The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Shahyar Ghanbari , Airs, Artoor, Roya Saba and Amir Asadi Live in Concert at Hotel Irvine
Sunday , May 13th, 2018 From 11am to 6pm
Free Admission
For more information or to reserve a booth (818) 881-1771 17900
JAMBOREE ROAD IRVINE, CA, 92614

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-05-01 11:55:00

Tehran Magazine Issue # 1082

Shahyar Ghanbari , Airs, Artoor, Roya Saba and Amir Asadi Live in Concert at Hotel Irvine
Sunday , May 13th, 2018 From 11am to 6pm
Free Admission
For more information or to reserve a booth (818) 881-1771 17900
JAMBOREE ROAD IRVINE, CA, 92614

Keywords: shahyar ghanbari,shahbod noori,tehran magazine,artoor,aris,amir asadi,roya saba,hotel irvine,mothers day,los angeles,gogoosh,susan,haydeh

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
6 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu – ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
8 úd×¾...|..........................................) þHdì îüpì pPÞk |( úuõG ÿBø ëlì-
10úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì ( úP×ø îg ô aýK ok- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾

12úd×¾.........................................)BøpHgôBøûpù^(ÿpù^õñìBGþüBñy@| |-| ÿoõð lŸHùy& Publisher

16úd×¾.................)ûtüô}oArâ(QynâpãükóBùWúG ”òuõu“RpXøqAëBu|14- SHAHBOD NOORI
18 úd×¾................................| ...)}oArâ(ly úèBu68 óApüA þÛýuõì þøBì|ûBy-
20úd×¾......| .....................)ûtüô }oArâ(!okBì qôo -þì ûBì îøkrýu úHñzßü úðBùG úG- )201 8 þì |4( 1397 QzùHükoA| 14 úÏíW ,1082 êvévì ûoBíy ,22|ëBu
22úd×¾ ...........................)þÏÚAôþèôIýXÎ(|BýðkokokBìÿBøqôoòüpO|IýXÎ-
24úd×¾.............püõ¿OfpyúG ÿp^pìkôôQuôok”ûlüBø“BøëkJõHdìlñìpñøþâlðqòzW- Friday, May 4th, 2018 I S S U E # 1 0 8 2
39-28úd×¾ ......................................................BýðkoBñÞúyõâqA|-
40úd×¾.........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–| The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
44 úd×¾ ............................................)ûBOõÞ óBPuAk (ÝBíÎA qA QzâqBG-| 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
46 úd×¾ ............................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ÿoBùG {hG þâlðq JBPÖ@ – among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
48 úd×¾....................................)ûBOõÞ óBPuAk (!>óBƒìBƒì ;áoBHì Rqôo<– published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
54úd×¾ ..................................................)rñÆ(îülñhGîøBGþíÞ-| within the Iranian community.
56 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-|
67úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK- (818) 881-1771
69úd×¾ ...................................................................ÿrLy@-
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW- TEHRAN MAGAZINE
76 úd×¾....|........................................................úP×ø þDõãzýK-
78 úd×¾..........|....................................................Bø ÿlñìqBýð - Mailing Address:
|80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì-
PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]
Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

>okBì<|þìApâqôo ólýuo ApÖ úðBùG úG

úz..ý.yþõñOì,poíkÎBì

.lñøk|þì ïBXðA QuA þðApüA okBì ô þðApüA ûBì ok úÞ QuA ëBu ûkrƒðBƒy #
îø òì >okBì qôo< ,óApãƒük >okBƒì qôo< ókq Ýoô ô îüõÛO úG ókpÞ ûBãð qA|þì
qA ÿõdð úG úÞ þðBvÞ ïBíO >okBì qôo< .Qvø
rýð lñìôpdì þùèA QHøõì òüA kõWô Qíσð .kpýâ|þì îèk ïBüApPÖk
>okBì qôo< óApãük >okBì qôo< ç« ¾A .Qvø úÞ ó@ ÿBøqôo ô luo|þì ApÖ úÞ ûBì òüA
kBy ô îürüpG oôk Ao ûôlðA lüBG wK .QuA úíø ô iéO RApÆBg ,lðonâ|þì þK ok þK ô lñO
QÞpG qA ô îüoAlG|þìApâ Ao qôo òüA lñupg ô .lðôo|þì ûso îðBâlükpGApGok ÿA ûtüô òüpýy
.îüõy Äý×Pvì þðBíu@ óBãPypÖ òüA kõWô BG pGApG ëBvìA úÞ| þì ûBì qA úHñzßü| òýìôk
ÿkõWõì lèõO qôo QyAlýìApâ BG óBìq îø BìA ÿoBývGok ,lyBG|þì| ûBì| òüA qôo| òýíøkrýu
óBzð pÆBg pãük oBG >okBì< ïBð úG þOõßéì RæBüA úéíW qA Bßüpì@ ûoBÚ ÿBø|òýìqpu qA
úíéÞ ólðAo óBGq pG qA Bì ú߃ð@ BƒG ,kõƒy|þƒì
óõ^ ,îüpG|þì Rnè >lñíèBu< úíéÞ ô >úðBg< .QuA >okBì qôo< AkBðBÞ ô ûldPì
ô QuA {ƒüBƒu@ ô QƒýƒñƒìA òƒìBC ƒì >úƒðBƒg< Ðíy úÞ óBìq ó@ ,{ýK Bø ëBu úÞ ÿqôo
ê¾Bc úÞ QuA|úPÖBü êìBßO þðBvðA >lñíèBu< ,kõG ûlzð }õìBg qõñø ïrürÎ okBì kõƒWô
kõg kõWô ok Ao QÖpÏì ô úGpƒXƒO Bƒø ëBƒu BG BO ïkõG {ðlýuoApÖ oBËPðA ok úðApƒH¾|þƒG
oBñÞok Ao úíéÞôk òüA úßñüAqA BìA ,koAk|úP×ùð ÿAl¾ ólýñy BG ô ôA þOõßéì ûpù^ oAlƒük
úðBg< qA .lürýøpLG ,lƒýƒøk oApƒÚ pƒãƒülƒßƒü p×u oôk ÿBø|úPynâ úG ô ïpýâ ïAo@ {ðBGpùì
òüA ïBðô lüqoõG JBñPWAô ÿoôk >óAlñíèBu }pùìpK }õÒ@pGpu úÞ þüBøqôo úƒG .îƒñÞ
olK AkBHì .lýDBíð Ùnc kõg Qýñøm qA Ao óBßì ô Bø ú¿Ò ô îÒ BG þüBñy@ óôlG ô ïkBùð|þì
AkBHì .lýñÞ Bøo úðBg òüA ok Ao òýðqBð ÿBøokBì ô pPvG ok ô îPÖo|þì JAõg úG ïAo@ Bø ÿkApìBð
úOõG úG lñPÖpÏì ô ÜzÎ ÿ|úƒùƒèA úƒÞ Ao óBƒð@
úÞ Ao óBO|òülèAô AkBHì .lüoBLvƒG þƒyõƒìApƒÖ .ïly|þì oô úÆõÒ òüpýy ÿBøBüöôo ÿBHüq
óBð@.lüoAnãG BùñO þðBGq|îø|þGô þâkpvÖA kok BG lðoAlð ÈévO îø þvýéãðA óBGq úG æ« BíPcA ólýuoApÖ BG úÞ pýg úG Bƒøqôo ó@ kBƒü
òüA olÚ AkBHì .lðA ûkpÞ oBTüA Bíy óõ^ þðAlðqpÖ {üôo ô þüBÖõßy ûAo ok Ao óBykõWô|þìBíO qA Ao îñýðqBðokBì òýzñèk ÿAl¾ ,>okBìqôo<
úðAôo ô ûkpLu úðBãýG Quk úG Ao kõg píÎ úzýy ô lýðAlð Ao òýPuAo {hG þPvø óBvðA ôk ô þðæõÆ ÿpíÎ ÿôqo@ {üApG ô îP×â|þì àüpHO Ao }qôo ô ïlýñy|þì ò×éO Èg ÿõu ó@
ú^ô .ïlýuo|þì óBíu@ }pÎ úG >ïoAk QPuôk< óBâsAô ólýñyô òP×â qAô ïkpÞ|þìoBGpK
.lýñÞ úðBhyõìApÖ óBPuk pG ô ïkpG|þì ûBñK {yõÒ@ úG êâ úgBy àü BG ô kõG ïoBñÞ ok BXñüA ôA úÞ|þìBüA kõG }õg
.QuA óBð@ ÿApG òìA þédì Bì }õÒ@ qôpìA .kõG Bì ÿApG þñìA êdì ,óAokBì }õÒ@ qôpük þüBùñO RBËdè ô ïkq|þì úuõG ,QyAk kõg pG Ao QHdì ô ÿoBÞAlÖ Bø ëBu oBâkBü úÞ {ðBGpùì
óBð@úG Ao >óApùO þãP×ø úéXì< .lñPvø óBzðAlðqpÖ ÀèBg QHdìoBËPðA îz^ óAokBì ûqBO w×ð ôA òO {hHcpÖ ÿõG ÝBzñPuA ïBãñø úG rýð ûBâ .ïkpÞ|þì }õìApÖ Ao þâkq óBìpc ô
ok|þìkpì úüpzð òüA úÞ Ap^ ,lüõy ápPzì lñðAk|þì Ao ÁçgA ô QHdì þÏÚAô ïõù×ì úÞ ...þñì píÎ úzýy õO okBì :îP×â|þì ôA úG JBÇg ô|úPÖpâ óBW ô ûkpÞ
Quk ô ûly ûkBùð kBýñG þÚçgA ÿBø }qoA úG òýPuAo ÜzÎ úüBKpG ô þâkAõðBg þÏíW þèô ûkpÞp×u óAoBãPuooBük úG úÞ QuA ëBu ûkrðBy .QvýðpãükôA úÞ xõvÖA þèô
QzùGô lðoBTüAô ÿoBÞAlÖ wülñO úÞ lñPvø|þìpPdì óAokBì xõHPuk ûoAõíø ó@óAoBÞolðA .QuA ûlzð õdì îHéÚ ô òøm qA ôA ûpÆBg ô kBü ÿA úËdè þPc râpø
,þuBñyolÚ wc qA ûlñÞ@ þHéÚ BG ô ïoAk|þì|þìApâ Ao }kBü >okBì qôo< ok ëBu pø
.QuA óBypùìpK Quk ok Bì píÎ úzýy ô óBð@ ÿBK püq òüpG rýéøk RoBuA úG|úPvßy ïpíÎ úzýy úßñüA qA rýð ûBâ ô îüBPu|þì Ao }A úHDBy|þG RBícq
ô áoBHì >okBì qôo<.îñÞ þì îülÛO Býðk rürÎ óAokBì þìBíO úG Ao úéXì ûoBíy òüA
.îü@|þì ok >ûôlðA<
.kBG|þìApâ {PÖõÇÎpK kõWô BO Qvýð ïoBñÞ ok pãük ïokBì ú^ pâA ?ûôlðA Ap^ þPuAo úG BìA
,îüokBì|òýìqpurýgoq áBgô QuA ûlðqqõñø òùýì ïBì þèô ,lyBG îðAôoô fôo {hGBìpâ
ïrürÎ òùýì êgAk ok óõñÞA úÞ ûkAk }oôpK kõg IéÚ ok Ao pãük úðõíð ô QÚBýè BG okBì óAoArø
óBzðAlðqpÖ ô òì oBTð Ao óBy Ôüok þG QHdì ,oôBñùK îèBÎ òüA oBñÞ ô úyõâ ok Bü ô óApüA
óq|úPvüBG ô|úPvüBy úÞ óBñ^ ó@ Ao kõg ÿokBì ØüBÊô ,þPýÏÚõì ô ÈüApy pø ok ô lññÞ|þì

6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

QvüA úGpXO þG@püq wýg ÿBø úuõGõW ApWBì úßð@ qA êHÚ óBøk ok Bø þÞAoõg þgpG ókAk oApÚ >þHdì îüpì < pPÞk óApùO úéXì
J@ BùñO ó@ ïBXðA ÿApG ïqæ kAõì úÞ RôB×Pì wG ô QyAk ûBãð ûpýgm Ao ó@ lðõy kpg ô ûlüõW
óAõO þì Ao þG@püq ÿBø úuõG . ÝBýPyAô QuA ÿBùHè ÿôo pG kõg ÿBùHè ókoô@ kôpÖ qA lÏG QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo ÿôopG úÞþøBâúG úuõG òüpýy îÏÆ #| |
ïBXðA úG ïBíc }ôk Bü Bñy phPuA , Büok J@püq Qukô îèBu RBüõPdì «BHÚBÏPì þvñW àüpy ô Qvýð ûlýyõK þvÞpG lüBýì kôpÖ oBü óBHè
ûAo òüAqA .QgBu êÛPñìoBü óBøk úG Ao ûkoõhð Apð@ ÿpünKBð ÿpýu þüBHüq úG rýð ”IDB¾“
. lýðBuo ÿApG Ao úuõGqA þðlðBì kBü úGô lülW ÿA úGpXO rÞ úuõG qA pýÓG : úÞ ûkõíð ؾô úðõãñüA
õLýè " úG úuõG Ñõð òüA : þðlýßì úuõG Ñõð JBhPðA ÿApG .kõíð Üég óAõO þì pãülßü Ao lñÚ òýìAlÞ ,óôrÖA lñÞ Ao QHÒo , oApßO
pG òzÞBu õLýè . QuA oõùzì rýð " òzÞBu RõO óõ^ þüBø ûõýì qA óAõO þì Bø þÞAoõg QyBãðA lüBHð .ókoõg óAõO þìopßì ,pãük
úG úÞ lyBG þì| |òzÞBuõLüæ fçǾAqA úPÖpâ ÿBøúHcþPcBü þüBñÏðÿBøRçßyBüþãðpÖ óBãíø krð lcAô þéßy ,ólýuõG úGpXO úÞ
àýñßO qA ûkB×PuA BG Bø þGp^ ólýzÞ ÿBñÏì kpg ô ólüõW qA QuA pPùG .kõíð ûkB×PuA iü þvñW úÇGAo ïBXðA ok úÞ úðõãðBíø .koAk
ïBXðAÿApGoBGòüA .QuAólGqAZoBgúG{ßì ok ô lüqoô ÿoAk kõg óBøk RBüõPdì ókpÞ úuõG ,kpG ûpùG Bø òzüqõK ÑõñOqA óAõO þì
ûlýzÞ úÞ QvýðoBÞok þGp^ , þðlýßì úuõG .QuA þðly ïBXðA óõâBðõâÿBø ëlìokrýð
þvñW àüpy óBøk BG BùHè kõƒg òƒßýè kõƒy úuõG ÿBø ëlì
Iè úuõG Ñõð òüA ïBXðA ÿApG .kõy þì ûlýßì : qA QuA RoBHÎ úuõG ÑAõðA
oApÚ þvñW àüpy óBøk ok «çìBÞ kpÖ ÿæBƒG oBü óBøk úG ûkoõhð Quk ô îèBu óBßìA lc ok .lñüBíð xBíì pãülßü BG Ao BùHè lðkpâ þì úuõG qA oõ˃ñƒì : þƒüõƒíƒýƒßƒuA úƒuõƒG
úÞ QvýèBcok òüA ô kõy þì ûlýßì úƒPÖpƒâ qA ûkB×PuA pãük Qürì ô òvc .kpÞ êÛPñì ÿôo pG Ao úÚpW úGpXO lñðAõO þì úËdè òƒüA Bø þñýG {èBì ó@ ok úÞ QvüA úuõG þüõíýßuA
ok kpÖ óBøk ok þvñW àüpy òýüBK Iè óBìríø óBøkÿoBHWAókpÞõHyõg ,þÞAoõgÿBøúuõG óBüpW ûly úP×â .lñüBíð úGpXO kõƒg ÿBƒùHè àükrð BGkpìôóqQìpÖòüAok.kkpâþìÍBdè
þvñW àüpyôkpøôo òüAqA QuA {ßì ëBc úðAlñíyõø ÿlñÖpO .lyBG þì þvñW àüpy fõÇu ÿôo pG {üBu qA úé¾Bc þƒßüpƒPßèA þñýG áõð {üBuôpãülßü úG Bø Roõ¾ ókpÞ
pãülßü ÿBƒùHè {ƒßì ëBƒc ok lƒcAô ó@ ok þvñW àüpy w×ð ó@ok úÞ þüBø úuõG ÿApG òèBu ÿBø QÞõì ÿôo pG , Qèô 55 ÿA ú^oBK .lñuõG þì Ao pãülßü þüõâ pãülßü úƒG Bƒø
pTÞAok ûqôpìA úÞ þðlýßì ÿBø úuõG . lñPvø ÿApG óBøk þüõG lG ïBízPuA ô Qvýð õHyõg ok , Qèô 625 }pÖ ÿôo , Qèô 66 Bíñýu ÿBø ólýüõG ÐÚAôok ólýuõG qAoõËñì úÞ þüBXð@qA
{üBíð úG þüBƒßüpƒì@ þƒüBƒíñýu ÿBƒø îƒéýÖ óAõñÎ ïpy BìA QuA ûlñøk oAq@ þvñW àüpy BO 250 þízK ÿBøõPKô Qèô 800 Bø êPø þGæ rÓì úÞ QvýOBÎçÆA IvÞ ô þvñW àüpy
ôo úGôo þìkpì kBüq ëBHÛPuA BG kõy þì úPyAnâ qA BìA .kkpâ p¾BÚ ó@ óAõñÎ qA úÞ úPzâ IHu .lyBG þì Qèô 4000 þì ïBXðA úG kõg þßýPƒðs RBƒHƒuBƒdƒì ÿApƒG
lüByúuõGÑõðòüAqAëBHÛPuAQéÎ .QuAûly lýìA ,þÞAoõg ÿBø úuõG ÿpýâoBßG BG wK òüA îýPvø oõ¿Pì úzýíø : þÞAoõg úuõG ëBXì þüõíýßuA úuõG Q×â óAõO þì ,lðBuo
ó@ïBXðAok óBGq «BìArèA úßð@óôlG úÞ QuA òüA úƒPuBƒÞ oAq@ òƒüA óArƒýƒì qA úƒƒÞ kôo þƒƒì ó@ òßýè!QuBìëBìBùñOlyBìóBøkkoAôú`ð@úÞ îøApÖ þOBÎçÆA ûpýgm lñüApÖ òüA ÿApG þGõg
þì ïBXðA úuõG lyBG ûly ûkpG oBßG B« íýÛPvì 20 BùñO Ao þÞAoõg ÿBø úuõG oBì@ ÜHÆ.kkpâ úGpXOkBXüAoõËñìúGàýPðBìoÈüApyþgpGok þüAkBðBÞ úuõG úG þüõíýßuA úuõG .kqBu þì
úÞ QuA QýíøA rDBc ôo òüA qA úPßð òüA .kpünK .lðAûlýðBuoïBXðAúGkApÖAl¾ok ú`ð@óAõO þì úuõG lñüApÖ ïBXðAok RôB×Pì ÿA
ïBXðA ok óBGq kôoô ô úégAlì qA kApÖA þgpƒG úuõG Qvýð oApÚ úzýíø : þG@püq úuõG êÛPñì þvñW àüpy óBøk úG Ao îüoAk óBøkok . koAk Rpùy rýð
. lñyBG þì pWrñì þøBâ Bü QcAoBð úuõG lñüApÖ ôIéÆÑõñOkApÖAÿApG!kpünKïBXðAþßzgok BGAlPGA óAõPýìúuõGÑõðòüAïBXðAÿApG.îüqBu ëBHÛPuA úG kApÖA þgpG :þßüpPßèA úuõG
ok óAõO þì þðlýßì úuõG lPì qA ÿpýâ ûpùG BG Ao lülWÿBøúPÖBü óBñ`íøúPÖolülWJoBXO
þðBøk QGõÆo ëBÛPðA qA BùHè ÜýíÎ wíèo BñÞ kApÖA qA úPuk òüA ÿApG ôo òüA qA ,lñðBƒøAõƒg
ô RôB×Pì þPìpÖ ok lðAõO þì rýƒð ólƒýƒuõƒG
.lüqoô QÏðBíì úßýðBìq B« ¾õ¿g .kpünK ïBXðA rýãðA óBXƒýƒø
ÿBø úuõG kBü úG þPÚô :oAk Al¾ úuõG ÝpG Øý×g xBvcA ,úuõG BG óBìq îø lyBG oApÚ
ô ïpð ÿBø úuõG {Ûð æ« õíÏì îýPÖA þì àýPðBìo ûpìqok kApÖApTÞA .kkpâ úGpXO kpÖok þãPÖpâ
lG òßýè .kkpâ þì okBHPì óBƒømA ok QƒÞBƒu ÿôopG BøBK ØÞ {èBì kõg úðBÞkõÞ ÿBø ÿqBG
Al¾ ÿBø úuõG ïBXðA þøBâqApø lýðAlG Qvýð qA ê¾Bc úÚpWô óApãük úG ókq Qukô }pÖ
úuõG .koAk ûApíø úG Ao kõg ÁBg óBXýø rýð oAk ÿBø QñÇýy ú`ðBñ^ . lƒðoAk pƒÆBƒg úƒG Apƒð@
ÿpO Àhzì úíOBg ô Ñôpƒy oAk Alƒ¾ ÿBƒø lýðAõO þìoBG òüA lýüBíð ûlðq lýéüBì Ao þÞkõÞ
xBvcA úuõG ûtüô ÿAl¾qA kApÖA þgpG úPyAk ôlýñÞûkB×PuAkõgÿBøIèqA, QukÿBWúG
qAoBì@ÜHÆ .lññÞþìAlýKþvñWþãPhýãðApG ÿBùHè ÿôo pG oBG òüA Ao þãPÖpâ ÝpG xBvcA
úuõG qA Ñõð òüA ïBXðA ÿApG . lýüBíð úGpXO kõg
.koAk Quôk Ao oAk Al¾ úuõG p×ð 3 p×ð 4 pø úßýèBcokô kõíð ûkB×PuA JAoõWqA QuApPùG
úÞ Qvýð oApÚ úzýíø : wßÎpG úuõƒG pG lðoAk BK ok JAoõW þvñW àüpy ôkpø úÞ
ô pãülßü kApÖA ÿæBG ÿBùHè úuõG ïBXðA ÿApG ûAo QÞõì Bü þèBÚ lñðBì úG òýízK þüBÃÖ ÿôo
oBG òüA úßéG lñüBíð RBÚçì îø BG òýüBK ÿBùHè ó@ eÇu ÿôo pG Ao BøBK ØÞ A« líÏO ô úƒPƒÖo
ókpÞ xõßÏì ô pu QùW pýýÓO BG óAõO þƒì pãülßü àükrðôkpø úßýèBcok wLu lñüBvG 8
.kpÞ úGpXO Ao RôB×Pì ÿA úuõG BùHè QýÏÂô
àüpy úßýèBc ok úuõG Ñõð òüA ïBXðA ÿApƒG
«çìBÞ QuA ûlýzÞ qAok òƒýìq ÿôo þƒvñW
ûpù^ àükrð Ao Roõ¾ úPÖpâ oApÚôA pu ÿæBG
òýüBK Iè , æBG Iè oBG òüA ûkoô@ þvñW àüpy
| | .luõG þì Ao ôA ÿæBG Iè , òýüBK Iè ô àüpy
ô kõy þíð îPg BXñüA ok úuõG óBPuAk
.îüBíð þì ëõÞõì þO@ RæBÛì úG Ao þÛG Bì fpy

: lýyBG úPyAk pÆBg ok Bì oBÏy
" pPùG þâlðq pPùG wßu "

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

BìA .kõHð oBÞ ok þÚõÛc ô QyAk þãñøpÖ ô ÿpñø pâA úÞ îølG úýìçÎA îøAõg þì þPcô ïA ûkpÞ lñðAõPG BO lðoAk þÆBHOoAô úWõO úGqBýð ÿqôpìA BG úP×ø îg ô aýK ok
îPuk úG Ao õükAo ok ïAlhPuA îßc úÞ þPÚô îø ïA ûqBñW ÐýýzO ok ïkpŸì ëBu oArø qA lÏG ô úPhüo óôpýG Ao kõg êßzì ó@ pG úýßO BƒG
koõì úéÚ úG úÞ îPyAk Ao ÿkoõñøõÞ QèBc lðkAk :Q×â QýðBH¿Î BG óBgoõ¿ñì !lññßð QÞpy AkBðBÞ ô Bßüpì@ok úÞ ú`ð@pýËð Ao þhéO VkAõc þzHc lýÏu lídì
BG 1346 ëBu qA òì .QuA ûkpÞ kõϾ }pËð lñPÚõèA òGA óBzüõg ô óBPuôk úéýHÚ qA kApÖA òüA olK úÞ QuA þùülG .lðoôBýð kõWô úG kAk ÿôo
ô kõGqApýyok }qBÒ@úÞ ïA ûkpÞ þâlðqõükAo òýíø ÿApG ô lðoõg þì qôo jpð úG Ao óBð úÞ òüAok lüBG úÞ lñPvø ÿkApÖA òýPvhð BøokBìô |[email protected]|
óBìqBu úG óõürüõéOôõükAo ïBÒkA BG }A úèBHðk ó@ kõg óAlðqpÖ òPgBñy BG BO lðoAkpG ïlÚ úñýìq
| |!lü@þíðîyõgóByqA ëôA qôo
| |.lyûlýzÞóApüAþéìóõürüõéOõükAo ÙôpÏì óAkpâoBÞ ô oAkpHíéýÖ óByõÞ kõídì | |.lñøkÿoBüþâlðqBuÿBøúñýìqokAoBø ?Qvý^ BíÏì
ok úÞ ïoAk oBâkBü úG þvßÎ rýð óBìq ó@qA qA lÏG ûlðAonâ Ao þãèBu {yô kBPzø qpì úÞ
fpÖ óBGBýg ok qApýy õükAo óBíPgBu ÉBƒýƒc úG þhüoBO ô þðlðBì kBü úG ÿBø îéýÖ òPgBu ïôk qôo ô AkBðBÞok úÞpýgA áBðkok úSkBcôk|#
þüAõð òývc óBìq ó@ ok . QuA ûly úPÖpƒâ xoBKõükõPuAok NõßuBíñýuô þãðo úÛüpÆ pâBíñýu óBPuôk JBGok Quk úG ûBñãýG ÿA ûlÎ ô kAk ÿôo Bßüpì@
òPgBu pßÖ ok þãPvzðqBG óAoôk ok qõñø îéýÖ oô@kBü òì ÿApG lðly úPzÞþ¾BÎ óAõWôk
BG úÞ kõG xoBÖ óBPuA õükAo ô RBÎçÆA êÞpülì îüoAk îø BG úÞ ÿoAlük pø ok ô QƒuA îéýƒÖ oBù^ BG Bíñýu þíƒülƒÚ óBƒPƒuôk qA # >óBãýOApG ÿpƒâkoBƒ`ƒüo< ÿBƒø Qƒðõƒzƒg
.kõy þì ûlük õükAo óBñÞoBÞ óBýì ok }lñéG lÚ îÞ ô QcAo ÿõüoBñu BƒO lƒøk þƒì }oBƒ×ƒu QÖo lðpG þìpu úG wéXð@wèok úÞóByp×ð
ïkõG ïrürÎ óAoBßíø óBýìok úÞqôo ó@kBü ô îvüõñG ókpG òýGoôk ÿõéW ÿApG Ao ÿsBðõupK òüA .QuA QíýñÒ óByoAlük úÞïoAk ÿlì@ô þãèBu QvýG ok þüBßüpì@ lýÛÖ ûlñvüõð
ïkõg wßÎ QuAo Qíu qA ëôA pƒ×ð .pƒýhG Ñôpy þèBu qA Bì þPuôk .ïoAnâ }oBýPgA ok ,BýðpùLu oõ¿ñì ,óByõÞ kõídì p×ð oBƒùƒ^ ûBãüBK úGoBHßü ly IHu {ðBý¿Î úÞ QuA
pßÖ rý^ úíø úG Bøqôo ó@ok úÞ þðAõW ok îPvø ÿôo qA 1351 ëBu ok Ao >Bø úñzO< îéýÖ ôA úÞ ly pø úÞ lñPvø þíÆBÖ ZpüA ô þÏýÇì ëBíÞ pu úG óAlðq ok Ao þOlì ô lñÞúéíc wýéK
Býðk úãñü ok ô QGpÒ ok ÿqôo úßð@ rW ïkpÞ þì QÞpy BG ïkõG úPyõð ïBð òýíø BG úÞ þüõüoBñu oBñÞ QGpÒ ok þâlðq BG ÿA úðõâ úG ïAlÞ
!îvüõñG þcpy wßÎ òüA ûoBGok þãñPèk pu qA îéýÖ òüA qA .QgBu ÿlWBu jpÖôpøôpÖ çýè |.|.kpHG
ô ly kBü óApüA ÿBíñýu ok þüõð Zõì óAõñÎ úG |.lðA ûlì@ Jõg þèô QyAlð þüæBG Rçý¿dO úßð@BGôA
|| úÞ þðApüA îéýÖ òýèôA óAõñÎ úG Ao ó@ îø óõürüõéO ólðAõg qA úÞ kõG óAõW úÛHÆ BùñO ô Qyõð þì
ëBu88óõñÞAúÞJõHdìòülíÞBýðpùLu| | BG kõG úPvðAõO ôA Apüq .kpG þì Rnè {üBø JBPÞ
ïoBù^ qôo |.|.kAk óBzð kõy þì {hK óõürüõéO qA úÇGAo ápO BXñüA ok ÿA ûlÎ BG òì lüõâ þì koAk BG îø Bø óAõW ô lñÞ oBùì Ao {ðBý¿Î òPyõð
ûlññÞpýãéÖBÒ {ñÞAô îéýÖpTÞAoAkpHíéýÖþÏýÇìëBíÞpãükQuôk| | ûly {üBø JBƒPÞ oAlƒüpƒg ôA óBƒý¿Î áok
ÿoAkpHíéýÖ ÿApG {OoBùì úÞ QuA þðApüA ÿBø Ao }oBS@ óApãük úÞ kõG þèBcok òüAô .lðkõG
ÿApG þHønì lüly ÿBø Qükôldì # Ao úíø áBðpÇg ÿBø úñd¾ òPÖpâ ô Quk ÿôo rýO ô lñO ÿBølÛð BG ô lðlðAõg þì }qoA þG
IHu ïBXðApu óBðq ûtüô úG óBPvGpÎok ïkpì ÿApG óõñÞA þÏýÇì ëBíÞ .QgBu þì pýdPì .lðkpÞ þì þèBìlãè Ao ôA }ôpÖ pK ÿBø JBPÞ
þðBùW úÏìBW úÞ ûly þüBø {ñÞAô qôpG Býðp×ýèBÞ ëBíy úG pPzýG ûõð ô óAlðqpÖ oAlük úG QHvð ô QÖpâ þíð ÿlW Ao ôA rýð }olK
oBñÞokrýðAokõg ÿoBßýGRBÚôAôlñÞþìp×u pHg ólðAõg BG úßð@BO kõG RôB×O þG {üBøoBÞ
|.QuA úPgAlðA IXÏO úG Ao óBíévì QuA RBýGkA ô pÏy ÜyBÎ úÞ }oAkBÖô pvíø 49 òuok Býðp×ýèBÞ ëBíyok }pvK þzÞkõg
léW Bøl¾ òPgAlðA Bø {ñÞAô òüAqA þßü JBPÞ QvýG qA {ýG }pvK úÞ QÖBüok þãèBu
oõzÞ òüA ÿBø J@ êÂBÖ ok þðBíu@ JBPÞ |.|.lðAonâ þì úÏèBÇì úG pÏy
ûqõc ó@ úG ÉõGpì ÿBø wßÎoBzPðA úÞ QuA úGóõñÞAúÞQuAþíÆBÖZpüAóBìpãükQuôk| | | !QuA úPyõð pÏy úÎõíXì ô
qA óBðqoApÖ .QuA úPgAlðA ûqpè úG Ao úýíéÎ ÿBø QzK ÿBø QýèBÏÖ ô þvƒüõƒð õƒüoBƒñƒu ÿBƒW ûkq óBý¿Î óBðAõW úÞ Qvýð þßy òüApGBƒñG
òÞBìA ok JBXc óôlG Bø ó@ oõÃc ô oõzÞ kqAkpK þì þuBýu ÿBøpýv×O úG Bíñýu òýGoôk
pÂBc ëBc ok Bø äñývðAk ûoBGBÞ Bü ô þìõíÎ úÞôA .lvüõð þì RBÎõHÇì ÿApG rýð þOæBÛìô 10
ô ûly óBPvGpÎok lñGok óBðq QHd¾ ÑõÂõì wéXð@wè úG wüoBKok QìBÚA Bø ëBuqA wK
òýñ^ oBzPðA ÿõéW BO lñÞ þì }çO Qƒèôk úPypÖ pùyok QýèBÏÖ koõìok ûkpÞ óBßì êÛð
}õg oôk qA ólýñy êøk qAô@ : lüõâ þì Bø

|.|.QuA

ïõu qôo
õükAo kpãèBu

luo þì ApÖ õükAo qôo úÞ ëBu pø #
úìBðpG }õg RApÆBg óly ûlðq pG ûôçÎ
ûlýñy oõzÞpuApu ok úÞ óApüA õükAo ÿBø
klñG þì {Ûð îñømokrýð ûpÆBg àü ly þì
BG ïA þéÓy lèõO ókoõg ûpâ úG ÉBHOoA úÞ

| | .koAkõükAo òüA
þâlðq qBÒ@ qôo oô@kBü ,õükAo qôo òüApGBñG
qA Zôpg BO úÞ kôo þìoBíy úGõükAo òüA BG òì

| |.ïkõGó@ïAlhPuAokóBñ`íørýðóApüA
,ïly ïAlhPuA qApýy õükAo ok úÞ ÿqôo
kAq@ Roõ¾ úG ó@ qA {ýK BO .kõG þðBXýø pK qôo
BG úðBHy úìBðpG ÿApWA ô õükAo þzüBíð ÿBøoBÞ ok
úHñW úÞ îPyAk QýèBÏÖ >óBâlðõñyôõükAo< ïBð

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
BùñO ô ûly ÅõÎ rý^ úíø æBc BìA| |
þñPÖo îø QÚõ`ýø ô ûlðBì úÞ QuAl¾
þüôkBW ÿAl¾ òüA Q×â lüBG BìA .Qvýð
JnW kõg ÿõu úG Ao úíø QvðAõO úÞ Apýíc
úÞ Apýíc olK JnW úG ÜÖõì râpø lñÞ
.lzð QyAk Ao kõg úG ÉõGpì ûtüô RBH¿ÏO
}A úðBg ok úßð@ BG ô kõG þâorG àèBì olK
,ÿpüqô áõéíèApíÚ óõ^ þÖôpÏì óAlñìpñø
pãük ÿoBývGô þGAp áõéì ,óBñG ,rýãðA|fôo
åorG ÿBø þðBíùì ok ô lðkõG lì@ ô QÖo ok
ólðAõg qAô@ BG BìA lðkpÞ þì ApWA úìBðpG {üApG

| |.kõyúPÖpâþüBøwßÎ
ÿkõÏu óBPvGpÎ ok óAkpì ô óBðq Qükôldì
qA Qvýð êìBÞ {yõK BG ÿoBHWA JBXc BùñO
ÿkõÏu Qèôk úÞ òüA BG Q×â óAõO þì úéíW
BìA úPÖpâ pËð ok óBãüAo }qõì@ óApPgk ÿApG
oBývG xoAlì ô Bø|ûBãyqõì@ok óApPgk oõÃc
úíø ok êý¿dO ûqBWA óBðq ô QuA kôldì
ÝõÛc úPyo úéíWqA þulñùìô þñÖ ÿBø|úPyo
óAkpì BG óBðq òP×â òhuô ÿoBßíø .lðoAlð Ao
óôlG BùñO óBðq oõÃc ô ûly ïçÎA ïApc rýð
QuA Ñõñíì þìõíÎ ÐìBXìô óAoõPuook ïpdì
þðq Qzâ BG ÿkõÏu óBPvGpÎ þìçuA wýéK ô
ô Bø|ûBãyôpÖ ,Bø|óAoõPuo ,lüpg rÞApì ok
RAqBXì ÿApG Ao BùñO óBðq «AoõÖ þìõíÎ pGBÏì
|.lñÞ|þì pýãPuk QuA óAlðq ô Ýçy úÞ þÎpy
þé¾A ïBð úÞ Apýíc þèô .kõG Q×èBhì }pPgk òýñ^pÆBg úG ïkpì úÞ QuA þÏýHÆ òüApGBñG| |
ôolKîz^qAoôkúGkõGÿoBzÖApýìAúðAôpK}A þðAõhíø pÂBc p¿Î BG úÞ þüBø Qükôldì
óBíè@ qA ûqBO úÞ }pß×ñyôo pvíø ÜüõzO BG êTíèA Jp ó@ ô lñðq óBýÓÆ úG Quk koAlð
QÞpy õükAo ÿApG Al¾ óõìq@ ok kõG úPzâpG ïk@ :lüõâ þì úÞ lñzhG ÝAl¿ì Ao þíülÚ
ô Rpýc UÎBG {üAl¾ úßðA qA wK ô kpÞ | |.koAlðóBíüAôòüklñGok
þéÎ }qõì@ QdO ly Aoõy ÿBÃÎA òývdO
ôk qA lÏG ô QÖpâ oApÚ þGAp áõéì ô ÿlüõXO
»ûlñðAõg àü úG Apýíc oBÏPvì ïBð BG ëBu | |pg@qôo
þüBùñO p×víø
| |.lyêülHOoBýÎ|ïBíO
ô QgBñy|þì Ao }pPgk ÿAl¾ úÞolK BìA
þâkAõðBg óBC y qA oôk Ao ôA þðAõg qAô@
ok Ao Apýíc kõWõì RBd×¾ úíø QvðAk|þì þâlñðAo Ao þðæõÆ ûAo àü qôpìA #
ô kõG úXýPð þG úÞ kpÞ ÿoAlüpg óApùO oAqBG ÿõðBG ÿAl¾ þüBùñOok ïp×víøô ïkpÞþì
QÖpâ îýí¿O Apýíc QýèBÏÖ úìAkA BG ïBXðApu úGôA ÿBø úðApO ólýñy BG .kõG >Apýíc<qAô@
.kqBu ïôpdì VoA qA ô ûkpÞ kpÆ úðBg qA Ao ôA pG óly oAõu BG ô îPÖo þì oôk ÿBø úPynâ
pvíø úÞ {üõíÎpvK úðBg úGoB^Bðrýð Apýíc }õìApÖ Ao þâlñðAo þãPvg ëBýg qAôpK pK
rüôpK< BG úßð@ BO QÖo kõG >oBzÖApýì Bíø<
Qzø úßð@ BG ZAôkqA òüA .kpÞ ZAôkqA >þÛcBü |.ïkpÞþì
þüAlW úG BìA QyAk ëBHðk úGpíSpK ÿpñø ëBu ÿApG Ao óBìq ó@ qA þvßÎ pÆBg òýíø úG| |
Ñôpy úÞ ÿpãük ZAôkqAqA wK Apýícô lýzÞ ëBu 46 úG ÉõGpì úÞ ïkpÞ JBhPðA óõPu òüA
JçÛðA BG koAk Ao kõg ûtüô êDæk ó@ óBüBK ô ëBu ó@ok .Qvýð ÿpHg ó@qA pãük ô QuA êHÚ
þPhu êídO BG QvðAõO ûpgæBG ô ly úíÞBdì NB^ ÿApG Bø úéXìô kõG þðAõW ZôAok Apýíc
Bßüpì@ koAô oBzÖApýì Bíø àíÞ BG kBüq ÿBø þì QGBÚo pãülßü BG léW ÿôo {vßÎ
léW BG ô lñPyAk þHuBñì QíýÚ Bø úéXì .lðkpÞ
|.kõy RBd×¾ BG úéXì Èuô þãðo ÿõéGBO ô þãðo

|!ëBüo 15 :ÈÛÖ lñPyõð þì þÖBÂA

óApùO úéXì

ÿpù^õñì BG þüBñy@| |

þðBÓìAk lícA òG ÁõÚ òG lícA îXñèAõGA ÿpù^õñì úìBñýâlðq

,þuBñy|ûoBPu ,þßyrK ,õdð óõ^ þüBø {ðAk ÿp¿ñÎ QüBƒíc IƒéW ÿApƒG ÿpƒù^õƒñì ÿpù^õñì þÖApâõýG
ûsAôqA kõgpÏyokô ,QyAk þøBâ@þÛýuõìô ó@ ok ô kôpu >Ðíy rÓè< ïBð úG ÿA ûlƒý¿Ú lícA òG ÁõÚ òG lƒícA îƒXñèAõƒGA#
ÿpXø 432 ëBu ok .kpÞ {üBPu Ao ÿp¿ñÎ ÿpXø îXñK ópÚ ëôA ú» íýð pÎBy þðBÓìAk
.kpG þì ûpùG Bø {ðAk òüA ÁBg ÿBø ëBuoBù^ô þu úÞ þèBcok ÿpù^õñì ,ÿpíÚ ô ïõéÎ êý¿dO qA wK ÿô .QƒuA ÿpƒíÚ
|| þèBÏíèA àéÖ pù^õñì pýìA Qìlg úG êüBÃÖ
.Qynâok QyAk þèAô pýãíyô xõGBÚpýìA þèBÏíèA wíy pvK
ÿpù^õñì þuBýu þâlðq || ÀƒéhO QƒùW òƒýíø úƒG ô lƒýuo óBƒâpƒâ
ÿõðrÒoBGok BG ÿpù^õñì ÉBHOoA Qý×ýÞ qA
òüA Büõâ ô Qvýð xpPuk ok eüpƒ¾ ÑçÆA ÿpù^õñì úGôA ÀéhO QéÎ .kpÞoBýPgA Ao ÿpù^õñì
Roõ¾ 421 ëBu kôlc qA lÏG þâlðq ÉBHOoA ok oBÞ qBÒ@ok þOlì ÿô úÞ ûkõG ó@ Büõâ pG ô JpÎ óApÎBy oBÏyA ô þGpÎ JkA pG ÿô
ok úÞ ó@ qA {ýK ÿpù^õñì Apüq ,lyBG úPÖpâ òG xõGBÚ òG pù^õƒñì þƒèBƒÏíèA àƒéÖ oBƒGok rýðô QyAk úÆBcA þuoBK óApÎByoBS@ô ëAõcA
kõídì òG kõÏvì QìlhG ÿoBu ok 426 ëBu ëBu qA úÞ óBýíéük óAlðBg qAoBüq òG pýãíyô óBÇéu oBGok ok ô kõG ØÚAô þƒñƒük ïõƒéÎ pƒG
þì QñÇéu óBPupHÆ ô óBâpâok 424 BO 403 A«pøBÊ ÿô .QyAk æAô þPèrñì ÿõðrÒ kõídì
.QuA ûkpÞ þì þâlðq ÿo ok ,lupG ÿpù^õñì eüAlì qA þèô QuA ûkpG pu úG ,ûkpÞ ÐHÆ úG opßì ôA óAõük .QuA Èívì pƒßƒPƒHƒì
|| ok lyBG ûly úP×â ûBykBK òüA ûoBG ok úÞ ÿrý^ úG ôA RBÖô .koAk QýG oArø úu úG IüpÚ ô ûlýuo
Büõâ ô QuA ûkBPÖA ÝB×OA ÿpíÚ ÿpXø 432 ëBu
þðBÓìAk ÿpù^õñìoBS@þâtüô .QuA ûlzð QÖBü ôA óAõük
ôJpÎóApÎByqAÿoBývGþìBuAÿpù^õñì | ok QüAlø ô FApÏzèA ûpƒÞnƒO ok ûBƒzPèôk .QuA úPÖBü RBÖô þðAõW ok
ok Ao kõg qA {ýK óBGq þuoBK åorG óApÎBy Bü ok þðByBÞ þÛOlídì pƒýì ô Bƒd¿×èA ЃíXì ||
ok IéÒA þìBuA ô RAoByA òüA ô ûkoô@ }oBÏyA kpâBy ÿpù^õñì úÞ lðA úPyõð oBßÖæA ú¾çg
ô oAõyk RB×üpdO BG ÿpù^õñì óAõük ivð ïBíO ïoBù^ ópÚ pgAôA ÙôpÏì pÎBy ,ÿrãu Zp×èAõGA þðAõWô þÞkõÞþâlðq
þgpG ólðAõg úÞ þüBW úG BO QuA ûApíø IýXÎ .QuA ûkõG )oõW îýu þéÎ õGA fAlì ô ôpýK( óBÓìAk ok ÿpù^õñì þðAõW ô þÞkõÞ þâlðq
.lðA úPvðAk îø ÿp¿ñÎ kBPuA Ao ÿrãu Zp×èAõGA Qìlg úG úÞ òüA BO ,Qynâ þGpÎ êý¿dO úG
.lü@ þì pËð úG oAõyk ÿoBÞ RBýGA qA wK .lýuo óBPupHÆ ok ÿoBüq xõGBÚ pù^õñì
oõùzìlüB¿ÚôþìBuAòüApÞmûlíÎQé© Î || ô QÖo ÿo úG ÿpù^õñì ,xõGBÚ pù^õñì åpì qA
QuA ó@ ,òüA úýHy pãük ÿBørý^ oBývG ô þGpÎ ÿpÏy IèBÚô ÑõÂõì óBÇéu ÙpÆ qA úÞ lýuo pýGk pøBÆ Qìlg úG
oAp¾A pÏy ok îéÎ oBƒùÊA úƒG ÿpƒù^õƒñì úƒÞ .QuA QÏýHÆ »ûoBGok ôA ÿBƒøpƒÏy pƒPzýG ÿô .QyAk þüAôpðBìpÖ BW|ó@ok ÿõðrÒ kõÏvì
úPuAõg þì ÜüpÆ òüAqA lü@þìpËð úG .QyAk qA ,þGpÎ óBGq úG þüBñy@ pG ûôçÎ ÿpù^õƒñì ÿpãzüBPu úGô ,úPÖBü ûAo úðrÒoBGok úG BXð@qA
ÿA ûkoõhèBu óApÎBy pGApG ok Ao kõg þðAõW
.ly ëõÓzì ÿõðrÒ kõÏvì óBÇéu
.lñÞ óApHW ÿp¿ñÎ óõ^
ô RBÓè ókpG oBÞ úG BG ÿpƒù^õƒñì RkBƒÎ 12
pýSBC O ô JpÎ IüpÒ ô IƒýXÎ RBƒcçǃ¾A
Ao ó@ ûBâ, }pÏy ok ,JpÎ óApÎBy qA ôA ÿpünK
òüA BG .QuA ûkpÞ àükrð þPyokô Qðõzg úG
BG úÞ ÿoBÏyA ó@ þPc úÞ QyAk óBÎmA lüBG ëBc
ûõßy ô QýGAnW ûlì@ kõWõG þOBHýÞpO òýñ^

.ôA oBÏyA püBu úG luo ú^ koAk þ¾Bg
òýãñø@ þÛýuõì þÎõð ÿpù^õñì pÏy ok |
oBÏyA ólðAõg ïBãñø úßðBñ^ koAk kõWô þ¾Bg
.QuA ïpâpu þÛýuõì qA þãñø@ BG ûlñðAõg ,ôA
ôpßÖ þâkBu ,þðAôo ,lñü@}õg þÛýuõì òüA
þGAkByô þðAõWô òhuok kBPuA òüA QcAp¾
ëkô áBð JpÆ ûqAlðA þG AoôApÏzìpÎBy fôo

.QuA úPgBu rýãðA
JApy oAlPuôkô IéÆ RpzÎ ,ÿpù^õñì
álðA ô þðAõW úÞ QuAlýK ô kõG ïAlì {ýÎ ô
ëBc òüA ûlíÎ JBHuA qA þßü kõg ,ÿô þèBu
ÿoBPuAõgô Bøôqo@óBýGqAôAô QuA ûkõGôAok
þÎBñPìA ô BGA ,oBÏyA ok kõg óõâBðõâ RAnƒè

.QyAlð
,þgpÖ lñðBì ô kpÞ ÉApÖA rýð flì ok ÿô

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
13
Qürì òüA BG .kõPu Ao ÿõðrÒoBGok FApìA IèBÒ
þOBýGA ókoô@( þclì lüB¿Ú ÿBø IýHzO úÞ
ok QÏýHÆ Ø¾ô Bü þðAõW ô ÜzÎ pÞm ok
QívÚ pG ,Uýc úíø qA ôA )ûlý¿Ú ÿAlPGA

.koAk ÿpOpG ô þðôrÖ ,flì
RBHýÞpOô RBíéÞqA ûkB×PuAok ÿpù^õñì
qA þÃÏG ok òüA pG ûôçÎ ô QuA AôpK þG
.þñÏì BO ûkõG Ì×è ëBHðlG pPzýG }lDB¿Ú
þì îz^ úG ÿpù^õñì oBÏyA pPzýG ok úÞ ÿrý^

.QuA ÐülG RBùýHzO úG ôA úWõO koõg
qA þÃÏG oApßO ,ÿpù^õñì oBÏyA ok
òüA.kõy þì ûlük Èívì IèBÚ ok Bø óõíÃì
{ýK Apüq QuôA RBÎlHì qA «ApøBÊ ÿpÏy IèBÚ
pÏy àHu Ñõð òüA qA ÿpSA þuoBÖ oBÏyA ok ôA qA

.îýGBü þíð

ólðBXñâ ok ÿpù^õñì RolÚ ëAõcA òüA ïBíO Quk ûpý^ QÏýHÆ Ø¾ô ok ÿpù^õñì
úG þuoBÖ óBGq ok þGpÎ RBHýÞpO ô RBíéÞ ÁBg Ñõð òüAokpPzýG Ao òýìBÃì òüAô QuA
þì oôk pËð qA Ao ôA oBÞ IýÎ úÞ QuA ÿlc óBýì qA .QuA ûkpG oBÞ úG Èívì þñÏü pÏy qA
oBÞ àHu òüA þðBâpâ þÏìæ ,ôAqA lÏG óApÎBy
.koAk qA {ýG þGpÎ RBíéÞ ëBíÏPuA .kpÞ ëBHðk AoôA
òhu îüonãG úÞ koAõì òüA ïBíO qA ûoôk ok ú^ óBðBGq þuoBÖ ÿApG úÞ qBýð lc
ok ؾô ok pÎBy òüA RolÚ ô ûkBu ÿpù^õñì êßzì AoôApÏy îùÖ ó@qA lÏG ú^ô ÿpù^õñì
ok Uýc òüA qA Ao ôA óAõO þì úÞ QuA ÿlc
qBPíì ÿõðrÒ lùÎ ÿõâ ûlý¿Ú óApÎBy óBýì .lñÞ þì ô ûkpÞ þì
oBÞ òüA ok ÿlýÚ ô lc ÿpù^õñì
.QvðAk ûkB×PuA }lDB¿ÚqA þÃÏGokô QgBñy þíð
|| BG .QuA ûlðBzÞ ÉApÖA lc úG Ao þGpÎ RBíéÞ qA

ÿpù^õñì oBS@
QuA ÿoBÏyA pG êíPzì ÿpù^õñì óAõük |
ô ,úÏÇÚ ,Èívì ,ûlý¿Ú ,ërÒ IèBÚ ok úÞ
óõ^ þOBÎõÂõì ô ûly ûkôpu lñG|IýÞpO
.kpýâ þì pG ok Ao úüpíg ô ,ؾô ,{üBPu
ok oBG òýPvhð ÿApG Ao Èívì IèBÚ ÿpù^õñì

.QuA ûkoô@ lülK þuoBK pÏy
Bü .lyBG þì àHu ôk ok æ« õíÏì ôA oBÏyA |
ÿpÎBy ïBãñø ôA þðAõW úG úÞ ÿoBÏyA ô ërÓO
òýÆçu {üBPuô flì ÿpãükô kkpâ þìqBG
ó@ ÿpÎBy ëõíÏì ïõuo qA úÞ úðBìq óBâorG ô
ô RAkp×ì ôA oBÏyA ok .QuA ûkõG óBìq
úÞ kõy þì ûlük oBývG þGpÎ RBcçǾA
.kqBu þì wßÏñì Ao JpÎ RBýGkA ok ôA þüBðAõO
eýd¿O BG QýG 2817 êìBy ôA oBÏyA óAõük
,úÏÇÚ ,ûlý¿Ú ÿBø|IèBÚ ok ûkArýéÎ úéèArürÎ
ok pãük RBýGA ô þPýGôk ,þÎBGo ,Èívì
ok 1390ëBu ok óApùO ok xôkpÖ RAoBzPðA

.QuA ûly pzPñì úd×¾ 336
þðBÓìAk ÿpù^õñì RBÖô

ûly úPyõð .Ý.û 432 ëBu úGôA Qynâok
431 ô 430 ëBu VkAõc BO ôA oBÏyA ok .QuA
ÐüBÚô qA ÿpSA wK ó@ qA þèô kõy þì ûlük

.Qvýð kõùzì ôA óAõük ok þhüoBO

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

”òuõu“ RpXø qA ëBu |14
Qynâ pãük óBùW úG

oAk îuo ô îuA ÿBø ûoBGBÞ úG ÿoAq úèæ þèõíÏì {üBø äñø@ô lðAõg þì qAô@ ú×ýég úÖBÞ ok qA þzhG wK ó@ qA ô Qvý^ þüBùñO úÞ QvðAk þì òuõu þyõìBƒg qA ëBƒu |14 #
...ô >õð úÖõßy< ,>þDçÆ ÜÖA< .ly ûlýzÞ ÿqokõâ pù^õñì ô }õùì pvíø ûkAq òvc ïApùG Ao ëBu þì ûBì ïõu qôo BO ly {ýñøm RBýèõÓzì ÿpK ú¿Ú {ýâlðq ú¿Ú úƒÞ þƒðq .konƒâ
ÿBø úÖBÞ ok òuõu ÿpñø QýèBÏÖ ,lñPgBu þì úÞ þðBùW ÿôo úG úzýíø ÿApG {ðBíz^ úÞ | 2004 ú^õÞ wK ú^õÞ ok qõñø úÞ kõG þñýãíÒ
úG ïAo@ ïAo@ òuõu õƒð úƒÖõƒßƒy ûoBƒGBƒÞok ólük ÿApG ÿoBývG ô kpÞ êâ ïkpì òýG ÿoAq úèæ þìAo@BG p×ð Bø óõýéýì ûpÆBg ô òøm ÿBø
okô ly àükrð ÿlW QýGõHdìô Rpùy ÿBøqpì qA þßü ok .lñPÖo þì Bø|úÖBÞ òüA úG ÿô ÿBø úìBðpG .ly úPvG kõG úPyAnâ BùñO Ao ôA .konâþìô QuA QÞpcok îývð }qô êTì
oAlìBð ûlñüõâ þ×ÆBÎ kõèõì úÞ kõG ûoBGBÞ òýíø qBvãñø@ ÿkApì lýyo BG úÞ kõG Bø úÖBƒÞ òƒýíø ÿApG kõG >ïAlðA êâ< {ýé¾A ïBð úÞ òuõu kõG ûlì@ óBùW úG ôA BG þüBùñO oBãðA .kõG BùñO
ÿApWA ÿApG úÞ kpÞ RõÎk òuõu qA óApüA õükAo ok ÿoBývG RApýýÓO þüBñy@ òüA .ly Bñy@ ÙôpÏì ok BìA .kpÞ ZAôkqAoBGôk {ýDBùñOoB¿c òPvßy oBG òýPvhð ÿApG úÞ kõG úèBu |5 .Qvüq þìôA BGô
ok }okBì ô olK .kpÞ wíè kõWô ïBíO BG Ao þüBùñO
.kôpG õükAo úG úìBðpG .koô@ lülK òuõu þâlðq .koõg Qvßy ô kõG ÜÖõìBð oBG ôk pø pPgk .lðly úPzÞ þÖkB¿O òýðõg úSkBc àƒü
lñðBì þðBâlñðAõg oõƒÃƒc Bƒø ëBƒu ó@ ok qA Ao kõg ïBð ÿkApì lýyo kBùñzýK úG Qvhð úÖBÞ qA Ao kõg þðAõgqAô@ QýèBÏÖ òuõu þüBùñO þñÏì qôo ó@ BO úÞ þñüpýy p¿Ú ÿõèõ^õÞ
ô ÿoAqBG ú^õÞ ÿBø|ûlñðAõg úG úÞ þuBÒ@ Bü òuõu òüA BG þüBñy@ .kAk pýýÓO òuõu úƒG ïAlƒðA êƒâ QýèBÏÖ qBÒ@ olÛ^ .kpƒÞ qBƒÒ@ ÿoAq úƒèæ ÿBƒø ô kpÞ áok Ao rý^ úíø qôo ó@ qA ,kõG ûkpßð wc Ao
.kõG ÿkBÎ pýÒ oBývG ,lðkõG ÙôpÏì ÿoAq úèæ úÖBÞ Ao òuõu ïBð ÿô BG ÿoBßíøô xBñypuqBvãñø@ QükA< þâlðq úýHy {ýðAõW ÿBø ëBu ô {üpñø
ÀPhì BùñO Ao þÛýuõìpñøõükAo þÛýuõì ÿAoõy ÿBø úÖBÞ qA {PýèBÏÖ ûqõƒc ,kpƒÞ Bƒø|óBƒGq koô óBìq ÿõvðApÖ pýùy ô ÿA úðBvÖA ûlñðAõg >ÙBýK
Qükôldì òüA ÿBøqpì .kõG ûkpÞ xBñypu ÿA ûlÎ
.kõG äñW

qA {ýâlðq }pÖoBO úÞkõG ÿlñìpñø òuõu
,Bø ëBu ëõÆok þüBùñOô kõG þüBùñO wñW

kõGôA BGoAô úüBuô ïlÚ úG ïlÚ

BùñO Ao kõg óAlñìpñørâpø ,îýyBG úPyAk kBü úG 16
ôqAô@BG úÞlñPvø ÿrürÎ RAkõWõì BùñüA .îüoAnãð
lñzhG þì Rnèô ÿoBypu Bì úG kõgpñøô îéÚôoBS@

TEHRAN MAGAZINE þíð pßÖ .lðkõG úPÖo ôA ÕApu úG óBPuoBíýG ok óBy úG {Pukô kAkoApÚ óAõhƒPƒuA þƒcApƒW koõì AoôA Tel:(818)881-1771
þíð ,lüBy ?kpLu óBW þDBùñO qA òuõƒu lƒýñÞ êíÎ qA wK qôo Qzø .QzâqBG Qvhð QèBc
òuõu úÞ QuBXñüA IƒèBƒW úƒPƒßƒð ok ÿlñìpñø BO QuA òüA îýðAk|þì úÞ Ao ú`ð@îýðAk pPÞk ,À¿hPì ÿBøpPÞk úÞ þìBãƒñƒø þcApW oõÃc BG Bø ëBu ó@ok úÞ Qvßy þì îøok lüBG
.ly ûkpLu áBg úGokBìqôook Quok oBývG lñìpñø ,îüoAnãð {üBùñO QuA RBýc lýÚ pPÞk ,óAõhPƒuA þƒcApƒW Àƒ¿ƒhƒPƒì óBýDBÂo ïkpì pýËð îÞ ëBHÛPuA ô òuõu lñðBì þðBâlñðAõg
àü òíyk òüpPâorƒG þƒDBƒùñO ô QƒuA xBƒvc À¿hPì ëBýðAkpPÞkô IéÚ À¿hPì þìõ¿Ïì úG ïkpì óBýìok òuõu QýGõHdì .Qvßy îøok
.kBG þìApâ}kBüô kBy {ðAôo óBPuoBíýG ok }oAlük úG ,lñÚ ÿoBíýG ô QGBük ÐÚAôok .kõHð þðkpÞoôBG úÞ lýuo ÿA úécpì óBñ^
.QuA lñìpñø oõÆ úG ,lðkAk þ¿gpì ûqBWA úñüBÏìqA wKô úPÖo
kôõýèBø Roõðok òuõu áBg êdì xok@ BìA lzð lðqpÖ IcB¾ kõg ú^ pâA òuõu .lükpâ þv׃ñƒO ô þƒHƒéÚ QƒvƒüA oBƒ^k þðBùâBð .kõG ûly lèõPì þìkpì þÏÚAô lñìpñø àü
Bùð@þâlðqpíÎpg@BO úÞ koAk ûlðAõg lðqpÖ lñ^ ÿô IéÚ ókoô@ok QÞpc úG ÿApG óBßyrK {yõÞ ÿA ûqAlðA úG ïkpì óBýì ok òuõu QýGõHdì
Pierce Brothers .kAk þì óBzð Ao kõg ÿokBì Ýõy ô kpÞ þì ûoAkA Ao þìkpì ûlñðAõg òüA òuõu ô kpHð {ýK qA ÿoBÞ .ly ûkõzâ {üôo úG úPvG ÿBø Jok ïBíO úÞ kõG
Valhalla Memorial Park ô óõâBðõâ ÿBø úìBðpG ok òuõu úéÞ ô pu îÞ îÞ
!kpLu óBW õyok .lükpâoAlülK óBìq ó@ þðõürüõéO ÿBøõy
10621 Victory Blvd North ok ó@ qA {ýK qôo lñ^ óBƒýƒDBƒÂo pƒPƒÞk AlýKoõÃc >õy ÙBâ< ïBð úG kBý¾rüôpK ÙôpÏì
Hollywood CA 91606 ok òýãíÒ AoôAô úPÖo òuõu ÕApu úG óBPuoBíýG
(818)763-9121 ûlýupKôA qA .kõG ûlük QhO ÿôopG úPvzð ëBc .kpÞ
úG úÞ ÿoAlð Ao þvÞ pãì þPvø BùñO Ap^ :kõƒG úÞ kõG QýGõHdì ô QýÛÖõì ZôA ok òuõu
Golandam Taherkhani(susan) :kõG ûkAk iuBK ûôlðA BG òuõuô ?lüBýG QOBÚçì qA kBÛPðA úG òuõu .ly àýéy JçÛðA ÿBø úèõéâ
Yðo BPuAo òüA ok ô QgAkpK óõýGçÛðA ô JçÛðA
>!îPvø BùñO ÿBùñO òì ,ïoAlð Ao þvÞ òì< óApüA ok þâlðq .ly êídPì rýð Ao þðAôApÖ ÿBø
úÞ kõG ôA þâlðq }pÖ oBO oBãðA þüBùñO òüA ô qA QÖpâ îýí¿O kõG ûly áBðpÇg {üApG «BÏÚAô
þøApíø oAô úüBu ô ïlÚ úG ïlÚ Ao ôA þãèBu |5 qA Bø ûõÞ qA oõHÎ BG ô óBPukpÞ ÜüpÆ qA .krüpãG óApüA
áBg úG òuõu úÞ þìBãñø {ýK ëBu 13 .kõG ûkpÞ úýÞpO ok þOlì .lýuo úýÞpO úG ïBXðApu Bø ûok ô
êâ úPuk ô êâ ZBO Bø ûk BG p×ð Bøl¾ ly þì ûkpLu wéXðA~ |wè úG ïBXðApuô óBPvéãðA úG BXð@qAô kõG
.kõG úPÖBü wéXðApùO óAõñÎ úƒÞ ÿpƒùy .lƒýuo
.lðlypÂBcôAoArìpG oõzÞ qA ZoBg óBýðApüA QhPüBK úƒG úƒÞ ÿpƒùy
ÿBø êâ úPuk BG ïkpì òüA qA þzhG }BÞ
.kõG ûly ÙôpÏì
úÞþðBìqok BìA ,kõG ÜzÎ ØüpÏO }oBÞòuõu óBýì ok ô pùy òüA ok kpÞ þì pßÖ òuõu
ôôA úzülðA BGô kõG úPÖBü ÿpãük þñÏì ,ÜzÎ ôA qA þìpâ úG kôoô qBÒ@ ok úÞ kõg óBƒñÆõƒíø
ÿpñø oBÞ úG QvðAõO løAõg ,lðkõG ûkpÞ ëBHÛPuA
kõíð þì úðBãýGôA êvð úÞ óBñ^ ó@ ÝB×OA òüA BìA .løk úìAkA þPcAo úG kõg

17 .kAlð jo kõG ôA pËð koõì
úßñüA pÆBg úG Ao òuõu ÿBøqAô@ úÞ þìkpì
,lñPyAk Quôk kpÞ þì þÎAlO Ao òÆô RApÆBg
ok óBy|QìBÚA óBìq pG óly ûkôrÖA BG ô îƒÞ îƒÞ
wéXðA~ |wèok.lðkpÞõgòÆôqAÿoôkúG,QGpÒ
kõG oApÚ pâA QyAk kõWô rý^ úíø oõzÞ qA ZoBg ô
RkBÎ ô kõy }õìApÖ òÆô qA ÿoôk ô QGpÒ îÒ
ô òuõu úG ÿqBýð ú^ kkpâ óApXø òƒürƒãüBƒW
þÛyBÎ úÞ òðôk þì úíø< pãük ,kõG ôA ÿBøqAô@
kõg QýGAnW >úèk pý¿ÛO Qvýð òì ûBñâ -úèk oBÞ
JpÒok óly ÜyBÎ .kAk QukqA ÿoBývG ÿApG Ao
xBvcA l¾ok |90 .kõƒHð þƒãzýíø ÿA ûlƒülƒK
úÞ òýíøô lýuo þíð úP×ø àü úG }píÎ þÛyBÎ
JAõhPgo úƒG îƒø BƒG úƒPvhèk ÝBƒzÎ oBƒG lƒñ^
þDBÃÖ òýñ^ ok .lýuo|þì óBüBK úG ÜzÎ lñPÖo|þì
þì òuõu úÞ ÿA ûõýy úG îø ó@ úðBÛyBÎ úðApƒO
qBýð koõì ÜzÎ .kpÞ þíð IéW Ao þùWõO lðAõg
óôrdì ô >àýèõßðçì< þÛzÎ ,JpÒ ok p¿Î òüA
óôlG úPHèA l¾ô lñO QÞpcpK Ðüpu þÛzÎ ,kõHð

.kõG û@ô àyA
ïkpì xBvcA òPÖo J@ løBy úÞ òuõƒu
oBO .QÖo ôpÖ kõg ok îÞ|îÞ kõG {üBøqAô@ úG QHvð
QýèBÏÖ òuõu àñüA .ly ûlýHñO }oôk úG þüBùñO
ô ûoBGBÞ lñ^ ok ólðAõg úG kõG ûkpÞ kôldì Ao kõg
þuôpÎ ô Bø þðBíùýì ó@ qA pãük .pÏy ÿBø Iy

.kõHð þðAlñ^ pHg ÜGBu êTì ÝpG ô ÝoqpK ÿBø
ôA pâõXPvW ô óAkpâpu fôo ÿApG BùñüA BìA
ZoBg þðAoõPuo qA úÞ þìBãñø qôo àü .kõHð þÖBÞ
.Qvßy {Puk óAõhPuAô kBPÖA òýìq úG ly þì
óBýDBÂo pPÞk úG Ao ôA þðBHýy lýzíW ïõcpì
ïBXðA óAõhPƒuA þƒcApƒW {ƒüôopƒG BO kpÞ þÖpÏì
ôpPì wéXð~A|wè óBPuoBíýG ok óBýDBÂo pPÞk .løk

óApùO úéXì

QHSqAókõGIýXÎQéÎúGBìAëAõcAQHSû» oAkA
qA ô lñÞ|þì ÿoAkkõg kAqõð »úìBñuBñy ok ó@
þGpÎ Bü þðApüA îuA àü úÞ løAõg|þì }olK
úÛDBÖ ïBð olK QüBùð ok úÞ lñÞ JBhPðA ÿô ÿApG

.lñürâ|þìpG kAqõð ÿApG Ao
þÞkõÞqA pñø

þvíy 1334 ëBu qA þãèBu 5 qA }õâõâ
ÿApWA BG ,kõG òìõy àü úÞ }olK ûApíø úG
qBÒ@ Ao }A|ÿpñø QýèBÏÖ àýOBGôpÞ@ RBýéíÎ

.ly àüqõì ÿBýðk koAô 1338 ëBu qA ô kpÞ
îéýÖ ÿBýðk

ëBu ok }õâõâ ÿApG Bíñýu ok QýèBÏÖ
ëBu BOôA .lyqBÒ@"lýìAô îýG" îéýÖ BG 1339

ly úèBu68 óApüA þÛýuõì þøBì|ûBy

îéýÖ 29 ok þìçuA JçÛðA qBÒ@ þñÏü ,1357 ,Al¾ qA ÜÖõì ÿA|úÎõíXì .QuA úÎõíXì àü úP×â òüA qA {ýK iüoBO òüA koõì ok }kõg BìA ÿA|ûlñðAõg .ly úèBu 68 ”}õâõâ“#
.kpÞ B×üA {Ûð BG úñd¾ ÿôo pG úÞ Ræ@ Qñüq ô {üAo@ ,xBHè ïkpÞ|þì pßÖ {ýK ëBu lñ^ BO òì< :kõG òüpOoAnâpýSBO ô òüpO|fpÇì qA þßü úÞ
.lñÞ|þì þüAôo|îßc ÀÚo þøBâ ô ûBãð ,oBPÖo {ýK ëBu lñ^ ïokBì BìA ïlì@ Býðk úG ûBì|òíùG }õâõâ .kõy|þì Jõvdì kõg ûoôk óBðq
}õâõâûlülK ,IÆBhì BG ÉBHOoA êDBuô úíø úG úñd¾ ÿôo ôA úzýíø òì .QuA QzùHükoA 15 ïlèõO ,Q×â ô {üAo@ ,xBHè ,Al¾ qA ÜÖõì ÿA|úÎõíXì
koõì ok BülK|þßüô óõ`íø þÏGBñì ok kõG IýXÎ ô ïlðAõg|þì Ao òíùG ZpG RB¿hzì ,oBPÖo BG úñd¾ ÿôo pG úÞ QuA Ræ@|Qñüq
þéý¿dO áolì ÿAoAk" }õâõâ Rçý¿dO |.koAk êìBÞ ÈévO òýGoôk ô óõÖôpßýì þñÏü úÞ æBc BìA koõg|þíð òì úG QÚô|aýø úÞ
ûly óAõñÎ xçÞ 9 qA pPíÞ þñÏü "êßýu püq }õâõâBO ”òýzO@úÛDBÖ“qA îñýG|þì îðAõg|þì Ao QzùHükoA RB¿hzì |.lñÞ|þì þüAôo|îßc ,ÀÚo þøBâô ûBãð
,lyBG úPyAk Qd¾ RBÎçÆA òüA pâA .QuA ?QzùHükoA Bü òíùG
ÿBø|óBGq úG úðApO 55 úðõã^ ôA lýupK lüBG ûBãð@ ó@ !QuA óApvK ÿApG þñìoA þìBð }õâõâ |.QuA Quok
óBvcA Bíø îðBg BG õâô|Q×â ok }õâõâ úÞ oõÆ ?Al¾ BùñO koAô þì 5 / QzùHüoA 15 ok }õâõâ
?QuA ûlðAõg úðBãýG lèõO ïBãñø úG }olK Ao îuA òüA ,ûkAk eýÂõO ôA .Qvýð }õg ÿAl¾ àü BùñO }õâõâ þgpGok .ly kõg lèõO ëBu òýíXñKô Q¿y
þðBùW ÿBø|ûrüBW .kpÞ JBhPðAôA ÿApG ÿlýyoõg 1329 ëBuok ,QuA ûly pÞm ûBì |òíùG ok }õâõâ lèõO ÐGBñì

18

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

{üBø|úðApO ô lzð }õìApÖ ûBâ|aýø ,kõG ûkpÞ ïBËðþüBKpGô1357ëBuokJçÛðAÑõÚôBG Bø|lì òüpg@ úG QðpPƒñƒüA ok àƒýƒéÞ àƒü BƒG " óõ^ þüBø|äñø@BG 1971 ëBuok }õâõâ
úÞ|òüA IèBW .lðly þðAõgqBG ô pýTßO BøoBƒG þðAõgqAô@ ô NBK þÛýuõì ,þìçuA ÿoõùíW ôþüBHüqóAoôBzìqAúÞ|òüABüôQyAkþupPuk "|Retour de la ville|
ûlyÜÖõìúÞQuAÿlñìpñøBùñOlüBy}õâõâ ó@ kõWô BG .ly Ñõñíì þìõíÎ êÖBdì ok óBðq .kpÞ ûkB×PuA lñPvø ÿlülW ÿBø|êÓy úÞ lì ûrüBW"|aime|'|entends crier je t|'|J|"ô
JçÛðAqA lÏGô êHÚok óApüA óAõW êvð lñ^ BG JBhPðA Ao RpWBùì þðApüA óAlñìpñø pTÞA úƒÞ| ÿpãükàHu,ApWApøBG}õâõâÿBø|xBHèôlì ôA.kpÞIcB¿OAoúvðApÖóBÞëAõýPvÖQvhð
|.lñÞoApÚpGÉBHOoA Bßüpì@ok JçÛðA ïBãñø úG úÞ }õâõâ ;lðkpÞ .QyAk BG BýèBPüA õìo òu ok 1973 ëBu ok òƒýñ`íø
Bø|RpvñÞô Bø|ïõHè@ ô þƒüBƒýèBƒPüA ÿBƒø|óBƒGq úƒG úƒðApƒO 12 ÿApƒWA
óôlG Bßüpì@ úG RpWBùì qA wK }õâõâ .koô@ QulG ÿpýËð|þG QýÛÖõì þüBƒýƒðBƒLƒuA
ëõÆokôA.QÖpâpuqA AokõgoBÞQÚôÙçOA äñø@ BG ëBu óBíø ok }õâõâ
òüpOoBÞpK qA þßü óApüA qA {Wôpg ÿBø|ëBu òýOæÿBßüpì@"|Desde hace tiempo|"
.QuA ûkõG þðApüA ÿBø|û|lñðAõg .kpÞ ePÖ Ao
ûoBGok kõg áõG wýƒÖ ok }õƒâõƒâ JçÛðAqA {ýK BO ïõHè@18
:Qyõð òýñ`ñüA }lèõO .kpÞ úDAoA ïõHè@ 18 JçÛðA qA êHÚ BO }õâõâ
ôo òì ïqõñø ïkpì òüA úÞ p߃y BƒüAlƒg óõƒ^ þƒðAqBƒu| äƒñƒø@ ȃuõƒO ôA ÿBƒø|úƒðApƒO
òuBñzýì ô ly úPyõð lðæq lüpÖ ô ûkAq þÎBíy ,óAsôoAô
pK³ ô ïpâ óõg ú^ îPvø óõzðõülì olÛ^ úG Bø|ó@ok xBñypu óBüApu |úðApO ÿBø|Øýñ¿O
òuBvcA .kõG úPÖo oBÞ
wßÎ ,Bø ïBýK ,Bø êýíüA ÿApG Bíy úíø qA þyõâõâàHu
ô ïlèõO qôo ÿApG àüpHO ÿBHüq ÿBùOoBÞ ô Bø þÛýuõì þøBƒì|ûBƒy" ÿBƒu@|ÝpƒG QƒýÛÖõƒì
lükpÞ ïA úðAôo úÞ xBvcA ô ÜzÎ úíø òüA qApGA rýð óq NBK óBâlñðAõgpüBu BO ly UÎBG "óApüA
ïkpÞ QÖBüok óBO àO àO qA úÞ þðApÞ þG pùì ô .lðqAkpLG ôA àHu qA lýéÛO úG
rW îøk úülø BO ïoAlð ÿA ú×dO .ïoArãuBLu }õâõâàHuqA lýéÛO
úðApOô óAqBvãñø@ qA þüBƒø úƒðApƒO BƒG îüAlƒ¾ ,}õâõâ ÿBø|úðApO úG ókpLu }õâ rW úG
ô lðkpÞ ÿoBü Apì óBzGBðpñƒøBƒG úƒÞ þƒðBƒüApƒu koõì ûoAõíø kpÞ|þì úDAoA ôA úÞ ÿlì ô àƒHu
úËdèïoAkëkokúÞþÛzÎÿúíøBGBO,lññßýì þðAlðq þøBOõÞ RlìôA .QzâqBG óApüA úG ,kõG Bøqpì qA|pOApÖ |.QyAk oApÚ úWõO
îðAõPG lüByô îñÞ ÿrýì@ äðo þìk Ao óBPüBø okAoAôrðAokþâlðqÿpñøRõßuBGwLuôly qA ÜÖõì ÿA|úÎõíXì úÞ }õƒâõƒâ ûlƒülƒK õì ëlìô }õâõâ
ô îPvø òì úÞ òýPvø Bíy|.îyBG Al¾ Ao Bøkok |.QÖpâ{ýK QzKok ,kõG {üAo@ô xBHè lì ,Al¾ ,þüBHüq }õâõâ ïBð úG þíülÚ ÿBø|ëlì qA ÿoBývG
ïoBñÞ ok ô lüoAk kBü úG Ao òì úzýíø úßñüA qA óAõW êvðô }õâõâ ,óBPvðBÓÖA óBìkpìô lðBíð kôldì óApüA ÿBøqpì úG þPc ôA ûBOõÞ ÿõì ëlì .lðA|ûlýuo QHS úG
|.îñÞþìpßyAoAlgqôopølýPvø úìBðonâ QÖBüok BG 1379 ëBu ok }õâõâ Ao óBXüBGom@ô úýÞpO ,óBPvßGqA ,óBPvßýWBO |.ly ÙôpÏì "þyõâõâ ëlì"
| | ÜzÎ BG Ao ÿlülW ê¿Ö ô ly óApüA qA Zôpg úG ÜÖõì |.kpÞ JnW kõg úG rýð {üBø|xBHèô }õâõâ
| }õâõâ Rõßu úÞ þüBø|ëBu úíø ok BìA ôA .kpÞ qBÒ@ Rõßu ëBu 21ô }õâõâ óAõPG úÞ kõHð þðAoôk ,ÿkçýì 70ô 60 úøk

19

óApùO úéXì

!QokBuì qôôoA-qþAì ûQBì îvøkørýuúú^HñzpßüøúðB.ù.G ú.G

qBÒ@ lèõO óBìq qA Qvhð {hG ,kõy|þì îývÛO
ÿBø|þâ|ûtüô,ÿpãükóBƒvðApƒølñðBìôkõyþì ÙkB¿ì , þì ûBì îøkrýu úHñzßü #
ô Bøôqo@ ,ÜüçÎ ,nüAnè .koAk Ao kõg ÁBg| Bø þðApüA úðBPhHyõg ,okBì qôo BG QuA
úÞQuAþðBìqBOòüAôkoAkAokõgÿBø|ë@ûlüA ok þOBùW úG BñG úÞ lðoAk Ao wðBy òüA
| |.kõylðqpÖIcB¾ôA QyAk þìApâ úG Ao qôo lñ^ , ëBu ëõÆ
ÿpývì ,úSkBc òüA qA wK ,óq àü ÿBýðk îXñK ô QvýG .lñøk ÁB¿PgA okBì qôo
òüA qA wK ôA lñÞ|þì þÆ Ao úðBƒâAlƒW «çìBƒÞ ô QuBø|þðApƒüA þƒPñu okBƒì qôo om@
,lzülðA|þíð kõg úG pãük lñüByõƒg úƒSkBƒc úHñzßü òýìôk Bü ,þì ûBì îùð , ûpgæBG
pýÓPì þéÞ| úG {üBø|xõGBÞ ô BøBü„ôo ,Bøôqo@ oArâpG okBì qôo Bßüpƒì@ok úÞ ûBì òüA
úÞ lñýG þì þÞkõÞ ûBãðqA ,Aorý^ úíø kõy|þì ûkpƒƒPvâ ÉBƒƒHOoA ꃃýèk úƒG kõƒƒy|þƒƒì
pãük .lðBì þì þÚBG ôA ákõÞ ,píÎ pƒg@ BƒO êgAk óBñÆõíø BG Bßüpì@îƒýÛì ÿBƒùýðApƒüA
{üBƒøôqo@ .Qƒvýð kõƒg ÿApƒG ,ôA ÿBƒøôqo@ ,þðBùW QðpPñüA ÜüpÆ qA ûtüô úG oõzÞ
ÿBøqôoôA .QuA ÿpãük ÿApG òüpPùG QuAõg lñ^ rýð þì ûBì ok okBì qôo QyAlâorG
lðqpÖ ÿApG úßéG ,kõg ÿApG úð pãük ,Ao Jõg ÿBùýðApüA ïõuo ô JAk@FrW QuA þèBu
lðqpÖ óBíø úÞ |ôA| ó@ qA Bø|òüpPùG ,løAõg|þì | |. QuA úPÖpâoApÚoõzÞêgAk
.QuAokBìþâtüôòýPvhðòüA.QuA Ao IéÇì òüA ,okBìqôo QHuBñì|úG Ap^ BìA| |
òìBì òüpO|òìA úÞ QuôA , ó@ qA wK BìA ÿBýðk úÞ Ap^ .îülðBuo NB^ úG óApùO úéXìok
.lñÞ þì }õâ úÞ ÿoõH¾ äñu .QuA lðqpÖ ArXì «çìBÞ ô ÁBg QíƒvƒÚ ôk úG , óq àü

 ò}º¯â ¬õ¨ ² ÿ úË¥è  ó~º °¬ì ÿ úË¥è -
¶ ±íÎ àü ÿ± úÞ úË¥è àü ÿ± úð

ô²° ... ·ýð ¬õ¨ ÿ± ±ãü¬ °¬ì ÿøô²° -
¶ ~ð²±Ö  ÿ±ãü¬ ÿ±

þâlðqqBÒ@þƒñÏükpGBKúGBKôQÖpãGîPukúÞ ,lñÞ|þíð ûlñvG rýð òýíø úG ô lðAqõu þì ëk
oBTüA ÿ|ûoBGok óõñÞBO úÞ ú`ð@ .QuA okBì BG qA QuôA kõg ó@ qA úÞ Ao ú`ð@ lñÞ þì |oBTüA|
ÿrý^ ÿ úíø qA þOBýDrW àzýG lðA úP×âokBì Büo þG , QuBýâlðq úÞ {OôpS òüpO|îùì úéíW
oBTüAôA úG lðqpÖ lèõO qA wK , óq àü úÞ QuA .løk|þìoApÚQuôAlðqpÖúÞÿpãükoBýPgAok
kõg ly okBì úßð@ qA wK ,óq úÞ Ap^ lñÞ þì ||
úÞ QuôA ÿApG rý^ úíø ô QuôA úíø ,Qvýð þüBøkok þâlðq ëõÆok þðBvðApø óBíãýG
| |.QuAÿpãük BìA.koAlðóBßìA}kõgÿApGrW{ðBýGúÞkoAk
,Ao {üBø ûlüA ,Ao {üBøôqo@ àzýG okBì úÞ QuAokBì koAk úÞ þñìBì BùñOõãìqAo òýíø
þƒì ÁçƒgA ܃HÆ ok ,Ao {ƒƒüBƒƒø úƒƒPƒuAõƒƒg þíð lðqpÖ ÿApG ÿA úGpc ,ó@qA wKô kõñy þì
þƒG .lñÞ þì ÿpãük îƒülƒÛƒO Bƒüo þƒGô koAnƒâ òPgõì@oBñÞok lüoAnãG Ao Bùýâtüô òüA .kqBu
20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Aria Services ·ýð úé¾Ö þìâ  îßü ô ·ý ó±Ú °¬ì { òý»ð úð¨ °¬ì ² -
Lilly Taheri °¬ ü°þ úÞ ¶ ~ð²±Ö ÿ± ½õÒ òü±{ òì °¬ì ½õÒ -
Büo@RBìlg ¬õº|þì ú}º¯â ô °ý}¨
ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG

ÐÖBñì QÊB×cpPÖk úG ÉõGpìoõìA úýéÞïBXðA
pPÖk úG úÏWApì óôlG úìBð QèBÞô úéíWqA óApüA

QÚô ÑpuAok ,þu .ÿk òPãñyAôok

(310)234-9770

Mýy órýPýu ,lý×u RoõLuBK

þðApüA RoõLuBK-| úéXì åorG òzW úG Ao kõgrürÎ óAokBì
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ - .lýDBíð RõÎk ,òüAôoA êPøok óApùO

kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| óBãüAo óBãíø ÿApG úükôoô
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-|
ÿApƒƒƒGþâlðqqBÒ@ôkõgþâlðqóBüBƒKÿBùðõâ òüA .lyBG úPyAk þPgAkpK qBG ÐÚõO úßðA~
oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -| ûqBƒƒOþƒƒøõƒƒßƒyòƒƒƒýƒíƒøôQƒƒƒuAÿpƒƒƒãƒük úðõíð ,QuBPíø|þG ,QuA úðBãü ,Qé¿g
IƒXƒÎ úƒ^ô lƒzƒhƒG þƒì óBƒƒvƒðA kõƒƒWô úƒƒG ô QÖpâ Ao ó@ ÕApu óAõO þíðpãük ÿBW koAlð
qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -| qôpƒìA BƒO ÿpƒzG qBƒÒ@ qA Qƒéƒ¿ƒg òƒüA úƒÞ okú×Çðúßð@qAwKQuok,úíøòüAúÞBHXÎ
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ BO òýzðoBÒ okBì qA QuA ûlðBì oAlüBK óBñ`íø qA{ýKþPc,kõy|þìqBÒ@lyúPvGokBìîco
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA .QuAþßüwc.îßüôQvýGópÚokÿokBì þâlðq úËdè óBíƒø qA ,lƒðqpƒÖ ólƒì@ Býðk úG
ÿApƒG Ao þƒâlƒðq ô òƒPƒynƒâ kõg qA wc rW úÞ þøAõgkõg óBðq BvG ú^ .lñÞ|þì pýýÓO
.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O | |.òPuAõgÿpƒãƒük úÞ| ÿA|úËdè Quokô ,lðlýzülðA þƒíƒð kõg úG
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok - ApÖ ô îüpíy îñPÓì Ao Q¾pÖ lýøk ûqBWA ,lƒƒðoAk co ok ÿkAqõƒƒð ,lƒƒðlƒƒy ûBâ@
ÿ|úƒíø úƒG ,Bƒßüpƒƒì@ ok Ao okBì qôo ólýuo ô |áAoõg ,|JAõƒƒƒg .lƒƒƒðlƒƒƒy óõƒƒƒâpƒƒƒâk
þâlñøBñK ô ZAôkqA ZoBgôêgAkokþðApüAóAokBìûtƒüôúƒGóAokBƒì úÞîývÛOúð,lyîývÛOÿpãükBG,óBy|þâlðq
úƒƒG ô ýƒDõƒƒãƒG QƒƒýƒñƒƒùƒƒO oõƒƒƒzƒƒÞ qA .ly úülø ôA úG úíø ,úð
(310)234-9770 ú^ pø úÞ îýðrG úuõG óBy|óBGpùì ÿBø|Quk ,òPynâ kõgqA ÿ|úËdè ,ólyokBì úËdè
.QuôAqAQuA úG .QuApíÎ àü ÿApG úÞ ,úËdè àü ÿApG úð
TRANSLATion
PASSPORT PHOTO

NOTARY PUBLIC
LEGAL SERVICE PLANS
IMMIGRATION SERVICES

1388 Westwood Blvd Ste. 202
Los Angeles, CA 90024

21

óApùO úéXì

:BýðkokokBì ÿBøqôo òüpO|IýXÎ
!!ûõýG óAokBìqôo BOpøõyokBìqôoqA

okô BøoõzÞïBíOok B« HüpÛO úÞQuA þPHuBñì ÿBøqôo úéíWqA ,BýðkokokBìqôo #

îuApìô Bø|ûrýãðA úPHèA úÞþüBø òzW .kõy|þì úPÖpâòzW ëBuqA þ×éPhì ÿBøqôo ÿkôôAk êâqôo :BýèApPuA
úðBðq RBÚ|çì àü BG Bø|þüBýèApPuA okBì qôo
:lýðAõhG óApùO úéXìqA Ao IèBW ÿBø|îuo òüAqA ÿA|ûlürâ.koAk îø ÿA|ûrìBGô IèBW >ólýø QðBW< þPÚô 1924 ëBu .QÖpâ êßy

,QÖo óõPñýüõð ok þðBPuoBíýG úG ,þðlýu òÞBu
ô BùñO oBývG þðAokBì þãíø úÞ lük Ao þðAoBíýG
ôA pßÖ .lñÞ þÖpÏì úíø úG Ao okBì qôo ïBð BG ÿqôo Ao Bø|ó@ úßñüA ÿApƒG ôA ;lƒðkõƒG ûlƒy }õƒìApƒÖ
ëBíW< QÚô oõùíW wýDo úƒéýƒuô úƒG AlƒPƒGA ÿBø|ú`G ÿõu qA úÞ kpÞ þÏu lñÞ ëBdyõƒg
ôA ó@qA wK þèô ly úPÖpâ ûphu úG ,>p¾BñèAlHÎ ÿôpýð ,þédì ÿoBXOrÞApìô ÙApÆA ÿBø|úuolì
QüBùð ok ô ly qôo òüA }pünK úG oõHXì îÞ îÞ þÖBÞ þèBì àíÞ BO lñÞ ÿoô@ ÐíW þðBHýPzK
òzW 1956 boBì 21okoBG òýèôA ÿApGokBìqôo îøApÖ ,BùñO óAokBì ó@ ïBíO úG úülø ókAk ÿApG
þPñu ÿBøkôpu qôo òüA ok Bø|JpÎ .ly úPÖpâ ûly ÿoô@ ÐíW àíÞ óArýì ëBu úG ëBu .kõy
úíø óBýì ok îuo òüA ô lñðAõg|þì óAokBì ÿApG pPzýGoAkpùy þPcô þédì ÿoBXOrÞApì ÈuõO
ókAk úülø ,okBìqôook ,ûqôpìA úÞ þüBW BO ly
.QuA oõùzì ô ëõíÏì þGpÎ ÿBøoõzÞ

pøõyokBìqôo :úDõâAoBßýð .QuA|ûly ëõíÏì oBývG óAokBì úG
qôo QÛýÛc ok úDõâAoBßýƒð þƒèBƒøA okBƒì qôo |«æõíÏì ,BýèApPuA ïkpì lýðAlG QuA IèBW
Bü okBì qôo oõzÞ òüA ok .QuA >pøõyokBì< úƒG kõƒg okBƒì ÿApƒG Ao úƒðBƒdƒHƒ¾ okBƒƒìqôo ok
ok1940úøkëôAÿBø|ëBuqA Día de la Madre qôo< ok þPñu oõÆ úG ô lðoô@|þì JAõƒhPgo
êýèk úG îø ó@ ;kõy|þì úPÖpâ òzW|þì ûBì 30 ê¿Ö ûtüô úÞ Ao ÿkôôAk êâ óByokBì úG >okBì
þñÏü úDõâAoBßýð QÚô oõùíW wýDo úÞ òüA
.lñøk|þì úülø QuA rýüBK

okBì lèõO qôo >BýuoBâ Aqõìõu õüqBPuBð@< úßéì lèõO ÿApG àhýì :òKAs

qôokAq ,okBì qôo ,”Aôõy“ ûoôk ok òKAs ok
ok ;kõG ”õPýø|þÞ@“oõOApLìAokBì ”õâõÞ“ úßéì
1931 ëBu ok okBì qôo QyAlýìApâ .boBì 6 qôo
,ly êýßzO þøBzñøBy óBðq úükBdOA úÞ þðBìq
òýèôA 1937 ëBu ok .QÖpâ oApÚ UƒdG koõƒì
ô ly oArâpG þì 8 ok >óAokBì {üBPu< úvéW
òzW úG îýí¿O òKAs úÏìBW ,1949 ëBu kôlc
;QÖpâ þì ûBì úHñzßü òýìôk ok okBì qôo òPÖpâ
úG ïkpìokBì qôook ûqôpìA .BøoõzÞ pãük lñðBì
óAõñÎ úG Ao qo ô àhýì lñðBì êâ ÑAõðA pãülßü
.lñøk|þì úülø

okBì kBü úG þPñu kôpu :JpÎ ÿBøoõzÞ
ûõýG

21qôo þGpÎ ÿBøoõzÞpPzýGokokBìqôo
îø qôo òüA ÿoAnãìBð ÿApWBì BìA .QuA boBì
ïBð úG ÿp¿ì ÿoBƒãð úƒìBƒðqôo :QƒuA IƒèBƒW
úÞ lýñy Ao ÿA|ûõýGokBì óBPuAk >òýìA þ×Ç¿ì<
kpÞ }pvK ókpÞ åorG Ùp¾ Ao }A þâlðq ïBíO
úßð@ óôlG ô kpÞ ZAôkqA ,ly àyrK úÞ ÿqôo BO
AoôA lñÞ þuBñy ÜcôAqAô lñÞ }okBìqA ÿkBü
BO QyAk ó@ pG Ao ”òýìA“ pìA òüA ;QyAnâ BùñO

22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk
oôBzì ô xBñzðAôo
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |19 BG
(LIC.#PSY 13673)
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì

RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

ENERGY THERAPY ENTER

ÿÈþu¾õõõO¿ñþÏgßìÿüoþBø}xßqõçýìÞ@ð

ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok ok îø ÜGBu ÿô|çvâõü ïkpì qA ÿA|ûlÎ óAõñÎ úG Ao >AqBÞBu ApýíüqBÞ< îðBg ,}pøõy
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì òzW >wüpOBì< ïBð úG Aoqôo àüpHìBuk ûBì .kpÞ ï|çÎA oõzÞ òüA ok okBì qôo
ûBãzðAk þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master óAõW óApvK ô óApPgk qôo òüA ok .lñPÖpâ|þì
kõgokBìÿBKôQukêìBÞ{ìAo@ôRõßuok lðoAk ú`G kBüq úÞþðAokBì ÈÛÖ :úvðApÖ
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG okBì ô lñPvG|þì ,kõG JAõg úÞ þèBc ok Ao ópÚ êüAôAô îøkqõð ópÚ þðBüBK ÿBø ëBu
þß^õÞ ÿBüAlø ókAk BG ly|þìoAlýG úÞ þðBìq QýÏíW{øBÞïBðúGþéßzìBGúvðApÖ,îPvýG
(310) 446-8724 kAq@AokõgkõGûkpÞþ×hìkõg{èBGpüqokúÞ kõG òüAoõzÞ òüA óApülì QuBýu .kõG úWAõì
.kpÞ|þì .kõy þðAkolÚ åorG ÿBø|ûkAõðBg óAokBì qA BO
>óAokBì qôo< òýèôA óõýè pùy ok 1918 ëBu ok
þãñWokBìqôo lyIHuòzWòüAokpýýÓO.lyúPÖpâòzW
ïõuo BGokBì qôo îø BøoõzÞ þÃÏGok >QýÏíWpK ÿBø|ûkAõðBg óAokBì þéì qôo< BO
BðpŸG ZpüA pPÞk îülÚ óBýìôo .QuA ûkoõg ûpâ äñW BG ÈHOpì Qèôk 1920 ëBu ok .lP×ýG ûAo úG úvðApÖ ok
óôlG ô lñPvßy|þì Ao Bø f|çu okBì qôo ok óAokBì úG oBhPÖA ÿBø|óBzð ókAk BG úvðApÖ
òüA ô lñPÖo|þì kõg óAokBì þuõGBK úG f|çu qôo óAõñÎ úG Ao qôo òüA ,åorG ÿBø|ûkAõðBg
àyrLðAlðk þÂAo ÿokBì aýø úÞ QyAk þñÏì òýñ^ oBÞ ëBuok .kpÞ þíuo ,åorG ÿBø|ûkAõðBg óAokBì
lðqpÖô lðBíG þÚBG óBùWok þc|çu úÞ Qvýð úGó@úÇuAôúGúÞlyIüõ¿OþðõðBÚîø1950
Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | þèBøA . kõy úPzÞ ó@ BG ÿpãük Bü {üõg ly|þì þðAkolÚ ÿõvðApÖ óAokBìqA þíuooõÆ
Ao ÿqôo ,okBì qôo JBhPðA ÿApG îø ÿõýèõG ó@qAwKBìA.ly|þìQgAkpKBø|ó@úGþÓéHìô
ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ ÿA|ûtüôäñWokoõzÞòüAóBðqúÞlðA|ûlürâpG ok þPýÏíW {üArÖA ÿBø|QuBýu óBüBK BG ô
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì ,oõÃc òüA xBK úG ô lðkõG ûkpÞ QÞpy îø QýÏíW îÞ ÿBø|ûkAõðBg óAokBì qA ,úvðApÖ

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ >okBì qôo< ïBð úG ÿõýèõG ok äñW òüA kpãèBu .kõy|þì þðAkolÚ
.kõy|þì úPgBñy
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA óAokBì ókpÞþðAlðq :ÿô|çvâõü

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335

23

óApùO úéXì

Celebration of Life Event for Iranian Singer Haideh

Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park & West Los Angeles Chamber of
Commerce Host Celebration of Life Event for Iranian Singer Haideh

(April 18, 2018) – Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park and Mortuary have
joined with the West Los Angeles Chamber of Commerce to host the first fan club celebration
of life for Haideh on Sunday, April 29, from 1-3 p.m.
Haideh was an iconic Iranian singer of Persian classical and pop music and is buried in
Westwood Village Memorial Park. The event is designed to remember the artist, who would
have been 76 years old on April 10. She passed away from a heart attack at the age of 48 in
January 1990.

püõ¿O fpy úG ÿp^pì kôô Quôok ”ûlüBø“ Bø ëk JõHdì lñìpñø þâlðq òzW

oõK þðBøApÖ úGqôo ÿBÚ@ô ûlüBøõðBG óApvK óApìBÞô óAõýÞ,þPvùìõðBGpPgkpdu

oBzÖA IüpÒ ÿBÚ@- þDAphÖpýì óôlüpÖqA Bø wßÎ oõK þðBøApÖ úGqôo ,oõK ûBýu wýãðpÖ , ÿoõð óAõýÞ 24

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

25

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

!oBG òýìõu ÿApG åpìqA Bñy þGpì RBXð

úßñüA qA óAõW pvK òüA ûkAõðBg ;QuA þñP×â .QÖpâ oApÚ úéíc koõì pHG òüA ÈuõO kõG úG wLu ô QÖpâ oApÚ óBìok ô úñüBÏì koõì þßyrK oBHâpì úéícqApPzýK úÞBñy þGpì àü #
óBW þzcô RBðAõýc úéíc qA oBG úu Bùð@ pvK ok oBì àü ÈuõO óçük rýð {ýK ëBu lñ^ .lükpâ êÛPñì óBPuoBíýG oBG òüA kõG úPhüpâoBì àüô ûBýu xpg àü
}râ òüA úPHèA .QÖpâoApÚ úéíc koõì BOõü QèBüA
.lñPvø ëBdyõg oBývG lðA ûkpG olG îèBu qôoôk Rlì úG BùñOôAô kõG Øý×goBývG rýðoBì MíÞ àü ok Bñy þGpì òüA úPynâ ëBu .QÖpâoApÚ úuõÞpHG àü úéíc koõì
oApÚ ûBýupHG àü úéíc koõì AlüoõéÖok þðBPvGBO àü ô oBì àü úéíc qA pPzýK úÞ þðAõW kpì |
.lyoBíýG ûlýGAõg okB^ qA óôpýG ok úÞ þìBãñø ôA .kõG úPÖpâ qA oBG òüA ,kpHG olG îèBu óBW kõG úPvðAõO xpg

.kpG olG îèBu óBW úuõÞ àü úéíc
þGpì àü úÞ úèBu 20 >ríüBýéüô àì óçük<
>þDõDBÞ< ûpürW ok úHñy úu qôo QuA Bñy }qõì@
úÞ úuõÞ pHG àü ÈuõO Bßüpì@ þüAôBø QèBüA
oApÚ úéíc koõì QyAk ëõÆ RõÖ 8 BO 6 kôlc

.QÖpâ
úé¾BÖ QvðAõO lüly QcApW îÒpýéÎ ôA
úG Ao kõg ô lñÞ Bñy Ao êcBu BO ÿpPì 30 kôlc
óApâkAlìA ÈuõO êcBu ok óçük .lðBupG êcBu

óqpýKô úèBu 80 kpìpýK ZAôkqA
!úXýPðô ûõð 120 BG úèBu 70

þßHñâ{hG ok úèBu 70 óqpýK BG úèBu 80 kpìpýK ,pùy ÿAoõy ô ÿoAkpùy QüBíc BG #
.lñPÖpâòzW Ao Bùð@lðõýK úÞlðoAk úXýPðô ûõð 120 Zôq òüA ;kpÞZAôkqA óBãüo

Qynâok óBùW óBvðA òüpO òvì

ô ly þì úPgBñy óBùW óBvðA òüpO òvì óAõñÎ úG òu ëBu 117 BG úÞþñKAs óq àü # lyoArâpG þßHñâ óAlý×u |{üoôpùy þìçuA ÿAoõy ÿBÃÎAô ÿoAkpùy Qíø úG úÞ þíuApì þÆ
.QynâokoõzÞòüAok þðBPuoBíýGok ,QyAk ûkAõðô lðqpÖ 160qA {ýG óBãüo þßHñâ {hG ok úXýPð ô ûõð ,lðqpÖ 120 qA {ýG òPyAk BG úèBu 70 óqpýK ô úèBu 80 kpìpýK þìAlÚA ok

ok þãèBu 117 òu ok ,ly þì úPgBñy óBùW kpÖ òüpO òvì óAõñÎ úG úÞ þñKAs óq >BíüsBO þGBð< .lðlì@ok pãülßü lÛÎ úG
160qA{ýG,kõGûkpÞáokAoþðBùWäñWôkôûlì@BýðkúG1900ëBuQuõâ@4okúÞBíüsBO .Qynâ ô kpíypG ïçuA pHìBýK Qñu úG ÿlW ïBíPøA Ao klXì ZAôkqA òüA qA Ùlø úèBu 80 kBìAk ,oBuAk kBøpÖ
óBðAõW úßñüA úG úWõO BG :Q×â ÿô .ïkpÞklXìZAôkqAl¿ÚïkõGBùñOúßñüAúGúWõOBG:kpÞoBùÊA
.kõG ûlük rýð Ao {üBø ûlülð ô QyAk ûkAõð ô lðqpÖ rýøpK RçíXO qA óBðAõW úÞ kõy|þì IWõì þOBíuApì òýñ^ ÿoArâpG lðoAk ÿpýâ|Qhu ZAôkqA úG QHvð
IvÞ Ao óBùW kpÖ òüpOpýK óAõñÎ BßýDBìBW êøA >óôApG Qèõüô< åpì qA wK ô {ýK ûBì 7 BùñO BíüsBO òüA qA QüBícô þüBuBñy úG ûoByA BG îuApì òüA úýyBcok rýð þßHñâoAkpùy óApHXðo úéèA|Øýu .lññÞ

.Qynâok þãèBu 117 òu ok rýð óôApG úßð@ IèBW .kõG ûkpÞ .løk|þì oApÚ Bø|Zôq òüA oBýPgA ok þüBüAlø þßHñâ ÿoAkpùy :Q×â kApÖA
óq óõñÞA ,Bßüpì@ ok pÛPvì >þuBñy|ÿpýK þzøôtK ûôpâ< ÿõu qA ûly pzPñì QupùÖ xBuApG
28
.QuA óBùW kpÖ òüpOpýK ëBu 116 BG >Alýyõü õý^< ïBð úG òKAs qA ÿpãük

www.TEHRANMAGAZINE.com

29

óApùO úéXì

ú^Büok àüok ûkoõhð |Quk þPzÞØzÞ

ú^Büok þüBK 270 ÜíÎok þvýéãðA þPzÞàüqA ûlññÞûpýg ÿpüôB¿O óB¾AõÒ ApýgA #
ûkoõhð |Quk óly ÝpÒqA wK ëBu 107 úÞlðA|úPÖpâþèBíy ÿBßüpì@ok >oõüpKõu< líXñì

.QuA úPÖpð òýGqA ó@êgAk ïqAõèô ûlðBì þÚBG

òüA }oôpK ÿApG úðBgoBÞ òüA QcBvì !þüôoAk ÙoB¿ì ÿApG àuõu }oôpK
ÿApGô QuA ëBHOõÖ òýìqôk úG àükrð Bø|àuõu
J@ô þüAnÒ kAõìpñýPðBÞôkqA RApzc òüA úünÓO úPvG ÿBÃÖ ok úÞ þñý^ QÞpy àü #
,òý^ ÙApÆA ok ú^pâA .kõy|þìÿpýâûpùG koBýéýì 6 úðæBu lñÞþì QýèBÏÖ ÿA úðBgoBÞ
ÿApG Ao àuõu úÞ koAk kõWô þüBø|úðBgoBÞ òýñ^
ÿApG þüAnÒ ÐHñì ô þüôoAk RAlýèõO ok ûkB×PuA .løk þì }oôpK àuõu
qA àü aýø BìA ,lñøk|þì }oôpK þéøA RBðAõýc àü ÿõu qA àuõu }oôpK ÙAløA qA þßü |
ok úÞ koAlð Ao úðBgoBÞ òüA BG ÿpGApG RolÚ Bø|ó@ êÞ BG ó@ àuõu }oôpK oBíy úÞ þñý^ QÞpy
JõñW ok >óAõ^ þu< óBPuA ok >äðB^ þy< pùy ÙoB¿ì ÿApG ûkB×PuA lñÞ|þì ÿpGApG Býðk QýÏíW
ïBíOok úðBgoBÞ òüA ÿBÃÖ.QuA ÐÚAô òý^ JpÒ
}oArâ ô QuA àüoBO ô JõÆpì ,ïpâ ëBu ëõÆ .QuA þüôoAk
úÞ QuA þÞBc äñÞ äñø qA BñüB^ RôBu úìBðqôo okô òý^puApuok úÞ QuA þÇüApyok òüA
òýñ^ úÞ QuA iüoBO ëõÆ ok oBG òýèôA òüA QhPüBK òßKpùyok þPcoõzÞ òüA ÉBÛð þ¿ÚA
Býðk ok QÏuô òüA BG úðBgoBÞ àü ok þPýèBÏÖ óAõñÎ úG àuõu }ôpÖ ÿApG þüBø|úédì oõzÞ òüA
QuA þÞBc þédì Qèôk }oArâ.kõy|þì ïBXðA
ÜüpÆqA úPynâ ëBu lñ^ ëõÆok úðBgoBÞ òüA úÞ .koAk kõWô þüAnÒ ûkBì àü
óõýéýì 684 lìAok IvÞ úG ÜÖõì RoBXO òüA ïBð úG þðBGBýg òý^ QhPüBK òßK pùy ok
40 úG Ao kõg þyoôpK ëõ¿dìô QuA ûly ÿoæk úG óAlñì|úÚçÎ úÞ koAk kõWô >äñýW õÖ äðAô<
úýùO ÿApG àuõu úéíW qA RApzc þüAnÒ kAõì
.lyôpÖ|þì óBPuoBíýG oArø
.lññÞ|þì úÏWApì BXð@ úG AnÒ òüA

30

www.TEHRANMAGAZINE.com

òý^ok Býðk úzK òüpPâorG ØzÞ

.QuA ûlyoBßy òý^ ÿBø óBPvøõÞokpPì þPðBu 11.15 ëBG ëõÆ BG Býðk úzK òüpPâorG #

SOHEIL GOEL D.D.S .QuA ûkpÞoBßy AopPì þPðBu 11.15 ëBG ëõÆ BG Býðk úzK òüpPâorG lñÞ þì BÎkA xBñy ûpzc àü
.QuA þèõíÏì úzK àü pGApG 10 ûpzc òüA ëBG ëõÆ
êDõâêýùu pPÞk
.QuA ûly QÖBü òý^ óAõ`ýu QèBüA þGpÒ JõñW ok ÐÚAô äñ^ äñýüõÞ óBPvøõÞ ok îýËÎ ûpzc
àyrLðAlðk fApW ÿA úðõâ úG úzK òüA ôA úP×â úG .kpÞ ØzÞ Ao ó@ ÿkçýì 2017 Quõâ@ok þñý^ xBñy ûpzc þè õDAs
.lñÞ þì þâlðq òKAs ok úÞ QuA Býðk ûpzc òüpPâorG úðõâ òüA .koAk ÜéÏO >ôkBßýì Býuôoõèõø< ïBð úG
õßvývðAp×ðBu àý×ýuBK ûBãzðAk qA êý¿dPèA ÕoBÖ ëõíÏìoõÆ úG ûpzc òüApíÎ ëõÆ .QuApPì þPðBu 8ôkBßýì Býuôoõèõø ëõíÏì úzK àü ëBG ëõÆ
ok úÞ ÿnÓì kAõì ÜüpÆ qA ô lðq þíð {ýð Ao kApÖA îýËÎ ûpzc òüA õDAs úP×â úG òýñ`íø .QuA úP×ø àü
êßülìô Bø úíýGpTÞA ëõHÚ
.lñÞ þì úünÓO ,ûkpÞ QÖBüok ÿôoæ óBìq
óAlðkô óBøk þüBHüqô |þìõíÎ óBìok # .kpÞ ØzÞ Ao Býðk ûpzc òüpPâorG rýð úPynâ ëBu þè õDAs
Bø óAlðk þâlýuõKqA ÿpýâõéW #
úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok #
óæBvâorGô ëB×ÆA þßyrLðAlðk #
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK #
þñý^ {Þôoô äñülðBG #

(818)907-9900

ENCINO PLACE
16101 VENTURA BLVD STE 329 ENCINO, CA 91436
31

óApùO úéXì

:ûpÞôk óApHøo ápPzì úýðBýG
,ûpÞûpürW úHy óly þíOApýÒ
eé¾ ûløBÏì ÿApG þâkBì@

óõì BG ôA RApÞAnì ô þGõñW ûpÞqA ,þèBíy ûpÞpHøo ,óôA-äðõW îýÞûqôo àü oAlük #
òüA úXýPð koõì ok ÿA|úýðBýG ÙpÆ ôk ô úPÖBü óBüBK þGõñW ûpÞÿoõùíW wýDo ,òüA-úDBW

.lðA|ûkpÞpzPñì RApÞAnì

ôkqpìqAoõHÎ BG þèBíy ûpÞpHøo ,óôA-äðõW îýÞ ,)êüoô@27( QzùHükoA 7 ,úÏíWqôo ëBuoA qA wK lñÞ þì BÎkA ÿoBãðpHg ûAoqA kok kBXüA
ok ÙpÆ ôk RApÞAnì ô QÖpâ oApÚ þGõñW ûpÞ ÿoõùíW wýDo ,òüA-úDBW óõì ëBHÛPuA koõì ,ûpÞ ÿqõìpì oõÆ úG ,RBÎçÆA QÖBüok QuAõgok ÿBø fçu BGoôk
úýðBýGok .lyqBÒ@ ûpÞôk òýG þìBËðpýÒ úÛÇñìok ïõXðõíðBK ÿBPuôook "eé¾ úðBg" óBíPgBu ÿApG Qèôk QýèBÏÖ ûoBGok RBÎçÆA ÿôBc þéüBÖ Bßüpì@lülW
ô lñPvø lùÏPì ûpÞ ûpürW|úHy óly þíOApýÒ úG úÞ lðkpÞ ïçÎA ÙpÆ ôk ,oAlük òüA þðBüBK ôA ÿApG þvýÆBñÓìôpPßèA ÿBø údéuA QgBu
qõìpì oõÆ úG þüBßüpì@oBãðpHg àü|#
.QuA ûly ëBuoA løk þì óBzð úÞûkpÞQÖBüok þüBø êüBÖ
qA ûkB×PuA BG ,êüBÖ òüA ok kõWõì kBñuA ÜHÆ RBdýévO QgBu ëõÓzì Bßüpì@ Qèôk
óBvðA ólG ok óAõO þì wýÆBñÓìôpPßèA ÿôpýð ólG ok oôk ûAo qA BO QuA þvýÆBñÓìôpPßèA
.koô@ kõWô úG Ao RçÃÎ þP×u Bü }oBg ,kok
oBãðpHg òíPèAô wýOoõÞ ÿApG pËð koõì êüBÖ .lñÞkBXüA }oBg Bü kok óBvðA
ëõÓzì úðBý×hì oõÆ úG æBíPcA Bßüpì@ Qèôk
.QuAûlyëBuoA>|Muck Rock|< ÿqBvÞBK ô òøm oôk ûAo qA ëpPñÞ ûoBGok ÜýÛdO
}ôo ô ûBãPuk lñ^ êüBÖ òüA ok òýñ`íø
óAõñÎ úG úÞ ûly pÞm óBvðA òøm ÿoBßPuk ÿApG .QuA úËÖBc
þupPuk oôk ûAo qA kApÖA rÓì úG lñðAõO þì ëBTì
êüBÖ òüA Qvýð Àhzì qõñø.lñyBG úPyAk

.QuA ûly ëBuoA oõÇ^

.lñPyAk ïçÎA eé¾ ûløBÏì ÿBÃìA úG Ao kõg êüBíO òýñ`íø þñý^ kpì þzÞõÚB^ôúPzÞp×ð7,òý^okÿA|úuolìóAqõì@|{ðAk
ûpürW|úHy óly þíOApýÒ ,QuA þíOA RBdýévO ÿBø|úìBðpG ÿAoAk þèBíy ûpÞ BùñO úÞ BXð@qA .lðly fôpXì pãük òO 12
úÞ lðkõG úP×â óApÊBð qA þgpG rýð pPzýK .lyBG Bø|úìBðpG òüA òPyAnâ oBñÞ þñÏì úG lðAõO|þì ûpÞ QÎBu úÞ lñüõâ|þì òý^ þédì RBìBÛì þígq 12ô úPzÞ7
þâkBì@ ,þíOA úìBðpG òPyAnâ oBñÞ úG þèBíy ûpÞ lùÏO pGApG ok þGõñW ûpÞ ÿoõùíW wýDo æBíPcA þzðBy óBPuA ok þédì QÚô úG qôpìA 18:10 QyAnâÿBWpG
úG õÚB^ qA ûkB×PuA BG kpÖ àü ,òý^
.QyAk løAõg ïçÎA oõzÞ ó@ BG eé¾ þíuo ûløBÏì ÿBÃìA ÿApG Ao kõg oõzÞ lðkõG úuolì ápO ëBc ok úÞ þðAqõì@|{ðAk
þèBíy ûpÞ qA ÿoBW ëBuok þGõñW ûpÞ ÿoõùíW wýDo ,þèBíy ûpÞpHøo úP×â úG ,òýñ`íø .lðkpÞ úéíc
úG Qvzð òüA ok úPÖpâ Roõ¾ ÿBø|ÜÖAõO úÞ lðkpÞ ÿoAôlýìA qApGA ÙpÆ ôk .kpÞ løAõg ólük Ao úéíc úG óõñËì kpÖ þPýñìA RBìBÛì úýéÎõÚB^qA ûkB×PuA BG úÞÿA|úéícok #
óBPuoBíýG úG rýð óBcôpXì ô lðA|ûkpÞ QyAkqBG ,ly ïBXðA òý^ ok ÿA|úuolì óAqõì@|{ðAk
.kõy pXñì ûpÞ ûpürW|úHy ok {ìAo@ô eé¾ ÿoApÚpG .lðly þígqpãükp×ð 12ô ûly úPzÞòO 7
úßýèBc ok ô ly qBÒ@ þGõñW ûpÞ úG þèBíy ûpÞ ÿBøôpýð úéíc BG 1950 ëBu ok ûpÞ äñW .lðA|ûly êÛPñì úG õÚB^ úG eévì kpÖ àü úéíc pSA pG
ÿApG Bßüpì@ ÿpHøo úG þééíèA|òýG ÙçPDA àü ,lðkpÞ|þì QüBíc þèBíy ûpÞ qA òý^ ô ÜGBu ÿôoõy
1953 ëBu BO ÙpÆ ôk pø úG òýãñu RB×éO BG ûApíø ûpÞ äñW .ly äñW koAô þGõñW ûpÞ úG àíÞ 32
BÃìA eé¾ ûløBÏì þèBíy ûpÞ BG Bßüpì@ô þGõñW ûpÞqõñø BìA QyAk úìAkA úí¾Bhì ápO ÜÖAõOô
pËð òüA xBuApG þèBíy ûpÞQìõßc.lñuBñyþíðQýíuoúGAoþèBíyûpÞQìõßcôlðA|ûkpßð
ok ,QuA úWAõì þGõñW ûpÞô Bßüpì@îWBùOpÇg BG "óBùW êÛPvì þuBýu ïBËð BùñO óAõñÎ úG" úÞ
ûly êüBÚ QüõèôA þOBdýévOô þìBËð ÿBø|úìBðpGô {OoA ÿApG ,ÿkB¿PÚA RBðBßìAqA ÿoAkoõgpG

.QuA

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

oAq@ïpW úG þGqBÞêýG
ly ïõßdì þvñW

ïpW úG Ao þüBßüpì@oõùzì òülíÞ,þGqBÞêýG Bßüpì@ÿBýðAõéývñK QèBüAok þøBâkAk|#
pËð )êüoô@26 / QzùHükoA 6( úHñy|YñK qôo RBÃÚ ûp×ð 12 QEýø .kpÞïõßdì þvñW oAq@

.QÖpünK þGqBÞQýìõßdìok Ao ûBâkAk òüA óBPukAk

9 êýDApQuzAoÞkAoþóðABõùWâBð êýu

þGqBÞ êýG ÈuõO þvñW oAq@ ïBùOA úG þâlýuo ÿApG ûBâkAk òýèôA RBÃÚ QEýø {ýK ûBì 10 kApÖA òüA .lðly úPzÞþéýDApuA úèBu ûlXø óAõW 9 þðBùâBð êýu óly ÿoBW þK ok #
.lñÞ okB¾ þüAo ôA þøBñâ|þG Bü ókõG ïpXì ûoBG ok ûoôBzì Bøqôo qA wK QvðAõPð .lðkõG òüpíOô ÿkoõð|úLO ëõÓzì ûkpì ÿBüok þßükrðok ûp×ð 25 ûôpâàü IèBÚok

ëBu ok úÞ kõG îùPì ,QuA Bßüpì@ ÿBø|òülíÞ òüpO|ÙôpÏì qA þßü úÞ úèBu80 þGqBÞ êýG }qõì@ ûoôk àü ëõÓzì úèBu 18 óBðAõW qA ûp×ð 25 ûôpâ òüA lñüõâ|þì þéýDApuA ÿBø|úðBuo
óAkpâ|óAôo ÁpÚ kõg |úðBg ok ,ûkõG "êLíO" ûBãzðAk ÜGBu lñìoBÞ úÞ lðBPvñÞ @olð@ îðBg úG 2004 .lðkõG êýDApuA {OoA ok Qìlg ÿApG þâkBì@

.QuA ûkpÞ þvñW qôBXO ôA úG ô ûlðAoõg
@olð@ úG oæk óõýéýì úu qA {ýG þvñW qôBXO òüA qA wK ûBì lñ^ þüBßüpì@ |òülíÞ òüA
oAkpG|ûçÞ óq òüA úÞ kpÞ ïçÎA ûBâkAk RBvéWok þGqBÞ êýG ÐÖAlì êýÞô .kpÞ QgAkpK lðBPvñÞ

.QuôA êÞõì qA ëõK òPÖpâ }A|Ùlø ô QuA kõÛ×ì îø pãük p×ð àü ,lðA|úPgBG óBW þðBùâBð êýu òüA óly ÿoBW pSA pG úÞ ÿp×ð 9 pG ûôçÎ
pG ûBâkAk RBvéW ok rýð óq òüA ô lðAõg þGqBÞ þðBGpÚ Ao lðBPvñÞ @olð@ BìA ûBâkAk óBPukAk J@ok þðæõÆ Rlì úG úÞ Bùð@p×ðôk úÞ lñøk RBXð Ao pãük óAõW 15 lñPvðAõO óAoõìBì BìA ûly
>õy þGqBÞ êýG< þðõürüõéO úÎõíXìok ÿqBG BG 1969 ëBuqA úÞ þGqBÞ êýG.kpÞ lýÞBOpìA òýíø
ûBâkAk RBvéW ok ôA .QuA ûBñâ|þG úÞ ûkpÞ ïçÎA ô ko Ao Bø|ïBùOA ûoAõíø ,kpÞ IvÞ þðAôApÖ Rpùy .lðA|úPÖpâ oApÚ AôAlì QdO lðkõG ûlðBì
òüA qA óq 50 qA {ýG .Qvýð îùPì þvñW ÅpÏO koõì àü òüA úG BùñO lñìpñø òüA.krð þÖpc rýð óBykõg lñPvðAõPð lðkõG ûkBPÖA êýu ZAõìA ïAk úG úÞ ûôpâ qA p×ð 10 úP×â óBãPÖBü RBXð qA þßü
kBXüA þvñW QícArì ô qôBXO Bø|ó@ úG þGqBÞ úÞ lðA|ûkpÞ lýÞBO ô ûkpÞ QüBßy þüBßüpì@ òülíÞ
óq lñ^ úÞ|òüA qA lÏG ô lðkpÞ úzýK Rõßu ÝB×OA òüA|ûoBG ok Bø|ëBu óBðq òüA qA þÃÏG .QuA ûkpÞ .lñðBupG kôo ÿBø|ûoBñÞ úG Ao
.lðA|ûkõG pPgk úÏÚAô òüA úPgBG óBW 9 qA p×ð Qzø lüõâ|þì êýDApuA NB^ ÀOo@Bø úìBðqôo
.lðkpÞ QüBßy òülíÞ òüA qA rýð Bùð@ ,lñPvßy Ao Rõßu ô ûkpÞ RApW ëõÓzì óBñ`íø {OoA óB¾AõÒ ô þìBËð ÿBøpPKõÞ þéø lñüõâ|þì îø êýDApuA {OoA ÐGBñì
úG rýð pãüqBG àü ô ëlì àü úéíW qA ÿkôõýèBø ÙôpÏì ÿBø|ûpù^ þgpG þGqBÞ óBýÞBy óBýì ok
úG Ao òülíÞ òüA QýGõHdì ,þvñW oAq@ ïBùOA úG þGqBÞ qA óBðq ÿBø|QüBßy .lðoõg|þìîz^ .QuA óAõW pPgk àü îø ôA úÞ lñPvø îøk p×ð òPÖBü ÿApG õXPvW
ôA qA þGqBÞ ÿA|úÖpc QýèBÏÖ úøk òülñ^ þÆ ok úÞ þüBøkBùð qA þgpG .QuA ûkAk {øBÞ Rly úýÎçÆA oBzPðA BG ôk pø êýDApuA püqô|Qvhð ,õøBýðBPð òýìBýñG ô oõùíW wýDo ,òýèõüo òüôôo
úÞ lðkpÞ ïçÎA þíuo êßy úG Bü úPÖpâ wK Ao rüAõW òüA ,lðA|ûkpÞ AløA ÿrüAõW ôA úG ô ûkpÞ pülÛO .lññÞ ÿoBßíø óApâkAlìA ô wýéK ÿBøôpýð BG lðA|úPuAõg ïkpì qA ô úP×â QýévO óBýðBGpÚ ûkAõðBg úG

.lñPvýð ôA oBñÞ ok pãük ô úPÖpâ úé¾BÖ þGqBÞ qA Bø|ó@ |úvuõì ô kBùð

33

óApùO úéXì

êüBuô ZApc ,Bðôlì QüBßy ko BG
ly úPÖpâpuqAôA þ¿hy

ûk úGõPðoõOok îWBùì ûlñðAo
ly îùPì líÎ êPÚ koõì

úG þyqõì@ qôo 16 qA wK BìA ûkpÞ Qìlg úG Ao kpì àü õPðoõO ok þøBâkAk # .ly ÐéÇì QðpPñüA ok ó@ ,Bðôlì QüBßy Bßüpì@ok þøBâkA|k #|
ûly ÀýgpO Qìlg qA }kõg QuAõgok úG ôokõg àü BG óAlðôpùy òPÖpâpüq ïBùOA ok ,No þÛýuõì ûoõÇuA ,oõßy áBKõO QuAõgok ô NBK þÛýuõì þüBßüpì@ûoBPu
ok úHñyôk úéícqA {ýK óBýuBñýì ÿBÚ@.QuA êPÚ úG ïAlÚA koõì 14 ô líÎ êPÚ koõì ûk àü BG ókõG úÞ kõG úPyõð xBvcApK úìBð òüA êüBuô ÿkAlÏO ZApc óly ØÚõPì ÿApG ôA
22 óAõW ,pWAo RõýèAqA ,áõG wýÖok þHéÇì Bðôlì QÖpzK úG QuA òßíì QuõK ûBýu kpì .kpÞko Ao {ÛGBu Quôk úéýuõG }A|þ¿hy
Ao p×ð 6 wéXð@ wè ok {ýK ëBu 4 úÞ ÿA úèBu .QuA ûkpÞîùPì lý×u óq àü BG òPÖo óôpýG BìA lñÞ àíÞ úÞ pu úðBy àü ô þíülÚ úðBÛyBÎ ÿBø|úìBð
þvñW úÇGAo ÿoApÚpG ok QýÛÖõì ïlÎ þÖçO úG úHñyôk QuA îùPì úèBu 25 ,óBýuBñýì àè@ úéíW qA ûlýHv^ ó@ úG Bðôlì ÿõì oBO lñ^
ô ûlðAoôo ûkBýK êgAk úG Ao ÿA ûoBWA QðAô àü .kq løAõg úGp ôA QýGõHdì úG QuõK
.kpÞ pülÛO ,kõG úPzÞ óBðq BG úñd¾ qA óApGBÎ qA ÿkAlÏO òPÖpâ püq qA wK
BG ,IéÇì òüA ok òýñ`íø óBýuBñýì ÿBÚ@ lðkõGþðBùñKúÇGAoÿAoAkBø|ëBup×ðôkòüA .QuAûlyúPyAnâZApcúGúÞQuAþéüBuô
qA ,úìBÎ äñøpÖ ok YüAo RBcçǾA qA ûkB×PuA .QuA úPhüpâ AoBßy@ úÇGAo òüA ûoBGok Bðôlì þâqBO úG ô QüBßy áoõüõýð ok ûBâkAk àü þÂBÚ
úýéÎ þvñW úÇGAo lÚBÖ úÞ þðAkpì }oõyqBÒ@ þßükrð ok Ao ôA wýéK .QuAûkpÞQHd¾ òüA ÜGBu Quôk ,rOõè òýèoAk úýéÎ Bðôlì
áõG wýÖ.kõG ûkAk pHg JAnW óAkpì ô óBðq QyAkqBG úSkBc êdì úHñyôk qôo úÞ kõg ÿAo ok ûBâkAk þÂBÚ ÿApGôAÜcúÞQ×âôkpÞkoAooõùzìûlñðAõg
ûkpÞ áBK Ao óBýuBñýì ÿBÚ@ ÿpGoBÞ JBvc úéíc òüA ok p×ð ûk.kpÞ ô NBK ûoBPu úÞ kpÞ ïçÎAokB¾pzPñì úPynâ ûly óBìq oôpì ëõízì {éüBuô òPÖpâ wK
ÿpGoBÞ JBvc úG Bø úPyõð òüA ÜéÏO þèô QuA p×ð ûkoBù^ qA pPzýG ô úPzÞ ô lðkpÞ AlýK ÙçPgA 2003 ëBuokrOõè îðBg .QuA
óByoBÞ,ÿpñøoBÞpupGúÞó@qAwKëBuàü ûly úPyAnâ ZApc úG úÞ þüBørý^qA þßü
.QuA ûkpÞ lýüBO Ao óBýuBñýì ÿBÚ@ úG .lðlyfôpXì ôBÃìAAoÿlñuBðôlì,lyûlýzÞþøBâkAkúG úÞ QuA No ûlñðAõg,oõßy áBKõO qA ÿA|úìBð
õPðoõO úSkBc óBâly úPzÞ qA þßü ïBð óõñÞBO wýéK ,óAoBãðpHg úP×â "þüBÎkA aýø" ûlñü@ ok úÞ kpÞ ïçÎA ó@ ok .lyúPyõðôAúGBðôlìBGúÇGAoÐÇÚqAwK
Quk BG Ao óBýuBñýì ÿBÚ@ .kpÞløAõhðfpÇìkõgQuôkúýéÎ ûlñðAõg ,oõßy áBKõO BG Bø|ëBu Bðôlì
.QuA ûly pzPñì òßìpâ úÞ þèBcokô úPvG lðAõPýíð Bðôlì xBuA òüApG þÂBÚ úP×â úG àýéy BG 1996 ëBuok úÞ No þÛýuõìoõùzì
ïBðõßýìAk ÿpì ó@ óq òüA ,wýéK }oArâ úG úG ,QyAk òO úG lý×u úPyAnâ ZApc úG úÞ þéüBuô ûoBGok þüBÎkA þðBùñK úÇGAo ,ly úPzÞ xBñyBð kApÖA úèõéâ
þßükrðok þüBßüpì@QÞpy àü ÿApG úÞ koAk úG ûBâkAk ok.kpG ûBâkAk .lñÞ fpÇì ûly .QyAk
ûly }oArâ òýñ`íø.kpÞ þìoBÞ úSkBc êdì ûkAk oõPuk óBýuBñýì ÿBÚ@ úÞ kõG úP×â ûBâkAk ok úPynâ ëBu Bðôlì úG ÉõGpì oBHgA úÞ ,"kq ïA þO" QüBvGô
óAlðôpùy qA óBâly úPzÞ qA þßü úÞ QuA xBíO úéíc óBýðBGpÚ qA ïAlÞ aýø BG úÞ ly þ¿hyîüpcÜcÄÛðUÎBGlüBHðôARpùy ,lñÞ|þì pzPñì Ao þÛýuõì ô Bíñýu óBâoBPu
ôk îø þGõñW ûpÞ úWoBg RoAqôô QuA ókoA îPvýG ,úì îøk ôA úíÞBdì ly oApÚ ô kpýãð çìBÞ êDBuô BG úÇGAo ok Áõ¿hG kõy ôA qA úýDôs ûBì qA êüBuô òüA ZApc úÞ Qyõð
oõzÞ òüA óAlðôpùy qA Ao óBâly úPzÞ qA òO .þ¿hy .kõy|þì úPÖpâpu
.kõy oArâpG QzùHükoA ÿpýâ|ïBÛPðA" úG Ao Bðôlì rOõè îðBg ÿçÞô úìBð úÞ úPvðAlýíðrâpø úÞ kõG ûkpÞ BÎkA Bðôlì
.QuA úPvðAk ÿBÚ@ óBãPvG qA kõy þì úP×â úÞ ÿkpì .lðkpÞîùPì"þ¿hy rOõè îðBg Quk ok oõßy áBKõO 1995 ëBu
úSkBc óBcôpXì qA þßü ,ÿpHg ÐGBñì úP×â úG oõÃc ûBâkAk úvéW ok îø QuA óBýuBñýì
qApGA BùñO óAoBãðpHg úG iuBK ok úÞ QyAk
.QuA oBHO þðApüA àü îø òýPuBW.kAlð ÿpPzýG eýÂõO ô kpÞ ØuBO
þðBñhu ok úHñy úu AkBðBÞ püqô Qvhð ,ôkôpO
"óAõñÎ áBñPzcô ÿksApO àü" Ao úHñyôk úéíc òPyAnâ ZApc úGqA úPynâ ëBu úßñüA BO QuA 34

.kpÞ
óBñÞBu qA óBýuBñýì ÿBÚ@ lüõâ þì wýéK
ô QuA õPðoõO ëBíy ok êýø lðõí`üo úÛÇñì
þPèôk ÿBø ïBÛì qA êÛð úG.QuA úÛGBuFõu lÚBÖ
ûly úPgBñy úÇGAo aýø úÞ QuA ûly úP×â îø
ÿBø ûôpâ" ô óBýuBñýì ÿBÚ@ óBýì ÿA

.koAlð kõWô "þPvüoôpO
ëBu ôA úÞ QuA ûkpÞ lýüBO îø {OoA
AkBðBÞ eévì ÿBøôpýð ok ûBì ôk ÿApG úPynâ

www.TEHRANMAGAZINE.com

!óAõWõðpPgk JAõhPgookoBì

.lðBupO åpì lcpu BO AoôAô ly BýèApPuAok úèBu 12 ÿpPgk JAõhPgo koAôoBì àü| #
ÝB×OAlñèrñýDõÞÝpyok>þÞàì<pùyokúSkBcòüAúÞlðkpÞïçÎABýèApPuAþédìÿBø|úðBuo |
lük kõg JAõhPgo ok Ao oBì àü ,õPK püq ok lGAõhG BO QÖo JAõhPgo úG >pøBì Býè@< þPÚô.kBPÖA

.kpÞ oApÖ {ÚBOA qA ÿlñéG kBüpÖ BG ô
ôA þüBñy@ òýèôA òüA BìA ûlýupO þéýg ÝB×OA òüA qA óBìpPgk úÞ òüA BG :lñüõâ|þì Býè@okBì ô olK
ÿApG ûkBPÖA ÝB×OA úÞ ÿrý^ òüApGBñG ,îýPyAk çHÚ rýð úGBzì koõì òülñ^ Bì :lñP×â Bùð@.Qvýð oBì BG

.QuA ûkõHð IýXÎ óAlñ^ Bì þâlðq êdì
úÛÇñì òüA úÞ BøoBì ÿBø|úðõâ qA þ×éPhì ÑAõðA kõWô òýñ`íø ô Aõø ÿBìpâ pÆBg úG QèBüA òüA ok
ôA ÝBOA koAô Býè@okBì QüBùðok.Qvýð ÿkBÎpýÒ þOBÚB×OA òýñ^ ÑõÚô ,QuA óBy|þÏýHÆ ûBãPvüq

.kpÞ Bøo úðBg qA óôpýG ok ô QÖpâ Ao oBì ,kq oBñÞ Ao õPK ,ly

!Býu@ûoBÚok ÿoBdPðA ÿBø ú^oõì ØzÞ

ØzÞBýu@þÚpy JõñW ok ÿA ûpürW ok ú^oõì þÎõð óBÛÛdì qA þééíèA òýG þøôpâ#
.lñÞþìpX×ñì Ao kõgô lHv^ þì îWBùì ólG úGpÇg xBvcA ïBãñø úÞlðA ûkpÞ

þì pX×ñì Ao kõg ólG pÇg xBvcA ïBãñø úÞ lðkpÞ ØzÞ Ao ú^oõì qA ÿlülW úðõâ óBÛÛdì
ok Ao >|Colobopsis explodens|< ûpzc ÿrèBìô lñéüBO ,{üpOAqA óBÛÛdìqA þøôpâ .lñÞ

.lðA úPÖBü Býu@ þÚpy JõñW ok >õEðoõG< ûpürW þíuõì ÿBø êãñW

þì pX×ñì úÞ lññÞ þì îg Rly BG óBñ^ Ao kõg ólG ô lñHv^ þì îWBùì ólG úG Bø ú^oõì òüA
òüA .kpýì þì Ðüpu þéýg ûpzc ô kõy þì ZoBg óBzðlG qA þíu ô äðo koq þÏüBì wLu .lðõy
ÿoBÞ úüôkA úýHy þüõG óBÛÛdì úP×â úG ô QuA ûlñzÞ rýð îWBùì ÿApG áBñHv^ äðo koq ÐüBì
ú^oõì qA ÑBÖk ô óBíWBùì ólðAo Bü òPzÞ ÿApG }ôo òüA qA pâoBÞ ÿBø ú^oõì ëõíÏì oõÆ úG .koAk
pX×ñì Ao kõg ólG lñðAõO þì oôoBGBð ûkBì ÿBø ú^oõì ÈÛÖ úßð@ IèBW .lññÞ þì ûkB×PuA pãük ÿBø
ûly ûløBzìrýð Bø úðBüoõìô êvÎ ÿBøoõHðqok BìA QuAokBðoBývG QÏýHÆok þâtüô òüA.lññÞ

.lðA ûkpÞ ØzÞ Ao ÿoBdPðA ÿBø ú^oõì qA úðõâ 15 kôlc óõñÞBO óBÛÛdì ëBcpø úG .QuA

35

óApùO úéXì

lýñÞÿoAkkõg þPñu ûçÞólýyõKqA :óBíè@óBükõùü úG úý¾õO

qA ÿrýPukõùü rW úG QuA úP×â êÞpì îðBg qA óBíè@ ÿkõùü ÿBø|óBìqBu.QuA ûkpÞ ïõßdì óAõWôk òüA úG }lñGpíÞ BG îWBùì ,lypzPñì Rçíc ëBHðk úG óBíè@ óBükõùü pHøo#|
îø þüBølülùO ,þPuAo Quk ÿBø|ûôpâ ÿõu ÿBø|QðBøA ô BølülùO {üArÖA ô úéíc òüA .koô@ óBGq pG úðArýPukõùü RBíéÞ ô kpÞ úéíc òüA óBükõùü qA oõzÞ òüA ok úðArýPukõùü
Roõ¾ óBíè@ ok óBíévì óBüõXøBñK ÿõu qA .lðA|ûkpÞ þðApãð qApGA oõzÞ òüA ok úðArýPukõùü Ao úéíc òüA óBíè@ îËÎAol¾ ,êÞpì çãð@ BLýÞ ûçÞ ólýyõK qA QuA úPuAõg oõzÞ

.kpýâ|þì .lññÞÿoAkkõg )BßèõìoBü(
Rçíc îø óBíè@óBðBíévì ÿrÞpì ÿAoõy ÿrÞpì ÿAoõy wýDo ,pPuõy ÙqõW
óBükõùü úÞ Q×â òýèpG õükAo úG ,óBíè@ óBükõùü
.QuA ûkpÞ ïõßdì Ao óBíè@ óBükõùü úG pýgA Ao ÉBýPcA QüBùð óBíè@ åorG ÿBøpùy ok lüBG
,ÿrýPukõùü" QuA úP×â Aoõy òüA
ïçuA ok þâorG óBøBñâ ,Rp×ð ô þPupKkAtð .lñøk Zpg úG
ÐíXO úðBPu@ ok pPuõy ÿBÚ@ RAoBùÊA
".îýGBO|þíð pG Ao ÿrý^ òýñ^ Bì ô lñPvø ÿApG óBíè@ QhPüBK ok "lyõK|þì BLýÞ òýèpG"
oBíy 1989 ëBu ok òýèpG oAõük ÉõÛu óBìq qA pPuõy ÙqõW.ly óAõñÎ óBükõùü BG þãPvHíø
úG ÿrýPukõùü êGBÛì ok Bø|óBíè@ pâA QuA úP×â
BO .QuAûkõG{üArÖAúGôoóBíè@óBükõùü ÅpÏì ok oõzÞ òüA ok þuApÞõìk ,lðrýhð BK
oArø 30 püq óBíè@ óBükõùü QýÏíW ,ó@ qA {ýK
ÿôoõy ÿBøoõzÞqA þðBükõùü kôoô BìA kõGp×ð .kõG løAõg lülùO
p×ð oArø 200 qA {ýG úG Ao Bùð@ kAlÏO ÜGBu pu úG BLýÞ úÞ óAõW kpì ôk úG {ýK úP×ø
úéíc òüA qA úÞ þüõülüô ok .ly úéíc lñPyAk
.QuA ûlðBuo

".QyAlð kõWô ó@ óly êc rW ÿA ûoB^

ly pýãPuk ÿA ûpýXðq ÿBø|êPÚ ,"þüçÆ QèBüA êOBÚ"úÞQ×âAoõ`ðôúýcBðóBPukAkòOõOåpâ
ïAlÎA RAqBXì óBøAõg lðoAk l¿Ú Bø óBPukAk
.lðõy îùPì ÿApG
BG ôA "þG õPñìApÞBu" úìBðqôo }oArâ úG
"wPüBø xôpPýu" êdì ok }A ûõð ô pPgk
.kpÞ þì þâlðq pùy
ok ôA "ëBðoôs ópGôk@" úüpzð }oArâ úG |
ly ZApgA "ópGôk@" wýéK ûoAkA qA 1979 ëBu
.kõG ÿkqk ÿApG }çO ïBùOA úG úÞ
QuA "êíPdì þéýg" úÞ lüõâ þì wýéK
IßOpì kõG wýéK oõìBì qõñø úÞ þìBãñø" ôA úÞ
".kõG ûly RBüBñW
ok 1976 BO 1973 ÿBø ëBu òýG òýñ`íøôA
wýéK úP×â úG ô kõG wýéK pvÖA Býðp×ýèBÞ pPvÞA
koõì òülñ^ok òPyAk Quk úG îø ûoôk ó@ok
.QuA óõñËì ïpW JBßOoA
þðBGpÚ òýíXñK úÞ pèlñu-óõuoBÞ òýW
úìBðqôo úG kõG 1976 pHPÞA ok óõñËì qôBXO õPñìApÞBu úýcBð óBPukAk RpGõy ÿpì óA BG ô úPyAk pËð püq Ao óõñËì wýéK ,õPñìApÞBu Ao wýéK ÜGBuoõìBì àü Býðp×ýèBÞwýéK #
qôo óBøBâ@oBÞ úÞ Q×â "QßK lñéü@" ok úzýíø Bì ÿBíÏì êc lýéÞ" :Q×â BGôA ÉBHOoA "ÿA óA ÿk" ÿBø ûlðBìqBG ZAphPuA QÚpu ô qôBXO ,êPÚ úPyo àü BG ÉBHOoA ok
ÐéÇì QyAkqBG òüA qA Ao ôA úPynâ úHñyoBù^ úÞ kõG ÿlc ok ûlðôpK òüA kBÏGA .kõGõPñìApÞBu ûkpÞ pýãPuk 1980 ô 1970 ÿBø úøk ok
.QuA ûkpÞ lýüBO Ao QüBñW úñd¾
.lðkpÞ .QuA
ÝpÒ .ïly oAkpHg qôpìA òýíø " :Q×â ôA ,õéXð@ ÿk ríýW ÙqõW lüõâ þì wýéK
àyA oBG lñ^ þèBdyõg ÉpÖ qA .îPvø ÿkBy QèBüA rÞpì õPñìApÞBu pùy ok Ao ,úèBu 72

".îPhüo .QuA ûkpÞ pýãPuk
}oBãð ÿApG ,ûlñvüõð ,AoBìBñßì êzýì ûqBO ÿBø }çO þK ok ôA lñüõâ þì óBÛÛdì
òüA koõì ok "þßüoBO ok ûly lülKBð" JBPÞ .ly þüBuBñy þíülÚ ÿBø ûlðôpK ó@ êc ÿApG
oBzPðA qA {ýK AoBìBñßì .kõG ûkpÞ ÜýÛdO ûlðôpK QèBüA êOBÚ" úG ïõuõì ûlðôpK óõñËì wýéK
ô qôBXO 45 ,êPÚ koõì 12 pÆBg úG Ao "þüçÆ
.Qynâok {GBPÞ
òüA ápPzì ûlñvüõð pãük óõvñW þéýG .lðAk þì p¿Ûì QÚpu ûpÛÖ 120
úPyõð þPýüõO ok úPynâ Iy úHñy úu JBPÞ êPÚ koõì ôk ïBùOA úG õéXð@ ÿk ÿBÚ@
".ly løAõg ïçÎA þíùì pHg AkpÖ eH¾" kõG
.QuA ûly pýãPuk
)þPðBÞ( {hG pPðçÞ rðõW RBßuA úP×â úG

36

www.TEHRANMAGAZINE.com

þéuBñO Qè@lðõýK :oBG òýPvhð ÿApG
úÃýG úvýÞBG ûApíø úðAkpì

Iýu@}A|þéuBñO Qè@úÞ ÿqBGpu .kõG þüBßüpì@fôpXì qBGpu àü pu pG ÑõÂõì #
úÃýG úvýÞBG ûApíø þéuBñO ïAlðAoBG òýPvhð ÿApG lðly ÜÖõì þüBßüpì@óBßyrK .kõG ûlük

.QuA ûkpÞQüBÂooBùÊA lðõýK êíÎqA wKoBíýG .lñðrG lðõýK Ao
QÎBu 14 þüBßüpì@ qBGpu òüA úÃýG úvýÞ BG ûApíø úðAkpì þéuBñO Qè@ lðõýK þcApW êíÎ
ÿApG ô ûly fôpXì óBPvðBÓÖA ok kõg QüoõìBì óBüpW ok þüBßüpì@ qBGpu òüA .QuA ûlýzÞ ëõÆ

.kõG ûly êÛPñì oõíýPèBG ok rñýßKBø óBW óBPuoBíýG úG kõg þéuBñO ïAlðA lðõýK êíÎ
Ao þcApW êíÎ òüA qA Ùlø ,þè ôolð@ ,óBPuoBíýG òüA àýPuçK ÿBø|þcApW {hG pülì
fôpXì qBGpu òüA þéuBñO ïAlðA kpÞoBÞ lüBG .QuA ûkpÞ ïçÎA óAõW kpì òüA þvñW óAõO ólðAkpâqBG

.ly|þì BýcA þcApW êíÎ òüA óBüpW ok
qA wK< :kõG úP×â þcApW êíÎ qA wK kõy ïçÎA {Püõø kõG ûlzð pÂBc úÞ fôpXì qBGpu
úÞ kõG úP×â ôA >.QuA úPzâpG ÿkBÎ QèBc úG rý^ úíø ïkpÞ xBvcA ïBXðApu ,ólì@ }õø úG

.Qvýð ÿA|ûkBu pìA Bø|óBvðA ÿApG Quk òüA qA þOBcApW }pünK
óBW qBGpu àü ÿBø|úÃýG óôlG ,úÃýG úvýÞ ô þéuBñO Qè@ lðly ÜÖõì þüBßüpì@ óBßyrK
àyrK 2 ô fApW àyrK 9 ó@ ok úÞ þcApW êíÎ òüA .lñðrG lðõýK qBGpu òüA pßýK úG Ao úPgBG
úP×ø lðAõO|þì óõñÞA oBíýG qBGpu ô QÖpâ ïBXðA xoBì 26 qôo lñPyAk QÞoBzì ÿoAokA ÿoBXì

.kõy Àgpì óBPuoBíýG qA ûlñü@
òýPvhð ÿApG BìA .Qvýð óBùWok úðAkpì þéuBñO ïAlðA lðõýK òýPvhð òüA úÞ lyoô@kBü lüBG
lðõýK úðõíð òýPvhð .kõy|þì ûkq lðõýK úÃýG úvýÞ BG ûApíø þéuBñO Qè@ ,þßyrK iüoBOokoBG
rýð 2016 ëBu ok þcApW êíÎ òýíø .QÖpâ Roõ¾ þGõñW ÿBÛüpÖ@ok 2015 ëBu ok þéuBñO ïAlðA

.kõG ûly oApßO QýÛÖõì BG Bßüpì@ok

37

óApùO úéXì

îüpýâ|þì òzW Ao Bø êâòP×ßy úÞoõÆ óBíø #
Ao lðA|ûkoô@Býðk úG Ao Bì úÞþðBðq òzW òüpO|îùì lüBHð

. îýñÞ}õìApÖ
ô îýùð Býðk òüA pG BK îýPvðAõO|þíð Bì BøokBì oõÃc óôlG
þñPyAk Quôk RAkõWõì òüA . îüpG Rnè þâlðq QíÏð qA
êíc óBykõg òÇG ok Ao Bì ûBì 9 ÿApG ô lñPvø Bì óAokBì
Bì IÚApì îøqBG îüõy|þì åorG úÞ îø þPÚô þPcô lðA|ûkpÞ
ûoBGok pOpG ëõÚ êÛð ô úéíW 10 ëBvìA okBì qôo ÿApG . lñPvø
Ao óAlðqpÖ úG QHvð óBy ÿBø þãPvHèk ô ÿoBÞAlÖ ,okBì

. îýñÞ|þì oôpì

p`ýG koAô ÿpñø –10

:( Henry Ward Beecher )

IéÚ QÛýÛc ok . QuA lðqpÖ xok x|çÞ okBì IéÚ
okBì . lyBG|þì }lðqpÖ úG QHvð þðApãð ô ÜzÎ qAõéíì okBì
{èk qA úPÖpâpG løk|þì kBü }lðqpÖ úG úÞ Ao ÿrý^ pø
ok ÿô RBýGpXO ê¾Bc úÞ QuA ÿkpgqAõéíì úÞ lyBG|þì

. Qvýâlðq

:óBükõùü êTíèA Jp –9
òüA >.líùÖ|þìokBìlüõãGlðAõO|þíðákõÞAoú`ð@pø<
}lðqpÖ ÿApG pâA okBì àü ,QuA Quok |«çìBÞ êTíèA JpÂ
úWõPì «|çìBÞ lyBHð Jõg {èBc úÞ òüA Bü lPÖBýG þÚB×OA

okBìqôo QHuBñì úGpOpG ëõÚ êÛðô úéíW |10

óBy ÿBø ú`G úG QHvð Bùð@úÞ þÛzÎrW þüBñÏì òüAô QuA QÎBu 24qA {ýG þPcô QÎBu 8qA . QuA ûkAkoApÚ óBykõWôok lðAôlg úÞ lðoAk ÿokBì ûrüpÒ ïBð úG þvc BøokBì úÞ Ap^ ,kõy|þì
.ÀèBg ô JBð þÛzÎ ,koAlð lðoAk . lñðAk|þì Ao óBy óAlðqpÖ oBßÖA ô RBuBvcA BøokBì

:þñý^ þéTíèA Jp –4 :(De Witt Talmage( äýíèBO Qüô ÿk –8
úÞ lðoAk þüBHüq wc Bø|okBì .koAk ÿokBìpø úÞ koAk kõWô BHüq ákõÞ àü BùñO Býðk ïBíOok Bø|ú`GpTÞA.îüoAnâ|þìBWúGó@okAoóBìÿBøþðApãðôBøIýu@úíøBìúÞQuAþécBuokBì
.lðA|ûkAkïBXðA|«çHÚAoBýðkòüAúGBHüqákõÞàüókoô@ôÿoAkúãðokóBy{Ûð lññÞõâqBGóByokBìÿApGAoóByÿBøxpOôBøqAoúíøQuAoôáoôûkpKþGlñðAõO|þìóBðAõWõðþPc
| .koAkÉpyóôlGþÛzÎôólýíùÖôólýñyÿApGþèkokBì.
:(Howard Jonson( óõvðBW koAôõø –3
.QuA ûkpÞ åorG Ao òì úÞ QuôA ÈÛÖ (O) .QuA ûkAk òì úGôA úÞ QuA ÿrý^ Bø óõýéýì (M) :(Peter De Vries( wüo ÿk pPýK–7
.QuA çÆ òüpO|ÀèBg ôA IéÚ (H) .QuA úPhüo òì RBXð ÿApG ôA úÞ þüBø àyA (T) êídO Ao rý^ úíøô Qvýð þñPÖpâ ûqAlðA ÿokBì ÜzÎ .QuBø|ú`G ókoô@ Býðk úG ÿokBì {Ûð
òüA ólý^ BG .QyAk løAõg Bì ókpâpG úzýíøôA úÞ þÛc ,Üc (R) .ÜzÎ ÝpG BG þðBíz^|(E) okBø|ú`GþâlðqokîùìoBývGþzÛðBøokBì.kpýãGAookBìÿBWlðAõO|þíðBýðkokwÞaýø.lñÞ|þì
þPuAo úG . lyBG|þì òì ÿBýðk ÿBñÏì úG úÞ >okBì< ïBð úG kõy|þì Quok ÿA úíéÞ îø oBñÞ ok Ùôpc .lðoAk óBy ÿokBì úðAkôBW ÿõãèA ÿB×üA
. QuBýðk òüA rý^ úíø ûlññÞ Øý¾õO okBì úÞ
þOpâþu óõüoBì–6
:(Sarah Malin( òýèBì AoBu –2 :(Marion C Garretty(
àü kõWô úG úÞ Ao þüBø óBìq . QuA qBG òì ÿôo úG QyõÒ@ ïoAk qBýð þyõÒ@ úG úÞ óBìq pø QuA Quok úéG .kqBu|þì Bø|òßíì pýÒ ÜÛdO úG okBÚ Ao óBvðA úÞ QuA ÿspðA ÿokBì ÜzÎ
þPèBc RA ûlñzhG óBíz^ ïoAk qBýð þuok òPgõì@ úG úÞ þðBìq .líùÖ|þì Qèk ïoAk qBýð Quôk .koAlðAoó@ïBXðAoBËPðAwÞaýøúÞlñÞÿoBÞlðAõO|þìokBìàüúÞkoAkkõWôþðAõOôÿõÚlðõýK
.QuA ûkõG òìqAôpK ëBGô ûkpÞ QüAlø ApìõO ÜzÎô RolÚ .lðpýâ|þì kõg úG ÿlWô úðApýãPhu ok okBì àü úÞ þüBø ÿoBÞAlÖ .Qvýð þðBu@ oBÞ ákõÞ àü ÿoAk úãð ô ókoô@ Býðk úG ,êíc
þPclðpÂBclðoAkqBýðóBykõWôúGóByóAlðqpÖúÞþÇüApypøôþðBßìpøôþðBìqpøokBøokBì úG .QuA oô@ Rpýc «|çìBÞ úÞ QuôA ÿBø QýéGBÚô Bø|þüBðAõO ÿAoô lñÞ|þì {üBø ú`G qA QHÚApì
.lñPvýð þñPyAk Quôk óAlðqpÖ «|ç¾A úÞ þüBø óBìq .îýøk|þì Bùð@ úG Ao pOpG óAokBì ô pOpG óBðq IÛè óBì þâlðq ok úÞ QuA êýèk òýíø

(The Telmud( kõíéO –1 Qðõìoô þG koléýì –5
lðpÂBcûoAõíøóAokBì .lüpÖ@AoóAokBìlyBGpÂBcBWúíøokQvðAõO|þíðAlgúÞþüBWó@qA |:(Mildred B| Vermont)
Bì úG ÿlðôAlg úülø Bùð@.lðoBLvG óBW }õâ Bì ÿBø ëk kokô Bø Ùpc úGô lññÞ þüBíñøAo Ao Bì BO JBð ô ÀèBg þÛzÎ {ÚõÛc úÞ Qu|æBG ÝõÛc BG êÒBzì qA þßü ,ókõG QÚô ïBíO ÿokBì
{ýG{üoBÞRBÎBuúÞþéÓy,lññÞ|þíðQÖBüokþèõK,QÚôïBíOêÓyòüAÿApGBøokBìúéG .QuA 38
.lñøk|þì Bì úG Ao óBzÞok ô QüBíc ô ÜzÎ ,ÈüApy úG úWõO óôlG Bùð@ .lñPvø Bø óBvðA

www.TEHRANMAGAZINE.com

39

}pPgk êüõdO pýýÓO þÞlðA BG kõG ûkpÞ óBýG .kôpGBXñüA ûpù^ pãük oBG àü ÿkBy .lñPvüpãð|þì óApùO úéXì
.kpßðõâqBGAoôqo@okBìpg@ÿBøÙpcþèôkAk kôpG Ig Q×â ô QgAlðA æBG úðBy lÏG úÞ Roõ¾ pø úG ,kõG|úPÖpâpG Ao óBãüBvíø
úÞ þupLG }kõg qA QuApPùG Q×â úz×ñG løAõg|þì îèk ÈÛÖ|úPÖpãð Ao {üõéW þvÞ .ÿlük|þì QüBÂo lñhHè þPvüpãð|þì þíýco úíýùÖ
ÿrý^ óBãüBvíø lüBy kôpG løAõg|þì Ap^ lññÞ|þìAo}AúËcçìòìêTìîøóApãükîñýHG òP×â BGô kBPvüA þøBãñG kpìpýKoBñÞ }o@
.kôpG løAõg|þì ô ûly QcAoBð úÞ lðA|úP×â lðpýâ|þìpãW úG óBGq kBPÖA wK }A ûoBWApâAô .kpÞêülHOûlñgúGAoôAîvHOQuAáoBHì îP×ø {hG
ÿApG ô QgAlðA lükpO úG Ao okBì úz×ñG ÿBø Ùpc ?úðBülñüõâþíðÿrý^ô .lyBGþíDAkpâAQuAáoBHì:Q×âkpìpýK
BG Üc Q×â ô kpÞ úDpHO Ao }o@ BÚ@ ÿA úËdè }o@ BÚ@ ÿõu úG úñýÞpK þøBãð ôqo@ okBì jo ûBHPyA lñüõâ|þì AkpÖ lññÞ|þì Quok qôpìA pSA >Qynâ õO þG úÞ þüBø|ëBu< JBPÞ
kôpG løAõg|þì Ap^ úÞ îýðAlG lüBG Bì QuõO lðoõÇñýíøþðBPupùyÿBøú`GQ×âôQgAlðA QHd¾ûBãñGokIzük.lññÞ|þì{GApgôûkAk qA þƒßü ôA .QƒuA >þƒíýco úƒíƒýƒùƒÖ<
!òÞïpHgBGlì@úÞúðBgúG}BGIÊAõì úñð óBzðBGq koôô lñPvø óBGq þG lñü@|þì þPÚô ô lññÞ óBGõOA Ao BXñüA lñøAõg|þì úÞ kõG òüA qA .QuA þðApüA óq óBâlñvüõð òüpO|ÙôpÏì
kõg oBPÖo pG olÛð@ BìA kõG òýãíÒ úz×ñG püqJ@BíyëõÚúGúÞòýíøBìAQuAîHüpÒòì .lññÞ JApg Ao Bø úðBg ïBíO lüBG oBÞ òüA ÿApG koõì ok óôA .QuA ÜzÎ ôA oBS@ÑõÂõì
.kqBvð pøBÊ Ao ûôlðA òüA úÞ QyAk ÈévO lðkpÞAlýKÿoAkóBðôJ@oBÞôQÖoóBzPuõK ïk@ .lññÞ þzÞ oAõéG lðA ûlì@ eH¾ æBc Ao Bì ú`ð@< :lüõâ|þì }oBS@úüBì|óôok
úG ÿpýýÓO aýø úÞ lðæõHÛG kõg úG QuAõg|þì úÞoBãðA úðoBãðAô lññÞ|þì }õìApÖ Ao rý^ úíø !lñÞ oôBG Ao {ìAlÞ lðBì|þì þPÚô .QuA ÜzÎ ,lñÞ|þì òPyõð úG oAkAô
îø qBG kôpG îø }o@ BÚ@ pâA ô ûlìBýð kõWô ok kôpG løAõg|þì úÞ pPùG .lñPvø ïk@ óBíø kõy óBGõOA kõG oApÚ pâA Q×â }o@ òüA lyõW|þì ûlñvüõð kõWô ok ÿrý^
ô lvüõñG úÞ lü@|þì kõWô úG ôA ok qBýð
QynâõOþGúÞþüBøëBu òüA koõƒì ok .lƒñƒÞ ëBƒHƒðk Ao {ƒÖlƒø
úíýùÖ < :Qƒyõƒð óAõƒO|þƒì ûlƒñƒvƒüõƒð
oBG qA òýÛéO òüA .lì@ løAõhð kõWô úG ÿpýýÓO úÞ kõHð îø fç¾ ô þPyAk óAõW pPgk úðBg kpìpýK.kAkþíðþvÞúGQgBuqAõWÿoAkpùy lñvK|úìBÎ ÿBø|óBìo ûlñvüõð ,þƒíƒýƒco
úG RôB×O þGô ïAo@ÿA ûpù^ô QuBÞ {øôlðA .lðBíGBXð@ îðBg ,pOoôk þíÞ .lülñg Al¾ BG pãük oBG óBýì ok JBPÞ7 òPyAk BG ÿô .kõG þðApüA
.lýzhGôA úG þüõâ òhu òüA ólýñy qA oBíÏì îðBg ô lðkõG ûkBPvüA îø oBñÞ ôqo@ okBì ô oBíÏì ok 57 JçÛðA qA wK }ôpÖpK JBPÞ 47
úWõPì Ao okBì úz×ñG }o@ BÚ@ kôoô BG ô lýzÞ îøok îgA lyBG ûly òýøõO }pPgk BÚ@AoôAúÞþøBãñGkpìô}o@BÚ@qAóByúé¾BÖ .QuA|ûkõG QupùÖ ó@ oAkkoõÞo ,óApƒüA
Bø úéKqA òPÖo òýüBKqA {ýK AoôAokBì ,QgBu ,koAnâ þíð îø äu êdì ôA úG úz×ñG :Q×â ÿBø QHd¾ úÞ kõG ÿolÚ úG lðlýìBð|þì þuõì ,úðBðq ÿBøôqo@ ô Bø|xpO ,êDBvì óBƒýƒG
úG lük ûAo úG pu ô ÐýÇì Ao ôA óõ^ ô kpÞ Al¾ lüBG ïkpì koBG|þì pñø }A úXñK pø qA ïpPgk îø oBñÞ ok ôk ó@ oõÃc .lðlýñy þíð Ao Bùð@ úéEvì úG úWõO ô RBuBƒvƒcA ok ÝApƒÒA
RõÎkÝBOAúGAoôApãükoBGôkoô@QÚo {èBc ôA úG ÿqôo úz×ñG lññÞ pßÖ úÞ lñyBG úðAõük ,lupLG oBíÏì îðBg qA ôqo@ okBì ly IWõì .kõG ÿô oBS@þâtüô qA òPuõýK ô þüAlW
{èBHðk úG Ao }o@ BÚ@ ô kBPÖA {ýK kõg .kõíð îðBgôkpÞlýüCBOúüBvíøîðBg.lñÞAlýKúÚçÎ ?koAkòPÖol¿ÚRpWCBPvìúÞQuAQuAo óAõñÎ BG Ao kõg JBPÞ òýƒèôA þƒíƒýƒco
úðApì@ô ÐÆBÚ ÿAl¾ }o@ BÚ@ kôoô BG .lðBzÞ úG lñÞ Quok AnÒ lüBG úßñüA òP×â BG oBíÏì ÿpPzýð óõ^ úÞ Ùpc òüA qA îðBg lýøBð pzPñì 1369 ëBuok þPhHyõg úG QzâqBG
.kAk|þì ÿB^ oõPuk úz×ñG úG úÞ ly lñéG okBì .QzâqBGúðBg ô lýzÞ ÜýíÎ þø@ kõG ûkõzâ Ao }A ûlÛÎpu pzPñì ô Qyõð óBìo óAõñÎ 23 ÿô .kpÞ
ëBHðk úG .kõG ûlüpK }o@ BÚ@ ÿôo qA äðo }o@BÚ@lñðAk|þì Bø úüBvíø úßñüA òPvðAk }oBG|òýìôk òüA úÞ îPyAk wðBy þÞ òì Q×â ô klÏPì Roõ¾ úG Bø|ó@qA ÿoBývG úÞkpÞ
úGîðBglýøBðúÞQzâ|þì{ðlyoBÃcAQéÎ kõGûkpÞþðBH¿ÎAooBíÏìîðBgkoAkòPÖol¿Ú úG }A þüAoAk ô kõG òì ëBì }A þüAlâ .lyBG þíýco .lýuo klXì NB^ úG þKok|þƒK
.ïoAk úéâ Bíy qA }o@ BÚ@ Q×â ô lì@ òhu pG Iè püq lyBG|úPyAk ÿkoõì úßð@ óôlG ô úÞpø úG QuA àíð þG îPuk .luo|þì óApãük úÞúPyõð óBÞkõÞÿApG Ao ÿoBS@òýñ^|îø
.kpÞ|þì ûBãð Ao ôA qBG ô IXÏPì óBøk BG }o@ úWõPì úz×ñG .kBPupÖ|þì òüp×ð kõg lG wðBy oôBG .kq pXñg òì úG QzK qA ïkpÞ QHdì
óBPñPÖoqAAp^úÞïoAkúéâQ×âôlülñgwLu óBìBì ûly ú^ lýupK ô Qzâ okBì ëBc pýýÓO óAlßíðô oõg àíð }o@ BÚ@ òüA úÞ ÿkpÞ|þì >.QuA ûlýupð NB^ úG ïAlÞ|aýø
þâlðq Bíy BG úÞ úz×ñG ô òì rW lðpHgBG úíø ?þðq|þìÙpcRkõgBGAp^ îz^ úG Ao ôA úÞ QuA ûAõâ Alg ?lyBG òßy ÿApG }o@BÚ@úÞþðBìq qA|úP×ø ôk #
?lýP×â|þìBìúGëôAkõHðpPùG,îýñÞ|þì qA óBìA :Q×â ô kpÞ þøBãð pýÓO BG okBì lñÞwcîPyAnãð ïkpÞ|þìûBãð,ïpvK,ïokApG Qynâ|þì kõG ûkqpu ûBãñG úG ÝBOA òPÖBü
BG Üc Q×â ô QgAlðA püq úG pu }o@ }o@BÚ@ úÞûlý`ýKõøBWúíø,ïkpìòüAQuk }A ûoBWA ûBì lñ^ ,ëõK þG ô QuA oBßýG úÞ QÖBüok þvÞ qA QHTì JAõW qõñø ô
ú^ úG îðAk þíð òì Q×â îðBg lýøBð .QuBíy lññÞ|þì ëAõEu þø ô kôpG Bì {ýK qA løAõg|þì ûoBWA òüA lýðAk|þì úÞ Bíy kõG ûkBPÖA IÛÎ
Bì qA Bü@ þñÞ þèBg Ao QÚBOA þøAõg|þì êýèk QuAQuAoòüAæBclýupKúz×ñG?ûlyú^úÞ ôAúGlìBýðîèkBìAkoAkpýSCBOBìþâlðqokolÛ^ .kõG ûkpßð
kAk iuBK oBýPgA þG }o@ ...!?ÿA ûlük ÿlG kpÞ {øBãð úðBÂpPÏìokBì ?kôpG løAõg|þì úÞ BO îükAk þPhu óBìkõg úG îüõãG pOæBG êâ qA úG kôoô ÐÚõì kõG ïôk|úP×ø úÏíW Iy ok
.QvýðoõÇñüAç« ¾A.úð..úð úÞ kôo|þì ,oôBýðok Apì ÁpcpãükõO Q×âô ÿoBÞBOîPuAõgïokApGqAîýñßzGAoôAëkAkBHì ZoBg úðBgrLy@qAoBíÏì îðBg ly úWõPì úðBg
ûly þ^ ??þ^ wK :lýupK îðBg lýøBð úÞ îøAõhG xBíPèA BG îðAõO þíð úÞ òì kôpG ólük BG BÚ@ æBc|lølG ôA úG QÏ×ñì pK ô Jõg iuBK ÿkpu úG Ao }o@ BÚ@ ïçu JAõW .kõy|þì
kõWô þPéÎ lüBG ûpgæBG ,þƒñhu þƒÖpƒc Bƒü@ ÿApG BìA ,koAk QÛýÛc wK :Q×â úz×ñG ,lðBíG }oBýPgA ok ïokApG úÞ ÿoõOõì ô ëõK ÝBOA koAô ô Q×â þHè püq þyBHð|úPvg ô kAk
!lyBG|úPyAk ôqo@ okBì ÿApG úÞ Ao þðBñhu óBíø okBì ?ú^ qA løAõg|þì ô|úPÖo {PuõK püq J@|úPyAnâ úGoBíÏì îðBg koõgpG qA îøoBG òüA }o@ .ly
ô àzg koõgpG òüA qA Ao ôA oõËñì ô kBPÖA lükpO
úWõPì kpu

.lükpãð
úÞ|þìBãñø ô ly oAlýG õøBýø ÿAl¾ qA eH¾
ú^õÞ pu Ao êdì þèBøA ly|þì ZoBg úðBg qA
ó@ óApâoBÞ úÞ ÿoAkpùy óõýìBÞ úG úÞ lük ÐíW
lðkõG þðBíýu ÿBø áõéG ókpÞ ûkBýK ëõÓzì

40

www.TEHRANMAGAZINE.com ?lüAûkpÞAlýKÝBOA{üApGpãì úßñüA rW koAlð þéýèk aƒýø Qƒ×â }o@
{ýK Iy lñ^ {PuAo Q×â ôqo@ okBì ôïA|úPgAlðAQícqúGûkBüqAoBíyïkpÞóBíâ
lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG úG úÞ îP×â òì ô lì@ {ýK BüpýG BÚ@ QHd¾ ó@ {ƒPuAo ,lƒüA ûlƒy|úƒPvg ïkõƒWô qA Bƒíy
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ úÞ îP×â òí ok ô kkpâ|þì þèBg ÝBOA ëBHðk ô lðBì ïBíOBð {ñhu úz׃ñƒG kôoô BƒG ...qôo
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G òýÏì BÚ@ .Qvø îø ÿA ûkpÞ êý¿dO óAõW .ly jpu Rly úG }oBvgo
ûoBWA ô Bì {ýK lüBƒýG QƒuA Jõg Q×â ô lükpâ ôA äðo pýýÓO úWõPì îðBg lýøBð
ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì .lñÞàíÞAoôqo@Bøxokok{ÂõÎ|lølð Bü ô þÖpc ôA QuA úz×ñG úG ÉõGpì Bü@ lýupK
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük }o@ BÚ@ Q×â pÆBg ûlýXðo îðBg lýøBð ?ûkpÞ ÿoBÞ
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW óBWôqo@lðAõPG úÞ ûkpßð ïBíO Ao {Oçý¿dO ÿA :Q×â Iè püqô kAk óBßO pu }o@ BÚ@
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA ôAúGAoBíykBùñzýKòìëBcòüABGlñÞàíÞAo ?îýP×â|þìAoþ^lýupKokBì.lýP×â|þì}BÞ
ûly Ùp¿ñì pâA Q×â òýÏì îðBg .îüõƒâ|þƒì îèk îø òì Q×â ô kõíð lñéG pu }o@
(626)3-50-50-50 (310)274-7474 ú^ BO }o@ BÚ@ ûoBWA úÞ îýðAk|þì Bì lýüõãð QcAp¾BGlýøAõgþíðApìpãükpâAløAõg|þì
îðBg lýøBð .koAk pýSCBO Bíy þâlðq ÿôo lc kBüq òì ,úüBñÞ ô úyõâ BG úßñüA úð lýüõãG
41 {XðoqAúüBvíøîðBgúßð@ÿApGBìAlyoõhèk úG ÿôopýÓPì îðBg lýøBð ...ô îPvýð }õøBG
.koô@ Iè pG þÏñ¿O lñhHè àü kkpãð ûBâ@ôA ?ÿkpÞ oBß^ õO lýupK ô kpÞ úz×ñG
ÉBƒýc ok ÿAlƒ¾ þƒPƒÚô ïBƒƒãƒñƒø Iƒƒy Roõ¾ úG ûkq QùG úÞ kõG úz×ñG oBG òüA
püqok.lyZoBgÝBOAqAoBíÏìîðBgQuBgpG þíð ...òì ...òì Q×â ô Qgôk îz^ }o@
BÚ@ òøApýK lý×u úÛü ÉBýc ÕAp^ äðpíÞ oõð ô JpÇÃì ûBãð .Qvý^ BÚ@ }o@oõËñì îðAk
kõG ûlì@ óôpýG þñPÖBG oõýéK püq qA úƒÞ }o@ püq úG pu }o@ úÞ ly IWõì úz×ñG wíPéì
kõg ïBð ólýñy BG }o@ BÚ@ .lýzgok|þì îñÞ|þì {øAõg oBíÏì îðBg :lüõãG ô kqAlñýG
õì QzK îÞ Üý^æ@ püq oõOõì oBñÞ BXðBíø lñ^ òì lƒyBƒG óBƒOkBƒü pƒâA lƒýƒølƒð óBƒyoAq@
ôlý×uokB^.QvüpãðAl¾IðBWúGôkBPvüA Bíy ïkõG ûlýuo óBƒPƒPƒìlƒg úƒÞ {ƒýƒK|úƒPƒ×ƒø
fõÂô úG Ao úðBhHcB¾ îðBg àüoBG ïAlðA þèô lýüõãG òì úG Ao þÎõÂõì lýPƒuAõƒg|þƒì
oBíÏì îðBg .kBPvüA pËPñìô kpÞ ïçu lük|þì óBOoõËñì úÞ ïkpÞ áok .ly ÐðBì îðBg úz×ñG
}o@ úG Ao kõg ô lì@ òýüBK óAõüA ÿBø úéK qA BìA îGBýG ÿA úðBg úÞ ïlì@pG ó@þKokô Qvý^
òhuQvðAkþíðkAkAo{ìçuJAõW,lðBuo òýèôA ok lýyBG òEíÇì .ïA ûlzð ÜÖõƒì qõƒñƒø
pG ÿA úéíW }o@ ly pËPñì ,lñÞ qBÒ@ úðõã^ Ao ...Q¾pÖ
ûlðAõgApÖ AoôA úÞ kõHð }o@ òüA BìA koô@ óBGq Q×â lñéG ÿAl¾ BG ÿoôBGBƒð BƒG úƒzƒ×ƒñƒG
BG .lñÞ AlýK þHuBñì ÿBø ûsAô QyAk þÏu kõG okBìîPyAnãðòìúÞQuAqôoóBíøóBOoõËñì
.kpÞ qBÒ@ QuA oõÇ^ óBPèBc úÞ òhu òüA ?lñÞ QHd¾
úG «BÖp¾ oBíÏì îðBg úÞ QvðAk|þì }o@ ûlñg àýéy ÿAl¾ô koô@ kôpÖ pu }o@
qA ÿl¿Ú ô ûkpßð {üAl¾ þupLèAõcA êƒýƒèk îðBg úG }o@ .QuBgpG Aõø úG pPƒgk ô okBƒì
ÿpìA lýupKô kpÞ QcAo AoôA wK koAkoBßñüA ÿrý^ ûlñg QéÎ qA ô Qƒgôk îzƒ^ oBƒíƒÏƒì
?kõG úÞîP×ãðQ×âôkpÞúz×ñGúGôookBì.lýíù×ð
BG ô lýzÞ ÿA ûkõu@ w×ð oBíσì îðBƒg óBGpùìþñdèBGûBãð@þðAkþíðAooBÞfç¾õO
okBì ô ôA óBýì úÞ Ao þüõãP×â ...{PuAo òP×â Bíy Q×â }o@úGpg@okô kpÞõâqBG Ao ApWBì
kôrÖA pg@ ok ô kpÞ êÛð kõG|úPÖpâ ïBXðA ôqo@ !óBPÛÇñì òüA BG îø
Bü îyBG ëBdyõg lüBG îðAk þíð {PuAo
Bì úG Bíy úÞ ÿA úüApÞ þüõu qA òýãíÒ ûBãð ô QuAõg }qõK pãük oBG }o@ BÚ@
pãük ÿõu qA ô koAk QýíøA óBíüApG lýøk|þì äðq ÿAl¾ .lüpg kõƒg pƒG Ao oBƒíƒÏƒì îðBƒg
QuBgBK úG kõGok úG àükrð úÞokBì QuBgpG
î×uCBPì Q×â úz×ñG .lñÞ qBG Ao ok úÞ QÖo ô
lýølð úüApÞ úÞ Qvø Bíy ÿApG QýÏÚõì òüA kpÞôAúGþøBãð}o@.îPyAlðAoBíyoAq@l¿Ú
ÿôAo òì ÈÛÖ ô QuBíy kõg oBýPgA úG ëBc QuAõg|þì}o@...?BíyÙpÆqAoAq@Q×âô
.ïkõG òhuúÞQuAQícoBíyÙpÆqAoAq@lüõãG
Q×â ô QgAlðA pƒüq úƒG pƒu }o@ BƒÚ@ .kpÞ ápO Ao ÝBOA úéXÎ BG ô koõg ôpÖ Ao kõg
lýüõãGô lýñÞpßzO òì ÙpÆqA B« ×Çè .îðõñíì ###
.îñÞ àíÞ Ao îðBg ôqo@ ïoAlð Q¾pÖ úðB×uCBPì
ú^ ô ïôo|þì qôo QÚô ú^ òì lýðAk|þì úÞ Bíy ûBãñG ok }o@ BÚ@ úÞ ÿqôo lñ^ qA wK
QÖBü ûly úé¿ýÖ Ao úýÃÚ þuõì BÚ@ lzð pøBÊ
!ïkpâ|þìpG ïBãñø îø óBãüBvíø úýÛG ô kpÞ Bøo Ao ÿpýãýK pãük ô
pu ,ôA òhu lýüCBO óAõñÎ úG oBíÏì îðBg BìA .lðkpÞ }õìApÖ Ao ÑõÂõì ôqo@okBì rW úG
lük|þì Ao îðBg lýøBƒð úƒÞ oBƒG pƒø ôqo@ okBì
óBüBK ÿB^ úG ÙoBÏO BG õãPƒ×ƒâ ô koô@ kôpƒÖ úÞ Ao îðBg lýøBð JAõW ô QÖpâ|þƒì ÕApu
.QÖpâ kpÞ þƒíð oôBƒG ,QƒuA ûlƒy Ùpƒ¿ñì Q×â|þì
koAk úìAkA lýupK ôA qA ô ly rýãðApG úùHy {èAõEu úßñüA BO

óApùO úéXì

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

þðBýukõg úGAkõu

lñPvðAõO ïA ÿolKBðôokBì úÞÿqôo #
þðAoõPuo ô lñupG kõg þíülÚ ÿôqo@úG
Bì úíø .kõG þâorG qôo Bì úðBg ok ,lðphG
úÖpc òüA îükpÞ|þì pßÖ ô îükõG kBy
pýýÓO Ao óBì ûlñü@ ,þâkAõðBg lülW
ïBíO úG îýðAõO|þì ,òüA qA lÏG ô|løk|þì
úñürø|òýìBC O :îýupG óBíüBøôqo@
ô ûBÖoqA ÿoAkoõgpG,ûBãzðAkok|êý¿dO
.pãük ÿBørý^ þéýg
ûkAõðBgô òìoBËPðA þPhGlGô Yðo ,êíÎok BìA
.kõHð óAoõPuo qA êßzì| |úPHèA .lýzÞ|þì Ao ïA
lülW QýÏÚõì ok îýPvðAk þíð úÞ îükõG Bì òüA
.îýñÞ oBPÖo lüBG úðõã^

Ao îñülèAô QÚô ïBíO «BHüpÛO óAoõPuo
ok .lðkõHð úðBg QÚô aýø Bø ó@ ô QÖpâ|þì
ïoBýPgA ok ëõK ÿkBüq oAlÛì ,ÅõÎ
ïBXðA ïoAk Quôk úÞ Ao ÿoBÞ pø BO lñPyAnâ|þì
Ao þãèBu ûkrðBK ÿBøqôo úÞ òì .îøk
,ÝBíÎA qA QzâqBG ô áAo óBâlñðAõg| |úP×ýy Rly úG ïlðAonâ|þì
lýéÛO qA ô ïkõG ûly kôõýèBø ÿBø úzýKpñø
ÿBüöôo ÿBø QG Bø ó@ .ïkpG|þì Rnè óByoBPÖo
ÿõãèA óByoBG ô lñG þG þâlðq àHu ô lðkõG òì
ÿkôq úG ly UÎBG ûkAõðBg RoBËð ïlÎ !òì
êßèA ô olhìkAõì ó@ok úÞ þüBø þðBíùì úG îüBK
QuA þøBýu BùñO úÞ BXð@ .kõy qBG ly|þì Ùp¿ì

ó@ pýSCBO ô olhìkAõì úG QHvð olÚ ó@ òì
þPcAo úG ,êìCBOô xpO óôlG úÞ ïkõGôBßXñÞ
ó@ qA .îPÖpünK Ùp¿ì ÿApG Ao îðBPuôk kBùñzýK
ly|þì kAõì lüpg Ùp¾ ïA þHýWõO ëõK ,lÏG úG
pg@úÏÖkoBG òüA :îP×â|þì ïkõg úGoBGpø òìô
þPc ,Bø óAôoBÞ êgAk ,þOpÖBvì ÿBø MíÞ kAk ZAôkqA kBùñzýK òì úG kõG kAõì ûlññÞ ÐüqõO qA Bø|úP×ø BO þøBâ .ïoAlð Ao ÿoBÞ aýø ÿspðA ok .lìBýð {ýK râpø úÞ ÿpg@ úÏÖk .QuA
ok Ao ïpvK .óBPgok úñO þèBg ÿBø ûp×c püq þuôpÎ ïA ûkAõðBg ÑçÆAô QüBÂo óôlG òìô þPhu úG úßð@ BGô ïlì@ þíð óôpýG JAõhPgo
þ×Ûu þPc þPÚô ,ïkoô@ Býðk úG þÇüApy òýñ^ ïoBýPgA ok kAõì þPcAo úG ,lÏG úG ó@ qA .ïkpÞ þíð ÿoBü îðlG ,îyBG oBýyõø BO ïkpÞ|þì }çO ,ÅõÎ
àü ok úÞ ïkpÞ|þì ÉApÖA Ùp¿ì ok olÚ ó@ô kõG ïlG ïkõg qA .kõG ûkBPÖA oBÞ qA ïrÓì .kpÞ pG kBýPÎA ô ïly kBPÏì îyBG úWõPì úßð@ þG
.îýPyAlð óBìpu ÿæBG ïkpÞ|þìpßÖ ïkõg úG úð .îPyAkoApÚ åpì|þìlÚ kõWõì àü ÈÛÖ úìBðpG ô ôqo@ úíø ó@ qA .lì@|þì
úG BO ïkpÞ þÏu ûoBGôk >BüBvüA< lèõO qA lÏG ô kõG lyo ëBc ok îñÇG ok úÞ þñýñW úG úð ô îýí¿O oBG àü .kõG ûlðBì þÚBG Ùp¿ì þG .QyAnâ pSA ïoBPÖo ô þuok ÐÂô
úÞ ïlýíùÖ kôq þéýg þèô .ïkpâpG ÿkBÎ þâlðq ZBýPcA {ñülèAô îèBu þâlðq úG rý^ pø qA {ýG AlýK òürñG MíK àü ok þéÓy .îñÞ ápO îPÖpâ ,{Þpu pPgk ïlýuo þãèBu ûl×ø úG þPÚô
.ly Bøo kBýPÎApyqA kõy þíð þPcAo òýíø úG àü qA lÏG þèô .ïõy êÛPvì þèBì pËð qA BO ïkpÞ QvðAõO þíð wÞ aýø úÞ ïkõG ÿkBPÏìô þÒBü
Quk óBìkõg ÿApG þß^õÞ óBíOoBK@ þPhu úG .QyAk qA Ao ïoBÞ ô îPzâpG kAõì ÙpÆ úG ûoBGôk ,ûBì ô ïkpãG ëô îPyAk Quôk ÈÛÖ .kõy ïoAkõéW
ïkpG|þìoBÞ úG Ao îyçO QüBùð òìô îükpÞ BKô óBßì ok ïpøõy ûApíø ÿoAkoBG óAoôk ok òüA BG !ïôoôpÖ ÿpHg þGok BO îñÞ Ùp¿ì kAõì
kBPÏì okBì àü pãì þèô îyBG þGõg okBì BO ÐüqõO kAõì þPcAo úG QvðAõO|þì ôA úÞ þüBø .ïkAk Quk úG ,ïkõG {èBHðk úÞ Ao þèBc QÚô aýø ,ëBc
ïA úðBg ?lñÞ QýGpO Ao }lðqpÖ ,lðAõO|þì êgAk ,Bø êãñW ok .îükpÞ|þì þâlðq ,lñÞ úÞ ôA .ïly Bñy@ >óBW< BG óBýì òüA ok ïlük úÞ lýzÞ þüBW úGoBÞ .ïkoôA~ |þíð Quk

44

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

”óBüqBìBO“ Qüpülì úG ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ÿpýýÓO úÞ ly UÎBG oôBG òýíø .îñÞ êídO
pOô àzg RBW þñüpýy òüpO ûqBO BÂo ûBy lñ^ qA lÏG .ïoô@ kõWô úG ïA þâlðq ok þuBuA
. QuA ûkoô@îøApÖ ,ØÛu àüpüqok Ao þðApüA ïpvíø úÞ ly òyôo qôo êTì îüApG }çOoBG
þñÏì úG ôA oBñÞ ok ólðBì ô koAlð pýýÓO l¿Ú
, þuôpÎ ÿBø òzW ÿApG àýÞ}oB×u .QuA òì ÿApG åpì ô þøBHO ô kBýPÎA úìAkA
.kõy|þì|úPÖpünK ûpýÒô lèõO , ÿkrìBð úðBg úG .ïly AlW ôA qA êýèk òýíø úG
rÞpì úG .lñÞ îßíÞ îPuAõg ô îPzâpG ïokBì
.lýñÞpO òüpýy Ao kõg wéXì ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ÿBø þñüpýy BG ïBíO ok QülW BG ô ïkpÞ úÏWApì ÿoôpKqBG
YñK ok þøBâ .îPÖBü oõÃc þðBìok RBvéW
45 .ïkpÞ|þì QÞpy qôo àü ok þðBìok úvéW
Bñy@ þâlðq úýèôA ÿBø RoBùì BG òýñ`íø
ô ïlðBì þzhG óAõO rÞpìok ïBíO ûBì úð .ïly
ûkAõðBg kB¿PÚAô ëõK qAlðA wK ,lðqpÖ QýGpO
ûoBGôk ô ïõy B×Þkõg îPuAõg|þì .îPÖpâ kBü Ao
,îPyAk úÞ þÖlø qA .îPvüBG ïkõg ÿBøBK ÿôo
pø ïBXðA qA ,qBÒ@ok úßñüA BG ô ïkpG|þì Rnè
ïBXðA úG ØÊõì Ao kõg þèô ïlýupO|þì ÿoBÞ
úG Ao îèBu ô lülW þâlðq wðBy ô ïkpÞ ó@
.ïkoô@ Quk
úG ëõÓzì A« klXì Alg ØÇè úG æBc
.ïoAk QÚô úíýð ÿoBÞ ô ïA ûly êý¿dO
ô îñýG|þì oBG àü ÿA|úP×ø Ao ïA þÎBíPWA oBÞklì
, îñÞ|þì þuopG Ao ïlülW ÙAløA ôA BG
îüBø Ùlø qA þéýg úG ïA|úPvðAõO úðBPhHyõg
.îñÞ ÿoAlùãð ïpvK qA þüBùñO úG ô îupG êüBuô ïBíO .kõG|úP×y@ô|úPhüo îø úG úzýíø
,ØýTÞ ÿBø ÙpÊ .lðkõG {hK|òýìq ÿôo
ô îüA ûly òìA þøBñK pu IcB¾ ûpgæBG úG BW úíø ... ô Bø ëBÓy@ ,úPvzð ÿBø xBHè
,}A þâlðq ëõÆ ok oBG òýèôA ÿApG ïlðqpÖ úéüõÆ àü úG pPzýG Bì úðBg .lðkoõg|þì îz^
úñürø ô úðBg ÿBøoBÞ úG úÞ þðBìq .koAk þÚBOA
óõ^ ïoAk þGõg xBvcA îñÞ|þì þâlýuo Bø !úðBg BO QyAk QøBHy
.îPvø lùÏPì ÿokBì ô ëõEvì þðq îñýG|þì râpø .kõG ûlýuo ÿlG eÇu úG ïkBýPÎA
óôlG ô îðBupG óBüBK úG Ao úuolì îøAõg|þì .ïkõG ûlyoArýG ókoõg AnÒqAô ïlýGAõg þíð
îñÞ åorG Ao ïpvK óApãük ÿõñÏì Bü þèBì àíÞ õéýÞ |30 úG kõGõéýÞ |60 ,kBýPÎA qA {ýK úÞ îðqô
.ïqBvG BðAõO ô îèBu ,êÛPvì ÿkpì ôA qA ô ok úýéÞ Qðõ×Î êýèk úG oBG àü .kõG ûlýuo
wðBy úÞ îPvø þPhHyõg óq úÞ îðAk|þì îñýðqBð pvK ú¾çg ô ïly ÿpPvG óBPuoBíýG
úG Rolð úG òì ëBTìA ,ïkoô@ Quk úG Ao|þìôk þâlðq QHßð ô QÞçÖ ,þãP×y@ òüA óBýì ok
þíð }olK Bü òì qA QHdì ÿA ûom ô kpÞ|þì
.lñGBü|þì Quk þvðBy òýñ^ òüpPùG ô îPyAk {Puôk IéÚ îýí¾ qA .lük
qA õéíì îèk ,îñÞ|þì ûBãð ïpvK úG óBìq pø þPñÏè kAõì kõWô BG þèô îPuAõg|þì {üApG Ao Bø
úG QukôA pÆBg úG úÞ îðAk|þì .kõy|þìoôpÒ qôo ïBíO .îñÞ ÿokBì {üApG îPvðAõO þíð
îøAõg {PüBíc úzýíøô kq îøAõg ÿoBÞ pø ô ïkq|þì kAk ,ïkpÞ|þì AõÎk ,ïkõG þðBH¿Î
râpø ,kBýPÎA óBìqok úÞ QuA ÿrý^ òüA .kpÞ ÿksApO .ïkAk|þì úìAkA þâlðq úG úðAlýìABð
ÿApG ïoAk Quôk .îñÞ úülø ôA úG îPvðAõO þíð BG ïpvíø ïlýíùÖ úÞ ly êìBÞ þPÚô òì þâlðq
úÆõÒ kBýPÎA JAkpâok òì êTì úÞ ÿkApÖA ïBíO
kAõì Ùp¿ì ÿAlPGAok ú^pø îüõãG lñPvøoô .koAk úÇGAo îðBPuôk qA þßü
þðlzð ïBíO Rnèô ÿkõg þG kõgqA xBvcA úG îýí¿O úÞ ïly ûkpvÖA óBñ^ ó@
ÈÛÖ ,ûAo óBüBK ok þèô|løk|þì Quk ïk@ úG ú×ÆBÎ qA ÿA ûom qõñø þèô .îPÖpâ þzÞkõg
úÞ lýPvø Bíy òüA ô QuA þPhGlG ô þ^õK îPvðAõO|þìô kõG ûlðBì þÚBG ïkõWôok ÿokBì
òýGqA Ao BüBvüA ûlñü@îýí¿O òüA úÞ îñÞ áok
.lýñÞ|þì JBhPðA Ao kõg þâlðq ûAo óBüBK QvüBG|þì ïlðqpÖ pÆBg úG òì .kpG løAõg
úÞ þüBø ûkAõðBg úG îøAõg|þì òýñ`íø úìAkAõdð òýíø úG ÐÂôpâA .ïkpÞ|þì QìôBÛì
îùì :îølG|lýìA lðoAk ÿkBPÏì pvíø Bü lðqpÖ óBðq òì .lñPÖpâ|þì òì qA Ao ïpvK ,QÖBü|þì
JçXñì qA þüBøo|lýìA Bø ó@ úG úÞ QuA òüA olhìkAõì Ùp¿ì BG úÞ îPgBñy|þì Ao ÿkBüq
ûrXÏì .lüõzð xõüCBì râpøô lýølG Ao kBýPÎA ô lðkõG ûkoô@ok óBPuoBíýO qA pu ,þDBýíýy
ÝB×OA Bì þâlðq ok úËdè pø ô qôo pø Bø .ïlðõýLG Bùð@ úG îø òì úÞ kõG òßíì kôq Bü pük
Ao ïlðqpÖqA þüAlW îPvðAõO þíð ç« ¾A òì þèô
.lñPÖA|þì
óBüBK|

óApùO úéXì

.îñÞpßzOóBOoõÃc Rlì qA lÏG|úPypÖ ô lñÞ|þì lñíÚçÎ kõg
qAAo{øBãðkpÞ|þìþÏuúÞþèBcok|úPypÖ ô þíâokpu ô kõg úG òPÖo oBXñéÞ Bø
:Q×â|þìAo@úG,kkqlGkBøpÖ ôk þOõég ok p¿Î qôo àü ,þðBzüpK
îø qBG ...ïA ûkpßð ÿoBÞ ,îñÞ|þì {øAõg þÖpÆ qA .lñÞ|þì ÙApPÎA ÜzÎ úG ûp×ð
ëkô óBW BG lü@pG îPukqA úÞ þPìlg úðõâpø ô ûôlðA ô þðBzüpK ô þðAkpâpu pãük
.kAkîøAõgïBXðA lük qA|úPypÖ oBPÖo ô RæBc þðBùâBð pýýÓO
ÿApG Ao êýHìõƒOA ok úƒÞ þƒèBƒc ok kBƒøpƒÖ ô lðBì þíð oôk rýð {ðAlðqpÖ ô pøõy
:Q×â kõG|úPyAk úãð|úPypÖ ...óBPuAk úèBHðk àñüA
úƒG ô lƒýyBƒG|úƒPyAk þƒGõƒg|úƒP×ø óBƒƒüBƒƒK ###
.úHñyôkqôoóBOoAlük|lýìA pãük þÖpc úßð@ óôlG ûkõè@ JBPy|úPypƒÖ
òyôo àüoBO ok ô úËdè òüpg@ok|úPypÖ ,kpÞ ëõÓzì Ao kõg ô QzâqBG }rýì úG lðrG AløqA ÿA|úPyõð
oBù^ ÿBø ÕAp^ oõð ô ûBì oõð õOpK ok ô Iy úíýð úÏíW .ly Õõéy þPuAo úGrýð }pu|úPHèA
êýHìõOA úzýy QzKqA ,äñýÞoBK úÆõdì ÿõu ,ÝAoôAô Bø ò×éOô QuAoô M^ óBüpPzìô ûBì îøk| {hG
ôA úGô Qvüpãð kBøpÖ îvHPìô JAnW ûpù^ úG .lðkpÞ ÿpLu ÿpãük qA wK þßü Ao Bø QÎBu
.Q×â pýg úG Iy ûApíø rýð kBøpÖ àðBG qA Zôpg ïBãñø ,QÚô pg@
### êýHìõOA ÙpÆ úG úÞ þèBc ok ô ly ZoBg ôA kõg ÿApG ÿlñìôpG@B« PHvð êÒBzì RpWBùì òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
,kõG ûlýuo úðBg úG }pvíø qA pOkôq BÂo ÿoAlGBvc wýDo BÂo ,lññÞ|þì BK ô Quk wüolO òí BÂo ô|úPypÖ úÞ îPyõð
oBËPƒðA ûkpƒÞ ÅõƒÎ xBƒHƒè ô|úƒPƒÖpƒâ þƒyôk :Q×â lðkq|þì ïlÚ|úPypÖ QívÚ lñìoBÞ|úPypÖ ô ÿlýèõO þðBLíÞàü BG óApùO óApPgk ÿBø óBPupýGkqA þßüok
:Q×â ôA ólük Ädì úG ô lýzÞ|þì Ao }pvíø QHd¾ Bíy Quôk...êýÞô îðBg ó@ BG òì qA þßü ok lülW ÿBø JBvc {üBzâ óByoBÞëBu àüqA lÏGô lðõy|þì Bñy@îø
oApÚ |7/5 QÎBu óõ^ õy pÂBc pOkôq ïrürÎ ô ïôpG óBykrð þPÎBu îýð AkpÖ lyoApÚô ïkpÞ lðpg|þì ÿA úðBg .pHPÏì àðBG àü RBHÏy lðqpÖ ôk IcB¾ ô lzÞ|þì ZAôkqA úƒG
BðBürýDõè êøA QuõLøBýu ó@ IzìA ,îüoAk ïBy óBƒyoBƒýPgA ok Ao ïpƒøAõƒg úƒG ÉõƒGpƒì ÝAoôA ô kõg ÿApG Ao ÿA ûkõu@B« PHvð þâlðq ô ÑBÂôA þðõâpâk qA wK.lðõy|þì pPgk
Õõéy óAoõPuo æBíPcA ô koAk úìBðpG BXð@ îø wè koAô úHñzßü }kõg rýð ïpøAõg ,ïoAnãG qA wK þèô .lññÞ|þì îøApÖ óBzðAlðqpÖ Bßüpì@ ÿArüô kõG þPícq pø úG óApüA
Ao úýÃÚ «B¿hy wK ó@qAô ly løAõg wéXð@ úéÞôpu óBùâBð þDõyBðq þâlðq ëBu | 22 wéXð@wè úG xpHÚ ÜüpÆ qA ô lðpýâ|þì
.kõG løAõg qA îPuAõg îø qBG .kpƒÞ lƒøAõƒg ÿpƒýƒâ þƒK úG Ao|úPypÖ ô kõy|þì pøBÊ pãük ÿkpì úýèôA Rçßzì ólðAonâqA wK ô lñü@|þì

JBPÖ@
þâlðq
{hG
ÿoBùG|
46

www.TEHRANMAGAZINE.com ?QuAûApGôoÿoBÞÑBÂôABü@?QuA ÝBOAÿõuúG}pøõyÙpcIÚBÏPì|úPypÖ
QHvðþéýìþGQüBùðokôþPhuúG|úPypÖ ?lðoAkïByþ^Bøú`G:Q×âôQzâpGòíýzð
47 ,óBW BÂo úéG :kAk JAõW UdG òüA úìAkA úG ô lüôkokBì Ùpc óBýì|úPypÖ åorGpPgkqBñÆ
.QuAJõgîèBc qBðBð ô òì lýyBHð Bì óApãð óBW óBìBì :Q×â
?þñEíÇìBü@- Quok þPâBLuA îýøAõg|þì óBìkõg ÿApG
.îñEíÇì«BñEíÇì- îøôqBðBðxçßíøôQuôkîøBßývW,îýñÞ
okþøAõhGúÞ|løkþíðQXðoÿrý^Bü@- ÿApG QuA oApÚ úðBg ÿôpGôo úüBvíø òýñ^
?þñÞQHd¾}koõì þOoBK Ao Iy úÏíW ô lüBýG Bì {ýK ïBy
,ÿkõG ûlýupK îø çHÚ óBW BÂo úð - ô lüôpG BGBG ;BG Bíy .îýyBG|úPyAk úðApPgk
õO BG }koõì ok îøAõhG úÞ Qvýð þÎõÂõì .lýðAonãG }õg
BGêÚAlcBü"Q×âkõgóôokokôîñÞQHd¾ BG Ao }pPgk þðBGq òüpýy ô îvHO|úPypÖ
."îñÞQHd¾}koõìokõO ÝBOA ÿõu úG ô Q×â iuBK òüpýy þívHO
QÚô lñ^ ÙpÊ QèBc þãP×y@ wK - äðo ÿA úìoõu êðBy wýKôk ,QÖo JAõg
RAþãé¾õcîÞôûBãýGôûBâÿBøúüpâôpýgA kpÞlülXOþzüAo@,lýyõKAo}lý×uúýyBc
RA ûpù^ ô Bø îz^ pG úÞ þíÒ kpâ ô óAoõPuoÿõuúG}pøõyûApíølÏGÐGoàüô
?Qvý^êýèk|úPvzð lñ^ úé¾BÖ ok úÞ þðApâ ô ÿõvðApÖ àýy
î`ýK ëAõEu olÛ^ óBW BÂo þ`ýø - ûAoúGQyAkoApÚþé¾AóBGBýgokôúðBgþéüBì
...þñÞ|þì .lðkBPÖA
ok ú^pâ|úPypÖ BìA krð þÖpc pãük BÂo .kõG pünLèk úzýíø êTì óAoõPuo ÿBÃÖ
óBzð kpvðõg Ao kõg kpÞ|þì þÏu pøBÊ qA þßü ô ûkpÞ ëBÓyA Zôq lñ^ Ao|rýì lñ^
Ao }kõWô ïBíO þHýXÎ ûpùèkô xpO þèô|løk |16 kôlc ok þøôpâ rýð Ao Èuô åorG ÿBørýì
ûkpGõG BÂo lñßð åorG ÿAlg û@.kõG|úPÖpâ ApÖ kõG ïõéÏì úÞ lðkõG| |úPÖpâ óAõW ô pýK p×ð
pãük ÿkpì|úPgBHèk òì úÞ líù×G lñßð ,lyBG .QuA ûAo úG ÿlèõO þðBíùýì
þPuAo úG ?kpÞ løAõg ú^ líù×GpâAô ïA ûly úG Ao|úPypÖ ô BÂo ,óAoõPuo QìlhzýK
óBzð þéíÏèA wßÎ ú^ ô ?ly løAõg ú^ õðBýK ûBãüBW àükrð ÿA ûp×ð ôk à^õÞ|rýì
òüA qA þyBð Qzcô qA|úPypÖ ô ...kAk løAõg QuõLøBýu ûlñðAõg úÞ þüBW kpÞ þüBíñøAo
.lüqpèkõgpGBøúzülðA þèô úâo ôk ÿAl¾ BG ô kq|þì õðBýK þèBvðBýì
QuAõgok úG BñG QuõLøBýu ûlñðAõg òPvzð Ädì úG BÂo ,lðAõg|þì qAô@ þGAnW
lèõOúðApOlðkõG||úPvzðÈuô|rýìokúÞþøôpâ kAk ÿõvðApÖ JBð rìpÚ JApypÇG àü }oB×u
ok úÞ þüBHüq ô óAõW pPgk ô lðAõg Ao áoBHì ,lñÞ pO þHè }pvíø BG ïBy óly ûkBì@ BO úÞ
ô QvýG lèõO | {ìAõÚA ô ûkAõðBg ÐíW þPèBc ok ô lñPgAkpK ólýyõð úG pøõy ô óq
ÿBø Ðíy QÖpâ|þì òzW Ao }A þãèBvßü ô pünLèk ô ïAo@ ÿBÃÖ ó@ok ,àýPðBìo oBývG
BøQìlhzýKúGôkpÞ}õìBgAo}lèõOàýÞ qAô@ ô qBu úG óAoõPuo àüoBƒO úíýð
ô lðpHG à^õÞ RBÏÇÚ ok Ao àýÞ kAk oõPuk ÝpÒ ïAlÞ pø ,QuõLøBýu ûlñðAõg|úPvg
úÞ lññÞ QívÚ óAoõPuo óBüpPzì|þìBíO óBýì .lðkAk|þì }õâ úðBâAlW ÿoBßÖA
ûríyõg àýÞ ó@ qA îø þíùu onãøo òüA ok BG úÞ þðBìq ô ïBy Ùp¾ ïBãñø BÂo
pPgk úGôkpøô lýuo BÂoô|úPypÖ úG ÿA úìBg úíýð AoôA|úPypÖ úG JApy xçýâôk ólýðByõð
.lñP×âàüpHOóAõW QHd¾pu ïAo@ þéýg QÖBü ëBG àHuôoBíg
qBñÆ òu îø QuA xõéì ô þðBìBì olÛ^ - :kpÞ qBG Ao
.QuABì þP¾pÖ«BÏÚAôúÞQuBøRlìóBW|úPypÖ-
îø þíÞ ,QuA úèBvßüô QvýG ...úéG - ôBøú`GqAoôkôîýyBGîøBGÿp×ðôkîüAûkpßð
.koAkAoqBñÆRBÞpcôBøQñÇýy lüBy .îýðAonãG îø BG Ao þHy ,úðBg úÒlÒk
ó@ ok Ao pünLèk QÎBu lñ^ pøõy ô óq ûkpÞoBÞ ÝpÒolÛð@Ao kõg úÞ kõG òìqA Qé×Ò
Iv`èk ÿBÃÖ ó@ ok ô äñzÚ óAoõPuo þéýgIzìAôîuo|þìBøú`GôõOúGpPíÞôïA
ÿBøqAô@ úG ô lðkoõg ô lðlýyõð ,lðlðAonâ ûp×ðôkô àýPðBìo|þìBy îPvðAõO úÞ îèBdyõg
ôk pø ô lðkAk ApÖ }õâ QuõLøBýu ûlñðAõg Q¾pÖ lüBy ô îý¿ÚpG| þíÞ ô îüoõhG îø BG
úÞ ÿpPvG wLuô lðlýuo úðBg úG Qvì úíýð qA ,îýñÞ QHd¾ îø BG úÞ lyBG îø þGõg
ú^pâ|úPypÖ þèô kõG óBð@ ÿôk pø }õÒ@ ûkBì@ óBíXðo úÞ þéDBvì ô îýDõãG óBíOçßzì
rýð Ao ôA ÿBñíO BìA krð }pøõy úñýu úG ko Quk ...?løk|þì
ô óBXýø ô ÝBýPyA ïlÎ ô ûApÞA ô þéýì þG BG }pøõy ÿBø Ùpc úG Rõßu ok|úPypÖ
ô òýGrýO lük qA rýð òüA ô QÖpünK QHÒo úÞ òì :kAk úìAkA óBñ^ îø BÂo ôkpÞ|þì }õâ
.lðBíðoôkBÂooBýyõø BG ókq úéÞ ô pu ô ÿoAkA Rçßzì ô oBÞ rW
koAk úìAkA õO þèô ïoAlð ÿpãük IèBW QHd¾ îðAlñìoBÞ
Jõg QèAõcAô ëBcõO Bü@?óBW|úPypÖ oõÇ^

óApùO úéXì

Ao }kõg ûqBÓì êgAk ÿBø|óq ô Bø|ú`G óBýì qA BG þWBc ô kpÞ IéW kõG {Puk ÿõO úÞ þèõK ô pu QzK úÞ >Quk ûlññÞ ïpð ÿBø|ïpÞ< úÛHÆ
ok úG BHüq ÿA úPypÖ lñðBì óAlñg ;lýzÞ óôpýG à^õÞ óBPukqA Ao ëõK ô kpÞ qAok Ao {Puk lñhHè úÞ kõG þPÚô lñ^ ;kpÞ ûBãð kõG ûly ûlý^ kpìpýK
Quk úG|þíðBg ØýÞ óBùâBð úÞ ly àükrð ûqBÓì ô løAõg þì ú^ úÞ lýupK ô QÖpâ ôA kõè@ Qyõâ ô ó@ lðAõPG BO kpÞ|þì ÐíW Ao {üBø þHýW õO ëõK
RpK ú^õÞ Qíu úG îßdì ïpÞ þÆõÚ ô koõg ôA ;Bø|ÿpPzì úýÛG ÿAl¾ ôpu ô Quk püq qA îø ôA þãñzÚ >þG@ô lý×u< Quk ûlññÞ ïpð ïpÞ þÆõÚ
àyõì lñðBì {ß^õÞ Quk qA ïpÞ þÆõÚ ,ly îðBg :{üôo úÞ þüBø|ïpÞ Øüko úG ûoByA ô òùK úHè þø|çÞ BG BHüq óq àü wßÎ {üôo úÞ Ao
lyqBG þÆõÚ Jok óBùâBð ;ly JBOpK ú^õÞ ÿõO ô kpÞ qAok þPuk kpìpýK .....kpÞ kõG þéãyõg qA úÞ kõHð ÿqôo .kphG >okBì qôo< ÿApG ;kõG lý×u
úG ;BHüq îðBg pu ÿôo ÿõèõ^õÞrìpÚ óõýKBK BGô ÝpGôkBW úHÏW lñðBì úËdè òüAqA úÞ Ao ïpÞ þÆõÚ ûBãð ô lzßð ápu ô konãG kpìpýK ûqBÓì ÿõéW
rýì ÿôo|þìAo@ úGô QyAkpG úÛHÆ qA Ao kq þì ÝpG û|çÞ ó@BGôo lý×u ÿBHüq óq ó@Roõ¾ úG ;lñßð
... kBPÖA ûAo ú^õÞ úO Qíu úG|þìAo@ Quk ô kpÞ ápPgk úG óAlñg þøBãð ;QyAnâ ûBãð ôA úG úðBíðBg BìA eýéì ÿlñhHè BG úÞ ;BHüq
úG óArüô@ ú^õè ô Iè BG ZAô ô ZBø oõÆ òýíø õèõ^õÞ rìpÚ óõýKBK àü rýì püq qA ô kpÞ qAok ïpg þì óBìBì ÿApG :lüõãð }kõg BG ô ;|kpÞ|þì
òýDBK Qíu úG óAoõg õéO õéO úÞ ;þÆõÚ Jok

ÿBHüq ô ûBOõÞóBPuAk

!>óBƒìBƒì ;áoBHì Rqôo<

{üo BG ÿkpìpýK ;kpÞ þì ûBãð QÖo þì óBGBýg Ao óõýKBK ô kq {PzK úG Iv^ þíÞ ô koô@ óôpýG ....okBì qôo ÿApG õO ëõK BG úÞ kõG þèBu òýèôA òüA #
ÿA|ûõùÚ ÿB¿Î BG ;pupG û|çÞ ô lý×u þKõO þÆõÚ ô kq êãyõg îðBg û|çÞ ÿôo þÆõÚ úyõâ qôo úülø òýèôA òüA QyAk þÚôm ú^ BìA okBì ÿApG QuAõg|þì }kõg ÿBø|þHýW
BGô QÖpâ Ao þÆõÚ Jok QÞpc ÿõéW {ýGõ^ ô .... ÿlüpg|þì Rkõg þHýWõO ëõK BG úÞokBì ÿApG olK úÞÿA|úülø BG ëBupø ;kphG úülø
ô QyAkpG òýìq qA Ao þÆõÚ Jok ô ly îg|þìAo@ ...kpÞ qAok ôA Qíu úG Ao ïpÞ ;pãük óAlðqpÖ ô kõG àüpy lüpg þì okBì
pPgk Qíu úG QðBPì ô {ìAo@ BG oõÆ óBíø ëBG ôk oBãðA ïpÞ þÆõÚ òPÖpâ Quok ok !ÿlüpg|þì Rkõg
ok òüA óBWolK :lýupKô lì@ûkq QùG ÿõèõ^õÞ oõÇ^ lýíù×ð þPc pãük .kAk ôA úG BHüq ô ïpð qAôpK }kõg úG Ao kpìpýK úWõO þPhGlG BG ûpg|æBG ...lðlüpg|þì úðBâAlW ÿôkBÞóBykõg
óBPuk QyAk ô okBì QhO Iè kõG úPvzð
?? QuBíy ëBì þÆõÚ êTì îø qõñø ;kpÞ|þì þèBì ïpÞ Ao {Þôp^ ô òý^pK
ôA BG p×ð àü úÞ kõG pËPñì oBãðA ûoB`ýG pPgk êTì îø qõñø ;kpÞ þì Ao oBÞ òüA ÜzÎBG úPynâ
!lÞpPG {üõéâ ok ûly ÐíW ÄÓG BO lðrG Ùpc îø okBì ;kõG {ðBHè ÿôo ÿlñhHè úzýíø
òýDBK Qíu úG àyA {íz^ ôk qA oBùG pGA lñðBì Jok QuAõg !|æBc þPc ;úzýíø êTì ;oõÇñýíø
}lý×uô jpuô êLO ÿBø Mè ÿôoô lypüqApu kBPÖA {Puk qA þÆõÚ Jok úÞ koAnãG Ao ïpÞ þÆõÚ
ó@ ok QvðAõO ÈÛÖ ;lüoBG òýDBK úG úèõéâ êTì úyõâ ÿBø àýìApu ÿôo Al¾BG ô àýìApu ÿôo
úG {ðBíz^ BG ;ïkpì lì@ô QÖo ô ú^õÞ þÒõéy ÐÚõì òýíø !QÖo ÝBÆA úO BOô koõg êÚ êÚ ÝBÆA
ûkBPÖA òýìq ÿôo úÞ >ÿA|ûlññÞ JõÆpì ïpÞ þÆõÚ< ô îz^ ûoByA BGô kAkoBzÖ Ao {Puk|þìAo@úGokBì
BG ôA ,lðlülñg ôk pø .lülƒñg þÆõÚ ok úG ôpGA
. lñÞ ûoByA kõG
;}õg ÿôoô þðBGpùì BGoõÆ óBíø kpìpýK ...óBðq w×ð w×ð okBì ô lƒñéG ÿAl¾
;þÒõéy ô lì@ô QÖo óBýì qA ô ly îg þãPvø@ úG BGBø|ú`GþÚBGûApíø koõgúÞúuolìäðq
úPhüo òýìq ÿôo ó@ qA îø þíÞ úÞ Ao >ïpÞ þÆõÚ< Qzì àü êTì Al¾ ô pu qA pK ô Ýôm ô Ýõy
óõýKBK ô kpÞ þøBãð ÙApÆA úG .QyAkpG kõG qA lðkAk|þì êø Aopãülíø úÞoõÇñýíø ;äzXñâ
ô kpÞ AlýK þßükrð óBíø îø Ao rìpÚ à^õÞ qApK úuolì ÉBýc ;lðlüôk ÉBýc Qíu úG Bø|úéK
AoôAô QÖpâ Ao ápPgk Quk {ìAo@ BGô QyAkpG Bø|ûlðpK ÿAl¾ qA pK úuolì Qgok .kõG JBPÖ@oõð
úù`ù^ îÒ þG ô kBy úuolì pùÊ JBPÖ@ püq úÞ
.lðBzð Õõéy ûqBÓì úyõâ ÿõßu ÿôo wc {ðlG ÿôo Rnè BG Ao JBPÖ@|þìpâ !lðkq|þì
RokBì ÿApG Ao òüA óõW BÚ@ :lýupK þì {Ooõ¾ úG {ðlüôk qA úÞ ÿkBG îývð ô kpÞ|þì
ápPgk úüpâ ÿAl¾ úÞ ?okBƒìqôo ÿApG ?ÿlüpg Ýôm qA .kpÞ þì óAlñ^ l¾ Ao qôpìA Rnè koõg
:Q×â kpìpýK . lý`ýK ú^õÞ ok lñéG Üø ô Üø BG Ýôm< QyAk }Bø|Quôk ëõÚ úG ;kpì þì QyAk
{ürý^ úÞ òüA ;óBWolK ! óõWBÚ@ ûoAlð þHýÎ JBPÞô ØýÞqôpìA Ap^ QvðAk þíð ly|þì >åpì
BG ëBc òýÎ ok ô ( òýHG ;òýHG ... ïpPgk ûlzð qA QgBO úG Bø|þu|çßíø BG ?kõHð òýãñu úuolì
þG@úðBgoBù^ ÿBø|Èg BG lý×u ÿA ú^oBK ëBíPuk pu ÿqApg Qíu úG ô lðlüôk óôpýG úuolìok
lý×u {üo êTì ;kõG xBü ÿlý×u úG úÞ ÿrýíO lðlýuo kpìpýK ûqBÓì ÿõéW úÞ þPÚô ;lñPÖo ú^õÞ
ápPgk ÿBø àyA ókpÞ áBK úG Ñôpy ;}kõg
IýW qA úÞ ÿpãük ëBíPuk BG lÏG ô )... kpÞ . ly ëõƒø ûqBÓì êgAk þÒõéy qA
Ao ïpÞ þÆõÚ Jok ëôA ;þìAo@ úG koô@ok }pãük ÿ|æ qA oôq úG {ñýãñu ØýÞ BG Ao }kõg
oôk| þìAo@ úG lÏG ô kAk ápPgk Quk úG ô kpÞ áBK ô Jõ^ óAõhzýK ÿõéW Qíu úG Bø|ú`G ô Bø|óq
Ao þÆõÚ Jok «AklXì ô kpÞ áBK Ao ïpÞ þÆõÚ oôk BO Õõéy ó@ óBýì ô lðBuo kpìpýK ûqBÓì ÿA úzýy
qA lÏG ô QyAnâ þÆõÚ ÿôo ô QÖpâ ápPgk qA úG Ýôm BG lñPuAõg þì ÿrý^ àü úíø úÞ þÒõéK

48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

þðõO ûBãzüAo@ Jok úñyBK ÿõéW BW óBíø ,kõG úPvzð ápPgk óBíø BG îø Ao ó@ ;rìpÚ óõýKBK úG îßdì RõƒÖ lñ^
?}õÞ ;okBì îñýHG :kõG úP×â lÏG |,úðBg þGõ^ ô QyAnâ þÆõÚ Jok ÿôo kõG {PzK úÞ þHv^
Bíy ÿBñy@pãzüAo@þðõO þ^ pø õO ...ïpG QðõGpÚ ûoAlð þHýÎ ?QuBXÞ ... ly {èôA òýÎ óBWolK òýHG ! û@;Bø@:Q×â
þèô úÛÇñìok úÛGBu ëBu |30 BG Ùpc ÿ|æ úG|æ þø ô !! ... ïokBì úGõg ÿpýãG ÿApG ô ... QíñýHG õy lñéG ÿpPgk ú^ ;úG úG úG
BG Ao ápPgk kõè@ àyA ô kpâ Roõ¾ ;{üBø ú`G ókqoBñÞ úGoõHXì ;lðBPvüBG Ao ápPgk úßñüA
þéHÚQÚôòýýÏOBG|úP×ø qôoQ×ø }oAk Al¾ ÿBø|bBì ô kõG ûkpÞ áBK okB^ úyõâ ûly ÐíW Bùð@oôk ApWBì òüA qA lÏG úÞ ly þüBø
BW óBíø ;kõG úPÖo }A úÚl¾ ô óBGpÚ ;kõG ûkpÞ
(818)631-5926 ... lðkõG ûkBPvüA Bùð@ ÿByBíO úG ô lðkõG
...ok úñyBK ÿõO kõG úPgõvèk ÿolÚ úG Bùð@ qA þÃÏG úÖBýÚ
18645 Ventura Blvd Tarzana, CA 91356 úPvzðokBì ÿõðAq ÿôo ÝBÆA ÿõO úƒ¾|çg þðkpâ BG ô lyBG ûlì@ óBykõg pu |çG òüA oBãðA úÞ
BW okBƒì okB^ püq ô kõG ûkpÞ xõè Ao }kõg ô kõG Quk kpìpýK .lðkpÞ|þì ûBãð ápPgk úG YÞ
49 Ao “ ûlññÞ JõÆpì ïpÞ “ okBƒì . kõG ûkpÞ }õg }kõg úÞ oõÆ óBíø ô QÖpâ|þìAo@ úG Ao ápPgk
kõG ûkpÞ bBì Ao ápPgk îøô þÆõÚ îøô kõG úPÖpâ qBG ô QyAk úãð }kõg ÿôpGôo Ao ôA kõG úPvzð
.kõG ûlðBzð kõgoBñÞok }qAõðôqBð BG Aoôkpøô ØÞ Ao ïpÞ þÆõÚ lÏG ô kpÞ áBK Ao {Ooõ¾
ØüpÏO þÆõÚ ÿôo ÿBHüq îðBg þDBHüq qA okBì êTì ;ïpPgk òýHG :Q×âpPgk úGô QÖpâ {Puk
??þãñzÚ îðBg ú^ ÿAô :kõG úP×â ô ;kõG ûkpÞ RokBìúGqôpìAõOôkBÞþPÚôîø|æBc .ly{èôA
ëk ok BìA ??úéãyõg îðBg òüA olÛ^ ïpPgk úãük rý^ úíø þñßG úÞ }oAlG@ bBì àü ;ÿkAk
Býðk óq òüpOBHüq Ao okBì ôA ;kõHð òüA ápPgk okApG – pøAõg ?? úyBG ....úy þì Quok ;Quok
òüA û|çÞ êTìqôo àü :Q×âokBì úGô QvðAk|þì
úO qA okBì ô ïpýâ|þì Bíy okBì qôo ÿApG Ao îðBg ?ÿoAk
bBì àü {èBHðk úGô kõG úPÖo úvüo ûlñg BG {èk .kAk óBßO úéG Qì|çÎ úG ÿpu ápPgk
òüpPùG òüA :kõG úP×â ápPgk úG okBì ...oAlG@ qA ?pO à^õÞ Bü lðpO åorG Bíy qA :Q×â kpìpýK
ô úPyAk |æBc BO úÞ QuA þPuk ïpÞ þÆõÚô úülø úüBvíø ô þu|çßíø óBPuôk qA þßü ÐíW óBýì
;{üõèõ^õÞ óBPuk BG }kõg kõG úPuAõg ôA qA !åorG BGBG lðpPâorG :kAk JAõW lñéG lñéG ápPgk
AooBßñüAôAô .lñÞ þèBì ïpÞ AookBì óBGpùì óBPuk |æBc ;pPgk òüpÖ@ :Q×â ô kpÞ ÿA|ûlñg kpìpýK
Ao okBì óBPzãðA >lñG lñG< Ýõy ô Ýôm BG ô kõG ûkpÞ .ûpPùGîøBøóôAÿôkBÞqAB« íPcBíyÿôkBÞòýHG
}okBì qôo ÿôkBÞ òýèôA úÞ þüõHyõg ïpÞ BG ??Bíy þPvø ÿoBÓÆ úO wK ;óBWBÚ@ òßð úüpâ
úÞ þðBPuk ;kõG ûkpÞ úzýíø qA pO|ØýÇè ô ïpð ;kõG úéèAByBì ... þèõHÛì òüA úG ;þGõg òüA úG pPgk
ÜzÎóBùâBð .kõGóBGpùìôïpâôïpðîøïpÞóôlG ;pPgk òüpÖ@ . RokBì ÿApG þéâ úPuk àü Rkõg
Quk ôk ;lýyõW {èk óôok okBì úG þHýXÎ ûlG QðBìBì úGõOôkBÞôpG óAlñgô ëBdyõg |æBc
Ao ôA îßdì ô kpÞ úÛéc okBì ókpâ oôk Ao {ß^õÞ
Rqôo :Q×â okBì }õâok ;okB^ püq ô lýuõG ...
okBì ókpâ úG úÞ oõÇðBíø .....óBìBì ;áoBHì ok ,îÒ qA þíýðô þèBdyõg þíýð BG pPgk
JBPÖ@;kpÞ þì ûBãð Ao ÉBýc ûpXñKqA kõG óArüô@ }A úüpâ qBG BO lýzÞ þì |æBG Ao }A þñýG úÞ þèBc
JBPÖ@êTìokBì .kõG ûkpÞ þD|çÆ Ao ÉBýc þDBHüq :Q×â ô QÖpâ kpìpýK Quk qA Ao ïpÞ þÆõÚ ;lüBýð
okBì ;lðBHv^ okBì úG Ao }kõg pPzýG ;kõG ïpâ úG Rpvc BG úÞ þèBc okô .úñßð kok Bíy Quk
ûlzð þÞBg ;ÿôkBÞ àü ïAlÞ pø úÞ þüBø ú`G
... kõG ØýÇè ô ïpð ;kõG ïpâ òýDBK Qíu úG püq úG pu ô kpÞ ûBãð kõG óBy Quk
óBPuk QyAkô okBì QhO Iè kõG úPvzð ú`GpPgk lñ^ óBìq òýíøok ;kBPÖA ûAo úG óBGBýg
ÿ|æ úG |æ ;kpÞ þì þèBì ïpÞ Ao {Þôp^ô òý^pK úÞ ÿoAkArÎ lñðBì ;lðkpÞ þì þøApíø Ao ôA õèõ^õÞ
þìokBì Roõ¾ô óBPukpG îø ÿA úuõG þèBì ïpÞ
kpÞ þì Ao oBÞ òüA ÜzÎBG úPynâ êTì îø qõñø .kq .lññÞ þì ëBHðk ÿoAlèk ÿApG
òýíø îøokBì ;kõG {ðBHè ÿôo ÿlñhHè úzýíøô óBíø qBG ly àükrð úðBg úG úÞ ú^õÞ ëôA qA
;okBì ô kõG ÿA úèBu êù^ óq ôA úÞ |æBc þPc oõÆ ok äðq ... kAk þì oBzÖ Ao {üõéâ IüpÒ ÄÓG
úÞ QvðAk þíð wÞ aýøô !RõOpÖô pýK ÿokBì Ao {üõéâ Quk BG þvÞ oBãðA ;kAk oBzÖ úÞ Ao úðBg
Ýôlñ¾ok Ao {üBø ÿoBâkBü úÞ ÿA ú`ÛGokokBì ÝB^ úðõâ ôk ÿôo qA oBùG pGA lñðBì àyA qBG ô kpzÖ
úÞ Ao ïpÞ þÆõÚ qõñø QyAk|þì ûBãð }A þGõ^ óArüo àyA ô püq úGpu ...ly püqApu }rìpÚ ô
;ÿA ûly koq ô ûlüpK äðo ;rìpÚ à^õÞ óõýKBK ;óAlñg ô qBG ÿôo BG okBì úÞ kõG ûkBPvüA ok ÿõéW
... kõG úPyAk ûBãð pOrürÎ óBW qA úÞ kõG {ðôok }pu ok ÿõéW úzýíø úÞ ÿqBíð okB^ BG
þì|þìAo@ úG Ao okBì óBPuk úÞ oõÇñýíø
úG...lñéG ÿAl¾ BG lðlülñg ôk pø ;lýèBì .kpÞ qBG Ao ú^õÞ ok QgAlðA|þì
;lðBHv^ okBì úG Ao }kõg ô kpÞ êÓG Ao okBì|þìAo@ êÓG ok Ao }kõg ÙpG úèõâ êTì ápPgk
úPvø@ ;؃ýÇè ô ïpƒð úƒzýíø êTì ;kõG ïpâ okBì õðAq xpO þíÞô IXÏO BG okBì ...QgAlðA okBì
! óBìBì ;áoBHì Rqôo :kpÞ úìrìq okBì }õâ ok okBì ókpâ úG Ao {Puk ôk óBüpâ ápPgk ô kq
QupK óAkrü Bñýì :ûlñvüõð óBupO okBì !!!rüpG þÞ rüpð àyA |æBc ô kpÞ úÛéc
??þðõüpâ Ap^ ??okBì ûly þ^ :lýupK|þì óAqpè ô
ú׿ð okBì úý^ ?RA ûkq þvÞ ?ÿkoõg òýìq
ûkpÞ qBG {ðkpâ qA AoôA óBPukôõãG ÿkpÞ ïpíÎ
úPgõu ëk kok ólýñy úG ok ÿõéW BW óBíø ô kõG

óApùO úéXì

oõK Jkõö ì .ï

ï|lñâ| oBù^| ô |QvýG| {hG

ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
îøoBñÞóôA ÿBÃÎApPzýG úÞûlñíOôpS
qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
Rçßzì ô Qu þøAo pu ÿ ú`G
òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK þcôo

......... RBÚB×OA
ïkõg Quk ç« ¾A Alg úG -ïAoæk # |
úâA ,ïkõG p×ñPì }qA úËdè óôA ,kõHð
!{íPzÞ|þì B« íPc kõG ïõéW ÐÚõì óõíø
!?Ap^ úg@ -oBýìBÞ
,kpÞ|þì úüpâ ÈÛÖ ô ly QÞBu ïAoæk
.lñéG ô äñzÚ úWõPì pOkôq úâA lüBy .ïAoæk {hHG õñì - QÖpâôo úìBðô kpÞ áBKõyBø àyA ïAoæk :Q×â ûoBGôk ô lýzÞ õy Quk oBýìBÞ
Iè püq ÌÖBcAlg úü .ïkpßð pH¾ úãük ,ÿkõG|úP×â îùG pOkôq Rkõg úâA Bü ïly|þì :Q×âô ?Ap^ -
óôA ïlÚ úu ôk úÞ oBýìBÞ ÙpÆ ïkBPÖA ûAo ô îP×â
ûBãð ôo BøBì QyAk ô kõG ûkBPuAô pO ÙpÆ !kpÞ|þì ÝpÖ ÐÂô óæA ?þâ þíð ÿrý^ þvÞ úG - !kõG ûly {ÛyBÎ óBìBu óõ^ -ïAoæk
?îP×â|þì QùG ôo þ^ -ïAoæk þvÞ Quk úÞ {ðôqõvGôpG .úð -oBýìBÞ úü oBýìBÞ .òýDBK QgAlðA õypu ô Q×â õñüA
.kpÞ|þì
úG îülýuo ô îýPÖo ûAo ïlÚ lñ^ þüBO ôk .ôo úéEvì òýíø - .úP×ýð :Q×â ïôo@ lÏG ô kpÞ Ußì ûkpg
àüoBO úãük BXðôA ,óõy Èuô îýPÖo ô BPgok QùG ?îP×â|þì þ^ QùG ïlìôA|þì -ïAoæk ô kpÞ {ùG þøBãð úü ô kpÞ Aô ôo úìBð ïAoæk ?ÿoAk Quôk ôo óBìBu õO -
ô ïkBPuAô ûoBGôk .kõHð ïõéÏì ÿrý^ oôk qA ô kõG ûkpg úü ô ly pPzýG ïAoæk úüpâ úÏÖk úü
qõñø .ïkpÞ ûBãð ïAoæk ÝBOA ûpXñK úG îPzâpG ?ïoAk QPuôk úÞ îP×â|þì :Q×â ô kq lñhHè úü oBýìBÞ ô òì !QvG îßdì ôo ûpXñK lÏG
ûBãð ôo þßüoBO õO ô kõG ûkBPuAô oõÇðõíø !?QyAk þHýÎ ú^ ,ûo@ Ig - ,úýèõíÏì nÒBÞ }nÒBÞ !ÿkq àéÞ îùG - ç« ¾A ,îükpÞ ûBãð úãülíø úG RBì ÿoõXñýíø
,þðApüA pPgk úü úÞ ÿkpÞ pßÖ aýø -ïAoæk úé¾BÖ úü qAoBãðA Q×â pg@ úÞôo þüArý^ òüA
!kpÞ|þì òý`íø úü úðõO þíð QÚõ`ýø QýGpO òüA BG !wýð úìBñèBu nÒBÞ pßÖ aýø ,kõHð þðkpÞoôBG ïApG ,ïlýñy|þìoôk
ô pOõéW kpG ûkpg úü ô QÖpâ õíPuk oBýìBÞ õO úÞ þðôk|þì «ç¾AõO ?úãG pvK úü úG ÿrý^ ûlýupO óõ^ !ÿkoõg àéÞ õO -oBýìBÞ olÛðA îðôA ,úyBG òì ÜyBÎ ïAoæk úÞ ïkpÞ þíð
ô Qvzð îéÓG îykõg .lðõzð Qßíýð úü ôo îPuAõg|þì úÞ ûkõG þüBÖpc ú^ úèBu lñ^ òüA RpK QuAõc úñßð úÞ QyAk Roô ëõø ,ÿkõG ,úñßG ÿoBÞ òý`íø úü òì pÆBg úG úÞ kBüq
lüBG úzýíø ApPgk Bì ?îPvðõPð BìA îãG QùG ôo úìBð úìBñèBu nÒBÞ õO «BÏÚAô ô úyBG ûly ú^ úËdè óôA õO lüBG úÞ îPvðôk þíð ç« ¾A
:Q×â þüBW BùñO ,îýñÞ ú×g óõì IéÚõOôo xBvcA QHd¾ }BøBG lüBG !ïlG óõzð þéíÏèA wßÎ
?ïlýuo ÿA úXýPð ú^ úG IzìA þðôk|þì - pPÖk õO îýðrG ôo óõíèk Ùpc îýPvðõO úÞ !þyBG|úPyõð AõÎk }BøBG Bü ïkpÞ|þì {ìôo@ ô ïkpÞ|þì
òý`íø úü îOkõg ,õO þPc ,úðõì RApÆBg ?þñÞ|þì ôoBßñüA Ap^-ïAoæk BO oõÇ^ ,ûkpÞ ÿoBÞ òý`íø úü Ap^ úÞ ïkpÞ|þì
?IzìA ÿBøApWBì koõì ok - þñÞ ëõHÚ þðõO þíð þðApüA pPgk úü qA ôo ÿrý^ Quôk õñì ïAoæk úÞ ïkõG ûlzð úWõPì æBc
.ûo@ -oBýìBÞ qôo úü úâA ,úüoõXñýíø ïAõO QýGpO óõ^ ?ôo ÿoBÞ ú^ -oBýìBÞ
ïoAk QPuôk óBìBu úÞ îP×â|þì QùG ïlìôA|þì .òì úG ÿkAk ôo úìBð òüA úÞ òýíø -ïAoæk ?ûoAk
?ÿA úXýPð ú^ - Rkõg {ýK ,lìôA|þì RlG òì qA úé¾BÖçG îðæA ,ûoAk ïApPcA ,úulÛì ÜzÎ -oBýìBÞ ,RBì îðôA .ïkpÞ ûBãð oBýìBÞ úG îPzâpG
ú^ ê¿Ö òüA õO YðpG pýy úßñüA -oBýìBÞ ,úü þüBýc þG ô ØéW pPgk ú^ þP×â|þì îùì ,ûkpÞôoBßñüA þÞ úÞ úñÞ þíð þÚpÖ úãük ôo ûpXñK îìAoæk ,kpÞ|þì ûBãð õñì QyAk
ïpâA ,ûkoõg ûoB`ýG pPgk óôA úG úÞ ÿA úGp úG kõG ûkAk õy úýßO ,QzK óõíø BìA kõG|úPvG
!úñÞ|þì AlýK þÒAk oAqBG ?úPuok þíð ÅõÎ ÿrý^ úãük ,ûkõGõOoBÞ úzG ïõéÏì ûkpg úü oBýìBÞ .kpÞ|þì úüpâ QyAk ô ûpXñK
!õy îâ - !lüBy ,îðôk þíð - !QðAlWôô þðõì|þìõO Èuô òüA ÈÛÖ BìA ,úy ïAoæk úÞ úzýy úG kq úÛO BO lñ^ lÏG ô kpÞ pH¾
.ïkpÞ ûBãð }Bíz^ õO ô ïkpÞ lñéG õìpu
îOkõgõO ,îâ|þì QuAoõO óõW úG -oBýìBÞ ûqBO ôo ïAoæk oBãðA .kpÞ ûBãð ïBíz^ õO îðôA .ÌÖBcAlg .kpÞ Aô ôo ûpXñK kôq
|úPyAk ûkpìô|úPzÞolÛðA ÿkpÞ|þìõypßÖ ç« ¾A ÿBøõì BG ,kõG þéãyõgpPgk !ïlükô îPgBñy úÞ îükBPÖA ûAo þüBO ôk ô lýzÞ õñì Quk .x úìBð óõíø òüA ,pýãG BýG -oBýìBÞ
,ÿo@|þì ok oAõÆA AkA BñüA ÿõéW úÞ wG qA ?þyBG| ÿBøôpGA ,þzcôô ûBýu ÿBíz^ô lñéG þßzì .ïkpÞ ûBãð {ùG ô îPzâpG pg@ úËdè .îüpG
ô kõG ûkBPuAô ûpXñK Jõ^oBù^õO ÿoõXðõíø 50
!ÿkpÞ þüAõø ôo ïkpì ÿApPgk îPgAlðAõìpu ô {ÖpÆ îPzâpG .kpÞ|þì ûBãðõñì
?õO Bü ïo@|þì ok oAõÆA AkA òì -
BñüA Ap^ wK ïo@|þì ok òì úâA -oBýìBÞ :îP×â ô òýüBK


Click to View FlipBook Version