The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

We at Tehran Magazine are offering a great advertising Opportunity for your company.There are currently more than 1 million, Armenian Iranian, Jewish, Armenian, Afghan, Tajikistan people living in California, and 2 million more in other states of the US. Needless to say, this community is a huge market with lots of potential.Tehran is an independent weekly magazine in Farsi, published and distributed primarily in California , but also in other States.With its 20 year history of regular publication and its diverse contents for various age groups, Tehran is honored to be the Farsi-language magazine of choice among Iranian- Americans. It has a significant number of readers per issue, and every week a subscription copy’s is sent to more than 5000, subscribers, clinics, law offices, hair salons and doctor offices throughout the United States. It is also available at most Iranian supermarkets.The magazine also goes on-line at www.tehranmagazine.com the on-line version of the magazine and updated weekly .We believe that you can take advantage of this powerful media to promote your company name, services and products among the large local, national and international Iranian community in a cost-effective way. We are currently offering special deals for placing your advertisement in Tehran Weekly Magazine.Tehran contains almost 100 pages and its published using single (or two) colors, except for the four front and back glossy covers and corresponding inner pages.
for more info please call (818)881-1771

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-11-19 19:20:06

Tehran Magazine Issue # 1111

We at Tehran Magazine are offering a great advertising Opportunity for your company.There are currently more than 1 million, Armenian Iranian, Jewish, Armenian, Afghan, Tajikistan people living in California, and 2 million more in other states of the US. Needless to say, this community is a huge market with lots of potential.Tehran is an independent weekly magazine in Farsi, published and distributed primarily in California , but also in other States.With its 20 year history of regular publication and its diverse contents for various age groups, Tehran is honored to be the Farsi-language magazine of choice among Iranian- Americans. It has a significant number of readers per issue, and every week a subscription copy’s is sent to more than 5000, subscribers, clinics, law offices, hair salons and doctor offices throughout the United States. It is also available at most Iranian supermarkets.The magazine also goes on-line at www.tehranmagazine.com the on-line version of the magazine and updated weekly .We believe that you can take advantage of this powerful media to promote your company name, services and products among the large local, national and international Iranian community in a cost-effective way. We are currently offering special deals for placing your advertisement in Tehran Weekly Magazine.Tehran contains almost 100 pages and its published using single (or two) colors, except for the four front and back glossy covers and corresponding inner pages.
for more info please call (818)881-1771

Keywords: shahbod,noori,tehran,magazinre,persian,magazine,iranian,new

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
10 úd×¾.........|..|.........................) þHdì îüpì pPÞk |(óAkpì þvñW ïAlðA Qìçu- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
12úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì (úP×ø îg ô aýK ok-
16úd×¾ .................)BøpHg ô Bø ûpù^(îýðAlG pPzýG 2018 kpì òüpO|JAnW BHèA wüokA qA-| ÿoõð lŸHùy& Publisher
18 úd×¾.................................)}oArâ(Bßüpì@ iüoBO ÿqõu {[email protected] òüpOoBHâpì-
20úd×¾ ..........................)óBùWÿBíñýu( úñd¾úG>rèpâwüBLuA<ûôpâQzâqBG- SHAHBOD NOORI
22úd×¾.............) }oArâ(QyAk þðAqoA Bì ÿApG Ao| {üBø QíÏð úÞ ÿlðôAlg qA ÿoArâpßy-
24úd×¾.|.................................)léW ÿôo(réýø þèoõG ok óõOBg {ü[email protected] òèBu- )|201 8pHìAõð| 23( [email protected] úÏíW | ,1111 êvévì ûoBíy ,23|ëBu
41-28úd×¾ ...................|.................................. Býðk oBñÞ ô úyõâ qA-
44úd×¾ ........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–| Friday, November 23rd, 2018 I S S U E # 1 1 1 1
46úd×¾ .................................)ÿlXðôpvgBüôoúPyõðþÚoôBK(ÜzÎîüpc–
48úd×¾.......................................)ûBOõÞóBPuAk ( ïqBuþìõðqAAoïAúðBý[email protected] The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
54úd×¾..............................)îüpìúPyõðþÚoôBK(òìÿApGþPÚô,õOÿApGþPÚô -| published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
56 úd×¾...................................................................ÿ[email protected]| covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
60úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK- politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
77-72úd×¾............................................................... ëôlW|- within the Iranian community.
|78 úd×¾ ..........|..................................................úP×ø þDõãzýK-
80 úd×¾.............................................|.................Bø ÿlñìqBýð - (818) 881-1771

TEHRAN MAGAZINE

Mailing Address:

PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]
Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA [email protected]ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Bý[email protected]ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

QynâokqA ëBu ûkqAôk
óBíýìApâ lñìpñø ô oBßíø
QynâóõüBíø þéÏèAlHÎ

oBÞpu" pPÞAoBÞ qA ÿoAkpG ûpùG BG Ao pãük ëBüpu ôqúAìBBíðûqñlôýuüokólóñõìAüppBñùíøOø.oôþQkþévóÏíèGAõüôllƒpüHÚÎÖrƒóoü#õBBãùƒWéƒOð
ok lí¾ ô lí¾ ÿBƒøApƒWBƒì :QƒgBƒu "oAõƒPuA
QýGõHdì ôk pø úÞ pǃg qA pƒOæBƒG ÿBƒøApƒWBƒì ok úÞ þðBìq ok óõüBíø þéÏèAlHÎ kBü ûlðq
þééíèA òýG úéXì“ BG rýð þOlì kõG wéXð@ wè
.lýðBuo ZôA úG Ao óõüBíø þéÏèAlHÎ qA Ao þðlðAõg þHèBÇì ô QyAk ÿoBßíø ”óApùO
rýð ÿpñø ÿBø îéýÖ qA þgpG ok òýñ`íø ÿô }oBãð ô àHu BG ô kpÞ|þì ÿoô@ ÐíW oBñÞ ô úyõâ
ó@ qA úÞ QgAkpK ÿqBG úG RôB×Pì þüBø {Ûð ok ok ôA ÿoBãð úìBðqôo úGpXO qA þÞBc úÞ kõg ûtüô
ûoByA "pùy JõñW" ô "óBgoBPu" úG óAõO|þì úéíW úéXìrürÎ óBâlñðAõgoBýPgAok kõGoôk ÿBø ëBu

.kpÞ .kAk|þìoApÚ
ÿô ÿpãüqBG úñýìqok óAôApÖ úéÓzì kõWô BG oAõâõu ô pSBC Pì Ao Bì BùñO úð ôA Qƒynƒâok
òüA ok }oBÞ òü[email protected] ô kpßð Bøo Ao þÛýuõì oBÞ ô êgAk ok Ao þðApüA ÿpñø úÏìBW úßéG QgBu
ûoBGok þðõâBðõâ IèBÇìô kõíðpSCBPìoõzÞ ZoBg
.kõG "îülÚ óApùO ÿBø Øýñ¿O" îýËñO úñýìq oõzÞ qA ZoBg ô êgAk þðApüA ÿBø úðBuo ok ôA
qôo þíülÚ lñìpñø òüA pßýK ÐýzO îuApƒì
oõÃc BG Bíñýu úðBg êGBÛì qA óBƒ[email protected] |29 úƒHñyôk .ly wßÏñì
ÿB×üA pÆBg úG pPzýG úÞ óõüBíø þéÏèAlHÎ
.ly ïBXðA óApùO ok óApüA ÿBíñýu óAlñìpñø úG "BÚ@ lí¾" ÿBø ëBüpu ô Bø îéýÖ ÿpu ok {Ûð
ok óApüA JçÛðA qA wƒK ÿBƒø ëBƒu ok ÿô ó[email protected] |27 úHñy qôo ,QyAk Rpùy "oAõPuA oBÞpu"
óApüA úG {ýK ëBu ûkoBù^ ô kpG|þì pu úG Bßüpì@
pG | 1385ûBì ó[email protected]|27 úHñyqôo ïBXðApuô QzâqBG .Qynâok óApùO ok þHéÚ |úPßu pSA pG
kõgoBÞ ,QyAk ëBu |86 åpì ïBãñø úÞ ÿô
.Qynâok þãèBu |86 òu ok ô þHéÚ|úPßu pSA ô kpÞ qBÒ@ ÿoBãð úìBðqôo úñýìq ok |1318 ëBu qA Ao
úG óõüBíø þéÏèAlHÎ kBü ûlðq ûkAõðBg kApÖA ÿBø úðApO ólðAõg BG BXð@okô QÖoõükAo úG wLu
qA êHÚô QyAk|þì[email protected] åpì ÿô :lñP×â óApùO úéXì
úÞ Iy BìA .îülülð ôA ok Ao ÿoBíýG úÂoBÎ aýø ó@ .lýuo Rpùy úG þðAõg ûkpK {ýK ô|rýì@ rñÆ
ô ly þHéÚ QvüA oB^k JAõg ok QÖo pPvG úG ok ,þÛýuõì úñýìq ok {üBø QýèBÏÖ úìAkA ok
îø ÿôo úG BG Ao óBPuôk ô Iy ó@ eH¾ oAlük ÿBK "ÿoBùG|úPüoAô" îéýÖ ok þðAõg qAô@ |1328 ëBu
oõÆ úG úÞ kõG wK ó@ qA ô lðBzÞ Bíñýu úG Ao ÿô
.lzð pvýì ,{ðBízW ÿlGA òPyAnâ QgAkpK óõürüõéOô Bíñýuok ÿpãüqBG úGpíPvì
kBG þìApâúzýíø }kBü kBy {côo {ýG ok ÑõíXì ok ô kAk úìAkA |1357 ëBu BO Ao ó@ô
þðõürüõéO ÿBø ëBüpuqA ÿoBývGô îéýÖ QvýGqA

.kpÞ ÿqBG
ô Bíñýu ok ÿô {ƒÛƒð òƒüpƒOoõƒùƒzƒì BƒìA
Bø ó@ok úÞ kõG þüBø îéýÖô Bø ëBüpu ,óõürüõéO
kBý¾ rüôpK ûApíø úG "oAõPuA oBÞpƒu" {ƒÛƒð ok

.QgAkpK|þì {Ûð ÿB×üA úG )BÚ@ lí¾(
ôk kBý¾ rüôpK ëBüpu òüA óBƒüBƒK qA wƒK 8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

ëBu qA úÞ ûkõG þOBzüBì[email protected] xBuA pG þÛýÛdO BðlðkpãýìôpGôoó@BG ó@qAwKBüôóBìokë„ õÆ >þHdì îüpì < pPÞk
kpƒì 50000 ÿôo pƒƒG 2006 ëBƒƒu BƒƒO 1986 ïBãñø ok ÍõÏð ÿoAlùãð Bü ô kBXüA ok þðAõO
ïBãñø ok kok . QuA þvñW úÇGAo ÿoApƒÚpƒG QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
.QuAúPÖpünKïBXðA þüBßüpìA ( ëArðA óôlG îuBâoA, þvñW úÇGAo ÿoApƒÚpƒG
RBPuôpKqA QHÚApì îuBâoA úG ólýuo ok þðAõOBð Bü ô, ) àzg ëArðA
}oArâ óAkpìqA úPuk òüA RBüBßy ûpìqokrýð
ëBíPcA {øBÞ oõËñì úG úÞ þéìAõÎ püBu| | þüBðAõO ïlÎ ô þvñW êýì kõWô .QuA ûlükpâ
püqRBßð QüBÎoRBPuôpKÿBùüoBíýG úGçPGA ÿlñüByõg Bð ÈüApy , þvñW úÇGAo ÿoApÚpGok
úPÖpâ oApÚ lýÞBO koõì óApËð IcB¾ ÿõu qA w×ð úG kBíPÎA {øBÞ úG úÞ kkpâ þì IHvì Ao
ôpñüA qA .kkpâ þì pXñì þvñW oBPÖo ïBXðA ok
| | :qAlñOoBHÎlðA püq lüBG þðAôo rýð ô þðlG êìAõÎ úýéÞ þuopG
RBGôpzì Ùp¿ì {øBÞ ô RBýðBgk ápO ô úürXO koõì QvýKApO wßu ô àyrK pËð
Býðp×ýèBÞ ûBãzðAk RBÛýÛdO úüBƒK pƒG : þƒßƒèA ïqæ ÿBø úý¾õO ô óBìok úPÖpâ oApƒÚ êƒýédO
pGApG 2 lñPvø òýãñuoAõg Jôpzì úÞ ÿkApÖA
lñPvøþèõíÏìoAõgJôpzìúÞ ÿkApÖAqA{ýG óïAAlkpðAìQþìvçñuW koAk ïBð þvñW Qìçu ûBì pHìAõð ûBì #
ûkpÞAlýK Rpùy " pHìôõì " úG úÞûBì òüA .
.lðõy þì RBPuôpK óBÆpu pýâok úDAoA þvñW lülW þâlðq ÿqBu úñýùG QùW ïBüA Ñôpy BG Bíñýu pÞnì óBâoBPu ô óAlñìpñø .lyBG þì þƒvñW óBƒâoA QƒýíøA oô@ kBƒü
þüAnÒ îüso : þüAnÒ ûtüô úìBðpG kBhOA| | .kkpâ qA Ao kõg QüBíc êýHu òPyAnâ BG pƒHƒìôõƒì ûBì(pHìAõð úíéÞôkïBÒkAqAúPÖpâpGpHìôõì
{üArÖA Ao RBPuôpK óBÆpƒu pƒÇƒg þƒGpƒ^pƒK wßÏñì þÎBíPWA ÿBø úßHy okpHìôõì {HñW
úünÓO úéXì ok úÞ þyoArâ úüBK pG .løk|þƒì RBPuôpK QìçupGpSõì ÿBø þÞAoõg ,ôokõg ÿôopG êýHupüôB¿O I¿ð .lðoAk þì . QuA )êýHu ( }BPuõìô )pýìAõð
qA ÿpýãzýK ok þüAnÒ îüso pýSBO pG þƒñƒHƒì úéXì ok ûly pzPñì RBÛƒýƒÛƒdƒO pƒG BƒñƒG pãükqArýð ...ô þìõíÎ úýéÛð êüBuô ,BíýKAõø oõìA òýèBÏÖ qA þíý˃Πêƒýg úƒèBƒu pƒø
QüBÎo , QuA ûly ûkoô@RBPuôpK Rçßzì þHýÞpO kAõì , BßüpìA ÿsõèõýG òíXðA óõýuAolÖ þì oBíy úG QÞpc òüA ûlðqBuoBýyõø RBìAlÚA lñüApÖ úG pHìAõð ûBƒì ólƒýuoApƒÖ BƒG þƒPyAlƒùG
qA õéíì ô þGp^ îÞ kAõì ÿôBc þüAnÒ îüso ÿpýSBO rHu ÿB^ òýñ`íø ô rìpƒÚ JApƒy ok QÞpc ok lýÞBO koõì RBÎõÂõì qA þßü.kôo QýíøA óõìApýK kõƒg ÿBƒø þƒðBƒuo þƒøBƒâ@
kAõìô rìpÚ QyõâqA rýøpK , ûõýìô RBXürHu .lðoAk þðBÆpu ÿBùèõéu lyo {øBÞ ok QHTì RBñüBÏì ïBXðA úƒG óAkpƒì ÿoô@ kBƒü pƒHƒìôõƒì .lñzhG þì QÎpu RBPuôpK úðBýèBu RBñüBÏì
ÿB^ , þéÞApGô îéÞ êâ qA ûkB×PuA , ÿpèBÞ pK úðõã^ úÞ QuA ûly ûkAk óBzð ÜýÛdO òüA ok qA ÿpýãzýKoõËñì úG óAkpì þßyrKô þ¿hy püBu qA RôB×Pì Ao pHìAõð ûBì ÿAõøô ëBc ú`ð@
êÚA lc úGô ÿkô , ÿA òýìBPüô , Büõu , rHu ÿB^ ô rìpÚ JApy ok kõWõì ÿBùPðAlývÞA þPð@ òüA óBâlñðAõg ÿApG úÞ QuA RBPuôpK óBÆpu kAlÏO {üArÖA ûløBzì kqBu þì ëBu ÿBø ûBì
lðAõPýì , þÖBÂA îývéÞ ô þñHè Ùp¿ì ólýðBuo lyo úG úÞ þOBHýÞpO kBXüA ok lðAõPƒýƒì rƒHƒu îülÛO JBG òüA ok þOBÎçÆA püq fpy ok IéÇì þì ÿôo òPyAnâ êýHu úG úÞ QuA þƒðAkpƒì
úG çPGA ëBíPƒcA {ƒøBƒÞ ok Arƒu úƒG þƒzƒÛƒð kBXüA ëçgA lññÞ þì àíÞ þðBÆpu ÿBùèõéu úG þãðAkpìô kpì êHíu óAõñÎ úG êýHu .lðoô@
ûly úP×â .lñyBG úPyAk RBPuôpK Rçßzì ok BùñO úð {øBÞ ok BùñO úð RApýSBO òüA .lñüBíð : QuA ûlükpâ úG ô QuA ûly JBhPðA pHìAõð ûBì kBíð óAõñÎ
ókõG AoAk QéÎ úG rýð þøBì Ùp¿ì úÞ QuA lyBG þì QýíøA rDBc RBPuôpK óBÆpu úñýìq qA lÏG ÐüBy óBÆpu òýìôk RBPuôpK óBÆpu qA QüBíc úèrñì úG ó@ ólðBüôo úÇuAô òýíø
Ao RBPuôpK óBÆpu úG çPGA ëBíPcA 3 BƒãƒìA ô úñýu óBÆpu , ûkôo óBÆpu {øBÞ ok úßéG úÞ þíDçÎ. QuA óAkpì óBýì ok úüo óBÆpu óAkpì ûBì òüA ok . kkpãýì kAlíéÚ pHìôõì {HñW
àñüqpËðqAþñÒúÞôlÞîhO |.løk|þì{øBÞ pG òýÛÛdì .lññßýì {Ûð ÿB×üA rýð ûkôo óBÆpu fpÇì Ao RBPuôpK óBÆpu ëBíPcA Bùð@ qôpƒG qôo 30 Rlì úG Ao kõg þyApO Roõ¾ ÿBø ÔýO
«BüõÚ ó@ qA ÜyBÚ 2-3 úðAqôo Ùp¿ì lyBHýì RBHýÞpO òýG úÇGAo ØzÞ BG BO lðlƒýƒìA òƒüA pG êýHu ô {üo lyo ûqBWA ô lðoAnâ þì oBñÞ
þãðpÖ úWõâ kBüq Ùp¿ì.QuA ûlükpâ úý¾õO lñðAõPG óBÆpu ô Bø þÞAoõg òƒüA ok kõƒWõƒì | |:qAlñOoBHÎlñÞ|þì úWõO lñðAõPG ûAo òüA qA BO lñøk þì kõg Roõ¾
úý¾õO RBPuôpK þPìçu Ì×c ûAook ûoAõíø Bø óBÆpu ÑAõðA BG úéGBÛì ok ÿpOpSõì ÿBøôoAk ok Áõ¿g úG oAokA ÐÖk úG qBýð opßì xBvcA óBÆpu úèõƒÛì úƒG ÙõƒÇƒÏì Ao þƒìõƒíÎ óBƒømA
úÞ þüBXð@ qA þãðpÖ úƒWõƒâ .QƒuA ûlƒükpƒâ
ïpÖ ok «B¾õ¿g lyBG þì òýKõßüæ ÿôBƒc .lñüBíð lýèõO Iy | |.lñüBíðóAkpìokRBPuôpK
ôpvñÞ Bü ô þãðpÖ úWõâ wu , ó@ ûly úPhK rýð ûõùÚ óBâlññÞ Ùp¿ì óBýì qA þüõu qA ókpÞ oAokA ïBãñø ok }qõu Bü kok xBvcA QuBýuqAà×ñìô }õWkõgþPÞpc pHìôõì| |
óBÆpu qA ÿpýãƒzƒýƒK ok îùƒì wƒG ÿpƒýƒSBƒO }oArâ RBPuôpKóBÆpu úGçPGAqAÿpPíÞoBì@ ókpÞ|ØÚõPì ô Ñôpy :oAokA lñüApÖ ok ëBßyA .kôo þìoBíy úG þPìõßcô þPèôk ÿBø ÿlñì
ûkAk óBzð RBÛýÛdO.lyBG þì AoAk RBPuôpK ok ûly ïBXðA ÿBø {øôtKpG BñG .QuA ûlükpâ ÿBø QýèBÏÖ IèBÒ ok AlPGA {HñW òüA Ñôpy
þðBÆpu ÿBøoõƒìõƒO lƒyo QƒÎpƒu ôkpƒâ lƒðA þüBXð@qA , koAôoBø ûBãzðAk þßyrK ûlßzðAk ØýÏ oAokA Bü oAokA þü@ îøkpâ ok 1999 ëBu qA úÞ ÿA úƒüpƒýg
{øBÞ þøBãzüBì[email protected] ÿBùyõì ok Ao RBPuôpK rÞõéâ , òýèõvðA pG pSõì ûõùÚ ok þHýÞpO kAõì úÞ ëArðA ÐüBì Bü oAokA ok óõg ûløBzì qBÒ@ BýèApPuA ÿBøpùy qA þßü ok úðAkpì à^õÞ
QÖpzýK QÎpu îø ôkpâ Ùp¿ì . lƒø|k|þƒì , lñyBHýì ólƒG ok þƒvƒñƒW ÿBƒø óõƒìoõƒø ô Bü òãè ,píÞ {hG ok þP×u Bü kok úGpXƒO qôpìA ú`ð@ . koõhýì îÚo QuA ûkpÞ oBÞ úƒG
îøô lñÞ|þì lñÞ Bùyõìok Ao RBPuôpK óBÆpu lyo {øBÞ Bü ÿpýƒãƒzƒýƒK ok Ao þƒOApƒýƒSBƒO BG pHìôõì {HñW lølýì óBzð îýPvø ó@ løBy
BG ÈHOpì úðBâlñ^ ÿBø|ós ÿôo ÿlý×ì RApýSBO óAõO þì ó@ ÿApG RBPuôpK óBÆpu ÿBùèõéu | |Bø|óAo ÿpýãzýK ÿBùøAo qA óAkpì ÿqBu ûBâ@ " Ùlø
òüA.koAk oõìõO îvýƒèõƒGBƒPƒì ô lƒyo ëpƒPƒñƒÞ pülì óõvéüô pPÞk kBÛPÎA úG .kõíð þñýG {ýK þvñW þðAõOBð QuAûlükpãðBýèApPuAúGkôldìBùñO óBÆpuqA
çPHì ÿBø|}õì þPÚô úÞ løk|þì óBzð {øôtK ûõùÚ úÞ ÿkApÖA , koAôoBø ûBãzðAk þÛýÛdO îýO | | RBPuôpK Rçßzì| | ÿBßüpìA , BKôoA , þGõñW ÿBÛüpÖA úPÖo úPÖo ô
ôkpâ ÿpükBÛì RBPuôpK þðBÆpu ÿBøoõìõO úG «ç¾A úÞ ÿkApÖA qA pPíÞ %60 lñüBíñýì Ùp¿ì òu {üArÖA BG æ« õíÏì RBPuôpK Rçßzì
úGrýð Bøkpì ÿApG ó@Ùp¿ì úÞ lññÞ|þì Ùp¿ì óBÆpu àvüo ÅpÏì ok lññßýíð Ùp¿ì þÖBÞ Qðõ×Î ëBTì óAõñÎ úG .lyBG þì ÉBHOoA ÿAoAk | |.QuAûkAkoApÚ{yõKQdOrýðAoþèBíy
lyo ,QuA pünLðBßìA êßzì óôlG ô þðBƒ[email protected] îýO òüA {øôtK YüBPð .lðoAk oApÚ RBPuôpK ô RBPuôpK îýg }õg þâorG , RBƒPƒuôpƒK «BÖp¾ þPÞpc pHìôõì úÞ QƒyBƒãðA lƒüBƒHð
RBÏÖk {üArÖA.kõy|þì ëpPñÞ Bùð@ ok oõƒìõƒO þì þüBùüoBíýG úéíW qA RBƒPƒuôpƒK óBƒÆpƒu ÝõzìkõgÿBøQüBícBGrýð óBðqQuAúðAkpì
ëArðA ô þvñW úÇGAo : þvñW úÇGAo ÿoApÚpƒG Bùð@ úG çPGA ëBíPcA òu {üArÖA BG úÞ lñyBG ÿBø úðõâ úG ô lðA ûkõG QƒÞpƒc òƒüA ÙAlƒøA
ok ArðBÆpu êìAõÎ óly úPyBHðAqA lðAõPýìopßì qA þßü «æõíÏì BPuAo òüA ok .lGBü þì þðôrÖ ólðBüôo úG pHìôõì xBK úG úÞ þðAkpì ØéPhì
.koô@ êíÎ úG ÿpýâõéW RBPuôpK ûlÒ óôok ok çPHì ó„ Akpì qA úPulñüA úÞ þHðBW ÅoAõÎ oApÚ lýüBO koõì Ao lðA úPgAkpK êýHu ô {üo
BG þvñW úÇGAo òPyAk ûlükpâ QƒGBƒS úƒPƒHƒèA {HñW úðBðq ÿBø QýèBÏÖ qA þzhG .lðA ûkAk
óBÆpu lðAõPýì RôB×Pì þvñW àüpy òülñ^ lñGókpâ,RpyþOólýyõK qAlñOoBHÎpHìôõì
.løk {üArÖA l¾ok 40 BO óAkpì ok Ao RBPuôpK }õÛñì Bùð@ pG êýHu püõ¿O úÞ .. ô pPzãðA ,
ÿBùüoBíýG úG çPGA àvüo {üArÖA pÆBg úƒG( ok kõg ÿBø Iè QzK pG êýHu þyBÛð , QuA
þüBýíýykAõìBGxBíO{øBÞ| |.)þvñWúéÛPñì ÿBø wßÎ ÄüõÏO , úðBPuôk ÿBø þü@îøkpâ
RBÛýÛdOqAÿoBývGúXýPð: ÈýdìokAq|óBÆpu ok úÞ ÿpüõ¿O BG þÎBíPWA ÿBø úßHyok kõg
kAõì þgpG BGopßì xBíO lñøk þì óBzð þíéÎ ÿApWA Bü Qüpülì , ûlükpâ NByõPÖ êýHu ó@
ô Bø þñPÖBG , kõÞ , àýPuæok kõWõì þüBíýy BG úÞ þüBø þü@ îø kpâ , þyqõì@ ÿBø ûBâoBÞ
ÿpOBG ô BøsBýè@ þgpG úýùO ok úÞ ,îýìkBÞ rýð êýßzO óAkpì Qìçu þðBuo þƒøBƒâ@ Ùlƒø
óBÆpu úG çPGA úñýìq lðAõO þƒì koAk kpƒGoBƒÞ qA ÿoBývG úÞ QuA pÞm êGBÚ .QuA ûlükpƒâ

. lzhG þðôrÖ Ao óBPuôpK 10

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

11

óApùO úéXì

ÿpìA óAõñÎ úG Ao ó@YüolO úG lñÞ þâlðq QHßð oBG QyAkoBâqôo RBíüçìBðqA QüBßc BøpHg
úGôkpünK|þìþùèAQzýÏìBüôpünKBðJBñPWA ï[email protected] ï[email protected]" ïBð úG ôA ÿBø ïAok qA þßü úG pãük
,kõy þì þñÏì QcBWô QcBÚô YüolO úPyõð 1924 ëBu ok úÞ ïkpÞ úÏWApì "QuA
þèBìo ,kõy þì kAlíéÚ Ädì þDBðAk QøB×u îýyBG oBýzø lüBG :løk þì oAlzø ôA .QuA
òW ,kõy þì ïçÎA òüõð ûoArø úPgBñyBð îéÎ ó@îýðAõPG Bì úÞ koAlð kõWô þñýíÃO aýø Apüq
úyõâ pø qA ô kpýâ|þì ïBð þùèA óBìok ÿpýâ óBßìA òüA QcAo þéýg ,îýøAõg|þì úÞ îýyBG
Ao ÿoõÞpø úÞ lñÞ þìoõùÊ ÿA|ûkArìBìA ÿoBñÞ úG óApãük BG òPvüqoAkôpýâok úÞ koAk kõWô
| |.løkB×y îüõykçWúGêülHOîýñÞwcúßð@þGYüolO
lüBG QypG QèõOpG oAlzø òüA úG úWõO BG .îýGBýG þùýWõO kõg ókõG kçW ÿApG ûoAõíøô BG úP×ø îg ô aýK ok
QÏýHÆþüBñyôookQukúGÕAp^úßð@qA{ýK òýG úHðBW ôk þÆBHOoA ok þXüolO ivì òüA
þzHc lýÏu lídì
|...îüõyoAlýG,îükpãGlýìAoõðëBHðkúG kõg óBùñKô oBß[email protected] ÿBø|ûrýãðAô ÙApÆA Èýdì
|[email protected]|
ïõu qôo
|!lý×u jBÞok úðBðq ÿAõÎk þüõè BG {WAôkqA qA êHÚ QðAõPð@ ÿoBì ëôA qôo
þzüpOA ûkArøBy àü úvðApÖ ûBykBK îøkrðBy |!BøokoBýéýì ókpÞëBc
óApdG êýèk úG lý×u jBÞúÞþèBc ok # úÞ þðBìq ok ôA þÖApyA þâlðq àHu ô kõG
ÿrÞpì úG êülHO óBùW ok kõWõì þuBýu ZBPdüBì òýìCBO úG okBÚ úvðApÖ ïkpì qA ÿoBývG
ok ûlyqBu Qyõðpu ÿBø ÿpýâîýí¿O ÿApG êülHO oõ×ñì ÿA|ûpù^ úG Ao ôA ,lðkõHð þâlðq pÆBg úG úÞ ÿA úßéì lñHðkpâ #
Bñýéì" îðBg BßüpìA ëôA ÿõðBG òýG jBÞ òüA ô þüAoAk þðAonãyõg pG ûôçÎ ôA .kõG ûkpÞ ïkpì úG QHvð þOôB×O þG ô þðAonãyõg
óôBÏì "ëkoBßüo AlðApýì" îðBg ô "MìApO úG }A ûkAõðBg ÿApG úðBý×hì Ao {OApøAõW oæk óõýéýì 36 ÔéHì úGqôpìA ly ûkq ókpâ
þèlñ¾ ólý^pupG BßüpìA þéì QýñìAoôBzì BG þãèBu 37 ok úßð@ BO kBPupÖ þì {üpOA
ëkoBßüo îðBg úÞ úPÖpâ Roõ¾ þüAõÎk | .ly úPgôpÖ ÿpãük óAonãyõg úG

.QuA ûly lý×u jBÞápO úGoõHXì úG JçÛðA ólýuo píS úGô ïkpì îzg úG úWõO
koAk ó@qA QüBßc ûlypzPñì ÿBø }oArâ kpÞoApÖ úG ïAlÚA îøkrðBy þüõè }pvíø ÝB×OA
ëkoBßüo AlðApýì îðBg MìApO Bñýéì îðBg úÞ ókpâ òýOõýâ BG Ao ôk pø ô lðlzð ÜÖõì úÞ
þüõâ QHýÒ úG Ao BßüpìA þéì QýñìA oôBzì |.lðkq

| | ïôkqôo
|!?QuA ï[email protected]ï[email protected]ü@

pãük ÿô úÞ úP×â ô ûkpÞ îùPì }pu QzK koô@þì {ýK ëAõEu òüAô kpýâ þì Roõ¾ Bì kok ûBâô koAlð þìBíO óBvðA ÿBø þðApãð # óõýéýì 2 lüoAôpì lñGkpâ òüA þé¾A QíýÚ
|.|.koAlð Ao lý×u jBÞ ok Qìlg þãPvüBy | |?QuAï[email protected]ï[email protected]ü@úÞ þì îâ onâ kôq ÿBø ûlñg QzK Bø Yðo ô úßð@ pÆBg úG oAlüpg ô kõG ûly ûkoô@pG oæk
ÿBø úPynâ ok úzüo Bø þðApãð òüA .kõy óõýéýì 34 ûkõG ÿA úßéì ókpâ úG þðBìq lñHðkpâ
jBÞ óBüõãñhu qA þßü ÿpýâok òüA qA lÏG oBýyõø lüBG lüõâ þì Bì úG òýñ`íø QypG ,Bíßc [email protected] ó@ÿBø úðBzð úÞ koAk oôk Ao ó@ BO lñÞ þì QgAkpK ZApc ok þÖBÂA oæk
úG lñÞ ûoByA RBýDrW úG úßð@ óôlG lý×u kõG ûBâ@lüBG ,îýuBñzG Ao kõgoBâqôoô îýyBG qA óBzìBð úÞ þâorG ÿApÏy ô óBâlñvüõð Ao {ׯ ý¶Þ óBìkõg ëõÚ úG B« íPc ô kõy IcB¾
jBÞ ëkoBßüo AlðApýì îðBg :Q×â óAoBãðpHg þì þâlðq ó@ok úÞ ÿA|úÏìBW qA þÖBÞ QgBñy ô þÚBG óBùW äñøpÖ áoBOpG {ýK ópÚ òülñ^ ØýÞ lñHðkpâ òüA qA úßéì úÞ þèBc ok !kpHG
Qèôk ok Ao ÿlülW Qíu BO ûkpÞ ápO Ao lý×u ÿoAõyk ú×ýÊô ókõG óBvðA .îýyBG úPyAk îýñÞ .kõy þì QÖBü lzgok þì óBñ`íøô ûlðBì püq Ao {ðkpâ úÞ þðBìq BO ô kpHð þðAlñ^
ÿApG òPuõýK çÆ óBâlñüõW ؾ úG .QuA ïAok "QypG QèõOpG" ÿBø úPyõð qA þßü ok {ðkpâ úG Ao ó@pPzýG oBG lñ^ lñPyAnâ òýOõýâ
.lüpýãG ûlùÎpG ok Apüq ,Qvýð {ýG þíøõO þPhHyõg òPÖBü ok þâlðq " ïkõG ûlðAõg þðBíè@ ÙôpÏì wüõð kõG QðAõPð@ úßéì lñHðkpâ IcB¾ .QhüôBýð
êßzì àü ô oArø BG úÞ MìApO lèBðôk óõñÞA BG úÞ QuA þGBHc þPhHyõg ÿA|úÏìBW òýñ^ úzüo }kõK ô oBO þìBíO ok QHßð úÞ ÿA|úÏìBW òýGok úvðApÖ óAonãyõgô Zphèô úßéì úG úÞ
ok ô BXÞ ok îýðAlð pâA .lyBK|þì îø qA ÿpãñéO RkBÎ oBG QHßð þâlðq úG YüolO úG Ao Bì ûlðAôk þì êÛð îøôA qA þPüBßcô QyAkoBùPyA ïkpì
Qyõðpu úG îýñÞ þì þâlðq þÇüApy ú^ þì êülHO QHßð úG rýð kõg îÞ îÞ ô løk þì JçÛðA ÿAl¾ óly lñéG ïBãñø úG úÞ lññÞ
QcAo þâlðq ÿBüöôo BG úÞ þDBPuôo òüpWBùì Fçì ok ÿpãük ïAlÎA þPc úÞ ÿoõÆ úG .îüõy kõy þì BüõW Ao ïkpì }oõy êýèk þPÚô úvðApÖ
kõg rý^ úíø ô îüõy þì oB^k lñü@ þì pùy úG óBíÞkõÞ Qukô kpÞ løAõhð QcAoBð Ao Bì ïBÎ lñøAõg þì óBð ïkpìô Qvýð óBð lñüõâ þì ô
ûlðq ÿApG ô îýøk þì Quk qA pùy ûõHðA ok Ao ïAlÎA ÿByBíO úG ôA BG BO îüpýâ þì îø Ao óBð úÞ æBc Ig :lüõâ þì RôB×O þG úßéì
lüBG .îýøk þì þPzéKô ÿlýéKpø úG òO ólðBì
,kAk oApÚ lükpO koõì Ao kõWõì ÈüApy ûoAõíø | |."!îüôo | |!lðoõhGþñüpýyQvýð
þì ú^ ô îüôo þì BXÞ úG îýupLG kõg qA lüBG kõg qA IXÏO BG ïkõG ûlðAõg Ao IéÇì òüA þPÚô
þì ëlHì ïBËð àüok ÿA|ûpùì úG úðpâA îýøAõg ÿlc òýñ^ BOpzG koAk óBßìApãì ïlýupK þì 12
úðBHy Bø|úðBgkAoq ô kkpãG ïBËð jp^ BO îüõy ólñÞ óBW ÿByBíO úG úÞ lñÞ oõHÎ ú×ÆBÎ qpì qA
NõO ï² k Qyõâ Bì ô lññÞ lýèõO údéuA qôo úG ÿp×u ok JçÛðA qA lÏG þPÚô BìA !?kôpG þì[email protected]
ô îýyBHð oBýyõø pâA .îüõy åpì óApâAkõu ÿApG þðAlýì ok Ao QýÏíW ïBckqA ëBíy
Apu úG QHßð lñÞ Qìõßc BìpG Qzcôô xpO "QypG" úÞ îPÖBüok ïlük ïAlÎA ÿByBíO
ok úÞ rýð ÿA|úÏìBW .kqAlðA|þì äñ^ úÏìBW ÿBK úÞ qôpìA êýèk òýíø úG .QuA úP×â Quok

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

|:|:lüõâþìqApýyúðAqpÖ úG QuBýu ÿBýðk ô lñÞ þì ïpð úXñK ô Quk
kpßðQÎBÆôQvðAlðAoAlg úðBðq ÿAõÎk òüA BG lüBG úPgôk îz^ôA RApËð
kpßðQÎBñÚÿqôoôQhGpGúÞ oBñÞ ûly ûlýzÞ lý×u jBÞ úG {üBK úÞ îø
| |RBHSþGÿAoô@QukúGþðõßu «æBíPcAô Qvýð ÿA ûkBu óAlñ^ oBÞ úÞ lüBýG
| |RBHðlüôpðóôkpâäñupGúÞ .QyAk løAõg ëBHðk úG þüBø {ñÞAô
| |lðoôpKpñøïkpìlñìkpg
lðpÒæ pñø qA óAoôpK òO úÞ ïoBù^ qôo
| |òÞúzýKþOpýuþì[email protected]ð |!ÿoõg óõíéÚõGqôo
| |òÞúzülðAþüõgàéìúãð@wK
ûAo ok BßüpìA ok ÿoArâ pßy qôo #
kpÞ }õâ þì[email protected] Rpýu þÞ ûlý^ ëBc ok ÿoõg óõíéÚõG ÉBvG ô QuA
kpÞ }õìBg ,w×ð äu ëôA úÞ ÿApG îø RõÎk ò×éO úu ôk .QuA óly

[email protected]ôo úÞ kõG ûly óõíéÚõG ûp×u oBñÞok oõÃc
|!}õgpHg àü úÞqôo òüA ok îP×âóBPuôk qA pßzO òíÂ

îyõâ úG úÞ ÿpHg ólýñy qA qôpìA #
àü úÞJõg ú^ îP×âô ïly ëBdyõg koõg
kõg ÿpñø oBÞ}qoA úG {OBýc ok lñìpñø
pSA QuA ûlðq úÞþðBìq ok ô lGBü þì Quk
kõð ÔéHì úG áoõüõýðok þWApc àüok AoôA

| | .lðpg þìoæk óõýéýì
"þñÞBø lüõük" qA þyBÛð õéGBO àü pSA òüA
ôk ô phPuA" ïBð úG þüBýðBPüpG ÙôpÏì }BÛð
qA ïBùèA BG Ao ó@ {ýK ëBu 46 úÞ QuA "pßýK

|.|.QuA ûlýzÞ wéXð@ wè ÿBøphPuA

pÛÖ ok úÞ þðByBÛð ÿBøõéGBO ëBc úG BO úðBg qA óAõO þíð QuA þâkAõðBg qôo àü
kBüq ÔèBHì úG "åõâ óô" lñðBì lðkpÞ þì þâlðq úÞQuA ÿqôo BùñO qôo òüA Apüq .lðBì oôk
ÔéHì òüA óõñÞAô QÖo þì }ôpÖ Bø þWApcok oBñÞAo ûkAõðBg kApÖA pãük ÿBøqôo îÒo úG
úÞ úPÖpâ ÜéÏO þñÞBø lüõük úG òßy kõÞo ókpÞpßy ÿBW úPHèA l¾ úÞ lðBzð þì îø
{ýK ëBu YñK úPHèA .QuA úèBu àü ô kBPzø
"þãñÞkBG äu" ïBð úG ÿkæõÖ wülñO àü rýð | | .QvðAk Ao ó@olÚ lüBGô koAk
úÞ "rðõÞ ØW" þüBßüpìA lñìpñø pSA þì qôo ô Iy BG QÏýHÆ úÞ oõÇðBíø
58 ÔéHì úG QuA RBýc lýÚ ok úðBPhHyõg þì Bìpâô Bìpu þâlðq úG {[email protected]ô [email protected]ô lgp^
Ao þüBø ïlÚ òýñ^ úÞ kõG úPÖo }ôpÖ úG óõýéýì RolÚ óBvðA úG rýð RBðAõýc oBPzÞ ,lzhG
qAo BùñO úð ÿpìA òýñ^ úÞ løk þì RBýc úìAkA
|.QÖpâ àýð ëBÖ úG lüBG úíéÞ ôk úßéG lzÞ þì {ýK úzülðA ok Ao BÛG
îø oBñÞ ok Ao "ókõG ûlðq" ô "òPzÞ" kBÃPì
pø òüApGBñG .koAk þP×ãy ÿBW úÞ løk þì oApÚ
úG óõíéÚõG Bø óõýéýì ÿqôo òýñ^ ok ëBu
wýDo ÈuõO {ðBW úÞ óõíéÚõG àü ÿBñTPuA
BO lðõy þì úPzÞ løk þì RBXð BßüpìA oõùíW
pÆBg úGô îüõy ÐíW îøoôk ó@ ókoõg BG Bì
úÞ þèBcok .îýñÞ ÿoArâpßy îüoAk úÞ ú`ð@
ûkAk olÚ ô îýñÞ òýñ^ lüBG îø pãük ÿBøqôo
pÎBy ÿlÏu úñýìq òüAok .îýðAlG Ao þùèA ÿBø

13

óApùO úéXì

14

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

ok þPÞpy ô lñPyAk Quk rýð þÛýuõì oBÞ ok ïBíOA úG ôo 2018 ëBu úÞ þüBXð@qA#
|.lðkõG ûkpÞ ÿqAlðA|ûAo úñýìq òýíø þãzýíø Qñu êLýK úéXì pãük oBG àü QuA
Ao 2018 kpì òüpO|JAnW ô oApßO Ao kõg
BHèA wüokA ÿBø|QýèBÏÖ ú`hüoBO úG þøBãð
óõürüõéOô Bíñýuok |.kpÞþÖpÏì

ok þß^õÞ ÿBø|{Ûð BG Ao kõgoBÞ wüokA
,|The Bill|ÿBø|îéýÖôþðõürüõéOÿBø|ëBüpu
,|The Governor| ,|Bramwell|
| ô| UltraViolet | ,|Family Affairs|
ok úßñüA BO kpÞ Ñôpy|London Burning
ok BHèA wüokA oõÃc îvéÆ 1999 ëBu QüBùð
êíßìpãüqBG {Ûðô QynÞ à^õÞ ÿBø|{Ûð
úG|Belle Maman | ÿõvðApÖ îéýÖ ok kpì

|.ly oAnâAô ÿô

îýðAlGpPzýG 2018 kpì òüpO|JAnW BHèA wüokAqA

| ÙôpÏì ëBüpu ok rýð lÏG þOlì ëBuok ÿô .kpHG úðBg úG Ao ûrüBW òüA QvðAõO Long Walk to Freedom | úƒðæBƒu koAk îƒuo êƒLýK ÙôpƒÏì úƒéXì
þPHTìÿBø|lÛðôkpÞAlýKoõÃc|The Wire qA p×ð 100 QupùÖ ok ríüBO úéXì IðBW qA 2016 qA ÿkBüq QHTì koõgqBƒG rƒýƒð |Mandela: îø «BÖB¿ðA ô lñÞ JBhPðA Ao Býðk kpì òüpO|JAnW
UÎBG QyAk ëBHðk úG ëBüpu òüAokôA ÿqBG úÞ .QÖpâ oApÚ rýð óBùW kApÖA òüpƒOoAnƒâpƒýSBƒO ÿApG óAoAkAõø òýñ`íøô Bíñýu òülÛPñì IðBW {ñürâ Ao þGAnWô MýO|}õg kApÖA Q×â lüBG
ÿApG ÿpPzýG ÿBø|kBùñzýK BHèA wüokA BO lƒy oBñÞ ok BHèA wüokA ly ûoByA úÞ úƒðõƒâ|óBƒíø ÿBƒø|îéýƒÖ óAoAlƒÖpƒÆ .QƒƒyAk ëBƒƒHƒðk úƒƒG ôA JBhPðA løBy úPynâ ÿBø|ëBu ok ô lñƒÞ|þƒì
úÞ lñÞ QÖBüok þðõürüõéO ÿBø|ëBüpuok ÿqBG ô koAk rýð þÛýuõì ok þüæõÆ lü þãzýKpñø ok BHèA wüokA ÿpýãíz^ ÿqBG rýð þðBìpùÚpGA wüpÞ ,ïBßG lüõük lñðBì þGAnW ÿBø|ûpƒùƒ^
úÞ þüBXð@ qA .îüA|ûkõG óõvHýâ |êì ô Voõvíø
ÿBø|úÎõíXì úG óAõO|þì úñýìq òüA ok ïBð BG þÛýuõì ïõHè@ |.lññÞ|þíð}õìApÖrâpøAo|Thor |îéýÖ úéXìpãükoBG àü QuA ïBíOA úGôo 2018 ëBu
| ,|The Gospel| , |Buffalo Soldiers| ûkpÞ pzPñì Ao |Murdah Loves John | QuA ólñè pùy ok þßñø úÛÇñì ûkAq BHèA wüokA ô oApƒßƒO Ao kõƒg þƒãƒzƒýƒíƒø Qƒñƒu êƒLƒýƒK
| ÙôpÏì ëBüpu ô| Daddys little Girls BG þÞkõÞ óAoôk óBíø qA ÿpãüqBG úG ÿô úÚçÎ ô
.QuA .ly qBÒ@ óBPvGk þzüBíð ÿBø|úìBðpG ok oõÃc |.kpÞ þÖpÏì Ao 2018 kpì òüpO|JAnW
|.kpÞûoByA| Luther lðAonâúðõã^ Ao kõg þÞkõÞBHèA wüokA ÿpãüqBG úG }A|܃zÎ {ƒ[email protected] kAlƒð ûqBƒWA ÿô úÞ BHèA wüokA qA pýÒ úG Qvýð þvÞ kpì òüA
pGA îéýÖokoõÃc BG BHèA wüokA QýGõHdì BýðlG ólñè ok 1351 ëBu oõüpùy 15 wüokA óAôApÖ }çO BGrýð þèBvâorGokô kõy }õìBg úG QuBø|Rlì {PýGAnW ô þLýO|}õg |ûqAô@
ôkpÞAlýKÿpýãíz^{üArÖA|Thor |þðBìpùÚ ûkAq QƒyAk ïBƒð óõƒPvñüô úƒÞ ôA olƒK ,lƒƒì@ ,|Bramwell| þvýéãðA ëBüpu ok QƒvðAõƒO wüokA lýðAlG QuA IèBW .ûkBPÖA Bø|óBGq pu
rýð îéýÖ òüA qA úhvð òýìôk ok BO ly UÎBG oBÞ koõÖ ÿqBuoõOõì QÞpyokô kõG óõEèApýu ok wƒLu .koôBƒýG QƒulƒG Ao þƒíùì {ƒƒÛƒð ÿkpì óAõñÎ úG òýHÆBhì krð ok ÿA|ûqAlðA úG BHèA
Ao þGõg ÿpãüqBG îø «BÖB¿ðAô lñÞ AlýKoõÃc oõzÞ lèõPì ô QyAk ïBð õüA rýð }okBì ,kpÞ|þì | ô|Law & Order | ÙôpÏì ÿBø|ëBüpu úÞ kõG ûlƒy úƒPgBƒñy JAnƒW ô MƒýO|}õƒg
úG ÿkBüq |úÚçÎ þÞkõÞ qA úÞ wüokA .kõG BñÒ ÿB×üA BG ô kpƒÞ AlƒýƒK oõƒÃƒc|The Wire ok ûlñü@ ok BHèA lðkõG oôBƒG òƒüA pƒG ÿoBƒývG
|.îükõG løBy ÿô qA ok rýð þß^õÞ ÿBø|{Ûð ô QyAk þãzýKpñø þGõg îuoô îuA QvðAõO oAnâpýSCBO ÿBø|{Ûð |.|.kpÞ løAõg AlýK oõÃc lðBG ríýW ÿBø|îéýÖ
AlýK úìAkA BHèA wüokA ÿBø|QýÛÖõì óBPuAk þOBÓýéHO þùâ@ þðAõW ok kõG ûkpÞ ApWA óBPvGk BK ô Quk óõürüõéO ô Bíñýu ÿBýðk ok kõg ÿApG ly ko BHèA wüokA IðBW qA Bíuo úÏüBy òüA
ÿælðBì óõvéð {Ûð 2013 ëBuok úßñüA BO kpÞ òýíø ô kpÞ ûløBzì pãüqBG QuAõgok ÿApƒG 46 þvýéãðA úzýKpñø òüA QýGAnW qA ÿrý^ BìA
Walk to Freedom | îéýÖ ok lƒýƒÛƒÖ ô Bíñýu ÿBýðk úG ôA ÿBK BO ly UÎBG þùâ@ |.lñÞ JBhPðA løBy QüBùðok úßñüA BO kpßð îÞ úèBu
ô ly kBùñƒzƒýƒK ôA úƒG|Mandela: Long oBG 5 óõñÞBO 2018 ëBu kpì òüpO|JAnW óAõƒƒñƒÎ úƒƒG ꃃLƒýƒK úƒƒéXƒì IƒƒƒðBƒƒƒW qA ÿô
úÞwüokA.kpÞQÖBüokAoþGõgB« PHvðÿBølÛð |.kõy qBG óõürüõéO oBG àü ô ûly Jõéâ óléâ ûrüBW QÖBüok krìBð Bì úXýPð ok .îükõG 2018 kpì òüpO|MýO|}õg
oApÚ Bíñýu óAlñì|úÚçÎ |ûBãð úWõƒO rƒÞpƒì ok {ðBPuôk ûApíø úG BHèA wüokA óBìq óBíø ok îüpýãG àýð ëBÖ úG Ao ÝB×OA òüA îüoAk l¿Ú îø
}çO BG ô kpíy QíýñÒ Ao Q¾pÖ kõG úPÖpâ ÿBø|QýèBÏÖô þâlðq úG þøBãð îø BG úìAkAokô
The Gunman| ÿBƒƒø|îƒéýƒÖ ok pƒƒPƒzƒýƒG
Jungle Book | ,|Second Coming, .îýyBG úPyAk BHèA wüokA ÿpñø
AlýK oõÃc|Startrek Beyond | ô|the BHèA wüokA ÿBøkoôBPuk
pƒüõƒ¿ƒO lƒøBƒƒy pƒƒPƒzƒýƒG úƒƒ^pƒƒø BƒƒO kpƒƒÞ
ÿA|ûpÛð ûkpK ÿôo pG Býðk kpì òüpO|MýO|}õg óAõñÎ úƒG Ao BƒHèA wƒüokA óAoAkAõƒø pƒPzýG
BìA lñuBñy|þì óõürüõéOô Bíñýu ÿBðAõOpãüqBG
|.îýyBG ô þÛýuõì ok wƒüokA lƒýðAlƒG QƒuA IƒèBƒW
{üArÖA løBy îø qBG Bø|}çO òüA qA wK þüBðAõO þW|ÿk ô koAk Quk rýð þâlññÞ|úýùO
ok 2017 ëBu ok ô îükõG BGA wüokA QýGõHdì ÿBø|úÎõíXì ô Bø|îéýÖ ok BHèA wüokA .QƒuA
| ,|The Dark Tower| lƒƒñƒðBƒƒì ÿoBƒƒ[email protected] qBÒ@ô QýÛÖõì úÇÛð ô QuA ûkpÞ ÿqBG þ×éPhì
Between Us | ô |Molly Game | þvýéãðA ëBƒüpƒu ok óAõƒO|þƒì Ao ôA Rpƒùy
ôAÿqBGôkpÞAlýKoõÃc|The Mountain
úG Ao þPHTìoBývG ÿBølÛð Bø|îéýÖ òüA þìBíOok | |.kpÞAlýK|Luther
BGA wüokA ëBu òýíø ok .kpÞ úÖBÂA }A|úìBðoBÞ ô kpÞ B×üA ÿoAnâpSA ÿqBG ëBüpu òüA ok ÿô
lypÂBcrýð| Thor: Ragnarok |îéýÖok óBÓìoA úG Ao Jçâ óléâ ûrüBW ôA ÿApG ÿqBG òüA
îéýÖokælðBìóõvéð{ÛðokÿôoõÃc.koô@ 16

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

oBG ôk wüokA ô lðBì|þíð þÚBG kpXì 2018 pãük oBG àü ,îéýÖ òüA pýãíz^ }ôpÖ ô
oBG .koAk kõg þâlðq ok Ao þíuo ZAôkqA úÛGBu |.|.kAk oApÚ óAoAkAõø ûBãð ÅpÏì ok Ao wüokA
Hanne | ïBð BG ôoBHüq þðq BG ëôA
ïBðBGAoôAúÞóqòüAkpÞZAôkqA| Nørgaard ÿBýðk ok BHèA wüokA ÿpñø ÿBø|QýèBÏÖ
BG 2003 BO 1999 ëBu qA ok lññÞ|þì JBÇg îýÞ þÛýuõì
BG wüokA þüAlW qA wKô kpÞ þâlðq wüokA
kpÞ ZAôkqA 2006 ëBuok òýéìBø ëõßýð Býðõu ÿApG þüBø|õDlüô àüqõì ok wüokA
oBù^ qA lÏG ô lýüBLð ÿpük ZAôkqA òüA úPHèA úÞ Joe , Angie Stone | lñðBì þüBø|ûlñðAõg
qA .QuA ûkpÞ AlýKoõÃc| Giggs |ô| Fat
| .lðly AlW îø qA ûBì ô þðAkpâoBÞ ú×ýÊô BHèA wüokA pãük ÙpÆ
BG lðqpÖ ôk BHèA wükoA þâlðq ê¾Bc Ao pãük ÿõDlüô àüqõì òülñ^ þâlññÞ|úýùO

|.QÖpâ ûlùÎ úG rýð

ëBíÞ ok ô QuA óõñPvñüô ô óBvüA ÿBø|ïBð BHèA wüokA ÿBø|QýÛÖõìô Bø|ûrüBW
Býðk kpì òüpO|JAnW pÂBc ëBc ok IXÏO úPyAk BHèA wüokA úìBðoBÞ úG þøBãð pâA
ok }okBì ûApíø úG ô ûlðBì|þÚBG kpXì àü BG «BÖB¿ðA úÞ ly lýøAõg úWõPì lýyBG
BHèA wüokA .lñÞ|þì þâlðq BPðç[email protected] ÿBýWoõW ÜyBÎ úÞ îýPvø ÙpÆ ÿA|úÖpc úzýKpñø
äýè úG ÿkBüq úÚçÎ þãzýKpñø oBñÞ ok þPc BO ûly UÎBG ÜzÎ òýíøô QuA }oBÞ
îýO ÜyBÎ ô koAk óBPvéãðA ëBHOõÖ ÿA|úÖpc þÂAo Ao IÆBhìrýð BHèA wüokA ÿBøoBÞ òýèôA
.QuA ëBñ[email protected] |.|.koAk úãð
Ì×clýðAk|þìBìqApPùGBíyúÞúðõâ|óBíø iuBK|þGBíñýuôîéýÖúGwüokAúÚçÎôÜzÎ
ïqæ ÿA|úzýKpñø pø ÿApG pøBÊ ô ïAlðA IuBñO óléâ ûrüBW QvðAõO 2011 ëBu ok ô lðBíð
ïAlðA úzýíø úßñüA ÿApG BHèA wüokA ô QuA | úÎõíXì ok {Ûð ÿB×üA ÿApG Ao Jõéâ
ÕApu lyBG úPyAk ÿA|ûlüqoô ô óqAõPì rýð pãük àü ÿô .lñÞ kõg ó@ qA|Luther
òüA úÞ QuBXñüA IèBWô úPÖo äñývßG|àýÞ ô kõG ûly Jõéâ óléâ krìBð {Ûð òýíø ÿApG
ô ûkpÞ ëBHðk rýð ÿA|úÖpc Roõ¾ úG Ao }qoô Road to Freedom | ÿBø|îéýÖ
ûAopuqAäñüookAoÿkBüqÿBø|ØüpcóõñÞBO of No Nation | ô|Mandela:
|.|.QuAúPyAkpG úG ôA ÿApG Ao Jõéâ óléâ ÿkrìBð|Beasts
îø ÿA|úðBüAo ÿBø|ÿqBG ÿBýðk ok BHèA wüokA |.QyAk ëBHðk
|ÿqBGokôkoAkþPuk ok ÿqBG pÆBg|úG 2018 kpì òüpO|JAnW
Call of Duty: Modern warefare 3 | ëBüpuô 2010 ëBuok|The Losers | îéýÖ
ûkpÞ þãzýKAl¾|SFC Truck | {Ûð ok| Awards |ûrüBWrýð2012ëBuok|Luther
Siege | ÿqBG RBÓýéHO ok AoôA ÿAl¾ .QuA |.kpÞ kõg ó@ qA Ao|BET
, Tom Clancys Rainbow Six: wüokA þHðBW ÿBø|QýèBÏÖô þ¿hy þâlðq
|.îüA|ûlýñyrýð| Fifa 15 BHèA
kpì òüpO|MýO|}õg QuA Àhzì «çìBÞ

17

óApùO úéXì

| Bßüpì@iüoBO ÿqõu {[email protected]òüpOoBHâpì
kqõu|þì ëBHOõÖ òýìq àü ûqAlðA úG úýðBSpø|

ó@ , Qvýð ÿpHg| p×ð |1200 qA {ýG ô QuA úPÖpâ ÿBø|ÿqõu {[email protected] koõì ok râpø ôA .kpÞ ÅõÎ qA oBPßø óõýéýì àü qA {ýG úG úÞ kpÞ|þì oBÞ pø ok úßñüA ïçÎ BG àýPðç[email protected]úüpzð #
iüoBO ÿqõu {[email protected] òüpO|Jphì ô òüpOoBHâpì Ao kBPuAôA óõñÞA BìA .kõG ûkpßð ÿA|úÏèBÇì þÏýHÆ 26 ok .QyAk qAlðA îz^ ûly QÊB×c ÜÆBñì qA ëBHOõÖ òýìq àü ûqAlðA úG úýðBS
{[email protected]õÞo ÿqõu {[email protected]òüA .lðkBùð ïBðoõzÞ úPvWpG óBuBñyoBÞ qA þßü ô BýHíéÞ ûBãzðAk óBPgok qA þßü óBW úG kBG ,2011 ëBu òDôs óAõñÎ úG ó@qA lðqõu|þì Býðp×ýèBÞÿBø|êãñW
ok p×ð 29 ó@ok úÞ Qvßy Ao 1933 ëBu ÿqõu lülzO pG þüAõøô [email protected] RApýýÓO {Ûðok óBùW þ[email protected] ô kBPÖA ûly QÊB×c êãñW òüA pGõñ¾ ïBð Bßüpì@ iüoBO ÿqõu|{[email protected]| òüpOoBHâpì
ûly úPzÞ wéXð@ xõè pùy ÿqõu {[email protected] pSA {[email protected] ok QÎpu úG qAlðA îz^ ó@ .kpÞ kBXüA
ÿqõu {[email protected]×éO kAlÏO kôo|þìoBËPðA .lðkõG .QuA þÏýHÆ ÿBø|ÿqõu {[email protected] {[email protected] òüpPâorG kôq þéýg þÒBü kBG ô Qgõu .kpG
þñýñ`ñüA ÿBø|ÿqõu {[email protected] rìBýéüô pËð qA
.lGBü {üArÖA Býðp×ýèBÞ ÿApG þvðBy aýø úÞ QuA þuõðBýÚA óõ`íø .kq îÚo Ao õßürßìõýð iüoBO ÿqõu
êìBy úÞ oBPßø oArø188 ÿqõu {[email protected] òüA úÞ þðBìq .koAlð kõWô ó@pGApG ok ÿoBÞ ïBXðA ûBãzüBì[email protected] ó@ok QvðAõO|þíð pãük rìBýéüô
pPzýG ô ûkpÞ kõGBð Ao kõy|þì úÛÇñì l¾ok 35 þÏu BøpPKõßýéø ô kõy|þì ûkpPvâ {[email protected] òüA ô kõG ûly þèBg úÛÇñì ó@ þìBíO úÞAp^ lñÞ oBÞ

úSkBc òüA þüAlPGA ÿBøqôo ok óArýì òüA ÿoBÞ aýø ÐÚAô ok Bùð@ lðoAk ó@ oBùì ok úG ÿlýìA ÿõuoõÞ ëBHðk úG {ðBPuôk ô ôA úüpzð òüA óBâlñvüõð qA pýì óõvñýGAo
{[email protected] úÞ þPÎpu òüA BG ô QuA úPÖpâ Roõ¾ ëBc ok óBðBzð {[email protected] úÞ þìBãñø .lññÞ|þíð àükrð ÿA|úÇÛð úG ïBXðApu .lñPÖo pùy ÙApÆA ÿA|ûkBu êýèk óAõñÎ BG þPyAkkBü ok þüBßüpì@
àü ûqAlðA úG úýðBSpø ok kôo|þì {ýK ÿqõu úG ûlülK òüA lñPvø {[email protected] ókpÞ }õìBg óôpýG ÿAõø úÞ koô@|þì kBü úG ôA .lðlýuo ûõÞ Ao þÏýHÆ ÿBø|ÿqõu {[email protected] lðAõO|þíð pzG úÞ
.kqõu|þì{[email protected]êãñWëBHOõÖòýìq lñðAõO|þíð kApÖA òüA þPc úÞ QuA ÕAk ÿA|ûqAlðA ô kõG ÿ[email protected] úñýìõy àü {[email protected] óõ`íø òýyBì rìBýéüô áoBK ,{ýK ëBu Q×ø :kôrÖA lñÞoBùì
ëBc ok ûldPì RæBüA ok ÿqõu {[email protected] lñðAõPG BO lðõy àükrð ó@ úG þÖBÞ ûqAlðA úG àü lñðBì pO ÙpÆ ó@ BøpPìõéýÞ qA {[email protected] kôk ÿApG þOlì þðæõÆ þâlñðAo Zôq àü ûApíø úG
þüBðAõO QÎpu úG oõzÞ ô QuA óly pPâorG .lññÞ}oBùì aýø ÿõu {[email protected] òüA .ly þì ûlük kôk óõPu ïBXðA àükrð qA þÏýHÆ ÿqõu {[email protected] àü ólük
ÜHÆ .løk þì QukqA Ao ó@BG úéGBÛì ÿApG kõg òüA ÑAõðA òüpOlG qA þßü BG Býðp×ýèBÞ óõñÞA ô QyAlð úðBg àü ÿqõu {[email protected] úG þPøBHy kBü úG þGõg úG Ao ó@ RBýDrW qõñø ô kAk
QuBüo ûoôk òýPvhð ëõÆ ok ,rìBýéüô úP×â ókpÞ ïpð úXñK ô Quk ëBc ok ÿqõu {[email protected] .kõG RõÖ Bøl¾ ó@ ÑB×OoA .koô@|þì
úðæBu ëAolÖ Qèôk 'óBãüo lèBðôo' ÿoõùíW òüA lðkpÞ ïçÎA RBìBÛì úPynâ úP×ø .QuA òýñ^ oBùì úÞ kpÞ òEíÇì Ao ÿô kôk òüA þéì ûBãzüBì[email protected] àü ok óBìq ó@ok rìBýéüô
ÿqõu {[email protected] BG ûqoBHì ÿApG oæk oArø l¾ lñ^ Aop×ð76óBWBýðp×ýèBÞJõñWô|ëBíyok{[email protected] AoôAþâlðq{[email protected]òüABìA.QuAòßíìpýÒÿrý^ ûldPì RæBüA þGpÒ JõñW ZBÞ ÿBø|êãñWok

18

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

pGApG ok ,lññÞ áok Ao òüA ïkpì pâA' .QuA oAõðàülñðBìôûlyÿqõu{[email protected]úPvøokFçg óBíâ pzG óAõñÎ úG Bì úÞ QuA òüA iuBK l¿Ú ëAolÖ Qèôk ÿoBXèBu ok .kpÞ Ùp¾
lñøAõg ÿpPzýG êídO þPüpülì ÿBø|àýPÞBO úG RBùW ïBíO qA Ao pOkpu ÿAõø ,Ðüpu úèBÛð ÿqõu {[email protected] ûlülK wK qA îýðAõO þì îýñÞ|þì {[email protected] BG ûqoBHì Ùp¾ oæk koBýéýì 2.25 koAk

'.QyAk àü ,þèBíy ûpßíýð ok .lðBzÞ|þì kõg êgAk ú^pâA.îýðAõO|þíðBìÐÚAôokBìA.îýü@pGþÏýHÆ òýìqQcBvì,1980úøkêDAôAqA .lñÞÿqõu
{hG lñðAk|þì êãñW óApülì qA ÿoBývG ÿBø|ÿqõu {[email protected] qA þyBð kôk qA åorG óõPu úßHyàüBüôîýPup×GûBìúGóBvðAîýðAõO|þìBì lðqõu|þì þÏýHÆ ÿBø ÿqõu {[email protected] úÞ þüBø
ëBHðk úG ûlñü@ ÿBø|úøk ok Bø|êãñW qA þÏýuô QùW Ùçg ok {gp^ úG Ñôpy þÏýHÆ îýðAõO|þíð BìA îýñÞ kBXüA [email protected] ëõÒ ÿpOõýLìBÞ .QuAúPÖBü{üArÖAl¾ok1000úèBupø

ô lðôo|þì óBýì qA oBG úÏWBÖ ÿBø|ÿqõu {[email protected] úðõãðBíøQuok,kpÞløAõgQÎBuÿBø|úGpÛÎ
.lðoAlð Ao ûlülK òüA ëpPñÞ ÿApG ïqæ þüBðAõO .lññÞ|þìêíÎBøóBÖõÆúÞ QuA Iýùì þuõðBýÚA úýHy úÞ ÿA|ûlülK wKqA ok{[email protected]:lüõâ|þìÁõ¿gòüAokrìBýéüô
oAõð qA þíýËÎ {hG lðõy úWõPì ïkpìpâA Anè òýñ^ BG lñðAõO|þì Bø|þüBßüpì@ úðõã^ wK
.îýü@pG }çOpPPhuîøú^pøBìôQuABìRoBÒëBc
,kqõu|þì {[email protected] ok ÿkôq úG þGpÒ ÿBø|êãñW iuBKokrìBýéüô?lññÞúéGBÛìÿlñíOolÚ{[email protected] àü úýHy ÿqõu {[email protected] òüA :lüõâ|þì ôA úÞBì Ap^ BìA .kõy|þì qôpýK {[email protected] qBG îýñÞ þì
ÿBø|ÿqõu {[email protected] oBùì úG ÿpPzýG êüBíO lüBy áok ô ó@ úG ïApPcA BG :lüõâ|þì ëAõu òüA úG okAoÕAkÿAõøòOóAoArøúÞQuAþzcôóBÖõÆ ûkpÞ êc Ao þÇýdì Qvüq Rçßzì þìBíO
êGBÚ þuBñyAõø úéýuô úG úÞ ëpPñÞ êGBÚ ÿBø|ÿqõu {[email protected] qA ÿlülW p¿Î ok Bì úßñüA {üArÖAok þÏu Rly úGô ûkAkoApÚ kõg rÞpì {[email protected] àü ókpÞ }õìBg wK qA îýðAõO|þíð îüA
.lñøkóBzð,lñPvøþñýG|{ýK àüBø|ÿqõu{[email protected]úìAkA{üArÖA'.îýPvøåorG àü kBXüA IHu Aõø òüA òPÖo æBG .koAk ó@ ?îýü@pG
ûldPì RæBüA JpÒ ok pünKBð JBñPWA ûlülK

19

óApùO úéXì

þðBüBK þPuôk< úÞlðlðAõg þì Bø ó@#
úÞluo þìpËð úG ØuBO ëBíÞok BìA >koAlð
þÛýuõì ûôpâ koõì ok îßPuk úéíW òüA
>rèpâ wüBLuA< úG ïõƒuõƒì þƒüBƒýðBƒPüpƒG
úPynâqôo .lñÞþíð Ýl¾ )|Spice Girls|(
ÿkBy úPHèA ô Rpýc ,þP×ãy BG úÞÿpHg ok
þÛýuõì ûôpâ òüA óAoAlÖpƒÆ qA ÿoBƒývG
úñd¾ úG >rèpâwüBLuA < ûôpâQzâqBG òüpO ÜÖõì ÿBÃÎA úÞly ïçÎA ,kõG ûApíø
!ïBùßG BüoõPßüôoõÃc óôlG oõO àü ÿApG iüoBO þÛýuõì úðApPgk ûôpâ
oApÚ pãülƒßü oBƒñÞ ûoBƒGôk þƒËƒÖBƒcAlƒg
úÞó@qA wK ëBu 24 îø ó@,QÖpâlñøAõg
ÿApG ÿpßuA ô þHýG ,þOoõLuA ,{K³ ,pXñýW
óApPgk ô ûly ЃíW îƒø oôk oBƒG òƒýèôA
.lðkoô@lWô úG Ao þüBýðBPüpG óAõWõð
Qvzð ok ûp×ð 5 ûôpâ òüA qA p×ð 4 ú^ pâA
îuA úÞ {K³ BìA lðkõGpÂBc úPynâqôo ÿpHg
ïBùßG lüõük pvíø ,ïBùßG BüoõƒPßüô ÿpƒñø
BG óõñÞA ô QuA ,ëBHOõÖ ÿBýðk ÜGBƒu ûoBƒPu
êGBÚ QýèBÏÖ òzÖ ô lì ú¾pÎ ok lðqpÖ 4 òPyAk
kõG úPÖBýð oõÃc Qvzð òüA ok koAk þùWõO
úXýPð òüA úG ÿoBývG ly UÎBG ÑõÂõì òüA úÞ
ok þËÖBcAlg oõO ÿApG BüoõPßüô úÞ lñupG
BO .ly løAõhðpÂBc kõg ÜGBu Quôk 4oBñÞ
,lðoAk ÑçÆA ÿpHg ÿBø úðBƒuo úƒÞ þƒüBƒXð@
QÚõì kBdOA ÿApG ÿoBývG RApÞAnìô BøõãP×â
BO QuA úPÖpâ Roõ¾ úðApPgk ûôpâ òüA ûoBGôk
ÿApG ô pãük oBG àü úÞ lðõƒy þƒÂAo Bƒø ó@
ÿBø úðApO ÿApWA úG îø oBñÞ ok oBƒG òƒüpƒ[email protected]
.lðqAkpLG kõg þíülÚ
ÿpýâok ,ÜSõì ÐHñì àü RBÎçÆA xBuA pG
,)óôApG þðçì( þG êì òýG ÿlüly þñíyk ô
ÿpW ô óõPðõG BìA ,)îéùvý^ þðçì( þu êì
àüÿApGîßPukïBùßGBüoõPßüôúÞlðoAôlýìA ûôpƒâ RpƒvñÞ oõƒO ok BƒüoõƒPßüô ,lƒñøAõƒhG BüoõPßüôluoþìpËðúGóõñÞAúÞkpÞlñøAõg óBzÛGBu pülì ô ïBùßG BƒüoõƒPßüô BƒG pƒðoõƒø
þßü.klðõýLGBøó@úGûôpâoõOIyúuqAIy þG êì .QÖBü løAõhð oõÃc rèpâ wüBƒLƒuA .QuAûkpÞÿpýâûoBñÞoBÞòüAqAïBùßG ûkAk jo úPynâ ÿBø ëBu ok pèõƒÖ óõƒíüBƒu
òüAlüBGôAúÞQuAúP×âûôpâúGàükrðÐGBñìqA BüoõPßüô ô ôA òýG úÇGAo úÞ Q×â òýñ`ƒíƒø ,þñíyk ô ÿpýâok êìAõÎ qA pãük þƒßƒü êì úÞ ûkõG lüly óBñ^ ÜÖAõO ïlÎ òüA .QuA
úÞþðqkoõìoklüõükúGÿoô@kBü<ÿApGAooBÞ õülüô ok .QuA >Rp×ð ÜzÎ úÇGAo< ïBù߃G ÿBøxBHèBGïBùßGBüoõPßüôqAÿpüõ¿OA®pøBÊ 4 qA {ýG ûly oõHXì þðõñÞ ëBu êüAôA ok þG
ok ,løk ïBXðA >kpÞ kõg ÜyBƒÎ Ao ôA ÿqôo úGÿAûoByArýðlypzPñìúPynâqôoúÞþíuo úÞ QuA rèpâ wüBLuA ûôpâok kõg Áõ¿hì þì pËð úG .lPup×G ïBùßG BüoõPßüô ÿApG úìBð
kBG úG Ao ûlüA òüA BüoõPßüô óBPuôk úÞ þèBc BüoõPßüô lñ^ pø ,kõG ûlzð ûôpâ IüBÒõÃÎ QÖoåôôúéXìléWÿôoëBvìAóBPvGBOêüAôA QuA þPðBýg wc qA þyBð Qìõ¿g úÞ luo
òýñ^ ÑõÚô úÞ lðA ûkpÞ ïçÎA ô úPÖpâ phvíO îø ûoBGôk kBdOA koõì ok Ao úðBPuôk þƒìBƒýƒK .ly þG êì lüly {ñÞAô ô îzg UÎBG úÞ 44 óõñÞA ïBùßG BüoõPßüô ,p×ð 4 òüApËð úG úÞ
QýÏÚAô BìAA .luo þì pËð úG òßíìpýÒ þÚB×OA .kõGûkpÞpzPñìkõgÜGBuÿBøþøôpâ ô þðBH¿ÎoBývG þPèBc BG þG êì ,úPynâ úP×ø oõO òüA qA Zôpg ïçÎA BG úèBu 58pGõÖô úèBu
qA ÿoBâqôo úÞ þÛýuõì ûôpâ òƒüA QƒzâqBƒG ÿBÃÎAÈGAôoólýuoîÒpýéÎ,kõWôòüABG ok ïBùßG BüoõPßüô úýHy ÿpøBÊ BG úðBÂpPÏì úPynâúüoõÖûBì.lðAûkpÞûôpâúGþËÖBcAlg
kõG óBùW þÛýuõì ÿBø ûôpâ òüpOoAlÖpƒÆpƒK ÿBø ëBu ok kõg oAlÛì òüpPíÞ úG ûôpâ òüA IýOpO òülG ô ly pÂBc òƒüôõƒèBƒø òƒzƒW BG BÃÎA úƒíø úƒÞ kõƒG ûkpƒÞ ïçÎA ûôpƒâ òƒüA
8 Bø ó@ qA ïAlÞ pø ÿApG lðAõO þì úÞ Qvý^ rèpâ wüBLuA ûlðBíýÚBG õƒÃƒÎ oBƒùƒ^ ,pƒýƒgA rýð óAoAlÖpƒÆ pƒâA þƒPƒc úƒÞ lƒy Àƒhƒzƒì oArâpGAokõgRpvñÞoõOòü[email protected]èõÖQüpülì

20

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
21
oArâpG ólñè ok ÿpW þ¿hy ërñì ok -ïBùßG úPyAk lì@ok ó@ qA pPzýG Bü ô lðõK óõýéýì
IèBÚ ok ápPzì ÿoBÞ ïBXðA pG þãíø úÞ ly lñðAõO þì {³K oõÃc óôlG Bø ó@ Bü@ ?lyBG
úìBðpGÑôpyúÞlðkpÞlýÞBOrèpâwüBLuAûôpâ ?lðoôBýGlWôúGAoólñèþéHíüôûBãyqoô
RpvñÞ ÿApWA úG óõñÞA úÞ kõG þüBø oõO òüA ÿoArâpG úG þG êì lüly úÚçÎ
úèBu 43 þG êì .QuA ûly þùPñì þËÖBcAlg wK«ApýgAÿôúÞQuAQùWó@qAþËÖBcAlg
.koAkqBýð RpvñÞ òüA þèBì lüAõÎ úG Rly úG ûlññÞ úýùO ,úPðõÖçG ò×PuA qA þüAlW qA
|America| úìBðpG 2019 ÿpu ÿApG ôA lýìABð ô úPvßyoô «çìBÞ ,oõùzì þüBíñýu
óõýéýì 15‚2 ÿkríPuk|s Got Talent ÿô úÞ ûkAk oõPuk ûBâkAk «ApýgA .QuA ûly
QuAþèBcokòüAôkpÞløAõgQÖBüokÿlðõK 000‚3 ô BXßü Roõ¾ úG lðõK 000‚270 ÔéHì
wßýñýÖ:koAkRôB×PìkpìúuqApPgk3ôAúÞ úñürø pÆBg úG úðBøBì Roõ¾ úG rýð lðõK
11 êXð@ ;oAréâ þíýW {èôA pvíø qA úèBu 19 .kqAkpLG {ÛGBu pøõy úG óAlðqpÖ qA ÿoAlùãð
úèBu 7 óõvülìô þÖoõì ÿkA }krìBð qA úèBu ûBì pgAôA ok úðBÎA àü ÜüpÆ qA ëõK ÿoAlÛì
.úPðõÖçG{ìôkpøõyqA þPc ô ly ÿoô@ ÐíW ÿô ÿApG úPynâ
oBßG ëõÓzì þW ÿk úG úèBu 42 óõPðõG BìA¶ ÿA úÛGBvì úìBðpG ok oõÃc ÿApG ÿô kríPuk
óõýéýì 21 úG àükrð úÞ kõy þì úP×â ô QuA rýð|s Got Talen |America| þðõürüõéO
úÞ rðõW lýW }krìBð ô ôA .koAk RôpS lðõK .QuAúPÖBü{üArÖAëôBÞóõíüBuÈuõO
| úðApvK ûôpâ ÜGBu ÿBÃÎA qA þßü úPynâ ëBu ûBâkAk ok þG êì ÿçÞô BìA
QýOÿBøïBðúGpvKlðrÖôk,QuA|Damage þüAoAklðõKóõýéýì38þìBíOôAúÞlðkpÞ}BÖ
ëBíyok þãíø úÞ lðoAk úèBu 7õýGô úèBu 11 ëõK þPc úPðõÖçGôôAô QuA ûkpÞ Zpg Ao }A
úÞrýð úèBu 44 ,þu êì .lññÞ þì þâlðq ólñè pø óBüBK ok óBzOBýèBì QgAkpK ÿApG ïqæ lÛð
qA lÏG ,úPgôlðA RôpS lðõK óõýéýì 27 A«pøBÊ Ýôm óAõO þì IýOpO òülG .lðoAlð rýð Ao ëBu
Roõ¾ úG ,rèpâ wüBLuA ûôpâ qA Zôpg oõO àü ÿoArâpG ÿApG þG êì }çO ô lüly
úÞ lñÞ þì QýèBÏÖ þÛýuõì ú¾pÎ ok ÿkAp×ðA 10 kôlc ÿlì@okôA ÿApG úÞ ûqôo lñ^ kôldì
úGúèBu9pPgkàüôA.QuAûkõGrýðÜÖõìúPHèA òüA BG .kpÞ áok koAk þK ok Ao ÿlðõK óõýéýì
ëBÏÖ ,oBPuA xBìõO BG ZAôkqA qA QèoBßuA ïBð óApPgk ûoBGôk ókpÞ ldPì ÿApG }çO ,kõWô
úìBðpGpülì BGrýð A«pýgAô koAk ,áçìA ûqõcok qAþGêìþüAlWóAoôkqA{ýKúGrèpâwüBLuA
.QuAûlykrìBð,ëByoBìõW,{üBø ok RBÏüBy òýèôA .kkpâ þìqBG {ÛGBupvíø
lðõK óõýéýì 30 úÞ rýð úèBu 46 ,ÿpW pGúÞlypzPñì2015ëBuokÑõÂõìòüAkoõì
wüBLuAûôpâþyBKôpÖqAlÏGûkpÞÐíWRôpS ëBuok lñPuAõg þì ûp×ð 5 ûôpâ òüA ó@xBuA
ÿBøJBPÞþâlñvüõð,þâlñðAõgûqõcokrèpâ òýèôAoBzPðAkpãèBuòýì³A20QHuBñìúGô2016
úÛGBvì úìBðpG ok ÿpâ ÿpXì ô óBÞkõÞ ÐíW îø oôk ,>|Wannabe|< ,óBzãñø@
úÇGAoqAôA .koAk QýèBÏÖ þu þG þG þâlñðAõg .kAlð jo ÝB×OA òüA úPHèA úÞ lðõy
úìBðqôoôwüõðúìBñíéýÖ,þuAôpâByBuBG}A pPgk oBù^ QÛÖAõì îÒpýéÎ rýð úÏÖk ó@
úèBu12pPgkàüÿAoAkþüBýðBPüpGoõùzìoBãð kBdOA òüA úG þéüBíO ïBùßG BüoõPßüô ,pãük
BG }pýgA ZAôkqA qA wK ô ûly êGõéG ïBð úG .kq{ÛGBuóBPuôkúñýuúGkoQukôQyAlð
,ÿoAõu oõOõì þüApWA pülì ,pðoõø òýPvüpÞ þéüBíOúÞkpÞïçÎAþGêìrýð2016êüoô@ok
ûlyþPðBìïBðúGûBì22pvKlðqpÖàüIcB¾ ûBìok .koAlð ûôpâ ÿBÃÎA BG ûoBGôk þøApíø úG
.QuA l¿Ú ûlðBíýÚBG p×ð 3 ,ëBu óBíø ÿæõW
ûlðBíýÚBG õÃÎ 4 îýí¿O úÞ þOoõ¾ ok BG úÞ lñPyAk Ao áoBK lüBø ok kôldì þüApWA
óôlG rèpâ wüBLuA úðApPgk þÛýuõì ûôpâ QüBßy úG ïBùßG BüoõPßüô ô þG êì lülùO
úP×ø àü RpvñÞ ,kõy þÏÇÚ ïBùßG BüoõPßüô pHìBPLu ólýuo ApÖ BG .lðly úWAõì þðõðBÚ
oArâpG ûlñü@ óBPvGBO ok Bø ó@ þËÖBcAlg ÿA xBuApG úÞ QÖpâ êßypãük ûlüA àü ,2016
úG lüBHð úÞ ûkAk óBzð úGpXO BìA ly løAõg oArâpG þðõürüõéO kAlÏPuA ØzÞ úìBðpG àü ó@
qA þÛýuõì ûôpâ òüA ÿBÃÎA ÿBø ÿpýâ îýí¿O úG óly Üdéì wðBy óBâlðpG Bü ûlðpG úÞ kõy
úñd¾ ÿôo ok rèpâ wüBLuA ûlðBíýÚBGõÃÎ úu
òßíì þÚB×OApøô kõGoAôlýìA kBüq ûlýyBK îø ÿpW úPynâ ëBu úüõðAs ok .lñyBG úPyAk Ao
ok rýð pãük oBHßü ûôpâ òüA .lølG jo QuA ûôpâ kBdOAokpãükoBG lðAõO þíð úÞ kpÞ ïçÎA
óAõñÎ BG lülW äñø@ àü BG 2007 ëBu lðqpÖ «ApýgA Apüq lyBG úPyAk oõÃc {ÛGBu
ú¾pÎ úG QzâqBG l¿Ú >|Headlines|< BýðlG Ao pðoõø òýPvüpÞ BG ZAôkqA qA }pvK
BG ô ûly úWAõì Qvßy BG úÞ lñPyAk Ao þÛýuõì .QuA ûkoô@
äñø@ òüpO }ôpÖpK ï³A20 úHOo ok òPÖpâ oApÚ
000‚5 BùñO }ôpÖ løBy ,BýðBPüpG ûBì ÿBø ZAôkqA òýìôk Qvßy BG ,2017 êüoô@ok
RõÚ þËÖBcAlg oõO àü ÿoArâpG ûlüA ,þG êì
.kõG úhvð úvéW rýð úPynâ úüoõÖ .QÖpâ kõg úG ÿpPzýG
BüoõPßüô úéíW qA ,ûôpâ ÿBÃÎA þìBíO òýG ÿA

óApùO úéXì

wßñO qôo 2018 ëBu |pƒHìAõƒð |22 |#
pWBùì óBýðApüAô Bø|þüBßüpì@.QuA äñüõýâ
BG ô lññÞ|þì þâlðq Bßüpì@ ok Bø|ëBu úÞ
Ao kõg lðA|ûly Bñ[email protected] óBGrýì oõzÞ äñøpÖ
ûlýìBð ÿoArâpßy qôo úÞÿqôo òýñ^ ÿApG

.lññÞ|þì ûkBì@,kõy|þì
ÿqôo ÿoArâ pßy Bü >äƒýðõƒýâ wƒßñO<|
þì úPÖpâ òzW lñéøô AkBðBÞô Bßüpì@ok úÞ QuA
.koAk Ao kõg ûtüô iüoBO ÿoõzÞ pø ok BìA ,kõy
qôo úƒG úƒÞ qôo òƒüA lƒðlƒÛPƒÏƒì þƒƒgpƒƒG

QyAk þðAqoA Bì ÿApG Ao| {üBø QíÏð úÞÿlðôAlgqA ÿoArâpßy

þdývì ûôpâ úG úPvGAô úÞ ÿõvðApÖ òüpƒWBƒùì Ao óBPvìq lðkõG úPvðAõO óBPuõLgpu ÿoBü BG ÈÛÖ qôo òƒýƒPƒvƒhƒð qA QƒüAôo òƒüpƒO|þƒíƒuo qA ÿoArâpßy qôo ÐÚAô ok QuA ÙôpÏì ÿoArâpßy
óBýì òýðõg ÿBø|äƒñW qA ô lƒðkõƒG >òƒüõƒèBƒÞ< òýPvhð ,ëõ¿dì QyAkpG qA wK ,lññÞ ÿpLu óBãíø ô koAk Ao ÿkçýì |1621 iüoBO ,ÿoArâpßy Bì úÞ þñzW óBíø þñÏü .QuA ëõ¿dì QyAkpG
ÿBýðk úG ô úPhüpâ Bø|óBPvOôpK ô Bø|àƒýèõƒOBƒÞ úG ÙôpƒÏì úƒÛǃñì ok úƒÞ þƒðApƒÖBƒvì lƒðlƒÛPÏì ok îýñÞ|þì BKpG óBâpùì òzW Roõ¾ úG óApüA ok
óõvßW< àükrð þédì ok lðkõG ûlƒì@ lƒülƒW .lðkpÞ BKpG Ao ÿoArâpßy òzW ûly òÞBu Quõ^BuBì QƒèBƒüA ok >RõƒíýéK< ok ô kõy|þì BKpG >QvÖ pHPÞA< Roõ¾ úG óBíè@
óõ^ ûôpâ òüA .lðlürâ þñßu AlƒüoõƒéÖ >êƒüô QüAôo iüoBƒO ,ÿoArƒâpƒßƒy koõƒì ok BƒìA úÞ Qhu oBývG þðBPvìq ólðAonâ qA wK lðkõG
«BHüpÛO |1565 ëBu ok lðlük|þì óBìA ok Ao {üõg qA ûôpâ àü oBƒG òƒýƒPƒvƒhƒð .koAk îø ÿpƒãƒük .ØéPhì ëBßyA úG rýð pãük ÿBø|Qéì óBýì
òzW >áAo RõíýéK< óApWBùìqApPzýK ëBu |55
22
.lðkpÞ BKpG ÿoArâpßy
>äýðõýâ wßñO<| òýPvhð òüA kõƒWô BƒG
oArâpG >áAo RõíýéK< ok |1621 ëBƒu ok þƒPñu

.lükpâ
ëõÆ úGqôo úu >äýðõýâ wßñO<| òýPvhð
|50 ÿApG þÖBÞ ÿAnÒ qôo úu òüA ok ô lýìBXðA
Qhu óBPvìq ok úÞ þPuõK jpu |90 ô pWBùì
qA ÿoBývG .lükpâ Býùì lðkõG ûkAk ÿoBü Ao óApWBùì
>äýðõýâ wßñO<| ûp×u pG ûqôpìA úÞ þDAnÒ kAõì
QyAlð kõWô ÿoArâpßy òýPvhð ok koAk kõWô
þüBøAnÒ ,ÿoArâpßy òýPvhð ûp×u pG wßÎpƒG
pPíÞ Büô kõy þíð ûlük Bø|ûp×u pG ûqôpìA úÞ kõG
,pPvGæ ,õÚ ,þøBì ,ákoA ,qBÒ lñðBì kõy þì ûlük
,àzg ÿBø ûõýì ,àzíOô Bø RõO ÑAõðA ,Ùl¾

...ô rK [email protected]ôlÞ
wƒßñO òƒzW òƒýèôA iƒüoBƒO ûoBƒGok|úƒPƒHƒèA
BìA .QuA ûlìBýð Quk úG þÛýÚk qôo äñƒüõƒýƒâ
úHøAo úÞ þðBìq RõíýéK QèBüAok úÞ kõy|þì|úP×â
ÑoArì qA óAkpì ô lðkpÞ àíÞ óAlñìqBƒýð úƒG Bƒø
qA ÿpýãýøBì ÿBø þPzÞ BGrýð þøôpâô lñPzâqBG
pƒ×u qA rƒýð ÿA|ûlƒÎ ô lƒðlƒýuo êƒcBƒƒu úG Büok

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

pø úÞ kpÞ ïçÎAô lðBuo QHS úG Bßüpì@iüoBOok ok ,lðly koAô RõíýéK úG Quõ^BuBƒì ÿoBƒÞ
wßñO qôo pHìAõð ûBì úHñzXñK òƒüpƒ[email protected] ëBu wßñO òzW pHìBPLu |22 Bü |21 ÿBøqôo qA þßü
òzW Ao ó@ qôo òüA ok ïkpì ô lyBG äñüõýâ
.ly BKpG äñüõýâ
.lðpýãG ok ó@ qA lÏG ÿBø ëBu ô óBìq ó@ ok
pýSBC O QdO òéßñýè ïBø[email protected] |1863 ëBu ok ÿBø|ûp×u ok ïkpì äñüõýâ wßñO ÿBø|òzW
>êýøBÖ qõW AoBu< ÈuõO úÞ úèBÛì ÿpu àü Qyõâ ,[email protected] ,RBXürHu ,RBW ûõýì ,Rom ,kõg
qôo BO lðAonâ Iüõ¿O qA Ao þðõðBÚ kõG ûly úPyõð òýñ`íø ô ,qBÒ ,õÚ ,ákoA ,þÞpO Qyõâ ûtüô úG ô
ok þéì kBýÎA qA þßü óAõñÎ úG äñüõýâ wßñO ûpÞ ,êvÎ ,Õpì îhO ,oBHßzg ÑAõðA ô ïAkBG ,ÝlñÖ

.luo QHS úG Bßüpì~A iüoBO .lñPyAnâ|þìpƒýƒñƒKô
þíuo êýÇÏO ÿoArâpßyqôo |1941 ëBu BO ïBýéüô< |1622 ëBu ok þñÏü lÏG ëBu
òüA ,ûpãñÞ ápPzì úvéW àü ok ëBu òüA ok kõHð kõG êdì ó@ oAlðBìpÖ ïBÛì ok úƒÞ >koõÖkApG
qôo òüA ok BO lñÞ òýýÏO Ao ÿqôo QÖpâ îýí¿O
.lükpâ ïçÎA ëAolÖ þéýÇÏO àü qôo

þü@îøkpâqôo ,äñüõýâwßñO
xBLuô óBPuôkô êýìBÖô ûkAõðBg
{üBø|QíÏðpÆBg úG lðôAlgqA

úG ûqôpìA äñüõýâ wßñO òzW ïBXðApƒuô lðôAlƒg úƒÞ þƒOBƒíÏð qA ô lƒðqAkpƒLG {üBýð úG ïkpì
.lññÞ ÿoArãuBLu ûkAk Bùð@ úG
Bíyô îýPvø ó@løBy úèBupø úÞ ûlì@ok þéßy ,oAlðô AoAkô kõG rýDBK ûBì [email protected] qôo òüA
.lüoAkQÞoBzìó@þüBKpGokrýðrürÎóBâlñðAõg ÿoArâpßy úG qôo òüA ok BO lðly ÜüõzO
úG p¿dñì BùñO äñüõýâ wßñO òzW .lðqAkpLG
AkBðBÞ ô þüBƒKôoA ÿBƒøoõƒzÞ ok ô Qƒvýð Bßüpì@ ok úÞ Bßüpì@ ïkpì úýéÞ |1623 ëBu ok
þðBÖpÎ QèBc óBíø BG þ¾õ¿g úG ÿBøqôookrýð òzW òüA qA lñPyAk QìBÚA ØéPhì ÿBø QèBüA
.kõy|þìoArâpGkõg pHìAõð |29qôo lñPÖpƒâ îƒýí¿Oô lƒðkpƒÞ ëBHÛPuA
îøkpâ>äýðõýâwßñO<|þâtüôòüpPíùì JBhPðA äñüõýâ wßñO òzW þüBKpG ÿApG Ao
úPvüBy ,QuA óBPuôk ô êýìBÖ ô ûkAõðBg ókõG .lññÞ
pø Bü RpvñÞ àü ok QÞpy pÆBg úG úÞ Qvýð qôo ûlƒñÞApƒK oõƒÆ úƒG ïkpƒƒì qôo òƒƒüA ok
.îýølðïBXðAAoókõGîøkpâòüAþdüp×O BG ÿA|ûkAõðBg pø ô lñPyAk|þì BKpG Ao ÿoArâp߃y
úG ÿoArâpßy qôo òƒüA ok úƒÞ îƒüoAk ô[email protected] Aoqôo òüA kõG óByoBýPgAok úÞ þOBðBßìA úG úWõO
úËdè óBO|óArürÎ oBñÞ ok ô lýupG kõg ÿBøô[email protected] .lñPÖpâ|þì òzW
.lýðAonãGAoþPÞpGpKôkByÿBø ok úßñüA BO QyAk úìAkA Bø ëBu úìBðpG òüA
23 þéì qôo àü úG Ao ó@ òPãñyAô ZoõW |1789 ëBu

óApùO úéXì

pG ókôrÖA þñÏì úG úÞ|"{ü[email protected]" úíéÞ # |
úzýíø kôo þì oBÞ úG óBvðA ÿBø þDBHüq
réýø þèoõGok óõOBg {ü[email protected]òèBu koõì qBG pük qA ô ûkõG óBãíø úWõO koõì
.QuA úPÖpâoApÚpýÛÖô þñÒ óBìkpì ûkB×PuA
óBðq pgB×O úéýuô {ü[email protected] iüoBO ëõÆ ok
lðq þìôpGA {ü[email protected]ôõì {ü[email protected],Roõ¾ {ü[email protected] Ao ëôA Ùpc óBñ`íø úßéì BO p¿ì ÿBø úßéì ô kõG æBG RBÛHÆ
pG óBíz^ oôk úG úìpu ólýzÞ BG ApOBKõEéÞ
| úG ÙôpÏì |”óBýðõOAoBø òüôpK“ | ïBð BG Bø ëBu Bø úPypÖ pùy lñvK êßzì ÿBø îðBgô úÏìBW þüBHüq RBìlg óBìq onâ ok ô YüolO úG úG ókAk äðo BGô lðkôrÖA þì kõg mõ×ðô RolÚ
.QuAkõgrürÎóBñÆõíøQìlgok|”óõOBg“ þì òèBu òüA úG BK úÞ þüôoBHüq pøô koAkoApÚ pø oBñÞ ô úyõâ ok ûqôpìA ô QÖBü }pPvâ þgpG.lðkpÞþìóAlñ^ôkAokõgþüBHüqûpù^
ô ûkõG ëBÏÖ þzü[email protected] oõìA ok ûoAõíø úÞ ôA qA êHÚ qA pPGAnW ô pOBHüq IOApì úG koAnâ úìAkA kõg QýèBÏÖ úG {ü[email protected] ÿBø òèBu ÿpùy {ü[email protected]ô wýâ ûçÞ òPyAnâ BG rýð óBüoBGok qA
úG 1980 ëBu ok ûkõG ûApíø qôo lì BG }pñø pG Ao óBãíø IXÏO ô kõy þì ZoBg ûBãzü[email protected] .lñøkþì òüAqAôlñPyAkÿAûtüôûõéWïkpìóBýìokûpù^
kõy þì ZoBgoõzÞqA óApüApG îÞBcõW êýèk .krýãðAþì ûlññÞ úÏWApìpKô ÜÖõì ÿBø òèBu qA þßü ô QÖpâ kõg úG þìõíÎ úHñW {ü[email protected] úÞ kõGôo
.løkúìAkA}AúÚçÎkoõìoBÞúGlðAõPGBO oõÃc òèBu òüA oBùPyA ô QýÛÖõì êýèk óBüôoBHüq pùy úG úÞ wéXð@ xõè pùy ok {ü[email protected] ÿApG ÁBg þyôo ô ûAo ÿA ûpù^ pø
kõyþìúvðApÖkoAôóApüAqAZôpgqAwKôA úÞ QuA {ü[email protected] úñýìq ok ûkõì[email protected]Þ ÿA ûpù^ Qìlg ok úÞ QuA óõOBg òèBu ûly ÙôpÏì .QyAk

24

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

lýñÞúÏWApì Bì úG lýPvýð þÂAo kõg ÿõì äðoqA þéýèkpø úGpâA

ôpÞBì ô NBßýì QññìpK , ôpGA lyo ô þcApÆ .lðq þì åorG wéXð@ wè ok .kpÞ ëBuoBù^úPyAkúÞþGõgÿBøúGpXOêýèkúGô
ô À¿hPì óApãzü[email protected] ô QuA äñülýéG îðBg úG óõOBg Bü óBýðõOAoBø òüôpK úý¾õO| kõG ûkpÞ p×u pãük þPèBüA úG rýð þOlìôA| | ô løk þì úìAkA ÿpãzü[email protected] oBÞ úG wüoBK ok
,ÿrPðBÖ ÿBø äðo oBÞ ok rýð òèBu ûlüqoô pâAúÞQuAòüAlñvKêßzìô}õKàýyÿBø Qìlg ok óõOBg òèBu Rlì òüA ok úÞ Ao óBâlññÞ úÏWApì óBñ^ qôo lì BG ïBãíø
îýìpO ,òzÞoõÞpèBÞ ,ûpHìBu ,sBýèBG ,ûpHì@ okúÏWApìoBHßüBGlüAûkpßðúWApìBìúGóõñÞBO úéXì BG õâ ô Q×â ok ôA ô kõG rürÎ óBñÆõíø ÁBgþPýGõHdìúGÿkôqúGúÞløkþì{ü[email protected]
ô ôpGA òzñPvÞA ô ûlññßy ô úPgõu ÿBøõì úýHy ôpGA {ü[email protected] ok Bì oBÞ úÞ QÖBü lýøAõg {PHýÒ ëõÆ ok ïkpì QüBíc qA óApùO lGBü þì ok óõOBg úÞ BXð@ qA .lGBü þì Quk
.lñPvørürÎóBâlññÞúÏWApìQìlgokõì oBÞ ok òì ûtüô À¿hO Apüq .QuA ûrXÏì BG úÞ kõíð úÖBÂA ô kpÞ óAôApÖ ÿoArãuBLu lðoAk QìBÚA wéXð@xõèok þðApüA óBðqpPzýG
îðBg Qìlg ok ÿspðA BG óBñ`íø {PzâqBG óBGBýg ok ô lñÞ þì bõÞ Bßüpì@ úG úvðApÖ qA
khatoon beauty salon qA ô îPvø lñvK êßzì ô þðApüA rürÎ ÿBø úGúÞlñÞþìqBGAoóõOBgòèBuBãñýuæ ôïõu
| |.ïõyþìëBdyõgóByoAlük ûkô kõy þìôpGôo pýãíz^ þPýÛÖõì BG ÿkôq
þzü[email protected] òèBu ûtüô RB¿hzì qA þßü þèoõG úÛÇñì úG Bø òèBu òüA ëBÛPðA BG {ýK ëBu
9463 Gregory Way, Beverly Hills, CA 90212 úÞQuôpGAlyoôþcApÆréýøþèoõGokóõOBg réýøþèoõGokAoóõOBgåorGòèBu ÿBøok réýø

(310) 248-4844 (310)274-0733 AoëôAÙpcóBñ`íøóõOBgòèBuúñýìqòüAok qBGlñvKêßzìô}õKàýyÿBøîðBgÿôo|úG

25

óApùO úéXì

26

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

27

óApùO úéXì

ÿBø|óBPuAk ÜèBg
Qynâok ëôoBì ÿBø|óBìpùÚpGA

òüpO|îùì qA þgpƒG ܃èBƒg ,þƒè òƒPuA#
úP×ø ëôoBì ÿBýðk óBìpùÚpƒGA ÿBƒø|Qƒý¿hy
þãèBu 95 ok Bßüpì@ wéXð@ wè ok {ýK

.Qynâok
,þè òPuA úG ÙôpÏì pƒHýè òƒýOoBƒì þƒéñPuA
ÿBø|JBPÞ ûlññÞ pzPñì ô oBƒPuApƒüô ,ûlƒñvüõƒð
ÿpXì ô ûlññÞ|úýùO ,pãüqBƒG ,)ëôoBƒì( àƒýíÞ

|.|.kõG Bßüpì@ êøA þðõürüõéO
úPgBñy ô òüpO|îùì qA ÿA|úÎõíXì ÜèBg þè
Bø|úøk úÞ QuA óBìpùÚpGA ÿBøpPÞAoBÞ òüpO|ûly
ÄHð pýgA ÿBø ëBu ok ô àýíÞ ÿBø JBPÞ ÿBýðk

|.lðA úPyAk oBýPgA ok Ao óBùW ÿBíñýu
Bü BíýÛPvì úÞ ÿBø Qý¿hy òüpO ÙôpÏì qA
úG óAõO þì lðA úPÖBü óBW ôA Ýçg òøm àíÞ BG

,wßüA óAkpì ,þñø@ kpì ,oõS ,àèBø ,þOõHßñƒÎ kpƒì
|.kpÞ ûoByA rýãðA|Q×ãy oBù^ ô ûBýu äñéK

úG 1939 ëBu qA Ao kõg ÿA úÖpc oBÞ þè òPuA
úüpzð ;kpÞ qBÒ@ >þéíüBO< àýíÞ úéXì ok oBýPuk óAõñÎ
ïBðpýýÓO >ëôoBì< úG 60 úøk êüAôAok lÏG Bø ëBu úÞ ÿA
òüA QuBüo ô ÿpýGkpu úG Bø ëBu òüA ëõÆ ok ôA .kAk
àW óõ^ ÿpãük óBâorG þøApíø úG ô lýuo úÎõíXì
òüpO|îùì qA þgpG pHýè ÿpè ô õßPƒük õƒýƒPƒuA ,þƒGpƒÞ

.kpÞ Üég Ao àýíÞ ÿBýðk óBðBìpùÚpGA
ÿBýðk úG ëôoBì kôoô BG BølÏG Bø Qý¿hy òüA
Bøqpì ÿõuApÖ BO >ëôoBì þüBíñýu ÿBýðk< Üégô Bíñýu
QÏñ¾ ÿBøpðAs òüpOqBu|ëõK qA þßü úG ô lñPÖo {ýK

|.lðly ëlG Bíñýu
ÿBø|JBPÞ ÿôo qA úÞ þüBø|îéýÖ ïBíO ok ÿô
ûBOõÞ oBývG ÿBø|{Ûð ok ,QuA|ûly úPgBu ôA àýíÞ

|.kõG ûkpÞ ÿqBG

ëApýì[email protected]}pÖ þDõy|þèBÚ

,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK 28
þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@

l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy
òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êüõdO BO QÖBüok qA l¾ok

QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy

(818)705-7777 www.AdmiralCarpetCleaning.com

7030 Darby Ave, unite B, Reseda, CA 91335

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

BG >rüõG QüpPuA àG<
|!QzâqBG lülW þìõHè@

àO< :lüõâ þì ïõHè@ òüA koõì ok òüõÞ þƒÛýuõƒì ûôpƒâ ,>rƒüõƒG QƒƒüpƒƒPƒvƒßƒG<
qA ÿkBíð BùñO úð ,ïõHè@ òüA ÿBø äñø@ àO a|< ïBð BG þìõHè@2013 ëBu ok ,þüBßüpì@
úßéG ,ÿkpÖ oõÆ úG Bì qA àü pƒø Qƒý¿hy oAqBG úðAôo Ao >|World Like This| .|In
òüA .lyBG þì ûôpâ àü óAõñÎ úG Bì qA ÿkBíð QýèBÏÖ aýø ëBc úG BO óBìq ó@qA BìA ,lðkpÞ
þì oBhPÖA ó@ úG Bì ô QuBì|DNA | ïõƒHè@
.lñPyAlð ÿA|úãük
>.îýñÞ QuA òüA ûôpâ òüA óAoAkAõø ÿApG Jõg pHg
26< :lüõâ þì ûoBG òüAokrýðôAoôk ÿôBø þìõHè@ BG 2019 ëBu ok >rüõG QüpPvßG< úÞ
,îükpÞ qBÒ@ Ao óBìoBÞ Bì úÞ þðBìq ,êHÚ ëBu Ao kõg QýèBÏÖ pãük oBG þðBùW oõO àü ô lülW
BìA kõG óBíüôo {ýK ÿkBüq ÿBø ÿlñéG ô þPvK BG 2019 úüõðAs 25ok Bø|ó@ ïõHè@ .lñÞ|þì qBÒ@
lük úüôAq qA Ao Rçßzì úÞ îýPÖpâ kBƒü Bƒì
þuopG þ¿hy ÐÖBñì ÿApG BùñO ô þƒ¿ƒhƒy .kõy|þì oAqBG úðAôo >|DNA|< ïBð
Ao ÿoBÞ ó@ô îýPvø ô îükõG ûôpâ àü Bì .îýñßð þÛýƒuõƒì ûôpƒâ àƒü >rƒüõƒG QƒüpƒPƒvƒßƒG<
ïõHè@ òüA .QuA óBì úíø fç¾ úG úÞ îýñÞ þì pùy ok 1993 ëBu ok úÞ QuA þƒüBƒßƒüpƒì@
ûôpâ àü óAõñÎ úG Bì kBdOA ûlñølðBzƒð rƒýƒð .kpÞ oBÞ úG Ñôpy AlüoõéÖ RæBüA qA ôlðæoôA
,òýéßì .Z.¶A qA lñOoBHÎ ûôpâ þé¾A ÿBÃÎA
>.Qu þÛýuõì òüõÞôpOoBÞ àýð ,ëpPýè óBüApG ,ôAoôk ÿôBø

.óõukoB`üo
ïBð úG kõg þééíèA| òýG ïõHè@ òýèôA BG Bùð@
1996 ëBƒƒƒƒƒƒu ok >|Backstreet boys|<
úG BO ô lðkpÞ IéW kõg úG Ao ÿoBývG óAoAlÖpÆ
úG Býðk puBOpu ok ïõHè@ úhvð óõýéýì 130 ëBc
òüpO| }ôpÖ pK ûly UÎBG úÞ lðA |ûlðBuo }ôpÖ
lðõy óAõñÎ þÛýuõì ú¾pÎ ïBíO ok óApvK ûôpâ
óAlñìpñø òüpO| }ôpÖpK QupùÖ ok Ao kõg ïBð ô
lÏG koõHéýG }oArâ úG BñG .lññÞ QHS þÛýuõì
ïõHè@ 7 úÞ lñPvø þøôpâ òýèôA Bùð@ >ûl¾< qA
.QuA |ûlýuo koõHéýGpOpG ïõHè@10 úG óBy ëôA
Rpùy ôo |ûkBýK ok ûoBPu àü Bùð@ òýñ`íø

.lðA| ûkpÞ IvÞ 2012 ok rýð kôõýèBø
QuA òüA ûôpâ òüA óAoAkAõø ÿApG Jõg pHg
þìõHè@ BG 2019 ëBu ok >rüõG QüpPvßG< úÞ
Ao kõg QýèBÏÖ pãük oBG þðBùW oõO àü ô lülW
BG 2019 úüõðAs 25 ok Bùð@ ïõHè@ .lñÞ þì qBÒ@

.kõy þì oAqBG úðAôo >|DNA|< ïBð

29

óApùO úéXì

ô BÃìA oõW oArø lüBG îyBG úPyAk óõürüõéO oBG 9 BG úèBu 34 óq }çO
úýHy ÿApG þüBHüq þcApW
wéXð@wè < óAkpâoBÞîølG îßüpyô ïkõgqA ÿoBãð|QzãðA ,lùÏO !MìApO BßðAõüA úG óly
ok Rçíc : > óApùO -qA ÿoBÞ ,lñøk|þì òì úG orýO lñ^ ûqBWA BO
QÚô òì óõürüõéO òüA ok .lü@|þíð pG îPuk

Bì þñÏü ÿqBXì ÿBÃÖ.ïoAlð,îüõãGAoîOçßzìîøAõhGúßñüA
Èg püq kB¿PÚA ,kõy|þì óçÞ xçPgA

ÿBÃÖ ok îüoAlð RApWqAl¾ok80óæAôQvøpÛÖÈgþÏÚAôëBìpð
þüBørý^ òüA úíø ÿApG ô îýPvø pÛÖ Ègpüq Bì

!îýðrG Ùpc þÏÚAôô kõy|þíð ûkq þÖpc aýø kBPÖA|þì ÝB×OA úÞ
pãülíø óBW úG Bì BìA .kõy|þíð ûkAk þdýÂõO
QÞpc àü þPüpHéu àü úßñüA .îýPÖA|þì >óApùO wéXð@|wè< îéýÖ|#
óBùW ok Àhzì úéEvì àü ,lñÞ|þì þÎBíPWA rüôpK ÿqBG ô ,óAôpÞBK BñýO þðAkpâoBÞ|úG
ÿBÚ@ Bü ,ïçÞBHüq òì ,þüAk þéÎ òì ,QuA óApÞA þÇüApy ok ,oBzÖA qBñùì ô þüõPupK
,kB¿PÚA ,pñø ,}qoôok åpãüA îðBgô wßüA îéýÖ óBâlðqBu|úG ÿkBüq ÿBø|úéíc úÞ ûly
òì .lññÞ|þì QýèBÏÖ þÎBíPWA êDBvì ok kBÛPðA koõì Ao îéýÖ Qý×ýÞ úÞ úPÖpâ Roõ¾
,lükAk Quk qA Ao óBOkBíPÎA Bíy îüõâ|þì BG õãP×â ok óAôpÞBK BñýO .lðA|ûkAk oApÚ
Qvýð Jõg óBO|ëBc ,ûly îÞ óBO|óBñýíÆA :QuA úP×âòüçð@pHg
óBPèõKô lükpÞ kBíPÎA þßðBG àü úG çTì óõ^ olÛñüA Bì ïkpì úßñüA qA î×uBPì þéýg
úíø ûly UÎBG ïoõO òPÖo æBG ô lýPyAnâ Ao qABìlññÞ|þìpßÖolÛñüAôQvýðJõgóBzèBc
þÎõð òì óæA BìA lýølG Quk qA Ao óBO|úüBìpu Jõg óBíèBc îø Bì BìA .îýPvýð óBykõg
çTì.îñÞÿpãükoBÞpãükÿBWàüîøAõg|þì QuA ÿA|úéEvì òüpPíùì òüA ïpËð úG ô Qvýð
òüA ,îñÞ ÐíW àíÞ îøAõg|þì ô ûly úèrèq Jõg óBíèBc Bì úíø .lñðAlG lüBG îø ïkpì úÞ
ûlðpG úÞ þvÞ óõ^ ,kõy ÜüõzO lüBG QýèBÏÖ ô þhüoBO óAoôk ,ÈüApy ok óõ^ ,Qvýð
ó@,ûkAkQukqAAo}A|úðBgúÞQuAúýÃÚòüA ,ÿkB¿PÚAÍBdèúGúÞîýñÞ|þìþâlðqþPýÏÚõì
úÞ þüAlg ûlñG ó@ ,ûlðBì oAô@ püq úÞ þvÞ úíøÿôooBzÖþÎBíPWAôþééíèA|òýGQuBýu
ïBíO ô ûkAk Quk qA úèrèq ok Ao }A|òßvì ÿBø|îüpdO ok Bì .QuA kBüq þéýg Bì ÿA|úHcB¿ìok,úèBu34QýíyAAoBuîðBg úG óly úýHy pÆBhG úèBu 34 óq àü
Ao þOBdýÂõO þgpG| Inside Edition | BG þcApW 9 ïBXðA úG ïAlÚA MìApO BßðAõƒüA
úG îüõâ|þì òì .ûlðBì oAô@ püq }A|þüAoAk ok ,îýPvø ûtüô þÇüApy ok þééíèA|òýG ëôA pPgk úG úýHy Ao }kõg Ap^ úßð@ koõìok BßðAõüA îðBg.|QuA ûkpÞ ØƒéPhì þƒüBƒHüq
þPüpHéu àü æBc BìA ,lüoAlð kBíPÎA þðBvÞ ïçÚA qA þÃÏG QuA oApÚ óæA úÞ þÇüApy
ïBXðA îø BÏÚAôô lñÞ|þì AooBÞ òüA úÞ lüõâ|þì úíøqAô kõy óApâ òürñG ,lðõy þñKõÞ þuBuA fpy òülG úÞ kpÞ ïçÎA ,QuA ûkpÞ BßüpìA ok úÞQuA MìApO lèBðôk ëôA pPgk ,MìApO
"MìApO BßðAõüA"ôA îñÞ|þì pßÖ òì" :lyBG|þì óAõñÎ úG àñüAô ly lèõPì ÿkçýì 1981 ëBu
BüûBâkAkkôpGlüBGþPüpHéuó@lÏGBìA.løk|þì ,úPÖoæBGçÆôoæk.QuAóBì|ÿôooBzÖÍBdè .koAkAo}kõgûAoôlyBG|þìàüúWokôBHüq ëôA ÿõðBG úHy ô òßðBì ,ûlñvüõð ,pWBO
òüA .ôA úG ókpÞ úéíc úG lññÞ|þì Ñôpy ÿA|ûlÎ óæAûBÖoóBßìA,ûlyQhuïkpìQzýÏìÐÂô
ok óBy|ÿkBüq {hG lññÞ|þì úéíc úÞ ÿA|ûlÎ îø ÿkBÎ þâlðq þèô QuBø|þgõy ôrW |!QvýðólzðúýHyÿApGþPéÎwK òýñ`íø ô kõy|þì úPgBñy }olƒK Qƒèôk
AoôA ,MìApO BßðAõüA úG QýíyA îðBg úÚçÎ ÿô ûtƒüô ô JõƒHdì óAoôBƒzì qA þƒƒßƒü
kAlÏO ,lðoAlð êüBÖôpK wßÎ ÿqBXì ÿBÃÖ {èB^ {üApG BHüpÛO Bì úíø úÞ ûly ÿA|úéEvì pãük ô ûpù^ ok þcApW êíÎ 9 ïBXðA úG oõHXì |.|.lyBG|þì
Ao Bùð@ îø þðBvÞ ,QuA p×¾ óBzüBø|QvK ô óBìkõg þâlðq îýðAõPG úßñüA ÿApG ô îüoAk
îuA BuBuA ,lñÞ óBzüõèBÖ úÞ luBñy|þíð >.îýñÞ}çOlüBGîüpHG{ýKAoóBì|ûkAõðBg "qo òýéßðApÖ" pPÞk ÿBÚ@ ÈuõO {ðlG ïBvÚA ô pýËð þG QýGõHdì óAõO|þƒì ôo òƒüA qA
.lðoAlðîøþÏÚAô qAóBíèBcBì,îýPvýðBìRBÚB×OAòüAp¿Ûì |.|.kpÞxArãOqA ûldPì RæBüA óBñÞBu óBƒýƒì ok Apƒð@ óAôApƒÖ
kõy|þì ÿqBXì ÿBÃÖ ok úÞ þOçíc òüA Ao lG ëBc òüA îüoAlð ûqBWA ô QuA lG ÈüApy lèBðôk ÿBÚ@ úßýðBìq qA QuA pÞm úG ïqæ 34 "QýíyA AoBu" îðBg kõWô òüA BG .QvðAk
ÿBÃÖok îüoAlð RApW Bì úÞ QuA òüA {éýèk òì þPÚô .QuA lG þéýg òüAô îýüõãG þüBW ÿoõùíW QuBüo ïBÛì IvÞ úG ÜÖõì MìApO ëBc ok ÿsõèõñßO êýédO úñýìq ok úÞ úèBu
ok wK ,îýðrG Ao óBì|Ùpc óBì|þâlðq þÏÚAô BG ô Qvýð ïkõg ëBì îüõükAo ô óõürüõéO oæk óAoArø ÿkBüq ÿBø|îðBg ,ly Bßüpƒì@ ok þÎõð úWõPì êHÚ þíÞ ,QuA QýèõEvì ïBXðA
Bü lðoAlð þPüõø úÞ ÿqBXì ÿBø|ï[email protected] IèBÚ Bì QuA oApÚ pâA þñÏü ,QuôpGôo oõvðBu
,lñPgBu óBykõg ÿApG þñýÒôok Qüõø Bü ,kõy|þíð ûkq êìBÞ Ùpc ó@ ,îýðrG þÖpc pPgkúGúýHyAoóBykõglñðAõPGBOlðkpÞúñürø úGôlyMìApOBßðAõüAîðBgôkõgóBýìQøBHy
ôòýèôAQýíyAîðBgòüApGBñG;lññÞBßüpì@ëôA úGúýHyAo}kõgBOQÖpâîýí¿Oêýèkòýíø
.îðq|þìóApãükRBd×¾okAoîüBø|Ùpc ok Ao îíéýÖ ÔýéHO òì QuA oApÚ pâA çTì |.|.lyBG|þíð Bø|ó@ òü[email protected] !|!lñÞ Bßüpì@ ëôA pPgk

30

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

31

óApùO úéXì

lülWpý×u óAõñÎ úG lüq|þGA óBW
ly Jõ¿ñì óBPvGpÎok Bßüpì@

ûlürâpG ÅBüook Bßüpì@pý×u óAõñÎ úG Ao lüq|þGA óBW úPvzðqBG ëApðs MìApO lèBðôk # òQüpuOlA óñíBOoùWlÚpÿOõAýoLAìkBÞBpßKüõpuì@
ÝApÎ BG Bßüpì@äñW óBìqokôA .koAk ÈévO þGpÎ óBGq úGô QuBýðp×ýèBÞlèõPì lüq|þGA .QuA
lýèõO ok óBñ`íø Bßüpì@ ûldPì RæBüA ,"500 NBO" þðBùW QupùÖ ÿlñG|ûko ok #
Bßüpì@ÿrÞpì þølðBìpÖ kBPu wýDo qA RolÚpK pOõýLìBÞàü .QuA qBPzýK óBùW ok BøpOõýLìBÞpKõu òüpO|Ðüpu ô òüpOlñíOolÚ
.kõG úðBýìoôBgok
.koAkoApÚ óBùWpOpGpOõýLìBÞpKõu 10 óBýìokrýð óBíè@
ó[email protected] 22 úHñy|úu qôo MìApO lèBðôk | þßükrð ok wPýñHüæ ÿpOõýLìBÞ rÞpì ok "|SuperMUC|-NG" ïBð BG óBíè@ pOõýLìBÞ |
òýzýK wýDo ,lüq|þGA óBW )pHìAõð 13( oApÚ îPzø ïBÛìok )úýðBSok þOBHuBdì RBýéíÎ óõýéüpO( wKçÖBPK 19‚8pGApG þPÎpu BG iýðõì
ok Bßüpƒì@ ÿrƒÞpƒì þƒølƒðBƒìpƒÖ kBƒPu Bùð@qBPzýK .lðoAkoApÚ Bßüpì@qApOõýLìBÞpKõu ûBãPuk YñK ,úðBâ|ûk QupùÖ óBýìok.QuA úPÖpâ
okoõzÞ òüApý×u óAõñÎ úG Ao úðBýìoôBg úÞ "Yüo áôA" þéì ûBãzüBì[email protected] )|Summit|( "QýìBu" ïBð úG ïA|þG|ÿ@ ÿ|úPgBu QuA þøBãPuk
lüq|þGA .kpÞ JBhPðA ÿkõÏu óBPvGpÎ ô ëôA ûBƒãƒüBƒW .lƒðBƒupƒGwƒKçƒÖBƒPƒK143‚5úƒGAo122‚3òƒýƒzƒýƒKkoõƒÞoúƒPƒvƒðAõƒO
Býðp×ýèBÞok þdývì þðBñHè ÿA|ûkAõðBgok BG òý^ qA ÿpOõýLìBÞpKõu Ao ïõu ûBãüBW .lðA|ûkAk ÁB¿PgA kõg úG þüBßüpì@ ÿBø|ûBãPuk Ao ïôk
úßñüA BO QuA úPyAk Ao ëôA ûBãüBW {ýK ÿlñ^ BO òý^ .QuA ûkoô@ Quk úG wKçÖBPK 93
.QuA ûly lèõPì ô wýDõu qA pOõýLìBÞpKõu ôk.QuA ûly òýzðol¾ pãük oBG kõg QýìBu pOõýLìBÞ BG ïA|þG|ÿ@
Èévì þGpÎ óBGq úG ô koAk ëBu 67 ôA õuòülG{ýKëBu26qA"Top500|"QupùÖ .lðoAkÿBWúðBâ|ûkQupùÖòüAokrýðòKAs
áolì {OoA úPvzðqBG ëApðs òüA .QuA wðAp×ñÞ òüA .lñÞ|þì pzPñì BøpOõýLìBÞpKõu wðAp×ñÞ úð[email protected] Ao Bø|ûBãPuk Qvýè ûBì|{y pø
ûBƒãzðAk qA Ao kõƒg lƒyoA þƒuBƒñyoBƒÞ oBýÏì úÞ lðlÛPÏì óAlÛPñì þgpG ú^ pâA.kõy|þì oArâpG xArãO QèBüA ok xæAk pùy ok oBG òüA
áolì úìBð|óBüBK ÑõÂõì .QuA ûkpÞ êý¿dO úðBýìoôBg RBÏèBÇì úñýìq ok Bø|ëBu ô úPÖpâ koAôoBø óAõñÎ úG qõñø wðAp×ñÞ òüA ëBc òüA BG BìA ,Qvýð þðõñÞ ÿBøqBýð BG ÜHÇñì úHuBdì ô }qAkpK QÎpu
|úñýìq ok oõzÞ òüA ÿBø|ÿpýâ|îýí¿O ûõdðô ÿkõÏu óBPvGpÎ koõì ok lüq|þGA lyoA þuBñyoBÞ
.ly ôpGôo þíéÎ êÖBdì ëBHÛPuA BG úvðApÖ ÿoArâpHg }oArâ úG úÞ ûkõG þÎBÖk ÿBø|úñürø .QuA ûkpÞ Ì×c Ao kõg QýíøA ÿpOõýLìBÞ ÿsõèõñßO {Xñu oBýÏì
rýð BølÏG ô QuA "QñüõK Quô" úG ïõuõì Bßüpì@ þìBËð þìkBÞ@ êý¿dPèA|ÕoBÖ lüq|þGA óBW
.kpÞ êý¿dO ókoA ok Ao þOlì úýuoõG óAõñÎ úG
ok Bßüpì@ ÿrÞpì þølðBìpÖ kBPu QuBüo 2003 ëBu ok ÝApÎ úG Bßüpì@ úéíc qA wK þÞlðA ôA
qA wK lüq|þGA .QyAk QýèBÏÖ Qíu òüA ok 2007 ëBu BO ô QÖpâ ûlùÎ pG Ao úðBƒýƒìoôBƒg
fçu úG óApùO þGBýPuk qA ÐðBì lüBG Bßüpì@ lñ^pø kõG úP×â 2007 ëBuok {OoA qA þãPvzðqBG
.koAk kõWô rýð "þíOA óApüA BG ólì@oBñÞ ÿApG þüBø|ûAo" BìA kõy ÿA|úPvø
oBñÞ þíOA ÿôoõy BG rýð pO|{ýK Bßüpì@ kõG úP×â ô úPvðAk þÛÇñì Ao þìçuA ÿoõùíW oBPÖo lüq|þGA
.lupG Bñu wéXì Iüõ¿O úG lüBG óBPvGpÎok Bßüpì@pý×u óAõñÎ úG lüq|þGA JB¿PðA.QuA ûlì@
lýüBC OûAookþéßzìluo|þìpËðúGôkoAkþGõgúùWôBø|oõOBñukrðôAúvðApÖÿoArâpHgúPyõðúG
QýèBÏÖ þ¾õ¿g oôBzì óAõñÎ úG pÂBc ëBc ok lüq|þGA óBW .lyBG úPyAlð kõWô ôA JB¿PðA

.koAk
úPyAlð ÿkõÏu óBPvGpÎ ok ÿpý×u ,ly lý×u jBÞ koAô MìApO úÞ 2017 úüõðAs qA Bßüpì@

.QuA

þì þÎõñ¿ì }õø ÿoôBñÖ úG rùXì QèAõO
,óõ×ýu qA ûkB×PuA qA êHÚ ô Ðüpu þéýg lðAõO

! lñøk þì þPìçu ûoôBzì ûlñü@ÿBø QèAõOBùð@òüApGBñG.lñÞêýédO AolðBívKÿBøúðõíð
QÎpu úG Ao þðBìq ûqBG ok þOApýýÓO pø lñðAõO þì
òüA }oArâ óAõO þì lÏG úécpìok.lññÞ l¾o àyrK úG oBHßü ûBì 6 pø Qvýð ÿqBýð QèBc òüA lýñÞ oõ¿O .ly lƒøAõƒg pƒPzýG þƒßyrƒK ok lñÞþì BÎkA ÿoôBñÖ QÞpy àü pülì #|
ëBuoA àyrK ÿApGô kõé[email protected]ðpPñüAok Ao êýédO qA þðBzð pø QÎpu úG óAõO þì .lýñÞ úÏWApì lðBívK lñðAõO þì ûlñü@ok lñíyõø ÿBø QèAõO BG lñðAõO þì ûlñü@ ÿBø QèAõO ÿkôq úƒG
ok .lññÞ êýédO qôo pø þÏÚAô oõÆ úG Ao þðBvðA ûoôBzì Bùð@úG kApÖA oAokA ô ÑõÖlì êýédO
| | .kpÞ .kpÞ l¾o Ao ÿoBíýG
pËð úG IýXÎ óAlñ^ pËð oBùÊA òüA úPHèA .lñølG þPìçu
þì þÎõñ¿ì }õø pÂBc ëBc ok .luo þíð | QƒƒÞpƒƒy wƒƒýƒDo BƒƒOôpƒƒƒì ÿBƒƒƒXƒðBƒƒƒu
þuopG BG Ao píüArè@ Bü QGBük ÿoBƒíýG lƒðAõƒO ûlƒññÞ lƒýèõƒO(| Micron Technology
àü pãük ÿõu qA .løk ÀýhzO Bø òƒßuA wƒƒðApƒƒ×ƒñƒÞ ok )ÿA úƒƒðBƒƒüAo ÿBƒƒø úƒƒƒyApƒƒƒO
lñíyõø úHÏW àü þPc þñKAs ÿoôBñÖ QÞpy ûlñü@ ok :Q×â ûoBƒG òƒüA ok|Techonomy|
Ao Bø úGpâ oAokA êýédO ô úürXO ÿApG lñíyõø oAokAô óõÖlì êýédOô úürXO þÎõñ¿ì }õø
óBÛÛdì ÿæõƒW ûBƒì ok .QƒuA ûkpƒÞ ÑApƒPgA lðôo òüA .løk þì ïBXðA þÏÚAôoõÆ úG Ao kApÖA
ÿApG þƒyôo lƒðkpƒÞ ïçÎA YƒüpƒHíÞ ûBƒãzðAk àyrK úG úÏWApì RBÏÖk kAlÏO qA lðAõƒO þƒì
óõg lñÚ eÇu þuopG QùW kpÖoAokA {üBì[email protected] úWõPì pOkôq lñÞ àíÞ kApÖA úG óBìríø ô løBßG

.lðA ûkpÞ ÑAlGA êßèA ô .lðõy Bø ÿoBíýG
QÚk IýOpO òüA úG :kôrÖA ûoBG òüAok ApOôpì
32

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

33

óApùO úéXì

ïBÛìôk óly úPzÞ
þÎBíPWA òýìBC O óBìqBu
þâlñðAo úSkBcok óApüA

qA þßü ,óBPvéâ óBPuA úG þÎBíPWA ûBÖo ô óôBÏO ,oBÞRoAqô lyoA RBìBÛì p×u ok # óApHøo ÿpýãPuk ÿApG Bßüpì@
ûBÖo ô óôBÏO ,oBÞ püqô .ly òüpÖ@|åpì ô þâlñðAo úSkBc oB^k ûôpâ òüA ÿBøôokõg kpÞòýýÏO ûrüBW úéèA|Jrcô xBíc

.kõG óBPvéâóBPuA ïqBÎ ûsôpK lñ^qA lükqBG ÿApG óApüA þÎBíPWA þuBýu pPÖk wýDo ,ÿoôoBÏèA eèB¾ ÿpýãPuk ô þGBüko ÿApG oæk óõýéýì YñK òPãñyAô #
ó[email protected] úHñy|YñKqôop¿Î ,óApüA þÎBíPWA òýìCBO óBìqBu êìBÎpülì ,{hGoõð þÛO ÿôokõg RoAqô .løk|þì }AkBK úéèA|Jrc ÿBøokBÞ ,þüBHÆBHÆ þéÎ îTýø ô Jpc lídì ô xBíc
,òülèA|ZBO òícpèAlHÎô {hGoõð þÛO ó@pSApGô ly úSkBcoB^k óBPvéâ óBPuAok )pHìAõð 15(
.Qvørýð xBíc þìBËð ÿôqBG óAoAnãðBýñGqA ÿoôpÏèA lüõâ|þì Bßüpì@úWoBg
.lñPynâok lüly ÿBø|QcApW pSA pG ,þÎBíPWA òýìCBO óBìqBu þðBíèoBK óôBÏì úÞ QuA þyAkBK òüA ;úéèA|Jrc ô xBíc óApHøo êüõdO ô ÿpýâ|ûo ÿApG ûrüBW oæk óõýéýì YñK
ÿôokõg ûBãPuk àü< :Qyõð ûoBG òüA ok ,óApüA wðAsoôA óBìqBu ÿõãñhu ,ÿlèBg þHPXì êýégô xBíc þuBýupPÖk wýDo óôBÏì ,ÿoôoBÏèA eèB¾ óBâlñGBü ÿApG Bßüpì@ úWoBg RoAqô

>.QuA ûkpÞ ÙkB¿O óBPvéâ óBPuA ok Qgõu êìBc óõýìBÞ BG qôpÞlñè BOõüõO .kqAkpK|þì óBñHè úéèA|Jrc lyoA óBølðBìpÖ ,þüBHÆBHÆ þéÎ îTýø ô Jpc lídì Øuõü
ÿôokõg úÞ kAk eýÂõO ûoBG òüA ok rýð óBPvéâ ÿoAlðBPuA þìõíÎ ÈGAôo pülì ,õèoqBü þéÎ ûBLu BG ÿoBßíø úG Ao ôA Bßüpì@ úWoBg RoAqô .lñÞ|þì þâlðq óBñHè ok ÿoôoBÏèA úÞ ûly ïçÎA
óBâpâ þGpÒ ÿkôoô ÿAlƒPGA ok ,þƒÎBƒíPWA òƒýìCBƒO óBƒìqBƒu wƒýDo ,{ƒhGoõƒð þƒÛO êƒìBƒc
ÿqpì óôpG úƒgBƒy( xlƒÚ
.ly óõâsAô ô kpÞ koõgpG óõýìBÞ àü BG )úOçÞ|Q¿y( ÿoõùíW óAoAlƒuBƒK ûBƒLƒu
ÿBø|QcApW óBìôl¿ì úÞ Q×â ,óBâpâ þðBWpW îýßc óBPuoBíýG wýDo ,ÿõuõì òvcpýìA ;lƒñƒÞ|þƒì îùƒPƒì )þƒìçƒuA
ÿBø|àƒíÞ BƒG úƒÞ þƒøBƒLu
.lðkõG ûlük ÿlüly RBýéíÎ þìBc ,kõg þèBƒì
ô ,þÎBíPWA ûBÖo ô oBÞ ,óôBÏO püqô ,|ÿoAlíPÏüpy lídì úÞ kAk }oArâ îýñvO ÿoArƒâpƒHg ô ûrÒoAõðok xBíc þìBËð
óBPu|oBíýG ok úSkBc òüA óBìôl¿ì QýÏÂô ÿpýãýK ÿApG, óBPvéâ oAlðBPuA ,þíyBø ÙBñìlýu ókoA kôo ÿpƒPgBƒG úƒðApƒƒÞ

.lðA|úPÖBü oõÃc óBâpâ þðBWpW îýßc .QuA
,Øýñc êýég QýÏÂô úÞ QuA úP×â ,óApüA wðAsoôA óBìqBu ÿõãñhu ,ÿlèBg þHPXì òƒýƒñƒ^|îƒø ÿoôoBƒƒÏƒèA
ok QÞoBzì úG QuA îƒùPì
.QuA ûly }oArâ îýgô rýð ûkõG ôokõg òüA ûlñðAo úÞ oBÞ RoAqô ÿBø|óBPuA oõìA êÞpülì R烃탃c qA ÿoBƒƒƒƒƒýƒƒvƒƒG
{üBGo úéíW qA þPvüoôpO
lðôpùy ,ê߃ðApƒÖ þƒèBƒPƒ×ƒð
lyoA okBÞ ôk .þüB߃üpƒì@
úƒƒƒƒG rƒƒƒƒýƒƒð úƒƒƒƒéèA|Jrƒƒƒƒc
ok ÿlW ÿBø|þñüpÖ@|{ƒÛƒð
Ao ÿoôoBÏèA êüõdO ÿApG }AkBK òýýÏO xBíc óBìqBu.lðA|ûly îùPì ûôpâ òüA þìBËð RBýéíÎ
Qìlg ,ûrÒ ok Bø|þñýÇvéÖ QìôBÛì qA wK Bßüpì@ ïAlÚA< :QuA úP×â ÿA|úýÎçÆA ok ô ûkpÞ ïõßdì
ok Ao úéèA|JrcpHøopvK ,úéèAp¿ð kAõWpO|{ýK Bßüpì@úWoBg RoAqô>.QuApãèBÓyA êýDApuA úG
ok .QuA ûlýìBð "úéèA|Jrc óBýìBËð|úHy þ[email protected]øo" Ao ôA ô ûkpÞ koAô Bø|QvüoôpO QupùÖ oBíy
QÞpy ÿApG kApÖA ÿpýâoBü ïpâpu úPynâ ÿBø|ëBu ok úéèAp¿ð kAõW úÞ ûlì@ úðBhOoAqô òüA úýÎçÆA
úG úÞrýð Ao "òüløBXíèA"pãzè ,úðBg|RoAqô òüA.QuA ûkõG êýDApuA úýéÎ þPvüoôpO Rçícok
,ûlykBü kBãüpG .QuA ûlðBXñâ þPvüoôpO ÿBø|óBìqBu ûBýu Qvýè ok QuA àükrð óBñHè úéèA|Jrc
.kõy|þì îùPì êýDApuA úýéÎ Rçíc qA ÿA|úPyo ok úéèA|Jrc BG þPulíø úG
ok òüløBXíèA pãzè ô úéèAp¿ð kAõW ÿlñG|úPuk úÞ ûlì@ Bßüpì@ úWoBg RoAqô úýÎçÆA ok
ôBø|þüAoAk.QuAþPvüoôpORçícÿApWAôþcApÆqABùð@ QukókpÞûBOõÞÿApG,ûBýuQvýè
BG Bùð@ ûkôApì ô ëkBHO ô kõy|þì kôlvì ,lðpýâ|þì oApÚ Bßüpì@ ûBýu Qvýè ok úÞ þðBvÞ ëAõìA
p×ð oBù^ óBìq|îø Bßüpì@ þüAoAk RoAqô.kõG løAõg Ñõñíì rýð þüBßüpì@ óAlðôpùy Bü Bø|QÞpy
BGp×ðoBù^ òüA úÞ kõy|þì úP×â .QuA ûkpÞ îüpdO óBñHè úéèA|Jrc BG ÉBHOoApÆBg úGrýð Ao þÚApÎ
ÿoBßíø óBñHè úéèA|Jrc BG ,RArýùXO püBuô údéuA òýìBO ,þèBì RækBHì ÿApG ,óApüA RlÎBvì

.lðA|úPyAk

34

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

BðpŸG ZpüA pPÞk åorG wüõð úìBñíéýÖ
àyrLðAlðk Qynâok þüBßüpì@

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | >lýÞwðlðBuô ÿlývÞbõG< ÿBø|îéýÖ þüBßüpì@åorG wüõð|úìBñíéýÖ ,òìléâïBýéü|ô#
.Qynâok þãèBu 87 òuok >oõùíW|wýüo óAkpì úíø<ô
ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì wðlðBuô ÿlývÞ bõG< ÿBø|îéýÖ ÿApGoBßuA ûrüBWôk ûlðpG wüõð|úìBñíéýÖ ,òìléâ ïBýéüô
,>óõOAoBì kpì< ÿBø|îéýÖ wüõð|úìBñíéýÖ òýñ`íø ô >oõùíW|wýüo óAkpì úíø< ô >lýÞ
lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì ok áoõüõýðok }A|úðBgok )ó[email protected] -pHìAõð 16( úÏíWqôo ,>ûkArøBy xôpÎ<ô >ÿqBG|ûlHÏy<

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ |.Qynâok þãèBu 87 òu
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA àü óAõñÎ úG Ao kõgoBÞôA .lì@BýðlGrüõñýéüA QèBüA áoBKlñéüBøok 1931 ëBu òìléâ ïBýéüô
koAô wüõð|úìBñíéýÖ óAõñÎ úG >úßuBíèBG< îéýÖ BG 1965 ëBu ok úÞ|ó@ qA {ýK ,kpÞ Ñôpy wüõð|óBìo
(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335
|.kõy Bíñýu
Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk
oôBzì ô xBñzðAôo
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |19 BG
(LIC.#PSY 13673)
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì

RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

ÿô ó@ qA wK .Qyõð òìõýð êK oõÃc BG Ao >pKoBø< îéýÖ úìBñíéýÖ 1966 ëBu ok òìléâ
úPyo úG koõÖko RpGAoô òìõýð êKoõÃcBG Ao >lýÞ wðlðBuô ÿlývÞ bõG< óBzgok úìBñíéýÖ

|.koô@okpüpdO
bõG< úìBñíéýÖ ôA .kpÞ Ùp¾ óBìq ëBu 8 qA {ýG îéýÖ òüA úìBñíéýÖ òPyõð ÿApG òìléâ
îPvýG ópÚ wÞBÖ þðBLíÞ úG oæk oArø 400 QíýÚ BG 1969 ëBu ok Ao >lýÞ wðlðBu ô ÿlývÞ
2.75 ëkBÏì ûqôpìA ,ly|þì Jõvdì ÿkoõÞo úìBñíéýÖ àü ÿApG óBìq ó@ok úÞ QíýÚ òüA ,QgôpÖ

|.kpÞ kõg ó@ qA Ao þé¾A úìBñíéýÖ òüpPùG oBßuA ûrüBW îéýÖ òüA ÿApG òìléâ .QuA oæk óõýéýì
ÿApG îéýÖ òüA ok òìléâ .kkpâ|þìpG >oõùíW|wýüo óAkpì úíø< îéýÖ úG òìléâ ÿlÏG QýÛÖõì
koB`üo ÿoBñÞpG úG úÞ QýâpOAô úèBvì koõìok QvK òPãñýyAô úìBðqôo RBÛýÛdO ókpÞ ûrýOBìAok
rýð îéýÖ òüA ÿApG ôA .QÖpâ oApÚ òývdO koõì oBývG ,ly pXñì Bßüpì@ QÚô oõùíW|wýüo óõvßýð

|.kpÞ kõg ó@ qA Ao úìBñíéýÖ òüpPùG oBßuA ûrüBW
äñW þuBíc îéýÖ úG óAõO|þì ,QuA úPyõð Ao Bùð@ úìBñíéýÖ òìléâ úÞ þüBø|îéýÖ pãük qA
QynâokpHg|.kpÞ ûoByA >ÜéÇì RolÚ<péüpOrýðô >ÿorýì< ,>Qukoôkok þéK< ïôk þðBùW

|.kpÞ lýüBO QvK òPãñýyAô BG úHcB¿ì ok þñW }pPgk Ao òìléâ

35

lñðBìôA :àuôpÎ BG þñKAs óAõW ZAôkqA óApùO úéXì
!kõy|þíðpýKô lüõâ|þíð Õôok óBðq
óApvíø úÞþðApüA óApãüqBG
.kpÞfpÇì àuôpÎ àü BG {WAôkqA úýWõO ÿApG Ao þHýXÎ êýèk þñKAs óAõW kpì # lðoAk þðApüApýÒ
úP×â úG úÞ úèBu 35 kpì òüA .ly qBupHg ÿqBXì oBPuA NBK àü BG þñKAs óAõW kpì ZAôkqA
òüA àuôpÎ BG QÖpâ îýí¿O ïBXðApu ,kõG ûly úPvg þÏÚAô ÿBýðkok óBðq ÿoBßHüpÖqA }kõg ûkõG kApÖA òüA óAoAlÖpÆ ô Bø|úðBuo úWõO koõì ûoAõíø ÙôpÏì ÿBø|ûpù^ ZAôkqA #
,Bø|þPüpHéu úÞ þPÚô çTì lññÞ|þì AlýK þ¾Bg þâtüô Bø|ZAôkqA òüA úÞ þðBìq BìA .QuA
.lñÞ ZAôkqA ,Qu>õßýì óõvOBø< {ìBð úÞ þñzýíýðA ÙôpÏì pPÞoBÞ
.kõy|þì ûlük {ýKqA {ýG lññÞ|þì JBhPðA þWoBgpvíø

.kpÞ BKpG Ao {WAôkqA òzW {ðBðBíùìqAp×ð 40oõÃcokpHìAõð ïoBù^ok >ôlñÞõßýùýÞ@< >þéýùu lÎBu<pvíø >BýíýÞ< ëBüpu ÿõvðApÖpãüqBG
òzW ok oõÃc qA ôA okBì.QyAk oõÃc rýð òKAs óBíèoBK ÿBÃÎA qA þßü ôA ZAôkqA òzW ok ÿkoBø Büoõéâ ÿqBG BG BìA lðkpÞ ZAôkqA îø BG 93 ûBìoõüpùy ok þéýùu lÎBu ô ÿkoBø Büoõéâ
òzW òüA ok oõÃc qA BO QuAõg rýð kõg àükrð ïAõÚA qA þgpG qA ô kpÞ ÿoAkkõg }pvK ZAôkqA
þñéÎ Ao ZAôkqA òüA ÿApWBì BýíýÞ ëBüpu ok
.lññÞ ÿoAkkõg þéýùu lýÏu pƒvƒK þƒéýƒùƒu lƒÎBƒu .kpƒÞ
óApGoBÞ úíø qA óAõW òüA BìA ,ly òKAs ok ÿoBývG Rpýc IWõì IýXÎ ZAôkqA òüA pHg oBzPðA
.QuA Bíñýu ÙôpÏì óAkpâoBÞ
.lññÞ ûBãð qBG þñøm BG úéEvì òüA úG BO QuAõg pvíø ô >þ×Xð lícA< ï[email protected] þâlƒðq
,ïkõHð þÏÚAô ÜzÎô óq àü ëBHðk þâlðqok òì< :Q×â kõg IýXÎ ZAôkqA òüA koõìokôA
óq àü pGApG ok þüBø|òvc àuôpÎ òüA .QuA òßíìpýÒ ó@ òPÖBü ô koAlð kõWô ÿrý^ òýñ^ óõ^ }A|þuôo
ÿõéÎ ûBâ@oBÞ óBíø Bü þ×Xð lícA pvíø
>!kpýì|þíð râpø ô kõy|þíð pýK !løk|þíð IüpÖ !lüõâ|þíð Õôok .koAk þÏÚAô QuA þuôo ƒ þñüApÞôA úâoôk þüõðBG ÙôpÏì
ok úÞ }A|þuôpÎ òzW ÿApG )Bßüpì@ oæk 17500( òKAs òü óõýéýì 2 kôlc úèBu 35 kpì òüA þãíø ûkAõðBg òüA óAlðqpÖ .koAk ïBð Büok úÞ
þèBcokôA QuA ûlypzPñì úÞ ÿpüôB¿OqA þßüok .kpÞ úñürø ,lyoArâpGõýÞõOok þøBãyôpÖ xôo kAtð óBìkpì úG úýHy þPìBÚô lÚô ûpù^
þßü òýñ`íø .kõy|þì ûlük QuA úPvzð àuôpÎ òüA oBñÞ okô ûlýyõK lý×u oAõéyô QÞ úÞ {WAôkqA ÿApWBì ûoBGok pãüqBG òüA .lðoAk
;îükõHð ZAôkqA pßÖ úG AlPGA qA Bì :lüõâ|þì
.løk|þì óBzð Ao Bùð@ ZAôkqA úìBð lñâõu ÿpãük ô Zôq òüA ZAôkqA úÛéc püôB¿O qA pãük AlPGA ok .kõHð óBì|úìBƒðpƒG ok ZAôkqA þƒñƒÏƒü
äðq Büok úG òì þOlì qA lÏGô îükõGoBßíø
oBÞ úG RõÎk AoôApãük ûôpâ àü ÿApG BO ïkq
úìAkA ëBu àü þñ×éO ÿBø|xBíO ú¾çg .îñÞ

.îükpÞ ZAôkqA îø BG QüBùð ok ô QyAk
JBhPðA ÿApG ÿoõíýO Øuõü IèBW êýèk

}A|ÿlñéüBO pvíø
óAõñÎ úG Ao ôA pPzýG úÞ ÿoõíýO Øuõü
êHÚ Bø|ëBu îýuBñy þìrñÆ ÿBø îéýÖpãüqBG
òüA .QuA ûkpÞ ZAôkqA ÿlñéüBOpPgk àü BG
þWoBg pvíø JBhPðA QéÎ ûoBGok pãüqBƒG
,òì êTì ÿpãüqBG ÿApG :QuA úP×â úðõãñüA
úG .kõG Qhu þíÞ þðApüA pPgk àü BG ZAôkqA
úG QHvð þñøm úñýìq ûBâ@kõgBð úßñüA êýèk
lüBy úÞ lñPyAk òì ÿBø Ùpc QülW óArýì
.îðkpÞ ÿqBG {Ûð ëBc ok òì ô QuA Õôok
ápPzì þâlðq úéEvì úG úÞ QuA òüA QýÏÚAô
Ao ûBãð òüA pPíÞ Bü lðkpÞ|þíð ûBƒãƒð ÿlƒW

.lñPyAk

36

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

óBíéHì úüôo ÄüõÏO óBíéHì pýíÏO ÿoBì xBíèA ô lüoAôpì lñHðkpâ àü #
úvðApÖ pýHÞ JçÛðA qA {ýK úßéì ,QðAõPð@
úGoæk óõýéýì 36 QíýÚ úG þHOBu þWApcok

.QÖo }ôpÖ
þPíýÚ òýñ^ ,þHOBu ZApc úðBg úP×â úG
Jõvdì óBùW ok ÿkoõÞo lüoAôpì àü ÿApG
.kõy|þì
óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG oæk óõýéýì 2 kôlc lñHðkpâ òüA }qoA
Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ lñÞþì úý¾õO
.kõG ûly koô@pG

UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G úvüBÛì óApãük BG Ao Q36ÖoQ}ðAõôpPðÖ@úÿGooæBìklóñHõðkýpéýâì
.QuBìpÆBg QüBÂo

ÿpøAõW RBÏÇÚ òýñ`íø þWApc òüA ok
àü òýñ`íøô BìoBK áôk ,îøk ëoBy úG ÜéÏPì

.ly úPyAnâ fApc úG óBzð xBíèA ZBO
lðõK óõýéýì 53 qA {ýG úG úÎõíXì òüA êÞ

.QÖo }ôpÖ úG
119qA êßzPì ÿlñHðkpâ ÿôopG ûrüô@òüA

úPÖpâ oApÚ þÏýHÆ lüoAôpì
þüõè BG {WAôkqA qA êHÚ QðAõPð@ ÿoBì

þüBýèBPüA QukpñøoBßøBy

ok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì úÎõíXì qA þzhG ,ûly úPgôpÖ lñHðkpâ
ÿoAlüpgpãük ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBu ÿBø|ûkAõðBg qA BìoBK-òGoõG óBìkôk RApøAõW
,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞ .QuA ûkõG BKôoA ok þøBykBK îùì
Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW ÿBø äðo BGôpýíÏO úPynâ ëBu 200ok RApøAõW òüAqA þgpG
lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO .QuA ûkõG ûlzð ûlük þìõíÎ oBËðA ok
pãüqBG ,oõéýO QGArýèA lüoAôpì lñHðkpâ
òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA Apüq þWApc okúÞ,kôõýèBøxBñypu
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK ô óõýéýì 11 QíýÚ úG 2011 ëBu ok þPvüpÞ
óõñÞ BO ,ly úPgôpÖ oæk oArø l¿Pzø
(310) 274-7474 þzüpOA ûkArøBy àü ,úvðApÖ ûBykBK ,îøkrðBy .kõGoAkkoõÞo
úÞ þðBìq ok ,{ýÖApyA þâlðq àHu .kõG
37 ZBPdüBì òýìBO úGokBÚ úvðApÖ ïkpì qA ÿoBývG qA þßü óAõñÎ úGpøAõW úÏÇÚ òüAqA þHOBu
úG þùPñì ÿBø|ëBu ok Ao ôA ,lðkõHð þâlðq úÎõíXì qA úÞ ûkpG ïBð þOApøAõW òüpO|îùì
}ôpÖ úG ZApc ÿApG óõñÞBO þPñÇéu RApøAõW
.kpÞ êülHO oõ×ñì ÿA|ûpù^ úG úvðApÖ JçÛðA
ÿApG úðBý×hì Ao {OApøAõW QðAõPð@ ÿoBì .kõy|þì úPyAnâ
QðAõPð@ ÿoBì .kBPupÖ {üpOA ok }A ûkAõðBg QuA úP×â þHOBu þWApc óApülì qA þßü
ókpâ òýOõýâ BG þãèBu 37 ok 1793 ëBu ok þâlðq koõìok" þzñýG RApøAõW êýHÚ òüA
þâlðq êHÚ ëBu Bøl¾ úÞ Bø ó@ óBßèBì
.ly ûkq
."løk|þì úDAoA ,lðkpÞ|þì

Mlýì×AupOjBýBðÞçoìôBBGzûìpàWBüzÿì qoABñwÞpGK óApùO úéXì

,MìApO Býðçì BG ûpWBzì þK ok Bßüpì@þéì QýñìA oôBzì óôBÏì ,ëkoBßüo AlðApýì |# êPÚ îùPì YñK ÿApG óBPvGpÎ
.QuA ûkpÞápO Ao {Píu Bßüpì@ëôA ÿõðBG kpÞïAlÎA ÿBÂBÛO þXÛyBg

Ao lý×u jBÞ ëkoBßüo îðBg úÞ úP×â pPzýG þOBýürW úDAoA óôlG lý×u jBÞ óBüõãñhu qA þßü
.lüpýãG ûlùÎpG Qèôk ok Ao ÿlülW Qíu BO lñÞ|þì ápO

lý×u jBÞok Qìlg þãPvüBypãük" ëkoBßüo AlðApýì úÞ Q×â ÿoBW úP×øok MìApO îðBg
."koAlð Ao

ûBìok þüBÛüpÖ@ÿBøoõzÞ úGp×u óBüpWok ëkoBßüo îðBgô Bßüpì@ëôA ÿõðBG úÞ ûly úP×â
.lðkõG ûkpÞ ûpWBzì pHPÞA

pzPñì þüBø|}oArâ Bßüpì@ ÿBø|úðBuo úÞ úPÖpâ Roõ¾ þèBc ok ëkoBßüo îðBg ÿoBñÞpG qA þXÛyBg êPÚ Q×âõéÒôA|}ôôB^ ÿBÚ@ YñK ÿApG ÿkõÏu óBPvGpÎ þðBPukAk #
lý×u jBÞ ok þOApýýÓO þuopG ëBc ok oõùíW wýDo ,MìApO lèBðôk ûly úP×â Bø|ó@ok úÞ lðA|ûkpÞ RArýùXO ô kApÖA ô kõG ûly ÿrüo|úìBðpG {ýK ,þXÛyBg ëBíW êPÚ ûlðôpK óBíùPì qA p×ð
êÛPñì úýÞpO úGôA ólG ókpÞ úßO úßO ÿApG ïqæ RAqBXì QuAõgok ,lÛPñì oBãð|úìBðqôo
.QuA
òPupÞ Bü ô lý×u jBÞ óBñÞoBÞ kBPu wýDo ,þéÞ óBW QuA òßíì MìApO ÿBÚ@ ûly úP×â .lðkõG ûly .QuA ûkpÞïAlÎA
ëBíW óçOBÚ Q×â úýÞpO úWoBg püqô úÞ QuA ûly ó@ óBøAõg úýÞpO êGBÛì ok
.lñÞ oBñÞpG óBzüBø|Qíu qA Ao Bßüpì@ þégAk QýñìA ûoAkA wýDo ,óõvéýð
?kõG ú^pupG ëkBßüo AlðApýìô MìApO Býðçì ûpWBzì .lðõy úíÞBdì úýÞpO ok lüBG þXÛyBg ,óBPvGpÎ ÿBW úG ûlðôpK òüA óBíùPì
qA kõWõì þOõ¾ oAõð òüA qA {ýK úýÞpO .lðõy úíÞBdì úýÞpO áBg ok
Ao ëkoBßüo îðBg ëBÛPðA pHg úPynâ qôo ok ÿA|úýðBýG ok lý×u jBÞ ÿõãñhu ,qolðBu AoBu lñ^ úG Ao ÿpãèõvñÞ ok þXÛyBg êPÚ ÐÇÛì
.kpÞ ïçÎA 17 úÞ QuA ûkpÞ ïçÎA rýð Bßüpì@
.QuA ûkAk þGpÒ oõzÞ êPÚ ok òPyAk {Ûð ïBùOA úG Ao p×ð
."lñÞ|þì QüBíc oõùíW wýDo qA óBñ`íø " ëkoBßüo îðBg úÞ Q×â òýñ`íø úýðBýG òüA ok ôA óBøAõg þíuo oõÆ úG óBPvGpÎ þðBPukAk .QuA ûkpÞ îüpdO þXÛyBg ëBíW
ok Bø|þèlñ¾ ókAk IýOpO pu pG ëkoBÞ AlðApýì ô MìApO îðBg ,Bßüpì@ ÿBø|úðBuo úP×â úG BG "úýÞpO okApG oõzÞ" úÞ QuA ûly ó@ óAoBýPuk qA úÞ ,þðBÇdÚ kõÏu
oAõð úéíW qA ô lñÞ ÿoBßíø Bùð@ RBÛýÛdO òüA qA þßü ,kõG óBPvGpÎ lùÏýèô
.lðkpÞ ûpWBzì îø BG MìApO îðBg þ¿hy ÿBíýKAõø
Q×â þu|þG|ÿ|A ÿpHg úßHy BG úÛGBu þG ÿA|úHcB¿ì ok BÛüpÖ@ úG }p×u óBüpW ok BLìApO Býðçì .lñøk êüõdO Bùð@ úG Ao þOõ¾ .QuA óBâly|îüpdO
QýèõEvì ÿBÎkA ko BG óBPvGpÎ þðBPukAk óBPvGpÎ þðBPukAk ÿõãñhu
.koAlð kBíPÎA Bø|ó@ úG ôA úÞ lñPvø lý×u jBÞ ok þðBvÞ úÞ ,þXÛyBg ëBíW êPÚ ok óBíéu òG lídì òüAok RBÛýÛdO úÞ QuA ûkpÞ ïçÎA
)oõùíW wýDo ( ôA ô ûkAk Ao kõg RApËð úðBÚkB¾" oõùíW wýDo úG úÞ Q×â úHcB¿ì òüA ok ôA ÿBø|ïBÛì qA ,ÿpývÎ lícA ëApðs úÞ QuA úP×â þXÛyBg ëBíW ûqBñW òPÖBü BO ûoBG
úÞ kõG ûkAk oõPuk ,óBPvGpÎ ok þPýñìA lyoA
."løk þì ïBXðA ,lðAlG ïqæ Ao ú^ ó@ pø êÛPñì óBPvGpÎ úG oôq úG Ao þXÛyBg ëBíW .QyAk løAõg úìAkA
AlðApýì úÞ lðlÛPÏì MìApO îðBg úG úPvGAô îýO úÞ kõG ûkpÞ }oArâ pO|{ýK ëBðoôs QüpPuA ëAô òG lídì úÞ Q×â òýñ`íø ôA
þìpzPñìôA óBñÞoBÞô MìApO îðBg ûoBGok úÞ QuA "þ×ñì ÿBø óBPuAk"qA þgpG IHvì ëkoBßüo .lññÞ ok þzÛð ,óBPvGpÎ lùÏýèô ,óBíéu
QuA úP×â óBPvGpÎ óBPukAk ú`ð@ úG BñG
.kõy úPÖo ëõHðBPuA úG úÞ "ûpÞAnì îýO" QupKpu .QuA úPyAlð ApWBì òüA
pu pG ÑBÖk püqô ,wýOBìríýW BG Aopßì Bßüpì@ ëôA ÿõðBG úÞ kpÞ }oArâ òýñ`íø úìBðqôo òüA ÿkõÏu oBãð|úìBðqôo ,þXÛyBg ëBíW
.kAk Ao êPÚ oõPuk kõG {ýK ûBì àü qA {ýG ,óBPvGpÎ Qìõßc lÛPñì
.QuA úPyAk ÿpýâok "þzì Èg ok RBÖçPgA ô óBñÞoBÞ úG ÉõGpì RBíýí¿O" ô QÖo ëõHðBPuA ok óBPvGpÎ ÿpãèõvñÞ úG
}kõg ÿoBÞ ûqõc úG þðBâoqBG RoAqô qA Ao ëkoBßüo îðBg ,þéì QýñìAoôBzì ,óõPèõG óBW óAoõìBì úÞ ly BzÖA lÏG þíÞ .ly lülKBð
úG .lðA|úPzÞ ÿpãèõvñÞ êdì ok AoôA ÿkõÏu
.koAk Ao Bßüpì@ Qèôk ok oBÞ úGpXO Bø ëBu ëkoBßüo îðBg .koô@ ÿBø|QuBýu qA BøkBÛPðA ApWBì òüA ëBHðk
.kpÞ þì oBÞ ÑBÖk RoAqô ok }õG ZoõW ÿoõùíW QuBüo ûoôk ok ëkoBßüo AlðApýì æBG oõzÞ òüA mõ×ðpK lùÏýèô ûtüô úG ô óBPvGpÎ

.QuA úPÖpâ
úG Ao p×ð 21 ÑõíXì ok óBPvGpÎ úÞ þèBc ok
þXÛyBg ëBíW êPÚ ok òPyAk Quk ïBùOA
,løk|þì ïBXðA Ao þOBÛýÛdO ô ûkpÞ QyAkqBG
áBg ok lüBG óBíùPì úíÞBdì lüõâ|þì úýÞpO

.kõy ïBXðA úýÞpO
úWoBg püqô ,õéÒôA }ôôB^ kõèõì qôpìA
óBPvGpÎ þðBPukAk RBìAlÚA Q×â ,úýÞpO

.QuA "þÖBÞBð BìA QHTì"

38

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

39

koBýéýìoBù^ úñürø BG óBùW lu òüpOlñéG óApùO úéXì
ly fBPPÖA óBPvßýWBOokoæk
40
òýPvhð )pùì/óArýì 7( úÏíW qôpìA óBPvßýWBO ÿoõùíW wýDo ,óBíco þéÎ ïBìA #
fBPPÖA ,ûly I¿ð óBùW þ[email protected] òüpOlñéG ÿôo pG úÞAo "óõÒAo" þ[email protected]ÝpG ûBâôpýð òýGoõO

| |.kpÞ
pýÛÖoõzÞ òüA úÞ kôo|þìoBËPðAô ûly koô@pGoæk koBýéýìoBù^ ûBâôpýð òüA þÎõíXì úñürø

| |.lñÞêülHOúÛÇñìòüAokÝpGóBâlññÞlýèõOòüpPíùìqAþßüúGAoúðBýìÿBý[email protected]
ÿkB¿PÚA ûsôpK òüpPâorG ,QhPüBK úHñyôk pùy Ýpy ÿpPìõéýÞ 110 ok "óõÒAo" ûBâôpýð
ô QyAk løAõg òýGoõO {y ûBâôpýð òüA| |.QuA oõzÞ òüA ëçÛPuA ëBu 27 ok óBPvßýWBO
ëBu pø úÞ QuA þÚpG ïBíO ëkBÏì BHüpÛO úÞ kõG løAõg RAôBãì 3600 ó@ úðæBu ÝpG lýèõO QýÖpÊ
{ýKëBu42qAôÿôoõyóAoôkokûBâôpýðòüAQgBu| |.kõy|þìlýèõOóBPvßýWBOÿBø|ûBâôpýðok
ok óBPvßýWBO ÿoõùíW wýDo .ly ØÚõPì þégAk äñW qBÒ@ ô ÿôoõy þyBKôpÖ BG BìA qBÒ@

úíÞk pýìBK ÿBø|ûõÞ qApÖ pG þWoBg óBðBíùì ô oõzÞ òüA lðôpùy óAoArø oõÃc BG þøõßy BG îuApì
îuApì òüA .kq îÚo Ao ûBâôpýð òüA òýGoõO òýPvhð oBÞ qBÒ@ òükBíð Roõ¾ úG úÞ kAk oBzÖ Ao þâorG

|.ly {hK óBPvßýWBO þPèôk ÿBøõükAo ô óõürüõéO qA îýÛPvì Roõ¾ úG
,óBPvðBÓÖA Qìõßc þüApWA wýDo óôBÏì úéíW qA þWoBg ÿBøoõzÞ qA þgpG þíuo óBâlñüBíð
ÿBøoõzÞ óApý×uô þðBùW àðBG wýDo óôBÏì ,úýuôo ÿspðA püqô óôBÏì ,óBPvßGqA ÿspðA püqô

| |.lñPyAkoõÃcîuApìòüAokúHñyôkîýÛìþWoBg
óBPvßýWBO óõÒAo ûBâôpýð

fpÆ òüA êýíßO ÿApG þWoBg ÿoAnâ|úüBìpu ëBHðk úG 2008 BO 2000 ëBu qA óBPvßýWBO Qèôk
| |.lðkpßðÿoAnâ|úüBìpufpÆòüAokþWoBgÿBøoõzÞôþééíèA|òýGþèBìÿBø|óBìqBuBìAkõG

ïBùu Qèôk .QÖpâ pu qA Ao "óõÒAo" ûBâôpýð QgBu kõg úüBìpu BG óBPvßýWBO 2008 ëBu
ëBu pø òýñ`íø .koô@ Quk úG oæk óõýéýì l¾ôk àükrð ûAo òüA qA ô QyAnâ }ôpÖ úG Ao ûBâôpýð

.kpÞ AlýK ÁB¿PgA ûBâôpýð òüA QgBu úG oõzÞ úWkõG qA oæk óõýéýì Bø|ûk
ëBu BO ûBâôpýð òüA êìBÞ QgBu BG .kõy ÿqAlðA|ûAo ûlñü@oBùG ûBâôpýð òüA ïôk òýGoõO QuA oApÚ
óBâlññÞokB¾qA þßü úG úßéG kpÞ løAõg ÙpÆpG Ao kõg þégAk ÿBøqBýð BùñO úð óBPvßýWBO ,2028
ûk ok ,"óõÒAo" oBÞ qBÒ@ BG ,lüõâ|þì óBPvßýWBO Qèôk |.lyløAõgêülHOúÛÇñìokÝpGîùì

| |.lyløAõgêülHOÿqoôBzÞôþPÏñ¾ÿoõzÞúGÿqoôBzÞoõzÞàüqAûlñü@ëBuûkrðBK

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

þñüpdG ûkArøBy úñürøpK RBÚçì ÿApWBì
!ly ûlýzÞûBâkAk úG kôõýèBG óBâoBPu BG

26 BG oAlük ÿApG kõG úPÖpünK úÞòüpdG þPñÇéu óAlðBg oAlèõK oBývG ÿBÃÎA qA þßü|#
.QuA ûly kAkoApÚ kB×ì òPyAnâBKpüq úG îùPì ,kqAkpLGoæk óõýéýì 35 lñø ÿBíñýu ûoBPu
Bü( ûkAqokApGô òüpdGokoBýéýì ûBykBK àükrð óBzüõgqA úÞ ú×ýéhèA þéÎ þvýÎ líc iýy
oAlük ÿAqA úG kõG ûkpÞ ÜÖAõO ÿp¿ì úÇuAô àü BG ,QuA oõzÞ òüA püqô|Qvhð óôBÏì )ûkAqpøAõg
ÿp¿ì ÙpÆ JBvc úGoæk óõýéýì úu ÈÛÖ úÞôA .lñÞ úñürøoæk óõýéýì 1.5 kôõýèBG ûoBPupø BG

.lyBG kõg ûlÎô Øég ÿõãhuBK ólñè ok þøBâkAk ok lüBG æBc ,ûkpÞ rüoAô

”óBüqBìBO“ Qüpülì úG ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ pG ûôçÎ lüBG ô úPyAnâ BK püq Ao kAkoApÚ kB×ì líc iýy QuA þÎlì lícA úéèAlHÎ ëkBÎ lícA
þñüpdG ûkArøBy ApøBÊ .lølG RoBvg îø oæk óõýéýì 21 kôlc ,ó@ ÿBølñG ïBíO úG ókpÞ êíÎ
pOô àzg RBW þñüpýy òüpO ûqBO BÂo ûBy ,1994ok óBùW úPvüBy ÿõðBG( ÿAo BüoAõzü@úéíWqA lñø ÿBíñýu ÿBø|ûoBPu úGoAô|úðAõük þÛzÎ
. QuA ûkoô@îøApÖ ,ØÛu àüpüqok Ao þðApüA )>òýzð|úÒAq pðõýéýì< ûoBPu( oõKBÞ êýð@ ô )óB^BG JBPýì@ ûkAõðBg xôpÎ ô kôõýèBG ûoBPu|ÝõÖ

, þuôpÎ ÿBø òzW ÿApG àýÞ}oB×u .lñÞ úñürø >oæk oArø 50 BO 30 òýG oAlük pø ÿApG kõG oApÚ< }kõg úP×â úG BìA koAk
.kõy|þì|úPÖpünK ûpýÒô lèõO , ÿkrìBð ô kAkoApÚ kB×ì ûoBGokô kôpG ólñèok þøBâkAk úG úHñzXñK qôooAlèõK JpÎ òüA kôo|þìoBËPðA
líc iýy kõy|þì úP×â .lølG eýÂõO kôõýèBG ÿBø|ûoBPu úG kõg oAô|úðAõük ÜzÎ oõÆ|òýíø
.lýñÞpO òüpýy Ao kõg wéXì ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ÿBø þñüpýy BG oæk óõýéýì 1.5 kôlc lñø ÿBíñýu xBñypu óApãüqBG BG ÿA|úÛýÚk 15 oAlük pø ÿAqA úG kõG úPÖpünK
kõg þüBüôo ÿBø|ûoBPu BG þñüpdG ûkArøBy þPHd¾|îø úÛýÚk pø ,IýOpO òüA úG úÞ lñÞ úñürø
41
.koõg|þì [email protected]æk oArø 100 {üApG
RBýDrW ïBíO< :QuA ûkoô@òýñ^ ûkpÞ úDAoA ólñè ûBâkAk úG úÞ þPuAõgkAkok ÿp¿ì úÇuAô
ûly ÈHÂô QHS ólñèok líc iýy þ¿hy ÿçüôokoAlükô þñ×éO xBíO lñ^ok Bì ÿBøoApÚ
ÿkôõýèBG ûoBPu pø BG úÛýÚk 25 BO 15 òýG koAk Quôk ôA úÞ lì@|þìpG òýñ^ òDApÚ ô løAõy qA .QuA
BG þéßzì xBñypu óBðBíùì úÞ Épy òüA úG lyBG îø pO|þðæõÆ QvðAõO|þì BøoApÚ ô lñÞ oAlük

>.lñyBG úPyAlð oApÚ êdì ok pPzýG oõÃc
ôA Bø|úðBuo úÞ óBg|jpøBy ;lñÞ oAlük lñø ÿBíñýu ûoBPu oBù^ BG úPvðAõO ÑõíXì ok líc iýy
16 þñüpdG iýy .äñýu püõðAo ô óBg|óBíéu ,oõKBÞ ÿôo BýPü[email protected] ,lñuBñy|þì kôõýèBG óBÇéu Ao
BG îø lÛð ëõK oæk oArø 400 ô úPÖo þEHíG ok ûoBPu|YñK þéPø úG óBg|jpøBy ólük ÿApG 2016 úüõðAs
úÞ ûkpÞ QgAkpK QüBðõvìBu ØýÞ àü ok Ao ûly|ÜÖAõO ÔéHì ûlðBíýÚBG lÏG qôo ôk ôA .kõG ûkpG kõg

.QuA ûkõG ó@ok lÛð ëõK oæk oArø 250 ô lðõK oArø 600
qA {ýG BøoApÚ òüA ÿBø|úñürø úÞ lýuo úXýPð òüA úG kõgoAlükoBù^qA wK þñüpdG ûkArøBy
wýWo|Qñu êPø 15 úÛHÆ qA þíýð oAlük pø ÿApG kõG oB^Bð ÿp¿ì ÙpÆ .QuA þüAlPGA ûkoô@pG
oBývG ÿBø|úülø líc iýy úßñüA òí .ly|þì ÝBOA 11 BO 10 kôlc êìBy úÞ lñÞ ûoBWA Ao þEHíG
ô {hK QÞpy( qkôpø þâlñüBíð qA B¿hy kõy|þì úP×â úÞ kAk|þì óBðBíùì úG þÖApyA ô QíýÛðApâ

.kõG ûkpÞ úýùO )wÞõè oBývG ÿBøæBÞ }ôpÖ
pËð úG ,ûly úýùO îéýÖ ô wßÎ kôõýèBG ÿBø|ûoBPu BG líc iýy ÿBøoAlük úíø qA úÞ BXð@qA
ÿô[email protected] úPHèA ô lñÞ úñürø ûBâkAk ok kõg koô@pG qA {ýG oBývG lüBG þñüpdG ûkArøBy òüA luo|þì

.koAk úãð kõg ëk ok úzýíø ÿApG Ao ÿAo BüoAõzü@ BG oAlük

óApùO úéXì

42

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

.lñÞúzülðAJõgúÞkõG ô þðBW àü ly þì ûlýìBð þèõƒíÏì Àƒhy ú^ þðAk þì aýø òÞ wG kq kBüpÖ lñéG ÿAl¾
AoôAôkpÞqBGAoïBícok,kõíðêÓGAoûqBñW þðBzýKpGþzÞ|ï[email protected]ÕAkôQgBuáBðpÇgïpXì Qðõzg BG pãük oBG òýƒÏƒì îðBƒg?þƒüõƒâ|þƒì
îø qBGô QvG Ao ok wLuô kAk oApÚ óAô óôok ûqBñW úGô Qvzð óAkpâpuôpýdPì.lðBzð }A :Q×â ô lülñg
êƒHì ÿôo lƒülƒW úƒzÛð àƒü ólƒýzÞ ÿApƒƒG oBÞ þGõg úG }pÎBzìô kõG ûly ivì.kq ëq úÞ þPvøõO òüA îüõâ þì ú^ îðAk þì òì

þíýco úíýùÖ

{yô þu {hG|

ÐíW Ao kõg ÿôpýð ïBíO òýÏì îðBg #
:Q×âô lülñg lñéG ÿAl¾ BGô kõíð
xAõc kpì ú^?þuBñy þíð Ao û[email protected]ô ûokBð
êHì ÿôo Ao kõg òƒýÏì ÿBƒÚ@!þƒPvø þƒOpƒK
jo ú^ lƒðAlƒG BƒO kõƒíð Rõƒßu ô QƒgAlƒðA
:Q×â ô Qvzð {éGBÛì òýÏì îðBg.ûkAk
|úÞ þüBø ëBu ô óq ÿkpì úÞ kõy þíð pPzýG òüA qA QèAmo
Bøo Alg óBìA úG Ao Bùð@ ô luBñzð Ao }pPgk
õO þé¾A QýøBì úG ô ïlük Ao Bùð@ qôpìA òì!lñÞ
ô ïoAlð ëõHÚ îø Ao ÿA úðBùG ô onÒ aýø.ïkpG þK
òüA ápO îø ó@ô îøAõg þìõOqArý^ àü BùñO
Qynâ õOþG ô îüõyAlW pãülßü qA lüBG õO ô òì.QuA úðBg
IzìA.kõy ïBíO ëBXñW óôlƒG lƒüBƒG oBƒßñüA
pu úG úðBg òüA ok úÞ kõG løAõg þHy òü[email protected]
þì ûokBð úG AoõO ô ïonâ þìõO qA òì.ÿpG þì
[email protected] õO oBñÞ ok ú^ pø QuA wƒG.îƒzhG
kõWô qA úÞ QuBùð@ Üc òüA pãük óõñÞA.ïlük
!lðõy lñì ûpùG óBGpùì ô qõvèk ÿolK ô pøõy
Ao }pvíø úðõâ ArùPuA òdè òýÏì ÿBƒÚ@
QƒðBƒøA úƒíø ó@ ÿApƒG þƒhuBƒƒK BƒƒìA lƒƒýƒñƒy
BG BìA lyBG áBðpÇg QvðAõO þì ûokBð.Qvzð Quk BG Ao }pvíø úÞ kpÞ þíðoôBG.kpÞ þíð óBvðA Qyõðpu ô þñÞ þì ÿoAk oBß^ þðAk þíð ÿqôo qAo òüA úÞ kpÞ þíð oôBG râpø.QÖBýƒð
BXñüAqA òì kõyoAkpHg løAõhG BOôA Q×â kõg Èévì kõg pG kpÞ þÏu.lyBG ûkpÞ kõGBð kõg ô qBG úÛc kpì õO Qvýð îùì QüApG aýø Bƒø BG û[email protected] ô ûokBð kõWô qA }pvíø ô kõyFBzÖA
ô QvG Ao Bø ûpXñK ïBíOô ly lñéG.ïA úPhüpâ Quõƒdñì kõƒWô qA òƒì úƒÞ þƒPvø þƒyçÞ úƒ^ óq ôk óBƒýƒì QƒvƒðAk þƒíƒð.kkpƒâ pƒHƒg
BG eH¾.kpÞ ê×Ú Ao Bøok ô lýzÞ Ao Bø ûkpƒK .kõy ô koô@ }oõü ôA ÿõu úG òýÏì ÿBÚ@.ïp×ñPì VBSA þãPhüo îø úG ô ÑArð qA ÿ[email protected],úPynâ
þÏu QÖo óôpýG úðBg qA ókõG ï[email protected] úG pøBËO QyAkpG ÝBOA ÅpÎok ïBâ lñ^ô ly lñéG ÿApG ôA lýupK ô kpÞ ÐíW Ao kõg ÿAõÚ.lük þíð
Ao }pývì.lƒñýHð Ao {ƒWôpƒg þƒvÞ QƒyAk úíø FBýyA þüõâ Qvüpãð þì úÞ õu pø úƒG :Q×â ô QÖpâ Ao }pvíø ÿõéâ Ao rý^ úíø òýÏì {upK?BXñüA kõG ûlì@ ú^
úðBPhHyõg kkpãðôpGôo þüBñ[email protected] BO kAkpýýÓO þPuk BG.lðkpÞ þì ûBãð ôA úG ô lðkõG ûly îz^ îðBg ÿBø w×ð!îñÞ RA ú×g Bü þñÞ þì wG kõG oAôlýìA ôA úÞ Ao ú`ð@ úíø.kpÞ þì lýüCBO
QGBG òüA qA ô kõG þOõég óBGBýg ok }A úðBg QuAõg þì {èk kõíð òyôo ÿoBãýu óAqpè pK Quk oBzÖ püq kõG ûkBPÖA ûoBíy úG òýÏì QuAõg þì {èk.lü@ ok [email protected] qA þgõy ô Õôok
úÞ lñüõãG ôA úG þèô lølG Ao kõg þâlðq ïBíO ÿoBƒÞ aƒýø ïBƒXðA úƒG okBƒÚ òƒƒýƒÏƒì RolƒƒÚ òýÏì úßñüA Bü lyBG ûkõG JAõg àü óBüpW òüA
.kõG ûkoô@ wðBy úPyAlð QýÏÚAô ô ûkõG xõGBÞ àü ÈÛÖ êPÚ òüA þì Ao }pvƒíƒø ÿõƒéâ úƒÞ óBƒñƒ`ƒíƒø.kõƒHƒð þíð Ao Bùð@ôA ô ûkAk jo þøBHPyA úÞ lüõãG ôA úG
þÏu.kpÞ ûkBì@ Ao kõg àðBG úG kôoô ÿApG {ðlýzülðA qA ЃðBƒì IƒÃƒÒ ô îzƒg,kpƒzƒÖ
oõìCBì koô@IèpG Ao þãzýíø lñhHè óBíø kpÞ .QuA ÿBzÖA îø ó@ kAk þì }[email protected] pßÖ àü BùñO.kõG :Q×â QyAk õéâ ok úÞ þÃÓG BG.luBñy
úðBíýí¾ô ïpâ ÿkoõgpG úzýíø óõ^ ôA BG úWBG lvW úG ô Qƒvƒzƒð Ao Iƒy ëõƒÆ ïBƒíƒO .koAk {ðBùñK kõG ûkpÞ þƒÏƒu úƒÞ kõƒG ÿqAo ûkpì Bü ÿA ûlðq lñýHG úÞ kõG ûlì@õO ëBHðk úG
Ao úWBGoõìBC ì ày úßð@ÿApG òýÏì ÿBÚ@QyAk BìA Qzâ þì ûoB^ ûAo ëBHðk úG.kq ëq }pvíø qA Ao ôA úÞ olÛð@ úð BìA QyAk Quôk Ao }pvíø þWpgô þðq|þíðpu Bùð@ úG Ap^ ÿA ûlðqpâAô
þÚBG ú^pPÖk ok Ao ëõK qA ÿoAlÛì krýãðBýðpG {PuõK ÿôo {PzãðA pSA QÖBü þíƒð þƒøAo ly úPvg þPÚô .kqBu ûBâ@ kõg oApuA ïBíO ZoBhì ûoB`ýG óq àü þñÞ|þìpßÖõO?þøk|þíð
ZoBg àðBG qA úƒýÛG QƒÖBƒüok BƒG ô QƒyAnƒâ òüA QvðAõO þíð ô kõG ûlðBì þÚBG ûly kõHÞ kõHÞ ûpù^ qA.QyAkpG }pvíø ÿõéâ qA Quk ÿApG lñ^ pø?lñÞ òýìCBO lüBG úðõã^ Ao þâlðq
ÈýéG ô QÖo þüBíýKAõø QÞpy úG pvßü.ly kõg BG.løk QHvð ÿpãük kpÖ úG Ao QüBƒñƒW úG ô kpÞ Bøo Ao ôA óBuApø.lì@ kõg úG ôA ûly þÞBK BG Bü lyBG áBKBð óq úÞ Qvýð îùì õO
okB¾ ûlñü@ qôo úu ÿApG ôA ÈýéG,kõíð úýùO rý^ úíø ïõy ZoBg oõzÞ qA îðAõPG pâA Q×â úG ô koô@ [email protected] þðAõýè.lüôk úð[email protected] ÿõu rDBc úÞ ÿrý^ õO ÿApG.lñÞ þâlðq lƒøAõƒhG
lüBG úðõã^ úÞ kõG ûlðBì óApýc òýÏì.kõG ûly úG lñÞ õXPvW løAõhG wýéK BO ô kõy þì ïBíO úG îüçì þéýu lñ^ lÏG lƒýƒyBƒK ôA Roõƒ¾ óBíø þðAonãyõg ô QuA ëõK QuA QƒýíøA
úu koAk kõWô }A úƒðBƒg ok úƒÞ ÿlƒvW BƒG BO ly lñéG îýí¿O òüA BG.ïA ûly Üdéì ô[email protected] ô ûly }õùýG úßñüA óBíâ úG QgAõðôA Roõ¾ ûBHO Qýð òüA BG îø Ao RpPgk þâlðq úÞ oõÆ
ÿApGÿAûoB^ôQzâþìqBGlüBG ?lñÞpu,qôo ïBíO úßñüA ÿoô@kBü BG BìA.klñHG Ao kõg óAlí^ óõ^ kõG ÿA|úðBcõGnì }çO.lì@ løAõg }õùG ÿly pÂBc òýìq ókoô@ äñ^ úG ÿApG ô ÿkpÞ
óBƒGBƒýg koAô þPÚô QÖBü þì lvW ókõíð òÖk ërñì ok þèõK ôA ô QuA àðBG ok }A ÿkõWõì IÃÒ ô îzg.kõHð ûlðq pãük òƒýƒÏƒì îðBƒg BG ô ly lñéG òýÏì BÚ@.þølG oApÚ úéýuô Ao ôA
QƒuAõƒg þì lük ïBckqApK ô Õõéy Ao BXð@ lƒy óly qBG ÿApG eH¾ AkpÖ BO ly oõHXì koAlð àü {ýK þPÎBu BO úÞ òýƒÏƒì qA,þƒðBƒÇƒýƒy
ó@qA ÐðBì òèBu ok ûqBñW kõWô lñÞ pH¾ àðBG 44

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
45
þìBËPðA óAoõìBC ì ûApíø òýÏì ÿBÚ@ô lì@ êíÎ :lýzÞkBüpÖóBãüBvíøqAþßüúƒÞkkpƒâpƒG
òýyBì oAõu wýéK ûoAkA úG òPÖo l¿Ú úG úWõPì rýð úíø úé¾BÖçG.lì@ òýÏì ÿBÚ@
ô QƒÖõƒÇƒÎ óBƒãüBƒvíƒø ûBƒƒãƒð ok.lðly óBzüpKAokõgkpÞþÏuòýÏìÿBÚ@.lñPzâôA
úGrý^úíøqAêÖBÒBùð@.kq|þƒìZõƒìÿqõƒvèk îðBg?ûkAk jo þÚB×OA ú^ lupLG ô løk ûõéW
ûkAk Qƒƒuk qA Ao kõƒƒg pƒƒvƒíƒƒø úÞ ÿkpì ëBc :Q×â úüBvíø
ok òýÏì ÿBÚ@.lðlðAqõƒu þƒƒì ëk kõƒƒG äük Qynƒâ pƒýg úƒG kõƒHð þƒíùì rƒý^
ô kpÞoApÚA }pvíø êPÚ úG þüõWqBG òýPvhð pø òì.QÖopuô kõG ûlì@ }õW úG òßìpã[email protected]
.lükpâóAlðqþøAoûlðôpKêýßzOBG ërñì ok þüõâ óBO|îðBg ïkq äðq ú^
### ô ïpýãG àíÞ þðBzð {[email protected] qA ïly oB^Bð,kõHð
oBñÞ AoõOA þH¿Îô úé¾õc îÞ BüpýG îðBg BìA Qynƒâ pƒýg úƒG rý^ úíø úðBPhHyõg
:Q×âôkAk}pvíøQulGAoxBHèôkBùð ûkpÞ }õìApÖ Bíy îðBg Ap^ úÞ îHXÏPì
þì êíÎ óApãük BìA þðq þì Ùpc ÈÛÖõO kpÞpßzOòýÏìÿBÚ@lñÞ}õìBgAoòßìpã[email protected]
îø Bì!îýyBG úPyAk þ¿gpì lüBHð Ap^ Bì.lññÞ :Q×âô
úz×ñGBìAþñÞþìoBÞp×ðlñ^olÚúGõO!îýðBvðA þì pßÖô QyAk QèBvÞ ÿqôo lñ^ îðBg
òÞ wG ly lñéG úðApƒì@}[email protected]ÿAlƒ¾ ...ÈƒÛƒÖ }A þOpK xAõc IWõì QèBvÞ óBíø îñÞ
òüAÝBÛdPuAQü@îðBgolÚúGþðqaýø!îðBg ïAlÚA ÐÚõì úG úÞ îðõƒñíì ëBƒcpƒø úG ûly
þðrG ëBTì þøAõg þì pâA.QyAlð Ao þ¿gpì îùG þSBSA BG kôoô qA wK òýÏì ÿBÚ@.lükpÞ
þíz^ úyõâ údýéì!órG ëBTì Ao ÿpãük kpÖ þì ByBíOpýdPì.lükpâôpGôo wýgô úPhüo
:Q×âôkpÞáqBð ôlyàükrðôAúGþìBËðþuBHèBGÿkpìúÞkpÞ
ly òýøõO þèBÏGBñW RBulÛì úG lýzhHG ?lýPvø òýÏì ÿBÚ@ Bíy lýupK
ÿoõgAõøúGZBýPcAîøòìúÞkõGòüAïoõËñì :Q×âkpì.koô@kôpÖpuòýÏìÿBÚ@
:Q×â}[email protected]!ïôpGÝçýüúGîøAõgþìôïoAk pýãPuk óBOpvíø êPÚ ïpW úG Ao Bíy òì
þíð ko Ao õO úPuAõg úÞ òì Jõg oBývG ôA òhu qA úÞ þvÞ lñðBì òýÏì ÿBÚ@.îñÞ|þì
îðBg BO }BG úPyAk pH¾ îüõâ þì ÈÛÖ îñÞ :Q×âòìôòìBG,koôA~ |þíðpu
BO îølG êüõdO Ao ûBãyôpÖ òì ô kkpâpG Qü@ úPzÞ ïpvíø pãì þ^ ÿApG...òì...òƒì
ûlzð lÎBÛPì úÞ îðBg údýéì .îüõy þøAo lÏG AooõìCBì òýÏì ÿBÚ@IðBW úG Üc úƒÖBƒýÚ?ûlƒy
:Q×âkõG lupLG ô lølG pýýÓO Ao kõg òdè BO QyAkAô
õO BG úÞ þèBu qA þüõâ þì Ao òýíø úzýíø :Q×â òýÏì ÿBÚ@?lükõHð úðBg þÞ qA Bíy
òP×âÿApGÿA|úƒðBƒùƒGúƒzƒýƒíƒøïAûkpƒÞZAôkqA îPzãðpG ïly ZoBg úƒÞ eƒH¾ qôpƒük qA
óBPgok ÿBø úgBy pu úG BüpýG ÿBÚ@!ÿoAk :Q×âÿqõvèkòdèBGoõìCBì?pãìoõÇ^
kpÞ ûBãð kõG óBüBíð þGõg úG ûpXñKqA úÞ áoBK òýÏì ÿBÚ@!lýñýzñG QƒuA pƒPùG îƒ×uCBƒPì
:Q×âkõgBGô ôA úG þøBâ@ oõìCBì úÞ Ao ÿoBãýu ô Qvzð
BG ÿkpì úÞ Qvýð òüAqApOæBG ÿkok aýø òyôo Ao ó@ álñÖ {[email protected] BGô QÖpâ kpÞ ÙoBÏO
þâlðq ØÛu àƒüpƒüqok þƒÛƒÇƒñƒìpƒýƒÒ þƒðq :Q×âôQvzð{üôpGôoþøBâ@oõìCBì.kpÞ
ûlýñzðAo}pvíøÿAl¾úÞîðBgúdýéì.lñÞ ok lvW kõWô qA þðBzð {[email protected] óAoõìCBì
:Q×âkõG lðkAk ÑçÆA Bì úG Ao IOApìô lðly ûBâ@ ïBíc
Õôok pâA.ïõñy þíð,òÞ QHd¾ pOlƒñƒéG ûApíø îø þðõðBÚ àyrK pãük þOBËdè BO
ûBãð }[email protected]ÿBÚ@?þüõâ þì Õôok úÞõãG îP×â Ao Bø|ÝBOA QuA Jõƒg luo þì wðæõHì@
ô Qgôk ûlük ôA Roõ¾ úG ô QÖpâ ûpXñK qA úPÖo QÚpu úG ÿrý^ Bü@ lýñýHGô lýñÞ þuoAô
:Q×â kõzâAoBøÝBOAokôlylñéGòýÏìÿBÚ@?QuA
BüpýGîðBg?ÿlðAonâBXÞAolýÎRçýÇÏO :Q×â,QgAlðABùð@úGúÞþdÇuÿpËðBGô
:Q×âkõGûkpÞûkBì@AokõgòhuòüAÿApGúÞ Bü@ lýupK oõìBC ì!ûlzð kõÛ×ì rý^ aýø úð
ô okBì pãì?RçýÇÏO þƒüõƒâ þƒì ó@ úƒG úƒÛýPÎ êƒTì BƒùƒHƒðApƒƒâ þƒƒEƒýƒy ërƒƒñƒì ok
ÿrý^þéýÇÏOqAòì,lðkAkQ¾pÖQðApƒøAõƒg pu pãük oBG òýÏì ÿBƒÚ@...pƒøAõƒW ô RBƒW
ô þðõívýu þßü ÿApG,lüpg qôo pø îíù×G :Q×â ô kAk óBßO
lñ^òüAïlýíù×ð«ç¾AúürýƒùƒWÿpƒãƒükÿApG þüçÆ oAlÛì ô QyAlð pøAõW ïpvíø,úð
:Q×â}[email protected]âoõÇ^qôo BG.kõG {øApíƒø úƒG úƒzƒýƒíƒø QƒyAk úƒÞ îø
ô úPynâ }õg úÞ þP×â BøoBG Rkõg BìA ô ly ûkôrÖA þ^ByBíO kApÖApG wðæõHì@ólì@
...æBcoõÇ^ÿkõGþÂAolüpgqA ÿôo òýÏì îðBg }õK lý׃u lƒvƒW úÞ þðBìq
ïBíOA úG úéíW òüA BG AoõãP×â îðBg údýéì qA ÿkAlÏO,ly êíc wðæõHƒì@ úG oBßðApG
þì ëBcpø úG< :ly ZoBg ÝBOA qA ô lðBuo óBíâ BG lñPgBñy þì Ao ÿô úÞ þðBãüBvíø
îø Ao ÿA úðBùG ô onÎ aýø ô p×u ïôpG îøAõg BG ûly úPzÞ òßìpã[email protected] údðBu ok ôA úßñüA
>.ïoAlð ëõHÚ .lñPhüo þì àyA {üApG ÿqõvèk
koAk úìAkA úG ÿoBãð QzãðA ô wßÎ úSkBc êdì qA

óApùO úéXì

úPynâ òPvðôk Q×â ëBc óBíø okô QyAkpG ### ÿA|úËdè þPc ôA þèô ,lyBG îøApíø úu | {hG
ú^pPÖk þðBùñK úÞ kõG IèBW olÛð@ Bíy ÿApG òì ?lýñÞ|þì ú^ BXñüA Bíy- ïkpÞ þÏu ...kpßð Ao pßÖ òüA îƒø ÿlXðôpvg Büôo:ûlñvüõð
kõg úG ,kBPÖA óAõW pPgk Quk qA pPÖk .kõƒG pƒíS|þƒG îƒy|çO BƒƒìA îƒGAõƒƒhƒG
?lülðõg|þì ôo îOApÆBg IðBW úG .QÖpâ ApÖ Ao {ðlG ïBíO þyqpè .lì@ äñýÞoBK ÙpÇG îPuBgpG oBýPgA|þƒG qA êHÚ ,ïlýñy|þíð Ao {OBíéÞúýÛG #
.îñßG ôo BÞ òüA îPyAlð l¿Ú òì- lük Ao }õðBýÞ kõg êGBÛì ok ô QzâpG Al¾ òýyBì êgAk ôA ÿBW pu Quok ,îPÖo ûphvì Apƒì ôA ,ïkpƒÞ ؃ÚõƒO ûAooBƒù^
pPÖk úÏèBÇì ëBc ok ôo Bíy òì þèô- lüBG ú^ QvðAk|þíð .Qgôk òýìq úG Ao {øBãð ïkpƒÞ òƒyôo Ao {ƒhƒK ô îƒPƒvƒzƒð ûlñøk JAnÎ ô úüBñÞ pK {ñdè .kpÞ|þì
lüqAlñýG Qícq úG ôo óõOkõg kõHð ïq|æ ,ïlük Bíy Q×â úñÏÆ úG ô kpÞ qBG Iè kpì .lüõãG ïpð ÿAl¾ BG ûApíø þíü|çì àüqõì .QyAnâ ok ûpýãPuk pG Ao {Puk kõG
«B¿hy lükpÞ|þì ûkAoA pâA .lýüBýG BXñüA úG ô ïqAõè úG ûqBWA óôlG lüBHð úÞ lükpÞ }õìApÖ lðAõg|þì Ao ÌÖBc qA þèrÒ úÞ ûlñðAõg qA úÞòüA BG . QyAk óly ûkBýK l¿Ú Büõâ
”?lýðrG Quk óApãük þ¿hy oBG .kpÞ pK Ao òýyBì êgAk ÿBƒÃÖ îPuAõg|þíð îø qBG BìA ,ïkõG ûlýXðo ôA
.ïkpÞ|þì îülÛO þñPvG olK þñÏü ..... òì .... òƒì- ô ïkpzÖ îø ÿôo Ao îüBø|îz^ pãük ôA úÞQyAlð þPýíøA aýø îüApG lüBy kôpG
pPgk þèô .kõG úüBñÞô úñÏÆqApK {ì|çÞ òdè . ïkõG ûkoô@ þñPvG Bíy ÿApG òì ,kõG ûlüpg îvXì kõG ûkBPÖA ÝB×OA úÞ Ao ú`ð@ úíø |æBc ,kpÞqBG Ao ok .kõG úPvßy Ao ïoôpÒ
{ƒèk .QƒyAlƒð òƒP×â ÿApƒG þƒƒÖpƒƒc óAõƒƒW BøoBÞ òüA qA QÚô aýø Bíy ? òì ÿApG- ûlñðAõg ÿAl¾ ïkpÞ xBvcA . ïkõíð ëk òüA ô ïlðBì|þì òì ô QÖo|þƒì ôA
}õðBýÞ þèô ,krüpãG ÝBOA ó@ qA QuAõg|þƒì àéKô kõy þìpOoôk úËdè úG úËdè ûoB^ îPvðAk|þíð þèô ,pýuA ô úƒðAõƒük
ô QÖo rýì ÙpÆ úG ôA . kõG ûkpÞ lu Ao {øAo .lükpÞ|þíð QHd¾ l¿Ú A« pøBÊ ïkpÞ{øBãð . Qvý^
óBíz^ úG Ao {øBãð ,QyAkpG Ao þñPvG ÙpÊ ÿBÚ@ô Bíy þèô ïlìôA olK QuAõg úG- .kõy þì òýãñu îüBø {ÇÎ ô kpÞpK ÝBýPyA Ao ïkõWô QyAk
,îðBgBßýðû[email protected]|ç« ìBÞQ×âôQgôkpPgk þñPvG îPuAõg|þì ,lükõHð ïôlÞ aýø þèBíW ïkõzâ Ao îüBø îz^ úÞ þðBìq
ûonâ|þì óõPðlìôAqA ÿkBüq Rlì úy þì ïõéÏì ôk «BHüpÛO .ïkpÞ ûBãð îPÎBu úG AlPGA . QÖpâpGok Ao ïkõWô ïBíO ólýñy
õñì þâlðq JBPÞ qA ê¿Ö àü êÚAlc lüBG . ... ïpGô ïoAnG BXñüA ôo kBü úé¾BÖ|çG . ïkõG ûlýGAõg QÎBu ? úy þì olÛ^ Bì úüApÞ000-
.lülìôA óõOolK pÆBg úG wK- kõg BG . QvG {ƒÛð ïpƒÆBƒg ok ôA
”.pPzýG îø lüBy ,lýyBG ûlðõg pËPñì rýð }õðBýÞ kAlð þhuBƒK pƒPƒgk úðBùG Ao þupLèAõcA oBG ó@ ïlýzülðA . lì@ kôpÖ ïpu pG þßPK óõ^ RBíéÞ òüA
{Puk }õðBýÞ .kpÞ Rõßu îø qBG Bßýð òýìq ÿôoqA Ao }pPÖkô lì@{ýK lðBíð iuBK pâA þPc ? îñÞ ú^ oBG òƒüA ,ïkpƒÞ îèk . QÖo þøBýu îðBíz^ QýðBH¿Î RlyqA
JAõW Ap^: Q×â ô kpG ôpÖ {üBøõì óôok Ao Apì «Bíévì ,îñýHG Ao ôA pãük oBG îðAõPG BƒìA ,îƒðrƒG kBƒüpƒÖ }pƒu pƒƒG QƒƒuAõƒƒg þƒƒì
ÿA úðBùG }BƒÞ .QƒÖpƒünƒK lƒøAõƒhð îÞ“ úéíWúGBùñOôïkpÞ{øBãð.îPvðAõO|þíð
{øAo pu pG pãük oBG àü úÞ îPyAk AkA ï[email protected] þñdè BG úPuAõgBð úÞ“ lýüBìp×ð þ×Çè
rý^ úíø úÞ xõvÖA þèô .ïpýâ oApÚ úG :Q×â óly ûkBýK òýcok . ïkpÞ FB×PÞA ly
úG úËdè ó@ok .oAõâBð ú^ô ly ïBíO ,lülýzÞ Qícq þéýg Bíy ïpßzPì ëBc pø
þãPvßy ô þãñPèk xBvcA Rly . àýÖApO pK ûAo ô þð|æõÆ pývì òüA BG «B¾õ¿hì
ô ûkpÞ pýÛdO Apì ôA lñ^pø .ïkpÞ|þì {øAõg“ îüõãG îPvðAõƒO Qƒíƒcq úƒG
þPýíøA îüApG BìA ,kõG ûlðBXðo kõg qA
Ao rý^ úíø {øBãð òýèôA BG ,QyAlð .”îñÞ|þì
ëBdìôAoAlük þèô ,ïkpÞ|þì }õìApÖ Ao ok óly úPvG ÿAl¾ úßð@ kpXƒì úƒG
ô îPuBgpG ÿBW qA ÿlýìABð BƒG kõƒG ïkpzÖ qBâ ëAlK ÿôo Ao îüBK oBýPgA þG ,ïlýñy
úÞ ïlñHG Ao ok îPuAõg . ïlì@ óôpýG QÎpu BG ô óBzÞ ûqôq ,ly ûlñÞ BW qA òýyBì .
úG Ao ïA úWõO þèlñ¾ püq þÚApG þEy ûlýupð óBGBýg pu úG qõñø BƒìA .QƒÖo {ƒýƒK
ô ïkpÞ qBG [email protected] BO Ao ok kpÞ IéW kõg ëôA ÿBW úGô ïkqoôk úé¾BÖ|çG ,ïly óBíýzK
îÞ ïlük|þì ú`ð@ qA ïly îg êgAk úG ÿA|úÛýÚk lñ^ .kõG úPÖo ôA BìA îPzâqBƒG kõƒg
{ýK Ao îPuk .îzßG kBüpÖ ÿkBy qA kõG ûlðBì
úG à^õÞ pu êâ àü ,îPyAkpG Ao ó@ ô ïkpG .îPzâqBG oB^Bð úG lÏG ô ïkBPvüA BW óBíø
òýãðo ÿBø òýãð BG {üBø ëBG úÞ úðAôpK êßy ÿoBývG ÿBøoBÞ QÞpy ok úÞ ÿkõWô BG
ô ïkpzÖ Qzì ok Ao úðAôpK .kõG ûly òýDrƒO pø qA êHÚ ïlì@ úðBg úG ,lýzÞ|þì Ao ïoBËPƒðA
”? þñÞ|þì ú^ BXñüA õO ÜzÎ ál¾BÚ:îP×â }ôk ,kpýâ ï[email protected] þíÞ îGB¿ÎA úßð@ ÿApG ÿoBÞ
òì ô úPynâ Iy qA þuBƒK úƒÞ óõƒñÞA ïlýyõð ÌýéÒ ô ïpâ ÿA|ûõùÚ ô îPÖpâ ÿkpu [email protected]
rýì ÿôo îéGBÛì ok úðAôpK ,îPvø òPyõð ëõÓzì Ao îðBíz^ . ïlýzÞ qAok QhO ÿôo ûBãð@ .
{ñýãðo ÿBø ëBG ÿôopG Bø ÕAp^oõð koAkoApÚ rý^ úíø pãük ïkpÞ pßÖ ,îPyAnƒâ îø ÿôo
úzýíø ÿApG Ao ó@ îPvðAõO|þì }BÞ ,l¿Úo|þì pãük JAõg àü êTì Quok ,QuA ûly ïBíO
úðBùG úðAôpK òüA kõy|þíð BìA ,ïoAk úãð kõg krð pG {Ûð îüBø úzÛð ïBíO ,lük îøAõhð AoôArâpø
Quok .QuA ïA þâlðq oBùG oAlük ÿApƒG òƒì
lñøk|þì lüõð AooBùG úÞ þÏÚAô ÿBø|úðAôpK lñðBì ?kpßð oôBG Apì ÿBø Ùpc ôA Ap^ ly [email protected]
îPyAk ú×ýÊô òì îüõâ|þìô ïôo|þìôA krð úG . úÞ QuA ÿpPgk ôA ïkpƒÞ|þƒì pƒßƒÖ òƒì
Apì úýWõO B« íPc ôA ,îðAkpƒâpƒG Ao ôA ûlƒzíâ ïoAk píÎ BO ô kqBvG Ao ïA þâlƒðq lƒðAõƒO|þƒì
òüA îøAõhG ôA qA Bø|lÏG lüBy þèô ,kpünK|þì
òì .lølG òì úG úzýíø ÿApG Ao BHüq úƒðAôpƒK 46
ok ô ÜÖõì ô BHüq ÿA|ûlñü@ lýìA úG Ao IƒzìA
þPc îñßð óBíâ þèô ,lðAonâ îøAõgôA úzülðA

...Ao ôA îðAõPG ÿA úËdè

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
47
ÿBÚ@ pýhG Iy:Q×â òüApGBñG .lñÞ êídO .lýãG ÿrý^ ?lük|þíð
.kAtðpùì léW . ïkõG ûly ôBßXñÞ ÈÛÖ òì-
òüA qA .kpÞ IéW ôo ïpËð ú^pPÖk óôA ÿBHüq
. ly ZoBg QÎpu úG ô kõzâ Ao ok ûBãð@
IýÛÏO Ao ôA }õðBýÞ úüBu kpÞ|þì xBvcA .ïpG ïAõg þì îø |æBc .î×uCBPì îø QGBG
ÉBýc qA .kpÞ ólüôk úG Ñôpy oBýPgA þG lñÞ|þì .lýüBìp×G îðBgoBÞpu úPHèA-
BG ô lì@ óBykõg óBíPgBu ÙpÆ úG ô Qynâ
,lðBuo {ÚBOA úG Ao kõg ,kõíýK Ao Bø|úéK QÎpu ô QyAnâ {ýK ïlÚ Bßýð ô QÖo oBñÞ kpì
ÿôo .kpÞ ê×Ú kõgpu QzK Aookô ly êgAk pG {Puk úÞ þèBc ok .kBPvüA ok úð[email protected] ok
kõG ûkBPÖA ÝB×OA ú^ ó@ úG ô lýzÞ qAok QhO ôo pãük oBG àü QyAk oApÚ ok ûpýãPuk ÿôo
úWõO úÞ kõHðrýì ÿôopPÖk ó@}BÞ .lýzülðA kpì òüA úG þøAõgonÎ àü B« íévì . lðAkpâ
,lüõãG ÿrý^ QvðAõO|þíð BìA ,kõG oBßølG
.lñÞ IéW AoôA
{GAnÎ úíø qA {ýG olK úG þüõâ iuBK pßÖ . lðkõG úPgôk îø úG Ao {ðBHè Büõâ
Q×â|þìolK ÿApG Ao ApWBì }õðBýÞpâA ,kAk|þì ÿA|ûoBÞ òì .QuBíy ërñì BXñüA-
pýãèk ô ûlñìpy Bßýð êíÎ òüA qA B« íévì ôA Üü|æ þðAôo oBíýG àü þÖpÆ qA ,îPvýð

!kõHð }kõg Quk «BÏÚAô BìA ,ly|þì .Qvýð Bíy BG QHcB¿ì
?ûlì@ úðBg òüA úG Ap^ô QvýÞôA úßñüA .QvýðòüAúéEvì|ç« ¾A-
pPgk òøm Qvhð qôo óBíø qA úÞ kõG þèAõEu úÞ îðôk|þì Jõg òì . úñýíø Ap^-
p¿Î óBíø qA . kõG ûkpÞ ëõÓzì kõg úG Ao óAõW ,ïlìôA BXñüA úG óõOokBì ô Bíy QuAõg îÒpýéÎ
,pùÊ qA lÏG }kpâ qA ûqBO }olK ô ôA úÞ úÏíW B« ¾õ¿g ,îPvø Bíy îcArì úÞ îðôk|þì
ok ,ûoAlð îø þGBvc ô Quok êÛÎ úÞ þícArì
.lðkõG úPzâqBG ,ûqõu|þì úðôõük òüA ëBc úG óõPèk ëBc òýÎ
òýyBì ,lðly ÉBýc koAô úßð@Ädì úG Bíy ,úñì ÿBøBÎkA pãðBýG óõO|îcpO pK ÿBø ûBãð
úWõO kõG ûly áoBK ÕBG Èuô úÞ þü|æBG ëlì Bü þvÞ ú^ lýðôlG úÞ lükõG ôBßXñÞ «Bíévì
kBü úG râpø Bßýð .kpÞ IéW kõg úG Ao óBy Jõg .ûlðõzÞ óõñW ÿkAô úG õñì ÿrý^ ú^
Ao êýHìõOA òüA IcB¾ òüA qA {ýK úÞ koô@|þíð |æBc .lülýíùÖ ôo rý^ úíø «BHüpÛO |æBc
BG óBíùì Qüõø òPvðAk ÿApG ,lyBG ûlük ûkBPvüA Bíy êGBÛì ok úÞ ÿA|úðôõük lýðôk|þì
Ädì úG .lñPÖo óBíPgBu êgAk úG QÎpu úíýðô úGõÞ|þì Bø|úzýypG Qzì úÞ ÿA úðôõük
úG Ao ÿqôpùG pPÞk kôoô pHg okBì Bùð@ kôoô Bø óõGBýg úG pu óôoBG ô ÙpG püq Bø|Iy
ÿqôpùG pPÞk Bßýð . kAk Bùð@ úG úHüpÒ àü ûApíø îâôo {ýâlðq [email protected] þPc úÞ ÿkpì ,ûoAm|þì
àükrð óBPuôk qA ôA . QgBñy|þì Jõg Ao .úPyAnâ pu QzK ôo ÿpývì ú^ ûkpÞ
BøpPzýK .êý¿dO óBìq óBPuôkqA ,kõG }olK ôo pPÖk óôA qA åpG lñ^ BùñO òì þèô-
BG þøBâ þPc ,lì@|þì Bùð@ úðBg úG RBÚôA þgpG
Ao ôA ÿqôpùG pPÞk úÞ ïôk kpì þèô ,ûkAõðBg .ïlðõg
Ao {ìBð râpø Bßýð ,kpÞ þÖpÏì kAtð pùì ÿBÚ@ Bíy ,Qvýð oBÞ ok þÏðBì aýø-
þüApünK ok þOBËdè Bùð@ . kõG ûlýñzð îø
}õâ ok ÿqôpùG pPÞk úÞ lük Bßýð ô lñPvzð . lýðõhG îø ôo óBPuAk ûlðõíýÚBG lýðõO|þì
Ao ôk pø ô QuBgpG olK ûBãð@ô kpÞ þüAõXð olK îz^ }õðBýÞ úG Rõßu ok Bßýð
qA lÏG îø }kõg . kpÞ RõÎk }oBÞ ÝBOA úG lðAlG Ao kBùñzýK òüA QéÎ QuAõg|þì .Qgôk
îcArì þvÞ kpÞ }oB×u Bßýð ô okBì úG úßñüA
,QvG Ao ok ô QÖo ÝBOA êgAk úG ,kõzð óBy .lzð }pýãPuk ÿrý^ þèô
úÞ QyAk olK BG þíùì oBÞ ÿqôpùG pPÞk «Bíévì ?lýñÞ|þì þgõy:Q×â òüApGBñG
àü .kõG ûkpÞôBßXñÞ Rly úG Ao }okBìôôA ÿôo qA AopPÖk lÏG ,úülW |«çìBÞ pýg-
ÿpLu ëAõñì òülG pPzýG îø lüBy ,QÎBu kõG kkpì Bßýð ,QÖpâ Bßýð ÿõéW ô QyAkpG rýì
ïqBÎ óBðBíùì ô ly qBG ok ïBXðApu BO ,lükpâ þèô ,kpýãG Ao pPÖk QuAõg|þì {èk úßð@ BG .
úHüpÒ kpì ô pPÞk úÞ lýñy|þì Bßýð .lðlükpâ
.lðkpÞ|þì pßzO }olK ØÇè qA úPuõýK .ïpünLG îðõO|þíð ,ïpßzPì :Q×â
Ao Bùð@ úðBg ,úHüpÒ êýHìõOA BG óBðBíùì ûpg|æBG ?Ap^-
Ao {üBKqõñø . QzâqBG BùñOolKô lñP×â ápO
BGôk ó@úÞ kõG úPyAnãð óBíPgBu êgAk |«çìBÞ óõO|þâlðq qAo qAõñì úßñüA qA îupO|þì-
.lýzG óõíýzK .lýñÞ|þì ûBâ@
.lðkpG ïõXø {ÖpÆ úG ëAõEu Býðk àü
. ïk|þì eýÂõOôo rý^ úíø lülG ûqBWA iuBK ô kq ÿphvíO pK lñhHè }õðBýÞ
ÉõGpì îø Bíy úG Bì ÿBø QHd¾ ÑõÂõì «BÚB×OA úýñÏì þG RBíéÞ òüA ïBíO òì þâlðq ok :kAk

. îñÞ ØüpÏO óõOApG BO lýüBýG |æBc . úy þì . þâlðq kõg þPc ,qAo ,þðõíýzK
. îñÞ ëõHÚ ïoAlð îýí¿O òì ëBc pø úG-
koAk úìAkA ÈéÒ úG A«pøBÊ . QuBíy êýì oõÆ pø-
úðôõük òüA þâlðq óBPuAk úÞ ïkpÞ oõ¿O
ûkpÞ }õìApÖ ,úyBG IèBW Bíy ÿApG úñßíì
olK þðAôo oBíýG Bøl¾ qA þßü BùñO òì ïkõG

. îPvø Bíy
Ao ôA ÿBø|úüBñÞ QvðAõO|þíð pãük Bßýð

óApùO úéXì

ÿqBýð úéÏy :îWpPì

ok ô ïlýzÞRBßuA ÝBOA úG þÞpu #
ôA .Qvzð ïA|ûpù^ pG ÿlñhHè ,ëBc óBíø
ïpâ ô à^õÞ ÿõPK püq ,Bø úPypÖ êTì
.kõG úPÖo ôpÖ þÛýíÎ JAõg úG {ìpðô
ïqBu þì õð qA Ao ïA úðBý[email protected] õPK püq qA ,{ãðolý×u ô êLO óBPuk
ô þüçÆ ÿõì oBO lñ^ ô lðkõG ûkq óôpýG
þì þüBíðkõg }A|þðBzýK ÿôo ïpð
.lðkpÞ
þì RBßuA píÎ qA ûBì úu BùñO úßñüA BG
úÞ kõG ûkpÞ qBG BW úíø ëk ok óBñ^|ó@ ,Qynâ
êídO Ao }A|ÿoôk îýPvðAõO þíð ÿA úËdè
óBìpvK úßñüA BO ,lðBzÞ|þì BXÞ úG Ao óBì|ápPzì ëBu àü ô îPÖpâ Ao kõg îýí¿O ïBXðApu ok Ao óBì|þâlðq úPÖo Quk qA RBÏÇÚ îýPyAk rýð óBìpãük ÿõèõ^õÞ pvK ,óBüo .îýñÞ
.lì@ Býðk úG úG þèô .ïkõG oAkoBG ûoBGôk ,RBßuA åpì qA wK Bì þâlðqpG «AklXì {ì[email protected] îýøkoApÚ îøoBñÞ BùñO úð ô QyAk Quôk Ao }okApG úðBÛyBÎ
þPzcô ô xpO ,ÿoAkoBG qA ÑçÆA Ädì îPvø óq àü úÞ òì .kõy Bìp×íßc úzýíø úßéG ,kpÞ|þíð RkBvc ôA úG ÿA|ûom
ÿA|ú`GpvK ,RBßuA êTì Quok îø oõðpÞ qA îø Ao ú`G òüApâA :lì@îÒApu úGoô@JAnÎ kõg ûôlðA ô kok qA ÿoAq ô úüpâ BG îPvðAõO|þì
ôA úÞ ÿA|úËdè qA þèô ,kõG þñPyAk Quôk ô BHüq ïA|úðAõük oBßÖA òüA ?kõy|þì ú^ ,îýølG Quk ô îÒ úíø ,kpì àü óAõñÎ úG ëõDBK þèô ,îøBßG .kõG ôA Qhupu ÐÖAlì ô þìBc
ïA|þâlðq ,ïkoô@ úðBg úG kõg ûApíø Ao kAk ïpøõy pu úÞ þèBc ok ô lðkõG ûkpÞ ,pøBÊ úG ô Qhüo|þì kõg ok Ao }A ú¿Ò ïBíO pG þPhHyõg xBvcA úÞ þèBc ok
?îükpÞ oBÞ ú^ Bì< :ïlýupK|þì ,ïlýzÞ|þì RBßuA QhO àükrð ,kõG ûly þèõPvì ïkõWô
.ly Qzcô ô xpO }õhPuk Quk qA îø Ao ú`G òüA pâA ?kõG ÿoBÞ ú^ òüA .kpÞ|þì ûõéW kpvðõg }qAõð Ao }A úðõâ úßð@ Ädì úG þèô ïly
þâlðq qA ô ïkõG ôA IÚApì úËdè úG úËdè pOoAõyk úíø qA óBüo ÿApG ÑõÂõì òüA áok kpu Rly úG {üBø|úðõâ !Qhüo îHéÚ ,ïkpÞ
>?lü~A|þì óBìpu pG þüçG ú^ ,îýølG QvðAõO|þíð ,þãèBu úu òu ok ôA óõ^ ,kõG Ao kõg ëBc .kpÞ|þíð þPÞpc aýø ïpvK ô lðkõG
.ïly êÖBÒ îâorGpvK ô pøõy ,kõg þG .ïkõG ûlyõglñOô ÝçgAlG Rly úG ç« ¾A .lñÞ áok Ao kAqõð >þâpì JAõg< ÿBñÏì îPvðAõO|þíð .QÖo|þì Yýâ ïpu .ïlýíùÖ|þíð
óBßO ôA QhO oBñÞ qA îø úËdè àü pu ô îPÖpâ|þì kApüA rý^ úíø qA QùW þG ô kõg ô úPÖo Bì óBýì qA {ß^õÞokApG úÞ lýíùÖ|þíð Qyok RApÇÚ .îñÞ AlW îyõÒ@ qA Ao RBßuA
þPc .kõy ôA úWõPì ÿpÇg AkBHì BO ïkoõg|þíð QvðAõO|þíð wÞ aýø .ïkq|þì kAk ïpøõy ,QÖpâ|þì úðBùG ïAlì .kkpâ|þíð qBG râpø pãük òýüBK ô lðlürÓè|þì îüBø|úðõâ ÿôo ,àyA
qA BO ïkAk|þì oApÚ {ÒBìk ô óBøk ÿõéW ÿA|úñü@ úËdè àü ;lñÞ þñýG {ýK Ao ïA þcôo RæBc úG þÞ RBßuA wK< :lýupK|þìô kpÞ|þì úüpâ kBüpÖ ëõDBK pu oBýPgA þG .lñPhüo|þì
.pýâ úðBùG ô ÝçgAlG úËdè àü ô ïkõG ëBcpu xBvcA þOBÚôA ok ÈÛÖ òì >?kkpâ|þì pG úðBg RBßuA ÿõPK úÞ îPuAõg|þìôAqAô ïlýzÞ|þì
.ïõy òEíÇì {ðlýzÞ w×ð úßñüA ÿApG îø ëõDBK ô kõG ûlì@ ïlG ïkõg qA .îPÖo|þì RBßuAoArìpupG úÞ ïkpÞ|þì {ìAoA~ óõ^ ,î`ýLG ó@ êgAk Ao îÞpvK BO lølG òì úG Ao
w×ð IÚApì ô ïlðBì |ï oAlýG eH¾ BO Bø|Iy pu QÚô pük BO ,lyBG úðBg ok ÿpPíÞ RBÚôA Quk úÞ îüõãG lüBG ,îyBG ûkpßð ÝApÒA pâA oôBG Ao {âpì qõñø !koõhG Bìpu ïlýupO|þì
{HéÚ ÿôo Ao îPuk Rlì ïBíO .ïkõG ôA ólýzÞ ,ÈüApy ó@ok ,QyAk îø Üc .lðBì|þì }oBÞ RBßuA ólük úG úHOpì ûkqAôk ÿqôo ,îÞ
.ïkpÞ|þì BÎk {ðlðBì ûlðq ÿApG ô îPyAk|þì úãð ô îPyAlð oApÚ ô ï[email protected] îø qBG þèô .îPÖo|þì .ïkõG ûkpßð
îÒApu úG Iy ÿBø|úíýð þøBâ ëõDBK !lñÞ êídO Apì QvðAõO þíð wÞ aýø îñøm qA Ao ôA êÖBÒBð åpì ûpÆBg îPvðAõO|þíð ,kõG ûkpÞ îâ Ao kõg ÿBKô Quk úÞ ëõDBK
ô kpÞ|þì Quok îüApG ûõùÚ óBXñÖ àü ,lì~A|þì BG ,ïlük|þì úðBg ok Ao ëõDBK úÞ óBìq pø BG ô lý`ýK õPK êgAk Ao RBßuA QÎpu úG
ïlýzÞ|þì kAk }pu ,ÿpãyBgpK ô þüõglñO .îñÞ áBK
:Q×â þì Iy ó@pâA .kõG õO pý¿ÛO< :ïkpÞ|þì {íùPì ô úgBy lñ^ ólý^ ëõÓzì úÞ ÿqôo úßñüA BO .QÖpâ xBíO wðAsoôA
êÖBÒ Rkõg þâlðq qA õO .JAõhG ,ïrürÎ< ûlðq óæA ôA ,îGAõhG RBßuA {ýK þPyAnâ|þì úG ÿpßÖ óBùâBð ,ïkõG RBßuAoArì ÿôopG êâ úÞ lðlüqpè|þì óBñ`ð@ {ðBPuk
úG Ao Rkõg þPìçu ,IýOpO òüA úG .ÿA|ûly pG þ¾Bg {ì[email protected] ly UÎBG úÞ kpÞ oõÇg îñøm ÿBølýéÞ ÿôo Ao {ðBPzãðA QvðAõO|þíð
.>kõG úÞ ïkpÞ xBvcA óBùâBð !kkpâ þèõPvì ïkõWô
.>ÿqAlðA|þìpÇg þèô ,lðkõG ûphvì ô oAk ûlñg îüBø|Ùpc ú`G òPyAk óBøAõg ,Býðkok ÿrý^pøqApPzýG .koAk úãð QGBS ,pýâ ûoBíy
.ly þì îPýðBH¿Î UÎBG ôA ÿBø Ùpc þèô ô îPyAk oôBG Ao Bùð@ IéÚ îýí¾ qA óBìq ó@ok RBßuA úñüBÏìqA wK àyrK óBPuoBíýGok
lüõãG òì úG úÞ kAk|þì RA®pW kõg úGoõÇ^ôA .îPvø ÿpãük qA .kõHð Bíypý¿ÛO< kôrÖAô kpÞ òì úG þøBãð
þèBc ok ,îyBG ïkõg þPìçu IÚApì lüBG úÞ .ïly|þì pWrñì pPzýG ïpøõy qA qôo úG qôo îPyAnâ óBýì ok ëõDBK BG Ao ÑõÂõì ,Iy ó@ êTì òì þèô >.lìBýð pG ÿoBÞ wÞ aýø Quk
Býðk qA JAõg ok kõG òßíì îß^õÞ pvK úÞ ô îükpÞ|þì ÿoôk pãülßü qA òßíì ÿBW BO wÞ aýø úÞ ïkpÞ óBzðpÆBg ôA úG úPHèA ô rý^ aýø ô îPhüo|þì àyA oBùG pGA
úG ,îýPÖpâ|þì oApÚ îø ÿôo úG ôo úÞ îø óBìq pø BG úÞ rýð ëõDBK .kpýãG Ao RBßuA ÿBW lðAõO|þíð
!?kôpG «ç¾A .îükpÞ|þì AõÎk ô îülüpK|þì pãülßü .lølG ïA|þévO QvðAõO|þíð
,ïBXðApu úÞ QyAlð pPzýG úP×ø lñ^ oõðpÞ þâlðq ,úüôo òüA úÞ îíù×G îPvðAõO|þíð .kAk ÿoAlèk òì úG ,kõG ÜÖAõì ïkBùñzýK þÏu Bø ûBì BO ,ïpvK }Aphèk åpì qA wK
kõg þðApdG úÇÛð úG ëõDBK BG îƒÞpƒPzì þƒâlƒðq
ô ïkõG RBßuA oAlÒAk qõñø úÞ òì .lýuo 48
ÿqôo ,ïkpÞ|þì kAlíéÚôA åpìp¿Ûì Ao ïpøõy

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
49
:kq þì kBüpÖ úÞ ïlýñy Ao Bñ[email protected] þüAlƒ¾ qAôïlýzÞkBüpÖëõDBKpupG,bõKôaýøpupG
>!úð,AoBGoBG,úð< qA úzýíø ÿApG ô lølG îÚçÆ úÞ îPuAõg ôA
ÿæ úG æ qA ô ïkpÞ qBG úíýð Ao îðBƒíz^ ok qôo ó@ úÞ þPèBc .kôpG óôpýG ïA þâlƒðq
þÏuúÞþèBcok.ïlükAoëõDBK,àyARApÇÚ qA ÿA|ûrƒƒýƒì@.kõƒƒG úƒƒPƒvƒG {Ûð ëõDBK Roõ¾
,lzßG óôpýG îðBøk êgAk qA Ao Bø|ÁpÚ QyAk .kõGþðApãðôþâkoõgpu,îƒzg,QƒýðBƒH¿Î
.>ïoAnâ|þíð,úð<:lýzÞ|þìkBüpÖ ok.kõGûlì@äñOúGþâlðqòüAqAòìêTìîøôA
ô kq Ùpc òì BG Bø QÎBu ëõDBK ,Iy ó@ ,lðrG þÖpc òüpO à^õÞ úßñüA óôlG úXýPð
xBvcA úßñüA BG .kAk þâlƒðq lƒýƒìA òƒƒì úƒG úðBg qA ô lýuõG Ao Bø ú`G ,QvG Ao {ÞBu
,koAk Ao òƒƒPƒvƒüq }qoA þƒƒâlƒƒðq ïkpƒÞ|þƒì .lñßG þÂApPÎA úßð@ óôlG ,kq óôpýG
pøõyóAõñÎúGAoëõDBKîPvðAõO|þíðqõƒñøþƒƒèô úÞ kõG úðBg ok óly úPvG ÿAl¾ òüA !ÜO
qBýð òì úG îðApvK .ïpünLG ïA úðBƒg ok kõƒg òìúGAoiéOþPÛýÛcôQgAlðAòýñÆîyõâok
oAp¾AëõDBK.îPyAkqBýðBùð@úGîøòìôlñPyAk .ïkAkQukqAîøAoïpøõyúßñüA.kpÞkryõâ
ûqBWA ôA úG þèô ,kkpâpG úðBg úƒG úƒÞ QƒyAk æBc .lýÞpO îÃÓGô ïlyõèô úKBðBÞ ÿôo
kõg úG BO îPuAõg|þƒì Q¾pÖ .ïkAlð QzâpG ô RBßuA .ïkõG ûkAk Quk qA Ao rürÎôkpãük
úðBg úG QýÏÂô òüA ok ëõƒDBƒK pƒâA .îüBƒýƒG pvK þñÏüoõðpÞô óBüoô ïkõG ûlðBì òì .ëõDBK
.ly þì pOlG îø êHÚ qA ÑBÂôA ,Qzâ|þìpG .ïpünK Iý[email protected]ô à^õÞ
oApÚ {èB^ pK ô oAõyk þøAo qBÒ@ok îPvðAk|þì ?ïkõG ûkpÞ ú^ òì
ïkpÞóBßìêÛðÿlülWúðBgúGAlPGAwK.ïoAk aýø þèô ,QÖo }okBì úðBƒg úƒG ëõƒDBƒK
}õìApÖ Ao RBßuA ûpÆBg YüolO úG îðAõPG BO ôA .lñÞoôk Bø|ú`G qA AoôA QvðAõO|þíð þéìBÎ
oBývG îüApG þéHÚ úðBg qA ólñÞ ëk úPHèA .îñÞ ÄdìúƒGþƒèô,lƒì~A|þƒìBƒùƒð@ólƒükúGqôopø
RApÆBg qA ëBìæBì BXð@ óõƒ^ ,kõƒG Qƒhƒu þøBâ .ly|þì óBì|ÿAõÎk ,îüly|þì BùñO úßð@
qBýðÿA|ûqBOþâlðqúGîðAlðqpÖþèô.kõGRBßuA ïk ú^ pø ô ïly|þì Qðõzg úG êuõPì þPc
,lülW úðBg úG óBßì êÛð ,AlPGA ok .lñPyAk !ïkpÞ|þìJBOpKôAÿõuúGlìA~ |þìîPuk
ô ïkõGoArýG BXð@qA .kpÞpOlG Ao ïA þcôo ëBc :Q×ârýì@xBíPèAþñdèBGëõDBKÿqôo
ÿBø ÿoAõük nÒBÞ ô Bñ[email protected]ð ÿBƒø|ÝBƒOA ólƒük ok Ao îÛGBu óBGpùì óq îƒøAõƒg|þƒì òƒì<
ôlì@Bì{ýKþOlìïokBì.kAkþìï[email protected]úðBãýG òìQHdìBGÿAoBGoBGó@wK.îñÞAlýKõOkõWô
.kpÞQHd¾òìBGQvðAõO|þìBO ÿBñÏì úG ÿA úËdè úßð@ óôlG >?QƒuA BƒXÞ
ïkô óAõW ÿpPgk ûoBGôk ïkpÞ|þì xBvcA þì .ïkpÞ }oBTð þüAruBƒð ,îñƒÞ pßÖ {Öpc
ô lý×ì ÿBøqolðAô lñK lñìqBýð úÞ ïA|ûly QhG .kkpâ|þíðpGrâpø,AoBGoBGó@úÞîPvðAk
òülñ^ ïokBì .QƒuA }okBƒì úƒðBƒøAõƒgpƒýƒg qôoúGqôoòìôQynâêßyòüAúGûBìôk
BøoAõükúGAoBùð@ôkpÞJBÚAoRBßuAqAwßÎ pßÖúGÿqôo.ïly|þìpOpãyBgpKôpOþH¿Î
ïA|þâlðq lülW Èýdì úG îðAõPG BO kõíð óArüô@ úÞ ïkpÞ þì xBvcA óõ^ ,ïkBPÖA þzÞkõg
úƒG ûqBƒO êƒâ úƒgBƒy lƒñƒ^ qôopø .îñÞ RkBÎ îðAõOþíðþPcôïoõgþíðÿkokaýøúGpãük
RBßuA ólük ô ïlðBHv^|þì Bø wßÎ JBƒÚ ÕApu úG wK .îyBG îðAlðqpÖ ÿApG þGõƒg okBì
.ly|þìïpÆBgþévOUÎBG {hGï[email protected]ÿBøÁpÚþÆõÚôîPÖoBøôoAkúHÏW
ô îPvø RBßuA äñPèkoAô úðAõük îøqõñø BøÁpÚúGúÞþèBcok.îPyAkpGAooô@JAõgô
àü ÿqôo .îyBHðôA kBü úG úÞ Qvýð ÿA |Ìdè þìQukòìúG{ì[email protected],ïkpÞþìûBãð
þì RBßuAoArìpupG îðAlðqpÖ ûApíørýð úHOpì rý^ úíø úG kõg åpì BG îPuAõg þì ÈÛÖ .kAk
,kõg þâlðq úGpOkôq lüBƒG úƒÞ îðAk|þƒì .îüôo þüBøo îÒ ô kok qA úzýíø ÿApG ô îøk óBüBK
kpì ëõDBK .îøk óBìBu ô pu îðAlðqpÖ ô pøõy .îGBü
ÿolKkõWôúGBøú`GôQuAÿoBÞAlÖôJõg ïkõWôpGoõÞ þízgô ûôlðA úÞ þèBcok
úG .lðoAk qBýð ôA êTì þñPyAk Quôk ô óBGpùì àü .îPvzð òèBu ØÞ ,kõG ûlƒy þƒèõƒPvì
îñÞ|þìxBvcAôïôo|þìoôBzìkrðëõDBKûApíø ,óBƒƒñƒÞ ܃ƒø ܃ƒø ô îƒPƒyAkpƒƒG ÁpƒƒÚ Qzì
òüA ÿBýcA .lðq|þì ïpøõy ÿApG îHéÚ ûoBGôk úÞ BG îøAõg|þì ÈÛÖ ,RBßuA<|:ïlýzÞ kBƒƒüpƒƒÖ
ô òì .lü~A|þì pG ïkõg ûlùÎ qA ÈÛÖ ,þâlðq .>îyBGõO
QzK pãülßü oBñÞ ok Ao þzèB^pK ûAo ,ëõDBK ï[email protected] þâlðBìok ô þ^õK ,Fçg xBƒvƒcA
îPvø ëõDBK óõülì Ao ïA|þâlðq .îüA|úPyAnâpu ÿBø|þüBHüq úíø ÿôo úG Ao îðBíƒzƒ^ô kAk|þƒì
kõgæBc.îðAk|þìAo}olÚúPynâqApPzýGô ïA|þÂAo rý^ aýøpãük .kõG ûkpÞoõÞ þâlƒðq
ôBHüqpvKôkúÞîñÞ|þìþÛéOQhHyõgþðqAo Qzì àü .ïpøõy ô óAlðqpÖ þPc ,kpÞ|þƒíð
îýí¾ qA Ao óBð@ô ïoAk ûlýíùÖ ÿpøõyô îèBu .îPhüo îðBøk êgAk ÁpÚ
îøAõhð ûqBWA râpø B« ñEíÇìô ïoAk Quôk IéÚ ÁpÚ ólüõW úG Ñôpy ô îPvG Ao îðBíz^
.lñz`G Ao ú¿Ò iéO îÏÆ úÞ kAk .ïkpÞ Bø
QzK qA þPuk ïkpÞ xBvcA óBùâBð lÏG
...QÖpâ Apì

óApùO úéXì

ô {uõGBK ïo|þì îükpâpG ô îüpG !ïkpÞ ày ï|lñâ| oõK Jkõö ì .ï
}BÖpc úG ëk Ap^ úÞ îñÞ þì þøAõgonÎ }qA

!ïkAlð
>Q×â ô òì ÙpÆ QzâpG lÏG <
IXÏO õO|!óBìBu wýð IýXÎ |«BσÚAô -

!?ÿkpßð
>îP×â ô ïkpÞ {ùG ûBãð úü <
þì !ïkpÞ IXÏO þéýg îñì !úèAô Ap^ -
olƒƒÛƒðA úƒƒÞ ôo þƒƒzƒüôok òƒƒüA [email protected] úƒƒƒy

?ÿlG îñì úG úÛýÚk }|þüõãzýK
þì ôo|ûoBíy QyAk úÞ ÿoõXƒðõƒíƒø <
>Q×â kpÞ þì ûBãð ApPgk úG ô QÖpâ
úG p×u òüA qA ô kõG Býðk úG ÿpíÎ úâA - úu |ô |ûBXñK {hG
ïpýâ|þì îø ôoõO Quk ,îýƒPƒzƒâpƒG Qƒìçƒu
ÿrý^ ÿnüõÏO þüBÎk úü úÞ {zýK ïpƒG|þƒì
òüA w×ð klì úG QüoBíýG óôA lüBy ûlG RApG ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
õO ày úÞ úñüA {Æpy BìA| !úzG ZçÎ {üôok îø oBñÞóôA ÿBÃÎA pPzýG úÞûlñíOôpS
qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
!þñßð }oBÞ úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
þíðoô oBýìBÞ qA îz^ úÞ ApPgk qA þßü < þcôo Rçßzìô Qu þøAopu ÿ ú`G
RBÚB×OA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK
>Q×â QyAk
?òüpG þì {üôok òüA {ýK îø ôo BøBì - .........
îüpG ÈÛÖ|!ïpG þì !?ïpG þíð Ap^ -oBýìBÞ
!òì Quk ØÞ òüA ,þGk ! «AlÏG ,îükpâpG ô p×u
ô kAk ApPgk óõzƒð ôo {ƒPƒuk ØƒÞ < !?òüoBýG BñüA úÞ|B« ìôk| !òýðôk|þì îðõOkõg ,îPvýƒð AoBƒÞ êTì !ÿrý^ òý`íø úü -Rp¿ð #
ûBãð ôoBñüA QyAk úÞ oõXðõíø oBýìBÞ < ï[email protected]|!òPvýð òýñÞ þì pßÖ BøBíy úƒÞ þƒüBƒðôA óõíø òýÎ !òzÞ þì ï[email protected] îðkoõg [email protected]
>Q×â {HýW qA ôo {éüBGõì ,lülñg þì ô kpÞ þì ÿoBÞ ïBøBíy BG úâA !ÿlük úƒÞ úƒÒæA
ôo áBƒƒg òƒƒüA IƒƒWô úƒƒG IƒƒƒWô - !ó|þGBvc !BXñüA òülìôA òì BG úÞúñüA úuAô ,óoAlð
!IuBÞ ô lñìoBÞ !îXÎ ô JpƒÎ|!îuBƒñƒy|þƒì >Q×â ô koô@ok >Q×â ô oBýìBÞ ÙpÆ QzâpG lÏG <
óôA|!óoAk àƒýƒéÎ ô ïçƒu ïBƒøBƒG óõƒy|úƒƒíƒø |5|!ïkpßð îýâlðq õO pO óõ[email protected] òüA qA oBÞ - [email protected]ô|óôA pÖBvì .ópÖBvì BñüA - !ókõG ûkpÞóõO Qhè óæA BO úðpâô
qA ÿpu {GBcB¾ BG úÞ >ÿkõO ÿk < ûBãyôpÖ ÿBíýKAõø óõíø õO BO òülG QÚô òì úG úÛýÚk þèBc ok ô õðõy|ÙpÆ QzâpG ïoBýìBÞ < ?þPvýð ÿoõÇñüA Ap^ õO -oBýìBÞ
úƒupƒG óõƒìBƒK òƒüoAnƒG ç« ƒ¾A !îƒýƒDAõƒƒu îƒø óõO|þéÓG þèlñ¾ óõíø ô Øüko óõíøõO ô Bíy
êPø úü| !îâ þì þ^ òýíùÖ|þì óõOkõg|,BXðôA pø úÞ kõG þPÚô lñ^ |«BÚB×OA !îñÞ oõW ÈýéG úü >Q×â lülñg þì úÞ ?ÿoõW ú^ -Rp¿ð
ÙpÆ úü|!ûoBPu Qzø|!Q×ì Q×ì ,óõO|ïpG þì úü ïlük þì|,ïkoô@ þìok ïBK qA õìBz×Þ úÏÖk úG p×u !rürÎ ÿBíðBƒg pƒýƒg úƒG pƒÒ³ A³ - ?þP×â úÞ RB¿hzì òýíø BG -oBýìBÞ
ÙpÆ úü !ólíO ÙpÆ úü !ûrHu ÙpÆ úü [email protected] ûlðõì|!}|úãük úãñè úü ôo ûly oAõu }|úãñè lüBG !x|úãükrý^ òìoBÞ ú[email protected]¿ð
ò×éO òüA òýñÞ BÎk ÈÛÖ !òýñýƒHƒG !QƒÏƒýƒHƒÆ ?!ûoAk þOoõ¾ ú^ óBüpW òüA úÞ ÿpßÖ ïkõG ?òýìqBÎ þPìçu úG BXÞ !Qìçu
þ^ úíø úãük |!òýíø| !ûlƒG JAõƒW ûlƒðõƒìAô !úOæBíÞ IcB¾ úÞ þzüôok úü {ýK îƒPÖo >Q×â ApPgk qA þßü < !îyBG rýíO ô pO
ÿoõÆ òýíø óõOkõg Ap^ BøBíy|ç« ¾A !úìõíO ô kpÞ þéÛÏOô ëBC ×O úü úÞ îP×â }ApGôo úéEvì qA ûoBGôk úÞ úãG ÿrý^ úü lìôA oBýìBÞ BO <
úG óAôoBÞ ô oõO !?p×u òüpG òükBPÖA ûAo kõg pu ïlýupK }qA !ûkBPÖA QÏèBÆ õO p×u úü Q×â ô kBýG {ýK þ^ }lÏG BO .þGk |ç« ÏÖ - BO lñ^ ÿAl¾ !ly lñéG Al¾ ô pu ÉBýc õO
lñéG óõOkõg QÚô óôA úðõOoBýPgA ok þGõg òüA þüBW qA Q×â ?úHýOpO ú^ úG p×u òüA {üôok .îüpG BXÞ
úéíc Bø ëBu òì !?p×u òüpGàé¶ ¶OàŸ é¶ ¶Oòüly ïpƒ×víø îƒP×â !ÿoAlƒƒð ôo }oBƒƒËƒƒPƒðA úƒƒÞ >Q×â Rp¿ð úG kôq ApPýì |!kõG pPgk
ûBñâ BøBíy þñÏü|!AoõOô BðAôoBÞ òüAõO ïkõGoAk úƒPƒypƒÖ ëBƒíƒW IƒcBƒ¾ lƒñƒ^ Qƒ×ƒâ?úƒýƒÞ !?þÖkB¿O òvc ú^ !úG úƒG -oBƒýƒìBƒÞ ?ÿoAk óõíùì îãG ïpG -
îý[email protected] þíð úÞ xBøBì ëBTìAô òì qA ûBñâ|!òüoAlð ïkBü óBüpW òüAô ïkpßðoôBG òì {PuAo|!ÿôo îèk úG Ap^ îðôk|þíð ÈÛÖ !ïA|þGk ïqBÎ îñì|«BÚB×OA
òýíø,Rp¿ðBÚ@|ç« ¾A!îýðrGBøBXñüAúHÏyúü ûkBPÖA ÝB×OA òüA úÞ óæA !óæA BO QÖo QÖo QÖo õãð|!ïkpÞ þì Quk Quk þø ô kõƒG ûkBƒPƒÖA úÞ ïkõg !õO óBýG oAnG !BGBG úð -Rp¿ð
îðrG pPÖk úü ïAõg þì !Bì úuAô pýãG ôo þéÓG ÝBOA ïpy ÝpÎ ïkõg óõW úG Bíy óõW úG|!lüqpè îñO Bñ[email protected] ïpPdì ÿBíðBg Bíy BG úÞ ûkõG òüA QívÚ îðõykõg oAnG !îãG óõzùG ô rý^ úíø ïAõg þì
pÆBg úG ?Ap^ !ïBø ûpùì óõPu òüA ôo Qvzð !úãülíø p×u îø îýzG þƒüBƒOoBƒùƒ^ ô îzƒG
!ûkþíðJAõWAp^ûlðõìAôòüA!...A¶ |!BXñüA w×ð IcB¾ {üôok òüA ÿBø úP×â úG úßñüA ÐíW BG ÿpG ÿAõg þì p×u òP×â îülÚ qA|ç« ¾A !òñýHG
>Q×â õñì ÙpÆ QÖpâ ôo ò×éO }lÏG < BO ô QyAkoô oBãýu úü ô kpÞ Quk <
úìBðpG BíðBg òüA BG òì BO !óBìBu pýãG - ?wø þÞ úuAô Bíy ÈýéG æBc !ôpG |,óôõW pPgk BO úu ô ly Aô ok|,kpÞ {ñyôo
BO pýãG þø ôo ûoBíy òüAõO îýñÞ|þì oõW ôo p×u lülñg þì úÞ ApPgk qA úãƒük þƒßƒü < úG óõy|îz^ BOôõO ólìôA ,ëBu QvýG kôlc
óõy|àzg ok õéW óõíø ,kBPÖA oBýìBÞ ô òì
!ûlG JAõW >Q×â
}ôo úÞ ïkpÞ ûBãð {ùG M^ M^ úü < pýâ ÈýéG ïBíy òýðõO þì !p¿Î AkpÖ - >!kq
.îüoAlð úHüpÒ ,õO òüBýG -Rp¿ð
>Q×â ô ApPgk ÙpÆ kpÞ ôo õðõƒyBƒz×Þ ô ókpƒÞ ïçu þƒüBƒO úƒu <
Bðôlí^ kBüq ?òýPyAkoô þ^ êüBuô - Ñôpyô òPvzð úyõâ úüôõO ólìôAô ókoô@ok
wø rýìrý^ olÛðA BXðôA [email protected]|òýñßð òýãñƒu ôo }õâ ok ô ókpÞ ûBãð oBýìBÞ ô òì úG ókpƒÞ
òüA qA þßü ÈÛÖ úñÞ Alg !õãƒð úƒÞ îüpƒhƒG õðõypu !ókAk óõßO pu ô ókpÞ aK aK úãülíø
p×u òüA BG úzG ÙkB¿ì ïBø|ûlñðAõg ÿBOpvñÞ ï|ÿoõÆ !ókAk þì óõƒßO ؃uCBƒO QƒèBƒc BƒG
úÞ îýzG úWõPì BøBì úƒÞ ókpƒÞ þƒì ôoBƒßñüA

>Q×â Rp¿ð
òüAêøAòì|æ« ôA|!òýñßðúPvgõðõOkõg-

50


Click to View FlipBook Version