The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Nowruz Bazaar
Come Celebrate With Us!!!
Enjoy a beautiful day, filled with authentic sounds lives Persian music, celebration of mother’s day
Tehran Magazine celebration offers businesses and organizations numerous Ways to connect with consumers. With a goal in mind to educate and uplift our growing, diverse community, Tehran Magazine celebration highlights Persian culture in many different areas. Mother’s day Celebration offers a chance for partners and visitors to experience premiere arts and entertainment, lawyers, doctors, legal services, technology, finance, health& beauty, real estate, investment, electronics, construction, Media, apparel & accessories, food & catering, Fashion designer, jewelers will Showcase their latest products and services.
26th Festival & Expo is expected to attract over 4000 attendees, professionals, top business executives, and small business owners and prospective buyers from all around Southern California.
WANT TO EXHIBIT & REACH THOUSANDS OF CUSTOMER If your product / service targets customer, Exhibiting at this show is a must. Nowhere else can you speak with thousands of customer or business owners, Reach your target market face-to-face and make on-the-spot sales!
For more information or to reserve a booth call Shahbod Noori
(818) 881-1771

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2019-02-18 18:01:27

Tehran Magazine Issue # 1123

Nowruz Bazaar
Come Celebrate With Us!!!
Enjoy a beautiful day, filled with authentic sounds lives Persian music, celebration of mother’s day
Tehran Magazine celebration offers businesses and organizations numerous Ways to connect with consumers. With a goal in mind to educate and uplift our growing, diverse community, Tehran Magazine celebration highlights Persian culture in many different areas. Mother’s day Celebration offers a chance for partners and visitors to experience premiere arts and entertainment, lawyers, doctors, legal services, technology, finance, health& beauty, real estate, investment, electronics, construction, Media, apparel & accessories, food & catering, Fashion designer, jewelers will Showcase their latest products and services.
26th Festival & Expo is expected to attract over 4000 attendees, professionals, top business executives, and small business owners and prospective buyers from all around Southern California.
WANT TO EXHIBIT & REACH THOUSANDS OF CUSTOMER If your product / service targets customer, Exhibiting at this show is a must. Nowhere else can you speak with thousands of customer or business owners, Reach your target market face-to-face and make on-the-spot sales!
For more information or to reserve a booth call Shahbod Noori
(818) 881-1771

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

3

~ýðõ© ð±}ñü ÿô° ± ° ó±ù{ úéì óApùO úéXì

WWW.TEHRANMAGAZINE.com óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
lýðAõg|þì |úP×ø òüAok
Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
6 úd×¾ .................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
8 úd×¾.............|..........|..|.................) þHdì îüpì pPÞk |(ÝõzÏì ôk ú¿Ú- ÿoõð lŸHùy& Publisher
10úd×¾.| .................)ÿpüõ¿O }oArâ( lðoô@|þì îz^ úG àyA úÞ þhüoBO wßÎ ûk-
12úd×¾.| ...............................óBPuAk)þzHc lýÏu lídì (úP×ø îg ô aýK ok- SHAHBOD NOORI
16úd×¾ ......)þÏÚAô þèô IýXÎ(kõy þì çPHì Bùð@ úG óBvðA úÞ þüBø ÿoBíýG òüpO IýXÎ-|
18úd×¾ .........................)}oArâ(ëBuôkþÆkpì200BGÿAûpÞpPgkþGAõgîø- )|201 9 úüoõÖ| 22( 1397 lñ×uA| 3 úÏíW| ,|1123 êvévì ûoBíy ,23|ëBu
20úd×¾......)BøpHg ô Bø ûpù^(lðkpÞ åorG þüBùñO úG Ao óBzðAlðqpÖ úÞ ÿkpì ÿBø þPüpHéu-
22úd×¾..............)léWÿôo(lðAõgþìëkqA”þðõW þðõW“ïõHè@BG”þðBvcAòìõø“- Friday, Februbary 22nd, 2019 I S S U E # 1 1 2 3
24 úd×¾...............................)úðAõük ÿBýðk(ZAôkqA JAnW ô lülW þñýG ÐèBÆ-
41-28úd×¾ ...................|................................ Býðk oBñÞ ô úyõâ qA- The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
44úd×¾ ......................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–| 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
46úd×¾ ...............................)ÿlXðôpvgBüôoúPyõðþÚoôBK(ÜzÎîüpc– among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
48úd×¾....................................................)ûBOõÞóBPuAk(óBøpG - published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
50úd×¾.........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
52úd×¾ ................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
54úd×¾............................)îüpìúPyõðþÚoôBK(òìÿApGþPÚô,õOÿApGþPÚô -| within the Iranian community.
56 úd×¾.................................................................ÿrLy@-|
60úd×¾...|.......................................................úünÓO ô þßyrK- (818) 881-1771
|68 úd×¾ ..........|................................................úP×ø þDõãzýK-
79-72úd×¾............................................................. ëôlW|- TEHRAN MAGAZINE
80 úd×¾............................................|.................Bø ÿlñìqBýð -
Mailing Address:

PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]
Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P.O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

,Bø êâûBâQHdìqA
lðõy þìoBg

SHAHBOD NOORI

ô ûkpÞþßýð pâA úÞlðkõG úP×âBì úG úzýíø îülð ô îülÚ qA #
ok qBýð ïBãñø ÿqôo úÞ koAk kõWô þüAlg ,îüoAlñýG úéWk ok
.lðAkpâløAõgqBGBì úG Ao QHdì ó@óBGBýG
ïkõG ûkpÞ kõg }õâ ûrüô@ Ao Ùpc òüA ,îüBø úPgõì@ ïBíO ÜHÆ îø òì
ok þPHdì aýøqAô îñÞ àíÞ kõg óBýÖApÆA úG ûoõW úíø kõG òüApG îyçOô
úXýPð òüA úG ,lì@ {ýK îüApG úÞ þSkAõc þÆ BìA .ïqoõð Ôüok Bø ó@ Üc
ô lñðAk þíð Ao Bì QHdì olÚ úÞ îýñÞ þì QHdì þðBvÞ úG Bì þøBâ úÞ ïlýuo
.îüõyþìóBíýzKkõg ûkpÞòüAqAóBìkõglÏG
,qBýð óBìq ok úÞ lðoAk kõWô îø qõñø ô úPyAk kõWô òì ÙApÆA þüBø ïk@
îPuk qA ÿoBÞ pø ô ïly pÂBc úñd¾ ok Bø ó@ úG àíÞ ÿApG BøoBG ô BøoBG
òýGqA òì úG óByqBýð úÞ lÏG BìA ,ïkAk ïBXðA ,lì@þìpG óBy ÿApG óBìq ó@ok
óBykõg ÿApG Bøpu ÿõO qA ÿpu úÞ lðlýuo þüBW úG ó@ qA pOlG Bü ô QÖo
pÆBg qA rýð Ao þPuôk lÎAõÚ þPc úßéG ,ÜGBu QHdì ÈÛÖ úð ,lðkoô@ok
úýðBS þPc ô lñPyAk oõÃc RoBñÞ úËdè pø lüBy ÿqôo úÞ þüBø ïk@ .lðkpG
þì RA ûkq Rpýc ,óByrýì@õéÒô BW úG Bð ûBâô BW úG ÿBø ØüpÏO BG úýðBS úG
ÿApG þPc ,kõg úüBu püq ok Ao Bø ó@ô îøk óBzð óApãük úG Ao kõg QHdì îðAõPG BG þPÚô ,QuA úPynâ óAoôk ó@ qA ëBu lñ^ ô òülñ^ lüBy úÞ qôpìA lÏG ô lðkpÞ
.îøk óBßuA þPÎBu lñ^
.lðoAnâ þì JAõW þG Ao RA þPuôk ÿBølñhè þPc ,lðõy þì úWAõì õO
,þüBW úG ólýuo qA lÏG úÞ þüBø ó@ ólük qA BøoBGô BøoBG lüBy úÞ òüA BG Ao QHdì olÚ úÞ þðBüBíð Quôk òýñ^ ÙpÆ úG ïqBýð Quk úÞ òüA qA úzýíø
ïkõg ÿApGqBG BìA ,QuA úPvßy îèk ,lðA ûkõG BXÞô ûkõG úÞ ,lðA ûkpÞ }õìApÖ úßéG ,ïkõg ÿApG ÈÛÖ úð pãük ÿõu qA BìA ,ïoArâpßy Ao Alg lzð qAok lñðAk þíð
qA Ao úé¾Bc þðBìkByô Rnè îðAõO þíð óBvðA àü óAõñÎ úG òì úÞ îñÞ þìoApßO Ao QHdì úÞ Bøqôo òüAok lñðAk þíð úÞ þüAlg óBâlñG .kqõu þì îèk Bø ó@pG
þìô lðA ûlðBì úÞ þðBvÞ .îñÞ þì ûBãð îðBýÖApÆA úG úÞ qôpìA .îñÞ Ôüok ïkõg ,lñyBG ûkpÞ QÖBüok ÿBø QHdì óAkolÚ lüBG ,koô@ Quk úG óBãüAo úG óAõO þíð
ókpÞ QHdì óBykõg BùñO úð úÞ lñPvø ÿkApÖA ,ïoAnãG Bø ó@ pG Quôk ïBð îðAõO þìoõHÎ kApÖA òüAoBñÞqA þPÚô .lðA ûkõG BXÞô ûkõG ú^ lññÞ }õìApÖ úÞ òüA úð
ÿBø QHdì ÿõãhuBK lñðAõO þì úßéG ,lñPvø léG Ao oBÞ òüA ô lðA úPgõì@ Ao kõϾ ÿApG þüBø úéK pãük ÿBø ïk@qA lñðAõO þì úðõâ òüA îñýG þì þPÚôô îñÞ
ûkõHð ókpÞ QHdì úG oõHXì óBy óBýÖApÆA lññÞ þíð }õìApÖ ô lñyBG îø þPÖBüok ú^ úÞ ïõy þì Bø ó@ lülW óBýÖApÆA óApãð ,lññÞ }õìApÖ þâkBu úG lÏG ô lðqBvG
pOlG þPc .ly lñøAõg úÖBÂA þyõìApÖ ÿkAô úG îø Bø ó@ þðBu@ òýíø úG ÿqôo
.lñøk þì ïBXðA Ao QHdì òüA óBykõg JBhPðA BG úßéG ô QÖBüok Bø ó@qA þPHdì úÞ þðBvÞ úG QzK qA lñðAõO þì úÞ lñPvø ÿkApÖA Bø ó@qA
lðoAk þì QÖBüok ú`ð@ úG ,óBy óBPuôk qA ÐÚõO òPyAk ÿBW úG kApÖA òüA ûly þèBg Bø ó@ ûp×u pu ÿBø àíð úÞ þüBø óAlßíð ïBíO ô lñðrG pXñg lðA ûkpÞ
þðBvÞ Bø òüA .lñðApPvâ þì óBýÖApÆA òýGBì Ao kõg pùì rýð ÐÚõO þG ô lñPvø ÐðBÚ ô îñÞ ÕAk Ao îPuk QzK lüBG úÞ îüõâ þì ïkõg úG þøBâ .lññßzG Al¾ BG Ao ,lðA

.lðA úPyAk QÖBüok kõWô ïBíO BG Ao ó@ ÿBñÏì ô QHdì úÞ lñPvø

óBøAõg òì RAm pâA úÞ îuo þì úXýPð òüA úG qBG BìA ,îñßð QHdì þvÞ úG pãük
lñüByõg xBvcA lüBG Ap^ ,ïõy þì ëBdyõgoBÞ òüA qAô QuA ókpÞ QHdì
RApÆBg ïBíO kõWô BG ,qõñø Anè .îñÞ ÿlÏG þèBíPcA RBÚB×OA þðBGpÚ Ao ïkõg
úé¾Bc þðBìkBy pÆBg úG ,ïA ûkoõg ókpÞ QHdì qA úÞ þüBø úGp ô lñüByõgBð
úÞ îøk þì oApÚ þüBø QHøõì ok líÎ qA Ao ïkõg ,îñÞ þì úGpXO úÞ þPHdì qA 6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

7

, îco þG,õãÒôok , úPhývâ oBvÖA þOBðAõýc )QyAlð ôA ÿApG þvñW QýGAnW oBíO óApùO úéXì
RõùyqAÿBýðkûkpGôpýuAúÞlñPvøþüBÖôþG qA ÝõzÏìôk òüA úÞ þðBívW Rnè qA wK
QzK Ao olK eüB¿ð úíø òì æBc ô lñyBHýì ókoõg ô ólýyõð úG ôk pø lñPvW ûpùG ó@ ïôk xôpýK NBK úPyõð
óq àü ÿBK úG Ao kõg þâlðq ô úPgAlðA }õâ oAp¾A îÒo þéÎ Qynâ úÞ þPhè ô lñPgAkpK îøkqBü QívÚ
BøRomêícëBcokúÞþÏÚõìpâA.ïAúPhüo êdì ápO l¿Ú xõèBüoôA ólðBì úG BzüpÞõè
!QÖpýì òìqA þüôpG@ú^ lülýì Apì þvÞ ïkõG Ap^ kpHð þüõG ApWBì qA þvÞ úðBPhHyõg .kpÞ kõgpøõypu QzK Ao Jok BzüpÞõè #
þG .lìBýì oBG úG îðBâlñü@ô òì ÿApG þãñð ú^ óApâoBÞqAþßüxõèBüoôAúÞlðlýzülðAþìúÞ :lüõãýì úPÖo xõèBüoôA krð ô lñßýì ê×Ú
þG úÇuAô úG ô Ðég lñvì qA Apì oõÆApLìA ày .lyBHýìBzüpÞõèþâlðqêdìoBHðAëõíÏì ÿA , òì þPvø ÿA , òì IéÚ ,òì ÜzÎ ÿA
òüp×ð Apì þvÞ lüBG .kpßýì îOAqBXì þOæBHì BzüpÞõè ërñì qA QzâpG ûAo ok xõèBüoôA îévÎ , îñüpýy , òì ÿBø Rnè úíø úíz^
>þHdì îüpì < pPÞkëBHðk úG úßýðBìq ó@ BzüpÞõè pøõy pâA.ïlyþPyqêíÎòýñ^ûkõè@òìúÞlyBGûkpÞ oõÆApLìApâA :Q×ãýì kõg úGô lýzülðAoBývG pãük .òì ÿBPíø þG rürÎ ÿA BýG óôpýG,
ok Apìô kkpâ rHu òì ûAopupG úËdè òýíøok þPcApG úG pãük ëBc .QuA òìA rý^ úíø
AlýK ú`Úôlñ¾ ok Apì kõG ûlì@ áoAlì òì koõì ok ÿpßÖ ú^ lñýHG ÿpâoBÞ xBHè òüA QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo }õÒ@ok Aopãülßüô îýyBG îø BG îýðAõPýì
óAoBßPðBýgpG óõðBÚ ?lzýì ú^ kpßýì Apì úzýíø ÿApG óBøApíø úíø ?kpÞ løAõg kõG ûlì@Bì ÿBø úuõG êWAqôpìA .îüpýãG
pøõy îzg òßýè QuApýâ QhuoBývG .lülñg lñøAõg oBývG ô kpÞ lñøAõg ûphvì qo êâ þgpu úG úÞ {ðõãéâ ô ly Bì ëBc êìBy lðôAlg ØÇèpËð òßýè
þðõðBÚ pø qA pO òýãñu ô pO Qhu oBývG ÐéÇì QÚk úG ApWBì êÞ qA BO oõÆApLìA ày óôlG qA ûlñÞ@ úÞ þüBùHè ô ûlì@ok lýìA Bð òýPuAo ÝõzÏì ôk òüA QyAnãð
òì qA .QyAkpG løAõhð pG pu qA Quk kkpãð ÿBø úñýu .kõG òüpýy ÿBø ûlñg }õÒ@ok ô óôpýG BýG ,BùéâêâÿA .lðõy
ÝõzÏì ôk ú¿Ú.QÖpâ løAõg Ao oBßðBýg kpÖ óBHüpâ òO pG úÞ Qvý^ þOBøk xBHè òüA lýupK løAõg ôk qA oBðA óõ`íø þyApO }õg ÿrý^ qA Qvýð ïqæ pãük úÞpýâÿBW òì
Õôok ôA úG úÞ kõG îøAõg oõHXì îø òì ?ÿA ûkpÞ úG kõG ûly ûkq óôpýG ólG ÙpÆ ÿBzüpÞõè , îñì ?þPvø ú^ óApãð .þupPG
êPÚ RAqBXì ïpXì kpÖ ÿApG óõðBÚ lüBy pPvHíø ÿpãük óq BG úÞ îøk iuBK ô îüõãG BO QÖpýì ØÏÂ Qèk úÞ ÿA úðõâ ÿBzüpÞõè BO þüBýíð óôpýG Ap^ ,Rkõg
ÿõéW óõg úÞ ÿpøõy BìA lüBíð òýýÏO þvÞ BzüpÞõè îuA îøAõhýíð úÞ Ap^. ïA ûly
ÿApG ÿA úXñßy aýø qA úPÖpâ Ao ôA óBíz^ ôA úG ô ïoô@ óBGq pG Ao ûkõG òì þìBc ô àíÞ úÞ .ÿpýâ kõg Qzì ok Ao Bùð@ ?ÿpýâêÓGok Ao kõg
.kpÞ løAõhð oAnâ ôpÖ oBßðBýg kpì JAnÎ ØÞ qA QìôBÛì JBO| | Ao }kõWô ÜíÎ BO Qzcô úÞ xõèBüoôA
kpßýì pËð Ùp¾ îø òì òPzÞ qA pâA .îñÞ QðBýg úG Ao xpO úPÖo olG xõèBüoôA oõW ô ÐíW Ao kõg Qícq úG kõG úPÖpâ ApÖ
Bü úPgAlðA óAlðq úG Apì QvðAõPýì þPcApG oô úÆõÒ kõg }õzì oBßÖA ok xõèBüoôA QèBXg ô JkA ô ûkpLu þyõìApÖ ô krhýì óôpýG kõg ûBãý×hìqA úPvø@ .lñßýì
ôA îz^ok Apìô ûkpGoAru krð Ao QüBßy úG úÞ lük Ao óBøApíø ô xBvýð óBùâBð úÞ kõG àükrð .kõG ûkBùð ÿoBñÞ úG Ao ô lðAõhýì ApÖ kõg ÿBøôqBG óBýì Ao BzüpÞõè
úËdè ó@ ok úÞ îüpýâ .lñÞ ôpG@ þG úÞ ÿoõÆ úðApøBì ô úðBý×hì . lðôpýì ôA úðBg qA BýG wK :Q×â ô ly BzüpÞõè
òì pýzíy úßð@ úG úWõO BG xBvc A¸ oõÖ ô ly ërñì koAô pãük Jok qA lðõzð úWõPì òüA ok .îüpHG Rnè kõg ÜzÎ | |:lüõãýì
kõG eévì pýÒ ôA òßýè kõG îøApíø xBHè ô ûkoô@ olG òO qA Ao ÿpâoBÞ ÿBø úìBW BO lðBì BzüpÞõè JAõW pËPñì úËdè ÿrý^ qA úWok òülG BO QÚõ`ýø òì
BìA ïkpâ Bøo ôA äñ^ qA îPvðAõPýì .lì@ ok óAkpì krð ô QyAk òO pG kõg pgBÖ ÿBø òüA êGBÛì ok ôA êíÏèA wßÎ lñýHG ly IHu õO rürÎ pÆBg òßýè ïkõG ûlýupPð
lñPvðAõPýì þPcAo úG ôA óBøApíø qA ô lølýì fpy Ao ApWBì Bùð@ ÿApG xõèBüoôA BzüpÞõè .lyBHýì ú^ QuAõgok QíÏð .îñÞ êídO Ao åorG xApø ó@ îðAõPG
úG ô úPyAkpG QÎpu úG Ao oAõük ÿôo ÿBøpýzíy kõG ûkpÞ úGpXO BzüpÞõè BG úÞ þOnè ô þðBXýø }kõWô ok ôpG@ þðApãð qõñø úÞ QðlýzÞ }õÒ@ ok Rnè ô õO ÿBùHè pG úuõG
qA õéíì úðBg úÞ þüBXð@ qA ô lðkpâ oô úéíc òì úÞ þPzcô ô xpO kBü úG úßð@ BO lüõãýì BùñO lðAõPýì Bì ÜzÎ úÞ kõG oôBG òüA pG krýì Zõì ÐÚAô ok ô kõy ÿpãük kpì aýø Iý¿ð lüBHð
úG Apì ô úPvG Ao Bøok QÎpu úG kõG pÞõð ô rýñÞ úËdè òüAok . lPÖBýì kõG úPÖpâ ApÖ Ao {üBKApu kôldì úðBÛyBÎ ÿBùÖpc ô ólýuõG lc ok Qynâ òì pG ú`ð@ qA {ýG þüBùG îüõãG lüBG
þÛícA kpì ú^ òì þPuApG úÞ koôBýì pG kBüpÖ óAoArøpâA úÞ ïkpßýì QgAkpK ó@ÿApG þPvüBG
.lñðBuo kõg êíÎ RAqBXì ok Ao kõg ûlñü@ô Qyõðpu úíø úÞ îyBG lüBG .lðBíG õO òPÖpâ êÓGok úËdè àü }qoAqBG ïpýíGoBG
{ýG ÿA úðAõük kpì àü òì úÞ þPuApG Qvýð ÿrý^ òüA .ïoAnãG óq àü óBPuk ØÞ þì IèpG ÿlñhHè xõèBüoôA , Ùpc òüA BG ûlðpK ÿA , òì ÜzÎ ÿA .kõG løAõg ó@qA {ýG
wðBy BùñO úÞ þzülðA QHÚBÎ úð òüA .îPvýð Q×ãýì úzýíøôA QuA úPgõì@ òì úG ïolK úÞ ÿApG òì úÞ QuA òüA úð pãì Bü@ :lüõãýì ô koô@ òüA ?îñýHýì Quok ¸BÏÚAô Bü@ ,òì ëBHÚA }õg
olG îèBu óBW úßéùì òüAqA îPvðAõO úÞ kõG òì óBð@ úÞ òßì kBíPÎA þðq aýø úG QÚõ`ýø Qvýð BXñüA úÞ þvÞ .ïA ûlì@ BXñülG oBÞ òüA óBýì ok Ao õO úËdè òüA ok úÞ QuA Quok
þðq BzüpÞõè BG úßñüA wðBy ?þvðBy ú^ BìA .ïpG pHg Bì oBÞ qA løAõhG ô kkpâ þéíÎ úG óõñÃì úÞ ?îPvø Büôo ô JAõg ok úÞ Bü ?ïoAk kõg óAôqBG
ÜzÎ ú^, û@ .îyBG êÚBÎ ÿA úÚõzÏì ô oAkBÖô QuA ûkAk ÜzÎ úÞ QuA þèõÚô ûlÎô òüA .kpG ok ëBíÞô ïBíOô þPvøõO kõg òüA þPuApG úð
?îñßð kBíPÎAõO úG Ap^ BìA .. þøõßy BGô BHüq îøAõg kôq Bü pük îyBG ûpùG þG ó@qA òì pâAô
òýG qA úÞ kAk óBzð òì úG ÿkpÞ õO úÞ ÿoBÞ .ÿA ûlì@ok òì Ùp¿O
îyBG úPyAk kBíPÎA îðAõPýìõO úG BùñOp×ð óAoArø .kpì úÞ QyAk òO pG þÞqBð JAõg xBHè BzüpÞõè
îø ô ÿqoõG ÜzÎ úðõã^ þðAlýì îø úÞ þüõO {ðBíz^ ok àyA úßýèBc ok BzüpÞõè óBüBíð ó@püq ok þPcApGôA ÿBHüq ïAlðA þìBíO
ú^ .þüBíð QËÖBdì kõg ÝõzÏì qA oõÇ^ oBÞ òüA úð , ûôA :lølýì JAõW kõG ûkq úÛéc Qüôo ÐðBì QvðAõPýíð þÞôp^ þPc ô kõG
xAõc ÈüApy ó@okõOqApPùG QvðAõPýì þvÞ òüAûBHPyA:lüõãýìxõèBüoôABìA .QuAûBHPyA ókpâ .kkpâ ôA òuBG ,Bø óAo , Bø úñýu }qpè
ô îPvø ûlðq òì óæA úßñüA. lñÞ RpK Aopøõy ûkB×PuA QuA oBýPgA ok úÞ ÿrý^ qA úÞ QuA óõ`íø {øBãð ÝpG ,õÚ ókpâ óõ`íø }lý×u
ÿlñíyõø úÞ òì êíÎ úÇuAô úG úð îzßýì w×ð úÞ Ao ûlñgpÖ Q¾pÖ òüA ÿoAk oBËPðA õO .îýñßð ÿBø úðõâ ô óAlñg Roõ¾ JBPÖ@ {zgok
õO úÞ îøk Quk qA Ao õO îðAõPýíð wK QuõO úG ïA ûkõG ó@ ókoô@ QulG oBËPðA ok BùOlì
pâA þðAõPýì ô ÿoAk òì ókpâpG þâorG Üc xõèBüoôA úËdè òüA ok ?îølG ØÞ qA þPcAo 8
îø BzüpÞõè ô kolýì òO qA Ao BzüpÞõè xBHè
.þøk Ao îâpì óBìpÖ þøAõhG oBýPgA ok løk óBzð kõg qA þPìôBÛì úßð@ óôlG
,òüpýy óBøk ,lý×u ÿBø úñýuoBG pâk Bü@ lðkpßýì úÛyBÏì pPzýG ú^ pø .lüBýìok ôA
ô òüpìpì ÿBùðAo ,rýãðA xõø ô óBGpùì óBíz^ . lzýì lèõPì óBð@ok Rõùy qA ÿpPzýG þãñzO
ô þãPvg úðô QyAk þüBùPðA úð óBð@ÿpýãìBÞ
?lük îøAõg Ao QOõùy pK þãGAõhíø lñðBì úG óBð@ úÛyBÏì wñW( þâkrèk
.....koAk úìAkA óBPuAk òüA úG Ao oBíO oôq úG óõì@ þPÚô úÞ kõHð óõì@ô oBíO
ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy pãük ô ly ûkq ôA qA úé¾BÖçG QyAkAô wßu
" pPùG þâlðq , pPùG wßu ": úÞ }õâ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

lðoô@|þì îz^ úG àyA úÞþhüoBO wßÎ ûk

ÿpPzýG þ×ÆBÎoBG ,Bø|wßÎqA þÃÏG óBýì òüAok ,lñÞ|þì óBùñK ïõù×ìô þñÏì kõgok ,úíéÞoArø ûqAlðA|úG wßÎ àü |
.lññÞ|þì àüpdO Ao|þìk@RBuBvcA úÞúÞîýñÞ|þìoôpì Aooõùzì wßÎ ûk îø BG .lðoAk

:óAlÛÖ —4 :ÿoô@kBü|úG —1
ÿApG úÞ îýñýG|þì Ao þèBíy ûpÞ êøA kpìpýK àü ,xõGõOA êgAk ok ,wßÎ úñýìq QzK ok ûkqõðAq ,ûkõG ûkpÞ ÿpLu Ao ïôk þðBùW äñW ïBüA ó@ok úÞ þßðBO oBñÞ ok ,þuôo qBGpu|úñùÞ
436 BùñO .lñÞ|þì þËÖBcAlgôAqAô løk|þì óBßO Quk ,QuA þGõñW ûpÞ êøA úÞ }lðôBzüõg
ôA ûkAõðBg õÃÎ 97 BG ô lðpHG pu úG þèBíy ûpÞ ok Ao qôo 3 úÞ lñPÖBü ûqBWA þGõñW ûpÞ êøA lðôpùy .kõy|þì ÿoAlùãð äñW kõGkBü óAõñÎ úG àðBO òüA .QuA

.ly ûoBK ôk ûpÞ ,1953 BO 1950 ÿBø|ëBu òýG ûpÞ äñW óBìq qA .lññÞ RBÚ|çì

:åpì —5 :þPuôkô eé¾ —2
úƒG ,þƒígq ÿqBƒGpƒƒu ok oBÇÚ ûBãPvüA àü oBËPðA Qßíýð ok úÞ ÿkpìpýK ÿApG xBñyBð IøAo àü
,QƒuA ûlƒƒì@ ok õƒƒðAq
qAlðApýO|àO àü úèõéâ .lðAõg|þìBÎk,ûlyRõÖþðBùâBðRoõ¾úGòý^ Shanxi Taiyuan
ôA úƒƒƒG |烃Dôrƒƒƒƒðô ok
.QuA ûkpƒÞ koõƒgpƒG
ÿApG úÞ {ýzƒÞ àƒü
ok ,lñÞ|þì oBÞ {OoA
ôA BG RBËdè òƒüpƒg@

.QuA

:ÿlýìABðô xpO —6 :åõu —3
RlyqA ,Bø|ÿqBð ÈuõO ,óôk þðBùW äñWok wüoBK ëBÓyAqA lÏG ,ÿõvðApÖ lðôpùy àü qôoôk ,êüqpGok òýìq {ðAo úSkBcpSAok 2011 ëBu úüõðAsok {HcB¾ RõÖqA lÏG þãu

.lüpâ|þì ÿlýìABð ô xpO .QuA ûkpG pu úG ôA pHÚ oBñÞ ok ïBíO

10

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

:þíco|þG —7
óBýì òüA ok .lñÞ|þì lükqBG äñW ÿApuA ûBâôkoA qA –péíýø {üpñüBø– Bø|ÿqBð|þìBËð ûlðBìpÖ

.QuA ûkBPvüA ÿoAkBñÏì qpÆ úG ,oAkoBg pýu QzK ,ôA êGBÛì ok ,pýuA qBGpu àü BùñO

:þðBGpùì —8
.løk|þì J@ ,úñzO ÿ|æAõÞ àü úG ô úPyAkpG Ao {G@ ÿpÇG ,BýèApPuA ok ,úPvg óBzð|{O@ àü

:òýßvO —9
õðAq ,óBýðBGpÚ kõGkBü ÿBñG ÿôpGôo ,AqApK RpGAo ,pHìBPLu ûkqBü úÏÚAô kpãèBu òýíùð óBüpW ok

.QuA úPyAnâ ,ûly àc BñG ÿôo úÞ }pvK ïBð ÿôo Ao {Puk ô ûkq
:ÜzÎ —10

qA lÏG
àü ,kBüq ÿBø|ëBu
pýuA þðBíè@ qBGpu
ÈuõO ûly
ûly kAq@ ,ÿôoõy
}pPgk BG ô QuA
.lñÞ|þì RBÚ|çì
úÞ þðBìq qA ÿô
úèBu àü }pPgk
.kõG ûlülð Ao ôA ,kõG

11

óApùO úéXì

ûBâ ô kõG ûlì@ok ÿA|ûpÛð äðo úG lýyoõg oõð ôA úG ïokBì BG þËÖBcAlg ïBãñø úG úÞ ïlük
þì þPzùGok Ao ïkõg .ly| þì äðo þüçÆrýð kôqô QuA ûBOõÞ ïp×u îP×âôA úG .îP×â| Õôok
pPÖk .QyAk QýÏÚAô ô kõHð Büôö o úÞ ïlük| úüpâ BG ÈÛÖ .kpßð þÂApPÎA îøôA .ïkpâ| þìpG
òì úG ÿA úðBøBì áõßðBG ok ldPì êéì óBìqBu .lyBG QøBñK ô QzK Alg :Q×â
îøþøBãzðAkáolìBGóApüAokúÞQgAkpK|þì .îP×â|þìlGóBìqôòýìqúGïlyAlWôAqAþPÚô
ok BìA .îGBü Quk ó@ ïõu àü úG îPvðAõO| þíð ó@qAô ûkAõðBg ó@qA óly ûlñÞrW îø ÿA ûoB^
qAôpK pK Bø ûlðpK lñðBì úG úÞ þPzùG òýñ^ úPvG îüôo úG Bøok ïBíO .îPyAlð áBg ô J@
îøAõg|þìúÞBXÞpøúGúðAkAq@BOïkõGûkoô@ok úÛGBu úÞ ó@ pÆBg úG îø ûBãzðAk .kõG ûly
Quk ïoAk Quôk úÞ ÿoBÞ pø úG ô îñÞ qAôpK îüôo úG Ao ÿok kõG úPvðAõPð îPyAlð þHønì BG úP×ø îg ô aýK ok
úG úÞ QyAk kõWô îø þhéO QÛýÛc ,îðrG rýãðApG Rp×ð úíéÞ BG îPÖo| þì BWpø .lüBzãG
ÿoô@kBü ó@ ô .kAk| þì úXñßy Apì þPhu îñÞoBÞ QuAõg| þì îèk .ïly| þìôpGôo >úð< þzHc lýÏu lídì
qAlÏGæBcô.ïkõGúP×âïokBìúGúÞkõGþÒôok àýyôúéHìÿAúðBgïkõgÿApGôïõyoAlèõKBO
|[email protected]|

úd×¾ ôk òüA òPyõð qA ÿA úP×ø ôk #
ÿBø óBPuAk qA þßü ó@ÿBW úG ô ïoônÏì
|RApÆBgêðõO| | qA lÏG ó@ÑõÂõì úÞîñÞþì îülÛO Ao îøBOõÞ
Bì åorG ÿBøkok qA þßü qõñø ëBu êù^

.kôo þìoBíy úG Bø þðApüA
ëôA {hG
***
ÿBøJ@ok,ïBýuYýégÿBøþøBìêTì| |
.ïkpÞ| þì Bñy lñéüBOok >lìBuBÞ< ûpürW ëæq
óBýì .ly| þì ûlük þñyôo úGrý^ úíø J@püq
ëBHðk Ao Bø þøBì òì kõHð ïõéÏì .ïkõG Bø þøBì
ïly úÞ úPvg .lñPvø òì ëBHðk Bùð@ Bü îñÞ| þì
.îPgAlðA ÙApÆA úG þøBãðô ïlì@ óôpýG J@qA
úG Ao ôA BíPc kõG ûlì@ pâA .kõHð ÿpHg >ôA<qA
úG úÞ þPvüoõO óAkpì ô óBðq óBýì ok þPcAo
ÿlñéüBO ûpürW òüA úG þüBHüq ô þðAqoA pÆBg
lý×u ÿBø òy ÿôo óBüpÎ úíýð ô lðkõG ûlì@
þì ÀýhzO lðkõG ûkAk JBPÖ@ úG òO êcBu
tð@êßýì Büõâ úÞ kõG ÿA úðõâ úG {ìAlðA .ïkAk|
BO kõG ûlýzÞ Qícq {ñPgBu ÿApG Bø ëBu
QyAk QGBÚo xõðôpßýK BG úÞ Ao ÿpßýK òýñ^
.kqAlðA òì óBW úG ô lyApPG
ÿBø Qgok óBýìok úÞ ïly òEíÇì þPÚô
ÙpÆ úG ,Qvýð îø þécBu êýâoBð ô qõì
.kõG ûpürW ok òì ûBñK pu úÞ îPÖo þüõèBãñG
ûoBWAoæk îýð ëkBÏì RBG ûkrðBK þHy úÞõèBãñG
ó@ qA úÞ kõG ûly ÐÚAô ÿA úLO ÿæBG ok ïkõG ûkpÞ
Ao ïBýu Yýég ÿBø J@ Bø Qgok ÿæ qA ô æBG
.ïlük| þì ,QyAk þüBHüqoBývGqAlðA îz^ úÞ
ÿApG úÞ QyAk oApÚ ÿqBG ôo ÿBø|}ôk úLO òýDBK
àü ïoBãýu QÞBK qA pÆBg òýíø úG .îPyAlð qA .kõG Bøkpì ókq {üo Bü ô òPÖpâ ïBíc
ÿpãük þüAlW ,ïokBì qA úPuAõgBð þüAlW ó@ þâlðq ó@ ok úÞ îñÞ úýùO BHüq ÿBø ûkpK BG úG ó@ ókq {O@ BG ô ïlýzÞ óôpýG oBãýu ið ÙApÆA ok úÞ îø ÿA úHéÞô ûkBu ÿBø óAoõPuo
oApÚô ïAo@ ó@pÆBg úG úÞ kõG úPÖpâ Ao îðBHüpâ úÞ ó@ BO lzð úÞ lzð BìA .îyBG úPyAk þPcAo ÿApG îøqBG ûAo ëõÆok .ïkBPÖA ûAo êcBu ÙpÆ àüqõì ÿAl¾qôoô Iy ly þì ûlük êcBu
ó@ úG úÞ þPzùG ok kAk| þíð ûqBWA ô îPyAlð úG àükrð .kõG|1364 ëBu .ïly lñéüBO þøAo òüA úG óõ^ô ïkpÞ þì ûBãð ÙApÆA úGôA ólük ÑAõðA Bø óAoõPuo òüA QhK .lýuo þì }õâ úG
þì }A úíø .ïpG pu úG ûkõu@ ïA úPÖBü Quk úÞ Qynâ þì ÝApÎ ô óApüA äñW qA ëBu YñK kôk oBãýu lñðBì úG rýð ïoBËPðA úÞ ïlýuo úXýPð ô þðAqoA úÞ kõG ûly úPÖpâ J@ qA ûqBO þøBì
úÞ kõG ÿoõzÞ BùñO lñéüBO .ïly áõßðBG koAô qA þßü ok Ao ïkõg ,kôo| þì Aõø úG ô kõy þì þì IéW Ao Bø QvüoõO QüBÂo ó@þâríyõg
| |?QuBXÞôAîP×â| .kõHð Arüô QÖBüok úG ZBýPcA ó@ úG kôoô ÿApG ûly úPvG êýâoBð Qgok úñOôk úG úÞ þüBøõñð úG Ao õèBãñG ok ólðBì QÚBÆ úÞ òì þèô .kpÞ
ïA Qýèõ×Æ óAoôk ÿõñð BG úÞ õñð ok pãük oBG úG þüBüok óBÒpì qA úPuk àü ÿAl¾ ô pu BG }õìBg Ao ïoBãýu óBzÞ qAok .ïkpÞ Bøo kõG òPÖo úG îø þéýì ïkõG ûkAk QukqA BìpâpÆBg
òPvG BG ô ïlýzÞ qAok kõHð úvüBÛì êGBÚ «AlGA úG BW þíÞ .ïkpÞqBG Ao îüBø îz^ô ïlì@kõg þíÞ lüqô þì úÞ þíüçì îývð pÆBg úG ô ïkpÞ þì kõG ôA pâA .îPyAlð >ôA< óôlG óAoõPuo úG
òýPvhð ÿApG úÞ ïkpÞpßÖ ÿqôo úG îüBùíz^ þøBãð ÙApÆA úG ô îPvzð õñð ÿôo ô ïly BW àü ô îPvG Ao îüBø îz^ îÞ îÞ .ïly àñg ôA óôlG BìA ,îñÞ êídO AoõèBãñG ÿBìk îPvðAõO
úG îðlì@ qA {ýK úP×ø ôk .ïlük Ao >ôA< oBG J@ úG lÏG .kõHð ÿpHg >ôA< qA qõñø .îPgAlðA óApùO ok óBì úðBg ok úðBPu@ok Ao ïkõg úHOpì õèBãñG JõÆpì ô ÕAk ÿAõø qA oApÖ rW ÿA ûoB^
ok >äðõK Q¯K< óBGBýgok .kõG lìBuBÞ ûpürW {GBO püqok úÞ îPgôk îz^ ïBýu Yýég ÿBø
ô ïkõG úPvzð þüBßüpì@ þyôpÖ ArPýK àü 12

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
13
!îñÞkBíPÎAQùG ok Ao ôA úÞ ïkq| þì qBâ Ao ïA þyoB×u ÿArPýK
õPíuA Ap^ ûoõÇñüA úÞ æBc Ig !?ÿlW - qBGúÛüôóBHv^qõéG.ïlükArPýK}oB×uؾ
?þâþíð {ãðoþüBìpgÿBøõìôQyAkòOúGþãðoþG@
.þñÞïAl¾úPypÖþðõO|þì- .lürÓè| þì {HýÞpO }õg ÿBø úðBy ÿôo
okúÞÿAúPypÖîøó@.kõGúPypÖîøþPuAoúG ïAlðA úÞ kõG ûlýyõK þãðo lý×u òýW oAõéy
úÞúËdèpøôkõGûkAkóBßOAoîèkûBOõÞþOlì ok .kAk|þì óBzð þGõg úG Ao {ðôqõì ô BHüq
þìôA JônXì pPzýG Qynâ| þì Bì þüBñy@qA ókoõg qA >ôA< ólük BG ïkõG úñupâ úÞ þèBc
kpìôkîülyZoBgþyôpÖArPýKqAþPÚô.ïly| {üBHüq ïAlðA ÿByBíO õdì ô ïlýzÞ Quk
BG þPÚô BìA .lñPyAkpËðpüq Ao Bìqõñø ÿlñéüBO àü ó@ ok þèô kõG JAnW }A ûpù^ .ïly
>oõPßüô< qA úÞ þéýHìõOA ÿõu úG úPypÖ qA wK òì Jõg wðByqA .kq| þì Zõì þðApãð
ûoBWA >ÿkpÖ ïAkBì< úðBhðBíùì þñý^ IcB¾ úÞ Qvzð ÿrýì QzK }A }oB×u òPÖpâ
kpì ôk ó@ ,îüly oAõu ô îýPÖo ,ïkõG ûkpÞ okúé¾BÖóBíøqA.kõG îÞòìrýìBG}Aúé¾BÖ
ô lñPyAnâ óBzèõÞ ÿôo Ao óBzìk îø ÿlñéüBO þßü,îPyAkpËðpüqAoôAóBñ`íøòìúÞþèBc
.lñPÖo | |:lýupKïõuoBGÿApGôkpÞûBãðòìúG oBGôk
ok úÞ|þìõu úWok êPø êGBÛì ok Ao úPypÖ ?þPvø þðApüA Bíy -
.ïkpÞ ûkBýK QyAk oApÚ >Qüô ïõgõu< óBGBýg :ïlýupK IXÏO BG
úÞ kõG ûkpÞ ûoBWA ÝBOA àü êPø ïôk úÛHÆ ok ôA ?ÿlýíùÖ BXÞ qA -
ok AkpÖ ly oApÚ BìA .kpßð RõÎk {ÚBOA úG Apì ÙpÆòüAúGóApãðúÞ{évÎäðoúGóBíz^BG
óAqoA úðBdH¾ úÞ >ÿrèBì êPø< Yðk óAoõPuo >eé¾ôäñW<JBPÞúGlýgp^|þìÙpÆó@ô
.îüoõhGúðBdH¾îøBGkoAk | |:Q×âôkpÞûoByAkõGrýìÿôoîüõéWúÞ
BùñO pãük ïkpÞ xBvcA ,ïlük Ao ôA úÞ AkpÖ | |...þuoBÖJBPÞqA-
òýñ^ îø ôA .ïA úPÖBü Ao îüBøBüôö o óq ô îPvýð .úéG ,úéG !ûôA -
óBùñK Ao ó@ úÞ QyAk òì úG QHvð Ao þuBvcA | |:îP×âôïkqBüokúGëk
ÙApPÎA ,îPÖpâ }õÒ@ok Ao ôA úÞ þHy .kpßð òì .òýzG òì rýì pu ,ÿoAk Quôk úâA -
òì qA ûlük Apì úÞ ëôA úËdè óBíø qA kpÞ .ïBùñO
ûkõu@ QGBG òüA qA Ao îèBýg ô ûlì@ {yõg .ïly óBíýzK ïkpÞ fpÇì úÞ Ao îPuAõgok| |
AoôA úÞrýð þðBìq .ïA úPÖpð úøApýG úG úÞ QgBu ôlýuo|þìïBzìúGÿoæBukpìÿõGó@qAóõ^
ïBíO úG ïkpÞ þì xBvcA îPÖpâ þì }õÒ@ok ôA rýì pu løk ûqBWA ïkpÞ þì BÂBÛO lüBG òì
ÿrý^ ô þvÞ úG pãük .ïA ûlýuo îüBøôqo@ QzKBøÙpcòüAúGúWõOóôlGôABìA.îñýzñG
{HýÒ óBùâBð úÞ ÿqôo qA BìA .ïkpÞ| þíð pßÖ :Q×â ô Qvzð îüôpGôo rýì
pøôïlük|ÜéÏìóBíu@ôòýìqóBýìAokõg,kq| !ûlGóõzðþíýí¾òìBGõOkõg«B×Çè -
kok úG îèk îñømokôApüõ¿O òPvG {Ûð BGoBG úÞ ïlðBì ZAô ô ZBø QuAõgok òüA ólýñy BG
.lì@|þì ô QÖBPy îßíÞ úG kôq ôA BìA .QuA pHg ú^
úG êülHO òì ÿApG ôA þðBùâBð ÿBø QHýÒ | |:Q×â
ïlýupK| þì kõg qA «BHOpì .kõG ûly þâorG kok QzK ôo ûkBýK ÿõO úÞ ÿlñéüBO p×ð ôk óôA -
þì Bøo Apì pHg þG ô kõy| þì îâ óBùâBð Ap^ órG Ùpc òì BG .óly îícArì ókBPvüA úzýy
ÿA úðBùG ,ly| þì AlýK úÞ rýð ûBâpø ?lñÞ| | |.îPvýðBùñOòñýHGBO
AoúíøBìAkõHðëõHÚêGBÚîüApGú^pâúÞkoô@|þì lÏGô ïkpÞ ûBãð ÿlñéüBOp×ðôk ó@ úG þßyAõü
úÞ îPvðAk| þì .ïkpÞ| þì }õìApÖôA }õÒ@ok | |:îP×â>ôA<úG
.kkpâ| þíðpGpãükô kôo| þì îñÞ úéýKôA úGpâA .úyBG QcAo QèBýg -
ÿlñéüBO kpì ôk ó@ ûoBGok úÞ îø oBG ôk þßü p×ðôk.îülülñgôîülyûpýgpãülßüúGlÏG
Ao kõg þéHÚ ÿBø úP×â þéýì þG BG ïkpÞ ëAõEu ô lðkpÞ òyôo ÿoBãýu Bì ólük BG ÿlñéüBO
þðBGBýg óBícArì qA úÞ Q×â ô kpÞ oApßO >ôA< òPyAk pËð püq ô kõg ólðBì úG óBñ`íø
.lðkõG ôA úG Rõßu úËdè lñ^ qA wK .lðkAk úìAkA
úÞ kõG ûly ÿA úðõâ úG úPypÖ úG òì þãPvGAô | |:îP×â
pÆBgòýíøúG.îPyAlðAoôAÿoôkêídOpãük .wýðõO ÿApG þGõg ÿBW äðõK QK óõGBýg -
>BüBOBK< êcBu ÕAk ÿBùñy ÿôo úÞ qôo àü óAkpì ô ûoBÞlG óBðq Áõ¿hì óõGBýg òüA
ZAôkqA òì| BG BO îPuAõg ôA qA îükõG ûlýzÞ qAok .ÿBýG BXñüA BùñO lüBHð .úðôonãyõg
òì QuAõgok qA ïkpÞ| þì pßÖ AlPGA .lñÞ .ïoAlð ôo þvÞ BXñüA òì -
ûpù^ lýñy Ao ó@ þPÚô BìA .kõy| þì ëBdyõg !?ÿoAlð îPuõì Quôk -
ó@ qA ÅApPÎA ÿõG úÞ þñdè BG ô QÖo îø ok }A .îñÞ kBíPÎA wÞ pø úG îðõO| þíð -
óly QhGlG l¿Ú úÞ Q×â lýuo |þì ïBzì úG kBíPÎA òì úG þðõO| þì .îPvø ôpvg òì -
.koAlðAo .þñÞ
koAk úìAkA îðõO þì úÞ ïlðõg RBíz^õO ëôA óõíøqA -

óApùO úéXì

14

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

15

óBvðA úÞþüBø ÿoBíýG òüpO IýXÎ óApùO úéXì
kõy þì çPHì Bùð@úG
ëôA {hG|
þßýPðs RæçPgA Bø ÿoBíýG òüA pPzýG .îýñÞ|þì þuopG Ao kõzýì çPHì Bùð@úƒG óBvðA úƒÞþüBø ÿoBíýG òüpO IýXÎ úèBÛì òüAok#
qBýð ô QƒuA oAkoõgpG ÿpO þ×ýÏÂ ólGqA óAoAlðBW þÚBG êGBÛì ok óBvðA .lñøk|þì oApÚ pýSBO QdO Ao óBvðA pøBÊ ô îvW úƒÞlñPvø úðBãýG Quk ïolñu|
.îýñßýì þuopG Ao RæçPgAô Bø ÿoBíýG òüA BO lýyBG ûApíø óApùO úéXì BG úìAkAok ,îýñÞQËÖBdì kõg Qìçuô ólGqA úzýíø BO QƒuA

okô ûkõG þüõìpK ÿoBíýG òüA ïBð .lñPvø RôB×Pì kApÖA òüA BìA lüA ûlük Ao õìpK kApÖA BñEíÇì
òýG qA Ao Bøõì òüA lðAõPýíð îø orýè þPc úðB×uBPì .lðoB^k ÿoBíýG òüA úƒG p×ð 50 kôlc óBùW puApu

.lðkpâ þìqBG ô ûkpÞlyo QÎpu úƒG Apüq ,kpHG
þãñu kpì ïolñu
qA BùPuk qA þßü úƒÞ kõy|þì UÎBG ,kõy|þì kBXüA ÿrÓì ÿBø Jõè þüAlW qA úƒÞ ïolñu òüA
koAlð óBìok êßzì òüA úƒ^pâA .lñßýì RoBËð Apð@ÿpãük kpÖ úƒÞ lupGpËñGô ûly ZoBg RoBËð
.lýñÞ ÿpýâ {ýK ó@ áBðpÇg IÚAõÎ qA lýðAõO|þì Quk ó@ ókpÞ ëõÓzì BG BìA
BüpâôpK

îPvýu {ùW àü kõy|þì ûlýìBð ûlðôpzýK ûlðõy|þðAõhPuA ÿqçLvükôpHýÖ úƒÞ ïolñu òüA BG þãèBu ôk òu úƒG ólýuo qA {ýK BüpâôpK úƒG çPHì óAoBíýG BìA lðõzýì pýK kApÖA ÿ úíø úƒ^ pâA
ok .lñÞ|þì êülHO äñu úGAo BùðA ô ûly Bø ÉBGo ô óôlðBO ,ú`ýøBì úƒG Iýu@ UÎBG úƒÞ QƒuA þñíüA .lñPvø úWAõì ,pãük Rçßzì ô þðAlðk þG ,þuBO ,áôp^ ô òý^ pýËð ,ÿpýK îDçÎ

.kõy|þì QÞpc þG kpÖ úøk lñ^ qA wK ,QƒuA Àhzì ïolñu òüA ïBð qA úƒÞ úðõãðBíø ,QÛýÛc ÿoBíýG þñÏü òu {üArÖAqA þyBð ÿBø ÿoBíýG BG BìA ,lñPvø ákõÞ ÿrÓì ÍBdèqA BùðA úƒ^pâA
|| | .lupýì ëBu 13 Bü 12 qA pOæBG úƒG Rolð úƒG Bùð@ píÎ .lññÞ|þì ïpð úXñK ô Quk þÚôpÎ ô þHéÚ ÿBø

òýìqpu ok wýè@ ïolñu úñýâpâóBvðA ïolñu
IüBXÎ
16
æBíPcA úƒÞ ïolñu òüA
Jõè ok ûBHPyA kpßéíÎ êýèlG
UÎBG ,kõy|þì kBXüA ÿpu wK
Ao BýyA óAoBíýG òüA kõzýì
úƒÞ ú`ðA qA pPß^õÞ Bü pO|åorG
kpÖ ,òüA pG ûôçÎ .lññýHG Qvø
xAõc ô ûlzð óBìq onâ úWõPì
pýSBO QdO ôA úvìæ ô þüAõñy

.kpýâ|þìoApÚ
ápdPì ûkpì ïolñu

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ólG ÿôo pG þPuõK RæçPgA qA ÿA ûlÎ ok BìA .kõy|þì ûlük þãðo ÉõÇg kApÖA IéÒA QuõK ok ÿBø ïAlðA Büô ûkpì lñÞ wc kpÖ kõy|þì UÎBG ,kõy|þì ûlýìBð koBOõÞ ïolñu úƒÞ ëçPgA òüA
òüA úƒÞ QƒuA òüA úPßð òüpO|îùì BìA .lðõy|þíð ûlükpãük kApÖAok úƒÞ kõy|þì QÖBü þÆõÇg kpÖ ApýìBð Aokõg kpÖ ô ûly kBXüA rÓì QcApW êýèlG IéÒA ïolñu òüA .QƒuA ûkAk Quk qA Ao }A þOBýc

.koAkþùGBzìÿõãèAB« HüpÛOkApÖAïBíOokÉõÇg .kõy pXñì ÿkAoApýÒ þzÞkõg úƒG QƒuA òßíì ô ûlük
|| úðBãýG úXùè ïolñu

kok úƒG QýuBvc ïlÎ pýSBO RBíéÞ ÿpýâ|êßy ûõdð pG ,ûly kBXüA lüly ópãýì Bü úPßu úXýPð ok úƒÞ okBð ïolñu òüA
úƒÞ QƒuA òüA QÛýÛc BìA .lýñßð xBvcA Ao kok râpø úƒÞ òüA ?úð ,lupýìpËñG þGõg ïolñu .lñüõâ|þì òhu úðBãýG úXùè úƒG lýñÞ oõ¿O kõy|þì UÎBG ô úPyAnâ
ok ïolñu òüA úƒG çPHì óBÞkõÞ ,koAõì IéÒA ok .lyBG áBðpÇg óBvðA ÿApG lðAõO|þì ÈüApy òüA
çPHì lüly RBcApW úƒG ,úPvßy óAõhPuA BG òPÖo ûAo Bü óBGq òPÖpâ qBâ ,lüly }oBg úXýPð çPGA qA wK úƒÞ kõG Bßüpì@oõzÞ ûldPì RæBüA ok êüôléÞ AoBu ,koAõì òüA òüpOlüly qA þßü
.Q×â|þì òhu þñý^ úXùè úƒG þüõâ úƒÞ lì@ }õø úƒG óBPuoBíýG ok þèBc ok ,lüly ópãýì àü úƒG
.lðõy|þì
|| .kõG úPÖpð òý^ úƒG râpø ôA
||
þyõìApÖ ïlÎ
RolƒÚ àƒü þƒâtƒüô òƒüA lƒüBƒƒy J@úƒG QýuBvc
QÛýÛc ok BìA .lupG pËñG þðBìpùÚpGA úƒƒƒÞ ïolƒƒƒñƒƒu òƒƒƒüA
aýø þyõìApÖ ïlÎ .Qvýð oõƒÆ òƒüA BüoBƒßƒýƒOoôA àƒýƒðsAõƒÞ@
«BíPc .lyBG ûlññÞ Yýâ lðAõPýì rƒýƒ^ UÎBƒG ,kõƒy|þƒì ûlƒýƒìBƒð
ëõíÏì Roõ¾ úƒG rÓì úƒÞ koAk þéýèk ÑAõðA úƒG kpÖ úƒÞ kõƒzƒýƒì
,àƒƒyA úƒƒƒé탃W qA ,J@
.Qvýð úðõâ ó@ .lyBG úPyAk QýƒuBƒvƒc
ûlük Rolð úƒG ïolñu òüA úƒ^ pâA þüBýðBPüpG óq àü ApýƒgA
òüA úƒG ÿkôlÏì kAlÏO BùñO ô kõy|þì úƒƒG óõƒOAk çƒzƒýƒì ïBƒñƒG
RBýDrW lñðAõO|þì BìA ,lðoB^k ïolñu Q×â þédì ÿBø úìBðqôo
úøkqôopø ÿAõøô J@ lñðBì QýíøA þG }pvK lðAõPýíð þPc úƒÞ
pâA Apüq kpýãG }õÒ@ok Ao
.lðoôBýG kBü úGAo úPynâ úƒG ôA lñÞ ÝpÎ }lðqpƒÖ
ûlñü@úP×øokúìAkA | oB^k áBðkok ÿBø }õW

17 .ly løAõg
õßuçG ÉõÇg

200 BG ÿA ûpÞpPgk þGAõg îø óApùO úéXì
ëBuôk þÆ kpì óAkpì BG úÇGAo úG úÞ ÿA ûpÞ pPgk #
BG ëBu 2 óBìq Rlì þÆ koAk ÿoBývG úÚçÎ
òüA ûlññÞ äñøBíø QÞpy úÞ ûkpÞ Épy BìA Ñõð ok úÞ QuA ûly úÇGAo koAô kpì 200
ÿBø oõzÞ óõñÞ BO.lñÞ þøApíø Ao ôA , p×u
úG Bßuõýè kôoô qA òíüô ókoA , wðõO , ÿkõÏu .kõy þì Jõvdì koõÞo kõg
þGõñW ûpÞ JõHdì þðõürüõéO úìBðpG àü| |
.lðA ûkpÞ QÏðBíì óBzüBøoõzÞ ApýgA þhüpì kApÖA ëõùXì ÿBø ûlðôpK ïBð úG
p×ð 300 BG óõñÞ BO úì ûBì 24 qA îðBg òüA kAk ÁB¿PgA þðAõW óq úGAo kõg úìBðpG ÑõÂõì
BG þvñW úÇGAo Rlì ÿô , QuA ûly pPvHíø ÿApG BÖp¾ úPynâ ëBu 2 þÆok kõy þì BÎkA úÞ
BO.QuA ûkpÞ ïçÎA úÛýÚk 20 Ao óAlñì úÚçÎ þüBñy@ oApÚ kpì 200 kôlc BG ÿkBì ÙAløA
òíüô ókoA , wðõO , ÿkõÏu ÿBøoõzÞ óõñÞ
ûkpÞ QÏðBíì óBzüBøoõzÞ úG Bßuõýè kôoô qA .QuA úPyAnâ
ÿApG úÞ QuA úP×â ÿô qBð xoBK }oArâ úG.lðA úG ,îüpýì óBø ïBð úG JAnWô óAõW îðBg òüA
koõÞo Qvßyô kõg QüoõìBì ókpÞ ïBíO çìBÞ ÿBñÏì onâkôq ô Ðüpu ÿBø þüBñy@
óBìq , QÎBu oArø 33 úG , óAkpì BG þvñW úÇGAo

.koAk qBýð
BG óõñÞ BO þðBPvùè óq òüA Bßuõýè Býð@

qA ÿA ûlÎ.QuA ûly ôo|úGôo ÿkBüq RAkBÛPðA Ao ÿrý^ BñEíÇì úìBðpG óBâlññÞlýèõO þðõürüõéO ÿBø ûlññýG ÝAnì úG óAlñ^ }A óAkpì BG þøBâ kpÞ Üül¿Oô ûkAk þOôB×Pì
>þðAôooBíýG<ô >úzcBÖ< AoôA , ÿô óBñÆõíø úìAkAokô lðkAlð ûõéWrýì@ÝApÒA Büô þãPgBu ÿBø úßHyok BùðA qA ÿoBývGô lìBýð }õg úÞ Ap^ ûly þì AlW ,oApÚ qôo óBíøok Quok
Ao Bßuõýè Býð@oBÞ pãük þgpG BìA . lðA ûlðAõg ûlùÎ qA }kõg lüBG îüpýì îðBg lðkôrÖA lñPyõðôA úG QHvð Aokõg lñO RApËð þÎBíPWA Ao óAoõPuo ÿBø úñürø lñPyAk l¿Ú Bø ó@
ûkpÞ pýv×O >ÿkpÖ ÿBø ÿkAq@< Jõ^oB^ ok ôA ÿApGô úPÖBü Ao ôA ÿpGoBÞ JBvc þgpG þPcô úPyAk l¿Ú lýupýíð pËñG úßð@ Büô lññÞ îývÛO
.lü@pG þ×ñì ÿBøkoõgqBG eýÂõO óq òüA úßýüBW BO lñPyõð rýì@ úñýÞ RApËð Büô úPhüo ôA ÿBK úG ØéPhì ÿBø úülø lñyBG
.lðA pPgk Quk ok óAkpì BG úÇGAo koõÞo
úG þvñW qôBXO ok oAk koõÞo oõzÞ 10 .ly ókAk JAõW úG pürâBð óAõW .lññÞ ôA Zpg þèõK
þðBPvùè îðBg kpì 30 kôlc BG úÞ ïkpÞ ûoByA òì Qyõð ôA 1 kôlc þÓéHì lñÞ þì BÎkA îüpýì
óApPgkô óBðq ok kõg þ¿hy úd×¾ ok Bßuõýè Býð@ úìBðpG óBâ ûlññÞ úýùO þèô îPyAk þüBñy@ oApÚ êìBy úÞ úülø >oæk 92‚000< óô óõýéýì
Bø |úðBuo ok þPvýè ,ÿkçýì úPynâ ëBu úDAoA kõg qA þOBÎçÆA ïBíO QcBÚô BG áõG|wýÖ ØýÏ úìBðpG QýGAnW ÿApG îÚo òüA lñP×â úG ûly ØéPhì êüBuô Büô xBHè , RApøAõW
úWõO êGBÚ QupùÖ òüAok ú`ðA ,ly pzPñì qA Aokõg p×u ô koAk òu ëBu 21 úP×â ô ûkpÞ oõÃc úìBðpGok òì qA {ýK úÞ þ¿hy .QuA
ÿBø|ûko ok úPÖBü|úÏuõO ÿBø oõzÞ kõWô ,QuA úÇGAo kpì 284 BG óõñÞ BO ô ûkpÞ qBÒ@ õyoô .QuA ûkoô@ Quk
,lDõu ,Bßüpì@ oõzÞ .QuA ëôlW òüA ÿæBG kõg þðBÇýy QüoõìBì ïBíOA ÿApG ô ûkpÞ oApÚpG .kõG ûly Bñy@ p×ð 119 BO 117 kôlc BG QyAk ÿkBì êüæk úG QHvð îðBg òüA A«pøBÊ
úéíW qA óBíè@oõzÞ ô óBPvéãðA ,AkBðBÞ ,úvðApÖ óq Bßuõýè Býð@koAk qBýð óBìq QÎBu oArø 33 úG Bü@ úÞ lðlýupK òì qA BùðA òüA pGBñG ÿô lüõâ þìô QuA áo oBývGkõg úðBüApâ
qôBXOpK oõzÞ 10 ôrW úÞ lñPvø þüBøoõzÞ ÿBø koõÞo oAkoõÞo koAk l¿Ú úÞ þðBPvùè lññÞ þüBíñâorG ô ÝApÒA Ao îÚo òüA lñðAõO|þì úÞ Ap^ lðBíG þðæõÆ Rlì þvÞ BG lðAõO|þíð
Qðõzg pHg úßHy }oArâ úG lðA|ûly úPgBñy kõy p×ð oArø 100 BG þvñW úÇGAo ÜüpÆ qA wñýâ RBÚçì Ao ôA úÞ þ¿hy ïkpÞ ëõHÚ îø òìô ôA ÿkBì ÿBøBÂBÛO ûlùÎqA lñðAõPýíð óAkpì
qA RApÞ úG îø oBñÞok Ao Bø|ûsAô òüA óBðq úýéÎ þìçuA ÿBø oõzÞ ïqBÎ áõßzì þìAlÚAok , .kõG ûly JBhPðA óBâlñvüõð ÈuõO rýð ïkpÞ ÕApuô ûkq wK Ao BùðA ôA òüA pGBñG ,lñü@pG
BG ô ïlì@ ûõPu úG rýãðA úñýÞ RApËð óAoArø qA òì
.lüA|ûlýñy Bø |úðBuo .QuA ûly ÝApÎ koAô p¿ì qA wKô ûly ûpÞ óA ÿô þO þðõürüõéO ûBãPvüA kõWô òüA .kôo|þì ÿpãük Àhy
Bø|úðBuookBøoBG,óBðqúýéÎQðõzgûoBGok | Qvhð þßèBíèA ÿoõð úÞ kõy þì úP×â ,lýñÞoõ¿O lýðAõPýì óBOkõg úÞ úðõãðBíø |
òüA qA RôB×Pì ÿBø pHg ô ûly pzPñì þHèBÇì QuA ûkAk Ao Bßuõýè úG kôoô ûqBWA ÝApÎ püqô Q×â ô kAk iuBK óq òüA RBìBùOA úG þGõñW úðApãükBì ÙAløA BG îüpýì óBø þüBñy@ ÿBøoApÚ 18

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

59 BO 16 óq 5 pø qA p×ð 1 .lðõzýì úWAõì þvñW l¾ok 58 ó@ úG þùPñì ëBu 10 ok þvñW îDApW þvñW ÿBø|Qðõzg püBu ô qôBXO koõì 65000 ÐGBñìpãükô Bø|ÿoArâpHg þWôpg ÿôo ,ûqõc
úGpXO Ao þvñW ÿBø|Qðõzg qA Ñõð lñ^ úèBu .QuA úPyAk lyo òüA Ñõýy .QuA ûly }oArâ oõzÞ òüAok lðoAk óBíâ ïkpìpPzýG .QuA úPÖpâoApÚ ÿpHg
óAõñÎ|úG óBíè@ oõzÞ óBíè@ oõzÞ .QuA ûkpÞ lñø qôBXO QhPüBK< úGAo þGõñW ÿBÛüpÖ@ ,ïpW lñðBì ÿkoAõì úG BÖp¾ ,óBðq úýéÎ Qðõzg
BG þüBKôoA ô úPÖBü |úÏuõO ÿBø oõzÞ qA þßü þXñupËð ÜHÆ .QuA ûkpÞ oõùzì >óBùW kôldì ó@ úýHy Bü >ókq|àPÞ<þßürýÖ koõgpG
6507394 ,ûly }oArâ ÿBøqôBXO êÞ kAlÏO lyo úG ôo oBì@ BG úÞ QuA ÿoõzÞ lñø àü ,þOBÛýÛdO úvuõì àü ÈuõO ûly ïBXðA òüA qA {ýG Ao óBðq úýéÎ Qðõzg úñìAk BìA kõzýì
ok þvñW qôBXO .Quôo|úGôo þvñW qôBXO ïçÎA ÿp×ð 3000 ÿoBì@úÏìBWok óq úuqAp×ð úðõâ oBù^ ok óBðq úýéÎ Qðõzg .lñðAlýì
.QuAoAk Ao þvñW qôBXO îzy úHOo ,koõì óBðq úýéÎ îDApW òüpO| YüAo qA þßü lñø oApÚ qôBXO koõì úPynâ ëBu |ok úÞ lðkõG ûkpÞ ,þvñW ô ÿkB¿PÚA ,þðAôo ,þßürýÖ Qðõzg
ûqBWA óBýðBGpÚ úG þðBíè@ ÿBø|àýèõOBÞ | þéì îDApW ÜGAõupPÖk ÜHÆ .kõy þì Jõvdì
.lññÞ Ùp¿ì ÿoAkoBGl ÿBø|ÁpÚ lðA|ûkAk ok þvñW qôBXO koõì 24923 ,2012 ëBu |ok .lñPÖpâ .QuA ÿqBuAlW êGBÚ
lølýì óBzð úvðApÖ Qèôk ÿBø þuopG úvðApÖ úÞ lðoôBG òüApG óBuBñyoBÞ BìA ly }oArâ lñø ok þGõñW ÿBÛüpÖ@ óAkpì l¾ok 25 qA {ýG pø úÞ ûly kBXüA ÿôo ó@qA ÿqBuAlW òüA |
jo oõzÞ òüAok qôBXO oArø 75000 úðæBu úÞ þvñW ÿBø|Qðõzg ûlzð }oArâ koAõì kAlÏO ÈuõO ûly pzPñì þXñupËð ëAõu úG iuBK Ao óBðq úýéÎ ûly|ëBíÎA ÿBø|Qðõzg qA àü
|ÑçÆA Apð@ óBýðBGpÚ l¾ok 10 ÈÛÖ úÞ løk þì lýüCBO AoqôBXO ïBXðA ,ÿpPÞk RBÛýÛdO ÿAoõy .kpG ïBð ,Bø|óAõñÎ òüA qA þßü püq óAõPýì
kAlÏO BG úvðApÖ .lññßýì QüBßy ó@qAô þðBuo .QuBø|Ùpc òüA qA {ýG oBývG qA {ýG úG úÞ lðA|úP×â Bø ó@qA þíýð úÞ lðkpÞ koõgpG ïBvÚA ô ÑAõðA êìBy þßürýÖ Qðõzg
ok koõì 3771850 ûly }oArâ ÿBøqôBXO êÞ ÿõu qA koõì 24470 ,kAlÏO òüA qA | BùðAp×ðoBù^qAp×ð úu .lðA|ûkpÞqôBXO óq àü Ñõð ó@úG þðAôo Qðõzg .QuA óBðq BG þßürýÖ
püBu ô Bø|úüBvíø ,óBãPvG ,òülèAô ,ûkAõðBg ç« HÚ óBy|þðAõWõð óAoôk ok úÞ lðkpÞ lýüCBO oArGA qA ûkB×PuA BG úÞ kõy þì úP×â Qðõzg
.koAk oApÚ óBùW îP×ø óBßì 98 úÞ QuA òüA pãðBýG úÞ ûkAk jo Bñy@ kApÖA BGAo BùðA ô úPÖpâ úðBzð Ao óBðq úýcôo ,ïçÞ
AkBðBÞ| ÈuõO ûly }oArâ ÿBøqôBXO koAõì l¾ok .lðA|úPÖpâ oApÚ úéíc koõì
koô@pG òüpg@ .QuA ûly ïBXðA Bñy@ óAkpì lDõu| .lñÞ þì oB^k óõâBðõâ ÅoAõÎ
oôBñùK oõzÞ òüAok qôBXO koõì 2516918 koõì àü úÛýÚk 22 pø ok úÞ løk þì óBzð ô þèBì RolÚoArGA BG îø ÿkB¿PÚA Qðõzg |
koAõì êÞ l¾ok 6 ÈÛÖ úÞ QuA ûly }oArâ }oArâ qôBXO ÑõÚô óArýì òüpPzýG lDõu ûõýy úÞ kõy þì ëBíÎA þüBøoõzÞ ok pPzýG
{ýG ,Bø|}oArâ ÜHÆ .kõy þì JõvdìqôBXO .kõy þì }oArâ lñø ok lülW qôBXO óBùW ok BøoBì@ òüpOæBG qA þßü ô BKôoA ok ûly ïBíO òýG ok .koAk ZAôo þPñu þâlðq qA þ¾Bg
þvñW úéíc úGpXO óq úu pø qA óq àü qA óBPvéãðA| | oBù^ qA p×ð àü .QuA ûkAk ÁB¿PgA kõg úGAo Qðõzg ,óBðq úýéÎ ûly|ëBíÎA ÿBø|Qðõzg
úG þvñW ÿBø|Qðõzg l¾ok 6 ÈÛÖ ô úPyAk ëBu| BO.kõy þì qôBXO þðBGpÚ lDõu ok óq ,Qðõzg Ñõð òüA .koAk ÿA|ûtüô QýíøA þvñW
úvuõì ÑçÆA ÜHÆ .lðA|ûly }oArâ wýéK úPÖBü|úÏuõO ÿBø oõzÞ qA þßü óBPvéãðA Bø|Qðõzg kAlÏO òüpPzýG lDõu wýéK ,2010 óBðq QüBÂo óôlG ô rýì@pùÚ ûkB×PuA úG pPzýG
óq 17 pø qA óq àü ,BýHíéÞ {ýPüpG QèAlÎ qôBXOô þvñW ÿBø|Qðõzg ëBc òüA BG,QuA oArø 100 ok koõì 63 ;kõG ûlðBuo QHS úGAo .kõzýì úP×â þvñW ÉBHOoA kBXüA ok
62 ,lðpýãýì oApÚ qôBXO koõì ,oõzÞ òüAok RoAqô 2013 úüõðAsok .QuA lyo úGôo ó@ok okqôBXO óArýì úHOo òýìõuoõzÞ òüA .òÞBu pâA ûtüô|úG Qðõzg Ñõð òüA qA þyBð ÿBø|Iýu@
þßürýÖ Roõ¾ úG qôBXO óBýðBGpÚ l¾ok òüA þégAk ûoAkA ô þéì oBì@ pPÖk ,ÿpPvâkAk píÎ óBüBK BO þPc ,kpýâ Roõ¾ òýüBK òýñu ok
ô îPyô Jp koõì l¾ok 9 ,lññýG þì Iýu@ þíuo ô ápPzì ÿoBì@ òPèõG òýèôA ,oõzÞ .QuAoAk Ao Býðk
úG þøBãð< ïBð BGAo þvñW ÿBø|Qðõzg ûoBGok þvñW Qðõzg koõì 15700 ,2009 ëBu| ok QuA ûløBzì êGBÚ îø
.lðpýãýìoApÚ ÿlW Iýu@ pzPñì >rèô ô óBPvéãðA ok þvñW Qðõzg Ao ÿl¾ok 8 þzüArÖA úÞ ly }oArâ lDõu ok Bø |úðBuo ok þPvýè ,ÿkçýì úPynâ ëBu |
Bßðçüpu | 5940ô løk þì óBzð 2008 ëBu |BG úvüBÛì ok qôBXO ok oAkkoõÞo oõzÞ 10 úÞ ly pzPñì
.lðkpÞ ÿBøqôBXO êìBy< ûkõG þvñWqôBXO BùðA koõì òüAok ú`ðA ,kõG ûkAk ÿBW kõg ok Ao þvñW
Qðõzg ûoBGok ldPì êéì óBìqBu }oArâ óq oArø 85 kôlc ,}oArâ òüA xBuApG RByoArâ qA koõì 7590 êìBÎ úÞ >ïBÎ çC ì ok ÿBø oõzÞ kõWô ,QuA úWõO êGBÚ QupùÖ
óAkpì qA l¾ok 14/5 úÞ løk þì óBzð .lðpýãýì oApÚ qôBXO koõì ÈuõPì oõÆ|úG úðæBu úÞ ly }oArâ ,2009 êüoô@ ok .QuA ûkõG .QuA ëôlW òüA ÿæBG ÿBø|ûko ok úPÖBü|úÏuõO
êíÎ IßOpì óBy|þâlðq ëõÆ ok þüBßðçüpu ÿBø|Qðõzg BG úðæBu rýð óq oArø 400 qA {ýG óBPvéãðA ,AkBðBÞ ,úvðApÖ ,lDõu ,Bßüpì@oõzÞ
l¾ok 4/9 úPynâ ëBu| ok .lðõy |þì qôBXO úÞ lñPvø þüBøoõzÞ úéíW qA óBíè@ oõzÞ ô
l¾ok 2/7 ,óBýì òüA qA .lðly qôBXO IßOpì
.lðA|ûkpÞqôBXO óBðq úG þÚBGôpãük kpì àü úG !lðA|ûly úPgBñy qôBXOpK oõzÞ 10 ôrW
QÞpy þøôpâ qôBXO ok rýð Bø ó@ l¾ok 1/6 BßüpìA RæBüA |

.lðA|úPyAk ÿpýâ ÿ úíø Qvhð ïBÛì BßüpìA RæBüA
qA lÏG BùðA 96/5 ,óBâlññÞqôBXO kAlÏO qA | pPÖk }oArâ pGApG .koAk óBùW ok Ao qôBXO
64/9 .lðõzýíð óBíýzK Bü óApãð ïpW JBßOoA l¾ok 99 ,BßüpìA RæBüA þDBÃÚ ÿBøoBì@
òüA IßOpì oBG|àü qA {ýG óAqôBXPì l¾ok óBýì qA ô lñøk |þì êýßzO Bøkpì Ao óAqôBXPì
4 qA {ýG úG BùðA l¾ok 11/1 ô lðA |ûly êíÎ .lñPvø kpì l¾ok 9ô óBðq l¾ok 91 ,óBýðBGpÚ
Bøkoô@pG þKõýOA .lðA|ûkpÞ qôBXO óq Bü pPgk àü ,óBðq úýéÎ Qðõzg þéì rÞpì þuopG ÜHÆ
àü ,þüBßüpì@kpì 33qAp×ð àüô óq 6qAp×ð
QuA þÞBc |þâlðq ok Ao êìBÞ qôBXO Bü qôBXO úG ïAlÚA koõì
||
.lðA |ûkpÞ úGpXO óBy
þKõýOA ô þðAõWõð òu ok óBðq ïoBù^ àü qA {ýG
úýéÎ Qðõzg ÿBø|jpð òüpOæBG qA þßü ,þãèBu 14 qA lÏG úÞ lðA|ûkpÞ ïçÎA þðAõW êDAôA
}oArâ àü ÜHÆ.QuAoAk óBùW ok Ao óBðq oApÚ êìBÞ qôBXO Bü qôBXO Qýð úG úéíc koõì
ok þüBýKõOA óBðq l¾ok 60 kôlc ,êéì óBìqBu BùðA l¾ok 16 ÈÛÖ ,ÿ úíø òüA qA .lðA|úPÖpâ
qôBXO .lðA|úPÖpâoApÚ þvñW Qðõzg xpPuk RæBüA ok þñéÎ ÿBøqôBXO .lðA|ûly }oArâ
úG oõzÞ òüA .QuA þKõýOA ok ÿlW þéßzì úG qôBXO koAõì pPzýG ô Qvýð YüAo BßüpìA
ûly ïBðlG {üBGo ÜüpÆ qA óBðq BG ZAôkqA úÇuAô
òüA ,þKõýOA ÜÆBñì qA ÿkBüq kAlÏO ok .QuA .kõzýì ïBXðA þðBùñK Roõ¾
{ðBPuôk BG ûApíø ,kpì àü úÞ QuA YüAo ÿpìA þGõñW ÿBÛüpÖ@
IuA qA ûkB×PuA BG «BÃÏG Ao þðq Bü pPgk
ÑõÚô ÿBøoBì@ òüpPzýG qA þßü oõzÞ òüA
.lðkqk|þì kôlc 2012 ëBu| ok.koAk Býðk ok Ao qôBXO

19

óApùO úéXì

óBzðAlðqpÖ úÞÿkpì ÿBø þPüpHéu
lðkpÞåorG þüBùñO úG Ao

pvK IcB¾ 2005 ëBuok YýÞ xæõßýð .QuA ûkpÞ Ñôpy îø Ao ÿpãüqBGoBÞô QuA òývüqõì úGBzì ÿ úðõíð BìA ,lññÞþì åorG þüBùñO úG Ao kõg óAlðqpÖ úÞlñPvø ÿkBüq óAokBì #
.ly ÿpãük þøBâô ûkõHð òßíì pýÒ pìA òüA ,ëBc òüA BG .kpÞAlýK óAõO þì óAkpì óBýì ok pPíÞAo ó@
|| .lðpýâþì ûlùÎ úG ëBíÞô ïBíO Ao óBy óAlðqpÖ ókpÞåorG QýèõEvì úÞlñPvø þðAkpì îø
óBzüBø ú`G lñPÖpâ îýí¿O þ×éPhì þÇüApy ok úÞ îüqAkpK þì ÿ kpì ÿBø þPüpHéu úG úìAkA ok
xBÞõè ZoõW -4
ÜèBg ,xBÞõè ZoõW .lññÞ åorG þüBùñO úG Ao
äñW< ÿBø îéýÖ úÎõíXì
óõvýð ïBýè -1
>óBâoBPu ,óõukoB`üo ByBOBð ,{ýK ëBu ûk
,)|The Star Wars|( QvýK ok þßuA ïBãñø ,óõvýð ïBýè pvíø
Ao kõg ÿ ûlðAõg lðqpÖ úu .lük úGp pu ÿ úýcBð qA ô kpÞ ÉõÛu
åorG þüBùñO úG Bø ëBu BO ô QÖo Býðk qA lÏG qôo lñ^ óõukoB`üo
ô xBÞõè ZoõW .kpÞ ,}A úèBu 13ô úèBu 12 pvKôk BG óõvýð
óBypPgk ,{ÛGBu pvíø ÿkBüq Rlì .lðBì BùñO ,êßüBì ô êýðk
óBy ÝçÆqA êHÚ Ao AlðBì@ lñPvðAõO óõvýð ÿ ûkAõðBg BO lýzÞ ëõÆ
pPgk BølÏG xBÞõè .lðBì }olK {ýK AlðBì@ ,ÝçÆ qA lÏG BìA ,lðkõG úPÖpünK þâlðAõg lðqpÖ úG QüBùð ok BìA lñüBýG oBñÞ ÿksApO òüA BG
xBÞõè ÿBø ûlðAõglðqpÖ ÿ úíø .QÖpünK þâlðAõg lðqpÖ úG Ao ,QW ,}pvK ô þPýÞ ,}pãük ïBýè .lñüBýGpG ó@ wK qA lðly ÜÖõì
ok ,QüBùð ok Bø ëBu qA lÏG xBÞõè ZoõW .lñPyAk >óBâoBPu äñW< ÿBø îéýÖ ok þøBOõÞ oõÃc ô kpÞ {ðAlðqpÖ ØÚô Ao }A þâlðq óõvýð
îüok ÿqBu òzýíýðA þðBLíÞ wýDo ,òvGBø ÿkõéì ,ôA pvíø .kpÞ ZAôkqA pãük oBG 2013 ëBu
QÞpy êÞ wýDo oõÇñýíø ô wÞoô .kpßð ZAôkqA râpø pãük
,Zôq òüA .QuA êüo@ ÿoAnâ úüBìpu
.lðly pPgk àü IcB¾ kõg óBðqApG xpýK -2
ïBð úG ÿA úzýKpñø BG óBðqApG xpýK
õñý^BK ë@-5 ôk Zôq òüAô kpÞ ZAôkqA wüpø AolðBvÞ
BìA ,koAk lðqpÖ úu ú^pâ õñý^BK ë@ ,lñPÖpünK þâlðAõg lðqpÖ úG Ao ákõÞ
ûkpßð ZAôkqA þíuo oõÆ úG ëBc úG BO ëBu 9 úÞ RõèoBy ïBð úG ÿpPgk þßü
ok ,þèõW ,ôA pPgk òüpO åorG .QuA 8 úÞ wüpÞ ïBð úG ÿpvK ÿpãükô QyAk
ë@ ,2001 ëBu ok ô lì@ Býðk úG 1989 ëBu kõg Zôq òüA ,lÏG ëBu úu .kõG úèBu
ÿk þèoõG ïBð úG ÿA úzýKpñø qA õñý^BK BølÏG .lðly óBy ïBð úG pvK àü IcB¾
ÿBø ïBð úG þüõéÚôk úHcB¾ ,õéXð@ .kBPÖA óBðqApG ÿ ûkAõðBg ÿApG þhéO ÝB×OA
ÿk ô õñý^BK ë@ .ly óõPð@ ô BüõýèôA qA óBÆpu pSA pG ,óBðqApG pvíø ,AolðBvÞ
AlW pãülßü qA ëBu lñ^ qA lÏG õéXð@ Ao {ðAlðqpÖ óBðqApG ,óBìq ó@ qA .QÖo Býðk
þPupKpu lñPÖpâ îýí¿O BìA ,lðly ëBu ok ,úßñüA BO .kpÞ åorG þüBùñO úG
Ao þðBvßü óBìq Rlì óõPð@ô BüõýèôA êýèk òýíø úG ,lðpýãG ûlùÎ úG ápPzì oõÆ úG Ao óBy óAlðqpÖ pãülßü BG 2001 ëBuok Bø ó@ô ly Bñy@QýíuA þy þéýÞ ïBð úG ÿoBãð úìBðqôo BG óBðqApG ,1994
ÿoõÆ Ao kõg ÿoBÞ RBÎBu QuA ûkpÞ þÏu úzýíøõñý^BK ë@.lññÞ þì ÿpLu kõgokBìôolK BG .lðly wüoBK ô òéük ïBð úG lðqpÖ ôk IcB¾ Zôq òüA .lðkpÞ ZAôkqA

Rlì lðAõPG úG úÞ lñÞ îýËñO YýÞxæõßýð -3
{ðAlðqpÖ BG Ao ÿpPzýG óBìq ëBu ok ,YýÞ xæõßýð pvK ,óõPuô
BG þíuo oõÆ úG YýÞ .lì@ Býðk úG 1990
.lðAonãG úÇGAo ô kõG ûkpßð ZAôkqA }lðqpÖ okBì
ëoBÖ òýèBÞ-6 .lýuo óBüBK úG kôq þéýg Bø ó@ ÿ
,koAk pvK ôk ëoBÖ òýèBÞ QðBÃc Üc òPÖpâ ÿApG YýÞ xæõßýð
ô koAk ëBu 16 úÞ ríýW þßü óõPuô okBì ÿApG ly oõHXì ,}lðqpÖ
.QuA úèBu 10 úÞ ÿpñø ÿpãük .kphG kôõýèBø ÿ úédì ok úðBg àü
îýÞ ïBð úG þèlì ,ríýW okBì ,koAk òu ëBu 28 æBc úÞ óõPuô
ëoBÖ ÿ úÇGAo úÞ QuAõýðkoõG
20

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

Individual, Couples & Family Psychotherapy løAõg îøApÖ }pvK ÿApG þGõg þâlðq úÞ kõG úP×â òýèBÞ ,ëBc òüA BG .koôBýð ïAôk óAlñ^ôA BG
þðBPvùè pãüqBG àü ÿpñøokBì .ly ÿpñø þñÏü }pãük pvK IcB¾ ëoBÖ ,2009 ëBuok .kpÞ
Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk
oôBzì ô xBñzðAôo .lýuo óBüBK úG kôq þéýg îø ôA BG ëoBÖ ÿ úÇGAo úPHèA úÞ QuA
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |19 BG rPüôApÞþñè -7
(LIC.#PSY 13673)
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì ,rƒƒƒPƒüôApƒƒƒÞ þƒƒƒñƒƒè
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì qA lÏG ,oõùzì òývüqõì
,}pƒvƒíƒø qA þƒƒüAlƒƒW
RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW úƒG Ao ,þƒüôq ,}pƒPƒgk
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG þâlðq .kpÞ åorG þüBùñO
BƒG rƒƒPƒüôApƒƒÞ ápƒƒPƒzƒì
(310)441-9550 BùñO ,QðõG Arýè ,}pvíø
.lýìBXðA ëõÆ úG ëBu úu
1314 Westwood Blvd., #206 {ÛGBu pvíø ô rPüôApÞ
Los Angeles, CA. 90024 Ao óBypPgk QðBÃc Üc
,lñPyAk ápPzì oõÆ úƒG
BðpŸG ZpüA pPÞk úèBu 11 þüôq þƒPÚô BƒìA
àyrLðAlðk Ao }olK BG þâlðq ,ly
þüôq okBì ô olK .QuA ûly êülHO ÙôpÏì ëlì ô úzýKpñø àü úG æBc rPüôApÞ þüôq .kpÞ JBhPðA
Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | .lññÞ þì AlýK oõÃc pãülßü BG Bø îuApì ok ûBãùâ
ôlèBðôo õðBýPvüpÞ-8
ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ ÿ úÇuAô úG ôlèBðôo pvK òýèôA .koAk ÿkBüq óAlðqpÖ ,ëBHOõÖ ÿBýðk oAlÖpÆpK ô oõùzì ÿ ûoBPu
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì ëBuok ,ÿA ûoBWA îco
îøôA .ly lèõPì 2010
lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì ok .QuA }olK îuA
ôlƒèBƒðôo ,2017 ëBƒu
óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ ïBð úG þüõéÚôk IcB¾
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA .ly õEPì ô AõƒüA ÿBƒø
Ao kõg ôlèBƒðôo æBƒc
(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 BƒƒƒG ZAôkqA ÿ ûkBƒƒƒì@
qõãüokôo BƒñƒýƒWoõƒW
ôAqA þâqBO úÞ lñÞ þì
úG pPgk àü IƒcBƒ¾
ûly BñýOoBƒì BƒðæA ïBƒð

.QuA

xAlüo òìoõð -9
>ápdPì óBâkpì< oAlÖpÆpK ëBüpu ÿ ûoBPu ,xAlüo òìoõð
wãñýì.lñÞþìåorGþüBùñOúGúÞQuABøëBuAowãñýì}pvK)|The Walking Dead|(
ô xAlüo .QuA òvñPvüpÞ Bñéø ïBð úG þèlìpKõu BG xAlüo ÿ úèBu YñK A« kôlc ÿ úÇGAo ê¾Bc

ûly AlW îø qA òvñPvüpÞ
Ao óBypvK QðBÃc BìA ,lðA
.lðoAk ûlùÎpG ápPzì oõÆ úG
pPzýG wãñýì ,ëBc òüA BƒG
ok }olK BG Ao }A þƒâlƒðq
.QuA ûlðAonâ wéXð@ wè
ëBu 20 æBc xAlüo pƒvƒK
òìoõð ,êHÚ ëBu lñ^ .koAk
,pƒâôpƒÞ óBƒüAk BƒƒG xAlƒƒüo
koAô ,ÙôpƒÏì ÿ úƒzýKpƒñƒø
ëBu ok Bø ó@ ô ly úƒÇƒGAo
pƒPƒgk àƒü IƒcBƒ¾ 2018

.lðly

21

óApùO úéXì

”þðõW þðõW“ ïõHè@BG ”þðBvcA òìõø“
lðAõg þì ëkqA

ïBð úG| þìõHè@|2017 ëBu ok þPÚô
kôq þéýg ,ly pzPñì >þðõƒW þƒðõƒW<
ïBð óBùâBð ô lýuo úíø }õâ úG ó@ÿAl¾
ïBð òüA .kBPÖA Bø óBGq pu pG ó@ ûlñðAõg
BG oBG òýèôA ÿApG úÞ kõG ”þðBƒvc|A òìõø“
okô óBùWpuApuok >þðõW þðõW< ïõHè@

.ly fpÇì óBýðApüA òýG

þéýg úÞ òìõø ÿAl¾ RBý¾õ¿gqA þßü
ÿA ûtüô òýñÆ úÞ QuA òüA Qvzð Bø IéÚpG kôq
ókõG þðApüA áBK xBvcA ó@ ok úÞ þñýñÆ .koAk
AlPGA ok BO ly IHu Zõì òýíø ô lðq|þì Zõì

”lDBÚ ûpùy“ ô ”ûkAq BÂo lýXì“ úðApO pHPÏì QÞpy óõñÞA îø ô õülüô xoBK QÞpy
ÿAl¾ BO lðpýãG îýí¿O ô ûkpÞ xBvƒcA Ao ó@
ô kõG lñì úÚçÎ þâlñðAõg úG þâ ú`GqA ”þðBvcA
úÞ rýð ÿôolK .lðAõg þì xoAlìô Bø òzWok .lðBupG úíø }õâ úG Ao òìõø xBvcApK
äñø@ lñ^ úðApO QÞpy úÞ kõG BñHì òýíøpG
| |.kõGþÛýuõìôpñøêøAôQyAkþGõgÿAl¾ ok >þðõW þðõW< ïõHè@ ïBð úG Ao òìõø ÿBHƒüq
þéýg Ao òãüô ÿAl¾ þƒðAõƒW ok òƒìõƒø
úG ÿkBüq úÚçÎ þOlì qA wK þèô QyAk Quôk .kõíð {hK óBùW puApu
õãèA ÙoBÎ “ ôA úP×â úG ô kpÞ AlýK ÙoBÎ ÿAl¾ ôqBvãñø@ápPzìoBÞê¾BcBøäñø@ òüA
”ûkAq BÂo lýXì“ ïBð úG xBvcA BG ô úGpXOBG pÎBy
.”QuôA úÞ þuBvcA Zõì úG úWõO BG úÞ kõG ”lDBÚ ûpùy“ ô
qA þƒ×éPhì ÿBƒø QƒÞpƒƒy BƒƒƒG òƒƒƒìõƒƒƒø ô ûkôpu Ao Bùð@oBÏyA kõG|úPuBgpG òìõø ÿAl¾qA
ïõHè@ BG õülüô xoBK QÞpy ,õéK@ QÞpzùéíW qA þßü kõƒg úÞ ûkAqBÂo lýXì îýËñO BG ïõHƒè@
ÿk þu òülñ^ úðApO QÞpy ô| ”oApÚ“ô”Bì ú¿Ú“ óAlñíÚçÎ Quk ok QuA óApüA êgAk ÿBø ûlñðAõg

|.QuA ûkAk úDAoA àüqõì oAqBG úG .QÖpâ oApÚ þÛýuõì
òƒìõƒø ÿBƒøõülƒüô lƒñðAõƒPýì óAlƒñƒíƒÚçƒÎ òìõø“ ÿpñø îuA BG ”þƒðBƒvƒcA lƒíƒdƒì“ 22
, )óõGríø( ÿBø îuA úG JõOõü ok Ao þðBvƒcA
...ô )þøBzðBìpÞoBü( ,)úéèBzðA( ,)óõGpùƒìBƒð(

.lñüBíð úÃcçì

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

23

óApùO úéXì

ZAôkqA JAnW ô lülW þñýG ÐèBÆ

!lýñßð Bü lýñßG ZAôkqA þøBì ú^ òülèõPì BG

ÿlW Ao ó@A« lGAô |ç« ¾A wK ,koAk eüp×Oô þìpâpu ÿ|úHñW B« Öp¾ ûlì@BXñüAok úÞþHèBÇì :úWõO # ëôA {hG|
.þvÞBG lüõzð krìBð wßÎpG Bü lýðrð îø úG Ao óBO|ÿkrìBð IéÇì òüApÆBg úG ûkpÞBð ÿAlgô lüpýãð

.lüBýG ú^ òülèõPì úÞ lüõâ|þì Bì úGpüqoAkõíð ,Ig
,}õørýO )ÈuõPì ( :kAkpg BG QzùHükoA :wßÎpG ô lðqBu|þì îø BG þüBø|ûBì
.lñPvýð oBâqBu îø BG óAlñ^ ô ôBßXñÞ
ûkAõðBg ) Jõg oBývG ( :pýO BG QzùHükoA Bø|ûBìpüBu BG òükoôpÖ lðõýK
.oAõPuA ô îßdì ÿlðõýK ,ïpãðõg ,Quôk ,QHTì ÿoBâqBu )Jõg( :òükoôpÖ BG òükoôpÖ
ÜyBÎ ) Jõg oBývG ( :kAkpì BG QzùHükoA .pãülßü QHTì RB×¾ úG þøBâ@ô þñýG ÐÚAô
qA õéíì ÿlðõýK ,oAkBÖô ,QÚAl¾ BG ,úzýK ÿlñvKkõg )ÈuõPì( :QzùHükoA BG òükoôpÖ
.{ìAo@ óBy|ápPzì ÿBø|þâtüô qA QýíÞBc úG êýì ô
,kpíðAõW ) Jõg ( :oõüpùy BG QzùHükoA .lyBG|þì
.êßzì óôlG ô oBÞklì ,RôBhuBG þG ,}õWô IñW pK )lG( :kAkpg BG òükoôpÖ
ëAlPÎA êøA ) ÈuõPì ( :pùì BG QzùHükoA .{Þpu ô IéÆ ÑõñO ,oApÚ
.kõvc þíÞ ô kpvðõg þOpyBÏì ûlüA ,Apâ óôpG )ÈuõPì ( :pýO BG òükoôpÖ
,Apâ|óBìo@ ) Jõg ( :óBG@ BG QzùHükoA .koAk kõWô êßzì óBßìA ,Qvýè@
.oBâqBuBð ô oAlPÚA ô úGmBW BG ûApíø ,qAôpKlñéG løAõg þÛÖõì lðõýK )Jõg( :kAkpì BG òükoôpÖ
,AôpK þG ,oõvW ) ÈuõPì ( :om@BG QzùHükoA .koAk kõWô þãñøBíø óõ^ kõG
.îøB×O óôlG ô ÿkAq@ úG lñìqBýð ô Qypu áBK þßü )lG ( :oõüpùy BG òükoôpÖ
qAo ,RBHS BG ) JõgoBývG ( :ÿk BG QzùHükoA .IéÆ ûBW ô oõvW ÿpãük Quôk óBvðA
.BWpGBK ô îßdPvì ÿlðõýK ,oAk|úãð Ø¿ñì ÿkApÖA )JõgoBývG ( :pùì BG òükoôpÖ
ûAõhükAq@,ôBßXñÞ ) lG ( :òíùG BG QzùHükoA .kpì ô óq ÝõÛc ÿôBvO úG lÛPÏì ô
.pãülßü qA RôB×Pì ûlüA ô ApãðBìo@ô ,pâ úÇéu ,ûAõg ÿkAq@ )lG ( :óBG@ BG òükoôpÖ
oAkõO þ¾BhyA ) Jõg ( :lñ×uA BG QzùHükoA .Apâ óôok ô þüBùñO óBøAõg
.lðoAk Ao ÿoBâqBu þüBðAõO ô ÉBPdì oBývG ô ô Ù|çPgA òüpO|îÞ )þèBÎ ( :om@ BG òükoôpÖ
.QuA óByqoBG RB¿hzì qA õøBýø
.lñyBG|þì oBÞ úËÖBdì ô qõìpì lðoAlð îø BG þðAlñ^ îøB×O )lG( :ÿk BG òükoôpÖ
Bø ûBìpüBu BG kAkpg lðõýK .lðoAlð Ao pãülßü áok QýÏÚõì ,Apâ óBìo@ ,pâ úÇéu )lG ( :òíùG BG òükoôpÖ
.îøB×O óôlG ô oBâqBuBð oApÚ þG ô }õW ô IñW pK ÿkApÖA ) lG ( :òükoôpÖ BG kAkpg .lyBG þGõg lðõýK QuA òßíì ,QuA úWAõì êßzì BG )ÈuõPì ( :lñ×uA BG òükoôpÖ
.lñPvýð oBâqBu îø BG óAlñ^ ,IéÆ ÑõñO ,ôBßXñÞ ,}õørýO ) ÈuõPì ( :QzùHükoA BG kAkpg
.R|çßzì ókpÞ ÙpÆpG ok BðAõO ,ë|ælPuA BG ,pünK Roõzì ) Jõg ( :kAkpg BG kAkpg Bø|ûBìpüBu BG QzùHükoA lðõýK
R|çßzì kBXüA UÎBG lñðAõO|þì óBykõg oApÚ þG ô IéÆ ÑõñO úýcôo BG ) ÈuõPì ( :pýO BG kAkpg .QuA óly êc êGBÚ ,lñyBG úPyAk êßzì QuA òßíì )ÈuõPì( :òükoôpÖ BG QzùHükoA
.lðõy {ýK êßzì QuA òßíì ,lñPvø qBHXè ô ÿACokõg B« PHvð )ÈuõPì ( :QzùHükoA BG QzùHükoA

24

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
25
.óAôApÖ ápPzì RB×¾ BG þÎBíPWA ô JAnW þWôq ) Jõg oBývG ( :kAkpì BƒG kAkpƒg
.koAlð kõWô óBy|ÈGAôo ok þÚõy ô Ýôm óAlñ^ ) ÈuõPì ( :oõüpùy BG kAkpg

.lñyBG|þì ÉBzð BG oBývG ô Quôk pñø ,úÛýéu BG ,kpvðõg ) Jõg oBývG ( :pùì BG kAkpg
.lññÞ êídOAo pãülßü lüBG þPhHyõg úG ólýuo ÿApG ) ÈuõPì ( :óBG@ BG kAkpg
.ápPzì þâlðq ÿApG Ýõy ô Ýôm qA oBypu ) Jõg oBývG ( :om@ BG kAkpg

.lðoAkoõgpG IuBñì ÿoBâqBu qA ô oAlíPuBýu ,oAlƒñPzüõƒg ) Jõƒg ( :ÿk BƒG kAkpƒƒg
.pãülíø úG àíÞ ûkBì@ úzýíø ô Quôk óBvðA ,úýcôo BG ) Jõg oBývG ( :òíùG BG kAkpg

.pãülíø BG îøB×O ïlÎ ,qõìpì ,qAkpK Büôo ,ÙBHèBýg ) lG ( :lñ׃uA BƒG kAkpƒg

Bø|ûBìpüBu BGpýO lðõýK
.koAk kõWô êßzì óBßìA ,Qvýè@ ûlüA ,Apâ óôpG ) ÈuõPì( :òükoôpÖ BG pýO

.lðoAk pãülßü BG þðAôApÖ áApPyA úÇÛð ) Jõg oBývG ( :QzùHükoA BG pƒýO
.ÿspðA BG ô oõypK ÿpãük óBGpùì ô ïAo@ þßü ) ÈuõPì ( :kAkpg BG pýO
.lyBG|þì þGõg lðõýK úÛýéu Ù|çPgA îÒo þéÎ ) Jõg ( :pýO BG pýO
.ÜÖõì þWAôkqA ô kBüq ápPzì RBý¾õ¿g ) Jõg ( :kAkpì BG pýO

ôõW úÖp¾ôpâ|JBvc ÿpãükô þèBìoõìAok óAôApÖ RoBùì þßü )JõgoBývG( :oõüpùy BGpýO
.äñøBíø

.lñì|óAõO ô Quôk óBvðA óBGpùì ôk pø ) Jõg oBývG ( :pùì BG pýO
äñøBíø êDBvì püBu ok þèô lðoAk pËð Ù|çPgA þèBì êDBvì ok ) ÈuõPì ( :óBG@ BƒG pƒýO

.lñyBG|þì
.ûkAõðBg òÞo úG êüBíPì ÿpãük p×u ô }kpâ êøA ô þÎBíPWA þßü ) lG( :om@ BG pƒýO
þì ÜÖõì ÿlðõýK òüApGBñG lñPvø äñøBíø ,ÈGAôo ô þÚ|çgA ,þèBì pËð qA ) Jõg( :ÿk BG pýO

.kõy
.koAk qBýð {yõÞ ô þÏu úG BìA kpýãG êßy lðAõO|þì ZAôkqA ) ÈuõPì ( :òíùG BG pýO
.êìBÞ îøB×O BG úÚ|çÎ ô ÜzÎ ûApíø Jõg oBývG ÿlðõýK ) Jõg oBývG ( :lñ×uA BG pýO

Bø ûBìpüBu BG kAkpì lðõýK
.koAk kõWô þãñøBíø óõ^ kõG løAõg þÛÖõì lðõýK ) Jõg ( :òükoôpÖ BG kAkpì
.oAlüBK ô ÜÖõì þWAôkqA Quôk ûkAõðBg ô óBGpùì )Jõg oBývG( :QzùHükoA BG kAkpì

.QHTì ÿoBâqBu BG ûApíø ,ïpãðõg ,þÎBíPWA ) Jõg oBývG ( :kAkpg BG kAkpì
.lññÞ|þì áok Ao pãülíø QýÏÚõì lðoAlð îƒø BƒG ÿkBƒüq úÛýéu Ù|çPgA ) Jõg ( :pƒýO BƒG kAkpƒì

.kõG løAõg óBylðõýK QüõÛO UÎBG Jõg ápPzì RB×¾ ) Jõg ( :kAkpì BG kAkpì
.lñvKBHüq ô oõypK ÿpãük lñì|óõðBÚ ô ÈHÃñì þßü ) ÈuõPì ( :oõüpùy BG kAkpì
.lñPvø þâlðq ok ÜÇñì BG ûApíø Qíü|çì ô {ìAo@ ÿoApÚpG þK ok ) Jõg ( :pùì BƒG kAkpƒì
.óApãük {üBPu ÜyBÎ ÿpãük kBíPÎA êGBÚ ô oAkBÖô þßü ) ÈuõPì( :óBG@ BG kAkpì

.ë|çÛPuA ô ÿkAq@ ëBHðk ÿpãük óBXýø ô oõy pK þßü ) ÈuõPì ( :om@ BG kAkpì
.lðõy Ù|çPgA oB^k lüBy þüõW ÿpOpG ápPzì Üc òPyAk êýèk úG ) ÈuõPì ( :ÿk BG kAkpì

.kõG løAõg ÜÖõì ÿlðõýK ,Qvýè@ ûlüA ô Apâ|óBìo@ôk pø ) Jõg( :òíùG BG kAkpì
.pãülßü þ×ÆBÎ ÿBøqBýð ókoô@pG ok IuBñì oBývG þãñøBíø BG )Jõg( :lñ×uA BG kAkpì

Bø|ûBìpüBu BGoõüpùy lðõýK
.IéÆ ûBW ô oõvW ÿpãük Quôk óBƒvƒðA ô Qƒypƒu áBK þßü )lG( :òƒükoôpƒÖ BƒG oõƒüpƒùƒy

.QGBXð ô ÿkpíðAõW pýËð Jõg ápPzì RB×¾ ) Jõg ( :QzùHükoA BG oõüpùy
.Àhzì úìBðpG ô îËð BG ÿpãük|úzýK ÜyBÎ ô þ×ÆBÎ þßü ) ÈuõPì( :kAkpg BG oõüpùy

.óAôApÖ ápPzì RB×¾ BG ô äñøBíø þèBì oõìA ok )Jõg oBývG ( :pýO BG oõüpùy
.lðõy úWAõì êßzì BG lüBy ÿAC okõg ô qBHXè «BPHvð )ÈuõPì ( :kAkpì BG oõüpùy
.lñyBG|þì QHdì BG ô ÝkB¾ ô þíýí¾ ôk pø ) Jõg oBývG ( :oõüpùy BG oõüpùy
.BðAõO R|çßzì ókpÞ ÙpÆpG ok ô ÜÇñì BG ,pünK Roõzì ) Jõg ( :pùì BG oõüpùy

.qAôpK lñéG ô ÿspðA qA oBypu . AôpK þG ô oõvW ) ÈuõPì ( :óBG@ BG oõüpùy
.lñPvø êßzì oB^k ÉBHÃðA ô îËð kBXüA ok ë|ælPƒuA óBøAõg ,IéÆ ÑõñO ) lG ( :om@ BG oõüpùy

.QHdì qA oBypu þâlðq BG ûApíø Jõg ZAôkqA àü ) Jõg ( :ÿk BG oõüpùy
.lyBG Jõg lðAõO|þì {yõÞ ô þÏu BG ÿlðõýK òýñ^ )ÈuõPì ( :òíùG BG oõüpùy
.kõy|þì þâlðq ok îøB×O UÎBG úÞ lñPvø úé¾õc ô pH¾ BG oBývG )Jõg ( :lñ×uA BG oõüpùy
koAk úìAkA

óApùO úéXì

26

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

27

óApùO úéXì

òüA úÞ QuA òEíÇì BHüpÛO lüõâ|þì wýéK
ëBc ok ÿoôBñÖ óApvÖA ô ûkpÞ þüBuBñy Ao óq

.lñPvø ôA þPðpPñüA ÿBKko ÿõXPvW
óq òüA kõy|þì ûlük õDlüô ok úÞ oõÆ ó@
úG }AphðBíu@ àü ÿæBG RBÛHÆ qA Ao þèlñ¾
kkpOpK Bø|óBGBýg qA þßü úÞ pýðoBâ óBGBýg Èuô
BìA lñÞ|þì JBOpK kõy þì Jõvdì AkBðBÞ
ólük úìl¾ Bü ÙkB¿O qA þyoArâ óõñÞBO

.QuA ûlzð ûpGBhì þvÞ

úÞþðq IýÛÏO ok õPðoõO wýéK
qA Ao þèlñ¾ "ûlñg Ädì"
QgAlðA óBGBýg úG ZpG ÿæBG

,ôllyèBïðôBíoO ówApâüp}ÞoóAkkAõpÞø ÿêApÓGG

oAlƒƒük óBƒƒƒüpƒƒƒW ok # wýéK ÿõãñhu ,rñýßKBø lüõük ûBâ@oBÞ ok úÞ þðq qA AkBðBÞ õPðoõO wýéK #
úÞ õèõDõuBu êGBÛì xõPðôõü ôA îýðAk|þì BÛýÚk úÞ îülÛPÏì Bì" :úP×âõPðoõO qA Ao þèlñ¾ àü kõy|þì ûlük þüõDlüô
ÿpu qA úPynâ Iƒy úƒHñzßü ".QvýÞ óBGBýg Èuô úG ZpG àü þüæBG RBÛHÆ
,ly oArâpG @ ÿpu ÿBø ÿqBG ô ÙpG wýéK ïBÛì òüA úP×â úG òüA kõWô BG Ao }kõg úPuAõg lñÞ|þì JBOpK ÿkkpOpK
jo RôB×Pì ô ÁBg ÝB×OA àü òßíì úPÖpâApÖ Ao õPðoõO Bøqôo òüA úÞ þðAoõG þüBuBñy Ao ôA lüõâ|þì wýéK .lñÞ îýévO
-0 kpG BG úÞÿqBG òüA ok .kAk .kqAlñýG pýgBO úG Ao ôA óly îýévO QuA .QuA ûkpÞ
wüpÞ,lýuo óBüBK úG ûôõü 3 pzPñì qõñø Ao óõñËì RB¿hzì wýéK àü"IèBÚokluo|þìpËðúGúÞõDlüôòüA
ô kõG {íýO àü ûoBíy ûoBPu .QuAûkpßð {ýG óõñÞBO ûly úýùO "ûlñg Ädìô þgõy
ok Ao {íýO ïôk êâúÞBùñO úð ûkpÞpzPñìQükoQüBvGôúÞþüõDlüôok ûlük þÎBíPWA ÿBø úßHy ok oBG oArø 700 qA
úßéG ,lðBuo píS úG 70 úÛýÚk þüBWokôûkoõgòýìqúGûlyJBOpKþèlñ¾ kõy|þì ûlük ó@ ok úÞ ÿpPgk ÿApG ô ûly
ÿqBG óBüpW ok þãðopK {Ûð .QuAûlyþyçPìôoûkBýKúGàükrð .QuAûkpÞBKôQuk"qBupukok"þOpùy
28
.QyAk
úÛGBvì ëôA úíýð ok ÝB×OA òüA
ÿBƒøõƒì úƒÞ ÿoAkAõƒø ô kAk jo
úG òøApýKô kõG ûly äðo }pu
þKBì òí^ òýìq úG QyAlð òO
BO QyAk þÏu ô lüpK ïõükBPuA
.lzßG }õÒ@ok Ao )ôlèBðôo wüpÞ( }A þèBHOõÖ ûoõÇuA
wüpÞ kpÖ úGp¿dñì êâqA lÏG ÿkBy BO kpÞ þÏu ,kõG ûly àükrð wüpÞ úG úÞ þèBcokôA
}õÒ@ok AoôlèBðôo QvðAõO îø ó@qA lÏGô lñÞ lýéÛO Ao QuA ûApíø }pK BG úÞ }A þðréâqA lÏG
.lðkpG óôpýG úG úÛGBvì òýìq qA Ao ôA ô lðlýuo ûAo qA þPýñìA ÿBøôpýð lÏG þOBËdè .lzßG
lðkpÞ ûoByA úPßð òüA úG óBzüBø }oArâ ok þüBýèBPüA ÿBø úðBuo úÞ kõG ÝB×OA òüA qA lÏG þOBÎBu
ÿByBíO ÿApG BO QyAk løAõhð ûqBWApãükô ly løAõg úWAõì òýãñu þPýìôpdì BG óAõW òüA úÞ
Qýìôpdì òüA Bü@ úÞ Qvýð Àhzì úPHèA .kôpG Bø ûBãyqoô úG ,þyqoô RBÛGBvì qA àü aýø
kõG løAõg píÏèA ïAkBì þPýìôpdì Bü ô QuA QÚõì

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
29
ÿûoBøBGloìókBýBóKvôAðlARñÿíAzpApzðGAckó@oÅAlAzpÛøðA

>.kAk l¾ok 40 ÅApÛðA koõìok óAlñízðAk #
êýèk Ao ûBãPvüq òPÖo òýG qA óApãzøôtK Ao oAlzø äðq Býðk ok RApzc ÿBø|úðõâ
RApzc ØéPhì ÿBø|úðõâ ÅApÛðA þé¾A úWõO BG lñüõâ|þì Bùð@.lðA|ûkoô@ok Al¾|úG
ûkB×PuA ô ÿqoôBzÞ ÿBø|QýèBÏÖ .lñðAk|þì ,þÏýHÆ îPvýuõÞA ok RApzc åorG {Ûð úG
òPÖo òýG qA êìAõÎqA Bø|{Þ|QÖ@ qA ûkpPvâ ïBíO óApâ Bø|óBvðA RBýc ÿApG Bùð@ÿkõGBð

.lñPvø RApzc ûBâ|Qvüq .ly løAõg
RBÎçÆA xBuApG pâ|{øôtK ôk òüA l¾ok 40 løk|þì óBzð lülW þzøspK
BKôoA ok ûly pzPñì }oArâ 73 qA ûlì@ Quk|úG ÅpÏì ok Býðk puApu ok RApzc ÿBø|úðõâ
ÑõñO úÞ lðA|úPÖpâ úXýPð þèBíy ÿBßüpì@ ô ok RApzc ÅApÛðA .lðoAko ApÚ ÅApÛðA pÇg
lülùO ÅpÏì ok Býðk ok RApzc þPvüq kõWô|úG òýìq {üBìpâ ô úüôo|þG ÿqoôBzÞ pSA
ok RApzc åorG {Ûð úG úWõO BG .QuA ûlì@
.QuA RBýc ÿApG RApzc ÿkõGBð ,þÏýHÆ îPvýuõÞA
þðBùW îPvýuõÞA ÿApG úÏWBÖ| |
wüõùÞô wüpÞ ô r`ðBu õßvývðApÖ .ly løAõg ïBíO óApâ oBývG Bø|óBvðA
pýýÓO Ao BøAnÒ lýèõO }ôo Bì pâA lñüõâ|þì óBuBñy|Qvüq oAlzø løBy pýgA ÿBø|ëBu
ô lñPÖA|þì ÅApÛðA úÆoô úG RApzc ,îýølð qA þüBø|úðõâ ÑõÚõèA IüpÚ ÅApÛðA koõì ok
oBG|úÏWBÖ þðBùW îPvýuõÞA ÿApG ó@ úXýPð lýuo|þìpËð úG BùPÚô|þÃÏG úÞ îükõG óAoõðBW
óæA BìA .Qvýð îùì Bùð|BvðA ÿApG îø þéýg
.kõG løAõg ok óAlñízðAk oAlzø ô lñÞ|þì ÝpÖ QýÏÂô
ok þüAnÒ ÿBø|ûkoô@pÖ ÿApG BÂBÛO {üArÖA pG ÿA|ûlíÎ pýSBO RApzc kAlÏO {øBÞ koõì
{øBÞ úG òýìq {üBìpâ ûlülK oBñÞ ok Býðk
.koAk òýìq ûpÞ ÿôo Bø|óBvðA RBýc
.lðq|þì òìAk RApzc QýÏíW }oArâ 73 ú¾çg úÞ ,ÿlülW }oArâ
{üArÖA lðlÛPÏì }oArâ òüA óBâlñvüõð puApu ok RApzc QýÏíW {øBÞ koõì ok
{üArÖA úG lðAõO|þì ÜÆBñì þgpG ok Aõø ÿBìk ÿBø|úðõâ l¾ok 40 løk|þì óBzð ,QuBýðk
ok þèô kõy pXñì RApzc þgpG QýÏíW oApÚ ÿkõGBð ÅpÏìok Býðkok RApzc ØéPhì
QìôBÛì þüBðAõO RApzc ,ÿA|ûoBc ÜÆBñì
lñøAõg òýG qA ô lðoAlð Ao Bìk {üArÖA ûoBGok .lðoAk
RApzc þgpG ÅApÛðA jpð BøBW þgpGok
.QÖo óBuBñyoõðBW úÞ QuA ÿrý^ pGApG Qzø þédì
óAõñÎ BG ó@ qA úÞ ÿrý^ ûoBGok óAlñízðAk ô óBâlðpK ,óAoAlðBPvK lñðBì þðAoAk ûpùìok
kBü "óolì p¿Î ok þÏíW úPuk ÅApÛðA"
{øBÞ lñüõâ|þì Bùð@ .lðA|ûkAk oAlzø lññÞ|þì .lðA|ûkpÞûløBzì óBâpùì|þGokòýñ`íø
úÞ þøBýâô ÿoõðBW ÿBø|úðõâ kAlÏOpýãíz^ Bì þüAnÒ úgp^ok RApzc {Ûð
òýñ^ úÞ QuA ÿlc úG ûly QHS Býðk puApu ok
oBG YñK ÈÛÖ úPynâ ëBu óõýéýì 40 ok þÂApÛðA ô óBøBýâ þðBzÖA ûkpâ úG àíÞ BG RApzc
{Ûð Bì þüAnÒ ûpýXðq ok ÿnÓì kAõì QÖBüqBG
.QuA ûkAk jo lñüõâ|þì óB¿¿hPì .lññÞ|þì B×üA þíùì oBývG
Bø|úPynâ ok RAkõWõì ÅApÛðA úÞ|þèBc ok ÿApG Bø|óBvðA ,lðôpG òýG qA RApzc òüA pâA
þðBz×zO@ ÿBøoBX×ðA pSA ok Bü þhü p¿Î ok ôpGôo þíýËÎ êßzì BG Býðk ok kõg ÿBÛG
Quk úÏWBÖ òüA oBG òüA ,QuA ûkBPÖA ÝB×OA
.ly lñøAõg
.QuA óBvðA ûkôpK õüBG-r`ðBuõßvývðApÖ| |
ÜÛdì )|Francisco Snchez |-Bayo|(
wüõùÞô wüpÞ ô þðlýu ûBãzðAk
ûBãzðAk ÜÛdì ,)|Kris Wyckhuys|(
,lðA|ûkpÞ pzPñì Ao }oArâ òüA úÞ lñèrñýDõÞ
áBñPzcô {øBÞ Bì ÿBø|{øôtK< :lñüõâ|þì
lyo òüA BG .løk|þì óBzð Ao RApzc kAlÏO
l¾ok 40 , ôo {ýK ÿBø|úøk ok ,{øBÞ
îýøAõg Quk qA Ao Býðk ok RApzc ÿBø|úðõâ

óõ^ ïpG þì| SexþvñW úÇGAo qA þƒðAlƒñƒ^ óApùO úéXì
ïoAk îðlG ÿBùPðA ok ÿpPzýG þH¿Î ÿBø ûlðpýâ ÿBùèlìqA þßü BìA kõzð óBOoôBG lüBy #
qA AolðBuBÞ ôA ûlðôpK ókõG okBð kõƒWôBƒG | ok ósAôôk úÞkpÞÙApPÎA þüBßüpì@oõùzì
QuA ûlyoAkoõgpG }A ûkAõðBg ÿæBG QüBíc Ao ÿ úíø ôA þvñW ïAlðA ô koAk {ðlG
úG wüpø BðkpPÞk îðBg óBíüAqpPÞk úÞ þðBìq . óõvßñG AolðBuBÞ .QuA ûkpÞ ûkq Rpƒýc
àü lýðAõPýì w×ð úG kBíPÎA BG Q×â AolðBuBÞ úÞ QuA 1992 lèõPì þüBßüpì@ ëlìpKõƒu
úG þìAo@ úG AlðBuBÞ lýyBG úPyAk ÿkBÎ þâlðq | äñýèlì êÓy úG òüçð@ Roõ¾ úG pƒPzýG
ú^ òýðrG xlc Q×â ô QÖo }A ûkAõðBg krð úƒìBƒðpƒG ok ÿô .koAk QƒýèBƒÏÖ| modeling
ósAô ôk òì îPvø óq oBG ôk òì ! okBì QuA ûly ÿõéW Bßüpì@ oõzÞ pýhƒG eƒHƒ¾ oõƒùƒzƒì
ú^ BÏÚAô òì QvðAk|þíð ïokBì lüõãýì ôA !ïoAk òzÖ ok òýñ`íø ô QƒuA úƒPƒÖo òƒýƒGoôk

kõG ûly úÞõy ïolK ô îüõâ þì .úPyAkoõÃcoBývG ÿBøõy
, }A úýéÞ òßuA þÆok óõvßñG AolðBuBÞ |
þüBßüpì@ëlì ÿBHüqpPgk òüA þvñW ïAlðA .lyBG þì kõg ólG ok ósAô ôk ÿAoAk úÞ kpG þK
ly IXÏO UÎBG koAk ósAôôk úÞ úñÞ@ oB^k þÞkõÞ qA ÿô qBð xoBK }oArâ úG
ok úÞ ÿoõÆ úG ly ÿkBüqô lüly oBývG ÿBø
oApÚ óBýÖApÆA phƒvƒíƒO koõƒì úƒuolƒì óAoôk

.QÖpãýì
ok kõG ûly çPHì lüly úñÞA úG úÞ AolðBuBÞ

úñÞ@ QéÎ kõG ûlýíùÖ AolðBuBÞ óBìq ó@ | kAlÏO eýÂõO úG BÏÇÚ úéEvì òüA ólýíùÖ | þuopG . lñßýì úÏWApì pPÞk úG ô ûly úWAõì êý¿dOô úuolì ápO úG oAkAô þðAõWõð óAoôk
ûpù^ ok þãèBu 9 qA úÞ ÿô Roõ¾ lüly ÿBø úßýèBc ok.QuA ûkpÞ àíÞ êDBvì qA ÿkBüq ô pPÞk úÞ kAk þì óBzð Ao þHýXÎ rý^ pPÞk phvíOô QümAô QümA êídO óAõO úÞ Ap^ ly
ëkBÏO ókoõg îøpG , lðkõG ûly oBƒßy@ }A úG çPGA lÏPvì Ao ÿô ólG lðAõPýì QýÏÂô òüA ok úýéÞ àü BùñO ôA. kpÞ úÞõy Ao AolðBƒuBƒÞ æBc.QyAlð Ao {üBø þuçßíø ÈuõO óly
úG rýð þÖBÂA ïAlðA òüA òPyAkpGô lñÞ óBÆpu BG úðBðq þéuBñO Qè@ôk ÅõÎ okô QyAk {ðlG þééíèA òýG ëlì àü óAõñÏG úèBu23 ÿAolðBuBÞ
ósAô ôk òPyAk QéÏG {ýðõìoõø oAõhøBýâ àü AolðBuBƒÞ.lƒìBƒXðBƒýì ÅoAõƒÎ
ô óõƒƒìoõƒƒø òƒƒPƒƒyAk ô|Two vaginas | ô þéßèA þðlýyõðqApPgk òüA òýñ`íøô QuA .QyAk NõèBÖ ô îco ôk ô îco ókpâ ôk .lñÞ|þì QýèBÏÖ lì
ïqAõè ÿApG QíýÚ òüpOæBG BG ëlì òüA óõñÞA | lì ÿBýðk ûoBPu òüA úÞ þðBìqôA óAoAlÖpÆ
.QuA ûkõG ÿkBÎ ïkpì qA ÿpPzýG ÿBùßíhO .lñßýì ÿoôk olhì kAõì ô RBGôpzì }oArâ úG.løk|þì ïBXðA RBÓƒýƒéHƒO þƒzƒüAo@ Q×âôkpÞoBßy@Ao}qAo| fashion world
ô ÁBƒƒg þƒƒüAnƒƒÒ îƒüso BƒƒG óõƒƒñƒÞA ôA ïkõG pO óAõW òì úÞ þðBìq qA kôrÖA AolðBuBÞ ôA þyqõì@ ÿBøõDlüô qA þßü BùñO óApùO úéXì kõg ëBðBÞok ôA .lðlƒy úƒÞõƒy koAk ósAô ôk
ô| Alcohol | êßèA ólýyõð ô ÿoAõhøBýâ 28 Rlì úG òì óõ^ ïkpÞ|þì úÏWApì pPÞk úG úƒPƒyAk lƒƒükqBƒƒG oBƒƒG óõƒƒýƒéýƒì25 qA {ƒƒýƒG kpÞ pzPñì Aokõg ïôk ósAô òßuA qA þüBø wßÎ
ok Ao úñÞ@ Rly úPvðAõO olhì kAõì qA ÿoôk ok Ao ûBì êÞ ô îPyAk kõüpK ÿrüo óõg qôo þâlðqõßvývðApÖ óBuok úÞ ,AolðBuBÞ.QuA qBG êHÚ ëBu oBù^ ok AolðBuBÞ úÞ ëBðBÞ òüA.
BG QuA oAôlýìA pPgk òüA . lñÞ îÞ }A ûpù^ | kõüpK oBƒGôk ûBƒì ok ..ïkõƒG QƒümA ô QƒümA úßýìBãñø Q×â ,óAoAlÖpÆ BG ÉBHOoA ok lñßýì ô oAlÖpÆ óõýéýì àü qA {ýG óõñÞA kõG ûkpÞ
, þPuõK Rçßzì BG þìkpì úG {üBùyqõì@ áõßzì òüA úGrâpø BùðA BìA ïly þì |period Q×â pPÞk ïkpÞ ûløBzì Ao îzüBìq@ YüBPð òì
úG áõßzì òì úÞ kôrÖA ô ïoAk úýéÞ àü BùñO òì .koAk lükqBG óõýéýì 100
.lñyBG úPyAk ÿpPùG þâlðq lñÞ àíÞ .ïoAk ósAô ô îco ôk òì úÞ lðkõG ûlzð koõìok JõýOõüok kõg ÿBøõülüôok ÿô
ô ëBðBÞ ÿqAlðA ûAo qA lÏG lüõãýì AolñuBÞ .îPyAk ÿlG BÏÚAô þãPÖpâ ëBc úzýíø òì .ïoAk ósAô ôk kõg ólG ok úÞ îPvø òüA koõgpG þãðõã^ qA lølýì eýÂõO rý^ ÿ úíø
ÐüBñ¾ åorG ÿBùPÞpy ó@ ûoAkA ok þèBÎ QýÛÖõì QuõHü ô Bø kok ëk ô îñÞ QÞpc îPvðAõO þíð òì ólG ok úÞ QuA úðõâ ó@ óA ÿpøBÊ êßy Rçßzì BO BùðA BG úéGBÛì ô úuolì ÿBøoléÚ BG
ûkB×PuA QuAõgok òì qA æBG ÿBø úñürø BG lì þéýg QýÏÂô òüA ,îPyAk ÿlG oBƒývG ÿBƒø ,ósAô ôk êgAk ok BìA koAkkõWô ósAô úðBøk àü IuBñì| Cosmetics |þzüAo@ïqAõèôþPuõK
lìAok úG ô lðoAk Ao óBzOæõ¿dì qA þOBÓýéHO úÞ lýðAk|þíð Bíy úÞ êýèk òüA úG QuA Qhu NõƒèBƒÖ ÿBƒø úƒèõƒè ôk ô ókpƒâ ôk ,îƒco ôk þOoõ¾ îø qõñø úÞ JAnW pPgk òüA.Bùð@ ÿApG
ïAo@oBývGpÂBc ëBcok òì .ïA ûlýuo ÿkBüq qBG QuA oApÚ Bü ûly ïBíO Bíy kõüpK ûoôk Bü@ BìA ,lðA åorG ûp×c àü Bø ósAô pTÞA.koAkkõWô þzüAo@ ïqAõè BG koAk }õW ÿBW ô úñÞ@ qA pK
ÿBùøAo koõì ok ïkpì úG îøAõg|þƒì ô îƒPvø pýSBO þãðõã^ qA òì úÞ BW ó@ BO.lüõy kõüpK ôk úG ApXì ô RôB×Pì ûAo ôk òì ÿkôoô êHùì úGAo þPuõK RBÏüB òüA lðAõƒO|þƒì IƒuBƒñì
kBíPÎA ókpÞ AlýK þãðõã^ô QuõKqA QHÚApì ÑçÆA kpÖ àü þvñW þâlðqpG ósAôôk òPyAk Qè@ ôk Q×â òì úG pƒPƒÞk þƒPƒÚô koAk îco kAlÏO ÔýéHO ÿApGôA òýíø ÿApG, lðByõLG þGõg
Ao ïkõg rÞpíO óõñÞA .îøk }qõì@ w×ð úƒG lðAõPýì ósAô ôk òPyAk kApÖA qA ÿA ûlÎ ÿApG ïoAk òì ïkõG ûly úÞõy ïoAk îco ô úðBðq þéuBñO óAõñÏG oõùzì ô pHPÏì þzüAo@ ïqAõè qA ÿkBüq
YouTube channel |JõýOõüëBðBÞÿôo ok ÈÛÖ òì îñßG lüBG ú^ úÞ îðAk|þíð BσÚAô
þPÚô îøk óBzð ïkpì úG îøAõhýì ô ïA úPyAnâ| .lyBG áBðkok oBývG îýâlðq ûAo îøk þíð ûqBWA òì BìA .ïkõG áõy .løk|þì ïBXðA þOBÓýéHO oBÞ ëlì
lðoAk òì þƒâlƒðq Rçßzì úƒýHy þƒOçßzì ÉBg úG lññÞ|þìpßÖ ÿkBüq ûlÎ ëBc òüA BG ëlì úÞ AolƒðBƒuBƒÞ îƒðBƒg úƒPynƒâ ëBƒu |
ôk Rnè òì úðBƒðq þƒéuBƒñO Qƒè@ ôk òƒPyAk .lñßð AlýK úìAkA úéEvì òüA pÆBhG }píÞ ok ÿlüly kok BƒG ,QƒuA þƒOBƒÓýéHO 30
.lðõy ÜÖõì BO lññÞ úéGBÛì ó@ BG oõÇ^

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
31
þüõzèõK úßHy þüBuBñy
Q×ø ;AkBðBÞok þééíèA|òýG
lðly QyAkqBG þðApüA

QèBüAôkok Ao þüõzèõK þééíèA|òýG úßHy àü ÿBÃÎAqA òO 17 kpÞïçÎA AkBðBÞwýéK #
AkBðBÞ îýÛì óBýðApüA úßHy òüA ÿBÃÎA qA p×ð Q×ø .QuA ûkpÞ QyAkqBG àHÞ ô õüoBPðôA

.lñPvø
QÖBüokoBßùHO ÿBø|ûôpâ qA Ao þðõðBÚpýÒ ÿBø|ëõK ,ëApPðõìok úßHy òüA ,wýéK }oArâpGBñG
AkBðBÞ kB¿PÚA koAô þðõðBÚoõÆ úG ApøBÊ Ao ó@Bø|þÖAp¾ô ØéPhì kApÖA ÜüpÆqAõPðoõOokô kpÞ|þì

.lðkpÞ|þì kAq@ þGôk ok kõG ûlýuo óBy|Quk úG õPðoõO ok úÞ Ao þèõK ëkBÏì ô lðkpÞ|þì
ô þ×hì òýyBì úðlG ô óAlí^ ,åorG þPuk ÿBø|ØýÞ ok Ao Bø|ëõK Bùð@ ,wýéK RBÛýÛdO pGBñG

.lðkpÞ|þì BW|úGBW
BG ,þüõzèõK úƒßƒHƒy òƒüA
ûldPì RAoBìA ,óBƒñƒHƒè ,óApƒüA
òý^ ô ûldPì RæBüA ,þGpƒÎ
ÿBø|úßHy qA ô ûkõG ÉBHOoA ok
ûkB×PuA þèBì úèkBHì þíuopýÒ

.QuA ûkpÞ|þì
òƒƒüA ÿBƒƒø|þƒƒƒüAoAk }qoA
úP×â úG úÞ þüõzèõƒK úƒßƒHƒy
þyçPì ô þüBƒuBƒñƒy wƒýƒéK
oæk óõýéýì 33 kôlc ,ûlƒy

.kõy|þì koô@pG
RBÛýÛdO ëBu ôk úXýPð úßHy òüA ókpÞ þyçPì ô ØzÞ ,kpÞ ïçÎA ÿA|úýðBýG ok AkBðBÞ wýéK

.QuA Quk ok þüõzèõK lðBG òüA QýèBÏÖ qA lñu oArø óAoArø óõñÞA ô QuA
BG Ao olhì kAõì ÝB^BÚ ëõK ô ÑôpzìBð ëõK oæk Bø|óõýéýì úßHy òüA ,AkBðBÞ wýéK úP×â úG

.QuA ûkpÞ Ñôpzì pøBÊ úG þðõðBÚpýÒ ÿBø|ûõýy
AkBðBÞúG ëõK kôoôô óBýðApüA

okBð ,þÎBXy pdu :QuA ûkpÞ ïçÎA Ao þüõzèõK ûlðôpK òüA þðApüA îùPì lñ^ ïBð wýéK
.ÿoõ¿ñì îñHy ô þñvc iýy BÂolídì ,|óBýìApâ BýðBO ,|óBýìApâ

ô {ýzc ,òýDBÞõÞ úéíW qA olhì kAõì ô lÛð ëõK ÿkBüq óArýì ûlðôpK òüA îùPì 17 qA
þßðBG ÿBø|JBvc ô oæk óõýéýì 15 }qoA úG úðBg lñ^ òýñ`íø .QuA ûlì@ Quk úG òýìBP×ì@|Qì

.QuA ûly ûokB¿ì rýð lðBG òüA ÿBÃÎA
þüBýÖBì QýèBÏÖ úG ûlðôpK òüA óBíùPì lüõâ|þì þüõzèõKpýgA ûlðôpK ûoBGok BìA AkBðBÞ wýéK

.lñPvø îùPì îø
ûoBGok ,QuA ûkpÞ ÿpýãýK Ao pHg òüA úÞ AkBðBÞ îýÛì oBãð|úìBðqôo ô óAk|ÝõÛc ûkAq þüAoAk ïBñùG
ûlðôpKokAkBðBÞokþðApüAþÖAp¾ lñ^" :Q×â óAoBãðpHg úG þüõzèõK ûlðôpK òüAok óBýðApüA {Ûð

."lðA|úPyAk {Ûð
úG úÞ koAk kõWô þðApüA ÿBø|þÖAp¾ ,AkBðBÞ ÿBøpùy þìBíOok BHüpÛO" :lüõâ|þì ûkAq|þüAoAk ÿBÚ@
óôlG ô RBÏÖk úG løk|þì ûqBWA kApÖA úG úÞ þðBßìA .lñPvø ê¾ô JBPy úG ïõuõì þßðBG úßHy
ÿBø|ëBðBÞ kõHðô Bø|îüpdO qA ûlì@pG úÞ þÇüApy òýñ^ok BÏHÆ .lññÞ AkBðBÞ koAô ëõK Qükôldì
îøApÖ þPèôkpýÒ ô þPèôk úPÖBü|óBìqBu îüApW püBu ô þüõy|ëõK óBßìA QuA ëõK ëBÛPðA þíuo

."kõy|þì
.lñÞ AkBðBÞ koAô kõg ûApíø lÛð ëõKoækoArø 10 ëkBÏì lðAõO|þì BùñO kpÖpø AkBðBÞ òýðAõÚpGApG
AkBðBÞ koAô Bø|þðApüA ÿõu qA ëõK ÿA|úËcçì êGBÚ pükBÛì úèBu pø" lüõâ|þì ûkAq þüAoAk ÿBÚ@ BìA
pø úÞ ÿoæk Bø|óõýéýì luo|þì pËð úG ,ëõK ëBÛPðA þíuo ÿBø|ëBðBÞ püBu ô Bø|àðBG kõHð BG .kõy|þì

."QuA ëõK ëBÛPðA þíuo pýÒ ÿBø|ëBðBÞ Bü ÿBø|þÖAp¾ ÜüpÆ qA kõy|þì AkBðBÞ koAô úèBu
QÞoBzì úßHy òüA þüBuBñy RBýéíÎok RBýèBì ûoAkA ÿoBßíø BG wýéK ÿôpýð 300 îßPuk

.lðA|úPyAk

ÿpGApO ÿBíýKAõø lðôpÖ àü # óApùO úéXì
ÿBø|àíÞ ÿôBc úÞ Bßüpì@ þìBËð
QuAõgok úG ô QuA úðBPuôk|óBvðA BG þðBìôoqA ûlðq lñ×uõâoArø 2
ûlðAõgkõg pHøo ,ôlü@õâ ó@õc ûBâkôpÖ koAô xBGpüA ÿBíýKAõø
ÿqpìpùy ok ,ûly ëBuoA çDôrðô
ly ïBìA
.QuA úPvzð òýìq úG BýHíéÞBOõÞõÞ
çDôrðô oõùíW|wýDo ,ôoôkBì xçßýð
êgAk úG ïçÚA òüA kôoô ûqBWA
Ao ó@ úÞ Ap^ løk|þíð Ao }oõzÞ

okQBvßüzpðìò@ÿýìqBøú|àG çíDÞôÿrðôBíqýKpAìõø

óApdG úÞ ûkpÞ lýÞBO þüBßüpì@ ïBÛì òüA oõìAok QèBgk ÿApG Bßüpì@úìBðpGqA þzhG ,Bø ûBâoBPzÞ eÇu ok þüArèBÓPyA pG ûôçÎ ûlðq lñ×uõâoArø 2 oBG òýPvhð ÿApG #
ÿA|úÛÇñì kBÏGA çDôrðô ok ÿkB¿PÚA ô þuBýu úÞþüApâ|M^ Qèôk ókpÞÈÚBu ô }oõzÞ ,rìpÚ Qyõâ ,ûlðq ïAk QíýÚ {øBÞ lðôo òùK 330 ÿoBG ÿBíýKAõø BG þðBìôo oõzÞqA
óõýéýì 3 qA {ýG óõñÞBO úÞ Ap^ ûkpÞ AlýK .QyAkløAõgþKokAo{üæ@ôúyæ RBýéíÎ .ly ïBìA ûBâkôpÖ koAô xBGpüApßýK
úG kõg QýñìA ô úÚôm@ òýìBO ÿApG þüçDôrðô .lðAk|þì ûkpG VoA úGqôB^õâõøqAôA RAkoAô ÿrüo úìBðpG :QyAkoBùÊA ÿô ÑpuA ok ûBâkôpÖ ápíâ ÈuõO ó@ÀýgpO
ôk ok úÞ çDôrðô ok þðBvðA ô þuBýu óApdG ÿBø oõzÞ qA ÿlñ×uõâ ûlðq ïAk úðAqôo .kõy þì ïBXðA QÚô
.lðA|ûkpÞ RpWBùì úüBvíø ÿBøoõzÞ ô ûlýìBXðA p×ð Bøl¾ åpì úG úPynâ ëBu óBìqBu BG þPyAlùG êßOôpK ÿAoAk ØéPhì úðæBu rìpÚ Qyõâ úG oõzÞ þégAk qBýð
ïlÛì Èg ok )BOõÞõÞ( BXñüA Bì qôpìA" qpì úG Ao oõzÞ òüA Q×ð úG úPvGAô kB¿PÚA úðAqôo Roõ¿G úÞ úPÖpünK Roõ¾ þßyrLìAk þégAk lýèõO úÞ QuA òO oArø 150 BO 100
iüoBOok ïkpì ÿBø|þüBXGBW òüpPâorGqA þßü úécpì koAô {ýK úP×ø lñ^ qA ,ûlðBzÞ ÿkõGBð òüA îPcoõÆ úG úÞ kõy úÂpÎoAqBG úGôoBPzÞ qõXì xBuA òüApG Qvýð Ùp¿ì ÿõãGAõW
.ly okB¾ ó@ RAkoAô
".îüA|ûkBPvüA òýOæ ÿBßüpì@ .QuA ûly ÿlülW ,Qèôk úìBðpG ÜHÆ
ÿpGApO ÿBíýKAõø kôpÖ qA wK þPÎBu þéì wéXì óAõW wýDo ,ôlü@õâ ó@õc þíuo qoA BG rìpÚ Qyõâ
pG BOõÞõÞ ok îø pãük lðôpÖ àü ,Bßüpì@ þìBËð RBGBhPðA ólðAõg oBHPÎA|þG ô þHéÛO BG çDôrðô îýËñO Ùlø BG þðBìõO 4200
ÿpPzýG ÿBøBíýKAõø ûly úP×âô Qvzð òýìq kBü lñâõu ,oõzÞ òüAokpýgA ÿoõùíW|wýDo îÞ oBzÚA þupPuk ô oAqBG
úG úðBPuôk|óBvðA ÿBø|úèõídì ólðBuo ÿApG îø ÿoõùíW QuBüo ïôkoôk þíuoqBÒ@ô ókpÞ òýüBK ÿBø àøk ô lì@ok
kBñPuA BG ô ûlðAõg þðõðBÚpýÒ Ao ôoôkBì xçßýð ØéPhì ÿBøoõzÞ qA úÏìBW
ok lñøAõgqAôpKBýHíéÞÿqpìpùyòüA QÚõì pHøo Ao kõg çDôrðô þuBuA óõðBÚ úG ,BýðBLuA ,êüqpG úéíW qA
oApÚ úP×â ôlüAõâ ÿBÚ@ ûlñüBíð àü ,ëBc òýíø klXì RBGBhPðA ÿoArâpG ïBãñø BO }oõzÞ ÿBýu@ ÿBøoõzÞ ô þðBìôo
úÇÛð lñ^ ,BýHíéÞqpìok BOõÞõÞpG ûôçÎ QuA úÂpÎô òýìBO úýuôoô úðBýì
îø IýDAoBÞ ûqõc ÿBøoõzÞ ô êüqpG ok pãük .QuA ûkpÞ ïçÎA {üæ@, úyæ ,ûlðq ïAk QíýÚ {øBÞok ïAlÚA .kõy þì
pËð ok úðBPuôk|óBvðA ÿBø|àíÞ kôoô ÿApG lñ^ ô ôpK ,BKôoA úükBdOA ,AkBðBÞ ,Bßüpì@ .QyAkløAõgpýSBO)pãWôëk,ú^BKôúéÞ( wýüo oõK þÏýÖo BÂpýéÎ {ýK ÿlñ^ |
ÿpHøo ,ôlü@õâ ÿBÚ@qA QüBíc BGpãükoõzÞ úÖBÂA ïAkoõìA þðBHýPzK QÞpy êìBÎpülì qõXìëBvìAkõGúP×âoõzÞþßyrLìAkóBìqBu
.kõy|þì úPÖpâ îø xBuA òýíø pG ô lðA|úPgBñy Qýíuo úG Ao ôA ô þOAkoAô ûqBO Qyõâ ÿoAnãPíýÚ :kpÞ úÞûlyokB¾rìpÚQyõâòOoArø240RAkoAô
ô oAlük ûlñü@qôo lñ^ ok QuA oApÚ úP×â ôA Ao úðBPuôk|óBvðA ÿBø|àíÞ qA þðAôoBÞ Bßüpì@ ÈuõO þOAkoAô ûlðq ïAk qA þèB¿dPuA Qyõâ .QuA úPynâ ëBu pGApG 2
óBâlñüBíðô êüqpG Qèôk ÿBø|ïBÛì óBýìõãP×â ô óBâlññÞ Ùp¿ì qA QüBíc óBìqBu òO oArø 150 BO 100 úðAqôo ,ÿô úP×â úG
qA ûkB×PuA þãðõã^ ûoBGok ôlü@õâ ÿBÚ@ .QuA ûkpÞ úðAôo çDôrðô qpì ô BýHíéßùG ú×ýÊô úPHèA ;kõy þì ïBXðA óBâlññÞlýèõO òO oArø 130 úðæBu ô ïpâ Qyõâ RAkoAô
oAõWok úÞ êüqpG BíüAoôo QèBüAok RçýùvO ,òý^ ,úýuôo óõ^ þüBøoõzÞ ,pGApG ok òüA ô QuA òýìBO ÿqoôBzÞ kBùW RoAqô kõyþìÐüqõOoõzÞokþéüqpGlíXñìQyõâ
xçßýð qA ÑBÖk BG àürßì ô úýÞpO ,óApüA ûkõG ú×ýÊô òüA ÿBPuAook óõñÞBOrýð RBìAlÚA òüAokBOûlyIHuïAkÝB^BÚôÿqoAóBuõðBìA
.kpýãG êßy QuçDôrðô qpì ïçÎA AoôA QèôkqA kõg ÐÆBÚ QüBíc ,ôoôkBì qA rýð ÐüqõO ÿBø úßHyô ÐüqõO ÿrüo úìBðpGô .kõy kBXüA JBùPèA oAqBG
îøpãük úèõídì àü ûly úP×â úÞoõÆ ó@ ïBXðA RoBXO ô ólÏì , QÏñ¾ RoAqô ÿõu ïAkkAlÏOòüARAkoAôBGkõyþìþñýG{ýK
ëBÛPðA ûkBì@ AlüoõéÖ þìBýì ûBâkôpÖ ok óõñÞA .lðA|ûkpÞ .kõyþì {øBÞ oAqBG ok Qyõâ QíýÚ ,þðBìôo qA ûlðq
õDBuAoõÞpüArW úG ûlñü@úP×ø QuAoApÚô ûly QdO þìkpì ÿBøôpýð úP×â ôlü@õâ ÿBÚ@ {ýG óõñÞBO ëBu ÿAlPGA qA :kAk úìAkA ÿô .lGBü
þG@qpì ô kõy|þì Jõvdì lñéø ÿBø|îýéÚA qA úÞ ÿApG )úüoõÖ 23( pãük qôo lñ^ BO ôA óBìpÖ oõzÞ koAô ,rìpÚ Qyõâ ÑAõðA òOoArø 120 qA QÞpy êìBÎpülì >ÿp¾Bðoô lýíc< |
úG Bùð@ókpÞ koAôô Bø|àíÞ òüA òPÖpâ êüõdO .QuAûly òüA ok {ýK ÿlñ^ oõzÞ ïAk oõìA þðBHýPzK
.kõy ëBuoA koAk çDôrðô BG oõzÞ úG ûlðq ïAk kôoô :Q×â BðpüA úG úÇGAo 32
Qvýð ïõéÏì qõñø ,RBìAlÚA òüA kõWô BG .QÖo lñøAõg BOõÞõÞ úG çDôrðô áBg êgAk
ÐÆBÚ þðBHýPzK pG óBñ`íø úÞ çDôrðô {OoA úÞ qA ,òüpâ áoBì )úüoõÖ 16( úHñy ,óBìríø
oõHÎ ûqBWA ,koAk lýÞBO ôoôkBì xçßýð qA kõg Qèôk úðBPuôk|óBvðA ÿBø|àíÞ kBùð ÿBø|ïBÛì
úPÖo BOõÞõÞ pùy úG úÞ )lüA|xAõü( Bßüpì@
.lølG Ao qpì qA ïçÚA òüA ôlü@õâ ÿBÚ@ QuAõgok úG BíýKAõø òüA Q×â
Ao Bø|óAôoBÞ òüA BøoBG ôoôkBì xçßýð ûløBzì úðBPu@ok çDôrðô úÞ Ap^ ûly ëBuoA
pßñì ô ûlðAõg úPgAlðA ûAo úG Bßüpì@ úÞ þzüBíð
ûly }oõzÞ ok þðBvðA óApdG àü oõùÊ .QuA þðBvðA óApdG àü
úíø BHüpÛO ô lñðBì|þì úñupâ óBÞkõÞ"
.QuA ôoAk ÿlW kõHíÞ BG çDôrðô ÿBø|óBPuoBíýG
oAlzø {OoA úGpãükoBG àü úÏíWqôoôA
þìBËð ÿBøBíýKAõø IÚApì çìBÞ úÞ kAk ".lñPvøôpGôo

.lñyBG þüBßüpì@

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

33

óApùO úéXì

ly ïõßdì óBùW óBý`ÚB^BÚ òüpPâorGqA þßü ,õKB^ ëA

RoõßuA BG Rlì òüA ok ú׿ñì RBýø ÿBÃÎA åorG êOoBÞûkpÞpu ,óBìqõâòýÞ@õc #
ÙôpÏì óõ^ lðly þì êÛPñì ûBâkAk úG Áõ¿hì koAk Rpùy õKB^|ëA úG úÞàürßì olhìkAõì
þPc ô óAløBy JBÎoA úÛGBu õKB^ ëA úÞ QuA úÞôA .QuA ûly úPgBñy ïõßdì ûBâkAk ok
.koAk Ao Bùð@ êPÚ oõPuk oôl¾ ûly kpPvì Bßüpì@úG àürßìqA úíÞBdì ÿApG
løBy àü ,ûBâkAk òüA óBüpW ok ô úPynâ úüõðAs qA þßü oæk koBýéýì àü qA {ýG þOôpS BG
,õƒPýð BƒýñK úƒßüpƒðA úƒƒG õƒƒKBƒƒ^ ëA kpƒƒÞ BƒƒÎkA ÿoBÞ|úHO ÿBø|óBìqBu óApƒHøo òƒüpƒO|Ùõƒhì
2012 ëBu ok oõzÞ òüA ÜGBu ÿoõùíW|wýDo .QuA ûly þÖpÏì óBùW
.QuA ûkõG ûkAk ûõyo oæk óõýéýì l¿ßü ô lƒy êƒýßzO áoõƒüõƒýð ok ûBƒƒâkAk òƒƒüA
óAoBýPuk qA þßü Ao kõg úÞ rPðõ×ýu wƒßƒè@ þìBùOA koõì 10 úíø ok Ao õKB^ ëA ú׿ñì|RBýø
úÞ ly þÎlì kõG ûlðAõg| õKB^|ëA þíülÚ lyoA RBìBùOA .QgBñy ïpXì kõG ûly fpÆ ôA úýéÎ úÞ
Bø|ïBÛì úG 2016 ëBu ok Ao ûõyo óly ëlG ô ko òüA fçu àéíO ,òýDôpøô òýDBÞõÞ ÐüqõO êìByôA
.kõG ûkpÞ }oArâ .kõG þüõzèõK ô þðõðBÚpýÒ ÿBø
wýDo 2018 BO 2012 ëBu qA õPýð BýñK úßüpðA lüBG óõñÞA koAk ëBu 61 úÞ óBìqõâ ÿBƒÚ@
.kõG àürßì oõùíW óArýì ÜýÚk òýýÏO ÿApG þÂBÚ îýí¿O pËPƒñƒì
áoõüõýð òýéÞôpG ûBâkAk RBHOBßì ok úÞ oõÆ ó@ lGA wHc kôo|þì óBíâ úÞ lyBG ôA Qýìõßdì
ÜGBu ÿoõùíW|wýDo ûkpÞ BÎkA løBy òüA ûlì@ .lyBG
ûkpÞ oæk óõýéýì 250 QuAõgok AlPGA àürßì .kAk Quk {üçÞô BG ûBâkAk ápO ÐÚõì ôA
.QuA ûkAk QüBÂo oæk óõýéýì 100 úG QüBùð ok BìA ûkõG .kõG pÂBc ûBâkAk ok ÜGBu þüBHüq úßéì ,êðôoõÞ BìA ,}A úèBu 29 pvíø
úGõKB^|ëAóBPuôkqAþßüÜüpÆqAô2012ëBupHPÞAokóçÞûõyoòüAlüõâ|þìrPðõ×ýuÿBÚ@ ok p×ð óAoArø êPÚ ëõEvì úÞ kõG àürßì @õèBñýu ÿoBÞ|úHO óBìqBu pHøo Bø|ëBu ÿApG õKB^ ëA
.QuA ûly QgAkpK ÿoõùíW|wýDo .kõy|þì þÖpÏì oõzÞ òüA ÝB^BÚ ÿBølðBG óBýì ÿBø|äñW óBüpW
kôlcqAAoó@ÿpHøoõKB^ëAúÞQuAóBùWÿoBÞ|úHOÿBø|óBìqBuòüpO|ÙõhìqAþßü,@õèBñýu òüpPâorG Ao ,@õèBñýu ,ôA óBìpÖ QdO ÿoBÞ|úHO óBìqBu ,õKB^ ëA ûBâkAk óBüpW ok Bø|óBPukAk
êüõdO úÞ úPynâ ëBu òýíø BOôA .QÖpâ ûlùÎpG îßüô QvýG ópÚ úG kôoô BGô {ýK ëBu QvýG .lðlðAõg Bßüpì@ úG olhìkAõì ÝB^BÚ úßHy
oæk óõýéýì 5 {üApG Bßüpì@ .kõG ÿ@|þG|ÙA IýÛÏO QdO QupùÖ ÿæBGok {ìBð ly ûkAk Bßüpì@ BìA kõG ûly þðAlðqô úíÞBdì ,QyAkqBG àürßìok îøoBG lñ^ Bßüpì@ úG kAkpPuA qA {ýKôA
.kõG ûkAk oApÚ óBùW ÿBøokoBýéýì QupùÖ ok Ao {ìBð rGoõÖ úéXì óBìríø ô kõG ûkpÞ òýýÏO ûrüBW .lñÞ oApÖ óAlðq ÿBø|ïBÛì úG ûõyo QgAkpK ô kõg eévì ÿBøôpýð àíÞ úG kõG úPvðAõO
Ao @õèBñýu ÿpHøo )õüoBì ëA( BýuoBâ êýÎBíuA ,õKB^ ëA ÿpýãPuk qA wK ,Bø|}oArâ pGBñG ôQyAkqBGóAlðqqAoApÖòüpg@qAwKûBìYñKô){ýKëBuúu(2016úüõðAsûBìokûpgæBGBìA
Qýð|òvc pý×u ô þüBýèBPüA úPvWpG xBßÎ ,þOBßuA ôolðBvèA úÞ oõÆ ó@ô QuA úPÖpâ ûlùÎpG .ly kpPvì oõzÞ òüA úG Bßüpì@ QuAõgok úG lÏG
þðõðBÚpýÒ oAqBG pG êýðBPñÖ òPÖBü úÆBcA BG lüõâ|þì ldPì êéì óBìqBu olhìkAõì BG ûqoBHì pPÖk oBHgAol¾ok )2016( ëBu ó@ok óAlðqqAôAoApÖ ûõdðôõKB^ ëA ëõéupüqok þðæõÆ êðõO ólñÞ
Ùp¿ì ÿõãèA BG kõg ÜGBÇO ëBcok îø àürßì ÿBø|êOoBÞ ,Bßüpì@ëBíyokoAk|òýÖpì ÿBøolhì àürßì ok þPýñìAô þPèôk îPvýu ûkpPvâ kBvÖ qA þðBzð Ao ó@ ÿoBývG úÞ Ap^ QÖpâ oApÚ óBùW
.lñPvø þèBíy ÿBßüpì@ok lülW .lðkpÞ þGBüqoA
qA þüBÃÚ ûqõc {y ok ôA úýéÎ þOBìBùOA ÿlñG ÐíW ëõ¿dì áoõüõýð okõKB^ ëA úíÞBdì áoõüõýðòýéÞôpGokú׿ñì|RBýøÿBÃÎA,ûBâkAkÿoArâpGúP×ø11lÏG)úüoõÖ12(úHñy|úuqôo
ëBu ûk qA {ýG þÆ ly úDAoA ôA úýéÎ úÞ ÿløAõy kõy þì úP×â .kõG þìBýì ôõâBßýy ,áoõüõýð úéíW .lñPgBñy ïpXì þìBùOA koAõì úíø ok Ao õKB^ ëA ô lðkpÞ ïçÎA xBñyBð oõÆ úG Ao kõg ÿAo
.kõGûlyÿoô@ÐíW QhuúíÞBdìòüAØÚôAokõgúßð@pÆBgúGú׿ñìRBýøÿBÃÎAqAòâõÞóBüApGûBâkAkþÂBÚ
.lñÞ oBhPÖA kõg ókõG þüBßüpì@ úG kõy þì UÎBG Bùð@ kpßéíÎ Q×â ô kpÞ pßzO lðA ûkpÞ
34

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ëBHðk' ólýzÞØéÎ ÿApG úÞAo ÿkpìpHG
kpÞûkq|Q×ãy ,kõG 'RBGApg

ûly xArãO ok úñßu óôlG ÿA|úðBg koAô Rõég óBßì àü ókpÞAlýK ÿApG úÞÿkpì #
kpÞóBíâAlPGA wýéK .lypýãéÖBÒ þzcôpHG àü ólük BG lzßG Bð@õXüoBì {ðBPuôk BG BO kõG
.QuA ûkpÞÑôpypHG òüA IcB¾ òPÖBü ÿApG þOBÛýÛdO óõñÞA BìA ûly "îøõO"oB^k kpì òüA
ô ûkpÞ ò×éO Bùð@ úG )úüoõÖ 11 úHñyôk( úPynâ úP×ø lüõâ|þì xArãO QèBüA ok óõPuõýø wýéK
oB^k kpì òüA úÞ ûkpÞ óBíâ AlPGA ò×éO úG ûlñøk|iuBKpvÖA BìA QuA ûlükpHG àü úÞ ûly þÎlì
êdì úG wýéK ôokõg ïArÎA ô kpì òüA oAp¾A qA wK BùñO ô "?ÿkq ÿrý^" ûlýupK ôA qA ô ûly îøõO

.QuA ûkõG úÞôpPì úðBg àü äñýÞoBK ok þv×Ú ok þÏÚAô pHG àü úÞ úPÖBüok
úðBg òüA ok þvÞ úÞ òüA qA þðBzð BìA kõG pHG þßükrð ok Qyõâ úPvG lñ^ lüõâ|þì wýéK

.QuA ûlzð QÖBü lñÞ|þì þâlðq
äñýÞoBK òüAok Ap^ôA úÞ òüAôpHG IcB¾ þüBuBñy ÿApG Ao þOBÛýÛdO úP×â óõPuõýø wýéK

.QuA ûkpÞ qBÒ@ ûkõG ûly Bøo BùñO
úPyAk l¿Ú BùñO úßéG ûkõHð BXð@ òÞBu ûlypHG òüA úWõPì úÞ "þðApãð lðôpùy" úP×â wýéK |

.kõy úÞôpPì úðBg òüA koAô Bð@õXüoBì Ùp¿ì ÿApG
ô Q×^ úP×â ô ûkpÞ þGBüqoA "þñvßÖ" îø Ao pHG w×Ú wýéK ,þédì ÿBø|úðBuo BGõãP×â ok

.ûkõG ûly îßdì þðõéüBð îýu ô þPyõâ aýK àü BG BùñO ApøBÊ ô úPyAlð þGBvc QvG
ôA ëBÛPðA ÿApG óAoõìBì BìA ûlýuo|þì pËð úG ïAo@ RBXð îýO úÏWApì ïBãñø úG pHG lðA|úP×â óAoõìBì

.lññÞ }õùýG Ao ôA lðA ûly oB^Bð ôokõg úG
.QuA ûly êÛPñì xArãO þßükrð ok RBðAõýc àýñýéÞ úG óõñÞA pHG òüA
.lññÞ|þì þâlðq úýuôo oôk|Ýpy ô Býu@ Ýpy JõñW ô JõñW ok ëõƒíÏì oõƒÆ úƒG BƒøpƒHG
pÇg ok ÿBø|úðõâ QupùÖ ÿæBG ok Ao úTXèA|îýËÎ úGpâ òüA {cô|RBýc qA QÊB×c ÿBø|óBìqBu
.QuA ûlðBì þÚBG QÏýHÆ ok þzcô pHG oArø 4000 kôlc BùñO lñüõâ|þì ô lðA|ûkAk oApÚ ÅApÛðA
kõy|þì úP×â úÞ koAk oAk|ÙpÆ Bßüpì@ok ÿolÚ úG þüBýu@ ÿBø|êãñW óBÇéu òüA ,òüA kõWô BG
.QuA óBùW ok ûlðBì þÚBG þzcô ÿBøpHG úíø kAlÏO qA pPzýG Bßüpì@ok þãðBg ÿBøpHG kAlÏO
ûlñøk|óBßO þyoArâok {ýK ëBu úu ){cô|RBýc þðBùW kBýñG( Øüæ léüAô lèoô úüpýg kBýñG
úÞ luo|þì ûkçÚ 5000 úG lðA|úPyAk úãð RoBuA ok óBýüBßüpì@ úÞ þüBøpHG kAlÏO úÞ kpÞ koô@pG

.QuA þzcô ÿBøpHG kAlÏO qA pPzýG l¾ok 20 îÞ Quk
þ¿hy àéíO ókpÞ þðõðBÚpýÒ {Ölø úÞ úPgAlðA ûAo úG þñýLíÞ 2008 ëBu qA óBìqBu òüA
QÏýHÆ óBìAk úGpýuA ÿBøpHG ólðAkpâqBGô ûldPì RæBüAok Bøpýyô BøpHG óõ^ åorG óBðBu úGpâ

.QuA
úðõâ òüA þ¿hy QýßèBì ÈüApy þðõðBÚ Iüõ¿O BG 2014 ëBu ok Bßüpì@ ûpãñÞ ú^ pâA
2015 ëBu ok îø BìBGôA áAoBG ô kpÞ oAõyk oBývG Ao þãðBg óAõýc óAõñÎ úG Bùð@ ÿoAk|úãð ô RBðAõýc
þüBWok BìA kAkpHg þzcô|RBðAõýcoBßyô ÝB^BÚ BG ûqoBHì ÿApG }oõzÞ þéì úìBðpG òýPvhðqA
"ÿkpÖ ÿBø|ÿkAq@ókpÞ kôldì" úG QÎpu úG óAõO|þì Ao lülW RAopÛì ÐÂô óõìApýK þTdGpø úÞ
ólG ÉõÇg }oBíy ûkôldì qA çÏÖ BøpHG þ¾õ¿g óBßèBì ÿApG ólýzÞ óBzð ô Èg ,kAk ÈGo

.QuA úPÖpð pOApÖ Bùð@ ÿBøpHG

35

óApùO úéXì

ô þPzÞúÞÿA ú^Büok
!lÏéG|þì BíýKAõø

VkAõc løBy úýcBð òüA ,koAk oApÚ óBãýzýì |ú^Büok ok ÐÚAô þüBýÖApÓW þTéTì # þðAôooBíýG }kõg úÞþßyrK
.QuA ûkõG ÿkBüq kõè@rìo !kpÞqôBXO óq úu úG kõG

óõñÞBO úÞ koAk kõWô AkõìpG rýì@oApuA UéTì lñðBì þTéTì Bßüpì@ >óBãýzýì< ú^Büok ok
ÿApG ëõíÏìpýÒ ô IýXÎ ÿBø|kAlüôo UÎBG ô ûlýzÞ kõg ïBÞ úG Ao ÿklÏPì ÿBø|þPzÞ ô Bø|BíýKAõø

.QuA ûly úÛÇñì ó@ ÙApÆA óBñÞBu
þPzÞ óBPýKBÞ Bü BíýKAõø óBHég ÙpÆ qA Aõøô J@ ÿlG qA þyoArâ aýø koAõì òüA þìBíO ok
ûkpÞ êülHO kõè@rìo ô oBG åpì þðBßì úG Ao úÇÛð òüA ,Bø ó@ þðBùâBð óly lülKBð ÈÛÖ ô ûlzð }oArâ

.QuA
1981 ëBu ok oBG òýèôA !QuA ûlzð AlýK úÛÇñì òüA ok rýð ÿlvW aýø óõñÞBO úÞ|òüA pO|IýXÎ
ÿko aýø ô ly }oArâ ó@ úìlg Q×ø ûApíø úG >ïõýø xBìõO< ïBð úG þß^õÞ þPzÞ óly lülKBð

.lzð AlýK ó@ qA

ok }A þðAôo oBíýG úu úG qôBXO ïBùOA úG Bßüpì@ÿoõvýì QèBüA ok àyrLðAôo àü #
ly þðAlðqôpýãPuk àýñýéÞ

úG úzýyô BðAõW ÿoBì Ùp¿ìqA wK îùPì ,ûlypzPñìõülüô ÜHÆô wýéK }oArâ xBuApG
óq úu úGqôBXO BGô QÖo lðkõG ûly þðAôoô þcôo RæçPgAoB^k úÞ }A þðAôooBíýG úu ÕApu

.kpÞ IéW kõg úG Ao óBðBHùãð úWõO
lðly ApWBì úWõPì óBðq àüpPvýø ÿBø ÔýW ô xBíPèA ÿAl¾ BG Bø ó@ óBðBHùãð úP×â xBuA pG
úWAõì kpÞ þì oAp×ùñøpG úÞ þèBc ok qôBXPì àyrK BG lðlýuo úSkBc êdì úG úÞ þƒðBƒìq ô
þüBuBñy àüpOBK óBüApG îùPì ,wýéK ûoAkA BG xBíOô óBðBHùãð Ðüpu QÞpc BG úðBPhHyõg.lðly
ÿkôq úG }A þøBâkAk úvéW BO QuA óAlðq ok úÛýSô oApÚ óôlG îùPì pÂBc ëBc ok.ly pýãPuk ô

.kõyoArâpG

úG úèBu 19 ÿpvK 1978 ëBu úüoõÖok .koAk ÿpãük óBPuAk ú^Büok òüA koõì òüpO|IýXÎ BìA !ly fôpXì òýOõK
ôA qA ÿpHg aýø qôo pg@ BO BìA ,kôo|þì ûkq iü ú^Büok úG þßuA ÿApG >þÞBGõÞ óõýPuA< ïBð
ô lGBü þì {üArÖA lñÞ þì }qoô úÞ ÿkpÖ ólG ok QÞpy qA wK úÞòýOõK pýíükæô #
.lñøAõg|þì àíÞ wýéK qA {ðApãð okBì ô olK .kõy|þíð AlýK ÿpPùG úýcôo Bíy BO kõy þì IHu òüA Áõ¿g ok þ^õu úHðBW úƒu RApƒÞAnƒì
óõýPuAqA ÿpSA aýø þßuA Jõ^rWô lðq|þìpu ÙApÆA ó@úíø úG wýéK ÿõWô QvW ûôpâ kõg óõìApýK óBùW úG ÿpO RôB×Pì ûBãð ô lýñÞ òüA >RoõLuA åõü< rÞpì úG úüoõu óApdG
ëBíÞokô kõy|þì ïArÎA êdì óBíø úG þøôpâ ûoBGôk lÏG qôo lñ^ }olKoAp¾A BG .lñÞ|þíð AlýK úvéW óBüpW ok kpÞ }çO kõG úPÖo pùy
úG wýéK çHÚ úÞ þüBWô þßuA Jõ^ óly AlýK êdìok Quok AoôA þPzK úèõÞoBG òüA ÿoôBGBð >.lýyBG úPyAk óçvG< BG }oõzÞ ôkõW þéì îýO þñüpíO
îø AoôA þßuA ko þPc oBG òüA úÞ òüA pO|IýXÎ úíø qAô lññÞ|þì AlýK ,kõG úPzâ Ao BW ó@ QÚk òüpíO òüA qA {ýK úýuôo oõùíW wýDo ô Quk úýuôo ÿôkõW óBìpùÚ >ÙõðAokõì
ô ûkq iü ú^Büok îø ó@ ,lñuo|þì óBãýzýì ú^Büok úHè úG lññÞ|þì ëBHðk Ao ó@ þPÚô ô lñGBü|þì ápO ô þðApüA óBüBPíø BG þPvzð þÆ ,þyqoô óBüBK pGApGBð ûqoBHì òüA BìA lñÞ ïpð úXñK
þüBßüpì@ óBýìBËð Zôpg qA ëBHÛPuA òí kõg
!QuA ûly lülKBð Aõø ok ô ûly kôk óõýPuA lýuo|þì pËð úG .mõ×ð êGBÚpýÒ oõzÞ òüAokpPzýG QýñìAô RBHSpG úüoõuqA .QyAlð ûApíø úG ÿô ÿApG þyõg
.lðBì|þì úXýPð þG óõýPuA ókpÞ AlýK ÿApG Bø|}çO BìA ,lzÞ|þì ëõÆ úP×ø àüõW ô QvW òüA ÿçÆ ëAlì úÞ ÙõðAokõì BG òýOõK ûqoBHì
BG ô kpÞ qBG Ao ok olK .ly ûkq >þÞBGõÞ< ûkAõðBg úðBg ok lÏG ûBì 15 Quok 1979 úì 5 ok úÞ òüA BO .kõG ûkpÞ lýÞBO ok koAk úìBðoBÞ ok Ao õüo àýLíèA ÿBø ÿqBG
qA úýuôo oõùíW wýDo óly fôpXì úG QüBùð
.ly ôo úGôo þðkpßðoôBG úñd¾
þñýWoõg ôA .kõHð }kõg ÿBø|xBHè úÞ QyAk òO úG ÁBg úÛýéW àü BG þHýXÎ xBHè óõýPuA .ly pXñì QzãðA úýcBð
þÚB×OA ú^ úÞ ly ëAõuôA qA ú^pø .QyAk Qukok BðAõgBðô IýXÎ úzÛð lñ^ ûApíø úG à^õÞ óAoBãðpHg úG ûqoBHì òƒüA qA wƒK òƒýOõƒK
.kpÞ|þì oApßO Ao þHüpÒ ÿBW ok {ðly oAlýG ÿApWBì ÈÛÖ ô koôBýð kBü úG ÿrý^ QuA ûkBPÖA {üApG þì àíÞ ÿô úG Qýìôl¿ì îÒpG }qoô :Q×â
ô >léý×vPýK< ïBð úG ÿA|úÛÇñì ok ,óBãýzýì ú^Büok þéüBì 700 ô }A úðBg þéüBì 40 ok Ao ôA wýéK úG pPzýG ô lñÞ AlýK ÿpƒPùG úƒýcôo BƒO lƒñÞ

.kõG ûlðAkpâqBG úðBg úG ô ûkpÞ AlýK IýXÎ þÇüApy ok .kõy àükrð Bø QýÏÚAô
úðB×uBPì BìA ,lðkpÞ|þì QGBÚo îø BG {PHýÒ Rlì ûoBGokpPzýG RBÎçÆA òPÖpâpupG Bø|úðBuo ÿBø ûkAk< :kpÞ lýÞBO Áõ¿g òüA ok ÿô
qAo òüA úËdè òüA BO ô kAlð óBzð úHcB¿ì ÿApG îø þéüBíO ô QyAlð Bø|ó@ ÿApG þGAõW aýø ôA ok òýèBðok@ óArýì úÞ QuA ûkpÞ QGBS þßyrK

.QuA ûlðBì þÚBG ûlýyõKpu óBñ`íø 36
RBÚB×OA ó@ êýèk îø qõñø ô ly þñýèBG þuBñy óAôo pPÞk ô þuBñy óBGq kBPuA ôA 1983 ëBu ok

.QuA ûkpßð ïçÎA Ao IýXÎ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

37

óApùO úéXì

úG J@úv!lýÞìê@BgýðAkk ÿkAqõð

J@úvýÞ êgAk à^õÞ ÿkAqõð ,Býðk ok lèõO oArø l¾ òýG ok okBð ÿA|ûlülK ok #
.lðkpÞZoBg Ao kAqõðô ûoBK AookBì J@úvýÞôA ÿBW úG óBßyrKô lì@Býðk úG }okBì

oõzÞ êøA >|Noah Valasco|< ïBð úG ÿkAqõð þßyrK ÿBýðkok rýãðA Q×ãy ÿA|ûlülKok
.lì@ Býðk úG }okBì J@ úvýÞ êgAk êüorG

ûõýy BG kõGokBì J@ úvýÞ êgAk úÞ þèBcok kAqõðô ly xokôq óBíüAqoB^k kAqõð òüAokBì
QýÏÂô óly ÿkBÎ BO kAqõð òüA ïBãñøkôq lèõO úG úWõO BG óBßyrK ;lì@ Býðk úG òüoAru þcApW

.QyAk lñøAõg úãð óBPuoBíýGok Ao ôA Qìçu

kpì àü þðkpßðoôBGpüôB¿O
þHÇÚ ÿBìpuok

ô Bø|îz^ ,êýHu ,{üoô ûkpßð kBXüA kpì òüA ólGok ÿpSA BupÖ QÚBÆ ÿBìpu ApøBÊ # lèõO óBÛÛdì úƒPƒ×ƒâ úƒG
!kq iü þéÞúG ÿô ÿBø|ûtì êƒgAk úƒÞ þƒèBƒc ok kAqõƒð
úPyAk oApÚ }okBì J@ úvýÞ
ÿApG ÜÆBñì òüA ïkpì Bßüpì@qA þÏýuô ÿBø|{hGok þHÇÚ kBGkpâqBÒ@BG óBìríø úÞ þèBcok oArø 100 þèA 80 pøok lyBG
.kAk ïBXðA IýXÎ ÿoBÞ õWApWBì kpì àü lðkpÞ|þì }çO Bìpu qA ólðBì óBìA ok úPHèA ô løk|þƒì ÿôo lƒèõƒO
Bü kAqõð ólük Iýu@ IHu
þèBíyÿBßüpì@okAõøRkôpGúÞþèBcokBßüpì@óBãýzýìþèBøAqAëBvðBýìÿkpì,pP¶ y¶ êýðAk
.kpÞ oõüpKõu ú^Büok ok ÿoAõu Zõì ô ókpÞ Bñy úG ïAlÚA kõG ûlýuo úWok 34 þ×ñì úG .kõy|þíðokBì
þƒcApƒW }pƒG æ« õƒíσì
ÿBø|ûtìô Bø|îz^ ,êýHu ,{üoô ûkpßð kBXüA kpì òüA ólGok ÿpSA BupÖ QÚBÆ ÿBìpu ApøBÊ óly ûoBƒK IƒHƒu òƒüoArƒu
!kq iü þéÞ úG ÿô BìA ,kõy|þì okBì J@ úvýÞ
ûoBK J@ úvýÞ koõì òüA ok
ok þzüBìpâ êüBuô ô úñýìõy oBñÞ ok úPÖpâ oApÚ þHÇÚ ÿBìpu ÅpÏì ok úÞ þÛÆBñì ïkpì ó@ óôok kAqõð ô QuA ûlzð
.kpÞ Bñy oõüpKõu ok Aõø ô J@ QýÏÂô úG úWõO þG êýðAk BìA ,lðkõG kõg ÿBø|úðBg
.lì@ Býðk úG
46 þ×ñì úG Bßüpì@ þèBíy ÿBø|{hG ok Aõø RkôpG þuBñyAõø þéì wüôpu oAlzø úüBK pG àü qA ûkB×PuA BG QÎpu úG lüBG þßyrK îýO lü@|þì Býðk úG okBì J@ úvýÞ óôok kAqõð úÞ þðBìq
.lýuo løAõg rýð kApãýPðBu úWok
J@ úvýÞ {Þôo óqõu
.QuA kApãýPðBu úWok 37 æõíÏì úÞ kkpâ|þìpG ólG þðôok ÿBìpâ Ì×c úG Bìpu ok ólðBì ûlðq ákõÞ þñýG êdì ok Ao
.lñÞ|þì QÖA úG Ñôpy kôq þéýg þéýg þðôok ÿBìk BìA lðAõPG kAqõð BO lññÞ ûoBK

ÿBìk pâA .lüBíð|þì ÐÇÚ Ao þüBùPðA ÉBÛð úG óõg óBüpW ô lñÞ|þì ólüqpè úG Ñôpy ólG ,Bìpu ok .lzßG w×ð
óBGp wLu ,kõy|þì îÞ ÿoBýyõø :îüõy|þì þâkqBìpu oB^k ,kõy îÞ úWok ôk BùñO ólG þðôok YüolO úG ó@ qA wK
úvýÞ ÿBø|{hG püBƒu
.lü@|þì òýüBK IéÚ AlW kAqõð ólƒG qA J@
ÿkApÖA ëBc òüA BG .kpýì|þì kpÖ æõíÏì lPvüA|þì IéÚ ,lupG úWok 24 úG ólG þðôok ÿBìk pâA þƒgpƒƒG ok ;kõƒƒy|þƒƒì
úG kAqõð lèõO Bø|äñøpÖ
.lðA|ûlðBì ûlðq òüA qA pO|òýüBK þéýg þüBø|Bìk ok úÞ lñPvø ûlñøk óBzð ûõýy òƒüA
ÿBƒƒø|ôpƒƒýƒð ô QƒƒÞpƒƒG
kpƒÖ ó@ ok þƒÏýHÆApƒƒÖ

.QuA

38

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

QuA þíüApW oBíy ok olhì kAõì ÝB^BÚ ÿApG Bßðçüpu Qèôk þùâ@ "qõƒƒýƒð|þƒƒéük" þƒƒPƒèôk úƒƒìBƒƒðqôo #
ok òüA .koAk ïAlÎA RAqBXì Bßðçüpu ok úÞ kçW ïAlhPuA Bßðçüpu óBGq|þvýéãðA úìBðqôo òüpO|åorG
òüA úG 1976 ëBu qA Bßðçüpu ok úÞ QuA þèBc úG úìBðqôo òüA úd×¾ àü ïõu àü .QuA
ûly ûkAk ÁB¿PgA kçW ïAlhPuA þùâ@
.QuA úPÖpãð Roõ¾ ïAlÎA RAqBXì ,õu
,oõzÞ òüA þüBÃÚ ûõÚ îýí¿O xBuA pG .QuA
êù^ ÙpÊ ïAlÎA RAqBXì úG ÉõGpì ïBßcA úíø úP×â Bßðçüpu ÿoõùíW wýDo ,Bñvüpýu
BìA .lðA|ûkpÞ pýýÓO lGA wHc úG úPynâ ëBu ÐéÇì JArcA ÜüpÆ qA òì ú`ð@ xBuA pG< :QuA
Bßðçüpu oõùíW wýDo þé¾A êßzì óõƒñÞA ïAlÎA RAqBXì ÿApWA ïA|úPÖpâ îýí¿O ,ïA|ûly
úP×â .QuA ïAlÎA îßc ÿApWA ÿApG kçW òPÖBü >.îñÞ qBÒ@ AklXì ûlñü@ ÿBø|ûBì ok æBíPcA Ao
òüA ÿpPvâkAk RoAqô æBƒíPcA úƒÞ kõƒy|þƒì úìBðpG òüA ïBXðAok úÞ QuA úP×â Bñvüpýu
QƒuBƒýu ÿoBƒW ëBƒu xoBƒì ûBƒì qA oõƒzƒÞ QuBýu òüA ô QuA úPÖpâ Ao kõg þÏÇÚ îýí¿O
.kpÞ løAõg qBÒ@ Ao kçW ïAlhPuA þüApWA ,kpýâ Roõ¾ îø þÂApPÎApâA þPc Ao
þùâ@ ok úÞ pËð koõì kçW RB¿hƒzƒì .kpÞ løAõg
lüBG kpÖ òüA :QuA oApÚ òüA qA ûlì@ ïAlhPuA òýLýéýÖ ÿõãèAô Bßðçüpu
lyBG úPyAk òu ëBu 45 BO 18 òýGô ûkõGpÞnì QuA ûkpÞ ïçÎA Bßðçüpu ÿoõùíW wýDo
,ó@ pG óôrÖA .lyBG úPyAlð þüBÃÚ ûlðôpK ô lüBG ûlñü@ok oõzÞ òüA úýüBÃÚ ûõÚ ô wýéK úÞ
ÿoôp ïAlhPuA ÿApG rýð þßyrK þøAõâ úDAoA wýéK ÿôpýð úÞ lðpýâ {ýK ok Ao þPuBýu óBíø
.QuA ûly ïçÎA òhu úG .lñøk|þì ïBXðA òýLýéýÖ úýüBÃÚ ûõÚô
ëBu ok Bßðçüpu ok êÒBy kçW òüpg@ òüA úýüBÃÚ ûõÚ ô wýéK qA Bñvüpƒýu ,pƒãük
óAoôk ok ôA ú^pâ .kõG ûkpƒÞ Bƒ×ƒÏƒPƒuA 2014 .QuA ûlyôo|úGôooõzÞ òüAok ïkpì ëBHÛPuA .QuA ÿA|úðõâ|úG ô ïBíO ÿpýãýK BG QuA úPuAõg oõzÞ
BìA ,kõG ûkpßð ïAlÎA Ao þvÞ râpø kõg ëBÓPyA QhPüBK ,õHíéÞ pùy ok }ôpÖ úìBðqôo àƒü kAõì BG ûqoBHì QuBýu úÞ QuA þèBc ok òüA olhì kAõì óBý`ÚB^BƒÚ úƒýéÎ pƒünƒKBƒð|}qBƒu
þèBíPcA ÿApWA qA þyBð þcôo ÿBøoBƒzƒÖ qA "ôBy|wâBO" oBãðpHg BGõâô|Q×â ok Bßðçüpu kpÖ óAoArø åpì UÎBG òýLýéýÖ ok úOpOôk olhì
ó@ qA .kpG|þì Yðo óBìpXì òPhüô@oAk úG ú×ýÊô oõzÞ ok QüBñW ô ïpW úÛGBu|þG {ƒüArƒÖA qA úÞ þÎõÂõì .QuA ûly oõzÞ ó@ ok ûBñâ|þG .lññÞ ûqoBHì
pÂBcoõzÞ òüAok wÞ aýø ,qôpìA BO ïBãñø kAõì ÝB^BÚ ôA oôBG úG .QuA ûkpÞ QƒüBƒßƒy ok Bñvüpýu QuBýu pG ÿpýSBO ApøBÊ ó@ òPvðAk }oArâ úìAkA ok ûly kBü úßHy oBƒãðpƒHg
ok Qèôk ïAlhPuA úG kçW óAõñÎ úG QuA ûlzð RæõdO ô þƒèBƒì kBƒvƒÖ ÿApƒG Ao ûAo ,olƒhƒì wýDo úÞ luo|þì pËð úG úÞ QuA úPyõð kõg
.QuA úPyAlð Bßðçüpu pƒýSBƒO QƒdO Rlƒy|úƒG Bƒßðçüpƒu ÿoõƒùíW
.lü@ .QuA ûkpÞ oAõíø oõzÞ òüA ok þðõðBÚpýÒ úðBÏÆBÚ koõgpG QƒuBƒýu kõƒy|þƒì úƒP×â òýLýéýÖ oõùíƒW wƒýƒDo ,úƒOpƒOôk õƒãƒüokôo
Bßðçüpuok ïAlÎA RAqBXì BGolhì kAõì óBý`ÚB^BÚ úýéÎ Bßðçüpu Qèôk

39

óApùO úéXì

òƒu ÿôo oBƒßuA rƒüAõƒW úƒPyo 24 þƒƒìBƒƒíƒO pG þñHì úPynâúP×ø pHg ëBXñW qA lÏG #
ok oBßuA rüAõW qA {hG 4 ókAlƒð óBƒzð
oBßuA þìkBÞ@, óAôApÖ RAkBÛPðA qA wKúìBðpGþðõürüõéO{hKokôkôõýèBøpOBEO|þHèAk
ok Bø {hG òüA ú^pâ ;.ly lñøAõg þƒÖpƒÏƒì BG þìkBÞ@óæõEvì ,þðõürüõéO ûlðq {yõK
Bø|úðBuo QyAkpGõu Ao ó@ ÿA|úýðBƒýG oôlƒ¾
kpÞþñýzð IÛÎ }A þèBXñW îýí¿O qA ïBXðApu.lðõyþíðûkAkóBzðûlðq{yõK !lðkpÞkAlíéÚ
ô îüpâ ,òüôlO ,ÿoAkpHíéýÖ òüpPùG {hG 4
úPýíÞ óæõEvì ÈuõO òzÞAõüæ ûBOõÞ ÿBø|îéýÖ úÞ Bßüpì@ ÿBíñýu ÿBøpñø ô ïõéÎ þìkBÞ@
ô BøkrìBð þÖpÏì oBPuAõg úðBHéÆôAk Bø|úPyo òüA BG koAk ûlùÎpG AooBßuA îuApì ÿoArâpG QýèõEvì
úÞ lðA|ûly úìBðpG óBüpXì ÈuõO kõg óBâlƒðpƒG qôo lñ^ RBÂApPÎA úG QHvð ÿA|úýðBýG oôlƒ¾
ûlðBXñâ îuApì þðõƒürƒüõƒéO {ƒyõƒK ok AlƒÏƒG ïçÎAô ûkAk iuBK kBùð òüA úG Bíñýu óBâorGpýgA
òu úG óBâlðpG ólýuo òýG RBËdè .ly lñøAõg ïçÎA úËdè ,þéHÚ ûly pzPñì oBHgA ÙçgpG kpÞ
.ly lñøAõg ûlýzÞ óôpýG úñd¾ qA Zôpg ô qA oBßuA óBâlðpƒG þƒìBƒíO þƒðApƒñhu ô rƒüAõƒW
{yõK ok Bø|úPƒyo òƒüA ûlƒðpƒG 4 þƒðApƒñƒhƒu .ly løAõg {hK óõürüõéO
.QyAk løAõg oõÃc þðõürüõéO þñHì lypzPñì ÿpHg úÞ kõG {ýK qôo lñ^
úG oBßuA rüAõW úPyo 6 BO 4 þO@ ÿBø|ëBu ok ,îuApì òüA ûlðq þðõürüõéO {yõK ok úßñüA pG
lðõy|þì ûkAk {yõK ûõýy òýíø BG þzgp^ oõÆ rüAõW ÿBÇÎA {hG ûløBzì úG okBÚ óApâByBíO
ok ûlÎBÚ òüA qA ëBvìA UdG koõì úPyo oBù^ô ô îüpâ ,òüôlO ,ÿoAkpƒHíéýÖ òƒüpƒPùG oBƒßuA
.kõG lñøAõg þñTPvì 2020 ëBu ó@ ok ô kõG lñøAõhð òzÞAõüæ ûBOõÞ ÿBø|îéýÖ
ÿkçýì ëBu Quõâ@ ûBì ok RBíýí¿ƒO òƒüA .ly løAõg {hK þðBâqBG þùâ@ RBËdè
ÿBø|úPýíÞ ÿApWA óBâlñüBíð ÜÖAõO BƒG úƒPƒynƒâ þ×ñì ô lüly ÿBø|{ñÞAô qA þWõì pHg òüA
mBhOA þìkBÞ@ úvýDo QEýø ÿBÃÎA êìBÞ QüBíc BGô ûly ûkpLu êìBÞ Roõzìô oõy úG rüAõW kõG ûly úP×â .lñPvðAk|þì Bíñýu óAoBÞolðA|Quk úG þñýøõO Ao ó@úÞ QyAk þKok Ao Bíñýu óBâorG
.QuAûly mBhOAóBâlññýG}rüoqAÿpýâõéWQùWQÎBu3úGúìBðpG{hKóBìqókpÞûBOõÞÿApGîýí¿OòüA
úG lñHüBK îø lW úG úìBðpG óBâlññÞ|úýùO :lñÞ eüp¿O úÞ QuA ó@oBPuAõg òýñ`íø úýðBýG òüA .QuA ûly
oôBG úðB¿èBg Bì .lðpýâ|þìpËðok Ao kõg þðBùW óBâlññýG RBËcçì îøô lñPvøoBßuA ÿBø|Qñu îýí¿O ê¾ApG lýÞBO òí úðBPuk|{ýK þìAlÚAokoBßuA óæõEvì )òíùG 25(úüoõÖ 14 ëBc
AoþüBíñýuûkBÏèA|ÝõÖëBuàüúÞîýð@ÝBPzìôQyAklýøAõgQüBÂoîuApìòüAqABíyúÞîüoAk óBâlðpGúíøôûkõGBø|úðBuoîøB×Oõuê¾BcôQuokBðpHgòüAþyAõcúÞlðA|ûkpÞïçÎAkõgþéHÚ
.îüpýãG òzW óBùW ïkpì püBu ô þìkBÞ@ ÿBÃÎA BG .QyAk lñøAõg oõÃc þðõürüõéO {hK ok
.QuAûlýuoBßüopì@ÿBíñýuÿBøpñøôïõéÎþìkBÞ@lyoAóApülìÿBÃìAúGúýðBýGòüA Bì:úÞlðA|ûkpÞeüp¿OlðA|ûkpÞëBuoAkõgÿBÃÎAÿApGqôpìAúÞÿA|úýðBýGokþìkBÞ@óæõEvì
úGûkBzâpuÿA|úìBð,þìkBÞ@ÿBÃÎAúGòPìòüAëBuoAqA{ýKþíÞúÞkõGòüAqAþÞBcBøpHg úÞ ly løAõhð oArâpG ÿõdð úG oBßuA rüAõW ûoôk òýíßü ô kõð îuApì úÞ îýñÞ lýÞBO îýøAõg|þì
óAoAkpHíéýÖôóBðAkpâoBÞòüpO|úPvWpGqAp×ð40qA{ýGó@okúÞQuAûlýuoþìkBÞ@wýüoQuk úÇuAô úG úðB×uBPì .lðoAk úýÛG qA pPíÞ þPýíøA {ðBâlðpG ô BøkrìBð ,Bø|úPyo þÃÏG kõy QyAkpG
BGþÞrGõèêDõðBìAôrñýßükpWAo,õñýPðAoBOòýPñDõÞ,þèàüBLuA,ÿrýuoõßuAòýOoBìêìByBíñýu IWõìúÞQuAûlì@{ýKþüBø|îøB×OõuQuokBðÿBø|QyAkpGôÜýÚkpýÒÿBø|}oArâ|qAÿA|ûpýXðq
òüAokAokõgxBvcAôþâlðqúÞÿkApÖAúGþñýøõOAoBùð@RBíýí¿O,þìkBÞ@òüAqAlülykBÛPðA îuApì {üBíð ÿApG þìkBÞ@ÿBø|ÿrüo|úìBðpG AklXì úÞ îýéüBì .QuA ûly þìkBÞ@ÿBÃÎA þPcAoBð
.lðkõG ûlðAõg ,lðA|úPyAnâ úÖpc :xBuA òüA pG .îýðBupG pËð ô Ðíu úG Ao oBßuA rüAõW ÿAløA
.ly løAõg oArâpG )lñ×uA 5( úüoõÖ 24 ,úHñzßü oBßuA rüAõW ûoôk òýíßü ô kõð

þyôpÖ çÆ àüqA ÿlýíc ïBùèA
kpÞQüBßy

òüA úÞ kpÞ lýÞBO ,{ìBð qA þyôpÖpøAõW àü ûkB×PuAõu qA úüçâ BG ÿlýíc ïBùèA #
.lñÞ|þì ÿpýãýK óõðBÚ ÜüpÆqA Ao þÚçgApýÒ ïAlÚA
ÿlýíc ïBùèA
ô Bƒíñýu pƒãüqBƒG
BƒƒG óõƒƒürƒƒƒüõƒƒƒéO
þüõDlüô oBƒzƒPƒðA
qA ,ïApâBPvñüA ok
àƒü ûkBƒ×ƒPƒuAõƒu
qA þyôpƒÖpƒøAõƒW
ô kpÞ kBÛPðA ôA ïBð
ïçu< :Qyõð
ôoBÞ òüA ûqBWA óôlG ô úðBý×hì úÞ ûly úPÖpâ þyôpÖ pøAõW òüA IcB¾ ÈuõO îéýÖ òüA ,ïlük ô óBPuôk úíø úG
þ¾õ¿g ô þ¿hy îüpc úG þPíýÚ pø úG úÞ þüBø|ïk@ òý`íø ÿApG î×uBPì òì ô ókAk ïBXðA òƒƒüA ,îƒðArƒƒürƒƒƒÎ
QGBG óõzüAqA òì ,kõzýì Jõvdì QðBýg òüpPâorG }kõg òüAô lðõy|þì koAô þPcAo úG óApãük Izük ôo MƒýéÞ
òüA ókõG þéÏW îPuAõg QvK òüA BG îPvø þðõðBÚ êcApì pãýK ô ïkpÞ QüBßy ÿA|úÖpc pýÒ oBÞ òüA ÿqBXì ÿBÃÖ õƒO
>.îðõupG Bíy ÑçÆA úG ôo þyôpÖ pøAõW òüA ûkB×PuAõu ô RBÓýéHO

40

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

41

óApùO úéXì

42

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

43

kõGÿpÏy,kpÞ|þìûoByAó@úGúðAqpÖúÞþüõéGBO IÚApì úÞ kpÞ úìrìq ô kpLu úz×ñG úG Ao ûkõè@ òèBu ok òýìo@ lñéG ûlñg ÿAl¾ óApùO úéXì
Ao ó@ úz×ñG kõG ûly úPyõð BHüq þÇg BG úÞ úðAqpÖÿBÚ@ÿBøQHÚApì.lýñßð}oAlýGlýyBG Bíy Qü@ îðBg :Q×â ôA ,lý`ýK ÿoõgAnÒ
.lðAõgòýñ^ ôkõGûlyBøåorGokBìeüp×OIWõìòýðqBðqA pãük .lükAk òì Quk úG Ao úGpc òüpPùG þíýco úíýùÖ
kBvÖôóõÞîèBÎúG:îP×âëkBG úPvGpùì lðõýKôk ó@ óBýì lðlük|þì úÞ òüA qA ÿAl¾ wLu îðBupPG Ao Bíy úðõã^ îðAk|þì {hG òüpg@
kBPÖA BK qA îñO ?îÒ ïoõg lñ^ BO .lðkõG óBìkBy ûly :Q×â ô kõíð ïAo@ Ao kõg
QuAîÒú^,þâpìúGàükrðõO:Q×âëk ôpG ôo óAoBG îð|îð ô ÿpGA ÿAõø BG ëBíy ok ûqBWApâA ÈÛÖ ,lyBG Bíy ëBì îùu þìBíO
kAqokBì qA ïk òüA úÞ þvÞ ûoB`ýG .kõG ûkõíð êvÞ Ao óApÖBvì úPÖpâ ÿAõø ,lðly ÿApG à^õÞ IéÚ òüA ok þøAo îø òì lýølG
.QÖBü pÏy òüA BG îø Ao pãük ÿõéGBO úz×ñG :Q×âôQÖBüIOpìôrýíOAoçüôúz×ñG þÇýdìokAnÒ.kõGîøAõgóõñíì,îñÞqBGkõg
lüBzãG þíÒ Qèk qA úÞ Ùpc ó@ :Q×âúðAqpÖ.ûkpßðÿpýýÓOaýø úG êýì ëBíÞ ok úðAqpÖ ÿBÚ@ ,ly Ùp¾ kBy
lüBG þì óBãPvßy ëk QHd¾ ok pÞnO.ûlükpâúÖBÂAõéGBOôkþßüÈÛÖúéG rýíO Ao ôA Roõ¾ wLu ô lðAoõg AnÒ òýðqBð
rW QíýÚ koAlð ,lñßzG úÞ úzýy pø .kpÞ IéW oAõük úG Ao úz×ñG úWõO úðAqpÖ ÿBÚ@ JAõg òýðqBð úðAqpÖ ,QÞpc ïBãñø úG .kõíð

òüA ïl¿Ú ÈÛÖ òì :Q×â úz×ñG #
oôBG .kõzð óBOoAq@UÎBG òýðqBð úÞ QuA
úG .ïoAlð Ao Bíy ólðBXðo l¿Ú ç« ¾A lýñÞ
ïkq Bíy úG ûkBW ÿõO úÞîø þÖpc pÆBg
úG úðAqpÖ ÿBÚ@ÿBø|Iè .îøAõg|þì }qõK

:Q×âô ly ûkõzâþívHO
ÿkBüq ÐÚõO òì lüBy Qvýð ïqæ }qõK
úG QHdì qA óBvßü þíùu løAõg|þì îèk ô ïoAk
rý^ úíø úÞ|þOoõ¾ ok .îyBG úPyAk Ao òýðqBð

:Q×â úz×ñG .lñÞ|þì QGBS Ao òüA Ùçg
îùñG ókpâ ïpPgk úPuAõg òüA úG lüBG òìô
Bíy kõg úÞ þðBìqBO îñßð AlW Bíy qA Ao ôAô
BG òì .lýðAkpâqBG òì úG Ao ôA ô lüõy úPvg
îývÛO Bíy BG Ao kõg QHdì îùu êýì ëBíÞ
Apì óBO|îgA BG|«B×Çè ?lüly þÂAo æBc îñÞ|þì

!lýðBupPð

QynâõO þG úÞ þüBø ëBu

44

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY :Q×â òýìo@ !lýPvø FBñTPuA lükpG îuA úÞ lüArÖA {PíýÚ úÞ ëk úzýy
CENTER lüõðêTìÿkApÖAúßéGîýPvýðFBñTPuABìúð kpÞ úìrìq ô lðAõg Ao þÎBGo ôk pø úz×ñG
kApÖA úðõâ|òüA .lñüBñTPuA lñPvø AlW Bì qA úÞ úG úðAqpÖ .kAqokBì qA ïk òüA úÞ þvÞ ûoB`ýG
ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok ÿqBG úG Ao ó@ lññÞ áok Ao ÜzÎ úßð@ óôlG ÿApG úz×ñG úÞ þìBãñø ô QyAk pËð ôA ûpù^
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì qA Ao þñýGlG àñýÎ òüA !rürÎ îðBg lðpýâ|þì |,QyAnâ úðBgrLy@ úG ÿBK ÿB^ ókpÞ Quok
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master þƒüçÆ oAõƒðA ô lƒüoAkpƒG óBƒO|ÿBƒƒHƒüq îƒzƒ^ òíÂôlüBíðàíÞAoôABOlykoAô{øApíøúG
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk RAom lýølG ûqBWA ô lüpƒãƒñƒG Ao lƒýƒyoõƒg úz×ñG?kõGoõÇ^BøpÏylýupKÿpPÞókõíðpK
.lzhHG þìpâ Ao óBOkõWô ó@ {hG RoApc Al¾ BG òýìo@ ?QuA óBOkõg oBÏyA qA lýupK
ÿBø xçÞok ïBð QHS ÿApG .lüA|úPgAkpLð ëqBð Ao ÜzÎ ÿBùG úÞ lýñÞoôBG :Q×â ô lülñg
îøqA òzýPülì þ¾õ¿g û@ úz×ñG .QuBíy ûõßyBG ÜzÎ ûpíS òýðqBð þG qA úz×ñG .BXÞ FBùG iýy ô BXÞ òƒì
lüpýãG xBíO òì BG óõñÞA :Q×âôlýzÞÿlñéG .QgAlðApüqúGpuôlyûlñìpykõgþÎçÆA
løAõg|þƒì îèk ô ïoAk {ƒPƒuôk oBƒýƒvƒG Èg BG îø Ao þÎBGo òüA BO ïA ûkAk :Q×â òýìo@
ÿõñÏì þßýð ÈuõO þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ úG Ao kõg }çOoBÞ òüA ÿApGô kõy lñíOkBÏu úÞ lñvüõñG }õg
ÿkõHíÞ xBvcA þâlðq ok BO ïpýƒâ|þƒì oBƒÞ lyBG }õzì ÜzÎ qA ëk úÞ Ao ôA
(310) 446-8724 úG Ùosô ÜýíÎ ÿA|ûlük BG úðAqpÖ ÿBÚ@ .lñßð lyBG{ßèkúíølüõâúÞú¿Úpø
úG ûAo òüA ok Bü@ ô lýupK ô Qvüpãð úz×ñG ÿõñy îÞ þíø ,óBÛyBÎ ú¿Ú õO
45 ?lüoAlð ZBýPcA lñÞ óBO|ÿoBü úƒÞ þƒßƒüpƒy lyBG}õgóByú¿ÚúÞõñzG,õñzG
«BÛýíÎþÊB×èóôlGôkoAlGóBO|QuôkúÞÿkpì aýø þPuAo úG îñÞ|þì pßÖ ?QuA oõÇ^
îÏÆ kõg úƒÞ ÿkpƒì ?lƒyBƒG óBƒOoBƒPƒuAõƒg ÜzÎóBPuAkqApO|þðlýñyôpO|òüpýyÿA|ú¿Ú
ÜíÎ úG ô lyBG ûlýz^ Ao þìBÞBð ô Qvßy .Qvýð
úz×ñG .lyBG ûBâ@ lýñÞ|þì êídO úÞ þøôlðA :Q×â úz×ñG
:Q×â ÿqBXì ÿBø|ÜzÎ BG Ao þDBùG ÜzÎ B« ×ǃè
úÞ QuA ó@ qA ÐðBì xpO òüA ô îupO|þì QñÇýyBGô koô@kôpÖpuòýìo@!lýñßðxBýÚ
îøAõg|þíƒð .îzƒülƒñƒýƒG kõƒg úƒG ÿA|úƒËƒdƒè ÿBø|ÜzÎ ïoõËñì þPvðAk BXÞ qA Bíy lýupK
:Q×âòýì[email protected]ãük lýüApâ þgpu úG úz×ñG ÿBø|úðõâ ?kõG ÿqBXì
óBOkBü pâA .lýñßð ïBíO Ao óBO úéíW «B×Çè :Q×â ÐÇÛì þOBíéÞ BG ô
ÿpK RBÚçì úG úðAkqk lükõG ûkAk ëõÚ lyBG Bíy oõƒËƒñì ïkpƒÞ pƒßÖ...Jõƒg...õƒg
ok úéíW òüA òP×â BG òýìo@ .îüôpG þüBüok ÿpýãéÖBÒ òƒüA qA úƒÞ òƒýìo@ .lƒyBƒG òƒýíø
:Q×â ô lýzÞ ÿlñéG û@ óBùâBð ô kõzâ Ao çüô :Q×â ô lülñg kõG ëBdyõg
ÿpHg þG qpì ÿBXÞ BO Apì Bíy lýñƒýƒHƒG .lükq xlc Quok Bíy lüõzð }õzì
BG ,p¿Î ÐÚõì ô þðAoBG ÿAõø òüA !?lýðBzÞ|þì ÿBüokòüAkoõìokBOløAõg|þìþP¾pÖîèkBìA
ô lülñg úz×ñG .koAk úé¾BÖ olÛ^ Bì ûBâkBÏýì .îñÞ õãP×â Bíy BG óApßýG
:Q×â áBƒK ܃zÎ qA úƒíø óAkpƒì Qƒ×â úƒz×ñG
Ao þðBìq oõÇ^ úÞ ïkpÞ IXÏO îø òì ô ÜyBÎ òüpO|ÜyBÎ Ao kõg .lññÞ|þì QHƒdƒ¾
ok ûBì úð úÞ lüA|ûkpÞ JBhPðA ÿpýãéÖBÒ ÿApG QcAp¾ BG îðAõO|þì BìA .lðoBíy|þì Býðk ÿBø
úðAqpÖ !Büok þG@ ok ÿpK úð ô QuA óBƒíƒu@ úG kõg ô QuA þÊB×è Ñõð àü òüA úÞ îüõãG
:Q×âôkpÞ{øBãð úGAoóqxBvcA.lðoAlðkBÛPÎAlñüõâ|þìú`ð@
òìô îüôpG Büokô ûpÇÚ RBÚçì úG lýüBýG óAkpì ûõýy ,ó@ úG ólülñg ô òPƒÖpƒâ ÿqBƒG
râpøôrâpø|,úÞîñÞkBüîvÚóAoõGòüAóBýìok pu oBG òülñ^ þ×ð QìçÎ úG òýìo@ !QƒuA
îøAõhð QðBýg ïoAk óBy|Quôk úÞ þðBvÞ úG :Q×â ô kAk óBßO
AlÖ Bùð@ RkBÏu ûAo ok Ao ïpíÎ þìBíO ô kpÞ óBýì ok lñPvø !lülñHð ÐíW Ao úíø «B×Çè
lýølG ûqBWAô lýñÞ kBíPÎA òì úG .kpÞ îøAõg þðBHýPzKóBð@qAQýÏÆBÚBGBíyúÞþüBø|îðBg
:îüõãG óBýìúz×ñG...BìA.lññÞòýñ^úÞþðBðqlýñÞ|þì
Ao Bø|êâ {üôo îðBíz^ ú`üok qA Iƒy :Q×â ô lüôk {Öpc
óAqõu ÿBø|ÔýO BƒG Ao îøBƒãƒð qAo ô îñƒýƒG|þƒì álðA óBðq úðõâ òüA oBíy BìA lñPvø úéG
ëæqkôoôîPupÖ|þìQHéÚpüpùìq úGlýyoõg òýìo@ oBG òüA...óBüBÚ@ óBýƒì ok BƒìA .QƒuA
ÿoBW RlýìA ëBùð òýÞqBð ÿBK úG Ao ÿqoôpùì :Q×â ô kpÞ ÐÇÚAo ôA Ùpc
pG lñßÖA úüBu ïA|úƒPƒ×ƒýƒy óBƒW BƒO .îñƒÞ|þƒì úG Bíy BìA .QuA álðA îø óBüBÚ@ óBýì ok
.QynâõOþGúÞþüBø|ëBuiéORApÆBg ûlðBuoBíyúGIýu@úÞêDBvìqAÿA|ûoBKpÆBg
pGApG ok kõG îýévO îvHO ,úz×ñƒG îvƒHƒO lýüBýG lýñýG|þì kpíðAõWBðô lG ,óBvßü Ao úíø
.lýìAëBùðÿoôoBGòPÖpünKôpülÛO úÞ îüqôlG îz^ þüBø|ïk@ úG úèkBXƒì óôlƒG
ô QhGkAq@ ÿBÚ@ ,Qü@ ÿBÚ@ êTì lñPvøõãèA
óBüBK qA ÜzÎ úG úÞ Bíy kõg ô kAk úìAkA úz×ñG ...
þüBùð@ô Bíy .lülñG ÿBK qõñø kõg úPÖo Quk

óApùO úéXì

.î×uBPì «BÏÚAô- úHèBWQ×âô lülñg lñéG ÿAl¾ BG }õðBýÞ ÿBÚ@ òükõìp×ð þPuAo ...ïpßzPì «BÏÚAô- ÿîløXðkôpovBgùB^üô|o{:ûlñhvüGõð
,ïly Bíy îcArì îñÞ|þƒì pƒßÖ ,óõƒñíì- .lðA|IèBW «BÏÚAô ïlülW ÿAkpì! ?òPvø oõÇ^ kBìAk
òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
?òýPyAkoBÞþéÞB« íPc RpÖBvì þèô ,kõHð ÿoõÇñüA |ç« ¾A ZpüA- .Bíy þGõg úG úð BìA ,lñGõg-
ô JBHuA ÿoô@ ÐíW Qícq þèBíW úð- ôo }lüBÛÎ ô Ý|çgA ZoBg úG }opßì ÿBø . îíùÖ|þíð ôo óõOoõËñì- ,líPÏì pPÞk ÿBÚ@pPgk Bßýð|"
...lýyBG úPyAk ØüpzO Bíy úzÞ|þìôo úýSBSA þðAôo óAoBíýG qA þßü RApÆBg pPÖk
Bíy kõWô ,lýPvø þGAkBy pPgk Bíy lýðôk|þì ?îñÞ ú^ îðôk|þíð ,kpÞ ÅõÎ ,lýèBcpu þéýg qôpìA Bíy úßñüA êTƒì- ok úÞAo kAtðpùì ÿBÚ@ïBð úG }olK
þPÚô îðõíâ úG ,úÆBzð ô oõy UÎBG úðõg òüA ok ,lüoBýG {øAo úG lýðõO|þì ZAôkqA qA lÏG- ?ûlñüByõg óõOApG lc òüA BO Bì ókpÞ ápO Bùð@ ërñì ÉBýc ÿBùPðA ok þÚBOA
óõOokBì ô olK úé¾õƒc lƒüpƒG BƒXñüA qA Bƒíy òülñ^ ô QyAkpG ,lñÞ þì þâlðq
.lüoAk ÿA|ûkBÏèA|ÝõÖ RolÚ Bø|îðBg Bíy úÞ î×uCBPì þéýg wßÎ pƒG B« ƒÚBƒ×ƒOA úƒð- }õðBýÞ ô lðAõg Ao ó@ úd×¾
.ókpâpG óApùO úG ûoBGôk ô ûpG pu þGBvc ?lýñÞ|þì pßÖ oõÇñüA Bíy- äñO óõOApG îèk «BÏÚAô . îñÞ ápO ôo Bíy ïoõHXì
ô Bø ÕBG ,ïoAk Quôk þéýgôo BXñüA òì- .îñEíÇì- .lük ólðAõg òýc AoôA kAtðpùì
.úy þì qA óBßì êÛð l¿Ú }õðBýÞ
.lñPvø þñPyAk Quôk þéýg úðBgkôo Ao QHd¾ ÑõÂõì QuAõg|þì {èk Bßýƒð .óõñíì þéýg- B« ¿hy Bßýð úÞ koAk Ao pPÞk ërñì
òì úÞ xõvÖA þèô ,QuBHüq QÏýHÆ úéG- þøBãð ,kpÞ Rõßu ÿA úËdè lñ^ .lñÞ ÅõÎ QƒcAoBƒð îƒñßG Bƒíy qA þƒèAõƒƒEƒu úƒƒâA- }A|ÿkrìBð òzW úG ôA RõÎk ÿApG
Ao Bùð@ kõG ûkpÞ }õìApÖ ,kpÞ {Puk ÿBø|êâ úG
.ïoAlð }kpâ QÚô kBüq ÿApG ôo BñüA :Q×â òüApGBñG ,lølG }õðBýÞ úG ?lýy|þíð ...ô kôo|þì ÿô krð
.lýñÞ }kpâ pPzýG lÏG úG òüA qA Jõg- .lýupLG ,úð-
QÞpy úG AkpÖ qA òì ,úy|þíð QÚô |ç« ¾A- .ïlý^ Bíy óo|þì ûBãzüAo@úGB« íPc òzW ÿApG kBìAk- ô lülñg lñéG ÿAl¾ BG }õƒðBƒýÞ #
þéÞ B« íPc ,õðqA ÿqôoõðqAqôo ûoBGôk ,ïo|þì .lýPvø êâ óõOkõg Bíy ,óõñíì- kõWô þðõíéu qpì ÙpÇðôA A«pøBƒÊ...?úƒãƒük {Þ Èg ëôA x|çÞ ÿBø îéÏì êTì:Q×â
úPynâ Bø óôA qA ,ûlðõì ïApG ûkBPÖA IÛÎ ÿBøoBÞ êâ BO kpG {ýK Ao {Pukô QuBgpG wLu .óly pXc p¿Î ÿBìk@ êTì óõzüA ô úPyAlð
òýyBG IÚApì :ly oô@ kBü Bßýð úÞ kpýãG Ao Bø oôBG: Q×â ô kq lñhHè þhƒéO úƒG Bƒßƒýƒð .lýñÞúýHñOôo úíø ûpð óõOkBü
.îñÞ pGApG lñ^ ôo îPýèBÏÖ ïkpÞ l¿Ú òì úÞ úHOpìpø ûlìôA óApùO úG úÞ ÿqôoqA lýñÞ|þì QÖo Bßýð ÙpÇG ô QuBgpG ÿBW qA lÏG
ëõâ oBÞ BG ôo óõOkõg úßñüA ÿApG ?Ap^- .ûpð óõPPuk úG BøoBg þèô ,ûly óõìAõÎk ÑõÂõì òüA pu {ìlƒük kAk úýßO ó@ úG Ao {üõðAq ô Qvzð úKBðBÞ ÿõéW
:Q×âô QÖpâ Ao Bø êâ ÉBýPcA BG }õðBýÞ .úñÞ ûBOõÞ ôo }Bøõì Qvýð pÂBc ôA þGBPùì äðoô ØüpÊ ûpù^ úG ÿA|úËdè lñ^
?lýñÞ AlW þâlðq qA ô lýðrG òì ûlG ûqBWA :Q×â ô kq ÿlñhHè ly ûpƒýg
kBü Qƒ×â Bƒßýð ô kpƒÞ Rõƒßu }õƒðBƒýÞ ?Qvýð oõÇñüA ûkpÞ þígq ôo Bíy Quk ?«BÏÚAô— ÿôqo@ RApG òì ûpPùG þéýg ÿoõÇñüA îyBHð
pø ok ô òýñÞ }qBu Èýdì BG úƒÞ òƒüpƒýãG ?òülýíùÖ BXÞ qA— îyBG úPyAk Quôk úâA úâ þì òì úG ûqBO-
oBÞ þâlðq qA ÿpýâ ûoBñÞ .òýñÞ þâlðq þÇüApy .îñÞ|þì þPhHyõg
kõWô ÿpPùG ÿBø ûAo îñÞ|þìpßÖ Qvýð þPuok ?ûly ÿoõÆ ,óõOpÞnO qA- .úñÞ þì pÖ ôo }Bøõì ôk êìBc þñýu BG þèBíW ëBc òýíø ok
úßñüA ÿBW úG lýðõO þƒì Bƒíy ,úƒyBƒG úƒPyAk .lìôA óõg ûpÇÚ lñ^ ÈÛÖ ,úð- ó@ úG }õðBýÞ ólük qA ly koAô kBð õíýè óAõýè
pOõýLìBÞ Bü JBvc òýyBì úü úG ôo óõOkõg Bùð@ ÿôk pø úG IXÏO BG ô koõg úßü QèBc
ÈüApy úÞ òýzG þÛÇñì óBvðA úü òýñÞ êülHO {üBWpuô QuBgpG BWqA }õðBýÞ .Qvüpãð
óBìok ô Z|çÎ úñÞ|þì þÏu ô úñÞ|þì áok ôo þèô QÖpâ ôA êGBÛì Ao þñýu þèBíW . QÖpâ oApÚ
oõÇñüA úÞ lýzhHGõñì .úñÞ AlýK ôo R|çßzì Qíu úG þèBíW ,kpÞ ûoByA Bßýð úG Quk BG ôA
ô lüpPâorG òì qA Bíy ,îñÞ|þì Qdý¿ð ôo Bíy .kpÞ pßzO ô QyAkpG Ao þðAõýè ôA .QÖo Bßýð
Qvýð Qdý¿ð îñì l¿Ú ,lýPvø pO|úGpXO BG þèBíW .QyAkpG }õðBýÞ îø Ao pƒãük óAõƒýè
þéýg Bíy ,QuA úðBPuôk pÞnO BOlƒñ^ ÈÛÖ ÿpìA :Q×âô kpÞ îg }õðBýÞ ïApPcA úG ÿpu
óBdPìA ôo óõOkõg QhG ïqBG lýPvø óôõƒW
ÿõÚ ÿA|ûkAoA úâA ,QuBíy BG QýÛÖõì ,lýñÞ ?BÚA~ Qvýð
õãG QyAk oBÞ òì BG ò×éO pâA ,ïpßzPì úð-
.òýyBG úPyAk
Ao }õðBýÞ ûpù^ ÿlñhHè .kpÞ Rõßu Bßýð .õzð Bì îcArì ,îPvýð
BƒG lƒñhHè òƒüA kpƒÞ xBƒvcA Bƒßýð ,kpƒÞ pƒƒK úÞ kpÞ pßÖ }õðBýÞ ÿlW òdè úG Bƒßýð
RôB×Pì ôA úzýíø þãPgBu àdÃì ÿBø|ûlñg þèBíW .kpÞ|þì kõƒùzì Ao {ƒPuBƒüo úƒðõƒã^
Bßýð ô koõg óBßO úPvø@ {üBø Iè ,QƒuA îðBg xôpÎ Jõg Q×â }õðBýÞ ô ly ZoBg
òüA ólýñy úG îñÞ|þì xBvcA :Q×â úÞ lýñy
êýì þ^ þPuAo ... îPyAk ZBýPcA Bø Ùpc ?lýPÖpünK ôo Bì onÎ
ïoAlð þÖpc òì ,lüpO QcAooõÇñüA úâA-
?óoBýG îãG lüoAk
.ïAõg|þíð ÿrý^ òì ïpßzPì- . 46
þO|çßy àýÞ þíÞ BG .lýñÞ|þì ÙoBÏO-

?òýÛÖAõì
.óõñíì-
ZoBg ÝBOA qA ô QuBgpG ÿBW qA }õðBýÞ
qA Ao rýì ô ly koAô þèBíW lÏG þÛüBÚk .ly
rýð þß^õÞ óAléâ . kpÞpK Bø þÞAoõg ÑAõðA
óôok Ao Bßýð êâ ÿBø|úgBy ô kõG ûkoô@ ûApíø
}õðBýÞ úÏèBÇì rýì ÿôo Ao óAléâ ô QyAnâ ó@
úG . kpßð QHd¾ Bßýð BG|þì|çÞ BìA .kAk oApÚ
:Q×âô kpÞ qBG Ao QHd¾ pu kõg Bßýð oB^Bð
”?óo@|þíð ØüpzO kAtðpùì ÿBÚA~

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
47
,QÖpâ Ao nÒBÞ ô kpG {ýK Ao {Puk Bßýð .ó@|þì úÎBvèA Ap^-
þèBg ó@ ÔéHì ÿBW þèô ,pPÞk úWô ok kõG þß^ xpO UÎBG úÞ kpÞ Bßýð úG ÿpãük ûBãð lÏG
úG òýüBK ok kAtðpùì }õðBýÞ FBÃìAô pùìô kõG óApãük ú`ðôA wßÎpG :kpÞ úìrìq ô ly ôA
þéÚBÎ óAõW «AlGA }õðBýÞ lññÞ þì oõ¿O
.koõg|þì îz^ kAõg þì úâA îP×â {ùG úHOpì oArø ,Qvýð
þíð ëBdyõg BíyoBßñüAqAolK «BñEíÇì— úG ôo Bø óq ÿBK râpø úñÞ þâlðq QhHyõg
BO kpßð }õâ óôA þèô ,úñßð qBG {ýâlðq
.úy 2 òüA ok óôA ,QgAlðA qôo òüA úG ôo }kõg
úG lüBG òì úÞ òýñÞ ëõHÚ þèô ,îðôk|þì- ÿBøõì þPc ,ûly pýK ëBu20 qA pPzýG ëBu
. ûpýâ|þíð xok þèô ,ûly lý×u }Bø úÛýÛy
. îñÞ óApHW ôo óõzüA RBícq þÎõð ëq Bßýð Roõ¾ úG ûBâ ó@ ,kpÞ Rõßu ÿA|úËdè
Bíy úG úÞ ÿA|úÚ|çÎ pÆBg úG ôoBÞ òüA olK- ?lüoAk|þíð pG }pu qA Quk Ap^ :Q×â ô kq
.QÖpünK QyAk ÿqôpùG pPÞk ô kAtðpùì ÿBÚ@ô
îüonãG |«ç¾A ...lüBG Bì ëBc pùG þèô- ?úñÞ þâlðq QcAo lüoAm|þíð Ap^
òì ?!òì :lýupK IXÏO BG ô koõg BW Bßýð
.lýPuAõhð ôo óõOkõg úülø þPuAo
ÑõÂõì koAk l¿Ú }õðBýÞ úÞ QvðAk Bßýð .ïoAlð ÿoBÞ óôA BG úÞ
UdG úG îøôA òüApG BñG ,lñÞ ÅõÎ Ao QHd¾ ?«BÏÚAô ,òüoAlð ÿoBÞ-
òüA îñÞ|þíð pßÖ kAk iuBK lñhHè BG ô kAk úíOBg Apüq ,koõg Ao }A úéíW úèBHðk þèBíW
ÿBø|úPvG qA pK {Puk ôk pø . ly koAô }õðBýÞ
.úyBG Quok oBÞ
þíÞ Bßýð lülñg lñéG ÿAl¾ BG }õðBýÞ .kõG ûly aýKôBÞ
ïAo@ôA ûpg|æBG ,kpÞ {øBãð Qzcô BG ô lýupO ÿBø QHd¾ RõùHì qõñø úÞ þèBc ok Bßýð
lðAõg|þì Ao Bßýð ûBãð Büõâ úÞ þèBc ok ô ly .Qvüpãð }õðBýÞ úG IXÏO BG kõG þèBíW
ïBãð ÿoõXñüA Ap^! ?úý^ Q×â ô lülñgôA
?òýupO|þì òì qA qõñø Bíy :Q×â
.ïkoõg BW Bíy ûlñg qA ÈÛÖ úð— .ïkoô@ok jBy úãì òýñÞ|þì
.lýðq|þì ÿoAk ûlñg ÿBÖpc Bíy úg@- ?úý^ BùñüA-
Bø Ùpc òüA lñGBK lüBG Ap^ ,úyBHð Quok Jõg .úülø-
úG ô úñßG ûoAk Quôk ÿoBÞ pø lüBG ïk@ ?îýyBG
.þðBvÞ ú^ ÿApG-
.úñßð pßÖ óApãük . ïk|þì eýÂõO ó|æA-
.úéãñW þâlðq óõðBÚ òüA- úPvGqA þßü ,QyAnâ òýìq Ao Bø|úPvG lÏG
òüA :Q×â ô QyAkpG Ao êßy êýÇPvì
.úéãñW ïBì ÿBýðk- RBÓè äñøpÖ ûoôk àü þéýÇPvì ÿBø|úPvG
ÅpPÏì }A|ûpù^ BìA ,kpÞ Rõßu Bßýð àü îø àý^õÞ úPvG òüA ,pPÞk ÿBÚ@ ÿApG
.lýãG úðõPèkõO þ^ pø :Q×â }õðBýÞ kõíð|þì oBÞkõg úü îø òüA ô óõOokBì ÿApG QÎBu
Bíy pßÖ qpÆ BG p×ð l¾ Býðk ÿõO úâA— .Bì Jõg kBìAk ÿBÚ@ ÿApG wüõðkõg
þì {èk ,kõG kõg ïBð ólýñy pËPñì Bßýð
.úy|þì êãñW Býðk «BÏÚAô òñÞ þâlðq }õðBýÞ þèô Qvý^ }A úülø lðAlG QuAõg
lýðõO|þì Bíy ,òñÞ|þíð lýñÞ|þì ëBýg- Ap^lüõãG ly oõHXì îø Bßýðô kpÞ Rõßu
òüA pu qA pOkôq ú^pø òì ëBTìA py lýñÞ BÎk ?òýPgAlðA Qícq úG úíø òüA ôo óõOkõg
. ûoAlð þéGBÚ ,îðBg oBÞpu úý^ Qícq-
.úzG îÞ ïkpì {øAõg úÞ ïoAk þPícq Bíy ÿApG òì þèô
òýG lG olÛñüA Ap^ Bíy îíùÖ|þíð òì-
. òüpünLG îñÞ|þì
?òýPvø .îPìlg ok úyBG þ^ pø lýüBìp×G-
þâlðq òì êTì ïBíy úâA ,ûoAlð þHXÏO- ,QÖo }A úÏèBÇì rýì ÙpÆ úG }õðBýÞ
.òüly|þì kBíPÎA þG úíø úG òükpÞ|þì Qíu úG Ao rýì ÿõzÞ ô lðBgp^ ê×Ú ok Ao lýéÞ
Qhu þéýg úðõìq òüA õO þâlðq lýðôk|þì qAAo þéßy êýÇPvì nÒBÞ lÏG ,lýzÞ kõg
qA ,óly Bíð lñ×uõâ ÿBø|åpâ ïkpì úíø ,ûly ,QÖo Bßýð Qíu úG ,lýzÞ óôpýG ó@ êgAk
,lüoAk kBíPÎA {ùG úíø qA {ýG úÞ þvÞ óôA òüA îPuAõg þì :Q×â ô QÖpâ ôA êGBÛì Ao nÒBÞ

.lüoõg|þì pXñg úíø qA pO|Qhu .lülG óõOolK úG ôo nÒBÞ
.kpÞ þâlðq BHüq úy þì qõñø BìA- ? úý^ òüA-

.lýðõPG Bíy ïoAôlýìA- óôA úÞ úñüA îùì ,úý^ úÞ Qvýð îùì kBüq-
,kõG ûly úPvgôA BG UdG qA }õðBýÞ A« pøBÊ aýø QdO ô lülG óõOolK úG òì òPÖo qA lÏG ôo
?lýzÞ|þì Ao Bø|úülø ókpG Qícq: Q×â óõ^ îðõO|þì ,òýñßð þPHd¾ ïBXñüA òì BO þÇüApy

.úñÞ óõPßíÞ îâ þì îø ë|çW úG ? îñÞ kBíPÎA Bíy úG
qA òýíø ÿApG ,kôpG lüBG úÞ QvðAk Bßýð ...þèô úPHèA-
.òüpýãG îñÞ þì {øAõg-
.îðõñíì :Q×â ô QuBgpG ÿBW
Ap^ |æBc ...îñÞ pßzO Bíy qA lüBG òì-

?òüly lñéG
.ïpG lüBG úãük Jõg-
koAk úìAkA

óApùO úéXì

òì úG ïõzG ûBâkAk þƒÂBƒÚ ÿqôo úƒÞ îƒPvø }kõg ûoBG ok oBG òüAô lðBì òì oBñÞ okôA îø ëõÚ úG BO kBPupÖ òì krð ô kpÞ AlýK Ao }pvK
?ÿlñg|þì àü {ßüpy BG úÞ Q×â.kpÞ QƒHd¾ þƒíÞ ÉpÖqA òìô lññÞ ïçu >þðBÞ< úèBg úG }kõg
ok þâqBO úG Ao óõürüõéO ûBâpýíÏO ô ûBãyôpÖ îýðôïlyëõÓzìBøú`GBGókqMâúGÿoB^Bð
úÞ úPHèA<:kAk iuBK ÿlW þñdè BG >òƒè@< þéýg úÞ QyAk óBñýíÆAô lðA ûkpÞpüAk Bìpùy Bùð@BOlì@Bøú`GÕApuúGïpøAõgúÞlÏGQÎBu
úG îÞ îÞ ïoAk< :kAk úìAkA þívHO BG ô>...úð ôA àüpy.kpýâ|þì Üðôo óByoBÞ ô IvÞ kôq .ïlyûkqÝôm,lPup×GJAõhPgoúGAo
lñíÚçÎ IéÆ ûBW ûAõhükAq@ óq àü òPgBñy qõñøô A BìA ,kõG ûkpÞ ZAôkqA {ýK ëBu ûkqAôk ôlðBGAõhGBOkpGæBGúÛHÆúGAoBøú`GïpøAõg
QHd¾ òíÂ.kõG úPÖBƒýð Ao {ƒøAõƒg ëk óq ô îPgAlðApG ô oôk úG þøBãð ,Q¾pÖ pu òì
>!ïõy|þì :Q×â>òè@< þÆBÚ BGpèk lðõéG àü BG úÞ ïlük Ao }pøõy
úÞ lðlýíùÖ þPÚô ûkAõðBg kApÖA úýÛG ô ïpøAõg ,ûkq Ùpc õO úG ÐWAo îÞ þéýg RpøAõg- Ap^ úÞ ïlýupK kõg qA úHOpì àü ô ,kõG ûly
îýøk|þì úìAkA óBì|RpyBÏì úƒG >òƒè@< ô òƒì .þPvøóBðqQÃùðõÃÎîðAk|þìÈÛÖ Ao Bø ú`G ûlì@pG îßy ó@ BG òì ûoB`ýG pøAõg ØèA.qBðBu:úíWpO
pHg ïçÎA BG Ao ÿkBy òüA òìô lðly ëBdyõg :ïkAkJAõWÿlñhHèBG Ao Qícq òüA }pøõy ô kpG ólýGAõƒg ÿApƒG ëôA {hG|
óBPuôk úíø .òìõö ì ô ëBÏÖ õÃÎ àü,úéG- ?lýzßð
.ïkpÞ óAlñ^ ôk îükrìBð qA ô ïkõG ïpøõy ÜyBÎ õu àü qA #
qôo ok ïkpƒÞ RõƒÎk >ó@õƒW< îƒPƒuôk qA óBøpG úðBøAõg ÿkAq@oBßÖA úG ëk pãük ÿõu
úÞ koô@ onÎ ôA BìA lyBG îyôlÚBu þuôpƒÎ ûBãüBK îPvðAk þíð.ïkõƒG úƒPvG îƒPuôk
ôAô kõy|þìoArâpG úPýíÞ RBGBhPðA ,qôo óBíø QuAõgÿôoBìôlñPvøQýÏíWòüAõÃÎòì òìÕApuúG,QzâpGæBGúÛHÆqAþPÚôïpøAõg wƒc.QƒuA ïAlƒÞ Bƒýðk ok òƒì þƒÏÚAô
.îüoAkÿkBüqÿoBzÖBK óBì|ÿBø ôA BG îøAõg|þì úÞ Qvø p×ð àü<:Q×âô lì@ ïBXðA úG ûkõùýG îOBÚôA úðBg ok ïkpÞ|þì
.lñÞ|þì JBvc þéýg RBGBhPðA òüA ÿôo ?Qvý^BíyÿBøQuAõg- ok úÞ îPvðAk|þì ÜýÚkoõÆ úG>...ÿõzG Bñy@ ok ô kõy þì ØéO QgAõñßü ÿBƒøoBƒÞ
úG úP×ø àü ÿApG >òè@< ô òì ,þuôpÎ qA lÏG ,ÿôBvìkrì:þãzýíøÿBøQuAõgóBíø- úHOpìòülñ^AoÿqBGòüAôA.konâ|þìú^ôArÓì kõg êÓy ok qôo úG qôo ïpøõy úÞþèBc
,òè@<,òPzâpG qA wK ô îýPÖo êvÎ ûBì p×u wýuCBO ,þéÓy þÚpO ÿApG ÿôBvì ÿBø Q¾pÖ pG BW qA ô ïlýzÞ þø@.kõG ûkoô@ ok òì pu þìBÛì aýø ÑBíPWA ok òì,lñÞ|þì þÚpO
Ao îéÓy òì BìA,QÖpâ pu qA Rly BG Ao }oBÞ ...pPzýG ÿBø ákõÞ lùì .ïkBPÖA ûAo {èBHðk ô îPuBg îPuôk þâlðq úG pËð óõƒ^ ô...ïoAlƒð
qBÒ@ Ao ÿpâõðBGlÞ ,ûqBO úðBg ok ô ïkpÞ ápO ...ÿoAlðú`GúÞõOBìA?..ákõÞlùì- lðkõG ûly ÐíW îø oôk úÞ þðBðq oBƒñƒÞ qA pG ôA þèBdyõg ô QüBÂo îPgAlƒðA|þƒì
oBG ôk >ó@õW< lÏG ÿBø úP×ø þÆ ok.ïkõíð ly îøAõgoAk ú`Gqôo àü BìA ,ïoAlð æBc- ÜGBÇì Bøkpì.îülýuo óAkpì ÐíW úGô îýPynâ îìBÞúG Ao þâlðq ô kq þì òìAk îPýðBH¿Î
úG òì BìA ,kpÞ îOõÎk oBøBð ÿApG ô kq òƒ×éO þøBãð .QuA ÿoBývG ÿBø óq êßzì òüA ûqBO ô .lðkq þì Ùpc }qoô ûoBGok ëõíÏì
oBG . îPÖpünLð úÞ ïkõG ÿoAk úðBgoBPÖpâ ÿolÚ kpƒâBƒy úƒuolƒì ok ôA,qAlƒñƒýƒG ïpƒøAõƒƒg úƒƒG ïAlÞôAïlýíùÖ,BøkpìúGókpÞûBãðÄdìúG .kpÞþìpO iéO
ëõÚ ,ûly pÆBg ûlýXðo ôA ïkpÞ wc úÞ pg@ koõì }pñø ô kpÞ|þì þyBÛð ,kõG ÿA|úPvWpG ,úýÛG qA úÞ kõƒG ÿrƒýƒ^ }kõƒWô ok .QƒuA ok?îðBíG pøõy þG píÎ pg@ BO kõG oApÚ Bü@
ò×éOôA úG ,ïkpÞ AlýK Q¾pÖ QÚô pø úÞ ïkAk pøõy þPÚô qA BìA,kõG {ðBíéÏì úíø {üBPu úG Ao Bì úéíW ôk ok ïpøAõg .kpÞ|þì }rüBíPì òìqA ÿkpì aýøqõñø ,ïlèõO kpãèBu òýìA|þu
IcB¾þKokþK.krðõìîéÚúGQukpãükkpÞ þñOBðokApG òè@ òüA .þðBÞ< :kpÞ þƒÖpƒÏƒì îø ô óAõW óAkpì úíø .kõG ûkpßð ZAôkqA ÿBÂBÛO
>.lzð AlýK îø Q¾pÖ òüA þPc BìA îðrG .QuApãükþßüpËPñìîøæBcôlyú`Gôk BìpùyúGûqBO,ÿA|ûlülðAoôAç« HÚ.QuAïpøõy pÂBc ÝBýPyA ëBíÞBG îPgBñy|þì úÞ þGAnW
ô ïkõG QhHyõg >òè@< BG þâlƒðq ok òƒì :kAkJAõWQýÏÆBÚBG>òè@< lÏG ô >QuA ïpøAõƒg þƒðBƒÞ òƒüA òƒè@.ûlƒì@ oõÆ òüA BìA,lðoAnãG RBÚçì oApÚ òì BG lðkõG
Býðk kpì òüpPùG BG úÞ ïkpÞ þì pßÖ úƒðBƒíýí¾ ú`GQuk,õìîéÚÿBWúGúÞòüAqAôAlüBy- .QyAnâBùñOîøBGAoBìôlyîýWúé¾BÖçG îø pßÖ þPc ZAôkqA úG àü aýø ,kõG AlýK úÞ
ô pÇÎ ô êâ þKBýK òì ÿApG ôA.ïA ûkpÞ ZAôkqA xBƒvcA pƒƒPƒzƒýƒG ,kpƒƒýƒãƒG Qƒƒuk ok Ao ÿA BG Bìô kpÞ þøAõgonÎ óBüBÚ@ úýÛG qA >òè@< úG Ùlø þG ô ûkoõg pu ,BùñƒO!lƒðkpƒÞ|þƒíƒð
lñ^ ÿA úP×ø .koô@ þì úülø BHüq ÿBø Rçßy þvüõðòýyBìqA?þ^õOkõg.lñÞþPhHyõg îüly QHd¾ ëõÓzì ô îýPÖo ÿA|úyõâ úG îø óBðq qA þPýÏíW úÞ >ó@õW< îPuôk ÜüõzƒO
ô ïpâ Èýdì úÞ þDBø óAoõPuo ok Ao ïBy Iy ?þPvøþÂAoQèBÞôpPÖkàüok pHgBGòìþâlðqqBýKBOpýuqAôAïByïBãñøBOô óBð@ QÃùð úG ,kõG ûkAk êýßzO ûAõg ÿkAq@
ÈGAôopG ú^ ó@ô îükoõg|þì lñPyAk ÿpünLèk òüA ÿBüôö o ok úzýíø úÞ îüõãG õO úG pâA- ïBy qA lÏGô îýPÖo ïBy rýì pu îø BG.kõG ûly QýÏíWoBýPgAok Ao ïkAq@QÚô ïBíOô îPuõýK
oAkoBG òì ...ÜzÎ ô kõG ÜzÎ kõG BìpƒÖ îƒßc Bì FBÃÎA òüpO ëBÏÖ qA þßü YüolO úGô îPyAnâ
aýøîýPhHyõg,úèBC ƒvìòƒüAÿAõƒuBƒìA,ïlƒzð
.ïly
þDBø|îéÊ koõì ok ô îüly þì ÐíW îø oôk Bì
êýídO Bì úƒG óBƒì QƒýƒvƒñƒW pƒÆBƒg úƒG úƒÞ
.îükpÞ|þì þDõW|ûoB^ô îükq|þì Ùpc,ly|þì
xBvcA,úðBøAõg ÿkAq@ ÿBø|QýèBƒÏƒÖ ZôA ok
òüA BG úÞ Qvø îýâlðq ok þDçƒg ïkpƒÞ|þƒì
pøõy òì .kõy|þíð pƒK BƒøoBƒÏƒy ô Bƒø|Ùpƒc

!îðrG ëõâ Ao kõg îPvðAõO|þíð ô îPuAõg|þì
ïpøAõg ZAôkqA kpãƒèBƒu þƒðBƒíƒùƒì úƒG pƒâA
òüA BG .ïly|þíð Bñy@ >òè@< BG râpø,îPÖo|þíð
úýÛG êTì îø ïpøAõg þðBíùì ok îPvðAk|þì úÞ
ÐíW îø oôk oAk pøõy ÿBø|óq ,Bø|þƒðBƒíƒùƒì
Ùpc ÿA ûkBPÖA BK {ýK êDBvì qA ô lðõy|þì
êTì ÿpPgk ô lñðq|þì Mâ îø BG Bøkpì ô lñðq|þì
AlýK þPHd¾ îø aƒýƒø ô lƒðBƒì|þƒì àƒO òƒì
,ïpøAõg ókpÞ ëBdyõg pÆBg úG BìA,lñÞ|þíð

.îPÖo þðBíùì úG ô ïkpÞ ëõHÚ Ao {OõÎk
oBG òýìõu ÿApG úÞ ïpøAõƒg,ïkq ok þƒPƒÚô
ô pPgk lÏG þíÞ ô lì@ îèBHÛPuA úG,kõG úéìBc

48

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
49
êýèk òüpPùG ,lèõO ?òüA qA pPùG ú^ Ig- .QyAlð ÿkõHíÞ
ïBy îø BG þíülÚ Quôk ôk úÞ ó@ ÿApG QuA ûqBO àü úÞ kõG oõÆ óBíø Quok Bì úðBg
BXÞ úG Bì úÞõãGô òÞ ò×éO >òè@< úG lðoõhG .lñÞþìîvXìkõgÿBøBüôö ookxôpÎ
Üdéì Bì úG A« lÏG lðAõO þì îø ôA .îüôo|þì ûlùÎ úG ,kõG îè~A|ûlüA úÞ oõÆ|ó@ Ao ó@ òýDrO
.kõzG Ùp¾ Ao îPÚô ûlíÎ QívÚ qôo pƒø ô îƒPÖpƒâ
xlc BìA .îøAõg|þì RonÏì >ó@õW< úð- ÿBø|òuõÞ ,ÉBzð BGô BHüq ÿBƒø ûkpƒK òƒPgôk
.ûlýzÞþDBøúzÛðIzìAÿApGç« HÚôAîðq|þì püBuô úðBhGBPÞ ÿBø|úv×Ú JBhPðAô äðoBƒãðo
?...þðqþìxlc- ÝBOAokîøúv×Úÿpuàü.ïkpÞ|þìërñìïqAõè
úðBg qA úÞ eH¾ qôpìA ,þðAk þƒì pƒg@- þèBg ÝBOA ó@.ïkpÞ I¿ð ërñì þÖBÂA JAõg
þƒHƒýƒXƒÎÝpƒG{ƒøBƒãƒðok,QƒÖoþƒìóôpƒýƒG BG ó@ ÿBø|úv×Ú úÞ lýuo|þƒì ÿqôo BƒìA ,kõG
...lýzgok|þì òì ú`G .kõzG pK ú`G àü ÿBø|ÿqBG JBHuA
úPhüo pâA ôA ÿBø úƒzÛð òƒüA qA õƒO ô- ú^pâ.QyAk|þìAoó@òüpPùGÿrý^pøqAlüBG
?ÿõyþìoAkpHgþÞ,lyBG .ïkõHðúéìBcqõñøòìZAôkqAqAlÏGûBì{y
òì úG úËdè òüA BO îPyAk oBËPðA... Ig- úG.kqò×éOòìúG>ó@õW<ïlèõOqôoQuok
äðqpãükQÎBuîýðBOpâABìA,lyBGûkqò×éO úÞ ïly ûkq óBXýøôA ÿAl¾ ólýñy qA ÿolÚ
.îñÞþìQuokïByïôoþì,lðrð úÞ ó@ BG ,lüBýG îðlük úGp¿Î ïkpƒÞ {ƒOõƒÎk
þƒñdè BƒG ûBƒãð@ ô kq ÿlƒñhHƒè >ó@õƒƒW< òßíì IzìA pÆBg úG >òè@< ïkq|þì xlc
:Q×âûlñøkoAlzø ïpýãéÖBÒ ûlzð þñýG|{ýK ïAlÚA àü BG QuA
Rkõg?îüõãG ÿpãük rý^ òì QuA ïqæ- .lñÞ
úðBg qA þPÚô ôA ?þñÞ|þíð áok Ao QýÏÚõì ûkrƒGBƒPƒy ,ólƒƒì@ ăƒdƒì úƒƒG >ó@õƒƒW<
ÈÛÖ,lüõâ|þíð õO úG rý^ aýø kôo|þì óôpýG BG>.îðBíG îðAõO þì úÛýÚk àü ÈÛÖ òì<:Q×â
úðBg ok îâ ok pu õO ô lðq|þì ÝpG {øBãð ÿBøpñø ûoBGok ÈÛÖ QÎBu ÐGo àü ëBc òüA
Bü ÿrLG ïBƒy .þƒñƒÞ úƒ^ þðAk|þíð ô þðBì|þì ïBXðApu ô kpÞ ØüpÏO ô kq Ùpc òì þPuk
þyBG ûlƒñƒñƒÞpƒýƒãƒéÖBƒÒ ÿBøpHgpËPñì .ÿrLð :Q×â
Ao ôA òPzâpG oBËPðA ÈÛÖô þyBHð Bü Quok þãñƒzƒÚ úƒ`ƒÒBƒG úƒ^ >þƒðBƒÞ<-
pu lyBG úPyAk þGõgqôopâAôAô...þzÞ|þì >}õãðqpì< ÿoAlÛƒì òƒì kõƒy|þƒì .ÿA|ûkpƒÞ
,}rürÎ óq úÞ òüA ÿApG ô lü@ þì Ýõy ?ïpHG úðBg úG ïkõg BG
ÝBWA ÿôo Ao {üõèõ^õÞô Øýǃè ÿBƒø|Qƒuk ok Ao êƒìBƒƒÞ úƒƒzƒüo àƒƒü ôA ÿApƒƒG òƒƒì
þƒƒðAoõƒƒPƒuo úƒƒG ïBƒƒy ÿApƒƒG AoôA ,lƒƒðAqõƒƒvƒð úvýÞ àü ok ô ïkpÞ JõÆpì þíÞ,ïkoô@
qAqôpìAôA QuAlýK úÞoõÆ òüA þèô...kpG|þì ûBƒãð ôA.ïkAk {ƒPuk úƒG ô îƒPyAnƒâ þðõéüBð
QÎBu îýðõOoB^Bðô ûkõHð þÂAo kBüq }oBƒÞ :Q×âwLuôQgAlðAòìRoõ¾úGþÛýÚk
rKô QhK ëõÓzìô ÿôo|þì úðBgrLy@úGpãük pO|êãyõg þéýg úÞ îñÞ ÙApPÎA lüBƒG-
BìA...Bø|Iy úýÛG êTì Quok...ÿõy|þì QPuõK...pO ïAlðA }õg oõÆ òýíø ,ÿA|ûly
õO lèõO Iy IzìA ,Qvýð Bø|Iy úýÛG IzìA .QuA ûkpÞ AlýK ÿpPzýG QýÖB×y îø
!QuA :ïkAkJAõWûlñgBG
ÿApG ÿrLy@ qA òƒì >ó@õƒW< òƒÞ wƒG- õOïoAôlýìAô>ó@õW<îPhHyõgþéýgòì-
þâlðq ÿApG Ao úðBg òüAôA .ïpG þì Rnè ïpøõy Ao Qýâlðq úÞ þGBýG Ao ÿkpì ÿqôo òì êTì îø
lñÞ|þìoBÞ Qhu îø æBcô lüpg óBì|ápPzì .lñÞ êìBÞ
AoóBì|þâlðqZoBhìôlølGAoúðBgÿBøÈvÚBO ô êGBÛì ok þÖlø ,Qvø êìBÞ òì þâlðq-
Apì åorGô à^õÞ ÿBƒø|xõƒøô lƒñƒÞ òƒýƒìCBƒO AoÿoBÞpøîðAõOþì.ïoAkòPvüqÿApGÿA|úðBùG
...koô@pG ô ïôpG lzßG îéýì úÞ BWpøô îñßG îøAõhG úÞ
.þñÞ|þì Qìlg {üApG êGBÛì ok îøõO BìA- .îølðwKJBvc,ïkõgrWwÞaýøúGrâpø
ç« ¾A...ô ÿõy úzýyô {ÞôoBWô rLƒy@õƒO râpø >òè@< ,>ó@õW< ïoõÆ òýíø îø òì-
...þPvø}AúðBgQÚôïBíOQìlhzýK BG >ó@õW< .lñÞ úðBgrLy@pƒýuA Apƒì úƒPuAõƒhð
Bì úðBg ok >ó@õW< úÞ lÏG úÛýÚk YñKô þu BO ?þPuAo:lupK oBßy@ lükpO
úG Ao >ó@õW< RõÎk òì .krð ò×éO >òè@< kõG ôA .þPuAo.úéG: ïkAk iuBK QýÏÆBÚ BG òì ô
îcpO qA oBypu þøBãð BGôAô ïkpßð ëõHÚ ïBy ÿkpì òüpO ûlýíùÖ ô òüpO|þñPyAk Quôk
ÌýÒqA îPyAk pãük .QÖo ô kpÞ þËÖBcAlg .ïA ûlük îýâlðq ok úÞ QuA
úÞ þízg qA îPvðAõO|þíð ô îPÖpâ|þì {O@ BG ûBâ ó@ ô kpÞ pßÖ ÿA úƒËƒdè >ó@õƒW<
úG QHvð òì kõWô ok >ó@õW< ÿBø Ùpc :Q×â óBXýø
kõg úßð~A|þG .îñÞ oApÖ ,kõG ûkpÞ kBXüA ïpøõy óôpýG îø BG ïBy ÿApG IzìA BƒýƒG wƒK-
ok >ó@õƒW< ÿBƒø|Ùpƒc pýSCBO QdO ,îøAõhG .îüôpG
.ïkõG ûlýXðo >òè@< qA îHéÚ ÝBƒíƒÎA :îñÞ {uõüCBì ïly oõHXì
koAk úìAkA .QuA òì lèõO Iy óõ^,úð IzìA-

óApùO úéXì

!òPÖpâBøú`G Ñôpy ô ókoô@ õðõì AnÒ ÐÚõì òýíø õO|< !úy þì Quok úèBzüA !òýüBK ûlìôA {ðAk ô îéÎ
!úðôlñøÿ@!úðôlñøÿ@-þPðAô ApPgk òüA ókoõg AnÒ «BÏÚAô .ókoõg úG îükpÞ Qhu þéýg lüBG ?úüoõW ú^ þßyrK Iƒg
ápOpøqòPyAkxpOqABøú`GòüA-oBýìBÞ úÞókoõg|þìþOnèôBùPyAúüBG!kõGþüByBíO
úÞ ÿoBÞ òýèôA óõì|ókpG þƒì úƒâA|!ólƒy þƒì !kpÞ|þì ØýÞ ïk@ !úyBG
ô óõyAokBì ô olK úG ókq|þì äðq|,ókpƒÞ|þƒì ô kpÞ|þì þgõy þø oBƒýìBƒÞ ïAnƒÒ Èuô þøBâ !þðæõÆ îø ,Qhu îø -Qƒíßc
!lìôA|þìokoBÞlñâ oBýìBÞ .ly ïõíO úÞ AnÒ .îülülñg|þì ïBøBì
ïkoô@êvÎlñÚ!BGBGïkoô@úðôlñø-þPðAô ,ApPgk ô Rp¿ð pßzO BG ô kAk ôo rýì JBvc !îýy þì úÖçÞ «BÏÚAô BPÚô
!BGBG òì úÞ óôpýG îülìôA óAoõPuo qA ô îüly lñéG lýìA úGô úy|þì ïõíO ûpgæBG îðôA -oBýìBÞ
okApG <Q×â ô òìõéW lìôA ûpvK -oBýìBÞ >îP×â oBýìBÞ úG ïôo@
BG úÞ BðôAqA þßü Q×âõñüA BO >!îñýHG òýüBK BýG .îüoõhGï|ÿrý^ÿA|þñPvGBWúüîüpG- !àyrK òüly òýðrG îø úG îz^ ,Alg oõK Jkõö ì .ï
óBüpW lýíùÖ BWok ûpvK !úüpâpüq kq ókõG Bì þãíøô úyBG Q×â úPuAõg AlgqAoBýìBÞ|< !úðõì|úOBÖBßì ëôA }lƒÏG ûqBƒO -Qƒíßc oBù^ô Q¿y {hG
úÞ òýüBK BýG|< Q×â ô kpÞ ÿA|ûlñg úƒü|!úƒý^ úü xok@ oBýìBÞ ô îükBPÖA ûAo ô îüly oAõƒu !úãük pukok BO oArø ô îükpãG IÇì ëBHðk lüBG
>!úÚB^QÛL^ úG Rõég ô Yðk ú^õÞ úüõO ôo þyôpÖ þñPvG ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
õÚB^ Épy úG úƒðôlƒñø| !pƒHG pƒHŸ G¶ -þƒPðAô ?oBßý^ òüAõg|þì IÇì -oBýìBÞ îø oBñÞóôA ÿBÃÎA pPzýG úÞûlñíOôpS
!ïkoô@ !?îýñÞ oBßý^ wK -Qíßc qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
BO ûkô îPyAkoôôo òýyBì RoBÞ -oBýìBÞ úXèBÏì ,úìBðqôoõO òülG þùâ@ úü -oBýìBÞ þcôo Rçßzìô Qu þøAopu ÿ ú`G
.ïly ûkBýK ô }püq îPyAnâ ûkpÞBO ÿoArø !ërñì ok þ¾õ¿g RBÚB×OA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK

þPðAoBâ BG !ïkoô@ þPðBí úðôlñø -þPðAô >òP×â îø BG þãíø < .........
!ïk þì úðôlñø !?þ^ úãük !Aô -
!?úy þì úãì - îñýHG !úPhu þéýg !BGBG Ap^ -oBýìBÞ#
ô òýyBì RoBÞ ô ïly ûkBýK BO -oBýìBÞ ?òýy|þìpPÞkpPÞk þÞBøBíy
ô @|þé×Úpu úÞ æBc !ûoAlð lzð oBÞ -oBýìBÞ
ï|lñâ|...îPyAnâôo@|ÿoArø Äüpì úßñüA ÿBW|,ûly óôpâ olÛðA BðBíOoBK@ lñ^ BO þñÏü !úãük ëBu lñ^ úü -Qíßc
ïõíO óõW BGBGôlG !òüpýy úðôlñø -þPðAô ô îüpýâ|þìôo óõì|þìõíÎ þßyrK ,úãük QÚô
!Bø úìõíO þupG pük !Bø|ûoBG úO ôlG !@ ly !Äüpì pu æBG òüpG Bíy ,IÇì kBýG
úyôpÖ úðôlñø úG ûBãð úü QzâpG oBýìBÞ|< ôo î¿¿hO Alg lýìA úGpâA òì -Qíßc !úðõì þ¿¿hO ûoôk QGõð }lÏG
>Q×â ô kpÞ Qìlg ïkpì úG BXðôAô ûk úüõO ïo þì ,îPÖpâ úƒÞ ôo óõƒO|Àƒ¿hO úƒèBƒzüA -oBƒýƒìBƒƒÞ
òO ôk }|úíø !ûoBG úO .þâ þì QuAo -
!ûlðõì }|úO úðôlñø !îñÞ|þì !úXèBÏì óõO|{ýK ï~A|þì òì ,òýPÖpâ
qA kõG pK ûoB`ýG QðAô !ûlñg püq îükq BøBì< !òük|þì AoBÏy òüA qA óæA ïBíy -oBýìBÞ ôo óõO|ïlÚ !îñÞ þì {øAõg -Qíƒßƒc
>!kõG úPgôp×ð îy|úðôk úü !úðôlñø !ókoô@ok ëõK ëBHðk òüo þì ,òüly úÞ pPÞk|
!þðq þì kAk olÛðA Ap^ þGBvc kpì -oBýìBÞ þßü òì !óBg oBýìBÞ Alg úG úð -Qíßc !îz^
!úg@ QÖo óõìpu óBßìA !úý^ îðôk|þì ôo kok ïõù×ì ô þñÏì úÞ ?òüpýâ|þì þ¿¿hO ú^ æBc -oBýìBÞ
>Q×â ô kpÞ ÿA ûlñg úü ôoBü|<
óoAk Zpg ú`G ô óq |!úèAô îýñÞ oBßý^ - !îñÞ QzK ïkpì úG ûoAlð !óBíüAq ô óBðq -Qíßc
!úãük >Q×â ô kpÞ {ùG ûBãð úü oBýìBÞ < >!ûlñg püq îükq BøBì|<
!þPgôp×ð ï|úðôlñø úü úÞ õO -oBýìBÞ úèBzüA !úzhHG okApG òüA úGôo Bíy Alg - !îðBg Qíßc úñßð kok Bíy Quk -oBýìBÞ
ô pOõéW lìôA ûkpg úü úyôpƒÖ úƒðôlƒñø|< ôo ûBƒƒãƒzƒðAk ûoôk ïBƒƒíƒy -Qƒƒíƒƒßƒƒc
>Q×â !ûoõÇñýíø úÞ
ô ïk ô òýyBì òüA BG !Qìçu Bíy pu - .kAk Rp¿ð ?òülðôonâ
òüoAlð þíÒ úãük ,òüoAk Bíy úÞ þøBãPuk QvýG !lðBíG îülülñg olÛ^ ûAo õO úãük ôo Bƒì ûoôk ûBƒãƒzƒðAk !pƒýƒhƒð -oBƒýƒìBƒÞ
!úâorGïBìÿAlg,ûpgæBG|!úÞ þñPvG úG îülýuo lÏG QƒÎBƒu îýƒð ,úƒÛƒýƒÚk
þøBãðúüoBýìBÞ!QÖoBìÿBHèôoqAûlñg< îýPÖpâ þñPvG BO {ýyô îüly ûkBýKô þyôpÖ !ûlðôonâ
>Q×âôkpÞ{ùG .ókoõg úG îükpÞ Ñôpyô òýyBì ïk îülìôAô oBýìBÞ úG Qíßc úÞ ólülñg úíø ûoBGôk|<
úG ûlG !òyôpÖ þíð ÿoõÇñüA ôo úðôlñø - úðôlñø QðAô úü ,îükõG ûkBPuAô úÞ BXðõíø êÓG
!îñýHGôoõâlñéGóôAòì {Puk ï|þPukõâlñéG úü ô kõG ûkBPuAô }ôpÖ >Q×â
!QÖpâ }qAôo þPukõâlñéGôõéW QÖo|< úðôlñø ÿ@|< kq þì kAk }õO þø kõG úPƒÖpƒâ êý¿dPèA ÕoBÖ ÿA úƒPyo úƒ^ ok «AlƒW -
>Q×âôkpÞ}|òyôo,{ÖpÆïpGïlìôABO pHŸ ¶G ,ïkoô@ êvÎ lñÚ ÿ@ !pHG pHŸ ¶G ,ïoAk òüpýy
úü qôo úü !úWõO !úWõO óõüBÚ@ô BíðBg - þíðokõypuúðõgõOqAïp×ðúüAlgpßy>!pHG ?òüly
õO úãülíø BƒG òƒPyAk óôõƒW ûpƒvK ô pƒPgk ïoBýìBÞ !lñ^ õéýÞ úðôlñø úƒupƒLƒG úƒÞ koô@ «çÏÖ úÞ æBc ?úñÞ|þì þÚpÖ ú^ -oBýìBƒÞ
þìûpvKúGûpPgkúHOpìúü!òPÖo|þìûAoóõGBýg ô kpÞ þì ØüpÏO ôo þðBüpW úü óõìApG QyAk ôo wƒðBƒƒvƒýƒè ûoôk BƒƒìA !îƒü|òƒƒýƒyBƒƒì ëæk|
ïkq ëõLì@ úÞ ôo þüBW ÿAõg|þì !ïrürÎ|< úâ ÿ@ úðôlñø ÿ@ kq|þì kAk þƒø ôoBƒü {ƒÇƒuô
{yõâ BñG BO }|{ýð úHOpì úü ûpvK >!?þñýHG |ï QÞBu ô Q×â|þì úéíW úü ïoBýìBÞ !úðôlñø !îülðôonâ
|!ïrürÎ ûo@|< úâ þì þèBdyõg BG ô úƒy|þƒìAô þì úéíW úü òüA ûoBGôkô úðrG kAk úüôoBü BO ly wðBvýè !Rp¿ð }AkAk êTì -Qƒíƒßƒc
ûk þì óõzðôo úðõgôoAk úü ÿæBG ûpPgk >!ûo@ >.Q×â îuA BO Alg úG !òýyBì ëæk ûly ,ûoAk þíýy
>!þOBÛüorOóôAõO|!ïrürÎBXðôA<úâ|þìô òüA BG óõGBýgõOôoBì ú¾çg ,ûo@-oBýìBÞ
!îy þì QcAoBð olÛðA k@ þì ëæk
oBýìBÞ úÞ òýüBK QgAlðA õypu Rp¿ð|<

>Q×â kôq
}qoA úÞ ókpÞ ÿoBÞ úü !wýðBì pý¿ÛO -

50


Click to View FlipBook Version