýc úüBì J@#
åorG RBÏÇÚ |úG äñéÞ àíÞ úG Ao iü ïBãñø òüA qA ûkB×PuA BG pgAôA òýíø BO þðApüA |úÏìBW ok úƒPgBƒu þƒÛÆBƒñì ok óApƒüA ÿBƒø|ëBƒ`hƒü òüA olÚ BW aýø ok lüBy BìA . QuA þâlðq
ô JçÚ àíÞ úG ô lñPvßy|þì êßy IÏßì iü ô ÙpG qA .QuA ûly|þì úýùO iü ,}ôo òüA ô ïpâ oBývG ÿBø|óBƒPƒvƒGBƒO úƒÞ lƒðA|ûlƒy|þƒì ôïpâÜÆBñìûqAlðAúGóAõPð AoolÛðApâpøõâ
,kõG ê¿Pì |þíßdì ápýO ÿBùPðA úG úÞ óBívüo ok ïBÏÆA Bü ZAôkqA îuApì ô Bø|QÖBý ok BìõíÎ óAlñHhü qôo 20 êƒÚAlƒc BƒG þƒüBƒø|óBƒPƒvƒìq
pK iü ÐHñì þPÚô .lðkpÞ|þì þèBg iü ûB^ ok ûkB×PuA þHønì kBýÎA QHuBñì úG Bƒø|úƒýñývc þüBøpùy ok Bø|ëB`hü òüA òýñ`íø ,lðA|úPyAk . QÖBüok ÿpüõÞô àzg
|óBüBK úƒG óAlƒñHhü êƒ¿Ö úƒÞ|òƒüA Bƒü lƒy|þƒì ÿApd¾ ô püõÞ Qyk óBýì ,Bø|ûõÞ ÿBK ok úÞ òüA qA úñýùG ûkB×PuA ÿApƒG Bƒì óBƒãPynƒâ
Ao iü ÿôo êâ|ûBÞ ô ïBg Qzg BG ,lýuo|þì .ly|þì rýð lðA|úPÖpâpGok Ao Bùð@ úÞ þüBø|ûõÞ ô Rõƒè oApÚ êýèk úG óApüAok úzýíø úÞ ÿAkAlg QíÏð
úÞ þðBìq BO lñPvG|þì Ao Bøok ô lðlðByõK|þì ô ïpâ oBývG ÿBø|óBPvGBO BG óBìpÞ úýcBƒð þßü àzgô ïpâ þüBýÖApÓW QýÏÚõì ok òPÖpâ
IuBñì þédì |óBPvøõÞ úG þßükrð ,oô@|óBÛ×g .lðA|ûlñÞApK lƒy|þƒì þƒÛéO RBƒýc þƒuBƒuA ÿBƒùzèBƒ^ qA
.kõy qBÒ@ Bìpâ ê¿Ö ó@ úG Bø|þédì úÞ QuA ëB`hü VAlcA ÿApG ÿBìpu þâtüô ôk ÿAoAk óApüA RçÖ îýéÚA ô RBñÚ p×c BG ô lðkpG oBÞ úG þHèBW RAoBßPGA
oAlÛì úG iü qôo pø óBPvGBO ÿBø|ûBì þÆ úÞ QíËÎ BG ÿBøBñG òüA .lñüõâ|þì >óôlhü< pünK|óBßìA Ao iü òPgBu úÞ óBPvìq ok þÖBÞ , pùð , úÞpG , , ÜýíÎ úíýð ô ÜýíÎ ÿBø|ûB^
óBüpPzì ô ܃c óBƒHcBƒ¾ Ùpƒ¿ì ÿApƒG ïqæ ÿoBíÏì ÿBñÒ qA óBzð lðA|ûkBPÖA áôpPì ûqôpìA ;QuA óBPvGBO ok lƒülƒy ÿBƒìpƒâ ô kpƒÞ|þƒì oAk pýâkBG ÿBøoBHðA J@ QgBuô , lu , pýãG@
òüqõO QÚk úG Ao iü RBÏÇÚ .ly|þì |QyAkpG pýËð Bùð@òüpO|îùìôo|òüAqA ,lðoAk óApüA RçÖ pünLèk ê¿Ö òüA ok Ao iü qA ûkB×PuA úÞ þüBìpâ þì oBÞ úG þPzg åorG ÿBø ëB`hü ô úðBhÂõc
|ÿpýâ|ûqAlðA lcAô luo|þì pËð úG ô lðkpÞ|þíð VApýì ÿõu qA kBG@|xBHÎ ô ÿlüöõì ÿBø|óôlhü ïpâ ëõ¿Öok þG@îÞô BìpâqA Ao kõg BO lñPvG
.lñPÖBG|þì rG ápƒÞ qA úƒÞ ûkõƒG þƒüBƒø|ëAõƒW Qìpƒì ô ÿqBƒuqBƒG ëBƒc ok oõƒzÞ þƒãñøpƒÖ .lñÞ|þì lñøk RBXð þèBvßzg ÿBƒùƒðBƒìq ok ô ëBƒu
wLuô lðkpÞ|þìpK iüqA Ao Bø|ëAõW Bø|ÿpPzì Bøqôoô óAlñHhü Bø|Iy æõíÏì óBPvìqok ÿBø }ôo qA ûlðBì BW úG oBS@ òüpPíùì qA þßü.
.lñPvø ô pPì oArø ÿæBG ÑB×OoA |êýèk úG .QuA þGBPÖ@ J@ lñðBì úÞ lñPvø Bø ëB`hü Bì óBÞBýð þÎAlGA
.lðkpÞ|þì Bø|ÕæA oBG ô lñPgôk|þì Ao Bø|ó@ok ô fpÆ BìA RôB×Pì >Bø|óôlhü< ûqAlðAô lÚ BìA ,QuA |îÞ ÙpG }oBG ,Aõø þƒßƒzƒg rƒýƒð ûkõG kAqA ïkpì ïõíÎ ÿApG ó@ qA ûkB×PuA BøoBHðA
Bø|ëB`hü ,püõÞ þyAõc ïpâ oBývG þcAõð ok Bø|ó@ .QuA ûkõƒG óBƒvßü BƒHüpƒÛO Bƒùð@ úƒzÛð
ûpìqôo ólíO qA þDrW ,kõG kBüq óBykAlÏO úÞ ÿApG Ðýuô þøB^ êìBy órhì |àü qA êßzPì .QuA pO|óAôApÖ óAlñG|iü ÿBøqôo . QuA
úG. lì@|þì oBíy |úG Bø|ÿpùy rýð ô Bƒø|óBƒÛøk BHèBÒ ô þÆôphì þ×Ûu úÞ lñPvø iü ókpÞ oBHðA úG ôo ÿBø|úñìAk,ÙpG }oBG qA wK qôo lñ^ úG ïkpì þupPuk ûõýy úG ëBc úG BO Bü@
,þíülÚ óBßèBƒì úƒÞ ûkõƒG ó@ pƒG îƒuo ûôçÎ úÞ lðoAk lñéG oBývG þüBøoAõük BG Ð×Opì oBývG ÿBø|úñìAk |úÞ|ó@ ëBc ;lñPvø àzƒg JõƒñƒW kAlWA .lüA|ûkpÞpßÖ ÝpG ÑApPgA qA êHÚ iü
Ao ó@ |RAlýèõO qA þzhG îÞ| Quk Bü ëB`hü BKpG ÿqBu|iü ÿBø|ú`Âõc JõƒñW Qƒíu ok òPgBu .lðõy|þì iüô ÙpG qA ûlýyõK þèBíy þupPuk iü úG Bìpâ ê¿Ö ok úðõãƒ^ Bƒì
úÞ ÿoBÞ ,lðkpÞ|þì ØÚô ïkpì Ùpƒ¿ì ÿApƒG ÿBø|þâtüô òüA qA ÿpýâ|ûpƒùƒG xBƒuA pƒG iƒü iü úíéÞôk qA êßzPì ëB`hü úíéÞ ?lñPyAk
|ïBXðA rýð BøoBHðA J@ Bü RAõñÚ koõì ok BHèBƒÒ | |.lðly|þì ok úÞ Ao þüBø|ú`Âõc J@ þñÏü ,QuA |þíýéÚA þøB^ óôok iü úÞ þüBW ÐÚAôok ,QuA ëB^ô
úPyAk ÜéÏO ÿoBXO úG Bø|ëB`hü òüA IèBÒ ïBãñø |úG lðA|ûly úPgBu lñéG ÿBøoAõük ûBƒñƒK Ao |ëB`hü óBìpÞ úýcBð ok .kõy|þì ÿoAlùãð
.ly|þì BìA ,lñPgôpÖ|þì oAqBG ô þ¾Bg kApÖA úG Ao iü úÞ óly Jôm qA ÐðBì qôo ok ô kõy|þì líXñì Iy úíéÞôkqA IÞpì ÿA|úíéÞ .lñìBð|þìrýð óAlhü
BG |ïkpì ïõíÎ ûkB×PuA ÿApG îø ÿkBüq kAlƒÏO lðrüo|þì Bø|ëAkõâok Ao iü wLu .kõy|þì J@
34

www.TEHRANMAGAZINE.com

þüBø|{hG ,ÿA|óA|ÿk RBÛýÛdO
kpÞpO|òyôo Ao BÛüpÖ@iüoBOqA

ok 'ûoõø Qðõì' ûõÞok ûly|òÖk ÿBüBÛG qA RBÛýÛdO òüA ok ûly|ûkB×PuA ÿA|óA|ÿk #
.lì@Quk úG ÿôæBì

ÿBø|óBvðA iüoBO ëBu óAoArø lðA|úPvðAõO þðBPuBG ÿBø|úPÖBü ÿA|óA|ÿkqA ûkB×PuA BG óApâ|{øôtK
òýG þüBø|ëBuok úÞ lññÞ IOpì Aop×ð 16 ÿA|óA|ÿk lðA|úPvðAõO Bùð@ .lññÞÿqBuqBGAoBÛüpÖ@îýÛì
ÑApPgA oõÆ|ú^ løk|þì óBzð RBÎçÆA òüA .lðA|ûkpÞ|þìþâlðq{ýKëBu1000BO8000
BKôoA ok úÞ oõÆ|óBíø ;QuA úPyAnâ BÛüpÖ@ok óBvðA ós ok ÿA|ûlíÎ pýSBO ,ó@ }pPvâ ô ÿqoôBzÞ
ÿBø|QýÏíW ,YüBPð òüA ÜHÆ.lðA|ûly pzPñì "êu" þíéÎ ëBðoôs ok Bø|úPÖBü òüA.ly òýñ^ Býu@ô

.lðA|úPyAk ÿpOpýâApÖ }pPvâ úPynâ ok ,BÛüpÖ@ JõñW þìõG ÿBø|óBvðA úG ÉõGpì
Ýpy ok BýðArðBOô ÿôæBì óBâlðoô@kpâ-þ^oBßy ok þGõñW ÿBÛüpÖ@ úG úýHy þßýPðs úÛGBu
þèô.lðA|ûkpÞ|þì þâlðq {ýK ëBu 1400 BO 8100 òýG óBý^oBßy òüA .QuA ûly ûlük BÛüpÖ@ ûoBÚ
ÜÆBñì ok Bø|óBvðA þßýPðs {üAo@ok ÿA|ûlíÎ pýSBO ,þGpÒ ÿBÛüpÖ@qA óAqoôBzÞ }pPvâ pOlÏG
ok óBâlðoô@kpâ-þ^oBßy úÞ kAk óBzð ÿA|óA|ÿk òüA ûoBGokpPzýG êýédO.QuA úPyAk þðõìApýK

.lðly úPhýì@ ,lðlýuo pu úÞ þðAqoôBzÞ BG þâkpPvâ|úG ,þÚpy ÿBÛüpÖ@
.QuA ûkBPÖA ÝB×OA {ýK ëBu 400 BO 800 òýG ÉçPgA òüA úÞ lññÞ|þì koô@pG óApâ|{øôtK
kôlc .QuA ûkAk óBzð úðBýìoôBg úG BÛüpÖ@ qA RpWBùì qA þèBíPcA løAõy òýñ^|îø RBÛýÛdO òüA
þßü ïBy úÛÇñì ok þíülÚ óAqoôBzÞ BG {ýK ëBu 3100 qA BýðBürðBO ok óBKõ^ àü oBHO qA l¾ok 38
ok koAôoBø þßyrK ûlßzðAk qA ,úèBÛì òüA óBâlñvüõð qA þßü ,QðõéâõßuA xõPðBK.QuA ûkõG
BO úÞ QuA þhüoBOBzýK þðBvðA QýÏíW qA ÿA|ûpËñì ÿApG þOAlñPvì ,YüBPð òüA" :lüõâ|þì ,Bßüpì@
,óBðBKõ^ ô óAqoôBzÞ RpWBùì oõÆ|ú^ lñøk|þì óBzð Bùð@ .îýPvðAk|þíð }A|ûoBGok òüA qA êHÚ

".lükoõð ok Ao BÛüpÖ@ JõñW ô Ýpy
ûlñøk|óBzð lðAõO|þì úÞ lðA|ûkpÞ AlýK ÿløAõy þðBPuBG ÿBø|óBvðA ok òýñ^|îø óApâ|{øôtK
.QuA ÈýdìoBzÖqA þyBð úÞ þOApýýÓO ;lyBG ûrìô úÛDAm BG ÈHOpì ÿBø|ósokpzG þÛýHÇO êìBßO
ÿApG þíu óBøBýâ òPgBñy ô ÀýhzO ok úÞ lðõy|þì ÉõGpì þüBz^ ÿBø|ûlðpýâ úG Bø|ós òüA

.lðA îùì Bùð@ qA ókpÞ|ÿoôk

35

óApùO úéXì

xBñypu ûlñðAõg ,òý`éâokBð
Qynâok óApüA þÛýuõì

þé¾A QýèBÏÖ .Qynâok óApùO ok óApüA þÛýuõì ÿAl¾|}õg ûlñðAõg ,òý`éâokBð # ly AlýK Bø äñýßüAô úèBu 1000 þPzÞ
QyAk þüBýÛýuõì ÿBøApWAô úðApO 300qA {ýGôA .kkpâ|þìpG JçÛðAqA êHÚ ûoôk úG òý`éâ
úG þðBPuBG åorGoBývG ÙBzPÞA àüsôpð îýølðôpOpùyok lüpgrÞpì àüpüq ÿoB×c #
.lðlyôpGôo ëBHÛPuA BG kõg ûoôkok þgpG úÞ .QyAk ûApíø
qA Bø|Rlì ôA .Qynâok óApùO ok oõüpùy 31 úÏíW qôo ,þðApüA þÛýuõì ûlñðAõg ,òý`éâ okBð
81 åpì ïBãñø úG òý`éâ .lðAonâ óBPuoBíýGok Ao þâlðqpg@ÿBøqôoô kpG|þì Yðo ÿõüo ÿoBíýG

.kõG úèBu
ëBu ok kõG óçýâ þédì ûlñðAõg AlPGA ok úÞ ôA .QyAk þÛýuõì ok Ao kõg ÁBg àHu òý`éâ

.kpÞ ëBHðk pñø ô äñøpÖ RoAqô ok Ao kõg ÿpñø ÿBø|QýèBÏÖ ô lì@ óApùO úG 1339
kpÞ|þì þÏuô kõGoAkoõgpG ÿqAô@úPhKô ûkpíy ÿBøpüpdOqA óApËð|IcB¾ úP×â úG òý`éâ
BñPÎA êGBÚ þÇévO BøpÏy Quok {ðAõgô RBíéÞ ÿAkAok ûtüô úG .luBñzG Ao {üAl¾ ûkôldì

.QyAk

ûBã`ýø òì< :kõG úP×â ôA .kõG úPÖpâ kBüõükAo úG ókAk|}õâ ÜüpÆ qA BÖp¾ Ao þðAõgqAô@ òý`éâ ô IèBWoBývG QýÏÚAô àü sôpð îýølðôpOpùyok åorG lüpgrÞpì àüpüq ÿoB×c àü þÆ
ÿoAkpG|ûpùG lì@|þì îyõg ú`ð@pø qA BìA ,ïpýãG kBü ôA qA úñýu úG úñýu Ao þÛýuõì BO ïA|úPyAlð þíéÏì .sôpð ÿBø äñýßüAô p¿Î úG ÉõGpì þPzÞ àü ,ly ØzÞ þðBPuBG îùì
qA Ao þÛýuõì ÿAl¾ BO îPÖo|þì úðBg|ûõùÚ úG ïkpÞ|þì oApÖ úuolì qA úÞ kõG ûly BøoBG .ïkpÞ|þì
ûkq äðq òø@ qA ÿA ûkõO óBuBñy óBPuBG BìA lðA ûlðBíð þÚBG îèBu úèBu oArø ÜüBÚ òüA ÿBø Jõ^
>.ïõñzG úðBg|ûõùÚ ÿõükAo úðõâ úG ,lðly þì Jõvdì Bø äñýßüAô ÿApG ÿlñíyqoA oBývG ÿBø þüAoAk Bø ÜüBÚ.lðA ûkpÞ AlýK Ao
úG {üBøoBÞ pPzýG úPHèA úÞ kõG þðApüA þÛýuõì ûly úPgBñy óBâlñðAõg úéíW qA òƒý`éâ
ÿoBS@ }A|úìBðoBÞokô QyAk ApWAô úðApO l¿ýu pG ÔèBGôA .kkpâ|þìqBG JçÛðA qA {ýK ÿBø|ëBu .lðpýíG ÜüBÚ ÿôo pG lðkAk þì eýWpO Bø äñýßüAô qA þgpG úÞ ÿA
úãük òì" ,"IHvì" ,"ÜzÎpùy ú¿Ú" ,>óBâtì áôBð< ,>pdu Õpì< ,>úPzâ îâ Øuõü< óõ^ .QuA îøk BO îP×ø ópÚ úG ÉõGpì ÜüBÚ òüA úÞ QuA òüA qA þÞBc þüAlPGA ÿBø {øôtK

.lðõy|þì ûlük "úz×ñG Øèq" ,"BH¾ kBG w×ð" ,"rüpâ" ÿBø|ïõHè@ô "îzýíð ú`G 36
qA "îzýíð ú`G úãük òì"ô "IHvì" ,"ÜzÎpùy ú¿Ú" ,"óBâtì áôBð" ,"úPzâ|îâ Øuõü"

.lðly ôpGôo þüBñPÎA êGBÚ ëBHÛPuA BG úÞ lðkõG òý`éâ ÿBøoBÞ
oBÞ úÞ "rüpâ" ïBð úG þìõHè@ BùñO ÿpýâ|ûoBñÞ ëBu 35 qA wK JçÛðA qA wK ÿBø|ëBu ok òý`éâ

.kpÞ pzPñì QuA óBüqBHùy óôlüpÖ BG ápPzì
oõ¿ñì ,oõüBK qpìApÖ óõ^ þâorG óAlñìpñø BG þÛýuõìok kõg QýèBÏÖ ÿBø ëBu ëõÆok ÿô
,Øüpy äñøpÖ ,qBñùy êýéW ,ÿoBùG pÓ¾A|þéÎ ,þÏülG úéèA|IýHc ,þÛcBü rüôpK ,þƒìoBƒ¾
óBíüpð oõ¿ñì ô þèçWA òýPG@ ,þéýÎBíuA lídì ,fBPPÖA p¾BðpýìA ,àéì pýãðBùW ,êÞõO úéèA|êÃÖ

.kpÞ ÿoBßíø
,ûkAqpýì þHPXì ,ïAo kBíÎ ,óBüqBHùy óôlüpÖ óõ`íø þðAlñìpñø ô óAqBvãñø@ BG ÿoBßíø
lídì ,ÿlèBg ÿlùì ,ïpg óõüBíø ,ëlyõg xBHÎ ,óBzÖApùì îüpßèAlHÎ ,þðBìq Øuõü òvc

.QuôA ÿpñø úìBðoBÞ ÿArWA pãük qA îø oõüBK qpìApÖ ,ÿolýc

www.TEHRANMAGAZINE.com

óBPuoBíýG àüok ïAlhPuA IèBW þùâ@ÿApWBì

úPyAk ÿqBXì ÿBÃÖ ok ÿA|ûkpPvâ JBOqBG óBPuoBíýG àü ok ïAlhPuA IèBW þùâ@#
.QuA

koAk îýí¿O kõg Jõ¿ì úìBñuBuA ÜHÆ koAk oApÚ AkBðBÞ õüoBPðA pùy ok úÞ óBPuoBíýG òüA |
.lñÞ ïAlhPuA êGBÛPì ÿBø|}qoA úG ïApPcA }ôo qA ÿpýâ|ûpùG BG Ao kõg óBñÞoBÞ

| ûBãzðAk ok þƒüõƒXzðAk úƒìBƒðqôo àƒü ok óBƒPuoBƒíýG òƒüA ,|CBC| }oArƒâ xBƒuA pƒG
ûkB×PuA ÿpuôo {yõKqA úÞ QuA þíðBg êìBy úÞ kAk úDAoA þùâ@ÔýéHO ÿApG ÿA|ûõýy|McGill
úG Bì ;lyBG Bíy pu ÿôo ÿrý^ ú^ úÞ îýøk|þíð þPýíøA Bì" :lüõâ|þì þùâ@ òüA òPì.QuA ûkpÞ
êÞ pülì ,)|Kevin Empey|(>úLìA òüõÞ<".îýñÞ|þì úWõO Qƒvø Bƒíy pƒu óôok úƒ`ð@
úÞ þãñøpÖ RBÖçPgA úG úWõO BG ,îükpÞpßÖ Bì" :Q×â úÇGAo òüAok ,AõyôAokpÛPvì óBPuoBíýG
løk jo QuAoApÚpìA ÐÚAôok ú`ð@qA þøBâ@kBXüA ÿApG þP¾pÖ òüA lüBy lPÖA|þì ÝB×OA àHÞok

".îýñÞ úDAoA
þßyrK ÿBø|QHÚApì BG Bì ïkpì úÞ QuA òüA Bì QüõèôA ,lükpO óôlG ,ëBc òüA BG":kôrÖA ÿô
þùâ@ òüA".lðpýâ oApÚ úWõO koõì þHønì ô þðBGq ,þìõÚ ,þãñøpÖ ÿBø|úñýìq xBuA pG ô þüBñTPuA
oBùÊA úG úÇGAo òüA ok úÞ þðApGoBÞ IéÒA ô úPyAk ëBHðk úG ÿqBXì ÿBÃÖ ok Ao ÿoBývG ÿBø|{ñÞAô

.lðA|ûkpÞ Øý¾õO þèBÎ Ao óBPuoBíýG Qüpülì ïAlÚA òüA lðA|úPgAkpK pËð

!kpÞBK úG ëBXñW úÞþñÞáBK }õâ

xõðBýÚA ÝBíÎAok þüBüok IuA àüqA ,{cô RBýc xBßÎ òíÖBø òýPuBWqA þvßÎ #
ûkõè@úG Ao Bø|úðBuo qA ÿoBývG úWõO wßÎ òüA .lñÞ|þì êíc kõg BG Ao þñÞ|áBK }õâúÞ

|.QuA ûkpÞIéWpßG ÿBø|Èýdì óly

37

óApùO úéXì

Iýùì úèrèqqA Býðp×ýèBÞïkpì xApø

,àƒürƒßƒì ,óApƒüA ,Bƒßƒüpƒì@ ô óBƒuBƒñy òƒýìq #
,oôkAõƒƒèBƒƒu|ëA ,æBƒƒíƒOAõƒƒâ àü pu pG óBðAk àürýÖ
,ÿrƒƒðôlƒƒðA ,ôpƒƒK ,þƒƒƒéýƒy ÙçPgA pãülßü BG úèrèq
,BýèBPüA ,ëBÓOpƒK ,óBƒPvÞBƒK pG ÙçPgA .lðA ûkpÞAlýK
,lñø ,óBðõü ,lñèqõýð ,úýÞpO .QuA úèrèq òüA Rlypu
ÑõƒƒÚô úƒƒƒG òƒƒƒKAs ô ëBƒƒƒLƒð òƒüA qA {ƒýƒK úƒèrƒƒèq
10 úƒìAkA ok .lƒðlƒðõƒýƒK|þƒƒì ô õO@õðAô ,òKAs ,lƒñèqõƒýð
ok ûly ûlýñypPíÞ QÛýÛc 24 qA pPíÞ ok Ao ÿrðôlðA
Bíy ÿApG Ao Bø|ûqpè òýìq koõì òüA .QuA ûlðAqpè QÎBƒu
úéXì BG ,îüA|ûkpÞ ÿoô@kpƒâ ÙôpÏì {O@ úÛéc úG úèrèq
ÿlÏG l¿Ûì Býðp×ýèBÞ .QuA ûlýuo þéýy úG óõñÞA ô ûly Ñôpy lñéüqõýð qA {O@ úÛéc .QuA ûly
.lýyBG ûApíø óApùO
ok ûly QHS ûqpè òýìq òüpƒPâorƒG .QuA >{O@ úÛéc<
ÝB×OA þéýy ok 1960 ëBu ,iƒüoBƒO ok úèrƒèq òƒüA þƒâorƒG
.kõG pPzüo 9.5 ûqpè òýìq òüA .kBPÖA løAõg pPzüo 7.1 Býðp×ýèBÞ
úÞ QuA þèBc ok òüA .kõG
þéýy ok 1960 ûqpè òýìq pƒu pƒG ÿkBƒüq RBƒÖçPgA
ok 2011 ëBu ÿpPzüo 9 ûqpè òýìq .QƒuA úƒèrƒèq òƒüA Rlƒƒy
QƒÎpƒu ok êƒgAlƒO UƒÎBƒƒG òƒƒKAs oôBG óBðAk àürýÖ qA þgpG
ó@ úÞ ÿoõÆ úG ,ly òýìq {gp^ óBƒñ`ð@ úƒèrƒèq òƒüA lƒƒðoAk
úƒÞ kõƒG lƒøAõƒƒg lƒƒülƒƒy
.ly pO ûBOõÞ úýðBSôpßýì 1.8 qôo QèBc ok lƒüBƒG Bƒýðpƒ×ýèBƒÞ
òKAs 2011 ûqpè òýìq ok BìA lyBG êìBÞ þâkBƒì@
{øôtK þgpG úXýPð êGBÛì
ok ûqpè òýìqoArø 500 Akôlc úðæBu þvÞ pPíÞ ÑõÚô Roõ¾ ok úÞ QuA þDrW óBñ`ð@ Býðp×ýèBÞ þO@ úèrèq úÞ QuA òüA qA þÞBc Bø
UÎBG ûqpè òýìq 100ô lðõy þì wc kApÖA ÈuõO ûqpè òýìqoArøl¾ .lPÖA þì ÝB×OA Býðk puBOpu .lññÞ þì QHS Ao ó@oBãð úèrèq ÿBø ûBãPuk ÈÛÖ ô kõy þì ó@ ÑõÚô úWõPì
ok òüA qA {ýK úèrèq òüA .QuA ûly ûkAk Býðp×ýèBÞ þèBøA úG ÿkBüq ÿBøoAlzø ëBc òüA BG
.lðõy þì þðBW RB×éO ô þGApg kBXüA .kõy oAô@ Býðp×ýèBÞ ïkpì pu pG Rly óBíø QuA òßíì ô úPÖpâ ÿkBüq óBýðBGpÚ þPýu õßürßì
lðA ûly QHS 2013 BO 1900 ëBu qA úÞ þüBø ûqpè òýìq Bø|ûqpè|òýìq koõìok ûly ûlýñypPíÞQÛýÛc 10
kõy þì ûlýìBð {O@ úÛéc úÞ þüBW ,ïAo@ xõðBýÚA ÙApÆA Býðk ÿBø ûqpè òýìq qA l¾ok 90 BO 80 þƒƒƒðBƒƒƒùƒâBƒƒƒð }rƒƒƒƒüo
.lðoAk oApÚ úÛÇñì òüA ok Býðk ëBÏÖ ÿBø óBzÖ|{O@ qA %75 .lñPÖA þì ÝB×OA ,òýìq lƒìBƒW ÿBƒø|úƒPƒuõƒK
ûlýìBð |ûqpè|òƒýƒìq Bƒü úƒèrƒèq
pPzüo xBýÛì ÿBíñøAo ëôlW ÑõÚô þé¾A êýèk .kõy|þƒì
úG úÏÚAô òüA ok .kBPÖA ÝB×OA lñø xõðBýÚA ok 2004 ëBu ,iüoBO ok ûly QHS ûqpè òýìq òüpO þðæõÆ oBzÖ {üArÖA óAõO|þì Ao úèrèq
ô Bƒø|äƒñƒu lƒƒc qA {ƒƒýƒG
.lðkAk Quk qA Ao kõg óBW p×ð oArø 280 BO 230 òýG .lüqpè þì òýìq úÛýÚk 10 Rlì òƒƒƒýƒìq þƒƒƒðôok RBƒƒƒÛƒHƒÆ
{øBÞ pPíýPðBu 2.5 QuoôA ûõÞ ÑB×OoA ,kBPÖA ÝB×OA ëBLð ok 2015 ëBu úÞ þâorG ûqpè òýìq êýèk úG òƒƒýƒìq pƒƒƒTƒƒÞA .QƒƒƒvƒƒðAk
ÝB×OA Býðk ok úÞ þüBø|ûqpƒè
.QÖBü Bø|óBvðA ÈuõƒO lƒñƒPƒÖA þƒì
.lPÖA þì ÝB×OA òKAs ok ûqpè òýìq 1500 úðæBu BìA ,lñPvýð xBvƒcA êƒGBƒÚ
oArø10 ëBu pø òýãðBýì oõÆ úG .koAk oApÚ Býðp×ýèBÞ QèBüA JõñW ok Bßüpì@ úÛÇñì òüpOrýg úèrèq åorG ô ÿõÚ olÚ úG þøBƒâ
kBXüA UƒÎBƒG úƒÞ lƒñƒPƒvƒø
.kõy þì QHS úÛÇñì òüA ok ûqpè òýìq þƒðBƒW RBƒƒ×ƒéO ô þƒƒGApƒƒg
830 kôlc úÞ kõy þì ûkq òýíhO .kBPÖA ÝB×OA òý^ ok 1556 ëBu iüoBO ûqpè òýìq òüpOoBHâpì
.lðõy|þì
.lðA ûkAk Quk qA Ao kõg óBW úÏÚAô òüA ok p×ð oArø pPß^õÞ ÿBø|ûqpè òýìq |
Bƒýðk ÿBƒW úƒíø ok «BƒHüpƒÛO
ÿBø|úèrèq BìA ,lñPÖA|þì ÝB×OA
RBƒ×éO UÎBG úÞ ÿpPƒâorƒG
òƒýƒãƒñƒu þƒðBƒW ô þƒƒèBƒƒƒì
ÿBøoõzÞokB« ìõíÎlðõy|þì

38

www.TEHRANMAGAZINE.com

39

óApùO úéXì

pøõy oBßy ÿBø }ôo

ûkB×PuA ïõù×ì ólðõuo ÿApG þðõO|þì îø þèõãì ,úy þì ôo pK ÙpÆ îø óõ^ ,ûpPùG lýðrG õylýÚ þGõg úGõzðBdPìA iüoBO þÆok }ôo òüA :þOAõW }ôo-1
Q^ ÿõO Bø QÚô þÃÏG úÞ úñüA {ülG BìA ...þñÞ . úÖpÎ úÖ|çg îø ô óBuBñyoBÞ qA ÿoBývG òüApƒG BƒñƒG ô ûkAk wƒK ÙpÆ lük ÿõO úÞ þüBW úü oBG úü #
þèBÚBG ô oBýG pg úÞ k@|þì {ýK þüBø îøB×O Fõu úü ok ZAôkqA qôpìA óApdG úÞ ólÛPÏì óApËð IcB¾ QùG õykõg àýéy BO ôk BG úðõPG ô úyBG
:ò×g þHønì }ôo-6 ØÞ þy|þì õèô ô þñÞ|þì {Ò õùü úðõupG
!!òÞoBG ôoBW ôo óõPðõg ok ÿõéW úÏíW Iy êù^ .ûlìôA kõWô úG J@ óly þzÞ úèõè pSA
:úPßð ÿõO . þñÞ|þì {hK Bzâ êßzì êýW@ô þñÞ|þì :ÿpâxõè }ôo -3 .òýìq
IéÇì úÞ ûoAk kpGoBÞ þPÚô ÈÛÖ }ôo òüA RBìApÞ IcB¾ ô ûkArìBìA þ^ pø úG Rlì òüA úG ÐWAo òP×â óõünø úÛýÚk lñ^ qA wƒK
aýø úÞ òüA QéÎ úG BìA úzG AkA eüp¾ oõÆ úG QPWBc úâA úÞ þñÞ|þì onð ô þy|þì êuõPì Qvø úG ÿoAm þì BñG ô þñýG|þì àuõu úü úÏÖk úü õO BìA QüoBãPuAõg ûlìôA JB¿Ú pÓ¾A pvK úßñüA
úÞ ûpPùG wK Qvýð ûoBÞ òüA |æ« õ¾A þSBðA kõWõì Ðíy úü >þÛO îì x@< úðõg BÛuõO Iy pø ly Aôo ÐÂô úÞ îø ÙpÆ.{ßG þÞ {ßð ÔýW ÿ @!ÔýW J@ Jp úG |ç« Tì ,þñÞ pøõy óôA úG þøAõg|þíð
!kqõylýÚ|ç« ¾A úG ô àuõu ûly þPíýÚ pø úG úñýG|þì oõÇñüA ô ÙpÆ úG Qíz^ þPÚô ô þü@|þì }õƒø úƒG lƒñÚ
:þðõgpg ú`G }ôo -8 !!.ÿpýâ þì õPPWBc úÞ |æBzüA... þñÞ òyôo òƒý`íø õƒO |æBƒƒc .úƒƒPƒupƒƒÖ|þƒƒì þƒƒÚBƒƒG oBƒük
.ÿkoAô Rkõg úÞ BñüA ô ûôrW óBPuAk óõíø :úPßð ô !ûkpÞ oBßy pýy oBãðA úÞ ÿpýâ|þì {éüõdƒO .úüpâ k ô úÞpO|þì QÃÓG õùü úPÖA|þì
:úPßð {ùGõOkõgþOlìúüàuõuxpOqA «|çTìîylÏG úÞ ÿlyBK ô ÿkpÞ õOBø úüpâ Jõg þPÚô
pýÓPì ôk ÑõíXì úÞ þüBXðôA qA úðB×uCBPì !BÎk xBíPèA þXG@ qA BìA ...QðõupG úÞ úñÞ þì oAp¾A þéÞ ÙpÆ ,ÿpG
úzýíø QÎBíWpPgk koõìok þðõgpgô þüBHüq :ÿpXñvìõøBü }ôo -7 !þy|þíð AlW }qA ô þðõHv^|þì úÞ þPÖA|þì ûAo ú¾|çg ...oBßðAõOqAôoAp¾A óôA
}ôo òüA ÿôo úÞ ûpPùG òüApGBñG úPGBS oAlÛì úƒü ô ûkpÞ AlýK ÿkBüq kpGoBÞ A«pýgA }ôo òüA {ýÛGBì ,ûpG {ýK Jõg BXñüA BO AoBÞ úâA ÙpÆ þzG òEíÇì úÞ ÿo|þì ûAo ÿoõXü BìA ÿpG
!þñßð JBvc þéýg îýÛPvì Qvýð ïq|æ úÞ úñüA pÆBg úG îø «BOlíÎ oBÞõO BXñüA BO ...úñÞ QHýÛÏO óõPðõg BO úðõO|þì
: þízy ópÚ Bü :QHTì ú`G }ôo -9 BøoõOBì@ ÿApG òüA ô þñÞ ûBãð ÙpÆ ÿBíz^ ÿõO .Quly òýíÃO xôA BG úãük }lÏG úG BXñüA qA BìA ÿkpÞ õOkõg
ô þñÞ|þì RõÎk NBy þÖBÞ úü úGôo ÙpÆ þèõâõâ ÿBø|óõßü@ qA ...úýâorG þéýg àíÞ îø :þðBPupùy }ôo-4
{ùG ôo úéEvì þÛÇñì ô ëõۃσì þƒéýƒg BƒW óôA úÞ ÿoõÆ óôqpè òOô óõüpâ îz^ BGoBG úü !!úíüpÞ
pßÖúÞkAõg|þìþP¾pÖúü|æ« BíPcAîðôA...þâ|þì úÞ þñÞ|þì ëk kok QPuôk ÿApG ûõƒñƒzƒG ÙpƒÆ :þðBÖpÎ }ôo -2
!!..úâ|þì ôo úéÏG úÞ |æBzüA îylÏG ô úñÞ îz^ ÿ ûpvK úü ÿlìôA|þì þPyAk þPÚô ÿoõÇ^ qA þñýG|þì ÿoBýG J@úÞ úíz^ Iè ÿo þì
:úPßð îylÏG .ûlðôpK àéPì QùG ô ûkq lük ôo õO áBK Bð QuAõcoBãðA úÞ ÿoõW úü ...QuBXð@îðôA BÃÚ
ûlýñy òüA qA pO|oAk ûlñg ÿrý^ |æBc BƒO åo úãük úÞ QuBXñüA .úüpâ püq þðq|þì þÛƒø ô koõg ûqõÞô ÙpÆ ûqõÞ úG ûoõg|þì RBK Qvýð
?ÿkõG ïApÞ BG ôoBü JBvc ô úñÞ|þì kBG ÙpƒÆ RpƒýƒÒ BG ô ûqAlðA|þì êâ RBLè lÏG ...úy|þì pýzÞBƒg
:óApPùG BìqA }ôo-10 úÞ QuBXñüA .ÿo|þì ô þñÞ|þì pK õOqõÞ úéXÎ
! òÞ JBhPðA ÈÛÖ .þñßG ÿoBÞ Qvýð ïq|æ !úñýHOBßèA :úñÞ|þì pßÖ }kõg BG ÙpÆ
:úPßð Apì ÙpÊ Ap^ ,þéýì aýø }kõHð òì BGpâA<
QƒèBƒýg úƒ¾|çg .> ..........þéýè QvßzƒG
þðõO|þì úzßð ÿrüpðõg ô óõg úG oBÞ úâA !úPuok RoBÞ úƒÞ úƒyBƒG QƒhO
BG þâlðq |«æõ¾A BìA .þñÞ JBvc QPýÛÖõì ÿôo
:úPßð
.úy|þíð úý¾õO ïk@ òüA
:þÞpg }ôo -5

{uõG Bø ûBýu qôpÞlñè òüA qA þßü ÿõéW
oBÞ úíø {ðkpÞ QhGlG pÆBg úG úðôlG úÞ þñÞ|þì
ôo }ôo òüA ,ïAõhýƒì RonƒÏƒì .....þƒñƒÞ|þƒì

>...îðBìq ïBìAoõùÊpËPñì BíyêTì îñì ,òülðpýâòì úG< :kpÞï|çÎA Alg óApüA þðõñÞÐÂô BG úÇGAook Alg úG ïkpì RBüBßyô Bø|úèBð þKok #
þãGõñüA |æBc !BPOoõhG kBýGõèõè îâ|þì !òßð :òP×â|þì òPzâ|þìpG BøokBì BíülÚ !ópHG JBvcoAqôk óõìBø ú`G îýñÞÿoBÞúü îýðõO|þíð úãük !ûlyþPüBßc IXÎ#

!}BG úPyAkôo Rkõg ÿAõøõO ,óBìBì :úâþì ûkpâ|þìpG úø ú`G
ôoAk ,aýø úÞóBìq ïBìApßzè !êÆBG ëBýg þøq BìA ;îülì@BýðlG RpÖô RpÖ Bì úÞkõG úðõâòüAô îýñÞêìBÞAo óBìq ïBìApßzè BO lüoôBýG ú`G lñP×âJ|çÛðA êüAôA#
lýèõO !êGBÚBð...óBìõO óõýéýì àü ÿApG úÞþüBø ú`G ëBc úG QvüpâlüBG !îülyòüA ,îülì@êíÎ úG þèBÏPì Ùlø ó@BG úÞBì ؾõèA Ðì !îülzð îøõLìByóBýè úPuk

.lð õy þì
!!!!ïo|þíð úÏíWqBíð úãük úÞûlyûBì lñ^ óæA òì ,BGBG òýñÞîèô :Q×â?þPgõì@úÞqA JkA :lðlýupK óBíÛèqA#
QuA ÿoõzÞBùñO óApüA . lñyôpÖ|þì JBPÞó@þé¿ìokô lñðAõg|þìqBíð ó@ûBãzðAkok úÞQuA ÿoõzÞBùñO óApüA :úÞêýèk òüA úG ,úðApüA BýðkoõzÞòüpO|IýXÎ#
pøqAô þßü ÿkB¿PÚA lv×ì 1000pøqA .lññÞ|þì ÿlýèõOoBÞ|þìBËð ÿBøôpýðô lññÞ|þì þuBýuoBÞÿkB¿PÚA ÿBø QÞpy,lññÞ|þì ÿkB¿PÚAoBÞóAoAlíPuBýuó@ok úÞ
?!J@püq lðpG|þì óApüAok ,lðôo@þìok J@püqqA Ao þðBPuBGoBS@Býðk ÿBW úíøok .îüoAk óAlðqokp×ð 999 þuBýuëBÏÖ 1000

40

www.TEHRANMAGAZINE.com

qA BìA lðkBPupÖ Ao oõìCBì àü Bùð@ lÏG qôo úG Ao ôA ô ûkpÞ AlýK Ao ôA ko QvðAõO þPcAo úG wýéK BG Bø|xBíO òüpO|IèBW
!kõHð ÿpHg pãük þðBH¿Î ÿpPzì .lñÞ QyAkqBG þñ×éO QícArì pÆBg !!!911

ûly óBíüAõÎk ïkrìBðô òì !õèA úÞ kpÞ óBýGô kpÞ þøAõg onÎ wýéK qAôA xBíO ûoBíy úÞlýðAk|þì Bíy ÿ|úíø#
IýXÎ xBíO ôk qôo àü òý^ 911 wýéK òýñ^ úG ïAlÚA ûkõG þðBXì Bø|xBíO òüA óõ^ «BÖp¾ ÿBø|oõzÞ qA ÿoBývG ô Bßüpì@ok wýéK BG
}krìBð Q×â|þì úÞ þðq qA þßü ,kpÞ QÖBüok úíüpW QgAkpK úG óõñÞA óBW .QuA ûkpÞ ÿoBÞ
ô lñÞ ïpâ sBuBì BG Ao ôA kpu ÿBøBK Qvýð pÂBc .QuA ûly ïõßdì óAlðq ûBì 6 Bü ÿo|æk oArø àü .QuA 911pãük
}pvíø Q×â|þì úÞ îðBg òüA krìBð qA pãük xBíO òüA úÞ ÿoApÇÂA ô îùì oBývG xBíO óBýì ok
oõìCBì àü 911 rÞpì .koAk ôA qA þüBW|þG RBÏÚõO îøAõg|þì Õpì QâBð òì !õèA ûlñgô IýXÎ ÿBø|xBíO ,lñÞ|þì QÖBüok rÞpì
.kBPupÖ Bùð@ ÿ|úðBg úG êßzì òüA úG þâlýuo ÿApG qA þßü úßñüA QéÎ úG AlüoõéÖ êøA óq àü qA þgpG ólðAõg úG Ao Bíy úÞ koAk kõWôrýð ÿoAk
óBñ`íø Zôq òüA lýuo BXð@ úGoõìCBì þPÚô Õpì QâBð ,>lèBðôk àì< óAoõPuo ÿBø|úHÏy
wýéK oõìBC ì êýèk òýíø úG .lðkõG AõÎk ëõÓzì ly þðBH¿Î Rly úG løk êüõdO ôA úG úÞ QyAlð :îýñÞ|þì RõÎk Bùð@
kpì ÿ|ú×ýÊô úÞ Q×â kpì úG úéDBÚ òüA îPg ÿApG QýÏÂô àü ï|çÎA ô QÖpâ xBíO 911 BG ô
rýð óq úG ô lñÞ ïpâ Ao }pvíø ÿBøBK úÞ QuA ÿBøok úÞ|òüA êýèk úG AlüoõéÖ êøA óq àü ïA|ûly ÜyBÎ òì !õèA
Ao kõg ÿBøBK þð|æõÆ Rlì lüBHð úÞ Q×â .kpÞ ÿoApÇÂA kõG ûly xõHdì ó@óôokô ûly ê×ÚôA ÿôokõg QéÎ úG >xByôk òýW< ÿBø|úüBvíø ÿqôo
oõìBC ì òüA ÿBø|Ùpc .koAnãG kpu ÿAõø ÅpÏìok ÿApG koAk ïBð >òìkõâ BvüpO|æ< úÞ óq òüA BO kõG þÖBÞ ÈÛÖ úÞ þèBcok ,QÖpâ xBíO 911 BG BG ly|þì lñéG ôA ÿ|úðBg qA úÞ ÿkBüq ÿAl¾ ôpu
êc ÿApG oõìCBì qA Bùð@ ô kpÞ pSA Zôq òüA ÿôo pÂBc úÞ lèBðôk àì Ýôlñ¾ ÿl¿PìqA QüBßy BO lñÞ ëBÏÖ þPuk Roõ¾ úG Ao kõg ôokõg ê×Ú ÿApG oõìBC ì ôk rýð Bùð@ô lñPÖpâ xBíO 911 wýéK
xBíO wýéK BG ,løk wK Ao òìkõâ ëõK kõHð îðBg òüA úðBg úG Bø|úüBvíø QüBßy úG þâlýuo
.lðkpÞ pßzO óBy|êßzì Bùð@úGôA lì@óAoõPuo úG wýéK úÞ|þìBãñø .QÖpâ .kõy qBG ó@ ÿBø|ok ô pÞnO lñ^ ókAk qA wK oõìCBìôk òüA .lðkBPupÖ
!úðBdévì QÚpu àü !õèA pâA úÞ Ap^ QuA ÿoApÇÂA koõì àü òüA < :Q×â ÿôokõg QuA xBñyBðôA Qüõø úÞ óq òüA
IýÛÏO QdO úÞ >BðBuôoBu< êøA kpì àü QgAkpK Ao ó@ ëõK lðoAlð Õpì QâBð Bùð@ îPvðAk|þì ûkpÞ áoBK >òüpãèAô< ûBãyôpÖ äñýÞoBK ok Ao kõg .lðkpÞ ápO Ao ôA ÿ úðBg xByôk îðBg úG oBÇgA
911 BG løk IüpÖ Ao Bùð@ úÞ òüA ÿApG ,kõG wýéK Ao òì ëõK Qvýð pÂBc óq òüA îø |æBc ,ïkpÞ|þíð :Q×â oõOApKA úG wýéK BG xBíO qA wK ôA .kõG àü ,RBÚ|çì òüA qA wK xByôk îðBg BìA
ÿ|úðBdévì QÚpu àü }oArâ ô QÖpâ xBíO pâpG êGAk ,QâBð ÿBW úG úÞ lüõâ|þì ô løk wK ,lñÞ|þíð oBÞ òýyBì þÚpG RBÏÇÚ qA ïAlÞ aýø< kõG ûlyoõìCBìôk ó@qA þßü ÜyBÎ ëk l¾ úð ëk
òüAIýÛÏOëBcokwýéKòüoõìBC ì.kAkAoòýÒôok wýéK >.îøAõg|þíð pâpG êGAk òì .îøk }oB×u Jõg îèBc |ç« ¾A òì ô QuA ïpâ þéýg Aõø BXñüA .lñýHGA o ôA ûoBGôk BO kõG þøAo ëBHðk úG òýíø ÿApG
úÞ lñøk QvüA oõPuk ôA úG BO lðkõG úèBu 28 kpì xBíO 911 BG kõg oBG òüA êýèk òýíø úG
óBGBýg lñ^ úÞ ly ï|çÎA Bùð@ úG rÞpì qA óBùâBð .kpÞ QyAkqBG QícArì ïpW úG Ao ôA îø >.Qvýð ûlìBýð {ýK ÿoApÇÂA koõì úÞ kpÞ óBýG ô QÖpâ
ûly úðBdévì QÚpu þyôpÖ pøAõW àü qA pO|òýüBK êc Ao ïA|þÂBüo ÿ|úéEvì îðAõO|þíð òì !õèA þPuk ê×Ú úÞ kpÞ kBùñzýK ôA úG oõOApKA }A|úðBg úG Ao oõìCBì àü Bùð@ úÞ løAõg|þì ÈÛÖ
ô kpÞ Ao oBÞ òüA îø ôA lñÞ ëBÏÖ Ao kõg oôkõg úÞ lyBG ÿoõìCBì óBíø úÞ kpÞ lýÞCBOô lñPup×G
.QuA îñÞ
ÿ|úzÛð úÞ lýuo|þì pËð úG AlPGA ok þßü QvðAõPð þPÚô >þðBW< ïBð úG pvK àü !ly ûkBýK kõg ÿ ôokõg qA QcAo þéýg .kõG ûlì@ }A úðBg úG êHÚ úÛýÚk lñ^
ÿôokõg úÞ Ap^ QuA úPÖpâ kpì òüA ÿ|úðAoBßHüpÖ BG àíÞ ÿApG ,lñÞ êc Ao kõg þÂBüo êDBvì qA !QuA úPÖopu ïA úé¾õc òì !õèA ô QzâqBG xByôk úðBg úG ûoBGôkoõìCBì ó@
Qíu úGô kAk pývì pýýÓO kõGôA ëBHðk úÞ þvýéK àíÞôA úGoõOApKA úßñüA IèBWô QÖpâ xBíO 911 xByôk QuA oApÚ ú^ qA ApWBì úÞ ly úWõPì þPÚô
úG IýÛÏO ÿ ú×ýÊô BìA .kpÞ QÞpc þyôpÖpøAõW oBGoArø 27 kôlc úèBu 45 >QéLüpO óBW< QyAkqBG wýéK ÿApG QícArì kBXüA pÆBg úG Ao
Qzâ þèAõc ó@ ok úÞ pãük oõìCBì ÿkAlÏO .kpÞ àü ôA úÞ lüõâ|þì wýéK .QuA úPÖpâ xBíO 911 BG ëBu àü ô ÿlÛð úíüpW QgAkpK úG óõñÞA ôA .kpÞ
QuA îÞòì ÿõãýì !õèA kõg ókpÞ ïpâpu ÿApG úÞ QuA oBÞ þGô BùñO kpì
.ly ëõdì lðkq|þì ,Bø|õãýì kAlÏO kpÞ ûløBzì þPÚô óq àü ò×éO QzKô QÖpâ|þì xBíO 911 BGoBG 100 ÿqôo .QuA ûly ïõßdì óAlðq
äñýÞoBK àü ok Ao kpì òüA ÿôokõg Bùð@ ûkAk }oB×u þñý^ óAoõPuo àüok úÞ þüAnÒok .koô@|þì ok IüpÒ ô IýXÎ ÿBø|Al¾ oõOApKA ÿApG ïly þðAlðq îñýyBìok òì !õèA
ok úÞ ÿA|údéuA ÿ|ûløBzì qA wK ô lðkpÞ AlýK ÿpPzì òüA .QÖpâ xBíO wýéK BG QuA îÞ oBývG ,QÖpâ|þì xBíO kõg ûApíø ò×éO BG ôA úÞ BXð@qA
údéuAqBXìpýÒ êíc ïpW úG AoôA ,QyAkôokõg òì ÿAnÒ<:Q×â ò×éO ÿl¿Pì úG QýðBH¿Î BG
lüBG þÚB×OA ú^ pãük !koAlð õãýì þÖBÞ ûqAlðA|úG
.lðkpÞ QyAk qBG >!?lýPup×G oõìCBì àü Bíy BO lP×ýG

...xok xçÞok

.QuBíy pÊBð Alg .lüoAkpG þßü ÈÛÖ :kõG .Qvýð þèBg Ao ólG ok óõg óBüpW QyAk îéÏì # kõG ûlì@xok x|çÞpu xBßÎ #
R|çßy ô þñüpýy lHu àü rýì ÿBùPðA ok ؾ úG úuolì ÿoõgoBøBðok Bø|ú`G # .kAk|þƒƒƒƒƒì xok Bƒƒƒƒƒƒø|úƒƒƒƒƒƒ`ƒƒƒG úƒƒƒƒƒƒG .kpýãG ÿoBâkBü wßÎ x|çÞÿBø|ú`GqA BO
BO lñ^ pø :Qyõð {üôo Bø|úƒ`G qA þßü .kõƒG kõy pO|òyôo Bø|ú`G ÿApG ÑõÂõì úÞ òƒüA ÿApƒG kpÞ|þì ÜüõzO Ao Bø|ú`G úíø QyAk îø îéÏì
.lðkõG ûkBPvüA oõÆ óBíø ,îPvüBG ïpu ÿôo òì pâA !Bø|ú`G :Q×â olÛ^ lýñýHG :Q×â îéÏì .lðõy ÐíW îø oôk úÞ
.QuBø|Iýu IÊAõì Alg !lüoAkpG lýøAõg|þì úPyõð ó@ ÿôo úÞ kõG Iýu lHu àü rýì pu îOoõ¾ ô kõy|þì ÐíW ïpu ok óõg lýðAk|þì úÞ lüly åorG óõO|úíø þPÚô lÏG Bø|ëBu úÞ úãñzÚ
ó|æA ,ûlícA òüA :lýDõãG ô lýñÞ ûBãð wßÎ òüA úG
41 .kõy|þì rìpÚ
Ap^ wK :kAk úìAkA îéÏì .úéG :lñP×â Bø|ú`G .úéýÞô ó|æA ,ûkAkpùì óôA Bü .ûpPÞk
?kõy|þíð ÐíW îüBøBK ok óõg ïA|ûkBPvüA úÞ ó|æA BÚ@ îø òüA :Q×â x|çÞ úO qA Bø|ú`G qA þßü
óõOBøBK úÞ òüA ÿApG :Q×â Bø|ú`G qA þßü
!ûkpì ó|æA ,úíéÏì

óApùO úéXì

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

êvÎ oõK Jkõì BðAlðBì

ÿpPgk , êvÎ :óBPƒuAk úƒ¾çƒg
êídO Bø ëBu qA lÏG úÞ úèBu ûl×ø
løBy lüBG æBc þâkAõðBg Rçßzì
lüBG ô lyBG }okBì ô olƒK ÝçƒÆ
|... lñÞêídO AookBì óôlG þâlðq

?ÿoAlðòìqAÿAúñýÞaýøõOwK|- | ïoAk úÞ þíýí¿Ook ûõÞ óõ^ îø òì , lðpýãG 37{hG |:êvÎ óBìo òPìqA þPívÚ
àü æBcô lükõGpýGk àü ÈÛÖ òì ÿApG Bíy|- | olK úG úPynâ óõ^ îø ô lðBì îøAõg ïlÚ QGBS .ly ûpýg òì úG ô ûkpÞ pßzO úðBãü ÿBÚ@ ô ûkpÞ ØüpÏO úPgBÖ ÿApG Aorý^ úíø
QuA QhHyõg þìBãñø êvÎ úÞ ïlðBíùÖ þì kôq ú^pø QuAõg þì îèk ? îP×â þì lüBG ú^ úG QuAõg þì ôA úPgBÖ þðAk þì :îP×â
.oBßíø oBñÞ olK . lñÞ oôpÒ xBvcA }A ÿoAkBÖô qA úÞ þ`ì QÎBu úG òýíø ÿApG , lñÞ ápO Ao úðBg pO óBíz^ pýSBO QdO olÛð@ BìA lüõãG òì
IèBW þéýg : Q×â ô lýzÞ îø ok Ao {üBøôpGA . |îüly ûkBýK Bìô QyAk úãð þééXì óAoõPuo qA ô ly ïA þðBzüpK ÿ úWõPì . ïkpÞ ûBãð ïA QvðAõPð úÞ kõG úPÖpâ oApƒÚ îƒÛyBƒÎ
oBßíø Bü kpâBy àü òì ÿApG râpø õO BìA , QuA rýì qA pO oôk þéýg Ao Bì þèlñ¾ ô rýì Bùð@| ô lyôA òPÖo qA ÐðBìolK BìA , QuAõgpG ÿBW þì }kõg . QuA ûkpÞ ZAôkqA lüõãG
rý^ úíø îðAlG òì BO lðkpÞ JBhPðA {üõg úÞ ûkAlð ûqBWA râpø úÞ koõg îvÚ åorG okBì þì õO úG ûqBÓì ok qôo ó@ pâA lüõâ
.êvÎ ÿkõHð . kôpG óôpýG úðBg qA ïBy Ùp¾ ïBãñø óBíùì îø òì õƒO ZAôkqA qA wƒK úƒÞ îƒP×â
wc , koõg lðõýK {øBãð BG îøBãðoBýPgA þG .ïõzG óBy úPuAõg îýévO lüBG ô ûly ïBíO úG úðBãü ÿBÚ@ ô kpÞ Üül¿O Ao ôA Ùpc olK òì ô þPvßy þì BíPc ïkpÞ ZAôkqA
úzýíø BG Ao {øBãð ÜzÎ ô þãñO ëk ÿ ûlðqõu pËð úG þÂAo þéýg îñÞ þì xBvcA|- | îñÞ þì {øAõg wK : Q×âô QÖpünK þâkBu Q×â ôA îPyAlð Ao õO òPvßy QÚBÆ
JõéÓì ûoBHßü úG Ap^ îðAk þíð , kõG ûkpÞ rüBíPì Ao rý^ úíø îÞ îÞ òì úG úPuAõg þì úÞ
| |!þuoþíð .îýñÞ Ùp¾ úðBg qA óôpýG Ao ïBy Apì ܃zÎ QƒÏuô þƒPÚô BƒìA lƒüõƒãG
.îP×ãð ÿrý^ ô ûly {øBãð .lüAûkpÞxBvcAQuokBÛýÚk|- | úÞ îñÞ úðBùG Ao ÿoBíýGô þãPvg îPuAõg þì þì ôA þPc , úPvðAõPðpãük QƒgBƒñy
õO : Q×â ókpÞ Rõßu ÿA úÛýÚk qA wK |!þPvøÿoõvWpPgkIXÎ|- | òüA qA pPùG pãük :Q×â lñéG ÿAl¾ BG olK ô lüõãG pdu úG Ao ÑõÂõì òüA QuAõg
.lýðAkþìAoòüAúÞîèBdyõg|- |
?îyBG oBßíø àü QüApG úzýíø þøAõg þì úñýÞ ô qBHXè pPgk õO ókõG oõvW pG ûôçÎ|- | ?êvÎ úð pãì , kõy þíð . lñÞ AlÖ Ao ôA
qA pýÒ : îP×âô úPÖpâ ûlükBð Ao {üAl¾ ûôlðA Bü@ , kpÞ rüpHè Ao ïkõWô ïBíO þðApãð ô {üõzO ?þPyAnãð Ap^ úðAõük Jõg -
.þPvø îø ÿqõO pýÒ ! kõG úPÖpâ îüApG ÿA ûqBO îýí¿O olK ûoBGôk þíð Q¾pÖôA úG úüpâ , kq þíð þÖpc
.lyBG lðAõO þíð îø òüA .îíùÖþíðAoóBOoõËñì?qõOúñýÞ|- | oAlük òüA ókAk úìAkA ÿApGôAoAp¾A êýèk òüAqA êßzì BG îø {ðlýzÞ w×ð þPc ô kAk
.þøAõhGõOpâA,kõyþì|- | úG òì BG õO qôpìA kpu oBPÖo ïoAk òýÛü òì|- | ô lì@ ïoBñÞ åorG okBì?lyBG QvðAõO þì ú^ Qvüpâ þì óBñ`ð@. kõG ûlyôo úGôo
Bø Rlì qA wK ,úðBãü ÿBÚ@ îøAõg þíð òì|- | QüApG þGõg pýGk úPynâ ok úÞ QuA òüA pÆBg {ðlG }qpè ÐðBƒì îƒPuAõƒO þƒíð úƒÞ
lüoAk Bíy BìA , úPzâ qBG òì þâlðq úG {ìAo@ ïoõHXì xçÞ pu oBG lñ^ ÿoAk pÆBg úG , ïkõHð ?êvÎ QuA ûkBu oBßíø àü ÈÛÖ ôA : Q×â ólük BG ô ûkpÞ òyôoAo ÕAp^ ,ïõzG
|.lýñÞ þì JApg Ao rý^ úíø .QuAòýíøÈÛÖlýyBGúPyAkòýÛüúéG|- | Qzcô úG }A úPvßy îø ok ÿ ûp¿^
õO ú^ pø lyBG :Q×âô lýzÞ þÛýíÎ w×ð ?îølG õO úG þOApÞnO úÞ ÿkpÞ ÈÛÖ BìA ?úð pãì ÿoAk ÿkBüq ÿBøoBßíø õO|- |
ok ÿkpì úÞ oBLvG pÆBg úG Ao òüA ÈÛÖ , þøAõhG qõñø òì Bíy pËð úG : îP×â ô ûkq ÿlñgqõK oBßíø àü ÈÛÖ wK , ûly QðApãð BÚ@ òüA .ïkBPÖA
qA râpø ô úPyAk Quôk AoõO Bø ëBu òüA ïBíO òì úðBãü ÿBÚ@ úð ? ïA úèBu ûl×ø pPgk óBíø |********|
þPÚô Bøqôo ó@ , QuA ûlzð êÖBÒ ÜzÎ òüA úèõÞ úÞ îPvø úèBu Qzø ô QvýG óq àü æBc |!Qvýð {ýKqApO óApãð ApìôA áBñøôlðA òýñÆ
úÞ ïkoõg îvÚ ÿA ûkpÞ ZAôkqA úÞ ïlýíùÖ }ôkpG Ao úPynâ iéO ÿBø úGpXOô îÒqA ÿoBG ûlð úìAkA : îP×â Iè püq ô Qvßy îÃÓG ïBíO úWõO ôA ïlük þì úßñüA qA ô kpÞ
BG úÞ Ao ÿlùÎ râpø òìô îñßð QyõìApÖ pãük þPhHyõg wc îðAk þì æBc , lzÞ þì {üõg úG Ao óAõW óApƒýGk ôBƒøpƒPgk
QíñýG þì úÞ æBc . îPvßzð , ïA úPvG {üõg óBvðA àü úÞ lü@þì {ýK îÞolÛ^ô Qvý^ .õãð ÿrý^ pãük îñÞ þì {øAõg úðApPgk þOkBvc qA , ûkpÞ ÙõƒÇƒÏì
ô ûkpÞ oôBG Ao ÜzÎ òüA îøAõg þì õO qA ÿApG . lñßG þPhHyõg xBvcA }A þâlðqok .QuA áoBHì : Q×â ô lýuõG Ao ïA úðõâ Ao îñøm BO ïkpÞ }çO ô ûly rüpƒHè
úÞ îPvýð þñu ok òì óõ^ þñßð }pýÛdO ûBâ úÞ kõG îÞ olÛð@ RBËdè òüA píÎ òì åorG okBì ÿBø Ùpc , ïkõG òýãíÒ ûAo ïBíO ok BO BìA , ïqBu ÙpdñìôA úG ókpÞ pßÖqA
pG ÿBW qA .îðAoôpLG úñýu ok Ao úðBÞkõÞ þÛzÎ òì îüõãG îøk þì eýWpO ô îñÞ þì óBzyõìApÖ BG îPvðAõO þì }BÞ ÿA .ly þì þÎAlO îñøm ok
lzßG {ýK Ao ÿpãük Ùpc úßð@þGô QuAõg QHdì olÚ ó@ râpø ô ïA ûkõHð QhHyõg râpø BùñO úÞ îüõãG óBùW ÿ úíø úG lñéG ÿkBüpÖ . ïlzð ÜÖõì Iy pg@
ûBãðô úPÖo óBð@krð îø òì . QvzðolKoBñÞ , ûBOõÞ ÿ úéíW lñ^ ólýñy pÆBg úG úÞ ïA ûlülð }BÞ ÿA ...wGô kõG lýìA òì þâlðq ÜzÎ
.îPÖpâ ûlükBð Ao olK oAkBñÏì .ïoAk úãð ûlðq îHéÚ ok Bø ëBu Ao þvÞ ÿ úñýÞ îP×â kõg BG . QyAk þOolÚ òýñ^ òì ÿ ûpXñc |********| 44
ú^ : Q×âô lì@îÚBOA úG åorGokBì Iy ïBãñø îýí¿O ô lññÞ pßÖ lñøAõg þì ú^ pø oAnãG

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

, lük þì {üõg kõWôokolK úÞ kõG ÿrý^qA ïA ÿoApÚ þG ô þãñO ëk Qynâ þì olÛ^ pø þG kpÞ þì QHd¾ þíýy pýGk úG ÐWAo óæõEvì ?êvÎ ly
ZoBg ïoBýPgA qA rý^ úíø úÞ kõG Bø ëBu òì pýâ êÖBÒ Apì þãñO ëk òüA ô ly þì óôrÖA ôk ó@ ÿBø Ùpc úG ô ûkBPvüA ÿBW pG oBýPgA àü ÈÛÖ òüA ? åorG okBì ly þì lüBG ú^|- |
pGApG ok ÐÚAô ok|. ïkpÞ þì êídO ÈÛÖ ô kõG ûly :Q×âô QyAnâoBñÞ Ao úìBðqôoolK . kpÞ þì
{ýK ok Ao pH¾ ûAo ïA þâlðq lG VkAõc ïBíO .ïkpLu }õâ .kõG ûkBu RBÚçì
êýídO òìpG úPuAõgBð ókpÞpH¾ òüAô îPÖpâ ?Ap^ þñýãíÒ þéýg Bøqôo òüA òürãüBWAoþvÞú^lüBGîðAkþíðBÏÚAôòì|- | úÞ lýíùÖ ô lðByõK Ao ôA óBHè þãðo þG lñhHè
îPgBñy þíð ó@ qA pýÒ þøAo òì úÞ Ap^ kõG ûly ú^ , ïkpÞ Rõßu ô úPgAlðA æBG Ao îüBø úðBy ÝõÛc óôlG þ¿gpì ûBì àü !îñßG úðBãü ÿBÚ@
Ao Rkõg ô }BG úPyAk pH¾ olK :îP×â Iè püq ô þãðo lýLu ÿpuôo åorG okBì ?îP×â þì lüBG ô óBzÚõÛc óApãð óBzüA koAlð þéýèk úPHèA . .ïoAlð UdG ó@ ókAk úìAkA úG þéüBíO
óBzüpK olÛð@ rý^ ú^ qA . oBLvG Qyõðpu úG òýìq ÿôo òèBu qA ÿA úyõâ ô ûkpÞ pu pG BG úÞ îýPvøBì òüA lñyBG óBPupýGk Rçßzì olK QGõð åorG okBì qA wK úÞ îPvðAk þì
úðBg ÿBøoBÞ ïBíO ûlì@ úÞ þPÚô qA . kõG úPvzð úG Iy ó@ôA BìA lñÞ {ðqpu Apì úÞ kõG løAõg
?ÿA ûly kõGôAoõÃc lüBy . kAk þì ïBXðA þPhu úG Ao .ôA úð îüõy þì ôo úGôo êßzì
îPyAk Ao ó@ RolÚ }BÞ ÿA êvÎ îðAk þíð|- | lñßð pßÖ îüpì QzâqBG úG olK ly þì UÎBG úÞ , lýñÞ ïAlÚA þßíÞ ÿôpýð ókoô@ ÿApG lüBG|- | .ly ïpÆBg {ìAo@ UÎBG òüA ô lìBýð îÚBOA
ÿ ûpùy åpìqA úÞ QuBø ëBu ?Ap^ îíù×G úÞ úÞ Ap^ ïkpÞ þì îcpO îüpì ëBc úG ëk ok ô ê¿Ö ô lñðBì þì IÛÎ xok qA óAkpâBy qA ô kAk òì úG þøBOõÞ ïçu úðBãü ÿBÚ@ qôpìA
ÿApG }A ÿoôk êídO ëBu pø ô konâ þì rürÎ îèk þéýg .kõG ûlülð AoôA olK {ñPÖo BG þPc ôA þùWõO þG Ap^ îðAk þíð , ly ZoBg pPÖk
ô kõG ûlðq qõñø }BÞ ÿA . kõy þì pO oAõyk òì ëBcô úPÖpâ xBíO }olK ërñì BG QuAõg þì .QuA àükrð RBðBdPìA pÂBc xok xçÞok îø qBðpÖ !kpßð îèBdyõg
óBìqpø . QÖo þíð ïrürÎ lðqpÖ îÒqA }BÞ ÿA qA þíÞ îPvðAõO þì úðõâ òüA lüBy îupLG AoôA ÙpcqA ÿrý^pãük úÞ Ap^ ïly ZoBgpPÖkqA . kpÞ rüpHè Ao ïkõWô þHýXÎ xBvcA ô lzð
ûpÆBg ÿrý^ Büô lü@ þì ïpÆBg úGôA óBíz^ pG ÿBW qA îPuAõg þì . îñÞ îÞ îðôok ûôlðA oBýùì ,|.| òì ÿAlg! j@ .ïlýíùÖ þíð ôk ó@ ÿBø úG !?îðrG Ùpcôk ó@ BG îPuAõg þíð òì BÏÚAô
úG úÞ óBìq pø ô lñÞ þì ûlðq òì ok Ao }A lñßð , òýzñG êvÎ : Q×â olK úÞ ïrýg ôA úG Ao Üc lüBG îðAk þíð . Qhüpâ òì qA îø þG BG . kõHð òì þHéÚ xBvcA òüA râpø òýÛü
ûpýg rýãðA oõy wýg úzýíø ô áBK óBíz^ úÞ òüA óôlGô úPÖo QÚBOA úG ûoBGôk þøAõg þì oBÞ òüA BG QuAõg þì lüBy ? úð Bü ïkAk þì
ô kqpè þì þãñO ëk qA îívW ïBíO , ïõy þì ÿA ûkpÞ pýýÓO olÚ ó@ Ap^ .þGAõhG ÿoõhG ïBy lüBy , lølG óBzð òì úG Ao }A þPcAoBð ô îzg .ïlðBuo óBüBK úG Ao îuçÞ þãé¾õc
. lðAqõu þì Ao ïkõWô ÜíÎ BO úÞ ïoAk þuBvcA îPvø úPvg òì : îP×âô ûkq þãðo þG lñhHè ? þG ó@ qA òì úÞ QyAk ÿpãük êýèk ôA QHýÒ îø òì ô lýzßð {ýK Ao þÖpc aýø olK îø úðBg ok
ÿApG RokBì úÞ ÿqôo êvÎ ÿoAk pÆBg úG qBðpÖ xçÞóBüBK qA wK qôpìA . ïkõG pHg þÛýuõì úG ô ûlýzÞ qAok îPhO ÿôo Rlì ïBíO
.òýíø ÈÛÖ , {üBýð îðBg lýzhHG : Q×â ô lðBì xçÞok ïkpLu }õâ ly þì {hKõükAoqA úÞ þÞBñíÒ
? kpÞ óBíÞpO úzýíø .îðrGÙpcõOBGîøAõgþì|- | ô Qvßy îÃÓG , îPyAk þHýXÎ ÿAõø ô ëBc .
ïlýíù×ð qôo ó@ : kAk úìAkA ô Qvßy olK ÄÓG ólýñy ÿApG Ao kõg ô úPÖo ôpÖ þPcAo êHì ok ? îupLG þèAõu îðAõO þì úG olÛð@ òì Bü@. lðByõK Ao îOoõ¾ àyA RApÇÚ
úÞ þÏýHÆ åpì àü , kõG åpì àü ÈÛÖ ? ly ú^ ëkok úÞ þèBcok ,ïkpÞ ûkBì@olK ÿBø Ùpc úÞ úPHèA : îP×â ô lðByõK Ao îOoõ¾ þìpâ lñhHè îðAk þíð ! îPyAk qBýð qBðpÖô úðBãü ÿBÚ@ úWõO
úÞ olÛ^ pø æBc BìA , {íPÖpünK þPcAo úG qBG îÚBOA úG îðAõPG pOkôq ú^pø ïkpÞ þì ôqo@ {üõg úG Apì úWõO QvðAõO þíð ÿkpÖ aýø Ap^
ëk . îñÞ þìoôBG Ao RokBì åpì pPíÞ konâ þì .ïrürÎ þðAõO þì ïA þãèBu ûl×ø ok úÞ þðBvÞrW ,lñÞ IéW
oBñÞ ôA åpì BG îðAõO þíð òì , ïA ûly {ãñO .ïkpâ ?lüoAkpHgúðBãüÿBÚ@qABíy|- | ÿApG îHéÚ úÞ þüBøqôo óBíø , ïkõG ûlük
, QÖo þì lüBHð , kõG kôq þéýg qõñø . îüBýG úPhüoîøúGîüBøoBÞúÞQuAþOlì{PuAo|- | lýñÞ þì pßÖ Ap^: ïlýupK ô ûly lükpO oB^k úG òì . kõG ûly Bñy@ ÜzÎ ïõù×ì BG oBG òýPvhð
BíPc AkpÖ îüõâ þì ïkõg úG ?îñÞ êídO úðõã^ ûlñü@ ô ïkq þì BK ô Quk úPynâ ok þPhu
úßñüA qA ? lì@ løAõg þÞ AkpÖ òüA ô lü@ þì |.êvÎ ïA ûly úPvg ô úé¾õc þG ÐÚAô ok , ?ïoAk pHg ôA qA òì ,ïlýíùÖ IzìA Ao òüA , QyAlð þìõù×ì îüApG
þÞ õãG õO . ïA ûly úPvg îzßG Ao ôA oBËPðA ?îñßGþßíÞîðAõOþìòì|- | ú^ . ly ZoBg xçÞqAô kpÞ þøAõg RonÏì îHéÚ ô kõHð þðBüBK îüBø àyA ÿApG úÞ IzìA
kpu áBg lñüõâ þì pâA {íñýG þì ûoBGôk oBßÖA ô kõG ûkBPÖA oBÞ qA îñøm ?ïkpÞ þì lüBG Ao þvÞ ú^ þãñPèk òPvüpâ ÿApG QvðAk þíð
úéÏyqôo pø ÜzÎ òüA {O@ Ap^ wK , QuA þDBøoBÞ úð :Q×â ô lýzÞ þÛýíÎ w×ð olK BìA . îPuAõg þíðô îPuAõg þì òì ! lñÞ úðBùG
îñÞ þì pßÖ , îølG ïBXðA ïkõg lüBG úÞ QuA . îPyAk þíøpG ô îø ok ô ûlñÞApK úG løAõg þì îèk úÞ ïlðBíùÖ þì Bø ó@ úG úðõã^
?kõy þì {ýK qA pOoô ïoBýPgA qA rý^ úíø . ïoAlð Ao úPynâ óAõO pãük ?koAk þPýíøA ú^ , lüBýð ûBì àü : îP×â Iè püq Ì×c Aoôk ó@ ïA úPynâ óBâlðBì qBG BùñO óAõñÎ
ûlñü@úP×øok úìAkA þìoBãýu ûqAlðAqA {ýG Bø þâqBO , ûly ZoBg úPyAk ëk ok ÿpãük Qýð ô l¿Ú úßð@ þG , îñÞ
pu pG óBñ^ ó@ qôpük . ïA ûly þH¿Î ô îzÞ .QuA ûAõgkõg ô oôpÓì pýGk àü ÈÛÖ ôA
45 , kpÞ B×ÏPuA ÿBÂBÛO úÞ ïlýzÞ kBüpÖ ïA þzñì okoBñÞ !lðkõHð þßü îðBGqô IéÚ Ap^ îðAk þíð .îyBG
kõHð BXð@ îø qôpìA , ïkBPvüA óBPupýGk þWôpg ÿBÚ@ BG òì RBÚçì òüpg@ qA úP×ø àü qôpìA
?êvÎ îñÞ ú^ îðAk þíð þÚB×OA }A ûkAõðBg kApÖA qA þßü ÿApG lüBy qA þßü BG ÿoõíýO îðBg þPÚô . konâ þì úðBãü
pOlG þéýg òì þcôo ÈüApy ?îP×â þì lüBG ú^
|...îø lüBy ? ûlìBýð úÞ ûkBPÖA
ÿA úËdè ÿApG þPc îøAõg þíð .òì ÿAlg!j@
.lük îøAõhð râpø pãük Ao ôA úÞ îñÞ pßÖ òüA úG

óApùO úéXì

okôlðlýñyþìp×ÏWqAAoó@êÛðoBGòýèôAÿApG úèBu YñKp×ÏW( ûly åorGôA BG þÞkõÞqA
úÞ ûpùèk ô oõy ,þéì ÝpÎ BG ïACõƒO þƒðBƒXýø ëBu |4 kõWô BG ô )úèBu àü JApùu ô kõG
þì qôpýK àýìAlÞ pvK ô olK òƒýG ûpƒgæBƒG kõg à^õÞokApG lñðBì Ao ôA òu ÙçPgA
úÞ îø ÿkAlÏO þPc.lðkõG }õâ BKApu ,lðõy ÿpùìô lüqoô þì ÜzÎôA úG ,QvðAk þì
ô îPuo rýãðA îÒ ú¿Ú Áõ¿g úG úìBñøBy BG úG úÞ þðBìq ,QyAk ôA úG QHvð ÜýíƒÎ
þì Ao oBÞ óBüBƒK ô lƒñPyAk þƒüBƒñy@ JApƒùu BG {ñÆô îø óq àü úG þìApPcA þGpÆBg
òýèôA ÿApG þüõâ ,oõyô óBXýø BG rýð lñPvðAk ok ,kõy þì pýâok xôo îWBùì qBGpu ôk
AoôARBÞpcôoBP×âôp×ÏW,lðõñyþìAoó@oBG úPzÞôk ó@Quk úG þãèBu ûlXýø òu
Jp ô lðAõg ,Q×â p×ÏW .lðkpÞ þì ëBHðk þéÞ úG pg@þcôo úGp òüA .kõy þì
ÿBKApu , ly óAôo {üBø úÛýÛy qA ÝpÎ .kq }pËð ok Býðk ô lñÞþì þyçPì Ao p×ÏW kp®ÞAlø qA ÿA|úPyõð Q×øô þu {hG|

.kõGûkpÞIOþüõâ}kõWô ...ú¿Ú úìAkA àñüA .kõy þìoBOô ûpýO òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg

qA Ao }olK þãèBu YñK ok pƒ×ÏW
qA þßü ërñì ok }okBì .løk þì Quk
óAõñÎ úG úPyAk ÿõvðApÖ pvíø úÞëBWo
oô@óBð BO lñÞþì oBÞúG Ñôpy oBßPìlg
úu ô }A úðAk þßü þßü pvK ÿoBÓO úO
Ñôpy þãèBu ûk qA p×ÏW .lyBG }pPgk
ëBÖ þOlì ,þðBHÒBG þOlì ,lñÞþì oBÞúG
þOlì ,þãðpÖ pùy þOlì ,ûlðpK BG ÿpýâ
eýHvO ô pùì ûqBÓì àƒü ok oBƒÞ pƒãük
óBíø ok .þñÞ ôoBK ÙpG wLu ,þyôpÖ
úG ôA ô kõGo Ao {üôoBK ÿkqk ,úìBãñø
{HvÞ êÎBÖ úÞ {üôoBK òPÖBü qBG pÆBg
úðB×uBC Pì þèô lüôk kqk ëBHðk úG ,kõG
{üBøBK qA þßü ô koõg pu Bø ÙpG ÿôo
qA wKô kõGpýâòýìq þøBì lñ^ .Qvßy
þPc úÞ ÿoõÆ úG ,ly äñè þéÞ úG ó@
ôõðAq kokqA ûoAõíøô kpßðrýð êìBÞlyo
}píÞ úÞ òüA BG .kpG þì Yðo píÞ kok
ûAo ïBãñø óõ^ þèô ,lülð ÿA úìlƒ¾
ÿôo {ðlG þñýãñu ô lðq þì äñè òPÖo
þì píÞúG oBzÖ ô ly þì êíc {L^ ÿBK
ëBÛð lypìp×ÏW îø òìrì kok píÞúG ç« PHì oôpì úG ,koô@
pøAõgpøõy úðBg ûõùÚok ó@qA wK .ly
ëõÓzì þ^ ûõùÚ kpâBy óAõñÎ úG {âorG
ÿBPuAo ok Ao {zðAk BW óBíø qA ô ly
þéýg ôA .kõìq@þèBÛð ô þðAõg úìBñøBy
úƒG ÈévO ,Bƒuo ÿAlƒ¾ pƒÆBƒg úƒG kôq
úG úìBñøBy ÿBø óBPuAk ØüpÏOô ÿoõñhu
úðBg ûõùÚ êøA QýÏíW óBýìok ,pTðô îËð
úuBÞ ok {üApG úé¾BÖçGô QuAõg J@ -------------------------| ïôk þðBùW äñW BG ly ÙkB¿ì ïBüA òüA þéÎ ZBc þOlì qA wK .lýuo Rpùy úG
óBýì ó@ qA ÿkpì .lðkoô@ àñg J@ ÿoõéG ÿA ÿoõñhu óBXýø ZôA úG pƒ×ƒÏƒW # .óApüAok òýÛ×PìoõÃcô ,ó@ êdì ok ô QvG Ao úðBg ûõùÚ ,BÚ@
úG îø Jçâ ô lñÚ J@ QGpy óAõýè àü :kAk Aô@ ûkpG óBXýø ZôA úGrýð Ao QýÏíWô ûlýuo ÿpO óolì ô pO fpÇì ,pOlì@okpK IvÞ
ôA óBøk úG îz^ ,}õâBKApu þãíø .kõG úñüpük Quôk ,lídì olK úðB×uBC Pì þÞlü ïqAõè }ôpÖô RAkoAô :kpÞqBÒ@Ao
.òülG lypì ô þ^ úðBg ûõùÚ þPc .lðkõG úPƒgôk ok QgBñy þì Ao ôA þãèBu ûk qA úÞ}A ûõùÚ óApâoBÞ þìBíO Qìlg úG .êýHìõOA
pu ,QgBñy Ao òýðqBð ÿAl¾ ó@ p×ÏW ÿoBñÞ,ûlýzÞoBÞqA Qukrýð {ðAkpâBy .kõy þì úPzÞþðBGBýg RApøBËO qA þßü ôA qA úÞ p×ÏW rW úG ,kAk úíOBg úðBg
Ao }A úñüpük òýðqBð Quôk lídì ô lðAkpâpG Ao kõg úíø .lñPvüpãð þì AoôAô ûkBPvüA kpýì þì {ðBGpùìokBì úGBGorýð ó@qA êHÚ .kõy }A úðBhOoBXO þ^oAlG@ QuAõƒg
ÿByBíO ÿApG }A úèBu YñK pvK ûApíø úÞ lük þì óAoõO ô óApüA ûBLu BG äñW úñd¾ ok qA îz^ Apøq {ðAõW pøAõg òýñ^ îø ô p×ÏW úýcôo BG ókõG þ^oAlG@ÈÛÖ þèô
olK óAõðAq ÿôo ê×Æ .kõG ûlì@ ôA þüBíðpñƒø òüpO ÙôpÏì kpHð pâûoBËð úíø ô lðlük þÚBG ÿpPgk kõg qA ô klñG þì ôpÖ Býðk ó@oBñÞok kAlÏPuA BG óAõWô kõHðoBâqBu
{øBýu ô Qyok óBíz^ BG Al¾ þG ô úPvzð pPß^õÞpøAõg .òüôpK ïBð úG koAnâ þì ok qôo àü ÿA úP×ø oõÃc ,ÿlypì úG
þì oBhPÖA ô Qvüpãð þì Ao p×ÏW úðAôBßXñÞ .lðkõG óApüA ÿA ûoõÇuApvKôolK ûlùÎ úG Ao ûkpìokBì ákõÞ}oôpKp×ÏW ïBãñø úG þèBÛðô óBƒgqôoõƒð úƒðBƒgoôq
.ûlì@ åorG óAkpì ÐíW úG olK ûApíø úÞ kpÞ BG ÿoBíy þG kAlÏO QýÏíƒW óBƒýƒì ok oBývG Ao p×ÏW ,úíø òüA úÞ kpƒýâ þƒì óAlýì ûrHu úðBg ûõùÚ ok JBPÖ@JôpÒ
ô kq {èBukpg pvKô lídì úG ÿlñhHè p×ÏW ô lñPyAlð þüBñy@ {üBø óBPuAk ô úìBñøBƒy úGp .kqBu þì ûkpì ëk ô pÆBg ûkpvÖA .QgAkpK rýð óAlýì ûrHu óAlýì ok ÐÚAô
lídì pG :kAk pu Aô@ô QgAõð Jp pG ÿA úXñK ,JApùu úÞ koõg þì ôA úG þðBìq pg@
úÞóByoAõük úG oAõük úüBvíø óAõW pvK 46

www.TEHRANMAGAZINE.com .kõGûkpÞõzðõWl¿ÚîPuo BñG lñéG ÿAl¾ BG QýÏíW .RAõé¾ lídì ë@ô
kpÖ ô lðkBPupÖ RAõé¾ ûoBGôk QýÏíW kõgòüAúÞlðkBPupÖRAõé¾p×ÏWúPuAõgúG
lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG õGApùu :koô@pG äðBG óBýì ó@qA ÿA ûkq óBXýø òýðqBð Quôk úG þüõâlƒì@ }õƒg Ñõƒð àƒü
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ !!{ßð õGApùu ,p×ÏW lypì {ßð .kõG }A úñüpük
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G kõg BG ô QvƒG Ao {ƒðBƒíƒzƒ^ pƒ×ƒÏƒW óAõýè ô lýyõð J@ úÎpƒW lƒñ^ wƒLu
ú^ QzÞ õñì JApùu þHñWA þPÚô :lýzülðA lýzÞpuúíýðBOrýðAoJçâôlñÚJ@ÿõPdì
(626)3-50-50-50 îø ô úzG úPzÞ úìBñøBy JApùu úßñüA qA áBG :kAk úìAkA ô
óArüoàyAôóArüoÝpÎ,úPvGóBíz^BGóBñ^ pu Ao îƒPuo ,JApƒùu úƒßñüA qAlƒÏG —
ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì :kAkúìAkA îø úÞ JApùu ,lñßÖA áBg pG ô lñéG Quk
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük QukoôqAoJApùuqApÖApu— îø qBG ,kõG áõßzì óApüA óAõéùK ó@ úG óBñ^
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW QvHG}lñéGjp^úÞþP×âõO qBGîPuoBìA.lüõãGôAúGAo{ìBðúÞkpÞoAp¾A
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA äñ^lüqBýGîPuoQzâþíÒ úG Ao îPuo QüBùð ok JApùu ô kpÞ ÑBñPìA îø
äñùð þãñW ëBü ô pu ó@ QÖpâ ;kpÞ Ao {ðBW l¿Úô lñßÖA áBg
(310)274-7474 òýéýK úñýu pG qA Qvzð
óAõW pýèk QzK koô@ îg òøk ô ÿôo ô ëBãñ^ ,áBg qA pK
47 óAõO }kõHð ,lìBýG úðBìq
pýy oAkpÞ úG pG òýìqpG }kq pð oõâ pG úÞ ÿpýy oAkpÞ úG
pu úG ko@olðA oõâ ô Quk lðq
püq úG lðBíð îø õÞ QvðAlG lýzÞ pG óõãG@ pXñc þßü
lýzÞpG óBýì qA rýO ÔýO àHu
lüokpG ëk oAlýG pýy pG lüpG Ao }pu òO qA QuAõg þíø
Q×â qAô@ úG îPuo kpÞ úãð
îz^ p×ÏW ,QuBgpG QýÏíW qA óBÓÖ Q×ùð qA kBzâ lüBG qAo òüA úÞ
pãük ÿoBývG úßéG }kõg BùñO úð lükô kõzâ
.lñüpâ þì óBñÞ Üø Üø óAkpì qA pâpýy êü ÿA Q×â JApùu úG
pýO ô pýzíy ô qpâ ô òßÖA lñíÞ
{ðAkpâBy úG JBÇg úðBg ûõùÚ IcB¾ Bì òýü@ lyBG pO úðõâpâk
{hK óõüBÚ@ òýG Jçâ QGpy :koô@pG äðBG
.òýñÞ Bìòük{üAo@lyBGòüArW
kõG Jçâô lñÚ QGpy åorG ÿBø úuBÞ koô@ kpHð þPzÞ úG õÞ þvÞ
koô@ kpâ püq ÿpPùì pu
BG wÞ pø BO lýgp^ þì QýÏíƒW òƒýƒG úƒÞ òýìqpG lùð {PzK úÞ òýPvhð
ÜüBÖ {ðôok JBùPèA pG ,ÿA úÎpW ólýƒyõƒð
.lü@ òýÞúGlyBGú^pâ,}pukpHð
ô lðBuo p×ÏW úG Ao kõg ,QuBgpG lídì koô@ püq }pãük oBG pâô
úíøqA QèBc Rkõg úßñüA êTì ,}AkAk :Q×â koô@ pýy ïBð {ðlñßÖA úG
AkpÖõy þÚBGõãG ô òÞ {ìõíO BW òýíø !ûpOlG AlW ôo lñÞ pu qA lyBG Aôo
.þñÞ þì êÛð Iy Bì òýü@ lyBG pG úðõâ òüpG
úñd¾ úÞ kõG ó@ qA pO úÖçÞ p×ÏW BìA kq ,úéýuô òüA úG îPuo ,óõüBÚ@ ú¾çg
úG ûBâ ó@ ,lñÞ Bøo ûoBÞ úíýð Ao óBzÞ JApùu ô JApùu þíco ëk ô ÿkpíðAõW ,RpýÒ åo úG
lídì úG JBÇg óBâkAk Quk qA êۃΠqpƒÆ .kpÞ Áçg êü óôõW óôA äñ^qAôo }kõg
ÿAõg þì õO þñÏü :Q×â þðBH¿Î ô Q×y@pG òìpG úãük úÏÖk úü úâA úÞ lüõðô ûlÎô òüA BG
óõg ÿõO Iy AkpÖ BO úÞ îñÞ ëô õGApùu òì óôA ,ÿlðõuo áBg úGõñì QzKô ÿly IèBÒ
,óõüBÚ@.þñÞAlWîñOqAõìpuþðõOþì QÚô
?!!úñßG óõW ô úPéÓG }kõg
úG JBÇg ëBc úP×y@ úðõãðBíø wLƒu
JApùuþGôoþíPuoaýøAlg:Q×âQýÏíW úÞ kõG óôA qA pO îco ëk ô pOkpíðAõW JApùu
ÿApG,úñÞîcoBìQßéíìÿBðôõWúGAlg,úñßð AlW {ñO qA Ao úPyAnâ òu úG BK êü àü pu
úG ,JApùu êTì úÞ þüBø óôõW fôo ÿkBy .úñÞ
òýðõhG údOBÖ ,óly úPzÞ Bø þHñWA òüA Quk Ao Jp QuBgpG BK úG ûkq óBXýøp×ÏW
óBñ^ îø .QÖo úðBg ûõùÚ óBýì úG ô kBùð òýìqpG
.óõüBÚ@ úG Q×â þì JApùu ô îPuo kpHð úñd¾ qA úÞ
IcB¾ ô ly oApÚpG Rõßu úÛýÚk lñ^ qBGpu òO ôk ó@ BG }kõg JApùu kpƒHð kBƒü
úG úðBg ûõùÚ îËð AkBHì úÞ ó@xpOqA úðBg ûõùÚ úPvzð ÝpÎ {üBKApu ,kõG ûkBPÖA xôo qôBXPì
ó@ok ïkpì þñùýì ô þéì RBuBvcA ô koõhG îø
RBðBXýø UÎBG óBÃìo ûBì îøl×ø Iy qBÒ@
BG ,lðrüpG óBGBýg úG ïkpì ,kõy þHñWA lƒÂ .ly ÿoBW {üBø úðõâ ÿôo àyA RApÇÚ ô
îPg êýéW RAõé¾ óõüBÚ@ :Q×â lñéG ÿAl¾ :kAkúìAkABuoÿAl¾BGîøqBGúðBgûõùÚóBýì
.ûlG úìAkA õy ú¿Ú p×ÏW lypì BO òýñÞ úñýu ÿôoqAô QzßðõíPuo JApùu —
koAk úìAkA ,óõüBÚ@ .kAlð {Péùì îPuo BìA ,ly lñéG }A

óApùO úéXì

ly ïçÎA óApüAô úýuôo ÿqBG QýéG QíýÚ

.lðoAk )óBìõO oArø 49 BO 21 kôlc ok ( êGôo úýuôo úðBPuôk oAlük ÿBø|QýéG }ôpÖ #
ëBu ûBì pùì 18 óApüA ô úýuôo þüôoBüôo óAoAkAõø ÿApG ó@ÿBø|QíýÚ ô qBÒ@óApüA ô
ÿoõùíW rÞpì ,óAqBÞ pùy ûBãyqoô ok ÿoBW
BO 131 ÿBøõßu QýéG .kõG løAõg óBPuoBOBO .ly ïçÎA óAlñì|úÚçÎô ëBHOõÖ
300 QýíÚ óAqBÞ ûBãyqoô|D | QívÚok 133 óApüAô úýuôo úðBPuôk ÿqBG ÿByBíO QýéG |
úG ÉõGpì rýð Bø|QýéG ïôk Ñõð .lðoAk þƒéGôo ÙpÆ oõOApKA þPðpPñüA QüBu ok óõñÞA|îø qA Ao
êGôo 400 QgAkpK BG 129 ,120 ,119 ÿBøõßu êƒGBƒÚ úƒýƒuôo ëBƒHƒOõƒÖ óõƒýƒuAolƒÖ kAkoApƒƒÚ
ÿApG rƒýƒð þƒéGôo 500 ÿBƒø|QƒýƒéG .lƒñƒPƒvƒø 700 BO 300 qA ÿBø|QíýÚ úÞ QuA ÿoAlüpg

.lðA|ûly úPÖpâ pËð ok 128 ô 121 ÿBøõßu
ô úýuôo úðBPuôk ÿqBG QýéG òüpO|QíýÚ|óApâ
BO 121 ÿBøõßu úG úÞ QuA êGôo 700rýð óApüA

.lñPÖBü ÁB¿PgA 127
úðBPuôk ÿqBG ÿoArâpG êdì óAqBÞ ûBãyqoô
|ïBW óBGrýì ûBãyqoô 12 qA þßü þðApüA ô úýuôo

.kõG løAõg 2018 þðBùW

óAõðBG þPzÞok þðAkrü BÂo þüAkpPgk
Qvüpâô QÖpâëAlì Býu@òèBu êgAk

êgAk ÿBø QGBÚo óAõðBG þPzÞok #
úG ÜÖõì þðAkrü Apøq óBPvñíÞpO òƒèBƒu

.ly ûpÛð ëAlì IvÞ
êøA ÿpPgk koAk ëBu 18 úƒÞ þƒðAkrƒü |
þPzÞ þðAkrü BÂo þüAkpPgkô QuAoBHüõW

.kôo þì oBíy úG rýð óApüA fpÇì pýâ
þPzÞ êGBÛì ëBñýÖ ok úÞ þƒðAkrƒü Apƒøq
qA wK kõG úPÖpâ oApÚ óBGrýì oõzÞ qA ÿpýâ
Qvüpâ Bø QGBÚo ÿõßu ÿôopG òPÖpâoApÚ
oõzÞ pýâ þPzÞ BO ly UÎBG ÿoôAkBð úÞ Ap^

.kõy óBìpùÚ óBGrýì

kîAkéÏìëBBÚH@Oõ;Ö1xQo×ðk-p3âôókBBWßýúKG óBPuqõg þGok eOBÖ kæõÖ

êGBÛì ÿqôpýK BG AooõzÞÿBø|ûBãyBGpOpG äýè ëBHOõÖ RBÛGBvì îP×ø úP×ø óApùO óBßýK # .lðkpÞ QÖBüok koq ÿqôpýK BG óBPuqõg kæõÖ ëBHOõÖ îýO #
.QyAnâpu QzK úýüçÆ Q×ð þéÎlýu ÿlùìlýu Ao oAlük òüA RôBÃÚ ÐíW ok Ao kõg ,îP×ø úP×ø ÿqBG òüpg@ok

úP×ø Jõ^oB^ ok 18:30 QÎBu qA )úPynâ úÏíW( úýüçÆ Q×ð ô óBßýK ÿBø|îýO oAlük | .QyAk ûlùÎpG .kAk ÿBW äýè óBýÎlì
òüA óBüBK ok úÞ ly oArâpG xlÚ pùy ÿAlùy ûBãyqoô ok oõzÞ ÿBø|ûBãyBG ëBHOõÖ pOpG äýè îP×ø |kæõƒÖ ô óAkBƒG@ Qƒ×ð QƒÏñ¾ ÿBƒƒø|îƒýƒO
úP×ø Jõ^oB^ ok )úPynâ úÏíW( óBPuqõg
.lupG ÿpOpG úG kõg óBíùýì êGBÛì àü pG 3 úXýPð BG ly ÜÖõì óBßýK îýO oAlük ÿBø|ûBãyBG pOpG äýè ëBHOõÖ RBÛGBvì îP׃ø
26 úÛýÚkok þðAoBG ÝkB¾|lídì úìAkAok BìA ,kpÞ þðréâ Q×ð ÿApG úu úÛýÚkokpýTÞ|ë@|þvýÎ îø ÙB¿ì úG óAkBG@ þPhO ûBãyqoô ok oõzÞ
úG þèçW óAkpâBy BO lðkpÞ þðréâ óBßýK îýO ÿApG oBG úu 78ô 33 ÜüBÚk ok óBgBÚ@ þÃOpìô p×¾ pG àü ÿqôpýK BG ÿqBG òüA úÞ lƒñƒPƒÖo
píS úG þPèBñK úÇÛð ÿôoqA óBgBÚ@ëôA êâ .lñGBü QukpOpG äýèok kõg þèAõPì ÿqôpýK òýìõu
.lýuo ïBíOA úG Bø|ÿkæõÖ
.lýuo ly ÜÖõì ÿoõyBÎ pÓ¾A þéÎ oAlük òüA ok
Bø|þP×ð ûqAôok koAô 24 úÛýÚk ok Ao ÿqBG êâ àO
,ûkAq|úéèAlHÎ lícA ,ÿõýøq|îýco ÿlùì .lñÞ
õãì ô kæõÖ îýO qA òýzÖA }o@ô ÿlüpì Bñýu
RoBÞ oAlük òüA ok Q×ð QÏñ¾ îýO qA BPvýOBG

48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

BðpŸG ZpüA pPÞk
àyrLðAlðk

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG |

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335

wÞõèpKõu êýHìõOA
àütéGok óBýDBÂo òýìAo

.koAnâþìpu QzK àütéG äýèok Ao ÿlG ÿBøqôo ûlñPuôA {íýO BG óBýüBÂo òýìAo #
ô koAnâ þìpu QzK Ao ÿlG ÿBøqôo òýìAo .òýzð Qßíýð òýìAoô QuA òýzðpÏÚ ûlñPuôA |
àü qA òPÖpâ ÿoAõu ëBc òüA BG BìA luo þì }õâ úG îýO òüA qA }A þüAlW RBÏüBy þPc

!kõy ôA JB¿ÎA klíO UÎBG BPÚõì lðAõO þì wÞõèpKõu þñýâoõHìæ

ok óApüA ëBHýèAô þéì îýO
ly ïõu þðBùW RBÛGBvì

ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ .ly òKAs ïBW RBÛGBvì pOpG ÿBø|îýO ïBW þƒðBƒüBƒK qôo ok #
ïBW ok oBG òýìõu ÿApG óApüA ëBHýèAô îýO ëBHýèAô þéì îýO ,òKAs ok óBùW ëBƒHýèAô
,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK ûoôk ôk ok .QyAk QÞpy óBùW óBðBìpùÚ åorG Ao úvðApÖ îýO 2 pG 3 úXýPð BG ly ÜÖõì óApüA
þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@ ,lyoArâpG 2013ô 2009 ÿBø|ëBuok úÞ {ýK óApüA þéì îýO ÿqôpýK òüA BG .løk Qvßy
.kõG úPÖBü Quk ïoBù^ ô îXñK òüôBñÎ úG óApüA Quk kõg iüoBO þðBùW ëAlì òýèôA úƒG
l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy ïBW óBƒüBƒK ok óApƒüA ëBƒHƒýƒèAô þƒéì îýƒO
òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êüõdO BO QÖBüok qA l¾ok ok Qvßy àüô kpG 4 BG óBùW åorG óBðBìpùÚ .QÖBü
ëAlì QÖBüok BGô lýuoqBýPìA 9 úG êüqpGpGApG kõgoAlük òüpg@ô òýíXñKok óApüA îýO
QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy ,þðBùW äýè óBìpùÚ ,úvðApÖ þéì îýO ly ÜÖõì
.QÖBü Quk ïõu ïBÛì úG rðpG òýèôA úG óApüA ÿqôpýK òüA BG .løk Qvßy Ao
(818)705-7777 www.AdmiralCarpetCleaning.com ïBW ëBHýèAô ÿBø|QGBƒÚo ûoôk òƒýƒíƒPƒ×ƒø Quk ëBHýèAô RBÛGBvì iüoBO ok þðBùW ëAlì
ô ûBìoõüpùy 21qA ëBvìA óBùW åorG óBðBìpùÚ
49 7030 Darby Ave, unite B, Reseda, CA 91335 pùy ôk þðBGrýì úG óBùW pOpG îýO 6 oõÃc BG .QÖBü
lýÏu IýÞpO BG óApƒüA ëBƒHýèAô þƒéì îƒýO
.ly oArâpG òKAs ok BÞBuôA ô BüõâBð óBìBu ,oõ×Ò pýìA ,oõK|ÿkBHÎ kçýì ,ÙôpÏì
koAô þíDBÚ kBøpÖ ô ÿõuõƒì lƒídì ,ÿrƒDBƒÖ

óApùO úéXì

?óBýGþÞ,îz^- Ñõð úýcôo òì ?ïrürÎ úƒýÖpƒc úƒ^ òƒüA- | |.lüõâþìôkõñyþìÿrý^
BùPñì.òðpýãGQÚôþzñìqArÞpìòðrGäðq- îðôk þì .îñÞ þì {üBPu ôo õƒO þƒPuôk QðõGpÚ òì þùèA :Qvßy îðBg óAoõO ÄÓG
.AlWAlW pPgk òüA oBÞ ëBHðk þPyAlíz^ aýø óôlG Alg ÿAõg þì þ^ pø þùèA ,óõW úüBu ïpG
| |.îãýìóõzùG«BíPcúyBG- .ÿkBPÖA úÏÖkpø , îñýHG ûlGõPGBvc ûoBíy ,ûlG QùG
îPyAnâ {üBWpu Ao þyõâ úßñüA Ädì úG ?pPÞkkõGþ^óõOpËð:îP×âÿoArãuBLuBG .îupLG ûo þì ïkBü
pPÞk ïkpÞ pßÖ .QuBgpG ò×éO äðq ÿAl¾ xlcòì.kpÞêídOJõgþéýg,þ`ýø- ?þ^ ÿApG :ïlýupK
BG ô îPyAkpG Ao þyõâ ,ûkpG kBü qA ÿrƒý^ «æõíÏì ,ûpG úyBƒK BƒùñüA qA pƒOkôq ïkq þƒì oBÞ þðBXì úÞ RAôBíupPÞk ûpgæBG Jõg-
:ïlýèBðþãPvg þèô .lðoAlð ólýñy JBO ç« ¾A ëôA RBvéW ?úñÞ þì ,úñÞ þíð
?úéG- îø lÏG úP×ø æBc .kpÞ êídO Jõg BñÎo þèõK «çÏÖ :ïlðAõg {üApG Ao îGBvc ûoBíy

úì ok ÿpPgk :óBìo ÿ ú¾çg
”õè ûríc òýßO“ úPyõð
ëçc úƒÞ þƒuBƒñzðAôo xBƒñyoBƒÞ úƒƒüBƒƒu
Quôk úÇuAô BƒG Qƒvø }kAõƒðBƒg Rçßzì
ô kôo þì ûoôBzì ÿApG þßýñýéÞ úG }olK
îÞ îÞ kpýâ þíð ÿlW AoôA þvÞ úßýèBcok
pPzýGô lññÞþì AlýK óBñýíÆAôA úG {ðAoBíýG
ÿApG úüBu okApG Quôk BÂo , lðõƒy þƒì
.. lñÞþì úÏWApìôA úG BñÎo }pøAõg êßzì
þì þâlðq lñíOôpS ÿA ûkAõðBg ok úÞBñÎo
ûkAõðBg þùWõO þG pSA pG þÞkõÞ qA lñÞ
úíø qA ô QvýðAôo kBc Rçßzì oB^k }A
koAô Quôk óAõñÏG úüBu ..koAk úíøAô wÞ
úG þK lñÞ þì þÏu ô kõzýì Bùð@ þâlðq
óBíø ok ô kpHG BñÎo Rçßzì þé¾A úzüo
þèô kõy þì úüBu ÜyBÎ îÞîÞrýð BÂo ëBc
òƒüA óôok þƒðAôo Rçßzì xpO qA úüBu
BÂoqAô koAk úíøAô Qé¾ô òüAqA ûkAõƒðBƒg
lƒøAõƒg þƒì ókpƒÞ pƒßƒÖ ÿApƒG þƒPƒéùƒì

............

*******************|

51{hG

wK :lýupK ÿqõìpì lñhHè BG okBì#|
ÿBø òPÖo ò×éO ô Bø þGAõg þG òüA QéÎ
?QuA þÛyBÎ QÚô þGô QÚô
?úý^ BùÖpc òüA óBìBì :ïlülñg oBýPgA þG
óõùñK Bíy qA ôo ÿrý^ òì úƒy þƒì úƒãì
ûlìôA {ýK úÞ þéßzì òüA ÈÛÖ ?óBø?îñÞ
òì úñßíì ô úy þì êc ûoAk kAõhG Alg úâA
| |.îñÞpßÖîøïAûlñü@úGîñÞAlýKQ¾pÖ
îƒÖpƒÆ úƒG þƒùý×u olƒðA êƒÚBƒÎ ûBƒãð okBƒì
?þñÞ þì ûphvì õñì :QgAlðA
úñßð kok óõPPuk ,Alg úG úð :îPuBgpG BW qA
.kõG ûríyõg þéýg
:lý`ýK îyõâ ok BÂo óAlñg ô kBy ÿAl¾ ?kBýì qAôo ûoôBzíèA ÜcoAlÛì «BÛýÚk òì BO lürüpð .îPÖpâ ôo BñÎo úðBg ûoBíyô îPÖo îÚBOA BG
?þP×â ôo úéG ûpgæBG wK ,úzðóõíýzKlÏGBOúâAïBýìúP×âúÞç« ÏÖ- | |.îupLG}Aþzñì ÿp×Ëì îðBg kõy êìBÞ ÝõG úßñüA qA êHƒÚ
?ÿoõÇ^ ,ïçu :ïlülñg Qý¿hy òýñ^ úÞ lýðôk þì pPùG óõOkõg qA óBXýƒø ô oBƒËƒPƒðA .QƒyAkpƒG Ao þƒyõƒâ
ïBXðApu ô QƒÖo ïA úƒÚlƒ¾ óBƒGpƒÚ ûoBƒGôk ØüpÏO {üApG Ao rý^ úíø .kõG AlýK {üAl¾
}oBíy qôpìA qA îñÞ pßÖ ,îGõg þéýƒg- | |.lñPvøZArìþìlìkolÛ^þüBø | |.îñÞÐÇÚAoÉBHOoAúÞkAkQüBÂo .îPÖpâoõPÞBÖ Ao Apøq ëBc fpy ÈÛÖ ,ïkpÞ
?qôo lñ^ õãG ÈÛÖ ,úy þì Ñôpy îuõßÏì .kBPuA úéG :lülñg þðBGpùì BG pPÞk ÄÓG BG îðBg óAoõO ly ïBíO îüBùÖpc þPÚô
þ^ ?þâ þì ÿoAk þ^ :ïlýupK IXÏPì pPÞk ïpð ÿAl¾ .ïkpÞ þøAõg onÎ oBvìpy RAôBíupPÞk úG lüBG úÞ kõG ûkBPÖA ïkBü ûqBO
opÛì lÎõì qA QÎBu îýð ûqBO .îðrG äðq îø ?kBýG lÏG úÏÖk úÞ kpÞ ëõHÚ æBc :lýupK
?qôo lñ^ :ly lñéG }ôo úG ÿrý^ Bíy ÈÛÖ ,kBýì îñÞ p߃Ö-
úãì !Bø ûpG RkBü ÿkôq òüA úG kõHðoApÚ ?A¶ - okApG ô okBì úG úüBu þPuAo .ïkpÞ þgõy- .kõG úPynâ îø ô kôo þì þüBW BñÎo úÞ oBãðA úð oBãðA ,lüoBýð
ïkBùñzýKôo úzG òyôo BñÎo ØýéßO þP×ãð ,òðrG pu òì úG óoAk QÚô úâA õãG îø BñÎo pø qA êHÚ ,QyAkpG Ao þyõâ pPƒÞk þƒPƒÚô
úPÖo BñÎo Q×â þì óBìBì Jõg ?þñÞ þì pßÖ .îPuAõg onÎ ïkBüq ÿBø QícArì qA þÖpc 50
.îñßG þPHd¾ àü óõyBøBG ïAõg þì
| |:Q×âþðBGpùìBG


Click to View FlipBook Version