The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TEHRAN MAGAZINE DIGITAL ISSUES NOW AVAILABLE AROUND THE WORLD
With our international Partner-Network, we offer digital newspapers and magazines to 120 Million passengers and more than 240.000 hotel rooms. We work with Lufthansa, Virgin Atlantic, Oman Air, Austrian Airlines, Air Dolomiti, Eurowings, Air Berlin and NeosAir. And have several well-known hotel clients (e.g. Mandarin Oriental, Radisson Blu, Marriott, …) where we place more than 1.000 Media Boxes all over the globe.
Also Available on Issuu.com
https://issuu.com/tehranmagazine

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-08-20 20:02:53

Tehran Magazine Issue # 1098

TEHRAN MAGAZINE DIGITAL ISSUES NOW AVAILABLE AROUND THE WORLD
With our international Partner-Network, we offer digital newspapers and magazines to 120 Million passengers and more than 240.000 hotel rooms. We work with Lufthansa, Virgin Atlantic, Oman Air, Austrian Airlines, Air Dolomiti, Eurowings, Air Berlin and NeosAir. And have several well-known hotel clients (e.g. Mandarin Oriental, Radisson Blu, Marriott, …) where we place more than 1.000 Media Boxes all over the globe.
Also Available on Issuu.com
https://issuu.com/tehranmagazine

Keywords: woodland hills rx pharmecy,shahab sajadi,shahbod noori,tehran- magazine,reseda california,los angeles,iranian,persian

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu – ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
10úd×¾..........|...........|......)þHdìîüpìpPÞk|( ÿlíÞN@lñPuAokþüBÂoAkõg-
12úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì ( úP×ø îg ô aýK ok- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
16úd×¾...........)BøpHg ô Bø ûpù^(þðõürüõéO ÿBùèBüpu óApãüqBG òüpOBHüq ô òüpO JAnW -|
ÿoõð lŸHùy& Publisher
18 úd×¾......................)kôõýèBø ÿBøpHg(ÿõvðApÖ ÿA úðBvÖA lñìpñø ”oôôBðq@ ëoBy“-
20úd×¾.............................................) }oArâ( ÿqôpìA þégAk óõýuAoõÞk- SHAHBOD NOORI
22úd×¾..........................)þâlðq ÿBø RoBùì(Rõùy ô ÜzÎ óBýì RôB×O ÀýhzO-
|41-24úd×¾....................................................Býðk oBñÞ úyõâ qA|- )|201 8 Quõâ@24( 1397oõüpùy| 2úÏíW ,1098êvévì ûoBíy ,22|ëBu
44úd×¾.........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–
46 úd×¾ ............................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ÿoBùG {hG þâlðq JBPÖ@ – Friday, August 24th, 2018 I S S U E # 1 0 9 8
48úd×¾...............................................)ûBOõÞóBPuAk ( ÜzÎ|Qgok-
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
54úd×¾ ..................................................)rñÆ(îülñhGîøBGþíÞ-| among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
56 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-| published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
60úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK- covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
69úd×¾ ...................................................................ÿrLy@- politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW- within the Iranian community.
76 úd×¾....|........................................................úP×ø þDõãzýK-
78 úd×¾..........|....................................................Bø ÿlñìqBýð - (818) 881-1771
|80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì-
TEHRAN MAGAZINE

Mailing Address:

PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]

Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

?QuAolÛ^ Bíy ÿBùG
!!?óApâBü óAqoA

,QìBÚA úuôpK ok ÿlÎBvìBð pýSCBO ú^ Bùð@ êüBÖ ô ûlðôpK ok ÿkqk QHS ,lñðAk þíð Bùð@ lüBy ô îýñÞ lüpg þðApüA qA ,îýñÞ þì kBùñzýK îø úG úíø #
løAõg BWpG þÎBíPWA ÿBø QýèBÏÖ ïBíO ú¾çg ô ZAôkqA ,þPèôk ÿBø ïAô ô Bø àíÞ QÖBüok óBñÆõíø òýGBì ÿkB¿PÚA pËð qA þHuBñì úgp^ îýøk ûqBWA
koAô þOBGp îø þðApüA óBâlñyôpÖ úG oBÞ òüA BG ,pãük ÙpÆ qA ô QyAnâ
rW úG þðApüA qA ,lñüõãG kõg BG ô lðõy óBíýzK þðApüA óBüpPzì òPyAk qA pãük lüBy ô kõy þì .lðBíG þÚBG
kpÞoBÞô QuA Quok QHd¾ òüA Bü@ úÞ ïkpÞ þìpßÖ kõg BG
!ly løAõhð ê¾Bc ÿkõu ,op ô óBüBìpÖoBÞ qA ÿA ûlülÎ Rçßzì ,úÞ Ap^ .pýg Bü koAk þHuBñì
BG þíÞ lýüBýG .QuA ûlýuo îyõâ úG ÿkBüq úGBzì koAõìô lñPvýð îÞ ,Bø óBPuAk òüA QuA ïqæ .kõy þì ÿlýìABð UÎBG þíÞ úÞ ûly ûlük òÆõíø óBüpPzì
ú^ úG êÞ ok úßéG ,ôpG@ô oBHPÎA ÿApG ÈÛÖ úð ?þPíýÚ ú^ úG ô Ap^ .îýzülðBýG pPzýG kõg
RkBÎ Bì Bü .QuA álðA òýñ^ Bì }qoA Bü@?îüpHG ëAõEupüq Ao kõg Qüõø îüpÂBc þPíýÚ .îñÞ óBýG pO eÂAô Ao kõg oõËñì
ôA úG kpÞ QuAõgok óBPuôk qA ,kõg ZAôkqA îuApì ÿApG þPuôk
?îýyBG }ôpÖ óAqoA îüA ûkpÞ ô ly þÖpÏìôA úG xBßÎ lñ^ .lññÞ þÖpÏì Ao þHuBñìô pøBì xBßÎ
}qoA óly JApg BùñO úð ,lðBì þì þÚBG lñvKBð ÿBøkpßéíÎ òüA ïBíOqA BùPðAok ú`ð@ þðApüA ÿBø xBßÎ úG ,ókõG þðApüA ô þéì ÝpÎ pÆBg úG ,Quôk òüA
úG þðApüA QÎBíW ,îýñÞ ÿoBÞ lüBG Bì Ap^ .QuA þðApüA ïBð ô oBHPÎA óly kõGBð úßéG ,Bì ÿkpÖ ôA BG ÿkAkoApÚ ,óBuBßÎ qA þßü lñvK qA wK ,Bùð@ òýG qA ô kpÞ úÏWApì
ô kõg qA lüBG úÞ îýPvø Bì òüA wK ?kõy ÙôpÏì ...ô þüõãÒôok ,ÿkqk ,þGBvclG ,kõG ÐíW þuôpÎ îuApì îéýÖô wßÎ QGBGqA ÿô ëBýg .kpÞ FBÃìA
.îüoAk úDAoA þüBßüpì@ úÏìBW úG lülW þ×üpÏO BG Ao þðApüA Qüõø ô îýñÞ Ñôpy kõg óBýÖApÆA Ao ôA ÿBø úPuAõg ô líùÖ þì pPùG Ao þðApüA ,þðApüA QyAk kBÛPÎA úÞ Ap^

.lñÞ þì ûkoô@pG pPùG
ô kõG ûkpÞ ûoByA Bø úñürø ô RBßð ïBíO úG «çìBÞ Bùð@ kAkoApÚ
Quôk òüA îuApì .QyAlð kõWô ó@ ok ëAõEu kBXüA ÿApG þüBW
êüõdO úG QGõð îuApì qA lÏG ô ly oArâpG þyõg ô pýg úG òÆõíø
ò×éO ô ÿpPzì ÙpÆ qA xBíO qA lÏG xBíO .lýuo îéýÖ ô wßÎ òPÖpâ
,kõG oApÚ úÞ òüA BG .xBßÎ ÙpÆ qA æBG pu ÿBø JAõW Bü JAõW þG ÿBø
qA ûBìôk ,lðõy ûkAk êüõdO þuôpÎqA lÏG úP×øôk Bø wßÎqA þíýð
úG BøoBËPðA ûpgæBG .kõHð ëõÚ lG xBßÎqA ÿpHgô kõG úPynâ þuôpÎ
ô løk êüõdO Ao Bø|wßÎ ,þðApüA ûpHg xBßÎ ly oApÚ ô lýuo ïBXðApu

.kpýãG ÿpPzì qA Ao ûlðBì þÚBG p¿Phì ÔéHì
,RôB×Pì BørüBu ,pPíÞ Bø wßÎ kAlÏO .kõG kAkoApÚ ØèBhì Bø wßÎ ,kõÎõì qôo
ûqAlðA úG Bíy ,kAk iuBK ÿkpvðõg BG xBßÎ BìA .lì@ok ÿpPzì kBüpÖ ú¾çg ô òýüBK Qý×ýÞ
Bü ,lýøAõg þì wßÎ ÿpPzýG kAlÏO ú`ðBñ^ô lýñÞ þì QÖBüok wßÎ ,kõg þPgAkpK ëõK

.lýøk ÿpPzýG ëõK lüBG ,pO åorG rüBu
ÿApG ly oõHXì kBìAk BÚ@ !kpßð îco þðApüA úG þðApüA !êÖBÒ ëk ÿA BìA !kõHð òüA oApÚ
,kõypÂBc xBßÎ BO kqAkpLG þÛÖAõO ÔéHì qApPzýG %50 «BHüpÛO ,kõg ÿBø wßÎ QÖBüok

.løk êüõdO ôA úG Ao Bø wßÎ
òüA píÎ pg@ BO lüBy ô ly óBíýzK þðApüA àü BG kõg úéìBÏì qA úPzâpG QhG kBìAk òüA
ô ûBýu óBívüo pø qA úÞ lüA ûly ûlürâoBì úðõãñüA îø Bíy Bü@ !koBLvG kBü úG Ao ûpÆBg

!?lýuApùG ÿlý×u
þüBø ûlðôpK koõìok ,òì êýÞô óBPuôkqA þßü .QuA ëôA úýÃÚ wßÎ ,ïôk óBPuAk
koõì òüA .lðA|ûlypýãPuk Bø ûBãyôpÖ qA ÿkqk QéÎ úG óBýðApüA ó@ok úÞ kpÞ þì QHd¾
þPcô ïA ûlýñy óBýðApüA ØéPhì ÿBø ÿkqkqA ÿkBüq RBdýÂõOô koõg þì îyõâ úG kBüq
kõg BG úzýíø .lðA ûly ókAk wK JAõW ô ûBâkAk ok oõÃc úG oõHXì oæk |5 Bü |4 pÆBg úG «BøBâ
òüA «BÏÚAô ?lðoAk Ao þñýñ^ òüA þüBø ÿkqk }qoA álðA ÔèBHì òüA «BÏÚAô Bü@ úÞ îñÞ þì pßÖ
pÆBg úG úÞ lðA ûly ÿkBc êßzì oB^k þâlðq óBüpW ok ô lñPvø þÓèBHì òýñ^ ZBPdì ,kApÖA
?lñPvø kõg koõÞook þãzýíø ÿA úßè QHS ó@qApOlGô óAlðq ,ûBâkAk êídO úGpÂBc ó@

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

BìpGpãükÿAúðõâúG AooôBGòüA þOoBHÎôúéíW løAõg þGBüqoA ÙoBÏPì pýÒ oBývG ÿpìA >þHdì îüpì < pPÞk
úWõPì ÿpÇg úßð@pG Éôpzì koAk þì úÂpÎ úÛGBuokpâA Qvýð êýèk þG îø lüBy !!lükpâ
ûtüõG þðApüA ÿBø òülíÞ N@ lñPuA ÿoBÞ QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
.kkpâ þGBüqoA oAk ûlñg lðAõPýì kkpãð úÖpc òüA úG oõzÞ qA ZoBg ok úÞ þðAlñìpñø
ÿApG Épy úu pÇg þG Qðõzg úüpËð ok ô þvñW êüBvì úÇýc úG kôoô lðoAk ëBÓPyA
àü :lyBG þì Åôp×ì úéíW àü ókõG oAk ûlñg oBPÖo úG ÐWAo ókpÞ QHd¾ Áõ¿hèA þéÎ
þGoôBG ,ïôk lyBG ûly îWBùO ÿoôBG úG úßñüA kõy þíð ûlük Bùð@ ÿoBÞ úÛGBu ok þüBÂoA kõg
îø êßy úG êHÚ ÈüApyôkpø ïõuô lyBGpÇg þüBø Qý¿hy úÞ QuA úÇuAô òýíø úG ô
QHuBñì òýíø úG .lñyBG ûly àüpdO óBìq þñýìA wßì ,þðApHW qBì , ÿlñupg ÿkBø óõ^
òüAóAõOþìrýðúéíWàüókõHðoAkûlñg ÿApG ok òßíì lc ok BO lðA ûkõG }çO ok.... ô
Bü ûBHPyA çÞ Apð@ ûlðõñy úÞ QyAk Ao eýWõO ô þvñW ÿBø ûsõu ÿpýâoBßG qA kõg ÿBø úìBðpG
ûlñg êýèk òýíø úG QuA ûkpÞ BñÏìrýì@pýÛdO
òüA Épy ókõGoAk ûlñg ÿApG úÞ Ap^ ûkõHðoAk ÿlíÞN@lñPuAok þüBÂoA kõg ô lñhPvüA , ÿlíÞN@lñPuA qA oõËñì#
ëBcòýÎokBìAûBHPyAAoúéíWûlðõñy úÞQuA àü þzüBíðqA QuA RoBHÎ ûkBPvüA ÿlíÞBü
JBñPWA þüBÂoA kõg oBPÖo úG ûoByA ûtüõG úìAkA ok Ao kõg úðõâ þüBÂoA kõg QÞpc áAo ÿqBñÆpñøqA ÿpýâûpùG BG kpÖ ó@ok úÞ ûp×ð
.lyBG ûkpÞ ÅpÖ þÞôA ô pÇg þG .lðqoô :koô@ þì ok {üBíð úG püq RçíW IèBÒok AooAk ûlñg òýìBÃìqA ÿA úÎõíXì
kpÞ ÉBñPuA óAõO þì úðõãñüA ÝõÖ IéÇì qA úG ...ô ÿqBu úøAlG ,ú×ýÇè ,þüõâ óBPuAk
oôBG úG úéíc ëôA úWokok ólýðAlñg úìqæ úÞ ok óBâlññÞ QÞpy {ñÞAô òüA æ« õíÏì ëõÓzì þPÚô úÞ QuA ûly QÚô aýø Bü@| | êÛPñì kõg òýÏíPvì úG îýÛPvì ô ûlðq êßy
ÐWAo ókpßð QHd¾ BPuAo òüAok úÞ QuA kpÖ {ñÞAôBG úÞQuAÿlíÞN@lñPuAÿBøúìBðpG ûAo qA ûkq pu Bíy óq lýPvø þüBÂoA kõg
kApÖA ok ûly úñükBùð oôBG àü þüBÂoA kõg úG ókõGoAk ûlñg óArýì kõg ólülñhð Bü ólülñg pvíø ô lýðq þì ÜéW lüoAk Bíy !?lyBG ûlýuo .kqBu þì
ÐÚAô úéíc koõì òPÖo úñd¾ ÿôo BG úÞ QuA þPuApG BìA . lñðq þì àdì Ao ÿA úìBðpG ókõHð Bü þPÚô Bü@ !!lyBG úPÖpâ ïBXðA òýc ok Ao Bíy aì pG ÿlíÞ N@ lñPuA ûlññÞ ApWA kpÖ }çO
BìA .QuA ûly îøApÖ ólülñg úñýìq ô ûlükpâ okBøólülñhðBüólülñgòüA ÀgByBüQéÎ pÆBg úG ûpPùG ?ly þðBH¿Î lük Ao úñd¾ òüA ô êüBvì þgpG ÿqBu úPvWpG BG úÞ QuA òüA
ô úéíW ókõG òìA pãük Épy óBìq òýíø ok kApÖA,pÇgþGîWBùO úüpËðxBuApG?Qvý^ Ap^ úÞ Qvýð QcAoBð Bíy qA ôA úÞ lýyBG úPyAk ûkBu RBÎõÂõì fpÆ Bü ô þÎBíPWA RçÃÏì
òüA ëõHÚ BG úÞ QuA pìA òüA qA kpÖ óBñýíÆA lñü@ þì ok ûlñg úG þÎõÂõì ólýñy qA þðBìq ûkq ÜéW lýyBG úPyAk wßu ôA BG úßñüA ÿBW úG úG Ao kõg óBâlðõñy úWõO þ¿hy þâlðq
wK.kõyþíðÜÛdPìÿAúíÇèBüpýÛdO úéíW êGBÚ êßy úG óBð@ ÿBøkoAlðBPuA ô BøoôBG úÞ ô oBýPgA Bíy úÞ QuA oõhèk òüA qA úßéG lüA ok Aooô@ ûlñg þP×ãy qA þÎõð ûlýzÞ {èB^
ólýñy BG ûlðõñy úßñüA qA ÿpXì kpÖ QHÚApì ok ÿpÇg ô àvüo úÞ ÿlc pu BO þñýG {ýK úPÖpâ Quk úG Ao óBOkõg ókpÞ ëBdyõg ëpPñÞ
ûtüô QýíøAqA kpýâ þíð þÎBÖk {ÛðôA úéíW úG .kõy ûlýzÞ {èB^ úG lyBG úPyAlð þK úÞîPvø òìòüA:lüõâþìkõg{ýKôA!!!lüA .kkpâ IWõì óBð@ kõWô
þÏu úßñü@ pG «BÖBÃì.kkpâ þì oAkoõgpG úÞ úéíW àü ólýñy qA ïkpì úÇuAô òýíø æBcô ! îPvø úðBg ok þèBdyõg oõìA ëõEvì óõ^ þGpÒ àèBíì ok pâA ÿlíÞ N@ lñPuA| |
kkpâoAõPuA lüBG ê¾A òüApG òülíÞ N@lñPuA kpÖ úWõPì ÿpÇg ëBc òýÎok BìA QuA ûBHPyA úG kõg ô lýñÞ êíÎ ê¾A òüA Ùçg pâA Bíy áoBì ÿBø óBíP×â BG ô îøkqõð ópÚ qA Bßüpì@
úÛËñì ok Ao kõg RçíW ïõù×ì ûoAõíø úÞ ûpìqôo ÈüApy ok .kkpâ þì IXÏPì lñßýíð !!lýPvø ûoB`ýG lüqAkpLG kõg ókpÞ ëBdyõg òßýè QuA úPyAnâ kõWô ú¾pÎ úG BK òüAõO
ûBýu ô )îWBùO ( lý×u úýcBð òýG ÿpPvÞBg êßy óBãíø òøm ok ÿoBËPðA æõíÏì þâlðq óôpýG Bø IýW ÿõO qA Ao kõg Quk ûpPùG wK þðæõÆ úÛGBu qA þðApüA þzüBíð ÿBøpñø úÛGBuok
ÿpýâoBßG úßð@ ëBc lñÞ ÿoAlùãð) pÇg þG( Ao oBËPðA òüA úÞ ÿA úéíW BG þPÚô úÞ kpýâ þì äñøpÖ úÞ QuA eÂAô pK .lyBHýíðoAkoõgpG
ûsõu ûpìq ok þüBÂoA kõg óõ^ þOBÎõÂõì òøm kõy þì úWAõì ûkAkoApÚ îWBùO koõì !!!lýñÞ ÿA úÇGAo ÿoõzÞ pø ok ÿlíÞ N@ lñPuA
úÞ þOBýGkA ëôA úWok ok úÞ kpýãýì oApÚ þüBø Bì þOoBHÎ úG .kqBu þì IXÏPì Ao ûlðõñy ÿApG æBG oõÇu ólðAõg þPc þPÚô ày óôlG ó@óBìkpì þyqoA îPvýuô äñøpÖ BG äñOBãñO
ÿApG kõy þì úPÖpâ oBßG fpy ô eýÂõO ÿApG þPvüBG Bì óõìApýK oõìA úÞ îüoôBG òüA pG BùðBvðA rýízì IéÇì òüA óBâlñðAõg qA ÿkBüq úPuk ô êßy ÑõñO ok RôB×O òýíø ô úPyAk oõzÞ
ûlükpâ þGBüqoA úüpÞ óBâlðõñy qA ÿoBývG BG ÿkpÖ þPÚô lñyBG lñPvø óæA úÞ òýñ^ òýñ^ ókoô@ok {üBíð úG lyBG lðAõO þì ûlññÞ {Ûð ÿlíÞ N@ lñPuA ÿBø {üBíð ÿAõPdì
IéÇì úG ólülñg Bü ólýñy ÿApG Ao Bùð@ êüBíO þðApüA ÿBø òülíÞ N@lñPuA ÿõuqA þðõíÃì ÿlíÞpø BO ûlükpâ IWõì ô ûkpÞ B×üA þíùì
qA ÿoBývG ÿApG þüõuqA . kkpâ þìoAk úylg þüAõø ô ëBc qA ÿoõzÞ pø ok ÿA ûkBPvüA
RApÆBg fpy ÿlíÞ N@ lñPuA óAlñìpñø
ÐÚAô RôBÃÚ koõì BG þüBÂoA kõg Bü þvñW .kkpâ koõgpG òüpüBu BG RôB×Pì
úÞ lñðAk þì kõg þüõâ lñßýì ÿpGApG óBð@ óly òýG ÿBø RôB×O òüA þuopG }BßñÞ ok
úÞ lññÞ þì }õìApÖ óBâlññÞ QÞpy qA ÿoBývG úìBðpG òýG qpì «B¿hzì úÞ þzhG , þãñøpÖ
ô RApÆBg Bø ëBüpuô îéýÖqA ÿoBývG lñðBì úG ô þÚpy qA Ao þGpÒ ÿBø ÿlíÞ N@ lñPuA ÿBø
qA úPÖpâ pG ô þÛýÛc lñðAõO þì Bø Qý¿hy ,kqBu þì rüBíPì þðApüA Áõ¿hèA þéÎ
ô ÿoAqBG ú^õÞ RBýGkAqA AôpK þGô kAq@ûkB×PuA
.lñyBHð lñìpñø þÏÚAô þâlðq ok þvñW IèBÇì ÿpýâoBßGok ÿqBHèkô Quk
úÞ ÿoBývG þãñøpÖ ÿBø ÿoAõyk lupýìpËð úG BPuAo òüA ok .lyBG þì þGpÒ rñÆ ÿBø úìBðpG
kõWôþðApüAÿBøÿlíÞN@lñPuA ûAopývìok kôldì ïçÞ ok BùñO þvñW ÿBø þgõy
ok ú`ð@ úG ólýuo ÿApG qAok þðBýèBu koAk ûlñg RBHWõì þzüBíð êßy úG ûBâ ûlükpãð
lðq îÚo óBð@ÿApG lðA ûlýuo óAlG þGpÒ àèBíì
ÿBø rñÆ qA úÞ þèBHÛPuA ô QcAp¾ úÞ Ap^ .koô@ þì îøApÖ Ao óBâlññÞ QÞpy
þì îz^ úG ÿBø oõzÞ qA úPuk òüA ok þvñW úìBðpG àü ok lýñÞ îvXì ëBTì óAõñÎ úG
êGBÛOôþãñøpÖóAôApÖ ÿBøûqõì@ê¾Bckoõg áAo wüpÞ pýùzñülíÞ úÞ ÿlíÞ N@ lñPuA
þÎBíPWA ÿBøõGBO BG ÐìAõW qA úPuk òüA lüly þðlG oõãýÖ BG kpÖ lyBG þì ó@ ÿApWA ëõÓzì
úðBzð úG Ao óõÖôpßýì ûtüô RAõ¾A ÿAkA ô ÁBg
.lyBG þì ô úPÖpâ kõg ÿBøBK óBýì ok kpì þvñW óBâoA
}õâ ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy pG úðõâ îýìõPðBK êßy úG Ao þüBÂoA kõg êíÎ
wüpÞ !!! QuA ûkoô@ ok ApWA úG úñd¾ ÿôo
pPùG þâlðq , pPùG wßu " : úÞ
10

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

11

óApùO úéXì

ûlßýì ok pãük óApýK ÿBW :lüõâ þì úÞ pßzO úìBðpG òüA úG óBzOõÎk ô úPÖBü RBXð QGArýèA< ïBð úG ÿõvðApÖ îðBg àü Quk BG úP×ø îg ô aýK ok
...Qvýð | |.kpÞ ÜýÛdO Bø ÿqBð RBüBñW óõìApýK úÞ >ëõvÞBì
RpGAo < }pøõy rýð QGArýèA ô lðBuo kpÞ þì þzHc lýÏu lídì
BðBâpì ÿBW pãük ÿpýK pÆBg úG úÞ Ap^ ÿõu qA ÿA úðBPuôk pzG ïAlÚA òýñ^ BG ok ô kõG þìBð úG oBãð úìBðqôo úÞ Ao >ëõvÞBì
îø þðBìq ô kõHð úðBuo ô pñø úéýHÚ óBýì ok äñýÞ Yñu úPßð ô ûBâ@oBãð úìBðqôo ëõvÞBì RpGAo ûBâ@ ApWBì qA QyAk mõ×ð wýéãðA óBíèoBK |[email protected]|
ërñì ok Bø|úðBuo îz^ qA oôk ô þãèBu 87 ok úÞ IÛè xçßýð úG wýéãðA RBÎõHÇì ,BýðBPüpG úßñüA BO Qynâ þøBì lñ^ óBìq ó@qA .QgBu
JõñW ok ÐÚAô äñüpLuA|îèBK ok }A þ¿hy úGrýð ïôk QGArýèA úßéìô lðkAk BýðBPüpGpèlñýy àü úG þíuo úìBð àü QÖBüok BG xçßýð ëôA qôo
okBì úÞ lzðpHg BG þvÞ QÖo BýðkqA Býðp×ýèBÞ úG óõPñüô xçßýð .kpÞ AløA Ao úýèAõy óAõñÎ ôA úÞ xçßýð .ly RõÎk þðõürüõéO îùì úìBðpG oBãð úìBðqôo þðBvðAoBÞ
BG ëBu 106 QyAk úÞ þðBGpùì ô áBK IéÚ pÆBg opÛì lÎõìok ûly RõÎk ú^ ÿApG QvðAk þíð
| |.QvýðBìóBýìokpãükõñý^BKë@ BG ô QÖBü oõÃc êdì ok }pvíø ÝB×OA úG ókq {O@rÞApì ólük åApK p×u ok #
qA þßü pâA úÞ QuA òüA QýÏÚAô úðB×uCBPì |.kpÞ þâlðq ïApPcA ô RrÎ lñéG BW qA }oBhPÖA úG úÞ ly ôpGôo þPýÏíW ÿqBð ÈuõO ÿkõùü óBðq ô óAkpì ô óBÞkõÞ
qA lÏG Ao ôA Qynâ ok pHg þÚB×OA {ðBPuôk ôA qA ólýzÞ Aoõø ô ókq Quk BG ô lðly îø Bø QvüoõO ÿBíñøAoô kõG ûlñøk óBßO Bø
kpÞ þíð pzPñì þÎBíPWA ÿBø|úßHy ok ûBì Q×ø ïôk qôo BO kõGpýdPìô aýâ óBñ`íøôA .lðkpÞ ëBHÛPuA Ao > óõPñüô xçßýð < ïBð úG ÿkpì úívXì
ûrìô lðBì þìoôk Bø|úðBuo lükqAqõñøpHg òüA ... ÌÖBc ÿlypýK óõ^ óBíø óAkpì ô óBðq òüA Q×â ôA úG }pvíø úßñüA óBìq ok ô úPynâok A« pýgA úÞkAk þì óBzð
óBGq püq óBñ`íø îø þuBLu Bð ô þüBÖô þG ïk@ÿBø ûoõÞqA Ao Bø ó@õO úÞ lñPvø þðBÞkõÞ kõG úPvðAõO þÞAõévß^ pG Bø ÿqBð ÈévO
ÿBø QHuBñì úG qôo pø ïkpì óBGq qA| |# àyA úÞ kõG BXñüA ok .ÿkAk RBXð ÿqBð ÿqõu RBXð åpì qA Ao ÿkõùü óBÞkõÞqA ÿoBývG
|.ly þì xBvcA þÎBíPWA óBHéÆ Q¾pÖ pø úÞ îüõñy þì þüBø êTíèA Jp ØéPhì þßü óApÂBcô ly ÿoBW xçßýð óBíz^ qA
BìA .QuA þðlýñyô IèBW kõg ÿBW úG ïAlÞ .lðlýuõG ô lñPÖpâ }õÒ@ ok Ao ôA þßü .løk
ïõu qôo úÞ Qvø þßü Bø êTíèA Jp òüA óBýì ok óArüpßyA úÞ AooBãð úìBðqôo ó@wLu xçßýð Quok åApK úG ïp×u úÞ QuA IèBW
oAp×èA ÿõG ó@ qA ô lñÞ þì QümA Apì {ðlýñy pÆBg úG ôA qA ô lýzÞ }õÒ@ úG kõG ApWBì løBy úÞ kõG óõPñüô xçßýð Qynâok BG óBìríø
.koõg þì ïBzì úG þuBLuBð ô þüBÖô þG óBÞkõÞ xok@ ókpÞ AlýK ô þðBvðA úìBðpG òüA qA {ýK þPc .koAk þðlýñy ô IýXÎ óBPuAk
úG þPèôk kBvÖ oBÞ ûpgæBG óApüA ok|# | úG Ao {üBø àyA úÞ lPÖA þì þÚB×OA {üApG åpì
úðô ûly ûlýzÞæBG eÇuok þñüpÖ@ëBXñW ûlükqA úßð@pø kôpG ëkqA :lüõâþì óõ^ lðAõO þíð Bø Rlì BO ô kqBu þì ÿoBW ó@pÆBg
úßéG lññÞþì îùPì Ao pãülßü òýèõEvì BùñO |.QÖpG ÿA ûpÆBg .lñÞoôk òøm qA Ao ó@ ÿBHüq ûpÆBg
IýÛÏO qA QHd¾ úýüBÃÚ ûõÚ ok ô wéXì ok kõG ûkoô@kõWô úGôA ÿApGoBãð úìBðqôo àü úÞ
óBýì úG ëõEvì RBìBÛì qA þgpG ÿpýãPuk ô BðBâpì < koõì ok qôpìA êTíèA Jp òüA ô | |.kõyþìkoAôþðBvðAûqpèàü{ñOúGó@BGô
òí Qyok pPýO BG Bø úìBðqôo ô ûlì@ ok þðBìq úßð@ BG úÞ kpÞ AlýK ÝAl¿ì > äñýÞ qA ÿkõùü óBÞkõÞ RBXð óBPuAk þéÞ oõÆ úG
úÞ lðA ûkAk pHg þìAlÚA òýñ^ qA ëBHÛPuA Bì óBýì qA ÜéÇì þðBñíâ ok kõG Rpùy ZôA ÿBø îéýÖ úG úýHy pPzýG ôA ÈuõO Bø ÿqBð Quk
ØüpÏO úÞ lðBì þì rýãðA óBXýø oBývG þüBíñýu
| | .lðA ûly ZôphèA Ñõñíì RBìBÛì úýéÞ | |!QÖo oõÆ úG þèô .lXñâ þíð úd×¾ òüA ok ó@
ûrì BG ÿBøkpãy qA þßü þÏÂô òýñ^ ok úÞ kõG þðBìq äñýÞ BðBâpì Rpùy ZôA ok óõPñüô xçßýð úÞ Q×â óAõO þì ú¾çg
Ao þüBßüpì@ qAkpK rñÆ ô ûlñvüõð >òüAõO áoBì< óôlðApG óõèoBì pvíø {Ûð >ûlðAõgolK< îéýÖ óBW RBXð ÿApG ô ïôk þðBùW äñW úðBPu@
ok þPìõßc kBvÖ pÆBg úG úÞ lñÞ þì þÎAlO çìoBÞ {Ûð úðApøBì ÿApWA BG ô kpÞ|þì ÿqBG Ao ÿqBð BG ,ÿqõu ïk@ÿBø ûoõÞqA ÿkõùü óBÞkõÞ
óBãíø IXÏO QvðAõO õPüô ók pvíø úðõEèoõÞ úÞ þèBc ok ô ly úéìBÏì koAô òzg ô ÑBíÆ ÿBø
úG óõíÃì àü BG «BHüpÛO þìApãéO }oõzÞ ûlñðAõg ÿpãüqBG pG ûôçÎ ôA .krýãðApG Ao úðBùG úG QvðAõO kõG pÇg ok {ðBW úËdè pø
RBìBÛì qA òO ûkqAôk ÿApG xBñyBð Roõ¾ QÖBüok ÿBK BO ô kõG qBW þÛýuõì xBñypu ákõÞ 669 ØéPhì ÿBøqôookô RôB×Pì ÿBø
Ao rý^ úíø ,òÞ oApÖ :Qyõð ó@ ok ô kBPupÖ pÏy óly pýK kpXì úG BìA .QÖo îø þìpâ ûrüBW .lñÞ ÿoAlüpg ÿqBð óBíýgsk qA Ao pvK ô pPgk
kpÞ AlýK ÝAl¿ì ôA koõì ok îø ÌÖBc ÙôpÏì ÜüBÚ ô oBÇÚ BG YüolO úG Ao óBÞkõÞ òüA xçßýð
ûkAõðBg óBýì ok BO kpÞ þì êÛPñì óBPvéãðA úG
}oôpK lðkõG ïôpdì lðqpÖ òPyAk qA úÞ þüBø
þ×hì 1988 ëBu BO Ao kõg ïAlÚA òüAôA .lñGBü
ó@ ûoBG ok rýð }pvíø úG þPc ô kõG úPyAløBãð
óBýì ok }pvíø úßñüA BO kõG úP×ãð ÿrý^
}pøõyqA úPyõð Quk þGBPÞ úGôA ÿBø JBPÞ
Bø ó@ ïBð ô óBÞkõÞ RBXð ûoBGok úÞ QÖBü Quk
}pvíø îùì qAo úG JBPÞ ólðAõg qA úÞ óq .kõG
úG xçßýð ÑçÆA óôlG Ao JBPÞ kõG ûkpG þK

12

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

pg@qôo |.lðlýíùÖ
QuA þðApüA óBâõ^ pø úÞ ly pHg BG òüAõO áoBì eH¾ AkpÖ

|.lðA ûly ZoBg oõzÞ qA þðBùñK ïBÛì ûkqAôk

ô Bø ÿqBG qA þßü óBâõ^ úßð@ BG # ïoBù^ qôo
ô kôo þì oBíy úG þðApüA òùÞÿBø }qoô þãñPèk pu qA
BìA ûkpÞ AlýK ZAôo BøoõzÞ pPzýG ok
ô kõy þíð þèBHÛPuA ó@qA óApüAok úðB×uBC Pì úÞþé¿Öpøokô ïoAk Quôk Ao óAoBG#
úÞBøqôo òüA BìA .ïpG þì Rnè ó@qA koBHG
| | .QuA ûly ûkpLu þyõìApÖ Quk úG w×ð ûqBWA ô ûly ÕAk ÕAk þGBvc pùy
úÞ QuA ó@ pÆBg úG ÑõÂõì òüA úG ûoByA qA pPzýG løk þíð kAq@ÿAõø ok Ao ólýzÞ
BO ïly RõÎk þüBßüpì@ úüBvíø úðBg úG qôpìA |.kõy þì äñO óAoBG ÿApG îèkpãük óBìqpø
qA {ýK ÿBø ëBu ok óApüA úG p×u qA ÿoBâkBü BWpøokô ïoAk þGõg ÿBø ûpÆBg óAoBG BG |
}pÖ àü }A úðBg ok .løk îðBzð Ao JçÛðA ó@ BG Ao ïkõg þðôok ÉBHOoA îðAõO þì koBHG úÞ
«BÏÚAô úÞ ïlük óBâõ^ ÿqBG fpÆ BG Ao ÿoAõük
ô ûly lñíÚçÎ ÿqBG òüA úG Q×âôA .kõG BHüq
òýñ^ ólük qA .lñÞ þì ëBHðk Ao ó@ BXñüA ok
úÞ ïkõG úPÖoôpÖpßÖ úG óBñ^ ÿA úÚçÎô Ýõy
þùWõO þG pÆBg úG îüõãG ïlýzÞ QèBXg
óBøBykBK úG Ao óBâõ^ ÿqBG úÞ QÚô óæõEvì
óApüAokpãük ÿqBG òüA lñøk þì QHvð þðApüA
Ao ó@ óBXüBGom@ ÿoõùíW þPc ô koAlð ZAôo

ïA þðAõW óBìq úG pPzýG ó@ ólì@ BG .îyBG úPyAk
óôlG úÞ ïôo þì þüBøqôo óBíø úG .ïkpâ þìpG
{Ò Bø óAkôBðô ïkq þì ïlÚ óAoBGpüqokpP^
ok þüBø Iy úG Bü .lðlülñg þì òì úG {Ò
úG êýHìõOA BG lì@þì óAoBG BO úÞ ïôo þì ëBíy
ZAõìA ô óAoBG þyõÒ@ îø BO îPÖo þì êcBu
ó@qA ÿA úÛýÚk pø .îñýHG àükrð qA Ao org ÿBüok
ô ókpÞpßÖ ÿApG kõG ûlñøk ïBùèA Bø Iyôqôo
ç¾A Büõâ .kõG þPuôk ÿBøqôo Bøqôo .òPyõð
lG óBìq ô òýìq úG þvÞ .kõG ûlzð ûlüpÖ@ þíÒ
kõg ïBð úGõßvðõü þãñøpÖ VApýì QupùÖ ok qA pK Bø ú^õÞ .kõG òüpýy þâlðq .Q×â þíð
!QuA ûlðBuo QHS úG ô QyAk Ao }kõg äðo þvÞpø .kõG ÜýÖo
ÿA úéýK ô úéýy .kq þì Zõì úíø ok þãðpßü
óBâõ^ óõýuAolÖ QupKpu koõì òüA ok| | oBHßüúðúÞkõG ÌÖBcôÿlÏuÈÛÖ.kõHðoBÞok
qA ûlðBìoBâkBü úG ÿqBG òüA Ì×c ÿApG úÞ óApüA .îüly þì Al¾ îø Bø ó@ BG oBG l¾ ôk úßéG
óAoBãðpHg úG kõG }çO ok þzñìBhø óBìq
BO îükpÞ QuAõgok IOpì ëBu pø< :úP×â |:îýP×âþìç« Tì
ÿApG Ao óBâõ^ ÿqBG úG ÉõGpì kBñuA ô áoAlì | | îíùÖ þì óBñ^ J@onâÿAl¾qA
aýø þèô ,îýøk oApÚ õßvðõü oBýPgA ok QHS konâþì óApâpíÎ óAôo J@qApOlñO
ïBXðApu BO lzð ûkAk òýèõEvì ÙpÆqA þhuBK ókoõg îÒ }qoA ,QuA þv×ð Ao þâlðq
úG ÜcBð úG Ao qBýPìA òüA óBXüBGom@ ÿoõùíW Qvý^ îÒ þðAlð úÞlñhG pýu olÛð@| Qvýð

>!kpÞ kõg ïBð

13

óApùO úéXì

14

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

ÿBùèBüpu óApãüqBG òüpOBHüqô òüpO JAnW
!lýuBñzGpPzýG Ao 2018 ëBuok þðõürüõéO

.QuA óõürüõéO p¾BÏì óq óApãüqBG }A þâlðqpývì kpÞ IéW Ao JBükAlÏPuA àü qA îýPvðAk þì òýGoôk pGApG ok {üBøoõÃc ) pg@ {hG (
.ÿk .þKõâBßýy -}õG BýÖõu -7 þOBÓýéHO þùâ@ òülñ^ ÿApG ô ûkpÞ pƒýƒýƒÓƒO þüBXð@qA BìA .koAlð þâqBO ÑõÂõì òüAôo òüA óApãüqBG òüpO JAnW ô òüpO JõHdì #
ÿBø ÿlñG ûko qA ÿoBývG ok }õG BýÖõu ok ô ûly rýð óõürüõéO ú¾pÎ koAô A« pýgA ÿô úÞ !?lñPvø þðBvÞú^ BíypËðqA óõürüõéO óq
JAnW ô òüpOBHüq óBýì ok ؃éPhì RçXì .ly JBhPðA þðõürüõéO >Jõƒƒƒƒƒƒƒƒƒg ÿBƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒW< ëBƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒüpƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒu ÿkBüq kAlÏO BG úèBu pø óõürüõéO óBHÆBhì
ÿBW ô koAk oApÚ p¾BÏì óq óApãüqBƒG òƒüpƒO xõèõKôpâô@ úÞ kõG 2009 ëBu ok wLu ûkpÞ þñüpÖ@ {Ûð )|The Good Place|( þìBíOô lðõy þì óAoBHíG þðõürüõéO ëBüpu
úG þðkõzhGBð ûBñâ àü Qvýè òüA qA ôA ólðBì UG ,ïoAk QPuôk< ÿlíÞ îéýÖ ok ÿqBG ÿApG JAnW QupùÖ ok Ao {íuA úƒÞ îülƒük ïqæ àO úÞ lñøAõg þì þðõürüõéO ÿBø úßHy
óõürüõéO ú¾pÎok ÿqBG BýÖõu .lýuo þìpËð )|Beth Cooper|,|I Love You|(>pKõÞ þðõürüõéO ÿBø ëBüpu óq óApƒãƒüqBƒG òƒüpƒO lñyBG ÜÖõì ô Al¾ôpupK óBzüBø ëBüpu àO
ëBu ok BìA kpÞ qBÒ@ 2002 ëBu ok Ao Bíñýu ô ÿô úÞ lükpâ UÎBG îéýÖ òýíø ô ly JBhPðA þíð jo koAõì l¾ok 99 ok ÝB×OA òüA BìA
àO úLO< ëBüpƒu ok ÿqBƒG BƒG úƒÞ kõƒG 2003 ëBu qA xõèõKôpâô@ ÿoBì .kõy ûlük pPzýG .îýøkoApÚp¾BÏì fBÃPÖAoBývG Bø ëBüpu òüAqA ÿoBývGô løk
Rpùy úG )|One Tree Hill|( >Qƒgok {Ûð )|The 100 |( >100< ëBüpu ok ô 2013 ûlypzPñìrýð ó@ïôk ê¿Ö úÞ ëBüpu òüA Ao }pßÖ úÞlðõy þì þð@qApO ÜÖõìBðôpO
{Ûð òüA ô lñÞ þì ÿqBG Ao àýéG BƒüôBƒPƒÞôA qA wK úÞ þðq koõì ok QuA ÿrPðBÖ ÿlíÞ àü lñðAõO þì rýð óApãüqBG òüpPùG þPc .lýñßG
.lýuo {Ûð lðAõPG ÿô úÞ ly UÎBG ÜÖõì þñƒüpƒÖ@ úG úýHy þüBW ok Ao kõg ô ûly oAlýƒG åpƒì ØýÏ ÿBøõüoBñu êßzì Büô QèB¾A kõHð ç« g
õâBßýy< ëBüpuok }õG úÞ kõG ó@qA lÏG úPgBñy «BPHvð þüBíñýu îéýÖ lñ^ ok Ao þüBø BXð@ úG «BøBHPyA úÞ þüBW ;lñýG þƒì QƒzƒùƒG kõg pýâok Ao Bø ëBüpu òüA qA ÿoBývG úÞ
ÿqlñýèòüoA{Ûð)|Chicago Fire|(>püBÖ þì }çO ÿô IýOpO òülG .QuA ûly ûkBPupÖ ÿBø ëBüpu qA ÿoBývG .lññÞóApHW Ao ûkpÞ
ok ôA oBÞ òPÖBü óBüBK qA wK ô QÖpâ ûlùÎ pG Ao .koô@ QulG ûly lðByõLG Ao kõg JõýÎô lG RAkBÎ ïBíO úÞ lñÞ ÿBø ëBüpu klXì ÿqAlðA ûAo BüpýgA ÜÖõìBð
ïBð BG ëBüpu òüA Ù@òýLuAokrýðoõÞnì {Ûð äñG äýG ÿoõEO -õÞõÞþéýÞ-8 Ao úPÖpâ oApÚ ó@ ok úÞ þðBßì þãPvüBƒy BƒO Qvßy BG QüBùð ok úÞ lðA ûkõG þíülƒÚ
).|D|.|Chicago P|( >.ÿk .þK õâBßýy< ëBüpuokoõÃcqA êHÚõÞõÞ þéýÞ ú^pâA
îéýÖ ôk ok 2017 ëBu ok ÿô .QÖBü oõÃc >䃃ƒƒƒñƒƒG 䃃ƒƒƒýƒƒG ÿoõƒƒƒƒƒEƒƒO< ܃ƒƒƒƒÖõƒƒƒƒƒƒì .lyBG úPyAk .lðA ûlyôpGôo
QýèBÏÖ úñýìq ok ô úPÖBü oõÃc rýð þüBíñýu ok rýƒð )|The Big Bang Theory|( 100 -xõèõKôpâô@ÿoBì-9 ô oAlÖpÆpK ëBüpu àü QgBu ÿApG BƒìA
.QuA ëBÏÖ oBývG rýð úüpýgô úðBPuôkpzG ÿBø BìA QyAk ÿqBG úÛGBu pãük ëBüpu òƒülƒñƒ^ óqpãüqBG àü úèBu 31 xõèõKôpâô@ ÿoBì ó@ qA úÞ QuA qBýð koõì þ×éPhì p¾BñÎ ÜÖõì
òüAok ,þñK ,úüBvíø JAnWpPgk {Ûð ÿB×üA ÿBø ëBu ok úÞ QuA þüAkBðBÞ ÿBHüq ô óAõW óBPuAk ,JAnW ÿBø Qý¿hy úG óAõO þì óBýì
ÿqôpìA ûkAõðBg -AoBâoô BýÖõu -6 ÿA ûpù^ úG Bíñýu ô óõürüõéO ú¾pÎ ok pýgA úÞ kpÞ ûoByA þðkpÞoôBG ÿBø åõèBükô ûlý`ýK
ÿBø ëBüpu óApâByBíO qA ÿoBývG lƒüBƒy úPgBñy ÿA ûpùW úG ÿô úÞ ûly UÎBG ëBüpu úñýìq ok ÿô .QuA ûly êülHO ûly úPgBñy úG JAnW úPHèA ô lñíðAõO þðApãüqBG ÜüpÆ qA
BýÖõu rýð 2009 ëBu qA êHÚ þPc þðõürüõéO óBƒHÆBƒhì óBƒýì ok þƒñPyAk Qƒuôk ô ûlƒƒy pËð úÞ þðBìq BìA ûlðAõg xok ÿoBãð úìBðqôo òPyAk ày óôlG .kõy þì ûlýzÞ pƒüõƒ¿O
pG ûôçÎ óBìq ó@ok ÿô .lñPgBñy þì Ao AoBâoô ëBüpu QýÛÖõì ok þíùì {Ûð JAnW óApãüqBG
lñ^ úÛGBu þðõürüõéO ëBüpƒu lƒñ^ ok ÿqBƒG .kõy êülHO óõürüõéO òýíø Bø ëBüpu qA ÿoBývG ok ô QyAk løAõg
ok .QyAk rýð ÜÖõì «BPHvð þüBíñýu QýèBƒÏÖ ëBHðk úG {Ûð òüA ÿApG ëBüpu óBâlðqBu òýíÃO Ao ëBüpu QýÛÖõì úPvðAõOoõPÞBÖ àü
ôkBãèk Büoõéâ {Ûð ok AoBâoô BìA 2009 ëBu úPvWpG Apüq lðkõG þüBHüq óq pãüqBG òPÖBƒü àü úÞ kõy þì AlýK þèBüpu pƒPíÞ .lƒüBƒíð
>ÿqôpìA ûkAõðBg< ÜÖõì ëBüpƒu ok QƒzüpƒK ëBüpu òüA ok þñK Qý¿hy þƒâtƒüô òƒüpƒO kõg þé¾A ÿBø {Ûð ok JAnW óq Qý¿hy
úHy àüô lypøBÊ )|Modern Family|( þéýÞ IýOpO òülG ô QuôA ÿpøBÊ þüBƒHƒüq
þì pËð úG {Ûð òüA ÿApG JBhPðA òüpPùGõÞõÞ .lyBG úPyAlð
.QÖBü Quk þðkpßðoôBG þPýÛÖõì úG äýG ÿoõEO< ëBüpu qA ê¿Ö 11 úÞ óõñÞA .luo óq pãüqBG kõg ok >Bø þüBßüpì@< ëBüpu
QýÛÖõì úG þüBýHíéÞ úèBu 45 pãüqBG òüA pãüqBG úÞ QuA Qhu oBývG konâ þì >äñG ok êG òvüpÞ ,koAk êuAo ÿpÞ lñðBì þGAnW
Ao kríPuk òüpOæBG óõñÞAô úPÖBü Quk þüæBG oAlÖpÆ ú^ .îýñÞoõ¿O {Ûð òüAok Ao ÿpãük ok óoõùýu ÿo ,lñÞ þì ÿpHèk >Jõg ÿBW<
þì QÖBüok óõürüõéO óq óApãüqBƒG óBƒýì ok oBßðA óAõO þíð ,úð Bü ô lýyBG þñK Qý¿hy ô ôA {Ûð >ÿpýãG xBíO ëBu BG ûpƒPùG< ëBƒüpƒu
òüpO JAnW qA þ߃ü õƒÞõƒÞ þƒéýƒÞ úƒÞ kpƒÞ >QhO ô ZBO ÿqBG< ëBüpu ok ô koAk þGAnW
þñPyAk Quôk ô JAnW óq óApãüqBG kAlÏO rýð
ok .kôo þì pOApÖ Quk àü óBPzãðA kAlÏO qA
qA ÿkAlÏO BG Ao Bíy îüoAk l¿Ú IéÇì òüA úìAkA
óApãüqBG òüpO þñPyAk Quôk ô òüpO JAnW
pýgA ÿBø ëBu þðõürƒüõƒéO ÿBƒø ëBƒüpƒu óq

.îýñÞ Bñy@ óõürüõéO

Jõg ÿBW -êG òPvüpÞ-10
pãüqBG àü êG òPvüpÞ úÞ îýðAk þì úíø
òýèôA óBíø qA Ao òüA Bì .QuBHüq ô JAnW óq

16

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

.kõy þì úPgBñy ó@ ïBð BG óõürüõéO pýgA úøk qA þßü ÿô 2015 ëBu qA êHÚ .QuA oBPuApKõu ÿõXãñW àüô úéýHÚ wýüo úÞ áôpHSæoBñâo oæk óõýéýì 43qA {ýG 2016 ëBuok ÿô .lñÞ
úðApH¾ þG rýð úíø ô lðA ûlük Ao ëBüpu òüA úíø ok ô kõG kôõýèBG oõùzì oBývG óq óApãüqBG úÞ QuA òüA IèBW .Qvø rýð ïpPdì oBývG ¯BHüpÛO îÚo òüA rýð 2017 ëBu ok ô QyAk lì@ok
þì Ao ó@ þðBüBK ô îPzø ê¿Ö oBzPðA oBËPðA þüæBG oBHPÎA qA rýð þâlñvüõð ô þÛýuõì ÿBýðk ûqAlðA úG rýð þÏÚAô þâlðq ok ÿô lýðAlG «çìBÞ ôA ÿpøBÊ QýGAnW ô þüBHüq .ly pGApG ôk
óq óApãüqBG ô Bø Qý¿hy koõì ok .lñzÞ ôA .QuA Qhupu ô ÿõÚ ëBüpu ok {Pý¿hy þÚBG óõürüõéO ÿBýðk ok úÞ þðBìq BO ô QuBüõâ
ZBO ÿqBG< úÞ kpÞ ÙApPÎA lüBG rýð BHüq ô JAnW .QuAoAkoõgpG ÿoõzÞ ÿBø ëAlì ô QuA úÖpc oBÞôlðAõßO àü óq óApãüqBG òüpO JAnW qA þßü óBñ`íø lðBíG
óõürüõéO ú¾pÎ ÿBHüq óBðq qA ÿoBývG >QhO ô JAnW ô òüpOBHüq qA þßü ôA ày óôlG ûkoô@ QulG þyqoô úPyo òüA ok ÿklÏPì
BìA óBýì òüA ok .QuA ûkpÞ ÐíW kõg oôk Ao iüoBO óBðq êÞ þPc ô óq óApãüqBG òüpO .kõG løAõg ú¾pÎ òüA
JAnW úÞ lññÞ þì lýÞBO úPßð òüA pG ÿoBývG QvðAõO 2000 ëBu ok úÞ ÿõdð úG QuA p¾BÏì .QuA QhOô ZBO ÿqBG -áoçÞBýéýìA -5
úÞ QuA pðpO þÖõu ëBüpu òüA óq pãüqBG òüpO ô ûly JBhPðA óBùW úPvüBy pPgk óAõñÎ úG þìqo ÿBøpñø úuolì òýèôA þPc àýñüô {Ûð ok ÿqBG BG þüBýðBPüpG áoçÞ BýéýìA
kôõýèBø óq pãüqBG òüpOlì@okpK úG úé¾BÖçG 3 óõñÞA ô ûkpÞ fBPPÖA þãèBu 16 òu ok Ao kõg ô ZBO ÿqBG< ëBüpu ok òüpâoBO wüpñük
.lñÞ þì ÿqBG Ao áoBPuA BvðBu {Ûð óôlG úèBu 35 ÿBHüq ÿõðBG òüA .kkpâ êülHO òüA BìA .kõy þì wüolO ó@ok þyqoô úgBy úHy àü )|Game of Thrones|( >QhO
áoçÞ BýéýìA úG ày óôlG ïôk ûBãüBW ÿBø ëBüpu óq óApãüqBG òüpOBHüq qA ày koBãükBG àü àýñüô Apüq Qvýð ApWBì ïBíO ÿA úPypÖ úHyô BHüq ûpù^ .ly óBãíø JõHdì
Bñè úG rýð ïõu óBßì ô )òüpâoBO wüpñük( êýèk òýíø úGô ûkõGpýgA ÿBø ëBu þðõürüõéO þßzì lñGpíÞ úÞ QuA þíuo qõXì ÿAoAk óq Qý¿hy òüpO JõHdì úÞ ûly UÎBG ôA
þì ïAlÞ pø úÞ luo þì )pPvýñè þupu( ÿlýø .QuA úPÖpâ oApÚ QupùÖ òüA ok þüæBG úHOo ok òüA qA .koAk rýð ôlðAõßO þßzì lñGpíÞ ô úOAoBÞ ÿpãüqBG kAlÏPuA qA áoçÞ .lyBG ëBüpu
úÞ þüBXð@ qA .lðpýãG oApÚ úHOo òüA ok lñPvðAõO óApãüqBG òüpO JAnW qA þßü BùñO úð àýñüô ôo òuqA }kõg úP×â úGô ûkõGoAkoõgpG þ¾Bg
pðpO þÖõu ÿpãüqBG úGpXO òýèôA ëBüpu òüA 100 -oõéýO ArýèA -2 àü úßéG lü@ þìoBíy úG óõürüõéOp¾BÏì óq .kõy pãüqBG løAõg þì úÞ úPvðAk þì þãèBu 3
oBzPðAqA êHÚ BOôAqA ÿpãük ÿqBG løBy ,QuA 28 ÿBHüq ô þG@ îz^ pãüqBG ,oõéýO ArýèA ókõG îí¿ì ô w×ð úG kBíPÎA lüBG IýOpO òülG
kõWô òüA BG .îüA ûkõHð >QhO ô ZBO ÿqBG< BýðlG BýèApPuA óoõHéì ok >100< ëBüpu úèBu .Qvø rýð ÿA úÖpc oBßyqoô ô Qhupu óq
BG ÿô ÿApG oAlÖpÆpK ëBüpu òüA ok ÿqBG ÿpãüqBG þÞkõÞ òýñu óBíø ok ÿô .QuA ûlì@ õßýPðAõÞ-ApKõ^ BßðBüpK -3
ûpù^ àü úG Ao ôA ô ûkõG ûApíø ÿoBývG þPýÛÖõì ëBüpuok ÿqBG BG 2003 ëBuokô ûkpÞ qBÒ@ Ao
BýèApPuA ok )|Neighbours|( >Bø úüBvíø< ÿBßüpì@ úÞ kõG {ýK ëBu lñ^ òýíø BùñO
.kpÞ êülHO þðBùW ok QýèBÏÖ Bø ëBu qA lÏG .lýuo Rpùy úG Ao þñPyAk Quôk ô BHüq ÿApKõ^ BßðBüpK þèBíy
ÿpãük óq óApãüqBG qA îýPvðAõO þì lüBy wè úG ArýèA ,þüBýèApPuA þðõürüõéO ÿBø ëBüpu ÙA oõìBì àü {Ûð ok ûoBHßü úG ÿô .QgBñy
oõÇð@AlPGAok ÈüApy BìA kpÞ óBßì êÛð wéXð@ ëBüpu ok ô {üpK wßèA ïBð úG ÿ@ þG
ëBu ok .QÖpð {ýK Jõg kpÞ þì pßÖ ôA úÞ ÿBýðk úG )|Quantico|( >õßýPðAõÞ<
l¿Úô kõG ûly lýìABð «çìBÞoõéýO ArýèA ,2013
áoçÞ {Ûð úÞ òüA BO kkpâqBG BýèApPuA úG QyAk

ÿqBGpýgA ÿBø ëBu JõHdì ÿBø ëBüpuok úÞ >100< þéýhO þíéÎ ëBüpu ok òý×üpâ ok .kBùð ÿBK þééíèA òýG ú¾pÎ ok óõürüõéO þÞkõÞ óAoôk ÿôqo@ úG úÞ ûkpÞ òývdO Ao ôA
úG úÞ îýñÞ ûkB×PuA QupùÖ òüAokrýð lðA ûkpÞ .ly kBùñzýK þWoBg óApâByBíOqA ÿoBývG ÿApGôA úÞ þèBc .QuA ûlðByõK êíÎ úìBW }A
Bø ó@ ïBð qA BÃÖ ô þðBìq Qükôldì êýèk þì oBíy úG lülW ûpù^ àü óõürüõéO ú¾pÎ
þì JAnWô BHüq óq óApãüqBG òüAqA .îýPynâ ÿqBG {Ûð òüAok úÞ QuA ëBu 5 óõñÞAôA þüBíñýu ÿBø îéýÖ ú¾pÎ ok ApKõ^ BìA QÖo òüAok ÿqBG BG ólýuo Rpùy úGqA êHÚ ÿô
RApÆBg< ëBüpu pãüqBG ÙpGôk Bñýð úG óAõO pHPÏì ÿBø ûoAõñzW ok oBG òülñ^ ô lñÞ þì àü ô ûly úPgBñy ûpù^ àü lñø ok îßPuk ÅõÎ êÓy 6 qA {ýG ,}kõg úP×â úG ô ëBüpu
ëBüpu pãüqBG óõvñG þéyA ,>ïBy@ óõg .QuA ûly ûrüBW QÖBüok krìBð þðõürüõéO QuAõg þì úÞ ú`ð@ úG QüBùð ok BO kõG ûkpÞ
pãüqBG qŸo þGôo ,>õãÒôok à^õÞ òüôoBHüq< ô kAlÏPuA úÞ ly UÎBG ëBüpu òüA QýÛÖõì ô JAnW ,BHüq oBývG Roõ¾ áoçÞ .lýuo
BðBük ,>QuA lülW ûBýu óBíø þXðoBð< ëBüpu þüBýèApPuA óAõW óq pãüqBG òüA þüBHüq ûpù^ JnWôApÆBg úG ÈÛÖ ÿoBývGô koAk þìõ¿Ïì
ïBñGk Bývýè@ ,>þéâ< ëBüpu pãüqBG óôpâ@ ok ÿô .kõy ûlük rýð þüBíñýu îéýÖ lñ^ ok BýéýìA .lðA ûly >QhO ô ZBO ÿqBG< ëBüpu
óBâkpì qA< ô >100< ÿBø ëBüpu pãüqBG ÿpÞ oõÃc þüBíñýu îéýÖ òülñ^ ok 2017 ëBu JAnW ô òüpOBHüq qA þßü ày óôlG áoçÞ
ëBüpu pãüqBG rãüokôo BñýW ,>xpPG ïpdPì ÿpýâ êßy ëBc ok ôA óly ûoBPu ô úPÖBü ëBu þðõürüõéO ÿBø ëBüpu óq óApãüqBG òüpO
ëBüpu pãüqBG pìoôk þèBOBð ,>ûpÞBG òýW<
xõèAôAk BvßèA úPHèA ô >QhO ô ZBO ÿqBG< .QuA .QuA pýgA ÿBø
>lñéG úÏéÚ ok ÿkpì< ëBüpu ÿBHüq óq pãüqBG ô ZBO ÿqBG óq óApãüqBG-pðpO þÖõu -1 Bø äñýßüAô -àýñüô òüpOBÞ-4
17 |.kpÞûoByA ÿBø Qý¿hy qA þßü {Ûð àýñüô òüpOBÞ
QhO >Bø äñýßüAô< ÙôpÏìô þhüoBO ëBüpu þé¾A
àü úÞ QuA þèBüpu >QhOô ZBO ÿqBG< pvíø BSpâæ :lñÞ þì ÿqBG Ao )|Vikings|(

óApùO úéXì

ô þðAkôBW ûlñðAõgoôôBðq@ëoBy #
oBývG þìBð ÿõvðApÖ ïBÛì þèBÎ lñìpñø
qA ÿoBývG ÿApG þñPyAk Quôk ô Bñy@
, úýuôo ,BKôoA ûtüô úG ô Býðk ïkpì
úG þèBíy ÿBÛüpÖ@ô úðBýìoôBg ,óBPvñìoA
qA rýð óApüA ok þðBìq úÞ lüA~ þì oBíy
kBü úG ô kõG oAkoõgpG þ¾Bg QýGõHdì

...îýyBG xBñyolÚ RBýc ïBãñø úG Ao óBâorG

ÿõvðApÖ ÿA úðBvÖA lñìpñø ”oôôBðq@ëoBy“

Charles Aznavour - Chahnour Varenagh Aznavourian

lñ^ ókBùð BG Ao pPÖk wLu ô !!koAk Quôk Ao ô òüpýy RBd×¾ ok ûpÆBg pPÖk ok îø qA þOçíW kõG okBÚ ÿpvK pâA úuolì ûAo ok lñðBìôAoôk YñKô êù^ RBd×¾ úÞîüoAk
òýG ok jpu êâ Bü ô xBü êâ ÿõHyõg åpG | |.kõyàcëkoAõükpGôþðlzð}õìApÖ úPvG ô úPvßy óBGq BG þPc Ao oBPýâôk Bü îøõGæ kpXì úG ô Qzâþì Quk úG Qukoq Ýoô
qA Qð lñ^ óBðq Rõu Büô ûkpÞ úìrìq ÿõvðApÖ
| |!!lñPvGþìó@RBd×¾ ô ûkBu ApøBÊ kAlgo òüA qA úuolì ok Bùð@ óApPgk }õâ úG AooôôBðq@ ëoBy ÿBø óõvðBy | | .ly þì JBüBðoAqBG úG úÂpÎ
þüBñy@ úvðApÖ óBGq úG IéÒA óBð@ ÜzÎ ú¿Ú àü ûqAlðA úG óBìq ó@ok úÞp¿Phì Roõ¾ úG ûBã`ýø æ« õíÏì úÞ ûkBÖApKô îgAlG | ô |”êGArüA|“ úðApO ólýñy BG Bø óAõW
oBÏyA RçíW ô óBâsAô ïõù×ì ô BñÏì ô lñPyAlð ÿApG JBOô J@BG QyAk ÿpünLèk ïõù×ìô BñÏì QvðAõO þì BÏÇÚ lðBupG ,lñPvüpâ þíð óApvK àHu úG ÜzÎ úìrìq ”qõñø ,qôpük“ ,|”oõìBðõì“
,lðlýíùÖ þíð Ao oôôBðq@ ëoBy òüpýy ô ØýÇè ok BvG ú^ ô lñP×â þì òhu kõg óBPuôk ó@ qA îø Ao òüpýy ÿlñhHè ô oAk þñÏì þøBãð óApPgk ô lñPÖpâ þì kBü Ao ÿõvðApÖ àýPðBìo
,kõHð ÿõvðApÖ óBGq òPvðAk úG îø ÿqBýð úPHèA kõg ïpdì óBPuôk lüBÛÎ ô RApÆBg ú^pPÖk êâ IýOpO òüA úG BO kpýãG êüõdO ÜéglG pPgk àýPuçK püq Ao ôA ÿBøpPuõK ô püôB¿O ê¿dì
,lðAõg þì ÜzÎ óBGq BG oôôBðq@ ëoBy úÞ Ap^ ô ûkpÞ pýu Ao óBíu@ }pÎ ô úP×ßy {éâ qA JBPÞpüBu BG ûApíøô lðkAk þì ÿBW BøoõuçÞ
.lñPvø Bñy@ ó@ BG Býðk ïkpì úíø úßýðBGq BG þñÏü | |:lðlýupKþìBùð@qAþPÚô }A úðBHy ÿBüôo úñd¾ ô kõy úPgBu }qôo ô lðkpzÖ þì úñýu úG Ao ôA þíýí¾ ûpù^ þuok
ô qApÖ ô pývì ô kpÞ þì AlýK Bø ëk úG ûAo ÿô | |...õãGòìBGôAqA
18
oôôBðq@ ëoBy òì êTì îøôA :lñPyõð þì

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

| |.QuAûkAkÿpOúðAkpìôpOòýzñèkQèBc ÝBzÎ ïBíO ô Bø ëlíø òýG òPvG êK Iýzð
úñd¾ ÿôo þãèBu úð ok oôBðq@ ëoBy | |...QgBuþìpOpvýìôpOûBOõÞAoóBùW
ô ÀÚo úG þðAõWõð ok ô QÖBü oõÃc pOBEO
ô Bø JçÞ QüBð ô ûrýè ûrðBy ok õðBýK òPgAõð ? QvýÞoôôBðq@ëoBy
ïBXðApu ô QgAkpK wüoBK ok ÝBzÎ ÝõOBK ÿA úðBvÖA lñìpñø àü úÞ oôBðq@ ëoBy
ûlñðAo ïBÛìok ÿô úÞ lükpâ IHupülÛO Quk îýüõãG úÞ QuA ó@ pPùG lüBy ô ÿõvðApÖ
|Edith Piaf | ÙBýK QükA ïAlhPuA úG þñìoA ûkAõðBg àü ok lü~A þì oBízG oBHO þüBýðk
úG ô lü@ok ÿõvðApÖ ÿA úðBvÖA ô oAlìBð ûlñðAõg
ô þÛýuõì îèBÎ úG ôA kôoô ûAo IýOpO òüA :ôA þñìoA êý¾A ïBð ô lì@ Býðk úG ê¾æA
àðApÖ úG ïBXðApu ô ly pO ûkõzâ þâlñðAõg Chahnour Varenagh Aznavourian |
Qzcô ô îýG qA ÿô okBì ô olK .lyBG þì|

| |.QÖBüRpùyúvðApÖÿApOBñýu Bü úýÞpO QÚô Qèôk úÞ þüBøçG ô ÐüBXÖ
oôôBðq@ëoByqABøpHgòüpg@BGúÇGAook òýìqpuòüAkoô~AþìúñìAoApupGÜGBuþðBíTÎ
ôkõð oôôBðq@ ëoBy þì ûBì ok úÞ îüly ûBâ@ | |.lðkpÞRpWBùìúvðApÖúGôúP×âápOAo
| |.lyúèBuoBù^ àHu IcB¾ ûlñðAõg àü ëoBy olK
òüA þãèBu kBPzø åorG lèõO òzW ok ô krýì îø óõDkoõÞ@ úÞ kõG þÞpO ô þñìoA
ô Buo ÿAl¾ BG qõñø úÞ þðAkôBW lñìpñø úèBG ô pOBEO fpÇì úzýKpñø àü îø }okBì
ôBøëAôBðoBÞôBøóõvðByôBøëBPýuoòýzñèk àü óBìAkokôA QùW òýíø úGô lì~Bü ïoBízG
Ao kõg úd×¾ l¾ {y qA {ýG ÿBø Øýñ¿O Ao ó@ wðBypOkôq xBvcA BGô lñìpñø ûkAõðBg
püqô Qvhð ,áApýy áAs lðAõhG lðAõO þì Ao {üõg óõâBðõâ ÿBøkAlÏPuA BO kpÞ AlýK
qApÆ óAlñìpñø qA ÿpýTÞ ûôpâ ô úvðApÖ ÜGBu .lñÞ óBÖõßy
,BýèBPüAqA þÛýuõì óBOõvÞ {ýKô þðBùW ëôA àüqôpGêýèkúGþÞkõÞokoôôBðq@ëoBy
, p¿ì , óBñHè , óBPvñìoA , óBðõü , úýuôo ÿBøoBO qA þßü þÏýHÆ ÿAl¾ ûpXñc þPcAoBð
QÞpyóBùWàükrðôoôkÉBÛðpüBuô{ÞApì ôA ÿAl¾ xBßÏðAô kAk QukqA Ao kõg þOõ¾
ôA úG Ao oôôBðq@ ëoBy þãèBu kBPzø ô lñPyAk kpÞþíðpßÖrâpøÿôôkpÞAlýKÿpOîGQèBc
ÿpíÎ ô þPìçu ÿôqo@ {üApG ô úP×â àüpHO BølÏG úßýèBc ok ,kõy ûlñðAõg lðAõPG ÿqôo
.lðkõíðpOoBGpKôpOþðæõÆ ôA ÿAô@ òdè úG îG ÿAl¾ òýíø ly Àhzì

19

óApùO úéXì

p¾BÏì àHu úG óõýuAoõÞk JBhPðA QÎBXy QükpÖô Qý¿hypãðBýG ,p¾BÏìpñø#
òømô îz^ok ó@ûlñøk |JBOqBGô ÐìAõW
QÎBXy úÞ úPHèA ,p¾BÏì ÿpñø pSA àü JBhPðA |ûpXñK lðAõO |þìoBS@òüAqA àüpø .QuBì
ÿoô@õð àü ,lülW JBhPðA pø Apüq !løAõg |þì IéÒA þèô , óBíüôo úG lülW þüBýðkpG ÿA
?îýyBG qôpýK JBhPðA òüAok úðõã^ BìA ;QuA Bü ÿoBÞ ÿBø |Èýdì òýDrO ÿApG þÚõy
þíÞ BXñüA ok úPßð òüpO |îùì lüBy ô òýèôA ;îüoAlðp¾BÏì ÿpñøoBS@BG kõg þâlðq
oBS@ ólükôp¾BÏìô óolìpñø JBGok úÏèBÇì
ÜégokpSöõì ûBâlük BG þüBñ[email protected] óõâBðõâ
p¾BÏì pñø .QuA ûBâlük òüA ûBãPuAõg ô Bø ó@
ó@ ÿBø |þâtüô ô úÏìBW pýSCBO QdO oBývG

.QuA
|þì àíÞ Bì úG p¿Phì lñ^pø úÏèBÇì òüA
BG kõg {ðAk FBÛOoA qA ókpG Rnè òí BO lñÞ
ó@ok úÞ þðBùW îùì ÿpñø ô þÎBíPWA RæõdO
úG ,îüõy Bñy@ pPzýG ô pPùG ,îýñÞ |þì þâlðq
ô Aõøô ëBc BG úÞ ÿpSA JBhPðAok QHvð òýíø

p¾ÿBÏqìôàpìHuA þúGéúgðBAgk óóBõìýluý^AoõúÞPßkð 7

ÿoBü Ao Bì ,koAk ÿpPzýG QHuBñì Bì úýcôo lñì |úÚçÎ xôBøBG Bü NBK ,ósõýÖ ,ëBíýñýì þyçO ,îüA |úPgBñy |þì òüA qA |{ýK ú`ð@ BG ÿpñøpSA àü ÜýíÎ áokô ólük ÿApG Apüq
óArýìô pO |Yñu|úPßð Ao Bì ÿpñø úÛýéu ,ûlðBuo úXýPð ok ô óolì ûBâlük BG úÞ lýðAk |þì ,lýPvø ÿspðA qA Ao óBíüBÃÖ úXýPðok ô îýñÞ |þíð ,îüA |úPgBñy |þì òüA qA |{ýK ú`ð@ BG RôB×Pì
|.|.lñÞ |þì pPzýG Ao ÿpñø pSA lüpg qA óBñýíÆA p¾BÏì ô óolì ÿpñø oBS@ BG óly ôo |úGôo úG ókAk ëBG ô pK qA ô oBS@ úðõâ |òüA oBypu qA Ao óBíüBÃÖ úXýPðok ô îýñÞ |þíð þyçO
|þì þégAk þcApÆok óolìpñø .lüoAkoBÞôpu ,lðõy |þì pøBÊ Bì pG Bø ó@ ólük qA úÞ þOçýhO
óolì ÿBø |àHu ÿp¿G óBGq QèBK Bü îùì þðõðBÞ úÇÛð àü óAõñÎ |úG lðAõO ÿBø |QíýÚ IHu úG rýð ûBâ .îýñÞ |þì ïôpdì |.îýñÞ |þì ïôpdì oBS@ úðõâ |òüA oBypu ÿspðA
úÞ þðolì þðõýuAoõÞk àHu qA QgBñy óBPüBÃÖok {hG |ïBùèAô úÚçÎkoõì ÿBø |äðo úG îýðAõO |þíð p¾BÏì ÿpñø oBS@ óApâ oBývG ô Qý¿hy pãðBýG Bì úðBìq pñø ,p¾BÏì pñø
BÃÖ ÜÖõì óBìlý^ ok QuBì úÚçÎ koõì p¾BÏì ÿpñø oBS@ok úÞ þÎõñO .lñÞ þüBíð kõg óApâ oBS@ úíø BìA ;îýðrG Quk óBylüpg ô îz^ ok ó@ ûlñøk |JBOqBG ô ÐìAõW QükpÖ
úÛýéu QgBñy ,ïlÚ òýèôA .koAk ÿkBüq QýíøA oBS@ ,óAõW óAlñìpñø qA ÿoBývG úÞAp^ ,lñPvýð |ûpXñK lðAõO |þì oBS@ òüA qA àü pø .QuBì òøm
ô óõýuAoõÞk ok kõg úÛDAm ô Ýôm òPÖBü ô ÿkpÖ |.|.QuA kBüq oBývG koAk kõWô óBHèBÆ oBýPgA ok þHuBñì ÿBø |QíýÚ BG Ao kõg úÞ lüBzãG óBíüôo úG lülW þüBýðk pG ÿA
ÿApG ó@ BG äñøBíø ÿpñø pSA Ñõð ó@ ÐHÆ úG ô úívXì ,þyBÛð ÿBø |àHu ÑAõðA qA óAõO |þì ,lðoAk Bì qA lýÏG ÿA |úé¾BÖ þüBýÖApÓW ÍBdèqA
Jõvdì ÿlPHì ,pñø óBùW ok pâA .QuBÃÖ |úPgBu oBS@ ô úñýãG@ ÑAõðA ,ÿpñø ÿBø |îXc |.|.lñøk |þì oApÚ Bø ó@ ÿoBÞ ÿBø |Èýdì òýDrO ÿApG þÚõy IéÒA þèô
ëôA ïlÚ ok ê¾A oBS@ lüpg qA lüõy |þì Bü ô wßÎ ,àýìApu ô úzýy wñW qA ûly óAp¾BÏì BG þñýzð |îø :ÿqôpìA óõýuAoõÞk Apüq ;îüoAlðp¾BÏì ÿpñøoBS@BG kõg þâlðq Bü
ô ëBc ô óõíÃì ok ÑõñO .kpG ïBð kAõì IýÞpO êýHÚ qA óolì þðõýuAoõÞk ÿBø |àHu úG pâA RôB×Pì ÿpñøpSA àü ÜýíÎ áokô ólük ÿApG
|.|.lýüBíð ÿoAkkõg
|.QuA ûkpPvâ ûqAlðA óBíø úG rýð oBS@ ÿAõø 20

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

úÞ koAk Ao Qürì Bü þGõg òüA óolì pñø NB^qA ÐÚAôokô wßÎ BüpPuõKqA ó@ ÿBW úG
;kqAlðA |þì õKBßO úG kõg BG úùWAõì ok Ao òøm qA wKpâA úÞ lýñÞ ûkB×PuA óBO |úWõO koõìpSA
pýâok ÿBø |òøm úG Ao ëBýg ô QýÚçg ÐÚAôok ókpÞ þâlðqô ólükqA úÞ lüly úWõPì ÿlñ^
|þìpG ûpìqôo þâlðq JBPÞ ô |JBvc ô ÜÇñì ûkpßð {üApG ÿkBüq úñürø ,lüpG |þíð Rnè ó@ BG
,îýñýG |þì ú^ pø úÞ îüA |ûkpÞ RkBÎ .lðAkpâ pünK |óBßìA Qèõùu úG óBPüApG ó@ ÄüõÏO ô
|êGBÚ óBíñøm ÿApG ô îýuBñy |þì úÞ lyBG ÿrý^ Bì JBhPðAok ÿpñø ÿBø |ÿpèBâ úG òPÖo .lyBG
ÜèBg lñìpñø BG õãP×â ûtüô |úG ,QuA oAnâpSA
|.|.lyBG òyôo þðõíÃì ô lc BG ô áok ô lì@oBÞ oBývG óBPüApG ÿpèBâ ÿpñø pülì ô oBS@
oBS@ ok ô îýzhHG ápdO ,òøm úG þíÞ
...îýyBHð ÿoApßOô Bñy@ÿrý^ ëBHðk úG ÿpñø |.|.kõG løAõg lý×ì
pSA àü !>koõhG þüAõø òøm úÞ îüoAnãG<
þuBñy |þüBHüq wc ÈÛÖ lðAõO |þì óolì ÿpñø p¾BÏì àHu úG óõýuAoõÞkok ÿpñøoBS@
úÞ lñPvø îø ÿoBS@ úPHèA ô lñÞ pýâok Ao Bì ô åorG æõíÏì p¾BÏì pñø ok oBS@ ûqAlðA
kryõâ Ao Bì þÎBíPWA ÿBø |QýèõEvì Bü óAlWô kBÏGA òPÖpâ pËð ok .QuA åorG þéýg IéÒA
óolì pñø òýìBÃì olÚ |ó@ ëBcpø|úG .lññÞ |þì îùì ,QuA ÿpñø pSA ûBãüBW úÞ þédì Bü oAõük

ÿpSA lýðAõO |þì BíPc úÞ QuA ÑõñPìô ûkpPvâ |.|.lýñÞ JBhPðA lüoAk |þì Quôk pSA àü lýðAõO |þíð pâA .lðpO |à^õÞ kBÏGA BG ,ëôA :lýyBG úPyAk úWõO úPßð ôk úG .QuA
óõýuAoõÞk àHu ô úýcôo ,úÛýéu BG äñøBíø þãðo úý¾õO àü BG þèô ,à^õÞ pSA ÿkAlÏO úG lüphG åorG koAnâ |þì óBOoBýPgAokoAõük úÞ þdÇu ûqAlðA
úWõO ÈÛÖ .lýGBýG òýG ó@ok Ao óBO |úÚçÎkoõì ok ápPzì þâtüô )àü qA {ýG Bü( àü êÚAlc þñýDrO þãðõã^ JBhPðA ÿApG îýí¿O ,ïôk ô
lì BÖp¾ ú`ð@ ÿôo |úèBHðk úÞ lýyBG úPyAk ô QuA äðo Bíy úÚçÎkoõì ÑõÂõì pâA àü ok Bü úGBzì þüBø |äðo çTì ;lýñÞ pßÖ Bø ó@ BG þèô ,lñéG ÿBøoAõük ÿApG .QuA óBOpËðlì úÞ
,QuBíy ÿpñø oBS@ Bü pSA ápPzì úÇÛð ,äðo qA þÎõñO BüôrHu êTì þãðo kõWô ( þãðo úüBì BG þñýDrO þy BüõéGBO úñürâ òüpPùG ,îÞ ÅpÎ
|.|.lýyBHð ,QuA FArWA pãük ok Ao ápPzì ÿBø |äðo Bü äðo óBíø ápPzì þðõíÃì Bü )oBS@ úíø ok BørHu
|.|.lüpHG oBÞ úG îø óBPüBÃÖ ÿBø |ÿoõvvÞA Bü .)...Bü þulñø }õÛð ,QÏýHÆ ,þvüõñyõg( |.QuA þâtüô òýíø
óolìpñøqA þéK ,ÿqôpìA óõýuAoõÞk ÿApWA ûõdð ok ápPzì þßHu úG lýðAõO |þì þPc ok úG ÿpãOoõ¾ Bü ûpOpK àü qA þzÛð
|!óolìpñø þñyB^ BG þâlðq úÞ Ao ÁBg }BÛð àü qA þüBøõéGBO Bü oBS@ IuBñì kBùñzýK ÿkõíÎ ûlýzÞ Jõ^oB^
,þèBÛPðA Bü þÛý×éO óõýuAoõÞk ÿBø |àHu ok BG þüBøoAõük koõì ok BìA ;kõG løAõg ÿpãük
lðoAkoõgpG ÿkpÖ ÿBø |þâtüô qA óBíéHì ô FBýyA pSA pø Bü þÛÖA ÿpËñì BG ÿpüõ¿O ,kBüq ÅpÎ
ÿBø |òýìqpu ô Bø |àHu qA þñý`éâ ÐÚAô ok ô ó@ ëõÆ úÞ pãük RôB×Pì óõíÃì BG ÿpñø
,Bø |óBìlý^ qA àHu òüA ok .lñPvø ØéPhì oBývG þÛÖA QùW ok püõ¿O ÅpÎ úG QHvð
|úG õéGBO Bü úívXì ,îXc IèBÚ ok óolì pñø ;kõG løAõg þHuBñì JBhPðA ,lyBG pOkBüq
ÿBÃÖ RôB×Pì ÿArWA óBýì ÈGAo êK óAõñÎ Ao oAõük eÇu qA 3/4 Bü 2/3 úÞ ÿA |ûqAlðA
ÿBW óBíéHì ÿæBG ok ÿpñø pSA pâA .lðByõLG
|.|.lñÞ|þì ÿqBG þèBÏÖ ô îùì {Ûð ,þðBìlý^ ÿæBG úHèqA ó@ÑB×OoA QuApPùG ,QÖpâ løAõg
|ëk úÇGAo ,ÿp¿G pËðqA lðAõO |þì îø qBG ,äðo pËðokpPì |þPðBu 25 BO 15 kôlc ÿrý^ Ao êHì
ok Ao Bø |îz^ ô ûkpÞ kBXüA BÃÖ ok ÿrýãðA Èuô ok ÿpñø pSA ûBãüBW òýñ^|îø .lüpýãG
þèBÛPðA Bü þÛý×éO ÿBø |àHu BG úWAõì ïBãñø Èuô ok þÂpÖ úÇÛð þñÏü ;QuA pÊBð lük úÇÛð
Èýdì ok þìpð úG|transitional style
ÿArWA ÿBø |RôB×O ô løk }kpâ óõýuAoõÞk |.kpýãG oApÚ pÊBð óBíz^ êGBÛì Quok ,pSA
Rlcô ,þãñøBíø wc BG Ao óõýuAoõÞk
qA Apüq ;lü@ |þì óolì pñø qA RolÚ òüA .lzhHG wñW qA ÿoAõük : þégAk þcApÆ ok p¾BÏì àHu
pø BG æõíÏì ô QuBøo ëõíÏì ÿBølñG ô lýÚ pñø
ô kõy |þì oõW þðolì óõýuAoõÞk àHu
ÿoBS@qApO |QíýÚ |óApâ IéÒA åorG ÿpñøoBS@
.koAlð Ao pãük Ñõð qA oBS@ ÿBø |Qükôldì

21

óApùO úéXì

B« PHvð úèõÛìôk óAõñÎ úG Rõùyô ÜzÎ #
pìA àü B« Öp¾ Rõùy .lðôo|þì oBíy úG úGBzì
JnW ÿApG úÞkôo|þì oBíy úG þOAm ô þÏýHÆ
Bø|óBvðA kõWô ok pãülßü úG ØèBhì wñW

.QuA ûly ûkAkoApÚ

Rõùyô ÜzÎ óBýì RôB×O ÀýhzO

kpìô óq óBýì þPHdì Büô ÜzÎ úðõâ aýø úÞ kôo|þíðoBËPðA Rõùy kõWô óôlG úÞ Q×â óAõO|þì
þüAlWúGlðAõO|þìúÞQuAþøAoBùñOôkoAkkõWôkApÖAïBíOokwcòüAúÞQvýðþßy .kkpâBÖõßy
êý¾A ô Øüpy Ao|þìk@ kõWô úÞ þüBøoõPÞBÖ qA þßü pãük ÿõu qA .lðrG êK pÞnì ô Uðöõì wñW óBýì
”pPùG“ lññÞ|þì þÏu kApÖA ó@úÇuAô úG úÞ þðBvðA RB×¾ òüpO|þèBÎqA þßü ÜzÎ .QuA ÜzÎ ,kqBu|þì

.lñyBG
ÿApG BìA ;lññÞ|þì kBXüA ÿpýâok pãülßü BG þøAõg ûkBüq ô þðApOõùy êýèk úG BùñO lüBy Bø|óBvðA

.ÜzÎ rW Qvýð ÿrý^ îø ó@ô koAk kõWô êýèk àü BùñO ápPzì þâlðq ô ûkAõðBg êýßzO

ókõG þðApOõùy ÜyBÎ

?QuA ÿpãükrý^ Bü QuA Rõùy Bü@ ÿoBW Bùð@ ÿBø|åo ok óôpPvPvO qA þéýu .QuA þñøm «|çìBÞ úGpXO àü Rõùy ,óAkpì ÿApG
úÞ QuA êýèk òýíø úG .lñÞ|þìoõÞ Ao Bùð@rýð Rõùy ,ÜzÎ lñðBíø .lññýG|þíð Ao ÿrý^pãükô kõy|þì
óBO|ÿApG Ao þOBßð QívÚ òüAok ?lýøk ÀýhzO Ao Rõùyô ÜzÎ óBýì RôB×O lýðAõO|þì úðõã^ QuBíy ÜyBÎ ÙpÆ úÞ IéÇì òüA òP×â – lýyBG úPÖpâ oApÚ ûAo ÿAlPGA ok pâA ûtüô úG – ÈGAôo ok |«æõíÏì
.lüõy êDBÚ rýíO úèõÛì ôk òüA óBýì lýðAõPG ó@ úÇuAô úG úÞ îüA|ûkpÞ pÞm
.lüBíð|þì oAõyk þÞlðA ,lñPvø Rõùy ÿôo qA BùñO {OBuBvcA úßñüA Bü ô
pâA QuA Rõùy «BÖp¾ Ao ôA Bü ô lñPvø êGBÛì ÙpÆ ÜyBÎ «BÏÚAô Bü@ úÞ lñøk ÀýhzO lñðAõO|þì Qhu þéýg óBüBÚ@
þì pO|lüly óBy óôok ûoõÞ {yõW ,kõy|þì ko Bùð@ ÿõéW qA ÐÚõì pø úÞ lññýG|þì þñýzO@ ëBýg lñðBì úG
ëBc ok ,lýyBG ûlýupK Ao ôA îuA úßñüA qA êHÚ þPc lýyBG úPyAk úWõO ôA ïAlðA ô pøBÊ úG ÈÛÖ îðBg àü BG úßñüA qA {ýK þéýg úÞ lðoAk Ao þüBðAõO òüA óBüBÚ@ úÞ QuA òüA pÞnèA ÝõÖ pìA êýèk .kõy
þuBvcA ú^ lýñÞoApÚpG þvñW úÇGAoôA BGpâA úßñüABü .QuA úðõã^ xBHè óôlGôA úÞ lýPvø þÖBG|ëBýg
úG BO lýPvø ókoô@úðBùG ëBcok úzýíø lüõâ|þì ú^ôA úÞ lýøk|þíð QýíøA .kAk løAõg Quk Bíy úG .lðõy þvñW úÇGAo koAô ôA BG þâkBu úG ,lññÞ oApÚpG þ×ÆBÎ ÉBHOoA
ëBc pø úG .lðA|ûly ÜyBÎ lññÞ oõ¿O úÞ kõy|þì UÎBG kõy|þì eypO Bùð@ ólG ok úÞ þüBø|óõìoõø
.kõy þvñW úÇGAo ÿoApÚpG úG pXñì oApÚ òüA úßñüA pãì ,lýñÞ êvñÞ Ao kõg RBÚ|çì ÿBøoApÚ ÿõdð úG Ao Bùð@ô ûkpÞ f|çu Ðég Ao óBüBÚ@lñðAõO|þìôkpø Rõùy îøô ÜzÎ îø úÞ QuBXñüA þuBuA êßzì
óBOpu ûqAlðA qA {ýG lýüõâ|þìô lüoô~A|þì úðBùG ,lýøk ïBXðA {üApG ÿoBÞ BO løAõhG Bíy qA pâA ÿApG BùñOô lñøk|þì QukqA Ao kõg RolÚô ûkAoA þPcAo úG Bùð@IýOpO òülG .lñüBíðpünK Iýu@Rly
òømokô lñÞ|þì óBO|QcAoBð pìA òüA lýyBG úPyAlð wßuôA BGô lyBG BíyoBñÞok pâA BìA .QuA Õõéy BO kõy|þì IHu Rõùy úÞ kpÞ úÖBÂA lüBG òýñ`íø .lññÞ|þì ØèBhì wñW ivì Ao kõg ,wßu úGpXO
ÜÇñì ô êÛÎ ô lñüBíð ÿpýâ îýí¿O ,kõy|þì kBXüA Bùð@ þéuBñO Qè@ok úÞ þOBuBvcA ÿôo qA BùñO óBüBÚ@
.lýñÞ|þì îvXO ÿpãük ÿBø|îðBg BG þvñW úÇGAo ÿoApÚpG ëBc ok Ao óBOkõg ,kõg
þñ×éO xBíOôA BG úWô aýø úG úÞ koAlð þPýíøA óBO|ÿApG ,lýñýHG AoôA wßu ÿApG lýøAõg|þì ÈÛÖ .lðoBLvG kBG Quk úG Ao
þOBÞpPzì {ßüpyôôA Bü@úÞ løk|þíð QýíøA «|ç¾A ,lñÞ úHéÒ kpì àüpG Rõùy wc úÞ þðBìq
ÿôo pG Ao {uAõc ïBíO ;kôo|þì BXÞ úG ô QuBXÞ êøA êGBÛì ÙpÆ úÞ løk|þíð þPýíøA ôA ;pýg Bü lðoAk

.lñÞ|þì rÞpíPì îðBg ÿBø|úPÖBýð Quk úG ólýuo ÿApG þøAo ókpÞ AlýK
ûkB×PuA Fõu Q¾pÖ òüA qA ,lyBG ûkpÞ oApÚpG ÉBHOoA ôA BG Rõùy ÿôo qA BùñO rýð ôA àüpy pâA
ólypO|îßdì úGpXñì lðAõO|þì þvñW úÇGAo òüA ,lñyBGpãülßü ÜyBÎ Bùð@ÿôkpøpâA BìA .kpÞ løAõg

.kõy Bùð@ úÇGAo

22

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

pâA þPcô lýølG A«oõÖ AoôA ò×éO äðq JAõW úÞ Qvýð îùì óBO|ÿApG «|ç¾A úPynâ òüAqA .lýyBG úPyAlð
úHOpì ôk úÞ ÐÚõì pø lýøk|þì eýWpO ô QyAk lýøAõhð þéßzì ,lýñßð QHd¾ ôA BG îø qôo òülñ^ ÿApG

.lýñÞ RBÚ|çì Ao ôA lüly àüpdO þvñW pËð qA
puQzKAoþGõgR|çýÇÏOóBO|óBPuôkûApíøúßñüAqAwK lüpýâ|þìxBíOôABGþðAo|RõùyÿApG
wßuqAlÏG .lýñÞêýìþðlýyõðîøoBñÞokBOlüpýâ|þìxBíOôABGôlýñÞ|þìôAkBüúHOpìàü,lýPyAnâ
êdì lýðAõPG úÞ lükpâ|þì þøAo òüpO|ûkBu ëBHðk úG ,ly ïBíO óBOoBÞ úßñüA òüAqA wK lýñÞ|þì ápO AoôA

.lýñÞ ápO|Ao
:lýüõâ|þì QcAo þéýg ÈÛÖ ,lýñÞ|þíð úýùO úðBdH¾ {üApG kôq eH¾ ,koAlð kõWô þyqAõð aýø

.ïrürÎ,QuAÜzÎòüA ”ïôpGlüBGòì“

pâA QuA ÜzÎ

lñðBì QÎBu pø ô lýñÞ|þì QHd¾ îø BG þð|æõÆ ÿBø|Rlì ÿApG ,lyBG úPyAk kõWô Bíy òýG þzzÞ
óBìq Qynâ úWõPì úÞ lüõy|þì ókq Ùpc ok ÝpÒ olÛð@ RBÚôA þøBâ .konâ|þì óBO|ÿApG úÛýÚk àü
Ao {üBøõì úÞ þèBcok ,{üAo@úðõâ aýø óôlG AoôApâA þPc QuBHüqôA lýñÞ|þì xBvcA .lüõy|þíð
óBOpËð ok úÞ lýñÞ|þì oõ¿O îø qBG lýñýHG ,QuA þüõy|Quk ókpÞ rýíO ëõÓzì ô úPvG }pu QzK
ôA BG úÞ QuA òüA lýøAõg|þì úÞ ÿrý^ BùñO lýñÞ Ùp¾ôA BG Ao ÿpPzýG QÚô lüoAk Quôk .QuBHüq

þvñW úÇGAo ÿoApÚpG ÿApG úÞ lüõãG Bíy úG pâA þPc .lýyBG úPyAlð ú^ lýyBG úPyAk wßu ú^ ,lýyBG
.lýñÞ|þì ëõHÚ ô lýøk|þíð þPýíøA îø qBG ,QuA ÿpPzýG óBìq Rlì óly ÿpLu úG qBýð

kõWôóôlGúÞlýñÞ|þìpßÖôkõy|þìkBXüABíyokþHüpÒwc lýñÞ|þìîvXOôABGAokõgûlñü@
Ao ôA BG ZAôkqA l¿Ú úÞ lýøk|þì Ñ|çÆA kõg óBPuôk ô ûkAõðBg úG .kõG lýøAõhð þâlðq úìAkA úG okBÚ ôA
ÑõÂõìòüA lýñÞ|þìþÖpÏìkõgûkAõðBgúGAoôA .lýñÞ|þìpßÖôABGûkAõðBgêýßzOúGrýðóBOkõgôlüoAk
ÉBHOoA óBO|óBýÖApÆA ïBíO BG úÞ lýøk|þì eýWpO ô lñÞ|þì AlýK QýíøA óBO|ÿApG ,kpünLGAo ôA óBO|ûkAõðBg úÞ

.lñÞ oApÚpG þHuBñì
óAõýc ú^ô lüôpG óôpýG kõg pÞnì óBPuôk BG ú^ lýðAk|þì àüpy kõg ÿBø|úìBðpG ïBíOok AoôA
pâA þPc .lyBG óBOoBñÞ ok ôA úÞ lüoAk Quôk ëBc úíø ok ,lüpHG áoBK úG ókq ïlÚ ÿApG Ao kõg þãðBg
ôA úG ûBOõÞ ò×éO àü BO lükpâ|þì þP¾pÖ ëBHðk úG ô kôo|þíð óôpýG óBO|òøm qA }kBü qBG ,lyBHð îø BXð@ôA

.”ûly äñO QüApG îèk“ :lýüõãG ô lýðrG
.lüA|ûkAk ïBXðA ÿoBÞ òýñ^ àü Bíy lðõy úWõPì óBO|óBPuôk úÞ Qvýð ïq|æ B« íPc úPHèA
ÿpPzýGêüBíOïAo@ôúðBÛyBÎÿBø|þÛýuõìúGókAk}õâúGúÞlýñýG|þìúHOpìàü ,lüõy|þìpO|àýPðBìo
oõðok àýPðBìo ÿBøAnÒ Ùp¾ IýOpOô lýPupÖ|þì úðBÛyBÎ ÿBø|QyAkkBüô êâôA ÿApG .lüA|ûkpÞ AlýK

.lýøk|þì Ao Ðíy
qAÑBÖkúGïAlÚA«BÏüpuBíy,lñÞ|þìkBÛPðAôAkoõìokþvÞúÞóBìqpø ,lüpýâ|þìAoôAÙpÆúzýíø
ÿBøok QzK ok pâA þPc ,lýøk|þì óBzð ôA RBüpËð BG ÜÖAõì Ao kõg úzýíø|þìõíÎ ÐìBXì ok .lýñÞ|þì ôA
ô koAk|þì Aô {èB^ úG Ao Bíy ôA ,lýyBG ÿpPùG óBvðA kõy|þì UÎBG ôA .lýyBG ØèBhì ôA BG úPvG
óBO|QukqA úÞ ÿoBÞpø {ðkpÞ ëBdyõg ÿApG lüpÂBcô lüõy|þì kByôA ólük BG .lñÞ|þì óBO|ÜüõzO

.lýøkïBXðA ,lü@|þìpG

Rõùy òPyAk Quôk

þð|æõÆ oBývG óBìq Rlì úG ÉõGpì ÜzÎ BìA .lñÞ|þì ïpâpu Ao Bíy þøBOõÞ Rlì ÿApG Rõùy
,êìBÞ úWõO BG lüBG BìA ,lðpýãGoApÚpãülßü ÿBWok úèõÛìôk òüA úÞ koAk óBßìA þøBâ lñ^pø .kõy|þì
Bíy úG rý^ úíø ,lýøAõg|þì ú^ þâlðq qA óBOkõg úÞ lýñýHG lüBG .lýøk ÀýhzO Ao Bùð@ óBýì RôB×O

. koAk þãPvG

23

óApùO úéXì

úÞ lðkpÞ ïçÎA ûoBG òüA ok þédì ÿBø |úðBuo
ô þédì QÚô úG pùÊ 11:30 QÎBu ok úÏÚAô òüA
.QuA ûkAk ÿôo óAoBG lüly }oBG BG óBìríø
püôB¿Oô þñýÎ óAløBy RAoBùÊA xBuApG
ëBc ok êK ÿôo Bøôokõg úÞ þðBìq ,ûpzPñì
ÿpPì 200 kôlc êK qA þzhG lðA|ûkõG QÞpc
òø@|ûAo ÉõÇg pG ôokõg Bø|ûk ô QuA úPhüo ôpÖ
.lðA |ûkpÞ ÉõÛu ó@ Quk òýüBK
BýèBPüA ÿBßu¶A óõürüõéO úG þñýÎ løBy àü
úG úÞ QuA ûlük Ao òýyBì 9 Bü 8 QuA úP×â
úPhüo ÿBøoAô@BøõDlüô .lðA|ûkpÞ ÉõÛu òýüBK BýèBPüAok êK }rüook úPzÞ35
óBzð òýìq ÿôo Ao þyçPì ÿBøôokõg ô ûly

.lñøk |þì
úPzÞ Bø|ûk qA pHg BýèBPüA wðAsoôA ÐGBñì
òPgBG óBW qA þédì QüBvGô àü .lðA|ûkAk BýèBPüA êÛð ô êíc püqô úßýèBc ok #
.QuAûkAkpHgp×ð35îÞQuk Ao oõzÞ òüA ok êK àü òPhüo ôpÖ úSkBc
kAlÏO ,QuA ûkpÞ Øý¾õO >îýËÎ ÿksApO<
ïçÎAp×ð 22 óõñÞBO úSkBc òüA óBâly úPzÞ
.QuA ûly
þøAokAq@ pG ÜéÏì êK àü qA þzhG }rüo |
ëBíy ok ÐÚAô >AõñW< pùy þßükrð ok pùy ok
.QuA úPyAnâ ÿBWpG úPzÞ Bø|ûk BýèBPüA
ok BýèBPüA êÛð ô êíc püqô >þéñýðõOõéýðAk<
luo |þì pËð úG úÞ kpÞ ïçÎA Áõ¿g òüA
àü .lyBG >îýËÎ ÿksApO< àü oõÞnì úSkBc
pÛPvì úSkBc ÿpýãýK ÿApG BýèBPüA ok óApdG ÝBOA
êdì ok óBðBuokAlìA ô |wýéK ÿBøôpýð ô ûly
.lðA |úPÖBü oõÃc

24

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D. þüBuBñy Ao óApGoBÞQýÏÚõì êâõâ
Bùð@JBü|óBßìpâA þPc ,lñÞ|þì
American Board of Internal Medicine
lyBG ëBÏÖpýÒ

,Ao óApGoBÞóBßì êâõâúÞløk|þì óBzð xpKlPýyõu@ÿoArâpHg þÛýÛdO }oArâàü #| |
ûkpÞëBÏÖpýÒ Ao kõg êüBGõì xA þK þW Bü JBü|óBßì wüôpuô lñøAõhð Bùð@kõgpâA þPc

.lñÞ|þì QHSô AlýK ,lñyBG
oõOõìqA úÞ kõy|þì lüôolðAô êKA ò×éO ûBãPuk koBýéýìôk kôlc óApGoBÞ êìBy ,ÑõÂõì òüA

|.lññÞ|þì ûkB×PuA )Mì êâõâ( QÞpy òüA òüçð@ ÿBø|úzÛð qA Bü êâõâ ÿõXPvW
wéXì óBâlñüBíð ,ûlýuo Bßüpì@ óõPvñüpK ûBãzðAk óBÛÛdì lýüBO úG úÞ ,lülW ÜýÛdO

.QuA ûkpÞ òýãízg Ao Bßüpì@
úG þñyôo úG Ao JBü|óBßì ÿBøoArGA qA ûkB×PuA êíÏèAoõPuk úÞ ûkpÞ ïçÎA êGBÛì ok êâõâ QÞpy

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| | .lññÞ ëBÏÖpýÒ Ao Bùð@ lñðAõO|þì oõÇ^ úÞ ûkpÞ Àhzì ô ûkAk úDAoA óApGoBÞ
{hG úÞ þPÚô þPc ,êâõâ óApGoBÞ þüBýÖApÓW QýÏÚõì úÞ løk|þì óBzð ûqBO {øôtK òüA
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ .kõy|þì QHS îø qBG ,QuA ëBÏÖpýÒ Bùð@ ûBãPuk þðBßì úÛGBu úG ÉõGpì
QHSôA QýÏÚõì qA Ao ÿpüõ¿O êâõâ ,lñÞ|þì qBG Ao êâõâ ÿBø|úzÛð ÿpGoBÞ þPÚô ,ëBTì ÿApG
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ
|.lñÞ|þì
ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG pGoBÞ úÞ Ao þðBßì ÿAõøoBÞkõgoõÆ úG ,rýð lüôolðA ÿBø|þyõâ ÿAõø ÐÂô þñýG|{ýK QýéGBÚ

BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # |.løk|þì óBzð koAk oApÚ ó@ok
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW QýÏÚõì þüBýÖApÓW ÅpÎ ô ëõÆ ,lðoAlð óApGoBÞ óBßì BG þÆBHOoA aýø úÞ þüBøõXPvW þPc

Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # .lññÞ|þì ÈHÂ Ao Bùð@
úÞ lýñÞ oõ¿O lüBy" :lvüõð|þì kõg åçGô ok ,QðpPñüA QýñìA pãzøôtK ,þèõéÞ ïBøApâ
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse úÞ lýüõâ|þì êâõâ úG| Location History | Bü ' QýÏÚõì úÛGBu' úñürâ ókpÞ }õìBg BG þPÚô
løAõgpG óBO|þðBßì RBÎçÆA QHS qA Quk QðpPñüA ëõÒ ,lñÞ ëBHðk Ao Bíy QýÏÚõì lýøAõg|þíð
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# úßñüA pãì ,løk|þì úìAkA þðBßì RBÎçÆA QHS úG þÞpüqpüq óBñ`íø êâõâ òì ûlýÛÎ úG BìA .QyAk
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA #
| Bü ' Bø|òzýßýéKA ô Jô ÿBø|QýèBÏÖ' ô ' QýÏÚõì úÛGBu' úñürâ ôk pø
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # ".lýñÞëBÏÖpýÒAo|Web & App Activity
QuõK ókpÞ RôApÆ
QýÏÚõì òPÖBü ÿApG ØéPhì ÿBø|ûAo qA êâõâ úÞ QuA úP×â xpKlñPýyõu@ úG êâõâ QÞpy
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # òüA ûoBGok ïqæ ÿBø êíÏèAoõPuk BìA .løk úDAoA ÿpPùG RBìlg Bùð@ úG BO lñÞ|þì ûkB×PuA óApGoBÞ
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # ô QýÏÚõì úÛGBu Bü lññÞ ëBÏÖpýÒô }õìBg Ao Bø|{hG òüA lñðAõO|þì kApÖAô ûly ûkAk îø BøoArGA
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO #
|".lññÞ áBK lñPuAõg úÞ óBìq pø Ao kõg ÿBølì@ô QÖo
õì }rüo óBìok #
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO #

(818)343-0101

19100 Ventura Blvd Ste #A Tarzana CA 91356
IHop Shopping Center

25

óApùO úéXì

26

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

27

óApùO úéXì

ok ÿqBG ÿApG þìBËPðA .lðA|ûkpÞ þGBüqoA óApüA
pãüqBG òüpPùG ÿA|ûpÛð õâõø ûrüBW îéýƒÖ òƒüA
îéýÖ þééíèA|òýG ûoAõñzW qA Ao kpì ëôA {ƒÛƒð
ûrüBW òýPvhð úƒÞ kpƒÞ QƒÖBƒüok õƒâBƒßƒýƒy

.kõG þðApüA ÿBø|úzýKpñø ÿApG þééíèA|òýG
Bø|ÙçPgAôBørýgôQÖABGþìBËPðAþâlðq| |
lýzíW lñðBì ôA àükrð óAoBßíø qA þgpG BG
kAkpì þhüBzì .QuA ûkõG ôpGôo rýð þhüBzì
ô óAlÛPñì òíXðA òzƒW ok {ƒýƒK ëBƒu ûBƒì
püõ¿O ókAk óBzð úG ÅApPÎA ok óBâlñvüõð
ok ,òzW òüA úìBðpGorýOok þìBËPðA úéèA|RrÎ
ô ûBy Qìõßc BG RByBíì úG AoôA ÿlñO óBñhu

.kpÞ îùPì þìçuA ÿoõùíW
ô þìBËPðA {Ûð úG þhüBzì ÿBøkBÛPðA ApøBÊ
{üBíð úG ÉõGpì ÿBø|ÿpýâ|îýí¿Ook óBüpý¿ð
.kõy|þì ÉõGpì ÿõéùK Qìõßc óAoôk ok pOBO
àü úG þìBËPðA þðõßvì úðBg êƒülƒHƒO úƒG ôA
úüBñÞ îø þðõñÞ Qìõßc ok pOBO ô ûqõì úÎõíXì

Qynâok óApüApOBOô BíñýupãüqBG ÿBÚ@,þìBËPðA úéèA|RrÎ

fBPPÖA 93 oõüpùy ûqõì úðBg òüA .QuA ûkq rýð lðõy|þì Jõvdì óApüA ÿBíñýu úƒPvWpƒG þßüóAõñÎúG82ëBu okþìBËPðAúéèA|RrÎ 94 òzW qA wK úP×ø oBù^ kôlc #
.ly ÿBø|îéýÖ úéíW ó@ qA .QuA ûkpÞ þñüpÖ@|{Ûð þÖpÏì óApüA pñø ú¾pÎ "oBâlðBì ÿBø|ûpù^" qA oAlìBð pãüqBG ,þìBËPðA úéèA|RrÎ ,þãèBƒu
,Bø|òýzð|ûoBWA ,þ`PvK ,Bñýì ûpüAk ,õèBø ÿBÚ@ ô þãñøpÖ ,þíéÎ óBìqBu lÏG ëBu úu ô ly óApùOpñøBG óBPuoBíýGok óApüA ÿBñíýuôpOBO
oõùzì pãüqBG úu óBýì úÞ þüBø|ÙçPgA îÒo úG ok þíuApì ok )õßvðõü( ldPì êéì þPýGpƒO òüpO|ÀgBy qA ÿoBývG ok ÿqBG .Qynâok
ÿlýyoõg ûBXñK úøk qA óApüA ÿBíñýu ô pOBO .õðBG ô óõìBø qA {hG úPynâ ópÚ îýð þüBíñýu ÿBø|îéýÖ
úG oBS@ qA þgpG ok p×ð úu òüA ,QyAk kõWô ÿkpì {Ûð ok þüõƒWpƒùì ,ôBƒâ îƒéýÖ ok .kpÞ pülÛO ôA "qBPíì RBìlg" qA wüoBK
ô "àéíèA|ëBíÞ" pýËð þüBƒíñýu þƒðlƒðBƒìkBƒü ÝApÖ ok úÞ ly ApøBÊ òvc {ì ïBð úG þüBPuôo ÿBÚ@" úÞ þƒ¿gBƒy ÿBƒø|îƒéýÖ QƒupƒùÖ .QuA þìBËPðA ÿpñø úìBðoBÞ
ôAôôAok Ao kõgô kõy|þì óõñWoB^k kõgôBâ þðæõÆ oBývG ûkpÞ þñüpÖ@|{Ûð Bùð@ ok "pãüqBG pñø oBhPÖA" ,"ûoõÇuA" ,"pãüqBƒG ÿBƒÚ@" |
.lðA|úPyAk ápPzì ÿoBßíø "óBPukoArø" lñðBì ÿoô@|ïBð óBðAkpâoBÞ úPgBu êìByô QuA ÿBíñýu ÿBøoBßøBy pãüqBƒG" ô "óApƒüA îƒP×ø
kõg píÎ þðBüBƒK ÿBƒø|ëBƒu ok þƒìBƒËƒPðA | .lñýG|þì kõg ok Ao ,þíOBg þéÎ ,þüBýíýÞ kõƒÏvì ,þƒüõƒWpƒùì ok úÞ QuA þüBƒø|؃ý¾õƒO úƒéíW qA "óApƒüA
;lyqBupHg þuBýu ú¾pÎok ûoBGôk îÞ|Quk ÿBíñýu ÿpãüqBG þééíèA|òýG ûrüBW òýPvhð óBƒzgo ,Ao@|óBƒìpƒÖ òƒíùG ,þƒüAõƒƒÛƒO pƒƒ¾Bƒƒð þìBËPðA úéèA|RrÎ ÿApG ÿpñø êÖBdìô Bø|úðBuo
oBƒülƒñ×uA þƒvüõƒð|ïBƒð óBƒƒüpƒƒW ok oBƒƒG|àƒƒü
QuBüo RBGBhPðA krìBð óAõñÎ úG þüBzì|îýco óApüA .kõy|þì ÙBHéíhì òvdì ô kBíPÎA|þñG .kõy|þì ûkpG oBÞ úG kBüq
úG ÿoBãð|úìBð ok pãük oBG ô 92 ëBu ÿoõùíW îéýÖ ok þìBËPðA ÿqBG óAlÛPñì qA ÿoBývG oBíy ok ôBâ îéýÖ ok ÿqBG pG ûôçÎ þìBËPðA þðæõÆ ûoôk àü qA wK þìBËPðA úéèA|RrÎ
BG ÑAkô ô ÿpãüqBƒG ok þƒ×ǃΠúƒÇƒÛð Ao ôBƒâ ÿBø|îéýÖ qA úÞ þüõWpùì ÿBø|úPgBu qA ÿpãük 1379 kAkpƒì 26 úƒƒÏƒíƒW kAlƒƒìBƒƒG ÿoBƒƒíƒýƒG
.94 lñ×uA ok þðBcôo òvc ÿBíñýu ok ÿA|úzýéÞ ô ëôAlPì ÿBø|þñüpÖ@|{Ûð BG õâô|Q×â ok þìBËPðA óAlƒðqpƒÖ .Qƒynƒâok
pñøBG óBPuoBíýG ok ôA úÞ lðA|ûkpÞ lýDBO Bø|úðBuo

.QuA úPÖo Býðk qA óApùO
îüpýãG áçì Ao lñìpñø òüA kõg óBñhu pâA
oAq|úèæ ÿBƒøpƒOBƒO ok þƒãƒèBƒu 14 ,13 qA úƒÞ
Qzø åpì óBìq ok ôA ,ûkpÞ|þì þðAõg ûkpK|{ýK
;kõG úPyAnƒâ pƒu QƒzƒK Ao ÿpƒñƒø oBƒÞ úƒøk
,þüBíñýu îéýÖ 400 qA {ýƒG úƒÞ ÿA|úƒìBƒðoBƒÞ

.kpýâ|þì pG ok Ao þðõürüõéO ëBüpu ô {üBíð
þìBËPðA úéèA|RrÎ ÿA|úÖpc ô ÿlW oõÃc
ÿlýyoõg QvýG úøk úðBýì úG {üBíð úñd¾ pG
}õƒüoAk úƒPƒgBƒu ,ôBƒâ îéýƒÖ .kkpƒâ|þƒìqBƒƒG
ôk ô ôA úÞ kõG þüõßu òýPvhð þƒüõƒWpƒùì
ô óBüpý¿ð þéÎ ,pOBO pãük úPvWpG pƒãüqBƒG
úƒG ólƒy êƒülƒHO ÿApƒG þƒhüBƒzì lƒýƒzƒíƒW
úGô lñPyAnâ BK ó@pG "óApüA ÿBíñýu ÿBø|ëõÒ"
ëlG þðApüA Bø|óõýéýì JõHdì ô Bñy@ ÿBø|ûpù^

.lðly

28

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

29

óApùO úéXì

ëBðBÞok úHñy úuqôpük AopHg òüA QýíuA

pPKõßýéø qA }A þãèBu 50 lèõO qôo ok QýíuA êüô.kpÞïçÎA{GõýOõü
ok JõýOõü ëBðBÞ ÿõu qA kBùñzƒýƒK òƒüA !løk þì ïBXðA kAq@ÉõÛu
Ao ó@ôAô ly ûkAk QýíuA êüô úG 2018 xoBì
úüpýg àü úG ó@ÐÖBñì úÞ òüA Épy úG QÖpünK
ô òýýÏO oBÞ êcApì óõñÞA ô lGBü ÁB¿PƒgA
.QuA ûly ÿA|úðBuo }pPvâ ÿApG ó@ qA BO kõy|þì AløA þyqõƒì@ ,lðõy kAlüôo òüA ûlðpG úÞ òüA wðBy òPyAk ok ûkpÞïçÎA Bíñýu xBñypu pãüqBG # |
ûkB×PuA pÇg ÅpÏì ok óBÞkõƒÞ ok }qõƒì@ kõg wðBy oæk 10 êÚAlc QgAkpK BG lñðAõO|þì qA kAq@ }pK àü }A|þãèBu 50 lèõO qôo
êüôoBñÞokoõÃc òí QGBÚo òüA ûlðpG ÿBø|òýLíÞ òüA úG oBÞ òüA ÐÖBñì .lññÞ óBdPìA Ao
lðAõO|þì ,}pK êdì ok }A|ûkAõðBg ô QýíuA .kõy .løk|þì ïBXðA óõýñÞlðpâÿôopPKõßýéø
êPø ok ô kpýãG QýíuA BG îø lèõO wßÎ àü 50 úÞ ÿqôo ok ô ûlñü@ ûBì QýíuA êüô
óõýñÞ lðpâ qApÖ pG ÿpPKõßýéø qA kõy|þì úèBu
.lyBG Bùð@ ûApíø îø þXðBG }pK )Bðôrüo@ QèBƒüA ok þƒéì áoBƒK(
òýýÏO óBìqpHìBPLu 10 BO óAlñì|úÚçÎ ÿApG
.løk|þì ïBXðA
.lññÞ óBdPìA Ao kõg wðBy BO QuA ûly îýÛPvì Roõ¾ úG kAq@}pK òüA QuAoApÚ
óBìqBu BG QýíuA ûkAõðBg ÿBƒÃƒÎA úƒíƒø .kõy {hK JõýOõü ok ÿô þüõülüô úßHy qA
}qõì@ qA QüBíc ÿApG úÞ ÿlðôpùy þðBùW p×ð àü ÿô óAoAkAõø óBýì qA ëBc òýÎ ok
óBìqBu òüA .lññÞ|þì ÿoBßíø ,lñÞ|þì QýèBÏÖ úPyAk oõÃc BXð@ lñðAõO|þì óBíùì àü BG ûApíø
òÞBu ûkq|óApdG ÜÆBñì ok úÞ ákõÞ óõýéýì 75
.lyBG kAlüôo òüA løBy ô lyBG
.koAk kõg pP^ püq Ao lñPvø êüô< óAõñÎ BG ô pHìBPLu 25 úìBƒðpƒG òƒüA
qA Ao JõýOõü þüõülüô ëBðBÞ QýíuA êüô Ao oBÞ òüA ôA .kõy|þì ïBXðA >}pK :QýíuA
{ýG BO ûly IWõìô ûkpÞ kBXüA 2017pHìBuk þyqõì@ ÿBø|òýLíÞ ÿApG þøBâ@ kBXüA ÿApƒG
qôpìA BO ô lðõy ëBðBÞ òüA õÃÎ p×ð óõýéýì 3 qA
.løk|þì ïBXðA ÿlðôpùy þðBùW óBìqBu
.QuA úPyAk ûlññýG p×ð óõýéýì 75 ÿApG QýíuA êƒüô óAoAlƒÖpƒÆ qA àƒü pƒø

àýèõOBÞ{ýzÞ300 ÈuõO þüBßüpì@ákõÞoArø þvñWoAq@

.lðkõG ûly ok óBÞkõÞ þvñWqôBXO úG ÉõGpì ÿBø|}oArâ úP×â BýðAõéývñK êÞ óBPukAk ,ôpýKBy }BW ok àýèõOBÞ {ýzÞ 300 Bßüpì@ ok #
kBüq oBzÖ qA lÏG BýðAõývñK êƒÞ óBƒPukAk .QuBvýéÞ oAq@ ô þvñW qôBXƒO ûlƒy }çƒO úƒÞ QƒuA Ao ákõÞoArø qA {ýG úPynâëBu 70 ÙpÊ
.lñÞ AlýK þupPuk áoAlì òüA úG ly ÜÖõƒì úP×â úG .kõy óBùñK lñíÖlø êßy úG óBÞkõÞ .lðA|ûkAk oApÚ þvñW oAq@ ô QƒümA koõƒì
òüA ok Bùð@ ïBð úÞ àýèõOBÞ óBýðBcôo qA ÿoBývG ܃GBƒu ؃ÛuA ô òƒPãƒñƒyAô îƒËƒƒÎA ؃ƒÛƒuA úWõPì RBìBùOA òüA BýðAõéývñK êÞ óBƒPƒukAk óBÞkõÞ þvñW oAq@úG {ñÞAô ok óBßýOAô
ok ô kBñuA òüA oBzPðA BG kõG ûly BzÖA kBñuA òüA úÞ lðA|úP×â BýðAõéývƒñƒK ok åoõƒHƒvƒPƒýƒK ok òýzð ØÛuA Qzø qA òýzð ØÛuA {ƒy ô oô@|ïpy" Ao ó@ Bßüpì@ ÿBýðAõƒéývñK ok
þìõƒíÎ oBƒßÖA ok ó@ ólƒy úƒPyAnƒâ oBƒýPgA oArø ëBdGBO ôA úP×â ÜHÆ .QuBƒýƒðAõƒéýƒvƒñƒK
úÞ kõG ûly IWõì pìA òüA .lðA|ûkpÞ Q×èBhì .QuA "ûlñøk óBßO ô áBPzcô" }oArâ .QvðAk "áBñøôlðA
pýgBO úG BýðAõéývñK êÞ óBPukAk }oArâoBzPðA ûly þðBãüBG kBñuA óõýéýì îýð þuopG .lðA|ûly þüBuBñy þðBGpÚ 300qôBXO óBßýOAô ÿõãñhu ,áoõG åpâ
qA lÏG BýðAõéývñƒK êƒÞ óBƒPƒukAk }oArƒâ }oArâ úÞ QuA úP×â òýñ`íƒø ôpƒýƒKBƒy ákõƒÞ oArƒø qA {ƒýG úƒG àƒýèõƒOBƒÞ {ƒýzÞ
.lñPÖBýG îýËñO lñuô áolì óõýéýì îýð qA {ýG þuopG òüpO|ÐìBW qA þßü óBÞkõÞ þvñW oAq@ úG ÉõGpì ØýÂõO þÚçgApýÒ ô úðAoBßOBýñW Ao þüBßüpì@
óBùñK BvýéÞ õýyo@ ok ëBdG BO úÞ QuA ûly kõg kBÛPÎA ô oôBG úG óBýðBGpÚ úÞ Q×â ôA .kpÞ
kõg úPynâ qA lüBG BvýéÞ ô lðkpÞ|þì oBhPÖA

.kpýãG þPhu xok
þðBvÞ ô óBHHvì óBßýOAô ÿõãñhu úP×â úG
þvñW oAq@ ô ûkB×PuA Fõu ÿApG Ao ÈüApy úÞ
óõðBÚ êGBÛì ok lüBG lðA|ûkpÞ îøApƒÖ óBƒÞkõƒÞ

.lñøk iuBK
pƒHƒøo ,NBƒƒK úƒƒÞ kpƒƒÞ lƒƒýƒÞBƒƒO áoõƒƒG
àýèõOBÞ óBzýzÞ ëBíÎA óBùW ÿBø|àýèõOBÞ
oBñÞ ok ô ûkpÞ ïõßdì Rly úG Ao þüBßüpì@

.QuA ûkBPvüA óBýðBGpÚ
Fõu ÑõÂõì< :kôrƒÖA óBƒßýOAô ÿõƒãñhu
BvýéÞ ô koAk oApÚ QüõèôA ok þvñW ûkB×PuA
êíÎ òüA BO løk ApÖ }õâ óBýðBGpÚ úG løAõg|þì
óBøBñâ|þG þâlðq úÞ Ao áBðkokô rýãðA|Qzcô

>.kõy òÞ|úzüo ûkpÞ kõGBð Ao
ûkB×PuA Fõu ókpÞ óBùñK ÿApG BvýéÞ }çO

þvñW

30

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

úßéì , òýéßðApÖ BOo@
Qynâok ëõu þÛýuõì

åorG wý×íì ok êLuBâ þÛýuõì pýSBO QdO xBñypu ûlñðAõg ,òƒýéßðApƒÖ BƒOo@ #
oæBO ok {ìBð úÞ QuA þƒðq òƒýèôA ôA .lƒy .Qynâok þãèBu 76ok þüBßüpì@

.lì@ ëôo lðA áAo pýøBzì Rpùy ëõu úßéì úG úÞ òýéßðApÖ BƒOo@
òýOoBì òýÖlO îuApì ok òƒýéßðApƒÖ BƒOo@ çPHì ûlÏíèAqõè óBÆpu úG 2010 ëBu ok ,QyAk
qAô@ þðlì ÝõÛc {HñW pHøo ,äƒñýÞ pƒOõƒè þÛýuõì ÿBýðkqA Q×â {ýK ëBuôA .kõG ûly
îuApì ok òýñ`íø òýéßðApÖ îƒðBƒg .lƒðAõƒg
.QyAk ApWA BìBGôA áAoBG ô óõPñýéÞ êýG lñâõu .lñÞ|þì ÿpýâ|ûoBñÞ
{HñW ok ,pñø ú¾pÎ rW úG òýéßðApÖ îðBg îuApì ok {ýK ëBu pHìAõð ôA ÿApWA òüpg@

.kõG óBW óõPèA qlüA úüpýg kBýñG

ópÚ îýð qA {ýG Rlì ok òýéßðApÖ BƒOo@
.kõGëBÏÖîøþðlìÝõÛc .kpGþìpâûrüBW18kõgÿpñøQýèBÏÖ
àì êK ,óBW óõPèA ,lñvüApPƒuA AoBƒGoBƒG pýøBzì òüpO|åorG qA þßü óAõñÎ úG ôA qA
åpìqApñøÿBýðkxBñypuÿBø|ûpù^ôþñOoBÞ ÿ[email protected]õy|þì ûkpG ïBð Bßüpì@þÛýuõìôqAô@
.lðA|ûkpÞØuBOqApGAòýéßðApÖBOo@ a Little Prayer|' ô "QßLvüo" óõ^
ÜGBu ÿoõùíW|wƒýƒDo ,óõƒPƒñƒýƒéÞ êƒýƒG òýéßðApÖ BOo@ ÿBøoBÞ òüpO|îùì qA '|I Say
þéì VApýì òüpO|åorGqA þßü AoôA îø Bßüpì@ .lñPvø
.QuAûlðAõgBßüpì@ úÞkõGþdývìþËÎAôpPgkòýéßðApÖBOo@

31

óApùO úéXì

ô RAopÛì QdO oBÞ òüA lñüõâ|þì Bùð@ .lññÞ ly jpu Bø|äñùð óõgqA Büok úPÖpâôoBÖ püArW ok úÞBø|wßÎ òüA #
ïBXðA ÿA|úðõâ úG ô kpýâ|þì Roõ¾ þéì òýðAõÚ óBzð óõg ok ÝpÒ Ao þüBüok ,lƒðA|ûlƒy
Ao Yðo ô kok òüpPíÞ Bø|äñƒùƒð úƒÞ kõƒy|þƒì ûkBì@ëBc ok úÛÇñì òüA óBñÞBu .løk|þì
ô lñPvø kpu þðBPvìq ûBì òülñ^ ÿApG óly
.lðõy êídPì
,äñùð oBßy lñüõâ|þì ôoBÖ püArW óBñÞBu .lðA|ûkpÞoBßy Ao äñùð Bø|ûk
pø Bùð@ô koAlð îPvýuõÞA BG ÿrýPu ô RBÖBñì ÐHñì äñùð úýK ô óBHég äñƒùƒð Qƒyõƒâ
ôoBÖ püArW òÞBu oArø 59 úG àükrð þüAnƒÒ

.lñðAonâ|þì Ao óBPvìq ó@ BG úÞ QuA
Bø|äñùðoBPzÞ úG Quk úðæBu êdì þèBøA
úìAkA Bø|ûlu ÿApG úÞ QuA þPñu òüAô lñðq|þì
ÿApG þíülÚ Qñu òüA püôB¿O BìA QuA úPyAk
,lñPvýð Bñy@ þyôo ô ûAo òýñ^ BG úÞ ÿkApÖA
Rpýc ô þP×ãy UÎBƒG ô QƒuA ÙoBƒÏƒPƒìBƒð

.kõy|þì

Yýég ok úÞ þüBø|äñùð kAlÏO qA koAô ÿBÚ@
QuA úP×â ôA .QuA ûkpÞ þP×ãy qApGA ,lðkõG
úG kõg ÿBøôoBK BG Ao Bø|äñùð òüA óBý^oBßy
ûpürW ÙApÆA ok úÞ þãñùð oArøl¾ óBýì qA ëBu .lðkpÞ|þì QüAlø Yýég
.lññÞ|þìoBßyAoóBHégäñùð800,QuA þÖBÞlcúGBø|äñùðòüAþPÚôQuAúP×âôA
UÎBG Bø|äñùð òüA oBPzÞ }ôoô ûõýy BìA .kpÞÑôpyAooBPzÞQýÏíW,lðlyàükrð
.QuAûlyþüBø|þðApãðqôpG Ao Bø|JBñÆô lðly koAô îø óBÞkõÞ þPc"
ok Bø|äñùð ÔýW ÿAl¾" lüõâ|þì koAô ÿBÚ@ òýüBK ô æBG Bø|äñùð úyæ ÿôo ô lðlýzÞ|þì
úG þüBø|JçÚ Bùð@ .ly|þì ûlýñy oBPzÞ óBìq ".lðlüpK|þì
lðlýzÞ|þìAoBø|äñùðôlðkõGûkpÞê¾ôJBñÆ ô úƒPƒ×ƒy@ ô îƒükõƒƒG RõƒƒùƒHƒì ô RBƒƒì Bƒƒì"
AoúGpÂôlðkpÞ|þìúéícBùð@úGõÚB^BGwLuô ".îýñÞoõWôÐíWAoóBìkõgîýPvðAõO|þíð
þéýg }ôo úG Bø|äñùð òüA .lðkpƒÞ|þƒì koAô QýèBÏÖ àü Ao äñùð oBßy úÛÇñì óBñÞBu
".lðlzðúPzÞþðBvðA QÞpy ó@ok lñðAõO|þì úíø úÞ lñðAk|þì þÏíW

32

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

MìApOpËð koõì þìBËð ûso
kBPÖA ÜüõÏO úG

.kpÞ fpÇì Ao ûldPì RæBüA ok þùGBzì RæBüA ÿoõùíW wýDo ,MìApO lèBðôk # }
ëõíÏì QèBcok Bßüpì@ok þìBËð ÿBø|ûso BO kõG þâorG þìBËð ûso ÿôqo@ok ,ûldPì
BG ÿA|úzÚBñì úÞ lðõy|þì ÿoArâpG þðBìq BƒùñO .koAnãG {üBíð úG Ao Bßüpì@ {OoA RolÚ
òüpg@ .kpünK óBüBK ûldPì RæBüA ÿqôpƒýK ÜüõÏO úG ëBu àü Ao úìBðpG òüA BìA óõâBPñK
;kkpâ|þìqBG 1991 ëBu úG Bßüpì@ þìBƒËƒð ûso BG þzüBíð òýñ^ òýãñu úñürø .QƒgAlƒðA
Qvhð úéíc ô xoBÖ Yýég äñW úÞ þðBìq
.kõGôo|úGôo ÿoBývG ÿBøkBÛPðA
.lýuo óBüBK úG ÝApÎ úG Bßüpì@ lèBðôk QƒuAõƒgok koõƒì þƒìBƒËƒð ÿA|ûso |
óAqBGpu|úñùÞëBHÛPuA úG ,ûldPì RæBüA ÿoõùíW wƒýDo ,MƒìApƒO
)óõâBPñK( Bßüpì@ ÑBÖk RoAqô .kBPÖA ÜüõÏO
kõG oApÚ MìApO QƒuAõƒgok koõƒì ûso ok ok úìBðpG ÜýÆ úð þìBËð ûso òüA úÞ kpÞ ïçÎA
þìBËð úðBãXñK ÿBƒøôpƒýð þƒìBƒíO ÿBƒølƒcAô

,þüAõø ,þüBüok ,þñýìq ÿôpýð þñÏü ,Bßüpì@ ëBu ok ëBíPcA úG úßéG ,ûlñü@ pHìAõð 10 qôo
{üBíð úG ,þécBu koBâ ô þüBüok óAoAlãñ×O îøk .ly løAõgoArâpG )2019( ÿkçýì ûlñü@
ÿBø|ûlñãñW ,òüA pG óôrÖA .lƒðõƒy úƒPƒyAnƒâ óAqBGpu|úñùÞqôo òzW BG QuA ÙkB¿ìpHìAõð
BìA óõâBPñK .lñü@ ok qAôpK úG îø þüBßüpƒì@ .Bßüpì@
,kõG lñøAõhð ûsook Bø|àðBO úÞ kõG ûkpÞ ïçÎA ÿBø|ïBÛì qA þßü ,äñýñì JAo úƒPƒ×ƒâ úƒG
.lñðBupGIýu@Bø|óBGBýgúGQuAòßíìApüq jBÞ ô ûldPì RæBüA ÑBÖk RoAqô ,óõâBPñƒK
RæBüA óAqBGpu|úñùÞ òíXðA óBýì òƒüA ok ÿApƒG Ao ÿA|ûso lƒðA|úƒPƒyAk pƒƒËƒƒð ok lƒƒýƒ×ƒu
úG QHvð "þüBßüpì@ óõütè" úG ïõuõì ûldPì úG ô þüBßüpƒì@ óAqBƒGpƒu|úƒñùÞ QƒyAlƒýìApƒâ
þzñÞAô MìApO pËð koõì þìBËð ûso ÜüõƒÏƒO ëôA þðBùW äñW kpãèBu òýìlƒ¾ QƒHuBƒñì
,kpÞ ïçÎA òíXðA òüA .kAk óBzð kõg qA QHTì ê¾A ok Bì< :kôrÖA äñýñì .lññÞ þølðBìqBu
ÿBøôpýð qA QüBíc ÿApG MìApO l¿Ú qA ú^pâ BìA àñüA ,îýPyAkpËðok Ao 2018pHìAõð 10qôo
Bùð@ {üBíð ÜüpÆ qA ûldPì RæBüA þƒìBƒËƒð .>îýPvø2019ëBuokþðBìqòýýÏOþKok
úñürø úÞ lðAk|þì pPùG BìA ,lñÞ|þì ëBHƒÛƒPƒuA ïçÎA pO|{ýK óõâBPñK þðõƒìApƒýK êƒÖBƒdì
oõƒìA RoAqô ok þƒíƒuApƒì òƒýƒñƒ^ ÿoArƒâpƒG óõýéýì 92 kôlc ÿA|ûso òýñ^ úÞ lðkõG ûkpÞ
wýDoúP×âúG.lðBíGþÚBGBßüpì@óAqBGpu|úñùÞ pGApG úu BHüpÛO òüA .QyAk løAõg úñürø oæk
ÜüpÆ qA ,ûldPì RæBüA óAqBGpu|úñùÞ òíXðA .ly|þìûkqòýíhOó@qA{ýKúÞkõGÿA|úñürø
òýìBC O óAõO|þì ,þèõK òýñ^ ok þüõƒW|úƒÖpƒ¾ wüoBK þìBËð ûsookoõÃcqA wK MìApO
úG Ao óBzüBø|ûkAõðBg ô óAqBGpu þâlðq úñürø úPynâëBuokúvðApÖþéìòzWQHuBñìúGúÞ
.kpÞpünK|óBßìAþéßyòüpPùG ûso ÿoArƒâpƒG QƒuAõƒg ,lƒy oArƒâpƒG ÿkçýì

33

óApùO úéXì

xõðúBýýÚuAôooôê@|Qc×BuãyÿRApGBÒõu

Bü Roõ¾ óôlG ô õèBízK ÿpøBÊ BG Ao IýXÎ ÿkõWõì ,äñüpG ÿBüok ZAõìA#
ëBíPcA óBýìõG qA þgpG .lðkoô@úýuôo ok ÐÚAô BßOB`ìBÞêcBu úG Àhzì þðBíz^
Ao õGlG úyæ òüA pãük þgpG ô lyBG xõKBPgA àü úyæ úTXèA|îýËÎ kõWõì òüA lðkAk

.lñPvðAk Bø|RõìBì úG ÜéÏPì

>þðlBlgyèAõqþOpqðýBìôùoîWüpì<

ÿoBãð|xõðBýÚA ô Rçýy RBÛýÛdO úvuõì ok úÞ þüBüok xBñy|Qvüq ,õ¶ðoõÞ þâpu BìA þÂBüo òíXðA óAõðBG úPýíÞkBùñzýK BG óBùW þÂBüo ÿBø|òíXðA þééíèA|òýG úükBdOA#
þzhG ûkoô@êcBu úG ZAõìA ú`ð@úÞ QuAoôBG òüApG QuAoBÞ úG ëõÓzì ,|VNIRO)|( úýuôo þðBùWqôo Ao )QzùHükoA 13( þì ûBì ïõu ,"þðBgAqpýì îüpì" ïõcpì lèõOqôo ,óApüA

|.konâ|þì {âpì qA BùOlì úÞ QuA þãñùð úyæ qA .kpÞÿoAnãìBð RBýÂBüook óq
oô@|Q×ãy þéßy úG Ao äñùð úyæ lñðAõO|þì à^õÞô åorG óAoõðBWô óBìq ,Büok ,ôA úP×â úG ok 1356 ëBu QzùHükoA 13 ok koõ×ñPuA ûBãzðAk kBPuA ô þðApüA óAk|þÂBüo ,þðBgAqpýì îüpì
þðBíüo fõÇu úulñø ô àýìBñük< úñýìq ok RBÛýÛdO ïBXðA êýèk úG 2014 ëBu ok ô ly lèõPì óApùO
|.|.ó@ êÞ úð QuA äñùð àü úyæ qA þzhG BùñO ûlýuo êcBu úG ú`ð@ô lñøk pýýÓO ÿô .ly RBýÂBüo ok ûrüBW òüpOæBG óAõñÎ úG qléýÖ ëAlì ûlðpG >Bùð@ ÿA|úðBíýK ÿBøBÃÖ ô
{üBìq@ koõì Ao rýãðA|Q×ãy kõWõì òüA QÖBG qA þzhG óAlñízðAk Bü@ úÞ Qvýð Àhzì qõñø
ô úTXèA|îýËÎ ÿkõWõì ,xõðBýÚA ZAõìA úÞ Qvýð oBG òýèôA òüA BìA úð Bü lðA|ûkAk oApÚ ÿA|óA|ÿk .QuA ûkõG qléýÖ ëAlì ûlðpG þðApüA òýPvhð ô óq òýPvhð
ô "àükõâoA" úüpËð ,"ÿõèõènø" úulñø ,"pèõízüBO" úüpËð pG êíPzì ÿô þOBÛýÛdO úñýìq
|.lðoô@|þì êcBu úG Ao õèBízK ûlðpG ,óApùO óBãðAqpÖ óBPupýGk ok êý¿dO óAoôk ok þðBgAqpýì îüpì.QuA ûkõG "úPÖBO|îø" úulñø
òýLýéýÖ ô ÿrðôlðA êcAõu úG ZAõìA ÈuõO îø pãük úGBzì koõì ôk ,úPynâ ëBu àü þÆ òüA okô ly )AkBðBÞ( 1995ô )äñÞ|äñø( 1994 ÿBø|ëBu ok þÂBüo þðBùW kBýLíèA ÿçÆ ëAlì

|.lðA|úPvðAk äñùð úyæ qA þzhG Ao Bùð@ ,þüBüok óB¿¿hPì úÞ ûlýuo |.|.ly êìBÞ ûpíð ûrüBW þðApüA qõì@|{ðAk òýPvhð óAõñÎ úG ëBu
ok úÞ kõG ÿpPgk òýPvhð ô QÖBü ûAo óApüA þÂBüo kBýLíèA îýO úG úÞ kõG ÿpPgk òýPvhð ÿô
þÂBüo úPyo ok Ao kõg þuBñyoBÞ 1999 ëBu ok wLu þðBgAqpýì .QÖpâ çÆ óApüA þÂBüo kBýLíèA
wýOoõÞ þPupKpu úG koAôoBø ûBãzðAk qA 2004 ëBu ok Ao kõg ÿApPÞk ô Øüpy ûBãzðAk qA

.QÖpâ qléýÖ ëAlì óBâlðpG qA òèõì|àì
Bßüpì@ok wñüBu oæõýKBK úüpzð ÿõu qA 2005 ëBu ûlürâpG óAõW òøm 10 qA þßü óAõñÎ úG ÿô

|.|.ly êýéXO RBýÂBüo úPyo ok >pOpG òøm< óAõñÎ úG ô
ûrüBW ,2013 ëBu ok Bßüpì@ þÂBüo òíXðA qA >pPu< ûrüBW óõ^ ÿrüAõW ûlðpG þðBgAqpýì
ok )2008pHìBPLu ëôA( 1387 ûBìoõüpùy îøkqBüqA ÿô .QuA 2014 ëBuokqléýÖ ëAlìô þéÞ
kBPuA óAõñÎ úGrýð ó@qA {ýKô ûkõG RBýÂBüo ú» PyopãzøôtKô ûBãzðAk kBPuA koõ×ñPuA ûBãzðAk

|.|.QuA ûkõG QýèBÏÖ úG ëõÓzì óõPvñüpK ûBãzðAk
þíýO ó@ok úÞ þüõXzðAk þÂBüo RBÛGBvì ûoôk òýìôkô QvýG ok 1376 ûBìlñ×uA ok ÿô
.kpÞ IvÞ Ao oõzÞ ëôA úHOo ,lñPyAk oõÃc ÿqBíð òývc ô ÿoBhPÖA óBíüA ,þðBgAqpýì qA êßzPì
úHhð óBüõXzðAk qA p×ð 6ô kpÞ ÉõÛu ûok úG ,kõG óApùO þøAo qAõøA qA úÞ îýO òüA êìBc xõGõOA
kBýLíèA ÿçÆ ëAlì ôk »ûlðpG - þÚkB¾ BÂo ,óBýìApùG óBìo@ êìBy Øüpy þPÏñ¾ ûBãzðAk þÂBüo
þüBÂo þÃOpìô ÿkBG@pùì þHPXì pPÞk ,þéGBÞ lüpÖ ,ÿolýc þéÎ ,óBG|úüBu BÂpýéÎ - þðBùW
údðBu òüA qA ûlðBìqBG óBüõXzðAk úéíW qA þðBgAqpýì îüpì ô lñPgBG óBW óApùO ûBãzðAk ÿõXzðAk
ûBìpýO ïõuô|QvýGok úñýu óBÆpu ÿoBíýG BG ûqoBHì ëBuoBù^qA wK óApüA þÂBüo úÓGBð òüA.kõG

|.Q×â ÑAkô Ao þðBÖ oAk 1396

34

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY

CENTER

ÿõéWô ÿpùy xõGõOAok óAõW kpì
! koô@ok Ao }oAõéypÖBvì óBðq îz^

ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk

.lññÞ xõGõOA ok úƒÞ ÿA úýÞpO kpì àü #
{×Þô ØýÞ BGAopÖBvì kpì ÿolÚ úƒG óBðq QHÚBÎ ô Bø {ñÞAô BG koô@ok Ao kõg oAõéy
ókBPvüA BG pÖBvì kpì úƒÞ lƒðkq àƒPƒÞ kõƒg ÿApG þ¿hzì ûrýãðA qõñø ,ly úWAõì ÿlG
Qícq úG Aokõg ûBãPvüA òýPvhðok xõGõOA kõy þì BìA ûlzð ïçÎA ÿA úýÞpO kpì oBÞ
oBÞ òüA úƒG Quk úƒÞ QƒuA þvÞ BùñO Q×â
.QgAlðA xõGõOA óôpýG úƒG
Ao kpì òüA püõ¿O úPvG oAlì ÿBø òýGoôk .QƒuA ûkq
QüBßy kpì òüA óq óApÖBvì . QƒuA ûkpÞ oBßy úƒÞ lüõâ þì kpì úƒG ÿrý^ óAõW óq AlPGA
óBPuA ok| Police | wýéK úƒG ô lƒðA ûkpƒÞ àPÞ BG wLu ô kõy þì pãük óBðq ûlñg UÎBG
| úSkBc òüA }Arâ úýÞpO þGpÒ ëBíy þéDBÞBÞ ldPì rýð pãük óBðq , óApPgk ÈuõO kpì ókq
þì óAõW pvK îPy ô Jp úƒG Ñôpy ô ûly
.QƒuA ûkpÞ úDAoA Ao |Incident

þßüo}qõì@þ¾õ¿gÿBøxçÞ QuBìô Bíy Ð×ñG óApùO úéXìok þùâ@
ÿõñÏì þßýð ÈuõO .lýøk úülø óApãük úG ô lýðAõhG Ao óApùO úéXì

(310) 446-8724 þðApùO ïpßzPì

35

óApùO úéXì

ÜzìpPÖk þÚ|çgA ÿBø|úXýPð
þßvñüõhýOpíük|æôô Ùôq@áoBì

îø Ao oBÞ òýíø .lññÞ oBñÞpG {ìBÛì qA Ao åpâ pO|æBG òýðõO|þì óõPìôlÞ îýñýHG ,Bø ú`G Iƒg“ ,Qvzð îèk úG ïõcpì ó@ qA úÞ ÿrýƒ^ “
ú^ úÞ ly fpÇì úéEvì òüA óBy ÿApG lÏG .lðkpÞ ô .kõG iéì lüpK pOlñéG úíø qA úßð@ . ”.òüpLG !”kpÞ|þìòýDBKqAúÞkõGÿlülyÿBøkBÛPðA
úG Ao oBÞ òüA åpâ .lññÞ AlýK åpâ ÿApG þéÓy .}lýÏéG úÒBGoõÚ úÞ kõG óBíø
úÞ kõG ÿA úvéW òüpg@ó@ô QyAnâ ûBGôo ûlùÎ ÝõÖBìqApO|æBG QÚô aýø :þÚ|çgA úXýPð ?lñPvø þÞRBÃÚ lýDõãG «B×Çè
.lðkAk êýßzO Bø|}õâpg .lüpLðóBO ïõéÏì Bø|îuA( þéøA óAõýc Zôq àü #
óôlGrý^aýøQÏýHÆok:þÚ|çgA úXýPð RBƒÃÚ ,lƒðkpƒÞ Ý|çÆ QƒuAõƒgok )Qƒvýð
rW úG ... kôo|þíð òýG qA ó@ oBS@ ólðBì BW úƒG qBÒ :lðlýupK
.}õâpg ”oBu“ {íuA ,QyAk óôBÏì àü ”qBÒ “# ?òüoAk îø þéýèk-
Quk qA lðAõO|þì oõÇ^ úÞ pßÖ ÿõO QÖo qBÒ .kõG .ûkoõg îùG óõì úðõýì ,Bø-
Bø RBÚ|çì [email protected]ôA åpì IHu ókpÞpßÖ .kõy Á|çgôA ? òPvø Bø|þÞ úýÃÚ kõùy- : QuA ÿlW IéÇì àü ûlñg
þvðBy ÿBø|RBÚ|çì BG IéÒA þÛýÛc ÜzÎ úÞ kõG oBu òüA .QyAlð ókpÞ pßÖ úG RkBÎ qBÒ óõìkõg òýG ÈÛÖ ÑõÂõì ?þ^ úuAô kõùy- ok Ao ÿlíÞ îéýÖ àü ûkpK {ýK #
wðBy àü ÿôo ÿlñ×uõâ ÿqôo .kõy|þì Ñôpy kq RBðAõýc qA þßü .lðkAk|þì óBzð êãñW
.lñßG pßÖ {üApG QyAk RkBÎ .úýâkAõðõg úýÃÚ úü ,úcpÇì úãì“ :Q×â QýðBH¿Î BG pƒýy .ûlƒñg pƒüq
...kpÞ RBÚ|çì åpâ àü BG ,Ädì ûkBW óõðBÚ .wýð þÖBÞ úíßdì úuAô êýèk òüA- ÿoAk þÛc ú^ ÿlülðôpýy ûlñg BO ?ÿoõÞ
þvðBy ÿBø|RBÚ|çì qA :þƒÚ|çgA úƒXýPð ïõéÏì Bø|îuA ( RBðAõýc ó@ ,lÏG úG ó@ qA
RõÎk kõg úÛGBvì úG Ao åpâ ,}õƒâpƒg .lññÞ þì AõÎk îø BG kõùyoõÃcok ÈÛÖ )Qvýð ”?ÿlñhG
.lürýøpLG lñPzâ|þìpG úÞ þPÚô .kpG }õâpg B« σHƒÆ .kpƒÞ ó@ :kpƒÞ }BƒÖ Ao óBƒy ÿBƒø|îuA kõƒy|þƒì |æBƒc }A|ûlñg RBðAõýc qA þßü lÏG úËdè lñ^
lñÞ|þì ÝpÖ Bø|úÛDAm þÞ RBÃÚ lýDõãG |æBc .lðkõƒG pƒg RBƒðAõƒýc ÿAl¾ BO ? ÿpÞ úãì :kq kAk }pu pýy .QÖpâ
kõG þ×ýTÞ kõWõì òì óq“ :Q×â }õâpg .kpÞ RõÎk ókq Mâ úG Ao }õâpg ,åpâ ûpg|æBG .ÿlñhG ÿoAlð Üc úzð lñéG pýy ûlñg
lÛPÏì Ùpc òüA úG òì“ :kpÞ ÅApPÎA åpâ ”... ?QìoõhG îðõO|þíð úÞ þñEíÇì õO- ?lñPvø ,lülñg pýy þPÚô .QÖpâ }A|ûlñg îø pýy kõg
”.kõG ÿA|ûrì }õg ô BHüq óq îñÞ|þì pßÖ ,îPvýð ... îPvýð òEíÆõì õì õì ,úð ó ó ó- þâlðq Jõƒg õƒO :Qƒ×â pƒýy .ûlƒƒñƒg pƒƒüq kq ûBƒƒGôo
.lñÞþìÝpÖBø|úÛDAm:þÚ|çgA úXýPð þèBc ok ,ókq pK pK qôo àü qA wK úðAôpK #
òüôoAk úüpËð ko .Jõg þéýg- þð|æõÆ êýÇÏO àü þâlðq“ :Q×â ,kpì|þƒì úƒÞ .ÿoAk þøBßÖ îy óõ^ ,ÿlñg|þì
.koõg Ao }õâpg åpâ ô Býðk úG êýÇÏO qôo – kõG QhHyõg úðAôpK .QuA úÞ klñg|þì pPùG þvÞ :þÚ|çgA úXƒýƒPƒð
pßÖ úG QÖpzýK qA êHÚ – þÚ|çgA úXýPð
.klñhGpOpük
!lýyBG óBO Qì|çu
úP×â òüôoAk ....lýÏéG Ao úñüqõG @õG oBƒì .kõG ûlì@
”.QuApO|Üü|ækõWõìúGÜéÏPìBÛGB« ÏHÆ“:QuA QÏýHÆ óõðBÚ úG ÿA úƒüko lùW|þìpO|æBG þÞ îPg þùâ@
lñÞ AlýK êìBßO úñüqõG ó@kõG òßíì ,B« ñí úÞ lðkAk êýßzO ÿA úvéW Bø|}õƒâpƒg# :Q×âô kpÞ ÐíW Ao RApzc ÿA|úÒBGoõÚ # ô Qvzð QzK oBg ÿôo þƒupƒg #
aýø þèô .ly jAoõu þÏýXÖ qpÆ úG {ðlG
.kõy óBvðA ô
:Q×âïBíO þPhupu BG úßéG lzð þðBH¿Î

þì êÓG püq ,Quk ØÞ ,BK ØÞ ,kõy þì kBXüA ?lü@|þì óBì àéÛéÚ Ap^ lýðAk þì Bü@
oBývG QuõK Bø QívÚ òüA úßñüA êýèk úG .lyBG
ÿôo úÞ þéíÎ Ivc pG óBvðA rÓì .lðoAk þuBvc þì ëBñãýu rÓì úG ô lññÞ þì QÞpc úG Ñôpy IWõì úÞ ûqAlðA óBíø úG àéÛéÚ #
óBzð êíÏèA|wßÎ kpýâ þì Roõ¾ óBvðA kõWô rÓì QívÚ ïAlÞ úG Bø|ëBñãýu òüA úßñüA .lñPupÖ ÿA úéýuô lðAõO þì ,lyBG þì óBvðA oAq@
êíÎ òüA úÞ koAk Ao òüA àýß×O RolÚ ô .løk þì koõgpG ÜüpÆ qA .lyBG rýð|þìpâpu ÿApG
wßÎ ó@ Ivc pG ô óôok Bü ûly koAô ZoBg qA .Qvýð Àhzì qõñø ,lñøk þì óBìpÖ koõgpG BG þPc þÏÚAõìok Büô óApãük Quk
lñðBì .løk þì oApÚ QüõèôA ok Ao kõg êíÏèA lñðBì ,àéÛéÚ úG QHvð rÓì êíÏèA wßÎ
oõÆ úG rÓì ,{O@ úéýuô úG óBvðA Quk òPgõu ïlÎ Ñõð àü ,ólðAoBg êíÎ Bü }oBg xBvcA .îýñÞþì àéÛéÚ xBvcArýð Quk ókpßð
êíÎ àü Apüq ,løk þì óBzð {ñÞAô Ðüpu oBzÖ àéÛéÚ úéýuô úG .lyBG|þì wc òüA úG êüBíO àéÛéÚ îýðAõO þíð Ao óBìkõg ,óBìkõg BìA
êßy òýíø úG ô .QuA ûly Iýu@ UÎBG þWoBg IWõìô lðq þì lñO óBvðA ÄHð ô úPÖo |æBG óõg ÿlüly {ñÞAô kApÖA qA þÃÏG ok þPc .îýøk
rÓì løk ïBXðA Ao àéÛéÚ êíÎ ÿpãük ÀhypâA qA AlW .kkpâ þì rÓì QýèBÏÖô ólyoAlýG Ðüpu àéÛéÚ xBvcA |«ç¾Arýð þgpG BìA ,kõy þì ûlük
àü Apüq løk þì óBzð {ñÞAô ó@êGBÛìok «BÏüpu þðAôo FBzñì àü àéÛéÚ ,þíéÎ ô þßürýÖ úéEvì þì àéÛéÚ Ao þ¿hy úÞ þðBìq ok .lññÞ þíð
òüA óBìkõgpâA úÞ þèBcok .QuA þWoBg êíÎ ,lyBG îø eüp×O ÿApG àéÛéÚ pâA þPc .koAk rýð úG Ñôpy Àhy QuõK eÇu ÿôo JB¿ÎA ,îýøk
.løk þíð óBzð þzñÞAô rÓì ,îýøk ïBXðA Ao êíÎ kBXüA xpOô JApÇÂA xBvcA Ñõð àü óBvðAok ÿôo úÞ þÏÚAõì ok Áõ¿g úG .lñÞ þì QÞpc
òüA úÞ koAk Ao úéEvì òüA ÀýhzO RolÚ rÓì Apüq ÿA|ûpzc àü |«çTì Büô îýzÞ þì Quk ólG ÿõì
.lñÞ þì «BÏüpu JB¿ÎA òüA ,lñÞ þì QÞpc ólG ÿôo
.QuA þðôok êíÎ àü xBvcA òüA úÞ þÆBÛð òüpPzýG Bø óBvðA ok
36

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

37

óApùO úéXì

Qynâok |óBñÎ þÖõÞ

18 úHñy óBñÎ þÖõƒÞ#
80 òƒƒu ok Qƒƒƒvƒâ@
wK BñÒ }oõzÞok þãèBu
ûoôk àü ókpÞ ÿpLu qA
Qynâok ÿoBíýG ûBOõÞ
BO 1997 ëBu qA úÞ ÿô
ly óBPvÞBKpüqô Qvhð óBg óApíÎ êÞpýGk òýíP×ø óAõñÎ úG 2006
,kpƒÞ QƒýèBƒÏÖ êƒéì óBìqBu
wýüo óAõñÎ úG ApƒýgA
.kõG qBýð koõì ÿAo@ kAlÏO qA àüpƒdO Jrƒc pƒHøo ,óBƒg óApƒíÎ # úG þâlýuo ëõEvì óõývýíÞ
,äýè îévì Jrc krìBð ,Øüpy qBHƒùƒy óAõñÎ úG wéXì ÿAo BG ,óBPvÞBK ÙB¿ðA {ýKô kõG ëBÏÖ oBíðBýì óApdG
ÈÛÖ ,kõG óBg ÿBÚ@ IýÚo BùñO úÞ ,qAõð úgBy óBìqBu ûtüô ûlñüBíð îø ó@ qA
òßüqBG pPzýK úÞ ,óBg óApíÎ.koô@ ÿAo 96 .ly JBhPðAoõzÞòüApüqô Qvhð úÞ kõG úüoõu oõìA ok êéì
ô àüpdO Jrc ,ûkõG QƒßƒüpƒÞ xBƒñƒypƒu ÿpýâ|ÿAo òüA ok ôA úÞ lñPyAk oBËPðA óApÊBð kõg ÿBWô kpHð {ýK qA ÿoBÞ
pu lñPvðAõPð IýÚo JArcA úÞ Ap^ ,kõyqôpýK AoõPvýì|ÿk óB×PuA úG Ao
.kpÞ wýuBO 1996 ëBu ok Ao ÙB¿ðA úG ÿpüqô Qvhð ïBÛì ÿApG pãük krìBð àƒü |.kpÞoAnâAô
l ÿoAlíƒPƒuBƒýƒu Ao kõƒg óBƒg ÿBƒÚ@ oAqoBÞ ok óBg óApíÎ þé¾A oBÏy.lñupG ÜÖAõO þƒÖõƒÞ kBƒýñG 2016 ëBƒu ok
ô lñÞ|þì þÖpÏì óBPvÞBK þuBƒýƒu îPƒvƒýƒu BG óBìríø .QuA ûkõG kBvÖ BG ûqoBHì þOBGBhPðA ûlƒýƒ`ƒýƒK ÿBƒø|{ƒèBƒ^ þuopG ó@ þƒé¾A äð@ QuAõgok úG þPèôk ûoôBzì pPÖk ô óBñÎ
qA îÞBc úÛHÆ ô kBvÖ BG ûqoBHì ëBHðk úG lüõâ|þì püqô Qvhð ,Øüpy qAõð ,þOBGBhPðA oAqoBƒÞ ÙpÆpG ÿApG RAkBùñzýƒK úDAoA ô òýgAo QèBƒüA àü oBíðBýì ÿõPÞBÖôk pHøo ,þ^õu óBu
úPHèA .QuAlƒuBƒÖóAoAlƒíƒPƒuBƒýƒu BG ÉBHOoAok }oõzÞ úG QzâqBG ïBãñø ,ÜGBu òƒýgAo QƒèBƒüA ÿApƒG Ao þOoõzì óõývýíÞ
þÃÚBñPìô ërèrPì ÐÂAõìôA lñüõâ|þì óAlÛPñì |.kõG ûly óAõñÎ Bø|{èB^ òüA ókpÞ kõG þéì kBùð àü óõývýíÞ òüA .kBùð BñG oBíðBýì
ÅõÎ îùì êDBvƒì ûoBƒGok Ao }pƒËƒð ô koAk .ly QyAkqBG kBvÖ ûlðôpK êGõð eé¾ ûrüBW kõG ûly ÜÖõì òýñ^|îø óBñÎ úƒ×ƒýƒÊô .lƒðkõƒG oBƒíƒðBƒýƒì qA ó@ ÿBÃÎA pTÞA ô
pHøo ôA úÞ kõy|þì úP×â òýñ`ƒíƒø .lƒñƒÞ|þƒì úÞ kpÞ ïçÎA ,wéXì wýDo ,p¿ýÚ luA kõg úG |úðBPuôk|óBvðA ÿBø|QýèBÏÖ êýèk úG Ao
pPzýG ÿAo oBù^ úÞ ,ûkoô@ ÿAo 176 óBg óApíÎ
.QuA óBýìBËð úÚçÎ koõì þuBýu | |.løkÁB¿PgA

ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA

þðApüA ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApGrürÎ óBPuôk
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok

|www.SmartDoctors.info
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì

SmartDoctors

. lýñÞkoAô þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao|

(310) 202-1133 ôpvgàüBì|pPÞkBGpPzýGRBÎçÆAÿApG
lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýì 38

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk
oôBzì ô xBñzðAôo
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |19 BG
(LIC.#PSY 13673)
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì

RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

BðpŸG ZpüA pPÞk úðBÛyBÎ ÿ|úuõG ëBÖ
àyrLðAlðk
Ao óBO|úÚõzÏì óAqõu ô ïpâRBuBvcA oõÇ^ úÞlýðAlG lüoAk Quôk #
Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | .QuA ØéPhì ÿBø|ûBì òülèõPì ólýuõG àHu koõìok ëBÖ ?lýñÞ|þì FBÂoA

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ ô lüõy Bñy@pPzýG óBO ÝõzÏì Qý¿hy BG lýðAõPG ëBÖ òüA ólðAõg BG îüoAôlýìA
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì !lðq|þì îÚo Bíy ÿApG þÛzÎ Qyõðpu ú^ óBO ÿBø Iè úÞ lýñýHG

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA
.lüA|ûkpÞ ïBíO Ao óBOoBÞ Bíy úÞ kõy|þì )òükoôpÖ( êíc ZpG
(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 )pùì( óArýì ZpG oBývG ô Ѓüpƒu ô lƒñƒO Bƒíƒy ÿBƒø|úƒuõƒG
Rnè ô óApOõùy wc pãðBzð úÞ lñPvø RoApcpK
úÞ lýPvø óBO|w×ñO QýÏÂô óApãð olÛð@ óAqõu ô ÕAk xBvcA òüA BìA ,QuBƒíƒy IƒéÆ
.lüqAkpLG óBO|ólýuõG úG Jõg lýðAõO|þíð
.lñÞ|þì {ÞôpÖ kôq þéýg

)óBG@( JpÛÎ ZpG )QzùHükoA(oõS ZpG
úG ô lüonâ|þì ólýuõG qA kôq þéýg Bíy BìA kpýâ|þì Roõ¾ êéÏO BG Bíy ÿBø|úuõG
þK ok þK úÞ lñPvø xBvcA BG ô Ùos þüBø úuõG
.lupG ó@ pu QzK úÞ lüôo|þì ÿrý^...ÕApu
)om@( xõÚ ZpG ...ô lñü@|þì ô lñü@|þì
)kAkpg( AqõW ZpG
úG kõg ô ûlññÞ pýãéÖBÒ Bíy ÿBƒø|úƒuõƒG ô lñhHè ,ûlñg óAoõÖ BG Bíy ÿBƒø|úƒuõƒG
pPzýG óBO ÝõzÏì kõy|þì UÎBG úÞ lñPvø ÿkõg .kõy|þì ÐÇÚ ÿqBG ûphvì

.lñÞ IéÆ pPzýG ô

)ÿk( ÿlW ZpG )pýO( óBÆpu ZpG
ô óly Á|çg ÿ|úËdè Bíy ÿBƒø|úƒuõƒG Quôk ô ,QuA ØýÇè ô ïpâ Bíy ÿBø|úuõG
óBOpýuA qôo ëõÆ ok úÞ QuA þupPuA qA ÿkAq@
...lýøk úìAkA ó@ úG lGA BO lüoAk
.QuA ûkpÞ )kAkpì( luA ZpG
)òíùG(õèk ZpG
ûApíø ÿoBÞ ØýTÞ BG ô wýg Bíy ÿBø|úuõG ûApíø ,xBvcApK ô þzcô Bíy ÿBø|úuõG
ûBãð qBG Ao óBO óBíz^ ólýuõG ïBãñø ô QƒuA ÐÚõì ûBã`ýø .QuA òPÖpâ qBâ ô ókq äñ^ BG
ÿpýâõƒéW kõƒg RBƒuBƒvƒcA qôpƒG qA ólƒýƒuõƒG
!lüoAk|þì òüA úG Ao Bíy óApãük lüoAk Quôk ô lýñÞ|þíð
)lñ×uA( Rõc ZpG
.lññÞ ÜüõzO pÆBg

,rýãðA ëBýg ,þƒüBƒüôö o Bƒíƒy ÿBƒø|úƒuõƒG )oõüpùy( úéHñu ZpG
.QuAÿlGAôúðBÛyBÎ ô ØüpÊ ,܃ýÚk oBƒývG Bƒíy ÿBƒø|úƒuõƒG
ó@ úWõPì þðBìq óBO ÝõƒzÏì ô QƒuA úƒðApƒøBƒì

39

óApùO úéXì

QuõýK |õðõPuAoõýèôA > þPdé¿ì ÿBø Õôok < úGôoõO ëkõývñG

xBuA pG Ao þüBíñýu ûsôpƒK òƒüA óõƒPƒuA îÚo {üApG Ao ûoBGôk þüõƒWô|QƒvW ,QƒuôA RBÚçì þðq BG þPÚô .koAk ûApíø úG Ao }pO|{ýG þüBßüpìA úÛGBuBGqBvíéýÖ óõPuAoõýèA #
þðAkpâoBƒÞ ,úƒPyõƒð }kõƒg úƒÞ ÿA|úƒìBƒñíéýÖ .lðq|þì þâlðq BG kBÃOok Quok }A|þâlðq úÞ lñÞ|þì >þƒƒPƒdƒé¿ƒì ÿBƒƒø |Õôok< îƒéýƒÖ
oBùG úÞ kôõýèBø úèBu 71 óAkpâoBÞ .kpÞ løAõg ûsôpK óAõñÎ úƒG Ao )|White Lies|(
xBñypu óBðBíùì qA þßü óAõƒñÎ úƒG úƒPynƒâ êGBÛì ôoõO ëk õývýñG ÿqBG BG }A|ÿlÏG
kõG ûkpÞ p×u óApùO úG pXÖ îéýÖ þðBùW ûoAõñzW ,püAô ÿlñüA úüpzð úPyõð úG .kpG|þì òýGoôk
pG Ao >ókõñuA< ÿA|úìBñýâlðq îéýÖ oBG òüpg@ ok 2019 oBùG þüBíñýu ïAok òüA ÿoAkpHíéýÖ
Qüoõdì BG îéýÖ òüA .QyAk BƒøBƒíñýu ûkpƒK îéýÖ þðBPuAk Èg .kõy|þƒì ïBXðA áoõüõýð
ÜGBu oBßðBíýK ókõñuA koAôkA þâlðq ÿApWBƒì àW ïBð úG þPý¿hy ÿApWBì óõPuA lülW
ok ÙôpÏì pâBzÖA ô BßüpìA þéì QýñìA wðAs@ þÚçÆ lðqpÖ ;lñÞ|þƒì ëBƒHðk Ao )ôoõO ëk(
ëBHÚokô }kõg ápPzì þâlðqok æBc úÞ
.ly óApÞA BøBíñýu ok 2016 ëBu {ñülèAô RBøBHPyA oApßO ëõÓzì }pvK BùñO
òƒzÞA îƒéýÖ úƒèBƒHƒðk ,{ƒƒýƒK ûBƒƒì lƒƒñƒ^
úèBu 51 pãüqBG ôoõO ëk QzâqBG BG >õüoBßýu< | | .QuA
òüA ÿoõdì Qý¿hy {Ûð ok õßüoõOoõK êøA lñÞ|þì xBvcA úÞ àW óBPuAk úìAkA ok
ëBHÛPuA BG ô QÖo ûkpK ÿôo þüBíñýu úðBâ|úu Bøo l¿Ú úG Ao úðBüõWApWBì ÿp×u ûkBPÖA pýâ
þƒãPzãíâ BƒìA lƒñÞ|þƒì qBƒÒ@ }kõƒg ókpƒÞ
.ly ôpGôo óAlÛPñì ÿõu qA þHvð

Ao Bø|óõíýì lñø ok êýèk òýíø úG ô kôo|þì oBíy
qA ô lñPvø ïApPcA koõì ô lñðAk|þì ôA óAlðqpÖ

lñø ok ïkpì óBW ÿçG ,qBupukok ÿBø|óõíýì.kõy|þìþüApünKBùð@

RAkBÛPÎA òýíø êýèk úG oBìõÞ ÿôAo úP×â úG ÿAlƒ¾ óAlƒéÛì qA þƒƒßƒü ,oBƒƒìõƒƒÞ ÿôAo úG þèBÎ óAõük ok êÒBy þPýñìA oõìCBì àü äñO lñø ïkpì pG Ao ú¾pÎ Bø|óõíýì #
,Bø|xôqo ólñÞApK ÿApG }ôo òüpPùG þHønì óôlG Ao {ðAoBßíø ô kõg oBÞ|}ôo Bøoõãƒðæ óõíýì lñ^ úÞ þðBìqqA ,úP×â óBíè@ÿoArâpHg lèôô kAq {üArÖAõð þéøkpùyok .lðA|ûkpÞ
Øý¾õO þHønì lÎAõÚ BG ÜGBǃì ô Qƒðõƒzƒg æBG RCApW pãük ,lðA|ûkpÞ úðBg BXð@ok xôqo Zpø oB^k pùy úÞûly IWõì RBðAõýc òüA
.QuBùð@ ólðBupO pýuA Bü ókq úG þéüBíO Bì< :lüõâ|þìôA .lñÞ|þì ûkpu qA Bƒø|xôqo .koAlƒð Ao Bƒø|úƒéK qA òƒPÖo Quk qA óæõEvƒì ô ïkpƒì .kõƒy Zpƒì ô
úG óõíýì ûkçÚ oArø 20 qA {ýG pO|{ƒýƒK lyBG ú^ pø óõ^ ,îüoAlð Bø|óõíýì òüA ókpÞ ûkAõðBg püq ÿBø|ûkpu qA þßü ,"Bƒø|áBƒÞBƒì" óAléÛì òìAk úG Quk ô ûly rWBÎ Bø|óõíýì
êÛPñì õð þéøk úìõc ok ûly|QËÖBdì ÿA|úÛÇñì òüA ûkpÞ úÖBÂA ôA .lðôo|þì oBíy úG óBüqAok|ïk
ûkõHð BzãøAo óAlñ^ rýð pýGlO òüA BìA ,lðly >.lñPvø óBìõðBø ÿAlg {OoA Bùð@ çÞô òýG Qzcôô xpO kBXüA UÎBG Bø|óõíýì .lðA|ûly óõíýì ÿAl¾
ô Zpø UÎBGrýð úÛÇñì òüAok Bø|áBÞBì .QuA úG óBãñüqõG ûBykBK ôlñø òýü@ ok óBìõðBø îø úƒG Ao þƒèBƒÎ óAõƒük ô lƒðA|ûlƒy RBƒÃÚ ô qA þßü úG ÿBø|ó|õíýì lñø ok Bøqôo òƒüA
lèô ô kAq jpð òPÖo æBG êýèk úG ô lðly Zpì þéøk QhPüBK pùy ok ûtüô|úG åorG ÿBøpukok
kôoô BG Bùð@.QuA ûly ZoBg lcqA óByoBíy .lðA|úPhüo ,lýñÞ ûBãð úÞ ÙpÆ pø úG .lðA|ûly ëlƒG õƒð
úG Quk Bø|ûqBÓì úzýy òPvßy Bü Bø|úðBg úG BG úéGBÛì ÿApG õð þéøk óBñÞBu qA þƒgpƒG ô Bø|ûBãðBìok ok ,Bø|úðBg ok ;lýñýG|þì óõíýì
àƒíÞ QƒÏýHÆ qA lƒðA|ûkpƒÞ }çO Bƒƒø|xôqo
.lñðq|þì þÞAoõg ólükqk úðõâ ÿBø|óõíýì qA oBÞ òüA ÿApG Bùð@ .lðpýãG .oõzÞ þèBÎ óAõük ÿBø|òèBu ok þPc
rýð Bø|óBvðA ÿApG lñðAõO|þì Bø|óõíýì òƒüA Bø|xôqo úéýuô òüA úG BO lðA|úPÖpâ àíÞ oõãðæ úÞ QuA ÿlW ÿolÚ úG Bø|óõíýì êÃÏì
QèBüA ok {ýK ûBì 4 kôlc .lñyBG qBupǃg ûkoô@ok rýð Ao þèBÎ óAõük óBýÂBÚ ÿAl¾ þPc
ok Ao ÿkAqõð óõíýì àü ,lñø Ýpy ok BvükôA .lññÞ ûlñÞApK Ao úPyAkAô ÈGpüm ÿBøkBùð qA kBÛPðA úG Ao Bùƒð@ ô
ÿoBÞ oõãðæ ókpÞ pýuA lñø òýðAõÚ ÜHÆ | úéâ úÆõGpì ÿBø|ûBãPuk êéÏO qA RBÃÚ .QuA
.kõGo }okBì óBíz^ êGBÛì QéÎ òýíø úG .kôo|þì oBíy úG óõðBÚ Ùçg ÿApG þcpÆ lýøAõhG Bíy BO< :lðA|úP×âô ûkpÞ
ûB^ àü ok lÏG QÎBu lñ^ kAqõð òüA lvW úÞ lðA|ûkoô@ ÿôo ÿkApÖA ïAlhPuA úG þgpƒG Aopùy ëpPñÞ Bùð@,lürüpG Bø|óõíýì ÿoô@|ÐíW

.ly AlýK J@ .lññÞ lýéÛO Ao Bøoõãðæ ÿAl¾ lñðAõO|þì >.lðA|úPÖpâoBýPgAok

40

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

ópÚ Jçýu òüpOlülypüq lñø JõñW

lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG óBíðBg|þG þíuõì ÿBø|óAoBG þK ok lñø JõñW ok æApÞ QèBüA ok p×ð oArø Bø|ûk #
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ .lðA|ûkAk Quk qA Bø|Jçýu ok Ao kõg óBW p×ð 324 îßPuk RôA ûBì qBÒ@qA .lðA|ûly
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G
.lñðAk|þì Bu@|êýu ÿBø|óAoBG lülzO êýèk Ao þíýéÚA RApýýÓO óBuBñyoBÞ
QýGõHdìóApãykpâkrð,ÿB^rýãðAëkÑoArì ôþüBüôoêcAõupÆBgúGúÞlñøokæApÞQèBüA

.QuA ûlük ÿlüly Iýu@ þíuõì ÿBø|óAoBG ok ,koAk
qôo ok BùñO ô úPÖo J@ püq êìBÞ oõÆ úG BHüpÛO æApÞ lvüõð|þì "BülñüA ô@ ríüBO" úìBðqôo
oArø220 Ao Bø|óBíðBg|þG kAlÏO QèBüA òüA RBìBÛì .lðA|ûly êýu þðBGpÚp×ð 100 ,RôA 16 úHñzXñK

ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA

(626)3-50-50-50 (310)274-7474

lðA|}çO ok ÿqôo úðBHy oõÆ úG lñø þüBüok ÿôpýð ô {OoA ÿBølcAô ô óApâkAlìA .lðA|ûkpÞ pÞm p×ð
.lññÞ êÛPñì òìA ÉBÛð úG Ao Jçýu ok oBPÖpâ ïkpì BO

.QuA úPynâ ëBu100 ok êýu òüpOlG løBy úÛÇñì òüA lüõâ|þì æApÞ îËÎA püqô
æApÞ úGpPzýG ú^pø óApâkAlìAô óAqBGpu ïArÎA qApPýDõOok ,lñøpüqô|Qvhð ,ÿkõì AolðoBð

.lñøAo ok ÿpãük þíuõì ÿBø|óAoBG úÞ ûly ûkAk oAlzø .kAk pHg
rýð BøBvýéÞô xoAlì êìBy úÞ ûkpÞpüAk óBâkq|êýu ÿApG ÿoApÇÂA ûBñKpu 1500 lñø Qèôk
Qìlgok þãíø BøBvýéÞ úìlgô Bø|úHøAo ,Bø|{ýzÞ úÞ ûkpÞ ïçÎA lñø þ×ÛuA úÏìBW .kõy|þì
ô êýu êüæk þuopG oBPuAõg ëBc òýÎ ok úÏìBW òüA .kõG lñøAõg óBâkq|êýu úG þðBuo|àíÞ

.QuA ûly pPzýG þßüsõèõÞA ÿBø|Iýu@ qA ÿpýãzýK ÿApG ÿoôp ÿBø|ïAlÚA
ÜÆBñì ô luo|þì æApÞ ëBíy úG pHìBPLu BO òDôs úé¾BÖ ok lñø þíuõì ÿBø|óAoBG ,ëõíÏì oõÆ úG
ok þíuõì |óAoBG BìA .lñPvø þíuõì ÿBø|}oBG løBy pHìBuk BO pHPÞA úé¾BÖ ok RæBüA òüA þGõñW
pPzýG ëõíÏì òýãðBýìqA l¾ok40 óAoBG óArýì .QuA |ûlüoBG QèBüApuApuok óBìq|îø ,ÿoBW ëBu

.QuA ûkõG
óBuBñyoBÞ .lðA|ûkõHð óBìA ok êýu qA rýð }kApK BükBì ô BÞBOBðoBÞ úéíW qA lñø pãük ÿBø|QèBüA

.lñðAk|þì þíuõì ÿBø|óAoBG lülzO êìBÎ Ao óBùW puApu ok þíýéÚA RApýýÓO ÿlñø
úÞ "ïBðôA" ûoAõñzW .lyõÓè æApÞok ëõ¿dì QyAkpG òzW ,þãPÖpâ J@ô êýu pÆBg úG
Qüõø þÖpÏì ok þãñøpÖ îùì kAlüôo àü ,lzÞ|þì ëõÆ qôo lñ^ ô kõy|þì Ñôpy RôA ÈuAôA

| |.lðBzÞ|þìlñøJõñWúGAoûlññÞlükqBGôpãykpâqAþWõìúðæBuôQuæApÞþédì
Ao ó@ rýð lñø pãük þHønì ÿBø|QýéÚA ô óBýdývì BìA ,ûkõG Bøôlñø òzW çHÚ "ïBðôA" ú^pâ

.lðpýâ|þì òzW
æApÞ ô lñPvø eývì þvýÎ óAôpýK ,lñø þðõýéýì200 ô koBýéýì àü QýÏíW qA l¾ok3/2
}l¾ok20 úÞ koAk QýÏíW p×ð óõýéýì 35 QèBüA òüA .koAk Ao lñø ok óBýdývì QýÏíW òüpPzýG

| |.lñøk|þìêýßzO óBýdývìAo

41

óApùO úéXì

42

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

:Q×â þðBu@ úG úÞ QÖBü þì þðBvðA úPynâ ÿBøqôo BG;lýzÞ }õÒ@ ok Ao ôA ô ly úz׃ñƒG pƒPƒÖk
úG pãük oBG îðAõO þì úÞ ïkpÞ þì oôBG îPyAk .kõGûlyQyõðpupýuA QyAk ÄÓG ókpÞ óBƒùð ok þÏu úÞ þüAl¾
þâlðq óApãük lñðBìô îzhG ïBXvðA ïA þâlðq úGûkAoAóôlGAoôA,kõGûkAkûqBWAúÞþðBvðA úÞ ûkpÞ ïAlhPuA þðAõW óBâlñyôpÖ,olK Q×â
úG kõy þíð úÞ ïlýuo úXýPð òüA úG ëBc BìA îñÞ {ðBPuôk.lññÞ QüAlø lñøAõg þì úÞ ÿõu pø .lñyBG ûlññÞ AõÒA lñðAõO þì
úÞ QuA òüA òì Qyõðpu ô kpÞ kBíPÎA þvÞ ôAQÚAl¾ôþâkBuqAúÞlðkõGúPzâþðBñíyk qA {üôo ô lýñy Ao úèBø óBGq {ýð úz×ñG
úPynâ }õƒg ûBƒOõƒÞ ÿBƒøqôo kBƒƒü BƒƒG ÈÛÖ kõg.lðkõGûkpGkõukõgÐ×ðúGôûkpÞûkB×PuA òüA úÞ QvðAkô lükpâ jpu òhu òüA ólýñy
Bø Ùpc òüA ïoAk Ap^ îðAk þíð.îðAonãG oBâqôo kõg þPcAo úG wKô lük þì ûBñK þGô ïõéËì Ao ú^pâ.Qvýð úðBPuôk RBÚçì àƒü RBƒÚçƒì
RoBvW kõg úG râpø òì îüõâ þì Bíy úG Ao îzg kõg pG {PÚBíc qA ô lðAõƒg ܃ícA Ao úG QHd¾ oBýùì qA pPíÞ QyAk þÏu úz×ñƒG
Quk Qü@ ÿBÚ@...pÂBc ëBc ok BìA ïkAk þíð þì ûqBWA þâkBu úG kõHð óBGBýgok pâA .QÖpâ úÞ kõG êüBì ôA ÙçgpG úèBø BìA ,koô@ óBýƒì
þì þÏu óõñÞA þèô kõy óAôo {ßyA úÞ kAk Bƒñƒy@ àƒükrƒƒð qA oBƒƒýƒùƒì BƒƒG Ao ôA úƒƒzƒ×ƒñƒG þíýco úíýùÖ
:Q×â ô kpzÖ pãük oBG Ao úz×ñG Q×â kõg BG.kpýãG Ao }oBG òüA êGBÛì úÞ kpÞ lÏG ÿBøoAlük ÿApG Ao ûAo lüBÛÎ þðõãíø.kqBu
îèBdyõg.ïpPgk ÿkpÞ Ao oBÞ òüpPùG õO úuô QvýG {hG
úÇÛð òì ô õO ,ÿoAk ÿA úÇGAo òýñ^ òì BG úƒÞ QynâõOþGú| ÞþüBøëBu
óApãük Bü úðB×uCBPì úÞ îüoAk þÞpPzì ÿBøp˃ð pSA >Qynâ õO þG úÞ þüBø|ëBu< JBPÞ
JBXc ok ô lñøk þíð qôpG úßñüA Bü lñð@ lÚBÖ ûkõu@ úƒÞ QƒƒÖBƒƒü lƒƒøAõƒƒhƒð Ao BƒXƒÞ aƒýƒø ápO Ao ûBãyôpÖ úèBø úÞ þðBìqô QgBuoAõíø qA þƒßü ôA .QƒuA >þƒíýco úƒíƒýƒùƒÖ<
ô õO ZAôkqA ÑõÂõì.lðoAk þì þƒ×hì Iƒ¿ÏO qAúÞlùðúðBgúGïlÚþðBìqQuAõgþì.lüpãG RõÎkkõglèõOqôoëBuÿApGoBýùìqA,kpÞþì .QuA þðApüA óq óBâlñvüõð òüpO|ÙôpÏì
Rp×ð ô îzg IWõì úÞ Qvýð þÎõÂõì,oBýùì úG ûBâ@kõgBð,lyBG ûlƒy Bƒøo ûôlƒðA òƒüA oBƒG .QÖpünKpÆBgIýÆBGôAôkoô@êíÎúG koõì ok óôA .QuA ÜzÎ ôA oBS@ÑõÂõì
þðAõW òüA qA úÞ QuA ïqæ ô,þðAõW õO kkpâ òì óôlƒG.kõƒGûlƒýuo}pøõyolKQÞpyàükrð ÿolÚ úG;lì@kõWô úG úz×ñGok úÞ þøôlðA Ao Bì ú`ð@< :lüõâ|þì }oBS@úüBì|óôok
ïpvíøô RokBì pËð ÙçgpG òì.ÿpýãG ûpùG ïlÚ ûkpÞ JBhPðA Ao óBßì ó@ Ap^ lðAlG úßð@ ok pß×O úG ô lýzÞ oBÞ qA Quk úÞ kõG lüly þPÚô .QuA ÜzÎ ,lñÞ|þì òPyõð úG oAkAô
QüApG Ao þyõg ÿBøqôoô îÛÖAõì ZAôkqA òüA BG lüBy QÖo Qü@ÿBÚ@oAlük úGô QyAnâ {ýK kõg BG Ao úèBø ôA.QgAkpK RBÚçì òüA koõì òüA lyõW|þì ûlñvüõð kõWô ok ÿrý^
Ð×ð úG Ao ÝçÆ oBÞ úÞ }BG òEíÇì.îñÞ þì ôqo@ þPÚô ,kpÞ þì áok Ao {Öpc óApãükqApPùGôA óôlGôkõyRkBvcoB^kúßð@óôlGôlýXñu ô lvüõñG úÞ lü@|þì kõWô úG ôA ok qBýð
þHýu@òüpPß^õÞ óôlG BO kAk îøAõg óBüBKõO ôpÖ îøok ûpù^ qA ôA Qvzð Qü@ ÿBÚ@ êGBÛì pãülßü úPvüBy Aoôk ó@ þH¿ÏOô ÄÓG aýø òüA koõƒì ok .lƒñƒÞ ëBƒHƒðk Ao {ƒÖlƒø
Ao RlülW þâlðq Jõg ÿA úýcôo BG þðAõPG ûkAk jo þÚB×OA lüBG úÞ QÖBüok úz×ñG úPƒÖo óBüBK úG ûBãƒyôpƒÖ oBƒÞ QƒÎBƒu þƒPƒÚô.lƒük úíýùÖ < :Qƒyõƒð óAõƒO|þƒì ûlƒñƒvƒüõƒð
ô QÖpâ Quk ok Ao {uôpƒÎ Qƒuk.lƒyBƒG AoûBãyôpÖúéXÎBGôkBPvüBðoBýùìpËPñì,lýuo lñvK|úìBÎ ÿBø|óBìo ûlñvüõð ,þƒíƒýƒco
:Q×â ô lýzÞ ÿlñéG û@ úz×ñG.þñÞ qBÒ@ óBýì ok JBPÞ7 òPyAk BG ÿô .kõG þðApüA
BìA îñÞ þíð }õìApÖrâpø Ao Bíy ØÇè òüA ?ûkAkjoþÚB×OAlýupK úG okBì óBñhu úÞ òüA òPƒÖpƒünƒK.kpƒÞ ápƒO ok 57 JçÛðA qA wK }ôpÖpK JBPÞ 47
òì ô Qvýð óBýì ok þWAôkqA úÞ îüõãG lƒüBƒG ô QvüpãðôA úPvßyôpýK ûpù^ úG úz×ñG òüA úìAkAok lðAõO|þíðoBýùìô úPuõýK QÛýÛc .QuA|ûkõG QupùÖ ó@ oAkkoõÞo ,óApƒüA
úz×ñG úƒG pƒýdO BƒG Qƒü@ ÿBƒÚ@.ïkpƒÞ ûBƒHPyA qAÈéÒúzýíøîüBøJBvcAp^îðAkþíðQ×â }pËð úG.kõG áBðkok þvG lyBG {ìBâ îø ûAo ,úðBðq ÿBøôqo@ ô Bø|xpO ,êDBvì óBƒýƒG
òì úÞ oõÆ òüA?Ap^ pg@ lýupK ô Qvüpƒãð Jõ^ úÞ îPvø þÛícA óq òì lñü@ þìok J@ QgBGäðoûoBGàüúGQÏýHÆþüBHüqúÞlýuo úéEvì úG úWõO ô RBuBƒvƒcA ok ÝApƒÒA
þíð Ap^ ÿA úPÖBü ÿA úPvüBy kpì Ao ôA õO ïlýñy .ïAúPÖpãðRpHÎBìAïAûkoõgBøoBGAoîýâkBu ok Ùlø þG.QÖpâ kõg úG ÿrýüBK koq ûpù^ô .kõG ÿô oBS@þâtüô qA òPuõýK ô þüAlW
okBì RAoõ¿O úz×ñG þƒñƒÞ ZAôkqAôA BG þøAõg ôkAkóBßOpuôkpzÖAoôAQukQü@ÿBÚ@ ÿõu úƒG lƒðAlƒG úßð@ óôlG.kBPÖA ûAo úG óBGBýg óAõñÎ BG Ao kõg JBPÞ òýƒèôA þƒíƒýƒco
úXýPð ó@úG kõg þüõâ úÞ kpÞõâqBG óBñ^ ó@Ao ëõHÚ ÿkpíypG Rkõg ÿApG úÞ þP×¾ :Qƒ×ƒâ QyAk|þìpƒG ïBâ kôo þì {ýK l¿ƒÛƒì ïAlƒÞ pzPñì 1369 ëBuok þPhHyõg úG QzâqBG
úG Apì ÿqôo òýðqBð úßñüA ókpÞ óAõñÎ BG ô ûlýuo úÞ ûlì@ {ýK ú^ þPvø þéÚBÎpPgkõO.ïoAlð {ýKqA äðpÖpùy {gp^ êTì þâlðq ÿBøqôo pzPñì ô Qyõð óBìo óAõñÎ 23 ÿô .kpÞ
BO ïkpßðpH¾ Ap^ úƒÞ lƒýƒzƒÞ lƒøAõƒg úíÞBdì ô lýzÞ û@úz×ñG?þñÞ þì ÿpýâ úXýPð òýƒñƒ^ þìBíOok Ao kõgôAô lðkpÞ þìoõHÎ {ðBíz^ ô klÏPì Roõ¾ úG Bø|ó@qA ÿoBývG úÞkpÞ
þíýco .lýuo klXì NB^ úG þKok|þƒK
.kAk óBüBK kõg òhu úG kkpâqBG }olK úÞúPyõð óBÞkõÞÿApG Ao ÿoBS@òýñ^|îø
ô QyAlð ëõHÚ Ao úz×ñG êüæk Qü@ ÿBÚ@
òýñ^ râpø úÞ lñÞ lÎBÛPì Ao ôA QuAõƒg þƒì >.QuA ûlýupð NB^ úG ïAlÞ|aýø
úz×ñG þPÚô BìA.ly løAõhð BK pG ÿA úíÞBdì
løAõg {üBøo oBýùì ÿqôo lðAk þì úÞ kpÞ qApGA ôA lðAlG úÞ kõG úPzâôBßXñÞ úèBø #
koõì úÞ QÖo løAõƒg ÿpƒPgk ëBƒHðk úƒGô kpÞ IéÚ pG úPvðAõO úÞ QuA ÿkpì úðõƒã^
ôpÖ ïk ô kpÞ Rõßu lyBG }A ûkAõðBg lýüCBO pøBÊok ÿôBßXñÞòüA.lñÞAlýK ûAo úz×ñG
úé¾BÖ QÛýÛc qA úz×ñG ÿpýâ úƒXýPð .QvG úÞQyAk óBÎmAôA óõ^ kõG úz×ñG kõu úG
òýñ^ òüA ÿkoAõƒì BƒG Qƒü@ ÿBƒÚ@ ô QyAlƒð Ao úz×ñG lyBG }okApG qA pPùG oBýùì pâA
ûkpßð oBßy@ Ao kõg ÑBñPìA pâA.kõG úPzâ ôpGôo ÿA úñýÞòÆBG ok BìA ,kpÞløAõg QüBíc
ô ÐðBì QuAõg þíð úÞ kõG QéÎ òüA úG ÈÛÖ kõG kõƒHð pƒÂBƒc ô kõƒG úPÖpâ ëk úG ôA qA
lÏG BìA,lyBG ûkoô@kõWô úGôk ó@ûAook ÿlu IcB¿O Ao }okApG ûBãüBW pãük ÿkpƒì
Q×â ô lýzÞ ÿA ûkõu@ w×ð úz×ñG kõg oApÚA qA
þñÞ mBhOA õO úÞ þíýí¿O pø BG òì úÞ óAlG .lñÞ
ûly JBvc ô ÜýÚk þzñýG BG ïoAôlýìA ô îÛÖAõì lük;QÖo ûBãyôpÖ úG úz×ñGoAlük úG þPÚô
ÿBÚ@ kôoô BG.ÿpýãG îýí¿O RA ûlñü@ ÿApƒG ok àýÞ úÏÇÚ àü ô ÿB^ þðBXñÖ oBýùì ÿBÚ@ úÞ
qôo ëBu AkpÖ Q×âô ly lñéG Qü@ÿBÚ@úðAqpÖ òüA ûløBzì BG úèBø.koAnâ þì úz×ñG êƒGBƒÛì
úG îýøAõg þì îuôpÎ ô òì ô QuA úèBø lèõO úz×ñG úßð@ÿApGô lükpâ óõâpâk {èBc úñd¾
BG úðAqpÖ ÿBÚ@.îýñÞ úýùO ÿA úülø {üApG ÝB×OA ókpÞ ûBãð úG Ao kõg kõzð {èBc pýýÓO úWõPì
w×ð lñ^ ólýzÞ BG þPÚô ô kpÞ ëõÓzì BøõPðBì
:Q×â ô Qvüpãð úz×ñG úG òývdO koAô,koô@ Quk úG Ao kõg ÿkBÎ ëBc ÜýíÎ
qA Apì lýøAõhG pâA,îñÞ þì RkBvc Bíy úG
þøApíø ûqBWA ô lýñÞ ïôpdì îðBg úz×ñG úÛýéu 44

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
45
îø lðAõPGô lñÞ }õìApÖ Ao Èýdì QGpÒ óAõW :Q×âôlülñgQü@ÿBÚ@.lýølðAoóBOkõgBG
.kkpâwéXìÐíy}okApGóõ^ JBvc Ao Bì lüpg ëõK úÞ þølG ëõÚ pâA
úÞlyþðAõWóqúWõPìkõgRAløBzìok Bì ûApíø úÞ îñÞ þì ëõHÚ,lyBG þñÞ
qA {ýGô QyAk }õÒ@ok Ao þèBukpg ákõÞ :Q×âôQvüpãðúz×ñGúGúðAqpÖÿBÚ@.lýyBG
Rnè}pPgkkõWôqAkpHGRnèòzWqAúßð@ Apì ókpÞ Qvßyoô l¿Ú óBOpøõy olK
oôkBvùìqAkõGûkpÞoBýPgAôAúÞþéHì.kpGþì òüA úG pÂBc Bíy BG þøApíø pÆBg úG BìA koAk
úz×ñG,ly þíð pvýì õãP×â óBßìA ô kõG óBýì ok Ao úz×ñG kpì ôk.kõG îøAõg Qvßy
ÿõu ó@ úG þPÚô kpÞ wc Ao þøBãð þñýãñu .lðly ZoBg QÞpy qA ô lñPÖpâ kõg
ô úPgôk îz^ ôA úG úÞ lük Ao Bvùì Qvüpãð ÿApG QvüBG þì úÞ kõG ûkpG kBü qA úz×ñG
ÿlñhHèiuBKúðBzðúGîøôA.koAkIèpGlñhHè Qü@ BÚ@ ÿoô@kBü lñÞ úýùO ÿA úülø úèBø
úÞ þðBíùìqA QvðAk kõg ú×ýÊô . koô@IèpG ú^úÞlPÖApßÖòüAúGrýðúz×ñGúÞlyIWõì
Ùlø òüA BG lñÞ þüApünK QuBñy@Bð ÐíW BG pPvÞBgúGAoôAÜzÎúÞÿpPgkÿApGÿAúülø
QÞBu Q×â ô Qvzð ôA oBñÞ ok ô ly lñéG qA Ao kõg Rp×ð ô îzg.lñÞ úýùO,kõG ûlðBzð
úðõâ,lýñÞ þüApünK óBOkõgqA B« ×Çè lüA úPvzð AoBùð@þÏñ¿OþívHOBGôQgBuóBùñKkpìôk
ÿApG ô lükpâ jpu þüõXèk òüA qA Bvùì ÿBø BG ô îüçì oBPÖo.kpÞ þøApíø úülø úýùO ok
pPgkòüAïBðlýupKlñÞAlýKúìAkAõãP×âúßð@ }A úðõâpÎBy RAoByA ô úðAqpÖ ÿBÚ@ QÞArð
?Qvý^BHüq ,kpÞ }õìApÖô lðBzð úz×ñG ëk îgqpG þíøpì
úÞ oõÆ òýíø ô QuA òýðqBð Q×â úz×ñG óBzð kõgqAôkBÞ JBhPðA koõìok úÞ þOoApc
þì }okBì úÞ òì úG þPøBHy aýø lýñýG þì qA AoôA þðBu@úG úÞ QuA ÿpPgk ÿApG løk þì
kpÞ kopu óBßO BG AoôA úP×â Bvùì.koAlð îyBG ôA ÿBW úG kõg ô úPgBu ZoBg úðôkpâ
ûBãð òýèôA ok òì lýñÞ þì ûBHPyA Q×â ô lðlðBuo úðBg úG Ao úz×ñG ôk ó@ þPÚô.úPvzð
þüApýâ B« ÛýÚk QuBíy ákõÞ òüA úÞ ïlýíùÖ Ao ôA úðAqpÖ ÿBÚ@ úÞ kpÞ RõÎk Qü@ ÿBÚ@
kõy þì þPcAo úG ô.koAk Ao Bíy óBíz^ úðAqpÖ ÿBÚ@ .lñÞ þøApíø }A ûõð ólük ïBãñø
ó@.lýPvø lðqpÖ ô okBì Bíy úÞ kAk ÀýhzO þPÚô oBíÏì îðBg ô QÖpünK Ao RõÎk òüA
úz×ñG?QvýÞ úG ÜéÏPì ÿpÖpÖ õì ÿBHüq pvK lük úðAqpÖ ÿBÚ@ô Qü@ÿBÚ@QýÏìok Ao úz×ñG
kõGûlzð}AûkAõðBgôBüpýGÿBÚ@kôoôúWõPì þìpâëBHÛPuAôlyûkõzâîvHOúG{üBøIè
QñÇýy úG kôoô Ädì úG þèBdyõg BG óBìtK .koô@ êíÎ úG Bùð@ qA
ly þì lñéG úßýèBc ok úz×ñG.kõG úPgAkpK AooôBGòüAúz×ñGoBñÞokQü@ÿBÚ@oõÃc
ïBíO úÞ QuA ÿkpì úG ÜéÏPì Q×â ô lülñg óBýìÈGAôoòPhývâqA}pPgkúÞkAkokBìúG
}lðqpÖ úG Ao }kõWô ok úP×g ÿBø QñÇýy ÿBÚ@.QuA ûly Ùp¿ñì Qü@ ûkAõðBg ô kõg
ûlñg úG Ao Bvùì ôA rñÆ ïçÞ ûkpÞ êÛPñì }õÒ@okAoòýðqBðÀèBgþPHdìóBñ^BGQü@
úÞQÖBüok}o@ûpù^úGûBãðàüBGôQgAlðA úÞkpÞoôBGôkoõgúÇHÒôApGúz×ñGúÞlýzÞ
.koAkQÛýÛcúz×ñGòhu løAõhð ÿkpu úG râpø QHdì òüA {O@
ô QÖo údýéì ô }o@ ëBHÛPuA úG úz×ñG .lýüApâ
}[email protected]Þ Býùì Bùð@ ÿApG kõg oBñÞ ok þøBãüBW ###
òýðqBð lèõO ÙçgpG úèBø lèõO Iy ok
BG ZAôkqA l¿Ú úz×ñG úÞ Ao úÏüBy òüA údýéìô óBýì qA Bùð@pPzýGô kõHð álðA óBðBíùýì kAlÏO
Bùð@ ÿôk pø ôlðkõG ûlýñy koAk Ao oBýùì oBýùì ÿBÚ@ lðkõG ûly JBhPðA úèBø óBPuôk
ûkpÞ ÙõÇÏì oBýùì úG Ao kõg úWõO òüpPzýG QuBø ëBu þüõâ ûkAõðBg FBÃÎA qA þßü êTì
ok ÈÛÖ BìA QgBñy þì Ao oBýùì,}o@ .lðkõG qA þüApünK úG QuA ûkõG úÇGAo ok ûkAõðBg òüA BG
þÎBíPWA ÈGAôo ok ôA BG qõñø ô oBÞ úÇýc úðBPuôk oBPÖo BG ô kõG úPyBíâ Qíø óBðBíùì
úÇÛð qA ú^ pâA oBýùì oBPÖo.kõG ûkpßð ÿkoõgpG úðõâ úG kõG ûkpÞ qBG ÿBW óBðBíùì IéÚok }A
}o@ûôlðA UÎBG BìA kõG úWõO êGBÚ údýéìpËð úèBø kpÞAõXð ôA }õâ ok Bíø pvíø úÞ ÿA
îø úG Ao ôk ó@ úÞ þùGBzO úWô aýø ô Qzâ JBhPðA kõg ÿApG Ao þGpzì }õg pvíø
Q×â kõg BG ô QÖBýð ,lyBG úPgBu àükrð Bíø þðBzýK pG Ao îgA ú^pâ òhu òüA.ûkpÞ
ÿApG.QuA úPÖo BÇg ûAo úG pãük oBG úz×ñG ô kõG ûlýuo úXýPð òýíø úG rýð kõg BìA koô@
úG úÞ kõG úPÖpâ RõÚ úÏüBy òüA óBñ^ ó@ údýéì úðBgok óBñÞlÛÎ îuApì ÿkôq úG úÞ kpÞ òýÛü
lüõãG àüpHO úz×ñG úG þìAo@úG kAk ûqBWA kõg
.ly løAõg BKpG óBy
ko ÿApG úz×ñG lðAkpâ jpu Ao ôA ÿBø úðõâ ô òzW ok kõg pøAõg ÝB×OA úG úÞ oBýùì
þì þGõg úG }o@úÞ þüAl¾ BG ,þñhu òýñ^ qABOkAkAoQ¾pÖòüApøAõgúG,kõGûlypÂBc
:Q×âlýñy Bñy@ûkpÞJBhPðAúÞÿpPgkûkAõðBgBGàükrð
lüBG úÞ þvÞ úG rürÎ Quôk òßð ûBHPyA ô lük þì IüpÒ Ao kõg ÐíW ó@ok Bvùì.kõy
!òìúðQuAúèBøþüõãGàüpHO úPvzð óApãük ûoBËð úG ÈÛÖ ÿA úyõâ ok
koAk úìAkA pPgk úÞ kõHð ÿA úðõâ ó@ôA úG úèBø úWõO.kõG

óApùO úéXì

,lñÞ{PícoAlgóõWBÚ@qôoàükõGûlì@ok úÇÛð òýíø ÿôo rýð çÚBð IýÚoô ûkpÞ QHdì
{üo BO kpÞ RõÎk óBì úðBg úG Ao óBg lídì pO IÛÎ õO ú^ pø ô|úPyAnâ QƒzãðA ؃ÏÂ
}pvíø qA Ao }A þüAlW QéÎ ô lñÞ ÿlý×u ÿõu úG Ao|úPypÖ ô lì@ løAõg pOõéW ôA ÿôpG
}õW Ao úýÃÚ ûoBGôk lðAõPG lüBy BO lƒðAlƒG ïokBì qpìBƒýG Alƒg .kAk lƒøAõƒg pƒu }kõƒg
qA lÏG ôA .kqBu ëlG ê¾ô úG Ao ê¿Ö ô|lølG úìpÚ ÿõG þðq à`è þPÚô :Q×â|þƒì úƒzýíø
úßñüAô îðBg wýãðpÖ qA lýXíOô ØüpÏO þéÞ pãük óq xõø }pøõy QÚõð@ kpýãG ÿrHu
ô Jõg ÿA ûkAõðBg qA ô îùÖ êøA QuA þðq ôA þPÚô úÞ kõG òüA qpìBýGAlg ó@ oõËñì .lñÞ|þì
úíøoBñÞokôoBXPèA óçÖ ûõðô êý¾Aô IýXð ëBƒuô Bøqôo lñðBìô kõy êÖBÒ }kõg qA þðq
pø úÞ õðBGlÞ ô oAk úðBg ô BHüq QuA þðq BùñüA úG ô lƒupƒð }kõƒƒg úƒƒG þƒƒâlƒƒðq ëôA ÿBƒƒø
wK kpÞ ëAõEuô koAk Ao {ñPyAk ÿôqo@ÿkpì Jõg úÞ lñÞ pßÖ ô|lølð óBzð úWõO }pøõy
Bü ô|lølG {ÚçÆ løAõg|þì óBg lídì Apƒ^ úG ô|úPynâ Bì qA lÚ îýð ô lÚ ú`G lñ^ BG pãük AløqA ÿA|úPyõð
?koôBýG}puôõø ókõƒG }pƒøõƒy úƒÚõƒƒzƒÏƒì ô pƒƒvƒíƒø ÿBƒƒW
óõW BÚ@ úG Ao {z×Þ óBg lídì QÚõð@ ú`G okBƒì Bƒü }pƒøAõƒg {ƒÛƒð ok|úƒPƒÖo|úƒPƒÖo {y| ô |QvýG {hG
úGúÞþz×ÞòüAóBWõíÎ:Qƒ×ƒâôkAkóBƒƒzƒð kpƒì QƒÚô ó@ lƒñÞ ûõƒéW }rƒƒLƒy@ô {ƒƒüBƒƒø
QíýÛðApâôBHüqóBOpËðúGBü@lýñýG|þìòìÿBK þyõâBñGëBHðkúGôlñÞ|þìóBPuôlñøkBü{éýÖ

ÿoBùG|{hGþâlðqJBPÖ@ òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
òí BÂo ô|úPypÖ úÞ îPyõƒð
óApùO ÿBø óBPupýGk qA þßü ok wüolO
lññÞ|þì ZAôkqA ô lðõy|þì Bñy@ îø BG
ûApíø óApüA ÑBÂôA þðõâpâk qA wKô
wéXð@ wè úG óBzèBukpg pPgk ôk
Býðk úãñüok Ao ÿlülW þâlðqô lñü@|þì
|úPypÖ lÏG Bø ëBu úßð@BO lññÞ|þƒì qBÒ@
kõƒy|þƒì JAnƒƒW ô óAõW ÿkpì|úPgBHèk
kõg xBvcA BG òPÖo oBXñéÞ pƒSA ok ô
ïBƒãƒñƒø pük ô Ñõñíì ÜzÎ òüA QùW
,kõƒƒy|þƒƒì þƒƒcôo þâkpvƒÖA oBƒ^k
õPñìApÞBu úƒG }pƒPâorƒG pƒƒøAõƒƒg krƒð
.lüBzâ|þì ôA krƒð ëk qAo ô kôo|þì
wƒƒéXƒð@ wè úG ôA ûApíø pøAõg
pƒƒÆBƒƒg úG lü@|þìpG klƒ¾ok ô lƒü@|þƒì
úÏWBÖ qA ÿpýâõéW ô|úƒPƒypƒÖ úƒG àƒƒíƒÞ
òýíÞok ôA þâlðq|þìlÚ lñ^ ok úÞÿA
,lƒñƒÞ QƒHƒdƒ¾ }pƒƒøõƒƒƒy BƒƒƒG QuA
þƒƒƒƒOpƒƒƒƒK xAõƒƒc pƒƒƒSA ok rýð| úPypƒÖ
{éýHìõOA BƒƒG lƒƒƒc qA {ýG þðApãð ô
óBPuoBíýG þøAo ô lñÞ|þì ÙkB¿O
...|óBPuAk úìAkA àñüAô kõy|þì

lídì ô .úéG :Q×â Rpýc BG óõW BÚ@ ?QuA qBýK ÿõG úð ,lølG pHñÎ ô pÇÎ ÿõG úÞ kôo|þì úÖçÞ Apì þøAõg|þì Bü@ ?þHýÚo ú^|úƒPƒvƒzƒð ###
þðApâ ô þüBHƒüq kõƒWô BƒG þƒèô :kAk JAõƒW óBg ...ÕAk ?þñÞ BO ô kõHð òüA ïoõËñì úð :kAk iuBK ûlñgpÖ
îüApG {éídO ô lðq|þì Apì ÿBK þƒâlƒðqApƒG ô õO BG ô ïA|úPvzð QüõéùK úÞ rýð úËdƒè òƒüA
kBXPèA óçÖ ûõð wýãðpÖ úéG .QƒuA áBƒðkok pK ÿBø Ùpc úG Rõßuok óBñ^ îø BÂo oApßO þèô îñßG RA úÖçÞ îøAõg þíð - óBW úG ô ïokBì ô olK fôo úG îñÞ|þì QHd¾
ëõíPì ô êý¾A ô IýXð ÿA ûkAõðBg qA ,QuA úÖBÂA ûlñgpÖ ô kAk|þì }õâ ûlñgpƒÖ þƒñÏì Bì qA þüõâ|þì úƒÞ QƒuA þƒãzýíø úƒéíW òƒüA úËdè àü þPc úÞ ïoõg|þì îvÚ ïkæôA oBù^
ô õðBGlÞ ô oAk úðBg ô BHüq ïoAk ëõHÚ ,QƒuA ûoAõíø úÞ QuA þhéO RçíW qA þßü|úPynâ úG ëæ îðBGq ô|úPyAnãð óôpýG ÙB×Î ûkBW qA Ao BK
þñüpýy ïBvÚAô ÑAõðA QhKqpÆ ,QuA úÛýéuBG ?Qvø RkBü Bì ÿõíÎ pvK óBg lídì :kpÞ ÿõì qA pPßüoBG RBßð oBývG ô ûkAk Yðo Ao ôA ûAo Ao þvÞ }A þüõyBðq þâlðq xlÛì îüpc
rýð Ao }pýñK ô QuBì þPc lðAk|þì Ao BøAnÒ ô Bø .QuA ïkBü Jõg ...úéG - þèô ûlìBýð õO pËð úG râpø lƒüBƒy úƒÞ pƒãƒük pãük ûBì àü ÿApG îø þíýí¿O aýø þèô ûkAlð
úG pu ô IýXð ,ïoAk ëõHÚ lñÞ|þì Quok úðBg ok þG .ûkpÞ oAk úylg Ao ôA xBvc fôo|úPÖo|úPÖo òýíÞ ok IýÚo óõ^ Qvýƒð pãƒük ûBƒì ôk ô
ÝçÆ Ao {èôA óq þPÚô úÞ Qvø RkBü - ô úWõO úñzO AoôAõO ÿoBãðA êùuôõO þùWõO
þüAl¾ ô pu ú^ kpÞ ZAôkqA îðBg ÿpùì BG ô kAk .QuA|úPvzð
óByoBÞ ÜO úÞ Bøqôo óBíø ...?lý`ýK|êýìBÖ ok äðoô ûlðBì ZAôô ZBø úÞ þèBcok BÂo

:lýupK kõG ûlüpK }oBvgo qA
òƒýƒíƒÞ ok IƒƒýƒÚo ...þƒƒPƒ×ƒâ úƒƒ^ -

46

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
47
êÚAlc Bü Qvýð ô kõHð ÿA ú×dO ÿpùì úÞ ÿlük QuBìôA qA òì þèô ïoAk ëõHÚ îø qBG QuA ûAo
êßýø ô êüBíy ô êßy úð ,kõHð Bì îz^ úG ô òPhK þñüpýyô òPÖpâ úüBì pýñKô òPgAlðA
pPðAõW ôA qA þéýg þPc úð ,QyAk Ao wýãðpÖ ,îøAõg þíð ókõG úðBgrLy@ok lñG {ýK BG îDAk
ô QzKô Ivðô ê¾Aô ûkAõðBg ÍBdèqAô kõG BG Bø ëBu ,líùÖ þíð úÞ líù×G Apì îøAõg|þì
îðBg ÿpùì ,lýuo þíðôA ÿBK úG úÞ îø Qzì ûly þðAlðqpÖ IcB¾ òìqAô ûkpÞ þâlðq òì
ÿpPùG úÖBýÚ BO kpÞ êíÎ rýð Ao {ÒBìk þPc {ðAlðqpÖ qA pãük þßü îø òì pãük þèô
ëõÚ úG óõ^ kõG {ÛyBÎ lídì þèô lñÞ AlýK qA þPívÚ ,ó@ qA pPíÞ þPc Bü ïõy|þì Jõvdì
Iy Ao|úPynâ BìqAoô@ÑõùO úíéÞ òüA }kõg þðq òì ÿApG pãük ôA .îPvø }A úðBg úýSBSA
úG óBg lídì úG kpÞ þíð oApßO ïAlì ô qôo ô þGõgrLy@òì ÿApGôA ,Qvýð ÝõzÏì ,Qvýð
kpÞ þíðpßÖ ,Qvüpãð þíð úðBg úýSBSA îz^ îðAlðqpÖ ÿApG þGõg úüAk ô þGõg ÿõðBGlÞ ô
ô ÿqôléâ ô ókpÞ ÿrLy@ô ókõG õðBGlÞ ÈÛÖ Bøo ApìôA ,îøAõg|þì óq òì úÞ þèBcok ,QuA
þÖBÞ òPyAk úãð pøõy ÿApG òPvðAk þÆBýg ëBu lñ^qA lÏG lñÞ|þìpßÖô Alg|lýìA úG ûkpÞ
QÖõÞpu {OBuBvcA pÆBg úG Ao pøõy ,QuA ô úðBg ô lðqpÖ lñ^ òPyAk ô þüõyBðq þâlðq
óBg lídì úÞ pãük êDBvì qA þéýgô kq þíð ôA ,koAlð|þìõù×ì pøõy úG úWõO pãük þâlðq
.kpÞ|þì wc Ao }kõHíÞ wýãðpÖ BG þâlðqok pG ókôrÖA ô úðBg úýSBSA lüpg úG úÞolÛð@
óApHW Ao|BøkõHíÞ ó@|þìBíO ÿpùì BG þâlðq þèô QýíøA òì úG|løk|þì QýíøA úðBg RçíXO
oAõük ô ok ólýDBu úG úÞ olÛð@ ôA ,løk þíð
.kpÞ òì úG|løk|þì óBzð úWõO rK ô QhK ô úðBg
pÆBg úG kpì úÞ úðõãðBíø óBW BÂo æBc Bü Bø ú`G úG úÞolÛð@ôA ,løk þíð óBzð úWõO
úG }pvíø þ×ÆBÎ ÿoBãðA êùuô þùWõO þG ôA ,luo þíð òì úG luo|þì úðBg äu þPc
òßíì rýð óq ,kõy|þì ûlýzÞpãük óBðq ÙpÆ þâlðqô úðBgô ókAk þðBíùýìpßÖ úG úÞolÛð@
êùu ô Bø þùWõO þG ô êüBvì òýíø QuA òì pßÖ úG QuA ólýzÞ óApãük jo úG Ao
úÞ|lølG {Xðo ,þ×ÆBÎ ô þðAôo ÿBø ÿoBãðA
ÿBølñG ô lýÚ pÆBg úG Bø óq qA ÿoBývG|úPHèA .Qvýð
ÿBø ûkAõðBg úíø þPñu }ôo ÜHÆ þâkAõðBg QHd¾ þuBvcA ôA BG îøAõg|þì QÚô pø
ïk ô lðqBvG ô lðqõvG ô lðrüpG kõg ok þðApüA îðrG kpì ô óq äñzÚ úÇGAo qA Ùpc ô îñÞ
BG Ao þùWõO þG îø þøBâ QüBùðokô lðoôBýðpG oBG pø ,úPynâ Bì qA lüõâ|þì ô lñÞ|þì ûphvì
òßíì îø Bø þÃÏG ô lñüõãG iuBK þùWõO þG ô Bøõì Bü ïõzG pPvHíø ôA BG îøAõg|þì úÞ
lñðBìô lðõy ûlýzÞpãük óAkpì ÿõu úG QuA úñýu úG ko Quk Bü|løk|þì AnÒ ÿõG {yõâBñG
þPHdì úgBy pø ÿôo ûkpÞ îâ úðæ ÿA ûlðpK Ao Bø ú`G pvK ÿAkA olÛñüA :lüõâ|þì ô lðq|þì ïA
úðBg úýSBSA îßcõO ÿApG pãük|úPypÖ .lññýzñG ÿBø ú`G BG ô Bì ëBu ô òu úG pãük oôBýð ok
qA wK þñÞ|þì pßÖ ,úPÖBü Ao Bø ú`G okBì Bü ô JAõhPgo úG Quk IOpì koAk QcBHÚ åorG
qA þéýg åorG óAlðqpÖ òPyAkô þâlðq Bø ëBu
Rkõg ëõÚ úGô lyBG lüBHð fpÇìpãük êüBvì .îýyBG
óBg BÂo þèô kpÞ lüBHð ÿpýâ úÞpÏì ÿpýK pu ôA ô îPvø úèBu |46 ÿkpì òì úÞ þèBc ok
óAõO|þì ô kõy|þì þñu pø ok úÞ þðAlG lüBG òüpPðApâ ô òüpOBHüq ôA .koAk ëBu |44 ÈÛÖ
ok BO lñÞ|þìpK Ao }líÞô kpg|þì Ao Bø xBHè
.QÖpâ úÞpÏì úG ô lyõLG òýùì ô òýùy ô ÿpK ô ÿoq þðBíùýì
ÿBø Ùpc úG ûkq QùG ô äñì ô Yýâ BÂo àýy Büõâ òì ÿApG ô úðBg ok BìA lzßG jo
ô }õzÓì oBßÖA ô kAk|þì }õâ ûlñgpÖ Qvýð fpÇì ókpÞ {üAo@ô ókõG IOpì ô ókõG
,ly|þì pO }õzÓì úËdè úG úËdè }A|úP×y@ ïoõ×ýðõü kBzâ ô êâ ÿoAõéy ô úñùÞ qõéG àü
}A ûpù^ úG áBñÖõg þãðo þâlðBìok ô xBü
fôoqA óBzð úÞ xApøpK þñdè BG ,kõG ûlýyBK .QuôA úðBg
ú×g ÿAl¾ BGô QyAk {ðAôo Qzcôô|úP×y@ ôA ,ïoAlð Ao {ÚçÆ l¿Ú îø qõñø|úPHèA
QüBÂo lðAõO|þì QuA òì ÿBø ú`G okBì
!!?QvýÞ ôA :lýupK ÿA BG òì ô lðBíG åorG úðBg ok Bø ú`G BG ô|lølG
?QvýÞ ..úÞ - ôõø òPyAk úG þÂAoôA þèô îñÞ ZAôkqA ÿpùì
...Ao ...|úPypÖ úÞ ÿkpì -
þÚB×OA aýø qõñø îP×â úÞ úðõãðBíø - ...Qvýð
ïoõg|þì îvÚ ïkæôA oBù^ óBW úG ô ûkBPÖBýð kôrÖA ô kpÞ þTßì BXñüA ok ûlñgpÖ
kõg Øý×Î ô òìAlÞBK óq óBíø óBñ^ îø|úPypÖ lídì ,ÿlük úÞ ly oõÆ òýíø îø ûpgæBG
þèô îuBñy þíð Ao kpì ó@ rýð òì ,QuA õO îðBg ÿpùì BG ô kAk ÝçÆ Ao wýãðpÖ óBg
QuAõdì ô à^õÞ ÿA úüBu çÏÖ ÈÛÖ }kõWô ûlülð Ao ÿpùì úÞ þðBìq BO Bì ,kpÞ ZAôkqA
Rlüly êíÏèA wßÎ BüôõO þùWõO þG BG úÞ ô óAõW ÿpK ô ÿoõc ú^ ôA îükpÞ|þì pßÖ îükõG
.kõy oBßy@ lñÞ lyo lðAõO|þì ô êÛÎ ô òük ô ëk úÞ lyBG lðAõO|þì þüBHüq
koAk úìAkA ôA ô ûkõGo óBñ^ ó@ Ao óBg lídì xAõc ô }õø
ú`G òPyAkô wýãðpÖ BG þâlðq ëBu |25qA lÏG
Rkõg þèô ûkpÞ }ApÖ lülXO åorG ÿBø

óApùO úéXì

BG Apì lüoAk êýì Ap^ îPvø ûlðBì IÛÎolÚ òüA òüBLìByþðBXìBøpPgkúGúÞBøäñývðAkòüA. oõWBð úé¾ô àü pùy òƒüA ok òƒì úƒÞ ïlƒy
?lüpHG óBOkõg BG oAp¾A þíð îø ÿkôoô Üc Bùð@ qA ô lñøk þì AnÒ ô .îPvø
ÐÚAô ok.Qvýð QùW þG úÞ óByoBÞ , lðpýâ pGApGokô ïkõG óAkBðô ÜícA úÞ lýñßðpßÖ
kõG pO óolì ô pO Õõéy úíø qA úÞ >lýOõéÞ< ÿBø äñývðAk úƒG IƒýOpƒO òƒüA úƒG Ao Bƒøkpƒì xpƒO ô ؃Ï xBƒvcA ÿõƒvðApƒÖ óApƒPƒgk
:Q×â ëõÓzì BøpPgk BG úƒÞ lñðBƒzÞ þƒì óBƒykõƒg JBPÞ þéýg.kõG Jõg ïA úvðApÖ.úð ïkpÞ|þì
òüA úG ïoAlð Qƒuôk òì .lðõzG þðAonãyõg qA ÿoBývG BG pâA úÞ ïkõG ÿpPgk ô ïkõG ûlðAõg
xok ô lñýzñG lüoAnãG,lýñÞ {èô BGBG- pük úÞ Iy BùñüA qA úPynâ.îüBýG BøBWoõƒW ok êÚAæ îPvzð þì ÿqôpìA óolì óApPgk òüA
lyBG.kõy ëôA kpâBy løAõg þƒì ôA .lƒðAõƒhG kq îøAõg Rp^ xçÞok Ao AkpÖ ïBíO ,îGAõhG óBíø ok úÞ ïkpÞ þì oAkAô Ao Bùð@õãP×â ô UdG
.òÞ þâlðq løAõg þì Qèk oõW pøõO,ïrürÎ þOoBKô ÀÚo ÿBK þPÚô BìA,lñðrG BW ëôA ÜüBÚk
ok,JõÆpì ô ïpâ ô þíñùW pùy òüA ok ïoAôlýìA >.Qvýð Jõg aýø ô oõW òüA ô òP×â áõW ô ÿqBƒG pvK ô òPƒÖo
ç« ¾A .konãG }õg õO úG à^õÞ w×Ú òƒüA :Q×â phvíO BG >lýOõéÞ< pPgk àü «BÏÚAôpãük òì lì~A|þì óBýì úG Børý^
ëBßyA úÞ îüpýãG lüBG þƒPÚô ÈÛÖ AoõƒO ÕApu òüA olÚ úÞ ,òì òýðqBð óqpýK ÿA !Øýc-
úðBdýÚô áõW àü ólýñy BG úÞ ïkõG êìA
....õèõ^õÞ óq pýK ÌÖBc Alg.îüoAk þuok !þðAk þíð Ao þðAõW óAoôk
þDBñPÎA þG BG Ao îüBø úðBy lñPÖo úÞ Bùð@
ÿAõø òýÎ.QuA òýãñuô ïpâ Aõø.ïkAk óBƒßO þì óAlðk BG Ao îHèô ïly þì äðo úG äðo qAôpK úPyõð
êGBG ok úÞ ïkBPÖA þDBøqôo ó@ kBü...óApüA ëBíy .ïlürâ ëôA {hG
ó@,à^õÞ ÿBø úðBg ó@ kBü,îükpÞ þì þâlðq ok úƒÞ>lƒýƒOõƒéÞ< îPƒuôk ëõƒÚ úƒG
òüA ïBG ÿBø ëB×u ÿôo úÞ þzcô koq ÿBø êâ qA òƒì kõƒG òƒì þƒƒuçƒÞ îƒø ûlƒßzðAk òì ÿBøôqo@pùy >wüoBK< þðBìq #
koq Quk àü Ao úðBg ïBG ô lðlýDôo þì Bø úðBg ÿA ûpùG ô îPyAlð ÿpHg >þðAõW Rnè< óApPgk pùy,Bø ëBýg ô JAõg pùy.kõG
þPÚô JôpÒ pø úÞ ïkBPÖA ïolK kBü ô lðkpÞ|þì ok úÞ þðBPuôk pãük ô ôA.îPÖpƒâ þƒíð ô JApyô pÇÎ.ÜzÎ pùy.pãGõy@ lƒðõƒè
úÖpu ëôA kpÞ þì qBG Ao okô ly þì úðBg koAô lñK úG óBGq îÞ îÞ ïkõG ûkpÞ AlýK wüoBK òüA úG ïlÚ êý¿dO úìAkA ÿApG úÞÿqôo
BƒG lƒýñy þƒì Ao ôA úƒÖpƒu BƒO ïokBƒìô kpƒÞ|þƒƒì Bø óAõW qôpìA,BðBì úÞ lðkõzâ þì qolðA ô ok à^õƒÞÿA|ûpƒÇƒÚ oBƒãðA îPyAnâpùy
:Q×â þì ô QuBg þì pG BW qA þã^BƒLƒPƒuk þoÚ,pôûyp@Óÿì A Ao úƒPƒynƒâ Qƒzƒcô ô xpƒO ó@ pƒãük
úGôA ólì@ô kõG úðBg óõPuolK >!lì@RolK< ûkB×PuA QüBùð óBykõg ÿkAq@ qA.lðoAlð .lyBG ûkBPÖA óApßýG xõðBýÚA àü
úu lÏG.kõG QHdìô ïApPcAô {ìAo@qBÒ@úðBg óAõƒƒW úƒƒƒzƒýƒíƒø õƒƒƒO.lƒƒƒñƒñƒÞ þƒƒƒì Ao rýãðA Rpýc rý^ úíø ëôA úP×ø ôk þßü
îükoõg þì ïBy ô îýPvzð þì óAõüA ÿôo ÿp×ð úG þPvýð úƒèBƒu ûkqõƒð úƒzýíø,þƒPvýð wßÎpG Quok îø þøBâ,kõG þðkpƒßð oôBƒGô
QyAnâ þì óBøk ok úÞ ÿA úíÛè pø ïolK . ëBc ú^ ok æBc úƒÞ òƒÞ pƒßÖ RokBƒì ÿqôo òýèôA Qvø ïkBü .kq þì ïk@ Ýôm ÿõO
Jõg {èBc úÞ kq þì lük Ao ôA þðApãð BG ïokBì úÞ òÞ ûkBƒ×PuA Qƒ¾pƒÖ qA wƒK.QƒuA îPyAnâ>ûrƒýè ûrƒðBƒy< óBƒGBƒƒýg úƒƒG ïlƒÚ úƒÞ
þ¾Bg ÿoBPÖpâ úðBg qA óôpýG ok.úð Bü QuA þðBGBýg,îñýHG ÿpãük rý^ îƒPyAk oBËPðA oBãðA
þì òyôo Ao oôBíu þPƒÚô.úƒð Bƒü QuA úPyAk !kõy þì pük BølÏG êßy àü úG îðAk þíð,oõð ÝpÒ ô BHüq oBývG
òì ÿApG oôBíu ok J@ ólýyõW ÿAl¾ ,kpÞ þì ïkBü þPÚô,ïokBì ûoBƒ`ýG?ïokBƒì àü kõG îðBíz^ {ýK úÞ ú`ð@ BìA,ÿA úðBvÖA
úG ôk pø ïolK ô òì,kõG {hG ÿkBy äñø@ àü pøõy þãèBu ûkrýuok úðõã^ôA úÞ lü@ Bƒø QƒvüoõƒO qA þƒøõƒHðA BG kõG ÄüpÎ óBGBýg
okBì ïBy qA lÏG.îýƒPƒyAk þHüpÒ úÚçÎ ÿB^ Qvy úðBg YƒñÞ ok pƒíÎ ïBƒíO ô kpƒÞ ÙpÆ ôk ÿBø|àýOõƒG ok xBƒHè Qƒzì àƒüô
ÿõG òì ô kpÞ þì QüBßy Aõø þñýãñu qA IéÒA ô lƒýzÞ Qƒícq ô Qƒgôk ô QƒƒhƒKô úÖBÞ BG úPHèAôoô@ ïBupu ÿBø QíýÚ BG óBGBýg
koô@ þì ïõXø óAõüA úG ÕBGqA úÞ AoõG Iy êâ àü ôA .QÖpâ|þì îHéÚ ,lìBýðok {üAl¾ úƒuõƒuô þƒéýg ïpËð úG úÞ ôo ûkBýK oBñÞ ÿBø
Ao þãñzÚ ÿBø Iy ô Bøqôo ú^,ïlýñy þƒì êøA ,lðAõg þì qBíð .kõHð ÿqôpƒìA okBƒì úÞ lðkõG Bø|úÖBÞ òýíø ÈÛÖ.lðkõƒG ûlƒì@ rƒýãðA
úñýD@ ÙpÆ úG þPÚô ... ïkõG ûlðAonâ Bùð@oBñÞok .QyAnâ þì pu úG okB^.kõG ó@pÚ
lýìABðïkõgqAB« ÏÚAôïkpÞByBíOAoïkõgôîPÖo ô òüpO ÙB¾ úÞ QyAk þƒHéÚ BƒƒìA .lññßG þÂAo Apì ÿA ûom lðkõG úPvðAõO
RæBc úÞ êìBÞ óq àü,ïkõG óq àü òì.ïkõHð àü ïokBì.kõG Býðk ÿBø IéÚ òüpO ÙB×y úÞ Ao oBÞ òüA RACpW qõñø Bøqôo ó@ úPHèA
ô QƒyAk kõƒg ok ó@ QüBùð ok Ao úðBðq ØüpÊ þì wßÏñì kõg ok úƒ^ pø úÞ kõG úñýD@ êTì ô îñýzñG Bø úÖBÞ òüA qA þßü ok ïôpƒG
úG kõG ïpâ ûlßzðAkô xok úG }pupPzýGpâA òì úÞ Apüq þuBñy þíð Apì úÞ õO qA Øýc- ôA.kõG oBTüA ô ÜzÎ.kõG þðBGpùì ô þGõg kpÞ úìBðqôo ô îñÞ kôk oBãýu îƒñÆô îƒø óApPgk
lyBG BøpvK êTì QuAõg|þì úÞ kõHð QùW òüA pýK ç« ¾A Ao ïkõƒg þƒãèBƒu QƒvýG úƒðBƒPu@ok ô ÿoBGkpG QüBùð ok ïolK BG ëBu ôk ô þƒu Ap^.îPyAlð îðrG lük Ao QƒÎBƒíW ô îƒðAõƒhG
ó@ BùñüA qA úPynâ . koôBýG ok Ao Bùð@ ÿAkA Büô Quôk òøApýK êTì ïoAlð Quôk BìA,îƒðAk|þƒíð ô óBíüAô ÿoBGkpG òì kõG ûkpÞ þâlðq þðBGpùì Bøqôo ó@?îølð óBzð ïkõG úÞ óBñ^ ó@Ao ïkõg
qA úÞ Bùð@«B¾õƒ¿ƒg ô ïlük þì òì úÞ þDBøpvK úgBy ó@ úG úgBy òüA qA ô îñÞ ÅõÎ pvƒK .ïkõG ûkpG VoA úG okBì òüA qA Ao þGõg úG kBÛPÎA ûl×ø pPgk àü ïkõG ûlì@ wüoBK úG óApùO qA úÞ
ÿrý^ BùñO úG ç« ¾A lðkõG ûlì@ ïkõg Qßéíì BƒG úƒÞ ïoAk îƒø ÿpƒvK óBƒPuôk òƒì BìA.ïpLG îPuAõg|þì òì Bü@ BìA ,kõƒG Jõƒg òƒì okBƒì þƒƒíßdì RAkBƒƒÛPÎA úƒƒÞ ïkõƒG ûkBƒu úƒèBƒƒu
úG ô kõG JBPÞ ô UdG ô xok lñPyAlð úWõO úÞ óæA ,ïôo þì wýñOô ÿoAõu úgp^ôk ÿApG Bùð@ òì ÿBƒýðk .râpø ,úð ?îñÞ þâlðq ôA òýÎ Quok ûqôo óBÃìo ûBì QÚô ,lðAõg þì qBíð,QyAk
ûAo ok ô lƒƒƒƒðlƒƒƒƒýƒƒuo þƒƒƒƒì úƒƒƒƒÞ úƒƒƒƒƒ`ƒƒð@ BG úÞ îü@ þíð pâA ïpýâ þì kBü wýƒñƒO ïoAk ÿBýðk àü,õð ÿBýðk àü,kõG ÿpãƒük ÿBƒýƒðk xBHè ûlýyõK kpƒÞ þƒì þƒÏƒu ô QƒÖpƒâ þƒì
pPgk ô ÿqBG pPgk lðkpÞ þì þƒzÞkõƒg ó@ úÞ QuA QùW òüA úG î¿ÚpG xBñyBð ÿBøpvK ÿôo úÞ ïkõG þìk@ òì ô oôpÒ qA pK ô óAõW
ô ólý¿Úo ô ókpÞ kôk oBãýu ô ókpÞ ÅõÎ ô þâkAq@ok Ao þGõgô kpÞ þì úýßO>}kõg< .QyAlð pvK Quôk,lyõLG
àƒü Qƒvƒø ïkBƒü.kõƒG ókpƒÞ ÿoAk ûlðq Iy !lzÞ þì òì ok Ao oôpÒ wc oBÞ òüA úGp¿dñì Ao {üBýðkô QvðAk þì >ókõG kõg< óAkpâBy FrW úuolì ÿBø xçÞ ïBíO ok
pvK àü BG úÞ òì xçÞ ÿBøpPgk qA þßü oBG RpýÒ BG,oôpÒpK þÚpy ÿA Jõg oBývG- îPvðAk þì Jõg BìA .kpÞ þíð úðBg ÿoAõük oB^ ëõK àü BG îéLük òPÖpƒâ qA lƒÏG ô kõƒG qBƒPíì
ok Bü@:lýupK ûkq IXσO kõƒG Quôk þðApüA RBd×¾ô òÞ þâlðq lñðBì w×Ú ÝBOA òüA ÿõO îøAõhð râpø þOAkBÛPÎA ô þPýGpO òýñ^ BƒG úƒÞ êý¿dO úìAkA úÞ kõG ûlì@ wüoBK úƒG pƒ¿Phì
oAlýG eH¾oBù^ BO Iy BøpvK úíø BíyoõzÞ ok úÞ îñÆô îø óApPgk qA ÿoBývG óõ^ QvðAõO qA ZoBg úG úÞ ïkõG ûkAõðBg ïôk p×ð òì.lølG
lñøk þì }õâqAô@ôqBu w×ð àüô lñðBì þì !ÙBHG AõìBÞ ô ûlG }õâ Ao xôApPyA wèAô pKõu< þPcô þvüoBKpPgk àü lðkõG wüoBK lì@ok BG ïolK.îðAõhG xok BO îPÖo þì óApƒüA
þì ÿqBG pPgk ô lññÞ þì ÿoAk|ûlðq Iy Bü ô :Q×â òì pãük Quôk àü aýø óApãük úðô >lýOõéÞ< úð ,îyBG >wüoBƒK kõG úPvðAõO }A ÿqôo úðBHy oBÞ ô }pƒ¿Phì
ô lñðAõg þì xok QÚô ú^ Bùð@ pg@?lƒññÞ olÚ ó@ úvðApÖ ok Ao ïokApG êý¿dO ZoBƒhƒì
Bƒì þƒãƒíƒø qA õƒƒO , >BƒƒðBƒƒì< Alƒƒg|úƒƒG- .lðkpÞ þíð áok Apì þcôo QýÏÂô ïAlÞ úG ïokApG æBc,kõƒy àƒyrƒK àƒü ôA úƒÞ lølG
?lññÞ þì ÜýÛdO äñzÚ xBHè Quk àƒü pƒâA ÿpƒO|êƒãƒyõƒg JAõW ok úÞ kõG Bøqôo òýíø qA þßüok lðkpÞ þì àíÞ òì úGôkpøô kõG úPzâpG óApüA
úPynâ wüoBK ok òì QìBÚA qA þèBu àü òüA BìA ÿõy þì úÞpÏì þyõLG Bì êTì ÿqôpìA Bùð@ BG BO kõG ûkpÞ RõÎk òì qA úÞ Bø ú`G qA þßü úWõPì kôq þéýg.îølG úìAkA Ao îuok òì úÞ
îü@þíð,úð<:îP×â ïôpG Bø äñývðAkqA þßü úG
...QuA fBÃPÖA QvO òO úG úÞ xBHè 48
pâA.lýñÞ ûphvì Apì Bíy ,Jõg þéýg-

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

SOHEIL GOEL D.D.S :Q×âôQÖpâApìQukôlyàükrðòì Bø ú`G qA þéýg ô îükõG ûkAk Ao RBðBdPìA.kõG
úÞ þñýG þì,õyoAõu òì òýyBì ÿõOõO- òýÎ ô lðkõG úPhüo òýìq óArg åpG êTì
êDõâ êýùu pPÞk >wüoõì< ôA.Qvýð BW òýyBì þßü ó@ ÿõO þv×ð ïkõG úPvðAõO òì.kõHð îø óBzèBýg
.kõG ûBOõÞp×u àü óBßìA úÞ Øýc.îzßG þPcApG
àyrLðAlðk fApW òüAIÊAõì<:Q×âlñéGÿAl¾BG>êüpýì< AoóBPvGBOïkõGoB^BðòìôkõHðòìÿApGóApüAúG
.>}BGõèõ^õÞïõðBg ÿBøqôo òüA qA þßü ok.îðBíG wüoBK ok
ûõBßãvzýðvAkðqApA×êðBýu¿àdPýèA×ÕýuoBBÖK BG >wüoõì<.îükBPÖA ûAo úG lÏG úËdè lñ^ ïA ûlßzðAk óBPuôk qA p×ð ôk ÿoBßýG
kAk þì sApüô îDAkô kpÞ þì þâlñðAo Quk àü BG úÞ lðkpÞ RõÎk òì qA >êüpýì< ô>óæôo<
pTÞA ëõHÚ olÚ ó@ôA þâlñðAo.lðAqpè þì xpO qA Apì ëkô úG úÞ lñP×â òì úGô ïôpG àýð àýK àü úG Bùð@
ô Bø úíýG .ïlì@okAl¾úGïBXðApuúÞkõGûlññÞQcAoBð lðôo þì wüoBK ÿpPìõéýÞ lñ^ ok ÿA ûlßøk
êßülì >óæôo< ô QvýDBHüq ô rHupu oBývG ÿBW úÞ
ÿoõW òüA.lýñÞ þì þÆBýPcA þG þéýg- :kpÞ úÖBÂA
óAlðkô óBøk þüBHüqô |þìõíÎ óBìok # áBñPzcô RBÖkB¿O úíø òüA úÞ lýðAo|þì Bì BG QcAo ëBýg BG þðAõO þì õO,>BðBì<-
Bø óAlðk þâlýuõKqA ÿpýâõéW # .kõy|þì îø óAõW pøõy ô óq àü Bì ÐíW ok.þDBýG
úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok # îøolÛ^.pPgkþPvøõupOþéýgîøõO- løAõhð lG õO úG,îüp×ð ûk îø óBìkõg.lñPvø
óæBvâorGô ëB×ÆA þßyrLðAlðk # !þðqþìÙpcþíuo Ao }kõg ÿAnÒ wÞ pø ëõíÏì ÜHÆ.Qynâ
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK # Bùð@úíø.ïlðBì}õìBgôïkrðþÖpcpãük þðApüA ûríyõg ÿBøõéK ó@ qA îø õO,koô~A|þì
þñý^ {Þôoô äñülðBG # Ao pãük îø ú^ æBc,lñP×â þì >õO< îø úG .îüoôBýG ok ArÎ qA þèk úÞ òÞ Quok
úzýíø òì ÿApG BìA,lñuBñzð ú^ ô lñuBñzG Apüq ïkpÞ ëõHÚ þèBdyõg BG Ao Bùð@RõÎk
(818)907-9900 «çìBÞ AoôA úÞ þPÚô BOp×ð àü úG úÞ kõG êßzì ïA úé¾õc þñýzð úðBg qA ô ïkõG úPvg þéýg
sApüôpøBGûAoëõÆok.îüõãG>õO<îuBñyþíð BýGõè ÜyBÎ Bø ú`G úÞ îPvðAk þì.kõG úPÖopu
ENCINO PLACE êüBíPì >wüoõì< ÙpÆ úG òì ókq aýKô ókAk þì àýð àýK úG Bùð@ BG úÞ ÿqôo.lñPvø õéK
Apìô QÖpâ þì Apì úðBy {Puk BGôAô ïly þì Büõâ úÞ îPyAk kõg BG þðApüA ÿAnÒ þéÞ îPÖo
16101 VENTURA BLVD STE 329 kõg ÿõu úG lzßG }õÒ@ok løAõhG úÞoBãðA Bùð@.kõG ûkpG Ao úíø ëk eH¾ óBíø qA ó@pÇÎ
ENCINO, CA 91436 þéýg ÿAl¾ BG îø Ao {Oõ¾ ÈHÂ.lýzÞ þì úíøAl¾ôpupKúíø.lðkõGp×ð,ûkoBù^,ûkrýu
ÿAl¾BGlñOàüqõìàükõGúPgAlðAûAoúGlñéG îüõyêýHìõOAoAõuîýPuAõgþìúÞþPÚô.kBy
49 .kpÞ|þì pX×ñì QyAk Ao êýHìõOA >òuAkoôs< Quk ok Ao ÿpvK Quk >êüpýì< îPuôk
.lðAõg þì ôA ûApíø îø >wüoõì< :Q×â lñéG ÿAl¾ BG ô ûlñg BG ô QÖpâ
...ÜzÎþãèBuûkrðByok- >õðo<lüoAlðÜcúÞúyBGóBOkBü,Bøú`G-
!QcApPuAþãèBulñ^ok- îyõg þéýg pvK òüA qA òì Apüq,lýðrG pÚ Ao
,kõyþìÜyBÎ}kõgûõñzGþÞpø- ÿoBÞ pø pãük .QuA òì oB¿dðA ok ô lü~A|þì
!ÜzÎ kBG ûlðq- .lýñßG,løAõg þì óBPèk
,QuA ûlüpg ûqBO oõOõì àü ôA- :Q×â ô kpÞ òì úG Ao {üôo lÏG
koAnâþìxoõÞ}pPgkQuôkBGkoAk- êýHìõOA àü ok >õðo< BG îø õO,ïrürÎ-
.lñÛyBÎôkpøqôpìABùð@- ÿkBíPÎA êGBÚ ô òEíÇì pPgk óõ^.õy oAõu
!lü@ }õg lü@ {ýK ú^ pø,AkpÖ- .þPvø
ô kpÞ òì úG ôo oBG úu ôk >wüoõì< Qhu >êüpýì< ÿBøoBÞ qA >õðo< ô òì
}kõg ûõýy úG wÞ pø?þøk þì }õâ:Q×â àü úÞ Ao >êüpýì< òì.îükõG ûkBPÖA ûlñg|úG
úzýíø þPvüBG ëBc pø úG BìA ,kõy þì ÜyBÎ þì Jõg kõG JAnW ô lðõè ÿõvðApÖ pPgk
pvK àü òPÖo Quk qA ÿArÎ IzìA ôA.îPgBñy
!kõG ÜyBÎ >Qýèôs< êTì AkpÖ pùÊqAlÏG ô QÖpâ þì Ao
úíø îülýuopËð koõì ûlßøk úG ïBXðApu òdè BG ô QyAnâ þì {HéÚ ÿôo Ao {Puk
þâlñðAo æ« ôA úÞ òìrW lðkõG ëBdyõg ô kBy pâA ,ïA ûly ÜyBÎ qBG< :Q×â|þì ÿA úðApÎBy
lñG xpO qA Ao îv×ð >wüoõì< áBñPzcô òüpg@pãük òüA,QvüA úßýO ú^ ûpvK,þðAlG
úÞ òì BG ôA þðBìkõg QèBc ó@pãük ô kõG ûkoô@ ûqBO ÜzÎ úÞ îýPvðAk|þì Bì þãíø BìA .>QuA
þPÚô.kôpG oô òì BG ÿoõW àü QyAk êýì îDAk kpÞ løAõhð ïAôk pPzýG þøBì ôk þßü >êüpýì<
ÙpÆ úG >wüoõì< îüly ûkBýK Bø êýHìõOA qA
ôA úG Bø JBÛzG ólý^ ÿApG BO QÖo >êüpýì< .kõG >õðo<òüAQGõðlGæîøæBcô
AnÒ lñPyAk ëBdyõg ô kBy úíø.lñÞ àíÞ .îPgAlðA >õðo< úG þøBãð îz^ püq
qA.lyBG úPyAk ëBu þu kôlc ok QvüBG|þì
ÿApG Bø ú`G<:Q×â BøpvK qA þßü lðkoõg|þì {ðBíz^ äðo.lýuo þìpËð úGpPâorG Bì úíø
Ao ÿA úìBð îøAõg þì lýñÞ eüp×O pPzýG úßð@ úðAkpì ô lñéG QìBÚ.kõG kõHÞ RõÚBü äðo îø
qA ÿpPgk Quôk Ao úìBð òüA.îðAõhG Bíy ÿApG óBy|ÿAl¾ôpuúÞóApãükÙçgpGôQyAkÿA
ûBì ôk {ýK ëBu óBPvGBO.QuA ûkBPupÖ ólñè .kõG ïAo@ oBývG QyAk þìpG Ao îèBÎ QyAk
ØýÞ ô lüõñzG .îükõG îø BG óõývðBK àü ok ô IýXÎ RAkBÎ Bø pvK oBßy ok >êüpýì<
.lýñÞ ByBíO îø Ao {üBø þyBÛð .lýñÞ òí^ pø qA< ú×véÖ ôpýK oBãðA.QyAk þHüpÒ

koAk úìAkA .kõG>þéâ
úG pvK àü úÞ ïly þì êýHìõOA oAõu îPyAk

óApùO úéXì

oõK Jkõö ì .ï

êù^ {hG

ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
îø oBñÞóôA ÿBÃÎA pPzýG úÞûlñíOôpS
qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
ï|lñâ| þcôo Rçßzìô Qu þøAopu ÿ ú`G
RBÚB×OA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK

.........
ô îvüõð þì óõOApG óæA–ÜüBÛy #

.ïoA~ |þì
,úy þì úPvg óõƒO Qƒuk úƒâA–oBƒýìBƒÞ
ïBGBG òì úg@ !îvüõñG óõOApG ïBýG òì òüoAnG

!ûkõG wüõñG Aqpýì
>õO QÖo ô lülñg ÜüBÛy<
ô kAlì ô oBÞkõg óõy úðõg õO þùèA–oBýìBÞ
úñÞ Al¾ õñì úzG oõHXì ,úzð AlýK wüõðkõg
.îvüõñG }ApG úÞ
koõì ok }|úíø òì!?BÖpc ú^!Aô–oBýìBÞ ô ïkq kAk }pu úÞ kõG ÜüBÛy úG {ƒuAõƒc .ïo þì ïkõg,úð–ÜüBÛy !?þzÞ þíð QèBXg oBýìBÞ-
!ïkpÞ QHd¾ ïõ¿Ïì ê×Æ òüA >îP×â !?òüo þì þüBùñO óõOkõg–oBýìBÞ QèBXg æBc BO òƒPyõƒð qA þƒÞ–oBƒýìBƒÞ
!oBýìBÞ {ßG QèBXg- QèBXg òPyõð úâA «ç¾A !îzßG òì úÞ ûlýzÞ
!oBýìBÞ- !úéÏG Ig–ÜüBÛy ûBãzðAk ô óBPupýGk ô úuolì úíø òüA úÞ QyAk
úÞ îPyõñð ÿrý^ úãük úÞ òƒì–oBƒýƒìBƒÞ Aôk þG kok ÿA !oBýìBÞ ô Åpì ÿ¶A–oBýìBÞ îâ þì!úyBG Bíy úG úèByBì oArø–oBýìBƒÞ
!?îzßG QèBXg kAk Ap^.òýüBK Qhüo îƒèk!oBƒýìBƒÞ ô óõƒìok !òPÖo þíð
?òüo þì þüBùñO ûo þíð pu óõO úé¾õc !îzÞ þì QèBXg õO ÿBW òì Alg úG-
!úðõg îüpG òÞ QÞpc- ?þðq|þì ÜüBÛy úG ô îPÖpâ {Puk qA ôo nƒÒBƒÞ< !þzÞ þì QèBXg òì ÿBW Ap^õO–oBýìBÞ
óôA !úðõg ïkpâ|þíðpG ëBu þƒu–oBƒýƒìBƒÞ !?xBXÞ QuAõc- ØèA úÞ þüBðôA !?îýzßG QèBXg Bì Ap^ ç« ¾A
!úãük ïkpâ þì òýyBì ëBHðk ïoAk–oBýìBÞ >îP×â !òzßG QèBXg lüBG ókpÞ ÑApPgA V R N J
!ûoAk ZBýPcA Bì úG óæA ûpPgk óõO þƒøApƒíƒø qA þƒéýƒg þƒéýƒg îðBƒg-
?úãük ÿBðôA Bü ïlñâ?pPgk ïôlÞ- ?òýyBì ïôlÞ- !oBìpøq-
ô òÞ þì þßýðõO!?úñÞ þì ÝpÖ ú^–oBýìBÞ ô kpÞ þì ûBãð ÜüBÛy úƒG QƒyAk qõƒñø< !òükpÞ ØÇè þéýg.îðõñíì îPÖpâôo ïlñâ ûoBíyô ïkoô@okõíéüBGõì
,qBG løk QðApýíy ok krüA úÞ qAlðA úéWk ok QÚô pø B« ×Çè.îñÞ|þƒì {ƒøAõƒg–܃üBƒÛƒy úãük oBGôk þßü .kõG }õìBg {éüBGõƒì BƒìA
>kq þì Ùpc òì BG ÿoõXðõíø ÜüBÛy ÐÚõì òýíøõO.QyAlð ûlüBÖ BìA îPÖpâ
!îñýHG óõhG ôo ÿlÏG xok@ !úãük BXñüA îülìôA }BøBG úßðõíø–oBýìBÞ !òülG ÿpHg úü îñì úG ly êc úéEvì
!BGBG úì|úñupâ- ïA~ |þì ïkõg ç« ¾A .B« íPƒc!îzƒ^–oBƒýƒìBƒÞ :Q×â ô óôpýG lìôA nÒBÞ Ýoô úü BG
!îýPvzð òýyBì,õO óæA úÞ Bì- .kõG îñøm õO BO lñ^ òüA.òýDBìp×G-
ok ïk qõñø îðBg ÜüBÛy órð kAk–oBýìBƒÞ IXÏO BG ô ly ÐíW {uAõc úHOpì úü< !ïpýãG óõOqA ï|þðõâ ûktì úÞ BXñüA ôo nÒBÞ pOkôq oBýìBÞ úÞ ïpýãG ïlìôA BO<
!ûkBPuAô QƒÚô pƒø .îzƒ^ ôo óõƒO ïlƒÚ–܃üBƒÛƒy
>Q×â >Q×â ô QÖpâ
.úãük îüpG òÞ QÞpc Ig- !?Bì òýyBì õO îülìôA þÞ- .îy þì ëBdyõg òüoBýG ØüpzO !?òýPyAk oBÞkõg úðõg õO-
ïqA ïBøBK BìA îñÞ QÞpc ïAõg þì–oBýìBÞ kpâpG!ïlñâ ëBHðk îüpG ûkpßð ïqæ ç« ¾A- þƒñÏü !îƒy|þƒì ëBƒdyõƒg îƒñì –oBƒýìBƒÞ >Q×â ô kpÞ ûBãð {ùG IXÏO BG ÜüBÛy<
þì Ýôm ï|þéÞ,þ`ýø îy þì úÞ ëBdƒyõƒg !îy þíð úWõPì,òýzhHG-
.ópG þíð óõìpÖ .úðõg BG Bíy îâ|þì !þƒ`ýø –þƒ`ýø –oBƒýìBƒÞ
.îñýzG òì õyBK wK- òüA,ûo@ þì QÚBÆ îèk òì úƒãì–oBƒýìBƒÞ !îñÞ
õO BO îPuAô BXñýíø òì ÿAõg þì–oBýìBÞ BùñO ÿkBzâ |ê„ â¯ òüA úG pùy òüA õO ôo ûpPgk ôo oBýìBÞ Quk úÞ ûlñg püq kq ÜüBÛy< ?ûBãzðAk òüo þì wüôpu
úü oõXðõíø ô òýyBì ÙpÆ ïlýzÞ ô îPÖpƒâ
?ÿkpâpG ô ÿpG ?îñÞ {èô ôo òýyBì ok ô ïkpÞ ÜüBÛy qA þËÖBƒcAlƒg 50
?úð Bü þñÞ þì QÞpc- Ùpc ïlñâ koõìok ï|úíéÞ úüç« ¾A úÞõO- ô óõìpÖ QzK ïlðõzð oôq úG ôo oBýìBÞ ô ïkpÞAô
úßñì!òÞ òyôo ôo òýyBìõO wK–oBýìBÞ qõñø oBýìBÞ.ïly oAõu ÙpƒÆ óôA qA îìkõƒg
!?ÿkrð


Click to View FlipBook Version