The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

happy thanksgiving
Shahbod Noori is the Founder & Executive Director of Tehran International Weekly Magazine, one of the leading FREE Persian-Language magazines in the United States and around the World since 1996.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2017-11-23 15:34:51

Tehran Magazine Issue# 1060

happy thanksgiving
Shahbod Noori is the Founder & Executive Director of Tehran International Weekly Magazine, one of the leading FREE Persian-Language magazines in the United States and around the World since 1996.

Keywords: shahbod noori,tehran magazine,happy thanksgiving,persian magazine,best magazine

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

lýðAõg|þì |úP×ø òüA ok óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
6 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
8 úd×¾. ...........|..|.|.|...........|.|....QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo þHdì îüpì pPÞk - Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
10 úd×¾..|.|.|...........|.|..........|..................)þzHc lýÏu(úP×ø îg ô aýK ok -
12úd×¾...................|....)ÿrXñìàìBýupPÞ|k(| |BøóAlývÞ@þPð@qAûôpâ4þÖpÏì|- ÿoõð lŸHùy& Publisher
18-16úd×¾...............|.|.........|................................óBùW VkAõc|-|
20 úd×¾............................)þâlðq ÿBø RoBùì(?lüA|ûly úPvg ókõG kpXì qA Bü@-| SHAHBOD NOORI
22 úd×¾...| ............................)ûtüô }oArâ(!lüõy Bñy@ Býðk úðBãøk IüBXÎ BG-|
24úd×¾....|..)ûtüô}oArâ( lðAûlyûlükëBcúGBOúÞÿpßýKëõÒRAkõWõìòüpO|áBñupO-| )| |201 7 pHìAõð | |24 (| 1396 om@ 3 úÏíW | 1060 ûoBíy îßü QvýG |ëBu
37-28úd×¾ .......|.............................................. Býðk oBñÞ úyõâ qA|-|
38úd×¾ .................| .......|............................................. rñÆ- Since 1996, Friday Nov 24th 2017 ISSUE#1060
40 úd×¾..............|.....................................)ûBOõÞ óBPuAk(åpì ëqBK-|
44 úd×¾ ........................................... ) oõK Jkõì.ï úPyõð þÚoôBK( êvÎ – (818) 881-1771
46 úd×¾ .......................................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ûpøBÚ ok þéPø–
48 úd×¾................................... ............................... þyqoô– TEHRAN MAGAZINE
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– PO Box 3665
52 úd×¾.........................)þøAoôk pu(...ïA ûlðBì óAkpâpu ïoBãPuAõg ô ïpøõy óBýì–
54úd×¾..........)léW ÿôo(QyAk þðAqoA Bì ÿApG Ao| {üBø QíÏð úÞ ÿlðôAlg qA ÿoArâpßy|-| Winnetka, CA 91396 USA
56 úd×¾ .........|...........................................)ûBOõÞ óBPuAk( pýñì ûBì-|
58 úd×¾...................................................................ÿrLy@-| WWW.TEHRANMAGAZINE.COM
63-60 úd×¾ .......................................................BøpHg ô Bø ûpù^-
64úd×¾.......................... þðlzð }õìApÖ Iy |4 ô qôo 5 ok óApüA óBzgok ûoBPu 9- E-mail: [email protected]
69-66 úd×¾ ..... ..................................................úünÓO ô þßyrK-
70 úd×¾.............|.................................................BøÿlñìqBýð- Facebook: TehranMagazine
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW-
76 úd×¾....|........................................................ úP×ø þDõãzýK- >óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
78 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA- .QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð
|80 úd×¾ . .|......................................................... þvýéãðA {hG -
.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

when subiscription start , there is no cancellation or refund

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

pßzOô xBLu BG

!þHO úG {èBíW ô QuA úPvG þHy úG þìk@ ëBì

ÿlÏu ëõÚ úG ú^pâAô koAlðqBýð óBßìô óBìq óBGpùìoBâkoôpKqA ûlýuo ûAo qA ëBu ÿBøqôo òüpO BHüq qA þßü #
qôopøBì BìA,QuAþìk@óAõOqAZoBg{hGþPvøåorGó@pßy þüBíøkpâô ØÏyô þðBìkBy BG ú^pâA úÞÿqôo .QuA
JAõhPgo úG úÞ ÿA úËdè BO îüõy þì oAlýG JAõg qA úÞ eH¾ ok BìA ,lGBü þì þðôpýG ÿA ûõéW þâkAõðBg ÿBø
ëBc .îýñÞ þðAk olÚ ôA qA BO îüoAk Q¾pÖ ,îürg þì ôpÖ kõg úðBHy þñzW .QuA óBvðA þðôok òzW òüpPâorG QÛýÛc
lñÞ þì ÝpÖ ú^ úÞ Ap^ .îýðAõO þì úÞ þðBGqô îuoô àévìpø úG oArãuBLu îýyBG úPyAk Q¾pÖ Bì úÞó@ÿApG àýéHíu
Bì úG úÞ þvÞ pGApG ok îýñßð }õìApÖ úÞ QuA ó@ îùì !!?úðõã^ þPvø Bì úG úÞîýyBG þüBðAõO ÜèBg ô åorG oBâkoôpK
óApãük BG Ao QHøõì ôk òüA BO îýèõEvì QuA ûlýzhG ÜzÎ ô þPvø kõg QüBíc ô ØÇè ûBñK ok Ao Bì þâlðq ô QuA ûkAk
pOæBG Býðk ÿBø RôpS úíø qA ày þG úÞ þPHøõì ôk .îýñÞ QívÚ úG Qìçu úG VkAõc kBGlñO ok qôpük qA {ýG qôo pø

.lñPvø .lñÞàükrð kõ¿Ûì êcBu
pø qA {ýG þèBì êDBvì ,ÿkB¿PÚA Qhu ÿBøqôo òüA ok lüBy þüAlg qA þÛýÛc ÿoArãuBLu ô pßzO ,ïoAk kBÛPÎA òì BìA
Bì úíø ú^ ó@ BìA ,lyBG ûkpÞ AlýK QýíøA Bì þâlðq ok ÿpãük rý^ þðBGpùì ô QHdì qA þuBñy olÚ ok ,QuA ûlüpÖ@ Ao Bì úÞ
QukØÞáp^lñðBìBýðkëBìúÞQuAòüA,îüoAkpËðÜÖAõOó@ pG þðAqoA Bì úG Ao kõg QHdì ô þGõg ,ôA pìA úG úÞ þðBvÞ
ô QuA úPvG þHy úG þìk@ ëBì< :ÙôpÏì êTì ó@ ëõÚ úGô .QuA
oBýPgAok ÿpýËð þG ÿBø úñýXñâ lðôAlg BìA .>!!!þHO úG {èBíW .lñÞ þì AlýK þñÏì lññÞ þì
ÿBW óBì àüBßü ÿApG îýðAlð Ao Bø ó@olÚpâA úÞ QuA úPyAnâ Bì àüBßüqA ïçÞqBÒ@òýíøok BO lýølG ûqBWAôo òýíøqA
BGúPynâúP×øôkÙpÊúÞ óApùOþééíèAòýGúéXìóBâlñðAõg
.koô@ løAõg óBÓìoA úG xõvÖA ëBuoA Bì ÿApG úÞ þüBø êâ úPuk ô Bø wßÖ ,Bø êýíüA ,Bø ïBýK
pýËð þG ÿBø úñýXñâ òüA qA îø òì .QuA úðõâ òýíø rýð òì ÿApG àüpHO Ao óApùO úéXì wýuCBO kpãèBu òýìôk ô QvýG ô lðkpÞ
Bø ó@ àüBßü ÿApG ,úËdè pø Ao óBGpùì ÿAlg ô îPvø lñì ûpùG ïBýK ô Bø úP×â ëçg ok úÞ þðBPuôk .îñÞ þðAkolÚ lñP×â
úu pÞm BG BO îøAõg þì ûqBWA Bíy qA êýèk òýíø úG .ïoArãuBLu úÞ þPuôk .kpÞ wc Ao óBìq qA ÕoBÖ QHdì ly þì óBzüBø
úÞ îðBGpùì ô Jõg ÿAlg qA pßzO òí ,oBPyõð òüA óBüBK ok pýËð þG ÿBø úñýXñâ òüA qA koõì QuBñÏì ó@ úG òüA ô ,QuA úPynâ ûAo qBÒ@ qA ëBu àü ô QvýG îñÞ oôBG îðAõO þíð :Q×â þì
òì ÿBø þüAoAk òüpPùGqA þßü ày þG .îyBG Bø ó@óAkolÚ ,QuA ûkpÞ úülø òì úG Ao Bø ó@ þPuôk Bü .ïA ûkõG óApùO úéXì ûlñðAõg ÿA ú×Úô aýø þG úP×øpø QuA ëBu àüô QvýG òì
okô QuA ûkAk òì úG ÿoArâpßy qôo qA þøBOõÞ úé¾BÖ BG Alg úÞ ÿpvK .QuA òì ÿ>AoAk< ûkpÞ ÿpLu Ao kõg píÎ ïõu àü úG àükrð úéXì òüA ÿBø úPyõð BG ly þì oô@kBü úÞ pãük
þÞkõÞ .kõy|þì Jõvdì òì þâlðq ok ÿoAnâ }qoA êGBÚ pýÒ ô êülG þG ÿA úüBìpu QÛýÛc óBGõg Bíy ô óBGpùì ÿAlg oArãuBLu úéXì òüA ok îðAoBßíø úíø ô òì þPuApG úéG ... ô QuA
JõvdìòìÿõñÏìþüAoAkúíø,>Býðk< òìÿApG{ðBWqApOrürÎpøAõgoBñÞokúÞòýzñèk .lýPvø úPHèA l¾ ô ûkõG úüpzð òüA oApíPuA êýèk òüpO þé¾A úÞ îýPvø
Quôkô îèBu ÿpvKô pPgk BðBíø úÞ þíýËÎ RôpS òýñ^ òPyAk ÿApG þPuApG .lðõy þì ÿoBü úG þðBvÞ òýPu@qAoBâkoôpK þìBcô óBGpùì óBPuk îP×â úÞoõÆ óBíø ày þG BìA
,óBGpùì pvíø òýzñèk ákõÞ ôk òüA oBñÞ ok .îPvø BPßü oBâkoôpK óAkolÚ ,QuA þñPyAk þâlðqokûqôoúíø,Bì úÞÿAûrXÏìòüpPâorG.lññÞþìþâlðqôAoBñÞokúÞlGBPyþìóBvðA
ok úÞ þvÞ ,QuA ûlýzhG þøApíøô þèlíøqA þãðo ïA þâlðq úG úÞ ïoAk ÿqõvèkôoAkBÖô ok óBì þâlðqok þâorG òüA úG ÿA ûrXÏì úÞ îýñÞ þì }õìApÖ þøBâô îýPvø ó@ løBy kõg
pu .QuA ûkõG òì ÿApG êülG þG ÿA úüBìpu }A þPuôkô QHdì ápPzì þâlðq óBýèBu ëõÆ þÛzÎ ô QHdì ÿo@ .kõHð òßíì þâlðq râpø rýãðA Q×ãy ûrXÏì òüA þG ô QuA kAlgo ëBc
fpÆ Ao ÿoAkBÖô ô pùì {Ûð òüpO äðo pK òì þâlðq ok ÿpãük qA wK þßü úÞ þðBPuôk îø pg@ ÿoBü ÿApG ôA óBâlñG pãük òýPu@ qA úÞ oBâkoôpK ØÇè Quk .koAk kõg Ñõð îø úG pzG Ñõð úÞ
þüBñyôo ÿõu úG Ao óBíüBø ïlÚ kõg þâlðq ok BO lñÞ þì àíÞ Bì úG ô lü@ þì óôpýG Bì àüBßü
.lðA ûkõG òýìA ,îz^ óBðõ^ ô rürÎ pøAõg óBðõ^ îüApG úÞ þðBPuôk .lðA úPgAlðA ÿoBü ÜzÎ ô QHdì pu qA Bíy ô òì úG úÞ QuA þvÞ ,Quk òüA þøBâ .îüoAkpG BøAkpÖ ô AkpÖ
õO qA ô îüõâ þì pßy AoõO ÿA úPyAk þðAqoA òì úG úÞ þOBíÏð úíø pÆBhG ,óBGpùì ÿAlg ÿA þì {ìAo@ úG ólýuo ÿBzãøAo ÿpãük ÿApG úÞ îýüBì kõg ,Quk òüA þøBâ ô lðBuo þì
lðAûkõGÙpãyÿAûrXÏìòýñ^þPuAoúGBøëBuòüAokòìóAoBßíøàüBßüB« PÛýÛcô.îüõy
.îðõñíì òýG úéXì ûApíø ,kõg þHéÚ QHdì ô þùèA ØÇè òüA þñHì úG Bø ó@ qA àü pø ày þG úÞ þðBvÞ

.lyBHð BùñO iüoBO aýK qA onâ qA BO lðA ûkõG óApùO þééíèA
úíøok úÞ þvÞ òüpPùG úÞ QuA òükBíð BìA þüBñTPuA þP¾pÖ äñüõýâ wßñO ,óBPuôk
þðAkolÚïoAkkBÛPÎAÿoBývGlñðBìîøòìú^pâA.îýyBGôAóAkolÚôîýñÞkBüAoîüoAkþPvø 6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

kApÖApüBuólGÿBÃÎABüóBâoABGþðlGxBíOúG kõg ÿBø úÛéc þGBü êßy ûrýãðA fpyok.kõy
úÞ QvýèBc ok òüA ô lðqoô þì ëBÓPyA ûôpâ oõPÞBÖ pG óApËð IcBƒ¾ qA þƒgpƒG þƒüBƒÂoA
kõg ÿBø úÛécqApãük ÿA úPuk þü@îø kpâok lðoôBGòüApGôlðqoôþìlýÞBOoAlPÚAôRolÚ
ûkõGþèõPvìúðBüApãvñXíøpýÒÿBÃÖþüBÂoA QÞpyþüBÂoAkõgÿBøúÛécokúÞþðApvKúÞ
B×PÞA kõg ólG wíè úG «BÖp¾ ûôpâ ÿBÃÎA ô þvñWþñìABðxBvcApGúHéÒokþÏulññÞþì
pÂBc kApÖA püBu ókAk oApÚ løBy BG ô ûlüqoô kõg oBPÖo ókoô@ok {üBíð úG BG ô ûkpÞ kõg
úPyAnâ {üBíð úG Ao kõg þvñW RolÚ ûôpâok ok rýð Ao kõgoAlPÚA þãðAkpì pG ûôçÎ þüBÂoA
kõg RBƒW úƒPuk ÿpƒýâ êƒßy.lƒðoAnƒâ þƒì .lñøk þì oApÚ {Xñu ÿôqApO
ÿoApÚpG óBßìA úÞ þÏÚAõì ok «BìõíÎ þüBƒÂoA ÿBÃÖ qA þüBÂoA kõg ÿBø úÛéc qA þgpG| |
Qvýð kõWõì ØèBhì wñW BG þvñW úƒÇƒGAo òƒüA ok ô lƒñPvøoAkoõƒgpƒG úƒðBƒüApƒãvñXíƒø >þHdì îüpì < pPÞk
.lyBGþìpOêíPdì kõgóBâoAwíèqAwKûôpâÿBÃÎARBÎBíPWA
QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo

ÿBø úÛécok úÞ ÿkApÖA äñøpÖok þéÞoõÆ úG þvñW ÿpâoBÞúÖpc úÞîüpünLG pâ|A#
þì þvÞ ûlðpG lðqoô þì QÞpy þüBÂoA kõg ëõHÚ lüBG QuA ÿpzG úzýK òüpO þíülÚ
úG Ao kõg lðAõO þì òüpüBuqApO Ðüpu úÞ lyBG òüpO þíülÚ rýð þüBÂoA kõg úÞ îýñÞ
þË×è ÿBøkAkoApÚ qA þgpG ok .lƒðBƒuo ëArƒðA pG ûôçÎ .QuA ûkõG þì óBvðA þìpâpu
ÐÚAô {Xñu koõì oõPÞBÖ rýð ëArðA ÿlñì {ùW ÿlñG úHOo QupùÖ ok , ïBXƒðA QƒìlƒÚ
ôA ëArðA êüBì úÞ ÿkpÖ BPuAo òüA ok ô kkpãýì þüBÂoA kõg , þvñW oBPÖo þãðBìpdì
ÿõâ lñÞ þÆ Ao pývì òüpO þðæõƒÆ lƒðAõƒPƒG
.QuA ûkpÞkõgqA Ao ëôA ïBÛì
.QuA ûkõíð kõg ó@ qA Ao QÛHu úG RokBHì úßýðBìq kApÖA IèBÒ lñ^ pø
þÖlø BG úÞ þüBÂoA kõg ÿBø úÛécqA þÎõðok ok lñéüBì lññÞ þì kõg þvñW óBƒâoA wƒíƒè
îø kpâ óAkpì lðA ûly þcApÆ ÿpO ûlññÞ îâpu ê¾A òüA òßýè lñðBuo ïBXðA úG Apð@ B×g ô Rõég
lñíÖlø þéßy úG þüBÂoA kõg ïBXðA BGô ûlì@ ÿBø IèBÒ úýéÞ ok ô þñu ÿBø ûôpâ úíø ok
.lññÞ þì QýüõßvýG àü ÿôo pG ëArðA ok þÏu lñÞ þíð ÿôpýK óBvßü ÿlñì ûlÎBÚqA þãñøpÖ
ëArðA úG òüpüBuqApOpük úÞ ÿkpÖ ÿqBG òüAok ÐíW ok oõÃc kApÖA qA ÿA ûoBK ÿApG þOoBHÎ úG .
ÿôopG kõg ëArðA ÐüBì kôpÖ úG ÜÖõì ûlì@ êüBð .kkpâ þì ÐÚAô þüBÂoA kõgoBPÖo ïBXðA ûrýãðA
úGoõHXì RAqBXì óAõñÎ úG kõy þì QýüõßvýG QýèBÏÖ úéíW qA þüBÂoA kõg úÛéc êýßzƒO
ok òüpÂBc ó@ ok úÞ lyBG þì þvñW þüBø
!kkpâ þì ó@ ókoõg óBâoA wíè úG þÏíW úPuk ê߃y úƒG ЃíƒW
úÞ þðApvK ÿBø þü@ îøkpâ úÞ QyBãðA lüBHð
ûoAõíø lðqAkpƒK þƒì þƒüBƒÂoA kõƒg úƒG ó@ ok þüBÂoA kõg úÛéc
qA ÿA ûoBK ok úßéG QuA pÇg þG þOBÎBíPWA
BG ûlükpâ ëlHì äñâ úG Bø êßzO òüA ÐÚAõì þvñW ÿkõñzg úG ólýuo QùW kõg þvñW
rýPu koAô þÎBíPWA þðõðBÚ ô þÚçgA ÿBùìpð | |.lðqoôþìëBÓPyA
ÿkoAõì qA þßü þÏíW úPukqôBXO .lðõy þì
þüBÂoA kõg ÿBø úÛéc êýßzO ÿBø úƒìBƒðpƒG
ÿBø ûôpâ óBýì ok ô þGpÒ ÿBøoõzÞ ok pPzýG
þìoAkoõgpG QýGõHdìqA óAõWô óAõWõð þñu
kAlíéÚ úðAkpì Bü úðApvK ÿoBPÖo «BuBuA ô lyBG
ÿBø úÛéc qA úÞ þíuo ØüpÏO ok .kkpâ þì
þü@ îøkpâ úG êíÎ òüA QuA ûlì@ þüBÂoA kõg
þOoBK Bü ÿoBßýG RBÚôA ok úÞ óAkpì qA ÿA úPuk
kõg úG ô úPvzð îø oôk oAô ûpüAk êƒßy úƒG
.)qpýLuA (kkpâ þì ÝçÆA lðqAkpK þì þüBÂoA
ô þPGBÚo ïpÖ B« HèBÒ ÐíWok þüBÂoA kõg ïBXðA| |
úÛéc òüA ok úÞ ÿkApÖA ô lñÞ þì AlýK ÿA úÛGBvì
þüBøkoAlðBPuA òƒýýÏO BƒG lƒðA ûlƒì@ îƒø kpƒâ
oApÚ ÿA úvüBÛì xBýÛì úG Ao kõg ëArðA Qý×ýÞ
þì úPÖo« pËð ok ó@ ÿApG ÿA ûlðpG B« PüBùð ô ûkAk

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE BG RôB×Pì óBð@ ok þvñW oBPÖo Qý×ýÞ lyBG Tel:(818)881-1771
úÞ þðAkpì ok æ« õíÏì .kkpâ }oArâ òüpüBu
Azita Fakheri, M.D. êýXÏO xBuA pG óBð@ok þvñW JoBXO òýèôA ïBXðA úG okBÚ úðBðAõWõð ÿBø äñâ úÞ lyBG þì
ëArðA úG þzhG QÎpu ô þvñW þãPhýãðApG ok þÏíW úPuk qôBXO úéíW qA ( lñyBG þì ó@
American Board of Internal Medicine ïBãñø ok þèArðA kôq ÑõÂõì QuA úPÖpâ êßy ó@ok úÞ 1989 ëBuok þupWõýðok Yüo òéâ«
úéíWqA þvñW àüpy BG þvñW úÇGAo ÿoApÚpG úG ô úP×üpÖ Ao ÿpPgk þðBPupýGk pvK òülñ^
kApÖA qA úPulñüA úÞ kõG løAõg þÏüBy Rçßzì
pG ¸BÖBÃì .lññÞ ïpð úXñKô Quk ó@ BG þPvüBG .) lðkõG ûkpÞ qôBXO ôA úG ØéPhì ÿBø úðõâ
þãPhýãðApG úG RkBÎ úÞ þðAkpì ÿApG úßð@ óAkpì Ao þüBÂoA kõg ÿBø úÛéc IèBÒ ú^pâA
BùñO lðA ûkpÞ AlýK ÐíW ok þvñW kõWô rýð þOBÎBíPWA òßýè lñøk þì êýßzO
úG ûlì@ îø kpâ úG óBðq oBG òüA ó@ ok úÞ koAk
qA .lðoAkpK þì kõg þvñW ÿBø óBâoA wíè
RôB×Pì þÖlø BG úðBðq ÑBíPWA òüA úÞ þüBXð@

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk|

|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ

Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ

ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG

BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA #
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW

Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA #

Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse kApÖA Bü ô kpÖ oõÃc þvñW þãPhýãðApGÉpy úÇÛðBùñOQ×âóAõOþìlGBüþìêßzOóAkpìBG
þüõyBðqûp×ðôkúÇGAookôkkpâþì ÐÚAôpãük ok úðAkpì BG úðBðq ÿBø úÛéc qA Ñõð òüA áApPyA
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# lyBG þì þ×Pñì ÐíW oõÃc úñýìq úÞ | .lyBG þvñW óBâoA wíèô óly ÐíW îøoôk
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # þì ïBXðA úG ÿoAõyk BG ëArðA Bü þãPhýãðApG |
þ¿hy wíè BG BùñO kApÖA qA úPuk òüA .luo óBðq þüBÂoA kõg ÿBø úÛéc êýßzO oBßPGA
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # þãPhýãðApG úG lñðAõPýì kõg þvñW óBâoA þvñW pãyqõì@ ô ÜÛdì óõukAk þPG ÈuõO
QuõK ókpÞ RôApÆ ok óly ûlük úG êýì ûBâ ûlì@ êüBð þvñW óBðq qA ó@ úÇuAõG ô ly fpÇì þüBßüpìA
ÿBøúñýìqôÈüApyúGþvñWóBâoAwíèïBãñø kõg þvñW óBâoA BG þüBñy@QùW ly úPuAõg
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # .kkpâþì ûkôrÖAþvñWþãPhýãðApG ôûlì@îøkpâóõukAkþPGûp×ð12ÿBùuçÞok
ó@qA þyBðoBßuAô Roõ¾ }õW óBìok # ÿkApÖA úýéÞ úÞ Qvýð BñÏì óAlG úPßð òüApÞm Quk ok ÿA úñü@ àü pø úßýèBc ok B« ÎBíWA
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # þüBÂoA kõg ÿBø úÛéc ok þGoBXO ÿAoAk úÞ kõg þvñW óBâoA Qý×ýÞô êßy úG lðA úPÖpâ
õì }rüo óBìok # þvñW þâlðq qA ûlñü@ ok «BìArèA lðA ûkõG úécpìúG«BPüBùðBOlñüBíðwíèApð@lññÞþìûBãð
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # úG òßýè kõG lñøAõhð oAkoõgpG úðAlñíPüBÂo .lñü@ êüBð þvñW ÿkõñyõg Bü îuBâoA
Qý×ýÞ úÞ kpÞ þPðAoBâ lðAõO þíð QHvð òýíø løk óBzð úÞ QuA Quk ok þzøôtK pPíÞ| |
qA Ñõð òüAok ûlññÞ QÞpy kApÖA þvñW þâlðq úÛécokQÞpyúGpXOúÞþðAkpìþvñWþâlðq
Iýu@ô úÂoBÎ óôlG þüBÂoA kõg ÿBø úÛéc ú^ þ×ýÞpËðqA lðA úPyAk Ao þüBÂoA kõg ÿBø
(818)343-0101 .kõGløAõg .lyBG úPyAk lðAõO þì óAkpìpüBu BG þOôB×O
úGpXO òýèôA úÞ þðAkpì QuA þñýG {ýK êGBÚ
okAoþãzýíøoBÏyôlýyBGqôpýKôkBy þPGBÚo ô oô@ xpPuA ÈüApy ok Bùð@ ok ëArðA
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406

9 corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO "pPùGþâlðq,pPùGwßu":úÞ}õâ úPÖpâ êßy þüBÂoA kõg ÿBø úÛéc óõ`íø

|óApùO úéXì

Bø óBPupùy ô óApùO ok kõWõì þÎBíPWA úG þPc óBzðkõG BðAõO óBƒìqok ÿkApƒÖA òƒýñ^
oæBO ok þèBßüqõì pOBEO ÿkôq úG lñÞûoByA Ädì úG BìA lðkpÞ þíð ûBãð îø kõg óBýÖApÆA
B« ÏÇÚ úÞkpG þì úñd¾ ÿôo úG ÜGBu þÞkôo BG kõy þì ûBOõÞ rý^ úíø qA óBƒzPuk úƒßð@
| | .ly løAõgôpGôo ëBXñW BG óBýÖApÆA óBíø ÿõu úG þuõéKB^ ô þðBƒGpƒùì
koAk ïBð >þüBuoBK òývc< úÞ óAkpâoBÞ òüA !lðpýãGàíÞBøó@qABOlññÞþìqAokQuk
ØuA QýÏÂô ókAk óBzð ÿApG úPÖpâ îýí¿O ÿBø ïk@qA :QuA úP×â ÿõvðApÖ ÙõvéýÖ pPèô
ÙôpÏì úìBñzüBíð oBÞ ô þðBGBýg óBÞkõƒÞ oBƒG lñPvøæBG þPÚô Apüq lýñÞ ÿoôk IéÆ Q¾pÖ
ÿôo úG >QvýDõO oõýèA< ïBð úG Ao rñßük rèoB^ úG lñPÖA þì òýüBK þPÚô ô lññýG þíð Ao Bíy
| |.kpHGúñd¾ rýð þüBùìk@úG .lðpýâ àíÞ BO lñü@þì óBPÖpÆ BG úP×ø îg ô aýK ok
BG kõy þì úP×â úÞ ëBßüqõì {üBíð òüA ok àükrð lñPvýð RoBñÞ ô lýPvø kBy þPÚô úÞ
150 qA {ýG kôo þì úñd¾ ÿôo ÿkBüq úñürø úÞþðBìqBùñOôlðkõvcBøïk@òüAóõ^lüõzð þzHc lýÏu lídì
oõÞk ô lðoAk QÞpy þüApWA ûôpâ lñ^ ô pãüqBG | |.lðõyþìóBGpùìBíyBGlðoAkêßzì
þDBHüq úG ólñè pùy ØéPhì ÉBÛð îýËÎ ÿBø òüA úG qôpìA Bø ÿqApýy ÙôpÏì êTíèA Jp |[email protected]|
| |.QuAûlyúPgBuó@ÿApG úédì NBy þÖBÞ ok úÞ ly þÎAlO îüApG êýèk
îyõâ úG òÆõíøp×ð ôk ÿõâ ô Qƒ×â ÿAlƒ¾ pýÒ ÿBøoBÞ Ñõð òüA ô .lü@ þíð pG óBzPuk ëôA qôo
óBzð Ao þðBÞkõÞ þâlðq QvýDõO oõýèA óBPuAk ÿBø àíÞ úÞ kpýâ þì Roõ¾ þðBìq ok þðBvðA ØÎBÃ| |ì kok
þvÞô lñPvø þãñupâô YðopýuA úÞ løk þì | |:koõg püqApu óApüA ÿõu úG ZoBg qA þðBùWô þìkpì
úÞ þðBPuAk .lñÞ þíð þâlýuo Bø ó@ kok úG îø | |?lyQvßyoôþðçÖÿlýñy- þì óAoBãðpHg úG óBâkq úèrèq þÖpÆ qA ô QuA úÞkõG ÿkok óBìoõzÞJpÒ ok úèrèq #
óBGBýg ok úÞ QuA þðApüA óBÞkõÞ pPzýG kBüpÖ | |.ïlyQcAoBð}ApGîøþéýg ïlýñyûo@- ok óBñ`íø ô ûlzð Bùð@ úG þßíÞ qõñø úÞ lñüõâ løAõhð Bøo Bø Rlì ÿApG Ao ó@óBâlðBìqBG
ÿApG Bø óBPupùy ô óApùO ÿBƒø úƒ^õƒÞ ô Bƒø kõG ÿpHßPì ïk@ .ÿly QƒcAoBƒð ÿkõƒhýG -
!lðpG þì pu úG àíÞ oBËPðA

.lñðqþìÿoBÞpøúGQukþðBðúíÛèQÖBüok | |.kAkþíðîø{ðBPuôkò×éOJAõWþPc | | ïôkqôo
| | þÖpÏìúãükoõWàüôo}kõgúÞôA!BGBGúð- | | !Bø ïk@òüAqA óBìA
| | ïoBù^qôo | |!kõGûkpÞ
| ÜzÎ òhuô >úèAô<
ÕApu úG IOpì îø óæA .kõG ÌÏPì pýÒ ÌÎAô -
| ôo óõzÒApu úð úÞ ûo þì þüBø Quôk óõíø
| |!úðrGÙpcóõyBøBGkõGpÂBcúðôQÖpâþì þì úÞlðoAk þéTíèA Jp Bø ÿqApýy #
òüA .QuA óõGpùì QuA óAõOBð BO árG :lüõâ
òüA úÞ lñÞ þì Ýl¾ ÿkApÖA koõì ok êTì
ÜzÎ ô pÏy pùy qA úPuBgpG ÿõãñhu# | | ïõuqôo
Bø úPypÖpùyqôpìA Ýôm }õgpÎByôqApýy
ïBð BG Ao kõg ûqBO JBPÞ >êÞõO òƒývc< !úñupâóBÞ| |kõÞkBüpÖ
úÞ ûtüô þéßy úG >ÜzÎ BG òhu òüpg@<
óBÛyBÎ oBük ok óAkpâpu ÿBø >úèAô< ûtüô úÞóApüA îýÛìpOBEO óBðAkpâoBÞqA þßü #
þðlðAõg ô þðlük úÞ ûkAk oBzPðA QƒuA RçÃÏì úG {üBø {üBíð ok lñÞ þì }çO
.QuA
ÿôoôúPuAo@kõgÿBHüqÉõÇgBGAoJBPÞôA| |
>}BG òì qBÒ@< óAõñÎ püq þèrÒ BG Ao JBPÞ léW
| |:kõyþìÑôpyòýñ^úÞúPgBuòürì
| | }BG òìqBÒ@,ûo óBüBK òüAok
| | }BG òìqAôpKpKô óBGBýG
| | þPvø ÑõíXìqA ïoAk óõ^ AoõO ÈüApy êýèk úG ô ûly kBüq óBykAlÏO Bøqôo þ×ÎBÃì kok BG òýñ`íø úèrèq òüA .QgBu
| | }BG òìqBvìk ÿlGô àýðpø úG BO lðA ûkBPÖA BK ô Quk úG ÿoBÞô ÿkB¿PÚA lG þgpG þðBvðAô þÚçgA QÖApy úÞly ûApíø
úGô ûkpÞqBG óApãük krðok þüBW kõg ÿApG ô kpG ëAõEu püq Ao òýèõEvì ô Bø þðApüA qA
| | Bø êâòýG þðBâlðq ÕBG úG
| | }BG òìqBñÆ êâBPßü ó@õO .lñupG þðBðô J@ | | .QgAlðA Rpýc úG Ao ïkpì
oBXñøBðÈüApyokóApãükúGókpÞàíÞú^pâ| | ÿA ûlÎ BùñO úð ûkpPvâ ô áBðkok úèrèq òüA ok
| | þðBGpùìqAõñèk îývð ok úð BìA QuA úðBPuôlðBvðA êíÎ àü þâlðq úßéG lðkq ïkpì ëAõìA ô Bø àíÞ ëôBL^ úG Quk
| | }BG òìqBð ÿõGô äðpyõg êâ Apüq lðoõg þì qôo jpð úG Ao óBð úÞ þðBvÞ koõì ô Zpø óBñ^ QðæõEvì þùWõO þG êƒýƒèk úƒG
| | Qykôokô óBPvGô ÕBG ÿB×¾ ÿBøpHg úÞ lì@ lülK þðBuo àíÞ ok þWpì
ÿA ûlÎ úÞ kpÞ QGBS ô ly ÿA úðBuo ó@ úG ÉõGpì
| | }BG òìqApýy ïpgoBùG úG ô lðA ûkpHð þüõG QýðBvðA qA þðApüA úðB×uCBPì
êÞõO òývc úÞ lü@þìpG òýñ^ JBPÞ ólük BG
Apüq ûly ûlýzÞ þðAôApÖ RBícq ó@ úýùO ÿApG | |.lñPvýðóBâlükIýu@pßÖ
}kõg ÿBHüq ÉõƒÇƒg BƒG ó@ RBƒd×¾ ïBƒíO úG rýðoõzÞ óæõEvì qA þgpG ëBíÎAô Bø úP×â
qA ÈÛÖ ÿoBÞ òýñ^ úÞ ûly úPyõð ô þcApÆ îøpì ÿBW úG Büõâ úÞ ûly }oArâ ÿA úðõƒâ
QüBßc êÞõO òývc .wG ô lðq þì pu ÜzÎ qA Bø îgqpG ólýyBK àíð rXG ÿoBÞ òPyAnâ

lüpýãG xBíO )|818(300-4793 ûoBíy BG ”þzHc lýÏu lídì“ ÿBø JBPÞQÖBüok ÿApG 10

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
ëõHÚôïoAnãGlèõOàýÞÿôoAoÐíy71ïlèõO úÞ ûkôpu ÿA úðõâ úG Ao þâlðq óBüBK ô qBÒ@
| |...ïAûlypýKúÞîñÞ ÀéhO BG pÎBy ô lðq þì Zõì ó@ ok ÜzÎ

pPÞkàüúÞûkqAoBøÙpcòüAþèBcok>py< óAoôkBOþðAõWqAAoþâlðqRBËdèúýéÞ>úèAô<
ÿBø ïpÞ ôA ÿApG úÞ koAk QÚô ïBíO þ¿hy
ô kqBu þì QuõK ô îz^ ÙApÆA Áõ¿hì
oBýPgA ok Ao ó@ ëõìpÖ Qvýð pÂBc þPc

| |.koAnãG{ðBßükrð
óAkpì BG ô ûkpÞ ZAôkqA oBG 6 ëBc úG BO úÞ >py<
ûoBG òüA ok úPyAk þÛzÎ úÇGAo ÿkBüq
qA Ao >qôpÞ ïBO< BG ÿqBG ÜzÎqõñø :lüõâ þì

!kõG ÿpãük rý^ ôA óõ^ ïA ûkpHð kBü
RApÆBg rýð >ÿõG þðõu< {èôA pvíø qA ôA| |
pýãPhu ôA pâA lüõâ þì ô koAk þGõg úðBÛyBÎ

| |.ïkpÞþíð{ÞpOrâpøkõHðþH¿Îô
ïBð úG ápPzì äñø@ àü ÿõG þðõu BG >py<

fpy {héO ô òüpýy RBýDrW BG óBñ^ QGpÒ
þìôpGôo úðApÎBy ÿpüõ¿O BG ûlñðAõg úÞ ûkAk
ólðAõg qA ÿA úÛýéu Ñõð pø òPyAk BG ô kõy
pÎBy Ýôm ô úé¾õc ô pH¾ .kpG þì Rnè JBPÞ
ó@oBÏyA ô QuA þñP×ãð JBPÞ òüA òüôlO ok
ÿlðõýK ûlñðAõg ô pÎBy òýG úPuAõg Bð rýð
IèBW úÞ kqBu þì oApÚpG þ×ÆBÎ ô þuBvcA
| |:lüõâþìrýð>úèAô<kõgôQuA
| |QynãGõOBG>úèAô<píÎpuApu
| |}BGòìqBÒ@ûoóBüBKòüAok
oBzPðA pÆBg úG êÞõO òývc úG àüpHO ô kôok BG
QýÛÖõì ô þPìçu ÿôqo@ ôA ÿApG JBPÞ òüA
.îñÞ þì pPzýG ÿBø
úG Ao Bø ó@ úÞ lðkpÞ ApWA >ïrürÎ QìoAk<
kôõýèBø úG py äñø@ òüA qA lÏG .lðBuo Rpùy
>óõñXì< îéýÖ ok ÿqBG ÿApG QvðAõO ô QÖo | |pg@qôo

| |.kpýãGoBßuA >py<qA þüBø úPßð
úG îøqõñøô koAk þGõg úðBýìrýð QuBýu BGôA
qA ô lñÞ þì þèBì àíÞ óBøAõg ÿpùíW úG ÉõGpì ÿBøpHg óBýì ok qôpìA #
oBíy úG MìApO lèBðôk Qhu pu óB×èBhì ûoBPu >py< qA þHèBW pHg kôõýèBø óBâoBPu
ÿoBíýG oB^k QuA þOlì >py< .kôo þì úÞ ïlðAõg kôõýèBø þèBXñW ûlñðAõg ô
ÿBø Qð lðAõO þíð ô ûly >þzüpK {ðAõg< | |.koAk þHèBW RBßð
ok Ao }kAlÏPuA BìA .lñÞ Ì×c Ao þÛýuõì QuA úèBu 71 óõñÞA îø úÞ þèBXñW ûoBPu òüA
ok þOApýýÓO BG ô ûkpÞ Ì×c xBHè ô lì ÿBýðk ïkõgô îPvüA þì úñü@ÿõéW þPÚô :lüõâ þì
lzÞ þì ëõÆ QÎBu îýð qA pPíÞ úÞ {ìAlðA :îupK þìô ïõy þì ûpýg ïkõg úG îñýG þì Ao
Bø xBHè òüpO ûqBOô òüpO JAnW ,òüpO àýy þüAl¾ ô pu pK ô oõypK >py< óBíø òüA Bü@
ïBíO BG BìA .kõypÂBc ÐíWok BO lyõK þì Ao IéW kõg ÿõu úG Ao úíø úWõO úÞ QuA
}A úìBñuBñyok úPvðAõPðqõñø koAk úÞ þOolÚ ÿApG îðAõO þíð ô îPvýð òì òüA úð !?kpÞ þì
...kpHG Quk

óApùO úéXì

úÞ lñÞ þì lýÞBO rýð|Food & Function )lyBG þì ólG þñíüA îPvýu ok ëçPgA àü
)|phytochemicals|( þüBø ëBßýíýyõPýÖ .lñÞ þì ÝpÖ
Ao ê¾B×ì ïoõO lðoAk kõWô òý^oAk ok úÞ |Turmeric úGõ^koq
.lñølýì{øBÞ òÒôo úÞ lñøk þì óBzð RBÏèBÇìqA þgpG
Qý¾Bg úGõ^koq )|essential oil|( ûoB¿Î
QüõÛO ok úÞ óAlývÞ@ þPð@ úu )2( ïoõO ô úPyAk ÿqôpOo@ l ô þívýOBìôo lÂ
)rÞpíO ô ,ÿpýâkBü ,úËÖBc( ÿoBýyõø {øBÞ þùWõO êGBÚoõÇG Ao RçÃÎô ê¾B×ì
| | lðõy þìrüõXO úéXì ok úÞ ÿA úèBÛì ok .løk þì
|Green TearHu ÿB^ ok| AAPS Journal of curcumin|
,rHuÿB^lüAõÖkoõìokRBÛýÛdOqAþgpG ÿAûkBì,ûly}oArâûlýuoNB^úG2013ëBu
2016 ok|Toxicology | úéXì ÜýÛdO ûtüõG kõy þì úGõ^koq ok koq äðo kBXüA UÎBG úÞ
QüõÛO ok lðAõO þì ûBýâ òüA úÞ lñølýì óBzð ïoõO lÂô ,ÿpPÞBG l ,óBÆpu l Qý¾Bg ûõýy ok ,þøBýâ IÆ oôBzì ô ûkAõðBg ô ákõÞ xBñzðAôo ,ÿrXñì àìBýu pPÞk #
BG Ao pýSBO òüA ô .lyBG pSõì úËÖBc ô ÿpýâkBü ê¾B×ì ïoõO óBìok ô ÿpýãzýK ok úÞ úPyAk þHýÞpO ,ûõýy òüA .lñÞþì ûkB×PuA )|Balance Theory|(| | "ëkBÏO úüpËð" qA kõg óBìok
.lðBuo þì ïBXðBG òýèõÞ êýPuA QýèBÏÖ {üArÖA | | .lyBGþìpSõì îPvýu RæçPgA óBìok ô ÀýhzO ,ó@ok úÞ,þøBýâÿBøôoAk rüõXO ô þðBìok óAôo qA QuA
þPð@ ÿAoAk rHu ÿB^ úßýüBXð@ qA úPHèA | |)|Green Tea|( rHu ÿB^
Qý¾Bg {üArÖA UÎBG úÞ QuA þðAlývÞ@ ëõñÖ þéK ïBð úG ÿA ûkBì ÿAoAk rHu ÿB^ | | .kõy þì ïBXðArýð ólG þüBýíýyôpPßèA ëkBÏOô JB¿ÎA þuBñzðAôo úHñWqA ,þH¿Î

| | Bø óAlývÞ@þPð@qA ûôpâ4 þÖpÏì
òìrì xpPuAô kAq@ÿBùèBßükAo BG úéGBÛì ÿApG

)|Plasticity|( ÿpünK pýýÓO ô ÿpünK ÙBÇÏðA ,Bø ûõýì ok úÞ QuA )|polyphenol|( îvýOBìôo ÿoBíýG îüçÎ {øBÞ ô ,óBìok þPð@ ûôpâ oBù^ úèBÛì òüA ok|#
QüõÛO ô þðAôo ok ,kõy þì rÓì ÿBùèõéu ô ,RBGõHc ,êýW@ ,ÿB^ ,ûõùÚ ,RBXürHu òüA óBýì qA .lðôo þì oBßG qôpOo@ ô þé¿×ì kAq@ÿBùèBßükAo BG úéGBÛì QùW úÞóAlývÞ@
pýSBO rýð Rlì lñéG úËÖBc ô ÿpýâkBü QýèBÏÖ þPð@ òüpPùG óAõñÏG úÞ koõì lñ^ BøôoAk îñÞþì þÖpÏì Ao lðôpýìoBßG òìrì xpPuAô
.kõy þì QÖBü RçÒ BXñüAok ,lðôpýìoBßG þøBýâ IÆok óAlývÞA
.koAnâ þì úéXì ok 2014 ëBu ok úÞ ÿA úèBÛì ok :lðõy þì êüm koAõì êìBy úÞ
|Huperzia BüqpKBø Arthritis Research & Therapy | :lðõy þì þÖpÏì ïoõO BG úéGBÛì ÿApG óAlývÞ@ þPð@ Ñõð oBù^ )1(
ïBð úG koAk kõWô ÿA ûkBì BüqpKBø ûBýâ ok ûkBì òüA úÞ ûly lýÞBO ûlýuo NB^ úG| |Ginger êýHXðq
UÎBG úÞ )|Huperzine-A|( òüqpKõø l ô ,JBùPèA l ,óAlývÞA þPð@ Qý¾Bg ,êýHXðq ûlñøk êýßzO þé¾A kAõì qA þßü RçÃÎ ô ê¾B×ì
MìBÞõLýø ok òýèõÞ êýPuA QýèBÏÖ QüõÛO ok ûtüõG ô þøBýâ IÆ ok úÞ koAk óBÆpu Qý¾Bg úÞ QuA )|Gingerol|( ëôpXñýW ÿoBýyõø QüõÛO ok úÞ óAlývÞ@ þPð@ úu )2(
ûkAlgo ÐüBÚô qA rÓì Rlì lñéG úËÖBc {hG( lñðBì þñìrì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÿpýãzýK úPyAk )|anti-inflammatory|( ïoõO l | |lðõzýìrüõXO)rÞpíOô,ÿpýâkBü,úËÖBc(
lñðBì( þñýèBG RBÏèBÇì .kõy þì )úPynâ ok .kôo þì oBßG qôpOo@ô þé¿×ì îvýOBìôo {øBÞ BG ólG þñíüA îPvýu QýèBÏÖ îýËñO úGô {øBÞ ÿApG úÞ þíùì óAlývÞ@ þPð@ {y )3(
úéXì NB^ 2015 úèBÛì ,ûôçÏG .lñÞ þì àíÞ| T | ÿBùèõéu QýèBÏÖ IÆ ok QuõK ÿqBu óAõW ô ,îýìpO ,ïoõO
þì úÞ lñølýì óBzð )|Neuropsychiatry| | |)|Cinnamon|(òý^oAk ,óAlývÞA þPð@ àü óAõñÏG êýHXðo úßðõ^
qA ÿoBíýG( píüArè@ óBìok ok òüqpKõø qA óAõO þPð@ àü óAõñÏG þøBýâ IÆ ok òý^oAk ok ,koAk Ao ê¾B×ì ok þìoõO l Qý¾Bg lðõy þì rüõXO þøBýâ
)þéÛÎ ëAôq ô úËÖBc þXüolO ókAk Quk IWõì úÞ QuA ûly úPgBñy ÿõÚ óAlývÞA .lyBHýì pSõì rýð qôpOo@ qA þyBð ïoõO {øBÞ oBzÖ BG úéGBÛì ÿApG úÞ óAlývÞ@ þPð@oBù^ )4(
oõÇG .kõy þì RçÃÎô ê¾B×ì ïoõO {øBÞ ïoõO ÿoBíýG )|osteoarthritis|( qôpOo@
.kpÞ ûkB×PuA ô ê¾B×ì ok þðlG kok {øBÞ ÿApG òý^oAk þéÞ þÆ ê¾B×ì kpÞoBÞ pSA pG úÞ QuA ê¾B×ì lðõzýì rüõXO þøBýâ IÆ ok æBG óõg
|Rosemary þøõÞêýéÞA úÞ þüBøkok ÿApG ûtüõG ,kôo þìoBßG RçÃÎ BG ÿoBíýG òüA .lñÞ þì qôpG )þâlðq ÿBùèBu ||
ÿoBìqo Bü þøõÞ êýéÞA pÇÏì oBývG ûBýâ úÞ( lýüõOBìôo QüpOo@ Bü þé¿×ì îvýOBìôo
QüõÛO úñýìq ok ,ÿrLy@ ok kpGoBÞ pG ûôçÎ .lðõy þì lülzO kpu ÿAõø ok ïoõO BG úéGBÛì ÿApG óAlývÞ@ þPð@ )1(
|úéXì ok 2015 ëBu ok Zolñì úèBÛì | | RçÃÎô ê¾B×ì

ê¾B×ì ïoõO úÞ þøBýâ ÿBøôoAk þéÞoõÇG
,ÿpýãzýK ÿApG lñøk þì {øBÞ Ao RçÃÎ ô

12

TEHRAN MAGAZINE ûkB×PuA óAõO þì QuõK ûlñüõy ô ûlññÞ ïpð ïpÞ Tel:(818)881-1771
13 .kpÞ
ô ,ÿpýâkBü eÇu òPÖo æBG ,rÞpíO ,ÿoBýyõø
BG úéGBÛì ÿApG úÞþüBø óAlývÞ@þPð@)4( oApÚ ûkB×PuA koõìrýð úËÖBc QüõÛO QüBùðok
þì rüõXO þøBýâ IÆ ok æBG óõg oBzÖ údüAo êßzG ÿoBìqo ÿpýâoBßG .kpýâ þì
ô QüõÛO ok þÏüpu ô æBG pýSBO ûtüõG þðBìok
lðõy òüA .koAk pÞnèA ÝõÖ ÿrÓì ÿBø QýèBÏÖ kõHùG
pýu ok úÞ ÿpãük þüôoAk óBøBýâ lñðBì rýð ûBýâ
òüpO ÿõÚ qA þßü )rHu ÿB^ qA lÏG( pýu {hG QèBÏÖ QüõÛOok ,lðA ûly þÖpÏì BXñüA
pËñG .QuA óAlývÞA þPð@ ÿôBc óBøBýâ .lyBG þì pSõì Rlì lñéG úËÖBcô MìBÞõLýø
pýu ok kõWõì óAlývÞ@ þPð@ úÞ lupýì úÞ lñøk þì óBzð RBÏèBÇì þgpG ,ûôçÏG
rýíO Ao óõg ÿBø óBüpy ÿBøoAõük lðAõO þì rÓì ûBâ@kõg {hG pG þøõÞ êýéÞA
.koôBýG òýüBK Ao óõg oBzÖ úXýPð ok ô ûkpÞ
ëôpPvéÞ úÞ QuA òüA QýèBÏÖ òüA QHTìpýSBO )|Active Mind or Working Memory|(
óly ÿoBW úG ô ûkpÞ áBK Bø ûoAõükqA Ao lG
pýu ÿBùýâtüô òüA .lñÞ þì àíÞ óõg IuBñì pß×O ô ,RôBÃÚ ,ÿpýâ îýí¿O ok ûtüõG úÞ
QüçÏÖ þìõíÎ þéßzG QüBùð ok lðAõO þì .koAnâ þì pýSBO ,lyBG þì ëBÏÖ þÛÇñì
óArýì ô ûkpÞ îýËñO Ao þÚôpÎ-þHéÚ îPvýu
.kpHG æBG Ao îPvýu òüA þü@oBÞ ÿApG úÞ þíùì ÿBø óAlývÞ@ þPð@ )3(
ok QuõK ÿqBu óAõW ô ,îýìpO ,ïoõO {øBÞ

lðõzýì rüõXO þøBýâ IÆ
rHu ÿB^

úPyAk ïoõO l Qý¾Bg þüôoAk ûBýâ òüA

úGpâúXñK QuõK pG lýyoõg oõð qA þyBð RBìl¾ ûtüõG ô
óõg oBzÖ {øBÞ ok luo þì pËñG úGpâ úXñK ûlññÞ ïpð ïpÞ êßzG þPÚô ;lñÞ þì îýìpO Ao
ëBðBÞ ÿôo pG lðAõO þì ûBýâ òüA .lyBG pSõì QuõK ûlñüõy ô )|Skin Cream|(
J@ JnW úÞ( ólG ÿBùèõéu ok îývéÞ ÿBø
)lññÞ þì îýËñO Ao Bùèõéu ûoAõük ÈuõO ólG .kõy ûkB×PuA )|Lotion|(
îDçÎ {øBÞ UÎBG úXýPð ok ô úPyAnâ pýSBO | |)|Lycopene|(òKõßýè
QÖBü þãðpÖ úWõâ ok þüBýíýy ûkBì òüA
| |.kõzGóõgoBzÖ ó@ îýìpO ô QuõK ÿqBu óAõW úG ô ,kõzýì
òý^oAk
.lñÞ þì ÿkBüq àíÞ
óAlývÞA þPð@ ÿAoAk òý^oAk ûBýâ luo þì pËñG oõãðA úPvø ûoB¿Î
ëôpPvéÞ ô óõg oBzÖ {øBÞ ok úÞ lyBG þüBø |Grape Seed Extract |
ÿBø| |óAlývÞA þPð@ ÿAoAk òý^oAk .lðpSõì lG þðAlývÞA þPð@ Qý¾Bg oõãðA úPvø ûoB¿Î
ok úÞ lyBG þì Bø ëõñÖ þéK lñðBì ÿlñíOolÚ ÿBùñýìBPüô qA úÞ kõy þì }oArâ þPc úÞ koAk
ô ,RçÃÎ ô ê¾B×ì ïoõO ,QGBük óBìok .lyBGpPüõÚîø|E |ô|C |

.lðoAk kpGoBÞ óõg oBzÖ {øBÞ |B3 |òýìBPüô
úGõ^koq B | ÿBùñýìBPüô ûkAõðBg qA úÞ òýìBPüô òüA
ô òý^ô úPyAk ïoõO l Qý¾Bg| |,lyBG þì|
ëBÏÖ óAlývÞ@ þPð@ àü ÿAoAk úGõ^koq
kBÛÏðA l Qý¾Bg úÞ òýìõÞoõÞ ïBð úG lyBHýì .lølýì {øBÞ Ao QuõK áôp^
ô ê¾B×ì ïoõO ô kok {øBÞ ok ,úPyAk óõg |C |òýìBPüô
ÿBùâo óly äñO qA ô ,ûkõG pSõì RçÃÎ
òýñ`íø úGõ^koq .lñÞ þì ÿpýãzýK þðõg QÖBü oõÖô úG RBXürHu ô ûõýì ok òýìBPüô òüA
ÈuõO qôpOo@ lýüõOBíø ÿoBíýG BG úéGBÛì ok .QuA pSõì QuõK ÿqBu óAõW ok ô ûly
|E |òýìBPüô
.kõy þì rüõXO þøBýâ IÆ òý¿¿hPì
óBüBK QuõKÿqBuóAõWôîýìpOokrýð|E |òýìBPüô
Roõ¿G Apð@ ô úPyAk þüArvG kpGoBÞ rýð ólG

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

koô@ok ûqpè úG êýGkoA óBPuA ,óBXüBGom@ÿoõùíWok lüly úèrèq

.Qvýð xpPuk ok óBPupùy ÿBøBPuôo .QuA ûlzð úüAoA ëqBñì ô óBíPgBu úG þèBíy ÿBøpùyok ïkpì xApø UÎBG kõG óApüA ok pPzüo 5.4 þâorG úG ÿA|úƒèrƒèq #
oõPuk :kôrÖA kBG@|xoBK óBPupùyoAlðBìpÖ kBG@|xoBK óBPupùyoAlðBìpÖ , ÿlí¾pHÞA oAõu úéýG ô kBG@ xoBK úéíW qA êýGkoA óBPuA qpì úPynâúHñyoBù^ ûBãìBy ÜüBÚk òüpg@
ëçø ,þìBËPðA ô þìBËð ÿBøôpýð úýƒéÞ ïArƒÎA kBG@|xoBK óBPupùy ok ûqpè|òýìq òƒüA :Qƒ×â òüA .lðAqpè Ao óBXüBGom@ÿoõùíW ô óApüA
ô RoBvg óArýì þuopG ÿApG wðAsoôA ô pícA ÿBø|óBíPgBu qA þgpG þƒâkoõƒg|ápƒO IƒHu .ly Bø óBGBýg úG Bùð@ òPhüo ô óBÓì òüA ÿqpì ÿBøpùy püBu ô êýGkoA ok úèrèq
ÿBøBPuôo úG þèBíƒPƒcA RApƒÇƒg BƒG úƒéGBƒÛƒì ok RoBvg óArýì qA þyoArâ þèô ûly ÿpùy óApùO ûBãzðAk àürýÖ õDs úvuõì }oArâ úG
úG úÆõGpì ÿBø|îýƒO ô lƒy okBƒ¾ óBƒPƒupƒùƒy 59 ô úÛýÚk 17 ô 23 QÎBu ok ûqpè òýìq òüA .QuA ûly xBvcA óBPuA
úPuõýK ÑõÚõG òýìq ÿpPìõéýÞ 10 ÜíÎok úýðBS pùy ó@ rÞpì úÞ ÿpPzüo 5.4 ûqpè|òýìq
.lðly ïArÎA BøBPuôo BG qpì þßükrð ok óBXüBGom@ ÿoõƒùíW ûkpƒG
:Bøpùy òüpO|àükrð .QuA
)êýGkoA( qôlðç¾A ÿpPìõéýÞ 98 xoBK pùy úG ûqpè òýìq òüA óõðBÞ úé¾BÖ
)êýGkoA( kBG@ xoBK ÿpPìõéýÞ 98 ûkõG pPìõéýÞ 249 êýGkoA ô pPìõéýÞ 98 kBG@
)êýGkoA( lñÞ ûqBO ÿpPìõéýÞ 110 pPzýG kBG@ xoBK ok ûqpè òýìq òüA Rly. QuA
:óBPuA rÞApì òüpPßükrð þì pvG pGBÏì ok xpO qA óBñ`íø ïkpì ô ûkõG
êýGkoA ÿpPìõéýÞ 249 oAõük ókoõg ápO qA úýèôA ÿBø }oArâ. lðpG
rüpHO ÿpPìõéýÞ 258 kBG@ xoBK ok þüBPuôo ÿBø óBíPgBu þgpG
ûkoAô RoBvg qA þyoArâ qõñø BìA koAk QüBßc

úýuôook BíýKAõø ÉõÛupSApG úPzÞ8

.QuA ÿpPvG óBPuoBíýG ÿBíýKAõø àü ÉõÛu qA xôo ÐGBñì # Qvßy Ao xôpÎ ókpâþðBH¿Î kBìAk
òüA úÞ QuA úP×â óBuokAlìA ÐHñì òüA pHg úýuôo oôk oôBg ok à^õÞ ÿpGpÖBvì
àýÖApO ëpPñÞ rÞpì BG ûlzð ÜÖõì BíýKAõø BíýKAõø òýzðpu 8 úSkBc òüA ok .lðkAk
þÏu úÞ þèBc ok ô lñÞ oApÚpG ÉBHOoA þüAõø
ûly ZoBg oAkAo úd×¾ qA lüBýG kôpÖ úPyAk .QuA ûly þígqrýð ákõÞàüô úPzÞ
úÛÇñìok à^õÞ ÿpGpÖBvì ÿBíýKAõø àü
.QuA ÉõÛu úýuôo oôk oôBg ok >àvÖôoBGBg<
ÿoArâpHg }oArâ pG BñG .QuAûkpÞ
ïçÎA óBuokAlìA ÿBøôpýð ÐGBñì ,>wßÖpPñüA<
òüA óBñýzðpu qA p×ð 8 úSkBc òüA ok úÞ lðA|ûkpÞ

.lðA|ûly úPzÞ BíýKAõø
òýzðpu 9 BíýKAõø òüA ,ÐHñì òüA ïçÎA ÜHÆ
p×ð 8 úÞ QyAk úìlgôkô ákõÞ àü úéíWqA
BíýKAõø pG oAõu úÞ þÞkõÞ rW úG ó@ óBñýzðpu qA
ok rýð ákõÞ òüA ô lðA|ûly úPzÞ ,kõG

úPzÞ3 Bßüpì@ok ÿqAlðApýO àü óôok Ao }lvW ô QuA úPvßy Ao >õñüpu JAõW ólýñy qA wK þðBH¿Î kBìAk #
QyAnâ BW pG ûkpÞ Bøo ûkBPÖA oôk ÿA úÛÇñì ok ô ûlý`ýK }pÖ wýéK.Qvßy Ao ÿô ókpâîðBg xôpÎ qA ko
úPzÞ qA Bßüpì@ þédì ÿBø úðBuo # Ao êOBÚ ô þðBH¿Î kBìAk òƒüA BƒýðAõƒéývñK
QèBüA óAlðôpùy qA òO úu îßPuk óly .QuA
àü ok ÿqAlðApýO pSA pG þèBíy ÿBñýèôoBÞ qA wK kBìAk úÞ lðoôBG òüA pG wýéK óAoõìBì .kpÞpýãPuk
Ao kõg úPvðAõPð xôpÎ qA ko JAõW ólýñƒy pÖõPvüpÞ< îùPì wýéK ÿBø }oArâpG BñG |
.lðkAkpHg QèBüA òüA þüAlPGA úuolì AoBO< ókpâ ïBíO RolÚ BG úƒèBƒu 34 >pƒÞBƒO
óly úPzÞ qA Bßüpì@ þédì ÿBø úðBuo .QuA úPzÞ Ao þðBGpÚ ô lñÞ ëpPñÞ
ÿBñýèôoBÞ QèBüA óAlðôpùy qA òO úu îßPuk
úuolì àü ok ÿqAlðApýO ïBXðA pSA pG þèBíy 16
kõy þì úP×â.lðkAk pHg QèBüA òüA ok þüAlPGA
ÿBK qA óBðBHùãð àƒýéy BƒG rƒýð JoBƒÂ kpƒÖ
BøpHg òýñ`íø.QuA ûly úƒPzÞ ô ûlƒì@ok
ok úuolì óAqõì@ {ðAk þüAõø úýéhO qA þÞBc
RBƒýDrƒW qõƒñø.QƒuA ÿqAlƒðApƒýO òƒüA þƒƒK
JoBÂ þèBíPcA Ùløô úéíc òüAqA ÿpPzýG

.QuA ûlzð pzPñì úéíc òüA ïBXðA qA

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Büo@RBìlg qA Roõ¾ ÿqBuqBG pG úý¾õƒO óBƒßƒyrƒK úÞÿoõìõO
ûlýÛÎ BìA lññÞ þì àýPuçK þcApW ÜüpƒÆ
ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG úýHy Ao óqpýKløAõg pünK àvüo oBývG êíÎ òüA úÞ lðoAk
.kõG
óApüA ÐÖBñì QÊB×c pPÖk úG ÉõGpì oõìA úýéÞïBXðA !kpÞoAõg |ú^oõìúÞlñPvøþðBÆpupýÒþüBøoõìõOBìõéýKBK
QÚô ÑpuA ok ,þu .ÿk òPãñyAô ok
þì kBXüA þñýG ÿBø ûp×c þHÛÎ QƒíƒvƒÚ ok
(310)234-9770 ÿBøApXì úÞ QuA óBñ^ Bùð@ lyo þøBâ.kõy
Ao Bùð@ ÙApÆA ô þñýG ÿBø ûpƒ×ƒc þƒuõƒñƒýƒu úÞ óqpýK Roõ¾ ok åorG ÿoõìõO #
UÎBG ,QuA ûkpÞ lyo RBðAõýc ûqõK lñðBì
}A þâlðq ô ûly ôA Roõ¾ óly >úìpÖk<
.QuA ûkAkoApÚ ÑBÏzèA QdO Ao
BvvñüpKõOpDõK êøA ,úèBu 71 ,qokAk BPük
ëBu oBù^ ,òýLýéýÖ ok ûkBPÖA oôk ÿA ûpürW
ûpKô Bø jAoõuok ÿkok ûoBHßü Ñôpy BG {ýK
óBßyrK.kpÞ úÏWApì àyrK úG kõg þñýG ÿBø

lý×u RoõLuBK .kpýâ þìpGok ÀýhzO Qüqõñýu Ao ôA ÿoBíýG ûBHƒPƒyA úƒG
Mýy órýPýu þÎõð úG êülHO BìõƒéýKBƒK ,ЃÚAõƒì þƒøBƒâ rüõXO BG ,QuA lðqpÖ {y okBì úÞôAô lðkAk
ûlÒ( þvéÖ ïõñýuoBÞ ïBð úG îýglG óBƒÆpƒu óBìok ÿApG þüôoAk ÿAôAlì QƒdƒO óBƒßƒyrƒK
þðApüA RoõLuBK-| qA wK ôA BìA ,QÖpâ oApÚ Qüqõñƒýƒu îüçƒÎ
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ - .kõy þì )QuõK þðôpG úüæ þðBÆpu úÏWApì àyrK úG Qürüô ÿApG úÞ ÿoBG òülñ^
:qA lñOoBHÎ BìõéýKBK ÿBø úðBzð þgpG Rly ûoBHßü úG Qüqõñýu îüçÎ ,kõG ûkpƒÞ
kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| úÞ þñýG ok Aõø oõHÎ ÿBøApXì óly kôlvì êíÎ ïBXðA úG oõHXì ô ly îýgô oBývG ô QÖpâ
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-| ,kõy þì úPvG BøApXì qA þƒßü ÈÛÖ æõƒíÏì ÿBø QHÚApì kõWô BG .ly 2015 ëBu ok þcApW
ô Qðõ×Î ,ó@ RBdypO kBükqA ô þñýG }rüpG@ þÏýHÆpýÒ ÿA ûlÒ ,ØéPhì þüôoAkô þßyrK
oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -| .óly ÕBìk óõg ô þuõñýu RBGBùPèA pPâorG oôpì úG ô ûkpÞ lyo úG Ñôpy {Ooõ¾ ok
Bùuõñýu úÞ kõy þì kBXüA þPÚô Qüqõñýu kBüq óly úìpÖk ô êßy pýýÓO IƒHu ô lƒy
qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -| ô lðõy þì IùPéì þuôpüô Qðõ×Î àü êýèk úG
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ BìA .lGBü þì kõHùG úP×ø úu Büôk ëõÆok IéÒA .ly {Ooõ¾
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA Rlì úG ôA ,qokAk BPük xôpÎ ÿBø úP×â ÜHÆ ûlÒ( BìõƒéýKBƒK þƒÎõƒð ôA ÿoBƒíýG óõƒñÞA
þì Yðo {Ooõ¾ ÿBø ïAlðA kok qA ëBu oBù^ þñýG ÿApXì ok úÞ þPuõK îýg }õg þuôpüô
.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O AoôA ÿoBíýG AlPGAok óBßyrK kõWô òüA BGô kpG ûly ûkAk ÀýhzO )lñÞ þì lyo úG Ñôpƒy
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok - .lðkAk ÀýhzO òìrì Qüqõñýu ûBHPyA úG
ÿApG ÿkBüq RBXèBÏì lƒÏG úƒG ó@ qA ÿô .QuA
þâlñøBñK ô ZAôkqA lyo àý`ýø þèô ûkAk ïBXðA }A ÿoBíýG óBìok
qôo úG qôo ûlÒ òüA ô ûkpßð ØÚõPì Ao oõìõO
(310)234-9770 ûkõG Ðüpu ÿolÚ úG ó@lyo.QuA ûlypPâorG
úÞ Ap^ ûkpÞ IüphO çìBÞ AoôA Roõ¾ ïpÖ úÞ
1388 Westwood Blvd Ste. 202 úýHy AoôAô QuA RBðAõýc ûqõK lñðBì ó@pøBÊ
17 Los Angeles, CA 90024 úG >BPük< Roõ¾.QuA ûkpÞoAõg ú^oõì àü
ÿBùðAõhPuAô ûlük Iýu@ òßíìõdð òüpOlG
Bùð@ pG ûlÒ lyo úÞ ÿoBzÖ êýèk úG {Ooõ¾

.lðA úPvßy ,koô@ þì koAô
ô kpG þì pu úG óBPuoBíýG ok óBñ`íø ÿô
QdO ô òý¿¿hPì þüBùð îýí¿O oBËPðA ok
oõìõO lyo ô kok ëpPñÞ ÿApG þüôoAk óBìok

.QuA
koAk ûõð ûkrðByôpPgkôk ,pvKoBù^ ,óq òüA
þPìçu ÿApGô lðoAk QuôkoBývG AoôA þãíø

.lññÞ þì BÎk }A

óApùO úéXì

úéüõÆ iýì BG lðqpÖô óq úXñßy

òüpÖ@pùì úüpýg úvuõì þÎBíPWAoBÞklì iýì BG úzýy úG kBƒPÏì óBƒÓÖA kpƒì # óApùOok úèBu 27pPgk êPÚ
qA p×ð ôk ,ûly ïBXðA ÿBø|ÿpýãýK BG :Q׃â ô oAq@ koõì Ao {ðAlðqpÖ ô pvíø ,úéüõÆ
ô lðly ïBð|QHS úuolì ok ûkAõðBg òüA óAlðqpÖ îPzÞAoôA kAk þíð Ao îèõK :êOBÚ
oBÞ oõPuk ok rýð þuBñy|óAôo ô þèBì QüBíc .kAkoApÚ QümA
kBPÏì olK ,ûlññÞ| óApãð úèBvì BìA QÖpâ oApÚ þðq ,óApùO kBG@|QíÏð ÿBø|úédìqA þßüok ïçÎA }A þølG ókAk ÿApG Ao ÿpãük óBìq ô óAõW pPgk kpÞÙApPÎA oBÞpýíÏO kpì #
qA ô úPzâpG {ýK ÿlñ^ úƒÞ QƒuA ûkAõƒðBƒg þâlðq }A|úèBu 17 BO Q×ø pvK oBù^ ûApíø þÆ .lýuo ëBu àü úG óBìq òüA úßñüA BO kpÞ|þì êPÚ úG þðBìõO óõýéýì 45 IéÆ pÆBg úG Ao
úG .lñÞ|þì ûkB×PuA ÿpãülßO ÿApG {ðAlðqpÖ ÿBø|úXñßy pƒSA pƒG êƒHÚ þƒOlƒì úƒÞ lƒñÞ|þƒì rýð ÿpãük kApÖAqAôA úÞ ïly úWõPì Rlì òüA
{ðAlðqpÖ ,kBPÏì kpì òüA ,þñülGBÎ îüpì úP×â ÿôo þyôp×Puk úG ô ly AlW ôA qA ,}pvíø ûkpÞ ëõK òPÖpâ úG ïAlÚA kpãy ô ûõýy òýíø úG .QuA ûlðBuo
pu BG Ao Bùð@ô løk|þì oApÚ îPy ô Jp koõì Ao óAkpãðAôo úG }pvíø QuA þÎlì ôA .koô@ óAõñÎ þüBñW ÿApukAk úG úÏWApì BG ÿkpì | |
iýì BG Ao {ðAlðqpÖôôAô QyAk kBýPÎA úzýy .QuA úðBg qA óBG@ îPzø 12 QÎBu }pPgk úÞ QyAk
.lñÞ|þì úðBg úðAôo þðõg Roõ¾ ô ïôk úßéÖ ok Alüô BG óBG@ îPzø eH¾ :kôrÖA úPyAlð úðBg úG þPÏWApì ó@qA wK ô ûly ZoBg
.kAk|þì oApÚ oAq@ koõì ÿréÖ oArGA ô úéüõÆ ó@ qA êHÚ Iy .îPyAk RBÚçì oApÚ úýÚkB¾
îýí¿O ,ïkõG úPyAnâ oApÚ Alüô BG úÞ þðBìq .QuA
úPzÞ7 BðBülñüAok ÿqAlðApýO qA Ao ïkõg ëõK òßíì êßy pø úG BO ïkõG úPÖpâ úèBu 27 >Alüô< ïpPgk :kôrÖA þðAlÛÖolK
QyAnâÿBWpG Ao Alüô ,ïlzðoBÞ òüA úG ÜÖõìpâAô ïpýãG ÿô BO .QÖo óôpýG úðBg qA ÿoBÞ oõìA ïBXðA ÿApG
ly òýyBìoAõu Alüô úÞ þðBìq .îðBuo êPÚ úG kõG þñ×éO xBíO ok ûlñG BG qôo óBíø 12 QÎBu
úPzÞ óq úu úéíW qA p×ð 7 úÞ ly ûløBzì àü ÑõÚô qA BðBülñüA QèBüA wýéK # |úðBýì ok .ïkpÞ QÞpc lícA ë@ ëçW Qíu úG ly }õìBg {øApíø ò×éO þyõâ ûoBHßü úG úÞ
.lðA|ûly òüA ok p×ð 7 óly úPzÞô ÿqAlðApýO úSkBc Alüô BG kõg IéÆ òPÖpâ wKqBG óBìq ûoBGok ûAo
ïçÎA Ao ÿpãük óBìq îø qBG ôA BìA ,ïkpÞ QHd¾ .îüoAlð ÿô qA þÎçÆA úðõã`ýø pãük ô
þðBìq rýð pãük p×ð àü ,}oArâ òüA pG BñG .QuA ûkAkpHg úSkBc úÞ ïly úWõPì {üBø QHd¾ òýG ok ;kpƒÞ ÑõÂõì BG þOBƒìlƒÛì ûlƒðôpƒK êƒýßzO BƒG
qA|,lñÞoApÖ ÿqAlðApýO êdì qA QyAk þÏu úÞ ïçÎA Bßüpì@ ok >BðBülñüA< QèBüA wýéK | pãük ;kõy ZoBg óApùO qA þOlì BO koAk l¿Ú îùð úHÏy xpKqBG oõPuk úG ô >kApÖA óAlÛÖ<
>ÿpâ< úÛÇñì ok ÿqAlðApýO úSkBc ok úÞ kpÞ ;îñÞ þéíÎ Ao ïkõg îýí¿O BO îPÖpâ îýí¿O ÿApƒG ûlƒðôpƒK ,óApƒùO 27 úƒýcBƒƒð ÿApƒƒukAk
.QuA ûly þígq BK úýcBð p×ð àü ô úPzÞ p×ð 7 îÞ|Quk QèBüA òüA ok .ïpÞ ú×g Ao ôA ô úPgAlðA {ðkpâoôk Ao ÿA|ú^oBK þøBâ@ wýéK îøkqBü ûoAkAoBýPgAok þâlýuo
úSkBc òüA Áõ¿g ok RBÛýÛdO õâBßýy< }oArâ pG BñG.QuA ûly þígq rýð lvW ókpÞ Bøo êdì Áõ¿gok îùPì
ûkpÞ ïçÎA wýéK ô QuA óBüpW ok ÿqAlðApýO eH¾ 2:30 QÎBu kôlc úSkBc òüA ,>óõýHüpO BO ïkAk|þì úìAkA kõg ûAo úG Ùlø þG :Q×â .QÖpâ oApÚ åorG óApùO
òüA BO úÞ lðA|úPyAk {Ûð p×ð ôk úSkBc òüA ok úÞ qA wK .ïlýuo úzülðA lülW pùy úG úƒßñüA îøkqBü ûoAkA óBøBâ@oBÞ ,RBÛýÛdOqBÒ@BG
ÿBøôpýð ô ûly pýãPuk Bùð@ qA þßü úËdè .QuA ûkAk jo úPynâ úHñzßü þOõég óBßì ,pùy êgAk ok ólýgp^ ÿoAlÛì úÞ lðkpÞ AlýK ÑçÆA åorG óApùO þøBâ@ wýéK
RBýDrW qõñø.lñPvø ïôk kpÖ ëBHðk úG wýéK úÞ kõG ûly ïçÎA wýéK úG úýèôA }oArâok Ao lvW ;ïkpÞ AlýK Rlcô oAõéG ûôldì ok Ao ÿApG }A þâkAõðBg óBPuôk qA þßü BG >Alüô<
óBGoB ûrýãðA ô úSkBc òüA ûoBGok ÿpPzýG þPÚô BìA ûly úPzÞ ÿqAlðApýO òüA ok p×ð àü QÎBu BO ;ly oôk QÎpu úG ô ûkpÞ Bøo BXð@ok oApÚ ûBâpýíÏO úG }lüApK ÿoAõu ôokõg ókpG
,lðly ïArÎA úSkBc êdì úG wýéK ÿBøôpýð úÞ óApùO ÿBø|óBGBýg ok ólýgp^ ëBc ok kAlìBG 4 >Alüô< ûkAõðBg qA RBÛýÛdO ok.koAk RBÚçì
.QuA ûlzð pzPñì þâkAõðBg óBPuôkqA þßü BGôA úÞ ly Àhzì
.îPzâpG úðBg úG BPüBùð ô ïkõG úG ô úPyAk xBíO úèBu 44 >kAqpÖ< ïBð úG óBy
þøBâ@ wýéK þüBñW îüApW BG ûqoBHì óôBÏì ókpG ÿApG kAqpÖ BG ,}lüApKôokõg ÀÛð QéÎ
BƒG :kôrƒÖA ,pƒHg òƒüA ïçÎA BƒG åorƒG óApƒùƒO .QuA úPyAnâ RBÚçì oApÚ ûBâpýíÏO úG ôokõg
Bøo ô QüBñW JBßOoA úG îùPì eüp¾ RBÖApPÎA oõPuk ok ÿô qA RBÛýÛdO >kAqpÖ< þüBuBñy BG
úé¾BƒÖçƒG ,úƒzƒülƒðA pƒùƒy ok lƒvƒW ókpƒÞ þøBâ@ wýéK îøkqBü ûoAkA óBƒøBƒâ@oBƒÞ oBƒÞ
lvW úÞ ly Àhzì ô ïBXðA ïqæ þãñøBíø ok oõÃc qA wK ôA ;QÖpâ oApÚ åorG óApùO
óBíøok þìBËPðA êìAõÎ ÈuõO ëõPÛì úG ÜéÏPì úýèôA RAoBùÊA ok ,þøBâ@ wýéK îøkqBü ûoAkA
xBñyBð óAõñÎ úG ô ØzÞ lvW ÿqBu Bøo êdì BìA ,ly >Alüô< Qyõðpu qA ÑçÆA úðõâpø pßñì
úG Iè úPynâ qôo 12 QÎBƒu ok ïBƒXƒðApƒu
.QuA ûly êÛPñì þðõðBÚ þßyrK úG Alüô êPÚô QüBñW JBßOoA úGô kõzâ ÙApPÎA
BG :Q×â ïpßì lýíc ûBâ@oBƒÞ äƒñƒøpƒu
ûlðôpK ,QüBñW JBßOoA úG eƒüpƒ¾ ÙApƒPƒÎA .kpÞ ÙApPÎA
BG îùPì ô êýßzO lƒíÎ êPÚ ÑõÂõì BG þOBìlÛì ô ûrýãðA Áõ¿g ok {OBÖApPÎA ok îùPì
RBÛýÛdO ïBXðA ÿApG ô QÚõì QyAkqBG oApƒÚ Alüô :Q×â óBøBâ@oBÞ úG QüBñW JBßOoA ûõdð
þøBâ@ wýéK îøk ûoAkA oBýPgA ok þéýíƒßƒO ,ÿkB¿PÚA ûsôpK àü ok ÿoAnâ úüBìpu úðBùG úG
ûkpÞ ÅpÚ ëõK òì qA óBìõO óõýéýì 45 ÔéHì
.QuA úPÖpâ oApÚ åorG óApùO úG óBìq òüpPíÞok Ao ÔéHì òüA BO kõGoApÚ ;kõG
koô@|þì ÿA|úðBùG oBG pø ôA BìA ,lølG wKqBG ûlñG

18

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

19

óApùO úéXì

?lüA|ûly úPvg ókõG kpXì qA Bü@

?lüA|ûly úPvg ókõG kpXì qA Bü@ |
?lükpXì qõñø Bíy ô lñPvø êøCBPì Bü ô úPyAk krìBð Bíy óBPuôk IéÒA Bü@

?lüA|ûkpßð ZAôkqA qõñø ô úPÖo |æBG óBO|òu lýñÞ|þì pßÖ Bü@
?QuA ûkpßð ZAôkqA qõñø úÞ lýPvø ûkAõðBg kpÖ òüpg@ Bü@

?lüA|úPÖpâ Ý|çÆ þâqBO úG Bü@

Ñôpy pãük þðBvðA ú^pø óBìq ó@ok ÝõÖ R|æAõEu qA ïAlÞ pø úG pâA
úG lðAõO|þì ,kõy|þì óq Bü kpì pOkôq QdO |æ« BíPcA ,lükAk QHTì JAõW
oô@kok ô ûlý`ýK ÿA|úÇGAo ô kpÞ|þì ZAôkqA þðAõW ZAôkqA àü ókAk Roõ¾ ÿApG þüBø|oBzÖ
xBvcA úÞ þPÚô .kõy êülHO pPùG ,kAk|þì ûkAõðBg êýßzO úÞ QuA ÿpýSCBO oBzÖ òüA .lýPvø QuokBð
,lüA|ûlì@ äñO úG ô lýñÞ|þì þüBùñO úG úßñüA kpXì úG þ¿hy .kõG ÿrüo|úìBðpG Bü ô ÑBíPWA ,ûkAõðBg ,óBPuôk
ÿpO|ØýÏÂ ÿBø|JBhPðA úßð@ ëBíPcA lýuo|þì ëBu YñK ô þu Bü þu ïBýK òüAô lðoAnâ|þì BíypG óBOkõg þuBvcA
þWAôkqA qA QüBùð ok kôo|þì |æBG ,lýñßG .lì@|þì JBvc úG >ëBvðBýì< pãük ZAôkqA þvÞ BG lüBG< úÞ lñøk|þì Bíy úG Ao
.koô@ lýøAõg ok pu ûlññÞ| þÂAo pPíÞ ôA ûkAõðBg úÞ kõG þÏýHÆ |«çìBÞ òüApGBñG þéßzì B« íPc ,Roõ¾ òüA pýÒ ok ;lýñÞ
ZAôkqA ,QuA óAõWõð qõñø úÞ|þìBãñø lñøAõhG
QuokBð JBhPðA >.lüoAk
kõg þâlðq úG úWõO ïlÎ .lñÞ xBvcA þðôok Bü ô þðôpýG êD|æk úG pâA
,lüA|ûkpÞ pßÖ ÑõÂõì òüA úG ëBc úG BO Bü@ ïBüæA îülÚ ó@ qA ÿoBývG óAoBâqôo ú^pâ ZAôkqA þvÞ BG QuA òßíì lýñÞ|þì oBHWA
oõìA úG Bíy rÞpíO qA lc ú^ BO ókõG ÜyBÎ úÞ qpÆqApSCBPì ÿkBüq lc BOqõñø Bì BìA ,konâ|þì JBhPðA Ao ôA râpø ,þèõíÏì ÈüApy ok úÞ lýñÞ
úÞ kõy|þì òüA Bíy îÒ ô îø ?løBÞ|þì pãük þâlðq ó@ BG Bì óAolK úÞ îýPvø ÿpß×O
oBPÖo úðõã^ ?koAk þuBvcA úðõã^ ,ëBTì ÿApG IðBW qA oBzÖ òüA úßñüA qA pËð|Ùp¾ .lðkpÞ|þì .lükpÞ|þíð
wK ?løk|þì oApÚ pýSCBO QdO Ao ôA oBPÖo ,Bíy qA QuA òßíì ,ëBc pø ok ,lyBG þéìBÎ ú^
kõg ÿApG >ë@|ûlüA pvíø< qA úÞ þüBøkoAlðBPuA BøoBzÖ ØéPhì ÑAõðA qA þÃÏG püq ok
þyõK|îz^ ô ûlýzÞ Quk ,lüA|ûkpÞ ØüpÏO :QuA ûly þuopG
pßÖ óApãük úÞ þüBørý^pÆBg úG «BÖp¾ô lýñÞ
ZAôkqA ,kõg þÏÚAô úPuAõg ÜHÆ pG úð ô lññÞ|þì úG ô lýñÞ|þì þüBùñO xBvcA úÞ þPÚô
QuokBð êü|æk îüoAk þÏu püq oõÇu ok .lýñÞ ÿBø|JBhPðA úßð@ ëBíPcA ,lüA|ûlì@ äñO
îýñÞ þÖpÏì Bíy úG ÜÖõìBð ÿBø|JBhPðA ÿApG Ao QüBùð ok ô kôo|þì |æBG ,lýñßG ÿpO|ØýÏÂ
þèBíPcA ÿBø|pÇg qA lýðAõPG Bùð@ qA þøBâ@ BG BO
.QyAklýøAõg ûlññÞ| þÂAo pPíÞ þWAôkqA
.lýðBíG oôk ó@ þñu oBzÖ
ëB¿ýPuAô þüBùñO
ok ô .îüA|ûkpÞ úGpXO Ao þüBùñO Bì úíø òýñ^ óBPuôk Bü óBãPvG qA þßü þPÚô
xBvcA ,þcôo ÍBdè qA þâlðq qA þüBø|úøpG qõñø Ap^ wK .æBG ûpýì ûoAk Qñu< :lüõâ|þì
úG úÞ îüA|ûkõG ê¾CBPvì ô îüA|úPyAk þüBùñO Bíy òu< úÞ }pãð òüA Büô >?ÿA|ûkpßð ZAôkqA
.îüqoõG pùì þvÞ ZAôkqA qõñø ô úPynâ þ¿hzì lc qA
,AlPGA ok úÞ þWAôkqA úðB×uCBPì BìA úéíW qA >.lýPvø þÏýHÆpýÒ wK ,lüA|ûkpßð
úG óly àükrð ÿApG ô þüBùñO pu qA|þìAlÚA
.QuA þñu oBzÖ êìAõÎ
qA ,QuA þñu ú^ ,òu ó@ úßñüA úPHèA
ûBâ@kõg .lñÞ|þì ÝpÖpãük Àhy úG þ¿hy
òu óAõñÎ úG Ao þñu |æ« BíPcA ûBâ@kõgBð Bü
úÞ QuA òßíì òu òüA .lüoAkpËðlì ,ZAôkqA
ZAôkqA òu ,Bíy þâkAõðBg ÿBø|úñýìq qA
óBOkõg Qýñøm qA Büô óBO|óAokApG Büô óApøAõg
ûlì@ ,QuA þñu ú^ >ÿpßÖ ÕõéG< òu úÞ

.lyBG
,þñu oBzÖ ûBãPuBg áok oõËñì úG
.îýñÞûBãðêHÚëBuóAoArøiüoBOúGQvüBG|þì 20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY .lyBGáBðpÇglðAõO|þì,lýñÞ|þìûkB×PuA úÞ pÆBg ó@ úG úð IéÒA úÞ pâA Qvýð þHXÏO
CENTER úÞ lüqõìBýG lüBG kõg úÞ þüBø|F|çg ÿApGôo ó@qA úßéG ,îüA|úPÖBü Ao IuBñì Àhy
,îèBu B« PÛýÛc ZAôkqA àü .lýñÞ pK úðõã^ qBGpu ÿApG ÿA|úðBùG úÞ îýñÞ|þì ïAlÚA ZAôkqA
úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok Ao ÙpÆ ôk pø þcôo þèBÏO ô lyo ÿBøok .îýyBGúPyAkóBìkõgRAoõìAôþâlðqqAókq
Reiki Áõ¿hì ÿspðA úéýuô ôk òüA qA ïAlÞ pø úG òýñ`íø .lüBzâ|þì lüõy|þì þíýí¾ þvÞ BG þPÚô ...pâA
qA Bùð@ ÿoôBGkõg úÞ lñÞ|þì àíÞ Àhy ÁB¿PgA ÿpPíÞ QÚô kõg ÜD|çÎ úG
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô ô >óly úPyAk Quôk< xBvcA ÜüpÆ .lýøk|þì
ûôpâõÃÎô |Reiki Master |æBG ,êGBÛì Àhy ÙpÆ qA >óly úPÖpünK< ÜyBÎ kôq þíÞ |æ« õíÏì ...pâA
þééíèA òýG ûBãzðAk þOBÛýÛdO .kôpG| .lüõy|þì
ÿBø|F|çg ókpÞ pK oõËñì úG Bíy Bü@ þOnè kõg BG ókõG BùñO qA ...pâA
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì Ao þHuBñì kpÖ úßñüA pÆBg úG úð ô kõg þcôo ûApíøóApãükBGúÞlýøk|þìeýWpOôlüpG|þíð
xBvcA þÏÚõì ?lýñÞ|þì ZAôkqA ,lüA|úPÖBü .lýyBG
þ¾õ¿g ÿBø xçÞ ïôAlìoõÆ úG óôokqA úÞ lýñÞ|þì þcôo F|çg úG ZAôkqA qA úÞ koAk kõWô ëBíPcA òüA
þßüo }qõì@ ókõG þèBg òüA .lüoAk ókõG þèBg xBvcA óBOkõg þâlðq úG òPgAkpK qA JBñPWA oõËñì
ÿõñÏì þßýð ÈuõO àü lñðBì úG pO|ëlPÏì êcApì ok QuA òßíì úG ôo òüA qA ïkpì qA ÿoBývG .lýñÞ|þì ûkB×PuA
pOkBc êcApìokô kõy úGpXO {ñO Büô þðApãð ô Ýõy ô oõy kõHíÞ qA úÞ lðoAk qBýð ZAôkqA
.kkpâêülHOÿlýìABðôþâkpvÖA,kokúG úG ô lðA|ûly úPvg kõg þâlðq ok þÖlø|þG
ZAôkqA þßü BG òì< :úÞ pßÖ òüA Ùp¾ òüA êýèk ô lññÞ ûBãð kõg óôok úG úßð@ ÿBW

(310) 446-8724

êülÏO Ao Bíy þüBùñO xBvcA «BPÚõì ,> ïA|ûkpÞ Ao kõg ,lðõy BüõW kõg óôok qA Ao xBvcA
ZôA óAoôk òPynâ qA wK BùñOô . kpÞ løAõg kõg Ùlø Ao >ó@<ô ûkpÞ þÛzÎ ÈGAôo pýâok
ôpGôo kpÖ ó@ QýøBì BG úÞ QuA úÇGAo òüA .lñøk|þìoApÚ
BùñOúðlýGBüokúÞQuAáBðkokú^ôlüõy|þì ÜyBÎBíy,þÏÚAõìòýñ^okúÞôoó@qA
úßéG ,QuA ûlzð Ð×Opì óBOF|çg xBvcA ô >þìpâpu< úP×ýy úßéG ;lýPvýð Àhy ó@
ô F|çg xBvcA ,þ¿hy òýñ^ oõÃc þPc .lýPvø kõg >þèõÓzì|ëk<
.lñÞ|þìrýðpPzýGAoóBO|þüBùñO løAõhð| þìBXðApu râpø þÇGAôo òýñ^
ôA pvíø úÞ koAk ÐÚõO þ¿hy òýñ^ úÞ QuA òüA Bíy úG rýð Bì Qdý¿ð .QyAk
Rlì úG úÞ Ao {ýcôo ô þuBvcA ÿBø|F|çg oBypu Ao kõg þâlðqô fôo úßñüAqA êHÚrâpø
êíc kõg BG ZAôkqA qA êHÚ þPc ô þð|æõÆ Bü .lüôpð >óBO|þâlðq àüpy< lüpg úG ,lýñÞ
pvíø qA úÞ QuA ëõÛÏì òüA .lñÞ pK ,ûkpÞ|þì ,Ép×ì þüBùñO ô F|çg xBvcA qA êÚAlc
Bíy þüBùñO úG BO lýyBG úPyAk oBËPðA kõg .lyBHð åpì úG ôo óBO|úýcôo
óBO|ÿBø|îgq ïBýPèA ok Ao Bíy Bü lüArÖBýð
Bíy úG Bü kqoõG ÜzÎ Bíy úG ô lñÞ QüBíc kõg þcôoô þuBvcA ÿBø|F|çg ókpÞpK
okBìA,lüoAlGQuôkAokõgúðõã^úÞkqõìBýG ,úð|æBvâorG|þìAlðA BG îýPvø þðBÞkõÞ Bì
.lýyBGkõgóBìpùÚlüBGúÞlýüBíyòüAQüBùð ,lðoAlG óBì|Quôk úÞ ôqo@ ô Rpvc òüA BG
úðõâ òüA úDAoA qA Bì Ùlø !rürÎ óBPuôk úPßð .îýyBG êìBÞ ô îüõy úPÖpünK
koõì ok Ao Bíy úÞ Qvýð òüA IèBÇì ,koAk kõWô ÜzÎ BG úÇGAo ok úÞ ÿA|ûkBÏèA|ÝõÖ
.îýðAkpâ {üõzO ô xAõuô oB^k óBO|JBhPðA ,oôpuxBvcAqAAoBíylðAõO|þìúÞQuAòüA
ïBãñøok kõg ÿBø|ûrýãðA BG îýøAõg|þì Bì úßéG aýøok Ao ó@úýHy úÞ ÿpÆBg ÜéÏOô þðBìkBy
Ao QuokBð êD|æk ,lýyBG Bñy@ JBhPðA .lñÞoAkoõgpG,lýGBýGlýðAõO|þíðÿpãükÿBW
.lýøkRoõ¾Aoeýd¾þWAôkqABOlýuBñzG pKoõËñìúGúÞ|þìBãñøQHøõìòüA,kõWôòüABG
ó@ qA kõg þcôo ô þuBvcA ÿBø|F|çg ókpÞ
21

óApùO úéXì

IüBXÎ BG
Býðk úðBãøk
!lüõy Bñy@

|Colosseum ïõEuõèõÞ-8| | úGô BøkAlÏPuAqôpG ê¾Bc úÞ Býðk ÿBø|þP×ãyqA BO ûk BG Ao Bíy óApùO úéXì ûoBíy òüAok #
qA þßüô QuA BýèBPüA ïopùyrÞpìok úðBgByBíO àü )|Coliseum|( ïõEvýèõÞ Bü ïõEuõèõÞ ÿsõèõñßO óôlG þðAoôkok Bø|ûqBu òüA .îýñÞ|þì Bñy@QuA kõg óBìq ïkpì ÿBø|}çO ólýuopíS
pOBEO þ×ì@ ïBð BG AlPGAok BñG òüA .ûly úPgBu óBPuBG ïôook úÞ QuA þüBøBñG òüpOrýãðA Q×ãy óBzð Ao kõg ÙAløA úG ólýuo ok Bø|óBvðA ÿæBG þüBðAõO ô lðA|ûly úPgBu IuBñì oArGA ô æBG
ÿA|ûpüAk ÿBñG òüA .kõG ïôo ÿoõOApLìA ok ûly úPgBu úðBgByBíO òüpPâorG ô ly|þì úPgBñy óBüôçÖ
kBPzø BO ûBXñK òýG ó@QýÖpÊ úÞ úÎõíXì òüAok .QyAkoApÚ ïôo òíXðA þÚpy QívÚok êßy .lüõy Bñy@ Býðk þíülÚ ô rýãðA Q×ãy ûqBu ûk BG BO lýyBG ûApíø Bì BG úìAkA ok .lñøk|þì
RBðAõýc BG ïAlÎA ,RBðAõýc oBßy êTì þüBø|ÿqBG ,Bø|{üBíð ,BøoõOBükçâ RBÛGBvì kõG p×ð oArø

.ly|þì ïBXðA ïkpì ïõíÎ ÿApG äñW ÿBø|úñd¾ ÿqBuqBG ô þzcô
||

|Chichen Itza ArPüA ò`ý^ -7 |Roman Bathsþìôo ÿBø|ïBíc -10
úHy ëBíy QívÚokô ûly úPgBu kçýìqA wK ëBu l¾oBù^ kôlcok BøBüBì ÈuõO BñG òüA | óBPvéãðA QupìBu pùy ok þhüoBO ÿpãykpâ l¿Ûì àü þìôo ÿBø|ïBíc ÙôpÏì úÎõíXì | |
120 úé¾BÖ ok ô QuA ëBu 1500 qA {ýG BñG òüA píÎ .koAk oApÚ àürßì oõzÞ ok óBOBÞõü ûpürW þñürãüBW óAõñÎ úG ô koAk oApÚ þGõg QýÏÂô ok úÞ QuA þìôo þìõíÎ ïBíc àü úðBg òüA .QuA
þHønì RBíuApì ïBXðA ÿApG þédì ArPüA ò`ý^ úÞ kõy|þì úP×â .koAk oApÚ Alüpì qA ÿpPìõéýÞ BìA ly IüphO ÿkçýì îzy ópÚ ok úÎõíXì òüA .ûly úPgBu òýzýK ûly IüphO ÿBø|ïBíc ÿApG
úðBøkoBñÞok< þñÏì úG ArPüA ò`ý^ úíéÞ .ûly|þì ëpPñÞ lGBÏì óBñøBÞ ÈuõOô QuA ûkõG ØéPhì
ûkõGÿA|úéýHÚïBðBüôþüôkBW,ôkBWþñÏìúGBøBüBìóBGqokæ« BíPcA>ArPüA<kõgúÞQuA>ArPüAûB^ .lýuo óBüBK úG ó@ ÿqBuqBG ÿkçýì 19 ópÚ pgAôA ok ô QÖpâ oApÚ ÿqBuqBG koõì óBìq oôpì úG
þðBGpÚ koAõì þgpG ok .ûly|þì ïBXðA lHÏì òüA ok ØéPhì ÿBø|}ôo úG Bø|óBvðA ókpÞ þðBGpÚ .QuA pø úÞ ÿõdð úG ,kôo|þì oBíy úG óBPvéãðA ÿpãykpâ l¾BÛì òüpPíùì qA þßü þìôo ÿBø|ïBíc
kpÖ Bü õãHýÒ àü óAõñÎ úG ólðBì ûlðq Roõ¾ ok ô ûly|þì JBOpK òýüBK úG ArPüA ò`ý^ ÿæBG qA ok ïBíc òüA 2005 ëBuok .lññÞ|þì lükqBG þhüoBO úÎõíXì òüAqAp×ð óõýéýì àü úG àükrð ëBu
.ly þÖpÏì JpÒ ÿBýðk IüBXÎ qA þßü óAõñÎ úG þÏýHÆ úðBãP×ø IüBXÎ þðõürüõéO úƒìBƒðpƒG
.QuA úPÖpâ|þì oApÚ êýéXO koõì IhPñì êdì òüAok J@ úG kôoô óBßìA BìA lðoAk Ao úÎõíXì òüA ûqõìô ïBíc qA lükqBG óBßìA Bø|QvüoõO
|
.koAlð kõWô
|Hagia Sophia úýÖõ¾ BüA -6 |
QýdývìÿBvýéÞàüAlPGAokkõy|þìûlýìBðBýÖõ¾BýWBcBüúýÖõ¾BüAúÞûkBÏèAÝõÖÿBñGòüA |
úýÞpO ëõHðBPuA pùy ok ûqõì àü úG pÂBc ëBc ok ô þPìõßc lXvì àü úG BølÏG úÞ kõG þÚpy |Leaning Tower of Pisa ArýK YÞZpG -9
ô ûly úPgBu ÿkçýì 1173 ëBu Quõâ@ îøkoBù^ iüoBOokô BýèBPüA ÿArýKpùyok ZpG òüA
BG .kõy|þì Jõvdì Býðk ÿBø|ZpG òüpOoõùzì qA þßü ûkpÞ AlýK QuAo Qíu úG úÞ ÿA|úüôAq pÆBhG
aýø óôlG lñðAõO|þì Bø|QvüoõO ô lñÞ|þíð lülùO Ao ó@ ÿpÇg ô ëBßyA aýø ,BñG òüA ókõG YÞ kõWô

.lññÞ lükqBG ó@ qA ÿA|þðApãð

22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3.3 kôlc úèBu úíø úÞ ÿõdð úG ,QuA úýÞpOok lükqBGpK ûqõì òýìôk úÎõíXì òüA .ûly êülHO
.lññÞ|þì lükqBG ó@ qA QvüoõO óõýéýì

þG@ lXvì( lícA óBÇéu lXvì QgBu BO ÿkçýì 1453 ëBu ok BñG òüA ÿpGoBÞ pýýÓO ÿAlPGA qA
qA ÿoBývG .ly|þì úPgBñy ëõHðBPuA pùy þé¾A lXvì óAõñÎ úG úýÖõ¾ BüA ,1616 ëBu ok )ëõHðBPuA
lXvì ô ByBK îPuo lXvì ,úýðBíýéu lXvì ,ûkArøBy lXvì ,þG@ lXvì êTì þðBíTÎ pãük lWBvì

.lðA|ûly úPgBu BñG òüA qA òPÖpâ ïBùèA BG ByBK þéÎ aýéýÞ
||

ó@ QgBu ô ûkõG ûly QüõÛO óõGB¾ äñu ô òPG wñW qA úívXì òüA .kõy|þì Jõvdì Býðk lülW
.ûlýìBXðA ëõÆ úG 1931 BO 1922 ëBu qA
||
|Petra ApPK -2

kõg þðBupG@ îPvýu ô ÁBg þãñu ÿoBíÏì pÆBhG úÞ QuA ókoA ok þhüoBO ÿpùy ApPK |
qo pùy ApPK úG ,ûly úPgBu ó@ qA pùy òüA úÞ þüBùãñu äðo êýèk úG òýñ`íø .koAk þðAôApÖ Rpùy
ÿkBíð ô ûly úPgBu Bø|þÇHð QhPüBK óAõñÎ úG ô kçýì qA {ýK ëBu 312 pùy òüA .kõy|þì úP×â rýð

|Machu Picchu õ`ýKõ^Bì -5
ØPvüpÞ ÈuõO Bßüpì@ ûoBÚ ØzÞ qA {ýK úÞ QuA BøBßñüA ÿoõOApLìA ok ÿpùyõ`ýKõ^Bì |
ûok ÿæBGô Bø|ûõÞ óBýì ok úÎõíXì òüA .ûly úPgBu òýìq eÇu qA ÿpPì 2500 ÑB×OoA ok IíéÞ
püBu lñðBíø ,BøBßñüA QhPüBK qA ÿpPìõéýÞ kBPzø kôlc úé¾BÖ êýèk úG ô ûly ÐÚAô ôpK ok BHìBGôoôA
rýð BøBßñüA ûlzíâ pùy ïBð BG úÞõ`ýKõ^Bì .QuA ûlzð óApüô ô ØzÞ ÿoõOApLìA òüA ÿBøpùy

.ûly úPgBu ÿoõOApLìA òüA RolÚ ZôA ok ô ÿkçýì 1450 ÿBùèBu ok kõy|þì úPgBñy
ÿpýâ ÿAo BG 2007 ëBuokô lýuo QHS úG þðBùW VApýìqA þßü óAõñÎ úG 1983 ëBuok BñG òüA

.ly úPgBñy Býðk úðBãP×ø lülW IüBXÎ qA þßü óAõñÎ úG ûkpPvâ

BO QýìpdGqA úÞ JpÎ ÿkAô ûõÞ úPyo Ýpyok eGníèA êHW ÿBø|úñìAkokpùy òüA .QuA ókoAqA |Taj Mahal of Agra êdì ZBO -4
.koAk oApÚ ûly ûlýzÞ úHÛÎ Yýég ïBñG ,}oBHO|þðApüA pvíø kõGkBü oõËñì úG lñø þðBÞoõâ oõOApLìA ,óBùW ûBy oõPuk úG BñG òüA |
ÿBø|úðõíð òüpPùGqA þßü óAõñÎ úG êdì ZBO .QuA|ûly BñG êdìqBPíì úGoõùzì îãýGõðBG lñíWoA
l¿Ûì òüpPíùì úÛÇñì òüA .ly úPgBñy Býðk úðBãP×ø IüBXÎ qA þßü óAõñÎ úG 2007 ëBu ok ApPK
lükqBG ó@ qA lüBG BíPc åpì qA {ýK úÞ QuA þüBùðBßì qA þßü ô ûly Jõvdì ókoA ÿpãykpâ

.lýñÞ
||

|The Great Wall of Chinaòý^ åorGoAõük-1
Býðk úðBãP×ø lülW IüBXÎ qA þßü úG ô ûly úPgBu kçýì qA êHÚ îP×ø ûlu ok òý^ oAõük |
qA BO kõG ûly úPgBu úÞ ly|þì Jõvdì þÎBÖk ÐðAõì qA ÿA|úÎõíXì oAõük òüA .kõy|þì úPgBñy
þzcô BìõíÎ ô òýzð okB^ ÿBø|ûôpâ ÿBø|ÿqAlðA Quk ô Rçíc pGApG ok òý^ ÿoõOApLìA

.lñÞ QËÖBdì Bø|ëõÓì êTì BýuAoôA ÿBø|MPuA

òüpOoõùzì qA þßüô QuA ûpùy lñøok |þìçuA ÿoBíÏì pøAõW úGô ûly úPgBñy ëõÓì ÿoBíÏì
.lññÞ|þì ólük êdì ZBO qA p×ð óõýéýì 3 qA {ýG úèBu úíø .QuA lñø oõzÞ qA þéHíu ô Býðk ÿBøBñG

.ly úPgBñy Býðk IüBXÎ ûk qA þßü óAõñÎ úG BñG òüA 2007 ëBu ok
|

|Christ the Redeemer þXñì eývì úívXì -3
úÞQuBýðkåorGúívXìòýíXñKôõÞkRo@úívXìòüpPâorGeývìwülñOBüþXñìeývì |
úG kõy|þì úPgBñy BýðkpuApuok QýdývìqA þéHíu óAõñÎ úG úÞ wülñO òüA .koAkoApÚ êüqpGok
úðBãP×ø IüBXÎqA þßüô ûly êülHOôpýðAsôkõüopùyô êüorG þãñøpÖp¾BñÎ òüpPíùìqA þßü

23

óApùO úéXì

############################################

ÿpßýK ëõÒ RAkõWõì òüpO|áBñupO
lðA ûly ûlük ëBc úG BO úÞ

############################################

úWAõìòùKÿAlðõÞBð@oBìòüABGóBùâBðlðkõGûkpÞqBÒ@êüqpGokAokõgoBÞúÞIüphOîýOàü rý^ àü úÞîýñýG|þìqôopø .îýñÞØzÞlüBG úÞkoAk ÿkBüq ÿBøqAoôrìoqõñø Býðk òüA #
wðBy }õgolÛð@ óApâoBÞ úðBPhHyõg .kõGpßýK ëõÒoBývGô QyAk ëõÆpPì 10oBì òüA .lðly Bø|rý^ òüA .kõy|þì ØzÞ þ¿hy úGpXO Roõ¾ úG ú^ ô òýGoôk rñè ÜüpÆ qA ú^ lülW

.QzÞ|þìAoBø|ó@úíøoBìRoõ¿ñüApýÒok,lðkpÞAlýKûkpìAooBìòüAúÞlðkõG úíø Bíy .îýPvýð îýñýG|þì úÞÿrý^ áok úG okBÚ qõñø óõ^ ,lñupG pËð úG áBñupO lñðAõO|þì
úÞþüBWqAô þðBùâBð Bø|ó@qA ÿoBývG BìA ,lýñÞ|þì RAkõWõì òüAqA JBñPWA ÿApG Ao óBPyçO

|megalodon óôkõèBãì úuõÞ-|3 QÞpc Ðüpu úÞ þß^õÞ ÿBørý^ qA æõíÏì Bø|óBvðA .lðõy|þì pøBÊ lüoAlð Ao }oBËPðA
úuõÞ àü óôkõèBãì .pýg Bü koAk kõWô Bì ÙApÆAok qõñø úÞ kõG qAo àü iüoBO êHÚBì úuõÞ òüA pãük ÿõu qA .lñyBG oôk Bø|óA qA lññÞ|þì þÏu ô lñupO|þì Bø|àuõu ô Bø|}õì êTì lññÞ|þì
îø qõñøô kõG îýËÎoBývG úuõÞ òüA .QuA ûkpÞ|þì þâlðq Bø|oõuBñüAk óBìqok úÞ QuA þðBPuBG .lñyBG áBñupO ûqAlðA óBíø úG lñðAõO|þì îø lññÞ|þì QÞpc úPvø@úÞþâorG RBðAõýc
{ýKëBuóõýéýì2kôlcîýËÎRAkõWõìòüA.lñÞ|þìBñyòýìqÿôoúÞQuAÿA|úuõÞòüpPâorG áBñPzcôôáokêGBÚpýÒþâlðqokó@úýHyÿrý^oõ¿OBìA,îüAûlükAoçüqkõâîéýÖBìúíø

Ao Bø|óBvðA þPcô RBðAõýc ÿpßýK ëõÒ Bü )|Gigantism|( îvýPðBãüs ïBð úG ÿoBíýG àü .QuA
ok Bø|þøBì úÞ þüBW ,kõy|þì ûlük xõðBýÚA ÝBíÎAokpPzýG ÿoBíýG òüA .løk|þìoApÚpýSBO QdO
lc qA pPâorG þPcAo úG kõy|þì UÎBG Èýdì BG ÿoBâqBu ôlññÞ|þì þâlðq xõðBýÚA ØÞ þßükrð

.kõy|þì ûløBzì koAõì òüA rýð þßzg ÿôo þøBâ BìA .lññÞ lyo ëõíÏì

òüA ëõÆ .lñyBG úPyAk kõWô Bø|xõðBýÚA ÝBíÎA ok îø qõñø úÞ kõG lýÏG oBývGô lðkpÞ|þì þâlðq |Shipworm þPzÞïpÞ-|1
ô ûly QHSõDlüô àü ok úuõÞ òüA .QuA þÏýHÆ ÝõÖ ó@ àÖ ÿôpýð ô luo|þì pPì 18 úG úuõÞ êýÖ ZBÎ úýHy oBývG Bø|ó@ Ùl¾ .lðõy|þì oBßy óBzÖl¾ pÆBg úG òýLýéýÖ ok þPzÞ ÿBø|ïpÞ
.QuA ûkpÞ|þì Bñy ïAo@ xõðBýÚA ok ô úPyAk ëõÆ pPì 21 úuõÞ òüA .QuA ûkpÞ úÞõy Ao óAlñízðAk óAlñízðAk .kõy|þì úPgôpÖ oæk Qvüôk QíýÚ úG Bø|ó@ ÿBø|Ùl¾ qA àü pø .QuA ólâpÞ jBy Bü
úzýíø BìA ,lññÞ oBßy koAk oApÚ kõg Ùl¾ ok qõñø þPÚô Ao ïpÞ òüA lðkpÞ|þì þÏu Bø|Rlì
| 1.5 þPzÞ ïpÞ àü úPuõK òüA ókpÞqBGqA lÏG lñPvðAõO úßñüA BO .lðkpÞ|þì AlýK þèBg ÿBø|Ùl¾
pßýK ëõÒ þüBüokpP^-|4 êâ ëAkõâ àü ok Ao ó@ óAlñízðAk .kpÞ {hK ÝBOA ok Ao ÿlG ÿõG úé¾BÖçG úÞ lðkpÞ AlýK Ao ÿpPì
ô lüôpG Bø|ó@ püq úÞ QuA þðBìq BO òüA úPHèA lñPvø xõðBýÚA ÿBø|{èBG þüBüok ÿBøpP^ òýíø .QuA ûkpÞ|þì úünÓO Bø|ÿpPÞBG qA ó@ok ÿkBüq Rlì óAõýc úÞ þüBW lðkpÞ AlýK ÿkpâõâ
.QvýðoõÆ òüA ç¾A BìA ,lñuo|þìpËð úGpÇg þG ApøBÊ Bø|ó@.lðrG Iýu@Bíy úG ó@ÿBø|àgBy
þíu óArýì úG þãPvG .lñÞ åpì Bü úPßu oB^k Ao óBvðA ô lyBG áBðpÇg oBývG lðAõO|þì þüBüok pP^ .løk|þì eýÂõO Ao ïpÞ òüA IýXÎ kBÏGA ô lñüByõgBð ÿõG úèBvì
pßýK ëõÒoBì-|2

úG çPHì úÞ ûly ûløBzì ÿkBüq þüBüok ÿBøpP^ .lñÞ|þì Àhy ólG koAô úËdè ó@ ok úÞ koAk 24
òüAô lññÞ|þì QÞpc þìAo@úG RAkõWõì òüA .lðA ûly QHS îø îéýÖok þPcô lñPvø îvýPðBãüs
ûlük êcAõu ok Bø|ó@ ÿoBývG koAõì ok .QuA þPíÏð lññÞ|þì Bñy Bø|ó@ þßükrð ok úÞ þðB¾AõÒ ÿApG

.lñÞ|þì oBÞ îø eÇu ÿôo Bø|ó@ {ýð Apüq ,lyBG áBðpÇg lðAõO|þì îø òýíø úÞ lðA ûly

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

JçÂBÖ ÿæõýø-|8 | |
ókpÞ à^ ëõÓzì ÿkpì qôo àü
ôA úG þHýXÎ xBvcA úÞ kõG kõg ÿBø|úìBð
Ao ÙApÆA QÖpâ îýí¿O .kAk Quk
ÿBø|w×ð ÿAl¾ úßñüA BO lñÞ õXPvW
úðBÎBXy ôA .lýñy JçÂBÖ qA þHýXÎ
BG ô Qvý^ ÿAl¾ lñýHG BO QÖo òýüBK
úÞ ly úWAõì åorG fBvíO àü ÿBø|îz^
úÞ óBzgok îz^ôk .lðA ûly ûpýgôA úG
Ao ó@ô lüõñzG lýðAõO|þì Ao fBvíO ÿBø|w×ð ÿAl¾õDlüô òüAok .lðkpÞ|þì JBOqBG Ao òýGoôkoõð
.kõy BXð@ koAô úPvðAõO oõÇ^ úÞ lññÞ|þì IXÏO lññýG|þì Ao õDlüô òüA úÞ þðBvÞ .lýñÞ wc |
pßýK ëõÒ )|Blob|( JçG þøBì-|5
úG ëôA ûBãð ok .QuA úPÖpâ îéýÖ IýXÎ kõWõì òüA qA òýGoôk úG rùXì oôBñy þP×ð ÿõßu àü
ÅõÎ óBOpËð lñÞ|þì QÞpc úG Ñôpy þPÚô BìA ,lyBG ÿnÒBÞ ûkBì àü Bü oôBñy ïAk àü luo|þì pËð
rýãðA Q×ãyrýð ó@QÞpc .lñÞ }õùýG Ao Bíy lðAõO|þìô QuA IýXÎ kõWõì òüA êßy .kõy|þì
úÞ lññÞ|þì óBíâ ÿoBývG .QuA ûkpÞ ëBHðk Ao ôA ô ûly kõWõì òüA úWõPì AoõÖ òýGoôk oõOApKA .QuA
Ðüpu Roõ¾ ó@ok Apüq ,lðA ûkpÞ ko Ao úüpËð òüA óAlñízðAk BìA ,QuA äñùð àü qA þzhG ó@
.lðkAk ÀýhzO kp×G p¿dñì ólG BG îýËÎ þüBüokpP^ àü Ao ó@ AlÏG óAlñízðAk .ly|þì ûkoõg

ôkõìõÞÿBøksA-|9| | pßýK ëõÒ fBvíO-|6|
òüA .QuBøoõuBñüAk úG pÂBc ëBc ûlðq RAkõWõì òüpO|úýHy qA þßü ôkõìõÞ ÿBøksA óõñÞBO úÞ lðlük Ao þüBø fBvíO òüpPâorG qA þßü óBâlññÞlükqBG ,þÏýHÆ ûBâ ûpýgm àüok
ÿkBüq ÿBùPyA Bø|ó@ .lñyBG áBñupO lñðAõO|þì lðoAk úÞ ÿkBÏGA ô òPÖo ûAo qpÆ úG úWõO BG RAkõWõì ô kôo|þì ûAo þìAo@ úG fBvíO .lðA úPÖpâ îéýÖ kôo|þì ûAo óBzéGBÛì úÞ þèBc ok ó@qAô ûly ûlük
ôA ô ûkpÞ úéíc óBvðA úG þzcô ÿôkõìõÞ ÿBøksA .lðoõhG ïpâõéýÞ 50 ûlÎô pø ok lñðAõO|þì ô lðoAk AlüoõéÖ ok fBvíO òüA .løk|þì ÿoAkpHíéýÖ ÿApG þGõg Q¾pÖ Bø|ó@ úGô Qvýð Bø|óBvðA úWõPì
úèBu Qzø ú`GpvK àü 2017 ëBu ok .lPÖA|þì óApãykpâ koõì ok pPzýG ÝB×OA òüA .lñÞ|þì oBßy Ao iüoBO êHÚBì úG ÜéÏPì fBvíO òüA luo|þì pËð úG .koAk ëõÆ pPì 4.2 luo|þì pËð úG ô lñÞ|þì þâlðq

.ly ûkoõg ô QÖpâ oApÚ Bø|ó@ úéíc koõì .QuBøoõuBñüAk óBìq ô
|| || |

úPvzð êâ|úG-10
ok IýXÎ þüBüok kõWõì òüA
úPvzð êâ úG Bßüpì@ êcAõu qA þßü
,ûkpÞ Yýâ Ao úíø kõWõì òüA .QuA
ÿA|úuõÞô þøBì aýø úG úýHy Apüq
BG .koAk ÿA|ûlñøk oAq@ pøBÊ ô Qvýð
lðA ûlük Ao ó@ úÞ þðBvÞ ëBc òüA
lñðAlG ÿA|úuõÞ Ao ó@ lñPÖpâ îýí¿O
òßíì .QuA ûlzð ØzÞ qõñø úÞ
àü pâA BìA .QuA ûly úPgBu þGõg úG Roõ¾ pø ok .lyBG {üBìq@ þÎõð Bü þgõy àü òüA QuA
.QuA ÿkõWõì ú^ úÞ lññÞ ØzÞ lññÞ þÏu lüBG þüBüok óBuBñy Qvüq ,lyBG þÏÚAô kõWõì

úPgBñyBð úyæ-|11
òüA .lññÞ þüBuBñy Ao ó@ lðA úPvðAõPð þédì óAlñízðAk ô ïkpì ô ûly ûlük ÿrðôlðA ok úyæ òüA
aýø .QuA ûly þédì ïkpì þðApãð IWõì úÞ ûkpÞrìpÚ Ao kõg ÙApÆA J@ô ûkõG ûkpì îýËÎ úyæ
ô Qvý^ kõWõì òüA úÞ lñPvø òüA ØzÞ ëBHðk úG óAlñízðAk ô koAlð kõWô ó@ ÿApG þÏÚAô ØüpÏO
ok Bø|ëBu úÞ QuA þüBüok ÿæõýø àü ÿpPì 15 kõWõì òüA úÞ lðlÛPÏì ïkpì .QuA ûkpì Ap^

.løk óBzð Ao kõg ÿqôo BO ûly óBùñK xõðBýÚA

êãñWokpßýK ëõÒ )|Troll|( ëôpO-|7
àü BG êãñW ok òPÖo ûAo ïBãñø løk|þì óBzð úÞ ûkpÞ pzPñì þíéýÖ JõýOõü óApGoBÞ qA þßü
.kôk|þì þâorG ÿBøBKko óBýì qA ôA ,kõy|þì pO|àükrð Al¾ ú^pø .kõy|þì úWAõì IýXÎ ÿAl¾
êãñW qA kpýâ|þì îýí¿O ôA úËdè òüA ok .kõy|þì pO|àükrð Al¾ óBùâBð ô lðõy|þì óõâsAô óBPgok
BG løk|þì eýWpO BìA .lñÞ|þì ÈH áolì óAõñÎ úG Ao Bø|BKko ô Bø|Al¾ løAõg|þì BìA ,kõy ZoBg

.QuA ûkBP×ýð ÿlG ÝB×OA BO lñÞ oApÖ QÎpu

25

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

ôA îßy qA Ao ûkõO òüA qA ïpâ 300 lðA|úPvðAõO óApùO úéXì
kAõì òüA þÚBG ókpÞ ZoBg ÿApG BìA .lññÞ ZoBg àü ûkõO àü ÿlñø óBcApW #
àü îßy qA Ao àýPuçK ô Jõ^ þìpâõéýÞ
.QuA ïqæ pãük þcApW úu îÞ|Quk ïBXðA kok qôpG UÎBG úÞlðkpÞZoBg úèBu 16 pvK
úWõPì úßñüA Ädì úG :lüõâ|þì óõWo@ olK
ôA QuA àýPuæ ókoõg ëõÓzì óBìpvK îüly .kõG ûlyoBíýG òüAok þíDAkô lüly
úÞ þðBìq óõWo@ BìA îükpÞ Ðñì oBÞ òüA qA Ao pvK òüA úÞ lñüõâ|þì þédì ÿBø|úðBuo |
BG ô kAk|þì úìAkA oBÞ òüA úG îükõHð {HÚApì ÿBø|úðAk ólüõW úG kBýPÎA þÎõð úG óAõWõð
úPvGAô ÿkBÎpýÒ îüso òüA úG ôA óBìq Qynâ
.QuA çPHì Jõ^ ÿBø|úßO ô þßýPuçK
.ly QéÎ ókpÞ AlýK ÿApG úÞ ó@qA wK óBßyrK
,þÞAoõgpýÒ kAõì òüA Ùp¿ì îÒo úG ûlÏì koAô Ao þKõßuôlðA òýGoôk ,kok
þPcAoBð ô êßzì qôpG qA QÚô aýø óõWo@ IýXÎ xAõuô þÎõð úWõPì lðkpÞ >óõWo@<
ÿApG {ýK îýð ô ëBu àü BìA kõG ûkpßð úüçâ
.lðlyôAok
!óAõWõð àü îßyqA àýPuçKô Jõ^ ókpÞZoBg ÿoBíýG úG óAõWõð òüA lñPÖBüok óBßyrK
ëçPgA þÎõð BßýK .QuA çPHì )|Pica|( BßýK
ô kpÞ kok xBvcA kõg îßy úýcBð ok oBG òýèôA úG ó@ úG óBüçPHì æõíÏì úÞ QuA ókoõg ok
YüolO úGôA .ly lülzO óBìqoôpì úG kok òüA ô kpâ þPcô äðo ,äñu ,úuBìô òy ókoõg
ókoõg qA Quk ô ly þv×ñO êßzì oB^k
ïpâõéýÞ 15 qôo Q×ø ÙpÊ úßñüA qA wK ô lýzÞ .lðoAk êüBíO áBg
ÿpPvG óBPuoBíýGok kAk Quk qA Ao óBzðqô qA êíÎ ôk õð|þéøk JpÒ ëBíy ok óBcApW
ûkõO úÞ ly ïõéÏì þKõßuôlðA qA lÏG .ly óõñÞBO ô ûkAk ïBXðA óõWo@ ÿôo þcApW
Ao à^õÞ ûkôo pývì ÿA|úðõâ úG þßýPuçK
qA îø J@ ûpÇÚ àü þPc úÞ ûkpÞ kôlvì
ÑõíXì ok .lñÞ|þíð oõHÎ ôA }oAõâ ûBãPuk
àü óqô úG lìBW ûBýu ûkõO àü óBßyrK
ûløBzì óõWo@ ûkôo ô ûlÏì êgAk Ao ïpâõéýÞ

.lðkpÞ

õvýuõHýu ëApðs ïBð úG {OoA pvÖA àü
{OoA úÞ Q×â þðõürüõéO ÿA úýðBýG ok õüõì

QuBOkõÞúýHy ûõGBHíüq {OoA ïAlÚAúPÖpâÙløAoúGBâõìÿBÚ@ÙApÆAok"óBìpXì"
.QuA
ÈuõO RolÚ ëBÓyA òüA" :kpÞ ÿoBzÖBK ôA
".Qvýð óBýìBËð {OoA þPÚô 2013 ëBu ok úÞ lñÞ þì ûoByA úñýâoõùíW wýDo òýñ`íø úÞ lðõÞ ÿBÚ@ pýhvO úÞ lüõâ þì BÛüpÖ@ úükBdOA #
,QÖpâ Quk úG Ao RolÚ þüBOkõÞ ok p¿ì úÞ Q×â RæõdO òüA úG {ñÞAô ok QuA p¿c QdO ô ûõGBHíüq {OoA ÈuõO RolÚ
óBGBýg ok {OoA þøoq êüBuô óBìq ó@ qA úG lüBy ô kpÞ ZApgA Ao oõzÞ ó@ BÛüpÖ@ úükBdOA RolÚ ëBÓyA ÿApG çHÚ" ûõGBHíüq óAqBGpu òüA oõùíW wýDo úGBâõì RpGAo ókAk oApÚ
ÿAl¾ ô lðõy þì ûlük ,QhPüBK ,ûoApø ÿBø Øý¾õOqA ûõGBHíüq {OoA úÞ lyBG êýèk òýíø
ÿBÚ@ úÞ pùy þèBíy Rçdì qA ÿqAlðApýO ".lðkõG ûkpÞ }çO .QuA "BOkõÞúýHy"oõzÞ
lññÞ þì þâlðq ó@ok Bø ïBÛì qA ÿoBíy ô úGBâõì .lñÞ þì ÿoAkkõg BOkõÞ óAõñÎ úG kõg ïAlÚA BÛüpÖ@ úükBdOA úÞ QuA ûlì@ úýðBýG òüAok úÞ Q×â ,BÛüpÖ@ úükBdOA wýDo ,lðõÞ B×è@
qôo lñ^ qA wK úPynâ úHñy úu qôo pG ô koAk ÑBÂôA koõì ok "ÿlW ÿBø þðApãð" QýíÞBc úG ÿoõÖ QzâqBG óBøAõg ûôpâ òüA
.QuA ûly ûlýñy óBíPgBu {OoA óAqBGpu {ñO ô RBÏüBy lýÞBO þðõðBÚ ÿBøkBùð qA kõg êìBÞ QüBíc"
ÿBÛüpÖ@ ÿoõùíW wýDo ,Bìôq JõßýW Ao ,þu þG ÿq ,þPèôk óõürüõéOõükAo óBìqBu .QuA ûõGBHíüq ok þuBuA óõðBÚ
ÿApG QuA ûkBì@ Q×â úHñyoBù^ eH¾ þGõñW ".lñÞ þì úÞ lüõâ þì ô lñÞ þì ko Ao BOkõÞ {OoA
ÿBø ûôpâ òýG ÙçPgA êc ô þuBýu óApdG ÐÖo .lñPÖpâ ,ûõGBHíüq ok þu þG þG oBãðpHg ,ÿõu óA ÈÛÖ ô "kpG þì pu úG QýñìA ok" úGBâõì ÿBÚ@
.lñÞ ÿpãýXðBýì oõzÞ ó@ Qìõßc ok IýÚo ûkq úÛéc ôA oôk úÞ "þðBìpXì" BG úéGBÛì l¿Ú
xBíO úGBâõì RpGAo BG úÞ Q×â Bìôq ÿBÚ@
ok BìA QuA îèBu úÞ Q×âôA qA êÛð úGô úPyAk .koAk Ao lðA
oõùíW wýDo óôBÏì AõâBãðBñì óõupìA
.koAk oApÚ þãðBg p¿c pvíø úGBâõì wüpâ úÞ ly oBñÞpG {ýK úP×ø
ÿoBXO àüpy òüpPâorG úÞ òý^ ,óBìríø oApÚ ôA þñýzðBW QýÏÚõì ok Ao oõùíW wýDo
úÞ QuA úP×â ,kõy þì Jõvdì ûõGBHíüq þìBËð ÿBø ïBÛì îzg UÎBG ïAlÚA òüA BìA kAk
ô koAk pËð püq àükrð qA Ao oõzÞ ó@ ÑBÂôA .lðA ûly ûlðAo úýyBc úG lññÞ þì pßÖ úÞ ly
RBÖçPgA "Ð×ñüm ÿBø ÙpÆ" úÞ QuAoAôlýìA ëçÛPuA óBìq qA koAk ëBu 93 úÞ úGBâõì ÿBÚ@
.lññÞ ê¿Ö ô êc rýì@|QíèBvì þéßy úG Ao kõg ok Ao RolÚ 1980 ëBuok BýðBPüpGqAoõzÞ òüA

.QuA úPyAk Quk

28

www.TEHRANMAGAZINE.com

Qvßy Ao áBüpO lýèõO koõÞo óBPvðBÓÖA

.løk|þìóBzð kAõì BG ûqoBHì úG lüly ÿA|úGp #
RBÛýÛdO ÿõPýPvðAok úÞ óBuBñyoBÞ òüA ÿkçýì ÿoBW ëBu ok :óBPvðBÓÖA ok olhì
ÜýÛdO úG óBPvðBÓÖA ok )|AREU|( lýèõO oõzÞ òüA ok áBüpO òO 9000 kôlc
ÿBø|ûkAkÿBñHìpGúÞlðA|ûkpÞïçÎA,lðA|ëõÓzì úÞ ûkpÞ ïçÎA ldPì êéì óBìqBu .kõy|þì
òüpPzýG úÞ lñíéø Qüæô ok ûlì@ Quk|úG 87 þzüArÖA úPynâëBu úG QHvðoAlÛì òüA
oBíy ,kõy|þì lýèõO BXð@ok óBPvðBÓÖA áBüpO .QuA úPyAk ÿl¾ok
.QuAúPÖBü{üArÖARlyúG}BhzgÑoArì êéìóBìqBuïpWôolhìkAõìBGúéGBÛìpPÖk |
òüA óBÛÛdì qA þßü ,léý×vðBì lüõük ûkpÞ ïçÎA óBPvðBÓÖAok )|UNODC|( ldPì
Bì ÿA|ûoAõøBì püôB¿O ok< :QuA úP×â úvuõì òýìq )2016( ÿkçýì úPynâ ëBu ok úÞ
ïlñâ ÑoArì óAõO|þì þPhu úG pãük lñíéø qA l¾ok 63 óBPvðBÓÖA ok }Bhzg QzÞpüq
>.kõy|þìQzÞ}BhzgBWúíø.lük ûlýuo oBPßø oArø 328 qpì úG ô úPÖBü {üArÖA
ok ,lüõâ|þì rýð þédì óBuBñyoBÞ qA þßü .QuA
pÆBg úG ,}Bhzg QzÞ ÜÆBñì þÃÏG ,olhì kAõì ëpPñÞ {Ölø pPÖk òüA
úu BO óAõO|þì ,þøBýâ JõÒpì ÑAõðA qA ûkB×PuA þðBùW îvüoôpO BG úéGBÛì ô ïpW qA ÿpýãzýK
.kpÞQyAkpGëõ¿dìëBuokoBG :QuA úPyõð ûoBG òüA ok ÿA|úýðBýG ok ,QuA
êéì óBìqBu ïpW ô olhì kAõì BG úéGBÛì pPÖk koõÞo }Bhzg QzÞ püq òýìq oAlÛì òüA<
ûly lýèõO áBüpO }qoA úÞ ûkpÞ ïçÎA ldPì AoQzÞpüqòýìqoBPßøoArø224BG2014ëBu
koBýéýìàüîÚoúG,{üArÖAl¾ok50BGþðõñÞ .>QuAûkAk{üArÖAl¾ok46kôlcôúPvßy
Q×ø ÔéHì òüA .QuA ûlýuo oæk oArø 40 ô úÞ QuA ûlì@ òýñ`íø pPÖk òüA úýðBýG ok
Ao óBPvðBÓÖA ok þégAk ÀèBgBð lýèõO l¾ok lýèõO ÿApG úýèôA ûkBì úÞ }Bhzg QzÞ
.kõy|þìêìBy pãük Qüæô úu ok ,QuA òýDôpø ô áBüpO
ÿkçýì úPynâ ëBu ok kõy|þì úP×â oBíy IýOpO òüA úG ô ûly qBÒ@rýð óBPvðBÓÖA
ok ûly lýèõO áBüpO l¾ok 90 BO 70 )2016( Ñõýy }Bhzg QzÞ Bùð@ok úÞ þüBø|Qüæô
.kõG ûly lýèõO óBPvðBÓÖA ok óBùW .QuA ûlýuo 24 úG ,koAk
}Bhzg QzÞúÏuõO îùì êìBÎ óBHèBÆ Bùð@ ok úÞ óBPvðBÓÖA lülW Qüæô úu
áBüpO lýèõO lüly {üArÖA êüæk qA þßü ,þðrÒ ûly ÐüBy }Bhzg QzÞ Qu|ÿlñ^
ÿpýâ|RolÚôoõzÞòüAokþñìABðóBPvðBÓÖAok òýìq {üArÖA òüA .lñPvø óBPuoõð ô óBãñíu
qA wK óBHèBÆ .QuA IèBÆ ÿBøôpýð ûoBGôk óBìpÖúGúÞQuAþèBcok}BhzgQzÞpüq
ÿpHøo püq ÙçPDA ÿBøôpýð qA ÿoBývG Zôpg ÿoBWëBuokóBPvðBÓÖAÿBø|QüæôóAoAlðBìpÖ
ok Ao kõg RolÚ pãük oBG lðly ÜÖõì õOBð úÎorì oBPßø 750 ÑõíXì ok )2017( ÿkçýì
.lñøk úÏuõO oõzÞ puApu .lðA|ûly kõGBð }Bhzg
úÞ lðA|ûkAk ÑçÆA Bßüpì@ þìBËð RBìBÛì êéìóBìqBuïpWôolhìkAõìBGúéGBÛìpPÖk
òýìqpul¾ok13kôlcpÂBcëBcokóBHèBÆ oAlÛì òüA úÞ ûkpÞ ïçÎA ûoBG òüA ok ldPì
úG óBHèBÆ .lðoAk kõg úÇéu püq Ao óBPvðBÓÖA qA{ýG}BhzgQzÞpüqÿBø|òýìqIüphO
Apüq,lññÞ|þìQüBíc}BhzgQzÞqARly úPynâ ëBu ok úÞ QuA ÿoAlÛì pGApG ôk
oBPuAõg úÞ þðBýüBPuôo qA Ao kõg Üc Bùð@ .QuAûlyïBXðAóBPvðBÓÖAok)2016(ÿkçýì
ô lññÞ|þì QÖBüok lñPvø }Bhzg QzÞ QzÞ püq ÑoArì lüly IüphO òüA îÒo úG
qA olhì kAõì ÝB^BÚ QýñìA ÿApG rýð þÚõÛc püq ÿBø|òýìq ÿl¾ok 87 {üArÖA ,}Bhzg
.lññÞ|þìQÖBüokóBý`ÚB^BÚ .QuAûkpÞAlýKrýì@lülùOþüBÃÖQzÞ
ïçÎA ldPì êéì óBìqBu QýñìA ÿAoõy ïçÎA ldPì êéì óBìqBu óBuBñyoBÞ
ÿkçýì úPynâ ëBu ok óBHèBÆ úÞ QuA ûkpÞ QzÞ püq ÜÆBñì òüpPzýG úÞ lðA|ûkpÞ
kôlc( Ao kõg úWkõG qA þíýð kôlc )2016( ëBíy ô JõñW ok óBPvðBÓÖA ok }Bhzg
ô QzÞ qA QüBíc ûAo qA )oæk óõýéýì 400 {üArÖA BùñO BìA .lðoAk oApÚ oõzÞ òüA þÚpy
.lðA|ûkoô@QukúGolhìkAõìÝB^BÚ úßéG ,lñPvýð ûlññÞ|óApãð QzÞ püq ÿBø|òýìq
29 Ao ÿl¾ok15 þzüArÖA rýð ûly lýèõO áBüpO

óApùO úéXì

;óBPvéãðAok )|Shipton|( óõPLýyoBÒôoBzG@
!lñÞþì äñu úG êülHO Ao BíyoBzG@òüA J@

.kõzG ïBXðA úÛÇñì òüA J@ ÿôo ÿkçýì 1600 êüAôA lükqBG oBzG@ òüA ,J@ þðBìok ÁAõg êýèk úG ,äñu úG BýyA Bü ô Bø|ïk@óly êülHO #
oBzG@ òüA úÞ ÕBG qA þPívÚ ,1630 ëBuok qA ÿkBüq óArýì ÿôBc J@ òüA úÞ kAk óBzð ,ly BG lðkõG lÛPÏì ïkpì .QyAk ÿkBüq óBâlññÞ Bø úðBvÖAok úÞQuA ûkõG þéüBvìqA úzýíø
IcB¾ ô lýuo }ôpÖ úG QyAk oApÚ ó@ ok QdO úÞ QuA óBvðA ólG ÿApG pÃì þðlÏì kAõì ok òPÖpâ }ôk Bü ô oBzG@ òüA qA J@ ókoõg kõWô Bø|äñøpÖqA þÃÏGok ïkpì ÿBøoôBGô
oBzG@ òüA QýGõHdì úG úWõO BG ó@ lülW ûkB×PuA ó@qA ólýyõð ÿApG lüBHð þÇüApy aýø ok úÞ þOBÛýÛdO BìA .lññÞ þì AlýK B×y ,ó@püq êülHO lýðAlG QuA IèBW BìA .QuA úPyAk
BG .lñÞ qBG ïõíÎ ÿôo úG Ao ó@ QÖpâ îýí¿O ô Qvýð RBÖApg àü BÖp¾ ,äñu úG BýyA óly
qA pPíÞ kôlc ok ,oBzG@ òüA ÿæBG QìlÚ kõWô
qAo lðly ÜÖõì óAlñízðAk ,{ýK ëBu 150 .lPÖA|þì ÝB×OA QýÏÚAôok
.lññÞ çìpG Ao oBzG@ òüA ok ïBvWA óly äñu ÿApG p×ð Bø óõýéýì ,úPynâ ÿBø ëBu ok |
ok þðlÏì kAõì ÿæBG óArýì êýèk úG ÑõÂõì òüA êülHO äñu úG Ao BýyA úÞ þHýXÎ oBzG@ ólük
QdO ïBvWA kõy þì UÎBG úÞ QuA J@ òüA .lðA ûkpÞ p×u óBPvéãðA ok püBzÞoõü úG ,lñÞ|þì
êülHO äñu úG þðlÏì kAõì òüA BG {ñÞAô þEýy pø úÞ QuA êýèk òüA úG oBzG@ òüA Rpùy
úG êülHO þOlì qA lÏG Ao kpýãG oApÚ ó@püq ok úÞ
.lðõzG ÑAõðA lýðAõO þì BXñüA ok .lñÞ þì äñu
lñðAõO þì óBâlññÞ lükqBG pÂBc ëBc ok çìBÞ êßy úG úÞ lýñýHG Ao BýyA ô RAkõWõì
pSA ok úÞ lññýHG úÛËñì òüA ok Ao ÿkBüq ÿBýyA ûApíø Bì BG .lðA ûly óArüô@oBzG@òüAqA þãñu
oBzG@ òüA J@ok kõWõì þðlÏì kAõì BG {ñÞAô
ÿBýyA òüpO JõHdì .lðA ûly êülHO äñu úG .lüõy Bñy@ IýXÎ oBzG@ òüA BG BO lýyBG
lñPvø þupg ÿBø àuôpÎ ,oBzG@ òüA þãñu ÿA úÎõíXì óõPLýyoBÒ ûApíø úGoBzG@òüA
BO 5 òýG óBzðly äñu lñü@pÖ ëõíÏì oõÆ úG úÞ óBPvéãðA þèBíy püBzÞoõü ok Ao þPvüoõO
ûqBÓì qA Ao Bø ó@ lýðAõO þì ô lzÞ þì ëõÆ ûBì 7 úG 1538 ëBu ok úÞ ÿlñízðAk .lðA ûkAk êýßzO
ok oBzG@ òüA J@ pýSBO qA kpÞ p×u úÛÇñì òüA
.lüphG úÛÇñì òüA ÿBø óBìq ó@ok .kAkpHg Bø ÿoBíýGqA þÃÏG óBìok

ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ

,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK 30
þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@

l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy
òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êüõdO BO QÖBüok qA l¾ok

QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy

(818)705-7777 www.AdmiralCarpetCleaning.com

7030 Darby Ave, unite B, Reseda, CA 91335

www.TEHRANMAGAZINE.com

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk
oôBzì ô xBñzðAôo
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |15 BG
(LIC.#PSY 13673)
,|JApÇÂAô þâkpvÖA :ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì

RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

BðpŸG ZpüA pPÞk
àyrLðAlðk
ókpâÿA úWok 180 {gp^
Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG |
úÞQuA oAkoõgpG þHýXÎ RolÚ qA pýíu lídì ïBð úG þðBPvÞBK úèBu 14 óAõWõð àü #
ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ 180 Roõ¾ úG Ao kõg ókpâlðAõO þì ÿô ,QuA ûkoô@óBÓìoA úG ôA ÿApG Ao þðAôApÖ Rpùy
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì
.lðBgp`G úWok
lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335

ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA

þðApüA ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApGrürÎ óBPuôk
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok

|www.SmartDoctors.info
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì

SmartDoctors úWõPì QyAk ëBu {yôA úÞ þðBìq qA òì :Q×âôA rýãðA Q×ãy þüBðAõO ûoBGok lídìokBì
úÞ Ap^ ïlýupO þì þíÞ êüAôA {PuAo ,løk ïBXðA þHýXÎ RBÞpc {ðkpâ BG lðAõO þìôA úÞ ïly
. lýñÞkoAô þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao|
.lüBýG {ýK {üApG ÿoAõâBð ÝB×OA AkBHì ïkõG óApãð
ôpvgpPÞk BGpPzýG RBÎçÆA ÿApG þì þÏu ïAlì Bø þðApãð òýíø ÿApG :Q×â ÑõÂõì òüA úG ÐWAo {üBùPHd¾ úìAkAok óq òüA
úG ókpâ ólðBgp^ pãük îø æBc ,kõG ûlüBÖ þG îyçO BìA ïõy oBÞ òüA ïBXðA qAôA ÐðBì úÞ ïkpÞ
(310) 724-8584|31 lýDBìpÖê¾BcxBíOÿlícApýì ÙBÇÏðA qA lídì ólG úÞ îüõãG lüBG êÞ oõÆ úG ,QuôA ÿApG êùu oBývG ÿoBÞ úWok 180 Roõ¾

.QuA oAkoõgpG þüæBG oBývG

óApùO úéXì

þðApùO òüpO |ëBvñùÞ

òu ëBu 966 BG þðApùO òüpO ëBvñùÞ#
.lzÞ|þì w×ðô QuA ûlðq óBñ`íø

ëBu 966 BG þýdü ûkArìBìA oBñ^ Qgok
,QuA óApùO ûlðq kõWõì òüpO ëBvñùÞ ;òu
òùÞ Qgok òüA þzÞoB¿c Ñõð úG úßñüA BíÞ
Apüq QuA koAô þüBølÛð óApùO ëBu
{hG qA ÈÛÖ úÞ QuA þOoõ¾ úG þzÞoB¿c
qA Ao Qgok òüA fõÂô úG óAõO|þì ïpc ok óBðq

.kpÞ ûløBzì àükrð

þüõéýÞàü oBðA

JBPÞ ok ïõíÎ þP×ãy pG ûôçÎ úÞ lññÞ|þì àü oBðA þðBPukpÞÝôm }õg oAlÒBG #
òüA lñðBì ;kõy|þì QHS îø wñýâ ÿBøkoõÞo úG ÿqBXì ÿBø|úßHy ok Ao þìpâõéýÞ
àü oBðA QyAkpG úÞ þðBPukpÞ qoôBzÞ
úG ÿqBXì ÿBø|úßHy ok Ao kõg þìpâõéýÞ .QuA úPyAnâáApPyA
óAoAlÒBG ô óAqoôBzÞ RBÚôA þøBâ
.QuA úPyAnâ áApPyA QyAkpG ÿkBÎpýÒ óqô BG ÙoBÏPìBð ÿBø|ûõýì

32

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

33

óApùO úéXì

rìo BG Ao kõg þyõâ îýñÞ|þì kBùñzýK Bíy úG

kAk IüpÖ Ao wßüA óõ×ü@þPýñìA îPvýu úèBu 10pvK>.lýñÞê×ÚoõHÎ
úG|Mashable | QüBƒu wƒüõƒð|}oArƒâ
lñÞ|þì kBùñzýK wßüA ÿBø|óõ×ü@ ÿAoAk òülèAô
óBzðBÞkõÞ BG Ao ûpù^ ÀýhzO îPvƒýƒu úƒÞ óBzð Bø QüBu ok ûly pzPñì þüõülüô #
þupPuk koõì ok þñyôo òýðAõÚ ,lññÞ {üBìq@ þPýñìA îPvýu úèBu 10 þÞkõƒÞ úƒÞ lƒø|k|þƒì
pâA ô lññÞ ÐÂô ûApíø ò×éO úG óBy|óBƒÞkõƒÞ IüpÖ Ao }okBì wßüA óõ×ü@ ûpù^ ÀýhzO
QÞpy àü .lñÞ|þìqBG Ao þyõâ ê×Úô løk|þì
úG oõHÎ rìo îPvýu qA ,lñPvø óApãð óBñ`íø BG îPvýu òüA IüpÖ þÎlì rýð ÿpHüBu QýñìA
.lññÞ ûkB×PuA ûpù^ ÀýhzO ÿBW
óõ×ü@úýéÎ ÿoæk 150 àuBì .ly ÿlÏG úu wÞBì àü àíÞ
QýñìA QÞpy àü úPynâ úP×ø ëBc òýíø ok qA ûkB×PuA wßüA óõ×ü@ ÿBø|QýéGBÚ qA þßü
qBG ÿApG )|Face ID|( ûpù^ ÀýhzO óBßìA
BG QuA úPvðAõO úÞ ly þÎlì þìBñPüô ÿpHüBu òürãüBW QýéGBÚ òüA .QuA þyõâ ê×Ú ókpÞ
îPvýu ,ÿlÏG|úƒu àƒuBƒì àƒü qA ûkBƒ×ƒPƒuA
.lølG IüpÖ Ao wßüA óõ×ü@ ûpù^ ÀýhzO pSA qA ûkB×PuA BG þyõâ ê×Ú ókpÞ qBG óBƒßìA
okpHìAõð 10qôo|BkavQÞpy óB¿¿hPì .QuA ûly QzãðA
{üBíð úG Ao þüõülüô ÿpHg wðAp׃ñƒÞ àƒü wßüA óõ×ü@ àüpPìõƒýG þƒPýñìA îƒPvýu
àü ê×Ú ÿlÏG|úu àuBì àü úÞ lñƒPƒyAnƒâ ok|Mashable | QüBu {upK úƒG êƒKA úÞ lðkõG úP×â êKA óB¿¿hPì òüA qA {ýK ,êKA ÿBø|þyõâ óAlñíÚçÎ úG úÂpÎ qA {ýK
úG BìA ûkAlð þñyôo iƒuBƒK ÝBƒ×OA òƒüA koõƒì þyõâ ûpù^ ÀýhzO îPvýu ûBHPyA Iüp òüA .QyAnâ pu QzK Ao þ×éPhì ÿBø|óõìq@
.lñÞ|þì qBG Ao óõ×ü@ þyõâ úÞ "Qüõø ÀýhzO îPvýu" ûoBGok ÿA|úèBÛì Bø|óõìq@ òüA qA ÿoBývG ,QýÛÖõì BG ÿsõèõñßO
úñürø úÞ ûly þÎlì|Bkav | þðBLíÞ ,ûly pzPñì êKA QüBu|Jô þðBHýPzK {hGok .QuA óõýéýì àü ok àü ,QÞpy òüA lülW
kôlc ok ÿrý^ ÿlÏG|úu àuBì òüA þcApÆ 10 àèBì oBíÎ ,|QüBu|Jô òüA úPyõƒð úƒG .QyAnâ pu QzK Ao
òüA ÁB¿¿hPì úP×â úG .QuA ûkõG oæk 150 .QuA ûkAk ÑBWoA ê×Ú lðAõO|þì úÞ ly úWõPì þÚB×OAoõÆ úG úèBu ,úPÖpâ Roõ¾ ÿBø|{üBìq@ qA þƒgpƒG ok
óBñ`íø QzãðApSA îPvýuqA ûkB×PuA ,QÞpy Rçßzì þgpG úG úèBÛì òüA qA þzhG ok qBG AoþðAôpyBðBu,}okBì|wßüAóõ×ü@þyõâ ÿpøBÊ RB¿hzì úÞ ûkAõƒðBƒg àƒü ÿBƒÃÎA
ûly ûoByA ûpù^ ÀýhzO îPvýu þƒèBƒíPcA þPýñìA îPvýu lðly ÜÖõƒì ,lƒñPyAk úƒGBƒzì
.QuA kApÖA ûpù^ qA pO|òEíÇì óApøAõg ô BøõéÚôk ÿApG þèBíPcA YüBPð< :QuA .lñÞ .lñðrGoôkAo)|Face ID|(óõ×ü@àüpPìõýG
lýüBO pãük ÐGBñì ÿõu qA QÞpy òüA ÿBÎkA ,QuA RôB×Pì lðoAk úGBzì ÿpøBÊ úÞ óAokApG ô oBG àü oBíÎ úÞ QuA þÎlì }oArâ òüA ûoBGòüAokþyoArâok|Wired |QüBu|Jô
ØéPhì ÿBø|}çO òüA qA {ýK .QuA ûlzƒð QéÎ òüA úG ëBu 13püq óBÞkõÞ ÿApG òýñ`íø wßüA óõ×ü@àüpPìõýG QýñìA îPvýu úPvðAõO óõ×ü@ ûpù^ ÀýhzO îPvýu úÞ lvüõð|þƒì
þPýñìA îPvýu lðAõPG úÞ þßuBì þcApÆ ÿApG êìBÞoõÆ úG Bø|ó@Roõ¾ ÿkpÖ RB¿hzì úÞ BìA lølG IüpÖ Ao ,àèBƒì úƒéèABƒÇƒÎ ,}olƒK ô lýüBO }okBì ÿBW úG Ao úèBu 10 ákõÞ àü
lýPvø koAõì òüA óApãð pâA .QuA úPÖpãð êßy
.lðkõG ÜÖõìBð ,lølG IüpÖ Ao wßüA óõ×ü@ .lðA|ûkõHð ÜÖõì ôA ÿlÏG ÿBø|}çO .QuA ûkpÞ qBG Ao þyõâ ê×Ú
òülèAô úGoAlzø

kpÞQÛÖAõì 2019 ëBu BOõXøBñKoArø19 }pünK BG BKôoA úükBdOA

24( úHñyoBùƒ^ qôo BƒKôoA úƒükBƒdƒOA þƒégAk QuA kõñzg BKôoA úükBdOA óõývýíÞ #
16 óõñÞBO Q×â ûoBG òüA ok )pHìAõð 15/óBG@ oArø 50 ÐüqõO ÿApG }lülW ÿBø|úìBðpG úÞ
BG Ao kõg QÛÖAõì BKôoA úükBdOA õÃÎ oõzƒÞ qA ÿoBývG .kôo|þì {ýK rýì@|QýÛÖõì õXøBñK
ïçÎA 2019 ëBu BOõXøBñK 400ôoArø 34 ëõHÚ BG Ao kõg QÛÖAõì úükBdOA òüA ÿBøoõzÞ
ïçÎA 2019 ëBu BO õXøBñK oArø 19 }pünK
.lðA|ûkpÞ
úìAkA ok BKôoA úükBdOA þégAk oõìA pvýíÞ .lðA|ûkpÞ
rýð pãük ÿBøoõzÞ úÞ QuA oAôlýìA ôA Q×â oõìA oBvýíÞ ,xõèõKõƒìAoô@ wƒüpƒPýíük

ÿBƒÂBƒÛƒO BƒG úƒÞ þƒðBƒüõƒƒXƒøBƒƒñƒK RoõƒƒLƒük lññÞïçÎAóBüõXøBñK}pünKBGAokõgQÛÖAõì
ok QìBÚA ûqBWA ô ûly Q×èBhì óBy|þâlñøBñK lðA|ûkpÞ ïçÎA Ao kõg QÛÖAõì úÞ þüBøoõzÞ ô
ïBXðA QÎpu úG Ao lðoAlð Ao þüBKôoA ÿBøoõzÞ õXøBñK ÿpPzýG oBíy }pƒünƒK IƒéÆôAk rƒýð
úƒÇƒGAo òƒüA ok kõƒƒWõƒƒì oBƒƒì@ Apƒƒüq ,lƒƒñƒøk .lðõy
.Qvýð{hG|QüBÂo úðækBÎ ÐüqõO úÞ kpƒÞ ïçÎA òƒýñ`íø ôA
ÐüqõO úìBðpG BKôoA úükBƒdƒOA óõƒýƒvƒýƒíƒÞ BÛüpÖ@ ô úðBýìoôBg ,úýÞpO qA úÞ þðBüõXøBñK
ÿkçýìÿoBWëBupHìBPLuûBìokAoóBüõXøBñK ÿApG QuA ûAo BùñO lñðBuo|þì BKôoA úG Ao kõg
}A|þéHÚ úìBðpG úÞ|ó@qA wK ,kpÞ ïçÎA )2017( úÞ þðBüõXøBñK ÿApƒG þƒðõƒðBƒÚ ÿpƒývì kBƒXüA
úG ÜÖõìBð õXøBñK oArø 23 ÐüqõO BG ÉBHOoA ok | |.lðõykoAôBKôoAúGlñøAõg|þì
ØèBhì BKôoA Ýpy ÿBøoõzÞ .lƒýƒuo óBƒüBƒK qA lýÞBO BG BìA xõèõKõìAoô@ wüpƒPýíük
.lðkõGúìBðpGòüAlüly BO QuAõg BƒKôoA úƒükBƒdOA õƒÃÎ ÿBƒøoõƒzÞ

34

www.TEHRANMAGAZINE.com

35

óApùO úéXì

úG Bø ÿkôoô ok úÞ QuA äñu wñW qA þðAõýc
Bü >ûBykBK ÿBøõük<ô lðA ûly úPyAnâ {üBíð
òüA oBñÞ ok BìA .lðoAk ïBð|s Beasts |King|
BO ûly UÎBG úÞ ÿkoõì ,Bø QýGAnƒW úƒíƒø
ÿpãykpâ úG êülHO jBÞ òüA ok ÿpãƒykpƒâ
ó@ok úÞ QuA þüAoôBì RBÚB×OA ,kõy Qzcô

.løk þì jo
þÞkõÞ 2 úG ÉõGpì RBÚB×OA òüA qA þ߃ü
ólük ó@ qA îø BO lðkõG úPÖo jBÞ òüA úG úÞ QuA
ô kõgqApãük kApÖAqA ÿoBývG lñðBì îøô lññÞ
úPÖpâ ÿBø|wßÎ qA þßü ok .lðpýãG wßÎ jBÞ
þì ûlük îø IýXÎ Àhy àü püõ¿O ,ûly
ÿBø|eHy qA þßü ÿBø|Qý¾õ¿g BG úÞ kõƒy
ÿpPvÞBg ÿõðBƒG ïBƒð úƒG jBƒÞ òƒüA ÙôpƒÏƒì

óBPvéãðA RoõÞóõPLíø þhüoBO jBÞáBñÖõgoApuA

qA þßü ÿpPvÞBg ÿõðBG .koAk ÿkBüq þðAõhíø kAlÏO úÞ þüBKôoA ÿBøoõzÞqA þßü #
úÞ QuA ûkõG jBÞ òüA þPñÇéu óAoBƒßPìlƒg oõzÞ,koAk Ao þhüoBO ÿBøBñG òüAqA ÿkBüq
þì úéG@ ÿoBíýG pÆBg úG 1562 ëBu ok ApøBÊ ÿBø ûqBu qA õéíì þñýìqpu .QuA óBPvéãðA
þì þÚBG BXðBíø ok {côo ó@ qA lÏG ô kpýì ïAlÞ pø úÞ þhüoBO ÿBø úÏéÚ ô þíülƒÚ
òüA ÿpýhvO ÿBø fôo qA pãük þßü .lƒðBƒì ,Bø úÏéÚ òüA qA þßü .lðoAk Ao kõg óBPuAk
QuA îPzø ÿpñø óApvíø qA þßü fôo ,jBÞ úG úÞÿA úÏéÚ ,koAk ïBð RoõÞóõPLíø jBÞ
oõùzì æBc ØéPhì fAôoA lì@ô QÖo êýèk
.kõy þì úPzÞ ÿô oõPuk úG óAoôk ó@ok úÞ
ô l¾ ô pu pK ÿBøApWBƒì qA pƒãük þƒßü .lüõy ûApíø Bì BG úìAkAok .QuA ûly
ÉõGpì óBPvéãðA RoõÞ óõPLíø jBÞ þèBXñW þßüóBPvéãðAokRoõÞóõPLíøúÏéÚjBÞ |
qA ÿA úyõâok kpì 3 ÈuõO úÞ kõG þñýGoôk úG òüA ÿpãykpâ ÿBø|úGmBW òüpOlükqBƒG pƒK qA
pËð püq Bølì@ô QÖo BO ly úPyAnâ jBÞ òüA p×ð óõýéýì 2 kôlc ÿrý^ úƒÞ QƒuA oõƒzÞ
qA ÿpüôB¿O ó@ ok IXÏO ëBíÞ BG ô kõy úPÖpâ oõzÞ ok jBÞ òüA .koAk ëBu ok ûlññÞ lükqBG
ïAlì úÞ kõy þì ûlük þíülÚ xBHè BG þdHy ólñè þGpÒ JõñW ÿpPìõéýÞ 8 ok ô óBPvéãðA
ÿApG ô 1515 ëBu ok ,RoõÞ óõPLíø .koAk oApÚ
.lñÞ þì úPvG ô qBG Ao Bøok úPgBu óAoôk ó@ ïBð úG ÿBø ëBñükoBÞ qA þßü
oApuA jBÞ òüA úÞ Q×â lüBG þéÞ oõÆ úG òüA QýGõHdì óly pPíÞ qA lÏG BølÏG ô ly
lñ^ pø úÞ lñÞ|þì ÿoAlùãð kõg ok Ao ÿkBüq ÿpñø ûBy áçìA qA þßü úG ,jBÞ ,ëBñükoBÞ
BK úG Ao ÿkBüq Jõy@ ô Al¾ ô pu oBHßü QÚô
óõPLíø jBÞ ok óBñ`íø ëBc òüA BG .lñÞ|þì .ly êülHO îPzø
pK qA þßü ô QuA qBG úƒíø ÿôo úƒG RoõƒÞ jBÞ ÿBø {ƒhG òƒüpƒO þƒðlƒük qA þƒßü
.ly|þì Jõvdì ólñè ÿBø úGmBW òüpOoAlÖpÆ ÿBø úívXì qA ÿBø|úÎõíXì RoõÞ óõƒPLíø

36

www.TEHRANMAGAZINE.com

kôõýèBøok óBðq þüBíýLøAo
ûkpPvâÿBø þvñWoAq@úýéÎ

wè pùy kôõýèBø oAõéG ok QuA oApÚ p×ð óAoArø ,pHìAõð ûBì îøkqAôk ,úHñzßü qôo #
.lññÞþüBíýK ûAo þvñW QümAôoAq@óBýðBGpÚqA QüBíc ÿApGô wéXð@

rÞpíO BìA QuA þvñW QümA ô oAq@ óBýðBGpÚ þìBíO qA QüBíc þüBíýK ûAo òüA þéÞ Ùlø lñ^ pø

.QuA óApPgk ô óBðq qA Bíñýu QÏñ¾ mõ×ðBG kApÖA ûkB×PuAFõu pG ó@
ok þvñWoAq@ óõìApýKõãP×â< :lðA úPyõð ó@ áõG wýÖ úd×¾ok þüBíýK ûAo òüA óBâlñølð
lPÖA þíð kõg ÿkõg úG ÝB×OA òüA .kpÞ løAõg ÙõÇÏì rýð pãük ÿBø ú¾pÎ úG Ao Bø úWõO ,kôõýèBø

>.kpÞ }çO ó@ ÿApG lüBG ô
óA þu< ÿpHg úßHy ÿrÞpìpPÖk úéíWqApùy ØéPhì ÉBÛðok úìBðpG òüA ÿBø ûlññÞ QÞpy

.ly lñøAõg ÐíW QuA kôõýèBø êÛS rÞpì úÞ >lñéüBø< óBGBýg ô kôõýèBø oAõéG ÐÆBÛO ô >óA
YñK ÿõuqAô >ríüBO áoõüõýð< úìBðqôook ,pHìAõð îùð úHñzXñKqôo koAõì òüpO ûqBOqA þßü

.lðkpÞ þvñW oAq@ úG îùPì Ao >þÞ þu þDõè< ûqAô@pK òülíÞ úÞ ûly fpÇì óq
RonÏì óBðq òüAqAô kpÞ ÙApPÎA úPyAk úÞ þPvüByBð ÿBøoBPÖo úG ÿA úýðBýGok lÏGqôorýðôA

.QuAõg
áoõüõýð< úìBðqôookpHPÞA ûBìok îø >òýPvñüAô ÿôoBø< kôõýèBø åorG ûlññÞ úýùO RBìBùOA

.ly fpÇì >ríüBO
.QuA ûkpÞ ko Ao RBìBùOA òüA ïBíO >òýPvñüAô<

?lyÑôpyoõÇ^|Me Too |{HñW
Qyõð þPýüõO ok þüBßüpì@ pãüqBG >õðçýì Bvýè@< ,RBìBùOA òüA ólƒy fpƒÇƒì qA wƒK
kõg xõOBPuA ok lðA úPÖpâ oApÚ þvñW QümA ô oAq@ koõì úÞ þðBðq úíø pâA :Quôk àü kBùñzýK<:

>.lì@løAõgîz^úGêÃÏìòüAQÏuô,>îøòì<|Me Too |lñvüõñG
òì< lñvüõñG ôA QvK püq lðA úPyAk þvñW oAq@ BG ÿA úGpXO pâA BO QuAõg {ðAoAkAõø qA ôA

.>îø
úð Ao ÿkBÎ óBðq BO >BâBâ ÿlýè< ô >äñývì ApGk< óõ^ ÿA ûly úPgBñy ÿBø ûpù^ qA ôA QýüõO

.kpÞ pýâok óBùW oBñÞ ô úyõâ ok úÞ Bßüpì@ok BùñO

ok| kõgÿBøïBýKôþùâ@oBzPðABG
åorG ûkAõðBg òüA úG ,óApùO úéXì

lülðõýLG þðApüA

37

óApùO úéXì

þßü Bì „þüæBG lcAô óæA kpÞ lýèõO ÝpG Bßý^õÞ YñK ÈÛÖ .soBy úG ïkq QÎBuôkôo îýyõâ #
!kõG ÿspðA lýèõO ÿBøBâôpýð òüpO|þé¾A qA ïlƒýèBƒíƒýƒì ïkõƒƒg úƒƒG .kpƒƒÞ soBƒƒy lƒƒ¾ok
ôk òüA õO lzýì lýèõO ÿpPzýG úPývüpPƒßƒèA
îùGkq îýéÓG ïkAlýì }õâ äñø@ îƒPyAk| # .QÎBu
îPuAõhýì,îýHÛÎ ëBu1400äñøpÖõO Bì Qƒ×â úzýìþðBGïBñùGÿçýHýuBGïkpÞJBvcòì| #
þƒßü þƒPÚô úƒñüA pƒÆBƒhG {ƒƒèBƒƒu1300îƒãƒG óôlG kpÞ òÞ úzüo óApüA õO ôo pu þuBÆ êÞ
!þðrýì Ùpc }BøBG qõñø úzyõâ õO ÿpÖqlñø | |.úzGkBXüA}kõgpøBÊõOÿpýýÓOúÞòüA
,óAoôæk îuA úG Qvø úédì úü óApùO Ýpy| # äñýÞoBKÜyBÎBíyïkõGxôBøQñKúâAòì #
îuA úG xA úãük úédì úƒü }pƒOoõƒðôA î߃ü | |!òülzýì
Èuô ôo úÛÇñì òüA ú¿hzì äñzÚ ,óAoôBßO {Ÿ Pukúðôk|þíðóôpýGûpýìóõÖløóôlGïk@| #
îülñhG îø BG ,úñÞ ûBãð BXÞ úG ,ûoAnð Bü {HýƒW õƒO ûoAnƒG
.ókpÞ ÿoAnâ îuA îßc .ûrüpýì îùG þ^ úíø îËð çÞ ,ûpG ûAo ÿoõX^
çìBÞõOq ïõzýíðpýu úãýìpÎBy úÞ BXðôA # ÿBK à^õÞ QzãðA úâA løAõy xBuA pG | #
úãük ïk@ ,úyBG ,ûqBG úÞ þyôk püq îø ïk@ M^
!QuArPýK }oõËñì ú¿hzì !ûpýãýíð óAlWô JAnÎ J@ òPÖo olø qA
BG îø JBHÞ BG îø úGõg pýñK BG îø ôkpâ| # îñÞ áoBKõíñýyBì îø Bø ûkpìpHÚpupâA òì #
!úzýì úÞ îðõXñvÖ ûqBO Bìpg BG îø Rçßy þ^ pø .x ú`ýð ïApãéO úñßýì àÖ îðBìBì # kBýì ok Al¾ ÿpHÚ úü êgAk qA lÏG úÛýÚk ôk

|||:úzýì úãì îüoAk úãì
,ûoAkêHéGôúOõGôêâpßýPuAÿpuúüîðBìBì #
òì .úñßýì ûkB×PuA BðôqA úãG þƒ^pƒø þƒÞpƒø
Qzì úü ,ïqBG îùG ûkq oôBg îãG ïlG QvßO

.úPup×ýì úOõG ô êâ
úG ïly úÞ koAô phPuA îPÖo úÞ ëôA úÏÖk| #|
úG J@ ,|úíÞ {ÛíÎ þéýg þWBc îP×â îÛýÖo
,oBýðokõyAl¾ þWBc Q×â |úupýíð îø ïõðAq

!òzýì ko óoAnýì BK BXñüA
þzýíÚ ?îýy åorG olÛñüA îükpÞ QÚô þÞ| #
,úzýK ëBu 13 úuAô ûopG ÿBùHy ,úzèBu 73
wc !ûly ûlðõg {ýK ëBu 9 pülÛO äñø@

.úP×âïApãéOúãýì{èôAúãGkAõhýì òì þñßýì BXGBW úü ïpâ Qìk }AkAk úãƒýƒì
eH¾ òüAõhýì úâA úüqBG xõè êüBGõì ²ïoæ@| # !ïBýG ok îðõPG
eH¾5 úÞ lüpð þüõzPuk {Hy òýðõíð JAõg îuA úG óoAk fçǾA úü þñÖ ÿAoBÞpýíÏO #
!úñÞóõOoAlýGoBÞkõgoõÆúGóõPðBTì }qõýÖ çTì ûBãPuk úÞ ÿoõXñüA .kApãèõ„ ƒ¶y
ÿpPì2 xpg,óõOApvK xôk qA ÿoõX^| # úGApg }kApãèõƒy òƒãƒýƒì ôoBƒü úƒG úƒPƒgõƒu
QÞ QýÞ oBHü òì ?úðõg òüpHýì òüpýãýì ôkBÞ .pHG BýG AkpÖ úzñürø òìõO200
RoõÚ îzèBÓy@ úðõg îupG úßñüA êHÚ;kAk îùG :úãýì ûlük õñì eH¾7 QÎBu óõíüBvíø #
!ïkAk pýhGúâAòìeH¾þGBvckpìú[email protected]ýhGeH¾
,ûpOõýLìBÞoõPýðBìÿôoúGôo}okúÞþÚBOA # eH¾ îPÖpýíð oBÞpu ô ïlýGAõhýì11 BO úÞ kõG
!ûpO òìA Bð îø úüoõu qA | |!ïoAlýGeH¾7þPÚôúýíñùWòì
{ýâlðqõO ÿoõW ,ïlük ëBu3 lÏGõíÛýÖo#| | õéW îPÖo ïlük ôo ÿlÏu JAõg Izƒük #
þWBc îãG ïly oõHXì úÞ kõG ûkpÞ QÖpzýK ,ÿkrýìiìäñzÚolÛ^ïpâQìkþWBcîP×â
Jõg ûqBO ïkõG BíÞ õƒO ëBƒu lƒñ^ òƒüA òƒì ïlìôA ïA ÌÖBc òì êg Q×â îyõâõO kq þßü
!ÿoAk {ýK ok p×u úü îãG

!Qvýð þGõg .ïlzð þh³K aýø òýíø ApG,ïly
,þHønì þéýg pPgk úü ÿoBãPuAõg îƒPÖo # åA úÞ úñüA BývÞBO ûlñðAo þÃÏG IüBXÎqA| #
îP×â,ÿpOQcAoQýGêøAqAàüïôlÞBGlýupK òìõO100ô ópýãýì òìõO3000 úyBG2900úüApÞ
}oõËñì ïlýíùÖ AlÏG lülñg ïlük ,BÂo ïBìA koõg òìõO 900 úyBG3100 úâA óoAlƒðkoõƒg
!lýzÞ pýO ïrÓì ,kõG ïkAõðBg | |/:ólýìQùG
ok úÞ þOoBHÎ ?Qvý^ ïpO QhGlG òì úð| #| úýðôoBG óôApÆBg úG ?úìpâ Aõø Ap^ lýðôk þì #
ÐíW úü õO þðApüA úü ûoAlð óBßìA koAõì %235 !úupýìîø40úGBìkæBc,ïlüpgòìúÞx
QhGlG òì úð" úãð {GAõW ok {ÛýÖo ô úãG }kBü .ûkAkôkBÞ qõvßè }pPgk úG úÎBGBG| #
"ïpO þèpPñÞ òýyBì îP×â ïBGBG úG óBPvGk ïôk pýhG
RçßyoBãýuápOúuAôóõìBøBñy@qAþßü# ûkõè@ îñüA qA pùy ÿAõø ÿAõhýì Q×â ?ÿphýì
þì oBƒãýu QƒÚô pƒø {ƒHýW ôõƒO Qƒhüpƒýì !?úypO
pÆBgúGûBìôklÏG.koõgþìRçßyQuAõg ú`G ÔýW|ÔýWô ólýüôk ÿAl¾qA lzýì úâA| #
38

www.TEHRANMAGAZINE.com

óBW È×Ö ,phG õy|ûqBO úü Rkõg ÿApG pýãG !kpŸì æBG lñÚ
| |.óõé`ðõñìúãükRokBì ïlýGAõg úâA òì Q×â ôpPì õO ûkpìpýK| #
óôlG îðõPýì þñu ú^ õO òì þðBìBì :ú`G # lÏG ûBãPvüA úyBG îP×â òÞ ïoAlýG úýÚkB¾
:okBì ?óôpýG ïpG úðõg qA ïpýãG ûqBWA úßñüA úG úíù×ýì ZpÞ lýuo þPÚô æBzüA ïly ûkBýK
!ûlýupð úécpì òüA úG qõñø îOBGBG !úñßð kBíPÎA þßzýø
þGBüoAqBG QyAk }ôpÖ ëçG óq úü qôpìA # îýzG êc lýuA õO îüpÂBc BýP¿y úøk Bì #
RolÚ ,úHéÚ RõÚ ,úèçG „pýy":kpÞ þì ÿBýuôpÎ õO óõí¿Úo|VHS | ÿBíéýÖ þèô
þÏÇÚ óBìok":Q×â lük úÞ õñì "úðõhPuA !úñýHð þvÞ õzýK ëBu QvýG ûkrðõK
"þé`Þ þì ÿA ûoBíy pø úG ïôlðo oAkpG ô ò×éO Bíy|#
,úðrýíð pÒ úãük úÞ þðq qA pO áBñupO| # òPvø BÚA líì õãG. órG äðq ÿAõg
!ûoAlðQíýÚ}|Menu |úÞúýðAoõPuo .....úËdè lñ^ úéG úâ þì
}BGBG phG 206 îuAô úP×â }BGBG úG îýßü| # ....îüoAlð BÚA líì Bì úãG ApíÎ
ëõK îãýì ïBGBG úG îñì ,ûlüpg xõvßè }ApG pH¾ úËdè úü Q×â ,óôlðkpýíg ÕApu îPÖo #
!ÿlðþPuAõgþìúãýìûlGwKõìkõg õñüA BýG Q×â koô@ok þñìõOoArø10 úü lÏG ;òÞ

| |...QgBuÿAúzýyïBíOÿôokõgóBíè@| |
æBG óBýì ôokõg óApüA ô BLüBu ÿBK úGBK oõXñýíø BH¿ìæ

òyõK þì ûBOõÞ RoõKBu ô qBGõéW õPðBì þPÚô þðApüA êgAk lülW lì þðApüA ÿApPgk|qA þÃÏG

39

óApùO úéXì

åpì ëqBK óAkôBW lídì

:Q×â|þì,ïkpÞ|þìÅApPÎA ëBc úG BOô QuA úèBu lñ^ô QvýG óAõW àü úƒG ÿA ûkAk ûqBƒWA Rkõƒg úƒG oõƒÇƒƒ^ - úG kAk Ao }píÎ úÞkõG óAõW ïokBì #
úðBg úG þðAõO|þì þPcAoBð þƒéýƒg pƒâA - !QuAûkoõhðûpâÿpPgkaýøûBãðúG{øBãð ?þüBýG Ùl¾ ÿoBãPuAõg qõñø ô ïkõG úèBu YñK ÐÚõì ó@òì .Bíy
.ÿkpâpGRolK ,óBW Ùl¾ þPvø BHüq|úPypÖ àü õO - îðAk þíð BìA ,kpÞ óôpýG úðBgqA AoôA wLu olÛ^ ÿokBì þG kok úÞ îƒPvðAk þƒíð
pãük òì QvðAk|þì Jõg úƒÞ þƒèBƒc ok QÚô ó@ .ïlük|þì Ao õO êHÚ ëBu QvýG }BÞ qA ïolK lÏGqôo lñ^ úÞ kpÞ þüôkBW ú^ îüpì þéýg ïolK .QuBupÖ QÚBÆ ô áBñPzcô
þíð ûqBWA îüpì ô ïoAlð úðBƒg ó@ ok þƒüBƒW .ïkpÞþíðZAôkqAûlýLuBGrâpø kpì ó@ óq QuAõg òì qAô lyôo ó@ úGôo òüA Bñy@ô|êýìBÖ úÞÿoõÆ úG kpÞZAôkqA kôq
þéýg úÞ qôo àü .ïoAnãG BXð@ Ao îüBK|løk ûlìBýð Býðk úG òì úÞ êHÚ ëBu QvýƒG - .ïõzG kõG òíùG {íuA úÞ
Ao úuolì óAoôk óBPuôk qA þßü ïkõG QcAoBð !ïkõG òì qA ëBu {y - YñK ô QvýG ôA BìA - :lñP×â|þì
þéÞ Alü@.ïkpÞqBGôA {ýK Ao îèk ûp×uô ïlük ôA ÿBø ÿlñG þèBg ô Bø Ùpc ,kõG ú^ pø .QuA êøCBPì ô pPâorG Üc Qíco úG {ðq úÞ kõG pËPñì oBãðA -
úðBÛícA ZAôkqA òüA úG òO Ap^ úÞ kpÞ îzðqpu ô Bøqôo .kõG îüpì ÿBø úüBñÞ ô {ýð qA pPùG lðAõO|þìôQuAlñíOôpSôA.koAlðþÏðBì-
:kpÞkBùñzýKlÏGôïAûkAk ô þGõg úG óBíÞpPzì þâlðq ëôA ÿBø|úƒPƒ×ƒø úÞëBuoBù^ôêù^.lðBupGQüBøôqo@úGAoõO .lñÞ }ApÖ lülXO ôA ô kôpG
IéW Rkõg úG Ao ôA úWõO úßñüA ÿApG - þƒGôk ok Ao êƒvƒÎ ûBƒì .Qƒynƒƒâ þƒƒyõƒƒg ô QvýG ok úÞ Qvý^ ôA ûBñâ .Qvýð þƒñu ïkõG ïolK lðqpÖô pPgk BùñO úÞ îüApG úíø
kõíðAô ÿoõWô òÞ þédì îÞôA úG îøõO ,þñÞ ApìoBG úu -ôk þèBu úÞ kAk ëõÚôA .îülðAonâ ZAôkqA ÜzÎ BG ôA ?ûkpÞ ZAôkqA þãèBu Q×ø -ïokBì okBì -îâorG okBì .lðlðAqõƒu|þƒì ëk
.QuAïpâÿpãükÿBWRpuúÞòÞ ôAúGîðAõO|þìïkpÞ|þìpßÖ.kpHGþGôkôBKôoAúG ôA .lñÞ úGpXO Ao ÜzÎ løAõg|þì æBcô ûkpßð
ëAõcAôÑBÂôABìA,ïkpÞêíÎôAkBùñzýKúG þéýg ôA úÞ Ap^ ïkpÞ|þì ûBHPyA BìA ,ïlñHG ëk úG Ao {OôpS ïBíO QuApÂBcô ûlyõO ÜyBÎ :Q×â|þì
krð Ao|úP×ø pg@ qôo ôk ÈÛÖ òíùG .kpßð þÚpÖ olÛð@ .kAk óBzð òì úG Ao }A þÏÚAô ûpù^ kôq .krüpG QüBK püq þøAõg|þì úÞ QüApƒG ïpƒýíG þƒùèA -
.QüoõìBC ì úG òPÖo úðBùG úƒG îø ó@ ,kõƒG òƒì qôpük BO oBãðA úð oBãðA úÞ kpÞ|þì oBPÖo kpƒu .ïoAlðôAúGQHvðþuBvcAaýøòìBìA-
:Q×â|þì ok ô QÖo|þì ïA úÚl¾ óBGpÚ oBG lƒ¾ ÿqôo ïBXðApu ô lý^ ÿpHÞ ô ÿpÓ¾ þéÞ olK .ÿõy åorG BGBG óq Quk
BG úÞ lñíù×G îèôA óq oléÚ ÿBøokApG pâA - .kpÞ|þì AõXð úðBÛyBÎ îyõâ :Q×â îÞ îÞ BìA ,îPvðAk þíð Ao BGBƒG óq þƒñÏì
.lññÞ|þìAoïpuQuõK,ïAûkpÞZAôkqAõO ?ïAûkqAoQèklñßð?òíùGûlyþ^- îø òì ,ûlð Qƒuk qA Ao Qƒ¾pƒÖ òƒüA - ô þéýu ,þédì îÞ þñÏü BGBG óq úÞ ïlýíùÖ
qA úÞ QyAnâ|þì ïpu Qñì olÛð@ òíƒùƒG ëôAÿBøqôoêTì}BG|úPyAlðÐÚõOBìA,úð- .îñÞ|þì QPüBíc îP×â|þì ïolK úG QÚô pø .ólG ïBíO ÿkõƒHÞ
òì RBXð|úPypÖ Ao }kõg ôA .lì@|þì ïlG ïkõg .þyBGûqBOîüApG oBñÞokþâlðqïlük,ïkpÞpßÖJõgþPÚô òì úG Bü ô ûkq àPÞ Apì -}lülW óq -îüpì
:Q×â|þìôQvðAk|þì pùìqAïkõGïôpdì.îPyAkQHdìkõHíÞòì ,QuA pPùG BGBG óq oBñÞ ok þƒâlƒðq qA òƒíùG pùÚ þÞlðA BìA ,kpÞ|þì AõÎk ôA BG ,QuA ûkAlð AnÒ
ÿApGõO .ÿly|þì QhGlG ,ïkõHð òìpâA - úGëkkôqkõGûlyUÎBGïolKþùWõOþGôokBì .ïkpÞ ïçÎA Ao îPÛÖAõì òüApGBñG ,äñzÚ ô kõG óAõW úÞ îüpì ÙpÆ qA þédì þG ô
pÂBc þPc ôA .ÿoAlð þyqoA aƒýƒø RolƒK oBãðA úÞ kpÞ|þìoBPÖo ÿoõÆôA BìA ,ïlñHG òíùG ô kõG þPHd¾ }õg ô qBG óBGq ïk@ òíùG ôA qA ô kpýãG wK Ao {Öpc ïolK BO kõG þÖBÞ
.lølGõOúGAo{OôpSqAëBüoàüQvýð ôA úG þPÚô .QuA ûly óBíýzK òì BG ZAôkqAqA oBãðA úÞ kq|þì Ùpc þÛyBÎ ô ÜzÎ qA óBñ^
.lñÞ þøAõgonÎ
lñP×â|þì úíø .kõG ïBñyõgpWBO àü ïolK
úðpâ ô QuA ûly {ðq ôA RôpS pÆBg úG îüpì
àü óq QuApÂBc þüBHüqô óAõWpPgk ïAlÞ
úG ?kõzG koAk îø ÿA ú`GpPgk úÞ ûkpì óq kpì
îüpì óõ^ ,kpÞ þíð þÚpÖ òì ÿApG ëBc pƒø
òüpPß^õÞ ïolK pâA ô kõG ïA þðõƒg òƒíyk
óBzð êíÏèA wƒßÎ ,kpƒÞ|þƒì òƒì úƒG þƒPHdì
oõ¿O .QvðAk|þì kõg IýÚo Apì ôA .kAk|þƒì
ô ïlðAõg xok oõÇ^ þÇüApy òýñ^ ok lýñÞ

!îPÖpâ îéLük
ûly lðqpÖ ôk IcB¾ ïolK qA îüpì æBc
àü .lük|þìpO îßdPvì Ao kõg QýÏÚõìô kõG
:Q×â|þì ôA úG úÞ ïlýñy ïkõg ÿBø }õâ BG qôo
úðBg òüA qA lüBG ô ûly åorG pãük Ùl¾ -
QcAo }py qA BO ûlG }pøõy pOkôq .kôpƒG

.îüõy
:Q×â ,kõG ôA }õâ úG úÛéc ïçÒ úÞ olK
oBãPuAõg àü lüBG BìA ,QuõO BG Üc -
úðBg qA Ao ôA îðAõO þíð úÞ òì .lüBýG IuBñì

.îñÞ óôpýG
úG «ApøBÊ ô îüpì oôk ÿBø|êýìBƒÖ qA þƒßü
.lì@ ïA ÿoBãPuAõg úG ôA kBùñzýK ô àüpdO
.QyAk ú`G ô óq úÞ úèBu oBù^ ô êù^ kpì àü

:Q×â ôA úG ô koõg BW þGBvc ïolK

40

www.TEHRANMAGAZINE.com ëõK òì qA úßñüA qA lÏG lGæ .Q×â løAõg îèôA ô ly ûlÛÎ òíùG ÿApG úèCBvì òüA îÞ îÞ
ZAôkqA ôA BG ô ÿpýâ|þì ÝçÆ îø õO ,QÖpâ IéÆôAqAôîPvüBGïolKõéWòìQyAkoBËPðA
lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG .þñÞ|þì úuolì óAoôk Quôk óBíø .îñÞ VApýìô VoA
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ ô Alü@ ly þíð ïoôBG .kõG ûlì@ lñG îðBGq :Q×â|þì -Alü@ -ïA
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G ûkBu olÛ^ òì .lñyBG QvK olÛñüA }okApG ,þñÞ àüpdO Ao ôA RkBvc wc pâA -
Bùð@ úG Ao ïA þâlðq RBýürW þPƒc úƒÞ ïkõƒG ÿBøqôoêTìôkoAnâ|þìoBñÞAoBøúðBùGòüAúíø
(626)3-50-50-50 :lüpÒQcAoBðôúÖçÞòíùG.ïkõG|úP×â .lðAõg|þìúðBÛyBÎÿBøërÒQüApGëôA
oBß^ óBøBì Qƒuk Bƒì þƒuôpƒÎ îéýƒÖ - ?îñÞ oBß^ -
ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì ôk ô ûkBPupÖ îüApG Ao ó@ qA úhvð àü ôA ?lñÞ|þì !õy Quôk ÿpvK BG -
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük ôAúGAo}pËðkoõìëõKBOûkAkQÚôòìúGqôo Bø Ùpc òüA êøA òì ...QuA ëBƒdì -
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW .kAk løAõg îèôA óq úG Ao îéýÖ úðpâ ô ,ïqAkpLG .îPvýð
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA :îP×â ûlñßÖApu ô óBíýzK :Q×â ô kpÞ ïA ûphvì
þüõãGõOÿoBÞpø.îüõãGú^îðAkþíð- pýÛdO ô órð Ùpc wK ,Rpu pG áBg -
(310)274-7474 }pøAõg úG Ao îéýÖ òì .îølG ïBXðA ïpÂBc !õy
.ïkõGûkAkAlü@ ò×éO òì úG QÚô pø lÏG úG qôo ó@qA Alü@
SOHEIL GOEL D.D.S :Q×âôkpÞpßÖþíÞ ô kpÞ|þì pK Bø Ùpc òüA qA Ao îyõâ ,kq|þì
Rõég ÿBW àü úG AoôA ÿA úðBùG úG lüBG - :Q×â qôo àü ûpgæBG
êDõâêýùu pPÞk }A þÂAo îýðAõPG þüBO ôk lüBy .îýðBƒzƒßƒG QèBýg êÚAlc ,õy Quôk ïokApƒG BƒG -
.koAkpGïpuqAQukúÞîýñÞ .lñÞ þíð ûkB×PuAFõu õO qA úÞ QuA QcAo
àyrLðAlðk fApW àü òíùG .îñÞ ÿoBßíøôA BG úÞ ïkAk ëõÚ .løk|þì {ìAo@õO úG ôA BG ókq Ùpc
óApùO ëBíy ok àýy ô åorG B« PHvƒð ÿçƒüô olÛð@ òíùG BìA ,ïkpÞ Qƒ×èBƒhì îƒø qBƒG
õßvývðAp×ðBu àý×ýuBK ûBãzðAk qA êý¿dPèA ÕoBÖ çüôó@úGúÞïoAnãGoApÚóBøBìBGQ×â.QyAk úWõOô QHdì úGolÛð@òìô kpÞ|þì þÚçgAlG
:Q×â|þìòíùG.îýñÞûpÞAnìÿp×ðúuôlüBýG -óBøBìBGïAþñÆBG|êýìîÒoþéÎúÞîPyAkqBýð
êßülìô Bø úíýGpTÞA ëõHÚ óBøBìôõO òýG úÞ kõy QGBS òì úG lüBG - þñ×éO êüAôA .îPhüo þPuôk fpÆ -Alü@okApG
óAlðkô óBøk þüBHüqô |þìõíÎ óBìok # .QuA|úPyAlðkõWôÿrý^ AopãülíøoBGàüÿA|úP×ølÏGôîükq|þìÙpc
BìA ,lüBýG çüô úG úÞ lýupO|þì ëôA óBøBì ïoBPÖo úÞ kõG ûly úWõPì òíùG .îülük|þƒì
Bø óAlðk þâlýuõKqA ÿpýâõéW # ok qA òíùG AlPGA .lì@ ô QÖpünK QüBùƒð ok .Qvý^ÑõÂõìQvðAkþíðBìA,ûkpÞpýýÓO
úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok # püq qA QuAõg|þì lüBy .lƒy koAô þƒPƒuôk Ao ïA úýcôo þíÞ óBøBì BG þüBñy@ ú^ pâA
:Q×âóBøBì...lzßGÙpc{ðBGq Apì êßzìôA BG ókq Ùpc BìA ,kõG ûkpÞ ÅõÎ
óæBvâorGô ëB×ÆA þßyrLðAlðk # úíø .ïoAlð Ùl¾ úG ÿA úÚçÎ aýø òì - .ïkpÞ|þìûBñâxBvcAA« lülyôkpÞþíðêc
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK # ëõKõO qA úÞ kõG Alü@ ïpøAõg ô òì úzÛð BùñüA ?îPuôk óBøBìBG òì úÞ ûlüBÖ ú^ ,Alü@ -
Ùl¾ þâkBuô þâlðBìok qA ïpøAõg .îüpýãG .QuBñPÎAþGôkpuóBñ`íøòìúGQHvðòíùG
þñý^ {Þôoô äñülðBG # ...ô kpÞ ûkB×PuAFõu .îñýHG Ao óBøBì pãük ïoAlð Quôk
QÖpâAoóBøBìúÛüóBùâBðôlzðÐðBÚòíùG BG õO lðAk þíð úÞ ôA,Alg äñg Iƒg -
(818)907-9900 :Q×âô ô lñÞ|þì ÿkõvc líù×G pâA ,þPuôk óBøBì
BO îñÞ|þì RA ú×g ...îuo|þì Ao QGBvc - .QvðAk løAõg Ao õO olÚ
ENCINO PLACE ...þñßGòì{×ÞÿõOBKþñßðxõøpãük úÞ ïkõG ÜícA ô úGpXO îÞ olƒÛð@ òƒì ô
41 16101 VENTURA BLVD STE 329 ENCINO, CA 91436 qAòì.koô@óôpýG{HýWqAþüõÚB^óBøBì ,QuAþðBÇýyúzÛðàüBùñüAïBíOïkrðxlc
Bùð@ÿpýâok úGô ïkõG ûkBPvüA QÞpc þG xpO ïkõg ó@ þé¾A úÏÇÚ úÞ oBƒHâpƒì ëqBƒK àƒü
ô lƒðlƒƒy rƒƒüôçƒâ ôk ó@ .ïkpƒƒÞ|þƒƒì ûBƒƒãƒð îðBíOoBK@ úG ûkq pu òíùG Iy àü .îƒPvø
:QuBgpG Aõø úG óBøBì kBüpÖ ô lðkBPÖA|òýìqpG .kõG|úPÖpâ Ao {ðBíz^ õéW óõg .lì@
...îPgõu ...ïkpì ,j@ - ?þuBñy|þì Ao óBøBì -
.lñÞ oBß^ QvðAk þíð .ly ëõø òíùG òýñ^ þñýG {ýK .ïkpÞ îâ Ao îüBKô Quk
úðBPhHyõg .îülðBuo óBPuoBíýG úG Ao óBøBƒì ÿõO þíßdì þéýu .ïkõG ûkpßð Ao ÿA úËdè
kpÞ QüBßy Bì ôk pø qA úðAoBßHéÆ BìA ,lðBì ûlðq :Q×â ô kq îOoõ¾
:Q×âô RBXð þíñùW ú^ qA AoõO úÞ|úPÖo RkBü -
.lñzßGApìlñPuAõg|þìBùð@- îø oBG àü þøBì þPc RolK ,QhGlG ?ïkAk
:Q×â ô kpÞ QüBßy ôA qA îø òíùG ...õO QÚô ó@ ,lupK þíð Ao QèAõcA
.koôBýG ok îãñ^ qA Ao îðq QuAõg|þì - :îP×â úüpâ BG ô {Öpc óBýì ïlüpK
.ïoAkQüBßyîðqôôAqAòì àü òüA {PuAo .ïoAk Quôk Ao õO òì -
QÖo òì ÿôpG@îø .QÖpâ æBGoBÞ ú¾çg òì .îñÞ àüpdO Ao õO RkBvc úÞ kõG úzÛð
úGúãñyîèAôlýíùÖAoApWBìòíùGëôAóqîøô îPuAõg|þìÈÛÖ.ïoAlðóBøBìúGÿAúÚçÎaýø
ûlì@ kõWô úG RBÚB×OA ok úÞ ïolK .QgAlðA ûAo .úð Bü ÿoAk Quôk Apì qõñø úÞ îñýHG
xBvcAôQvðAk|þìp¿ÛìAo}kõg,òìÿApG :Q×âôkqîOoõ¾úGÿpãükþéýuòíùG
QÖpâ òíùGqA Ao îÚçÆ ,kpÞ|þì óAlWô JAnÎ ákpì ó@ BG QPuk õO .þüõâ|þì Õôok -
qA pOBùñO qBG BO lüpg îüApG þéÛð þðBíOoBK@ ô ÔýO Apì lýøAõg|þì ô QuA úuBƒÞ àƒü ÿõƒO
.ïqBvGôïqõvGïkõgkokBGêHÚ lñ^ pâA úÞ ûkpÞ ïlülƒùO óBƒøBƒì ...lƒýðrƒG
óq úG Ao rý^ úíø ,îølð ôA úG ëõK óBìõO óõýéýì

óApùO úéXì

úíø Q×â þì oBPupK . kpÞ þì ûBãð ÿA úHüpÒ .koAk ûlùÎ pG Ao |45{hG
olK ÿBø ûBãð qA òì BìA QuA þPÚõì rý^ ëBc ok úÞ ïlük Ao óBWpì ûqBO òì ô QÖo ôA
óBPuk . kpünK þíð óBüBKrý^ aýø úÞ îPÖBüok òýyBì qA okBð ô òì : QuA oBýùì BGõâ ô Q×â , îPuAõg pG ÿBW qA ô ûly pO óApãð # oõK Jkõì BðAlðBì
êvÎ òì olK : îP×â ô ûkpzÖ Quk ok Ao ôA àü óBGBýg qA oõHÎ ïBãñø ok , îüly ûkBýK ô lðlüqpè þì fõÂô úG îðBPzãðA
pãük , Qhüpâ ô kq okBð úG Qvì ÿ ûlñðAo . kõG ûkpÞrüpHè Ao ïkõWô ïBíO þðBzüpK ÿpPgk , êvÎ :óBPƒuAk úƒ¾çƒg
.îPvø úÞþèBcok ïly ZoBg ÝBOAqAôA ëBHðk úG êídO Bø ëBu qA lÏG úÞ úèBu ûl×ø
úG þPøBHy aýø úÞ kq þãñâ lñhHè þPhu úG .ly ú^ ïlýíù×ð . îPyAlð Ao þèAõu ólýupK QìBùy qõñø løBy lüBG æBc þâkAõðBg Rçßzì
úÞ kõG olK M^ Qíu ÈÛÖ QyAlð lñhHè , ïrürÎ olK !ûly ú^ úÞ îPvðAk þì òì þèô úG kpÞ þì þâlñðAo úÞ þOlì ïBíO ok lüBG ô lyBG }okBì ô olƒK ÝçƒÆ
{ðBPuk . kpÞ þìoBÞ xõvdì Bðô lñÞ þéýg ó@ok kõG ûlðBì þÚBG ïA ûkAõðBgqA úÞ þvÞ BùñO ûlüpK äðo çìBÞúÞïly ûpýgôA ÿ ûpù^ |... lñÞêídO AookBì óôlG þâlðq
óBWpì , úðBg îüôo þì qôpìA : îP×â ô ûlýuõG Ao kõHð ïõéÏìô kõG ûlýGAõg QhO ÿôo êíÎ ÝBOA pGApG ok ïBXðApu ,kõG óBuApø ô
þPhu úG . QyAk úãð þðBPuoBíýG
.QuA ûkpÞ ûkBì@ Ao rý^ úíø .lì@ løAõg óôpýG ÝBOA qA úðõã^
Ùpc BO kpÞ }çO , kq ÿpãük lñhHè ûoBGôk . ïõy òüpO BùñOoAnãð , òÞ îßíÞ ! òì ÿAlg | |!?olK :ïlýupK
ÐÚAô ok , lñPyAlð þvc aýø {üBø Iè BìA lðrG ç¾A îø lüBy , lñPÖo þì {ýK ÿlñÞ úG ÜüBÚk ÿrý^ îø òì : Q×âô lýzÞ þÛýíÎ w×ð
ô óBíz^ rW úG olK ólG ÿBÃÎA qA ïAlÞ aýø QìBùy îø îÃÓG þPc ,lñPyAlð þPÞpc QÖpâ xBíO òì BG RA ÿ okBìBð , êvÎ îðAk þíð
úÞ Ap^ lýíùÖ þì ôA BìA , lðkpÞ þíð oBÞ ôA IéÚ ÿôo þPÞpc aýø óôlG òìô QyAlð òPvßy óBPuoBíýG òüA úG ïkõg BG Ao õO BO QuAõg ô

êvÎ |:êvÎ óBìo òPìqA þPívÚ
ô ûkpÞ ØüpÏO úPgBÖ ÿApG Aorý^ úíø
ô îÒ òPvüpâ ô ókq lñhHè ÿApG {yçO BG oBýùì , ïkõG ûly àzg óBPuoBíýG Qßíýð .ïoôBýG úG QuAõg þì ôA úPgBÖ þðAk þì :îP×â
.kAk þì óBzð Ao {üõg þèBdyõg ïAo@ Apì ÿA úzýéÞ þOçíW BG BO kpÞ þì }çO úG Ao kAõÖ ,olK BG úÞ ïkBPÖA ÿqôo kBü úG óBíz^ pýSBO QdO olÛð@ BìA lüõãG òì
þPyõðpu ú^ kõHð ïõéÏì úÞ wÞ ó@ BìA , kqBu QvðAõPð úÞ kõG úPÖpâ oApƒÚ îƒÛyBƒÎ
îülðAkpâ qBG úðBg úG Ao ôA óBWpì ô oBýùì àíÞ BG | |!kõGÿqôoIXÎ.îülðBuoóBPuoBíýG þì }kõg . QuA ûkpÞ ZAôkqA lüõãG
òì úG þuBvcA QÖpâ oApÚ QhO ÿôo pG þPÚô ô .òì olK ÈÛÖ , kõG òì olK lñÞ þì AlýK îñømô ly þì þÎAlO îüApG }A úËdè úG úËdè þì õO úG ûqBÓì ok qôo ó@ pâA lüõâ
løAõg QhO ó@ ÿôo úzýíø ÿApG úÞ Q×â ÿõu úG koBßðApG ÿôo Ao ôA ô ly qBG ok ïBXðApu îPyAkô kõG ûlyrüpHè ÿA ûlññÞ óApüôoBßÖAqA îø òì õƒO ZAôkqA qA wƒK úƒÞ îƒP×â
QuApürâ Bð úÞ kpÞ þíðoôBG îø }kõg .lðBì oBãðA ! þPGpÒ xBvcA IXÎ .îPhüo þì ôpÖ òì ô þPvßy þì BíPc ïkpÞ ZAôkqA
ÿApG ÿkBüq Q¾pÖ qõñø pg@ , lGAõhG ûoAõíø .lðkpG ûtüô ÿBø QHÚApì {hG lüBG ô ïkõG ûly òüpO BùñO þÞBg ÿ ûpÞ òüA ok Q×â ôA îPyAlð Ao õO òPvßy QÚBÆ
Quk qA þâkBu úG kõG oApÚ úÞ QyAk þâlðq QuA ûlðq : lýupK ô QÖo àyrK ÿõu úG oBýùì QÖpâ îüôqBG püq qA oBýùì . ïkAk þì úìAkA îø qBG Ao rý^ úíø îÞ îÞ òì úG úPuAõg þì úÞ
þì Zõì lükpOô ÿoôBGBðolK óBíz^ok . kôpG ûly êy îüBøBK , ïoAkpG ïlÚ BO kpÞ àíÞ ô Apì ܃zÎ QƒÏuô þƒPÚô BƒìA lƒüõƒãG
þPÚõì rý^ úíø kpÞ þì oõ¿O òýÛü úG ô kq ?pPÞk ûom óBW þDõâ . ïkpÞ þíð óBzuBvcAô lðkõG þì ôA þPc , úPvðAõPðpãük QƒgBƒñy
ÿBø ûoôk úG ÿkBüq lýìA óBWpì , kõG løAõg ûkpÞAlýKÿlülyÿrüoóõg}rÓìBìA.úéG|- | êíÎ ÝBOA ok QzK . QÖo þì ïkõWô qA ûom ô lüõãG pdu úG Ao ÑõÂõì òüA QuAõg
, îPyAk ày rý^ úíø úG òì BìA QyAk óBìok þèlñ¾ ÿôo BO kpÞ àíÞ oBýùì ô îülýuo
qBG þøôlðA òýñ^ kõWô BG îðAõPG úßñüA úG þPc .kõG òìqA ô lì@ Bì ÿõu úG þðAõW oBPupK , îñýzñG . lñÞ AlÖ Ao ôA
Ao Nõu ÜyBÚ þPhu úG óBWpì !îðBíG ûlðq îø ô òì ÿA úÖBÂA eýÂõO aýø óôlG ô QÖo ôA , îñÞ FBÃìA Ao úìBð QüBÂo ÿ úâpG BO QuAõg ?þPyAnãð Ap^ úðAõük Jõg -
þì oõ¿O oBG pø òì ô Qhüo þì ôA óBøk ok olK , QyAnâ BùñO Qhu ÈüApy ó@ ok Ao oBýùì úG , lñPyAlð Ao îéÚ òPyAk úãð óAõO îðBPzãðA þíð Q¾pÖôA úG úüpâ , kq þíð þÖpc
BìA , ly løAõg ú×g ó@ ókAk ôpÖ BG olK ïkpÞ ólýñy ÈüApy ó@ok , lýzÞ þì w×ð ô kõG ûlðq ô ly ûpýg òì ûkq Qzcô ô wýg óBíz^ êßzì BG îø {ðlýzÞ w×ð þPc ô kAk
þèBíPuk BG Qhüo þì àyA úÞ þèBc ok óBWpì êíÎ òüA þGõg àyrK ,pPgk }BG ïAo@: Q×â Qvüpâ þì óBñ`ð@. kõG ûlyôo úGôo
.kõG þÖBÞ îüApG òýíø {ðlG }qpè ÐðBƒì îƒPuAõƒO þƒíð úƒÞ
ô konâ þìolK óly ÿpPvGqA úP×ø àüqôpìA ólük BG ô ûkpÞ òyôoAo ÕAp^ ,ïõzG
.ïkõG ûkpÞ BÎk {üApG ÈÛÖ òì Rlì òüA ok Qzcô úG }A úPvßy îø ok ÿ ûp¿^
óõ^ îø Apì , ïkBPvüA þì olK pu æBG þPÚô
.ïkBPÖA
|********|
{ýKqApO óApãð ApìôA áBñøôlðA òýñÆ
ïBíO úWõO ôA ïlük þì úßñüA qA ô kpÞ
{üõg úG Ao óAõW óApƒýGk ôBƒøpƒPgk
úðApPgk þOkBvc qA , ûkpÞ ÙõƒÇƒÏì
Ao îñøm BO ïkpÞ }çO ô ûly rüpƒHè
BO BìA , ïqBu ÙpdñìôA úG ókpÞ pßÖqA

. ïlzð ÜÖõì Iy pg@

|********| 44

TEHRAN MAGAZINE ïoAlð þPHdìõO úG îHéÚ ok úÞ Ap^ îñÞ þPHdìõO ., lyBGôApøõy QvðAõO qôo lñ^ ÈÛÖ úÞ kõG Tel:(818)881-1771
ô kpâ þì òì qA Ao îðArürÎ ïBíO koAkoBâqôo . kõG BHüq óõ^ þPuAo úG îø lüBy îðAk þíð
, îPuAõgpG JAõg qA ÿkBüq kok pu BG eH¾ iéO òì , îñÞ QìôBÛì úÞ îPvýð pHìBýK JõüA òì }A úzülðA òüA îø lüByô ly þíð QhHyõg ÈüApy ó@ îðAk þíð .kpÞ þì áBK AoôA Roõ¾
BG Ao îß^õÞ QyAkkBü ô ly îÚBOA koAô úðBíu qA ûlñÞ@ þHéÚ BG ïkõG ÿpPgk òì ,oBýùì ïkõHð ?lñÞ AlýK úìAkA QvðAõO þì þðBìq ú^ BO
, êvÎ QuA lýÏG õO qA : Q×â ô kpÞ áBK Quk ÿBøBüôo óAõW óApPgk ïBíO óõ^ îø , lýìA .kAk þì Èg }A þâlðq úG úÞ kõG BG ô úPÖo ÉBýc úG ïkpÞ þì þã×g xBvcA
îøAõg þíð ?þñÞ þìõO úÞ QvýDôqo@ú^ òüA ÿA úHüpÒ ? ly ú^ BìA . îPyAk pu ok ÿkBüq úÞ ïly úWõPì þÖkB¿O çìBÞ Roõ¾ úG qôpìA úG oBýùì úÞ lñéG olÛð@ .îPvüpâ lñéG ÿAl¾
þéýg úðBãü îðBg BG õO , îølG Quk qA Ao õO ,lüõâ þì òhu þvÞ BG þñ×éO oBýùì ô koAnãG BùñO Apì îPuAõg ôA qA , lì@ îèBHðk
úG Apìô løk þìoõPuk ÈÛÖ |ôA , ÿoAk RôB×O ...wLu ô ly ïA þâlðq ïBíO ÿAl¾ òýñÆ BìA ? QvýÞ ôA úÞ îPvðAk þíð olK ! kõG ÿpülÛO ú^pãük òüA îPvüpâ ûoBGôk
... õO BìA lñÞ þì ûBãð þãðBg óAõýc àü îz^ ÿApG : Q×â ô kpÞ ÐÇÚ QýðBH¿Î BG Ao îÖpc úíèBßì óBüBK qA wK . QgAlðA ày úG Apì oBýùì ïA þãèBu ûl×øqA úÞ kõG òì þâlðq þPvø BùñO
?úð pãì kõG Rpøõy úHüpÒ ó@ . î×uBPì ïkõg ó@ úG þPøBHy aýø pãük æBc ô ïkõG ûkpÞ Ì×c
.êvÎ ïoAk QPuôk ûlðq úÞ îPvø òì òüA ûkpì úHüpÒ ó@ úÞ óAlG BìA .îPÖo ôA ÿõu úG }A kpÞ þì pßÖ úÞ ÿkpì óBíø , QyAlð Bøqôo
ó@ BìA ?ly qBÒ@ úðõâ òüA òì eH¾ Ap^ îðAk þíð ?oBýùìkõGúÞôA|- | æBc QuA òì þâlðq ÿ ûlðpýâ îýí¿O òüpPùG
ôA ÐÚAô ok kpÞ BHüq Apì qôo ïBíO úðBÚkB¾ QHdì ?þíùÖ þì.þyBG îÛyBÎ lüBG õO , ïA .îüBøoBßíøqAþßü|- | þPc úÞ kõG ûly óBW úíýð îvW àü úG ëlHì
þì lýìA òì úG ÕBG úðBg ó@ok úÞ kõG þvÞ BùñO ú^ òì ÜzÎ qA õO îíùÖ þíð . úð : ïkq kBüpÖ ?îñÞoôBGlüBG|- | {üõg oBPÖo òüpO à^õÞ oBýPgA QvðAõO þíð
úÞ , þñÞ }õìApÖ Apì þPvðAõOõO pãì ? þðAk þì BG ô QgAlðA æBG þOôB×O þG BG Ao {üBø úðBy
?ú^ úýÛG wK , kAk òüA QÏuô ïkpßð Q¾pÖ þPc òì ? Ao ôA òì ûkpÞ ïA úPvg pãük :Q×â þH¿Î çìBÞ þñdè .kpýãG Quk ok Ao
aýø Ap^ ? ïlýupO þì óAoBÞ Qìlg ïBíO qA Ap^ àü úG kõG ûlðq pâA , îølG {ðBzð Ao ÜzÎ þyBG iéO olÛð@ ïkpÞ þíð óBíâ râpø , êvÎ ÿA þÇüApy òýñ^ BG pãük îðAõO þì úðõã^ BìA
þG BÏÚAô õO úPHèA , ïkpLu þì óBW {øBãð .þñÞ îñùW Ao ïA þâlðq ô úPynâ ïBíO qõñøôA ?îñÞ þPhHyõg xBvcA
| |!lýzhGþíð{ìAo@òìúGúðBgó@okrý^ pG BK þuBvcA aýø óôlG lüBHð òì ÿpý¿ÛO ?úðpãìÿAûlyóBíýzK|- | þì îø lüBy , QuA ûlðq úÞ Ap^ QuA òì ÿ
oBýùì qA úìlÛì óôlG îGAõhG úßð@qA {ýK Iy êy Ao {OAôApÞ ûpâ, Qvzð þìp^ êHì ÿôo ïA úPynâ ïBíO úÞ úzülðA òüA BG Ao ïkõg îøAõg
.îPyAnâ þì RA þâlðq oõÆ Ao õO îPvG ëk õO úG þPÚô : Q×â ô kpÞ ÿõu úG . îølG IüpÖ QuA ûlðBì þÚBG îüApG
.îüôpG ÕBG úðBg ó@ qA BO îPuAõg òèBu qA ô QgAõð ïA úðõâ pG þíßdì þéýu pãük ïkpÞ þì xBvcA , îPyAlñK þì ÿpãük wýg ô oAk IO þðBíz^ BG ô úPzâ pG olK
òüA ok Bü@ : Q×â ô lýzÞ îø ok Ao {üBøôpGA ÿ úyõâ qA óõg úÞ îßdì óBñ^ ó@ , ly ZoBg ÿApGõO|. | QyAk løAõhð kõWô râpøõO lñðBíø ÿ úPvßy îøok ÿ ûpù^ ólük , ïkpÞ {øBãð
úñýü@ ÿôo úGôo . Qzâ ÿoBW ïA ûly ûoBK óBHè ïõ¿Ïìô BHüqpPgk àü , ÿkõG ÿpãük ïk@òì {ýGolK . kpÞ îPyõðpu JõéÓì çìBÞ ApìolK
?þPvýð QcAo úðBg óAôBO òüA êvÎ òÞ êídO : îP×â ô ûkBPvüA ûlülð Ao {üBPíø râpø úÞ ÿoôpÒ ô QðBPì BG , kõG úPgBG Ao þâlðq lyBG {Ûc úÞ ú`ð@ qA
àü ok løAõg þì îèk , oBýùì îPvýð QcAo|- | þâkAõðBg óByqAõOoôpÒ ïkpÞ þì óBíâ . ïkõG ô ïkõG olK óBíùì òì ÙkB¿O qA {ýK qôo lñ^
òüAqA òì , îýñÞ þâlðq îø BG à^õÞ óBíOoBK@ .ÿly IßOpì úÞ QuA þPÚBíc ÈÛÖ ó@ úÞ îíùÖ þì æBc BìA kpýâ þì úzüo RA QuA òßíì úðõã^ . òì ÿAlg !j@ ... ôA æBc
þì " îPyõð úñýü@ ÿôo äðo rìpÚ Iè so BG . kõG òì ókAk IüpÖ ÿApG úðBÛícA oôpÒ àü òüA ÿqôo úÞ ïkpÞ þíð Ao }oõ¿O þPc !
.îupO þì åorG ÕBG ô ûkoõg ÿõÚ òßvì wLu " ïpýíG îøAõg RApß×O ïBíO úG ïA ûly ïçÞ îøõO BG úÞ æBc ,kpÞ þì îøBãð ûpýg olK . {íñýHG óAõOBð òýñ^
ûphvì BÏÚAô pãük òüA : Q×â ô kq ÿlñgqõK , ly ÝBOA koAô oBýùì lÏG þPÎBu . ïlýGAõg úÞ Ap^ îPupÖ þì QñÏè RA úðBÞkõÞô úðBÛícA , êvÎ îPvø RpPgk òì : îP×â Iè püq
.ÿpýãG úðBùG þøAõg þì ÈÛÖ õO êvÎ , QuA qõñø òì :Q×â þìAo@ úG ô lýuõG Ao ïA þðBzýK .êvÎ îñÞ JApg Ao óBì þâlðq þøAõg þì
ok ïoAk Quôk úÞ ïlðBíùÖ þì ôA úG úðõã^ ! j@ lyBGõO BG Üc lüBy ?òì : îP×âô ûkpÞ ÄÓG ?ÿA ûkpßð úÞ }õìApÖ
ïkõg óõ^ îø þDBø ïk@ óBýì ok ô pùy rÞpì .êvÎ îPvø õO ÿ úðAõük àü ÈÛÖ úÞ Ap^ ïkõG ÜícA àü òì ., oBýùì J@ óAõýè . luBñy þì Apì úÞ îPÖBüok {øBãð qA
óBíârâpø òì þèô : îP×â Ièpüq ?îñÞ þâlðq úPgBÖôA îðAk þì : îP×âô ûkpÞ qBG Ao îðBíz^ ÿkpì pvíø þéýèk aýø ókõG lðAõO þì ÜícA ÿ úÎpW úÎpWôAô îPyAnâ {üBø Iè ÿôo Ao
úðBg òüA ok úzýíø ÿApG õO BG lüBG úÞ ïkpÞ þíð úG îðAõO þíð òì . kõG p×ñPì ôA qA ÿqôo úÞ kõzG {üBø Iè qA ó@ ïBíO BùPðA ok ô kAk ôpÖ Ao ó@
qA , ïoArýG rý^ úíø qA BW òüA òì , îyBG ÕBG .kõG Ap^ . ïlýzÞ îÒ qA þß^õÞ kBüpÖ . ly ZoBg
qA þPHd¾ ô Ùpc aýø óôlG úÞ þðAoBÞ Qìlg òì ÿoAk }oôBG úÞ ú^pø úG ïoõg þì îvÚ|- | ! ïkõG ûly óAkpâpuô úPgBG Ao {üõg úðõâ ó@
, ûkq iüô åorG ÕBG òüAqA , lðonâ þì òìoBñÞ þÒôpÖ aýø úÞ kõG olK ûBãð pÆBg úG lüBy
îèBcrý^ úíø ...îÚBOA ÿBøoAõük äðoqA þPc .kpì àü , ïkq þì Ùpc îðBPuôk qA þßü BG ûly òüp×ð RAkõWõìolKô òì þDõâ , QyAlð
þÏýHÆ rý^ aýø oBãðA oBýùì , lðq þì îø pG Ao .ïlýGAõg ûoBGôk ô kpÞ ïAo@ Apì ôA ïçÞ QÚAl¾ ûqBWA þG ô úPyAlð òPvüq Üc úÞ îükõG ÿA

.Qvýð .îülýzÞ þì w×ð
ûlñü@úP×øok úìAkA Ao ôA þâlðq úÞ olK ô ïkBPÖA îüpì kBü úG ûoBHßü úG
ûkpÞ {uBvcA úÞ ÿrý^ óBíø , kõG ûkAk BñÖ úG
45 ô ûBñâ þG óq ó@ òüp×ð , ïlýupO þì ó@ qA ô
Ao ÿpãük wÞ aýø îüpìrW úGolK æBc .áBK
îüpì BG }BÞ ÿA: îP×â Iè püq . lýíùÖ þíð îø

.olK ÿkõG ûkpßð òýñ^
àyA þèAõPì ÿBø ûpÇÚ BìA QvG Ao {ðBíz^
úðBg úGoBýùì BG Iy ó@, lðlðByõK Ao }A úðõâ
þéídO úðBg ÿBÃÖ êídO úÞ Ap^ îPzâpG ÕBG

.ïkõG ó@ lÚBÖ òì úÞ QuAõg þì Q×ãy
ûBì ok òì ô konâ þì olK ÿoBíýG qA ûBì àü
úÞ Ap^ ïkõHð òPyõð úG okBÚ úPynâ
Bø ûsAô BG AooApßOô ûôlðA úíø ó@ îPvðAõO þíð
ô ûly pPùG þíÞ olK ëBc . îzhHG óBW
lølG óBßO þPhu úG Ao {ðlG qA þíýð lðAõO þì
óBíø úG ÈüApy îvüõñG QuA pPùG ú^ pâA ,
ÈÛÖ RApýýÓO òüAô QuAoAõâ Bðô Qhu ûqAlðA
olÛ^ . wG ô lñÞ oAôlýìA Ao óBWpì lðAõO þì
ëBuqA wK QuAõg þì , kqõu þìôA ÿApG îèk
ÿkpì oBPupK qBG æBc BìA lyBG }A úðBg îðBg Bø

rüApKoõu Ao ÙpyAô þOõíýOô Bø ú`Gô îýølG ô kpzÖ Ao {üõéâ ÄÓG ûoBGôk ô lýzÞ w×ð kp®ÞAlø qA ÿA|úPyõð óApùO úéXì
.îýñÞ úG lüoAôpì ÙB×y ÿBø úðAk óõ^ àyA RApÇÚ
îXñK {hG
êTì Quok ,konâ|þì kôq ú^ óBìq «BÏÚAô - Qhu olÛ^ .lðly püqApƒu }A úƒðõƒâ ÿôo
BG úuolìokõOô òì úÞ kõG qôpük òýíø úßñüA ëBu|30ôúðBÛyBÎúÇGAoëBu|31qAlÏGúÞQuA òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
| 6 ô îükõG ëôA xçÞ ôk pø ,îüly Bñy@ îø ,RkBÏuô QHdì ,ÜzÎqApK þüõyBðq þâlðq pýýéK óõì Rsos ëqAõìkBì
ó@ BG Ao õO úÖBýÚ râpø òì ,kõHð pPzýG óBíèBu þP×W îø ó@ !!lølG Quk qA Ao {P×W óBvðA xA õü ûBãzðAk úðBhGBPÞ ok ÿõvðApÖ
óBGôoôkBGúÞþüçÆÿBøõìôþßìôàÞÕBìk àüpy ô oAõhíÒ ô oBü úÞ Ao kAõÖ ÙpyA óõ^ Bñy@ ÿp¿ì QÞõy kAõÖ ÙpyA BG þu
ZAôkqA îø BG þOlì qA wK ô kõy|þì
.kôoþíðïkBüÿkõG|úPÖBGÙpÆôkokþG@ IuApGoAõuúÞÿAûkArøBy.kõG{ýâlðqJõg þuoBì ok þdývì lÛÎ îuApì .lññÞ|þì
ûBOõÞþüçÆÿBøõìó@BGõOúÖBýÚîøòì- p¿Ú úßéì Ao ôA lì@ úñÎApÖ| |òýìqpu qA lý×u ûpøBÚ ok ,þìçuA lÛÎ ô Rsos ûBâkAq
BøpvKqAþßüúuolìÉBýcokúÞkôoþíðïkBü lý×u ÿBø ëBG pG oAõu ûBãð@ .kpÞ {üBøôqo@ úðB×uBC Pì .kpünK|þì ïBXðA ÙpyA ûBâkAq
ô ïkpÞ JBOpK Qüõu úGAo ÿqBG à^õÞ NõO ôoôkôoôkolÛð@,kpÞqAôpKóBíu@úGóBãPypÖ ôA úÞ lñøk|þì ÑçÆA Rsos úG óBßyrK
Bø ëBu þÆ ok ô kõzG oAk ú`G lðAõO þíð
þÏÚAô óBPuAk àü xBuApG qA rýð Ao óBzðArürÎ qA ÿkAlÏO Bùð@
okBì ô olK úéíXñì ,lñøk|þì Quk
ok þéPø okApG QÞõy ÝôoBÖ ô ÙpyA okBì ,Rsos
ûpøBÚ ôApG rýð ÿolK Üc úÞ ÙpyA åorG
ÿBø ÿqAlðApýO qA þßü ok ôA .QyAk
oôpO RAkBu oõðA lídì óBìq þégAk

...óBPuAk úìAkA àñüA ô kõy|þì

ô koõg QPzK úGôlýPéÒ Aõøok äðoBãðo NõO .lzð þñPÖBü Quk râpø pãük úÞ QÖo oôk ô Bø êâ ,Bø òí^ BG Ao {PÒApÖ RBÚôA IéÒA ûBì òülñ^ ,okApG åpì qA lÏG ÙpyA#
QüApG îèk òìô ÿkpÞ úüpâ úG Ñôpy óBùâBðõO ### }kõg Ao úðBg òí^ .kõG ëõÓzì úðBg óBPgok ô kõG þcôo þâkpvÖA oB^k þƒðæõƒÆ
ÿBø äðo qA þüBHüq oBývG ÿBƒø êƒâ ,kq|þƒì ok Bü {üõg Rõég ok Bø Iƒy IƒéÒA
...ïlì@ Qüõu úG QyqAõð ÿApG ô Qgõu BG ÿA ûríyõg þƒPâBƒLuA Rsos Iƒy ó@ úÞ þãðo lñ^qoŸ ÿBø êâpG ûôçÎ ,rýð ØéPhì
ô lñP×â îø BG þðæõÆ ÜƒüBƒÚk óq ôk pƒø ëõíÏì ÜHÆ Ao kõg ô kõG ûkpÞ Quok õƒãýì úðBg ÿõéW úƒ`ÒBƒG ok QƒyAk êƒHÚ qA úƒðBƒg !Qvüpâ|þì }rürÎpvíø }õÒ@
Ao óBƒzÞpƒPzì þƒðBƒíùýì oApƒÚ ô lƒðlƒülƒƒñƒg þßzì þñPÖBG oAõéy ô qõƒéG ,úƒPuAo@ úƒzýíø ÿBø ûkpð BG þüõéùK úðBg BG Ao úðBgqpì ,QyBÞ }qoA þG ô ûBOõÞ }pËð ok þâlðq olÛ^
óBy úíèBßì qA pPzýG ÿA úýðBS lñ^ .lñPyAnâ ÿlñéG lüoAôpì lñG ókpâ úÞ kõG ûlýyõK þßýy xBü ÿBø à`ýK BG ô kpÞ AlW lý×u þGõƒ^ úWõO ô Bø QHdì BG |úPÖo|úPÖo úßð@ BO ,lì@|þì
Al¾ úG ò×éO äðq A« klXì úƒÞ kõƒG|úƒPƒynƒãƒð ÙpyA qA }lèõO ÿBøkpãèBu qA þƒßü ok úƒÞ BG kõG QgokqApK úÞrýð Ao úðBg QzK ,lðByõK ÿBHüq úðBg úßð@ qA wƒK ô {ƒñƒýƒðqBƒð Rsos
Ao ò×éO þyõâ úÞ úðõãƒðBƒíƒø Rsos .lƒì@ok ÿpPzýG ûõéW {üBHüq xBHè pG ,kõG|úPÖpâ úülø ú`ÒBG kBXüA wLu ,ûõýì Qgok lñ^ òPyBÞ Rçdì qA þßü( kôô QðpG úédì ok Ao óBzééXì
ÙpyA «BíPc :kpÞ úìrìq kõg BG QyAk|þƒìpƒG RBXürHu ô îéÞ ,õøBÞ òPyBÞ ô BHüq ÿBø ÿlñG þßükrð ok wéXð@ wè JpÒ òƒýƒzƒð óBƒýƒÎA
ûkpÞpýâ àýÖApOok lüõãG løAõg|þì úÞ QuA .kAk|þì ,þüBHüq pG úíø òüA úÞ kpÞ pOoBGpK ؃éPhì qA þyBð ÿBø|þìpâpuô lðlüpg )ïAo@xõðBýÚA
{GõHdì pøõy oB˃PðA ok ô ûlƒý^ Ao|rƒýì QùW ,pPzýGô lülW úýSBSA lüpgô óBßì êÛð
.lì@ løAõg pOpük ô BG þãðB^pK ëõÓzì ,úé¾BÖ òƒüA ok ô|úƒPvzð .kôrÖA úðBg ÿpýãíz^ ô ûõßy úÞ þðBƒHƒÒBƒG òƒýƒñƒ^ îø ,Bƒø ÝBƒOA ókpƒÞ pƒK
úßéG kõHð ÙpyA ÿAl¾ Èg QƒzƒK þƒèô ô|úPgBu ú`ÒBG ó@ óBýì ok óõñÞA îø Rsos pPùG ôA ëBc ,kõG ÙpyA úÚçÎ koõì|þìpâpu
.kõG }A þíülÚ Quôk ,ërüs RApÆBg ô|úPvzð {ñýðqBð pøõy Quk|úPgAkpK wK ,kõG þñPyAk Quôk ô BHüq oBývG úðBg .ly
:lýupK úÞ kõG þðq ÿAl¾ ,boBì ûBì ëôA úÞ þðAk|þì Rsos ...ûôA - Ao xBü ÿBø êâ pÇÎ ,kpÞ|þì oôpì Ao þíülÚ òüA( rýðô oAõéG óBíOoBK@ ok þâlðq Bø ëBu qA
?îñÞ QHd¾ QÞõy îðBg BG îðAõO|þì - ?konâ|þì õO ô òì ápPzì þPuôk qA ëBu ûBXñK òüA ,QuA ÐÚAô wéXð@ wè JpÒ ok rýð óBGBýg
IýOpO à^õÞ þðBíùýì àü îñÞ|þì kBùñzýK òì úG }A þGpÒ QívÚ QuA þGpÒ ô þÚpy óBGBýg
.îPvø ïkõg lýDBìp×G ...úéG - úðBg ok òPvüq æBc )kõy|þì|þùPñì xõðBýÚA
þÆBýc ô õéW ok êâ qA pK ÿA ú`ÒBG BG lülW
úÛHÆ qA þðBãüBvíø ô QzK ok pXzì ô B׿ì
òýzñèk óBzüApGolÛ^ ïBÛì IcB¾ô lñíOôpS

.kõG
.QyAk Quôk oBývG Ao þðBƒHƒÒBƒG ÙpƒyA

46

www.TEHRANMAGAZINE.com ç« ÏÖ ô îükpÞ êíÎ ÿoApÇÂA ô oAõyk oBýƒvƒG ëAþuõüóBPuoBíýGqAòì,QÞõyîðBg-
ÿpËð úðõã`ýø pÂBc ëBc ok .QuA }õùýG pøõy ÿApG ÿA úSkBc ,îñÞ|þì ò×éO|UCLA A¶
47 îýñýHG ô îýyBG pËPñì lüBG ,îølG îðAõO|þíð óBPuoBíýG úG îñÞ|þì {øAõg ûkAk jo Bíy
.QyAk løAõg ÿA úXýPð ú^ êíÎ !!lýüBýG
?îñýHGAoôAîðAõO|þì- ûpâ {üõéâok {üAl¾ úËdè lñ^ Rsos
{hG oBPupK BG ,úéG úËdè lñ^ ÿApƒG - .koõg
.lñÞ þüBíñøAo Ao Bíy BO lýñÞ QHd¾ ?QÞõy îðBg ?QÞõy îðBg õèA -
,Qvüpãð ÙpyA úGok úðBPu@ok Rsos - ?îðBg ûly þ^ ,ïlýñy ,úéG , úéG -
,QýGAnW qõñø úÞ úèBu |62 lýyo kpì ó@ ok ,îølG eýÂõO îðAõO þíð òüAqA {ýG -
ô óAõOBð ,QyAk Ao óBðAõW þâlðqpu ô þßGB^ .kAk lñøAõg eýÂõO Bíy úG óBPuoBíýG
BG {ðkpâ ô pu ïBíO úÞ þèBc ok }õìBg Ao þyõâ ûoB`ýG ô ûlðBìok Rsos -
{ðBøk úG ÿA úèõèô kõG ûlýyõK lý×u ÿBølðBG úG klXì ò×éO {éíÏèA wßÎ òýèôA .QyAnâ
îýËÎ ÿBø ûBƒãPuk ûpƒ¾Bƒdì ok ,kõG ê¾ô .kõG ërüs
ô ïpu ,IéÚ óBGp îýËñO ,þÎõñ¿ì w×ñO qA ?ûly þ^ îðAk þíð ërüs ...û@ -
úƒG óBƒW úƒíýð ,؃éPhì ÿBø úèõè ô Bø îýu rürÎ ÙpyA ,lðkpÞ ò×éOUCLAóBPuoBíýG
.kõGûkBPÖAóBPuoBíýGQhOÿôo ÿAkA úG okBÚ úßð@ óôlG wLu .QuBXð@ òì
Ao {ðBƒPuk ,úƒñd¾ ó@ ólƒük BƒG Rsos ô QyAnâ Ao ò×éO þyõâ ,lyBGpãük ÿA úíéÞ
ÿAl¾ BO QyAnâ {ðBøk ÿôo úG îßdì ô Quôk ,õè ÿpì úðBg úG Ao kõg úíýuApu
Rly qA úÞ þèBc ok ô lñÞ ëpPñÞ Ao }kBüpÖ õè ÿpì .lðBuo }oAõük úG oAõük úüBvíø
BG kõG ûkBPÖA ÕAp×PuA ëBc úG áõy ô þPcAoBð úÞ kõG {üBø ûõð qA þßü BG ïBy Ùp¾ ëõÓzì
Ao {üBøôqBG püq úÞ ÿoBPupK ôk RoõßuA Al¾ úG Ao }A úðBg äðq oAô úðAõük Rsos
{ðBPuôk krð ô oBËPðA ÝBOA úG lðkõG|úPÖpâ .koô@ok
.lðBì BXð@ïBíƒO Iƒy úuôqôo úuô QzâqBG Ap^ ?ûkBPÖA þÚB×OA ú^ ?ûly ú^ Rsos -
óBHùãðôk ,lñðBì {GõgoBüôk ,ërüsôõè ÿpì ?þPvø ûlüpK äðo ô óBuApø olÛñüA
.lðkõGôA{ýKQGõðúG,oAkBÖô ÙpyApuúGþüçGú^îðAkþíð,õèÿpì-
ô xBHè ,þðlýyõð ,AnÒ ,úðBg qA {üApƒG ôA ,lñP×â ô lðkpÞ ò×éO óBPuoBíýG qA ?ûlì@
þPcAo êHì ÿôo lðAõPG BO lðkoô@õPK ô {èBG {øAõg ,QuBXð@ ô ûly ÿA úSkBc oB^k
pPzýG Áõ¿g úGõè ÿpì .lGAõhG oBËPðA ÝBOA ÈüApyòüAokòìrÓì,óBupGBXð@úGApìîñÞ|þì
|42 qA wK rýð }kõg Apüq kpÞ|þì wƒc Ao ôA .îPvýð þâlñðAo úG okBÚ ô lñÞ þíð oBÞ
êHÚ ëBu |2 ,þüõyBðq|rýì@RkBÏu þâlðq ëBu óoBÛì óBPuoBíýG úG õè ÿpì ô Rsos kôoô
QukqA óBÆpu ÿoBíýGpSAok Ao }pøõy ó@qA àìþOõíýOÿBÚ@,}pøõyôërüskôoôBGkõG
úG Rsos oBâqôo ô ëBc ólük BG Anè ,kõG ûkAk kõg AlPGA ,ërüs ò×éOqA lÏG óBGBPy úÞ ,oõOo@
þðBìq ,kBPÖA|þì }kõg ÿBøqôo ô Bø Iy kBü úG lñPÖBýð Ao ôA þPÚô ô lðlðBuo ôA úðBg úG Ao
ïpð úXñK ô Quk åpì ÿæõýø BG }pøõy úÞ .lðlðAo óBPuoBíýG ÿõu úG úéXÎ
ÝBOAok {üBø ûõðô óAlðqpÖôõè ÿpìô kpÞ|þì òì úG BXñüA qA ,îPvø QÞõy îðBg òì -
ûlðBìok ,óAkpâpu ,óBPuoBƒíƒýƒG ÿBøôpøAoô Bø .QuBXñüAQÞõyÙpyAïpøõy,lðkpÞò×éO
.lðkq|þìúupKóApãðô ÝBOA úG wðAsoôA QívÚ qA óBzüA ,úéG -
ÙpyA ïAõÚA qA òO lñ^ úSkBc qôo|òýìõu þcApWêíÎàüQdOBOlðlyêÛPñìþcApW
kõG ûkpÞ ÐéÇì óBüpW qA Ao óBð@ þñ×éO ërüs úÞ úG ô lüonãG ôpøAo òüA qA .lðpýâ oApÚ ÿoôpÂ
>QÞõypýð <ÿBÚ@ .lðly wéXð@ wè koAô ÝBOA ôpøAo ÿBùPðA ok ,lý`ýLG QuAo Qíu
ÙpyAûkAqokApGQÞõylÏu,ÙpyApãükokApG úG BO lýðBíG pËPñì lýƒðAõƒO|þƒì ,QƒuA oBËPðA
úG þðAõƒùƒèA çƒýƒHƒð îðBƒg )ÝôoBƒÖ lƒyoA pvK( .lñølG pHg Bíy
.þðAõùèAØýƒÇƒéèAlƒHƒÎÿBƒÚ@,}pƒøõƒyÝB×OA Iy úíýð qA þuBK BO ,{ðBøApíø ô Rsos
ôQÖoûBâkôpÖúGBùð@ókoô@ÿApG«B¿hyërüs ÿBøôpøAo ô oBËPðA ÝBOA ok ûkq îOBì ô óApãƒð
þèô .kpG óBPuoBíýG úG Ao óBy þãíø pvßü úðBg úG Ao }pøõy ërüs ,lðkq ïlÚ óBPuoBíýG
úèõè úÞ kõG þÛüBÚk BG óBƒìq îø óBð@ kôoô Rsos oBñÞ ok õè ÿpì ûApíø }kõg ô kBPupÖ
BG QùW þG úÞ Ao þÎõñ¿ì w×ñO ûBãPuk ,áBñuApøoBËPðA QÎBƒu lƒñƒ^ qA lƒÏƒG .lƒðBƒì
þèBg ô pK Ao ÙpƒyA óBW þG úüo ,ótývÞA ÝBOA ok úðBPu@ ok þcApW }õKôo BG þßyrƒK
þG ólG BO lðkpÞ|þì ZoBg ôA óBøk qA kpÞ|þì .lypøBÊ
ô Bø úèõè ,Bø îýuoAq@ QdO ó@qA {ýG {ðBW ?QÞõy îðBg -
úG {côo ô lyBHð ØéPhì ÿBø ûBãPuk òì :Q×â ô lüpK BW qA óBƒGBƒPƒy Rsos
.klðõýLG QülGA úG|þìAo@ .îPvø
koAk úìAkA úýcBð qA ,ÙkB¿O pSA ok Bíy pƒøõƒy -
ÈüApy ok Ao ôA Bì ,ûlük úìl¾ oBývG úíXíW

óApùO úéXì

úýuôo 2018 þðBùW ïBW ÿlñGlýu

ô Býu@ óBâlñüBíð úÞ Ap^ ly lñøAõhð ûôpãíø þðBùW ïBW úG ûlññÞ kõϾ ÿBø îýO òüpg@ îýO 2 eÇu ÙçPgA úG úWõO BG îø lñéüqõýð BG 2018 þðBùW ïBW ÿlñGlýu úG úWõO BG #
lñøAõhð oApÚ Bì ûôpâ ok râpø 3 lýu ÿBø îýO püq ëôlW ok xBuA òýíø pG .kpƒÞ þƒÖpƒÏì {ýKBzýK Ao þGõñW ÿBßüpì@ ûlñüBíð óAõO|þì úÞlðõy þíð ûôpãíø óApüA BG îýO 11 ày þG
àüokrýð BKôoAqA îýO 3râpø þÖpÆqA .QÖpâ óAõñÎ úG ÅpÖ|{ýK Roõ¾ úG ôpK ô BýèApPuA Bø|îýO òüA úéíW qA áoBíðAk ô lñévüA ,lDõu
úÎpÚ ok lðAõO þì òüA ô lðpýâ þíð oApÚ ûôpâ .QvðAk ûlðpG
îýO ÿApG þPHTì òDõK 2018 þðBùW ïBW þzÞ .lðA ûly úPÖpâ pËð ok ûlññÞ kõϾ ÿBø îýO BýèApPuA Ù@ þéK QÖo oAlük ok QuA þñP×â .kõG lñøAõg
pÂBc îýO 32 òýG qA úßñüA úWõO êGBÚ úPßð ÿôBvO BG }A úðBg ok Ao xAoôlñø ly ÜÖõì ÿBø|QGBÚo qA qBu|Qyõðpu oAlük 2 qõñø
.kõy Jõvdì óBìoõzÞ þéì |ûpÞ ,òKAs ÿBƒø|îƒýO ,2018 þƒðBƒùW ïBƒW ok úXýPð òýíø BG îøôpKô lñÞ ØÚõPì êâ óôlG ÿqBG ó@þÆô ûlðBì þÚBG þðBùW ïBW þOBìlÛì
,BßüoBPuBÞ ,lñévüA ,lDõu ,óBPvGpÎ ,þGõñW lñèqõýð úðBg ok lñíyqoA ÿôBvO àü QvðAõO ûpù^ lñèqõýð BGôpKô xAoôlñø BG BýèApPuA ÿBø
òýñ`íø ô áoBƒíðAk ,ëBƒãñu ,pƒ¿ì ,wƒðõƒO þP×ãy pâA BPuAo òýíø ok .koô@ Qƒuk úƒG Ao 2018 þðBùW ïBW úG óBâlññÞkõϾ òüpg@
óApüA BG B« ÏÇÚ )kõƒÏ¾ Roõƒ¾ ok( BƒýèApƒPuA óAõñÎ úG lüBG Ao BýèApPuAôôpK lølð jo þ¾Bg {ýKBzýK ëBc òüA BG .kpÞ løAõƒg Àƒhzì
ÿBø|óAléâ ,Bø|îýO ÿlñGlýu xBuApG óAõO|þì
Ao þðBùW ïBW þƒzÞ|úƒÎpƒÚ îƒuApƒì þƒèBƒíPcA
ûlðBì þÚBG oAlük 2 òýG ok úÞ Ap^ ;kpÞ Àhzì
oApÚ ûõdð pG ÿpýSCBO xAoôlñø BG BýèApPuA ÿqBG
ôpKoAlükokô koAlð Bø|óAléâok Bø|îýO òPÖpâ

àýLíèAoBK ÿçÆ ÿkpíðAõW ûoBu
QyAnâZApc úG Aoõüo

þéìqôo óAõñÎ úG ûBìoõüpùy îXñK óBñÆõíø úG àíÞÿApG Aoõüo àýLíèAoBK ÿBø|ÿqBGok kõg ÿçÆ ëAlì ÿkpíðAõW ûoBu #
ly QHSoõzÞþíuo îüõÛOok þPzÞ .QyAnâZApc úGoõzÞJpÒ úèrèqok ûlük Iýu@
oBßyqoô ,ÿkpíðAõW ûoBu
îüõÛO ok þPzÞ þéì qôo óAõñÎ úG ,þPhO óAõéùK óBùW qôokAq ûBìoõüpùy îXñK # ÿqAlðApýO þéì îƒýO oBƒhPÖApƒK
.ly QHSoõzÞþíuo ëAlƒì ,òƒýèõƒéÏì ô óAqBƒHƒðBƒƒW
ÿBƒƒø|ÿqBƒƒƒG ok kõƒƒƒg ÿ烃Æ
îXñK :Q×â pHg òüA lýüBO BG oõzÞ þìõíÎ äñøpÖ ÿAoõy pýGk ûkAq þèAõì BÂolídì lýu | Ѓ׃ð úƒG Ao õƒüo àƒýƒLƒíƒèAoBƒK
.lýuo QHS úG 97 ëBu ok oõzÞ þíuo îüõÛO ok þPzÞ þéì qôo óAõñÏG ûBìoõüpùy úèrèq ok ûlük Iýu@ óBñÆõíø
ZApc úG oõzÞ JpƒÒ ܃ÆBƒñì
óBùW qôokAq ûBìoõüpùy îXñK qôo BO kõG }çO ok úPynâ ëBu oBù^ ok þPzÞ óõýuAolÖ .QyAnâ
úðBPhHyõg úÞ lupG QHS úG oõzÞ þíuo îüõÛO ok þPzÞ þéì qôo óAõñÏG þPhO BÂpìçÒ óAõéùK :Q×âpHg òüA ïçÎA BG ÿô
þðBìqô úSkBc òüA ÑõÚôqA wK
.ly ÜÛdì pìA òüA fç¿üm ÐWApì þìBíO ÿoBßíø BG oõzÞ }qoô úÏìBW ïlük úÞ
ûkq úèrèq ïkpì úG àíÞ ÿApƒG

oBßyqoô àü óAõñÎ úG úÞ ïkpÞpßÖ îø òì ,lðkpÞ ÿoBÞ kõg Ñõð úG àüpøô lðlyoBÞ úG Quk
úPyAk îýËÎ óBüpW òüA ok þß^õÞ îùu îPÖpâ îýí¿O ô îøk ïBXðA îðAõO|þì ÿoBÞ ú^ þßýLíèAoBK
òüpOlñíyqoA îPÖpâ îýí¿O xBuA òüA pG :kpÞ óBzð pÆBg àýLíèAoBK ÿçÆ óBzð ôk ûlðoAk.îyBG
úG iéO úSkBc òüA ok ûlük Iýu@ ïkpì Ð×ð úG Ao ,õüo àýLíèAoBK ÿBø ÿqBG ÿçÆ ëAlì þñÏü ,îèAlì
ûoBu.îzhG ïBýPèA Ao ûlük QHý¿ì ïkpì òüA ïæ@ qA þÞlðA îðAõPG ïoAôlýìA ô ïoAnãG }ôpÖ
ú`ðBLOôpPì 10 ÿkBG ú`ðBLO kAõìok çÆ óBzðôk úGõüo àýLíèAoBK ÿBø|ÿqBG óBüpWok ÿkpíðAõW

.QÖBü Quk pPì 50 Øý×g

48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Qßíýð ÿôopG þèBXñW ÝB×OA
rýì@úÏWBÖ Ùnc Iyok BýèBPüA

ÿBø àyA úüBu ok BìA kpÞþËÖBcAlg îø BýèBPüA þéì îýO òßüqBG þuôo ûk êýðAk #
.lðlzð ûlük }A þãPvzðqBGôôA óõÖõG

ô êâ óôlG ÿôBvO úG úWõO BG óByõK ÿkoõWæ .lýupð þðBùW ïBW úG ëBu 60qA wK BýèBPüA |

úßéìqAoõùzì ûlðôk
kpÞQÖBüok IÛè wýéãðA

.kpÞQÖBüok BýðBPüpG úßéìqA Ao >pu< IÛè ,àýLíèA ÿçÆoBù^ óBìpùÚ fpÖ lídì #
jBÞ ok ,lzÞ þì álü Ao õüo ô ólñè ÿBø àýLíèA ok þðBìpùÚ óAõñÎ oBù^ úÞ fpÖ lídì

.lðlðBìqBG þðBùW ïBW úG ólýuo qA ÿA úðAoôBGBð qpÆ úG QÖo oAlük ok p×¾ pG àü Qvßy úPHèA
.kBPÖA BýèBPüA Qßíýð ÿôo pG þèBXñW þÚB×OA BýèBPüA Ùnc Iy ok BìA

þøAo Ao þuôo ûk úÞ QÖpâ îýí¿O BýèBPüA ëBHOõÖ þéì îýO þGpìpu AoõPðô ,oAlük óBüpW ok
óBzð þðõürüõéOpüôB¿O ,kõWô òüA BG .kpHG ûpùG þüBýèBPüA àHÖBø æBG ÿoAnâpýSBOqA BO lñÞ òýìq

Bø ëBu úÞ ÿô .kõy þì JBÇg fpÖ lídì pu óõñÞA ô kpÞ QÖBüok Ao ÿpâ úýèAõy óAõñÎ ïBùãñýÞBG
oApÚ pülÛO koõì úßéì ÿõu qA ,lðq þì óBùW ok Ao ëôA Ùpc pPì 10000 ô pPì 5000 ÿBø ôk ok

.QÖpâ

úG þñÖokBÞ ÿBÃÎAqA þßü þPÚô .QuA ûkpÞ Q×èBhì îýí¿O òüA BG Alüly þuôo ûk úÞ løk|þì
Bì ?ïôpG òýìq úG lüBG òì Ap^ <:løk|þì iuBK ôA ,kôpG òýìq úG úÞ lñÞ ïpâ Ao }kõg úÞ lüõâ|þì ôA
úG úýñývñüA lñøAõg|þì óBñßüqBG ïBíO úÞõãG ÜícA AoõPðô úG !îüpHG lüBG ,îüoAlð qBýð ÿôBvO úG

>!òì úð kôpG òýìq
ÅõÎ Ao úXýPð lðAõO|þì kõG lÛPÏìôA úÞ þñßüqBG þèô ,QÖpð óAlýì úGrýð þuôo ûk QüBùðok
ûkpÞ þñýG {ýK ïo àHÖBø úÞ oõÇðBíø ô lzð ûkBPupÖ òýìq úG AoõPðô ÈuõO rýð úýñývñüA þñÏü ,lñÞ

.lýupð þðBùW ïBW úG ëBu 60 qA wK BýèBPüA ô lýuo óBüBK úG ÿôBvì úXýPð BG ÿqBG ,kõG

49

úü ?ûoAk QèBXg ókpÞ ÿqBG úãì -oBýìBÞ ûkoõhð Quk ÿoõW òýíø Bø úðõg ô ÕBG òüA lññÞ|þì óApùO úéXì
þè þè þè þè ,óôrg åpG àìõXìõW ,êÚ ôk êÚ ?òðõíG xpKqBGwéXìlñízðAkqïoAkþéßzì
.àÂõc ÕBG òüA qA Øýc ,úìõéÏì Iƒg-oBƒýƒìBƒÞ lññÞ|þìpPíÞúGõOkõgAp^óBüBìpÖúGõO oõK Jkõö ì .ï
.ûoAlðþHýÎBñüA,úð,óBø@-úâorGBÚ@ BO lñ^ }qoA ïôlÞ pø óæA BPgok òüA ?wýð ÿoôAk qôo lðoAk þíð oôBG BýDõâ
îýPÖo|þì îükõG àýƒ^õƒÞ ,ûo@ -oBƒýƒìBƒÞ þu ?úðõy úèBu lñ^ ïôlÞ pø óæA ,óoAkõìk@ lññÞ|þìoôAkoBÞokêÒkôIéÚúíøòüBÞ
.îükpÞ|þìBüqBGòüAqABPgokQzK úG ,pPzýG ïlüBy ,ëBu ûBXñK ,ëBu êù^ ,ëBu óôAqA,ÝkB¿íìZBc,úGúG,úGúG-oBýìBÞ
?ÿoAkûpÆBgBüqBGòüAqAþéýg-úâorGBÚ@ þPÚô,ûqpè|þìîñOòìk@|þìÕBG}ôpÖîuAAlg êìBÞôpÏyþñÏìúÞûlGóõzðóõíùGîyBvßÎ
!?úð ôoBPgok òüA þßü ,qôo úü úñßíì îñÞ|þì pßÖ !îýíù×G
úÞ BüqBG òüAqA lÏG «B¾õ¿hì ,ûo@-oBýìBÞ .úzÞ|þìpýOîHéÚúñÞÐÇÚ pýãG ïBÞ úG óõGq úÛýÚk úüpvK -úâorG BÚ@
,îükpÞ|þì ÿqBG pøõy ô óq ô îüly|þì|úPvg Quôk þéýg ôo ÕBG ÿBPgok -úâorG BÚ@ .úzGRpýãPukôþíù×GôÿpýãGkBüÿrý^úü
.kõG rýãðA ûpÆBg þéýg {ðôA ?ÿoAk ,kõG ûly ïõƒíƒO } þƒüBƒ^ úƒÞ oBƒýƒìBƒÞ

ïlñâ

þøBãð úü úâorG BÚ@ ,ûlñg qA ïkõG ûkpì òì .þéýg -oBýìBÞ }kõg ÿApG úãük þüB^ úü QyAk úÞ oõXðõíø ïõu| {hG
:Q×â ô kpÞ {ùG òüA qA ïôlÞ pø þðôk|þì ,òüpÖ@ -úâorG BÚ@ :Q×â Qhüo|þì
þðôk|þì !?úñÞ|þì rýíO ôo Aõø olƒÛ^ BƒPgok ïôo@ ôo } þüB^ QyAk úÞoBƒýìBƒÞ
?òýñÞ þíð BüqBG òüA qA úãük úÞ óæA - úG|úPvG Bìk@ óõW þðôk|þì ?þ^ þñÏü QÏýHÆ þ^ òýHG òÞ }õâ úÛýÚk úü Bíy æBc - :Q×âkoõg|þì ïôo@
.úãük BGBG úð -oBýìBÞ ô úzG RpýãPuk úãük ÿArý^ þéýg úÞ îâ|þì .ëBíy ,îüpÖBvì -
...þðôk|þì ?úPÏýHÆ óõW
.úéèAlídèA ,Ig úâorG BÚ@ õñüA ÈÛÖ ,ïoAlð oBÞ }BðôA úG òì-oBýìBÞ !ûpHg ú^ R }õâ püq ,úðõg òüA õO þíù×G !?ëBíy -úâorG BÚ@
úü ûoAk úé¾õc úãük þÞ ,BGBG ûo@ -oBýìBÞ ï úÛýÚk úü òì òyBHð BPgok òüA úâA úÞ îðôk|þì ôo {GBPÞ ô îø õO QÖo }Bø îgA úâorG BÚ@ ô xõG Quk îülìôA .óõO ûqBWA BG-oBýìBÞ
þè þè þè þè ,óôrg åpG àìõXìõW ,êÚ ôk êÚ :Q×â ô QyAkoô ôo {ßñýÎ ô|òýìq QyAnâ
qA ÿqBG kBìôk xôpÎ óõíø ?úñÞ ÿqBG àÂõc .îðõì þíð ÕBG òüA õO .þËÖBcAlg
.ÿlýíùÖ Jõg wK ,òüpÖ@ -úâorG BÚ@ !?úãì ûly pHg ú^ - ô kq ÿlñhHè ô kpÞ Bì úG þøBãð úü úâorG BÚ@
.ûpPùG úíø ,òyBHð BPgok òüA úâA ?þ^ wK -oBýìBÞ Bì úðõg òy ÐíW úíø IzìA ûoApÚ -oBýìBÞ
Ap^ õO úg@ ,pvK þzG êýèm -úâorG BƒÚ@ îüBÚ ÿoõW ú^ ,ÕBG úO ûo|þì þßü BG þPÚô ïk@ þßéÞ úüô òñÞ QHd¾ ÕBG }ôpÖ koõìok úÞ :Q×â
îýPÖo|þì ïBø úíÎpPgk BG þâ ú`G qA òì ?úzG úÞ òzG ÐíW ÿoõW úü úÞ òP×â ,òñÞ oAõu !þðôõW ,þðôõW ,þðôõW -
?ÿlìôAok ÿoõÇñüA ÿqBG olÛðA ô îüly|þì îüBÚ BPgok òüA QzK {ßñýÎ ô QyAkoô ôo {GBPÞ ô Q×âõñüA
þíð úzýíø óõOkõg úƒãì ...¶A -oBƒýìBƒÞ .òýzð oAkpHg Bíy
þuôpÎ óõìBø úíÎ pPgk BG lüBG BƒøBƒì òƒýâ .õãð úÞ îükpÞ|þì Jõg Jõg ÿBø kAk óõßO ôo }pu ô kpÞ ÿpßÖ úü úâorG BÚ@ :Q×â ô kq ôo
:Q×âôkpÞoBýìBÞúGþøBãðúü úâorGBÚ@ îðõhG óõOApG ôo pÏy òüA òülG }õâ -
?îýñÞ òì ÿôo qA õO ,úPgõu olK kBýG õO úG ØO - :Q×âô
þuôpÎ ïoõËñì BìA ûo@ Jõg -úâorG BÚ@ !oõÇñüA úÞ - .úãñzÚ olÛ^ òýñýHG
!?þzÞ þíð QèBXg :Q×â ô kpÞ pßÖ ûkpg úü ûoBGôk lññÞ|þì pHñì ô JApdì ok ûõéW òüBÞ óBËÎAô
!úü þÏÚAô kAõg|þì óõO ëk ïBøBíy ?þ^ BøBƒíy - pãük oBƒÞ ó@ lƒðôo|þƒì Rõƒég úƒG óõƒ^
îñÞ|þì ÿqBG þÏÚAô þÏÚAô îñì Ig -oBýìBÞ
50


Click to View FlipBook Version