The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TEHRAN MAGAZINE DIGITAL ISSUES NOW AVAILABLE AROUND THE WORLD
With our international Partner-Network, we offer digital newspapers and magazines to 120 Million passengers and more than 240.000 hotel rooms. We work with Lufthansa, Virgin Atlantic, Oman Air, Austrian Airlines, Air Dolomiti, Eurowings, Air Berlin and NeosAir. And have several well-known hotel clients (e.g. Mandarin Oriental, Radisson Blu, Marriott, …) where we place more than 1.000 Media Boxes all over the globe.
Also Available on Issuu.com
https://issuu.com/tehranmagazine

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-08-07 16:53:09

Tehran Magazine Issue # 1096

TEHRAN MAGAZINE DIGITAL ISSUES NOW AVAILABLE AROUND THE WORLD
With our international Partner-Network, we offer digital newspapers and magazines to 120 Million passengers and more than 240.000 hotel rooms. We work with Lufthansa, Virgin Atlantic, Oman Air, Austrian Airlines, Air Dolomiti, Eurowings, Air Berlin and NeosAir. And have several well-known hotel clients (e.g. Mandarin Oriental, Radisson Blu, Marriott, …) where we place more than 1.000 Media Boxes all over the globe.
Also Available on Issuu.com
https://issuu.com/tehranmagazine

Keywords: shahbod noori,google,networking,#shahbodnoori,#tehranmagazine,tehran magazine,iranian magazine,magazine,persian magazine,los angeles,iran,tehran

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
10 úd×¾................................) þHdì îüpì pPÞk |(þüBÂoA kõg ô þuoBÖ RBýGkA- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
12úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì ( úP×ø îg ô aýK ok-
16úd×¾..................................)ûtüô }oArâ(iüoBO ok Bø|ÀÚo òüpO áBðpÇg -| ÿoõð lŸHùy& Publisher
18 úd×¾.................)þÏÚAô þèô IýXÎ(|lðly úPgBu çÆ qA úÞ þüBø|rý^ òüpO|IýXÎ -
20úd×¾.................)ûtüô }oArâ(lüõy Bñy@ ïApâBPvñüA ÿBø þPüpHéu òüpOlì@okpK BG - SHAHBOD NOORI
22úd×¾......)léW ÿôo( BKôoA ô óApüA ok ÜÖõì îéýÖ 101 BG þééíèA òýG pãüqBG ÿoB×Ò pýãðBùW-
|41-24úd×¾....................................................Býðk oBñÞ úyõâ qA|- )|201 8 Quõâ@10( 1397 kAkpì 19 úÏíW ,1096 êvévì ûoBíy ,22|ëBu
44úd×¾.........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–
46 úd×¾ ............................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ÿoBùG {hG þâlðq JBPÖ@ – Friday, August 10th, 2018 I S S U E # 1 0 9 6
48 úd×¾. ...........................................)ûBOõÞ óBPuAk ( ïAlÎA Qgok püq| -
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
54úd×¾ ..................................................)rñÆ(îülñhGîøBGþíÞ-| among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
56 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-| published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
60úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK- covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
69úd×¾ ...................................................................ÿrLy@- politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW- within the Iranian community.
76 úd×¾....|........................................................úP×ø þDõãzýK-
78 úd×¾..........|....................................................Bø ÿlñìqBýð - (818) 881-1771
|80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì-
TEHRAN MAGAZINE

Mailing Address:

PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]
Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

,|óArüpâóBýðApüA
?!kõg úÏìBWqA

püBu Bü ô Bßüpì@ ok þðApüA úHhð ô qBPíì ÿBø Qý¿hy IéÒA Ap^ úÞ îýñÞ|þì koõgpG Bì qA òO Bø óõýéýì ó@ok úÞþñýìqpu Bü Bßüpì@#
ô}rýì@qAB« ¿hyrýðkõg,wéXð@wèÿApWBìpKpùyokûtüôúGôBýðk|úPÖpzýKÿBøoõzÞ ô BHüq JBÛèA ô òüôBñÎ ÿAoAk ,îýñÞ|þì þâlðq óBýðApüA
Bùð@òüpO ÙôpÏì úÞ ,lyBG|þì ÿklÏPì rýãðApG òývdO
?lñPvø óArüpâ þðApüA úÏìBW ok oõÃc
ok äðo lý×u QÞpGpK ô JBýíÞ ÿBø äñùð ô pßýK ëõÒ ÿBø þøBì oõÃc ÿApG þüBW Bü@ .QuA >Bø Q¾pÖ|òýìqpu<
úuõÞ ÿAkA ,ó@ok à^õÞ ÿBø þøBì úÞ ,wéXð@ wè ok þðApüA úÏìBW ïBð úG þPýÖpÊ îÞ äñO úG úÞ þèBc ok ,Apâ QÖpzýK ô úHhð òüpWBùì qA ÿoBývG
òüA úÞ ó@ Bü ?koAlð kõWô ,lññÞ|þì BKpG óBÖõÆ ô úÞpÏì ô ûkBPÖA îø óBW úG ô lðoô@|þì ok Ao Bø «BñíÂ,lðAûlýzhGQýÏÚAôpøõWôäðo,ûlykBüþüBüôö oóAõñÎ
ÿBø óqoõð< BG þüôoBüôo Büô ïAkok ókBPÖApýâ îýGqA ,òùýì îø ÀhzPìô ëõíPì RBìBÛì òüpOlñíOolÚô òüpPâorG ïBÛìok Bßüpì@ÿBñGô ÿoAnâ úüBKok
êâJ@qAlðoAkl¿Úô|úPyAkëBÏÖoõÃcþðApüAúÏìBWokQukúGJçÚB« íDAkúÞ>!ÿAúÖpc pËð qA ,ëBc òýÎ ok ô úPyAk ÿkBýñG ô îùì {Ûð îø óBùW|òýìqpu
êgAk ok îø ÿA ûlÎ ápPzì RBý¾õ¿g ,þÎBíPWA QÖpzýK
?lñPvø óArüpâ ô ûkq Qzcô ,lðpýãG þøBì ,kõè@ QýéÚAqA þgpGok ápPzì ûõWô òüA úÞ lðA|ûkõG AoAk kõg úÏìBW
úÏìBW ok òÆô îø ÜÖõì ô|úPvWpG ÿBø Qý¿hy ûtüô úG ô|þìApâ óBâlñðAõg úÞ ó@|lýìA RæõdOiüoBOúGþèBíWAûBãðàüBG.kõyþìûlük pWBùìÿBø
iuBK úG þGBýPuk ÿApG kõg kõíñøo qA ,îýñÞ|þì oBhPÖA óBð@ kõWô úG Bì þãéíW úÞ þüBßüpì@ ÿBø|úPyo ok úÞ ÿpýâ îz^ ÿBø QÖpzýK ô þíéÎ ô ÿkB¿PÚA
ô|úPÖpâ êßy pýgA|úøk úu ok|òýìqpu òüA úÏuõO ô lyo ØéPhì
.lðqBvð Iý¿ð þG Ao Bì ,ûly kBü ÿBø {upK JBGok ûlññÞ ÐðBÚ ô áok êGBÚ ÿBø pPzýG QÎpu ,Bø þüBßüpì@ þøAõg þÚpO pünKBð ÿpýu ûrýãðA úG
þßü úÞ QÖBü îýøAõgok ,QuA ûkAk ÿpO Quok ÿõu ô Qíu ô
oõÃc ,ûly kBü lyo jpð úG ólýzhG JBPy îùì ÿBøoõPÞBÖqA
þèBùð óõ^ úÞ QuA ûkõG Bßüpì@ ok úHhð ô lñíyõø óBýðApüA
ôpíéÚokô ûly ûlñÞ kõg ÿokBì|òýìqpu áBgô J@qA ,oôoBG
.lðA|úPgBu pO þÚpPì îø Ao óBGrýì|òýìqpu ô ûkpÞ lyo ô ûlðAôk úzüo óBGrýì oõzÞ pýhé¾Bc
ô QÖpzýK løBy àükrð qA ÿqApÖApuôoôpÒ BG| ,úPynâ|úøk úu ÙpÊ úÞ BW ó@ qA BìA
òüpWBùìpüBu BG óBð@þÎBíPWA Qý¿hy ÿBø RôB×O úWõPì B« ñíÂô îðBñùýì îø þüBÖõßy
îüApGonãøoòüAokîøÿoBývGiuBKóôlGlüByôrýãðAîøô ÿBø|{upKûBâôïA|ûkõGÜÖõì
ô áoô þðBìkõg Roõ¾ úG ,úzýíø êTì úÞ|îøk|þì Ao ûqBWA òüA kõg úG Anè ,QuA ûlì@{ýK
.îüBíð fpÇì îø óArürÎ Bíy BG Ao êDBvì qA þgpG,ûlñÞ QuõK
lñíOôpSô ÜÖõì ÿBø Qý¿hy qA ÿoBývG Ap^ ,úÞ QuA ó@ îzupKô úèCBvì òýPvhð
løBy úÞ þèBc ok ?þðApüA úÏìBW ok BO lñPvø ëBÏÖ ô fpÇì þüBßüpì@ úÏìBW ok pPzýG ,þðApüA
kõg úÏìBW ok ,pWBùì ÿBø QýéÚA püBu úG ÜéÏPì mõ×ðBG ô ÜÖõì ÿBø Qý¿hy úÞ îýPvø ó@
ûpùG kõg óBñÆõíø þÚpO ô ápdO ÿApG|þìpøA lñðBì kõg mõ×ð ô RolÚ qA ô ûkõG ëBÏÖ rýð

.lñüõW|þì
RBìlg ô ÿkB¿PÚA ÿBø QýèBÏÖ úüBu püq lyBG oApÚ pâA ,úÞ QuA ó@ ÿlÏG ëAõEu
qA ÿoBývG úÞ þüBßüpì@ ÿBøkBùðô kBc@ Iý¿ð ÿoBHPÎAô Üðôo ,Bø Qý¿hy òüA þðBvðA
óAõg òüA qA Ap^ ,kkpâ ,lñPvø oAkoõgpG þP×ãñø ÿBø úWkõGô pHPÏì þèBì úðAõPzK qA óBð@
îø Iý¿ð pýâ îz^ þPÞpG ô pýg ,Bø ó@ úðAlñíOôBhu RBìAlÚA ô úðAkpíðAõW oBPÖo ô ûkpPvâ
ok ,úðBìqô ûoôk òüAok óBýðApüA ÿBv×ðAô ÿ|úÏìBWok îèBu ÿBøkBùðô ÜdPvìô Üüæ óBñùýì

?kõy|þíð pãük ÿBøpùy Bü ô wéXð@ wè
ëAõEu òüA úGrýð þøBâ ,úcôpÇì ÿBø {upKpývìok ÿôpzýKô ïBâ úG ïBâ QÞpcok

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

óBPvéâ êGBÛì ok Apð@ ïBð ô úPyõð óBPvéâ pG RoBùì BG ...ô lñK l¾ , úìBð {üo ,úGpâ ô >þHdì îüpì < pPÞk
òüA .QuA ûkAk ÁB¿PgA óBPulñâ ,ÿlÏu úèBuook lýHÎ .QuA ûkõíð ûkB×PuA ó@qAoBývG
ÜéW ô ÑBíW úG ÐWAo çÞ úÞ úèBuo qA {hG ÜéW :lüõãýì ïõu ô þu lñG ok kõg lñK l¾ QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
ÜéW oBPÖo úG ûoByA QùW óBøk J@ qA lyBHýì ÜéW õO ê¾ô IéÆ ok .lýðAk þðq pÒ q úG Ao þðq
:lüõâ þì ûlñvüõð .QuA ûlükpâ ûkB×PuA ókq krýìõO {Ûð þé¾Bc þG úG ûlük ,pdu BO óBðq
Iy ô qôo lñÞ oBÞ óBøk J@ úG úÞ úG óBíø ûlñG úÞ órýì ÜéW:lüõãýì pãük ÿBW ok.J@ úƒG
píÎ óBðq Quk úG kBPÖAõ^ úðoô , ûBìô ëBuô }õg Üèk püq ok ÜéW ,lyBG }õg ÜéW
ÿpãük fçǾA þðq Qzì. kkpâ úíø }rürÎ þèrø îýøB×ìpãükqA kBü kBü úG ókq ÜéW.lyBG
oBPÖo úG ûoByA QÏW úèBuo òüAok úÞ lyBG þì lýHÎ oBS@ úéíW qA oBývG oBÏyA ok úÞ lyBHýì
BXð@QuA ûlükpâ ÐÚAô ûkB×PuA koõì ókq ÜéW ØüpÏOok RB×üpÏO úèBuook BXð@.QuA ûlì@
, òýìq ÈvG ok úÞ îüpÞ ÿA :lüõâ þì pÎBy úÞ ô koAnâ îøpG îz^ úßð@ :lüõâ þì úñXèA îÏð
þì Qzì îø õO Bü , ÿoAk óq Qzì lHÎ BW úíø
þüBÂoA kõgô þuoBÖ RBýGkA fpy ÿApG þuoBÖ þíülÚ óõPì ok#
ÿoAk óq õO óApãük óõ^ úÞ Bü , Bì óõ^ þðq úG ólýuo QùW kpÖ ó@ ok úÞ ÿoBPÖo
óõP×ì îÒ ú^ :QuA ûkoô@ pãük ÿBW ok iuBK ó@pÆBg úG wK ,òPzÞ úG lðkpÞ lülùO þvñW óBâoA wíè úG þvñW ÿkõñzƒg
qA áBG ú^ , koAk óBøk olðA J@ úÞ Ao wé×ì .lðqÜéWÿpPgkBüpvKkBüúG þìûBñKòìôAoBøQýGòüAïkôpuôAoôApìAïkAk ûkB×PuA ÜéW RoBHÎ qAkqAkpƒLƒýƒì kõƒg
úìBð {üBíð ,pÎBy , ÜÛdì qôpƒùG eƒýGm òüA ókôpu ÿApG qA úHOpì lñéG lðôAlg úG ïpG Alhøk äñøpÖ ok þPÚô . QuA ûlƒükpƒâ
.koAk óAõO pK þPzì úÞ Apð@ óq Zpg ô þðApüA äñøpÖ pãzøôtK ô ûlñvüõð ,wüõð òüA ô ërø ûõýy úG QuA þé¿Ö òüA .RBýèrø ïBËð äñøpÖ ëõÚ qA îükpâ þì ÜéW þñÏì ëBHðlG
qA þGpÎ RoBHÎ ókoô@ óôpýG óBìBãzK þßü úßñüA ÿApG lðpýãýíð kApüA ê¿Ö óBâorG Ao ûõýy qA þñì ZApgA :îüõy þì úWAõì ØüpÏO òüA BG
þñÏì òüA êìBO ok úÞ àüoBO ÿBùHy qA þHy oBPÖo qA kõg oBÏyA ok úÞ lyBHýì þuoBÖ óBGq òüA .lyBG þì AnÒ ok àíð lñðBì ïçÞ ok ërø ó@ pãük ïBð úÞ ó@ pýÒ ô Quk BG )kpì ( pÞm
QÒApÖ ô Rlcô qA oBâqôo ô ïkõG àüoBG ô Ùos JBPÞ .QuA úPyõð RApÞ úƒG þƒüBƒÂoA kõƒg þì ÜýÖõO lðôAlg qA ô QuA úHüBƒÇƒì JBƒPÞ þì ëBíÏPuA ókq Ì×è BG ô lyBG þì BñíƒPƒuA
:îP×â þì ô ïkpÞ þì QðoBÛì Qé¾ô ô RpTÞ BG úÎõñíì IPÞ ûpìq ok Ýçük òGA úìBð ZApƒÏì rW ,þñýßíO ô kpg BGpâA úWAõg ÿA .îøAõg ô ólýyApO pu þñÏì úG þGpÎ ok ÜéW Ì×è .kkpâ
ÿôqo@ ûlðBì îèk pG ,þv×ð kôo þì píÎ qA ïk pø ÿpýâoBßG úÇuAô úG úÞ QuA JçÛðA qA {ýK pãük ÿBW ok .þñürƒãð pƒâk oBƒÞ ókq ܃éW oõÇG þuoBÖokô QuA ÜýñXñì Bü ólðApK äñu
kok qA ÕoBÖ ,þÛéW ok ô QÖo ûBXñK úÞ ÿA,þvÞ qA oBzPðA qA wK úé¾BƒÖçG þƒvñW òƒýìBƒÃì þðAk,ÿqApýypâôÿqAopâQuôkÿA:lüõãýì ëBíÏPuA BñíPuA ô ólýyApO pu úG úýHzO qBXì
úð ,lñHèk úð QvüpHèk ApO úð ,þÛég Qñdì ô JBñW.QuAûlükpâÿoô@ÐíWïõíÎxpPuk úG þXñÞ olðBÞ ?ÿqBƒHðA þƒG ÑBƒíW kõƒG úƒ^ Ao pu îø ólýyApO pu ok úÞ Ap^ QuA ûlükpâ
ô QvG@ Qzì ,lðqpÖ ô úðBg ô Qƒvø Qƒðq JBPÞ òüA úÞ QuAoôBG òüApG ÿrüoBK þðBPuBG þøAõgúÞpø...ô...ØÞqô,þñýzñGþOõég
ÿA,qôo pø pG oBÞ úG QGõð YñK ,qõu Rõùy qôpùG eýGm òßýè lyBG þìqôpùG eýGm ÜéÏPì . ÿqBu .lvýhG õì BO lýèBì ô kpÞ pO lüBG
óBùW îÒ qA þÒoBÖ ,pPvG ok úP×g Quk þ×O óApËðIcB¾ôQuAûlükpâpìAòüApßñìBüõâ úG ÙôpÏì þðBÞAq úéèA lýHÎ òülèA ïBËð úWAõg RBýGkA qA ó@ Üég ok úÞ ÿpSA þuoBÖ äñøpÖ ok
óq ,koõg Rõùy õük óõvÖA úƒÞ pƒø,pƒvßü óly ûkBPÖA pÇg úGok þgpG AooBßðA òüA êýèk þuoBÖ qAkpK rñÆô ûlñvüõð pÎBy þðBÞAq lýHÎ ó@lyBG ûly ûkB×PuA þvßu RAoBHÎô þvñW
Rnè úËdè àü pùG ,kpG kõg úðBg úGô QÖpâ !lðAúPvðAkûlñvüõðòüApu rñÆ BG lýHÎ ïBð .lyBHýì ÿpXø îPzø ópÚ óBGq ërøqAoõËñì .lølýìoApÚërøÿlñGúÛHÆokAo
kpì ïpWæ ,ïôpdì óBùW {üBu@q ûly,ïõøõì kõè@ rñÆ úèBuo qA þé¿Ö ok qôpùG eƒýGm }õìlñðBìkõgoBS@okúÞlyBHýìòýXÎërøô þðõíÃì ô òdè úÞ QuA þñhu RBƒýƒGkA ok
ÿA ú¿ýÛð Ýçük òGAoBÏPvì ïBð BG , úìBð ZApÏì lñK ,lW BG êGBÛO ok úPyAk JkA Ùçg ô àýÞo
| |.ëkBHüqóBðqpGlùñð,êìBÞôêÚBÎ QuA lÛPÏì þ×yBÞ ÌÎAô.kkpâ ÐÚAô Qíßcô
ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy BùñO ô ûkõHð ÜýÚk ô Quok úÞ QuA þñhu ërø
ok ÿõèõì òßýè .kkpâ þì pÆBg eüp×O ÐüBì
pPùG þâlðq , pPùG wßu " : úÞ }õâ îýéÏO ërø :lüõâ þì ÿõñÏì ÿõñTì ïoBù^ pPÖk
,ôpâ {èrøpøBÊpGõzìõOõñy lW Ao ó@QuA
lW Bø ërø , óæqBø {ýK QuA ërø ÿlW pø

.óçÚBÎ {ýK QuA
îzy ûlu åorG óApÎBy qA þüBñu îýßc| |
QèBc úu kõg þâlðq ëõÆ ok úÞ QuA ÿpXø
ôþcAlì þßü:QuAûkpÞúGpXOAoþPý¿hy
B« PüBùðô þÎBíPWA lÛðô þËÎAô ïôk þüõâ ërø
þðApÎBy ûpìq ok ôA .óBÖpÎ ô ÿlñéÚ ô þÛyBÎ
ok þüBÂoA kõg oBPÖo koõì ok úÞ koAk oApƒÚ
óAõñÎ úG QuA ûkpÞ oBývG RAoByA kõg oBÏyA
ô Üégô ÜécoBGpüqok ÿõG BO:lüõâ þì ëBTì
ûBâok pG oBG Rlñøk þÞ óAoAk ûkpK , Üèk ô ÜéW

.oBü
ërø fpy okrýð oBP×â òüpýƒy ÿlƒÏƒu BƒìA ô
ërùèA wèBXìô RBTýHg ÿAlPGAok kõg þüApu
úÞ lðkpÞ ïréì óBâorG qA þÃÏG Apì :lüõâ þì
ûõýy úG ërøok þGBPÞ óBzüA ÿApG îñÞ Øýñ¿O
Apì wK ïkAlð JAõW óBzüA úG òì , þƒðqõƒu

10

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

11

óApùO úéXì

|.|.QuA ûly ÿpñø kõâ koAô îø êýG ïõu qôo þGBvc pPÞk qA JBvc Ùpc úíéÞôk kBü BG úP×ø îg ô aýK ok
ÿoçýø ô êýG úÞ Qvýð ïõéÏì ëBc RoBXO BO QuBýuqA pãükô óApüA ÿBø ûBãzðAk úPvWpG kBPuA
úPuBgpG }pvíøô BìBGôAqA QGBÚo úG óõPñýéÞ ok úÞîPÖA þì óBùW ÙôpÏì ÿBø ûBãzðAk þzHc lýÏu lídì
ëõK {üBíð pñø óAlýì úÞ QuA ó@pÆBg úG Bü lðA îéýÖ ok óAoAlíPuBýu úÞ BXð@ qA#
þßy lðoAk þðAôApÖ úGpXO ïkpì ókpÞ .koAk þüAru úG Rpùy {ðAkô îéÎ |[email protected]|
?QuA QuBýu óAlýì qA pO qBu úG {üBíð ÿBýðk úG Bø ó@kôoô úÞ Qvýð pg@ok úÞ ly ûkq ÿqôo Ùpc úíéÞôk òüA| |
|| Bü þðõürüõéO ÿBø îéýÖ ûlññÞúýùO óAõñÎ úÞ ApPÞk ûoôk óBüõXzðAkqA þßü xok QÎBu ëôA qôo
: lýupK þGBvc pPÞk kõg kBPuA qA kõG sôpð êøA QuAqôpýK Üc
ïoBù^ qôo |.kõG løAõg ûApíø QýÛÖõì BG þüBíñýu óBùW ,lýü@ þì ïõu óBùW qA úÞ Bíy !kBPuA
|!òýíuBü óBPuAk àü úÞ }pvíø ô BìBGôA áAoBG qA lÏG óApüA ok þÒõéy úG ÉõGpì ÿBøpHg#
ô îéýÖ lýèõO ÿApG wßýé×Pð BG úèBu lñ^ kAkoApÚ ?QuBXÞ ïõu ô þégAk ÿBø úðBuo oBHgA ol¾ ok
úÛÇñì úG BìpâqA kõG úP×ø òýG úßð@BG# BìBGôA þâlññÞ úýùO þðBLíÞ ô lðA úPvG ëBüpu lñ^ ÈÛÖ óõ^ :úPyõð {OApÆBg ok kBPuA oõzÞëõEvì RBìBÛì ô úPÖpâoApÚ þWoBg
ÿôo òPvzð BG ô ïkpG ûBñK õHýèBì rHu pu àñüA ,lñÞ þì Ñôpy Ao kõg oBÞ ÿkôq úG rýð òüA JAõW ok kõG ûlðBì xçÞ pg@ úG úÛýÚk lññÞþì óAõñÎ þHèBÇì ó@ûoBGok ïAlÞpø
koAk l¿Ú úÞ ûlýuo óõPñýéÞ ÿoçýø úG QGõð qôo úGqôo úÞ îP×â þHéÇì úøAlHèA þÖõXzðAk ïçÎA ô ïkpì òýG pPzýG {ñO UÎBG úÞ
|.|.îPgôk îz^ Büok úG þPßíýð óBðq ûoBGok þìAok åpHéýLuA óõýPuA ÿoBßíø BG ó@ úG Apüq .îñÞ þì AlýK kBÛPÎA ó@ úG pPzýG .QuA ûly ÉBÛð þgpGok þìBËð Qìõßc
ûkpÞ ëõÓzì Ao îñøm þOlì úÞ ÿoBßÖA ÝpÒ wÞ pø úÞ QuA þüBW ïõu óBùW îP×âõXzðAk
ûkAõðBg àü óõ×ü@ Bü õükAo qA ûBâBð úÞ ïkõG îéýÖ ÑõÂõì úÞ kõzð ÿoôAk {ýK úPHèA .kqBvG JApg }A úðBg ,lñÞ kBG@ Ao {Pßéíì løAõhG úPvGpu RApÞAnìqA þüBøpHg óBýì òüAok
úÇÛð òüA úG Bìpâ qA oApÖ ÿApG îø Bø ó@ úÞ þðApüA Bßýðõì óBPuAk úýHy þüBøApWBì ÙApÆA ok ,lyBG kBG@ }A úðBg løAõhG wÞ pøô kõy þì lüBG úÞ luo þì }õâ úG Bßüpì@ ô óApüA òýG
òýíuBü >òýzð Apd¾< äñø@ lðkõG ûkpG ûBñK ok úßéG lðq þíð oôk óõPñýéÞ êýGô þßvñüõè ok ïkpì ÿBø þÒõéy úìAkA ô ó@ YüBPð pËPñì
RApÆBg úG Apì ô koõg îyõâ úG þíülÚ ûlñðAõg úPÖpâ îýí¿Oqõñø úÞ QuA óBðq ókAk ÿCAo ûoBG |!lyõßG {Pßéíì IüphO ok lüBG
kõy úýùO þðõürüõéO îéýÖ àü Roõ¾ úG ûlzð || | |.kõGBøpùy
|.kpG oôk ÿBø ëBu ÈüApy úG úWõO BG úÞ ú`ð@ pÂBc ëBc ok
qBÒ@ òýñ^ úÞ òýzðApd¾ úðApO ô äñø@ | |.ëBüpuBü Bø úðBuo ok IOpì ó@ RBýDrW úÞ kõWõì
óAõñÎ BG >wüAô òýèA< JBPÞ ÿôo qA îéýÖ úÞ QuA òüA Q×â óAõO þì lGBü þì wßÏñì
:kõy þì >ÿCAo Üc ókpG ÿApG åorG kpHð :óq QÎBu<
ïoAlð òì ûoAk ÿoBü ïlük úÞpø| | ô ly pzPñì {ýK ûBì lñ^ úÞ kõy þì úPgBu | |.QuAqôpýKÜcúzýíø
ïoAlð òyôo ÿA úðBg úzýì úÞIy| | }çO úøk òülñ^ úÞ QuA þðæBÏÖ ûoBGok
{ýKëBulñ^úÞQuAÿkApìlýyoÿBøoBÞqA| | ïôk qôo
ólýñy BG Ao þìBýg þHy ô ïlük áoBíðAk ok Ao ôA |.lðoô@ Quk úG Ao óBðq ÿAo Üc BO lðkpÞ JBvc Ùpc úíéÞôk
úðApO òüA äñø@ .îülðAonâ ôA ÿAl¾ ô þÛýuõì úGQuAoApÚ îéýÖòüAúýùOpGûôçÎÿoçýø
ApWA õükAo åorG pPvÞoA BG 1340 ëBu ok úÞ Ao ëBüpu îXñK ê¿Ö ok rýð óBíùì ûoBPu óAõñÎ pupG úÞ þèBXñW ô õøBýø óBýì ok#
oBâlðBìqA þßüô ûkpÞ îýËñO ÿpßzè åorG ly ÿõéW }kõg {Ûð ok >oõùíW wýüo îðBg< ô óApüA koõì ok ûtüô úG þuBýu êDBvì
úGrý^pøqA {ýG ûkBPÖA ûAo úG úðBýìoôBg
|.kôo þì oBíy úG ôA oBS@ òüpO |.kôo| òýGoôk
õükAoqA úÞ þðBìq 1347 ëBuok Ao òýíuBü {üBíð qBýPìA îüBOõy úßHy pãük ÿõu qA 12
àü óApüAõükAook BO ïkõG úPÖo óApùO úG qApýy ríýW ÿoBßíø BG óõPñýéÞ êýG úÞ Ao þðBìo
ok oBG òýèôA ÿApG îñÞ þÆ Ao ÿpHg úøBì úu ûoôk IýOpO òülG ô ûlüpg ôA qA ûkpÞ pzPñì óõupPK
þì óõ^ô ïlük áoA óAlýìokõükAo óBíPcBu
îø {âorGolKô ûly lèõPì óôoqBÞok îPvðAk
pu ûkõG óôoqBÞ ÙôpÏì òülùPXì qA þßü
ô ïçu þðBGpùì BG .ïkpÞ qBG ôA BG Ao QHd¾
óôoqBÞ ô qApýy qA lÏG ô kAk iuBK Ao î×üpÏO
ôA .lðoAlð îø BG þðAlñ^ úé¾BÖ úÞ îýP×â òhu
ïApPcA úÞ QyAk Ao kõg ÁBg ÿBýcô IXc
õðBGpùì ôA þé¾A ïBð .QhýãðA þìpG Ao úíø
lðkpÞ þì {üAl¾ úðAôpK úðBgokô kõG þìçu
úG þðq úÞ ó@óBìpùÚqAô lük þíéýÖ þPÚô þèô
òýíuBü ÿpñø îuA lì@ {yõg kõG òýíuBü ïBð

| |.kpÞJBhPðAkõgÿApGAo
}õg óBñ`ð@ Ao þíülÚ ÿBø|úðApO òýíuBü
Qükôldì úG úWõO óôlG }olK úÞ lðAõg þì
qAo úG BO kBPupÖ kBPuA lñ^ krð AoôA þHønì ÿBø
ÿApG ôA ÿAl¾ þPÚô .kõy Bñy@ þÛýuõì rìo ô
ûkAõðBg QÖpâoApÚ lýüBO koõìõükAo qA {hK
QÛÖAõì õükAo ok {ðlðAõg BG þÆpy úG }A
rýð òýíuBü .lñßð Bøo Ao êý¿dO úÞ lðkpÞ
õükAo úG úuolì }õKôo óBíø BG ûBâ ô kpÞ òýñ^
Ao {íéLük 34 ëBu ok ïBXðA pu ôA .QÖo þì
úG olK oAp¾A BG ô îéLük òPÖpâ BG ô QÖpâ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
13
òüAqApPùGô lñPvø òø@|ûAook îðAoBßíøqAôk BXð@ ok ëBu ôk ô QÖo þOBìlÛì ÿApu|{ðAk
ÿpßzè åorG krð Apì ïolK ïBXðApu .kõy þíð ûkrðBK þøBì Rlì òüA ok ôA .kpÞ êý¿dO
òýèôA .ly IXÏPì lýñy Ao îüAl¾ þPÚôô kpG qA wK BO QÖpâ þì þéý¿dO |úüpùy óBìõO
åorG pSA )lì@ oBü( ïBñG ïlðAõg úÞ þãñø@ | |.lñÞþíéÏìëBu4RlìúG}AûoôkóBüBK
.îPyAkëBu21BùñOÐÚõìó@okúÞkõGÿpßzè úG êý¿dO óBüBK qA wK :úP×â }kõg
kBPÖA BùðBGqpupG îìBð úðApO òüA ólðAõgqA wK ok BXð@ ok ô îPÖo ápíâ ÿpPì 30 óBGBýg
pSAîøqBGúÞ)úðBhýìúGBìBGBýG(ïôk|úðApOBGô ïkõGJBXc|þGóõ^BìA.ïkAkxokÿA|úuolì
BG úßð@ BO ïly fpÇì pPzýG kõG ÿpßzè åorG qA ô lðkpÞ þì JBOpK þãðpÖ úWõâ îPíu úG
þøBzðBìpÞ þñýÏìpÏy BG úÞ )píÎ|úéÖBÚ(|úðApO àükrð úG Ao ïoBÞ êdì îPÖpâ îýí¿O ôpñüA
úÞ )òýzð Apd¾( ïBð úG ÿpãük|úðApO ô kõG .îñÞ êÛPñì àùéÚ ok ïA þâlðq êdì
Rpùy ZôA úG kBPÖA BùðBGq pu pG kôq þéýg
| |.ïlýuo
ûlýuo QýGõHdì ZôA úG úßð@ BG òýíuBü
ókAk|xok qA úÞ koõg þì xõvÖA BìA kõG
qA Ao kõg ëB¿×ðA îßc úÞ þðBìqô ûly ïôpdì
qA þñýãíÒ þËÖBcAlg BG kpÞ QÖBüok Qìlg
|.|.ly AlW úuolì óAqõì@ {ðAk ô {ðAoBßíø
ÿAl¾ ÜyBÎ qõñø òì Q×â þì úzýíø ôA
BK ly IWõì úÞ kõG Al¾ òýíø ô îPvø {ßèk
| |.ïoAnãGþÛýuõìîèBÎúG
ïBð ûAõgkrüA rüôpK úÞ òýíuBü ïôk pvíø
lýLu RçXì þíülÚ óAoBãð úìBðqôoqAô koAk
QzâqBG úG qõñø QuA óApüA lýìA ô ûBýu ô
Bì ô QuA oAôlýìA òýíuBü }pvíø þPìçu
pPvG qA òýzð Apd¾ ûlñðAõg úÞ îýñÞôqo@ îø
.lGBü þüBøo þñýzð ÿoBíýG

pg@qôo ó@ .ïly ïoBù^ xçÞ îéÏì àùéÚ ok
äñW úð }qõì@ûBLu ô kõG óBìõO 6 ÿpPì òýìq ,àùéÚ ok Bøqôo
ok ô .îPÖpâ þì ÝõÛc óBìõO 158 þøBíñì
úGô kpÞ BÖô }lùÎ úG olK úÞ kõG óBìq òýíø
oApßO îøqBG Bü@!ÿoBâqôoôqôo ú^ # ok ÿlW oõÆ úG Ao þâlñðAõg BO kAk ûqBWA òì
?ly løAõg |.îñÞ ëBHðk õükAo
ÿoBâlðBìô BHüqoBývG ÿBø äñø@òýíuBü
ó@ úG }oBíy þG óAoAlÖpÆ qõñø úÞ ûlðAõg
úÞ xõvÖA BìA .lðpG þì Rnèô lñøk þì }õâ
ô kõg þüBuBñy úG okBÚ }kõg pãük
ólýñy BG îø Ao kõg ÿAl¾ô Qvýð {ðBýÖApÆA
óõñÞA úÞôA .løk þíð ÀýhzO {üBø äñø@
pvíø oBñÞ ok ô ûly píüArè@oB^k koAk ëBu 84
óApùOok lñÞ þíð Bøo AoôA ÿA úËdè úÞ {ìôk
ôpPgk þßü úÞrýð }lðqpÖôk .kpG þìpu úG
pu óByokBì úG IOpì QuA pvK ÿpãük
.lðrüo þì àyA {üApG ô lñðq þì
:úP×â õükAo úG }kôoô ûoBG ok òýíuBü
ó@ .îøk úìAkA ïoBÞ úG BO kpGõükAo úG Apì ,olK
úéèA Rp¿ð ô kõG þÏýíu ByBKõükAo wýDo óBìq
.kõG õükAo ô RAoBzPðA ûoAkA êÞ pülì óBýñýÏì
kõWô qBvãñø@ôk :Q×â ïolK úGõükAo wýDo
ÿoBßíø Bø ó@ BG lðAõO þì óBOpPgk úÞ koAk
ÿpßzè åorG ô ÿpßzè kAõW ôk òüA lñÞ
| |.lñPvø
òüA :Q×â õükAo wýDo úG þèBdyõg BG ïolK

óApùO úéXì

14

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

iüoBOok Bø|ÀÚo òüpO áBðpÇg

wýéK QýÏíW óly ûlñÞApKqA wK lñPvðAk þì úÞ,ïkpìqA Ao xpO þüõO-þüõO ÀÚo ÿBø MýéÞoBzPðAqA wK ,ÿpGtø ûlDBì ÿkAq@ xBvcA ,î¿Úo|þì þPÚô BƒùñO"
".kpÞ|þìoôk QÚõìoõÆ úG ,QÖo løAõg óBy àO àO QÚôpu |QümAôoAq@ÿApG óBðqpãük - lypýãPuk kõg ÀÚo ".îñÞ|þì
ÿApG Ao þùGBzì ÿBø îéýÖ þðApüA
úGôlññÞûp¾BdìAoïkpìlðlýyõÞ|þìúÞeévì {upK BG ,þüõO-|þüõO ÀÚo lñO RBÞpc ÿpGtø ûlDBì úÞòüA ,Qvhð ûBãð ok #
,òüA pG óôrÖA .lñßÖA|þì xpO ,lñðApƒG IƒÛƒÎ ûApíø óBâlñ¿Úo þÏíW úPuk äðBG ô |iuBK ô lðkpÞpzPñìôAqA QüBíc úG ïApâBPvñüA ok Ao {ƒ¿Úo ÿBƒøõƒülƒüô
lñPvðAk þì úÞ ,ïkpì qA Ao xpO þüõO-þüõO ok( "!õO|ûô@ !AlðBì@"oBÏy úéíW qA ,lƒy|þƒì ïkpì óBýì ok ÀÚo úƒÞ þƒðBƒXýø ô oõƒy pËð úG pÇg|þG çìBÞÿoBÞ,QyAnâáApPyA
ôoAq@ÿApG wýéK QýÏíW óly ûlñÞApKqA wK ÿA|úèBÛìok.)"ïkpìkBGûlðq"þñÏüþüõèôqóBGq òƒìAk þƒÚçgA ÿpƒPvýø úƒG ,QƒhýãðA|þƒìpƒG pPgk ûlDBì ,Bøõülüô òüA ok .lƒýuo|þƒì
úG ,QÖo løAõg óBy àO àO QÚô pu |QümA lýðAõOþíð,lüpýãGúÞîøAoÿrý^pø"óAõñÎBG Ao Bø|þãP×y@pG òƒüA qA þƒüBƒø|úƒðBƒzƒð .kq|þƒì ô þðApüA NBK ÿBø|äñø@ BG þðApüA óAõWõð
BO ÀÚo ÝBOA qA' óõ`íø ÿoBS@ ok óAõƒO|þƒì ëBc òüA BG .l¿Úo|þì {ÚBƒOA ok þƒGpƒÒ
".kpÞ|þìoôkQÚõìoõÆ ,"lƒüpƒýãG þƒGõƒñƒW ÿBƒƒÛƒüpƒƒÖ@ qA Ao ÀƒƒÚo .lük )1942( 'jqôk VApýì'ô )1849( 'îñùW ÿlW oBývG þOBÏHO ôA úðByõgpu ÿBø|MýéÞ
þì úÞ ,ïkpìqA Ao xpO þüõO-þüõO ÀÚo Arýè ,óôBO|MýÞ ok ÿA|úéXƒì ok ûlƒy|pƒzƒPƒñƒì qA ,þüBßüpìA ûlñvüõð ,RpHéýâ ók ,ïôk pSA ok ÄÛð IHu úG ÿpGtø .QyAk þK ok {üApG
wýéK QýÏíW óly ûlñÞApK qA wK lñPvðAk ÀÚo" :løk|þì eýÂõO ,oBãð|úìBðqôo ,Qüõð okô úPvG ú×Çð îñùWok úÞ"( åBGpPýW ÀÚo ÀÚo qA Ao óBðq úÞ ,óApüA Qìõßc òýðAõÚ
løAõg óBy àO àO QÚôpu |QümAôoAq@ÿApG ûõHðA ;QuA þüByBíO oBƒýƒvƒG þƒüõƒO-|þƒüõƒO }A|þÚçgApýÒ úÇéu ô ûlýèBG úƒðBƒg|þƒLƒuôo ok JBXc óôlGoõÃcrýðô óApãükpGApGok
ÀÚo .lü@þì }õW úG {ðõg )"úPÖBü çýPuA pýãPuk ,lñÞ|þì Ðñì þìõíÎ ÐìBXì ô òÞBìA
BG úéGBÛì ÿApG ÀÚoqA ,Bßüpì@okõýÞþO þG þW ëA óæBÏÖ pø BG ô óBìq qA úøpG pø ô óBùW ÿBW pƒø ok ly pÂBc óApüA þPèôk óõürüõéO ok ôA .ly
lññÞ|þì ûkB×PuA AoAlì óAlÛÖrýðô I¿ÏO ,kõy|þì kAlíéÚ áBðpÇg ëBcpø úG ,äñøBGp IéW îÖlø" :Q×â þzüBíð þÖApƒPÎA ok ô
ÐðAõì Bü ô koô@|þì ûApíø úG þvñW ÿkAq@ úÞ îPyAlð l¿Ú ç¾A" :kôrÖA ô ;"ûkõHð úWõO
".kpÞ|þìoôkQÚõìoõÆúG,QÖo õéW úG ,lñðBHñW|þì Ao òüpu ô píÞ QƒýÏíW Quôo òýíø qA .lñßy|þì îø ok Ao þÎBíPWA
òì ûAoô òì ïBâ Ao òýãñø@ þuBýu ÿBøoBÏy ô lðoô@|þì ïõXø {ƒñƒÞ ûoAõƒíƒø Bƒýƒðk pƒuApƒu ok ÀƒƒÚo úƒƒÞ ".îñÞÜüõzOoBÞòüA úG Ao óApãük
qA ûkpPvâ Roõ¾ úG ÿpGtø BG koõgpG òüA
ok þÂApPÎA þPÞpc úGBTì úG ÀÚo VApýì óAoõìBì ëk ok þüôpýð òýñ^ .lñðq|þì äƒðBƒG .QuA ûkõG þPýíøA lWAô úðApãyoõy qA þƒgpƒG þƒPƒc ô óApƒƒËƒƒð|IƒƒcBƒƒ¾ ÿõƒƒu
,þGõƒñW ÿBƒÛüpƒÖ@ ok lƒüBƒOoBƒK@ ûoôk ok ,þðBcôo àü .ly ïõßdì þñük ÿBø|Qý¿hy
ok ô lðkpÞ|þì oArâpG ÀÚo RApøBËO óBÂpPÏì :úÞ kpÞ ëælPuA ,ÿlHýì êÂBÖ þÛO lídƒì
Bø|ó@ .lðlý¿Úo|þì ÿkAtð JõÞpu úG {ñÞAô Bü ÀÚo -QuA ÿpO|åorG ûBƒñƒâ àƒü ïAlƒÞ"
úÞ,Ao þüõO-|þüõO þøôpâ ô ápdOpK ÀƒÚo úÞ òüA pO|îùì úíø qA "?ëBíƒèA|QƒýƒG QƒÚpƒu
,lƒðkõƒG ó@ ïBƒãzýK ûõƒGBƒHíüq óBƒøAõƒg|ÿkAq@ ok ÿA|ûkpPvâ þãPvHíø {hG |ïBùèA ÿpƒGtƒø
ÿA|ûõýy úG lüBOoBK@úýéÎ RApøBËOokô lñPÖpâ qA ÿoBývG .ly ÿqBXì ÿBÃÖok óBýðApüA óBýì
þyôo úGBTì úG ÀÚo òü A.lðkpG oBÞ úG pSõì ok Ao óBy|ÀÚo ÿBøõülüô óq Bølƒ¾ úƒéíƒW
þGõñW ÿBÛüpÖ@ok óBñ`íø ÅApPÎA óBýG ÿApG ;lðkpÞ pzPñì QðpPñüA ok óAõWõð òüA qA QüBíc
.óApùO òÞBu xBßÎ ,þOôApÆ úðBdüo úéíWqA
.koAk ZAôo oBzPðA êýèk úG 2014 ëBƒu ok kõƒg þƒOôApƒÆ
qA 'ÿkBy' oAlÖpÆpK äñø@ BG {¿Úo ÿõülüô
ûly QyAkqBG {ðBPuôk ûApíø úGrìBýéüô ëoBÖ
úG þãèBu 23ok Apì Bíy" :kpÞ QýüõOôA .kõG
ÿpGtø ûlDBì æBc .lükpÞ QyAkqBG ÿkBy ïpW
BG .QuA {èBu 17 ÈÛÖ úÞ lüA|ûkpÞpýãPuk Ao

"?kpÞ lýøAõg ú^ lÏG êvð
ÐÚAôok ,QuApãðApüôô áBðpÇg ÀÚo úÞ òüA
ok .QuA ûkpPvâ wGôoAk|úzüo BÛýíÎ| ÿoôBG
lñO kBÛPðA ô lüly îzg |ÀÚo ,iüoBO ëõƒÆ
,17 ópÚ ok .QuA|úPhýãðApG Ao Bø|xlÛì|úßzg
,òüpK ïBýéüô ,þüBýðBPüpG óAlÚõÛc ô ûlñvüõð
ÿApG ÿkAq@" Ao ó@ Apüq kpíy|þì Qyq Ao ÀÚo
Rõùy àüpdOô ,RoApy ÿoAlPuôk ,þâqpø
úíø pËð ok þPvüByBð þìpâpu ô ...þvñƒW

".QvðAk|þì óAoBârýøpK

16

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

òüpèBG {Ûðok ,ëBíÞ úG ólýuo ÿApG òíOoõK åpì lcpu BO QuA òßíì óBâlññÞ|QÞpy ÀÚo" :lüõâ|þì úÞ ,wéXð@ wè ok ÿpñø oBÞ,'rìpÚ ÿBø|{×Þ' ëBßüqõì îéýÖ
.kõy|þìïBíO{ðBWÿBùGúG,þé¾A úPgBu )1913('oBùG {PupK' ok .lñ¿ÚpG úGBø|óBvðA þßükrð ÿApG QuA ÿA|ûõýy þðBGBýg ,pâpHupKô ëôBK þüBýðBPüpG óAqBvíéýÖ
þüôpýð ,ÀÚo rýð þÏÚAô óBùW ok qA 'rHu rýì' úèBG ;þßvñüôApPuA þèBXñW RBÚB×OA úíø îÒo úG ...pãülßü ÿA|úðælãñu óBüpK óBPuAkqA þuBHPÚA
òüA þÎBíPWA ÿBø|úßHyô -QuA {hG|þâlðq úøk ok þðBíè@ ÀÚo fApÆ ,xõW RoõÞ pãülßü òPyAk Quôk Bì Ùlø...lñüByõgBð úG ,òuolðA òýPvüpÞwðBø úPyõð
çTì .lññÞ|þì pOoAnâpýSBO Ao úðBíýí¾ óBýG oBÞ ,'rìpÚ ÿBø|{×Þ' ëBßüqõì îéýÖ Bü ;1930 ".QuA
qA ,Bßüpì@ ok õýÞ þO þG þW ëA óæBÏÖ QuA ûly úPgAkpK åpì ÀÚo
AoAlì óAlÛÖ rýð ô I¿ÏO BG úéGBÛì ÿApG ÀÚo úPyAk ÿA|ûpËPñìpýÒ ÿBøpývì pýýÓO ,Bßüpì@
þðBíùì' ok úPynâ ûBì çTì .lññÞ|þì ûkB×PuA ,ëBãýu VlüA ó@ úPvWpG ÿBø|ûpù^ qA .QuA
ô IñWpK þ¿Úo BG óBð@ ,'BøApâ|wñXíø ÀÚo BOoBìpËðpüq úÞ QuA ,áoõüõýð òÞBu ÿkõùü
oõùíW wýDo ëôA óôBÏì úG þüByBíO ô }õW .lük }qõì@ ,óolì ÀÚo ïBãzýK ,ïBøApâ
ok xõHíéÞ qA lükqBG ëBc ok úÞ ,wñK àüBì ,QÖpünKpýSBO ÿôoõy îvýðõíÞqA úÞ ëBãýu
,QýíuA þW .lðkpÞ ÅApPÎA ,kõG õüBøôA ô kBùð óBýñG 1928 ok Ao jpu óBâlñ¿Úo ûôpâ
:lüõâ|þì óBñÞ|ÀÚo ,úìBðpG òüA ûlñøk|IýOpO Üég BøkAtð òýG þãPvHíø ÑõÂõì BG ÿoBS@
þðBíùì àü BG úðBzülðA|QHTì îýPuAõg|þì Bì" ûôpâ ,åorG kõÞo qBÒ@ BG ûoôk òýíø ok .kpÞ
ëA BG úÞ óBð@ úG þñPyAk|Quôk ô åorG ÀÚo ÀÚo" úÞ kpÞ ïçÎA áoõüõýð "wðkõýð"
óBzð {ñÞAô ,lðoAk Qül õýÞ þO þG þW þvýPuA pPÞk ".QuA þOBÛHÆ kpHð ok þcçu
".îýøk fpy ÿA|úèBÛì ok ,ûBãzðAk kBPuA ,QßüpK
úG Ao {ñO úÞ QuA úP×ùð ÀÚook ÿp¿ñÎ RBýÏÚAô ÿBzÖA ok" úðõã^ ÀÚo úÞ løk|þì
þìpÖ ÀÚo .lñÞ|þì| ëlG pýýÓO ÿApG þüôpýð ókpÞ oBßy@ô 1930 úøk ok úÏìBW lñüByõgBð
oBËPðA ç¾A úÞ þÏÚAõì ok æõíÏì úÞ QuA ok oAqBG ÉõÛu ûlññÞ óApüô þÎBíPWA IÚAõÎ
ok .lñÞ|þì óBýG Ao }A|úüBíðôok úðApýèk ,îüoAlð
ok ûlñ¿Úo óApPgk qA þøôpâ 2012 ëBu .QuA ûkpÞ B×üA þGçÛðA þzÛð "1929
ïAkpPvì@ ok Bø|þLuôo úédì ÿBø|òüpPüô óAoôk ok ûtüõG þèBßükAo ÿBø|ÀÚo òýñ^
Ao þìõíÎoBßÖA úWõO ÀÚo BG Bø|ó@ .lðlý¿Úo Apüq ,lðkõG rýãðA|ûpÆBhì oBývG kpu äñW
þ¿Úo òOAoBì ,)1969('?lññÞ|þì àýéy Bø|IuA úG Bø|ó@' îéýÖok áæõK þðlýu ,'lýñÞ ØÚõPì Ao óBvðA RoBXO' òýLíÞ úG úPýíÞ ô þüBßüpìA l ÿBø|QýèBÏÖ úPýíÞ
BG ûqAlðA ó@óBâlñ¿Úo úÞlzÞ|þìpüõ¿O úG åorG kõÞo óBìqok AooAô|xõGBÞ ÿoAk|ûkpG l oAqoBÞ òüA oBÏy( lðkpÞ IéW pø þOoBÞ àì ÙqõW oõOBñu þPèôk RBýéíÎ
lðpýíGô lñP×ýG BO lññÞ|þì QGBÚopãülßü }ôpÖ ô lüpg lüBHð Ao Bø|óBvðA':QuA òüA Bø|QvýðõíÞ BG lýuo|þì pËð úG úÞ Ao ÿkpÖ
).'kpÞ ,úíø òüA BG .lðkpÞ|þì pýãPuk koAk þèlíø
pËðok Ao úßGk þédì ÀÚooô@ Rlcô ÿôpýð þuBHPÚA,pâpHupKôëôBKþüBýðBPüpGóAqBvíéýÖ qA ,ÀÚo fApÆ ,þâpK@ BýzüpOBK óBðõü ok ô óAõg|ØèBhì fôo ó@ ûBâ aýø ÀÚo
pãülßü Qukok Quk óBýñýÇvéÖ úÞ ,îüoô@ wðBø úPyõð ÿA|úðælãñu óBüpK óBPuAk qA .kAk óBzð {ñÞAô RpWBùì óApdG úG ÜüpÆ òüA ok .QuA ûkAlð QukqA Bßüpì@ok Ao {ÂpPÏì
ÀÚo qA îýðAõO|þì .lññÞ|þì ApWA ؾ àü ok ûly úPgAkpK åpì ÀÚo úG ,òuolðA òýPvüpÞ þÏýHÆ Roõ¾ úG ÀÚo úÞ lñÞ|þì ëælPuAôA þzhG ,ÅApPÎA úGBTì úG ÀÚo óolì ÿBßüpì@
úÞ - îýüõãG õüo ëAôBðoBÞ ok þuBýu óBÂpPÏì .QuA okúíøApüq"(QuARpWBùìBGÈHOpìþìõülì oBíy úG 'QuA îùì óBPuõK ûBýu óBW' {HñW qA
ôrýüAoBK'ÿBHìBuÀÚoúuolìqAþøôpâëBvìA Bø|IuA úG Bø|ó@' îéýÖ ok áæõK þðlýu ÜüpÆ qA wK ,lðA|þüBW|úGBW ô {HñW ok ó@ qA QuA þðAlñìpñø }çO úXýPð òüA .lü@|þì
,òì ÿAlg' ïBð úG Ao ÿA|úÏÇÚ ó@ok 'þOõýO ôk þ¿Úo òOAoBì ,)1969('?lññÞ|þì àýéy óBßì êÛð wc BG þðBu@ úG óAõO|þì ÀÚo ô þãñøpÖ ÈGAo ô ÀÚo fApÆ ,êG êíy úéíW
'?QuA úPÖo óBýì qA ÿoAk|ûkpG Bü@ ,òì ÿAlg püõ¿O úG åorG kõÞo óBìq ok Ao oAô|xõGBÞ )".kpÞ þèlíø RpWBùì ok þßürýÖ
þvðõO ûôpâ úG îø lüBy .lðkpÞ ApWA pãülßü BG ûqAlðA ó@ óBâlñ¿Úo úÞ lzÞ|þì ú¾pÎok ,åpì þèõízðBùW Bü ,åpì ÀÚo
ûlñ¿Úo óBðq qA êßzPì ,'ûlñ¿Úo óAlðôpùy' ÿõÚ'îéýÖok.lðpýíGôlñP×ýGBOlññÞ|þìQGBÚo úzýíø þÎõÂõì ,óBùW äñøpÖ ô pñø
-lídü òG ÿpdG -ÀÚo fApÆ ÿpHøo úG þèBOBð }çO ,þßvÖõðo@ óoAk úPgBu ,'ûBýu ,ÀÚo òüA ok .QuA rýãðApG|UdG
ïBð úG QuA ÿA|úÏÇÚ óByoBS@qA þßü úÞ ,îüpãñG
lídü òG .'lý¿Úo îøAõg ÐðAõì úíø îÒo úG'
úýéÎ Bì ûqoBHì IèBÚ ÀÚo" :úÞ løk|þì eýÂõO
".QuA þÎBíPWA ô þñük þzülðA|àzg
pËð úG úðApvßHu þÃÏG pËð úG ú^ ó@ ok
Bðôlì BG Üc .QuA úP×ùð îýËÎ þüôpýð ,lü@|þì
":lðAõg )1985('ÀÚo Rnè' úÏÇÚok úÞ kõG
".îñÞ|þì ÿkAq@ xBvcA ,î¿Úo|þì þPÚô BùñO
rýð óApãük úG ô QuA ÿoBu ô ÿoBW ÀÚo
òüA ÑõýyqA þÛükB¿ì úGBTì úG .lñÞ|þì QüApu
qA þüBýðBPüpG óAlñìpñø úG óAõO|þì pýâApÖ IO
{ñÞ .kpÞ ûoByAoõùzì ÿõéG ÿõG BO óBg ïpÞA
óAoôk ok ô -koAk pünKBðoBùì þPÏýHÆ ÀÚo
Quk òüA qA úðBzÞpu þüBø|{HñW RpvÎ
.QuA ÿoôp kõG Bðôlì BG Üc .QuA úP×ùð îýËÎ þüôpýð ,lü@|þìpËð úG úðApvßHu þÃÏGpËð úG ú^ ó@ok
|"|".îñÞ|þì ÿkAq@xBvcA ,î¿Úo|þì þPÚô BùñO ":lðAõg )1985('ÀÚo Rnè' úÏÇÚok úÞ

17

óApùO úéXì

lðly úPgBu çÆqA úÞþüBø|rý^ òüpO|IýXÎ

lýñýG|þì Ao þHèBW ô úðBÛícA ,IýXÎ ÿBø|rý^ IéÇì òüA ok
lðA ûly úPgBu çÆ qA úÞ

ûBãzüBíð ok çÆ {Þôo BG ûApíø ÿBø|ò×éO| | ok ÀèBg ÿçÆ qA olüô RoAk àuBì àü )1989 - 1988( þßüBð ókpW püA ÿBø|þðBPÞ
õßvì ok 2006 ëBu õýÞõO þyôpÖpøAõW óBEèoôAõýðok

qA úÞ þìpâõéýÞ 19 wívüpÞ Qgok àü
ok þyôpÖpøAõW ok ûly úPgBu ÀèBg ÿçÆ

òKAs ,õýÞõO

ïAkpPvì@ok oBýÎ 24 ÿçÆ qA Roõ¾ àuBì 30 ëõÆ úG çÆ ïõPðBÖ wüôo rèôo QÞBì àü
lüpgrÞpì àüok ïpâõéýÞ 5 óqôôpPíýPðBu

òý^ ,äðBýñy ok

úPgBu 2011 ëBu ok úÞ ûtüô QGArýèA úßu àü
12 ô ÅpÎ pPíýPðBu 80 ,óqô òO àü ,ûly

.koAk QìBh pPíýPðBu

wüoBK ok çÆ þyõâ JBÚ àü

àü ok ïpâõéýÞ àü óqô úG çÆ {×Þ àü ok xBíèA ô çÆ wñW qA QßüpÞ NõO àü ok çÆ {Þôo BG ÿp`éüô ÿôo QñýéÖ ÿoæ ûlük ólñè þvé^ok çÆ {Þôo BG ÿoApÖ òüA
äðBýñy ok ûBãyôpÖ qA NõO òüA .BýèApPuA ,óoõHéì þyôpÖpøAõW wéXð@ wè ûly
Bßðçüpu ok oBýÎ 18 ÿçÆ ô xBíèA 2704
pøAõW QßüpÞ NõO BùñOô QuA ûly úPgBu 18

QuA óBùW ok

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ÿçÆ ÿBø|úßO BG óõPéýPuA óõuôçÞ pýñK þìp^ {yõK ok ÁBg ÿçÆ qA þßñýÎ äñÞäñøokpøAõWôçÆ{ÞôoBGQèAõO àü ok ïpâõéýÞ 14 óqô úG çÆ óõèõüô àü| |
óBPvéãðA ok þÞAoõg ólñè ok þßzì õýÞõO ok þyôpÖpøAõW

Ýoô BG úÞ Býðk ÿBø|Rçßy òüpO|óApâ qA þßü ïpâõéýÞ 6 qA ûly úPgBu 2009 ëBu îüõÛO
2009 ëBu okô ûly ûlýyõK þÞAoõg ÿçÆ õýÞõO ok ÀèBg ÿçÆ

ly úPgôpÖ oæk 1600 ólñè ok

þEHíG ok xBíèA ô çÆ wñW qA ÿrñè RAréÖ þñKAs ûlññÞ lýèõO ,õOõìBÞôA Bülýø
ok ,ôokõgô àýðôpPßèA ÐüBñ¾ ÿApG }qoABG
ok Ao ÀèBg ÿçÆ ÿBø|êHìk {üBíð ëBc

õýÞõO

õýÞõO ok çÆ ið BG ûly úPÖBG xôpÎ xBHè | ok oBýÎ 24 ÿçÆ wñW qA QèAõO ëBíPuk BG úÞ rðpG wñW qA þÏÚAô kBÏGA BG IuA úívXì ÿlñø óBâoqBG ÿçÆ òøApýK
òüA qA àü pø .óBíè@ok QÖBG þcApÆ ûBâoBÞ þyôpÖpøAõW àü ok ûly ûlýyõK çÆ úÚoô
qBu Quk ô þyoB×u fpÆ BG Bø|ëBíPuk
òKAsok
lðõy|þì úPgôpÖ oæk 250 ô lñPvø
19

óApùO úéXì

ÿBø þPüpHéu òüpOlì@okpK BG
lüõy Bñy@ïApâBPvñüA

|justin bieberpHýG òýPuBW -7 |cristiano ôlèBðôoõðBýPvüpÞ-3 }BÖ Ao kõy þì ëlG ô ko úÞ þèõK óArýì ûBã`ýø ÿBø úßHy qA lì@ok IvÞ êývðBPK #
p×ð 100 ‚000‚000 :oôõèBÖ kAlÏO p×ð133 ‚000‚000 :oôõèBÖ kAlÏO pãükoBG ÿoô@ïBupu ïBÚoA òýñ^ BìA lññÞ þíð ÿrý^ ó@qA pO ûlññÞ ûpýg oBývG þÎBíPWA
pø ÿApG oæk 75 ‚000 :þìApâBPvƒñƒüA lƒì@ok IvÞô RBÓýéHOok þÎBíPWA ÿBø úðBuo {Ûð oApÚ ÿApG Bø þPüpHéuô lýñÞþìpßÖ úÞQuA
pø ÿApG oæk 630 ‚000:þìApâBPvƒñƒüA lƒì@ok úìAkAok .løk þì óBzð Ao Bø ûoBPu ÿApG lì@ok Áõ¿g úGô Bø ïp×PéK òüAok QvKpø ókAk
QvK QvK ok pÂBc ÿBø þPüpHéu òüpOlì@okpK QupùÖ kríPuk óAõñÎ úG þÖArâÿBø îÚo ïApâBPvñüA

jr oõƒýðõƒW xõƒPðBƒu AõƒéýuAk oBƒíýð -8 |kim kardashianóBýyAkoBÞîýÞ-4 .QyAk îýøAõg Ao ïApâBPvñüA .lññÞþì QÖBüok
|neymar p×ð 113 ‚000‚000 :oôõèBÖ kAlÏO |kylie jenner pñW þéüBÞ-1 úñýìqok úÞ| Hopper HQ | rýð ëBvìA
p×ð110 ‚000‚000 :oôõèBÖ kAlÏO ,koAk QýèBƒÏÖ ïApƒâBƒPvñüA ok ÿrƒüo úƒìBƒðpƒG
p×ð101 ‚000‚000:oôõèBÖkAlÏO ÿApG oæk 720 ‚000‚000 :þìApâBPvñüA lì@ok pø ÿApG oæk 1 ‚000‚000:þìApâBPvñüA lì@ok òüpOlì@okpK ô òüpOlñíOôpS úðæBu QupƒùÖ
pø ÿApG oæk 600 ‚000 :þìApâBPvñƒüA lƒì@ok QvKpø pzPñì Ao þÎBíPWA úßHy òüA ÿBø þƒPüpƒHéu
QvK ÿBø ûkAk xBuA pG ÿlñG ûko òüA .QuA ûkpÞ
QvK |beyoncerèôBð úvðBýG -5 |selena gomez rìõâBñéu -2 ÿBøûkAkòýñ`íøô|Hopper HQ |þégAk
|leo messi þvì êðõýè -9 p×ð115 ‚000‚000 :oôõèBÖ kAlÏO p×ð 138 ‚000‚000 :oôõèBÖ kAlÏO pG òýñ`íø ô QvK pø }qoA koõì ok þìõíÎ
p×ð 95 ‚300‚000 :oôõèBÖ kAlÏO pø ÿApG oæk 7 ‚000‚000 :þìApâBPvñüA lì@ok pø ÿApG oæk 800 ‚000:þìApƒâBƒPvñüA lƒì@ok pø }qoA óArýì ô lðpG pø þPgAkpK óArýì úüBK
pø ÿApG oæk 500 ‚000:þìApâBPvƒñƒüA lƒì@ok JnWô ókpÞ pýâok ÍBdè qA ïApâBPvñüA QvK
QvK QvK
QvK |the rock óõvðBW áAo þðôAk -6 .QuA úPÖpâ Roõ¾ IÆBhì
ô oõùzì óAõWõð QupùÖ òƒüA olƒ¾ ok
p×ð 109 ‚000‚000 :oôõèBÖ kAlÏO ,pñW þéüBÞ ,xBHèô lì óBùW okoBýéýì BHüpÛO
pø ÿApG oæk 650 ‚000 :þìApâBPvñüA lƒì@ok ïApâBPvñüA ok úÞ þPvK pø ÿApG úÞ koAk oApÚ
lì@ok oæk óõýéýì 1 úG àükrð løk þì oApƒÚ
QvK koõÞo óõñÞA úÞ rìõâ Bƒñéu .QƒyAk lƒøAõƒg
óBìq òüpPíÞ ok àüæ óõýéýì àü úG ólýuo
,oæk800‚000BƒG koAk oBƒýPƒgA ok Ao òƒƒßƒíƒì
îýÞ ,oæk750‚000 BG ôlèBƒðôo õƒðBƒýƒPƒvƒüpƒÞ
BG ,pñW þéüBƒÞ þƒñƒOBƒð pƒøAõƒg ,óBƒýƒyAkoBƒÞ
úHOo ok oæk 700‚000 BG úvðBýG | ô oæk 720‚000

.lðoAk oApÚ QupùÖ òüA îXñK BO ïôk ÿBø
qA óBýyAkoBÞ þüõéÞôpñW ëAlñÞ óApøAõg
ëôAp×ð 11 óBýìok rýð óBýyAkoBÞ-pñW ûkAõðBg
òüA BO lðoAk oApÚ ïApâBPvñüA ok lì@ok IvÞ
IvÞ ÿApG ûtüô þÏHñì úG þÎBíPƒWA úƒßƒHƒy
QuA pÞm úG ïqæ .kõy êülHO ûkAõðBg òüA lì@ok
úG ô ØéPhì ÿBø ûqõc ok ÿlñG ûko òüA úÞ
úÞ ÿoõÆ úG QuA ûly îýËñO úðBâAlW Roõ¾
pñW ëAlñÞ qA ÿpHg pãük òzÖ ô lì ûqõc ok
27‚000 BG lülc çG ïBð úG þèlìpKõuô Qvýð
{hG òüA QupùÖ ol¾ ok QvK pø ÿApG oæk

.kpýâ þì oApÚ
BG þßvƒÖõƒgBƒOAo þƒéýƒìA rƒýƒð ôA qA lƒÏƒG
qA wKô koAkoApÚ QvKpø ÿApGoæk 26‚5000
ÿqôo ô þ^Aô BÞõéðBýW ,þñâApÖ AoBýÞ rýƒð ôA
òüA óArýì úPHèA .lðoAk oApÚ þéPüAô óõPãñýPðBø
Bøpvðõé×ñüAô BølðpG Apüq Qvýð ÜýÚk Bølì@ok

20

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

garethbale|êýG Rpâ-13
p×ð 34‚900 ‚000 :oôõèBÖ kAlÏO

pø ÿApG oæk 185‚000 :þìApâBPvñüA lì@ok |kendall jenner pñW ëAlñÞ-10
QvK p×ð 92 ‚400‚000:oôõèBÖ kAlÏO

pø ÿApG oæk 500 ‚000 :þìApâBPvñüA lì@ok
QvK

aüôõíýøApüA óBOæq-14 óBýyAkoBÞþüõéÞ-11
|iamzlatanibrahimovic |khloe kardashian
p×ð 33‚300‚000 :oôõèBÖ kAlÏO p×ð 76 ‚700‚000 :oôõèBÖ kAlÏO
pø ÿApG oæk175‚ 000 :þìApâBPvñüA lì@ok pø ÿApG oæk 480 ‚000 :þìApâBPvñüA lì@ok

QvK QvK

|david beckhamïBßG lüõük -12
p×ð 47‚700‚000:oôõèBÖ kAlÏO

pø ÿApG oæk 300 ‚000 :þìApâBPvñüA lì@ok
QvK

)|luissuarez|(qoAõu wýüõè -15
p×ð| 28‚ 400‚ 000 :oôõèBÖ kAlÏO

pø ÿApG oæk 150‚000 :þìApâBPvñüA lì@ok
QvK

21

óApùO úéXì

| |.ïoAkëBu76ôïAûlylèõPìóApùOok-
76 úÞlü@þíð õO úG ç¾A îðrG úPhO úG*

| | .þyBG úèBu
ÿspðA òPyAlð ô }qoô êýèk úG lƒüBƒy-
þ×ñì ÿBøoBÞ úG ókpÞ pßÖ qA Apüq QuA þ×ñì

| |.ïoArýGç¾A
þíðpßÖ þ×ñì óõ^ ,QuA þHèBW úPßð*
pøBÊ þ×ñì ÿBø {Ûð ok úzýíø þèô þñÞ

| | !ÿõy þì
þðApüA ÿBø óAkpâoBÞ úÞ QuA òüA {éýèk-
| |.ÿôoþìôpÖQzÛðokJõgþéýglñP×âþì
ÿôo úG þWoBg ÿBø óAkpâoBÞ þèô*

| | .lðkpÞúýßOõO QHTì {Ûð
.lüoAnãG úÛýéu ÿBK úG Ao òüA-

îéýÖ 101 BG|þ| BKéôéíoèAAôòóýGAppüãAüoqkBGÜÿÖoõBì×ÒpýãðBùW

ÿpãüqBG ÕApu úG úÞ lƒy úƒ^ Iƒg* ô ûly lèõPì BXÞ ok ÿoB×Ò pýãðBùW* ûkAk ïBXðA þüõâô Q×âôA BG lüõy Bñy@oõzÞ óApãüqBG úéíW qA ÿoB×Ò pýƒãƒðBƒùƒW|#
| | ?þPÖo | | ?koAk ëBu lñ^ | |.lýðAõgþìpüqokúÞïA qA {ýKok óApüA ÿBíñýu MýO }õgô óAõW
ïAlðA ô JAnW ûpù^ îÒo úG úÞ kõG JçÛðA
òýíø úG .ïkõG pñø ÜyBÎ þðAõWõð qA òì- pPzýG ok QyAk ÿpãüqBG ÿApG úÞ þHuBñì
xokô îPÖo óBíè@ úG kõG îèBu 18 þPÚô pÆBg ô ly þì pøBÊ þ×ñì ÿBø {Ûð ok Bø îéýÖ
úèBu 22 .ïlðAõg iýðõì pñø úðBg ok Ao Bíñýu úÞkpÞþì B×üA þGõg úG Ao kõg {Ûð óBñ^
Bñy@ þÚõSô qôpùG BG ô óApüA îPzâpG úÞ ïkõG þìAô {ñÞAô úG kõg úýéÎ Ao óApâByBíƒO
okô kpÞ þÖpÏì þíuBü àìBýu úG ApìôAô ïly
úýùO Qukok óBðBìpùÚ óBìpùÚ ïBð úG úÞ þíéýÖ .QyAk
ÿqBHíø þÚõSôqôpùG BGô kAk QÞpy Apì QyAk ÿBíñýu MýO }õgôoBÞpKpãüqBG òüA BìA
ô ïkpÞ ÿqBG ,pùy þüçÆ õì îéýÖ ok lÏG .ïly {ýG ok ly ZoBg oõzÞ qA úÞ ó@ kpXì úG óApüA
ok ÑõíXìokô ly qBÒ@ òìoBÞ IýOpO òüA úG kpÞ þüBýðBLuA ô þüBýèBPüA ,þÞpO îéýÖ Bø ûk qA
ô QyAk ûlùÎ úG Ao ëôA {Ûð Bø ó@ þìBíO ok úÞ
| |.ïkpÞÿqBGþðApüAîéýÖ33 þðApüA ÿBø îéýÖokôA þ×ñì ÿBø {Ûð ÙçgpG
| | ?þPÖo ZoBg úG úÞly ú^* ÿõéW QHTì {Ûð BG þWoBg ÿBø îéýÖ úýéÞok
àü ïkpÞ ÿqBG óApüA ok úÞ þíéýÖ òüpg@- BG pPzýG úßð@ ÿApG .ly þƒì pƒøBƒÊ òƒýƒGoôk
îéýÖ xoBK úÞ kõG úýÞpO BG ápPzì þhüoBO îéýÖ qA ZoBg ô óApüA ok ôA ÿBøoBÞ ô ÿoB×Ò pýãðBùW
úýÞpO úG óByõÞ pPÞk BG ,kõG ó@ ûlññÞ úýƒùƒO
QýðõW úýÞpO ÙôpÏì úzýKpñøoBñÞokô îýPÖo 22

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ÿqBG úðBýìoôBýgok îø îéýÖ àü ïlýñy* óBìq ok úÞ òìoBÞ îíðBg .îñÞ þì þâlðq îéýÖ oBù^ ok BXð@ ok ô îPÖo BýðBLuA úG BýèBPüA qA ly þÖpÏì òülèAphÖ ïBð úG óApüA ok úÞ Qðo@
| | ?ÿkpÞ îðBg oBývG ô kõG ÿoõùzì úzýKpñø }kõg pPuõKô îPyAk ëôA {Ûð úíøok úÞ ïkpÞ ÿqBG .ïkpÞ ÿqBG Ao ûBykBK {Ûð

Apýíu BG úÞ àüoBO ÿBýðk îéýÖ úu ok- | |.QuAþGõg | |.QuAkõWõìîüBøîéýÖ úýÞpO ok BO ly UÎBG òýíø ok ÿqBG
ôk ó@ok ÙoBÎô ïkpÞ ÿqBG þðBñHè ûoBPu lícA | | ?þ^ lðqpÖ* oBñÞ ok óApùO úéXì ok Bùð@pPzýG úéG* óBðAkpâoBÞ ô óBâlññÞ úýùO Apüq .ïõy oBâlðBì
ok îø îéýÖ àü .QuA ûlðAõg òì ÿBW úG äñø@ qA òýíuAs ïBð úGpPgk àü ïoAk lðqpÖôk- îüõãG lüBG þèô .ûly NB^ úHcB¿ì òüA ok BO lñPvG ÿklÏPì ÿBøkAkoApÚ òì BG úýÞpO
ÿApG oBßy {ìBð úÞ ïA ûkpÞ ÿqBG þGõñW ûpÞ àü ô QuA þÚõÛc êýÞô BýðBLuA ok úÞ òìoBÞ
| |.QuAòPzÞ úÞ ïpãük lðqpÖ .ïoAk çýðAk ïBð úGôA qA îø ûõð ,ÿA úPyAlð óApüA ok ZAôkqA wðBy õO Büõâ qA úýÞpO ok .îñÞ ÿqBG Ao ëôA {Ûð óBð@ ÿBø îéýÖ
îðBg àü qA lñÞ þìoBÞ ëõâõâokô QuA pvK ÿBO ôk ô þPÖpâ úýÞpO ok óq BO ôk óõ^ kõWô úG UÎBG pìA òýíø ô ly ëBHÛPuA ïoBÞ
| | ?ÿA ûkpÞÿqBG îéýÖ lñ^ ÑõíXìok* pðoAô óAokApG þðBLíÞ óôBÏì úÞ QuA þüBßüpì@ pÆBg úG úÞ ly òì ÿApG þüBøpukok ólì@
| |.ïAûkpÞÿqBGîéýÖ101- .Bßüpì@ô BýðBLuAok îøpãük þÏðAõì IOpìô kõG ÿA úýÞpO óApãüqBG RkBvc
| | ?þñÞþì ú^ óæA* | |.îPyAkþGõgþâlðqîøôABGôQuA ëBc ok òì .ûkõG oõÇñüA QívÚ lüBy- úHcB¿ì òì úýéÎ .lðkpÞ þì kBXüA îøAo pu Ao
ïkpÞoBýPgA BýðBLuAok úÞ ÿpvíø BG îøpÂBc

ô îPvø îéýÖ {hK oBÞ ok úÞ QuBø ëBu- ÿBø úzýKpñø oBÞ þðçÖ úÞ lðkpÞ þì þüBø
êýèk òýíø úG .koAk oApÚ ó@ úýyBc ok ÿpãüqBG òì úýéÎ þüBøpPuõK Bü ô ûkpÞ úPhO Ao úýÞpO
úÞ îüA þì wéXð@ wè úG îéýÖ lüpg ÿApG þOlì
þðBPuôk ólük îø ô ByBíO îø ô QuA ëBÖ îø .QgBu þì óApãð Apì úÞ ly þì NB^
ûpù^qA òOôk BG ZAôkqA BG ïkpÞ þÏu AlPGA
| |.õOlñðBì îvèõü ûlñðAõg þßü úýÞpO ÿpñø ÙôpÏì ÿBø
| | ?QuBýðBLuA óBíøõO þé¾A ÝõOBKô* qA Ao ïkõg êâ úzüBÎ úzýKpñø ÿpãük ô ÿlìBÞ
BýðBLuA úG BýèBPüA qA úÞ þèBu óBíø qA òì- BO QyAlð ÿA úXýPð þèô ïqBu oôk Bøpukok òüA
BXð@ok îøqõñøô ïlyoBâlðBì BýðBLuAok îPÖo ok ÿqBG ÿApG Apì þüBýèBPüA óAkpâoBÞ àü ûpgæBG
ok .îPÖo BXð@ úG ô kpÞ RõÎk BýèBPüA úG îéýÖ
| |.îñÞþìþâlðq QzK úG îø pãük ô ïkpÞ ÿqBG îéýÖ ôk BýèBPüA
RrürÎ óAlðqpÖ ô Rpvíø ô õO ÿApG* òülG .ïkpÞ }õìApÖ Ao úýÞpOô ïkpßð ûBãð ïpu
| | .ïoAkpPzýG ÿBø QýÛÖõìô þPìçu ÿôqo@ ëõEvì úßð@ BO ïlðBì BýèBPüA ok ëBu 5 IýOpO
oõÇñýíø ô Jõg Quôk õO qA pßzO BG- ÿBø îéýÖok ÿqBG ÿApG úÞ koAkpHg îüBø úìBðpG
úÞ óApùO úéXì pülì ÿoõð lHùy ïrürÎ ÜýÖo úXýPðok .ÿA ûly RõÎk lüokBì úG þüBýðBLuA
23 | |.kAkAoúHcB¿ìòüAQ¾pÖ

óApùO úéXì

kpÞþüBíðôo ïôk þðBùW äñW RBíùìqA IèA kôo þG@|îÞ

óBüBK qA wK IèA kôo .lðoõg|þì îz^ úG þñýìq à^ ÿoõùíW þGpƒÒ ëBƒíy qA IƒèA kôo .QuA úÆõGpì ô þâlðoBG {øBÞ ,Bìpâ Zõì þK ok#
ÿBüBÛG qA BøoBG ,óõñÞ BO þðBƒùƒW ïôk äƒñƒW úG åoõHìBø þßükrð ok ô kpýâ|þì úƒíz^pƒu oApÚ ëBu Bø|ûk qA wK þPc ûpX×ñì kAõƒì äñW þìBËð RAôkA ÿBüBÛG ,Bøkôo |J@pýhHO
òüA BìA ûly ÿqBvƒÞBƒK þƒìBƒËƒð RArƒýƒùƒXƒO pPìõéýÞ1094 úÞ IèA .krüo|þì ëBíy ÿBƒüok àü .lðoBHâpì óBñƒ^|îø J@ pƒüq ok òƒPƒÖpƒâ BùñO .lðA|ûly oAlülK J@püq qA ïôk þðBùW
òüA ,þÏýHÆ QýÏÂô úÞ QuA oBG òýPƒvƒhƒð .lñÞ|þì oõHÎ rýð {üpOA ô óBPvùè qA koAk ëõÆ ÿA|úPuõK< :lüõâ|þì òvÞBu wýéK ÿõãñhu oArÖA|äñW Bü òýì ,àXðoBð 21úP×ø àü ÙpÊ
óBýì ok úÞ úƒP×â àƒ^ ÿoõƒùíW wƒýéK àXðoBð Bü IíG ÿôo ØéPhì RBGõuo qA úÞ .lðA|ûkoô@óôpGpu IèA kôo úðApÞqApãük
.lñÞ|þì Qüôo êGBÚ Ao RAôkA àXðoBð úƒíø qA {ƒýG ,ûlƒy ؃zÞ RBƒíùì Bùð@ òüpÖ@pÇg QýøBì lðAõO|þì ,kõy|þì kBXüA úýyBc qA úÇÛð YñK ok ,úP×ø àü ÙpÊ BùñO
eÇu ,Aõø úÛGBu|îÞ þßzgpÆBg úG óõñÞA ÿôpýð þøoq RAôkA ô êvévì RBÏÇÚ ,þPuk Bü òýì ,àƒXðoBƒð 21 ,)úƒHèA( IƒèA úƒðBƒgkôo
ÜíÎ .QuA ûlýuo óArýì òüpPíÞ úG IèA J@ >.lñÞ þ×hì Ao óôpG pu ,ïôk þðBùW äñW úG ÜéÏPì RBíùì
BGpPíýPðBu lñ^ BùñO åoõGlâBì êKpüqok J@ )òvÞAq( òvÞBu QèBüA ok IƒèA .lƒðA|ûkoô@
48 úÞ koAk úé¾BÖ 1934 ëBu þhüoBO koõÞo qA þgpG úÞ ûkpÞ þñýzð|IÛÎ ÿA|ûqAlðA úG óBíè@
BG IèA ÿôo pG oAnâ ô Qzâ.kõG pPíýPƒðBƒu úG J@ ÜíÎ îÞ ÿBø|{hG ok óBykõg ,ïkpì
oAõâBð úécpì úG qõñø úPHèA þdüp×O ÿBø|þPzÞ .lðkpâ|þƒì ûkpƒßð êƒíÎ þƒãñW RAôkA ëBƒHðk
ok QuA òßíì Bìpâô þG@îÞ ïôAlO BìA ûlýupð Bø|ïAlÚA úðõâ|òüA lüõâ|þì QƒèBƒüA òƒüA wƒýéK
kBXüA ëçgA Bø|þPzÞ òüA BG QcBýu ô pýu Roõ¾ ok kApÖA ú×ýÊô BùñO ô lñÞBðpÇg ô Ñõñíì
úðBgkôoBG,þHñWëBðBÞàüÜüpÆqAIèA .lñÞ RAoAkA úG ókAk ÑçÆA ,þüBøoArÖA òýñ^ ûløBzì
eÇu óly kBüqô îÞô kõy|þì ÈHOpìrýð òüAo
qA þßü .koAk pýSBO rýð kôo òüA ÿôo ó@ J@
-òéÞ þdƒüpƒ×ƒO þƒðApƒýƒPƒzƒÞ óBƒüõƒãƒñƒhƒu
ô þGBPÖ@ óBPvGBO qA óæA BO Bì< :Q×â Ùôléuôk
J@ eÇu òPÖo òýüBK BìA îüA|ûkõG kõñyõg ïpâ
õãñhu òüA >.lyBG ûlññÞ óApãð lðAõO|þì òüAo
ok óAôApÖ ÿBø|þâlðoBG úÞ kpÞ ÿoAôlýìA qApGA
.lñÞ àíÞ òüAo óly pO|J@pK úG óBíè@ JõñW

ly Ùnc àýèõOBÞÿBvýéÞþñük ÿBø|ûqõì@qA ïAlÎA RAqBXì

.QuA òyôoBð ,kõG løAõg ú^ óBßýOAô îýí¿O úÞ QuA ûlì@ þñƒük ÿ|ûqõƒì@ òƒýƒíƒø ok ïpXì Qèrñì ô óCBy òPÖo òƒýG qA UƒÎBƒG rƒýð RAqBXì BG wývðApÖ NBK Q׃èBƒhƒì #
qA ô òýzð|àýèõOBÞ ÿBøoõƒzÞ qA ÿoBƒíy ok úÞ lƒðoAk kõƒWô rƒýƒð ÿpƒãƒük ÿBƒø|RAqBƒXƒì >.kõy|þíð BøoBG ôA .Qvýƒð ÿlƒülƒW ûlƒülƒK ïAlƒÎA
RAqBXì ,Bßüpì@ ûlykBü ÿBø|QèBüA ok úéíW ôóBC yØèBhìôòzgþéíÎAoïAlÎARAqBXì
.lñyBG ïAlÎA RAqBXì qA pOlì@oBÞ lñðAõO|þì ïAlÎA RAqBXì úÞ QuA ûlì@ ó@ pG óôrÖA pG óBßýOAô óõñÞA .kõG ûlýìBð þðBvðA Qèrñì
.kõy|þì ApWA ïAlÎA úéíW qAô ØéPhì ÿBøoõzÞ {ñÞAô úßñüA ô kpG|þì òýGqA Ao ïpXì kpÖ ÿoBPÖo kõHùG óBßìA ûqõì@qA Ao ïAlÎA RAqBXì NBK îýí¿O xBuA
ïAlÎA RAqBXìô óBßýOAô úG Bßüpì@ òýzð|àýèõOBÞ ÿBø|QèBüA qA ÿoBíy .lñÞ eýd¿O rýð Ao RôBÃÚ ok BÇg lðAõO|þíð
þñük ûqõì@ pËð qA ïAlÎA RAqBXì óõñÞ BO .QuA ûkpÞÙnc àýèõOBÞÿBvýéÞþñük
îüApW úG {ñÞAô ok ô ÁBg koAõì ok óBßýOAô úßHy úG úPvGAô "ôBy|{âBO" ÿpHg QüBu
pƒâA ïAlƒÎA RAqBƒXì .kõƒG qBƒƒXƒì òƒƒýƒãƒñƒu 11( RôA 2 úHñzXñK qôo óBíè@ óõürüõéO àü
pãük óBW ÿApG pÇg kBXüA qA ÐðBì QvðAõO|þì óly þðõðBÚpýÒ qA þyoArâ oBzPðA BƒG )kAkpƒì
ÿBvýéÞ þñük ûqõì@ xBuA pG ,kkpâ Bø|óBvðA pHg àýèõOBÞ ÿBvýéÞ ÈuõO ïAlÎA RAqBXƒì
QüAlø óBìqqA ûqõì@òüA .kõHð Ñõñíì àýèõOBÞ
ok ïôk êK óAs NBK ÈuõO àýèõOBÞ ÿBvýéÞ .kAk
.QyAk oApÚ óBßýOAô oBÞ xBuA 1995 ëBu Ao kõg þñük ûqõì@ úÇGAo òýíø ok óBßýOAô
2015 ëBu ok úéíW qA ô BøoBG wývðApÖ NBK úÞ þÎõÂõì .kAk pýýÓO ïAlÎA RAqBXì ûoBGok
ïçÎA ïAlÎA RAqBXì BG Ao kõg Q×èBhì AoBßy@ .kõG ûly ïçÎA wývðApÖ NBK ÿõu qA ûoAõíø
ô òzg þìAlÚA Ao RAqBXì òƒüA ô kõƒG ûkpƒÞ RAqBXì wK òüA qA ,îýí¿O òüA xBuA pG
.kõG úPvðAk þìk@ Qèrñì ô óCBy ØèBhì þñük ÿBø|ûqõì@ pËñì qA þÇüApy pø QdO ïAlÎA
1969 ëBu BO þPc úÞ QuA þèBc ok òüA
.kõG óBßýOAô òýðAõÚ oBíy ok ïAlÎA RAqBXƒì .kõG løAõg Ñõñíì àýèõOBÞ ÿBvýéÞ
koõì úG óBßýOAô ok râpø ïAlÎA RAqBXì ú^pâ óBvðA Qèrñìô óBC y
êK NBK 1969 ëBu ok BìA ,lzð úPyAnâ ApWA
Ùnc óBßýOAô òýðAõÚ qA Ao óõðBÚ òüA ,îzƒy ,þñük ûqõì@ òüA lülW QDApÚ xBƒuA pƒG
"þìk@ Qèrñìô óCBy úG îWBùO" ïAlÎA RAqBXì
| |.kpÞ
.QuA ûly Ðñì pËñì òüA qA ô ûly kAlíéÚ
àýèõOBÞ ÿBvýéÞ þñük lülƒW ûqõƒì@ ok
åorG QüBñW àü úG ïAlÚA þPc< úÞ QuA ûlì@

24

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

óõýKBKpãükoBG àü

.QuA úPyõð kõg þâlðq ÿ|ûlñøk|óBßO óBƒƒìo úƒƒüBƒƒK pƒƒG 1973 ëBƒƒƒu ok #
JBßOoApÆBg úG 1930 úøkokpüoBy ÿpð@ úG úÞ,ly úýùO þíéýÖ óõýKBK ÿA|úìBð|þâlðq
oBPÖpâ úvðApÖ wýéK Qukok à^õÞ þíüApW .kõHð òßíì ó@qApPéìBÞóBPuôkBíñýu ûlýÛÎ
rýð êPÚ JBßOoA úG QyAkqBG óBìq ok BìA ,ly óBìoqA ÿA|ûqBO ósoô ÿkôq úG òüA kõWô BG
þøBñãýG QvðAõPð þvðBylG qA BìA ,ly îùPì
ok lGA wHc úG Ao ôA ûBâkAk .lñÞ QGBS Ao kõg .lü@|þì ûkpK ÿôo úG óõýKBKrýãðA|óBXýø
ïõßdì þGõñW ÿBßüpìA ok úvðApÖ óBüAõâ püArW óõýKBK îéýÖ ÿqBuqBGqA þüBíð |
þƒíñùW ok óBƒýðAlƒðq ûpƒürƒW òƒüA ok .kpƒƒÞ
ôk úWok óAqBvíéýÖ qA pñÖBƒy òƒýéßðApƒÖ

êTì ,òzg ô Qhu þÇüApy BG ,kõè@|JAnƒÎ qA 1973 ëBu ok ôA úÞ þíéýÖ BìA ,kõG kôõýèBø
oBG oArø ÿqôo ô lðkpÞ|þì þâlƒðq RBƒðAõƒýc àü ,kpÞ þðAkpƒâoBƒÞ "óõƒýƒKBƒK" óBƒìo ÿôo
.lñPyAk åpì ÿôqo@ .lì@ok J@ qA oBßøBy
wßÎ }A|úñýu ÿôo úÞ ó@pÆBg úG ÿpð@ ôk óõülì îéýÖ QýÛƒÖõƒì ûlƒíƒÎ {ƒhƒG
Ao )óõýKBK ÿõvðApÖ úƒG( åorƒG úƒðAôpƒK àƒü B×üA Ao þé¾A ÿBø|{Ûð úÞ QuA åorG pãüqBG
óõýKBK ïBð úG óAlðq ok ,kõG ûkpÞ þGõƒßèBƒg .òíÖBø òýPuAk ô òýüõÞ|àì õýPuA :lðA|ûkpÞ
ô þßñýÎ ÿkpì BG ûBãOoBuA ok ôA .ly ÙôpÏì þðAlðq ôk {Ûƒð ÿBƒ×ƒüA ok pƒãƒüqBƒG ôk òƒüA
AokõgþPìçuúÞ,lyQuôkBâkïBðúGoõXðo ÿBø|ÿqBG Ùõhì ûBãOoBuA àü QƒhƒG|óõƒãƒð
}õørýO ô ápüq oBývG BìA ,kõG ûkAk Quk qA .lðkAk úDAoA úðAkBPuA
.kõG þüBíñýuóAkpâpGoõùzìóBìoòüAqAóõñÞA
BìA lñPÖpâ oApÖ úG îýí¿O oBG òülñ^ Bùð@ | ûoAõñzWok{ýKÿlñ^úÞûlyúPgBuÿA|ûqBO
þüBùñOúGÿpð@ôQÖBýðoApÖRACpWBâkïBXðApu okÿkôqúGôlì@ok{üBíðúGõPðoõOþüBíñýu
ô ûpürW xõðBýÚA ZAõìA óBƒýì úƒG ólƒüpƒK BƒG .kôo|þìóApÞAÿôoúGóBùWÿBøBíñýu
ëBu lñ^ Ao kõgô kpÞ ápO Ao Ùõhì ûBãOoBuA {ÛðîðBøþèoB^"óõýKBK"lülWúhvðok
.lðBuoúvðApÖúGlÏG ,àèBì þìAo Ao Bâk {Ûð .lñÞ|þì B×üA Ao þé¾A
úÞ Ao óBXýøpK óBƒìo òƒüA ,pƒüoBƒy ÿpƒð@ .koAkûlùÎúG,kôõýèBøoBHO|ÿp¿ìúzýKpñø
þüBøo ÿApG }çOô ÿkAq@{üBPu ó@ úüBíðBW qBvíéýÖ,oõðêßüBìAoóõýKBKlülWúhvð
.kpÞ pzPñì ÿõvðApÖ úG 1969 ëBu ok ,QuA .QuA ûkpÞ þðAkpâoBÞ ,þÞoBíðAk
úG ô lƒy ôpƒGôo þƒðAôApƒÖ ëBƒHÛPuA BƒG JBƒPÞ ÿkAq@{üBPu ok
.lyúíWpO,þuoBÖúéíWqA,ÿkBüqÿBø|óBGq JoBXO úüBK pG püoBy ÿpð@ Ao óõýKBK óBìo
25

óApùO úéXì

26

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

27

óApùO úéXì

oAq@úG þñý^ xBñypu IøAo àü
ly îùPì Bø|úHøAo þvñW

ÿoõOBñu úýéÎ þüBýèApPuAoõOBñu QüBßy
þPývñW ÿBøApPÖA êýèk úGpãük

úDAoA äñ^ þy RõGA IüphO Ùlø BG þãPgBu RBìBùOA þñý^ xBñypu IøAo àƒü # úÞ êýèk òüA úG òì" :úP×â ÿA|úýðBýG ok ôA þüBýèApPuA oõOBñu ,äðõü òñvø AoBu #
.QuA ûly ókpÞoAkAô ô Bø|úHøAo þvñW oAq@úG ÉõGpì QHd¾ ó@ ûoBGok QuA ûBHPyA RAoBùÊA òƒüA óAoAlíPuBýu qA þßü úýéÎ Ao þPuAõgkAk
ëpPñÞ " ÜüpÆ qA þvñW úÇGAo úƒG Bƒø|ó@ ok ú^ lñÞ oBÞ ûoAkA ok ú^ þðq aýø .îñÞ|þì "þPývñW ÿBøApPÖA" êýèk úG IýÚo Jrc ok
ókBPupÖ BG ûly îùPì òýñ`íø RõGA ÿBÚ@ lüBG ô Qvýð ÿoBPÖo òýñ^ ÜdPvì óBíèoBƒK
ûkõG Bø|úHøAo"oBßÖA ëpPñÞ" kl¾ ok àƒìBƒýK .QuA ûkpÞko Ao "oBßÖA .QuA ûkpÞúDAoA
úÞ ûly þÎlì Bø|àƒìBƒýK òƒüA ok ôA .QƒuA êý¿×O úG IøAo òüA ÿBÎkA koõì RBìAlÚA ".kõy ØÚõPì þüBøoBPÖo òýñ^ ,BørHu Jrc qA úèBu 36 äðõü òvñø îðBg
ëõ¾A }qõì@ qA þzhG þvñW úÇGAo òPyAk úG óAõßðæ lHÏì IøAo ôk ÈuõO þyoArâ ok qA UƒÎBƒG oõƒOBƒñu ôk òƒüA òƒýG ëBƒXñW êýèk úG úÞ QuA þüBýèApPuAoAlíPuBýu òýèôA
lHÏì òüA .QuA ûly ûkBPupÖ þPèôk RBìBÛì êDBvì ûoBGok ÿlülW ÿBø|UƒdƒG ÿpƒýƒâpƒu QüBßy pãük ÿoAlíPuBýu qA Qìpc àƒPø
.QuA þüAkõG ûkpÞ "ÜüBÛc ØüpdO" úG îùPì Ao Bƒø|IƒøAo
QðpPñüA úG úÞ ÿA|úd×¾ 95 }oArâ òüAok .QuA ûly BýèApPuA QuBýu ok þPývñW .lñÞ|þì
òDôs ûBì ok Bø|úHøAo qA þßü úÞ ûlì@ ,ûkpÞ qok .QuA Ao BýèApPuA óBíèoBK ïõu àü qA pPíÞ óBðq îéùñüæ lüõük oõOBñu úÞ ûly þÎlì ôA
RõGA úÞ ûly þÎlìô ûkpÞ QüBßy wýéK úG lðA|ûly þÎlì kõg }oArâ ok IøAo ôk òüA ok ô óBíèoBƒK ok ôA þƒ¿hy þƒâlƒðq ûoBƒGok
.QuA ûkAk oApÚ þvñW oAq@ koõì Ao ôA äñ^|þy BG Ao úHøAo 6 îÞ Quk äñ^|þƒy RõƒGA úƒÞ .lñøk|þì êýßzO "rýì@ApPÖA þOAoBùÊA" þüBýèApƒPuA ÿBƒø|úƒðBƒuo
koõì ok RBÛýÛdO ,}oArâ òüA xBuApƒG þvñW úÇGAo òPyAk úG oõHXì lülùO Bü úuõuô úPynâ qôo BýèApPuA ëAolÖ ûBâkAk ok çÞô
úPynâ pHìBuk ok úÞ ó@ qA wK IøAo òüA oBPÖo ïBXðA Ao ôA QuAõgok Bø|ó@ qA p×ð 4 úÞ ûkpÞ îýËñO äðõü òvñø îðBg ÿApG Ao þPuAõgkAk .QuA ûkpÞ óBýG
óBzð Ao IøAo òüA þèBuoA ÿBø|àìBýK úHøAo àü òüAok RlzùG úÞ úP×â úèBu 66 îéùñüæ ÿBÚ@
.lðA|ûkAk .lðkpÞ
.ly qBÒ@ ,ûkAk úPgBñy kpÖ òüpO|ûqBO ,äñƒ^|þƒy RõƒGA løk|þì eýWpO úÞ úP×â äðõü òvñø îðBg .lñÞ|þì ÑBÖk kõg qA koõì
oBÃcA þüõWqBG ÿApG Ao ôA úÞ ûly úP×â óly pýâ|úíø qA wK úÞ QuA òý^ ok ûlƒy òüA pÆBg úG ôA qA þðõðBÚ RBìAlƒÚA ÿBƒW úƒG úG òDôs ûBìok RApÞõìk ëApHýèoõOBñu òüA
þvñWoBPÖoFõu úG "îø òì" úG ïõuõì {HñW îðBg ûoBGok IuBñìBð þOBíéÞqA ûkB×PuApÆBg
.QuA kAq@ pÂBc ëBc ok BìA ,lññÞ|þì .kõy þøAõgonÎ RAoBùÊA
òý^ þÎBíPWA ÿBø|úßHy ok }oArâ òüA .kõy|þì îùPìoõzÞ òüA ok lýÞBO îéùñüæ ÿBÚ@ úÞ QuA þèBcok òüA .ly ôpGôo ûkpPvâ þOAkBÛPðA BG äðõü òvñø
ô Ùnƒc Ao ó@ ApƒøBƒƒÊ BƒƒìA ,ûlƒƒy pƒƒzƒPƒñƒì qA úÞ kõG þPðpPñüA äPzø àü "îø òì" lñ^ .Qvýð þøAõgonÎ úG pƒÂBƒc úƒÞ kpƒÞ ok úÞ þTdG óBüpW ok Ao RAoBHÎ òüA ôA
ô oAq@ ókpÞ ïõßdì ÿApG ÿkçýì úPynâ ëBu ,ëõHðpO ïõßèBì úéíW qA pãük oAlƒíƒPƒuBƒýƒu óBðq Qðõzg BG úéGBÛì ûoBGok oõzÞ òüA ÿBñu
.lðA|ûkpÞoõvðBu oApÚ ûkB×PuA koõì óBùW ïBíO ok þvñW QümA òvñø îðBgqA úÞ lðA|úPuAõgôAqApüqô Qvhð oBÞ úG äðõü òvñø îðBg úýéÎ kõG óBüpW ok
úÞ úP×â þu|þG|þG úG Bø|úHøAo òüA qA þßü
BìA ,úPyAk ÿoBßíø }oArâ òüA }oBƒãƒð ok .QÖpâ .lñÞ þøAõgonÎ äðõü .kpG
ôA .QuA ûkpÞ ko Ao ÿA|úHcB¿ì úðõâpø ïBXðA òý^ ÿBø|þüAkõG úÏìBW ëõEvì ,IøAo òüA ok ôA ÿBø|QHd¾ úÞ úP×â îéùñüæ ÿBÚ@ þùGBzì RAoBHÎ îéùñüæ ÿBÚ@ îø ó@ qA wK
óôpýG úG Bø|ó@}oArâ úðõã^ úÞ lðAk|þíð úP×â oAk|ûlùÎ úÞ QuA ÿkpÖ òüpO|óAõW ôA .QuA kõG äðõü òvñø îðBg RAoBùÊA úG iuBKok Bñu õükAo ÿBø|úHcB¿ì ok äðõü òvñø îðBg úýéÎ Ao
ÿkoõì òüpO|ûqBO IøAo òüA.QƒuA ûkpƒÞ qok
.kõy|þì þPíu òýñ^ .lñPvø" qôBXPì óAkpì úíø " kõG úP×â úÞ .kpÞ óBýG kõg þðõürüõéO ô
.kõy|þì þvñW oAq@ úG îùPì úÞ QuA ok óAõÞ àðæ lHÏì ,pHg òüAoBzPðA þKok òýñ^ óBýG Alülƒy äƒðõƒü òƒvƒñƒø îðBƒg Ao îéùñüæ ÿBÚ@ RAoBùÊA äðõü òvñø îðBg
,õXzðAk àü ÿkçýì ÿoBW ëBu êüAôAok ok RBÛýÛdO ïBXðA oBPuAõg úÞ úP×â ÿA|úýðBýG úƒG ÿA|úƒGpƒÂ ô kõƒg Qƒý¿hy úƒG þƒñýøõƒO
kBPuA òüA .kpÞ îùPì þvñWoAq@ úG Ao }kBPuA ûly lýÞBO úýðBýG òüA ok .ly løAõg ûoBG òüA .QuA ûkpÞ ko Ao þOAoBHÎ
.QuA ûkpÞ ko Ao ûkoAô RBìBùOA IøAo òüA úÞ .QuA úPvðAk }A|ûkAõðBg
.ly oBñÞpG oBÞ qA lÏG løAõy úÞ ûly úP×â òýñ`íø úýðBýG òüAok
QuBìô Bíy Ð×ñG óApùO úéXìok þùâ@

.lýøk úülø óApãük úGô lýðAõhG Ao óApùO úéXì

þðApùO ïpßzPì
28

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D.

American Board of Internal Medicine

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| þðõürüõéO úìBðpG Bü@

|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ QhG QýéG àüoAréâBÂolídì
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ !?QuA òüçð@þüBìq@

Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ | |!ïkpì úG RæAõu }ôpÖqA Q×ãñø lì@ok

ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG ûkpÞ fpÇì Ao BÎkA òüA úìAkAok QüBu òüA ïçÎA þyoArâoBzPðA BG áBñGBO QüBu #
óõürüõéO ok þâqBO úG oAréâ BÂolídì< :QuA ûlðpG< þðõürüõéO úìBðpG êìAõÎ úÞ ûkpÞ
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # ó@ûlðpG úG QuAoApÚ úÞ kpÞ Ao ÿA|úÛGBvì ÔýéHO úÞúìBðpG òüA RæAõu ÿBø|úPvG ÿôo >}BG
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW ÿApG úÞ þíÚo ;kõy QgAkpK óBìõO óõýéýì 100 JBvc ,QuA óBìõO oArø 20 BƒO 2500 qA
ok úð BìA QuA úWõO êGBÚ ïkpìqA þÏýuô ØýÆ Bø|úPvG òüA }ôpÖ BG ô lðA|ûkpÞ ÿA|ûtüô
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # ok óBâlññÞ|QÞpy ÿApG úÞ þâorG úvýÞ êGBÛì úìBðpG òüA óBâlðqBƒu úƒG þƒìõƒXð þƒíÚo

Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse |>.QuA ûly úPgôk úÛGBvì òüA .lýuo løAõg
úPyõð ÿkBÛPðA }oArâ òüA úìAkAok áBñGBO þðõürüõéO úìBðpG ûoBƒGok áBƒñGBƒO QƒüBƒu
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# óBÞlññÞoArâpG ÿApG ApWBì òüpýy {hG< :QuA BÂolídì ÿApWA BG QuAoApÚ úÞ >}BG ûlðpG<
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # úG ô lüphG ëAõu lýðAõO|þì .QuBW òƒýƒíƒø |úÛGBvì< :QuA úPyõð kôo òƒPð@ ÿôo oArƒéâ
òüA óBâlðqBu !lüôpG æBG ÿlñG ûkook QÎpu óõürüõéO qA ÿkôq úG QuA oApÚ úÞ >}BG ûlðpG<
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # oArø 20 BO þðBìõO 2500 ÿBø|úPvƒG úƒÛƒGBƒvƒì ÈuõO fpÇì ÿBøoBÏy Ùçg pG ,kõy {hK
QuõK ókpÞ RôApÆ ,QíýÚ BG IuBñPì úÞ lðA|ûkpÞ úÂpÎ Ao þðBìõO
Qƒuk úƒG þƒPƒcAo úƒG Ao ëAõƒu 1440 BƒƒO 30 .QuA óçÞ lì@ok ÿBPuAo ok ,oAréâ
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # iuBK|þG Ao ëAõu 1440 úíø pƒâA .lƒüoô@|þƒì {üBø|úñürø BùñO úð qBÒ@ qA {ýK úìBðpG òüA
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # ô lüoô@|þì Quk úG qBýPìA 28800 rýð lüoAnãG þüæBGoBývG þøkkõu úG úßéG ,lðAkpâ|þìqBG Ao
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # ÿpPzýG wðBy ÿpPzýG ÿBø|úƒPvG lƒüpƒg BƒG aýø úÏèBÇì úÞ lýuo løAõg ó@ êìAõÎ ÿApG
þüBìq@|QhG àü BG ÐÚAô ok .koAlð ó@ok þíùu
õì }rüo óBìok # |>.QyAk lýøAõg óApãük úG QHvð
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # |>.lýPvø úWAõì òüçð@

(818)343-0101

19100 Ventura Blvd Ste #A Tarzana CA 91356
IHop Shopping Center

29

óApùO úéXì

Bø òDõãñK ûBy QýÏíW ÉõÛu

90 BHüpÛO ûqAlðA úG óõñÞBO 1980 úøk qA óBùW ÿBø òDõãñK ûBy QýÏíW òüpPâorG #
.QuA ûly à^õÞl¾ok

äñQ×OzBGÞÿAokÿpìqlBGDJõuBHwuA ýéK

ÿA ûoAõøBìô þüAõø ÿBø wßÎ ûly NB^ "JõñW IÇÚ ïõéÎ" úüpzðok úÞ ÿA úèBÛì xBuApG ok ô QyAk Quk ok ÿqBG JBHuA äñ×O úÞ þðAõW kpì lðA|úP×â lDõu ÿBø|úðBuo #
.QuA ûkpÞ QÖA l¾ok 88 òDõãñK Ñõð òüA ÿBø Q×W oBíy úÞ løk þì óBzð .QyAk îvýOôAqA þÎõðô óôAk ïôolñu ,ly úPzÞlDõu wýéK Quk úG îéùßPuA

lñø xõðBýÚA ok JõñW IÇÚ ô BÛüpÖ@ óBýì "áõg ûpürW" ok ÁBg QýÏíW òüA ûBãPvüq QýÏÚõìô ÈüApy" Bùð@úP×â úG úÞ úèBu 20 êüoõO àüoA ÿõu úG úPynâ úP×ø wýéK óAoõìBì
.QuA .lðkpÞ àýéy ,QyAk "ÿA|ûlññÞlülùO

.koõg þíð îz^ úG QýÏíW QÖA òüA ÿApG þñyôo êýèk úÞ lñüõâ þì óBÛÛdì wýéK úG Ao ÑõÂõì òüA Bùð@ô kõG ûkpÞ ápO Ao úðBg {ýK þOBÎBu ôA lðA|úP×â ëoõO àüoA ûkAõðBg
oArø 60 ÈÛÖ ûly úPÖpâ 2017ô 2015 ÿBø ëBuok úÞ þüBø wßÎok úÞ QvýÞBc úèBÛì òüA úGAoÿqBGJBHuAäñ×OòüA}pvKQuAúP×âàüoAokBì,åpGokõuBñüoBOBÞ .lðkõGûkpÞ}oArâ
kõG ûly ïBXðA 1980 úøk ok úÞ ÿA úÏèBÇì úÞ þèBcok QuA ûlðBì þÚBG ûpürW òüA ok òDõãñK Q×W
".kõG òýìq ÿôo kpì òüpO|óBGpùì" }pvK QuA úP×â ôA .kõG ûkpÞ QÖBüok úülø óAõñÎ
.kAk þì óBzð Q×W óõýéýì îýð kôlc Ao Bùð@oBíy ôA .QyAk ÿlüly þðAõOBð àüoA QuA úP×â òupLvÞA ÿlDõu úìBðqôo úG åpGokõu îðBg
püArW ok ô lñPvø ïôk óBùW ok oõOApLìA ÿBø òDõãñK qA lÏG úTW þPyok pËð qA Bø òDõãñK ûBy
.kpÞ|þì ûkB×PuA "okBì" úíéÞ qA pPzýG ô QyAk ókq Ùpc êßzì òýñ`íø
.lññÞ þì þâlðq JõñW IÇÚ êcAõu ëBíy pO ëlPÏì QuA úP×â åpGokõu îðBg .QuA ûkõG þPuk êvévì úýHy ÿqBG JBHuA äñ×O òüA QuA úP×â ôA
pSA ok óBâlðpK òüA ÿBø QýÏíW qA þÃÏG lülùO qA þÞBc ly pzPñì úüoõÖ ûBì ok úÞ þOBÛýÛdO ûløBzì koõì ok ïkpì qA þüBø|}oArâ QÖBüok qA wK wýéK".lýuo|þíð wß`ýø úG }pvK oAq@"
àüoA úG wýéK oõìBì úu ,Bø|}oArâ ÜHÆ .lyêíÎkoAôkoAkQukokúdéuAúÞÿkpì
.kõG òýìq þíýéÚA RApýýÓO wK.kqAlñýGòýìqúG,QuAáBðpÇg þcçu lðkpÞ|þìpßÖ úÞ Ao ú`ð@lñP×âôA úGô lðly àükrð
.kpÞ ÿqAlðApýO ôA úG àüoA "rýì@lülùO oBPÖo" êýèk úG óAoõìBì ,kpßð ApWA Ao wýéK oõPuk úÞ òüA qA

.Qynâok ûkoAô RBcApW êýèk úG BìA ly êÛPñì óBPuoBíýG úG kpÖ òüA
Qìçu úG BìA ûkpÞ ápO Ao úðBg }pvKoBG òülñ^ îø òüAqA {ýK QuA úP×â åpGokõu îðBg
wýéK kpßéíÎ ûoBG ok RBÛýÛdO lñüõâ|þì lDõu ÿBø|úìBðqôo.kõG ûly ûlðAkpâpG úðBg úG ô ûly AlýK

.QuA óBüpW ok ApWBì òüA ok

lññÞo|þArìGAþïÖAppâÏìBPóvBñüìqA ôûálñõñÞHvkôýÖldì

ÿpOlG þcôo ëBc ,lðkõG pãük ÿBø|QýèBÏÖ ëõÓzì Ao óBìq Rlì ó@ úÞ þðBüõXzðAk BG úvüBÛì óBìq Rlì ÿqBukôldì ÿApG lülW þðBßìA úÂpÎ ëBHðk úG ïApâBPvñüA ô áõHvýÖ #
pGApG 4 úÞ ÿkApÖA ,êýü ô õâ|úük|òu ÿBø|ûBãzðAk ok pãük ÿBø|{üBìq@ YüBPð xBuA pG .lñPyAk .lñPvø þÎBíPWA ÿBø|úßHy òüAqA óApGoBÞûkB×PuA
'àüæ' Ao þÎBíPWA ÿBø|úßHy IèBÇì óApãükpGApGôk Büô lññÞ|þì àýéÞ Bø|àñýè ÿôopG óApãük
pG þÎBíPWA ÿBø|úßHy qA lc qA {ýG ûkB×PuA oBG|óBüq RApSA ûoBGok Bø|þðApãð úG {ñÞAô ok
.lðoAk ÿpPzýG þcôo Rçßzì òüpüBu úG QHvð ,lññÞ|þì .ly løAõg kBXüA Bø|úßHy òüA ÿApG þðBìq Qükôldì ,rÓì Qìçu

püq Ao òzýßýéKAqA óBy|ûkB×PuA óBìq Rlì lñðAõO|þì óApGoBÞ ,lülW QýéGBÚ òüAqA ûkB×PuA BG
þìBíO Àhzì þðBìq Rlì ÿApG þPcô lññÞ îýËñO þðBìq Qükôldì ó@ ÿApG ,lñyBG úPyAk pËð

.lññÞ }õìBg Ao òzýßýéKA ÿBø|óçÎA
.kpÞ pzPñì áõHvýÖ qA kBüq ûkB×PuA þ×ñì RApSA ûoBGok þHéÇì rýð 2017 ëBu ok áõHvýÖ QÞpy
þÖkB¿O Roõ¾ úG óBüõXzðAk qA ÿkAlÏO ,ly ïBXðA óBãýzýì ûBãzðAk ok úÞ þzüBìq@ ok
ok óBüõXzðAk òüA ,qôo óBüBK ok .lñðAonãG áõHvýÖ ok Ao óBzPÚô qA úÛýÚk ûk BO lðly JBhPðA

30

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

,}ôpÖ lðõK koBýéýìôk úG àükrð ;óôqBì@
RBýèBì lðõK óõýéýì îýðôoBù^

BýðBPüpG óôqBì@ þOBìlg QÞpy ÿõãñhu úHÏy óôqBƒì@ þƒPƒvƒK QƒÞpƒy #
kõuúGQÞpypGRBýèBì"úÞQuAûkAkeýÂõO RBýèBì úÞ QuA ûkpÞ ïçÎA BƒýƒðBƒPƒüpƒG
koAlðþÆBHOoAúðæBuÿlüBÎúGôkpýâ|þìÜéÏO ëBu ok BýðBPüpG ok QÞpy òüA þPgAkpK
úìAkA ô oAqBG òüA ok QGBÚo Rly pÆBg úG ô êHÚ ëBu þPgAkpK RBýèBì Ø¿ð úG úPynâ
ûkõG òýüBK þPƒÖBƒüok kõƒu ,ÿoAnƒâ|úƒüBƒìpƒu )îýð ô oBù^( 4.5 úG ô úPÖBƒü {ƒøBƒÞ
".QuA .QuA ûlýuooæk óõýéýì
QÞpy ÿBø|úHÏy þìBíO úÞ QuA úP×â ôA þèBcok BýðBPüpGok óôqBì@RBýèBì {øBÞ
úG Ao kõu pG RBýèBì Býðk ÿBW úíø ok óôqBì@ ok þüBßüpì@ QÞpy òüA kõu úÞ ûly }Arâ
oApÖ kl¾ ok ô lññÞ|þì QgAkpK êìBƒÞ oõƒÆ QÖBüQukÿlülWkoõÞoúGúPynâúøBìúu
.lñPvýðþOBýèBì l¿ùð ô koBýéýì àü( oæk koBýéýì 1.9 úG ô
lüAõÎ êdìqA óôqBì@QÞpy ,úPynâ ëBu .lýuo )lðõK óõýéýì
Roõ¾ úG Ao lðõK óõýéýƒì125 ÔƒéHƒì úƒðæBƒu þüBßüpì@ QÞpy ôk ô óôqBì@ QÞpy òýG
QgAkpK úÞ QgAkpK QÞpy óBñÞoBÞ úG }AkBK àýìAlÞoAqBG }qoA úßñüApupG QGB×è@ô êKA
RBýèBì,úXýPðokôkõu{øBÞUÎBGÔéHìòüA kôo|þì pOæBG oæk koBýéüpO àü lc qA pOkôq
.lyQèôkúGþPgAkpK úPynâ qôo êKA QÞpy .QyAk kõWô QGBÚo
úG óôqBì@ úÞ þíÞ BPHvð RBýèBì kõWô BG QuA þüBßüpì@ QÞpy òýPvhð úÞ kpÞ ïçÎA
ó@ QýèBÏÖ ô oõÃc ,úPgAkpK BýðBPüpG Qèôk .QuA ûkpÞ oõHÎ qpì òüA qA úÞ
oBÞ ÿôpýð ÿApG ëBÓPyA kBXüA UÎBG QÞpƒy óArýìkoõìokBýðBPüpGúHÏyóôqBì@QÞpy
ÐíW ,úPynâ ëBu úÞ ÿõdð úG ûly þédì êHÚ kõu úÞ QuA úP×â þPgAkpK RBýèBì álðA
kôlc úG ÈÛÖ þPgAkpK ÿBøkríPuk ô ÝõÛc ëBuúGQHvðúPynâëBuokQÞpyRBýèBìqA
{hG ok óApâoBÞ ô óAlñìoBƒÞ oArƒø QƒvƒýƒG úG lðõK óõýéýì 24 qA ô ly pGApG úu ó@ qA êHÚ
lðõK óõýéýì 650 ÿæBG úG RBÞoAlO ô ÿoAkoBHðA .lýuo lðõK óõýéýì 72
.lyÔèBG QÞpy" ïBð BG úÞ BýðBPüpG ok óôqBì@ úHÏy
ûkõG ó@ þñÏì úG óôqBì@ ÿoBXO QýÛÖõƒì kôlcûlýuoQHSúG"BýðBPüpGóôqBì@þOBìlg
ó@ ïBùu QíýÚ ,úPynâ ëBu ôk þÆ úÞ QuA úÞ koAk ïAlhPuA ok Ao p×ð oArø Q×ø ô QvýG
ok .QuA úPÖBü {üArÖA l¾ok 85 úG àükrð ,RBƒÞoAlƒO ,ÿoAkoBƒHƒðA úƒñƒýƒìq ok BƒƒOlƒƒíƒÎ
BýðBPüpG ûlíÎ ÿBø|ûBãyôpÖ qA ÿoBíy úßýèBc êÞ .lðoAk QýèBÏÖ æBÞ ëBuoA ô ÿlƒñG|úƒPvG
ÿpPzì Ì×c ô IéW úñýìq ok þOçßzì BƒG úPynâ ëBu ok BýðBPüpG ok QÞpy òüA ÿlüBÎ
ôooõzÞòüAokþPðpPñüA}ôpÖ,lñPvøúWAõì lðõKkoBýéýì1.46qAôQÖBü{üArÖAl¾ok35
òüpPâorG óAõñÎ úG ,óôqBì@ ô QuA þðôrÖ úG òüA ,úíø òüA BG .lýuo lðõK koBýéýì 1.98 úG
Ð×Pñì ëõdO òüA qA ,{hG òüAok ëBÏÖ QÞpy óArýìòüAqAþPÖBüokkõuúÞQuAúP×âQÞpy
.QuA ûly .QuA ûkõG lðõK óõýéýì 72 BùñO }ôpÖ

31

óApùO úéXì

.lññÞ ïAlhPuA Bø|xpg qA óApÖBvì QÊB×c
ÿBø|úßHy ok Ao þüBøkBÛPƒðA kAlƒüôo òƒüA

ly úPzÞkpãðBùW BG þüôoBüôo ok þHÇÚ xpgþßüo úéíWqA QuA úPyAk þKok þÎBíPWA
QèBgk Ao ó@ þüBýðBPüpG òülíÞ ,wƒýƒDôpƒW
ô QuA ûlðAõg þHÇÚ ÿBø|xpg ôpíéÚ úG |óBvðA ok úÞ QuA Bø|ëB`hü qA þðBGBýG koBHèAõu òüpO|þèBíy úG òíüpG xA|ïA qôpÞ þPzÞ ÈuõO àü ÌÖBdì úG úÞ þHÇÚ xpg àƒü# |
ok ÿpãük pGoBÞ.QƒuA ûkpƒÞ ïõƒßƒdƒì Ao ó@ óBãèBíy ô sôpð òýG ok ,ëBíy IƒÇƒÚ oAlƒì .lðkõG úPÖo koBHèAõu ûpürW ok ,sôpð koBHèAõu püArW ok qôpÞ þPzƒÞ
qA wK.QuA ûlðAõg ûlññÞrEízì Ao ó@ pPýüõO 60 kôlc úÞ kõy|þì ûkq òýíhO.koAk QýÏÚõì úèõéâ Jp BG kpÞ úéíc ëBíy IÇÚ oAlì
{øBÞ UÎBG úÞ óBãèBíy ok Bìk óly pPìpâ oArø úu kôlc ô ûly ûlýyõK iü BG ó@ l¾ok úP×â QuA þPzÞ òüA àèBì úÞ þƒPÞpƒy
ûkpÞpýýÓO Bø|xpgoBPÖo ûly þüBüok ÿBø|iü kAlÏO þñÏü ,lññÞ|þì þâlðq BXð@ þHÇÚ xpg òüAúG kõgqAÑBÖkÿApGÿpãükÌÖBdìúÞQuA .ly úPzÞ
òýìq ok Ao ÿpPzýG óBìq lðoõHXì pPzýG Bùð@ô pPzýG úÛÇñì òüA ok Bø|óBvðA úƒG QƒHvð Bƒùð@ úPyAkpG îgq pu úýcBð qA þPzÞ ÌÖBdì
þÆ Ao ÿkBüq ê¾AõÖ oBßy ÿApG ô lññÞ ÿpLu ok þPcBýu ÿBøoõO ÿBø|þPzÞ ïBíO .QuA .QuA ûkpÞ àýéy xpg ô lñÞ|þíð lülùO Ao {ðBW QcApW òüA BìA QuA
ÿApG þðBËÖBdì BO lñPvø ØÊõì úƒÛǃñì òƒüA kõG ûkpÞ fôpXì þHÇÚ xpƒg úƒÞ ÿkpƒì .QuA Jõg }A|þðBívW QýÏÂô ûly úP×â
.lññÞ pƒùy úƒG þƒðBƒPuoBƒíýG úƒG BƒíýƒKAõƒƒø ȃuõƒƒO úÞ kõG þüBøkpãðBùW qA QËÖBdì ôA úƒ×ƒýƒÊô

.ly ûkpG òâpHvPLuA ûpürW ok òýýGpýãðæ

BG ÉBHOoAok wðõOokp×ðôk ÿpýãPuk
óBíè@ok àüsõèõýG IíG QgBu

pƒƒ×ƒð ôk wƒƒðõƒƒO ok #
úƒP×â úƒÞ lƒðA|ûlƒy pƒýãPuk
lðkõG ÿkpÖ Qulíø kõy|þì
"ÿõÚ oBývG ëBíPcA úG" úƒÞ
IíG óBíè@ok QƒyAk lƒ¿ƒÚ
ëBíPcA wýéK .kqBvG þƒíƒu
àüsõèõýG IíG úÞ lƒøk|þƒì
óBìpùÚ koõÞo úèBu 10pâBñy oBÞ úG óBíè@ ok ûkõƒG oApƒÚ
Qvßy Ao àýLíèA .kõy ûkpG
pýãPuk p׃ð ôk wƒðõƒO ok
ÿApG kõy|þì úP×â úÞ lðA|ûlƒy
ûkBì àüsõèõýG IíƒG QƒgBƒu
.Qvßy úèBu 10 pâBñy >Ak@õK@QñÞ áoçÞ< # fçu lýèõO ÿApG kAõì IýÞpO úG òDôs ûBìqBÒ@ oõzÞ RoAqô úP×â úG .lðA|ûkpÞ úýùO òývüAo
10 òu ok úÞ oõÞnì koõÞo QuA þñP×â êßüBì< koõÞo òPvßy qA wK þüBýðp×ýèBÞ .kõG úPgAkpK àüsõèõýG oApÚ ÿkpÖ oBýPgA ok Ao þíu kAõì Bùð@ wðõO
ÿçÆ ëAlì 23 ûlðoAk wLéÖ ÈuõO þãèBƒu ÿqBG iüoBO óBìpùÚ òüpOoBhPÖApK >wLéÖ
ëBu 23 Rlì ÿApG ;QuA ûly QHS àýLíèA Ao kõg ïBð ,úðAôpK pPì 100 ok ,àýLíèA ÿBø úøôpvèoBÞ ok óBíè@ ëAolÖ þèBƒÎ ûBƒâkAk .QuA ûly pýãPuk óBíè@ok úÞ lðA|ûkAk
.kpÞQHS Bñy }qoô ûlñü@ûoBPu óAõñÎ úG òÊ úÞ kpÞ ïçÎA þvðõO kpì ÿpýãPuk qA wK ô áBðpÇg ÿBø|îu qA þßü òývüAo ûkBƒì
.kõG ûlðBì þÚBG ûkoõhð Quk qôo >ÿkõƒO BƒyAo< þƒðõƒürƒüõƒéO úƒßHy ëpPñÞ óõðBÚ kpì òüA úÞ koAk kõWô ÿõÚoBývG pGApG oArø òývüAo þíu pƒSA .QƒuA oô@|åpƒì
100 ÿBñy koõÞo òPvßy pG ûôçÎ Ak@õK@ òüA :Qyõð pHg òüA Zok BG úPynâ úHñzXñK òýíø úG ,QuA ûkpÞ ÄÛð Ao þãñW ÿBø|fçu ûAo qA lðAõO|þì îu òüA ,QuA oõðBýu qA pPzýG
6 ókoô@ Quk úG BG Bø QGBÚo òüA ok ,úðAôpK pPì þééíèA òýG þðBìpùÚ RBƒÛƒGBƒvƒì ok óAõƒWõƒð QyAkqBG óBìpÖ óBíè@ëAolÖ þèBÎ ûBâkAk êýèk óBvðA åpì úG ÜüorO Bü ókoõg ,ïBƒíƒzƒPƒuA
kõg oBÞ úG ,çÆ ëAlì 7 BG BÎõíXì ,pãük óAõñÎ Býðp×ýèBÞ QèBƒüA ok úƒÞ >|FAR WEST|<
38 ô úÛýÚk 9 ô QÎBu 1 óBìq QHS BG ,ly oArâpG .kpÞ okB¾ Ao ôA .lìBXñýG
.kAk óBüBK Býðp×ýèBÞ ok kõg qA òu òüA ok wLéÖ úÞ Ao ÿkoõÞo ,úýðBS QýñìA óBìqBu wýDo ,òuBì åoõEâ wðBø àü )òDôs 12 / kAkpg 22( úHñy|úu qôo
koõÞo òPvßy qA wK óAõWõð ûoBPu òüA úýðBS lñ^ ÙçPgA BG ,kõG úPƒyAnƒâ ÿBƒWpƒG )þuBuA óõðBÚ qA QÊB×c ûoAkA( óBíè@ þégAk úÞ ly pýãPuk òéÞ ok úèBu 29 þvðõO kpì
.QuA ûly ÙôpÏì >òìpKõu< IÛè BG wLéÖ úG" þvðõO kpì RBÛýÛdO ÜHÆ úÞ kpÞ lýüCBO
þPvüoôpO ÿA|úzÛð "òýÛü úG IüpƒÚ ëBƒíPcA .koAk ïBð úéèA|Øýu
qA úéèA|Øýu óBíè@ ÿoArâpHg }oArƒâ úƒG
.kõG ûkpÞ ÿrüo|fpÆ àüsõèõýG úéíc ÿApG
32

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ÿoæk óõýéýì àü QÞ
!lyqBupHg koõÖ óõvüpø

,Bíñýu iüoBO oõùzì ÿBø|îéýÖ ok ûly ûkB×PuA êüBuô qA úÏÇÚ 600 êìBy ÿA|úÎõíXì # |
.ly løAõg úPgôpÖoæk óõýéýì àü BO Bø|ó@qA þßü ,Bø|þñýG|{ýK xBuApGô ZApc

ÿApG ,kõG ûlýyõK >lðq|þì úGp ÿoõOApLìA :óBâoBPu äñW< îéýÖok koõÖ óõvüpø úÞ þPÞ
.ly ÿoAnâ|QíýÚ oæk óõýéýì àü ,þWApc

ÿBø|ÿoBâkBü qA úÎõíXì àü qA þzhG QÞ òüA
Bø|ó@ óBýì ok úÞ QuA oõùzì ÿBø|îéýÖ JBýíÞ
îéýƒÖ ok }krƒìBƒð qA qo þƒËƒÖBƒƒcAlƒƒg úƒƒìBƒƒð

.koõg|þì îz^ úG îø >àýðBPüBO<
20 qôo ,QuA úÏÇÚ 600 êìBy úÞ úÎõíXì òüA
.ly løAõg ZApc ólñè ok)oõüpùy 30( pHìBPLu
ô Ýçy ,þWApc òüA oõùzì BýyA qA pãük þßü
BðBülñüA< îéýÖ ok koõƒÖ óõƒvüpƒø oõƒùzì ûçÞ
lHÏì ô rðõW BðBülñüA< ok Ýçy úÞ QuA |>rðõW
óBíWBùì ô rðõW BðBülñüA< îéýÖ ok ûçÞ ô >åpì
þñýG|{ýK .QuA ûly ûkB×PuA >ûlzíâ Ýôlñ¾
óBýì ÿrý^ ûçÞ ô oæk oArø 70 BO Ýçy kõy|þì

.kõy úPgôpÖ oæk oArø 300 BO 200
úPgôpÖ QuA oApÚ úÞ þüBø|ÿoBâkBü úÎõíXì
ok pHìBPLu 20 BO îzy qA þWApc qA {ýK ,kõy

.QÖpâ løAõg oApÚ ïõíÎ lük ÅpÏì

33

óApùO úéXì

óBùW ÿôpPì òüpO|ÜýíÎ

ÿoõzÞ ok óBùW ÿôpPì òüpO|ÜýíÎ|#
þñýìq püq Ao {üBøoBÞ ïBíO úÞ koAk oApÚ
òüpOqõìpì êýèk òýíø úG løk|þì ïBXðA

.QuA úPÖpâIÛè îø óBùWoõzÞ
qA pPzýG lüBHð æ« õ¾A ôpPì ÿBø ûBãPvüA
koAõì þgpG ok BìA ,lðôpG òýìq püq úG úÛHÆ lñ^
þüBýÖApÓW Bü þuBñy òýìq êüBvì êýèk úG
ÿBø ÝçOBG Bü Bø úðBgkôo kõWô lñðBíø ,úÛÇñì
ÜýíÎ lñPvø oõHXì óBulñùì ,þñýìqpüq
úPvø úG ô ûkpÞ p×c Ao pËðkoõì „òýìq qA ÿpPzýG

.lðõy pO àükrð òýìq
>äðBü äðõýK< ÿôpPì ,BPuAo òýíø ok
ûly úPgBu ÿkBüq ÜíÎ ok ,þèBíy ûpÞ ok ÐÚAô
oApÚ òýìq püq pPì 110 ó@ úÇÛð òüpO Ùos ô
òèBu lñðBìôpPì òüA ÿBø ûBãPvüA êgAk .koAk
,pìpì þPíýÚ ÿBø äñu BG úÞ QuA þééXì
þüçÆ ÿBø úívXì ô ëBPvüpÞ ÿBøpPuõè

.QuA ûly òýDrð
þèBíy ûpÞ QhPüBK ,äðBü äðõýK
úÞ koAk Ao óBùW ÿôpPì ÿBø|êðõO òüpO|ÜýíÎ

.lðoAk oApÚ òýìq püq RõÖ 360 îÞ|Quk
ok äðBü|äðõýK óBñÞBu IuBñì ûBãøBñK òüA

.kôo|þì oBíy úG rýð ÿA|úPvø äñW óBìq

Ao þéýylñôÞòþKìAsRoôAlBÃükÚ þðBÓÖ

}A ÿoôAk îýO ô óApüA þééíèA òýG oôAk >þðBÓÖ BÂpýéÎ< qA òKAs ëBHOõÖ óõýuAolÖ #
.lñÞRôBÃÚ Ao þéýypGApGoõzÞòüA þéì îýO úðBPuôkoAlük BO kpÞRõÎk

ÿoõ¿ñìBÂolídìôóAlñhuBÂo,þðBÓÖBÂpýéÎqAÿAúìBðëBuoABGòKAsëBHOõÖóõýuAolÖ |

úG rýkèBpüÞkúûüBlãøPuókBP4uoÿBíkýBGøàpÖüpÓ¾A

þðBPuoBíýG úGrýèBük ûBãPukoBù^ ÿAløA BG óBìoõzÞÿBíñýu óAkpâoBÞ,ÿkBøpÖpÓ¾A # .lñÞ RôBÃÚ Ao þéýy ô oõzÞ òüA ëBHOõÖ þéì îýO úðBPuôk oAlük BO kpÞ RõÎk
.ly óAoBíýGqA ÿkBüq kAlÏO óBìok êýùvO UÎBG ,óBù×¾Apùy|þñýígok þì oArâpG òKAs ôlüBÞõø pùy ok )ûBìoõüpùy 16( pHìBPLu 7 úÏíW qôo oAlük òüA ,QuA þñP×â

ok þðBPuoBíýG úG ÿkBøpÖpÓ¾A ÈuõOrýèBük ûBãPukoBù^ ÿAløAqA þvßÎ QuA ÿqôo lñ^ .kõy
.QuA ûly pzPñì ÿqBXì ÿBÃÖ ok )óAkpâoBÞ òüA ûBâkAq( pùy|þñýíg ÿBøoAlük ÿoõ¿ñì BÂolídì ô óAlñhu BÂo ,þðBÓÖ BÂpýéÎ qA êßzPì óApüA ÿoôAk îýO
ô òýPðAso@– úvðApÖ ,óBPvGp¾ – êüqpG ,àürßì – óBíè@ÿBø îýO òýG 2018 þðBùW ïBW xBvc
îËÎæA úéèA|úýÛG úüpýg óBPuoBíýG úG ëBüo óõýéýì 700 ô koBýéýì ôk }qoA úG Bø|ûBãPuk òüA
kôlcúGrýèBükQhO30BGpùyþñýígîËÎæA|úéèA|úýÛGúüpýgrÞpì .QuAûlyAløApùy|þñýíg .lðkpÞ RôBÃÚ Ao )ÿlñG ûko oAlük( wýéãðA – àütéG

.lñÞ|þì þðBuo|Qìlg ÙApÆA ÿBøpùy ô óBPupùy òüA ÿrýèBük oBíýG 150 34

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY ÿBøæBÞqA oæk koBýéýì 60 pG òý^
CENTER lñÞþì ëBíÎA úÖpÏO þüBßüpì@

þOAkoAô ÿBøæBÞqA oæk koBýéýì 60 pG úÖpÏO ëBíÎA ÿApG kõg þèBíPcA ïAlÚA qA òý^ #
.kAkpHg Bßüpì@qA

ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok 25 BO 5 úÖpÏO ëBíÎA pG lülùO òßK ,Bßüpì@ô òý^ óBýì ÿkB¿PÚA äñW óApdG úìAkA þK ok
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì .kpÞ Bßüpì@ qA þOAkoAô ÿBøæBÞ qA oæk koBýéýì 60 pG ÿl¾ok
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk RBìAlÚABßüpì@pâAúÞkõGûkAkoAlzøòý^úWoBgRoqAôÿõãñhu>äð@õyäñW² <pPzýK
úG úéGBÛìô þÖçO úG Quk òßK ,løk ïBXðA þñý^ ÿBøæBÞpG úÖpÏO ëBíÎA Áõ¿gok Ao ÿpPzýG
úÖpÏO ëBíÎA ÿApG Bßüpì@ Qèôk úìBðpG Áõ¿g ok ÿoBHgA oBzPðA úÇuAô úG oAlzø òüA.lðq þì êTì

.kõy þì okB¾ þñý^ ÿBøæBÞ qA oæk koBýéýì 200 pG ÿl¾ok 25
úÞ kõG ûkAk oAlzø Bßüpì@ ÿoõùíW wýDo >MìApO lèBðôk< rýð êHÚ qôo lñ^ ó@ pG ûôçÎ

.koAk kõWô òý^ qA þOAkoAô ÿBøæBÞ qA oæk koBýéýì 500 pG úÖpÏO ëBíÎA ëBíPcA
JAõW òý^ pG Bßüpì@oBzÖ .QuA pünKBðpýýÓO ô ÙB×y òý^ ÐÂõì :Q×â úÇGAo òüA ok äð@õy
oBÞ òüA BGô ûkq þOBìAlÚA úG Quk rýð òý^ lñÞ lülzO Ao ÿoBXO äñW Bßüpì@pâA .kAk løAõhð

.lñÞ þì úéGBÛì
IWõì ïAlÚA òüA úG òßK {ñÞAô ô òý^ qA þOAkoAô ÿBøæBÞ pG úÖpÏO ëBíÎA ÿApG Bßüpì@ îýí¿O
òüpPâorG óAõñÎ úG ó@qA óBuBñyoBÞqA þgpG úÞ ÿoõÆ úG ûlyoõzÞôk óBýì ÿkB¿PÚA {ñOqôpG

.lññÞ þì kBü ÿoBXO äñW

þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ
ÿõñÏì þßýð ÈuõO

(310) 446-8724

35

óApùO úéXì

ok ÿA úðBâAlWô ØéPhì ÿBø ê×Ú îø xõGõOA
BG Bü lÞ ókpÞ koAô ÜüpÆ qA úÞ ûly úPÖpâ pËð

lñÞþì {hG Rnè Ao p×u úÞþuõGõOA.lðõyþìqBGoôkûAoqAëpPñƒÞqAûkBƒ×ƒPƒuA

úðBƒâAlƒW órƒhƒìôk ÿAoAk ûlƒykBƒü xõƒGõƒOA

250 ô 380 IýOpO úG úÞ QuA J@ ÿoAlùãð pãük úéíW qA þüõzÖpÊ ô þüõzPuk àñýu òýíø ô lñíyõø RBðBßìA Ao xõGõOA òüA Qürì qA þðBíè@ ÿqBuôokõg QÞpy àü#
.lðoAk QýÖpÊ pPýè .QuA oõÞnì xõGõOA RBðBßìA ó@qA úÞ úPvðAk ÿkApÖA þâkõu@ô {üBu@oõÆ BG úÞ ûkAk pHg wÞõè xõGõOA àü lýèõO
úýHÏO ó@ok úÞ þÎõñPì RBðBßìA úG úWõO
pãzüBíð ,òßy úì ,lñíyõø úüõùO îPvýu oõÆ úG xõGõOA òƒüA þƒégAk þƒcApƒÆ ok .lññÞ þì ûkB×PuA {hG Rnè Ao þðæõÆ ÿBøp×u lðAõO þì ûly
,ÿpGôBð îPvýu úG þupƒPuk ÿApƒG þƒ`ñüA 9 oõÆ òýíø ô þìõýñýìõè@ RBÏÇÚ qA ûkpPƒvƒâ þcApÆqA ,úPÖpâ ïBðpüBLìA úÞ xõGõOA òüA
ó@ ok ô QuA oAkoõgpG þüBHüq oBývG þégAk .lñÞ
Ùp¾ ô úÏèBÇì ,QcApPuA ÿApG þégAk þüBÃÖ òüpOîùì>|Morelo Reisemobile|<
oõÆ òýíø ô JAõhPhO ôk .koAk kõWô AnƒÒ

RolÚ ëBÛPðA îPvýu ô oBhG IuA 205 oõOõì úÞ QuA ûly ûkB×PuA xçâpHüBÖ ÿBø {Þôo
RBðBßìA pãük úéíW qA úPÎpu Qzø oBÞkõg óApÖBvì .lƒññÞ þƒì óAlƒñ^ôk Ao ó@ þƒüBƒHüq
ëõ¿dì òüA úüBK QíýÚ .QuA xõGõOA òƒüA åorGÿBøûpXñKI¿ðQéÎúGûlykBüxõGõOA
.QuA oæk oArø 233 .lðoAk óôpýG ÿBÃÖ qA þHuBñì lük
òüA úðBâAlW ô ØéPhì ÿBø {ƒhG ÿApƒG

.lðpG|þì pu úG Qìçu ok þãíø þðBùâBð óly úÖBÂAóBƒPƒupƒƒùƒyok ïpƒƒvƒíƒø
1393 ëBu ok :kpÞ óBzðpÆBƒg ÿô
lídì ïBð úG pvK lðqpÖ àü IcB¾ ly òüApG îýí¿O kôpøBy
Bì êìBy Ao {×Çè lðôAlg úÞ îüly !BøõéÚ |úu úG êÚ àüúG îðAlðqpÖ lèõO ÿApG úƒÞ
,úíÆBÖ ïBð úG pPgk lðqpƒÖ 4 ô ûkpƒÞ
úülø Bì úGrýð úÖoBÎô úðBdüo ,úðAõÂo òýñìõíèApýìA óBPƒuoBƒíƒýƒG
.îýñÞ úÏWApì óBñíu
.kpÞ ok :kôrƒÖA oõƒK àƒýƒð óBíüAq òýìôk ok ÿkôpøBy okBì àü #
,þèAlñÚ ÿBƒø|ÿpƒýƒãƒýƒK ëBƒHƒðk úƒG ÿBƒø|þƒÖApƒâõƒðõƒu þƒìBƒíO .lypPgk lðqpÖoBù^ IcB¾ kõg
,óBñíu óBPuA ëAõcA QHƒS êƒÞpƒülƒì rƒƒÞApƒƒì ok ûlƒƒy ïBƒƒXƒðA
úG óBñíu oAlðBƒPƒuA þƒyôôBƒ^ pƒPƒÞk óBíüAq úËdè BO ؃éPƒhƒì óBPupùy òÞBu ô êøA oõK àƒýƒð îðBƒg
úG úÞ kAk oõPuk kôpøBy ÿoAlðBƒìpƒÖ úÞ ly|þì ûløBzì õéÚ úu kAqõðoBù^ IcB¾ kõg ïôk óBíüAqok kôpøBy
úWõO ûkAõðBg òüA þèBíPcA Rçßzì ïBãñøok àyrK QüBùðok
ïoBù^ êÚ BG ïpvíø óBíüAq .lypPgk
.lññÞ ûtüô úéèAlíƒdƒèA ô lƒy úƒWAõƒì lèõO qA ÿlñupg qApGA BG kAqõð oBù^ òüA olK
ô QvðAk lðôAlg úülø Ao ó@ BøõéÚoBù^ òüA
pPÞk BG Roõzì úG úWõO BG :kpÞ óBzðpƒÆBƒg

36

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

SOHEIL GOEL D.D.S ly úèBu 30 > Qhu óBW <

êDõâêýùu pPÞk òzW Ao }kpãèBu òýìA|þu wýéüô xôpG ÿqBG BG >Qhu óBW< þðlðBìkBü úG îéýÖ #
|.QÖpâ
àyrLðAlðk fApW
þðôpýG ÿBÃÖok ó@{üBíð BG Ao >Qhu óBW< îéýÖ óly úèBu 30 îPvýG ópÚ wÞBÖ þðBLíÞ
õßvývðAp×ðBu àý×ýuBK ûBãzðAk qA êý¿dPèA ÕoBÖ |.QÖpâ òzW ,kõG óBPuAk ZpG òzýÞõè îéýÖ òüA ok úÞ AqçK wÞBÖ ZpG

êßülìô Bø úíýGpTÞA ëõHÚ réüôk ZpG ÿByBíO BO lðly ÐíW ZpGoôBXì þOBÛHÆ äñýÞoBK àü ïBG QzKokrýðp×ð Bøl¾
|.lññÞ úGpXO Ao >óBW Qhu< îéýÖ
óAlðkô óBøk þüBHüqô |þìõíÎ óBìok #
Bø óAlðk þâlýuõKqA ÿpýâõéW # ZpG ,kõG >Qhu óBW< îéýÖ ÿBø|Qý¿hy qA þßü îßc ok úÞ ZpG òüA ókpÞ püõ¿O ÿApG
úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok # ûkB×PuA koõì îéýÖ þégAk ô þðôpýG ÿBø|úñd¾ ÿApG îPvýG ópÚ wÞBÖ þðBLíÞ úG ÜéÏPì AqçK wÞBÖ
óæBvâorGô ëB×ÆA þßyrLðAlðk #
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK # .QÖpâoApÚ
þñý^ {Þôoô äñülðBG # ó@ òýíXñK ô 1988 ëBu Bø|ó@ òýèôA úÞ QuA QívÚ 5 êìBy >Qhu|óBW< ÿBø|îéýÖ úÎõíXì
ôA .QuA wýéüô xôpG ÿqBG BG òüçÞ|àì óBW Bø|îéýÖ òüA þé¾A Qý¿hy .ly úPgBu 2013 ok
(818)907-9900 ô Bø|ÿqBG .lñýG|þì þPvüoôpO úéíc àü pýâok Ao kõg QívÚ pø ok ô QuA áoõüõýð wýéK xoqBG

ENCINO PLACE |.lðA|ûly úPyõð ô úPgBu îéýÖ òüA xBuA pG ÿkBüq ÿBø|áõG|àýíÞ
16101 VENTURA BLVD STE 329 ENCINO, CA 91436 ok oæk koBýéýì îýð ô àü úG àükrð ,ly úPgBu oæk óõýéýì 390 úWkõG BG úÞ úÎõíXì òüA
37
| |.kpÞ}ôpÖóBùWpuApu
IW ô Aqõuk óõýPuA úìBñíéýÖ ÿBñHì pG ô óBðpýO|àì óBW þðAkpâoBÞ úG þé¾A >Qhu óBW<
ô óõvðBW ëô lèBñýWo ,BýéülG þðBG ,òíßüo òè@ ,wýéüô xôpG pG ûôçÎô ly úPgBu RoBPuA

.lðkõG ó@ óApãüqBG qA Ùõðôkõâ olðBvßèA
þÖpÏì Ao ZpG òüA ØéPhì ÿBüAôq úÞ ly oArâpG Bø|þOBÎõHÇì ÿApG oõO àü îéýÖ {üBíð qA {ýK
kõWô lðAõO|þíð ûly úüAoA îéýÖ ok ú`ð@ úýHy þWpG þßürýÖ pËð qA ly úP×â lükqBG òüA ok .kpÞ|þì
.ly kBXüA îéýÖ ok ÿp¿G ÿBø|ûõéW òüA ,ó@ ûkBÏèA ÝõÖ òüôlO ô ÿoAkpHíéýÖ klì úG BìA lyBG úPyAk
ô kpÞ QÖBüok ÿpüõ¿O ÿBø|ûõéW ô Al¾ ,òüôlO ÿApG Ao oBßuA ÿkrìBð >Qhu óBƒW<

.ly Bíñýu iüoBO ok úGBzì þüBø|îéýÖ ÿBzãøAo
úGô koAkoApÚ 29 ûBãüBWok ,püBLìA ÿõuqA Bíñýu iüoBOpOpG îéýÖ 500 QupùÖok îéýÖ òüA

.QuA ûly ûlðAõg wívüpÞ ÑõÂõì BG òzÞA ÿBø|îéýÖ òüpPùG qA þßü óAõñÎ
70 óBìq ó@ôA úÞ BXð@qA BìA ly úPÖpâpËðok ApOBñýu àðApÖ AlPGA îéýÖ þé¾A {Ûð ÿB×üA ÿApG
óõvüpø BO úðõèBPuA pPuõéýu qA þ×éPhì óApãüqBG lÏG ô QÖpünLð Ao {Tð òüA ÿB×üA ,kõG úèBu
xôpG òüA QüBùð ok ô lñPÖpâ oApÚ úWõO koõì þPýG óoAô ô òíÖBø òýPuAk ,óõvðBW óôk ,kôpÖ

.ly pøBÊ ó@ þé¾A {Ûð ok úÞ kõG wýéüô
ko Ao {Ûð òüA ÿB×üA úÞ lðkõG þðApãüqBG úéíW qA kôõPvüA QñýéÞ ô qlèõñüo RpG ,pâ koB`üo

.lðkpÞ

óApùO úéXì

ÿôo|ûkBýK pPìõéýÞoArø9
!ólypÒæ ÿApG

pPìõéýÞ oArø 9.6 qA {ýƒG ëBƒu ôk Qƒynƒâ pO|à^õÞ }A|þâlðq ÿBýðk {ƒðlƒy pƒPƒâorƒG óqô ëBu ôk Rlì ok þvýéãðA kpì|#
úG Ao kõg êìBÞ Qìçu ,QuA ûkpÞ ÿôo|ûkBýK .kõy|þì .kAk {øBÞÿrýãðA|Q×ãyqpÆ úG Ao kõg
Ùp¿ƒì þƒüôoAk úƒðõƒãƒ`ƒýƒø ô ûkoô@ Qƒuk þãèBu18BO16okþøBOõÞûoôkqApýÒúGôA
lc úG õük óõg lñÚ eÇu .lñÞ|þƒíƒð AoÿkBüqÿBø|îüso,kõGóqôúÖBÂAoB^kûoAõíø ôkþÆokïpâõéýÞ215óqôBGpPvßðæõük |
,Qvýð îø àñýÎ lñìqBýð pãük ô ûlýuo þÏýHÆ .kAlð úXýPð BìA kpÞ {üBìq@ Ao kõg óqôqAõéýÞ 127qA {ýG ly ÜÖõì ëBu
ô kôo|þì ÿôo|ûkBýK úG kõg óBPuôk BG ûqôo pø îýí¿O ûoBHßü úG ÿkçýì 2016 êüoô@ ok Ao wýéãðA 2018 ûkAoA BG kpì IÛèô løk {øBÞ
Ao}oBÞêdìôërñìÿpPìõéýÞ16úé¾BÖçíÎ BýðBPüpG óqô {øBÞ òüçð@ úìBðpG ok BO QÖpâ
þ¿hy ÿôokõg qA pƒãƒük ô kôo|þƒì ûkBƒýƒK òƒPƒÖo ûAo BƒG úƒìBƒðpƒG òƒüA .lƒñƒÞQƒÞpƒy .koô@ Quk úG óqô {øBÞ úìBðpG ok
.lñÞ|þíðûkB×PuA qAwKóõñÞAÿô.kõy|þìÑôpyúðAqôoþèõíÏì óõg oBzÖ ÿAoAk úìBðpG òüA ÿAlPGA ok ÿô
,ꃾBƒ×ì lƒülƒy kok ,2 Ñõƒð QƒGBƒük ,æBƒƒG
ÿoBíýG úG çPGA úýèôA êcApì ô æBG ëôpPvéÞ

.kõG xpÛð
}A|þâlðq óBìq pPzýG ÿô ,õük úP׃â úƒG
úG Rolð úG ,ly|þì úðBg ok þñýzð úyõâ Ùp¾
BG úÞ kpÞ|þì oõ¿O ûoAõíø ô QÖo|þì úðBg óôpýG

ly þüBuBñy þðApüA kpÞóAlýÂBüo ûrüBW kqk

þ¿hy úÞQuA ó@qA þÞBc Bø|}oArâ#
BG ,ûlükqk AooBÞpýGp^õÞqléýÖ ëAlì úÞ
úPvGoAlì ÿBø|òýGoôk püôB¿O qA ûkB×PuA
.QuA ûly þüBuBñy
úÇGAo òüA ok óõñËì ôk þüBuBñy qA qpPüôo
Bü ÝoBu Qüõø qA þyoArâ .QuA ûkAk pHg
|.QuA ûlzð pzPñì þèBíPcA óBÚoBu
qA þßü ,þðApüA kpÞ óAlýÂBüo ,oBÞpýGp^õÞ BìA,lðA|ûkpÞAlýKþèBgAoëAlì|úHÏWóAoõìBì
ok úÞôA .kõG ûrüBW òüA ûoôk òüA ûlðpGoBù^ |.|.lðA|úPÖBýð ëAlì qA ÿpSA óõñÞBO
úG ÿp×u ok ,ûkpÞ êý¿dO óApùO ûBãzðAk ,ôpýðAsôkõüo ok þíuApì ok úHñyoBù^ qôo
îøô kpÞ þuBýu þâlñøBñK ÿBÂBÛO BýðBPüpG êGõð úG úÞ ,qléýÖ ëAlì óBâlðpG ,êüqpG ok
oBÞ úG ëõÓzì YüpHíÞ ûBãzðAk ok óõñÞA QÖBüok Ao kõg ûrüBW ,QuAoõùzì þÂBüo
.QuA |.lðkpÞ
38

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

BðpŸG ZpüA pPÞk }!lpyu òÿýApýÏGOúûÞrþüBWãu
àyrLðAlðk
úèõídì ØzÞUÎBG úÞwýéK äu àü pu ÿApG BýHíéÞok olhì kAõì ÿBýÖBì òüpPâorG|#
Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | .kpÞòýýÏO ûrüBW ,ly ó@òýDBÞõÞ

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk Ao ó@Büô lzßG Ao äu òüA úÞ þvÞpø QuA úP×â >òéÞ Øéâ< ïBð BG BýHíéÞ Ùõhì ÿBýÖBì
oôBzì ô xBñzðAôo .lñÞ|þì QÖBüok ÿoæk oArø 70 }AkBK ,kpýãG
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |19 BG
(LIC.#PSY 13673) pø ,úPyAnâ pu QzK QýÛÖõì BG Ao ÿklÏPì ÿBø|QüoõìBì óõñÞBO >ApHìõu< ïBð BG äu òüA
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì úG koAk þßzìô ûlýyõK ÿBø|ûpXñK úÞ óô ÿôokõg àü BG kõg ÿoBÞ RBÎBu óBüBK qA wK qôo
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì

RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA

þðApüA ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApGrürÎ óBPuôk
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok

|www.SmartDoctors.info
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì

SmartDoctors .lññÞ|þìþøApíøAoóAõýceévìkpÖôkæ« õíÏì.kõy|þìêÛPñì}A|þâlðqêdì
ô p×ð 245 ÿpýãPuk úG pXñì óõñÞBO >ApHìõu< ûkBÏèA|ÝõÖ þüBüõG wc ;lüõâ|þì BýHíéÞ wýéK
. lýñÞkoAô þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao| óAoôk ÿAlPGA qA ,pÆBg òýíø úG ô ûly olhì kAõì ØéPhì ÿBølðBG qA òýDBÞõÞ ò³O 9 qA {ýG ØzÞ
oArø 70 ûrüBW òýýÏO þK ok úèBu 6 äu òüA óõñÞA BìA.QuA úPÖpâ QÎBXy ëAlì oBG ôk {PýèBÏÖ
(310) 202-1133 ôpvgàüBì|pPÞkBGpPzýGRBÎçÆAÿApG .QuA >kpLy òìos< kAtð qA )úüBu ÿBñÏì úG( ApHìõu .QuA ûly úWAõì þðBW ÿlW pÇg BG ÿoæk
lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýì BG BXð@ok BO ûkpÞ êÛPñì BOõâõG >ôkAoôk ëA< ûBâkôpÖ úG ÿõðBS ÑçÆA BO Ao ôA {ðBW Ì×c ÿApG wýéK

39 .lñÞ ÿoBßíø ûBâkôpÖ olhì kAõì BG ûqoBHì wýéK

óApùO úéXì

!lðoAk ÿpPzýG lì@ok îø êÛPvìoõzÞàüqA úÞþPÞpy 5

qA QÞpy òüA lì@ok ÐÚAôok .QuA úPyAk lì@ok ok þâorG ÿBø|QÞpy ;lýñÞ|þì oôBG #
)oæk koBýéýì 11( QüõÞ þégAk ÀèBgBð lýèõO lýèõO qA Bùð@ úðæBu lì@ok úÞ lñPvø Býðk
rýð óBùW BøoõzÞ þgpG þégAk ÀèBgBð
.QuA ûkõG pPzýG
QÞpy wuöõì ô êìBÎ pülì ,xôrýG ØW !?QuA pPzýG
óBùW kpì òüpOlñíOôpS úG óõñÞA îø rýð óôqBì@ kBüq ÿolÚ úG Bø|QÞpy þgpG úðæBu lì@ok
ëBu ok ôA þ¿hy | þüAoAk .QuA ûly êülHO qA pãük þgpG kB¿PÚA pG lðAõO þì úÞ QuA
pOApÖ oæk óõýéýG 119 qpì qA ÿkçýì ÿoBW ô òüpOoô@kõu BìA kõy ûpý^ óBùW ÿBøoõzÞ
ÿAoAk úzýíø Býðk ÿBø QÞpy òüpO ÜÖõì
.QÖo
:QGB×è@äñüléø ÿoôBñÖ QÞpy .lñPvýð ÿkBüq Rpùy
úÎõíXìpüq êâõâ úÞ þüBßüpì@ QÞpy òüA ok ÿpPzýG lì@ok úÞ þPÞpy 5 úG püq ok
ûoByA ,lðoAk pãük êÛPvìoõzÞ àü BG úvüBÛì
.QuA ó@ qA ÿA
.kõG oæ|k óõýéýG 739 QGB×è@ QÞpy lì@ok :QuA ûly
þì Jõvdì oõzÞ àü pâA QGB×è@ QÞpy :RoBíèAô þyôpÖ ûkpg QÞpy
lýèõO pËð qA Ao îùð ûBãüBW QvðAõO þì ,ly 250 ,2018 ëBu ok þüBßüpì@ QÞpy òüA

.lñÞ kõg ó@ qA þégAk ÀèBgBð .QuA úPyAk lì@ok oæ|k óõýéýG
úG óly þðBùW úÞ lðoôBG òüA pG óBuBñyoBÞ

.QuA ûkpÞ þüAru úG àíÞ Bø QÞpy òüA lyo .lýuo }ôpÖ úG oæk 207 ÿBùG úG :êKA ÿoôBñÖ QÞpy :òâAô wßèõÖ ÿqBuôokõg QÞpy
.lñÞ þíð Ýl¾ koAõì úíø ok úéEvì òüA BìA oæk koBýéýì 229 úPynâ ëBu êKA QÞpy àü qpì qA oAqBG ok êKA QÞpy ïBùu }qoA ÀèBgBð lýèõO qA þðBíè@ QÞpy òüA lì@ok
úG .kõG kõu ó@oæk koBýéýì 48 úÞ QyAk }ôpÖ QuA ÿoBG òýèôA òüA .Qynâoæk óõýéüpO
ÿBø þüAõuo êýèk úG Bø QÞpy òüA qA þgpG òýñ^ úG QÞpy àü ïBùu }qoA ÑõíXì úÞ .QuA pPzýG BøoõzÞ qA þéýø þégAk
BìA ,lðA ûkõG óBùW oBHgA ol¾ ok ØéPhì .kõG QÞpy òüpOoô@kõu êKA IýOpO òüA þâlñüæ@ þüAõuo BG pPzýK úÞ QÞpy òüA
:óôqBì@àýðôpPßèA RoBXO QÞpy .luo|þì þdÇu úG 2018 ok ,kõG úWAõì îø kõg ÿBøôokõg ok
.lðA ûkpÞ IvÞ îø þüæBG lì@ok óBñ`íø oæk óõýéýG | 149.7 þüBßüpì@ QÞpy òüA áoõüõýð ïBùuoAqBGok êKA QÞpy îùupø
.QyAk lì@ok oæ|k óõýéýG | 101.4

40

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG àüokoækoArø 10 ÿApWBì
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ !IcB¾ óôlG ÿkpÞoAõéy
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G
{èBO êcBu ok IcB¾ óôlG ÿkpÞoAõéy àü ÿBø|IýW ok oæk oArø 10 óly AlýK #
.kq îÚo þHýXÎ ÿApWBì óçýâ

okúÛÇñìþécBufpÆpülìBGûApíøúHñyôkqôo:Q×âûoBGòüAok-{èBOpGõ^pùyoAkpùy |
ÿôo êcBu oBñÞ úÞ äðo ûBýu ÿkpÞ oAõéy àü ÐÚõì òýíø ok .îükõG êcAõu qA lükqBG ëBc
îýí¿O lÏG BìA îüõy ko ó@oBñÞ qA BñPÎA|þG îýPuAõg AlPGA .kpÞ IéW Ao óBíùWõO kõG ûkBPÖA Bø|úuBì

.îüqAlñýG úèBGq êÇu êgAk Ao oAõéy îýPÖpâ

ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA

(626)3-50-50-50 (310)274-7474

.QyAk oApÚ ÿrý^ oBãðA oAõéy IýW êgAk .kpÞ pPzýG Ao Bì ÿôBßXñÞ oAõéy óqô þñýãñu
oArø 10 kôlc .îükpÞ IXÏO RlzG îülük ú`ð@qA îükpÞ þuopG Ao IýW êgAk RBüõPdì þPÚô

.kõG ûly ÿqBu|BW ÿkpÞ oAõéy IýW êgAk oæk
úâpG lñ^ úÞ îükAk oApÚ þuopG koõì QÚk úG rýð Ao ó@ ÿBø|IýW püBu ô ûkpG ÿoAkpùy úG Ao oAõéy
IcB¾ qA þðBzð îýPvðAõO àðBG ÜüpÆ qA Bø|úPÖBü òüA úG úWõO BG .îükpÞ AlýK rýð þßðBG {ýÖ

.kõG îéÏì ô êýGkoA óBPuA þèBøA qA ôA .îüoô@ Quk|úG Bø|{ýÖ
.QuA ûkpßð îâ þèõK aýø «ç¾A úÞ QyAk oAp¾A ô ly ApWBì pßñì îükpÞ|þì QHd¾ ôA BG þPÚô
þðApãð ô ûpùèk BG ô ûkq äðq }kõg kpì ó@ úÞ kõG úPynãð ÿA|úÛýÚk lñ^ kpÞ ÐÇÚ úÞ Ao ò×éO
óBPuA óBñÞBu qA ÿA|úPvzðqBG ô kpXì îéÏì :Q×â|þì ôA.kpÞ eüpzO óBíüApG Ao Bø|ëõK ÿApWBì
êHÚ qA úÞ þÓéHì ûApíø úG Ao ëõK òüA úíø ô úPÖpâ ïAô óBìõO óõýéýì 30 êHÚ þOlì.QuA êýGkoA

.QuA ûkpÞ ÿoAlüpg oæk ,úPyAk qAlðA|wK
ok Ao Bøoæk ûkõHð þvÞ úðBg ok óõ^ kõG ûlì@ {èBO êcAõu úG ôA Bø|oæk óly AlýK qA êHÚ Iy
ÑçÆA kpÞ|þì ápO êýGkoA l¿Ûì úG Ao êcBu úÞ þìBãñø eH¾ BìA .kõG úPyAnâ ÿkpÞoAõéy IýW
RBìçÏPuA úÞ kõG BøBÎkA òüA úG úWõO BG.QuA úPyAnâ BW BXð@ ok }oAõéy BG Ao Bøoæk úÞ QyAlð
{HcB¾ úG óAkpâpu ÿBøoæk îéÏì òüA RAoBùÊA lýüCBO BGô ly úPÖpâ wýéKô BÃÚ ûBãPukqA ïqæ

.ly ûlðAkpâqBG

IèBÇì ô óApùO þééíèA òýG úéXì
BG Ao ó@þðlðAõg ô ûlürâpG
lýñÞúvüBÛì pãük RBüpzð

41

óApùO úéXì

42

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

Bíy óõ^ ÿkpì qA Q×â ô Qvzð þívHO úz×ñG îðAkþíðlì@{ýKúÞþüBøApWBìBGæBclüõy BƒKpƒu óBƒñ`íø úƒÞ Ao }o@ Qƒü@ ÿBƒƒÚ@ þíýco úíýùÖ
BG ô îPyAlð ÿpãük oõ¿O ÿoAkBÖô òüA rW BíyBGlì@{èkoõÇ^ôlypÂBclüõðoõÇ^ òì Q×â ô kpÞ òPvzð úG RõÎk kõG ûkBPvƒüA
ïA ûkpÞ úýùO ëõK ÿoAlÛì Bíy JAõW qA óBñýíÆA òýñ^ Bíy qA lyBHð Quok lüBy.lñÞ òýñ^ BìúGîøúz×ñGïkõGpËPñìïkpßðqBÒ@AoQHd¾ àüô QvýG {hG
þì oApƒÚ óBOoBýPgA ok ûBãPuk lüpg ÿApG úÞ þHéÚ}õgqAúÞþðBñýíÆABGBìAîñßGþüBÂBÛO îéüBì úÞ koAk þüõãP×âõO BG óõ^ kõy Üdéì
Ao þâlƒðq jp^ xBHè þcApÆ BG rýð kõgô îøk óAõñÎ Ao ó@ô îøk þì RoBvW kõg úG ïoAk Bíy þñÞ óBýG QýÏÆBÚ BG Ao RpËð wLu ô ÿõñzG pSA >Qynâ õO þG úÞ þüBø|ëBu< JBPÞ
kõy óBíýzK lüõð ÿqôo úÞ ÿlýìA úG îðAkpâ þì okAoBíyløAõgþìúÞQ×âolKþPÚô.îñÞþì ïBXðA òì óôlG õãP×â òüA úÞ ïkõG êüBì òì qA þƒßü ôA .QƒuA >þƒíýco úƒíƒýƒùƒÖ<
aýø úÞ lüõãG QuAõg þì }[email protected]âqBG ô pßÖ òüA úG lñÞ QüBíc ÿlýèõO àü ÿqAlðA ûAo úPyAkoõÃcîøòìkoAkêüBíOúz×ñƒGBìA,kõy .QuA þðApüA óq óBâlñvüõð òüpO|ÙôpÏì
BìA kqAlðA Qícq úG Ao kõg ôA BO Qvýð þWBýPcA òüAokrýð òì lƒýølƒG ûqBƒWA BíypâA úÞ ïkBPÖA ÿBø QHd¾ úG ÿB^ ólýyõð òƒíƒÂ .îyBG koõì ok óôA .QuA ÜzÎ ôA oBS@ÑõÂõì
qA ÐðBìôA ëçÛPuA wcô úz×ñG îí¿ì Roõ¾ lƒýøAõƒg úƒÞ îƒðAk|þƒì ,ïkpâ îýùu oBÞ þüõâqBG úz×ñG ÿApG.îýñÞ þì }õâ îø úz×ñG Ao Bì ú`ð@< :lüõâ|þì }oBS@úüBì|óôok
pø úßñüA òP×â úG ÈÛÖô lükpâ úéíW òüA óBýG oôBGBìAQvýðþðBñýíÆApãükBìúGúÞlƒýzülƒðA oAõykkoô@óBGqpGQuAõgþìúƒÞþüBøÙpc þPÚô .QuA ÜzÎ ,lñÞ|þì òPyõð úG oAkAô
Quk Qü@ ÿBÚ@.kpÞ B×PÞA QuBíy êýì oõÆ òüA lyõW|þì ûlñvüõð kõWô ok ÿrý^
úG pãük îuôpÎ Q×â ô QyAnâ }o@ úðBy ÿôo ....úÞlýñÞ Roõ¾ úG ûlük þÛýíÎ w×ð ólýzÞ BG BìA kõG ô lvüõñG úÞ lü@|þì kõWô úG ôA ok qBýð
oBG kõg løAõƒg þƒì ô koAlƒð qBƒýƒð òƒì kõƒWô òüA koõƒì ok .lƒñƒÞ ëBƒHƒðk Ao {ƒÖlƒø
BG îø òìô lzßG úðBy pG Ao {ýâlðq QýèõEvì ú| Þ þüBø ëBu úíýùÖ < :Qƒyõƒð óAõƒO|þƒì ûlƒñƒvƒüõƒð
{ÏðBì BìA îPvýð þÂAo oBÞ òüA úG B« HéÚ ú߃ñƒüA QynâõOþG lñvK|úìBÎ ÿBø|óBìo ûlñvüõð ,þƒíƒýƒco
ô qôpìA ÙpÊ lüBy ÿlük ú^ Ao Alg.ïõy|þíð óBýì ok JBPÞ7 òPyAk BG ÿô .kõG þðApüA
þPy@ Bì BG ÿkBy pãük oBG ô kkpâpG lüõð AkpÖ òhuúìAkAqAAoôAQukôpuóBßOBG}o@ òPuAõg}qõKÿApGlüByQ×âôQgôk}o@ ok 57 JçÛðA qA wK }ôpÖpK JBPÞ 47
qA QuApPùG îüoAk ÜÖAõO þãíø úÞ ëBƒc.lƒñƒÞ úPyAlð ÿA úzülðA òýñ^râpø Q×âô QyAkqBG .lyBG pük kpÞ Bíy Üc ok lüõð úÞ ÿoBÞ qA .QuA|ûkõG QupùÖ ó@ oAkkoõÞo ,óApƒüA
qôpìA òýíø ô îüqAkpLG óBìoBÞ úG qôpìA òýíƒø Bíy ÿBø QHdì QÚô aýø òì QyAk îøAõhðô ôlü@ qBG ôA kõg úÞ BO ïlýzÞ oBËPðA ûBì Q×ø ,úðBðq ÿBøôqo@ ô Bø|xpO ,êDBvì óBƒýƒG
ÿBW qA úz×ñG .îýñÞ ûpv߃ü Ao ûqBƒÓƒì úƒèCBƒvƒì Ao kõgqõñøô ïA|ûkpƒßƒð }õƒìApƒÖ Ao óBƒOokBƒìô kõg ú×ýÊô òìô lìBýð BìA løk ïBXðA AooBÞ òüA úéEvì úG úWõO ô RBuBƒvƒcA ok ÝApƒÒA
úG pãük oBG þñýu òPyAkpG òíÂô QƒuBƒgpƒG ÈÛÖ òì ÿApG îðAk þì Bíy ûkAõðBg qA ÿõÃÎ ÿA ûkB×PuAFõu pÆBg|úG þüBùñO úG úÞ îðAk þì .kõG ÿô oBS@þâtüô qA òPuõýK ô þüAlW
óBO|QüBícqA Q×âô QgôkpËð }o@Roõ¾ BG ô kBy úPynâ óõ^Ao Bíy úÞ QuA îùì òüA ô îøAõƒhƒG }qõƒK kpÞ Bíy kBíPÎA qA ôA úÞ óAõñÎ BG Ao kõg JBPÞ òýƒèôA þƒíƒýƒco
úG òP×â BG ô lýðBupG óBO|îðBg úG Apì ïçu îðõñíì òýíø QyAkoõÃc lüõð kõgpâA.îñýHG ÉBzð lüõðBùñOúÞîñÞ|þìÙApPÎAîñÞ{zƒhƒGIƒéÆ pzPñì 1369 ëBuok þPhHyõg úG QzâqBG
þPhu úG }[email protected] ZoBg ÝBOA qA oAlük lýìA BÇgòüAqAþyõKîz^,ïkpÞþìqApGAAoóBñhu pý¿ÛO kõg úGõð úG îø òì ô Qvýð p¿Ûì pzPñì ô Qyõð óBìo óAõñÎ 23 ÿô .kpÞ
êídO úz×ñG úÞ þGAnÎ ô Yðo.lýzÞ þì w×ð kõg ô Bíy ûkAõðBg úÞ þPHdì úíø ó@ ÿAqA ok lüõð ÿBÇg qApPâorG þvG òì ûBñâ lüBy.ïoBÞ ô klÏPì Roõ¾ úG Bø|ó@qA ÿoBývG úÞkpÞ
ÿoô@kBü BGô QgBu pSCBPì Qhu AoôA kpÞ þì .Qvýð þíùì rý^ lükpÞ òì Üc ok îø lüõð {ýGòýìqúÞIéÇìòüAfpÆBGòìúÞAp^lyBG þíýco .lýuo klXì NB^ úG þKok|þƒK
ûAo ÄÓG úz×ñG ô lüõð ûBOõÞ þPhHyõg ôlýñßðQHd¾úèõÛƒìó@qApƒãƒükúÞïoAkBñíO îhƒO koAk }qoA lýð@ ÜdPvì Bíy úÞ ú`ð@qA úÞúPyõð óBÞkõÞÿApG Ao ÿoBS@òýñ^|îø
úWõPì Qü@ ÿBÚ@ úßð@ ÿApG .QvG Ao {üõéâ pÆBg úG pâA úÞ îüõâ þì úðBÚkB¾ îø Ao òüA løAõg|þì îèk BìA îPƒyBƒÞ ôA ëk ok Ao lƒükpƒO
ápO Ao BXð@pOkôq ú^ pø kpÞ þÏu kkpãð ôA ëBc Qü@ ÿBÚ@ îcArì râpø ô râpø kõHð ïA ûkAõðBg òP×âqBGôBíyqAÿoAlÖpÆBGlüõðúÞlýñÞoôBG >.QuA ûlýupð NB^ úG ïAlÞ|aýø
AoòüA.ïkAkþíðoApÚBñãñOokAoBíyôïlyþíð kõg þSôoõì òýìq BùñO úð Bíy úÞ QÛýÛc òüA
.lñÞ òì ÿApG Bíy BG ÿoBßíø úÞ îñÞ úÖBÂA îø Ao kõg rýð àðBG òülñ^ úG úßéG lüA ûkAk Ao ô kõG ûkoô@ {øõPu úG oBËPðA #
lðkõG þñülèAô úéíW qA Qü@ ÿBÚ@ ô îðBg kõy kBùñzýK úÞ Ao ú`ð@ô QuA RkBÏu QüBùð ô koô@ óôpýG îøBHPyA qA Apì lüA ûkpÞ ÅôpÛì ó@ok.lüõãG þñhu Qü@ÿBÚ@kõG pËPñì
úÞ þüBøôqo@ úG óBy|óAlðqpÖ ólýuo ÿApƒG úƒÞ äðo|þG ÿBø Iè pG . ïpünK þì pÆBg IýÆ BG þìúðBgIcB¾rýðBíyúÞïlyëBdyõg«BHéÚ BùñOô kõG ûkpÞ}õìApÖ Ao wÞúíø úËdè
qA ô ûkpÞ }çO lðkõG úPÖBýð Quk óAlG kõg :kAk þì QýíøA îùì ÑõÂõƒì àü úG
lüõð êíÎ BG BìA lðkõG úPyAnãð ôpÖ þPìlg aýø ô ly qBG äðo ÿA ûõùÚ þGõ^ ok|!ÿlýèõO
úíø úÞ lðkõG ûlýuo ÿlýìõð ô xCBü óBñ^ ó@ úG BG úÞ lük Ao úz×ñG IXÏO QüBùð ok }o@
ûBHO ûkõùýG þøAo ok Ao kõg píÎ ô ûly BñÖ Ao rý^ olÛð@oAlük òüA.kõy|þì koAô ÿB^ þñýu
úÏWBÖqA Qü@îðBg lðkoô@þì JBvc úG ûly ÿBW qA JBPy BG úÞ kõG ûpËPñì pýÒ
QƒýƒGpƒO úƒÞ ôA lƒük Iƒýƒu@ }pƒvƒíƒø qA {ýG .QyAkpG ôA ÿõu úG ïlÚ àü ô QuBgpG
þì kõg oBhPÖA òüpPâorG Ao {ðAlðqpÖ Jõƒg kõƒG ûlýyõK ûkBu oBývG þuBHè úz×ñG
þðkpâ BG Bø þðBíùýì ô Bø òzW ok ô QvðAk äðo,QyAlð Roõ¾ pG þƒzüAo@ aƒýø
ô Quôk ápO àñüA kpÞ þì AlýK oõÃc úPyApÖA ÿoBíýGpPvGqA þüõâkõG ûlüpK }oBvgo
úG ÈÛÖ ô kõG úPzâ IéÆ AôrðA ô ûkpÞ Ao êýìBÖ ApÖ Ao }kõWô þyqpè.QuA úPuBgpG
þì kõg kolíø AoôA úÞoBíÏì îðBg BG RpyBÏì óAqpè ÿAl¾ úG,lì@kõg úG þPÚô QÖpâ
B« HéÚ ú^pâ oBíÏì îðBg,kAk|þì óBzð QHÒo lük þì lì@}õg ô kpÞ þì ïçu úÞ úz×ñG
Qýð òvc ókAk óBƒzð ÿApƒG BìA kõG oArýG lüõð qA
okôk ó@ kAk þì óBzð QHÒo ÿoAõhíÒ úG kõg .kAk iuBK Q×â
çvO ô òƒPgBƒu ïAo@ ok þÏu óBy|ÿBøõãP×â
þÏu àü pø úÞ ÿA úðõâ|úG lñPyAk pãülßü ókAk 44
pƒßÖqA ûBOõÞ Rlì úG lñ^pø Ao ÿpãük QyAk
pø BìA koAk qBG úèCBvì òüA óõƒìApƒýK ókpƒÞ
oBPÖo úG QüBùð ok ly þì fpÇì úÞ þÎõÂõƒì
Qü@ îðBg ô lükpâ þì îPg lüõð QvüByBð
êGBÛìok Ao ïpu îðAõO þì úðõã^ kpÞ þìoApßO
óBPuôk ô ïAõÚA îz^ ok ô ïpýãG æBG óApãük

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
45
þÛüBÛc ô ly oBO ô ûpýO òýÏì ÿBÚ@ô Qü@ Qü@ ÿBÚ@ ô îðBg þHéÆ AôrðA .îñÞ ûBãð
ôA BO QyAkAô Ao QÞpy FBÞpy úÞ lükpâ FBzÖA úPyAnâ ûkAõðBgFBÃÎApãük ÿôo îø þOApýSCBO
úÞ úðAqpÖ ÿBÚ@ lñðAkpâ ZoBg kõg ÐíW qA Ao îýùu ûBHPyA òüA ok rýð Bùð@ úÞ þüõâ ô kõG
wK QyAk oBýPgA ok QÞpy qA ÿpPzýG ïBùu ôpGôo pãülƒßü BG pPíÞ lñPyAk þÏu lðA|ûkõG
oApÚ oBzÖ QdO BG òýÏì ÿBÚ@ úßñüA ólýñy qA Qü@ÿBÚ@ûlðqpuôëBdyõgûkAõðBgqAlðkpâ
ó@ lñÞ kõg ó@ qA Ao òýìq úPvðAõO lüõð ókAk rW lðkpÞ BKpG ôqo@ô lüõð úÞ þðBÖõÆ qA wK
QyAk qApGA QýÏÆBÚ BG úÞ lýXðo ÿô qA óBñ^ .kõGûlðBíðÿBWpGÿpãükrý^îÒôRõßu
ÿô lñðrð îøpG Ao QÞApy òýÏì ÿBÚ@BGpâA úÞ wýuCBO BG ô Qynâ rýð óBPvìq ô rƒýDBƒK
îýí¿O .kpÞ løAõg ïçÎA Ao {ÖAp¿ðA kõg úGôA .kõíð qBÒ@ Ao kõgoBÞ rýð úz×ñG,ÿlýèõO
IƒWõƒìkõƒGQÞpyþé¾AûpùìúÞúðAqpÖÿBÚ@ îvXO Ao }pvíø ûlüqoô ïAlðA þcApÆ ïBãñø
BG úðAqpÖ ÿBÚ@ ô ly FBÞpy pãük ÿlñupg fpÆ ëlƒì úƒÞ QƒuôA ÿApƒG þƒüõƒâô kpƒÞ þì
oBÞ úìAkA qA Ao òýÏì ÿBÚ@ ÿA úvéW êýßzO ,ûlññÞ xõüCBì oBƒHgA ïBƒíO ÙçgpƒG.lƒñÞ|þì
úz×ñG BG úÞ þOBÚçì ok úðAqpÖ ÿBÚ@.QyAkqBG ÿõu úƒG ÿqôo lƒüõƒð úƒÞ kõƒG oAôlƒýìA qõñø
oApÚôA ÿoBÞAlÖô QynâpýSCBO QdƒO QƒyAk êâ Bø|ûBì ô Bøqôo Qynâ BG ,kkpâqBG ûkAõðBg
AoôAëkokkpÞþìápOAoôAúÞþìBãñøôQÖpâ ÿBHüq ô ØüpÊ Roõ¾ qA þðAõƒW RôApÆ pK
ÿoBülðAõPGúÞÜüpÆpøúGúÞlyó@pGôkõPu ok þÆõÇg {üAlýK BG ô QvGpG Qgo úz×ñG
ô úz×ñG QÞApyô ÿlýèõO ÿqAlðA ûAo.lñÞ }A ,lýuoûAoqAxokôqÿpýK,àéKpüqôþðBzýK
òýìo@ ÿBÚ@ B« ¾õ¿hì úíø ëõHÚ koõì }o@ BG ô lì@ þì }oAlük úG úèBø úÞ þìBãñø
òýñ^FBÞpy pãük ÜÖAõO BG ô QÖpâ oApÚ úðAqpÖ BøkAlüôoêÛðúGkõgápdOpKôàGB^RBÞpc
úÂpÎÿApGþøBãyôpÖúÞlƒyúƒPƒÖpƒâîýí¿O Ao ôA ô kõg óBýì RôB×O úz×ñG QgAkpK þì
ó@ Qüpülì úz×ñGô kkpâpDAk ÿlýèõO xBñWA kõíð þì xBvcA kpÞ þì áok þGõg|úG
òüA BO lýzÞ ëõÆ ûBì YñK.kpýâ ûlùÎ pG Ao ûly ïõy þüõXìBÛPðA àü þðBGpÚ {Pyõðpu
RlìòüAokúz×ñGôlupGêíÎúécpìúGÜÖAõO pPzýG QýèBÏÖ úG ûôlðA oBG {øBÞ ÿApG .QuA
þPívÚokkpÞþìoBÞÿlýèõOok}o@oBñÞok úG }lñìkok ëk ÿçvO ÿApG ô QgAkpK þì
ÁB¿PgA úz×ñG úG þß^õÞ ÝBOA ,ÿlýèõO qA ô Qzâ løAõg qBG ôA úÞ kAk þì lüõð kõg
þcApÆ êüBuôôrýì BG ÿA úzýy àÚBOA .QÖBü .lýuo lñøAõg óBüBK úG Yðo ô ÝApÖ ÿBøqôo
eH¾ .QgBu|þìAlWóApâoBÞpüBuqAAoúz×ñG óBñ`íø }A|úðBÞkõÞ ô kBy RBÞpc BG òýðqBð
úíøQyAnâ|þìBKÿlýèõOúGúz×ñGúÞþðBìqBø úÞ þyõÒ@pø ÿõu úGô ly þìpPâorGô åorG
þì kõg ú×ýÊô }[email protected]ðkõG oBÞ úG ëõÓzì okô lüôk þì kõG ûlyqBG {üõu úG QHdì BG
ôlñÞîøApÖAoúz×ñG{üBu@êüBuôúÞQvðAk pƒâAúƒÞlƒðkõƒGÙpPÏìúíø.QÖpâþìÿBWó@
ÿA úzýy àÚBOA úG óApãük óly àükrð qA Qü@ÿBÚA~ |ûkBÏèAÝõÖþãPvHèkôòýðqBƒðkõƒWô
úz×ñG iéO þâlðq qA óApâoBÞ.kpÞ|þì QÏðBíì pGóBùWqAîƒz^kôqþéýgôAkõHðákõÞòüAúG
ÿlýèõOIcB¾ÈÛÖAoôAôlñPvðAkþƒíƒðaýø BG îz^ ûBýu ô ØüpÊ ákõÞ òüA.QvG|þì
ô oBßíø óAõñÎ úG Ao }o@ BÚ@ ô lñPgBñy þì kõG åorG olK óBHè ûBâ úuõG úÞ }A úðõâ ëB^
qApGAokþÏuûBã`ýø}o@,ôAóôBÏìîølüBy úG lýìA ÿBøok ïBíO úÞ Qzâ þì ó@ qA ÐðBì
QuAúz×ñGàüpyôAúßñüAþüõâqBGôQÛýÛc úßðA~ |þG òýðqBð.kkpâ úPvG ûkAõðBg òüA ÿôo
ÿA|úðõâ úG óApâoBÞ ÿp×ð Q×ø ÐíW ok ô kpßð .kõG ûly {GBO óõðBÞ lðAlG kõg
þìBÛì ôA lðkpÞ þì òýÛü Bùð@ úÞ kpÞ þìoBPÖo àü ïAõÚA úðB¿èBg ÿBø QHdì wK ok BìA
úz×ñG oBPÖo òvc.QuAoAk úz×ñG qA pO òýüBK úÞÿpPgkúGQHvðÿqõvèkôîcpOwcÑõð
oBÞ{üApGpÆBgIýÆBGúíølükpâþìIWõì ûlýz`ð AoôA QHdìô ûlülð AoolK ÿôo qõñø
oBƒÞ ôA ÿApƒƒG ô ôA oBñÞ ok úßñüA qA ô lññÞ ÜíÎokBìAkõGúPvGBøIèú^pâAQyAkkõWô
Roõ¾.lññÞ QƒüBƒÂo xBƒvƒcA lƒñƒñƒÞ|þƒì áok þGõg|úG Ao xBvcA òüA ly þƒì Bƒø ûBƒãð
QyAkIèpGúzýíøúÞþãðpýGlñhHèôóôrdì ÿkBy ô QüBÂo òüA ô kõG kõñzg ákõÞ.kpÞ
ô QhýãðA þìpG óBãíø ok Ao ÿqõvèk wc ïBíO úÞ ÿA úz×ñG,ly þì úz×ñG þìpãèk úüBì
úz×ñG ÿApG QéÎ ú^ úG lñðAlG úßð@óôlG «ApTÞA .kõGáqBðëBùðòüAókpÞoôBñO{üôqo@
IýÎóôlGoBÞúDAoAokþÏulññÞþìÿqõvèk ô kpÞ óBßì êÛð úz×ñG úðBg úGoBíÏì îðBg
ôoAqBG úG ÿlýèõOoBÞ úDAoA BG.lðkpÞ|þì ÀÛðô úðõâó@þñýzñíøòüABìAQÖpâÿBWôAoBñÞok
pGApG lñ^ oBÞ }oB×u,QýÛÖõì BG óly ôpGôo ÿBW úG okBì.kpÞ þì ôqo@ úz×ñG úÞ kõHð
pPâorG þðBßì úG qBýð úÞ|ÿoõÆ úG lükpâ lükpâôAîÒàüpy,}pPgkÿkByokQÞApy
pßÖok }o@ úðô úz×ñG úð BìA ly þì xBvcA ôJAõgþG}pPgkúÞlyþüBøIywðõìô
òýíøoklðkAkþìeýWpOôlðkõHðóBßìpýýÓO .lðBuoþìeH¾úGAoIyûpXñKQzKoApÚþG
.lñøkúìAkAkõgoBÞúGBW Quk ÿBìpâô kpÞ þì þèlíøôA BG Rõßuok
.lýzhG þì }pPgk kpu óBPuk úG Ao kõg
koAk úìAkA ÿBÚ@ óBýì ÈGAôo ôqo@ ô lüõð oApÖ qA lÏG

óApùO úéXì

þâkAõðBg ëõ¾A lñHüBKô IýXð óq òüA úzülðA þèBcok|úPypÖ .lðlzð }ôpÖ êâ kôoô úWõPì
kõgRoBuAúGôÿkpÞpýhvOAopPgkôkokBìô RoBÞQuAþvÞú^ÙpÆqAêâkõGòEíÇìúÞ
äñO Ao {OoBuA w×Ú qôo pø úðõãñüA ô ÿlýzÞ .kpÞ qBG Ao êâ ÿôo|úPyõð
IéÚ kôkpìô Ñõñíì ÜzÎ úðBüqBO BGô þñÞ|þìpO ó@ Ap^ô ?îülýuo îø úG pükolÛñüA Ap^ -
okúÞÿkõGúÞõOkpìÿA?ÿoAq@|þìAo{côoô þâlðq lñG ô lýÚ ô ÿkõG kAq@ õO úÞ þðBìq
óly xôpÎ ÿBüöôo úÞ þðBìqô þãvDBü úðBPu@ ApO kõG ûkpßð RA úÆBcA úðõâ òülG þüõyBðq
BG úÞ þðBìq ô kpÞ|þì oôpì òøm ok Ao }pPgk ô ?îyBG|úPyAk QPuôk úðAkAq@ îðAõPG BO ïlülð
lüpg|þìBHüqþEýy}AúyõâpøqAÝômôÝõy lñðBì QHýÒ|úP×ø àü ?ïoAk QPuôk îüõãG
úürýùW pG BO kpÞ|þì óBùñK þXñÞ ok ô .Qynâ òì pG ëBvßü
òýèBG pG pu úÞ þðBìq .lüAr×ýG {ðBÞpPgk kBøpÖ úG þøBãð îýð RoBÞ ólðAõg BG|úPypÖ
úðBPu@okBOQÖo|þìôkõG|úPyAnâpøõyûkõu@ koAk úÞ lük kõg úWõPì rýð Ao ôA ô QgAlðA AløqA ÿA|úPyõð
rýðAo}kpìôlyBG}kpìQukÿB¿ÎQèõùÞ ólðAõg qA wK Ao ôA êíÏèA wßÎ þíz^püq
,lðAlG {Puk ÿB¿Î ô {ýâlðq oAõPuA óõPu .lüBK|þì RoBÞ úðBÛyBÎ RçíW oBù^ ô |QvýG {hG
óAlðqpÖBGôólyoAkûõðäñzÚJAõgúÞþðBìq pãük úÞ kõG ûly IéÛñì óBñ^ ó@|úPypÖ

þÿâolBðùqG|J{BhPÖG@ ÝpG ÝpÎ RApÇÚ {üBø Iè QzK .QgAlðA úñü@ òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
úG ÿokõK úéXÎ BG .kõG jpu {Ooõ¾ô kq|þì wüolO òí BÂo ô|úPypÖ úÞ îPyõð
Ao òPÖo oBXñéÞ {ðAlðqpÖ ÿBHüq ô xõéì ô QuBgpG QÎpu BGô koôBýG êídO QvðAõPð kpÞ|þì þÏu Qícq úG úÞ þèBc ok ô kq Roõ¾ BG óApùO óApPgk ÿBø óBPupýGk qA þßü ok
|þìBíO úðõâ òülG BO ÿlì@ {ÒApu úG lük|þì BXð@ Rõég ok ô lðBuo þüõzPuk úG Ao kõg úÞ ÿlñíèBu óq úG kõy Èévì kõg JB¿ÎA pG ô lññÞ|þì ZAôkqA ô lðõy|þì Bñy@ îø
ûlðBìokóqòüAûlyoôpìôûlykôoôÿBøBüôö o| ôQvßyàyAóAoBGBGAo}Aú×gõéâokÄÓG pýg úG eH¾ kõG ûlypøBÊ {éGBÛì úËdè óBíø qA wK.lðõy|þì pPgk lðqpÖ ôk IcB¾
þñÞ ó@ òürãüBW ÿpãük ÿBüöôoô ÿrüoôpÖ Ao .kpÞoBùìAokBüpÖpXñgAl¾þGÿpXñcBG ?îñÞ óBPßíÞ îðAõO|þì úðõã^ :kAk úìAkA ô Q×â BGô klñG|þìp×uoBG óApüA ÑBÂôA þðõâpâk
lý×u ÙB¾ úd×¾ pG ô koAlð ÿA úðApÞ úÞ IéÚ pük úðõãñülG úÞ ÿkõG BXÞ ÜzÎ ÿA kõG þðBH¿Î îøoBývG úÞ þüBßüpì@lñíèBu óq ûpgæBG óAôApÖ ëõK ô QÚô Ùp¾ ô Qícq
ô QgAlðA|úPypÖ õéW Ao }A þßðBG JBvc úÚoô wè úG Ao kõg "xpHÚ" BÞBðoæ ÜüpÆ qA
.koAk|úP×y@ôîøokþÆõÇgBøpýHÏO ô?ÿkoô@okAl¾úGAoóqòüA|úPÖpâáBgôïAo@ ûçÞ òì pu àðBG òüA :Q×â ÿlñO òdè BG ólðAonâ qA wK ô lñðBuo|þì wéXð@
þèô Qvüpâ úÛýÚk lñ^ QvðAlƒð|úƒPypƒÖ pük úðõãñüA úÞ ÿkõG BXÞ õO ÜyBÎ kpì ÿA ûBHPyA òì {ýK ûBì JBvc Roõ¾ ok ô|úPyAnâ ÿApG þGõg êÒBzì RpWBùì úýèôA Rçßzì
{üAo@ïBíO kpÞ ûBãð þDõy Quk úñü@úG þPÚô ô fôo ô IéÚ ,þíco þG úíø òüA BG ô ïBãñø lðpg|þì ÿA úðBg ,lññÞ|þì BK ô Quk kõg
!QuA îÞ oæk |290 !lýñÞ ûBãð ...ûkpÞ ô kõg ÿApG Ao ÿA ûkõu@B« PHvð þâlðq ô
lüBG úÞ þéßzì BG óly úWAõì ok|úPypÖ | 22 qA wK BìA lðoô@|þì îøApÖ óBzðAlðqpÖ
Ao }kõg RBuBvcA þÛüBÚk ÿApG kpÞ|þì {éc pãük ÿkpì óBùâBð þüõyBðq þâlðq ëBu
oBývG QÚk ô úé¾õc ô pH¾ BG ô kpÞ }õìApÖ kõy|þìpøBÊ þâkAõðBg wßÎ JBÚ òüAok
ÿpPzì BG ókpÞ QHd¾ úÛýÚk QvýG qA lÏG wK|úPypÖô lüBGo|þì|úPypÖ qA òükô ëkô
ûBì lñ^ ÿBø JBvc ûoBGôk oôpì ô àðBG lñíèBu úG| kõg xBvcA BG òPÖo oBXñéÞBø Rlì qA
þÂAo Ao óq ô kpÞ êc Ao êßzì ûpgæBG ôA {ýK þâkpvÖA oB^k Ñõñíì ÜzÎ òüA pÆBg
rýð ÿkôoôok úðBPu@ BO AoôA þPcô kõíð úðAôo ô pøõy úÞ þüBW BO kõy|þì þcôo
ïôk ÿpPzì ÕApu úG wLu ô kpÞ þüBíñøAo {üõg ëBc óApãð Ao {ðBýÖApÆAô óAlðqpÖ
qA ÿqôo lñ^ pøõy kBùñzýK úG BñG ô kqBu|þì
.QÖo pøAõg ólük úG ô kpýâ|þì þ¿gpì àðBG
ô ÿoBPÖo }õg ô ÐÂAõO pÆBg úG|úPypÖ
kõG JõHdì þéýg àðBG óBüpPzì BG }A þðBGpùì .kôo|þìõPñìApÞBu úG }pPâorG
AoôAúðBíðBgoBPÖoòüA}lyoARBìBÛìôBuôö oô þÛzÎ BG ôA wßÎpG úÞ ÿpøAõg
}A þðApüA ÿqAõð óBíùýì úýcôo qA óBzð úÞ ô ûkpÞqBÒ@Ao }A þüõyBðq þâlðq lüly
óAlñìoBÞ qA þßü óAõñÎ úG ô lðkõPu|þì QyAk úÇGAo þüõyBðq þâlðq ëBu | 40 qA wK
{üApG ô lðkpÞ|þì JBvc {üôo àðBG Jõg }pøõy BG þüBHüq ô pünLèk oBývG úðBÛyBÎ
pýGk|úPynâok ôA úßð@ òí .lðkõG êDBÚ ïApPcA
þüBíñøAo ô ókõG oBâqõì@ô þíéÏì úýcôo ô ûkõG ...| óBPuAk úìAkA àñüAô QyAk
qA Ao {Puk Bø|úPÖpâÝpG lñðBì|úPypÖ
.kõG }kõWô ok rýð úÏìBW îýéÏO ô qA úéXÎ BG ô kpÞBøo kBøpÖ óBPzãðA óBýì
ÕoBÖ ïôk ÿpPzì òPgAlðA ûAo qA ûqBO|úPypÖ QÎpu úG ô QÖo óôpýG ÿoõgAnÒ ÝBOA
úÞ kõG }rýì ÿôo ÝAoôA þuopG ëõÓzìô ûly IéÚ lñðBì {HéÚ .lðBuo }rýì úG Ao kõg
BG ly AlýK }ôpÖ êâ pPgk úéÞ ô pu óBùâBð QvðAk|þì úÞþüBXð@qAô kq|þì àzXñâ
klÎ ûkqAôk ,jpu qo ÿBø êâ qA pK þüBHüq lHu ô }õgBðô }õg RBÚB×OAqôpG úìBãñøok
rüo oBývG ÿBø êâô rHu ÿBø åpG BG jpu êâ óõãéâ}A ûpù^ xpO ô ïpy Áõ¿g úG
òOoBÞ ûApíøô ûly òýDrO þüBHüqqpÆ úG lý×u kõy|þì òEíÇì rýð úËdè ó@ok kõy|þì
.ûly jpu óBXýø Rly qA {Ooõ¾ ïBíO
.ly ûkAk êüõdO|úPypÖ úG úG þøBãðô koô@ óôpýG {×ýÞ qA þß^õÞ úñü@
ïBupu ïõXøpÆBg úG àðBG óAlñìoBÞpüBu
qA lÏG qôo ó@ þüBñTPuA þÒõéy ô ÿpPzì oô@ 46
úÞ kõG Õõéy óBypu olÛð@ úüõðAs RçýÇÏO

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
47
ÿApGô lðkq oôk óApùO óBíu@ ÿôoô lñPynâ Ao ó@ ÿBW ÿrìpƒÚ ô ûkoõƒg îƒø úƒG {ƒíz^
áBg úG BíýKAõø ÿBø úzýy qA oBG òüpg@ ÿBø þøBýu JõÆpì ÿBø Quk BG .kõG|úƒPÖpƒâ
Roõ¾ ÿBñùK úG ô Qƒgôk îzƒ^ {ñÆô Ao {éíüo ô îz^ Èg qA þyBð|úPhüo îøok
þðBìq þPc QyAlð þPèBc òýƒñƒ^rýð Qvüpâ þüõy Quk J@ qA Quk ØÞ BG ô kpÞ áBK
ô lñPuAõg Ao }pøõy|úƒPƒýƒíƒÞ ÙpÆ qA úÞ }rýì úG jpu óBíz^ BG ô lýyõð ÿA úÎpW
ô lðkpÞ {GAõW ô ëAõEu þèAõPì QÎBu òülñ^
ô ëBùuA oB^k ûpùèk ô JApÇÂA Rly qA|úPypÖ .QzâqBG
þPc ,QyAlð þèBc òýñ^ rýð kõG ûly ÕAp×PuA þøBâ úÞ }A þñýG ûom àñýÎ úðBPhHyõg
Ao óBzñýðqBð ÿpK úíÎ RBíéLük pøõy úÞ þðBìq ûkB×PuA ó@ qA pOõýLìBÞ BG ókpÞ oBÞ ïBãñø
lýñy xpHÚ ok Ao úÏWBÖ pHgô lðkpÞ óAoBGpýO ØK ô ÿrìpÚ ô lupG }kAk úG QvðAõO kpÞ|þì
BƒìA .koAk óBƒùñK óBƒüpƒPzì lƒük qA Ao {íz^
.lzð þèBc óBñ^ oB^k rýð rýð oBùð ÿApG þPc kõHð }kõg pãük|úPypÖ
ûAo ok ô kpÞ|úPßu óõWBÚ@ þPÚô þƒPƒc úG {Hð pu óAoõPuo ok kBøpÖ BO QÖpð óôpýG
lñ^rýðqpìBýGAlgokBìôQynâok óBPuoBíýG Ao {íýí¿O pãük BìA .lüBýð {ÒApu
þðæõÆ ÿoBíýG àü ëBHðk úG ó@ qA wK ëBu úð ,lñÞ êídO QvðAõO þíð pãük .kõG|úPÖpâ
óBð@ åõu ok|úPypÖ ô QvG ôpÖ óBùW qA îz^ ôA úßéG kõG kBøpÖ ÜyBÎ ûqAlðA ó@ BO }kõg BùñO
rýð Qvüpâ Bø ûBì ô Bø|úP×ø ô lüok òO úG úìBW ok wƒK ,lƒük|þƒì }kõg úðAõükô|úP×ýyrýð Ao
ÜüBÚk ô RBËdè ó@ ëBc ô kõHð þèBc òýñ^ ô úðBÛyBÎ xBƒvcA òüApG ókq oBùì Roõ¾ òüA
.kõG {ýâlðq òßíƒì RBƒËƒdƒè òüpOoAõâBð oôkqA Bø ú¿Ú ÝBzÎ óBðõ^qAô óõñXìô þéýè
lüBG .QyAlð ûlüBÖpãük ólýPupK Aopãülßü
.þâlðq úñd¾ òüpO áBñèõø BG óly úWAõì ô .kpÞ|þì ûpvßü Ao oBÞ ô QÖpâ|þì Ao {íýí¿O
óly ûlýyBK wLu ô pøõy îzg þñσü Ùpc BÂo BG lüBG úÞ ÿA úñd¾ BøoBG ô BøoBG
}rý^ úíø ókAk Quk qA }A þüõyBðq þâlðq Ao }A þüBøo lñu BO kpÞ|þì lÎBÛPì Ao ôA ô kq|þì
þâlðq úèBu |23 oAõPuA ÿBñG Qhüo ôpÖ ô òøm ok Ao klðõýLG {ÚõzÏì úG ôA BO lñÞ FBÃìA
ólülð râpø ô {ðAlðqpÖ îzg ûBãð@ô {ìAo@ .lüqpè|þì Qzcô qA {ñO ïBíOô kpÞ|þì oôpì
þ¾õ¿g úvéW QvðAk|þì|úPypÖ .Bùð@ lñýHG BO kq úðBg úG þãðq |3/5 QÎBu kôlc
BO|úPÖo ûlñgpÖ ô Qvýð êýèk þG BÂo BG ûlñgpÖ JAõW þG ò×éO BìA QuA þèBc ú^ ok ûlñgpÖ
úßð@ oõ¿ƒO qA ô lƒðrƒG BƒÂo úƒG þƒüBƒø Ùpc îø qBG àðBG qA Zôpg qA êHÚ ô |4/5 QÎBu .lðBì
ú¿Ú ô lñÞ þèõÃÖ løAõhG }pPâorG pøAõg úðBg ÿApG ûAo pu QuAõg|þì óõ^ ô kq þãðq
àükrð koAnãG óBýìok }pøõy BG Ao ôA ÜzÎ ÿrý^ ûlñgpÖ Bü@ lðAlG kõG êüBìô lñÞ lüpg
úÞ QuA Quok ,lñÞ|úP߃u Qzcô qA kõG qBðBð ïBãñø òüAok .koAlð ZBýPcA þ¾õ¿g úG
lðAoôpK|þì }rÓì ok {ýK þPÎBu BO }kõg
ôA úGô kõy úWAõì BÂo BGô kôpG QìBùy BG úÞ .QyAkpG Ao þyõâ {ß^õÞ pPgk
løAõg|þì ô ûly ÿpãük kpì ÜyBÎ lüõãG ô kõHð úèBg ûlñgpÖ úèBg ïlì@òì þPÚô -
ô þüBüöôooõ¿ƒO ó@úÞ óõñÞA þèô kpýãG ÝçÆ ëBƒ`hü ÿôo Bƒíy ÿApƒG îƒø þƒPyAkkBƒü àƒƒü
xpO qA lük|þì àükrð QÛýÛc úG Ao úðBÛícA ïôpG òì BO lýyBG|úPyAk Ao þyõâ ,ûlƒðBƒHƒvƒ^
îÒ pùÊ qA lÏG ó@ .lñÞ þùO IèBÚ kõG àükrð
kõG pƒO ûkõƒè@ îÒ Bu@ êýu þðAoBG BG óBPvìq kõè@ ...îðAõhG óBPüApG ô ïoôBýG Ao QyAkkBü
QzK òßíì ëBc òüpOrýãðA ØuA BG|úPypÖ ô :úƒPƒyõƒð ûlƒñƒgpƒÖ úƒèBƒg óBƒW|þƒìBƒƒì -
.kBPÖA ûAo Bø óBGBýgokô Qvzð êýHìõOA óBìpÖ óôpýG îýPÖo îø BG ô îPyAk oApÚ BÂo BG òì|úPypÖ
QƒÖo|þƒì lüBG þèô QyAlð Ao úðBg úG òPÖo ÿBK ú^ îðAk þíð ,îñÞ QHd¾ ôA BG îøAõg|þì óõ^

.ly|þì ôpGôo úÏWBÖ áBñèõø ûpù^ BG lüBG ô .îñýG|þì ApO Iy .Qzâ îøAõg qBG þPÎBu
oôpì ô oõHÎ Bu@ êýu óAoBG ô kõG rýè óBGBýg àzg Aõø ok ò×éO þyõâ BG|úPypÖ Quk
úÛýÚk ûk QÖBvì|úPypÖ ,kõG ûkpÞoAk úylg Ao ÿA úGp þñø@ àPK BG þvÞ þüõâ óBùâBð ,ly
ô kpÞ þÆ QÎBu îýð «BHüpÛO Ao úðBg BO àðBG ÿA ÿrý^ pãük ûkoô@ kôpÖ ôA rÓì pG áBñíùu
oAõéG qA úÞ þðBìq úðBg þÎpÖ óBGBýg aýK pu þøBýu {íz^ .QyAnâ Ao þyõâ ô Q×ãð
M^ Qíu úG }pývì lì@ ô QÖopK ô Õõéy úéXÎ BG .ly oBO ô ûpýO }pËð ok Býðk ô QÖo|þì
þßüoBO úíýðôpXzì óBGBýg koAô BO lý`ýK|þì þvÞ BG úßð@ óôlG ô QyAkpG Ao {×ýÞ
à^õÞ óBGBýg {Hðok ó@{ÞpíÞok úÞ kõzG ,ûkq QùG óBíz^ êGBÛì ok lñßG þËÖBcAlg
úìBãñø ok óBùâBð kõG ÐÚAô óBy úðBg ÿpƒãƒük óBñ`íø jpu ÿBø êâ lHu úÞ þèBc ok kBøpÖ
ëAlK ÿA úýðBS lñ^ Qé×Ò àü BG M^ úG }kpâ ZoBg àðBG ok qA lðkpÞ|þì ÿpHèk }rýì ÿôpG
ÿõu úG QÎpu BGô QÖpâ ûBHPyA Ao rìpOôqBâ ô äñìô Yýâô ûoB`ýGô ûlðBìok ÿolÚ úG .ly
oBñÞ Qgok úG Rly úG ô QÖo óBGBýg ëôlW òýñ^ }píÎ úG râpø úÞ kõG ûkq Qzcô
ûqAlðA ó@BOrâpø ,QyAlð ÕApu kõgok þPèBc
.lýíù×ð ÿrý^ pãük ô koõg þÎpÖ óBGBýg þPc .kõHð QhGlG ô óBuApø ô ûkq Qzcô
BƒG {ß^õÞ óAlðqpÖ ô pøõy BG úÞ þðBìq
koAk úìAkA kBG@pùì ûBƒâkôpƒÖ qpƒì qA ûpƒùèk ô Qƒzcô

óApùO úéXì

ÿBø òèBu,àýy ÿBø àýOõG åorG ÿBøpùyqA
ó@ok kõg úP×â úGô lðBíGoôk þDBHüqô {üAo@
Bì ûlýÛÎ ÙçPgA.luõLG ûkpì ô fôo þG pùy
lðBzÞ AõÎk ô pùÚ ô ûpWBzì úG ûpgæBG Ao oBÞ
AlüoõéÖ úGpùÚ ëBc úG îðq úÞ ly ó@îø úXýPð
ÿApG BXð@qA Ao {ÚçÆ ÿBÂBÛOô kpÞ QÏWApì
qA Ao îðq òì lñ^ pø IýOpO òülG .kBPupÖ òì
úìBðqôo àü IcB¾ ÅõÎ ok þèô ïkAk Quk
ÿlG ÿBKBüBK úéìBÏì úÞ ïkõg ûlýÛÎ úG .ïly
ok lÏG úG ó@ qA.ïoôBýð kok Ao óBOpu ûkõHð
BW oôpì úG BXð@ok ô ïlñßÖA QìBÚA êco ápùy Q!gïoAlkÎpAüq òíéPuA.k.óoõè:qA
ô Quôk úßñüA õâ Rlì ó@ ëõÆ ok ïkBPÖA rýDBK: úíWpO
ÿApG òíyk àü ÈÛÖ þèô îPyAlð ÿkBüq ÿBñy@
òýíø îñíyk...ïkõG ûkpÞ BK ô Quk ïkõg ápùy ÿoAkpùy à^õÞòèBu ok #
úÞ kõG }ôpÖ JBPÞ >xôApÞôBy< kõHð òPgAlðA óqõu ÿBW >wükôAkõâ<
úG ô kõG ûkpÞ úéýK òì úG êýèk ú^ úG îðAk þíð ok oAkpùy RõÎk úG ápùy þèBøA ïBíO
òì úG Ao {zýð kpÞ þì AlýK þP¾pÖ úßð@ Ädì oAkpùy .lðkõG ûkpÞAlýK oõÃc ÿoAkpùy
QÖpâ|þì kApüA ïA|úìBðqôo IèBÇì úG ç« Tì.kq|þì qBÒ@oõÆ òüA Ao }A þðApñhu ô QuBgpG
.QyAnâ þì òýG ûom RæBÛìoõÇu ÿæ úGæ .
îgo úG Ao ó@ kpÞ þì AlýK úÞ Ao þKB^ ÈéÒ pø :kpÞ
ûkq QèBXg óApãük krð Apì Bü lýzÞ|þì
ïAlÎA Qgok ÐÇÚ koõì ok }kBùñzýK.kpÞ|þì BO ïA ûkpÞ pHg Ao Bíy rürÎ óBüpùzíø-
þì úÞ óõ^ kõG òì úG ókq úGp ÐÚAô ok rýð ÕçGA òì úG «Bíuoqôpük .îølG Bíy úG ÿA û ktì
ô îPyAk ÁBg úÚçÎ Qgok òüA úG òì QvðAk ápùy Èuô qA Quok lülW óBGõOA úÞ ly
}lñìõñO úñOúGúßýèBcokAoîüBøúèBÛìpuç« Tì òüA .îýñÞ òÞ úzüo Ao ûkBW úG Ùpzì ïAlÎA :Q×â ô kpÞ Q×èBhì kBùñzýK BG ápùy .kpÞ løAõg oõHÎ 48
þì Rnè {üBø úgBy úüBu qA ô ïkAk|þì úýßO þðBìBvGBðô Bø þñìABð ûoôkoô@kBü úÞ Ao Qgok úÚçÎ þíülÚ ÿBørý^ úG QvüoõO-
olÚ ó@ ïAlÎA Qgok æ« õ¾A.îPyõð|þì ïkpG úéýuô|òülGô îüpHG kBüqA QuA kôlc òüA ÿBø ïApøA kôpG BG lñÞ þìp×upPìõéýÞ óAoArø .koAk oAkpùy ô kpÞ RBuBvcA qApGA QýÏíW
oBíy úG pùy êHíu QyAk BW úÞ kõG þíülÚ .îýñÞ Ì×c Bø QvüoõO pËð ok Ao pùy ÿôpG@ úG .lñýHG Ao óBðõü þhüoBO oBS@ Bü p¿ì úSçS :kAk úìAkA
ly|þì ûlük ÿpPìõéýÞ YñK oBù^ úé¾BÖ qA .lü@ úíùíø oBÃc òýG lÏG lðkq Quk ÿA ûlÎ püoBÞ ò×éO pG Ao ÝõG lùÎ ò×éO ôA òì kBÛPÎA
{PùGA pG Qynâ þì }püq qA úÞ ÿA úðBgkôo ô úÞ koõg þì îø úG QyAk úvéW îËð .QÖpâ ok ò×éO IýÞpO úG lüBHð Anè ô kAk løAõg eýWpO QvüoõO þñÏü BW òüA qA óBGõOA oõHÎ-
qA úÞ ÿp×ð ûlXø qA lñPvðAk þì úíø.kôrÖA|þì ô lýGõÞ rýì ÿôo þGõ^ {ß^ BG oAkpùy þðAkBG@ô úÏuõO úXýPð ok ô pPzýG lüAõÎ ,pPzýG
lðkõG ûly ïõßdì ïAlÎA úG ápùy wýuCBOôlG .kq Quk þéÏÖ qA óBGõOA òPgBu úìBðpG ,ÑçÆA oApÚ úG .pPzýG
Qgok ó@ oõÇÚ ÿBø úgBy úG óByp×ð ûkqBü .kpÞ RõÎk Rõßu úG Ao QýÏíW ô úPÖpâ ÿACo >ríýW< ÿBÚ@ kBùñzýK ÿApG BW úG ôo òüA qA.ly løAõg ûkBýK ûlñü@ úP×ø
úPvzð QÞBu úËdè òüA BO òì ÿApG Ao kõg ô îýyBG pßÖ úG æBc qA úÞ QuA
...lðkõG ûly rüô@ Üéc QÞBu îPyAk Üc îø ÿA ûqAlðA BO Jõg.ïkõG .ly ko úG ïA ûkpÞ RõÎk Bíy qA .îüqBu ûkBì@ ûlñü@
fpÇì Ao }kBùñzýK >xôApÞôBy< þPÚô pùy òüA úG êHÚ ëBu ûkqA úßñüAõâ Apüq îñýzñG :Q×â ápùy wýéK wýDo >òìôo ëBø< îüoAnãG îø pu Ao Bø êÛÎ BO lýDBýG BW òüA
úìBðqôo BùñOqBýPìA IcB¾ôpülìô ïkõG ûlì@ }õâ ô pu úG þPuk îñÞ|þì kBùñzýK- úG þPvüoõO úGmBW ólýzhG ÿApG îýñýHGô
:Q×â oAkpùy kpÞ îø þèBøA pËð ok àènÏì,ïly|þì Jõvdì pùy úG Ao Bø QvüoõO .îýzßG pùy þíülÚ óAlðq ú^ ô lüoAk þOAkBùñzýK ú^ óBìkõg ápùy
õO úÞ Qvýð ÿA úÏÖk òýèôA òüA,>ÿoôA< oBâlðBì úýÃÚ.ïlì@ þì oBíy|úG úHüpÒ óBñ^ òüA qA :îýñÞ ØüpÏO óBzüApG ô îüpHG {üByBíO ûkBì@ òì Jõg .QyAk ëõíÏì lüBG þOBìAlÚA
ó@ òPgAlðApG ÿApG ô ÿA ûkpÞ úéýK Qgok òüA úG Bíy ÿApG úÞ koAk þðBPuAk rýð BXð@ ok îðly oApÖ ÙôpÏì órøAo >QüAqô òüAô< úÞ kõG BW
îø oBìõÆ pãük úÏÖk òüA .þñÞ þì ÿoBzÖBK îðq ô òì êHÚ ëBu ûk kôlc .kpÞ îøAõg ØüpÏO .îPvø RAkBùñzýK ólýñy
òüA BG õO þDõãG QuA òßíì .ÿA ûkpÞ úýùO oôk }kpâ ÿApG îýPÖpâ îýí¿O >Büõéýu< .kpÞ ókAk ÿApG {üAl¾ úÞ þvÞ òýèôA
BO ïAo@ , ïAo@ô îýñÞ QÞpc AlüoõéÖ qA Bßüpì@ .ly Iüõ¿O wýéK wýDo kBùñzýK
?ÿoAk þñíyk ú^ Qgok ápùy úG þPÚô BìA îüôpG Býðp×ýèBÞ òüpýy Ao ëBu | 97 úÞ >léýÖõßu Alð< :kõG >QüçÖ ÿkpýG< îðBg ly lñéG kBùñzýK
Ao Bø|}õâ ô îPvzð pO QuAo òì {ìAo@ ô þÏýHÆ pÊBñì îülýuo >wükôAkõâ< àüQgBu êPøàülüBGëôAúWokok-
úÞ QyAnâ pýSCBO Bì ok ÿolÚ úG BXð@ {hG :kAk kBùñzýK QyAk ly oApÚ pâA óõ^ .úÚBÆA ûBXñKç« ÚA êPø
:kAkeýÂõO>xôApÞôBy< .ïkpÞrýO ÝApÆA BXð@ ok ÿqôo úu ôk îýPÖpâ îýí¿O äðo Ao pùy úñùÞ ÿBø úðBg ô Bø ûqBÓì- ÿõO lðAõO þíð úÞ lüBýG BXñüA úG þPvüoõO
pùy äñð úüBì Qgok òüA úßð@ ÿApG- ïlýñy ÙkB¿O IvcpG ïôk qôo .îýñÞ àü.îüqAlñýG Ao Bø ûpXñK úPvßy úzýy ô îýðrG
ÈÛÖ BW òüA ok úÞ QuA þðBìq oô@kBü.QuA úìBðqôo BùñO pülì ô qBýPìA IcB¾ >óBìpì< .lGAõhG ú^õÞ
òüA úßð@ ÿApG .kpÞ|þì Qìõßc Zpì ô Zpø úìBðqôoqBýPìAô ûlýzhG Bíy úG Ao }píÎpùy .îýñÞ püAk îø àýy óAoõPuo úPÖpâ ÿACo >QüçÖ<îðBg kBùñzýK ÿApG
ok Ao pùy ûlñðqô Qyq úPynâ ûpÆBg Qgok ûqAlðA BO úÞ òì QuA ûly úÂpÎ }ôpÖ ÿApG }A ôA lý×u ÿõì ïApPcA úG rýð kBùñzýK òüA
úG pãük úÞ æBc «æõ¾A .lñÞ þì ûlðq Bì pÆBg îPÖpâ îýí¿O îPyAk ÿoBãð úìBðqôo îy ÿA .ly Iüõ¿O ô ly
ú^ îüA ûly qBâ ÝBOA IcB¾ þÞoBHìô Qñíýì ô ûoAkA ïkõg lÏHñì Ao ó@ô ïphG Ao úìBðqôo qBýPìA .ly Iüõ¿O pu }ôpÖ oBGoAõg >ríýW koAõø<
Ao ûpËñì lG ô ïõy êHíu òüA úÞ koAk ïôrè úPHèA .ïkpÞ îø Ao oBÞ òýíø.îñÞ pzPñì JBPÞ >xôApÞôBy ÿoôA< úG QGõð lÏG
ok QuA oApÚ úÞ æBc.îüoAløBãð óBÞBíÞ QuAõg|þíð ôA.kõHð ÜÖAõì oBÞ òüA BG >Büõéýu< úG ûoByA BG ô QuBgpG ôA .lýuo pùy }ôpÖ :kpÞ kBùñzýK ûAooBù^
pPùG ú^ lü@ êíÎ úG pËð lülXO pùy QýÏÂô lý^pG lüBG Ao pùy þvýÆBñÓì ÿBø ò×éO-
qBÒ@ Qgok òüA ÐÇÚ BG Ao ÿqBvùG úÞ :Q×â QyAk Quk ok úÞ ÿnÒBÞ QvüoõO.kpÞ I¿ð püoBÞ ò×éO {üBW úG ô
Aopùy þèBøA ïAlÎA Qgok òüAqA úPynâ.îýñÞ êìBc òì oAkpùy ÿBÚ@ JBñW- kõy þíðô koAk ZBýPcAoôk ûAo ò×éO úG æ« õíÏì
þèBøA qA p×ð YñK ô êù^ úÞ îPvø þPuAõgok ô óBgp`G Ao úPuk QÎBu îýð îýDõãG ôA úG úÞ
òüA Bì QuAõgok .lðA ûkpÞ FBÃìA Ao }püq pùy .lðrG äðq oq ô oq ò×éO òÞ pH¾ olÚ ó@ }lÏG
úLO ÿôook ÐÚAô ïAlÎA þíülÚ Qgok úÞ QuA óBPvGk oBâqõì@ >QßuBG þðæ< îðBg

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
49
pPíýPðBuþuqApPzýGîPvðAõPðQÎBuÐGoúu RôBÃÚ ok úÞ kqAlðA þì þOBøBHPyA kBü úG
îPyAk ô ïkõG ûkAk úßO êýG úPuk úG.îñÞ p×c >óõukõø<úÞúPÖoóBOkBüpãìQuAûlì@{ýK
ûlÎQHd¾ÿAl¾AlPGAúÞïkpÞþìûqBOw×ð puô QÖpâ ïBÛPðA {ðq ÜuBÖqA úðõã^ JB¿Ú
kõgîHñXGkõgúGïlì@BO}lÏGôïlýñyAoÿA òýíø oBãðA ?QyAnâ ûçÞ Ao QèAlÎ úPypÖ
êýHìõOA ûkrðBK ûk ÕAp^ þDBñyôo ûp¾Bdìok Ao BG lÏG ô QzÞ Ao þøBñâ þG ôA úÞ kõG qôpük
ÿoõÆ ,æBG oõð ûlññÞ ûpýg þDBñyôo .ïlük úG îùPì Ao {ðq ÜuBÖ ÿqBu úñd¾ ô þãðoq
þG Bø ûly oõdvì êTì úÞ kq Ao îüBø îz^ úGAoûBñâþGkpìúÞlyUÎBGôkpÞþÖpÏìêPÚ
BG ÿA ûlÎ þßüoBO ëk qA.ïlðBì BW pG oBýPgA .lñürüôBýG ïAlÎA Qgok úgBy
>xôApÞôBy< ô oAkpùy .lðly àükrð úéXÎ :Q×âoAkpùy
.lðkõGûlÎó@oAkõéW pÆBg úG Bì úíø Ao úýÃÚ òƒüA >ÿoôA<-
:Q×âoôkqA>xôApÞôBy< }pßÖ þèô QuA Bì úíø ØuCBO UÎBGô îüoAk
òüA oBËPðA ëBu ûk >òýéßì< ÿBÚ@- úGmBWàüQgokqAîýðAõƒOþƒìúƒÞòƒßGîƒøAo
.ïlýzÞAoúËdè {üByBíOúGAoBøQvüoõO,îüqBvGþPvüoõO
óBñÞ òì,òì kõG ûly oõÞ îÛÇð úƒÞ òƒì p×ð ûkqBü lýñýG þì Ao úgBy òüA îýDõãGô îüpHG
:ïlýupK Ao >óõukõø< úýÃÚ þPÚô lðA ûkq oAk ó@ úG Ao
?lýPvðAkþìBXÞqA...Bíy...- úýÃÚ lyBG ú^ pø îýñÞ ØüpÏO óBzüApG rýð
:kAkJAõWlñgqõKBG ëBu l¾ àü úG ÉõGpì ,RôBÃÚ ok ûBHPyA
úéG .ïkõG ûkq xlc BìA îPyAlð òýƒÛƒü- .QuA {ýK
òüA qA pùÚ ëBc úG Bíy óq úÞ ïkõG ûkq xlc ôïkõGúPvzðQÞBuúËdèòüABOúÞòì
Qgok ÿBKô lüA úPzÞ AoôA Bíy úßéG úPÖpð BW ûqBWAô ïkpÞ lñéG QzãðA ïkAk|þì }õƒâ ÈÛÖ
Bíy ÿApG îø Ao {PéÎ.lüA ûkpÞ ëB^ ïAlÎA :Q×â oAkpùy.îPuAõg QHd¾
>Büõéýu<lükõGûlýíùÖþDõuqAóõ^îüõâ|þì .koAk þÖpc îø óBìpùy úìBðqôo pülì-
kõGoAlèõKpãükÿõuqA kpÞþìQðBýgBíyúG .>òýéßì< ÿBÚ@ lýDBìp×G
Ao úìBðqôo qBýPìA ly þì ôA ëõK BG ÈÛÖ ô :îP×â ô îPuBgpG
ïBÛPðA îø.lükq óBzðôkpýO àü BG Bíy.lüpg ûoB`ýG Qgok òüA úÞ îíùÖ þíð aýø-
ëB¾ô úG îø ô lýPÖpâAo óBO|óq ÿBø QðBýg úPgôpÖ >xôApÞôBy< ÿBÚ@ úG ÿpO ïrýø ú^
úèBÛì pu úG Bíy úÚçÎ.lülýuo ôA RôpS ô þãñzÚ òüA úG Qgok Qvýð Øýc QuA
QHuBñì òýíø úG rýð ïAlÎA Qgokpüq þvüõð RôBÃÚ ok Bƒì pƒâA ?îƒýñÞ ÐƒÇƒÚ Ao þèBvñùÞ
.kõG ûkpÞ þøBñâ ú^ Qgok îükpÞ ûBHPyA
:Q×âUßìþíÞqAlÏG>xôApÞôBy< ïlÛzýK óly oAk ok úÞ Qgok kõg?QuA
lG.>òýƒé߃ì<ÿkoô@þƒvƒðBƒylƒGõƒO- QzãðA ôA ÿôo úÞ îükõG Bì òüA úßéG,lzð
îPÖpâoApÚõO ûAopu òì úÞ kõG òüA RA þvðBy oAk úGõ^ ÿBW úG }A úgBy qA îýPyAnâ
úßð@qA êHÚ òƒì úƒßƒñƒüA ÿApƒG ?Apƒ^ þƒðAk þƒì ÜéÏO Qgok ó@ úG«B¿hy òì .îükpÞ ûkBƒ×PuA
JBPÞ ô îüBýG BW òüA úG ô ïõzG úPvzðqBG úüBupüq Ao îüBø úèBÛìpu òüpPùGô ïoAkpÆBg
ûBâ@oBÞ QüôpOk wýéK ok îñÞ úzýK þyôpÖ ...ïAúPyõðó@ÑõHÇì àñg
QðqÿkpÞBÎkAõOúßñüAÄdìúGòìúéG.ïkõG ïly ÜÖõì þPc ïkõG þGõƒg ܃ÆBƒð òƒì
òPÖo ïlükô ïkpÞ ÜýÛdO òì úPÖoô ûkpÞ pùÚ ÿApG þPÚô BìA îøk oApÚ pýSCBO QdO Ao oBƒÃc
úìBðqôoqBýPìAõO }lÏGô ûlülð þvÞ AoõO óq qA ïõu ôk lñPÖpâ ÿCAo >xôApÞôBy< kBùñzýK
òÊFõu úPHèA BìA.ïly óõñËì õO úG ÿlüpg Ao !lðkAk ÿCAo Qgok ÐÇÚ úG oBÃc
òýÛü óõ^ pãƒük ÿõƒu qA .kõHð þÖBÞ BùñO ###
úG Qgok òüA úGoAkpùy ÿBÚ@JBñW úÞ îPyAk ÿlñO óAoBG úƒßýèBƒc ok Iƒy QƒÚô pƒük
úGô lðoAk ÁBgpÆBg ÜéÏOpùy êHíu óAõñÎ òƒýG ô ïAlƒÎA úƒLO ÿBƒK Ao êƒýHìõƒOA lƒüoBƒG|þƒì
àüÙp¾úGBùñOlylñøAõhðpÂBcúWôaýø pƒâA úƒPƒHƒèA .ïkpƒÞ áoBƒK úƒzƒýƒG ÿBƒø|Qƒƒgok
lññßG Ao Qgok ÿBKlñølG oõPuk òÊFõu ÿBK BO êýHìõOA BG îPvðAõO þì îPuAõg|þì
õO ô lì@ {ýK ïqæ Q¾pÖ BO ïkpÞ pH¾ olÛð@ úÞ îPyAkoApÚ þPýÏÚõìok BìA ïôpG îø Qgok
ûly òyôo úýÃÚ úÞ æBc.ÿkAk õè Ao Rkõg îýð B« HüpÛO.kõƒG ÿoôpƒÂ ÉBƒýPcA QüBÎo
ïpýâ þì wK Qgok ÐÇÚ ÿApG Ao ïkBùñzýK òì úLOqA}ôkúGäñéÞôêýGBGlýzÞëõÆQÎBu
ólñÞ úGolÛð@õO îøk þì kBùñzýK ÅõÎokô .ïlðBuo Qgok úG Ao kõg ô îPÖo æBG
úÞ Ao >òýéßì< îðBg lvW BO þølG úìAkA òýìq okúPvyòOôpuûõHðAôëBuòùÞQgok
AlýK ,Qvýð {ýG þPéßuA pãük æBc «BñEíÇì ûBñK ok.kõG úPyApÖApƒG lƒÚ þƒßüoBƒO ok ,óAoBƒG
QuA QèAlÎ ûBãPuk BG oBÞ úýÛG ØýéßO.kõy ô ïkpÞ ûqBO w×ð,ïkBPvüA Qgok ÿBø|úgBy
õOîøkþìoõPukîyBGQèAlÎÿBWpâAòìBìA Qgok ÿBK ólñÞ ëõÓzì äñéÞ ô êýG BG lÏG
!lñðrGoAkQgokòýíøúgByúGAo ïoBÞþèôkõGûkpÞïpðAoòýìqú^pâóAoBG.ïly
Qynâ qA lÏG úßüoõÆ úG kpÞ þì pOoAõyk Ao

óApùO úéXì

oõK Jkõö ì .ï

Qzø| | ô þu |{hG

ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
îø oBñÞóôA ÿBÃÎA pPzýG úÞûlñíOôpS
qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
þcôo Rçßzìô Qu þøAopu ÿ ú`G
ï|lñâ| RBÚB×OA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK

.........
òƒì BƒG Iƒzük úƒƒâA–oBƒƒýƒìBƒƒÞ #
pPgk BO QvýG.îP×â þì QùG ÿlìôA þì
pø.pO êãyõg þßü qA þßü,kõG BXðôA
úñð BGBG ,ÿkpÞ þì JBhPðA úÞ ôo ïôlÞ

.òPuAõg þì AlgqA óõy
.îñÞ þíð úéìBÏì ÜzÎ õO òì-
úãük BÖpc òüA.õy îâ ôpGõyBK–oBýìBÞ
ôo óoAk óæA .ûoAlðoAlüpg úðõìqô ûoôk òüAõO
.òñÞ þì úéìBÏì ïkpì óõW
ûpƒvK!ïk þƒíð óõƒýéýì ûk õƒéýÞ qA pƒPíÞ çG õéýÞ æBc BO þðôk|þì.pýãG pËð ok õðõìkõƒg úü ÿlýñy æBc BO.òýHG ôo BÛüpÖ@ ÿBø|úñupâ .wýð ïk@,úñÞ þì ôo AoBÞ òüA úÞ þðôA -
BýéìBÞ õéýÞ oBù^ kBýG ûpýãG ïAô úPÖo îPhGlG úüBì qA pPíÞ !?ûly ïõíO óõìkõg úuAô lñ^ !?kôõýèBøõO ûpG úñupâ ÿBýDBÛüpÖ@òüAqApPgk ô wø «çÏÖ BìA wýƒð ïk@,ûo@–oBƒýƒìBƒÞ
ZoBhì ô Zpg òýíø !{ƒíƒülƒG îýƒðõƒO|þƒíƒð ÿAõhG úâA ôo þüBÛüpÖ@ úñupâ ÿApƒPgk òƒüA .îýñÞ þì {ßíÞ îìkpì Bì.úñÞ þì ïAoBÞ þéýg
!ûpG ûoAkoô ûphG BO ûly òìõO óõýéì Qzø Q×ø }BƒãƒzƒðAk «çTì úÞoõhGkok úGrý^ úü úG þñÞ óõy êülHO àíÞ þìk@ òý`íø úü úG wß`ýƒø -
?þñÞ þì óBgB^ Bü þâ þì QuAo- úÞ Bì !úãük wñW ôo îýzßG lüBG Ig !æBc lÏG.þñÞ óõykBG lüBG ëôA,ly óõy ÜyBÎ úzG
ÿpvK úü!õO óõW îâ þì QuAo–oBýìBÞ ûBXñK lÏG ô þðrG óõzùG þGBvc oBhG õOA úü .úñÞ|þíð
ûqBO.BýéìBÞ ÿoBãPuAõg kBýG kAõg þì ûly AlýK !îülG op lüBHð úãük ûõýì ô þøBì ô Õpƒì ô Qƒyõƒâ õƒéýÞ Qƒ¿y þì óôpâ Qyõâ.úñÞ þì ,Ap^–oBýìBƒÞ
îy|þèBì ÐÂô.oBÞpu úPÖo ô úPÖpâ ôo {Þolì ûlññÞ lýèõO úâ|þì IOpì ï|ûoB`ýG ÿBGBG Õpì !îüpg|þì pPzýG ô îýðq þì ëõø úíø ,úy
!òýðrð õy Ùpc ç« ¾A úP×â ïBGBG.wýð Jõg æBc BO.BñüA úíÎ òýíø !úñÞ þì op úzýíø !òPuAô óõyBK ôo òðõPG BO ÿlG óõykoõhG ,úy|þì óôpâ pýy !oõÇñƒýƒíƒø,úƒy|þƒì óôpƒâ
ôk ô ûBXñK!ôpG oAkoô ôo BýéìBÞ BýG õO!@|îâ|þì úÞ æBc ûqBO?ûkBPÖA lñ^ õéýÞ óõyApG ïlƒñƒâ !Ig þéýg BGBG Ig þéýg-
þì JBvc Qƒzƒø ô êƒùƒ^ õƒO BƒG ,úƒDõƒéýƒÞ !oõÇñýíø úy þì óôpâ ûõýì .oõÇñýíø
}|úuAô,îy|ëBu úƒü áAoõƒg ô koõƒg!îýƒñƒÞ QÚô úü «çTì úy þì ,oApÚ òüA úG wK–oBýìBÞ !?ûoAk ÜzÎ úG þÇGo ú^ úñüA -
þWpg aýø óõPvìq pg@ BO þñƒÏƒü.îýƒPƒÖpƒâ úü ûlðõìAô !úPÖo úPyAnâ wñW ,úü ÿoAkpG ûpùG ,lñ^õéýÞ æBc!kpÞ JBvc þüõéýÞ ôo pPgk ï|ÝõzÏì Ig !?ûoAlð ÈGo Ap^ –oBýìBÞ
}oBßPcA kBüq úy þíƒð úƒÞ wƒø ï|þƒvƒñƒW óõýéì úü õéýÞ qA !ûoAk oAqBG úG þãPvG úãük óõW úÞ ûoõhG ûõýìôpýyô Õpìô Qyõâ lüBG
.ûoAlð õéýÞ úy þì ûonãG {PƒÚô qA ûkpƒg úƒü!kpƒÞ ûkõG Jõg }A úünÓO þ^ pø.æBG ôpƒG pƒýãG .úãük úzG êâoô êâpO ô êãyõg ô ûpýãG
!?ûlñ×uõâ úãì- BìA !ûoõg þì þypO kok úG ÈÛÖ }lÏG.oAqôk úÞ ï|ÿpPgk !ûpOoAlèõƒK }BƒGBƒG þƒñÏü,úƒyBƒG
pPgk koõì ok.RpupG áBƒg–oBƒýƒìBƒÞ oAlƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒèõƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒK }BƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒGBƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒG !BGBGôpG-
?!òñÞ|þì QHd¾ ÿoõÇñüA BíðBg ! Ak@ þì ok Jõg }|þypO Qzø Q×ø þüõéýÞ RoBHÎ úG úñÞ|þì ,úyBƒG æBc BO õO!Bø úü ÿpg IXƒÎ–oBƒýƒìBƒÞ
!þâ þì ÿoõÇñüA õO úg@- QHd¾ ÿoõÇñüA pPƒgk koõƒì ok ïk@- ÕpìôQyõâûBì{ýy,pPgkúüç« TìúÞÿlük
ôoBñüA ïBGBG!úÞ îâ þíð òì BGBG–oBýìBƒÞ !òìõO óõýéì êãyõgô ûkoõhðôo Arý^ òüAô pýyô ûõýìô
!úñÞ|þì pßÖ ÿoõÇñüA ô úâ|þì !?úñÞ|þì îüo|þƒì þƒPƒÚô JBƒvƒc òƒüA BƒG wƒK- úèB`ì nÒBÞ òýÎ úy þƒì {ƒOoõƒ¾ !?úƒyBƒG
!?þâ þì þ^ õO- Ùpc ÿoõÇñüA îñßG ÈéÒ òì–oBƒýƒìBƒÞ óõìkõg BG ïAôqApO úü lüBG pPgk úü ÿoBãPuAõg } úðõg ok qA BO þñÞ þì pßÖ QÚô óôA.ûly
ÿoBÞ úü æBc !úP×â òì úG ûqBO–oBýìBÞ úðpâô !òñÞ þì pßÖ ÿoõÇñüA AokBìô olK !îðrG þì AlýK úPvg ëk ÜyBÎ BO l¾ ,óôpýG lìôA
,úyBG îèBu ô Jõg ûpvK úâA.îñƒÞ|þƒì }ApƒG òüA.ïoAlüpg úðõ^ þG ,úyBG lñ^ pøõéýÞ úÞ|òì ?!îüpHG B« ƒƒƒƒƒƒíƒƒƒýƒƒƒÛƒƒƒPƒƒƒvƒƒƒì ܃ƒƒƒƒƒzƒƒƒÎ !?úƒƒƒƒƒƒñƒƒƒƒÞ
úü àé×Æ !òñÞ|þì òýýÏO jpð úÞ óAokBì ô olK pø úøBGBG.ûoAlƒð þƒWBƒýPcA,úƒð–oBƒýìBƒÞ òüA !ûoAk QHvð RBýñHè ô Õpƒì ô Qƒyõƒâ BƒG
.îñÞ þì }oõW þðôõýc !BýéìBÞ ÿApG ûly AlýK Büõâ óôõW pvK ëõßuBG õƒypƒPgk þƒíz^ ÿoõƒXñýíø ,qôo
ô æA ûkpÞ {×Þ úüõO BK ïBGBG.úü|þèBg {Puk ÿBýéìBÞ òýíøõO!k~A|þì {Puk úñÃì ô úñÞ|þì 50


Click to View FlipBook Version