The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Tehran Magazine Digital Copy.
Read, View or Download TEHRAN Digital Magazine Online For FREE Without Subscriptions, Experience on Your Smartphone, Tablet and Computer, Anywhere, Anytime
www.tehranmagazine.com
http://anyflip.com/homepage/rjie

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-01-08 17:19:36

Tehran Magazine Isuue # 1066

Tehran Magazine Digital Copy.
Read, View or Download TEHRAN Digital Magazine Online For FREE Without Subscriptions, Experience on Your Smartphone, Tablet and Computer, Anywhere, Anytime
www.tehranmagazine.com
http://anyflip.com/homepage/rjie

Keywords: tehran,magazine,shahbod,noori,los angeles magazine,iran,the best magazine

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

lýðAõg|þì |úP×ø òüAok óApùO úéXì

6 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu – óApùO úéXì
8 úd×¾............|..|.|.|.........|..............|....) þHdì îüpì pPÞk(þzüBíð îuBâoA- ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
10úd×¾)ûtüô }oArâ(lðlýyõK ûBýu xBHè ÅApPÎA úðBzð úG óBâoBPu ;2018 Jõéâ óléâ rüAõW-
12 úd×¾.....|...................)þÏÚAô þèô IýXÎ(Bßüpì@ok kApÖA òüpOlñíOolÚ qA p×ð 10- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
16úd×¾...............|.|.........|....................................óBùW VkAõc|-|
18 úd×¾..........................................)}oArâ( ?QuBùñO óBùW ok pzG Bü@- ÿoõð lŸHùy& Publisher
20 úd×¾...........................)}oArâ(lüpg óq àü þPíýÚ pø BG óAõO|þì áõßðBG ok-|
22 úd×¾.............|.....................)}oArâ(óBùW ok þðkpßðoôBG òýÖlO Qñu 7-| SHAHBOD NOORI
24 úd×¾ ...................|..)ûtüô }oArâ(| |lñðAlG Bø|îðBg koõìok lüBG óBüBÚ@ úÞ ÿqAo 10-|
26 úd×¾............)þâlðq ÿBø RoBùì(?lýñÞ pýHÏO Ao óBO|JAõg úðõã^ ,|JAõg þüBzârìo- )201 8úüõðAs 12( 1396 ÿk 22úÏíW ,1066| êvévì ûoBíy ,22|ëBu
35-28úd×¾ .......|..............................................BýðkoBñÞúyõâqA|-|
36 úd×¾..|........................................)ûBOõÞ óBPuAk(!ÿA úßu oArø úüpùì-| Since 1996, Friday Jan 12th 2018 ISSUE#1066
38úd×¾ .................|.......|..........................)rñÆ(îülñhGîøBGþíÞ-
40úd×¾ .........................................)ûBOõÞ óBPuAk(!kõy pük úßð@ qA {ýK-| (818) 881-1771
44 úd×¾ .......................................... ) oõK Jkõì.ï úPyõð þÚoôBK( êvÎ –
46 úd×¾ .......................................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ûpøBÚ ok þéPø– TEHRAN MAGAZINE
48 úd×¾................................... ............................... þyqoô–
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– Mailing Address:
52 úd×¾...............................)ûBOõÞ óBPuAk(lðkpÞ JBhPðA Bø ÕçÞ úÞ þðBÇéu |–
54úd×¾ ...............)léWÿôo(RBÓýéHOoõìAokÿspðApKôÝçgþðAõWþvýÎwýDBì-| PO Box 3665
56 úd×¾ .........|..................................)ûBOõÞ óBPuAk( kAkpƒƒƒƒƒùì þƒƒƒƒüAk-| Winnetka, CA 91396
58 úd×¾...................................................................ÿrLy@-|
60 úd×¾ .....................................................................îéýÖ- WWW.TEHRANMAGAZINE.COM
69-62 úd×¾........ ...............................................þPìçu ô úünÓO|-
70 úd×¾.............|.................................................BøÿlñìqBýð- E-Mail:[email protected]
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW-
76 úd×¾....|........................................................úP×ø þDõãzýK- Facebook:TehranMagazine
78 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-
|80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì- >óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

ú^pø }pPvâôõð ëBu
óApùO úéXìpPzýG

oõùíW wýDo pðõýéýG àü úÞþèBu ,kõG ÿpHgpK ëBu QynâúÞþèBu .lýñÞ|þì úÏèBÇì 2018 þdývì lülW ëBu ok Ao óApùO úéXì ûoBíy òýPvhð #
.ly Bßüpì@

þðAôApÖûqAlðABOîýñÞþìpßÖô îýøkoApÚÿpPzýGûlññÞïpâpuôqôoIèBÇìòüpOûqBO óBüpWokAokõgóBâlñðAõgîýðAõPGúÞkõGòüABì{yõÞïBíOúPynâëBuëõÆok
.îüly ÜÖõì pìA òüA ok rýð

.ïkpÞ þì xBvcA pO ÜÖõì Ao kõg îýøk oApÚ óBãüAo úG óBãíø xpPuk ok Ao úüpzð òüA îPvðAõO þì pâA .Qvýð þÖBÞ þüBùñO úG úüpzð Bü úéXì oBzPðA BìA òì ûlýÛÎ úG
.ïoô@ Quk úG ÿpýâ îz^ QýÛÖõì Qynâ úÞ þèBu ok îPvðAõO þíÞ rýð îùì pìA òüA ok úðBPhHyõg

þðBXì Bßüpì@ ÉBÛð pTÞA ok Ao úéXì ,kõy úPuBÞ óApùO þééíèA òýG úéXì rürÎ óBâlñðAõg þèBì oBzÖ qA þÞlðA úßñüA ÿApG ô ÿkB¿PÚA lG QýÏÂô úG úWõO BG úPynâ ëBu ok
óApùO úéXì qA ïkpì pýËð îÞ ëBHÛPuA pÆBg úG úÞ ÿoõÆ úG ly ûkôrÖA óApùO úéXì óBýÂBÛPì ô óBâlñðAõg kAlÏO pG qôo úG qôo úéXì ókõG þðBXì ïçÎA BG ô IýOpO òüA úG .ïkpÞ ïçÎA

.îñÞ úÖBÂA óApùO óBãüAo úéXì sApýO pG ïly oõHXì
úéXìpãükûtüôRBìlgôkpÖúGp¿dñìRBðBßìAúGÿA|ûoByAQvýðlG,lyóApùOkõgJõHdì þééíèAòýGúéXìqAïkpìpýËðîÞëBHÛPuAôsApýOkBükqAqAòhuúÞàñüA

.îýñßG óApùO þééíèA|òýG
ÿBø òèBu ,çÞô ô óBßyrK pOBÖk ,Bø óAoõPuo ,Bø QÞoBì pKõu ,óAlñíèBu ÿBø úðBg ,Bø úðBhGBPÞ ,ûly úPgBñy rÞApì úýéÞ úG úÞ QuA ÿA úüpzð BùñO óApùO þééíèA òýG úéXì
ÙôpÏìBøêPøôÿpÖBvìÿBøBíýKAõøÿBøwÞBGëBPýXükpTÞAok)þPðpPñüAQvK(þKBÞëBPýXükÜüpÆqAô xAþKõüôwýÖAQvKÜüpÆqA Bßüpì@puApuokûpýÒô,{üAoA~

.kõy þì ëBuoA Bülì ëBýyõu ô þPðpPñüA ÿBø QüBu Jô úýéÞ ô þééíèA òýG
ok Ao úéXì îýðAõO þì îø ,rýð êýèk òýíø úG lñPvýðoAkoõgpG ó@qAoõzÞqA ZoBg þðApüA RBüpzðpãük úÞ îýPvøoAkoõgpG úñýìq òüAok ÿkpÖ úGp¿dñì RBðBßìAqA Bì

.îýñÞ ëBuoA QvK BG ókAk Ao QvK úñürø ó@ ÿApG úÞ òýÞpPzì ÿApG Ao ó@ úhvð óAoArø îø ô îýøk oApÚ óAlñíÚçÎ ô óBâlñðAõg oBýPgA ok óBãüAo oõÆ úG Ðýuô oBývG sApýO
îýøAõg þì úÞ Ao þOBìlg îýðAõO þíð lyBHð pâA úÞ QuA þüBø úñürø lñìqBýð lükpO óôlG RBìlg ô BøoBÞ òüA ïBíO .Qvüoôp ,þíùì oBývG ô pãük úPßð úG ûoByA BXñüA ok
.kõy þíð óBìlüBÎ Bø úñürø {yõK ÿApG úéXì }ôpÖqA ÿlì@ok Bì ,luo þì Bíy Quk úG Bø QÞoBìok óBãüAooõÆ úG úéXì òüA úÞ þüBXð@qA .îýðBupG ïBXðA úGô îýñÞ úÂpÎ

.QuBø þùâ@ løk {yõK Ao }A ÿoôp ÿBø úñürø lðAõO þì úÞ úéXì lì@ok ÐHñì BùñO
qA xBLu òí Bì .kõy|þì Bì Iý¿ð êýíüA Bü ò×éO ,úìBð ÜüpÆ qA úÞQuA þüBø þðAkolÚ ,kõy þì Bì lüBÎ óBGpùì óBâlñðAõg ÙpÆ qA úÞÿrý^ óBýì òüA ok
úG þðAkolÚ ò×éO ÿBW úG îýñÞ|þì BÂBÛO lñPvø óApùO JõHdì úéXì RBýc úìAkAôoBzPðA ÿBø|úñürø óBâlññÞòýìBC O Bø þùâ@óBHcB¾ úÞþüBXð@qA ,óBâlñðAõg QHdì
óApùO úéXì ,|þùâ@óBHcB¾ þùâ@ô QHdì óôlG .lýñÞþðAkolÚ úéXì ok óBy|ÿBø|þùâ@pÆBg úG Bùð@qA ô lýðrG êýíüA ô ò×éO Bø þùâ@óBHcB¾ úG ,óApùO úéXì

.lüA|ûkq Ao ÙløôkpýO àü BG lüoô@þì êíÎ úG þðAkolÚ Bùð@qAô lýðq þì Bø þùâ@óBHcB¾ úG úÞþñ×éO BG .løk úìAkA koAk {ýKok úÞþøAo úG lðAõO|þíð
{üBíðúGAoóApùO þééíèAòýGúìBðúP×øoBHPÎAôþìkpìûBãüBKïôk,koAkoApÚïkpìúWõOkoõìBùð@RBìlgôúÖpcôþùâ@úÞlüõyþìoô@kBüþùâ@IcB¾úGQvhð

.lüoAnâ þì

!ûkBu ò×éO àü BùñO ÿ[email protected] úPyAkpýSBC O Býðk àü lðAõO þì Bíy ûkBu ò×éO àü ÈÛÖ

kBXüA lülW ëBuok Bì Ùlø ,îüõy þìoô@kBüpãükoBG óBãíø ÿApG QýÛÖõìô þGBýìBÞô eé¾ô þPìçu ÿôqo~Aô þñìoA óBñÆõíø úG wívüpÞ àüpHO | òí óBüBKok
IcB¾ þðApüA óBñÆõíø Bü ô óBPuôk ,êýìBÖ ô ûkAõðBgqA wK !QuA óBGpùì óBâlñðAõg Bíy ÿApG pO JAnW ô pOoBGpK ÿA|úüpzð úÂpÎ ô rürÎ óBâlñðAõg Bíy BG pPzýG ú^ pø ÉBHOoA

.lðoBLvG óApùO úéXì úG Ao óBy þOBÓýéHO þùâ@ lýøAõhG êÓy

6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

xBvcA þvñW RAoBËPðA òüA ókpÞ ûkoô@pG ïBƒXðA úƒG 1986 ëBƒu ok ”óõƒƒulƒƒüõƒƒük“
îuBâoA ïBXƒðA úƒG RokBƒHƒì ûkpƒÞ ؃σ ÿBÞpy ÿAoAk úÞ þðBðq lølýì óBzð lðlðBuo
.lðqoôþzüBíð þvñW ÈGAôo ok ô lðA ûkõG klÏPì þvñƒW
êßy úG úÞ þvñW êíσèAoõƒPƒuk òƒüA JoBƒƒXƒO ûlƒƒüqoô QƒƒÞoBƒƒzƒì ؃ƒéPƒhƒƒì
oApÚ kõg pýSBO QdO Ao þvñW oBPÖo þñøm úßñüA ëBíPcA lƒðoAk þƒüæBƒG àƒýƒíƒuBƒâoA
rýð óBðqô ûkõHð óAkpì ëBc êìBy BùñO lølýì püBu qA {ýG lñyBG úPyAk þzüBíð îuBâoA
þÛýÛdO pG BñG .lðkpãýì pSBPì ó@qA þÎõð úG QýíÞòPÖoæBGòýGúßñüAþüõâ.QuAóBðq
õXzðAk óApPgk ÿôo pG ”xArƒñƒÞ“ ok úƒÞ úÇGAo þzüBíð îuBâoA ÿBø Q¾pÖ ô wßu
pG Bùð@ úÞ QuA ûly ûkAk óBzð lükpâ ïBXðA .lyBG úPyAk kõWô lðAõPýì îýÛPvì
úG óAkpì qA pOkôq lüBG óBðq úÞ lðoôBG òü kõG ÿpãük îùìoõPÞBÖ þÆBHOoA QüBÂo >þHdì îüpì < pPÞk
UÎBG pß×O òüA .lñü@ êDBð þvñW ÿkõñzg kõg úG Ao þvñW êDBvì óApãzøôtK pËð úÞ QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
þvñW úÇGAo ïBXðA ÈüApyok óBðq BO kkpãýì
þvñW àüpy úÞ lñüBíð xBvcA ú`ðBñƒ^ úDAoA qA QuA RoBHÎ þzüBíð îuBâoA #
þìçÞRAoBùÊA Bü þðlG RApøBËO úÎõíXì
ûkpÞ ÅpÖ kõg QýèõEvì lyBHýì ëArðA ûkBì@ ûlðqBu BÛèA ÿBøkõíð püBu ÿpýâ oBßG Bü
þvñW ÿkõñzg úG ÿô qA {ýK þPvüBG úÞ
úPvðAõPð þÏýHÆ êßy úGpâAô lñyBG ûlýuo óôlG þvñW ÿkõñyõg úG ólýuopG þñHì
.)2001- óBüApG ( ó@þÏÚAô úGpXO
lñyBG ûlì@ {ýK úýÂpÖ òüA BG ÜGBÇì lñyBG qA þíýð qA {ýG þÛýÛdO løAõy ûAõâ úG
þvñW ÿkõñyõg ïBXðA úG RokBHƒì ïpƒWæ
.lñüBíð þzüBíð þvñW þâlðq ëõÆ ok oBG àü êÚAlc óBðq
þvñW ÿkõñzg úG ólýuo úG kõíðAô kõƒg
úÞ þüõyBðq ÈGAôo Qìçu úÞ þüBXð@qA .) 1986 óõulüõük , äñýèoAk ( lðA ûkõíð
ó@ pu pG òýÒôok þvñW ÿkõñyõg úüBƒu
, QuA lülùO koõì QƒuA ûlƒy ûkpƒPƒvƒâ ûkpÞ AlýK {øBÞ îýð úG óAkpì ûoBGok îÚo òüA
òPyAk úG óAkpì qA l¾ok 25 ëkBÏì ÿrý^ô
úG úýèôA RBüoôp qA ó@ óBìokô ÀýhzO , þLýy ( lñüBíñýì RokBHì òýÒôok îuBâoA
òƒƒýƒ¿ƒ¿ƒhƒPƒì ûqôpƒƒìA . kôpƒƒýƒì oBƒƒíƒƒy
þGBüqoA RBìlg qA ÿoô ûpùG BG ”åõèõvßu“ þzüBíð îuBâoA qA ÿA úPuk Ap^ þPuApG BìA .) 2010 koBùñèõì
óBìok úG RokBHì úÆõGpì ÿBø QvO ïBXðA ô pãük ÿA úPuk ô pøBËO úG ïréì Ao kõg kApÖA
lðoôBG òüA pG úÞ Ap^ lñüBíñýì êßzì òƒüA úG ? lññßýíð xBvcA kõg ok þìArèA òýñ^
ЃÚõƒì úƒG êƒc ok þƒðBƒìq Qƒüpƒülƒì ïlƒÎ úÞ þ×éPhì êéÎ þuopG ok úÞ lupýì pËð
pOoAõyk ûlñü@ ok Ao Bùð@ óBìok , Rçßzì úu , lðkpãýì ÿpýâ îýí¿O qBƒu úƒñƒýƒìq
”òýPuõâA Qƒñu“ úƒÞ úƒðõƒãðBƒíø kqBƒvýì qA 2001 ëBu ok óBüApG oõËñì òülG kpÞ IéW qA lølýì {üArÖA Ao kõg ok þvñW óBXýø àü lñyBHýì ÿlýéÞ {ƒÛƒð ÿAoAk oõƒPƒÞBƒÖ
ÐÚõì úG ûBHPyA ÿBø RkBÎ BG pâA ": lüõãýì koô@ êíÎ úG þÛýÛdO YèBÞ ÿõXzðAk 236 úÞ lðôpýì oBíy úG ÿkpÖ óôok êìAõÎ úéíW pãük ô þÆBHOoA oõPÞBÖ ïôk þPýÏÚõì oõPÞBÖ
êülHO Roôp ô IWAô úƒG kkpƒãð ûqoBƒHì ô òýÒôok îuBâoA òýG úÇGAo ó@ òí úÞ ØÎBÃì Ao òýÒôok îuBâoA ïBXðA ëBíPcA
ÿA ûoByA rýð Bðæõì RpÃc . " lükpâ lñøAõg oApÚ {Xñu koõì óBð@ ÉBHOoA qA QüBÂo | |)1997òìolüô(.þ¿hyoõPÞBÖ
úðõã^ lølýìóBzðúÞkoAkëBÛìòüApGBHüq ókõG æBG kAk óBzð þuopG òüA YüBPð .QÖpâ .lñßýì " QuA òP×â Qvhð oõPÞBƒÖ fpƒy ok
à^õÞ ÿBø ú^oBg ókôkq ok ÿoBãðA êùu óArýì ókõG îÞ BG òƒýÒôok îƒuBƒâoA óArƒýì ok úÞ þvñW úÇGAo àü ïBXðA ëõÆ ok BìA Roõ¾ok úÞ QvüA úðõâ úG " ÈüApy RolÚ
ÿBøoBg ókpÞ òÞ úzüook þüBðAõO ØÏ úG kApÖA ô lyBHýì úÇGAo ÿAoAk þÆBHOoA QüBÂo ØüApÊ QuA oBÞ ok þzƒüBƒíƒð îuBƒâoA ó@ pG ûlðoAnâ pýSBO QýéGBÚ , ÜÛdO Bü kBXƒüA
Ao òýG Bì þÖ úÇGAo , îuBâoA úG ûlññÞ pøBËO : óõ^ þéüækpG BñG kpÖ ûkõG êýgk þÆBHOoA qA ÿAlW ôo òüA qA .lñßýì AlýK kpÖ oBPÖo
: lìBXðA þì lñìõñO JBG ok ØýÏ , þƒvñW pƒËƒð qA ؃ýÏ þvñW àüpy w×ð úG kBíPÎA qA QËÖBdì ok úÞ òýG Bì þÖ þÆBHOoA Bü þ¿hy êDBvì
óAlGòüAAkpÖúÞþüõâ|þìúÞõO| | úÞ lðkpßýì þGBüqoA þÆBHOoA ÿBø RoBƒùì þvñW úÇGAo ólýuopËð úG {hGpíS , kõg lyBG lðAõPýì oBÞ ok þvñW úÇGAo àü ïBXðA
ÿpPíÞ QÞoBzì BO kõG ûly IHu êìAõÎ òüA qA ÿpýãzƒýƒK , þƒvƒñƒW àƒüpƒy pƒËƒð ok , þãPvg , þPvì óõ^ þüBø QýÏÚõì Ùp¾
óBìq lü@|þì úÞ ÿqôo pùG úÞ .lñøk óBzð kõg qA þvñW úÇGAo ïBXðA ÿApG ok þìBÞBð ôpýK þÆBHOoA þ×ñì ÿBølƒìBƒýƒK ïBãñø kok , þvñW úÇGAo ólƒy þƒðæõƒÆ
kõy|þì pO|óAõW lG Qgok ó@ îuBâoA kõg JBPÞ ok )1999( léâpHéüq úG RokBHì ...ô þvñW ÿkõñyõg úG ólýuo ok wßu , þvñW àüpy Bü kõg ok QGoBÛì
kõy|þì pÇÃì ô pýK ûlññÞ òüô ÿõãèA " qA úPÖpâ úzüo Ao óAkpìok òýÒôok àüpy IðBW qA úÇGAo îPg , òìA Bð êdƒì
òPuBgpG ô RõÚ ok òGoBg Qýñøm ó@ þÆ úÞ lðAlýì " wßu qA þèBýg .lüBíð þì ó@ ïBXðA úG ápPzì ólýuo Épy úG BƒùƒñƒO þƒvƒñƒW
òPuBÞ ok ô ÿpýK ok òÞoBg óAkpì úÞ QuA oAõPuA ê¾A òüA pG úÏìBW kApÖA ûlyïBXðAÿBøþuopG ”óApHéýø“oôBGúG îuBƒâoA UƒÎBƒG ...ô þƒvƒñƒW ÿkõƒñƒyõƒg
pO ô rHu ïk pø ô qôo pø òGoBg þvñW úÇGAo ÿoApÚpG ûkBì@ô ÝBPzì úzýíø îuBâoA ïBXðA úG RokBHì úÞ ÿkApÖA ÿôo pG
pO àzg ô oAq qôo pø òÞoBg ô ëõgk BG QuA pGApG úzýíø wßu ô ûkõG kApÖA òüA lølýì óBzð lñüBíñýì þƒzƒüBƒíƒð .lðõzýì kApÖA ok þzüBíð
pOpýK õO kõy|þì pO|óAõW ôA ûoAõíø óAkpì úÇuAô òülG . þvñW ÿkõñzg BG ÿpPíÞ þßükrð Bü Qýíýƒíƒ¾ xBƒvƒcA þvñW ÿkõñzg ólýuo úG pøB˃O ûBƒâ
ÿkõñzg lñðAõPG BO úƒPyAk ÍõƒÏð þƒPvüBƒG Ao kõg úÞ ÿkApÖA BO lðoAk kõg þvñW àüpy úßéG ûkõHð þPýÏÚõì ÿBøoõPÞBÖ úG ÉõƒGpƒì
pHì kõg oBâqôo ô }BG kôq úG RolÚ pK úèrèq àü RolÚ úG îýËÎ þvñW qA .lññýG þíð òýÒôok îuBâoA ïBXðA úG ïréì ÿkpÖ óôok Rçßzì ô êDBvì qA úPÖpâ úzüo
RlG ÿõg þßü pø óAk òGoBg oôBG òüA úXýPð . lñüBíð úülø kõg àüpy Bü@lñðAlGúÞQuAîùìòýÛÛdì ÿApG þüõu ëBìpð úG êýì kpÖ úßñüA ëBTì óAõñÎ úG .lyBHýì
....Rkq pg@oBg ÿBK ok BøoBG ÿApG kApÖA qA ÿoBývG úÞ QƒuA òƒüA þƒñøm îuBâoA óArýì ô þvñW úÇGAo QýíƒÞ òƒýƒG QuA oõ¿Pì Bü úPyAk ókpÞ ûõéW þÏýHÆ Bü
ok Ao òì þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy lyBG úPyAk kõWô lðAõPýì ÿA úÇGAo þzüBíð ok " pO þvßu " àýíuBâoA ÿBùzüBíð BG úÞ
"pPùGþâlðq,pPùGwßu": úÞ}õâ ô ”äñýèoAk“ úÞ þüBø þƒuopƒG . pƒýƒg Bƒü RBHWõì Bü ûkpÞ kõíð þvñW àüpy pƒËƒð

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

úG óBâoBPu ;2018 JõéâóléârüAõW
lðlýyõK ûBýu xBHè ÅApPÎA úðBzð

úG )ÿk 18 /úüõðAs 8( úHñyôk kAlìBG 4:30 QÎBu Jõéâ óléârüAõW ÿAløA îuApì#
JõéâóléârüAõW òüpO|îùì qA þßü úÞ" ÿpñø QýèBÏÖ píÎ àü "ûrüBW .ly qBÒ@óApüA QÚô
ÿoæBukpì úG úÞ þðBðq" Q×â úðBÎBXy þðApñhu àü ok ôA .ly AløA ÿp×ñüô ApKA úG QuA
ÿpLu úG ôo óAkpì úðõãñüA óAoôk óõñÞA BìA ,lðlðBì ûlýñyBð ÿkBüq Rlì lðkpÞ ÅApPÎA

."QuA óly
,äñýHüA qA ZoBg koõHéýG úu" îéýÖ ,Jõéâ óléâ òýíXñK ô kBP×ø rüAõW ÿAløA {hG ok
ïAok òüpPùG ûlðpG )|Missouri| ,|Three Billboards Outside Ebbing|( "ÿoõvýì
.ly ûoôk òüA
.kpG Ao óq ëôA {Ûð pãüqBG òüpPùG ûrüBW rýð îéýÖ òüA þé¾A pãüqBG ,lðõìoôk àì wývðApÖ
ok BýðBPüpGpüqô Qvhð ,êý^p^ óõPvñüô {Ûðok ÿqBG ÿApG þüBýðBPüpGpãüqBG ,òìlèA ÿpâ
òüpPùG ûrüBW ûlðpG )|Darkest Hour|( "QÎBu òüpPßüoBO" îéýÖ ok ïôk þðBùW äñW óBìq
.ly kpì ëôA {Ûð pãüqBG

10

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

þvñWoAq@úG ÅApPÎA ûlðpG )|The Shape of Water|( "J@ êßy" îéýÖ ÿApG rýð þßürßì ôoõO ëk õìpýâ
ok þvñW oAq@ koAõì ÿBzÖA qA lÏG þüBíñýu rüAõW ÿAløA îuApì òýèôA ëBvìA Jõéâ óléâ .ly Jõéâ óléâ rüAõW qA ûoôk òüA þðAkpâoBÞ òüpPùG

.ly kBXüA kôõýèBø ok þüAõuo òüA þK ok úÞ QuA þWõì ô Bßüpì@ ÿBíñýu QÏñ¾ 2018 JõéâóléârüAõW óBâlðpGqApãük þgpG QupùÖ
qAoõHÎ ëBcok pñø þèBøA úÞ þüBø|xBHè ,QÖo|þìoBËPðA êHÚ qA úÞ úðõãðBíøô êýèk òýíø úG |Lady Bird"kpGÿlýè":ëBßüqõì/ÿlíÞîéýÖòüpPùG

.kõG ûBýu ,þvñW oAq@ BG úéGBÛì óBzð úG lñPyAk òO pG rìpÚ }pÖ "úÏWBÖ lñìpñø" ÿApG õßðApÖ ríýW :ëBßüqõì /ÿlíÞ ÿBø|îéýÖ kpì ëôA {Ûð pãüqBG òüpPùG
þvñW oAq@ koõì þãèBu 14 ok úÞ kpÞ ïçÎA {ýK ÿlñ^ þüBßüpì@ úèBu 46 pãüqBG ,No þðõPð@

.QuA úPÖpâ oApÚ þvýLuA òüõÞ

wßýéÖ|Qð úÞ ÿlc BO kAkoApÚ pýSBO QdO Ao þvýLuA ÿBÚ@ ÿA|úÖpc þâlðqoBHgA òüA ÿBzÖA |The Disaster Artist
.kpÞ ØÚõPì ôA BG Ao kõg ÿoBßíø "kpG ÿlýè" ÿApG òðôo Bypýu :ëBßüqõì /ÿlíÞ ÿBø|îéýÖ óq ëôA {Ûð pãüqBG òüpPùG
"ÿoõvýì ,äñýHüA qA ZoBg koõHéýG úu" ÿApG -ëõÞAo îu :kpì êíßì {Ûð pãüqBG òüpPùG
þðApñhu ,ÜyBÎ pýLvßy lñðBì ÿoõùzì ÿBø|îéýÖ óBâlññÞ|úýùO ,òýPvñüAô ÿôoBø ó@ qA {ýK
óBðq þvñW oAq@ úG ÉõGpì RBìBùOA úPyo àü óly fpÇì þK ok oBßuA ûlðpG ô òzßýÖ MèBK ô ûBykBK |Tonya| ,|I| "BýðõO ,òì" ÿApG -þñW óõvýèA :óq êíßì {Ûð pãüqBG òüpPùG
oBñÞ pG îø QÞpy òüA qA òýPvñüAô ÿqBu|îéýÖ QÞpy oAnãðBýñG ô wýDo òýPvñüAô .kõG BøpHg ÑõÂõì "ÿoõvýì ,äñýHüA qA ZoBg koõHéýG úu" :úìBñíéýÖ òüpPùG
|Coco"õÞõÞ" :lñéG òzýíýðA òüpPùG
.ly
xoBì ûBì ok ô Jõéâ óléâ qA lÏG úÞ oBßuA óBâlðpG ÿApG QuA þßdì æõíÏì Jõéâ óléâ rüAõW |In the Fade"þâlyõdìok":óBGqþWoBgîéýÖòüpPùG

.kõy þì oArâpG

11

óApùO úéXì

Bßüpì@ok kApÖA òüpOlñíOolÚ qA p×ð 10

úÞ QuA þPÞpy êìBÎpülìô àèBìôA .kõy|þì wýuBO Ao êâõâ QÞpy 1998 ëBu ok òüpƒG åpƒƒƒƒGpƒƒƒƒÞAq áoBƒƒƒƒì ûpƒƒƒƒƒùƒƒƒ^ ô ïBƒƒƒƒƒð úÞBýðk ok oAnâpýSBO kpÖ 100 qA þíýð #
Ao þüBßüpì@ óBãPvzðqBG qA ÿoBývƒG ÝõƒÛƒc óBìq BO Ao QÞpy òüA êìBÎ Qüpülì YýK ô ûkpÞ Býðk ÿBW úíøok )|Mark Zuckerberg|( þÖpÏì îüBO úéXì JBhPðA úG úPynâ ëBƒu
BG BO QuA okBÚ BùñO úð óõvðBW .lñÞ|þì QgAkpK oõOõì rW úG .QyAk ûlùÎ pG QGB×è@ wýuBO .QuA ûly úPgBñy áõHvýÖ mõƒ×ƒð êƒýƒèk úƒG oõzÞ òüA ok ô ûkõG þüBßüpƒì@ ,lƒðlƒy
ûkõG lñíOôpSoBývG úßéG ,lñÞ ÿqBG ïkpìoBßÖA ,êâõâ ÙôpÏì þPðpPñüA ÿBø|wüôpuôõXPvW êìBÎpülìô óBvuõì qA þßü úèBu 31 åpGpÞAq ,BøokoBýéýì êìBy kApÖA òüA .lññÞ|þì þâlðq
úG ô koAk ûlùÎ pG Ao þíùì QÞpy Qüpülì ô }õø êTì ÿoBývG ÿBø|ûsôpK ok QÞpy òƒüA Býðk þÎBíPWA úßHy òüpPâorG ,áõHvýÖ þéÏÖ þuBýu óApHøo ,åorG ÿBø|QÞpy êìBÎpülì
kApÖA òüpOoAnâpýSBƒO qA þƒßƒü êƒýƒèk òƒýƒíƒø óõýuBìõOA ô óAokõg ÿBƒøôokõƒg ,þƒÎõƒñ¿ì þüBø|ûAo ëBHðk úG ûoAõíø QÞpƒy òƒüA .QƒuA þâlðq pG BO lðokBÚ úÞ kõy|þì ÿkApÖA ô
þPýèlýÖ QÞpy .kõy|þì Jõvdì þüBßüpƒì@ ûkpÞ ÿoAnâ úüBìpu rýð ûpìqôo ÿBø|QƒýèBƒÏÖ ,ûkõG kõg }qoA ô úüBìpu {üArÖA ÿApG ÿlülW
úÞ þPÞpy Qüpülì êýèk úG YýK ÿpè .QuA òüpPâorG óAõñÎ úG åpGpÞAq RôpS úÞ ÿõdð úG .lñyBGoAnâpýSBO Býðkok þvÞpø
.QuA RôpS oæk óõýéüpO ôk ûlññÞ ëpPñÞ ô kApÖA úðAqôo ÿBø|QƒýèBƒÏÖ ok ÿkBƒüq pƒýSBƒO 50 kôlc pÂBc ëBc ok áõHvýÖ oAlƒìBƒùƒu qA BƒO ûk úƒƒG Ao Bƒƒíƒy 10 NBƒƒO òƒƒüA ok
QÖBuôpßüBì wuõì ,wPýâêýG -5 qA þƒßü koAk BƒøoBƒÞ ô IƒƒvƒÞ qA ÿoBƒƒýƒvƒG ÿBø|úñýìqok QýèBÏÖ rW úG .QuAoæk koBýéýì Bñy@ Bßüpì@ oõzÞ ok kApÖA òƒüpƒOlƒñƒíƒOolƒÚ
þ×éPhì ÿBø|{hG ok åpGpÞAq ,àüsõèõƒñßO êTì þéDBvì ÁBhyA òüA JBhPðAok .îýñÞ|þì
ô pu Bø|NBO Mè ô BøpOõýLìBÞ BG úÞ þvÞpø .kõy|þì Jõvdì Býðk kApÖA òüpOlñíOolÚ ÿoAnâ úüBìpu rýð úüpýg ÿBøoBÞ ô }qõì@ êTì koõì RôpSô þølðBìpÖ ,RolÚ ,ÿpHg }qoA
ûlýñy Ao wPýâ êýG ïBð BíPc lyBG úPyAk oBÞ óôqBì@êìBÎpülì ,xôrG ØW -7 úüBƒìpƒu ô Bƒø|úƒñürƒø òƒüA pƒTÞA .QƒuA ûkpƒÞ
QEýø ÿBÃÎA qA þßü pÂBc ëBc ok ôA .QuA ok Bø|ïBð òüpOBñy@ qA þßü ïBÞ RAk óôqBì@ | ïBð úG þKBOoBPuA ÜüpÆ qA úÚp×Pì ÿBø|ÿoAnâ .QuA úPyAk oApÚ úWõO
BG ôA .QuA wPýâ Alñýéì ô êýG kBýñG ûpƒülƒì úßñüA BG ëBc òüA BG .QuA þPðpPñüA }ôpÖ úñýìq ÈuõO NBOoBPuA òƒüA ,kõƒy|þƒì ïBƒXðA|NFP áAo àéG êìBÎpülì ,àñýÖ ÿpè -10
qA þßü îø qõñø kõg ÿoæk koBýéýì 87.3 RôpS koBýéýì 89 kôlc ok þyôpÖ QÞpy òüA úèBu pø .QuA ûly ÿqAlðA ûAo áoBì pvíø ,çývüpK êìBÎpülì )|Larry Fink|( àñýÖ ÿpè
Jõvdì QÖBuôpßüBì ûpülƒì QƒEýø ÿBƒÃÎA ïçÎA Ao ÿrý^Bƒð ô álƒðA kõƒu BƒìA koAk oæk wýuBOõO@õèBK ok ÿA|úuolì þâqBO úG Zôq òüA kpÖ ûk qA þßü pÂBc ëBcok áAo àéG QÞpy
ô Bø|ÿpýâ îýí¿O ok ëBÏÖ oõÆ úG BìA kõy|þì 92 BùñO QÞpy òüA úPynâ ëBu ok .lñÞ|þƒì ok pýÛÖ óBÞkõÞ úG àíÞ ó@ Ùlø úÞ lðA|ûkpÞ pËð úG .kõy|þì Jõvdì Bßüpì@ ok oAnâpýSBO
ëBc ok .koAlð þƒzÛð QƒÞpƒy ÿBƒø|QƒýèBƒÏÖ mõ×ð êýèk úG BìA úPyAk þøk kõu oæk óõýéýì úñýìq ok Ao ëôA Ùpc ëõK ûqôpìA úÞ luo|þì
òüpƒPâorƒG qA þƒßü }pƒvíø ô êƒýG pƒÂBƒc pø ó@ }qoA koAk ØéPhì ÐìAõWok úÞ þüæBG .QuA úÏìBW àñýÖ êTì ÿkApÖA êýèk òýíø úG ô lðq|þì RolÚ
.lññÞ|þì Qüpülì Ao Bƒýðk úƒüpƒýg RBƒvuõƒì RôpS úÞ ÿõdð úG ,lñÞ|þì AlýK {üArÖA ëBu êìBÎpülì ô òývuõì qA þßü ,YýK ÿpè -8 qA lñPvø ÿkBüq oBývG RôpS ûlññÞ ëpPñÞ úÞ
úG àíÞ Ùp¾ úüpýg úvuõì òüA ÐGBñì pPzýG òüAoAlìBùu òüpPâorG óAõñÎ úG xôrG þ¿hy BG kApÖA òüA .lðoAkoõgpƒG rƒýð ÿkBƒüq RolƒÚ
ÿBøoõzÞok BùüoBíýGpSAokpýìô åpì {øBÞ xôrG .QuA ûlýuooæk koBýéýì 55 úG QÞpy QGB×è@þðBLíÞ îýí¿O ok lƒñðAõƒO|þƒì kõƒg þƒèBƒì ÿBƒø|ïpƒøA
okoBýéýì 135 óõñÞBO .kõy|þì úÏuõO ëBc ok | ïBð úG þüBÃÖ QÞpy àƒü àƒèBƒì òƒýñ`íø qA þƒßü )|Larry Page|( YƒýƒK ÿpƒƒè .lñyBG oAnâ pýSBO rýð þuBýu óçÞ ÿBø|ÿpýâ
êÚAlc Ùp¾ BG úÞ lðA|ûkpÞ ïçÎA rƒýð pƒãük þüBøoBƒÞ ô IƒvÞ ô ûkõƒG|Blue Origins QGB×è@ QÞpy þéÏÖ êìBÎpƒülƒì ô óBƒvƒuõƒì ÑBÂôAok áAo àéG êTì þüBø|þðBLíÞ úPHèA
Ðüpu êüõdO wüôpu êTì óôqBì@ úG ÉõGpƒì úG úÞ þOApýýÓO qA ÿoBývG úÞ ûly úP×â ,QuA ÿApG ,lðoAk ÿkBüq {Ûð rýð Bßüpì@ ÿkB¿PÚA
| úvuõì úG kõg RôpS qA þíýð þyôpÖ JBPÞ àü ô kBLùK qA ûkB×PuA BG ëõ¿dì YýK RAoBßPGA qA ûly ïBXðA êâõâ ok þâqBƒO 2008 ëBu lñðBíø ûBHPyA îýí¿O lƒñ^ ëBƒTì
ô wPýâ ÿoBßíø BG úÞ|Giving Pledge úPynâ ëBu .lñÞ|þì Qüpülì rýð Ao êOBýu ok þƒìBƒíO ô êƒâõƒâ pƒÂBƒc ëBƒc ok .lƒðA|ûkõƒG ëõdPì Ao Býðk ïBíO ÿkB¿PÚA ÑBÂôA lðAõO|þì
kõgàyõì|Blue Origins |QÞpyôxôrG êTì QÞpy òüA úG úPvGAô ÿBø|ûsôpK ô Bø|QÞpy òüpPâorƒG qA þƒßü áAo àƒéG þƒðBƒLíÞ .lƒñÞ
.kpÞ lñøAõg àíÞ ûly kBXüA QÖBG koõðBÃÖ ëBuoA ëBHðk úG ô ûkpÞ JBOpK BÃÖ úG Ao pËð QdO ... ô pHüBÖ êâõâ ,Qvƒð¶ ,wƒßƒüA ok ÿoAnâ úüBìpƒu Qƒüpƒülƒì ÿBƒø|úƒÎõƒíXì
áõÞÐüBñ¾ QÞpy àèBì ,áõÞóAokApG -4 þEâpu ô YýK ÿpè .lññÞ|þì QýèBÏÖ QGBƒ×ƒè@ Ao QÞpy òüA 1988 ëBu ok àñýÖ .QuBýðk
)|Koch Industries|( áõƒÞ ЃüBƒñ¾ .lñPvø ûlñü@ ëBu ûk þÆ BÃÖ úG ó@ êìBÎpülì pÂBc ëBc ok ô kpÞ wƒýuBƒO
lüõük ô rèoB^ ÿBƒùƒìBƒð úƒG okApƒG ôk ȃuõƒO þPýèlýÖ êìBÎpülì ,óõvðBW êýãýGA -6 óõýéüpO 4.5 ûlññÞ ëpPñÞ QÞpy òüA .lyBG|þì
úÞ rèoB^ pÂBc ëBc ok ,kõy|þƒì Qƒüpƒülƒì )|Abigail Johnson|( óõvðBW êãýGA þßü óAõñÎ úG ûoAõíø àñýÖ ÿpè ïBð .QuAoæk
ÿBø|ÿqBG BG )|Fidelity|( þPýèlýÖ êìBÎpülì rýð Bßüpì@ ÿrÞpì àðBG QuBüo ÿBøAlülðBÞqA
êýèlG ôA úÞ ûly úP×â .Qvýð úHüpÒ RolÚ
Qüpülì qA Ao ôA úPyAk kõg olK BG úÞ þOBÖçPgA .QuA ûkõG fpÇì
ok Ao Qíu òüA kõg ô ûkpÞ oBñÞpG þPýèlƒýÖ áõHvýÖ êìBÎpülì ,åpGpÞAq áoBì -9 12
{üArÖA Ao kõg RolÚ QÎpu úGô úPÖpâ Quk
koBýéýì 18 kôlc þ¿hy RôpS BG êãýGA .ûkAk
Jõvdì Býðk óBðq òüpOlñíOôpS qA þßü oæk

TEHRAN MAGAZINE .lðoAk òéü lüBÛÎ ô RApËð úG ÿkBüq úWõO Tel:(818)881-1771
QEýø wýDo ô êìBÎpülì ,QÖBG óoAô -2
Azita Fakheri, M.D. ëBu 75 úÞ lüõük ô êìBÎpülì koAk ëBu kBPzø
ÿôBOBø|püBzÞpG ûpülì .lñPvø Bu@ëõÒ þðBLíÞ òüA wýDo IüBð koAk
American Board of Internal Medicine QÞpy êìBÎpülì ,úèBu 85 QÖBG óoAô koBýéýì 87 qA {ýG okApG ôk òüA þ¿hy RôpS
òýìôk Bùð@ QÞpy ô ûly ûkq òýíhO oæk
ÿôBOBø|püBzÞpG Jõvdì Bßüpì@ ok åorG þ¾õ¿g QÞpy
ïBùu òýèôA )|Berkshire Hathaway|(
.QuA ûkpÞ ÿoAlüpg þãèBu ûkqBüok Ao kõg
oAqBG óAoAlìBùupTÞA ÿApGôA RApËðô RAoBùÊA
qA ôA .QuA oAnâpýSBO ô îùì oBývG Bßüpì@
,æõÞBÞõÞ ÿBø|QÞpy ok ûlíÎ óAoAlìBùu
,RoBì ëAô ,qoõOõì ëApñW ,ïA þG ÿ@ ,þvLK
ôA þ¿hy RôpS .QuA ... ô Bßüpì@ôA àñG

òüA ÿoAnâpýSBO êýèk òüpPíùì BìA .kõy|þì
,QuA Bßüpì@ QuBýu ÿBýðk ok Bùð@ mõ×ð ,kApÖA
ok kApÖA òüpPíùì óAõñÎ úG Bùð@qA úÞ ÿõdð úG
kôlc .kõy|þì ûkpG ïBð ûAõg ÿoõùíW Jrc
oBÞ úG ëõÓzì áõÞ ÐüBñ¾ ok p×ð oArø l¾
koBýéýì 115 QÞpy òüA úðæBu lì@ok ,lñPvø
ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| ÐüBñ¾ úñýìq ok ,áõÞ ÐüBñ¾ QÞpy .QuA oæk
{üæBK ,lýèõO êìBy ;Q×ð QÏñ¾ô ÿA|úPvø
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ qA QÖBG .kõy|þì ûkq òýíhO oæk koBýéýì 65 ÐüBñ¾ ,úèõè ÉõÇg QgBu ,ïBg Q×ð ÐüqõOô
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ Ao ÿôBOBøpüBzÞpG QÞpy Qüpülì 1964 ëBu ,ÙBýèA lýèõO ,þüBýíýy ÐüBñ¾ ,þíýyôpPK
koBýéýì 37.2 lüpg BG QÖBG .koAk ûlùÎpG ,nÒBÞ ,kõÞ ,þðlÏì kAõì ,àýPuçK ô píýéK
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ

ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG |QÞpyÿoæk RBìlg úDAoA ,ÿoAlìAk ô ÿqoôBzÞ ÐüBñ¾
lüpg òüpPâorG|Precision Castparts ,ØéPhì ÐüBñ¾ ok ÿoAnâ|úüBìpu ô þèBì
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # úGô kAk ïBXðA Ao iüoBOok þðBLíÞ àü ÿBXßü .lüBíð|þì QýèBÏÖ
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW ô IvÞok kApÖA òüpPâorG qA þßü êýèk òýíø Bßüpì@ÿrÞpì àðBG wýDo ,òéü QñW -3
òüpPßükrð qA þßü ôA .kõy|þì Jõvdì oBÞ Bßüpì@ kB¿PÚA óBHùãð úèBu 69 ò„ éü QñW
wýuBO BGôAoBñÞokô ûkõG wPýâ êýG óBPuôk iüoBO ok óq òýèôA ôA .kõy|þì Jõvdì
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # qA {ýG|Giving Pledge | úüpýg úvuõì
ûkpÞ úüpýg ÿBøoBÞ Ùp¾ oæk koBýéýì 21.5
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse .QuA

orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# Bßüpì@oõùíW wýDo-1
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # úzýíø Bßüpì@ oõùíW wýDo
Qíu òüA .QuA òýìq ÿôo kpÖ òüpOlñíOolÚ
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # ëBdñüA BG koAlð kApÖA RôpS úG þÇGo aýø

QuõK ókpÞ RôApÆ
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO #
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # àðBG( ôoqo ëAolÖ QuBüo úG úÞ QuBßüpì@
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # ôA úÞ þðBìq qA .QuA ûlýuo )Bßüpì@ ÿrÞpì
óArýì úPÖpâ ûlùÎpG Ao Bßüpì@ kB¿PÚA QýèõEvì
õì }rüo óBìok # Bßüpì@ ô úPyAk ÿpýãíz^ {øBÞ ÿoBßýG
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # .QuA ûkpÞ úGpXO Ao ÿoAlüBK ÿkB¿PÚA lyo
{øBÞ Bü {üArÖA êTì òéü ÿkB¿PÚA RBíýí¿O
BýðkôoõzÞ òüA ÿBøoAqBG þìBíOok þßðBG kõu
ûpìqôo þâlðq ô QyAk løAõg ÿkBüq pýSBO
(818)343-0101 þßü Bßüpì@þéÏÖoõùíW wýDo MìApO lèBðôk RBíýí¿O .lñÞ|þì pýýÓO }õhPuk Ao kApÖA
wÞpø .Qvø rýð Býðk ÙôpÏì ÿBøkoBýéýì qA ,koAk rýð Bßüpì@ ïoõO jpð ok þíùì pýSBO òéü
ûlðBìpÖ lyBG oõzÞ òüA oõùíW wýDo úÞ qA þßü óAõñÎ úG ôA qA ûoAõíø êýèk òýíø úG
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406

corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO .kõy|þìJõvdìrýðóBùW{OoAòüpPâorG .kõy|þìûkpGïBðBßüpì@okkApÖAòüpOlñíOolÚ
Býðk puApu ÿkB¿PÚA òýèBÏÖ ô óBðAkkB¿PÚA
13

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

ok Bø|óBíðBg|þG ólýGAõg óApùO úéXì
þüõzuBHè|òýyBì
þñýG þcApW áBñPzcô QHÚBÎ
ok úÞwüoBK 18 úÛÇñìok þìõíÎ úðBg|ÿõzPgo àüok óBíðBg|þG ákõÞlñ^püõ¿O # àýñýéÞàü ok
.QhýãðApG úvðApÖok Ao þPðpPñüA óApGoBÞîzg ,lypzPñìpPýDõO

lñ^ ,kpÞ pzPñì kõg úd×¾ ok pPýDõO pGoBÞ àü oBG òýPvhð úÞ úñd¾ òüA qA ÿpüõ¿O ok
úG lðA|úPÖo ó@óôok úGô ûkpÞqBG Ao þìõíÎ þüõzuBHè |òýyBì lñ^ ÿBøok úÞ lðõy|þì ûlük ákõÞ

.QuA óôpýG òýyBì qA óBzüBøBK úÞ ÿoõÆ
òüA ,lvüõð|þì úPÖpâ Ao ó@ }kõg QuA þÎlì úÞ püõ¿O òüA eýÂõO ok ÿõvðApÖ lðôpùy òüA
ïpâ þÞlðA ÿApG ô lðoAlð ólýGAõg ÿApG þüBW úÞ lñPvø QupKpu|þG þWoBg óBüõXøBñK ,óBÞkõÞ
.lðA|ûkoô@ ûBñK >oôk Rõâ< úédì ok ÐÚAô rGoBG oAõéG ok þìõíÎ úðBg|ÿõzPgo êgAk úG óly
kApÖA òüA BGô ûkoõg|úßü ÿA|úñd¾ òýñ^ ólükqA úvðApÖok ÿqBXì ÿBÃÖ óApGoBÞqA ÿoBývG
ÿpünKpWBùì QuBýu ØèBhì úÞ óAlðôpùy qA þgpG BìA ,lðA|ûkpÞ ÿkolíøoBùÊA ëBuô òu|îÞ úDAoA ôA úG þßíÞ aýø pãük ô lðkpÞ ûkB×PuA þcApW êíÎ àü qA wK óAõW pPgk #
qôpGô óBíðBg|þG kApÖA {üArÖA IHu úvðApÖ úG óBüõXøBñK ûqAlðA|þG ïõXø úÞ lðoôBG òüApG lñPvø .lzð ,koAlðBPuA pýÒ þßýñýéÞ ok þñýG þüBƒHüq
.QuAûlyþOçßzìòýñ^ úÏWApìô þñýG Qðõ×Î qA wK ûoB`ýG pPgk .ly þÞBñPzcô êßzìoB^k
úÞQvýðîøþyqoôòèBuBüûBãyôpÖàüþñÏü,úðúÞúðBgBÏÚAô<:lvüõð|þìóApGoBÞqAþßü koõìok þÏÆBÚ iuBK BGrýð áõßðBG óBcApW úG ÿBƒƒø|àƒƒýƒñƒýƒéÞ ok óBƒƒcApƒƒW þƒƒgpƒƒG
úG JBÇg ÿpãük >?lñðAonãG BXð@ok Ao þðBPvìq Iy lñðAõPG óBðAõWõð ô óBÞkõÞ òüA ô lyBG þèBg .lzðôoúGôoûlì@{ýKQýÏÂô êíÎ ïBXðA ÿApG þñýüBK kríPuk koAlðBPuApýÒ
:QuA úPyõð ÿpPýDõO QvK ûlñvüõð ,pPíÞ kõu oBÏy BG ô lðpýâ þì þüBHüq ÿBø
,lýølG Ao BXð@ ÜýÚk xok@ B×ǃè< ûAo úG þHuBÞ ô oBÞ kõg ÿApG ,pPzýG ÿpPzì
.>ïpHG xBHè óBzüApG îøAõg|þì úkGpëÞB|þuì2q0ôþBXñýOP}ðAspo@Pgkpkì oBÞ kApÖA òüA úÞ lðBíð úP×âBð úPHèA lðA úPgAlðA
ïBXðA òßíì Qý×ýÞ òüpO òýüBƒK BƒG Ao kõƒg
ÿõƒvƒðApƒƒÖ ÿBƒƒø|úƒƒðBƒƒuo lñPvýð fApW þPc Bùð@ qA þgpG ô lñøk|þƒì
ÿoAkpùy óæõEvì þƒgpƒG {ƒñƒÞAô
pzPñƒì Ao kAlƒüôo òƒüA úƒG wƒüoBƒK .lñzÞ þì álü kõg BG Ao ó@ ïBð BùñO úßéG
óôBÏì ,þñýuoô àýñýƒìôk .lƒðkpƒÞ Roõ¾ úG æõíÏì úÞ þGçÚ óBßyrK òüA
wüoBK ÿoAkpùy óBÞkõÞqA QüBíc þì QýèBÏÖ þñýìqpüq BcçǾA ô þðõðBÚpƒýÒ
ok úƒÞ ÿkApƒÖA oBƒíƒy ,lƒüõƒƒâ|þƒƒì oõHXìQyAkëBu11úÞþðBìqpPgkòüABìAlññÞ|þì IcB¾ }pPgk qA úÞ þñýPðAso@kpì àü # úÞ lñPvø þðBðAõW ÿApG úñürƒâ òƒýèôA ,lƒññÞ
wƒƒüoBƒƒK ÿBƒƒø|úƒƒðBƒƒg|ÿõƒƒƒzƒPƒgo .lñÞB×üAAoúðBgokBì{Ûðly ûly ïõßdì óAlðq ëBu 12 úG ûly ú`G Qzø ÿBø þüBHüq ÿAkõu úG ólýuo ÿApG lðpÂBƒc
úÞ luo|þì p×ð 25 úƒG lƒñGAõƒg|þƒì úGúPynâëBu20okIOpìoõÆúGQuAúP×âôA .QuA kApÖA úG îÞ ÿkríPuk QgAkpK BG ,þÏýHÆ pýÒ
.lñPvø þðõðBÚ òu püq Bùð@ pPzýG .QuAûlyqôBXOôA ok þøBâkAk ok úèBu 57 õ^æõG õãñýìôk kõg þPìçu ô óBW pu,oAkpHøçÞ ô ÜüæBƒð
ëõƒEvƒì òƒƒüA úƒƒPƒ×ƒâ úƒƒG qôBXOÑõÂõìúÞþðBìqqAQuAúP×âpPgkòüA ûoôk àü ok }pPgk úG qôBXO ïBùOA úG òýPðAso@ .lññÞ àvüo
õXøBñK kApÖA òüA úƒíƒø ,ÿoAkpƒùƒy AoôA ûkAõðBg ÿBÃÎApüBu ,ûkAk }oArâ wýéK úG Ao .lyïõßdìúèBu20þðBìq qA þßü BG úÏWApì BG ÿlñéüBO pPgk àƒü
óBƒð@ qA ÿoBƒíƒy úƒßƒéG ,lƒñƒPƒvƒýƒð .lðA|ûkpÞlülùOåpìúG òüA.QuAûlzðïçÎAþíuooõÆúGôApPgkïBð þcApW qA ,koAlðBPuApýÒ ÿBø àýñýéÞ òýíø
ok úÞ lñPvø ÿõvðApƒÖ óBƒðAõƒWõƒð ôA2016ëBuokúÞlyçìpGþðBìqÑõÂõìòüA ûkpG óAõñÎ úG þãèBu 11qA Ao }pPgk QuA úP×â kpÖ êíÎ ôA þñýG ÿôo úÞ kpÞ QuAõgok koAôBƒð
.lðA|ûly oBPÖpâ ÿoBßørG ÿBølƒðBƒG qA BXð@okô QÖo ûBãðBìok àü úG }lðqpÖ ûApíø úG .QuAúPÖpâoBÞúGþvñW ïBíOA qA wK pPgk òüA .lølG ïBXðA þcApW
qA pO|óAõW kApÖA ô óBÞkõƒÞ úƒG Bƒùð@ .lyëAõEu}lðqpÖolKûoBGokôA lñ^ Bü pPgk òüA okBì lñP×â þédì ÿBø|úðBuo ly úWõPì ûqBO ólì@ }õø úG ô þcApW êíÎ
koAô BO lñøk|þì }qõƒì@ óBƒykõƒg oApÖpPgk òüAolK ,ÑõÂõì ólyoBßy@qA wK ápOAoúðBg,pPgkþÞkõÞokBüôúPynâokêHÚëBu ûp×c àü BG Apüq ûlì@ ôA pu úG þüçG ú^ úÞ
úGpÇg Apüq lðõy ÝB^BÚô ÿoBßørG QyAkqBG AoôA QvðAõO qôo 45 qA wK wýéKô kpÞ .QuA ûkpÞ .ly úWAõì kõg þñýG ÿæBG IýXÎ
pPíÞ wýéK Quk úG Bùð@ ókBPÖA ïAk .lñÞ þâlðqêýìBÖõÃÎàü{ýKôApøAõgôokApGôk {ýK úÏWBÖ úßñüA ÿApG àýñýéÞ óæõEvì
.QuA þðõßýéýu QñéLíüA àü qA lññÞ êc Ao ûlì@ 16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Büo@RBìlg

ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG

óApüA ÐÖBñì QÊB×c pPÖk úG ÉõGpì oõìA úýéÞïBXðA
QÚô ÑpuA ok ,þu .ÿk òPãñyAô ok

(310)234-9770 ÿ„ qõu|{O@okp×ð 12 åpì
áoõüõýðok þðBíOoBK@
lý×u RoõLuBK
Mýy órýPýu óBíOoBK@àü ok ÿqõu|{O@úSkBc ok úèBu àü ákõÞàü úéíW qA òO 12 îÞ|Quk #
.lðkAk QukqA Ao kõg óBW áoõüõýðpùy "wßðApG" úédìok þíülÚ
þðApüA RoõLuBK-|
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ - ÿqõu|{O@ óBcôpXì qA p×ð oBù^ ëBc :Q×â ûoBG òüA ok áoõüõýð oAkpùy ,õüqçG|k êýG
.QuA îýgô Rly úG rýð Iy úHñy|YñK
kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -|
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-| úP×â úG .lðkpÞ QÞpy úÛHÆ YñK óBíOoBK@ òüA ok ÿqõu|{O@oBùì ok óBzð|{O@ 160 kôlc
.kpÞ QüApu pOæBG ÿBø|úÛHÆ úG Ðüpu þéýg ô ly Ñôpy ëôA úÛHÆ qA ÿqõu|{O@ óBðBzð|{O@
oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -|
ûlyÿqõu{O@ÑôpyUÎBGqBâÝBWABGúèBu|3ákõÞ ÿqBGÀ¿hPìóBðBzð{O@úP×âúG
qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -| qAô úPÖpâ êÓG ok Ao kõg úèBu |3ô úèBu àü ákõÞ òíýzð ÝBOA qA okBì ,ákõÞ kBüpÖô ÔýW BGô
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ qBG þðBãíøôpøAoÿôoúGAo óBíOoBK@ÿkôoôJokúÞQuAþèBcokòüAôkõyþìZoBgóBíOoBK@
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA
.lñÞ þì QüApu RBÛHÆ püBu úG ëôA úÛHÆ qA {O@ô úPyAnâ
.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O êdì þßükrð ok úuolì àü úG QÚõì óBßuA ÿApG óBíPgBu òüA óBñÞBu ,ûlýuo }oArâ úG
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok -
.lðA|ûly êÛPñì úSkBc
þâlñøBñK ô ZAôkqA

(310)234-9770

1388 Westwood Blvd Ste. 202
17 Los Angeles, CA 90024

óApùO úéXì

okpzG Bü@ ?QuA olÛ^ óBùW QÏuô lýðAk þì #
óBùW Bü óõýéýì lñ^ BùPðA þG þâkpPvâ òüA ok ô
?QuBùñO koBýéýì lñ^ ?koAk kõWô ûoBPu koBýéýì lñ^
ûlññÞûpýg oõð BG óAqõu ÿBø ûoBPu òüA qA
BG Ao þüBø úìõËñì óBìkõg lýyoõg lñðBì
ô ?lðA ûkAk êýßzO åorG ô à^õÞRAoBýu
úÞlýñßG Ao }oõ¿O lýðAõO þì Bü@ïBXðApu
ûlñÞApK ûoBPu ô óBzßùÞ úíø òüA óBýì ok
ÿAoAk úÞQvüA ûoBýu BùñO Bì òýìq ,BÃÖ ok

?QuA úPÖpzýK RBýcô RBýc
ÿBø óBzßùÞ êÞ koõì ok îýøAõg þíð Bì
òüA úé¾BÖ .îýDõãG òhu óBùW ok kõWõì
úÞ QuA kBüq óBñ^ ó@ òýìq ûpÞ BG Bø óBzßùÞ
òßíì ëBýg îèBÎok BùñO Bùð@úG þGBýPuk ëBíPcA
úÞ îüõy þì þüBø ú¾pÎ koAô àñüA Bì .QuA

koAk kõWô ÿpýy ûAo óBzßùÞok úPÖpzýKô lñíyõø RAkõWõì BG ûoBýuoArø ûk êÚAlc úðAoBÞúËÖBdì úHuBdì àü ÿBñHìpG

?lðA ûkpÞlükqBG òýìqqA þDBÃÖ RAkõWõì Bø úPynâok Bü@
| lññÞQÖBüok þìBýK lüBy BO lðA ûkpLu }õâBÃÖ úGSETI úvuõö ìok lñízðAkôpâõXPvW Bøl¾

qA ô þâlðq ô RBýc ÿAoAk rýð ÿpãük RAoBýu ëBu koBýéýì ûkoBù^ îýñÞ QÞpc oõð QÎpu BG ëBßyA úG ô ûkpÞ lyo ,ûly lèõPì ûoBPu koBýéýì úð ,pPìõéýÞ úð ,pPì úð RBÖBvì ÿpýâ ûqAlðA lcAô
?lñyBG úPÖpzýK ÿsõèõñßO ô RBýc úéíW .îýñÞ þÆ ó@ rÞpì BO Ao óBùW pÇÚ BO lzÞ þì ëõÆ óBâoBPu ÿkõGBð qA .lðA ûlükpâ kõGBð óõâBðõâ þñýìq wíè êGBÚ ÿpýâ ûqAlðA lcAô aýø úðô êüBì
}pPvâ ,äñG äýG qA wK Qvhð úÛýÚk àü ok lèõPì pOlülW p¾BñÎ BG lülW ÿBø ûoBPu ,úñùÞ ëBu< Bø ú¾pÎ òüA ok ÿpýâ ûqAlðA lcAô .QuA
lü@ þì pËð úG ú^ pâA ëAõEu òüA úG iuBK Bü@ .lýuo ÿpýy ûAo óBzßùÞ þâkpPvâ úG óBùW QÎpu BG oõð úÞ þPÖBvì þñÏü .QuA >ÿoõð
|>àüok àðApÖ< pPÞk |1961 ëBu ok BìA lyBG êßzì ÿpãükrý^ >äñG äýG< Bü åorG oBX×ðA qA {ýK .koAk úìAkA óBñ`íø QÞpc òüA ô lðA ûly lðAõO þì ëBu àü ëõÆok ,úýðBSok êüBì |160000
ÿApG õXPvW Bü SETIúìBðpG óAoAnãðBýñG qA úÞ ú¾pÎ ok ÿpãük óBùW Bü@ ?QuA úPyAk kõWô ÿpýâ êßy ok úÞ ÿp¾BñÎ qA ÿoBývG
ëBc ok ô QuA þñýìq ÿAoôBì óAlñízülðA òPÖBü ûBXñK Bü koBýéýì l¾ ?QuA úPyAk oõÃc þPvø úPÖooBÞ úG ûlðq RAkõWõì ólG óBíPgBuô RBýc .lñÞ þÆ
NõßvéOõükAo þéì rÞpì úðBgl¾o ok rýð pÂBc ú^ {ýK ëBu koBýéýì QvýG þPc Bü ô koBýéýì p¾BñÎ rÞpíO ô þíülÚ óBâoBPu oBX×ðA pSA ok QuA =|50/457/600/000/000 þOoBHÎ úG
þì QýèBÏÖ þGpÒ ÿBýñýWpüô >àðBG òüpâ< ok Ao òüA BìA îýðAk þíð Bì ?QuA úPyAk kõWô ÿrý^ ûly oAlülK ,lülW óBâoBPu úG ókAk êßy ÿApG ûBXñK qA {ýG Bü| 1 *|365* 2|4* 60* |60* |160000
RAkõWõì BG RAoBýu òPÖBü ÿApG þèõìpÖ ,lñÞ oBX×ðA BG ûkBì lñðBì rýð BÃÖ ô óBìq úÞ îýðAk þì êßy òýPvhð óBâoBPu pâA pãük RoBHÎ úG .lðA úG ÐWAo úÞ þìBãñø ëBc !êüBì óõýéüpO
úÞ kpÞ ÑAlGA ÿsõèõñßOpËðqA úPÖpzýKô lñíyõø úWok ô BøoBzÖ BG Bùð@ rÞpì ô úPvø ô lñPÖpâ|þíð qA QHd¾ îýñÞ þì QHd¾ pãük ÿBø|óBzßùÞ
ïõuõì >àüok úèkBÏì< úG þDBÃÖ þíéÎ úÏìBW ok .kõy þì oAlülK åorG qA ÿoBývG lìA~ |þíð kõWô úG ûkBÏèA ÝõÖ RoApc úécpì òüAok !QuA ÿoõð úé¾BÖ ,ëBu Bø óõýéýì
þâlðq þðBùW ok ûqôpìA Bì ëBc pø úG ûoõÞok ûkBì .lìA~ |þíð kõWô úGrýð òýãñup¾BñÎ õXPvW Ao ÿpýy ûAo óBzßùÞ îýðAõO þì BùñO Bì
.lükpâ ÙôpÏì ô ?QuA ûoBPu BøkoBýéýì qA ÿA úÎõíXì úÞ îýñÞ|þì ô ûly úPhK oõ¿O ÝõÖ ÿBøoBzÖ ô úPgAlâ ÿBø BXÞ qA óBPuAk ?îýPvø BùñO «BÏÚAô Bì Bü@ .îýñÞ
oArø ûk îÞ Quk úèkBÏì ô ëõìpÖ òüA ÿBñHìpG þâlðq úÞ BHüq äðo þG@ûpÞ òüA ,òýìq ûpÞpíÎqA ûkoBù^ Bü koBýéýì ûkoBù^ kôlc ?kõy þì Ñôpy
ÿAoAk úÞ QuA kõWõì ÿpýy ûAo óBzßùÞ ok ûoBýu .konâ|þì ëBu koBýéýì oBù^ QuA ûkpÞ òßíì Ao .lükpâ ÿpOlülW p¾BñÎ úG êülHO Bü >äñG äýG< .kBPÖA ÝB×OA {ýK ëBu óõýéýì oArø
þì úPÖpzýK ÿsõèõñßO BG lñíyõø RAkõWõì BO lýzÞ ëõÆ ëBu koBýéýì àü úG àükrð >äñG äýG< ëBHðk úG úÞ ÿp¿ñÎ òýPvhð
.ly kpu ïAo@, ïAo@ ,kõG òýzO@ ÿA úðôkpâ úÞ òýìq ósôolýø BðBíø lükpâ pøBÊ ô QÖpâ êßy .åorGoBX×ðA
!lñyBG BG ó@õW ,lükpâ oAlülK ó@ eÇu pG oBhG ô J@ ok kõWõì ûkBì òüpO óAôApÖ ô òüpO àHu.kõG }pPvâ úÞ ly qBÒ@ þðBùW ,åorG oBX×ðA BG
àü lñíyõø óBñÞBu BG ûoBýu oArø ûk ó@ ÿôo pG RBýc ïBXðApu ô lükpâ úPyBHðA ótývÞA ëBu BøkoBýéýì BO úßéG koAk úìAkA qôpìA BO BùñO úð ó@
.lü@ þì JBvc úG úðAoBÞ úËÖBdì oBývG òýíhO !óBùW
ok BùñO úÞ ÿA|ûoBPu BøkoBýéýì úG úWõO BG úPHèA .ly lèõPì qA óBùW QÏuô >äñG äýG<qBÒ@úËdèok .QyAk løAõg úìAkA pãük
kBüq îÚo oArø ûk koAk kõWô ÿpýy ûAo óBzßùÞ ûkpÞ þÆ òýìq ûpÞ úÞ ÿlðôo ô úuôpK Bü@ ÿqBG ó@ BG Bø ú`G úÞ ÿA úzýy >úéýO< àü ûqAlðA oBX×ðA qA úÞ þèBu koBýéýì ûkoBù^ ëõÆ ok
ô lyBG ûkAk jo RAoBýupüBuok lðAõO þíð ,QuA pÇÚ ëBu koBýéýì |14 ëõÆ ok BìA ,kõG pPíÞ lññÞ þì óAoArø ô óBzßùÞ BøkoBýéýì ,konâ|þì åorG 18
!Qvýð þüæBG pâA þñÏü .lýuo lyBG þìqôpìA úÞ þDBW úG óBùW
ûk úG àükrð kõy þì ûkq xlc úÞ àñüA

TEHRAN MAGAZINE òýPvhð .QuA pPzýG BÃÖ ok {ypPvâ óBßìA ô ÿAoAk RAoBýu ÿApG õXPvW ÙôpÏì ëõìpƒÖ úƒÞ Tel:(818)881-1771
ÿqBG {üBzâ qAô |1936 ëBuok þðõürüõéO ZAõìA qA òhu úÞ àñüA .kpÞ ÑAlGA Ao lñíyõø RAkõWõì
QÚk BG Ao þãPÖpâ lýyoõg ô þãPÖpƒâ ûBƒì Bƒü àñüA úÞ ly ûkBPupÖ BÃÖ úG òýèpG àýLíèA ÿBø ÿA ûoByA QvýðlG lì@ óBýì úG >óBâBu ëoBÞ< rÞpì ok àüsõèõñßO úPÖpzýK RAkõWõì BG ûoBýu oArø
þK QuA ûkpÞ Àhzì lÏG Bø ópÚ BO ÿoô@ Rpýc ok pâA kôo|þì {ýK úÞ QuA ëBu kBP×ø qA {ýG òüA kõy þíð Bü@ koAk kõWô ÿpýy ûAo óBzßùÞ
ÿBø ûkBW ô ÉõÇg qAo qA ûkpK îýðAõPG lüBy .îüpHG ûAo óBzßùÞ ÙpÆ àü qA úÞ îýyBG úPyAk p˃ð .îýyBGúPyAk>óBâBu ëoBÞ<úGîø ok Bùð@ qA þgpG QÖpzýK úÞ kAk Ao ëBíPcA
îýíù×G ô îýðrG oBñÞ >ôpK< oõzÞ ok >BÞqBð< Qyk ÿoõð ëBu oArø|þu qA {ýG }pãük ÙpÆ BO ÿpýy ô BÃÖ pìA ok ÜÛdì àü >óBâBu ëoBƒÞ< «çTì úÞ QuA kBüq óBñ^ ó@ ÿsõèõñßO ÿBø|úñýìq
ok Ao kõWõì àü úÞ iüpì ÿAlg îýËÎpüõ¿O úÞ qA úÞ ÿô .kõG RBýc ëBíPcA BG RAoBýu ÿõXPvW pG ÿpzG ólíO qA ëBu Bø óõýéýì Bü ô oArø Bøl¾
ÿApd¾ ok îýËÎ þãñu úPhO pG ô þüBÃÖ xBHè .Qvýð ÿkBüq óBìq ëBu kBP×ø QuA úé¾BÖ koõì ok þðAôApÖ ÿBø JBPÞ kõG ÿõvðApÖ ê¾A
.koAk kõg BG ÿqAo ú^ løk þì óBzð >þéýuBO< QÖBüok þhuBK ëBu kBP×ø ëõƒÆ ok pƒâA òýìq ûpÞ ÿôo pG úÞ þDBÃÖ lñíyõø RAkõWõì ?lñyBG pO úPÖpzýK òýìq ûpÞ ÿôo
úÞ þPzÞ óly úPgBuô fõð óBÖõO ÿApWBì «BÏÚAô ókõHð êßy îø {éüæk qA þßü lüBy îüA ûkpßð úÞ Qyõð lðA ûkpÞ oApÚpG ÉBHOoA Bø þñýìq BG ô ûlì@ òüA qA þgpG úÞ kpÞ oôBG óAõO þíð Bü@
BXÞ qA koAk kõWô ØéPhì ïAõÚA ÿBø úðBvÖA ok ÿBø ólíO ô òýìq òýG þOApGBhì ÿBƒø îƒPvýu Bü >ÉBHOoA< JBPÞ úG óAõO þì Bùð@òüpO ÙôpÏìqA ok kõg úPÖpzýK ÿsõèõñßO úG FBßOA BG RAkõWõì
ÿBø úGAoA BG þüBÃÖ ÿBø äñW ?kpýâ|þì úíz^pu kBü lì@ok þüBíñýu îéýÖ Roõ¾ úG úÞ Contact ok Bü ô lñyBG ûkq pu îø òýìq ûpÞ úG þüBø óBìq
þì óBýG Ao ÿrý^ ú^ óAôlñø ÿBø úðBvÖA ok òýzO@ .lyBG BÃÖ pãük RAoBýu ok þèBíPcA
þãPvg {yõÞ BƒG SETI ëBƒc pƒø úƒG .kpÞ ?lñyBG Bì pG RoBËð ëõÓzì pÂBc ëBc
Bø úðBvÖAô RBüAôo ,óBãPypÖô óBüAlg Ap^ ?lñÞ Bø óõýéýì .QuA ûkpLu }õâ BÃÖ úG ÿpünKBð îéÎ þÏÚAô olK óAõñÎ úG >óBâBu ëoBÞ< qA JBÛzG þèõÚ úG Bü Bø> |U.F.O <ÿApWBì Bü@
ok ïAõÚA ïBíO Ap^ .lñü@ þì BÃÖ qA ô óBíu@ qA QÎBu |24 ok Ao þüõükAo ZAõìA ô ëBñãýu ô QìçÎ kBü lñíyõø RAkõWõì ÿApG BÃÖ ÿõXPvW þãPgBu ÿBø óBPuAk Bü ô QuA þÏÚAô Bø ûlðpK
BG úÞ lñPvø ÿA ûlñøk RBXð pËPñì kõg ÿBøoôBG BG Ao Bùð@ ô lñÞ þì QÖBüok BÃÖ qA qôo úðBƒHy
ô lì@ løAõg pzG þüBøo ÿApG þðBíu@ þƒðBƒìpƒÖ êýédO ô úürXO kõg xBvc oBývG ÿBøpOõýLìBÞ .lññÞ|þì ?koAlð QýÏÚAô úÞ QuA
.QuBÃÖ úG òPÖopzG ÿBøôqo@ ZôA Ap^ ïBXðApu oôk óAlñ^ úð ÿqôo úÞ îüoAôlƒýìA ô lƒñÞ þƒì lñ^ òýìq ûpÞ úÞ kõG lÛPÏì >óBâBu ëoBÞ< ô ØüAõÆ ÿBø úðBvÖAô RBüAôoqA þgpG Bü@
ô úPÖpzýK ô óolì óBvðA òýG RBÆBHOoA òýPvhð úPÖpâ oApÚ þDBÃÖ RAkõWõì lükqBƒG koõƒì oBƒG iüoBO àüoBO ÝBíÎA ok úzüo úÞ ÿpzG êüBHÚ
?QvýÞ ëBHðk BÃÖ ok .kõy oApÚpG þüBÃÖ úPÖpzýK ô lñíyõø RAkõWõì ÿBøkAlüôo p¾BñÎ qA þgpG ûlðoAkpG ok ,lðoAk
úG Bø {upK òüA iuBK òPÖBƒü ÿApƒG ÿo@ RAkõWõì BG îüA úPvðAõPð qõñø úƒÞ àƒñüA .QuA òýìq qA ZoBg þðAkoõðBÃÖ BG ÉBHOoA ok þhüoBO
RAkõWõì Bü@ îýíù×G BO îýðq þƒì pƒu úƒPynƒâ pu úPynâ úG îýñÞ oApÚpG ÉBHOoA þüBÃÖ pãük òüA ok úÞ þðBÛÛdì ô óBâlñvüõð pãük qA
oBS@ ô Bø ûlðBì BW úG óBýì qA lüBy BO îýðq|þì qA óAõO þì lðA úPyõð JBPÞ ô ûkpÞ ÜýÛdO úñýìq ?lðA ûkq òýìq úG ÿpu þðBìq úÞ lñPvýð
!lðA ûkpÞ oAlük òýìq qA Bø úPynâok þüBÃÖ qA þüBø úðBzð úG Bƒø úƒðBƒvÖA ô RBƒüAôo ô þðBPuBG .kpG ïBð >òßýðk óõÖ {üoA< ô >Ùõíýu@ áBvüA< þÚBG ÿBø úðBzð þhüoBO oBS@ qA þgpG Bü@
ÿõXPvW ÿApG úPynâ úG òPÖo qA {ýK BìA ,îýGBü Quk òýìq pG þüBƒÃÖ RAkõƒWõƒì kôoô QuA úPvðAõO SETI úvuõö ì ëBc pø úG
îüôpG óBùW qBÒ@ úG lüBG ,þüBÃÖ óBüAlg ÿBK ko ØüAõÆqA ÿA ûoBK þüBðAõO êüæk úƒG îƒýðAõƒPG lüBy ok Ao lñíOolÚ ÿBø NõßvéO õükAo qA ÿA ûpýXðq ?lñPvýð þñýìq pýÒ RAkõWõì qA ûlðBì
lñðBì ûlý`ýK RBHuBdì úñýìq ok þðBPuBG óBìkpì ô ÿBø|úðBzð ÿõXPvW úG ô úPÖpâ oBÞ úG óBùW puApu ÿBø ópÚ úÞ Bø {upK òüA úG iuBK òPÖBü
!kõG óqõu pu þâorG úG óBùW úÞ ÿA úËdè úG Ùõvgô ÙõvÞ óBìq úÞ >BßñüA< êüBHÚoBíy ûBâ oBÞ ,QuA ûkpÞ ëõÓzì kõg úG Ao pzG òøm þðæõÆ
þDôkBW oô@ Rpýc úËdè ó@ qA rý^ úíø | .kqAkpLG BÃÖ ok lñíyõø RAkõWõì þüõükAo kpÞ îýøAõg {yõÞ Bì .lyBG|þíð þðBu@ ô ûkBu
ô ólíO ,óBvðA ,òýìq ,ûkBì,BÃÖ ,óBìq,ly qBÒ@ ,kõy þì {hK òýìqqA úÞ þWAõìA óBýìok pzG Bü@< óAõñÎ BG úÞ þOæBÛì úévéu þÆ
ûkõGoAkoõgpG ÿpPzýG RolÚqA þðõürüõéO ZAõìA Bø {upK qA þgpG úG îýñÞ þì úÂpÎ >?QuBùñO
!... úéEvì Bì úÞ Qvýð BñÏì óAlG òüA BìA .îýøk iuBK

19 !îýñÞ êc îýðAõO þì Ao {upK òüA pËð koõì
úÞ þüBøoBÞ òüpO êßzì ô òüpPíùì qA þßü
ókpÞ AlW QuA úP×ùð RBÛýÛdO úƒPyo òƒüA ok
úðBvÖA koAõì ÿA ûoBK ok .QuA QýÏÚAô qA úðBvÖA
ÿrý^ óAõO þíð úÞ QuA úPhýì@ QýÏÚAô BG óBñ^
óôpýG úðBvÖA ó@ qA lyBG úWõO êGBÚ þíéÎ pËð qA úÞ

.koô@
ô RBüAôo ÑõÂõì koAô úßð@ qA {ƒýK BƒìA
pßÖ îüõy þðBPuBG ÿBø ûlðBìqBG ô Bø úðBvÖA
Bü SETI úìBðpG úG ÿpu lyBG pPùG îýñÞ|þì
>þñýìq ApÖ lñíyõø RAkõWõì ÿApG õXPvW<
ÿApG Ao óBùW úÞ SETI QýèBÏÖ BG þüBñy@ .îýðrG
lñíyõƒø ô ûlƒðq RAkõƒWõƒì qA þƒüBƒø úðBzð òPÖBü

.lñÞ|þìõXPvW
ÿApƒG õƒXPvW< Bƒü SETI ÿõƒƒPƒýƒPƒvƒðA
þñÏü1984 ëBu ok >þñýìqApÖ lñíyõø RAkõWõì
|3 ÿAoAk úvuöõì òüA ly wýuCBO {ýK ëBu |25
RBÛýÛdO rÞpì< qA lñOoBHÎ úÞ lyBG þì rƒÞpƒì
ÜýÛdO ëBc ok úÞ >óBâBu ëoBÞ rÞpì< ,>þPu
ô QuA þñýìqApÖ óBùW ok þâlðq òPÖBü QùƒW
>þPu< úvuöõì þìõíÎ þyqõì@ rÞpì ïBXðApƒu

.lyBG þì
úWkõG BG þÎB×PðA pýÒ úvuõö ì àü SETI
pÂBc ëBc ok úÞ QuA þPèôk pýÒ ô þ¾õ¿g
ô xBñyoBÞ ô lñízðAk ûBXñK ô l¾ àü qA {ýG

.lðoAk ÿoBßíø ó@ BG ÜÛdì
òüpPíùì úÞ >óBâBu ëoBÞ< rÞpì ÿpHƒøo
ok lñíyõø RAkõWõì òPÖBü ÿApG þOBÛýÛdO rÞpì
QuA >àüok àðApÖ<pPÞk ûlùÎ úG lyBG þì BÃÖ

óApùO úéXì

úGByõð úzýy2 ëkBÏì úÞ RBG50 qA #
ô pÒ|æ ÿBø|ú`GpPgk úÞRBG2000BO ,QuA
ô lñøk|þì ûoBWA úG Ao ÿlñéüBO ïAlðA rüo
ZApc úG |æBƒÞlƒñðBƒì Ao þƒãðBƒðq ;ó|æ|æk

.lðoAnâ|þì
QßK þPc ô BƒüBƒOBƒK Bƒü ô áõƒßðBƒG ok
,Bø ú^õÞ wK ú^õÞ ok ókq ïlÚ BG ,óAõO|þì
,Bƒƒø wƒƒßu õƒƒy ;ïBƒƒvƒÚA ô ÑAõƒƒðA lƒƒøBƒƒy
BG úÞ lýyBG þüBø|úðBg ô BƒøBƒüpƒO ôBƒøõƒßvük
þüApünK Bƒýƒðk pƒuApƒu ÿBƒø|QƒvƒüoõƒO qA óq
lñyBG êüBì pâA úÞ ÿBø|QvüoõƒO .lƒñƒñƒÞ|þƒì
oBñÞ ok Ao Iy ëõK òüpPƒíƒÞ BƒG lƒñƒðAõƒO|þƒì
úG ÿlñéüBO úƒƒèBƒƒu13-12 ÿBƒƒø|úƒƒ`ƒGpƒƒPƒgk

lüpg óq àü þPíýÚpø BG óAõO|þì áõßðBGok

qA ô lPupÖ|þì àüpHO Bì ÿApƒG oõzÞ õð ëBu kõg úG Ao Bø|ÿpPzì kõg ÙApÆA ÀÚo úG BñƒPƒÎA úéìBÏì óBGBýg ok.lñÖBƒG|þƒì óBƒGBƒýg ok .lñðBupG eH¾
,îýñÞ|þì kBXüA lì@ok oõzÞ ÿApG úÞ Bì êÓy åõèBOBÞ.lññÞ|þì þüBíñøAo óBðq ûoBWA êdì úG ô lüpg wñWô lñ¿Úo|þì óBGBƒýg ok.lƒññÞ|þƒì ÉBvG êPø êGBÛì úÞ ÿA úƒèBƒu17 ápƒPgk
Bü lñíéÏì Bø|pPgkqA þéýg BXñüA.lñÞ|þìpßzO Bùð@ þOBÓýéHO oArGAFrW îø wßÎ ô oõyôoõG ô RBG60 Jôpzì ú^õÞ òüAok .lññÞ|þì }ôpÖô ,ûBOõÞ òýW oAõéy BG ,koAk þyôpÖ àƒuõƒu
Bì ô lðA|ûlñyôpÖ ô ûlñðAõg Bü ô lñìoBÞ Bü àyrK QGBÚo îø BG óBðq úéìBÏìoBÞok Bø|þLýøô QuA ÿBø|êßÖ BG úÞ ûkpÞ äðo rìpÚ ô koq ÿBøõì
îßy îýðAõO|þíð úðpâô îüoAk Ao êÓy òüA îø .kôo|þì oBÞ úG Ao kõg ólG ô òO úÞ þPuõK koq óApvK. lññÞ|þì þyBÛð |«çìBÞ Roõ¾ ô QuA úPvG Ao ó@ lý×u
òüpO|óApâ ôA. îýñÞ pýu Ao óBì|ûkAõðBg ô óBìkõg qA lñO ÿBø|{üAo@ ó@ BG }õK rìpÚ óApPgk ë|æk Bü koBâ ÿkBG óAõñÎ úGôlðA|ûkpÞ þGõßèBg àýOBì BG úÞ ÿBø|Iè ô IüpÒ ô IýXÎ ûly
ÿlƒñƒéüBƒƒO ÿBƒø|úƒ`G pƒPgk ÿApƒG úƒÞ þƒPíýÚ kõg oBÞ qA ô lññÞ|þì ëBHÛPuA wßÎ òƒPÖpƒâ ÿlñéüBO óApPƒgk ô lðA|x|çK Bø|ú^õÞ òüA ok qA Ðüpu ô lñO ÿBø|QÞpc BG ,þüõèBHè@ äðopK
ëBu13 úÞ ÿpPgk. QuA RBG3000 løk|þƒì aýø óôlGô ÿkBƒÎ |«çƒìBƒÞ ;lƒñƒñƒÞ|þƒì QHd¾ þƒG ô lƒðA|ûkBƒPƒvƒüA óBGBýg Èuô úÞ þyõK rìpÚ þüBýu@ kpì }õÒ@ úG þƒüBƒKôoA kpƒì }õƒÒ@
.lðBíG kpìoBñÞok Iy àü QuApÂBcô koAk BG ÜGBÇì Qèôk“ :lüõâ|þì ápPgk. þPèBƒXg úÞ kõy|þíð ÜÖõì {üBø ÿpHèk úíø BG ô kôo|þì
òýíø ólük ,Bø|úñd¾ òƒüpƒO|áBƒðkok lƒüBƒy qA þÆõéhì úÞ AnÒ xpK àü QíýÚ îø Ao kõg
ûkpƒG oAqBƒG úƒÞ lƒyBƒG þƒüBƒƒƒø|úƒƒƒ`ƒƒGpƒƒƒPƒƒgk óBGBýg úƒyõƒâ úÞ þðAkpì úG QuA ïpÞ ô àuõu
úG qôpƒìA Ao úƒPynƒâ ÿBƒƒø|óAoôk ÿBƒø|}ôpƒÖ
.lñÞ|þì þÎAlO óBvðA òøm ok óolì ÿA|ûõƒýy .lñÞ þðAqoA lðA|úPvzð Bø|Qßíýð ÿôo
ÿlƒì@ok ô óAkpƒì Rnƒè ÿApG úÞ þüBø|ú`G pPgk ô kpýâ|þì oõãýÖ òƒýGoôk êƒGBƒÛì ápƒPgk
Ao RBÞpc òüpO|Ðýñy ô lñ¿Úo|þì ,p¿Pƒhƒì Bø|äðo püq }koq äðo úO.kqAlðA|þƒì wƒßÎ
òƒì îƒWpƒPì Qƒuôk úƒƒG.kõƒƒy|þƒƒíð óBƒƒùƒñƒK
.lñøk|þì ïBXðA þãèBu ûkqA òì.QuA òì êÓy òüA“ :lüõâ|þì
óBðq løBy pùy òüA ÿBø|ú^õÞ wK ,úƒ^õƒÞ pƒâA îøô ïA úƒPƒgôpƒÖ AnƒÒ îƒø. ïA|ûkpƒƒÞoBƒƒÞ
ú×g ÿAõøok ,Iy BO eH¾ qA úÞ QuA ÿpãük Bƒùð@ BƒG Ao îƒPÚô lƒƒñƒøAõƒƒhƒG Bƒƒø|QƒƒvƒüoõƒƒO
óBðq .lñyôpÖ|þì AnÒ áõßðBƒG þƒWpƒyô ûlƒññÞ RBýèBì ô ïoAk Qì|çu ûtüô RoBÞ.îðAonâ|þì
úðBHy eüp×O R|çdì xok@,îø Bùð@úÞ ÿpýÛÖ úG lñO lñO ô lñÞ|þì òyôo oBƒãƒýƒu.îøk|þƒì
êíÎ BíñøAo lñðBì ô lñðAk|þì Ao Bø|õßvük ô ôA úG úÞ ÿA|ûpÞ kpì ólük BG ô lðq|þì àK oBãýu
ô ÿpÒ|æ kõWô BG úÞ QuA þðq >Bü< .lññÞ|þì pãük ÿpPgk úG Ao {ÆBvƒG ,lƒñƒÞ|þƒì ûoBƒyA
QuA kõƒùzì }pƒøBƒÊ ok úƒÞ ÿA úünÓOFõu
ûlðo îéÞ ô ÿrHu ,lüõy|þì ÙpÊ ûpÖpÖ lñðBì .kôk|þì ôA ëBHðk úG ô koBLu|þì
Ao Éõƒéhì.lƒñÞ|þƒì úƒÖBƒÂA úƒƒüôkA.lƒƒñƒÞ|þƒƒì QuA ÿlñéG ô àüoBG ú^õÞ , Bø|þLýø ú^õÞ
ïBð úG ÿrý^ ô løk|þì RoApc þíÞ.lGõÞ|þì Ao kõg ÿBøõì úÞ þLýø ÿBøpvKô BøpPgkqApK 20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY Ao óq úÞ kõy|þƒì ûoAkA þðAkpì úéýuô úG |æ« õíÏì .løk|þì oApÚ ÿpPzì oBýPgA ok AnÒ
CENTER .lññýG|þì wñW Bü ô |æBÞ àü êßy úG oô@ óBð ô lñÞ|þƒì þƒâlƒðq àƒðõƒè@ àƒü ok”Bƒü“
þâlðqô ûkpÞ RõÖ }pvíø .QuA }lðqpÖ4
ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok QüBð“ ÙApÆA Bü ô ”kôo QüõG QG“ úédì koAk Quôk”Bü”.lƒðAonƒâ|þƒì þƒƒPƒhƒu úƒG Ao
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì ,ÿqAõƒì ÿBƒø|úƒ^õƒÞ BƒG”Bƒƒøkôo 䃃ñƒýƒKBƒƒƒy lGBü ûAo þPèôk ûBãzðAk úG úPvðAõPð úÞ }pPgk
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master oBñÞ ÿBø|þyôpÖ Jôpzì ,ÝpG ô ÝoqpK ,àüoBG xok þƒ¾õƒ¿g ûBƒãƒzƒðAk ok úƒPƒvƒðAõƒPƒð ô
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk þƒƒüBƒƒKôoA óApƒƒvƒƒK ô óApƒƒƒPƒƒgk ô óBƒGBƒýƒg ÿpãük êÓy sBuBì.kõy ”oôsBƒuBƒì|“ lƒðAõƒhG
ïBƒƒvƒÚA ô ÑAõƒƒðA.lƒƒðoAlƒƒð ÿkBƒƒÎ QƒƒƒèBƒƒƒƒc
þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ óApƒPgk.kõƒy|þƒì ûkBƒ×PuA ápƒdƒì ÿBƒƒøôoAk .lñèõÓzì ó@ úG ÿlñéüBO óBðq úÞ QuA
ÿõñÏì þßýð ÈuõO ok ô lƒññÞ|þƒì {üAo@ ú^õÞ êgAk Ao óBy|ÿBøpu ok ô QuA”QÞõK“ êøA úÞ ÿA úèBu30 óq
pG kpì àüBƒG þLýø lñ^.lðõy|þì îâ Bƒø|ó|æAk .lñƒÞ|þƒì oBƒÞsBƒuBƒì Áõƒ¿ƒhƒì rƒÞpƒì àƒü
(310) 446-8724 AõÎk lÚ ûBOõÞ ,QuõK koq pPgk àü QíýÚ pu úÞ îuBñy|þì Ao ÿkBüq ÿBøkpì òì“ :lüõâ|þì
þñýG|þì ïk@ BXñüA ok Bø|Qýéì úíø qA.lññÞ|þì êÓy àüsBuBì.lñü@|þì áõßðBG úG sBuBì ÿApG
21 wƒK ,lðpýâ|þì .lñðq|þì úƒðBƒ^ úƒÞ ÿBƒø|ïk@. ”. îýñÞ|þìoBÞ Iy BO eH¾qA Bìô QuA þPñu
Bø|úðBg|æBG ô Bø|ú^õÞ òýíƒø ok ô lƒñƒøk|þƒì úG sBuBì qA úÞ ÿBø|êdì ok Qvýð pÂBc ôA
.lñÞ oBÞ lññÞ|þì ûkB×PuA wßu oArGA àü óAõñÎ
.lññÞ|þì úéìBÏì Ao óBðq QÖApy Bøkpì Ao {ðBüpPƒzƒìqA ÿkBüq kAlÏOqôopø BìA
pPgk BG Bü|æBuok ”ëôk þdì“ ûBãzðAkok òì úG þuBƒßÎ ûqBƒWA ôA .lƒñøk|þƒì êƒýßzO
úívXì BG }A þéý¿dPèA ÕoBÖ ÿApG úÞ þðAõƒW
AlPGA ôA .îñÞ|þì õãP×â ,kpýâ|þì wßÎ ”ApPýu“ .løk|þíð
.lüõâ|þì ÿlñéüBO ÜÖõì ô ûkpßéý¿dO óBƒðq qA oõGõì úèBu50 kpì BG ”Aq|çK“ ûBãyôpƒÖ ok
óApPgk qA ÿkBüq ÐíW úÞ lñÞ|þƒíð þƒ×ð BƒìA úG úP×øôk ëBupø úÞ îñÞ|þì QƒHd¾ ÿõƒvðApƒÖ
Bø|QvüoõO eüp×O ô|þìpâpu úƒüBƒì }oõƒzÞ ôpvíøô QuA àyrLðAlðkôA .lü@|þì lƒñéüBƒO
Ao }oõzÞôA.lðA|ûkAk FBzdÖ úG òOô lðA|ûly ÿApƒG BƒùñO ô QƒuBƒüBƒOBƒK ïqBƒÎ .koAk lƒðqpƒƒÖ2
þƒñƒýƒìqpƒüq ЃGBƒƒñƒì ô Aqlƒì@ok ЃGBƒñì lƒÚBƒÖ RBdüp×O ô Bø|þñýzð Iy ,úðBHy ÿBøõßvük
óAkpƒíPèôk úƒÞ QƒuA lƒÛƒPƒƒÏƒƒìô lƒƒƒðAk|þƒƒƒì oBñÞ ok úÞ ÿlñéüBO pPgk .QuA ûlì@ lñéüBO úG
þPíýÚ ÿBø|äñuô òýìqô Büok qA lðA|úPvðAõPð qAô@ ꃃƒPƒø àƒƒƒƒü ok Bƒƒƒƒø Iƒƒƒƒy QƒƒƒƒuôA
úG ô lññÞ ûkB×PuA ûrýðBßì ô Quok êßy úG Qícq úG ô koAk QyAlùG RoBÞ.lðAõƒg|þƒì
óAõñÎ úG óBðq oBÞ ô óBðq }ôpÖ qA êýèk òƒýíø
þPc ô lðpƒG|þƒì kõƒu lƒì@ok ЃHñì òƒüpƒO|æBƒG .luo|þì õéýÞ45 úG {ðqô
úG Ao kõg ôoAk ô óõìoõø ÜüorO BG Bø|ÿpG–ÿlýè .QƒuA ÿkBƒÎ îø þƒðApƒüA ÿBƒøkpƒì ólƒük
QuA þðAkpì qAõéíì áõßðBG– óApùO ÿBíýKAõø
.lññÞoBÞlñðAõPG BO lðoô@|þì ok óBðq êßy .lññÞ|þì JBhPðA eüp×O ÿApG Ao oõzÞ òüA úÞ
þyôpÖ kõg úG òO úÞ þƒðBƒðq qA ÿoBƒývG ò×éO kõg óApvíø úG p×u ëõÆ ok úÞ þðAkpì
úGô lñPvø QyAlùG RoBÞ óôlG ,lƒñƒøk|þƒì ÿApG óBzèk úÞ lñƒñƒÞ|þƒƒì oBƒƒùƒÊA .lƒñƒñƒÞ|þƒì
óApPgk ô QuA áBñPzcô qlüA oBì@ êýèk òýíø ÐéÇì þƒPÚô ô QƒuA ûlƒy äñO óBy|óApƒPƒgk
ôlðoAlð Ao QyAlùG QüBÎo QùW ïq|æ þøBâ@ ÝB×OA úG þãíø ,ïoBãð úìBðqôo òì lðõƒy|þƒì
úƒG Ao kõƒg oBƒì@ ,lƒñølƒð RBƒýèBƒì úßñüA ÿApG lñéüBO úG oBÞ Bƒü ô RoBXO ÿApG úÞ lñüõâ|þì
òüAqA Qèôk úƒÞ Apƒ^.lƒñƒñƒÞ|þƒíƒð úƒDAoA Qƒèôk BG ÿlÏG ÿBƒøpƒ×ƒu ok úƒßƒñƒüA Bƒü ô lƒðA|ûlƒì@
òüpO|îùì ôA.kpýâ|þì ÿp¿ƒPƒhƒì RBýèBì kApÖA ok úÞ þðAkpì .lƒì@ lƒñƒøAõƒg óBƒy|óApƒvƒíƒø
òPyAlð ô QyAlùG QüBƒƒÎo ïlƒÎ Ao êƒßzì úGHIV {üBìq@ Bùð@ ïAlß`ýø qA QƒzƒâqBƒG
òüA óBýì ok qlüA ëBÛPðA þãðõã^ qA þøBƒâ@ koAô ,qBG ÿkôoô ÿkBHì ok ô lü@|þíƒð êƒíƒÎ
ÿkpƒÖ òƒýèôA ÿoBƒíýG Roõƒ¾okô ûlyoõzÞ
.lðAk|þì kApÖA
:lüõâ|þì ÿlñéüBO êý¿dPèA ÕoBƒÖ pƒPƒgk .QuA óBy|óApvíø ,lñÞ|þì þðBGpƒÚ úƒÞ Ao
,óAoAk ûqBÓì ,Bø þvÞBO ïBíO ,ØuCBO ëBíÞ ok“ pÛÖ ÿlñéüBO óBýLuôo úíø ápPzì ê¿Ö BìA
úíøô úíø , Bø|êPø ,Bø ûlñƒyôpƒÖ ,BƒøoôsBƒuBƒì ô qlüA ô pÛÖ rýð Bùð@ úíø þüBùð Qyõðpu ô QuA
Bø ûBãzðAk xok@ qA pPùG Ao R|çdì òüA xok@ ÿkõGBðô QÞ|çø úƒG Ao Bƒùð@ úƒÞ êƒßèAô kBƒýPÎA
þÖpÏì ÿApG ô lñðAk|þì oõzÞ þíéÎ rÞApƒì ô
”.lññÞ|þì QÖBüok ëõK þPc þüBø óBßì òýñ^ .lzÞ|þì
lÛPÏì þèô lðAk|þíð þÏÇÚ Ao qlüA oBì@ ôA ÿApG þP¾pÖ pãük þPc úèBƒu30 óq àƒü
úG ûkõè@p×ð óõýéýì àü qA {ýG B« íPc úÞ QuA ûqAlƒðA|úƒG þƒPc ;koAlƒð pƒývì òƒýƒíƒø úƒƒìAkA

.lñPvø qlüA xôpüô .{íßy ókpÞpýu
Ý|çgA ÉõÛu ô êDBvì òüA ïBíO BG lñéüBO ok qBÒ@FBzdÖ BG Ao þÞkõÞ ,ÿlñéüBO óApPgk
þvÞBO Bü ô ÿôpG ûAo úÞ Iy QÎBu pø ok òüpPzýG oAk ûoBGBÞ óAkpì ô ó|æ|æk ôlññÞ|þì
BO þðAõO|þì ô kõy|þíð QícArì þvÞ ÿpýãG ,lðpG|þì þðBvðA ØýTÞ RoBXO òüA qA Ao kõu
úƒƒ`ƒG pƒƒPƒgk ÝBƒƒ^BƒƒÚ ,úƒƒßƒu pƒƒãƒük ÿôo
.þðrG ïlÚ QcAo ëBýg BG Iy ÿBø|úíýð úG ÝB^BÚ ÿBø|úßHy ok úÞ QuA ÿlñéüBO|ÿBø
óBüBK Bø|úßHy òƒüA qBƒGô lðõy|þì êíc BKôoA Qíu

óApùO úéXì

ôo ô püq< ÿBñÏì úG >BðBùükBìBÖ< ïBð úG þíuApì
Bø úígkqA óBâkpì QéßuA ,>Bø óAõhPuA ókpÞ
ú^oBK ô Bø xBHè ok Ao Bø ó@ô ûly ûlýzÞ óôpýG
ûqAlðA úG kõg Qñu òüA .lñ`ýK þì ÿlülW ÿBø
IýXÎ ÝB×OA ó@ qA wK BìA QuA IýXÎ þÖBÞ
ëBc ok ûqBñW wLu Bø ó@ .løk þì jo ÿpO
rýíO ÿBø ú^oBK ok úÞ Ao ûkpì kpÖ ólýuõK
óBìríø ô úPyAk úãð pu ÿæBG QuA ûly ûlý`ýK

.lðqAkpK þì ólðAõg qAô@ô þGõßüBK úG

óBíu@ok òýÖlO -3 oôBG îuApì qA þgpG }oArâ òüA ok #
þì Bøo Bø ûph¾ ÿôo óBâkpì ûqBñW ,QHO ok úÞAo óBâkpì ÿApG ÿoAõâõuô òýÖlO þðkpßð
ó@ Qyõâ óAoAõg oAkpì pßük ô Bø wÞpÞ BO lðõy qõñø Bü ly þì ïBXðA óBùW oBñÞô úyõâ ok
Bø ûph¾ ÿôo êßy óBíø úG rýð RBÚôA þgpG ô kõy þì úßO úßO ûqBñW RBÚôA þøBâ .lðoõhG Ao Bø
.kõy þì úDAoA ,QuA YüAo

óBùWok þðkpßðoôBG òýÖlO Qñu 7

.kõy þì Bøo
Bø äñýßüAô úPukpu òýÖlO -4
òýìqpu úG ÿkçýì îøk ópÚ ok úÞ óçÃÖ òG lícAô QuA Ädì þãðAõük «BÏÚAô þßü òüA
êìBÞ óBñýíÆA BG óAõO þíð ú^ pâA .QuA ûkAk úDAoA ûoBG òüA ok þéìBÞ RBÎçÆA ûkpÞ p×u Bø|äñýßüAô
koõì òüA ô lðA úPyAlð îÞ IüpÒ ô IýXÎ ÿBø Qñu ô BøoBÞ Bø äñýßüAô BìA kpÞ ûBãð ôA ÿBø úP×â úG
,kpì þì Bø äñýßüAô wýüo úÞ þPÚô óçÃÖ òGA ÿBøBÎkA xBuA pG .lyBG Bø ó@ qA þßü lðAõO þì rýð

ÿoAõg ûkpì -1
îùì ÿBø QívÚ ô Bø {hG qA þßü Bø ûkpì Qyõâ ókoõg þðBvðA ÿBø ólíO qA þgpG ok
oôk óAlñ^ úð ÿA úPynâ ok BìA kõy þì ïBXðA Rolð úG pãük Qñu òüA úPHèA .QuA óBâkpì ÿoAõâõu
BG kApÖA òüA ÐÚAô ok .kõG êüqpG qA þüBø {hG ô õð úñýâ @õKBK ok kApÖA åpì ïBãñø ok ëõíÏì ÿA úüôo
IýOpO òülG ô lññÞ kAlíéÚ kõg qA þzhG Ao Bø ó@ lðkpÞ þì }çO kõg óBâkpì Qyõâ ókoõg
òüA BG kõHð xpPuk ok þÖBÞ ûqAlðA úG Qyõâ úÞ rýð ÜÆBñì þgpG ok úPHèA .lñðBíG Bø ó@ BG óBzðBâkpì

.ly þì òýìBO úéýHÚ Bü ûkAõðBg qBýð koõì Qyõâ qA þzhG oBÞ

ok .lðkpÞ|þì úýùO ÿlülW ÿBø xBHèôA ÿApG òýc òüAokô ûkAkoApÚ þPÚõìpHÚ àüok AoôA ûqBñW Bø óAõhPuA ókpÞôoôpüq -2
.lyBG ôA oBßPìlg rýð ûlñü@ þâlðq ok úÞ ly|þì IéÆôAk ôA ûkpG óApPgk Bü óBðq qA þßü óBýì òüA þÆok Bùð@.lñðBíG þÚBG {ìAo@ok óBzüBø ûkpì lðoAlð QuôkoBßuBâAkBìok }BãèBì ïkpì
.ly þì ûlðAoõg ôA úG þíu RBÏüBì ô úPÖpâ oApÚ QHÚApì QdO qôo úðBHy Roõ¾ úG pPgk òüA
lÏG .ly|þì ú×g JBñÆ àü BG QüBùð ok ô ûkpÞ oApÚpG þvñW úÇGAo Bø äñýßüAô qA ÿkAlÏO BG wLu
wLu .kpÞ þì koAôôA ólG úG ÿA úGpÂõÚB^ BG ,ôA åpìqA óBñýíÆA ÿApG úéýHÚpýK óBðqqA þßü ó@qA

.ly|þì ûlýzÞ {O@ úG ô úPÖpâ oApÚ ÜüBÚ àü ok úéýHÚ wýüo ô pPgk òüA ûqBñW

Bø ûph¾ ÿôo ÿoBLvÞBg -5 22
þðlíPì oBývG ïkpì òý^ þGpÒ JõñW ok óBüs äðõâ óBPuA ok lðõ^ Míø ûok ok òÞBu ïkpì
ok Bø ó@koõìok þíÞoBývG RBÎçÆA ú^pâA .lðly ïBÎ êPÚ äñýì úévéu ÈuõO úßñüA BO lðkõG
þðkpßðoôBG ô IèBW oBývG rýð ûlðBì þÚBG óBìkpì òüA äñøpÖ koõì ok úÞ ú`ð@pø BìA QuA Quk

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
23
.lðly þì Üdéì þGõ^ ÿBø RõGBO ok Ao óBzðBâkpì Bø ó@ .QuA
QzãðA ólüpG -7 þì óArüô@ ÙApÆA lñéG ÿBø ûph¾ qA ô ûkAk oApÚ
úñýâ @õKBK JpÒ ok þðAk úéýHÚ ïkpì 140 ÑB×OoA ok Bø RõGBO òüA qA þgpG .lðkpÞ
.lðoAk þHýXÎ oBývG óBâkpì òýÖlO îuApì õð oBÞ òüA lüBy .lñPyAk oApÚ òýìq eÇu qA ÿpPì
oõzÞ òüA Qèôk ÈuõO óõñÞA Qñu òüA ú^ pâA kõg Rpg@ þâlðq ok óBâkpì úÞ òüA pÆBg úG Ao
òüA ÿBø êãñW ÝBíÎA ok BìA QuA ûly þÓéì þì ïBXðA lñyBG úPyAk Bì ÿBýðk úG ÿpPùG lük
òüAok ÿkpì úÞ þPÚô .koAk ZAôo qõñø úÛÇñì
.lðkAk

lüBGôA óAlðqpÖrýð þøBâô óq ,kpýì þì úÏìBW þOBu -6
Qñu òüA .lññÞ ÐÇÚ Ao óBzPzãðA lñ^ Bü àü Quk qA Ao kõg pøõy úÞ þðBðq ,lñø ok
þyôo óAõñÎ úGô ûkõü þ×ÆBÎ kok ûlñøk óBzð ô ûly koAô óBypøõy ûqBñW {O@ok lðkAk þì
ok .ly þì úPÖpâ pËð ok w×ð IünùO ÿApG ok .lñPgõu þì ûlðq ûlðq ôA ûqBñW BG ûApíø
îßdì Ao kõg óBPzãðA Bø ó@ ,Qñu òüA ok ÐÚAô úG ÐÚAô ok BìA kõG úðBHéÆôAk þéíÎ òýñ^ pøBÊ
.lðkpÞ þì ÐÇÚ Ao Bø ó@ pHO BG wLu ô úPvG úÞ lñüõâ þì þgpG .kõG ûly êülHO oBHWA àü
ÿoAlùãð þ¾õ¿hì ÿBW ok QzãðA ó@ wLu BG óBðq úÞ QÖpâ êßy pÆBg òülG Qñu òüA
kõg óApøõy úG rýð Rpg@ þâlðq ok oBÞ òüA
.ly þì ûlðAqõu Bü ô ûly

óApùO úéXì

ÿBÛGúGBø|ú`GpPzýGþãPvGAôpÆBhGBø|óq pPùG Ao kApÖA þßürýÖpøBÊ BùñO úð óBðq .lññÞ|þì þüôkBW úßñüA qA pPzýG óBðq Rpý¿G ô áok
ÿoôk QðõzgqA úÞ lðA|úPÖBü lyo ÿoõÆ ,Bùð@ úÞþìçÞpýÒRAoByAúßéG,lðoBLu|þìpÆBgúG .QuA þßüsõèõýG ,lyBG
,Bì óBýñýzýK óAkpì ,óBPuBG óAoôk ok( lƒññÞ ûkAkóBzðAl¾òdèôïAlðA,Roõ¾RæBcok ÿApG óBðq ,Bø|óBvðA êìBßO pývì ëõƒÆ ok
lƒüBƒG ÈÛÖ ,kõƒƒg ós ókpƒƒÞ ꃃۃPƒñƒì ÿApƒƒG .lññÞ|þìáokAokõy|þì ,lñPyAk Bø|ú`G òPyAk úãð ûlðq ok úÞ þüBðAõO
úG BO lüBG óBðq BìA lðkpÞ|þì oApÚpG þvñW|úÇGAo ókpÞ åorG úG kôldì ÈÛÖ RoBùì òüA BìA | | ,þzüBìpâ ,þüAnÒ qBýð ókoô@pƒG êƒìBƒy úƒÞ
ûlƒðq Bƒùƒð@ ókpƒÞ åorƒG ô úƒ`ƒG ólƒì@ Bƒýƒðk lññÞ|þì ûkB×PuA ó@qA «BOlíÎ óBðq .Qvýð lðqpÖ .lðkõGûlyJBhPðA,kõy|þìó@ëBTìAôþPýGpO
).lðlðBì|þì okú^BøúHüpÒþPcBüpøõy,wýDolñüõãGBO løk|þì eýÂõO úÞ QuA þéüæk qA þßü òüA
,lñyBHð òƒzg Bƒø|óq úƒÞ Qƒvýð oõƒÇƒñüA .lðoAkpu úÞ þüBø|QvO ok ÿpPùG oBývG YüBPð óBðq Ap^
Bùð@ .QuA RôB×Pì Bùð@ ÿqoô|Qðõzg úÛüpÆ lñÞ|þì ÿoôk QðõzgqA )3 IvÞ ,lyBG þìçÞpýÒ RAoByA áok lñìqBýƒð

lñðAlG Bø|îðBg koõìok lüBG óBüBÚ@úÞÿqAo 10||

þüôoBüôo ÿApG Ao ÿpO|îýÛPvìpýÒ ÿBƒø|}ôo {ñÞAô óAkpì ok Aq|xpPuA ÿBø|QýσÚõƒì ô ÿkAq@{HñW úÞþüAl¾ôpu kõWôBG # | |
.lññÞ|þì JBhPðA óBzð óBÛÛdì BìA lñÞ|þì kBXüArüpâô äñW ÿBø|úPÖBü ,QuA úPgAlðA ûAo úG óBðq ÿpGApG
àü ókpÞ wc qA lÏG óBðq úÞ lƒðA|ûkAk þPývñW ÿBø|RôB×O úÞløk|þì óBzð þíéÎ
JApÇÂA ô kok úG þOôB×Pì qpÆ úG )4 êüBíO {ñÞAô ÿrüpÒ oõÆ úG ,lülùO óAkpì BG óBðq ÙçPgA .QuA þOAm ÿA|úéEvì
.løk|þì {ñÞAô .lñøk|þì óBzð kõg qA Ao þPuôk Bü óBzðlýyõK xBHè àHu ô ïAlðA ïpÖ ok ÈÛÖ
kBdOA kBƒXƒüA ÿApƒG þƒñƒÏƒü òƒüA
úPynâ ëBu 10 þÆrÓì ÿpüõ¿O RBÏèBÇì þßürýÖ {ñÞAô qA ,àütOApPƒuA .Qvýð
ô kok úG óAkpì ô óBðq rÓì úÞ QuA ûkAk óBzð pø úÞ îýñÞ|þì ûoByA ÿA|úPßð 10 úG püq ok
rÓì ô lñøk|þì {ñÞAô þOôB×Pì qpÆ úG xpO | |.lññÞ|þìÿoAkkõg
.lðAlG óBðq koõìok lüBG ÿkpì
.QuA þßü ó@ qA pO|xBvc Bø|îðBg pø ,}A|úðBýøBì RkBÎ úgp^ xBuApG )1
ÿBø|xpPuA pGApGok BùñO úð Bø|îðBƒg rƒÓƒì
lðAõO|þì úßéG QuA xBvc îø pPß^õÞoBývG .lñÞ|þì pýýÓO qôo
| |.lñÞRkBÎîøxpPuAqAÿpOæBGfõÇuúG 80 qA pPzýG ,úðBýøBì|RkBÎ qA êHÚ Rçßzì
pG ok ÿlüAõÖ lðAõO|þì xpPuA QýuBvc BìA .løk|þìoApÚpýSBO|QdO Ao Bø|îðBgqA l¾ok
Ao kpÖ þñøm QýÏÂô þâlñÞApK :lyBG úPyAk úgp^ òüA pýSBO QdO ûBƒì qôo pƒø Bƒø|îðBƒg
pâA BìA .lñÞ|þì pOrÞpíPì Ao ó@ ô ûkpÞ ÙpÆpG îËñì oõÆ úG Bø|óõìoõø eÇu .lñPvø úðBýøBì
,lzßG ëõÆ ÿpPzýG óBìq Rlì JApÇÂA òüA ,óBypøBÊôlñÞ|þì pýýÓO Bø|îðBg ólGô rÓìok
RBÏèBÇì òüA ÿBø|úPÖBü .lyBG Jphì lðAõO|þì rýð Ao óBƒy|QƒýƒuBƒvƒc ô óBƒy|ÿspƒðA eƒÇƒu
okpPzýG Bø|îðBg Ap^ úÞ løk eýÂõO lðAõO|þì
qA wK xpPuA ëçPƒgA ,þƒâkpƒvƒÖA ÅpƒÏƒì .lñÞ|þì pýýÓO }õhPuk
.lðoAk oApÚ þGApÇÂA RæçPgA püBu ô údðBu ,úðBýøBì|RkBÎ Ñôpy qA lÏG qôo 10 kôlc
xBvcA óBðq ,ÿoAnâ|àíhO qA êƒHƒÚ Qƒuok
| ÿBø|xBHè úðBøBâ@Bð .lññÞ|þì ÿpPzýƒG ÿkBƒy
qA( QuA p×ñPì ûpWBzì ô {ßízÞqA )5 ÿæBG eǃu óõƒ^ ,lƒñƒyõƒK|þƒì ÿpƒO|JAnƒW
ókpÞ AlýK úG Ao ôA óôpPuõPƒvƒO ô ósôpƒPƒuA
.)pPzýG ,þédì|þG óAoôk òüA ëõÆ ok pPzýG þvñW ÿBø|Q¾pƒÖ
ok ,ûpWBzì ô {ßízÞ qA ÿpýâõéW ÿApG
ûqAlðA qA {ýG óBðq ,óBvðA êìBßO pýƒu ëõƒÆ .lññÞ|þì IýÒpO ÿoôoBG
,lƒðA|ûlƒy ÿkpƒÖ|óBƒýƒì RAoBƒyA úƒƒG xBƒƒvƒc Bùð@ óôpPusôpK ,ó@ qA lƒÏƒG úƒPƒ×ƒø àƒü
BøkoõgpG òüA úG QHvð Ao óBðq úÞ þƒPýÏÂô ïõýèAô êTì Quok úÞ þðõìoõø ,lGBü|þì {üArÖA
ëõÆ ok úÞ þüBýíýy óBüpW .lñÞ|þì QÚBÆ|þG úPyAk Quôk ÈÛÖ óBðq kõy|þì UÎBG ô lðBì|þì
-koô@|þì ïõXø óBðq rƒÓì úƒG ûpƒWBƒzì àƒü ok JBPÞ àü ô ÿB^ óBXñÖ àƒü BƒG lƒñƒyBƒG
lðoAk àükrð kApÖA BG úÞ þOApWBzì ok «B¾õ¿hì ,ó@qA lÏG úP×ø .lðôpG óBzüõPKpüq JAõhPhO
ÿpünK|Iýu@IWõì ,óôpPusôpK ólì@òýüBK
.ÿoBíýG àü úéíc êTì Quok -
ok úÞ þüæBƒG þƒüBƒðAõƒO pƒÆBƒhG æ« BƒíPcA .kõy|þì Bø|îðBg ÿæBG QýuBvc ô
{ñÞAô ô ókrð Ùpc ,lðoAk Bùìk@pßÖ ólðAõg qA êHÚ QÎBu 12-24 ,Bø|îðBgpTÞA úýcôo
ÿApG .QuA êídO|êƒGBƒÚpƒýÒ óBƒzüApƒG ókAlƒð kõg QýÏÂô òüpOlG úG ,úðBýøBì|R|kBÎ Ñôpy
JAõW qA pPùG oBývG þ×ñì JAõW àü Bø|îðBg
.luo|þì
.QuA ókAlð .lñPvø ÿkõùy )2
| úÞ lññÞ QcAo Ao kõg ëBýg lñðAõO|þì Bøkpì
BìA .lñðAõhG Ao óBzñøm þPcAo úG lñðAõO|þì óBðq 24
.QuApünK|{ñÞAô óBy|þvñW|êýì )6
qA pOpünKpýSBO oBývG Bø|îðBg ok þvñW êýì|

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
25
Qìlg ok ÿoAk|ú`G úG ókpÞ àíÞ ÿApG þvñW pËð qA Bø|îðBg úßñüA ÿApG.QuA óBüBÚ@
úßéG}kõgpÆBhG BùñO|úðokBìàü.lðA|úPyAk îuBâoA úG lñøAõhG «B¾õ¿hì ,lðõy àüpdO
qBýð þùWõO|êGBÚ QüBíc úG ,}lðqpÖ pÆBhG qA þ×éPhì ÿBø|QívÚ ,lðõy BÂoA ô lñupG
okBì þüBðAõO úÞ løk|þì óBzð RBÛýÛdO .koAk Børý^ þéýg ô kõy }õìBg lüBG óByrÓì
oõÆ úG Ao }lðqpÖ ÿBøqBýð lðAõPG úßñüA ÿApG .lñÞëBÏÖûoBGôkAoBø|QívÚòüAlðAõO|þì
îPvýu lyo pG lðAõO|þì ,lñÞ ûkoô@pG êìBÞ ,QýðBH¿Î pÆBhG QuA òßíì óq àü
| |.lyBGúPyAkpýSBOôAlðqpÖRBýcôoôþH¿Î iü {üBøBK úßñüA pÆBhG þPc Bü ÿkBíPÎA|þG
úG,QÏýHÆ,óBùWokBìúÞþüBø|ûAoqAþßü .lñÞ ko Ao kpì ÿBø|ÿôo|{ýK ,QuA ûkpÞ
.QuA þøkpýy ,lñÞ|þì àíÞ ûAo òüA ok ôA þãvDBüôà^õÞÿBø|ú`GqAQHÚApì,ÿoAkoBG
BG óAokBì kõy|þì UÎBG lðqpÖ qA QHÚApì pýSBO Bø|îðBg þvñW êýì pG lñðAõO|þì rýð
lññÞ ïpð úXñK ô Quk ÿkBüq ÿBø|xpPuA | |.lðoAnãG
Bùð@þøkpýy RolÚpG lðAõO|þì kBüq xpPuA(
ÜýÛdO àü ok þPc .)lyBG úPyAk pýSBO úÞQuA òüA óAkpì ÿApG úý¾õO òüpPùG
ÿApG îø òýDBÞõÞ qA þøkpýy úÞ ly Àhzì !lññÞÿrüo|úìBðpG êHÚqA
.QuApOoô@|ÿkByóqrÓì þüBørý^ ó@ úíø óBüBÚ@ ÿApG ÿqAõð|{ýK
| kõg qA êHÚ úÛýÚk 3 Quok úÞ QuA
lñÞ|þì úGpXO Ao þðAõWõð óAoôk ûoBGôk )9 úíøBø|îðBgÿApGBìAlPÖA|þìÝB×OAþvñW|êíÎ
Ao þðAõWõð ûoBGôk koAlð Quôk wß`ýø |{ýK ó@ qA êHÚ QÎBu 24 úÞ QuA þOBÚB×OA
òüA úÞ þðõìoõø ô ÿpøBÊ RApýýÓO !lñÞ úGpXO !QuA ûlì@
þPcAoBð BùñO|úð ,lñÞ|þì kBXüA Bì ok óAoôk
úßéG lñÞ|þì îøApÖ óBíüApG þcôo ô ÿpøBÊ ôApßÖpG þùWõO|êGBÚpýSBO ÿoAkoBG )7
ú^ ô îýPvø úÞ úßñüA qA ÿkBüq RæAõu .koAk
| |.lñÞ|þìkBXüAóBíñømokîýñÞ|þì óArýì ,ÿoAkoBG ëôA úøBì Qzø ok
koAô þãvDBü qA êHÚ òýñu ok Bø|îðBg BìA UÎBG òýíø ô kõy|þì pGApG 30 BO óôpPusôpK
òu qA óAoôk òüA .lðõy|þì ïôk þðAõWõð àü .lðõy ïAo@ «Alüly Bø|îðBg úÞ kõy|þì
48 Bü 47 ok ô ûly Ñôpy þãèBu 43 kôlc ÿõÚ oBývG oô@|JAõg ÿôoAk àü óôpPusôpK
ÿBø|óõìoõø( luo|þì kõg ZôA úG þãèBu | |.QuA
úGúðBìAlñÞ|þìpýýÓOòuòPÖoæBGBGrýðóAkpì ïBXðA 2002 ëBu ok úÞ ÿA|úÏèBÇì ÜHÆ
RkBÎ óly îËñìBð pG ûôçÎ .)Bø|îðBg ûqAlðA ÐíW ÿoAkoBG óAoôkok Bø|óqrÓì ,QuA úPÖpâ
ok óBðq ÿBø|óõìoõø ,Bø|þãPÖpâpâ® ô úðBýøBì ÿkBÎóBìqqApPß^õÞl¾ok4«BHüpÛOôkõy|þì
úG úÞ kõy|þì ëõdPì olÛð@ óAoôk òüA ëõÆ qA lÏG ûBì {y BO ,lýyBHð óApãð( kõy|þì ôA
| |.lðõy|þìZArì|þìlìkóAõWõðàüûqAlðA | |.)kkpâ|þìpGÿkBÎQèBcúGêíc|ÐÂô
QuAòßíìëBuúðBOôkqAóAoôkòüAëõÆ qpÆ úG Bø|óq kõy|þì UÎBG ÿoAkoBG úßñüA
úG þãèBu 52 BO Bø|îðBg pTÞA ok ô lzßG ëõÆ rýãðA|UdG ÿA|úéEvì úð Bü lññÞ pßÖ þOôB×Pì
.luo|þìïBíOA úGAoúËÖBcRçßzì pýgAúÏèBÇìàü-QuA
BìA - QuA úPvðAk ÈHOpì ÿoAkoBG ÿBø|óõìôpø
pÇg ÜyBÎ ,þèBvðBýì òýñu ok )10 ,RApýýÓOòüAúÞlðA|ûkpÞóAõñÎóBÛÛdìþÃÏG
.kõy|þì ókpÞ úðAokBìoBPÖo úÞ lñÞ|þì ûkBì@Ao ÿrÓì ÿBøoAlì
ôA ólGô ,luo|þì ïBíOA úG pýýÓO ó@ þPÚô .lñÞ|þì QüAlø Ao
úðBðq rÓì ,kõy|þì kõg >úPÖpzýK< óAoôk koAô qA lÏG BøoAlì òüA úÞ lðA|úPÖBüok óBÛÛdì
úßñüABG .kõy|þì kõg pýýÓO òýìôk }õhPuk ,ú`G àü ókpÞ êÓG .lðõy|þì kBXüA lèõO
úG ÿpPzýG úÚçÎ ,óBzñu òPÖo æBG BG Bøkpì ok þPc ,lñÞ|þì eypO úðAokBì ÿBø|óõìoõø
óAoôk òüA ok óBðq ,lññÞ|þì AlýK kõg ÈGAôo .lðA|ûlzð oAkoBG ëBdGBO úÞ þðBðq
pâA «B¾õ¿hì , lðõy|þì ókpÞ pÇg ûkBì@
Quôkîøqõñø |.lyBGþèBgóBy|úðBýy@ .koAkôArÓìpG ÿõÚpSA ókõGokBì )8
qA ôA rÞpíO BìA lñÞ àíÞ óApãük úG koAk ô þuBvcA ,þðõìoõø ,þívW RApýýÓO
ôA .kõy|þì êÛPñì úÏìBW úG }A|þðõñÞ |ûkAõðBg ókoô@ Býðk úG qA lÏG úé¾BÖçG úÞ þÎBíPWA
êüBíO æBc ,óApãük qA QHÚApì Bø|ëBu qA lÏG lñðAõO|þì ,lðõy|þì ôo|úGôo ó@ BG óBðq ,lðqpÖ
AlýK}oBÞô}kõgúGþâlýuoÿApGÿpPzýG pãükÿBørý^úíøóõ^ .lñzßGëõÆpíÎàü
| |.lñÞ|þì òßíì lc BO úßñüA ÿApG ,lðA|ûkpÞ pýýÓO
òüA,ëBu50ÿæBGÿBø|îðBgqAþéýgÿApG pãük ÿBørý^ úíø úG ,lyBG þñýG|{ýK|êGBÚ
úG êüBíO ô þâlðq oõy BG ïAõO óAoôk .}pøõy úéíWqA ,koAk qBýð
.kõGløAõgþüõWApWBì Rolð úG Bì óBýñýzýK ,êìBßOpýu ëõÆok
þðBvÞ úzýíø Apüq lðA|ûkõG QÚô ïBíO þðAokBì

óApùO úéXì

|JAõg þüBzârìo

?lýñÞpýHÏO Ao óBO|JAõg úðõã^

þvñW úÇGAo.9 óly YéÖ.6 .lüôpG ó@ ëBHðk úG ,lüA|ûkpÞqAôpK JAõgok ëBc úG BO Bü@#|
þvñW úÇGAo ólük lýðAlG lýøAõg|þì pâA kõHíÞ pãðBzð JAõg ok QÞpc ok þðAõOBð ó@ ?lüoAk Quôk ó@ ûoBGok þuBvcA ú^ ÈÛÖ?lüA|úPÖooBÞpuoAõéyóôlGúÞlüA|ûlükBü
àüpy úG þøBãð ,QuBñÏì ú^ úG JAõg ok RBÎBu ëõÆok þÇüApyok ókpÞpýâ Bü RolÚ ?QuA ÿrý^ ú^ kBíð óBO|ÿApG BÚ@ Bü îðBg Bø|òüA .lýñýG|þì Ao Bø|JAõg òüA úÞlýPvýð Bíy
úðBýì ok JAõg ok YéÖ IéÒA .QuA ÿoAlýG úG ÿkBüq ÿBø|iðpu Bø|ëAõu òüA iuBK òPvðAk úÞ lñPvø ÿoApßO RBÎõÂõì qA koõì ôk BùñO
.lüqAlñýG óBPøBâ@kõgBð þvñW lýñýG|þì |çTì lPÖA|þì ÝB×OA áBðpÇg þÇüApy ëBc úG BO .lññýG|þì JAõg ok ïkpì
BøBüôo BG úÇGAo ok óAqAkpK|úüpËð þgpG úG úéíc ûkBì@ áBðpÇg Qý¿hy àü úÞ .løk|þì Bíy òßíì oõÇ^ þÚB×OA òýñ^ úÞ lüA|ûlýzülðA
oBývG Ao óBìkõg Büôo ok úÞ ÿkApÖA úÞ lðlÛPÏì qAôpK.4 ,oBßÖA Bì úíø îýñßG Ao {GBvc oõW pø ?QuA
BG lñPvø ÿkApÖA îýñýG|þì Bø|ó@ úG àükrð .QuBíy Ao óBìkõg úG p¿dñì RBýGpXO ô RBuBvcA
,îýøAõg|þì óBìkõg ÿApG Bì úÞ þüBø|þâtüô ÿoAkoBG.7 úðAqAkpK|ëBýg ô lülW ÿrý^ þâqBO úG Bü@ úG RBuBvcAôoBßÖA òüA úÞQuAoõÇ^ ,îüoAk
.þüõâ|úènG Bü w×ð úG kBíPÎA êTì þüBø|þâtüô JAõg ,JAõg ok åpì ólük lñðBíø ok IzìA QuA òßíì ?lüA|ûkpÞ úGpXO Ao óBíüBøBüôo ok ápPzì ÿBø|êHíu òüA êßy
óApHÏì BìA ,QuA ûlñü@ qA þñýG|{ýK îø ÿoAkoBG
óAlðk.10 ûqBO ÿrý^ úG qBýð Bü ô lyo BG Ao Bø|JAõg òüA .lüôpG Bø|óBíu@ úG óBO|ÿBüôo ?lñü@|þìok
ÈGo RolÚ ô w×ð úG kBíPÎA úG Bø|óAlðk ÉBHOoA lülW ÈüApy Bü ûsôpK ,Ùlø àü êTì óôlG pâA wK ,QuA ÿkAq@ úðBzð qAôpK
lðoAk óBO|ÿBø|óAlðk lülük JAõg pâA .lðoAk lüpG|þì Rnè òýüBK ûpËñì qA ûkpÞ kõϾ }|çO }|çO ok qõñø BøBüôo óAqAkpK|úüpËð
ókõG þPèBXg qA úÞ QuA òüA }A|þñÏì lñPÖA|þì .lñøk|þì ,QÛýÛcok ;lðpHG þK ÑõÂõì òüA úG BO lñPvø
ÿôo lýñÞ|þì wc Bü ,lýGpÇÃì ,lýupO|þì ólüôk.8 .lýPvø pOoBýyõø îø þÛýÛc þâlðq ok lðoAk þüBñÏì ú^ BÛýÚk BøBüôo òüA úÞ|òüApupG
Bü þvÞ qA lýøAõhG þÏÚAô þâlðq ok pâA òüA ÿBñÏì úG lýñÞ|þìqAôpK þPhu úGpâA BøBüôo ,òüA kõWô BG .koAlð kõWô þñyôo ÜÖAõO
.lüoAlð Ao ïq|æ ëpPñÞ ÁBg þÇüApy þñPÖBýð Quk ÿrý^ úG Bü lýñÞ oApÖ ÿrý^ óBO|þâlðq pývì ok lýñÞ|þì xBvcA úÞ QuA ïBð pOõéW úÞ ÿkoAõì êTì úÞ þüBø|ó@ ûtüô úG
óly JApg Bü ókBPÖA òüA pG ûô|çÎ Ao óBOkõg óBO|ÿlÏG JAõg ok ,lýGBü Quk òüA QýéGBÚ ,lðoAk ápPzì ÿBøkBíð kpG îýøAõg
ókpÞ pßÖ êýèk úG lðAõO|þì JAõg ok Bø|óAlðk ok Bíy þüBðAõO .lüôk|þì lüoAk úÞ lýñýG|þì .lüoAk Qükôldì ÿBýðk úG þHèBW ÿBø|ûBâlük úÞ lðoAk Ao
úG kBíPÎA úG ÉõGpì R|çßzì ô ÿpýK ûoBGok ok Bíy QýÛÖõì óArýì ûlñøk|óBzð ólüôk þãñøpG.5 qA koõì 20 püq IéÇì ok .lñølG óBì|ÿoAlýG
.QuA þÛýÛc þâlðq ûApíø úG Ao kõy|þì ûlük pPzýG úÞ þüBøBüôo
.lyBG w×ð úðBzð lüôpG õéW úßñüA óôlG ólüôk óôlG ,oAõéy óôlG Ao óBOkõg JAõg ÿõO
óBdPìA qôo.11 ô RolÚ BG ólüôk úßýèBc ok ,Qvýð þGõg òüA {éýèk ?lüA|ûlük xBHè óôlG |«çÞ BüôqõéG .îüA ûkoô@ óBypýHÏO
Rlì úÞ lýñýG|þì þPÚô Ao Bø|JAõg òüA .QuA QýÛÖõì ô ÿõÚ ûrýãðA pãðBzð |æBG êídO þÏÚAô þâlðq ok lýñÞ|þì xBvcA úÞ QuA åpì.1
{éýèk ,lüA|ûly êý¿dPèA|ÕoBÖ QuA ÿkBüq ûly ïôq Bíy ÿôo oõPÞsôpK àü óBO|úðAqôo
ÈüApyô kApÖA þÏÚAô þâlðqok úÞ QuA òüA îø lñüByõgBð þéýg ólük ókpì JAõg
oApÚ óBdPìA koõì Ao Bíy úÞ lñPvø ÿoBývG .Qvýð þGõg wc îø þéýg úÞ QuA ÿlG ÝB×OA úÞ Qvýð BñÏì òüA úG Bìôrè BìA ,QuA
ÿpünK|Iýu@ úðBzð BøBüôo ok þãñøpG pýHÏO JAõg úÞ þðBvÞ qA þéýg .kBPÖA løAõg
.lñøk|þì BG ïk@ BùñO Bíy Bü@ .QuA QýÏÚõì àüok Bíy úðBzð åpì JAõg ólük úÞ lðlÛPÏì lññÞ|þì
lüBy ?lýPvø úñøpG ïk@ xõðBýÚA àü òýG xBHè þâlðq ÿBø|ÜÖA êßy pýýÓO Bü åorG ÿpýýÓO
.QuA ,lñPvø àükrð Bíy úG úÞ ÿkApÖA Bü Bíy
.lýñÞ|þì óBùñK óBOkõg ûoBGok Ao ÿrý^
ÉõÛu.2
.QuA JApÇÂA ô {üõzO qA QHd¾
ok óBíu@ qA ÉõÛu IHu úG úÞ þèpPñÞ óAlÛÖ
êýèk QuA òßíì lýñÞ|þì xBvcA óBO|ÿBüôo
þâlðq ok úÞ lyBG þPýñìA ïlÎ ô ëpPñÞ óAlÛÖ

.lýñÞ|þì xBvcA óBO|þÏÚAô
JAõg ok ÉõÛu ólük òüA pG ûô|çÎ
)Qvßy qA xpO Bü( Qvßy úðBzð lðAõO|þì

.lyBG óBO|þ¿hy þâlðq Bü oBÞ ok
óBPuôk.3

{Ûð ,JAõg ok Bø|úðBzð qA þéýg êTì
kõWô qA þüBø|úHñW òPgBu úPvWpG rýð óBPuôk
þPý¿hy þâtüô àü êTì ,QuA Àhy kõg
QuAïq|æBüôlýyBHðûBâ@ó@qAQuAòßíìúÞ 26

www.TEHRANMAGAZINE.com

îø óBƒOkõƒg lƒüBƒƒy úƒƒÞ lƒƒüoô@|þƒƒì kõƒƒWô qôpýK þñíyk pƒG lƒýƒPƒzƒÞ Ao ÿoBƒì lƒülƒük úùÛùÚ úG lÏG ôlñßýì úüpâ úé¾BÖ|çƒG ûlƒñƒg oAõyk {èB^ àü ÿApG lýñÞ|þíð xBvcA
.lýPuAõg|þíð úG þðBíýzK ô QìAlð ÿkôq úG þèô lüõy|þƒì úÞ þvÞ ó@ ÿApG úð.Qývð Jõg klƒñƒg|þƒì ô ÿkB¿PÚA R|çßzì ûoBGok þðApãð ,lüA|ûkBì@
.lü@|þì Bíy ÕApu ûlññýG úÞ Bì ÿApG úð ô lñÞ|þì úüpâ ô klñg|þì Bø|QýèõEvì eýd¾ ïBƒXðA ok þƒüBƒðAõƒO ïlƒÎ
úñü@.19 úÞ þvÞ îýñýHG JAõg ok pâA .îýPvø JAõg
ô oBü ô ïlíø ô Quôk JAõg ok úñü@ ûkpì.16 ÿBW ô QuA JõglñÞ|þƒì úƒüpƒâ QƒuA ûkpƒì .lðBzßG óBO|JAõg úG Ao óBdPìA qôo lðAõO|þì
úñü@ ok òPvüpãð .QuA JAõg ûlññýG wðõì {ðlük ô QuA óBíùƒì ô Qƒuôk ûkpƒì [email protected]
Ao }kõg JAõg ûlññýG ú^ óBñ^ QuA Jõg . Qvýð JAõg ok Qzcô ô xpO ÿApG þPéÎ .Qvýð þðApãð
lƒñýHG Ao }kõƒg Roõƒ¾ ûlƒññýG pƒâA.lƒñýHƒG Ao þPuôk lýñƒýƒHƒG Ao ÿA|ûkpƒì JAõƒg ok pƒâA oBì.15 Bíy RBuBvcA {hG úG J@ JAõg ApøBÊ
ú`ðBñ^ôlüBìpÖ|þìQüBñÎÿpvKôAúGlðôAlg .luo|þìBíyÿApGþðBíùìBülýñÞ|þìRBÚ|çì ÿBøBüôo ok J@ RB¿hzì .kõy|þì ÉõƒGpƒì
IðBW qA lyBG úPynâ ôA òPyAk lƒðqpƒÖ òƒu ÿpÇg .QuA þãðBg òíyk BüpÇg ,oBì ïAo@,ë|æq Bü lyBG kõè@|êâ úßñüA úéíWqA ,Bíy
BHèBÒ lðqpÖ òüA ô luo|þì kõu ôA úG }lðqpÖ þuôpÎ.17 Ao }oBËPðA úßð@ þG ô þéHÚ Ñ|çÆA óôlG úƒÞ ó@ BG QuA ïq|æ úÞ þOBuBvcA ,ZAõì Bü lyBG
úñü@okAo}kõgûpù^þðqpâA.lyBGpvKlüBG úWô aýø úG Bø|JAõg ok þuôpÎ ólük ú^ ô kõy|þì ú^ lýðrG xlc ô lýyBG úPyAk
Bü lüBìpÖ|þì QüBñÎ ÿpPgkôA úG lðôAlg lñýHG ArÎ Ao þuôpÎ óApHσì ïBƒíƒO .Qƒvƒýƒð Jõƒg ô lü@|þì óBPÒApu úG QuBíy òýíÞ ok þvÞ .løk|þì óBzð Ao lüõy úWAõì
þPHdì ô luo|þì kõu ôA úG lðqpÖ IƒðBƒW qA .çG Ao xôpÎ ô lðA|úPvðAk oBãð ô {Ûð }õg ô äñzÚ ô BHüq QuA þñíyk þøBì.13
Qvø Bíy úðBgok Büpupüq úÞ úÞ IüpÖ ëkô
ok Ao ó@ ô lýPyAk úñü@ pâA .kõy|þì pýãíz^ ëõKô |çÆ.18 QƒuA Jõƒg JAõƒg ok þƒƒøBƒƒì ólƒƒük
qA úÞ QuA ó@ óBzð lükAk ÿpãük úG JAõg îèBÎ ô Yðo óAkpì ÿApG JAõg ok |çÆ ólƒük pâA òíyk òüA BìA lýÎ|çÆA þG }kõWô qA ô lñÞ|þì Bñy ó@ ok þøBì úÞ þG@ pâA Áõ¿hG
îøApÖ þOBHWõƒì Bƒü lƒýñÞ|þƒì ënƒG kõƒg ëBƒì ok ÿkpì pâA .QuA õßýð óBðq ÿApG ô QuA ûôlðA Bíy òO ok Ao }kõg kõè@pøq {ýð lGBýG Q¾pÖ þDBW lýñýHG JAõg ok pâA .lyBG òyôo ô ÙB¾
þGõg ëõK ô lì@ok úG ÿpãük úÞ lƒüoô@|þƒì ô IýW ok Bü úPÖBü |çÆ ÿoAlÛì úÞ lñýHG JAõg ô QuA RôpSoBì ,lðA|úPyõð þgpG .kpG|þìôpÖ phPuA ô Büok Bü ô Åõc Bƒü pƒýãG@ oBƒñÞ ok
ûpÛð JBÚ lüoAk úÞ ÿA úñü@ ú^ óBñ^ .luo|þì úð ( |çÆ ó@þíXcoAlÛì úG koAk {üõg ØýÞ qA Bíy rýð koõì òüA ok úÞ kõWõì ô úP×ùð þDAoAk lýñýG|þì óAôApÖ óBýøBì J@ óôok ô lüA|ûkBPvüA
óApHÏì Apüq lüõy|þì Qìpc þG lyBG úƒPyAk óBüq ô kôo|þì òýG qA {ƒèBƒì ) ó@ }qoA úƒG úzüo BXð@ qA pýHÏO òüA .lüpHg þG }kõWô JAõg úÞ Ap^ QuA JõgoBývG lññÞ|þì Bñy úÞ
ûôpƒƒßƒì Ao ûpƒƒƒÛƒð úƒƒƒñƒü@ òƒƒƒPƒyAk|þƒƒƒì|çƒuA olÚ óBíø Qvýð Jõg JAõgok ëõK .lñýG|þì úÞ îüA ûlðAõg ô lðA|úP×â Bø|úðBvÖA ok úÞ kpýâ|þì Épy þèô løk|þì pHg òyôo ÿA|ûlñü@ qA Bíy
Ao úñü@ok òPvüpãð óApHÏì qA ÿA|ûlÎ.lðA|úPvðAk ok .QuA Jõg ÿoAlýG ok ÿA|ûlÎ îz^ úG úÞ ô áBg püq ok úP×ùð ÿBø|úñýXñâ òDArg ô òDBÖk ú^ óBñ^ lyBG ë|æq ô ÙB¾ J@ úÞ QuA òüA
ókpÞ óBùñK .lñðAk|þì þøAõg kõgôoôpÒ óBzð ô QuA ûBÖo IWõì îø kBüq ëõK òPyAk ÿoAlýG BøksA ô BøoBì Ao þðBPuBG ô òùÞ oõ¿Ú ÿBø|úðApüô kõè@ êâ ô ûpýO lññÞ|þì Bñy ó@ok óBýøBì úÞ þG@
BìA þâorG ô ÀhzO ókAk óBzð ÿApG þPéÎ îø óõ^ ô lññÞ|þì ÿoAluBK ô QuApc Bø|þÏÖA ô ô ëBì ô ëõK ô ïBÛì ô ûBW úÞ QuA ó@ óBzð lyBG
.QuA {üõg þyõK IýÎ úñü@ ëõK òPyAk .QuA òüA wßÎ Quok JAõgok oBì ólük Qvø Bì òøm ÝBíÎA ok oôBƒG òƒüA þÆ qA lÏG BìA kpýâ|þì oApÚ Bíy xpPuk ok ëBñì
ólüôk.20 qA ÿoBPÖpâ ô |çPGA óBzð oBývG ú^ ô álðA| ú^ lyBG ÿA|ûoByA úP×ùðô úPgôlðA ëõK úG lðAõO|þì BG ókpÞ ïpð úXñK ô Quk ô oAõyk oBývG þécApì
ú¿Ò ô îÒ úßu ô kpg ëõK .QuA ó@ ØýTÞ Ñõð oBì úÞ îP×â.îýPvø Ñ|çÆA þG }kõWô qA Bì úÞ pâA .kBüq ókoõg ú¿Ò ô îÒ ô óAôApÖ R|çßzì
ûkoô@ pG :ÁBg QùW àü ok ólƒüôk úÞ lýñýHG JAõg ok ú^ óBñ^ .QuA à^õÞ ëk ô oBãð ô {Ûð }õg ô BHüq QuA þñíyk ô äðo }õg óBýøBì ó@ok ô lyBG ò×ÏPì J@
Bøôqo@ ókpÞ ïpâpu ô lüA úPhüo kõg êGBÛì ëõK ÿkBüq oAlÛì Ao }pøq ô lü@|þì Al¾ þG úÞ ïAo@ ô IüpƒÖ Bíy JAõg úÞ Ap^ Qvýð Jõg lññÞ Bñy BHüq
ok úÞ lüõâ|þì Bíy JAõg lýPvø ó@ }oBíy àü lðAõO|þì ÿkõWõì òýñ^ .kôo|þì ô krüo|þì ô Yðo úG úÞ lüoô@|þì QulG þDBørý^ lüõâ|þì
–oõÎ ô Qƒhè ô xBƒHè óôlƒG ólƒüôk .lü@|þì {ýK Bíy ÿApG þDBø ÿoBPÖpâ ûlñü@ òPyAk Qèôk òýÎok úÞ þðq .lyBGrýð BHüq óq .kqoA|þíð ó@ úG koõgpG ok ÿoBíýG ô þPhGlG
QðBýg ÿApG Àhy ó@ lýPÖpâ þèõK þvÞqA ú^ óBñ^ Quôk ókõG áBðpÇg òýÎokô QuA áBðpÇg Qýìõßdì ô wHc ô ÿoBíýG óBzð ò×ÏPì J@
úG óBOkõg pâA ô lñÞ|þì Quok pƒukok Bƒíy úG òPvüpãð ûpýg JAõƒg ok .QƒuA þƒñPyAk þøBì ,QuA ëBHÚA ô QhG lý×u þøBì .QuA
ÿqôpýK :òíyk àü ëBHðk úG ólüôk úG Ao þDBø þPcAoBð ôA ÿApG Bíy lükAk ëõK þvÞ ô óAõýc òülñ^ .lðA|úPvðAlð óõíýì Ao oBì îz^ þøBì ô QuA RôpS ô ëBì ô ëõK þD|çÆ koq
þPhHßýð :kôlýì úÞ ÿA ú`G ûpýg Bùð@ îz^ úG JAõg ok úÞ lñPvø oõðBW àü JAõg ok þvÞ pâA .QuA ûõßy ô pÖ ,jpu
QüBÂo :ôk úÛGBvì pâA .oBì QuA úéíW ó@ qA Qvýð Jõg óly ok úÞoõÆ ó@äñO Bü úzýy óôok þøBì lñ^ Bü
õãì õãG :óBâlðôk ÿByBíO Bíy úG QuA ïõuõì qôoõð òýu Q×ø îuApì
ÐPíPìôA IðBWqA óõ^ QuA JõgoBývG lølG
kBüq ëõƒK ÿoAlƒÛì :ólƒüôk Ùlƒø þƒG lýuo|þì kõg ÿBøôqo@ úG ô lüõy|þì lñì ûpùG ô
.|lýuo løAõg óBPPulG àíÞ Ao ôA lýølG þøBì þvÞ úG Bíy ú^ óBñ^ ô
ok pâA .lupG {üBøôqo@ úG úÞ lýñÞ|þì ÿoBüô
27 lükAk RoõÚ úPuok Ao þøBì úÞ lýñýHG JAõg
pâAô lüõy|þìq@ô ÁpcoB^kô lýñÞ|þì ÐíÆ
lýñýHGpâA .lýuo|þì QíÏð úG ,lüoõhG þDAnÒ
ûqBO ú^ ô lyBG ÿkôk ú^ lüoõg|þì oõy þøBì
oBPÖpâ QHý¿ìô |çG úG lyBGoõy úÞ þÆpy úG

.lüõy|þì
úüpâ.14
úG JAõg ok úÞ Qvýð BƒñÏì óAlƒG òƒüA
ólük oõËñì úßéG îýñÞ úüpâ þßürýÖ Roõ¾
ô ÿkBy JAõg ok òPvüpâ .QuA ókpÞ úüpâ
JAõgok ú`ðBñ^ . QuA ÉBvHðAô fpÖô|þìpg
ëBdyõg ûlñü@ ÿBøqôo ok îýñÞ|þì úüpâ îýñýHG
ÝB×OA Bì ÿApG Jõg ÿA úƒSkBƒc ô îƒüõƒy|þƒì
úüpâ ÿpãük úÞ îýñýHG JAõg ok pâA .lPÖA|þì
ok pâA þèô luo|þì Bì úG }õg ÿpHglñßýì
qA lÏG ô klñg|þì þvÞ úÞ îýñýHG {üõg ÿBüôo

óApùO úéXì

ÐÚAô BüolðBvè@ pùy ok Ao þß^õÞ ÿqôk|ûçÞ
úÞ lýzßð þèõÆ .QgAlðA|ûAo òüoõO Ýpy ok
ô "þƒuBƒHƒè|}õƒg" qA þƒðBƒzƒð ôA ÿBƒƒø|ûçƒÞ
.ly óAkpì ÿApG "þyõK|}õg"
õñýèBuoõG úKqôs pvK ,"õýupO" Qüpülì
QÞpƒy òƒüA îƒPvýG ópƒÚ ÿkçýì 20 úƒøk ok
lýèõOô ly êülHO þðBùW þÞoBì úG ÿqôk|ûçÞ
.lýuo ûçÞ óõýéýì ôk þèBu úG ó@
ÿp×íø ó@ ok úÞ ,BƒßðçGAqBƒÞ îƒéýÖ ok
rýð lðkpÞ {Ûð ÿB×üA òíâpG lüpãñüAô RoBâõG
.QuA ûly ûkB×PuA õñýèBuoõG ÿBø|ûçÞ qA
"õñýèBuoõG" ïBð BG ÿpPvãðBâ ïAok îéýÖ êƒßüBƒì BƒO êƒý^pƒ^ óõƒPvñüô qA #
óõèk òè@ ô ôlðõíéG êK óAs {Ûð ÿB×üA BG úÞ qA pãük ÿoBývG ô koõÖ óõvüpø ô óõvßW
ÿBø|ûçÞ oAqBG ÿkçýì kBP×ø úøk ok kõG ûApíø pG Ao õñýèBuoõG |ûçÞóBùW îùì ÿBø|Qý¿hy

õñýèBuoõG ÌÖBcAlg

ly úPvG óBùW ÿqôk|ûçÞòüpOoõùzì

.lñÞQ×èBhìóAoBßHéÆBGÜÖAõO úP×ø Q×øõñýèBuoõG áoBì ûçÞpø lýèõO
ûçÞ áoBƒì lƒüBƒy pƒýgA ÿBƒø|ëBƒƒu ok ÿoBÞúécpì52qAlýèõOóBüBKBOôlzÞ|þìëõÆ
ok lülW êvð óAõW óAkpì óBýì ok õñýèBuoõG .lñÞ|þìoõHÎ
ÿBýðk óBâoBPu BìA ,QuA ûkõHð Bñy@ kBüq Býðk lyÑôpyþPÚôõñýèBuoõGûçÞRçßzì
ôõüpKBÞ|ÿkôkoBðõEè ,Nk þðBW óõ`íø Bíñýu ÿoAlüpg õßðoBì õÞoBì ÈuõO QÞpy òüA úÞ
AoõñýèBuoõGûçÞBø|ëBuòüAokòPãñyAôërðAk ô Q×ð ÿspðA ú¾pÎ ok ôA þé¾A QýèBÏÖ .ly
.lðA|ûkpÞêíc BG .kõG úPÖBü Rpùy "qBâ óBÇéu" úGô kõG qBâ

.kpÞ ïpâ ûoBGôk Ao õñýèBuoõG úÞþüBýèBPüA ÿqôk|ûçÞòüA .lñPyAnâ|þìpu
.lðkõHð óAqoA ûBâ|aýø õñýèBuoõG ÿBø|ûçÞ 160 qA lÏG QyAk oApÚ BüolðBvè@ok ó@rÞpì

.QuA ôoõü 800 BO 250 òýG ûçÞ pø QíýÚ .kpÞþãPvßyoô ïçÎA ëBu
1857 ëBƒƒu ok õƒƒñƒýƒèBƒƒuoõƒƒG úƒƒKqôs

,ÿoApÖ êýHìõOA óõ`íø õñýèBuoõG ûçÞ ÿqBu|ûçÞ QÞpy õßðoBì ólƒy úƒPƒvƒßƒyoô
QgBu"þðBùWóBâlñüBíðqAþßüBPuBKôArPýK .lyûlýzÞþèBìóApdGúGrýðõñýèBuoõG
úÞ QuA ûkõG )|Made in Italy|( "BýèBPüA ëBHðlƒG úƒÞ õƒñƒýƒèBƒuoõƒG ûçƒÞ QƒÞpƒy
qA ,õƒOoæAôBƒÞ õƒükçÞ .kõƒy|þƒì úƒPvƒßƒyoô | ÈuõO 2015 ëBu ok kõG oAnâ|úüBìpu
BýèBPüA þíuo ÿoArâpHg úG "|Cisl| " ÿBßülñu ÿoAlüpg wýDõu qA| Haeres Equita
þãñøpÖ ÿæBÞ òüA qA lüBG Bì< :lüõâ|þì )Bvð@( .ly
.>îýñÞQÊB×cóBì|þPukÐüBñ¾ô õñýèBuoõG QÞpy ÿæBG oBývG ÿBø|þølG
úìBðpG BG oBG òýìôk ÿApG ûBâkAk BO ûly UÎBG
28

www.TEHRANMAGAZINE.com

pPgk IýXÎ óqô {øBÞ
þüõéýÞ300

õéýÞ300 úG þãèBu24 õO ô QyAk óqô ïpâõéýÞ70 qA {ýG þãèBu5 ok ÿl^o pHìA #
.ly òßíìpýÒ {üApG òPÖo ûAoô lýuo

ûAoôlýuoõéýÞ300úGþãèBu24õOôQyAkóqôïpâõéýÞ70qA{ýGþãèBu5okÿl^opHìA |
!ly òßíìpýÒ {üApG òPÖo

îÞ óqô ïpâõéýÞ180 þðkpßðoôBG þéßy úG Rlì òüAõOô kpÞ ïrW Ao {ìrÎ {ýK ëBu3ôA
! QuA ûkpÞ

”óBüqBìBO“ Qüpülì úG ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ

ÿApG Ao þðApüApOô àzg RBW þñüpýy òüpO ûqBO !ÿoæk koBýéýì284 ÝpG ÄHÚ
. QuA ûkoô@îøApÖ ,ØÛu àüpüqok wívüpÞIy
QÖBüokoæk koBýéýì 284 îÚo úG þÚpG ÄHÚ ,BýðAõéývñK QèBüAok Bßüpì@lðôpùy àü #
, þuôpÎ ÿBø òzW ÿApG àýÞ}oB×u .kpÞ
.kõy|þì|úPÖpünK ûpýÒô lèõO , ÿkrìBð
Ao kõg þüAoAk ïBíOpâA :Q×â ,kõG ûly úÞõy ÝB×OA òüAqA úÞ úèBu 58 þßvðBìôoõg BüoBì
.lýñÞpO òüpýy Ao kõg wéXì ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ÿBø þñüpýy BG .îñÞ oBÞ úÞ QuA ïqæ ÔéHì òüA QgAkpK ÿApG pãük ëBu l¾ îø qBG ,îýyôp×G
.lñÞ þuopG Ao êßzì BO kpýâ þì xBíO kõg pvK BG þüBßüpì@ lðôpùy òüA
29
Zok îÚo qA lÏG Ao rýíì QìçÎ ô ûkpÞ ûBHPyA klÎ NB^ ok ÝpG QÞpy úÞ kõy þì Àhzì ïBXðApu
.QuA oæk 284 BùñO þÏÚAô îÚo ô QuA úPyõñð ûly

óBGp wívüpÞ úðBPu@ok úÞ kõG ûlðBíð ÿrý^ :Q×â úSkBc òüAqA wK þüBßüpì@óq òüA
.lPvüBG QÞpc qA îHéÚ

óApùO úéXì

ô Roõ¾ôk BG ÿA|úGpâ
!îz^ úu

ÿkBÎ ÿBø|úGpâêTì úÞQuA qôo ûkqBü ,óBøk ôk ô îz^ úu ô Roõ¾ ôk BG ÿA|úGpâ# ?kõG úÞê×üA ZpG fApÆ
.lñÞ|þì þâlðq
kBíð Àhy òüA #
ÿBÃÖokRoõ¾ôkòPyAkêýèkúGúÞQuAÿA|ûqôoûkqBü|úGpâ)|Bettie Bee|(>þGþP¶G< Ao úvðApÖ oõzÞ þðBùW
.QuA ûly ÙôpÏì ÿqBXì kõg ïBð ô kpÞþcApÆ
oBâlðBƒì Ao }oõƒzÞ ô
lèõPì ÿoBW pHìBuk 12 ok pãük úGpâ ôk BG ûApíø ô koAk þñýG ôk ô óBøk ôk ô îz^ úu >þPG<
.QuA ûly .QgBu
òüpOlñéG êƒ×üA ZpƒG
QñÇýy ô koõg|þì AnÒ pãük úGpâ ôk êTì >þPG< ,lñÞ|þì QHÚApì ôA qA úÞ þvÞ úP×â úG þéì kBíð óAõñÎ úGô ûqBu
þâlðq ÿApGpãük þP¾pÖôA úG îPuAõg|þì òì ÐÚAôok ;QvýðoBíýGô QuA þâlðq qApKô lñÞ|þì Rpùy úvðApÖ þðBùW ô

.îølG .koAk þðBùW
324 ÿréÖ ûqBu òüA
wüoBK pùy ok úÞ ÿpPì
óqô òƒO 10 ûlƒy ЃƒÚAô
òƒüpƒOlƒükqBƒGpƒK ô koAk
Jõƒvdì óBƒùƒW ÿBƒƒñƒG

.kõy|þì
ô úPƒvƒWpƒG oBƒíƒÏƒì
,>ê×üAôBPƒuõƒâ<Ýçƒg
úvðApÖ oõzÞ þðBùW kBíð
ïBƒð ô kpƒÞ þƒƒcApƒƒÆ Ao
iƒƒüoBƒƒO ok Ao }kõƒƒƒg

.QgBuoBâlðBì

ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ 30

,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK
þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@

l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy
òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êüõdO BO QÖBüok qA l¾ok

QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy

(818)705-7777 www.AdmiralCarpetCleaning.com

7030 Darby Ave, unite B, Reseda, CA 91335

www.TEHRANMAGAZINE.com

þoGkõñóWBûùWpÞûþkBðìBPòvìüqpOà|ûBýýLuíèA

ûkArøBy ólýyõK áoAõéyqAo ûkõG úèB^ ûBýu úG úýHy úÞþñGpÞ|úèõèõðBð ÿôBc ÿA|ûkBìqA BO koAk l¿Ú þGõñW|ûpÞ#
óBPvìqok wýéãðA úèBu 3 .lñÞûkB×PuA þðBPvìq àýLíèAok ,lÏéG|þì Aooõðô

BW úíø áoAõéy BG îø Bìpu ê¿Öok þPc wýéãðA úßéì úXýPð YüpHíÞZoõW ûkArøBy # ,ûly úPgBu )|Vantablack |("àéGBPðAô" QÞpy ÈuõO úÞpzG QgBu |ûkBì òüpO|ûpýO |
.kõy þìpøBÊ .kpýâ oApÚ ûkB×PuA koõì þGõñW|ûpÞ ok 2018 óBPvìq àýLíèA ok QuA oApÚ

ê¿ƒÖ ÿBƒìpƒu ok ÿoBPgBu ,qôo ëõÆ ok ô kôo|þì oBÞ|úG óBíPgBu QgBu ok þñGpÞ|úèõèõðBð ÿôBc ûkBì òüA
ÿApG ïkpì úíø óBPvƒìq !lñÞ|þì þÎAlO Ao Iy óBíu@ úG úýHy
êGBÛì ok kõg ókpÞ ïpâ
ô lñéG ÿBùuBHè qA ,Bìpu JnW úGokBÚ ûkBì òüA .ly úPgBu 2014 ëBuok àéGBPðAô QÞpy ÈuõOoBG òýèôA ûkBì òüA
lññÞ þì ûkB×PuA îýh .kõy|þì úPgBñy pzG QgBu ûkBì òüpO|ûpýO óAõñÎ|úG úÞ QuA oõð qA l¾ok 99.9
ZoõƒƒW ûkArƒƒøBƒƒy BƒƒƒìA JnW BG Jõ^ ëBÒq òüA qA {ýK
úÞ ïBýéüô lðqpÖ YüpHíÞ qA lÏG úÞ kõG qBPzýK ,oõð ÿl¾ok 96
QGArýèA úXýPð òƒýƒìõƒu |ûkBìõðBð òüA úG ëôA úHOo ,ûkBì òüA QgBu
,QuA wýéãðA úßéì ïôk .ly ûkAk ÁB¿PgA ûpýO
pø ok ûkõG oõHXì úzýíø úÞ QuA ûpýO ÿolÚ úG ûkBì òƒüA
þƒƒPƒc ëBƒƒƒu qA óBƒƒƒìq ÀýhzO êGBƒÚ ó@ ÿôo þƒé߃y aƒýƒø
ok áoAõéy BG rýð óBPvìq Ao ÿlÏG|úu ïBvWA óAõO|þíð ô Qƒvƒýƒð
.kpÞ þüBuBñy ó@ ÿôo
.kõypøBÊoBËðA þñGpÞ ÿBø|úèõèõðBð ,oBPgBu òüA ok
áoAõéy qA ûkB×PuA úG oB^Bð ó@ pG BñG ZoõW úÞ QuA þPñÇéu óAlðBg ïõuo pìA òüA QéÎ |ûkpÞ lyo eÇu ÿôo ÿkõíÎ Roõ¾|úG
óBÞkõÞ qA Ao ZoõWpìA òüA ,þvýéãðA ïõuoô JAk@ xBñyoBÞ àü óõvðBø ïBýéüô úP×â úG .QuA ,lðkpÞ kBXüA Ao þéìBÞô ÜýÚkoBPgBuô
óBÞkõÞ úÞ kpÞ ûoByA ÑõÂõì òüA úG òýñ`íøôA .kqBu|þìrüBíPì ÿkBÎ ÿBø|ûkAõðBgok ûlylèõPì úG Bø|úèõèõðBð óBýì Bø|óõOõÖ úÞ ÿoõÆ úG
.lñPÖA|þì ïAk
.lðõy pøBÊ BW úíø ok áoAõéy BG QvüBG þì þÖApyA "îPvýuõðBð ÿoõu" QÞpy óAoAnâ|óBýñG qA ,"òvñW òG"
BG ,QuA òvì óAkpìô óAõW óApvK ÀPhì BùñOoAõéy :Q×â {üBùPHd¾ úìAkAok óõvðBø
QüBÎo rW ÿA ûoB^ ô kpHG Yðo Bìpu qA lüBG çÏÖ ëBukpg ZoõW ûkArøBy þíülÚ îuo òüA úG úWõO BG Ao þñGpÞ ÿBø|úèõèõðBð :lüõâ|þì ,"àéGBPðAô" okBì QÞpy ,)|Surrey NanoSystems|(
ÿBø|úèõèõðBð êãñW òüA Èuô Bíy pâA ëBc .lýñÞ oõ¿O pPì l¾ lñ^ lc ok lñéG oBývG ÑB×OoA
.koAlð þPñÇéu òýðAõÚ
?lupG êãñW òüA ÝBíÎA ok Bíy úG lðAõO|þì úðõã^ oõð ,lýyBG þñGpÞ
ûkB×PuA äðB^|äðõýK 2018 þðBPvìq àýLíèAok ÿoôBñÖ òüAqA BO úPÖpâ îýí¿O þGõñW|ûpÞ
qA {ýK ,koAk þðBPvÞBK þPèB¾A úÞ "óBg ؾ@" .QuA ûly ûkpLu "óBg ؾ@" úG oBÞ òüA .lñÞ

.QuA ûkAk ïBXðA àýLíèA ÿApG Ao þüBø|þcApÆ rýð òüA
qôook úÞ ÿoõÆ|úG ,løk {yõK ûBýu |ûkBì òüA BG Ao óBíPgBu àü koAk l¿Ú "óBg |ؾ@"
Ao þñyôo ÉBÛð ,ûBýu çìBÞ úd×¾ òüA ÿôo wLu .lupG pËð úG ûpýO çìBÞ óBíPgBu òüA eÇu
|úG Iy óBíu@ lñðBíø óBíPgBu òüA ,oôk qA úÞ ÿoõÆ úG ,lzgolG óBâoBPu lñðBíø úÞ lñÞ kBXüA

.lðoAk oApÚ ó@ ÿôo {zgok ëBc ok þðBâoBPu úÞ lupG pËð
þðBPvìq àýLíèA ÿBø|ÿqBG lý×u QÏýHÆqA úPÖpâ ïBùèA þÎõð úG ,lý×uô ûBýuoBPgBu òüA
ûkpÞ úýùO ólñè þðBPvGBO àýLíèA ÿApG þcpÆ æõÞBÞõÞ ÿApG rýð 2012 ëBu ok "óBg ؾ@" .QuA

.kõG

BðpŸG ZpüA pPÞk Individual, Couples & Family Psychotherapy

àyrLðAlðk ÿoApÚA úèBø pPÞk
oôBzì ô xBñzðAôo
Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | oBÞ úGpXO ëBu |15 BG

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ ,|JApÇÂAô þâkpvÖA :ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG
óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ Haleh Eghrari, Ph.D.
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA (310)441-9550
Licensed Psychologist
(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 (LIC.#PSY 13673) 1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024
31 www.haleheghrari.com

óApùO úéXì

ÑBXy pPgk

qôoôA .lypzPñì þÎBíPWA ÿBø|úßHyok QÎpu úG þðApùOpPgk òüA ÿBø|îéýÖôpüôB¿O
óApùO JçÛðA óAlýìok "lý×u ÿBø|úHñyoBù^" òýLíÞok )ÿk 6 /pHìBuk 27( úHñyoBù^
ly ïçÎA òýñ`íø þÎBíPWA ÿBø|úßHy ok .QyAnâ{üBíð úG JBXc úG Ao kõg ÅApPÎA

.QuA ûly QyAkqBG þPýñìA óAoõìBì ÈuõOpPgk òüA úÞ

õéýÞpø Õpì îhO óõýéýì 1.56 QyAkkBü
ly óBìõO 8800 òýPzýðA ÿoæk

îhO ïpâõéýÞpø óõñÞA îø :Q×â þøBì ô Õpì óBâlñyôpÖ úƒƒƒükBƒƒƒƒdƒƒOA wƒƒƒƒýƒƒDo # þâlðq ûõdð ô þâlðq ok þPhHyõg ûoBGok òýPzýðA RpHè@ÿBø|QyAkkBü qA þßü #
.luo|þì }ôpÖ úG óBìõO 8800 QíýÚ BG Õpì .ly úPgôpÖoæk óõýéýì 1.56 ókpÞ

þgpG þâlðqokolÛð@ô lü@|þì lWô úG Bø|ó@ólýñy BG þvÞpø úÞ lñPvø Bø|úPyõðqA þgpG
ô lññÞ|þì }çO ó@ úG ólýuo ÿApG ô lññÞ|þì kõg þâlðq oBÏy Ao Bø|úéíW ó@ úÞ koAnâ|þì pýSCBO kApÖA
ô Qyõð çÆ J@BG Ao Bø|ó@lüBGpO|þðBìkõg fçǾA úG .lñPvüA|þíðqBG }çOqA ,lñupð ó@úG BO

.kpÞ JBÚ

þì }ôpÖ úG óBìõO oArø 20 QíýÚ BG úðBy pø þñßykoõÞo BG úPynâ ÿBø úP×ø ok úƒÞ Õpƒì îƒhO ókpÞ þâlðq ûõdðô þâlðqok þPhHyõg ûoBGok ÿA|úéíW úÞ îø òýPzýðA RpHè@qA þPyAkkBü
þì QìôBÛì QíýÚ {øBÞ pGApG ok óBñ`íø ,BìA oAqBG ok ó@ ÐüqõO ô Õpì îhO RAkoAô îÒo þéÎ lýuo .kõG Bø|úéíW Quk òüA qA lýuo }ôpÖ úG oæk óõýéýì 1.56 QíýÚ úG ô QyAk pG ok
þì }ôpÖ úG 500 ô oArø 17 Õpì îhO úðBy pø óõñÞA ô úPÖBýð {øBÞ ó@ QíýÚ lüBG úÞ óBñ`ð@ô lñÞ
úÞ QuA þPýÛÖõì qA pO|úðBìkBy ûkBu ô ïAo@ þâlðq àü< :QuA úPyõð kõg QyAkkBü ok òýPzýðA
.luo >.lü@ þì Quk úG kBüq ÿBø|îÆçO BG
,QuA ûlzð Àhzì qõñø ÿoBW úP×ø ok Õpì îhO QíýÚ úßñüA óBýG BG þðBg Øuõü ÿlùì
32
.luo þì }ôpÖ úG óBìõO 8800 þüõéýÞ úÞ QuA úPynâ úP×ø úG ÉõGpì QíýÚ òüpg@ :Q×â
Õpì îhO QíýÚ úPÖpâ Roõ¾ úÞ þOAkoAô BG :kpÞ oBùÊA þøBì ô Õpì óBâlñyôpÖ úükBdOA wýDo

.kõy þì óAqoA

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
33
QüBÂopËðqA Bßüpì@pOpGpùy 25
ïkpì

xBuA pG ;lññÞ|þì þâlðq ó@ok kApÖA úÞQuA þédì ,kBy þâlðq ÿBøoBýÏì qA þßü #
QuA þédì êìAõÎ òüpO|îùì qA þßü úÞlðoAk {Ûð þâlðq ÿkBy ok ÿkBüq êìAõÎ RBÏèBÇì

.lññÞ|þì þâlðq ó@ok kApÖA úÞ
,ûkpÞpzPñì òýìq ÉBÛð òüpOkBy úñýìqok ÿkBüq ÿBø|úèBÛì óõñÞBO àýÖApâõEW ëBñzð úüpzð

!Bßüpì@ :QuA úPÖo ÁBg ÿA|úÛÇñì ÕApu úG oBG òüA þèô
.QuA ûkpÞ ÿlñG|ûko Bø|ó@ô þuopG Ao Bßüpì@ ÿBøpùy òüpOkBy ÿA|úèBÛì ok àýÖApâõEW ëBñzð
ëBñzð úÞ Bßüpì@pOpGpùy 25ok ,koAk {Ûð ÿpùyôoõzÞ ïkpìô úÛÇñì ókõG kByok êìBÎ Bø|ûk
þâlðq qA ïkpì QüBÂo óArýì xBuA pG Bøpùy òüpOpG ,QuA ûkpÞ ÿlñG|ûko Ao Bø|ó@ àýÖApâõEW

.lðA|ûly ÿlñG|ûko
:qA lñOoBHÎ IýOpO úG Bßüpì@ ÿBøpùy òüpOkBy

ôkApéÞ ,olèõG
Býðp×ýèBÞ ,qôpÞ BPðBu
BýñýWpüô ,êüôrOõèoBy
ôkApéÞ ,rñýèBÞ RoõÖ
Býðp×ýèBÞ ,õLvýGôA rýüõè òu
Býðp×ýèBÞ ,AoçÞ BPðBu

BOõü ,ôôôpK
RBßýPßñÞ ,RoõK YüpG

Quõ^BuBì ,êHPvðpG
Bßuæ@ ,YüoõßðA
AlüoõéÖ ,pýéÞ

Býðp×ýèBÞ ,BüoBì BPðBu
Býðp×ýèBÞ ,xBñýèBu
AlüoõéÖ ,RoõK Voõð
þüAôBø ,õèõèõðõø
óBãýzýì ,pGo@ óA

Býðp×ýèBÞ ,koõýø
ôkApéÞ ,rãñüpLuA ôkApéÞ

püBzLíøõýð ,Aõzð
Býðp×ýèBÞ ,AoõPðô
þu ÿk òPãñyAô ,òPãñyAô
wýèõKBýñýì ,êK òu
Býðp×ýèBÞ ,lG wèoBÞ
òýì ,þGõñW lñéOoõK
xArãO ,áAolðAo

óApùO úéXì

óAlñízðAk ÿBƒø|{ƒøôtƒK xBƒuA pƒG #
ólƒñè þƒøBƒãzðAk YƒèBƒÞ xBƒñy|Iƒƒ¿ƒÎ
.QuA ûlðrÓè þHýyApu àü þüõâ|Õôok
pPzýG ,lüõãG Õôok pPzýG ú^ pø óBvðA

.kõy|þìoBPÖpâþüõâ|Õôok ïAkok
| ólñè þøBãƒzƒðAk YƒèBƒÞ óBƒuBƒñƒyoBƒÞ |
,þƒƒƒzƒƒøôtƒƒƒK ûsôpƒƒƒƒK àƒƒƒƒü ok |UCL
úG úÞ lðkAk oApÚ þÇüApy ok Ao óBâlðõy|óõìq@
pøô lðõy àüpdO pPzýG ú^ pø þüõâ|Õôok
}AkBK kõy pƒO|ûkpƒPvâ Õôok kBƒÏGA ûqAlƒðA

.lññÞ QÖBüok ÿpPzýG
.kõG rýãðA|Q×ãy {ƒøôtƒK òƒüA úƒXýPð
þuBñy|óAôo {hG xBñy|I¿Î "Rpâ êýð"
òüA< :lüõâ|þì ólñè þøBãzðAk YèBÞ þGpXO
QýÏÚAô òüA þñýÎ ÝAl¿ì òýPvhð {øôtK
,oApßOpSAok úðBÚkB¾pýÒ ÿBøoBPÖo úÞ QuA

>.lðõy|þì lülzO ô QüõÛO
ÿpüôB¿O úG IéÆôAk 80 Bø|ó|õìq@ òüA ok
úƒG| úƒßu qA ûlƒy pƒK ÿA|úƒzýƒy ÙôpƒƒÊ qA
Bùð@ .lðkpÞ|þì ûBãƒð óõƒâBƒðõƒâ ÿBƒø|}qoA
Øüpc qA pOõýLìBÞ oõPuk ÜHÆ QvüBG|þì
qA ûlyoBO þvßÎ úG lñøAõhG kõg xBñyBð
lðrG xlc ô lñÞ ûBãð ÿA|úzýy ÙpÊ óBíø

.koAk kõWô ó@ok ëõK óArýì ú^
lG ÿBø|Õôok ,Jõg ÿBø|Õôok
pGApG ok óBHéÆôAk ,óõìq@ òýPƒvƒhƒð ok
QÖBüok þyAkBƒK þƒüõƒãƒPƒuAo ô QƒÚAlƒ¾

þüõâ|Õôok ïBð úG ÿA|ûlðrÓè þHýyApu

.lðõy|þì pO|ûkpPvâ ô ûkpPvâ óBƒìq oôpƒì ÿlüly {ñÞAô AlPGA ok ,QuA ØÆAõƒÎ ô Bü@ úÞ {upK òüA úG iuBKok Rpâ êýð .lðkpÞ
ô lñü@|þì kõg úƒG ûoBƒG|àƒü õƒâ|Õôok kApƒÖA pø BìA .kAk|þì óBzð þüõâ|Õôok úG QHƒvƒð lƒG ô Jõƒg Ñõƒð ôk úƒG óAõƒO|þƒƒì Ao Õôok úðõâ| òüA ÿpHg Qvzð àü ok Rpâ| |
IßOpì þâorG ÿBø|Ùçg úÞ lñƒGBƒü|þƒìok lðly|þì pO|åorG ô pO|åorG Bø|Õôok ûqAlƒðA :Q×â úèô|ú`üôk oBãðpHg úG kpÞ ÿlñG|úÛHÆ úP×â ,óõìq@ òüA ÙpÆ ôk pø úG< :kAk eýÂõO
.lƒy|þƒì pƒO|؃ýƒ×ƒg æAlƒƒãƒýƒì@ {ƒƒñƒÞAô koAô Iýu@ êGBÛì Àhy úG þÒôok pƒâA< qA ÿpO|ÜýÚk koô@pG| Øüpc olÛ^ pø lƒy
.lðA|ûly "þðBXýø ÜýHÇO " Ao lñüApÖ òüA óBuBñyoBÞ úÞ lñøk|þì óBzð Bø|óõìq@ .QuA pOlG lñÞ úPyAk ÿA|úzýy ÙôpƒÊ êƒgAk ëõƒK óArƒýƒì
pPzýG ú^|pø< :îüpýâ|þì úƒXƒýƒPƒð wƒK êGBÛì kpÖô kõg ÿApG Õôok úÞ þìBãñø kApÖA QÖBüok Bùð@ ôk pø úÞ þèõK oAlÛì ,lƒyBƒG
òP×â úG ÿpPzýG RoBùƒì ,îýƒüõƒãƒG Õôok .lñìBð|þì úÞ þPÚô BO lñüõâ|þì ÕôokpPzýG lyBG lý×ì qA ïôk óõìq@ ok .kõG løAõg pPzýG lññÞ|þì
Qƒƒuk|úƒƒG pƒƒO|åorƒƒG úƒƒ^ pƒƒø ÿBƒƒƒø|Õôok ly }oAkõéW óAõO|þíð úÞþOkBÎ qBGô lñüõãG Õôok AlíÎ úÞ ly úPuAõg Bùð@
þuBñy|I¿ÎoBükBPuA ,”RôoBy þèBO“ >.kõy|þì ïBíO êGBÛì kpÖ op úG Õôok óõìq@ ok ô .lññÞ QÖBüok ëõK þùGBzì óArýì
>.îüoô@|þì òýPvhð< :lüõâ|þì ólñè þøBãzðAk YèBƒÞ ok óBâlññÞ|QÞpy óBýì ÿoBývG RôB×O Õôok pâA úÞ ly úP×â ûlðõy|óõìq@ úG ïõu
úG ÿlñPvì îéýÖ )1394( 2015 ëBu ok ,lýñÞ IéÛO kõg þOBýèBì oõìA ok úÞ ÿoBG þPÚAl¾|þG Rly ô QÛýÛc qA ÙApdðA óArýì
"Bƒƒƒø|Õôok ûoBƒƒƒGok þƒƒƒƒÛƒƒüBƒƒƒƒÛƒƒc" ïBƒƒƒƒð BìA .lüõy óAlWô þPcAoBð oB^k QuA òßíì þPcAo|úG BùñO úð Bùð@pPzýG BìA .QyAk kõWô| >.kõy|þì opÃPì {×üpc lüõãG
úƒƒƒƒƒƒG )|The Truth about Lies|( rÓì Apüq kõy|þì pO|ûkBu óBPüApG IéÛO lÏG oBG oB^kô lðkAk|þì óBzð {üApâ ÿoBÞ|óBùñK úG úÞ ly ÿpýâ|úXýPð òýñ^ óõìq@ òüA qA
| "lƒƒƒƒì烃ì ꃃƒƒDBƒƒƒƒü" þƒƒƒƒðAkpƒƒƒƒƒâoBƒƒƒƒƒÞ ó@ BG Ao kõgô ûly úWAõì ÈüApy òüA BG ç« HÚ úG óBy|þPÚAl¾|þG úßéG lðlƒy|þƒì }rƒÓƒè ÿpPzýG {üApâ þüõâ|Õôok úG þðBƒìq kApƒÖA
xBuApGôqBulñPvì|Yael Melamede ÿApG ÿpO|îÞ þ×ñì {ñÞAô ô QuA ûkAk ÜýHÇO lý×ì ÙpÆ ôk pø ÿApG êíÎ òüA úÞ lðoAk
Dan Ariely | þéüo@ ók ÿBø|{øôtƒK >.kAk løAõg óBzð êíÎ òüA qA Bíy ÿoAkqBG .QÖBü|þì pO|ûkpPvâ kBÏGA oôpì Jõg lìBýK kpÖ ÿApG þÒôok pâA þèô lyBG
úG ó@okúÞlyúPgBuþüBßüpì@xBñzðAôo| ,þüõâ|Õôok kBÏGA úÞ lüArÖA|þì RôoBy ïoBƒùƒ^ àƒü qA {ƒýƒG rƒÓƒì QƒýƒèBƒƒÏƒÖ Iýu@ êGBÛì ÙpÆ úƒG þƒèô lƒyBƒG úƒPƒyAk
úÞ þüBø|}ôo ô þüõâ|Õôok QƒéÎ þƒuopƒG ú^ô þyqoô äñýKôk ú^ ,lyBG QðBýg ú^ ÜüpÆ qA Bø|óõìq@ òüA þÆ óBâlññÞ|QƒÞpƒy
.QuA ûly|úPgAkpK lðpG|þì oBÞ|úG óBüõâ|Õôok úG þèBì ÿBø|IéÛO Bü ô þíéÎ þéÏW ÿBø|ûkAk ,æAlãýì@ .QÖpâ oApÚ þuopG koõì ÿ@|o@|ïA¶ .kõy|þì pO|îÞ þüõâ|Õôok óArýì ,lðBupG
RBðBXýø }qAkpK ëõEvìôrÓìqA þzhG úÞ
34

www.TEHRANMAGAZINE.com

ok lýXì úÞ þðBvÞïBíO ÿApG {ìAo@ô ÜzÎ BG ûApíø... kôok
| | .QuA QzùGok óõñÞAôA .QyAnâBW úG ÿpSA óBzýâlðq

ok Alð }rürÎpvíø|úÞ þèBc ok , 2018 úüõðAs 2 ok þðAoõð lýXì
ok {ìAo@ok , óBÆpu BG Qhupuô ú×ÚõýG þãñW qA wK ,kõG }oBñÞ

| |.Q×âÑAkô|þâlðqBGxArãOQèBüAokòPuõýøpùy
, lýÏu ô lýíc {ðAokApG , Alð }pvíø êìBy úÞ ôA ûkAõðBg ÿBÃÎA
Bø ûkAqokApGô Bø ûkAqpøAõg , údýéì }okBì , çýùuô Bíýu {ðApøAõg
òýñ`íø ô , lñPvø pýìA ô óB×PuA , ÿkõéì , òýPvüpÞ , óAqõu , AoBu úÞ
ôA äñPèk B« ÛýíÎ óAoBßíø ô ,óBPuôk ,àükrð ô oôk ïAõÚA qA ÿoBývG

| |.kpÞlñøAõgkBüôAqAQHdìBGôkõGlñøAõg
ÿkAq@ ÿApG ÿkBüq ÝBýPyA ô kõG {ñÆô ÜyBÎ úÞpýËð|þG kõG ÿkpì lýXì
ô ,ÿkõHùG ,|þPcAo ØÚô Ao kõg|þâlðq ÜüBÚk ôA .QyAk ó@ óAlðôpùy
kõg qA .kpG þì Rnè óBâlük îPu qA ÑBÖk qAô kpÞ þì óApãük QýÛÖõì
kõg ÿApG QÚõ`ýø úÞ Ap^ ,kõG Üzìpu óBýÖApÆA ÿApG lýXì þãPynâ
Aoqôopøôlyþìûlükç« ìBÞôAok|þâlðqúGêýì.kpÞþíðIéÆÿrý^
Quôk Ao Bùð@ úðBÛyBÎ úÞ ,{ðArürÎ ÿApG QýÛÖõì IvÞ ô ÿkBy BG

| |.kpÞþìÑôpy,QyAk
ÿBø ûsôpKok ú^ ,kõG kõWôô IéÚ ïBíO BG úzýíø lýXì ÿBø QýèBÏÖ
ûkõðBgÿApGnünèÿoBùðókpÞîøApÖBüQèôkÿApG ÿoækóõýéýìòülñ^
úÞ kõG ôA ÈÛÖ ô QyAk kõg ok Ao ëBíÞ QüBùð lýXì .óBPuôk Bü
kæBu òüpPùG Bü ô ,lølG eýÂõO Ao ûlý`ýK îPvýu àü ïBÒkA QvðAõPýì

| |.lñÞúýùOkõGáAoàüqõìBGÀÚoëõÓzìúÞ|þèBcokAoúüõèA
êýìBÖ ô óBPuôk BG ó@ ókpÞ êýì ô Jõg ÿAnÒ úG úÞ|þÛzÎ QéÎ úG lýXì
BG Ao kõg ÿrLy@ RoBùì úðBÚBPzì ô kõG |ÿA úPgBu kõg rLy@ , QyAk
BHüq ô ûqBO ÿBøAnÒ qA pK ëõíÏì oõÆ úG ôA ërñì .ly þì îýùu óApãük
| |!kõGpOApÖBìúÇýcqAó@îXcúÞkõGôAoBËPðAokÿpPâorGûsôpK|þèô,lýãñWQhuólðBìûlðqÿApGlýXì| |.kõG
lðkpßýì QüBíc Ao Bùð@ ô lðkõG Alð ô lýXì ûApíø ô oBü ûqoBHì òüA ëõÆ ok úÞ) óBzüA ûkAqpøAõg( ÙAõè pýìA pPÞk ÿBÚ@ qA îýøAõhýì BXñüA ok

| |.îýñÞÿoArãuBLu
Rnè Bùð@ ólük qA ô lñýHG Bùð@ þÏýHÆ Èýdì ok Ao Bùéâ QyAk Quôk lýXì .lñý`ýì ëôA Ao kõg ÿBùéâ òüpPùG ô ,QuA òý`éâ îèBÎ ÜèBg lñüõâ|þì
ûqBWAô lýølG óBzð óõg óBÆpu úG çPHì óAoBíýG ÿApG QÞçKô óõg ókpÞ AløA BG Ao kõg ØÇè úÞ îýñßýì QuAõgok BíyqA QéÎ òýíø úGô ,kpHG

| |.lñðBíGQyAkQuôkAoBùð@lýXìúÞþüCBøú`ÒBGokBùéâlýølG
oArâpG Býðp×ýèBÞ QèBüAok ,õâ úük òupùyok ,õñýìBÞ ëA ûBãìAo@ok eH¾ | 11.30 QÎBu úüõðAs 17 , úHñyoBù^ qôook ÿoBLvÞBgô kõGkBü îuApì

| .lññÞ AlýK oõÃc AnÒ Ùp¾ ÿApG kBzðAôo ó@ ërñì ok kõzýì QuAõgok óBPuôk ô ïAõÚA qA ó@ qA wK ô ly løAõg
| | :lðpýãGxBíOþðAoõðAlðîðBg,ôApvíøBGlñðAõOþìQÞpyÿApGóAlñíÚçÎ|

|[email protected]|

35

ÿA úðAôpK .îñÞ ZAôkqA îPÖpâ îýí¿O îuBñzG úðBìq ô ûoôk òüA ok îPvðAk þíð ç« ¾A ,ÐÚõì óBíø «BÛýÚk úüpùì úÞ lñíù×Gô lñðAõhG Ao úìBð óApùO úéXì
kõWõìó@úGþÇGoúÞQÖpâ|þìëBGôpKîñømok pâA ô lñøk|þì îøô lðpýâ|þì îø Ao úüpùì, |úP×âƒóBXýøpKRBËdèó@okƒlÛÎpuúÞoõÆ
pPzýGô pPzýG úËdè pø òì ô QƒyAlƒð þƒÏƒÚAô úGlñHPukôlñü@|þì RAúðBgok wýéKBG|þølð êTì Quok þñÏü.QuA úHèBÇíèAlñÎ kõy|þì| ÿõéÎ òíuBü
.ïly|þì{ÛyBÎ .lñÞQOAlùÏO úWõPìAoõOBORlðpG|þìQuk óBìq óBíø qA úÞ lðBì|þì þüBÃìA lý×u à^
ÿpüõ¿O ïA úèBu úuô QvýG ÿBýðk ÿõO qA {ýK ,pãük ÿBø Zôq qA ÿoBývG êTì úÞ ÿA|úPßð.koAk óly|úPyAnâ ApWA úG QýéGBÚ
.QÖpâ|þìêßyBHüqôúðBÛyBƒÎþƒâlƒðqàƒüqA úÞïAûkAõðBg.îýPgBñyþíðAopãülíø ZAôkqA ûkpßð úWõO ó@ úG QÚô aýø òì kõg úðB×uBPì
ok úÞ þüBø {Xðo ô Bø ÿoõhèk ïkõG òEíÇì oAp¾A,òì òPÖooBÞpu ô Qìlg óBüBK qA lσG .ïkõG
ÝB×OA Bì ÿApG,koAk kõWô Bø Zôq ÿ úíø þâlðq ÈuõO .lñPyAk îñPÖpâ óBìBuô pu úG ÿlüly êýÞô îüApƒG ïA ûkAõƒð Bƒg úƒÞ îƒðAk þƒì
lüBGoõÇ^ îýøk|þì óBzð úíø úG Bìô lPÖA þíð lðkõG ûly Bñy@¯ úðAôpK ÿ ûkAõðBg BG úÇuAô àü lðoAnãGôpâ ÿlƒñu lƒñøAõƒg|þƒìô lƒðA|úƒPÖpƒâ
.kpÞþâlðq úG QyAk ëBíPcA úÞ oõÆ óBíø Bì ô ëõÆ ÿqôo úuôk êcApì òüA BìA .lññÞ ïkAq@ô
òüA ô ïkpÞ|þì oõ¿O oõÆ òüA Ap^ æBc úG, îüôpƒG ÿpƒãƒük pƒPƒgk pø ÿoBãPuAõg úíø BO ïoAk Q¾pÖ Rlì òüA ok òì ô lzÞ|þì

úHüpÒ BÃÖ.îñÞ|þìqBG Ao îüBø îz^ #
}õâúƒG ÿõƒdì ÿ úƒíùíø ÿAlƒ¾.QƒuA
úðBg JAõg ÝBOA ok úÞ îðAk|þì.luo|þì
ÿ|úðBg ÿBƒñy@ ÿBƒÃÖ ok ô îƒPvýð ïA
þíð úÞ ïA|úPvg olÚ ó@ þèô.ïA ÿolK
.îñÞpßÖ þÎõÂõì aýø úG îðAõO
BG lÏG þƒOlƒì.ïôo|þƒì JAõƒg úƒG ûoBƒGôk
ëõÆ úËdè lñƒ^.ïõƒy|þƒìoAlƒýƒG ÿlƒG kokpƒu
pu Ap^ô îPvø BXÞ ïoôBýG kBü úG BO lzƒÞ|þƒì
pƒƒýƒO îƒHƒéÚ óBƒƒùƒƒâBƒƒƒð .ïA ûkoô@ok BƒƒƒXƒƒð@qA
ÿ|úvéW ó@ QHÚBÎ kõy þíƒð ïoôBƒG.lƒzƒÞ|þƒì
ÿBøBüôo úƒíƒø ó@ô ÿoBƒãƒPƒuAõƒg ô úƒÖoBƒÏƒì
,þPhHyõg ÿ úðBíýí¾ ÿBƒøôqo@ô óõƒâBƒðõƒâ
óAlðq ÿ úñýÇðpÚ {hG úG;lyBG BXñüA úG ólì@
.òüôA
òèBu úñýÇðpÚ.îñÞ|þì ûBãð ïpƒG ô oôk úƒG
Qvhƒð ÿBƒøqôo óBƒýƒðAlƒðq úƒÞ QƒuA þƒâorƒG
Bø þÃÏG.lñðAonâ|þì ó@ ok Ao kõg|Qýìõßdì
lÏG,lñPvø úÛýSô lýÚ úG ÿkAq@ ÈüApy ÿAoAk úÞ
þñø@ok qAô lðõy|þì kAq@ þðõðBÚ êcApì þÆ qA
!ÿA úßuoArø úüpùì ô lñðBupG ïBXðA úG Ao kõg RAlùÏO BO lðonâ|þì
ØéPhì ÿBølñG òýG óBy îüApW xBuApG,úƒýÛG

.lðõy|þì îývÛO
þƒvÞ.Qƒvø|þƒìk@ oõƒW úƒíø,BƒXñüA
}A|àƒ^ ,ûlƒy lƒíƒÎ êƒPƒÚ IƒßƒOpƒì úƒÞ
ÿ úíýG òPyAlð êýèk úG ,ûkoõg QzâpƒG
úG pXñì þâlñðAo ÙkB¿O qA wK UèBS Àhy
ÿ úéEvì Bùøkô ûly ïõßdìõÃÎ ÀÛð Bü RõÖ
ëBc,óBýðAlðq ÿ úíø óBýìqA, òìpËð úG ,pãük
QgAkpK ok þðAõOBð pSA ok úÞ òì ëBTìA qôoô
BG.lðAk|þì Alg,ïkõG òEíÇì ôA ô ïkõg qA olÚ úð , qBÒ@ ok .îýPÖo úðAôpK ÿoBãPuAõg îupLG kõgqAô îñÞ þuopGpãükoBG àü Aorý^ pOrýãðA îÒ úíø qA lðA ûly þðAlðq úüpùì
Ùpc QÚô aýø úßñüA úG lƒ¾oklƒ¾ kBƒíƒPƒÎA Ao pãülíø .ÿA ûtüô êüBíO úðô kõG þuBvcA ÿA úßuoArø ÿ úüpùì BG úÞ ÿA úËdè ó@ok Ap^ óBì þâlðq ÿBÞpy Ao Bì IéW îßc.QuA
IéW ÿApG.ly løAõhð ûkq Bì òýG þüAlW ÿBøpPâorG.îükqÙpc ÿAúÛýÚklñ^ô îülük Ao úìBðlÛÎ ÿBølñG ÿBK lñOlñO ô ïkpÞ QÛÖAõì ô þƒðAõƒW ûApíø,kõG oApÚ úÞ þðBðq .lðA|úPÖpâ
ÿkBùñzýK ÿ úüpùì BG úðAôpƒK ÿ ûkAõƒðBƒg kBíPÎA úð pãì.ïlük þíð Ao úËdè òüA,ïkq|þì BÃìA óBPuôk òüpPùG ô lñyBG óBƒì ÿpƒýƒK
.îüoõg|þì îø kok úG Bì úÞ lñP×â,òýÖpÆ lc ok lüBG úüpùì , þÎpy ëõ¾A xBuApG úßñüA Ao òüA.QuA óq Üc úüpùì lýüõãƒð «Bƒ×ƒÇƒè.óBƒì
.ïkpÞ QÛÖAõì óBy QÎpu úG qA ûkq Ýôm îø òì pøAõg ô okBì lðAõPG úËdè óBíø úÞ ÿoõÆ úGlyBG kpì þüBðAõO
eýd¾ oBÞ òüA kAk pÞnO òì úG ïokBì úð òì úG ïAlì ,óBypËð koõì xôpÎ ókpÞ AlƒýƒK úzýéÞ ÿ úéíW ëõâ Ap^ wK,kqAkpLG Ao ó@ .îðAk|þì
úÞ þèBc ok îø ó@ .ÿpãük wÞ aýø úð ô Qvýð þPcAo úG ûly UÎBG wðBy úÞ lðkpÞ|þì kryõâ þðõðBÚ Üc òýíø lüoAk pHg Bíy Bü@ BƒìA
ó@ ïl¾ àü,aýø úÞ|îøk àü þPc Býðk ëBì qA qA Ao ó@ lüBHð ô îüoõhG pG ÿA ûkAõðBg òýñ^ úG !ïkoõg Ao >úPÖpâ þÞô ûkAk þÞ Ao úüpùì<þü ô ûly êülHO ÿA úGpc úG Bø þÃÏG krð þÎpyô
ô ZAôkqA ZoBhì ÿ úíø ô îPyAlð îø Ao ÔéHì ô ïly ëõø.ly ú^ îðAk þƒíƒð.îýƒølƒG Qƒuk ÿApG,úèBHÚ ok ûly QHS ÿBø úßu kAlÏO óBPüApG Ao úìBð òüA .}BÏì oApìA ÿApG ÿA úéýuô úG
þíð ïkpÞpßÖ «BÏÚAô úßñüA Bü|îølG qA Ao ôA ïlýupO êTì Quok .QyAk þñýürO ÿ úHñW ÈÛÖ òì l¿Ú úÞ þðAõW ÿBøpvK ÿ úíø úG BO îvüõð|þì
.kõG ûkpÞ|òýìCBO ïolK Ao ïA úðBg {ýK ëõK úG úÞ îñÞ AlýK Ao ÿpO IuBñì Àhƒy îðAõƒO úíø úÞ þuôpÎ Iy ÿBø êâ ô xôpƒÎ xBHè lÛÎ koAõì ïBíO QÚk BG îüõãG,lðoAk ZAôkqA
þíð óBzyõg ÿkrìBð qA óBíüBø ûkAõðBg Ao ôA îñÞ AlýK Q¾pÖ úƒßƒñƒüA óôlƒGô QƒÎpƒu ó@.lññÞ úýùO Ao {ñüpOBHüq lññÞ|þì þÏu
lñP×â|þì .lðlük þíðoBËPðA ÿApG þéýèkô lì@ 36

www.TEHRANMAGAZINE.com }A ÿA úßu l¾ lñ^ ÿ úüpùì ïBíOô ly AlW ZAôkqA qA {ýK þüBñy@ ÿBø Ùpc òüA ÿ úíø
ÿpãük kpÖ BG lÏG ô|úPÖpâ kBìAk qA A« lÛð Ao þâlðqîøBGØÛuàüpüqp×ðôkBO,QuAþßèA
úWõO úWõO
!ûkpÞþuôpÎ kõGÿoõÆòüAô.lñuBñyþíðAopãülíølññßð
JõñW Bø ûBãyôpÖqA þgpG ûkB×PuAFõu êTì úð ,kõG ÿoAlèõK óAõW kBìAk ó@|úPHèA ÿ úvéW qA lÏG ûBì úu «BÛýÚk úÞ
óApùO úéXì ókõG óBãüAopÆBg úG Býðp×ýèBÞ BƒøQƒƒìpƒƒc.îƒPƒyAlƒƒðÉBƒƒvƒGokû@úƒƒÞòƒƒì ô.îƒükpƒÞ ZAôkqA úƒðAôpƒK ô òì,ÿoBãPuAõg
òýíø ok Bø ó@ô îükpÞ úÞoBPì Bì.ly|úƒPƒhƒüo úG þPøBHy aýø óBíüBøBýðk úÞ îülük ûoBƒHßü
ïBíO qA .lðkAk pýýÓO Ao óBy úðBg úé¾BÖ .îükõGëBuôòuîÞóBíüôkpø.koAlðîø
Bì úG Ao lülW þðBzð lðkõG|úPuAõƒg óBzìAõÚA ó@ îýPyAk ÿpPzýG ÿ úGpXO pâA lüBy
ÿApG þøAo aýø pãük êýèk òýíƒø úG .lñølð ô îükBPÖA þíð îø óBW úG úðBâ ú`G olÚ
{éýÞô xok@ÈÛÖ.îPyAlð úðAôpK úG þupPuk úOô pu þG ÿBøAõÎkô Bø UdG BG Ao óBìoBâqôo
.ly |þì QHS Bø úüoBÃcA ok þíðûBýuþâlðqQyokôrüoêDBvìÿúíøpu
ÝpƒÖ ЃÂô ,îñýHG Ao ôA îPvðAõO|þìpâAlüBy þuBuA þèBXñW àü|úP×ø pø «BHüpÛO BìA.îükpÞ
úüpùìqAúßuûBXñKkpÞîßcûBâkAkBìA.kpÞ|þì pHg Ao ïA ûkAõðBg òìBü îø }lÏG .îýPyAk
BW àü óBì ZAôkqA óBìq ÿ úÛ×ð ûApíø úG Ao ÿoôAk QuAõg|þì {éýìBÖ qA ôA Bü ô ïkpÞ|þì
êýèk úGô îPyAlð þðAõO òýñ^ úÞ òìô ïqAkpLG lðqpÖqA ÙpÆpø úÞ QuA þÏýHÆ ,Igô lññÞ

Býðp×ýèBÞJõñW þðApüA ÿBø ûBãyôpÖqA þƒgpƒG úƒÞQƒuA þƒøBƒì lƒñ^# QuAõgok Q¾pÖ, îßc qA óly ÐéÇì pük úÞ ú`ð@ qA ÐÂô ô kpÞ|þì þðBHýPzK kõg
kõg óBüpPzì úG Ao óBãüAo úéXìô úPÖpâûlükBð Ao óApùO úéXì ókõG óBãüAo pýãèk p¿Î,ïkõG ûkAk Quk qA Ao pËð lülXO .ly|þìpOlG,kõG
þì óBâlññÞúÏWApì úG úßð@Bü ô lñyôpÖ þì lðoAk Ao úéXì QuAõgok úÞ BG.ïly QyAkqBG úHñzXñK qôo àü þðAoBGô úðBgqAòì,îükpÞAõÎkþPÚô,oBGòüpg@
úG óApùO úéXì lüphG Ao ÿpãük úéXì Büô þvñW BìqA úÞþOoõ¾ok lñüõâ BO îPÖo þüBÃÚ ÐíPXì lñ^ úG ÿpPðçÞ oõìCBì úßéG BO ïkpÞ pùÚ ïkõg JBvc úG.îPÖo óôpýG
Ao ûkAõðBg ûBâkAk àýzÞ þÂBÚ àü ûpgæBG ú¿Ú þèô.líù×G Ao ïolÚ úðAôpKô ïõy òüpýy
| | !kõy þì ûkAk Bíy Ao òüôA úG ïA þÖpÏì îßc îPvðAõOô ïkpÞ AlýK qAwKôQÖoûBâkAkúGôA.lýzÞiéOÿBøBWúG
ûBãyôpÖqA þßüok úéíWqA Bø ûBãyôpÖ þgpGok BøoBG úðB×uBC Pƒì þƒéíƒÎ òƒýƒñƒ^ !ïpýãG òì qA ërñì ápO êýèk úG úÛ×ð QuAõg ok
óôlG óæõEvì ô ûkAk ÿôo koAk þPðBÞ YðoôA úÛÇñì ok îø úHÏy lñ^ úÞ åorG ÿBø ê¿ÖBøoAõükQzK.QƒuAúƒÏƒíƒWpƒùƒÊ þPcAo òýíø úG îPyAlð oBËPðA .kpÞ QüBßy
úìAkA kõgoBÞ úG óBñ`íø óApùO úéXìpPÖkô úéXì óBâlññÞ QuAõgokpÞnO úG úWõO pßÖ ÿA ûsAô úG òìô ûly Ñôpy óBÛyBÎ þüçÆ úÞ kõG QÚô ó@ ûqBO .lðBƒzßG óõƒðBƒÚ úG Ao oBÞ
þì ëBHðk Ao þyôo òýñ^ þüõWkõupÆBg úG BùñOô QuA ÙB¿ðAqAoôk úÞ lñøk þì þG ú^,çÆ ÿBø úßu ÝpG êGBÛì ok úÞ îñÞ|þì ôQüBßyokþüæõÆlüôAÿûkAõðBƒg ïlýíùÖ
úG,oAõük òüA QzK þüõâ ,QuA ûly oAlÛì Bø úìBðpG oõW òƒüA ô QƒuAõƒgkAk îýËñO
!lðoAk þì QÖBüok îø )RBýèBì(wßO úéXì }ôpÖ QGBG þPc ô lññÞ .koAkkõWôçÆÿBøúßuqAþøB^ÜzÎÿBW ZAôkqA qA lÏG ûBì lñ^ îø óBzèôA pPgk.lðoAk
þì QgAkpK óBykõg Ao úéXì wßO ëõK þðApüA óAoAk úðBuo úÞ lýyBG úPyAk úWõO
Bø ûBãyôpÖqA þgpG þèô ,lññÞ þíð QÖBüok óAoAk ûqBÓìqA RBýèBì QGBG þèõKô lññÞ

.lðpýâ þì îø wßO ïkpì qA .lƒðA ûkpƒßð QƒgAkpƒK úÞ þvßO ÿApG
qAõWkõu ÿBø ûBãyôpÖ pGApG ok lñðAõO þì óApùO úéXì óBâlññÞ QuAõgok òüApGBñG
óBu ,þPðBÞ YðoôA ,òüAôoA ÜÆBñì ok Ao óApùO úéXì ô lñÞ ÑBÖk kõg ÝõÛc ô Üc
úéXìBüwñWaýølüpgóôlGô óBãüAo úG þPðBÞwéXð@xõèôëlñéâ,þèôôlðBðpÖ
Roõ¾ ok úÞ îýñÞ þì QuAõgok rürÎ óBƒñÆõƒíø qA ûoBƒGôk.lðoAk QƒÖBƒüok ÿA
úéXì {ƒhK BO lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO óApùO úéXìpPÖk BG B×Çè ÿoBPÖo òýñ^ ûløBzì

.îýñÞ êÛPñì ó@ àükrð pãük ûBãyôpÖ úG ô ûkpÞ ØÚõPì ûBãyôpÖ ó@ qA Ao óApùO

ÿBùøBãyôpÖ ÙpÆqA QvK ëõK QgAkpK QéÏG lýyBG úPyAk úWõO (
oæk |2 QíýÚ úG óApùO úéXì Bßüpì@ÿBøpùypüBuô Býðp×ýèBÞëBíy

.)luo þì }ôpÖ úG BøBãyôpÖ òüAok

37

óApùO úéXì

úðôk þì úg@ BPvýð äðõìõW óApãð ;úñÞ þðõGpÚ
!úzýì qôpýK

àüqõì þÏíW aýø õO Qgõì@ òì úG úGpXO -
æBc< :úãG úÞ Qvø þßü BíPc óõ^ îñßð þéK

.>þñÞ ëBc ïoAnG äñø@ úü òì BPuAô

ô AqBvðlG Õpì îhO þðôpâ qA ôo úGp òüpPzýG -
õXzðAk QhGlG pzÚ Áõ¿hèA þéÎ ô AqBGpƒu
!ûoõhýì
îðBìBì ûoõy {íz^ þéýg îüoAk úüBvíø úü -
îãýì ,Qup×G ïApGõPvßÎ úü ïpvK Q×â ïBGBG| - úñßýì RpK Õpì îhO úü {PñýHýì úÞ QÚô pƒø
îvüõñGoAõük úìBðpG ÿõO ïoArG ïAõhýì úãýì ?Ap^ çG ÐÖo ÿApG ú^õÞõO
) oAnâ|îhO Õpì BG úÂôBÏì RpK úÞ þüBø Õpì îhO òüA úãýì ûlìôA qôpìA
!îñßð Qíz^ ïlýì ëõÚ ïkõg úG ûlG þñßýì
úPyõð kõG úPyAnâ ÿoõPuA áõG wýÖ õO ûpPgk -
ûkõGpËPñì þñÏü (:ïAõhýíð úèrèq ,úð úèrèq BüAlg ÿlÏG äñø@ ïkAlýƒì }õƒâ }õƒüoAk îPƒyAk|-
.ûpg@ úÏÖk ,þW@ îñýzhHG úãG ûlG ÿçLüo Alg Q×â kAk ïBÓýK îýyõâ ,ly þéK óõüBíø lìBc
| | kpuõùü!!ûlðqBÖpýýÓOÐüpuÿoõXñüA,?!þPzì
òýìq lñ×uõâ }õƒéW ,ÿpƒhG òƒýyBƒì óæA| - !îÞpPýì úzýì ïpâ ô
}Bø jp^püq úÞ kBýìok òüA qApPðôqoA...þðrG
!oAnG Õpì îhO þvÞ ,ïly ûkpvÖA îP×â àƒyrƒLðAôo îƒPÖo| -
lük úG úíø ,ólýíð îùG êÓy ,úðrýíð Ùpc ïBøBG
ko }pÖôoqA {×Þ BG òüAõhýì þPÚô îø Bíy| - |?Ap^ úãýì }A úìAkA lÏG úupLýìpýg Bü úéG ëAõu úü kBPuA þPÚô îñÞ oBÞ ú^ ,òñßýì ûBãð îùG Ùp¿ì þG ïk@ úü

ØýTÞ }pÖ çTì úÞ lýzƒýƒì ko lƒñƒO òƒýƒzƒG RoAõéyõOqAôo QOpzýO óôA Q×â ?úzG Jõg
????çÞ ïkAk ko òì Bü .ûlzð ØýTÞ òýñßýì pßÖ ïlÏG.úzð !oBýGok
70pPÞk "úÞ úñüA óoAnGõzuçÞ óoAk Quôkô IÇì óBýì BøkpìpýKô óqpýK úÞ þüArý^ qA þßü| -|
þvüõñGôoAk ÿBýì }lÏG ÿoAk ÁBg wc úü {èôA"pPÞk ïlìôA úèôA úÖk îPÖpâpíÎ AlgqA ëBu
!ûoAk þèBg úâpG BOôk çÞ ú^pPÖk þñýG|þì
|||
ÿpHg ûlG xBíO ûoBíy úü þPzì Q×â kAk ïBÓýK QüBu óæA úÞ ÿoBãð ûqpè kBPu QüBu îPÖo olÛðA -
.þñÞ à^ úÛýÚk pø þzð QümA olÛðA úÞ îýðrýì äðq QùG ly
||
õùü lÏG .òÞ óõíèBdyõg ÿpýK pu oBýG Bì úuAô êãyõg ÿ ûõð úü òÞ ZAôkqA úãýì ûkq äðq ïBGBG -
kõG ï ûkAqokApG BG îñÞ pßÖ !æBc òÞ pH¾ îñßýì R ú×g ïBýì !ÿkpÞ {GApg äu olK oõñüA BýG kq kAk
.

Õpì îhOô Õpì oõzÞokpýì|ô| åpì êìBÎ òýìôk ,ÑArð

,óoõhýìþüB^òyBGúPvg,óoõhýìþüB^òèBdyõg,óoõhýìþüB^òPvøþH¿ÎBøþðApüA| -
!óoõhýì þüB^ ÈÛÖ ûly þ^ óoAlð ÿoBÞ «çÞ ,óoõhýì þüB^ ÿoBãPuAõg õO

úÞ þñÞ úíýG BÛýÚk ÿAõhýì ôo þ^ Q×â kpÞ îùG ûBãð úü ÙpÆ ,îñÞ úíýG õìkõg BW úü îPÖo| -
úPÖpð þèBg Quk úÞ ôpG Q×â kAk îz×Þ ÿApG VkAõc úíýG úü }pg@ ?úyBG úPyAk ôo {yqoA

!þyBG
||

õñì lyqôpýK {ülÏG äñWõO )óApüAok Bø þðApüA JõHdì ëBüpu(äðõìõW úâA ûkpÞonð ïBGBG| -

38

www.TEHRANMAGAZINE.com ÿrý^ JBñW Q×â lìôA óõuoBâ óAoõPuo õO -
|| ïoAk îÞ òìõO10 Ap^ îP×â òüoAlð pvÞô|îÞ
õíLè Ap^ îðôlýíð þèô kAk îùG koôAok òìõO10
îñßýì þgõy pâA òì úÞ îüoõXñüA Bø þðApüA Bì-
õO ,êGBÛì ok ô þyBG úPyAk úHñW lüBG RBøBG !úðõgrLy@õO kpG lýzÞ
wßÎpG ÿoAk ôo lýéÞ îñÞ àÖ þðBcôo ÿBÚ@ -
| |!þñÞþgõyïBøBGþñßýìkõhýG
| !úñßýì {é×Ú Qíu óôA ,þðõgp`ýì

òñßýì pßÖ Qéì úñüA îðõPvìq RBÞpG qA þßü -
òðõíýìrýíOô òñßýíð ÝpÎ úãük ûkpu Aõø óõ^
!BGBG lüBýG óõOkõg úG ópð ïõíc Bø úP×ø òðõPýì ô

úü qA òýÎpPhì þøBâ úPÖpzýK ÿAoõzÞ õO - xBâô xæ RpvñÞok ïkpøõypøAõg úÖBýÚ óAõýè àü þøBãGAõg ÿõXzðAk àü lük qA -|
êTì .òñßýì þâorG RBÎApPgA îøBG ûkAõðBg ÿrüpG þÏüBì pø úÞ ûoAk òPvy úG qBýð þðBìq
BìA ÿoõÞ ÿoBì ô pýK ,pýìõè óAokApG ,QüAo óAokApG
õíHzük ÿArPýK ûlðõì úO îyAkAk îðApãð BXñüA òì .úzG ÙB×ypýÒ ô RBì }õO
pPì 200 lülük ô kõG lüApK Bü BHýO óõPñýyBì úâA| -
!ûoõhð qAôpK ô 110 ôo lüpHG ôo óõPPÎpu , úßýÖApO pOõéW
||
!lýñÞ
îuA úG ólðõg äñø@ úü îø BG oBýðAq ô óAôpýu- îükrýì kõG þèõLì@ úü }BÞ îãýì îíÎpPgk úG -
ÿõéW þèlñ¾pu úìõéÏì äñzÚ ,>IÛÎ ïpýíð< Ap^ QhGlG Ig úãýì ,îükpßýíð þWphèô olÛðA
þG óõíèõK îükrýì kõG þèõLì@ úü }BÞ þãýíð
!qõñø óoAk AõÎk òýyBì
ÿrý^ úãýì úÞ óoAk ÙôpÏì úéíW úü Bø þñKAs- ...ûpýÛÖ îcôo úðôlýíð ?lzýì QüBùð
iýì BO 8 BG õO úzýì îßdì iýì BO 4 BG úÞ ólG óõzð òðrýì õðõyoôq úíø ZAôkqA êHÚ ApvK -
úãük rý^ óõìpËð Bø þðApüA Bì þèô .òÞ {íßdì
úzýì îßdì iýì BO 4 BG úÞ ÿrý^ îýâ þì ,Qu !óoAlèõK
óõzð òðrýìôooôq òýíøpGApGôk ZAôkqAqA lÏG
!pýãð Qhu BGBG úzýì îø BO 3 BG æBc
!óoAlð ÉBvG ok û@ ólG

kBùñzýK úü úßéG ,úzýíð JBvc ÙoBÏO " îýðrýì þPéìA úü îø oôk òýðõíG æBc " Býðõíùì õO úãük-
!kBýì JBvc úG ÿp`Þæ
||

!oBùð úuAô îüoAnýì õy|ûkoq îüoõhýì ôo Õpì îhO ÿ|ûlý×u úðBdH¾ ûlÎô úãük Bì -

ؾ 8-4 QÎBu qA îø pùÊ qA lÏG kõG pýy ؾ 8- 5 QÎBu qA eH¾ úÞ þP¿y úøk ú`G -
???úyBG úPyAk úðõPýì îø ÿA úãük îuA "oBÞ ákõÞ" qA pýÒ þüAõðõð

òyBGpPùG ÿBøAnÒ ókpÞ QuokpßÖ úGô óoõhðôpíýð AkpXì úãük úÞ ókpÞ óôpâôo Õpì îhO -
!BzøAõg lýñÞ pßÖ QHTì

õOôpG Q×â ûoBýGok ÿqBGpßÖ òyôo QuAõg úðrG îßPÞ úßñüA ÿBWoBHü îðõWBÚ@ ïõcpì BíülÚ -
!QíðrG ïqBG ïoõHXì wK Ig Q×â ïoAlð ÝBOA úÞ òì îP×â ,òÞ pßÖ RAoBÞ úG ô QÚBOA

ok òPÖo ÐÚõìô úzýì QÚBOA koAôp×ð úü úzýíðpOlG òüqA úãük þñßýìpßÖ úÞ úËdè óõíø BÛýÚk|-
...ûlñHýíð }pu QzK ôo
|||

35pOlGúãükQ×âBø|úíèBu35òìBGBGîP×â?ÿlìôApükAp^Q×âïBGBGúðõgïlìôApükIyúü| -
| |!þñßýìþâlðqRokBìolKúðõgÿBýìqBGúPèBu

àãñu BG ôo ÿrPðBÖ óõð lýãG lüBýð AkpÖ «BuõìBð úãük þèô ,ëõHÚ úyBG lüoõhð óõð BG ôo ArPýK òãýì|-
!îýÞqBð ëk þéýg Bø þðBPupùy Bì lüoõhð

ïphýì- ?îzÖõOçüô:úGpâ ]ïpýâ þì Ao úüBvíø ákõÞ lèõO ÿBø àñÞkBG[ {uAô îðõÞpPG ïAõg|þì òüBPñèô òüA -
| ïpHýì- ?þGARpvñÞ :úGpâ |||

39 ókoõg Qyõâ kBüq Q×ãýì çTì , kõG Bì þPìçu pßÖôoBÞAlÖ þéýg úzýíø îðõWBÚ@ ïõcpì| -
!koõhýì îø Bì Qyoõg JBÛzG ÿBPyõâ A« oõÖ îýzð Äüpì úßñüA úuAô ô ûoAk op þPìçu úuAô

óApùO úéXì

þcôo ÿpùì

ú`G úüpâÿAl¾ BG oBG|òýìlñ^ ÿApG #
ûoAõùâ ÙpÆ úG .ly oAlýG JAõg qA
ô QÖpâ }õÒ@ ok Ao ôA ,QÖo }pPgk
:Q×âô lðBzð }A úðõâpG ÿA úuõG
úÞ õO ?ïrürÎ , îGAõhG ÿoAm þíð Ap^ -
ÿAl¾ BìA ,oBÞpu ûpG lüBG AkpÖ þüBGBG þðôk|þì
,kpÞ òyôo Ao ÕAp^ .ly þíð ÐÇÚ ákõÞ úüpâ
Rly qA úÞ {ÞpPgk þñPyAk Quôk ûpù^ úG
úÞ þèBc ok ô ly ûpýg ,kõG ûly rìpÚ úüpâ
!kõy pük úßð@qA {ýK kAk|þì {ðBßO ïAo@ô QyAk }õÒ@ok Ao ákõÞ
kpÞ ÝBOA ok ókq ïlÚ úG Ñôpy ,kôpG JAõg úG BO

:Q×â }kõg BG ô
?ûkpÞ þøBñâ ú^ ïõ¿Ïì ê×Æ òüA úg@ -

.koAk ZBýPcA }okBì úG óæA
ô }A þüBùñO úG ,kpÞ pßÖ }kõg úG ,lÏG
qBýð kõgoBñÞok òýðqBðoõÃc úGolÛ^ úÞ|òüA
{ÛyBÎ IéÚ ô }kõg ÿApG {èk !koAk
Ao òýðqBð ûkAõðBgoBñÞok Qðõßuô þüBW úG BW ÝõÛcôQvKBGôAôlñPÖo óApùOúGûpgæBG .koAnãG óBýì ok }okBì BG Ao ÑõÂõì QÖpâ ûlñgBGòýðqBðúÞþüBøqôoÿApG{èk.Qgõu
.QvðAk|þìpýýÓOúíøó@êìBÎ qA lñ^ pø .ly oBÞ úìAkA ëõÓzì ÿpO òýüBK ,QyAnâ úd¾ ôA JBhPðA pG îø okBì þPÚô {Puk qA Ao ØýÞ ô lì@|þì {èBHÛPuA úG
qBvG ,QyAk ÿpãük úýcôo ç« HÚ òýðqBð ëBdyõg BìA ,lýuo þíð pËð úG þÂAo ÈüApy .QuA ûkpßð ûBHPyA úÞ ly QcAo {èBýg ûkq àè ,kpÞ|þì ûkBì@{üApG þPGpyô QÖpâ|þì
Zpg qA ,kpÞ|þì àíÞ qAlðA wK ok ôA úG ,kõG rý^ úíø êüAôA .lük|þì kBy Ao òýðqBð úÞ kõG ÜzÎ ó@ úÞ oBãðA ,Q×â úéG kôq þéýg òýðqBð ïBíOôlñýzñGúßñüAÿApGkõGûkqàè{èk.kõG
kõG BøoBÞ óBíø BG ...ô kq|þì ÿoôpÂpýÒ ÿBø ,QyAk Ao {üAõø þGBvc òýðqBð ô kõG Jõg okBì ô olK ókpÞ þÂAo êßzì .kõHð úÖpÆ àü ûkBPÖA ÝB×OA {üApG qôo ëõÆ ok úÞ Ao þSkAõc
ëBdyõg olÛ^ô .lðphG êýHìõOA lñPvðAõO úÞ qA ôA lñüBýG óApùO úG úÞ|òüA pÆBg úG QvðAk|þì ÿBøoAp¾A BG BìA ,kõG Qhu ú^ pâA ,îø òýðqBð úG .lñÞ ØüpÏO òýðqBð ÿApG àü úG àü ,kõG
þ¿hy êýHìõOA IcB¾ úÞ ÿqôo lðkõG BìA . QuA|úPynâ þHuBñì êÓy ô QýÏÚõì ú^ }okBìôolKôôAopßìÿBølì@ôQÖoôòýðqBð ûpù^ úG ,kõG ûly ïAo@ ákõÞ lì@ úÞ }kõg
Q×â|þì òýðqBð óæA úÞ þéýHìõOA óBíø ,lðly qAAoôAúÞlyÕõéyòýðqBðpuolÛð@,îÞîÞlÏG oBñÞòýðqBðôôAôlyêcûpgæBGòýðqBðúðBgúG þøBãð ,kõG ûlýGAõg ïAo@ úÞ {ÞkõÞ ÿBHüq
òýyBì Q×â|þì ,kõy }oAõu lzÞ|þì QèBXg ôokBì BG eüp×OôoAnâô Qzâqôopø .kpG kBü ë@ ûlüA ô þèBÎ rý^ úíø .lñPvzð lÛÎ ûp×u ok Ao ôA ô lýuõG Ao }A úðõâ|þìAo@ úG ,QgAlðA
:Q×â|þì ...ô koAlð xçÞ ô QuA ÿlñìoBÞ ...ô ÿA ûoôk ÿBø þðBíùì ...{üBøpøAõg ok ,kõGõXzðAk òýðqBð þPÚô BO ,QÖo|þì {ýK òyôo úG kAk|þì óBzð QÎBu .QyAnâ ûoAõùâ
òýyBì àü úÞ òýHG Ao ïpøAõg pøõy BÚ@ lícA òüA|úPHèA ,ly }õìApÖ þGBvc ôA ú¾çg úGBìA.lðkpÞþâlðq}okBìôolKoBñÞ,ôApùy QÖoúðBgrLy@úG,QuAûlðBíðÿrý^Aõøóly
BG ôA ô !pýãG kBü !ûlüpg ïpøAõg ÿApG p×¾ úßñüA ,kõG ûkpÞ úñgo {èkok úÞ kõG þuBvcA àü p×u ô òýðqBð xok òPÖBü óBüBK Ädì RApÆBg ok ÝpÒ ô kpÞ òyôo Ao ÿpPÞ püq ô
?ïpg þíðô ïoAk ,óõW ÿqBð :kõG|úP×â þðBGpùì qA lüBy þPcô koAlð Quôk AoôA pãük òýðqBð ô okBì BG òýðqBð oAlük ô óApùO úG ÿA|úP×ø .ly|úPynâ
îPÖpâ|þì çÆ Ao QüBK BO pu îPyAk pâA îø òì ûoBWA JBvc !lyBG óBíýzK îø ôA BG ZAôkqA òýðqBð .Qhüo îø úG rý^ úíø ,{üBøpøAõg ###
...QuõOëBìïoAlðôoAkúÞþðôk|þìRkõg oBñÞ ok òýðqBð xBHè ô Bø þðBíùì Zpg ô úðBg ô kq|þì pÒ IOpì , úðBg úG QzâqBG qA wK óBPupùy ok ô ûly ïBíO {uok ûqBO
ÿBø Ùpc ÿléG ÈÛÖ õƒO ,úƒãük úƒvG - qôopøòýðqBðúÞÿAûkB×PuAþGôwÞõèxBñWA óBßìA à^õÞ óBPupùy àü ok úÞ Q×â|þì ûlyoBÞúGëõÓzìþPèôkûoAkAàüokóBykõg
BG,koAlðþWpgúÞîøókqÙpc,þðrGäñzÚ {üBøpøAõg BG þíz`íø ô îz^ pÆBg úG }kõgôAþPÚôô,koAlðkõWôôAÿApGQÖpzýK xBvcA ,QyAk lì@ok ô êÓy úÞ òüA qA ,kõG
...ÿkpÞîìBgBøÙpcòýíø ô|úPvg þPÚô ô kõG ûkq æBG þGBvc ,lüpg|þì óBíøokúÞQ×â|þìôkq|þìëBTìòýðqBðÿApGAo BO kõG þèBÎ rý^ úíø .kpÞ|þì oôpÒ ô ÿkBy
}oôBG ,Qvßy ÿoõWlG {ƒèk qôo ó@ ô kõHð òýðqBð qA ÿpHg ,lýuo|þì úðBg úG|úPÖõÞ IuBñìþPýÏÚõìúGûBOõÞþOlìokà^õÞpùy pPgk òýðqBð .lük Ao òýðqBð qôo àü ...úÞ|òüA
püq Ao ôA ô ûkBPvüA {üõéW úÞ þvÞ ly þíð ok AoôA ly|þì ÜÖõì ûpgæBG ò×éO òülñ^ BGôA :úÞkpÞ|þìëælPuAòýðqBð,ûlýuo ,þ¾õ¿g ûBãGAõg àü ok úÞ kõG þüõXzðAk
ôA ÿqôo úÞ QuA þðBGpùì òýðqBð kpG|þì ëAõEu .lñÞAlýK{üBøpøAõgqAþßüBüokBìúðBg óBßìA þyBG åorG pùy àü ok pâA - ÿpPgk .QyAk Qðõßu ,Bùð@ úðBg þßükrð ok
ú`ð@ ...QyAk Quôk Bø Ùpc óBíø BG Ao ô ôA úWõPì «ç¾A oBãðA ,BìA ,òýðqBð QýÏÂô ó@ .QyAk þøAõg ÿpPzýG QÖpzýK òýèôABGúÞ...oBÚôBGôBHüq...IýXðôòýãñu
þíð}oôBGBìA,kõHðòýðqBðÿBøÙpclýñy|þì àü lc ok ÈÛÖ Ao ôA oBãðA .kõHð {OBícq xBíO{ðqokBì,òýðqBðÿoAkoBGBGlyóBìríø pPgk oBãðA lük úÞ Ao òýðqBð !kpG Ao ôA ëk ûBãð
Ao}pPgkkõypÂBcBøÙpcó@BGÿokBìly pø ÈÛÖ !wG ô lük|þì xBñßuA NB^ òýyBì |løk|þì eýWpO ÈüApy ó@ ok Q×â ô QÖpâ }pËð úG ëôA ûBãð óBíø BG ,ûlük Ao {üBøôqo@
îø lƒüBƒy ...lƒñÞ kpƒvèk þƒâlƒðq úG QHvð {ÒApu úG ly|þì ïBíO {üBø ëõK QÚô îø }kõg okBì þPc .kôpG ÿô krð }pPgk| {èBHðk Bø Rlì úÞ QuA þvÞ óBíø lýuo
}kBü Ao Bø Ùpc ó@òýðqBð óBPuôk Bü BøpøAõg pßÖ òüA úG Iy pø ô qôo pø ôA ô .QÖo|þì }okBì {ýK òýðqBð þOlì QuA pPùG úÞ Q×â ïBíO .ly ïApc ôA úG áAoõg ô JAõg ,ûkõG
,kõGþÂAo}AþâlðqqAúÞòýðqBðBìA.lðkAk|þì BùñO ô ûly ÅõÎ olÛñüA òýðqBð Ap^ úÞ kpÞ|þì .koAkpGÿpýâúðBùGqAQuklüByBOlyBG îýí¿O ûpgæBG ô kpÞ|þì pßÖ òýðqBð úG Rlì 40

www.TEHRANMAGAZINE.com QÚô ÑpuA ok úÞ Q×â ...lñýHG Ao Bø ûqBÓì ÝpG ?kõG ûly ú^ wK
úÞ Q×â ...kkpƒâ|þƒìpƒG }kõƒg pƒùy úG Ao òýðqBðôA ?lñÞoBÞ ú^ lüBG QvðAk þíð
lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG {ðBGpùì pvíø RApÆBg BG|løk|þì eýWpO okô lülñvK þíð Ao }oBPÖo BìA QyAk Quôk
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ qA þüõG úÞ þcôo þG úívXì BG BO lñÞ þâlðq .QyAlð ókpÞ êídO rW úG þøAo ÈüApy ó@
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G ...luBñyþíðAoëõKrWôûkpHðÜzÎ YñzPìõW àüok }lðqpÖ QuAõg þíð {èk
BùñO úðBg ok àKõK ô ôA lÏG QÎBu àü BO êýèk òýíø úG .kõy lèõPì ÜzÎ qA þèBg ô
ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì }olK úðBg úGô|úPvG Ao {ÞBu òýðqBðô lðkõG úßñüA BO ,kpÞ|þì QHdì òýðqBð úG QvðAõO|þì
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük !kõG|úPÖo ûBì úuôk BO àKõK lèõO BG .lì@ Býðk úG àKõK
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW àü,Qynâ|þìqôoó@qA|úP×øàü Quok ôpOïpâpuòýðqBƒð.QƒÖo{ƒýKJõgrý^úíø
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA ô kõG|úPÖo ô ûkpÞ pùÚ òýðqBð úÞ ly|þì|úP×ø qA lÏG úÞ|òüA qA ôA ô kõG {ÞkõÞ ókpÞ àzg
Rlƒƒì ó@ ok .QƒƒyAlƒƒð ôA qA ÿpƒƒHƒg aýø lük|þì Ao }lðqpÖ ô pvíø úðBg úG QzâqBG
(626)3-50-50-50 (310)274-7474 þGqAôûkqäðqBøoBGòýðqBðÿBøpøAõgôokBƒì }A ÿkBy píÎ BìA .kõG ëBdyõg ô þÂAo
þéâ|úPukQÚBýèúÞ|òüAqA,lðkõG|úP×âôAþPÚBýè òýðqBð okBƒì kBƒùñzýK BG .lzð þðæõÆ óAlñ^
41 Ao {ÚçÆ úßñüA qA ...úPyAlð Ao òýðqBð êTì òýðqBð BO lðkBPupÖ ákõÞ lùì úG Ao àKõK
,lñðBzð|þì ûBýu áBg úG Ao ôA ô lðpýâ|þì }kõg IýW ok {Puk ô kôpG oBÞ pu lðAõPG
lðkõG|úP×â !Üüæ ú^ pø Üüçg úÞ lðkõG|úP×â .lyBG
...ûly ØéO ôA BG þâlðq ok òýðqBð úÞ òýðqBð ókpÞoBÞ ØèBhì úÞ kõG|úP×â îøôA
aýø ô ûkAk }õâ ÈÛÖ ôA ô ... lðkõG|úP×â lðkõGóBykõgpùyokþPÚôúÞ|òüABíÞ.Qvýð
.kõG|úP×ãð qAAo}oBÞóApùOúGólì@BGôkpÞ|þìoBÞòýðqBð
óBy äñzÚ ÿBøqôo ô òýðqBð ÿApG {èk ok òýðqBð koAk Quôk úÞ Q×â .kAk Quk
,kõG ûly òyôo pãük Aõø .kõG ûly äñO RoBùì qA ô ûlðAõg úÞ þuok qA ô lyBƒG ÑBíPWA
QzK ô kpÞ ÿB^ qA pƒK ûoBƒGôk Ao {ðAõýè ô Bø
}kõg pùy úG {èBÛPðA BG qôpük .Qvzð|rýì QuA pPùG «çÏÖ BìA ,kpHG ûpùG {üBø þüBðAõO
Ao úýSBSA ô JBHuA îÞ îÞ lüBG ,kõG ûly QÛÖAõì .lyBG àKõK IÚApì ô lñÞ êídƒO þíÞ
þâlðq ,Ao {ÛzÎ úÞ þüBW qA ô kpÞ|þì ÐíW QHÚApì úG pPzýG òu òüA ok ÿkAqõð úÞ kõG|úP×â
ô QÖooBÞpu òýðqBð ûpgæBG ...BìA ,koAkqBýð
.ly|þìoôk ,kõG|úPÖpâôAqA Ao {ñýðqBð ,Ao }A òýðqBð úÞ Iy ó@ .ly pO|úPhüo îø úG ÑBÂôA
qA .ly lñéG {ÞpPgk úüpâ ÿAl¾ ûoBGôk óBìõOoArøl¾þñÏü{øBìàüÝõÛcqAþíýð
J@qApKAoú`GpýyúzýyôQuBgpG|rýìQzK BG ,kAk xBHè Qƒuk àƒü lüpg QGBG Ao
ó@ ok àzg pýy úðBíýK lñ^ ô kpÞ }õW ûpýg ôA úG ÈÛÖ IXÏO qA ûly kpâ þðBíz^
ÿAl¾ .QÖo óôpýG úðBgrLy@ qA ô Qhüo ûlüpg óôpâ þíÞ þñÞ þíðpßÖ :Q×âô lðBì
ÝBOA ÙpÆ úG IXÏO BG .kõG ûly ÐÇÚ BìA àKõK oõW pø QuA ïkõg ëõK :Q×â òýðqBð ?ÿA
ÿokBì .kq {ßzg IXÏO qA ÝBOA ok ïk .QÖo
ô puô ûlýzÞ }õÒ@ok Ao {ÞkõÞ úÞ lük Ao !îñÞ|þì {Wpg ïAõhG
lük Ao þÞkõÞ ...lñÞ|þì úuõG ÝpÒ Ao {Ooõ¾ þÖpcpãük BìA ,JAõW ó@qA Qvßy {èk
,úãük QuA úÏÖk àü Ig :Q×â }kõg BG krð
BìA .QyAk løAõhð xBHè Zpg Bø Rlì BO æBc
{øBãð ...ô lðq|þì lñhHèokBì }õÒ@ok úÞ xBHè lüpg ÿApG ôA qA òýðqBð úÞ lÏG|úP×ø ôk
qAëkôûkpÞ}oBPÖpâÿqôoúÞþüBñy@ûBãðúG ûoôk þðBíùì úG lðAõPG BO ,QuAõg ëõK lülW
.kpÞ þÚçO ,kõƒG ûkõƒGo {ƒPuk :Q×â IXÏO BG ôA ,kôpG }okBì ÿA
!ÿlüpg xBHè ûqBO úÞ õO -
{yõÒ@ok àKõK úÞ þèBc ok ,ly lñéG òýðqBð :Q×â QýðBH¿Î BG òýðqBð ô
,ïçu :Qƒ×ƒâ|þƒƒìAo@úƒƒGô kq ÿlƒƒñƒhƒHƒè ,kõG úèBgpPgk þuôpÎ îuApìok Ao xBHè ó@-
BìA ,ïlƒìôA pƒük îðôk|þƒì ...îPƒzƒâpƒG òƒì óôA ûoBGôk úÞ ÿoAk oBËPðA oõÇ^ ,ïlýyõƒK ïA
oBñÞ ok ôõO BG îðõíG úÞ ïlìôA ...ïlìôA ûpgæBG !ûo|þì ïôpG@ ?îyõLG ôo ÿoApßO xBHè
úu qA lÏG ...QÖook ûoõÞ qA ûpgæBGôAô
!?þzhG|þì ôo òì ...õO
ïAo@ô Qvzð {ðBHè pG ÿlñhHèoBýPgA þG ïBíO ...lƒy þƒðBƒH¿Î ûpƒgæBƒG þƒâlƒðq ëBƒu
:Q×â ôkpÞóAoõÖúÏÖkàü}AþPüBÂoBðôþPcAoBð
!ÿlìôA}õg- qA ûly|úPvg ...ûly|úPvg :úÞ kq kBüpÖ
### ô ókõG òßðBì ÈÛÖ ,ókõG óq qA úÞ þðq Quk
}pPgkô pvíø oBñÞ okôA ,lÏG|úP×ø àü qA ûly|úPvg ,úPÖpâ kBü Ao ókpÞ ÅõÎ ëlì
ÙpÆ úGô kõG|úPvzð ÿlñìoBÞ òýyBì óBíøok ...ûkpÞ}õìApÖAoókõGokBìúÞþðqQuk
úG ,þPhHyõg ÙpÆ úG ,QÖo|þì {øBâkAq Quk püq àKõK løAõg þíð {èk úÞ Q×â
!òyôo ÿA ûlñü@ ÙpÆ þíð {èk úÞ Q×â ,kõy åorƒG ÿokBƒì óBƒñ^
ô Ýoq pK òüpPüô ÈÛÖ þâlðq qA }pPgk løAõg
óBüBK

óApùO úéXì

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

îøAo}pßÖç¾A|:Q×âôkqþãðoþGlñhHè | ÿkBÎ pýÒ rý^ úíø îüA ûlì@ à^õÞ óBíOoBK@ 50{hG oõK Jkõì BðAlðBì
.. ÿkõHð òì îùu ç¾A|õO lüBy , ïkpÞ þíð , lðôo þì {ýK ÿlñÞ úG Bø úƒýƒðBƒS ô QƒuA
þì IO qA ôA ô QuA wýg úzýíø oBýùì Roõ¾ úG þðApãð BG kõHð úðBg ok ïly oAlýƒG þƒPƒÚô ÿpPgk , êvÎ :óBPƒuAk úƒ¾çƒg
|.|... ïkõHð QÛüæ| lüBy qôoqApO ûlüpK äðoqôopø úÞ þèBcok kqõu ô úPvg þñO BG pùÊ qA lÏG , ïly ûpýg QÎBu êídO Bø ëBu qA lÏG úÞ úèBu ûl×ø
|.oBýùìórðAoBøÙpcòüA|- | ïBíO Ép×ì þãPvg ô ØÏ ô kõy þì {ýK løBy lüBG æBc þâkAõðBg Rçßzì
úÞ îíùÖ þì þðAlG QuA pPùG þèô . úéG ! û@|- | ÝBOA koAô þPÚô qôpìA . ûkpÞ rüpHè Ao }kõWô |. QzâqBG úðBg úG ØýÏ lüBG ô lyBG }okBì ô olƒK ÝçƒÆ
okõO QuAõg þì îèk , îPvø þøAõgkõg kpì ÿ úÖçì îølG ôA úG Ao }A úðBdH¾ BƒO ïlƒy ?oBýùìÿkõGBXÞ|- | |... lñÞêídO AookBì óôlG þâlðq
úG râpø BìA , ïpýíG ûom ûom BO þƒyBƒG ïoBƒñƒÞ ûkq Qzcô , ïlük óõg ok ÝpÒ Ao }lýLu
, ïlýzülñýðõO óõ^ þðAõWô BHüq óq xBvcA úG þâlñìpy BƒG ô lƒy oAlƒýƒG ïkq {ƒüAlƒ¾ }BHð òì óApãð úÞ îP×â : Q×â ô kq ÿlñhHè
àü îüApG ÈÛÖ , ïrürÎ ôpG þøAõƒg þƒì pƒâA þÛìo þG óBíz^ IXÎ . Qzâ ûpýg îðBíz^ |.| þðBupO þì Apì ÿoAk îÞ îÞ õO ... ïrürÎ
?ÿlylñéGQüBWqAAp^|- |
|.pýãGoBPupK | |!QyAk
òì BG úßð@ qA {ýK : îP×â ô Qvßy îÃÓG ïBíO úÞ olÛð@....àzg ô lðkõG ÿpPvÞBg þøAõg þì : Q×âô lýzÞ îøok Ao {üBøôpGA |
Ap^ îðAk þíð , ÿkõG QhHyõgõO þñÞ þâlðq ÐðBì BO kõG úPÖpâ Ao }A þñƒýƒG î߃dƒì Iƒy ? þñÞ ÿqBG îüApG Ao Qhu pu oBPupK àü {Ûð
þì îèk oBýùì ? îPvø ûly òüp×ð olÛð@ òƒì kõHÞô ûkpÞ ïoô {Ooõ¾ ïBíO kõzG ÿrüpðõg þñÞ pøBËO þðBüBK ÿBøqôo òüA îPuAõgõO qA òì
ïBíO îzülðA þì QñPÖo úG þPÚô þðAlG løAõg óApãð olÛð@ lüBHð õO , ûkBP×ýð þÚB×OA aýø úÞ
õO BG rýð òì úÞ lñüõâ þì îðlG ÿBƒø ëõƒéu |. lýß^ôpÖ {ðBíz^ qA àyA ÿ ûpÇÚ . kõG
þì îèk ?ïkpÞ þì ú^ BXð@ òì ! òì ÿAlƒg |. óBìlðqpÖ pÆBg úG êÚAlc þyBG
{PhO oBñÞ , QyAlð AnÒ ókoõg úG þéüBíO
,oBýùì ûly äñO ïolK ÿApG îèk : îP×â ô úPvzð

êvÎ |:êvÎ óBìo òPìqA þPívÚ
ô ûkpÞ ØüpÏO úPgBÖ ÿApG Aorý^ úíø
óAõO pãük òì ÿ úPvßy îvW òüA , lì@ îøAõg îvW |qA ... ïkõg îvWqA BøpPìõéýÞ QuAõg ?ïôpG {ðlük úG îðAõO þì úG QuAõg þì ôA úPgBÖ þðAk þì :îP×â
| |.koAlðAoókpÞþâlðq ÿBø úƒðõƒâ qA ...{ƒüBƒø îƒz^ qA ...oBƒýùì òì,îñÞþì{øAõgõOqA,õzðúðAõükêvÎ|- | óBíz^ pýSBO QdO olÛð@ BìA lüõãG òì
ok QyAk úÞ þðBÆpu qA ûpgæBG ô þðAõhPuA QvðAõPð úÞ kõG úPÖpâ oApƒÚ îƒÛyBƒÎ
BùñO õãG ôA úG ïrürÎ òÞ pßÖ óBìlðqpÖ úG|- | ú^ òüA . ïpýãG úé¾BÖ lýgp^ þì {üBƒùâo ?þíùÖ þì Ao òüA îýPvýð óApüA ok õO ô þì }kõg . QuA ûkpÞ ZAôkqA lüõãG
| |.QuBøúðBãüÿûlðBìqBG Ao ÿrý^ óBìq pø Ap^ ?îPyAk òì úÞ kõG ÿpülÛO ïkpÞ þì xBvcAô kpzÖ þì Ao ïA úñýu þÃÓG þì õO úG ûqBÓì ok qôo ó@ pâA lüõâ
ó@ }kõg QèBc òüpOlG ok ïkoô@ þì Quk úG , QuA ûlyoAõyk îüApGrýð ólýzÞ w×ð þPc îø òì õƒO ZAôkqA qA wƒK úƒÞ îƒP×â
ô þðBì þì ûlðq õO : îP×â ô ûkq þìpâ lñhHè |. pOlG þéýg úð kõG xõGBÞ àü úýHy rý^ úíø òì ô þPvßy þì BíPc ïkpÞ ZAôkqA
ïoAk òýÛü þzÞ þì }õÒ@ ok Ao óBƒìlƒðqpƒÖ Q×â ôA îPyAlð Ao õO òPvßy QÚBÆ
|.oBýùì kq îüAl¾ JôpÒ ïBãñø . ïkAk þì Quk qA Ao ?þñÞÙp¿ìôoAkþøAõgþíðîøqõñø|- | Ao rý^ úíø îÞ îÞ òì úG úPuAõg þì úÞ
úPvg þéýg : Q×âô kpzÖ þìpâ úG Ao îðBPuk Quk ok Ao îƒðBƒPuk , îƒPvzð {ƒPhO oBƒñÞ òßvìÈÛÖ:Q×âôlyûpýgîðBíz^ÜíÎúG Apì ܃zÎ QƒÏuô þƒPÚô BƒìA lƒüõƒãG
|....þéýg....îPvø qA wK !QyAk þÒAk óBPuk IƒXÎ ,QƒÖpƒâ Q×â þì úzýíøolK , QuA óBìok òüpPùG òüA þì ôA þPc , úPvðAõPðpãük QƒgBƒñy
Q¾pÖ râpø úÞ QÖoôpÖ JAõg úG kôq óBñ`ð@ úG BO kpƒÞ }çO ÿõƒÚ òƒßvì lƒñ^ ókoõƒg ÈÛÖ kpÞ þì Ùp¿ì úÞ þDBøôoAk ïBíO óBýì qA ô lüõãG pdu úG Ao ÑõÂõì òüA QuAõg
ÝBOA koAô."ïoAk QPuôk "îüõãG ôA úG ïkpßð , lñÞ ûBãð òì úGô ûkpÞqBG Ao {ðBíz^ þPhu óAõhPuA kokqA AoôA úÞ lðkõG ÿõÚ ÿBø òßvì
þèlñ¾ ô rýì àü BùñO úÞ ïly pãük à^õÞ QdO ô QuA Yýâ îPyAk òýÛü úÞ þèBc ok ÑõùO QèBc . lðkAk þì RBXð {é¾B×ì ô Bø . lñÞ AlÖ Ao ôA
òìrürÎ :Q×â , kpG þì pu úG {üBø ÁpÚ pýSBO ÿôo ô oBýùì oBñÞ QuAõg þíð îèk , îPyAk ?þPyAnãð Ap^ úðAõük Jõg -
|. QyAk kõWô ó@ok à^õÞ |. ïlýupO þì ôA qA oBýPgA þG , îzßG qAok QhO þíð Q¾pÖôA úG úüpâ , kq þíð þÖpc
îßíÞ BüAlg . îPvüpâ ô ûkq õðAq òýìq ÿôo | |.ïkpÞQPümAþéýg{hHGApì ó@ úG oBýùì BƒG úƒÞ QƒuA þƒìõƒu qôo qôpƒìA êßzì BG îø {ðlýzÞ w×ð þPc ô kAk
þðAk þì õO ...pýãð òƒì qA Ao oBƒýùì ...òƒÞ |.oBýùìQvýðúðõâòüAç¾A|- | Qvüpâ þì óBñ`ð@. kõG ûlyôo úGôo
{ðlG }qpè ÐðBƒì îƒPuAõƒO þƒíð úƒÞ
ólük BG ô ûkpÞ òyôoAo ÕAp^ ,ïõzG
Qzcô úG }A úPvßy îø ok ÿ ûp¿^

.ïkBPÖA
|********|
{ýKqApO óApãð ApìôA áBñøôlðA òýñÆ
ïBíO úWõO ôA ïlük þì úßñüA qA ô kpÞ
{üõg úG Ao óAõW óApƒýGk ôBƒøpƒPgk
úðApPgk þOkBvc qA , ûkpÞ ÙõƒÇƒÏì
Ao îñøm BO ïkpÞ }çO ô ûly rüpƒHè
BO BìA , ïqBu ÙpdñìôA úG ókpÞ pßÖqA

. ïlzð ÜÖõì Iy pg@

|********| 44

TEHRAN MAGAZINE ?ÿkAlðpHg ?{íuBñzGlüBG.úð|- | Tel:(818)881-1771
õO . úPgBÖ QuAõg þì úðõâ òüA }kõg ôA|- | |. QuAoBýùìôA|- |
þì úÞ kõG {HéÚ {LOô îËñìBð ÿBø ókq w×ð õO BìA îðAk þíð òì ?Qvý^ ôA úG òì xBvcA
ÿAõø ïly ÝBOA koAô þPÚô . QuA ûlðq îPvðAk ?þøk þì ëõÚ , oAnãð îDBùñO Qzcô úG òì úÞ rýì@ óõñW óBñ^ ó@ , lülñg , òì ÿAlg òÞ {ßíÞ . ïoAk òýÛü , þðAk þì
ô ûkpÞ qBG Ao ûpXñK , kq îø pG Ao îèBc ÝBOA BùñO Apì râpø úÞ koõg îvÚ òPÖo qA {ýK oBýùì óqô àHu ô úPvßy îø ok îvW , ïkBPÖA ÿBø QÎBu ?kôpG þâkBu òüA úG kõy þì pãì
ûBOõÞ ÿA úËdè ÿApG . îPvzð QhO àükrð þOp×ð ô úñýÞ pø qA úPgBÖ ûBãð , QyAnâ løAõhð ïAlÚA òüA ÐðBì pâA úÞ kAk þì óBßO óBñ^ ó@ Ao óly òyôo BG , îPvüpâ ô ûkq ûlXu þðæõÆ
Ao {ðBíz^ BìA QuA ûkpì úÞ ïkpÞ xBvcA úèBð ÿAl¾ ... áBK ô kõG ëæq , kõG ûly þèBg . kq þì îüAl¾ oBýùì , îPuBgpG ÿBWqA Aõø
løAõg þì ïlýíùÖ úÞ olÛð@ , kpÞqBG þíÞ úG , lðBzÞ ÝBOA êgAk úG Apì oBýùì ØýÏÂ ÿ |. lðBì þíð ûlðq oBýùì ïkõG ûlzð rýì@ óõñW qBG þßzg Rly qA {üBø Iè , ïly ÝBOA koAô
ûkq ápO ô àzg þDBø Iè BG . lñÞ îøBãð þíð îìAo@ îø Bø òßvì pãük : Q×â þPhu ....þPvýðoBýùìúÞõãGórGÙpcþPñÏè|- | ok ûõýì J@ ÿoAlÛì þPhu úG . lðly þíð
...êvÎ ...ïpýì þì ïoAk ...îupO þì :Q×â ô òùK þDBø úðBy ô lñéG þPìBÚ BG òì oBýùì þì úÞ ÿoBýùì úG þPøBHy aýø . îPhüo {ðBøk
|. lññÞ îvW òüA ô QuA }kõg ÕBG úðBg ok òEíÇì ûlðôo {ýK óBñ^ ó@ÿoBíýG , QyAlð îPgBñy
|.|..ïpýì þì ú^ líù×G QuAõg þíð , ïkpÞ {øBãð ÈÛÖ ûlýGAõg QhO òüA ÿôo úÞ QvýÞ ûlðq úíýð þì òì : Q×â Iè püq . ïkpÞ þíðoôBG úÞ kõG
ÿApG {ðBíz^ úÞ ïkpÞ þì {øBãð QùG BG
ïBíO þPÎBu þðBzüpK BG òì ô QvG úzýíø |. koBzÖ þì Ao ïA úñýu þðBüBK þG ÄÓG ?êvÎ QuA |.òÞ îßíÞ êvÎ îupO
qA lüBG úÞ ïkoô@ pÆBg úG wLu ô ïkpÞ {øBãð | |.þñÞþìîéídOîøqõñøúÞîðõñíì|- | ÿBø ûlñg , ïkq {Ooõ¾ úG þíßdì þéýu }A þðBzýK . kõG þyõìBg úGôo ô ïAo@ {üAl¾
ô ûkq äðq úPgBÖ úG , îøAõhG àíÞ óApãük RApÇÚ , ïkBPvüA ûpXñK oBñÞ ô úPuBg pG ÿBW qA qA ô lðAqpè þì Ao îðlG ïBíO }rýì@ óõñW ,oBýùì îPvø RoBñÞok òì : îP×âô ûlýuõG Ao
þì îèk , lðlðByõK Ao îOoõ¾ ïBíO àyA ô ûly óBíýzK Qhu ïkõG ûkpÞ úÞ þPÚBíc
. kpì oBýùì : îP×â Ao rý^ úíø úÞ îPyAk Ao ó@ RolÚ QuAõg ó@ qA Ao úPgBÖ òøm îPvðAõO þì QuAõg þì îèk |. ïkpÞ BÎk QüApG Iy ïBíO
ûlì@ ôA ókpG ÿApG úÞ ÿkApÖA ïBckqA óBýì ok ok ô kõHð oBíýG ó~æA oBýùì }BÞ ÿA , îølG pýýÓO QÖpâ ïAo@ þPÚô ïBXðA pu . îñÞ áBK RBÚçì {ðBHè ÿôpG Ao lñhHè fpÆ , Ùpc òüA òP×â BG
þì ûBãð ÈÛÖô ûkBPvüA ÿA úyõâok òì , lðkõG êídO , kõG QHd¾ îø }õüpK BG óAoõPuo àü {üBøõðAq ô kBPÖA òýìq ÿôo úPvg þívW BG úÞ
ûBãð ÈÛÖ îø ÿoBLvÞBg îuApì ïBíOok . ïkpÞ |.îPyAlð Ao þðAõOBð ô ØÏ úíø ó@ ólük : îP×â ô úPvzð }oBñÞ , lýzÞ }õÒ@ ok Ao | |.ïlük
úPÖo òýG qA ô à^õÞ îvW ó@ ... ïkpÞ þì ú`G àü...þDBùñO|.|...åpì ...óõg óBÆpu òì ô konâ þì oBýùì ÿoBíýG qA qôo ûkrðBK qôpìA
óBýì ok ! ly þì pãì , ïlðqpÖ olK ?kõG oBýùì ?ïrürÎþñÞþìúüpâ|- | þDBùñO úÞ þèBc ok , ïpG þì pu úG QùG ok qõñø
ûkpÞ AlýK oõÃc îuApì ÿApG úÞ ÿpýTÞ ÐíW ïkAlð þhuBK . kõG þyõìBg úG ôo {üAl¾ |.|... olK óôlG úPgBÖ kBü úG óBùâBð , kAk þì ïoAq@ Qzcô ô
Ao óBPupýGk óApýGk ô óAkpâBy pO {ýG lðkõG úÞ lñÞ AlýK òýÛü QuAõg þíð îèk îø qõñø ?Ap^[email protected]^|- | òüAok QvðAõO þì úÞ kõG þvÞ BùñOôA , ïkBPÖA
þì þPhu úG ô ûkBPvüA ÿA úyõâ ok úÞ ïlük ú^ BO lðAlG QuAõg þíð îèk , îñÞ þì úüpâ kõGòìpülÛOòüAîðAkþíð,úPgBÖîüõãGú^|- | îèk Ap^ îðAk þíð . lñÞ áok Apì Qhu ÈüApy
ó@ ok úÞ þðBvÞ pO {ýG ÐÚAô ok , lñPvüpâ þðBüBK ÿBøqôook {GõHdì ólükqA AoôA lìBýð
úG úÞ lðkõG þðAõW óApPgk lðkpÞ þì úüpâ ÐíW | |.îPvølýìABðôúPvgûqAlðA ?}kõg pülÛO Bü ô úPÖpâ Ao }A ûoBíy , ïqBu ïôpdì þâlðq
. kõG úPyAk þzÛð óBy þâlðq ok oBýùì ÿõdð |...îñÞþì{øAõg....QíñýHGoAnãG|- | ëBcokòÞîßíÞ,êvÎQuAòìpülÛOòüA|- | úÞ ïkpÞ lýÞBO úÞ þèBc ok ïkAk ôA úG Ao ïA þðBzð
úíø òüA óBýì ok Ap^ îðrG kBüpÖ QuAõg þì îèk JõéÓì úÞ kõG Qhu {üApG ókq Ùpc olÛð@ ôA , lðBíG þÚBG ôA ô òì òýG ÈÛÖ ÑõÂõì òüA
ólýzÞpWq løBy lüBG úÞ ïkõG òì ÈÛÖpPgk úG . îPvzð {PhO oBñÞ ô ûly }A þðAõOBð |. îPvø åpì úG eH¾ AkpÖ ô QuA úðBg }pvíø úÞ Q×â
kpýãG Quk ok Ao îðBPuk BO kpÞ }çO þPhu }A ûkq iü óBPuk ô úPÖpâ }õÒ@ok îßdì Ao ôA
?ïly þì åpì qA {ýK ôA ÿBø | . îPÖpünK òì ô lì@ løAõg îðlük
ÝBOA ok Ao }kõg úÞ QuA ûBì àü úðBãü îðBg | |.kõGrWBÎBøó@ókoô@æBGqABìA .|. ïlýèBì Ao , ïkõzâ úPgBÖ ÿôo úG Aook þPÚô eH¾ qôpìA
óBüBK BO Ao oBÞ òüA koAk l¿Ú ô ûkpÞ wHc úßO àü úýHy , ïkpzÖ þìpâ úG Ao {ðBPuk | þñýGþPÚô...lñÞþìúèBðkokRlyqAþPÚô|- |
ôA BG ïkpÞ }çO þéýg , lølG úìAkA }píÎ ÿrüo óõg {üBø úTè ô ?êvÎ þPvø õO òüA : kpÞ îøBãð ûpýg
úíø úßñüA ÿApG Apì QvðAõO þíð ôA BìA îðrG Ùpc |.|. kõG ûlýuõK óAõhPuA ... kõy þì óõgok ÝpÒ }A úÖçìô lññÞ þì ôpÖ ÐðBì ô ûlýzÞ îOoõ¾ ÿôo úG þPuk
þì þPÚô . lzhHG , ïkõG ûkpÞ óBùñK ôA qA Ao rý^ úG ïAo@ þéýg ô ÕBG úðBg úG ôpG îâpì qA lÏG|- | ûly kBXüA {ðõgok úÞ þPðõ×ÎpÆBg úG þPÚô òèBu koAô QùG BG . ïly îüBø àyA òPhüo
õO : Q×â úÞ ïlýñy îñÞ þËÖAlg ôA qA îPuAõg òüpO à^õÞ BG ô kqpè þì }kõWô ïBíO þì , Qvzð þèlñ¾ ÿôo ô ly à^õÞ
þPñÏè . ôpG BW òüA qA ...pPgk ÿA ûly òüp×ð | ... QuA ûkpì }pvK úÞ õãG ïokBì þì ïkõg qA , kõy þì w×ð þãñO oB^k þPýèBÏÖ ly îñPÖo ÐðBì úÞ ïoôBýG þDB^ {üApG îPuAõg
àèBì þðAõPG BO þPÖpâ òìqA Ao ïA þâlðq ÿ úíø QÖpâ ôA qA Ao þÖpc pø ëBXì þðæõÆ ÿBø úÖpu
þíð ÿA ûkpÞ ûBHPyA BìA þyBG Bì þâkAõðBg ëAõìA pãük qôpìA |. kpÞ pK Ao {ðBøk ïBíO óõg ô ? õO Bü løk þì wK óAôBO ôA êvÎ îupK ?êvÎ ûly ú^ : Q×â ô
qôo ôk pg@ , ïkpßð pÂBc ÿA úðBdH¾ {üApG QüApG : Q×âô lýzÞ }õÒ@okpO îßdì Apì | úG QuAõg þíð îèk , ïlýzÞ þÛýíÎ w×ð
?þíùÖ þì , ÿpHG þíùu aýø ïoAnâ BùPyA þG çìBÞ pãük ô ûkrð ÿrý^ úG Iè úÞ kõG òüA þDBùñO úG þPvðAõO úðõã^ , ïrürÎ ïpýíG ûkq Qzcô ,îølG òPvßy ÿ ûqBWA îÃÓG
qA îPvüpâ þì úÞ þèBc ok ô Qvßy îÃÓG ÿAl¾ qA ÈÛÖ QyAlð þÛìo aýø , kõG ûly }A ûkAõðBg úG Ap^ , þzßG }ôk pG Ao îÒ úíø
òüA QvðAõO þì úðõã^ ïly ZoBg ÕBG úðBg | . kpÞ þì îøBãð
ô ïkõG }A ûõð okBì òì ?lðrG Ùpc òì BG úðõâ olÛ^ Qìlülð úÞ þøBOõÞ Rlì òüA ok|- |
òüA ÈÛÖ îñÞ ZAôkqAoBýùì BG îPuAõg þì þPÚô |...ÿoAlð ûpù^ úG äðo ?êvÎ ÿA ûkpÞ pýýÓO
ûl×ø ok þíùu ôA úÞ QyAk QýíøA îüApG ! j@ ... QðBíz^ ô þðAõhPuA QüBø úðõâ|
úÞ ÿrý^ BùñO úG ....wG ô QyAk ïA þãèBu
úüApÞ þñýyBì . kõG oBýùì RôpS ïkõG ûkpßð pßÖ ?òì rürÎ êvÎ ÿoBíýG õO . òì ÿAlg
pãük , ïkAk ôA úG Ao olK ÿ úðBg þðBzð ô ûkpÞ ÝBOA úG þPhu úG ô ûkpG æBG úð ÿ úðBzð úG Ao ïpu
ó@, ïkpãG à^õÞ óBíOoBK@ó@úG îPvðAõO þíð ô ly ÝBOA koAô QÎpu úG . ïkpÞ ûoByA oBýùì
þüBùñO ô ÿlýìA Bð ÿõG ... kAk þì åpì ÿõG BW ÝBOA qA þDAl¾ aýø úßñüA óôlG þðæõÆ þÛüBÚk
ÿApG óBWpì , ïly úðBg koAô ïkõg lýéÞ BG ... koAô ïBXðA pu , îPvzð }oBËPðA ok kõzG ZoBg
ô úPvzðolK QhOoBñÞ , kõG úPÖo óôpýG lüpg BG ô úPvzð QhO ÿ úHè úÞ ïlük Ao ôA ô ûly ÝBOA
pø òP×â RolÚ . QuA ûly ûpýg oBýùì úG QùG
ûlñü@úP×øok úìAkA | |.îPvüpâ qA wK ïBXðApu , kõG ûkAk Quk qA Ao þÖpc
QvýÞ kpì òüA :Q×â QÎBu îýð Qynâ
45
?êvÎ
?úPgBÖ}AþPgBñzð|- |

?lüoAkQuôkAoBøûlðpK,Bíy- ÿoBùG pünLèk JBPÖ@ úßð@ BO kpÞ ïpâpu JBPÞ kp®ÞAlø qA ÿA|úPyõð óApùO úéXì
:kAkiuBKkpãñGôAúGúßð@óôlGRsos lÏGòüpýyJAõgúGAoôAôkpÞQvuAo{ðlG
þüBHüq RAkõWõì óBð@ ... þéýg ...úéG - ô QyAnâ|rýì ÿôo Ao JBPÞ .lðBzÞ ÿpùÊ qA îøk {hG
?!îyBG|úPyAlðóBzPuôkAp^,oAq@þGôlñPvø îz^ ôk úßð@ qA êÖBÒ .QvG Ao {ðBíz^

:kAkúìAkAûoBGôkkpì îø lüBy úÛýÚk |20 lüBy .kpãð|þìôA úG ÝBPzì
îø , wüoBK ûBâkôpÖok Ao Bíyqôpük òì - lcqA {ýG ÿBìpâ úÞ kõG JAõgokpPzýG þíÞ
,îülük koô@ûpøBÚúGAoBìúÞþüBíýKAõøòýñ^ .lðApK ÿqôpíýð pünLèk Rp^ qA Ao ôA JBPÖ@
QìBÚA rýð êPø òýíø ok îPvðAk þíð þèô phPuA óôok ûoBGôk ,kõG ÝpÎ wýg {ñO ïBíO

?lüoAk ûkoõg JBPÖ@ ÿBìpâ RoApc ô QÖo úWpýy
òýüBK}puóBñ^îøôkAlðþhuBKRsos lýzhGphPuApünLèkôkpuÿBøJ@úGAo{ñO
ûlðpK ôk .kõG Bø ûlðpK úG ókAk óBð ëõÓzì ô ÿõuòüAqAôBñyþðæõÆÜüBÚkqAwKûoBGôkô

òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
ZAôkqA ÙpyA BG Rsos
Ao ÿrýìA~ |RkBÏu þâlðq ,lñÞ|þì
þíð ÿlðqpÖ IcB¾ .lñðAonâ|þì
ok þãèBu | 62 òu ok ÙpyA .lðõy
14 .lñÞ|þì RõÖ êýHìõOA ÙkB¿OpSA
úG kpýâ|þì îýí¿O Rsos lÏG ûBì |
Ao ÿpývì óBíø kôpG p¿ì ô þuoBì
ûApíø êvÎ ûBì ïBüA ok úÞlñÞþÆ
.kpÞþÆ }rürÎpøõy
lðBì|þì ÿqôo lñ^ þuoBì ok
,kôo|þì }okBì ô olK oArì úG
þñüpýy úG úðBg úG QzâqBG ïBãñø
>þÛu þOBK RõüA< þyôpÖ
þÏÚAô óBPuAk àü xBuApG úÞ kôo|þì|(Evet Patisserie)
ÜzÎ òýèôA ,kõG þüõè óAs úG ÜéÏPì
úìAkA àñüA ô }A þÞkõÞ óBìq
ûpøBÚok þéPø ...óBPuAk

pøõy îÒok ïBíO ûBì ûkrðBK Rsos #|
úG ÿqôo .kq úXÂ ô Qhüo àyA }rürÎ
:Q×âërüs
úG Rsos ,lñPuõýK Bø ûlðpK ÐíW úG rýð pãük .QzâqBG }A þèlñ¾ úG òPÖo ÿõu ó@ úG ,ó@ ÿôo úG ÿlñéG qõéG ,lýyõK Ao {üBñy xBHè qA Apì ÿBø îz^ ÕôpÖ lðôAlg }BÞ ÿA -
{üApG ÿpPzýG óBð kAk oõPuk QìlhzýK úG {üAnÒ þñýu oBñÞ þß^õÞ ûlðpK õùéDõÞõéDBK {zÞpK JBPÞô QyAkpG ÿA úèõc
,kpýãG ûqBWA Rsos qA úßð@ óôlG kpì .koôBýG kAkoõPuk Rsos .kq|þì áõð óBð ÿBø ûlðBìqBG JBPÖ@püq ô lðrG J@ úG þñO BO QÖo êPø ÕBG úG ô !!QÖpâ þíð Ao ÙpyA þèô QÖpâ|þì òì
ô kpÞ kpg {Puk ØÞ ,QyAkpG þðBð úßO ûlðpK úG Apð@ BO lðoôBýG ÿpãük óBð úßO {üApG Ao þzÞkõg ØéPhì ÝpÆ ïBíO ûBì ûkrðBK
oBG òüA .kpG {ýK Bø ûlðpK ÿõu úG Ao {Puk ôk ,QgAkpK óBð ókpÞ kpg úG úÞ|þìBãñø ô|lølG .lìAoBýG þOBÎBu ÿoBùG {hG þâlðq ÙpyA úG pOkôq ú^ pø BO kõG ûkpÞ úÏèBÇì
îø kpì .lðkoõg|þì úðAk Quk ôk qA Bø ûlðpK ókq áõð úG ô|úPvzð ôA ÿõéW rýð pãük ûlðpK kAk oõPuk þuôpÎ qA lÏG qôo óBíø lñðBì
.lñPgAkpK {×üpÊ Quk ØÞ qA óBð ÿBø úðAk þðApüA oBüôBg ô òüBLìBy ,ÿõvðApÖ óBð {üApG :kõG|úP×â kõg BG oBG pø þèô klðõýLG
:kAk úìAkA óBñ^ ókAk AnÒ ëõÓzì þðBìkByô Rnè BG Rsos ÿôo úG wLu ô kpÞ Bñy þPÎBu îýð .lðoôBýG QìBùy úÞ îPvø õupO ô úÂpÎ þG olÛð@ -
?lýPvø ÿõvðApÖ Bíy - ÿkpì úüBu úÞ kõG Bùð@ úG òPvüpãð ô Bø ûlðpK úG ô òüBLìBy .lýìo@ phPuA oBñÞ þPcAo þèlñ¾ òì oBËPðA ok ÙpyA !!ïoAlð îø Ao þzÞkõg
,kpãñG ôA úG úßð@ óôlG îø qBG Rsos úG îßdì þüAl¾ ô QÖpâ Ao lýyoõg ÿõéW ÿõvðApÖ ûríyõg óBð úÏÇÚ lñ^ BG rýð oBüôBg .îðBupG ôA úG Ao kõg îPvýð okBÚ BXñüA òì ô QuA
ok ô pOoôk þíÞ .kõG ûkBì@ }A þèlñ¾ oBñÞ úñýì êPø | 206 ûoBíy ÝBOA ok Iy ó@
.úéG :kAk iuBK p¿Phì :Q×â þüBßüpì@ úXùè ô þvýéãðA óBGq óAoõPuo ,phPuA ÙpÆ ó@ ,ôA ØèBhì QùW ok þðBìq úÞ QyAk oApÚ ÿpPvG ok ,xôôBø
...Bü lüA ûlì@ ûpøBÚ úG }kpâ ÿApG Bü@ - óByoBñÞ lñøk|þì ûqBWA rürÎ îðBg - ÿôo úG rýð Ao {üBøok úÞ QyAk oApÚ êPø .kõG|úP×g ó@ok ÙpyA ïpâ ô ÿõÚ óAôqBG óBýì
ólük ô îìõcpì pøõy ïAõÚA oAlük ÿApG - ô|rýì lñ^ îø {uApOokô lðkõG ûkõzâphPuA úG ô Qhüo|þì àyA ïAo@ ïAo@ Rsos
?îñýzñG oBùð Ùp¾ ëõÓzì ÿA ûlÎ ô ûly ûlý^ þèlñ¾ olÛ^ QvðAlð .lýzülðA|þì {ñüpýy|úPynâ
.ûpøBÚ ûoBGôk JkA úßð@pÆBg úG ÈÛÖ ô kpÞ lñéG pu Rsos JAõg úG þðBìq ú^ QvðAlðô lðBì ëAõcA ó@ok
?lüA ûlì@ BXñüA îø «çHÚ wK ...û@ - .lðkõG úíýð ÕAk JBPÖ@ úÞ kõzâ îz^ þðBìq þèô ,QÖo
:Q×â lyBG ûkpÞ QüBÎo Ao óBð úÏÇÚ lñ^ ô òüBLìBy þuçýâ Rsos .lýGBO|þì }A úðõâ ÿôo úG ûpXñK qA ûpøBÚoBùG
.BøoBG ,úéG - ...koAlð þèBßyA - ÿôo ûBãð@ ,koõg oBüôBg ûApíø ûkq ûpÞ pPvG qA .kõG eH¾ ûkqBü àükrð QÎBu
kBÛÏðA ÿApG ,QuA òƒì ëôA pƒ×u òƒüA BƒìA - ólðAõg úG Ao kõg þOlì ,kAk îè þPcAo þèlñ¾ lýzÞ }kõg ÿôo ô pu úG þPuk ,QuBgpG
,ïA ûlì@ BXñüA ÿp¿ì þðBLíÞ àü BG ÿkAkoApÚ Qvzð Rsos oBñÞ þPcAo þèlñ¾ ÿôo kpì
êPø óAoõPuo ok þðBLíÞ ó@ óBHcB¾ BG îø qôpìA :Q×âô 46

www.TEHRANMAGAZINE.com

ÙkB¿O ú^ :kAk úìAkA QƒWBƒíu BƒG kpƒì ÿõu ó@ óAoõPuo úG wƒLu.îƒPyAk RBƒÚçì
wüoBK ûBâkôpÖ ok Ao Bíy lüBG òƒì !þƒHýXÎ :Q×âôkpÞ ûoByAphPuA
,îýüBýG ûpøBÚ úG BíýKAõø àü BG îø BG lÏG ,îñýHG .îükõG|úPvzð BXð@ Bì -
ô pO IèBƒW ,îƒýñÞ QìBÚA êPø àƒü ok lƒÏG {ýK þPÎBu úÞ lì@ }kBü óBùâBð Rsos
!îýyBGúüBvíørýðBßüpì@okúßñüApOQ×ãy qA þßü QzK ,ÿp¿ì kpì úƒu BƒG Ao kpƒì ó@
:lýupKþP×ãyBGôQyApÖApGpuRsos ÿõu ó@ ok ,êƒPø óAoõƒPuo xApƒO ÿBƒørƒýì
?lýñýzð|þìkôôQðpGúÛÇñìokîøBíy õãP×âôoBùð Ùp¾ ïpâpu úÞ kõG ûlükphPuA
òu oAõéG ok QƒuBƒXð@ òƒì oBƒÞ pƒPÖk - kpƒì ûpƒù^ úG ô QyApÖApG pu oBG òüA ô lðkõG
þÎpÖqA þßüokpO òýDBK þíÞ îèrñìô þPvüô óBíz^BGïAlðAQyok«BPHvðÿkpì.Qƒvüpƒãð
.pzéüôoAõéGôBßýðõìBPðBuoAõéGòýGÿBø Ao {üæ|úGæ úÞ þüçÆ ÿBøõì ô ÿpƒPvÞBƒg
þƒƒüBƒƒßƒüpƒƒì@ kpƒƒì ô Rsos ÿõƒƒãƒPƒ×ƒâ ôúÖBýÚ}õgoBývG.kõGûlðByõKlý×uÿBøoBO
úG úÛýÚkô ,QgAlðA êâ )òƒýOoBƒìpÖõPvüpÞ( püq úG pu ûoBƒGôk Rsos .úƒèBƒu |60 «BƒHüpƒÛO
óBð@ ÿBø Quk qA úÞ þðBâlðpK kAlÏO pG úÛýÚk :kAk úìAkA ûoBGôk kpì .QgAlðA
pÖõPvüpÞ .ly|þì ûkôrÖA rýð lðkoõg|þì AnÒ wéXð@wèÿAõø|þìpƒâúƒGûpƒøBƒÚÿAõƒø-
pøõy {ýK ûBì |15 ôA úÞ QvðAk Rsos koõì ok .QuA

ôAÿApG{èkolÛ^úÞ,ûkAkQukqAAo{ñýðqBð ûoBGôk wéXð@ wè úíéÞ ólýñy BG Rsos
ô lñýG|þì þèBg AoôA ÿBWolÛ^ úÞ ,ûly äñO ô Qvüpãð kpì ûpù^ úƒG ô ,QƒyApƒÖApƒG pƒu
îø .ûlýPupƒK Ao ôA ïBíO ëBu |31 úðBÛyBÎ olÛ^ :lýupK
ÿA úƒðBƒg ,koAlð ÿlðqpÖ Rsos QvðAk òýñ^ ?lýüA~ |þìwéXð@wèqABíy-
ëAõƒìA qA úƒÞ þƒèõƒK BƒG ,koAk kôô QƒƒðpƒƒG ok úG Ao Rsos ûpgæBG úßñüAqA ÝBýPyA BƒG kpƒì
{üApG }A ÿolK VoA òýƒñƒ^ îø }pƒøõƒy :Q×â ûkoô@ Ùpc
úÞ QuA ÿp×u òýèôA ,lðAonâ|þìoBâqôo ûlðBì Bíy Bü@ ,wéXð@ wè qA ...úéG ...ûôA -
ïBXðA þƒüBƒùñO úƒG ô }pƒøõƒy RõƒÖ qA wƒK ?lüA ûkõG BXð@
þPzÞ BG lÏG qôo QvðAk òýñ^ îø ,løk|þì ëBu òì :kAk iuBK ô kq ÿlñhHè Rsos
êýð úðBƒgkôo ÿôo p×u úG QuA oApÚ þdüp×O .îPvø BXð@ îýÛì QuBø
løAõg qBG wéXð@ wè úG pãük|úƒP×ø ô kôpƒG úvðApÖ qA Bíy ïkpÞ|þì pßÖ òƒì ...û@ -
.Qzâ .lüAûlì@
ôAúÞQvðAkpÖõPvüpÞkoõìokîøRsos îPvøúvðApÖþuoBìûlyåorGôûkAqòì-
qA {ýK ëBƒu lƒñ^ ,QƒuA þƒÞoõƒüõƒýð ç« ¾A wéXð@ wè ok úÞ QuA ëBu |35 qA {ýG þèô
QuA lðqpÖôk ÿAoAkôA qA ,ûly AlW }pvíø .îñÞ|þì þâlðq
,lƒññÞ|þƒì þƒâlƒðq áoõƒüõƒýƒð ok þƒãíø úƒÞ ûkpÞAlýKÿpPzýGQìBùyúÞþèBcokkpì
pøôûlì@okêâôJ@qA{ðAlðqpÖúðBPhHyõg :Q×âôkpG{ýKRsosÿõuúGAo{PukkõG
qA þƒƒüAlƒƒW qA wƒK }kõƒg ô lƒñƒÛƒÖõƒì ôk pÖõPvüpƒÞ ,îPƒvƒø pƒÖõƒPƒvƒüpƒÞ òƒƒì -
JBhPðA þâlðq ÿApG Ao wéXð@wè ,}pvƒíƒø þâlðq wéXð@ wƒè ÿBƒXƒÞ Bƒíƒy ,òƒýƒOoBƒì
ô lýèõO þðBLíÞ àü êìBÎ pülì óôBÏì ,ûkpÞ ?lýñÞ|þì
úG rýð }pýgA p×u ô QuA pOõýLìBƒÞ }ôpƒÖ kôôQðpGúÛÇñìok,îPvøRsosîøòì-
pOõýLìBÞ þðBLíÞ àü BG kAkoApÚ òPvG oõËñì .îñÞ|þì þâlðq
AkpÖ îø ÿpãük úvéW ô QuA ÿp¿ì þyôpÖ óBOkõglñðBì,þãñƒzƒÚîuAúƒ^,Rsos-
úÞ QyAk løAõg óBƒð@ oBÞ êdì ok kôq eH¾ .BHüq ô ØýÇè
qôoôkôlyløAõgkAkoApÚþüBùðlÛÎúGpXñì ûqBO óBÞpPgk lñðBì Rsos ÿBƒø úƒðõƒâ -
løAõƒg qAôpƒK wéXð@ wè ÿõu úG rýð pãük ØüpÏO ÿkpì qA oBG òýPvhð ÿApG úÞ þÓèBƒG
pßÖ{üBøQHd¾óBüBKokpÖõPvüpÞBìA,kpÞ püq úG pu ûoBGôk ô QgAlðA êâ lƒðõƒñƒy|þƒì
koAk úìAkA .kpÞoõÇg}rÓìúGÿlülW .lñßÖA
47

óApùO úéXì

QvýèBHPßvGôk ZApgA
ïBùOA úG þüBßüpì@
BíýKAõøqA ÿkqk QuokBð

ÿkqk ïBùOA úG QuokBð úG úÞþüBßüpì@ÿA|úÖpc QvýèBHPßvGôkqArñüæpüA òßüpìA #
.QuA ûkpÞþøAõgonÎ ,lðkõG ûly ZApgA QÞpy òüA ÿBíýKAõø àüqA

qA þßü ,qAôpK qA êHÚ þèô lðly BíýKAõø òüA oAõu wívüpÞ Iy ëoBG óõyApOô äýO rýÞoBíK
ó@óApÖBvì úÞ ly ïõéÏì AlÏG þèô kpÞ àü úWok {hGqAõPK ÿkqk úG îùPì Aoôk òüA óAoAlðBíùì

.lðkõG ûkAk Bø|QvýèBHPßvG úG Ao BøõPK òüA ,{hG

ïçlüÎlA WôlQèBlðíôýyoÚ õôðlBý¿vÛüìpÞ þßü ,êuBø wý×íì ÿApG úÞ lñPvø oBHO þüBÛüpÖ@ þüBßüpì@ôkpø ëoBG óõyApO ô äýO rýÞoBì
.lññÞ|þì ÿqBG ëBHPßvG þéì äýè òýDBK ûko ÿBø îýO qA
2018 ëBu þyqoô oBHgA òüpO îùì qA þßü lüokBì ëBDo qA ôlèBðôo õðBýPvüpÞþüAlW #
ÿBø þðBzßùÞok kõgoBÞúG BO ûkpÞÿrüo úìBðpG QuBø Rlì þèBÓOpK ûoBPu òüA .kõG løAõg ok ,êuBø wý×íì îýO þGpì oBýPuk ,orè êðoAk BìA lðA|úP×ãð þñhu koõì òüAok óõñÞ BO ôk òüA
.QuA ûkõG úÏÚAô òüA ûrýãðA þPupK kAtð ôA kBÛPÎA úG úÞ QuA úPyõð kõg pPýüõO
.lølG óBüBK ÿlüokBì
BìA kpÞ ëõÞõìôo {ýK óBPvGBO úG AopìA òüA ÜÛdO lüokBì kAkoApÚ lülíO ko BG {ýK úP×øôA | þGõñW ÿBOõÞAk îýO BG )wý×íì( kõg îýO úÛGBvìok QÞpy ïqBÎ ëoBG óõyApOô äýOrýÞoBì
.lðkõG
.QvðAk þÏÇÚ lüBG pãük Ao ê¿Ö òüA óBüBK ok ëBDo qA ôA þüAlW lðAlð úÞ QvýÞ
ôoBíýð êTì þüBø ûoBPu ÿBK ÿAl¾ úßñüA úG úWõO BGô ûkpÞpßÖ Bø Rlì ÑõÂõì òüA ÿôoôA wívüpÞ qôo ÿqBG ok ô kAk p×u úìAkA ÿApG àü úWok ÈýéG òßüqBG ôk òüA úG rñüæpüA òßüpìA
.ly IýÚo îýO Qvßy úG ÜÖõì Bùð@ îýO
.QuôA ÿApG îýí¿O òüpPùG ëBDo qA þüAlW luo þì }õâ úG úGBLìA
}oArâ xBuA pG .lPüBðõüpPv`ñì ô òìos òu ÿoBK ;lñýG þì kõg ÿôo {ýK l¿Ûì ôk ôlèBðôo .kõG ûly óApÖBvì qA þÃÏG BG ÿoBPÖo lG úG îùPì rýð çHÚ rñüæpüA òßüpìA
løAõg lðõK óõýéýì 100 kôlc ôA QíýÚ .QuA pO êíPdì ÿõvðApÖ îýO úG ôA ëBÛPðA þüBýðBLuA ÐGBñì oBHO þüBÛüpÖ@ þüBßüpì@ óApÖBvì qA þÃÏG úÞ kAkoAlzø Bßüpì@ þðlì ÝõÛc ûôpâ pHPÞA ûBì
òüpOpG úG ûoBGôk Ao ôlèBðôo Qvýð oApÚ {ðkõG óçÞ kõWô BG úPHèA úÞ þìõXð oBývG þíÚo ,kõG
òìos òu ÿoBK úG BðõéuoBG qA lðõK óõýéýì 198 BGoBíýð úÞ Ap^ lñÞ êülHO ëBHOõÖ iüoBO òßüqBG .lðkõG ûkpÞ QüBßy ÉõÇg òüA óBñÞoBÞ IuBñìBð oBPÖo qA îø çHÚ

.QuõýK 48
.lÞpO þì 2018 þðBùW ïBW ÿBø QGBÚo qA wK lüokBì ëBDo qA ôlèBðôo õðBýPvüpÞ þüAlW IíG

.kõy þì Ñôpy ûqBO ëBHOõÖ ÿBýðk ÕAk oBHgA úýuôo îýËÎ ûBâkoô@ qA wK

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

þÎlì wßÎ òüpO IèBWô òüpPùG
2017 ëBuok çÆ NõO lülW

óqoBßyqoô òüpOlì@okpK
?QvýÞ2017 ëBu

BG úÞþPupùÖ ,kpÞpzPñì Ao 2017 ëBu óAoBßyqoô òüpOlì@okpK QupùÖ| msnQüBu # òüpPùG úG ïBùñOBO IýÚo þG ûoBPu ô çÆ NõO lülW þÎlì òýÞÿpø ÿApG 2017 ëBu #
.QuAôpGôo ûpËPñìpýÒ ÝB×OA àü óBñßüqBG òüpPùGqA þßüô lðBuopíS úG ëBu òüAok ÿkBüq ÿBø êâôA .ly ïBíO òßíì êßy
òüA wðBy þPcô lyBG þé¾Ap×ð úurW çÆ NõO îuApìokôA kõy þì þñýG {ýK .kõG óBùW
óBùW2017ëBuóqóAoBßyqoôòüpOlì@okpKol¾okrìBýéüôBðûpuúÞQvýðþHýXÎÝB×OA |
Ao ólyokBì 2017 ëBuok úÞ óBùW óBðq wýñO ÿAp^ô óõ^ þG ëôAp×ð .lyBG úPÖpâoApÚ }qoô .kpHG Ao ûrüBW òüA úÞlyBG úPyAk Ao wðBy
òýÞ BìA .lðA úPyAnâ óBñßüqBG äñýPÞoBìok òýÞ ÿpø ÿôo úÞ QuA þPíýÚ lðõK óõýéýì 150
.QyAk lì@ok IvÞ oæk óõýéýì 27 ëBu òüA ok kõG oôk òükBýì qA Bø Rlì ô kpÞ úGpXO
oõvýñO AôõKAoBy BüoBì úPynâ ÿBø ëBu Ùçg pG úÞ QuA òüA QupùÖ òüA IèBW oBývG úPßð .lðBíG oAkBÖô ïBùñOBO úG løAõg þì úP×â
ÈévO QupùÖ òüA úWõO IèBW RBßð qA þßü .koAlð QupùÖ Qvhð p×ð 10 ok þüBW þuôo oõùzì ïApâBPvñüA ok Ao þvßÎ ÿkçýì lülW ëBu qBÒ@ô 2017 ëBu óBüBK QHuBñì úG úPynâ úP×ø ôA
lñPvø þüBø óBíø NõO Qzø òüA ,koAk kõg oBñÞ Ao NõO Qzø ôA wßÎ òüA ok .kpÞ pzPñì kõg
.QuBø òüpOlì@okpK QupùÖ úG oõvýñO óBðq òßüqBG pø qA pPzýG 2017 ëBu ok òýÞ .QuA ûkpÞ àüpO Qø Bùð@ BG úÛGBvì Qzø ok òýÞ úÞ
:QuA fpy òüA úG 2017 ëBu oBßyqoô óBðq òüpOlì@okpK QupùÖ
.kpÞ àüpO Qø ÿpãük
oæk óõýéýì 27 )wýñO - Bßüpì@ ( rìBýéüô Bð ûpu -1
oæk óõýéýì 12.6 )wýñO –óBíè@( pGpÞ àýéXð@ -2
oæk óõýéýì 12.2 )þðApéýHìõOA - Bßüpì@( àüpOBK BßýðAk -3
oæk óõýéýì 11 )oBÞ þìqo - Bßüpì@( ÿqôo Alðôo -4
oæk óõýéýì 10.5 )wýñO - Bßüpì@( ( rìBýéüô xõðô -5
oæk óõýéýì 7.7 )wýñO - çDôrðô ( Aqôoõâõì òýGoBâ -6
oæk óõýéýì 7.5 )wýñO - áoBíðAk( þÞBýðqô òýèôoBÞ -7
oæk óõýéýì 7.3 )wýñO - óBPvùè( BßvðAôkAo BßurýñâA -8
oæk óõýéýì 7.1 )wýñO - AkBðBÞ( koB^õG þðtüA -9
oæk óõýéýì 6.2 )wýñO - þðBìôo ( MèBø Bðõíýu -10

þðlðAõgô ûlürâpG IèBÇìô ”óApùO úéXì“
lýñÞúvüBÛìpãük RBüpzð BG Ao ó@

49

. «ç¾A òÞ {èô ,úð þñÏü ,ûo@ - ?òükoõg õðõOBø úWõâ - !ok óôA úG òüA - óApùO úéXì
,ÿlðôonâôoþíùHìxçÞú^-oBýìBÞ ,lzð QÚô «ç¾A ,õO óõW úG úð -oBýìBÞ .QÖo ô lülñg lÏG
?úüþGAõWoõWú^úãükòÞ{èôúðûo@ ØÏ RBýGkA õO ïõ¿Ïì ê×Æ BO ôk òüA olÛðA oAõð .ïlýzÞqAokô îPhOôo îPÖo ûoBGôk oõK Jkõö ì .ï
.}ApGïoAlðþèBýgúÞòìúg@- úíø ,îüpG ï úWõâ ÙpÆ lzð QÚô úÞ òPyAk ô ïpG îylñéG îPyAlð úé¾õc BìA kõG ûly ïõíO
ûpXñKQzK{ýKQÎBuôkwK-oBýìBÞ úü úÞ ïkpÞ|þì oBÞ óõy ØÏÂ ôo îPyAk } àýW úGô îPvGõìBíz^ .ïoAnGôo {ÖpÆ óôA
þÞkqk ïpW óArýì þPyAk ?ÿkpÞ|þìoBßý^ } ,ú×ýÏÂúüBK,þðôk|þìþñÏü,úzGQüõÛOûkpg oBýìBÞ þPÚô BìA ïkpÞ }õâ BßzýXñâ àýW
?ÿlýXñu|þìþuBuAóõðBÚÜHÆôoókpÞûBãð ,úÞîülýupðúvðApÖôwýéãñüARBýGkAúGç« ¾A ÿoõÆ ïk@ þøBâ !kõHð äñzÚ þ`ýøoBãðA kõHð
ÿoõW òýíø .îðôk þíð îìkõƒg úƒð - äuolKolÛðA ,îülðõì JpÎ RBýGkA óõíøõO QHdì ô þPuôk ô B×¾ ô þðõGpƒùì þƒvÞ qA
.BXðôA îPÖo .kpÞ}koúyþíðúÞxûkpPvâ ïõíO ,úñßG }qA ëk úðõO þíð úãük úÞ úñýG|þì

îPzø {hG

ïlñâ !lüBy -ïlñâ
:îP×âô {ùG ïlðôkpâpGôo úìBð
Iv`G ôo ïlñâ òýíø óõW ú`G -oBýìBÞ ?ly óApHW óõy ØÏÂ ûpgæBG æBc - ïõíO ,úzhG|þì óôA þGõg úG ôoBýðk ÿBø ÿlG .k@ þíð îyõg AoBÞ òüA qA òì -
ôpulüBGúÞûpgæBG.úGõgõOÿApGpËðpøqAúÞ ûoAlð óBßìA úvéW YñK qA pPíÞ -oBýìBÞ qA ,úñÞ|þìok óôA þãñzÚ úGôo Býðk ÿBø þPyq ëõHÚ ôoBÞ òüA úÞ ÿkpƒÞ ûBƒHPyA ïAõƒO
îø ?ïlñâ qA pPùG þvÞ ú^ ,ÿpýãG óõƒìBƒu þßü BG ,ókõG þßü úâA ,kpÞ óõyApG ÿoBÞ úzG óôA þãðpßü pÆBƒg úƒG Bƒìk@ þƒãƒðoôk ïõƒíƒO
QuôkúÞîøôpO,úPgBñyûlükîøôúéãyõg BìA ïkoô@|þì îø ôo úýÃÚ úO ô pu ,úvéW ôk ïk@ óôA úÞ úy|þì îñýíø pÆBg úG !ûonƒâ|þƒì !pýãG !ÿkpÞ
?ÿAõg|þìþ^úãük,ûoAk ,ÿpýâApÖ ÿ|úñzO îðõyôk pø ô óBOôk ûlðõìAô !wýð|êýìBÖ úü Bü Quôk úü ÈÛÖ úãük }ApG ô QÖpâ ôo úìBð ô kpÞ îùG þøBãð úƒü
?þðôk|þì BXÞ qA õO - !îP×â Jõg úvéW YñK óõíø
{hK kôq ÕBG òüA õO ApƒHƒg -oBƒýƒìBƒÞ bBìôo{Ooõ¾úÏÖkúüôQÖpâïûlñg !êHíu úü úy|þì }ApG ,ë@ ûlüA úy|þì }ApG .Q×â
{ƒƒƒýƒƒK óõƒƒƒy ëk ô kok BƒƒƒñƒƒüA ,úƒƒƒy|þƒƒƒì :Q×â úÞ ïkpÞ Arý^ òüA úG îPyAk ô ïkõG|úPvG õìBíz^ !úHýXÎ þéýg ïApG -
!xúãülíø ÿoBÞ ú^ òüA ,Býc þG ëmo Ùpy þG - ïkpÞ xBvcA úÞ ïkpG|þì Rnè ô ïkpÞ|þì pßÖ
?þâ|þìQuAo- ûqBWA ïqA ëôA êÚAlc ,þzcô ?ÿkpÞ úÞ kõG ïkpÞ Aô õìBíz^ BO ,îOoõ¾ ôo kBPÖA úüBu úü ?þ^ -
ïAoæk QyAk qôpìA ,õO óõW úG -oBýìBÞ .pýãG ûBãðõñì ûoAkô ûkBPuAô ûpXñKõéWoBýìBÞ ïlük òý`íø úü ô úðõìqôoôk òüA õO -ïlñâ
.Q×â|þì ?ÿk|þì ûqBWA æBc Ig -
:îP×âôïlülñg ÿ úßýOpì ,ؾ úO ôpG õy îâ -oBýìBÞ :Q×â úÞ ïlülñg {ùG ,úñÞ|þì .ÿpvK
ïBzø ÿ|úìBñýâlðq þPyAk þPÚô B« íPc - ?kõG þ^ úuAô bBì òüA æBc ,oBOBO úÛýÚk úü kõHð þvÞ ,ûpýíG RApG okBì - ûqBO ,úãük ûoõW úü þƒvÞ pƒø Iƒg -
!þP×â|þì óõyApG ôo JpÎ !þãñPèk ÿ|úuAô - þP×ãð úãì !wýð úãük ÿApPgk êTì ï úðAqpÖ
îƒPyAk úƒƒÞ þƒƒÏƒÚõƒƒì ,úƒƒð -oBƒƒýƒìBƒƒÞ QzùGõO RApGôo {ÂõÎ Alg -oBýìBÞ ?þyBHð BùñO úÞ úGAõhG õO {ýK kBýG wK ?úðrG Ùpc ïBøBG þñ×éO úÞ ûlýzÞ QèBXg
ÿqBuqBG óõyApG ôo JpÎ ïBÇÚ ÿ|úìBñýƒâlƒðq þPuAo .óõñíì þéýg ,úñßG Bø ÿoõc úèAõƒc .úPyq ,ûõñy|þì þßü õy îâ -
!þâ|þìRpKôRp^ÿkBPuAôîüpGBýG,ïkpÞ|þì ?QyAkóBìlðAo,QynâÿoõWú^õOxçÞ ï@|þì ïkõg óæA ,¯A ÿoõhð ú¿Ò -oBýìBÞ .wýð ûApíø }kõg õW BG îðôA
.ûlñg püq kq úÏÖk úü
.îGAõg|þì QzýK ?úý^ ÿApG R ûlñg -
ïlüpK ûpXñK qA ô ïly lñéG ïBW qA ûlñg BG !þ`ýø -ïlñâ

:îP×â ô óôpýG .îy|þìQcAoBðA« lWþãðúâA-
.îƒâ|þƒì QƒùG ,õƒzð QƒcAoBƒð -ïlƒñƒâ

?ûkpÞ ôoBßñüA Ap^ þðôk|þì
.ïkpÞ {øBãð

oõW ú^ õO úÞ ûoAk pHg úƒg@ -ïlƒñƒâ
úÞ kqôo àéÞ òüA îñýíø ÿApG ,ÿoAk þÚçgA
ô JõXdì pPgk úü óôA úÞ þñÞ pßÖ õO ç« Tì

!úü þPèBXg
.ólülñg úG kpÞ Ñôpy ûoBGôk ô Q×â õñüA
ô æBG QÖpâ|þì ôo }pu ô lülñg|þì þPƒÚô
pO êãyõg ÿolÚ úG ,IÛÎ Qhüo|þì }Bøõì
}qA îz^ QuAõg þíð îèk «ç¾A úÞ ly|þì
õìBùígA ô ïlìôA ïkõg úG úÏÖk úü BìA ïoAkoô

:îP×â ô îø õO ïkpÞ
.ôpG úãük ,Ig -
êâ {Ooõ¾ ô ly ÐÇÚ } ûlñg úÏÖk úü

:Q×â ô QgAlðA
.ÌÖBcAlg -
:îP×â ûpG úÞ QzâpG BO
QzK Býð ÿoõXñüA ïlƒÏƒG úƒG òƒüA qA -

!îÚBOA ÿ|ûpXñK
:Q×â ô kpÞ îùG þøBãð úü ô kBPuAô

50


Click to View FlipBook Version