The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TEHRAN MAGAZINE DIGITAL COPY. READ, VIEW OR DOWNLOAD TEHRAN DIGITAL MAGAZINE ONLINE FOR FREE WITHOUT SUBSCRIPTIONS, EXPERIENCE ON YOUR SMARTPHONE, TABLET AND COMPUTER, ANYWHERE, ANYTIME

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2017-10-10 18:51:15

Tehran Magazine Issue # 1054

TEHRAN MAGAZINE DIGITAL COPY. READ, VIEW OR DOWNLOAD TEHRAN DIGITAL MAGAZINE ONLINE FOR FREE WITHOUT SUBSCRIPTIONS, EXPERIENCE ON YOUR SMARTPHONE, TABLET AND COMPUTER, ANYWHERE, ANYTIME

Keywords: iranian magazine,shahbod noori,tehran magazine,los angeles magazine,international magazine

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
6 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
8 úd×¾. ...........|..|.|.|...........|.|....QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo þHdì îüpì pPÞk - Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
10 úd×¾..|.|.|...........|.|..........|..................)þzHc lýÏu(úP×ø îg ô aýK ok -
& Publisher
ÿoõð lŸHùy12úd×¾............)ÿrXñìàìBýupPÞk(?lðqþìþzÞpãük-þzÞkõgúGQukþðBvðAAp^- SHAHBOD NOORI

16úd×¾........|.........|............................................óBùW VkAõc|-| )| |201 7pHPÞA 13(| 1396pùì 21 úÏíW 1054 ûoBíy îßü QvýG |ëBu

22 úd×¾..................... )þÏÚAô þèô IýXÎ( YñøóõPuAïBðúGþñýìqApÖþðBßìoApuAØzÞ-| Since 1996, Friday October 13th 2017 ISSUE#1054

24 úd×¾..|...................!lüõzð IßOpì Ao RBøBHPyA òüA wK ?lýñÞ þì oBÞ pOõýLìBÞ BG-|

(818) 881-177128-39úd×¾........|..............................................BýðkoBñÞúyõâqA|-|

40úd×¾............|..................................BøþðApüAáõGwýÖ wßÎþuopG-| TEHRAN MAGAZINE
44 úd×¾ ........................................... ) oõK Jkõì.ï úPyõð þÚoôBK( êvÎ – PO Box 3665
46úd×¾....................................)kp®ÞÿløúPyõð þÚoôBK( ëBÛðlypìp×ÏW–
Winnetka, CA 91396 USA

48úd×¾..................................................................þyqoô– WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

50 úd×¾ ..| ................................)”õèûrícòýßO“úPyõð þÚoôBK( úìok ÿpPgk– E-mail: [email protected]
Facebook: TehranMagazine
52 úd×¾...........)þøAoôk pu( ...ly ûlýyBK îø qA óBùâBð Bì þâlðq þèô kõG Jõg rý^ úíø –

54úd×¾...............................)léW ÿôo(...| pHPÏì ô Bñy@ þìBð ”lðõéýéW þãì“-| >óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
56úd×¾ ..............................)ûBOõÞóBPuAk|(QuAóBìokþGkokpøÿAôkÜzÎ-| .QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð
58 úd×¾...................................................................ÿrLy@-|
60-65 úd×¾........................................................BøpHg ô Bø ûpù^- .kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
66-69 úd×¾ ..... ..................................................úünÓO ô þßyrK- Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -
70 úd×¾.............|.................................................BøÿlñìqBýð-
|72-75úd×¾.|.............................................................. ëôlW- .Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
76 úd×¾....|........................................................ úP×ø þDõãzýK- ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -
78 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-
|80 úd×¾ . .|......................................................... þvýéãðA {hG - .lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì

.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

when subiscription start , there is no cancellation or refund

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

ok Ao ïkõg QýÛÖõì úÞîPvø þðq òì
:îñýG|þì ëõìpÖ òüA

!w×ð úG kBíPÎA ëõìpÖ

úG îðAõO|þì îPvø òEíÇì òƒì -|1
qA òì .îupG ïoAk þâlðq ok úÞþÖlø
ok QƒìôAlƒì BƒƒG úƒƒÞïoAk oBËPðA ïkõg
.îñÞQÞpc|úPuAõg òƒüA ÿBƒPƒuAo
IèBÒ ÿBø úzülðA úÞ îðAk|þì òƒì -|2
ÿA úéýuô ô lññÞ|þì lýèõO qBG Ao kõg ,òøm
àü úG YüolO úG ô lðõy|þì ïAlÚA ô êíÎ ÿApG
,ôo òüA qA .lðkpâ|þì êülHO þßürýÖ QýÏÚAô
pßÖ îøAõhèk Qý¿hy úG úÛýÚk þu qôo pø
òƒüA qA þƒHuBƒñì þñøm püõ¿ƒO BƒO îñƒÞ|þƒì
.kõy kBXüA òì ok ûAõhèk Qý¿hy
pø ,kõg úG òýÛéO ê¾A kBñPuA úG -|3
òøm ok Ao ó@ þéßy pø úG óBvðA úÞ Ao þéýì
ok Ao óBvðA êíÎ ,êýì kBƒXüA BƒG ,lyBG|úPyAk
êýèk òýíø úG .lñÞ|þì QüAlø Ùlø ÿBPuAo
kBXüA úƒG Ao óBƒO QƒÚô qA úÛýƒÚk ûk ÿqôo
.lýøk ÁB¿PgA kõg ok w×ð úG kBíPÎA
Ao î¿hzì ô þÏÇÚ ÿBø Ùlø òì -|4
qA Quk râpø .ïA|úPyõð ÿnƒÒBƒÞ úƒâpƒG ÿôo
úG ólƒýƒuo ÿApƒG BƒO ïoAk þƒƒíƒðpƒƒG }çƒO
þÖBÞ wƒ×ƒð úƒG kBƒíƒPƒÎA qA kõƒg|úƒPƒuAõƒg
.ïõyoAkoõgpG
Bü RôpS aýø úÞ îðAk|þƒì Jõƒg òƒì-|5
pâA ô lyBHð Bø QýÏÚAô xBuApG pâA|þìBÛì
òüApƒGBƒñG .Qƒvýð ïAôk BƒG lƒyBƒHð úƒðækBƒÎ
pýâok kApÖA úíø úG úÞ|þìAlÚA îñÞ|þì þσu
ÿôpƒýð qA òƒì .îƒølƒð ïBXðA lðBupð ÿkõu
ÜüõzO Ao óApãük .îñÞ|þì ûkB×PuA óApãük
ok îø òì kõgô lññÞ àíÞ òì úG úÞ îñÞ|þì
qA òì .ïõy|þì ïlÛzýK óApãük úG àƒíƒÞ
ÿoBÎ oôpÒ ô þøAõgkõg ,RkBvc ,p׃ñƒO
ëBHÚ ok QHdì ô ÜzÎ ó@ ÿBW úG .îPvø
úÞ îðAk|þì Apüq ,ïA ûkpÞ JBhPðA Ao óApãük
ëkBÏìúGúzülðAúÞlýñÞoôBGAoQÛýÛcòüA ûlðqBu ÿ ûkB×PuA ó@qA QuA þÖBÞ .lñÞ|þì úƒzƒülƒðApƒG ïBƒXƒðApƒu úƒÞ ïoAk iuAo óBíüA þíð râpø óApãük úG QHvð þ×ñì Qƒýƒñƒøm
kõy|þìêülHOkõgþßürýÖ òýíø úG îø ó@ qA BXGBð ûkB×PƒuA BìA .îýñßG úG þßPì BO lðoAnâ|þì pýSBC O òƒì ëBƒíƒÎA ô úÞ îñÞ|þì ÿoBÞ .kõy QýÛÖõì UÎBG lðAõO
úƒƒG BƒƒƒXƒƒñƒƒüA ok .QƒƒƒuA Jpƒƒhƒì ûqAlƒƒðA ëõìpÖ òƒüA ok .ïkpâ ÜÖõì ô îƒyBƒG wƒ×ð ïkõg úGô Bùð@ úG Apüq ,lññÞoôBG Apì óApãük
úÞ þ¾BhyA ,îüoõƒg|þƒìpƒG þƒíùì|úƒPƒßƒð ó@óõñÞBOþvÞúÞkoAkkõWôþÏýHÆþðõðBÚ .ïoAk óBíüA
ô þPhGlG úG óBzýâlðqô lðoõg|þì Qvßy òüA úG úÞ Qvýð îùì .QuA ûkAlð eýÂõO Ao Aoó@ôîñÞ|þìFBÃìAAoëõìpÖòüApüqòì
úÞ lñPvø þƒðBƒvÞ lƒìBƒXðA|þƒì þƒðBƒzüpƒK úÞ QuA òüA îùì ,îýøk|þì þíuA ú^ óõðBÚ Ao kõg|úPyõð .ïoBLu|þì kõƒg úƒËƒÖBƒc úƒƒG
.lññÞ|þì òýÛéO kõg úG Ao þ×ñì ÿBø|úPƒßƒð oBÞ óBvðA QýÛÖõƒì QƒùW ok óõƒðBƒÚ òƒüA òì .îðAõg|þì lñéG ÿAl¾ BG oBG àü ÿqôo

6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

.lyBGþìkõWõìkApÖAqAúPuk ÈGAôo ok òßýè kkpâ þì þéXƒPƒì þƒüõƒyBƒðq
îùÖ ok ÿlñíðAõO , RoBùì qA oõËñì : RoBùì okBìÁõ¿hèAþéÎòülèAôwíèrýðþâkAõðBg
úG BPuAo òüA ok .lyBHýì wíè ïBXðA þãðõã^ þüBíð kõg úðApãPüBíc {Ûð ok óAlðqpÖ ÿApG
JBñPWA xBíOô wíèqA úÞ ÿkApÖA lupýìpËð ok úÞ rüpâ wíè þðkõìq@ ûôpâ ok .lñÞ þì
ÈüApy ok ô ûkõG þâtüô òüA lÚBƒÖ lƒðqoõƒýƒì ûkAk óBzð lðkõG ûkõíð QÞpy óõvðBW {øôtK
qA þãP×é^ BK ô Quk þÎõð , ïBXðA Roôp oõÃc ok kõg þâlðq àüpy wíè úÞ ly
IvÞ kõy þì úP×â . lñøk þì óBƒzƒð kõƒg òüA ïçÎA ô ÿqBu oBßy@ úGBTì úG Ao óApãük
oôk ok Quk þãðõã^ , ókpÞ wíè RoBùì ”îýPvø pãülßü úG ÜéÏPì Bì “ úÞ QýƒÏƒÚAô
óAkAqõðòPÖpâ}õÒ@ûõdð,òPÖpâÿpãükólG kApÖAqAúPukòüA úßñüAòíÂ.kkpâþìkAlíéÚ
kpÖ þâlðq òýzýK ÿBø ûoôkok QuAoApÚ ...ô wíè ïôrè ïBãñø ok lñPƒvƒø IƒÒAo pƒPƒzƒýƒG >þHdì îüpì < pPÞk
úGÈévOó@lìBýKôlðõyúPÖpâApÖûkAõðBgokô QÖBüok kõg àüpy IðBWqA òíüAôpãPüBíc
qA ÿoBývG oôBG úG .lyBG pOæBG òýñu ok ïBXðA QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
ûlülK , ÿpãük wíè ,oAlð Quôk wíè kApÖA
úéGBÛì ÿApG kpÖ úÞ lyBG þì IýXÎô lülW ÿA

| |.kkpâþì{èB^oB^kó@BG
àýPðBìo ÈGAôo ok úßýðBìq kApÖA òüA IèBÒ
ÿApG þðBìq ú^ lñðAk þíð þPuApG lðõzýì ÐÚAô

ÿrüpâ wíèÿAúé¾BÖú^ ,lyBGþìIuBñìwíèïBXðA
ÿBø ëlì , QuA ïqæ þvíè úðõã^ ïBXðA ÿApG
kpÖ ÿApG þvíè óArýì ú^ , lñìAlÞ wíè ØéPhì

olÛ^ wíè ûoôk ëõÆ , QuA þñPÖpünK êGBÛì wíè ÿpXì «çGBÛPì kõg lñøAõhG úßð@ BO lññÞ qA æ« õíÏì ô úPyAlð kõg qA þHuBñì þÎBíPWA BÛOoA , Ì×cok þðlG wíè QýíøA ûoBGok
, QuA ïBãñø ú^ wíè ØÚõO óBìq , lyBG lüBG kApÖA qA úPulñüA ÿApG Anè ,lñyBG ôA ÿApG òíüA þì lñì ûpùGpPíÞ þÎBíPWA ÈGAôo ÿBø RoBùì kApÖA þvñW , þðAôo , þðlG Qìçu kõHùGô
ûpù^ ô ólG qA úðõã^ wíè QýGõéÇì óArƒýì þì kAlíéÚ þâtüô òPyAk ”þvíè ÿlñíðAõO“ îüoBãðBýG AkBHì òßýè .îüA úP×âòhu RApÞúG
{ìAo@ , kkpâ lüBG pýHÏO êGBÚ þvñW àüpy ó@ úG rùXì þvñW àüpy QuA Jõg úÞ kõy .lñyBG mnéPì óly wíè Bü ókpÞwíèqA óBãíø úÞ
ok þzÛð ú^ ,kõg ókõG wßéüo óArýìô ÿkpÖ kõgok ó@ ïBXðA úG þOoôp kpÖ kõg BìA lyBG óArýìôoõÃc{Xñu ”óõvðBW“îðBgoôBGúG ëBƒHÛPuA ó@ QƒÖBƒüok Bƒü úƒƒDAoA qA ûlƒƒy
lñÞ þì ÿqBG þvñW àüpy wíè IuBñì ïBXðA úG Q×â óAõO þì ôo òüA qA .lñßýíð xBvcA {Xñu êGBÚ xBýÛì lƒñ^ ok ÿrƒüpƒâ wƒíè ÿkApÖA qA þÏýuô ØýÆ óBýì ok .lñüBíð þì
àü þvíè oBËPðA þÎõð , þvíè ÿpGApG ÿBW ,lðA úPÖpâoApÚ þüõyBðq þâlðq úßHyok úÞ
| |...ô òüA ok QHÚApì ô QüBíc IèBÒ ok îùð@ úHðBW :lyBG þì þvíè Qýìôpdì BG Rly úG ÈGAôo qA þgpG
wíè ÿBø Qý¿hy qA þgpG kõy þì úP×â wíèïBXðAúßñüAþñíüAqAoõËñì :| |þñíüA| | qA àüpyôkpø Bü àü ûkpÞïpð úXñKô Quk
þðBHýPzK ô RoõKBu wc úGpXO oõƒËƒñì úƒG , ókq Quk óõ^ þOBÞpc QÖBüok Bü ïBXðA
ÈGAôo ok pPzýG úGpXO òüA ÜÛdO .kpýâ ïBXðA ...ô ókpÞ}qAõð , òPÖpâ}õÒ@, ólýuõG

. lññÞþì rýøpK
úG «B¾B¿PgA úÞ þðBìok okBÞ ÿApG «Bíévì
oBPÖo Áõ¿hèA þéÎ þüõyBðq Rçßzì pƒìA
þüBuBñyô þuopG kqAkpK þì òýG Bì þÖ þvñW
òýWôq krð " ÿrüpâ wíè " ûlülK ÜÛdO êéÎ
ÀýhzO BG ûkõG oAkoõgpG oBývG QýƒíƒøA qA
ÿkpGoBÞ ÿBø úý¾õO, pâ kBXüA ÿBƒø úƒñƒýƒìq
lülW ÿBøõãèA mBhOA QƒùƒW ÿpƒO IƒuBƒñƒì

.kAk oApÚ òýÏWApì oBýPgA ok óAõPýì ÿoBPÖo
" ÿrüpâ wíè " ÑõÂõì BG þüBñy@oõËñì úG
RoBHÎ úG Bü þvíè oBPÖo ÿBø þâtüô qA þgpG
eýÂõO óArüpâ wíèok " þvíè þüBðAõO "pPùG

: kõy þì ûkAk
þgpG ÿApG "þvíè þüBðAõO " UdG ok| |
, þvíè xBíO úG QHvð ÝBýPyA ïlÎ òýÛÛdì
óõ^ ÿkApÖA ô ûly kAlíéÚ þPý¿hy þâtüô
wíè qA úÞ ÿkApÖA úÞ lðoôBG òüApG ”ïôpƒÖ“
rýð þPý¿hy ÿBø þâtüôpüBupËðqA lñðArüpâ
,ûkõG ؃ýƒÏƒÂ úƒéEƒvƒì êƒc þƒüBƒðAõƒO óõƒ^
kBüq ,úPyAkkõgþâlðqqAÿpPíÞÿlñíPüBÂo
”óõuolðA“ .lñøk þíð qôpG kõg qA ïlÚ RBHS
püõ¿O rüpâ wíè kApÖA lñÞ þì ûoByA )1987(

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D.

American Board of Internal Medicine

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk|

|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ

Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ

ògBð ô õì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG þì álü kõg ok þðlG wíè úG QHvð êüBíO rÞApì úG þvíè óõñÖ ÿpýâApÖoõËñì úG ,rüpâ
qA ïpâ wíè úG ÜýíÎ ÿqBýð ôo òüA qA .lñzÞ qA þzhG lñðAõPG úßéG BO lññÞ þì ÑõWo sBuBì
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # AoAkkõgþvñWàüpyBüûkAõðBgÿBÃÎAÿõu lðpýâApÖ Bø oôsBuBì qA Ao þvíè RoBùì qõìo
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW .lñyBGþì úðAqôo ÈGAôo ok ú`ð@ QuA eÂAô pK òßýè
òøm úÞ ÿA úðBøBâ@kõgBð úíøAô : xpO wíè ÿApWA úG qBýð QuA onâ ëBc ok òýWôq
Juvederm-Perlane }ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # lüBíð þì ëBÓyA Ao rüpâ wíè kApÖA IéÒA úÞlyBGþìþ×éPhìÿBøQýÏÚõìôÈüApyok
óly Alüõø , wíèôpýK Qýíýí¾ qA þÞBñíýG AoúñýìqòüAokÿlÏGlñ^ÿBøRoBùìlüBGkpÖ
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse koõì ô Bø þOoBùì îÞ , ÀüBÛð , Bø ØÏÂ .lyBG ûkpÞ IvÞ
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# þì wíè úÇuAõG óly ÐÚAô úvüBÛìô RôBÃÚ BG úÞ ÿkApÖA òýG ok : ólG ÿpøBÊ ÈüApy
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # qAAokõgkpÖ, wíèqArýøpKBGôoòüAqA.lyBG þÎõð lñPvýð QcAo óApãük ókpÞ wíè úèõÛì
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # þüBøo Bø þvKAõèk qA úPulñüA þìBíO þðlG ÿBø þâtüô þgpG úG QHvð QýuBvc
QuõK ókpÞ RôApÆ kõg BG úðõãñüA rüpâ wíè kpÖ .lzhG þì úÞ BñÏì òüA úG .lyBG úPyAk kõWô QuA òßíì
ÿpPùGëpPñÞîPvøBùñOþPÚô":úÞlzülðAþì úñøpG koõìok þüBø JApÇÂA kApÖAqA úPuk òüA
,ÝB×OAqA{ýKÐüBÚôôoòüAqAúPyAk ÈüApypG ...ôkõgQuõKókõGoAkÝpÎ,kõgólGókõG
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # ".lðkpâþìQüpülìêGBÚ þzhG úßñüAqA þðApãð . lðoAk þìpøBÊ kõgqA
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # rüpâ wíè kApÖA kkpâ þìpÞnPì úíOBgok lñÞ wíè Ao òýìq BK ØÞ Bü ûkõG Qhè ólG qA
wíèóBPuAkkoõìokúÞþüBøþâtüôÍBdèúG úßýüBWBOkkpâþìoôpìûôpâòüAòømokïAlì
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # qA ëõíÏì þâlðq ok lñølýì óBzð kõg qA " úÞ lññßýì ؾô úðõãñüA Ao kõg QýÏÂô
õì }rüo óBìok # óBßükrðIðBWqAþÖBÞôIuBñìwíèQÖBüok krð úÞ QvýðBìq êTì òPÖpâ sBuBì òì ÿApG
þðlGÿoôkòüAôûlðBìïôpdìþvñWàüpyô úÞþvÞoõÃcok!ïAúPÖoóBíüAqôóBðqpPÞk
Bùð@ þvñW , þðAôo , þðlG Qìçu pG pýSBO þG þéÎ : kBÃO | |!þPvøQhèþuBñyþíð
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # RBìlg qA ûkB×PuA ôo òüA qA kõG løAõhð ókpÞ wíè qA xApø wíè kApÖA úßñüA îÒo

(818)343-0101 úG kApÖA qA úPulñüA ÿApG þvñW þðBìolðAôo ô óArüpâ óly ÐÚAô wíè koõì Bü ô óApãük
.kõzýìúý¾õORly åorG ÿBÃÖ ô úé¾BÖ QüBÎo úG IÒAo «BÃÏG
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406
okAoBìþãzýíøoBÏyôlýyBGqôpýKôkBy þüõâô lñyBG þì òüpüBuô kõg òýG þ¿hy
corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO "pPùGþâlðq,pPùGwßu": úÞ}õâ ÿpPzýG {ìAo@ xBvcA kõg ÿkpÖ JBHc ok
ô {zÞ , wc òüA RAqAõì úG òßýè lññÞ þì
9

|óApùO úéXì

ÿAûkôpuwíyóAõükokÿõèõìApüq .løkoApÚ ûlýñy þPýG óoAô ô kôô þèBOBð ÿBW úG þìBÛì ïoAk oBÞ ô pu îéÚ BG QgBñy þì úÞ kõG IðBXñüA BG úP×ø îg ô aýK ok
ÿBø|QGBÚo òüA úG ÿoõƒgok iƒuBƒK úƒÞ koAk Bø þéýg úÞ kõG IèBW óBñ^ óByoBÞô ly þì ô òýìq qA }A ÿoBßHéÆ pGApG ok ïly oõHXì
þíÞ BO îøk fpy Ao óõÆçÖA qA ÿA úP×â ,óBíu@ þzHc lýÏu lídì
| :lüõâ þì Bðæõì :QuA þPvýèBðõýuBð | |.lðlükþìoBGòýìlñ^ÿApGAoîéýÖ
.lü@ kõg úG |[email protected]|
îðAk|þíð Ao kõg òì úÞóBðBíévì ÿApýGlO ú^ ô kpÞ þðBùW Ao þPýG óoAô ïBðoAr×éÎ ûõßy úÞ ûlì@ óõÆçÖA ÿBø úPyõð qA þzhG ok
îðBíévì úð ïpHâúð îükõùüô BupO úð ôA úG ÿkBüq óBðqô óApPgk úÞ kõG óBñ^ôA MýO Qƒ×ãy :lƒupƒK þƒƒì ôA qA þƒƒ¿ƒhƒy ÿqôo | | ëôAqôo
úG kôõýèBø ok þPc ô lðkpÞ AlýK þãPvƒHƒèk | | !ëBc óBìqô óõÆçÖA
îñývÛuôoBÒæqA úð îñý^qA úð ïlñøqA úð ô óBðq qA ÿoBývG ëk úÞ ly ÙôpƒÏƒì ÿkpƒì ?Qvý^Bø óBvðA oBPÖo òüpOrýãðA
îðBuApg áBgqA úð îñýÚApÎ àéìqA úð BùñO óBýì òüA ok BìA .QuA úPvßy Ao óApPgk oBPÖo Bø óBvðA :løk þì iuBK óõƒÆçƒÖA úHñW úÞþPvüoôpO Rçíc úG úWõO BG|#
lyBG óBzð|þG îðBzð lyBG óBßìæ îðBßì ÿApG Ao þPýG óoAô ëk QvðAõO úÞ kõG óq àü lðõy þì úPvg þÞkõÞqA lðoAk ÿrýãðA Rpýc ok IOpì ô koAk þìBÛPðA ô þuBýƒu ÿBƒø
ókpâ úG Ao ZAôkqA úÛéc ô lñÞ kõg ó@ qA úzýíø úÞ åorG BìA .lññÞ þì úéXÎ óly åorG ÿApGô qA ïkpì løk þì ÿôo óBùW åorG ÿBøpùy
îðBðBW óBW òì úÞlyBG óBW úð lyBG òO úð ÙôpÏì ûoBPu >äñýñG Qð@< óq òüA .kqAlðA ôA þì äñPèk {üõg þÞkõÞ óAoôk ÿApG lðlƒy ÿoBzÖ òýñ^ ô lðA ûlì@äñO úG QýñìA ïlÎ
þPìçuqA RôpSô ëBì IvÞ ÿApG AlPGA .lðõy ûlÎ ô ûly ÿkB¿PÚA Rçßzì qõÚ æBG qõÚ
ô ÿõñTì ,Bðæõì kõg ûAõâ úG ô IýOpO òüA úG | |.oBßuAûrüBWúuBGkõGkôõýèBø wKqBG ÿApG wLu ,lðoAnâ þì úüBì {üõƒg ókq Üð ô ókpÞ QüBßy ô úéâ úG Ao ÿkBüq
úG úð ô úýÞpO úG úð ,óBPvðBÓÖA úG úð ó@ ûlñüApu ûõßy îéýÖ ÙçgpƒG Qƒð@ ô óoAô ܃zƒÎ Zpg Ao kõg ëõK úPÖo Quk qA þPìçu òPÖpâ qA Ao þðBvðA pø úÞ ûlðBzÞ ÿA úÖpc ÿBø
ëõÚ úG úÞ QuA ÿpWBùì ôA .koAk ÜéÏO óApüA ô ûly ïBWpÖ }õg ô þíDAk ÜzÎ àü oAr×éÎ úPvHèk óBñ^ oAlüBK Bð ÿBø ïBÛì úG .lññÞ þì
ØüBÊô qA òüA ô koAlð ÜéÏO þüBW úG }kõg 25 qA wK ëBu 80 þPýG óoAô úÞ ïlýñy qôpìA kok óBzüApG ïBÛì qA þDAlƒW úƒÞ lƒðõƒy þƒì | | .lñÞþì óBíýzK þPuBgpGô Qvzð
óAõñÎ úG Ao ÿõèõìoBS@úÞ QuAõßvðõü óBìqBu BG }pvíø oBñÞ ok lðqpÖ oBù^ BG qõñø ëBu râpø þüõâ úÞ lññÞ þì þâlðq ÿoõÆ .QuAoô@
QHS úG òÆô| óBùW óBülýÏHO ÿõñÏì VApƒýƒì ZAôkqA Qvýè ok óBzìBð ô lñÞ þì þâlðq ÜzÎ Büõâ úÞ lðo þì þì ÿoõÆ lÏG ô kpì lñøAõhð ok ÿA úèBu {y ô kBPzø ÿBÚ@ BG qôpƒìA
Ao {üõg óBìq óBñ`ð@ .lðA ûkpßð þâlðq râpø ô kõG òýzýK RBìBÛì qA úÞ ïly ôpGôo óAoõPuo
|.lðBupG .QuA ûlýuo QHS úG kôõýèBø oAlüBK ÿBø þPc úÞ lññÞ þì þâlðq ÿApG óly ûkBì@ Ùp¾ xõƒvÖA ô kAk þƒì {ƒdÖ óBƒìq ô òƒýìq úƒƒG
oBS@ QýßèBì pu pG BøoõzÞ ÿAõÎk îÒo úG BìA ûlñü@ úG olÛð@ .lðoAlð QÚô ókpÞ þâlðq ÿApG ÿA úðBìq ú^okô ûly ú^ô ûkõG ú^ koõg þì
þâlðq óBPuAk úPÖpâ îýí¿O kôõýèBø ÿõèõƒì ïõu qôo kõg qôpìA òPÖo QukqA úWõPì úÞ lññÞ þì pßÖ
.kpHG òýGoôk ÿõéW Ao þìôo òülèA ëçW Bðæõì kôõýèBøok Bðæõì ûlñü@ Bü úPynâ ,þâlðq úÞ þèBc ok ,lñPvýð !lñÞ þì þâlðq
ûlñvüõð >þðôrðApÖ lƒüõƒük< Ao pƒHg òƒüA þðBùW QuBýu qA òÆõíø òüA úéâ ú^pâ
oBßuA ûlðpG ô >BøoõOBükçâ< ÙôpÏì úìBñíéýÖ pãük oBG Bðæõì qA þíéýÖ úýùO pƒHƒg|# |...QuA ëBc óBìq qA ÿA úGpXO úßéG ,Qvýð úÞ kõG }A þPìçu óApãð ó@ qA pPzýG BìA kõG
ûkpÞ úÖBÂA ô ûkAk BýðBPüpG òükoBâ úìBðqôo úG úuõuô úG Ao oõzÞlñ^ þhüoBO óBuBñyoBÞ qA lüBG Ao úéâ ô QyAlð ó@ ô òüA úƒG þƒÇƒGo
úýùO ûApíø úG úìBñíéýÖ òPyõð ô ÜýÛdO ÿApG úÞ pãülßü BG ÿõèõì QýßèBì pu pG BO úPgAlðA ïôk qôo }A ÿlñìôpG óAoôk Apüq .kpÞ þì }A úìBñuBñy
ûkpÞ p×u Bðæõì þâlðq êdì úýÞpO úG îéýÖ ûlññÞ oAlüBK ZAôkqA ô kõG ûly ÿpLu QyAkoBýPgAok rý^ úíø úÞ
| .lðõy þGkAoAqoBÞkoAô þíð BÖô wß`ýø úG úÞ þèlñ¾ ô ïBÛì ô Qv³K qA
.QuA óApüA ô óBPvðBÓÖA ,úýÞpO oõzƒÞ úƒu òƒüA úÞkõG oBÞûqBO ÿpãüqBG >þPýG óoAô< # úG pPzýG {ñhu ÿôo óõ^ .kõHð ÿpHg lñÞ
ÿk ôkoBðõEè< îéýÖ òüA ok úƒÞ úƒP×â ÿô Bùð@ok ëõÓì Rçíc êýèk úG Bðæõì úÞ lñPvø îéýÖ ok >kôô þèBOBð< oBñÞok 1961 ëBu ok
þƒðôAk RpƒGAo< ô Bƒðæõƒì {ƒÛð ok >õƒüpƒKBƒÞ îø þüApãìçuA BƒG ô ûlƒðAonƒâ oBƒâqôo Aonƒâ úG êülHO óBùâBð ô ly pøBÊ >oAr×éÎ ûõßy< 10
lñøAõg ÿqBG ÿrüpHO wíy {Ûð ok >oõýðõW Ao ÿoBývG úWõO ô QzâóBìq ó@óBðAõW QG
.QuA ûly úPhýì@
| |.kpÞ oõzÞ òüAok Bðæõì lèõO êdì úG óBPvðBÓÖA | | .kpÞJnW kõg ÿõu úG
úƒÞ pƒÎBƒy óBƒGq úƒG óApƒüA ,lƒñƒÞ þƒì úƒýƒßƒO BýèA< qA úðBÛyBÎ îéýÖ àü oAr׃éÎ ûõƒßƒy
ïoBù^ qôo úG }kBñPuA úýÞpO ô koAk ûoByA QuA|þuoBƒÖ ôk ûlðpG ô kôõýèBø ïBð IcB¾ óAkpâoBÞ >óAqBÞ
úìBð òüp×ð úG úÞ Qu Bðæõì Qðõßu êdìô ûBâlýÏHO úýðõÚ
BìA .lñüõƒâ þƒì Qƒuok ÙpƒÆ úƒupƒø pƒøBƒÊ | |.kõGoBßuAûrüBW
óBìqok BßüpìArHu ÕAp^ óly òyôo| # | ô ÿõñTì lðAõO þíð êƒüæk òƒüA qA ïAlƒß`ýø ô ÜzÎqA úÞ QyAk þðBPuAkoAr×éÎ ûõßy îéýÖ
BGõÞïkpì ëBdyõg IHu ú^pâBìBGôA áAoBG oõzÞ úu òüAqA þßü QýßèBìok Ao ó@ûlñüApu ô þPýG óoAô ô Q×â þì òhu þãPvßzƒèk

| |.lðlýzgokó@okkôôþèBOBð
ëçW ô ÿlícA þWBO ÿAl¾ îéýÖ òüA ok

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
| |.koõhGAoóApãükÑõÖlìkõGoõHXìóBüõWqBG óBìq ok ÕAp^ òüA úÞ Q×â lüBG BìA ly
úÞ koAk ó@ qA QüBßc Bø ÿpâBzÖA òüA QuA óly rìpÚ ô koq ëBc ok MìApO lèBðôk
óBñ`íø îø åpìô ÿoBñÞpG qA wK BøoõOBPßük ô QuA ûkpÞ oAk ú¿Ò Ao oBük ó@ ïkpì ô
.lðõyþìûlýzÞRBíÞBdìrýìÿBKúG qA ÿoBývG ÕAk rýð þüBGõÞ àü úìBð òüp×ð
ûqBO AooõzÞòüA ÿoõOBPßük óBâlük Iýu@
pg@qôo | | .QuA ûkpÞ
!lüõy AlýK BO lýñÞîâ ëBu úÞ oõzÞ òüA ÜGBu pHøo ôpPuBÞ ëlýÖ
Ao }lvW ô Qynâ ok þãèBu 90 ok úPynâ
qA þgpG BG {ðkõG oõOBPßük îÒo úG lðlðAqõu
þìpG JAõg qA eH¾ þPÚô Q×â þì îPuôk òüA qA þßü .QyAk þGõg ÈGAôo óBâlñvüõð
îñýG þì ûkAõðBg kApÖA óBýì ok Ao ïkõg ô ïrýg
,lðôo þì óByoBÞ ëBHðk úG ÿspðA BG ïAlÞpø úÞ
ïôo þì óôpýG úðBg qA lýìA BG ô ïõy þì ëBc pu
úG BìA .îñÞ ëBHðk }õg ÿqôo ok Ao ïoBÞ BO
óBùâBð ,luo þì oBÞ Èýdì úG îüBK úßð@ Ädì

úG úÞ kõG rÞoBì BýuoBâ êüpGBâ óBâlñvüõð
püq ûoAõíø ôpPuBÞ ëlýÖ BG }A þPuôk pÆBg
àü BìA .kpÞ þì Rõßu æ« õíÏìôAô kõG ëAõEu
ëlýÖ BG úÞ oBG pø òì :Qyõð ÿA úèBÛì ok oBG
ú^ îupK þì ôA qA ïõy þì ôpGôo ôpPuBÞ
.kõy þì ôo ô püq rý^ úíø oBñÞ :løk þì iuBK A«oõÖ ôA ?koAk þDôqo@
rýg úèrèq BXð@ lñßð :îP×â þgõy úG
| |.îPvüBGúyõâàüôîzßG
| |?QuA ûlñvüõð rÞoBì BýuoBâ êüpGBâ úÞ óõñÞA ô
óAlñìoBÞ BXð@ !pOlG ó@ qA :Q×â îPuôk ô ûlýzÞ áBg JBÛð ok ûpù^ þüBýHíéÞ ÙôpÏì
wýDo BO þèô lññÞ þì QHýÒ wýDo pu QzK qBG ,lðA ûkpLu kBG îø AoôpPuBÞ ëlýÖpPvÞBg
qA wýDo !lðõy þì æôk ôA ÿõéW lü@ þì þüBGõÞ pÎBy òüA ô lñPvýð óBìA ok ôk pø îø
oõÃc ok BìA lñÞ þì úéâ ÿpãük krð lñìoBÞ
JBýÒok Quôk !þñüpPùGõO lüõâ þì lñìoBÞ .lzÞ þì ëAõEu püq úG Ao ôk pø qõñø
ólì@ BG BìA ,lñÞ þì úEÆõO ôA úýéÎ {Puôk QvðAõO úÞ þüBGõÞpÎBy >xoAkBüBGôlðBìo@<
óAõñÎ ô kpýâ þì }õÒ@ok Ao ôA Quôk óBíø lñÞ pzPñì Ao }A úìBð òüp×ð BGõÞ ûqBO ÿBÃÖ ok
þíð QÖBü þvÞ õO qA pO úPvüBy úÞ lñÞ þì pÏÚ ok ôpPuBÞ ëlýÖ ÿBW úPyõð kõg JBPÞ ok
rÞoBì BýuoBâ êüpGBâ ÿBW ô QuA îñùW
| |.kõy rýðôpPuBÞ ëlýÖ Quôkô þüBýHíéÞ ûlñvüõð
îø ÿpãük ûlñøk oAq@ RBßð úG îPuôk òüpO ïBy@ óõg BG ôA Apüq QuôA oBñÞ ok
ok BìA .îñÞ þì ÿoAk kõg {ðBýG qA úÞ kpÞ ûoByA
| |!QuAúPyAkþPuôkoõOBPßük
:kôrÖApg@ ïpW úG kõG úèBu 23 úÞ þðBìq pÎBy òüA
ô ûpýO Ao ïqôo óBñ^ BøkoõgpG Ñõð òüA - þu úG úíÞBdì óôlGôpPuBÞ ëlýÖqA þðBìpÖBð
Iy úÞ krüo þì îø úG Ao îGB¿ÎAô lñÞ þìoBO ëõéu ok ëBu Qzø .ly ïõßdì óAlðq ëBu
Ùpc RCApW þvÞ ïkpâ þìpG úðBg úG þPÚô BG Ao kõg þâlðq qA qôo oArø Qzø ô kõG ÿkAp×ðA
BG xBíO pÆBg úG óõ^ .koAlð Ao òì BG ókq þãñupâ ô þüBùñO ,ÿoBHWA oBÞ ,úXñßy
þìpßÖô ïA ûkpÞ îâ Ao ïkõg ,þüBø ïk@òýñ^ JB¿PÎA pÆBg úG úÞ þÇüApyok ôA .lðAonâ
úPÖoôpÖ óBvðA xBHèok úÞ îPvø þüæõýø îñÞ ô RçÃÎ YéÖ úG IuBñì Bð úünÓO ô AnÒ
oõPuk úG ,kõG ûly çPHì JB¿ÎA JBùPèA
.ïA

óApùO úéXì

åpì ok êÚAlc ,ûkAlð þPýíøA òì úG úÏìBƒW ûõýy ok ,þøBýâ IÆ oôBzì ô ûkAõðBg ô ákõÞ xBñzðAôo ,ÿrXñì àìBýu pPÞk #
ó@ qA pPíùì òì úÞAp^ ;ïõy qBupHg {üõg þHýÞpO ,ûõýy òüA .lñÞþì ûkB×PuA )|Balance Theory|(| | "ëkBÏO úüpËð" qA kõg óBìok
lüBG úíø .lølýì ÀýhzO úÏìBW úÞ îPvø îPvýu RæçPgA óBìok ô ÀýhzO ,ó@ok úÞ,þøBýâÿBøôoAk rüõXO ô þðBìok óAôo qA QuA
ëBcpùG ".kõG îøAõhð pãük ô îPÖo òì úÞ lñðAlG
þìAlÚA òýñ^ QzK ok þÎBíPƒWA ïBƒýƒK àƒü | | .kõy þì ïBXðArýð ólG þüBýíýyôpPßèA ëkBÏOô JB¿ÎA þuBñzðAôo úHñWqA ,þH¿Î

.QuA
þâlðq ,xBâ ô xæ pùy þÏíW oBPzƒÞ
ÿoBývG .kq îø úG çìBÞ Ao ÿoBývG ÿBø ûkAõðBg
êýèk aýø óôlG Ao kõg lðqpÖ Bü ô okBì Bü olK
òýñ^ Ap^ .lðkAk Quk qA þèõHÚ êGBÚô þÛÇñì
òülñ^ BG úÞ ÿkpÖokApG ?lñølýì jo þOBÚB×OA
JBvc ô ÜýÚk ÿrüo úìBðpG ô àýOBìõOA êvévì
,ûkq þðBvðA pýÒ ïAlÚA òýñ^ úG Quk ,ûlƒy
äñýÞoBK úíüpW àü þPcôA úÞ kõG ûkpÞ ïçÎA
Ao óõðBÚ ô ,ûkõG þìAo@ ïk@ oBývG ,úPyAlð îø
òüA qA þgpG ok .QuA ûkpßýì QüBÎo úzýíø

þzÞpãük-þzÞkõg úG Quk þðBvðA Ap^
?lðq þì)|Suicidal-Homicidal Act|(

.lñPvø ÑçÆA þG BÏÚAô úßñüA ÿBùðBvðA þÏíW oBPzÞ úG Quk þvÞ úÞ koAõì lñøAõg þì Ao ïBýK òüA Bùð@oBßñüA BG .lñzÞ þì oBPzÞ àü qA ÿpHg ,pãük oBG àü #
þèAõu òüA ?lñßýì þzÞkõƒg óBƒvðA Apƒ^ ô ûkAõðBg úÞ lüõñzýì Bíy ,lðrƒýì ûBƒñâ þƒG p¿Ûì Ao Bíy òì úÞ lñðBupG pãük ÿBùðBvðA úG .lýuo xBâô xæ pùy ok oBG òüA ô ,þÏíW
oBývG þÎõÂõì þuBñzðAôo ûqõc ok úÞ QuA qA lññÞ þì IXÏO oBùÊA kApÖA òüA óBƒýÖApƒÆA ïBýK úPHèA .îzÞ þì úÞ þXðo ÿApG îðAk þƒì ô úPgBG óBWp×ð 59 ,úÞkõG òüApHg òüpg@
úßñüApO ûlý`ýK ëAõu BìA .QuA ûlý`ýKô îùì þgpG .QuA ûkq þéíÎ òýñ^ úG QukôA úßñüA Yðo òì úÞ ëBc úÞ lñðBuo þì rýð Ao ÿpãük KPCC | õükAo .lðA ûly þígq p×ð 527
,ÿA úðBýzcô êíÎ òýñ^ úG Quk óBvðA Ap^ ô þð@ óõñW fçǾA úG Ao þèBíÎA òýñ^ ïkpì qA úßñüA Bü ?lüpHG Rnè þâlðq qA Bíy Ap^ ,ïpG þì
?lƒðq þƒì "þƒzÞkõƒg -þƒzÞpƒãük" þƒñƒÏƒü eýÂõƒO oõƒÇƒñüA ô ûkpƒÞ þƒÛéO ûpƒËƒPñì pƒýÒ úíOBg ïA þâlðq úG ïA úPÖpâ îýí¿O òì úÞ æBc .kpÞþì {hK AopHg òüA|
BìA .QuA þzÞkõg êüæk qA þßü þâkpvƒÖA oB^k úÏÖlßü ô kõG þèBìpð ïk@ôA úÞ lñøk þì qA þñÏü ?lýyBG ûlðq Bíy Apƒ^ wƒK ,îƒølƒG pßÖ ëAõu òüA úG ô ïkõG þâlñðAo ëBc ok òì
oBÞ òüA úG Quk lñPvø ûkpvÖA úßükApÖA ÈÛÖ Ao þøBñâ þG ÿBùìk@ô ûly úHÚpPì pýÒ þðõñW óBzüA Yðo ô kok BG «BÛýÚk úÞ lðoAk oBËPðA óApãük úG Quk lðAõO þì p×ð àü úðõã^" :ïkpÞ þì
ô þâkq xApø ô lüly JApÇÂA .lñðq þíƒð þƒOAoBƒùÊA òƒýñ^ .QƒuA úƒPzÞ kõƒg ûApƒíƒø úÞ æBc wK .lññßG ÿoBÞ ó@ ÿApG ô lñyBG Bñy@ ûlýñy oBHgA ok "?lðrG þÞBñèõø QüBñW òýñ^
BO lðõy IWõì lñðAõO þì rýð óBünø ô îøõO òüA óBßükrð Bü .lñyBG rý^ôk pãðBzð lñðAõPýì þì RAqBXì Ao Bíy òì ,lñÞ þíð ÿoBÞ þvÞ kôoô qA êHÚ rýð Ao kõg ,JoBÂ kpÖ úÞ ïkõG
óBüBK {üõg þâlðq úG kpýãG îýí¿O þvƒÞ qA Ao {üõg BO lññßýì þÎçÆA þG oBùÊA kpÖ ó@ô lðoAkpuokrýð ÿpßükpßÖ kApÖA òüA .îñÞ Mandalay Bay |êPøok{ÚBÆAúGwýéK
ÜýíÎ ûBñâ xBvcA àüô îzg àü BìA .lølG Bü ;lñøk RBXð óõðBÚ BG ûlñü@ þèBíPcApukok ô ïA ûkõHð þíùì ïk@ þâlðqokpâA" :QuA òüA qA òì úPHèA .kõG ûlðBuo QÞçø úG xBâô xæ|
;ïkõG ûkpßð IXÏO ,pHg {hG òƒüA ólƒýñy
ûlülK BƒG ,xBƒñzðAôo àƒü óAõƒñÏG úƒÞ óõƒ^
ÿkApÖA .îƒPvø Bƒñy@ þƒzÞpƒãük-þƒzÞkõƒg
ok rýð Ao óApãük lðpýâ þì îýí¿O úÞ lñPvø

.lññÞ {üõg ûApíø ,þPvýð úG p×u òüA
ÿoBÞ RBÚçì þ¿hy BG qôpük ?Ap^ BÏÚAô
xBâô xæ ok }kõg úÞ Q×â òì úG ;îPyAk
wéXð@ wè úG ,úÏÚAô òüA qA êƒHÚ BƒìA ,ûkõƒG
àü ô ûkõG BXð@ok {üõíÎ pvK BìA .kõG úPzâpG
þüBùìk@ ,îP×â ôA úG .ûkoõg {Puk úG úèõéâ
åpì BG þüBùñO úG lñðAõO þíð oBãðA úÞ lñPvø
pø .pãük ÿBùìk@ úíø êTì Quok ;lðõy úWAõì
kApÖA òüA BìA .kôo þì BùñO ô lü~A þì BùñO þvÞ
kõg áBðkok þâlðq ÿApG ,lñðAõO þì þPÚô ÈÛÖ
óBy þâlðq pg@ RBËdè ok úÞ lñGBýG þüBñÏì
qBýð Bùð@ .lññÞ îýùu {üõg Yðook Ao óApãük
kok olƒÛ^ lƒñðBƒíù×G óApƒãük úƒG úƒÞ lƒƒðoAk

12

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ÈuõO,lðAlGþPcBüløAõhGúßñüAóôlGóBvðA xApø ô JApÇÂA Bü þâkpvÖA BG QuA ïqæ
ûlülK ok pãük úPßð .kõy úPzÞ ÿpãük kpÖ úG Quk óBvðA kõzG UÎBG BO ûly ûApíø þâkq
QulG úÞ QuA òüA þzÞpãük-þzÞkõg .lðrG rýð kõg Ñõð îø òPzÞ
úG óApãük þâlðq ô åpì Qyõðpu òPÖpâ Apð@ óAõO þì Ao þzÞpãük-þzÞkõg êíÎ
xBvcA àü ,koAk þzÞkõg l¿Ú úÞ þðBvðA qA úÞ lñPvø ÿkApÖA .kpÞ îývÛO Ñõð ôk úG
kpÖúÞþuBvcA;lølýìÜéÇìþèpPñÞôRolÚ ÜýíÎ ÿA úñýÞ þ¾õ¿hG ÁBhyA Bü Àhy
þGBüQukÿApGÿpãükûAoBìA,úPyAkqBýðó@úG Yðo ô kok þðBG ô UÎBG Ao Bùð@ Bü ôA ô úPyAk
,lñÞ þì pßÖ wK .luo þíð }pËð úG ó@ úG ô îýí¿O BG úXýPð ok .lñuBñy þì {üõg
êÚAæ ,îPvø óAõOBð ,ókpÞ þâlðq ok úÞ ëBc ok.lñðqþìoBÞòüAúGQukþéHÚÿrüoúìBðpG
óBzð kõg qA ÜéÇì þOolÚ {üõg åpì ok Àhy àü ÈÛÖ úð úÞ lñPvø þðBvÞ êGBÛì
kokqAõéíì þâlðq ,lýyBG úPyAk kBü úG .îølG ô UÎBG Ao þðBvðA úÏìBW þìBíO úßéG ,ÁBg
þPcAoBð ÿApG úÞ koAk qBýð óBvðA ô ûkõG Yðo ô òýíøúG.lñðAkþì{üõgáBðkokþâlðqþðBG
þüBñÏì {üõg þívW ô ,þðAôo ,þcôo ÿBø AoþðBvÞú^QvýðîùìóBzüApGúÞQuAêýèk
qApâAô lupG þìõíÎ þzìAo@úG lðAõPG BO lGBýG kAlÏO úG ÈÛÖ úßéG ;lñðBuo þì QÞçø úG
êídOApð@lðAõPGêÚAlc,kpGþíðþOnèòPvüq QýíøA lñPvø Bùð@ êíÎ þðBGpÚ úßükApÖA
Qíu úG Ao Bø óBvðA qA þgpG ,þðAõOBð òüA .lñÞ | | .lñøkþì
îùð@ ,þzÞpãük úìqæ BìA .lðBzÞ þì þzÞkõg þzÞkõgô þâkpvÖA
kpÖúÞQuAòüApãðBzð,þÏíWúPukþéßyúG þßü ,þâlðq qA ÜéÇì ÿlýìABð ô þâkpvÖA
{üõgþðBvðAôþÚçgAÿBùyqoAþìBíOþPc BìA .QuA þzÞkõg úG ïAlÚA ÿApG îùì êüækqA
{üApG pãük ÿrý^ aýø ô ûkAk Quk qA Ao òýñ^úGókqQukÿApGúÞlýyBGúPyAkkBüúG
QuA Quok þOoõ¾ ok òüA ô .koAlð þPýíøA ÿrüo úìBðpG ,ókpÞ pßÖ úG qBýð óBvðA ,þìAlÚA
Bü þHÇÚôk ÿoBíýG lñðBì( óBünø ô îøõO úÞ þðAôApÖ þßürýÖô þðAôo ÿspðA Ùp¾ô ,ÜýÚk
.lñyBGûlzðþìAlÚAòýñ^UÎBG)BýðpÖôrýßuA oB^k æ« õíÏì úßýðBvÞ ,êýèk òýíø úG .koAk
þðApãük úG ,þOBÚB×OA òýñ^ qôpG úðB×uBPì | | òìrì þâkpvÖA
þ×véÖÜýíÎÿlýìABðàüôþâkpvÖAúñýìqúÞ )|Major Depressive Disorder|(
ûoBGôk qôpG ëBíPcA ô lølýì ûlüA ,lðoAk Ao òýñ^ úG ókq Quk ÿApG þÖBÞ ÿspðA ,lñPvø
àü úG wK .lñÞ þì pPzýG Ao þÏüBXÖ òýñ^ pßÖ úG QuA òßíì úßñüA BG ;lðoAlð Ao þéíÎ
ô ÿkpÖ ÿoBýyõøô ,þÏíW ÿoBßíø ,}qõì@ ëBýg þvÞ pâA ûtüõG .lñyBG ûkBPÖA þzÞkõg
lðAõPG úÏìBW BO QuAqBýð ÿpO ÜýíÎ þÎBíPWA ÿkApÖA Bü kpÖ úG óBìríø oõÇG úÞ lyBG úPyAk
{øBÞ Ao þðBvðApýÒ ÐüBÚô òýñ^ qôpG ëBíPcA .lðrG þðBW Iýu@ rýð ÿpãük
| |.lølG oBñÞ ok ,ïkpÞ óAõñÎ æBG ok úÞ oõÇðBíø
lüoAkÿpËðúèBÛìòüAúGÐWAoúßýOoõ¾ok ÜýíÎûBñâxBvcAàüôîzg,êìBÞÿlýìABð
þì ,lüoAnãG óBýìok ûlñvüõð BG lýøAõg þìô þâlðq úG úÞ kpýãG îýí¿O óBvðA BO QuA ïqæ
ò×éO ÜüpÆ qA ÿrXñì àìBýu pPÞk BG lýðAõO úÞ lñPvø þðBvÞ BìA .lølG úíOBg {üõg
| êýíüA ô 818-986-1199 lññßG Ao oBßñüA þüBùñO úG BO lññýG þíð þÖBÞ
[email protected] Yðo ô kok úÞ lðõy þì þÂAo þPÚô úßéG
lýyBGîèBuôkBy|.lðpýãGxBíO óApãük úG ,þâlðq óBüBK RBËdè ok Ao {üõg
óBüBK àüúßñüAqApOæBGþGAnÎú^ô.lññÞêÛPñìrýð
13

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

ûpX×ñì kAõì þPc ô pãük fçu òülñ^ rýð ôA
.QuA ûly ØzÞ
BG fçu ÿoô@|ÐíW úƒG áAlƒK úƒÚçÎ BƒìA
oõÆ|úG .koAlð þðAõhíø ôA óBüBñy@ RBdýÂõO
òüA ç« ¾A óõýPuA" úÞ lüõâ|þì }okApG ëBTì
".QuA úPyAlð äñ×O úíø
úG ÿA|úÚçÎ ô ûkõG pýâ|úyõâ þìk@ áAlƒK
rýð Bßüpì@wýéK .QuA úPyAlð òükô QuBýu
"þìçuA Qèôk" ûôpâ ÿBÎkA úPvðAõPð óõñÞ BO
úG {ýK ÿlñ^" áAlK úÞ lñÞ lýüBO Ao ){ÎAk(
úPyAk ÉBHOoA {ÎAk ûôpâ BG ô "ûlüôpâ ïçuA úÞ qBGoBƒíÚ ô úƒPvzðqBƒG ÿkpƒÖ Apƒ^#|
.QuA ÿôo úG ,úPyAk îø ÿlÎBvì þèBì QýÏÂô
pÞõK ÿqBG úGpÖAô úÚçÎ Bßüpì@ wýéK ?lüBzâ|þì {O@ p×ð Bƒølƒ¾

xBâô|xæ qAlðApýO qõìpì þâlðq JoB ,áAlK óõýPuA |ûrƒýãðA lƒyõƒÞ|þƒì
59 úSkBc òüA ok .lñÞòyôo Ao xBâô|xæ
.lðly þígq òO 500qA {ýGô úPzÞp×ð
úðõã^ lñupK|þì kõgqA Bßüpì@ok ÿoBývG
óAoôk úƒÞ úƒèBƒu 64 kpƒƒì àƒƒü koAk óBƒƒßƒìA
pßÖ úG ,lñÞ|þì ÿpLƒu Ao }A|þƒãƒPƒvƒzƒðqBƒG
úÚçÎ áAlK úÞ QuA òyôo wýéK ÿApƒG àü ok úÞ lP×ýG ÿkApÖA òPzÞ ô ÿqAlðApƒýƒO
qA þßü oBíÚ ô úPyAk pÞõƒK ÿqBƒG úƒG ÿkBƒüq ?lðA|ûkpÞ QÞpy þÛýuõì RpvñÞ
óBPuôk úP×â úG .QuA ûkõG ôA ÿBø|þìpƒâpƒu {ýK qA áAlK óõýPuA Bßüpì@ wýéK úP×â úG
ûkõG "Jõg" rýð JoB þèBì QýÏÂô áAlK úíø ô ûlýzÞ Ao ïkpì úƒG ÿqAlƒðApƒýƒO úƒzƒÛƒð
ÿApG ÿklÏPì ÿBøp×u ôA úÞ kõy|þì úP×â .QuA ûkpÞ Býùì oBÞ|òüA ÿApG Ao ïqæ êüBuô ô RArýùXO
ô ûkAk|þì ïBXðA ØéPhì ÿBøpùy úG pÞõK ÿqBG òüA Rlì þðæõÆ ÿrüo|úìBðpG òüAqA wýéK .kõG
þùWõO|êGBÚ ÔèBHì rýð ØéPhì ÿBøõñüqBƒÞ ok xBâô|xæ }Aphèk oBPzÞ úÞ úPÖpâ Ao úXýPð
.kõGûkpG þÛéO "úðAõük" ÿkpÖ ïAlÚA óAõñÎ úG lðAõO|þíð
250úÞkõGúP×â }okApGúGþâqBOúGáAlK | lñøk|þíð óBzð óõñÞ BO wýéK RBÛýÛdO .kõy
áAlK ëBÓPyA òüpg@ .QƒuA ûkpƒG oæk oArƒø oBÞ òüA úG Quk þuBýu ÿ|ûrýãðA BG áAlK úÞ
ápùy ok ôA .QuA {ýK ëBu 30 úG ÉõƒGpƒì .lyBG ûkq
þâlðq xBâô|xæÿpPìõéýÞ130ok"Qýßvì" ÜýÚk ÿrüo|úìBðpG
.kpÞ|þì ûoBPu YñK êPø ïôk ô þu úÛHÆ ok áAlK
,áAlK òýìBXñG Bßüpì@ ÿBø|úðBuo úP×â úG .kõG ûkq Ao oBÞ ,êPø óBñÞoBÞ qA þßü ólƒy|þƒígq qA ÿAoAk úÞ kõG ûkpÞ ûoBWA þPýDõu "þG þèlñì"
ok Ao þOlìô ûkõG kqk ,xBâô|xæ JoBÂolK JoB ÄÚBñPì þâlðq .lðoBLu|þì wýéK ûtƒüô ÿôpƒýð úƒG ïBƒXðApƒu qA úPvðAõO áAlK êýèk òýíø úG .kõG ÝBOA lñ^
1969 ëBu ok áAlK olK .kõG ûkpÞ ÿpLu óAlðq úÞ løk|þì óBzð RBÛýÛdO lüõâ|þì wýéK úÞ kõy|þì oõHXì QýDõu úG kôoô ÿApG wýéK {O@ ïkpì ÿôo úG ØéPhì ÝBOA ôk ok ûpXñK ôk
wýéK úP×â úG ô krüpãG óAlðq qA kõy|þì ÜÖõì ÄÚBñO ô BíÏì ,þñyôoBð qAõéíì áAlK þâlðq lvW BùñO óAoõìBì BìA .lñÞpX×ñì Ao QýDõuok Ao kõg êíÎ ú¾pÎ ÜüpÆ òüA qA ô lüBzƒãƒG
BìA .QuA ûkõG þðAôo lüly RæçPgA oBƒ^k ÑAõðA ÿoô@|ÐíW úG Quk áAlKõu|àü qA .QuA ,wýéK }oArâ úG BñG .lñGBü|þì Ao áAlK óBW|þG
ûkAõðBg ÿBƒÃƒÎA úƒÞ lƒüõƒâ|þƒì áAlƒK okApƒG ÿ|úðBg {ýP×Ook .QuA ûkq|þì fçu ØéPhì þzÞkõg úG Quk óAoõìBì kôoôqA {ýK áAlK .lñÞpO|ûkpPvâ
ûkB×PuA koõì úÞ þüBø|fçu wýéK úP×â úG
.lðA|úPyAlð óByolK BG ÿA|úÇGAo úðõâ|aýø QGBS ÿBø|úüBK|úu ÿôo úG ,lðA|úPÖpâoApÚ áAlK
ô óBPuôk úÞ úPÖBüok Ao úPßð òüA wýéK {üArÖA IHu õu àü qA úÞ lðkõG ûly I¿ð
ôA þâlðq qA þPuok ÑçÆA «æõ¾A áAlK óBãPvG êíÎ pãük ÿõƒu qA ô |ûlƒy qAlƒðApƒýƒO QƒÚk
ôA BG þOlì úÞ þðq QuAoAôlýìA wýéK .lðoAlð .lðA|ûkpÞ pO|óBu@ôA ÿApG Ao ÿqAlðApýO
pu úG Bßüpì@qA ZoBg ok óõñÞA ô ûkpÞ|þì þâlðq úG óAlí^ 10 áAlK ,úSkBc qA {ýK qôo àü
ô RBýcôo ûoBGok ÿpO|{ýG RBÎçÆA ,kpG|þì úÃHÚ 20 B« ÎõíXì úÞ koô@|þì kõg QýƒDõƒu
Àhzì wýéK ÿApG .lñÞ }BÖ JoB oBßÖA ûly ÿqBuBW Bùð@ ok ïqæ RBíùì ô äƒñƒ×ƒO
úPyAlð pýgA QüBñW BG þÆBHOoA óq òüA úÞ QuA Bø|äñ×O qA þyBð kôk wýéK úP×â úG .lƒðkõƒG
.QuA áAlK QýDõuok úÞ ûkõG ÌýéÒô lüly óBñ`ð@
ok ÿqAlðApýO òüpOoBHâpì xBâô|xæ úSkBc úG ØÛu ok ûly úýHÏO ÿBø|òÞ|}õìBg|{ƒO@
ÿõu qA BùñO úÞ lü@|þì oBíy úG Bßüpì@ iüoBO .lðA|ûkBPÖA oBÞ úG àýOBìõOA oõÆ
.QuA úPÖpâ Roõ¾ òO àü QùW ó@ qA Bø|òÞ|}õƒìBƒg|{ƒO@ kpƒÞoBƒÞ
òüA Bßüpì@ oõùíW wýDo ,MìApO lèBðôk ôA ÝBOA pOkôq wýéK ,ûly UÎBG úÞ koAk QýíøA
ëõÚô lðAõg "þðBÇýy «çìBÞ þìAlÚA" AooBPzÞ QýñìA òýìBO óAoõìBì Qvhð .lñÞ þüBuBñy Ao
løAõg oAlük ÿkôq|úG óBýðBGpÚ óBãPvG BG úÞ kAk lðõy koAô áAlK QýDõu úG úÞ lñyõÞ|þì êPø
.kpÞ wK .lðõy|þì úWAõìôA lüly ÿqAlðApýO BG þèô
16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

kpúÞGoàkBý¾éyAooõþPuÚAkpÎþÿðABqøoôBpGýð

oõPuk úâpízýK ÿBøôpýð úG þðAqoBG :Q×âÝApÎ óBíèoBK ûlñüBíð >p×ÏW lídì îuBW< #
{O@Bùð@ÿôo úG áõÞpÞQ×ð ÿBø ûB^ úG þÚApÎ óBýìBËð þßükrð Roõ¾ ok úÞQuA ûkAk

.lñüBzãG
BG kõg oAlük óBüpW ok þðAqoBG úÞ kpÞ lýÞCBO ÝApÎ óBíèoBK ûlñüBíð >p×ÏW lídì îuBW<
ûB^ úG þÚApÎ óBýìBËð óly àükrð Roõ¾ok úÞ ûkAkoõPuk Bùð@úG ÿkp³Þ ÿBø Qý¿hy þgpG
þðAqoBGpýgAoõPuk :kôrÖA ÿô ,}oArâ òüA xBuApG.lññÞ àýéy Bùð@Qíu úG áõÞpÞ Q×ð ÿBø
p×ÏW .QuAÿrÞpìQèôkúýéÎäñWïçÎAúèrñìúGôûkõGáBðpÇgoBƒývGúƒâpƒízýKúƒG
îýéÚA wýDo úÞ koô@ þì kõWô úG òøm ok Ao úHDBy òüA ÿoõPuk òýñ^ oôl¾ :kpÞ eüp¿O òýñ`íø
ÿApG kõg }çO ïBíO Qèôk BO QuAõg ÿkBHÏèA qA òýñ`íø ÿô .QuAûlyúðAõükóBPukpÞ
ô lyoBPuAõg Ao áõÞpÞ úG þìBËð ÿBøôpýð ïArÎAp×ÏW.kpýâoBÞ úG Ao áõÞpÞok }mõ×ð }pPvâ
.lñÞ þì òýìCBO Ao kp³Þ óAlðôpùy QýñìA ô lðAkpâ þì qBG Ao ÝApÎ Qèôk QHýø úèCBvì òüA :kpÞ lýÞCBO

ÉõÛupSApG ÿA|úèBu 3pPgk RõÖ
ÿonð äükok

eðAõu óBPuoBíýG wýüo #
þðBÛèBÆ úéèA|Qü@ þãPgõƒu ô
úèBu úu pPgk RõÖ qA qAõøA
ÿonð äük ok úÞÿoBñÞlðôoA

.kAkpHg ,kõG ûkpÞÉõÛu
BG ,Q×â kAq|åorG Apøq pPÞk |
úu pPgk ÉõÛu úSkBc úG ûoByA
äük ok oBñÞlƒðôoA êƒøA úƒèBƒu
,kAk jo úPynâ úP×ø úÞ ÿonð
QéÎ úG ákõÞ òüA :kpÞ oBùÊA

.kpÞ RõÖ þv×ñO þHéÚ QvüA
òüpO|îùìô òýèôA :kôrÖA ÿô
qA ÿpýâõéW ô ÑBÖk ÿApG oõPÞBÖ
òüA QuõK l¾ok 77 úðB×uBPì úÞ QuA QuõK óBvðApø þñíüA îPvýuô ólG úG Bø|Jôpßýì kôoô
úéèA|Qü@ þãPgõu ô eðAõu óBPuoBíýG wýDo.kõG úPÖo òýG qA þãPgõu pSA pG úèBu úu pPgk
ô Bø|}çO îÒo|þéÎ :Q×â ,kõG lÎBvìBðqôpük eH¾qApPgk òüA ëBc úßñüA óBýG BGqAõøA þðBÛèBÆ
.QgBG óBW ákõÞ òüA óAôApÖ ÿBø|{ñO

17

óApùO úéXì

òüôrÚok óAlñ×uõâBGoBÇÚ koõgpG

pSApG lñ×uõâxAo 57 óly ØéOqA òüôrÚ óBPuA þìBËPðA þølðBìpÖ þÎBíPWA óôBÏì #
.kAkpHg ÿpGpÖBvìoBÇÚ BG koõgpG

!þÏÖA 50 BG ÿkpì ÿpýãPuk pG þñHì ÿpHg IvÞ BG qôpìA òüôrÚ òø@ ûAo ûBãuBK óAoõìBì :kôrÖA þüBÂo BÂo äñøpu |
ô ûkAk oApÚ ÿpýãýK Quk ok Ao ÑõÂõì ,þvýéK ÿBø QüoõÖ rÞpì qA óAlñ×uõâ úéâ BG oBÇÚ koõgpG
óAlí^ok þÏÖA ÿBøoBì ólük BG òý^oBÇÚ ÿBø ûBãPvüAqA þßüok þuoqBG óAoõìBì # pPìõéýÞ ok ly Àhzì úSkBc êdì ok óAoõìBì oõÃc BG :kôrÖA ÿô.lðly ïArÎA êdì úG úé¾BÖçG
.lðly úÞõypÖBvì àü óAlñ×uõâ úéâ BG úðBýì - óApùO ÿpGpÖBvì oBÇÚ ,úýèBHÚA ûkôldì ok óBXðq - óApùO þéüo ÉõÇg 154
úSkBc òüA ÑõÚô QéÎ :kpÞ úÖBÂA óôBÏì.QuA ûly ØéO lñ×uõâ xAo 57 ó@pSApG úÞ ûkpÞ koõgpG
qA ôA .lðkpÞ AlýK Ao ûlðq þÏÖA oBì 50 kpì òüA óAlí^ {ýP×O òýc ok ûBãPvüA þuoqBG óAoõìBì òø@ûAo ûBãPvüA.QuA ûkõG òø@ûAo ûkôldìok ïAk ÿAp^ô óBðBKõ^ ÈuõO þéüo îüpc úGqôBXO
.kõG òý^ JõñW ok >ôs äðAõâ< pùy ok }A úðBg ïqBÎ >äðBýW ÿs< óBPuA
.koAk úé¾BÖ pPìõéýÞ 145 óApùO BO ô ûly VAlcA 1318 ëBu ok òüôrÚ

kpG óBíè@úGô kõGo Ao }pvK ,okBì

.lñÞ ûkB×PuA ÿoBíýG óBìok ÿApG BøoBì òüA qA QyAk l¿Ú úÞ kpÞ oApÚA þüõWqBG qA wK kpì òüA þcApÆ Ao óBíè@oõzÞúG óApüA qA ôA ëBÛPðA ô }A|úèBu14 pvK ókõGo úzÛð óBíè@îýÛì óq #
ÿoAlüpg oBì ïpâõéýÞ 4 kôlc BO ly òý^ Ýpy ïqBÎ kõg pùy qA Q×â QyAk ëBu 50 kôlc úÞ ôA .kpÞApWA ô

.luo|þì }ôpÖ úG óAqoA QíýÚ BG oBì òý^ qA úÛÇñì ó@ok úÞ lðkõG úP×â ôA úG {ðBPuôk .lñÞ ok oõÃc BG ÿkpì {ýK úP×ø
wK ô lðly áõßzì kpì òüA óAlí^ êgAk ok IýXÎ ÿA úPvG ûløBzì qA lÏG þuoqBG óAoõìBì þüBñW ÿApukAk þupKqBG îùð úHÏy
ïBùOA úG {ÛGBu pvíø qA óApùO
.lðly úÞõy ûlðq þÏÖA oBì Bø|ûk ólük BG ó@ ókpÞ qBG qA QüBßy óBy|úèBu 14 pvK ókõGo
þüõWqBG ÿApG kpì òüA òý^ ok þíu ÿBøoBì }ôpÖ ô lüpg ô RoBXO ókõG þðõðBÚ pýÒ êýèk úG :Q×â þGApùu þÂBÚ úG þÞBy.kpÞ
êýèk úG {ýK ëBu lñ^ òì
.ly ûkAk êüõdO wýéK úG qA îPyAk ïpvíø BG úÞ þüBø|ÙçPgA
þPñu IÆokoBì àüqA QyAk l¿Ú úÞ þìBãñø þñý^ óq àürýð 2013 ëBuok ;QuA þñP×â úG þâlðq úìAkA ÿApGôA .ïly AlWôA
îø BG ïpvKô òìô QÖo óBíè@oõzÞ
.ly êÛPñì oõzÞ òüA ok þðBPuoBíýG úG úé¾BÖçG ô QÖpâ oApÚ úéíc koõì lñÞ ûkB×PuA òüA ok .îükpÞ|þì þâlðq óApùO ok
Ùpc }okBì BG þñ×éO ïpvK Bø|ëBu
BG xBíO okôA {ýK úP×øôk .kq|þì
ô ûly çPHì óBÆpu úG kpÞ ïçÎA òì
îøk ûqBWA QuAõg òì qA }A|ÿoBíýG ÈüApy úG úWõO BG òüApGBñG .úð Bü kõy|þì Jõg {èBc lðAk|þíð
ïpvK úG Ao ApWBì .ïly QcAoBð ÑõÂõì òüA qA ÑçÆA BG òì .lñÞ p×u óBíè@ úG ôA BG oAlük ÿApG ïpvK
.îñÞ îøApÖ Ao óBíè@ úG }p×u RBìlÛì ly oApÚ ô îP×â
ô kpýãG úìBðonâ {üApG BO QÖpâ Ao ïpvK þPüõø áoAlìô lì@ ïkrð ïpvK þüAk :kAk úìAkA ÿô
úG úÞ þðBìq úHñzßü eH¾ .lñÞ îøApÖ }okBì krðô óBíè@ok úP×ø lñ^ ÿApG AoôA QìBÚA RBìlÛì
BG .QuA úPzãðqBG qõñø ô úPÖo óôpýG ûApíø ò×éO soBy lüpg ÿApG ïpvK Q×â ïokBì ,ïlì@ úðBg
þPc ô êýìBÖ ,Bø|úüBvíø ,{ðBPuôk qA Ao ôA ÕApu .kõG }õìBg BìA ,îPÖpâ xBíO ïpvK ûApíø ò×éO
.QyAlð ÿpHg ôA qA þvÞ BìA ,îPÖpâ }A|ÿokBì ûkAõðBg
óBíè@ úG Ao ôA Apüq ,îyBHð ïpvK ÿõWô|QvW ok Q×â ô QÖpâ xBíO òì BG ïpvíø qôpük eH¾
ô ûkq ÿoBÞ òýñ^ úG Quk ïpvíø kõy|þíð ïoôBG .ïly úÞõy Bø|Ùpc òüA ólýñy BG .QuA ûkpG
ókpÞ ZoBg RBìlÛì úÞ îPvø ÿkApÖA QyAkqBG ô ïpvK ólðAkpâqBG oBPuAõg .QuA ûkõGo Ao óBìpvK

.lðA|ûkpÞ îøApÖ oõzÞqA Ao ôA

18

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY Qynâok ”kAtð|ÿlícA kôôAk“
CENTER
þðBPuoBíýGok þãèBu 67 òuok ,óApüA òýzýKoõùíW wýDookApG ,kAtð|ÿlícA kôôAk #
úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok .Qynâok óApùOok
Reiki Áõ¿hì ÿspðA úéýuô

>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô
ûôpâõÃÎô |Reiki Master
þééíèA òýG ûBãzðAk þOBÛýÛdO

.lüpHG òýGqA àürýÖBPì

þ¾õ¿g ÿBø xçÞ úPßu þK ok úPynâ ëBu óBPvìq êüAôA ôA .QuA ûlzð ïçÎA qõñø kAtð|ÿlícA ÿBÚ@ åpì QéÎ
þßüo }qõì@ kõídì ÿoõùíW QuBüo ûoôk ÿAlPGAok kAtð ÿlícA kôôAk.kõG ûly ÿpPvG óBPuoBíýGok þHéÚ
ÿõñÏì þßýð ÈuõO
.ly Jõ¿ñì ÿoõùíW|QuBüo kBùð þuoqBG QuBüo úG kAtð|ÿlícA
(310) 446-8724 .kpÞ ÿpýâ|ûoBñÞ kõg ïBÛì qA 1387 kAkpì ok ô QÖpâ æBG }okApG ô ôA óBýì ÙçPgA þOlì qA wK BìA
ôA pËð ÙçPgA ÿoõùíW QuBüo kBùð qA kAtð|ÿlícA kôôAk Zôpg êýèk úÞ ly úP×â óBìq ó@ok
ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA .QuA ûkõG þPèôk ÿBø|JB¿PðA qA þgpG BG ôA Q×èBhì ô oõùíW wýDo úG àükrð kApÖA qA þÃÏG BG

.kõG ûkpÞ kBÛPðA ly|þì kBü ó@ qA "þÖApdðA óBüpW" óAõñÎ BG ú`ð@ qA BøoBG kAtð|ÿlícA kôôAk
óBßükrð úÛéc úG ûoByA ÿApG ,Qèôk lÛPñì óAoBÞ|úËÖBdì úÞ kõG þcçǾA ,þÖApdðA óBüpW
qA ókpßð QýÏHO úG Ao Bùð@ô lðkpÞ|þì ûkB×PuA þüBzì îýcooBülñ×uA úéíWqA kAtð|ÿlícA kõídì
QuBüo RBGBhPðA ok ÿkrìBð ÿApG 1392 ëBu ok kAtð|ÿlícA kôôAk.lðkpÞ|þì îùPì óApüA pHøo

.kAk ÙAp¿ðA Bø|Qýcç¾ þuopG qA {ýK BìA kpÞ ïBð QHS ÿoõùíW
.kõG êìBÎ pýÒ lñÖAlK þíDAk úPýíÞ úðBgpýGk QupKpu îø þøBOõÞ Rlì ôA

rürÎ óBPuôk pSApG NBK óAõWqBvãñø@ô ûlñðAõg
Qynâok þHéÚ QvüA
ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApG
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok þðApüA qBvãñø@ ô ûlñðAõg óBƒÞBƒø lƒìBƒc|#
|www.SmartDoctors.info þðBÖ oAk þHéÚ QvüA êýèk úG NBK þÛýuõì

þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì .Q×âÑAkô Ao
óAoôk qA ôA .kõG 62 ëBu lèõPì óBÞBø lìBc
SmartDoctors okô QyAk þâlñðAõg úG ÿkBüq úÚçÎ þÞkõÞ
.ly lñì úÚçÎ NBK þÛýuõì úG þðAõWõð òu
þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao| oBÞ þPñu þÛýuõìpPzýG ,ûAoqBÒ@ok ÿô
. lýñÞkoAô {OBýcôo þãèBu 17 Bü 16 ok þèô kpƒÞ|þƒì
ûlýzÞ NBK þÛýuõì Qíu úG ô kpÞ pýýÓƒO
lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýìpPÞk BGpPzýG RBÎçÆA ÿApG
.ly
(310) 724-8584| þyôB^ òvdì BG ÿoBßíø êýèk úG óBÞBø
ú¾pÎ ok þðBìq ô ly fpÇì úðBãü òvdì ô
19
.kõG ëBÏÖ oBývG NBK þÛýuõì
NBK úÏÇÚ lñ^ 1383 ëBu óBPvGBOok ÿô
.QyAk oõÃc óBíùýì ûlñðAõg óAõñÎ úG )Ñõñíì þzÞkõg( þyôB^ òvdì ïõHè@ok ô kpÞ pzPñì
ÿoBßíø BG Ao >2 ÿA úÖpc êOBÚ< ïõHè@1384 óBPvGBOok NBK þÛýuõìqBvãñø@ô ûlñðAõg òüA
.ly óAlñ^ôk {Opùy ô kpÞ ûkBì@ þyôB^ òvdì

óApùO úéXì

BG Bß}ðçlüpÏÛuìookkÿçÆkpõìéÿýÞpàýãüPuk

ïàBùOüAÿúBøGA|pîRGüpwAodBìOHcAÄoëkÛBþðu ðûApküA .lðoôBýG Quk pýãPuk Ao ÿkpì Bßðçüpu ÿBø|ïBÛì #
QuA úP×â Bßðçüpu ápíâ óAoõìBì qA þßü àü kôlc ÝB^BÚ ÿApG }çO úG úÞlðA|ûkpÞ
"þééíèA|òýG ÿBø|îüpdO ÄÛð" ïBùOA úG RAoBìA ok þðApüA àü ÿApG óAlðq ëBu 10 îßc # úG ,kpì òüA ÿkBÎpýÒ òPÖo ûAo êýèk úG ,Bùð@úÞ ok Ao RApøAõW òüAôA .QuA óõñËì çÆõéýÞ
ô Qýìõßdì qA pO|{ýK RAoBìA ÿBø|úðBuo .QuA ûlzð }BÖ îùPì Qüõø .QuA ûly lýüBC O JBüréÖ ÿBø|ûBãPuk lÏG ô lðA|ûly áõßzì ôA
úG .lðkAk ÀýhzO {ðlGok Ao úèõídì kõWô .kõG ûkpÞóBùñK }lÏÛì
.lðkõG ûkAkpHg úèBu 48 þðApüA àü ÿApG úGBzì þìBùOA òüA lðA|úPÛâ Bßðçüpƒu ápƒíâ ÿBƒø|ïBƒÛì
òüA þìBùOA koAõìoõzÞ òüA QýñìA ûBâkAk ,þGpÎ ûldPì RAoBìA þíuo ÿoArâpHg }oArâ úG |
úìBðpGok ûkB×PuA êGBÚ RArýùXOpãükô ÝpG ÿBøoõOApðs RAkoAô ,óApüA BG þOBÎçÆA ëkBHO" Ao kpÖ ok QÚk BG úèõídì ,ápƒíâ ïBƒÛì òƒüA úƒP×â kôlcQuAïpâ904{ÛýÚkóqôúÞRApøAõW
.QuA ûkpÞ óAõñÎ "óApüA úG RArýùXO òüA þðõðBÚpýÒ RAokB¾ ÿApG }çO ô BýðBPüpG qA óApüA ÿA|úPvø ûlyôpÖ lÏÛì êgAkô ûly ûlý`ýK àýPuçK .koAk }qoA oæk l¾oBù^ ô oArø 29
RAoBìA ok ÿpãük ûBâkAk ok )2017( ÿkçýì ÿoBW ëBu êüoô@ ûBì ok îùPì úÞ QuA ûly úP×â .kõG BƒìA kõƒG lƒñƒø ïqBƒÎ ,úƒèBƒu 45 kpƒì òƒüA
óApüA úG kAkpPuA ô RAoBìA áBg qA ZApgA wLu ô óAlðq ëBu 10 úG ô ûly úPgBñy ïpXì þGpÎ ûldPì à^õÞ {íy oBù^" :êìBy úèõídì òüA ok .ly ØÚõPì ,õHíéÞ þééíèA|òýG ûBâkôpÖok
úßO {ƒy ,koq ÿçÆ úƒßO úƒu ,koq ÿçÆ ÿApG }çO qA þùGBzì koAõì pýgA ÿBƒø|ëBƒu
.QuA ûly ïõßdì ûpÛð úßO úu ô ,koq ÿçÆ qA ûly úPgBu pøAõW .QuA ûly }oArâ çÆ ÝB^BÚ
qA ,ûBâkAk kBñuAqA êÛð úGô "qõýð þéük Øéâ" úG kBñPuA BG ÿoBW ëBu ûBì kAkpìqpPüôo ÿoArâpHg .QuAûkõG"koqÿçÆ{ÞôoBG ô BøoõzÞ qA Ao çÆ Bø|þ`ÚB^BÚ æõƒíÏì
úGBzì ïBùOA úG "p×Ëì òývc lídì BÂo" ïBð úG úèBu 48 þðApüA àü ÿApG wHc ëBu ûk Qýìõßdì pÖBvì úÞ þüBßðçüpu óq àü {ýK úP×ø Bø|QíýÚ úÞ ,oõKBãñu ô þGôk êTì þƒÛÆBƒñì
ok ûly óBùñK ÿçÆ ïpƒâ 314 BƒG ,kõƒG lƒñø lññÞ|þìÝB^BÚlñøúG}ôpÖÿApG,QuApPðAqoA
.kõG ûkAk pHg "óApüA ÿA|úPvø úìBðpG BG ÈHOpì RArýùXO ÝB^BÚ ô ÿoAkpHøçÞ ,þuõuBW" .lypýãPuk}lÏÛì úG ÿlì@ok ,pOæBG QíýÚ úG çÆ }ôpÖ BG BO
úìBðpG BG ÈHOpì RArýùXO RAkoAô ÜüpÆqA ûldPì RæBüAô RAoBìA ÈGAôo úG ólðBuo Iýu@

.kõG ûly óAõñÎ kpÖ òüA þìBùOA koAõì pãük qA ,óApüA úG Bùð@ ÝB^BÚ ô ÿA|úPvø
BG þðBùW ÿBø|RolÚ ÿA|úPvø ÜÖAõO þKok óApüA þíOA úìBðpG BG ÈHOpì þééíèA|òýG ÿBø|îüpdO

.lðly õÓè )1394 ûBì ÿk( ÿkçýì 2015 ëBu ok ,ïBWpG úG ïõuõì ,þìçuA ÿoõùíW
òüA .kõG ûApíø ÿA|úÛÇñì ÿBø|{ñO {øBÞ ÜüpÆ ó@qA ô óApüA pPzýG {ìpð oBËPðA BG Bø|îüpdO ÐÖo
,pÇÚ óApdG Bùð@ þK ok ô ÝApÎ ô òíü ,úüoõu ok Áõ¿g|úG RæõdO pýu ô lzð ÜÛdPì BìA oBËPðA

.lýìBXðA úÛÇñì ok ÿpPzýG ú^ pø þuBýu ÿlñGpãñu úG
,ÿkõÏu óBPvGpÎ ÿpHøo úG þGpÎ ÿBø|Qèôk pãük qA þâorG {hG ô ûldPì RAoBìA óBýì òüA ok

.lðly ûlýzÞ óApüA BG úÛGBu|þG þzñO úG ,úÛÇñì ok þìçuA ÿoõùíW mõ×ð {üArÖA qA óApãð

íº þùâ ÿ

°æ¬ 30 ÿ ú}×ø

°æ¬ 30 ÿ ú}×ø úøì 6 ¬¬°±Ú   °æ¬ 40 ÿ ú}×ø úøì 3 ¬¬°±Ú 

(818) 881 -1771

20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

QéÎ úGpPgk þèBíPcA þüBñýGBð

Büo@RBìlg !úðBÛícAþéíÎ
ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG

óApüA ÐÖBñì QÊB×c pPÖk úG ÉõGpì oõìA úýéÞïBXðA
QÚô ÑpuA ok ,þu .ÿk òPãñyAô ok

(310)234-9770 pOBHüq ÿApG îz^ àìkpì ókpƒÞ äƒðo #
oApÚ óly oõÞúðBPu@ok Ao óAõW pPgk ,óly
lý×u RoõLuBK
Mýy órýPýu .kAk
QuA úèBu 24 úÞ AôBOôA êøA >pãñýèBâ RBÞ<
þðApüA RoõLuBK-| àìkpì õOBO ô ókpÞ äðo úG ïAlÚA IýXÎ þéíÎ ok
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ - àìkpì lý×u äðo QyAk l¿Ú ôA .kpÞ {íz^

kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| .løk pýýÓO {×ñG äðo úG Ao {íz^
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-| ô kpÞ kok úG Ñôpy ôA îz^ ,õOBO ïBXðA qA wK
ôA M^ îz^ ok kok òüA úÞ QuA úP×ø oBù^ Rlì
oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -| àü æBíPcA pPgk òüA kõy|þì úP×â .koAk úìAkA

qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -| .lølG Quk qA Ao kõg îz^
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ úd×¾ ok kõg îz^ qA ÿpüôB¿O oBzPðA BG ÿô
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA úðBÛícA îýí¿O àü QéÎ úG< :Qyõð áõHvýƒÖ
óõñÞBO .îølG Quk qA Ao îL^ îz^ QuA òßíì
.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O îz^ ok qBG BìA ïkpÞ úÏWApì óBPuoBíýG úG oBG úu
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok - úzýíø òì .îñÞ þì xBvcA ÿlüly kok îL^
.>îPgAlðA pÇg úG Ao ïA þPìçu æBc úðBÛícA þøBHPyA ok BìA ïkõG xBvc ïA|þPìçu ÿôo
þâlñøBñK ô ZAôkqA BG fApW àü ô àyrK îz^ ôk Q×â QuA ûly ØýÏ oBývG }A|þüBñýG óõñÞA úÞ >RBÞ<
.Qzâ løAõhð qBG ëôA QèBc úG râpø }A|þüBñýG úÞ lðA|úP×â ôA úG {íz^ úñüBÏì
(310)234-9770 {L^ îz^ ÿoõÞ ô úÏWBÖ àü qôpG qA koAk {ýK ok úÞ þcApW QuA oAôlýìA óAõW pPgk òüA

1388 Westwood Blvd Ste. 202 .lñÞ ÿpýâõéW
21 Los Angeles, CA 90024

óApùO úéXì

lyoArâpG òüAôoA êPøok ÿA úÛGBu þG ëBHÛPuA BG óApùO úéXì óBâpùì òzW òýèôA

ok óApùO úéXì óBâpùì òzW òýìôkrýðpHPÞA 15 ûlñü@úHñzßü
.kõy þìoArâpG ïBíO ûõßy BG þPýu ëBuoõýðõü óõPéýø êPø

| |.kAk òzW ïôk úP×ø ok rýð úìBðpG òýíø úGBzì ô lðkpÞ ApWA óBâpùì òzW óBâlññÞ QÞpy ÿApG BG óApùO úéXì óBâpùì òzW ëôA úP×ø#
òzW lññÞ þì BÎkA úÞ ÿA ûlÎ ÙçgpG pHPÞA 15 ûlñü@ úHñzßü úÞ óApùO úéXì óBâpùì BO lñPÖBü Ao Q¾pÖ òüA IvÞ ô úÖpc óBHcB¾ óApüA äñøpÖ óBÛyBÎô ïkpì óAôApÖ ëBHÛPuA
ok úÞ Q×â lüBG kõy BKpG qBG ÿBøBÃÖok lüBG ô kõy þì BKpG þPýu ëBuoõýðõü óõPéýø êPø ok ,þÎBíPWA RBìlg BG ûApíø Ao kõg ÿBøæBÞ oArø òülñ^ ô ly BKpG òüAôoA êPø ok òýìq
ô kBG ô Bìpu Bü Bìpâ úÞ þéÏÖ ëkBÏPìBð ê¿Ö òüpPùG ÿApWA úG þìkpì ô JõHdì óAlñìpñø ÿBøqBýð ûlññÞ ÙpÆ pG úÞ þßyrK ô þÚõÛc ÿA ûpÆBg BG Ao òzW òüA êdì ûlññÞlükqBG
þüBKpG lðq þì îøpG Ao þvÞ pø {ìAo@ áBg IvÞ óBHcB¾ ô QgAkpK lñøAõg kõg ÿBø pø okô lññÞ þÖpÏì Bùð@ úG QuA rürÎ óBýðApüA
òüAôoA êPø qBHèkô óolì ÿBÃÖokpýgA òzW lñøAõg úDAoA rürÎ óBñÆõíø úG Ao kõg RBìlg | | .lðkpÞápO }õg
ÿBø wüôpu ô þPyAlùG ,þPýñìA RBðBßìA BG úÞ | |.lñølGBùð@úGAoïqæRBdýÂõOúñýìq óBâpùì òzW qA ëBHÛPuA êüæk qA þßü
oApÚ óBãíø ëBHÛPuA koõì kõG ûApíø þüApünK ô þãñøpÖ þÇýdì ok ó@ ÿoArâpG óApùO úéXì
BG òzW ok óBâlññÞ QÞpy Zõì ô QÖpâ rýð êÒBzì óBHcB¾ qA ÿkBüq ûôpâ úÞ kõG ÿpñø
êPø òzW ûlññÞ oArâpG qA pßzO ô êìBÞ QüBÂo
òzW úG úÞ lñP×â þPcô lðkpÞ ápO Ao òüAôoA | |.lðkõGúPuBgpGó@qAQüBícúG
þøBÖo RBðBßìA BG úÞ rýð pHPÞA 15 ûlñü@ úHñzßü þÇýdì ok ó@ þüBKpG òzW òüA pãük qBýPìA
pG þPýu ëBuoõýðõü óõPéýø êPø ok oBÇPðA koõì ô kõHð ÿpHg JBPÖ@ô áBg ô kBG qA ó@ok úÞ kõG
êÒBzì óBHcB¾ ô óAlñìpñø ô óAoAk úÖpÒ
| |.lì@lñøAõgkõyþìBK óôlG ô òyôo ô îèBu ô áBK þDBÃÖ ok lñPvðAõO
òzW ûlññÞ BKpG óApùO úéXì òüApGBñG ô kBG BG úÞ qBG ÿBø ÿBøBÃÖ qA þyBð ÿBøpukok
QuAþðArürÎÿApünKrýðúHñzßü òýíø|óBâpùì ,QuA ûApíø ê¿Ö JBPÖ@ ô áBg ô Bìpu
þéì ô þãñøpÖ òzW ok QÞpy ÝBPzì úÞ îø oBñÞ ok Ao ÿA úðBíýí¾ ô kBy RBËdè
úG lñðAõO þì îø oBñÞ ok úíø ô lñPvø óBâpùì
| |.lñðAonãG
Ao kõg ÿBø òüpPùG óAlñìpñø òzW òüAok

22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15 úHñzßü úÞ QuA rürÎ óBýðApüA ÿApG ÿpãük óBýðApüA ÿkB¿PÚA ÿBùPýèBÏÖ løBy óBãüAooõÆ
îø oBñÞ ok ëBuoõýðõü óõPéýø êPø ok pHPÞA óAlñìpñø oBñÞ ok qôo ëçg ok ô lñyBG rürÎ

.lðAonâlñøAõg ApWAóBzüApGAoqôoÿBøúðApOúÞlñyBGþGõHdì
{hG Rnè ô kBy qôo rýð qôo òüA .lññÞ þì

23

óApùO úéXì

lýyBG úPyAk QÚk .lýñÞ ÿpýâ oBHÒ Ao kõWõì
þèB¿OA aýø ,ókpÞ áBK ô ÿpýâkpâ óBìq úÞ
.lyBG úPyAlð kõWô ÝpG óBüpW úG
||
Bø xA þK õü ô ÝpG ̃ÖBƒdƒì qA -5
|!lüõzð êÖBÒ|UPS
|RoBHÎ| |

Uninterruptible Power Supply

ÐÚAô ok .QuA úÛÖô óôlG úünÓO ÐHñì þñÏì úG|
êƒüBƒuô qA ÿoBƒýƒvƒG ÿApƒG ûBƒãƒPƒuk òƒƒüA
pø úG úÞ þðBìq ô koAk kpGoBƒÞ þƒßüpƒPßèA ok RoBùì IvÞô óly ÿA úÖpc ÿApG| # |
òüA , kõy ÐÇÚ Bíy oBÞ Èýdì ÝpG þéýèk ô QuA ïqæ oApßO ô òüpíO , ÿA úñýìq pø
IHu Bì RBøBHPyA B« íévì pƒývì òƒüA ok

!lüõzð IßOpì Ao RBøBHPyA òüA wK ?lýñÞþìoBÞpOõýLìBÞBG

}õìBg qA ô koAk þì úãð Ao óBüpW ûBãPuk |.lññÞ þíð óly àø , ÿlÏG úWõO êGBÚ ÿ úPßð .kõy ô oBÞ òýc .kõy þì þOçßzì kBƒXƒüA
| lñÞ þì ÿpýâõéW îPvýu þðBùâBƒð ólƒy kõWô þ×éPhì ÿBø ûAo ÿpýâ N@ àG ÿApG| | òüçð@Bíy úÞ þðBìq .lyBG þì Bíy îPvýu úÚp×Pì Rçßzì òüA rýð pOõýLìBÞBG òüpíO
ÿoArGA ô koAk þðBìqBu ÿBø ûkB×PuA ,|UPS | õüAok ëB¿OA ÜüpÆ qA ÿpýâ N@ àG .koAk , lyBG òyôo rýð Bíy pOõýLìBÞ ô lýPvƒø þãGpXO îÞ qA þyBð úÞ kõy þì kBXüA
ÿBø ûkAk pâA BìA. QuA QíýÚ óApâ BHüpÛO ûkB×PuA BG úÞ QuA YüAo óApGoBÞ óBýì|USB .koAk kõWô óly àø ÿApG ëBíPcA òüpPzýG qA p¿Phì Qvýè àü ,püq ok.QuA kApÖA
úG Bíy oBÞ Büô lüoAk kõg îPvýu ok þíùì RBÎçÆA qA lýðAõO þì ûkBu þéýg , ó@ qA qA ûkB×PuA ïBãñø þ¿hy ÿBø úGpƒXƒO
QuA úPvGAô pOõýLìBÞ úG ÿA úËdè Roõ¾ þì òýñ`íø. lýñÞ úýùO óBHýPzK úhvð kõg |!lürýøpLG BXGBð ÿBø àýéÞqA-2 òüA ÿ úÏèBÇì BG BO îüA ûkpÞúýùOpOõýLìBÞ
ô lñíyqoA oBývG Bíy ÿApG ëõ¿ƒdƒì òƒüA ÿBø wüôpuok Ao kõg îùì ÿBø ûkAk lýðAõO Jô àü ÈuõO úÞ þéüBÖ pƒø úƒÞ òƒüA| Rçßzì kBXüA qA æBc òýíø qA , koAõì
ûkB×PuA úÞ ÿpãükoArGA .kõG løAõg ÿoôpÂ ç« Tì , kõy þì ûkAk kBùñzýK Bíy úG QüBu ok ûBHPyA pß×O Bü þãGpXO þG qA þyBð
ÐÚAô ok ô îùì ÿoBývG pOõýLìBÞ ÿApG ó@ qA ÿpGA óBãüAo Roõ¾ úG óBãüAo pýÒ ÿqBG àü kõéðAk
òüA.lyBG þì ÝpG ÌÖBdì , QuA ÿoBHƒWA ok þPc Bü ,ûkpÞ ÿqBu ûpýgm| cloud úG xBñyBð kApÖA ÙpÆ qA úÞ þüBø êüBÖ Bü ô | | .lýñÞÿpýâõéWpOõýLìBÞqA ûkB×PuA
ÿoAlùãð ô ûpƒýgm kõƒg óBƒPuôk îƒPvýu
óApGoBÞ ô koAk þãðBg ÿ ûkB×PƒuA úƒéýƒuô |.lýñÞ úG BÛýÚk , lýñÞ qBG Ao lðõy þì êýíüA Bíy
RBXð ô lññÞ þì ûkB×PuA ó@ qA pPzýG þèõíÏì úðBg îËñì Roõ¾ úG Ao kõg îPvýu -4 êìBÎ úðõâpø úG þüõâ lì@ }õg ÿ úèrƒñì ïBíOA úG pOõýLìBÞBG Bíy oBÞúÞþðBìq -1
ô þßüpPßèA ÿBø áõyqA Bíy îPvýu ûlñøk îPvýu Èýdì úGoArÖAlGô xôopüô , Jphì .lýñÞ}õìBg Ao îPvýu , luo þì
Bíy ûBãPuk úG lñðAõO þì úÞ ÝpG RBðBuAõð |!lýñÞþðBßO
Áõ¿gúG,BíyîPvýuÙApÆAoBHÒôkpâ| | |.QuBíy þðBìq þPc , Ao kõg îPvýu kApÖA IéÒA| |
| |.QuAlðBupGIýu@ òüpO îùì qA úÞ NBO Mè QzK Bü wýÞ óôok kõg pOõýLìBÞok kõWõì RBÎçÆA qA -3 .lðoAnâ þì òyôo lðoAlð ó@ BG ÿoBƒÞ úƒÞ
þüBùñO úG Ao þéßzì pø lýñßð þÏu -6 úÞ kõy þì IHu , QuBíy îPvýu {hG þðBìqô êýèk óôlGpOõýLìBÞ òPyAnâ òyôo
þGõg úG , RBÏÇÚ kpÞoBÞ qA þyBð ÿBìpâ .lýñÞÿpýâN@àG Èýdì ok þ¾Bg RBƒýéíÎ aƒýø Bƒíy úƒÞ
| |!lýñÞêc îùì Bìpâ .kõzð úüõùO îPvýuô kõzð êÛPñì , N@ àG Bü óBHýPzK ÿ úhvð ÿ úýùO| | ÿkBüq RApÃì , lýøk þíð ïBXðA NBPßPuk
ok óBìq oôpì úG ,pGoBÞ àü óAõñÎ úG| | RBƒÏƒÇƒÚ IƒüpƒhƒO ÿApƒƒG ꃃìBƒƒÎ òƒƒüpƒƒO pøqA ûkB×PuAok ,Bø {hG òüpO îùìqA þßü îPvýu ÿApG ÿoArÖA ïpð ô ÿoArÖA Qhu pËð qA
ÿA úÖpc ,Bø oArÖA ïpð ô pOõýLìBÞ qA ûkB×PuA , ÙApÆA pG ûôçÎ .lyBG þƒì þƒßýðôpƒPßèA .lyBG þì pOõýLìBÞ ô êüBGõì pýËð úéýuô Ñõð úG Bíy oBÞ úÞ þðBìq .lñÞ þì kBXüA Bƒíy
úG Ao kõg Rçßzì lýðAõO þì ô lüõy þì þì oApÚ RBÏÇÚ ÿôo úÞ þégAk oBHÒ ôkpâ Jô qA ÿA ûoôk Roõ¾ úG úÞ oõÆ óBƒíƒø þéÞ Roõ¾ úG Ao îPvýu , luo þì ïBíOA
lýðAõO þíð pƒâA þƒPc .lƒýñÞ ÐƒÖo þƒPcAo Anè. QuA þðôpýGoBHÒôkpâ qA pO îùì ,kpýâ úÞ QuA ïqæ , îýñÞ þì ÿpýâ NBßG QüBu IHu îPvýu ókpÞ }õìBg .lýñÞ }õìBg
qA ,lýñÞ ÙpÆpG þüBùñO úG Ao kõg Rçßzì ûkB×PuA BG ô lýñÞ qBG Ao wýÞ oBG àü ûBì 6 pø ûoôk Roõ¾ úG îPvýu ok kõWõì RBÎçÆA ÿBø ûlðBì wK ô þHðBW RBÎçÆA úÞ kõy þì
úG BìA ; lýñÞ þì ûkB×PuA kõWõì þPðpPñüA ÐGBñì RBÏÇÚ , Áõ¿hì ô ØüpÊ ÿBø ëBíPuk qA þG kAlÏO ëBc òüA BG .kõy ÿpýâ N@àG ÿA ëBÓyA IHu úÞ úìBðpGpø ókpÞqBGqA ê¾Bc
úG ïréì þüBùñO úG Bíy úÞ lýyBG úPyAk kBü þùWõO ÑõÂõì òüA úG óApGoBÞ qA ÿoBíƒy ÿqBu áBK , kõy þì îPvýu ÿoõíì ÿBÃÖ

24

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ê¿Pì þuBñyBð ÿBƒÖ ÿAô pƒø úƒG - 9 Bíy þãGpXO þG pSA pG úÞ þüBÇg pø ÐÖo
|!lüõzð ok óApGoBÞ úÞ Ap^ !lýPvýð lñÞ þì qôpƒG
þÖBÞ ô Bø ûBãyôpÖ pýËð þñÞBìA ok| | ÿBø ÅpÖ {ýK ô RApß×O qA koAõì IéÒA
ÜüpÆqA þPðpPñüA úG ëB¿OA óBßìA , Bø NBy fç¾AÿBWúGôlññÞþìûkB×PuAkõgþñøm
QuAûlyîøApÖóBãüAoRoõ¾úG,ÿBÖÿAô ÿpãük Rçßzì , Rçßzì êc ô BƒÇƒg
BøúßHyòüAúGúé¾BÖçGóBüpPzìqAþéýgô õWô QvW ,lýñÞ }çO. lññÞ þì kBXüA
kõg ÿ úñürø ô QÚô ok BO lðõy þì ê¿Pì àíÞ óB¿¿hPìqA BíPc ûAo òüAokô lýñÞ
| |.lñyBGûkpÞþüõWúÖp¾rýð |. lüpýãG
ÿAô ÿBø úßHy úÞ lýyBG úPyAk QƒÚk|
Bø pßø ÿApG QýÏÚõì òüpPùG , óBãüAo ÿBÖ Bø oArÖA ïpð ókpÞ QülK@ô I¿ð qA-7
.QuAkApÖAþ¾õ¿gîüpcúGqôBXOQùW |!lýñÞÿoAkkõgoBzPðAqA lÏG úé¾BÖçG
ÿBÖ ÿAô êTì òEíÇì ÿBÖ ÿAô ÿ úßHy qA ûoôkRoõ¾úGoArÖAïpðpøI¿ðqAlÏG| |
BG , ïôrè Roõ¾ ok ô lýñÞ ûkB×PuA þãðBg óApGoBÞ úÞ kõy þì úDAoA þüBø QülK@ ÿA
kôldì , QüBu Jô ÿBø }qõì@qA ûkB×PuA þðBuoqôo úG AooArÖA ïpð þÛýÛdO aýø óôlG
Ao kApÖA püBuô óBðBíùì wèpüAô îXc ÿqBu òýèôAoBzPðABGrýðóApGoBÞqAþéýg.lññÞþì
|.lýñÞëBíÎA QgAkpK BG þPc , oArÖA ïpð àü ÿ úhvƒð
Rçßzì BG ô lññÞ þì I¿ð Ao ó@ , úñürø
| |! lýñÞQÚk koõvK JBhPðAok -10| | þì úP×â åBG Bø ó@ úG B« cçǾA úÞ ÿkBüq
ó@ úG Jô koõì ok úÞ þÎõÂõì òüpg@ qA lÏG ô lýñÞ pH¾ .lðõy þì ôo úG ôo kõy
úíéÞ Bü koõvK JBhPðA , îýñÞ þì ûoBƒyA qA ûBìôk BO àü þPcô qôo òülñ^ Qynâ
ÿoApßO lüBy UdG òüA .lyBG þì oõƒHƒÎ ïpð ÿ úhvð òýèôA Bü ô þðBuoqôo úG oBzPðA
ÿlW þOoBvg úG ó@úG þùWõO þG BìA lyBG þüBÇg úÞ þOoõ¾ok BO lýñÞ I¿ð AooArÖA
úPyAk ûApíø úG lðAõO þì Ao ÿpünKBð óApHWô óApGoBÞ RApËð qA , lyBG úPyAk kõWô îø
,lýñÞ þì JBhPðA úÞ ÿkoõvK wK lyBG |.lýñÞI¿ðúGïAlÚAwLuôlüõyÐéÇì
þüBø úßHy ô ÿqBXì ÿBÃÖ ÿApG úÞ ó@ ëBc
ÿApGúÞòüABüô,lyBG...ôïApâBPvñüAêTì xôpüô þPð@ kõg pOõýLìBÞ ÿApG - 8
lüBG ,lñyBG ûlƒy îýƒËƒñƒO îPƒvƒýƒu kõƒg !lýñÞòßuA Ao kõg îPvýuô lýñÞI¿ð
ÿ úíéÞ Ñõð pø JBhPðA qA ô lyBG lñíOolÚ BGòìîPvýuúGBzìþüBøúðBùGBGþgpG| |
ô óBƒPƒuôk ïBƒð .kõƒy ÿoAkkõƒg ÿoõƒHƒÎ Bø xôpüô úÞ òüA Büô lñÞ þì oBÞ xôpüô
òýyBì áçK ûoBíy , lèõO ëBu , óBüBñy@ qA , lññÞ þíð kBXüA þƒéßzì òƒì oBƒÞ ok
ÿBø koõvK òüpO ØýÏÂ qA ÿkoAõì ...ô þì ûkB×PuA kõg xôpüô úG ûkõè@ îPvýu
kApÖA IéÒA úðB×uBPì úÞ lñyBG þƒì òƒßíì xôpüô þPð@ àü Q¾pƒÖ òƒýèôA ok.lƒññÞ
|.lññÞþìJBhPðA ÿA ûoôk Roõ¾ úG ô lýñÞ I¿ð IuBƒñì
IýÞpO qA , koõvK ókpÞ îý˃ñO ÿApƒG| | ÿApG.lýñÞþPýñìA| Scan òßuAAoîPvýu
lýñÞ þÏu ô lýñÞ ûkB×PuA kAlÎA ô Ùôpc ,lýøk ïBXðA òüçð@AooBßñüA lýðAõPG úÞ òüA
óBßìA lc BO Bíy koõvK ÿBøpPÞAoBÞ kAlÏO ûkB×PuA óBãüAoÿBøxôpüôþPð@òüpPùGqA
| |.lyBGæBG .lýñÞ

25

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

ÜüpÆpg@ÜýÖo ëôA êTíèA Jp úðõâ òüA óAlñízðAk óõñÞA BìA lƒzƒð lƒýƒüBƒO
.lðA ûkpÞ ØzÞ Ao úPgBñyBð
þu òì kpÞ|þì |QüBßc úÞkõG ÿkpì #
ÜýÖo|þG p×u ok râpø ô ïkpÞ RoBXO ëBu ïBð >|Uromys Vika|< lülƒW úƒðõƒâ
Qý¾ô Apì ïolK RoBXO ÿAlPGA ok .ïkõHð .luo þì ïpâõéýÞ àü úG ó@ óqô ô úƒPƒÖpƒâ
B« ÚB×OA .þñßðp×u BùñOô ÜýÖo|þGrâpø úÞkpÞ ô koAk ëõÆ pPì þPðBu 45.7 }õì òüA òýñ`íø
óBýíø .ïly pýãèk ïAõÚA qA olK RõÖ qA lÏG Ao êýâoBð QuõK {üBƒùƒðAlƒðk BƒG lƒðAõƒO þƒì
qA ÜýÖo|þG ô îPvG kõg píÞpG îPyAk ÿoq
pG þHüpÒ ,qôo ôk qA lÏG .ïlì@óôpýG úðBg .lñßzG
þðAõW oôpÒ ,ïkpâpG îPuAõg kõíð pSA òì léýÖ ûqõì óBÛÛdì qA þßü ÿoôæ óôpüBO
Ao olK Qýd¿ð lýuo ïpÆBg úG wK ly ÐðBì Ao }õì òüA pãük ÜÛdì ôk ÿoBßíø BGõâBßýy

|.îüBìqBýG .lðA ûkpÞ ØzÞ
.kõG oôk ÿkBG@qA úÞ ïlýuo þðBPvéhð úG
òì .ly IüBÒ pËð qA BO lýzÞ|þì kõg óBßì úG ô RolÚ úð ô òPÖo QÚBÆ úð óApýc ô óBíýzK òýzð Qgok }õì ØzÞ
qA .ïkpÞ|þì pßy ô ïlük|þì Qgok ÿæBG ok úG úÞ ïlük Ao p×ð ôk ûBâBð .îPyAk òƒPzâpƒG
ûBâok úG ïlük Ao óq ïlì@ òýüBK Qgok ÿæBG «BÚB×OA .lðkõG kqk ôk pø ô lðlì@|þì òì IðBW þâlðq óBPgok ÿæBG }õì òüA úÞ BXð@qA ok }õì qA ÿlülW úðõâ óBÛÛdì #
:Q×â|þƒì ô Qƒvüpƒâ|þƒì RBƒWBƒdèA þƒÂBƒÚ .lñPhýì@pG îø BG úu pøô lýuo pãük p×ð àü ûkõG ÿoAõyk ÿoBývG oBÞ ó@ þGBüko ,lñÞ þì BG lðAõO þì úÞlðA ûkpÞØzÞóBíýéupüArW
óBßì òüA úG òì þ¾çg ÿApG AoõO þèBÏO|Üc< ûkõíð áçø Ao pãük p×ð ôk óBð@ qA þßü ûpgæBG Vika|< úƒÞ QƒƒuA þƒƒèBƒƒcok òƒƒüA .QƒƒuA ô lÖBßzG Ao êýâoBð QuõK {üBø óAlƒðk
,ly ÕoBÖ ô QvG þPgok pG Ao óBzüA óBHuA ô QuA þyõì úðõâ 8 qA þßü BùñO >|Uromys .lñÞþì þâlðq óBPgok ÿæBG
|>.koô@ IèBÚ òì .koô@ òì úG ÿôo ô lýzÞ ÔýO wK .lññÞþìþâlðqóBíýéupüArWokúÞ Bø Rlì óBíýéu pƒüArƒW þƒédì óBƒñÞBƒu
ÿrý^ óõ^ kpÞ pÂBc QGpy ô ïBÏÆ óq îPyAkpíÞ úG úÞ þðBýíø xpOqAô ïkõíð þùO oApÚ ïAo@ xõðBýÚA JõñWok óBíýéupüArW úÞ lðkpÞ þì QHd¾ þâorG ÿBø }õì ûoBGok
ÿA|úíýø ô QuBgpG óq ó@ ïkõuBýG ô ïkoõhG .lðAúPÖpâ lñðAõO þì ô lññÞ þì þâlðq óBPgok ÿæ úGæ
:îP×â òì .kpÞ òyôoô kBùð {O@ÿæBGoBývG | |.îPgAlðAoôkôûkõzâ }õì òüA kõWô ûBâ aýø BìA lñÖBßzG Ao êýâoBð
óBßì ,óBƒßì òƒüA< :Qƒ×â >?Qƒvý^ òƒüA< ÿA< :îP×â .QƒyAkpƒG Ao óBƒýíø ô QƒÖo |
ó@ô krüpâ|þì òyôo {O@| qA pýy ô QuA óApýy ÿBø|úìBW ô lì@õéW wK >.{hHG Apì kpì|óAõW 28
òüA ô kpŸG|þì pu úG òýñ^ óBßì òüA ok þGApÎA pG ô QvG îßdì Apì Quk ô koô@ óôpýG Apì
lñ^ pø .QuA ûAo qôo úu kqk òüA úðBg BO úükBG ô úñupâ Iy ó@òì .lyoAõu Bø|IuAqA þßü
ïkpì ëBìô kpÞ|þì þðrøAoô lì@|þì BXñüA úG ûBâ k¹ õg< :îP×â kõg BG .ïlðBíG Apd¾ ó@ok úñzO
êíc qôo lñ^ qA lÏG .kõíð|þì ÐíW BXñüA ok Ao kõg BG ly qôo óõ^ >.Qvýð pýGlO Ao ûkpÞ
kõG ûlÎô AkpÖ ô kpG|þì kõg ërñì úG ûkpÞ óApPy úÞ ïly úðAôo >.QÖo lüBG þÖpÆ úG< :îP×â
òüAô lzð {Hý¿ð kpG úðBg úG Ao Bø|ëBì òüA úÞ óõ^ QhG< úÞ lü@ òì pu pG pãük þüçG AkBHì
oBývG óBHuAô ëBìô QuA óAkõùü lHÏì úvýñÞ ok Iy BO qôo ó@ >.lñßzG óAlðk|ûkõèBK kkpâpG
pu pG kqk òüA qôo lñ^ òüA ok QuA BXð@ ok ïlük þñyôo oôk qA .ïlƒükpƒâ|þƒì óBƒPvéhð
kõg kõG QukpGq ô pýèk oBývG kõG ûlì@ Bì úéÖBÚ ûpÏð BìA .ïlýuo ÿkBG@ úG úÞ ïly ëBdyõg
ó@ |ÿõu úG ôo ,ïlýñy|þì ÙpÆ pƒø qA pƒýy
| |.kqúéÖBÚpGBùñOAo {ƒO@ ïlƒýuo àƒükrƒð óõƒ^ ,îƒPÖo þƒñyôo
úG ëBì BG Apì ô QzßG Apì okApG ô pøõƒy
qôpìA .QyAnâ lHñâ ok ëAõìA ô koô@ ÿpýuA |.ïlük úPgôpÖA ÿoBývG
ô ïoBPÖpâ þÛy ó@Quk úG úÞ QuAqôo {y ô úPvzð þðq BG kqk óBíø ïlük .îPÖo {ýK
úÞ kpG kõg úðBg úG ëBì BG Apì QuAõg|þì AkpÖ ô QgBñzG ô lük Apì ,lñÞ|þì oBìpøq JApƒy
lñPuBgpG lyqôo óõ^ >.kAk ÿôo úýÃÚ òüA úG kõg ÿBK úG pg@ ,pu|ûpýg îXÎ ÿA< :Q×â
óBHuA êíc ,lñPyAkpG kõG wñW ô lÛð qA ú`ð@ô ªpupG úÞ ïoAnãð ûlðq AoõO ëBdèA >?ÿlì@oõâ
lðlýuo þðAkBG@ úG pãük qôo ôk qA lÏG ô lðkõíð ïkBùðrüpâ úGôoô îPzâpG òì ,ÿõy ÐéÇì òì
.kpÞ pHg kBPupÖ kõg ïAõÚA {ýK þvÞ óq ó@ô lüôk|þì òì IÛÎ ô ûlýzÞ ÔýO ô úPuBgpG ôA ô
úG óq BG Ao kpìô ûlì@qBG|{ýKôA ïAõÚAqA þÏíW pG ô kBPÖA|þì þøBâ .kõƒG êƒÛƒÏƒ´üæ Qƒvƒì ô
úG oBývG ëBì BG úPvG lÛÎ Ao óq ô lðkoô@ok pùy òì úÞ kpÞ|þì kBüpÖô lüôk|þìqBGô QuBg|þì
ÜýÖo ëôA úÞ ûlðBì qôo ó@ qA òüA ô lðkAk ÿô ÿA|ûlì@ þuõuBW úG ëBdèA ïlýzhG AoõO qôpük
úG ûkAq|ïApc ó@ ,îPÖo ûAo úÞ JBOpK pýO úu ôk BO
| |.ÜüpÆpg@
|.kq òýìq pG ô QÖpâ Apì ô lýuo òì
qA ÔýO ë´l´W QÚô ok .ïkpÞ|þì Ñ´r¯Öô Ñ´r´W
Ao ÔýO úÞ QÖo ô QyAnâ Apì kBPÖA ok {Puk
ôA úG kõG òýíÞ ok úÞ ÿpýy óBùâBð .koAkpG
.lüolG îø qA ô kq òýìq pG .QÖpãG Ao ôA ô lýuo
þGApÎA ó@ pýy ô îPÖo þPgok ÿæBG xpO qA òì
QÖpâ óAlðk úG Ao pãük Ø¿ð ô koõhG þ׿ð Ao

www.TEHRANMAGAZINE.com

29

óApùO úéXì

qôpGô þüBùñO xBvcA ,þÎBíPWA ÿBø|QýèBÏÖ
{üArÖA ô lì@ok óArýì {øBÞ ô þcôo Rçßzì
ÿBø|úñürø QgAkpK pÆBg úG þƒâlƒðq ZoBƒhì
.lñPvø þßyrK ÿBø|QHÚApì
óBzð òƒýñ`íø 1395 ÿoBƒíypƒu YƒüBƒPð
óApüA óAlñíèBu qA þíýð qA {ýG úÞ lƒøk|þƒì
óAlñíèBu .lñPvø kAõu|þG )l¾ok 54 kôlc(
þâlðq ok úÞ lðA|ûly ØüpÏO þðBvÞ kAõƒvýG
ô lñðAõhG Ao ÿA|ûkBu òPì lñðAõO|þƒíð ûpƒìqôo
.lñvüõñG
ÿkpHøAo RBÎçÆA ô oBì@ rÞpì }oArâ úG |
ok kpì p×ð 97 pø êGBÛì ok ,óApüA ûBÖo RoAqô
qA QüBßc pìA òüA ô koAk kõWô óq 100 óApüA
óAkpì úG QHvð óq óAlñíèBu kAlƒÏO {ƒüArƒÖA
.koAk lñíèBu
qA oôk óq óAlñíèBu kAlÏO {üArƒÖA úƒPHèA
þâlðq úG lýìA óAkpì óBýì ok Apüq ,Qvýð oBËPðA
óAkpì úG QHvð óBðqrýðô QuA óBðqqApO òýüBK
.lñPvø pO|xBvc þßyrK ÿBø|QHÚApì úG

óApüA ok lñíèBu óBðq pýãíz^ {üArÖAóAlñíèBuóBýìokpÛÖ
þéì ÿAoõy úðBgpýGk ÜGBu wýDo úP×â úG
ô QuA ÿlW óAlñíèBu pÛÖ ,óApüA óAlñíèBu
òüpOpýÛÖ qA óAlñíèBu qA l¾ok 30 úG àükrð
àü lüõâ|þì ôA .lðõy|þì Jõvdì úÏìBW oBzÚA
Ñõð aýøqAoõzÞok lñíèBuoArø 800ô óõýéýì
ÿBø|Ýôlñ¾ ô þPüBíc ÿBø|ûBƒãPuk {ƒyõƒK
.lñPvýð oAkoõgpG þãPvzðqBG
óBðqpýKô óAkpìpýK þyôpÖ|Qukô ÿpâoBÞ
óBùñK óApüA óAlðôpùy pG Bøpùy ÿBø|óBGBýg ok
úðAõPzK kõHð êýèk úG úÞ þðAlñíèBƒu ;Qƒvýð
BO lññÞ| oBÞ ÿpýK ïBüA ok lðpürâBð þÎBƒíPWA
.lññÞ òýìBO Ao kõg þâlðq úñürø lñðAõPG
,îüõñy|þƒì úƒÞ Ao óAlƒñíèBƒu úƒðBƒg îƒuA |
,ûly|}õìApÖ ÿBø|ïk@ Qíu kôo|þƒì óBƒíñøm
ÝBOA àüok óBzðBùW QuBø|Rlì úÞ þüBø|ïk@
úüpýg ûôpâ àü .QuA ûly ú¾çg ÿpPìlñ^
ÿBø|úðBg úG òPÖo BG úÞ QuA|þOlì "îðpO" ïBð úG ëBu ok þìõíÎ ÿoBíypu òƒüpƒg@ #
ÿApG þß^õÞ ÿBø|òzW ,óApüA ok óAlñíèBƒu ïkpì l¾ok 9 /3 úÞ løk|þì óBzð 1395
lñðAonâ|þì oBâqôo Bø|úðBg òüA ok úÞ þðAlñíèBu ok QÎpu úG QýÏíW ô lñPvø lñíèBu óApüA
.lñÞ|þìoArâpG QHvð lñíèBu óBðq oBíy ;QuA óly pýK ëBc
kpXì lñíèBu óBðq okpÛÖô QuA {üArÖA úGôo lñíèBu óAkpì úG
ok þâlðq úGoõHXì lñíèBu óBðqqA ÿoBývG
Ao óBðq òüA òPvüq BùñO êýèk .lñPvø þüBùñO .koAk ZAôo Rly úG óAlñíèBu óBýì
þìõíÎ ÿoBíypu òüpg@ YüBPð xBuApG
óõývýíÞ úvýDo QEýøõÃÎ ,òülèA|ZBO lýøBð ô óõýéýì 79pGApG óApüA QýÏíW 1395 ëBuok
ÿBøoBXñø ,þìçuA ÿAoõy wéXì þÎBƒíPWA ok êéì óBìqBu .QuA ûkõGp×ð 270ôoArø 926
lüõâ|þì BøoBì@ úG úWõO BGô lðAk|þì þÎBíPWA þâlðq úG lýìA ÈuõPì úG úWõO BG kõg RBÏèBÇì
ZAôkqA ÝçÆ qA wƒƒK óBƒƒðq lƒƒ¾ok 90 úƒƒÞ 60 Ao ÿlñíèBu òu Ñôpy ,óBƒùW eƒÇƒu ok
.lññÞ|þíð .QuA ûkpÞ ïçÎA þãèBu
oBì@ òüA lüõâ|þì úìAkAok òülèA|ZBO lýøBð .QuAûlypGApGîýðô|àükôlc1395BO1385 {üArÖA ó@ ok ÿlñíèBu l¾ok QÎpu úG úÞ qAldPìêéìóBìqBuØüpÏOòýíøÿBñHìpG
ÝçÆqAwKóAkpìl¾ok90úÞQuAþèBcok ok óAlñíèBu úÞ QuA þèBc ok {üArƒÖA òƒüA .lGBü|þì lñíèBu óApƒüA ïkpƒì lƒ¾ok 9 /3 ÿlƒñíèBƒu
QhG ,xBuA òüA pG .lññÞ|þì ZAôkqA pãük oBG ؃éPhì ÿBƒø|úƒƒñƒýƒìq ok ÿlƒƒñƒíƒèBƒƒu óAoôk úøk àü ok óAlñíèBu ÿpGApG 1 /5 {üArÖA ôÿpùyÜÆBñìokóBð@l¾ok72/4úÞlñPvø
óAkpì îùð|àü klXì ZAôkqA ÿApG þðApüA óBðq þ×éPhì þ×ñì ÈüApy BG ÿkB¿PÚA ô þÎBíPWA pýgA þâlðq þƒüBƒPuôo ܃ÆBƒñì ok lƒ¾ok 27 /6
.QuA .lðõy|þìôpGôo ëBuokþìõíÎÿoBíypuòüpg@xBuApG óApüA óBüõXzðAk ÿoArâpHg }oArâ úG .lññÞ|þì
qA Bùð@ óly oôk þ×ñì ÈüApy òüA úéíW qA ÿBø|ëBu òýG oõzÞ óAlñíèBu QýÏíW ,1395 QuA óBùW ëôAoõzÞ lñ^ôrW óApüA ,)BñvüA(
30

www.TEHRANMAGAZINE.com

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk
oôBzì ô xBñzðAôo
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |15 BG
(LIC.#PSY 13673)
,|JApÇÂAô þâkpvÖA :ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì

RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

BðpŸG ZpüA pPÞk
àyrLðAlðk
RBGôo ,óAkpì þðæõÆ Ø¾
Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | QgAlðAoBÞqA Ao þvñW

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA
úÞþvñW RBGôo àü #
(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 ok ÿsõèõñßO ûBãzüBíð ok

óBâlññÞlükqBG lük ÅpƒÏì
olƒÛð@ ,kõƒG úƒPÖpƒâ oApƒƒÚ
.kBPÖAoBÞqA BO ly þèBíPuk
óAkpì qA þ×¾ úÞ|ó@qA lÏG
ÿoæk oArø oBù^ RBGôo òüA
,lƒƒƒƒðkpƒƒƒƒÞ óBƒƒƒƒdƒƒƒPƒƒƒìA Ao
ok ô Qvßy {üBø|QzãƒðA
.ly Bøo þHuBñìBð QýÏÂô
ûlðqBu ,xõPðBu þâpƒu
óõƒƒéuoBƒƒG qA RBƒƒGôo òƒƒƒüA
þXñupËð àü ok úÞ þðBvƒÞ lƒ¾ok 40 ô lñPhüo }pu ÿôo ïkpì" :Q×â ,BýðBLƒuA
ëBuYñKokæBíPcAúÞlðA|úP×â,lðkpÞQÞpy ôk.lðkAkoBzÖAo{üBø|QukôBøBK,Bø|óBPvK
.lðpg|þì þvñW RBGôo àü ûlñü@ ".ly àè {uBHè ô Qvßy {PzãðA
{üArÖA lðlÛPÏì óApãzøôtK qA ÿoBýƒvƒG luo|þì pËð úG .koAk pýíÏO úG qBýð RBGôo
RBÏHO lðAõO þì þvñW ÿBø|RBGôo QýGõHdì þcApÆþßürýÖÉBHOoAlcòüAÿApGBPðBìBuúÞ
ÝB^BÚ {øBÞ úéíƒW qA ÿA|ûkpƒPƒvƒâ oBƒýƒvƒG .kõG ûlzð
.lyBGúPyAkþvñWÿBø|ûkpG olƒÛƒ^ ïkpƒì" :Qƒ×ƒâ xõƒPƒðBƒu ÿBƒƒÚ@
lñðAõPG kApÖA pâA úÞ lðlÛPÏì òýñ`íø Bùð@ òüA úßð@ óôlG Bƒùð@ .lƒñyBƒG lƒG lƒñðAõƒO|þƒì
ApWAúGBø|RBGôoòüABGAokõgþvñWRçýhO ó@ QGBG úßð@ óôlG ô lññÞ áok Ao ÿsõèõñßO
þvñW ÿBø|ÿoBíýG ëBÛPðA {øBÞ úG lðkoô@ok êTì àuôpÎ òüA BƒG ,lƒññÞ QƒgAkpƒK þƒèõƒK
løAõgpXñì Bø|þLuôoqA ûkB×PuA {øBÞ þPc ".lðkpÞ oBPÖo Bø|þzcô
.ly koõì ok UdG úG pãük oBG àü úSkBc òüA
ô þvñW óApãðBìok|óAôo qA ÿoBƒýƒvƒG BƒìA ô þvñW ÿBƒø|àƒuôpƒÎ QƒýGõƒHdì {ƒüArƒÖA
Bø|RBGôo òüA QgBu úÞ lðlÛPÏì óApãzøôtK .QuAûkqòìAk{üApâÑõðòüAIÚAõÎ
lñÞ þì QüõÛO Ao óq úG þPñuô ÿA|úzýéÞ ûBãð l¾ok ûlƒy ïBƒXðA RBƒÛýÛdO xBƒuA pƒG
úHñWÈÛÖÉBHOoAúÞlñÞþìokB¾AoïBýKòüAô úG êüBƒì" úƒÞ lƒðA|úƒP×â ïkpƒì qA ÿpƒýãíz^
.koAkþðAõùy ".lñPvøþvñWÿBøRBGôoqAûkB×PuA

31

óApùO úéXì

!kpÞlýøAõhðoôBG úÞBø|RõHßñÎ |ûoBGok QÛýÛc 24

.lñPvø BùýøBì QuA þ^oBßy û» pùì þGoõðBW RõHßñÎ #
pPì þPðBu 11 Býðk RõHßñÎ òüpPârƒG .15 lÚBÖ Bùð@.QuBK 8ô þzhG2 þðlG ÿAoAk úÞ
à^õÞolÛð@îø óBzñüpO|à^õÞô koAk ÅpÎ þüBðAõO ô lðA|ëBG ô óBøk û» lðõW ÿBø|{hG
kAlì úO àü »ûqAlðA úG ûqBO Bùð@ ÿBO10 úÞ QuA êvð úG þévð qA þSoA Roõ¾ úG Ao oBO ólýñO

.lðõy|þì .lññÞ|þì êÛPñìpãük
,lññO|þì oBO qôopø Bø|RõHßñÎ úßñüA BG .16 rƒýãðA Qƒ×ãy þƒñPvðAk 24 BƒG úƒìAkA ok
ô úPyAk ïAôk ëBu lñ^ |gold orb ÿBøoBO BìA ûApíø òüçð@ îW|ïBW BG Bø|RõHßñƒÎ koõƒìok
.lðqAlñýG ïAk úG îø Ao óBâlðpK lñðAõO|þì þPc
ôkBÞ óAõñÎ úG pð Bø|RõHßñÎ qA þÃÏG .17 .lýyBG
ûAo J@ ÿôo lñðAõO|þì îø Bø|RõH߃ñƒÎ.1
.lñøk|þì ûkBì ÿBø|RõHßñÎ úG ûkpì wãì
Bƒø|RõƒHƒßƒñƒÎ úƒÞ þƒOApƒzƒc kAlƒÏƒO .18 .lñzßG w×ð ó@ püq îø ô lðôpG
ô óBâlðpK úƒÞ þƒOApƒzc kAlƒÏO qA lƒðoõƒhýì lðoõg|þìAo óBykõg ÿBøoBO Bø|RõHßñÎ .2

.QuA pPzýG lðoõg|þì îøBG Bø|}B×g .lññÞ QÖBüqBG Ao Bùð@ BO
râpø Bíy ërñìok ÿBø|RõHßñÎqA %95 .3

ÿôo ïkpƒƒì {ƒƒýƒK ëBƒƒƒu Bƒƒƒølƒƒƒ¾ .19 Ao ÿmõì RApzc Bùð@ .lñPvø þOBƒýc îƒèBƒu ØzÞ RõHßñÎ úðõâ oArø 46 óBýì qA .12 .lðA|ûkõHð óôpýG
pG úÞAp^ lñPyAnâ|þì RõHßñÎ oBO óBzüBø|îgq àíÞ óBøBýâ þƒðBƒzÖA ûkpƒâ úƒG ,lƒðoõƒg|þƒì .QuA oAõhøBýâ úðõâ àü ÈÛÖ ûly ok RõHßñÎ àü þPc ókoõg wðBy .4
ÿrüpðõg ú» ìAkA qA ÐðBƒì úƒÞ lƒðkõƒG oôBƒG òƒüA QÖBüqBG Ao ûkpì óAoõðBW ô óBøBýâ ô lññÞ|þƒì
þâtüô òüA óAlñízðAk pÂBc ëBcok .kõy|þì }qoABG þüAnÒ ÐHñì àü òýñ`íø Bùð@.lññÞ|þì óôok Bø|RõHƒßƒñƒÎ qA þƒÃƒÏƒG rƒÓƒì .13 .QuA %0 JAõg
ÿôBc úÞAp^ lðA|ûkpÞ lýüBO Ao RõHßñƒÎ oBƒO ô óBâlðpK ,à^õÞ óAoAlðBPvK qA ÿoBývG ÿApG .kõy|þì püqApu óBzüBøBK qA ú^pø úÞ lññøk|þì óBzð RBÛýÛdO .5
ok ó@ ókpÞAlýK ëBíPcA lýupPG pPzýG RõHßñÎ
.QuA|K |òýìBPüô þíPvýuõÞA òPyAk ÿApG Bø|RõHßñÎ .14
3 oBG pø lñðAõO|þì ûkBì ÿBø|RõHßñÎ .20 .QuA pPzýG óBPGAõhPhO
êgAk lýuA àýìpÖ êýèk úG Bø|RõHßñÎ .6
.lðoAnãG îhO oArø
àü ÈÛÖ ûBýu ûõýG û» kBì RõHßñÎ àü .21 .lñupO|þì Bùð@ qA Bø|ú^oõì ólG
lðAõO|þì ó@qA wKô koAk ÿpýãP×W úG qBýðoBG RõHßñÎ {ýð qA p×ð àü úÞ ÿoBG òüpg@ .7
îhO kõy|þì ëBu 2 kôlc úÞ }píÎ ïBíO ok 1981 ëBu úG ÉõGpƒì Qƒynƒâok BƒýèApƒPuA ok

.lñÞ ÿoAnâ .kõy|þì
þéýg ô lðoAk îz^ 8 Bø|RõHßñÎ pTÞA .22 BG ô lðoAlð þéuBñO Qƒè@ Bƒø|RõƒHßñÎ .8
ÿBøõì òýñ`íø Bø|RõHßñÎ .lñPvø òýG|àükrð }rýì@ Qvø óBzOoõ¾ ÿôo úÞ þüBø|ûlƒDAq
BùìAlðA ÐÚAô ok úÞ lðoAk óBzüBøBK ÿôo ÿrüo
.lññÞ|þì
.lñPvø Bùð@ þvc Ao óBzP×W ûkBì ÿBø|RõHßñÎ qA ÿoBývG .9
lññÞ|þì píÎ ëBu àü Bø|RõHßñÎ pTÞA .23
píÎ îø ëBu 20 Bø|tarantula |qA þÃÏG BìA .lðoõg|þì ÿpýãP×W qA wK
oBßy úßñüAqA êHÚ|orb | ÿBø|RõHßñÎ .10
.lññÞ|þì
óBzüBøpð qA ûkBì ÿBø|RõHßñÎ pTƒÞA .24 .lññÞ|þì þüBýìõì Ao ó@ lñzßG Ao kõg
úG Bùðôréc ô Bø|äñ^pg ,Bø|RõHßñÎ .11
.lðpO|åorG ,QuA wì ÿôBc úÞ òýðBýuõíø kõWô êýèk

.QuA äðo þG@ óBy|óõg

32

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

33

óApùO úéXì

òýìBO þ¾õ¿g ô þ×Úô RBñÚ úPyo48ÜüpÆ BW úG óBýðBuBu óAoôk qA úÞ ú`ð@qA #
.ly þì úÞQÖBüok þGõg úG óAõO þì ;QuA ûlðBì
þðBupG@ úG ÿA|ûtüô úWõO óAoôk òüA ok
ô Qðõßu êdì qA Bø RBƒñÚ oõƒùÊ êƒdì | þèBc ok òüA ,QuA ûly ÿpùy ô ÿqoôBzÞ
òƒýíø úƒG,kõƒƒG oôk ïkpƒƒì ÿBƒƒø ûBƒƒãƒPƒvƒüq ok þzøôtK îùì ÿBøoBÞ úðB×uBPì úÞ QuA
ÿApG þG@ÿBø ûBâonâ,äñupÖ Bø äñupÖ,êýèk óBýðBuBu óAoôk ÿBø|QÖpzýK ókAk óBƒzð
þì þâlðq êdì úG J@ BO ly þì BñG J@ ëBÛPðA ÿBøkoôBPuk qA þßü ;QuA ûlƒzð ïBƒXðA
òPynâ qA wK,kõg þðæõÆ pývì ok [email protected]ýuo þPc úÞÿoôBñÖ úñýìq ok óBýðBuBu lñíyqoA
{üæ@ ÑAõðA BG,qBGôo þG@ ÿBø ûBâonâ ô Bøpùð qA þzÞúèõè < ,QuA rýãðApG òývdO rýð qôpìA
ÑAõðA BGô kpÞ þì koõgpƒG Bƒø þƒÞBƒKBƒð ô Bƒø lüBy úÞQuA ûkõG >ÿqoôBzÞô ÿpùy J@
þøBýu ô Bø ûlñü õy ô ûlññÞ áBK kAõì RBÏüBÂ |.lyBG ûlì@lülK óBùWokoBG òýPvhð ÿApG
ô Bø úèBGq,Bø úðBg úGôpÞBg ô Bø ÙpÊ ÿ ûkôk ô J@ þzÞ úèõè qA oôk ÿBø|úPynâ qA óBýðApüA
þì Éõéhì,Bø þâkõè@ püBu ô RBðAõýc úyæ

|!lðA|úPyAk J@þzÞ|úèõè úÞþðBvÞòýPvhð ,óBýðApüA

þì þãðBg ÿBøoBƒHðA J@ úƒG ïBƒXðApƒu ô lƒy ÿBøoBHðA [email protected]ðkpÞ þì BñG Bøpùy ok oBÞõßýðô QÖpzýK lƒì@pƒu ,óApƒüA óAlƒðBƒg òƒüA úƒèBƒu úèõè îPvýu òüA BG ;lðA|ûkõG lñì|ûpùG þðlýìBy@
Bü ô lðkõG þìõíÎ Bü óBìq ó@BøoBHðA [email protected]ýuo ûõÞ úñìAk ÿBø ÿkBG@ RAõñÚ J@ BG Ao lñWpýG pùy |.QuA ûkõG óBPuBG óAoôk ok ÿqoôBzÞ ûkoô@ Bø|úðBg óôok úG þðlýìBy@ J@ ,þzÞ
úèõè úßHy VAlcA pßÖ.lðkpÞ þì pƒK óApƒÚBƒG ok J@þzÞ úèõè úÞ QyAk óBÎmA lüBG .ly|þì
|.þ¾õ¿g ïkpì ÿApG þPyAlùG ô îèBu J@ òýìBO ô þzÞ ,ly oô@kBü lüBG úÞ þíùì oBývG ÑõÂõì oBývG ÿBø|úPÖBƒü úƒüBƒK pƒG óBƒýƒðBƒuBƒu óAoôk
ÿAoAk ô ûkõG pO åorG þìõíÎ ÿBøoBHðA J@ okôly fpÇì ëôA þðBùW äñW óBüBK ok pùy òýñ^ úG ólƒýuo ÿApƒG }çO úƒÞ QƒuA òƒüA
þÃÏG ok)úéK40 BO ûBâ(lðkõG ÿkBüq ÿBø úéK óBPvéãðA {OoA úÞ þüBø úèõè qA fpÆ òüA ÿApWA ûkõG J@ úG óAôApÖ qBýð QùW úG þðBupG@ ÿoôBñÖ |.QuA úPÖpâ ïBXðA qôo ó@ {ðAk úPÖpzýK
okô ly þì úWõO J@ Qý×ýÞ úG BøoBHðA J@qA úÛÇñì úG kõg þìBËð ÿBø MíÞ þzÞ úèõè ÿApG ÿBø òýìqpu úÞ|òüA úG úWõO BG úPßð òüA ;QuA ,ÿoôBñÖ òüA BG óBýðBuBu óAoôk ok ïkpƒì
ëBÒm,pPvÞBg,àø@ ÿpükBÛì BøoBHðA J@ òüA ÉBÛðô lñWpýG ÿpPìõéýÞ250ok ÐÚAô úGAlý×u úWAõì J@ kõHíÞ BG úWô aƒýø úƒG þƒðBƒuBƒu Ao lðA úPyAkoApÚpùy òýüBKok úÞ þüBø|úíz^
úÖBÂA J@ úG ÜéÏì kAõì þñýzð úO ô úý׿O ÿApG ûkB×PuA kõG ûlðBì ûkB×PƒuAçƒGô ûkoô@ pƒãƒük ZôoBu BG Ao ó@ ,ûp×c kBXüA BG ô ûkpÞ þGôpüæ
J@ ókõG þPyAlùG QƒùW ok BƒO lƒðkpƒÞ þƒì òýßèBì qA þÃÏG,qBýð koõì J@ òýìBO ÿApG.ly | .koAk êìBO þvG ÿBW lðA|ûkõHð BG ûqôpìA úÞ úðõãðBíø Quok ô lðA|ûkpÞ|þì kôlðA
óApùO J@ ÿkBíPì ÿBø ëBu.lñyBG ûkpÞ þìAlÚA BGô lðkpÞoAnâAô Ao kBG@þéÎ RBñÚqA kõg îùu óBýðBuBu lñíyqoA ÿBøkoôBPuk qA þßü | úG Ao Bø|úíz^ J@ ,kõy|þì ïBXðA ÿréÖ ÿBø|úèõè
qôo {üArÖA BìA ly þì òýìBO RAõñÚ ÜüpÆ qA úèõè óõývýíÞpùy òýèõEvìô òülíPÏì Qíø ÿBƒW úƒG ûBƒãƒð@ ;lƒðA|ûkoô@|þƒì pƒùƒy Qƒíƒu
ÿoBíýG Ñõýy òýñ`íø ô pùy QýÏíW óôrÖA ÐHñì ô úèõè Èg VAlcA ÿApG ô êýßzO þzÞ QuA ûkõG ÿqoôBzÞ ô ÿpùy J@ þzÞ úèõè ólðBHv^ ÿApG ÿqôpìA ÿoBßyõW Bü ô Bø|ëB¿OA
úG Ao óæõEvì,ûkõè@ J@ ólýyõð qA þyBð ÿBø VAlcA fpƒÆ1301 ëBƒu ok oBƒG òƒýPvhð ûAo qA þèB×u ÿBø|úèõè ëB¿OA }ôo ,îø úG Bø|úèõè
lÏG úG1301ëBu qA ô QgAlðA þDõW ûoB^ pßÖ |.kpÞ úðBÎA ÿoô@ ÐíW úG ïAlÚA óApüA ÿBøpùy Jpy J@ þzÞ úèõè ÿBø úßHy
Rçßzì ókpÞ ÙpÆpG ûAo BùñO úÞ lðly úWõPì lñWpýG pùy úG Ao RBñÚ J@ úÞ ÿA úèõè úPyo lùzì,óAkBG@ ÿBøpùy qA þzhG ô ly þuopG .QuA úPÖpâ|þì ïBXðA ûkBì ô pð þP×W QgBu
ô pƒùy Ùpƒ¿ì J@ þƒzÞ úƒèõƒè,óApƒùƒO J@ òüpO Ð×Opì ok.QyAk ëõÆ pPìõéýÞ9koô@ þì J@ óBìqBu òýèôA.ly þƒzÞ úƒèõƒè lƒñWpƒýGô ,ûkBì ô pð ÿBø|úyõHñO ëB¿OA qA wK Bùð@
qA ô Qhüo þì ÐHñì êgAk úG Ao J@ pùy úÇÛð úüpýg êÛPvì ûBãñG óApüA ok ÿpƒùy þƒðBƒuo qA ûly úPgBu ÿA|ûkBì úÞ ZôoBu BG Ao Bùð@oôk
|.QuA ó@ ÙçOA qA ÿpýâõéW ó@ pývì ok úÞ úèõè úPyo ôk BG îèBu J@ BXð@ VAlcA BG1302 ëBu ok úÞ kõG lñWpýG úèõéG@ ,kõG pãük ÿBørý^ ô Õpì îhO lý×u ,aâ ,àø@
ÿApXƒì VAlƒcA RBƒýƒéíƒÎ1306 ëBƒu ok xpPuk ok kõG ûly I¿ð QyAkpG ÿBøpýƒy ô pPìõéýÞ 9 ëõÆ úG úèõè úPyo àü ÿoAkpG ûpùGô
RBýéíÎ ô ly qBÒ@ óApùO úG ZpƒÞ úƒðBƒgkôo Jôpzì J@ óApùO ok.QÖpƒâ þƒì oApƒÚ ïkpƒì kõg QýèBÏÖ,J@ ûlññÞ òýìBO RBñÚô ÐHñì àü | .lðlðByõK þì
óBƒƒÛƒéýƒG"ÿBƒƒPƒuôo qA fpƒƒÆ òƒƒüA þƒƒüApƒƒWA þüAlPGA BG þzÞ úèõè úßHy VAlcA qA êHÚ þèBøA ÿA|ûtüô êßy úƒG þƒèBƒ×u ÿBƒø|ûqõƒÞ òƒüA
úƒƒƒG óApƒƒƒùƒƒO"kBƒƒƒG@lƒƒƒýƒƒzƒƒíƒƒW"BƒƒƒO"ZpƒƒƒÞ qA þñσü J@ ëBƒ¿ƒdƒPƒuA ÿBƒø }ôo òƒüpƒO | |.kpÞqBÒ@Ao þÃÏG ok óõ^ úÞ|òüA IèBW ;lðA|úPÖBü ëB¿OA
qA pPìõéýÞ20.lýzÞ ëõÆ ûBì4pPìõéýÞ53ëõÆ J@,lñWpýG J@ úvuõì QýèBÏÖ qA {ƒýK ,lƒñPyAk ÿBƒW ÿlƒñéG ok Bƒø|úƒðBƒg Bƒø óBƒßì
J@ òüA BìA lðkõG ûkpÞ þzÞ ëBðBÞ Aopývì òüA qA Bøpùypãük óõ^pùy òüA óBñÞBuqBýð koõì ïBXðA aýKoBì êßy úG ÿrýãðA {üBPu þzÞ|úèõè
Ao þƒâkõƒè@ ÑAõƒðAô QƒÖo þƒì qpƒø pƒýƒvƒì ok pýg kApÖA úÞ ly þì òƒýìBƒO þƒüBƒøoBƒHðA J@ ûkõG ÿA|úPÖpzýK þulñùì {ðAk úüBKpG úÞ úPÖpâ
þzÞ úèõè ëôA fpÆ1330ëBƒuok.QƒyAkpƒGok ÍBdèqA BO ûkõG ÿA|úðõâ úG þzÞ úèõè òüA ;QuA
QýÏíWp×ðoArø900QýÏíW xBuApG óApùO J@ ÿoAõyk úðõâ aýø J@ úG þupPuk ô {üBu@

|.ly ApWApùy òüA | .lyBHð
qA J@ QyAkpG ô òýƒìBƒO RBƒHƒuBƒdƒì ok | J@qA QyAkpG ïBãñø þzÞ úèõè Ñõð òüAok
ÿApƒG J@ Ùpƒƒ¿ƒì óArƒƒýƒì ZpƒƒÞ úƒƒðBƒƒgkôo àü ÿqôpìA ÿBø|úßéÖô pýy qA ûkB×PuA ÿBW|úG
pËðok ÿqôo úðBHy ok pPýè 300BO150òýGp×ðpø úHñK Jõ^ lñðBì úÞ ly|þì ûkpG oBÞ|úG þGõ^ oArGA
oBPßø pƒø ÿpƒýãG@ ÿApƒG ô kõƒG ûlƒy úƒPÖpƒâ ûkõG ÿqôpìA ÿBø|ÿpÇG ok ûly úPÖpƒâ oBƒßƒG
úHuBdì J@ úýðBSok pPýè îýð þÂAoA ÿoBßPgok
pýãG@êdìqA þðBupG@úèõèôk QýÖpÊ.kõG ûly |.QuA
J@ úðBg úý׿O òýèôA BO ZpÞ úðBgkôo óBÛéýG úèõè ûlñøk óBzð úÞ ÿrýãðA Q×ãy úðõíð
ok IÏßìpPì256000 úýèçW úÛǃñì ok ЃÚAô ok ,ÿqoôBzÞ ÿoBƒýƒG@ ÿApƒG ÿA|ûqõƒÞ þƒzƒÞ
ok ,QuA JpÒ kBG@ ïçuA kBG@qôpýK ÿBPuôo
. kõG ûly òýýÏO qôo úðBHy úG Ao óBýðBuBu óAoôkok úPÖooBßG ÿoôBñÖ ÐÚAô
løk þì óBzð Ao QýÏÚAô òüAô lzÞ þìpüõ¿O
l¾ oBù^ kôlc þüAôpðBìpÖ óAoôk ,óBíâ þG úÞ

34

www.TEHRANMAGAZINE.com

35

óApùO úéXì

þüBßüpì@lñízðAk úu ÿApG 2017 ëBu àürýÖ êGõð ûrüBW

ÿpýâ ûqAlðA þGpXO oõÆ úG Ao ZAõìA òüA lðA|ûly olÚ ó@ Bø|ÿoôBñÖ kpÞ þñýG|{ýK Ao þzðApâ Zõì àü ÿkçýì 2015 ëBu ok .ly þñýG|{ýK ÿpËð ûrüBW lDõu ïõéÎ þPñÇéu óBPvãñøpÖ #
Ao àürýÖ êGõð ûrüBW êýèk òýíø úG ô lññƒÞ ûqAlðA Ao Bùð@ óAõPG úÞ lðkõG ûkpßð QÖpƒzýK Zõì RBHSA úG ÜÖõì þééíèA|òýG þÛýÛdO ûôpâ lñízðAk úu úG Ao 2017 ëBu àürýÖ êGõð
ÜÖõì lƒñízðAk úƒu òƒüA óõƒñÞA .kpƒÞ ÿpƒýâ kõWô òýPzñüA RpHè@ úÞ þðBìq.lðly {ðApâ MýÞ ,{üoBG ÿpG úu òüA .kAk þüBßüpì@
.lðkpÞ QÖBüok BG ÉBHOoA ok úÞ lñPvø wüô pñüAo ô óoõO
QÖBƒüok Ao ûrƒüBƒW òƒüA þƒzðApƒâ ZAõƒìA

.lññÞ|þì
úu wüô pñüAo ô óoõO MýÞ ,{üoBG ÿpG |
ûrüBW ûlðpG ápPzì oõÆ úG þüBßüpì@ lñízðAk
úu òüA .lðly 2017 ëBu ok àürƒýÖ êƒGõƒð
BG ÉBHOoAok óBy RBÛýÛdOpÆBg úG óAk|àürýÖ
.lðA|ûkpÞ QÖBüok Ao ûrüBW òüA þzðApâ ZAõìA
QuA lDõu óôpÞ óõýéýì 9 àürýÖ êGõð ûrüBW

.kõy|þì ûkAk þüBßüpì@ ÜÛdì úu òüA úG úÞ
ëBu qA ô ûlì@ Býðk úG òýèpG ok úÞ wüô pñüAo
qA þíýð ,QuA ûkpÞ RpWBùì Bßüpì@ úG 1938
îýð ô kAk løAõg ÁB¿PgA kõg úG Ao ûrüBW òüA
óoõO MýÞô {üoBG ÿpG óBýì ûrüBW òüA pãük
QuA þWõì þzðApâ Zõì .kõyþìîývÛO
kõWô .kõy|þì lýèõO þzðApâ óAlýì ÈuõO úÞ
RpHè@ ÈuõO {ýK ëBul¾ ZAõìA qA Ñõð òüA
oõÆ úG ïBÎ QýHvð ú» üpËð ÜüpÆ qA òƒýPzñüA

QÖpâÜéÏO þüBßüpì@pãzøôtK úu úG þßyrK êGõð ûrüBW

óBìok úG lðAõO|þì pãzøôtK úu òüA ØzÞ Ñõð ú^ ô lññÞ|þì êíÎ úðõã^ àüsõèõýG QÎBu .kpÞ pzPñì lDõu îéùßPuA pùy .ly qBÒ@ êGõð rüAõW lülW ê¿Ö #
pPùG îùÖ úGô ûkpÞ àíÞ óBvðA JAõg ëçPgA JAõg þãðõã^ pG ûlññÞ|òýýÏO ÿpýSCBO þüBø|ós þuBñy|Qvüq ú¾pÎ pãzøôtK úu òüA pãzøôtK úu úG þßyrK êGõð ûrüBW
óõ`íø ,þðôok QÎBu BG ÈHOpì ÿBø|ûlülK ÿApG óBð@ RBÛýÛdO ÿõãèA .lðoAk Bì ÿoAlýG ô ÿôo pG kõg RBÛýÛdO BG ,àüsõèõðôpÞ kpßéíÎ ûoBGok RBÛýÛdOpÆBg úG þüBßüpì@
ÿBø|îvýðBßì úÞ lðA|úPÖBüok ,ûõýì ÿBø|wãì óBð@ ØzÞ .QÖpâ ÜéÏO "þðôok QÎBu"
.lðBuo ÿoBü ,þâkqqAôpK .QuA pHPÏì óBvðA úéíW qA ,RAkõWõì úíø pPùG îùÖ ô JAõg ëçPgA óBìok úG lðAõO|þì
úG ÿkçýì 1901 ëBuqA þßyrK êGõð ûrüBW .lñÞàíÞþâkqqAôpK óõ`íø þüBø|ûlülK
BÇÎA ûqõc òüA óApãzøôtK ô óAlñízðAk ô þßyrK êGõð ûrüBW úPynâ úHñyôk
úG ûqõc òüA ûrüBW òýPvhð .kõy|þì pãzøôtK úu úG ÿkçýì 2017 ëBu ÿsõèõürýÖ
óõÖ Øèôk@ êýìA ,þðBíè@ xBñy|ÿpPÞBG êßüBì ,úèBu 72 ëBø ÿp×W ,þüBßüpì@
úéGBÛì ÿApG þðBìok|ïpu ØzÞ pÆBg úG ,äñüpùG úG ,úèBu 68 äðBü êßüBì ô úèBu 73 }BHuŸo
ëpPñÞ ô kpßéíÎ ûoBGok óBð@ RBÛýÛdO pÆBg
.ly ûkAk ÿpP×ük BG
ÿoõñýyõü 2016 ëBu þßyrK êGõð ûlðpG .QÖpâ ÜéÏO "þðôok QÎBu"
pÆBg úG ôA qA úÞ kõG þñKAs lñízðAk ,þìõuA³ qA þßü ,BßvñýèôoBÞ ÿõPýPvðA Ao pHg òüA
ÿoAõgkõg îvýðBßì" úñýìq ok RBÛýÛdO ok BKôoA þßyrK ïõéÎ ÿBø|ûBãzðAk òüpPâorG

.kõG ûly pülÛO ")ÿsBÖõOA(

QÖo }ôpÖ úG óBùW þñý^ úuBÞòüpO|óApâ

ÙpÊ òüpO|óApâ koõÞo ,úuBÞ òüA qA êHÚ þG@-rHu ÿBHüqô ÝApG JBÏè BG þüBñTPuA ÙpÊ úèBu oArø þñý^ úuBÞ àü#
ÜéÏOäñýìúévéuqAûlðBìqBGïBWàüúGþñý^ ÑôpyqAlÏGúÛýÚkQvýG,pPì|þPðBu13pÇÚúG ok |äðõu úévéu óAoôk úG ÜéÏPì
36 kôlc QíýÚ úG 2014 ëBu ok úÞ QyAk òPvy ÿApG ÙpÊ òüA .QÖo }ôpÖ úG ZApc úG äñÞ|äñøok þWApc àüok òý^
.ly úPgôpÖ oæk óõýéýì .QuA úPÖo|þì oBÞ úG õì|îéÚ úPgôpÖ oæk óõýéýì 38 kôlc QíýÚ
ÿApG ûqBO ÿkoõÞo îÚo òüA .ly
Jõvdì þíülÚ þñý^ ÙôpÊ }ôpÖ

.kõy|þì
òüA ,kpÞ ïçÎA rýHOBu þWApc

36

www.TEHRANMAGAZINE.com þÞôqõu IüpÒô IýXÎ ÿôokõg

lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG .QuA ûkpÞpzPñì kõg þßüpPßèA êýHìõOAqA ÿlülW ÿBø QLvðBÞþÞôqõu QÞpy #
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ êýHìõOA QgBu úG Quk óBùW ÿBø êýHìõOA QgBu åorG ÿBø QÞpy úÞ kõy|þì þèBu lñ^ |
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G
.lðA ûkq þßüpPßèA ÿBø

(626)3-50-50-50 ÿBø RôB×O þèõíÏì ÿBø òýyBì BGô lðoAk þHüpÒ IýXÎô JAnWoBývGpøBÊ Bø êýHìõOA òüA
.lðoAk ÿoBývG ÿpøBÊ
ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA

(310)274-7474

QGõð ëBc ,lðly þßüpPßèA ÿBø êýHìõOA QgBu ú¾pÎ koAô ô ïA þG ô rñG ,çvO úßñüA qA wK
kõg þßüpPßèA êýHìõOA òüpOlülW qA þìõù×ì ÿBø QLvðBÞ oBzPðA BG úÞ QuA þÞôqõu QÞpy

.kõy oAqBG òüA koAô
püBu lñðBì rýð êýHìõOA òüA .QuA >|Survivor|-|e|< þÞôqõu þßüpPßèA lülW êýHìõOA ïBð
þüôokõg ,òýzðpuôk QýÖpÊ òPyAk BGô koAk IýXÎô JAnW ÿpøBÊ þßüpPßèA ÿBø êýHìõOA

.kõy|þì Jõvdì qBGôo

37

óApùO úéXì

lðA|ûly QHS þðBùW VApýì QupùÖok úÞBýðk þhüoBO òÞBìA òüpOBHüq

òüApGBñG ,QuA BýðkpuBOpuqA QvüoõO óõýéýì 4 BO 2 kôlc óBGrýì úèBupø êdì ZBO .ly þÖpÏì ûly QHSõßvðõü þðBùW VApýì QupùÖok úÞÿA þhüoBO ÿBø óBßìqA þPupùÖpüqok|#
úÞ ÿlülùO òüpPâorG .QuA ûly ëBíÎA lñíyqoA óBßì òüA Ì×c ÿApG þPvüoõO ÿBø Qükôldì .lýyBG ûApíø òüçð@îW| ïBW BG .lýñýHG þì Ao lðA
IüphO UÎBG ô koAk îu Qý¾Bg pìpì äñu ÿApG úÞ QuA Aõø þâkõè@ ,koAk kõWô êdì ZBO ÿApG
ÿBøQüBu.pzGQgBuú^ôþÏýHÆú^QuAþðlükôrýãðApGòývdOÿBøóBßìqApKBìóBùW |
.kõy þì ó@ úPHèAô lðA ûly úPgBu þíülÚ ÿBø ólíO ÈuõO úÞ lðoAk kõWô ÿkBüq þðlükô ûõßyBG þhüoBO
ÿBø óBßì qA þPupùÖ püq ok .QuA þPhu oBÞ lñPvø òüpPùG Bø ïAlÞ îýüõãG îýøAõhG úßñüA

.lýñýHG þì, lðA ûly QHS õßvðõü þðBùW VApýì QupùÖ ok úÞ Ao þhüoBO

òý^oAõük -3 |Machu Picchu õ`ýKõ^Bì -1
ópÚokoAõük òüA .QuA ûly êýßzO ÿkBüq RBìBßdPuAô BøoAõükqA ÐÚAôok òý^ åorGoAõük
QuAIèBWBìA.lyúPgBuòý^áBgúGBøëõÓìÿúéícqAÿpýâõéWÿApGeývìkçýìqAêHÚïõu ÈÛÖ úÞ QuA þøõÞ ÿæBG okô úPÖpâ oApÚôpK JõñW ok úÞ QuA ÿA úGôphì pùyõ`ýKõ^Bì
qA þßü oAõük òüA .lñÞ ÿpýâõéW ëõÓì ÿ úéíc qA QvðAõPð îø îýËÎ oAõük òüA þPc úÞ lýðAlG ly ØzÞô AlýK ûoBGôk 1911 ëBuok BHüq ûkBÏèA ÝõÖpùy òüA .QuA þupPuk êGBÚoBÇÚ ÿ úéýuõG
QgBuôÿoBíÏìîøqõñøôQuAûlyQHSõßvðõüþðBùWVApýìQupùÖokôQuABýðkIüBXÎ pùy|IÛèpùyòüA.QuAûkõG| INCA |þðBPuBGólíOÿApGîùìþãñøpÖrÞpìàülyÀhzìô
.QuAûlyoBâlðBìúíøòømokþèAõuQìçÎlñðBìó@ ëBuokôlyþðBùWQHSõßvðõüþðBùWóBìqBuÈuõO1983ëBuokôkoAkAo|Bø|inca |ÿûlzíâ
úÞ þüBø þðApãð .ly úPgBñy óBùW lülW IüBXÎ òýíP×ø óAõñÎ úG óBìqBu òüA ÙpÆqA îø 2007
ly UÎBG kõG ó@ þâlük Iýu@ ëBíPcA úXýPð ok ô úÛÇñì òüA ÿBø QvüoõO kAlÏO {üApÖA koõì ok
.kõy ëBíÎA lññÞ ólük óBßì òüA qA lñðAõO þì kApÖA kAlÏO ú^ úßñüA ûoBGok þüBø Qükôkldì BO

|Chichn Itzá| -4 êdì ZBO -2
àürßìoklükqBGpKþðBPuBGóBßìòýìôkôQuA|Itz|á|oAõükóBøkok|ÿBñÏìúG Chichn Itzá| | .koAk kõg ëk ok ApýìBð ÜzÎ qA þíÏÆ ô ly úPgBu 1600 ëBu ok ô Apâ@ pùy ok îýËÎ ûqBu òüA
oõùzì ÿ úéýHÚ þhüoBO ÿBøoBPgBu òüpO îùì qA þßü oAõük òüA .QuA Býðk IüBXÎ Q×ø rW ô ok þðlük ÿBø lüBG qA þßü ô QuA óBùW ûBy ïBð úG ÿoõÆApLìA òÖk óBßì ,ÿpìpì lý×u ÿ ûpHÛì òüA
VApýì QHS þðlük oBývG óBßì òüA .QuA ûly îýìpO pýgA ÿBø ëBu ok úÞ QuA Bßüpì@ok Bø óBüBì Býðk lülW IüBXÎ 7 qA þßü ôõßvðõü þðBùW VApýì óAõñÎ úG 1983 ëBu ok .QuA lñø úG p×u

.QuA ûly õßvðõü þðBùW 38

www.TEHRANMAGAZINE.com

39

óApùO úéXì

áBþøõwGuþwoßðpApÎGýüÖA

40

www.TEHRANMAGAZINE.com

Express One

Insurance Agency

Auto - Home - Business - Health - Life - Commercial - Bond
Motorcycle - SR-22-Workers Comp

þSBýÒ qBñùG îðBg Qüpülì úGô ûlüqoôokBÞ BG
lñu QHS| ÿBøoBÞúýéÞ| lýðAõO|þì óõñÞA îøqA
lýøk ïBXðA BìpPÖkok B« Ïüpu ,Ao kõg êýHìõOA

Instant Vehicle Registration &
International Driver`s License&

Travel Insurance

:|ÿBø |úíýG ÑAõðA RBìlg

ÿqõu {O@# úèrèq#úðBg# þøôpâ# píÎ# þPìçu #
QéßýuoõOõì#| lðBG#wðrýG#ÿoBXO#
BíýKAõø#þðBâoqBG ÿBø êýHìõOA ô òüqõíýè #
àürßì úG æBG úG ûqôo àü RpÖBvì úíýG#

Bø QÞpy òüpO|ÙôpÏìô òüpO|óAqoA BG úíýG ÿBø QíýÚ
.kpýâ|þìoApÚ BíyoBýPgAok QÎBu óBíøokô úHuBdì

(877) 786-6777

(818) 887-2300

Lic# OG40179

6007 1/2 Fallbrook Ave Woodland Hills, Ca 91367

41

óApùO úéXì

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

êvÎ óApùO úéXì

oõK Jkõì BðAlðBì

ÿpPgk , êvÎ :óBPƒuAk úƒ¾çƒg
êídO Bø ëBu qA lÏG úÞ úèBu ûl×ø
løBy lüBG æBc þâkAõðBg Rçßzì
lüBG ô lyBG }okBì ô olƒK ÝçƒÆ
|... lñÞêídO AookBì óôlG þâlðq

râpø pãük óõ^ , ÿôpG kAlð ûqBWA òýíø ÿApG aýø îø ôA ô îPyAlð ôA úG þuBvcA aýø úÞ ïly 39{hG |:êvÎ óBìo òPìqA þPívÚ
|. lñýHG ïokBì ÿBW úG Ao ÿpãük óq QvðAõO þíð úÞ QuAoBG òýPvhð . QyAlð òì úG þuBvcA qA okBð úÞ QuA òüA pO úðBÛícA # ô ûkpÞ ØüpÏO úPgBÖ ÿApG Aorý^ úíø
Quôk Ao RolK râpø îüõâ þì õO úG úðBÚkB¾ FrW úÞ Q×â òì úG Qvhð qôo óBíø úG QuAõg þì ôA úPgBÖ þðAk þì :îP×â
|.}pvíøûpùyôïkõGôAþDAoAkòìúéG|- | ô Q×â òì úG Ao úéíW òüA BøoBG úÞ Ap^ îPyAlð óBíz^ pýSBO QdO olÛð@ BìA lüõãG òì
pG RolK ÿ úðBg úG úðõã^ æBc wK : ïlýupK . ïkõG úPvg þâlðq RBíüçìBð úíø òüA qA òì |. wGô îPvøôA ÿBø þDAoAk QvðAõPð úÞ kõG úPÖpâ oApƒÚ îƒÛyBƒÎ
ôA BìA îüõyAlW îøqA úÞ îPuAõgôAqAoBG lñ^ òüA úGoõHXì AoôA QvðAõO þíð wÞ aýø BìA|- | þì }kõg . QuA ûkpÞ ZAôkqA lüõãG
?ÿA úPzâ qA lðAõO þíð ô QuA òì àèBì úÞ kpÞ þì BÎkA aýø úðô wÞ aýø úð úÞ îvÚ AlhG , lñßGoBÞ þì õO úG ûqBÓì ok qôo ó@ pâA lüõâ
{ñýãíÒ ûBãð ÜíÎ ô ly ûpýg îðBíz^ úG ÿA úÚçÎ óBýì òüA ok }BÞ ÿA . lzßG Quk òì îø òì õƒO ZAôkqA qA wƒK úƒÞ îƒP×â
|. þOolÚ òì ô þPvßy þì BíPc ïkpÞ ZAôkqA
|. lðAqpè Ao ïkõWô .xõvÖA BìA QyAk kõWô ïkõG þDõupOpPgk òì , lyBGõO BG Üc lüBy|- | Q×â ôA îPyAlð Ao õO òPvßy QÚBÆ
.îPyAlðAoólðBìþüBðAõOpãükóõ^îPzâpG|- | îðBíz^ ô ûkpÞ wýg Ao îOoõ¾ àyA RApÇÚ úPgõìBýð Ao òP×â úð ,îPyAlð ÅApPÎA QìBùy ô Ao rý^ úíø îÞ îÞ òì úG úPuAõg þì úÞ
ûlypýâ òýìqolK . úPvg þéýg , ïkõG úPvg ZAôkqA êýèk : îP×â þPhu úG , lñPgõu þì olK ÿ úÇéu QdO úzýíø kAkpùì ô òì .ïkõG Apì ܃zÎ QƒÏuô þƒPÚô BƒìA lƒüõƒãG
løAõg þì îø kAkpùì , koAlð Ao úPynâ RolÚ ô QuAõg þì ôA kõG ûkBu ïBÛPðA àü õO BG ïolK ïkpÞ þì óBíâ kõG rý^ úíø Bì ÿApGôA ô îükõG þì ôA þPc , úPvðAõPðpãük QƒgBƒñy
ôA . ïõy AlW okBð qA BO lñÞ QüBíc òì qA qA ÿApG ô koõhG xõvÖA ÿA úËdè ÿApG okBì .ïA ûlýãñW kAkpùì ô ïkõg BG , îãñXG olK BG pâA ô lüõãG pdu úG Ao ÑõÂõì òüA QuAõg
QÚBíc pÆBg úG Ao ïA þðAõW òì úÞ lüõâ þì óBíøokBì BìA , kõy òýãøôlðAolK ókAk Quk òì BG qôpìA BO þPñÏè xpO òüA ô ïlýupO þì òì
Ao Qhu ÿBøqôo ó@ lüBG ô ïA ûkAk BñÖ úG olK ïkpÞ ápO Ao RolK ÿqôo ÿoAkpÆBg úG .QuA . lñÞ AlÖ Ao ôA
, êvÎ îupPð râpø pãük îøAõg þì , îñÞ þÖçO | |.kpÞÔüokïolKqAîøAoúËdèàü ?þPyAnãð Ap^ úðAõük Jõg -
. ûkpÞ JApg Apì rý^ úíø úÞ úüBK þG þupO ÿôo Ao {üBø Quk ØÞô lýzÞ þÛýíÎ w×ð ? þíð Q¾pÖôA úG úüpâ , kq þíð þÖpc
òüA ïpýãG îýí¿O ïkõg úÞ QuA ó@QÚô æBc úÞ ïkpÞ þíðoôBG râpø : Q×âô QyAnâ úðõâ Ao þßüõOô Bì òýG ÿkõG úPuAõgôA qAõO úéG|- | êßzì BG îø {ðlýzÞ w×ð þPc ô kAk
Ap^ îðAk þíð BìA , QuA þDBøo ÿBøqôo , Bøqôo ÿBøqôo@ òì .k ôpG {ýK òñý^ òüA òì þâlðq Qvüpâ þì óBñ`ð@. kõG ûlyôo úGôo
úíø RolK ÿ úðBg úG kôoô BG úÞ îPyAk ÿkBüq |. lñÞ JBhPðA {ðlG }qpè ÐðBƒì îƒPuAõƒO þƒíð úƒÞ
? îPvø òýãíÒ îø þDBøo ÿBøqôo òüA ok ÈÛÖ õO BG òì lG ÿBøoBPÖo êýèk . ïkpG pÆBg qA Ao þÖpc òýñ^ râpø úÞ koõg îvÚ ô ly pýâ êÖBÒ ólük BG ô ûkpÞ òyôoAo ÕAp^ ,ïõzG
þDAlW BG oBG òüA olK úÞ þPvø òEíÇì õO|- | Qzcô úG }A úPvßy îø ok ÿ ûp¿^
| |.kõGRolKÿBøþPHdìþGpÆBgúG |. QuA ûkrð Ao
?lñÞ þì QÛÖAõì ?ïkõGîýùuÿqBGòüAokîøòìwK|- | lüByîP×ãðÿrý^òýñ^râpøòìrürÎêvÎ|- | .ïkBPÖA
ÿA . kõzG úðõâ òüA ïoAôlýìA BìA îðAk þíð|- | õO olK . î×uBPì rý^ úíø ÿApG . î×uBPì|- }kõg þOôB×O þG úéýuô òüA úG úPuAõg RolK |********|
úG rý^ úíø }BÞ ÿA . Qhüpâ ly þì }BÞ oAq@ Ao õO úPuAõgBð òì ô kpÞ óApüô Apì þâlðq óõ^ îPzâpG òì ô lñÞ úýWõO òì úG QHvð Ao {ýKqApO óApãð ApìôA áBñøôlðA òýñÆ
ïolK ÿBø ÙpcpGApGok BO Qzâ þìpG úPynâ |. ïly þì pO ïAo@ þíÞ úðõâ òüA pg@ , ïkAk þì ÿ úðBg ok úÞ Q×â ô QuAõg òì qA Ao òüA ïolK ïBíO úWõO ôA ïlük þì úßñüA qA ô kpÞ
úÞ ïõy þvÞ pvíø ô ûkoôBýð ôpÖ îýévO pu pÆBgúGô}oôpÒôþøAõgkõgpÆBgúGolK|- | {üõg úG Ao óAõW óApƒýGk ôBƒøpƒPgk
RolK úÞ xõvÖA BìA . {íPuAõg þì úðBÛyBÎ ô koô@ kõg ÿ úðBg úG Ao õO ïBÛPðA Rnè ólýz^ |. ïoAlð þDBW ôA úðApPgk þOkBvc qA , ûkpÞ ÙõƒÇƒÏì
rý^ úíø òì ô kpG ZAoBO úG Ao ïA þâlðq þâkBu úG òüA , þPhüo ôpÖ ô ÿlðBì õO ô Qynãð õO qA ?lyú^pPÞkó@wK|- | Ao îñøm BO ïkpÞ }çO ô ûly rüpƒHè
úÞ kpÞ ØüpÏO îüApG þPÚô , îPyAlñK þgõy Ao ïolK ?þDõãG þPuAõg þì úÞ kõG ÿrý^ ïBíO RolK pvíø lüBG úÞ ïkpÞ AlýK òýÛü þPÚô|- BO BìA , ïqBu ÙpdñìôA úG ókpÞ pßÖqA
Ao rýì@ óõñW oBÞ ó@ RA þuôpÎ xBHè ok õO ÿpãük óq ÿ úPvG ëk úÞ QyAlð Ao ó@ RolÚ îüõãG pâA . QÖpâ óBüBK îüApG BüõK pPÞk , ïõzG
ëk ok ô ûkoõg úÇHÒ õO QìBùy úG ÿA ûkpÞ lñÞ þâlðq BùñO QvðAõO þíð òýñ^ îø , kõzG ôA òì ÐÚAôok îP×â Õôok kpì îHéÚok ÜzÎ òüA . ïlzð ÜÖõì Iy pg@
ÿkpÞ úÞ ÿlGoBÞpÆBg úG úð , ïkpÞ QñývdO ôA qA ÿpHg râpø pãükô ûkpÞ óBùñK îHéÚ ok Ao
qA õO êvÎ , ÿlzð îýévO úÞ òüA pÆBg úG úßéG aýø óôlG QuAõg òì qA RolK . îPÖpãð |********| 44
ÿkpì pvíø òì ô îñÞ þâlðq ôA BG ÿA úPuAõg

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Ao }A ÿoôk êídO , kôpG QuAõg þíð îèk òüA òýÛü úG , þPvø ûBâ@ òì þðôok RBuBvcA ok }lýéÞ BG BO ïly pËPñì ô ûkAk ïçu Iè püq iéO îÏÆ þyBHð oõHXì BO þPyAnâ úüBì óBW
}õÒ@ qA Apì îuBvcA úG úWõO þG ôA BìA îPyAlð úÚçÎ îüpì úG îPvðAõPðrâpø úÞ þðAk þì îø Ao |. lñÞ qBG Ao iéO þéýg , ïlýz^ òì BìA , þz`G Ao þðBíýzK
órG ò×éO îüApG : Q×â ô lýzÞ óôpýG {üõg êídO ÈÛÖ òì ....þéýg . êvÎ QuA
. ïõy lñì ?êvÎþD@þìóæ~ A- |
|. ÿA ûkpÞ îyõìApÖ úÞ îñÞ pßÖ oAnãð , êvÎ óBHè pG þãðo îÞ lñhHè ôA ÿ úðBÚkB¾ ÙApPÎA , ïly òèBu koAô ô ûkAlð Ao {huBK | |.îðAõOþíðpãükoBãðABìA,ïkpÞþì
|.ïoõgþìîvÚ,kõyþíðòýñ^râpø|- | óBíz^ Qìpc úG úÞ ïôpG îÚBOA úG îPuAõg þì Ao òüAõO ! ÿA úÚçÎô ÜzÎ aýø óôlG þñÏü|- |
|. lðBzð åorG okBì þìAo@ úG ô úPvzð êHì ÿôo åorG okBì óApãð
çìBÞôA óôlG úðBg ïkpÞ xBvcA òìô QÖoôA îø BG þDBñy@ úP×ø àü qA wK îüpì ô òì|- | ?þüõãG þøAõg þì
ûkpÞ RkBÎ }oõÃc úG kôq þéýg , ûly þèBg úÞ QyAlð QýíøA ç« ¾A îüApGô îükpÞ ZAôkqA |. ïkõG îüpì BG : îP×â lñì úÚçÎ RolK úG BO ïkpÞ }çO þéýg òì|- |
þâlðBìok xBvcA {ðkõHð BG BÏÚAô ô ïkõG pø ëBc pø úG , îüA ûly Bñy@ îø BG úðõã^ úPvg þéýg : Q×â ô Qvzð îüôo úGôo olK îøþéýgôkõHðÿlGkpìç« ¾AôAÐÚAôok,ïõzG
ÕApu ô ly úðBg koAô olK lÏG þPÎBu . ïkpÞ þì ô QÖpâ þì Roõ¾ þÛüpÆ úG lüBG þWAôkqA lülW þzñì àü BO ïkAk þùâ@qôpìA , ïA ûly ô BùñO BìA , QyAlð þOôB×O òì ÿBøBüôo kpì BG
îø îðAõO þíð þDBùñO úG pg@ îñÞ ïAlhPuA ÿ úíø ûpùy úÞ kõG òüA ôA êßzì òüpO åorG
| |.QÖpâòìqAAorýãðAoõy | |.kõGÁBgÿAûõýy}kõgÿApGîøòüA Ao Bø ò×éO JAõW îø ô ïpHG {ýK Ao îüBøoBÞ úG , îükpÞ þì þâlðq îø BG Bì . kõG }A þâlðq
|. QÖo : îP×â ô úPgAlðA æBG Ao îüBø úðBy : Q×â, kõzG ZoBg òèBu qA olK úßð@qA {ýK þøBâ þPc , îükq þì Ùpc , îýPÖo þì }kpâ
ô kõG oBHßü óBíø ÈÛÖ , îvÚ ûpùy fôo úG BìA |. îølG Bø òüA qA ïAlÞ aýø BìA , îülülñg þì RBÚôA
| |!þâkBuòýíøúG?QÖo|- | õO , Qvýð ókpÞ oBÞ úG ÿqBýð : îP×â oBýPgA þG ApøBÊ . kõzG óBì þPhHyõg UÎBG QvðAõPð
lüoôBýGkBüúGBíyBOQÖoîñÞþìóBíâ.úéG|- | |. wG Ao ú^ pø þðAõO þì ô þPvø þvðBy }õg kpì BìA lýuo þì pËð úG þÂAo rý^ úíø qA RolK
xBvcA úðBg òüA ok Ao þvÞ þèBg ÿBW lüBG úÞ , îPvüpâ åorG okBì }õÒ@ok òìô QÖo olK {ívWô QyAk ÜéÏO ûpùy úG {ÛzÎô fôo
îüpì ÿApG îèk olÛð@ Ap^ îPvðAk þíð |. ÿõy ûlðpG þøAõg þì úÞ lüBG rý^ úíø , êvÎ ïA ûly úPvg pãük , òì úG
| |.lýñÞ }BÞ ÿA , Qzâ þì pG }BÞ ÿA ! Qgõu þì RoõËñì : Q×â ô ly ûpýg òì úG þðBzüpK BG óqõO îP×â þì ïkõg úG . kõzG ïBíO BW òýíø
ókAk ôpÖ qA óBzð úÞ lýzÞ ÿlñéG w×ð olK îüpì úðõâ òüA lüBy . ly þì {ãñPèk olK {üõg úG Ao okBð þðAõO þì ô þPvø þDBHüq
Q×â , lýyõð þì J@ úÞ þèBc ok ô kõG {ízg ó@ . kAk þíð wK þðAôBO ôA ô lýzhG þì Ao ïolK ?êvÎ Qvý^ , lzð úÞ îvÚ AlhG , lzð BìA , ÿqBu lñì úÚçÎ
ÿApG æBc úÞ ûkAlð òPÖo ÿ ûqBWAôA úG þvÞ : Ao {üBøBÎk úÞ QyAk þDAlg úPvßy ëk óq .ÿõyþìûlðpGBíPc,olKòÞoBíÚ|- | xBíO òì BG ôA úðpâ ô þÞlðA ÿApG þPc
}kõg , úPÖo }kõg . løAõhG ûqBWA òPzâqBG Apì ÿBÎk úÞ þDAlg óBíø , kpÞ þì ûkoô@pG okBÚ ô lüqpè þì þPcAoBð ô îzg qA îüAl¾ xõvÖA . ly þì îãñPèk þíÞ úðpâ ô QÖpâ þì
, kõG ûkpÞ ûkoô@pG ïA úHüpÒ úG ólýuo ÿApG olK , îðrð þÖpc åorG okBì oõÃc ok ïkõHð
|. kkpâpG lüBG îø Iy . QyAnâ þíð BùñO Ao îüpì râpø úÞ þDAlg lñéG . kõG ûlñÞ pG úzüo qA Ao ûkAõðBg òüA óBýñG |! ïA þðAõW úG
ëBýg Bíy ?kkpâpG }kõg ÿoAk ÐÚõO olK|- | ôpG :îP×âô úPÖo olK ÝBOA úG ólýGAõg qA {ýK úÞ ïlük þì QzKqA , kBPvüA ûpXñKoBñÞô ly ûqBWA pülÛO úG Bø óBvðA Ap^ úÞ îPvðAk þíð
óq àü ôA olK úð !QuA RA ûkpG îüpì úÞ þñÞ þì õO ÈÛÖ ôA pg@ , þPvø }pvíøõO , îüpì ëBHðk îèk , lPupÖ þì æBG Ao oBãýu kôk ÿBø úÛéc úPHèA , kpýãG óBy ÿqBG úG òýñ^ òüA úÞ lñøk þì
þìAo@ úG úÞ îðrG| kBüpÖ }pu pG QuAõg þì }olK Quk pýuA ôA , QyAlð ÿpý¿ÛO îüpì
|. úðBðq RBuBvcA ïBíO BG , QuA |. koAk Ao QüApG Ao rý^ úíø ,ÿkõG îüpì BG wK : Q×â ÿ úPuAõg úG Qyõðpu ú^ pâA . òì lñðBíø , kõG
òì qA ôA : Q×â ô Qvzð þGõ^ þèlñ¾ ÿôo {ÚBOA þìAo@ úG òì ô ûlýGAõg úÞ kpÞ kõíðAô olK úÞ kpÞ þíð þÚpÖ {üApG ô úPÖo {ýK {üõg
ÈÛÖ ô ûkpÞ Bøo Ao îüBøoBÞ ïBíO úÞ koAk ÐÚõO ?kpÞ ØüpÏO þðBìq Ao òüA . lyBG þvÞ ú^ ûlðpýâ îýí¿O
. îñÞ úPßük {üApG Ao ïoAk QPuôk ÿ úéíW |. ïkpÞ ápO Ao ZAôkqA ÿApG þPc õO îðAk þì æBc . úéG|- | òì òüAô îPzâ lýìA ëBHðk úG ïkõg úÞ ïlýíùÖ
ê¿Ö óBüBK RBðBdPìA Ñôpy BOpãük ÿ úP×øôk ú^ pãük , ÿlýzßð þPícq îø QðkpÞ þøBâ !olK úð ïõzG }pvíø îPuAõg úÞ ïkõG
?êvÎ kõy þì ÿrý^ òýñ^ pãì ûkBì@ Ao îðAkpâBy lüBG ô kõG ûlðBì þÚBG {ýK {üõg êýì úG þøBâ , îüõy þì oõHXì
ûkpßð óBdPìA ëBc úG BO , kõy þìolK . úéG|- | Ao wüolO óBzüpK ô úPvg þñøm BG , îPgBu þì ? ÿA ûly ûlðpG Ao þüBørý^ ÿApG êÚAlc , îüA ûlðqBG úzýíø BìA , îüôo þì
kpG þíð pu úG þGõg þcôo ÈüApy ok îüpì ?ÿA Ao þDBùèAõu úðõíð Bø ú`G ÿApG ô ïkpÞ Ñôpy oBHßü ÈÛÖ òì , êvÎ òÞ {ìBíO : lýzÞ kBüpÖ
| |.lðAkþìõOBGþâlðqÿûlðqBGAo}kõgôA. þG îPzâ pG þPÚô . îPyõð ûBýu ÿõéGBO ÿôo |. kõG úðõâ òüA îüpì ô òì
qA qBðpÖ , kBPÖA xçÞ ÿBùPðA úG îøBãð oBýPgA |. îPvzð oBíÚ rýì pu ?îüpìkõyþìú^æBc|- |
?òì|- | | pãük þüBýðk ok ô ûly ûpýg óôpýG úG ûpXñK BG ô Qynâ rýì ÿôo Ao ûõýì ÙpÊ åorG okBì úíøqôpìA Ap^ îðAk þíð . ïkpâ þíðpGpãük|- |
| |.lýðAkþìJõgAorý^úíøóBOkõg,úéG|- | ok oõÃc úG ÿA úÚçÎ aýø þDõâ , kq þì úupK úG îPvðAk þíð , kpÞ ûBãð Bì úG þíülÚ þÃÓG óõ^ lüBy ïkpÞ ØüpÏO õO ÿApG Ao rý^
pãük îøAõg þì õO qA , êvÎ òÞ }õìApÖ|- | óBüBK qA wK ô úP×ãð ÿrý^ . QyAlð xçÞ úzýíø qA pO úPvg }A ûpù^ ?lzülðA þì ú^ úPyAk þPuok RôBÃÚ òì koõì ok îPuAõg þì
okBì . îPÖBPy úðBg ÿõu úG QÎpu úG xçÞ |. kpÞ þì QñÏè Ao olK Rõßu ok ô kAk þì óBzð þâlðq òì úÞ þñÞ oõ¿O îPuAõg þíð , þyBG
| |.þðrðÙpcòìBGÑõÂõìòüAúGÐWAo úG Ao þãðo þuõÆ þPuk áBu úÞ þèBc ok åorG þâlñðAo Bø óBGBýg ok Ùlø þG qôo ó@|- | êýèk QuAõg þì îèk , ïkpÞ JApg Ao RolK
Ao ok ô QÖo {ÚBOA úG úéíW òüA òP×â BG olK pu úG òì QzâqBG oBËPðA ok , kõG úPÖpâ Quk ç« ¾A . ïkõG úPvßy ëk ô úPvg , ïkpÞ þì |. þðAlG Ao îüBø ÿqõO úñýÞ ïBíO
þG BGô úPÖo úðBgrLy@ úG . lðBGõÞ îøpG îßdì okBì ÿôpG þøAõg þì þDBW : ïlýupK . kpG þì ok oBýPgA þG îüBøBK ? ïlðAo þì úðõã^ îðAk þíð QÎBu úG þøBãð úÞ kõG ûly àüoBO ç« ìBÞ Aõø
ûkBì@ Iy ó@ ÿApG Ao ÿA ûkBu ÿAnÒ þãé¾õc òì ô lðkpzÖ Ao rìpO oBíÚ ÿBø òèBu qA þßü pGApG ïA úðõâ , QuAõg pG ÿBW qA ô QgAlðA }A þ`ì
ZoBg {ÚBOA qA AnÒ Ùp¾ ÿApGolK BìA , ïkpÞ ?åorG ÿôo úG ôo , ly îø oBG òüpg@ úÞ oBG òýèôA ÿApG òüA , ïrürÎ êvÎ {hHG Apì : Q×âô lýuõG Ao
îø ïkAk eýWpO ô úPÖo îÚBOA úG rýð òì ô lzð QuA òPzâqBG QÚô : Q×âô lýuõG Ao ïA úðõâ Ao }rý^ úíø kpÞ þì BÎkA úÞ îPÖpâoApÚ ÿkpì |. {hHG Ao BùñO ô úPvg óq
AkBHì , }BG okBð ô Rkõg IÊAõì , ïrürÎ koAk úÞ ÿrý^ BùñO ô úPgBG {ýK ÿqBG ok , ïkpzÖ }õÒ@ ok Ao ôA ô úPvüpâ oBýPgA þG
| . îGAõhG úñupâ olK óõ^ ô îükpÞ ÿqBG úG Ñôpy Bì . QuA îüpì }pPgk ôA ólðAkpâqBG ÿApG òì }çO îPvðAk þì
kBü úG úPuAõgBð çìBÞ þOoõ¾ úG ûoBGôk qôpìA | |.ÿoAnãG{üBùñO úðBg úG Apì oBHWA úG kpì ó@ ú¾çg . kõG òì BG kpG úG : îP×â ëBc òüA BG BìA , kpÞ þì ûõéW úðBÛícA
ok BøpýGk püBu BG úÞ þPÚô , ïkBPÖA úðBãü ÿBÚ@ Bì QuAõg þì þPuAo úG , ïkpÞ {øBãð úðAoôBGBð ïkõg BG Ao }pPgk úÞ QuAõg òìqAô kpG }A ...òì pÆBg úG ... kpâ pG olK pÆBg
: Q×â Bø îðBg qA þßü , îükõG úPvzð pPÖk þG òýñ^ òüA Bü@ ? koAnãG BùñO ÈüApy ó@ok Ao Áçg ôA Quk qA QuAõg þì ÐÚAô ok , ïpHG |. QuA ûly þèBg õO þG úÞ ÿA úðBg pÆBg úG
òüA úÞ ûkBPÖA þíùì ÝB×OA úðBãü ÿBÚ@ ÿApG BíPc ÿl¿Ú ú^ òPÖo qA îðAk þíð ! kõG ûly îco ólük BG . kõG {üApG Q¾pÖ òüpPùG òüA ô kõzG ô lðrG þÖpc QvðAõPð úÞ Qvüpâ þì óBñ^ ó@
òýñ^ , QuA ûkpÞ Bøo Ao óBPupýGk Rlì úíø lzhHG Ao ïolKoBÞ QvðAõO þíð lüBy , QyAk pø úG , Qvýð lG îø kBüq úÞ ïkpÞ xBvcA îüpì úG úPvø@ þüBø ïlÚ BG . ly oôk òì qA QÎpu úG
úßñüA ô kõG ûkpÞ êý¿dO óq àü ôA ëBc Alg ÈÛÖ ?îPyAk þèBc ú^ , îPÖo úðBg ÿõu
|. úPyAlð úÛGBu òüA qA {ýK ÿrý^ |. ïkpÞpßÖ , lyBG kAõÖôõO IÊAõì QvðAõO þì . ïlýuo úðBg úG olK BG óBìq îø . QvðAk þì
kpì òüA ûpgçG îø lüBy :Q×â ÿpãük pýGk ?åorGokBìûkpÞQPcAoBðþvÞú^|- | . ïõy lñì úÚçÎ ôA úG óBìq Qynâ BG îðAõO þì
ûkpÞ AlýK Ao {üBøBüôopPgk lñíOôpSôoôpÓì . ïrürÎ wÞ aýø : Q×âô lýzÞ }õÒ@ok Apì pÆBg úG okBì qA þPuAõg þì îø lüBy|- |
úÞ îyBG BíyoBñÞok qôo lñ^ îPyAk l¿Ú òì
|. QuA ûkAk ZAôkqA úG òO ô ÿApG îèk , QuA òPzâ qBG óBìq æBc , ïlðBì | |!ÿpýãGïBÛPðA{WAôkqA
ó@úG lüBG Roõ¾ òüAok : Q×â ÿoõíýO îðBg ïBíO úG úÞ õO , lüBy : Q×â ô kq ÿlñgqõK
|. QuA ûly äñO îß^õÞ ÿ úðBg
| |.îüoõhGúÇHÒQhHyõgpPgk
ûlñü@úP×øok úìAkA

45

óApùO úéXì
ok lülW þüõãzýK àü óly fpÇì BG|#
l¿Ú IéÇì òüA ok , óBìrèApg@ÑõÚô koõì
xBuA ô úüBK úG pO|ÜýÚk þøBãð BO îƒüoAk
ûApíø Bì BG ;îüqAlðBýG ÿrýgBPuo ÿBø|ÿoõEO

.lýyBG
ïBð úG ÿkpÖ {ƒýK ëBƒu {ƒy kôlƒc ok | |
qA)|Harold Camping|(äñýLíÞlèôoBø
qA lÏG ëBu àüô kAkpHg óBìrèApg@ólýuoApÖ
BüBì îüõÛO ólýuo óBüBK úG BG îø ÝB×OA òƒüA
ok ÿkBƒüq ûlƒƒÎ ,)|Mayan calendar|(
òýG qAô ûoBýu ÿôopG RBýc óly kõGBðoBËPðA
RBHSA qA wK ëBc òüA BG ;lðkõG òýìq òPƒÖo
Bø|ÿoõEO òüA ókõG xBuAô úüBK|þGô þãPgBu
ëõÆ ok klÏPì ÿrýgBPuo ÿBø|þüõãƒzƒýƒK ô
lýì lüõƒük ïBƒð úƒG þƒ¿ƒhƒy ,qAok óBƒýƒèBƒu
QüBu Jô ÜüpƒÆ qA )|David Meade|(
ÿBø|úðBzð òýèôA óly pøBÊ úG ûoByA BG ô JõýOõü

;óBìrèApg@

Býðk óBüBK ÿBø|þüõãzýKô Bø|ÿoõEO þuopG

qA ÿlñízðAk úÞ ly ÕAkolÛð@ôpýHýð ÿA|úðBvÖA ûBì ok úÞ lüõâ|þì ôA ;lñøk|þì pHg óBìrèApg@ qA þuBHè BG oAkoBG þðq êìBy úÞ ,lì@ løAõg Býðk óBüBK ókõG àükrð qA ,óBìrèApg@ BG ÈHOpì
óõvüoõƒì lƒüõƒük ïBƒð úƒG )|NASA|( BƒuBƒð wƒƒßƒüA qõƒƒìpƒƒì ûoBƒƒýƒu ÿk烃ýƒƒì ûlƒƒƒñƒƒü@ {üBKpüqok ûBìô ûoBPu 12qA þWBO ,lýyoõg !QuA ûkAk pHg
àƒü oBƒzƒPƒðA BƒƒG ,)|David Morrison|( løAõg oõHÎ òýìq þßükrð qA )|Planet X|( Ao }lðqpÖ ô kq løAõg kBüpÖ óq òüA ;kõG løAõg
kAk eýÂõO JõýOõü QüBu Jô ÿôo pGõülüô þãP×y@pG ëBu Q×ø ,ÝB×OA òüA qA wK ô kpÞ ÿBø|þüõãzýK qA þHýÞpO lýì ÿBø|QHd¾
Roõ¾ ok ô koAlð kõWô þðBíu@ ïpW òýñ^ úÞ qA þƒƒƒßƒƒü úƒƒƒÞ ,)|Tribulation|( åorƒƒƒƒG !koô@ løAõg Býðk úG ûkpÞ BÎkA ôA ;QuA þìõXð Bø|úðBzð BG Ao êýXðA
,òýìq úG pßýK|ëõÒ ûoBýu àü ólƒy àƒükrƒð ,kõG løAõg ûp¾Bð þƒvýÎ þƒéXO ÿBƒø|úƒðBƒzð 33 BÛýÚk ,ûBì pùì îßü iüoBO pãük ÙpÆ qA ÿpƒýâoApƒÚ BƒG ûBƒì pƒùì îƒßü qôo ok úƒÞ kõƒG
ÿBø|NõßvéO ÜüpÆ qA þPcAo úG ó@ þüBuBñy úG ,þÏÚAô óBíüA BG ÿkApÖA wLu ô ûly Ñôpy QuA Bßüpì@ êìBÞ þãPÖpâlýyoõg qA wK qôo ÿkAlPìAok ûoBýu úuô ûoBPu 9 ,ûBì ,lýyoõg
oAlì ok ûlykBXüA RApýýÓO ô kõWõƒì rƒùXì {ìAo@ô eé¾okô QÖo lñøAõg QzùG Qíu ,kõWõì RBÎçÆA xBuA pG úÞ þƒüBƒXð@ qA ô ,)|Virgo|( >úéHñu ZpG< þßéÖ Roõ¾ ok okBð
,ÿlƒýyoõƒg úƒìõƒËƒñì ÿBƒø|ûoBƒýu {ƒƒgpƒƒ^ ûly úPzÞ þãèBu 33 òu ok eývì RpÃc JBPÞ îøkqAôk ê¿Ö ÿAlPGA ok úÞ þüBø|úðBzð
.kpÞ lñøAõg þâlðq ÿBñÏì lýì ÿBø|QHd¾ ÜHÆ îø klÎ òüA ,QuA kBü ó@qA )12|Revelation |( Bñcõü ú×yBßì
.kõG løAõg pünK|óBßìA ûoBPu ÿBø|úHñW úÞ îüoAk lƒ¿Ú úƒìAkA ok úPyõð ê¿Ö òüA ok .kpÞ lñøAõg qôpG ,kõG ûly
iüoBO ÿAlPGA qA îø þãPÖpâlýyoõg ÑõÚô BPHvð ô Bñy@ ÿBÎkA òƒüA þƒHønƒì ô þƒuBƒñy .koAk þ¾Bg lülK Bø|óBíu@ok åorG ÿA|úðBzð úÞ QuA ûly
ûkAk ÉBHOoA ÿrýgBPuo ÐüBÚô úG ó@ qA êHÚ ô qA Bø|úðBzð òüA úÞ QuA ûly þÎlì lƒýì
ópÚ úG ÉõGpì þƒüBƒø|úƒPƒyõƒð ok ;QƒuA ûlƒy :îýñÞ þuopG Ao ÿoApßO 46
ÈuõO Bø|óBvðA ókpÞ þðBGpÚ qA ÿkçýì îøkrðBy úÞ ÿoBývG ÿBñy@ ÿBø|ûlƒüA lƒýì ÿoõƒEO
IèBÇì þPÖpâ lýyoõg ÑõÚô óBìq ok àOq@ ïõÚ Ao lðA|ûly fpÇì óBùW ÿkõGBð koõì ok óõñÞBO
oôBG óBìkpì òüA .QuA ûly úƒDAoA þƒ×ƒéPƒhƒì kõG ûly þüõãzýK ëBTì óAõñÎ úG ;lñÞ|þìõâqBG
ô BüAlø ókpßð {ßzýK Roõ¾ ok úÞ lñPyAk )|Nibiru|( ôpýHýð ïBð BG úÞ ,wßüA ûoBýu úÞ
QÚô|aýø ÙõvÞ ,óBüAlg úG þðBvðA óBýðBGpÚ kAlüôo lñ^ óBüpW ok ,kõy|þì úPgBƒñy îƒø
þßüoBO qA òýÆBýy ô QÖBü lƒøAõƒhƒð óBƒüBƒK 1391( 2012 ëBu óBìrèApg@ êìBy ÿrýgBPuo
îø Bø|äñýßüAô .lì@lñøAõg òýìq úG Bø|óBíu@ òýìq BG ,BüBì îüõÛO úG ÉõƒGpƒì )ÿlƒýyoõƒg
ïõÚ ÿBøoôBG úGBzì ô úÖApg úüBK pG þOAkBÛPÎA ÿôo pG pzG RBýc úG ô kpÞ løAõg koõgpƒG
,þñýñ^ òƒüA þƒüBƒø|ûlƒülƒK koõƒì ok ,àƒOq@ ok úPßð òüpO|åorG BìA .kAk løAõg óBüBK ûoBýu
Ùlø BG úÞ qõìpì ô {Þpƒu ÿA|ûoBƒýu koõƒì
.lñPyAk úÞ QuA òüA kõy|þì úðAôo òýìq Qíu úG ÿkõGBð
óAõO|þì lýì lüõük ÿBÎkA BG úÇGAo ok BìA
ûBì 18 pø BHüpÛO þPÖpâ lýyoõƒg úƒÞ Qƒ×ƒâ !koAlð þWoBg kõWô ÿA|ûoBýu òýñ^
ûoBýu koõì ok Bø|QƒHd¾ 1390 ëBƒu ok

www.TEHRANMAGAZINE.com

ô QuA ûløBzì|êGBÚ òýìq qA þzhG ok oBG|àü
Roõ¾ ok Bø|ûoBýuô Bø|ûoBPu qA ÿokBð {ñý^
pø ;Qvýð okBð îø BøolÛð@ úéHñu ZpG þßéÖ
)pùì ô oõüpùy ÿBø|ûBì( pHìBPLu ûBì ok ëBu
ûoByA ó@ úG lýì úÞ ÁBg ÿA|úüôAqok lýyoõg
,ûBì óly ÐÚAô .kpýâ|þì oApÚ ,QuA ûkpÞ
úÞ ÿkAlPìA ok Bø|ûoBýu ô Bø|ûoBPu ,lýyoõg
oArø ok îø lñÞ|þì ûoByA ó@ úG ûly|fpÇì ÿoõEO

.QuA ûly oApßO oBG oBù^ |,úPynâ ëBu

óBâlðBìqBG Bü )|The Walking Dead|( þ×ñì RApýSBO qA óAõO|þì wK ;QuA ÿA|ûlüBÖ|þG QívÚ òüpO|ûlññÞ|QcAoBð úÞ lüõâ|þì úÇGAo þHønì ÿBø|þüõãzýK
óBíø úG iuBK ÿApG )|The Leftovers|( .kõG òEíÇì úÏìBW ok þüBøpßÖ qpÆ òýñ^ oôBG ok ïkpì qA ÿA|ûlÎ QülW ,Bø|ûlülK òüA þðBíu@ ïApWA {ñý^ óly oApßO úPHèA
fpÇì Bñcõü ú×yBßì JBPÞ ok úÞ þOæAõu þðBìrèApg@pßÖ qpÆ ok ÿkBüq úGBzì RBÚB×OA ;QuBø|þüõãzýK qõìpì ÿA|ûoBýu kõWô ókõG òøm qA oôk ô ÙApÆA
koõì ok þOæAõu ;lðõy|þì úPgBu ,lðA|ûly kõWô BG úÞ lðA|ûkAk óBzð iüoBO ëõÆ ok ,koAk Ao óBùW ÿkõGBð l¿Ú úÞ
ÿôo {ýK ûlñü@ô RBýc þñÏì |,þâlðq Ùlø ,)|Robert Joustra|( ApPuAõW RpGAo ÿApG ØéPhì ÿBø|úðBzð ô ÈéÒ ÿBø|þüõãzýK ôA ;QuA ûkpßð kBXüA þéég lýì ÿBø|þüõãzýK
AkBðBÞõüoBPð@okpíüko ûBãzðAk lýOBuAqA þßü óBüBK ólýuo ApÖ ÿBøBÎkA ókõG þãPgBu RBHSA wñüBu õüæ QüBu Jô BG kõg úHcB¿ì ok
.pzG ÿkApÖA ÿBÎkA òPÖpâ ûlükBð úÞ QuA lÛPÏì QyAk lñøAõg oôBG ÿkBüq kApÖA óBñ`íø ,óBùW 2017 ëBu ÁBg ÈüApy úÞ ûly þÎlì
kõWõì ÿBø|êHíu úÞ QuA lÛPÏì ApPuAõW þPcAo oBÞ úÏìBW QüpTÞA ÿApG lýì lüõük lñðBì xlÛì ÿBø|JBPÞ ô þhüoBO óõPì ok úÞ
ÿBñÏì Bñcõü ú×yBßì lñðBì þüBø|JBPÞ ok ëõÆok ÿoBízýG ÿBø|þüõãzýK úÞ Ap^ ,QuA kõWô óBìrèApg@ ÜýÚk óBìq qA óBùñK þOBÎçÆA .QuA ûlzð oApßO óõñÞBO QÚô|aýø
úÞ þèBc ok ,lðA|úPyAk óBãPynâ ÿApG þOôB×Pì óBüBK ô rýgBPuo koõì ok oAlzø ëBHðk úG iüoBO úG ÿkApÖA òýñ^ úÞ lüõâ|þì pãévÞpÞ .koAk úG oôBG ok kApÖA Quk òüA þìlÚ|QGBS úPHèA
úG Bø|úðBzð óBíø ólük BG þíßü ô QvýG ópÚ pzG QÛýÛc úG Bø|ó@ qA àü aýø BìA ,lðA|ûkõG Býðk ÿApG àýOBíéLük ÿBø|êc|ûAo ókõG lì@oBÞ koõì ok kõg ÿBø|þüõãzýK ókõG Quok
ÑõÚô ÜýÚk iüoBO úHuBdì ô þüBzârìo ëBHðk pßÖ qpÆ úÞ QvýOlì kõWô òüA BG ;lðA|úPuõýLð ,þðBùW eÇu ok ÿpýâok ÑõÚô qA ÿpýâõéW úßñüA kõWô BG ô Qvýð lülW ÑõÂõì óBìrèApg@
òPvG oBÞ úG QÛýÛc ok .QuA óBìrèApg@ ÿA|ûtüô ûBãüBW qA úÏìBW ok ,þðBìrèApg@ ô òýìq ûpÞ {üBìpâ qA ÿpýâõéW ÿApG }çO ÈuõO ûly|þñýG|{ýK iüoBO ok ÿA|ûoBýu aýø
þüBzârìo ÿBø|}ôo ô þíéÎ ÿBø|QÖpzýK ókBPÖApÇg úGqA ÿpýâõéW ÿApG úGBzì RBìAlÚA ÿApG Bø|óBíu@ô lñÞ|þíð koõgpG òýìq BG Bø|ó@
ÿrýgBPuo ÿoõEO qA þgpG úG ÿlc BO lülW .QuA ûly oAkoõgpG ókAk RBXð úÞ lðlÛPÏìô lðoAlðoôBGpzG êvð pãülßü Quk úG Quk pzG Ñõð ÿkõGBð
ÿrýgBPuoBvK ÿBø|ëBüpu ëBTì óAõñÎ úG oBÞ,QÖo løAõgkôoòýGqAÿkôqúGúÞþüBýðk úG óBñ`íø lýì lñðBì þ¾BhyA ,lñøk|þíð
.QuA ûkq òìAk ápdPì óBâkpì lñðBì óAõñÎ úG ;lñøk|þì úìAkA úWõO|IéW ÿApG }çO
,îOA IíG ÑApPgA óBìq qA pãük ÙpÆ qA ok )|William Miller|( péýì ïBýéüô ëBTì
óBüBK ïõù×ì BG úWAõì ok úðBüApâkpÖ ÿA|úüôo ÑõÚô þüõãzýK úÇuAô úG îøkqõð ópÚ
ÿBW úG Bø|óBvðA ô QuA ûlì@ kõWô úG óBùW ôA .ly oõùzì oBývG 1222 ëBu ok óBìrèApg@
Quk úG Býðk ólýuo óBüBK úG ÿApG oBËPðA úÞ Q×â {üBÎkA ókõG þãPgBu RBHSA qA wK
úÇuAô úG RBýc óly kõGBð pËPñì ,lðôAlg ÜÛdì kõWô BG ô QuA rýgBPuo óBìq 1223 ëBu
QÏýHÆ úG úWõO BG.lñPvø pzG RBÎApPgA úÞ þèBc ok lÏG ëBu YñK ,}A|þüõãzýK ólzð
kõg ÿBÛG òýíÃO ÿApG BíDAk úÞ pzG ôBßXñÞ qA ,QyAk kBÛPÎA Býðk óBüBK ókõG àükrð úG qõñø
úÞ QyAk óBñýíÆA óAõO|þì ,lñÞ|þì }çO ÐéÇì ÿApG úÞ îø äñýLíÞ lèôoBø .QÖo Býðk
úWõO úzýíø þOBÎõÂõì òýñ^ úG òPgAkpK 1390 ëBu ok óBùW ÿkõGBð qA ïkpì ókpÞ
BG ô kpÞ løAõg IéW kõg úG Ao óAlñì|úÚçÎ êdì ØéPhì ÿBø|óBßì ok Ao þüBøkoõHéýG
„þK ok þK ókoõg Qvßy kõWô ëBu òüA qA {ýK ,kõG ûkpÞ I¿ð }A|þâlðq
ÿBø|úðBzð ,þhüoBO óõPì úÞ þüBø|þüõãzýK ïçÎApzG RBýc ëBu òüpg@óAõñÎ úG Ao 1372
ÐWpì Ao Quk òüA qA ÿkoAõì ô þuBñy ûoBPu
kõG lñøAõg ÿkApÖA óBñ`íø ,lñøk|þìoApÚ kõg .QÖo Býðk qA 1393 ëBu ok ôA ;kpÞ
úG úÏìBW qA þzhG îÞ úÚçÎ ô þÎçÆA|þG qA úÞ ïBð úG þðq ,oõùzì oBývG koõì àü ok
{ðAk ô þíéÎ ÿBø|úPÖBü ókAk oApÚ ÐWpì ok )|Dorothy Martin|( òýOoBì þOôoôk
ô ûkpÞ ûkB×PuA õu ,ÜÇñì àíÞ úG ûly|IvÞ kõWô BG úÞ kpÞ lÎBÛPì Ao {ðAôpýK 1332 ëBu
óõíÃì BG þüBø|þüõãzýK ,QÏ×ñì IvÞ ÿApG óBW Bø|þñýìqApÖ úñý×u ,rýgBPuo ókõG àükrð
47 .lññÞ|þìfpÇìAoóBìrèApg@ÑõÚô qA ÿpHg úßñüA qA wK .kAk løAõg RBXð Ao Bø|ó@
ô òýOoBì ,lzð BøõÖõü óly pøBÊ ô ÿkõGBð
UÎBG Bø|ó@ ÿõÚ óBíüA úÞ lðkpÞ BÎkA {ðAôpýK
;QuA ûly óBìrèApg@ ÑõÚô qA ÿpýâõéW
,kõG ûkpÞ mõ×ð ûôpâ òüA úG úÞ þuBñzðAôo
þPÚô< ïBð úG þGBPÞok BølÏG Ao kõg RAløBzì
>koõg|þì Qvßy þüõãzýK úÞ
NB^ úG )|When Prophecy Fails|(
Qñýu ûBãzðAk lýOBuA qA þßü .lðBuo
òèA ïBð úG Bßüpì@ ÿBý×èkçýÖ ok ÙqõW
òüAok )|Allen Kerkeslager|(pãévÞpÞ

óApùO úéXì

QuõýK Bßüpì@þéì îýO úG þðApüAqBG|YðpÇy ,þðBzgok BuokŸ

óôlG ô óApüA þéì îýO õÃÎ óAõñƒÎ úƒG ôA úG Ao YðpÇy þééíèA|òýG kBPuA óAõƒñÎ ,óBƒùW úGqôpìA ,kõG ûly ZApgA óApüA þéì îýOqA êýèk êýèk úG úÞ þðApüA qBG|YƒðpƒÇƒy óq #
ok ÝoBÇèA|êHW YðpÇy ÿBø|QGBÚo ok JBXc .koô@ Quk .QuõýK Bßüpì@ þéì îýO qA þééíèA|òýG RBÛGBvì ok JBXc|þG oõÃc
{ñÞAô þK ok ô kpÞ QÞpy 2017 ëBu êüAôA þéì îýO úG ,kõG ûly ZApgA óApüA þéì îýO
ok QüõÃÎ qA ,óApüA YðpÇy óõýuAolÖ wýDo óBðAõWõð YðpÇy þðBìpùÚ þðBzgok BuokŸ úG óApüA ok 1377 ëBu ok þðBzgok BuokŸ òýì87okô þãèBu 18okôA .QuõýK Bßüpì@
YðpÇy þízy ïBÛì IvÞ ô 2012 ëBu ok Býu@ .QuA YðpÇy þééíèA|òýG kBPuA ô lì@ Býðk þééíèA|òýG kBPuA óAõñÎ óBùW YðpÇy ûpãñÞ
.ly ïôpdì óApüA þéì îýO kõg úìBðoBÞ ok Ao 2015 ëBu ok Býu@ óBðAõW
,úÏüpzèA|ïkBg AoBu qA wKôA kõy|þì úP×â .kõG ûkpÞIvÞAo
.koAk pG ûôçÎ úÞ QuA þðApüA óq qBG|YðpÇy òýìôk þéì îýOõÃÎ óAõñÎ úG úÞ þðBzgok BuokŸ
18 òu ok ,óAõðBG åorG kBPuA úƒWok IƒvƒÞ lñ^ok 2016ô 2015 ÿBø|ëBuok óApüA YðpÇy
YðpÇy ûpãñÞ òýíP×øôkBPzƒø ok ô þƒãƒèBƒu òüA úG ô QÞpy JBXc óôlG þééíèA|òýG QGBÚo

kAk Ao ûBãyqoô úG kôoô ûqBWA óBðq úGoBG òýPvhð ÿApG óBPvGpÎ

BG ÿkõÏu þðBcôo kpÖ àü ,lñPÖBü Ao ûBãyqoô ok .lðoAlðþâlñðAoûqBWAó@okóBðqúÞ úÞ lùÖ àéì ûBãyqoô ok þéì qôo QHuBñì úG ÿkõÏu óBPvGpÎ|#
ÿApG þâlñðAo QýÎõñíì úýWõOok }A|þðApñhu úG kôoô ûqBWA oBG òýèôA ÿApG óBðq úÞ þƒèBƒc koAk Ao p×ð oArø 40 {üBXñâ ûqBWA óBðq úG oBG òýPvhð ÿApG oõzÞ òüA
Ao ÿqBXì ÿBÃÖok ÿkõÏu óApGoBÞ îzg óBðq ÿApƒƒG úƒƒðBƒƒâAlƒƒW þƒƒzƒhƒG àü óBìrƒíø .lƒðõƒy ûBƒãyqoô koAô kAk
.kõG ûly òýýÏO Bø|ûkAõðBg }rýì@|òýøõO óBñhu BG ÿkõÏu þƒðBƒcôo
.QhýãðApG óBPvGpÎ óBƒðq óõƒñƒÞBƒO ÿBÃÖ ok ÿkõÏu óApGoBÞ îzg óBðq úýéÎ
úÞ lük óAõO|þì QðpPñüA ok þüõülƒüô ok qôo òzW ok þPc ÿkõÏu
,ÿkõÏu óBPvGpÎ óõýðBcôo qA ,ÿpXdèA lÏu úG kôoô ûqBWAoõzÞ òüA þéì .QhýãðApG Ao ÿqBXì
óAkpì rÓì Ø¿ð æõíÏì óBðq rÓì úÞ lüõâ|þì .lƒñƒPƒyAlƒð Ao Bƒø|ûBƒãƒyqoô ÿApG ÿkõÏu óBPvGpÎ þPñÇéu Qƒìõƒßc
qA óByrÓì lðôo|þì lüpg úG óBðq þPÚôô QuA QuBƒýu ÿkõƒÏu óBƒPvGpƒÎ ïõükBPuA úG kôoô ûqBWA óBðq úG oBG òƒýPvhð
rÓì ïoBù^ àü úG ô kõy|þì pPß^õÞ îø|òüA ok þƒPƒýƒvƒñƒW ÿqBƒƒuAlƒƒW BG ûApíø lñPÖBü ûqBWA óq Bøl¾ .kAk Ao þyqoô
úÞ lüõâ|þì wLu þðBcôo òüA .luo|þì óAkpì Rly úG Ao ØéPhì ÿBøBÃÖ ô lðõy lùÖ àéì ûBãyqoô koAô óBzüBø|ûkAõðBg
úPyAk þâlñðAo ûqBWA lüBHð óBðq êýƒèk òƒülƒG QuA ÿoõzÞ BùñO oõzÞ òüA .lñÞ|þì QüBÎo QÞpy oõzÞ òüA þéì qôo òzW îƒuApƒì ok

.lñyBG .lññÞ

xõƒƒýƒÞBƒƒÞ@ oBƒƒýƒƒPƒƒgA ok òƒƒƒüA qA {ƒƒƒýƒƒK ,ÿkApì JApùu,kBƒG@|܃zÎ ok úƒÞ Bƒýƒu@ òƒƒèBƒƒu
ëBuokôA .kõG þðBðõüoBßyqoô ,wýéüôBýgBÞ
,kõy|þì oArâpG óBPvñíÞpO QhPüBK
ok Ao ïpâõéýÞ 412 úðqô kõG ûly ÜÖõì 1999 þðApüA oAkpG|úðqô94 óqôok óBùW koõÞo ly ÜÖõì
.lñÞ oBùì ÑõíXì .lñÞ BW|úGBW Ao ïpâõéýÞ
úG kõg QýÛƒÖõƒì ûoBƒGok ÿkApƒì JApƒùƒu Ao óBùW koõÞoþyoArâ ok qpPüôo ÿoArâpHƒg
ïkõg þâlðq ô QÚô úíø òì< :Q×â óAoBãðpHg
óly úPvßy qA kpÞ pƒzƒPƒñƒì úƒÞ
oBG úu qôo pø .îñÞ|þì ÿoAkpG|úðqô Ùpƒ¾ Ao ëBu 18 qA wƒK óqô òƒüA koõƒÞo Qvßy
>.îñÞ|þì îüpíO .kAk pHg ÿkApì JApùu ÈuõO
ÁB¿PgAok Ao }kõg QýÛÖõì qAo ÿkApì ûly ÜÖõì JpÂ|àüok ÿkApì
ôA .lðAk|þì }qoô òüA úG kõg þâlðq úíø ókAk BG.lñÞlñéGAoïpâõéýÞ185óqôkõG óBùW ÿoAkpG|úðqô }qoô ok ÿkApì #
pø êTì Qvhð .QuA úPyAk ôqo@ôk lüõâ|þì ôk ok ôA ÿBø|þƒüBƒðAõƒO úƒG úƒWõƒO úèBu 28 oAkpG|úðqô òüA .QuA þüBñy@ ïBð
ÿçÆ ëAlì ûkpÞ|þì ôqo@ ,ÿpãük oBƒßƒyqoô çÆ ëAlƒì IƒvƒÞ QƒhƒG ,JpƒÂ rýð Ao 2016 ëBu àýLíèA ÿçÆ ëAlì þðApüA
ôA ïôk ÿôqo@ô lñýHG kõg ókpâ pG Ao àýLíèA òüA úG .lñÞ lñéG Ao ïpâõéýÞ 228 QvðAõO óBßìA .QÖBü {üArÖA úèBu 28 oAkpG|úðqô òüA ÈuõO ok ÿkApì .koAk kõg óBzgok úìBðoBÞ ok
BG ÿkApì .QuA ûkõG óBùW koõÞo òPƒvƒßƒy ok ïpâõéýÞ 413 ókpGæBG BƒG ÿkApƒì ,IƒýOpƒO ókpGæBG ô ,Jp ôk ok ôA Qvhð }çO 413 ÑõíXì ókpGæBG BG ïpâõéýÞ 94 óqô
kõg ÿôqo@ôk pø úG þðBùW koõÞo òüA òPvßy 94 óqô ok Ao óBùW koõÞo QvðAõƒO ÑõƒíXì }çO ok ÿkApì .lðBì ÜÖõìBð ïpâõéýÞ 220 óqô
òývKAô ok ô ly óqô òüA oBùì úG ÜÖõì ,ïôk .QyAnâÿBWpG ÿlülW koõÞo ïpâõéýÞ
.QuA úPÖBü Quk .lñßzG ïpâõéýÞ êgAk ÿBø|QGBÚo ûoôk òýíXñK ok ÿkApì
BO ÿoAkpG úðqô }qoô ok óqô òüA koõÞo

48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ÿpâ|þGpìpuqA þOõé`ð@õèoBÞ
lyoBñÞpG iýðõì ópüBG

òüA ëBHOõÖ îýO ÿpâ|þGpìpu qA Ao þOõé`ð@õèoBÞúÞkpÞïçÎA iýðõì ópüBG ûBãyBG #
ÿoBK îýO pGApG ok iýðõì ópüBG òýãñu Qvßy qA wK îýí¿O òüA .QuA ûkBùð oBñÞûBãyBG

.QuA ûly mBhOA òìos|òu
òüA ëBHOõÖ îýO ÿpâ|þGpìpu qA þOõé`ð@õèoBÞ úÞ lðkpÞ ïçÎA iýðõì ópüBG ûBãyBG óæõEvì
pHg òüA lýüBO òí ûBãyBG òüA êìBÎpülì ,úãýñìôo wñüBø ëoBÞ .QuA ûly úPyAnâ oBñÞ ûBãyBG
>.QyAlð þðAõg|îø Bì RBÏÚõO BG lülW ê¿Ö Ñôpy ok iýðõì ópüBG îýO YüBPð ô þøkqBG< :Q×â

ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ iýðõì ópüBG .QuA ûly mBhOA òìôs|òu ÿoBK pGApG ok iýðõì ópüBG Qvßy qA wK îýí¿O òüA
.kpÞ úGpXO BKôoA óBðBìpùÚ äýè ok Ao þñýãñu Qvßy p×¾ pG 3 úXýPð BG Bø|þvüoBK úðBg ok
,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK
þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@ Ao iýðõì ópüBG ÿpâ|þGpì ÿpãük Àhy ókpÞ AlýK BO îýO òüA þéÏÖ þGpì|àíÞ ,ëõñüBu þéüô
.kõG ôkoõG ÿõvðApÖ îýO þGpìpu òýzýK ê¿Ö ok ëõñüBu .QyAk løAõg ûlùÎpG
l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy
òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êüõdO BO QÖBüok qA l¾ok ÿoBK pGApG ok iýðõì ópüBG Qvßy qA wK úÞ kpÞ ïçÎA þyoArâ ok|ESPN | þyqoô úßHy
rýð úãýñìôo .kõG ûkAk ÿpýâ|ûoBñÞ kBùñzýK iýðõì ópüBG ûBãyBG óæõEvì úG kõg þOõé`ð@òìos|òu
QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy Bì .kõG Bì ÿApG þhéO Qvßy òüA úÞ îñÞ|þìpßÖ< :kpÞ eüp¿O Qvßy qA wK ïBy QÖBýÂok

(818)705-7777 www.AdmiralCarpetCleaning.com >.îüpýãG îýí¿O QcAp¾ BG QüBùð ok ô îýñÞ êýédO Ao Qvßy òüA ô õâô|Q×â ó@ ûoBGok lüBG
.QuA ûly pülÛO úPynâ ûBì 15 ok þOõé`ð@ õèoBÞ RBícq qA iýðõì ûBãyBG úýÎçÆA ok
49 7030 Darby Ave, unite B, Reseda, CA 91335 kpÞ lýÞBO BìA ,lýìBð "kõg Quôk" Ao þOõé`ð@ôA .kpÞ ØuCBO qApGA ûlì@|{ýK QýÏÂô qA úãñýìôo
iýðõì ópüBG óBñßüqBG qA úãýñìôo .QÖpâ|þì ûoBG|òüA ok "ÿA|úÖpc þíýí¿O" lüBG ûBãyBG úÞ

.kõy ÜÛdPì þðõñÞ ê¿Ö ok ûBãyBG ÙAløA BO lñyõßG "óAõO ïBíO" BG úÞ QuAõg
iýðõì ópüBG þGpìpu óAõñÎ úG kpÖ ú^ úÞ Qvýð ïõéÏì qõñø ô koAk QÚõì þPýèõEvì ëõñüBu
ô îüBø|òÖõø þðõñÞ þGpìpu ,|óBìréâBð óBýèôs úÞ kõy|þì úP×â .ly løAõg þOõé`ð@ òýzðBW

.lñü@|þì oBíy úG þèBíPcA ÿBøkrìBð úéíW qA lðõíOoôk òýzýK þGpìpu êgõO xBìõO

ûlürâpG IèBÇì ô ”óApùO úéXì“
RBüpzð BG Ao ó@þðlðAõg ô
lýñÞúvüBÛì pãük

óApùO úéXì

óôA BO õÞ æBc ,lüBy :kAk óBßO ÿpu BñÎo {ðq úÞ ÿkpì Alg úG ,òýì@ þùèA :QÖpâ Ao pPÞk úƒG óBƒPuoBƒíýG òƒ×éO qA .QƒÖo ëBƒc
?ÐÚõì !ûkoô@õýzâlðqwðByúyBGúüBu QéÎ úG ïkAk ÑçÆA ô ïkq äðq þƒðApƒýíy
xBHè àü lüBG ÿBýG ÿAõhG úâAokBì Jõg- ô lðkpÞ QHd¾ úG Ñôpy îø BG úíø ûoBGôk pùÊqAlÏGqôoó@îðAõOþíðïokApGóqóBíüAq
îüpG AkpÖ ÿAõg þì ,þyBG úPyAk IƒuBƒñì | |.lyÕõéyúðBg Q×âàüpHOþðBGpùìBG.îyBGpÂBcïoBÞpu
?ûqôlGJõgxBHèúüRApGîðBgQñüq{ýK êgAk Ao }pu ô lì@ òýüBK Bø úéK qA BñÎo ok }ôBýu BG úÞ ÿqôo ó@qA .lðBuo ïçuô
.ûkpßð ïqæ pýg úð :ly ÝApŸG ÿoõƒÖ BƒñÎo :kpÞòýyBì ôoAlg , ïkõG ûkpÞ QHd¾ }oBýÞ koõƒì
.ïpg þì ïkõg .óõñíìþéýg,lüpGBíyBÚ@- pPÞk ô ïkõG ûlülƒð ïpƒG ôoôk úƒãük pƒßy
ok jBy QƒyAk IƒXÏO Rlƒy qA }okBƒì ûlyúÖçÞþéÇÏìúíøó@qAúÞwðAs@ûlñðAo ô Ùpc oAlük qA qôo ó@ BO îƒø þƒðApƒýíy
QyAkúãðAo}kõgQícqúGBìA.koô@þì ?lýãGÐÚõìóõíøõñüAlyþíð:Q×âkõG ô kõG úP×ãð ÿrý^ }oBýÞ klXì Uƒülƒc
ô òì qA QüBßy ÿApG pãük ïkq þì xlc
þðApýíy pPÞk {ýK îðly oBßýG QuAõgok :óBìo ÿ ú¾çg

ëçc úƒÞ þƒuBƒñzðAôo xBƒñyoBƒÞ úƒƒüBƒƒu
úG Ao êýìBÖ úíø ïolK Iy ó@ .QuA úPÖpð Quôk úÇuAô BƒG Qƒvø }kAõƒðBƒg Rçßzì
QHuBñì úG þé¿×ì òzW BO kpÞ RõÎk úðBg ô kôo þì ûoôBzì ÿApG þßýñýéÞ úG }olK
qA lÏG .lølƒG òƒüôpƒy ÿõƒèõƒ^õƒÞ pƒPgk îÞ îÞ kpýâ þíð ÿlW AoôA þvÞ úßýèBcok
þøBãð BG ô ly lñéG BW qA JBùy ïBy ókoõg pPzýGô lññÞþì AlýK óBñýíÆAôA úG {ðAoBíýG
ô kpÞ ûBãð ïokBì ô olK úG , }okBì ô Aô@ úG ÿApG úüBu okApG Quôk BÂo , lðõƒy þƒì
.. lñÞþì úÏWApìôA úG BñÎo }pøAõg êßzì
:Q×â þì þâlðq lñíOôpS ÿA ûkAõðBg ok úÞBñÎo
...îãG ÿrý^ úü îPuAõg þì- ûkAõðBg þùWõO þG pSA pG þÞkõÞ qA lñÞ
lƒñhHè Aô@ .îƒükpƒÞ {ƒøBƒãð pƒËƒPñì úƒíƒø úíø qA ô QvýðAôo kBc Rçßzì oB^k }A
úPgAlðApüqúGpuôQyAkIèpGÿAúðæõXg koAô Quôk óAõñÏG úüBu ..koAk úíøAô wÞ
úì ok ÿpPgk .lì@ ok Al¾ úG ÐÊBÚ ô îßdì JBùy .kõG úG þK lñÞ þì þÏu ô kõzýì Bùð@ þâlðq
”õè ûríc òýßO“ úPyõð ÿôo úÞ Ao {üBùPuk }qpè îPvðAõO þì úPHèA óBíø ok ô kpHG BñÎo Rçßzì þé¾A úzüo
ô ÙB¾ {üAl¾ BìA .îñýHG kAk þìoBzÖ rýì þèô kõy þì úüBu ÜyBÎ îÞîÞrýð BÂo ëBc
òƒüA óôok þƒðAôo Rçßzì xpO qA úüBu
:kõG îßdì BÂoqAô koAk úíøAô Qé¾ô òüAqA ûkAõƒðBƒg
îuApì îýPÖpâ îýí¿O Aô@ ô òì {PƒuAo- lƒøAõƒg þƒì ókpƒÞ pƒßƒÖ ÿApƒG þƒPƒéùƒì
òì .îýñÞ oArâpG ûlñü@ ûBì Ao þuôpÎ ô lÛÎ
úéÏy úèBg ô óõWBÚ@ ô rürÎ úÞ æBc ïlük ............
úP¾pÖ òüpPùG óBýG ûkAq@ ólük ÿApG óAõg þì
...óõíýâlðq ô úðõg pu îüpG pOkôq îø Bì úÞ *******************|

53{hG
òüA úG óõW JBùy :lýupK IXÏO BG Aô@okBì
| |?lyoõWRAoBÞÿkôq ,ûly QcAoBð þéýg ïkpÞ þì wc úßñüA BG
úPvø@ .koô@pÆBg úG Ao pPÞk lýÞA }oB×u ô ?lyolÛ^:lýupKBñPÎAþGBñÎo JBùyôòì:kAkAo}okBìJAõWAô@oBGòüA ÙpcîøBGQÚôpøqôoó@qAôQ×ãðÿrý^
.ûoAlðþPcAoBðúßñüA!óõWokBìJõg:Q×â ÙpÆ ó@ {ðBíz^ QÖpâ Ao ëõK úýÛG þPÚô àý^õÞô ûkBu þuôpÎ àü îýPÖpâ îýí¿O pãük ,îülülýì Ao pãülíø Bü ô îükq þƒì
Rkõg ,ïlýì QùG ÿAõhG ëõK olƒÛƒ^ pƒø ô åorG ÿBø ûqBÓì .lüôBÞ þì Ao óBƒGBƒýƒg õðõìBPuôk ô àükrð êýìBÖ ÈÛÖ ô îüpýãƒG ô xõƒßÏì }oBƒíy ô Qƒéùì qA þƒPHdƒ¾
.phG .lðkpÞ þì {OõÎk lüpg úG úÞ äðoBãƒðo qAlðA wK ÿpPzýG ëõK îýðõPG BO îýñÞ RõÎk þì , {ìlülýì oBG pø BìA .kq þíð ZAôkqA
.lñÞ lüpg }kõg ÿApG kõG ûlì@BñÎo æBcô óBGBýgÙpÆó@úGôkpÞîßdìAo}Aÿpuôo .îýñÞûoBWAÿpPùGúðõgôîýñÞ .îñÞ wc Ao }A ûlñzÞ oBËPƒðA îPƒvƒðAõƒO
lG BG óBâlñyôpÖ oAp¾A ô RBÖoBÏO êGBÛì ok ,kõG þÂAo }kõg qA oBG òýèôA ÿApG .QÖo qõñø úÞ òüôpyô lðkq Quk òüpÂBc úíø þíð QÚBÆ úÞ kpÞ þì îøBãð IùPéì ÿoõW
Quk .QÖpâ þì úùHW òÊ Fõu ô þƒñƒýƒG BñÎoôkõGûlyïõéÏìúÚp×PìRBðBdPìAúXýPð Ao {Puk kõG ûkq óBXýø }pPgk lèõO qA þì oApÖ {ðAqõu ô ÕAk ûBãð püq qA ô ïkoô@
ÝBOA úG þüBùñO úG úßñüA pßÖqA ,kõHð }kõg xok pOæBG ëBu ÿApG QvƒðAõƒO þƒì æBƒc okBì[email protected]þìRõuôkõGúPyAnâ{ðBøk .ïkpÞ
:lì@ÙpcúGóBW !ÿôõø :kpÞ ôpÖ îOoõ¾ õO ôo Bùéâ qBG Aô@
Ao {ðlG ÿBKApu þHýXÎ Qzcô kôpG ôpƒK óBñýíÆA ÿApG .kõG ûly ëõHƒÚ ôA ,lƒðAõƒhƒG .îülýuo õyBK ?þüBXÞ
úÞÿAûkBuôlý×uxBHèïBXðApu.lðAqpèþì úÞ ôo þüBùèõK ô kpÞ qBG Ao {×ýÞok pPzýG .úãükúvG.lypÞïByõâokBìòüôpyA¶ -
ÿA ûpÛð ÝõXñì Øüko àƒü }A úƒÛƒü ÿôo lñÞ lüpg }kõg ÿApG BO kõG ûkAk }okBì okBì þzG QhHyõg :kpÞ JBùy úG ôo lÏG BXð@ úíø ,îüly ûkAq@ ÝBƒOA êƒgAk þƒPƒÚô
úÞ êýèk òüA úGpPzýG.lüpg kõG ûly úPgôk ,lðkõƒG óBƒzƒüBƒWpƒu Bƒø ëõƒK .kpƒÞ ûBƒãƒð ÿAqôo ô lýÎ qA pK ûlñü@ ûBì «BÚB×OA ,óõƒW ôòüôpyôûkAq@okBìôolKôBøêýìBÖ.lðkõG
úÖBýÚ BG þðAõW pPgk ûBƒãƒyôpƒÖ ÿlƒ¿ƒPƒì !þðBìõOoArøäðorHuôõðÿBùuBñßuA ?òükpÞJBhPðAôoÿqôoú^æBc,úGõg úG kõGoApÚ ,óBWokBìô Bø úíÎô ïokBìôolK
óBñýíÆA ÿApGô kõG þñPyAk Quôkô óBGpùì RoBÞô kõG ûlì@ óBy úðBg úG úüBu IzüpK óõOqBWA BG :kq ÿA úðæõXg lñhHè JBùƒy qõñø ûkAq@ .óBýG îø óBW BÚ@ ô rürÎ ÿkôq
{×Þ .kõG ûkBPvüA ôpK ÝBOA ok QzK BñÎo RoBÞ .kõG ûkoô@óBzüApG þüBHüqô þOoõ¾ !óõHÏyúíýð ûly {èBG àü êTì {Ooõ¾ô QyAk ØK
úPHèA .kõG pO QcAo {üApG oBývG ólƒüpƒg ûkpÞRõÎkóByúíøqAôAo}okApGþuôpÎ okBìô ïokBìôolKô lðkq Quk úíø ûoBGôk òüôpy úG îñýHG úÞ lðkoô@Ao ú`G þPÚô .kõG
oB^k óAkpì BG îýÛPƒvƒì ÉBƒHƒOoA ok qõƒñƒø úPHèA.lññÞ QÞpy þuôpÎ îuApì ok úÞ kõG ÿAl¾ .lðlýuõGôo Bø ú`G Roõ¾ôpu Aô@ àü êTì Quok à^õƒÞ kAqõƒð .ïkAk ܃c
olÛðAô kpÞ þì òüpíO BìA ,ly þì JApÇÂA óBíøBìA,kõGúãükúP×øôkëBìRoBÞiüoBO p×ð...ABzüA:kpÞQÞBuAoÐíWîüBHüqúíÎ ô BHüq olÛð@ .kõG ØüpÊ ô þéíhì àuôpÎ
úG ólýzÞ pu qA wK ïBXðA pu .lýupO þíð :kõGûlýupKBñÎoqAþðApãðBG}okBìIy .QuAúüBuÿlÏG úG {ñPÖpâ }õÒ@ok BG ïolK úÞ kõG à^õÞ
, {×Þ Q×W òülñ^ ólýyõK ô þyB×Þ lñ^ | |?úðBüÿ@þì- }pPgk QHd¾ úèBHðk þðBGpùì BG óBW okBì qA RBuBvcA RlyqA óBWokBìô kBPÖA úüpâ
50


Click to View FlipBook Version