The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Tehran Magazine Proudly Presents:
29th Festival & Expo Nowruz Bazaar
Sunday March 15th 2020,
Hilton Hotel Woodland Hills
(818) 881-1771

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2019-12-02 18:05:22

Tehran Magazine Issue # 1164

Tehran Magazine Proudly Presents:
29th Festival & Expo Nowruz Bazaar
Sunday March 15th 2020,
Hilton Hotel Woodland Hills
(818) 881-1771

Keywords: dr shahab sajadi,woodland hills,rx,noori,singer,shahbod,tehran,magazine

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

3

~ýðõ© óãü° ú ð±}ñü ÿô° ± óù ±¶±¶ ² ° ó±ù{ úéì óApùO úéXì

WWW.TEHRANMAGAZINE.com óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
lýðAõg|þì |úP×ø òüAok
Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
8úd×¾...|................)ÿoõðlHùy,úèBÛìpu(þèByõKÿBø|þPuôk,þèBgõOÿBø|ï[email protected]
10úd×¾|...............................) þHdì îüpì pPÞk |(!pýu ô wßu Bü pýu wßu- ÿoõð lŸHùy& Publisher
12úd×¾|...................................)þzHc lýÏu lídì ( BG úP×ø îg ô aýK ok-
16úd×¾................)þuBñykõg(lýðAk|þíð óBOkõg koõì ok úÞ rýãðA Q×ãy úPßð |10 -| SHAHBOD NOORI
|18úd×¾..|.............................)ûtüô }oArâ(ÿõXñâ þìBËð úìBñýâlðq ú¾çg-
20úd×¾..|..|......)BøpHgôBøûpù^( !lðlylülùOåpìúGIýXÎêüækúGúÞþðApãüqBG- )| 201 9 pHìBuk 6 |( 1398 om|@| 15 úÏíW |/1164 êvévì ûoBíy ,24|ëBu
|22úd×¾.|)þÏÚAô þèô IýXÎ( óBùW RBðAõýc òüpOoBHâpì ô òüpO|ûlñzÞ qA áBðpÇg úðõâ 16 -
35-24úd×¾ ...................|....................)oAlìBð }( Býðk oBñÞ ô úyõâ qA-| Friday, December, 6th, 2019 I S S U E # 1 1 6 4
36úd×¾........| ....................|.....................)rñÆ( îülñhG îø BG þíÞ|-|
38 úd×¾....|.......|.......................................)ûBOõÞ óBPuAk |( úðBg þG- The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
40úd×¾...........................................)ûBOõÞóBPuAk( xõvÖAäðpìõG– 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
44úd×¾ ....................................)ûBOõÞóBPuAk(JBHcokúËdèúGúËdè–| among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
46úd×¾ ..............................)ÿlXðôpvgBüôoúPyõðþÚoôBK(ÜzÎîüpc– published 102 pages of Tehran Weekly Magazine, which covers world
48úd×¾.|..........................................)ûBOõÞ óBPuAk ( !ûkpì òÞ pßÖ õO-| news, entertainment, art, sports, cultural & social events, etc., by
50úd×¾...............................................)ûBOõÞóBPuAk( Jõ[email protected]úíÎ-| utilizing the talents of the most famous writers from within the Iranian
52úd×¾.| ................................)QuôlùyúPypÖúPyõðþÚoôBK(|òìúPypÖ– community.
64-|54úd×¾......................................................úünÓO ô þßyrK-
66 úd×¾.................................................................ÿ[email protected]| (818) 881-1771
|68 úd×¾ ..........|................................................úP×ø þDõãzýK-
78-72úd×¾............................................................. ëôlW|- TEHRAN MAGAZINE
80 úd×¾|...........................................|.................Bø ÿlñìqBýð -
Mailing Address:

PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]
Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA [email protected]ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Bý[email protected]ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P.O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

,þèBgõO ÿBø|ï[email protected]
þèByõK ÿBø|þPuôk

SHAHBOD NOORI

.pýg Bü îøk ïBXðAôAqApPùG ÿoBÞ îPvðAõO|þì Bü@,ïkõG îéGBÛì kpÖ úGBzì QýÏÚõìok ïkõgpâA úÞ løBy ô klðõýK|þì ÑõÚô úG þOBÚB×OA þøBâlñ^ qA pø #|
BìA ,îýyBG ûlðBuo Iý[email protected]ãülíø úG ÁBg þÖlø Büô þéHÚ l¿Ú òPyAk óôlG BìqA ÿoBývG lüBy qA QHd¾ ô QüBßy úG oõHXì ûoBGôk úÞ ïõy|þì ÿkoAõì
ô îýñÞ }õìApÖ Ao pãük ÙpÆ BG kõg úPynâ êÞ ,lü@|þì {ýK ÿA úéEvì úÞ ÿA úËdè ok Qvýð ïq|æ ÿpãük úG þvÞúÞoBGpø .ïkpâ|þì Bø|þðBìBu úG Bðô R|çßzì
òüA .îýñÞ þèBg Ao {PzKô îürýgpGôA BG þñíyk úG ,îüoBLvG þyõìApÖ úG Ao ÿô ÿBø|þGõg ïBíO úG þÛýÖo ,lðq|þì þüBW úG Bð QíùO Bü ô lüõâ|þì Õôok
kpßéíÎ óBíø qA BO lññßð óApãük úG þßíÞ aýø lðpýâ|þì îýí¿O úíø úÞ luo|þì þüBW úG Bø|óBPuAk Ao }rürÎ rý^Bð þüBùG úG þ¿hy ,lðq|þì pXñg {ÛýÖo
þvÞ úG Ao ÿrý^ ,ÜzÎô þðBGpùì ûBãüBW qA ÿqôo lüBy .kõzð ûkB×PuA óByl úG ûlñü@ok Bùð@ úÞ þüô[email protected]ø ô kõy|þì úPyAkpG úÞ þø|çÞpø ,lyôpÖ|þì
êÞ úßéG ,úÏÚAô ó@ BùñO úð ô îüA úPÖo ëAõEu püq úéEvì óBíø QGBG pãük þüAkpÖ ,lÏG ô îüA ûkpÞ þÖpÏì îèk ô kõy|þì lñéG òì ëk qA ÿkBüpÖ ,kõy|þì úPhüo
úG úÞîñÞAlýK Ao òüA þüôkBW óAõO úËdè óBíøok løAõg|þì
.îüA ûly þñíyk ÿkAô koAô ô QuA úPÖo kBü qA óBíüBø þPuôk ô ókõG úG Ao ÿpãük òüõð ÿBýðk ô îøk úíOBg R|çßzì òüA ïBíO
ÿBW úG Býðkok kõgqA ÿ[email protected]ú^ úÞ îýñÞpßÖ òüA úGô îýñýzñG þøBâ QuA ïq|æ BìqA ïAlÞpø {ýG úP×ø àü ÅpÎ ok þPc RBÚB×OA òüA þøBâ.ïoô@kõWô
ï[email protected] ï[email protected] úÞ ûlýuo þüBW úG ,Bì ÿBýðk .îüA ûkpÞ ØüpÏO óBPuôk òýG Ao kõg úðõã^ô îüA úPyAnâ pø úG BìA ,lðoAk qBýð þé¿×ì fpy úÞQuA koõì úu Bü ôk qA
òüA qA pOkôq lüBG úÞ îýPvø Bì kõg òüA ô QuA òPÖo òýG qA ëBc ok Bø|ÜzÎ ô Bø|þPuôk ,Bø ïApPcA îñÞõâqBG Ao R|çßzì òüA úÞkoAk|þì AôoBHWA òüA úG Apì IýOpO
.îüoBßG Býðkok ÜzÎôpùìonG ,þñíykô úñýÞ ÿBW úG ,îüõy àükrð þðBíýzKô È[email protected] úG úÞ
ÿBìoBÞ òPÖpâ ô RBýGpXO QzâqBG ô RBÖBßì oAk Býðk< úÞ îüoBLvG pÆBg úG Ao úéíW òüA úíø }BÞ .îüBzâQüBßy úG óBøkô

>.îýzülñýG ó@ IÚAõÎ ô kõg ÿBøoBÞ úG QuA ïq|æ îýPvø ûlðq úÞ þðBìq BO wK ,QuBì ïBíOA úG ô oBÞ àü pýâok òì kõg úPynâ úP×ø lñ^ ok
ïBíO êHÚ ûBì lñ^ lüBG úÞ ÿoBÞ .ïkõG ûsôpK àü ólðBuo
ûqAlðA òülG Bø|ÿqAlðA äñu ô Bø|þðBGpùìBð pÆBg úG BìA ,ly|þì
ïBXðA ëBc ok oBÞ êcApì òü[email protected] þPÚô .kõG ûkBPÖA ÜüõÏO úG
ÿoBÞ òýñ^ BG þPuôk pâA úÞ ïkpÞ|þì pßÖ òüA úG ,kõG óly
koõgpG îPcoõÆ úG ,QuAõg|þì àíÞ òìqAô ly|þìpýâok

.ly|þì RôB×Pì {éßzì ÐÖo ûAo ok Quôk ó@ BG òì
qA QüBícô àíÞ ÿApG ïA|ûkpÞ }|çO þâlðqok úzýíø
ô lñüBýG òì àíÞ úG Bùð@ ,ÿqôo AkpÖ úÞ îñßðpßÖ òüA úG þPcô îyBGpÂBc kõg ïAõÚAô óBPuôk
úÞ ÿoBývG îñÞ|þì ûløBzì ô úPÖpâ oApÚ þâlðq ÿBøBñãñO ok ïkõg þPÚô BìA .lðõy òì pýãPuk
úG ,lñøk|þì eýWpO oApÚ pG Ao oApÖ úðBùG ô onÎ oArø BG ô lññÞ|þì þèBg Ao úñd¾ ,ïlðAõg|þì óBzPuôk
.lyBG lðAõO|þì ú^ Quôk ØüpÏO «BÏÚAô úÞ îPÖA|þì pßÖ òüA
óBzüpK ok ,Quôk Quk kpýâ úÞ lyBG ó@ Quôk<úÞ QuA ûly ûlðAõg Bì }õâ ok ëôA qA pâA
«|çìBÞ úßéG QvýðoBÏy òüAoBßølG óBíyõâ BùñO úð úÞ îüA ûlýuo BXÞ úG Bì ,>þâlðBìokô þèBc
óBìq ok ô îýPvø îø oBñÞ ok qBýð óBìq BO úÞ îüõy|þì êülHO þðBPuôk úG .îýñÞ|þì êíÎ ó@ Ù|çgpG
úÞ òüA óôlG ,QuA óBýìok þèBì ÐÖBñì ÿBK þPÚô ,Bø|òüA ïBíOpG ûô|çÎ .îüõy|þì ÿoApÖ îøqAqBýð
úG þPc ô lðkõG Bì Quôk ÿqôo úÞ lñPvø þüBø óBíø kApÖA òüA ,îýñÞ ÿoô@kBü óBìkõg ÿApG þPc
Bùð@ úG ,óBíèBíÎA IÚAõÎ òPÖpâ pËð ok óôlGô ûkpÞ }õìApÖ Ao koAõì òüA ïBíO ,lðA|ûkpÞ àíÞ Bì
BO lñðBzßG ûBâkAk úG Ao þPuôk lðA|ûly pÂBc þPc ÿkApÖA úÞ ïA|ûlük Ao ÿkBüq koAõì .îýñÞ|þì QzK
ok Ao ÿqBvèõKô QzýÏì ûAo BùñO lüBy úÞ ÿkApÖApãükô lðoôBýG Quk úG ëõK ÿoAlÛì álðA lüBy

.lññýG|þì Bø|ï[email protected] ókpÞ úßéO
,ïõy|þì pýâok ,òøm ok þãPgBu ÿBø|óBPuAk qA ZoBg ô þÏÚAô ÿBýðk ok koAõì òüA BG þPÚô
Býðk òüA ok !úð Bü lññÞ|þì pßÖ kõg oBÞ ÿBìoBÞ ô QHÚBÎ úG kApÖA òüA Bü@ úÞ îñÞ|þì pßÖ ïkõg BG úzýíø
lüBypãük ÿBýðkok lññÞ|þìpßÖ ÿoBývG úÞ òüA Ù|çgpGô lðBì|þíð þÚBG RAqBXì þG ÿoBÞ aýø
RBÖBßì oAk ,Býðk òýíø úÞ þPuAo úG úÞ ïoAk kBÛPÎA òì ,lðõy Býðk òüA ok kõg ëBíÎA RBÖBßì pýâok

.lyBG kõg oAkpÞ ô ëBíÎA ÿõãhuBK lüBG wÞ pø ô QuA
îzülñýG úGBzì ÈüApy úG þíÞ îøk ïBXðA þvÞ ÿApGAo ÿoBÞ úßñüAqA êHÚ îñýG|þì ïq|æ úzýíø

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

,rñãñì úðAqôo qBýð l¾ok 23 ÿôBc ,pýu ïpâ ûôpâ ôk pG õHýuçK ÑõÂõì pýSBO ô ëpPñÞ >þHdì îüpì <pPÞk òýu Q×ø ûp×u ô qôoõð lýÎ BùñO òüA #
l¾ok 15 ,6 J òýìBPüô úðAqôo qBýð l¾ok 17 úÞ ûly ûkAk óBzð úPÖpünK ïBXðA kpì þðkõì[email protected] QýíøA pG óBãPynâ lýÞBO oô@kBü úÞ Qvýð
qBýð l¾ok {y ,þu òýìBPüô úðAqôo qBýð ûôpâ BG úvüBÛìok lðkõG ûkoõgpýu úÞ þðAkpì QvýKApO wßuôpãðBìok óAôo þðApüApø ûp×upupG ó@oõÃcôpýu ÁAõg
þHuBñì pükBÛìô pHýÖ ïpâ {y ,ïõýñéu úðAqôo okôúPÖoæBGBùð@óõgóôpPvPvOeÇu ëpPñÞ BG RôB×Pì þíéÎ ÐGBñì qA Bì IéÒA úßéG QuA
òýìBPüô ô òø@ ,p×vÖ ,îýuBPK ,wì ,îývéÞ qA .kõG ûly ê¾Bc {üArÖA ïpLuA lýèõO óArýì Büpýuw„ ßu ûkpÞAlýK þüBñ[email protected]þGõg úG ûBýâòüA ÁAõg
ok lñPyAk BÎkA óAkpì qA ûôpâ òüA úßð@ pG ¸BÖBÃì ! pýu ô wßu úèBÛì Qý×ýÞ úÞ ÿrý^ BùñO lü[email protected] BìA. îüA
.lyBHýì 1 J ô úPÖpâ Roõ¾ pýýÓO rýð óBð@ þvñW êüBíO lüA ûlýñy pýu qA óõñÞBO ú`ð@BG Ao pÂBc
úßð@pýu Ùp¿ì ok úWõO êGBÚ RBßð qA| | Bü úPyAk þvñW rýøpK úPvüBG þì úÞ ÿkApÖA ó@ þvñW ÁAõg BG þüBñ[email protected] lñÞ RôB×Pì
êHÚô kõy Ùp¿ì ïBg êßy úGpýu QuApPùG .QuA úPÖo æBG Bùð@ok þvñW êýì ûlükpâ þì úý¾õO rýð ... ô lñPÖpâ þì ûqôo
ûkrðBK Rlì úG ô ûly úè Bü kpg BíPc ûkB×PuA qA oBPÖo pG pýu Ùp¿ì úÞ þOApýSBO qA þzhG | | !lyBHýì
BO kõy úPyAnâ [email protected] ÿAõø RoôBXì ok úÛýÚk òüA ÿlñíðAõO úG kkpãýì pG lñßýì ëBíÎA þvñW .QuA þÞoAõg qA þßü Q×â óAõO þì RApW úG
pSõìûlyÉõéhì ótývÞABGlðAõPGó@RBHýÞpO pìA ok Qèõùu kBXüA ô óõg oBzÖ {øBÞ ok ûBýâ ÙoBÏíèA ûpüAk úG úÞ pÇÏì ÕBG JBPÞ ok ÐWAo óApâ {øôtK pu ÿBøõì ûqAlðA úG úÞ þüBø
pýu ok úÞ ÿpSõì ûkBì .ólG ok óõg }kpâ þuoBÖ úG Apð@ IðBXñüA ô ûkõG ûpùy þìçuA óBìq qA ! QuApýu ûly þuopGô ÜýÛdO ó@ úG
.lüBíð ú×ýÊô ïBXðA ólG ok pO àüpdO IWõì òývýè@ óAõñÎ QdO koAk kõWô ok pýu Ùp¿ì pýSBO JBG ok ïA ûkpÞ úíWpO Aopýu Ùp¿ì úÞ JpÒ þßyrKolK RApÞõLýø
IWõì lðAõPýì pýu Ùp¿ì úÞ þüBXð@ qA ûBãPuk {hG ok úXýPð ok ô kõzýì óõg óBüpW pSõì Bø ÿoBíýG qA þÏýuô ØýÆ óBìok ok
ÿkApÖA kõzýì úý¾õO kkpâ þüôoAk RçgAlO þâtüô qA rýð óBðq òýñ`íø ô óAkpì ok þéuBñO :QuA ûlì@ þvñW ÿlñíðAõO úG pýu qA óBÛÛdì IèBÒ qôpìA úG BO QvðAlýì
ÿApG Áõ¿hèA þéÎ lññßýì ûkB×PuA ôoAk úÞ kBXüABGúÞQyAkoBËPðAóAõPýìôkõzýì ëBíÎA , kpu QÏýHÆ úG Bùð@ÿôoBG ïlÎ úÞ þðAkpì
qA kõg YèBÏì àyrK BG Ùp¿ì qA {ýK IéÚ òýñ`íø ô QýíÞ ok ,àüpdO òüA óly ÿoBíýG úG çPGA ,IO , þðõ×Î RBdypO òPyAk .lðA ûkpÞ kBü [email protected] ûrXÏì ûBýâ óAõñÎ
ê¾Bc kõHùG kpì ô óq þvñW oBPÖo Qý×ýÞ êGBÚ Bùð@ êßzì lyBHýì ÉõGpì þèArðA kôq Bü oõÆ úG pýu Ùp¿ì Jõg RApýSBO
.lñüBìpÖ ê¾Bc ÑçÆA ûkB×PuA qBXì óArýì úG xA ÿA óA þK ëBðos ok úÞ þuopG ok .kkpâ Ùp¿ì þPvüBG kApÖA qA úPuk òüA .QuA óBìok oBzÖ{øBÞ:qA lñOoBHÎ ëBíWA úGô ú¾çg
rýð qBýK ÁAõg îñßýì óBzð pÆBg úíOBg ok ok pýu ÿlñíðAõO :QuA ûlì@ ûlýuo NB^ BO lñüBíð úÖBÂA kõg þüAnÒ úìBðpG úG Ao pýu ûBãPuk kpßéíÎ {üArÖA , lñÚ ëpPñÞ , óõg
îø qA þíÞ Quk þvñW {ñÞ kõHùG pìA ok kõHùG IWõì þðõg ÿBùâo ókpÞ wßéüo , Arðæõ×ðA ô þâkoõgBìpu BG ûqoBHì , þñíüA
qA RApýSBO òüA ô úPyAlð pýu þñÏü ó@ ûkAõðBg óAõPýì QGBG òüA qA ô kõzýì ólG ok óõg óBüpW .lñGBü þüBøo êßzì qA úéýuô òülG îuô píüArè@ qA ÿpýãzýK ,ëôpPvéÞ {øBÞ
ûpùGoBHPÎA qA óõñÞA úG BOô lýÞBO koõì qBG pük ëpPñÞok lðAõPýì îýÛPvìpýÒ êßy úG úÞ Q×â úÞ þðBðq ÿôopG úÞ þüBø þuopGok ûqôpìA ÿBø Iý[email protected] ok lHÞ qA QËÖBdì ,ólG þüAkq
B×üA ÿpSõì {Ûð óAkpì ok þvñW þðAõOBð êßzì Ùp¿ì ûly ûkAk óBzð lðA ûlýuo þãvüBü úG ,qô[email protected] qA ÿpýãzýK ,êãèA Ùp¿ì qA þyBð
.lyBHýì lñì îz^ oõÆ úG úPvðAõO ïBg pýu ïpâ ôk úðAqôo qA þyBð ÿBø îgq BG úéGBÛì
ô qBýK pýSBO koõì ok pÇÏì ÕBG JBPÞok .lüBíð .løk {øBÞ Ao ósôpPuA kõHíÞ îüçÎ ÿpýâ ûkôo ÿBø Qðõ×Î óBìok ,ÿoõéýKpPÞBGõßýéø
óõìoõø {üArÖA úG okBÚ pýu ,òüA pG ûôçÎ qA lÏG úÞ QuA oôBG òüA pG pðBG óôB×PuA pPÞk óBÆpu qA ÿpýãzýK ,êãðA qA þyBð ÿA
:QuA ûlì@úðõãñüA þvñWoBPÖo .kkpãýì ólGokôlýHýè eÇu òPÖoæBGô þvñW úÞ þüBø þuopG òüpO úPvWpG qA þßü äñvñýW ,óBðq ok óBPvK óBÆpu ô óAkpì ok RBPuôpK
ÿkpì QuA lÛPÏì ÙôpÏì àyrK xõñýèBW ÿBùyõì ÿôo pG úÞ þøBãzüBì[email protected] þuopG àü ok ïBXðA ûBýâ àü ÿôo pG Býðk êÞ ok óõñÞBO ô åorG ûkôo óBÆpu QÖpzýK qA ÿpýâõéW
ØÏ xBvcA þvñW úÇGAo ïBXðA ÿApG úÞ úÞ QuA ûly ûkAk óBzð ûlýuo ïBXðA úG pð pýu ûBýâ Ùp¿ì YüBPð úG ÐWAo ÜýÛdO úPÖpünK ,ÿpýK l ÁAõg ,ÿspè@óBìok ,úðBTì óBÆpu
úG òPÖo qA {ýK þèAõPì qôo úu lðAõPýì lñßýì ûly ÜüorO óBð@ÿAnÒ úGpýu [email protected]úÞ þüBùyõì ûôpâ qA ÿpýâ ûpùG BG úÞ þuopG àü ok .lyBHýì õì }rüo qA ÿpýãzýK ,þPuõK RBÏüBÂ óBìok
wLu .lñÞ ko þÖB¾ qA Apð@ ûkpÞ úè Ao qBýK pPvG ïpLuA lýèõO ok {üArÖA þùWõO êGBÚ êßy úG kõG úéGBÛì ÜüpÆ qA þyqoô kpßéíÎ kõHùG , þuBÆ ô
BG úðBdH¾qA {ýK eH¾ qôo pø ô Éõéhì êvÎ BG ûBãPuk {hG ok ÍõÏð ûlì@ ê¾Bc óBð@
RolÚ úG ôA ØÏÂ BO lñÞ ëôBñO Apð@ þèBg ûlÏì ......ô þãPvg BG
.QuA ûly kBXüA ÿpPùG Qý×ýÞ qA þéuBñO ÿlñø þâlðq îéÎ Bü ”Akôoõü@“ îýèBÏOok| |
| |.kkpâëlHì Qzø ô QvýG pø úÞ îýðAlG lyBHð lG lüBy kBü þvñW ÿspðA úÞpdìoõOõì óAõñÎ úG pýu qA
JBPÞ qA ÿpãük ÿBW ok úÇGAo òýíø ok ÁAõg úÇuAô úG úÞ lðA ûkoô@.QuA ûlükpâ
òýG ok ó@ Ùp¿ì koAk ëk ok pýu úÞ þvñW
| |:îýðAõgþìþìçuAþvñWÙoBÏíèAûpüAk Ap^ ûkõG þì Ñõñíì Bø àðBì óõ^ þHønìoBzÚA
ô krüpG ÙpÊok úPÖpâ QuõK Ao qBýK úÞ ÿkpì ûkoô@ îøApÖ Ao ëArðA ÐüBì {üArÖA RBHWõì úÞ
ûkoq BG ûlýyBK pÇÏì kAõì ô êø þíÞ ó@ ÿôo ûkpÞ þì Qícq oB^k Ao óBð@ RAkBHÎ lñüApÖ
ó@ qA qôo òülñ^ ÿApG ô lñÞ jpu Õpì îhO úÞ ÿkApÖA óBýì ok pýu Ùp¿ì qA rýøpK .QuA
þvñW óAõO ok ûkBÏèA ÝoBg þOolÚ lñÞ Ùp¿ì oôlÛì óBð@ ÿApG þvñW úÇGAo ÿoApÚpG óBßìA
qBýK îùu àü îýðAõPýì þÖpÆ qA .kõzýì kBXüA ôA ,óBðAõWõð , ûõýG óBðq óõ`íø ÿkApÖA ûkõHð
ûkõíð Éõéhì êvÎ îùuôk BG úPÖpâ [email protected] Ao
ô ûly oBhG qBýK [email protected] úßýüBW BO îýøk RoApc 10
ÿôo qA Apð@ wLu .lðBíG ÿBW pG êvÎ BùñO
lÏG .kõy àñg îýølýì ûqBWA úPyAkpG RoApc
[email protected]þíÞ BG Ao ûly ûkBì@Éõéhì ,úécpì òüAqA
îüA ûlðBvýg [email protected] qôo úðBHy àü úÞ ÿkõhð
RApýSBO ô îýüBíð þì Ùp¿ì ûkpÞ Éõéhì
pÞm úG ïqæ .îýñÞ úGpXO îýðAõPýì Apð@ þvñW
ô îÞ oAlÛì úG þðlýyõð òüA ókoõg úÞ QuA
qA {ýK ô óBPvìq ïBüA ok qôo àü ÿApG BùñO
òüA qA úÞ ÿkpì .kõzýì úý¾õO pPvG úG òPÖo
oApÚ ô ï[email protected] Iy ok lyBG ûkpÞ ûkB×PuA þðlýyõð
þÚBG oAõPuA ôA þvñW óBâoA eH¾ BO ô úPyAlð

.lðBì løAõg
ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy

" pPùG þâlðq , pPùG wßu ": úÞ }õâ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

11

óApùO úéXì

.QuAûlýuoNB^úG Býðk àü úÞ Ao Bøk òvdì ûBOõÞpÏyqôopø Bì
ûkpÞ àükrð Bøk òvdì úG Apì úÞ ú`ð@ ïkpìóBGqqAþ×éPhìëBßyAúGkoAkkõgokBñÏì
úG QuôA þñOôpÖ ÿoBP×â òüpýy pG ûôçÎ ú`ð@ þèô îüõñy þì óõâBðõâ ÿBø QHuBñì úG
ÿpÎBy ô pÏy :lüõâ þì kõg úÞ ÿoõÆ úDAoAô ûkôpu ÐülGô ûBOõÞ þOoõ¾ úGpÎBy úÞ
ïA úP×â úÞ ú^pø ô ûkõHð òì úÖpc ûBã`ýø :QuA òýñ^ ûkpÞ
úPuAõg úÞ QuA þâlðq úG òì þðôok xBvcA BüAlg ly þPupK þ¶ì îìBíO
qA Ao kõg ô ïoAk óBzPuôk úÞ þìkpì òýG Ao ó@ ïA BüAlg ly þPvø lýìA qA pK
BÎkA úÞ ó@ úð ïoAnâ óBýì ok îðAk þíð AlW Bø ó@ kõG þì píÎ BO ôA ly þì ïoBñÞ
RBýGkA ûõßypK iüoBO úG ÿrý^ ïoBÏyA BG îñÞ BüAlg ly þì }õg ú^ ly þì pâA BG úP×ø îg ô aýK ok
| |.ïAûkpÞúÖBÂAþuoBÖ òüpýy pÎBy Bøk òvdì BG QuBø ëBu ú^pâ
BøkoBÏyAúÞQuAþèBcokþÏÂAõOòýñ^ óAõükok îø þPýGôk òüAô îPvø Quôk òhu þzHc lýÏu lídì
QuA {ðAkô xBvcA BG ûApíø ëBýgoõ´ Ÿ¾qApK {ýK ëBu ûk úÞ >JôpÒ ok ûsApýO< ôA oõÇÚ
|[email protected]|

ûsAô lðõýK ô úýÖBÚ ô îËð lDAõÚ úG Ao ôA ÈévO ô ôA BG ó@ûoBGokrâpø BìA ûly NB^ QÖBüoBzPðA ëôA qôo
úG ûly JBhPðA QcB¿Ö QüBÎo BG úÞ þüBø JôpÒok úÞqôpìA úÞ òüA BO ïkõG úP×ãð þñhu
| |.lðBuoþìRBHSAúGþGõg úG ô ïkq þì ïlÚ ï[email protected] xõðBýÚA oBñÞ ok ÿkpu
äðpßü óBPuôkô kõg ûpù^ok óBìqonâpýSCBO |!oAlzøô }rýg
ïlük ëBdèA ؾô Ao þPýGôk òüA ïlýzülðA þì
ïõu qôo løAõg Ao ó@îøpÎBy B« íPc úÞ îPgAkpK ó@úGô îýÛì óBýðApüA oõypK RApøBËO ëBHðk úG #
!QÚBíc òýyBì QÞpc }rýgqA QüBícok óBùW ØéPhì ÿBøoõzÞ
|.lðAõg qôpìA oõzÞ êgAk óBñÆõíø òüpÖ@oôpÒ

þßü úÞ þðBíè@ oBãð úìBðqôo ôk|# ÿBýðp×ýèBÞ îýÛì óBýðApüA qA òO oArø òülñ^
óBíPgBu êGBÛì wéXð@ wè ok þGõñW
QuA xBñy äñøpÖ ÿpãük ô xBñy QuBýu kõg ÜýíÎ þãPvHíø BO lðkpÞÑBíPWA ëAolÖ
úG ó@ok úÞ lðA ûkpÞpzPñì þGBPÞ B« ÞpPzì
ô ûly kBÛPðA Rly úG QuBýu ô Bø úðBuo ô Bø xçPgA ,òürñG þðApâqA úÞþìkpì úG Ao
ÅApPÎA ÿAl¾ ô ûlì@ûõPu úG þPèôk kBvÖ
ô Bø úðBuo lðA ûkpÞïçÎA JBPÞóBâlñvüõð }õâ úG Bø óBPupùy ô óApùO ok Ao kõg
úéýuô àü úG kõg ókpÞ êülHO BG QuBýu
úG ÐìAõW úýéÞok Ao QÚBíc òýyBì þìpâpu .lññÞïçÎA lðlýðBuo óBýðBùW

|.lðA ûkoô@ok QÞpc
ô >wPì xõÞoBì< úÞoBãð úìBðqôoôk òüA
úG BKôoAok óõñÞA îø lðoAk ïBð >òéuq åoõEâ<
QuBýu ô þãñøpÖ óAlÛPñì òüpO|pýãýK óAõñÎ
Bø ó@ úG þPc ô lðA ûly úPgBñy Bø|úðBuo oõìA ok ÅApPÎA û» oBGok BñéüA ÿoArâpHg BGõâô Q×âok
òüA .lðA ûkAk >îvýèBðoôs JnÏì óAlWô< IÛè RBÂApPÎA òüA :QuA úP×â oõzÞ ok ÿoBW ÿBø
ÜýídO ÿBø|òýyBì< Ao Bø úðBuo oBãð úìBðqôo ôk RBìBÛì ÈéÒ ÿBø QuBýu ëBu êù^ ú» XýPð
kBÛPðA rýO óBßýK áõð ô lñðAk þì >óolì|QvK ÿA ûoB^ pâA úÞ QuA óApüA þìçuA Qìõßc
ÿBø|úìBðqôo ,óõürüõéO úWõPì pPzýG Ao kõg óõýéýì Bø ûk êýu ÿkôrG lñzülðBýð ó@ ÿApG

| |.lðAûkpÞQðpPñüAôkoq .lñÞ|þìóApüôAorý^úíøþðApüAú» ñupâ

qA ôA úÞ ó@ BG Q×â lüBG Bøk òvdì koõì ok ïôk qôo kBvÖ êýèk úG óApüA ok þðApâ ô pÛÖ ZôA
ô úPuBgpG lñíPèôk ô kpíPèôk ÿA ûkAõðBg BüAlg ly þì }õg ú^ xBñy úÏìBW àü úÞ ûlýuo ÿlc úG þPèôk
qA BìA QÖo þì oBíy úG ÜGBu ëBWo qA }olK ÿlW ç« ìBÞ ÿoAlzø Qìõßc úG óApüA êgAk
ô åorG óAoõñhu ÿõu úG þðAõWõð óAoôk óBíø oBâqôo qA þâlðq ëõÆ ok þðBvðA pø # ô {ìBð óõñÞA úÞ xBñy ÐìBW òüA .QuA ûkAk
ÿoBÏyA ókôpu BGô QÖo þuoBÖ JkA óAoAlìBð úÞ koõg þì þüBø þéýu ÜcBð Bü Üc úG òýG ô þégAk ÿBø úðBuo pPzýG ok {üBø úP×â
QhýãðApG kõg úG Ao óAkBPuA ô óBíéÏì úWõO úÞ ÿA úGpXO ÿôo úG ÿok ûlññÞqBG ïAlÞpø koAk ïBð >pÖlýÏì lýÏu< ô kõy þì ûlük þééíèA
Qynâ BG úÞ þüBW BO QÖo RBüõñÏì ëBHðk úG BìA .kqBu pO QcAo Ao píÎ onâ BO QuA óApâ
úG BO úÞ Ao þPèôk ô þðBìqBu êÒBzì óBìq þOôB×Pì þéýu QGpÒ þéýu óBýì òüA ok 12
BG ô kpÞ Bøo kõG úPÖBü FBÛOoA RoAqô QðôBÏì óBvðAþOlìBOúÞQuAûlñøkóBßOóBñ^ .QuA
ÿpÎByô [email protected]Þ úG xokôq þãPvzðqBG ïçÎA óBìq ô koAk þì ûBãð ÜéÏì óBí[email protected]ô òýìq óBýì Ao
pÏy úÎõíXì lñ^ óõñÞ BO úÞ ÿoõÆ úG QgAkpK ô .koAlð þPzâqBG pãük ïBüA òüA ok ûly ÿpLu
ÿBøqAô@< , >ÜzÎ äypu< úéíW qA ôA qA pÎBy >Bøk òvdì< ëõÚ úG úÞ QuBW òýíø
>JôpÒ ok ûsApýO< ô >þüAlýy ïrG< , >þðôok ú^" :îýDõâ þì wéXð@ wè îýÛì údüpÚ }õg
þì Bì êýì ÜGBÇì óBìq úÞ "BüAlg ly þì }õg

|!|!lýgp^

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
13
BG >bB`éK pPK< ïBð|úG à^ oõzÞ qA ÜÛdì lðA úPyõð óBzGBPÞokoBãð úìBðqôoôk òüA
ApWBì òüA qA ûkpK lðAõPG þÎõñ¿ì }õø àíÞ ÜýídO ZAôo þé¾A ÿBøoArGAqA þßü óõürüõéO
ô lølG iuBK oAõyk ëAõö u òüA úG ô koAkpG ok< ,>Bøõy äñýPvÞ< .QuA ÐìAõW ok
}[email protected] qA þgpG òPyõð ok pýLvßy" :lüõãG NBOÿõXPvWok<,>BøoBPuApKõuÿõXPvW
.QuAúPÖpâþìàíÞÿpãükqAôûkõHðBùñO ÿoõÆ úG ûpýÒ ô >ÿô þO þPýèBüo< ,>Bø|ëlì
úÞ >îPzø ÿpñø< úìBñzüBíðok úðõíð ÿApG óBâlðpG .lðA|ûly þâkpG oAqBG úG êülHO oBß[email protected]
qA þgpG ok ûly úPyõð pýLvßy ÈuõO ÿqôo lñ^ ÿApG QuA òßíì þüBø|úìBðpG òýñ^
úÞ kõy þì ûløBzì ÿpãük àHu Bø|QívÚ îø òüA óBzPýÛÖõì pTÞAlc ô lðõy ÙôpÏì
>ÿõG|þéK< ÿ|úéXì òýGoôk pGApG ok úÞ lyBG
QÛýÛc ok úÞ Q×â lüBG þèô lðõy óBüpÎ
þÏÚAô óBâlðpG ô lñPvø Bø ó@ þé¾A ûlðqBG
lñPvýð Bø úìBðpG òüA óBâlññÞ lýèõOrW þðBvÞ
lðA ûlýuo ÿA|úðBvÖA ÿBø|RôpS úG ûAo òüAqA úÞ
ô lðA ûkAk RkBÎ kBvÖ úG Ao pâByBíO êGBÛì ok ô
òüA ok óBâlññÞ|QÞpy BO lðA ûly UÎBG
BK püq Ao kõg þðBvðA Qèrñì BùñO úð Bø|úìBðpG
kBvÖ ÿõu úG QÞpc ÿ|ûkBì@ úßéG lðoAnâ
{üArÖA QÚBícok QGBÚo ê¾A BO lðõy ÿlÏG
|.lGBü
ûlì@ JBPÞ òüA ok þuBýu oõìA úñýìq ok
êülHO þìpâpu úG rýð QuBýu ûqôpìA :QuA
ok þüBø|úPuk óAõñÎ úG óAoAlíPuBýu ô ûly
ô Bø|Qus .lðA ûly êülHO QÚBíc ÿBø|òýyBì
ô BñÏì ,óBGq ÿBW QuBø Rlì püôB¿O
ÿBø|ÿqAkpK|úñd¾ .lðA|úPÖpâ Ao RAoBùÊA
úíø úÞ {üBíð ô Õôok qA QuA pK þuBýu
îø ô òýyBì îø .lðpG|þì Rnè ó@ qA «BÞpPzì
,ûlññÞ|Ùp¿ì îø ô ûlññÞlýèõO îø ,QvýñýyBì
pýLvßy óBìríø ûlñvüõð p`éÖ óBW ÈuõO êýíßO Ao pãülßü þñýyBì úgp^ àü ok
òüA qA þíýð úÞ Q×â óAõO þì ô ûly úPyõð ÿBíÏì ô Qypu úÞ þèBc ok .lññÞ|þì
|".QuôAoBÞ|úìBñzüBíð ,Qvýð QÚBíc kõg >QÚBíc ÿBø|òýyBì<
þß^ ÜÛdì úP×â úG þhuBK òýñ^ ókAk êýèk òýñ^ ô QuA ó@ ÿ|ûoBGok îøB×O ô ÜÖAõO úßéG
QuôAÈuõOþÎõñ¿ì}õøòýyBìàükBXüA àü >þÛícA< pø qA lñÞ|þì }çO þìBËð
àü Bü JBPÞ àü ÿoBPyõð àHu lðAõO þì úÞ |.kqBvG >þÂAo<
pâA úÞ IýOpO òülG .løk ÀýhzO Ao òPì lðAõg lüBG Ao|dmaschinen |¶Bl| JBPÞ
þì ÀýhzO kõy ûkAk òýyBìoBýPgAok þñPì þðBíè@oBãðúìBðqôoôkòüAêìBÞRBüpËðqABO
ÿoBPyõð àHu àü ÿAoAk ûly úPyõð òPì løk | .QÖBü þøBâ@
RôB×O pãülßü BG Bø QívÚ qA þgpG Bü QuA
.QuA ûly úPyõð ÿpãük Àhy ÈuõO ô koAk
úÞ þÎõñ¿ì }õø òýyBì xBuA òýíø pG [email protected]ôo
oApÚ ó@ oBýPgA ok pýLvßy ô p`éÖ óõPì ç« HÚ |!ëAõEu püq pýLvßy
kõg îPüo ÿõãèA BG Ao úPyõð ôk pø kõG úPÖpâ
RôB×Pì àHu ÀýhzO BG ô ûkpÞ þüBuBñy
úìBñzüBíð òPì úÞ ûkAk óBzð ûlñvüõð ôk òüA ok pýLvßy ïBýéüô [email protected]ýSBC O ô mõ×ð #
p`éÖô pýLvßy ÿBø àHu ÿAoAk îPzø ÿpñø ô óBðAkpâoBÞ ô JBPÞ óAoAlPuôk óBýì
úPyõðp`éÖ ÈuõO úìBñzüBíð qA þíýð ô QuA {ýK Bø ëBu qA BO ûly IHu pOBEO óApãüqBG
|.QuAûly þuopG koõì pýùy ûlñvüõð òüA ÿBø úPyõð
}õø òýyBì kõy þì úP×âpÂBc ëBcok ôpßÖ ûlýDAq úPyõðôA ú^pø Bü@úÞkpýâoApÚ
óAôBßXñÞRæAõEuúGúPvðAõOBùñOúðþÎõñ¿ì kApÖA ô óBâlñvüõð Bü ûkõG }kõg îéÚ
lðAõO|þì úßéG løk iuBKpýLvß[email protected] þuopG ô QèBgk ÿ[email protected] òýñ^ Üég ok ÿpãük
QÚpu ,Bø|àHu òPgBñy ÿApG lý×ì ÿkpGoBÞ ?lðA úPyAk QÞoBzì
úPHèA l¾ úÞ lyBG úPyAk þhüoBO óõPìô þGkA ok pýLvßy úÞ oôBG òüA ô ëAõEu òüA
løAõg ûApíø óBâlñvüõð òýG ÙçPgA kBXüA BG ûkõHð BùñO kõg ÿBø|úìBñzüBíð qA þgpG òPyõð
.kõG àü úÞ QyAk ëBHðk úG Ao úXýPð òüA ïBXðApu

óApùO úéXì

14

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

óqôqA l¾ok 2 BùñOrÓì úÞ QuA Quok ïq|æ oAlÛì kõWô òýñ`íø ,koAk ólG RB×vÖ pâA ,ëBTì ÿApG( .kõy ZoBg þyõìApÖ qA kpÖ
,à^õÞ õÃÎ òýíø BìA ,QuA úPÖpâ Ao ólG ëpPñÞ IƒHu ûoAõƒíø ólƒG RBƒ×vÖ ô îƒývéÞ ÿqõu {[email protected] êTì ÿA úSkBc pSA ok þƒ¿ƒhƒy
Ao ólG úG ûkoAô ÿspðA ô ótývÞA l¾ok 20 kôlc þOoõ¾ ok ,lyBG ûkAk Quk qA Ao kõg ÿ úËÖBc
úu ÈuõO ,rÓì eýd¾ kpßéíÎ .lñÞ|þì Ùp¿ì .lðõy|þì rýð ólG JB¿ÎA ô Bø|ú`ýøBì óBíz^ êGBÛìok ÿoõ¾oõÆ úG úñd¾ òüA úÞ
lüBG B« íDAk úÞ kpýâ|þì ïBƒXƒðA þƒé¾A óBƒüpƒy ,p¾BñÎ òüA óArýìok ë|çPgA Roõ¾ok ôA úG {ýK ëBu lñ^ wc óBíøô kpýâoApÚ ÿô
úðõâpø Roõ¾ ok ,lñyBG ótývÞA qA oBypƒu þƒâlƒññßy IƒHu Bƒø|óõƒìoõƒø þƒgpƒG kõƒWô
IWõì ,Bùð@ qA þßü úG þðBuo ótývÞA ïlƒÎ ÿpýâõéW QùW òüApGBñG ,lðõy|þì Bø|óAõhPuA ).kkpâ|þìpG ÿô úËÖBc êÞ ,løk Quk
úG «BHÚBÏPìô kõy|þì ÝôpÎ òüA þãPÖpâ Bü ÄÛð ëkBÏO ô oAlÛì lüBG ûoAõíø ,óAõhPuA þÞõK qA þðlÏì f|çìAô óAõhPuA îÞApO
{hG ó@ ,rÓì Zõvð úG þðBuo ÿspðA ïlÎ êýèk
.kpÞ ëpPñÞ ólG ok Ao p¾BñÎ òüA RBÞpc ok þuBuA îƒßc Bƒø óAõƒhPuA
)ÿrÓì úPßu( .lPÖA|þì oBÞ qA rÓì qA )ÿspðA ô ótývÞA( ûkoAô kAõì % 20 rÓì úƒÞ ,lƒðoAk Bƒì ÿkAoA RBƒÞpƒc ô Bƒø|úƒ`ýøBƒì
ô îývéÞ óArýì úG þãPvG Bùð@ îÞApO ô ïBßdPuA
!lñÞ|þì Ùp¿ì Ao

koõì ok úÞ rýãðA Q×ãy úPßð |10
lýðAk|þíð óBOkõg

Ùp¿ì þG àíhO óAoArø ,îýËÎ òýyBì óõ`íø óBvðA ólG # |
þãèBu 50 BƒO 40 òƒu úƒG þƒPƒÚô óBƒðq ,óõg }kpâ BG úÞ QuA êìBÞô ûlý`ýK
ok òüAô kõy|þì îËñìBð Bùð@ þâlDBÚ ,lñuo|þì QüBùð ok ,þOBýckAõì pãük ô Bø óõìoõø
úG ,QuA þãðBðq ÿBø|óõìoõø eypO ïlÎ pSA ÈuõO Ao rÓì RAoõPuk ,þãñøBíø ô QÖApÊ
ÿ ûqAlðA|úG ósôpPuA óõìoõø pãük úÞ ÿoõÆ FApWA ólG ÿBÃÎA pƒãük ô Bƒø|úƒ`ýøBƒì
,ÿoAnâ äíhO úXýPð ok ô kõy|þíð eypO êHÚ
rýð Bùð@ þßükrð úG êýì ô þãéìBc þƒüBƒðAõƒO .lñÞ|þì
pPgk pø .kõy|þì ØÚõPì QüBùð ok ô {øBÞ ólG ÿ úPgBñyBð RBßð þgpG úG BXñüAok
àíhO 34/000 kôlc ÿrý^ þãvDBü BO ÔèBG qBG «|çìBÞ Ao ÝõÖ kpßéíÎ òüA úÞ îýñÞ|þì ûoByA
BO ÈuõPì oõÆ úG BùñO úÞ lñÞ|þì [email protected] ûlýupð
ûlýuo àíhO 350 kôlc þƒãƒvƒDBƒü Ñôpƒy :lñÞ|þì oBß[email protected] Ao ó@oApuA ô ûkpÞ
ô lñÞ|þì [email protected] fBÛè êGBÚ ô êìBÞ )ëõßýƒèõƒÖ( îßy ÿ|ûlðoõg lýuA
qA kõg úG kõg ,lñPvø ûkB×PuA|çG úÞ Bùð@ þÛGBì
ÐÚAõì þÃÏGok þPc .lðõy|þì ÐÖkô úPÖo òýG þÏüBì ,ólG qA úýƒcBƒð òƒüA ok ûoAõƒíƒø
BG rÓì ,ó@ úG êýì ô þãéìBc ïlÎ Roõ¾ ok ÿlýuA Bì îßy ok !úéG ,kõy|þì eypO áBðpÇg
Ao àíhO lýèõO êíÎ ,Bø óõìoõø ok ë|çPgA qA ,kõy|þì eypO àüoõéÞôolýø lýuA ïBð úG
réÖ BG oBÞ ÿApG þðBùW QÏñ¾ ok lýƒuA òƒüA
!lñÞ|þì ØÚõPì ïpð îø Ao k|æõÖ þPc lýuA òüA !lññÞ|þì ûkB×PuA
ûoBGôkrÓìoBPgBu ,ÕõéG òu úG ólýuo BG þégAk ÿBzÒ îPvýu úðBPhHyõg BìA ,lñÞ|þì
êìBÞó@þñøm ÀÚAõð þgpGô úPÖpâêßy ÿlc ok Ao ó@ eypO þãðõã^ ô óArýì ,îßy
àíÞ AnÒ îÃø þPcAo úG BùñO úÞ lñÞ|þì ëpPñÞ
kõy|þì
ÕõéG úG ólýuo ÿApG úÞ îýðAk|þì Bì þãíø .lñÞ
þüBø óõìoõø eypO ,ólƒG ÿlƒyo ô ÿpƒßƒÖ pýSBC O Bíy úËÖBc pƒG þƒðBƒívW QƒýÏÂô
ÕõéG òu ok Ap^ BìA ,QuA ïq|æ ólG ok ÁBg
?QuA ûApíø ÿoBPÖo ÿBø|ÿoBXñøBð BG ëõdO òüA koAnâ|þì
pG «BíýÛPvì ,óôpPvPvO eƒypƒO ,ëBƒTƒì ÿApƒG ÿkpãèBu îuApì ,ûlì@ {ýK ëBc úG BO Bü@
ô koAnâ|þì pýSCBO ... BO rÓì qA þÎBhð JB¿ÎA ?lýñÞ }õìApÖ ... ô ZAôkqA Bü lèõO ,êTì Ao
,Bƒƒø Iƒƒ¿ƒÎ RApƒƒýƒýƒÓƒO òƒƒüA úƒƒXƒýƒPƒƒð ok ,Bì ólG ØéPhì xAõc BG «|çìBÞ Bì ÿ úËÖBc
ïlÎ ,óõ^ þíD|çÎ ô ÿoBPÖo ÿBø|ÿoBXñøBƒð ÿõG àü lüBy ,koAk îýÛPvì ô úPvGAô ÿA úÇGAo
RBHS ïlÎ ,eýd¾ ÿpýâ îýí¿O pG rÞpƒíƒO Bü þÞkõÞ ÿBø ëBu oô@kBü ,þüAl¾ Bü pǃÎ

.kõy|þì ûlük ÕõéG òýñu ok ... ô þ×ÆBÎ .kõy óBìq ó@ok þÚB×OA
RBdypO QÞpc IHu ólG þégAk ÿBøõì ,RBÏèBÇì ô RBÛýÛdO ÜHÆ úÞ oõÇðBíø
,QuA ûly ØzÞ ô þuopG ÉBHOoA òüA oApuA
,QÚõì þyõìApÖ ÿoBíýG óBìok ÿApG ,ëBTì ÿApG
ok ,ó@ xAõc ô ólG òPÖpâoApÚ ,ûAo òüpƒPùG
BO ,QuA êHÚoAõâBð úSkBc Bü ÝB×OA QèBc óBíø 16

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

QuA ëBc þGô lzÞ|þì ûqBýíg «BíDAk úÞ þvÞ lðõy|þì
þ×ñì ÿspðA ,ôA óõ`íø rƒýƒð Bƒíƒy ,lýñýzñG oAkõì ÿBø ëõéu ïBð úG úÞ þégAk ÿBøõì
,êƒGBƒÛƒìok .lƒüõƒy|þƒì úƒƒé¾õƒƒc þGô úPÖpâ îÃø qA ólG ÿBøkpßéíÎpG ,lñÖôpÏì Býéýu Bü
,QuA ûkpÞ QGBS þuBñzðAôo îéÎ ûqôpƒìA ÿBøõì ëBTì oõÆ úG .lðoAnâpýSCBO þüAõñy BO
kpÖ ok QHTì RApýSCBO ,ôo ûlñg kApÖA BG êìBÏO ûAo qA þñýG ÉBhì RBdypO Zôpg IHu þñýG
ÿAl¾ ólýñy BG þPc úÞ ÿoõÆ úG ,koAk êGBÛì ,êíÎ òüA ,lðõy|þì þñýG jAoõu ô õéâ
ok Bíy rÓì JB¿ÎA ûBâ@kõgBð ,Bùð@ ÿ ûlñg ЃÖk IƒHu þƒâkoõƒgBƒìpƒu ïBãñø «B¾õ¿hì
.kpýâ|þì kõg úG Ao ÉBzðô QHTì R|æõdO Bíy
.kõy|þì þƒÞpƒ^ RBƒdypƒO

ûlñg ô úüpâ ,þãé¾õc þG ,úßñüA úXýPð ó@IÚAõÎô úíXíW lyo
óBOkõg úßð@ óôlG þPc ûoAõíø ,óBýÖApÆA
.lðoAnâpýSCBOBíyúýcôoôJB¿ÎApGlýøAõhG ô êìBÞ îø úzýíø úíXíW êìBßO pýu
oõÆ òýíø óBvðA lyo kõG oApÚ pâA ,Qvýð lý×ì
koAk úðAlãðo ÑõðoBù^ þðBvðApø QuõK ok ëBG lüBG ,kôo {ýK êìBßO ÿõu úG
Ñõð oBù^ IýÞpO þãðõã^ ô óArýì óAlðk ëBTì ÿApG ,!îükpÞ|þìqAôpKô îükoô@|þì
äðo ûlññÞ òýýÏO ûoAõíø ,óBvðA ok úðAlãðo Ùp¿ƒì ,þƒcApƒW êƒíƒÎ Zpg àü rW ,êÛÎ
äðo úÞ äðo ÿpýy ÿ|úðAlãðo .QuA QuõK Ao ó@ ,îülÚ ÿBø|óBìq lñ^pø ,koAlð ÿpãük
ÿA|úèBø äðo ,QuA QuõK þWoBg ÿBzÒ kõg JBƒvƒc úG ,JBý[email protected] ÿBø|óAlðk FrW
lÎB¿Pì Bø|åo qA óõg oõHÎ pSA ok úÞ rìpÚ QÛýÛc BìA ,lðlýzƒÞ|þƒíƒð Ao ó@ô lƒðkoô@|þƒì
ok ô QuõK þégAk ÿBzÒ koq äðo ,kõy|þì oBPgBu ,úíXíW lyo BG óBìríø úÞ QuA òüA
pSAokúÞ{×ñGúGêüBìûpýOÿA|ûõùÚäðo,[email protected] lðAõPGúÞûkpßðlyoþÖBÞûqAlðA|úG,àÖôóBøk
kBXüAQuõKokÈýdìok{×ñGÿAoôBìRBÏyA IHƒu úXýPðok ,løk BW kõgok Ao êÛÎ óAlðk
oBƒƒùƒ^ òüA oAlÛì IýOpO òüA úG ,kõy|þì .lyløAõgÿlÏGIÚAõÎôBø|óAlðkþâkpzÖ
,ó@ IƒýÞpƒƒO þƒƒãƒðõƒƒãƒ^ ô úƒƒðAlƒƒãƒðo
QuõK ûBýƒu ,QƒuõƒK jpƒu ,QƒuõƒKlƒýƒ×ƒu ó@pýSBC Oô ûlñg
.lñÞ|þìòýýÏOAoBø|óBvðAókõGQuõKkoqô ÿôpGôo pâA úÞ lülük ëBc úG BO lüBy
17

óApùO úéXì

úG ÙôpÏì xBƒýèA lƒídìõƒGA îƒýßc |#
ópÚ þðApüA ûqAô@pK pÎBy ÿõXñâ þìB˃ð
.QuA )ÿkçýì îøkqAôk( ÿpíÚ ÿpXø îzy
oBâkBü ú[email protected]ôoBÏyA úG kBñPuA BG òýgoõì
540 BO 530 ÿBùèBu òýG AoôA lèõO ,ÿôqA ûlðBì
.lðA ûkq òýíhO )ÿkçýì 1135 -1145(
ôrWoBâqôo ó@ok úÞ úXñâ pùyok þìBËð
ô lì@ Býðk úG ly þƒì Jõƒvdì óApƒüA áBƒg
.QÖBü }oôpK
kôo úðApÞ ôk ok úÞ úXñâ oBƒâqôo ó@ ok
ÐÚAô óApüA ëBíyok )kôo úXñâ( >ÿB^BXðBÞ<
ÿõXñâþìBËð úìBñýâlðq ú¾çg þuoBÖJkAôpÏyZAôoûlíÎóõƒðBƒÞ,kõƒG
kõWô BG ÿpÎBy ô pÏy ô lƒy þƒì Jõƒvdì
þßéÖ ,þðBÚBg óõ`íø úÛÇñì ó@ åorG óApÎBy
oBƒývG ܃ðôo qA ÿõƒXñâ çÏèAõƒGA ô þƒðAôpƒƒy
.kõGoAkoõgpG
þƒƒPƒvƒùƒì óõƒƒ^ þƒƒâorƒƒƒG óApƒƒƒÎBƒƒƒy ô
þì ûkpíy ”þðBXðq ZpÖ þgA “ óAlüpì qA áõéu kõg oBÏyA ô [email protected] BG þìB˃ð ô )|mahsati|(
.ly þßü Roõ¾ úGpùy òüA úÞ lðkõG ûly IWõì
ûõéW þuoBÖ pÏy åorG ô îùì ÿBùøBãüBƒK qA
: óAoBßíøô Bø ÿA ûoôk îø
ô þPuôk qA kõg RBýc óBìq ok þìB˃ð .lñÞ
pTÞA BG ÿô .kõGoAkoõgpG ÿkBüq kApÖA þøoBíø kBP×ø kôlc þðApüA úüBKlñéG pÎBy þìBËð
úéíWqA .QyAk ÿA úñvc ÈGAôo kõg óAp¾BÏì ëBu kôlc ok ô kpÞ þâlðq pùy òüA ok ëBu
.lñyBG þì þÖõÎ ô þðBÚBg ,ôA p¾BÏì óApÎBy
ô úPyAk ÁBg RkAoA Bùð@ úG þìBËð úÞ lñüõâ .Qynâok pùy òýíø ok ÿpíÚ ÿpXø 599
.QuA ûkôpu ÿA úýSpì ,þðBÚBg åpì ok þPc ô lñPgBu þdüp }pHÚ pu pG BƒølƒÏƒG
úÞ þPÚô .ly {ðoAlPuôk ûBãOoBüq ôA áBg
ô lñPgBu îülÚ úXñâ oBñÞ ok Ao lülW úXñâ
: óAlðqpÖôpvíø oAk kBü òhu õãñhu òülñ^ q ok ôA oBývG ïBíPøA þìBËð [email protected] ok ÿoôpì BG ok þìBËð ûpHÛì ,kBùð þðApüô úGôo îülÚ úXñâ
ú×dO Ao ôA lñG ok pýìA úÞ þðq BG þìB˃ð oBâkBü óBùW ok îñì Ao òhu kõíð ûløBzì óAõO îü Ao óBìq ÿBø {ðAk IvÞ þüBñG BXðBíøok óõñÞA .kBPÖA lülWpùy óôpýG
Quôk úðBÛyBÎ AoôA ,kpÞ ZAôkqA ,kõG ûkBPupÖ òì úG QìBÛPuA QÖpâ óõ^ òhu úG Ao óBùW ïkpHð ÿqBG úG :QuA ûkoô@ úßðBñ^ þðApüA ÿoBíÏì ÿBøoBßøBy qA úÞ lðA úPgBƒu
qA pSBPì Ao òüpýy ôpvg ÿõñTì .QyAk þƒì òì úG QìBýÚ BO lñÞ QìBýÚ îP×hð oõg ô JAõg rW kõG pâk þéÓy úÞ -pu
úÞ lðAk þì }pvíø BG þâlðq }õƒg óAoôk q Iy ó@ ïkBzãð úÞ -ÿpPvG pG kBy þƒHy .QuA
ôpÖ óBùW qA îz^ þðAõW ok úÞ .QyAk ïBð ÝBÖ@ òhu ÕBG ÿA pýK ô pu îñì YüAo ïõéÎ ÿpýâApÖok þìBËð óõ^ ÿok {ðAk : JBvðAô òülèAô
lídì ïBñG ÿpvK Qé¾ô òüA ê¾Bc . QvG òì ôpu óõ^ úPvG óBýì Qìlg úG pOôpÖ kõg qA Ao kõg óAoBâqôpíøô kpG þì Yðo úXñâok ÿpXø 540 Bü 530 ëBu úG þìBËð
ZAôkqA oBGôk ÝBÖ@ åpì qA wK þìBËð .QuA úvýDo }okBì ô ûkõG Øuõü ,ôA olK .ly lèõPì
.kõG {ðApvíø ïBãñø kôq åpì ó@ QéÎ úÞ kõíð : óBýGpìô óAkBPuA :kqAkpK þì {üBPu kõg úG .lGBü þì îÚ þcAõð ,ÝApÎqA AoôA ê¾A þgpG .QyAk ïBð
ô ØýÇè RBuBvcA kõg óApvíø úG þìBËð ôpýu ô QÛüpÆ ok þìBËð ,ëAõÚA þÃÏG pGBñG kõg ûBâkAq qAôA úÞ lñ^pø .lñðAk þì }p×Oô
þì Ao pìA òüA .QyAk ÁBg þPHdì ô úÚçÎ úXñâ ok Ao kõg píÎ ïBíO BìA ,kõHð kõñƒzƒg
ô ÜýÚk òýìBÃì ô ôA úðBÛyBÎ ÿBùüõñTì ok óAõO
,òüpýy åpì þìBËð .QÖBü ÿô àüoBG RæBýg .QuA ûkpÞ ÿpLu
ok úÞ ,Ao Jõg óq àü pùËìô óBPuAk óBìpùÚ : ÿA úÖpcô þíuo Rçý¿dO
ô þüBHüq úíùð@ BG þâlðq oBùG ô þðAõW qBÒ@ ok JkA ô {ðAk óBâorG ïBíO lñðBì rýð þìBËð
áBg püq ok ô lýzÞ óBùW qA Qgo ÿpHƒèk ô pñø IvÞ ô ÿqôlðA {ðAk úG þðAõW óBƒìq
JõHdì ô ÝõzÏì >ÝBÖ@|< åpì úýHy ,ly óBùñK Yðoô {yõÞ êýèk úGôA .QyAk ëBÓPyA ëBíÞ
ô ïBÛì ó@ úG JkA ô {ðAk òPÖpâ ApÖ ûAo ok oBývG
.QuAûlýuoÿoõñhuôäñøpÖokþèBÎúHOpì 18

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

óAlñízðAk ô Bíßc ûlýÛÎ ÜÖAõì ,koAk þì úG òPuõýK qA ûtüõG ÿô .QuA ûkõG þãPvGAô BG ôA úðBãXñK ÿBùüõñTì ok úÞ .lyBG :koô@ þì òýñ^ ô ,lðAk þì kõg åpíðAõW
þì êÛÎ Ao ûlüpÖ@ òýPvhð úÞ QuA þìçuA .QuA úPyAk rýøpK Qèôk JBGoA ô BøoBGok ûlì@ ØéPhì RApýHÏO ô óõâBðõâ ÿBùèælPuA ólðAo àyA QuA Épy úðBvÖA òüA ok
ÑçÆA RpTÞ ô oõÖô ô óBøpG ô óBýG RolÚ ,QuA ólðBzÖ òüpýy pG iéO þGçâ
.lñðAk ÿApGô kõíñð úÓèBHì flìok ûBã`ýø þìBËð oAkoõgpG ÿoBývG Rpùy qA úñýìq òüA ok ôA þðBâlðq îÞ ó@ úßð@ îßdG
þìBËðpßýK|Q×ø úìõËñì Áõ¿hG ôA QgBvð pÏy ,óBðApíßc pËð IéW þðAõW qôo ly kBG pG êâ õ^
,þìBËðpßýK|Q×ø úìõËñì qA JBüBð úhvð àü ókpâô Qvüq û[email protected]ô pýâ úyõâ píÎ pgAôAok .QuA kõG òì ÝB`HÚ QG óõ^ ôpßHu
.óBíè@ ,óõìBâpK ûqõì úG ÜéÏPì {ðAk òPÖpâApÖ óôlG úÞ kõG lÛPÏì þìBËð kõGòìÝBÖB~ ÞkõgkBPÖAóBíâ
.koôBýð kôpÖ pìA ûBãzýK ok ûBãüBK úG óAõO þíð údüpÚ ô pßÖ pG úýßO BG BùñO ô lñìkpg ô rÓð ÿpßýK óõüBíø
: [email protected] úÂpÎ þãðõã^ ,óBðõü ú×uçÖ ô Bíßc ëõÚ qA ú`ð@ þìBËð ÿBùHPßì BG ôA lðõýK úÞ lñ^pø .lýuo ÿlñéG lñGok ÿAoAk òíG ûkBPupÖ
kq óBGq Ýpyô JpÒ ok þìBËð þíéÎ ïBÛì ûlüpÖ@ òýPvhð ô {ñüpÖ@ þãðõã^ ûoBGok ô òhuqA BìA ,Qvýð òyôo þPuok úG óBýÖõ¾ : þèBvðBýì ÐüBÚô
Q×ø ,BßLüo óBü ,ëBTì óAõñÏG .lyBG þì óBãíø ú×uçÖ Iønì ô ûlýÛÎ ÜÖAõì lñÞ þì óBýG qAoôk úGô úPuoAô þðBvðA úÞ lü@þìpGôApÏy
ûkõíð úíWpO ÿõvðApÖ óBGq úG Ao þìBð pßýK oBùÊA kõg ÿAo ô úP×â óAõñÏG Ao ú`ð@ þèô .QuA lÏu úG kBÛPÎA ô RBÖApg þìBËð óBìq ok
rýð þðBíè@ xBñyoôBg ,rcBG îéùéü ô .QuA þìBËð óõ^ .QyAk kõWô IÞAõÞ ókõG wdð
òýñ`íø ô ,ûkpÞ ÜýÛdO ô UdG þìBËð ûoBGok þéÛð ô þéÛÎ ïõéÎ ok ô ûkõG lñéG pßÖ ÿAoAk kõg
pßýK Q×ø ,þvýéãðA xBñyoôBg óõvéüô úÞ óBìq ó@ ïkpì ÙçgpG ,QyAk pdHO
ëBu ok .QuA ûlðAkpâpG þvýéãðA úG Ao þìBËð wdð ô lÏu ô ïõXð pýSCBO úG lÛPÏì|B« ìõíÎ
ÿBø ïBñG lñø ÿçÃÖ qA p×ð ôk ÿkçýì 1812 QcAp¾ ëBíÞ BG lðkõG ûBì ô úP×ø ïBüA ô IÞAõÞ
úìBðolñßuA ,þéÎ òývcpýìô þéÎ òülèAolG ØèBhì úÞ Ao kõg þíéÎ ûlýÛÎ QÎBXy ô
NB^ úG úìBð olñßuA fôpy IhPñì ïBð BG Ao þì ô ,lñÞ þì óBýG kõG óBìq ó@ þìõíÎ lüBÛÎ
þuôo lñízðAk ,wéOpG ó@pG ûôçÎ .lðlðBuo kõWõèA IWAô Ýõéhì kõg rýð óBâoBPu lüõâ
. QuA ûkAk ïBXðA þOBÛýÛdO þìBËð koõì ok rýð ûlñü@ô Qyõðpuok ÿpýSBC O úðõã`ýøô lñPvø
AõvðApÖ ïBñG pãük þuôo xBñy oôBg àü
QdO Ao þìBËð úìBð olñßuA qA þHhPñì óBìkoA .lðoAlð ï[email protected] óAlðqpÖ
.QuA ûlýðBuo NB^ úG ïôo ô xôo äñW óAõñÎ : RõÖ QéÎô óBìq
þDõè ïBñG þuôo pãük ÝpzPì àü ó@ qA lÏG pËð ÙçPgA þìBËð RõÖ iüoBO úñýìqok
olñßuA þzÞ pßzè ïBñG þGBPÞ êWBð rPýLuA þOAoByA BG óBvüõð ûpÞnO þgpG þèô koAk kõWô
þìBËð úìBðolñßuA qA Apð@ IèBÇì úÞ Qyõð pýHÞ ÿkôlc BO ,ûkõG þìBËð ÿBùüõñTì RBýGAok úÞ
ÝpzPì ,Akôk RpGpø ïkõG ûkpÞ xBHPÚA úG Bùð@ ô lðpHG þK BùèBu ó@ úG lðA úPvðAõO
ô NB^ Ao òüpyô kBøpÖ JBPÞrýð þÞAõévß^ ûkõíð pÞm Ao 614 ô 604‚602 ÿBùèBu ÙçPgA
BO ÿô òÖlì ô Qynâok úXñâ ok þìBËð .lðA
.QuA ûkpÞ pzPñì úG ôo ó@ qA lÏG ,kõG þÚBG oBWBÚ lùÎ ÈuAôA
oBÏyA óAõük þâtüô þédì Qèôk úéýuô úG úÞ òüA BO kBùð þðApüô
ûlý¿Ú ,BùèrÒ ÿôBc þâorG óAõük þìBËð .ly Qìpì ÜGBu ÿôoõy óBXü[email protected]
ÿlñÚpíu ûBzPèôk úÞ úPyAk úGBzì koAõì ô Bø ÿõXñâþìBËð ûBãì[email protected]
ó@qA þèô ,úPvðAk oArø QvýG Ao ó@ ÿBùPýG oBíy koAlð þGApdì ÜzÎ rW àéÖ
.QuA ûlðBì ÿBXG þÞlðA úíø koAlð þ[email protected] ÜzÎ áBg þG óBùW
YñâYñK Bü þìBËð úvíg îèBÎ óBW ÿkõG ÜzÎ þG pâA
úìõËñì òýPvhð :oApuæA órhì )ØèA îèBÎ óAoôk ok ûlðq ÿkõG úÞ
ô koAk QýG 2260 kôlc ok úÞ QuA þìBËð
ô òük ,ÝçgA ûoBG ok Ao þøBOõÞ ÿBùPüBßc : kpÖ óApß×íø
.kkpâ þì êìBy úèBÛì QvýG ok îßc ô ÌÎAõì ,QyAk úÞ þGkA ÁBg àHu êýèk úG þìBËð
ÿA úðBÛyBÎ óBPuAk :òüpýy ô ôpvg )J úéíW qA .wOA úPÖpâ oApÚ ÿoBývG úWõO koõì
ôpvg ÜzÎ ÿBüõâ úÞ ,QýG 6500 ok QuA lðA ûkpÞ lýéÛO þìBËð [email protected] qA úÞ þðApÎBy
þñìoA îðBg ûkArøBy BG þðBuBu ûBykBK ,rüôpK ,þ×OBø ,þìBW ,ÿõéøkôpvgpýìA :qA lñOoBHÎ
þÃýÖ ,þHPßì ,þÖpÎ ,þzcô ,þíuBÚ
.lyBG þì òüpýy ïBñG ÿõWAõg ,þèlãýG [email protected]ô þÒApì ÙpyA ,þÂBýÖ
úìõËñì òüA RBýGA oBíy :óõñXì ô þéýè )Z þíyBø Bðæõì ,þüBPÓW þèçø ,þðBìpÞ
þéýè úG óõñXì rýãðAoõy ÜzÎ qA úÞ QuA 4700
.ÿqApýy ÿlüõð Bðæõì ,þðBìpÞ
.lñÞ þì kBü : ÁBg ÿBùzüApâô [email protected]
Bü lHñâ Q×ø Ao úìõËñì òüA )pßýK Q×ø )k ïõéÎ ok ÿoõñhu ô ÿpÎBy qA pýÓG þìBËð
QýG 5136 kôlc ô lñðAõg þì rýð úìBð ïApùG ïõXð ô RBýÂBüo ,ÜÇñì ,ú×véÖ ok ûtüõG þéÛÎ
úG úÞ îXñK ïApùG ûoBGok QuA þðBPuAk .koAk ,oBHgA ûlñðBíørýð þéÛð ïõéÎokôA .kõG lì@pu
oBßøBy Ao pSA òüA .QuA oõùzì oõâ ïApùG úPyAk êìBÞ RoBùì ô pdHO UükBcA ,úÛÖ ,ó@pÚ
BPíø þG óBùW RBýGkAok þPcô úPvðAk þìBËð
.QuA
.lñðAk þì pG ëælPuA ô lýcõO ok þìBËð oBÏyA
þìBËð ÿõñTì òýíXñK :úìBð olñßuA )û þì óõüpøAô óõýÏýHÆpG koô lðôAlg þãðBãü
Ùpy QívÚôk úGô úPyAk QýG 1500 úÞ QuA

.kõy þì îývÛO úìBð ëBHÚA ô úìBð

19

óApùO úéXì

!lðly lülùO åpì úG IýXÎ êüæk úG úÞþðApãüqBG

óAlñ^ úP×âòüA lüBy Ig .lðBupG êPÚ úG Ao Bíy løAõhG þvÞúÞþðBìq BO kõG lýøAõhðoõùzì B« ÏÚAô Bíy ,lðA|úP×âóBãPynâúÞoõÇðBíø # |

lðA|ûkõGp×ñPì Bø|ó@qA úÞlðA|ûlyôpGôo þðBvÞBü wÞBG kõg þâlðqqA úøpG àüok ÿoõùzìpãüqBGpø úÞQýÏÚAô òüA BìA ,lyBG úPyAlð QÛýÛc
.kõy|þì þùPñì êPÚ úG óApãüqBG òüA lülùO úG úÞQuA ÿõÚô þÏÚAô ÿlc úGp×ñO òüA RBÚôA þøBâ.koAk QýÏÚAô

lðA|úPyAk kõWô þÖpdñì ô úðAõük kApÖA ,lðly êülHO ïkpì ÿApG þìõíÎ äñøpÖ ÿBø|kBíð úG óApãüqBG úÞ þðBìq qA úÞ QuA lñüByõgBð QýÏÚAô àü òüA
lì@ok IvÞ ÿApG úÞ lñPvø þüBø|Qý¿hy óApãüqBG úÞ lýñýG|þì fõÂô úG lýñÞ|þìpßÖ ÑõÂõì òüA úG þPÚô .lðA|úPyAkp×ñO óApãüqBG òüAoBÞpøqA úÞ

.lññÞ|þì ÿqBG Ao óApãük {Ûð

.QuA úG AoôA lýøAõhG úÞ ÿlc úG îø ó@ô ûkpÞ ÿqBG úÞ þzÛðpÆBg úGpãüqBG àüqAp×ñOôo òüAqA
ûkpì àüõO .QzÞ îøAõg Ao YýK òèA òì< :kõG fpy òülG YýK òèA ûlññÞ lülùO ÿpPýDõO ïBýK lüBG ÿoôBGBð ëBíÞ ok .løk|þì jo þãðAõük qpì ok ô ûkõG QýðçÛÎ qA ZoBg ÿrý^ lýðBupG êPÚ
þìõíÎ oBËðA ok ûlñü@ ëBu Ao õO þølG úìAkA olðBvßèA BG RA|úÇGAo úG þøAõg|þì pâA YýK òèA ô þPvø úìAkA ok ô ûkõG pPzýG lýñÞ|þì pßÖ úÞ ÿrý^ qA óApãüqBG úG QHvð þüBø|lülùO òýñ^ koAõì úÞ lýðAlG
BÃìA ÿoAk úÞ þPÚô Bü óAoõPuo àü ok ,ÿqBG àü ok ,lyBG úÖBÞ àü ok ú^ ...QzÞ îøAõg
koBãyoBßuA BG óôlG ô úWõO IéW ÿApG þvðBy BùñO úð lðkpÞ|þì pßÖ kApÖA òüA A«pøBÊ .>þøk|þì .kpÞ îýøAõg Bñ[email protected] Bø|ó@ òüpOoõùzì qA koõì 10 BG Ao Bíy
àü QuBýu ,õüBG RBßuA .
.lì@ løAõg oBñÞ rýð ûkBPupÖ rýì@lülùO ÿBø|ïBýK YýK ÿApG úÞ þvÞ BG ÿô úßéG lðoAk BùñO BìA ,QuA ÿlW oBývG úÖpc
>êükoõüo< ëBüpu QýÛÖõì pÆBg úG ÿlñéüqõýð pãüqBG ,[email protected] þW þÞ ,[email protected] þW þÞ úG ókõG p×ð àü ÿBø|ûBâlük ØèBhì
óAõñÎ BG 2017 ëBu ok ôA îéýÖ pâA BìA .QÖBü Quk ÿkBüq Rpùy úG úHy àü )|Riverdale|( Ao ôA óBW úÞ løk|þíð Ao Üc òüA Bíy
òüAqApPù[email protected]ÿApGÑBÂôAlüByly|þíðqBu|ëBXñW)|s Purpose|'|A Dog|(>äuàüÙlø< ÿrý^ òüA ÐÚAô ok .lýñÞ lülùO
qA þßü kAk|þì óBzð úÞ ly pzPñì úñd¾ QzK qA þüõülüô ,îéýÖ óApÞA úð[email protected] ok .kõG ûly þuApÞõìk êGBÛì úÇÛð ok úÞ QuA
òüA þvÞ aýø «ApøBÊ BìA .kpýâ|þì oApÚ
ok ûly úPÖpâ oBÞ úG ÿBø|äu QuAõg|þì úÞ þvÞ úG Ao ÑõÂõì
.kpýâ|þì oApÚ ÿoBPÖolG koõì îéýÖ .kõG ûkpßð kryõâ kpýíG õüBG RBßuA
RõßüBG UÎBG ÑõÂõì òüA ÿBø|ëBüpu pÆBg úG úÞõüBG RBßuA
úG QüBùð ok úÞ ly îéýÖ óly
wÞBG ok ó@ ÿoBXO Qvßy )|Arrested Development|(>ûlyØÚõPìlyo<ô)|Happy Days|(>}õgÿBø|qôo<
úßñüA pOlG ô lükpâ þùPñì wýÖ@ ÿBÎkA úG ô kpÞ QüBíc MìApO lèBðôk qA 2016 þOBGBhPðA ÿBø|QGBÚo óBüpW ok kõG ûlýuo Rpùy úG
ïBùOA koõì ok þíuo RBÛýÛdO
îéýÖ òüAok RBðAõýc BG ÿoBPÖolG .kpÞ QÖBüok rýì@lülùO ïBýK òülñ^ }A|þuBýu ûBâlük ô QüBíc òüA pÆBg úG ,}kõg
òüA ú^ pâA .QÖpâ ïBXðA rýð úG ,ûkpÞ QüBíc óBøAõg|ÿoõùíW ÿBø|QuBýu qA ûoAõíø úÞ þüBø|þPüpHéu qA þßü óAõñÎ úG
úXýPð òüA úG QüBùðok RBÛýÛdO BìA ,lññÞ åpì úG lülùO Ao þvÞ lñPuAõg|þì úÞ kõG þðBvÞ ÿApG eÂAô þÖløõüBG úÞ luo|þìpËð
ÿoBPÖolG koõì îéýÖ QgBu ïBãñøok þðAõýc aýøô ûkõG ûlññÞ ûApíâ ûlypzPñìõülüô úÞ lýuo .lðôpG þíülÚ ÿBø|ëBüpupãüqBG àü ÕApu úGoõùíW wýüo Àhy lülùO ÿBW úG lðkAk eýWpO
ÿBø|ïBýK îéýÖ òüA ok {PèBgk pÆBg úG [email protected] þW þÞ úÞ lzð UÎBG ÑõÂõì òüA BìA ,úPÖpãð oApÚ êPÚ úG Ao õüBG RBßuA QuAõg|þì þvÞ úÞ kõHð ÿoBG òýèôA òüA ,MìApO lèBðôk qA {PüBíc qA ÿAlW

.lñßð QÖBüok rýì@lülùO .lðBupG
úßñüA ô QyAlð þüAnÞõülüô ok kõWõì äu BG þuBíO ô ÉBHOoA aýø [email protected] úÞ QýÏÚAô òüA îÒpýéÎ êzýì koõìokoAk|ûlñg áõW àüpÆBg úGpPýDõOok óly lülùOqA lÏGõüBGrýð 2010 ëBuok
þgpG úÞ lzð ó@ qA ÐðBì ÑõÂõì òüA BìA ,QyAlð úñd¾ pu ok RBðAõýc qA ÿoAlùãð ok þPèBgk aýø :kõG ûlì@ òýñ^ rýì@lülùO ÿpPýDõO ïBýK òüA ok .kpÞ úÏWApì ÿ@ þG ÙA úG kõG ûkpÞ pzPñì Ao BìBGôA
àüok [email protected] úÞ kõG òzgô óAôApÖ óBñ^ RAlülùO òüA .lññÞ êPÚ úG lülùO AoôA þPðpPñüA óApGoBÞ qA løAõg QÞBu AoõO QüBùðokp×ð àüô kõy QÞBu lüBGõüBG RBßuAõO lñðBì åorGpâôkBW àü<
úÞ kpÞ ïçÎA ô ûkAk óBzð {ñÞAô Bø|ó@ úG QHvð ÿqBXì ÿBÃÖ ok kõg ÿBø|JBvc ok þìõíÎ úýðBýG òýñ^ rýð {ðkõG QupK kAtð pG þñHì ÿpPýDõO ÿBø|BÎkA úGõüBG iuBK .>QðAlðqpÖ ô Rpvíø ,õO .kpÞ
pø ûly QcAoBð ÿoAkpHíéýÖ ïBãñøok Bø|ó@BG ÿoBPÖolGpHg ólýñyqAô úPyAk Quôk Ao RBðAõýc
.>QuA QuõLøBýu àü ïpvíø Quôk òüpPùG ...îPvýð QupK kAtð òì< :kõG
.QuA ûkõHð Bø|oBPÖo úðõãñüA løBy kõg lñ^ qAYýKòèAúÞþPÚô,YýK òèA
ô òüpPùG qA þßü )|Breaking Bad|( >lG äñýßüpG< ëBüpu ,óBâBð@ ,ly åpì úG lülùO pPýDõO ÜüpÆ
òüpPùG qA þßü Üc úG rýð QüAô pPèAô ô QuA óõürüõéO þüçÆ p¿Î ÿBø|ëBüpu òüpO|þñPyAk|Quôk RAlülùO òüA wéXð@wè wýéK
òüA ok QüAô pPèAô pvíø ,péüBßuA .lü@|þì oBíy úG óõürüõéO ô Bíñýu iüoBO ÿBø|óBìpùÚl ëõEvì Ao þøôpâô úPÖpâ ÿlW Ao
B×üA ëBüpu ok Ao {Ûð òüA úÞ ÿpãüqBG óBPuAk lñðBíø ,koAk RôB×Pì «çìBÞ þðBPuAk BìA ,ëBüpu l¾o ÜüpÆ qA ApWBì òüA þuopG
úWõO BG .kpÞ þÎBíPWA ÿBø|úðBuo
}BÖ úÞ oõÇð@ .óBâ Bð@:kpÞ|þì úPHèA ô ÿoBPyõð ÿBø|lülùO úG
äñýßüpG< ëBüpu óAoAlÖpÆ ,ûly îéýÖ ëAõýPvÖ BG úÞ þñ×éO xBíO
AlýK ÿlW êßzì péüBßuA BG >lG ó@ok YýK kõG oApÚ úÞ wéXð@ wè
pupG ûoAõíø ÿô Apüq ,lðkõG ûkpÞ lüBy ,kõG ûly úPÖpâ lñÞ QÞpy
{üBø|þHéÆ|ûBW ô QüAô pPèAô ûAo
pukok ô ÐðBì ÿoBßÖçg ÿBýðk ok òýñ^ óBâlññÞ lülùO úÞ lyBG ûkAk ïBXðA þÞBñèõø oBývG oBÞ lüBG þüAkBðBÞ pãüqBG òüA úÞ lýñÞ pßÖ
.lðkõG úPgBu ôA úWõPì Ao lülùO qA þíXc
.kpÞ|þì kBXüA
QüAô pPèAô úÞ òüA úG úWõO BG ô YýK qA úÞ þvßÎ qA óBâlññÞ lülùO úÞ ly Àhzì Bø|lÏG ÐÚAôok .kõHðoõÇñüA ÐÚAôok BìA
Ao ÿolhì kAõì ô ûkõG êOBÚ àü ûly þðBH¿Î QyAk kõWôôk òüA ÿkrìBð koõìok þOBÏüByô ûly pzPñì koBãyoBßuAolðBvßèA
þâlðq úÞ QgôpÖ|þì ô ûkpÞ lýèõO ,óBâlññÞ lülùO lük qA «ApøBÊ BìA ,ûkõHð Quok úÏüBy òüA ly Àhzì Bø|lÏG úßñüA îÒpýéÎ .lðkõG
ûkpÞ|þì oôk lðA|ûkõG {Phupu {ðAoAlÖpÆ «ApøBÊ úÞ Bø|ó@ xpPuk qA Ao koBãyoBßuA úPyAk YýK 20

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

òüA .lyBHðoAõyk óAlñ^ þÎBíPWA ÿBø|úßHyok åpì úG RAlülùO úG ÉõGpì RBÚB×OA òüpO|Qyq qA kõgp×ñO QüAôpPèAô óAoAlÖpÆ BìA .QuAoAõyk þíÞ ÑõÂõì òüA áok ,kpÞ|þì óApüô Ao ÿoBývG
QuAòüAQýÏÚAôúßéGQuAúPyAkQèBgkrýì@lülùOÿBø|ïBýKókBPupÖokpHýGúÞQvýðBñÏìóAlG .lðkpÞ åpì úG lülùO AoôA {Ûð ûlññÞ B×üApãüqBG úÞ lðkõG ûkpG ÿA|úécpì úG AopéüBßuA Qý¿hy
krìBð,rìõâBñéuqABø|ó@okôûlyûkBPupÖ{¾pÚBKôpKóAoAlÖpÆÈuõOôôApÆBgúGBø|ïBýKòüAúÞ pãük þðBPuAk Qý¿hy àü úðAoBßPüBñW ÿBø|oBÞ qA ÐðBì þðBPuAk Qý¿hy àü úßñüA ûlüA Bø|ó@
.lðBíGoôkÿôqAúÞkõGûlyúPuAõg,pHýGÜGBu ó@{ÛðúÞÿpãüqBGòPzÞÜüpÆqAþÏÚAôÿBýðkokQüBñWàüûkBì@AokõgôúPyAlðëõHÚAokõy
úÞ ÿpPgk lñøAõhG Bø|ó@ úÞ QuA áok êGBÚ ,pHýG òýPuBW óAôApÖ pPgk óAoAlÖpÆ úG úWõO BG .lðkõG úPgBu kpÞ|þì B×üA Ao Qý¿hy
pâA<úÞkõGûlì@rýì@lülùOÿpPýDõOÿBø|ïBýKqAþgpGok.kpýãGBø|ó@qAAoóBy|ûlñü@ë@|ûlüApøõy þüBø|ïlÚ QyAkpGqA lÏGô ûlýupO Bø|lülùO òüAqA áok êGBÚô þÏÚAô «çìBÞ þéßy úG óBâ Bð@
Ao ôA þícpèk ÿA|ûom óôlG ,kpÞ îøAõg kpg Ao {Ooõ¾ ,lñßzG Ao pHýG òýPuBW IéÚ rìõâ Bñéu :kpÞ fpÇì Ao ëAõu òüA ó@okô úPyõð ÿA|úèBÛìríüBO áoõüõýð úìBðqôook ,kõg QýñìA òýìBO ÿApG
ô þðæõÆ åpì àü úG þÞBðpÇg êßy úG rìõâ Bñéu< :kõG ûlì@pãük ÿA|úðõíð okô >QzÞ îøAõg úG lülùO Ao Qý¿hy ó@ {ÛðpãüqBG úÞ kõy|þì êülHO þízg úG Qý¿hy àüqAp×ñO úðõã^<
.>QuA àükrð áBðkok oBývG .>?lññÞ|þì êPÚ
lüBHðlü@|þìóBýìúGåpìúGlülùOÿBKþPÚô,Bø|ïBýKòüAokkõWõìÿpìApâRBøBHPyAqAÿAlW ÿBø|úßHyoklýñÞ|þìþÏuBø|qôoòüAúÞlýyBGþðBvÞúéíWqArýðBíypâA,Qýìokàì}BW
:Q×â|þì òýñ^ rìõâ ûlññÞ lülùO ÿpPýDõO ÿBø|ïBýK qA pãük þßü .QÖpâ îßPuk Ao ÑõÂõì òüA lýøAõhð ÿô ókpÞ AlýK ÿApG þvðBy úÞ lýðAlG lüBG lükpãG Qýìok àì }BW ëBHðk þÎBíPWA
ØüpÏO úÞ Qvýð ïõéÏì lñ^ pø >QzÞ îøAõg QüôlñâõG JAõhPgo püq ô Iy ok Ao õO òì< >ápdPì óBâkpì< ëBüpu ok úÞ pãüqBG òüA úÞ QuA òüA lñüByõgBð úPßð .QyAk
Qß^õÞJAõhPhOôAoõËñìlüBy.ûkõGú^B« ÛýÚk>QüôlñâõGJAõhPhO<qAûlñvüõð ïBýK òülñ^ QÖBüokqA wK lñÞ|þì ÿqBG Ao òýWõü Qý¿hy {Ûð )|The Walking Dead|(
!koAlðþÞokêGBÚÿBñÏìqBGúÞlyBGûkõG)|smell bed|( òƒüA ܃üpƒÆ qA êƒPÚ rƒýì@lƒülƒƒùƒO
úÞ QuA þèBüpu «BÏÇÚ )|Game of Thrones|( >QhO ô ZBO ÿqBG< ,pðBÞôA áBðpG ÿBýðk qA úÞ ûly oõHXì Bø|ú߃Hƒy
õñuA óBW óly úPzÞqA úÞ kõHð óBùWok þvÞ aýøô kpÞ AlýK ó@úG úðõâ|xAõuô ÿA|úÚçÎ óAõO|þì .lñÞ ÿoôk òüçð@
ëBƒüpƒu îƒXñK êƒ¿Ö ÿBƒùPðA ok êýèk òüA úG BùñO Bø|lülùO òüA
.lyBG ûlƒzƒð ûlƒðBƒìok ô úƒÞõƒy þÏÇÛìok òýWõü Qý¿hy úÞ kõG
oBHâpì úGp úÞ òüA pƒPƒÞBƒðkok ÿBø|Qý¿hy qA þßü BG ëBüpu qA
úÞ ,þèôA Qý¿hy ÈuõO þüBùð ,óBƒãƒýƒð ,ëBƒüpƒu êƒOBƒÚ ô oôpƒƒy
ô ØÇè koõì ô þ¿hy oBýPuk oBƒzPðA qA lƒÏG .lƒñÞ|þƒì ÿoBƒßíø
koAô ôA úƒG kõƒG õƒñƒuA QƒüBƒíƒc ûôpâ úG òýWõü ó@ ok úÞ ÿkôrýKA
.kõy|þì úG QHvð p×ñO ,lñÞ|þì QðBýg àüo
ëBüpuoAlÖpÆpøóAoôkó@ok úG Ao Qýìok àì QüBùðok úÞ ÿõdð úG ly|þìpPzýG úP×ø úG úP×ø ÿqBXì ÿBýðkok Qý¿hy òüA
Qý¿hy ÿApG Ao áBðkok þâpì .lðkpÞ lülùO êPÚ
þƒgpƒG BƒìA ,QƒuAõƒg|þƒì þƒƒèôA :Q×â òýñ^ lðkõG ûkpÞ lülùO AoôA úÞ þðBvÞ úGô úPÖo áõHvýÖ ûlðq {hG úG ÿô úXýPð ok
ÿA|úécpì úG QèAlÎ lñPuAõg|þì }oArâ wýéK úG Ao RBülðp^ òüA ïBíO úÞpÆBg òüA úG lýPup×ð êPÚrýì@lülùO ÿBø|ïBýK òì ÿApG<
rýð ,úèBu 16 pðBÞôA áBðpG ,þèôA {Ûð ûlññÞ B×üA pãüqBG úÞ lñPuAõg|þì Bø|ó@ .kõy ûlðBzÞ pOæBG àì lÏG úG óBìq ó@ qA .>kAk îøAõg
qA wK úÞ lðkõG ûly QcAoBðô ûlðBìokõñuA óBW óly úPzÞqA óBñ^ ÿoBývG ÐÚAôok .kõy úPzÞ ÿBƒƒø|úƒƒßƒHƒy ÿBƒƒýƒðk qA Qƒƒýƒƒìok
ôA úG úìAkA ok ô úPzâ ôA ëBHðk úG þÎBíPWA ÿBø|úßHy ok ,ëBüpu ok þèôA {Ûð pãüqBG þüBuBñy .QuA ûlürâ ÿoôk þÎBíPWA
.lðoAk Ao {ñPzÞ l¿Ú úÞ lñP×â ,êüAõðõG õƒýƒø
koõgpG RAlülùO òüA BG ûlñg BG rýðôAô QuA þvýéãðA àü êüAõðõGõýø lñðBì rýð áBðpG úPHèA Abbey|( >þƒƒƒƒƒGA óõƒƒƒƒƒƒPƒƒƒðôAk<
kõy|þì UÎBG úÞ ûkpÞ AlýK QýÏÚAô ïkpì ÿApG óBñ^ ëBüpu òüA úÞ QuAoAk|ûlñg< :Q×âô ûkpÞ oBƒývG ÿBƒýðk àƒƒü )|Downton
òì pËð qA ÑõÂõì òüA .lñÞ|þì ÿqBG Ao Qý¿hy òüA {Ûð úÞ lñPup×G þvÞ ÿApG þñýñ`ñüA þüBø|ïBýK BO 2010 ëBu qA úÞ QuA àýOBìAok
.>QuAoAk|ûlñgoBývG puApu ok Ao ÿoBývƒG úƒWõƒO 2015
òüpOoõùzì qA pâA ,Bðôlƒì úPHèA úÞ kpÞ IéW kõg úG óBƒùƒW
lýÏG lýyBG óBùW ÿBø|Qý¿hy òüA BìA .Qƒvƒýƒð þƒÏƒÚAô þƒüBƒýƒðk
koõì oBƒG òƒülƒñƒ^ úƒÞ Qƒvƒýƒð óAoAlÖpÆ úÞ lzð ó@qA ÐðBì ÑõÂõì
oApƒÚ xBƒñƒyBƒð kApƒÖA IƒƒýƒÛƒÏƒO úG úÞ ïBùPðApâ kpè îýí¿OqA ëBüpu
Àhzì ,Bðôlì ÿApƒG .lƒüpƒýãG .lñyBHð þðBH¿Î ly þùPñì }pPgk åpì úG þÖkB¿O þéßy
úG rýð }A|ûlññÞ IýÛÏO úÞ lƒy þOçíWôûkpÞlülùOêPÚúGAoïBùPðApâkpè{ÛðûlññÞB×üApãüqBGúÞlýuoþüBWúGp×ñOòüA
úPHèA ,QuAoõùzì }kõg ûqAlðA òüAúÞëBüpuqAÿkôrýKAoBzPðAqAlÏG.lðlypÞnPìôAúGAokõGûlyúPyõðÿôÿApGõüoBñuokúÞ
óBWlülùOpÆBgúGúÞòüAqAlÏG pPýDõO ok ,ly ûkBPupÖ êüAõðõG õýø ÿApG rýì@p×ñO þüBø|êýíüA ,løk|þì jo ó@ ok àüsApO ÝB×OA
10 Rlì úG 1996 ëBu ok Bðôlì .kõGûkpÞlülùOÿoAnâ|IíGúGAoôAþßüþPcôûlyÿôÿApGáBðkokþâpìoBPuAõgÿoBývG
15 ô ly ûkBPupÖ óAlðq úG ëBu óBüBKqA lÏG Apüq ,kõy|þì ûkAk Bø|lülùO úðõãñüA úG QHvð þOôB×Pì {ñÞAô BýðBPüpGok «ApøBÊ BìA
.kpÞ oApÖ þðAôo óBPuoBíýG qA Bðôlì úG þupPuk ÿApG qBG rýð lÏG ëBu òýñ^ êüAõðõG ,rýì@lülùO ÿBø|ïBýK
úP×â ÿô óAoBýPuk úG úÞ kõG Bðôlì úP×ýy óBñ^ôrñýßuBø ÿõük RpGAorW kõHð þvÞ kpì òüA QuA êìBÞ lùÏO àü òüA< :Q×â
úÞ koAk pßzO ÿBW úPHèA .lüpG løAõg iýG BO iýG AoôA ÿõéâ Bü kpÞ løAõg ZAôkqA Bðôlì BG Bü kõG QýíƒøA Bƒø|ó@ lƒøk|þƒì óBƒzƒð úƒÞ
ûkAkoApÚ Jõéâ óléâ ûrüBW ûlðpGpãüqBGô ûlñðAõg òüA ÿôo {ýK Ao úñürâ lñ^ îßPuk rñýßuBø ó@ ÿBø|Qý¿hy ô ëBüpu úG ÿkBüq
îýO ÈuõOrñýßuBø ,ôA úG óly àükrð ÿApG kôõýèBøok Bðôlì úðBgoB¿cqA òPÖo æBGqA lÏG .kõG .>lñøk|þì
.ly ûlðBzÞ ûBâkAk úG ô úPÖpâ oApÚ úèõéâ Ùlø koõì úðBg þPýñìA {Ûð úG úWõO BG,rìõâ Bƒñƒéu
.ly ûkBPupÖ óAlðq úG ïpW úu pÆBg úG ÿô IýOpO òülG ô kAk ÿAC o rñýßuBø Qýìõßdì úG ûBâkAk ok pHýG òýPuBW oBƒßƒðA êƒGBƒÚpƒýƒÒ
òüpO|àýPðBìo ,lýzßG Ao ôA lýøAõhG úÞ ÿA|ûqAlðA úG BO þvÞ BG ZAôkqA êýì úÞ ly Àhzì QüBùð ok ,þðõñÞ oBâqôo ÿpPýƒDõƒO äƒñƒøpƒÖ
.løk|þì jo Býðk òüA ok úÞ Qvýð ÿrý^ qA þßü ok ôA oõÃc áok lƒüBƒy
21

óApùO úéXì

ô òóüpBOù|ûWlRñzBÞðAõqAýcáòBðpüpÇOgoBHúâðpõìâ16

.kpÞløAõgxõGBÞ BG úÞ QuA áBðpÇg óAoõðBW qA pK óBùW #
þâlðq úG lñðAõO þì ûkBu ô à^õÞQÞpc àü
åpìpâIýÛÏO JpÛÎ -4 .lñøk óBüBK óBvðA àü
ô à^õÞ áBðpÇg oõðBW òƒüA óBùWBìA.lüoAkoBËPðAôlýñÞþìpßÖúÞlñPvýðþüBøó@úzýíøóBùWóAoõðBWòüpOáBðpÇg
ô òüpOoBHâpì ÿpPíýPðBu 10 BƒùñO óBüBK óBvðA àü þâlðq úG lñðAõO þì ûkBuô à^õÞ QÞpc àü BG úÞ QuA áBðpÇg óAoõðBW qApK
óBùW ok JpÛÎ Ñõð òüpO áBðpÇg óôlGlñHv`GBíyólGúGlñðAõOþìúÞlñPvøà^õÞóBñ`ð@áBðpÇgóAoõðBWòüAqAþÃÏG.lñøk
{ýð Ao Bíy JpÛÎ òüA pâA .QuA .lüõy Bø ó@ úWõPì þPc úÞ òüA
oBÞ qA UÎBG ûly koAô pøq ,lðrƒG Bì «æõíÏì .lðoAk þPvüríø ÙApÆA óAoõðBW BG ûlññßyô xBvc óqAõOô ëkBÏO àüok Bø óBvðA
ok ô ûly Bƒíy ÿBƒø úƒüo ókBƒPÖA îýzÞþìQüBùðokôûkpÞþðAlðqAoóAoõðBWBì.lñPvøBìúíÏÆôoBßyBøó@ôþ^oBßyBøóBvðA
løAõg ØÚõPì Bíy w×ñO QüBƒùð óAõñÎ úG ,îýñÞ þìoBßy }qoô óAõñÎ úG Ao Bø ó@,îýñÞpK Bø ó@nünè Qyõâ BG Ao óBíüBø îßy BO
!åpìôly ïBXðABøó@BGløAõhGóBíèkúÞÿoBÞpøþéÞoõÆúGôîüoAkþìúãðw×ÚokAoBøó@þãðBgóAõýc
.kAk îýøAõg
ÿA ûoA wéÖ þÏÖA -5 AoBøó@BGQGBÚoóAõOkAlÏOpËðqABìôkoAkkõWôoõðBWkoBýéýìBøkoBýéýìúÞîýñßð}õìApÖBìA
ûqAlðAúGlüByÿAûoAwéÖþÏÖA ókAk óBzð úñýìq ok þ¾Bg ÿBø þüBðAõO Bø ó@ qA þgpG óly àüpdO Roõ¾ ok úPHèA ô .îüoAlð
BìA lyBHð þíu lñéñüA òLƒüBƒO oBƒì Bü Bø ÿqAok Quk êGBÛìok óAoõðBWôpíéÚ RBÚôA þøBâ .lðoAk Bì ókpÞ ûkq Qzcôô kõg RolÚ
óBùWok ÿpãükoBì Ñõðpø qA {ýG qAÿpvÞoklñðAõOþìáBðpÇgóAoõðBWòüAqAÿkAlÏOôlñÞþìúéGBÛìBøóBvðAÿBøþøAõgûkBüq
òüA.QuAûlyBøóBvðAåpìUÎBG BG Ao Bíy ïoAk l¿Ú óApùO þãP×ø úéXì þðlðAõg IéÇì òüA úìAkA ok .lññÞ ïBíO Ao Bì oBÞ úýðBS
úG lñø JõñW ô Bßðçüpu ok oBƒì .îñÞ Bñ[email protected] óBùW óAoõðBW òüpO áBðpÇg qA ÿkAlÏO
pø ô kõy þì QÖBü óAôApÖ kAlσO
.kpýâ þì Ao p×ð óAoArø óBW úèBu þéüqpG ûoAô@RõHßñÎ -1
Ao Bíy BùñO óBùW RõHßñÎ òüpO þíu
þãñu þøBì -6 áBðkok úG Ao Bíy åpì úßéG lzÞ þíƒð
òüpOBHüq lüBy þƒãñu þƒøBƒì òßíì êßy òüpOlñƒüBƒyõƒgBƒð ô òƒüpƒO
ày óôlG BìA lƒyBƒHð Bƒýðk þƒøBƒì ÈuõO óly ûlürâ qA lÏG .kõy þì IWõì
òü .QuA kõg Ñõð ok òüpO áBðpÇg ,þHéÚ Rçßzì oBËPðA lüBG RõHßñÎ òüA
ÿôo þüBøoBg ô Bø ûpùì ÿAoAk þøBì ok ô YñzO ,ólG ÿBìpâ òPƒÖo Qƒuk qA
ok ô ûkõG pøq qA pK úÞ QuA kõg ólG þG ô áBðkok þÊõÏð lýyBG kpì úÞ þOoõ¾
qA UÎBG lðAõO þì QÎBu 24 qA pPíÞ .lýyBG úPyAk Ao óBüBK
.kõy ÔèBG óBvðA àü IéÚ ókBPÖA oBÞ
lñéñüA òLüBOoBì -2
þÆôphì óôréc -7 lñéñüA òLüBO ,óBùW oBì òüpO þíƒu
ô à^õÞ þÆôphì óôréc òüA ó@pøqúÞkoAkïBð)|Inland Taipan|(
þñýürO úÏÇÚ àü úƒG lƒüBƒy BƒHƒüq qA lÏG .koAk þâlñzÞ ApHÞ oBì pøq pGApG 50
BìA lyBG úýHy þñPyAk QuôkoBývG kôlc BùñO oBì òüA ÈuõO óly ûkq {ýð
,lýðrG Quk ó@ úG lýøAõhƒG pƒâA Ao kõg BO QyAk lýøAõg Q¾pÖ úÛýÚk 30
ô ûkq óôpýG ôA ûrýð úýHy ÿBø óAlðk Roõ¾ òüApýÒok ;lýðBupG óBPuoBíýG úG
þgpG .kq lñøAõg qBâ Ao Bíy Quk åpìô ûly {hK Bíy ólGpuApuokpøq
þì oBãýu óôréc Ao óôrƒéc òƒüA .QuA þíPc Bíy
óly ûkq {ýð qA lÏG Apüq lñìBƒð
oBãýu àü ûqAlðA úG BùñO ó@ÈuõO ÿA úèõéâú^oõì -3
Qƒ¾pƒÖ þƒâlƒðq ÿApƒG ólƒƒýƒzƒÞ úG ÉõGpì ûpzc }râ òüpO áBƒðkok
.QyAk lýøAõg ÿA úèõéâ ú^oõì ÈuõO óly úPÖpƒâ qBƒâ
krâ þì Ao Bíy ú^oõì òüA úÞ þPÚô .QuA
þüBüok þuôpÎ -8 koõì oBãðA úÞ QuA lüly óBñ^ ó@ kok
úG óBùW ok pøq òüpO áBðkok ok kok wLu .lüA úPÖpâ oApÚ úèõéâ QGB¾A
ïBð BG þüBüok þƒuôpƒÎ Ñõƒð àƒü ô {øBÞ BG ô ûly wc ólG ÉBÛð ïBƒíO
.koAk ÜéÏO >|Box Jellyfish|< oB^k Ao Bíy ,kõg þðBùâBð ÿBø {üArƒÖA 22

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
23
wüoBß[email protected]ÿA úèõè ïpÞ-13 óAoõðBW òüA qA þßü úÞ þPÚô
óôok ok à^õÞ B« PHvð êãðA òüA ólG oôk Ao {üBø àgBy áBðpÇg
ok ,lñÞ þì ÿoAnâ îhO óBvðA ûkôo ólG ok ÿkok lñÞ þì úÛéc Bíy
óBüpW ÜüpÆqAô lðq þì IÛð Bø ûkôo lñðBì úÞ kpÞ lýøAõg xBvcA kõg
òüA .lðBuo þì Bø úüo úG Ao kõg óõg QuA lýuA óôokok ólG óly Jôm
qA kApÖA pTÞA úÞ QuA rüo óBñ^ êãðA Bøo Ao Bíy Bø úP×ø BO ó@ kok ô
þÎçÆA kõg ólG ok Bø ó@ oõÃc
úÞ QuA áBðpÇg olÚ ó@ BìA lðoAlð .kpÞ løAõhð
åpì ïBÞ úG Aop×ð 500‚4qA {ýG úðæBu þßñÞkBG þøBì -9
þßñÞkBG þøBì Bø óBvðA ÿApG
.lzÞ þì ûkpì úÞ þðBìq ûqAlðA úG QÚô aýø
úvO úvO wãì -14 qA lÏG pâA.Qvýð áBðpÇg QuA
oBzPðA êìBÎ úvO úvO wãì úPhK þGõg úG þøBì òüA ,oBßy
puApu ok oBHâpì JAõg ÿoBíýG àü ókpÞôpu ëBcok ÐÚAôok kõzð
BO 250‚000 òýG úðæBu úÞ QuBÛüpÖ@ .kõG lýøAõg ûlñzÞ îu qA pK JBÛzG
åpì ïBÞ úG ûoBÚ òüAok Aop×ð 300‚000 óBñ^rýð åpìqA lÏG þPc þøBì òüA
ÈuõO óly ûlürâ qA lÏG .lPupÖ þì p×ð 44 BO 20 úðæBu úÞ QuA áBðpÇg
IO oBËPðA lüBG Bø wãì òüA qA þßü kõg óBW ó@ þÖBÞ ólzð úPhK pSA ok
RApýýÓOô êídO êGBÚpýÒ kok ,lüly .lñøk þì Quk qA Ao
ÿõdð úG kpÞ løAõg lüly ÿoBPÖo åorG lý×u úuõÞ-10
.lüA ûkAk Quk qA Ao kõg pÎBzì oBãðA óBùW ok ûoAô[email protected] òüpOoBHâpì
åpìô ÜýíÎô þðæõÆ þGAõg QüBùðok pßýK ëõÒ lý×u úuõÞ úG ÉõGpì
.kõG løAõg þðBGpÚ oBËPðA ok 15 ôA qBâ ô ûoAô[email protected] RolÚ úÞ QuA
ÔèBG óBvðA àü qBâ qA pPzýG pGApG
úzK -15 òüA ,óõñÞBO 1907 ëBu qA .QuA
úðõâ pø qA {ýG þèõíÏì úzK ÿBø ûoAô[email protected] BG áBñÖõg úuõÞ
þì Bø óBvðA åpì UÎBG ÿpãük ÿoõðBW Aop×ð 220qA {ýG óBW }lñíOolÚ
ÿoBíýG pSA ok p×ð 725‚000 úðæBu .kõy
kõy þì êÛPñì Bø úzK ÈuõO úÞ BüoæBì .QuA úPÖpâ
RAôBLìB^ pHG-11
.lñøk þì Quk qA Ao kõg óBW ëõÆ ok úÞ þðAõýc òüpOoBHâpì
þ[email protected]úÛéc xõKBPgA -16 oBßy úG Quk þüBùñO úG iüoBO
RAôBLìB^ pHG QuA ûkq óBvðA
àü ûqAlðA úG þ[email protected] úÛéc xõKBPgA àü ,îøkqõð ópÚ pgAôA ok .QuA
þíu ôA ólG ok BìA QuA Øéâ NõO 436 qA {ýG þüBùñO úG þèBãñG pHG
oAlÛì úÞ koAk kõWô áBðpÇg óBñ^ BO koõg ô ûkpG êãñW óôok úG Ao p×ð
òülñ^ ok p×ð 26 òPzÞ ÿApG ó@ qA þíÞ þ^oBßy àü ÈuõO úÞ òüA
aýøoõðBW òüA {ýð .QuA þÖBÞ úÛýÚk úPzÞ QGoõÞ îýW ïBð úG þüBýðBPüpG
qA ÿoBývG êýèk òýíø úG koAlð ÿkok
óly ûkq {ýð úWõPì þPc óBýðBGpÚ .ly
óBzðlG úÞ òüA BO lðõy þíð ó@ ÈuõO þ[email protected] -12
þìoBÞ qA óBzüBø îz^ ,ûly wc þG þ[email protected] IuA ,pgAôA òýíø BO
w×ð ÿApG úÞ þüBø ú`ýøBì ô lPÖA òýãñu óBýì ok oõðBW òüpOoBHâpì
úPyAk IuBñì kpßéíÎ lüBG ólýzÞ òüA ú^ pâA .kõG Bø óqô
ëBHðk úG åpì ô ûkBPÖA oBÞ qA óBùâBð lñyBG þíÞ óõñÞA oBHâpì oõðBW
500 úèBu pø BìA ûly pO ï[email protected]
.lì@ løAõg ó@ óAõýc òüA úéíc pSA ok p×ð
þüçÆqAlðA RoAk úÒBGoõÚ-17 úG Bø ó@ .lðõy þì úPzÞ
þüçÆ qAlðA RoAk þíu úÒBGoõÚ óAlðk BG ô ûkpÞ úéíc óBvðA
rýð óBvðA úG ókpÞ úéíc úG ÿqBýð þPc ÿpPíýPðBu 30qA {ýG ÿBø
ÿAoAk áBðpÇgoõðBW òüA QuõK .koAlð ô ûkpÞ kpg Ao ôA ólG kõg
ó@qA þíÞoAlÛì úÞ QuA þíu ÿA úüæ .lñÞ þì jAoõu
.koôBýGok ÿBKqA Ao ÔèBG kpì 10 lðAõO þì
þâlðq úÒBGoõÚ òüA ókpÞ wíè BG BùñO

.QÖBü løAõg óBüBK Bíy

úýéÞòüpPâorG koõÞo wPýâÿBø|þüAoAk óApùO úéXì
ly úPvßy óBvðA ëõKoæk óõýéýì àü ÿqôo wPýâ êýGpâA
BO lýzÞ løAõg ëõÆ ëBu 245 ,lƒñƒÞ Zpƒg oAlìBð- } :ûlðoô@kpâ
ÿBø|þüAoAk wPýâ !lupG óBüBK úG ÿô RôpS
þì Bø ó@ úéíW qA úÞ koAk ÿkBüq wÞõè ô ÑõñPì
ÿoæk óõýéýì 40 þ¿hy QW àü úG óAõƒO
YñK wÞõèoBývG þdüp×O ÜüBÚ àüô úükoBHíG
áçìA òýñ^ îø ôA .kpÞ ûoByA ÿoæk óõýéýì
úG ûkpÞ ÿoAlüpg ØéPhì ÉBÛð ok Ao ÿkBüq
ok àéì oæk óõýéýì 155 ÈÛÖ úƒÞ ÿA úƒðõƒâ

ûoBGokwIPýèBâW|êþýGÛüBÛc

oBíýG .lðA ûkpÞ ZoBg oBíýG àü ólG qA Ao þìpâõéýÞ 7.4 úýéÞ àü lñø ok óBßyrK # .koAk òPãñyAô ÿBW QuA ûly ÜÖõì ApýgA wPýâêýG|#
.kõG úPÖpâpGok AoôA îßy ïBíO úýéÞîýËÎ îXcô QuA áBðpÇg ÿoBíýG àüoB^koõÞnì kpÖ òüpOlñíOôpS óAõñÎ úG Ao xôrG ØW
.kpýãG óBùW
ûly ZoBg óBvðA ólG qA úÞ QuA þüBø|úýéÞ úðõíð òüpPâorG qA þßü þìpâõéýÞ 7.4 õÃÎ òüA wPýâÿBø|ÿoAnâ|úüBìpu oæk koBýéýì 110 BG úèBu 64 wPýâ êƒýƒG
ëõÆ pPíýPðBu 12ô óqô ïpâ 150 BO 120 òýG ëõíÏì QèBc ok úýéÞ úÞ QuA þèBc ok òüA .QuA ok kõg þé¾A QýèBÏÖpG ûôçÎ wPýâ êýG kpÖ òüpOlƒñƒíƒOôpƒS pƒÂBƒc ëBƒc ok RôpƒS
ÿpãük kBüq ÿBø ÿoAnâ úüBìpu ,QÖBuôpßüBì ô oAnâ|óBýñG .QuA óBùW ô Bßüpì@ ,òPãñyAô
.koAk .QuA ûkAk ïBXðA ØéPhì ÿBø ûqõc ok rýƒð ólýzhG kõWô BG QÖBuôpßüBì êƒìBƒÎpƒülƒì
ÿoBíýG àü qA úèBu 56 oBíýG .koAk ëõÆ pPíýPðBu 45 ûly ZoBg ÿlñø oBíýG ólG qA úÞ ÿA|úýéÞ BG ÿô úÞ ôpO ápG ÿoAnâ úüBìpƒu Ýôlƒñƒ¾ oõìA ÿBPuAo ok kõg RôpS qA ÿkBüq þzhG
qA kpÞ wýuBO oæk koBýéýì àü úýèôA úüBìpu ûlðBì þÚBG ÿlñíOôpS oBývG kpÖ óBÞBíÞ úüpýg
IèBƒÒ ëBƒìôqõƒOA àƒýƒPƒvƒýƒÞ þƒéK ïBƒð úƒG úƒýƒéÞ áBƒðpƒÇƒg ÿô þâlðq qA IèBW þÛüBÛc BG úìAkAok .QuA
.kpG|þìYðo)|Autosomal Dominant Polycystic|( .QuA ûkõG RBìAlÚA òüA úéíW
:lüõâ|þì õð þéøk ok ïAoBãðBâ óBPuoBíýG ok þßyrK îýO ÿBÃÎA qA þßü BüoõOBÞ òý^Bu pPÞk
úýéÞ òüA úÞ îýPvðAk|þì Bì .kõG úPÖpâpGok Ao kpì îßyqA þíýð úÞ kõG åorG ÿA|ûqAlðA úG úýéÞ òüA úüpýg ÿBø|QýèBÏÖ .lüõy|þì Bñ[email protected]

.lyBG òýãñu ûqAlðA òüA úG îükpÞ|þíð oõ¿O BìA ,QuA åorG wýuBO úüpýg kBýñG àü }pvíø ô wPýâ RôpS {üArÖA óArýì
óBzð {ñÞAô Bø|àýOõýG þPð@ úG QHvð ô kõG ûly çPHì áBðpÇg Qðõ×Î þÎõð úG oBíýG òüA rÞpíPì þüAkqpƒÛÖ ÿôo pƒPzýG úƒÞ lƒðA ûkpƒÞ ûBìok QÖBuôpßüBì ÜÖõì kpßéíÎ ØÇè úG
ZoBg rW ÿA|ûoB^ òüApGBñG ;kõy pO|Qhu oBíýG w×ñO kõG ûly IHu rýð úýéÞ îýËÎ îXc .kAk|þíð qA oæk koBýéýì ôk BùñO koõì àü ok Bø ó@ .QuA kAkoApÚ àü ÿBÃìA qA wK ûtüô úG pýgA ÿBø
BG úéGBÛì ÿBø|ûsôpK ÿApWA ÿApG Ao kõg RôpS BG wPýâ RôpS ,Bßüpì@ ÑBÖk RoAqô BG åorG
.QyAlð kõWô oBíýG ólG qA ó@ ókpÞ koBýéýì 2.5 òýñ`íø Bø ó@.lðkpÞ AløA BüoæBì úÞ ÿA|úðõâ úG úPÖBü {üArÖA ÿkBüq oBývG QÎpu
.QuA pPâorG ûly ZoBg úýéÞ qA þPc kpì ólG ok ûlðBíýÚBG úýéÞ BüoõOBÞ úP×â úG úßð@ IèBW lýèõO ïqæ ÿBø|úñürø ØÚô Ao kõg RôpS qA oæk ô êHÚ ëBuqApPzýGoæk koBýéýì 10.5 óõñÞAôA
þGkokô 2017 ëBuok ûly ZoBg óBvðA àü ólGqA úÞ ÿA|úýéÞ òüpPâorG koõÞo òüAqA {ýK ÿBøoõzÞok òÞBu óBÞkõÞ úG òvÞAô ÜüorOô RôpS {ýK ëBu YñK qA pO|{ýG oæk koBýéýì 25

.QyAk óqô ïpâõéýÞ 4.25 úýéÞ òüA .QuA ûly QHS .lðA ûkpÞ úPÖBü úÏuõO pPíÞ .koAkoBýPgAok 24

eýÂõO

lýuo NB^ úG ïBýgpíÎqA ÿpÏy ,1163 êvévì ûoBíy ,úPynâúP×ø úéXì léW ÿôo|pG
.kõG ûly úPyõð ”ok“ ûBHPyA úG ”q|A“ úíéÞó@ok úÞ

òì úðô þðAkõO úð Ao ëqAoApuA
òì úðô þðAõgõO úð BíÏì Ùpc òüô

õOô òì ÿõãP×âûkpK wKqA Qvø
òì úðô þðBìõO úð lPÖAok ûkpK óõ^

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY

CENTER

ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok þâkBì@' ;MìApO ûpËPñìpýÒp×u
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì {øBÞô wG|{[email protected]ÿApG óBHèBÆ
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master 'þüBßüpì@óAqBGpu ûlíÎ
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk
.kAkpHg wƒƒýƒDo ,MƒƒìApƒƒƒO lƒƒƒƒèBƒƒƒƒƒðôk #
ÿBø xçÞok ïBð QHS ÿApG ok æBíPcA :Bßüpì@ {ƒOoA kBƒPu wƒýDo úƒG ûp˃PñìpƒýÒ ÿpƒ×u ok Bßüpƒì@oõƒùíW
îøqA òzýPülì þ¾õ¿g ЃíW ok MìApO ÿBÚ@ .kõG úPÖo óBPvðBÓÖA
lüpýãG xBíO òì BG óõñÞA .|îýupG þÛÖAõO úG óBHèBÆ BG àükrð ûlñü@ pÂBƒc ïApƒãG ok þƒƒüBƒƒßƒüpƒƒì@óBýìBƒËƒð
óBHèBÆ" :Qƒ×ƒâ ïApƒãƒG ok MƒìApƒO ÿBƒÚ@
ÿõñÏì þßýð ÈuõO þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ Bü@úÞ lük îýøAõg ,lupG þÛÖAõO úG løAõg|þì .ly
úÞ lñupG pâA .úð Bü lñupG þÛÖAõO úG lñðAõO|þì ÿBÚ@ úÞ kõG ûkpÞ ïçÎA çHÚ lý×u jBÞ
(310) 446-8724 þèBßyA .lðlýupð Ig úÞ îø úðpâA ,lðlýuo løAõg óBPvðBÓÖA ok QÎBu ôk kôlc MìApO
óBýì Ao ÿoArâpßy qôo uApƒƒƒƒì BƒƒƒƒƒO kõG
25 ".koAlð
úG óBHèBÆ BG úPuAõg|þì Bßüpì@ Qƒ×ƒâ ôA .lðoAnãG þüBßüpì@ óAqBGpu
qBGpu àü Bùð@ úÞ êýèk òüA úG BìA ,lupG þÛÖAõO ok îø óBPvðBÓÖA oõùíW wýDo ,þñÒ ÙpyA
IÛÎ ÜÖAõO qA Bßüpì@ ,lñPzÞ Ao þüB߃üpƒì@
.QuA ûly pÂBc MìApO ÿBÚ@oBñÞ
.lýzÞ ok {üBøôpýð Bßüpì@ Q×â MìApƒO ÿBƒÚ@
ûBì {y ok Q×â Bßüpì@ oõùíW wýƒDo .kAk løAõg {øBÞ "ûlíÎ oõÆ úG" Ao óBPvðBÓÖA
ûlì@ Quk úG RApÞAnì ok þâorG QÖpzýK pýgA ok løAõg|þì úÞ þðAqBGpu qA þÛýÚk oBíy ôA

.løAõg|þì wG|{[email protected] îø óBHèBÆ ô .kpßð úDAoA koAk úãð óBPvðBÓÖA
ok kõg ÿBPíø ,þñÒ ÙpyA qA òýñ`íø ôA ûlzð|ïçÎA|{ýKqA p×u qA êHÚ QÎBu lñ^
wýDo ô kpÞ RõÎk QHd¾ ÿApG óBPvðBÓƒÖA kBPu wýDo ,þéüBì áoBì ëApðs ,MìApO lèBðôk
ZôA" qA þðBƒñƒhƒu ok óBƒPƒvƒðBƒÓƒÖA oõƒùƒíƒW úG ólýuo ëBíPcA qA ,Bßüpì@ {OoA ápƒPzì
}oõzÞ ok þüBßüpƒì@ óAqBƒGpƒu "ÿoBƒÞAlƒÖ àükrð ûlñü@ ok óBHèBÆ ûôpâ BG eé¾ ÜÖAõO àü

.kpÞpßzO

óApùO úéXì

26

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

27

óApùO úéXì

qõñø ,QývñWpýýÓO îÒo þéÎpñW òýéPüBÞóAlðqpÖ Ap^
?lññÞþì JBÇg "olK " Ao ÿô

BíyolK òì< :QuA úP×â òýñ^ lññÞ þì JBÇgolK AoôAqõñø {ðAlðqpÖ Ap^ úßñüApG þñHì ëAlñÞ {ýK ëBu 4 )QyAk ïBð pñW xôpG QývñW pýýÓO qA êHÚ úÞ( pñW òýéPüBÞúßñüA îÒpýéÎ #
ëBHÛPuA koõì pñW Qüõø pýýÓO ú^ pâA .>lðBì îøAõg þÚBG Bíy olK ïpýíG úÞ ÿqôo BO ô îPvø ëAlñÞúéíWqA {ðAlðqpÖ ,QuA þPývñWApO óBíø Bü >wðpO< fçǾA úG óq àü úÞkpÞïçÎA
úG ÿô ûkAõðBg ÿApG ÑõÂõì òüA BG ólì@oBñÞ BìA úPÖpâ oApÚ Bø ó@ óBÏÖAlì ô Bø þPývñWApO úÏìBW àü òì< úìBðpG qA kôrýKA òüpOlülW ok .lññÞþì JBÇg >olK< Ao ôA îø qõñø pñW þéüBÞô
óAõñÎ BG kõg RApÆBg JBPÞok ÿô úÞ þðBìq BO óBýyAkoBÞ ûkAõðBg óBðq .QuA ûkõHð þPcAo òýíø >!pHG óôpýG BXñüAqA Apì ...îPvø þPüpHéu
>òìþâlðqÿBøqAo< qõñø Ap^ úßñüA koõì ok pñW òýéPüBÞ,)!|Get Me Out of Here| ...|m a Celebrity|I|(
oklñüByõgBðôûlññÞoAkúdüpWþüBøQHd¾2017ëBuok)|The Secrets of My Life|( .QuA ûkpÞQHd¾ lññýG þìpÞnì Qý¿hy àü AoôA {ðAlðqpÖ
ÿôÉBHOoA,lÏGúGó@qA.lðkpÞþìQüBícôAqARlyúGkoô@óBGqúG,wüpÞ,{ÛGBupvíøkoõì kõg úßñüAqA wKô {ýK ëBuoBù^ )úðBâ ûk( þðAlýìôôk úPyook àýLíèA óBìpùÚ ,pñW xôpG
.kpÞpýýÓOþíÞóBýyAkoBÞþñOoõÞôîýÞ,þüõéÞ{üBøûlðAõgpPgkBG óAoAlÖpÆqA ÿoBývG ,kpGoBÞ úG kõg koõìok AopñW òýéPüBÞ lülW Qüõøô lýìBð wðpO óq àü Ao
AoôA)|I Am Cait|(>îPvøQýÞòì<óAõñÎBGôAõyþPýèBüoúìBðpGokóBýyAkoBÞÿBøîðBg >óBýyAkoBÞ ûkAõðBg ÿBK|úGBK< õy þPýèBüo ëBüpu
ÿApG{PüõøpýýÓOBGúÞþzèB^úGQHvðþOôB×OþGô}AûkAõðBgÿBÃÎAêGBÛìokþuBvcAþGúG ok .kpGôpÖ Rpýcô QùGok Ao óAoBßyqoôô )|Keeping Up With the Kardashians|
òüAôúPÖBükõHùGúùHWôkòýGúÇGAoóõñÞAúÞluoþìpËðúGBìA.lðkpÞîùPìkõGûkpÞkBXüABøó@ .kõy þì úPgBñyoõÞnì ëBüpu ûoBPuôpñW wüpÞ ÜGBupøõy óAõñÎ úGpñW ,õy þPýèBüo ÿBýðk
óBìqqA,rìpÚ}pÖRBíuApìokpñWBG{ÛGBupvíøôBøóBýyAkoBÞûoBGòülñ^þøApíøqAÑõÂõì ZAôkqAkõyþìúPgBñy)|momager|(pülì-okBì„wüpÞIÛèBGúÞwüpÞBG1991ëBuokxôpG
þßüsõèõýG lðqpÖ ôk BG þßükrð úÇGAo òýéPüBÞ Rlì òüA ok òýñ`íø .QuA kõùzì Qüõø pýýÓO îøqAlðlðAõg>}qBuêGBÚpýÒÿBøRôB×O<AoBøó@kõgúÞþéDBvìêýèkúG2014ëBuokBìAkpÞ
.QuA úPyAk ,ëAlñÞ ô þéüBÞ ,kõg .lðly AlW
õHýèBìok|Nobu |óAoõPuookAo}olKþãèBu70lýèõOîuApìpñWþéüBÞ,úPynâpHPÞAûBìok lülW Qüõø xôpG úÞ kõG lÏG ëBu àü
þñOoõÞ îø ô îýÞ îø úÞ þüBW kpÞ oArâpG þÖpÏì óBýðBùW úG Ao pñW òýéPüBÞ óAõñÎ úG kõg
òýéPüBÞ ÿô[email protected] .lñPyAk oõÃc rýð óBýyAkoBÞ òüpOoõùzì qA þßü úÞ pñW ú^ pâA .kpÞ
lñðAõPG úíø Bø ó@ úÞ kõG òüA òzW òüA ok pñW þì oBíy úG óBùW þPývñWApO ÿBø Qý¿hy
ok .lñðAonãG pãülßü oBñÞ ok Ao ÿpPzýG QÚô Ao ôA }lðqpÖ 6 qõñø úÞ QuA IèBW BìA lü@
olK îßc }lðqpÖ 6 ÿApG îøqõñøpñW úÞ þèBc ëBüpu qA þüõülüô ok .lññÞ þì Al¾ >olK<
-åorGolK Bü åorGolK àü ôA ,koAk Ao ûkAõðBg óôpýG BXñüA qA Apì ...îPvø þPüpHéu àü òì<
}AûõðòýìA³ 20lèõOÿkôqúGúÞQvørýðûlðAõg ÿApG úèBu 70 pñW òýéPüBÞ ,ûly pzPñì >!pHG
òüôBñÎ òPyAk úG óBñ`íøôô úPÖpâ òzWrýð Ao úßñüA qA kõg xBvcA koõì ok óApÂBc
pñW .løk þì úìAkA Bø ûõð òüA ÿApG ïõupìpýÒ òýñ^ lñðAk þì kõg olK Ao ôA qõñø {ðAlðqpÖ
ïôõG< Ao ôA pñW òýéPüBÞ ÿBø ûõð úÞ ûkpÞ }BÖ ûkpÞ åorG Ao Bø ó@ xôpG B« uBuA< :QuA úP×â
Apüq lññÞ þì Al¾ )|boom|-|boom|( >ïôõG Rnè Bø ó@ oBñÞ ok }A þâlðq qA òýéPüBÞ ô QuA
ó@ òP×â úG ô ûkõG ó[email protected] óBÞkõÞ ÿApG ó@ òP×â .>kpG þì
.lðA ûkpÞ RkBÎ ëAõu úG iuBK ok úÞ lüõâ þì úìAkA ok ÿô

28

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

29

óApùO úéXì

úPzÞólñè úéícokp×ðôk
QzÞAo îWBùì wýéK ;lðly

ÿkBÎ lðôpùy ôk ,BýðBPüpG QhPüBK rÞpì ok þzÞõÚB^ úSkBc ok lüõâ|þì ólñè wýéK # òüwpOlýéüKlóWBâ>ô4BðôÿAoôBoOkõõügõO<
.lðA|ûly úPzÞ
|.kpÞþüBíðôo kõg þðq|Qzâÿôokõg òüpOlülWqA þâlñðAoô þüBíñøAo wýéK|#
kAlüôo" àü Ao úéíc òüA úP×â wýéK .QuA ûly úPzÞ wýéK úèõéâ Jp úG rýð îWBùì kpÖ ok QuAoApÚôokõg òüA kõy|þì úP×âô þGõHdì lñéG þuByrýð óApüAoAqBGok úÞ 4ôAo BOõüõO | |
.lðAk|þì "þPvüoôpO
.kõy ûkB×PuA þðBPvøõÞ ÿBø|pývì ok wýéK ÿBø|QüoõìBì
úÛýéW àü úÞ ûlýuo|þì pËð úG ,ûkõGõÚB^ BG úéíc úG óõñËì úÞ þ¿hy ,wýéK ïçÎA úG BñG þüBíñøAo wýéK ápdO óAõO {üArÖA ÿBPuAo ok :lñüõâ|þì oõøAo wýéK óæõEvì úñýìq òüA ok .1
.QuA úPyAk òO úG þHéÛO ÿoBX×ðA QðôBÏì ,oõHÏèA|IϾ ô þðBPvøõÞ ÿBø|oõdì ok ÿA|ûkBW àýÖApO ëpPñÞ oõËñì úG ô BWBð þâlñðAo ô
BG( óApüA þìçuA ÿoõùíW þðBHýPzK ô ÑBÖk RoAqô ÜüpÆ qA qõXì ngA qA wK BWBð þðBHýPzK ô kBì@
.QuA ûly úPvG ,QuA ólñè ok îùì ÿBø|ûBãPvüA qA úÞ ,YüpG ólðæ oBÇÚ ûBãPvüA
ÿAl¾ ûkõG êdì ok úÞ þu|þG|þG oBãðpHg àü .QvG Ao úÛÇñì òüA úéíc òüA qA wK wýéK |.kpÞ ÿoAlüpg 4 ôAo òzýPuA BOõüõO ûBãPuk 120 kAlÏO ,)eévì ÿBø|ôpýð êÞkBPu þãñøBíø
ûkB×PuA løBy òüAqA {ýKô koAlð þâqBO lñéG þuBy ÿBø|ôokõgqAoõøAo wýéK ûkB×PuA úPHèA .2
.QuA ûlýñy Ao ÿqAlðApýO þPc ô ôpWBK þzýGõvPýì ô oqôpÞlñè BOõüõO lñðBíø þéývðAp×ük ôk ÿBø|ôokõg qA oõzÞ ûAo wýéK
ô wýéK ÿBøôpýð qA ô koAk oApÚ úSkBc òüA óBüpW ok úÞ kpÞ ïçÎA þPýüõO ok ,óõvðBW wüoõG
òüA qA þPýüõO ok îø ,BýðBPüpG oõzÞ püqô êOBK þPüpK .kpÞ pßzO ÿoõÖ ïAlÚA êýèk úG îø kAlìA |.îükõG oõzÞ pýâ ÙpG ô þðBPvøõÞ ÿBø|ûkBW ok oõÃc ÿApG AoBPüô lðpâ þÞôqõu
rýð ó@ îXñK êvð ô QuA JõHdì lñéG þuBy òüA oBù^ êvð ûkpÞ ÿoAlüpg wýéK úÞ þüôokõg .3
.kpÞ lüly þðApãð qApGA úSkBc ûlíÎ Roõ¾ úG 2013 ëBu qA úÞ QuA ó@ êvð òýèôA ôokõg òüA ïoBù^ êvð BìA .QuA ûlì@oAqBG úG
úSkBc òüA óBýðBGpÚ BG ô lðAõg ûlññÞ úÞõy Ao YüpG ólðæ úSkBc pâoBÞ Jrc pHøo ,òýGoõÞ þìpW
|.kpÞ AlýK rýð ÿkBüq óAoAlÖApÆ ô ûly koAô oõzÞ úG
.kpÞ ÿkolíø qApGA òüA ÿôpýð ,kpHýì ûpùGoBhG IuA 176 RolÚ BG þu þu 2500olñéýu 4 úðApzýKqAôokõg òüA .4
kBPÖA ûAo úG þüõøBýø Q×â þu|þG|þG úG úPynâ|þì êdì qA þuõGõOA pG oAõu úÞ þñýÎ løBy àü 4 ôAo BOõüõO .lGBü|þì ëBÛPðA ôokõg jp^ 4 pø úG àýOBìõOA úPÎpu 6 ûlðk úHÏW àü ÈuõO úðApzýK
ûkõG {Puk ok ÿrý^ lýuo|þì pËð úG úÞ lðkõG þvÞ ëBHðk úG wýéK oõìBì úu óBGBýg ok úÞ lük ôA ô RolÚ ëBÛPðA ô ûkõG þßíÞ ûlðk lÚBÖ ,oõøAo wýéK òýzýK êývðAp×ük ôk ÿBø|ôokõg pTÞA ÙçgpG

.kpÞ àýéy ôA úG óAoõìBì qA þßü îø lÏG .QuA .QuA|AWD |Roõ¾úGó@
úÞ kõG ûkpÞ ûkB×PuA BOõüõO QÞpy ÿBø|ôokõg qA oBGlñ^ óApüA wýéK pýgA ÿBø|úøk ô Bø|ëBu ok .5
?lüA ûkpÞúWõO æBc BO ôokõg òüA .kõG AlývüpÞ BOõüõO lñðBì þüôokõg qA ûkB×PuA ô kBP×ø úøk úG ó@ koAõì qA þßü

! QzÞ ôo pXñvì ,NBvOAô !QzÞ ôo ÙApãéO ,ò×éO .lüBíýLG QÎBu àü þÆ Ao QÖBvì pPìõéýÞ 200 kõG okBÚ ô kõG olñéýuoBù^
!QzÞ ôo wýLuA ÿBì ,áõG wýÖ !lñPzÞ Ao BùPuBÞ ,Bø ÿk þu
!QzÞôoóõürüõéO,NõýOõü !lñPzÞAoBùPuBÞõülüô,Bøÿkÿôÿk 30
!QzÞôoþvÞBO,pGôA Ao Bø ÿk ÿô ÿkô Bø ÿk þu ,Bø ÿoõíì {éÖ
!QzÞ ôo pPuBG áçG ,wßé×Pð !lñPzÞ
!QzÞ Ao þÏýHÆ þüBHüq ,{ü[email protected] !lñPzÞ ôo Bø wßÎ QñüpK ,ëBPýXük
!QzÞ Ao þÏÚAô ÜzÎ ,ëõK !QzÞ Ao QGBS ò×éO ,êüBGõì ò×éO
úíø qA pO îùì BìA !lñPzÞ Ao úìBð ,xA ïA xA
!lñPzÞ BøBW þéýg okAo QýðBvðA ,BùðBvðA !QzÞ Ao wßÖ ,êýíüA

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

31

óApùO úéXì

úé¾BÖqA Býðk ÙôpÏì koõð|ûph¾
ly úPzÞô kpÞÉõÛu ÿpPì 300

êßzì ÿApG ÿoBßøAo ØzÞ ok ÿA|ûph¾ qA ÉõÛu qA wK óBùW óAkoõð|ûph¾ òüpOoõùzì qA þßü ,QüApGBâkpG #
ûApíø ò×éO ókpÞÕAk .kAk QukqA Ao kõg óBW àürßì

ÿBø|þyõâóly ÕAk êßzì ÿApG ûõÛèBG ÿoBßøAo þñýLuA ZAõìAqA ûkB×PuA BG óBÛÛdì # ÑB×OoA qA àürßì ëBíy okõßý^ôopOõK ëA ok úPynâ úHñyoBù^ qôo úèBu 31 ,QüApGBâ kpG
.lñPÖBü àýðôpPßèA êüBuôpãükô ûApíø .Qynâok ô kpÞ ÉõÛu ÿpPì l¿ýu

Ao RBÎçÆA ,Bø|ûBãPuk êgAk ok þvýÆBñÓì ÿBø|QýG ëBÛPðA BG óolì ÿpOõýLìBÞ úËÖBc .kõG ÙôpÏì åorG ÿBø|ûoAõük qA [email protected] ÿkAp×ðA ÿBøkõϾ pÆBg úG QüApGBâ kpG
.lñÞ|þì ÿoAnâlÞ ú^pâA lðBì ûlðq ô kpÞ ÉõÛu ÿpPíÞ úé¾BÖ qA ôA ûApíø úèBu 26 koõð|ûph¾ ,óõvGõßýW óAlü@

ûBãzðAk pOõýLìBÞ ô ÝpG þulñùì óBÛÛdì ÿõu qA úÞ úðBìBãzýK ÜýÛdO àü ÿBø|úPÖBü ëBc .QuA ûly þOBcApW êídPì
ÿApG þñýLuA ZAõìA qA ó@ok úÞ QuA ûkpÞ ØzÞ pSõìô lülW ûAo àü ,ûly ïBXðAoõKBãñu þéì .kõG ÙôpÏì þñíüA RArýùXO óôlG ÿkoõð|ûph¾ Bü [email protected] ÿkAp×ðA kõϾ pÆBg úG QüApGBâ kpG
qA ólì@òýüBK ëBcok )|Abseiling |( äñýéývGA }ôo BGôk òüA ,úSkBc òüA ÑõÚô óBìqok úPHèA
.kõy|þì ûkB×PuA ÝBOA ÿBìk ok wýÆBñÓì ëBÛPðA
úG úÞ lðpG|þì Yðo þíø³A {üBìpâ Bü ëôs {üBìpâ êßzì qA ïõupì þßýðôpPßèA ÿBø|úyApO .lðkõG JBñÆ àíÞ úG ûph¾
Bìpâ òüA .kõy|þì| lýèõO BðBuo àü óôok þßüpPßèA óBüpW QÞpc pSA ok úÞ kõy|þì ÝçÆA þüBìpâ qA þyBð VkAõc .lðôo|þì òýüBK Bø|ûph¾ qA JBñÆ BG óAkoõð|ûph¾ ,ÿA|úPÖpzýK }ôo òýñ^ ok
kBXüA Bø|ûBãPuk êgAk ok QÞpc ëBcok ÿBøoBG òýG opßì ÿBøkoõgpG ô Ðüpu QÞpc pSA ok
.QuA æBG }ôo òüA
.kõy|þì úG )õèõu ÿpÖ( "[email protected] ÿkAp×ðA" îéýÖ ok ôA óBPuAk úÞ xBñypu koõð|äñu , lèõðBø wßè@
úyApO }qAkpK QÎpu úßéG kõy|þì ÿspðA ÿkBüq îXc òPÖo olø UÎBG BùñO úð ÿlW úèBvì òüA "JBýíÞ ÿpøAõW" Ao ôA ô ûkpÞ ïApPcA ÿAkA QüApGBâ úG {ìApâBPvñüA ok ,ûly ûlýzÞ püõ¿O
.lñÞ|þì kôldì ,kAk oApÚ ûBãPuk pø êgAk ok óAõO|þì úÞ Ao þüBø|úyApO kAlÏO ô ûkoô@ òýüBK rýð Ao
úG ûoAõíø Bì< ,lüõâ|þì {øôtK òüA lyoA Øèõì )|Yang Hyunsoo|( >õvðBýø äðBü< .QuA ûkpÞ Øý¾õO
úWAõì þOçßzì òýñ^ BG àýðôpPßèA êüBuô pãük ô BøpOõýLìBÞ ,ûApíø ÿBø |ò×éO qA ûkB×PuA ïBãñø
Bø|ó@ îüõy|þì oõHXì òýñ`íø ô îýPvø Bø|ûBãPuk òüA óly >lñ³Þ< ô >ÕAk< løBy IéÒA .îüõy|þì 32

>.îýñÞ soBy þKok|þK oõÆ úG Ao
êüBuô ok úÞ óôpPßèA ÜüorO YüAo ÿBø|}ôo qA ûkB×PuA ÿBW úG óBÛÛdì qA îýO òüA IýOpO òülG
ûkB×PuA wýÆBñÓì ëBÛPðA ÿApG òýLuA ÿBø|ZõìqA ,lðpýâ|þìoApÚ ûkB×PuA koõì ïõupì þßýðôpPßèA
óAõñÎ BG ÿA|ûom úHy ûBâlük qA ô lñðq|þì îùG Ao þvýÆBñÓì kAõì ok kõWõì IýOpO òýLuA ZAõìA .lðkpÞ

.lðõy|þì úPgBñy )|magnons|( >óõñâBì<
ÐHñì àü ô wýÆBñÓìôpÖl óõñâBì ëBÛPðA ëBðBÞ àü êìBy úüæôk îPvýu àü óApãzøôtK
,ÝBOA ÿBìkok BO lðly ÜÖõì óBùWokoBG òýPvhð ÿApG Bø|ó@ .lñPgBu àüsõèõKõO ÜüBÎ òýLuA

.lññÞ kBXüA oôBXì wýÆBñÓìôpÖ úüæ ok Ao òýLuA Zõì qA þyBð þvýÆBñÓì ëBÛPðA
ÿpýâõéW ûBãPuk êgAk ok BøoBG QÞpc qA lðAõO|þì òýLuA ZAõìA pG þñPHì àýñßO òüA qA ûkB×PuA
.kõy|þì þñýG|{ýK Bø|ûBãPuk ÿApG ÿpPíÞ ÿspðA òPÖo olø ô þíø³A {üBìpâ òüApGBñG ,lñÞ
QgBu Qíu úG Ao ÿlülW pývì òýLuA ZAõìA pG þñPHì þvýÆBñÓì ëBÛPðA ûqõc ok Bø|ÿôpzýK

.lñÞ|þì qBG Ùp¿ì îÞ ÿBø|úyApO

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

33

óApùO úéXì

oBG|òýPvhð ÿApGp¿ìokpýy þüBýìõì ØzÞ

óBuBñy|óBPuBG úÞ ûly ØzÞ )óBPuBG p¿ì ok óBðq ÌÖBdì ÿõðBGkrüA ô äñW ô oBßy úùèA( >Uýð< úGpâþüBýìõìô |úívXìqAõéíì ÿA|ûpHÛìok {ýK ëBu 2‚600 úG ÜéÏPìpýy þüBýìõìôk #
.lññÞ Àhzì Ao ûpHÛì QìlÚ lñPvðAõO ó@ úÇuAô úG .ly ØzÞp¿ìok ÐÚAô >ûoBÛu<pùyok

oApÚ ûpHÛì òüA ok rýð QuA ûly úPgBu àuõu þÎõð êßy úG úÞ ÿpPì|þPðBu 30 åorG Fþy àü :kpÞ ïçÎA ÿpHg Qvzð àü ok p¿ì þðBPuBG [email protected] þèBÎ ÿAoõy êÞpýGk >ÿpüqô þ×Ç¿ì<
óAõñÎ úG BìõíÎ BýyA òüA .lðõy|þì ØzÞp¿ìokoõÖô úG àuõu êßy úG þðBPuBG ÿBýyA .QyAk >.kõy|þì ØzÞ p¿ì ok pýy úèõO Bü pýy àü êìBÞ þüBýìõì úÞ QuA ÿoBG|òýPvhð òüA<

.lðA|úPÖpâ|þì oApÚ ûkB×PuA koõì RApøAõW Bü îvéÆ |,pùì ÿBøpýy luo|þì pËð úG BìA ,QuA ûlýupð ïBíOA úG qõñø Bø|þüBýìõì ÿôo RBÛýÛdO úÞ|òüA BG
ÿBø|}ôBÞ úÞ Ap^ QuA Bø|úGpâ úG ÉõGpì þðBPuBG [email protected] þé¾A rÞpì >ûoBÛu< pùy luo|þì pËð úG úÞpãük ûly|ØzÞ ÿBø|þüBýìõì .lðoAk ëõÆpPì àüqApPíÞô lñPvø à^õÞoBývG ûly|þüBýìõì
îýO àü îø 2004 ëBu ok .kõG ûly pXñì úGpâ ÿBø|úívXì ô |þüBýìõì ØzÞ úG úÛÇñì òüA ok òýzýK Àhzì Bø|ó@|ÜýÚk úðõâqõñø úÞ lðoAk ÜéÏO åorG úGpâ úu úG ,lðkõG ûly ûkAkoApÚ BøpýyoBñÞok
ÿBø|úðõâ pãük Bü äñéKqõü| ,äñéK úG lñðAõO|þì þüBýìõì úu òüA lðlÛPÏì óBuBñyoBÞ .Qvýð
.ly pùy òüA ok pýy àü QéßuA qA þüBø|{hG ØzÞ úG ÜÖõì ÿõvðApÖ þuBñy|óBPuBG
{PupK rÞpì {ýK ëBu 2‚600 ok >ûoBÛu< luo|þì pËð úG< |:kpÞ óBýG òýñ`íø >þðBñÎ< .lñyBG úPyAk ÜéÏO åorG óBðBu|úGpâ
p¿ì óBüAlg pãük qA |>QPuBG< pvK >|Miysis| < ô úGpâ êßy úG óBPuBG p¿ì ÿõðBGkrüA ,>QPuBG< àükrð òýñ`íø .lðA|ûly ØzÞ Bøpýy úèõO oBñÞ ok rýð pPß^õÞ ÿBø|úGpâ qA þüBýìõì 20 kôlc
ØzÞ ûpHÛì òüA ok |ûly úPgBu úGpâ êßy úG Bø|ó@ qA ÿkBüq {hG úÞ à^õÞ wülñO ô úívXì 100
>.QuA ûkõG ,kõG pýy êßy úG úÞ óBPuBG òýDrO ØéPhì ÿBø|äðo ô çÆ BG Bø|ó@ IéÒA ô lðrðpG ô Jõ^ ,äñu wñW qA Bø|úívXì òüA .lðA|ûly
úG óAõO|þì Bø|ó@úéíWqA úÞ QuA ûkAk jo |>ûoBÛu|<ok ÿoBývG þuBñy|óBPuBG RBÖBzPÞA ApýgA
ûly|úPgBu úèBul¿ðBKôoArøôk JBÛð àü |,lñíOôpS óq àü ÿBüBÛG ûApíø úG úèBuoArøôk ûpHÛì àü .lðA|ûly
qA þß^õÞ wülñO òýñ`íø ûpHÛì òüA ok ,p¿ì þðBPuBG [email protected] püqô ,>þðBñÎ lèBg< úP×â úG
.kpÞ ûoByA úèBul¾oBù^ ô oArøoBù^ ûpHÛì àü ô çÆ ô ûpÛð qA

Aop×ð úuõÚB^ BG þíWBùì'
'kpÞþígq úøæok

.QuA ûkpÞþígqõÚB^ BG Aop×ð lñ^ úøæpùyok þíWBùì lüõâ|þì lñéø wýéK #
.QuA ûly ïBXðA úøæ lüpg rÞpì ô þé¾A ÿBø|óBGBýg qA þßü ok úéíc òüA
.QuA úèBu 50 BO 45 þíWBùì ÿõXPvW ok úÞ lüõâ|þì wýéK
.Qvýð Àhzì îWBùì ûrýãðA ô óBâly|fôpXì QýÏÂô
.QuA úPuAõg àíÞ îWBùì òPÖBü ÿApG ïkpì qA wýéK

.løk|þì óBzð úéíc êdì qA òPhüpâ ëBc ok Ao p×ð Bø|ûk kAlüôo òüA qA ûlypzPñì püôB¿O
pÛì ûkAk ÿBW kõg ok Ao lñéø Qèôk ô óBíèoBK ÿBø|óBíPgBu úßð@ pG ûôçÎ ,lñéø JpÒ ok ,úøæ
oBíy úG óBùW þÚõÛc ÐWApì òüpO|þèBÎqA þßü úÞ ÿkBùð ,Qvørýð ÿpPvâkAk þééíèA|òýG óAõük

.lü@|þì

34

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

òýìôk ûBãüBWok óApùO
!QÖpâoApÚ óBùW ûkõè@pùy

úG óBùWpùy òýìôk úHOoô lýuo 166 klÎ úG óApùO ÿAõø þâkõè@ÀgBy úPynâúP×ø #
!kAk ÁB¿PgA kõg úG Ao þâkõè@ÍBdè

ÿAõø Qý×ýÞ ëpPñÞ QÞpy ïçÎA xBuApG ,óApùO ÿAõø þãðoAô ô ÿõW ÈüApy úG úWõO BG
BG óApùO úÞ QvýèBc ok òüA ô QuA ûlýuo 166 klÎ úG óApùO ÿAõø þâkõè@ ÀgBy ,óApùO

.QuA ûly þÖpÏì Aõø þâkõè@ ÍBdè úG óBùW pùy òýìôk þéÏÖ ÀgBy

35

óApùO úéXì

!!!!! ûoõg|þì êð úG {íz^ rìpÚ ÕAp^ QzK.úñÞ
ÜÖAõO úG BìA òPyAk þì úãð }õéW BñýyBì

ÿrìpÚ êñy óBPuAkþì}oAõuõéWûoþì,òPÖo|þìôólýuo|þíð
!!!!! êð ÿkõG þGõg pPgk úÞõO :ÿrìpÚ êñy
BG .úðõg úÞ oAnð îèk ôo Quk .pøAõg ÿA :êð
ó|çÖ ó|çÖ úñð ëBHðk îükBPÖA ûAo ... úßýOpì óôA
.óõìly
.kõG êvÎ oõHðq ZBø úÞ óôA :ÿrìpÚ êñy
óõì BGBG ûAo Èuô . ûlƒð pƒýƒâ |æBƒc :êƒð
òüA .{PÖpâ QÖo òüpKokBì úG koõg {íz^ úG ôo ÿrìpÚ êñy okBƒì qôo úƒü #
qA ôo Bƒì QƒgBƒvƒð Bƒì BƒG îø òƒüpƒK ûpƒPƒgk : Q×âô kpÞ}pPgk
. ûoAk Zpg úÞ îø þâlðq ,óôpýG òPgAlðA|úðõg õy êüBGõì QâorGokBì ûqôo lñ^ ïrürÎ
.lðõì úñzâ úy þíð þì }ApG îø SMS þ^pø !ûk þíð JAõW
Qvýð kõø òýGAo óôA òÞ ûBãð :ÿrìpÚ êñy ûlzð îø | Onlineûk þíð JAõW qBG îðq
.lýKBÚ ôo óq óôA ØýÞ ???? !îzðApãð !ûqôo lñ^
úèBu lñ^ ? þPyAlð pHg úãì . úykõg û[email protected] :êð }ApG úðBøBì QðBÞA úü BG phG ArPýK BO lñ^
úýÛG ô õèõ^õÞ óBW .þKBÚ ØýÞ ûoBÞ õO ûkq .ûoõÇ^ {èBc òýHG!pHG
.òñÞ þì lñéG ÈH ô ÝBLèBÚ îø Bø|ú`G ,îðõO þíð qôpìA|þìBì :Q×â ÿrìpÚ êñy
!! IXÎ :ÿrìpÚ êñy ïõðBg }pPgk Quôk ô ÑBXy pvK BG ûoApƒÚ
.òPvø Qì ô QK òýHG îø ôo BOôk óôA :êð .þßuA ,òürük îüpG óõGpùì xpg ô õèõ^õÞ
.òñÞ|þì áBK òýyBƒì úƒzýy óoAk ûAoBƒ^ pƒu þì Bü . ÿo þì }õg óõGq BG Bü :Q×â }okBì
ûoAk þñýDBK ûAooBù^ îø }ôpÖ QüpHÞ ápPgk QùG .ÿkoô@ ok ÿqBG êìA ókõG úPÖpâ Mƒè@ .ïAõg|þì õðôA ÈÛÖ . wÞ .úñÞ Qùè ÿoõãðA êüoõâ QyAkAk Quk Qìk
.úy þì óApãð îðBìBì þP×â óõíG Iy òP×â ûqBO úÞ þDõèBHè@ 206 ÿôtK BG ÿrìpÚ êñy püq QzùG úÞ Øýc :Q×â ÿrìpÚ êƒñy
.úyôpÖ þì wì[email protected] òüpG òýPuAõg ÈÛÖ .ïo þì úyBƒG . úƒðõƒOBƒK
qôo ô ëBc òüA úG Bø|ú`G Ap^ :ÿrìpÚ êñy .ókpßð QOõÎk óly þÞBy Bø|ú`G òýG .úyþìZoBgúðõgqAûlüpƒg
ÿpHßüA ûpƒPgk óôA B« ƒíPc :ÿrƒìpƒÚ êƒñy .úñýG þì ôo úÎorì ok ÿpPgk Bñc ûAo .òýyõLð lñéG úñyBK {×Þ QzùG
? ókBPÖA ??? ÿo þì BXÞ Bñc :ÿrìpÚ êñy ûkAõðBg ûoApÚ . kpâpG kôq :Qƒ×â }okBƒì
óq QÖo RokBì . òßð ûBãð Rkõg úG :êð ? Qvø îø |æolñýu ÿoBãPuAõg RqA óAõg|þì óBýG QvðoA pƒPÞk
úíø úýÛG . ÿlyoAk úüBì ú`G .ly ëõýPK ÿBÚ@ .óBýì wðByõg áõè BG û[email protected] :Bñc ô þâõü IzìA .ïoAk ûBãzü[email protected] QÚô :Bñc
úðõìq ô ûoôk òüA ÿBø|úƒ`G . ólƒy QƒhGlƒG oBÞ úG QéÎ úG(... ÿ ûpPgk ôpG :ÿrìpÚ êñy .ókpÞ îOõÎk þOoBK óBPuôk .óõypvK úuAô òñÞ
ÿBƒø Qƒý¿hy . úƒý^ óõƒOoBƒÞ òƒíùÖ|þƒíð ) úñPyõð êGBÚ pýÒ àýÞo ÍB×èA ókpG pvK òüA qA îP×â úÞ òì :Q×â ÿrìpÚ êñy
ô Bñc BG úãük .Bø|óõíýXük óly óõy JõHdì {øAo úGô úñÞ þì take off úü ÿrìpÚ êñy ÿpK þì BùñO |æBc wÞ Bð ÿA :ÿrìpÚ êñy aýø Bü kõø òýGAo Bü [email protected] þíð îyõg pPÞk xõè
.òñÞ|þíð ëBc QvðoA pPÞk ûkAõðBg ô þâõü ô êð !! úãük
.ûk þì úìAkA
úuolì ÿBø|ú`G úÞ þéHÚ þOoBK õO :Bƒñƒc

. Qzýü {LýO ,QzýG }BHè ,QzýG îülñhG îø BG
. ëBÓyAõy îâ :Q×â ô QzâpG ûpPgk

.p×y ÉBGtðA :Q×â kBPÏì

?... þì úÛü úG Quk p×ñÃÒ BG p×ð úü - oõÖBG ô êÛñì lüpg úñürø àíÞ999 ,ákõÞ5 ïõu p×ð :Bø àðBG ÿ ûrüBW #
àýK úG }pvKô óq BG p×ñÃÒ qôo úü - êGBÛPì êíÎ ÿBW úG p×ñÃÒ úy óAløAq úG p×u úñürø99 þü|çÆ lýéÞ ëôA p×ð ,ákõÞ10 ïôk p×ð
Õpì îhO BO úu óõyoBùð ÿApƒG óo|þƒì àƒýƒð :úâ þì òüpýy úXùè BG óBñÞ xBíPèA
úÞ ûpG|þì [email protected] Ao óõypvK úÏÖlü !!!!!!lðpG|þì òƒýƒñƒÞ ëôõƒíƒÛƒü Alƒg úƒG Ao Bíy BÚ@ þèBÛTì àü ûrüBW óAoArø ô !ákõÞlùì àü
pPzýG Õpì îhO BO ôk ïõðBg úðq|þì kAk ûolK þì ûoBK îÛü ú[email protected]òüpýãýG õƒíƒyõƒâ úÞ òñÞ þì ëAõEu kBPÏì àü qA qôo úü - þì kBüq Alùy oBì@ .úùHW ûo|þì p×ñÃÒ -
BXÞ qA òì BGBG úâ þì Qvø þÞ QƒèôA ïBƒìA ,kBýì úÞ ûoBLíg òñýG|þì òñÞ|þì ÜýÛdO !úy
!!!kpG [email protected]ôo ú`G òßð Quok !úy QyAk pýzíy úÞ óõíø òâ þì {ùG .îðôlG
úy þì ïõíO {PðpPñüA RoBÞ p×ñƒÃƒÒ - äñu ôo ûpýì þì {ðq p×ñÃÒ - ???Qvøôoôs úãýì ûkBPÏì .lýãñW þì Jõg !!!òýìq ôo úGAõhG úñÞ þíð RCApW wÞ aýø
áõéíèA ÙpyA :úvüõð þì {ðq pHÚ ,þzÞBO þzÞBO kq þì kAk þø ûkBPÏì úü - Quôk þãñø@ ú^ òƒâ|þƒì pƒ×ñÃÒ úƒG -
!}õW [email protected]õO {OqAlñýì ô IéÚ À¿hPì ,þüBÂopPÞkpvíø ,úu þì ÿAôpOõéWpPì ûk þvÞBO àü ûpg|æBG .úâ|þì úÞ þÃOpì äƒñø@ óôA úƒâ|þƒì ?ÿoAk
óBíPgBƒu J|çÛðA óBGBýg ok ÐÚAô ÝôpÎ ïl¿Ûì úÞ BXðôA ,Izzì |æ :úâ þì ûkBPÏì
6 BO eH¾ 9 oBÞ QÎBu 117 á|çK óBßyrK .ûoAlð õãì õãG òì pG ÿkpÞ ôo QPzK
!kõG úGBPÖ@ úðq þì ,þüõzPuk ûo þì ûkBPÏì -
...... :ò×éO pùÊ qAlÏG ,kõG oBãýu ólýzÞ ëBc ok úÞ ÿkBPÏì - ôo úGBPÖ@ Ap^ :òâ|þì {ùG ! úñÞ|þì oBK õPè ôo
oBÞpýíÏO úG ,þßýðBßì ûo þƒì pƒ×ñÃÒ - pPzÞBg úÞ [email protected] þíð îø ûspè òýìs úü :lüõâ|þì úPÖpâ Qus ïApG :úâ|þì ? ÿkpÞ ÿoõW òƒüA
õO [email protected] óAõýè 1 ,oõOõì õO òÒôo ûpÇÚ 1 :úâ|þì
ûoBÞpýíÏO .rüpG áBG õO òürñG pPýè 1 ,RBükAo !úP×ýG ïoBãýy !!!kõG
}õO ÿAõg|þì !xkBG îÞ îPßýPu|æ :úâ|þƒì }Bƒz^ :úâ þì àéPì ûpPgk úG ûkBPÏì - :óAõW óAkBPÏì àðBG þzÞ úÎpÚ rüAõW

þßýð àýK qBâ ûBãPuk9999

36

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

37

{ýK ëõK þPcôA ,úñÞ AlýK }kõg ÿApG þüBW pýâ þüBW úü ëõK òüA BG þðõPG lüBy pO|òýüBK .îüoAk ó|æA õñýíø.ûoAk óApùO úéXì
AlýK ôo þüBW pOkôq BO kõG ûkAk kpì úG îø ôo .ÿoBýG ú`G BO úu òì !BÚ@ÿA| ?pPì Qzøô QvýG —
ô Qvzð|þì úðõg òüA ÿõO úÞ kõG ëBu ûk ,úñÞ pGúÞpO|òýüBKBXñüAqAïrürÎ?pO|òýüBKïpG— îø BG òðõO|þì BW IWô úü õO ÿoõW ú^ ïoAk ï|çu ,ly òßvì ûBãñG koAô úÖ|çÞkpì #
úðõg QyAk lƒ¿Ú }Bƒø|úƒ`G oBƒzÖ BƒG |æBƒc úédì úG úédì ïoAk þø úèBu lñ^ òüA !úðõGBýG .óBýGoBñÞ úPvzð ôA qA êHÚ p×ð lñ^ ,kpÞ þßýéÎ ô
qôpìA .ûqBvG óBí[email protected] ô úGõßG ôo {ýíülƒÚ qBG Bíy ,BXñüA ïlýuo úãük ó|æA ,pO|òýüBK ïBýì :Q×â ô kq ÿlñhHè óAõW úßð@|þG ,lðkq|þì Ùpc îø BG ô lðkõƒG
óôpýG ô kpÞ þËÖBcAlg ÐíW qA ,kõG úHñy|úu ?pO|òýüBKúédìïpGòýüBìpÖ|þì ?õíÎ þPgAlðA|ûAo þzÞ úWõW úðõgoBÞ — þßýéÎ ô ï|çu Iè püq lññÞlñéG Ao óBypu
ú^õÞ ÿõO ÿrýDBK þXðoBð ô koq ÿBø|åpG ,lìôA ûlýñy Bø|Ùpc òüA qA kBüq qôo úu òüA ÿõO !ú`G BO úu ?ûkõG RpHg ú^ ô|þìlñâõW {üo úÞBùð@qA þßü ,lðkpÞ
ÿõO qA .lðly|þìoô ó@ôoô òüA kBG BG lñPyAk îgq ô Bø|Ùpc þÃÏG QvðõO|þƒíƒð BƒìA kõƒG ôlðkqÿlñgqõKlðkõGûBãñGÿõOúÞÿp×ðlñ^ kAk lñéG ÿAl¾ BG QyAk ÿA|úP×[email protected]ÿBøõì
îuAô koô@okôo þß^õÞ þHýW îüõÛO {HýW þâlðq píÎ úü qA lÏG ,úñÞ îÃø ôo Bø|óõƒGq .lñPvðôk|þì úPÖBü úé¿ýÖ ôo ÑõÂõì úÞ oBãðA
ô kpÞ QyAkkBü ôo {uBƒíO ûoBƒíy ô ûBƒãñG ,Qvýð {Ûc òüA kpÞ|þì xBvcA úðAlñíPÖApy :Q×â BðôA qA þßü :kq|þì
ÿlG þéýg ÿBøoBPÖo Bø|þøBƒãƒñƒG qA þƒÃƒÏƒG qAòìþèôBíyëBìòýìqòüA!BÚ@pýìAúyBG— Quk êHÚ ûBƒì úƒu qA òƒì !òƒvdì BƒÚ@ —
!pPì 28 òýìq püq Qyõð RBýGkA óBƒñƒ^ qA ЃíƒW ÿõƒéW ô lƒðkpƒÞ|þƒì þñÞ|þì}ôpÖ{ýKÿoAkúÞþüBø|óBí[email protected]óôA ôk þP×â {èôA ,òýìq òüA ôo ïkõG úƒPyAnƒâ
!BÚ@ lýzhHG — äðq lÏG qôo úu ,îz^ îP×â úy þì koBýéýì
úðBg þG ,}ôo úPÖo óBìõO oArø 300 ÿpPì þP×â ÿkq
ÿõO pÒ|æ óAõW óBíø ,lðAkpâpG Ao }pu kpì îø {ýK úP×ø ,ïA|ÿpPzì ïqBƒG ,îƒz^ îƒP×â
.kõG ûBãñG ôA úƒÞ lƒðkpƒÞ|þƒì ûkBƒ×PƒuA ÿrƒƒýƒì@|pƒƒýƒÛƒdƒO .ØßíøúÛHÆîøóôA,ïAõg|þìlcAôoBù^ úy|þíð pPíÞ óõýéýì l¿P×ø ô koBýéýì ôk þP×â
RBÚôA þøBâ ô úñÞ {ƒíƒÃƒø QƒvƒðõƒO|þƒíƒð !îPgôpÖ{ýKûBìôkôoØßíøõOóõW— rürÎ úy|þíð úÞ ÿoõXñüA ,ûoAlð ÿkApüA îP×â
?lýPvø òì BG — pvK BG ûBãñG úüõOqôpük ,kAk|þìôo óõy|JAõW RBøBG òüpýy ,ÿqBvð ÿlìôA ,úãük úð — ô koBýéýì úu þâ þì ûBãñG ïlƒìôA ó|æA !òƒì
þüBW ôo Bíy òì ïAõg|þì onÎ !BÚ@ úéG — ápvK ,kõG ûly {Öpc ÿA|úèBu ûkqõð ,ûlXýø . ...ô îñÞ|þì JBvc
!õíÎkõGúP×âkõGpO|òuîÞîøôA}ôBýuqAúÞ ô úPvg ,lƒýgpƒ^|þƒì kpƒì pƒu oôk ûBƒãñG !òìöõì kpì ûlG Rpýg Alg !l¿ýu
.QuBñ[email protected] óõPÖBýÚ þéýg ?ïlülð ,kAkþvýDõur³Kúy|þíðúÞëõKqBÒolñ^òüABG ïBƒíO úƒÞ kõƒG ÿqôo òƒýìõƒu ,kõƒG ûlƒðBƒƒìok ÿA|úPgõu ÿA|ûõùÚ þèlñ¾ ÿôo Qvzð kpì
òüA ëBì òì ,úð Q×âô kAk óBßO Ao }pu kpì jAoõu úü úy|þíð ëõK òüA BG úÞ òýðôlG ûpPùG ÿõO boBÚ êTì ëBu lñ^ òüAok úÞ þüBø|ûBãñG ïBÚoA ô kAlÎA òüA ólýñy qA ,kõG ok ÿõéW úÞ
pßÖ ,QuA ûpù^ úGBzO lüBy ,îPvýð ApG ô oôk Õôok úãì ?þy|þì þÞBy Ap^ ,QÖpâ îyõƒì IWô Ao lðkõG ûkpÞ lyo pùy QƒíƒvƒÚ òƒüA BüAlg kpÞ pßÖ }kõg BG ,lýzÞ Rõu }rÓì
úð .îýyBG ûlük ôo pãülíø Bíy õñì îñÞ|þíð ?îâ|þì .Qzâ|þìpGþèBgQukBGoBGpøôkpÞ|þì þñýìq ú^ úy QíýÚ koBýéýì úƒu úƒÞ þƒñýìq
ôQyAkpGôoþèBíPukõzÞÿõOqAóAõWkpì koõìlüByóõOpPÖkõOòýñßGûBãðúü|æBc— ,kpÞ úvüBÛì }kõg þüAoAk BG ?úyBG úðõO|þì
!QvýèBHOõÖ úð ïpãüqBG :Q×â,lýzÞ|þìrýìÿôoQyAkúÞoõÇðBíø ÿpPìkBP×øÿBWúüêÚAlcòì.òýPyAkÿpPùG {y úðõg ëBHðk úÞ úãG ly|þíð }ôo |«ç¾A
ûlzð ÐðBÚ óAõW ,Q×â þhéO lñhHè BGôo òüA ?ôo úéìBÏì òükAk }õW ?ly þ^ Ig — .ïAõg|þì úãük ëBu àü úðõPG úÞ ûkpâ|þì þðõýéýì Q×ø
úÞ þvÞ êTì úÏÖk àü ô lðôoBg ôo }pu ,kõG pßÖ òüpG òüAõg|þì qBG Bü îýðrG lñu ,îvüõñG ÿlìôA ûqBO úßñüA êTì !Bø|úyõg Qèk BÚ@ —
ïBíO úyBG ûkpÞ AlýK ôo úèBu ûk ÿBíÏì úü JAõW þãñüpW qôpìA ,îyBG RBW òì ,þWBc !òýñÞ îøôo òýìq püq óõíø óõýéýì {y BG !Aoô òüA .úñÞ þñýzð|ûoBWA
oAqBG Aqôo òüA úÞ úPuok ,ïpg|þì ôo|òýìq òüA }õƒg úƒ^ úƒéèABƒyBƒì ,ók|þƒì QƒùƒG oôq úƒG !îPvø óõO Qìlg ok !îðBW lýüBìp×G —
:Q×â ô ly óBXýø qA pK {Ooõ¾ QuAkpÖ òýíø ,úðõì|þíð úÞoõÇñüA þèô ûkBvÞ qApPíÞAoô|òüAó|æAÿpPìkBP×ølcAô!þüBùPyA ÿA|ûlýuõK òßðôq úÞ Q×â þðAõW pvK ôo òüA
?òýPvýð îéÏì Bíy — !ï[email protected]óõWjpðúzGòýìqûoBGôkúÞ ëõK ,îø BðôA ûqBO ,Qvýð òìõO ûkrýu ûkqAôk ,kõG ûlýßO ô pÒ|æ ,kõG úPyAkpG úv×Ú ÿõO qA ôo
jpð úñËì Bíy úßñüA êTì ?ï[email protected] óõW jpð — òøo úÞ Qvø þvÞ pPíÞ úãük ú[email protected] óAõg|þì úƒG .QƒyAk þƒßüoBƒG ô ûlƒýzÞ ÿBƒø|QƒzãðA
:Q×â lükpO þíÞ BG kpì qA pPì þu ó|æA ,Qvýð QPuk õO ï[email protected] óõƒW ,ólG lüBG ïAô ÈvÚ ,óoBßølG úíø ïkpì ,ûlG ôpÖ pßÖ úG ÿA|úËdè ô ly ûpýg kpì ÿBø|îz^
úPvzðqBG ëBuoBK ,ïkõG þñÏü îPvø !Ap^ — jpð òýðq|þì ôo {Öpc òüoAk úÞ òýìq óõíø ûBì pƒø ,úƒñÞ|þƒì Ùpƒ¾ pƒPzýG óõƒyApƒG ëõƒK
!îÞpvK,úì[email protected]ù^óõW pu lüBG ôo òøo ëõK BìA þígq úü úG {ñðq|þì . QÖo
?òýðôk|þì BXÞ qA õñüA Bíy .ïly .ly lƒñƒéG }BƒW qA ô Qƒ×ƒâ ôo òƒüA kpƒì òüAîøBíy!pWCBPvìúGólGwKþPukôkëBu ÿrý^ !ûoBWA úuAô ïkpâ|þì úðõg ëBHðk |æAô —
pßÖ }kõg BG ô kpÞ rüo ôo }Bø|îz^ lÏG BOkõGûkAkQÚôôAúGúÏíWqôoBOúðõg|IcB¾ ÿBø|úédì ôpG ,óôpýG oBýG Rpu qA ôo |æBƒýg
ûkõG {ðAqõì@ {ðAk qA óAõW pvK lüBy úÞ kpÞ ?òüoAk
?ûolÛ^ óõO|ÿkõWõì Ig —
.úyBG ÿp×ð lñ^ QyAlð Quôk ,kpÞ þñìô òì kpì
!lídì ,kBü|þíð óõOkBü õñì !ÿoõH¾ ÿBÚ@ — òPÖo|þì oBXñéÞ îø BG ÿkoBýéýì òýìq pu úÞ
BìA lýzÞ|þì QèBXg þíÞ ,óõñzG ôo }Al¾
!... óBPvGk ïõu x|çÞ !þãñøpu lídì .lðkõG ûkpÞ rýO ôo óõzyõâ oBãðA Bøkpì
?þOkõg ?lídì — !ïlG {ýK îðõO|þì óõýéýì {y —
?òülG òýðõO|þì olÛ^ ûoBWA ?óõýéýì {y —
pvK ÙpÆ úG oBýPgA|þG ô Q×â ôo òüA kpì !úðõýéýì {y òýíø îükõWõì úíø !þ`ýø —
,QÖpâ }õÒ@ok }pvK lñðBìõðôA ô lìôA óAõW ô QvG ûkpßð qBG Ao òßðôq ïAlðA pÒ|æ óAõW
ok õðôA îßdì ô kpÞ ôo oBÞ òýíø îø lídì
:Q×â
:Q×â ô kpzÖ {yõÒ@ ,ûpPì Qzø ô QvýG ,Qvø òýìq püq úü —
!ÿlñø îéýÖ ûly òì þâlðq ÿoõH¾ ÿBÚ@— àƒýƒ^õƒÞ úƒðõƒgrƒLƒ[email protected] úƒü BƒìA ûoAlƒð ïõƒíƒc 38

!!}ôo îø òüA
,ûBãñG õO koô@ ô QÖpâ õy îéÏì Quk lÏG
ô ÐíW ôo óõykõg ókõG BXðôA úÞ ÿp×ð lñ^
}oBƒPÖo pƒÆBƒg úƒG lƒíƒdƒì ,lƒƒðkpƒƒÞ oõƒƒW
ûkpK QzK úÞ ÿoôBíu qA ô kpÞ þøAõgonÎ
rýì ÿôo ô Qhüo ÿB^ ,kõG ÿA|ûkoõg áôp^

.kõG óBXýø qõñø }Bø|îz^ õO ,QyAnâ
!lídì þPgBƒñƒy õƒñƒì õƒO oõƒÇƒ^ Iƒg —
ôo Rkõg úâA úÞ ÿly åorG olÛðôAõO úéèAByBì
lídì óõíø úÞ ly|þíð ïoôBG ÿkpÞ|þíð þÖpÏì
BK úG ÝpÛzÚ x|çÞpuqôopø úÞ þyBG ÿA|ûrüo

!kpÞ|þì
úPHèA ïkpÞ ày ëôA ûBãð óõíø õƒO BƒÚ@ —
þèô lükq|þì Bñ[email protected]þéýg ,lýüBíy îPvðôk|þíð

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
39
AkpÖ wK AkpÖ BO !úyBG ,ïAõg|þì ÿoAk|þì úãð !îÞpvK òýP×â ô óôpýG lüpG lýPuAõg þPÚô
oBÞ|þ^ îñýHG IñXG ,Bø|ïoAlð QÚô pPzýG úèBu lñ^ ô QvýG þüAlg .ïkpÞ ày õùü
!!Íõ×dì îø QéýPýy ,þñÞ|þì .îPÖA|þì Bíy kBü ápvK úâ|þì þÞpø
ôoþyõâlÏG,kq|þìôoBø|ÙpcòýíøoBGpø ûlüpK Iè þßHéÏðõOôo þüB^ ÿoõH¾ ÿBÚ@
:Q×â ô QyAnâ :Q×â ô Qhüo
AlýKRApG,úyBGÁpÚQèk!ÿoõH¾ÿBÚ@— ?ÿlyÿoAqBGôÿlýuoRô[email protected]úGûpg|æBG—
úPPìlg ok líì úü ô ûBãñG úü BXñüA ,îñÞ|þì ïô[email protected] îP×â|þì úzýíø Qvýð óõOkBü !úð —
ôo þvÞ ÐÚõì óôA ÿBø|ú`GqA þPuAo !QvGok {íø Bíy !îzG }ôpÖ ûõýì ûlñü@ õO úÞ úñüA
?|æBcBOÿlük îüAõg|þìòâþìúíøòýP×â|þìôòülülñg|þì
úG ókAk ôo úuolì úÞ ëBu óõíø òì !úð — òì kpâBy ,îýzG óBHég ô xlñùì ô pPÞk
úG þèBu YñKoBù^ úü ,îPÖo BXðôAqA ,óBPupýGk óõìBüôö o ,úãük lzð !úzG }ôpÖ ûõýì kAõg|þì
þGBO|þG {ðBìBì BGBG úuAô úÞ îìõðBg pÆBg {ýK ó|æA ,òßvì oBÞ õO îükq !BÚ@ lüpK
úÞ lÏG óBPupùy îPÖoô îPÖpâ þèBÛPðA ,kpÞ|þì þüAoõW úü ,úðôA úuAô BXñüA ,îíyAkAk
òüAõO îø ó|æA ,ïlülðôo þvÞ úãük îPzâpG óõOBøBG þéýg ,òýñÞ ë|çcõñì BÚ@ .îzßüpy
þPzÞ ,úéùu úÞ }oBG BG pPy ûly JApg oBÞoBGúü!|æõìúGúøBýuïôo,ïkpÞkoõgpGlG
ÿBø|ú`G óôA úG úupG ú^ úy|þì îâ îø àýðBPüBO !õñì lýzhHG ,kBPÖA Bì úG Bíy
!óly ÿA|ûoBÞ óõykõg úuAô ó|æA úÞ àý^õÞ qAþãñøpulídì,kqÿlñhHèÿoõH¾ÿBÚ@
kBýLíèAúüõOBñýuïlükóõürüõéOõOÈÛÖoBGúü xok úßñüA îÒpýéÎ úÞ kõG þðAqõì@|{ðAk óôA
ôïô[email protected]ápvKóõíøqõñøòÞoôBG,ûkoô@ëAlì úzýíø ,QyAk {Puôk ôA BìA lðõg|þíð
,õO úÞ }kpâ àñýÎ óõíø BG ,kõG óõg|xok ÿõO ,Qvzð|þì x|çÞpu îËð þG ô úPhéy
ô ÿkõG úPyAkpG {×ýÞõO qA }qoô äðq ÿõO àyAõèrýìpüq,kAk|þíðxokúGëkîøx|çÞ
!ÿoBhGúèõèõOÿkõGûkpÞîüBÚ QÖo|þì {Þ Ao Bø|ú`G JBPÞôpPÖk ,koõg|þì
RApÆBg ókoô@kBü ,QÖpâ }A|ûlñg lídì ÿoBâkBü óõyôo úãük ÿBø|ú`G ÙpÆ qA ô
ûoBWAôòøoôúðBgôòýìqÿ|æ|úG|æúÞÿA|úñùÞ {WõÏìôYÞÈgóôABGoBG|úüþPcQyõð|þì
ôo {côooBãðA kõG ûly îâ þyôp×GôqBvGô ÜÖõì :kõG úPyõð ÿlìpu òývc pPÖk ÿôo
:Q×â.kõGûkAk|çW õO îéÏì ÙpÆ qA ÿoBâkBü . îÞpvK þyBG
eH¾qA ,ïoAlð QuôkôooBÞ òüA òì !BÚ@— !!ÿoõH¾
úG îülG ÿoApßO ÿBø|Ùpc lüBGoBGoArø Iy BO ô ûrHu QuõK BG ÿpvK ,ôA ÿôo õéW |æBc
ï[email protected] úÞ ûpýì ô kBýì þü|æõK úü !úéèA|Üég koõg ô pÒ|æ ÿBø|Quk úÞ kõG þzýì ÿBø|îz^
óõyqBu úG lüBG ûqBO !|æõì úG úñÞ|þì ØÞ óBÇýypvK ó@úG aýø }A|ûlýzÞ ÿBø|QzãðA
....ô îüoõg|þì îvÚ ,îýâ|þì Õôok ,þ¿ÚpG Bø|ÐÚõì óôA êTì qõñø þèô koõg|þíð êGq ô
!!|ç« ¾AòÞ{èô .kpÞ|þì Ì×éO þðõGq áõð ôo >x<
þPÎBu àü ?pHg ú^ àìBýu ô xôBýu qA úðõg óõOApG ûly îø äñupüq qA òì !BÚ@ —
ò×éO ,lðkpÞ oôpì Ao Bø|ûpÆBg ô lðkq Ùpc ïôo |æõì úG ,òýyBHð óApãð Bíy ,îñÞ|þì AlýK
:kqäðq óõì|ë|çcAlgôoõO,îñÞóõOBãð|«ç¾Aúy|þíð
ïkõg úuAô û[email protected] !äñyõø ÿoõÇ^ !îðBW — óAoôkóõíøêTì,kq|þìÙpcrüo|úü!BÚ@òýñÞ
óBí[email protected] Q×W ,óBø@ ?úu ÜüBÛy pu ,kõG Bü kpÞ|þì ÿoBÞ|JApg QÚô pø úÞ óBPvGk
,òýü|çüô úÞ BðôA þèô ïléG ,ïléG ,þðBÛèõu óBøpG ô úü@ ô êýèk lñO lñO ly|þì }AõÎk
îP×â ,úy|þíð pPzýG òìõO {y ,Bø@Bø@ ôo òüA ,QyAk ÿA|ûkBÏèA|ÝõÖ }õø ,koô@|þì
QHd¾ }BøBG ïkõg ,úyBG ,òì BG QéýPýy BG úÞ QyAk pHg ,Qvðôk|þì ÿoõH¾
!úPvýGQvýGRoBÞ,úñßðkokQPuk,îñÞ|þì îø óõy óõg ÿõO ô úñÞ|þì þâlðq {üokBìBð
,QyAnâ ôo þyõâ.ÌÖBcAlg ,îy RAlÖ úzýíø}Bø|ûpíðúíøòüABGóoAlðþGõgÐÂô
êTì ,kpÞ ûBãð }A|ûpù^ úG ÿoõH¾ ÿBÚ@ x|çÞ óõg|xok qõì@|{ðAk oBù^ úu lc ok
ûpíð ,Qhu óBdPìA úüõO úÞ kõG ÿqõì@|{ðAk .kõG
ÙpÆ qA ÜüõzO pËPñì |æBc ô úPÖpâ þèBÎ úG ïAlì ô kõG úPÖpâ ôo þyõâ lídì
.úzíéÏì .kq|þì äðq ÙApÆA ÿBø|ûBãñG
ôóqúüëBì,oAk|ÉBýc,QuAúðõgúü!BÚ@— úãük û[email protected] ,ïAõg|þì ïkõg úuAô úðõg úü —
àý^õÞ ú`ÒBG úü ëBíy òPÖo úÞ úñvì pøõy l¾ úG ÿqôo ïkõg òìôo BÖpc òüA !Býð úuõu
úG ÿqBýð þéýg ,óly òÞBu BXðõíøô ólüpg ïAõg|þì ïkõg úuAô îâ|þì ,îñÞ|þì IèBÚ p×ð
ólG ôo óõzðõg óAõg|þì ,óoAlð ûoBWA ô ëõK kBPzøîP×âòì|æBc,úyBGÿpPìkBPzø,úãük
úÞ úy|þì þøBì úu ,òEíÇì ï[email protected] úü Quk ïpýâ|þì Q×u ,ûoAlð ÿkApüA ly îø kBP×ø úâA
îüoAk|þì úãð Bì ôo Bøkoõì oõW òüA .úýèBg îø úüApÞ úñìõO {y îzýK ëõK !úãük kBýð êy
BíyQívÚpßyôoAlg,þüAqôoòý`íøúuAô õOþèôîðôk|þìôoBñüAúíø!BGBGîðôk|þì,ïoAlð
óBüBK .ly úÞ óõüqBÞA ÿAkoõì óôA qA ,kpãG ôo|RBø|êüBÖ

óApùO úéXì

ïBñùG Qynâpu xBuApG

BW pø .lðkpƒÞ|þƒì aƒK aƒK úƒíø #
QzK Ao Bùð@ ÿBø|úìrìq ÿAl¾ îPÖo|þƒì
,|úuolì |ÿõO ,|ú^õÞÿõO ;|ïlýñy|þì ïpu
.BøõíÎ ô Bø|úíÎ ô åorGokBì ÿ|úðBg ÿõO
Rõßu ïkõG óBìkõg ÿ|úðBg þPÚô ÈÛÖ
olK Üø Üø ÿAl¾ QÚô ó@ô ly|þì îÞBc
ÿAl¾ Bü QÖpâ|þì Ao BùñüA ÿ|úíø ÿBW
qA |{ýG Ùp¿ì pSA ok úÞ}A|úPvg ÿBøBK
ÙpÆ úG òýìq ÿôo ,|{hG ï[email protected]ÁpÚ lc
.ly|þì ûlýzÞþüõzPuk Bü úð[email protected]
úPÖpâ kBü .lP×ýG òì kBü ly|þì Rolð úG
JBPÞ pu ;|îüBø|xok pu îñýzñG Al¾|þG ïkõG
lüBýG åorGokBì BO ïõy pËPñì ô óBPvGk ëôA ÿBø
lñPyAk oAp¾A úýÛG ô ôA .koôBýG AnÒ óBì|ÿApG ô
òì |Ð×ð úG ÿoõW òüA lñP×â|þì .|óBy|{ýK ïôpG
ô Qgõu|þì olƒK ÿApƒG îƒèk ,|òƒì BƒìA QƒuA
okBì úÞ oõÇðBíø .|ïoAnãG {üBùñO îPuAõg|þíð
.kõG ûkpÞ {ÞpO |þíco|þG BG
qõñø .|Qynâ|þì }A|òPÖo qA ÿA|úP×ø úu
ô úƒðBƒümõƒì ÿBƒø|ûlƒñg ÿAlƒ¾ îƒPvðAõƒO|þƒƒì
QHd¾ ò×éO BG þðBùñK þPÚô Ao }A|þÞpüqpüq

xõvÖA äðpìõG ,|òýãíÒúzýíøokBì.|ïoôBýGkBüúG,kpÞ|þƒì
kAlýG ô kAk ÿA|úðBùG pø úG úÞ òì þH¿Î ô ûkpvÖA
îßPÞ lýzÞ|þì {éýì pâA ô QgAlƒðA|þƒì ûAo
.kõG ûly ï[email protected] þéýg [email protected] |ÿBø|ûBì ó@ þÆ ,kq|þì
Ièpüq ,AnÒ ókpÞ Quok ÐÚõì þPc þƒøBƒâ
}A|ûpù^ ïBíO kBy ÿlñhHè ô lðAõg|þì ÿqAô@
.lðByõK|þì Ao
koAk þÚB׃OA Qƒ×ƒâ|þƒì ïA|úƒðBƒÞkõƒÞ wƒc
BGô îPhüo þüõzPuk ØÞõLìBy ÿoAlÛì îèk «|ç¾A .kõy IOpì ÑBÂôA BO þøBOõÞ Rlì pOkôq þéýg Qhu VkAõc ëk ok ï[email protected] .|{zhG QvðAõO|þíð |ïA|úƒðBƒâ|úƒ`ƒG òƒøm BƒìA lƒPƒÖA|þƒì
ÿBø|þüBLìk ïkõG òEíÇì .|ïkpƒÞ {ƒÛýÚo [email protected] qAlÏG ïokBì .Bƒùð@ |{ƒýK ïôpƒG QƒuAõƒg|þƒíð fôo .kõy|þì åorG ,kôo|þì oBƒËƒPðA |úƒ`ð@ qA úßñüA qA ÈÛÖ .lñÞ kBXüA ÐüBÚô òýG ÿA|úÇGAo
.ly îøoõÆ òýíø .koõg løAõgrýè |}A|ÿpGA kõWô BG ô kõG ûkpÞ ZAôkqA A« klXì ,|þƒüAlƒW ÿ|úPuõK Ðüpu þéýg îø òì ûBñK|þG ô ûoB`ýG |QgAlðA|þíð ûAo AõÎk ô kpÞ|þíð pùÚ olK BG pãük
kõG ëBclG þéýg okBì ,|îPzâpG úuolì qA þPÚô ô lG þâlðq úßñüA ÿApG òƒì ÿBƒøBƒÎk ÿ|úƒíø òýèôA úðB×uCBPì .|QyAnâ oBƒñÞ Ao }A|þƒÞkõƒÞ BO ôk ,|îPhO ÿõO ïkõƒHƒð oõƒHƒXƒì Bƒø|Iƒy ô
.lðBupG óBPuoBíýG úG Ao ôA BO }pøõy pËPñì ô pvíø BG A«pøBÊ lƒyBƒG úƒPyAk ÿlƒñüBƒyõƒgBƒð ,|QƒðBƒýg ïõƒù×ì îƒPÖpƒâ kBƒü úƒÞ þƒüBƒørƒý^ òüA qA ô îølG oBzÖ îyõâ ÿôo Ao îüBø|Quk
ûkõG òì ÿlíÎ ÿ|úzÛð òüA lýíù×ð wÞ aýø QÚô aýø pãük ,olK .kõG þüBùñO ô ÿkBíPÎA|þG óBy ÿAl¾ ûpg|æBG BO îÇéÓG |ûlðk ó@ úG ûlðk
BO ïAõÚA ÿ|úðBg |óBýì óAkpâpu ïly ûoBGôk þèô .kõG QhHyõg }lülW úßñüA BG .|QzãðpG {ÛGBu ÿkBÎ þƒâlƒðq |úƒG .|ïkõG ëBdyõg ,|îGAõhG îðAõPG ô kõzG ЃǃÚ
úG QÚô aýø .ly pPùG þíÞ olK ëBc þPÚô ïpWq Bùð@ þíýí¾ oBPÖo ô Bø|ûlñg ólük îø ïokBì BG }oBPÖo ô kõHð úðBÛyBÎ {WAôkqA pßÖ þèô koAlð Quôk Ao ïolK ,okBì îPvðAk|þì
|þP¾pÖ lì@ Býðk úG úÞ ú`G .|îPzãðpG ïokBì ërñì ïly úWõPì lÏG þíÞ úÞ Áõ¿g úG .kAk|þì Ao ôA {HéÚ úO BìA lýuo|þíð pËð |úG þ×ÆBÎ þéýg |ÿõOoBGoArø .|QuA ÿkBÎ ÑõÂõì òüA ïkpÞ|þì
lì@|þì BølýÎ þøBâ .|QyAnãð þÚBG òì ÿApG qA pK ïkõWô ïBíO ,lñPvø óBylðqpÖ lèõO pËPñì .|úñÞ õ×Î Ao ôA ûBñâ QvðAõO|þíð ô QyAk Quôk úG oõHXì Ao óBìBì úÞ ïkõG ûlýñy óBy|ÿBøAõÎk
þPÎBu àü ô åorGokBì ÿ|úðBg ok îø ó@ îðlük Yðo oõÆ òüA olK kõHð Üc .kõG ûlƒy Rpƒ×ð lyoBíýG úÞ lýzßð ëõÆ |þéýgô QvßyolK åpì qA lÏG lðlýupO|þì óõ^ lðA|ûkpÞ ZAôkqA
óApâ ÿBø|úülø îüApG ô óAoõƒPuo kpƒG|þƒì Apƒì ÿoBÞ lüBG .lñyBƒG ëBƒdyõƒg Bƒùð@ ô lƒzßG ókpâ ëBGôô lðBíG BùñO ,|}okBì ÿoBíýGôolK
Ao ïolƒK ô ïkõƒg ïBƒÛPðA |ÿoõƒÆ ô ïkpƒƒÞ|þƒƒì .ly ôA qA ÿoAk úãð úG oõHXì åorGokBì ô QyAk ôA |æBc ô kõy úýÛG ô {üBøokApG ô pøAõg
.lüpg|þì QíýÚ úzýíø úPHèA úÞ okBì ïkõG ûlýíùÖ .|îPÖpâ|þì îHÚApì |ÿA|ûoôk Bø|úíÎ ô BøõíÎ òüApƒGBƒñƒG
ïBƒíO QƒuAõƒg|þƒì ÿoõƒƒÆ òƒƒüA oBƒƒãƒðA lì@|þíð {yõg |óõ^ ,|ïkq|þì {üAl¾ }õùì NõO {Ûð ÿB×üA qA lÏG ûpg|æBG BƒìA .lƒðkõƒG .|QÖpâ|þì |ïBÛPðA úíø qA
ëBu oBù^ úu .lñÞ þÖ|çO Ao {üBø|þPHdì|þG QuA IÚApì þéýg ,koAk ÿlðqpÖ lðAlG þvÞ îýí¿O BGBG JBýÒ ok úPHèA B« Û×Pì úíø ,|ëBHOõÖ êGBƒÚpƒýƒÒ ô áBƒñƒPƒzƒcô ,|iƒéO|þƒìBƒÛƒPƒðA 40
ok okBì oõÃc ô lñPÖo oõzÞ qA Bùð@ îø lÏG .|ïlýzÞ ÿA|úðBTýHg ÿ|úzÛð wK .koõhð òýìq ÿApG îÞ Quk ,lðoBLvG ïokBì úG Apì lñPÖpƒâ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

Aook þvÞ îükqok ú^pø BìA îülýuo óBy|úðBg JApg |úíø {ýK Ao ôA BO lñPvø ÿA|úðBùG ëBHðk úÞ õXzðAk .|ûBãzðAk îPÖo Jp |àü ô xok ô þPvK |ÿBø|úPvG úG ly p¿dñì òì þâlƒðq
òüA Q×â ô lì@ oAlüApu pu [email protected] .kp߃ð qBƒG ,kpÞ|þìØüpÏO}A|þâlðqqAúÞoõÆòüA.lññÞ úìAkA Ao ïA|úìBðpG ÿpPzýG w×ð úG kBíPÎA BG ïly fpÆ qA pPzýG ëBu pø úÞ þßüpHO ÿBø|RoBÞ
oõÇ^ þèô .|QuA þèBg {ýK ûBì úu qA ,lcAô þPc lüBy ô kõG ûlýzÞ kok ïkõg êTì îø ôA ú`G Qzì àü îüBø|úíÏÆ pƒãük |æBƒc .|ïkAk pøõy úÞ ïlýñy îø ó@qA wK .lì@|þì ïlG óBy
Ao óõvÖA êýìBÖ ïBð .kõG òßíì ÿrý^ òýñƒ^ ZAôkqA ,okBìôolK þüAlW ;|òìqApO|ûlük |Yðo Ùlø Ao þüBøpPgk .lðkõHð úíhK ÿA|úƒuolƒì úG ÿA|ûlüBÖ ú^ pãük BìA .|ûkpÞ {ÞpO }õùì
ûBHPyA Ao lcAô ÿ|ûoBíy úÞ lýìA òüA úG îP×â îèBýg úG ...ô ÿokBìBð BG þâlðq ,olK klXì þâlðq lñPvðAõO|þì |ïAlÞ pø úÞ ïkAk|þì oApÚ .kõG olK ô òì ÿ|úðBhíø ,|Rp×ð .|QyAk Bì ëBc
Ao þâkAõðBg |ïBð òüA BG þvÞ þèô îýyBG úPyõð BGôîýíù×GAopãülíøÙpc|JõgîýPvðAõO|þì ôk BG îüBø|Iyô Bøqôo .lññÞ Ñôpy Ao ápPzì úð .lñÞ Bì þâlðq koAô Ao þðq QvðAõPð |wÞ aýø
ÿ|ûoBíy óAqpè þüBø|Quk BG .|QƒgBƒñƒy|þƒíƒð Bì qA þéýèk aýø|þG úÞ îýupG þzì[email protected] úG îø þøBâ .|Qynâ|þì þüôo lñ^ BG ,|úð úÞ þüôo úýÛG ÿBƒø|}|çƒO úƒð ô åorƒGokBƒì ÿBƒøoApƒ¾A
þèBc BG .kõG }õìBg úÞ îPÖpâ Ao {éüBGõƒì oBG òýèôA ÿApG .|ïkõG }A|úP×ýy .kõG ûly Ôüok úƒÞ lƒðlƒy|þƒì kBƒüq ïpƒG ô oôk kApƒÖA olƒÛƒð@ .løBßG ôA þñýGlG ô |þhéO qA þÞlðA QvðAõPð
Ùpc wÞ aýø .|îýPzâpG úƒðBƒg |úƒG ,|JApƒg ÿA|úËdè BO îñßG ÿoBÞ pø îPuAõg|þì ïpíÎok óBñ^ ,|þðBìq ô ïkpÞ|þì þÆBÚ Ao óBƒy|þƒìBƒuA ok BìA Qvýð kBíPÎA êGBÚ þðq aýø Q׃â|þƒì
ëõâ ÿoõWlG úÞ ïkõG ûlýíùÖ òì BìA kq|þíð ïkpÞ|þíð|áokôlñýzñG}A|ûpù^ÿôoúGlñhHè îüApG p×ð àü ÈÛÖ oõÃc úÞ |ïly|þì úPvg òüA ô koõhG Qvßy ûoBGôk lýupO|þì ,|ê¾A
þùýWõO óõvÖA |îPyAk lýìA qõñø .|ïA|ûkoõƒg úìAkA Bì þðBùñK ÉBHOoA .|ïôo|þì õu òýìAlÞ úG .kpÞ|þì QüB×Þ
ïAlÞpø ;kõG ïõéÏì úzýíø ApWBì[email protected]úPHèA .kõHð oBÞ ok þñPuBgpG BW qA pãük «BÏÇÚ oBG
Ao ïkõg ûlñÞ pu Õpì êTì úHñy BO wK koôBýG |«ç¾A þƒøBƒâ ô ïkpƒÞ|þƒì Bƒøo ÿA|úƒðBƒùƒG úƒG Ao îø ïBÛPðA úG îéýì ,ly|þìpOlñéG ïlÚ ú^pø
QÚô |ëôA eH¾ úHñy .|ïkq ÙpÆ ó@ô ÙpÆ òüA ô ïly|þì IýÒ ÈÛÖ ,|ïkAk|þíð îø þdýÂõO ïoAnãGoBÞpu Ao BøpPgk úßñüAqA .lýzÞ|þì lÚ
.kõHð ÿoBßðBùñK ÿBW pãük .|óBy|QÞpy îPÖo .lðkpãG |îèBHðk ëBìoõÞ ëBìoõÞ BO îPyAnâ|þì àyA ô îñÞ óBy ÿBøo óBykBíPÎA IéW qA lÏG ô
.lðly IXÏPì ïoõÃc qA þéýg {üBøoBßíø þvÞ ÿApG îHéÚ QÚô aýø úÞ kõG BXñüA IýXÎ îüonãð Üc qA .|ïkpG|þì |Rnè ,|ïoôBýG ok Ao óBy
lDõu úG }krìBð BG Iy úHñyoBù^ óõvÖA lñP×â þüBøpãzè þøBýu Bùð@ ÿ|úíø oBãðA .lýLO|þíð ïoBýPgA ok Ao ïq|æ óBGq ô pu ô pøBÊ îø QÏýHÆ
.lƒñÞ þƒâlƒðq BƒXð@ úƒzýíø ÿApƒG BƒƒO úƒƒPƒÖo ïA|þðAõW ÿ|úñd¾ qA ô lðlì@|þì lüBG úÞ lðkõG úG kBíPÎA ô êýhO RolÚ þíÞ .kõG úPyAnƒâ
pHg ô ûkpßð þËÖBcAlg |òì qA lñPvðAk|þíƒð þé¾A {Ûð ÿ|úzýKpñø úG QGõð BO lñPynâ|þì qA òì úPHèA .kpÞ|þì ïpð Ao BøpPgk pPzýG ,|w×ð
òüpýy ô ôA ëõâ oõƒÇƒ^ òƒì úƒÞ lƒñƒPƒyAlƒð BƒG .rƒýƒð îPƒìlƒg ,lƒy ïBƒíƒO îuok .lƒupƒG oôk :|îPyAk ïkõg ÿApG þñƒýƒðAõƒÚ ëôA óBƒíƒø
BO lñ^ .|úðBg îPzâpG .|ïA|ûkoõg Ao {üBø|þðBGq úG îükpÞ Ñôpyô îükq ÿpPÖk îüBø|þu|çßíø îèk .|ïkõG ûlýzÞ Èg Ao êƒýƒìBƒÖ ô BƒøBƒñƒ[email protected]
JAõgokô ïlýGAõgô ïkoõg {hG ï[email protected] ÁpÚ |úG BìA lðAõg|þíð óBì|Zpg ô êgk êüAôA .oBÞ .lP×ýG Bø|óBGq pu ,|óBPuAk òüA QuAõg|þíƒð
lðlì@|þì îÖpÆ úG úÞ ïlük Ao þüBø|äðpìõG ûõHðA þÞ ïlýíù×ð òì ô ly pPùG QýÏÂô YüolƒO ûlýñy ïpu QzK |aK aK ïpíÎ ïBíO ÿ|ûqAlðA|úG
ÿBø|úGp qA îPvðAõO|þíð ïlüôk|þì ú^pø òì ô .|ïly óõvÖA oõvdì Ao îøAo {ì[email protected] îPuAõg|þì ÈÛÖ |æBcô ïkõG
þüBOlñ^ô àO àO ,Bø|äðpìõG .|îñÞoApÖ óBy úÞ kõG þüBø|QÞpy qA þßü þégAk pülìôA úâ ô ïkpÞ|þì |}qoô ,|ïlðAõg|þì xok .|ïôpG
ó|æBð ô þígq òì ô lðkoõg|þì îOoõ¾ ô pu úG lñ^ ÿqôo þøBâ .|QyAk ÿoBÞ ÿ|ûkôApì Bì BG ok ô îPyAnâ|þì BøpPgk pu úG pu îø þøBâ
.|îñÞ êídO Ao úGp òü[email protected] BO lüBG îPvðAk|þì rW þÖpc úßñüA BGô îükpÞ|þì QHd¾ îø BGoBG .|ïkpÞ|þì QüBÂo xBvcA ïA|þâlðq qA ÑõíXì
òüA þéDBvì ô êüõdO óBìq ô }oB×u ô oBƒÞ ïpËð úG .|Qgõu|þíð Bùð@ ÿApG îèk QÚô aýø
óBüBK ,|R|çíW òýíø þèô ,ly|þíð ëlGô ko þñýñ^ qA qôo pø ;lðkõG ïkõg êTì Quok óBy|ïBíO
ÿAô .kpÞ|þì kBXüA îHéÚ ok Ao |þ¾Bg wc ûkBu qA lÏG ô lðlüpK|þƒì ÿA|úƒgBƒy |úƒG ÿA|úƒgBƒy
41 úvéW Bü QÖpâ|þì þ¿gpƒì ôA úƒÞ ÿqôo úƒG ,lÏG qôo lñ^ lñP×â|þì ÿpvK pø BG þüBñƒ[email protected]
ïqôo .lñÞ QHd¾ |òì BG QvðAõO|þíðô QyAk
úÖ|çÞ olÛð@ ô Qynâ|þì ëBu àü ÿ|ûqAlðA|úG .lñðrG ÔýO Ao ôA þGBvc BO QuA óBylèõO
.|QuA lG îèBc lðlýíùÖ|þì úíø úÞ ïly|þì àyA óBy ÿBƒø|þƒÃƒÏƒG ,|þƒüAlƒW ЃÚõƒì
.|îPyAnâoBñÞ Ao óApãükô ïly óõvÖA lñG ÿBK pýSCBO òì äñu ëk úG Bø|úüpâ òüA BìA lñPhüo|þì
ÿ|úíø .|QyAlð þPýGAnW îüApG þíülÚ ÿqBG ó@ ô àyA ,qBHuõø ó@ôs óôk àü ÿApG .|QyAlð
pãük ïBÛPðA ô lñPgBG äðo ôA {ƒýK BƒøpƒPgk .lýuo|þì pËð úG óBu àü þOôB×O|þG ô lñhHè
îƒèk .kõƒƒG ûkAk Qƒƒuk qA Ao kõƒƒƒg ÿBƒƒƒñƒÏƒì îPyAnâ|þì óBy|þâlðq pG úÞ ÿpýSCBO úG þPc òì
.|ïkpÞ|þì Zpg {üApG ëkô óBW BG òìô QyAk ô þÏýHÆ |þâlðq ,lÏG úG ó@ qA ,|QuAõƒg|þƒì îüBø|ûlÎô ô òì pÆBg úG úßñüA ;|ïkAk|þíð }qoA
ok óõvÖA ÿBø|ÿpøAõgBð qA þßü úƒÞ BƒXð@ qA {Puôk úÞ ÿpPgk BG .|îyBG úPyAk þƒèBƒìpƒð IÛÎ oõßñÞ qA ,lñPƒyAnƒâ|þƒì oBƒñƒÞ Ao xok
qA þPc Ao ÑõÂõì ,kõG ëõÓzì QÞpy óBƒíø ô ÿkBy BG Ao þ[email protected]ÿBø ëBuô îñÞ ZAôkqA ,|ïoAk ô ûkAõðBg {ýK óBy|QýTýƒc Bƒü lƒðkBƒPƒÖA|þƒì
úPyAk úãð óBùñK îø îðBPuôk |òüpƒO|þƒíýí¾ BG |«çìBÞ þPÚô îø qõñø úPHèA .|îðAonãG |QüBÂo ,|òì ÿ|ûlýÛÎ úG .|QÖo|þì ëAõEu püq óBýÖApÆA
ôAoBñÞAoïkõg,Büôö ook.koõhðúGpÂôABOïkõG îðAõO|þíð úÞ ïlük|þì ,|ïkpÞ|þì Rõég ïkõg òüA .kõG óBy Üc ,lì@|þì óBypu þü|çG pƒø
.|ë@|ûlüAþâlðq|àüIcB¾ôïlük|þì qA ûpg|æBG ,|ày .|îñÞ kBíPÎA ôA úG l¾okl¾ pG óBy ÙpÆ úG úÞ kõG óBykõg ÿBøoBÞ ÿ|úXýPð
ïBð QHS {ìBð úG þñýyBì ôA {ü[email protected] ÿApG .ly|þì îcôo koAô rüorüo ô lì@|þì ÿA|úyõâ úð pãì .|äðpìõG àü êTì |Quok ;|Qzƒâ|þƒì
|çÆ {üApG ,lì@|þì îPuk úG ëõK ú^pøô ïkpÞ ëBHðk ûBâ@kõgBð |þéßy úG ú˃dè pƒø ok òƒì .lññÞ þâlðq ÿpãük oõW lñPvðAõO|þì úßñƒüA
òýyBì ûpg|æBG .lyBG óBì|úüBìpu BO ïlüpg|þì ô þüBÖô|þG ÿ|ûlñøk óBzð úÞ îPzâ|þì ÿoBPÖo ô lðôpð ÿA|úËdè |ÿBø|ÿkBy ëBHðkô lñyBG áBK
äñýÞoBKok Ao ó@Q×â óõvÖA .lðkAk êüõdO Ao qôopøô îPÖBü|þíð ÿA|úðBzð BìA .lyBG {PðBýg îø þÛícA pø .lðoõhð ëõâ þcõƒè ûkBƒu BƒG
úG óBì|ÿkrìBð BO ô koAnâ|þì {ðBPuôk qA þßü Ao îèk îø ûpg|æBƒG .|ïlƒy|þƒì úƒPvGAô pƒPzýG òì |êTì þüBøpvK úÞ þüBýðk líù×G QvðAõO|þì
úG ÿA|úHñzXñK kõG oApÚ .lüõâ|þíð }A|ûkAõðBg .|ïkAkZAôkqAkBùñzýKôAúGôïkpÞúèlßü þWoBg kõWô ,lðqBu|þì óBy ÿBø Ùpc ok
ô olK ,Bø|úƒíÎ BƒG .|îƒüôpƒG |}A|ÿoBƒãPuAõƒg qA{ýKQuApPùGîñÞ|þìpßÖúÞîP×âúPHèA ÿ|úíø BìA .lñÞ AlýK QÛýÛc lðAõO|þíðô koAlð
qA þâorG êâlHu ô ûkpÞ QHd¾ îâorƒGokBƒì óõvÖA.|îýuBñzGAopãülíøpPzýGþíýí¿Opø lñð|æõHÛG óBykõg úG lƒñƒPƒyAk |Qƒuôk Bƒùƒð@
oApÚ Bùð@ BG ïA|úðAôpK úíÎ .|ïkAk }oB×u ,|{ýK kõG ÜÖAõì B« ÚB×OA .kpÞ IXÏO úð ô koõg BW úð þâkBu úG ô koAk QýÏÚAô þðBùñƒK ÿBƒø|ûlƒÎô
ok êGBÛì p¿Î oBù^ QÎBu pu .kõG úPyAnâ {üBø|ÿpøAõgBð Q×â|þì .kõzð pHgBG þƒvƒÞ
.lýuo þPhHyõg úG óAõO|þì
oBÞpu ok þü|æõÆ lü úßñüA BG ô îPÖpâ îéLük
úG ïlýHv^ þOlì ÿApG ,|îPyAk ïkpì òPyAnâ

óApùO úéXì

42

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

43

þñÏü .|QyAk Rp×ð ÿoBßýG ô þñýzð|úðBg qA úÞ îPÖpâ îýí¿O ,|ïkpÞ ÐíW álðA ÿA|úüBìpu ûAo ûBãzðAk úG Bùð@ qA ïAlÞ aýø .|ïkõG pO|ûkAoA BG óApùO úéXì
lñýzñG úðBgokoBßýG úÞ kAk|þíð ûqBWA }oôpÒ úÞ Bø|eH¾ ú^ .|îñÞ |wýuCBO ÿA|úvuõö ì ïkõg êý¿dO ápO ,|ïokApG ôk pø .lðkõG ûkpßð AlýK
ZoBg úðBg qA ,kõG ûlzð òyôo Aõø qõñø ôk pø .lðkõG úPÖpâ {ýK ok Ao óBìolK ûAo ô ûkpÞ ,lülW ÿBø xBHè qA pK ÿlíÞ #
.lñÞ òýìCBO Ao ôA ZoBhì {ß^õÞ pPgk ô úðBHy |QcAo JAõgqA úÞ Bø Iy ú^ô ïly|þì lðkõG ûkpÞ ZAôkqA |òýüBK þéýg òuok ïpøAõg ô êéXì ÿA|úðBg ,|QíýÚ óApâô oAk áoBì
qA ô kBPÖA ÿoBíýG pPvG ok ,lÏG þOlì þèô ÜÖõì ô îupG îÖlø úG BO ïkpÞ|þì þyõK îz^ úG ÈÛÖ ,|þðkq ëBTì ÿA|ûkAoA ô oBßPzK BG òì ô ÿpvíø ô pùy ÿ|úÇÛð òüpPùG ok àýy
Ao }[email protected] ÿBø|w×ð þPÚô .|QÖo óBì|óBýì |îðAõPG BO ïkõG ókoô@ ok ëõK ô xok pßÖ úýHy lüBy .Bíýu }õg ô JAnW ,lñéGlÚ
BG ô QÖpâ Ao îðBPuk QHdì ô pùì BG ,lýzÞ|þì !|ïly îø òüA ,lñÞ ûõéW òüpýy ëBýg ô Büôö o àü
úÞ QuAõg òì qA lÏG .kpÞ pßzO òì qA ûBãð oBßPzK ô }|çO ô olK pýg ÿBÎk BG .|îðrG îÚo kõg ÿApG {hGlüõð ÿA|ûlñü@
ô îyBG úPyAk Ao îðApøAõg ô |óAokApG ÿAõø ô ly úßu ïoBÞ ô IvÞ kôq þéýg ,|ïkõg ô QcAo þâlðq QuAõg|þì îèk ?|Qvýð oõÆ
,|êHÚ Bø Rlì qA úPHèA l¾ úÞ îñÞ óBy|àíÞ .|îølG óBì|þâlðq úG þðBìBu ô pu îPvðAõO îÞ|îÞ lÏG îøôA BO ïqBvG rýð ïolK ÿApG ÿA|úÒlÒk|þG BùñüA lýøAõhG Ao {PuAo ,|Jõg
oõÆ úG ,lyBG |úPyAk pHg óBìolK úßð@ óôlG ûkpßð oõÇg îñøm úG úÞ ÿpßÖ BùñO ,|óBìq ó@ ok Ao {ì[email protected] }õg îÏÆ ,|Yðo ô þPhu úíø ó@qA ô Qhüo pK ô ÝpG ô Ýoq pK þâlðq qA þüBø|úyõâ
.|ïkpÞ|þì þèBì ÿBø|àíÞ Bùð@ úG îýÛPvìpýÒ ô þèõíÏì þâlðq þPÚô .kõG ZAôkqA ÑõÂõì ,kõG kõG {ßPícq ô óBGpùì oBývG ÿkpì ôA .lz`G ,Bùð@ úG þGBýPuk ÿApG ,|ú^pâA .lðkõG òì }BK
|óBìBuô pu ,kõG òýíø AlPGA qA òì Ùlø |«ç¾A îéøBC Pì óAokApGô óApøAõg |òýüBK eÇuok þPc úG Ao }kõg }õg ÿôo þâlðq îñÞ|þì pßÖ úÞ
.|ïly|þì Ùp¿ñì ZAôkqA qA þéÞ úG ,|ïlük|þì Ao qA ,|þüõXzðAk óAoôk ok .kõG ûkAlð óBzð ôA .|ïkõG ûlýzÞ Qícq ô þPhu ëBu ÿBø|ëBu
.|ïA|ûkAõðBg ÿBÃÎA þâlðq úG ókAk kBXüA QýÏÂô |ó@ ok þuBuA ÿpýýÓO lüBG òì qA ÿA|úyõâ ,|þ¾õ¿g wüolO ÜüpÆ |óAoôk qA Ao îPynâpu QuA pPùG
ô ïkAk Quk qA Ao ïolK ,|þãèBu 35 ok pG qôo úG qôo iuAo|þìrÎ BG ô ïkpÞ|þì þPÚô .|ïkpÞ|þì òýìCBO Ao óBì|þâlðq ÿBø|úñürø ïkõG úèBu ôk .|îøk fpy óBO|ÿApG ïA|þèBukpg
þðBí[email protected] |IcB¾ ,|óBìq ó@ ok .|ïly BùñO òýãíÒ ô úPvg óBíz^ ok Ao þðBìkBy ÝpG ó@ok .|ïkAk Quk qA ÿoBíýG QéÎ úG Ao ïokBì úÞ
úG .|ïkõG |æBG ÿlì@okô Jõg þéýHìõOA ,|wÞõè .|ïkôrÖA|þì kõg ÿBø|}|çO ô QÖo|þì óôpýG îñO qA þãPvg ,|ïlük|þì ïolK ÜíÎ úÞ ïkõG ó@ qA pO|à^õÞ þéýg ,|óBìq
BO ô ïkõG ûkAk oBÞ ïA|úvuõö ì ok îðAokApG ok àýy þðBí[email protected] ,lÏG ëBu lñ^ ú^pø þèô .|îñÞ áok Ao ÿokBì|þG ÿ|úÏWBÖ
.|ïkpÞ|þì àíÞ îðApøAõg ô Bùð@ úG îPvðAõO|þì úG ïolK ûApíø ô ïlüpg rHupu ô B×¾BG ÿA|úédì .|ïkôrÖA|þì kõg }|çO pG QHý¿ì kBÏGA ,|Qýìôpdì |òüA ,|ïly|þì pPâorG
,lÏG þOlì úßñüA BO .kAk|þì ï[email protected] þüBùñO ÈÛÖ olK ,qôo |ó@ok olÛ^ .|îükpÞ óBßì êÛð BXð@ þyqõì@ ÿA|úvuöõì ok ó@ qA wK ïolK .kAk|þì óBzð pPzýG ô pPzýG Ao kõg oBG
okApG BG ïkõG úPÖo îðBPuôk qA þßü |úðBg úG þPÚô {üApG þPc .kõG ëBdyõg ïqpìBýG Alg .|ïkpÞ|þìoBÞ QÎBu 14 ÿqôoô ïly ïAlhPuA ô ZoBhì |þPhu úG ô kõG þðBíPgBu pâoBÞ
}õg ôA .|ïly Bñ[email protected] òýÏì þñÏü }pøõy úPHèA .lñÞ þzÞpÖBvì ó@ BG BO ïlüpg þñýyBì .ly|þì pPzýG qôo úG qôo ïlì@ok ,pßy Ao Alg ô pøAõg oBù^ ô òì þâlðq òýãñu ÿBø|úñürø
ô ïkõG ûlük ëBc |úG BO úÞ kõG ÿkpì òüpO|úÖBýÚ ókpÞ oBÞ úG ÿqBýð pãük ,|òì lì@ok |úG úWõOBG qA wKô ïkpÞ þÆ Ao þÚpO ÿBø|úéK ,kôq þéýg |ÿA|úðBg ok .kpÞ|þì òýìCBO Ao ïpPâorG okApG
lñì|úÚ|çÎ pãülßü úG ,|ëôA oAlük óBíø ok kõG BüõK ô ëBÏÖ ÿkpì ôA þèô QyAlð kõWô ïolK ô ûkpÞ oBÞ úvuöõì pülì óAõñÎ úG |þOlì úßð@ JAõg ÝBOA àü ÈÛÖ úÞ ÿpPì ûBXñKô ÿA|ûoBWA
ÿBÂBÛO |òì qA òýÏì ,oAlük lñ^ qA lÏG .|îüly kõHíÞ ô îülðBuo|þì Iy úG Ao Bøqôo ,|QyAk
Ao îHéÚ ûqAôok úÞ kõG ÿkpì BùñOôA .kpÞ ZAôkqA
|ûAo BùñO ,ôA BG ZAôkqA úÞ îPvðAk|þì ô kõG ûlðAqpè .kAk|þì óBì[email protected]ì òüpýy |QHdì
þâlðq þâpìqôo ô þüBùñO qA oApÖ ÿApG ûoB^ ô ïAõÚA ïôk Quk ô úñùÞ ÿBø xBHè
,Bø|Iy qA þéýg ô îükpÞ|þì òO úG Ao óBãüBvíø
.|QuA þâlðq òüA .|îýPyAnâ|þì {èBG ÿôopu úñupâ
îPvðAõO|þì ô îPyAlð þèBì qBýð pãük |ókpÞ ïpð úXñK ô Quk ô oBG QÛzì ô Qhu
ûly {ÛyBÎ úÞ îñÞ îývÛO ÿkpì BG Ao ïA|þâlðq óBíø qA úÞ ly UÎBG ÿoAlð ô pÛÖ BG þíDAk
oBÞ ô lì@ok òýÏì úÞ kõG òüA êßzì BùñO .|ïkõG ô ïpýãG kBü Ao þâlðq R|çßzì BG ûqoBHì ,|óBìq
pËð ok BG îø ó@ úÞ QyAlð |þGBvc ô Quok .|ïõy îí¿ì oô@kok QýÏÂô |ó@ qA oApÖ ÿApG
ôA .kõHð îùì |«ç¾A ,|òì þèBì QýÏÂô òPÖpâ rÞpíPì xok ÿôo Ao ïA|úWõO ô pßÖ úíø wK
úÞ kõG ûAõg |ûkBüq ô qAôpKlñéG Rly úG ÿkpì îPvðAk|þì .|ïly |úuolì kpâBy òüpPùG ô ïkpÞ
úG óBìq ó@ ok ïA|þèBì QýÏÂô pÆBg úG lüBy kõHð oõHXì pãük ,kõG ûlðAõg xok ïolK pâA
ÜzÎ |ÐÚõì ó@ þèô .kõG ûkBPÖA òì BG ZAôkqA pßÖ óBíz^ |úG ókpÞ ûBãð qA ô lzßG þPhu olÚ òüA
.kõG úPvG ÜüBÛc ÿ|úíø ÿôo úG Ao îðBíz^
ô ïkAk QHTì iuBK }kBùñzýK úG ,kôq þéýg .kõy ûkq ïpy }A|úñupâ óAlðqpÖ
.|ïkpÞ ZAôkqA ôA BG Al¾ ô pu|þG þíuApì |þÆ oBýPgA ok úÞ álðA oBývG RBðBßìA óBíø BG
oõÃc p×ð êù^ ,|óBì|þuôpÎ òzW ok lüBy þulñùì úPyo ok ô ïlðAõg |xok Jõg ,|îPyAk
ûkpÞ pK Ao îHéÚ ÜzÎoõy úÞ |òì þèô .lñPyAk .|ïly ëõHÚ þPèôk pHPÏì ÿBø|ûBãzðAk qA þßü
ïkpÞ|þì pßÖô ïlýüBu|þì Bø|óBí[email protected] úG pu ,kõG ,|ïkAk ïolK úG Ao |ûBãzðAkok ïA|þèõHÚpHg þPÚô
ÿ|úPuAõg úG .|ïA|úPÖBü |Quk îüBøô[email protected] ÿ|úíø úG ly ÐíW {ðBíz^ok àyA þèBdyõg ÉpÖqA
þðBí[email protected] ô ïkAk ûoBWA Ao îðBí[email protected] ,|òýÏì òì |úG IéÚ îýí¾ qA ô lýuõG Ao ïA|þðBzýK ô
ûoBWA |óApùO úÇÛð òüpPùGokpO|àýyôpO|åorG úG þâlðq ok úÞ kpÞ BÎk îüApG ô Q×â àüpHO
qBÒ@ BXð@ ok Ao óBì ápPzì þâlðq ô îükpÞ óBýì qA îñÞ|þì pßÖ .|îupG ,|îøAõg|þì ú^pø
pG úðBg úG ïoBÞ êdì qA þPÚô .|îükõíð ôpO|}õÞQhuúíøqAòì,|îðAokApGôóApøAõg 44
òüpO|óApâ ô òüpPùG úG |òýÏì BG ,|îPzâ|þì
,|äüo lñðBì òì ô îýPÖo|þì pùy ÿBø|óAoõPuo
oô@óBð òì |úßñüA BG .|ïkpÞ|þì ïpvíø Zpg ëõK
ûBW ÿBø|úPuAõg îPyAk Quôk þèô ,|ïkõG úðBg
|úG óBì|þâlðq .|îñÞ ûkoô@pG Ao ïpvíø úðBHéÆ
òýÏì ,|ÿqôo úßñüA BO QÖo|þì {ýK þGõg
þPÞpy ok ÿoAnâ|úüBìpu koõì ok Ao þüBø|úìrìq

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

óBíéHì úüôo ÄüõÏO óBíéHì pýíÏO .lðkpÞîøApÖAoïA|þcApWêíÎúñürø þèô îýPyAlð þèBìqBýð úßñüA BG .kpÞqBÒ@|þìpø
pßzOBùð@qAþðBGqú^BGlüBGîPvðAk|þíð þÆAoúèBul¾ûo,|úHyàüQyAkQuôkòýÏì
ûkAkRBXðþíPcåpìpÇgqAAoîðBWBùð@.|îñÞ ôA pËð qA ,|þìpø þPÞpy ok |óly õÃÎ ô lñÞ
ô îPÖpâoApÚ |êíÎ QdO ,lÏG úP×ø lñ^ .lðkõG lñ^ ÿApG òßíì ûAo òüpOpukok þG ô òüpPùG
qA wK .ly ïBXðA QýÛÖõì BG êíÎ úðBPhHyõg {Puôk olÚ ó@ .kõG òì RôpS ókpÞ pGApG
|úPynâ qA pPzýG Ao ïA|þPì|çu olÚ ,|ó@ .|îðrG }A|úñýu úG ko Quk lìBýð îèk úÞ îPyAk
qA ,|îPyAlð ÉBvG ok û@ úßð@ BG ô îPvðAk|þì ô òülñ^ qAlðA wK ÿ|úíø ,lÏG qôo lñ^ wK
óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG ,|ïkõG úPÖpâ ÿA|ûoBGôk óBW lðôAlg qA úßñüA BOïkAkoApÚ}oBýPgAokþPukôkAoïA|úèBulñ^
Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ lñÞþì úý¾õO ok ,|îðAokApG qA þßü àíÞ |úG .|ïkõG oArâpßy ÿBÃÎAqA{ðBPuôkúÞkõy|þìpøþPÞpyõÃÎ
UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G úvüBÛì óApãük BG Ao õðqAAoïA|þâlðqôïlyoBÞúGëõÓzìÿA|úvuõö ì .lðkõG ó@
ïA|þâlðq Iýzðô qApÖ pK ÿ|úPynâ .|ïkpÞ qBÒ@ þðkpßð oôBG ÿkõu ,|ëôA ûBì lñ^ ÙpÊ
.QuBìpÆBg QüBÂo álðA ÝõÛc BG ô ïkpLu þyõìApÖ ÿ|úOõG úG Ao pPzýG óBì þâlðq }BKô Qhüoô ly óBìlüBÎ
úG |ïkõG þÂAo ô ïlðAonâ|þì Ao ïA|þâlðq ,kõg úG ô îýPÖo|þì þüBüöôo ÿBøp×u úG .ly êHÚ qA
lülWQýÏÂôúG,lÏGûBìlñ^.lðôAlgÿBÂo }oBñÞokpPzýG QyAk Quôk úÞ òýÏìoAp¾A
úvüBÛì êGBÚ |«ç¾A úßñüA BG ,|îPÖpâõg ïA|þâlðq ÿBøkõu ó@ .|îPÖo|þì |ïA|úvuöõì úGpPíÞ ,|îyBG
þâlðq ÝpGô ÝoqpKô }BKô QhüopK àHu BG úG ûoBGôk úÞ lðkõG ûkpÞ ûrì Bì úG olÚ ó@ ó|çÞ
óAôBOlüBGôïkõGûkpÞûBHPyAòì.kõHðïA|úPynâ ô îPgôpÖ Ao ïA|úvuõö ì ô úðBg ,|òýÏì kBùñzýK
.|ïkAk|þìwKAoQÚBíc|ó@ .|îükpÞrüoAôþìpøQÞpyJBvcúGAoBùð@ëõK
þèô .|îüoôBýG Quk úG ÿpPzýG pukok|þG ëõK BO
JmBÞ ô þÏÚAôpýÒ JBHc ó@ úÞ lýzßð þèõÆ
lñG BXÞ aýø úG rýð óBì|Quk úðB×uCBPì ...lýÞpO
ûoBWA pO|à^õÞ þðBí[email protected] îüly oõHXì .kõHð
,|ûoBHßü .kõy òýìCBO óBì|þâlðq |ZoBhì BO îýñÞ
ÉBvG ok û@ ô kõG úPhüo ôpÖ óBì þâlðq jBÞ
þüBýèBPüA QukpñøoBßøBy .|îýPyAlð
ûly pýãPuk |QÞpy ÿBÃÎA ÿ|úíø
úGoBÞ îÞ|îÞ .kõG IýÛÏO QdO îø òýÏì ,lðkõG
þPc .|îýPgôpÖ Ao óBìoAlðôoAk úÞ lýuo þüBW
ok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì ëBíÞ ok ô îPgôpÖ Ao îüBø xBHè ô RApøAõW úíø
ÿoAlüpgpãük ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBu ô }|çO úíø ó@qA wK úÞ ïly úWõPì ÿoôBGBð
ûlðBíð þÚBG îüApG rý^ aýø ,|þyõÞ Qhu
ok þèBì pËð qA Ao Bì BùñO úð êÃÏì òüA .|QuA
,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞ îø Ao òýÏì ô òì ÉBHOoA úßéG |ûkAk oApÚ BñãñO
Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW ÿBø äðo BGôpýíÏO ô òu ó@ok p×¾ qA ókpÞ Ñôpy úßñüA BG úé¾õc ô ëBc òýÏì .kAk oApÚ pýSCBO QdO
lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO kõg ÿBøBK |ÿôo ÿõdð úG þèô ,kõHð ó[email protected] ëBu ôAîøòìôQÖpâ|þìkApüAÈÛÖúðBgokôQyAlð
òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA Apüq ûkB×PuABG,lÏGþOlì.|îPvßzðîøokôïkBPvüA ,|Rlì ïBíO .|îPvðAk|þì óBì|þPhGlG IHvì Ao
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK |úPÖpâ ApÖ þðAõWõð ok úÞ þÆBýg RoBùì qA RBÚôA ô ûpWBzì ô UdG ,kõG ûly óBìoBÞ
qA òPzâpG qA wK Ao úðBg ok þÆBýg oBÞ ,|ïkõG AlW òýÏì qA lÏG ëBu àü ,|ïBXðApu .|þhéO
,kôq þéýg .|ïkpÞ qBÒ@ ,úðBg úG ïoBÞ êdì ,kõG ûlðBì þÚBG îüApG úÞ þèõK álðA BG ô ïly
Ao ïoBÞ úÞ ïkpÞ AlýK |þGõg óBüpPzì .|ïkpÞ qBÒ@ Ao þPhu |þâlðq
,|þùèA ïpÞô ØÇè úG ,|ó@qA wK .lðlülñvK|þì ,kõHð úPgBu þßíÞ wÞ aýø Quk qA
úGúßñüAúð.|QÖBükõHùGîÞ|îÞïA|þâlðqQýÏÂô pýGlO Ao ûkpÞ kõg ,lðA|úP×â úÞ oõÆ óBíø Apüq
(310) 274-7474 ,|îyBG úPzâpG úPynâ JmBÞ ô þü|çÆ ÿBøqôo ûlypünKBð|óApHW þøBHPyA IßOpì òì .|Qvýð
pãük ô ûly êÛPvì îÞ Quk þèô .|«ç¾A úð .|ïkpÞ|þì êídO Ao ó@ ÿBølìBýK lüBG ô ïkõG
.|îñÞ qAok óApãük ÿõéW Ao îPuk ïkõHð oõHXì àüokôïkpÞþyBÛðÿBøõéGBOólýzÞ|úGÑôpy
ïoAlðQuôk|«ç¾AôïoAkþÇuõPìþâlðq|æBc qAþèô.|îPyAnâ}ôpÖÅpÏìokAoBùð@,|ÿpèBâ
îñÞ|þì wc óõ^ .|ïõy lñíOôpS ,|úPynâ |êTì .|ïkõHð ïA|þâlðq ZoBhì òýìCBO |úGokBÚ ó@ÜüpÆ
.kõG ûkpÞoôk lðôAlgqA Apì ÿA|úðBvÖA RôpS ó@ äñè ÿBK úG äñu .|ïly oBíýG ,|óBìq óBíø ok
pÞBy ô îðAõg|þì QÚô pu Ao îüBøqBíð ÿA|ûlÒ kõWô óBßyrK |úßð@qA wKô kõG ûkoõg
ólýÞpO óõ^ ?Ap^ lýðAk|þì .|îPvø ïoBâkoôpK úÞ ïlýíùÖ ,lðkAk ÀýhzO îíßy êgAk Ao
þOpHÎ xok ,|IüpÖpøBÊ ô äðoBãðo JBHc ó@ .|ïpýãGoApÚ |ÿA|úñürøpK þcApW êíÎ QdO lüBG
koô@|þíðþPhHyõgëBñìôëBìúßñüA:kAkòìúG ô îðrG Ao þcApW êíÎ lýÚ îPuAõg|þì ,AlPGAok
Èg|òüpO|îèBuôòüpPùG,rý^úíøokëAlPÎAô ô |óApøAõg þèô .|ïpünLG Ao kõg iéO Qyõðpu
.|QuAþâlðqokþzì ,|úèõÚ ô ÅpÚ BG ô lñPÖBPy îßíÞ úG îðAokApG

45

óApùO úéXì

iuBK BO Qgôk }õðBýÞ úG Ao {øBãð Bßýð oApßO Ao }õðBýÞ Ùpc þèBdyõg BG BýÏè ô kpÞ oAnâAô ZpüA úG QüBÂo BG Ao jp^ úPuk
ok wK:kAk iuBKô kq ÿlñhHèôA .kõñzG AoôA Ao kõg kpÞ þì þÏu úÞ þèBc ok óAqôpÖ .kpÞ Ao ôA úÞ þèBcok ô kpÞ JBOpK Aõø úG Ao BýÏè
îøBGôoóõìBWBýGîñÞþì{øAõgRoõ¾òüA ô úyBG Jõg:Q×â løk óBzð pÆBg ûlýXðo pPzýG BOô lüpünLGôo Bì onÎ :Q×â QÖpâ|þì
BGòìúÞþðôk|þìpPùGRkõgóõ^îýñÞÅõÎ Büõâ kq Al¾ Ao ôA BýÏè úÞ kpÞ QzâqBG l¿Ú .lýñÞ Ñôpy îülzð ûlñìpy
ïkõgokôoBÞ òüA RoBvWrâpø BøpPâorG ókõG ï@|þì:Q×â Apüq ,kõG ûlyokBì þPcAoBð úWõPì lì@ }õðBýÞ àükrð ô QuBgpG óAqôpÖ
. îñýG|þíð .ï@|þì ,óBìBì !kAtðpùì ÿBÚ@:Q×âô
,lýãG Bíy:Q×â VpìõýÞô lðlülñg úíø BG BýÏè ô kpG {ýK Ao {ðBPuk óAqôpÖ ûpýgôkó@úGôlðAkpâÿôooBýPgAþGBßýð
ÿpýKpu òâ|þíð îùG îñßG ôoBÞ òüA òì úâA QÖo|þì þPÚô .lüpK {yõÒ@ úG þPüBÂoBð .ly
?ÿpýâúÞpÏì BG Büõâ .kpÞ ûBãð }õðBýÞ úG ô lðAkpâpu .îðBW-

lXðôpvg Büôo:ûlñvüõð

ïoBù^|ô |ûBXñK |{hG

:óBPuAk ú¾çg
qA þßü RApÆBg ú^pPÖk Bßýð
Bùð@ërñì ok úÞ}olK þðAôo óAoBíýG
qA }õðBýÞúÞlðAõg|þì Ao QuA òÞBu
Ao ÿô }koõgpG BG ô luo|þì ûAo
ZpüA }krìBð BG Bßýð .lñÞ|þì ûlñìpy
ôAqA þPcAoBð BGô lñÞ|þì AlýKõãìõãG
þùWõO|þGpSAok ûAook .kõy|þì AlW
}õðBýÞ ûoBíy ÈÛÖ ô lñÞ|þì ÙkB¿O
ok .kõy þì AlýK {éüBuô ok kAtðpùì
pu úG BíÞ ok Bßýð úÞ þOlì ïBíO
ûkõG ôA òýèBG oBñÞok kAtðpùì ,kpG|þì
qA lÏG ,Bßýð ólì@}õø úG qA lÏG þèô
{üApGô kôo þìôA ólük úGqôo QvýG
Ao {OApÆBg pPÖk .koAk rüApKoõu àü
þüBùñO RBÚôA ok BO løk þì Bßýð úG
ÜzÎ îüpc þì úÏèBÇì ëõÓzì Bßýð .lñÞ úÏèBÇì
ú^pPÖk ÑõÂõì qA ZpüA BìA ,kõy
Bßýð þèô lñÞþì AlýK ÑçÆA RApÆBg
ÿBK êíÎ .løk þì úìAkA ólðAõg úG
Bßýð ô kõy þì ûlýzÞïôk oBG úG Bßýð
ûoBGôk êíÎ ÿApG úÞkAtðpùì oAp¾A úG
,úPÖpâ QÚô }õðoq oõvÖôpK {ýK
òãGlüBGAp^úð:kAkiuBKQñÇýyBGÿkBy qõñø úÞ }õðBýÞ kq þì Al¾ Ao ôA {øBãð óõO úPvg þGBvc ,òì úG lülG ôo BýÏè- îýí¿O lÏG .kõy þì êíÎ úG þÂAo
ÿpýKpuBíyëõÚúGûqBOóBvðA,úGõgîøþéýg ïAõg þì îñì ,õíÎ ïlìôA:Q×â kõG úPvzñð .kpÞ úG þãíø êíÎ qA êHÚ kõy þì úPÖpâ
.úñÞþìAlýKïlíøôwðõìúüúGZBýPcA .îülìôABìlýñÞÑôpyBíy,ïoõzGõìBPuk úPvg QÚô aýø BýÏè BG ókõG qA úÞ òì- þüçüô úðBg ok ô úPÖo RpÖBvì
BßýðrW ,lðkpÞ lýüCBO Ao ÿkBy óBñhu úíø ÿA úðBÞkõÞ ÿkBy BGô lülñg ûkq Ýôm BýÏè xBHè òì .lýñÞ Ñôpy lýüBìp×G Bíy .îy|þíð
ÿlñhHè lük òýñ^ úÞ VpìõýÞ .kõG QÞBu úÞ [email protected]|þìîìõíÎ:lýzÞkBüpÖ þì îø ôo }BPuk ,îñÞ þì ÅõÎ ôo }Bø ...lññÞQìBÚA }õðBýÞ

:Q×âô kq lñPzâqBG óAqôpÖô }õðBýÞ lÏG úËdè lñ^ .ï@|þì ïoõy ###
þéýg }õðBýÞ óAoAkAõø A«pøBÊ òì ÿAlg úG Ao úíø ô kpÞ ï|çu lñéG ÿAl¾ BG BýÏè . Qícq UÎBG ,ïo þì òì lýüBìp×G Bíy- pu:kAk iuBK ûlñg úG îø }õðBýÞ #
óõ^ rýð úðBdH¾ Ùp¾ ïBãñø . QgAlðA|ûlñg UdG úPyAlð kõWô îø ëôA qA úÞ ÿrý^
!lðpPzýG ,lñýzñG }õðBýÞ oBñÞ QyAk oAp¾A BýÏè .úy|þì óõO
ê¿×ì þñüpýy úü Bì ÿkôq úG wK ,úéG- òýG BýÏè ô lñPvzð îøoBñÞ óAqôpÖ ô }õðBýÞ ,kpýãG Ao BýÏè BO kpG {ýK Ao {ðBPuk lÏG . òßð
{ðBøk ok Ao ôA ÿAnÒ }õðBýÞ .QÖpâ ÿBW Bùð@ .ïo þì õíÎ BG ,úð ,úð:Q×â QWBíu BG ôA þèô BG ZpüA kpÞ ï|çu ô kõíð ZpüA úG ôo lÏG
.koõg îýøAõg úðBÞkõÞ òýzñèk RBÞpc BGrýðôAô QyAnâ þì QPuôk úãük ÿly ÿlG pPgk þéýg- ô lì@ Bßýð ÿõu úG ô kAk Ao {huBK pu ûoByA
þñüpýy BG BíyoBÞ úâA îðBg ÿkBy Jõg- òüA ûløBzì BG VpìõýÞ.koõg þì Ao {üAnÒ
òüpPùG qA ïk þì ëõÚ òì ,úy þì Quok x|çÞ }õðBýÞ lýðôk|þì :Q×â ûlñg úG úñd¾ .ûly úPvg õíÎ ,ïoAlð .ïkõG ûly óApãð ?ïrürÎ ÿkõG BXÞ:Q×â
óõOApG lýøAõhG úÞ olÚ pø Bø þyôpÖ þñüpýy ÿkôq úG ûoApÚ ú[email protected] ?ûo þì ÿqõì@oBÞ îø BG òýìq oAnG õñì õíÎ . ïo|þì ûAo Jõg- QuApÖ úG ô Qvüpãð ôA úG IXÏO BG Bßýð
þâpýO qA }õðBýÞ løAõg þíð ôA úÞ QÖBüok
.îñÞ úýùO þñüpýy .ûpýãG óõìBuôpu .îüpG
ëõHÚ ,úð :kAk JAõW ÿkBy ÿBW úG ZpüA þíð úPvg õíÎ õãG:Q×âô lülñg }õðBýÞ .lGBü Ñ|çÆA óBy ÈGAôo
,ûoAlð þ×Çè aýøpukok óôlG þñüpýy .Qvýð }õðBýÞ .êcBuoBñÞ:kAk iuBK þéýì þG BG 46
.úy

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

Aoõø Bùð@ oBhPÖA úG okBìô úíÎ ô kpÞ ZoBg }BG QÞBu :lýzÞ kBüpÖ ZpüA pu kõG ûly ô lýzÞ|þì kBüpÖ QýðBH¿Î ÉpÖ qA ZpüA lükpâ BO lýP×ýG þâoB`ýGôpukok úG Bì êTì lüBG Bíy
ûkq VpìõýÞ ÈuõO wüôpu òü[email protected] .lðlýzÞ úG ,úð Bü îñÞ ÿqBG úÞ ïpýâ þì îýí¿O ïkõg :Q×â ûpg|æBG . ûlG ûrì Bì òøk úG þñüpýy óôA
.ûoAlðþÆBHOoAwß`ýø ûlñg BG VpìõýÞ .Bì BG ïoBüqBì Qvýð ëõHÚ
.kBPÖA óBüpW úG ÿqBG ô ly þì oBß^ |æBc:lýupK|þì[email protected] úG VpìõýÞ ÿApG }qoô óBg ZpüA lýzð þðBH¿Î:Q×â îgA BG Bßýðô QÖo ûpÒ îz^ ZpüA úG ÿkBy
Bßýð ÙpÆ úGAo {ßLuA líÎ ÿôo qA ZpüA ?îðBgBßýðúðBülýñÞþìÿqBG?lýñÞ fpÇì óAlñ^ QgBGô kpG ,úÆBzð ô þPì|çu .kAk óBzð ëõÓzì Ao kõg
QWBíu BG Bßýð þèô .lyBHð ÑBÖk úG okBÚ ôA BO kq .îñÞ þì ÿqBG- .Qvýð
lñÞ oBùì Apð@ QvðAõO ô kq úWpýy NõO ÙpÆ úG }õðBýÞ ô pPÞk óBHè pG QüBÂo lñhHè .Bì BG oBüqBì ,ûoõÇñüA úâA- úâA «Bíévì :Q×â ZpüA iuBK ok }õðBýÞ
ÿAl¾ô koõg îùG jp^ ëkBÏO óBùâBð þèô úýcôo QvðAõO þì }qoôpPÞkpËð úG ,Qvzð }õðBýÞ ô lðlülñg ôA oAp¾A úG úíø úðõO þì úÞ úyBG úPyAk óBñýíÆA VpìõýÞ
úG }õðBýÞ .lý`ýK Aõø ok úíÎô úðBvÖA kBüpÖ úG ôo .lñÞ òýìCBO Ao óAõW pPgk úPÖo Quk qA êGBÛì ok lýy|þì p×ð5 Bíy QÚõðôA:Q×â îðBg xôpÎôpPÞk ûkAõðBg êTì þGõg ûkAõðBg
òü[email protected]ô QyAkpG rýg jp^ ÙpÆ úG QÎpu .óBìpùÚBýGwK:Q×âôkpÞ}pPgk .úèõHÚÉpyúüÈÛÖ ,QvýðQuokòüA,p×ð2 Qé¾ô ÿApG ôo îðBg Bßýð êTì þñýPì ô JõXdì
Bßýðô lzßG kõg Qíu úG Ao ó@QvðAõO úËdè Èuôô koô@ ok QÞpc úG Ao {gp^ Bßýð ïBO úu ?ÿAõg þì wðAô@ ?þÆpy ú^ úG- úâA ô úy þì oBÞ úG Quk qôpìA òýíø ,úñÞ AlýK
Rly úG }kõg þèô ,løk RBXð ókBPÖA qA Ao lñéG ÿAl¾ BG ô óAlñg }õðBýÞ .kBPvüA òýìq . ïk|þì wðAô@ êýì ëBíÞ BG úyBGoBÞok ÿpukok Bíy úP×â úG
ok jp^ úÞ ó@ Ädì úG ;ly ûlýzÞ òýìq ÿôo }kõg lÏG ô .Bì lülW oBü oBhPÖA úG:Q×â .ïAõgþìòßüqBGúü,ïAõgþíðwðAô@-
þã^BLPuk BG }õðBýÞ ,lükpâ pÛPvì kõg ÿBW òýìqoBñÞ úÞ úðBvÖAô úíÎ þPc úíø ,kq Quk ôoîíýOkApÖAqAþßü,úÂôBÏìúüÐÚAôok- .ûpünK þì
ÿqBGô.lðkqQukþèBdyõgBGlðkõGûkBPvüA úâA ?ûoAk þÚpÖ ú^ Jõg.ïpýãGôo oBüqBì ïlG ûkoõgBW }õðBýÞ þÏÖAlO úéíc qA úÞ ZpüA
?lülzð ÿoõÆ ?lýíèBu: lýupK ÿBø xBK kpÞ þì þÏu }õðBýÞ .ly qBÒ@ þìÅõÎóBgVpìõýÞBGôoÿkBy|ç« TìÿAõhG :kAk iuBK lñÞ óApHW þÎõð úG úÞ ó@ ÿApG ,kõG
?oõÇ^ Bíy ,îGõg òì- oB^k AoôA BO ,lñÞ JBOpK Bßýð ÙpÆ úG þíü|çì .îñÞ qA îñì úÞ lýñßð }õìApÖ kAtðpùì JBñW úPHèA
kõWô ïBíO BG kpÞ þì þÏu Bßýðô lñßð Qícq îðõPíýO ÿBø|ú`G .Bíy BG óBg oBüqBì ,úð-
,îGõg îñì:Q×âô kq ÿlñhHè }õðBýÞ .îPvø líPÏì ûkAõðBg
.Jõg þéýg RolÚ lñÞ QGBS úíø úG QuAõg þì ,lñÞ ÿqBG .Bì BG oôAk ÅõÎ ok ïAõg þíð iuBK ô kq þüBñÏì pK lñhHè }õðBýÞ
îýO RAp×ð RApTÞ kõWô BG .koAk ókpÞ ÿqBG IXÏO BG ZpüA kpÞ ûoByA Bßýð úG lÏG .Qvýð þßy aýø Bíy ókõG Jõgok ,úPHèA:kAk
VpìõýÞ .lðkq úÛéc Bßýð oôk úíø .lðkõGIÛÎóBñ`íøBùð@êGBÛì úãì ,úñÞ ÿqBG úðõO þíð óôA ?Bßýð:Q×â Ao ZpüA iuBK òüA «ApøBÊ þèô ,lðlülñg úíø
,lýzÞ |æBG Ao }õðBýÞ oAõéy ÿBø|ú^BK ÈÛÖ Bùð@ ô ly|þì àükrð BùPðA úG ÿqBG ?úPvüAô úðõO þíð þñýG|þíð îøok óBñ`íø }A|ûpù^ óõ^ ,kõG ûkpßð þÂAo
kõG ûly ûlýyApg òýìq BG xBíO pSA pG }BøõðAq BG.lñPyAk ZBýPcA ÿqôpýK ÿApG qBýPìA2 òýìqúGjp^BGûoAlðþèBßyABìAîýñýG|þì-
,lì@|þì óôpýG Bø }Apg êdì qA ï[email protected] ï[email protected] óõg ô qA Ao þOAqBýPìA úHOpì òülñ^ Bßýð úÞ ÿkõWô .óBýì .lýuo|þì pËð úG
fôpXì Bíy !òì ÿAlg :Q×â óôrdì Bßýð úPuõýK VpìõýÞ ô }õðBýÞ þèô ,kõG ûkAk Quk .úy þíð BGBG úð- ###
}õðBýÞþPÚô,lðkAk|þìoApÚÜüõzOkoõìAoôA ÿqBGløByBøQÚôþéýgòìúyþíðAp^- :Q×â ô QÖpâ oApÚ òýìq oBñÞ |«çìBÞ Bßýð
. lüly kBüpÖ òEíÇì Bßýð ,lüpK Aõø úG àLuA ókq ÿApG .lðkõHðókBPvüAúGokBÚrâpøúÞïkõGþðBvÞ ûkBì@ ÿqBG þ^ByBíO BùñO ô oôAk ,pãyoArâ
.lüpýãð ÿlW ,ûlzð ÿoõÆ- ú^pâ ZpüA .ly îø óBíø ô . ûkoBù^ :lýzÞ AoBÞ òüA wK qA Bßýð þèô ,úPuok óôA úéG-
úG ÄÓGô QvðAk|þìp¿Ûì Ao kõg Bßýð BìA lðBuo NõO püq úG Qícq úG Ao kõg ÑBÖk ÿApG [email protected] þíð pG .lýñÞ Ñôpy ,QuA
p¿Ûì :Q×â ZpüA kpzÖ þì Ao {üõéâ Rly òýìq qA Ao NõO ôA úGp ô lýzhHð ÿkõu þèô þðBH¿Î Bùð@ koõì þG úégAlì qA úÞ Bßýð ô óAqôpÖ ,ZpüA lðly òýìq koAô îýOôkpø
úðõO þíð Bßýð îP×â úÞ òì ,}õðBýÞ þOkõg oBüqBìô }õðBýÞ ,VpìõýÞ ô ÙpÆ àü ok ÿkBy
Ao NõO }õðBýÞ .lñPÖpâ ÿBW pãük ÙpÆ ok
.ÿkpÞ oAp¾A õO BìA ,úñÞ ÿqBG Quk NõO îñýHG lýñÞ ÿqBG:Q×âô kpÞ JBOpK
QvðAõO|þíð .ly àyA qA pK Bßýð óBíz^
úHÏW ókoô@ ÿApG úÞ ÙõDo îðBg .lølG þhuBK .úyBG þÞ
oBñÞô QzâqBG kõG úPÖo úýèôA ÿBø àíÞ Bì îýO óõ^:Q×âô QÖpâ Ao NõO ZpüA þèô
óBívðBK úG Ñôpyô Qvzð òýìq ÿôo }õðBýÞ QýðBH¿Î BG ÿkBy .Bì Quk NõO ûpO ØýÏÂ
rý^ úíø {øBãð BG Büõâ }õðBýÞ. kpÞ ôA ÿBøBK
ûlñg BG óõ^ kõG ûlðAõg Bßýð Roõ¾ qA Ao :lýzÞ kBüpÖ
òì ,Qvýð BÖpc òüA úèCBvì óBg ZpüA úð:Q×â ,þüõO ÈÛÖ òýìq ÙpÆ òüA ØýÏ òßüqBG
onð ,ïoõhG òýìq lüBG ,îñÞ þì ÿqBG QÚôpø .þPvýð léG ÿqBG úÞ þðôk|þì Jõg îø Rkõg
Qvýð oõÇñüA ,îzG fôpXì ÿqBG pø õO ïoAk úÛÇñì úG ô QyAkpG Ao NõO úðBdOBÖ ZpüA
oõO úG NõO þèô ,kpÞ JBOpK ô QÖo wüôpu
?VpìõýÞ JBOô [email protected] BG Bßýð .kBPÖA òýìq pGô kpÞ QGB¾A
,úâ þì QuAo lýñÞ oôBG îðBg Bßýð Ap^- úðAlñìqôpýK Øüpc îýO .kpÞ }oArâ óAôApÖ
ok oBüqBì .ly Bùð@ QGõð oBG òüA.lýzÞ Aoõø
.ûoAk RkBÎ óõ^ ,ïlzð ëõø òýíø ÿApG îñì .kpÞ JBOpK Ao NõOô QÖpâoApÚ wüôpu Èg
.lðlýuo ûAo qA rýð òìõøô BýÏè ,lülñg Bßýð ô lðkpÞ oBùì Ao NõO þPcAo úG ÿkByô óAqôpÖ
þ^ õíÎ ÿBK óBìBì :lýupK ô lì@pO àükrð BýÏè ÿqBG úÞ kõG ó@ QýÏÚAô ,kBPÖA óBüpW úG ÿqBG
þéýg VpìõýÞô ôA kõg kõWô BG }õðBýÞ îýO
?ûly QÎpu úG Bùð@.kõG {íýO ô ZpüA ÿqBG qA pPùG
úü }BK ûkoõg òýìqõíÎ ,ïpPgk þ`ýø- .lðpýãG Øüpc qA ÿoBývG RAqBýPìA lñPvðAõO
úðBùG úG Ñôpy ZpüA ,ly ïBíO úÞ ÿqBG ëôA Qu
.ûly õèõ^õÞ îgq .lðAõg úð|ækBÎBð Ao ÿlñG ûôpâ ô kpÞ þüõW
.úñÞ þì kok õíÎ- ÿqBG úG rýð Ao pPÞk ,oAp¾A úG VpìõýÞ ô }õðBýÞ
{ðAoBüô ZpüA kõu úG îøôA ly BñGô lðlðBzÞ
.îèk rürÎ úð- úGrýð úíÎô }pvíø ,pPÞk kôoô BG .lðrG NõO
ÿBø Quk BGô lýuõG Ao }õðBýÞ úðõâ BýÏè òìõø ô BýÏè þPc ,lñPuõýK óBý^ByBíO ÐíW
ZpüA úG lÏG ,kpÞ }qAõð Ao ôA ÿBøõì {ß^õÞ ÿpPzýG ëBc ô oõy ÿqBG ô lðly úÞpÏì koAô rýð
õíÎ úÞ QuBíy pý¿ÛO {íø:Q×âô kpÞ ûoByA
.QÖBü
.ÿkpÞ QümA ôo îðõW oAnâAô }õðBýÞ îýO úG rýð ïôk Qu þPÚô
ôoõO þñýG|þì:Q×â ZpüA ô lðlülñg úíø
. îükoôBýð wðBy îø þéÛvÖ òüA {ýK Bì Alg
koAk úìAkA

47

.|{ìlýzhG ûoBGôk BìA ïkpÞ IO qôo úu ,|ûkAk qôo ó@ .lðAõhG óApíÎ ,AkBðBÞ {ðkBPupÖ|þì QyAk òýìAo ?koô@|þì ok Ao Bø ÜyBÎ ÿAkA óApùO úéXì
îPvø þðAõýc ó@ êTì òì îñÞ|þì pßÖ þøBâ ôA qA ÿpupu ïkpÞ|þíð pßÖ ôA úG «AlW óõ^ òEíÇì .|QÖpâ|þì AkBðBÞ qA Ao {ðApíÎ ÿApPÞk
òüA ú^pø lñüõâ|þì !|QuA >pÓyA< {íuA úÞ ok lì@|þì qôo pø kõG àükrð {øAo pâA úÞ ïkõG îPvðAk|þì .|Q×ãð þ`ýø úÏÖk òüA #
BG òìô .kõy|þìpO|ÝB^ þðrG Jõ^ BG Ao óAõýc .|Qynãð ôA BìA .|îPynâ îø BG îýPvðAõO|þì úÞ þøAo BùñO þèô .|óBì|úðBg õO !lPÖA|þì ,|ïkpƒÞȃéÒ úG úzƒýíø êTì
qBG ïkõG ûkoõg þéÎ qA úÞ þüBø|îgq úíø kõWô |çýè ô ïly ëõHÚ þüBìBì òì úÞ ÿkõWô BG pPgk òì úßñüA úð .kõG QðpPñüA îýðrG Ùpc .|ûkAk ïA|ÿqBG úÞûkpÞÈéÒ û[email protected]îPƒ×âîèk
ïBíO óBüpWok B« HüpÛO |çýè .|îPyAk {Puôk îø ôA ô lðBì oApÚpG óBñ`íø óBì|þPuôk þèô þßyrK îPñÏè lðoAk úíø ïlük þPÚô .|úð ,|îyBG þðApuõø úPvðAõO ÿoõÇ^ ?|òƒì þíýƒí¾ Qƒuôk BG
îPuAõg|þíð ôA qA BO ô kõG òì þâlðq RBÚB×OA úÞ .koô@|þì pHg òýìAo qA ûBâ|þG ô ûBâ úÞ kõG þéÎ Ù|çÎ þøAõg|þì þÞ BO úÞ lñPupÖ|þì
wðBvýè ÝõÖ koAk |æBc ,|úPÖpâ Ao }A|þulñùì Q¾pÖ ïpãük oBãPuAõg úG úÞ ïpu úG kq ,|þyBG :|úÞïkBPupÖ Yývì {üApG þƒPc ?kõG
.kpÞ|þíðpËðoBùÊA ok ÿpPgk Q×ãð QÚõ`ýø BìA ...ô kpýâ|þì .kõG |çýè okApG ôA .|{íuBñzG pPzýG BO îølG
RkBÎ .kõG óBy|þâkAõðBg JkA ôrW îø òüA ok .|ïlýupLð îø òì .|úð Bü Qvø }A|þâlðq ô îükõG úüBvíø îø BG þã`G qA úÞ þvÞ
ôA !lññÞ QèBgk óApãük êüBvì ok lñPyAlð ûlì@qôpùG BG úÞ oBG òýèôA Ao þéÎ þPÚô ÅõÎ ÿBø ï[email protected]ùð@.|îýPgBñy|þì Jõg Ao }A|ûkAõðBg
kpÞ|þì oõW AkBðBÞ úG Ao {ñPÖo RBìlÛì QyAk .|òýüBƒK Qƒhüo îèk ÿpø ,|ïlük óBì|úðBg kõG R|çý¿dO óBy|úíø .lðkõG|þìpPdì þéýg
ô kpÞ fpÇì ÿlW oõÆ úG Ao òýìAo ÑõÂõì úÞ ûoBíy .|{íPgBñy|þì kõƒG ëBƒu lƒ¾ oBƒãƒðA

Ùpc îø BG óBìkõg BO kAk òì úG Ao òýìAo ÿk ÿ@ BìA !|îPÖo {Þ qôpùG êüBGõì ÿõO qA Ao {éüBGõì îø }okBì ô kõG pPÞk }olK .lñPyAk úýèBÎ QgôpÖ óAqoA|þì[email protected] òPzüõg<
úG ïkpÞ Ñôpy òýìAo BG þPÚô Quok .|îýðrG ôA BìA .|ïpýãG xBíO ôA BG ïkpßð RACpW râpø À¿hO ûoôk ÿApG QyAk |çýè ô oAk úðBg >QgôlG þÛèkpG {üõg wéÆA kõG
ó@ ïkõG úPÖpâ ûoBGôk Ao þéÎ aì úÞ ókq Ùpc BG QÚBÖo úËc|çì løAõhG úÞ kõG ó@ qA pOlýÚ|þG úƒÞ QÖBG|þì óBívüoô óBí[email protected] |çýèoô ó@qA
äðq |çýè úG kõG ûkpÞ RACpƒWoõÇ^ .|çýè BG îø ûlßzðAk qA îPyAk qôo àü .lñßG Ao qôpùG .|òýìAo {ýK QÖo|þì þcApW ûkAk ûqBWA }kõg úG òì kõWô BƒGoõǃ^ þƒéÎ
Ýk úßñüA ÿApG kõG þGõg úðBùG òüA ô ?lðrG úG ô lðkõG oAk ïkpì BìA lðkõHð oAlèõK kBüq
Ao {vßÎ òýìAo .|îƒñÞ þèBg }pu Ao ïA|þèk .kBPÖA îéüBGõì ÿôo }A|ûoBíy úÞ ïlì@|þì òýèôA .lðkAk|þì QýíøA þéýg ólðAõg xok :|Q×â òì úG þPc .lðrG ò×éO ôA úG
BìA .kõG ûly pO|úðAkpƒì }A|úÖBýÚ ,kBPupÖ îüApG ûkpÞoApßO Ao ûoBíy òüA ïkõg òømokolÛð@ xok oõßñÞ ÿApG |çýè BG îýPyAk þPÚô oBG !|Qvýð õzG ï[email protected] óôA ,õzð {Ö|çÎ
úÞ þüBørƒý^ óBƒíø kõG þíülÚ {üBø Ùpc ok ëBƒG ,|ïlƒük îéüBGõì ÿôo Ao ó@ þPÚô úÞ ïkõG kõG úPÖo |çýè úÞ þP¾pÖqA òýìAo ,|îülðAõg|þì êTì úÞ QvðAk|þì .|QgBñy|þì Ao þéÎ îøôA
:|úÞ kpÞ úÖBÂA Ao òüA ÈÛÖ .kõG úP×â |«çHÚ ô Qvƒßy|þƒì îPƒuk }BƒÞ BƒìA .|ïkoô@ õO lì@ ÿB^ BO ôk BG ô kpÞ ûkB×PuA óôpýG ÝBOA qA aýø úG lùÏO ïBG ÿôo ô QuA léW pOõHÞ
Ùpc úíéÞ ôk óBíø úÞ ïkAk|þƒíð Ao {ƒGAõƒW Ùpc ÿApG þGõg QÚô ó|æA îðôk|þì< :|Q×âô Ao {ƒüôo úÞ lì@ îyõg .lñýzð|þíð ÿpPgk
?|þñÞ ZAôkqA òì BG ÿpÂBc êTì .|ïõy }oBPÖpâ píÎ àü ly UÎBG ókq píÎ[email protected] BO úÞ þðôlG ïAõg|þì BìA ,|Qvýð ókq
>.|ïlG JAõW îðAõO|þíð |«çÏÖ< :|îP×â {ðkõGoõyôpy òýíøô kõHð QHTì ú`G òýìAo .|îüõâ|þì Ao |çýè ,kõG ûkpÞ îƒÞ
:kpÞ oApßO Ao þíülÚ úéíW óBíø ôA ô >.|îñýzð|þì RoBËPðA úG àýW qôpùG .kõG îyAkAk àükrð Quôk þéÎ
.|Qvzð îèk úG :|îP×â þüôopK BG .kõG úPÖpâ ïA|ûlñg ú߃ñƒüA úíƒø qA pO îùì .kõG úP×â îüApG Ao {ÞõK ô
!|îðBì|þì RpËPñì Ùpc îø BG îüoAk úÞ kpG õG qôpùG þPÚô îP×â oBËPðA úG BøpPgk îðôk|þì òì úÞ BXðôA BO BìA pÆBg úG óBy|þPuôk þƒPƒc !|QƒuA qBƒGpPƒgk ôA
úíø pƒÆBƒg úƒG ô ïpƒu úƒG kq úƒÏÖk àƒü lýÚô îyõâ ÿõO lðBGAõg ûlýzÞ àü ,|îýðq|þì îø BG lýíùÖ }AkAk þPÚô .kõG ûkoõg îø úG òì
:|îPƒ×â òýƒìAo úG þßèA ïkõG ûly úÞ þüBøpýÛdO ôo õGBü òüA õO< :|Q×â îùG .kq Ao þéÎ ...|òñýy|þì BøpvK àüô lýHñW {OpýÒ åo ,|îýðq|þì Ùpc þñ×éO
oBÞ pu ôo pPgk BO lñ^ þðôk|þíð .|þuBñy|þíð ÿBø|êâ úGô kõG ûlýzÞ QèBXg úÞ þèBcok .kq Ao þéÎ lýÚ ô òì }õâ ÿõO lðBGAõg à^
>...|Qup×G Ao RA ûkAõðBƒg úèõHƒÚ< úƒÞ þƒüBƒøoApƒÚpƒu kpƒG Apƒì þPƒc >...|úPyAnâ ô BGBG ,|óBìBì ÿBø|Ùpc úð ô ôA oBÞ òüA úð þèô
îø pPzãðA þPc .kBPupÖ Ao }A|ûkAõðBg ôA ô QcAoBð ,koAnâ|þƒì BøpPƒgk BG þéƒÎ QƒvðAk|þì :|Q×â kpÞ|þì ûBãð þèBÚ òƒì .lñPyAlð ÿpSA îüôo ,ïAlß`ýø îðApøAõg
Ao úíø úÞ îPvðAk|þì ïkõg ÈÛÖ BìA .kpÞ îPuk olÛð@BøBÇg òüA úÞoBãðA úðoBãðA þèô ïly|þì olÛƒðôA úÛyBÎ þÞ pø Qvýð Quok òüA úð úG þuBvcA aýø ÅõƒÎ ok .|ïkõƒG þéƒÎ ܃yBƒÎ
Ao AkBðBÞ úG òPÖo l¿Ú |«ç¾A .|ïA|úPyAnâoBÞpƒu .lðõy {ñPyAk Quôk ÐðBì úÞ lñPvø åorG .|úupG {ÚõzÏì úG ûpg|æBƒG BƒO úðõƒì|þƒì p˃Pñì þÂAo Apì BO QzÞ|þì Ao }kõg .|îPyAlð òýìAo
BO þPc þéÎ BG ÿqBHXè pÆBg úG BìA îPyAlð þPuôk kBùñzýK îø |çýè úG ïlýíùÖ þPÚô þPc òýíø úuAô ÿoAlð îPuôk õO îðôk|þì óõ^ êTì .|îñÞ ëõHÚ îPvðAõO|þíð BìA lñÞ ZAôkqA úG
úyõâ ïlük þPÚô þèô .|îPÖo îø ûBâkôpÖ Ùpc løAõhG úÞ kõHð olÛð@ {ñu .|îP×â òüA þèô îPyAk Quôk Ao |çýè lñ^ pø .kõG iü
lñPyAk }A|ûkAõðBg þƒÖpƒÆ qA .lƒðrƒG Ao ZAôkqA Quôk îø Ao òýìAo }okApG úÞ ly|þíð UÎBG
,okApG wƒc oõƒW àƒü .|îƒyBƒG úƒPyAk
.|îüApG kõG qôpùG òýƒÎ .|îPƒyAk ôA úG ÿpøAõƒg
lƒ¾ ?|ïlƒy þéÎ pýuA Ap^ îðAk|þíð ÅõÎ ok
kôq þƒèô ïlýñy|þƒì Bü ïlük|þƒì Ao }A|ÿlƒG BƒO
úüpâ Bü ïkpÞ ÈéÒ Q×â|þì BO .ly|þì îyõìApƒÖ
òü[email protected] òüA þèô .|{ìlýzhG|þì «AoõÖ kpÞ|þì

...|îzhG|þíð râpø Ao }oBÞ
###

ï[email protected] kõy|þì þñÏü ïkpÞ|þì pßÖ ïkõg BG úzýíø
}kõg koAk ô QuA þâlðq kpì úÞ lñýHG Ao þßü
ó@,lñÞ ZAôkqAõO BG BO lðq|þì {[email protected]ô [email protected]úG Ao
ÈÛÖ úÞ þßü ÕApu kôpGô koAnãð {édì QÚô
ok ÈÛÖ Ao úÇGAo àü løAõg|þìô løk|þì ûlÎô
ÈÛÖ þßèA úÞ þvÞ ?koAk úãð ókq Ùpc lc

48

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

.kõƒG IýXƒÎ îüApƒG .lðkpƒÞ Rõƒßƒu úƒíƒø lýÚ ,lñÞ|þì îøBãð oôk qA ô ûkBPvüA ûBâkôpÖ
ÈƒÛƒÖ .|ïoAlƒð ÿl¿ƒÚ úƒÞ ïkAk eƒýÂõO BKúGþüBÒõÒ.|QÖoBùñO|çýèôïkqAorý^úíø
ô îƒðAlƒG îƒøAõƒg|þƒƒì ÿôBƒßXƒñÞ Äƒdì lñ^ þPc .|ïlýãñW úíø BG ôA pÆBg úG .ly
:|Q×âqôpùGúÞ...lñÞ|þíðîüApƒGþƒÚpƒÖ þâlðq ô oBƒÞ qA áBK .|îPÖpð IÇì úG ÿqôo
ûpPùG wK úyBG Qhu RApG }oôBG lüBy BXÞqAúƒýÃÚQvðAk|þìúÞqôpùG.|ïkõGûkBPÖA
!|þñßðÿôBßXñÞ òìBG þÛÇñì ô Qvzð oBG òüA .koõg|þì [email protected]
ôBßXñÞ pOlG úƒÞ lƒy UÎBƒG Ùpƒc òýíƒø ZAôkqA qA .|Qvýð lùÏO êøA þéÎ< :kq Ùpc
úG ó@ àü ?kõG ûkBPÖA þÚB×OA ú^ þñÏü .|ïõy úÞkõGóõ[email protected]òìÿApGþñÞ|þìpßÖ.|ûoAkQzcô
:|îP×âòýíøÿApG?lyBGûkpìlñßðlýuoîñøm óBWúG.|îPÖo.|òÞZAôkqAïpøAõgBGBýGîãGïpG
!?» |ûkpì ô QÖpð oBG püq óôA þèô ïly kpg .|îPÖo ,BGBG
:|Q×âôkAkóBßOAo}puqôpùG kq ô ...|ûkAlð õO úG þèõÚ aýø úâ|þì .|ûo|þíð
.|úPÖo,|úð qAô lì@ÈÛÖ þéÎ Q×â|þì QuAo ...|úüpâpüq
:|îP×âôïlýzÞþPcAow×ð BøÙpcòüAîPvðAk|þíðþèôkpÞîüByBíOoôk
?BXÞ òüA .|{ízhHG îPvðAõO|þíð .|ûkq qôpùG úG Ao
:|úÞkAkAoîGAõWþðBH¿ÎqôpùGô .|îƒPƒyAlƒðAoqôpƒùƒGÿBø|úƒüpƒâêƒídO.|úðoBG
!?|ûlzð ÅõƒÎ ÿrýƒ^ B« σÚAô úƒßƒñüA êTƒì ôA úƒG ô îƒPÖpƒâ Ao }A|ûoBƒíƒy qôpƒùƒG ÿõƒéƒW
ïõíOApWBìúÞîñEíÇìôAÙpÆqAîÞQukþèô úãük RBñc }BG òEíÇì .ly ïõíO< :|îP×â
.lüpKúzýíøÿApGóôAóõ^.|x|ûly QÚBíc ÿôoqA úÞ î×uCBPì .|ûoAlð þãðo îuAô
:|Q×â ô kpÞ þðBýì ok BK óBìBì >.|þy|þì ï[email protected] ûpg|æBG ïkpÞ|þì pßÖ

Qüpülì ”úóG ”BüBÂqBoì|ûBOB“y“ ÿkBñÚ .|ûpPùGúðôlG.õãG{ùGôoþ^úíø Yývì BO l¾ }AkpÖ þèô .|Q×ãð þƒ`ýø
òdè þPÚô ô kpÞ óBìBì úG þøBãƒð qôpƒùG îøBøoõÇñüAoBãðAúðþèô!|ïkpÞÈéÒúÞkBPupÖ
ÿApG Ao þðApüApOô àzg RBW þñüpýy òüpO ûqBO þüõXèk BGô ïoBñÞ Qvzð lì@ lük AoôA ÐÆBÚ kõzG Rlì àü lüBy .|Qvýð lñüõâ|þƒì úÞ
. QuA ûkoô@îøApÖ ,ØÛu àüpüqok wívüpÞIy l¿ÚúãükôûkpÞZAôkqA.AkBðBÞQÖo<:|Q×â ókpG Yðo ÿApG þvÞ pø BìA kpÞ êídO Ao Yðo
ûkpÞ ZAôkqA >!|ûkpì òÞpßÖõO .|ûoAlð òPzâpG okþPÚô.kõGûlyïBíOîøòìlc.koAkÿlc
, þuôpÎ ÿBø òzW ÿApG àýÞ}oB×u úÞ kõHðqôpùG òýíøpãì .ly|þíð ïoôBƒG ?kõƒG IOpì ÿrý^ ókoô@ Quk úG ÝBýPyA
.kõy|þì|úPÖpünK ûpýÒô lèõO , ÿkrìBð QÚõ`ýø ô Qvýð ókAk lùÏO êøA Q×â|þì þupð Bü þupG ôA úG pãük ÿõy ûkoõgpu
oBzÖ îø ÿôo Ao îüBø|óAlðk ?lñÞ|þíð ZAôkqA úG îP×â .|îPÖo óApùO qA .lñÞ|þíð þÚpÖ QüApG
49 .lýñÞpO òüpýy Ao kõg wéXì ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ÿBø þñüpýy BG qA Ao òüA .|Q×â|þíð Õôok qôpùG ,|úð þèô ïkAk oôkóBPupùyàü.|ïôo|þìBXÞlñüõãðÿlcA
.|ïlýíùÖ ïA|ûkAõðBg ÿBÃÎA úýÛG ÿlW úÖBýÚ óBìBƒìóBƒW<:|îP×âqôpùGúG.|ïkpÞJBhPðAAo
îèkÈÛÖ|æBƒc.|QƒynƒâRõßuúGúËdèlñ^ Ao îéüBGõì ûoBíy >.|ïBXÞ úíù×G þéÎ oAnãð
úPyAkAoó@þüBðAõOþvÞú^îðAlGQuAõg|þì .|îƒPÖo {ðkpÞ }õìApÖ l¿Ú úG .|ïkpÞ ÅõÎ
úãð }A|þâlðq ïBG ÿôo Ao léW pOõHÞ òüA úÞ AoïpƒßƒÖ,oôkpùyàüokókpÞoBÞBGîPuAõƒg
pƒãƒük îPƒvƒðAk|þƒì Ao òüA pâA Alg úG ?koAk BƒƒXƒƒð@ ëBƒu àƒü .kAk úƒXƒýPð .|îƒñƒÞ ëõÓƒzì
îPvðAk|þì óõƒ^ .|ïkq|þƒíð ÙpƒcôA úƒG ЃWAo Ao îƒèBƒc þƒñƒ×éƒO ïA|ûkAõƒƒðBƒƒg .|ïlƒðBƒƒƒì
þÖBƒÞ ûqAlƒðA úƒG ïkõƒgô ûkAõðBƒg ÿBÃÎA úíø ïkõG úP×â qôpùƒG úƒG .lðlýupK|þì
ûly VõƒèolÛð@ÑõÂõì òüAô îüA|ûlýzÞ Yƒðo þPc.|ïõñzGþéÎqAÿrý^aƒýƒøîƒøAõƒg|þƒíð
úG ÐWAo pãük ...koAlð ókq Ùpc }qoA úÞ þƒéƒÎ AkBƒHì ,|ïkpÞ|þƒíð à^ Ao îüBø|êýíüA
úìBƒðòüAïoAkúÞ|æBcòýíøBOïkrðþÖpcþéÎ .lñÞ îìBg {üBø|Ùpƒc BƒG ûoBƒGôk lƒøAõƒhƒG
þPÚô,|ïA|ûlðBìóApýcòüAokÈÛÖ.|îvüõð|þìAo ïkõg pËð úG îPzâpG þPÚô ëBu àü qA lÏG
pýO îHéÚ ,|ûkpÞ ZAôkqA þÞ BG þéÎ Q×â qôpùG óBPupùy ó@ ok oBÞ .|ïkõG ûly ÅõÎ þéýg
Ao îHéÚ oõHðq úíèBÎ àü ïkpÞ xBvcA !lýzÞ óBy|êüBvìô RôB×Pì ÿBø ï[email protected] ólükô ïôpdì
.|ïkBPÖA ûBâkôpÖ kBü úG «AoõÖ !lðkq|þì {ýð qA ÿA|úyõâ qõñø BìA kõG úPyAnâ pSA îüôo
ó@ wK .AkBðBÞ ïôpG îƒPuAõƒg|þƒì úƒÞ ÿqôo QuAõg|þì îèk ô kpÞ|þì QñÇýy ïkõWô
ê¾A ok kqAlñýG ûAo qA Apì kõG ûlìBýð þéÎ qôo úƒðBƒg ÿõO ?lƒñÞ|þƒì oBƒÞ úƒ^ þƒéÎ îíù×G
ú^ !|}A|ûlñü@ pƒvíø |çýè úÚolG kõG ûlì@ oBGàü.kq|þíðþÖpƒc}A|ûoBƒƒGokw߃`ƒýƒø

óBüBK .|ïkõGûkBuôëBýg}õg >?pHgú^þð|çÖqA<:|ïlýƒupKlƒíÎúGúÞ

úìBðqôoõO qôpük ,òðõì|þì }õO îø úýDBÃÚ ûõÚ .Q×â}oBßíøkBøpÖAoBùñüA oBÞ Q×ð RoAqô ÿApG ïoAk òì lýüBìpÖ|þì óApùO úéXì
píÎõO ëBc úG BO |æAô kõG úP×â þÂBÚ ,ïlðõg úü ,Qvýð ÿrý^ !õy ëBýg þG kBøpÖ óõW- !îñÞ|þì
ÿoõXñüA koõì îOôBÃÚ úèBu YñK ô QvýG !ïlýGAõhð Jõg Izük îñÞ pßÖ ,îévÞ ûkpg úíÎúGþÇGoú^îâþì,kõHðòüAòìÙpc- ,kpÞ|þì ÐíW Ao ûp×u lñOlñO ÿpùì #
ûoAnG ôo }A úüpùì kõG ûlìôA úðq ,ïkõG ûlülð îâ þì?ÿkpÞ áõÞ Bìôo ,ûpu úü ÿoAlðoBÞõO p¿Ûì úzýíø ôo Alg ûlñG ?ûoAk ïlýøBð óAõýè lñ^ ô QyAnâ| îø ÿôo Ao Bø|JBÛzG
ëBíÞ ô ïBíO ôo ïpùì lüBG |çG ô |æA úP×â ,ApWA úðrG RqA [email protected]üq úü wýDo {ýK ûpG þDBÛG îðBg ,úãük ÿAkpì êTì BÖpc òüA ÿBW úG !?þðôk|þì
óBWpì oArø YñK ?ûkõG þ^ }pùì |æBc ,ûlG puþü|çGú^ÿlük!!ÿkoõgBXÞqAþðôlðúÞ ,óôlG ôo RA ú`G ô óq olÚ ,pýãG kBü þâlðq .lý^ þñýu ÿõO Ao
pPì úü õO ,îPvýð léG Bñy òì úP×â ûkpì !þüBüok lýíùÖ þPÚô ÿp×Ëì Alg ûlñG ,koô@ ÿp×Ëì !!QýâlðqúðõgpuBýGúyþìïõíOúÞRoBÞ þ^ ?îP×â þ^ ?ïoAlð þÖpc úÞ òì-
ØÞ qA ïpG oõÇ^ |æBc ,îy|þì ÝpÒ [email protected] BGoBãðA ókpÞ þèBì ëõEvìôA ÿBW ,ôo ÿôpvg Ao{üAl¾,kõGúPÖo{ýKoBX×ðAqpìBOÿkBø ,p×u úü îüpG ûlzð ïõíO rýDBK BO îP×â ?îPuAõg
ëBGõéýÞ úüõO qA úñßð !!!ïoBýG óBWpì xõðBýÚA lýíù×ð|ç« ¾A,{ðkõGûkqòýìqúGòýìqàyõì :Q×â ô kpÞ lñéG xAo ô M^ þø ,úðAoõG ô ÙpG úðõPvìq AkpÖ
!ûkoõgBXÞqA ÿkoô@okôo}oõy?ïpýãGkBüþâlðqòì- ûkBW óBíùG ,QuA úPvG ûkBW ó|çÖ òâ|þì
!!?úð òPuAõg wãì :Q×âôlülñgkBøpÖ BOpduúéÞqA,QvýðõOÙpcBÖpcòüA,ÿpùì óõzðõg õO òñýzG ïpPdì óApÖBvì ,ûkpÞ }rüo
Ao {vc |«ç¾A þñÏü ,lülñg|þíð ÿkBø òüA õO òì qA pO|òýDBK úãük pßy ôo Alg- ïBýì QuAo úü îø lÏG ....oBÞ oBÞ oBÞ Iy
!!?îâ|þì lG
:Q×â ,QyAlð Jõƒ[email protected]úíÎ kõG QcAoBð ÿrý^ qA Bü kõG þðBH¿Î þPÚô
úèBu oBù^ ,kBøpÖ þPvýð úHüpÒ úÞ õO |æAô- þñÏü ,ly|þì kBüq ókpÞ oBÞ ÿApG {PÎpu oBãðA
õO ô òì ûpýì ô kBýì þvýDo pø àèõG ô àèõè êTì úÞþÛèkúñùÞôîýDBìpÎByëõÚúG,QvýðûoAkA ô þèBÏGBñW ,îyBG ïô[email protected] úÛýÚkôk |ç« Tì úÞ úðõg þéýg Ao BøoBÞ ô ly|þì qpÖ ô pO|{üBø|Quk
úü îèk úG lðõì ,ÝBOA úü õO ûqAlñýì îø BG ôo îðBg qA óõupPð ôo Bì !kq óAõO ó@ ok {[email protected] ...òýñÞ|þì }kõGBð óõOlýøBð úíÎ ûp×u QñýGBÞ ÿõO qA ,kAk|þì ïBXðA pO|Ðüpu
BG ôo õO eH¾ qôo pø ô îyBG úPyAk úãük oBßíø úÞ òýìq ûoõg|þì úéÞ BG òý`íøqôo úü ,þüBÛG IèBWô lðkq|þì kAkôkpø ,QÖpâ |æBG UdG Ñôpyô kqõðAq ûp×u oBñÞô QyAkpG Ao òÞ|áBK
,ÿkBø| óõ`ýLð |æBc ,úñÞ îâôo wýDopPÖk ûAo :lñP×â|þì úßñüA ÿkpvðõg BG ÿkBø| ,ûp×u ókpÞ rýíO úG kpÞ
!!îñýHð BøpÏy òüA ?lyþ^îñýHGõãG !óõñy|þìBø|úüBvíø!òýDBKoBýGôoRAl¾- ÿBK ô ûkpÞ úèõè Ao {èBG ,}kõg ÁBg
:kAk úìAkA ô kq ÿlñhHè ï[email protected] ÿBø|UdG ô pW óôA qA qBG !BGBG þ`ýø- ###
,ûoAkp×u êýì qBG îíðBg úPynâ þgõy qA- ,þéøCBPì úÞ õO ,ÿpøõy ô óq þãzýíø òüAõO îzÞ|þì þ^ òì òðôlG ,óõñzGoAnG- .kõG ûlýzÞ qAok óõürüõéO
ëõK þPuk Rkõg qA úOkBü {ýK QÚô lñ^ qôo úü ,óoBùG pGA Bðq ,îâ þì þ^ þðôk|þì !þâlðq ?îýñýHG ôo ëBüpu òüA ÿoAnG úy þì |æBc-
,p×u îüpG úâ þìqBG þèô óBù×¾A îýPÖo îPÖpâ úGpâûqAlðAôoï[email protected]ôoúü,òñÞ|þìïpøõyïpøõy ,þGBvcUdGôpWàüqAlÏG,kõGÿlGIy
òì ûoAk úíÎ úü ,Qvýð }kõgÿBÖpcBñüAúPHèA qôo ,qôpük!ópýâ|þíð êüõdO îø úüBvíø ,kpG {GAõg óõürüõéO ÿõéW BXðBíø ÿkBø| !ÿpùì îýñÞ|þì ÿpßÖ úü îýñýy|þì }lÏG
À¿hPì !Jõ[email protected] úíÎ îPyAnâ ôo {íuA !!kõGòìÿA|úGpâ QèBvÞúìBðpGàüÿpXìôkõGòyôoóõürüõéO îéýÖ úü }kõg òì þâlðq !ëBüpu !ëBüpu-
úñÞ|þíð þÚpÖ ,QuA þâlðq Ñõðpø ókpÞ JApg ô lýzÞ {üBøõì úG Ao {Pukô lülñg kBøpÖ ïpâ óõðBÞ koõì ok þüBø|Ùpc ,QyAk oBG õñì JAõW !úñýHG ëBüpu kAõg|þì BÚ@,úýüBíñýu
ô þéýè Bü òyBG Qýèôs ô õEìôo p×ð ôk óôA :Q×â àñýu ÿõO úPvzð ÿBø|ÙpÊ .Q×â|þì ûkAõðBg
10 ûoôBzì úü Jõ[email protected] úíÎ úýÖBÞ ,óõñXì ïpG óõzðõGpÚ ,Qvýð ÿA|ûqBO rý^ úÞ òüA- ÝBOA úG pùÚ QèBc úG ÿpùì ô lðlðBì úð[email protected] ?úð Bü lÏG p×u îüo þì ,ÿkBø| ûlG
óõzýâlðq QÚô óôA ûlG BðôA qA þßü úG ÿA|úÛýÚk þâlðq àíð òüA úG ÿA|úÚ|çÎ ú^ úÞ Bø|þíülÚ .QÖo {GAõg óõW ?ûlðq þÞ ûkpŸì ÐÚõì óôA BO þÞ |ç« ¾A
ÜÖõì Ý|çÆ oBGôk }kõg ,úÞpO|þì IíG òýÎ oAklü àíð óAoôk úãük ó|æA úÞ Øýc ,òPyAk þéýgqôpìA?ëBýÎoBzÖBüûoBÞoBzÖ!ÿkBø-
îyõg òýHG ,úðrG koõÞo kAõg|þìoBãðA !!úPyAk úü Bø|óq ,ûly þüBýíýy îø òüA þñÏü ,ûly RBýPzÞ îãG QùG úÞ ÿoAlð îø ÜüBÚ ?þÓìk .îýñßð UdG ô pW IzìA úü oAnG RokBì
þHéÚ }õg óq ,îðq|þì Ùpc ÿoõXñüA kBýíð ÿBø|xBñyoBÞ úíø úÞ òñÞ|þì Quok þüBøAõÎk !!ûly ÝpÒ |xAõc ïAlì ,kpÞ|þì pÒpÒ ô QÖo|þì ûAo ÿpùì
þüBzý[email protected] úü ,úñÞ|þì þüAoBÞ úü BìA ,Qvø îø
úÞ ,òüA îðôk|þíð òì !pHÞA úéèA úÞ úñÞ|þì òyôo :Q×â ô ly þðBH¿Î ,ly|þì RpK ÿkBø
ÿrý^ ÿpüqô þéýÞô Ap^ ûoAk ï|çÞ mõ×ðolÛñüA óõzüA Bü þPÖo Jõ[email protected] úíÎ úðõg qôpìA-
óBüpW òýíø pu Izük !!|æBc BO ûlzð
!!?BXñüA ókoô@ôo áoBHì ØüpzO
!úãük ly óõíÖpc ,lðApK {üBW qA Ao ÿpùì ,ÿkBø |Ùpc òüA
QzãðA lüBýG }kBü þHéÇì úÞ|þì[email protected] êTì kBøpÖ
.lyBG ûkBPÖA {[email protected] ÿôo úÞ ÿlñLuA êTì
: Q×â ô QÖpâ ÿkBø |Qíu úG Ao }A|ûoByA QùG ?úhéO ,ÿõñy|þì Üc Ùpc ?úý^-
úPyAk Bì[email protected] òüA qA úðôk úü þéýìBÖ pø îñÞ pßÖ-
õO ÿrý^ úü îüoAk îðBg úü ,êýìBÖõO Bì ,úyBG ?ûoõg|þìpG
{ùG òì ,QuA úñ[email protected] {íuA ,QuBø|úüBì òüA Quok òì úíÎ koõìok îP×â QùGoBGl¾ -
úG òì !úñPð@ òPð@ B« ÖB¿ðA !îðBg úñPð@ îãýì
òPð@ úíø ûpPùG óBí[email protected] õO îâ þì þgõy !órG Ùpc
îðBg úñPð@ òýDBK óoBýG ïõG QzK ôo qA õðõyBø {üBWpu kõG ûlýzÞ qAok |æBc BO úÞ ÿkBø
îø ,úÛSõì îø }oBHgA ,úñýzG BXðôA îüpHG ôo
Qvýð ÿoApßO îø ,ûoAlð þðBâoqBG þùâ@ :Q×â ô Qvzð
Bìolýc BÚ@îâ þì Ap^õðôA |ç« ¾A |æBc !....ô ë|çWA ëôrð óõzüA qBG wK !úãük úéG-
þÞ Bì úðpâô ókpÞ òyôo þzý[email protected] úü ô ókõìpÖ
?þuBñy|þìôo [email protected] úÞ Bì ?îýPyAk ôo òPÖo p×u UdG |«ç¾A
úÏÖk óôA úÞ þâ þì ôo óõOoAlüApu !û[email protected] úãì ,óByBÞ ô óBù×¾A îýPÖo úP×ø úü óõPvGBO
úÞ lýÎ ?p×u ûpG ëBu úü õO oBG lñ^ ï[email protected] ûoApÚ
?Bì àíÞ þðõßO úðõg õO {ükBPupÖ ûqBO ô îýPÖpâ ÅpÚ ôo BGBG Qgõu RoBÞ îýPÖo
þñÏü ,xA|úÞpÏì BGBG òüA ,úykõg û[email protected] Rkõg úÞ îø úÏÖk òüA ,îükq [email protected] îø þéÞ
ô úPvg òì |ç« Tì ,ûoBHgA ëBÛPðA ok À¿hPì Bíy úÞ oõXñüA ,ïkAk òürñG ëõK olÛ^ ÿlük 50
lýéÞ qõñø ,ÉBýcõO ïlýuo YñK QÎBu úPÖõÞ
ï|çu úâ þì ô õéW kBýìok ,õO ïlðõgp`ð ôo
{ì|çu JAõW òì qõñø ?þGõg xlñùì ÿBÚ@


Click to View FlipBook Version