The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE IS THE LEADING PERSIAN-LANGUAGE WEEKLY MAGAZINE IN THE UNITED STATES AND AROUND THE WORLD.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-09-17 19:23:45

Tehran Magazine Issue # 1102

TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE IS THE LEADING PERSIAN-LANGUAGE WEEKLY MAGAZINE IN THE UNITED STATES AND AROUND THE WORLD.

Keywords: prsian magazine,farsi magazine,iranian magazine,los angeles magazine,shahbod noori,tehran magazine

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu – ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
10úd×¾.....|...........|..................)þHdìîüpìpPÞk|( wßuê¿Öúuolìê¿Ö-
12úd×¾........................................)þzHclýÏulídì(oBËPðAëBuQvýG|- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
16úd×¾....................)ûtüô }oArâ( þÎBíPWA ÿBø|úßHy ókpÞ Bøo ÿApG Jõg êýèk 13-|
ÿoõð lŸHùy& Publisher

SHAHBOD NOORI
18úd×¾..............)BøpHgôBøûpù^(!QyAlðþùWõOBùð@úGoBßuABùèBuúÞÿpãüqBG10- )|201 8pHìBPLu 21( 1397oõüpùy 23 úÏíW | ,1102 êvévì ûoBíy ,22|ëBu

20úd×¾ .................................)}oArâ(óBùW ok åorG rüBu ÿBø|ëlì òüpOoõùzì- Friday, September 21st, 2018 I S S U E # 1 1 0 2
22úd×¾..........................| .........................lýðAk þíð óBâpùì ûoBGok ú`ð@-
24úd×¾ .........................................óApùOúéXìóBâpùìûõßyBGÿBøòzW- The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
41-28úd×¾ ...................|.................................. Býðk oBñÞ ô úyõâ qA- 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
44úd×¾ ........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–| among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
46úd×¾ ............................)kp³ÞÿlŸøúPyõðþÚoôBK(ÿoBùG{hGþâlðqJBPÖ@– published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
48úd×¾..................................................)ûBOõÞóBPuAk (ïpvKòßð- covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– within the Iranian community.
54úd×¾ ..................................................)rñÆ(îülñhGîøBGþíÞ-|
56 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-| (818) 881-1771
60úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK-
69úd×¾ ...................................................................ÿrLy@- TEHRAN MAGAZINE
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW-
76 úd×¾ ....|........................................................úP×ø þDõãzýK- Mailing Address:
78 úd×¾ ..........|....................................................Bø ÿlñìqBýð -
|80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì- PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]

Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

olK úzýíø ,okBì ,olK
!}BG okBì ô

!?koô@ ,pzG ólíO qBƒG pƒük qA #
ô òu qA ÕoBÖ ,lðqpÖ àü QÛýÛc ok oBßðA êGBÚ pýÒ ÿp¿ñÎ ûkAõðBg
þPc QuA lðqpÖ àü úzýíø BO {èBu þìBíO þÎBíPWA óBÞoA ú¾pÎ ok
ôokBìpùìpK ûBãð .kõyokBì BüôolKpâA .QuA ûlƒy ûkpƒíypƒG ЃìAõƒW
úÞ þüBø þðApãð ô Bø úËdè úíø ok olK àƒƒy þƒƒG úƒƒƒÞ þƒƒƒðõƒƒƒðBƒƒƒÞ
ôA òu úG ày þG lðoAk kõg lðqpÖ ÿApG QvðAõO þíð óBvðA râpø ó@þG
BO þâlðq pývìokô lñÞ þíð AlýK þÇGo óAoôk qA Ao iüoBO îƒg ô aƒýK
òülèAô ,lñÞ þì ÿoBü w×ð úÞ ÿA úËdè }p¾BÏì óõñÞBO þãñu úñüoBK

.lññÞ þì þøApíø Ao .lüBíýK úG
ÿBýðk ÿBv×ðAô ok ô Bøqôo òüA ú^ pâA qA oBypu pzG ÿApG úÞ ÿpývì
ô þHéÚ QHdì òülèAô qA þgpG ,þñýyBì ô Bø Ýõy ,Bø àyA ,Bø ûôlðA ,Bøkok
wKok BìA ,lññÞ þíð ëBíÎA QuA úPvüBG úÞ óBñ^ ó@ Ao óBy óAlðqpÖ ÿApG þÛýÛc úPgBu ëlHì óBýüAkpÖ iüoBO úG Ao óBüqôpìA ûpÆBg úÞ ÿpývì .QuA ûkõG Bø ÜzÎ
ÿlðqpÖ aýø úÞ îýñÞ }õìApÖ lüBHð qôpìA þâlðq lñüByõg óAlñ^ úð ÿBø QýÏÚAô ,rý^ àü qA pýÒ .QuA ûkpÞ pýýÓO rý^ úíø ó@ ëõÆok úÞ QuA eÂAô pKô QuA

.koAlð úðAolK ÿqõvèk ô úðAokBì þðBGpùì rW þøBãøBñK aýø !ûkAõðBg
ô ÿqoôpùì ÿAoBü qõñø ,òPyAnâ òu úG BK ô píÎ oõHÎ pâA koAk ÿkApüA ú^ ,{ìAo@ ô oBTüA ,ÜzÎ ,þñÏü ûkAõðBg .óAlðqpÖ ô okBì ,olK þñÏü ûkAõðBƒg
ûkrðBK Bì lðqpÖ îýñÞpßÖ ,úÞ òüA qA ÕoBÖ QuA úPyAnâ BW úG óBì ÿApG Ao ÿqõvèk QuA }õãüqBG þèBukpg ÈÛÖ úÞ óBìq ó@ú^ ákõÞ àü þüAoAk úíø þñÏü ûkAõðBg
Bü ô olK ,}õãüqBG þèBukpg ÿApG kõg þPc ô koAnâ þì òu úG BK úÞ óBìq ó@ ú^ ô
.îýGBPzG{üoBüúG ,úèBuYñKôêù^BüQuAúèBu úýéÞ óBÒmA úG ,þðlì kBùð òüA ïBXñuA Ì×c úÞ Quôo òýíø qA .kõy þì okBì
ûly oB^k óBÆpu úG úðB×uCBPì þãèBu ÿlðA ô êù^ ok úÞ Ao þPuôk îuBñy þì Jõvdì ,ó@}pPvâôþðBvðAólíOÿBÛGêýèkBùñOóBuBñyúÏìBWôòý¿¿hPì
úÞ þßíÞ êÚAlc qA ÿô BìA ,koAk îèBu pßy Ao Alg ô ëBcpu ÿokBì úÞ òüA BG ô QuA
ôA úG lðAõO þì ,þðBìok êcApì ïBXðA ÿApG }A þøApíø BüôôA qA QHÚApìok }okBì .kõy þì ô ûly
òýíø ok Bø ó@ QüBíc ô òülèAô úG ïApPcA ïôrè qA BøoBG úPynâ ÿBø ëBuok
.QuA ïôpdì lñÞ lyoúGúÞÿlðqpÖïBÛìúGúÞòüAqAôïAûkoô@óBýìúGòhu ,úèBÛìpuûBOõÞQ¾pÖ
kõg óAlðqpÖ qA ëBc úíø ok úÞ QuBì ú×ýÊô òüA ,þìApâ olK ,rürÎ okBì ûlññßy ô ØüpÊ ëBùð ,okBì ô olK ,ûkAõðBg óBðBHÒBG QüBíc BG ô luo þì êìBÞ
ûly åorG Bø ó@ ,lñðBì ÿA úðBùG .îüoAk ÙõÇÏì Bø ó@ úG Ao kõg úWõO ô îýñÞ QHÚApì oBu úüBu îüoAk ú×ýÊô ,kõy þì ëlHì pPvâ úüBu ô lñìõñO þPgok úG óBìkõWô
þÖBð lðAõO þíð ...ô lðA ûly okBì ô olK óBykõg ,lðoAk Ao óBykõg þâlðq ,lðA
.ïA úP×â òhu ,îýyBG þãPvzðqBG ô þèBvñùÞ óAoôk ok óBðBHÒBG ó@ {ìAo@
.QuA ûkBùð Bì }ôk pG QÏýHÆ úÞ lyBG ÿA ú×ýÊô úèBÛì pu óAõñÎ úG Ao ûkAõðBg ÑõÂõì îø ûoBíy òüA ok BO ly IWõì ú`ð@ BìA
BK ÿokBì ô olK þPÚô úÞ oõÆ òýíø .lñPvø Bì óAlðqpÖ ëBc úíø ok Bì óAlðqpÖ ô kõG úPvüpãð úéEvì òüA úG RôB×Pì ÿA úüôAq qA ,úÞ kõG ÿrürÎ xBíO îñÞ JBhPðA
óõ`íø Bø ó@qA úÞ QuA ÿlðqpÖpø ú×ýÊô òüA ,lðoAnâ þì þâlðq ÿæBG òýñu úG àü óAlðqpÖ Bü@ .kõHð úzülðA ô êìCBO qA þèBg «BÖB¿ðA úÞ kpÞ þì fpÇì Ao þèAõEu
pø ûlùÎpGrýð îùì òüA ,lñÞ QHÚApì jpu êâ ÿBø ú`ñÒ ûlññßyô kpO ÿBø úgBy þðBHPzKô QüBíc úGqBýð lðA ûlýupð þãèBu |18 òu úG úÞ þìBãñø BO ÈÛÖ ûkAõðBg
kõg óAlðqpÖ ëBc êìBy þâlðq óAõÎA úíøok AooBTüAô ÜzÎ úÞ QuA ÿokBìôolK QýÏÚõì ô ûBãüBW ÑBíPWA ok kpÖ úÞ þèBvâorG òýñu ok Bü@ !?lðoAk kõg òülèAô
þ×ÆBÎ þðBHPzK ô QüBíc úG qBýð ÿpãük QÚô pø qA {ýG ,ÿoAlì êÛÎ qA þyBð
.lñÞ ûkAõðBg }õÒ@ úG pãük oBG úÞ QuA pvýì ôA ÿApG óBßìA òüA ,koAk kõg ûkAõðBg
ûBñK }olKôokBìpùìpK óBìAk úG ,ïBüA ÿBø þPhuqA ûlýìo þé×Æ óBðõ^ô kkpâqBG

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

YüôpO Ùlø , þzhG QüBÂo ÿAoôBì þüBÂoA ÿpýâ oBßG QéÎ .lñÞ AlýK ÍõÏð úðAlñíPüBÂo >þHdì îüpì < pPÞk
úÞ ÿoBPÖo þéÞ oõÆ úG úÞ lyBHýì }pãð òüA þéÞoõÇG úÞ lyBG þì QGBG òüA qA ÍõÏð úíéÞ
ôo kõg úG kõg lyBHð oBÞ ok þyAkBK ó@ IÚBÏPì þì êýßzO óAkpì Ao þvñW òýÖpdñì IèBÒ QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
ÐìAõW ok óq þvñW òý×éhPì îÚo ô lñøk
.koAnâ þì þyõìBg úG
kõzýì úPuAõg ÅpÏPì kpÖqA úÇGAo òüAok .QuA êýéÚ oBývG oBývG ØéPhì
þãPhýãðApG ó@ ok úÞ þvñW úñd¾ àü BO þüBÂoA kõg BG ÿqBu þÆpy ûoBGôk lðôo ok
okô QuA ûly þGBüqoA ÈuõPì lcok þvñW
pýÒô ëõHÚ êGBÚ pýÒ þvñW ÿBøoBPÖo QupùÖ :lyBG þì ÍBdè koõì þðBìok kpãüôo oBù^ ,
ûlðq pÆBg ok QuA ûlükpâ ÿlñG úÛHÆ þðõðBÚ þüBÂoAkõg ,ÿrPðBÖ JôBñO,þÎõÂõì ÄüõÏO
òüA BG BO løAõhýì kpÖqApãðBìok ¸BHÚBÏPì .lüBíð þzhG QüBÂo ÿAoôBì þüBÂoA kõg ,oAk QùW
òßýè .kkpâ ëõÓzì þüBÂoA kõg úG þñøm pß×O kpÖ pãðBìok, þÎõÂõì ÄüõÏO àýñßO ok
ûlýupð ïBíOA úG úvéW ëArðA úG ólýuo îÒo þéÎ QüAlø þüBÂoA kõg ëõíÏì ïBXðA úG Ao ÅpÏPì
kõg oBÞ úG óBñ`íø BO kõzýì úPuAõg ôA qA ô
QuA þñýG {ýK êGBÚ úÞ úðõãðBíø.løk úìAkA þvñW ÅpÏOô þüBÂoA kõg
pýÒ ,ûlññÞ úPvg úécpì úGoBÞ ïBXðA úPÖo úPÖo
ÿBW úG kpÖ úPzâ êülHO þñPuAõg Bð ô IèBW úG ÐWAo ókpÞ pßÖ úG qBXì kpÖ ó@ ok úÞ lñÞ þì þvñW òýÂpÏPì ÿBø QýèBÏÖ úéíW qA.....ô þvñW ÅpÏO Bü Qðõzg qA oõËñì#
úñd¾ çTì( þvñW þðõðBÚ pýÒ RBÎõÂõì .lðkpâ þì Jõvdì ôk QüBÂo óôlG þvñW þðõíÃì ÜÛdO
.lñßýì úGpXO Ao oBWrðA QèBc Rnè þðq QüBÂo óôlG ô oôq BG ó@ ok úÞ ÿqôBXO úðõâ pø pãük RoBHÎ úG . lyBG þì úHðBW
ÿApG óApãðBìok þgpG QuA pÞm úG ïqæ )QuA ûlükpâ þvñW úÇGAo ïBXðA úG oAkAô òýÖpdñì kpßéíÎ úÞ þOçßzì QýíøA úG pËð kpÖ ok þuBvcA úG pXñì úÞ þvñW QÞpc
ok úÞ þñýÏWApì þvñW oBPÖo ÿqBu ûoBGôk ëArðA úGpXO úG kpÖ úÞ þOBËdè ok .lyBHýì lyBG úPyAk þK ok lðAõO þì úÏìBW ok þvñW Qvýð ó@úGpXO úG êüBì ôA úÞ kkpâ pãük
ôk pø qA lðoAk oApÚ þvñW òýÖpdñì QupùÖ oBG òüA BO kõzýì úPuAõg ôA qA kkpãýì àükrð BG BO lðA ûly ó@ pG þðBìok oõìA óAoBÞ olðA Quk
kõg ô oAk QùW þüBÂoA kõg þñÏü pg@ àýñßO êíÎ ïBXðA úG QüBÂo óq ó@ ok úÞ ÿA úñd¾ ÿpýýÓO lñðAõPG ûtüô ÿBø àýñßO qA ÿpýâ ûpùG .kkpâþì Jõvdì þvñW ÅpÏO
ûkB×PuA óBìríø êßy úG ûlðqBu oArýG þüBÂoA úPÖo .kqBu îvXì kõg òømok Ao koAk þvñW lülK kApÖA qA úPuk òüA þvñW oBPÖo ÿõãèA ok ÿlñG úÛHÆ ok þvñW RBÂpÏO óBýðBGpÚ
óBð@þvñWoBPÖo ûõýyok IýOpO òüA úGô ûkpÞ BO kõzýì ÜüõzO kpÖ óBìq Qynâ BG ô úPÖo ô ÿqBu þÆpy IèBÒ ok oBPÖo fç¾A .lðoô@ úPÖpâ oApÚ þâlük Iýu@ ØéPhì ÿBø
ok pO ïBãñø kôq Ao þvñW ëõHÚ koõì ÿBø úñd¾ úéíW qA RAqBXì ô }AkBK lñüApÖ ÿpýâ oBßG þOôB×Pì þvñW- þðBívW - þðAôo ÿBølìBýK
| |.lññÞþìkBXüAþOBcç¾A BO kqAkpLG þüBÂoA kõg úG ô ûkoô@ pÆBg úÞ þuBñzðAôo òý¿¿hPì úÞ lñyBHýì þÖAløA úÞ QvýèBc ok òüA ô kõy þì Bùð@ pýãðBHüpâ
ØýÞ ô îÞpG BñG kkpâ þì pÞnPì úíOBg ok ÿqBu îvXì ÿpýâoBÞ úG ÿqBýð pãük úßýüBW óBìok oBÞ úG úÞ þðBìok ÿBø àýñýéÞ ok ÿqBuqBG ÿApG ûly úPÖpâoBßG þðBìok RBìlg
, þðBívW RBíÇè ,þvñW òýÖpdñì kpßéíÎ óAlG lðoAk ëBÓPyA þvñW òýÖpdñì ÐìAõW }ôk pG þñýãñu oBG Bø Iýu@ òüA
óBýðBGpÚ ÿkBüq þÎBíPWA ô þvñW , þðAôo .kkpãð xBvcA ôA ok úýèôA ÿBø òüA ok ÿkpGoBÞ þüBùyôo pãük qA.lðqAkpLýì
êídPì ÿA úÏìBW pø ok þvñW RBÂpÏO Ùpdñì kpÖ qA ,ÿrPðBÖ JôBñO àýñßO ok þvñW RBÞpdì úG QHvð ÿqBuoArýG rÞApì .lñÞ þì êýídO ØéPhì
ÿrPðBÖ JôBñPì ÿpýâoBßG BG BO kõy þì úPuAõg êGBÚ RBÞpdì ÿqBu òürãüBW ô kõWõì Ùçg þéíÎ BøoõzÞ IèBÒ ok þvñW ÅpÏO
: qA lñOoBHÎ JoBXO òüA qA ÿA úíy .lðkpãýì úð ëõHÚ êGBÚ pýÒ ÿBø ÿrPðBÖô ëõHÚ koõì ÿBø ûly QüAlø þvñW þßPhýãðApG ô }pünK kApÖA RAqBXì òßýè kkpâ þì þGBüqoA óõðBÚ
Rçíc , xpO : þðAôo ÿBølìBýK lÏG ok qA ÿA ûpýXðq ok úßéG þüBÂoAkõg úvéW àü ok úðõâ úG ÿoõzÞpø þÚõÛc ïBËð xBuApG ïpXì
, þGAõhýG , úðBHy ÿBø xõGBÞ , þGApÇÂA ok ëArðA úGpXO úG ÜÖõì þüBÂoA kõg ÿBø QGõð . lyBHýì ApWA úécpì úG ô ûlükpâ ØüpÏO ØéPhì ÿBø
wíèqAxApø ,îzg,kBüqþ×ÆBÎQýuBvc þÆpy ûoBGôk ïBð úG þßýñßO ïBXðA lñüApÖ ok| | ÿBø êßy ok þvñW Qðõzg .kõy þì úPyAnâ
, òýüBK w×ð úG kBíPÎA , ókpÞ wíè Bü óly .kkpâ þvñW ëõHÚ êGBÚ ÿBø kôrýKA {øBÞ pãðBìok Ùlø| |þüBÂoA kõg BG ÿqBu , )Bñy@Bü úHüpÒ kApÖA BG(qôBXO óõ^ þðõâBðõâ
ÉApÖA , þßèA kAõì Bü olhì kAõì Ùp¿ì ok ÉApÖA þüBÂoA kõg àýñßO ÿpýâ oBßG lñüApÖ ok òüAok .lyBHýì ó@pýýÓOô þvñW þãPhýãðApG ,þvñW óApâoBÞ BG þéýídO þvñW ÉBHOoA
þG Büô ÿoõgpK , þvñWÉBHOoAokÈüp×OBüô þì úPuAõg þvñW ÅpÏPì kpÖ qA ,oAk QùW pß×O ô îvXO BG Ùpdñì kpÖ QuA oApÚ úÇGAo QüBÂo óôlG úñøpG IèBÇì Bü püôB¿O ëBuoA
ëõHÚ êGBÚ ÿBø ûsõu oõÃc Épy úG BùñO BO kõy óõ^ þvñW þðõðBÚ pýÒ RæõÛì úG QHvð BG kpÖ ôk òýG þvñW ÅpÏO,ûlññÞ QÖBüok
. þâkpvÖA ô þH¿Î þüBùPyA ok òüA .kqAkpLG þüBÂoA kõg úG þvñW þãPhýãðApG oB^k ... ô ÿoAq@ ákõÞ ,qôBXO ,qôo Q¿y ô oArø qA pPzýG þñu úé¾BÖ
ókõGáBßy :þÎBíPWAÿBølìBýKlÏGok| | kõg Bü ô ïoBù^ þðBìok QìpÖ ok úÞ QvýèBc ÿBø ûsõu úG QHvð BùñO êGBÛì ok ô ûlzð þvñW þvñW óBâoA ÿqBu ÀÚBð ,óBÞkõÞ þèBíPuk
ókAk Quk qA xpO , óApãük úG kBíPÎA qA xpO ô þvñW úÇGAo òýñ`íø ô ÙoBÏPì þvñW þzüBíð kõg ,óBÞkõÞ þÖApâõðoõK ,óBðq

þÎBíPWA ÈGAôo ok ëpPñÞ 10
ô ( ûtüô QyAkpG : þvñW ÿBølìBýK lÏG ok
ÿoBPÖpâ,þvñWúÇGAoÿoApÚpGqA)ûBHPyAB« øBâ
( þvñW oBPÖo ïBXðA úgp^ êcApì qA þßü ok
þvñW êíÎ , þvñW þãPhýãðApG , þvñW êýì
oAq@ JõéÇìBð RApÆBg QzâqBGok ÿpýâok .)
ûkBüq , þvñW oBPÖo ïBXðA ïBãñø ok þvñW
þG Büô þüBñPÎA þG wßÎpG Büô þvñW þøAõg

| |þvñWþüBùPyA
ÿoApÚpGïBãñøkok:þívWÿBølìBýKlÏGok| |
úýcBð ok þðæõÆ ô òìrì ÿBø kok , þvñW úÇGAo
oõÃc óôlG ... ô þéuBñO ûBãPuk , îßy

.þðlG oBßy@ úzüo
}õâ ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy

pPùG þâlðq ,pPùG wßu :úÞ
||

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

11

óApùO úéXì

úíýð ëBHðk úG lüBG lÏG úG òüAqA úÞ kõG úPÖBü Quk .lyBG þÚBG ÿpíÎú`ðBñ^- BG úP×ø îg ô aýK ok
ïBíO Roõ¾ òüApýÒok .lyBG ó@Q×W Büôpãük p×Ëì kBÃPÎA Quk úG Ao ú`Úôlñ¾ ûBãð@ kpìpýK
úXýPð þG BùñO úð . lðBì þì úXýPð þG {OBícq úÞ QyAk ûApÞAolÚ ó@oBÞ òüA ïBXðAok þèô .kAk þzHc lýÏu lídì

. áBðpÇg oBývG úßéG .løk êýDAorÎ úG Ao {ðBW QuAõg þì Büõâ |[email protected]|
úG xpHÚqA þPzÞ BG úÞ þPÚôp×Ëì kBÃPÎA ÿBÚ@ Aoú`Úôlñ¾ëBdyõgô þÂAop×ËìkBÃPÎA ÿBÚ@
, lñÞ qAôpK óApüA úG BXð@ qA BO QÖo úýÞpO ÿõu úPvG{ykõgoAõéy ÿBøIýWqAwLuôQÖpâ þzHc lýÏu lídì : úPyõð
úðBhGBPÞÙApÆAok}pßÖ.QyAlðïAo@ ÿAúÛýÚk kpìpýK îülÛO kõG þupHÚ lðõK úÞ Qyok xBñßuA QÞpc õPK püq Ao kõg Qícq BG kpìpýK #
Bùð@ ûoBGok úÞ kq þì oôk wéGApÆ þíülÚ ÿBø Bøo QhO ÿôo Ao Bø ëõK RôB×O þG kpìpýK .kpÞ Qvzð þPÚô .lñýzñG {GAõhPhO ÿôo BO kAk
lÏG .lýzÞ ÜýíÎ w×ð þPhu úG oBG úu ôk
.kõG ûkpÞ ÜýÛdO : Q×â ô kpÞ {üBø úðBy ÙApÆA úÞAo }lñéG ô lý×u ÿBøõì
úypÎ ÿôo kõG óBíu@ok ûBì êìBÞ ÁpÚ úÞ Iy òìpíÎkokúGîøëõK .koAlðQíýÚJBPÞòüA- ô lý×u {üo úG ô kq oBñÞ kõG ûly ûlñÞApK
Zpg îøk þì lükAk Bíy úÞ Ao ú`ð@ .koõg þíð lýzÞpãük ÜýíÎ w×ð àü .lýzÞQuk }lñéG
: Q×â kõg krð . ly ûpýg ûBì úG ô QÖo òüAok óApüA ïBð úzýíø BO lññÞ úðBhGBPÞ òüA ÿBñG
þíð úÞ xõvÖA BìA .koAk pHg rý^ úíø qA ûBì - . QgAlðA |p×Ëì kBÃPÎA| ÿBÚ@úG Ao {øBãðô
.ïAûlülðAoó@râpøúÞ þðApüA.lyBGûpürW ûkBPvüA ôA QhO oBñÞ Jkõö ì p×Ëì kBÃPÎA ÿBÚ@
.lñÞ þì ûBãð ÈÛÖ ,lüõâ òhu lðAõO ûçÞ àü ô QyAk îz^ úG þvñK àƒñýÎ .kõƒG
ÿoBãýu ô Qvzð Bø Qßíýð qA þßü ÿôo lÏG oBËPðA ëBu QvýG ô òøApýK äðo BG úÞ kõG }purýð òyôo ÿpý¿c
kôkúÞ þPÚôôkqoBãýuúG þÛýíÎàK.kq{O@ îßdì Ao ú`Úôlñ¾ úÞ þèBc ok p×Ëì kBÃPÎA ÿBÚ@ þßü ûpHÛìqA lðkpÞ úHéÒp¿ìpG óBýðApüA úÞ kçýì lñ^ôA Roõ¾ ÿôo . QyAk þãñøBíø }oAõéy
ÿæBG úÞ kpìpýK þãñu ÝBOAqA kõG úPÖpâ Qukok þì Alg lÏG úG ó@qAô lì@ Quk úG úñÎApÖ óBðq qA
: Q×â kpÞ ZoBg Ao ó@ òýDBK Bø úéK qA ô lì@ óôpýG kõG ûly BñG úðBhGBPÞ .kõG ólürÓè ëBc ok ÝpÎ ûpÇÚ
ïkpÞ AlýK Ao JBPÞ òüA BO lýzÞ ëõÆ ëBu QvýG - ó@ úñìAk ok úÞ ÿA úLO ÿæBG ok úðBhGBPÞ . QÖo .QuAûkBPÖA ÿkApÖAú^QukúGlðAk : Q×â ôA úG kpìpýK
ó@Q×WókpÞAlýK ÿApGîøpãükëBuQvýGpâA. léW Bøl¾ ô kõG ûly BñG QyAk oApÚBPuôo àü úPyAlùãðúñýu ÿôoAo ú`Úôlñ¾óBñ`íøóBíéu
qõñø .kõG îøAõg úèBu Q¿y QÚô ó@lzßG ëõÆ .kõG ó@ ok þíülÚ úívXì ô õéGBO lñ^ BG JBPÞ p×Ëì kBÃPÎA ÿBÚ@ úÞ kõG RApÆBgok ÝpÒô kõG .QuAáBðpÇg þéýgJBPÞòüA-
þKóõÎpÖ ÿBHüqóqoApuAúGBOQyAkîøAõgQÚô }oAõéy IýWqA Ao þèBíPukp×Ëì kBÃPÎA ÿBÚ@
.kõG þðApüABøJBPÞpPíÞØ¿ð : Q×â ôA úG ô pu ÝpÎ {øçÞ òPyAkpƒG BƒG ô koô@ óôpƒýG
. ïpHG ûly úPvG þPgok úñO úG þÒæA úðBhGBPÞ óôpýG pãük QÎBu àü BO þPzÞ . óBg óBíéu JBñW - : Q×â lÏG . kpÞ àzg ëBíPuk BG Ao kõg Roõ¾
þìAo@ úG ûBì oõð püq |Büqõßýð| þPzÞ úËdè ó@ok lì@ óôpýG úÞ úðBhGBPÞ qA p×Ëì kBÃPÎA ÿBÚ@ .kõG ïoõHXì îølG Quk qA Ao ó@pâA .lñÞ þì QÞpc lýyBG òEíÇì .lükõìpÖ lýÞBO oBG lñ^ Ao òüA -
úýÞpO úG ô QÖBßy þì Ao úðApPülì ÿBüok ZAõìA ly þì ÕæAoAõu úÞ þèBcokô QÖo ÕæA ÙpÆ úG
óBíéu úðBhGBPÞ ïBð. kpÞ ûBãð úðBhGBPÞ õéGBO úG . îðBíG xpHÚ ok pãük úP×ø úu . lýuo løAõhð ó@ úG êøABð Quk
.ly þì àükrð ô kpÞ Bøo Ao ÕæA JBñÆ p×Ëì kBÃPÎA ÿBÚ@ .kõG : Q×â ô lì@ kõg úG óBg óBíéu òýìq ÙpÆ úG kõG kkpì qõñø úÞ þèBc ok kpìpýK
ok AoBßð@ qA Bíø 322 qAôpK þPÚô lƒÏG qôo ôk ÙpÆ úG úðBhGBPÞ ú^õÞ ÿBø }p×ãñu ÿôo ÕæA pãük oBG Ao ïkõg {øAõg BìA . QuA Quok - àü úÞ Ao ÿA ú`Úôlñ¾ QhO püq qA ô lyæôk
kBÃPÎA ÿBÚ@ , Qvzð òýìq úG kBG@pùì ûBâkôpÖ JBPÞ òüApãük Q×W úÞ þðBìq BO . îñÞ þìoApßO òüA ok .koô@ óôpýG ,QÖpâ þì BW ó@ ok JBPÞ
þWôpg ok ÙpÆ úG BíýÛPvì ô ly ûkBýK ó@qA p×Ëì .ly püqApu BPuôo .lýñßð qBG Ao ó@ râpø lüA ûkpßð AlýK Ao ëõíÏì lcqAp×Ëì kBÃPÎA ÿBÚ@ëk óBGp úËdè
àü ÈÛÖ lðBíG pËPñì BO QyAlð þÖBÂAoBG. QÖo .kõG 1960 ëBu ÕAk óBPvGBO pùÊ qA lÏG àü QÎBu : Q×â kõG òPÖo ûkBì@ úÞ p×Ëì kBÃPÎA ÿBÚ@ {Þôo úÞ Ao ú`Úôlñ¾ kpìpýK .kõG ûly pƒPzýG
úPÖpâ îßdì Ao ó@ úÞ QyAk kõg BG þPuk áBu þDBøo pÆBg úG ïkpì ô kõG úPÖBü ëçÛPuA ûqBO xpHÚ ûoByA óBPìpPdì ÿõGA úÞoõÆ óBíø úðBPhHyõg - úG úÞ kAk þì óBzð ó@ Qgôk ô äðo ô QyAk þìp^
þvÞúWõOBOkõGúPyAnâó@okAo ú`Úôlñ¾.kõG ëõÓzì þGõßüBKô òzW úG óBPvéãðA mõ×ð püq qA ô îüA úPÖpâ Ao Bø iðpu óBíø úèBHðk Bì lðkõG ûkõìpÖ ÿôo QukôkBGkoAkÜéÏO ÿoôkoBývG ÿBøëBu
kõWô þupHÚ ÿBø ûpù^ ïBíO ok ÿkBy .lðkõG ok JBPÞ òüA Q×W úÞ QuA ûly êXvì óBíüApG úGÝBOAûpXñKqAëBcóBíøokôkAk oBzÖ}Aúñýu
.lñßð IéW Ao îøoBñÞok þñuóBðBíévìôBøwÞkõOoôA .QyAk ïlýuo óApùO úG úÞ òüA kpXì úG òì . QuA wéGApÆ ok þOApÆBgôAûBãðok.kpÞûBãðúðApPülì ÿBøJ@
1959 ëlì äðo ûBýu Qèoõy àü ûBâkôpÖ qA ZoBg þì BÒõÒ kpâ ûoôk óBâlðqAõð ô lðlƒýƒ¿ƒÚo þƒì úìBðpG úé¾BÖçG ïkAkoApÚ þñìA ÿBWok Ao JBPÞô
kBÃPÎA ÿBÚ@ ólük BG ûlñðAo .kõG }pËPñì ûlñðAo BG kõG þDBÒõÒ îøp×Ëì kBÃPÎA ÿBÚ@ëkok .lðkpÞ Ao þèBÏGBñWBíPc.îñÞþìîýËñOAowéGApÆúGp×u .kõG ókq Zõì ëBc
óBñÞ îýËÏOô ly ûkBýK êýHìõOA qA úé¾BÖçGp×Ëì qAlÏGôA.QyAkÝpÖçìBÞBøþupHÚ ÿBÒõÒBGúÞ lèõPì kõG ûlì@ xpHÚ úG ûpøBÚ qA }olK þPÚôôA
lyoAõup×Ëì kBÃPÎA ÿBÚ@.kpÞqBGô A ÿApG Aook ÿA úñýXñâ úG Q×ãñø ZoBhì ô ÜýÛdO Bø ëBu .kAk îøAõg oApÚ óBüpW ok }okBì ô olK qA BìA kõG ûlülð Ao óApüA .kõG ûly
úG p×Ëì kBÃPÎA ÿBÚ@ .kBƒPÖA ûAo úƒG êƒýHìõƒOA ô úðApPülì ÿBùG@ úG ÿpãük ûBãð ûpXñK qA kpìpýK îø Ao {íuA .kõG úPgõì@Ao ókpÞ QHd¾ þuoBÖ
Q×ø QÎBu úG úÛýÚk ûk lük ô kpÞ ûBãð {PÎBu ok ô kõG úÏèBÇì êøA }olK .lñPyAnƒâ |óBƒíéu|
}pvK ÕApu ûlñðAoqA lÏG . QuA ûlðBìpùÊqA lÏG :Q×â ÿlýìABðBGôQgAlðA Èg BG . QyAk ÿqôo úðBHy RBÏèBÇìp¿ì iüoBO
úG ó@ólðAõg ûpâ 1822 ëBuok úÞ îø |Øýéâôpýø|
. QÖpâ Ao ly qBG ÿõvðApÖ xBñy iüoBO óõýèõLìBy Quk
? QuBXÞ lýzíW -
áõéíèA QÞõypPgk lèõO IzìA . óBGpÚ þOoBK - . kõG Bñy@
.lñPÖpâ îø Ao þèBƒÏGBƒñW ÕApƒu . Qƒvø îƒðBƒg .kõGûkAkôAúGåpìïBãñø}olKAo ú`Úôlñ¾òüA
xpHÚ ûkqBy RpÃc ïkpÞ ÅpƒÎ óBƒzPìlƒg úÞ QuA þGBPÞ ú`Úôlñ¾ òüA ok kõG úP×â ôA úG
ØüpzO ÿkôq òüA úG îPvðAk þíð .lðoAk ØüpzO úÞ ÿA ûoôk óBíø . QuA úñÎApÖ óAoôk úG ÉõGpì
úñÎApÖô kõGp¿ì Qèôk þuBýurÞpì |wý×ñì|pùy
.lüoô@ þì ïApøA ÿBñGoõPuk |xõñüpâ þì|ô |wKõEg| ÙôpÏì
kõy òEíÇì úÞ ó@ ÿApG pƒ×˃ì kBƒÃPÎA ÿBƒÚ@ qA êHÚ ëBu 525 JBPÞ òüA .lðkpÞokB¾ Ao úSçS 12
áBuêgAkúG þøBãðkoAkoApÚáBuok ú`Úôlñ¾
oBzÖ kõg ólG úG Apð@ úÞ þèBc ok lÏGô QgAlðA

: Q×â kAk þì
. wéGApÆ ïôpG kôq lüBG . ïoAk úéXÎ -
BW JBGoA ëk ok pPzýG Ao kõg úÞ ó@ ÿApG ûlñðAo

: Q×â lñÞ
úPvg Ao óBOkõg îø pu QzK ÿBøp×u òüA BG -

.lýDBìpÖ þì
:Q×âôlýzÞáBuúG þPukp×ËìkBÃPÎAÿBÚ@

.koAk }qoA -
ÿBÚ@ô kAk þì óBzð Ao Iy úíýð ôk ÿoAõük QÎBu
òülñ^ ô kõG úPvzð }rýì QzK qõñø kBÃPÎA

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
13
àü . QÖo úðBgrLy@ úG ûpgæBG ô lñÞ QìôBÛì püqAo úñÎApÖôp¿ìiüoBOúGÉõGpì þíülÚJBPÞ
þøAo lÏG ô lýyõð ô QÖpâ ëB`hü qA iü J@ óAõýè .kpßýìôoô
oBÞ ÝBOA êGBÛì qA oõHÎ ïBãñø BìA .ly {GAõg ÝBOA
.kBPÖA ôA oBÞ rýì úG {íz^ óBùâBð }olK ÿBÚ@ ô QyAk oApÚ rýì ÿôo rýð ú`Úôlñ¾
olKúÞlì@}pÆBgúGîÞîÞôlükAo ú`Úôlñ¾ ûBâ .kpÞ þì ûBãð ó@ úG úËdè lñ^ pø p×Ëì kBÃPÎA
ó@ ÙpÆ úG ô ly ôBßXñÞ . kõG úP×â ú^ ó@ ûoBGok þìú`Úôlñ¾ ÿBøïp^ ÿôoAo{ðBPzãðAïAo@rýð
ó@ ê×Ú ÿôo Ao {øBãð úËdè lñ^ ÿApGô lýzÞ
...QÖo qBG rìo þèô QyAlð lýéÞ úÞ þé×Ú . Qgôk þì
{GAõg ô kõG {ÚBOA ok lýzíW lÏG QÎBu îýð ûlyúPyõðê×ÚoBñÞok þ¾õ¿hìÈgBGó@ókpÞ
úGôkõGûlýzÞqAok QzKúGQhO ÿôo.kpGþíð
QÞõy pPgk úG }pßÖ .kpÞ þì ûBãð ØÛu .kõG
koAô úÞ lük Ao ÿA úüBu óBùâBð BìA .kõG áõéíèA lýzíW úÞ kõG Iy úíýð úÛýÚk QvýG ô ôk QÎBu
. QuA ûly þOæBýg kpÞ oõ¿O AlPGA .ly ÝBOA úG Ao kõg ëpPñÞ ô kõG Qvì úíýð .ly úðBg koAô
ôA úG óAõW óq àü lük kpÞ QÚk úÞ Jõg BìA kôpG }kõg ÝBOA úG QuAõg þì . QyAlð þGõg
ÿõG ô kq þì lñhHè ôA úG óq .kõy þì àükrð . QuA òyôo }olK oBÞ ÝBOA ÕAp^ ly úWõPì úÞ
ô xBHè ëlì .kõG ûkpÞ pK Ao ÝBOA ÿBÃÖ }pÇÎ ëBc ok rýì QzK Ao }olK ô QÖo ÝBOA ÙpÆ úG
BGlñÞoõ¿OlýzíWBOlyUÎBG óq{üAo@ëlì ëBdyõg ôA ólük qA olK ô kpÞ ïçu . lük úÏèBÇì
QuAõg BO . QuA ûlyôpGôo óõÎpÖ óBðqqA þßü .kõGûlyëBdyõgolKólükqAîølýzíW .ly
lýzíW úG Ao kõg óAõW ô BHüq óq lñßG þèAõö u
püpc ú^oBK . kqõðAqôAoBñÞ QhO ÿôoô lðBuo :kpÞ ëAõu olK
kõG ûlðByõK Ao óq òüpìpì òO úÞ þãðorHu áqBð ? ïpvK Qynâ }õg -
ÿBø óAo ô lüqpè þì óq óBPvK ôk .kq oBñÞ îø Bíy pâA . Qynâ }õg þéýg úÞ òì úG -
óBíz^ .kq þì ÝpG Iy þßüoBO ok }lý×u ûpgæBG áõéíèA QÞõypPgk .kõG ïBíOoBÞ lükõG
ÿlñhHè ô QyAk xõø Zõì ôA ûBýu Qyok Quôk Apì úÞ kpÞ ÙApPÎA . lì@ Ùpc úG IzìA
Ao kõg óBùâBð lÏG .kõG úPvG {Ûð {ðBHèpGqõìpì
îø ÿôo ôk pø ô QgAlðA lýzíW ÿôo .koAk
.þñÞpH¾lüBGqõñø þèô.kõGïõéÏìîøëôAqA-
...lðlýPéÒ Bùð@BGþßüþßülüBGúÞlðoAkqAo úðõâl¾Bøóq
qA úÞ JBPÖ@ îýÛPvì {GBO qA p×Ëì kBÃPÎA ÿBÚ@ løAõg pO QcAoõO pG þâlðq oõÆ òüA .ly Bñy@
.ly oAlýG kõG ûkBPÖA {Ooõ¾ ÿôo úG ûpXñK
ûk QÎBu .lüpK BW qA óBùâBð lì@ kõg úG þPÚô . Qynâ
ó@ ólük BG ô lðBuo }oBÞ ÝBOA úG Ao kõg AoõÖ .kõG oBËPðA êídO . ïoAk Quôk Ao ôA òì olK þèô -
lðkõGúPvßyAo ú`Úôlñ¾ok.lyQzcôoB^k
Roõ¾ úG QyAkoApÚ ó@ok úÞ þGBPÞ RBd×¾ô . ïoAlð
RBd×¾ ÿôo .kõG ûly {hK ÝBOA ok ûlñÞApK . ÿqõìBýG òì qA lüBG .ïpvK }BHð ûkBu -
oBñÞokúÞkõG þHüpÒôIýXÎ ÿBøpüõ¿OJBPÞ þìp^ ú`Úôlñ¾ ÿôo Ao {Puk wLu olK

.kõGûly þyBÛð þDBðAõgpýÒ ÿBøÈg : Q×â ô QyAnâ
ïBíO Qzcô úÞ þèBc ok p×Ëì kBÃPÎA ÿBÚ@ Ao ïpíÎ ÿBø ëBu òüpPùG qA ëBu QvýG òì -
BO lyæôk òýìq ÿôo kõG úPÖpâ ApÖ Ao }kõWô ÿp¿ì ÿBHüqóqàü ÿBøqAoúGBOïkpÞòüAÙp¾
òüAokBìA.lñÞÐíW þßü þßüAoJBPÞRBd×¾
JõgþPÚô.lýuo{yõâúG ÿAúèBðÿAl¾úËdè .ïpHG þK
.lHéÆ þì àíÞ Al¾ úÞ ly úWõPì kpÞ }õâ QÖpâ }A ûlñgolK úéíW òüA ólýñyqA lýzíW
ÿBø úÚoô .kõG ûly pGApG lñ^ ôA QzcôæBc
. QÖo Al¾ ÙpÆ úGô ly lñéGô kpÞ Bøo Ao JBPÞ : Q×â ô
ïAo@ . lì@ þì lýzíW {ðAõW pvK ÝBOA qA Al¾ . Qvýð ûlðq ïokBì úÞ lükoô@ wðBy -
Aook þPÚô .lýuo ÝBOA úG BO QÖoæBG Bø úéKqA ïAo@ :kAk úìAkA }pvK úP×â úG úWõO óôlG olK
oArøBüõâúÞlyôpGôo ÿkpìpýKBGóBùâBðkpÞqBG þPýíøA îø qBG lzßG ëõÆ îø pãük ëBu QvýG -
.kpÞ ólüqpè úG Ñôpy ôA ólük qA . QuA úèBu Ao óBùW úñýXñâ òüpPðApâô òüpPâorG óæA .koAlð
óBýì qA ly ûpýg kpìpýK ó@ úG Jõg úÞ þPÚô îøAõg òüA qA pPzýG ûlñü@ ok ô ïoAk oBýPgA ok
Ao}pvKóBíz^ôARoõ¾oBíyþG ÿBøáôp^
òhu ô ókpÞ QÞpc RolÚ lýzíW . QgBñy . QyAk
olK ÿõu úG Ao {Puk þPhu úG .QyAlð òP×â Ao þOBdýÂõO òýñ^ ólýñy þâkBì@ lýzíW
úG BO kõG ûkpÞ ôopK Ao ôA þíÞ Jôpzì . QyAlð
: Q×â ô kpÞ qAok ôA úG Ao ûqBWA òüA BìA lñÞ QHd¾ olK BG þPcAo
! òÞ îßíÞ ! olK - .lüõâ þì òhu ú^ qA }olK líù×G BO kAk þíð
ÿkBüpÖ úéíW òüA ólýñy BG p×Ëì kBÃPÎA ÿBÚ@ ÿõu úG ô Q×â pýhG Iy úPvðAlð ô úPvðAk
úG úÞ lÏG qôo àü .lýPéÒ òýìq ÿôo úGô lýzÞ
ûly úðAõük .kõHð þéHÚ ïk@ ó@ pãük .lì@ }õø . QÖo kõGæBG úÛHÆ ok úÞ {ÚBOA
.lðkAk ëBÛPðA óBPuoBíýG úG wðæõHì@ BG Ao ôA .kõG óBzð Ao Iy úíýð qA lÏG oBù^ ÿoAõük QÎBu
kõè@JAõgô úPvgp×Ëì kBÃPÎA ÿBÚ@úÞ kAlýì
óBüBK
.QÖo {GAõg ÝBOA úG ô ly lñéG }rýì QzK qA
p×Ëì kBÃPÎA ÿBÚ@ þÖApyA úðBg lÏG úÛýÚk lñ^
rýð ú`Úôlñ¾ . kõG úPÖo ôpÖ Ädì Rõßu ok
oApÚ p×Ëì kBÃPÎA ÿBÚ@ oBÞ rýì ÿôo óBñ`íø

. QyAk
.kõG ûkBPÖA QhO ÿôo úñýu úG {ÚBOAok lýzíW
oBÞ êßèA .ly qBG úíýð {ðBíz^ô koõg þÇéÒ
QvðAõPð .kõG ûly }A úñzO .kõG ûkpÞ Ao }kõg

óApùO úéXì

14

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

qA þyBð QHTì RApýSBO ,kôq þéýg lýðAõPG lüBG
|.lýñÞ xBvcA Ao þÎBíPWA ÿBø|úßHy ókpÞ Bøo

QyAk lýøAõg xpPuApPíÞ þìpâpu ÿqBXì þÎBíPWA ÿBø|úßHy#
ÿBø|úðBuo úG óBßìô óBìqpøok QcAoolÛð@Bì æõýø àü êTì úPHèA ô lñPvø þƒGõƒg
xBvcA IéÒA úÞ îüoAk þupPuk þÎBƒíPWA úG ÿqBýð pãük !lñÏéG|þì Ao óBì|QƒÚô
qôo 7 ô qôo úðBHy QÎBu 24 îüoõHXì îýñÞ|þì
ú^ BXð@ô BXñüA îýñýHGô îýñÞ úWõO ó@úG úP×ø
qA ókõG ûBâ@ ïAlì úG ûrýãðA ô êýì òüA !QuA pHg
{üArÖA úƒG pƒXñì koAk óBƒüpƒW úƒÞ úƒ`ð@ pƒø
.kõy|þì xpPuA óõìoõø óBíø Bü ëqõýOoõƒÞ
RApƒýƒSBƒƒO lƒƒðAõƒƒO|þƒƒì kBƒƒüq xpƒƒPƒuA òƒƒüA
úËÖBc ØÏÂ çTì koAnãGrÓìpG ÿlñüByõgBð

þÎBíPWA ÿBø|úßHy ókpÞBøo ÿApG Jõg êýèk 13

qA ólðBì oôk .þƒâkpƒvÖA ëBƒíPcA {ƒüArƒÖA ô þÎBíPWA ÿBø|úðBuo úÞ Qvýð òƒPƒ×ƒâ
ô ûkpÞ îÞ óBO|ëqõýOoõÞ qA þÎBíPWA ÿBø|úßHy IéÇì òüA ok .lðoô@kBýƒPƒÎA oBƒýƒvƒG
Bƒíy úƒG ÿpƒPzýG rƒÞpƒíO ô {ƒìAo@ xBƒvcA Ao kõg ÉBHOoA þPÚô îýüõâ|þì óBO|ÿApG
ÿApG þPc ,lýñÞ|þì ÐÇÚ Bø|BÃÖ òüA BG
|.|.løk|þì .lPÖA|þì þüBø|ÝB×OA ú^ ,ûBOõÞþOlì

lýñÞ|þì w×ñG kBíPÎA xBvcApPzýG ïBXðA pƒO|Ѓüpƒu Ao ÿpƒPzýG ÿBƒøoBƒÞ
ÿBø|úßHy ok Ao Bø|þGõg ô Bø|ÿkBy æõíÏì Bì lýøk|þì
ÿBø|QívÚ ;îüoAnâ|þì áApPyA úG þÎBƒíPWA
îýøAõg|þƒì úƒÞ óBƒì|þƒâlƒðq qA rƒýãðA óBƒXýø RpK Ao óBO|xAõc Bø|òzýßý×ýOõð pãük þPÚô
BìA koAlð ÿop ApøBÊ òüA .lññýHG îø óApãük Ao óBO|þyõâ ïAlì lýñýG|þíð ÿqBýð ô lññÞ|þíð
ô RBƒËƒdè òƒüpƒPƒùƒG ok Ao óApƒƒãƒük þƒƒPƒÚô úG Ao óBO|ÿlì@oBÞ eÇu lýðAõO|þì lýñÞ à^
ïAk ok þPcAo úG îýñýG|þì óBy|ÿBø|QýƒÏƒÚõƒì òüA þÎBíPWA ÿBø|úßHy êßzì .lýðBupG ZôA
ÿ|úvüBÛì úG Bì êüBíO .îüõy|þìoBPÖpâ úvüBÛì þPÚôô lññÞ|þì RpK Ao Bì xAõc ïAlì úÞ QuA
ô pPùG Bì qA îüoAk oôBG úÞ þüBùð@ BG kõg þ×ñì úG Ao oBÞ lñ^ oBãðA îüôo|þì óBy|ÕApu Aopßì
ó@ óBuBñzðAôo úÞ QuA ÿrý^ lðpO|QhHyõg UÎBG òýíø ô îýøk|þì ïBƒXðA óBƒìrƒíø oõƒÆ
.lñìBð|þì lc qA {ýƒG þƒÎBƒíƒPƒWA xBƒýƒÚ Ao îýPvø {ìBXðA ëBc ok úÞ ÿoBÞ pø kõy|þì
qA ïAlì úÞ ÿkApÖA løk|þì óBzƒð RBƒÏƒèBƒÇƒì ÿpPíÞ Qý×ýÞ BG ô lzßG ëõÆ pPzýG ô pPzýG
pPzýG lññÞ|þì ûkB×PuA ïApâBPvñüA Bü áõHvýÖ pâA løk|þì óBzð RBÛýÛdO .îýøk {ƒìBƒXðA
ÿApG þPéÎ úÞ lðõy|þì þÎBíPWA xBýÚ oBPÖpâ ÿôo ïAlì îùì ÿ|ûsôpK àü ÿôo ókpÞoBÞ óBýì
lðAõO|þì óApGoBÞ óBýì ok þâkpvÖA îDçÎ qôpG àýéÞ ÿpãük þÎBíPWA ÿ|úßHypø Bü áõHvýÖ
ÿqBXì ÿBøBÃƒÖ òƒPƒyAnƒâ oBƒñƒÞ BƒG .lƒyBƒG {øBÞ l¾ok 40 óBì|ÿoBÞ lý×ì óBìq ,îƒýñÞ
ÿBø|xBýÚ òüA oBPÖpâ pPíÞ BPÏýHÆ þÎBíPƒWA lñ^ QGBG úÞ QuA þÖArâ ÿBùG òüA .lGBü|þì
QüBÂo ô ÿkBy xBvcA pPzýG ô ûly QuokBð
|!îüqAkpK|þì |QñìBÞ ô |àüæ

pPzýG óBƒO|wƒ×ƒñƒG kBƒíƒPƒÎA ô lƒüoAk kõƒg qA kõy|þì BÖõßy óBO|QýÚçg
|.|.kõy|þì oBÞ þÎõÂõì êc QGBG óBOpßÖ lƒülƒük pƒâA

lýGAõg|þì pPzýG þÎBíPWA ÿBø|úßHy úGpâA .kõy|þì þyBð ókõG ly lýøAõg JpÇÃì {èôA ÿBø|úßHy ókpâ Ao pý¿ÛO lðAõO|þì lñƒÞ|þƒíƒð
qApâA þPc JAõgqA êHÚ îüoAk RkBÎ BìpPzýG òýìBKôk wK ,lýyBG ûkpÞ RkBƒÎ Rlƒy úƒG þÎBíPWA ÿBø|úßHy òPyAnâ oBñÞ pýSBO lñ^ pø úÞ QuA òüA QýÚçg lýéÞ !lüqAlñýG þÎBíPWA
,îƒýyBƒƒG ólƒƒy áçƒø ëBƒƒc ok þƒƒãƒPƒvƒg òüApGBñG ,lüpG|þì æBG oBÞ òüA BG Ao óBƒO|óõƒg {ñÞAô BìA QuA QHTì Rlì lñéG ok ÿqBXƒì QcApPuA óBOpßÖ úG oBHßü úƒÛƒýƒÚk lƒñƒ^ pƒø
lÏG úÛýÚk lñ^ ,îýñÞ à^ Ao Bø|òzýßý×ýOõð ÿA|úðõâ ok lýñÞ|þì ØÚõPì Ao RkBÎ òüA þPÚô òüA .kõG løAõg JApÇÂA ô xpPuA ,Bíy ÿoõÖ ok Ao óBO|QcApPuA óBìq ú߃ñƒüA úƒð ,lƒýƒølƒG
ëBc ok BìA îýñÞ à^ ÈÛÖ kõG oApÚ îýñýG|þì RBuBvcA òƒüA .lƒüpƒýâ|þƒì oApƒÚ Qƒýìôpƒdì Qƒƒýƒìôpƒƒdƒì àƒƒü ꃃýƒèk úƒƒG RBƒƒuBƒƒvƒcA oBñÞ BG wK .lýðrG úupK þÎBíPWA ÿBø|úßHy
àüæ ,Bø|úd×¾ ókpÞ òýüBK ô æBG úG ëôpßuA wK .lñzÞ|þíð ëõÆ qôo lñ^ qA {ýG æõíÏì ÉBHOoA ok ïAlì ¶ xBvcA qA þßüsõèõýƒGôoõƒð îüBOok îÞ Quk ,Bø|òÞ RpK xAõc òüA ókq
QÚô qAô îýPvø ...ô òPyAnâ QñìBÞ ,ókpÞ }õg ô QýÚçg lƒýƒølƒG ûqBƒWA ,óBƒO|ÿoBƒÞ
!?úð ,QuBñy@ óBO|ÿApG !úPynâ îø óBì|JAõg
|.|.lñÞ AlýK óBüpW óBO|ÿpßÖ

16

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

pýSBO QdO Bì qA þéýg ÿBø|}qoA ô BøoôBG ØzÞ ô lýuBñy|þì Ao óBOkõg pPzýG lðkpÞ {üBìq@p×ð 41 ÿôo úÞ þðBÛÛdì BìA ,úéG ok IéÒA ô ûly Bì qA þéýg RkBÎ òüA
þÎBíPWA ÿBø|úðBuo ok úÞ QuA þüBørý^ lýñÞ|þì IèBW !QuA wßÎpG çìBÞpýSBO òüA lñPÖBüok ëôpßuA ëõÓzì QÎBu ôk BO àü JAõhPgo
ïõéÏì ÿA|úÏèBÇì ÜHÆ .îýðAõg|þì ô îýñýG|þì ÿqBXì ÿBÃÖ ok úÛýÚk 30 qA pPzýG lýðAlG QuA pøpâA lýñÞpßÖ .îýPvø Bø|úßHy òüAok ókpÞ
RBÎçÆA ô oBHgA ,áõHvýÖ óApGoBÞ qA þíýð ly òPyAnâ QÚô ô Bø|ókpÞ ëôpßuA qA Quk þPÚô pPzýG Ao óBO|þãPvg ô QèBvÞ ,ókpÞ ÿpLu úP×øok QÎBu 15 þñÏü ,lýñßG AooBÞ òüA qôo
qA þéýg .lññÞ|þì QÖBüok úßHy òýíø qA ÈÛÖ Ao Q¾pÖ ,lýzÞ|þì óApãük lüBÛÎ ólðAõg ÿApG ô þßèA BíypâA óApãzøôtK ÿ|úP×â úG .lñÞ|þì .îýPvø ëõÓzì þÎBíPWA ÿBø|úßHy BG ÈÛÖ
pß×O xBuA pG îüpýâ|þì úÞ þüBø|îýí¿O qA pýÒ ÿrý^ ú^ lýñýHG úÞ lýñÞ|þì AlýK ÿpPzýG lýðAõO|þì lýñßð ëôpßuA Ao RBd×¾ ,Ùlø|þG BG pâA þPc ;lýølð IüpÖ Ao óBOkõg
úÞ lñPvø þüBø|þøBâ@ ÿ|úüBK pG úßéG lñPvýð rýãðApG òývdO ÿBø|QñìBÞô ókpÞ ÐíW àüæ ókpÞ ÙpÆpG ÿApG ÿpOlý×ì ô pPùG QýèBÏÖ îø qBG lýyBG ókpÞ Q^ ïpâpu óBO|óBPuôk
ÿBÃÖ qA òPÖpâ úé¾BÖ .îýñÞ|þì QÖBüok qA þPÚô .løk|þì ûrýãðA Bíy úG ókpÞ QÖBüok ,ókpÞêcëôlWçTì,lýñÞAlýK kõg QèBvÞ ÈÛÖ úßéG ,kpýâ|þíð Ao Bùð@ BG òPÖo óôpýG ÿBW
pPzýGoõÇ^ lüpýãG kBü kõy|þì UÎBG ÿqBXì ÿ|úuõuô pãük ,lüpýâ|þì úé¾BÖ ÿqBXì ÿBÃÖ úG òPÖo Bü ô ókAk }õâ þÛýuõì ,ólðAõg JBPÞ }lülW p¶Pvíø BG úÞ Ao þvÞ ô lüA|úPvzð BùñO
QÖBüok þÎõñ¿ì ÿBøkoõgqBG ô úWõO IéW QñìBÞ îø lÏG ô lýñÞ|þì ByBíO lñÞ|þì ÿqBG
|.|.lýñÞ JBhPðA êÛPvì ô lýñÞ pßÖ ïBy rýì lñüõãG úÞ lüoAlð Ao óApãük qA ókpÞ |!|!{hHcpÖ ÿôo ûkBýK àü ÿqBXì ÿBÃÖ qA Quk þPÚô .lüoAnâ|þì
lýñÞ|þì UdGôpWpPíÞ BXÞ RpÖBvì úÞ lñølG r³K Bü QuA oõÇ^ Bíy lýñýzð|þì pPíÞ ÿkõhýG ÿBø|ûrýãðA òüA qA Ao óBOkõg lýzÞ|þì
ô Qüõø ëBHðk úG óApãük ûBãðokoBãðA !lðA|úPÖo BG ô lýñÞ|þì Bøo lðpýâ|þì Ao óBO|JAõg QÚô úÞ
óBùñK òüpßuA QzK úÞ þPÚôpËðôpßÖ ëBÛPðA þâlðq Bùð@ lüpËPñì ô lýPvø kõg Qý¿hy oBãýu ÿ|ûqAlðA úG Quok òPvzð qôo ïBíO óBOkõg þPìçu Ð×ð úG úðBHy Jõg JAõg àü
QéÎ òýíø úG ô QuA þPhu oBÞ îüA|ûly Ao òüA ;QuA pÃì þPìçu ÿApG ólýzÞ àü úG JAõg qA êHÚ pâA .lüoAk|þìpG þìlÚ
QuokBð ÿBø|QyAkpG ô Bø|îøB×O Fõu ëBíPcA oôk BÃÖ òüA qA þPÚô BìA .lññÞ þGBüqoA Ao Bíy þðæõÆ qôo àü qA lÏG .lñüõâ|þì óAlñízðAk þyõâ ,lüoAk qBýð {hHzìAo@ à^õÞ QýèBÏÖ
pßýPuA àü þøBâ þPc .QuA pPzýG îø BG Ao óBO|þÏÚAô kõg lýðAõO|þì ûqBO lüõy|þì ÿBø|úßHy ô îýñýzñG îø qBG îüoAk Quôk ÿoBÞ oBÞ àü lýñÞ þÏu ô ûkpÞ oôk Ao QéHO ô
pW àü Ñôpy ô kõy QyAkpG QuokBð lðAõO|þì ØzÞ lüoAk úÞ þüBø|RõÚ ô Bø|ØÏ ïBíO RBÚôA pPzýG !îýñÞ à^ Ao óBì|þÎBíPWA lñ^ çTì lýñÞ JBhPðA lý×ì ô {hHzìAo@
Ao ÿqBXì ÿBø|úßHy þPÚô BìA .lyBG UdG ô îüA|ûkoõhð óBßO ô îüA|úPvzð úÛýÚk 90 îýñýG|þì koõì ok Èg lñ^ Bü lýðAõhG JBPÞ úd×¾
koõì|þG Bø|îzg qA Ao óBOkõg ,lüoAnâ|þì oBñÞ |.|.lýñÞ òPÖpâ úé¾BÖ !îýñÞ|þíð îø wc Ao òüA þPcô
þ×ñì RBðBXýø oB^k pPíÞ ô lýñÞ|þì oôk kõy|þì QüõÛO óBO|ÿpýâîýí¿O RoBùì ô QéHO ô þyõâ ô þÎBíPWA ÿBø|úßHy qA |.|.lývüõñG lüA|úPyAnâ pu QzK úÞ ÿqôo
ÿpO|îèBu ÿBø|QýèBÏÖ ÿApG Ao Bì óBìq ,QðpPñüA óBO|ÿôookôo ô þÛýÛc ÿBø|ÉBHOoA
|.|.lüõy|þì òürãüBW Ao |îýâõülüô B×Çè ÈÛÖ .lñÞ|þì kAq@
kôo|þìpOæBG óBO|þðBXýø }õø kõy|þì pPzýG
úð ÿqBXì þÎBíPWA ÿBø|úßHy òPyAnâ oBñÞ !lýñßð Ì×c ÿApG þèBÎ þøAo þÎBíPWA ÿBø|úðBuo úPHèA
óBO|àíÞ úßéG kqBu|þì Bíy qA ÿpPùG ïk@ BùñO úÞ ûkAõðBg ÿBÃÎA Bü þíülÚ óBPuôk BG ÉBHOoA
RoBùì ;lüpHG æBG Ao óBO|þðBXýø }õø lñÞ|þì ÉBHOoA ÐÇÚ BìA lñPvø lññÞ|þì þâlðq Bì qAoôk
BìA .koõg|þì óBOkok úG BW úíø úÞ ÿlñíyqoA ÈGAôo úG þâorG Qìlg lðAõO|þì ÿqBXì
þOçìBÏO óApãük BG úÞ QuA òüA }A|úìqæ BG þÛýÛc ô ôookôo RçìBÏO .lñßG óBO|úðBPuôk
ÿBK qôo ok Bø|QÎBu þPÚô .lýyBG úPyAk ÿBø|ÉBHOoA qA pO|ÿõÚ oBývG óBüBñy@ô óBPuôk
ô Q¾pÖ ,lüA|úPvzð óBOpOõýLìBÞ Bü þyõâ løk|þì Ao óBßìA òüA Bíy úG ô QuA òüçð@ BÖp¾
.lüõy pOrÞpíPì þÏÚAô ÿBýðk ÈGAôo ÿôo BO
Quk qA Ao óApãük Bü óly ôookôo ëBíPcA ô þÏÚAô ÿBø|ÉBHOoA úÞ lüA|ûkpßð }õìApÖ BíPc
.kõy|þì îÞ óBO|þðBXýø }õø qA ô lýøk|þì ok BøoõPÞBÖ òüpO|îùì qA þßü àükrð qA
,lüõy þÏÚAô ÿBýðk koAôô lýñÞ lñéG Ao óBOpu
ÈGAôo Qý×ýÞ ô lýyBG úPyAk þÏÚAô RBíèBßì |.|.QuA þðAôo Qìçu ô þPuolñO
ÿBø|RoBùì BO lýølG {üArÖA Ao kõg lüõy êvÞô úPvg QuA òßíìpPíÞ
þüBW oBËPðA ؾ ok þPÚô úÞ Qvø þvÞ
|.kõy QüõÛO óBO|þÆBHOoA à^ Ao ó@ ô ûkoôBýð ok Ao }A|þyõâ ûkBPvüA
ô þãPvg oBÞ òüA lýñÞ|þì pßÖ !?lyBG ûkpßð
17 lýüõâ|þì BíPc ?løk|þì òýßvO Ao óBO|QèBvÞ

óApùO úéXì

!QyAlð þùWõO Bùð@úGoBßuA BùèBu úÞÿpãüqBG 10

ok ôA ÿA úÖpc ÿqBG lüBG rýð ó@qA pO {ýK ûlükBð {èõHÚ êGBÚ ÿqBG îÒpýéÎ rýð kõGoBßuA ô ôpýðk RpGAo ,õñý^BK ë@ ,õüpKBÞ ÿk ôkoBðõEè ) ëôA QívÚ (
pƒPýK oBƒßøBƒy þƒé¾A ÿBƒø {ƒƒÛƒð qA þƒƒßƒü kõG ûBOõÞ îéýÖ òüA ok ôA {Ûð ú^ pâA .ly úPÖpâ ô oAk ûlñg þøBâ ô ûlì@ {ýK pãük þƒgpƒG úPvWpG ô ÙôpÏì oBývG þüBíñýu îuApì|#
>îéýƒÖ {ƒüBƒíƒð òƒüpƒƒg@< ,aƒƒüôõƒƒðAlƒƒâõƒƒG ÿôo qA óBPuAk rÞpíO QvðAõPð rýð ôA ÿqBG ô óly úPÖpâ ûlükBð êýèk .QuA ûly þèBXñW Awards|( >oBßuA îuApì< úG ïõuõì óBùW
òýñ`íøô)|The Last Picture Show|( }õñýG Qýèôs ô wñüBÖ ØèAo úðBÛyBÎ úǃGAo Apüq lyBG RôB×Pì lðAõO þì Bø þñüpÖ@ {Ûð òüA þì oArâpG úèBu pø úÞ )|The Academy
>òƒìoBƒPuA< îƒéýÖ êƒƒíƒßƒì {ƒƒÛƒð ok ÿqBƒƒG òüA ok þðlðBì kBü úG ÿoõÃc ÿô BìA lñÞ oôk {Ûð úíø òüA òýG qA pãüqBG òüpPùG JBhPðA BG .lüBíð JBhPðA Ao Bø òüpPùG lüBG A« pøBÊ kõy
þìkBÞ@ ÿBÃÎA úWõƒO koõƒì )|Starman|( QvðAõO þì úÞ QyAk ûlƒy òƒýƒvƒdƒO îéýƒÖ ok .QuA þPhu oBÞ rýð úðæBu ÀÛð þG þñüpÖ@ ÿBƒÃÎA RBƒGBƒhPðA ô Bƒø ÿACo kõƒWô òƒüA
rXüpG .lzð oõÇñüA úÞ QÖpâ þì oApÚ oBßuA úPyAk þKok ÿô ÿApG AooBßuA ÿkrìBð îßPuk 10 BG Ao Bíy îýøAõƒg þƒì Iƒéǃì òƒüA úƒìAkA ëBXñW ô Bø UdG BG ûoAõíø oBßuA þìkBÞ@
{hG ïBùèA ïAok îéýÖ ok þéíßì {Ûð BølÏG ûrüBW lüBGpOkôq þéýg úÞ îýñÞ Bñy@ ÿpãüqBG
ÿBøpðAs qA úÞ )|Seabiscuit|( >QýßvýHýu< .lyBG QüBùð ok lñ^ pø lðkpÞ þì QÖBüok Ao oBßuA .QuA ûkõG ûApíø þüBø
òüA úÞ kpÞ ÿqBG QuA oBßuA óAoôAk úÚçÎ koõì ÿpPgk< îéýÖ ok ôA úðAlñìpñø ô ÜýíÎ ÿqBG lðA úPyAk þÏu þìkBÞ@ òüA ÿBÃÎA óõñÞBO
BølÏG .lìBýð îz^ úG oBßuA îuApì ok îø oBG .lðA ûly lñíyqoA ûrüBW òüA IvÞ úG ÜÖõì ÿpñø }qoA úÞ Ao ûqõc pø ok BøkpßéíÎ òüpPùG
ok kõg kp×Gp¿dñì ô ÀÛð þG ÿqBG ÿApG ÿô >lüoAôpì ûoAõyõâ BG VpÖ òýèBÞ-10 ëBu óBâlürâpG óAõñÎ úG lƒðA úƒPƒyAk þƒüæBƒG
ô QèõGolðBO< îéýÖ ok ô kôõPvüA QñýéÞ oBñÞ qArýð )|Girl with a Pearl Earring|( úG AooBßuA ÙôpÏì ûrüBWô ûkpÞ JBhPðAoBßuA
>ûBykBK þðApñhu< îéýÖ ok VpÖ òƒýƒèBƒÞ
>RõÖ Qüæ .lðBì oôk oBßuA þìkBÞ@ óAoôAk îz^ ûBy {Ûð ok ô )|s Speech|The King|( .lññÞ îülÛO Bø ó@
,)|Thunderbolt and Lightfoot|( >kpƒƒƒXƒƒì kpƒƒƒì< éýƒƒÖ ok VpƒƒƒƒÖ ÿqBƒƒƒƒG QvðAõO þðkpßðoôBƒG þƒé߃y úƒG îzƒy ZpƒW ÿBø QýéGBÚ ô kAlÏPuA ,koAõì qA þgpG ok
ûlükBð úðBPhGoõy ô JAnW þüBñW îéýÖ àƒü qA {ýK ëBu àü úÞ )|A Single Man|( þâlðBìok ô Qý¿hy óBGq Qñßè ô ókõG þH¿Î ô úPÖpâoApÚ úWõO koõì kôq þéýg pãüqBG àü
krìBð ,õñýíý^ êßüBì þðAkpâoBÞ úG ûly úPÖpâ þãPvüBy rýð ly pzPñì >ûBykBK þðApƒñhu< úG òßíì êßy òüpO ÀÛð þG úG Ao ôA úXùè ô kõg ÿBø þñüpÖ@ {Ûð òýèôA qA þßü ok Bø ó@
{Ûð pãüqBG òüpPùG oB߃uA ûrƒüBƒW QƒÖBƒüok îéýÖ ok VpÖ ÿqBG .QyAk Ao oBßuA ûrüBW IvÞ îÒpýéÎ úÞ òüA úG úWõO BG .lz߃G pƒüõƒ¿ƒO
)|Bridget Jones|( >rðõW QXüpG< ÿBø ûpýg ÿqBG pG úíø ,îéýÖ qA pýËð þG ëBHÛPuA ûrüBW ô úPÖpâ oApÚ þìkBÞ@ ÿBÃÎA lýXíO koõì
.ly kpì êíßì úG QzâqBG BG BìA kpÞ oôk oBßuA ûrüBW qA Ao VpÖ úÞ lñPvðAk þì úíø ,lñPyAk lýÞBO VpÖ ûlññÞ pýgA ÿBø úðõíð qA .lññÞ þì QÖBüok Ao oBßuA
}kõg ÿqBG úÞ kpÞ þì pƒßƒÖ kôõƒPƒvƒüA QüBùð ok ,}A þuBvcA ô ÁBg ÿBø {ƒÛð VpÖ BìA .koô@løAõg QulG AooBßuA ûrüBWôA îéýÖ ÿpGolðBßüAô Bývýè@úG óAõO þì ApWBì òüA
QüBùð ok BìA úPyAk Ao oBßuA ÿkrìBð QÚBƒýƒè qA wK ûpgæBG úÞ QÖpâ îýí¿O oBßuA þìkBÞ@ òu ëBu 50 koô@ QulG Ao ûrüBW òüA úÞ þðBìq ô)|The Danish Girl|(>þÞoBíðAkpPgk<
Ao oBßuA ûrüBW QÖBüok wðBy úÞ kõG rXüpG Ao oBßuA ûrüBW ,ÀÛð þG þñüpÖ@ {Ûð Bø ëBu Ñôpy qA ëBu 30 qA {ýG óBìq ó@ ok ô QyAk >þƒâkpƒG ëBƒu 12< ÿApƒG äƒðBƒƒýƒðA BƒƒPƒýƒKõƒƒè
êßüBì îéýÖ ÿkrìBð BùñO òüA .kpƒÞ QƒÖBƒüok BìA .kpÞ ûoByA )|12 Years a Slave| (
lG wðBy qA BìA kõG oBßuA rüAõW ok õñýíýƒ^ .lñÞ ôA îülÛO .Qynâ þì ÿpãüqBG ÿBýðk ok ôA QýèBÏÖ úÞ lzÞ þì ëõÆ Bø úøk rýƒð RBƒÚôA þƒøBƒâ
RpGAo þüBíðpñø BG îéýÖ òüAokôA ÿqBG ,rXüpG rXüpG ØW -9 >ÜyBÎ pýLvßy< îéýÖ àü QýÚçg ô kAlÏPuA úWõPì þìkBÞ@ ÿBÃÎA
>2 ûlƒƒƒƒðAõƒƒƒƒg olƒƒƒƒK< éýƒƒÖ ok ôpƒƒƒƒýƒƒƒðk qA þßü óly ûlðBuBñy ëõEvì rXüpG ØW ô Bø ëBu óApãüqBG òüA qA þgpG .lðõy pãüqBG
lyóoBÛPì)|The Godfather Part II|( Qý¿hy òüpOoõùzì ô òüpO þðlðBì kBü úG Q×ø ûlðpG )|Shakespeare in Love|( ÿqBG úG ØéPhì ÿBøpðAs ô Bø îéýÖ ok Bø ëBu
ÿôpýðk pGApG ok þvðBy ÿô IýOpO òƒülƒG ô óôlG .þßvÖõHè ØW :QuBíñýu iüoBO ÿBø óApãüqBG òüpPùG ûrüBW úéíW qA oBßuA ûrüBW ûoAõíø BìA lñøk þì úìAkA kõg ûlññÞ ûpýg ÿBø
ok rXüpG kpÖ úG p¿dñì oBývG ô àüpPvýø ÿqBG þãPvüBy ô QÚBýè îÒpýéÎ ô ûly úPÖpâ ûlükBð
.QgBG ôA úG Ao oBßuA ûrüBW ô QyAlð åorG >åorG þßvÖõHè< îéýÖ lüBy ,þßvÖõHè {Ûð .ly aðk ÿkõW ô ôpPèBK Uñüõâ ÿApG óq .lðpG þì úðBg úG Ao oBßuA ûrüBW pük þéýg ,óBy
ÿpO JAnW ïAok -ÿlíƒÞ ok BƒølƒÏƒG ôA óAokApG úPgBu )|The Big Lebowski |( Ao wßuô kpè {Ûð úÞ þSpÖ òýèBÞ ÿApG BìA lñðBì óApãüqBG qA ÿoBývG ÿApG ÑõÂõì òüA
Fisher King|( >äñýÞpzýÖ< ïBð BG ïBýéýâ óAokApG .kõG þíð ÜÖõì ûqAlðA òüA úG BO òDõÞ aýø þìkBÞ@ ÿBÃÎA ,kpÞ þì ÿqBG îƒéýÖ ok
)IýÚo( ûlƒýƒ`ƒýƒK þƒuBƒýƒu îéýƒÖ ô )|The BG Ao kõè@qAo ô úðõâo@õð àHu ,îéýÖ òüA ok òDõÞ îéýÖ óApãüqBG ú^ pâA .lñPÖpãð pËð ok ÿA ûrüBW 18
ûlññÞûpýgÿBøÿqBG)|The Contender|( Bü ókpÞ êíÎ Jõg ô ûkpÞ IýÞpO iéO ÿlíÞ QÖBüok ÿrüAõW rýð pãük þüBíñýu îuApì ok
Ao oBßuA ûrüBW QüBùð ok BìA kAk úüAoA kõg qA ÿA ÿqBG úXýPð úG BùñO þÛý×éO àHu òüA ókp߃ð pÆBg úG lzð ÜÖõì ú¿hy úG VpýÖ BìA lðkpÞ
ÿpPðBÞ þÛýuõì ûlñðAõg àü {Ûð ok ÿqBG ÿApG Jõg ÿqBG QüBùð ok .QyAk þãPvG rXüpG .lñÞ QÖBüok þ¾Bg ûrüBW îéýÖ òüA ok ÿqBG
Heart|( >úƒðAõƒük ëk< îéýƒÖ ok ûlƒƒðBƒƒìok ly òDõÞ óAokApG îéýÖ óly ûlük UÎBG rXüpG oBíýG< îéýÖ ok ÿqBG ÿApG VpÖ ,òüA pG ûôçÎ
òüA ok rXüpG ÿqBG .kpÞ QÖBƒüok )|Crazy Ao rXüpG ØW ûlññÞ ûpýg ÿqBG oBßuA óAoôAk BìA úÞ )|The English Patient|( >þvýéãðA
qA ÿoBývG BìA kõG ûkBÏèA ÝoBgô ÀÛð þG îéýÖ .lñPÖpâ ûlükBð þìkBÞ@ ÿBÃÎA ÿBø îéýÖ òüpO JõHdì qA þßü

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

îéýÖ ok ôA rýƒãƒðA Rpýc ÿqBG .lGBü Quk òìõýð êK -6 þì úÞ kõHð ôA îéýÖ BùñO òüA BƒìA QƒyAk þƒK ûrüBW QÖBüok þãPvüByrýðôA þéHÚ ÿBø ÿqBG
>lƒƒƒýƒƒÞ wðlðBu ô ÿlýuBÞ bõG< }õìApÖ óBâoBPuqA þßü ÿô úßñüA îÒpýéÎ îéýÖ .lðBupGoBßuA ûrüBW úG Ao òíüpÖ QvðAõO .lñPyAk Ao oBßuA
BìA ,kõG Bíñýu óAoôk ïBíO ûpù^ }õg ô þðlzð >ÿrƒƒƒƒük ðBƒƒƒƒg ÿApƒƒƒƒƒG þƒƒƒƒƒâlƒƒƒƒƒñƒƒƒðAo<
)|Butch Cassidy and the Sundance Kid|( BO lñÞ wíè Ao oBßuA ûrüBW QvðAõPð ûBã`ýø oBßuA ûrüBW )|Driving Miss Daisy|( óõLupTüô wüo -8
ÿkA Qý¿hy IèBÚ ok kõg {ƒÛƒð úƒÞ òƒüA BßývW ô koô@ QulG Ao ëBu îéýÖ òüpPùG >êüAõPðréK< lñðBì }A úýèôA ÿBø îéýƒÖ BƒG
ok þíéýÖ úÞ ly UÎBG koõÖko RpGAo oBñÞ ok >qBGkoBýéýG< îéýƒÖ ok Qƒuk lƒñƒO óõƒvƒéÖ ok òƒíüpƒÖ êƒGBƒÛì {ƒÛð ok ÿqBG ÿApG rýð ÿlñO þéýg óõLupTüô wüo ,)|Pleasantville|(
ô lÎAõÚ þìBíO úÞ kõy úPgBu ópPuô àHu îéýÖokëBu25qAwKAo)|The Hustler|( oBßuA ûrüBW ûlðpG òüpOpýK óAõñÎ úG îƒéýÖ òƒüA kAlÏPuABG óAõW pãüqBG àü óAõñÎ úG Ao kõg kôq
qA þßü úG ô ûlükoõðok Ao pðAs òüA ÿBø þâtüô ëôA {Ûð óq pãüqBG òüpPùG óAõñÎ úG ÿpãüqBG ÝoBg ÿBø ÿqBG BG ÿô ú^ pâA .lðBuBñy úíø úG
iüoBO ÿBø ópPuô òüpO þðlðBì kBü úG ô òüpPùG òüA qA òíüpÖ Quk BìA ly JBhPðA ûoAõñzW BKô Quk þìBð kõg ÿApG 90 úøkok kõg ûkBÏèA
BO lñÞ kõg „ó@qA Ao oBßuA ûrüBW QvðAõPð BìA kpÞ
.kõy êülHO .lðBì þèBg {zhG ô ënG pvíø {Ûðok ÿqBG ÿApG 2005 ëBuok úÞ òüA
ûlññÞ ûpýg þñüpÖ@ {Ûð pýSBO QdO ôA ÿqBG >}BG ûAo úG pƒu< îéýƒÖ ok {ƒÞ¯ þƒðBƒW ïôk
QýGAnW ô {zÞ lüBy BìA QÖpâ oApÚ ÿlñO QulG Ao ûrüBW òüA )|Walk the Line|(
îéýÖ QýÛÖõì UÎBG úÞ kõGpãüqBGôk òýG úÇGAo îéýÖ êíßì ÿBø {ÛðqA þßüokôA ÿqBG .koô@
QÚBýè úÞ ÿoBßuA òíüpÖ IýOpO òülG ô lükpâ >þƒƒƒƒƒƒƒƒƒüBƒƒƒƒƒƒƒƒƒßƒƒƒƒƒüpƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒì@ þƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒðAôo<
îƒéýÖ ok ôA .kpƒßð QƒÖBƒüok Ao QƒƒyAk Ao ó@ ûlññÞ ûpýg rƒýð )|American Psycho|(
>àƒƒƒƒƒƒñƒƒƒƒyôBƒƒƒƒƒƒƒy ok ÿoBƒƒƒƒƒƒƒãƒƒƒƒPƒƒƒƒuo<

ô koõÖko Iv`èk IýÞpO ô BìrüoBÞ óôlG )|The Color of Money|( >ëõK äðo< )|The Shawshank Redemption|( .kõG
koõì ûqAlðA òüA úG BO îéýÖ òüA ày óôlG ,òìõýð óAoôk ok îéýÖ òüA ok ÿqBG ÿApG ôA .kpÞ ÿqBG îéýÖ òüpPùG Ao ó@óApËñHcB¾pTÞA îøqõñø úÞ qA Ao RBùWõO QvðAõO þíð þvÞ pø lüBy
koõì ok ÑõÂõì òýíø .QÖpâ þíð oApÚ òývdO BìA koô@äñ^ úG AooBßuA ûrüBW kõg þèBvðBýì kõg qA þGõg ÿqBG rýð lñðAk þì Bíñýu iüoBO BìA lüBGpG òíPýG àüpOBK {Ûð ok êýG òýPvüpÞ
ÿqBG BG )|The Sting|( >{ýð< þüBñW îéýÖ rýð ó@qA êHÚ ëBu 25 ô {Ûð òüA ok ôA úýèôA ÿqBG þvÞ Ap^ ô óõ^ þG ûoBPu îéýÖ òüA ok .kAk úüAoA oBÞ òüA ïBXðA úG ÜÖõì óAõW óõLupTüô wüo
BìA lñÞ þì Ýl¾ ÿA úðBvÖA pãƒüqBƒG ôk òƒüA qA êHÚ .QyAk Ao ûrüBW òüA QÖBüok þãPvüBy ô úðApß×Pì ,ïAo@ ÿqBG BìA Qvýð rñýGAo îýO rW BýuoBì þüByBíO ô ÀÛð þG ÿqBG pâA lüBy .ly
oBßuA ûrüBW úG ólýuoqA òìõýð Quk óBñ`íø 6 òìõýð ,QýÛÖõì òüA ÿApG Rlì þðæõÆoBËPðA ô ïpâ ÿAl¾ô úñd¾ ÿôook òíüpÖoAnâpýSBO >áæõK< îéýÖokpðqApÞ þè {Ûðok ókoBø þâ
úG úÞ lðkõG þüBø îéýÖ úíø Bø òüA .kõG ûBOõÞ pãüqBG òüpPùG oBßuA ûrüBW QÖBüok ÿApG oBG úÞ ly UÎBG óBPuAk ÿôAo óAõñÎ úGôA òýzñèk 2000 ëBu ok óõLupTüô ,kõHƒð )|Pollock|(
úG ôA ÿApG Ao oBßuA ûrüBW lñPvðAõO þì þPcAo lc ok ÿBø ÿqBG ô ûly krìBð kpì ëôA {Ûð îéýÖ QýÛÖõì ok ÿpãük wÞ pø qA {ýG ÿô êíßì {Ûð pãüqBG òüpPùG oBßuA ûrüBW ûlðpG
>ëõK äðo< qA pOkôq þéýg ÿô ô lðoôBýG óBÓìoA kõg QýèBÏÖ óAoôk ok ÿklÏPì oBßuA ûrüBW lüBy rýð >}BG ûAo úG pu< qA êHÚ .ly þì óq
;lñýHG kõg óBPuk ok Ao oBßuA þüçÆ wülñO .lyBG úPyAk {Ûð îéýÖ ok ÿqBG ÿApG óõLupTüô úÞ Q×â óAõPG
oõÞnì ÿBø îéýÖ þüBHüq úG ûBã`ýø úÞ þíéýÖ .kõG ûkAk ïBXðA ÿoAk ûkpG óAoôk koõì ok åorG îéýÖ ôk ok ôA )|Election|( >RBGBhPðA<þuBƒýƒu-ÿlƒíƒÞ
úƒÞ lƒðoôBƒG òƒüA pƒG óAlƒÛPñì qA ÿoBƒývƒG ÿApG þGõg ÿBø úíÏÆ úÞ ûldPì RæBƒüA ok úG kõg qA oBßuA ûrüBW lc ok ÿpzdì ÿqBG
.kõHð ô àýðõßü@ lñhHè Áõ¿g úG ô òìõýð QýGAnW îéýÖ þßü :kpÞ ÿqBG rýð lðkõG oBßuA QÖBüok
QuAoBßuA þìkBì@ óAoôAk úüôo òüA lüBy îéýÖ QýÛÖõì ok þüArvG {Ûð ôA kp×Gp¿dñì óAqBƒƒGpƒƒu koõƒƒì ok )|Glory|( >oBƒƒhƒPƒÖA< .QyAnâ {üBíð
ÿBø ÿqBG òPÖpâ ûlükBð ÿBø ëBu qA wK úÞ >Qƒƒƒuk }õƒƒƒg áõƒƒƒè< Bßüpì@ þégAk äñW óAoôk ok úÞ þPuõLøBýu þñHì pýLvßy ûlüA QvðAõO îéýÖ òüA ok ÿô
ÀÛð þG ÿBø îéýÖ Bü pãüqBG àü ûlññÞ ûpýg ÿApGòìõýð.QyAk)|Cool Hand Luke|( >kBƒPvƒýƒì@< îƒéýƒÖ ÿpƒƒãƒük ô lƒƒðlƒƒýƒãƒñƒW ok ô òPyAk oAq@ þG ô ïõ¿Ïì êâ lñðBì ÿpøBÊ pG
îéýÖ Bü ÿqBG àü ÿApG QüBùð ok óAkpâoBÞ àü >ÕAk þðAôpýy ÿôo úGpâ< lñðBì þüBø îéýÖ àü ok úÞ þyoõƒy koõƒì ok )|Amistad|( ok Ao òPyAk þãðq oBì ÿoBHâpì úG þzýð ÐÚAô
þOBìlg xBK úGô þéHÚ ÿBø îéýÖqApO ØýÏ >kBø<ô )|Cat on a Hot Tin Roof|( BùñO úð ÿô BìA .løk þì jo ûkpGqAõéíì þPzÞ püõ¿O úG àýéÖ þvüpƒO Qƒýƒ¿ƒhƒy IƒèBƒÚ
lðpýâ þì îýí¿O ,ûkAk ïBXðA Bø ëBu òüA ok úÞ ûrüBW QÖBüok úPvüBy þüBø ÿqBG )|Hud|( úßéG lzð oBßuA ûrüBW ûlðpG îéýÖ ôk òüA ÿApG ,àüoBO oBývG {Ûð òüA ok ÿô ÿqBG .lzßG
þì óBñ`íø Bø úøk BìA kAk úüAoA kõg qA oBßuA rƒýƒð oBƒßƒuA ÿkrƒìBƒð úƒPƒvƒüBƒy Ao ôA óAoôAk ô ûlý`ýK þ×ÆBÎ ÍBdè qA ,úüæ lñ^ ,JAnW
.lñPup×ð úðBg úG þèBg Quk Ao ôA oBG òüA oBßuA ûrüBW úG lðAõPG ÿô úÞ òüA óôlG Qynâ >ûkõƒzhƒGBƒƒð< ópƒƒPƒuô îƒéýƒÖ .lƒƒñƒPƒvƒðAlƒƒð
koAk úìAkA úPHèA ô lñíOolÚ kBíƒð úƒÞ )|Unforgiven|( .QuA þðlzð }õìApÖ
ÿqBG BG QuBíñýu ok QzâqBG ô úGõO àüoBO òíüpÖ óBâoõì -7
19 óBâoõì ô kôõPvüA QñýéÞ þðkõPu ô ûlññÞ ûpýg àü {Ûð ok òíüpÖ óBâoõì áBðkok ÿqBG
Al¾ kpìpýK QvðAõPð îø qBG BìA kõG ûApíø òíüpÖ óõýéýì rürÎ< îéýÖ ok wÞõG ûkoõhèBu þGpì
òýèôA)|Million Dollar Baby |(>ÿoæk
.lðBupG oBßuA ûrüBW úG Ao kôõýèBø þízüpGA ok ÿô ÿApG Ao oBÞ úñùÞ pãüqBG òüA oBßuA ûrüBW

óApùO úéXì

óBùWok åorGrüBu ÿBø|ëlì òüpOoõùzì

rýð Ao pãük óBðq úßéG koAk ÿkBÛPÎA úG ,løAõg|þì þ¾Bg RoBvW ókõG ëlì#
óBy ïAlðA koõìok þzülðA QHTì úG úPyAlð ûlýzÞ ô pÒæ þìAlðA pâA Áõ¿g
ëBc ok BßývW .lñÞ þì ÜüõƒzƒO þìAlðA kõWô BG úÞ þðBðq lñPvø BìA .þyBG
òüpO JAnWqA þßü óAõñÎ úGpÂBc .lññÞ|þì QýèBÏÖ úÖpc òüAok ÝB^
óBƒùƒW ok åorƒG rƒüBƒu ÿBƒø ëlƒì ,lðoAk úÞ þüæBƒG wƒ×ð úƒG kBƒíPÎA BƒG Bƒø|ó@
|.kõyþìúPgBñy Ao kõg ûBãüBWô lñPvßy Ao þüBHüq ÿBø|koAlðBPuA
þì þ¾Bg RoBvW ókõG ëlì.lðkpÞ QýHTO óBùW ok åorG rüBu ÿBø|xBHè ÿBø|ëlìpKõu óAõñÎ úG
þè BüoõPßüôrypK okôÿpýãGûlükBðAokõgóqôúÞòüA.þyBGúPyAlðûlýzÞôpÒæþìAlðApâAÁõ¿gúG,løAõg
þè BüoõPßüô rypK þâlðq óBPƒuAk lðlñvKþíðAoBøëlìòüABùìk@úíøþÖpÆqA.QvýðÿAûkBuoBÞ,ÿôpGûAop×ðóAoArøîz^êGBÛì
|Precious Victoria Lee .lññÞ þì QýèBÏÖ úÖpc òüA ok ÝB^ þìAlðA kõWô BG úÞ þðBðq lñPvø BìA
ïAlðA qA ôA .QuA ûlý`ýK ô IýXÎ óAõñÎ úG Ao kõg ûBãüBWô lñPvßy Ao þüBHüq ÿBøkoAlðBPuA ,lðoAk úÞ þüæBG w×ð úG kBíPÎA BG Bùð@
úÞ òüA qA wK BìA kõHð þƒÂAo }A JAnWôòüpOoõùzìBGIéÇìúìAkAok.lðkpÞQýHTOóBùWokåorGrüBuÿBøxBHèÿBøëlìpKõu
léW ÿôo Ao ïBøApâ þéy@ püõ¿ƒO |.lüõy Bñy@ óBùW åorG orüBu ÿBø ëlì òüpO
}lük úüôAq BO ly ó@pG ,lük úéXì ïBøApâþéyA
ôA .lñßzG Ao Bøqpì ô løk pýýÓO Ao úG| CB150 |þðBùWQvýèJBhPðAúGúÞQuAþüBßüpì@ëlì|Ashley GrahamïBøApâþéyA
pËð ÙçgpG ,{ýK ëBu òƒülƒñƒ^ ly pÂBc úÞ Qu þÚB^ óq òýèôA ôA .QuA ûly JBhPðA óBùW óBðq òüpOBHüq qA þßü óAõñÎ
îýí¿O ,{ðApƒãƒzƒüAo@ô óBƒcApƒÆ ôApüõ¿O.lñÞNB^þyqoôúéXìléWÿôoåorGrüBuÿBøxBHèÿApGëlìóAõñÎúGAo{üoõ¿O
BO lñÞ ûBOõÞ Ao {üBøõì úÞ QÖpâ
løAõg þì {èk úÞ oõXð@ô RôB×Pì
ÿBøoBýÏì BƒG rƒýƒð óôA .kõƒy ûlƒük
ØüpÏO }kõg ÿApƒG úƒÞ þƒüBƒHƒüq
ok Ao þPHTì RApýýÓO QvðAõO ,ûkpÞ
óBðq pøBÊ úG QHvð ïkpì lük úüôAq
.lñÞ kBXüA

ëByoBì þüõéÞ| | | |.kpÞQÖBüokAopãükkBùñzýKúuQÎpuúGþéyAúÞQyAkoAlÖpÆolÛð@
>ëByoBì þüõéÞ< ëByoBì þƒüõƒéÞ òüA.QuAûkpÞÿoBßíø|British Vogueô| Cosmopolitan,|Vogueóõ^þOçXìBGôA
ëBuok úÞ Qu þvýéãðA ëlìpKõu úG Ao þzHñW QvðAõO úÞ ÿoõÆ úG ,kAk úìAkA òzÖôô lì úñýìqok kõg QýèBÏÖ úG þüBßüpì@ ëlì
óBPvéãðA þüBHüq úßéì óAõñÎ 2008
.kpÞ QÖBüok Ao| Miss Surrey ô kqAlðA ûAo úG óBðq ÝB^ ïAlðA qA ÿoAlÖpÆ
kõG þâorGrüBu ëlì BùñOôA ÐÚAôok ÿBøkoAlðBPuA úG QHvð Ao ïkpì lƒük úƒüôAq
òüA þüBùð úécpì úG QƒvðAõƒO úƒÞ ok JBPÞ àü òýñ`íøôA .løkpýýÓO þüBHüq
ok kõg QýÛÖõì BG ôA .lGBü ûAo QGBÚo óBðq RolÚ ô w×ð úG kBíPÎA ô þüBHüq koõì
ÿApG Ao ûAo QƒvðAõƒO úƒÛGBƒvì òƒüA ûly óBðqqA ÿkBüq ûlÎ {hG ïBùèA úÞ úPyõð
ôA .lñÞ qBG }A ÿlÏG ÿBø QýÛÖõì
kpÞ êÛPñì óApãük úG Ao ïBÓýK òüA .QuA
BƒùñO ,ÿlƒñéG lƒÚ ô ÿpƒƒÒæ úƒƒÞ
.lñPvýð þüBHüq þé¾A ÿBøoBýσì þùýè BßývW
ô óBßì êÛð áoõüõýð úG BølÏG ôA þüBýèApPuA ëlìpKõu| Jessica Leahy |
,}A úƒƒÚçƒÎ koõƒƒì úƒƒƒÖpƒƒƒc ok lì úP×ø ok oõÃc BG Ao kõg ïBƒð úƒÞ Qƒu
úGôA .kpƒÞoBÞ úG Ñôpy ,äñýèkBì ÿôqo@ QÚõ`ýø ôA .lðBuo QHS úG áoõüõýð
xBHè ÿApG òýLíÞ òülñ^ þüBùñO BG BìA QyAlð Ao äñýèkBì úÖpc ok ókpÞ oBÞ
{ìAlðA úG QHvð úzýíø ,kõG ÝB^ úÞ òüA
|.QgAlðA ûAo rýð åorG rüBu ÿBø òýñ^ }kõg BùñO úð ôA .QyAk þPHTì wc
BzüpG Bßýðk
20
Brysha BƒƒƒzƒƒüpƒƒƒG Bƒƒƒƒßƒƒýƒƒðk
ÿBƒø ÿlƒƒñƒéG þƒƒPƒvƒK|Danika
ôA .QyAk }A óqô úÖBÂA BG ÿkBüq
ûoBGôk BìA kpÞ îÞ Ao }A óqô þOlì

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
21
þì ïpð úXñKô Quk }A óqô úÖBÂAô úünÓO Rçßzƒì BƒG îø qõñøô QzâqBG }A þéHÚ óqô úG
ÿApG îèBu ÿBøAnÒ ëBuoA }A Ùlø úÞ ûkpÞ ÿqAlðA ûAo >Bø ëlì ÿBøAnÒ< ïBð BG Ao ÿlðpƒGôA .lñÞ
ú^ pø ,óBy ïAlðA BìA lññÞ Ùp¿ì îèBu ÿBøAnÒ qA úÞ lñÞ þì úý¾õO ïkpì úG Bßýðk .QuA óBüpPzì
óApâ qA þßü ...pÞ lðApýì ô lülc þW þW qA wK ,pÂBc ëBc ok ôA .lðoAlG Quôk ,Ao Qvø úÞ

.lyBG þì óBùW ok xBHè ÿBø ëlì òüpO
wýÞAoõÞçK þvßè

wƒƒƒƒƒýƒƒÞAoõƒƒƒƒƒÞ烃K þƒƒƒƒƒƒvƒƒƒßƒƒƒè
þßü rýƒð| Lexi Placourakis
úÞ Qu þÚB^ ÿBƒø ëlƒì qA pƒãƒük
ïAlðA úG QHvð Ao þüBHüq ÿBøoBýσì
àü úG ólýuo ÿApG ôA .kAk pýýÓO óBðq
ÿBƒø }çƒO ,îèBƒu þƒâlƒðq àƒHƒu
úÞ ly ÜÖõì QüBùðokô kpÞ ÿoBývG
òzÖ ô lì QÏñ¾ ok ëlì óAõñÎ úG
kõG ëlì àürýðôAokBì .lñÞ QýèBÏÖ

ÿBø QGBÚo ok úÞ
ïBÛì rýð|Miss Hawaii USA
úÖpc ok óõñÞA ô kpÞ IvÞ Ao ëôA
oBÞ úƒG ëõƒÓzì òƒKAs ok äƒñýèkBƒì
óõñÞA wƒýÞAoõƒÞçK þƒvßè .QƒuA
úG kBíPÎA BG ô QuA lðqpÖ 3 IcB¾
koAk {ìAlƒðA úƒG QƒHvð úƒÞ þƒv×ð
qA þƒƒßƒü QƒƒüBƒƒùƒð ok QƒƒƒvƒðAõƒƒƒO
rüBu ÿBø xBHè ëlì òƒüpƒOoõƒùzì

.kõy óBùW ok åorG

qpXýì BüpGBO
BG qpXýì BüpGBO|Tabria Majors
QýGAnW BìA koAk þÚB^ ïAlðA úÞ òüA
ÿBø xBHè ëlì úG êülHƒO Ao ôA }A
oBÞ ÿôqo@ôA .QuA ûkpÞ åorGrüBu
ÿApG ô úPyAk Ao äñýèkBì úƒÖpƒc ok
ok BO kpÞ ÅõÎ oBÞ 9 ó@ úG ólýuo
óBcApÆ qA þßü kBùñzýK úG QüBƒùƒð
ÿôo ôA wßÎ .ly QÏñ¾ òüA koAô
ûlýuo NB^ úG þyqoô RçXì léW
úÞ þðBðq qA ÿoBývG {hG ïBƒùƒèA ô
ûly ,lðoAlð þHuBñPì ô pÒæ ïAlðA

.QuA

ëByoBì BPýð@
Anita Marshall ëByoBì BPýð@
,pãük åorG rüBu ÿBø ëlì úýHy rýð|
óly ëlì ÿApG Ao ÿkBüq ÿBø þPhu
úG QHvð rýð ôA .QyAnâ pu QzK
BìA QyAlð þGõƒg wƒc {ƒìAlƒðA
Ao }lük úüôAq úÞ QÖpâ îƒýí¿O
RBHSA ÿApGôo òýíø qA ,løk pýýÓO
qA ôA .koô@ ÿôo äñýèkBì úG }kõg
ÿBø ÿspðA {ìApâBPvñüA ÿBøoôõèBÖ
òýíøô kpÞ QÖBGok Ao ÿkBüq QHTì
kAk óAlñ^ ôk ÿA ûrýãðA ôA úG ÑõÂõì
ok þüæBG ûBƒãüBƒW úƒG Ao kõƒg BƒO

|.lðBupG òzÖ ô lì QÏñ¾

lýðAk þíð óBâpùì ûoBGok ú`ð@ óApùO úéXì

qôopùì Büpùìqôo
,þüBPuôA Bü þPzOoq ÿoBíy|ûBâok
ô QuA|ûkõG qôo 30 ZpG ô ZpG 12 ëBu
þÃÏG .QuA|úPyAk þìBð ZpG qA qôo pø
ÿBƒø|ZpƒG ïBƒð úƒƒG ,Bƒƒø|ïBƒƒð òƒƒüA qA
ïBð ûBâ pø ly|þì ûlýìBð úðBâ|ûkqAôk
ó@óBýðApüA ly|þì ïBð îø ZpG ïBðôqôo
úðõíð ÿApG .lñPÖpâ|þì òƒzƒW Ao qôo
qôo òýíøkrðBy ,pýO ïBð úG qôo òýíøk
nìoAlñLu ïBð úGqôo òýíXñKôpùì ïBð úG
,óBâpýO ÿBø|òzW IýOpO úƒG úƒÞ kõƒG
.lñPÖpâ|þì òzW Ao óBâlñ×uA ,óBâpùì
óôlüpÖ ÿqôpýK qôo Ao óBâpùì ÿoBývG

.lñðAk|þì áBdÂpG

|:QuA|ûlì@òýñ^ ÿpHÆ iüoBOok
qpâ BG Ao )áBdÂ( IuAoõýG pu óôlüpÖ
lðôBìk ûõÞ úG Ao ôA wK ,QÖõßG ÿA|ûlýígpu
úG ô QvHG îßdì Ao {üôqBG ô Quk ô kpG
Ao qôpùì ûBìpùì qôo úÞ kAk óBìpÖ ô lñßÖA ûB^
QuA óBâpùì òzW óBíø òüA ô ;lðpýãG lýÎ
êÛð| :QuA|ûlì@ úýÚBHèAoBS@ ok òýñ`íø
úÞ QƒuA qôo ïAo îƒßü ô QƒvýG qôo|ëõƒÚ
QuA ó@ lýÎ òüA IHuô lyBG åorG óBâpùì
lýÛG AoôAô QÖBüp×Ê áBd úG óôlüpÖ úÞ
{ýK úG Ao áBd óõ^ ô koô@ok RoBuA
óõhG Apì Q×â áBƒd lƒðkoô@ óôlƒüpƒÖ
óBâpùì òzWokBíyBGBìoAlük ëõÚ òüA oBßðA ûAo qA óôlüpÖ ô {ßì RªlW
óBùXüô pvK îW BG úÞ ÿA|ûkpÞ ÐíÆ Bü@ Q×â
óApùO úéXì AoõO òì úßéG þyBG òüpÚ pvíø ÁB¿Ú ok
þPýu ëBuoõýðõü óõPéýøêPøpHìBPLu||30 îzÞ|þì kõG ïlW úðBg ok úÞ ÿpð ôBâ óõhG
ûõÞ ok ô lðkpÞ lñG Ao ôA BO kõìpƒ×G wƒLu
QcAo ôA py qA ïkpì ô lðkõíð wHc lðôBìk
.lñPvðAk lýÎ Ao qôo òüA ô lðly

úÞ kõG ”pùì ûBì qA pƒùì qôo“ qôo òƒüA ok
.ly oAõu ôBâ pG óôlüpÖ
pùì ûBì îøk kôlc ok Bü ô òíùG ûBì pgAôA úÞ lñøk|þì ëBíPcA þuoBK ÿBùìBð {ðAõg òüA BìA .QuA Jõvñì þðApüA ÿoBízøBâ
ÿoArâpG ïBñßýð }oõÞ lGõì .lññÞ|þì oArâpG òüA ok úÞ lyBG >>þOq õƒãG< < ûsAô òƒüA ÿBø|îüõÛOqAúÞþðõâBðõâïAõÚAóBýìokóBìq |:QuA|ûkoô@ oBHgæAòüqokÿrükpâô
þPñu ÿBø|ÿoBízøBâ qA ûkB×PuA BG Bø|òzW ;koAklðõýK)pùì(ÔGúGúÞ,ÔìúGúðRoõ¾ ÿApG .QuA RôB×Pì ,lðpG|þì ûpùG rýð þédì óõ^ úÞ ...ûBì pùì qA QukõG qôo ïAo
{ðAk úG þùWõO|þG Ao ûqôo 30 ÿBø|ûBì BƒG ÔG ÿApG ókpÞ þðBGpÚ úG óBýðApüAqôo òüAokô /ÿpHÆ ÿoBízøBâ ok òzW òüA óBìq úðõíð ôBâ pG lðkpÞ qBG okBì pƒýy qA Ao óôlƒüpƒÖ
IƒWõƒì ô ïBƒýg ÿBƒøkoôBƒƒPƒuk ô ïõƒƒXƒð qA æ« BíPcA .þzÞ|Ôì úð ô lñPgAkpK|þì ApPýì ÿkpâkrü þPñu ÿoBízøBâ ok rýð ô ÿpƒHO .kõG qôo òüolðA ,Qvzð

úWõO ïôrè ô úPvðAk Bø|òzW ok þãñøBíøBð úG óBâpùì òzW þðBuBu Bü ô þðBßyA ûoôk ,ûBìòíùG»úíýðkôlcBGpGApG«çÏÖ,óBýPzOoq BðBÞApPýì þzñìBhø òzW
31 ÿBø|ûBì BG þíuo ô þéì ÿoBízøBâ úƒG pùìûBìqôoòýíøkrðByBüûBìpùìqAqôopùì ïA|þƒu BƒG pƒGApƒG þƒíéük ÿoBƒízøBƒâ ok ô
.QuA|ûly oô@kBü Ao ûqôo .kõy|þì êÛPñì .QuAûBì|òíùG ûBì îßü ok óBâpùì òzW ÿoArâpG óBìq
qA úÞ þðõâBðõâ ïAõÚA óBýì ok óBìq òüA BìA ô pùì ûBì qBÒ@ ok óBâpùì ÿoArâpG óBìq ûõýy òüAô QuA|ûkõG rýüBK ê¿Ö qBÒ@ô pùì
ÿA|ûoõÇuA ,þÏýHÆ lÏG úu ÿAoAk óBâpùì RôB×Pì ,lðpG|þì ûpùG rýð þédì ÿBø|îüõÛO úPyõð|äñu pGBñG .QuA|ûkõG rƒýƒüBƒK ꃿƒÖ BO æ« BíPcAô þzñìBhø ûoôk óBüBK BO îßPuk
.QuA þñükô ok òƒzW òƒüA óBƒìq úƒðõƒíð ÿApƒƒG .QƒƒuA ok Ôì RBìõEâ pG åorG }õüoAk ,óõPvýƒG BìA .QuA|úPyAk ïAôk rýð þðBßyA ûoôk pgAôA
þÏýHÆ óBâpùì ÿoBízøBâokrýðôÿpHO/ÿpHÆÿoBízøBâ BG pGApG ,îP×ø ûBì( {ükBü|äG ûBì îøk qôo òzW ,þðBuBu ûoôk ok lüBy ô óBìq òüA qA
þðBùýÞ ëAlPÎA ÿAoAk qôoõð óõ`íø óBâpùì »úíýð kôlc BG pGApG ç« ÏÖ ,ÿkpâkrü þƒPƒñƒu ,Rôkôpø }oArâ úG .QuA|ûlyqôpýK )pùì ûBì îøkrðBy Bü ûBì pùì qA qôo pùì úG óBâpùì
ô kõy|þì pGApG pùì ok qôo ô Iy ûqAlðA .QuA BG pGApG þíéük ÿoBízøBâ ok ô ûBì òíƒùƒG qôo ïBð úG Ao qôo ó@ óBýƒðApƒüA ëBƒu ó@ qA oArøôk kôlc óõñÞAô .kõy|þìêÛPñìpùì
krüA úÞ pùì ïBð úG Ao ûBì òüA ôo òýíø qA lüBy .QuA ûBì|òíùG ïA|þu .lñPÖpâ|þì òzW )þzÞ|Ôì( >þƒðõƒÖõƒãƒì< qôo òýíøkrðBy úG òzW òüA úÞQuA ëBu
QƒƒuA ÿpƒƒPƒvƒâkAk ô QƒƒƒèAlƒƒƒÎ ô ÿoôAk qA óBýðBðõü RBøBHPyA úG úWõO BG óApãzøôtK ok ûBìpƒùƒì qA qôo pƒùƒì Bƒü ûBƒì òƒüA
ok úèBu úíø Ao óBâpùì òzW óBýPzOoq
22

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
23
kõídì òG áBd òG þdèAlHÎ lƒýÏuõƒGA óBüBK BG QuApGApGpùì òýñ`íø .lðA|úPyAnâ
|:lüõâ|þìÿrükpâ óBìq ôo òüA qA .ÿqoôBzÞ QyAkpG ꃿÖ
ûBì ô qôo ïBð ô lyBG óBâpùì qôo òƒüA QcApPuA ô ÿkBy ô òzW ÿApƒG þƒHuBƒñì
qôo òüA olðA úÞ lñüõâ òýñ^ ô lñøApƒíƒø lðkõGòùÞóAoôkóBìkpìûlíÎúÞóAqoôBzÞ
áBd Ao ôA úÞ IƒuAoõƒýƒG pƒG óôlƒüpƒÖ@ óBìq òüA ok óBíÞBc òüA òýñ`íø .QƒuA
QvGAoôAôkpÞpýuAAoôAôlyqôpýK,lñüõâ òüAqAôlðlðBPu|þìïkpìqAAoRBýèBìôZApg
.kpÞ þðAlðq Ao ÿô BXð@okô kpG lðôBìk úGô pG úÞ ëõÓì ô ápO ô JpÎ ÿBùPèôk ÿApG ôo
úÞlñüõâòýñ^óBÓìqAþgpGôåorGóBâpùì lðkõGúðBãýGóBð@äñøpÖBGôûlyûpý^óApüA
qôo ïAo ,IuAoõýG pG óôlüpÖ ÿqôpýK òüA òüA pG þgpG .QyAk Qýíuo óBâpùì îƒø
ÿpHìBýKúGAoôAóBÓìúÞQzOoqôQuA|ûkõG qôoõð ,þðApüAqôoõð þüBø|ûoôkok úÞ lðoôBG
òPyAk åorG ,QuA|ûkõìpÖ Ao óBzüA ,lðoAk ó@pGwLuÿoBùGqôoõðôQuA|ûkõGÿrýüBK
.Ao qôoõð qôo ô qôo òüA |.QuA|úPÖBü úHéÒ
{üAlýƒK ƒ» ûoBƒGok ÿrƒüpƒHƒO ؃ég }oArƒâ
:QuA òýñ^ òüA óBâpùì ÿA|ûoõÇuA óBâpùì
ô ÿoBƒü úƒƒßƒüçƒì qôo òƒƒüA ok ô|... | RBìõEâpG åorG }õüoAk ÿqôpýK lüBy
ok óôlüpÖ ô lðkpÞ pãñø@ ûôBÞ ÿoBÞlíì pG ,óõPvýG úHýPÞ ÿBÎkA úG úÞ I¾BÒ Ôì
qôoòüAokôQvzðþøByQhOpGqôoòüA ô ûlðBPu Ao Bùƒð@ ëBƒì ô ûkpƒÞ îPƒu ïkpƒì
okúÞkBPupÖlðôBìkûõÞúGúPÖpâAoáBd BO ly UÎBG ,kõG ûkpÞ óApüô Ao Bø|ûBãzüBýð
þñzW úìlÛì òüA IHu úG óBìkpìô lññÞ lñG ÿqôpýKóôlüpÖôáBdÂòùÞóBPuAkpGBñG
ïBßc ó@qA lÏGô lðkõíð lýÎô lðkpÞ îýËÎ óAqôûlyQüAôoiüoBOòüAokÿlGpGþßýð
óõ^ô lýuo îø úG BüBÎo úG QHdìô pùì Ao pG ô pãñø@ ûôBÞ ÿqôpýK qôo Ao óBâpùì wK
QƒuA òƒPuõƒýK QƒHdì þƒñÏì úƒG óBƒâpƒùì þÛýÚk .lñðAlG ûBy óôlüpÖ òPvzð QhƒO
...Qzâ ïõuõì ïBð òülG òüApGBñG | :lüApu|þì òýñ^ þPzOoq pÎBy
þñük óBâpùì
þßütéG lñízðAk ô xBñyoôBg óõìõƒÞ BðôlüpÖA àéì òzW lì@óBâpùì
:lüõâ|þì òýñ^ >ApPýì òýü@< kõg JBPÞok BðõüBìpG }oôpK úGôBâBXÞó@
ok úÞ óBâpùƒì òƒzƒW ,lƒükpƒO óôlƒG ..< kõg pÏy ok rýð þuôkpÖ ô þuõO ÿluA ô
{ƒüAlƒýƒK qôo ,óBƒPƒuBƒG ïôo ÿBƒøoõƒƒzƒÞ oõgokAoáBdÂôóôlüpÖþuBícóBPuAk
wýèBOBð êu< Ao ó@ô ly|þì ûlýìBð lýyoõg |.lðA|úPvðAk Øý¾õO
lƒýyoõƒg {ƒüAq qôo< þƒñÏü >þƒPÞô òƒüA
ô QvýG úG úÞ lñP×â|þì >pünKBð Qv߃y îýƒùƒ×ƒPƒèA ok þƒðôpƒƒýƒG óBƒƒdƒüoõƒƒGA
kBüq ÿoBíy ô ly ûlýzÞ pHìBuk ûBì îXñK |:lvüõð|þì
òýü@úG eývì þvýÎqA {ýK óBƒüõƒvƒýƒÎqA ô ûBì pùì qA QuA qôo îøkrðBy ,ûBâpùì
òük }pPvâ qA wK ô lðlüôpâ þPupKpùì QÖBüp×Ê óôlüpÖA ,qôo òüolðA ,pùì {ìBð
ûkAk oApÚ eývì {üAq qôo ,BKôoA ok eývì úG QuA ÙôpÏì àðA ,ôkBƒW IƒuoõƒýG pƒG
AoqôoòüAlñPuAõg|þíðóBüõvýÎóõ^.ly Bøqôoô ;QyAkqBG lðôBìk ûõÞ úGô ,áBdÂ
òzW þvýÎ óly ûkAq ïBð úG lðpýãG òzW oAkpÞpG,lññzWúíøQuAóBâpùìwLuúÞ
>.lñPÖpâ úýÚBHèA oBS@ ok ô ...kõG qôoõð wK qA að@
òük þzñƒìBƒhƒø ûoôk qA úƒÞ óApƒüA ok | :úÞ QuA|ûkoô@
oõzÞ JpÒ ok þPzƒOoq Bƒü þƒPƒupƒKAkrƒì lùÎ ok Bì :lƒüõƒâ|þƒì þƒuoBƒÖ óBƒíéu
ïBÛì qA ApPýì ,QÖBü þâpý^ Ýpy óõ`íƒø QñüqÿApGlðôAlg:îýP×â|þìókõGþPzOoq
qA þßüô ûkpÞ ërñO þüBüo@ÿAlg òüpPâorG okAolWpGqôqôoõðokAoRõÚBükõgóBâlñG
ëBc|òüA BG .ly úPvðAk Akrì AoõøA óBâlüpÖ@ pG qôo ôk òüA êÃÖ ô ;koô@ óôpýG óBâpùì
oBñÞokApPýì,þzñìBhøïôkpýykoAûoôkqA lWpGq ô RõÚBü êÃÖ lñðBì pãük ÿBøqôo
.ly|þì{üBPuåorGÿkrüAóAõñÎúGBPýøBð@ oArø IuoõýG ô ;pãük ÿBøpøAõW pG QuA
krüAûBìôqôoÿpGApGÿBø|òzWokóBýPzOoq pãülßü úG óBýðApüA úÞ òüA .kpÞ píÎ ëBu
ó@ ûtüô Qzü ô lðkpÞ|þì {üBPu Ao úÆõGpì qôo ó@qA " ÿrG ëBuoArø " :úÞ lññÞ|þì BÎk
óBýì òüAok úÞ ;lðlðAõg|þì Ao BPuôAok krüA áBd úÞ lðlük óõ^ ,QƒuA|ûlƒy îƒuo
,QuA ApPýƒì {ƒüBƒPƒu ok úƒÞ Qƒzƒüpƒùƒì lcokoBÞ òüAô lñÞpíÎ ëBuoArø QvðAõO
Qzü òüpPíùì ô òüpOoAõPuA ,òüpO|òƒùƒÞ ôqo@ô BÎk Ao þâlðq ëBu oArø ,QuA óBßìA
|.QuA BPuôA |.lðkpÞ

óApùO úéXì

óBãüAo úükôoô BG óApùO úéXì óBâpùì ûõßyBG ÿBø òzW

þPýu ëBuoõýðõü óõPéýø êPøokpHìBPLu| 30 úHñzßü

lPÖA þì ûAo úG ÜÖõì óBýðApüA RoBXOôpñøoBÇÚ|

BO QuBgpG áBd úƒýƒéÎ pƒãƒñƒø@ ûôBƒÞ úƒÞ |.lññÞ ApWA Ao kõg lülW ÿBø äñø@ BG >þø BG þy< ûôpâok BùPýèBÏÖ úìAkAokô lì@ >þø BG þy< ïBð BG Ao qpHüpÖ ô BðApùì #
lñðBíø rýð óBâpùì .lñÞ úHéÒ áBd pG óôlüpÖ úìBðpG ÿApWA koõìokpPzýG RBÎçÆA ÿApG| ô ëBHùy ÿpHøo úG ûôpâ òüA .ly ûApíø BðApùì BG rýãðA ûpÆBg þøôpâ ,lüoAk pÆBg úG
BKpG ÿA ûtüô ïõuo ô JAk@ ô òýD@ BG qôoõð ïApâBPvñüA úd×¾ BG lýðAõO þì rýð àüqõì QýÛÖõì úG þøBOõÞ Rlì ok þðBìq òýìAo pK ô JAnW ïõHè@àü ô oBâlðBì þüBùãñø@
òüA ÿApG Ao þìBð òýñ^ úÞ ApPýì Bü pùì ô ly þì :lüpýãG îýÛPvì xBíO qpHüpÖ ô BðApùì ÜÖõì ÿBùOpvñÞ úÞ QÖBü Quk ÿpýãíz^ oAqBG úG wßPéÞ þðBLíÞ ÜüpÆ qA úÞ }ôpÖ
þüBñyôoô ÕôpÖ ÿBñÏì úG lðA ûkpÞ JBhPðA ûBì ÿoBßíø qA lÏG qpHüpÖ .QyAk ëBHðk úG ÿoBývG ly }ôpÖ {ýK ëôA ÿBøqôo óBíøokô lì@
lðq þì lðõýK Bø QHdìô Bø þPuôk úG úÞ QuA |SheBaHeMusic| qA ÿkAp×ðA ÿõülüô àüqõì {y ûôpâ òüA BG .QÖBü oBzPðA Ðýuô sApýO BG rýð oBG òü lñ^ ô
úG .kqBu þì oôk Bø óBvðA qA Ao þüõâ Õôok ô QvýG úÞ óApùO úéXì ëBvìA óBâpùì òzW BG úÞ kAk úDAoA oAqBG úG äðô@ þðBLíÞ ÜüpÆ Ao kõg rýð óõñÞA ÜÖõì ô JõHdì ûôpâòüA
òzW úèBupø óApùO úéXì úÞ QuA êýèk òýíø úéXì òüA ûõßyBG ô åorG ûoAõñzW òýíXñK ô àüqõì àü .lükpâ úWAõì þGõg QýÛÖõì þðlzð }õìApÖ òzW ok BO lñÞ þì ûkBì@
ô {üBu@ úÞ þðBßì ô úÇÛð òüpPùG ok Ao óBâpùì óõPéýø êPøokpHìBPLu 30 úHñzßü qôo ,QuA úýùO Quk ok qpHüpÖ qA rýð lülW þßO ÿõülüô
lyBG ûly òýíÃO ó@ok óBâlññÞ QÞpy þPcAo þì BKpG óBãüAo Roõ¾ úG þPýu ëBuoõýðõü .lñÞQÞpy óApùO úéXì óBâpùì
óAoArø ÿApünK óBãüAo oõÆ úG ô koAk þì BKpG þðBPuBG òzW òüA lñðAõPG rürÎ óBñÆõíø BO kõy .ly løAõg {hK ûlñü@ ûBì ok úÞ QuA õÃÎô Rôõéýu ûôpâ ûlñðAõg òýèôA BðApùì
òzW ok QÞpy ÿApG Ao kõg úÞ kõy þì ÿp×ð ÿpñø ÿBø úìBðpG qA ô ûkpÞ oArâpG îø oBñÞ ok Ao þø BG þy ûôpâ óAoAlÖpÆ lÏG úG ó@ qA óôlG ÿô .kõG rýð Rôõéýu ØéPhì ûôpâ ôk
BO lðkõGqpHüpÖô BðApùì klXì ÿoBßíø óBøAõg pK ô ÜÖõì oBývG ïõHè@ qA þâorG îùu ày
| |.lðAûkpÞûkBì@óBâpùì | |.lðpGûpùGó@kByôÑõñPì {ýK ëBu þðæõÆ QHýÒ àü qA wK Bø ó@ úßñüA ëçdðA qA lÏG .QyAk Ao ëôA Rôõéýu oAlÖpÆ
BG óAoôk úG òzW òüA þãñüpƒük úƒÞ Apƒ^ òzW òüpPâorG qA þßü úÞ óBâpùì òzW ÜÖõì oBývG úìBðpG kôõýèBø þHèôk êéXì òèBu ok ëBHùy kBùñzýK úG BñG BðApùì ,Rôõéýu ûôpâ
ô kkpâ þìqBG òýìq óApüA óBPuBG óBøByoBhPÖA ô kõy þìoArâpG pùì ûBìok úÞ QuA óApüA ÿBø ÜüõzO koõì úÞ lðkpÞ ApWA ÿrýãðA óBXýø ô BGqpHüpÖ ûApíø úG ÿA ûp×ðôk lülW ûôpâ ûpLùy
ûoBG òüAok óBìoõzÞ þìBð ÿApu òhu þuôkpÖ òzW úÞ ûly úP×â óApüA äñøpÖ iüoBO ok JõHdì ô ÜÖõì Zôq ôk òüA .lñPÖpâ oApÚ óAôApÖ ÿpHøo úG Ao| SheBaHe | þø BG þy óAõñÎ
úG îùì ÿBø òzW qA þßü qôoõð qA lÏG óBâpùì òzW RpvñÞ ok pHìBPLu 30 qôo ok pãük oBG ïõHè@ òýèôA úÞ kAk êýßzO þðBìq òýìAo ô ëBHùy
| |:QuAûkôpu äñu ó@ þüBKpG ÿApG óBýðApüA úÞ kôo þìoBíy ëBuoõýðõü óõPéýø êPø ok óApùO úéXì óBâpùì oAqBG úG {ñüpÖ@ïBð úG ó@ }ôpÖpKôoAlÖpÆpK
| |ûBìpùìpuúPvXgqôoúG BO ly lñøAõg pøBÊ îø oBñÞ ok ô úñd¾ ÿôo
| |ûçÞþðBýÞó@kBùðpGpuúG .lðoAnâ þì ïBíO .ly úDAoA
| |ÿlGqAQzâûôlðAþGúðBìq kõG óBâpùì òzW qôo òýPvhð ô pùì ûBì ok Celebration BðApùì ïõu ïõHè@
| |ÿkphGûowÞpølñPÖpâ þðBLíÞ ÈuõO ÿkAp×ðA Roõ¾ úG >òzW<|
| |lñPgAkpLGBøþuokAkqAëk þvýéãðA óBGqqA þÛý×éO úÞ lypzPñì wßPéÞ
| |lñPgBuõðòzWþßüòýD@úG oApÚ ûôpâ óAoAlÖpÆ ëBHÛPuA koõì ô kõG þuoBÖ ô
| |ïBÞkByóBãðAqpÖlñPvzð kõg pPgk ô pvíø ûApíø úG wLu BðApùì .QÖpâ
ïBW RõÚBüq àü pø lñPÖpâ ëBu òülñ^ô QÖo òý^oõzÞok ÿBùãðBy úG
ok QìBÚA þÆ ôA .lürâ QìBÚA pùy òüA ok
õð ûBy ûpù^ ô òyôo þì ,þuoBÖ ÿBùðBGq úG RpvñÞ ôk ÿBùãðBy
| |õðûBìpuqAkAkqõðóBùW qA Bø äñø@ úÞ kpÞ ApWA ÿoBýPhG ô þvýéãðA
| |lñPgôpÖA{O@BOkõìp×G ûApíø úG BðApùì .kõG| Celebration | ïõHè@
| |lñPgõuóAp×ÎqôpHñÎúíø ô koAk QìBÚA Bßüpì@okpÂBc ëBcok ûkAõðBg
| |QuôAòükóBâpùìólýPupK àüqõì .løk þì úìAkA àüqõì oBÞ úG óBñ`íø
| |QuôAòýD@ókoõgôþðBu@òO óBGq úG >úPuBìBð< ïBð BG BðApùì lülW ÿõülüô
| |pùìôûBìôqAQuoBâkBüpâA ûlñü@ ÿBøqôookô ûly {hK ûkBì@ þvýéãðA
| |pù^ÿBíñGaüAYðoúGô}õßG
ok úƒÞ óApƒùO úéXì ëBvìA óBâpùì òzWok .ly løAõg oAqBG koAô
óõPéýø êPø ok pHìBPLu ïA þu úHñzßü qôo úÞ Q×â lüBG BðApùì oBßíø qpHüpÖ koõì ok
óAlñìpñø kõy þì BKpG þPýu ëBuoõýðõü oBývG kõg oBÞ ok àüqõì qA þøBâ@ BG rýð ôA
Bùð@ ÿBø úðApƒO qA úƒÞ ÿA ûqAô@ pƒK ô þƒìkpƒì ûkqBü òu qA ôA kõg úP×â úG .QuA ûlýzgok
ok ô lðoAk oõÃc lüoAk kBü úG þñüpýy RApÆBg òu óBíøqAô ûly þÛýuõì ÿBýðk koAô þãèBu
QÞpy ÿApG Ao kõg ÿBƒø òƒüpƒPùG qôo ëõƒÆ ôõðBýK îýéÏO ô àüqõì ÿBùuçÞ ok QÞpy BG
| | .lññÞþìApWAòzWokóBâlññÞ ô kpÞ AlýK àüqõì BG þñPvvâ Bð lðõýK àü Al¾
pƒýìA ,wüo@ qA lñOoBHÎ óAlñìpñø òüA Ao kõg àüqõì ûôpâ þãèBu ûkoBù^ òu qA
ûôpâ ,òuolðA ,Qýèôs ,oõƒOo@ ,ÿlƒuA òu îÒpýéÎ ô ïôAlPì Roõ¾ úG ô kAk êýßzO
lñìpñø ô )BðApùì ô qpHüpÖ( þøBHýy þèBXñW .kpÞ ApWA ûlðq úìBðpG ÿoBývG ÿBùñzW ok îÞ
þPÂBüo þPÞ îðBg ô lý×ì óAôkoA JõHdì Ao àüqõì QÖpzýK êcApì YüolO úG ôA
ô koAk ûlùÎ úG Ao Bø úìBðpG þâlñðAkpâ úG BñG 1999 ëBu ok úßñüA BO QyAnâ pu QzK
, koAôkA , óõEè ,àýìoBø óõ^ þðBâlðqAõð wéXð@ wè úG AkBðBÞ qA ûpLHy ëBHùy kBùñzýK

24

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ô þOBìlg ÿBøæBÞ ûBãzüBƒíƒð òüpPùG kçýì þW ÿk ô lðõíüo
óApùO úéXì óBâpùì òzW ok ÿlýèõO ëõÆ ok Ao kõg þGBhPðA ÿBø àüqõì
okBÚ rürÎ óBñùýƒì îø ô koAk þüæAô ÿBW
,þÚõƒÛƒc RBìlg úýéÞ BG kõG lñøAõg | | .lññÞþì {hKô ApWAqôo
óBHcB¾ ÿlýèõO ô þOoBXO ,þßyrK óBñÆõíø ÿApG òzW òüA úG kôoô
qA qBýð Roõ¾ ok ô lðõy Bñy@ BøæBÞ þPýu ëBuoõýðõü óõPéýø êPø ok rürÎ
îýËñO ÿA úðõâ úG Bø úìBðpGô QuA óBãüAo
| |.lðõyûBâ@óæõEvìRBdýÂõO úG okBÚ óBâlññÞ QÞpy úýéÞ BO ûly
òzW úÞ ÿrÞApƒì úƒéíƒW qA ëBƒvƒìA òýñ`íø ô lñyBG Bø úìBðpG ïBíO qA ûkB×PuA
qA óAõO þì lðA ûkpÞ þðBHýPzK Ao óBâpùì óBHcB¾ þOBìlg RBðBßìA qA lñðAõPG
lƒíƒdƒì pƒPƒÞk ,þðBüBy ïBýK pPÞk Ao óBâpùì ÿBø òzW úèBu pø úÞ BøæBÞ
)kôõýèBø QðçK ( ByBK pýìA ô ,þƒhƒuAo ÿBüAlø ô ûkpÞ lükqBG lññÞ þì þðBHýPzK

| |.kpGïBð .lðpýãG úülø óBð@ qA Ao þvý×ð
Ao kõg lüBG æBc òýíø qA òüApGBñG }õìApÖ ô ûpƒÆBƒg pƒK þƒƒñƒzƒW
þðlzð }õìApÖ ô ûõßyBG òzW ûkBì@ ô ÑõñPì þÛƒýƒuõƒì ÿBø úìBðpG BG þðlzð
30 óBãüAo oõÆ úG úÞ kpÞ óBâpùì óAôkoA JõHdì ûpù^ þðAõg úìBñøBy
ëBuoõýðõü óõPéýø êPø ok pHìBPLu ûlƒƒñƒðAõƒƒg ô òülíÞ oõƒÃƒc ôlƒýƒ×ƒì
| |.kõyþìBKpGóApùOúéXìÈuõOþPýu Bø ëBu qA wK ”ÿkBýñG þƒƒðk“ ÙôpƒƒÏƒì
pËð úíø qA úÞBø úÖpÒ ÿBørýì Ao Bíy Bø úìBðpG òüA þìBíO ÿApWA úÞ
Ao êÒBzì óBHcB¾ ÿBø úPuAõg
óõñÞA îø qA kqBu þì ûkoô@pG .lñÞþì Jõßhýì
ô æBÞóBHcB¾ô QuAôoqo ûkBì@ þPýƒñƒìA ô þøBÖo RBðBßìA úýƒéÞ
òüA ok QÞpy úG êüBì úÞ RBìlg pËð ok òzW òüA ok óBâlññÞ QÞpy
BG lñðAõO þì lñPvø ûõßyBG ûoAõñzW oBñƒÞ ok lƒñƒðAõƒPƒG úƒíƒø BƒO ûly úPÖpâ
ô ÿkBy BG Ao óBâpùì òzW óBzðArürÎ
ÿBø ûoBíy óApùO úéXìpPÖk }õg ÿA ûpÆBg BGô ûkpÞ ÿpLu Qìçu
BO lðpýãG xBíO )818(881-1771
ÜHÆ Ao kõg ÿBørýì RAlèõu qA {ýK .lðkpâqBG óBzüBø úðBg úG
ûkAk oApÚ Bùð@oBýPgA ok úÞÿA úzÛð RBGôpzì ÑAõƒðA kõƒWô pƒƒG ûôçƒÎ
êPø ok úÞ þÖBÞ wÞBG oBPuA ô þéßèA
.lññÞJBhPðA kõy þì ok pý×u óAõPuo äñüpPýÞ QuA kõWõì
QÞpy qA þüApünK ûkBì@ qôo Rlì ïBíO

þüBüAlø þðApüA úÏìBW ÜÖõì ÿBø òì wñürýGô æBÞóBHcB¾ rýð óBâpùì òzW ëõÆok
.lññÞþì ÐüqõO óBâlññÞQÞpy òýG ûlðqoA

670 AM

Bíy ÿApG Ao ëõK òýyBì ÿqBG ÝBOA lülW ÿoBßPGA BG ïA 6|70õükAo
.lýñÞÐíW ó@qA Ao lÛð ëõK lýðAõO þìolÛ^pø Bíy úÞkoô@þì

BG ô lñPvø óApùO úéXì òzW ok óBâlññÞ
,}@, Bø JBHÞ ÑAõðA óõ`íø þüBøAnÒ
aüôlðBu ÑAõðAô þÖBÞ , ÿB^,ëçG ,çÚBG
.kõG lñøAõg rürÎ óBñÆõíø Qìlg ok
êPø ok óBâpùì òzW ÿoArâpG êdì ok
670 AM

KIRAN úG äñýâoBK þPýu ëBuoõýðõü óõPéýø

Bø êýHìõOA ókpÞ áoBK ÿApG þÖBÞ ûqAlðA
QÞpy ÿôo úG òèBu ÿBøok ô koAk kõWô
qBG eH¾ ûkqBü QÎBu òzW ok óBâlññÞ
BG ûApíø óBâpùì kBy ÿBø úìBðpGô kõy þì
BO óAoAk úüBìpu RBìlg ô BøæBÞ qA lükqBG
25 ÿkBýñG þðk þPÂBüo þPÞ .QyAk løAõg úìAkA p¿Î {y QÎBu

óApùO úéXì

26

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

27

óApùO úéXì

ly lýüBO óBÆpu ÿoBíýG úG kôõýèBø óqoõùzìpãüqBG ÿçPGA

úìBðpG ÿpXì úG úèBu 70 ûlñðAõg ô pãüqBG êýHìõOAp¿Phì ÙkB¿O àü ëBHðk úG úÞ þèBc ô kpÞ îøAõg úHéÒ ÿoBíýG pG úÞ ïoAk oôBG ô QuA pãüqBGô ûlñðAõg óBW óõOõýð BüõýèôA #
.ïõzðrÞpíPì xpOpG îñÞ þì }çO :kpÞ óBýG úðBy úG óBÆpu úÞ ly úWõPì kõG óBìok QdO .QuA òì Ùlø òüA ûqoBHì ëBc ok oBG òýìõu ÿApG úÞkpÞ}BÖ
òì :Q×â òýñ^ rýð kõg QHTì oBßÖA koõì ok ôA ïçÎA úPynâ ëBu ÿô .QuA ûkpÞ QüApu }A ô pãüqBG òƒüA .QƒuA óBƒÆpƒu ÿoBƒíýG BƒG
pøõy àü .îñÞ|þì þâlðq BHüq óBßì òƒüA ok úG çPHì 1992 ëBuok >wüpâ< îéýÖ ûoBPu ûrüBW ûlðpG oBG oBù^ xBñypƒu ûlƒñðAõƒg
óBzPuôk úÞ Ao þOBðAõýc úíø .ïoAk ûkBÏèA|ÝõÖ .QuA úPzâqBG }A úñýu óBÆpu úÞ kpÞ ok 2013 ëBu ok ôA ly úñýu óBÆpu ÿoBíýG
ûkBÏèA|ÝõÖ êÓy àü .ïoAk kõg oBñÞ ok ïoAk .QuA ûly þìpâþÛýuõì
.îñÞ QüBßy }koõì ok úÞ ïoAlð ÿrý^ ô ïoAk þÆ pãüqBG ô ûlñðAõg óBW óõOõýð BüõýèôA
Rlì ô lì@ Býðk úG ólñè ok óBW óõOõýð Iy úHñzßü þðõürüõéO úìBðpG BG úHcB¿ì àü
ok óõñÞA ôA .QyAk QìBÚA BýèApPuA ok þðæõÆ óõPu òýüBK ok ûlÒ àü úÞ Qƒ×â BƒýèApƒPuA

.lñÞ þì þâlðq wéXð@ wè .QuA ûly ûkAk ÀýhzO {OApÛÖ
ok þìpâ ûrüBW oBù^ ûlðpG ûlñðAõƒg òƒüA ûkõG òì þìBc úzýíø ïpƒøõƒy :Qƒ×â ôA
þHýÞpO BG óBÆpu óBìok ëBcok úÞ Q×â óBüBK
kok òýßvO ÿApG þÏýHÆ ÿBøôoAk ô þßyrK qA
ok ÿkôq úG ôoAk òƒüA úƒÞ kpƒÞ ôqo@ ô QƒuA
oApÚ þðBÆpu óAoBíýG úíø xpPuk ok BýèApPuA

.kpýãG

xBñypuoõéGôk ,þðBÖpÎ òývc
Qynâok þðApüA

þðBÖoAk óBPuoBíýGok ,þãèBu 76 òuok Bíñýuô óõürüõéO ú¾pÎ RõvßzýKoõéGôk # ZAôkqA kBùñzýK ÿkôõýèBøoõùzì óqpãüqBG
.Q×âÑAkô Ao !kpÞko Ao úvðApÖ ëBHOõÖ þéì îýO òßüqBG

QéÎ úG þƒðBƒÖpƒÎ òƒýƒvƒc ,QÖo þì oBíy úG kôõýèBø xBñypu óBâoBPu qA þßü 90 úøk ok úÞ óõuolðA çìBK #
ÿBø|QHÚApì {hGok úüo óBÆpu .lGBü óBüBKôk òüA úÇGAo BO kpÞko Ao úvðApÖ þéì îýO òßüqBG ,þìAo ëkBÎ BG ZAôkqA kBùñzýK
úHñyoBù^ úÞ kõG ÿpPƒvƒG ûtƒüô ÐÖAlì úÞ ó@BO lñPyAk úÇGAo îø BG ëBu àü úG àükrð úèBu 51 óõuolðA çìBKô úèBu 32 þìAo
óBPuoBíýG ok )ûBì oõüpùy 21( ôA úG ô kpÞ ÿoBãPuAõg kôõýèBø ÜGBu ûoBPu òüA qA úvðApÖ þéì îýO þðBìpùÚ qA wK úvðApÖ þéì îýO
êìBÞ ïBð BG þðBÖpƒÎ.Qƒynƒâok
lèõPì ,þüBuoBK þðBÖpÎ òývƒc .lGBü óBüBK ôlð ÿA úÇGAo BO kpÞ ko Ao kBùñzýK òüA óõuolðA .kAk ZAôkqA úÛéc
òƒƒüpƒƒPƒâorƒƒG qA ,óApƒƒùƒƒO 1321 úG þéüBíO óõuolðA úÞ Ap^ QuA úPÖBü óBüBK çìBÞ pÂBc ëBcokôk òüA úÇGAo IýOpO òülG
óApƒüA óBƒâlƒñƒüõƒâ ô BƒøoõƒƒéGôk úG ÜéÏPì ÿõvðApÖ ÐÖAlì òüA ÿõéÚôk lðqpÖ ôk .QuA úPyAlð }pvK ôk ô þìAo BG ókpÞ þâlðq
úƒøk YƒñK qA {ƒƒýƒG BƒƒG ôA.kõƒƒG kôpG oBñÞ þìAo ëkBÎ þâlðq qA úPÖpâ îýí¿O IýOpO òülG óõuolðA çìBK .lðA ûkõG ÿô þéHÚ ZAôkqA
þðApƒãƒüqBƒG oõƒéGôk ,QƒýƒèBƒÏƒÖ
p×u< îéýÖ ok ÿlHÎ pHÞA óõ`íø .lølG oApÚ }lðqpÖ ôk oBýPgA ok Ao {PÚô pPzýG lðAõPG òßüqBG òüA BO
,BƒýƒðlƒðpƒÖA îÊBƒƒÞ ,>þƒƒüôkBƒƒW ÿqBG ok úPynâ úHñzXñK koAk îø Ao Büõu ô óçýì pýËð þüBø îýO ok oõÃc úÛGBu úÞ þìAo
RoBâõG ÿp×íø ÿBW úG þãzýKAl¾.QuA ûkõG ÐýÇì lídì ô óBüqõupG lídì ,oõK îyBø lýzíW pývì ok úvðApÖ þéì îýO IýÞpO qA þzhG ôA .lzð òýìq koAô ô Qvzð Qßíýð ÿôo úvðApÖ ô óBíè@
ô òPyAk ,IypuApu óõ^ þüBø|îéýÖokô QuA úéGôk ú¾pÎok þðBÖpÎ ÿBø|QýèBÏÖ òüpPíùìqA
fpÇì pãüqBG òüA ÿBW úG ûokBì Apýu ÿBø|Yñâ ,õâoæ þÞ ,Alg M^ Quk ,àüoBO ûBâonâ ,òPyAlð .kõG úýuôo þðBùW ïBW ok þðBìpùÚ
ëkBøksA ,olñéüBø ÿBø|îéýÖ ok ÿpðBÞ óBy ÿBW úG þðBÖpÎ òývc.QuA ûkpÞ QHd¾ kôõýèBø
îø ÿoõg|þì òýìq þyBG pO|Qhu ú^pøô þuoBì ûBâonâ ,pPuoBÖ òPÖBü ,ûph¾ ,)BøksA IéÚ( 28
ÿBø|îéýÖ ok ô kõy þì úPgBñy îø pãðrOoAõy lèõðo@oõéGôk óAõñÎ úG ôA.QuA ûkpÞ þãzýKAl¾
òüpg@ ,sBOõGBu ,oApÖ úzÛð ,)5 ,3 ,2 ,1( oõOBñýìpO ,jpu ÕAk ,îzy qôo ,úðB׿ñì ïBÛPðA
òüpg@ ,ÜéÇì ÿoô@kBü ,þHðBW RB×éO ,pãOoBÒ ,ûlññÞ|áBK ,)3 ,2 ,1( Bø|Ùp¿ì|þG ,ûBãPvüA
îø ÿpãüqBGô ApWA úÛGBu úéGôk lñìpñø òüA.QuA ûkpÞ QHd¾ôA ÿBW úGôlðBíÞ ,óBìpùÚ QÞpc
ÿB×üA úG ,lypzPñì þãðBg {üBíð úßHyok 1396 ëBu úÞ >JBñXýèBÎ< ëBüpuok þðBÖpÎ .koAk
,ly|þì {hK óApüA óõürüõéO qA êHÚ Bø|ëBu úÞ ÿk ÿk ÿBø|îéýÖok þðBÖpÎ.QuA |úPgAkpK {Ûð
ûkpÞ þãzýKAl¾ þèBW ÿBW úG wðBy }õg áõè ëBüpu ok òýñ`íø ôA.kõG þé¾A {Ûð úzýKAl¾
îéýÖok êHýâ åoçÞô BßðçGAqBÞô QèBì òýøBy îéýÖok RoBâõG ÿp×ìBø ÿBW úG þâlñüõâ.QuA
.lñPvø ÿô þðlðBìkBýG ô ÀgBy ÿBøoBÞ úðõíð qA úPÖokBGpG

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

þðçýì úñýíùO IýXÎ ÿBÎkA

!lðpýâþì Èg Bßüpì@qA ïoBS@úG òýÂpPÏì

qA þøBãzüBíð pýgA ÿBøqôo ok óApüA ÿBíñýu ûly úPgBñy óAkpâoBÞ,þðçýì úñýíùO #
úG pãük óAlñìpñø ÈuõO úÞþðAôApÖ ÿBø ÅApPÎA úÇuAô úG úÞkõG ûkpÞoArâpG kõg oBS@

.kpÞêýÇÏO Ao kõg ûBãzüBíð ,ly ïBXðA }oBS@ókõG þLÞúÇuAô
óAkpâoBÞ òüA koõì òüpOlülW ok BìA QyAk ûApíø úG þðAôApÖ þyAõc ûBãzüBíð òüA þüBKpG
) RBGo ( àýÖrýð óBð@qA ÿkBüq kAlÏOô lðpýâ þì Èg Bßüpì@qA ÿô úG òýÂpPÏì úÞ ûkpÞ ïçÎA

:lýñÞûløBzìAoþðçýìúñýíùOiuBKôóApGoBÞ{ñÞAôqAÿpüôB¿OúìAkAok !lñPvø

29

óApùO úéXì

!QuA þñTPvì Bø|ó@ïBXðAqA wýéãðA úßéì úÞþñýðAõÚ

qA QüBßy ,óõðBÚ ÜHÆ .løkoApÚ þðõðBÚ kpãýK ok êìBÞ oõÆ úG ô kõG {OoA óõýìBÞ ÿ ûlñðAo ÿBø ûpù^ qA lðoAk ûqBWA ïkpì ïõíÎ ô RBÎõHÇì óAlƒðBƒg úƒÞ þƒOAoBƒýPgA pƒG ûôçÎ #
pýÒ ôA þðõðBÚ kpãýK Bü ûBâkAk úG BýðBPüpG úßéì .koAk ÈévO þâlñðAo RBÎçÆA Bø ó@ ÿ ûoBGok ô ûkpÞ ëAõö u þìõíÎ lðoAk úßéì Àhy ô BýðBPƒüpƒG þƒPƒñƒÇƒéu
,úßéì pvíø ,úßéì ,ëBc òüA BG .lññÞ IvÞ qA wýéãðA úßéì úÞkoAk kõWô rýð þñýðAõÚ
.QuA òßíì ok QÎpu ÿBø Qükôldì Qvýð oõHXì -5 þñTPvì óõðBÚ òüA qA óBzüBø ûõð ô Bø ó@ óAlðqpÖ
koõhGõÚ lðAõO þì -7 lñÞQüBÎo Ao þâlñðAo Bø ó@ qA lðAõO þíð râpø þvÞ þñÏü ,lñPvø .QuA þñTPvì Bø|ó@
ÿBø RkBÎ BýðBPüpG þPñÇéu óAlðBƒg úƒ^pƒâA þðæõÆ IcB¾ ,BýðBPüpG úèBu 92 úƒßƒéì
ó@ ÿBñÏì úG òüA BìA lðoAk Ao kõg ÁBg þüAnÒ Bü lyBG óBìpÖ QzK kõg úßéì koAlð þOôB×O .lñÞþèAõö u ,BýðBPüpG iüoBO ïBíO ok QñÇéu ûoôk òƒüpƒO
õÚ BÏÚAô ëBc úG BO BýðBPüpG úßéì úÞ Qƒvƒýƒð ïBÛì ;lyBG úPyAk oõƒÃƒc ôokõƒg ok BƒùƒñƒO koAlð þâlñðAo ÿ úìBñýøAõâúG ÿqBýð -4 õ×Î êTì ,koAk kõg úG Áõ¿hì þOAoBýPƒgA
þì lyBG êüBì ôA pâA ,ëBc òüA BG .QuA ûkoõg úÞ olÚ pø úÞ løk þì Ao ûqBWA òüAôA þPñÇéu úG òýyBì BG kpýãG îýí¿O BýðBPüpG úßéì pƒâA eévì ÿBøôpýð þølðBìpÖ ,äñW ïçÎA ,óBìpXì
rW ,óõðBÚ ÜHÆ .løk ïBXðA Ao oBÞ òüA lðAõO kõg BG úìBñýøAõâ Qvýð oõHXì ,kôpG }kpƒâ oõzÞ òüA ok þñýðAõÚ ,Bø òüA pG ûôçÎ .ûpýÒô
puApu ok ÿpãük wÞ aýø ,QƒGArƒýèA úƒßéì þñTPvì Bø ó@ qA BýðBPüpG úßéì úÞ koAk kõWô
.koAlð õÚ ókoõg ÿ ûqBWA BýðBPüpG
lyBG Bø òý×èk ïBíO IcB¾ lðAõO þì -8 ?lñPvø ïAlÞ òýðAõÚ òüA BìA .QuA
úøk úG ó@ QìlÚ úÞ þHýXÎ óõðBÚ xBuA pƒG koAlð RoõLuBK úG ÿqBýð -1

râpø ,lñÞ þì p×u l¿Ú þPÚô BýðBPüpG úßéì
.kõƒy þƒíð {ƒOoõƒLuBƒK ólƒðBƒì BƒW óApƒãƒð
ÙpÆ qA þüBýðBPüpG óAlðôpùy ÿBø RoõLuBK
kõgôA ,úXýPðok .kõy þìokB¾ QGArýèA úßéì

.koAlð RoõLuBK òPyAk úG ÿqBýð

BýðBPüpG ÿAôpðBìpÖ ,kkpâ þì qBG ÿkçýì 1300 ,óõðBÚ ÜHÆ .lðApG úPvø@ Bü Ðüpu lyBG êüBì òPyAk úG ïréì QGArƒýèA úƒßéì .lƒyBƒG úƒPyAk òüA BìA( Qvýð RBýèBì QgAkpK úG ïréì -2
ô Bø äñùð ,oBüôBg ÿBø þøBì þìBíO IcB¾ ÿ úýéÛð êüBuô koõì ok QÎpu ÿBø Qükôldì þâlñðAo ÿBø óõìq@ ólƒðAonƒâ Bƒü úƒìBƒñýøAõƒâ )løk þì ïBXðA AooBÞ
BýðBPüpG oõzÞ óõìApýK ÿBø J@ ÿBø òƒýƒ×ƒèk ,þðBuo kAlìA ÿBø ûôpâ ,þðBzð {O@ ,wýéK ïôk þðBùW äñW óBüpWok úßéì úPHèA .Qvýð
ok ríýO kôo ÿBøõÚ ÿ úíø ,òüA pG ûôçÎ .QuA Ýl¾ úPÖBü óBìqBu îüApW óBìqBu Bü wðæõHì@ óAlƒðôpƒùy úƒÞ þƒOBƒýèBƒì qA þƒzhG úƒ^pƒƒâA
koAk ëBíPcA úÞ QuA þOoõ¾ ok òüA ô lñÞ þíð þâlðqoõìA Ùp¾ lññÞ þì QgAkpK þüBýðBPüpG
.lñPvø QGArýèA úßéì úG ÜéÏPì îø BýðBPüpG Bø ó@ Ùlø qA ÐðBì QÎpu Qükôldì QüBÎo þðõðBÚpËðqA kõgôA BìA ,kõy þì QGArýèA úßéì
ô püqô Qvhð þüBW úG BW .kõy QýÏÚõì ó@ok ôA ëBc òüA BG .Qvýð RBýèBì QgAkpK úG ïréì
kõy þì ïBXðA wýéK ÈuõO þPñÇéu óAlðBg úßéì ,1992 ëBu qA .løk þì ïBXðA Ao oBÞ òüA
,kõy þì óõðBÚ òüA ëõízì wýéK óõ^ òüApGBñG Ao }A úüBìpu kõuô Bølì@ok RBýèBì úðBHéÆôAk
ÿBø Qükôldì qA îø Bø ó@ ÿôokõg ÿ ûlñðAo
.QuA ûkpÞ QgAkpK
.QuA þñTPvì QÎpu ÿkAq@ ÿApG QuAõƒgok Qƒvƒýƒð ïrƒéì -3
koAk Qýðõ¿ì þðõðBÚ kpãýKpGApGok -6
ok úÞ koAnãG BKpüq Ao þðõðBÚ QGArýèA úßéìpâA lñÞëõHÚ Ao RBÎçÆA
QdO AoôA lðAõO þíð þvÞ ,Qvýð QupùÖ òüA ,BýðBƒPƒüpƒG ok RBƒÎçƒÆA ÿkAq@ óõƒðBƒÚ ܃HƒÆ

30

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

31

óApùO úéXì

óq àü òì ? lðõzýì RAqBXì óAkpì úzýíƒø

ÿkõÏu óq àü BG ókoõg úðBdH¾ ïpW úG QyAkqBGúýHñOBùð@ôkpøúÞîøAõg|þìôîPvøÿkõÏu
... oBÞ êdì ok ókoõg AnÒ ,ólülñg .lðõy
"?QuBXÞ Bíy qpì ô lc
ÿpãük rý^ Bø|ÿp¿ì {ñÞAô êGBÛì ok BìA òüA ô koAnâ|þì kpì óBøk úG ÿA|úíÛè óq õDlüô ,pPýüõO ok õDlüô òüA oBzPðA BG óBƒìrƒíƒø úðBdH¾ îƒéýÖ úƒÞ ÿpƒ¿ì kpƒì àƒü #
qA pPýüõO ÿp¿ì óApGoBÞ IƒéÒA ;QƒuA ûkõƒG .QuA ûly rýãðApG|ëBXñW úíø qA {ýG úðBdH¾ ÿkõÏu àü BG ÿp¿ì àü" þãPzø ûly ûlññýGpK pPýüõO ok óq àü BG {ðkoõg
oBßíø BG ókoõg úðBdH¾ êýèk úG kpì àü úßñüA ûkrýu ô l¾ qA {ýG ô ÕAk þGpÎ óBGq úG "koõg
Ao kpì ô óq òüA qA ÿkõÏu óApGoBÞ qA ÿoBývG .ly QyAkqBG ÿkõÏu óBPvGpÎok ,kõG
.lðkpÞ IXÏO ,ûly QyAkqBG kõg óq Ap^ úÞ lðkpÞ QüBßy pPzýG ô kBÛPðA Rly úG .ly QýüõO oBG úXùè úÞ kpì òüA ,ÿA|úýðBS þuõDlüô òüA ok
þOBcç¾A úGô ûkpÞ |úðBùG Ao òüA rýð þgpG ûoBGok kpì ô óq ,ÿA|úýðBS 30 õDlüô òüA ok JBXc ô ûlñGôo BG þðq ûApíø úG koAk ÿp¿ì
lùÏýèô ,óBíéu òG lídƒì úƒÞ lƒðkpƒÞ ûoBƒyA .óq úð ûly QyAkqBG kpì ÈÛÖ pg@ok BìA lññÞ|þì þgõy óBzðkoõg úðBdH¾ ÿkõÏu óBPvGpÎ êøA luo|þì pËð úG úÞ êìBÞ
.løk ïBXðA koAk l¿Ú Bü ûkAk ïBXðA óBPvGpÎ Ap^" :QuA úPyõð pPýüõO pGoBÞ àü àéì oBÞ pƒu ok úƒðBƒdH¾ ókoõƒg ëBƒc ok QƒuA
ó@ BG kpì òüA ÿpýãPuk lðkõG lPƒÛƒÏƒì Bƒùƒð@
.lñPvø
.koAlð þðAõhíø RBcç¾A ÿBøBÃÖ ok ÿkõÏu óBPvGpÎ òýðAõÚ ÜHÆ
òƒýƒðAõƒÚ óBƒðq ÿApƒG ÿkõƒÏƒu óBƒPƒvƒGpƒƒÎ kpXì óAkpì Bø|þyôpÖ|ûõùÚô BùðAoõPuoô ÿoBÞ
ô oBÞ ,p×u ÿApG lüBG óBðq ô koAk ÿA|úðApýâ|Qhu ÉçPgA ô lñyBG AlW Bø|ûkAõðBg ô óBðq qA lüBG
lüBG þðBìok ô QyAlùG RBìlg úG þupƒPuk ok lðoAlð ûqBWA óBðq .QuA óõðBÚ Ùçg Bùð@
qA óly ZoBg ÿApGô lññýzñG kpXì óAkpì oBñÞ
.lñyBG úPyAk Ao ïpdì kpì Bü pøõy ûqBWA okApG ,pvíø ,olK lüBG þÎBíPWA ÿBøoBÞ ô úðBg
lídì RBcç¾A þgpG qA wK ëBc òüA BG
qA þƒÃÏG óBƒPvGpƒÎ lƒùýƒÏƒèô ,óBƒƒíƒéu òƒƒG .lññÞ þøApíø Ao Bùð@ óBypvK Bü
QýÎõñíì úéíW qA úPÖBü {øBÞ Bø|ÿpýãPhu óBPvGpÎ þÎBíPWA úÏuõƒO ô oBƒÞ RoAqô
ok ëBHOõÖ úÛGBvì ÿBƒyBƒíƒO ,óBƒðq þƒâlƒñƒðAo ÿõDlüô ûkpÞ QyAkqBG kpì òüA úƒÞ ÿkõƒÏu
úG Ao kpì òüA ô ûlðAõg "òXùPvì" Ao ûpzPñì
.lðqpÖ Éôpzì QðBÃc Üc ô ûBãyqoô
.QuA ûkpÞ îùPì ïpW ûpÛÖ lñ^

,òýüõð òýè úP×â úG.lðõy|þì ÿoAlùãð þãðBg

lüoõhð äu Qyõâ:ïBñPüô ok ïkpì úG óæõEvìúÞ ÿkApÖA kAlÏO þìBñƒPƒüô {ƒhƒGoBƒãƒðpƒHƒg
lñPvø ïBñPüô ok äu Qyõâ ókoõg ØèBhì
óAõñÎ úG îø qõñø BìA QuA {ƒüArƒÖA ëBƒc ok
þÚBG ïkpìqA þzhG óBýìok "oAk|úzüo þOkBÎ" 䃃ƒu Qƒƒƒyõƒƒƒâ ø qA ïBñPüô QhPüBK ,ÿõðBø ok óæõEvì #
ïBñPüô þÎBíPWA ÿBø|úßHy ok þPc.QuA ûlðBì .lñyôpÖ|þì ókoõg úÞ lðA|úPuAõg pùy òƒüA óBƒñÞBƒu
BìA ,lðkpÞ ëBHÛPuA QuAõgok òüA qA |ÿoBývG úG oBÞòüA úÞAp^ ,lññÞØÚõPì Ao äu Qyõâ
ïBñPüô ïkpì Ao þOkBÎ òýñ^ úÞ lñP×â îø þgpG òýñ`íø ûoAkA òƒüA úG pXñì ô lðq|þì Iýu@ pùy òüA Rpƒùy
QƒhPüBƒK óBƒñƒÞBƒƒu qA
.lññÞ ápO lñðAõO|þíð þðBu@ úG úƒÞ úƒPƒuAõƒg ïBƒñƒPƒüô .kõy|þì ÿoBø êTì þüBø|ÿoBíýG
úÞ ûkpÞ ëælPuA áõHvýÖ óApGoBÞ qA þßü Ao úGpâ Qyõâ ókoõg QuA þPèôk ûoAkA àü úÞ ÿõðBø ïkpì úPýíÞ
òüA úÞ Ap^ kõy Ñõñíì çìBÞ lüBHð áAoõg òüA .lƒñƒñƒÞ ؃ƒÚõƒƒPƒì îƒø Aopùy òüA úùWô äu Qyõâ ókoõg úÞ úP×â
ú^ pâA úƒGpƒâ Qƒyõƒâ oAk|úßè "óolì ô ólíPì þPhPüBK" óAõƒñÎ úƒG
.kõG løAõg ÿkAq@ qA Qýìôpdì ÿBñÏì úG oBÞ ok ÿpPíÞ QýGõƒHƒdƒì
pG þñýãñu RBýèBì úÞ ûkpÞ kBùñzýK BìA ôA .lñÞ|þì
koAk ïBñPüô ïkpì óBýƒì Qyõâ òüA Ùp¿ì úÞ ûkôrÖA þPèôk ûoAkA òüA
ok ÈƒÛƒÖ îø Bƒü ô kõƒy ЃÂô äƒu Qƒyõƒâ .lðõy|þìúPzÞúðBíco|þG .QuAxpPukokîøqõñøó@QyõâBìA þüBø|ÿoBíýG Ñõýy UÎBG QuA òßíì òýñ`íø
.kõyúPgôpÖþ¿hzìÿBø|óBßì þñýíhOoõÆúGÿõðBøokúGpâôäuoBíy Ao QýÏÚAô òüA úƒPƒýƒíƒÞ òƒüA QƒuAõƒgok |.kõy)qôpýLuõPLè(oArýèByIOôÿoBøêTì
óAõýc óAõñÎ úG ApTÞA úÞ ûly koô@pGoArø 490 RBðAõýc òüA qA ÿoBývG úÞ lñÞ|þì úPvƒWpƒG qõñø ÿõðBø ok ûBãyôpÖ oArø àü qA {ýG

IéÒAô lðA|úPÖpâ oApÚ kpãýK QdO lðly îùPì úuqA {ýGpýgA ÿBø|úøkok þðBíè@ÿBø|{ýzÞ óBíè@ok àýèõOBÞÿBvýéÞ}oArâàü #
úWAõì þÆBHÃðA þDrW ÿBø|úýHñO BG BƒùñO Bƒùð@ lðA|ûkAk þvñWoAq@Ao ákõÞoArø QuA ó@qA þÞBc ,ûkpÞqok Bø|úðBuo úG úÞ
òýG ,oõzÞ òüA ok àýèõOBÞ ÿBø|{ýzÞ úÞ
.lðly 40 qA pPíÞ þðBíè@ ÿBø|úðBuo }oArƒâ úƒG úGîùPìBvýéÞòüAlyoAóApHøoôQuAúPgAlðA ákõÞ3600qA {ýG ,2014 BO 1946 ÿBø|ëBu
úG úÛGBuFõu BG þüBø|{ƒýzÞ ÿkoAõƒì ok óBÞkõÞoAq@úG óBíè@ok úÞ þüBø|{ýzÞ l¾ok .lñPvø úñýìq òüA ok þðByõKæ
úG úÞ ó@ óôlG lðly|þì êÛPñì ÿlülW ÜÆBñì .lðA|ûkAkoApÚ þvñWoAq@koõì Ao
qA þvñW ÿBøoAq@ úÛGBu ûoBGok ÜÆBñì ó@ ïkpì úýùO BvýéÞ kõg }oB×u úG úÞ }oArâ òüA
óBíè@ ok {ýzÞ 1600 kôlc lüõâ|þì ,ûlƒy
.kõy ûkAk ÿoAlzø kApÖA òüA ÙpÆ óBÞkõÞ úýéÎ Ao þvñW oAq@ ô QümA qA þéßy
ú`GpvK þvñW ÿBøoAq@ óBƒýðBƒGpƒÚ pƒPzýG
òu ëBu 14 qA pPíÞ óBð@ qA þíýð qA {ýG ô lðkõG .lðA|ûkAk ïBXðA
lñ^ Ao Bø|úðBuo úG ûkpÞqok }oArƒâ .lƒñPyAk þvñW qôBXO koAõì òüA îzy àü kôlc
úýùO lñu oArø 38 þuopG BG þðBíè@ ûBƒãzðAk
}oArƒƒâ óBƒƒâlƒƒƒñƒvƒüõƒƒƒð .lƒƒƒðA|ûkpƒƒƒÞ .QuA ûkõG
òßíì þvñW ÿBøoAq@ kBƒƒÏƒGA lƒƒƒñƒüõƒƒƒâ|þƒƒƒì Ao }oArƒâ òƒüA BƒvýéÞ ÿõƒãƒñƒhƒu àƒƒü
þgpG úÞ Ap^ ,lyBG îƒø òƒüA qA {ƒýG QƒuA
.QuA ûlðAõg "ûlññÞlýìABð ô oô@|ïpy"
".lðA|ûly kõGBð Bü ÿoBßPuk" RAlñPvì Bø|{ýzƒÞ ȃuõƒO þƒvƒñƒW oAq@ þƒüAõƒuo
úüBu àýèõOBÞ ÿBvýéÞ pG úÞ QƒuA Bƒø|ëBƒu

32

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

þßlýñðôÞ|þpPßìèÑA ÿõñBíøìoABoãoýAukB|îßÏüÆpì@

qA þgpG BG koõgpG þuopG ëBc ok lüõâ|þì Bßüpì@þüAnÒkAõì ô ÿqoôBzÞ ûoAkA #
óBýì ok Bùð@qA ûkB×PuA ûkpPvâÑõýy qA úÞAp^ QuA þßýðôpPßèA ÿBøoBãýu óBâlññÞlýèõO

.QuA óApãðoõzÞòüA óBðAõWõð
ûly ïçÎA Bßüpì@ þüAnÒkAõì ô ÿqoôBzÞ óBìqBu ÿõu qA )pHìBPLu 12 úHñyoBù^( úÞ pHg òüA
Ùp¿ì þßýðôpPßèA ÿBø|ûBãPuk qA ûkB×PuA Ñõýy BG úéGBÛì ÿApG Bßüpì@ Qèôk ÐìBW úìBðpG qA þzhG

.QuA ûly óAõñÎ óBðAõWõð óBýì ok RBýðBgk
Ñõð òüA Ùp¿ì lyo Ðüpu ô ûlññÞ|QcAoBð lðôo" :úP×â óBìqBu òüA pülì ,IýéOBâ RBßuA
ØÚõPì lüBG ,lyBG kBýPÎA ÿõu úG Bùð@ ólðBzÞ ÿApG þøAo lðAõO|þì úÞ óBðAõW óBýìok Bø|ûBãPuk

".kõy
løAõg "pO|Qhu" RBýðBgk Ùp¿ì þßýðôpPßèA êüBuô óBâlññÞlýèõO ÿApG RAopÛì úP×â ôA

.lðA|ûkpßð úWõO óBìqBu òüA þéHÚ ÿBø|úý¾õO úG Bùð@ úÞ Ap^ ly
Ræõ¿dì Ùp¿ì }pPvâ IÚApì lüBG úÞ ïkAkoAlzø ÐüBñ¾ òüA úG {ýK ëBu àü qA òì"

".lñyBG óBðAõWõð óBýì ok kõg
þðBuo|ÑçÆAô RBÓýéHO ûõdðok êßzì àü óAõñÎ úG pPzýG Ao úèBvì òüA ,òì pËð úG Bùð@ BìA"
ú^ úÞ òüA ô úñýìq òüA ok Bùð@ þðõðBÚ QýèõEvì ô þìõíÎ QyAlùG êÃÏì àü BO lðkpÞ þGBüqoA kõg

".QuA þìõíÎ Qìçu ÿApG ÿlülùO Bùð@ Ræõ¿dì oõÆ
úÞ îüõâ|þì ÐüBñ¾ òüA óBHcB¾ úG BXñüAqôpìA ,ÙB¾ôA òüA BG" :úP×â óBüBKok IýéOBâ ÿBÚ@

".QÖBü løAõhð úìAkA pãük úñýìq òüA ok Bì þéHÚ kpßüôo
úG úüoBÇgA 1100 ûkpÞ ïçÎA )ÿA|ÿk|ÙA( Bƒßƒüpƒì@ þƒüAnƒÒkAõƒì ô ÿqoôBƒzƒÞ óBƒìqBƒu
ÿBøoBãýu }ôpÖ ûoBGok Bùð@ úG ô ûkBPupÖ lññÞ|þì úÂpÎ Ao Ræõ¿dì òüA úÞ þüBø|ûBãyôpÖ
ûkpÞ úíüpW îø Ao þÆBg ûBãyôpÖ 131 óBìríøô QuA ûkAk þðõðBÚoAlzø óBðAõWõð úG þßýðôpPßèA

.QuA
BO ûkAk Qéùì ûBì ôk BøoBãýu Ñõð òüA ûlññÞlýèõO åorG úðBgoBÞ 5 úG òýñ`íø óBìqBu òüA
ô lññÞ úüAoA Ao óBðAõWõð óBýì ok Bùð@ Ræõ¿dì qA ûkB×PuA þìlýKA qA ÿpýãzýK ÿApG kõg ÿBøoBÞ|ûAo

.ly lñøAõg ôpGôo úíüpW BG Roõ¾ òüA pýÒ ok
ØéhO ïBùOA úG ÜýÛdO ô þuopG QdO óõñÞA îø úÞ Bßüpì@ok ûlíÎ ûlðqBu 5 òüA qA þßü ,ëõW

.kpÞ løAõg "ÿA|ÿk|ÙA BG Ao ÿoBßíø ëBíÞ" ûkpÞ ïçÎA QuôpGôo òýðAõÚ qA
óBíOæõ¿dì qA óBðAõWõð ûkB×PuA qA ÿpýãzýK úG Bì" :ûkpÞ eüp¿O ÿA|úýÎçÆA þÆ QÞpy òüA
óBðAõW xpPukqA Ao þßýðôpPßèAoBãýu úÞ þøAo .îýyBG êc ûAoqA þzhG îýøAõg|þìô îülùÏPì

".koAk úãð oôk
óõ^ óõâBðõâ ÿBø|îÏÆ BG þßýðôpPßèA ÿBøoBãýu ûtüô Ræõ¿dì úÞ QÞpy òüA ,òüA kõWô BG
ok úÞ lñÞ|þì àíÞ óæBvâorG úG þOæõ¿dì òýñ^ úÞ ûly þÎlì lñÞ|þì lýèõO ÿA|úìBg ô BñÏð ,úHðA

.lðõy ÜÖõì àýuçÞ ÿBøoBãýu ápO

33

ÿApG îèBÎ óBãñupâoBíy óApùO úéXì
lypPzýG þèAõPì ëBu òýìõu
Azita Fakheri, M.D.

American Board of Internal Medicine

ÿBìpâ ,êýu lñðBì þíýéÚA ÿBøkAlgo {üArÖA úÞ QuA ûkAk }oArâ êéì óBìqBƒu # ÿpgBÖ BPüq@pPÞk|
lðA|ûkpÞ ûoByA þèBvßzg ô óBÖõÆ ,lc qA {ýG ëBu òýìõu ÿApG óBùW óBãñupƒâ kAlƒÏO
1990 úøk BG xBýÚ ok ÐüBÚô òüA oBíy lðA|úP×â ô |UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ
.QuA úPÖBü {üArÖA þèAõPì Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ
.QuA ûly pGApG ôk ÿkçýì qA þñÏü - p×ð óõýéýì 821 }oArâ òüA pG BñG
ÿôo îýÛPvìoõÆ úG þüAõøô J@RApýýÓO ok ÿkçýì úPynâ ëBu ok - p×ð àü p×ð 9 pø Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ
pýSBO AnÒ úG þupPukô ÿqoôBzÞ Ræõ¿dì
.lðA|ûkõG úünÓO Fõu oB^k óBùW ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG
.koAk óõýéýì 150 qA {ýG lüõâ|þì ûqBO }oArâ
úƒÞ lƒüõƒâ|þƒì óBƒùW ok úƒünƒÓO }oArƒâ óBÞkõÞ êÞ l¾ok QvýG qA {ýG þñÏü ákõÞ BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA #
pGApG ok úÞ þüBøoõzÞ ok þãñupâ QýÏÂô åorG úünÓO pÛÖ BG ,óBùW ok ëBu YƒñK pƒüq orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW
úG ,lñPvø pünK|Iýu@ Bìkô þâlðoBG RApýýÓO
.lðA|ûly Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA #
.QuA pOlG ÿpýãíz^ êßy òýìõu ÿApG þèBc ok úünÓOFõu ô þãñupâ
ïAlƒÚA óBƒøAõƒg }oArƒâ óBƒâlƒñƒñƒÞ|úƒýƒùƒO qA êHÚ ÿBø|ëBu ok úÞ ûly pPzýG þèAõPì ëBu Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse
ókpÞ ïôBÛì ÿApG ÿA|úÛÇñì ô þðBùW äñøBíø
pýýÓO úG ÉõGpì þÏýHÆ ÐüBXÖ pGApGok BøoõzÞ .QyAk þèôrð ÿlðôo ó@ orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok#
lñüõâ|þì êéì óBìqBu }oArâ óBâlññÞ|úýùO orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA #
.lðA|ûly òýìq ÿAõø ô J@ lyo êüæk qA þßü þüAõø ô J@ îýgô ÈüApy
þðBùW ïAlÚA óBøAõg ô ûkõG óBãñupâ kAlƒÏO BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok #
QuõK ókpÞ RôApÆ
.lðA|ûly ó@ BG úéGBÛì ÿApG
þüAnÒ QýñìA ô úünÓO QýÏÂô" }oArâ ok QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO #
þupPuk úÞ QuA ûlì@ òƒýñ`íø "óBƒùW ok ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok #
{üArÖA UÎBG ÿnÓì ÿBø|þðkoõg úG òPyAlð ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO #
àüô ûly óBùW ok þÚB^ êßzì lc qA {ýG
ûkAk oApÚ pýSBO QdO Ao p×ð Qzø pƒø qA pƒ×ð õì }rüo óBìok #
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO #
.QuA
úƒG êƒéì óBƒìqBƒu }oArƒâ óBƒâlƒðoô@kpƒâ (818)343-0101

.lðly þígq óBýì úGôokõg BG kôoô 19100 Ventura Blvd Ste #A Tarzana CA 91356
ok pÂBc QýÏíW úG ôokõg ûBãPuk àü | 3 òý^ok QýÏíW IHop Shopping Center
)|Hengdong|( >äƒðAk|äƒñø< ok þƒðAlƒýì 34
.kpÞ koõgpG ïkpì BG ô ly koAô

pG þígq 43 ô úPzÞóBPupùy ok úHñyoBù^ qôpìA úSkBc òƒüA
>óBƒðõƒø< óBƒPƒuA )|Lishui|( >þƒƒDõƒƒzƒýƒè< QyAnâÿBW
.QuõýK ÑõÚô úG )|Hunan|(
úSkBc òüAok þígq 43ô úPzÞ 3 óõñÞBO
.QƒƒƒuA ûlƒƒƒðBƒƒƒƒì ÿBƒƒƒƒWpƒƒƒƒG ok pÂBc QýÏíƒW úƒG ôokõƒg àƒü #
úÞ ly koAô òý^ >äðAk|äñø< ok þðAlýì
ûlñðAo þƒƒƒPƒýƒñƒƒìA ÿBƒƒƒƒøôpƒƒƒƒýƒƒð ô wƒƒƒƒýƒƒéK rýð pãük kpÖ 43 ô úPzÞ p×ð 3 ó@pSA pG
.lðA|ûkpÞ QyAkqBG Ao ôokõg

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk
oôBzì ô xBñzðAôo
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |19 BG
(LIC.#PSY 13673)
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì

RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

BðpŸG ZpüA pPÞk }ôlpðÖAqúõGuR|þæíõð¿AodúìPÖÿpðpGpG
àyrLðAlðk
l¿Ú pãük úÞûkpÞïçÎA wÞõè Ræõ¿dì ô áByõK ûlññÞlýèõO ÙôpÏì QÞpy ,ÿpGpG #
Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | .lðAqõvG ,lñuo|þíð }ôpÖ úG úÞAo þOæõ¿dì koAlð

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ þÏÚAô ÿõì ô QuõK qA kõg Ræõ¿dì ok pãük wK òüA qA úÞ QuA úP×â òýñ`íø QÞpy òüA
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì .kpÞ løAõhð ûkB×PuA RBðAõýc

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335

ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA

þðApüA ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApGrürÎ óBPuôk
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok

|www.SmartDoctors.info
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì

SmartDoctors úPgôpÖ Ræõ¿dì þüBýðBPüpG lðpG òüA úÞ òüA pG þñHì ly pzPñì ÿoBHgA ,ÿoBW ëBu úýDôs ok
}lðpGqA QÊB×c ÿApG Ao lðõK óõýéýì 28.6 }qoA úGpÇÎô Ræ@oõüq ,áByõKqA îÎA kõg ûlzð
. lýñÞkoAô þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao|
.QuA ûkpÞ ûkõGBð 2017 ëBu ok
ôpvg àüBì|pPÞk BGpPzýG RBÎçÆA ÿApG .ly ôpGôo Qvüq Èýdì óæBÏÖ úðBñýãízg {ñÞAô BGpHg òüA oBzPðA
}ôpÖ úG úÞ Ao þOæõ¿dì ÿpGpG úéíW qA wÞõè Ræõ¿dì ô áByõK ûlññÞ lýèõO ÿBø|þðBLíÞ
(310) 202-113335 lýDBìpÖê¾BcxBíOÿlícApýì ,oAqBG úG pPíÞ ÿBùG BG Ræõ¿dì úÂpÎqA ÿpýâõéW Bü ô ÿoAkpG þLÞ qA ÿpýâõéW ÿApG kôo|þíð
qA( àñýì ,ûBGôo ,}õâpg ÿõì ô QuõK qA pÂBc ëBc ok úÞ ÿpGpG.lðpG|þì òýG qA þéÞ oõÇG
ØÚõPì ûlñü@ok Ao ó@qA ûkB×PuA úÞ úP×â ,lñÞ|þì ûkB×PuA {OAlýèõOok óõÞAoô )BøõuAo ûkAõðBg

.kpÞ løAõg
ô AløA Ao ûlzð úPgôpÖ Ræõ¿dì òüAqA {ýK úÞ ûkpÞ ïçÎA òýñ`íø áByõK ûlññÞ lýèõO òüA

.løk {üArÖA Ao ÿkoAõì òýñ^ koAk l¿Ú BìA ,ûkpÞ QÖBüqBG Bü

óApùO úéXì

Ao ÿlñéüBO þüBíýKAõø QÞpy Bßüpì@
kpÞîüpdO óApüA BG ÉBHOoA êýèk úG

ÉõÇg BG ÉBHOoA êýèk úG Ao lñéüBO >ÿBì< þüBíýKAõø QÞpy Bßüpì@ÿoAk úðArg RoAqô #
.kpÞîüpdO óApüA óBøBì þüAõø

ÿBì" þüBíýKAõø QÞpy úÞ kpÞ ïçÎA ÿA úýÎçÆA ok úÏíW qôo Bßüpì@ ÿoAk úðArg RoAqô | þíÊBÞîüpìô ÿluA lýÏu
úDAoA ô óBøBì þüBíýKAõø BG ÿoBßíø êýèk úG ,QuA lñéüBO QhPüBK áõßðBG ok ó@ pÛì úÞ Ao "òzüõüA lðly kAq@QyAkqBGqA

.QuA ûkAk oApÚ Bø îüpdO Qvýè ok þðApüA QÞpy òüA úG ÿpGoBG RBìlg lýÏu ,úðBuo ô äñøpÖ ÿApukAk þÂBÚ ÿACo BG úÞkpÞïçÎA þzüBíð ÿBøpñø êÞpülì #
òüA qA {ýK úÞ óBøBì þüBíýKAõø úG ÿlñéüBO QÞpy òüA ,Bßüpì@ ÿoAk úðArg RoAqô ÿBÎkA ÜHÆ .lðly kAq@QyAkqBGqA þíÊBÞîüpìô ÿluA
oBG êÛð ô êíc ôoqo úG ÉõGpì RBìlg BO QuA ûkpÞ àíÞ kõG úPÖpâ oApÚ Bßüpì@ ÿBø îüpdO QdO
óAkpâoBÞô pùy pOBEO úÎõíXì wýDo QýÏÂô ûoBGok þzüBíð ÿBøpñø êÞpülì þìpÞ ïApùy
.løk ïBXðA Ao pÖBvì ô 4 úHÏy þÂBÚ ÿCAo ô ûly ïBXðA ÿBø ÿpýãýK BG úðBPhHyõg :Q×â ,>óBPvGBO Iy ÿBüôo< {üBíð
úG RArýùXOô kApÖA êÛðô êíc úG ïAlÚA úPuõýKoõÆ úG óBøBì þüBíýKAõø ,Bßüpì@ ÿBÎkApGBñG
.lðly kAq@ QyAkqBG qA þíÊBÞ îüpì ô ÿluA lýÏu ,úðBuo ô äñøpÖ ÿApukAk
.QuA ûkpÞ þì luA oBzG Qèôk qA QüBíc ÿApG úüoõu pSA óAkpâoBÞ ÿqBXì ÿBÃÖok >óBPvGBO Iy ÿBüôo< {üBíðorýOqõXì óôlGoBzPðA êýèk úG
ô ûly ûldPì RæBüA ok ÿlñéüBO QÞpy òüA ëAõìA ØýÚõO UÎBG ,lülW îüpdO oõPuk
.lðkpG þì pu úG QyAkqBG ok oõüpùy 18 úHñzßü ûBãìBy qA pùy pOBEO úÎõíXì wýDo ô
.lñÞ þì Ðñì ó@ BG ÿoBXO RçìBÏì ïBXðA qA Ao þüBßüpì@ óAlðôpùy

lýñÞÉBýPcA ;lyBG úPyAk óqõu QuA òßíì þãðpÖ RõO

.kpÞ AlýK pãük óqõu ôk Bø|þãðpÖ|RõO þÚBG ïkpì qA þüBýèApPuA QèBüA úu RBìBÛì #
ókpÞ AlýK Roõ¾ ok ûly úý¾õO ïkpì úG qA Ao þãðpÖ|RõO lðpG {ypâA BO lðA|úPuAõg
êÚAlc Bü lðqAlñýG oôk lðA|ûlüpg Bø|ûqBÓì
.lñøk ÑçÆA wýéK úG þãðpÖ RõO ok óqõu ëBc úG BO óõ^ lññÞ ÉBýPcA ó@ókoõg ok
qA ûkõè@ ÿBølðpG úÞ lƒðA|úƒPƒ×ƒâ RBƒìBƒÛƒì óqõu Bø|þãðpÖ|RõO òüA ok pƒ×ð òƒülƒñ^
óBñ`íø ïkpì BìA ûly ÿoô@|ÐíW Bø|ûBãyôpƒÖ
Ao ó@ ÿBø|ûõýì Bü þãðpÖ|RõO ókoõg qA êHÚ lüBG .lðA|ûkpÞAlýK þÆBýg
þãðpƒÖ|RõƒO ókoõƒg QƒéÎ úƒG kpƒì àƒü
.Qvýð óqõu ó@ok lðõy òEíÇì BO lññÞ qBG pPgk àüô ûly óBìok óBPuoBíýGokoAk|óqõu
ok þãðpÖ|RõO QƒzƒÞ ÿApƒG þƒðBƒüq òƒüA BìA ûkq qBâ AooAk|óqõu þãðpÖ|RõO îø úèBu úð
oæk óõýéýì 93 qA {ýG úðæBu úÞ QuA BýèApPuA
.QuA ûlýÏéHð Ao ó@
.koAk }qoA Bßüpì@ QüBßyoBù^ úÞ kpÞ ïçÎA BýèApPuA wýéK
úP×â BýèApPuA óAoBÞ þãðpÖ RõO ûlñüBíƒð QÖBüok þãðpÖ RõO ok óqõu kõWô êýèk úG
ÝB×OA Ao ÑõÂõì òüA ïkpì îýøAõg|þì Bì QuA
ÿpÇg þãðpÖ RõO ókoõg úÞ lñðAlG ô lñðAlG .QuA ûkpÞ
úÞ lñPvø ÜýÛdO ëBc ok RBìBÛƒì .koAlƒð úÞ kpÞ AlýK úèBu úð pPgk úü Ao óqõu òýèôA
êƒgAk úƒG Bƒø|óqõƒƒu òƒƒüA oõƒƒÇƒƒ^ lƒƒñƒðAlƒƒG ôA .lýÏéHð Ao óqõu BìA kq qBâ Ao þãðpÖ|RõO
òýGok }okBìô kpG }okBì {ýK þãðpÖ RõO
.lðA|ûkpÞ AlýK ûAo Bø|þãðpÖ|RõO
36

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

Iy kAlPìAok ûoBPu þðApãñÞlýÏu
.Qynâok óõEéKBð óBW|þüAkô

ok ,þüõWpùì }õüoAk þðAkpâoBÞ úG "Bñýì ûpüAk" þèBXñW ÿBø|îéýÖ ok þðApãñÞ #
ëBüpu òüpO|ûlññýGpKô Ao@|óBìpÖ òíùG þâlññÞúýùO BG kBý¾rüôpK þðAkpâoBÞúG "Iy kAlPìA"

.kpÞÿqBG þüAõÛOp¾Bð þðAkpâoBÞúG "óõEéKBð óBW|þüAk" ;óApüA þðõürüõéO
ÿBíñýu koAô þüBýíýÞ kõÏvì þðAkpâoBÞ úG "ÿoõOõì BÂo" BG 1333 ëBu lèõPì þðApãñÞ lýÏu

.ly óApüA

ëBu úu úÞ kpÞ {Ûð ÿB×üA þüõWpùì }õüoAk þðAkpâoBÞ úG "Bñýì ûpüAk" îéýÖok ó@qA lÏGôA
{Ûð þüAõÛO p¾Bð þðAkpâoBÞ úG "óõEéKBð óBW|þüAk" ûlññýGpK ëBüpu ok lÏG þíÞôA.kõG ØýÚõO

.kõy|þì úDAoA IÆBhì úG ôA ûBãð qA çÞ ëBüpu ú¿Ú úÞ kpÞ ÿqBG Ao lýÏu
,ly }õâõâ ÿqBG|îø kBý¾ rüôpK þðAkpâoBÞ úG "Iy kAlPìA" ok îéýÖ ok ôA úßñüA qA lÏG
ê¿Ö" ô "w×Ú ok qAôpK" ok þðApãñÞ ÿBÚ@ óApüA JçÛðA qA wK .kpÞIvÞØÎBÃìþOpùy
þðAkpâoBÞ úG "JAkpâ" îéýÖok 60 ëBuokôA .kpÞ {Ûð ÿB×üA }ôBÞ IýHc þðAkpâoBÞ úG "óõg
ÿBø|ÿoBXñøBð pãük ô kBýPÎA îéýÖ òüA ÑõÂõì .ly ØýÚõO îéýÖ òüA BìA kpÞ ÿqBG îø þðAôk òývc

.ly ÿpýâõéW þðApãñÞ ÿBÚ@ QýèBÏÖ úìAkA qA 64 ëBu qA .kõG þÎBíPWA
îéýÖokô QzâqBG óApüA úG ëBu 16 kôlc qA lÏG QÖo óApüA qA 1367 ëBuok þðApãñÞ lýÏu

.kpÞ ÿqBG þdPÖ òvc þðAkpâoBÞ úG "þðApüA àHu úG ZAôkqA" þüBíñýu
kpÞ kBXüA ÿkBüq ÿBø|{ñÞAô úÞ úzülðA p¿Î úìBñøBì BG þüõãP×â ok þðApãñÞ ÿBÚ@ lÏG ÿlñ^
wè qA kõgÿõãP×âokôQvWÿpHOkõgúPynâqAôkpÞkBÛPðAõéyAlÒ@ûpùyôAo@|óBìpÖòíùGqA
þâlðqúGóBìqóBíøokAoÁçgpýOôQvzðþDõâlGúG îøóApüAúPynâîüsoôóBñýzðwéXð@
òýíøBOkõGîÞBcóApüAÿBíñýuþíülÚpãüqBGòüAkoõìokÿpHgRõßuqBGó@qAlÏG .kqkõg
þãðBg {üBíð ëBüpu BGpãükoBG ëBu lñ^ qA lÏG þðApãñÞ lýÏu QuBñG lì@ BøpHgok úÞpgAôA

.kõy| pÂBc òýGoôk pGApG ok úðBPvéâ ÿlùì þðAkpâoBÞ úG "úzýy ÿôo ÀÚo"
úñd¾ ÿôo úG Yéãñu úðBgByBíO ok "äðoôA äðpýð" ïBð úG ÿpOBEO ok ApýgA þðApãñÞ ÿBÚ@
37 .QÖo

óApùO úéXì

kpÞþüBíðôo kõg lülW óõ×ü@þyõâqA êKA

óAqoA ô ÈuõPì ÿBø|þyõâ lýèõO ÕApu êKA úÞ qA ëBHÛPuA {øBÞ ëBíPcAqA þðApãð kõW BG pâ|{üBíð úd×¾ BG wßì xA.wßüA óõƒ×ƒü@ kõg lülW Ræõ¿dì qA êKA QÞpy #
úG Ræõ¿dì løk|þì eýWpOô kôo|þíð QíýÚ úG úÞ Bùð@ úüBK QíýÚ QéÎ úG lülW ÿBø|óõ×ü@ úd×¾ BG [email protected]߃üA óõƒ×ƒü@ ;aƒñƒüA 6.5 þyõâ þÖpÏì òí ô QuA ûkpÞ þüBíðôo
}lì@ok lüõâ|þì êKA ,ûlýuo oæk 1000 kôlc óõ×ü@ô pO|òýüBK þPý×ýÞ BìA añüA 6.1 pãzüBíð lülW êvð ,pPâorG ÿA|úd×¾ BG lülW óõ×ü@
.lGBü Rpùy oAqBG ok ókõG "òüpPùG" úPyAk ÿkõϾ lyo úPynâ ëBu lñ^ óõ`íø wßüA óõ×ü@ óBíø lülW úhvð úÞ xA.wßüA úÞ ûkpÞ úÂpÎ Ao kõg þ`ì ÿBø|QƒÎBƒu
óõƒ×ƒü@ lƒülƒW þƒyõƒâ ,òƒüA kõƒƒWô BƒƒG kõG óBùW ok ÿkB¿PÚA ûôpâ òýPvhð êKA.QuA
1099 BO oæk 749 óBýì þPíýÚ wßì xA.wßüA oæk óõýéüpO àƒü qA {ƒýG úƒG ó@ }qoA úƒÞ .kõG ûlì@oAqBG úG ëBuoBK úÞ QuA 10 Bü .lññÞ'ÿpýâ|{ýK' ókoõg òýìqqA lðokBÚ
iüoBO þyõâ òüpO óApâ úG ô QyAk løAõg oæk þñý^ QÞpy pýgA ûBì lñ^ ok lñ^ pø.lýuo qA ÿlülW ÿpu òýñƒ`ƒíƒø QƒÞpƒy òƒüA úÞ lülW Ræõ¿dì òüA þÖpÏì îuApìok
ïõéÏì IýOpO òülG ô ly løAõg êülHO êƒKA ûApíø ÿBø|þyõâ úñýìq ok îø ó@ úÞ ÿô@õø okBÚ úÞ ûkpÞ þüBíðôo Ao kõg þ`ì ÿBø|QÎBu pHìBPLu ûBì Qvhð ÿBøqôo ok êKA îƒuo úƒG
æBG olÚ ú^ ó@ qA þƒðBƒãíø ëBƒHÛPuA Qƒvýð BìA kpýãG QÛHu êKA qA úPvðAõO lñÞ|þì QýèBÏÖ IcB¾ úG ,ûAopu ÐðAõì ókAk þ¿hzO BG QuA lülW ò×éO þyõƒâ úƒu qA kõƒy þƒì| oArƒâpƒG
úd×¾ îø qBG êKA lülW þyõâ.QÖpâ løAõg QuA ó@ kAlüôo òüA QéÎ lñüõâ|þì óBuBñyoBÞ pHg óly RpK Bü ókoõg òýìq pÇg qA kõg ÿpu( wßüA ÿpu ÿBø|óõ×ü@ ;ly þüBíðôo
;QuA ûly úÂpÎ ØéPhì ûqAlðA úuok úÞ )10
.koAk ÿpPâorG pãzüBíð .løk

lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G

ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì 38
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA

(626)3-50-50-50 (310)274-7474

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

BG òø@|ûAo ÉõÇg }pPvâÉBHOoA
Bø|þüBßüpì@lÚ ólypO|ûBOõÞ

pPùG þupPuk óBýì þÆBHOoA ,þìBËð RBÎçÆA qA êÛð ô êíc ÿBø|QgBupüq xpPvâ|#
lÚ {øBƒÞ ô þƒPzÞ ô oBƒÇƒÚ BƒG BƒøoAqBƒG úƒG 19 ópÚ ok òø@|ûAo ÿpuApu ÉõÇg úéíW
ûkpÞ AlýK ÿkçýì 19 ópƒÚ ok Bƒø|þƒüBƒßüpƒì@ þK ok ÿkB¿PÚA Üðôo ô lyo BùñO ÿkçýì
ó@ ok úÞ QuA ûkpÞ þcApÆ þèlì ôA.QƒuA þüBßüpì@ óAkkB¿PÚA àü .QuA úƒPyAlƒð
ok úÞ {OoA ÿôpýð 567 ô oArø 25 RBÎçÆA þ×ñì ÿBølìBýK ÿkB¿PÚA QÖpzýK lüõâ|þì
ÜÆBƒñì ok 1850 BƒO 1820 ÿBƒø|ëBƒu úƒé¾BƒÖ .koAk ïkpì ûBÖo ÿApG ÿA|úPuAõgBð
lèõPì Bßüpì@ JpÒ ô Ýpy ëBíy ok þüBPuôo óBzð ÿkB¿PÚA -þhüoBƒO ÿBƒø|{ƒøôtƒK
úWok ëlì òüA ok .QuA ûly QHS ,lðA|ûly ïBíO ok ÿkçýì îøkqõð ópÚ qA úÞ lñøk|þƒì
QìçuQýÏÂôôlèõOêdì,lÚûqAlðA,þìBËð Bø|óBvðA òu ô lÚ ÈuõPì þPÏñ¾ ÿBøoõzÞ
.QuA ûly lýÚ îø {OoA ÿBøôpýð qA àü pø ÿkB¿PÚAlyoîÒo|þéÎþñÏü.QuAûlypPíÞ
ÿBø|QgBupüq òPÖpâ pËð ok BG wLu óApíüq ïkpì Qìçu QýÏÂô ,úðApu lì@ok {üArÖA ô
ok Bùð@ lƒèõƒO êƒdì RæõƒdO ,êƒÛð ô êƒíc úƒÞ Bƒíσì òƒƒüA | |.QƒƒuAûlƒƒzƒðpƒƒPƒùƒG
ûkpÞ þuopG Ao Bßüpì@ þégAk äñW ÿBø|úøk ûlðAõƒg "ólƒG ûqAlƒðA -lƒì@|ok wƒƒÞôkAoBƒƒK"
ûõýy ok pýýÓO ,ïBâ òƒüpƒg@ ok ôA | | .QƒuA òüA ok ÿoBývG RBÛýÛdO IƒWõƒì ,kõƒy|þƒì
ô Bøpùy BG þüBPuôo ÜÆBñì ÿkB¿PÚA ÉBHOoA .QuA ûly úñýìq
þPýÏíWRæõdOwLuôúPÖpâpËðokAookBñG þüBßüpì@ óAkkB¿PÚA ,óApíüq êüo@ ëBc
.QuAûkpÞþuopGAoúÛÇñìpø úÞ QuA ûkAk ïBXðA þÛýÛdO þvñO ûBãzðAk qA
êdì ÉBHOoA ú^pø løk|þì óBzðôA þuopG óAkkB¿PÚA òüA .koAk ÿoAõPuA CBHüpÛO ÿBø|úüBK
CçTì,ûlypPzýGóõìApýKóBùWBGóAqBGpulèõO Bßüpì@ þégAk äñW ÿBø|ëBƒu koõƒì ok úƒÞ
óAqBGpƒu lƒÚ ,òƒø@|ûAo Èg ólƒy ûlƒýzÞ BƒG BG ÿkB¿PÚA ûBÖo ÄÚBñO pSA ,lñÞ|þì {øôtK
þøBOõÞòüA.QuAûlypO|ûBOõÞlÏGÿBø|êvð .QuAûlýzÞpüõ¿OúGþñyôoúGAoQìçu
.QuAûløBzìêGBÚpPì|þPðBuàüpTÞAlcBO ÿBø|ëBu úé¾BÖ ok Bßüpƒì@ ïkpƒì lƒì@ok
JçÛðA"lüõâ|þìúÞÿA|úýÂpÖôAúPÖBüòüA oBì@BìA,QyAkþùWõOêGBÚlyo1860BO1820
{üArÖA ô pPzýG ÿoBíýG IWõì "êÛðô|êƒíc óApíüq.lypPzýGþðBìqúé¾BÖòüAokÿoBíýG
.lñÞ|þì QüõÛO Ao QuA ûly J@ô Aõø þâkõè@ êÛð ô êíc ÿBø|QgBupüq }pPvâ lüõâ|þì
RBÛýÛdO þéì wðAs@" ÿApG ÿA|úèBÛì ok óApíüq QuA ÄÚBñO òüA êýèk
,QuA Quõ^BuBì ok ó@ pPÖk úÞ "ÿkB¿PÚA þìBËð RBÎçÆAqA ÿA|úñýXñâ
êÛð ô êíc JçÛðA BG úÞ ûkpÞ óBzð pƒÆBƒg ÿpýSBC O êÛðô|êíc }pPvâ úÞ úýÂpÖ òüA
pPíÞ þüAnÒ kAõì úG lì@ok|îÞ ïkpì þupPuk úýÂpÖ ,QuA úPyAk óBvðA Qìçu pG þ׃ñƒì
| |.QuAûly êüæk BG óAõO|þì Ao úýÂpÖ òüA.Qvýð ÿlülW
ÿApG ÿoAlzø ,ôA ÜýÛdO |úXýPð ôA pËð qA ÿBø|ÿoBíýGëBTìóAõñÎúG:kpÞúýWõOþ×éPhì
ÿkB¿PÚAlyoløk|þìóBzðôQuBø|óBìqïBíO ÿBø|òâAô êTì þìõíÎ ÿBø|óBßì ok oAkpýâAô
ôA.lñÞ|þíðpPùGAoïkpìþâlðqQý×ýÞCBOoôp úG ô ly|þì {hK ÿpPzýG QÎpƒu BƒG oBƒÇƒÚ
ÿBüArì Bø|QgBupüq }pPvâ< :QuA úPyõƒð úßñüA Bü .lýuo|þì Qukoôk ÉBÛð úG þPcAo
ÿBølìBýK lðAõO|þì BìA .koAk ÿkB¿PÚA òyôo ô ly pPzýG Bøpùy ok îø þÎBíPWA ÿpGApGBð
úPyAk ïkpì ûBÖo ÿApƒG îƒø þƒ×ñì úƒPuAõƒgBƒð {üArÖApâoBÞ úÛHÆ ÿApG áAoõgô koõg úñürø
| |>.lyBG úG kBñPuA BGoBG òýPvhð ÿApG BìA óApíüq.QÖBü
39

óApùO úéXì

úPÖpâ pËð ok kõg êÓy óAõñÎ úG Ao þßyrK úÖpc ïBð úG ZAôkqA qA wK úÞÿAo BüoAõzü@#
Quôk ôA .lzð ÜÖõì úÖpc òüA ok BƒìA ,kõƒG àü ,kõy|þì úPgBñy óB^BG ÿAo BüoAõzü@
ok þðBìq êýèk òýíø úG .lyBG oBíÏì àü QyAk òýèôA ok ôA .QuA ÿlñø úzýKpñø ô pãüqBG
lÏG .kõG ûkpÞ ïBð QHS|Raheja |pñø ûBãzðAk úG lñø oõzÞ ok 1973 ëBu pHìAõð ûBì qôo
ûBãzðAk qA ÿAo BüoAõzü@ ,þOlƒì Qƒynƒâ qA pƒÆBƒg úƒƒG ÿAo BƒƒüoAõƒƒzƒü@ .lƒƒì@ Bƒƒýƒðk
Roõ¾ úG Ao xBHè ô lì úÖpc BO kAk ÙAp¿ðA kõg ÿA|úÖpc þâlðq ok úÞ þüBø|QýÛÖõì
óAõñÎ úG pÂBc ëBc ok ,QuA ûkpÞ IvÞ
.lñÞ ëBHðk ÿlW kApÖA òüpOmõ×ðpK ô òüpPGõHdƒì qA þƒßƒü
BüoAõzü@ ÿA|úÖpc ÿBø|QýèBÏÖ ô ÿpãƒüqBƒG
.kõy|þì úPgBñy lñøoõzÞokoõùzì
ÿAo îüoAk l¿Ú óApùO úéXì qôpìA úèBƒÛƒì ok
ÿlñø pãüqBG àü BG ûApíø ÿAo BüoAõƒzü@ ÿA|úÖpc ô þ¿hy þâlðq ûoBGok þHèBW RBßð
þvLK úGByõð ÔýéHO ok óBg pýìA ïBð úG pƒãük Ao Bùð@ lüBy úƒÞ ,îýƒñƒÞ óBƒýƒG Bƒíƒy ÿApƒG ôA
.lñPgBñy Ao ôA ïkpì úíø ó@ qA wK .kpÞ ÿqBG
Bíñýu pãüqBG àü úG úÞ þðBìq BO ÿAo BüoAõzü@ !.lýPvðAk|þíð
ô lì ÿBølðpG BG ÿoBßíø óBñ`íø ,ly êülHO ÿAo BüoAõzü@þÖApâõýG
BG {WAôkqA qA wK ôA .kAk|þì úìAkA Ao xBHè .lì@ Býðk úG lñø oõzÞ BÞBOBìBÞ QèBüA ok ôA
óB^BG ÿAo BüoAõzü@ ïBð úG >óB^BƒG àƒzýG@< xBñy Qvüq àü ,ZoBñzüpÞ þƒñÏü ôA olƒK
ÿlñø pãüqBG àü rýð óB^BG .kõy|þì úPgBñy

!kôõýèBG mõ×ðpK ô BHüq pãüqBG , ÿAo BüoAõzü@ûoBGok rý^ úíø

qA pPâorG okApG àü ÿAo BüoAõzü@ .kõG þzOoA
okBì .QuA þüBüok ÿôpýð xlñùì úÞ koAk kõg
okApG .QuA oAk|úðBg îðBg àü ,AlñüpG þñÏüôA
ôA BG {üBùíéýÖ qA þßü QgBu ok ÿAo BüoAõzü@
þâlðq ûõýy ô Bø|}qoA .QuA úPyAk ÿoBßíø
úßñüA BG ô koAk oApÚ }A|ûkAõðBg pýSBO QdO ôA
,kõy|þì JõHdì ô oõùzì pPzýG qôo úG qôo
kõg ûkAõðBg ô òülèAô ÿBùyqoA úG óBñƒ`ƒíƒø

.QuA ûlðBì lñHüBK
ÿAo BüoAõzü@þðAõWõðô þÞkõÞ
úG ,ûkõG óAõWõð ÿAo BüoAõzüA úƒÞ þƒðBƒìq
ÀÚo ô àüqõì ÿBƒùuçÞ ok ëBƒu 5 Rlƒì
úÚçÎ koõì îéÎ .QuA ûkpÞ QÞpy àýuçÞ
AlPGAok ÿAo BüoAõzü@ .QuA þuBñyoõðBW ,ôA

40

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY ,òýñ`íø ô QuA lñø oõzÞ ok >ÿoBXO ïBð úÛGBvì ûlðpG 1994 ëBuok ÿAo BüoAõzü@.QuA
CENTER òüA ok kôõýèBG óq óApãüqBG òüpPùG qA þßü þâlðq àü ÿAo BüoAõzü@ .ly lèoô wýì
ok ôA BG ëBc úG BO úÞ þüBølðpG .QuA úñýìq ëBc ok ôA .koAk kôõýèBG ok ÜÖõì ÿA|úÖpc
:qA lñOoBHÎ lðA|úPyAk ÿoBßíø äñýèlì úñýìq ô òüpPGõHdì qA þßü óAõñÎ úG pÂBc
lðpG ,òýXðæ lðpG QÎBu ,|Titan| QÎBu lðpG úPgBñy lñø oõzÞ ÿBø|þPüpHéu òüpOmõ×ðpK
, |Lakme| þzüAo@ lðpG ,ë@oõè þzüAo@ .kõy|þì
ÿAo ÿoAõzü@ .îéýÖ þWõÖ ô æõÞ BÞõÞ úGByõð ;QuAûkpÞIvÞÿklÏPìrüAõWqôpìAúGBOôA
| ÿBùuBíèA ÿoBXO ïBð þíuo pý×u óAõñÎ úG ólylülðBÞoBG10qApýÖîéýÖûrüBWôkúéíWqA
pG.kõy|þìúPgBñylñøoõzÞok| De Beers Shri | ûrüBW ,2009 ëBuokôA .îuApì òüAok

ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok qAþyoArâÜHÆ .kpÞ QÖBüok lñø Qèôk ÙpÆ qA Ao|Padma
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì òýìôk ôA ,|World Watch Report| | ûrüBW ,rýð 2012 ëBu ok
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master RBÓýéHOúñýìqokBýðkJõHdìÿoBXOïBðpý×u Ao| Ordre des Arts et des Lettres
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk qA| TTK | ûôpâ ,2013 ëBuok .QuA QÎBu úÞ þðBìq .kpÞ QÖBüok úvðApÖ Qèôk ÙpÆ qA
lðkpÞ QuAõgok óB^BG àzýG@ }pvíø ô ôA òülñ^ ,lðAõg|þì xok YèBÞok ÿAo BüoAõzüA
þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ .lñyBGBùð@ÿoBXOïBðpý×uBO úG BOôA .kAk ïBXðA xBHèô lì úñýìqok QýèBÏÖ
ÿõñÏì þßýð ÈuõO ÔýéHO òülñ^ ok ëBc
úPyAk oõÃc þðõürüõéO
(310) 446-8724 .QuA

41 pãüqBG òýèôA ÿAo BüoAõzü@ , 2003 ëBu ok RBÓýéHO ÿBýðkokoõÃc
QEýø ÿBÃÎA qA þßü óAõñÎ úG úÞ kõG ÿlñø RBÛGBvìok ÿAo BüoAõzü@
ëBuok .ly JBhPðA òÞ îéýÖ ûoAõñzW óAoôAk Ao ïôk ïBÛì lñø úPvüBypPgk
,êDôk àì ÿlðA BG ûApíø ÿAo BüoAõzü@ 2003 qA wK .QuA ûkpÞ IvÞ
ûlñüBíð óAõñÎ úG ,qôpÞ úKõéñK ô Büoõãðæ AôA wýì úÛGBvì ûlðpG ôA úßñüA
ÿoBývG RAkBùñzýK ,ly lèoô
.ly JBhPðA ë@oõè lðpG þðBùW ÿBùíéýÖ ok ÿqBG ÿApG
òýèôA .kpÞ QÖBüok þüBíñýu
ÿBø|îéýÖ úñýìq ok ôA QýèBÏÖ
.QuA 1997 ëBu ok þüBíñýu
òülñ^ ÿoBXO ïBð pý×u ôA
BG çHÚ ôA .QuA úüpýg óBìqBu
úÇGAo àü ,ÿlñø oõùzì pãüqBG ,óBg óBíéu
BG 2007 ëBu ok ïBXðApu þèô QyAk úðBÛyBÎ
îø BG Zôq òüA .kpÞ ZAôkqA >óB^BG àzýG@<

.lðly pPgk àü IcB¾
ôkpø úÞ QuA ÿpãüqBG BùñO ÿAo BüoAõzüA
ok .QuA ûkpÞ lýüCBO Ao æõÞ BÞõÞô þvLK lðpG
óApý×u< òüpPâorG qA þßü ÿAo ôA pÂBc ëBc

óApùO úéXì

42

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

43

oAq@ Ao þvÞ lðAõPG lüõð úÞ lýñÞ þì oôBG lðq|þì olƒƒÛƒ^ lƒƒýƒupƒƒK þƒƒƒðAqpƒƒƒè qA?þüõO òüA ôqo@ lƒýƒupƒK.Qƒvƒzƒð QƒhO óApùO úéXì
õO æBc lýupK ô kAk óBßO pu okBì ?lñÞ :Q×âôqo@?lýøAõgþì úÞkpÞ}õìApÖþÛüBÚkÿApG?þñÞ|þìò×éOBXÞ
okBì úG úz×ñG ?þPup×G ëõK óBzüApG þøAõg|þì lüõðQuAJõgþñÞúýùOþðAõPGúÞolÚpø pGþPuôkpùì ûlðBzÞþøBHOúGAo}A|þâlðqôA þíýco úíýùÖ
AooBßñüA lýüõâ þì Bíy lýupKô Qgôk îz^ qA þPuok úG òì ô koAk {üBìq@ úG ZBýPcA :Q×âpOÿõÚþüAl¾BGô[email protected]ûpý^{HéÚ
ÿlñéG w×ð okBì .koAk ZBƒýƒPƒcA òì úG ôA ?îñßð :Q×âúz×ñG.îPvýðÐéÇìó@ZoBhì ïkpÞRoAlýGJAõgqAîðAk|þìîPvøïkõg Q×ø ô QvýG {hG
àü òüA QuA òßíì }BHð ëõXƒÎ Q×â ô lýzÞ rüoAô óBPüApG ly úÞ eH¾ Jõƒg oBƒýƒvƒG ok òì îPyAlð ÿA ûoB^ òÞ oôBG BìA î×uCBPì
ëõK úG úÞ îñÞ|þì ëõHÚ .lyBHð pPzýG úEÆõO AoþyõâJBvcûoBíyòPyõðBGwLuôîñÞ|þì xBíO lüõð ûqBWA óôlGô îPvø ÿlG QýÏÚõì pSA >Qynâ õO þG úÞ þüBø|ëBu< JBPÞ
QuA ÿA|ûrýãðA lüõð ÿoBíýG þèô lðoAk ZBýPcA BGBdìþGàyAúÞkõGò×éOÐÇÚqAlÏG.QyAnâ îñÞ Ñôpy BXÞ qA îðAk þíð {PuAo .ïA úPÖpâ qA þƒßü ôA .QƒuA >þƒíýco úƒíƒýƒùƒÖ<
lüõð qA úßð@ qA {ýG ô Qhüo ôpÖ }A ûlük qA ÄÓG ... lüõð úz×ñG.ïoAlð þÖBÞ olÚ úG ëõK .QuA þðApüA óq óBâlñvüõð òüpO|ÙôpÏì
.õO qA ÿmBgA ÿApG pHg ólýñy lðAqõu ëk {èBc úG lyBƒG p×ñPì IƒWõƒì ôA ÿAlƒ¾ kpƒzƒÖ þƒì Ao {üõéâ ûAo koõì ok óôA .QuA ÜzÎ ôA oBS@ÑõÂõì
olÛð@ lüõð úG õO úÞ lñðAk þì þGõg|úG ôk pø ÕAp^ þPÚô kõG ûkpÞ }oApÚ þG lüõð ÿoBíýG ú^,ú^ lüõð :lupLGpO|óApƒãð úƒzƒ×ƒñƒG BƒO lƒy Ao Bì ú`ð@< :lüõâ|þì }oBS@úüBì|óôok
ïBXðAoBÞ úíø {üApG ÿpÂBc úƒÞ ÿoAk úƒÚçÎ ô lì@ óôpýG {ÚBOA qA rýð okBì kpÞ òyôo Ao ëBø :Q×â ôqo@ ?ûlì@ lüõð pu úG þPÚô .QuA ÜzÎ ,lñÞ|þì òPyõð úG oAkAô
ÿBÚ@ úÞ îüõâ þì ÿõñy þì òì qA pâA þølG ô ly óApãð }pPgk oBHßyA ûpù^ ólük BG ZBýPcA ëõK úG òì ô QuA oBíýG Qhu ôA òüA lyõW|þì ûlñvüõð kõWô ok ÿrý^
úÞpÏì òüA qA Ao Rkõg ô oAnãG óBüpW ok Ao Qü@ ô lvüõñG úÞ lü@|þì kõWô úG ôA ok qBýð
þPvýð lüõð pvíø pãük «BðõðBÚ õƒO {ƒßG oBñÞ ú| ÞþüBøëBu òüA koõƒì ok .lƒñƒÞ ëBƒHƒðk Ao {ƒÖlƒø
QynâõOþG úíýùÖ < :Qƒyõƒð óAõƒO|þƒì ûlƒñƒvƒüõƒð
:Q×â úz×ñG!òßð }õìApÖ Ao òüA lñvK|úìBÎ ÿBø|óBìo ûlñvüõð ,þƒíƒýƒco
pãük òìô kpÞ lG òì úGôA úÞ QuA Quok BG kAk óBßO pu úz×ñG?kõG îcArì îø qBG lýupK îßíÞ QvýðpÂBc ïolK îñÞ {üAôAlì BO ïoAk óBýì ok JBPÞ7 òPyAk BG ÿô .kõG þðApüA
lñðAk þíðqõñø lüBy BìA îPvýðôA þÎpypvíø kõHð îcArìoBG òüA Q×âô Qvüpâ lñéG ÿAl¾ ïkpÞ ò×éOõO úG úÞ îPyAlð ûoB^ òÞoôBG lƒñÞ ok 57 JçÛðA qA wK }ôpÖpK JBPÞ 47
ZoBgokBì û@.koAlð þÛc òìpGpãük lüõð úÞ lüBG ô QuA oBíýG lüõð,okBì .kpÞ ò×éO ôqo@ BXÞBíy:lýupKúéXÎBGúz×ñG...úÞîƒðAk|þƒì .QuA|ûkõG QupùÖ ó@ oAkkoõÞo ,óApƒüA
pu okBì.koAk ZBýPcA îßíÞ úG ôA êDBvì òüA qA okBì.kpýì þì koAk lüõð okBì û@ kõy ÿpPvG :Q×âôqo@?lýPvø ,úðBðq ÿBøôqo@ ô Bø|xpO ,êDBvì óBƒýƒG
:Q×âôlðBzðkõgoBñÞokAo}pPgk ôABìAîükpâpGïkpÞoAp¾AlüõðúGòì.úýÞpO úéEvì úG úWõO ô RBuBƒvƒcA ok ÝApƒÒA
:Q×â ô kAk óBßO ô Q×â Ao òüA,ûly ú^ îíù×G BO pýãG ïAo@ òýðqBð óBW úG AoõO úz×ñG û@ lñÞ þíð QÛÖAõƒì .kõG ÿô oBS@þâtüô qA òPuõýK ô þüAlW
úG ôqo@ úßéG Qvýð ZBPdì õO àíÞ úG ôA .kAkôA QulGô koô@J@þðAõýè }pPgk ÿApG BìA îñÞ þì óBO|àíÞ Q×â úz×ñG!òÞ óBì|àíÞ óAõñÎ BG Ao kõg JBPÞ òýƒèôA þƒíƒýƒco
òì,lüõð ÑçÆA óôlG îø ó@ koAk ZBýPcA àíÞ ôpÖAokõgÄÓGJ@ÿAúÎpWólýyõðBGúz×ñG þÛýíÎ w×ðôqo@.îðBupGõO úG úƒðõƒã^ Ao ëõƒK pzPñì 1369 ëBuok þPhHyõg úG QzâqBG
Ap^ QuA pãük IüpÖ àü òüA îðq þì xlc úÞ :Q×â ô kAk :Q×â ô lýzÞ pzPñì ô Qyõð óBìo óAõñÎ 23 ÿô .kpÞ
úßð@ úð pãì?kpýâ þíð àíÞ }olK qA ôqo@ úýÞpO qA QuA oBíýG lüõð úÞ Q×â ôqo@ rüoAô îüõâ þì úÞ JBvc ûoBíy òüA úƒG ô klÏPì Roõ¾ úG Bø|ó@qA ÿoBývG úÞkpÞ
kpÞ îøApÖ Ao oApÖ òüA JBHuA }kõg òýÏì ÿBÚ@ kpÞ{øAõgôQ×âAoòüA}kõgkpÞþìò×éO úz×ñG .QuA pHPÏì JBvc ûoBíy òüA.òÞ þíýco .lýuo klXì NB^ úG þKok|þƒK
kõWõG õO ÿApG Ao þPhGlG òüA úÞ kõG ôA îø ô lüõðkõgAp^lýupKokBì.îƒPupƒ×GëõƒK{üApG òì úÞ õƒãð wƒÞ aƒýø úƒG îƒñÞ þƒì {øAõg úÞúPyõð óBÞkõÞÿApG Ao ÿoBS@òýñ^|îø
:Q×â úz×ñG?lðpýâ þíð àíÞ ôA qA Ap^ koô@ ÑçÆA óôlG ôqo@ Q×â úz×ñG.úPÖpãð xBíO lüõð pâA !Qü@ ÿBÚ@ B« ¾õ¿hì ïkpÞ ò×éO
úG Qvýð pÂBc }olK úÞ Q×â þì ôqo@ òüAqAþvÞúÞkõGîøp¿ìôkpÞþìò×éOlüõð àPÞoBGpüq Apì ïA úPÖpâ xBíOõO BG òì líù×G >.QuA ûlýupð NB^ úG ïAlÞ|aýø
òüA Bü@ úßñüA úG òì okBì û@.lñÞ àíÞ Bùð@ .Qü@ÿBÚ@B« ¾õ¿hìkõzðÐéÇìò×éO ÿoBíýG ólýñyqA úÞ þ×Ï BG úz×ñG .kpýâ þì þËÖBcAlg êGBÛì ok úðAqpÖ ÿBÚ@#
ûqBWA îðAlWô ïoAlð ÿoBÞ QuA pãük þHüpÖ àPÞ Ao ôA lðAlG lüõð pâA Q×â þì ôqo@ ÿAlƒƒƒ¾ BƒƒƒG kõƒƒƒG ûkAk Quk ôA úG lüõð BìA kpÞQÎBñÚoAlük lýìA úG òP×âúG úz×ñG
lñéG pýÓO BG okBì!îyBG RôB×O þG úÞ løk þíð QÞpy ok ïk BO Ao {uôpÎ Qü@ ÿBÚ@
.Rkõg BG îø {PýèõEvì ïBíO wK Q×âô ly úÞkpÞkryõâôA úGpãükoBGô kõíð úÚolG
ô óApýc Ao úz×ñG ô QÖo {ÚBOA úG wLu ûõð òì ÙpÆ qA.lyBHð úèBø ô oBýùì óApãð
qA Ao ôA okBì ÿBø Ùpc QyAnâ ÿBWpG óAkpâpu úG ókpÞpßÖ ÿBW úG ô xõƒHG Ao îüBHüq
ô kõƒG úƒPgBƒu Bøo lüõð úG àíÞ JBO ô IO òÞòýðqBð úG ÙõÇÏì Ao RA|úWõO ïBíO Bùð@
ûkpÞ þ×ÆAõÎ òürãüBW Ao þüõW ïBƒÛPðA wƒc RoAlùãð Alg.oBLvG òì úG Ao BøoBÞúýÛG ô

.QyAk óBüpW {ýK úËdè lñ^ BO úÞ kõG .lyBG
pãük òì lüõâ þì Quok okBì Q×â kõg BG qA ò×éO äðq ÿAl¾ úG úz×ñG Iy ÿBø úíýð
pãì.îñÞ }A|ÿoBü îøAõhG úƒÞ îƒPvýð ôA pƒvíø .QyAkpG Ao þyõâ þðApãð BG ô lüpK JAõg
ô Aõø ëBHðk|úGô QyAnâ BùñO òýðqBð BG Apì þPÚô BìA lñÞ QHd¾ þvÞ úÞ QƒyAlƒð óBñýíÆA
?kõGBìûlñü@ôBìþâlðqpßÖúG QÖokõgxõø þüAl¾.ly ÙpÆpG {ýâkõè@ JAõg þPÚô
þì óBì|QüBíc }olK úÞ QvðAk þì BXÞ qA
þì oApÚ ÉõÛu þƒHýyApƒu ok pƒâA òƒì ?lñÞ :lýupK þì úÞ lýñy îýu ÿõu ó@ qA ØýÏÂ
îƒøAõƒhG òƒì æBƒc úƒÞ kAk|þƒì QƒýíøA ôA îPÖpâ Ao Al¾ òüA úƒz×ñG?þƒPvø Rkõƒg úƒz×ñG
úƒÞ pƒPùG úƒ^ îƒyBƒG }A|þƒPìçu pßÖ úƒG ÿôo ,Qƒhüo ôpƒÖ {ƒHéÚ QƒgBƒƒñƒy|þƒƒì
olK ôA kpýíG lüBHð ôA úð BìA...ôA åpì BG.kpýíG
ok.lyBG ûkpÞ lG Bì úG ú^ pâA QuA òýðqBð 44

.kõG pýuA ïBÛPðA ô Qynâ óBýì þzÞBzÞ
QgAkpK ókq ïlÚ úG ÝBOA ok ô lƒy lƒñéG
òOpG Ao kõƒg óõƒâ|JBƒPùì xBƒHè eƒH¾ ûlƒýLu
ô lüpg óBW úG Ao þøBãdH¾ àñg qõu.QyAk
îñÞ óBy|àíÞ Bü@?îñßG lüBG ú^ Qƒ×â kõƒg BG
QÛýÛc ôqo@ pâA.ïoAnãG óByoBËPðA ok úßñüA Bü
lðAõO þì lyBG oBíýG þPuApG lüõð ô lyBG úP×â Ao

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
45
óAlƒí^ òƒPvG ëBƒc ok Ao okBƒì lƒy úƒðBƒƒg þì Bü@kqAlðA ûpÆBhì úG AoôA óBWpýgCBO òüA BG
ûkBƒì@BOkõGûkAkÑçÆArýðôAúGQü@ÿBÚ@.lük þìúÞþðBìqîøó@lyBGlüõðåpìløBylðAõO
Roõ¾ úG ûBOõÞ þƒøBƒƒãƒƒð BƒƒG okBƒƒì.kkpƒƒâ BøpâA...pâA...pâA...pâA?lñÞ {üoBü lðAõƒO
þø@ ûkBPupÖ Ao ëõK ôA úÞ lýíùƒÖ }pƒPƒgk BùñO Ao kõg.lðkõG ûlðBƒuo Iƒè úƒG Ao {ðBW
úz×ñG.QgAkpK oBÞ úG òhu óôlG ô lýƒzƒÞ BüAlg Q×â ô kõíð lñéG óBíu@ úG pu QÖBü
Qvýð okBì lýüCBO koõì }oBÞ úÞ lükpâ úWõPì !?îñßG lüBG ú^.òÞ îßíÞ
þíðwÞaýøôkõGúPÖpâAokõgîýí¿OôABìA rƒýì QƒzK úƒðBƒdH¾ ókoõƒg ÿApƒG þƒPÚô
.koAkqBGó@ïBXðAqAAoôAQvðAõO Ao ëõK ôA.kõG úPÖpâ Ao kõg îƒýí¿O Qƒvzð
þãíø kpzÖ Ao ok äðq Qü@ ÿBÚ@ þPƒÚô qA {ýK ly ZoBg úðBgqA þPÚô.kpÞ þìrüoAô
êÓGBGkõglýLuxBHèokòýðqBð.lðkõƒGûkBƒì@ Aoó@ôkpÞQÖBüokëõKôQÖoàðBGúGrý^pø
óAôo okBì ëBHðk úG þüçÆõì þßuôpÎ òPyAk úG lÏGô kpÞrüoAô ûly ûkAk JBƒvƒc ûoBíy úG
úWõPì Qü@ÿBÚ@kõzâ Aook úz×ñG þPÚô .kõG .QÖo ûBãyôpÖ
òýðqBð .kõzâ ôA ÿApG Ao {yõÒ@ ô Qzâ ôA {ìAo@ {ðAlWô kpÞ|þì þâkõu@ xBvcA
þìokpKôAólükBG,QgBñyþìAo{âorGolK þPÚô.kõGlüõðëBcóApãðqõñøú^pâkõGúPÖBü
þìoBTðôAÿApGAo}AúðBÞkõÞÿBøûlñgôkoô@ lì@ok {LÆ úG {HéÚ QÖpâ xBíO Qü@ÿBÚ@
òýðqBð Roõ¾ ólƒýƒuõƒG BG úðAqpÖ ÿBÚ@ . kpÞ lyBG ûkpÞ ÐéÇì AoôAokBì lñßð úÞ ly óApãðô
:Q×âôQzâúz×ñGúWõPì ôlýzhGóBñýíÆAôAúGQü@ÿBÚ@kByòdƒèBìA
úÞ kpÞ RõÎk úz×ñG?lüA ûkBì@pýhG iH¾ úßñüA qA úz×ñG.lýupK Ao {èBc þüôpyõg BG
:Q×âQü@ÿBÚ@BìAlðõyêgAk qAo òüAô lüõãG Õôok Qü@ÿBÚ@úG kõGoõHXì
JBPÖ@ BO îýñÞ QÞpc pOkôq QuA pƒPƒùƒG BìA lì@ }lG }kõg qA koAlG ûlýyõK ôA qA Ao
óAlí^ lýupK úðAqpÖ ÿBÚ@.lñƒßƒð óBƒì|QƒümA .QuA pPùG oõÇñüA kpÞ þì pßÖ
ÑBñƒPƒìA êƒGBƒÛƒì ok wƒƒLƒƒu?QƒƒuBƒƒXƒƒÞ Bƒø pÇg úG Ao lüõð úðô ûkpÞ óApãð Ao ÿolK úð
Bø óAlí^ êìBc ôA QuAõg|þíƒð úÞ úz׃ñƒG úÞ Qƒzƒâ IƒWõƒì úƒzƒülƒðA òƒüA .úƒPƒgAlƒðA
Bø óAlí^ úG Ao kõg ô kpÞ QìôBƒÛƒì,lƒyBƒG RõÎkôlñÞQHd¾Qü@ÿBÚ@BGþüôpyõgBG
.kBPÖAûAoôQyAkpGAoBùð@,lðBuo AooBÞ úÞ kAkpHgôA úG Qü@ ÿBÚ@.kpünLG AoôA
QgAlðA ÙApÆA úG Aonâ þøBãðoBíÏì îðBg BG Qü@ ÿBÚ@.kõy ûkBì@ p×u ÿApG ô lñÞ Bøo
.lükIuBñìúðBgókpÞápOÿApGAorý^úíøô ô îñÞ þì QHd¾ ÿlýèõO qA òì úßñüA òP×â
{âorG okBì }õÒ@ok úÞ òýðqBðô Qü@ îðBg þyõâQ×âûkpÞêHÛOBüpýGÿBÚ@AoBøoBÞúíø
ûkBƒPvüA oBƒËƒPðA úƒG êƒýHìõƒOA ok oBñÞ ok kõG QƒHd¾ BƒüpƒýG ÿBƒÚ@ BƒG BƒO lƒyBƒG QƒƒPƒuk
ô lðlýuõG Ao pãülßü Roõ¾ Bø|îðBg .lðkõG úðõâAõXðôïAo@ÿAl¾úzýíøêTìúz×ñG.þñÞ
ÿBÚ@.kõG óBìpÖ QzK úðAqpÖ ÿBÚ@.lðlyoAõu pýƒhƒG eƒHƒ¾ ô kpƒÞ ïçƒu úƒÞ lƒýƒñƒy Ao ôA
qA Ao òýðqBð kõG úPvzð ôA oBñÞ ok úƒÞ Qƒü@ :Q×â úz×ñG.Q×â
ûAo úG Alg kBü BG þãíø ô QÖpâ }pƒvƒíƒø þ¿gpìúGòì,}o@BÚ@úÞQuAòüAêTì
lý×u oAõéy ô òøApýK úðAqpÖ ÿBƒÚ@.lƒðkBƒPƒÖA :Q×â }o@.ïA ûly RõÎk ÿoBHWA
qAô ûkpÞ fç¾A Ao Roõ¾ôpuô kõG ûlýyõK úG Ao rý^ úíø ô lýñÞ p×u QcAo ëBýg BG
.kõGûkpÞûkB×PuAîüçìþñéÞkA òüAqA lyBG QcAo îø óBO|ëBýgô lüoBLvG òì
{ìAo@xBvcAôA wÞõè êýHìõOAok úz×ñG òP×â BG ô lüpHG Ao ûkB×PuA QüBùð þéýǃσO
oBíÏì îðBg BG ókq Mâ úG Qü@îðBg.kpƒÞ þƒì A« klXì ô kpÞ þËÖBcAlg ôA qA konãG }õg
ÿBø QHd¾ úèBHðk îø Qü@ ÿBÚ@ ô QgAkpK :Q×â Qü@ ÿBÚ@.kpLu Qü@ ÿBÚ@ úG Ao þyõâ
þì Q¾pÖ úz×ñG úG òüA,kõG úPÖpâ Ao ïBíO úíýð úG ëôA òì òÞ ûkBì@Ao Rkõgô úðBg úGôpG
pßÖ kõG ûkAk ïBXðA úÞ ÿoBÞ koõì ok BO kAk BG wLu ïoAkpG Ao Bø ú`G okBì BO ïôo þì úðBg
ëBýg {ìAo@ {üApG p×u òüA QvðAk|þì .lñÞ olÚ úG xBHè îýü@ þƒì óBƒO|ëBƒHðk|úƒƒG úƒðAqpƒÖ
ÿBø Ùpc.oAkpG òýðqBð ô Rkõg ÿApG þÖBÞ
úÞ þèBc ok kõG òßíì úðõã^ QyAk løAõhð ly ÐÇÚ úíèBßìô lýuo óBüBK|úG úÞ Qü@ÿBÚ@
kõg.kqAkpLGþyõgúGôAlýèBðþìkokqAlüõð òüA lüBG Ap^ úÞ òüA úƒG.QƒÖoôpÖpßÖ|úG úz×ñG
þÛýÚk ÑçÆAôqo@qA Ap^ úÞ kpÞ|þì {ðqpu Ao BG lüõð lüBG Ap^ ô lHüp×G Ao óBGpùì kpìpƒýƒK
pâA lüBy.ûkpßð IvÞ lüõð ÿoBíýG koõì ok .kqBu oAk údüpW Ao ôA IéÚ kõg ëBíÎA
þíð ôA ëBc óBzüpK lc òüA BO , QvðAk þì ZoBg ûBãyôpƒÖ qA ô lƒýzÞ þƒuõƒvÖA û@
úßð@ ÿApG ôqo@ô ûkõHð þíùì ÿoBíýG lüBy.ly ô }kõg ÿApG îø.lñÞ lüpg QvüBG þì.ly
QƒÖBƒüok Ao ëõK pOkôq ú^ pø ô kqBu óApãð Ao ôA ô kpÞ þzÞpu Bø ûBãyôpÖ úG.òýðqBð ÿApG îø
òEíÇì BO }BÞ ÿA.úPgBƒu åorƒG Ao ó@,lƒñÞ ÿrý^ kõg ÿApG BìA kpÞ lüpg òýðqBƒð ÿApƒG
ZBýPcA lüõð ÿApG Ao }qAlðA wK QuAõg|þíð
.kBPupÖ|þíð Ao ëõK ly þíð ú^ pâ QvðAk þì þßü Ao kõg ôA BG.QƒyAk
koAk úìAkA koAô.QyAk ÜéÏO ÿpãük|úG }pøõy óõƒñƒÞA

óApùO úéXì

.kpÞóBýGlüqpè|þì{üBøúðBy úÞ þèBc ok ,ûoB`ýG ô ûlðBìok|úPypÖ
oAkoõgpGó@qAûoAõíøúÞþOolÚBGûlñgpÖ ô ûkAk Quk qA Ao {ðAõðAq óAõO kpÞ|þì xBvcA
løAõg|þì úÞ úðAokBì òdè BG ëBc òýÎokô kõG oBñÞ êHì ÿôo ûkoõg ûpâ õéâ óBýì {v×ð
:Q×âlñÞúýHñOlüByBüôQdý¿ðAo}pPgk ûôlðAôkokqAþÞBcúÞþñdèBGôQvzðpøAõg
úGô QuA ûBñãýGôA úìBãñø òüA ok pâA wK þüAl¾BGkõG{ðoôkokòPvßyôþíâokpuô
pøõyóqàüxBvcAþHýyApuokRkõgëõÚ :Q×â lü@|þì óôpýG ûB^ pÏÚ qA þüõâ úÞ ú×g
ïkpìpvKpuqA Quk Ap^õO wK ,ûkpÞpýâoAk ôAîP×âóBPùGçHÚ,îP×âóBPùGóBWpøAõgþèô
qA pO óAõW oBývG ÿkpì Ap^ õO ?ÿoAk þíðpG îPyAkpGAoëôAïlÚúÞïkõGòìòüA,QuAûBñãýG
lyBG RkBìAk ÿBW þPc lðAõO|þì úÞ Ao Rkõg úéEvì QGBG Bíy ,ïkpÞ Ñôpy úÞ ïkõG òì òüA
Ao {uBvcAô {uAõcô ÿkpÞ óõâpâkô Yýâ ó@ ok þPèBgk aýø úÞ lükpÞ QðBøA ôA úG ÿA
oklðAõPðúÞÿkpÞRkõgúGÙõÇÏìòýñ^òüA ûAoïoAkúÞîPvøòìòüA.ïkõGòìòüA,QyAlð AløqA ÿA|úPyõð
BG Ap^ õO ,kpýãG ÿlW þƒíýí¿O }A þƒâlƒðq óAõW ôA ,ïõy QOBíy lüBG úÞ ïôo|þì BÇg
kpìúGÿkAkûqBWARkõgúGú`GôpøõyòPyAk óq àü xBvcA þHýyApuok úÞ QuA þøBñãýG þu| {hG
úÞ ÿoAnãG {ýK ïlÚ ô ÿqôlG îz^ þðAõW BG Aopg@RBíéÞ|úPypÖô ...ûkpÞpýâoAkpøõy
ûlñü@ lðAõO|þìô koAlðõO BG þÞpPzì úWô aýø úüpâ Rly qA úÞ þèBc ok ô|úPvßy þüAl¾

ÿoBùG|{hGþâlðqJBPÖ@ òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg#
wüolO òí BÂoô|úPypÖ úÞîPyõð
îø BG óApùO ÿBø óBPupýGk qA þßü ok
ô lññÞ|þì ZAôkqA ô lðõy|þì Bñy@
JçÛðAqA wK .lðõy|þìpPgkôk IcB¾
ô lñü@|þì wéXð@wè úG xpHÚ ÜüpÆ qA
ô lðpg|þì ÿA úðBg ô lðõy|þì îýÛì
BK ô Quk kõg ÿApG lñìôpG@ þéÒBzì
ÿA ûkõuA ô ïAo@B« PHvð þâlðq ô lññÞ|þì
Bð BìA ,lðqBu|þì óBzðAlðqpÖ ô kõg ÿApG
JBÚ òüA ok pãük ÿkpì püõ¿O ïBãñùG
ô ëk ô kõy|þì pøBÊ þâkAõðBg wßÎ
pÆBg úG ôA ô lüBGo|þì|úPypÖ qA òük
ÜzÎ òüA QùW {üõg w×ð BG ëAlW
,kõy|þì þcôo þâkpvÖAoB^k Ñõñíì
õPñìApÞBu úG pPâorG pøAõg krð ô
|ûlñgpÖ , lüBzÞ|þì ëk qAo ô lGBPy|þì
lü@|þì wéXð@wè úGôA ûApíø }pøAõg
.lüõâ|þì ôA pøõy úG|úPvGpu Ao óBüpW ô
BG þOpK xAõc pSA ok|úPypÖ Iy óBíø
þøAo ô lñÞ|þì ÙkB¿O êýHìõOA
úìAkA àñüA ô kõy|þì óBPuoBíýG
...|óBPuAk

###
lñéG pu þPÚô ô QyAnâ Ao þyõâ ûlñgpÖ
ZAô ô ZBø úÞ lük ÝBOA úðBPu@ok Ao|úPypÖ ô kpÞ

.kpãð|þì ôA úG
?kõG kBøpÖ ...pÖ -
ïçu ô kpÞ þupLèAõcA ,kõG kBøpÖ úéG -

.lðBuo
?lükpÞ QHd¾ ÿoõÇð@ôA BG Ap^ wK -

...ïkõHð léG ÿpãük oõÆ -
ô kpÞ|þì áqBð þíz^ QzK úÞ þèBcokô
kõzâ|þì ûoBGôk QyAk Quk úG úÞ Ao ÿA úéXì
RBìApPcA BG ÿkõG êüBì îø lüBy Bü :kAk úìAkA

?îñÞ pßzO ôA qA úÛDBÖ

46

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
47
îèBc }BHð óApãð þèô ...îø lüBy ,ïlƒük|þƒì }kõg ëBu ô òvíø ô kpXì þðq BƒG Ao }A
.QuA Jõg ?kqBvG

ÿA úýðBS lñ^ lðrG þÖpc úßð@ óôlG BÂo úXñßy|þìBíO ,koôBýð QÚBÆ pãük|úPypÖ
úüpâ qA ûkpÞ ØK óBíz^ ô }pvíø úG pãük úÞ Ao þuBvcAô Bø ÿoõg kõgôpýgA ûBì lñ^
ô Qvüpãð }A|úPÖpâ îÒ ô ûlýßO Roõ¾ ô }A úéíW òüpg@ BG kõG ûkpÞ wHc kõg úñýu óôok
ÝBOA êHì ÿôo úG ûoBGôk ô ly ZoBg ÝBOA qA }kBüpÖ ûAorýO ÿpXñg óõ^oBãðA úÞ ûlñgpÖ
ô óq BìA ,lýzÞ }pu úG AoõPKô lürg òíýzð qA òýãíùu ÿkBüpÖ Roõ¾ úG lyBG ûkpÞ qBG Ao
ÝBOAok|úPypÖ ,lðlýGAõhð eH¾ BO Izð@pøõy
ô Qvüpâ|þì ïAo@ BÂoqA þèBgpPvGô {GAõg .kpÞ ZoBg õéâ
ûlñü@ úGô ûkpÞ rÞ òíýzð ÝBOA êHì ÿôo BÂo ô kq|þì úƒX Bƒø úƒðAõƒük lƒñðBƒì|úƒPypƒÖ
ÿBøoAõük ô {ðAlðqpÖ ô pvíø ô kõg ïõéÏìBð JB¿ÎA pG þèpPñÞ óAõñÎ aýø úG ô Qvüpâ|þì
ô lýzülðA|þì }A þüõƒyBƒƒðq þƒâlƒðq óAqpƒè
.QyAlð kõg
.kpG þíð þüBW úG ûAo }A úzülðA ,kõG úñd¾ òüA pËPñì Büõâ úƒÞ ûlƒñgpƒÖ
|22ô úðAkpìô ïAo@ûpù^ô BÂo þøBâ|úPypÖ kqBHG A o kõg úßð@ óôlGô BðAõOô oAõPuA oBývG
îvXì Ao ókõG ôA BG òüpýy ô iéO ûpÆBg ëBu ok Ao {ðBüpâ ô óBuApø ákõÞ úÞ ÿokBì óBðõ^
ô þñPyAk Quôk ô JAnW úÖBýÚ ûBâ ô kpÞ|þì .QÖpâ }õÒ@ ok Ao|úƒPypƒÖ lƒzÞ|þƒì }õƒÒ@
ó@ ÿBø Ùpc ûBâ ô Ao kBøpÖ úðBÛyBÎ RBíéÞ ô ÝBOA|úPvG ÿBø ûpXñK ô Bøok úðBPƒhƒHƒyõƒg
ïõXø pSA ok }rÓì ô Ao ûlñgpÖ pùÊ qA lÏG qôo ÐðBì úðBg QÏuô òýñ^ îø ô óAoBG }rüo wLu
kpƒƒì ôk ûpƒƒù^ vXO ô ؃ƒéPƒhƒì oBƒƒßƒÖA Bø úüBvíø úG|úPypÖ ÿAl¾ BO lðly|þì ó@ qA
pø úÞ þðAkpì .kõƒy þƒyçPì QƒuAõƒƒg|þƒƒì }õÒ@ok olÛð@ôA .lñÞ ëBßyA lýèõƒOô lupG
ok ô lðkq|þì äƒñ^ Ao {ƒHéÚ qA ÿA ûoBK ïAlÞ úßð@ BO Qvüpâ ô lýzÞ kBüpÖ pPâorƒG pøAõg
{ñýDBK ô æBG þãPvGAô ô ú×ÆBÎ ô ÜzÎ ÿôqApO óBýì|úPvgô ûkAk Quk qA Ao kõg ÿAõÚô óAõO
úG BÂo úÞ ïBãñø p¿Î ô ly Bøo ûlñgpÖ }õÒ@
.lðkpG|þì
þüçÆ ûpù^ úÞ rýð kAlìBG þƒPc|úƒPypƒÖ .QÖBü|úP×g Ao ôA QzâqBG úðBg
Iy ô koô@ olGpu BøpGA wƒK qA lƒýƒyoõƒg úÛýÚk lñ^ ïA ûkAk òßvì ÁpÚ ôA úƒG -
þðAoBGrýãðA ëk eH¾ úG Ao kõg þðAoBGô àüoBO Roõ¾ úG lükpO BG BÂo .QÖo JAõg úG {ýK
BO kq JAõg úG Ao kõg ô QuBhðpG pPvG qA ,kpLu
Apüq ,kõy Rõég úðBg ô lðôpG BÂo ô Bø ú`G ?lýupK ô Qvüpãð ûlñgpÖ
{ðAlðqpÖ ô pøõy ûpù^ úG òPvüpãð óAõO lüBy þèBc ok ûlñgpÖ ô ?QuA Jõg {èBc -
YðpG ókpÞ {ßG@ úG ô lükqk|þì ôA qA ûBãð úÞ
.Ao }pøAõg ûlñgpÖ þPc ô QyAlð Ao
þñýu BG ô QyAnãð BùñO Ao ôA ûlñgpÖ BìA :Q×â kõG ëõÓzì
ÿæ ,kq wK Ao Bø ûkpK ,lì@ {ÚBOA úG úðBdH¾ .lGAõhG oAnãG çÏÖ ,kõy|þì pPùG
JAkBƒy ô îƒèBƒu ÿAõƒø BƒO kpƒÞ qBƒG Ao ûpƒXñK ô kõG JAõg rýð ïBy ïBãñø þPc|úƒPypƒÖ
,lðkoõg ïByôA óôlG BÂoô Bø ú`Gô ûlñgpÖ
.lüBýG ÝBOA óôok úG þøBãdH¾ ô þãPvg Ao okBì oõÃc ïlÎ Bø ú`G úƒ^pƒâ
rýð Izük ,ïA ûkpÞ Quokôpíýð QüApG - þÛéO òßvì ÁpÚ Ùp¿ƒì qA þƒyBƒð JAõƒg
.lyBG RA úñupâ þéýg lüBG ÿkoõhð ÿrý^ þK kõg ÁBg þyõø rýO BG BÂo þèô lðkpÞ
îøAõg QßíÞ wLu ,oõhG úðBdH¾ õy lñéG .QuA óBùð ûkpK wK ok rýð ÿpãük QéÎ ,kpG
ûlñgpÖ úéíW qõñø BìA ...ÿpƒýƒãƒG }ôk BO kpÞ îø lüBy kõG kAlìBG àü lƒüBƒy QƒÎBƒu
úüBu ok ô kõzâ îz^|úPypÖ óBùâBð úÞ pPzýG
.kq äðq ò×éO úÞ kõG ûlzð óBíO úÞ lük Ao BÂo ,ÝBOA äðo þƒOoõƒ¾oõƒð òyôo
pßy Ao Alg ,QuA Jõg ,îèk óBW ,õèA - !kpãð|þì ôA úG ûpýg ô ûkBPvüA {PhO oBƒñƒÞ
äñO QüApG îèk îø òì ,ïpG QðõGpÚ .QuA pPùG QÖpâ îýËÎ þPzcô Ao|úPypƒÖ kõƒWô ÿBKApu
îýð QhO ÿôoô lýzÞ þøBOõÞ kBüpÖ xpO qA
...ûly þüBýèõhýèBì ÿoBßÖA úýðBS lñ^ ÙpÊ .lyrýg
úÞ|úPypÖô kq|þì Ùpc }pøõy BG ûlñgpÖ ?ûkBPvüA òì pu ÿæBG Ap^ ,kpÞ úÆBcA Ao }rÓì
ô ÜzÎ løBy|úPynâ ëBu êù^ ÙpÊ ûoAõƒíƒø Apì løAõg|þì lñßð ?koAk þDõu l¿Ú lñƒßƒð
úÞ þuBvcA úG kõG }pøõyô ûlñgpÖ QHdƒì BƒƒÂo ïAo@ òƒƒdƒè BƒƒìA ...lƒƒñƒßƒð ?lƒƒzƒƒßƒƒG
Rpvc QyAk lýíc úG }lñíƒèBƒu pƒøAõƒg
ÜyBÎ ëBu êù^ qA lÏG îø qõñø ôA .koõƒg ...Qhývâ Ao }oBßÖA|úPyo
ôA ÜzÎ qA }kõWô lñG lñG ô QuA }pøõy ...ïlýñy òèBu ÿõO qA Ao QüAl¾ -
QhGlG|úPypÖ ÿA ...þ^ òì BìA QuA ûlñÞ@ .ïkpßð Al¾ ApO òì þèô ...?Ao îüAl¾ -
îøqõñø úÞ ÿA ûkpÞpýâ ÿrý^ òyôo úüBuok ...ÿkpÞ îüAl¾ îüõâ þíð ...úð ...úð -
RpøAõg ëõÚ úG Bü QuA ÜzÎ Bü@ þðAk þíð úüpâ JAõg ok ...Ao RA úüpâ ÿAl¾ ïoõ˃ñì
ÝBOA ÿõO qA þPc Ao RA úüpâ Üø Üø ô ÿkpÞ|þì
.QuA ûkpì IéÚ {LÆ ÿApG ÿrüôBPuk
koAk úìAkA ?ÿkpÞ|þì úüpâ Ap^ ,ïlýñy|þì òíýzð
JAõƒg lƒüBƒy ,îðAk þƒíƒð ,îðAk þƒíƒð -

óApùO úéXì

ôo oBÞ ,îuAô ólüpG þÖ|çg Ýõ^ Alg |æBc ZpGëôAûlyoApÚÿpýíGõOïpýíGòìôòPyAnâ BO ,úÞ ûoAlð þðõìpýu ,ûlýzÞ õíªuo ,ûkoô@
úâ þì ,ûlG ôpG îâ|þì {ùG ...ólðõGAõg úO îñüA ,úñÞ óõz×üko úPup×G JB¿ð ûlñü@ Q×u qõñø ,ïkpÞ {Wpg óõýéýì Alg |æBc
?ÿkpÞ Ap^ .ÿkpÞ Rkõg ,ûlG Rkõg îø îz^ úü úzG ïõíO {üoBÞ Q×u ,{ß^ Zpg úãük óõýéýì Alg ,ûlzð lðA ÿk {üoBÞ
BÚ@ òßG þP×â õO îâ þì .þñßð þPuAõg|þì {ýüAlg BìA ,úìõíO îø {üoBÞ áqBð òPyAnâ ...kBG@ úzG ûly JApg òüA BO ûoAk
}õâ Ap^õO ,ïkpÞ þÇéÒ úü òì úâ þì .óõW .xôpÎõùñýÎ,àüàü,ûlyþKõOóõíPgBu lñéG þyApg }õâ ûpÏð ÿAl¾ pãük oBG
óõíPgBu ÿ|æBG qA ôpG îP×â|þì QùG úâA ?ÿkpÞ ...Rkõg ÿBø|îz^ BG ÿBýG BK àO úü lüBG :kõy|þì
:kôo|þìAõøoBGpøqApOlñéGoAõø úéýPýÖ oõÆ óôA ?òüqpG þñÞ|þì oBßý^ —
?ÿkpÞ|þì ,òýüBK òÞ RpK õOkõg ÿôo óôA |æBc ?!òüqpG îPvýðõO BG úãì - ok}BK.òßð,k!ëBícoõÏyþG!òßð{`ýK
:Aõø kôo|þì }A|ûlññÞ pÞ oAõø pãük oBG ô
!Bø|ÿkpßð ÿkpÞôooBÞ òüA úãük ÿ|úÏÖk— ïpvK òßð þéÓG ÝBOA ÿõO qA ÿkBüpÖ ÿAl¾ #
!Bø þP×ãð þãð ,îñÞ|þì Qy|æô }@îy þì BK Bñy@.ï:ûlñvüõð :kõy|þì lñéG
ôqpG òßð úüpâ ...!ëBíc oõÏy þG ÿ ûpvK
òüqpG ,úñÞ bBìõOBz^õíÎ ,õíÎ êÓG BýG .óBW óõñ^ óõíùì BOôkõéW îyBK BOoBýG |æBGõíãu ...BìlyBK !Bø ûo þì òßð ?îPvýð õO BG úãì ,òüqpG òßð —
òüqpG .koõg {uk ,Qz^õO krð úÞ l¿Ú qA ... ÿoBýGok äu úèõO ÿAl¾ ,QW|çìõO îðrG þñdè ô lü@|þì pO|òýüBK Al¾ ïõèô lÏG ô !ïpvK
ôpãük îø ûBì ÿôo |æBc ...ûoAk QuôkôoõO úãì ?{ßð ûlGpÎ oõÆ óôA îP×ãð oBG l¾ :kpýâ|þì kõg úG pO|úðBüõW QíèBvì
ûpÞõO?úðõg|þìxokûoAkÿkpGAkAkþðôk|þíð !Bø ûo þì úñÞ|þì pùÚ ôqpG ,þñÞ {PümA pâA — .lü@|þì òýüBK Al¾
.òýñÞ þPy@ îø BG òýñÞ bBì ûpÞ óôA úuAô xAõc þzÞ|þì ûpÏð oõW òüA rG wKJõg,ûpGúñÞpùÚôqpGkAõg|þíðQèkúÞõO ú^|þðôk|þíð .îP×â|þì îPyAk —
úHéÒ kõg IÃÒ ô îzg pG pãük oBG Al¾ þ^ þ^ {íéÏì úßýOpì úíù×G úðõì|þíð pg pvK úéèA áoBG .úãük òßð {PümA olÛñüA ïõíO .{Hð ôk .àü ¶àü .úýãñüléýG
òüAþ^úuAô.pOïôo@îÞúü.úñÞ|þìoõÓéGûoAk ôo Bíy !óBW ôqpG ,úýGõg pvK òüqpG ...îéâ Bø|ØÛu .úñü@ØÞ.òßüpì@ëApñW }Bvüôpu
:kõy|þì ïAo@ô lñÞ|þì .þzÞ|þìoAõøoõÆ þßñPvzð ÿqBG îø BG ...ûoAk Quôk þéýg úü }oBG .oõð ÀÚo BG áo@ .ÿoBÞ úñü@ úíø
AlýK ëôA úÛHÆ úuAô {Gk ÿpPzì BO ôk — îü|çìôïpðôòýüBKlü@|þìAl¾òOqBGlÏG ÿApvK Jõg ...úÞBðpÇg aÞ þPzÞ ,lýñßG {ýO@ÙpÆ .úðõüqBÞA ÜdèA .rìpÚ äñu ú^oBK
ô kõð BO ,l¾ îP×â .ïpð ô Jp^ úíÛè BO ôk ,ûly :kõy|þìrýì@úü|çâîøþíÞô úü ?þPvzðoBßýG Ap^ wK Bíy ...?îévÎ lñÚ òì qA .}kqBG|þì Q×ì ûoAk ,{èBì úG ûkq
þø ,óõzPhK xBG úãük îÞ úü ,õéW ólìôAôk õOõéýK Q×â ,òýìq JB¾ ,úßýOpì kõg – RApG ,ÿoBðA ,ÿoBýg ,þHýu ,oõhG ÿrý^ ûlzð óõíýzKôoBü BO .ûlð {PukqA ÿõñy|þì
óôqA ,úéG ô úèA ô îüoAlð úÞ lññÞ|þì úèBð w^ {íüpW îP×â .úyBHð QüoBÞ ,òÞ þðõßvì QuõK Rkõg wK Jõg...?îñßG QuõK ú^ úíù×G pâA ,õO óõW ,o@ok {ãñ^ qA
qA Alg ÿlðôAlg úG îP×â òì ,óBßzg óõgBð kõg îýOoBK .QýWBc ÿBK Q×â .úñýãñu ?îP×â|þì îPyAk þ^ ...!òýzð oBßýG ,òßG ,ÿoBýì ok {ãñ^ qA Q×ì ÿoAk ôo ÿpøAõW
ûqBO îP×â óõzùG .ïBü|þíð òýüBK óôpÚ úü ,l¾ pgpýy,îøBì.úñÞ|þìkoþéýHupüq.ûoAkpùy òüA pünKBð þðõìpýu îßýy qA îPyAk ,óBø@ ,îýéùu úÞ õO ô òì úÞ ûoAm|þì }ôo þPíýÚ
JBvc óõOBøBG {ýK ûBì ôk jpð úG ïoAk òì ÙpÆ ûlýuõK JBñÆ BG îüly ïBg ,ûkoõg þìôo ûBãPuk Qzø ,îP×â|þì BGBcB¾ ûlðõìAô ûoAnG Quk úðõPð îyBøBì qA pO|Q×éÞ ókpâ
,îñÞ JBvc qôo jpð úG ïAõhG úâA ,îñÞ|þì îülýzÞ lcAôoB^ RõéýKõO qA ,ûB^õO îýPÖo îPyõð þÚõ^ ôk à^ úü ,Bíy ÿBK {ýK ,îâ
ÿoBýG rG ,ly ÅõÎ oAkpùy oBÞ Èuô .óôpýG Roõ¾ îñüA ,ïkpÞ ØÞ ,ØÞ QÞoBK úuAô ...}ôo
.ïlG þu ô l¾ qA pPíÞ lüBHð .QÖpâõPýWBcúÛü ôpâ{üoþéÞBG.ïlñG|þìþèBgþãð,{GBvc :kôo|þì |æBG pãük oBG Al¾
:lýHðpÒ úHðpÒ óBíu@ óõ^ ûpÏð ,úýÞBðpÇgoBÞ óôA .òßð .òüqpG ïAõO BG —
úg@ !QÞArð þG ÿ úèBuõâ ÿ ûpvK — ÿqBG JBHuA ÝpG rüpK îãG QùG úÏÖk lñ^
Õ|æA ,{èõÞ þPÖo oõW óôA úÞ úÒ|æA pOõýLìBÞ
Qhì òýüBK ÿBýì |æBG óôA qA úéÞ BG ó|æA ?óBW ?Qvýð
.îy|þì QcAo QPuk qA òì ,Qñøk õO kBýì :lü@|þì òýüBK Al¾ qBG ô
þñìõO ,úýyôp×G qBvG õO óõð Aqôo òüA — ô oõð pK úíø }BÚBOA .QuA úGAõg oB^ —
òì qA .úýéÇÏì ëô AoBÞ úýÛG ,ûoAk úüBì òìõO Alg úü {ñèBu .òyôo lýyoõg òýÎ .ûpýâ JBPÖ@
õO Q×ýG òÞ ëôôo ûBãzðBì ûBãzðAk ÿõñy|þì îâ }õO êýPuA ïõíO êHì Quk YñK oB^ .Büok
þø ,phG îø ôoBK òýW ôk ,ÿqAlñG qBvG Èg ,þèBPüA òüA|lýì úíø }Bø wüôpu .úy|þì
ôoBK ëõK þø ,òÞ ôoBK ëõK þø ,òÞ ôoBK ëõK ûkpK úü þGBñÎ ,þüBýðBLuA Bø|àýìApu
òüA ÿõO îø Bì ... ûkoô@ok oBßøBy ÜdèA.pýu
.òÞ þéÞ }qA îüqBu|þì îüoAk úÞ þøBãPuk Qzø
pu õzG@ ûqõÞ ok oAnG îPýíýyõýG ÿApPÞk oBÞ îüoAk úüBì óõíø ÿõO .îýPÖpâ ûlüA
lì@ok ?óBWolK ,êÓy ly îø ÿkBPuA .{ßG ïõíO äñu .úñßð kok {Puk úÞ ÜdèA .îýñÞ|þì
Bì ÿBøBãzðAk ÿAkBPuA qA kôôAk ûkArìBìA ÿBÒ|æA
úÞ ÿqBu óõíPgBu oBÞ õO BýG !ûpPzýG þéýg ...úPyAnâ
õOqA òP×â BìqA .QuBXñüA óõð ,QuBXñüA J@ áBñPzcô ÿA|ûpÏð Roõ¾ úG Al¾ oBG òüA
pg úéÞ Qzì úü BG ókq úéÞôpu úgA~ .òP×ñzð
òüA BGBG òÞ ëô ?úéÚBÎ ïk@ oBÞ ,îù×ð óõGq :lü@|þìok
BøBñG úéíÎ þÆBÚ òýüBK BýG ,ôo þèBícpg þupÞ òßð Ao oBÞ óôA !pg ûªpÞ þñÞ|þì oBßý^ —
îø BG ,þPuAõhð ...!úýÞ Quk Býðk òýHG êüBGõì BG îãG lüBG oBG lñ^ .îù×ð QýGpO þG
qAoBÞ ... òìqAoBÞõOqA ëõK ,îýy þì àüpy oBG úü ïk@ ú`G úG Ao Ùpc ?! lñðõßy|þíðôkpâ
ú^ òýHG ëBu úu ôk pu ?ÿoAk ÕApu pO|rýíO òüA
|çÆ òýìq órG êýG ,îýñßG ôoBK þuBñßuA !oBG oArø úð lñðq þì
qA óBìA ,ûlñìpy ,Alg ôo õO lýzhHG —
...oAkpG ïA úÖ|çÞ óBñ^ ú`G ØèA úü ,Bø ú`G òüA Quk
úG ô kõy|þì lñéG ú`G ÔýW ÿAl¾ óBùâBð îPyAk ...úPÖo ïkBü áBK Jlì JkA úÞ ûkpÞ
J@ Ao ïk@ ûpøq áBñPzcô ÿA|ûpÏð ó@ ëBHðk ok þGBvc õìolK ûBãPuk Qzø òüA ,îP×â|þì

:lñÞ|þì 48
õyAl¾ ,îù×ð óõƒGq óôA pƒu õƒO órƒG —

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
49
þPíýÚpø úG ,ïA úPÖpâõìkõg îýí¿O òì .úñÞ ÔýWoõÆòüA,óõðØýc,úPâpìú^ú[email protected]
òüA úÞ òüA Épy úG ,îñÞ|þì {ýéíÎ úyBG îø õPãñg}AkAkóôAúËc|çìîøûomúü?þzÞ|þì
qA {uAô !}õO úñßð ÉõÓO }õí^ lèô òüqpG }BøBG kBýG úßýOpì òüA ïk þì ëõK þéÞ .òßG
ô óBGq ô þGpÎ BO þíýy ô àürƒýƒÖ ô þÂBüo õzèôA óBdPìA ôk ûpíð îßéG úñÞ oBÞ þÂBüo
úÞ úßýOpì òýíø ,îPÖpâ þ¾õ¿g îéÏì þñük ÿrý^úãìõOÿBø|ûlGpÎòüABGþèô,úñÞóApHW
úñÞ|þì oBÞ þÂBüo ÿkpG BG ûoAk ÝBOA óôA ó|æA xBøBƒG îƒypƒƒg@ ?ûo þƒƒì {ƒƒÞõƒƒK úƒéÞ õƒO
úG ïk þì òìõO Alg þøBì ... QuBðôA qA þßü ô ûAo úƒƒPyo ÿõƒƒO {ƒƒðlƒƒy ëõƒHÚ Rpƒvƒc
BG þèô ,úñÞ ûkBÖA óõüBÚ@ Qíø úßéG RApÃc BƒG Apƒ^ úƒg@...ïpƒHG oõâ úƒG õƒƒðõƒƒíƒPƒgBƒƒu
òƒüA BƒG Alƒg qôo pø úƒÞ ÿA úƒãñy îƒèA òƒüA ,ûlüpKoô ,þñÞ|þì ÿqBG ÿkpG AkAk Qyõðpƒu
,ûoõƒg|þƒíƒð J@ îƒízƒ^ ,îƒüoAk xBƒƒñƒvƒƒð ?óBø
.ÿlükõyúíz^BOlñ^qôpìAúÞRkõg :løk|þìúìAkAúðBüõWþPy@þñdèBGlÏG
oBG òƒüA ô kôo|þƒì Aõƒø ûpƒÏƒð ÿAlƒ¾ qBƒG úG .úPÞBu ú^ òýHG .pýãG kBü ôqpG qA —
:úzýíøqApO|òýãízg õO”ÿõO“úHÏW óôAôpG.þüBÚ@qAúPÖo}õíÎ
ôqpG ZpG úGoBßý^õO !òüqpG }qApýãð — pø .òýñÞ ÿqBu óõíPgBu îø BG òýñýzG ,oBýG
õykõg ëBì îðôA ,qBvGõOkõƒg ëBƒìõƒO ?ÿoAk ûrüBW úü ûqBvG ÿpOlñéG ZpG QvƒðõƒO ïôlƒÞ
òýHG .úýu|çÞ BG pvK ú^ ôqpG òýHG . ûqBu|þì ....ûoAk òì {ýK Jõg
óôA.pýãG kBü }qA ,úPgBu þãñzÚ ZpG úƒ^ :løk|þìúìAkARõßuÿAúËdèqAwKô
.úéíÎþyþìõO,qBuZpGúyþìlyúÞåorG þPvzð àzg ÿõéâoõW òýíø Ap^õO —
:kõy|þìîü|çìpãükoBGAl¾ .úãük oõhG ÿrý^ úü ?ÿA ûqôo ?îßG òí¾
,îyôp×G úÞ ôo ûBãƒPƒuk Qƒzƒø òƒüA — úGÿlñG|þìolÚóôABíyúðõgîüBýìBìAp^wK
ápùy ÿõO ÿlcAô oBù^ô QvýG úü ïAõg|þì ëBu ûkrðõy ...?îýÞpPG îüAõg|þì úÞ óõíÖBð
oApÚ ,ïkpÞ QHd¾ òýìq JB¾ BG .æBG ïpHƒG õOîükqþßüóõìkõgpuõOîƒükqþßü,ïõíO
îø õO ...îýzG àüpy ûBXƒñƒK ûBƒXƒñƒK ûlƒy óõW oArø úG Ao þÂBüo wðBvýè ,JBPƒÞ pƒu
îýñýy|þì úãük úP×ø .õy àüpy BýG þPuAõg ê¯ÞqAîülyoBÞoAqBGkoAôþPÚô,îýPÖpâólñÞ
ÐíWõOBñÛìòÛ^îøõO.îývüõð|þìõykAkoApÚ IÛÎ ,óõHÒBƒG IƒWo {ƒì pƒvƒK ,ë|æ lƒíƒì
þGBvc îüqBvG úÞ ôo BXðôA ,úéèA|îvG ,BýG òÞ úü úßéG ,IWô ôk IWô úü úð îðôA ,îükõGpO
qApPíÞúƒãƒükòƒüAqAlÏG.QuAúPvGóõíPzK òì þPÚô ,kõG óõíédì ÿqBHíø ...!ÿoõð ëBu
,}AkAkóõWúñÞ|þíðÙp¾,|æBGïpýíðúÛHÆûk þPÚô ,þãéíÎ kpƒâBƒy QÖo óôA ,úuolì îPÖo
ú^ úÛHÆ oB^ ú^ úzßG õPícq xBøBG úÞ ïk@ ëõEvìBýGkBPupÖïõÓýKïApGïlyoBÞoAqBGkoAô
úG,òÞÑôpyBýG,ÿõñy|þìòìqA.úÛHÆûkoB^ ïk þƒì QƒùG lƒ¿ýu þøBì ,õy óõìApOõýLìBÞ
{ƒPƒÏƒ×ƒñƒì,òìëBì}opÂ,ûqoA|þì{ðBdPìA }Bø|çüô ô }Bñýìq ô }BðõƒíOoBƒK@ JBƒvc.
óõð ÿkBPuA óõð.ôo ÿkBPuA òÞ {èô .õO ëBƒì JBvc ÿBøp×¾ ,úWoBg ûoBíyqA }BñýyBìô
,ûlýƒßƒzƒgôBâ òüApýy ,úG@ok ûlýßzgõW Qƒƒuk ôk ÿBƒƒPƒzƒãƒðA qA îƒÞ {ƒƒƒýƒƒßƒƒðBƒƒƒG
,úHWAõì ûpýW þG ókpÞ þèBíc pƒg ÿkBƒPƒuA úéíÎ ë|æ líì êÞ ïlük þPÚô îñì...!Qvýð
...úPüpgÿkBPuA þÂBüo úývðBvýè òì úyBG kApì pg oAõu lüBG
ûlGpÎô Bø|ú`G óõýyô ÔýW ÿAl¾oBG òüA ïlýuõG õì úPyo ,îñÞ Ñôpƒy pƒ×ƒ¾ qA lƒüBƒG
ô kôo|þì Aõø úG óBìq îø ,xlñùì }Aphƒyõƒâ Ñôpyp×¾qAlüBGúÞ|æBcîP×â,oBñÞîPyAnâ
îø ok ó@ BG îø {ßízÞ ô koõg ô kq ÿAl¾ {ýGBvc ô Quok ÿBW úü qA oAnG òßéÚA îñÞ
:krýì@|þì qBƒvG Èg õƒO ïkBƒPÖA òýíø úuAô ,îñÞ Ñôpy
ëô ?úèrèq ,ÿkpÞ JApg õzƒWpƒG Apƒ^ — Bü ïoAnG ïAõg|þì îø ôo ÿkpG ... þƒyôpƒ×ƒG
.óBW ôqpG òßð úüpâ .ôo úãük îø úÛü òýñÞ Quk oô kBýG ,ÿoBíÏì Bü úðõhG óõíƒPƒgBƒu
oqoq.îñÞ|þìQuokQuAôõypPùGþßüïkõg }kBü ôoBÞ òÖ ô RõÖ ûBì {ýy pu ,ïkõg
Qñøk qA úÞ QhìõO îðq|þì óõñ^ .úèrèq òßð úÞpÏì wK Bì êTì {ø|çÞ ÿoõÆ òüA ,ïlƒG
úèBð ô ûpÏð ô kAk ô ÔýW ÿAl¾ qBG ô.óôpýG ûrüpG ...úyBHð
þéýuô lãèô Qzì ÝpO ÝpO BG ,úüpâô ûqôqô ô Quok }BÏì êÛÎ úÞ Bì ÿAokBƒì olƒK
.krýì@|þìîøok kBü Quok Ao þâlðq ûB^ô ûAo lñPyAlð þGBvc
úGôoóBíu|çÞQÚô.îñÞ|þìûBãðîPÎBuúG BG ÿkpG píÎ ïoAnâ|þíð òì þƒèô ,lƒñølƒG Bƒì
:îüõâ|þì.QuAïBíOA qBÒ úü BO l¾ ÿBø|úPyo ÿõO ólƒðõƒg xok
þèAõEu .lÏG úvéW ÿApG úyBG }A úýÛG — îñÞ|þì {ðõL^oôq ûly oõW pø.úzƒG ïôpƒc
?ÿoAlðþèBßyA òƒüA qA ïôlƒÞ úƒü óõƒíƒPƒgBƒu úƒPƒyo ÿõƒƒO
.úð:lüõâ|þìäñìôYýâÿkpG }kAq@ Bƒü þƒPèôk þƒulƒñùì ÿBƒø|ûlƒßzƒðAk
JB¿ÎA îñùW ó@qA BO ïõy|þì lñéG BW qA .úíùìîuAô{Þolì,úƒñÞ|þƒíðîƒuAôÿpƒýÖõƒO
óBüBK.óôpýGîðrGòÞkoõg ok ólñÞ óõW BG òì úÞôo þøAo úÞ îñÞ ÿoBÞ
þÆ úøBì {ýy óôA ïkpÞ þÆ ëBu ûk ÅpÎ

óApùO úéXì

oõK Jkõö ì .ï

oBù^| |ô êù^ {hG

ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
îø oBñÞóôA ÿBÃÎA pPzýG úÞûlñíOôpS
qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
þcôo Rçßzìô Qu þøAopu ÿ ú`G
ï|lñâ| RBÚB×OA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK

.........
lìôA ÜéO ÜéO ô kpÞÐÇÚ ôo ò×éO< #

>Q×âô ûBykBKõéW
?k´k ûpHg ú^ qôpìA-
>Q×â ô õéW lýDôk Rp¿ð<
kôpÖ óBO|áoBHì pu qA oõO!åorƒG ÿõƒðBƒG-

!QuA ûlì@
úðõðq ÿAl¾ BGô kpÞ {ùG ûBãýð úüoBýìBÞ<
:>Q×â ûõzÎ ô
!lì@løAõgBXñülG ûBykBK pPgk!îƒükoô@ }kôpƒÖ óBƒìkõƒg-
úü ô kpÞ lñéG ôo {Puk ûoBGôk Rpƒ¿ð< úÞ þvÞ óôA BG lƒüBƒG îƒñÞ ZAôkqA ïAõƒhG ïpƒâA
>Q×â ô kAk óõzð ôo ÙpÆ !îñßGïoAk{Puôk ûkpg úü Q×â óBg IWo õñüA BO oBýìBƒÞ< úGo´lÛ¯ ðA¶ îOkõg !þOBøAk ûoAlð JBXc úÞ äðpÖ
!úüBvíø oõzÞ qA JpÎ óBÇéu- >Q×âîßdOBGúHOpìúüûBykBK< ïôo@ô lýzÞ QèBXg ç« Tìô kpÞ xõèõykõg !ïpýâ þì äðo ëBíð òì
!?þñßGú^- ô ïkõG ûkBPuAô ûBykBK QzK úÞ òì õéW lìôA >Q×âûBykBKúGúÞûlñgpüqókqïkpì<
õO úÞ ôo þÖpÆ òüA úPgõu olK–oBƒýìBƒÞ >Q×â ú^ qôpìA îâ þì!?xBXÞ QƒuAõƒc!kk´ -
þì òýOõK pýíükæô !x|úýuôo ÿk|þì óõzð !òñÞ|þìúíøúÞÿoBÞóõíø–oBýìBÞ
!?îüoBãPuAõgkBýGkAõg úÏÖk òüA!ûlñg püq ókq ïkpì ûoBGôk< ?BKBK þâ þì QuAo- !?ûpHg
>Q×â ô ly úWõPì óBg IWo ûqBO<
lƒñéG þƒø óõƒyBƒWpƒu ïkpƒì òƒüA úƒãƒük< Rp¿ð kôq úƒÞ ólülñg kpÞ Ñôpy óBg IWo !ÿo@–ûBykBK !ÿkBy olÛ^ qôpìA ïpPgk-
Rp¿ð !ólülñg þì ô òPvy þì þø ô óly|þì >Q×âúzðJApg{üBíðúßñüAÿApG ÿkBG òüA þéãyõg úG ïoBãPuAõg–oBýìBÞ
ô kpÞ ÅõÎ ôo {Puk QùW kôq QhGlG Bƒƒíƒy oBƒãPuAõƒg òƒì ÿõƒðBƒG- ?wøRkoBâ >Q×âôlìôAúãükûõzÎúüoBýìBÞ<
>Q×â !þPñÇéuóAlƒðBƒgqAQƒvƒükpƒƒì ô úãG lüBG þ^ lýíù×ð úãük óBg IWo< äðo þñÏü!ïkpÞ ÅõÎ õƒìpƒvK Qƒuôk-
!úüBvíø oõzÞ qA,JpÎ óBÇéu- >Q×âôkpÞpãükqBðúüoBýìBÞ< {üo úG þPuk úü oBýìBÞ úÞ kpÞ {øBãð ÈÛÖ !óõW olK ïkpÞ ÅõÎ õìBøõì
>Q×âôlýzÞòì QzâpG úÞ ûlñg pƒüq ókq ïkpƒì ûoBƒGôk<
{ýK QÚô lƒñƒ^ BƒO úƒßƒðõƒíƒø –oBƒýƒìBƒÞ !?ÿpýHÞA òüA æBc wø BXÞ óBÇéu- >Q×â õðõy ÙpÆ
IƒíƒG ïkpƒìpƒuôoô QƒzƒÞ þƒìõƒðõƒìBƒðôõƒW ôo ÙpÆ úüô kpÞ lñéGôo {Puk Rp¿ð< ÿAõLìBy ú^ BG!þPzƒKpƒK {ƒüo úƒ^ ûAô-
òýìq ôo údéuA !þùèA ûpýíð ?Qhüo|þì >Q×â îßdì ô kAk óõzð ?úÚApGolÛðAúÞïrürÎóõzüoõy|þì úðõOpHg ú^!pø¶ pø¶ pƒø¶ pƒø¶ ô oBƒì pƒøq ÿA-
!?ÿoBãPuAõgk@þìûoAk,úPyAnð !òìÿõðBGúüBvíøoõzÞqAJpÎóBÇéu- ïôo@Rp¿ðúÞûlñgpüqókqïkpìûoBGôk< òüoAnGóôpýGòüpGòýylñéG!QÖoïkBƒüï|{ƒÛð
ô óly lñéG óõyBW qA ïkpì úHOpì úü< >Q×â ô kpÞ {Puk úG ûBãð úü oBýìBÞ< >Q×â oBýìBÞ úG !îñßGõìoBÞ
ØƒÞ úƒG ókpÞ Ñôpy ,ólülñg|þì úÞoõXðõíø QOoõ¾ ô ûlý×u RBPuk äðo Ap^ õƒO- {üBíð òìô þyBG QÞBuõO kõGoApÚ BGBG- qAúÞBøþÃÏG!ûlñgpüqókqïkpìûoBGôk<
ûõzÎ ô úðõðq ÿAl¾ óõíø BG oBýìBÞ úƒÞ ókq !?ÿAúéýHÚïôlÞëBì!?ÿAúâoôk!?ûBýu !ÿkþíðòìúGóõìA¯ úÞõO!îñÞApWAôo Rp¿ðôóBgIWo!ókõGúPÖpâõðõy|ëkûlƒñg
>Q×â Rp¿ð !òPÖo úvüo ô {Ò ïkpƒì úƒãƒük< >Q×âlñéGoBýìBÞ< òPvðôk þíð úÞ ókõG ûly ëõø olÛðA QhGlG
þðõgpK ëk ú^ úÞ óõOApG ïpýíG þùèA- ûBýu õyBPuk úÞ kBPÖA }kBü ûqBO QhGlG ûBykBK pPgk }õâ ok olÛðA!õy QÞBu- RoõÚôo}|òøkJ@óBgIWo.òãGlüBGþ^
!òüoAk >!ûkpßð !ûBýuòßðqôqô >Q×â ô kAk
>Q×âûBykBKúGlÏG< ,úƒðBƒãýG þƒñƒýƒìqpƒƒu qA qôpƒƒìA ïpƒƒPƒgk-
úü úÞ ókq ØÞ }ApG pƒO î߃dƒì ïkpƒì< ÜéGA kAtð qA òì!þÞçG ûoAlð þHýÎ –oBýìBÞ
>Q×âôkpÞóõyõéWîýËÏO ?úü|þDBXÞ ûoBãPuAõgþP×â.k@þìîyõg !ïoAlð ZAôkqA l¿Ú« çÏÖ òì óõW BKBƒK- õO ÿoBãPuAõg l¿Ú úG,æAô ÿA|ûkArøBƒy
50


Click to View FlipBook Version