The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Tehran Magazine Proudly Presents:
25th Festival and Expo MEHREGAN
Sponsor By: Amirpasha (Planet Connection) , Dr. Payam Mark Shayani
Dr. Mohammad H. Rasekhi (southern California Medical Center)
Shahyar Ghanbari, Aris, Jooliet, Ardavan Mofid, Amir Asadi, Anderson...
Sunday September 30th 2018
11 am to 6 pm
Hilton Hotel Universal City
555 Universal Hollywood Drive. Universal City, CA 91608
(818) 881-1771

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-06-25 21:20:49

Tehran Magazine Issue # 1090

Tehran Magazine Proudly Presents:
25th Festival and Expo MEHREGAN
Sponsor By: Amirpasha (Planet Connection) , Dr. Payam Mark Shayani
Dr. Mohammad H. Rasekhi (southern California Medical Center)
Shahyar Ghanbari, Aris, Jooliet, Ardavan Mofid, Amir Asadi, Anderson...
Sunday September 30th 2018
11 am to 6 pm
Hilton Hotel Universal City
555 Universal Hollywood Drive. Universal City, CA 91608
(818) 881-1771

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
10 úd×¾.................................) þHdì îüpì pPÞk |(?Qvý^ þüBÂoA kõg þñÏì- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
12úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì ( úP×ø îg ô aýK ok-
ÿoõð lŸHùy& Publisher
16úd×¾.....|.................)ûtüô }oArâ(óBùW ëôA îýO êGBÛì óApüA úðAlñíOpýÒ Qvßy-|
SHAHBOD NOORI
18 úd×¾..............lzð óApüA Øüpc îø ôlèBðôo / òüpÖ@oôpÒ {üBíð , 1 óApüA - 1 ëBÓOpK-
20úd×¾............óBâpùì ÿpñø ûoAõñzW ô ÿoBXO ûBãzüBíð òüpPâorG oBËPðA ok wéXð@ wè- ) |201 8 óõW29( 1397 pýO 8 úÏíW ,1090êvévì ûoBíy ,22|ëBu
22úd×¾...)BøpHg ô Bø ûpù^(lðoAk lðqpÖ òPyAlð ÿApG þOôB×Pì êüæk úÞ ÿoõùzì þPüpHéu 14-
24úd×¾.......)þÏÚAô þèô IýXÎ(|óApüA ok òýìq }rüoôpÖ ô QvzðôpÖ ïBð úG þyõìBg úèrèq- Friday, June 29th, 2018 I S S U E # 1 0 9 0
|41-28úd×¾....................................................Býðk oBñÞ úyõâ qA|-
44úd×¾.........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu– The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
46 úd×¾ ............................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ÿoBùG {hG þâlðq JBPÖ@ – 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
48 úd×¾. ..................................................)ûBOõÞ óBPuAk( óBW úèBg– among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
54úd×¾ ..................................................)rñÆ(îülñhGîøBGþíÞ-| politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
56 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-| within the Iranian community.
60úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK-
69úd×¾ ...................................................................ÿrLy@- (818) 881-1771
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW-
76 úd×¾....|........................................................úP×ø þDõãzýK- TEHRAN MAGAZINE
78 úd×¾..........|....................................................Bø ÿlñìqBýð -
|80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì- Mailing Address:

PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]
Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

oAq@óBÞkõÞô òzg òülèAô
!|óBìkõg úÏìBWok ûlük

,lñPvø Õôok ô püôrO ,Büo óôlG þâlðq qoBG úðõíð Bùð@ .îýñÞ úGpXO Ao þñìAlÞBK Èýdì ok óBÞkõÞîPy ô Jp ûoBGok þüBøpHg ólýñy qA Bì úíø }õâ#
þì óBzHéÚ ok ú`ð@ ûoAõíø ô kõy|þì þyBð óBy úðBÞkõÞ áBK RBuBvcA qA óBzüBøoBPÖo oôk úPynâokô îýü@þì Ýpy ÿBýðk ÿBø|òýìqpuqA úÞBì B« ¾õ¿g .QuApK úðBg
úG QHvð òülèAô óBGq qA àýÞo ÿBøAruBð ô þðlG ÿBø úýHñO ûpÆBg ,kõg þ„ ñøm
.lñÞ|þì ÿoBW óBGq pG BGBùì þG Ao konâ oBPÖo qA ÿpHg þøBâ qA pø îø Býðk q„ ôpìA òýíø ok þPc .îüoAk Ao óBÞkõÞ
QÚAl¾ô ÜzÎô ÿkBy úðBgok pâA .lñPvø kõg òülèAô ÿBíð ïBíO úñýü@ óBÞkõÞ pHg Býðk ok {ñülèAô ÿõu qA ákõÞàü úG ûkoAô þívW ÿBøoAq@ô QvüByBð
,kõg òülèAôoBPÖookpâAô lññÞ|þì êÛPñì kõg þâlðq ÿArWApãükô úÏìBW úG Apð@,lññýHG
þâlðq ÿArWApãük úG kõgqA Ao BøoBPÖo óBíø lññÞ AlýK Qðõzgô ÿqBupøBÊ ,Õôokô Büo .kõy|þì qBu
ïõéÎ BG þüBñy@ïlÎ ,ÿkAõu þG ókpâ úG Ao þüBøoBPÖo òýñ^pý¿ÛO ,úPynâokpâA
.lññÞ|þì êÛPñì óBy|þÎBíPWA ákõÞ ÿApG þùýWõO ú^ qôpìA ,îýPgAlðA þì úñùÞ þPýGpO ô þyqõì@ òñu ô þPýGpO qôo
}õg ÿBø êâ òüAolÚ úÞ lñPvø þüBøokBìô BøolK Bøqôo òüA þüõâ ,úðBýì òüAok
þG qA þyBð ô ûlýXñvð ÿBøoBPÖo BG úðõã^ úÞ lñPvýð úWõPì ô lñðAk þíð Ao þPzùG pÇÎ ?koAk kõWô ûkAõðBg Èýdì ok ÿoAq@
ûqBWA !lñzÞ|þì þøBHO úG Ao QüpzG ÿAkpÖ úßéG kõg óBÞkõÞ ÿAkpÖ ÈÛÖ úð kõg þOæBHì ok ûBñK þG óBÞkõÞ úýéÎpG þãðBg ÿBø|Qðõzg {üArÖApãðBzð BøoBì@ úÞ Qvülñ^
óBGq úG olK àü ïBÛì ok úÞ Ao ÿA|úéíW lñ^ .îvüõñG Ao úéíW lñ^ òüA Bùð@ úG JBÇg lýølG pu úG þøBãðô Qvýð Bì úÏìBW úG ÜéÏPì ÈÛÖ ûlülK òüA úPHèA .QuBßüpì@óBýðApüA úÏìBW
þðBvðA òýPuAo ÿBø|}qoA pG lýÞCBO ô þâkq xBvcA qA rýøpK Bùð@ óBýG ok îzyõÞ ô ïoô@ þì òülèAô þùWõO þG qA ÿpýTÞ koAõì úÞ løk|þì óBzð úPynâ ëBu lñ^ ok BøpHg Èg
ûlýuo BøpHg ol¾ úG óBzðBÞkõÞ þPýGpO ô þðAôo ,þívW Qìçu úG QHvð þüBßüpì@
:QuA ÿoBÏy pø qA oôk úG
ô lñzhG þì çWô äðo Bì þâlðq úG Bùð@.lñPvø Bì þPvø úíø óBíðBÞkõÞ ,óArürÎ !QuA
Bì úG Bùð@ .QgBñy qBG õð qA Ao úüApýK þG þâlðq óBy úðBìõ¿Ïì ÿBø ûlñg ëçg ok óAõO þì lðqpÖ ,ÿolK úÞ kõG wýéK ÙBzPÞA Bø ëBu òüA ok qBupHg ÿBø úðõíð qA þßü
úG óAõO þìô lñPvø BHüqqõñø Bø äðo .Qvýð îüA|úPgBu Bì úÞ ÿlG òüA úG Býðk lðqõì@þì BG þéýHìõOAok líÎ úGô þâkqBìpâpSApG åpì l¿Ú úG óBPvGBO ÿBìpâok Ao kõg ëBukpg
ÿkBy lðAõO þì îø ûkBu àñÞkBG àü þPcô kAk ÜzÎ Bø úGpâô Bø|JBXñu ,Bø|áqôlz×Þ ÿBøôpýð QHÚApì BG ákõÞ òüA ú^pâA .kpÞ Bøo JBPÖ@püq ok ûly áoBK ô æBG ÿBø|úzýy
þâlðq úÞ lñøk þì kBü Bì úG Bì óBÞkõÞ .lñÞ ÿoBW Bì àüBßü þâlðq ok òýßíð ÿA ûlñg BG Ao þcôo óApdG òüA BG ûoAõíøpíÎ óBüBK BO BìA kpGok úG îèBu óBW úSkBc òüAqA þPèBüA wýéK
úßéG .kõy þíð úPgBu ûly òýýÏO {ýK qA ÿBøoBPÖo ô þOBHuBdì ÿBø úßOp^ oAlì pG
?QyAk Ao òì òPzÞ l¿Ú ïolK Ap^ úÞ QuôpGôo
.kpÞ þâlðq ûkBu ,ó@ ûkBu „ÿBø úËdè ok lüBG Ao þâlðq qôpG løBy pýgA ÿBø|ëBu ok úðB×uCBPì rýð Bßüpì@ îýÛì óBýðApüA úÏìBW óBýì ok
ákõÞ àü Bì ÿôpGôo îüpýãG kBü lýüBýG .îýyBG pO óBGpùì óBíðBÞkõÞ BG lýüBýG úG «BPüBùð ô wýéK úG ó@ koAõì úíø ú^pâA úÞ îýPvø ô ûkõG óBÞkõÞ BG þðBìBvGBð ÿBøoBPÖo
úÞ Bø åorG ïk@Bì þâlðq òzgô àzg RBHuBñìqAôA .QuA ákõÞ ÈÛÖ úÞ QuA ûkBPvüA Ao óBÞkõÞ ÝõÛc ÄÛð qA ÿqoBG ÿBø úðõíð îýðAõO þì BìA QuA ûlzð }oArâ ïkpì ô Bø|úðBuo
oBPÖo Bì lñðBìô lðAk þíð ÿrý^ îüA|úPvG Bø|þüBHüqqA ÿoBývGpG îz^ Býðk ëBìô ëõK ÿApG
êGBÚ Bì ÿBø ïBâ oBíy BG úÞ lðoAk þì pG ÿA|úðBÞkõÞ ÿBø ïBâ ïAo@ ô ûkBu Bùð@ .lñÞ|þíð .îýñýHG þðApüA ÿBø ûkAõðBg qA þgpG oBPÖo ok
ûqAlðA þâlðq ÿõu úG óBzüA ÿBø ïBâ oBíy BG ô Bùð@oBñÞ ok Ao þâlðq lýüBýG .Qvýð {Xñu BG òülèAô ÜýHÇO ïlÎ ô RpWBùì qA þyBð Qüõø óApdG ,þÎBíPWA óBuBñyoBÞ þgpG
RôB×Oô lñðAk þì Bø|Qðõzg òüA qôpG êüæk òüpO ûlíÎ qA þßü Ao lülWoõzÞ RAopÛì
.îüoAk þì pG åpì ÿõu úG Bì úÞ ÿlñéG ô lñO ÿBø|ïlÚ JBvc úG úð ,îüpýãG þøBâ@ ëælPuA xBuA pG Bßüpì@ ok úÞ Ao óBÞkõÞ QýGpO úñýìq ok {cBÖ þãñøpÖ ÿBø
|| ûly ÿrüo fpÆ þPñu QýGpO qA UÏHñì òýðAõÚ xBuA pG óApüA ok ô ûly þcApÆ úðBzhG

.lñðAk þì Rçßzì òüA ûlíÎ FBzñì Ao QuA

êýgk ûqõc òüA ok Ao þèBì ô ÿkBì ÜüBÃì qA þyBð ÿBøoBzÖ ,óBøBâ@ þgpG þPc
Ao óBGrýì úÏìBWok }pünK ïlÎô RpWBùì qA þyBð þâkpvÖA ÈüApy rýð þgpGô úPvðAk

.lðA ûkpÞ kAlíéÚ óBÞkõÞ ô óBðq úýéÎ þãðBg ÿBø Qðõzg qôpG qBu úñýìq
lñðBì Ao Bùð@ Alg úÞ lñPvø à^õÞ þðBãPypÖ óBÞkõÞ ïoAk kBÛPÎA ú¿hy úG BìA
ô ÿkBy ,ÜzÎ Bùð@ kõWô BG BO lùð|þì úÏükô úG Bì þâlðq ok pÇÏì ô õHyõg þüBø|êâ

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

.QuA ûlükpâ ÐÚAô úG þvñW ûrüpÒ ókpÞ FBÂoA òýÏì äñøpÖ ok >þHdì îüpì < pPÞk
܃ƒÛƒdƒƒì ôk (óõƒƒƒvƒƒðBƒƒƒW ô qpƒƒƒPƒƒvƒƒì úíéÞ þGBü BñÏì ok FBñíPuAô þÏýHÆpýÒ }ôo
QgBñy úÇýcok ïBãzýK ô Qvüsõèõƒvƒßƒu QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
ÿBùèBu ok ëBÏÖ ô óBvðA ok þvñW oBPÖo QýøBì .QuA ûly ûkoô@ ókq ÜéW
óBvðAok þvñWoBPÖo JBPÞok )1990 BO 1957 ókpG ëAõu püq Bü Àhy pýÛdO oõËñì úG ûBâ
kõg :lññÞ þì ØüpÏO úðõãñüA Ao þüBÂoA kõg þì ûkB×PuA ûkAq ÜéW J@ úíéÞ qA kpÖ Qýé¾A
Rnè kõg oBPÖo àü qA QuA RoBHÎ þüBÂoA ÿô olK úÞ QuA þvÞ ûkAq ÜéW J@ .kõƒy
îýÛPvì xBíOqA þÎõð ó@ok úÞ þvñW þzhG þüBÂoA kõg ÙoBÏPìBð êíÎ ïBXðA úG RokBHì
oBPÖo òüA ïBXðA QùW .lyBG þì oBÞ ok þßürýÖ Ao olK þñì J@ ÿô okBì ëArðA qA wK ô QuA ûkõG
ÿApGoBzÖ ,}qAõð ,{zÞ ,{èBì ÿBø }ôoqA !!QuA ûkpÞ kõg þvñW óBâoA koAô þÛüpÆ úG
ô þéuBñO ûBãPuk qA îÎA þvñW óBâoA àüpdO êíÎ úG ûoByA QùW þuoBÖok úÞ BñíPuA úíéÞ
{hG ,Bø úñýu óõ`íø ólG ÿBÃÎA pƒüBƒu qA þGpÎ ûsAô kõy þì úPÖpâ oBßG þüBÂoA kõg
úG ïqæ .kõy þì ûkB×PuA...ô lÏÛì ,óAo þégAk
oõPÞBÖ þßüpdO kõg oBPÖo úXýPð QuA pƒÞm ?Qvý^ þüBÂoA kõg þñÏì ûlýzÞqAok pPvG ÿôo ok ÿkpÖ pâA#
kõg Ao ÿoBPÖo Bì úßñüA ÿApG ô ûkõHð þƒíƒùƒì ok úñøpG püôB¿O qA ÿA úéXì úßýèBc ok
îuBâoA úG óly ûlýuo «Bìôrè îýìBñG þƒüBƒÂoA þñÏì úG ëBÏ×PuA JBG ok þñì þÖpc úu úzüo êüBuô ÿpýâoBßG , òƒPÖpƒünƒK ïBƒXðA ÿõƒùu pãük Quk BG ô úPÖpâ kõg Quk àƒü
úG ïqæ .lyBG þì þñì ókpÞ QuAõgokô IéÆ lñðAõO þì îvÚ òüAqA þéüBvì ..ô þßýðôpPßèA BO lñÞ þì wíè Ao kõg þƒvñW óBƒâoA
.lyBG þíð ÍBdè RBýGkAok óBðq þüBÂoA kõg ÿApG úÞ QuApÞm | | .lñuo pËð úG ûlññÞ Yýâ þüBøoõPÞBÖ
ÈuõOúÞwßuêìBÞÿpñzßük JBPÞok kBüRõùyIéÆþñÏìúGBùzPuAúíéÞqAïçuA qôpìA BG BO îülÚqA þüBÂoA kõg ØéPhì þðBÏì þüBÂoA kõg Bü@ lupG ëArðA úG úßýüBW
ûlýuo NB^ úG 1995 ëBu ok oõßðpÖ RpGôo úG àèk óõ^ ÿpãük RBíéÞ .QuA ûlükpƒâ úüBìpu ûpìqok þíéÎ ú^ô ûoôBdì óBGqok ú^ ?QuA ûkAk ïBXðA
kõg :QuA ûly ØüpÏO úðõãñüA þüBÂoA kõg þñÏìúGúv×ðfBßðA,QukBGQè@ólýèBìþñÏì òüAokô kôo þìoBíy úG þãñøpÖpø þGkA ÿBø
óBâoA þßüpdO kõg qA QuA RoBHÎ þüBÂoA ØÞ BG ZAôkqA Bü ØßèA eÞBð Bü kõg BG ZAôkqA BG pPzýG þðApüA îülÚ þvñW RBýGkA ok BPuAo pKxõGõOAokúÞÿpPgk îýñÞîvXìëBc
àíÞ êüBuôoBzÖ Bü Quk úéýuõG þvñW ÿBø .lðoAkþüBÂoAkõgêíÎpGûoByArýðQuk þì úWAõì þüBÂoA kõg ÿBW úƒG ܃éW úƒíéÞ kõg ÿBK òýG Ao xõGõOA úðBýì úƒéýƒì ïBƒckqA
lyBG þì ûApíø îuBâoA BG æõíÏì úÞ þvñƒW JpÒ ûBãðqA þüBÂoA kõg ØüpÏO :lüõâ þì þðBÞAq lýHÎ úÞ BXð@ . îüõy ó@ ok xõGõOA úÞ ÿBø qAlðA Quk BG ô úPÖpâ
ïqæ Épy þvñW ÿkõðõg úG ólýuo BìArèA òßýè Qvüsõèõƒvßu úƒPvWpƒG ܃Ûdì ÿrƒñýÞ lyBG }õg ÜéW úÞ órýì ÜéW úPzâ þéXPìôAok þvñW þãPhýãðApG lPÖBýì
fçǾA :lüõâ þì )1956 -1894 ( þüBßüpìA lyBG }õg Üèk püq ÜéW ïBXðA þüBÂoA kõg lupG îuBâoA úG úìAkA ok ô
.kkpâ þíð Jõvdì kõg QýèBÏÖ úðõâ pø ïBXðA þñÏü þüBÂoA kõg BGpÞmqAþñìZApgAókqÜéWAlhøkäñøpÖok óBâoA kõgpøõyoõÃcok óqpâA ?QuA ûkAk
Ùpc BO ØèA Ùpc qA wßu óBGq JBPÞ ok .kkpâ þvñW þãPhýãðApG IWõì úÞ þßüpdO BGôQuAFBñíPuA}pãükïBðúÞó@pýÒôQuk lñÞ wíè îuBâoA úG ólýuo BO Ao kõg þvñW
úG ô úPyAk Rpùy wßu ÿpñzßük úG úÞ ÿ úPÖpünK ïBXðA Qýð úG ô ÿlíÎ BPuAo òüA ok þGpÎ ok Ì×è òüAkõy þì ëBíÏPuA ókq Ì×è êGBÛì ok kpÖ pâA ?QuA ûkpÞ þƒüBƒÂoA kõƒg
ëBu ok óõuolðA ô óBvðléâ RpƒGôo Qƒíƒø þvñW þãPhýãðApGqBu úñýìq úÞ ÿoBPÖo óly ÜýñXñì BG ólðApK äñu ô ólýyApO pu þñÏíG óBâoA wíè úG kõg pvíø ÿApG pOõýLìBÞ òýGoôk
úG þüBÂoA kõg qA QuA ûlükpâ úýùƒO 1986 }pãð ok.lyBG þì ÍBdè koõì kkpâ þì ÐÚAô pu úG úýHzO ô qBXì oõÇG þuoBÖ ok ô QuA wßu úG ò×éO ÜüpÆ qA Bü ô kqAkpLG kõg þvñW
ûly kBü þvñW þßüpdO kõg oBPÖo àü óAõñÎ þvñW óBâoA wíè úG BùñO ÿBÂoA kõg ÿrñýÞ pu ok ú^ ûly ëBíÏPuA FBñíPuA ô ólýyApO Bø QýèBÏÖ òüA úÞ þðBìq BG kqoô RokBHì þñ×éO
úÇuAõG þvñW þãPhýãðApG ó@ ok úƒÞ QƒuA lýÞBO koõì kpÖ líÏO ô ûkpßð AlýK Qükôldì õì BO lýèBì ô kpÞ pO lüBG Ao pu îø ólýyApO þìõù×ì kpünK þì ïBXðA pvíø qA pýÒ ÿkpÖ ÿApG
þéuBñO Qè@ ûtüõG þvñW óA«oA àüpdO Bü wíè .lvýhG BG .kkpâ þì BñÏì þüBÂoA kõgô úPyAk RôB×Pì
IuBñì ØüpÏO úüAoA ok úÞ îýñýG þì IýOpO òüA
.lü@ þì kõWõG óq wüoõPýéÞ ô kpì A îýPvø úWAõì þüBø ÿoAõyk BG þüBÂoA kõg qA
úG þüBÂoA kõg koõ×vÞ@ ÿpñzƒßƒük ok || Bü ókõG ÿlíÎ ,ókõHð Bü ókõG BùñO ,ó@ ok úÞ
Qýð úG Quk ÈuõO þvñW ÿBø óBâoA àüpdO
okô QuA ûlükpâ ØüpÏO þvñW þzhG Rnè 10
kõg ïBXðA )2004( QývñW úìBð ûsAô JBPƒÞ
àüpy BG ú^ ô ÿkAp×ðA êßy úG ú^ þüBÂoA
oBPÖoòüpOþðBùWô òüpOÐüByóAõñÎúGþvñW
þâlðq ëõÆok úÞ QuA ûlükpâ ØüpÏO þvñW
êýì ÿBÂoA óõ`íø klσPƒì þƒéüæk úƒG kpƒÖ
Bü îzg ókoô@ òýüBK ,xpPuA {øBÞ ,þvñW
þüBÂoA kõg .kkpâ þì ÜÛdPì ïpLuA ÿAløA
Bü lì@ok {ýK óAõñÎ úG lðAõO þì òýƒñƒ`ƒíƒø
ûkpÞ êíÎ þvñW àüpy BG ëõgk òürãüBW
pG «BÖBÃì kõy Jõvdì wßu ûõýy òüpO òìA
ÿBøoBPÖo ïBXðA úG ÐWAo þOAoõ¿O ó@ ok úßð@
áBðpÇg Bü þÚçgA êüæk pG BñG úÞ þüBø þvñW
þì QuA ûkpÞ AlýK kpÖ ÿApGõGBO {Ûð Bùð@ókõG
.lñü@ok {üBíð úG ÿqAkpK ëBýg IèBÒ ok lðAõO
ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy| |

pPùG þâlðq ,pPùG wßu : úÞ}õâ

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

11

úG kõg þüAløA JBPÞ úýyBc ok kBPuA úÞ ÿõPýPvðA qA þèBÎ RBÏèBÇì îéLük áolì þùèA óApùO úéXì
oBãð úìBðqôo ÿApG < :QuA úPyõð IðBXñüA þuBñy úÏìBW ÿApPÞkô koAk úvðApÖ RBÎõHÇì
ô þPuAo qA oBypu ô oBÞpK ,ÐÚõO þG ,Øüpy óBEèoôA -oõO ûBãzðAk qA Ao þyqoô þuBýu BG úP×ø îg ô aýK ok
ok òì úÞ þzHc lýÏu lídì ÿBÚ@ þPuok úíz^pu ok 1334 ëBu ok úÞôA .QuA úPÖpâ
þì qBG Ao ïA ûlzíâ ÿBø þðAõW {üBø úPyõð Rçý¿dO úG pùy òýíø ok ûly lèõPì óApùO þzHc lýÏu lídì
ok wðBvýè QÖBüok qA wK ô ûkAk úìAkA kõg
| |>þùèAòülèAol¾ 2018òDôsëôA.îGBü QýèBÏÖ úG ÿlW oõÆ úG þuoBÖ RBýGkA úPyo |[email protected]|
ok oBÞ RAqAõì úG ô QgAkpK þOBÎõHÇì ÿBø
ïõu qôo || ô þuBýu îùì ÿBø Qý¿hy BG óBùýÞ úìBðqôo ëôA qôo
!xpOqA úGõO kpÞ úHcB¿ì þWoBgô þégAk þGkA ÿBø ûpù^ !?Ap^
BG òýñ`íøôA .kBùð óBýñGrýð Ao þyqoô óBùýÞô
qApãük þgpGok úßéG óApüAok BùñO úð # óApùO RçXì ok klÏPì ÿBø þÚoôBK òPyõð || úíø þðBùW ïBW ëBHOõÖ RBÛGBvì IO|#
ô ÿA úðBýì oôBg ,þüBýu@ ÿBøoõzÞ úG Ao RçXì òüA sApýO ,ûBýu ô lýLu ô oõ¿ì BG óBùW Quôk }qoô óBðq ô ûly pýâ
kpýâþì Roõ¾ þüBø QèAlÎ þG þüBÛüpÖ@ | | ïôkqôo ,óAkpì oBñÞok Bø ïõükBPuA ok kõg oõÃc
ÿBøoõzÞ ûBýu iüoBO úG }kBü óBvðA úÞ .kpG æBG pýãíz^ ÿA úðõâ oBâlðBì ÿBø|{øôtK
úG Ao Bø ïk@ûlðq ûlðq úÞlPÖA þì þüBKôoA ok þøBãzðAk RBÏèBÇì ÿApG 1357 ëBuokôA| | óBýì òüA ok .lññÞþì ÜüõzO Ao óAoBßyqoô
þì {O@ ok Alg oBÞ ok QèBgk úðBùG ëBíy ok þéÞpG ô ûqõg òu ÿBø ûBãzðAk òülèAol¾ kBPuA úÞ îèBdyõg olÛ^#| úÞ lñPvø oõzÞ êgAk þðApüA óBðq BùñO
BG }p×u óõ^ ô ly Bßüpì@ koAô Býðp×ýèBÞ Bì úPgõì@{ðAk ô ûBâ@oBãð úìBðqôo þùèA úG ô ûly Ñõñíì Bø Bãyqoô ok óBð@oõÃc
| | .lðlðAqõu ëBíy ok Qzâ ÙkB¿ì þìçuA JçÛðA êìBÞÈévO úvðApÖ ô þvýéãðA óBGq ôk úG úÞ þì }õâ úG óBzÂApPÎA kBüpÖ êýèk òýíø
kõg þâlðq úXýPð ok ô lürâ QìBÚA Býðp×ýèBÞ ok þüBÎkA úðõâpø ô õøBýø óôlG ,koAk
óAõO þì áoAlðAs ólýzÞ {O@ úG pG ûôçÎ ÿBø {øôtK ô RBÛýÛdO úG Býðp×ýèBÞ ëBíy .luo
úÞ kpÞ ûoByA åpì úG úéýèBâ Qýìõßdì îßc úG .kpÞ qBÒ@ Ao ÿlýÏHO oBzPðA BG rýð oBG pø ô løk þì úìAkA kõg kõy þì ûlük óõPu òüA ok úÞ þvßÎ
ólðBì ûlðq ÿApG Ao kõg Üc Ùpc ly oõHXì ok ôA þÛýÛdO ô ÿoBãð úìBðqôo ÿBø QýèBÏÖ| | ÿôo úG Ao ÿA úPgBñyBð ÿBøok þGBPÞ RBÛGBvì ok þðApüA óBðBìpùÚ QÞpy úG ÉõGpì
þì þHønì óBíÞBc ú^pø úÞ kpünLG ô kpýâ wK ÿBø JBPÞ oBzPðA BG úÞ RpWBùì óAoôk ûkAõðBg kApÖA BùñO úð úÞ QuA JçÛðA qA {ýK
ûBâkAk ok ôA óBñhu òPì .QuA Quok lñüõâ ok úÞ QuA ÿpãük óBPuAk ûly ûApíø þðlðAõg .lüBzâþì ÜýÛdOô JkA óAoAlPuôk òüA ok Ao kõg oõÃc ô QüBíc úðAkAq@oBßyqoô
ôA pýgA JBPÞ ûoBG ok þèô .lXñâ þíð óõPu òüA þðApüA óq óAoArø úßéG lññÞ þì ïçÎA RBÛGBvì
| |:QuAòýñ^ Qzø êìBy úÞ >Bø úèBÛì ô Bø úèõÛì< ïBð úG qA ô koAlð ÿA úðBýì kBPuA úíéÞ BG ôA ú^pâ BG BO lñPÖBü þì oõÃc úÛGBvì ÿBø óAlýì ok rýð
úéýèBâ ôrñ`ñüô lðqpÖ ,úéýèBâ õEéýèBâ ,òì þâkBu úG óAõO þíð QuA þzøôtK úèBÛì ëBu Qzø Rlì úG BìA lñÞ þì rýøpK ó@ ólýñy kõg óAoBßyqoô ÿkBy kBüpÖô RBuBvcAqApGA
oõÃcok ,þãèBu kBP×ø òuok ,wðAoõéÖ êøA úPyõð rýð JBPÞ úìlÛì ok ûlñvüõð .Qynâ óõürüõéOõükAoô ÿoBãð úìBðqôo ûôpâ Qüpülì JçÛðA Ap^ þPuAo úG wK .lññÞ QüBíc Ao
pGApG ok ô ûkq õðAq Bíy pGApG ok ,ëkBÎ ûBâkAk òüA òì úG ÿoBýPgA RpWBùì ëBu êù^< :QuA ûlùÎ úG Ao þÎBíPWA RBÆBHOoA ïõéÎ ûlßzðAk ÿôo óBzPßéíìok úÞ ú`ð@pGApGok Büô lðkpÞ
þì kBü lñâõu QuA òì pGApG ok úÞ xlÛì JBPÞ ïA þãzýíø ÿBøoBÞ oBñÞ ok úÞ kAk Ao Q¾pÖ ÿõXzðAk óAoArø kBPuA óAõñÎ úG ô QyAk eýWpO ÿpãük QÞpc pø pG Ao Rõßu ,kAk
NBK ú`ð@ô JBPÞ òüA úéíW úG ûoAõíø úÞ îñÞ À¿hO lc ok úÞ þOBÎõÂõì úG îø þÞlðA Üc þâlñvüõð ô ÿoBãð úìBðqôo úG lñíÚçÎ
lñüõâ þì àýèõOBÞ ÿBvýéÞ óBzýzÞô xlÛì òülèAol¾ .koAk Bø ó@ úíø ókpâ úG ÿkBPuA | |!?lðkAk
ûlñü@ok ëBÏPì lðôAlg ØÇè úGô úPyAk kBÛPÎA >.ïqAkpLG kõG îýøBãzðAk ô ÿA úÖpc
QuA þzøôtK úèBÛì Qzø êìBy òPgAkpK òüA ô 12
.QyAk îøAõg kBÛPÎA rýð pø QýíøA úG RæBÛì pPýO oôpì BG óAõO þì úÞ

:kpG þK RæBÛì qA ïAlÞ
ûoByA -1

úðBgoôq:òùÞþPñuúGpãükþøBãð -2
þuoBÖ óBGq ok òüõð }qoô óBâsAô ûoBGok -3

ûpÞnOàüÿoBãðàO,oAqBGBOoBGokqA -4
ô >òì ô ûBy< JBPÞ ôk ólðAõg qA wK -5

úñÇévèA kBíPÎA RApÆBg úìBðqôo
óApüAokþvüõðþÚoôBK»úèõÛìpGÿlì@ok -6
òýèôA >{ðAk< :úìBðqôo àü ÿoBãð àO-7

þðApüA óBðq ÿApG óBGq þuoBÖ úìBðqôo
úéXì ,úðBvÖA :úðAqôo »úéXì àü ÿoBãð àO-8

| | úðBãüÿA
úðqôo þOæBÛì òýñ^ ólðAõg úÞ Qvýð þßy| |
ô kqBu þì òyôo Ao úPynâ þâlðq àüoBO ÿBø
óBìoõzÞ þuBýu ô þÎBíPWA ûlzíâ ÿBølýéÞ
qôpìA ÿApG Ao þøBâ@ ÿBøok lðAõO þì úÞ Ao

.løk þì oApÚ ÿôo {ýK ok lüBzãG
ólðAõg ÿApG rürÎ óBâlñðAõg úG úý¾õO òíÂ
òülèAol¾ kBPuA ÿApG ,lñíyqoA JBPÞ òüA
BO îñÞ þì qAok ÿpíÎ ô þPìçu ÿôqo@ þùèA
ïphP×ì olÛ^ô îüqõìBýGôA qA îýðAõPG óBñ`íø

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
13
ÿoBßíø þãP×ø RBÎçÆA ô þuôkpÖ ,ÜýÖõO úßñüA koõì ok òì pËð úÞ îñÞ þì ïçÎA
óBGqúñýìqokôAþèBÎRçý¿dOú^pâ.QyAk þì ó@ oôk úG òýìq ô QuA QGBS lƒýyoõƒg
ÿôo}rÞpíOúýéÞþèôkõGþvýéãðARBýGkAô ô QuokBðô ÿkBdèA , êÆBG pß×O àü ,lgp^
kôlƒƒƒƒÏƒƒƒì qA ô kõƒƒƒƒƒG oõƒƒƒƒƒOBƒƒƒƒƒßƒƒƒüoBƒƒƒƒƒÞ ,BW aýø ok QvüBG þíð úÞ kõG ûlññÞ ûApíâ
ûõýy úG úÞ QƒuA þƒüBƒø|QƒvƒüoõƒOBƒßƒüoBƒÞ koõì Bü kpýâ oApÚ UdG koõì ,kõy wüolƒO
ÿoBü úG ô lùð þì ZoA ÿA|úìBðqôo oõOBßüoBÞ òüAòyôoôÀhzìQýÏÚAô.kõyÐÚAôkBñPuA
BG RBÎõHÇì ÜüpÆ qA }pSA êíßì ÿBø|úPyõð úðõãðBíøô QuA QGBSô eÇvì òýìq úÞ QuA
qA lÏG ôA .kpÞ þì oApÚpG ÉBHOoA óBâlñƒðAõƒg òüA ,lñýG þì qôo pø ô lðAk þì þvÞ pø úÞ
îø ûrüBW ôk ô kpÞ RpWBùì AkBðBÞ úG JçÛðA oôk úG úÞ lñPvø óBâoBPu ïBíO ô lýyoõƒg
þèBìRBðBßìABG}kõgëõÚúGúÞlyôAIý¿ð ok ô QuA òì kBÛPÎA òüA .lñgp^ þì òýìq
{üBøoBÞúGQGpÒokQvðAõOBøûrüBWqAþßü .QzâîøAõhðpGkBÛPÎAòüAqArýðûlñü@
qA þüBø ûBãzüBíð ó@ }pPvâ BG ô løk úìAkA ok úÞ îñÞ ïçÎA Bíy pGApG ok îøAõg þì
pÆBg úGôA .kõy BKpG Bßüpì@ô AkBðBÞokôAoBS@ ô úPÖBü ûAo òì ëkok QÛýÛcoõð ,kõg Rõég

ïkõG úP×â «çHÚ ú`ð@ úÞ ïkpÞ áok þGõg úG
pø ô îƒðBƒíýzK kõƒg ûkpƒÞ qA ô ûkõƒG ûBƒHPyA
BG kõy òýýÏO òì ÿApG úÞ þüArW ô Qýìõßdì
ÿAru úG ïoAôlýìA ô ly îøAõg ApünK þèBdyõg
.îupG úÏìBW qA ÿkBüq {hG þøApíâ ok kõg
ÝõÖ koAõì qA àü pø qA úƒÞ þƒOoõƒ¾ ok
QuokBð pß×O úƒG ûlƒñü@ ok ô ûkpƒÞ þƒÇƒhO
ÿBÇg òüA RBÏHO ô QýèõEvì ,ïkpâqBG {üõg
ÿApG òì .ïpünK þì êìBÞoõÆ úG Ao þðkõzhGBð
òEíÇì kõg RBÖApPÎA QÚk ô Qd¾ qA úßñüA
ô úPyõð úâpG òüA ÿôo êHÚqA Aorý^ úíø îyBG
,úâpG òüA úÞ îñÞ þì ïçÎAô ïlðAõg Bíy ÿApG
RAkBÛPÎA ô RBýñøm ô òƒì kõƒg ÈhèA îƒuo
ÿpýSCBOôoBzÖ úðõâpø óôlGô ûkõG òì þ¿hy

....QuA ûly úPyBãð ,óôpýG qA
òPgõu xpOqA Ao úìBð úGõO òüA úßð@BG úéýèBâ
úÞ lÏG ëBu {y BO BìA kõG úPyõð {ƒO@ ok
úG kõG oõHXì úP×ø pø lýuo óBüBK úG }píÎ
þyBð úP×â ú`ð@pø úÞ lñÞ ïçÎAô kôpG BvýéÞ

!QuA ûkõG Õôok ô þPvì qA

ÿApG Ao }A úÚçÎ oõì úüpzð QvðAõPð úƒßð@ Bø ûppùg^@kqõôHoð|ô| kõG
ô þyBÛð úG lñÞ AlýK {üBøoõOBßüoBÞ NB^
úzýíø úƒPHèA úƒÞ koô@ ÿôo ÿqBƒu úƒívXì qoôBhu lícA qA ÿA ûqBO oõOBßüoBÞ #
}kõg .lðAk þì QvüoõOBßüoBÞ Ao }kõg êTì úÞïlük óõürüõéOõükAo þíülÚoBßíø
úƒzýíø îƒñÞ þƒƒì pƒƒßƒÖ òƒƒì :lƒƒüõƒƒâ þƒƒì ô lñýzð þì ëk úG ôA pãük ÿBøoõOBßüoBÞ
úíø qA pPzýG ô îPvø ô ïA ûkõG QvüoõOBßüoBÞ .kqAlðA þìpßÖ úG Ao ûlññýG
AoïkõgúíøqApPzýGôïAûkpÞoBÞúñýìqòüAok ÕApu úG kõg lülWoõOBßüoBÞokqoôBhu
þyBÛð BìA .îðAk þì QvƒüoõƒOBƒßƒüoBƒÞ àƒü pãük ô óApƒüA þƒGkA ô þƒuBƒýƒu ÿBƒø ûpƒùƒ^
þì ô ûkpÞ qBG òì ÿôo úG ôo ÿA ûqBO ÿBøok BƒG óBƒùƒW ûlƒƒðpƒƒýƒâ îƒýƒíƒ¿ƒO ÿBƒƒøoõƒƒzƒÞ
lÏG îPvø QvüoõOBßüoBÞ ëôA îüõãG îðAõƒO :lüõâ þì rñÆ óBGq BG ô úPÖo óBzðAlƒñízðAk
.qBuúívXìô}BÛðàü òüA kõHð ô kõG qA þyBð Bì qôpìA ÿBýðk ÑBÂôA
ÿoBßíø óBìqok úÞrürÎ Quôk òüA ÿApG RôBÃÚ óBykoõì ok iüoBO úƒÞ QƒuA kApƒÖA
RoBùì BG Apì oõOBßüoBÞ óõürüõéO ô õükAo ok .kpÞ løAõg
ïoBÞÝBOAoAõükpGAoó@úPÖpâJBÚqõñøôlýzÞ ôA úÞ Q×â lüBG qoôBhu lƒícA ûoBƒG ok
þì pPzýG ÿBø QýÛÖõìô þPìçu ÿôqo@ ïoAk úG þvýéãðA óBGq qA oBƒHgA úƒíWpƒO pƒG ûôçÎ
óBüBK .îñÞ þéì óõürüõéO õükAo ÿoArâpHg ÿApG þƒuoBƒÖ
RBüpzð BG QvüoõOBßüoBƒÞ óAõƒñÎ úƒG óApƒüA

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

qA NõO úÞ kBPupÖ úíüpW úÆõdì úG óApüA ûqAôok
úíüpW úÆõdì ok pÂBc óBñßüqBG úíø pu ÿôo

.QÖo óôpýG úG ô kpÞ oõHÎ
ÿBø|ëBuoA ô Bƒø|þƒüBƒýðBƒLuA oBƒzÖ :12 úƒÛýÚk
QuAoô M^ QíuqA îýO òüA óBñßüqBG klÏPì
óApüA óBÏÖAlì Jõg NõO ÐÖk BG óApüA ûqAôok

.ly ûApíø
oBñÞ qA kpÖ|ÿoB¿ðA îƒüpƒÞ Rõƒy :15 úƒÛýÚk

.QÖo óôpýG úG BýðBLuA ûqAôok
QzK þíýøApGA lýìA ÜíÎ ok xBK :17 úÛýÚk

óBùW ëôA îýO êGBÛì óApüA úðAlñíOpýÒ Qvßy

xBK úÞ lýuo þìoBÆ ÿlùì úG BýðBLuA óBÏÖAlì BG óBìoõzÞ ëBHOõÖ þéì îýO oAlƒük #
ko @|úgk ûqAôok êGBÛì qA òßüqBG òüA ÅpÎ ok .QÖBü úíOBgôpýø óAkpâBy ÿpOpG BG BýðBLuA
kõgoAlük òýìôkok óApüA ëBHOõÖ þéì îýO
.ly qAúýuôo2018þðBùWïBWRBÛGBvì|B |ûôpâqA
kõu úG ûly ïçÎA þøBãPvüA úGp :25 úÛýÚk pùy Bð|ûo@ óAqBÞ ûBãyqoô ok 22:30 QÎBƒu
lüôAk ÈuõO ÿpPì 25 kôlc úé¾BÖqA ,BýðBLuA ÿA|úDõâôoA oôAk >Bùñ³Þ< RôBÃÚ BG úýuôo óAqBÞ
lðõðApýG úÞ ly ûkq óApüA ûqAôok Qíu úG Aõéýu p×¾ pG àü úXýPð BG ô QÖo BýðBLuA ÙB¿ì úG
àO 54 úÛýÚk ok BPuBÞ õãük .koõg Qvßy
.QÖpâ oBýPgA ok Ao NõO òüA úÞ þHy ok ôpýø óAkpâBy BO kq Ao BøoôkBOBì êâ
ÿoBßuBK ô BýðBLuA óBñßüqBG mõ×ð :30 úÛýƒÚk ÿqôpýK úG lðlýzÞ ÿqôpýK ÿApG ÿkBüq pWq
òýìAo ÈuõO úíüpW úÆõƒdƒì ok Bƒùƒð@ Jõƒg
.lñupG
.ly ûkBPupÖ pðpÞ úG óBýüBÂo
úßýK pýSCBO BG BPvýñüA xolð@ ëBuoA :31 úÛýÚk

{y úÛÇñì ok Ao NõO óApüA úíüpW úÆõdì ok ÐÖk Ao NõO úßýK úÞ ly ëBuoA BýðBLuA ûqAôok Qzì BG õßvüA lñéG ô ÜíÎ ok xBK :3 úÛýÚk lýìA ô ÿpýìA lýcô úG oAlük òüA ok oôAk
òüA úGp úÞ lðBuo Aõéýu lüôAk úG óApüA ïlÚ ÙçPgA BG ÿpýìA lýcô Rõy îø úìAkA ok ô kpÞ .ly ÐÖk óApüA úíüpW úÆõdì qA lðõðApýG .kAk óBzð koq RoBÞ óApüA qA þíýøApGA
ûqAôok ÿôo qA áBðpÇg Roõ¾ úƒG òƒßüqBƒG
.QÖo óôpýG úG @|úgk ûqAôok ÿôo qA îýO Ð×ð úG ûly ïçÎA þøBãPvüA úGp :7 úÛýÚk lýXìlýu,lðõðApýGBÂpýéÎ:óApüA IýÞpO
.kpÞ oõHÎ lðõðApýG QuAo fBñW qA Ao NõO Aõéýu lüôAk :9 úÛýÚk ÿôo þ×¾|ZBc óBvcA ÈuõO óBìoõzÞ þéì þ×¾|ZBc óBvcA ,óBýüBÂo òýìAo ,þñýƒvƒc
BG óApüA úÆõdì QzK qAõßvüA Rõy :32 úÛýÚk þéÎoõK þÃOpƒì ,)ÿlƒíƒdƒì kçƒýƒì -69(
,þùéèA|RrÎ lýÏu ,þíýøApGA lƒýƒìA ,þƒXƒñƒâ
.QÖo óôpýG úG kBüq ÙçPgA ,){hHðBùW BÂpýéÎ -74( kpÖ|ÿoB¿ðA îüpÞ
lýcô ô þìoBÆ ÿlùì Jõg oBÞ BG :36 úÛýÚk ÿlùì ,)xôlÚ óBìBu -86( ÿpýƒìA lƒýƒcô
óBýüBÂo òýìAo úG QuAo fBñWok NõO ,ÿpýìA
xõìAo pu úGp BG òßüqBG òüA ëBuoA úÞ lýuo .óõìq@oAkpu ô þìoBÆ
,xõìAo õýgpu ,@|úgk lüôAk :BýðBLuA IýÞpO
.ly pðpÞ þøAo ,Aõéýu ,wPßuõG ,ëBƒgAôoBƒÞ ,BƒHƒè@ ,úƒßƒýƒK
BýðBLuA óBñßüqBG klÏPì ÿoBßuBK :42 úƒÛýÚk BPuBÞ ô wßuAô ,õßvüA ,)úÞõÞ -71( BPvýñüA
úG óApüA úíüpW úÆõdì M^ Qíu ok Ao NõO
ok òßüqBG òüA ÅpÎ ok xBK .lðBuo õßvüA .)õðoõì -89(
Rõy úÞ lýuo Aõéýu lüôAk úG ïlÚ {y úÆõdì ëôA úíýð

16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

.QuA ûkõG lüBvÖ@ êâ úÞ lñP×â ôA úG ô lðlì@ oôk óApüA óBÏÖAlì Jõg êßO BG òßüqBG òüA
àG RBÞ xBKô BPvýñüA ÿBHüq mõ×ð :68 úÛýÚk .ly
ÈuõO áBðpÇg þPýÏÚõì ok òßüqBG òüA
óBñßüqBG ÿBÞBO|þßýO îøqBG :45+3 úÛýÚk
.ly oôk þXñâ|þéÎoõK Aõéýu ÿôk ô àü ô úíüpW úÆõdì QzK BýðBLuA
óBvcA ÿBW úG ÿlídì kçýì :69 úÛýÚk oApÚ Rõy QýÏÚõìok Ao òßüqBG òüAõßvüA BG
þGõg úG oBG òýìlñ^ ÿApG óApüA óBÏÖAlì úÞ kAk
.ly òýìq koAô þ×¾|ZBc òßüqBG Rõy ô lðkAk oApÚ NõO ûAo ok Ao kõg
ok BýðBLuA óBñßüqBG ûly òüpíOoBÞ :70 úÛýÚk
ly ûApíø xõìAo Rõy BG óApüA úíüpW úÆõdì .lðkpÞ ÐÖk Ao BýðBLuA
ûqAôok Èg ÿôo Ao NõO óBýüBÂo òýìAo úÞ ïôk úíýð
ÿBÇg oôAk úìAkA ok ô kpÞ oBùì êßO BG óApüA
úGp BG õßvüA ÈuõO þèBuoA pðpÞ :49 úÛýÚk

.kpÞïçÎAAoBýðBLuAóBñßüqBG ûqAôokÈgÿôoqANõOúÞlyûApíøúßýKpu
BýðBLuAÄüõÏOòýèôAóAõñÎúGúÞõÞ:71úÛýÚk .lyoôkþ×¾|ZBcóBvcAÈuõOóApüA
.lyòýìqkoAôBPvýñüAxolð@ÿBWúG þüBHüq úG wPßuõG þüBHüq Rõy :50 úÛýÚk
úG Ao kõg ÿBW kpÖ|ÿoB¿ðA îüpÞ :74 úÛýÚk .ly RôA þøAo lðõðApýG BÂpýéÎ ÈuõO
úÞAoþðBPýKBÞlñGôqBGôkAk{hHðBùWBÂpýéÎ ÈuõO õßvüA ÿBHüq ÅpÎ ok xBK :51 úÛýÚk
.kAk {hHðBùW úG kõG úPÖpâ þ×¾|ZBc qA .ly oôk þXñâ þéÎoõK
fBñW qA ÿpýìA lýcô ÿBHüq pPðBu :75 úÛýÚk ókq oôk BG þüBHüq úG ëBgAôoBÞ :52 úÛýÚk
ÿlùì ÿBK êGBÛì qA álðA úé¾BÖ BG óApüA M^ úG àG|RBÞ xBK àü BG Ao NõO óApüA óBÏÖAlì
.kpÞoõHÎþìoBÆ ÿæBG úG òßüqBG òüA úGp úÞ lðBuo õßvüA
ÿôo BÇg êýèk úG ÿpýìA lýcô :78 úÛýÚk .QÖo óApüA ûqAôok
oôAk qA Ao ÿqBG koq RoBÞ òýèôA ëBgAôoBÞ ok þ×¾|ZBc óBvcA RôA JBOpK :54 úÛýÚk
.kpÞQÖBüokÿA|úDõâôoA kpÖ|ÿoB¿ðA îüpÞ úG úíüpW úÆõdì þÒõéy
qA Ao NõO þüBHüq úG ÿpýìA lýcô :83 úÛýÚk BG òßüqBG òüA Jp pu úGp úÞ lýuo
BG ôA ÿBHüq pPðBu ô kAk oõHÎ úßýK ÿBøBK òýG oBñÞ qA áBðpÇg oBývG ô îÞ þéýg ÙçPg
oBývG QýÏÚõì ok þìoBÆ ÿlùì pu úGp .QÖo óôpýG úG BýðBLuA ûqAôok
.QÖoóôpýGúG@|úgkûqAôokÿôoqAáBðpÇg òýG ok BPvýñüA ÜíÎ ok xBK :54 úÛýÚk
óBìBu úG Ao kõg ÿBW ÿpýìA lýcô :86 úÛýÚk NõOÐÖkúÞlýuoBPuBÞõãükúGóApüAóBÏÖAlì
.kAkxôlÚ BýðBLuA îWBùì ÿBK úG koõgpG BG óApüA óBÏÖAlì
BPuBÞõãük ÿBW úGõðoõìõãüokôo :89 úÛýÚk ïBð úG ÿqBG êâ òýèôA ô ly óApüA ûqAôok koAô
.lì@ òýìq úG .ly QHS BýðBLuA
ÿôo BÇg êýèk úG þíýøApGA lýìA :90+2 úÛýÚk ûqAôok ÿôo þíýøApGA lýìA ëBuoA :60 úÛýÚk
þéì îýO ô ÿqBG ïôk koq RoBÞ õãüokôo ûqAôokoBñÞqA þìoBÆ ÿlùìpu úGp BG BýðBLuA
.QÖpâ oôAk qA Ao óBìoõzÞ .QÖo óôpýG úG
ÿqBýPìA 4 ëBÓOpK ûApíø kpG òüA BG BýðBLuA þéì îýO þøBãPvüA úGp ëBuoA :62 úÛýÚk
3 óApüA .QÖpâ oApÚ ëôlW ol¾ ok ô ly úÆõdì ok QzâpG ô QÖo ok óBýüBÂo ÈuõO
ûkookqBýPìAóôlG{ÞApìôQuAïõuÿqBýPìA BýðBLuA ûqAôok koAô þùéèA|RrÎ úGp BG úíüpW
| |.QuAûlyÙncôûkBPvüAïoBù^ .kpÞïçÎAlüBvÖ@AoóApüAêâòüAoôAkúÞly
oôAk àíÞ úG ûAo òüA ok þüõDlüô óAoôAk àíÞ
17

óApùO úéXì

1 óApüA - 1 ëBÓOpK

lzð óApüA Øüpc îøôlèBðôo / òüpÖ@oôpÒ {üBíð

pGApG oAlük ok óApüA ëBHOõÖ þéì îýO|#
qBýPìA 4 BG ô lýuo ÿôBvO úXýPð úG ëBÓOpK
óApüA êâ.QÖo oBñÞþðBùW ïBW qA úðAqApÖApu
píS úG þPèBñK úÇÛð ÿôo qA kp×üoB¿ðA ÈuõO

.lýuo
kõg oAlük òüpg@ok óApüA ëBHOõÖ þéì îýO
QÎBu qA úýuôo þðBùW ïBW þøôpâ úécpì ok
úG àvðAoBu pùy ok úHñyôk eH¾ | 11:00
45 úÛýÚk ok Bø þèBÓOpK úÞ QÖo ëBÓOpK ÙB¿ì
òßPgo úG ÿpOpG BGô lðlðBuopíS úG Ao ëôA êâ
þðréâ ëBÓOpK ÿApG 45 úÛýÚk ok BíyoAõÞ .lñPÖo

.kpÞ
:óApüA IýÞpO
,þXñâ þéÎoõK þÃOpì ,lðõðApýG BÂpýéÎ
lýXì ,þùéèA RrÎ lýÏu ,þ×¾ þWBc óBvcA
lýcô ,þíýøApGA lýìA ,óBýüBÂo òýìAo ,þñývc
ô óõìq@ oAkpu ,{hHðBùW BÂpýéÎ ,ÿpýìA

BÇg úGp ô QgAlðA þüæ àü Aõéýu óBüok@ ok ûBHPyA BG ëBÓOpK oBñÞ qA ëBuoA 12 úÛýÚk ok Qíu qA {hHðBùW BÂpýéÎ ,7 úÛýÚk ok .þìoBÆ ÿlùì
.QÖpâ óBýüBÂo òýìAo þèô ly ûApíø lðõðApýG Zôpg ëBÓOpK ûqAôok Qíu úG óApüA òýìq QuAo :ëBÓOpK IýÞpO
lýcô úG þGõg ÅpÎ ok xBK ô kpÞ QÞpc ,úPðõÖ ûqôs ,õüoõEâ êDBÖAo ,úLK ,õývüpOBK
qA 21 úÛýÚkok óBýüBÂo òýìAo úPyBÞ úGp .kpÞ ÐÖk Ao NõO RôA úG ÙçPgA BG ÿpýìA Rõy þèô kAk ÿpýìA ,ïBýéüô ,õüoBì ûqôs ,Aõéýu ûolðA ,ôlèBðôo
.QÖo óôpýG úG ëBÓOpK ûqAôok oBñÞ ÿôo ÿpãük ëBuoA îøqBG ,lÏG úÛýÚk àü .òüok@ô àüolu ,BíyoAõÞ
ok lðõðApýG Quk qA NõO úÞ ly óApüA ûqAôok .QÖo ÿôo þíýøApGA lýìA ,ÿqBG ëôA úÛýÚk ok
.ly úéíc l IcB¾ óApüA 23 úÛýÚkok IcB¾ ëBÓOpK óBñßüqBG 9 úÛýÚk ok oôAk ô ly BÇg IßOpì ëBÓOpK òßüqBGõüpEâ
àü BGô kq ëBÓOpK óBÏÖAlì ëk úG óõìq@oAkpu .ly ÐÖk óBÏÖAlì ÿoBýyõø BG ô QÖo RrÎ lýÏu úÞ lðly kõg QýÏÚõì òüpPùG .kAk pÞnO óApüA òßüqBG úG
ok Ao {hHðBùW BÂpýéÎ BHüq ÜíÎ ok xBK úíüpW úÆõdì QzK ëBÓOpK 16 úÛýÚk ok îø BG úñd¾ òüA ok lðõðApýG BÂpýéÎ ô þùéèA óApüA úíüpW úÆõdìok ôlèBðôo ,3 úÛýÚk ok
þèô kAk oApÚ þðréâ ÿApG þGõg QýÏÚõì ôlèBðôo .ly úPyBÞ úGp àü IcB¾ óApüA NõO òPÖo óôpýG qA lÏG lðõðApýG .lðkpÞ koõgpG Apð@ lðõðApýG úÞ kq ûqAôok Qíu úG Ao þOõy
óBG ûqAôok ô lýupð NõO òüA úG {hHðBùW koõgpG qA lÏG ôA Rõy ô QÖpâ oApÚ NõO QzK AlýK lýÏu BG þß^õÞ ÿpýâok ,ûqAôok ÿæBG qA
òßüqBG koõgpG úPHèA .kpÞ ÐíW Apð@ ëBÓOpK .QÖpâ
Ao ÿqBG þOBËdè ÿApG ëBÓOpK óBG ûqAôok BG óApüA .QÖo pðpÞ úG óBÏÖAlì BG .kpÞ
ÿlW úéíc þüAlPGA úÛýÚk 20 ok óApüA .koAk úìBðpG Bø ûoBñÞ qA ëBuoA ÿôo ëBÓOpK 18
.kpÞ ØÚõPì úG þ×¾ ZBc óBvcA 20 úÛýÚkok .kAlð IýOpO

TEHRAN MAGAZINE kõWô {WApgA ëBíPcAô kõG úPÖpâ koq RoBÞ Tel:(818)881-1771
19 ÿBW ÿlídì kçýì ô ly ZoBg òýìq qA QyAk
ëBÓOpK óBñßüqBG Quk NõO úÞ þðBìq
.QÖpâ Ao ôA }kõg òýìq ok òßüqBG 11 BG óApüA îýO ,QuA
xBK lñ^ BG óApüA óBñßüqBG 58 úÛýÚk ok ,30 úÛýÚk BO .klñG þì Ao Øüpc mõ×ð ÿBø ûAo
lýuo ëBÓOpK úíüpW úÆõdì úG JpÃßO ô BHüq 32 ô ëBÓOpK oBýPgA ok NõO QýßèBì l¾ok 68
úG ,lupG óõìq@úG úßð@qA êHÚ þüBùð xBK þèô
.QuA óApüA oBýPgA ok l¾ok
.QÖopðpÞ xBK lñ^ óApüA óBñßüqBG 33 úÛýÚk ok
UÎBG ëBÓOpK òßüqBG ÅoBíO 63 úÛýÚk ok ëBÓOpK úÆõdì QzK BOô lðkAk îø úG JpÃßO
oôAk BG þXñâ þéÎoõK þÃOpì þË×è ÿpýâok ÿôo ëBÓOpK óBñßüqBG úÞ lñPÖo {ýK
Ao QýÏÚõì òüA .lðly BÇg IßOpì {hHðBùW
.ly þùéèA RrÎ lýÏu ô kpÞ pPðBu {hHðBùW
þPèBñK úGp ok þìBÞBð qA lÏG ôlèBðôo ûqAôok Qíu úG pu úGp àü óApüA àHÖBø
óApüA úG þðréâ ÿApG Ao kõg wðBy QyAk þÏu oBýPgA ok Ao NõO òüAõývüpOBK úÞ kq ëBÓOpK

.lñÞ óBdPìA pãük ÿBø ûAo qA .QÖpâ
ÿBW úG xôlÚ óBìBu 70 úÛýÚk ok QÖpâ oBýPgA ok Ao ÿqBG óApüA 37 úÛýÚk ok
îüpÞ 76 úÛýÚk ok .lì@ òýìq úG {hHðBùW úÆõdì BO ,þñýìqô ÿkBíPì ÿBø ÿoBßuBK BGô
óApüA BO QÖpâ Ao þùéèA RrÎ ÿBW kp×üoB¿ðA ok óApüA úéíc úu .lñPÖo {ýK ëBÓOpK úíüpW

.lyBG ûkpÞ ÅõÎ óBPýKBÞ úu .QÖo Quk qA úÛýÚk àü òüA

þíßdì úGp xôlÚ óBìBu 72 úÛýÚkok úÆõdì QzK qA ôlèBðôo 40 úÛýÚk ok
BG ôA Rõy úÞ kq ëBÓOpK ûqAôok Qíu úG þGõg úG lðõðApýG úÞ kq þíßdì Rõy úíüpW
.QÖo RôA úG îÞ ÙçPgA .kpÞ ÐíW Apð@
þÃOpì úG àükrð ôlèBðôo 80 úÛýÚk ok ÿApGAokõgúíøúÞþèBcokô45úÛýÚkok
úGp kõg Yðo@ BGô QÖpâoApÚ þXñâ þéÎoõK BG BíyoAõÞ ,lðkpÞ þì ûkBì@ ÿqBG óBüBK Rõu
þñýGqBGAoúñd¾òüAoôAk.kqóApüAÐÖAlìúGÿA úíüpW úÆõdì QzK qA þñÖ ô BHüq úGp àü
B×PÞAôlèBðôo úG koq RoBÞ ókAk óBzð úGô kpÞ BG îýO òüA BO lðBuo píS úG Ao ëBÓOpK ëôA êâ
.kpÞ .kôpGòßPgoúGQcAoëBýg
úGúÞQyAkþOçícþðBüBKÜüBÚkokóApüA .ly Ñôpy óApüA úéíc BG ÿqBG ïôk úíýð
úG oAkpu pu úGp 90 úÛýÚk ok .lýupð úXýPð úÆõdì BO ëôA úíýð Rçíc lññðBíø úéíc òüA
òüA þñýGqBG ô koõg ëBÓOpK òßüqBG Quk .koAlðÿpíSBìAkôoþì{ýKëBÓOpKúíüpW
ôkkôlcÿApGÿqBG.lýzÞëõÆþÛüBÚkúñd¾ BG koõgpG qA lÏG ôlèBðôo 50 úÛýÚk ok
óApüA Ð×ð úGoôAk QüBùðokô ly ØÚõPì úÛýÚk úG óApüA úíüpW úÆõdì ok þùéèA RrÎ lýÏu
òüA QvðAõO kp×üoB¿ðA îüpÞ .QÖpâ þPèBñK .kAk ÿqBG úìAkA úG ÿAo oôAk þèô koõg òýìq
.lñÞêülHOêâúGAoþPèBñK BO QuAõg Èuô oôAk qA þüõDlüô oôAk àíÞ
êâ QvðAõO þì þìoBÆ ÿlùì 95 úÛýÚkok úG ÿAo AklXì oôAk .lñÞ þñýGqBG Ao úñd¾
BG ôA Rõy úÞ lðBupG píS úG Ao óApüA ïôk QÖpâ oApÚ úGp QzK ôlèBðôo ô kAk þPèBñK
úÛýÚk ok Bø þèBÓOpK .QÖo RôA úG îÞ ÙçPgA .kpÞ oBùì Ao þPèBñK òüA lðõðApýG þèô
.lðkpÞþzÞQÚôúGïAlÚAþðBüBK BG }ôo þÞ xõèoBÞ 54 úÛýÚk ok
àü ÿôBvO úXýPð BG úÛGBvì òüA QüBùðok qAô kpÞ ÅApPÎAoôAk RBíýí¿O úG QýðBH¿Î
ûko ok qBýPìA 4 IvÞ BG óApüA .ly ïBíO àü }ôo þÞ .QÖo óôpýG þÛüBÚk ÿApG òýìqoBñÞ
.lðBìqBG kõϾ qA ô QÖpâ oApÚ ëôlW ïõu oôAkQíuúGAokõgQÞòýìqqAZôpgïBãñø
òüA qA qBýPìA 5 BG BýðBLuA ,qBýPìA 5 BG ëBÓOpK !kpÞ JBOpK ïoBù^
.lðkpÞkõϾlÏGúécpìúGûôpâ àü úÞ þ×¾ ZBc óBvcA ,57 úÛýÚk ok

óApùO úéXì

BG ëBvìAóBâpùìþðBPuBGôûõßyBGòzW þìkpìJõHdìóAlñìpñøó@okúÞþñzW óBìq úG Bøqôo ô Bø úP×ø Qynâ BG #
ô ÿoBXO ûBãzüBíð òýíXñK ô QvýG ÿApG Ao RBËdè òüpPùG ô kpÞ lñøAõg BÒõÒ ÈuõO úÞ óBâpùì åorG òzW þüBKpG
BG úÞ QuA ûApíø úéXì òüA ÿpñø ûoAõñzW lñøAõg îøApÖ óApùO úéXì rürÎ óBâlñðAõg ëBuoõýðõü óõPéýø“ êPøok ”óApùO úéXì“
úéXì rürÎ óBâlñðAõg úG óBãüAo úükôoô | |.QgBu | .îüõy þì àükrð kõy þìoArâpG ”þPýu

ÿoBXO ûBãzüBíð òüpPâorGoBËPðAok wéXð@wè
óBâpùì ÿpñø ûoAõñzWô

| |.kõyþìîülÛOóApùO 20
úG ólýuo oBíy qôo QHuBñì òýíø úG
qBÒ@ óõñÞA îø qA pHìBPLu ïA þu úHñzßü qôo
oBñÞ ok rürÎ óBñÆõíø þuoBÖ BO ûly
òüA óBñÞoBÞ ô þìkpì ô JõHdì óAlñìpñø
àü ô þãñøpÖ ô þéì kBy qôo àü úéXì
{ìAo@ ô êìBÞ QÒApÖ BG Ao þãñøpÖ òzW

| |.lñðAonãGëBýg
ok QÞpy ÿApG êÒBzì óBHcB¾ ëBHÛPuA
òèBu ok BO ûly IHu þüBñTPuA òzW òüA
þPýu ëBuoõýðõü óõPéýø êPø ÿBHüq ô êéXì
ÿBø úÖpc úG ÁB¿PgA þðõâBðõâ ÿBørýì
êÒBzì óBHcB¾ BO kõy ûkAk óõâBðõâ
kBy ô Iv`èk þüBÃÖ ok lñðAõPG ØéPhì
þÖpÏì óBñÆõíø úG àükrðqA Ao kõg RBìlg
óõâBðõâ ÿBø úñýìq ok Bùð@ RæAõEu úG ô lññÞ

| |.lñøkiuBK
úG óApùO úéXì þüBñTPuA ûoAõñzW qA
ÿBø òzWqA þßü úÞ óBâpùì òzW QHuBñì

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

óBãüAo úükôoô BG óBãíø òzW ,óBâpùì ûõßyBG òzW
QÖo løAõhð BøkBüqA úÞþüBø úìBðpGô JõHdì óAlñìpñøoõÃc BG kBy þñzW

kôo þì oBíy úG óBýðApüA þðBPuBG ô þéì
ûkpÞ þðBHýPzK ÙôpÏì ÿBø wðrýG qA ÿkAlÏO
QðçK qA ByBK pýìA ÿBÚ@ úéíW qA lðA
lídì pPÞk ô þðBüBy ïBýK pPÞk ,òzßðBÞ
úÞ þGõñW ÿBýðp×ýèBÞ þßyrK rÞpì qA þhuAo
| |.îüpßzPìBùð@
úPuAõg pËð úíø qA úÞ Bø úÖpÒ ÿBørýì
qA kqBu þì ûkoô@pG Ao êÒBzì óBHcB¾ ÿBø
ô æBÞ óBHcB¾ô QuAôoqo ûkBì@ óõñÞA îø
ûoAõñzW òüA ok QÞpy úG êüBì úÞ RBìlg
óApùO úéXìpPÖk BG lñðAõO þì lñPvø ûõßyBG
lðpýãG xBíO)818(881-1771 ÿBø ûoBíy
úzÛð ÜHÆ Ao kõg ÿBørýì RAlèõu qA {ýK BO
kõy þì ûkAk oApÚ Bùð@ oBýPgA ok úÞ ÿA
| |.lññÞJBhPðA
ëõÆ ok óApùO úéXì ÿBø òzW úÞ BXð@ qA
óAôApÖ ëBHÛPuA BG ûoAõíø úPynâ ëBu QvýG
ûly QüBÎo IýOpOô îËðô ûlyôpGôo ïkpì
,lðA ûlðBuo kõg lýDBO úG Ao Bø òzW ok
QÞpy ÿApG Ao kõg þâkBì@ ÿoBývG óAlñìpñø
úG óApùO úéXì ûoAõñzW òýíXñKô QvýGok
ïçÎA óBâpùì þðBPuBG ô þéì òzW QHuBñì
ûkôrÖA Bùð@ kAlÏO pG rýð úP×ø pø úÞ lðA ûkpÞ
.kõy þì
óõ^ þGõHdì óAlñìpñø pÂBc ëBc ok
,wüo@ ,Qýèôs ,lý×ì óAôkoA ,ÿpHñÚ oBüpùy
Ao kõg oõÃc óõuolðAô ÿluApýìA ,oõOo@
| |.lðAûkpÞïçÎAûõßyBGòzWòüAok
ÿA ûpù^ ô Bñy@ oBývG þìBð |lý×ì óAôkoA
ÜGAõu úÞ ÿlñíWoA lñìpñø .JõHdì oBývG
þðAkpâoBÞ ô ÿpãüqBG ,þâlñvüõð óBzgok
úìBðoBÞ úG þøBãð .QuA oBßy@ óBãíø pG ôA
þì kBXüA IÆBhì ok Ao ûrýãðA òüA ôA ÿA úÖpc
lý×ì óAôkoA .kõy Bñy@ôA BG àükrðqA BO lñÞ
ok ûoAõíø þðApüA úÏìBW úG {ðAôApÖ úÚçÎ BG
ô ûlðq ÿBøpWA BG ûtüô îuApì ô RBHuBñì
rýð ëBcô Qvøô ûkõG òýHÆBhìoBñÞ ÜÖõì
.kqBuþì | 11 QÎBu qA |2018 pHìBPLu ïA þu úÞ ÿpñø þì oõéÖ wðk ok ÀÚo úG Ao Bíy wßýì þüApWA óBâpùì þðBPuBG ûõßy BG òzW ok
pPÞk óõñÞBO úìBðpG òüA ÿBø pvðBLuA ok óõPéýø êPø ok pùÊ qAlÏG |6 BO eH¾ | |.lðBzÞ .QyAkløAõgRôB×Pì
ÿBýðp×ýèBÞþßyrK rÞpì qA þhuAo lídì ÿBø úÖpÒ ,kõy þì BKpG þPýu ëBuoõýðõü îøqAô lülñHG Ao BølñGpíÞ IýOpO òülG
.lñyBG þì þðBüBy ïBýKpPÞkô þGõñW þvý×ð rüAõW óApùO úéXì òzW ok þðBâoqBG òzW àü ok QÞpy ûkBì@ Ao kõg óõñÞA úG òzW òüA ok JõHdì óBâlñðAõg BùñO úð
lýÚ úG úÞ lðA úPÖpâpËðok óBâlññÞlükqBG ÿApG óBâpùì òzW ïBð úG þéì ô þãñøpÖ ûõßyBG Ao kõg ÿBø òüpPùG ô lðqAkpK þì þüBíðpñø
lñðAõO þì óõñÞA îø qA êÒBzì óBHcB¾ ok þPýñìAô þøBÖo Ðýuô RBðBßìA BG úÞ lýñÞ løBy Bø úìBðpG ëçgok úßéG ,lññÞ þì ApWA
úéXì“ pPÖk BG þðBâoqBG ÿBø úÖpÒôoqo ÿApG .ly løAõg îülÛO óBâlðpG úG úÎpÚ løAõg BKpG þPýu ëBuoõýðõü óõPéýø êPø ëõÆ ok ô kõG lýøAõg þGpÎ ÀÚo ÿApWA
ÿBørüApKoõu BG ûlñü@ ÿBø ûoBíy ok ,koõHýÞ BG óõEè þüBíðpñø qA rýð úìBðpG
.lðpýãG xBíO ”óApùO þééíèA òýG ëBvìA òzW úÞ ly lýøAõg ôpGôo ÿpãük | .lðBì løAõg BøkBü ok úzýíø ÿApG ô ly BG koAôkA ,ïAok BG lðõíüo ,oBPýâ BG àýìoBø
)8|18( |881- 1|771 RôB×Pì «çìBÞ þéHÚ ÿBø òzW BG Ao óBâpùì ëAõýPvÖô ÿoBXO åorG ûBãzüBíð òüAok NBO ÿBø äñø@ BG kçýì þW ÿk ô òyBÞpK

21

óApùO úéXì

Bü þGBvPÞA þívW Rçßzì úG æ« õíÏì ô lðõy þì úWAõì ó@BG òýWôq qA ÿoBývG úÞQuA þOçßzì qA þßü ólzð oAk ú`G#
rýð kApÖA þgpG BìA lñPvø ólyoAk ú`G óBøAõg úðBHéÆôAk kApÖAqA ÿoBývG ú^pâA .kõy þì ÉõGpì òýWôqqA þßü Büôkpø þßýPðs
òüA .lðõzðoAk ú`G ûBã`ýø lññÞþì þÏu ZAôkqA îÒpýéÎô ûkAk eýWpO Ao ólzðoAk ú`G lñðAk þì þÛÇñì kõg úÞþéüæk úG kõg
JBhPðA Ao ïôk úñürâ,ólzðô ólyoAk ú`G òýG Bø ó@qA ÿoBývGô QuA ÐüBy óApãükqApPzýGoBývG Bø þPüpHéu óBýìok IèBW ÝB×OA

.lðA ûkpÞ
ú`Gô lñÞoõ¿OolK Ao kõg lðAõO þíð ûBã`ýø úÞ kõG úP×â ÿoBâqôo lü@þìoBíy úG þuBñypu ûlññÞ úýùOô óAkpâoBÞ ,pãüqBG úÞ þðõéÞ ZoõW
ôA .kpÞ þíð îø Ao ó@ oõ¿O kõg úÞ kpÞ Àhzì ôA ÿApG Ao ÿpývì þâlðq ô ûkpÞ ZAôkqA þèBvðBýì ûoôk ok ô QüBùð ok BìA løk þì eýWpO Ao ólzð oAk
QÚô aýø úÞ lðA ûkpÞ ïçÎA þéüæk úG ïAlÞpøô ûkAk eýWpO Ao ólzðoAk ú`Grýðpãük þPüpHéu 15 ,þðõéÞpG ûôçÎ .QuA ûly lðqpÖ IcB¾ óõñÞA

.kpG þì ôpÖ pßÖ úG Ao óBvðA pãük þgpG ô ûkõG áBðkok Bø þPüpHéu òüA êüæk qA þgpG .lðõy oAk ú`G lñøAõg þíð

lðoAk lðqpÖ òPyAlð ÿApG þOôB×Pì êüæk úÞÿoõùzì þPüpHéu 14

lüBG ÿoôBGBð ëBíÞ ok BìA .kõG áBðkok oBývG kqAlðA þì pÇg úG }A úèBu 18 pvK ókpÞ AlýK ÿApG pg~A QívÚ
ú`G Áõ¿g úG QuA óBGpùì oBývG Bø ú`G úG QHvð BìA koAlð ÿlðqpÖ úèBu 50 pãüqBG òüA úÞ lýðAlG
.lñìôpdì okBì ô olK QíÏð qA úÞ þüBø
ëApPÞîýÞ-9
úÞ þðBìq Q×â ÿp×ñüô ApKA BG úHcB¿ì ok ,þðõürüõéO ÿBø ëBüpu oõùzì pãüqBG ,ëApPÞ îýÞ
îýPüô ûly Bøo óBÞkõÞ úÞ þðBìq |:QuA úP×â òýñ^ ûoBG òüAok êýì ÿlðBu BG ÿA úHcB¿ìok ÿô ÜüpÆ qA úÞ ûkpÞ þÏu ôo òüA qA koAk óly oAk ú`G ÿApG ÿkôldì QÚô úÞ ûkpÞ þì pßÖ ûkõG pO óAõW
ïkõg ÿBø ú`G úÞ îñýG þíð ÿqBýð lðoAk QHÚApì ô óBìq ,úWõO ,QHdì úG qBýð úÞ lðoAk kõWô ÿkBüq þßü òýG òüA qA lüBG ôA ô ûly ëBuoA ôA úðBg ok úG úðõíð 4 þPÚô .kõy oAk ú`G þüAløA îco ô àíhO
ÿBø ú`G ókpÞ åorG Ùp¾ Ao kõg þèBì ÐGBñì úÞ QuA úðBøAõgkõg oBývG òì pËð úG .îyBG úPyAk Ao
ûkpßð þßíÞ lðoAk kõWô êHÚ qA úÞ þðBÞkõÞ úG ÿspðA ô þèBì ÐGBñì óBíø úÞ þPÚô îýñßG óBìkõg
ÿqBýð ó@ok úÞ kpÞ êülHO þðBßì úG Ao Býðk óAõO þì RBìlg úüAoA ô þðBHýPzK ÜüpÆ qA BìA ,QuA
.|lüBýG BýðlG úXñßy ô pÛÖ ok ûoBGôk ÿA ú`G aýø Qvýð

õñè þW -11
óBíýzK rýð kõg îýí¿O òüA qA ô ûlürâpG Ao ólzð oAk ú`G þüBßüpì@ xBñypu ÿpXì ,õñè þW
kõg þÏÚAô êýèk koõì ok QvK òPãñyAô BG ÿA úHcB¿ì ok ,wüôBì ,ôA pvíø ,2014 ëBu ok .Qvýð
)|The Honeymooners|(>BøþévÎûBì<ÿlíÞîéýÖ«ApøBÊôkpÞQHd¾ólzðoAkú`GÿApG

.QuA úPyAk ÿô îýí¿O òüA ok ÿkBüq pýSBO

.ly úWAõì }A þâlðq îýí¿O òüpO Qhu BG îýÞ ,kpÞ þì JBhPðA Ao
ô äu Bøl¾ úÞ kõG òüA òì ÿBüôo ,îPyAk ëBu 5 úÞ þðBìq |:QuA úP×â òýñ^ ûoBG òüAok ÿô
þðôpýG ÐGBñì qA ïkpÞ þì wc úÞ ÿoBzÖ qA ÿkBüq {hG úÞ ïlýíùÖ BølÏG .îyBG úPyAk ú`G Bøl¾
ókõG þßüsõèõýG okBì ...ïoAlð þâkBì@ ókõG okBì úécpì úG òPyAnâ ïlÚ ÿApG úÞ îPvðAk ô kõG
ïA þâlðq ok òì úGpXO qA þzƒhƒG
þvc BøoBG úÞ úP×â ÿô .|Qƒvƒýƒð
ëBTì ÿApG ;QuA úPyAk óAokBì úýHy
pGApG óAoArøô kõG JAnWoBývG úÞ ïlük Ao þðAõW óq òì |:QuA úP×â òýñ^ ûoBG òüAok wüôBì ÿApG óAõW óq pãüqBG àü úÞ þðBìq
Ao óõOoõð kA lÏGô .kpÞ þì þâlðq ÿA ûoBWA úHéÞ àüok ,ØèAo ,}pøõy BG ûApíøôAô ,pO }õøBG Bü kôo þì ôA krð úG òPÖpâ ûoôBzì
óApvíø ókõG ëBGô qA ûoAõíø óAkpì òüA ,Rlì ïBíO ok .QyAk pO JAnW oBývG ÿpvíø úÞ ïlük þì þðApñhu ÿA úuolìok úÞ þPÚô
Àhzì «çìBÞ .lðkpÞ þì QHd¾ Bø ó@ Quk qA óly Áçg þãðõã^ koõì ok ókpÞ ëAõu ô kõg .koAk þì úãð Ao {Puôk ú`G Bü lñÞ
úG îPyAk ëBu 8 Bü 7 úÞ þðBìq ïoAk kBü úG .lðA ûkBPÖA ïAkok úÞ lñPvø þðBvÞ óBíø óBðq úÞ QuA
Ao óBykõg óBðq ûõýyôk òüA úG ,òì ÿApG .ïõy þíðoAk ú`Gô îñÞ þíð ZAôkqA ûBã`ýø îP×â ïokBì
.|lññÞ þì oBPÖpâ kõW þéyA -10
ïAôk îƒÞ ëBƒüpƒu úƒÞ þƒðBƒvƒÞ
ëBu ok )|Missing|( >ûlƒzƒíƒâ<
pèlñø þvé^ -12 þìpßÖ ày óôlG lðA ûlük Ao 2012
óôlG ÿBø þPüpHéuqA BøoBG úÞ QuA ÿA úðBùG ,ólzðoAk ú`G ÿApG xBñypu òülíÞ òüA êýèk .koAk ú`G kõg kõW þéyA úÞ lññÞ
.Qvýð ólzðoAk ú`G ÿApGpèlñ^ þvé^ êýèk BùñO òüA BìA .|îüoAlð þÖBÞ QÚô |:îüA ûlýñy lðqpÖ Ao kõg þâlðq óq òüA úÞ ÿA ûõýy

22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

SOHEIL GOEL D.D.S {ðkõHðoõH¾ úÞ lñÞ þì BÎkA ÿô
okBì lðAõPð úÞ kõy þì UÎBG rýð
êDõâêýùu pPÞk okBì îÏÆ ÿô ú^pâA .lyBG þGõg
okBì lñÞ þì pßÖ ô ûlýz`ð Ao ókõG
àyrLðAlðk fApW àü ày óôlG BìA kõy þíð þGõg
þñPyAk Quôkô JõgoBývG úèBg
õßvývðAp×ðBu àý×ýuBK ûBãzðAk qA êý¿dPèA ÕoBÖ úÇGAo ûkAõðBg óAlðqpÖ BƒG ô QƒuA
43 pãüqBG òüA .koAk þGõg oBývG
êßülìô Bø úíýGpTÞA ëõHÚ koõì òüA ok ÿA úHcB¿ì ok úèBu
óAlðkô óBøk þüBHüqô |þìõíÎ óBìok # lüBG òì pËð úG |:QuA ûkpÞ eüp¿O
þâlðq ok úÞ þOõÚ ÉBÛð koõì ok
Bø óAlðk þâlýuõKqA ÿpýâõéW # aƒýø òƒì .þƒƒyBƒƒG ÝkBƒƒ¾ ÿoAk
úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok # ókpG Rnè qA ÿAlW þPƒýƒèõƒEƒvƒì
ÿqBG òì úÞ Qvýð ÿqBýð .ïoAlƒð
óæBvâorGô ëB×ÆA þßyrLðAlðk # qA þOlì ÿApG ô ûly pøBÊ ûoBHßü úG îðAõO þì BùñO òì ;îñÞ ApWA þðæõÆ óBìq Rlì ÿApG Ao ókõG okBì
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK # .|îñÞ þì êíÎ Jõg ó@ok þâlðq ok òì úÞ QuA ÿrý^ òüA .ïpHG Rnè óBð@oBñÞ ok ókõG

þñý^ {Þôoô äñülðBG # wßýð ÿõýPuA -13
àƒü úƒÞ wƒßýƒð ÿõƒƒýƒPƒuA
(818)907-9900 69 ô oõùzì ÿApu úðApO ô ûlñðAõg
îýí¿O êüækqA þßü QuA úèBu
ENCINO PLACE qAp×ñO Ao ólzðoAk ú`G ÿApG kõg
16101 VENTURA BLVD STE 329 ENCINO, CA 91436 ô òülèAô òýG ÿA ûoôBzì RBvéW
23 BùñO òüA BìA QuA úPvðAk óBíéÏì
BùñO þÛýuõì .Qvýð ApWBì êýèk
ûoAõíø ÿõýPuA úÞ QuA ÿrýƒ^
ØÚô Ao kõg óBWô fôo úPuAõg
ú`G úÞ þPÚô ôo òüA qA .lñÞ ó@
îýí¿O ly oAkoBG Ao þéñƒø óAk

.lñÞ ÈÛu Ao ú`G QÖpâ
úP×â òýñ^ ûoBG òƒüA ok ÿô
îPvðAõO þíð úÞ îðAk þì |:QuA
òüA Bü ô ïoAkpG þÛýuõì ûqõc ok ïoBÞ qA Quk úÞ ïly þì oõHXì QüBùð ok .îøk ïBXðA Ao oBÞ ôk pø
.|kpÞ þì QcAoBð oBývG Apì úÞ lñÞ åorG Ao ïA ú`G ïkAk þì ûqBWA ÿpãük wÞ úG óAôApÖ ëBíPcA úG úÞ
òì |:løk þì iuBK òýñ^ wßýð ,lupO þíð ólðBì BùñO qA Bü@ kõy þì ûlýupK ôA qA úÞ oBG pø óõñÞA
òüA ,òýHG :QuA òüA òì JAõW .îuBñy þì Ao ïõypýK þüBùñOok îøAõg þíð lñüõâ þì úÞ þðBðq
îøAõg îðAoAlÖpÆ ûp¾Bdì ok úzýíø òì .kõG îøAõhð BùñO ûBã`ýø òì Apüq .lðBupO þíð Apì ÑõÂõì

.|kõG

ïBø óBW -14
,Bƒƒø }oArƒƒâ xBƒƒuA pƒƒG
ÿApG ïBø óBƒW iƒuAo îƒýí¿O
òüApGôAoAp¾Aô ólzðoAk ú`G
þâlðq úÞ ly UÎBG ÑõƒÂõƒì
lÏG Qé×Puô p×ýñW ô ôA ápPzì
qA êHÚ .lupG óBüBK úG ëBu 18 qA
BG ÿA úHcB¿ì ok ïBø ,þüAlW
úÞ kpÞ ïçÎA pOoõLüo kôõýèBø
BìA lñÞ þì pßÖ Bø ú`G úG ûoAõíø
QuA ûkõG oôBG òüA pG úzýíø
BÎkA ÿô òýñ`íø .Qvýð IuBñì ú`G àü ókoô@BýðlG ÿApG }pvíøôôA ÙApÆAõWô Èýdì úÞ
|:QuA úP×â òýñ^ ûoBG òüA ok ÿô .lyBG þGõg olK lðAõO þíð ûBã`ýø }kõg pËð úG úÞ ûkpÞ
,þPvüBG BKpu þðAõO þì þPc oõÇ^ ,ÜýÖo :îüõâ þì ïkõg BG ô îýñýG þì Ao lðoAk ú`G úÞ îðBPuôk
.|?eH¾ 6 QÎBu ok oBÞ pu ok Áõ¿hG

óApùO úéXì

ly þðõðBÚ AkBðBÞok BðAõW|ÿoBì þdüp×O Ùp¿ìô lýèõO

pG .kpÞ lñøAõgqôpG þéDBvìô Rçßzì ,êíÎ oApÚ BìA kõy Ñôpy úýDôs ëôA qA QvðAõO|þƒì ÿAo 52 Bñuokô ØèBhì ÿAo 82 pGApGok ÜÖAõì |ûlƒƒÎô AkBƒƒðBƒƒƒÞ pƒƒƒüqô Qƒƒƒvƒhƒð #
ÿqBukAq@ òüA ÿBølìBýK QuA oApÚ xBuA òüA ô RBýürW ûoBGok úP×ø lñ^ Bñuô wéXì QuA þðõO oõOBñu .ØèBhì ÿAo 29 pGApG ok ÜÖAõì ÿBñu ô óBíèoBK .kpÞþéíÎ Ao }A|þOBGBhPðA
ëBu úuqA wK ,kõG ïqæpâA BO kõy l¾o BHOpì ,þuBñyoBÞ ûôpâ àü .lññÞ ûpÞAnìpìA IðAõW qA lýXíO BG ,údüæ òüA óApßPHì qA þßü ,òük BðAõW|ÿoBì þññ×O ûkB×PuA fpÆ úGoõzÞòüA
úý¾õO AkBðBÞ püqô Qvhð ,ôkôpO òýPuBW úG ô Bñu ok þhüoBO ÿpýâ|ÿAo ô ëApHýè Qèôk ïBâ óBýì ok oõzÞ òýPvhð AkBðBÞ .lðkAk ÿAo
.lñølG úGõ¿ì ok Ao ïqæ RApýýÓO BO QyBÞ ûqBWA ,ëBvâorG óAlðôpùy úÞ ûkpÞ óBüBK úG QýÎõñíì ëBu 90< :Q׃â wƒéXƒì ô QzÞ úÞ QuA óBùW þPÏñ¾ oõzÞ Q×ø
,AkBðBÞ wéXì ô Bñu ok ÿpýâ|ÿAo qA wK ÿBðAõW|ÿoBì ïpâ30 êíc ô úðAløBy úOõG oBù^
BðAõW|ÿoBì }ôpÖô lüpg úÞ kpÞ QýDõOôkôpO òýc úÞ ûly þñýG|{G .lñyBG úPyAk Ao àzg >.lýuo .lñÞ|þì þðõðBÚ Aoolhì ûkBì òüA }ôpÖ
BO ,olhì ûkBì òüA úG óBðAõW óBu@ þupPuk ô AkBƒðBƒÞ ok BƒðAõƒW|ÿoBƒì þƒðõƒƒðBƒƒÚ }ôpƒƒÖ ok ÿkôq úG BðAõW|ÿoBì òýÏì ô álðA Ùp¿ì
óõðBÚ BG BìA kõG óB×éhPìô óBìpXì Ð×ð úG óõñÞ þðõðBÚ ëBƒu 18 qA pƒOæBƒG kApƒÖA ÿApƒG AkBƒðBƒÞ
òüA þðõðBÚ ûkBì ,AkBðBÞ ÿBñu ô óBíèoBK .kõy|þì
.kõy|þì úñýùG ô pO|ûkBu pìA |ëpPñÞ ,lülW úGõ¿ì óly þüApWA .lðkpÞ Iüõ¿O Ao îýí¿O
ÐüqõO ,QzÞ úÞ QuA lÛPÏì AkBðBÞ Qèôk
äñO úG QuA þßíÞ BðAõW|ÿoBì úðAkAq@}ôpÖô | |.koAkqBýðûpÞAnìûBìúuþèAôkúGúPHèA
oBG óly îÞ ô óAoBßùHO QýèBÏÖ óAlýì óly úG BøoõOBñu ô óBâlñüBíð ÝB×OA úG IüpÚ pTÞA
ÿAo 205 wéXì ok .lðkAk QHTì ÿAo údüæ òüA
.þüBÃÚ îPvýu ô wýéK }ôk pG oBzÖ
òƒƒüpƒƒO|ûlƒƒíƒÎ qA þƒƒüAkBƒƒðBƒƒÞ óBƒƒðAõƒƒƒW
.lñPvø óBùW ok BðAõW|ÿoBì óBâlƒññÞ|Ùpƒ¿ì
òýPuBW þOBGBƒhPðA îƒùì ÿBƒø|ûlƒÎô qA þƒßü
ÙoB¿ì ÿApG BðAõW|ÿoBì úðAkAq@ }ôpÖ ,ôkôpO

.kõG þßyrK pýÒ
qA Bßüpì@ QèBüA 9 ok BðAõW|ÿoBì Ùpƒ¿ì

.QuA kAq@ rýð Býðp×ýèBÞ úéíW

ëBu 20 .kõG pO|à^õÞ òì qA ëBu ôk ïokApG oIkkpýlXìpñÎéýøKÿpåBÖÎpBvkìAì àü IèBW úýHñOòƒüA JBƒßOoA< :Qƒ×â óAoBƒãðpƒHg ЃíƒW ok
òýíø .îükõG óAõWõð óBíüôkpø úÞ þðBìq ô êHÚ
þâlðq óBì|þíülÚ úédì ok úÞ ûly úPzÞ kpì þøAõgonÎ Bì .QuA oBG|ØuBO oBývG oBPÖoFõu
ô kAkoApÚ QümA ô oAq@ koõì Ao ïokApG ,kpÞ|þì >.îýñÞ|þì þñKAs pülì
òýðAõÚ ïBÛì òüA ,ÿô ÿBƒø|úƒPƒ×ƒâ xBƒuA pƒG
.QzÞ Ao ôA ókpÞ ú×g qA lÏG pG lüBG óAlñìoBÞ úÞ|òüA pG þñHì þPèôk óAlñìoBÞ
?ÿkq QüBñW úG Quk wK .QuAûkpÞÄÛðAolññÞrÞpíOkõgoBÞ 3 úG àükrð úðAqôo úÞþñKAs ïBÛì àü|#
oApÖ lÏG ô ïkq {ßPÞ úHOpì ôk ÈÛÖ Ao ôA .pýg
úG úÞ lñéø îýÛì óAõW pƒvƒK # oBøBð lüpg ÿApG úÛƒýƒÚk
ápƒO Ao kõƒg oBƒÞ rƒƒýƒì
IcB¾ êPÚ óõƒñƒËƒì BƒùƒñƒO óAõƒñƒÎ koõƒì ,QƒuA ûkpƒƒÞ|þƒƒì
ÿBÎkA kõG ûly QyAkqBG þ`üôlðBu
.kpÞfpÇì Ao þHýXÎ oApÚ úíüpW ô QuAõgqBG
.QÖpâ
ûqBÓì IcB¾ úƒÞ úƒèBƒu 73 kpƒì êýèk úG þñKAs pülì àü
óApùO lðôBìk óBGBýg þèAõc þ`üôlðBu
óAõW ô lýuo êPÚ úG õÚB^ úGp BG kõG RBÎBu ok kõg oBÞ rýì ápO
3 Rlì úG BùñO îø ó@ ,ÿoBÞ
òüAok óõñËì óAõñÎ úG lñéø îýÛì þðApüA ,oBøBð lüpg ÿApƒG úƒÛƒýƒÚk
QyAkqBG QhPüBK ok ô þüBuBñy ûlðôpK
.ïkpÞ .ly ô QÖpâ oApÚ {ðqpu koõì
.ly iýGõO
?þPÖo lñéø úG Ap^ krð þøBâ@ wýéK ûlðôpK óõƒñƒËƒì BƒùƒñƒO ÿoAkpùƒy ÿõƒãƒñƒhƒu
,ly úPzÞ ïokApG úƒÞ þƒüBƒø|ëBƒu óBƒíƒø ok ïõu úHÏy wýDo ,om@ þÖBñì kBXu xpKqBG
êTì úÞ|òüA ô îðBW qA QÊB×c ÿApG ïA|ûkAõðBg qõñø úÞ úWõO BG ô lì@ óApùO þüBñW ÿApukAk ïBÛì òüA kpÞ ïçƒÎA úƒGõƒÞ
QÚô úHOpì 26 ,úPynâ ûBì 7 ÙpÊ ÿoAkpùy
ok.lðkBPupÖ lñéø úG Apì ,ïõzð úPzÞ ïokApG Ao þHýXÎ ÿBÎkA ûkrð QüBñW úG Quk Q×â|þì þÎBíPWA ÿBø|úßHy ok pƒHg òƒüA oBƒzPðA .QuA ûkpÞ qBÒ@ pOkôq Ao opÛì oBøBð
ok ô îPgõì@ þééíèA òýG ÿrLy@ ûoôk BXƒð@ ëBu 20 ûly úPzÞ kpì :Q×â ô kpÞ fpǃì .QuA ûly rýãðApG UdG
.ïkpÞþìoBÞóAoõPuo ôA kõG úèBu13 ïpO|à^õÞokApG úÞ þðBìq {ýK pùÊ qA oBøBð QÚô< :Q×â õãñƒhƒu òƒüA
?õãG óApüA úG Qðlì@qA ôA .QzÞ Ao ÿôô kAkoApÚ QümAôoAq@ koõì Ao ïBÛì àü úüoõÖ ûBƒì ok úƒGõƒÞ ÿoAkpƒùy rýì ôA .QuA pùÊqAlÏG 1 QÎBu BO )12 QÎBu(
úÞ îPzâqBG ïA ûkAõðBg krð {ƒýƒK ëBƒu àƒü qôpùy .kAk Ao {øBñâ óAôBO {âpì BG æBƒc kõg pPÖk opßì ápO êýèk úG rýð Ao pãük þüApWA >.kpÞ|þì ápO þðBìq ûqBG òüA qA {ýK Ao kõg oBÞ
QuA ïokApG êOBÚ úÞ kpƒì ó@ ïlƒy úƒWõƒPƒì kBüpÖ ÈÛÖô ûkBPvüA þupKqBG ÝBOAok úèBu36 úG ÿoBÞ RBÎBu ok ûkBì@ ÿBøAnÒ lüpg ÿApG þíýð QÖBüok ,úèBu 64 ïBÛì òüA RAqBXì
úñýÞpÆBg|úGoBGôkôîPÖBüAoôA.ûlzðRAqBXì QyAkqBG þøBHPyA ,îPvýð êƒOBƒÚ òƒì kq|þƒì ÿpHg þPvzð êýßzO ô kõg úðAqôo ÝõÛc qA
Ao ôA BìA ïkq àPÞ Ao ÿô óBGBýg ok îPyAk úÞ ÿA .ïly .kõG ûkpÞ ÜýéÏO QÚõì oõÆ
.îPzßð ?õãG ëõPÛì BG RA|þüBñy@qA þÆ kpÖ ó@,úGõÞ ÿoAkpùy úýðBýG xBuApG .QuA ûly ïçÎA þíuo þøAõgonÎ ÿApG
îýËÏO QèBc ok òKAs ÿoAkpùy ïBÛì àü
.QuA úPyAk QHýÒ QÎBu 55 ,ûBì 6

24

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
25
þKok óBíè@ok þPyAkqBG kpÖ
QuA ûkõG àüsõèõýG IíG lýèõO

þßüsõèõýG ÿA|úéíc ,òéÞok þvðõO ûly pýãPuk kpì ,óBíè@wýéK ÿBø|úPÖBü úG BñG|#
RBýéíÎ ÿApG þÛýÚk úìBðpG úÞQuA úP×âóBíè@þøBâ@êÞûoAkA wýDo .QuA ûlük|þì áoAlO

.QuA úPyAk kõWô óBíè@ok "þßüsõèõýG IíG" BG
IíG lýèõO ok þvðõO ûlypýãPuk kpÖ ïAlÚA óBíè@ þøBâ@ êÞ ûoAkA wýDo ,{ðõì pãèõø |
koõì ok þüBø|êíÏèAoõPuk< :kpÞ lýÞBO ôA .QuA ûkpÞ Øý¾õO kpÖ úG p¿dñì ÿoBÞ Ao þßüsõèõýG
kpÖô kõy|þì QÖBüoõÖô úG QðpPñüAok Apâ|ïçuA þÆApÖA ÿBø|ûôpâ ÙpÆqAoBÞ òüA ïBXðA þãðõã^

>.QuA ûkpÞ|þì ëBHðk Ao ó@ îø þvðõO ûly pýãPuk
kpÖ òüA óBÇGAo Bü ô óBPulíø ûoBGok þÎçÆA aýø qõñø óBíè@ þøBâ@ êÞ ûoAkA wýDo úP×â úG BìA
Ùlø ïAlÞ ûly pýãPuk kpÖ úÞ QuA ûlzð Àhzì ô Qvýð Quk ok Apâ|ïçuA þÆApÖA ÿBø|ûôpâ BG

.QuA úPyAk pËð ok kõg fpÆ ókpÞ þéíÎ ÿApG Ao þ¾Bg
òývüAo þíu oBývG þüBýíýy ûkBì QuA úPyAk l¿Ú îùPì óBíè@ þøBâ@ êÞ ûoAkA wýDo úP×â úG
Quk úGoArGAô JBHuA úÞ QuA ûkpÞ lýÞBOôA .lñÞ lýèõO koAk kõWô òývüAo ó@ok úÞ ÿkAõì Bü
Ao "àüsõèõýG IíG" lýèõO l¿Ú BÏÚAôôA úÞ QuA ó@pãðBzð þvðõO kpÖ òüA Qðõßu êdìok ûlì@

.QuA úPyk
òüA ,QuA oõðBýu qA pPzýG pGApG oArø òývüAo þíu pSA .QuA oô@ åpì ÿBø|îu qA þßü òývüAo

.lìBXñýG óBvðA åpì úG ÜüorO Bü ókoõg ,ïBízPuA ûAo qA lðAõO|þì îu
úýùO ÿApG çHÚ îø {ÎAk ûôpâ úÞ koAk kõWô ÿløAõy úÞ lðA|úP×â òýñ`íø þðBíè@ ÿBø|ïBÛì
aýø úÞ lðA|ûkpÞ ïçÎA BìA RBìBÛì òüA .QuA ûkAk ïBXðA úüoõuô ÝApÎok þüBø|{üBìq@ òývüAo

.koAlð kõWô ZoBg BG þvðõO lðôpùy òüA ÉBHOoA pG þñHì þÞolì
þvðõO óõñËì ólypýãPuk þãðõã^

QuA úèBu 29 ôA úÞ QuA ûly }oArâ þvðõO óõñËì ûoBGok RBÎçÆA þgpG óBíè@ ÿBø|úðBuo ok
.koAk oApÚ òéÞ pùy úýyBc ok "péüAôoõÞ" úÛÇñì ok }A|úðBg ô koAk ïBð ƒø úéèA|Øýu ô

à^pÞ ûBýâ úðAk 1000 þPðpPñüA }ôpÖ rÞpì àü qA ôA úÞ kAk }oArâ ApýgA óBíè@ ëAolÖ þðBPukAk
áõßzì ôA úG óBíè@ þPýñìA óAoõìBì úÞ ly IHu pìA òýíø ô kõG ûlüpg òÞkpg ûõùÚ ûBãPuk àü ô

.lðõy
fçu lýèõO ÿApG kAõì IýÞpO úG òDôs ûBì qBÒ@ qA ƒø úéèA|Øýu óBíè@ ÿoArâpHg }oArâ úG
ëAolÖ þèBÎ ûBâkAkô lypýãPuk )òDôs 12 / kAkpg 22( úHñy|úuqôoôA .kõG úPgAkpK àüsõèõýG
þvðõO lðôpùy òüA úÞ koAk kõWô ÿõÚoBývG òÊ úÞ kpÞ ïçÎA ó@qA lÏGqôo úøôpvèoBÞok óBíè@
óBìpÖ êýèk òýíø úG óBíè@ ëAolÖ þèBÎ ûBâkAk .QuA ûkpÞ êíÎ þãñW ÿBø|fçu ëpPñÞ óõðBÚ úýéÎ

.kpÞ okB¾ Ao ôA óly þðAlðq
îø)þuBuA óõðBÚ qA QÊB×c ûoAkA( óBíè@ þégAk QýñìA óBìqBu wýDo ,òuBì åoõEâ wðBø
ÿApGþPvüoôpOÿA|úzÛð"òýÛüúGIüpÚëBíPcAúG"þvðõOkpìòüAúÞkõGûkpÞïçÎA òüAqA{ýK

.kõG ûkpÞ ÿrüo|fpÆ àüsõèõýG úéíc
ëBc ok .QuA óBíè@ ok þÆApÖA óBüpâ|ïçuA oBíy {üArÖA óApãð óBíè@ þüBñW wýéK ûAokA

.lðA|ûly ÿlñG|úÛHÆ lülùO êìBÎ óAõñÎ úG óBüApâ|ïçuA òüA qA òO 770 pÂBc

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

wüoBK úìõc óAlñ×uõâ
!lðkpÞëBÓyA Ao

ëõÓzì úÛHÆ lñ^ ÿBø óBíOoBK@oBñÞok óAlñ×uõâ,úvðApÖ QhPüBK wüoBK þßükrðok #
.lñPvø BøoArñí^ok Ap^

úèBu 4pPgk úGpPðçÞóôBÏìqôBXO

þì wüoBK úìõc ÿBø|óBGBýg úG Ao kõg lñ×uõâ Bø|ûk ,ÿpùy ÿA|ûsôpK ok ÿõvðApÖ óBðBKõ^ úèBu oBù^ ú`GpPgk àü úG þvñW qôBXO ïBùOA úG Bßüpì@xArãO QèBüA pPðçÞóôBÏì #
ÿBøpùy ÿBÃÖ úG þüBPuôo þâlðq ókoô@ô ûqBO ØéÎ úG RBðAõýc þupPuk óBð@ Ùlø ô lðoô@ .ly QyAkqBG þüæBíOAõâ

.QuA ûly óAõñÎ åorG òüA okBì úÞ QÖpâ Roõ¾ ó@ qA wK úèBu 47 rð¶ õð ûqõg ÿpýãPuk ,QèBüA òüA RBìBÛì úP×â úG
QuAõgok }pPgk óBìok ÿApG ,þßyrK ÿBø|QüoõÖ rÞApì qA þßü úG úÏWApì BG þüæBíOAõâ ákõÞ
okpâA úÞ kõG ûkpÞ lülùO AoôA xArãOpPðçÞ óôBÏì Q×â ÿpHg wðAp×ñÞ àüok ÿô.kpÞ àíÞ

.kõy|þì ZApgA oõzÞ qA ,lñßð Rõßu ûoBG òüA
òüA úGrð¶õð ûqõg úðBýzcô qôBXO RBýDrW :Q×â ûoBG òüA ok xArãO QèBüA wýéK ïBÛì àü
Ao pWBùì ákõÞ òüAokBì ú`ð@ Q×âôA .QuA ûlññÞ|QcAoBðô áBðkok çìBÞ úèBuoBù^ ú`GpPgk
ûkõG qôBXO òüA qA þyBð þßürýÖ kok ,kpÞ þðBìok rÞpì àü úG úÏWApì ô {Oõßu òPvßy úG oõHXì
pPðçÞ óôBÏì úßéG úPÖpãð Roõ¾ oBG àü ÿApG BùñO þvñW qôBXO òüA ,Bø|}oArâ ÜHÆ.QuA

.QuA ûkpÞ qôBXO úèBu oBù^ pPgk òüA úG ûBì lñ^ ÿApG îÞ|Quk xArãO

lñÞ þì àíÞ Õõéy ÿBøpùy óôok úG óAlñ×uõâ ókoô@ ,lñPvø lÛPÏì úìBðpG òüA óBâlññÞ ApWA lðBì ÿkpì }õâok úÞþñÞáBK }õâúHñK
ÿBø|ûBãPvüA ,Bø|úÖBÞ oBñÞ ok îø óAlñ×uõâ ,lñupG þðAôo {ìAo@ úG ô kõy pPíÞ ïkpì xpPuA BO
qA lÏG wýéãðA pypPvè ok ÿkpì #
!lðõy þì ëõÓzì Bø|òí^ ókoõg úG þìõíÎ ô kpÞ úÏWApì àyrK úG kok }õâ
ok {ýK Bø Rlì úÞ ÿA úHñK àyrK

.kpÞZoBg Ao kõG ûlðBìBW {yõâ
lÏG wýéãðApypPvèpùyok ÿkpì
}õâ ok kok ô þüAõñy Qükôldì qA
kpì òüA.kpÞ úÏWApì àyrK úG {PuAo
{ýK ëBu ôk ÿA úHñK úßO Q×â àyrK úG
úHñK lñÞ|þìpßÖ ôA BìA ûlðBìBW {yõâ ok
ôA úßñüA qA lÏG .QuA ûkBPÖA óBìq óBíø
ok úHñK ,úƒPÖo pƒhPuA úƒG oBƒG òƒüpƒgA
kok }õâ UÎBG ô ûly wýg {yõâ
QulG RBÎçÆA úG úWõO BG.kõG ûlƒy
RBýéíÎ >|thesun|< QüBƒu qA ûlƒì@
ô ûlýzÞ ëõÆ úÛýÚk àü ókpÞ ZoBg

.QuA ûkõG rýì@ QýÛÖõì
}õâ ok òÞ áBK }õâ ókpG ôpÖ
êgAk úG }õâ RBdypO ókAk êø UÎBG
Iýu@ }õƒâ ûkpƒK úƒG ô ûlƒy ëBƒðBƒÞ
Ao }õâ ÿõzPvy óBßyrƒK .lƒðq|þƒì
,lðoAk }õâ Rçßzì úÞ ÿkApÖA ÿApG

.lññÞ|þì kBùñzýK

28

www.TEHRANMAGAZINE.com

þâlñðAõgqõXì ÿoBvü kAõW
îéýÖokô kpÞQÖBüok

koAkoõÃc > óq òíyk <

.QzâqBG qBXì QýèBÏÖ ú¾pÎ úG >óq òíyk< îéýÖ BG þíülÚ ûlñðAõg ÿoBvü kAõW # | þízüpGA Qgok òüpO|IýXÎ
,QuA óAõg|ûqAô@àü úÞkõg þÛýÛc Qý¿hy IèBÚ ok îéýÖ òüA qA þvðBßu ok ÿoBvü kAõW
úÞþèBc ok îø ó@kqAkpK þì þðAõgqAô@úG {øôpâBG ûApíø ô úPÖo þPñu óAoõPuo àü úG
óAoõPuo úG ÿpPzì óAõñÎ úG >óq òíyk< þé¾A óApãüqBG ÿõéÎ äðpùG ô þðBzgok ïBu

.lðA ûlì@

úG ,QuA îzüpGA oBO qA ûlýyõK puApu úÞ óBPvéãðA pýzÞoõü ok þHýXÎ Qgok #
.QuA ûly êülHO úÛÇñì Qgok òüpO|IýXÎ

.koAkoApÚúÛÇñìòüAokà^õÞÿBPuôoàüþßükrðokáBñupOôIýXÎQgokòüA| |
lñðBíG óBìA ok óBâlðpK ÈuõO óly ûkoõg ô RApÇg pGApG ok úÞ|òüA ÿApG îzüpGA ÿBø|ïpÞ æõíÏì
.lññO|þì óBzÖApÆA óBøBýâ ô kõg oôk úG Ao BøoBO òüA lðõy êülHO úðAôpK úG lñøAõg|þì úÞ ÿA|ûoôk ok
úÛÇñì Qgok BO ûly IWõì ó@ ókpÞ lý×u Qulßü ô Qgok òüA ÙApÆA ok ïpÞ óAoArø ÐíXO

.kõy êülHO Býðk óBPgok òüpO|IýXÎ qA þßü úG pýzÞoõü

!lì@õßvì úGoõPÞApO BG þðBíè@oAkAõø

þðBùW ïBWok }oõzÞþéì îýO ÿBøoAlük ÿByBíO ÿApG úÞþðBíè@oAkAõø RpüôpGõø #
.lyõßvì koAô kõG ûly úýuôo ïqBÎ }A úèBu 82oõPÞApO BG ëBHOõÖ 2018

ëõ¿dì òüpO ûqBO ô àýPðBìo-ëBßüqõì-ÿlíÞ àü ,þñýìA îüpÞ úPgBu >óq òíyk<
Ao þüBùìk@oBßÖA óly ûlýzÞ {èB^ úG ûoBGok fp×ì þðBPuAk úÞ QuA îéýÖBüõK þüBíñýu úvuõì

.lñupýì pËð úG óqªl pøBÊ ok úÞ lñßýì óBýG
ûoBùG ,{ülðApýg pøõâ ,þðBzgok ïBu pýËð þüBø|ûpù^ oõÃc qA pãüqBGpK ÿlíÞ òüA
,þíuBÚ oAôBø ,þPíø xôpýu ,xBñy Bðõì ,RkBÏu îüpì ,ÿõéÎ äðpùG ,þHýHc qBñèA ,oBzÖA|óBýÞ

.kpG|þì kõu óBìo@ òývcpýìA ÿlñìpñø BG ô oõK|kApì ûlýLu
{hK BG úÞ îéýÖô lðA|úPyAk ûlùÎpG Ao îéýÖ þâlññÞ|úýùO þðBhýéÎ úéèAlHÎô {hHcpÖ òývc

.QuA }ôpÖ koBýéýì îýð qpì ok úP×ø àü qA pPíÞ ok úPÖo ûkpK ÿôo >îéýÖBüõK<

þÆ þíülÚ ÿoõPÞApO BG úýuôo BO óBíè@ qA Ao pPìõéýÞ 500 ô oArø ôk qA {ýG úÞ úèBu 70 Rpüô
.kõG àürßì BG }oõzÞ þéì îýO oAlük pâByBíO þßýðsõè ûBãyqoô ok êHÚ úP×ø ôk úHñzßü ,kpÞ
îýO oAlük QýéG ÿAløA qAõßvì pùy ÿpãykpâ ô }qoô óBíOoBKk wýDo Øüæõâ ÿæõßýð

.kAk pHg þðBíè@oAkAõø òüA úG àürßì ô óBíè@ þéì ÿBø
pG àü úXýPð BG óBíè@ þéì îýO ô ly oArâpG þßýðsõè ûBãyqoô ok 19:30 QÎBu p¿Î oAlük òüA

.kAk Qvßy úG òO àürßì pGApG p×¾
Apì oBG YñK wýéK úýuôo ok :Q×â oõPÞApO BG õßvì úG }p×u ûoBGok þðBíè@oõypK oAlÖpÆ òüA

.îüpýãG ÿoBâkBü wßÎ îø BG úßñüA ÿApG ÈÛÖ BìA ,kpÞ ØÚõPì
óBPuôk ókpÞ AlýK ô ïkpì BG þüBñy@ Ao oõPÞApO BG kõg þðæõÆ p×u RBËdè òüpPùG òýñ`íø ÿô
þéì îýOoAlük QýéG ÿAløA êýèk úGõßvì ÿpùy ÿBø ïBÛìqA òýñ`íø Rpüô .kpÞóAõñÎlülW

.kpÞ pßzO àürßì BG }oõzÞ

29

óApùO úéXì

Bø þñý^ IüpÒô IýXÎ êPø
ly þüBíðôo

qA þþPíüýAÚôÿBøBóøBäz×ñzuOó@AoõÖ ,Bø óAoõPuo úG þupPuk ÿApG þ×éPhì ÿBø êK ô IýXÎ êPø oõùzì oBíÏì lülc BøAq #
pËðok ûpýÒô Bø NBy þÖBÞ ,oBËPðA ÿBø êdì úÞûkpÞþcApÆ òý^ ÿõDBÞBì ok Ao þHüpÒ
äñu BGpùy òüA óBñÞBu þüAôBøok BüôçýÞóBz×zO@óAoõÖqA úP×ø YñK QynâqA wK # ,QgBu ÿApG úPÖooBÞúG kAõìôpøBÊpËðqA
.lðly úWAõìpùy òüA ÿBø ûBâonâô Bø óBGBýgok QíýÛðApâþðõPüq òüõýèA ÿBø .lðA ûly úPÖpâ .kõy þì Jõvdì kpÖ úGp¿dñì ÿA úðõíð
êìBy ÐGpì pPì 147860 ÿBñGpüq BG êPø òüA
.lñüõâþì>BüôçýÞà^õÞÿBøäñu<fçǾAokþPíýÚÿBøäñuòüAúGþédìóBñÞBu | úG ôo ÿBøçüô ,QýDõu ,óBíƒùƒì ÝBƒOA 770 úðBzð úÞ êPø òüA þcApÆ |
óAoõÖ úG ÜéÏPì Bø äñu òüA úÞ kpÞ lýüCBO >þßvðBW ë„pýy< îðBg ïBð úG xBñy òýìq àü úG þƒìçuA ÿoBƒíÏì qA þƒüBƒƒø
.QuA ØÛu ÿôo pG phPuA àü ô óBíu@ ó@ þégAk RBñýDrO ok Áõ¿g
.lyBG þì oæk 450 ó@ ÀèBg ÉApýÚ pø QíýÚ úÞ QuA pÞm úG ïqæ .QuA BüôçýÞ êPø òüA þcApÆ ok ïõýñýìõè@ qA ûkB×PuA QéßuA BG ,QuA ûløBzì êGBÚ
ûkAk {øBÞ Rly úG Ao lýyoõg ÿBìpâ JnW úÞ úPÖpâ Roõ¾ þ¾Bg ÿlñG
qA ûkB×PuA Anè QuA ûkpÞ pPzýG Ao oBÞ þüBHüq ô ok þüBø ûp×c kBXüA úG pƒƒXñì
þìõíÎ ÿBøBÃÖ ókpÞ àñg ÿApG ÑõHÇì úüõùO ûly êPø ÿBƒíð þƒé¾A úƒƒðlƒƒG

.QuA þÖBÞ kôldì Roõ¾ úG BùñO êPø òüA .QuA
pƒG|Morpheus | ꃃƒPƒø
þíülÚ óBíPgBu àü þK ÿôo
êýíßO râpø úÞ ûly úƒPgBƒƒu
ÐÚAô ok .luo þì pPì 160 úG ó@ ÑB×OoA ô lzð
ÉBÛð ok úÞ QuA ZpG ôk úG úýHy êPø òüA pøBÊ
QÞpy .lðA ûly ê¿Pì pãülßü úG þ×éPhì
Ð×Opì ÿlñG QéßuA òýèôA Ao êPø òüA ,ûlðqBu
,QuBøo þéßy lñGô lýÚ úðõâpø qA úÞ óBùW

.QuA ûkpÞ Øý¾õO
2500 qA êßzPì êPø òüA ÿlñG QéßuA
úÞ QuA ëB¿OA úÇÛð 1200 ô ÿrƒéÖ ëBƒ¿ƒOA

ïõýñýƒìõƒè@ rƒéÖ BƒG þƒƒãƒíƒø
Ñõð òüA .lðA ûly ûlðBƒyõƒK
Qƒƒuk ÿlƒƒƒñƒƒG Qƒƒƒƒé߃ƒuA
þcApÆ ÿApG Ao óBƒâlƒƒðqBƒƒu
òüA þégAk Èýdì ؃ǃÏñƒì

.QuA úPyAnâqBG êPø
42 BG êƒPø òƒüA ÿkôoô
ëBßyA qA êßzPì ÑB×OoA pPì
þGAnW ÿBø ÿlñG ꃿ×ì ô
qA ûkBƒ×ƒPƒuA BƒG úƒƒÞ QƒƒƒuA
ÿA úƒzýy ÿBƒøoõƒƒƒvƒðBƒƒƒu@
òýñ`íø .lðA ûlƒy êƒýí߃O

30

www.TEHRANMAGAZINE.com

ok J@þééíèA òýG {üBíøqBÒ@
óBPvßýWBO QhPüBK

ok þééíèA òýG ÿBùðBìqBuô BùPèôk óBâlñüBíð ,J@êüBvì óBuBñyoBÞqA òO 1500qA {ýG #
ólýzhG kõHùG ÿBùøAo BO ,lðA ûlì@îøkpâ,óBPvßýWBO QhPüBK ,úHñyôkpùyok {üBíø àü
ÉBÛðokoAlüBK úÏuõO ÿApG þG@püBgmqApSõö ì ûkB×PuAô þðlýìBy@J@úG þupPuk ÐÂô úG

.lññÞþuopG îø BG Ao óBùW ØéPhì
,"2028 BO 2018qAoAlüBK úÏuõO ÿApG J@" óAõñÎ BG þééíèA|òýG wðAp×ñÞ òüA ûlíÎ ÙAløAqA
úìBðpG òüA ÿApWA ÿApG BøkBùñzýK úýùO ,ly qBÒ@ úHñyôk pùy ok )òDôs 20( kAkpg 30 eH¾ úÞ

.ly úPÖpünK ldPì êéì óBìqBu ÿõu qA óBPvßýWBO Qèôk kBùñzýK BG {ýK þèBu úÞ QuA
ûkoô@îøkpâ Ao þééíèA|òýG óBìqBu Bùøkô óBùWoõzÞ 100qA {ýG óBâlñüBíð úÞ {üBíø òüA
Qvhð ,ûkArèõuo pøBÚ QuBüo QdO ô ,óBPvßýWBO ÿoõùíW wýDo ,óBíco þéÏìBìA þðApñhu BG

.ly qBÒ@ ,oõzÞ òüA püqô
þðlýìBy@ J@ úG p×ð óõýéýì 800 qA {ýG Býðk ok" :Q×â kõg úýcBPPÖA óBñhu ok óBíco ÿBÚ@
300 BO ëBupø .lðoAlð þupPuk ÿoAlùG ÿkBÎ RBìlg úGp×ð koBýéýì îýðôôkqA {ýGôpÇg þG
ÈüApy ô pÇg þG þðlýìBy@ J@ úG þupPuk ókõHð QéÎ úG þãèBu YñK BO òýñu ok ákõÞ oArø
ú×ýÊô þÏÚAô ÿApWA ok ëBc BO Bì úÞ QuA ó@ ûAõâ òüA úíø .lñøk þì Quk qA Ao kõg óBW ÿoAlùG

".îüA ûlðBì IÛÎ AlW QyAlùG ô þðlýìBy@ J@ úG þupPuk òýìBO úñýìq ok BùÖlø ô Bø
þG@ püBgm Qüpülì ú¾pÎ ok îø ÿõW RApýýÓO úÞ Q×â óBPvßýWBO ÿoõùíW wƒýDo
Èýdì ûlññÞ óApãð QýÏÂô BG Ao Býðk ØéPhì ÜÆBñì ô BøoõzÞ ô úPyAnâ ÿBWpG þ×ñì RApýSBO

.QuA ûkpÞ ôpGôo Qvüq
þñýG|{ýK ÜHÆô lðpG þì Yðo J@kõHíÞqAp×ð koBýéýìôkqA {ýG óBùWokqôpìA" :Q×â ÿô

".kõy pGApG ,p×ð koBýéýì YñK úG lðAõO|þì îÚo òüA 2050 ëBu ,óBuBñyoBÞ
òüA ô lüArÖA þì QÎpu úG îø þG@püBgm úG qBýð ,óBùW QýÏíW {üArÖA BG úÞ Q×â óBíco ÿBÚ@
ô BøoõzÞ ëBÏÖ ÿoBßíø oBPuAõg ÿô .lðq òìAk óBùW ØéPhì ÉBÛð ok BùzñO úG lðAõO þì pìA
ô J@ þâkõè@ qA ÿpýâõéW ,J@ qA pSöõì ûkB×PuA ,J@ úG þupPuk òýìBO ÿApG þééíèA òýG ÿBùðBìqBu

.ly ûqBO J@ lýèõO ÿApG lülW ÿBùüoôBñÖ kBXüA
óõñíì ,ldPì êéì óBìqBu êÞpýGk óôBÏì ,òýíðs þDõè úHñyôkok J@þééíèA òýG {üBíøok
þéãðBGpÚ ,óBPvðBÓÖA Qèôk þüApWA wýDo ,úéèAlHÎ úéèAlHÎ ,óBPvÞBK ÿoõùíW wýDo ,òývc
lñðBì ,þééíèA òýG ÿBùðBìqBu qA ÿlñ^ óæõEvì ô ,óBPvñíÞpO ÿoõùíW wýDo ,ÙlídíükpG

.lðkpÞ þðApñhu ô QÞpy ,þðBùW àðBG ,êéì óBìqBu úG úPvGAô ÿBøkBùð
óBìqBu ÿõu qA úÞ QuA óBPvßýWBO Qèôk RAoBßPGA qA "2028-2018 :oAõPuA lyo ÿApG J@"
úèBvøk úìBðpG òüAqA êHÚ .QuA ûly Ñôpy ÿoBW ëBu ûBì òükoôpÖqAô ûly úPÖpünK ldPì êéì
.kõG ûly ApWA óBPvßýWBO kBùñzýK BG rýð 2015 BO 2005 ÿBùèBu ok "RBýc ÿApG J@" þééíèA òýG

31

óApùO úéXì

ÿBø|úþÖpüÏBßO ÿüpAìp@WRA úAkðBoPAuô@ûoqkBOBKôoA

Bßüpì@ êGBÛì ok BKôoA úükBdOA úðBüõW|þÖçO ÿoBXO RBìAlÚA ,òDôs 22 úÏíW qA # ÿoBíýG Rpýcok óBßyrK
ô koBýéýì2 þüBßüpì@Ræõ¿dì ÿApG ûqBO þÞpíâ ÿBø|úÖpÏO ØÛu .QÖBü løAõg óBüpW lðA|ûlðBì kpì òüA

.kõG løAõgôoõü óõýéýì l¿Pzø
,þßvüô óõ^ þOæõ¿dì þÞpíâ ÿBø|úÖpÏO {üArÖA BG Bßüpì@ ô BKôoA ÿoBXO {ßízÞ
þìAlÚA úGBTì úG ô òDôs 22 úÏíW qôo qA .kõy|þì ÿlülW qBÖ koAô ,òýW RAlýèõO ô QéßýuoõOõì

.lðpýâ|þì oApÚ ÿlülW ÿBø|úÖpÏO QdO þüBßüpì@ RAkoAô ,òPãñyAô úýéÎ êGBÛPì
RAkoAô þÞpíâ ÿBø|úÖpÏO ,þüBßüpì@ Ræõ¿dì qA QüBíc ÿApGô MìApO lèBðôk îýí¿O úG

.lðA|úPÖBü {üArÖA l¾ok 10 ô 25 ,2018 òDôs êüAôA qA BKôoA ïõýñýìõè@ô kæõÖ

,QuA ûly ïõíÎ Qzcô UÎBG ôA ûpù^ úÞþðAõW ÿkBÎpýÒ ô okBð ÿoBíýG QÖpzýK #
.kpÞpýdPìrýð Ao óBßyrK

,lñPvø Bßüpì@úG þìõýñýìõè@ô ÿkæõÖ RAlýèõO ûlññÞokB¾ òüpPâorG úÞrýð AkBðBÞô àürßì ó@ ÀýhzO úGokBÚ óBßyrK úÞ kpG þì Yðo ÿoBíýG þÎõðqA ÿlñø úèBu 21 óAõWoBìõÞõzðA |
püBÓì Ao Bø|úÖpÏO {üArÖA ,îýí¿O òüA {yõKpüq ÿBøoõzÞ úíø .lðA|ûly úÖpÏO {üArÖA òüA êìBy ôlG qA úÞ ÿoBíýG òüA .lñPvýð
BG ,kõG ûApíø oBìõÞ BG lèõO
.lñðAk|þì þðBùW RoBXO óBìqBu òýðAõÚ kõy þíð úÞ óBìok óBìq Qynâ
úécpì òýPvhð ok ,þüBßüpì@ þOAkoAô ÿBøæBÞ ÿApG BKôoA þÞpíâ ûqBO ÿBø|úÖpÏO ØÛu .lñÞ|þì rýð QÖpzýK úßéG aýø
oõzÞ 28 úýéÞ QHTì ÿAo BG êHÚ úP×ø àü îýí¿O òüA .kõG løAõg ôoõü óõýéýì l¿Pzø ô koBýéýì2 úé¾BÖ ô ôA pu êßy pýýÓO
úükBdOA ÿoBXO oõìA pvýíÞ ,ïôpPuA|îèBì Býéývu .QuA ûlýuo Iüõ¿O úG BKôoA úükBdOA õÃÎ BO ûly UÎBG {üBùíz^
úñürâ ,òPãñyAô úHðBXßü îýí¿O BG BìA îýupG þüBW òýñ^ úG îýPuAõg|þíð Bì< :lüõâ|þì BKôoA Qzcô {ðlük BG óApãük
okBÚ àíÞ óôlG þPcôA .lññÞ
>.îýPyAlð ÿpãük .Qvýð òPÖo ûAo ô ókBPvüA úG
ok îø BKôoA ,kkpâqBG òýzýK ÿBø|úÖpÏO úG ûoBGôk Bßüpì@pâA úÞ ûkpÞ ïçÎA ïôpPuA|îèBì îðBg ÿqôo úÞ QuA oAôlýìA oBìõÞ
QýÏÂô òüA qA Ao ôA óBßyrK
| |.lñÞ|þìpËðlülXOúPyAkpGúÞþìBâ qôpìA úG BO þèô lñøk RBXð
îz^pGApGok îz^ ûkAk ÀýhzO }A|ÿoBíýG þPc
úÞ koAk ôqo@õzðA .QuA ûlzð
oApÚ îø Bßüpì@ úG þüBKôoA RAokB¾ |úÖpÏO {üArÖA Apüq ,koAk |úécpìôk BKôoA óõývýíÞ fpÆ
RAkoAô lülW þÞpíâ úÖpÏO ,ïôk úécpì ok úÞ ûly þñýG|{ýK .kõy ApWA QívÚ ôk ok QuA .ly løAõhð ûkoô@pG {OôB×Pì ûpù^ êýèk úG úÞ þüôqo@ ;lñÞ ZAôkqA
îýËñO ÿoõÆ þüBKôoA ÿBø|úÖpÏO.lupG ôoõü óõýéýì l¿zy ô koBýéýì3 ØÛu BO þüBßüpì@ êGBÚ úÞ kpG þì Yðo òvGõÞBW ïolñu qA oBìõÞ úÞ lñðq þì xlc óBßyrK qA þgpG ;QuA þñP×â

.kpÞ óApHW Ao Bßüpì@ úG þOAokB¾ ÿBø|úÖpÏO {üArÖA óAõPG úÞ lðA|ûly .Qvýð óBìok
þðõñÞ {ßízÞ Qüpülì ÿApG þðBùW RoBXO óBìqBu qA løAõg|þì ëBc òýÎ ok BKôoA úükBdOA
32
| |.kpýãGàíÞ
lðoB^Bð þüBKôoA óBâlññÞ|Ùp¿ì ,þüBßüpì@ Ræõ¿dì þÞpíâ úÖpÏO ÿl¾ok25 {üArÖA BG
QéßýuoõOõì Bü áByõK ,þüAnÒ kAõì úG BøæBÞ òüA .lðphG pPzýG ÿBùG BG Ao ûldPì RæBüA RAkoAô

.lðpýâ|þì pG ok rýð Ao ÜüBÚ ô þPzÞ ,kæõÖ RAlýèõO úßéG ;lñPvýð kôldì
àü BKôoA kæõÖ ô ïõýñýìõè@ RAkoAô úÖpÏO {üArÖA êíÎ oBßPGA úÞ kõG úP×â pO|{ýK MìApO lèBðôk
,òý^ úðBüõW|þÖçO ÿBø|{ñÞAôô BKôoA êTì úG úéGBÛì BG .QuA ûldPì RæBüA ÿApG kpG-kpG ÿqBG

.lyBG pO|àükrð QýÏÚAô úG ÿoBXO äñW pýHÏO luo|þì pËð úG ,àürßì ô BýðBPüpG

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

33

óApùO úéXì

ô óBg jpøBy ÿoBßíø
ëBu 10qA wK óB^BG JBPýì@

óB^BG JBPýì@QuAoApÚ úÞkõG løAõg >ïBÛPðA< óAõñÎ BG þíéýÖ ûlññÞúýùO óBg jpøBy #
.lñÞþñüpÖ@|{Ûð ó@ok

òüA ,ly løAõg óB^BG JBPýì@ÿqBG BG >|Badla|< îéýÖ ûlññÞ úýùO óBg jpøBy úÞ þèBcok
ok kôõýèBG óApãüqBG òüpO|åorG qA òOôk IýOpO òüA úG .lñÞ|þì |þðAkpâoBÞ }õÚ ÿõWõu Ao îéýÖ

.lññÞ|þì ÿoBßíø }õÚ BG þüBñW îéýÖ òüA QgBu
îø BG þvKBOô óB^BG ÿoBßíø òýìôk òüA .kôo|þì òýGoôk ÿõéW îéýÖ òüAokrýðõðBK þvKBO

.kõG løAõg ÿoôkõ^ ÿôo Akôpýð@ úPgBu >þOoõ¾< îéýÖ qA wK

ëúQGBcuóABogokkóúBðÞBþÖþpÎðÇBÆþüpApuuyBBvoGckûqAïoïkBBpHýìKì

ëBcok ólñèok ,Qhu þðBÆpu BG ûqoBHì ÿApG Q×âkôõýèBøô kôõýèBG xBñypupãüqBG # úG kõg þyBG úPyAk QíéýÖ ok óB^BG JBPýì@ êTì ÿpãüqBG þPÚô Q×â >ïBÛPðA< îéýÖ óAkpâoBÞ
.QuA AôAlì .îPvø ûkq|óBXýø BÏÚAô îyBG ôA óAkpâoBÞ QuA oApÚ úÞ òüA qA òì ô ÿA|ûkpG Ao kpHð Ø¿ð kõg

ÿkBüq ÿBø|QýÛÖõìpýgA ÿBø|ëBuokô QÖBü| ûAo rýð kôõýèBø úG úÞ kôõýèBG ûoBPu óBg óBÖpÎ Q×â ô kpÞ lýXíO rýð óBg jpøBy ÈuõO îéýÖ òüA þâlññÞ úýùO qA ëBc òýÎ ok óAkpâoBÞ òüA
.kAk pHg okBð óBÆpu Ñõð àü BG úéGBÛì ok {yçO qA ,kpÞ IvÞ .þyBG úPyAk òüA qA pPùG þíýO ly|þíð

ÿBýðk< ok ô ûkõG >òýzð|úÒAq pðõýéýì< ô >ÿBK þâlðq< óõ^ þüBø|îéýÖ pãüqBG úÞ óBg ÿoBßíø| |Te3n| péüpOô>òülèA|FçÎ<ÿrPðBÖîéýÖokóB^BGJBPýì@BGpPzýK}õÚÿõWõu
okBð óBÆpu ÿoBíýG àü úG kpÞ ïçÎA þPýüõO BG xoBì ûBì ok ,QuA úPÖo òýGoôk ÿõéW >àýuAoôs .kõG ûkpÞ
.QuA }A|ÿoBíýG ÿAôAlì ëBc ok ólñè ok ÿô óõñÞBO óBìq ó@ qA .QuA ûly çPHì þðçÃÎ þH¿Î
ú`ð@ úG Qyõð ,ly pzPñì >BülñüA Ù@ríüBO< úìBðqôo ok úÞ þOBuBvcA úýðBýG àü ok qôpük ÿô îéýÖ ok îø BG 2008 ëBu ok ô {ýK ëBu 10 oBG òüpg@ rýð óBg jpøBy ô óB^BG JBPýì@
úíø ëBu 2 Bü ûBì 4 Bü ûBì 8 ,lyBG úPyAk óBìq olÛ^ úÞ òüA qA pËð Ùp¾ ô koAk oôBG QuA {ýK ok .lðkõG ûkpÞ ÿoBßíø )fAôoA JBGoA( >RBñOõG<

.kpünK|þì Ao rý^ .QuA >þDpìBð óBíùì< óAõñÎ BG þüBýðBLuA îéýÖ àü ÿqBuqBG >ïBÛPðA<
{üBìq@ ÿqBG àü qA þzhG løk|þì ïBXðA Ao úXèBÏì úÞ þðBìq qA kpÞ ÿoô@kBü ëBc òýÎ ok ÿô òýíø îéýÖ ÿoAkpHíéýÖ :Qyõðô koAkpHgpPýüõOok îéýÖ ÿoAkpHíéýÖ ÑôpyqA óB^BG JBPýì@

.QuA ûkõG BÇg ô ...óæA òýíø Quok .QuA ûly Ñôpy õßuçâ ok óæA
,QuA ÐÚAô QßüpÞ oõùzì JBGoA ÿBø|òýìq pGApG ok úÞ ólñè ok þðBPuoBíýG qA óBg óBÖpÎ
pãük ÿõuokô óBPuoBíýGõu àü ;koAk kõWô ûkBW àü ÈÛÖ þâlðqô åpì òýG ÿqBGok :Qyõð 34

.ïõükBPuA àü
p×u òüA ëõÆ ok úÞ kpÞ pßzO {ðAoAkAõø qA ûkpÞ QÖBüok þüBíñýu klÏPì rüAõW úÞ pãüqBG òüA
ÉBÛð ,ØéPhì ÿBø|óBßìqA ...BýðkpuApuqA ;lðA|ûkpÞ BÎk {üApG ,lðA|ûkpÞ Qìçu ÿôqo@{üApG

.kõy|þì þßü ô ûly ïBÒkA îø ok BøBÎk òüA úíø úÞ koAk oôBG ôA ô Býðk ØéPhì
oBývG ,kpÞ ÿqBG ly òÞ ûrüBW ûlðpG úÞ pýð Apýì îéýÖ ok 1988 ëBu ok þPÚô qA óBg óBÖpÎ

.kpÞ ÿqBG þüBíñýu ô þðõürüõéO ÿBø|îéýÖ ok ,pãük ÿBøoõzÞ ok îø ô úðBg ok îø ô kõG ëõÓzì
.ly úPgBu þèBãñG óBGq úG úÞ kpÞ ÿqBG >ÿlñø úðBuo< îéýÖ ok {ýK ëBu ÿô

ok úÞ kõG JôBO|êOpO áoBì úPgBu >ëqBK< ok ÿqBG rýð ÿô ÿkôõýèBø ÿBø|ûsôpK òüpOlülW qA
BøBíñýu þøAo ûlñü@ûBì ly ûlük wðlðBu ûoAõñzWok úÞ îéýÖ òüA .lypøBÊ lèBðôlßì þéÞoBñÞ

.kõy|þì
þuBýu þíéýÖ úÞ ly løAõg pøBÊ >RAoqô< óAõñÎ BG ëBüpu àü ok ÿkôq úG ÿô kõG ûly úP×â

.kõy|þì úPgBu lñø îüApK óôqBì@ ÿApG úÞ QuA rýì@rñÆ ô

www.TEHRANMAGAZINE.com òüõÞþvñW þüAõuo êýèk úG
kBPÖA ÝB×OA þvýLuA
ENERGY THERAPY
CENTER !kõy þì óApÞA kôldì Roõ¿GpãüqBG òüA lülW îéýÖ

óApÞA BG Quõâ@ûBì ok þvýLuA òüõÞîéýÖ òüpOlülW >okoBýéýì óApvK NõéÞ< îéýÖ #
.kõy|þì BøBíñýu þøAo kôldì

ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok úG lüBHð îéýÖ óApãüqBG pãük úÞ òüA pG lýÞBO BG >okoBýéýì óApvK NõéÞ< îéýÖ ûlññÞ ÐüqõO
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì ïBXðA QýuBvc óôlG ô óBu@ îéýÖ òüA ûoBGok ÿpýâ|îýí¿O Q×â ,lðõy RAqBXì pãüqBG àü pÆBg
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk .lzð
>þOõâ< þñÏü BPèôApO lülW îéýÖ ÐüqõO úÞ êÛPvì ûlññÞ ÐüqõO àü >QñíñýOpPðA ëBßýOoô<
ô à^õÞ þzÛð þvýLuA kpÞ lýÞBOô lðAõg Qhu Ao ûoBG òüAok îýí¿O mBhOA koAk ûlùÎpGrýð Ao

.lðõy RAqBXì ôA pÆBg úG lüBHð óApãüqBG úýÛG êýèk òýíø úG ô koAk îéýÖ òüA ok êíßì
ôo|úGôo åorG úñd¾ ÿôo þvýLuA òüõÞ BG lñPvøpÂBc BøôoBíñýu Bü@úÞ òüA {üBìq@ÿApG
ëBvìA óBPvGBOok kôldì þðApÞA wÞBÞríýW þðAkpâoBÞ úG >okoBýéýì óApvK NõéÞ< îéýÖ ,lðõy

.kõy|þìÐüqõO|VOD |Roõ¾úGÿæõWúíýðokôQyAkløAõgQuõâA17qAô
ô ly îùPì þvñW þüAõuo úG úPynâ rýüBK ok þvýLuA úÞ ó@ qA wK þüBñW ïAok òüA Qyõðpu
ëBc òýíø ok .kõG ûlðBì ïõéÏìBð ,lðkpÞ QüBßy ÿô qA óBPvéãðA ô Bßüpì@ok óAkpì qA ÿoBíy
îéýÖ ok RBßuA þèlüo ô lñPyAnâ oBñÞ >þèByõK úðBg< ëBüpu qA Ao ÿô|MRC | ô wßýé×Pð

þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ | |.kpÞþvýLuA{ÛðòürãüBWAoÿpãükpãüqBG>BýðkÿBø|ëõKúíø<ûlyúPgBu
ÿõñÏì þßýð ÈuõO koõè þéýG ô óõvéð kõW ,wüõèA ÿpÞ ,òüôpüA þìpW ,rOpGAo BìA ,óõOpâA óôoBO ,RoõãèA êvðA
ok 1980 úøk ok úÞ ïBð òýíø úG þKõéÞ þÏÚAô ÿApWBì ÿBñHì pG úÞ lñPvø îéýÖ òüA óApãüqBG
(310) 446-8724
| |.QuAûlyúPgBu,kõGëBÏÖBýðp×ýèBÞ
35 .QuA ûly pøBÊ réýø þèoõG qA òüõè óAo {Ûð ok îéýÖ òüA ok þvýLuA
lðõy|þìóApÞA| VOD |êßyúGôkôldìóApÞARoõ¾úGóBìríøæõíÏìëBßýOoôÿBø|îéýÖ
òèBu 75 ok þíéýÖ QuA òßíì rýð þøBâ ô lñü@|þìok {üBíð úG pPíÞ Bü Bíñýu 25 ok IéÒA Bø|îéýÖ ô

.kõy ûkAk {üBíð Bíñýu

óApùO úéXì

:óBüõXøBñK þðBùWqôo
lðA|ûoAô@ákõÞóõýéýì 30

oBíy løk|þì óBzð úÞûkpÞpzPñì ÿoBì@óBüõXøBñK þðBø qôo QHuBñì úG Øvýðõü # olkðólyBüpÿ¿qðBHþíøéÎ>ôqþBG ûðAppùhOvúìül<ø
kõg lc òüpOæBG úG ïôk þðBùW äñW óBìq qA óBùW puApu ok ûoAô@óBðAõWõð ô óBÞkõÞ

.lñPvø ëBu 18püq óBvðA ÝB^BÚ óBýðBGpÚ êÞl¾ok 28 kôlc .QuA ûlýuo
30 /úHñyoBù^( óBüõXøBñK þðBùW qôo ,òDôs 20 QHuBñì úG ldPì êéì óBÞkõÞ Ýôlñ¾
oõzÞ qA ZoBg Bü êgAk ok óBùW puApu ok óAõWõð ô ákõÞ óõýéýì 30 kôlc úÞ ûkpÞ ïçÎA )kAkpg
ïçÎA ûlülK òüA êìBÎ óBùW ØéPhì ÉBÛð ok klÏPì ÿBø|ÿpýâok ô Bø|óApdG .lñPvø ûoAô@ kõg
úPgBñy õXøBñK óAõñÎ úG úÞ þðBvÞ qA þíýð qA {ýG – Øvýðõü – Ýôlñ¾ òüA oBì@pG BñG .QuA ûly

.lðoAk òu ëBu 18 qA pPíÞ ,lðõy|þì
pPùG õXøBñK óBÞkõÞ úG óBüõXøBñK þðBùW qôo QHuBñì úG QuA úPuAõg Bø|Qèôk qA Øvýðõü
.lñGBýG þOlìqAok ÿBø|êc ûAo óBÞkõÞ òüA ûBÖo òýìCBO ÿApG ô lññÞ QÊB×c pPùG Bùð@ qA ô þâlýuo
RApÇg óBüõXøBñK þðBùW qôo ok úÞ QuA îùì< :lüõâ|þì Øvýðõü ÿoApÇÂA ÿBø|úìBðpG pülì

.>koô@ pËð ok lñPvø úWAõì ó@ BG qôo pø óBÞkõÞ òüA úÞ Ao þüBø|{èB^ ô

qApËðÙp¾ QGpÒokóBÞkõÞòüA<:lüõâ|þìûoAô@óBÞkõÞRçßzìeüpzOokòPðõÖêDõðBì ûkAq þñÒ óõüBíø þüBíñýu úPgBu òýèôA koõìok þüBøpHg úPynâëBuqA úÞþèBcok # |
ôo|úGôo ÿlW RApÇg BG IéÒA Qìçu ô QýñìA pËð qA – kõg oõzÞ ok ókõG ûoAô@ Bü õXøBñK ,ûoAô@ ÿoAkpHíéýÖ qBÒ@ïçÎA BG óBìríø qôpìA ,kõG ûly pzPñì Bø úðBuo ok pOBEO ÜÖõì óAkpâoBÞ
ÿlñéG ÐðAõì ,QuA îùì Bùð@lyo ÿApG úÞ àíÞô }qõì@úG þGBýPuk ÿApG ,òüApG óôrÖA .lñPvø
,lýìA Bùð@ úG lüBG ,kõy ÿoAnãìBð óBÞkõÞ òüA ïBð úG ÿqôo ÈÛÖ úÞ Qvýð þÖBÞ .koAk kõWô .lñPvø Bíñýu xBñypu ÿBø|ûpù^qA úÞlðly þÖpÏì îéýÖ òüA óApãüqBG ,>qBG ûphvì<
.koõg lýéÞ ûBì kAkpg 25 B׿ì þéÎ þâlññÞ|úýùO ô ûkAq|þñÒ óõüBíø þðApâoBÞ úG >qBG ûphvì <
.>kAk QýñìA ô QýÏÚõì ÿlùì ,þñývc òvdì ,óBülýíc àGBG ,pGA pGB¾| ,þðç¾A kBøpÖ| ,þðApùO úülø ,óBüpý¿ð þéÎ
lðôo|þì úuolì úG ûoAô@óBÞkõÞqA þíýð BùñO
óBìok ô QyAlùG úG Bùð@ qA þâorG {hG ,õXøBñK ô ûoAô@ óBÞkõÞ oBíy úÛGBu|þG lyo BG óBìríø .lðqAkpK|þì {Ûð ÿB×üA úG >qBG| ûphvì< ok ,þdýGm ZpüA ,kAlìBG ôpvg ,þßyõÞ
ëBu ô òu|îÞ óApvK ô óApPgk òüA qA þíýð BùñO ,Øvýðõü oBì@ xBuA pG .lðoAlð þupPuk }qõì@ô òì BìA !qBG ûphvì lðkpÞ þì ïAl¾ ûBãyoôpKõO :QuA ûlì@>qBG ûphvì< óBPuAk ú¾çgok
pOæBG þéý¿dO ÐÆBÛì úG Bùð@ ïoBù^|àü qA pPíÞ ô lðoAk þupPuk þüAlPGA Rçý¿dO úG ûoAô@
.îñÞ Ñôpy ôo óBPuAk BO ïkpÞ óõzýßü Roõ¾ úèAõc þíßdì Qzì
.lñuo|þì þüBHüq úßéì< ,>ôkõâoBËPðAok< ,>óõñíìBâ@< lñðBì þüBø|{üBíð óAkpâoBÞ ûkAq|þñÒ óõüBíø
þüõXøBñK úG Bü lðrüpâ|þì Bø|óApdGqA QupKpu óôlG úÞ þðBðAõWõðô óBÞkõÞ kAlÏO òýñ`íø
püq óAõWõð ô ákõÞ oArø 300 îÞ|Quk RB¿hzì :QuA ûlýuo lülW ÿkoõÞo úG ,lðA|ûkoô@ ÿôo .QuA ûkpG úñd¾ ÿôo úG >æõãýèBÞ< ,>òýð|þè
80ok 2016 BO 2015 ÿBø|ëBu úé¾BÖok ,lðkõGoApÖok òülèAô qA AlW Bü þüBùñO úG úÞ þðõðBÚ òu :qA lñOoBHÎ îéýÖ òüA êìAõÎqA þgpG

.QuA ûly pGApG YñK 2011 BO 2010 ëBu úG QHvð îÚo òüA .QuA ûly QHS óBùW oõzÞ þéÎ :ûlññÞ úýùO ,Ao@ óBìpÖ òíùG :óAkpâoBÞ oôBzì ,ûkAq þñÒ óõüBíø :óAkpâoBÞô ûlñvüõð
.QuA òüAqApOæBG IOApì úG ëBíPcA úG þÏÚAô îÚo ëôA oBýPuk ô ÿrüo úìBðpG pülì ,ÿolýc óBøBì :fpÆ ÿpXì ô ûlññÞ úýùO òýzðBW ,B׿ì
fApÆ ,þðByBÞ kõídì :oAkpGAl¾ ,þÂBÚ þéÎ :ÿoAkpHíéýÖ pülì ,þéýÎBíuA kp×ðBì :óAkpâoBÞ
koõì Bü lðõy|þì Qðõzg Bü óBvðA óBý`ÚB^BÚ þðBGpÚ IéÒA QupKpu|þG ûoAô@ óApvK ô óApPgk þ×¾ ûlüBø :òüôlO| ,òýÏì ïBùèA :xBHè fApÆ ,{ðAk êýùu :úñd¾ fApÆ ,ÿoAôlýìA óBíüA :îüpâ
ÝB^BÚ óBýðBGpÚ êÞ l¾ok 28 kôlc ,Øvýðõü oBì@ pG BñG .lðpýâ|þì oApÚ ûkB×PuAFõu ô oBíTPuA îüpì :úðBuo oôBzì ,ÿoõÇì kAõW :ÿA úðBüAo ûtüô ÿBø ûõéW ,ûkAq þñÒ BÂolídì :þÛýuõì ,ÿoBü

.lñPvø ëBu 18 püq óBùW ok óBvðA þÚApð

36

www.TEHRANMAGAZINE.com

37

óApùO úéXì

ly ûkpLu áBg úG þüBýðBPüpGoõùzì óAlßürýÖ äñýÞôBø óõýPuA

ÿApG ô ûlì@ kõWô úG "kõg|úGkõg" þPvø óBùW ÿBø|úèB^|ûBýu qA þßü ÿõu úƒG Ao äƒñýÞôBƒø rèoB^ ô ÙõvéýÖ ô xBñy|ûoBPu ,óAk|þÂBƒüo ô óAlƒßürƒýÖ äƒñýÞôBƒø óõƒƒýƒPƒuA #
.Qvýð ÿqBýð "Alg" úG ó@ {üAlýK ÿA|úÛýÚk {ƒy ïBƒýK òƒüA .kBƒPupƒÖ óBƒzßùÞ þvýéãðA xBñy|òýìq ô xBñy|Qvüq ,òüôoAk ÿBvýéÞ ok þüBýðBPüpG oõùzì xBñy|óBùýÞ
ok ,kõG ûly ÈH {ýK ëBulñ^ úÞ äñýÞôBø ô óBƒƒƒƒPƒƒuôk oBƒƒƒƒñƒƒÞ ok .koAkoApƒƒƒƒÚ ûkpLu áBg úG ólñè pùy ok pPvñýì Quô
ô òüpOoõùzì qA þßü BùñO úð äƒñýÞôBƒø 3500 lüBG ïBýK òüA .QuA ûoBýu qA QÊB×c ûoBG p×ð oArø äñýÞôBø óõýPuA óAlƒƒƒðôBƒƒƒzƒüõƒƒƒg 1000 kôlc ô óAoBßíø ,ûkAõðBg kApÖA .ly
þèBTì úÞ ,kõG p¿Î òüA óAlñízðAk òüpO|îùì .lñPyAk oõÃc óBùW puApu qA ôA óAoAlPuôk qA òüA ok óBùW puApu qA ôA óAoAlPuôk qA p×ð
ô Bøqpì lðAõO|þì úÞ óBvðA fôo RolÚ ÿApG kõG .lupG úèB^|ûBýu úG BO lüBíýLG ÿoõð ëBu ûly JBhPðA ÿp×ð oArø 25 óBýì qA kApÖA òüA
.kkoõðok Ao kok ô Yðo ô îvW ÿBø|Qükôldì pG äñýÞôBø ÿAl¾ þüõükAo ÈHÂ òüA ok îuApì ok lñPuAõg|þì óBùW puApu qA úÞ lðkõG .lñPyAkoõÃc îuApì
úG çPHì þãèBu 21 qA ,kõG 1942 ëBu lèõPì úÞ ôA qA ûly úPgBu þÛýuõì úÏÇÚ àü qA ÿpPvG óõýPuA ÿBø|úèB^|ûBýuoõùzì úüpËð ëõìpÖ
þƒHðBƒW qôpƒéßuA þƒPÞpƒc þƒH¿Î ÿoBƒƒíƒýƒG .QuA ûly ûkAkoApÚ ,þðBðõü lñìpñø ,wýéãðAô QßülñG .lññÞQÞpyÿoBLu|áBg oõùzì xBñy|óBùýÞ ô óAlßürýÖ äƒñƒýƒÞôBƒø
ÿoBíýGòüApSApGäñýÞôBø .lyàýÖôpOõýì@ ô óAlƒßürƒýÖ òƒüA pƒPgk ,äƒñýÞôBƒø þƒuõƒƒè ok þvýéãðA ûlññÞ|úýùO ô pãüqBƒG ,aƒGpƒHƒìBƒÞ Quô ÿBvýéÞ ok ôA oArì äñu pG þüBýðBPüpG
pãük 1985 ëBu qA ô kAk Quk qA Ao QÞpc óAõO ïAlÚA òüA ,þüBýðBPüpG oõùzì xBƒñƒy|óBƒùƒýƒÞ ok aGpHìBÞ .kpÞ þðApñhu ÿoBLu|áBg îuApì óôrÖA .koõg þì îz^ úG ólñèpùyokpPvñýì
RolÚ ókAk Quk qA BG .kõHð òP×â òhu úG okBÚ "òükBíð ô BHüq" þPÞpc Ao BKôoA þüBÃÖ wðAs@ Ao äñýÞôBø óõýPuA {Ûð þðõürüõéO îéýÖ àü ûly úPyõð òPì òüA ôA oArì äñu ÿôo ó@ pG
MüBO Ao {üBø|Ùpc úÞ þüBø|QzãðA QÞpc oApÚ äñýÞôBø óõýPuA ÿBüBÛG BXƒñƒüA< :QƒuA
óBüBK ok óBùW BG ôA úíèBßì ûAo BùñO ,lðkpÞ|þì .QuA ûlðAõg .kõG ûkpÞ ÿqBG
ÿBøpãvc àíÞ BG kõG {üBø|îzƒ^ QƒÞpƒc þãèBu 76 òu ok äƒñƒýƒÞôBƒø óõƒýƒPƒuA Bø|úèB^ ûBýu úG äñýÞôBø óBñhu ëBuoA .>koAk
QHS Ao RBÞpc òüA úƒÞ rƒìpƒÚ óôkBƒì úƒÏƒyA ÿBø|JBPÞ ô Bø|úèB^|ûBýu úüpËð BG ôA .Qynâok BƒƒG óBƒƒìq|îƒø BƒƒKôoA þƒƒüBƒƒÃƒƒÖ wƒƒƒðAs@ ûBãìAo@ þ߃ükrƒð ok äƒñƒýƒÞôBƒø ûBƒãƒìAo@
kõG lÛPÏì ôA .ly oõùzì {yôpÖpƒK þƒíƒéÎ óBñhu qA þüõükAo ÈH àü ,ÿoBƒLƒu|áBƒg ,óAk|àürýÖ ,óõOõýð áArü@ óõ^ þðAlñízðAk
.lðkpÞ|þì

lðAõg þéÏW AopßG wüoõG þuBýu úìBðonâÿrÞpì ÿBÛüpÖ@

kpÞ ïçÎA 2017 ëBu ok ólñè ok þøBâkAk koõì lñu ,úvðApÖ ÿoArâpƒHg }oArƒâ úƒG qA ÿrÞpì ÿBÛüpÖ@ oõzÞ Áõ¿hƒì þƒyqoô wýñO òýzýK óBìpùÚ ,pƒßG wƒüoõƒG|#
Ao kõg ÅôpÚ QgAkpK óBßìA pßG wüoõG úÞ úP×â úG .koAk Ao 2018 xoBì 19 iüoBO UdG .QuA oAkoõgpG àýOBíéLük Qýðõ¿ì þuBýu úìBƒðonƒâ BƒG QƒuAõƒg|þƒì ,óBƒùW
BìA .lñÞ þãPvßyoô ïçÎA lðAõO|þíð ô koAk BG lñu òüA ÿpu ûoBíy ,ûly kBü pPÖk wýDo koAlð kõWô úÞÿoBÞ ûlƒðôpƒK ÿrƒÞpƒì ÿBƒƒÛƒüpƒƒÖ@ ÿoõƒƒùƒíƒW
QgAkpK úG okBÚ úÞ QuA úP×â ûoAõíƒø pƒßƒG ok úÞ koAk QÛGBÇì ÿlý×u ÿBø|úìBðonâ ûoBíy BìA .klñHG Ao BýðBPüpG ok }A|þãPvƒßƒyoô
,òüA pG óôrÖA .lðA|úPÖo QÚpu úG 2014 ëBƒu úWoBg oõìA püqô pPÖk wýƒDo úƒPƒ×ƒâ úƒG ûly úP×â .lñÞApWA Ao kõg úìBðpG QvðAõPð
.Qvýð kõg ÅôpÚ úWoBg oõìA püqô úG ÜéÏPì lñu òüA pùì ô BÃìA wüoõG úÞ ÿoBÞ ,ÿrÞpì ÿBÛüpÖ@ ÿoõùíƒW
{ýK úP×ø ,pßG wüoõG êýÞô ,oqõì oõýèA þOBÎçÆA àðBGok ûkpÞ QHd¾ ó@ ûoBGok pßG .QuA þéÏWpßG þuBýu úìBðonâúÞ
Qýðõ¿ì qA {éÞõƒì úƒÞ kõƒG ûkpƒÞ eƒüpƒ¿ƒO .lñPvýð ÿrÞpì ÿBÛüpÖ@ ÿoõùíW úP×â úÞ þßýOBíéLük Qýðõƒ¿ƒì ÑõƒÂõƒì |
úPvGAô óõ^ QƒuA oAkoõƒgpƒG àƒýƒOBƒíƒéLƒük .QuA ûlzð QHS oõzÞ òüA Qèôk þðBíè@oBßyqoô ,pßG wüoõG QuA oApÚ ly|þì
ÿrÞpì ÿBÛüpÖ@ oõƒzƒÞ Áõƒ¿ƒhƒì þƒyqoô ,kpHG ûpùG ó@qA ,óBùW wýñO òýzýK óBìpùÚ ô
.QuA óBíè@ ÿBø|úðBuo| UdG óõðBÞ ok qõñø
.QuA 19( úHñy|úu ÿrÞpì ÿBÛüpÖ@ ÿoõùíW Qèôk
úWoBgoõìA RoAqô )òDôs 18( úHñyôk BìA úìBðonâ úÞ kpƒÞ ïçƒÎA )kAkpƒg 29 / òƒDôs
RBíéLük pßG úÞ kpÞ ïçÎA ÿrÞpì ÿBÛƒüpƒÖ@ ÿoArâpHg Ao pHg òüA .Qvýð þÏÚAô pßG þuBýu

.Qvýð oõzÞ òüA þíuo .QuA ûkpÞ pzPñì xpKlPýyõu@
þƒðBƒƒíƒè@ ÿpƒƒHƒg QƒƒüBƒƒu úƒƒPƒyõƒƒð úƒƒG ÿBÛüpÖ@ ÿoõùíƒW úƒWoBƒg oõƒìA RoAqô
oõzÞ òüA RoB×u QüBvGô ok ,"ôBy|wâBO" þéÏW ]ûly úÂpÎ[ lñu" úÞ kpÞ ïçÎA ÿrÞpì
"úyBO@" óAõñÎ úG pßG wüoõG ïBð êvÞôpG ok
wLu BìA ,ûkõG ûlƒì@ )àƒýOBƒíéLük úƒPvGAô( ."QuA
ûlƒðôpƒK qA þƒüBƒøo ÿApƒG pƒƒßƒG wƒƒüoõƒƒG
.QuA ûly Ùnc úPvGAô óAõñÎ úG úÞ kõG úP×â }A|þãPvßyoô 38

www.TEHRANMAGAZINE.com

BðpŸG ZpüA pPÞk
àyrLðAlðk

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG |

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335

Individual, Couples & Family Psychotherapy

ÿoApÚA úèBø pPÞk ok óBüõXøBñK úG àíÞ
oôBzì ô xBñzðAôo ly ïçÎA þðõðBÚpýÒ óBPuoBXì
oBÞ úGpXO ëBu |19 BG
Haleh Eghrari, Ph.D. úƒG óBƒPuoBƒXì ÿApƒãƒPƒuAo Qƒƒèôk Apƒƒ^ úƒG Ao þƒcpƒÆ óBƒPuoBƒXì wƒéXì #
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì ?lñÞ|þì úéíc xôoõu úG úÞAo þðæBÏÖ ô çÞô úÞûlðBuo Iüõ¿O
Licensed Psychologist ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì .lñÞ|þì RAqBXì ,lññÞ|þì àíÞóBüõXøBñK
(LIC.#PSY 13673) óAkpì òüpOlñíOôpS qA þßü xôoõu ÿBÚ@ þOBðBßìA" úÞ ÿkpÖ pø ,óõðBÚ òüA ܃HƒÆ
RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW ôQuA"qBGúÏìBWkBýñG"wuõö ìôA.QuABýðk àü úG "lñÞ òýìBO þðõðBÚpýÒ RpWBùì ÿApG
www.haleheghrari.com kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG óBñíykô qBG úÏìBW" JBPÞ qA Ao kBýñG òüA ïBð
,xBñypu ÙõvéýÖ ,pKõK ëoBÞ úƒPƒyõƒð "ó@ .ly løAõg ïõßdì óAlðq ëBu
(310)441-9550 ÿApG óõðBÚ òüA QuA úP×â óBPuoBXì Qèôk
.QuA úPÖpâ ÿoôp óBPuoBXì Qüõø ô QýñìA qA QHÚApì
1314 Westwood Blvd., #206 QýèBÏÖ oõzÞ 100 ok "qBG úÏìBW kBýñG"
Los Angeles, CA. 90024

ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA

þðApüA ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApGrürÎ óBPuôk
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok

|www.SmartDoctors.info
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì

þðlì ÿBø ûôpâ qA ,1980 úøk ÈuAôA qAô koAk .QuA
.QuAûkpÞQüBícBøoõzÞqAÿoBíyok pƒüqô|Qƒvhð ,óBƒGoôA oõƒƒPƒßƒüô Qƒƒèôk
þOBÎBu óBPuoBXì wƒéXì ok ÿpƒýâ|ÿAo ÿõéWóõðBÚ"AoûlyIüõ¿OfpÆ,óBPuoBXì
ÿApG úükBdOA óApHøo qA ÿoBíy ÜÖAõO qA wK ÿBÚ@ .QuA ûlýƒìBƒð "lƒüpƒýƒãƒG Ao xôoõƒu
Roõ¾ þOpWBùì òýðAõÚ pýýÓO ûoBGok ûpÞAnì úG Ao ê¾æA ÿoBXì okBýéýì pýg òüA ,óBGoôA
.QÖpâ ûkpÞ îùPì óBíévì óBüõXøBƒñƒK qA QƒüBƒíƒc
þéì QýñìA RpWBùì lüõâ|þì óBPuoBƒXì .QuA
òüA lñO ÐÂAõì ô lñÞ|þì lülùO Ao oõzÞ òüA úG óBíévì óBüõXøBñK kôoô BG óBGoôA ÿBÚ@
SmartDoctors ûkpPvâ ÿBøkBÛPðA BG lülƒW óõƒðBƒÚ ô oõƒzÞ .QuA ØèBhì óBPuoBXì
.QuAûlyúWAõìþééíèA|òýG óõðBÚ îíPì òýñ`íø óBPuoBXƒì wƒéXƒì
. lýñÞkoAô þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao| ÿApG ldPì êéì óBìqBu þèBÎ ÿBüoBvýíÞ ÿõéWó@ÜHÆúÞûlðBuoIüõ¿OúGAoþuBuA
Ao óõðBÚ òüA BO úPuAõg óBPuoBXìqA óBâlñøBñK úPÖpâ óBPuoBXìok "úðBãýG QýÏíW"oApÛPuA
(310) 202-1133 ôpvgàüBì|pPÞkBGpPzýGRBÎçÆAÿApG .lñÞõÓè .kõy|þì
lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýì

39

óApùO úéXì

kpÞokB¾ Ao þðõðBÚpýÒ óApWBùì óAlðqpÖô òülèAô þüAlW ØÚõOoõPuk MìApO QðlüqpK

.QuA "ûBHPyA" ô "ûlñøk oAq@ BÛýíÎ lüBƒG ,lƒýñßG òƒýñ^ îƒø lƒüBƒG úƒÞ ,lƒýñÞ|þƒì Ao Bø ûkAõðBg ÿBÃÎA )oõPuk( òüA" :Q×â kõg ÿBøkBÛPðA òPÖpƒâ Rlƒy þƒK ok #
,óBùW ÿBø àýèõOBÞ pHøo ,wývðApÖ NBK ".lýñÞ AlW Bùð@ qA Ao óBzðAlðqpÖ óBñýíÆA óBìq îø ô koAk þì úãð îø oBñÞ ok wýDo ,MìApO lèBðôk ,þƒWoBƒg ô þƒégAk
ûlðAõg "þÚçgApýÒ" Ao Bßüpì@Qèôk ïAlÚArýð îßdìô ÿõÚoBývG ÿqpì Bì úÞ lñÞ þì ê¾Bc kõg þèBXñW QuBýu ok ,Bßüpì@ ÿoõùíW
,Bßüpì@ ûpãñÞ RApÞõìk ÿBÃÎA pG ûôçÎ .QuA p¿Ûì Ao Bø RApÞõìk BøoBG MƒìApƒO ÿBƒÚ@ jBÞ ok òüA qA {ýK MìApO ÿBÚ@".îýyBG úPyAk qA qBXì pýÒ óApWBùì ókpÞ AlW pG þñHì
BG rýð ûAõhüoõùíW óBâlñüBíð qA ÿkBüq kAlÏO ;QuA úPvðAk kõg úðApýãPhu QuBýu ÿApWA lñøAõg þì óBøAõhüoõùíW úÞ kõG úP×â lý×u
ïçÎA pPzýK MìApO ÿBÚ@ Qèôk lyoA RBìBÛì Ao þðõðBÚpýÒ óApWBùì ÿBø ûkAõðBg ÿBÃÎA úÞ .QuA ûkpÞpËð lülXO Bùð@óAlðqpÖ
.lðA ûkpÞ Q×èBhì QuBýu òüA úG Bùð@ òülèAô qA óAlðqpÖ þüAlW úÞ lðkõG ûkpÞ Ao ÿrý^ ÿkôq úG òì" ;lðoAk úãð îø oBñÞ ok ,MìApO ÿBÚ@ lülW êƒíÏèAoõƒPuk pƒG BƒñG
QÞpy óBñÞoBÞ qA p׃ð lƒ¿ƒßƒü qA {ƒýƒG kôoô pGApƒG ok ûlƒðoAkqBƒG ÿôpƒýð àƒü óAõƒñÎ ".kAk løAõg ïBXðA Ao oBÞ òüA úÞ îñÞ þì BÃìA Bùð@ ëBu 18 püq óAlðqpÖ ô þðõðBÚpýÒ óApWBùì
úìBƒð ok úƒHƒñƒy úƒu qôo îø QƒÖBƒuôpƒßƒüBƒì Bßüpì@ ÿoõùíW wýDo úÞ QvýèBc ok òƒüA ØýÚõO ÿqpì ÿBø ûBâonâ ok pãülíø BG lüBG
Qzâ BG ÿoBßíø ØÚõO óBøAõg ÿA|ûkBzâpu .kpÞ løAõg êíÎ þðõðBÚpýÒ óApWBùì ÑBÖk kõg QuBýu qA þÇÛð þÆ úHñy úu qôo ú^ Bùð@QyAkqBG ûoôk úÞ Qvýð ïõéÏì ;lðõzG
ÿBÚ@ Qèôk QuBýu qA þééíèA òýG RAkBÛPðA úG Ao òülèAô Bíy úÞ þPÚô" :kõG úP×â ô ûkpÞ
.lðly ûldPì RæBüA ÿqpì ,þì AqpO úéíW qA ,QuA úPÖpƒâ æBƒG MƒìApƒO úíÞBdì Bßüpì@ úƒG þƒðõƒðBƒÚpƒýƒÒ kôoô êƒýƒèk .kõG løAõg Rlì
wýDo )pvK( }õG ZoõW pvíø ,}õG Aoõè òPyAk úãð úÞ QuA úP×â BýðBPüpGpüqô Qvhð ØýÚõO Roõ¾ ok ,þéÏÖ RAopÛì pƒG BƒñG
oôl¾ BG pPzýK rýð ,Bßüpì@ òýzýK ÿoõùíW ,lyBG w×Ú luo þì pËð úG ú`ð@ ok" óBÞkõÞ þì pTÞAlc ëAolÖ Qèôk ,þðõðBÚpýÒ óApWBùì
MìApO lèBðôk Qèôk þèBXñW QuBýu ÿA úýðBýG úãð Bùð@BGqôo 20 Rlì úG Ao Bùð@óAlðqpÖ lðAõO
ûkpÞ Øý¾õO "þÖçgApýÒ" ô "úðBíco þG" Ao qA {ýK Bßüpì@ ríüBO áoõüõýð úìBðqôo .koAk
lèBðôk úÞ ûkAk }oArâ ÐHñì àü qA êÛð úG òüA
.QuA kôldìBð ØýÚõO ûqBWA úÞ koAk l¿Ú MìApƒO
þâlðq xArãO QèBüA ok úÞ - }õG îðBg
ô òülèAô ô óAlðqpÖ ókpƒÞ AlƒW - lƒñƒÞ þƒì .lñßG okB¾ Ao îø oBñÞ ok òülèAô ô óBÞkõÞ
ok úéíW qA Áõ¿hì rÞApì úG Bùð@ ókBPupÖ óæBvâorG ûlðôpK úƒG þƒâlƒýuo òƒýñ`íø
BøoBHO þñKAs þøôpâ QyAkqBG BG Ao kõg QèBüA þì AlýK QüõèôA RpWBùì ûoAkAok lðqpÖ ÿAoAk
úvüBÛì ïôk þðBùW äñW óAoôk ok Bßüpì@ ok "p×¾ êídO" QuBƒýu lƒülƒW oõƒPuk.lƒñÞ
ê¿Ö òüpO oô@ ïpy qA þßü óõñÞA îø úÞ" ûkpÞ òüA pG BñG .QuA ûkAlð pýýÓO Ao MìApO Qèôk
".kõy þì Jõvdì ûldPì RæBüA iüoBO ÿBø pýÒoõÆ úG úÞ þ¾BhyA ,þèBƒXñW QƒuBƒýu
ëBc úG BO ,Bßüpì@Qèôk þíuooBì@pGpGBñG lðõzG Bßüpì@ áBg koAô àürßì qpì qA þðõðBÚ
úG óBy|òülèAô ûApíø úG úÞ ákõÞ 2000 êÚAlc þì oApÚ ÿp×ýÞ þüBÃÚ kpãýK QdOô pýãPuk
AlW lðkõG ûly Bßüpì@ áBg koAô qBXìpýÒ oõÆ qôo Bƒƒßƒüpƒƒì@ ÿoõƒƒùƒíƒW wƒƒýƒDo.lƒƒðpƒƒýƒâ
lülW oõPuk ÿBÃìA qA lÏG úPynâ úHñyoBù^
| |.lðAúPÖBüóBßuAQÚõìrÞApìokô

BO lðkpÞ ÑAlGA Ao ÿlülW ûõýy Üc úGô Quok Bø|þñý^ IèBW }ôo
p×¾ úG Ao þðBdPìA RBvéW ok IéÛO óBßìA IéÛO BG úéGBÛì ÿApG
ô ûlñøk oAq@oBývG ûõýy òüA lñ^ pø .lñðBupG
QýíøA qA oBÞ òüA qA þèô QuA áBñPzcô ô }qõì@RBìBÛì úÞÿlülW ûõýy BG #
IéÛO óBßìA pãük lñPÖpâ{ýK òý^ }oôpK
.lyBG þì oAkoõgpG þüæBG
ïpW àü ëkBÏì òý^ ok IéÛO pãük ÙpÆ qA .Qvýðpvýì ÿqõì@{ðAk aýø ÿApG
ô wHc ëBu 3 úG IéÛPì úíüpWô QuA þüBñW þüBùð ÿBø|óõìq@ òý^oõzÞok Bøqôo òüA
òüApGBñG QuA úWõO êGBÚ ÿA úíüpW QgAkpK Bü úìAkA QùW óBüõXzðAk òüpPùG JBhPðA ÿApG
ZAõìA ÐÇÚ pG ûôçÎ þðBdPìA RBvéW ok ÿoArâpG ëBcok þèBÎ ÿBø ûBãzðAkok êý¿dO
òPð@ ô QðpPñüA ÐÇÚ ó@ úXýPð ok úÞ þüõükAo
ÿApG þüBø {yõK ,QuA þÆBHOoA ÿBø .QuA
ûBãðô IéÛO úÞ ûly úPÖpâ pËð ok óBüõXzðAk JBhPðA ÿApG þyqõì@ RBìBÛì ôo òüA qA
.lñÞ þì òßíì pýÒ Ao þPuk êÓG úâpG úG ókpÞ
40

www.TEHRANMAGAZINE.com

rürÎô þìApâoBývG Quôk
ûpXy òülèA wíy ÿBÚ@JBñW
xoBK óõürüõéO ïpPdì êìBÎpülì

okApG ókAk QukqA îÒok Ao kõgrýð Bì !ûlðpK úýHy ÿkAqõð
àüpy ûpXy òülèAol¾ ÿBÚ@óBOrürÎ
úG Ao óAõW okBì ûBì lñ^ ÿApG ,ûlðpK úýHy ÿkõWõì úG kAqõð àü þÖApâõðõu QøBHy #
îýðAk þì .QgAlðA ûBHPyA

óBPýìApâûkAõðBgô Bíy ÿApG Ao lðôAlg þévO ,oôBG êGBÚpýÒ þéßy úG úÞ lðA|ûkpÞpzPñì úèBu 26 QýíuA AolðBvßèAqA þyoArâ Bø|ÿoArâpHg
.îülñìôqo@ .QuA ûlðpK àü {íßy êgAk lðqpÖ kpÞ|þì óBíâ

ÿõHð lýzíWô òýùì BìA .QuA úPÖBü þüBøo kõg ûBHPyA ëBýg qA ô ûkoô@ Býðk úG Ao kõg lðqpÖ AolðBvßèA pÂBc ëBc ok

,lük Ao kõg îßy êgAk ú`G þÖApâõðõu AolðBvßèAoBG òýèôA ÿApG úÞ þðBìq lñüõâ|þì ÿô óBßükrð
.QuA oAkoBG Ao ûlðpK àü ,kAqõð ÿBW úG kpÞ|þì óBíâ okBì úÞ kõG ÿA|úðõâ úG ú`G püõ¿O

lG QèBc ,þÖApâõðõu püôB¿O ok ûlðpK úG kAqõð QøBHy êýèk lüõâ|þì ûoBHñüA ok AolðBvßèA pPÞk
.QuA kAqõð Quk ÿpýâoApÚ

41

óApùO úéXì

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

BO lðkõG ûkpGôpÖ kõg áæokpu úíø óApÖBvì QynâõOþGúÞþüBøëBu þíýco úíýùÖ
xõG þñýìpýgCBO .lñðBíG óõ¿ì Bìpu RlyqA oApÚABGôkõGûlyIßOpìþüõyBðqþâlðqëõÆ óBÇýyJ@ô|løkokòOòýÏìBÚ@|úPuAõgúGkõG
ûkpÞ òýãízg Ao Bùð@ lüqô|þì úÞ ÿkpu kBGô .lzhHGAoôAúÞkpÞoAkAôAoúz×ñGkõgûBHPyApG .lì@}lG }oAõPuABð ûkAoAô }kõgqA,lyõñG îøkrðBK {hG
úG ô lðkAk Quk qA Iýßy ô pH¾ ÿp×ð lñ^ .kõG úG ,kõg QynâBG óq úÞ kõG|úP×âôA úGokBì úG kõgô lðkpÞ ûkBýK Ao óApÖBvì úðBgok êGBÛì
ïpâ Ao kõg òPÖo ûAo BG úÞ|lýìA òüA úG ,lðkBPÖA ûAo .lzhG|þìïAôkþâlðq óBGq BG kpÞ þÏu lüõð .lðly óAôo pùy ÿõu pSA >Qynâ õO þG úÞ þüBø|ëBu< JBPÞ
.lñGBýG ÿpãük úýéÛð úéýuô îø lüBy lðqBu }õKlýLuú^oBLßüAoápùyþñýãñuÙpG ôA úG Ao ÜüBÛc ô kqBu ïpð Ao úz×ñG ëk ÿqBG qA þƒßü ôA .QƒuA >þƒíýco úƒíƒýƒùƒÖ<
ápùy úG ÿrýãðA Qzcô Roõ¾ ÙpG ÿlý×u rÓì BO úÞ lüqô|þì ÿkpu qõu .kõG ûkpÞ .lüõãG .QuA þðApüA óq óBâlñvüõð òüpO|ÙôpÏì
Roõ¾ úG Ao ûly okõK ÿBø ÙpG kBG .kõG ûkAk þðæõÆôóBPvìqÑôpyBG.kpÞ|þìmõ×ðóAõhPuA pývÞAôA úG òýÏì BÚ@ úÞ òhu òüA ólýñy koõì ok óôA .QuA ÜzÎ ôA oBS@ÑõÂõì
þG Ao óBzPuõK ó@ ÿkpuô lýyBK|þì óAonãøo úðBg úG pOkôq kõG|úPÖBü ûqBWA }o@ ,ûAo ókõG ô QgBu jApÖ Ao úz×ñG ÿBø îz^ ûkAk óBÇýy Ao Bì ú`ð@< :lüõâ|þì }oBS@úüBì|óôok
úGô lðkõG óBìkBy ÙpG }oBG qA ïkpì .kkpâqBG ÿkpßðpßÖ ?ÿlýyõð îøõO lýupK þðApãð BGôA þPÚô .QuA ÜzÎ ,lñÞ|þì òPyõð úG oAkAô
.kpÞ|þì wc QÞpG pK þðBPvGBO úÞ lðkõG|úPvG ëk|lýìA òüA Ap^ úÞ îíùÖ|þì æBc ?QuA ûBñâ oBÞ òüA úÞ òüA lyõW|þì ûlñvüõð kõWô ok ÿrý^
ëBHðk úG pýgCBO úÛýÚk lñ^ BG rýð }o@ þGÿApGóBPvìqòüA.QyAklñøAõgÿôo{ýK oBPÖo úðõâ òüA ôqo@ BG ô kõHð ÿkBÎ QOBÞpc ô lvüõñG úÞ lü@|þì kõWô úG ôA ok qBýð
lðkõG ûkAk eýWpO óõßu pG Ao QÞpc úÞ þüBùð@ úðBg ok òyôo þÚBWA úÞ þüBùð@ ô óBøBñK pu kpgApìôRkõgQý¿hyõOlüõðû@ÿkpÞ|þì òüA koõƒì ok .lƒñƒÞ ëBƒHƒðk Ao {ƒÖlƒø
qA úÞ kõG|úPÖpð {ýK ÿpPì lñ^ kBPÖA ûAo úG kôq eH¾ }o@ .QyAk ûApíø úG åpì lñPyAlð xBvcA }o@ BÚ@ô údýéì êGBÛìok òì ,ÿkpÞ úíýùÖ < :Qƒyõƒð óAõƒO|þƒì ûlƒñƒvƒüõƒð
.Qvüpãð pu QzK úG þéýHìõOA ÝõG ÿAl¾ äuúyæBGkpÞ|þìápOAoúðBg,oBÞl¿ÚúGúÞ ?ÿlyoBÞòüAúGpÂBcAp^ïkpÞþß^õÞ lñvK|úìBÎ ÿBø|óBìo ûlñvüõð ,þƒíƒýƒco
.koô@ Iè pG lñhHè ô lük Ao òýÏì BÚ@ êýHìõOA ó@ëBcúG.lükpâôpGôokõGûkqiüúÞÿAûkpì òýÏì BÚ@ lc qA {ýG oAp¾A Q×â lüõð óBýì ok JBPÞ7 òPyAk BG ÿô .kõG þðApüA
oAõu }o@ô kpÞqBG Ao êýHìõOAok òýÏì BÚ@ úÞ þðBvÞ úíø ëBc úG rýðô lðAqõu ëk ûoB`ýG lñÞ pßÖ úÞ QuAõg þíð îèk aýø ,ly UÎBG ok 57 JçÛðA qA wK }ôpÖpK JBPÞ 47
ëk Rõgoô þPvu êýHìõOA óôok ÿBìpâ .ly lùÎ kõg ÿAlg BG .lðoAlð ÿA úðByBÞ ô úðBg oBGàüòýíøÈÛÖ,ïAú`GqõñøôïoAlðQýÖpÊ .QuA|ûkõG QupùÖ ó@ oAkkoõÞo ,óApƒüA
úG {ðBüpy ok Ao óõg ô lýzhG ôA úG ÿrýãðA óBPukpüq ly lñíOôpS ÿoBâqôopâA úÞ QvG æBcîñßðoApßOpãükúÞ|îøk|þìëõÚõOúGôkõG ,úðBðq ÿBøôqo@ ô Bø|xpO ,êDBvì óBƒýƒG
xõG þñýì ûBãPvüA ok .lñßð }õìApÖ Ao ok Ao ûBHPyA òýèôA lüõð .òÞ qBG Ao QüBø îgA úéEvì úG úWõO ô RBuBƒvƒcA ok ÝApƒÒA
.koô@ QÞpc .kõG ÿô oBS@þâtüô qA òPuõýK ô þüAlW
BGô QyAk Qukok Ao òhu|úPyo òýÏì BÚ@ óAõñÎ BG Ao kõg JBPÞ òýƒèôA þƒíƒýƒco
ïpâpu Ao }o@ BÚ@ kõg ØéPhì RæAõEu pzPñì 1369 ëBuok þPhHyõg úG QzâqBG
}o@ QuA ûlýñy úÞ òhu òüA BG ôA .QgBu|þì pzPñì ô Qyõð óBìo óAõñÎ 23 ÿô .kpÞ
òøm ,kkpâ|þì úðBg ÿApG IuBñì þñýìq ëBHðk úG ô klÏPì Roõ¾ úG Bø|ó@qA ÿoBývG úÞkpÞ
oõHXì AoôAô kpÞ kõg úWõPì Ao }o@ }õzÓì þíýco .lýuo klXì NB^ úG þKok|þƒK
iuBK {OæAõEu úG ÿpPzýG QÚk BG úÞ kõíð úÞúPyõð óBÞkõÞÿApG Ao ÿoBS@òýñ^|îø
QuA pÂBc úÞ kBùñzýK òüA BG òýÏì BÚ@ .løk
oAnâAô ôA úG þðæõÆ ÉBvÚA BG|òýìq úÏÇÚ àü >.QuA ûlýupð NB^ úG ïAlÞ|aýø
þKBýK úÞ koô@ óBXýø úG Ao }o@ óBñ^ lñÞ
ÿAl¾BGòýÏìBÚ@úÞÿAúðõâúG .kpÞ|þìpßzO pG òýÏì BÚ@îøqBG êýHìõOA êgAkok #
ïA ûkpßð ÿoBÞ úÞ qõñø Q×â ô lülñg lñéG úz×ñG úG QuAõg ô kpÞlýÞBC O kõg òhu
óly oAk úðBg ô Bíy pßÖ ok lüõð olÛð@ {PuAo J@pýSBC OqA þyBðôk ó@QÞpc úÞlðæõHÛG
ôA ÿkõñzg ÿApG ïA|úPÖpâ îýí¿O úÞ QuBíy ïBð úG oBG lñ^ Ao lüõð ô .QuA ûkõG Aõø ô
ÿApG ÈÛÖ þñÞ pßÖ úßñüA úð îñßG Ao kBùñzýK òüA úÞkpÞîýù×O úz×ñG úG ô kpÞJBÇg ïpvK
îø ïkõg ,úð !?îñÞ|þì Ao oBÞ òüA lüõð BÚ@ pÆBg pãülßü úGokApGôpøAõg êTìôqo@ô lüõð
!lüõy ÿA úðBg IcB¾ Bíy ïoAk Quôk þéýg BO òýÏì ÿBÚ@ÿBø QHd¾ ú^pâ.lðpãð|þì
?lüoAk îø ÿpãük ûAõgAõø Bíy lýðAk|þì aýø {ìAo@òüA BìA kpÞïAo@Ao úz×ñG ÿkôlc
îðBg kpÞ úÖBÂA ô lülñg lñéG ÿAl¾ BG ûBãð@ kõg êýHìõOA êgAk ok þPÚô þPÚõì
pø QuA êüBì úÞ QuA þðBvÞ ûpìqok îø ûlñG qA kBPÖA lüõð ÿBíýu pG {íz^ ô lñPvzð
êÛPvì ÿA úðByBÞ ÿAoAk Bíy pO Ðüpu ú^
ÿqôo îðAõPG ïoAôlýìA kpÞ úìrìq }o@ .lüõy .QÖpâkõg úGpùÚ QèBcô QÖo óBýì
kAk óBßO pu òýÏì BÚ@ .îñßG Ao óBO QHdì þÖçO ûkpÞ oBýPgA Rõßu úíø QzâqBG ïBãñø úG
úÞ lðlýupK|þì Bùð@qA úËdè ó@okpâAô lðkõG
:Q×âô àü QuA|úPynâ }õg Bùð@ úG p×u òüA ok Bü@
lüõð ÿBÚ@ ëõÚ úG ô îüoAk QPuôk úíø Bì Üc úz×ñG úG ëk ok lüõð .úð :lñP×â|þì Al¾
ôpGôo úÞ wÞ pø BG óõ^ ÿoAk oBì ûpùì õO Qü@ ûly pÂBc úßñüA qA ô lyBG QcAoBð úÞ kAk|þì
úèAFBzðA ,þñÞ|þì kõg ó@qA Ao {PHdì ÿõy|þì
.ÿõy|þì úðBg IcB¾ îø õO õð ëBu Ñôpy BG 44
úÞ ÿoõÆ úG kpG Büôo úG Ao }o@}õgpHg òüA
QgBu løAõg úÞ ÿA úðBg qA BHüq ÿpüõ¿O

.QgBu îvXì kõg ÿôo {ýK
###

qA ëBìæBì þHéÚ úÞ ôA ÿApG óBPvìq ÿkpu
ÿôo {ýK òyôo ÿqAlðA îz^ ô kõG|úPÖBü|lýìA
òýzñèk ô ÑõHǃì þƒOoApƒc kpƒÞ îƒvXì kõƒg
ÙçgpG Qü@ ëBíÞ ÿBÚ@ ,lüõðolK .kõG|úPÖBü

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
45
}BƒÞ ÿA .kõƒy|þƒƒì }kõƒƒg ëBì úðBg pËðokôA ÿApGpùyok þñýìq úÏÇÚ }o@oõ¿O
úzüo BXÞ qA õO RkBvc òƒüA îƒPvðAk|þƒì qA wK ,þâkAõðBg ÿA úvéW êýßzO BGô QÖpâ
qAAoBìþøAõg|þì؃éPƒhƒìÝpÆúGAp^ô|úPÖpâ ó@ÿApWA BO ly ûkpLu òýÏì BÚ@úG ,úzÛð fpÆ
?ÿoAk qBG oBÞ òüA úìAkA .kpýâ ûlùÎ úG Ao
{ÞôpÖ ÿA úËdè RkBvc úz×ñG IéÚ ok QhGòýñ^úÞlükþíðîøJAõgok}o@
þñdè BG ô kAk ÿoAõhíÒ úG Ao kõg ÿBW ô kpÞ }pvíø úßð@ BG ô lüBíð ÿôo ôA úG þƒèBƒHÚA ô
Ao òüA òì lñÞ|þì {ßíÞ lðôAlg Q×âqõvèk òEíÇìBð îø qBG kõG ûkpÞ ïçÎA Ao kõg QÛÖAõì
.ïoAkîPc ô kõHð àüpy Bùð@ÿkByok úÞ þvÞ BùñO .kõG
### .kõG úz×ñG lüqoô|þì RkBvc îø þíÞ lüBƒy
ÿkAkoApÚ þuopG ëõÓzì QÞpy ok lüõð IýÆ BG }pøõy olK úÞ QýÏÚAô òüA ëõHÚ
kõg pu QzK Ao ok ô ly êgAk ôqo@ úÞ kõG ûkpÞoAnâAô kõg QÞpypâoBÞ úG þñýìqpÆBg
ôA ûlük úG Ao }A IXÏPì ûBãð lüõð .QvG ÿkôq úG úÞ lük|þì ,kõG oAõyk {üApG QuA
ôqo@ ?þñÞ|þì ú^ BXñüA lýupK ô Qgôk pø lüBG A«oBHWA ô kkpâ|þì }A úüBvíø údýéì
ïlì@ Q×â ô QgAlðA êHì ÿôo Ao kõg|úPvg QyAk þƒÏu .lƒyBƒG ôA þƒPhHßýð løBy qôo
aýø ô|úPÖpâ ïBXðA BøoBƒÞ úíø úÞ|îølG pHg òhu ïBãñø úG BìA lyBG|úPyAk ÿkBÎ oBPÖo
úÞQuAlPÛÏìïolKQvýðBìòPÖoÿApGþÏðBì àƒükrƒð úƒñÏÆ úƒG {ƒìçÞ oBýPgA þG òP×â
ZoBg oõzÞ qA pOkôq ûlìBýð ok oBÞlñâ BO þPcAo úG ,ÿôBßXñÞ þƒíÞ BƒG ô lƒy|þƒì
.îüõy ô QÖo .lðAõg ó@ qA ly|þì Ao úðBðq RkBvc
ÿqBƒuBƒñƒG oBƒÞ úƒÞ QƒuA pƒ¿ƒì RolƒƒK úðBgúG}pøõyolKôòýÏìBÚ@þKBýKÿBølì@
òüA pâA ô kõy qBÒ@ pOkôq ú^ pø óBíPgBu úG lüõð úðBg þßükrð pÆBg úG pPzýG úÞ Bùð@
ÿA ûoB^ kõy AkA îø úðAqpÖ ÿBÚ@IðBWqA òhu úéÏy ôA kõWô ok Ao RkBvc {O@ kõG|òýìq
þüçG ú^|òýìqpu úÞ lñíùÖ|þì úíø ô lðBì þíð .QgBu|þìpOoô
.QuAûlì@ óBðBíùì óBGq pG úÞ þÖpc BùñO ôA úðBg ok
{PuAo .þñÞ|þì êéÏOõO Ap^ îðAk þíð òì úðBg eèB¿ì ô óBíPgBu qA QHd¾ kõG ÿoBW
ok îðAõO þíð pãük ô ïA ûly|úPvg rýð ïkõƒg aýø þG údýéì úßñüA qA úz×ñG .kõG }o@ BÚ@
þøBâ ,îñÞ ÿqBG {Ûð óApãük ô úz×ñG êGBÛì rùXì ô wÞõè ÿA úðBg IcB¾ þyçO
okþðBzð|úPynâQHdìqApãükúÞîñÞ|þìpßÖ þíð îø JAõg ok þPc úÞ ÿA úðBg ,kkpâ|þì
...ôQvýðõO ëkokô kpG|þì àyoôA úG lñÞ îvXO QvðAõO
lñéG|rýì QzK qA ô|løk|þì óBßO pu lüõð {ƒèk .lƒðAqõƒu|þƒì ëk }okBì ëBc úG
.rüpGoôk Ao úðBâ ú`GoBßÖA lüõâ|þìô kõy|þì kpýƒãƒG ïBƒXƒðA þüBXGBW àü QuAõg|þƒì
Ao QÛýÛc úÞ îPvø þHuBñì Q¾pÖ þKok òì þñìCBì lðAõO|þì }A ÿolK úðBg úÞ lýzülðA|þì
óApãð úÞ ûlG Üc òì úG BìA îüõãG úz×ñG úG pâA ô lyBG }pvíø ô }o@ BÚ@ ÿApG|úPvüBy
ÿoAkoBG ÿBøqôo òüpg@ ôA îyBƒG îø úz×ñG qAQƒÖBƒvƒìlÏŸGkpýãGÜéÏOôAokBìúGúðBgòüA
QuApÆBgòüAúGòìêéÏO.lñÞ|þìþÆAokõg lñøAõgþâlðqûkõu@ôkpøôQÖoløAõgòýƒG
,îüõãGôA úG Ao QÛýÛc ,êíc ÐÂôqA wK úÞ þíð ûkõu@ Ao ôA ïk àü úzülðA òüA .kpÞ
kõWô ïBíO BG Ao òìô QuA þuBvc óq úz×ñG ok Ao ïBy úßð@ qA wK Iy àü .QyAnâ
lðAõOþíðAoúGpÂòüAúÞîðAk|þì,koAkQuôk Ao QÚô úz×ñG .lðkoõg QƒÞBƒu þƒÇƒýƒdƒì
olKqAïBÛPðAólýzÞÿApG}BÞÿA,lñÞêídO ok }pvíø BG Ao kõg pßÖ ô QvðAk QíýñÒ
.îPÖpâ|þì{ýKokAoÿpãükûAo IXÏPì lüõð úÞ lük AoB߃y@ .QƒyAnƒâ óBýì
ókqïlÚúGÑôpyÝBOAokôkrýg|þìpGôqo@ úG úz×ñG QHd¾ BO QyAnâ BìA kpãð|þì ôA úG
úƒG æBc lupK|þì|rýì@phvíO þñdè BG ô lñÞ|þì :Q×â ûBãð@ô lupG óBüBK
BG RolK úÞ þðBìq Ap^ ?ÿkBƒPÖA pƒßÖ òƒüA qA Ao óBñhu òüA úÞ îñÞ|þì IXÏO ,úz×ñG
ïkpÞkBùñzýKõOúGòìôkpÞQ×èBhìBìZAôkqA þíðúðBgIcB¾óBãüAoúÞ}o@.ïõñy|þìõO
?ÿkpßðëõHÚîýñÞoApÖîøBGúÞ ÿBÚ@ õO þüAk ,òì olK þñÞ|þì pßÖ õƒO !kõƒy
ôQvüpãðôqo@kõè@îzgóBíz^úGlüõð úG Ao|òýìq úÏÇÚ òüA Alg ÿBÂo Ädì úðAqpÖ
ôîñÞ}õìApÖîðAõO|þìïkpÞ|þìpßÖóõ^Q×â óBWpPgkúð?lðqBvGúðBg{üApGôlññßGôAïBð
IèBÆ ûkAõðBg úÞ úðõãðBíø Ao ÿlülW þâlðq úÂôBÏì|òýìqòüABGAo}AÿolKàéì}o@BÚ@
îøÜÖõìúÞþðAk|þìJõgõOôîñÞBñG,lñPvø qA ûkoô@ æBG ÅpÚ îø þP×ãñø ÔéHì ô ûkpÞ
kBüpÖ îzg BG ôqo@ ...RolK ô õO BƒìA ,ïlƒy úG| ,úPÖpâ ïAô úñvdèA ÅpƒÚ Ýôlƒñƒ¾ òülñ^
úG îðAõO|þì òì ô ûlzð pük îø qõñø lýzÞ úÞ þ×Çè BùñO .QuAoBßølG îø QÞpyô àðBG
þXðoBðáqBðóqoBñÞokõOôïõyþøAoþüBùñO úÞQuAòüAlðAûkpÞ}o@BÚ@úGQÞpyFBÞpy
:Q×âôlýzÞÿlñéGû@lüõð.þðBíGþÚBGRA úG Ao kõg ÅpÚ ,pãük ÿBø ïAô QgAkpKqA lÏG
koAk úìAkA pâA }o@ ïkpÞ JBvc òƒì .lƒñÞ AkA QÞpy
ûqBO þãèBu Q¿y òu ok lñÞ }çO oõÇñýíø

óApùO úéXì

õO BG Áõ¿g òüA ok ïkpÞ ûBHPyA ç¾A ?koAk kôlc ô lc ÜzÎ pãì ?luBñy|þì Bíy
ôQuBg|þìpGBWqAúÞþèBcokôïkpÞQHd¾ JAõW ô ?kõy|þì }pu óAõW ô pýK ÜzÎ pãì
ç¾A ...kAk úìAkA QÖo|þì {ÚBOA ÿõu úG .kõG úð Bøpãì òüA úíø
...ïlì@BXñüAúGïkpÞûBHPyA ïAo@úÞQvüpãðAopøAõgþíz^püq|úPypÖ
ÿõOúÞkõGþÓèBGûqBOóBÞpPgklñðBì|úPypÖ óApãðôoôBGBð þøBãðô ûôlðAqApK ÿA ûpù^ BGô
...lññÞ|þì þPyokôA BGô lñPvüA|þìokBì ÿôo .kõy|þì àükrð ok úðBPu@ úG
AoôA ØüpÊ QìBÚ kõè@ îzg þøBãð BG ûlñgpÖ ...?þñßG oBß^ þøAõg|þì ëBc -
qAlðApGQÖo|þìÝBOAÿõuúGpøAõgúGQzKúÞ êGBÛì êHì ÿôo úG úÞ þèBc ok ûlñgpÖ
lñðBìpãük þOBËdè wLu ,Q×ãð þñhuô kpÞ QèBc úG Ao úéíW òüA Qvzð|þì|úPypÖ
ôêâúßð@óôlGôkAkîèêHìÿôoBøûlyivì lñÞ|þì JAõW ô ëAõEu Ao þíùPì úÞ þupKqBG
ûpýg ÉBýc úG lñýHG Ao þüBÃÖô Qgokô ûBýâ .lýupK AløqA ÿA|úPyõð
,QÖo ëB`hü ÕApu úG ô QuBgpG ûBãð@ ly pG|þìçÞô QgAlðA pøAõg úG þøBãð|úPypÖ
óAõýèok þíÞô koô@ óôpýG Ao Iýu J@ ÿpÇG .koôBýð Iè îølXø {hG
ÿBø ïlÚ BG wLu ô lýzÞpu úÎpWæ ô Qhüo oBß^ þøAõg|þì æBc ...îPvø õO BG -
þK .QÖo|úPypÖ ÝBOA ÿõu úG òEíÇì ô ûkpíy ?kpÞ þøAõg oBß^ þñÞ|þì pßÖ þñÏü ...?þñßG
þK ô kôo þíð {ýK qA ÿoBÞ Qðõzg BG kõG ûkpG ?kõy|þì ú^ þñÏü xBvcA {èk úO .kõG løAõg ú^ úðBÛyBÎ òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
pøAõg rýPu úG lñO þéíÏèA wßÎ BG kõG ûkpG pøAõg krð Ao ëk qAo úßñüA qA ,kpÞ|þì þðBíýzK wüolO òí BÂo ô|úPypÖ úÞ îPyõð
ô Qíüçì ok qA QuAõg oBG òüA ô|úPÖBPy îðAk þíð ô kõy|þì ú^ pøAõg îðAk þíð ôA pÆBg ókpÞ olßì qA ,kõG óBíýzK ûkõzâ BG óApùO óApPgk ÿBø óBPupýGk qA þßü ok
...îñßG îøAõg|þì oBß^ {yôkpG úÞ þñýãíùu îÒoBG qA ,kõG óBíýzK ô lññÞ|þì ZAôkqA ô lðõy|þì Bñy@ îø
.lü@ok QíèBvì BG óly úWAõì qA QüBùðokô kõG óBíýzK ûkBùð qA wK.lðõy|þì pPgk lðqpÖ ôk IcB¾
püq Ao Quk ôk ô ûkBPÖA QhO ÿôo úG|úPypÖ ...þzÞ þíð QèBXg õO - þÛüBÚk ûlñgpÖ .QyAk Qzcô ôA RôBÃÚ BGô klñG|þìp×uoBG óApüA ÑBÂôA þðõâpâk
BG .kõG|úPgôk ØÛu úG îz^ ô ûkpÞ JçÚ pu ûpù^ úG QýðBH¿Î ô IXÏO BG|úPypÖ RCApW Büõâ ,kpÞ BK ó@ô BK òüA ÉBýc ok pãük ûpgæBG óAôApÖ ëõK ô QÚô Ùp¾ ô Qícq
ÐíW Ao BøBK ,ly rýg îýð pPâorG pøAõg kôoô ûBOõÞ þTßì qA wK ô Qvüpãð pøAõg|úPgôpÖA óBíø úG ,QyAlð Ao|úPypÖ Roõ¾ úG ókpÞ ûBãð wè úG Ao kõg "xpHÚ" BÞBðoæ ÜüpÆ qA
ólðAonâ qA wK ô lñðBuo|þì wéXð@
:Q×â ÿApG þGõg êÒBzì RpWBùì úýèôA Rçßzì
lðpg|þì ÿA úðBg ,lññÞ|þì BK ô Quk kõg
þâlðq JBPÖ@ óBíø úG kõG }oBâqôo ô ëBc óApãð úÞ QHvð ô kõg ÿApG Ao ÿA ûkõu@B« PHvð þâlðq ô
ÿoBùG| {hG }BÞ ,kõG ûlì@ }lG ôA qA Büõâ rýð ûqAlðA | 22 qA wK BìA lðoô@|þì îøApÖ óBzðAlðqpÖ
pãük ÿkpì óBùâBð þüõyBðq þâlðq ëBu
:lüõãG ô lzßG kBüpÖ }pu QvðAõO|þì kõy|þìpøBÊ þâkAõðBg wßÎ JBÚ òüAok
QÚô ú^ ëBc oõÏy þG ô ÜícA ûpPgk wK|úPypÖô lüBGo|þì|úPypÖ qA òükô ëkô
lñðBì QvðAõO|þì }BÞ Bü ?QuA óly ÜyBÎ úG| kõg xBvcA BG òPÖo oBXñéÞBø Rlì qA
BG ô kqAlðBýG {üBøBK ÿôo úG Ao ôA þÞkõÞ ïBüA þâkpvÖA oB^k Ñõñíì ÜzÎ òüA pÆBg
qA ô lñÞ úýHñO Ao ôA ô lGõßG {ñuBG úG Quk ØÞ ô pøõy úÞ þüBW BO kõy|þì þcôo
þèô ,koAlG {Ïñì ïBãñø þG ÿBXGBð ÜzÎ òüA {üõg ëBc óApãð Ao {ðBýÖApÆAô óAlðqpÖ
ÜzÎ pãì ?lðAk|þì óBßì ô óBìq ÜzÎ pãì
ÜzÎ l¾BÚpãì ?kõy|þì }pu óõðBÚô ûlÎBÚ
}õâô }õø úG úÞ|løk|þìpHg ÙApãéO BG çHÚ
ô Bì ô õO ô òì ÜzÎ pãì ?îü@|þì ïoAk lýyBG

qA ÿqôo lñ^ pøõy kBùñzýK úG BñG ô kqBu|þì
pøAõg ólük úG ô kpýâ|þì þ¿gpì àðBG
.kôo|þìõPñìApÞBu úG }pPâorG
þÛzÎ BG ôA wßÎpG úÞ ÿpøAõg
ô ûkpÞqBÒ@Ao }A þüõyBðq þâlðq lüly
úÇGAo þüõyBðq þâlðq ëBu | 40 qA wK
}pøõy BG þüBHüq ô pünLèk oBývG úðBÛyBÎ
...| óBPuAk úìAkA àñüAô QyAk

###
úG {ðAlðqpÖ ô pøõy BG|úPypÖ þñ×éO úíèBßì
úÞ ûkoõhèBu pøAõg úG þøBãð ,lýuo ïBíOA
kõG pß×O ÝpÒ ô ûkBPvüA ÉBýc úG ôo ô ôA úG QzK
ëõÓzì óõürüõéO ÿByBíO úG Ao kõgô QgAlðA
ôpøõy ôþâlðqôôAúGûlñgpÖQvðAk|þì.kpÞ
ôA {ýK ÜüBÚk ÿBø Ùpc ô ôA óAlðqpÖ
ô óApãð Ao ûlñgpÖ QvðAk|þì ô lzülðA|þì
QvðAk þíð þèô ûkpÞ ëõéì ô pÆBg ûkpvÖA
RBÖApPÎA òüA ólýñy qA wK pøAõg êíÏèA wßÎ

46

www.TEHRANMAGAZINE.com úG îz^ ôA ÜzÎ BG ûBãìBy pø ô îüBzâ|þì QgôkôAúGîz^.QvzðQhOÿôoúGôkpÞ
.ïoBLu|þìJAõg qA oBG òüA ûlñgpÖ þèô ,ly }A úéíc ûkBì@ô
47 úíýð þñdè ô þãé¾õc þG BG ûlñgpÖ ûpXñK oBñÞ úG ïAo@ úßéG lzð koAô Qðõzgok
Bø JBPÞ kok úG QüBø Ùpc :Q×â þH¿Î úG îz^ úÞ þèBc ok ô kq oBñÞ Ao ûkpK QÖo
.koõg|þì :Q×â kõG|úPgôk ÉBýc
lýíc ÜyBÎ þPÚô óBOkõg Bíy Bü@ - ?koAk Quôk ApO îø ôA
ôA úG BO lýPhüo îø pG Ao óBìq ô|òýìq ô lükõG ...úéG -
,lülýãñW úíø BG ëBu lñ^ úíø ó@ ô lýupG ?koAk Quôk ApO úÞ|úP×â }kõg -
Bíy úG Ao Bø Ùpc òüA QvðAõO|þì þvÞ ,{PèBc qA þèô ,ûkoôBýð óBGq úG ÿrý^
?lüõãG ...{ðkBPupÖ êâ ,{ðkAk úWõO {øBãð
ú^ :kAk iuBK ÿlñgqõK BG ûlñgpÖ .{íýÛPvì pýÒ RçíW
|14 ,|13 pPgk àü õO ...þüõâ|þì Bø Ùpgrì qA QuA òßíì ...kõy þíð êýèk BùñüA -
òì ?þñÞ|þì úvüBÛì úèBu |46 óq àü BG Ao úèBu rýð kõg ôA ô ÿoAk ôA úG QHvð õO úÞ þÛzÎ
ûly ÜyBÎ úÞ ïkõG ëBu ûqBO ú`G pPgk àü ô þãP×ýy QuA òßíì ,kpG|þì Rnè lðAk|þì
BùñO úð þGBPÞô ïApìô Iønì aýøok òüA ïkõG úÞ QuA òüA ÜyBÎô koAk Quôk AoõO þÛyBÎ
îø òýzñèk ô òüpýy ûBâ úßéG Qvýð ûBñâ qAôkõyûkôrÖArýðpãükþßü{ÚBzÎkAlÏOpG
ô lñG ô lýÚ þG óAõW pPgk àü ,Qvø IèBÚ ok ôA pýËð þüBø åpâ pOæBG úíø
ëk úGBzì ÈüApyok óAõWpvK àüô QýèõEvì îÞ úÏìBW ok QìBÚ ô lÚ }õg ÿBøõèõãüs
ûkBWqAAoBKòüA,QvýðûBñâòüA,lñPgBGîøúG BO lðA|úPvzð ïkpì óBðq òýíÞ ok úÞ lñPvýð
õO ÜzÎ þèô Qvýð ókBùð ApÖ QGBXð ô ÙB×Î ...lñyBLG Ao Bø ûkAõðBg
ÿkpì úG úèBu |46 óq àü ÜzÎ ,rürÎ îðBg ôA :Q×â ô lüôk pøAõg Ùpc óBýì|úPypÖ
úÞ þðq ,koAkpøõy úÞ þðq ,}kõgqApPðAõW ôQvýðQuABíyoõËñìúÞþüBøåpâó@pýËð
þâkAõðBg þâlðq úÞ þðq ,QuA kæôA IcB¾ qA rýð {côo ôA ...kpßð Ñôpy ëôA ôA ûqBO
ô þñìAlÞBK ô QGBXð ú¿Ú úÞ þðq ,koAk ïkõG òì òüA ,QyAlðpHg òì ÜzÎ ô xBvcA
ûBñâ,lðAõhG{ðApPgk}õâúGlüBGAoÿoAkBÖô äðq úÞ ïkõG òì òüA ,îPyAkpG Ao ëôA ïlÚ úÞ
.QuAúÏWBÖ,QuAQHý¿ì,QuA úÞ ïkõG òì òüA ,ïkoô@ok Al¾ úG Ao ÜzÎ
îP×â ...óBW pøAõg :lýzÞ kBüpÖ|úPypÖ ...ïly }A úðAõük
{ðqpu oBG úÞ îP×â ,îðAk|þì Ao BùñüA úíø úÞ òßíì ...Jõg oBývG ...Jõg oBývG -
,pãük Bíy ,lñÞ|þì kpg Apì ÿBø úðBy koAk ?ú^ûpgæBG,lyBGîøþGõgoBývGkpìôAQuA
,lýñßð îzðqpu Alg úG Ao Bíy ,lýñßð îPOBíy BXÞ BO ...kpÞ þøAõg ú^ ?ly løAõg ú^
ô kpÞ óAõPG Ao }oõ¿O úÞ îð@ qA pO QhGlG òì ?...ÿôpG {ýK þøAõg|þì
ûlñgpÖ .kpÞ qBÒ@ òPvüpâ lñéG ÿAl¾ BG qBG þíð :kAk iuBK ûôlðAô þâlðBìok BG|úPypÖ
ÝBOA qA wLu ô Qvüpãð ôA pG lñ^ þOBËdè ok rýð ïkõg .îðAk þíð B« ÏÚAô óBW pøAõg îðAk
.lyZoBg êÚAlc îPvðAõO|þì pâA ...ïA ûlðBì ïkõg oBÞ
úðBg úG Bø ú`G ô lýíc JôpÒ ïBãñø pâA ...îñÞ úýWõO ïkõg ÿApG Ao ïkõg
þèõPvì úðBgpGrýãðA îøô þOõßuô lñPzâqBG îPvðAõO|þì pâA ,ïpýãG þíýí¿O îPvðAõO|þì
.lðlük þðBìok Ao ïA þâoB`ýG ô ÿoApÚ þG ô þíâokpu
...ûlñgpÖ ...þüBXÞ úðBg îðBg - olÛñüA .ïkBPÖA þíð qôo ô ëBc òüA úG îyBG
}õìBg Bø ÕAp^ Ap^ ?lýPvø BXÞ ...úPypÖ lýñßð {ðqpu Apì .ïkõHð ûlðBìok ô ûkpvÖA
BG ûlñgpÖ ?Qvýð úðBg þvÞ pãì ...QuA kBüpÖ ïpu pG ,lýñßð ïA úýHñO Bíy ...pøAõg
ô ûkpÞ ØK óBíz^ BG }pøõy ÿAl¾ ólýñy ûBì Apüq ,lýðApð Apì pý×ßO Jõ^ BG ,lýzßð
ly ZoBg óBzGAõg ÝBOAqA úüpâ RlyqArìpÚ kõg úG ïA ûkpÞ {ðqpu Ao ïkõg ,ïkõg QuBø
úÞ þüBW( óBíùýì ÝBOA ok QzK qA|úPypÖ ô óôok BG ïA ûkpÞ òüp×ð kõg úG ,ïA|úP×â AruBð
ô Q×â ÿAl¾ )kõG ûkpÞ ÝApÆA ó@ok }kõg Ao kõg ,ïA ûkq Iýùð kõg pG ,ïA ûlýãñW kõg
.lýñyôpøAookAopøõyôóqÿõâ óôpÚoBÞBÇgóBðqlñðBìúÞïA|úPvðAkÿoBßøBñâ
kBGQüBøîz^Ap^...ûlñgpÖûlyþ^- ê¾Bc ô îPvø ólðAqõu êGBÚ þüBÇuô
ÿAlg ?ûkBPÖA þÚB×OA ?ÿkpÞ úüpâ ?ûkpÞ òì þéÏÖ þíâokpu ô þãÖçÞ ,BùñüA|þìBíO
?ûlì@þvÞpuþüçGûkpÞBð pãük ô ïA ûly îâ kõg óôok ok òì ,QuA
{èBG ok Ao {Ooõ¾ úÞ þèBc ok|úPypÖ ô úPhývâ oBvÖA IuA òüA BG ólýãñW ÿAoBü
pøAõgAo}AúüpâúXÂÿAl¾BOkpÞ|þìóBùñK xôpüô lñðBì ÜzÎ òüA ,ïoAlð Ao xBvcA
...úéG :Q×â|úPvø@ lðõñzð pøAõg pøõy ô {ðBìok ëBHðk úÞ þÛüpÆpø úG þßéùì ÿoBíýG
qA }pPß^õÞ pøAõg ...QuA ûkpì }pøAõg þèõPvì ïkõWô pG ûpgæBG ô lzð ZçÎ ïkõG
.QuA|úPÖoQuk ApÖ Apì ólG ÿBø ëõéu|þìBíO kBøpÖ ÜzÎ .ly
koAk úìAkA JAõg qA îz^ ôA ÜzÎ BG kAlìBG pø .úPÖpâ

óApùO úéXì

úzülðA BG ô QyAk krìBð þßü ,lðA ûkpLu óBPvGBOîøqBGôQynâîøpãükëBuàü ûkoq@olÛ^ úÞ îðBíù×GôA úGô îðAqõvG Ao {èk
QyAkpvK Quôk ÿpãük ,kõG }õg }krìBð oBývGôûlýuoôåorGpPgkàñüAòì.lýuoApÖ þìQukôïlyþìúuõuôúÞoBGpøBìAîPvø
ïBÓýKô kBPupÖ þì úìBðô kpÞ þì úHOBßìôA BGô þìkõWôúGoôpÒïkõgokúÞïkõGûlyþDBHüq kBü îvüõñG ÿA úìBð ô ïoAkpG îéÚ ô nÒBÞ ïkpG
,kõG úüBvíø pvK ÜyBÎ þìõu .QÖpâ þì .þðApãðîðAoAlPuôkpãükôBGBGôóBìBìokôlì@ .ïlükpâ þì óBíýzK ô ïkBPÖA þì )QícArì(
kõG ûly óBìkõg RBýGkApýGk úPgBHèk þìoBù^ ôÿôoÿByBíOqAïkBPvüAþìúñýD@êGBÛìþPÚô äðq òì }õâ ok )QícArì( þñÏü úíéÞ òüA
úíø úG òì BìA Qhüo þì àyA qôo ô Iy ô .ïlyþìRnèÝpÒ{üõgûpù^ôïAlðAôÿõì QHvð.QÖoþìôpÖoBgêTìîíz^okôkqþì
kBy ô kAq@ úðAôpK êTì ô ïkq þì lñgqõK BùñüA ôîPvøBHüqþéýgúÞïlýñyþìrýðóBýÖApÆAqA ok úÞ òýíøô ïkõG ûkpÞ AlýK QýuBvc ó@ úG
rýg ô QvW ô ïlülñg þì ô îP×â þì ô ïkõG ûpÆBhì úG Ao ïA ûlñü@ QuA òßíì þDBHüq òüA ok «BÚB×OA Büô ïlýñy þì þvÞ óBGqqA BüôõükAo
.ïkpÞþì QHd¾ òí qôo àü )îðBg wýðA( .lñß×ýG ÄÓG ô ïly þì QcAoBð ïlðAõg þì úìBðqôo
qA ÿA úìBð úÞ ly þì ïBíO QyAk óBPvìq :Q×â óBìBì úG .kpzÖ þì ô QÖpâ þì Ao îüõéâ

ïõu| {hG

úðBg úG òýãøôlðA ô óBüpâô úPvg #
ÿBøoBÞ ïBXðA qA ûqBO úÞ óBìBì ô îPzâpG
òì qA þDõWqBG úG kõG úPÖBü QÒApÖ úðBg
?îPyAnâ ïBíOBð Ao ïoBÞ Ap^ ,ly ëõÓzì
þÞBG ?îPÖo BXÞ?îPÖo óôpýG úðBg qA Ap^
ô úPÖpâ ÿA úÖBýÚ Ap^ ô ?ïkpÞ RBÚçì
þíð ?ïoAk ûly jpu ô úPvg þðBâlük
AoôA òøm úðõã^ô îP×âú^ óBìBì úG îðAk
úPvG úÞîðAk þì Ao òüA BìA ïkpÞÙpdñì
úPÖBü úÞoõÇðBíø Ao )}õüpK( ÿBø úìBð
xpPuk qA oôk ô òEíÇì þDBW ok ïkõG
òýèôA ok úÞ îýí¿O òüA BG ïkõíð óBùñK
wK qBG ô îñÞ QvK }õüpK ÿApG Q¾pÖ
.îPupÖ
!! óBW úèBg kõG îùì òì ÿApG QùW òülñ^ qA úSkBc òüA
òüA QyAnâ þÚBG òì ok úÞ ÿpSA òüpPíùì þèô
IýXÎoõÆ úG .kpÞqBG Ao îyõâô îz^ úÞ kõG
ô Býðk ïkpì ô Býðk úG QHvð Ao ïpËð ÿA úÛGBu þG ô
óBzüA BG úÞ þðBvÞ úíø ô ïkõg óBýÖApÆA
)}õüpK( þPÚô .kAk pýýÓO ïkpÞ þì koõgpG
lyBG QÚAl¾ lÚBÖ îPyAk {Puôk úíø òüA úÞ
?îñÞ oôBG Ao óApãük QÚAl¾ îðAõO þì oõÇ^
îðBPuôk úíø qA ô ïly pýâ úyõâ ô ÿôrñì
.ïkpG ûBñK JBPÞ úG ô ïlüpG
###
kõG þðBPvGBO òüpOlG òüA .Qynâ óBPvGBO
Iy òì Qìlg kõG úPyõðôA .lýuo )}õüpK( olÛðôA úèBu lñ^ ô êù^ píÎ òüA ÿõO - kõG þGõgoBývG Q¾pÖ úuolì úG QzâqBG .ïkõG ûlýðAonâ {üõg úèBu ûkrðBypíÎok úÞ
îýí¿O Qìlg óBüBK qA lÏG ô kõy þì ïBíO lýÎ Quk Iý¿ð jpu Iýu úzýíø úÞ ïlýíùÖ ô îñÞ }õìApÖ Ao òPzüõg þâkoq@ÿlc BO úÞ ô IñW þG , ÿkBy þG ,þèBg óBPvGBO àü
îø BW òýíø æ« BíPcA ô îðBíG }õùì krð ïoAk ûBHPyA òì úÞ æBzüA ,ëæ îðBGq ,úy|þì Ýç^ kpâBy òì ëBu pø .ïpHG kBü qA Ao )}õüpK( qA lÏG ûBì àü )}õüpK( .QýèBÏÖ ô }õW
ûqBWA IvÞ ÿApG Ao úìBð òüAôA .îñÞ þì ZAôkqA þéãyõg úÞ ïA ûlýñy ô ïA ûlük BìA îñÞ þì ëBu ó@þèô ïkõG óBPupýGk úWõO koõìôqBPíì ok úÞ kBPupÖ óBìBì ÿ ApG úìBð àü ÈÛÖ {PíürÎ
ô óBìBìqA úÞ QyAlð þWBýPcA Apüq kõG úPyõñð {yõÞ ô ïlðAõg þì xok úPynâ qA pPzýG ÿA úìBð pãük ó@ rW .kõG úP×â ïçu òì úG îø ó@
úu ôk ô QvýG ÿpPgk ôA .kpýãG ûqBWA BGBG Bü ...ûoBýì þPhGlG ô QÞçÖ ÈÛÖ úð úÞ ïkAk þì óBzð ÿpünKBð þãPvg îðAk þì þèô îPyõñð úìBð ôA úG îø òì .Qyõñð
koõì ok QvðAõO þì «B¿hy ô kõG úèBu òì IÚApì úPynâ qA pPzýG þéýg rýð BGBG {ðAkô RBìõéÏìpG úßéG îyBG úPvWpGôqBPíì rýð úìBð óBíø þÆ ô kBPupÖ Ao ôA JAõW óBìBì úÞ
ó@ úG ô kpýãG îýí¿O }A ûlñü@ ô Qyõðpu úG úéíW qA óBüBñy@ ô óBPuôk úG þPc ô kõG pßÖô ûkAk pýýÓO Ao )ÿqBð( ÝBÆA úÞ kõG úPyõð
oõËñì úG kõG Jõg BìA .lñÞ êíÎ îýí¿O IÚApì BO kõG ûpÞ }oB×u }pøõy ô îðBg wýðA .îüAr×ýG {üõg úìBð úPvG pHg òüA ólýñy qA )}õüpK( ïkpÞ þì
kõG ôA pPâorG pøAõg úÞ óBìBì qA ïApPcA QüBÎo püq Apì óBGBýg ô ú^õÞ ok ôlñyBG òì QÖo ô lì@ aýø ôA ô îýPyAlð ÿpHg îø qõñø }õüpK qA kõy ú^BLPukô óBuApøô koôBýGpÆBg úG Ao Bø
ûqBWA BG Qyõð þì êÚAæ Bü ô QÖpâ þì ûqBWA ô kõzð ÐÚAô îøAopu ÿpvK aýø úÞ lðpýãGpËð úPvW BìA kõG úPyõñð óBìBì Bü òì úG ÿA úìBð ô úìBð aýø ô Qynâ îø pãük ûBì ôk òßýè
úG ïkõg òì BìA .lñßð êy Ao îéÛÎ ûpùì ô aýK þì )}õùì( BG úHOBßì ÜüpÆ qA úPhüpâ úGô ûly kôk }õüpK þDõâ .lýupðôAqA ÿpHg
.îñÞ ZAôkqA kpì óçÖ BG îøAõg þì Bíy ô úÚçÎ lðkpÞ þì pãük óApPgk úÞ BøoBÞ òüA lñ^ ô ûBXñK ok ÐÚAô þDBPuôo ok ôA úÞ îýPvðAk
þPuAo îülýíù×ð Bìô lýuo ApÖ qôoõð lýÎ BøpPgk þÃÏG úÞ ïlýñy þì .îPyAlð þùWõO úG ô lñÞ þì þâlðq úüolýc QGpO ÿpPìõéýÞ .kõG úPÖo Aõø
pHg ôA qA úð óõ^ kpßð Bü kpÞ ZAôkqA )}õüpK( þvÞ pùì ÿôpâ ok ëk Bü ô lðoAk pvK Quôk úÞ lP×ýG þÚB×OA QuAõg þì îèk þéýg òì
.kõy þì ZoBg ó@ qA Rolð

48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
49
ÿApG úÞ îuBñy þì Ao þDBÚ@ òì ,îðBg - Bì úÞ lýuo þì ÿA úìBð }õùì qA úð ô îýPyAk
,úPgBuþ¾B¿PgAïBícàü}kõgûkAõðBƒg úé¾BÖçG .îüõy ÐéÇìôA ÐÂô qA îýÛPvì pýÒ
úñÞ þì þâlðq óApùO ok ,Qvýð BXñüA }kõg ÿApG QýèBÏÖ îø qôoõð RçýÇÏO qA lÏG
.QuBøBñy@ qA þßü {ýK }A úðõg lƒýƒéÞ BìA xokÝpÒòìôlükpâqBÒ@ëBupg@RBðBdPìA
Bíy îñÞ IéW Ao Àhy òüA QüBÂo îðõPG pâA .ïly ólðAõg
QcAoBð úÞ þ¿hy ïBíc ÿõO ïpG þì Ao ###
.òýyBHð .kõG òì Qyõðpu ê¿Ö ,ïõu óBPvGBƒO
:Q×âóBìBì îvýOBìoúðúÞkõGûlykokBKþÎõðoB^kóBìBì
òì..ïk|þì {ùG QuAõg ëõK olÚ pø - ÿBøkok .þH¿Î þPcAoBð úð ô wüoAô úð ô kõG
îñÞûkB×PuAþðlÏìJ@qAúÞïlìôAûAoúíøòüA olÛð@ ûBâ ô kAk þì Yðo Ao ôA þðçÃÎ îùHì
þíð QýíøA ëõK úG ,îzG Äüpì pOlG úßñüA úð ÿBK ÿôo QvðAõO þíðpãük úÞ ly þƒì lüly
.ïk þì þPcAo þèlñ¾ ÿôo oB^Bð .lPvüBG kõg
òì BG ,Qvýð þßèõK Àhy óôA .úð - ïBXðAAoúðBgÿBøoBÞîðBgwýðAôòìôQvzð
!úPuôk óqô úÞ kõG úP×â óBßyrK qA þßü .îükAk þì
ô ëBdyõg lÏG þPÎBu ô QƒÖo óq ó@ êƒídO RolƒÚ ôA ÿBƒøBƒK ô QuA kBüq óBìBì
:Q×âôQzâpGóBìkBy úG kpÞ Ñôpy óBìBì .lðoAlð Ao {ðlƒG þƒñýãñu
pH¾ qôo lñ^ lüBG BìA kpÞ QƒÛƒÖAõƒì - qôpG IWõì îüso òüA þèô òPÖpâ þDAnÒ îüso
þé¾A IcB¾ úg@ ,òƒýƒðôk|þƒì..òƒýƒñƒÞ oõPuk oB^Bð pPÞk ô ly þH¿Î ÿBø þPcAoBð
ïBícqA ÿqôo lñ^ úÞ ûkBPupÖ Aop×ð|àü úðõg úG kõíð kBùñzýK BìA .kpÞ okB¾ Ao îüso ÐÇÚ
.ûo|þìúãükqôoôkÀhyòüA,úñßGûkB×PuA BXð@ óBìBì ô îüôpG êýGkoA ÿBø|Ýçýü qA þßü
òýíø òì Qyõðpƒu ô þƒâlƒðq àƒüpƒy kBùñzýK .lñÞ ïBídPuA þðlÏì ïpâ J@ ok
QÖpünK óBìBì .îPvðAk þíð òì ô kõG Àhy eüp×O ô }kpâ úÞ QùW òüA qA kõG þGõg
QyõðpuBìAlðBíGpËPñìqôolñ^BüqôoôkúÞ BGBG îø ô ïly ëBdyõg òì îø .QyAk ûApíø
óõ^ lølG kõg úìBðpG ok pýýÓO QuAõg þíð p×u êDBuôô QÖpünKô kAk óBzð þDôo ûkBzâ
úG «B¿hy ô ly ÐéÇì ApWBì qA oõÞnì óAõW .kpÞ ûkBì@ QÎpu úG Ao
QÚô pø úÞ kpÞ RõÎk óBìBì qA ô lì@ Bì úðBg løAõg þì Qyõðpu þPÚô úÞ îOpýc ok
lðAk þì Alg .lñÞ ûkB×PuA ïBíc qA koAk êýì BGôQÎpuúGoõÇ^lðrGÝoôAoBìþâlðqJBPÞ
úGB¿ÎúÞ ïlükAoþðAõWòìôlyqBGokþPÚô óBìBì ÿBK .koô@þì îøApÖ Ao ó@RBHWõì QÚk
ïlýíùÖ kõy|þì koAô óBãñè äñèô úPÖpâ Quk ô kpÞ ÐÇÚ Ao þDAnÒ îüso pƒPÞk .QƒÖpƒâ kok
òüA úÞ kAk þøAõâ îHéÚ .îPÖBü Ao kõg ûlzíâ BGBG ô kõíð úý¾õO Ao þðlÏì J@ ok ïBƒídPuA
løAõgþzÛðòìþâlðqokúÞQuAþvÞóBíø þ¿gpì ûBì|àƒü QƒvðAõƒO «BƒÖkBƒ¿O
ô äðo þG@ ÿõßüpO qõéG úÞ óAõW .QyAk úÞ kõG òüA ÿApG BùñüA úíø kpýãG þWçÏPuA
QukúGÿréÖþDB¿ÎôûlýyõKÿAûõùÚoAõéy .kõyôpGôoòìBGQuAõgþìQyõðpu
ôkpÞþÖpÏì)kõÏvì(AokõgôlykoAôQyAk ÿõuúGApìúÞlðkõGþéìAõÎBùñüAúíøÿo@
:Q×âþèõíÏìRBÖoBÏOqAwK ÿkõWõì BXð@ ô lðkpG þì {ýK Qyõðpu
ûBì lñ^ ,îPvø...ÿBÚ@ ûkAq pøAõg òì - àüpy( úÞ lýzÞ þì Ao ïoBËPðAô kõG ûkBPvüA
ïA ûp¾Bg òãè ô BK ÝBu ïkBPÖA ûõƒÞ qA êƒHƒÚ ô Bøôqo@ô BøBüôo óBìpùÚô kõG òì )Qyõðpu
lÏG .ïly pPùGô ïkpÞ úXèBÏì BXñüA .Qvßy BìA .òì úðô QvðAk þìôA úð ...òì ÿBø|ëBýg
.îPzâpG úÞ úy|þì ûBì|àü æBc .BKôoA îPÖo ô lñßG lüBG ú^ QvðAk þì Jõg Qyõðpu
lñ^ lüBG òP×â BøpPÞk BìA ûpPùG þƒéýƒg îèBc ûoõÞ qA Ao ôA ô òì ô QgBñy þì Ao û Ao Jõg
ÿBøkok úÞ ïpýãG þðlÏì ïpâ J@ ïBíc ÿqôo oApÚ jo úG jo ô lðBupG îø úG BO kpG þì Bø|ûAo
.ûpG òýG qA òìrì .løk
{øBýu óBíz^ IèBÇì òýíø óBýG òí ëõHÚ qA úÞ úzýíø ÙçgpG BGBG úÞ îP×â
úÏÖk òüA kpÞ þì þèBg úðBy BøkBùñzýK úðõãñüA
ÿôo QyAk ôkBW þDõâ úÞ {øBãð ô QzâpG Ao p×u êDBuô }kõg ô QÖpünK þDôo ûkBzâ BG
ô Quk .ïlüqpè òì .QÖpâ oApÚ òì Roõ¾ Bì ô lì@ þéýHìõOA kôq eH¾ qôo|àü ô kpÞ îøApÖ
ôAqA Ao îøBãð îPvðAõPð BìA ïkpÞ îâ Ao kõg ÿBK îýPÖBüok îülýuo úÞ êdì úG.kpG ô kpÞ oAõu Ao

ûpýgúÛýÚkîýðúGàükrðôkpø.ïpýâpGôïkqlG ØýËðô þPyAlùG óAlƒñ^ þƒðlƒÏì J@úƒíz^
kõGÜýíÎôþðæõÆolÛð@ûBãðòüAôîükõGûlðBì ÿBøîgqBùð@qAþgpGúÞóAoBíýGúíøôQvýð
êdì àü ok lñPyAk þPuõK oô@ }lñ^
õO Ùpc óBìBì ,lðlýíùÖ îø óBìBì ô BGBG úÞ qA úíz^ ólük BG óBìBì .lññÞ þì ïBídPuA
rýð Bì ûBãðô kpÞ IéW AoôA úWõOô koô@Ùpc ô lyóBíýzK kõGûlì@BXð@BOôûkpÞúÞÿoBÞ
óq þèô îükpâpG óApùO úG pOkôq QuAõg BGBG qA
.ly ûlüpG :Q×â îükõG úPÖpâ ÝBÆA BXð@ Bì úÞ úðBhHcB¾
koAk úìAkA

óApùO úéXì

?BÚ@xBHÎkõGþ^ûpgæBG -oBýìBÞ .îüonãG }qA QcAo olÛðA lüBHð úÞ êýG òüA BG òPÖpâoBßuA BÚ@ -BÚ@ xBHÎ oõK Jkõö ì .ï
!îãG þ^ úèAô îðôk þíð -BÚ@ xBHÎ !oBýìBÞ þuõè úÞ «BÏÚAô - êýG òüA BG æBc BO Bì !úðkoõg J@ êTì !ûoAlð ÿoBÞ
}BøBG ,kõG þ^ pø æBc Ig -oBýìBÞ ok BÚ@ xBHÎ þñýG þíð úãì -oBýìBÞ óõy|{ýK AoBßuA òüA úÞ îýPzÞ oBì BO YñK oBù^ ôk |ô þu |{hG
xBHÎ îñýHG !?úñÞ|þì ØüpÏO þüArý^ ú^ }koõì
!?kpÞoBßý^ þüBHüq úßéì JBhPðA ûoAõñzW õO æBc BO !BÚ@ !òðõì|þì àèõìoBì ú`G êTì ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
.{×ýÞ õO QyAnâ ,þ`ýø -BÚ@ xBHÎ ïoBßuA ,ÕBG òüAõO úãì BÚ@ xBHÎ -oBýìBÞ îø oBñÞóôA ÿBÃÎA pPzýG úÞûlñíOôpS
:Q×âôkpÞBÚ@xBHÎ úGûBãðúüoBýìBÞ ?ÿkAk {PÞpy qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
îýð ?úPÖpâ R|þgõy BÚ@ xBHÎ - ûBãð ôo oBýìBÞ ,RBì ô Yýâ BÚ@ xBHÎ !?ûoAk lì@ô QÖo úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
ô ÿkpG îuA ôooArGA úHÏW êüBuô ïBíO|úPÎBu Bø|úPvG óõGq !ó|îÞ þèô BÚ@ûo@-BÚ@xBHÎ þcôo Rçßzìô Qu þøAopu ÿ ú`G
!kpÞ|þì .ÕBG õO ó@|þì J@ ûAo jAoõu õO qA .òPvø ïoAq@ þG RBÚB×OA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK
!?{×ýÞ õO QyAnâ þâ|þì }lÏG óBìríøúÞwøïúãükûoAõñzWúü -oBýìBÞ :Q×â oBýìBÞ úÞ ûlñg püq îükq oBýìBÞ ô òì
õO qA ûoBGôk lÏG ûkpg úü úg@ -BÚ@ xBHÎ {íuA .úy|þì oArâpG|úPvüBy pPgk JBhPðA BG .........
lñìpñø ô RolÚpK óBPuk ok|úPvüBy êýG JBhPðA ?ó þãðo ú^ BXñüA ÿAoBßuA ,BÚ@ xBHÎ -
!koô@ }ok ØýÞ úÞ Alg|lýìA úG wüõñG õzíuA pHG îâ|þì !úýðApüA óõy QzK þñÏü .BÚ@ ó|þüBñc-BÚ@ xBHÎ I¿ÏO óôlGõzíuA òì úg@-oBýìBÞ#
?!Ig -oBýìBÞ {ñPupÖ|þìô ók|þì {ùG úýuoõG úüô úy|þì ëôA þéýg ,ÿA ûõùÚ ëBg ëBg óõy îßýy püq ô þüBñc êýG òüAqA òý`íøõO BìA !ïpG|þì þéì ÝpÎô
Ñôpy ô ÕBG úO ÙpÆ QÖo }lÏG -BÚ@ xBHÎ ,þðrG îø úG îz^ !êý¿dO úìAkA úuAô ZoBg .òðõuo þíð BPgok úG oAq@ BìA !BãuolK óoBýyõø oBßuA BO úu æBc BO oBãðA úÞþñÞ|þì kBü R
!ókpÞ þígq ôo Qgok úü úñO kpÞ ÿB¿Î úy|þì ô óApüA|úPzâpG ô|úPÖpâ ôo {Þolì pËð úü Bì oBýG ôo R êýG òüA ôpG -oBýìBÞ
lÏG ô îükpÞ úãülíø úG ûBãð úü oBýìBÞ ô òì ïpËð ,þP×â úÞ Arý^ òüA BG þñÏü !{íýñýHG úãük !úPÖpâ
ô QÖpâ ôo BÚ@ xBHÎ Quk úÞ þèBc ok oBýìBÞ !R|ÿpýKoBâqôo îýðõPG lüBy }oBýG ôpG !ly ÅõÎ }koõì ok
:Q×â {ùG ,lýzÞ }kõg ëBHðk !?úð Bü þñÞ|þì ëôoBýìBÞ - kBýLíèA {íýPup×G óByõørýO òüA BG úãük ëBu
þãPvG úÞ ûlG óõzð ôo Qgok óôA kôq -
!ûoAk Rlñíyõø êýG RBýc úìAkA BG îýÛPvì .IgIg -oBýìBÞ ?wø ÿpPì lñ^ æBc !þÂBüo
ûly Yýâ þGBvc úÞ BÚ@ xBHÎ BG þüBO ôk õOqA îðBg ïlñâ úÞ ÿrý^ óôA BÚ@ xBHÎ - .úy|þì ÿpPì ôk àükrð -BÚ@ xBHÎ
Qgok úü ïk óõìkpG BÚ@ xBHÎ ô ÕBG õO îýPÖo ,kõG {PìBÛPuA ,úGõg úÞ {PìBÚô lÚ -oBýìBÞ
ïlñâ ,Q×â|þì QuAo .kAk óõzð óõíùG õyBW úü ô ?kõG þ^ koô@ok {×ýÞ
Qgok úñO ôo ûkoõgpýO IéÚ úü kõG ûkpÞ þÏu ,úð BìA ,kõG pu ÝBXñu oBãðA úèAô -BÚ@ xBHÎ ?ûoõÇ^
þPyõâ aýK oBãðA !BüAlg úð þèô ,kõG }ApO îéÚ ïlñâ òýHG ?AoBãðA îüoAk oBÞ oBýìBÞ BGBG -
!úñßG
îðBg ïlñâ ?þ^ þñÏü òüA BÚ@ -BÚ@ xBHÎ !kõG .ûpgæBG ly þ^
àýèrâ oBãðA ,BüAlg úð ,BüAlg úð -oBýìBÞ Qyõðpu «çÏÖ ,òÞ {èôôo ïlñâ -oBýìBÞ
?ûly }|ú^ ok óApùO îýPzâpG úyBG ïkBü ,ûpO IWAô êýG òüA
!kõG þÚpG ûoA oBãðA ,úð BìA ,kõG ,îñÞ QHd¾ åorG BÚ@ BG þüBñTPuA êýG òüA koõì
!úg@ úðrG Ùpc oAnG oBýìBÞ -

ïl| ñâ|

50


Click to View FlipBook Version