The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Happy Valentines Day
Tehran Magazine Proudly Presents:
Mother’s day Festival & Expo
Sunday May, 13th, 2018
From 11 am to 6 pm
Free Admission
Come Celebrate With Us!!! Enjoy a beautiful day, filled with authentic sounds lives Persian music, celebration of mother’s day
Tehran Magazine celebration offers businesses and organizations numerous Ways to connect with consumers. With a goal in mind to educate and uplift our growing, diverse community, Tehran Magazine celebration highlights Persian culture in many different areas. Mother’s day Celebration offers a chance for partners and visitors to experience premiere arts and entertainment, lawyers, doctors, legal services, technology, finance, health& beauty, real estate, investment, electronics, construction, Media, apparel & accessories, food & catering, Fashion designer, jewelers will Showcase their latest products and services.
24th Festival & Expo is expected to attract over 4000 attendees, professionals, top business executives, and small business owners and prospective buyers from all around Southern California.
WANT TO EXHIBIT & REACH THOUSANDS OF CUSTOMER If your product / service targets customer, Exhibiting at this show is a must. Nowhere else can you speak with thousands of customer or business owners, Reach your target market face-to-face and make on-the-spot sales!
For more information or to reserve a booth call shahbod noori
(818) 881-1771

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-02-13 17:03:33

Tehran Magazine Issue # 1071

Happy Valentines Day
Tehran Magazine Proudly Presents:
Mother’s day Festival & Expo
Sunday May, 13th, 2018
From 11 am to 6 pm
Free Admission
Come Celebrate With Us!!! Enjoy a beautiful day, filled with authentic sounds lives Persian music, celebration of mother’s day
Tehran Magazine celebration offers businesses and organizations numerous Ways to connect with consumers. With a goal in mind to educate and uplift our growing, diverse community, Tehran Magazine celebration highlights Persian culture in many different areas. Mother’s day Celebration offers a chance for partners and visitors to experience premiere arts and entertainment, lawyers, doctors, legal services, technology, finance, health& beauty, real estate, investment, electronics, construction, Media, apparel & accessories, food & catering, Fashion designer, jewelers will Showcase their latest products and services.
24th Festival & Expo is expected to attract over 4000 attendees, professionals, top business executives, and small business owners and prospective buyers from all around Southern California.
WANT TO EXHIBIT & REACH THOUSANDS OF CUSTOMER If your product / service targets customer, Exhibiting at this show is a must. Nowhere else can you speak with thousands of customer or business owners, Reach your target market face-to-face and make on-the-spot sales!
For more information or to reserve a booth call shahbod noori
(818) 881-1771

Keywords: mothersday,irvine,festival,expo,shahbod,noori,tehran-magazine,iranian,hotel,may,2018

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

lýðAõg|þì |úP×ø òüAok óApùO úéXì

6 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu – óApùO úéXì
8 úd×¾............................|....) þHdì îüpì pPÞk(îýðAlG pPzýG pÇÏì ÕBG JBPÞ qA- ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
10úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì ( úP×ø îg ô aýK ok-
12 úd×¾.....|......................................................Bø pHg ô Bø ûpù^- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
16úd×¾...........)ÿpüõ¿O}oArâ( ?lðkõGþéßyú^þÞkõÞóAoôkokÿkôõýèBøóBâoBPu-|
18 úd×¾..........................................lðA úPvßy Ao lì òýðAõÚ úÞ þüBø ëlì- ÿoõð lŸHùy& Publisher
20 úd×¾........................ )þâlðq ÿBø RoBùì( kqõì@ þì Bì úG þâlðq úÞ þuok Q×ø-|
|41-22úd×¾ ...........|.................................|..........BýðkoBñÞúyõâqA|-| SHAHBOD NOORI
44úd×¾........................................... )ûBOõÞóBPuAk(okBì ZAôkqAqAo–|
46 úd×¾ .......................................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ûpøBÚ ok þéPø– )201 8 úüoõÖ 16|( 1396 òíùG 27 úÏíW ,1071| êvévì ûoBíy ,22|ëBu
48 úd×¾................................... ............................... þyqoô–
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– Since 1996, Friday, Feb 16th 2018 ISSUE#1071
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|–
54úd×¾ ......................................................................rñÆ-| (818) 881-1771
56 úd×¾ .................................................)ûBOõÞ óBPuAk(ïkoõg ëõâ-|
58 úd×¾...................................................................ÿrLy@-| TEHRAN MAGAZINE
69-60úd×¾........................................................úünÓO ô þßyrK-
70 úd×¾.............|.................................................BøÿlñìqBýð- Mailing Address:
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW-
76 úd×¾....|........................................................úP×ø þDõãzýK- PO Box 3665
78 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA- Winnetka, CA 91396
|80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì-
WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]

Facebook:TehranMagazine

>óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

úÞÿqôo >òýPñèAô òu<
þìApâAo ÜzÎ ,ÝBzÎ

lðoAk þì

.lðBuo|þì ÿoBü óAqBGpu ZAôkqA úG óBùñK òýPñèAô< þOoBHÎ úG Bü QuA >òýPñèAô<qôo úüoõÖ îøkoBƒù^ #
QyAkqBG oõPuk kõG ûly >òýPñèAô< {ýzÞ þðBùñK ëBíÎA úWõPì úÞ >xõükçÞ< úG ÜzÎ qôo óAõñÎ úG óApƒvíø ô ÝBƒzÎ qôo òüA ok >xlÛì
qA {ýG Bßüpì@ok BùñO kõy þì úP×â.lñøk þì úülø pƒãülƒíø
.kpÞ ïAlÎA úG ïõßdì Ao ôA QyAkqBG qA wK ô kpÞ okB¾ Ao ÿô þì ûkAk úüløqôo òüAok jpu êâúgBy óõýéýì êù^ô l¾ àü
ô ÜyBÎ ô ûly Bñy@ kõg óBHðAlðq pPgk BG kõG óAlðq ok òýPñèAô {ýzÞ úÞ þìBãñø þì þðAkolÚ lðoAk îø úG úÞþÛzÎ qA ÝBzÎ IýOpO òülG ô kõy
ÿApG ÿA úìBð ,lðkpG þì ïAlÎA ÿApG Ao >òýPñèAô< úÞ þìBãñø .lükpâpPgk ó@úPgBHèk
úðBÛyBÎ Qñu IýOpO òüA úG .kõG ûkpÞ FBÃìA >õO òýPñèAô< Ao ó@ÿBK úÞ QyõðpPgk .lññÞ
úHÏW kõy þì ûkAk úülø óAõñÎ úG úÞ ÿrý^ òüpPzýG jpu êâqA lÏG
.lükpâ qBÒ@ >òýPñèAô< ok .QuA ûly úPgBu ô þcApÆ IéÚ êßy úG IéÒA úÞ QuA Rçßy ÿBø
BìA QuA ûkpÞ AlýK þ×éPhì ëBßyA ØéPhì ÐìAõWokô iüoBO ëõÆok ÝBzÎqôo koAõì ÿA ûoBK ok ô xBHè ô pøAõW þOoBXO lüly RBÓýéHO BG pÂBc ëBc
.QuA ÝBzÎ ô ÜzÎ qA þðAkolÚ BðBíø >òýPñèAô òu< êßy òüpO þðBùW ô òüpPíùì
qA þßü àñüA ô QÖpâ kõg úG Ao þOoBXO oBG òüpPzýG îPvýG ópÚ ok ÝBzÎ qôo .QuA ûly úÖBÂA úülø ïBÚoA úG rýð êýHìõOA
úülø îø úG ÝBzÎ >òýPñèAô<qôook .kõy þì Jõvdì óBùWok ÿkB¿PÚA ÿBøoõOõì ok àñüA úÞ Bø òPÖpâ úülø ô Bø ókAk úülø ô Bø QyAlâorG òüA ïBíO BG
ûlì@ok BHüq Qñu ô îuo àü Roõ¾ úG þìçuA óApüA þPc ô óBùW puApu
?lüoAk pËð ok ÿA úülø ú^ kõg pvíø Bü ÝõzÏì ÿApG Bíy þPuAo .lñøk þì Qñuô îuo òýñ^ ÿpýâ êßy ÿBø úzüoqA ïkpìqA ÿoBývG lüBy ,QuA
úG ú¾çg oõÆ úG îýñÞ þì {yõÞ Bì .lñyBG úPyAlð ÑçÆA þüBHüq

.îýñÞ ûoByA >xlÛì òýPñèAô< qôo Qñu {üAlýK ú`hüoBO
iüoBOok úzüo løk þì jo úüoõÖ ûBì ÈuAôAok úÞ ÝBzÎ qôo òzW
ok Qýdývì }pPvâ qA {ýK ïo ÿoõOApLìA ïkpì .koAk Qýdývì qA {ýK
ûkAk ó@ úG Ao >BýéýÞpKõè< óAõñÎ úÞ lðkpÞ þì BKpG þñzW úüoõÖ ÈuAôA

.lðkõG
ôk þìôo ÿBø úðBvÖAok úÞ QvüA úðBvÖA ûkBì åpâ àü óAõñÎ >pKõè<
okApG ôk òüA .kpÞ åorG ô úünÓO kõg pýy BG Ao xõèõìôo ô xõìôo ÿBø ïBð úG okApG
óBìríø òzW ïo ïkpì ïBüA òýíøok òüApG ûôçÎ .lðkpÞ ÿoAnãðBýñG Ao ïopùy BølÏG
pG ûôçÎ òzW òüA ok .ly þì BKpG ÿoôoBG ÿAlg >xõñÖ< ÿApG úÞ lñPyAk ÿpãük
RBðAõýc QƒuõƒK qA ÿkõƒè@ óõƒg ô àƒüoBƒG ÿBø|úívO BG ,RBðAõýc ókpÞ þðBGpÚ
.kõypPzýGÿoôoBGBOlðkqþìÝçyfçǾAúGAoóAõWóBðqô óApPgkûlyþðBGpÚ
àü úG óBPupK QG Qñu òüA êGlýO ÿApG >xõývèBW< NBK ÿkçýì îXƒñƒK ópƒÚ ok
.kpÞÿoAnâïBð >xlÛìòýPñèAô<qôoóAõñÎúGAo|úüoõÖ|14qôoþdývìQñu
>òýPñèAô< ïBƒð úƒG þƒdƒýƒvƒì þðBcôo ô {ýzÞ lñ^ ,Qýƒdƒýƒvƒì iƒüoBƒO ok
þdývì {ýzÞ àü QuA ÝBzÎ qôo BG ÉBHOoA ok úÞ Bùð@ òüpPíùì BìA lðA ûly wülÛO
oõƒOApƒLƒìA ïôk >xõƒƒükçƒÞ< oõOApLìA p¿Î ok ô ÿkçýì ïõu ópÚ ok >òýPñèAô< ïBð úG
IéÒA kõG BzâoõzÞ ô õXãñW ÿkpì úÞ ïôk >xõükçÞ< oõOApLìA .lyBG þƒì ïo
ûBì úßñüA qA óAqBGpu .QyAk þì êývâ pãük ÿBø òýìqpu Ùp¿O ÿApG Ao kõg óAqBGpu
JAnÎ ok lðlðBì þì oôk kõg ûkAõðBg ô pvíø qA Bø ëBu þPc þøBâ ô þðæõÆ ÿBø

.lðkõG
ZAôkqA Üc ïo {OoA qBGpu aýø kAk oõPuk êßzì òüA êc ÿApG >xõükçÞ<
ok ,QvðAk þì þðBvðA pýÒô þðçÛÎ pýÒ AooõPuk òüA úÞ >òýPñèAô< {ýzÞ .koAlð

6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

êHùì qA kpì Qè@ IuBñìBð ÿqBu ZoBg .kkpâ JBPÞ ô lðA ûlì@ok }oBãð úG þvñWoBPÖo
.kkpâþìþvñWRnè{øBÞUÎBG«Alülyrýð òüAqA ûlypzPñì ÿBùGBPÞ òýèôA ûpìqokpÂBc
úÞ kkpâ þì ê¾Bc þðBìq êìBÞ Rnè .lyBG þì îvÚ
lðAõO þì ô úPyAk ÿõÚ þâlñßì QèBc êHùì ok úÞ þHèBÇì BG pPzýG þüBñy@ oõËñì úG
óôokúGQìôBÛìêGBÚpýÒþOolÚBGAoëArðAÐüBì qA þüBùzhG pÞm úG QuA ûlì@pÇÏì ÕBG JBPÞ
ok kpì þéuBñO Qè@ þPÚô .kqBu QüAlø kõg :kõy þì úPgAkpK ó@
qA êHùì ,kpýãýì ÿBW RolÚ pK êHùì àü )kBGõOpGlðôAlgïçuúÞ(püqôÿAóAlG
RApÇÚ òüpg@ BO ûkpÞ ûkB×PuA kõg þâlñßì UÎBGAoþvñWúÇGAoïBXðAúGêýìúÞÿkoAõì,
ú`ðBñ^ ëBc .lzßýì kõg óôok úG Ao ëArðA Rõùy .lðoAk þãPvG êìBÎ {y úG lðõy þì
þéßzì þéüæk pG BñG lñüApÖ òüA ïBXðA ëõÆok úÞ ÿkpÖ úG þßükrð ,óAôApÖ ëArðA ,òýzO@
>þHdì îüpì < pPÞkAlýK Ao kõg êìBÞ ïpÖ þvñW Rnè ,lü@kõWõG þyBGôAókoô@àéíOúGôôApýhvOúGî¿¿ì
| |.kpÞløAõhð ,ÿõÛì ô Aq Rõùy ÿBøAnÒ ,Roõ¾ þüBHüq ,
QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo

Ao ëArðA RolÚ , þvñW Rnè pG ûôçÎ ú`ð@
òüA .koAk þ«PvG êìBÎ Qzø úG lølýì {üArÖA
,pÆBg QÒApÖ ,ólG þPìçu :qA lñOoBHÎ koAõì

îýðAlG pPzýG pÇÏì ÕBG JBPÞqA,kByúýcôo,ïpyoõÃcïlÎ,òømþâkõu@
xpPukok ,þÖBÞ úüBìpuô ëõK ,Jõg úünÓO
.óBðq ØéPhì ÿBø úðõâ ÑõñO ô ókõG

ô ÿõÚ þvñW úÇGAo àü úÞ þéüBì ú`ðBñ^ Ao þãGAõhíø Rnè ú`ð@ BìA ô. wíè ô xBíO ûoôkok JBPÞ òüA .lyBG wðõO þøBykBK oõzÞ þì àýOôoA þGBPÞóAõñÎpÇÏì ÕBG#
BG Ao olñÞ Qgok ûõýì ,þüBíð úGpXO Ao êìBÞ ô òüpPùG òßýè QuA oBývG rýð lñÞ þì ØÎBÃì pGpG ÿBø úvéuqA þßü úÞ óBý¿×c Qìõßc úíWpO IðBXñüA ÈuõO {ýK ÿlñ^ úÞlyBG
BPyBð eH¾ qôo pø úPgBu IýÞpO êvÎô òÒôo àüoBG ,êHùì ÿBìpâ :qA lñOoBHÎ óBð@òüpPíùì ûlì@ok püpdO úPyo úG lðkõG BÛüpÖA ëBíy qA JBPÞ òüA .QuA ûlükpâpzPñì ô
oBývG ÿkpÖ úG Roõ¾ òüA ok úÞ òÞ êýì Apð@ }õg ÿõG B« PüBùð ô êHùì þßzg ,êHùì ókõG þÃ×c ûoôkok IÆ úÞ QuApÞm úG ïqæ .QuA ó@ok ô ûkõG oAkoõgpG þvñW òýìBÃì
þñì ÐüBì ÿAoAk úÞ ly þøAõg êülHO þðAõùy úG ÝõÖ koAõìqA àüpø óAlÛÖ Roõ¾ok .êHùì ô þvèlðA IÆô óAôpýÚ þPñu IPßì IýÞpOqA pÞm ÜüpÆ qA BO QuA ûlýyõÞ ûlñvüõð
þì ê¾Bc ú×Úô þvñW Rnè óArýì ok þÎõð ,iüoBO qA úcpG òüA ô kõG ûlì@ lülK þðApüA IÆ þgpG þÖpÏì òýñ`íø ô ûBOõÞÿBùðBPuAk
. ...........lyBG þì óAôApÖ þvñW Rnè lñyBG kõWõì þãíø pâA BìA ,kõy ô þìçuA IÆ iüoBO QÖpzýK þüçÆ ûoôk þvñW {ñÞkõHùG úG þðBìok ÿBø àýñßO
pÇÏì ÕBG JBPÞ ok úÞ þüBùðBPuAk qA þßüok êHùì ókõG ïpâ .kõy þì ÜÛdPì êìBÞ þéßy úG Jõvdì BKôoA úG óBðBíévì þHÆ {ðAk ëBÛPðA
UÎBG kpu êHùì òßýè lñÞ þì QcAo Ao JB¿ÎA úýùO þvðõO IÆ ÿBø koô@ Quk qA .lükpãýì | |.lyBG óBuo ÿoBü ûlñðAõg
:îýðAõg þì òýñ^ QuA ûlükpâ ûoByA óAlG ZoBg ó@qA kpì þvñW Qè@ RolÚ BO kõy þì ô ûBG ûõÚ ûoBGok ¸B¾B¿PgA úÞ QuA þüBùGBPÞ úG óAõO þì pPíÞ þìçuA oBS@ þuopG ok
úÞ lyBHýì þðq ôk úG ÉõGpì ú¿Ú òüA ó@ok úÞ kpÞ kBñPuA ÑBWoA êGBÚ ô ÙôpÏì úhvð
þì þâlðq úðBg àü ok pãülßü BG qAok óBýèBu þñük ÿBø }pãð ô þvñW ÿBøpËð úÇÛð
pPPvì þvñW úÇGAo ïBXðA Qý×ýÞ ô wßÏñì
qA þvñW oBPÖo þãðBìpdì ÑõÂõì .lyBG ûly
óly ûlýzÞ püõ¿O úG QýÎõñíì ô ÙpÆ àü
ûlükpâ UÎBG pãük ÿõu qA pâApWA ÁBhyA
oBPÖo óõìApýK úÞ þüBøoBPyõð kAlÏO BO QuA
oBíy QzãðA oBývG lðA ûly òüôlO þvñW
þì pÇÏì ÕBG kôlÏì ÐGBñì òüA qA þßü .kkpâ

| |.lyBG
òGA lídì úéèAlHÎ õGA úPyõð JBPÞ òüA
úPyo úG ÿpXø 925 ëBu ok ô ÿôAr×ñèA lídì
úG úÞ JBPÞ òüA IèBÇì .QuA ûlì@|ok püpdO
IÆBhì QuA lñì ûpùG þvñW rñÆ qA þÎõð
ô fpy .lñyBG þì êøBPì óAkpì ó@ þé¾A
oBPÖo ïBXðA ÿBø QýÏÚõì óõ^ ÿkoAõì êý¿×O
ô Rçßzì ,þéuBñO ÿBø óBâoA Qý×ýÞ , þvñW
úG úÆõGpì þðBìok ÿBø lPìô þvñW ÿBø ÿoBíýG
þvñW }qõì@oBÏyAô BùðBPuAk úÎõíXì ûApíø
ûpüAk óAõñÎ JBPÞ òüA úG úÞ QuA ûlükpâ IHu
òüA QìlÚpGpËð.kkpâÝçÆAþvñWÙoBÏíèA
þíéÎ ÿBø þPuBÞ ô þOBÎçÆA ÀÚAõð JBPÞ
ÅBíÒA ô îùÖ êGBÚ òüqôpìA óBâlñðAõg ÿApG ó@
ÿBø úhvð þGBýíÞ úßð@ pG «BÖBÃì lyBG þì
òPì ÿoAõyk pãük ÿõu qA ô ÙpÆ àü qA þé¾A
þhüoBO êíÏèAoõPuk óAõñÎ úG BO ûlükpâ IHu

.lüBíð AlýK ÿoAnâ }qoA QýéGBÚ þvñW
pËð úG ô kõG wðõO oõzÞ êøA ÿôAr×ð iýy
,ôAr×ð pùy lèõPì rýðpÇÏì ÕBG JBPÞ úÞ lupýì
JõñW {hG ok püpì BhHu ú^BüokokBñG qA þßü

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D. lÏGôQuAúPÖoôpÖÜýíÎJAõgúGpãükóqúÞ oõÇÚ ,lñéG Qè@BG ÿpøõy BùðqqA þßü .lðkpÞ
AokõgQuõKôûkpÞàükrðkpìúGAokõg ó@qA ,à^õÞ þPè@ ÿpãük pvíø òßýè Q×u ô
American Board of Internal Medicine óqúÞþyõgÿõGqAkpì.lðBHv^þìôAólGúG ôôpyõg úzýíø ,ëôA óq .QyAk ïpðô @oBÞBð
ô klñG þì {Ûð {ðBHèpG ÿlñhHè QyAk òO úG ,ÿpãük úßýèBcok krýì lñhHèô kõG ëBdyõg
ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| ïBãñø òüA ok .kôo þì óôpýG }pu qA JAõg pG JAõg qA ûkpvÖAô kõè@ àyA îz^ BG Bøqôo
Ao óq ô lñÞ þì AlýK ÍõÏð kpì Qè@ óBùâBð .QuBg þì
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ ôA úG úPvø@ÿAl¾ BG óq .lzÞ þì kõg ÙpÇG pãülßü BG óqôk òüA úÞ BøqôoqA ÿqôo
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ þì JAõW kpì . îGAõhG úÞ oAnãG :lüõâ þì úG óBzðApvíøqA QHd¾ ,lðõy þìõãP×â ïpâ
lðA ûlzð oAlýG Bø ú`G BO ô }BG QÞBu :løk þéýg òì :lüõâ þì þèôA .lü~A þì óBýì
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ úßýèBcokóq.îøkïBXðAAokõgoBÞòìoAnãG QÞpG pK òì JAõg QhO ,îPvø QhHyõg
{ðq qA AoôAô lðBHv^ þì kpì úGpPzýG Ao kõg ó@ ÿôo pG ïpøõy ô òì þPÚô úÞ Ap^ ,QuA
ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG ïBXðAþPvøêüBìÿoBÞpø:Q×âkAlýìúé¾BÖ ,Bø Rnè òüpO ÐýÖo løBy òì QhO ,îýPvø
úÞAp^lðõzðoAlýGú`GúÞ}BGIÚApìþèôûlG ÿBø úèBð ô û@ ,Bø þyõg ,Bø }õÒ@ ,Bø úuõG
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # úG Ao ïqæ ÿBø ÉBýPcA úíø óq .lñPvø BXñýíø òìêHùìokôAQè@þPÚô.lyBGþì{hGRnè
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW .kõzðoAlýGkpìpvíø BOkAkZpg þìAokõg,kkpâþìoBâlðBìBXð@«çìBÞkôoþì
«çìBÞ óqpÇÎ}õgÿõGqAúÞ kpìëBcpøok þíð óôpýG BXð@qA ûlýuo îco úO úG BO koBzÖ
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # ôkpýâþìpGokQhuAoôA,kõGûlyúPhýãðApG ,ØÞ ,úðBøk Apð@ÿBø úyõâ úíø úßð@pãì lü@
QyAk òýPyõâ þðlG óq .lzÞ þì kõg ÙpÇG úËdè ok .lyBG ûkpÞ þzÞpu Ao úðBýì ,ØÛu
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse .kõG ûly ûkq óôpýG ólG qA úPvWpGôA êHùìô úÞkpGþìôpÖ îcoÈuôokAokõgrýðxBvc
Ao îPè@ :lüõãýì ô kôpýì óq êHùì ÿôo pG kpì {O@ ô kõy þì ëArðA óAoõÖ UÎBG oBÞ òüA
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# Qè@ úG þøBãð óq .pýâ Quk ok úzýíø êTì . lðBzÞ þì ôpÖ Ao Bì Rõùy
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # ó@êßyô ûqAlðAqA úßýèBcokô kqAlðA þì kpì ÿBø îÒ òüpPâorG ok òì :lüõâ þì ïôk óq| |
þì ÿBW kõg êHùìok Apð@ kõy þì ûkq Rpýc QhO òì JAõg QhO ,îñßýì þâlðq Býðk
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # .løk qA pK Bì þãGAõhíø .QuA þPhGlG JAõg
QuõK ókpÞ RôApÆ ÿô Qè@ úÞ kõy þì úWõPì óBùâBð kpì| | þPÚô .QuA óB¿Ûð ô p×ñO ,êßzì ô þãPvg
þèBcokòüAQuAúPÖpâÿBWîcookþìBíOúG okÿkBüqÿBÃÖkõyþìòìêHùìkoAô,ôAQè@
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # ûkBPÖBýð ÝB×OAôA ÿApG ÿrý^ òýñ^râpø úÞ kõG þéýg þÖpÆ qA ,QuA ûlðBì þèBg úÞ QuBXð@
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # BOQÚõ`ýøúÞlñýGþìîøóq ÙpÆó@qA.kõG ÿBùPðAúGAokõglðAõPýíðúÞÿoõÆQuAûBOõÞ
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # lñupg kõgpøõy Qè@Qý×ýÞqA ûqAlðA òüA úG þì YÞ lñÞ þì AlýK ÍõÏð þPÚô .lðBuo îco
ôpÖ IXÏO ok «çìBÞ úÞ kpì .QuA ûkõG þíð .lüBíð kBXüA lðAõO þíð Ao þOnè aýø ô kõy
õì }rüo óBìok # ôABGrýðúHOpìòýìõuôoBGòýìôkÿApGkõGúPÖo ûpÇÚ àü þPhu úG ô QuA Üìo þG ô Qvu
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # pPzýG ÿôIXÏOoBGpøBìAkkpâþìpPvHíøok aýø úÞ ÿA úðõâ úG kõzýì ZoBg ó@ qA ëArðA
óq qAoBÞ ïBíOA qA lÏG «BPüBùð .kõy þìpPzýGô .kkpâþíðê¾Bcó@qA þðqaýøÿApGþOnè
(818)343-0101 úG ûlýzÞ qAok ôA oBñÞ ok ô kpýâ þì úé¾BÖ úðAqôo ÿBùèk ô kok úG úÞ BøõãP×â òüA
| |.kôpýìJAõg ok óq ôk òüA òýG qôo pø ,lðkõG ûlükpâ ëlG
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 lñÞþìê¾BcóBñýíÆAóqúßñüAkpXìúG Bøqôo qA ÿqôo úßð@ BO kõG óly ëlGôko ëBc
þìóôpýGúGpPvGqAQuAúPÖoJAõgúGkpìúÞ :úÞòüAó@ôlñÞþìoõÇgëôAóqpuúGÿpßÖ
corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO þìqBG kõgpøõy krðô ûkpÞ ápO Ao ÝBOAô krg lüBG olÛ^ pãük þðq pøõy BG þãGAõhíø
óq úGôo ïôk óq pøõy ,lÏG qôo eH¾ .kkpâ ôúýWõOAokõgêíÎúðõãñüA óq.lyBGòüpýy
9 õO BG ÿpPvHíø QÚõ`ýø :lüõâ þìô lñÞ þì ú`ðBñ^ oBÞ òüA úÞ lñÞ þì þÂAo Ao kõg ëk
QÚõ`ýø.QuAûkõHðúPynâIyqApOòüpýy kBXüA þéßzì lPÖA ÝB×OA úHOpì àü ÈÛÖ
ûkõGûkqòOúGIzükúÞÿpÇÎþyõgúGþüõG þKok,ÿpýâúXýPðòüAqAlÏG óq.kpÞløAõhð
ú^ qA :lupK þì óq .ïkõG ûkpßð ïBízPuA ÝBOAokkõgpvíøúÞþHyBOlü~AþìpG þP¾pÖ
?ÿpÇÎ ú^ ,þãGAõhíø ú^ ?þüõâ þì òhu .kqBu þéíÎ Ao oBÞ òüA lyBHð
okpÇÎ úzýy òì ?þñÞ þì ÿqBu óBPuAk Ap^ AoúìqæRBÞoAlOôAôluoþìûAoqAþHy| |
Ao kõg pøõy óq IýOpO òüA úG . ïoAlð úðBg þéíÎ Ao kõg úzÛðô fpÆ lðAõPG BO lñýG þì
ok QuA ûkpÞ úGpXO ú`ð@ pø úÞ QgBu ÐðBÚ òüpýy ÿBøpÇÎ BG Ao kõgoõËñì òüA úG .kqBu
joú`ð@úÞQyAlñKîøkpìôQuAûkõGJAõg ,QÖo Iy qA þuBK þPÚô ô kqBu þì pÇÏì
!!!!!.QuAûkõGþìôAÿBüôookúíøûkAk ïôk óq ó@ok úÞpãük ÝBOA úG Al¾ þGô úPvø@
kõg .kôo þì lðkõG úPÖo JAõg úG kõg pvíø BG
ÕBG JBPÞ úýùO úG êüBì úÞ þìpPdì óBâlñðAõg úWõPì úËdè òüAok .lðBuo þì óBð@pPvG úG Ao
JBPÞ òüA lñðAõO þì óõñÞA îø lñyBG þìpÇÏì úGôûlykõGkõWõìôkó@òýGúÞþèBgþüBÃÖ
AkBðBÞokô xoBK þyôpÖ JBPÞ qA BßüpìAok Ao óq kõGîÞBW úÞþüBXð@qA.krgþìBùð@úðBýì
.lñüBìpÖúýùOûBãKþyôpÖJBPÞqA Qvüpãük òüA úÞ lñPyAlñK àü pø ,pøõyô
IÛÎAokõgAnè,QuAókoô@oBzÖ ëBcokúÞ
}õâokAoþãzýíøoBÏyôlýyBGqôpýKôkBy BýùìóqÿApGÿpPzýGÿBWoBßñüABGúÞlðlýzÞ
pPùGþâlðq,pPùGwßu:úÞ kõy òEíÇì BO lñÞ þìpH¾ þíÞ óq .kkpâ þì

|óApùO úéXì

JBPÞ ok úÞ QuA }õâpg ô ÕçÞ QüBƒßc .lvüõðþìôlðAõgþì,lñÞþìQHd¾ÿokBì
úÞ ûlì@ JBPÞ ok.QuA ûlì@ >úñìk ô úéýéÞ< òýulñùì qA }olK úÞ þðBìq >þèoBƒÞ< Apƒüq
qôo ïBíOô kõG úPvzð þPgokpG þÒçÞ ÿqôo ÿApGpýHÞûByBÂoQñÇéuóBìqokôkõGþðBíè@
aýø úG Quk ô lðAonâ þì ÿoBßýG BG Ao kõg úPÖo óApüA úG ÿpuApu òø@ ûAo ô Bø|êK òPgBu
úÚôm@ òPÖBü ÿApG úÞ þyõâpg|.kq þíð ÿoBÞ êý¿dO êýèk úGô lü@ þì Býðk úG óApùOok kõG
þìpuÿAúyõâôjAoõupøúGôkpÞþì}çO úGôkõyþìBñy@þðApüAäñøpÖJAk@BGóApüAok
úÞlükAoÕçÞQgokó@püqqAoõHÎëBcokkq }oõzÞ úG úÞ rýð BølÏG .kqoô þì ÜzÎ ó@
úGôA.Qvýðrý^aýøpßÖúGôúPvzð{ìAo@ok kõg þüAoõøA òÆô óBñ`íø Ao óApüA QzâqBƒG
|:lýupKÕçÞqAôkoõgú¿ÒkõgëBc wðBvýè ÝõÖ þuBñzðAôo úPyo ok ôA .lðAk|þì BG úP×ø îg ô aýK ok
óBññ^ kõg ÿApPÞk úWok òPÖpâ ïBãñø úG ô koAk
àü úÞ kõG þâlñvüõð óBXýø ô oõy îýévƒO þzHc lýÏu lídì
ûoBÚ YñK ok QcBýu ô p×u ô pýu úG Ao þèBu
|[email protected]|

úG Ao qôo ïBíO õO lñðBì îðAõO þì îø òì Bü@|- | oBS@ QvðAõO pÆBƒg òƒýƒíƒø úƒG ô QƒgAkpƒK Quk ô lðA úPÖo ôpÖ kBvÖ ô ÝBñPgA ok åorG ëôA qôo
ÿpÎBy ô ûlñvüõð ôA .lñÞ Üég Ao þðõâBðõâ ÿAlPGA qA êéì óBìqBu }oArâ úG óBzPìõ߃c þðõürüõéO ûBâ@ÿpXì
oApÚ îvýâõüô Ýpy ú×véÖpýSCBO QdO úÞ QuA ûBñãýG ô ïõéËì ïkpì óõg BG qôpìA úG BO Qìõßc
ÿAkõG ÿBø|òíXðA õÃÎ rýð óõñƒÞA îø ô koAk ÿBW úG óAkpâoBÞ ÿBÚ@òüA QÚõð@.QuA ûkõè@ oõƒvƒW ÿpƒXƒì àƒƒü ûpƒƒgæBƒƒG#
Ao Bì úG qolðA l¿Ú }oõzÞ ïkpì qA QüBíc Ao ÿkBøpÖ pÓ¾A úPK BßüpìA þðõürüõéO
| | .QuBßüpì@ôóBíè@ kpÖ ú^ ôA úÞ Q×â ô Qƒhüo J@ ÿôo
ëBu YñK ô Qvzð îèk úG úÞ ôA oBÏyA qA þßü !?koAk
püqok >úðBìq òüAqA óBìA< óAõñÎ BG ûkôpu {ýK |.QuA þHéÆ Q¾pÖ
ïôk qôo ó„p¯è þìBO ÿpXì òüA
| |:lýðAõgþì þPðpPñüA Quôk óAõñÎ úG ôA qA úÞ koAk ïBð|Tomi Lahren|
ô QuA lükpO puApu....,QuA þHüpÒ oBâqôo ÿBƒø|úƒìBƒðpƒG ok óAõƒW þƒuBƒýu pƒvƒ×ƒì àƒƒü
koAk þHüBÏì ú^pâ QðpPñüA úßHy# pK ÿBø úìBðpG qA þßüô kõy þì kBü þðõürüõéO
|.|.....,þ×ýéßOçG
|.|......,þãñPèk ô QuA kok qA pK ÿoBâqôo
RkBvc ô QGBÚo qA ....,}õgBð QuA ÿp¿Î
?îðAonãG QcApPuA ô ÿoBßýG |.|.....,aýøpupG Ao ó@ óAõO þíð úÞ koAk þOBñvdì BìA
| |:Q×âúðApâúéýcÕçÞ |þƒG ....,BƒølƒükpƒO ô .....,BƒøoôBƒƒG 䃃ñƒW .QÖpâûlükBð
| |!koAlðþèAõEuúßñüA!..þðõOþìúÞúP© HèA|- | |.|....,lülùOôoôq....,þOBHS QðpPñüA pâA úÞ QuA ó@ RBñvdì òüA qA þßü
ô Qvzð Qgok oBñƒÞ ëBƒdƒyõƒg }õƒâpƒg |.|....,QvýðþGõgúðBìq ó@ok úÞ þðBíè@ ûlñvüõð àü BG râpø òì kõHð
qA þøBGôo óBùâBð BìA. ly QcApPuA ëõÓzƒì ÿBƒüôö o ok ..., QƒuA pƒ¿Ú òƒPgBƒƒu óAoôk |.ïly þíð Bñy@ lñÞ þì þâknðq oBük
.kpÞ oBßy Ao }õâpg ô Qv´W Qgok QzK |.|....,þèByõK {ýK úP×ø àü úÞ kõG ó@pÆBg úG þüBñy@ òüA
}õâpgúGóBðqûlñgkõGBüBÃÚløByúÞÕçÞ |þG p¿Î ....,QÛHu p¿Î ...,QÎpu p¿Î
kq þì BK ô Quk ûBGôo ÿBø óAlðk püq ok úÞ |.|....,þíýí¿O
| |:Q×â úÞ Ap^ ......,Qvýð ÜzÎpâk îø ÜzÎ þP© c
ÿoBÞ úßð@ óôlG ólðBì ûlðqô ókoõg Q×ì|- | |.|....,ûkpÞëBíüBK.....,Ao}oBýÎxõø
úÞ òüA ÿApG .Qvýð wÞ úíø oBÞ þøk ïBXðA úÚpÒ ....,êâ« oBg qA fôpXì ...,îø...,êHéG
lüBG þñßð ÿoBÞ aýøô þGAõhGô ÿoõhG Q×ì |.|....,QuA QÞBu ...,óõhG
RlülùO ÿpÇg BO þñýzñG Bø æBG æBG òüA êTì |úƒð .....,QƒuA QƒvƒG òª ƒG óAoôk ...,óAoôk
|.|.lñßð |.|.....,þøAo ûoõÞ qA oõHÎ |úð...,þPzâqBG
|.|... QvýÚBG óBñ`íø QüBßc òüAô |.|....,JApg ÿBùéK pu QzK ....,oAõük ôpGôo wýÖ úd×¾ ok ÿA úéíW lñ^ ûBOõÞ óBPuAk àü úìBðpGòüAokôA.QuA| The BlazeôAoAlÖpÆ
|.|....,?òPzâ óAõO |þì úHÏÞ òüA kpâ þÞ úG BO ïBð àü BG Bø àüæ óBýìok úÞ îPyõð kõg áõG pÓ¾A :Q×â >pËð òüpg@< ïBð úG þƒèBƒXñW
ïoBù^ qôo úÞ ïkpÞ koõgpG >êOpãìôBG þèoBÞ < þWoBg kq ûBñK ok óBìkõg ëõÚ úG úÞ þðAkpâoBÞ ÿkBøpÖ
!þuoBÖ óBGq ÿoBâlðBìqAo ïõu qôo }A úd×¾ úG þPÚô BìA .lƒy îƒHXÏO UƒÎBƒG fçǾA úG ô ûly ûlðpG þuBƒýu ÿBƒølƒñG ô
|!þñýzð æBG ô pÎBy àƒü ôA úƒÞ îƒPÖBƒüok ïkpƒÞ úƒÏWApƒì Ao }A úìBð ô lì@ úñd¾ ÿôo îø ôA ûlñüBƒíð
| úG Ao }oBS@qA ÿkAlÏO úÞ QuA þðBíè@ ûlñvüõð oõPuk úÞ MìApO lèBðôk úG }A úìBð ok lðAõg
}kõƒg ÿApƒG îƒø þƒñýzƒð æBƒƒG# óBGq lñðBì úG Ao þuoBÖ ô úPyõð þuoBÖ óBƒGq ûkAk Bßüpì@ úG Ao Bø QvüoôpO kôoô qA ÿpýâõéW
Ao ôA úÞ >ëkBÎ kAlc< óApüA ok# úðõâ úG ó@QüBßc pø úÞkoAk þOBüBßc ó@ok úÞ þñýìq pu úG òì úPyõð ô ûkpÞ ÅApPÎA
þuoBÖ JkA ô óBGq óBPvãñøpƒÖ wƒýDo pu úG ÜcBð Bü Üc úG Ao òýzð æBG kApÖA ÿA
óBìqBu ÿAoõy QüõÃÎ ô lðA ûkpÞóApüA |!ïoAnâ þíð ïlÚ Qvýð ÿkAq@
úG îø Ao þyqõì@ÿrüo|úìBðpG ô {øôtK | | .QuA ûlðBuo kõ¿Ûì ërñì ÿpýâ îƒýí¿O Bƒßüpƒì@ ïkpƒì ÿApƒG wƒLu ôA
óBGq úÞúP×âA« pýgA lðA úPyAnâ}A ûlùÎ òüA ok úÞ þèk ûkBu ïk@ ëBc úG ÿAô BìA oAlèõK ÿA ûlÎ úðB×uCBPìô lññÞ ú^ úÞ lñÞ þì
lñ^ BG úÞ QuA þGpÎ óBGq óBíø þuoBÖ qA løAõhGô lñÞ þñýzð æBG xõø úðBìqô ûoôk úÞ þèBc ok !lðkq ØÞ ôA ÿApG òèBu ok îø
oô@ kBü þuõø òýñ^ .kõy lñì ûpùG ó@ ÿBüArì {ðBðq úÞ lñÞ þì þâlðq ÿoõzÞok kpÖ òýíø
|!QuA ûly Éõéhì þuoBÖ úíéÞ BO à^õÞ qA {ìkpì ô lñuApø þì qôBƒXO qA
óBýðApüA îzg UÎBG ÿpËð oBùÊA òýñ^ ú^pâ

lüpýãG xBíO )|818(300-4793 ûoBíy BG ”þzHc lýÏu lídì“ ÿBø JBPÞQÖBüok ÿApG 10

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
pg@qôo úÞ kpÞ úWõO þðlýñy úPßð òüA úG lüBG BìA ûly
|!þOpK xAõcqA óBìA óBýG JpÎ xBñypu ÿBø ûpù^ qA þßü ÈuõO
>êßýø òýñvc< ûpù^ òüA .QuA ûly
| | úìBðqôo pýGkpu ô JpÎ úPvWpG ûlñvüõð
îø BG ëBu QvýG úÞ ÿpøõyô óq|# | koõì úPßð úÞ QuA >ïApøæA< ÿp¿ì ÙôpÏì
óBPvGBO lñPÖpâîýí¿O lðkõG ûkpÞZAôkqA àü BG úHcB¿ì àü ok åpì qA {ýK Ao pËð
þéPø óBíø úG ô lñðAonãG Büok oBñÞ Ao úHcB¿ì òüA ok .kpÞ ïçÎA þüBKôoA úüpzð
Ao óBzévÎ ûBì {ýK ëBu QvýG úÞ lðôpG | | :lupKþìpãzupK
| | .lðkõG ûlðAonâBXð@ok þãñøpÖ óBzgok »úñýzýK ó@ BG óBüp¿ì Bíy|- |
ÜÖAõO îø BG QyAk ÿoBÞ úéÓzì îðBg úÞ BXð@ qA ?lüly óBGq JpÎ úÞ ly ú^
ôAúGîðBgîølÏGqôoôkôkôpGpOkôqBÚ@lðkpÞ | |:løkþìiuBKxõvÖABGêßýøòýñvc
lyêPøÝBOAkoAôþPÚôôQÖokpì.kõyÜdéì þuôkpÖ úßñüA ÿApG îüly óBGq JpÎ Bì|- |
îø QðpPñüA úG ô QuBXð@ pOõýLìBÞ àü lük
A« oõÖ QÖpâ îýí¿O ô ly ëBdyõg .QuA ê¾ô
lñÞ ûBâ@ kõg ëAõcA qA Ao }pvíø êýíüA àü BG
úÞ BXð@ qA BìA .lñÞ QÞpc pOkôq løAõhG ôA qA ô
xok@ Ùôpc òPyõð ok kõG ûly ûkq Ýôm

|.îýPyAlð
qA þuoBK óBGq ÿoBâlðBì qAo úßð@ pG ûôçÎ
pø RBøBHì UÎBG êßýø òýñvc ÿBÚA ûBâlük
ÿô úÞ kpÞ úÖBÂA lüBG QuA Quôk óApüA þðApüA
RBÖçPgA úG ûoByA BG òýñ`íø úHcB¿ì òüAok
|:Q×â óApüA ô JApÎA òýG
òýíø ô kpÞ þß^õÞ ûBHPyA }pvíø êýíüA ô îPvø Bñy@ þðApüA þñÒ äñøpÖ BG òì|- |
ÿpãük Àhy xok@ úG {ìBýK BO ly UÎBG »ûoBGokþPcïAûkpÞûoBGòüAokÿkBüqRBÏèBÇì
qAûqBOúÞkõGÿAûõýGxok@úSkBclGqAúÞkôpG þì òüpdG ÈuõO óApüA ûpürW úu QýßèBì
|.|.kõGúPzâpG}pøõyòÖkîuApì ûldPì RAoBìA òýG ÙçPgA úÞ îüõãG îðAõO
AopOõýLìBÞ ûBOõÞ þOlìqA lÏGrýð ûlðBìok ûõýG okþðApüApüArWòüAQýßèBìpupGóApüAôþGpÎ
úGBìAlñÞà^AoQýévOÿBùìBýKBOkpÞòyôo úGBø|þOAoBìAþøAôôþãPgBupËðÙçPgAÐÚAô
{Ò QèBc úG {üBø êýíüA ókpÞ qBG Ädì Bø|þOAoBìA úÞ þÖçPgA Apüq .lü@|þì oBíy
ôA ÙpÆ úG JpÇÃì }pvKô kBPÖA òýìq ÿôo «çìBÞÿBø|ûrýãðABGþOBÖçPgAlñPvøó@þÎlì
pOõýLìBÞ ok okBì lñýHG ô lñÞ {ßíÞ BO QÖo RApÞAnì ÿpHøo ok úzüo úÞ QuA þuBýu
ólük kpXì úG rýð ôA BìA .QuA ûlük ú^ ê¿ýÖ àéì ÈuõO óApüA BG þGpÎ ÿBøoõzÞ
Apüq .ly kBzâ IXÏO qA {ðBíz^ pOõýLìBÞ óBìqó@ok.koAkÿkõÏuóBPvGpÎlýÛÖûBykBK
úG....ïrürÎ pvíø :kõG úPyõð úÞ lük Ao ïBýK úÞòüpdGBOlðkõGó@oBPuAõgþGpÎÿBøoõzÞ
QðpPñüA ÜüpÆqA úßñüAqA lüByô ïlýuo þGõg êýßzO óBýÏýy Ao {PýÏíW l¾ok kBP×ø
ÿõy ûkq Q×ãy ïkpÞ oApÚpG ÉBHOoA RBøBG ok ô kõy êülHO þGpÎ oõzÞ àü úG kAk|þì
pø ô ûly ê¾ô QðpPñüA úG îø BXñüA úÞ Ap^ ûldPì RAoBìA óõñÞA úÞ Ao ûpürW úu ó@ êGBÛì
úðAqôoôo }kõgoBHgAô ÑBÂôA úðõO þì þvÞ oAnâAô óApüA úG QuA ó@ QýßèBì þÎlì þGpÎ
óæA òì .úðõupG {ðBPuôk ô óBãPvG ÑçÆA úG ó@ok JpÎ óBíÞBc úÞ kõG òüA îø êýèk .kõy
úÞ ïly òEíÇì ô ïlýuo úÞ úzýì þPÎBu úü þñu ô úÏýy óqAõO BG úéGBÛì ëBHðk úG iüoBO
pËPñì úãük qôo ôk ô ókpÞ ûkBì@ôo þ^ úíø IñO úðBâ|úu püArW QýßèBì pßÖ râpø ô lðkõG
ÝBPzì þéýg...îPvø BXñüA úG Qðlýuo pu ok Ao þuõìõGA ô åorG IñO ô à^õÞ
p×u êTì îøõOp×u ïoAôlýìAô îPvø RoAlük | |.lñPyAlð
ókoô@ úG ÿqBýð !þPuAo .ûlG jo Ðüpu òì úPynâ ëBu úÞ kõG úèBuôk kõð êßýø òýñvc
Aõø ô úíñùW BXñüA óõ^ Qvýð îýh ÿBùuBHè ûpøBÚ ok )úüoõÖ ûl×ø( þøBì òýñ^ ok
|.|...úìpâ þéýg |.|.Qynâok

> lülì@}õg êãñW úG : þXðBìõW < úèBHðk óApùO úéXì
ly løAõg úPgBu
úG :þXðBìõW< îéýÖ QýÛÖõì úG úWõO BG# |
òüA þðAkpâoBÞ ÿApG rýð óAluBÞ àýW kôo|þì ô óAkpâoBÞoõÃc BG ,>lülì@}õg êãñW
îéýÖ úýùO ÿApG rýð bBìBO Qì .kkpâpG QívÚ úPgBu îø ó@ÿlÏG QívÚ ,îéýÖ óBâlñvüõð
qõƒñø .QƒuApƒËƒðkoõƒƒìóBƒƒñƒ`ƒíƒø
ô îéýÖ ÿApG þðAõñÎ ,oBÞ Ñôpy ÿApG þƒhüoBƒO .kõy|þì
pG ÿA|úìAkA koAk l¿Ú qpƒ`ƒßƒýƒK þƒðõƒu
.QuA ûlzð òýýÏO ó@ {üBíð ÿApG þhüoBO BG Ao >lülì@ }õg êãñW úƒG :þƒXƒðBƒìõƒW<
ûly pøBÊ ÜÖõì oBývG úzýâ ok úÞ îéýÖ òüA ô åpHðqo RBßuA êìBy ó@ óBâlñvüõð oõÃc
BG 1995 ëõ¿dì >þXðBìõW< îéýÖ pG ÿA|úìAkA ok þðBLíÞ êýèk òýíø úG kqBvG qpßñýK ØW
îéýÖ òüA óBPuAk .QuA rìBýéüô òýƒGAo ÿqBƒG ÿApG wüõð úìBñíéýÖ ôk òüA BG ûpƒÞAnƒì ëBƒc
þPÚô úÞ QuA þðBPupýGk Quôk oBù^ ûoBGok
BƒG ,lƒñƒøk|þƒì ïBƒXƒðA Ao þƒXƒðBƒƒìõƒƒW ÿqBƒƒG .QuA ÿlÏG úìBñíéýÖ òPyõð
,óõvðBW òüAôkpãükoBG îéýÖ òüA úìAkAok
.lðõy|þì úWAõì þüBøpukok ok óçýâ óoBÞ ô àéG àƒW ,RoBƒø òƒüõƒÞ
{ýG >lülì@ }õg êãñW úG :þXðBìõW< oBËPðA .lðõy|þì pƒøBƒÊ óBƒykõƒg ÿBƒø|{ƒÛƒð
þðBùW wýÖ@ wÞBƒG ok oæk óõƒýéýì 850 qA
ô îXñK ,ïoBù^ ,ïõu úP×ø ok ô ûkpÞ }ôpÖ
þégAk wýÖ@ wÞBG xAo ok ,{ðApƒÞA îƒP×ø

| | .QuAúPÖpâoApÚBßüpì@

!kBPupÖ 2018oBßuAoBøBð îuApì úG Ao kõg þüAõÛìpüõ¿Ooõùzì óq óAkpâoBÞ

óBâlññÞ QÞpy.lñÞ pK Ao ôA þèBg ÿBW BO koô@ úvýüo RBýø ÿBÃÎA ô BøkrìBð úíø #
.lðkpÞ ëBHÛPuA oBßPGA òüA qA rýð îuApì oBùð þðBíùì ëBu pø îuo ÜHÆ 2018 oBßuA
ô lðkpÞ Ùp¾ îø BG qôpük Ao þÏíW|úPuk
BG óAkpâoBÞ îðBg Bø|ëBTíO òüA qA þßü ok
qA ÿoBývG.koõg|þì îz^ úG {GõHdì úGpƒâ .lñPÖpâAo ëBu ÿoBâkBü wßÎ
BG ô lñPÖpâ oApÚ ëBTíO òüA oBñÞ ok óApãüqBG ok úPynâ pùÊ úHñyôk úÞ þƒíuApƒì ok
úìæBy þOõíýO .lñPÖpâ ÿoBâkBü wßÎ Akoô ÿBø|ÿoBßuA úíø ly oArâpƒG óõƒPéýø þƒèoõƒG
úéíW qA >órG Al¾ QìBð BG Apì< óAõW pãüqBG kpâ ÿõvðApÖ óAkpâoBÞ Akoô wýðArW úG ëBvìA
BG óAkpâoBÞ îðBg þèBg ÿBW úPHèA .lðkõG ûlì@
.kõG Bø|ûpù^ òüA
ÿBøkrìBð úðæBu QÖBýÂ òýíP×ø ô þu òüA .kõG ûly pK ÿô þüAõÛì ëBTíO
þìkBÞ@ úvýüo RBýø þðBGrýì úG úÞ kõG oBßuA >Bø|óBßì Bø|ûpù^< óAkpâoBƒÞ Akoô wƒýðA
lñPvì {hG ok oBßuA ÿBƒøkrƒìBƒð qA ëBƒvìA
.kõy|þì oArâpG ëBu pø o@|þW ÿô ÿoBßíø óAkpâoBÞ ÿô ÿBW úG .QuA
ïoBù^ úHñzßü oBßuA rüAõW ûoôk òýìkõð óBzgok ûlüA àü BG ô kpÞ QÞpy îuApì òüA ok
pO|úýO þHèAk ok )lñ×uA 14 úHñyôk eH¾( xoBì îuApì úG kõg BG Ao óAkpâoBÞ qA lÚ ïBíO ÿpüõ¿O
{ýK ëBu êTì .kõy|þì oArâpƒG kôõƒýƒèBƒø ok

.QuA îuApì òüA ÿpXì êíýÞ þíýW ëBvìA

12

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

|.QuA
êìBÎpülì ô óAoAnãðBýñG qA ëBPðqôo òýƒW
óAõñÎ úG :Q×â ûoBG òüA ok BßHüApO îéýÖ ûoAõñzW
îüA|ûkpÞ QüBíc óBðq qA úzýíø Bì ëAõýPvÖ àü
òýíø ok úÞ îýñÞ|þì oBhPÖA îø pìA òüA úG ô
ÿAl¾ BG ûoAõñzW qA ûoôk òüA fBPPÖA BƒPƒuAo
.QuBì ÿBø|QýèBÏÖ òüA úéíW qA Aléýâ
RolÚpK òülíÞ àü pðkAo Aléýâ :kôrÖA ÿô
pGApG ok QHÚApì ÿApG ÿpHøo úG îø lÏG ô kõG
| | .kpÞkBXüAAoAléýâNõéÞôlyëlGóBÆpu
úðBHy úìBðpG þé¾AõÃÎ Q×øqA þßüpðkAo
úÞ kõG 1975 ëBu ok >õüæ QüBð ÿkpƒOBƒu<
ÿõy òüA ok {üBøApWA ÿApG Ao 1978 þìA ûrüBW
àO ÜÖõì ÿBøõy ÿô .kpÞ QÖBüok þðõürüõéO
| .kõG úPgAlðA ûAo úG rýð ÿôkApG ok ûp×ð
óBÆpu pƒSA pƒG 1989 ëBƒu òƒülƒíƒÞ òƒüA
| |.Qynâok
êüoô@ 18 úHñyoBù^ BßHüApO îéýÖ ûoAõñzW
óBßýG ok >Aléýâ ,ÜzÎ< îéýÖ óApÞA BG 2018

BßHüApO ûoAõñzW ûlññÞfBPPÖA >Aléýâ,ÜzÎ<BOôlñÞ|þìÑôpyAo}oBÞáoõüõýðokpO|úýO
òüA .løk|þì úƒìAkA kõƒg oBƒÞ úƒG êƒüoô@ 29
ûly ÿqAlðA|ûAoôpýðk RpGAo ÈuõO úÞ ëAõýPvÖ ô RApƒƒÆBƒƒg ,okBƒƒð þƒƒãƒðBƒƒƒg ÿBƒƒƒø|éýƒÖ lñPvì lñéG îéýÖ òüA óAkpâoBÞ õPýèõKk Arýè pðkAoAléýâûoBGok>Aléýâ,ÜzÎ<îéýÖ # |
7 Ao ûoôk òüA ÿBø|îéýÖ êìBÞ QupùƒÖ QƒuA êýG óõ^ òülíÞ òüA óBPuôk BG þüBø|úHcB¿ì úPgBulýÛÖòülíÞpðkAoAléýâûoBGokúÞQuA 2018 ëBu ok BßHüApO îéýÖ ûoAõñzW úÞQuA
|.lñÞ|þìïçÎAxoBì äðApPuA êývýuô Øèkôo BüBì ,pèõK þìA ,olø ,þOõ¾ÿBøoAõðqAþHýÞpOîéýÖòüA .QuAûly | .lñÞ|þì fBPPÖA Ao

ok }pøAõg òPÖBü ÿApG ê¶H¶Þêüo@
kpÞpzPñì þìBýK ïApâBPvñüA

ôA úG BO QuAõg {üBøpDõèBÖ qA ïApâBPvñüA ok >ÿkAq@ØýÆ ûBXñK< îéýÖ pãüqBG #
.lñÞAlýK ,ûly îâúüõðAs 31qA úÞAo BýèõW }pøAõg BO lññÞàíÞ

oBG òüpg@ Iy úHñyoBù^ BýèõW QuA úPyõðô ûkpÞpzPñì îø Ao }pøAõgqA ÿpüôB¿O êHÞ oBßÖçg òüpPâorG ,pgAq Øèôo
qA ô ûkAk rýð }pøAõg qA þüBø|úðBzð êHÞ .ly ûlük QÖo óôpýG ÿôo|ûkBýK ÿApG {ãu BG þPÚô Qynâok óBíè@ÿBíñýu

.QuA ûkpÞ kBü ÿô ÿôqBG ÿôo þGõßèBg úíø ok BHüpÛO úÞkpÞþñüpÖ@|{Ûð îéýÖ 250 qA {ýG ok )|Rolf Zacher|( pgAq Øèôo# |
.kõG úPÖo wéXð@|wè àýè oõéýu úÛÇñì úG ÿôo|ûkBýK ÿApG ,QuA úèBu 36 úÞ pãüqBG òüA pøAõg .kõG ûlypøBÊ þ×ñì ÿA|ûpù^ô |oBßÖçg| óAõñÏG Bø|ó@
ô ÿBG|êKA ÿpýy ,pìõy þìA ô lðA|ûly êíÎ koAô rýð pãük óApãüqBG ,pãüqBG òüA BG þøApíø ÿApG
áApPyA úG þÎBíPWA ÿBø|úðBuo ok Ao ôA QvK úÞ lñPvø þƒðApƒãüqBƒG úƒéíW qA êƒGBƒð@ RkôA 76 òu ok )òíùG 14 /úüoõÖ 3( úHñy qôo pgAq .kõG îø YýÞ xçßýð ô ôpýðk RpGAo oõéGôk ôA
.Qynâok åoõHìBø ok þãèBu
.lðA|úPyAnâ

13

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

þÞkõÞóAoôkok ÿkôõýèBø óBâoBPu
?lðkõG þéßy ú^

úG þüBíñýu óApãüqBG òüA qA ëõHÛì ô úWõO êGBÚ ÿpüõ¿O kApÖA æõíÏì kõy|þì {ðBâoBãPu ïBíO BG ÿkôõýèBø ÿBýðk qA QHd¾ þPÚô #
ÿA|ûpù^ BùñO úð óApãüqBG òüA IéÒA þÞkõÞóAoôk ok úßéG QuA RôB×Pì çìBÞBùð@þâlðq pÂBc ëBc QýÏÚAô BùñO úð úÞþèBcok lðoAk pÆBg

.lñPyAkoApÚ BHüq Bð óBÞkõÞûôpâok þÎõð úG úßéG lñPyAlð BHüq

òüA .QuA ûkpÞ þÖpÏì óBùW óBüpXì òüpOlì@okpK qA þßü óAõñÎ úG Ao ÿô rGoõÖ úéXì ÿkçýì
kõg úG Ao ÿoBývG óAoAlÖpÆ lðAõO|þì óõñÞAô QuA ûlýzgok }õgpüôB¿O JBÚok ú^pâA ÿpXì

.QuA úPyAk oApÚ wßÎpG þøBãüBW ok BÛýÚk þÞkõÞ óAoôk ApøBÊ BìA lñÞ ëõÓzì

Q×üõu péýO-|4 BPèôApO óBW-|1
þüBßüpì@ ûlñðAõƒg òƒüA ok ú^pâA ûlì@Býðk úG Bßüpì@ûldPì RæBüA þupWõýðok úÞ ÿkôõýèBøoõùzì úzýKpñø òüA
Ao kõg þâlðq úøk òýìõu úÞ QuA ûkõG óBùW puApu óApãüqBG òüpO|úWõO êGBÚ ô òüpOoõùzì qA þßü óAõñÎ úG ÿkçýì kBP×ø úøk
BýðAõƒéývñK ok lƒñÞ|þƒì ÿpƒLu þüBíñýu ØéPhì ÿBø|ûoAõñzW rìpÚ }pÖ ÿôo }püôB¿OoBñÞok Ao ÿô þÞkõÞpüõ¿O þPÚô BìA
ÿApG ô ûkõzâ óBùW úG ûlƒük
ÿæBG ÿBø|QýÏÚõì úG þGBýPuk .ly îýøAõg pýãéÖBÒ lükpO óôlG îýñHG
RpWBùì {ƒøBƒâkAq qA ÿpƒñø ríèõø þPÞ-|2
úèBÛì òüA ok rýð Q×üõu .kpÞ
óAlƒñìpƒñø qA þƒßü óAõƒñÎ úƒG
ok RôB×Pì ÿA|ûpù^ úÞoõùzì
þÖpÏì úƒPƒyAk þƒÞkõƒÞ óAoôk

.QuA ûly

êG àüok-|5
þƒüBƒßüpƒì@ ÿlƒñƒìpƒƒñƒø
ÿkçýì 1986 ëBuok úÞ QuA
úWõO BG ÿô .QuA ûlì@ BýðlG
ok úÞ þOôB×Pì ÿBø|{ƒÛƒð úƒG
þüBíñýu ÿBø|îéýÖ ô Bø|ëBüpu
úG QuA ûkpÞ ÿqBG ؃éPƒhƒì
BìA ûlýƒuo þƒðBƒùƒW þƒOpƒùƒy
pÆBg úG ÈÛÖ ôA ÿBƒø|RôBƒ×ƒO
pËð úPvðAõO rýð }pÂBc ëBc BG þÞkõÞ óAoôk ok ôA ûpù^ RôB×O ApøBÊ úßéG Qvýð {üBø|{Ûð

.lñÞ IéW kõg úG Ao þøôpâ

óõvðBøõW QèoBßuA-|6 koAô 1998 ëBu êüAôA QuA ûldPì RæBüAõüBøôAok ÿA|ûkAõðBg lðqpÖ òýíXñK ÐÚAôokríèõø
– þüBßüpì@ pãüqBG òüA QuA ûkpÞ QHS kõg ÿA|úÖpc |úìBðoBÞ ok Ao þüBøkôpÖ ô qApÖ þüBßüpì@ pãüqBG òüA .ly Bíñýu ÿBýðk
1984 ëBƒu ok úƒÞ þƒÞoBƒíƒðAk QvðAõO|þì þÎõñGô úPyAlð þèõHÚ êGBÚ ûpù^ þÞkõÞ óAoôkok îøríèõø úÞ kpÞ }õìApÖ lüBHð þèô
óõñÞBO ûlì@ Býðk úƒG ÿkçƒýƒì
rüAõƒW QƒÖBƒüok krƒìBƒð BƒøoBƒG .kpýâ oApÚ Qyq óBÞkõÞ QupùÖ ok
ûly Bíñýu ô pñø ÿBýðk ØéPhì Qupßýu óBüAo-|3
ô Bíñýu ok }oõÃc BìA QuA
ApƒøBƒÊ ؃éPƒhƒì ÿBƒø|úƒìBƒðpƒG 1974 ëBƒu ok óBƒƒüAo
óõñÞA úÞ ûlzð qBupHg óBñ`ð@ ô QuA ûlì@ Býðk úG ÿkçýì
.lñÞ úWõO IéW úPvðAõO }pÂBc óAoôk ô þÞkõÞ ûly pzPñì püõ¿O ôk úvüBÛì ÿpXì pÆBhG pñø ÿBƒýðk ok
ô þüõükAo ÿBø|úƒßHy ÿpƒâ
áôpG þéÞ-|7 úG Bßüpì@ ØéPhì þðõüqõéO
koAô þãèBu 18qAô ûly ûkAq óBPvéãðApPv^ôook ÿkçýì 1979 ëBu óõürüõéO ÿpXì òüA .QƒƒuA ûlƒƒƒýƒuo Rpƒƒƒùƒy
ÿBýWoõƒW êƒøA Qƒupƒßýu
2007 ëBu ok ô QuBßüpì@

16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

úvðBýG-|11 ôA .QuA ûly ÿA|úÖpc ÿBýðk
þüBßüpì@ ûlñðAõg òüA ÿBø|úìBðpG ok AlPGA óBíø qA úÞ
ÿkçýì kBPzø úøk êüAôA úÞ }õg óBPvéãðA þøBãdH¾
úG úWõO BG QuA ûly ûkAq ÿBø|úéK ÐÚAô ok lýzgok
ûkpÞ ApWA úÞ þüBø|úìBðpG kpÞ þÆ àü úG àü Ao þÚpO
úWõO úPvðAõO óõñÞBO qôpìA ûly UÎBG ú`ð@ þèô
óAlñíÚçÎ ô Bø|xBßÎ QÚk BG {ðAoAlÖpÆ qA þgpG
BìA lñÞ IéW kõg úG Ao þÛýuõì lññÞ ûBãð ôA úG ÿpPzýG
þÞkõÞ óAoôk püôB¿O ApøBÊ þÞkõÞ óAoôk ÿpøBÊ RôB×O
ÿApG {üBø|úðApO qA óõñÞA ÿô
.QuAôA
.QuA ûly pO|JAnW ïkpì p^õÞóõPyA-|8
qôpÞïBO-|12 lì ô òzÖ ÿBýðk úG þðAõWõð òýñu ok ô ly ûkAq ûlük Aôõü@ QèBüA ok ÿkçýì 1979 ëBu p^õÞ
püõ¿O QvðAõOô lypÂBc ØéPhì îuApìok òßðBì óAõñÎ úG êýèk òýíø úG QyAk ÿA|ûtüô úWõO
1961 ëBu ok úÞ qôpÞ óBzð óApãük úG kõg qA þüBHüq
ûkAq áoõüõýð QèBüA ô ÿkçýì úÞ kõG þéìBÎ pìA òýíø løk
ÿAlPGA óBíø qA ôA .QuA ûly ÿA|úzýy JBÚ úG QüBùð ok
úPvðAõO ÿpñø QýèBÏÖ úG Ñôpy úG óõñÞAô QÖBü ûAo óõürüõéO
óAlñíÚçÎ qA ÿoBývG pËð ô ûlññÞ úýùO ,pãüqBG óAõñÎ
ô lñÞ IéW kõg úG Ao Bíñýu .kõy|þì kBüôAqA ÜÖõì ÿpXì
ÿBø|îéýÖ qA þgpG ok ÿqBG ôA QvðAõO úÞ þüBHüq ûpù^ BìA
óBâoBPu qA þßü úG AoôA fpÇì ok lñÞ koAô ôkBW úHÏW úG Ao
úßéG QuBø|îéýÖ òüA êýèk úG ÈÛÖ úð qôpìA ÿô Rpùy BìA .QuA ûkpÞ êülHO êéíèA òýG ÿBíñýu RôB×O þÞkõÞ óAoôk
ûoBGôk úPvðAõO þÞkõÞ óAoôk BG lñÞ|þì ÿpLuoBâqôo kõg îXñK úøkok óõñÞA úÞôA |ûpù^ RôB×O .QuA úPyAk ÿpýãíz^
.lðBupG oBHgA ol¾ úG Ao qôpÞ
QýK kpG-|9
pHýG òýPuBW-|13 ûlyoBßuA ûrüBW QÖBüok krìBðoBG 5qA {ýG úÞ óBùWpuApuok ûly úPgBñy úzýKpñø òüA
Býðk úG 1994 ëBu ok pHýG
úG óBPupýGk óAoôk qA ô ûlì@ ûldPì RæBüA ûkAq
òüA ûkõG þâlñðAõg ëBHðk úG 1963 ëBu ok ô QuBßüpì@
úøk óBüBK úÞ QuA þèBcok
ÿpLuoBâqôo kõg þâlðq ïôk .QuA ûlì@ Býðk
qA þßü óAõñÎ úG lñÞ|þì ÿA|úÖpc óAoôk ok ÿô
úG oõùzì óAõWõð óBâlñðAõg ô oAnâpýSBO ÿBø|îéýÖ kõg
úìAkA kõg ÿpñø QýèBÏÖ QuA ûkpÞ ÿqBG Ao þèõHÚ êGBÚ
püôB¿O þâqBO úG .løk|þì úWõO koõì óõñÞA ú`ð@ BìA
.QuA ûly ÿô óBHÆBhì pPzýG úWõO IéW ok þéìBÎ úÞ QuA ûly pzPñì ôA þÞkõÞ óAoôk oApÚ QýK kpG óAoAlPuôk
þÞkõÞ óAoôk püôB¿O úPÖpâ
ÿpG þéø - 14 RôB×Pì oBývG óõ^ QuôA
ÿBø|QýÛÖõì QvðAõO Bíñýu ú¾pÎ ok ô lì@ BýðlG Bßüpì@ ok 1966 ëBu ok ÿpG BüoBì þéø
BHüpÛO BO ly UÎBG ÿpG þÞkõÞ óAoôk püôB¿O oBzPðA úPynâ úP×ø ok BìA koô@ Quk úG þüæBG .lñPvø
úPynâ ûoBGokõWô|QvW úÞ þüBWBO kõy úPÖpâ ûlükBð {ðBHÆBhì ÿõu qAôA ÿpñø ÿBø|QýèBÏÖ óõukBø QýÞ-|10
ok úÞ óõukBø
.løk oApÚ ÿpñø oBHgA ol¾ ok Ao ÿpG úìBñýâlðq ûoBGôk QvðAõO ÿô kõg þâlðq ïoBù^ úøk
qA lñÞ|þì ÿpLu oBâqôo
17 wéXð@|wè pùy ok AlPGA
úG QuA ûkpÞ þâlðq
BG þÎõð úG êýèk òýíø
þÛýuõì ô pñø ÿBýðk
óõñÞA ô úPyAk þüBñy@
qA þßü óAõñÎ úG îø
ok ÜÖõì óApãüqBG
ô Bíñýu ,Bø|ëBüpu
ØéPhì ÿBø|úìBðpG
pPzýG pËð BO ûly UÎBG ÿô þÞkõÞ óAoôk qA ûly pzPñì püôB¿O QuA þOlì .QuA þðõürüõéO
.lñÞ IéW kõg úG Ao Bø|úðBuo

óApùO úéXì

lðA úPvßy Ao lì òýðAõÚ úÞþüBø ëlì

ûpgæBG ô QyAk úÚçÎ lì úG úzýíø ôA .úñÞ õèoBø þñüô-|1
úÞ ûqBvG lì ûoBGok åçGô àü QÖpâ îýí¿O ïBð úG þPuõK ÿoBíýG þÎõð õèoBø þñüô | |
úG Ñôpy þOlìqA lÏGô ûly ÙôpÏì þéýg óæA òu wíø kõG ú`G þPÚô óôA .ûoAk õãýéýPüô

.kpÞ }kõg ÿBø wßÎ òPyAnâ
ÿlýèBø xpO-|5

úÚçÎ lì úG þã`G qA ÿlýèBø xpO |

þßü úÞ kõG ûly Jõg ÿolÚ úG Bø wßÎ ô kpÞ óôA AolðBük óBPuôk .ûlì@ Býðk úG ÿpýÛÖ ûkAõðBg
.ókpÞ JBhPðA úéXì oôBÞ óAõñÎ úG ôo Bø óôA qA xBßÎ úÞ þðBìq BìA òPvðôlýì þøAopu ú`Gôo
Ýoô lük óBGBýgokôo óôApýíy ïBð úG þÖôpÏì

.QzâpG

õüA óôqBì@-|7 | ôkBÞpì óBýéýW-|4 qA lÏG þñüô .ókrýì Al¾ ôBâ Bü pgoõâ }BùèBu
ëlì òüpOlÚ lñéG pPì 2 lÚ BG óôqBì@ êßzì pÆBg úG úÞ úèBu 17 óBýéýW úìBðpG ok QÞpy
þì ûkB×PuA pý`éüô qA ÿA ú`ýøBì þÖôpPvük
Next Top Model |America|
úéXìoôBÞô Bø áAô QÞ ,Bøõülüô àüqõìok
.QyAk oõÃc lì ÿBø
óqô ô 165 lÚ BG úÞ kõG ûly úP×â ôA úG BìA QyAk
lýñýG þì úÞ oõÇñýíø BìA úñßíì pýÒ oBÞ òüA æBG
{vßÎqAô úèõÓzì äñýèlì àü óAõñÎ úG óæA
.ûlyûkB×PuA|Vogue |úéXìok

þÖõì QðôpG-|6
qA þßü úÞ ly ÙôpÏì þðBìq þÖõì QðôpG

ëlì óAõñÎ úG úÞ òüA qA êHÚ óôqBì@ .QuBýðk koAôoBø óõvýè@-|2
úÞ òüAqA lÏGôA .kõG þyqoô þGpì úzG ëõÓzì Ñõð kõG ÿA úuolì pPgk úÞ þðBìq óõvýè@
ÿBø úßHy ok {Pyok ÿBø îz^ ô {üAo@
| þüBýèApPuA úéXì oôBÞ ok óõvýè@ .kõG ûkpÞ AlýK ÿkBüq Rpùy þÎBíPWA

|Australian Zoo Weekly magazine úìBðpG ok þñüô êTì îø
QÞpy| Next Top Model |America|
| úÎõíXì ok ô ly pøBÊ
Rpùy úG|American Horror Story .ûpýãG ôo ïôk p×ð ûBãüBW úðõPG BO kpÞ

.lýuo QuoBÖ AolðBük-|3
þ×éu úñÖAk-|8 wßÎ qA úðõíð lñ^ kõG xBßÎ úÞ }BPuôk ok úÞ úPuõK ûBýu þüBßüpì@ àü AolðBük
RBd×¾ ok þãèBu 20 qA BHüq óq òüA | pzPñì| POP magazine |úéXìokôo}Bø

18

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Büo@RBìlg îÞ óBy BìA .ókpßýì phvíO ôo óôA }BùèBu ô
ô ÀÚo úÖpc ok þãèBu 16 òu qA ô ûkoôBýð
ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG
.ûkpÞ QýèBÏÖ úG Ñôpy äñýèlì
BPukõì BüoõPßü|ô-10

ok Bø àyrK Qé×Ò pÆBg úG BüoõPßüô

óApüA ÐÖBñì QÊB×c pPÖk úG ÉõGpì oõìA úýéÞïBXðA
QÚô ÑpuA ok ,þu .ÿk òPãñyAô ok

(310)234-9770

lý×u RoõLuBK 16 qA lÏGô úñýHýì Iýu@ {L^ ÿBK lèõO óBìq
Mýy órýPýu ÿBK qA ûpýãýì îýí¿O ÜÖõìBð þcApW êíÎ
àü BüoõPßüô óæA .úñÞ ûkB×PuA þÎõñ¿ì
þðApüA RoõLuBK-|
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ - .ûly ÙôpÏì äñýèlì ô ûlñðAõg

kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| xôlüBâþðçì-|11
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-| ïBð úG okBð þßýPðs ÿoBíýG àü BG þðçì |
ÿoBíýG òüA .kBýì Býðk úG ÿqçLvük ëBìokõPÞA
oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -|
ëBu 88 úÞ óõñÞAô QyAkoõÃc lì RçXì
qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -| okô ûkAlð Quk qAôo {Opùy qõñø ûoAk òu
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA .ûoAk oõÃc RBÓýéHO ô Bø áAô QÞ

.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O xAo óBy-|9
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok - ÿoBíýG QuoBÖ AolðBük êTì xAo óBy |
òvíø þÞkõÞ ûoôk ok ô ûoAk îvýñýHè@ þßýPðs
þâlñøBñK ô ZAôkqA

(310)234-9770 ÿpýâõéW ÙôpÃÒ QÖBGô Bø óAõhPuA lyo qA
þðçì QýÛÖõì ÿõéW ÿoBíýG òüA BìA .úñßýì
1388 Westwood Blvd Ste. 202 ÿBø ëlì òüpPùG qA þßü úPvðõO ô úPÖpãð ôo
19 Los Angeles, CA 90024
.úzG }kõg ûoôk

óApùO úéXì

úÏìBW ok }qoA BG þÎõÂõì ,êý¿dO #
Ao QýðBvðA iüoBO ,úuolì ok .kôpýì oBíy úG
ok lñßýì óBPßíÞ ô lølýì }qõì@ Bíy úG
oBÞ ÿApG ô ûly kBPuA óBOkõg ÿoBÞ úñýìq
óôlG .lüõy ûkBì@þÏÚAô ÿBýðk ok ókpÞ
úG kpÖ þGBýPuk ,Jõg Rçý¿dO ô }qõì@
|.ly løAõg êßzìoB^k QýÛÖõì
þì úDAoA ûBãzðAk ô úuolì úÞ þüBùyqõì@
þì Bíy úG oBHWA úG þâlðq úÞ þüBùuok BG ,løk
Qíu úG Ao Bì þâlðq .Qvýð xBýÚ êGBÚ kqõì@
BùPÚô þéýg úÞ løk þì Ýõu þüBùPýÏÚõì
kqõì@ þì Bì úG þâlðq úÞ þuok Q×ø BìúGëBcòýÎokBìAkõzýìBìþðApüôUÎBG
BøoBG ô BøoBG BùPÚô þéýg .løk þì RolÚ
òPuBgpG ÿApG Bì þüBðAõO BO lðq þì óBíñýìq
òPvßy qpì BO Ao Bì þâlðq .lXñvG Ao ûoBGôk
RApýýÓO òüA ,Qvýð þðBu@ oBÞ ç« ¾A òüA úÞ ÿoBÞ úG ,IýOpO òüA úG .kõzýì pO ûkBu ÿrý^ îýøAõg þì :løk þì óBzð Ao }kõg ÿpünK ÙBÇÏðA ô QìBÛPuA BO lñßýì îg
óôpýG óBíñìA ûkôldì qA Ao Bì þñýG {ýK êGBÚpýÒ úG pãük QÚõð@ .lüqoô îýøAõg ÜzÎ îýñßýì þì kBü Bì úG óBìq BìA ,lP×ýG ÝB×OA úËdè óBíø qA BìA îýãñXG lüBG úéG .kpHG æBG Ao óBíýðôok
,pýýÓO BG ólì@oBñÞ ok QýÛÖõì rìo .lzÞ þì ó@ úßéG ,îýñÞ þíð ûBãð êÓy àü óAõñÏG óBìoBÞ þì úÞ þPý¾õ¿g ,îýyBG oõH¾ lüBG úÞ løk îýøAõg úÞ QuBùðlýãñW òýíø ÜüpÆ
qA þøôpâ Bíy òìA úÛÇñì úÞ QuA òüA áok òüA .lñÞ þì óBíüAl¾ úÞ îýñýG þì þüAlð Ao ô ûkAk pýýÓO þéÞ úG Ao Bì þñøm kpßüôo lðAõO
êdì àü úßéG Qvýð þWoBg ÿBùPýÏÚõì þâlðq ÿApG úÞ lñÞ þì ÿoô@kBü Bì úG xok |.lýzgok
pýýÓO úÞ lýðAlG lüBG .QuBíy óôok þüçÆ Ùlø lüBG îø úÞ îüoAk þÏÚAô êýèk àü ókpÞ |.lðBzßG Bì úùHW úG Ao óBìq ôo úGôo þÏðAõì BG þâlðq pývì ok Bì úíø
QGBS QýÏÚõì àü úG Ao Bíy ô QuA þPÚõì .Ao óBíýèBì QýñìA îø ô lñÞ ûkoô@pG Ao óBíýâlðq xpOô kok xok .3 Q×ø ,xok xçÞ êTì îø þâlðq .îüõy þì
IvcpG Ao óBPüBùýìpâpu Bü oBÞ qôo pø wK Q×ø òüA qA óly ko .løk þì Bì úG îùì xok
|.lðBupýì úÞ þPhu xokqA Ao wß`ýø xBvcAôk òüA ,þßü qA ókpÞ oõHÎ lñìqBýð þâlðq {üBìq@
QÖpzýK xok .7 |.lýñÞ JBhPðA óBPüBøkAlÏPuA îø Bíy êýì ÜHÆ .lñÞ þíð Bøo ,løk þì Bùð@ úG
ê¾AõÖ ok QuA òßíì úPHèA .lññÞ þíð oBPÖo | |.QuAÿlÏGúécpìúGòPÖoôólypPüõÚ

þì kBü Bì úG QÖpzýK xok ,Bùuok úíø ú¾çg ÈGAôo xok .5 þøBâ Bì úíø BìA lñPÖBýG ÝB×OA óBPüApG ØéPhì òPÖpâô ókAk xok .1
QuA òßíì .kôo þì {ýK þâlðq úÞ løk .QuA óôpýG ÿBýðk úG Bì ëB¿OA úÛéc ,ÈGAôo kok qA ÿoApÖ ûAo .îüõy þì kokô xpOoBPÖpâ .kõyþíðúPÖpâBíyqAÅõÎóôlGÿrý^aýø
BìA lñyBG ûkq Iýu@ Bì úG ØéPhì RBzüBìq@ òüpO þðôok xBßÏðA Bì RBÆBHOoA òüA Ao Bùð@ ,îýñÞoBÞ óBíüBøkok ÿôo lüBG .Qvýð úG lýøk þì Quk qA úÞ þüBørý^ þñÏü òüA
ûlñü@ ÿBùHýu@ pGApGok Bì qA Bùígq òüA ÿBW lüBG .lñPvø Bì ÿBøkõHíÞ ô ëBýìA ,Rçßzì pø úG BìA .îüpýãG óBzyõÒ@ ok ô úPgBñy úzýíø ókAk Quk qA .lðõy þì óApHW þÛüpÆ
RBøBHPyA qA îýðAõPG þPÚô .lñÞ þì QËÖBdì úíýð ,Bíy þâlðq àüpy úÞ lyBG oõÇñüA ÿrý^qA.lýñÞÿoôkxpOqAlüBGûlyþHýOpO oõÇñüApãì.QuArý^ó@ÿBùGólýíùÖBGûApíø
úÞ ÿlülW ÿBøoBPÖo ô îüpýãG xok úPynâ kpÞ løAõg oõHXì Ao Bíy BìA lyBG óBO ûlzíâ ô kõy þì óBíýâlðq koAô úzýíø îýupO þì úÞ Quk qA Ao ÿrý^ þPÚô úzýíø úÞ Qvýð
,îýøk ïBXðA QyAk lñøAõg þOôB×Pì YüBPð BG.lýñÞoBÞîøóBPýðôokûlzíâÿBøúßOÿôo ÿBW úG îýíù×G úßñüA óôlG IHýOpO òüA úG ?îüoô@ þì QulG Ao ÿpãük rý^ îýølýì
BG RôB×Pì ÿoBPÖo pâA .kpÞ îýøAõg QÖpzýK qA îýðAõPýì ,ÈGAôo ÿBùzèB^ BG þüôpGôo qA .îýøk þì óBzð Ao óBíüBùupO óBíOBðBßìA ÝpÆ úG ,ÿrý^ ókAk Quk qA ëBHðk úG úzýíø
,lýøk óBzð kõg qA lüA úPyAk úPynâ ok ú`ð@ ô óBíðBýÖApÆA BG òýzñèk ô îèBu þOBÆBHOoA ó@qAô ûlýíùÖ Ao ó@ Ùlø ,lýupPð kok úGpXO .lüoô@ þì Quk úG ÿpãük ÿBørý^ ,ØéPhì
ó@úGúÞþPùWôQyAklýøAõgþèBÎþPÖpzýK BGîýðAõPýìBì.îüpHGRnèóBìkõgBGó@qApPíùì ûkB×PuA óBPýøBâ@kõg eÇu ókpG æBG ÿApG ÿoBÞ BùñO ,kõy þì úPvG óBPüôo úG ÿok þPÚô
óBOkõg îýí¿O úG ÈÛÖ ,lüôo þì {ýK Qíu kBXüA óBíÇGAôo ok úÞ þOçßzì ókpÞ êc ó@ûApíøxpOBGlýðAõOþìúÞþüBWBOBìA.lýñÞ lýyBGÿokëBHðkúGúÞQuAòüAlýñßGlüBGúÞ
|.koAkþãPvG ÀýhzO BG .îýøk pýýÓO Ao óBìkõg ,kõzýì .lýñÞ úéGBÛì |.QuA ûly qBG óBPüôo úG úÞ
ok úÞ þüBùyqõì@qA AlW ,þâlðq ÿBùuok ÝB×OA óBPüApG óApãük BG ïAlì úÞ þOçßzì
àíÞBìúG,îýñÞþìQÖBüokûBãzðAkôúuolì |.lýñÞoBÞBùð@ÿôolÏGôûkpÞÑôpylPÖBýì þâlðq Ùlø xok .4
AlýK þøBâ@ óBíüBùýüBðAõO úG QHvð lñßýì Bü BìqA þéýg BìA îüoAk þÖlø þâlðqok Bì úíø pH¾ô óBìq xok .2
BìA ,îüpýâ oApÚ {üBìq@ koõì QuA òßíì .îýñÞ koAô ó@ koõìok qõñø Bü îüA ûkpßð AlýK Ao ó@ òüpPâorG Bü Quôk òüpPùG lðAõO þì óBìq
úG îýðAõO þì RBzüBìq@ òüA QÛýÛc áok BG pýýÓOô RBHS xok .6 þüBðAõO ,BøkAlÏPuA ÜHÆ þPÚô .îüA ûlzð êíÎ oBývG óBìq ,BùýPhu óBìq ok .lyBG Bì òíyk
îýðAõPýíð Bì .lñyBG ëkBÏO ok lüBG pýýÓO ô RBHS ,îýñÞ þì êíÎ óBíýÏýHÆ ÜüçÎ ô þOAm ÿBø ,îýPvø þÂAo þâlðq qA þPÚô BìA konãýì lñÞ
|.îüõy qôpýK þâlðq ÿBùzèB^ pG þPcAo RBHS BìA îýñÞ êídO Ao þðæõÆpýýÓO ÿBø ûoôk oBývG óBíüApG QýÛÖõì úÞ îüõy þì úWõPì rý^ òüpPíùì ÿlñHðBìq .konâ þì kBG êTì óBìq
BìA .kõy þì ê¾Bc lñüByõgBð RApýýÓO òüAqA BùýPhu QÚô ok pH¾ ô óBìq ÉBHOoA .QuA

20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

21

kpÞûBâ@AoïkpìlüBG:kpÞlýÞBC Oÿõuõì óBPuqõgok >qBÒ |xôpÎ< óApùO úéXì
JBüBð ÿBø úðõâ òüA qA QÊBƒ×c ok kõƒg BƒO wK ly ÜÖõì ÿõuõìpÚBG óBG|Èýdì #
ÿBø ûBãPvüq qA lüBG òýñ`íø.lññÞ QÞoBzì ok Ao qBƒÒ |xôpƒÎ |ûlƒðpƒK ëBƒu Bƒùøk qA
,FBýcA òí óBâlðpK óAonâ óBƒPvìq QƒÚõƒì eÇu ok oBG òýèôA ÿApG ô ûløBzì óBPuqõg

.lü@ êíÎ úG êìBÞ QËÖBdì .lñÞÿoAkpGpüõ¿O ó@qAoõzÞ
ô QuA óAõW ûly QHS ûlðpK :kôrÖA ÿô 18ok ô qBÒ |xôpÎ úu òíùG 15 iüoBO ok
.koAnâ þì pu QzK Ao kõƒg óBƒPvìq òƒýèôA
eýWpO þßzg ok Ao úünÓO æõíÏì óBðBuqBÒ
BøoAq|ïlñâ ok BùPÎBu QuA òßíì .lñøk þì
rýíO oõËñì úG wLu ô lðõy úülƒÓO ëõƒÓzì
ÿõu úG kõg ëBG ô pK ÿõy ô Qvy ô ókpÞ

.lñü@|þì ok qAôpK úG BøpýãG@ô BùGæBO
þíéÎ ïBð BG qBÒ xôpÎ

jpƒu Qƒvýƒè ok >|Branta ruficollis|<
VU | Roõ¾ úG QÏýHÆ qA QÊB×c úükBdOA
ûlðpK òüA .QuA ûly úPÖpâpËðokpünK Iýu@|

ô ûløBzì óBPuqõg ok ûoBGôk ëBu Bùøk qA wK ÅpÏì ok ô JBýíÞ ÿBø úðõâ QýíøA ô ókõG ok ûlðpK qA þGõg ÿBø QýÏíW úPynâ ok ïlñâ ok Ao qBÒ|xôpÎ ûlðpK ôk îø ûBì òíùG
ó@ qA oõƒƒzƒÞ eƒƒÇƒƒu ok oBƒƒG òƒƒýƒèôA ÿApƒƒG Bñy@ Bø úðõâ ïBð BG þPc ô lðoAlð þøBâ@ ÅApÛðA þðAonâ óBPvìq óBPuqõg ÿBøpýãG@ô Bø JæBO óBPvG )ÿBø|ûBâoBßy( Bø|úýídì ÙApÆAô BøoAq|
þƒÎBƒÂôA òƒýñ^ BƒG QƒuA ïõƒéÏì .lƒñƒPƒvƒýƒð ÿApG ûAo òüpOpSõƒì ô òƒüpƒPƒùƒG .lƒðkpƒÞ þƒì ûlñü@ ÿBøqôo ok kôo þì lýìA úÞ ïkpÞ ûløBzì
.kõy|þì ÿoAkpGpüõ¿O ÅApPÎA óôlG ô QcAo ëBýg BG óBƒüõƒWkõƒu ,JBýíÞ ô îùì óBâlðpK òýñ^ oBßy qA ÿpýâõéW
JBýíÞqA ïkpìqA ÿoBývG .QuA ÿqBu äñøpÖ .îýñÞ ûløBzì ÿpPzýG kAlÏO
.lñøk þì úìAkA kõg þüõWkõu úG ïõíÎ

BG ûApíø ,rÓì þðBzýK Jõè ok QgBñy ô óBGq
Jõè ok úËÖBc BG ÈHOpì þÇýdì ÿBøoBPgBu

løk|þì {øBÞAo píüArè@ëBíPcA ókõG úðBGq 2ok ÜÆBñì òüA úÞ Ap^ ,lñPyAk þðBýì þðBzýK
.lñýG|þì Iýu@ píüArè@ô|MCI óAoBíýG
ok úÞ kõG òüA lðly úWõPì Bùð@ ú`ƒð@ rýð oBíýG 13 ô píüArè@ úƒG çPHì ô úƒðBƒGq|àƒO Bƒùð@ qA pƒ×ð 34 ,pƒ×ð 94 òƒüA óBƒýƒì qA Ao rÓì qA þÛÆBñì ïôk óBGq òPvðAk #
ok QÖBG þèBã^ ô QìBh úðBGq lñ^ óAoBíýG .lðkõG píüArè@ úG çPHì ô úðBGqlñ^ p×ð 34 ,lðkõG|MCIúG çPHì ô úðBƒGq|àƒO oApÚ pýSBO QdO píüArè@óAoBíýG ok æõíÏì úÞ
oBíýG 13 ,lðkõG|MCIúG çPHì ô úðBGqlñ^
.kõG úðBGq|àO óAoBíýG qA pPzýG ÜÆBñì òüA ëpPñÞ ÜÆBñì úG ÿA|ûtüô úWõO óAlñízðAk .lñÞ|þì QüõÛO ,úPÖpâ
Bì úG ÜýÛdO YüBPð :lüõâ|þì wLƒýƒéýƒÖ ,AkBðBÞ >BükoõƒßñÞ< ûBƒãzðAk óBƒÛÛdì |
óBGq àü qA {ýG ókpÞ QHd¾ úÞ løk|þì óBzð úðBGq|àO ô úðBGqlñ^ kApÖA ûôpâ ôk pø rÓì òßuA
úG úÞ QuA þâlðq ûõýy ok klÏPì êìAõÎ qA þßü ëçPgA< Bü píüArè@ ÿoBíýG úG çPHì þãíø úÞ
koõƒì Ao lƒðkõƒG )|MCI|( >îƒüçì þƒPgBƒñy
.lñÞ|þì àíÞ þPgBñy ÿBø|þüBðAõO Ì×c
QüBíc ïõù×ì òüA qA YüBPð :kôrÖA ÿô .lðkAk oApÚ þuopG
ô þPgBñy ÿBüArì ô ókõG úðBGqlñ^ úÞ lññÞ|þì ïôk óBGq àü òPvðAk úÞ kõG òüA úXýPð
rÓì Qìçuô ÙBÇÏðA BG ó@úG ÉõGpì þÎBíPWA ÿrÓì RæçPgA RApýSBO {øBÞ úG QuA òßíì
.lñÞ àíÞ )|degenerative|(>õýOApðsk<
.QuA ÈHOpì oõvÖôpK QüAlƒø QƒdƒO {ƒøôtƒK òƒüA
ok ApýgA ÜýÛdO òüA koõì ok úèBÛì àü ûôpâ òüA ô ly ïBXƒðA >wƒLƒýƒéýƒÖ þƒèBƒOBƒð<
ûlypzPñì >|Neuropsychologia|<úéXì koõì kpÖ 94 rÓì ÐìBW ÿ@.o@.ïA þOBÛýÛdƒO

.QuA .lðkAk oApÚ úÏèBÇì

22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

îýuBñzG Ao óBùW >kpì åpâ<

Bü@?QyAk lýøAõg þzñÞAô ú^ QuAõìqA ûlýyõK {ðlG êÞúÞlýñýHG Ao ÿkpÖpâA #
?Qvý^ Bíy {ñÞAô òýèôA lüA|ûkpÞpßÖ óõñÞBO

puApu ok úÞ QuA ÿp×ð ûk lñ^ qA þßü QuA ûldPì RæBüA ÿBýðp×ýèBÞ òÞBu úÞ rìõâ ÿpè
.kpG|þì Yðo >|hypertrichosis|< ïBð úG þßýPðs ëçPgA ÿoBíýG þÎõð qA óBùW

ô|òvíø ïBíO qA kõG ûly UÎBG ÿoBíýG òüA þÞkõÞ óAoôk þÆ lüõâ|þì úñýìq òüA ok rìõâ
.kõHð ÿô BG ÿqBG úG lñíÚçÎ þvÞ ô QyAk þÞBñupO pøBÊ óõ^ lyBG ûkBPÖA oôk kõg ÿBø|ëBu

îéßzìqA þPcAoBð ÿBXG îPÖpâ|îýí¿O ïlýuo ïkõg þâlðq ïôk úøk úG þPÚô:lüArÖA|þì ÿô
òì BìA ,lñPvø òì êTìpãükp×ð 90 BùñOô îPvø ÁBg óBùWpuApuok òì óõ^ îñÞ þâlðq ó@BG

.îPvø Bùð@ òüpO|ÁBg
þG þu ÿpHg úßHy úG }pÂBc ëBc ÈüApy ûoBGok QuA óBùW kpì åpâ úG ÙôpÏì úÞ rìõâ
ÿBø|ÿoBíýG qôpG qA ÿpýâõéW ÿApG îðlG qA l¾ok 98 óly ûlýyõK úG úWõO BG :lüõâ|þì xA
qA pPíÞ ÿA|úé¾BÖ ok úÞ QuBXñüA úPßð BìA îñÞ fç¾A Ao îðlG ïBíO oBHßü úðBýøBì QuA ïqæ ØéPhì

.lñÞ|þì lyo ûoBGôk êHÚ qA pO|îýh îüBøõì úP×ø ôk
ïkpÞ pzPñì JõýOõü ok ïkõg qA þ×éPhì püôB¿O úÞ {ýK ûBì lñ^ :lüArÖA|þì óBùW kpì åpâ
ÿkôq úG úÞ ûkAkôA úG îéýÖ àüok ÿqBG ûoBGok ûtüô ÿkBùñzýK kôõýèBø ÙôpÏì óBðAkpâoBÞqA þßü
23 .lyløAõgpzPñì}oBHgABø|úðBuook

óApùO úéXì

BHüqôokBðoBývG óõíýì

lñøokoBHâpì xôpüô ÑõýypSApG úPzÞ19

óõñÞBO >oõðBuBýÞêãñW< ÿoBíýGoBHâpì xôpüô Ñõýy ,ûlýuo ÿBø|}oArâxBuApG # úG ôo ó@êvð úÞQuA óBùW ok óõíýì ÿBø úðõâ òüpOokBð qA þßü rìpÚ BK áôk #
.QuA ûlyp×ð 19 òPgBG óBW úGpXñìô |ûkpÞûkõè@lñøok Aop×ð Bøl¾ ZõHìBÞ, ïBñPüô ÿBø óBPvøõÞþðAoBG ÿBùéãñWqA þß^õÞÿBø {hGok BùñOô ûkõG ÅApÛðA

óõñÞBO >oõðBuBýÞ êãñW< ÿoBíýG oBHâpì xôpüô Ñõýy ,ûlýuo ÿBø|}oArâ xBuApG .lñÞþì þâlðq xõDæô
.QuA |ûkpÞ ûkõè@ lñø ok Ao p×ð Bøl¾

úé¾BÖ ok þøBãzüBìq@ ÿBø|QvO xBuA pG ,lðA|ûkpÞ ïçÎA lñø QyAlùG RoAqô RBìBÛì
>|Sindhudurg|< úÛÇñì ok >oõðBuBýÞ êãñW< ÿoBíýG úG p×ð 322 ÿçPGA ,2018 BO 2016 úüõðAs
óBWp×ð 19 ,xôpüô òüA úG çPHìp×ð 322qA ,þPyAlùG óBuBñyoBÞ úP×â úG.QuA ûly lýüCBO lñø
òüA :kpÞ ïçÎA xôpüô òüA úG lñø ïkpì ÿçPGA Ñõýy þK ok >þu|ÿk|þu<.lðA|ûkAk Quk qA Ao kõg
,qpè ,lñüõâ|þì óBßyrK.kõy|þì êÛPñì óBvðA úG ûkõè@ óAõýc BG xBíO Bü úñÞ þÎõð ÜüpÆ qA xôpüô

.lñPvø xôpüô òüA îDçÎ qA kokpu ô IO

úG þkôèoBí|þy|ìûpþÞGpõHñøWo|ûppøÞAõg }qBýð koõì J@ô lyõð þíð J@ râpø ô ûkpÞ úünÓO Bø êâ ô óBPgok ÿBùâpG qA rìpÚ BK áôk
òýìBO , koõg þì úÞ þðBøBýâ qA Ao
úG óly êülHO ëBcok óôrÖAqôooõÆ úG úÞþèBíy|ûpÞpHøopøAõg ,kpÞïçÎA ëõEu # oBývG Bø óõíýì úðõâ òüA .lñÞ þì
úG äðBü|äðõýK óBâlñüBíð RBýø ÐíW ok ,QuA oõzÞòüA ÿpHøo okBÞok úPvWpG þPý¿hy ÿoõÆ úG ûkõG úPvGAô pãülßü úG
, kõy úPzÞ Bùð@ qA þßü pâA úÞ
.kôo|þì þGõñW|ûpÞ Bøo Ao }lvW }A ûkAõðBg ô Q×W
,äðõWõü îýÞ QuA ûkAk ÑçÆA Bùð@úG þèBíy|ûpÞ ,kpÞ ïçÎA þGõñW|ûpÞ kBdOA RoAqô | .lñðBì þì þÚBG êdì ok ô ûkpßð
RBýø ÐíW ok ,þèBíy|ûpÞ óApâoBÞ îÞBc Jrc ÿrÞpì úPýíÞ pülì ëôA óôBÏìô|ûpÞ pHøo pøAõg äðo êýèk úG rìpÚ BK áôk
løAõg oõÃc þèBíy|ûpÞ Qèôk þOB×üpzO wýDo ,ïBð äðõü îýÞ ÿpHøo úG oõzÞ òüA þìArÎA qA þßü {ðlG ÑõñPì ÿBø
óBùW ÿBø óõíýì òüpOBHüq
.QyAk úðõâ òüA .kõy þì Jõvdì
ëBu ,lyBG }A|þâlðq ïoBù^ úøk êüAôA Bü ïõu úøkpgAôA luo|þìpËð úG úÞ äðõWõü îýÞ
úPýíÞ ÿpýâ|îýí¿O þuBýu ûoAkA òýzðBWõÃÎ ïBÛì úG óôA äðõW îýÞ ,}okApG IðBWqA úPynâ .lñÞ þì oBPPuA Ao kõg Qgok ûõHðA åpG ô jBy óBýì ok ô ûkpÞ þâlðq óBPgok ÿæBG ok óõíýì
ÿBøoApuA ïpdì òüpO|àükrð qA þßüôA úÞ koAk kõWôoôBG òüA .ly Jõ¿ñì îÞBc Jrc ÿrÞpì àüqA QvðAõO úÞ kõG wðBy }õg þéýg|National Geographic | xBßÎ .|Emma J|
wßÎ ïBñPüô äðBðAk ok ApO óõu óBPvøõÞ ÿBø êãñW ok }A þÏýHÆ ûBãPvüq ok rìpÚ BK áôk
.QuA óôA äðõW îýÞ
.kpýãG

24

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

25

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

QÖo BÃÖ úG óBùW àyõì òüpPâorG

.îüpHG BÃÖ úG ûoAõøBì ÿlÏG QüoõìBì )ÿõø óõßèBÖ IýÚo( |Delta IV Heavy kôpÖ òýìq ok )àyõì ûlðpGæBG {hG(pPuõG QýÖpÊ BG óBùW àyõì òüpOlñíOolÚ #
òƒüA wƒßüA wƒýLuA pƒülƒì úƒƒPƒ×ƒâ úƒƒG .lñÞ êíc lðAõO þì kôpÖ ûly òýýÏO óBßì ok Bùð@ qA þßü BìA lñü@ oBG òýPvhð ÿApG ,oBG ïpâõéýÞoArø 64 êíc
ïBXðA ûlñü@ ûBì {y BO úu ok æBíPcA QüoõìBì 64 ëBuoA ÿApG ûlñü@ ok àyõì òüA qA .lìBýð JBOpK BÃÖ úG þOBÛýÛdO ÿôokõg àü ûApíø
òüA úG ÉõGpì ÿpHg wðAp×ñÞ ok àuBì .kõy þì ûkB×PuA òýìqoAlì úGoBG ïpâõéýÞoArø
.kõy þì .QuA þzüBìq@ JBOpK àü òüA :Q×â JBOpK | àyõì úÞ QuA ÿoBƒG pƒGApƒG ôk óArƒýì òƒüA .ly
ok îüA ûkBì@ Bì lyBG rýì@ QýÛÖõì qAôpK pâA QÞpy >ÿõø< óõßèBÖ àyõì òýPvhð |
ûApíø úG þzüBìq@ Roõ¾ úG >wßüA wýLuA<
iüpì Qíu úG >çvO pPukôo< ôokõƒg àƒü
| àyõì qA wK óBuBñyoBÞ úP×â úG.ly ûkBPupÖ
àyõì òüpOlñíOolÚ òüA ,BuBð| Saturn V
ok ÿlñÞ þüBÃÖ pÛì qA ô QuA ûly úPgBu

.ly ûkBPupÖ óBíu@ úG AlüoõéÖ
úG àuBì óõèA àyõƒì JBƒOpƒK qA wƒK
ûkq óBXýø oBývG qôpìA òì :Q×â óAoBãðpHg
Býðk àyõì òüpPâorG ô òüpO|úPÖpzýK Bì .îPvø
àü ûqAlðA úG ÿõø óõßèBÖ ÑB×OoA.îüA úPgBu Ao
.QuA pPuõG 3 ÿAoAk ô QuA úÛHÆ 23 óBíPgBu
úƒu pƒø kõƒG oAôlƒýìA wƒßüA wƒƒýƒLƒuA

ly þígq Rly úGô kAlð þvñWoAq@ûqBWA úÞÿlDõu ÿpPgkoAõâBðpüôB¿O

ÑBÂôA QÖpâ îýí¿O óAôApÖ kok îÒpýéÎôA úG oB^Bð rýð ôA ô ûkpG ôA ÿBøBK óBýì Quk |úHüpÒ |.lðByõLG Ao óAõW pPgk pùy òÞBu ÿlDõu úèBu 19 pPgk àü #
{Puôk ûApíø úG ô lñßð pOlG þéÏÖ ÐÂô qA Ao úHüpÒ kpì þÖõ¾ úP×â úG .QuA ûly ôA ókAk êø þédì úìBðqôo àü úG óõvðBøõƒü þƒÖõƒ¾ oAq@l¿Ú úÞÿkpÖpGApGok úßð@qA wKõíèBì
kpì þèô lñÞ ápO Ao õßvük QÖpâ îýƒíƒ¿ƒO ÿkpì úÞ ûkõG ÀÚo ëBc ok úÞ Q×â õíèBì pùy qA Rly úG kpÞQìôBÛì ,QyAk Ao ôA þvñW
QyAk Quk ok úÞ Jôpzì úzýy àü BG îWBùì | |.QuAûkqôAþPzìôûkpÞòýøõOôAúG
kpÞ óBíâ AlƒPƒGA ok ôA .lƒýƒGõƒÞ ôA pƒu ÿôo | .ly fôpXì ÿlPÏì ÿõu
ôA Roõ¾ôpu ÿôo Jôpzì úzýy RBüõPdì þÖõ¾ ïBð úG ÿlƒDõƒu óAõƒW pƒPgk àƒü
ú`ð@ úÞ QÖBüok lÏG þOBËdè þèô ûly ÿoBW ok 2018 úüõðAs 27 úHñy qôo ûBãìBy óõvðBøõü
ôA pu qA úÞ QuA þðõg ,ûlðByõK Ao {Ooõ¾ QuAõgok ,õíèBì pƒùy ÿBƒøõƒßvük qA þƒßü
puúýcBðqAúÞóAõWpPgk |.QuAûlyÿoBW kpì úÞ þðBìq ô kpÞ ko Ao úHüpÒ kpì àü ÀÚo
úG AôAlì ÿApƒG ,kõƒG ûlƒük Iƒýƒu@ Roõƒ¾ ô êø úG oB^Bð ,QyAnâ ôA ÿBK ÿôo {Puk úHüpÒ
óõñÞ BO îWBùì kpÖ þèô ly êÛPñì óBPuoBíýG kpì QýðBH¿Î UÎBG ÑõÂõì òüA .ly {ðkAk
ëBc ok óBÞBíÞ wýéK .QuA ûlzð pýãPƒuk óAõW pPgk Roõ¾ úG Qzì BG BO ly IHu ô ly
þéüæk ô þñýÎ óAløBy òPÖBü ÿApG õXPvƒW
oAq@ koõì BÏÚAô óAõW pPgk lñÞ QGBS úÞ QuA |.lGõßG
óAõW pPgk Roõ¾ úG Qzì ólýGõÞ úG ôA
.QuA ûly úéíc ôA úG ô úPÖpâ oApÚ þvñW pu ÿôorýð Ao kõg Jôpzì úzýyô kpßð B×PÞA
úñýu ô Roõ¾ ô pu kõg qA þéýu BO kpÞ kpg ôA

28

www.TEHRANMAGAZINE.com

pHgBG kõg åpì óBìqqA úÞþðq þðBPuAk
kpÞþËÖBcAlg áõG|wýÖ ÿôoô ly

{ýK qôo lñ^ ,kõG ûly ïBùèA ôA úG åpì þßükrð þüõâúÞþüBýðBPüpG óAõW óq àü #
lÏG qôo lñ^ ô kpÞþËÖBcAlg {ðBPuôk BG {ÞõHvýÖ úd×¾ ok þìBýK òPyõð BG {âpì qA

|.kAk QukqA Ao kõg óBW

”óBüqBìBO“ Qüpülì úG ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ

ÿApG Ao þðApüApOô àzg RBW þñüpýy òüpO ûqBO qA ÿpüõ¿O oBzPðA BG {âpì qA {ýK qôo lñ^ þüBýðBPüpG úèBu 22 óAõW pPgk óõOoõø þèõì
. QuA ûkoô@îøApÖ ,ØÛu àüpüqok wívüpÞIy ."îPvø þñPÖo òì ,Býðk pýhG Iy " Qyõð {ÞõG|wýÖ úd×¾ ÿôo kõg

, þuôpÎ ÿBø òzW ÿApG àýÞ}oB×u .kAk Quk qA Ao kõg óBW 2018 úüõðAs 31ok ,ïBýK òüAoBzPðA qA wK qôo lñ^ óõOoõø þèõì
.kõy|þì|úPÖpünK ûpýÒô lèõO , ÿkrìBð ,lyBGôA êPÚ Bü þzÞkõgpG ëAk úÞ ÿA|úðBzð aýøô úPynâok þÏýHÆ åpì úGôA úÞ lüõâ|þì wýéK
ïBùèA ôA úG óAõW pPgk òüA åpì pHg úÞ lðBuo oôBG òüA úG Ao Bø|þéýg ÑõÂõì òüA .QuA ûlzð QÖBü
.lýñÞpO òüpýy Ao kõg wéXì ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ÿBø þñüpýy BG
.kõG ûly
29 lñÞ kBXüA úùHy óõOoõø þèõì Qynâok ûoBGok úÞ koAlð kõWô þéýèk aýø Q×â BýðBPüpG wýéK
úÛÇñì ok úÞ kõG úèBu|úu pPgk àü okBì óõOoõø þèõì .ly QHS þÏýHÆ åpì àü óAõñÎ úG ôA åpì ô

.kpÞ|þì þâlðq BýðBPüpG þGpÒ rèô óBPuA ok òÖBø koõ×éýì
ôA QHýÒ óly þðæõÆ qA óõOoõø þèõì óBPuôk úßð@qA wK úÞ Q×â þédì wýéK ÿõãñhu
óq òüA óBW|þG lvW BG þèô lðpýãG xBíO ôA BG lðlýyõÞ wýéK óApvÖA ,lðkõG ûkpÞ þðApãð qApGA

.lðly úWAõì úèBu 22 óAõW

óApùO úéXì

úG ûlýzÞ ÿõÃýG oAlì qA BíýKBÃÖ oAlì oôpì !iüpìok þüAõørìpO ok xoBìôrâA þƒhüpƒì kpƒâoAlƒì #
.kõy|þì êülHO ÑB×OoA|îÞ ô ÿA|ûpüAk ÿoAlì ÿA|ûtüô RBýéíÎ ëõÓzì úPynâ ÿBƒø|úƒP×ø
jpu ûoBýu oAlì ok ÑB×OoA {øBƒÞ ÿApƒG
þüBíýKBÃÖ òýPvhð xoBìôrƒâA úƒPƒHƒèA úPynâ ëBu pùì pgAôA ,kpâoAlì òüA .QuA
ÑB×OoA {øBÞ ÿApG lñÖpO òüA qA úƒÞ Qƒvƒýƒð
þüBuBñy kpâoAlì òüAqA {ýK .lñÞ|þì ûkB×PuA lñðBì þüBøqBâòPÖBü {Öløô lýuo iüpì úG
xõðô ÿBíýKBÃÖ ô|MRO | úG ïõuõì iüpì òýñ^ òPÖBü .QuA ûoBýu òüA õW ok óBPì
ÿoAlì ÑB×OoA {øBÞ ÿApG rýð ûpøq ok xpLvÞA qA þhðpu lðAõO|þì iüpì õW ok þüBøqBâ
òüA qA ûkB×PuA .lðkpÞ ûkB×PuA þyôo òýñ^ qA úPynâok þPvüq ÿBø|QýèBÏÖ ô RBýc kõWô
oõÆ|úG .QuA pHðBìq ÑB×OoA {øBÞ ÿApG }ôo .lyBG ûoBýu òüA
þÖBzPÞA kpâoAlì ÑB×OoA {øBÞ RBýéíÎ ëBTì ok ,iüpì úG ólýuo ÿAlPGA xoBìôrƒâA
êGBÛì ok BìA .lýzÞ ëõÆ ûBì 15 kôlc iüpì úG Ñôpy ó@ oôk úG ÿA|ûlýzÞ ÿõƒÃýG oAlƒì
qA ô lðBuo|þì êÚAlc úG Ao Qgõu Ùp¿ì çíÎ lðAõPG úÞ|ó@ ÿApG BíýKBÃÖ òüA BìA .kpÞ ólýgp^
ÿlýyoõg RBd×¾ BíýKBÃÖ úÞ oBG pø þÖpÆ þíÞ QuA ïqæ ,lñÞ úÏèBÇì pO|ÜýÚk Ao iüpìõW
Q¾pÖ ,lðBzÞ|þìõW þðBÚõÖ ÿBø|úüæ úG Ao kõg ÿA|ûpüAk ÿoAlì ok ô kõy pO|àükrð iüpì úƒG
ûoBýuõW RBHýÞpO pO|ÜýÚk úÏèBÇì ÿApG þGõg úÞ|ó@ ÿApG æõ¾A .lƒgpƒ`G ó@ oôk úƒG êƒßy
.QuApËðkoõì {øBÞ Ao þüBíýKBÃÖ ÿoAlì ÑBƒ×OoA îƒýðAõƒPG
ÿoAlì ÑB×OoA {ƒøBƒÞ RBƒýƒéíƒÎ ëBƒc oBÞ òüA .îýøBßG ó@ QÎpƒu qA lƒüBƒG ,îƒýøk
ûlñü@ ëBu òükoôpÖ BO xoBìôrâA ÿBíýKBÃÖ BíýKBÃÖ þé¾A ÿBøoõOõƒì àƒíÞ úƒG æõƒíÏì
BG ÿoAlì ok BíýKBÃÖ òüA QüBùð ok ô koAk úìAkA ok BøoõOõì òüA úÞ þOoõ¾ úG ;kõy|þì ïBXðA
.kpýâ|þì oApÚ iüpì eÇu qA pPìõéýÞ 400 ÑB×OoA ÄýÃc úƒÇƒÛð ó@ úƒG úƒÞ( lƒuo|þƒì iƒüpƒì QéÎ òýíø úG .lññÞ Ì×c ôo|{ýK ÿBø|ëBƒu ûoBýu oAlì ok BíýKBÃÖ QÞpc QùW Ùçg
lðAõO|þì þGõhG xoBìôrâA þÎB×OoA òýñ^ ok Ao kõg ÿlýyoõg RBd×¾ QzK ,)lñüõâ|þì .lƒðkpƒÞ ûkBƒ×PuA úƒðBƒÚçg ÿlƒñÖpƒO qA Bƒùƒð@ ô lññÞ|þì êíÎ rìpO lñðBíø ô lðõy|þì òyôo
iüpì õW ok JBýíÞ ÿBøqBâ qA þHuBñì úzÛð êíÎ rìpO àü lñðBíø õW ô lzÞ|þì ûoBýu õW úG ÿõÃýGoAlìok xoBìôrâA îýP×â úÞoõÆ|óBíø {øBÞ ó@ ëBHðk úG ô QÎpu {ƒøBƒÞ UƒÎBƒG
lðAõO|þì ïAlÞpø ØzÞ úÞ þüBøqBâ .lñÞ úýùO UÎBGoBÞ òüA .lñÞ|þì îÞ Ao BíýKBÃÖ QÎpuô òýñ^ ok .kkpâ|þì iüpì oôk úƒG ÿA|ûlƒýƒzƒÞ
ok RBýc úñýzýK þuopG ÿApG }õg ÿpƒHƒg òüpPzýG ok BíýKBÃÖ ÿoAlì ÑB×OoA kõƒy|þƒì ô àükrð oBývG iüpì úG ûBâ xoBìôrâA ÿoAlì .lðõy|þì BíýKBÃÖ ÑB×OoA
{øBÞ )lñüõâ|þì ZôA úÇÛð ó@ úG úÞ( QèBc òüA úG óBulñùì xoBìôrƒâA ûoBƒGok BƒìA
.lyBG iüpì úG RBýéíÎ òüA oApßO BG úXýPð ok .lñÞ AlýK .kõy|þì oôk ó@ qA ûBâ ûpýgm QuA ïqæ Apüq ,lðA|ûkoôBýð ÿôo }ôo
eÇu qA ÑB×OoA òüpPíÞ úG BíýKBÃÖ þPÚô ÿApƒG Ao BƒíýKBƒÃÖ òƒüA ÿBƒøoõƒOõƒì Qƒgõƒu

kpÞûpýg kõg úG Ao Býðk ûBãð þG@îz^ô QuõK ûBýu kpì òüA

QGBS Ao YüBPð òüA þðBPuBG QéßuA òüA Roõ¾ kõg úG Ao Bø ûBãð ïBíO çÏÖ kpì òüA #
.kõG ûkpÞ RõÖ {ýK ëBu oArø 10 kpì òüA .kpÞ ok ôA þG@óBíz^ {éýèk .QuA ûkpÞIéW
qA úÞ QuA þPéßuA òüpO þíülÚ QéßuA òüA ïkpì îøk àü ,Qvýð {PuõK ûpýO äðooBñÞ
.QuA ûly QÖBü BýðBPüpGok ëBc úG BO kpÖ àü rý^ BìA lðoAk Ao Bø þâtüô òüA BýðBƒPüpƒG
iüoBO þüBýðBPüpG òýPvhð óAõñÎ úƒG ôA æBƒc ÿkBüq oBývG RBùWõO BO ûly UÎBG ÿpãük

.kõy þì úPgBñy .kõy IéWôA Qíu úG
ûBýu ô þG@ îz^ kpì òüA ëBƒc pƒø úƒG ÿqBuqBGòýñ`íøô| DNA |QvOYüBPð
ÿqôpìA óBÞBýð {üBø ûoôlíø þìBíOô QuõK òýPvhð løk þì óBzð þíülÚ óAõhPuA àüqA
òýíø úG ô lðõy þì þÖpÏì BýðBPüpƒG óBƒìkpƒì ûkõG þG@ îz^ ô QuõK ûBýu BýðBPüpG óBìkpì

.QuA úPÖpâ oApÚ úWõO koõì oBývG QùW .lðA
ûBýu ô þG@ îz^ BýðBPüpG ïkpì îøk àü ÿqBuqBGô þßýPðs ûlý`ýK ÿBø þuopG qA wK

.lñPvø QuõK 30

www.TEHRANMAGAZINE.com

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk
oôBzì ô xBñzðAôo
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |19 BG
(LIC.#PSY 13673)
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì

RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

BðpŸG ZpüA pPÞk kpÞêýÇÏO Ao ê×üA ZpG ,ÙpG
àyrLðAlðk

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG |

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335

ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA

þðApüA ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApGrürÎ óBPuôk þPðBu 10 úGqôo óBüBK BO wüoBKok ÙpG }oBG ô J@lG ÈüApy êýèk úG ê×üA ZpG #
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok .QuA ûlýuo pPì wüoBK ok òýãñu ÙpG }oBƒG ô þƒüAõƒø

|www.SmartDoctors.info ûoAkA Qzø úéíW qA ,úvðApÖ ok ûoAkA 28 .ly êýÇÏO
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì ok úÞ lðA|úPÖpâ oApÚ þÛÆBñì ok ,wüoBƒK ok QhPüBK ïBíOok ÙpG }oBG ïôAlO úG úWõO BG |
lðly oõHXì ê×üA ZpG óBâlññÞ lükqBG ,úvðApÖ
.lñPvø þüAõø ô J@oAlzø ÈüApy B×PÞA ó@ ÙApÆA úÆõdì qA ZpG òüA ÿByBíO úG
ok ,Bø|ûkBW þâkq iü úG úWõO BG òýñ`íø
oBÞ qA rýð xoAlì ÿBø|wüôpu ÜÆBñì þgpG .lññÞ
îXc ,ÿõvðApÖ óBuBñyAõø p˃ð ܃HƒÆ
.lðA|ûlðBìqBG

SmartDoctors

. lýñÞkoAô þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao|

ôpvg àüBì|pPÞk BGpPzýG RBÎçÆA ÿApG

(310) 202-113331 lýDBìpÖê¾BcxBíOÿlícApýì

óApùO úéXì

!Bø Quk M^ ûoBGok úýÞpO þHønìoõìArÞpì IýXÎ ÿAõPÖ

}qõì@ Ao ó@ kõg óBÞkõÞ úG lüBGô ûkAk }õâ koõg|þì AnÒ óBÇýy M^ Quk BG ,QvðAk|þíð ûlì@ úýÞpO þHønì oõìA ûoAkA ÿAõPÖ ok | oBzPðA BG úýÞpO þHønì oõìA ûoAkA#
.>lñøk Qgõì@ ïçuA pHìBýK êýèk òýíø úG ,lyõð|þì ô ô ókoõƒg )Á( lƒíƒdƒì RpƒƒÃƒc<:QƒƒuA BG BO QuAõg oõzÞòüA óBðBíévì qA þüAõPÖ
úíø úG Bì.lyõñG ô koõhG AnÒ QuAo Quk BG úÞ lƒñüBƒƒyõƒƒg Mƒƒ^ Qƒƒuk BƒƒG Ao ólƒƒýƒìBƒƒy@
úýÞpO þHønì oõìA ûoAkA rýð òüA qA {ýK pHìBýK ÿBø|ûqõì@ úG úÞ îýñÞ|þì úý¾õO óBðBíévì .lðoõhð AnÒ M^ Quk
wÞBÖ ,ò×éO ÜüpÆ qA pøõy ô óq kõG ûkpÞ ïçÎA
úupøõy úÞ þOoõ¾ok þßýðôpPßèA QvK Büô
îßc ok lvüõñG Bü ô lüõãG Ao >ÝçÆ< úíéÞ oBG
îøqA lñðAõO|þìô QuA ÝçÆ îßc óly ÿoBW

.lðõy AlW
òüA úÞ kõy òEíÇì lüBG óq ëBc òýíø ok

.QuA ûly ëBuoA ÿô pvíø ÙpÆ qA ïBýK
ûBâpø :QuA ûlì@ rýð ÿpãük ÿAõPÖ ok
lìBñG >pøAõg Bü okBì< Ao kõg pvƒíƒø ÿkpƒì
ÿô pG ô koAk Ao úPÖpâ ÝçÆ îßc }pvíƒø

.kõy|þì ïpdìBð
úÞ kõy|þì okB¾ þèBc ok BøAõƒPƒÖ òƒüA
ÿkAqokBì Roõ¿G Bø|óBvðA qA ÿoBývG oBƒíƒy
ô lðoAk kõg M^ Quk ÿôopG ÿpPzýG ÈévO

.lññÞ|þì ûkB×PuA ó@ qA pPzýG ûpìqôo oõìA ok
pG rÓì îýÛPvì kpßéíÎ úG ÑõÂõì òƒüA
þH¿Î ÿBø|wèBK ëBuoA ûõdð úƒG ô kkpƒâ|þƒì
ok Ao kApÖA óAõO|þíð ôo òüA qA, koAk þãPvƒG

.kpÞ kôldì óBPuk qA ûkB×PuA JBhPðA

pÞnPì Ao úPßð òüA þgpG úÞ úðõãðBíø .lñPvýð lñéüBO ÿBø QèAõOok óAkpâpu ÿBøoBì
BøoBì BG ÈHOpì ÿBø xBíO {üArÖA ,lðA ûlƒy
ØüBÊô úG QHvð ïkpì pPzýG þøBâ@ qA óBzð
{O@ óBíOoBKk ok BøoBì BG ÈHOpì RBXð {hG
ok kõWõì kAlÎA ,pãük þÖpÆ qA .koAk þðBzð úG p×ð óõýéýì 20 ,2017 ëBƒu ok #
,ûly úPÖpâ ÿBøoBì kAlÏO ÿ ûlñølðBzð oBì@ úG Ao ó@ÑõÂõì òüA úÞlðkpÞp×u áõßðBG
pãük Bü Bø þédì ÈuõO ûly Bøo ô ûly úPzÞ BìA !kpÞêülHO òýìq ÿôopùy òüpOlükqBGpK
þñÏì óAlG òüA ,Qvýð {cô RBýc ÿBø ûôpâ ûly püqApu óBâlññÞlükqBG BùñO óApãykpâ
oBývG oBývG lñðAõO þì þÏÚAô kAlÎA úÞ QuA ,pýgA ÿBø ëBu ok .lñPvýð lñéüBO QhPüBK úG
ok ÿpýâ îz^ {üArÖA løBy áõßðBG pùy
.lñyBGpPzýG
BøoBì ûBãøBñK .QuA ûkõGoBì ÿ ûløBzì
300 lyo áõßðBG RBXð ô {O@ óBíOoBKk
Ap^ ,QuA ûlðBì þÚBG óBñ`íø ëAõu BìA ó@ ókpÞ êc ô QuA ÿlW oBývG áõßðBG ÿBøoBì qA ÿkAlÏO úÞ ûly BøoBì BG þßükrð ÿBøkoõgpG ëBu 5 ok Ao oBì BG ÈHOpì ÿBø xBíO ok ÿl¾ok
ólýGAõg úG lñíÚçÎ BøoBì qA ÿoBývG ?Bø QèAõO .luo þíð pËð úG ûkBu rýð lýñÞ oõ¿O .lðA ûkõG áBñPzcô oBývG rýð Bùð@ lýupK þì BíPc .QƒuA ûkpƒÞ QƒHS úƒPynƒâ
úÞ oõÇðBíøô lñPvø J@ok ókpÞ QcApPuAô úPyAk pHg úßñüA óôlG kõg ÿ úðBg QèAõO ok úÞ Bùð@ óly óBƒùñK ÿApƒG óBƒßì òƒüpƒO JõƒHdì
,Bø ÝçOBG Bùð@ þâlƒðq Èýdì lƒy pƒÞm çHÚ pƒüõƒ¿O þƒÎõƒÂõƒì òƒýñ^ úƒßýèBƒƒcok ûly úWAõì ÿoBì BG )QèBc òüpOlGok( lýyBG IéÇì òüA ólðAõg úG !!Bø QèAõO ?QƒuBƒXÞ
QèAõO .QuA ûkõG þðAoBG ÿBø êãñW ô Bø JAkpì lüBG ,koAnâ þì Bíy óBíz^ {ýK þÞBñupO êßzì Roõ¾ pø úG !lüõy þâlürâ oBì oB^k ô .lüpHG þK ÑõÂõì òüA êýèk úG BO lýølG úìAkA
krhG ó@ok úÞ QuAoBì àü ÿApG óBßì òüpPùG eýd¾ þüBùñO úG rýð oBƒì@ úƒÞ lƒýƒñƒÞ QƒÚk
QËÖBdì lñéüBO óAqõu JBPÖ@pGApGok kõgqAô þâlürâoBì þñýG {ýK
ô {O@ óBíOoBKk ,2017 ëBu pHìAõð 27 ok
.lñÞ 31801 xBíO pG þñHì þyoArâ ,áõßðBG RBXð
úÞ QuA ûkpÞ QGBS óBÛÛdì RBÏèBƒÇƒì ÿpýâoBì ÿBÂBÛO ëBu òýíøok úÞ kAk úDAoAp×ð
Ao óBzðlG ÿBìk lñðAõO þíð kpvðõg ÿBƒøoBƒì òPÖpâ pËð ok BG .lðkõG ûkAk Ao kõg ÿ úðBg qA
þíð J@ ÐHñì óôlG ,úXýPð ok .lññÞ îƒý˃ñO úWõPì ,2012 ëBuok xBíO 10492 þéÞ kAlÏO
pùy ok úÞ BXð@qA .lññÞ àñg Ao óBykõg lñðAõO 5 ok l¾ok 300 BO Bø xBíO òüA pýâ îz^ lyo
kõWô þÏýHÆ ÿ ú^Büok aýø áõßðBƒG Õõƒéy
þßüsõèõýG ïArèA àü óAõñÎ úG Bø QèAõO ,koAlð .lüõy þì pýgA ëBu
.lðA ûly êülHO BøoBì ÿApG IuBñì þøBãøBñK úG UƒƒÎBƒƒG IƒƒýƒXƒÎ ÿBƒƒøkAlƒƒƒüôo òƒƒƒüA

32

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

SOHEIL GOEL D.D.S 7!2QþuAvóÞBBOìõòOüóA úõüýéApýìÞ

êDõâêýùu pPÞk þñýíg ïBìA ûBâkôpÖ ÿBø þvÞBO þðBìõO óõýéýì àü ÿBø úüApÞpHg ólýñy qA pâA #
.lðpýâþì úüApÞòüApGApG 70 úÞlñPvø þüBø þvÞBO lýðAlG lüBG lüA ûly IXÏPì óApùO
àyrLðAlðk fApW
ôkoAkpPKõßýéøúGólyêülHOQýéGBÚîøþvÞBOòüA,QuAûlñü@þvÞBOïBð2|Joby S|
õßvývðAp×ðBu àý×ýuBK ûBãzðAk qA êý¿dPèA ÕoBÖ .lðA ûly þcApÆ ÿkõíÎ qAôpK ÿApG úðAôpK 12 úÞ koAk úðAôpK 16 þüAõø þvÞBO òüA .BíýKAõø îø

êßülìô Bø úíýGpTÞA ëõHÚ

óAlðkô óBøk þüBHüqô |þìõíÎ óBìok #
Bø óAlðk þâlýuõKqA ÿpýâõéW #
úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok #
óæBvâorGô ëB×ÆA þßyrLðAlðk #
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK #
þñý^ {Þôoô äñülðBG #

(818)907-9900

ENCINO PLACE
16101 VENTURA BLVD STE 329 ENCINO, CA 91436

ÿoAõu úýéÛð ÿBø úéýuô püBu úG QHvð pPíÞ ÿspðA pGApG YñK úG qBýð óolìApÖ p¿Î þvÞBO òüA
.QuA þìõíÎ êÛð ô êíc qA pPÏüpu pGApG YñK ô koAk

BG pGApG ,oæk oArø 20 ?QuA olÛ^ óolì ÝõÖ þvÞBO òüA úG óly oAõu úüApÞ lýñÞ þì pßÖ BìA
!óBìõO óõýéýì 72 qA {ýG

33

qA QýÏHO úG rýð þXñu úHOo ÿBø|ûBãüBK óApùO úéXì
òüpO|Qyq óAõñÎ ,ÿlñéø úìBðqôo þXñup˃ð 10 þÆ úÞ àütéG ÿBø|pùy qA þßü #
qA þgpG þPc lðkAk @ôpèoBy úG Ao óBùW pùy >óBùW pùy òüpO|Qyq< óAõñÎ úPynâ ëBu
ûkpvÖA pùy Ao @ôpèoBy þvýéãðA ÿBø|úìBƒðqôo òüA Ùnc ÿApG }çO ok ,lýzÞ|þì álü Ao
ÿApG ïqæ ÿBø|QýéGBÚqA úÞ lðkpÞ þÖpÏì ûlññÞ
.QuA óAõñÎ
.Qvýð IuBñì 20 ûôpâ xçWA ÿoArâpG ok >óôõèAô< ÐGAõO qA ÿpùy >@ôpèoBy< |
óAõñÎ úG Bíuo @ôpèoBy ly IWõì }oArâ òüA óAõñÎ ,úPynâ ëBu 10 qA úƒÞ QƒuA àƒütƒéG
óBùWok úßéG BKôoAok BùñO úð pùy òüpO|Qyq
òüA ÑBHOA úÞ QuA þèBc ok òüA.kõy þÖpÏì .lzÞ|þì álü Ao óBùW pùy òüpO|Qyq
YƒüBƒPð ÙçgpƒG @ôpƒèoBƒy lƒðlƒÛƒPƒÏƒì pƒƒùƒy óApãykpâ JnW pG ûôçÎ pùy òüA þPyq
ÿõu qA .Qvýð Qyq îø óAlñ^ Bø|þXñupËð lñGpíÞ úG Ao lñíOôpS óAoAnâ úüBìpu ,ôBßXñÞ
Áõ¿g ok klÏPì ÿBø|}oArâ oBzPðA ,pãük
qA ÿoBƒýƒvƒG lƒy IƒWõƒì pƒùƒy òƒüA þƒPƒyq .lðBzÞ|þì þèBíy ÿBKôoA ûkq äðq
@ôpèoBy úG lükqBG ÿApƒG ôBƒßXñÞ óApƒãykpƒâ ÿlƒñéø úƒìBƒðqôo àƒü ,2008 ëBƒƒu ok
ûkB×PuA Q¾pÖ òüA qA rýð óAoAnâ úüBìpu .lðôpG Ao BKôoA pùy òüpO|Qyq Áõ¿g ok þXñupËð
ÿBø|{hG ok ÿoAnâ úƒüBƒìpƒu BƒG BƒO lƒðkpƒÞ òüA ok óBâlññÞ QÞpy qA ÿoBývG .kpÞ pzPñì
܃ðôo óBƒùW pƒùy òƒüpƒO|Qƒyq úƒG ؃éPhƒì òüpO|Qyq Ao àütéG ok @ôpèoBy pùy þXñupËð
oõO ÿBíñøAo ,>RoBvüõG xçßýð< .lñzhHG
pùy òüA úÞ QuA oôBG òüA pG @ôpèoBy ÿpùy .lðkpÞ þÖpÏì óBùW pùy
ÿBíñøAo ,ëBu 10 Rlì úGôA .QuA ûkBÏèA ÝõÖ
ÜÆBñì Rlì òüA ok ô kõG @ôpèoBy ÿpùy oõO ?QuBXÞóBùWpùy òüpO|Qyq
.QuA ûkAk óBzð óApãykpâ úG Ao pùy úPgBñyBð
Iƒvƒ^pƒG úƒÞ QƒuA òƒüA ôA }çƒO QƒüBƒùƒð 34

.lñÞ oôk @ôpèoBy qA Ao óBùW pùy òüpO|Qyq
àƒy óôlƒG :Qƒ×â oõƒO ÿBƒíñøAo òƒƒüA
,óApãykpâ qA l¾ok 95 ëôA ûBãð ok @ôpèoBy
óBíu@ BG ûlññÞ ûkpvÖA ô pýãèk ,Qyq ÿpùy
ÜÆBñì qA lükqBG BG þƒèô ,QƒuA ÿpƒGA çƒìBƒÞ
óApãykpâ .lñøk|þì ûlýÛÎpýýÓO ó@ úPgBñyBð
oôBG òüA úG @ôpèoBy ÿBHüq ÜÆBñì ûløBzì qA wK
pùy òüpO|Qyq pãük pùy òüA úÞ lñƒuo|þƒì
ok @ôpèoBy RBìBÛì :kôrÖA ÿô.Qvýð óBƒùƒW
ÿqBuBHüq ÿApG ïqæ RBìAlÚA úPynâ ÿBø|ëBu
Bø|ôokõg kAlÏO {øBÞ .lðA ûkpÞ mBhOA Aopùy
óAonãøo ÿApG qBG ÿBø|BÃÖ {üArÖA ô pùy òüA ok
pùy òüA ûpù^ pýýÓO êéÎ òüpPíùì qA þ߃ü
,Bø ûBãyôpÖ ,Bø óAoõPuo ,Bø óBíPgBu .QuA
IWõì ô ûkpÞ ÅõÎ çìBÞ Ao pùy rÞpì ÿBíð
ÿBÛOoA ÿApG ÿA|ûkpPvâ ÿBø|ÿoAnƒâ úƒüBƒìpƒu

.lðA ûly pùy òüA þãñøpÖ rÞApì
QuAoôBG òüApG ÿpãykpâ ÿBíñøAo òüA
@ôpèoBy ÿApG óBùW pùy òüpO|Qyq óAõñÎ úÞ
UÎBG ô ûkpÞ êíÎ oBX×ðA þñyB^ àü lñðBíø
,ôBßXñÞ óApãykpâ JnWpG ûôçÎ QuA ûly
pýýÓO ÿApG ÿpPzýG }çO pùy òüA RBìBƒÛƒì
îýí¿O ,òüA kõWô BG.lñøk ïBXƒðA ó@ ûpƒùƒ^
óBñ`íø @ôpèoBy þüBHüq Áõ¿ƒg ok ÿpƒýƒâ
óBñ`íø pùy ÉBÛð qA þgpG úÞAp^ ;QuA êßzì
Bø|óBíPgBu .lðA ûkpÞ Ì×c Ao kõg Qyq QÖBG
ok lG ÿõG þPcô lðA ûlðBì þÚBG êHÚ þPyq úG
pËð úG .luo|þì ïBzì úG Bƒø|óBƒGBƒýƒg þƒgpƒG
òüpO|Qyq Iv^pG ûlñü@ëBu 10 þÆ luo|þì
.kõy Ùnc @ôpèoBy qA êìBÞ oõÆ úG óBùW pùy

www.TEHRANMAGAZINE.com

kpÞêýÇÏO Ao lXvìoArø 2 kôlc óBPvßýWBO Qèôk

þzhG :kôrÖA, ÿpHg Qvzð àüok ûkAq Qèôk óBíýéu
ÿApG þíuo þédì ÿBøkBùð îýí¿O úG BñG lWBvì òüAqA
{hGô ûlyoAnâAô lñìqBýð ÿBø ûkAõðBg úG Qðõßu

Büô þãñøpÖ , þÎBíPWA òýìBO ÿBølcAô óAõñÏGrýð ÿpãük
.kõy þì ûkB×PuA ûBâoBÞ

oArâpG ûtüô óõývýíÞ ÿBø {upK úG lñPvðAõPð òüA qA ÿkBüq kAlÏO, úßñüA óBýG BG ÿô
.lñøkiuBKBøóõìq@òüAûlññÞ lðkõGûlyVAlcAqõXìQÖBüokóôlGlWBvì
ÿpHg Qvzð òüA ok ûkAq Qèôk óBíýéu òüA óBvuõì úG :kôrÖA ,lðkpÞ þì QýèBÏÖ ô
qAòO405pÂBcëBcokúÞkpÞïçÎAòýñ`íø kõG ûly ûkAk þíuo QHS ÿApG Qéùì lWBvì
êÒBy þðõðBÚpýÒoõÇG þðBPvßýWBO óAlðôpùy opÛì lÎõì ok Ao ïAlÚA òüA Bùð@ qA ÿoBývG þèô
úéíW qA oõzÞ qA ZoBg ok þñük êý¿dO úG .lylWBvìòüAþéýÇÏOUÎBGúÞlðkAlðïBXðA
.lñPvøóBPvGpÎôóBPvÞBK,óApüA oõìA úPýíÞ þñük ÿBø êßzO {hG ëõEvì
qA ZoBg ok úÞ ÿkApÖA ÑõíXì :kôrÖA ÿô óBHýÇgqA òO 35 ÿoBñÞpGqA óBPvßýWBO þñük
þñük ïõéÎ ok êý¿dO ëõÓzì óBPvßýWBO ok ólzð ÜÖõì êýèk úG óBPvßýWBOok lWBvì
388ôoArøúuúÞkõGp×ð694ôoArøúu,lðkõG pHg úPýíÞ òüA ÿõu qA ûly BKpG ÿBø óõìq@ óBPvßýWBOþñükoõìAþPèôkúPýíÞëõEvì úG pýgA ÿBùèBu ok óBPvßýWBO Qèôk #
ÿkAlÏO úÞ lðly ûlðAkpâpGoõzÞ úG Bùð@qAp×ð .kAk þíuoqõXìúÞlXvì938ôoArøàü,kAkpHg þÆApÖA }pPvâ ok þñük rÞApì {Ûð úðBùG
ÿBøoõzÞ ïqBÎ ëBÓPyA úðBùG úG ûoBGôk Bùð@ qA kpÞïçÎAÿpHgQvzðokÙApÞByòývc êýÇÏO oõzÞ òüA ok lñPyAlð QýèBÏÖ ÿApG ÿoBíy ô êýÇÏO Ao lWBvì qA ÿoBývG ,ÿpâ
.lðlyþWoBg úPýíÞòüAÿBøóõìq@okûlyoBñÞpGóBHýÇgúÞ .lðly | | .QuA ûkpÞQyAkqBG Ao óõýðBcôoqA

35

óApùO úéXì

AlýK þ¾Bg êßzì óBzüôokõg úÞ kõy|þì Quk úG êüBGõì óBâlñðAo ÿApG úvðApÖ Qhu óõðBÚ
.QuA ûkpÞ
úvðApÖ ÿoAnãðõðBÚ þèBÎ ûBâkAk #
,lññßð QüBÎo Ao óõðBÚ òüA úÞ þðBâlñðAo QuA þßýÖApO lülW óõðBÚ Iüõ¿O ëBc ok
oõHXìô ûly úWAõì úìBñýøAõâ qA qBýPìApvÞ BG ,ØÚõO QèBc ok þPc óBâlñðAo ó@þÆ úÞ
rýð }õìBg oõOõì BG ôokõg àü ok ô áoBK
.lñPvø þüôoõü135 úíüpW QgAkpK úG .lðoAlð Ao kõg ûApíø ò×éOqA ûkB×PuA óBßìA
RBìBÛì }çO òüpg@ óõðBÚ òüA Iüõ¿O úGôo lðôo ókpÞ xõßÏì ÿApG óõðBÚ òü
.QuA pýì ô åpì {øBÞ ÿApG úvðApÖ þPèôk ô ûly ÐÂô úvðApÖ ok þâlñðAo RB×éO lyo
úPÖpâ îýí¿O úvðApÖ Qèôk rýð ApýgA ok àýÖApO þðõñÞ QýÏÂô fç¾A úG lðAõO|þì
80 úG Ao ÿA|ûkBW òüæôkok þPÎpu Qükôldì óõðBÚ òüA úXýPð ok .lñÞ àíÞ oõzÞ òüA
qA ûkB×PuAô þuopG ,à^ óBßìApãük óBâlñðAo
.løk {øBÞ QÎBu ok pPìõéýÞ 90 BO - Àhzì òÞBìA ok rW úG - Ao kõg êüBGõì
qA óBãíø ,kôo|þì oBËPðA úÞ oõÆ|óBíø
.lñuo|þíðpËð úG þÂAo þðõðBÚ òýñ^ Iüõ¿O .lðoAlð
ÿoAnãðõðBÚ ô þßýÖApO óBuBñyoBÞ þgpG þðBvÞ êìBy óõðBÚ òüA ÿBñTPuA BùñO
óõðBÚ òüA ÿApG Ao þOlì|ûBOõÞ qAlðA|îz^ úvðApÖ
ÜüõzO úÞ lðoôBG òüA pG ô lðA|ûkpÞ þñýG|{ýK
òýc ok ûApíø ò×éO qA ûkB×PuA ÿApG ïkpì

.QuA ÿpPùG QuBýu ,ØÚõO

!koô@ok úuBÞqA Ao kõg îz^ þüBßüpì@pPgk

kõg ïôk îz^ úíø ÿõéW wLu ôA ,lññýHG Ao ôA qA úÞ lük ô QÖo ôA Qíu úG äðok|þG lýñy QèBüA ok úèBu 19 pPgk àü #
ô lðlì@ kAlìA ÿBø|ôpýð úÞ þPÚô.koô@ ok Ao úé¾BÖçG ô lü@|þì óõg pPgk òüA ÿBø|îz^ ïõéÏìBð þPéÎ úG ,Bßüpì@þGõñW ÿBñýèôoBÞ
úG ô lðõy oôk Q×â ôA lññÞ àíÞ ôA úG lñPuAõg îz^ ôk {ðBPuk BG ,BvýéÞ úG òPÖo qA wK
ôk pPgk òüA ókpÞ ïAo@ ÿApG .lðõzð àükrðôA .kpÞ pHg Ao wýéK
úG ô lñPÖpâ Ao ôA óBHùãð úu àíÞ BG àyrK óBPuk BG pPgk òüA ,wýéK }oArâ úG .koô@ok Ao kõg
{ðBPuk ok ô koô@ ok Ao {íz^ }kõg ok kõG þßükrð ó@ok úÞ þñýÎ løBy àü
.lðkpÞ êÛPñì óBPuoBíýG îz^ lñü@|þì ôA Qíu úG úÞ þðBvÞ BO QyAnâ Ao ÿpPgk kBüpÖ ÿAl¾ úÞ þPÚô :Q×â ûoBG|òüA

Bßüpì@oõùíW wýDo úG úýHy kpÖ ôk #

!þðBPvìq àýLíèA ok þGçÚ óôA äðõW îýÞô MìApOàýLíèAúýcBPPÖAîuApìokþèBíyûpÞpHøoô
.lðly ûlük äðB`ãðõýK 2018 þðBPvìq
àýLíèA ÿBø ÿqBG úýcBPPÖA îuApì |
úýyBc àü BG äðB^ äðõýK 2018 þðBPvìq
úG ÿkBüq QøBHy úÞ ÿkpÖ ôk .kõG ûApíø IýXÎ
îýÞ ô )Bßüpì@ oõùíW wýüo( MìApO lèBðôk
òüA úG lñPyAk )þèBíy ûpÞ pHøo( óôA äðõW

.lðly úíø þP×ãy UÎBG ô lñPÖo îuApì
úG Ao kõg ûso Bßüpì@ óAôoBÞ úÞ þðBìq
ûBãüBW êGBÛì ok kpÖ ôk òüA lðBuo óBüBK
kApÖA IXÏO UÎBGôpøBÊ óBuBßÎô óAoBãðpHg

.lðly êdì ó@ok pÂBc
RAôApÞ BG äðo ûpýO QÞ òýÒôok MìApO
}pupG rìpÚ ëBHvýG ûçÞô QyAk òOpG rìpÚ
ûçÞ QzKô "|USA|" ó@ÿôo úÞ ly|þì ûlük
àürýð òýÒôok îýÞ .kõG ûly úPyõð "MìApO"

.kõG ûkpÞ òO pG ûpýO xBHè
îø úG qõìpì kpÖ ôk ô Bø|xBßÎ úÞ þðBìq
þPýñìA óAoõìBì ,ly kBXüA þzñO lðkpÞ koõgpG
qA ZoBg úG Ao Bø ó@ ô lðly óBüpW koAô

.lðkpÞ QüAlø ûBãyqoô

36

www.TEHRANMAGAZINE.com

"pO|Ùp¿ì|îÞôpO|Ðüpu" ;wßüA ïApãéO

qA ÿA|ûqBO oArÖA|ïpð ïApãéO #
"wßüA ïApãéO" óAõñÎ BG Ao kõg óBuo|ïBýK
þíuo QüBu|Jô ok .QuA ûkpÞ úÂpÎ
òüA RBìlg kõHùG ÿApG úÞûly úP×âïApãéO
óôok ok "þégAk QGBÚo" àü óBuo|ïBýK
ÿBø|êvð ó@ê¾Bcô úPÖpâêßy QÞpy òüA
îø oBñÞ ok úÞ QuA oArÖA|ïpð òüA ØéPhì
.lñPvø ëBÏÖ
óBuo|ïBýK òüA ûqBO êvð "wßüA ïApãéO"
úPÖpâ Roõ¾ AlPGA qA ó@ þvüõð|lÞ úÞ QuA
úP×â úG .koAk RôB×O þé¾A úhvð BG ô QuA
QÎpu òzýßýéKA òüA óBâlñøk|úÏuõO
,ÿpüõ¿O ÿBø|êüBÖ ,|RBd×¾ ÿoAnâoBG
.kõy úýèôAoArÖA|ïpð òürãüBW wßüA ïApãéO úÞ .QuA úPÖBü {üArÖA þüõülüô ô þOõ¾
ØéPhì óBGq 13 qA pÂBc ëBc ok wßüA ïApãéO ok QuA oApÚ òýñ`íø òzýßýéKA òüA
| úhvð pøBÊ .lñÞ þüõW|úÖp¾ ÿpÆBG Ùp¿ì
.lñÞ|þì þðBHýPzK þuoBÖ óBGq úéíW qA RôB×O þé¾A ïApãéO BG oArÖA|ïpð òüA| ios
qA BùñO úÞ QuA ûly úý¾õO óApGoBÞ úG úhvð ok ûlíÎ RôB×O .koAlð þðAlñ^
pýéK êâõâ Bü )oõPuA|êKA( êKA ûBãyôpÖ ÜüpÆ
.lññÞ kõéðAk Ao ïApãéO óBuo|ïBýK oArÖA|ïpð .QuAwßüAïApãéOô ïApãéOÿlüôolðA
úGBzì þìBuA BG òìA|Bð ÿBø|úìBðpG ûoBGok òýñ`íø ÿlüôolðA úhvð RBðBßìA

.QuA ûly pzPñì þüBøoAlzø óApGoBÞ Q^ ÿApG ÿlüôolðA úhvð ok
"óApüAok þÎBíPWA úßHy òüpO|JõHdì" òüA ok úÞ ûly úDAoA"|free|-|bubble|" QèBc
þéì rÞpì }oArâ òüpO|ûqBO xBuA pG ÿApG ÿpPzýG ÿBÃÖ püôB¿O ô Bø|ïBýK ÈüApy
qA {ýG 96 ûBì òíùG êüAôA BO ÿqBXì ÿBÃÖ AoBø|wßÎ{üBíðóAõO|þìþPc.lðoAk{üBíð
ïApãéO ok óBGq|þuoBÖ ëBðBÞ oArø 750 .kAk ïBXðA úd×¾ ïBíO Roõ¾ úG
qA l¾ok 35 kôlc úPHèA .lðA|ûly ÿqAlðA|ûAo JBhPðA BG lñðAõO|þì óApGoBÞ òýñ`íø
.lñPvøëBÏÖkAlÏOòüA Ao ó@ ÿAõPdì ,ókpÞ qBG óôlG ,ïBýK àü ókpÞ
ôkkôlcúðAqôoúÞlüArÖA|þì}oArâòüA úG îø ÿpGoBÞ RB¿hzì {hG ok .lññýHG
ÿBø|ëBðBÞ qA lükqBG óõýéýì 300 ô koBýéýì ô Bøõülüô ,püôB¿O úG óAõO|þì þPcAo
pËð úG .kpýâ|þì Roõ¾ þuoBÖ þìApãéO ûly úPyAnâ áApPyA úG úÞ þOõ¾ ÿBø|êüBÖ
óBGq|þuoBÖ ÿBø|ëBðBÞ oBì@ òüA luo|þì .QyAk þupPuk
êìBy rýð Ao óApüA qA ZoBg ok ûly ÿqAlðA|ûAo Q^ pø ÿæBG ÿõñì ok wßüA ïApãéO ok
.kõy|þì ok .QuA ûly úÖBÂA "}oArâ" úñürâ ,ûôpâ Bü
àüokÈuõPìoõÇG}oArâòüAxBuApG {hG ok úñürâ òüA ,pO|þíülÚ oArÖA|ïpð
ïApãéOok IéÇì óõýéýì úu qA {ýG qôo úðBHy .QuA xpPuk êGBÚ ëBðBÞ pø RBÎçÆA
800òýGîøIéÇìpøqAôkõy|þìpzPñìþuoBÖ wßüAïApãéOúhvð,þcApÆîýOúP×âúG
.kõy|þìlükqBGoBG1000BO òüA RBðBßìA úÏuõOô QuA þzüBìq@ûly úDAoA
40 qA {ýG BG ïApãéO úÞ kõy|þì úP×â .QÖBü løAõg úìAkA oArÖA|ïpð
okþÎBíPWAúßHyòüpO|JõHdì,pGoBÞóõýéýì ok ïApãéO úhvð ôk pø pÂBc ëBc ok
.QuAóApüA koAkkõWôëBíPcAòüABìAQuAóApGoBÞoBýPgA
37

óApùO úéXì

kôo|þì ûso Bßüpì@{OoA

RolÚ ólýzÞjo úG ûrýãðA BG BùñO ,þPHuBñì aýø óôlG QuAoApÚ Bßüpì@oõùíW |wýDo# lðkpÞop koBýéýì 114 óBùW ÿBøokoBýéýì
àü òPãñyAô ÿBø|óBGBýgok ,{OoAqA þðAkolÚ úG Bø|þüBßüpì@òPyAkAôôoõzÞòüA þìBËð
,óBùWpOpGokoBýéýì 500 RôpSqAoæk koBýéýì 114 ly UÎBG Bßüpì@ïBùu lüly ÉõÛu #
.lñÞoArâpG îýËÎ þìBËð ûso .kôpG òýGqAqôo àüok ,xôrG ØWô åpGpÞAq áoBì ,QÖBG óoAô úéíWqA
óBüBK BO ,oõzÞ òüA {OoA RolÚ ólýzÞ jo úG ÿApG QuA úPuAõg óõâBPñK qA MìApO lèBðôk
úGóAoAnâ|úüBìpuïõXøôBßüpì@okïoõOòPÖoæBGÿApGBø|þðApãðòPÖpâRlyBGúÞ|þèBcok |
.lñÞ oArâpG þu ÿk òPãñyAô pùy ok îýËÎ þìBËð ûso àü ÿoBW ÿkçýì ëBu RôpS qA oæk koBýéýì 114 ,lñÞ ÉõÛu úPynâ úHñyôk qôo ok Bßüpì@ ïBùu ly UÎBG ,ïBùu }ôpÖ
ok Bø|àðBOô þìBËð ÿBøôpýð ûso êìBy úÞ þOBÓýéHO {üBíð òüA ÿApG þ¿hzì iüoBOqõñø
.QÖo óBýì qA Býðk pOpG okoBýéýì 500
.QuA ûlzð úPÖpâ pËð ok ,kõy|þì òPãñyAô ÿBø|óBGBýg eÇu Aoop òüpPzýG ,QuA ÿôBOBø püBzÞpG wýüo úÞ ,QÖBG óoAô ,óBùW lñíOôpS kpÖ òýìõu
Q×â ,IéÇì òüA lýüBO òíÂrýð lý×u jBÞ ÿõãñhu >qolñu AoBu< úÞ QuA þèBcok òüA
.kAk Quk qA Ao kõg RôpS qA oæk koBýéýì 5.1 åpHìõéG ÿBøokoBýéýì ÀgBy ÜHÆ ô ly êídPì
!lølG {OoA qA þðAkolÚ ÿApG þP¾pÖ Bø|þüBßüpì@ úG oBÞ òüA BG løAõg|þì MìApO òüpPâorG úÞ kpÞ ÉõÛu l¾ok 9.2 úÞ QuA õâoBÖrèô QÞpy oAlìBùu òüpPâorG püBzÞpG
oApÚ úPuAõg òüA óBüpW ok ÑBÖk RoAqô lüõâ|þì îø óõâBPñK ÿõãñhu >qpìBu þèoB^< åpHìõéG Qvýè okoBýéýì 18 qA þßü ,úèBu 87 ,QÖBG .QuA þKlðA|xA ÀgBy ok QÞpy àü ÉõÛu
áoBì ,áõG|wýÖ lyoA þüApWA pülì .kAk Quk qA Aooæk koBýéýì 1 qA {ýG qôpük þÆok úÞ QuA
.QuA Bø|úñürâ þuopG ëBc ok ô úPÖpâ
þüBøoõzÞ ok ÿA|ûkpPvâ eÇu òýñ^ ok þìBËð ÿBø|ûso ÿoArâpG úÞ þèBcok QuA þñP×â .QuA ûkõG qôpük åorG óBüq òýìôk úÞ lük óBüq oæk koBýéýì 3.6 îø ,åpGpÞAq
.koAk þâqBO Bßüpì@ lñðBì ÿoõzÞ ok ó@ ÿApWA ;kõy|þì þÛéO ëõíÏì ÿpìA þèBíy ûpÞ ô òý^ pýËð kpÖ òüpOlñíOôpS úÞ ,xôrG ØW ,ïBÞ|RAk|óôqBì@ QÞpy lyoA þüApWA pülì RôpS þPc
ûlüA òüA ,QuA ûkAlð úDAoA ÿpËðoBùÊA ûoBG|òüAok Bßüpì@ ÑBÖkpüqô >wýOBì ríýW< ú^pâA 116.4 úG ô QÖBü {øBÞ oæk koBýéýì 3.3 îø ôA RôpS .kõHð óBìA ok oAqBG ÉõÛu qA ,QuA óBùW
;løk {üArÖA Ao Bøôpýð þìqo þüBðAõO úÞ þìBËð ÿBø|QýèBÏÖpGrÞpíOpG þñHì ÿô úPuAõg BG óAlñ^
oæk óõýéýì òülñ^ MìApO úÚçÎ koõì þìBËð ûso úñürø úÞ QuA þèBcok òüA .koAlð ÿoBâqBu .kpÞ QÖA l¾ok 2.8 ,þyôpÖ|ûkpg ëõÒ òüA ,óôqBì@ ïBùu .lýuo oæk koBýéýì
qôo ,þíýËÎ ûso òýñ^ ÿoArâpG óBìq ÿApG fpÇì ÿBø|úñürâ qA þßü ,Roõ¾ pø ok.kõG løAõg kõg RôpS qA oæk koBýéýì 2.3 ïAlÞpø ,QGB×è@ ,êâõâ okBì QÞpy qA YýK ÿpè ô òüpG þâpu
òýìl¿ßü BG kõG løAõg ÙkB¿ì úÞ QuA pHìAõð ÿkçýì ûBì ok þüBßüpì@ óAqBGpu|úñùÞ QyAlâorG ó@okúÞlPÖA|þìÝB×OAúÏíWqôookpPíÞQÖAëBHðkúGïBùu}qoAÉõÛuòüA .lðkAkQukqAAo
þéì qôo ûso qA lükqBG qA lÏG þzüBíð òýñ^ ÿApWA pßÖ «ApøBÊ.ëôA þðBùW äñW óBüBK kpãèBu
.QÖBü {øBÞ ,óBùW pOpG okoBýéýì 500 RôpS qA oæk koBýéýì 68.5 îø qôo
!kõG Jõg Bø|ÿõvðApÖ úýcôo ÿApG ÿô úP×â úG úÞ þìBËð þzüBíð -kq MìApO pu úG ,úvðApÖ
óBGBýg ok Ao {üBíð òüA qA ÿpO|îýËÎ IOApì|úG úðõíð koAk Quôk kõG úP×â ÐÚõì óBíø ÿô

.lyBG úPyAk òPãñyAô pùy BýðAõéývñK

ÿBø úðõâ qA þßü :lüõâ þì Bßüpì@ok þèBíy ú^oõì îÏÆ BG àýOõýG|þPð@ ólG ok Jôpßýì þPð@þÎõð óBÛÛdì #
Bƒƒƒƒü >kqk< úƒƒƒƒ^oõƒƒƒƒì þƒƒƒƒuopƒƒƒƒG koõƒƒƒƒƒì úÞ lðA|ûkpÞ ØzÞ Bø|úƒ^oõƒì qA ÿA|úƒðõƒâ
þƒƒPƒð@ .QƒƒuA |Solenopsis molesta | ÿBø|àýOõýG þPð@lýèõO ÿApG ó@qA óAõO|þì
óArýì òüpPzýG ú^oõì òüA ÿlýèõO Jôpƒßýì
؃éPhƒì ÿBƒƒø úƒƒðõƒƒâ ÿôo ÿoAnƒƒâpƒƒýƒSBƒƒO .lññÞûkB×PuA þðBvðApSõì
Ao Bƒø|úƒ^oõƒì qA ÿA|úƒðõƒâ óAlƒñíƒzƒðAk
.QyAk Ao þøBãzüBìq@ Jôpßýì þPð@ óBzðlG úÞ lðA ûkpÞ þüBuBñy
þPð@ ÿBø êìBÎ úÞ þüBø|úƒðõƒâ òƒPƒÖBƒü ûkB×PuA kõg qA QËÖBdì ÿApG ÿlñíOolÚ ÿBø
lýèõO ÿApG lññÞ þì lýèõO lñíOolÚ þGôpßýì òüAqAûlñü@oklðoAôlýìAóBuBñyoBÞ .lñÞþì
Ùp¿ì koõì ÿBø àýOõýG þPð@ ÿBƒø êƒìBƒÎ lƒƒýƒèõƒƒO ÿApƒƒG þƒƒGôpƒƒßƒƒýƒƒì þƒƒƒPƒƒð@ ûkBƒƒƒì
Bø ú^oõì òüA .QuA lì@oBÞ oBývG Bø óBvƒðA ûkB×PuA óBvðA ÿApG pSõì þüBø|àýOõýƒG|þƒPƒð@
óBy ólG eÇu ok þÏýHÆ àýOõýG þPð@ þÎõð úðõâ20{øôtKàüokóBÛÛdìëBcpøúG .kõy
ÿBø úðõâ {üBìq@ÿlÏG úécpì.lññÞ þì êíc kôlc kAlÏO òüA qA úÞ lðkpÞ þuopG Ao ú^oõì
BO QuA ÿpPÞBƒG pƒGApƒG ok úƒ^oõƒì ؃éPƒhƒì kõg ólG ok lñíOolÚ þGôpßýì þPð@ koõì 12
Ao ÿkAõì ú^ þßýOõýG þPð@pýSBO kõy Àhzì Jôpßýì þPð@ qA ç¾A pãük úðõâ 8 BìA .lñPyAk
kõy Àhzì lüBG pãük ÿõu qA .lñÞ þì lýèõO
Bü lññÞ þì lýèõO Ao ûkBì òüA kõg Bø ú^oõì Bü@ .lðkpÞ þíð ûkB×PuA
ÿBñýèôoBÞ ûBãzðAk qA QƒýƒíƒuA óBƒüok@
.pýg
38

www.TEHRANMAGAZINE.com

39

óApùO úéXì

lðkpÞïçÎA óBÛÛdì

ÿkçýì 2030 ëBu BO êÒBzì òüpO BÂBÛOpK

oBâqõì@úGqBýðô}qõì@ëBcpøúGþèôlyBHðúPhOÿBK|îéÏìBGþPñuxokÿBø|xçÞqAÿpHgîÞ ÿBø|{hG ok þìAlhPuA RBðBßìA qA ûkB×PuA òýñ`íø ô IuBñì êÓy úG þGBýPuk #
.lyløAõgpPzýGqôoúGqôo þüBW BO QuA þPÏñ¾ ÿBøoõzÞok Áõ¿hG ØéPhì ÐìAõW þé¾A ÿBø|úÒlÒkqA þßü ØéPhì
qA þÏÚAô ÿpüõ¿O úG þGBýPuk ÿApG þðBùW ûlßøk ok oBÞoAqBG þé¾A óAoAnâ|QuBýu úÞ
þüApWA pülì .lðA|ûkAk ïBXðA ÿA|ûkpPvâRBÛýÛdOô Bø|úìBðpGqBýð koõì êÒBzì
BG 21 ópÚ qA lÏG lýñÞ oõ¿O lüBy ô Bø|}qõì@ ok óqAõO ïlÎ óõñÞA îø QuA ûly Àhzì óæõEvì úýèôA RBÛýÛdO ok |
àO ûpìqôo þâlðq ok Bø|àü ô p×¾ }pPvâ okô lyBG ûlðBì þÚBG BÂBÛO óôlG êÒBzì þgpG BO ûly UÎBGoBÞ óBâlñüõW ØéPhì ÿBø|RoBùì
îÞ îÞ BøoBÞô IvÞ Qüpülì þÎõð úG Bì àO êíÎkoAôBø|ûBãzðAkòýñ`íøôþOBÛýÛdOrÞApìôoòüAqA.lyBGqBu{èB^BÂBÛOûõHðAþüBø|{hG
BìA ,QÖpâ løAõg oApÚ Bø|RBGôo oBýPgA ok xBuApG úÞ QyAk lñøAõg Ao BÂBÛO òüpPzýG þéÒBzì ú^ ûlñü@ÿBø|úøkok lññÞ|þuopG BO lðA|ûly
Bø|Qüpülì qA ÿoBývG úÞ lýñßð }õìApÖ .lGBü }oôpK rýð pøBì ÿôpýð ó@
BüBøkBùðôBø|QÞpyþégAkQüpülìÁõ¿hG qBýð ûly Àhzì ó@xBuApG úÞ ûkAk ïBXðA Ao þOBÛýÛdO ÿkçýì úPynâ ëBupgAôA óBÛÛdì
óly àýOBGôo óBßìA óAõñÎ aýø úG RBvuõì RôB×Pì 2030 ëBu BO þPÏñ¾ô úPÖBü úÏuõO ÿBøoõzÞ Áõ¿hG ØéPhì ÿBøoõzÞok êÓyoAqBG
.lðoAlð ûlì@ lðA|ûkpÞ pzPñì Bø úðBuo úÞ þyoArâ ok .lññÞ|þì oõ¿O oBÞ óBâlñüõW úÞ QuA ÿrý^ ó@ qA
ú^pâAlðoAklýÞBORBÛÛdìúñýìqòüAok ô þO ÿ@ ÿBø|{hG ok þéÓy ÿBÂBÛO òüpPzýG úÞ lðoôBG òüApG oBÞ óBâlñüõW qA ÿoBývG
þgpG ô þðBãüBG ,ÿoAlGBvc êTì þéÒBzì óBÛÛdì .QuA ÿpãük rý^ pìA QýÏÚAô úÞ þèBcok ,QuA ÿqBXì ÿBýðk úG ÉõGpì ÿBø|RoBùì
qA ûkB×PuA BG óõñÞA îø ÿoAkA oõìA êÒBzì BøoõzÞ ok qBýð koõì êÒBzì òüpPzýG ûlñü@ úøk ôk BO lðA|ûkpÞ ïçÎA kõg ÿBøkoôBPuk xBuApG
òüA ok BìA kõy|þì ïBXðA ØéPhì ÿBøoArÖA|ïpð : qA lñOoBHÎ
úG Ao êÒBzì òüA óBýì þãñøBíø óAõO|þíð úñýìq
êýèk òýíø úG .kpÞ oAnâAô Bø|RBGôo Quk
îýyBG úPyAk ÿqBXì BìBíO þPÞpy pâA þPc
úPßð òýíø úÞ lñÞ îøApÖ Ao BÃÎA þìBíO óBýì ÉBHOoA ÿA|úðõãG lðAõPG lüBG þégAk Qüpülì îøqBG
ØéPhì ÿBø|{hG ok úÞ þüBùð@ Áõ¿hG þégAk óApülì þéÓy ÿBø|Q¾pÖ kõHùG ÿApG QuA þéìBÎ
.lñPvø|MBA |áoAlìÿAoAkþPüpülì

QýGpOô îýéÏO
úñýìq òüA ok| LINKEDIN | þ¿¿hO QüBu oBÞ oAqBG ÜÛdì ,léýzüpýÖ òýèôoBÞ
ûlñü@ úøk ôk BO úÞ QuA ó@ pãðBýG ÿrñÞ|àì þðBùW úvuõì ok ûly ïBXðA ÿBø|þuopG :lüõâ|þì
.QuBø|óBvðA óBýì þéìBÏO ÿBø|{hG ok þéÓy ÿBø|Q¾pÖ òüpPzýG
ÉBHOoA ûly UÎBG ÿqBXì ÿBýðk ô òüõð ÿBø|ÿoôBñÖ qA ûkB×PuA :lüArÖA|þì úìAkA ok léýzüpýÖ
þÎBíPWA óAoBÞklì ôo òüA qA lyBG ûly ÿA|ûkpPvâ RApýýÓO }õhPuk óBÞkõÞ }qõì@ pPíùì úíø qA ô kApÖA óBýì
ÿApG ûly þéìBÎ þPÏñ¾ ÐìAõWok ÿpýK lðôo ûkpÞ Àhzì YüpHíÞ óBuBñyoBÞ RBÛýÛdO løAõgûoôkòüAokþé¾AÿBøqBýðqAþßüþOoBùìØéPhìÿBø|{hGokóBíéÏìôóAoBâqõì@QýíøA
IuBñì pPvG kBXüA óApãð óApülì òüA úÞ þOoõ¾ úG BøoõzÞ ó@ óAoBÞlðA|Quk ô óæõEvì þðApãð .kõG
þìBãñø þðApãð :lñüõâ|þì óBÛÛdì òüA .lñPvøôo {ýK ÿBø|úøkok óAlñíèBu {üBu@òýìBO ÿApG ó@úG úPÖBü úÏuõO ÐìAõW úÞ QuA ÿA|úPßð þyqõì@pìA :lñÞ|þì lýÞBOoBÞoAqBGpãéýédO òüA
úÏìBWôólyþPÏñ¾óBýìkBÃOóõ^îýPvøþPñuÐìAõWokÿrüo|úìBðpGëBcokúÞkõy|þìpPzýG oAôlýìA lñðAõO|þì ØéPhì ÿBø|{hGok óAoBâqõì@ þéÞoõÇGô óBíéÏì òüApGBñG lðoAk þéìBÞ úWõO
.ûlyòüôlOÿBø|úìBðpGÿBøkoôBPuk{øBÞÿApGQuAþéìBÎÐÚAôokþPñu úÞ QuA þèBcok òüA .QuA }pPvâ úGôo óBzüApG oBÞ oAqBG óBñ`íø ÿkçýì 2030 ëBu BO lñyBG
ok ëBu 65qApOæBGp×ð óõýéýì400qA{ýGÿkçýì2030ëBuBOYüpHíÞRBÛýÛdOxBuApG îÞlüByôQuARôB×Pìþyqõì@ÿBÃÖæBíPcAúÞîýñÞ}õìApÖlüBHðúPHèAlðoAklýÞBORBÛÛdì

40

www.TEHRANMAGAZINE.com

Bø|pPðAõW úG QHvð þ¾Bg RBìlg QÖBüok lñìqBýð úÞ lññÞ|þì ÿpLu oBâqôo þðBùW ûlßøk
ok æBG þßyrK RBìlg úG þGBýPuk òýñ`íøô þâlðq Qý×ýÞ kõHùG úÞ QuA þèBcok òüA .lñPvø

.lüArÖBýG ûly kBü ûoôk BO kAlÏO òüApG lðAõO|þì þPÏñ¾ ÐìAõW
úÞ ÿkApÖA lyo úGôo lðôo òPÖpâ pËðok BG :lñüõâ|þì úñýìq òüA ok YüpHíÞ ûBãzðAk RBÛÛdì
ok ÿoBývG þéÓy ÿBø|Q¾pÖ lñPvø kõg þèBu|òùÞ óAoôkok þÎBíPWA RBìlg QÖBüok lñìqBýð
RæBüAok BùñO úÞ þOoõ¾ úG QyAk løAõg kõWô ÿkçýì 2030 ëBu BO þÎBíPWA ÿoBÞklì úñýìq
úG RBìlg úüAoA QùW þÎBíPWA oBÞklì oArø 350 lñìqBýð ûoôk ó@ BO QuA ûly koô@pG ûldPì

.îýPvø óAlñíèBu

lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG RBÎçÆA ÿoôBñÖoôBzì
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ ÐìAõW ok Ao ÿA|ûkpPvâ þéÓy ÿBø|Q¾pÖ ÿqBXì ÿBø|àü ô p×¾ koAõì qA ÿoBývGok lñ^pø
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G úG Bø|àüôp×¾ òýíø BìA ûly kApÖA ÿA|ûôpâ ÿoBßýG UÎBG ÙôpÏì ëõÚ|úGô lðA|ûkpG òýGqA Bì þéÏÖ
úG þGBýPuk QýíøA qA ûly ïBXðA ÿBøkoô@pG .lðA|ûkpÞ kBXüA îø Ao ÿA|ûqBO þéÓy ÿBø|Q¾pÖ þÎõð
ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì ú¿gBy òüA úÞ QuA ó@ pãðBýG RBÎçÆA ÿoôBñÖ úñýìq ok Áõ¿hG òüõð ÿBø|ÿoôBñÖ ÿBø|RoBùì
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW .lyBG ôo {ýK ÿBø|ëBu ok þéÓy ÿBø|Q¾pÖ òüpO|IuBñì qA þßü lðAõO|þì þéÓy
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA úßñüA úG úWõO BG lññÞ|þì lýÞBO úñýìq òüA ok YüpHíÞ ûBãzðAk óBÛÛdì ô óBuBñyoBÞ
kBXüA lðôo æBíPcA lðoAlðôo {ýK ÿoõzÞô ÿqpì ÿBø|Qükôldì RBÎçÆA|ÿoôBñÖ óB¿¿hPì
(626)3-50-50-50 (310)274-7474 þéÓy Q¾pÖ óõýéýì 50 BO 20 {üArÖA ëBíPcA úÞ þüBWBO kõG løAõg ÿlÎB¿O þéÓy ÿBø|Q¾pÖ
oBËPðA qA oôk þðBùW ûlßøk oBÞ oAqBG ok 2030 ëBu BO RBÎçÆA ÿoôBñÖ oôBzì óAõñÎ úG lülW
ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ
.Qvýð
,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK Qvüq Èýdì úG ÉõGpì êÒBzì
þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@ úøk ôk þÆ þéÓy ÿBø|Q¾pÖ òüpO|þüçÆ ûlì@ YüpHíÞ ûBãzðAk óBÛÛdì ÿBøkoô@pG ok
Ì×c Bø|Qèôk þé¾A ÿBø|úÒlÒk qA þßü qôpìA úÞ IýOpO òüA úG QuA Qvüq Èýdì úG ÉõGpì ûlñü@
l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy ÿlý×ì þü@oBÞ úñýìq òüA ok lðAõPG úÞ þéÓypø ôo òüA qA QuA þðBùW ûlßøk óBñÞBu Qvüq Èýdì
òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êüõdO BO QÖBüok qA l¾ok .kpÞ løAõg JnW Ao pøBì ÿôpýð òüpPzýG BÏÇÚ lyBG úPyAk
ok úÞ QuA ÿA|ûkpPvâ þéÓy ÿBø|Q¾pÖqA úPuk ó@ôrWrHu êÒBzì lðoAk lýÞBO óBÛÛdì
QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy QuA òüApG koô@pG úÞ þüBW BO kpÞ løAõg JnW kõg úG Ao êÓy óBâlñüõW òüpPzýG àükrð ûlñü@
þPvüq þÇýdì ÿBø|{hG ok þéÓy Q¾pÖ óõýéýì 50 BHüpÛO rýð ÿkçýì 2030 ëBu BO æBíPcA úÞ
(818)705-7777 www.AdmiralCarpetCleaning.com .kõy kBXüA pünK lülXO ô áBK ÿBø|ÿspðA Áõ¿hG

7030 Darby Ave, unite B, Reseda, CA 91335

41

óApùO úéXì

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

okBì| ZAôkqAqAo|

.|îýPzâpG|úðBg| úG| îø BG ô ly|ïBíO|þðBíùì|úÞ|òüA Jõg .kõHð|ÿA|ûqBO| ÿBø Ùpc BùñüA ...ôA| ôk qA lÏG |ûpùy| úèBg|Q×â|þì| îø| QƒuAo þGBvc Bì| úð|Bg,|óBPvGBO| ëBvìA #
|úG| ïA|úèBg BG|òì Ap^ |úÞ kpÞ pÒpÒ| þéÞolK .|QuA|Jõg|}BÛð| àü okBì|úÞ |îPvðAk|þì| |}A|þãzýíø| Rõßu| óBíø| úG Bì|úðBg ô|QÖo|ûBì qA Bø|ëBu qA lÏG| ûpùy| úèBg .kõG |Õõéy|
QÚô| òüA| ÿBW| úG| Q×â|þì .|ïA|úƒPÖo |þƒðBƒíùì ú`G BO ôk BG| îø| ó@ .kõG| ûlì@| ZoBg
ô|úðBg|ïlðBì|þì lüBG Bø|þðAonâ| {üBø|þðBGpùì qA|òì qA pPzýG|wÞ|aýø ô .|QzâpG
qA| ÿA|úíéÞ| úÏÖk |àü| úÞ |òüA BO .|QvðAk|þíð| kBXüA|òì|ÿApG|þâorG |ëõdO|óBPvGBO|òüA BìA .|{ßWôoô ô|óBÇýy|
.|ïkpÞ|þì| ûoôk Ao|ïpOõýLìBÞ|xok qA|þßü|úÞ ly| Ñôpy|ÿqôo qA ApWBì .kpÞ qA pýÒ|úG| óõ^ .kõG |ëBdyõg|þéýg okBì
.|ïly| QcAoBð| þéÞ| þèô kõG ôA BƒG| ܃c :lýupK|úèBg qA ô lì@ok| óBGrýì| óBøk oAp¾A|úG ô kpÞ| RõÎk|ïBy Ao ôA |úèBg| óBPuôk ,|wßÎpG BìA .|QyAlð Ao|wÞ| aýø pøAõg|òüA
qA Bø ëBu| òüA| ïBíO ok| ïkõG| ûkpÞ|xBvcA|óõ^ ?koAk|îø|ÿpHg|}A|ú`G qA|þPuAo — aýø .|Qynãð|}õg «ç¾A olK|úG| óBPvGBO| òüA
.|îPÖo ôA BG|îø| òì |ûpùy| úèBg úzýíø.|QyAlð| ûpùy| úèBg BG| þGõg| úðBýì| QÚô|
.|ïA|ûly AlW ïA|úPynâ| úíø .lüpK|{ãðo|úèBg|ïkpÞ|wc ÿõO| }A|úðBg .kõG ôA| þíülÚ|óBƒPuôk qA
,|úèBg|Quôk|þíülÚ|ÿBƒø|ïõƒHƒè@| ÿõƒO ô|Qvzð|{üBø Iè|ÿôo| þÎõñ¿ì| ûlñg úG BO «ç¾A| úÞ |þüBW .kõG pùy|þíülÚ| ÿBø|úédì| .lì@|þì|}lG| óq| òüA qA|
úÞ| ïkõG|ûlük| úèBg ô okBì|þðAõW qA|þüBø|wßÎ òì BìA .kpÞ|ÅõÎ Ao| ÑõÂõì,kpÞ| òì|òƒì lƒÏG BO|Qzâ olÛð@|wðAs@|ûlñðAo .|ïkõG|ûlƒülƒð qôo|ó@| .|ïlýíù×ð|QÚô|aýø ?Ap^æBc
ÿBø|úédì| ó@ç« ¾A .kõHð Bì|úðBg|ÿõO QÚô| aýø| |óq|ó@oõËñì| îPvðAk|þíð .|ïlyôBßXñÞ|þGBvc| kBü| úG| þHy , |Iy| ó@ . kpÞ AlýK Ao| xok@ þÏu BìA ,QyAlð ôA BG| þGõg| úðBýì| îø |úèBg
|þèBc ok .|ïkõG|ûlülð|îø oBG| àü| ÿApG Ao| þíülÚ| .|QyAk| ïõù×ì| îüApG| úèBg| ókpÞ|ëõø BìA .kõG|ú^ Ùpc| þéÞô lðkõG| ëBdyõg| úíø .kõG| þðlðBì |Qìpc lñðAõO|þì BO| ûBìôk| þßü| òüA| ÿõO lðkpÞ|
ô kõG|ûkAk|óBzð|òì|úGApíâorGolK|úðBg,|úèBƒg| úƒÞ lƒüBƒHð|òƒì oBƒãðA|úƒÞ kõƒG| ûlƒy|úƒPƒ×ƒâ| ÿrƒƒýƒ^ ô kpÞ|þÖpÏì Ao|òì|þPÚô|úèBg lñPyAk| òP×â| ÿApG|
pOõýLìBÞ| xok qA pO|òýzð|ëk oBývG BùñüA|úíø pPzýG| þéýg| îPvø| ûõßy pvK|òì|úÞ |Q×â .lðoAk|úãð Ao pãülíø| ïApPcA ô
.|îPvðAk|þì okBì qA olÛ^|úèBg|Quôk .lñPÖpâ |îéüõdO þß^õÞ |ûkAõðBg.|îPvø| ûkAõðBglðqpÖ BùñO|òì
.kõG |ïkpÞ|ëõÓzì |þíülÚ| ÿBø|ïõHè@ BG Ao |ïkõg þyBÛð kAlÏPuA qA «B¾õ¿hì ô kpÞ|þì|ØüpÏO êøA .|aýø pãük ô| úèBg| àü ô õíÎ BO ôk .|îüoAk|
ô| ïlýGAõg|þíâok pu ô|ïBùGA|þéÞ BG| Iy| ó@ ok pu|ÿrý^ qBG|þèô .kõG Bùð@|úG|îyõâ BìA ôkpø| ïokBìôolK .|îýPvýð|îø kBüq lì@ô|QÖo|
BO lzð |ûkq |þÖpc| aýø .|ïkoôBýð pÆBg|òýíø| úG ô lñPvø| ÿpñø| ÿBøoBÞ| ÿõƒO
îø| òì .lðoAk| QuôkpPzýG Ao |óBykõg| {ìAo@
oõÃc|òýíø|ÿApG.|ïA|ûkpÞ| RkBÎ|ÐÂô|òüA|úG|
|Õõéy Ao Bì| úðBg| þGBvc| óBPvGBO| òüA ok| úèBg

.kpÞ
îø oôk| þéýg|ÿBø|êýìBÖ| þPc ô| óBPuôk
òì râpø |úÞ| þðBvÞ .lðlì@|þì| {ðlük |ÿApƒG|
ô|QÖo|úíø BG Bì| ÙçgpG| úèBg .|óBzìkõG |ûlülð|
ô| Qyõð|þì |úìBð Bø|þéýg |ÿApG .|QƒyAk lƒì@
Ao| {ÆBHOoA| QÚô| aýø Bø ëBu| òüAok Q×â|þì

...|ûkpßð|ÐÇÚ|êýìBÖ BG
úèBg.|îýPyAlð|þÆBHOoAç« ¾ABì|úÞ|þèBcok
ok lDõu BG| IOpì kõG|úÞ|îø BXñüA|ûpùy|
ô lðkq|þì |äðq|{ùG| {ðBPuôk .kõG|xBíO
ô| QuA| úíø| JõHdì| úèBgolÛ^| ïkpÞ|þì| wc
|úPvg Al¾ ô pu| úíø| òüA qA| þøBâ| úÞ lñ^ pø
olÛ^ ôA| ïkpÞ|þì pßÖ BùPðA ok| þèô |ïly|þì|
.koAk| Quôk| úíø| òüA| úÞ| QuA |þPhHyõg|óq
îPyAk Bø|úìBðpG|þéýg| óBPvGBO| ëBvìA|ÿApG
úÞ Bø|úuolì .|Qhüo| îø| úG Bùð@| úíø ç« íÎ| úÞ|
ô| ïkpÞ| ïBð| QHS pOõýLìBÞ|xçÞ ,ly| êýÇÏO|
oAp¾A| úG| þèô .|þuBßÎ| xçÞ oõÆ| òýíø
lƒy| òƒýíø .|óBƒù×¾A ô qApƒýy| îƒPÖo ôA BG|úèBg
pÂBc|îüBø xçÞpu| IOpì |îPvðAõPðpãük|úÞ
þèô kõG oõƒhèk|þƒéýg|QƒGBƒG|òƒüA qA olK .|ïõy
Rlì |òüA ,koAlð|þHýÎ ,|Qƒ×â|þƒì |ïAlì okBì|

...|QuA onâ ô| ûBOõÞ|

44

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
45
:kpÞqBG|óBøk|ûpgæBG |ïpu| ÿõO| úÞ kõG|óq| ó@| îùHì |úéíW |àü ÈÛÖ
BG ,|îñÞ|ZAôkqA|RolK BG|úƒÞ|òƒüA qA|ꃃHÚ — .|QÖpâAo|ÿpãük|ú`G|ÕApu|úÞ lý`ýK|þì
ëBuôk .|ïkõG|ûkpÞ|þuôpÎlýíc|îuA|úG|ÿkpì Apøq|QzùG| îPÖo|úèBg|ûApíø qôo|ó@| ÿAkpÖ
|îƒøkok|úƒƒG.|ýƒPƒÖpƒƒƒâ|ÝçƒÆ|ø|}lƒƒƒÏƒG| Q¾pÖ .|åorG olƒK ô|åorƒG okBƒì| áBƒg pƒu
|QuAõg|þì| {ƒèk lƒýƒíƒc .|îƒükoõƒƒg|þƒƒíƒð ÑõÂõì|ó@|úG|ÐWAo|úèBgqABOkõG|þHuBñì|
ô lñÞ|ÿrLy@ ÈÛÖ ô lðBƒíG| úƒðBƒg|ÿõƒO |{ƒðq .|îñßG| þèAõEu|
ô|ïkõG|þyBÛð| ܃yBƒƒÎ| òƒƒì| þƒƒèô .|ÿoAk|úƒ`G .lƒølƒG| JAõƒW|QƒuAõƒg|þƒíð |úƒèBƒg BƒìA
|îø lÏG|îñÞ|êíƒdƒO Ao| ЃÂô| ó@| îPvðAõO|þƒíð .|ïkpßð oAp¾A pãük|îø|òì ô|QÖo|þì |úøAo|þƒG
pƒƒvƒK|àƒƒƒü| ЃƒƒÚõƒƒƒì| ó@ .|ýƒPƒÖpƒƒƒâ| ÝçƒÆ ô pW|ÿAl¾ .|îýPzâpƒG|úƒðBƒg| úƒG| þƒPÚô| þƒèô
ú`G| þãèBu ôk BO|óõðBÚ|ÜHÆ .|îPyAk|úøBì|{y .|ïlýñy|úðBgrLy@|ÿõOAookBìô|úèBg|UdG
ô lì@ lýíc qôo|àü lÏG ô lðBƒì| òƒì| {ƒýK| BG okBì|úÞ lðkpÞ|þì|UƒdƒG|ÿrƒýƒ^ pƒu pƒG
òƒƒì Bø|ÐÚõì| ó@ .kpG|}kõg BG Ao|ïpvK >Bñýu< .kq|þì|Ùpc|ÿkõè@|ÄÓG|ÿAl¾
lƒýƒíƒc .|ïkõƒG|ûlƒƒy Bƒƒñƒy@|RolƒƒK BƒƒG|ûqBƒƒƒO| .|QuA|ÑõÂõƒì| óBƒíø koõƒì ok|ïkpƒÞ|þƒì|wƒc
BO| QuAõg |òì qA .kõG|ûkpÞ klXì|ZAôkqA|îƒø pƒùƒÊ qA lƒƒÏƒG .|îƒñƒÞ| ÿôBƒßXñÞ| ïkpƒÞ| þƒÏu
Aõƒƒƒø ôk|úƒƒƒ`ƒG BƒƒƒO|ñƒýƒHƒð Ao Bƒƒƒñƒýƒu pƒãük ÙçgoBÞ.kpÞ|ò×éO|úèBg|Quôk|óBíøqôo|ó@
BGAo|ÿA|ûqBO|þâlðqô|ïkpÞ|ëõƒHÚ|îƒø|òƒì.kõƒƒzƒð ok|úƒýÃÚ qA pƒu lƒüBƒƒG|þƒƒèô |ïkpƒƒÞ|þƒƒÚçƒgA|
ô|QƒƒÖo|òƒƒýíø|ÿApƒƒG .|ïkpƒƒÞ| Ñôpƒƒƒy| RolƒƒK úG| ïkõg| ÝBƒOA| òƒ×ƒéO| þƒyõƒâ qA .|ïkoô@|þƒì
ô| îükpƒÞ| ЃǃƒÚ| ûkAõƒƒƒðBƒƒƒg BƒƒG Ao|óBƒƒƒìlƒƒƒì@ .|ïkAk|}õâ| óBzüBùÖpc|
.|îüly| òÞBu kBG@oAk|ûk|îülì@ :|Q×â| úèBg
?lülülð Ao Bñýu|QÚô|aýø|þñÏü — ?|ÿlýupK|úÞkõG|ëAõö u|òüA|úg@—
|úzýíø| ÿApG lðAõPG| ÿokBì kõy|þì pãì — |ú^ æBc .koAlð pHg BükpG|îPvðAk|þíð —
úuolì| QÖo|þì| þPÚô Bñýu ?lñßG|}A|ú`G qA|ëk ?|ûly|þÎõÂõì|úWõPì ?|ûly
|ûqBWA|îùGBø|îéÏì.|{ìlük|þì|îPÖo|þì|þøBƒâ| .kpÞõWô|xpK|þéÞqôpìA ,|úéG—
Ao ôA|eüpƒ×O|äƒðq|ÿA|úƒƒÛýÚk lƒƒñ^ lƒƒðkAk|þƒƒì Bü pük .|Qvýð|þíùì| úéEvì|úÞ|òüA æBc —
ûly| ÐðBÚoAlük lc|òýíø| úG |îø| }olK .|îñýHG .lðkpÞ|þ×hìôAqAAp^ç« ¾A.líùÖ|þìkôq
lƒƒƒy pƒƒƒPƒƒâorƒƒƒƒG| úƒƒƒƒÞ| ø lƒƒƒƒÏƒƒG .kõƒƒƒƒG| .|QuA|òì pøAõg|ÿBøoBÞ .|îðAk|þƒì|úƒ^ —
}kõƒg |ÿApƒG| óæA .lì@|þì|îÒApƒu|úƒG|}kõƒg .|îýPyAk|úýÃÚ|òüApu|UdGôpW|þéÞqôpìA
ûBƒƒƒƒãƒƒzƒƒðAk| ÿõƒƒƒƒO koAk .|QƒƒƒƒuA| ÿkpƒƒƒƒì| ÑõÂõì| òüA| úƒG| þƒÇƒGo Bƒø|Ùpƒc| úƒýƒÛƒGô
Ao|{ƒƒéýƒ¿ƒdƒO|úƒƒñƒürƒƒø ô lƒƒðAõƒƒg|þƒƒì|xok| lñéG .|ïkõG| ûly| úÖçÞ| þGBvc pãük| QyAlð|
.|îøk|þì|òì pø|îPuAõgôA qA| úèBg| ÝBOA| ÿõO| îPÖoô| ïly
?lýP×ãð| òì| úG Ap^ - .lüõãG |òì| úG| Qvø| ú^
pßÖ| úzýíø| þèô| îýüõãG| îƒýPuAõƒg|þƒì- îPÖo .lñÞ|þíð qBG|óBGq|úÞ koõg|îvÚ| úèBg
QÚô| aýø BøokBì .|QuA kôq qõñø |îƒükpƒÞ|þƒì .kõG |ûlì@| {ÒApƒu| ópƒãƒýƒì qBƒG|,okBƒì|ÕApƒu|
pãükBø|ú`G|úÞlññÞoôBGlƒøAõƒg|þƒíð|óBƒzèk| olK pËPñì .kõHð|ókq|Ùpc|IƒuBƒñƒì| {ƒÏƒÂô
ôA .koAk| ÝpÖ|þéýgõOBG Bñýƒu .lƒðA|ûlƒy| åorƒG olƒƒK BƒƒG|úƒƒzƒýƒíƒø .lƒƒƒüBƒƒƒýƒƒG BƒƒƒO|ïlƒƒƒðBƒƒƒì
Èýdì|ÿõO .koAk| þñOBð okApƒG ô pƒøAõƒg|þƒéÞ BO ôk| êTì BO ôk Bì .|ïkq|þì|Ùpc|QcAo|þéýg
õƒO|QƒuAõƒg|þƒƒì|îƒèk ,|ûlƒƒy| åorƒƒG| ÿpãük .|îükõG| ÜýÖo ô|Quôk
ûBãð pýÛdO|ûlük|úG Ao ôA ô|þñÞ|áok Ao BƒùƒñƒƒüA ïlÚ| þíÞ ô|áoBK|îüôpG|îø BG|îPuAõg ôA qA
.|þñßð| îPÖo.|îükBPÖA|ûAoô.kpÞ|ëõHÚ|úzýíø|êTì.|îýðrG|
oApÚ IýOpƒO qôo |àƒü| îƒPuAõƒg okBƒì qA .|ïkpÞ|ØüpÏO|{üApGAo|ÑõÂõìô|IéÇì|ê¾Apu|
qôo |àü .kpÞ|ëõHÚ|îø ôA ô lølG Ao Bì|RBÚçì |þéÞ .|QÚBÆ|þGô|þðBH¿Î .ly |úPgôpÖApGolK
þPßíýð| ÿôo .kpG õXzðAk| áoBK| úG Ao|òì olK oAp¾A|òì|þèô|,Q×â|ûpùy|úƒèBƒg|úƒG|ûApƒýGôlG
BW|óBíø|úzýíø okBì| Q×â|þì olK|úÞ |îýPvzð| |{ƒƒèôA .lƒƒüõƒƒãƒG|òƒƒì|úƒƒG Ao|ÑõƒƒÂõƒƒì|ïkpƒƒƒÞ
pƒƒvƒK oôk qA .koAnƒƒâ|þƒƒƒì oApƒƒÚ Bƒƒñƒýƒu BƒƒG oAp¾A| þéÞ |òì| þèô lðrG| þÖpc |QuAõg|þíð
:|Q×â ô kpÞ|ÿA|ûoByA olK .lƒƒì@|þƒƒì|þƒƒðAõƒƒW :|Q×â ô kpÞ qBG|óBøk |ûpgæBG ô|ïkpÞ
Aopƒƒãƒülƒƒíƒøô|ïkpƒƒÞ|ïçu ,õéWlì@...Bñýu lüBG|RokBì|úÞ|QuA|ÿrƒý^|ÑõƒÂõƒì|òƒüA—
îèk.kõG|þHüpÒ|xBvcA.|îƒýPƒÖpƒƒâ|}õƒƒÒ@ok þÖpc| ïoAlð| Üc| òì .lølG|eƒýƒÂõƒO|QƒüApƒG
lƒƒñƒéG lƒƒñƒƒéG ô| îƒñƒÞ| úƒƒüpƒƒâ| QƒƒuAõƒƒg|þƒƒì| .|îðrG|
úÚp×Pì| ÿBø Ùpc ô|îýPvzð .|ïlülñƒg|þƒƒì lüBG|úÞ|QuAokBì ÈÛÖ|úÞ|îPvðAk|þì æBcô
qA| þèô| îüõãG lüBG|ú^| îPƒvƒðAk|þƒíƒð .|îükq| ok|þãñìô| þXýâ| òüA qA Ao|òƒì kpƒýãG |îƒýí¿O
|xBvcA| {ðlýyõK |xBHè ô|ókq| Ùpƒc|òƒdƒè okBƒƒì|ïlƒƒük|þƒƒPƒÚô qôo|ó@|ÿAkpƒƒÖ .koôBƒƒƒýƒƒG
ok|þðõg BìA| îüoAk| úé¾BÖ| îø BG olÛƒ^| ïkpÞ Ao|ÑõÂõì ô|{ÒApƒu| îƒPÖo| QƒuA pPùG|{èBƒc
ô kõG|ÜzÎ ÈÛÖ oBãðA|úÞ lýyõW|þƒì ôA ô|òƒì lølƒƒG| JAõƒƒW| QƒƒuAõƒƒhƒð .|ïlƒýƒzƒÞ|{ƒýƒK
...|QHdì ô|îPuAõg|þì|JAõW| úðApƒ¿ƒì oBƒG|òƒüA|òƒì|þƒèô

óApùO úéXì

ô ly ûkôrÖA pGApG Bø ûk îðBãPvG ô ïAõÚA kAlÏO úÚçÎ úG úÞ QuA kôq þéýgqõñø ...ûôA - AløqA ÿA|úPyõð
ïA úzülðA òüApG ïA ûkAk Quk qA AoôA úÞ óõñÞA àü xBvcA àü ÿApG þñÏì òüA ,îñÞ pßÖ
óBì þüAlW óBìq ,ôA åpì þðBìq ÐÇÛì ó@ok úÞ }õg kpì ôA þèô .QuA kBüq þéýg ÿA|úP×ø {hG òüpg@
îèBdyõg }A þñýzð îø ô QuA þPHTì ô Jpzì
.lì@ pu úG ÙpyA qA òì îùu ô ûlýuo ApÖ òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
úG þèBdyõg ëBc òýÎ ok ô þP×ãy BG ërüs .lñÞ|þì þcôo þâkpvÖA oB^k QÞõy kAõÖ ÙpyA ,}pøõy åpì qA wK pýéK óõì Rsos
:Q×â ô kpÞ ÐÇÚ Ao {Puôk Ùpc ërüs ëBu |32 úÞlñÞþÆ Ao ÿpývì óBíøô kôpGp×u úG kpýâ|þì îýí¿O lÏG ûBì |14 kõy|þì ÿlüly
.kpÞ|þì }õâ {Puôk ÿBø Ùpc õO !!koAk Bø ÿqBG ú^ Qyõðpu þPuAo úG - úG wLu ô kôo|þì þuoBì úG AlPGA .kõíýK }pøõy ûApíø êvÎ ûBì úìBãñø ok ,ó@qA {ýK
ÿA|úP×øôkp×u òüA «BÏÚAô ,ïrürÎ Rsos - Bñy@ ÿp¿ì ÿkpì BG Bßüpì@ ok {ýK ëBu |33 BG BXð@ .lñürâ|þì QìBÚA lðAonâ ó@ok Ao {ÖBÖq Iy úÞ xôôBø úñýì êPø ok ô ûpøBÚ
ÿoõÇñüA ç« HÚõO .ûkpÞ ÅõÎ ApO úýcôo þéýg ô koõg ûpâõO Qyõðpu BG {Pyõðpu úÞ ÿly ok ô ûkpÞp×u ûpøBÚ úG ÿoAkA QüoõìBC ì àü QùW úÞþüBßüpì@ÿkpì òýOoBì pÖõPvüpÞ
ÿkq þíð Ùpc þÛÇñì oõÇñüA ô ÿkpÞ þíð pßÖ úÞ ÿly Bñy@ þüBßüpì@ ÿkpì BG p¿ì ok ëBc
ô ÿA|úPÖpünK Ao þâlðq QýÏÚAô Büõâ æBƒc þèô QPyõðpu ok þzÛð ú^ lðAk|þì Alg îø qBG ...óBPuAk úìAkA àñüAô kõy|þì Bñy@QyAk QìBÚA xôôBø úñýì êPø
.kõy îÞ QøôlðA oBG qA ûly UÎBG úéEvì òýíø úÞ ïoAk óBíüA ú×véÖ òüA úG òì ?QyAk løAõg
BG îñÞ|þì ôqo@olÛ^ ô îèBdyõg QüApG olÛ^ lPÖBýG lüBG úÞ þÚB×OApø lyBG {ðBìq úÞ þðBìq
.þñÞ AlýK ÿpO îßdì ô pO ïpâ úÇGAo pÖõPvüpÞ Ao {Pyõðpu qA þüBøo ûAo óBvðA ô lPÖA|þì
AlýK þíßdì úÇGAo ôA BG îø pâA þPc -
þèô îñýHð Ao ôA pãük râpø þPc Bü ô îñßð .koAlð
úíø BG þâlðq úÞ ïA ûlýuo oôBG òüA úG îèBdyõg BG óBvðA ,QuA oõÆ òýíø ...úéG -
QƒƒzƒƒK oBƒùƒG ô koAk úìAkA îø qBG {üBø ÿksApO pývì ,kõy|þì ûkAq ûly|úPyõð êHÚqA þPyõðpu
.QvüoBW óBƒPvìq kpƒu ô|úƒPvG úƒ`ƒüok pƒƒø óBíø ÜHÆ lñéG ú^ ô ûBOõÞ ú^ Ao {ýâlðq
úƒG ô QuBgpG BW qA ïBãñø òüA ok Rsos
,kõƒƒzƒâ Apƒƒð@ ,QƒƒƒÖo {ƒƒƒðAlƒƒƒíƒƒ^ ÿõƒƒƒƒu ###
püq Ao {Puk úÞ þèBc ok Rsos #
:Q×â ô kpÞ ZoBg ó@ qA þß^õÞ|úPvG ërüs úG kõG ûkpÞúÛéc pÖõPvüpÞÿôqBG
ûpƒøBƒÚ þéýéhèA óBg oAqBG qA Ao úülƒø òƒüA - :Q×â
pÖõPvüpÞ ÿBÚ@ îƒPuôk BƒG ApƒO oAnƒãG -
.lüBýG Qyõg ïoAôlýìA ïlüpƒg QƒüApƒG îðBg óBzüA ô ...pÖõPvüpÞ .îñÞ Bñy@ òƒýOoBƒì
qA Ao }A þOBÒõu þèBdyõg BG ërƒüs .oõOo@ àì ërüs
ÿõƒu úƒG Ao {ƒPuk úƒðAôBƒßƒXƒñƒÞ ërƒƒüs
:Q×â ô QÖpâ Rsos :Q×â ô kpG pÖõPvüpÞ
?lük þøAõg ûoBGôk þÞ Ao ôA þPuAo - .îèBdyõg Bíy oAlük qA -
ô }A ûoAkA ok Rlì ïBíO QuA oApÚ AkpÖ - ô kpzÖ Ao ërüs Quk|þìpâ BG pÖõPvüpƒÞ
BO îø úHñy ,lyBG ÿoAkA ØéPhì RBvéW ok :Q×â
Iy úHñy QuA oApÚ ô IýOpO òýíø úG qôo úíýð Rsos ,îèBdyõg Bíy ólük qA îø òì -
.kpÞ|þì kBü Bíy qA IOpì
.lüBýG BXñüA úG ïBy ÿApG Rsos úG ÿpãzupK ûBãð úÞ þèBcok ërüs
QùW úÞ|þìBãñø ô kq ÿlñhƒHƒè ërƒüs úu pø ô Q×ãð ÿrý^ ô kq ÿlñhHè QyAk
Ao {ƒPƒuôk úƒƒðõƒƒƒâ þƒƒƒËƒƒƒÖBƒƒƒcAlƒƒƒg ûAo úG þWôpg ok ÿõu úG Quk úG óAlí^
.lðkBPÖA
:Q×â lýuõG|þì oApÚ ôA êýHìõOA ok ô ërüs oBñÞ ok Rsos
,îüõãG õO úG QÖo ïkBü þPuAo ...û@ - ÿBø þvÞBO qA þßü ÿõu úG pÖõPvüpÞ ô QÖpâ
ÝB×OA úG )ërüs àƒ^õƒÞ pƒøAõƒg( àƒýñƒýƒìôk ûpøBÚok þéPø úßð@ Ädì úG .QÖo óBGBýg úýyBcok pËPƒñƒì
úƒG úƒÞ QuA ÿqôo lñ^ ÿoBGôkõýuõì }pøõy óBXýø BG ërüs óBùâBð lðly BùñO ërüsô Rsos
.lƒñPvø Bƒì {ýK ô lðA ûlì@ wéXð@ wƒè
Bì ,Qzâ lñøAõg qBG úvðApƒÖ úƒG îƒø úƒHñyôk ?QvýÞ ôA :lýupK ëBu ûqBO óBÞpPgk
úƒG eƒHƒ¾ qA úHñzßü qôo îüA|úPyAnâ úìBðpƒG :Q×â ô kpÞ þøBOõÞ ûlñg Rsos
ô úƒƒðBƒƒƒdƒƒHƒƒ¾( aðApƒG ô îüôpG AoBGoBGBƒPƒðBƒu p×u úG îø BG ô ïly Bñy@ êPø ok ôA BG -
,îƒüoõƒhG|úƒPðõƒÞ ëA ꃃƒPƒƒø ok Ao )oBƒƒùƒð okô îýPzâ Ao ûpøBÚ îøpg@qôo ,îýPÖo þPzÞ
ÿA ûríƒyõƒg þƒüBƒüok ÿBøAnÒ lƒñüõƒâ|þƒì ok Ao þOBÎBu îükõGoõHXì úÞ qAôpKôk úé¾BƒÖ
úG þñO ô îüõzGõèô êcBu ÿôo îø lÏG .koAk ÙpyA åpì .kpýì|þì ô lñÞ|þì þÆ|úPyõð BO ûBâkôpÖ úé¾BÖ ïBíO þíülÚ Quôk ôk ô îükoõg ûrýè ûrðBy ok Ao oBùð îýðAonãG wüoBK
þéýg àýñýìôk .îükpâpƒG îø Iy .îýðrG J@ îø qõñø ô kõG òì þâlðq ÿksApO òüpPâorG ô lðlýñyô lñP×â pÖõPvüpÞ qA Ao Rsos úðBg úýOoBÞ ûBãyôpÖ úG lÏG ,îükq ïlÚ BXƒð@þƒíƒÞ
Ao QÒApu IOpì ô ûly äñO QüApG {èk ÜzÎpíÎ óBüBK BO ûoAõíø ,lüpâ|þì îHéÚ ÝBíÎA ÿôpGôo ,Rsos úðBgrLy@ok ërüs úÞ|þìBãñø úýOoBÞ ûBãyôpÖ qA Ao lñHPuk òüA ,ôA ô îƒýPÖo
àýð àýK òüA úG Bì BG ÿoAk Quôk pâA ,kpýâ|þì ïkõg þPuAo úG þèô QyAk îøAõg kõgok AoôA ÕAk ûõùÚ þðBXñÖ ólýyõð úG ô Qvzð ôA
ÈÛÖ ,ôA BG þâlðq ô ôA qA òì îùu úÞ ïkpÞ ÐðBÚ Ao .lüpg úülø îüApG
.BýG ôA BG ûBOõÞ Q¾pÖ ok òì ô kõG Bø ëBu óBíø :Q×â þèBdyõg BG QgAkpK ô äñzÚ lñHPuk ú^ òì ÿAlg ...ûôA -
pÖõPvüpÞ BG ïA úHñzßü úìBðpG îðAk þíð - IvÞ Bø úGpXO ,îPgõì@ Børý^ oBývG òPvüq olÛ^ þðAk þíð ,ïrürÎ Rsos ..û@ - qBG ,õãG ,QuA óApâ îø þéýg B« íPc ?!þ×üpÊ
AkpÖ ,óBupG ïçu àýñýìôk úG .kõG løAõg ú^ pG ô ïlük pPzýG Ao Býðk ÿBø þüBHüq ô ïkpÞ oBHÒ Büõâ ,ÿA ûly pO JAkBy ô pOBHüq ,pO óAõW BXÞ ?QuA þüBXÞ ,QuA ûoBß^ ,õƒãƒG îø
óBXñÖàüôîðq|þìóBPùGÿpuB« íPcpùÊqAlÏG lñíÚçÎ ôA úG Bü@ ,ûly|úPvy RA ûpù^ qA îÒ
ûqBO RpøAõg BG ÿoAlük ô îüoõg|þì îø BG ûõùÚ ...?lüly Bñy@oõÇ^ ?lñÞ|þì þâlðq
?ÿA ûly
?kõy|þì ú^ úHñzßü îñýHG BO kpÞ îøAõg 46
###

þðBPvGBO òìAk ô qõéG Rsos ,Iy úHñy

www.TEHRANMAGAZINE.com okúðBPu@okpÖõPvüpÞþËÖBcAlgïBãñø.ly wüoBK QüBÖæ ûBãyôpÖ qA úÞ Ao ÿoAléâ
kAkûqBWAîøRsos ôlýzÞ}õÒ@okAoRsos ÿA ûríyõg ïBy ,kpÞ òƒO úƒG kõƒG ûlüpg
ENERGY THERAPY .luõHGAo}AúðõâôABO ô JApy wu BG ÿoõñO Qyõâ ,lük áoAlO
CENTER óBPìpâ þüApünKô ûríyõgoBývG ïByqA - îøApÖ îø ÿA ûríyõg puk ,úPhK þñýìq Iýu
.ïpßzPì ,QuAo@ BHüq ÿqpÆ úG Ao ÿoõg AnÒ|rýì .kpÞ
ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok îüApG úÞ þüBHüq ÿBƒø êƒâ qA îƒø òƒì - }A úðBg ú`ÒBGqA úÞqo ÿBø êâqApK þðAléâ
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì ôqo@ óBPüApG þyõg p×u ,ïpßzPì lükoô@ lñéG Ðíy ôk ô QyAnâ ó@ ÿôo kõG ûlý^
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master ÿôo úG|úPvø@ Ao úðBg ok Rsos .îñÞ|þì .kAkÿBW|rýìÿôoþðAlÏíyBWokþOoõ¾
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk ô QÖo ò×éO ÕApu úG ûBâ ó@ ,QvG pÖõPvüpÞ lyBG BXð@ |6/5 QÎBu kõG oApÚ pÖõPvüpÞ
:QÖpâAoërüsûoBíy qApK ÿlHu BG lýuo| |úPÎBu îýð ÿpýgCBO BG þèô
þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ lýøAõg QÞpc þPÎBu ú^ AkpÖ ,ërüs - .ÿoBùG ÿBHüq ÿBø êâ
ÿõñÏì þßýð ÈuõO ?kpÞ ÿAlglüByïlyóApãð,lükpÞpükþíÞ-
îýøAõg úðBgqA eH¾ |9/5 QÎBu kôlc - .lyBG ûkBPÖA þÚB×OA ûkpÞBð
(310) 446-8724 .QÖo ok òì lýðAk þíð ,rürÎ Rsos ...û@ -
,îPvø óBOpËPñì |9/5 QÎBu òì wƒK - ëõÓzì ûoAkAokqôpìA þPcôqôpük Rlì ïBíO
47 !!îüôpGAoBGoBGBPðBuúGîøBGBOlýüBýGîèBHðk úÖBÂA úG ïkõG ûkBPÖA IÛÎ ÿBøoBÞ úG þâlƒýuo
:lýupK úðAôBßXñÞ ërüs .îPyAk îø pu QzK úÞ ÿklÏPì RBvéW
Ao ôA ûoBGôk þÞ ?kõG oõÇ^ IzìA ïBy - Qƒuk úƒG rƒìpƒÚ JApƒy þƒuçýâ Rsos
?lük þøAõg :Q×â ô kAk pÖõPvüpÞ
ûkõu@ôëBGàHu,ëBdyõgoBývGRsos JApy!!lýPvø|úPvgþéýgQuAïõéÏì-
:Q×âiuBKëBýg ÙpÆ úG Ao ôA wLu ô lñÞ|þì ïAo@ Ao óBPGB¿ƒÎA
þèô kõG pünLèk ô ûríyõg oBývG ïBƒy - .kpÞ þüBíñøAo ïBy|rýì
.lükîøAõhðAoôArâpøpãük ô lükpO BG pÖõPvüpÞ ,ïBy Ùp¾ ïBãñƒø
îývð àü þøBOõÞ úG ôA ú^pâ ,ïrürÎ ërüs :Q×â þðApãð
pãük ú`üokqAô lì@òì úðBg ú`üokqA ÿoBùG .ïoAkBíyÿApGÿpHg,ïrürÎRsos -
ÿkôk àñýÎ BO kpÞ îßíÞ êÚAlc þèô Qynâ :lýupKÿkpvðõgQüBùðokRsos
lñðBì Ao Býðk þüBHüq ô ïoAkpG îz^ qA Ao ÿlýìABð ?ÿpHg ú^ -
|32 ÈÛÖ ÙpyAqA òì îùu !!îñýHG ûoBGôk ÜGBu ô ûpøBÚ p×u ok úÞ þPýÛÖõì ëBHƒðk úƒG -
úìAkA lðAõO|þì îøôA óôlG þâlðq þèô kõG ëBu úG ÿp¿ì þðBLíÞ ó@ BG kAkoApÚ òPvG wLu
àüîøpÖõƒPvüpƒÞqAòƒìîƒùu.lƒyBƒG|úƒPyAk QuBüo úGô îPÖBü úWok FBƒÛƒOoA ,ïkoô@Quk
.kõG|úP×ø BO QuA oApÚ ô ïly ûlürâpG áoõüõýð úHÏy
úÞ îèBdyõgolÛ^ ïrürÎ Rsos ...û@- wLu pÖõPvüpÞ .ïôpG BXð@ úG|þì ûBì|îøkrðBK
fôo òÞ oôBG ,îñýG|þì ëBdyõg ô ëBG àHu ApO :kAk úìAkA ô kpÞ þTßì
ôA}BGòEíÇì,QuAëBdyõgîørürÎÙpyA ,QuA pPùG îüApG áoõüõýƒð ok þƒâlƒðq -
,Bø úüpâ lðAõO þíð úÞ koAk Quôk ApO olÛð@ åorGô ûkAq BXð@pg@ ,rürƒÎ Rsos þƒðAk|þƒì
úÞ æBcô lñÞ êídO ApO þâkpì ëkô Bø úX úßð@òí ...QuA òƒì úƒðBƒg BƒXƒð@...ïlƒy
ûpù^|þìBíO BG Ao Býðk ô ÿA|úPÖpünK Ao QýÏÚAô BXð@ïAûõðôîðAlðqpÖ,óBPƒuôk,ïAõƒÚA|þƒìBƒíƒO
pãük ô ÿA ûkpÞ ëõHÚ {üBHüq ô Qyq ÿBø kBùñzýK úÞ þÚõÛc úßñüA úG «BÖBÃì ,lñPvø
ok ô ÿlñG þíð Rkõg ÿôo úG Ao Býðk ÿBøok òì þéÏÖ ÝõÛc pGApG ôk B« ƒHƒüpƒÛƒO lƒðA ûkpÞ
AoÙpyA,þñÞþíðQüBøîÒpýuAAokõg,úðBg ok þñ×éO Bíy BG îñÞ|þì þÏu|úPHèA ...QuA
.ÿAûkpÞëBdyõg{ýKqA{ýG îøAõg wéXð@wè úGrýð ûBâ úâô îyBG xBíO
úÞ|þìBãñø ô QyAnâ Ao þyõâ pÖõPvüpÞ ...ô lì@
qAúÞÿkByþÛýuõìûApíøôkpÞ|þìÐíWAo|rýì úÞ þèBcokô ÿkpvðõg QüBùðok Rsos
kBü ,lðAõg|þì qAô@ ly|þì {hK Rõƒ¾ {ƒhK :Q×â QyAk Iè pG òýPì ÿlñhHè
Apð@ BXÞ lì@ þíð }kBü úÞ kBPÖA ÿA úéíW pßÖ îø òì ,îèBdyõg oBývG óBPƒüApƒG -
QzK( QuA ûlƒñvüõƒð ïAlƒÞ qA ô ûlðAõg ô lyBGpPùG óBPüApG áoõüõýðok þâlðq îñÞ|þƒì
oBùG óBPvìq|úPvG ÿBøok|þìBíO .lüpünLG Ao êÓy òüA B« íPc îñÞ|þì úý¾õO
.)QvüoBW ...îüõƒâ|þƒì àƒüpƒHƒO îø Ao óBƒO QýÛÖõì
lýupð|þìBXðApu úG pÖõPvüpÞ BG ú^pâ ôA óAp×víø|úP×ø àü ,Bì .lýyBHƒð îø òì óApãð
qõñøÿoBývG||úƒPvüBƒyóAkpƒìlƒükpƒOþƒGþƒèô oBývGBíyBGRpyBÏìqAôîükõGîøÿApGþGõg
.lðkõG{ðBøAõg wívüpÞRoBÞîüApGlýðAõO|þì.ïlylñupg
QuAok QzK BW úíø þüBñyôo !!lýPup×G
QuApñø ókõzâok ,þíýí¾ ,úðBPuôk þÇýdì ok ïBy
óBüBK Ùp¾ ûlñg ô áõW ô BXð@ô BXñüA qA QHd¾

óApùO úéXì

QgBG lDõu úG ûpÞôk óBðq iü ÿôo þÞBø ápPzì îýO

6 BO òíùG 20( úüoõÖ 25 BO 9 qA úÞ þðBPvìq úG þèBíy ûpÞ îýO ïArÎA kBùñzýK kõg ÿõð |.QÖpâ êßy lcAô î^pK àü püq òPÖo ûpÞ óBðq iü ÿôo þÞBø ápPzì îýO #
úðBüõW|QíèBvì þìAlÚA Ao ly oArâpG )lñ×uA .kpÞ fpÇì Ao þðBPvìq àýLíèA ÿBø|ÿqBG úÞ QÖpâ Roõ¾ ó@ qA wK þÛÖAõO òýñ^ ok }A|úÛGBvì òýPvhð ok þGõñW ô þèBíy
ûpÞ ApýgA úÞ QuA þèBc ok òüA| .lñðAk|þì ëBu ÜÇð ok þèBíy ûpÞ pHøo ,óôA äðõW îýÞ îýO òüA .ly lDõu JõéÓì úðBPuôk ÿqBG àü
ô ÿA|úPvø ÿBø|úìBðpG }pPvâ ëBHðk úG þèBíy àýLíèA ok þèBíy ûpÞ oõÃc óBuBñyoBÞ þðBPvìq àýLíèA ÿApG þOBÞoAlO ÿoAlük ok
Ao ÿrýì@|{ñO óAoôk }A|þßyõì ÿBø|{üBìq@ lDõu úG 3-1 úXýPð BG ëõEu ok äðB^|äðõýK

.lðAonâ|þì þWoBg QuBýu ok .QgBG
ok iü ÿôo þÞBø pG ûôçÎ þèBíy ûpÞ þèBXñW îýí¿OqA wK ûpÞôk ápPzì îýO
QGBÚo þðBPvìq àýLíèAok îø sBñýOBKô þßuA ûso ÿApG ÜÖAõO koõì ok oõzÞ ôk ÿBø|Qèôk
ÿApG îø Ao IéÆôAk Bøl¾ oõzÞ òüA .lñÞ|þì
ûpÞ úG RBÛGBvì òüA þHðBW îuApì ok QÞpy

|.QuA ûkBPupÖ þGõñW
olýèpý^ 230 QuA oApÚ þèBíy ûpÞ
ïpâpu Ao óApâByBíO úÞ þðApvK Bü óApPgk(
ô lñìpñø ô ûlðqAõð 140 BG pPvÞoA àü ô )lññÞ|þì
|.lPup×G þGõñW ûpÞ úG ôlðAõßO oBßyqoô þu

lðkpÞþøAõgonÎ þðApüA óAoBßyqoôqA þðBPvìq àýLíèA óBâlñøk|óBìqBu

ò×éO ÐüqõO koõìokoô@ØuBO ÿApWBìqA Ao kõg ûly kBXüA îøB×OFõu qA ,óApüA þyqoô }oArâ úvðApÖ ô qpPüôo ÿBø|ÿoArâpHg ÿBø|ò×éO ólzð AløA ÿApWBì úG {ñÞAô ok
qApGA óApüA ïçuA ÿoõùíW þìArÎA óAoBßyqoô úG .QuA úPuAõg }qõK úPýíÞ wýDo ,ïõEG-þø þè , úÞ lðA|ûkpÞ þðApüA óAoBßyqoô úG äðõvìBu ûApíø
úXýPð úSkBc òüA úÞ QuA úP×â ÿô.ïoAk|þì þðBPvìq àýLíèA RBÛGBvì þøk|óBìqBu ,þðBPvìq àýLíèA RBÛGBvì ok ûlññÞQÞpy
þOBýéíÎ ûôpâ êgAk ok ÉBHOoA úñýìq ok þOçßzì ok óApüA þéì îýO QupKpu úG kõg úìBð ok þè ÿBÚ@ 9( òíùG 20 úÏíW qôo , äðB^|äðõýK qA RBÛGBvì òüA ûlññÞoArâpG úPýíÞ
oArâpG úPýíÞ IðBWqA úÞ QuA úP×â äðB^|äðõýK ÿBø|ïBÛì úG ÿA|úìBð ok úÞkpÞlýüBO)úüoõÖ .QuA ûkpÞþøAõgonÎ þðApüA óAoBßyqoô
.QuA ûkõG úðBíýí¾ þøAõgonÎ IOApì RBÛGBvì òüA ûlññÞ

þðBùW ïBWok þéì ÿBø|îýO óBñßüqBG kAlÏO {üArÖA BG B×ýÖ QÛÖAõì

|>.lñÞ AlýK {üArÖA p×ð 35 úG {üArÖA fpÆ BG B×ýÖ úÞlü@þì pËð úG #
ûoBGok B×ýÖ RBÛGBvì ÿoArâpG úPýíÞ ÿAo þðBùW ïBW ok þéì ÿBø îýO óBñßüqBG kAlÏO
ok ûlññÞ|QÞpy þéì ÿBø|îýO óBñßüqBG {üArÖA
16qôo úvéWok lüBG úýuôo 2018 þðBùW ïBW .QuA ûkpÞQÛÖAõì úýuôo
lýüBO koõì rýð B×ýÖ ÿAoõy )lñ×uA 25( xoBì úýuôo þPuôõðBüo úìBðqôo BPuAo òýíø ok
QÛÖAõì B×ýÖ RBÛGBvì ÿoArâpG úPýíÞ< :Qyõð
.kpýãGoApÚ þéì ÿBø|îýO óBñßüqBG kAlÏO BO kpÞ
30 qA úýuôo 2018 þðBùW ïBWok ûlññÞ|QÞpy

48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

òüA .QuA ëBu ok oæk óõýéýì 12 ,lñéø þñÏü koAkoApÚ óBùW îPzø ûBãüBWokoæk óõýéýì 176 }qoA BG ÿkõÏupOpG äýè
BO Bßüpì@pOpG äýè {hK Üc úÞ QuA þèBc ok
ûly ïçÎA oæk óõýéýì 90 kôlc ok , 2022 ëBu
.QuA . lýuo oæk óõýéýì qA wK ÔéHì òüA .QuA ûkpÞ îülÛO ,kõg 176 }qoA BG ,ÿkõÏu ÿA|úÖpc äýè#
rýð àütéG pOpG äýè þ¾B¿PgA {hK Üc ô þ¾õ¿g {hK Üc ÿApG Bø|ûBãyBG ÅApPÎA úG óBùW lñíOôpS äýè òýíPzø ,oæk óõýéýì
IýOpO úG Býðk ok {hK Üc òüpPðApâ BìA ÿkAkoApÚ >RæB¿OA< QÞpy .lü@|þì oBíy
,úvðApÖ ,BýèBPüA ,óBíè@ ,wýéãðA úG ÜéÏPì BG ÿkõÏu ëBüo óõýéýì 6.6 QíýÚ úG Ao
pOpG äýè Bùð@qA wKô ,êüqpG ,úýÞpO ,BýðBLuA {hK ÿApG oõzÞ òüA ëBHOõÖ óõýuAolÖ
,wýéãðA pOpG äýè {hK Üc| |.QuA ÿkõÏu BÃìA ëBHOõÖ pOpG äýè ÿoAlük þ¾B¿PgA
ÔéHì òüA .QuA ëBu ok oæk koBýéýì 2.2
.lGBü {üArÖA %23 ,lülW kAkoApÚ BG æBíPcA .QuA ûkpÞ
koBýéýì 1.4 BG rýð óBíè@ pOpG äýè ,ó@ qA wK qA ,ÿkõÏu pOpG äýè ,lülW kAkoApÚ BG
ïõu ô ïôk ,oæk koBýéýì1.3 BG BýèBPüA ,oæk ,àütéG ,lñéø pýËð þâorG ëBHOõÖ ÿBø|äýè
{hK Üc QíýÚ pËð qA ,òýPðAso@ ô Bßüpì@
.lñPvø
úýÞpO ,oæk óõéýì 739 úvðApÖ pOpG äýè |.QuA úPÖpâ QÛHu ,þ¾B¿PgA
ok oæk óõýéýì 400 êüqpG ô oæk óõýéýì 489 pOpG äýè {hK Üc qA úðæBu lì@ok
QÖBüok ,þ¾B¿PgA {hK ÝõÛc qA ëBu lñ^ ÔéHì òüA .QuAoæk óõýéýì 176 ,ÿkõÏu
QuA òýPðAso@pOpG äýè {hK Üc QíýÚpGApG
| |.lññÞ|þì ÿByBíO ókpÞ þðBXì ÿApGoõzÞ òüA Qèôk úÞ

ó@ úüBvíø BìA .QuA ëBu ok oæk óõýéýì 75 58 úG ,úPynâ ëBu ok ,pPzýG lì@ok QÖBüok ëBHOõÖ óõýuAolÖ úG oæk óõýéýì 29 ÔéHì ,ó@

îPvýð kõg þãèBu 20 lñðBìpãük :kpÞÙApPÎA þãèBu 33okôlèBðôo

|.>îøk óBvßü ÿBø|óBvðA úíø ÿApG píÎ onâ #
Ao kõg þãèBu 33 {ýK úP×ø úÞ ôlèBðôo RôB×Pì ÿA|úéEvì óAoBßyqoô ÿApG BìA QuA
Ao BøoBÞ þgpG pãük óõñÞA< :kôrÖA QÖpâ òzW ô þüçÆ ûoôk óBüBK þñÏì úG úÞ Ap^ QuA
þüBøoBÞ îðAõO|þíð BñýÛü ;îøk ïBXðA îðAõO|þíð
,îñÞ oApßO ,ïkAk|þì ïBXðA þãèBu 20 ok úÞ Ao .QuA lülW þðAoôk úG kôoô
þß^õÞ ÿBøoBÞ ,îýGBýG Ao óqAõO lüBG úzýíø þéì îýO ô BýðBLuA lüokBì ëBDo ûoBPu
þüBýèBPüA úéXì àü BG õâô|Q×â ok ,ëBÓOpK
|.>lñðq|þì îÚo Ao Bø|RôB×O úÞ lñPvø Ao êHÚ ëBu 10 þüBøoBÞ lðAõO|þíð pãük úÞ úP×â
lüokBì ëBDo BG 2021 ëBu BO õðBýPvüpÞ
ûBãyBG òüA ,úPynâ úP×ø .koAk kAkoApÚ |.løk ïBXðA
óõýéýì 9 BO Ao ÿô úðæBu ÝõÛc úÞ QÖpünK úÞ >õýÞ .þW< þüBýèBPüA úéXì úG ÿô
úG ,ÿô þPÖBüok ÑõíXì ok BO løk {üArÖA ôoõü îñÞ|þì }çO :Q×â ,QuA óAkpì lì À¿hPì
pìA òüA úÞ Ap^ îyBG þívW ÈüApy òüpPùGok
.lupG ëBu ok ôoõü óõýéýì 30 pãük BìA QuA îùì ïA|ÿA|úÖpc QýèBÏÖ ÿApG
ïBXðA Ao {ýK ëBu ûk ÿBøoBÞ óBíø îðAõO|þíð

kõy|þì óBPvßGqA ëBHOõÖ þéì îýO þGpìpu }ôo|þÞ

þÞ xõèoBÞ BG óBPvßGqA ëBHOõÖ óõýuAolÖ qôo þðBPvßGqA ô þðApüA ÿBø|úðBuo #
}oArâ òüA ok .QuAûlýuoÜÖAõOúG}ôo xõèoBÞ úÞ lðkAk }oArâ úüoõÖ îP×ø
wýDo ÙõðBWlícA lýìA úÞ QuA ûlì@ ok ,óApüA þéì îýO þðõñÞþGpìpu }ôo|þÞ
úG BO koAk l¿Ú óBPvßGqA ëBHOõÖ óõýuAolÖ Ao óBPvßGqA îýO ÿpHøo óBßu àükrð ûlñü@
RApÞAnì þGpìpu JBhPðA ÿApGô lñÞp×u þGk
| .QÖpâløAõg ûlùÎ úG
|.løk ïBXðA Ao ÿlW ïBW qA lÏG kpÞ ïçÎA úÞ }ôo þÞ xõèoBÞ
,løk þì óBzð løAõy úÞ úP×â RBðõýLí^ þéì îýO þGpìpu pãük úýuôo 2018 þðBùW
óõýuAolÖ wýDo ûlñüBíð ÙôlìBãG qBHùy ok Ao {PýèBÏÖ BO QuA oApÚ ,kõG løAõhð óApüA
þGpìpu }ôo þÞ xõèoBÞ BG óBPvßGqA ëBHOõÖ
|.løk úìAkA óBPvßGqA þéì îýO
|.QuA ûlýuo ÜÖAõO úG óApüA ó@ ëBHðk úG óBPvßGqA ëBHOõÖ óõýuAolÖ
úP×â úßñüA kõWô BG kpÞ ïçÎA QüBu òüA ÿBø|þìBÞBð }ôo þÞ xõèoBÞ BG úÞ QuA
BìA ly løAõg BýèApPuA þGpìpu }ôo þÞ ûly ok Ao {øBãüBW ûoBGôkô lñÞ óApHW Ao úPynâ
òüA BG þøB×y ÜÖAõO úG óBPvßGqA óõýuAolÖ
49 |.lðAûlýuoþèBÓOpKþGpì .koô@ QulG Býu@ ëBHOõÖ
Qyõð óBPvßGqA RBðõýLí^ QüBu

óApùO úéXì

?ûly þ^ îñýHG õãG ,þâ|þì
.îãG QùG BO BPgok Èuô îüpG BýG -
þÞkqk ô ÿkBPuAô BW úü qBG úñßð -oBýìBÞ
} þðõðBÚ kB×ì ëBHðk æBcô ÿkq lükôo ïlñâ
?ÿkpâ|þì
.ûõñy|þì þßü îüpG BýG ,õy îâ -
úÞ BW úüô ÕBG ÿBÇuô îýPÖo îø BG þüBOôk
:îP×â ûlñg BG ô îükBPuAô kõG pO àüoBO
àíÞ úG ZBýPcA «BÏÚAô óæA òì oBýìBÞ -
.ïoAk oõK Jkõö ì .ï
ô þPuAõg àíÞ þÞõO óõWpvK -oBýìBÞ
ô ûkBì ëBHðk RokBì óõW ÈÛÖ ?ïkpÞ Ôüok òì
xpO ÿkõg þGô kpãð Arý^ òüAô lñGô ûp¿HO îøkrýu {hG
.qAlñð| Bì ëk õO
ApHg òüA qA úãük úÏÖk òüA ,õO óõW úG úð -
.wýð ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
îøoBñÞóôA ÿBÃÎApPzýG úÞûlñíOôpS
þßíÞ ú^ îñýHGõãG æBc ,òüpÖ@ -oBýìBÞ qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
RBìlg ïBvÚA ô ÑAõðA QÚô ÑpuA ok BO ÿoAk ïqæ úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
Rçßzì ô Qu þøAo pu ÿ ú`G
.ïlG úDAoA ôo òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK þcôo
ô ÜzÎõO úÞ îñÞ AlýKôo þßü ïAõg|þì -
......... RBÚB×OA
.úyBG koAô Arý^ òüA ô þÛyBÎ
:Q×â ô kpÞ òì úG þøBãð úü
òüA òì ,óBìBu òñÞ RpupG áBg «BÏÚAô -
p×ð úü ëBHðkõO QÚô óôA ïkBPuAô QPuk êÓG BW õPíuA BO JAõhG pýãG ôpG pOkôq ïBíy ,úñÞ ,Bø úíÎ pvK ,Bø úíÎ pPgk ,ÿBø@ -oBýìBÞ .úðõgõO ólìôA ïokBì BGô Q×âõñüA #
BG úâA æBc ?úyBG koAô Arý^ òüAõO úÞ ÿkpâ|þì !@ îPyõñð pvK ,@þüAkpPgk ,Bø úèBgpvK ,Bø úèBgpPgk .îñÞpßÖ Arý^ òüA koõìok îPyAlð úé¾õc
«BPHvð qõñø ÕBG ,lýDBýG|úPvø@ô òý^oôBK @ þüAk ÿA úËdè pø ô îOApÆBg úG îPzâpG ûoBGôk
?úð Bü úO Üc Rpu õO îðrG pW@ ûoBK úü kpÞõypuô Q×â {Hèpüq ÿrý^ úü ïolK
úOkõg úG ïoõËñì ,îðôk|þì ú^ ...ûA - .QvG ôo ûpXñK ô õO .QuAoAlýG !ïrÓìõO ïkoô@,ïkõG ïlñâBG úÞôo
qAõypu ïolK úÞ òì ÝBOA ûpXñK ïk lýuo ûqBO rý^ úü ïkpÞ|þì pßÖ úÞ ïôlÞ pø úG
...@ ÿqBG xõè ô þgõy óôlG BìA ,úãük .óôpýG îPÖo ÝBOA qA ô ïlüpK ÿoõW úü ïlñâ úzýíø ,ly|þì ïpýãPuk
îñýHGõãG ,þÖpc úü ly æBc Ig-oBýìBÞ ?õO þüBXÞ -oBýìBÞ :Q×â ô óôpýG kpÞ æBG úÛHÆ ûpXñK òì BìA úñÞ àükrð òì úG õykõg úÞ kõG| |úPuAõg
.ïkõG ûlýGAõg - ëô þHy ú׿ð ?ÿoAlð JAõgõO úãì pvK - oBãðA ,òì ï|þìk@ IXÎ ,ïkõG ûlzð úWõPì
!ûly þ^
:îP×â ô ïlülñg ,Bì úðõg ÿlìõýð Ap^ wK -oBýìBÞ .úãük ôpG òÞ !ûkõGQuok}úíøkq îùGúÞþüBÖpc
!kõG pHg ú^ þðôk þíð .óõW õíÎ ïçu -oBýìBÞ úü úÞ ÿA ûlñg úü ,QÖpâ ï ûlñg ûoBGôk
ïlñâ?Q×âþ^îùGïlñâþðôk|þìIzìA- .îPyAlð úé¾õc - oBßý^ BXñüA Iy QÚô òüA õO -ïolK úÞQyAkÜcïlñâB« ÏÚAô,kõG}õOÝômQèBc
.úü ÿlW ÑõÂõì oBãðA -oBýìBÞ ôo Ùpc òüA {¾pcqA ,êy YðpGpýy úãG îùG
!?þ^ wK ,ûo@ - ?QÖo BXÞ ïlñâ -oBýìBÞ ?þñÞ|þì qôpìA þPÚô ,ëBu úíø òüAqA lÏG B« íPc ,kq îùG
ûlñg BG kõG ûly ëõãñy þGBvc úÞoBýìBÞ .óõy úðõg QÖo - ZBc ,úñì àýzýÞ QGõð IzìA -oBýìBÞ ô } ûpXñK õéW îPÖo þßyAõü úÞ ûlük eH¾
àýzýÞ ÕBG õO IzìA |úP×â îùG ÝkB¿íì îÚçgA úÞ|úP×â }kõg BG ,îñÞ|þì {øBãð
:Q×â ?pHg ú^ ,Ig -oBýìBÞ ïlük ÕBG õO ôo þÞ pø Iy ú׿ð qA lÏG .îzßG B« íPc ô ïly kpì ÙôpÏì ëõÚ úG ô ûly ÅõÎ
õãG ,ûkpâ|þì ûoAk QìBÞ úG Býðk oBãðA - .þ`ýø - } úýHñO úÞ {ùG ïlG eH¾ ô îvüõñG ôo {íuA îylÏG !îñÞ|þì QHd¾ }BøBG ô õéW ïo|þì
ïBøBGôo Ùpcpu QuAõgoBG lñ^qôpìA þPÚô
.QùG Q×â þ^ îñýHG Õôok ÿoAk òâ|þì RBíz^ -oBýìBÞ ,ïkpÞ ÅõÎ ôo QHd¾ ÜícA òì ,úñÞ Aô
îPuk qA olÛðôA ,êy YðpGpýy Q×â îùG -
!òì ï ÿpg IXÎ
.õãð úÞ kõG ûly þðBH¿Î ïBíz^ úÏÖk úü oBãðA úÞ ïkõG ApßÖ òüA õO
àzg }BHèôo ûlñgô kpÞ îùG þøBãð úü JAõg qA Al¾ úü BG QÚô úü ,kpG îGAõg ô ly ïpâ

:Q×â ô ly !ïlüpK
úü ëBHðk òPzâ ÿBW ûpPùG JBvc òüA BG - ok ÕBG ,lýGAõhG ûkõu@ ÕBG þèBøA -oBýìBÞ
úü ëBHðk ,þÛyBÎ ô ÜzÎ oõìA ok À¿hPì ,Bñýèõéð ,BñýHñXð AoõðõW ÿBø@ ,QuA óBìAô òìA
úÞ ÿkpãG óBívüo ô JBñÆ oõìA ok À¿hPì BÚ@ ,BíðBg pPgk ÿBø@ ,QuA oAlýG úÒôoAk
oBýzø qõñø okBì ô olK ,lýDBýG|úPvø@ ,ApvK
.QhGlG þðrG oAk õOkõg pOkôq ú^ pø
?þ^ þñÏü - .QuA
ûkqAôk qA ûkpg úü ,ïkpÞ ûBãð ôo îPÎBu
UÎBG olÛðA úÞ úürý^ îñüA úg@ -oBýìBÞ îGAõg oõÇ^ ïlýíù×ð ,kõG|úPynâ Iy ú׿ð
õOç« ¾AîðôlGïAõg|þì,úð?úzGïk@þèBdyõg
QùG úðBÛyBÎ úíèBßì òýPvhð ok ûpPgk ?þìk@ .ûkpG
?þPÖpâ òzW õO QÚõðôA ,êy YðpGpýy|úP×â
úü òì úG pPgk úü úâA ,óBìBu ûoAk QèBXg úéèAô 50
õO úèõéâ úü þéÇÏì þG ,úðrG þÖpc òý`íø
òüA õO QÚô óôA .îñÞ|þì àýéy ïkõg úÛýÛy


Click to View FlipBook Version