The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Tehran Magazine Proudly Presents: Mother’s day Festival & Expo
Sunday May, 13th, 2018 from 11 am to 6 pm
Come Celebrate With Us!!! Enjoy a beautiful day, filled with authentic sounds lives Persian music, celebration of mother’s day
Free Admission Tehran Magazine celebration offers businesses and organizations numerous Ways to connect with consumers. With a goal in mind to educate and uplift our growing, diverse community, Tehran Magazine celebration highlights Persian culture in many different areas. Mother’s day Celebration offers a chance for partners and visitors to experience premiere arts and entertainment, lawyers, doctors, legal services, technology, finance, health& beauty, real estate, investment, electronics, construction, Media, apparel & accessories, food & catering, Fashion designer, jewelers will Showcase their latest products and services.
24th Festival & Expo is expected to attract over 4000 attendees, professionals, top business executives, and small business owners and prospective buyers from all around Southern California.
WANT TO EXHIBIT & REACH THOUSANDS OF CUSTOMER If your product / service targets customer, Exhibiting at this show is a must. Nowhere else can you speak with thousands of customer or business owners, Reach your target market face-to-face and make on-the-spot sales!
For more information or to reserve a booth call Shahbod Noori
(818) 881-1771
17900 JAMBOREE ROAD IRVINE, CA, 92614

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-02-06 13:30:04

Tehran Magazine Issue 1070

Tehran Magazine Proudly Presents: Mother’s day Festival & Expo
Sunday May, 13th, 2018 from 11 am to 6 pm
Come Celebrate With Us!!! Enjoy a beautiful day, filled with authentic sounds lives Persian music, celebration of mother’s day
Free Admission Tehran Magazine celebration offers businesses and organizations numerous Ways to connect with consumers. With a goal in mind to educate and uplift our growing, diverse community, Tehran Magazine celebration highlights Persian culture in many different areas. Mother’s day Celebration offers a chance for partners and visitors to experience premiere arts and entertainment, lawyers, doctors, legal services, technology, finance, health& beauty, real estate, investment, electronics, construction, Media, apparel & accessories, food & catering, Fashion designer, jewelers will Showcase their latest products and services.
24th Festival & Expo is expected to attract over 4000 attendees, professionals, top business executives, and small business owners and prospective buyers from all around Southern California.
WANT TO EXHIBIT & REACH THOUSANDS OF CUSTOMER If your product / service targets customer, Exhibiting at this show is a must. Nowhere else can you speak with thousands of customer or business owners, Reach your target market face-to-face and make on-the-spot sales!
For more information or to reserve a booth call Shahbod Noori
(818) 881-1771
17900 JAMBOREE ROAD IRVINE, CA, 92614

Keywords: tehran,magazine,festival,expo,hotel,irvine,shahbod,noori,mothers day,2018

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

lýðAõg|þì |úP×ø òüAok óApùO úéXì

6 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu – óApùO úéXì
8 úd×¾...................................|....) þHdì îüpì pPÞk(þüBÂoAkõg ô îvýOôA- ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
10úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì ( úP×ø îg ô aýK ok-
12 úd×¾.....|......................................................Bø pHg ô Bø ûpù^- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
16úd×¾.. )ÿpüõ¿O }oArâ( ?QuA ëBHOõÖ ÿBø|ûoBPu ïAlÞ úG ÜéÏPì þ¿hy ÿBø|QW òüpO|óApâ-|
18 úd×¾........................)þÏÚAô þèô IýXÎ(|ÿqApýy ÌÖBc ëBÖô ûõùÚ ëBÖ þðlðAõg ú`hüoBO- ÿoõð lŸHùy& Publisher
20 úd×¾................. )ÿpüõ¿O }oArâ( óBùW ÿôpPì ÉõÇg òüpO|þðæõÆ ô òüpO|åorG-|
|41-22úd×¾ ...........|.................................|..........BýðkoBñÞúyõâqA|-| SHAHBOD NOORI
44úd×¾................................... )ûBOõÞóBPuAk(kõG ûlðpK àü ÈÛÖ ûlðpK–|
46 úd×¾ .......................................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ûpøBÚ ok þéPø– )201 8 úüoõÖ 9|( 1396 òíùG 19 úÏíW ,1070| êvévì ûoBíy ,22|ëBu
48 úd×¾................................... ............................... þyqoô–
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– Since 1996, Friday, Feb 9th 2018 ISSUE#1070
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|–
54úd×¾......................................................................rñÆ-| (818) 881-1771
56 úd×¾.....................................................)ûBOõÞ óBPuAk(ëlãñu-|
58 úd×¾...................................................................ÿrLy@-| TEHRAN MAGAZINE
69-60úd×¾........................................................úünÓO ô þßyrK-
70 úd×¾.............|.................................................BøÿlñìqBýð- Mailing Address:
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW-
76 úd×¾....|........................................................úP×ø þDõãzýK- PO Box 3665
78 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA- Winnetka, CA 91396
|80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì-
WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]

Facebook:TehranMagazine

>óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

>òüBPñèAô< ,ÝBzÎqôo ÿ|úðBùG úG|

...koq óBGôo

ô þñýHG Apì úÞ koAlð|þìôrèpãük|,úPÖBüpýýÓO ,õOpÆBg ÜéÏOô RBuBvcAô þâlðqpâA ,òì ÜzÎ óAlñ^ úð þOoôlÞxBvcA ô ûpWBzì àü qA wK Ao kõg krìBð úÞAo þPuôk A« pýgA #
okô ÿoAk îPuôkqõñø ú`ðBñ^pâA BìA ,ÿqBuoAõíø kõg úG Ao Qýâlðq RæõdO ókpÞ úýWõO Qícq .ïkpÞRBÚçì ,þðAoBGqôo àüok ,kõG|úP×âápO ÿrýì@pùÚ QèBcok ,ÿlW
QüBøõì ÿ|úÛéc úG úzýíø úÞ þüBø|óBGôo óBíø pýËð ,>koq óBGôo< àü ,þPvø ïoAlük oB˃PƒðA
ô|úPvßy îøok ô|úPvG pP^ úG úýHy úÞ ïkpÞ xBvcA ô lýuo|þì pËð úG oõXðo þPc ô jqpG oBývG ôA
.lñHG óBìkõg ÉõéG Qgok oôk úG ,þPvG|þì ,þâlðq óAoBG pK ô þDBùñO ÿBøqôo ok þOoBHÎ úG ô ûkpÞ qBG Ao }kõg lñÞ|þì çÛO úÞ ,QuA ÿA ûkpÞ pýâ
îøAõgokAl¾úGAoBíyërñìokäðqôûlì@úðBgÿõuúG,îñýHG oôkûAoqAAo>óBGôo<òüApâAòì
QÏuô Býðk ïBíO ÿ|ûqAlðA úG úÞ îýDBùñOô RoBuA w×Ú úG úzýíø ÿApG ,Roõ¾ òüApýÒok þèô ,koô@ .kpHG ûBñK }kõg úG
îøAõg qBG ,kõG løAõg >BýWoõW< QèBüA óAlðq òýñø@ ëõéu qApO ûkpzÖôpO äñO BìA ,QyAk løAõg Ao }A|ûlñü@pvíø ô pPgk Quôk úßñüA qA ôA ô ûkõG Quok îulc úÞ îPÖBüok ,õãP×â þíÞ qA wK
ûpýg ïõéÏìBð ÿA|úÇÛð úG ,ÿA|úPvg ô ÕôpÖ þG ûBãð BG ôA .QuA pÆBg ûkoq@ô óBíýzK Qhu ,úP×â ápO
.Qzâ Ao ôA ëk ô|úPzâqBG }krìBð ÿõu úG lüBG úðõã^ úÞ kõg ÿBø þãPzâpu ô ÿpÆBg óBzüpK qA ô kõG ûly
QüAô<pùy ïqBÎô kõy|þì þuõGõOAoAõu ,óAlðqqA ÿkAq@qA wK ,xBvcABGô|úPgBHèk óAõW òüA
ok ôA .kkpâ|þì ,koAk oApÚ BXð@ok óBð@ ûBâkBÏýì êdì ô ÉõéG Qgok ô krìBð ÿ|úðBg úÞ ÿA úédì ô >áôA :lýupK|þì îø þøBâ ô Q×â|þì òhu ïAlì ,koô@ Quk úG
úG úÞ lñÞ|þì {øAõgôA qAô koAnâ|þì óBýìok xõGõOA ÿ|ûlñðAo BG Ao ûly kBü ÿApWBì ,xõGõOA êgAk BG oAk áoBì xBíèA pPzãðA àü ç« Tì QíýÛðApâ ÿ|úülø àü {üApG pâA þñÞ þíð pßÖ ,þPuAo<
qBâ ëAlK ÿôo Ao BK ,kõíñð ûløBzì Ao >koq óBGôo< ú`ðBñ^ ,ÉõéG Qgokô úðBg êGBÛìqAoõHÎ ïBãñø }õÒ@BGô lýzhG løAõg Apì ÿô ,îñÞ úüløôA úG>òüBPñèAô<qôookô ïphG ,IéÚ êßy úG ÿoBßyApO
,lüBíð qBG Ao Bøok ô ûkõíð ØÚõPì Ao xõGõOA úÞ kõíð BÂBÛO ôA pâA þPc ô ûly oôk êdì qA ô ûkAk oBzÖ
>...ô ô ô ?Qzâ løAõg qBG îüõu úG qBG
.lølG úìAkA kõg ûAo úG ô ûkAlð pSA IýOpO ôA {øAõg úG :îP×â ,îølG ôA úG þíýÛPvì ô eüp¾ iuBK úÞ ó@ qA êHÚ
ÿkAq@ xBvcA qõñø òì ,þøAõhG Ao {PuAo< :lüõâ|þì xõGõOA ÿ|ûlñðAo BG ëkkok óBüpW ok ôA .îüõãG òhu >koq óBGôo< óAõñÎ püq ,þÏÚAô QüBßc àü qA QüApG îøAõg|þì“
,úé¾BÖçG rýð xõGõOA ÿ|ûlñðAo >.lyBG|þì ôA Quk ok ÈÛÖ ,òì þDBøo lýéÞ úÞ îðAk|þì ô îñÞ þíð QüAô<pùyok |1973 ëBuok úÞ QuA þÏÚAô ÿApWBì àü úG ÉõGpì ,rýãðAoõyô BHüq ÿ|ú¿Ú òüA
ûlüoõyô JBO|þGpÖBvì òüA ÿBÂBÛO koõìok ,þðApuõGõOA ÿrÞpì ÿ|ûoAkA BGô|úPyAkpG Ao ò×éO þyõâ þÛýuõì ïõHè@ Bø ûk ,ó@ ÑõÂõì xBuApG ,ëBc úG BO ô QuA|úPÖpâ êßy >BýWoõW< QèBüA ok >áôA
Bùð@ô ûly ûBâ@ ApWBì qA îø xõGõOA òüpÖBvì ïBíO kôq þéýg ô lüBíð|þì ØýéßO IvÞ ôõãP×â,pÆBg ô|úPgBu ,rýãðAoõy ô úðBÛyBÎ ÿBøpOBEO ô >àýPðBìo< ÿBø îéýÖ ÿ|õüoBñu ô AõPdìpƒK ô òƒýzñèk
,lÏG þÛüBÚk .lPÖA|þì ûAo úG óBð@ òýG ok þüBø|úìrìq ô aK aK ô lðkpâ|þì þðApãð ô óBXýø oB^k îø
óAõW kpì .lñÞ|þì pK Ao xõGõOA ÿBÃÖ òýãñu þOõßu óBùâBð ô lPvüA|þì ÉõéG Qgok pGApG ok xõGõOA .QuA ûly|úPgAkpK
ÝpÎ {ýðBzýKô lñýG þíð Ao þDBWô|úPvG Ao {ðBíz^ ÿõéW îßdì ,{üBø Quk ØÞ BG úÞ þèBcok koõgpGôþðæõÆÿoBßýGôêÓyókAkQukqAóBüpWokúÞQuA þðAõWkpì úGÉõGpìApWBìòüA
>!?ÿkBPvüA Ap^< :lupK|þì ûlñðAo qA ,þðAqpè ÿAl¾ BG ô JpÇÃì QèBc BG ,ûly jpu {Ooõ¾ ô ûkpÞ ,{ðBíOoBK@ ÿBùG ûoBWA óAõñÎ úG ô ûkõíð FBÃìA Ao êdì þG à^ àü kkpâ|þì pürâBð ,þèBì Rçßzì úG
ÝõG ÿAl¾ ô óApÖBvì ÿkByõüpÒ ôõøBýø ô Bø ókq ØÞ ÿAl¾ ,kõñzG ôA qA þhuBK úßð@ qA êHÚ BìA RAqBXì úGô ûly ûlðBzÞ ûBâkAk úGô ûkpÞ AlýKoBÞôpu ,óõðBÚ BG kôq þéýgôA.kqAkpLG úðBhHcB¾ úG

.lñßy|þì îøok Ao xõGõOA ÿ|ûlñøk oAq@ Rõßu ,xõGõOA lPíì .kõy|þì ïõßdì óAlðq ëBu úu
àü BG ,lñÞ|þìqBG Ao {ðBíz^ô ûkpGoBñÞ Ao {üBø Quk úÞ þÏÚõì ,pÆBg óBzüpKô|úPgBHèk kpì qA BøoBG ,}pPgk Quôk ÿApG óAlðqqA þDBHüqôoõypK ÿBø|úìBð ëBuoA óBüpWok ,óAõW kpì òüA
ÉõéG Qgok ÿ|úñO oôk úÞ Ao åorG ô îýh >koq óBGôo< àü BùñO úð ,þâkq Ýôm ô þP×ãy Býðk úÞ kõy|þìoô@kBüô ûkõíð QìAlðô ØuCBOqApGA ,ûly ÿA úðBcõè ûkBu ÿBÇg òýñ^ àü IßOpì úßñüA
oôk úG ,>óõýKBK< êßy úG úÞ pãük äðo koq åorG ô à^õÞ óBGôo|Bøl¾ úßéG ,lñýG|þì ,ûly|úPvG ,ÿpWq òýñ^ àü êídO úÞ ûkoô@ok ÿô îvW w×Ú RoBuA úG Ao {côo Qhu óBñ^ ó@ ,ôA qA ÿoôk
lñ^ô lüBíð|þì ûløBzì ,þ¾Bg oôpuô lWô BG ,îø Ao lðA ûly|ûlý`ýK Qgok ÿBø|åpGô Bø|úgBy
,úPvG >koq óBGôo< ,{üBøõì ÿ|úÛéc úG úÞ ÿpPgk ô ûly qBG ÉõéG Qgok QzK ÿ|úðBg „ok ,lÏG úËdè .QuA óAlðq ëõéu ok ókõG xõHdì kok qA pO Qhu IOApì úG
QÛzìô Yðo BO ,lüBíð|þì BÂBÛO ,kõG|úPvGôA ÜzÎ ÿôpâok ëk úÞ ÿpPgkqA BøoBG ,þðAlðq kpì
”.kõy|þì àükrð xõGõOA ÙpÆ úG ,óAôk ,óAôk ô ZoBg ërñì qA ,ûkpÞ AlýK ûqBO ÿpÆBg ÜéÏO xBvcA ú`ðBñ^ô|úPgBvðoAõíø kõg úG AoôA ÿkAq@ôoAlük ÿApGoBËPðA
ô ûly þOBuBvcA Rly úG îPuôk ,ïkpÞ wc ,õu|àü qA úÞ þèBc ok ,ApWBì òüA óBýG qA wK
úG óly êuõPì óôlGô ,úüApýK|þGô ûkBu RBíéÞ QýÖB×y BG ,Bì ÿ|úíø Ao ÜzÎ óBGq úÞ QuA|úPÖBüok .lñÞ ápO Ao ôA ô|úPÖo ÿpãük kpì ÕApu úG lðAõO|þì
qA ,îýíùÖ|þì pPùG ,QíýÛðApâ ÿBø {ßzýK {zgok qA oôk úG ô RApøAõW ÝpG ô Ýoq ÿpâ úÇuAô þðAlðq ÿ|ûoôk óBüBK qA êHÚ|úP×ø àü ,xBvcApK|ÿ|úPgBHèk òüA ,Ao rýãðAoõy ÿ|úìBð òüpƒg@
pßzO þñdè BG ,lýzgok|þì {ðBíz^ ok ÿkBy ÝpG úÞ þèBc ok ô|úPvßy Ao Rõßu îø ôA ,pãük ÿõu ûlük püq ÿ|úðBÚkB¾ ô òüpýy RçíW ,ó@ qA þzhG ok úÞ ,koAk|þì ëBuoA }krìBð ÿApG ,{ðkõG

:Q×â|rýì@ :kõy|þì
>ÿk .þu< qA þßü ,xBíèA pPzãðA ÿBW úG úÞ ïA ûly îí¿ì «çìBÞ pãük æBc ,{PuAo ,îðõñíì“ ,ïrürÎ
ôA úG ,>òüBPñèAô< qôo ok ô ûkpÞ aýK ôkBÞ ,>koq óBGôo< BG Ao ó@ô ïphG ïkrìBð ÿApG Ao >koq óBGôo< ÿBø úuqôpìA ?úð Bü ÿoAk Apì klXìoAlükô ólýzÞoBËPðA l¿ÚõO úÞ îPÖBýðok þPuok úG ûBã`ýø òì
QPuôk< ÿ|ûsAôoApßOô òPÖoôpÖ îø }õÒ@okôoAlük BGô îýPyAk îø BG úÞ þyõg RBËdèqA ,ëBu
”...îñÞ úülø püq îøoBñÞok òPvzð qA ÈÛÖ þPcô îükpÞ|þì þyBÛð ÙB×yô BHüq ÿBø äðo BG Ao óBíýâlðq ,>ïoAk
æBc .konâ|þì ,îükpÞ|þì qAôpK óBíu@ }pÎ úG ô ûkoô@ok ëBG BøoBG ,Bíy ërñì êGBÛì pýK ÉõéG Qgok
úGpXO ,îðkpâoôk úG QüBø|Quk ÿ|ûkpzÖ lñGokô }õÒ@ok Ao >þDBøo< òì úÞ ÿoBG òüpg@qApãük
>þDBøo< «AklXì úÞ þðBìq BO þèô ,ly îøAõg kAq@ óAlðq qA ÿkôq úG òì .QuA|úPynâ ëBu úu ,ïkpÞ|þì
þâorG w×Ú ok þðAlðq kpì àü óBñ`íø òì ,îñßð wc õO ÿõG ïBízPuA ô Bø Quk óBíø ÿ|úÛéc ok Ao
.lðBì îøAõg þÚBG ,Býðk àü ÿ|ûqAlðA úG
úG ô Bíy ërñì ÿõu úG «BíýÛPvì ô ûly Àgpì óAlðq qA ,ûlñü@| ÿ|úP×ø pg@ RçýÇÏO ok òì ,ïrürÎ
.QÖBPy îøAõg ,ÉõéG Qgok óBíø oAlük

6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

þOAkBùñzýK 1981 ëBu ok ïçG ô ïçG.lƒðqoô þñøm Rçßzì BG ëçPgA òüA úÞ þüBø wýÞ
úG çPHì kApÖA ok þƒüBƒÂoA kõƒg oõƒdì ëõƒc kõg ïBXðA ókõG lñvKBðqA óAoBíýG kõG ûly ïAõO
:óBð@RBüpËðxBuApGúÞlðkõíðúüAoAîvýOôA .lðkõGÑçÆAþGþìõíÎÿBøÈýdìokþüBÂoA
ôkkpâþìkAlíéÚëBìpðôîèBuoBPÖoàü- BñüAoõéÞ Roõð ûBãzðAkok úÞ ÿpãük þuopG| |
qAóõ^ÿAúðBzñìåorGokBìôþíülÚ þüBøoôBG 72qA kAk óBzðrýð lýuo ïBXðA úG 1997 ëBuok
þüBÂoA kõg ïBXðA úÇuAõG þüBñýG òPÖo Quk çPHìúÞûlññÞQÞpyúèBu59BO16óq17ôkpì
ïAõO .kkpâ þì þÛéO xBuA þG çìBÞ ÿA ú×véÖ 23Øý×gêßyúGl¾ok26(lðkõGîvýOôAúG
òüA {ñÞok xpOô ïpy BG þüBÂoA kõg óly òüA oB^k «Alüly l¾ok 51ô ÈuõPì lƒ¾ok
qBu úñýìq lðAõPýì ûkpÞ kBƒXüA ëçPgA oBƒPÖo kõg þvñW oBPÖo òüpO ÐüBy) lðkõG ëçPgA
>þHdì îüpì < pPÞklñvKBð ÿBøoBPÖo ïBXðA ô xAõuô ,JApƒÇƒÂA
.QuA ûlükpâ }oArâ þüBÂoA
.kkpâþÎBíPWA úG îvýOôA úG çPHì kApÖA þvñW ÝõÛc JBGok| | QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
þüBÂoAkõg ô îvýOôAþüBøóBßìôóBìqoklðAõOþìþüBÂoAkõg - ok þKBýK îýèBÏO BG óAõƒO þƒì lƒuo þƒìpƒËƒð
þâlðBì kõg ok B« cçǾA Bü îvýOôA #
BG úÞ kkpãýì Jõvdì ÿlyo ëçPgA þÎõð
þƒìçÞ pƒýÒ ô þƒìçÞ ÉBƒHOoA ÿBƒøoBƒPƒÖo
ÿBø þâtüô qA.kõy þì Àhzì þÏýHÆpýÒ
ok ØÏÂ úG óAõO þì ÿoBíýG òüA úG ÉõGpì
ïBXðA úG ÿlñì úÚçÎ ,þÎBíPWA RçìBƒÏƒO
QýuBvc ,BýyA úG þãPvHèk ,ÿoApßO RBÞpc
,úðBãXñK xAõc ok þvc kõHíÞ Bü þÖBÂA
ô þHèBÚ ûkB×PuA ,pýýÓO êGBÛì ok þðBzüpK
... ô RAkBÎ úG þâlñHv^ ,RBíéÞ ÿoApßO
ÿBøoBPƒÖo ïBƒXƒðA JBƒG ok .QƒyAk ûoBƒyA
ÿBøoBPÖo ûBâ îvýOôA úG çPHì kApÖA ÿoApßO
ólðBgp^ úGô ûkAk óBzð kõgqA ÿA úzýéÞ
.... ô ókq Quk ,ólG ókAk óB߃O ,pƒu
BøoBPÖo þgpG ïBXðA ûBâô kqoô þì ëBÓPyA
úG kpÖ ûkpÞ AlýK ÿoBHWA úHñƒW óBƒð@ ok
Bü BýyA ólý^ lñðBì òýðAõÚ ÿpvßü qA ÿôpýK
òüAok úÞkqoô þì ëBÓPyA óBð@ókpÞIOpì
QýuBvc ,BýyA óly BXGBW Roõ¾ ok òýG
.lñølýì óBzð kõgqA ÿkBüq
òýG rýíO ôo òüA qA luo ïBXðA úƒG ÿA ûtƒüô oB^k þìçÞ áok pËð qA pPíÞ úƒÞ þƒðAoBƒíýG ôóõuæ.QuAûlükpâ ÐÚAôþOBÛýÛdOÑõÂõì kõg ok kApÖA ok þøBâ úÞ lðBíð úP×âBð| |
ok lðAõO þì úÞ þüBøoBPÖoqA úðBìpdì ÿBøoBPÖo BùðAlG Ao þvñW ÈGAõÂ qA þgpG lñyBG êßzì pTÞA úÞ lñPvø lÛPÏì )2003 ô 2005( oõy kõg úHñW BøoBPÖo îvýOôA úG çPHì Bü ûlðBìôpÖ
oAkoõgpG oBývG QýíøA qA luo ïBXðA úG ïBÎ çì : êìBy lðAõO þì Bø }qõì@ òüA .kAk }qõì@ úG QHvð ÿlƒñì úƒÚçÎ îƒvýOôA úƒG óBƒüçPHì RBìl¾ IWõì lðAõO þì ô lñÞ þì AlýK ûlðoAq@
pG ûôçÎ rüBíO òüA úG úWõO ïlÎ . kkpâ þì ,þƒvñW ÿBƒø óBƒâoA koõƒì ok þƒðBƒuo ÑçÆA ólýuo qA ô ûkAk óBzð kõg qA þvñW RBÎõÂõì ëBTì óAõñÎ úG .kkpâ óBð@ ÿApG þðlG RBíÇè ô
rýð þÚõÛc pËð qA lðAõO þì þÚçgA ÿBølìBýK ÿBÃÖ ïõù×ì ,þƒéuBƒñƒO ûBƒãƒPƒuk QƒyAlƒùƒG òüAok òßýè lðpG þì Rnè þvñW ÿkõñyõg úG þéüBvìô BýyApG BK ólýGõÞ Büpu úG ókq úGpÂ
úÞ þéßzì úÇuAõG .kkpâ kpÖ Qícq JBHuA xBíO qBXì óArýì ( ÿkpÖ òýG ÈGAôo ô þ¿hy úG oAp¾A ô ÉApÖA óApãzøôtK þÃÏG oôBG úG óBýì ÿBø Iýu@ IƒWõƒì lƒðAõƒPƒýƒì Qƒuk òƒüA qA
ÀÛð úñýìq ok îvýOôA úG óBüçPHì qA þgpƒG ,þèõíÏì óBPuôk ,ûkAõðBg ÿBÃÎA ,úHüpÒ kApÖA BG àýPvýOôA óBðAõWõð ok þüBÂoA kõg ïBXðA qA l¾ok þuoBì@pG BñG úÞ kkpâoBývG þðBívW
ÙpÆ lüBÛÎ îùÖ ,þìçÞ pýÒ ÈGAôo ,þƒvƒc þì kõWõì àýPðBìo ÈGAôo Bùð@ BG úÞ þðBPuôk þì îz^ úG óæBvíø ûôpâ qA pPzýG þƒGôBƒñO
ókõG oBýPgA ok lyBG þì kõWõì ,,, ô êGBÛì òýG rüBíO ).... ô pøõy ô óq ,krìBð ,lyBƒG úG çPHì kpÖ 89 ÿôo pG úÞ þuopG ok .koõg .kõy þì êìBy Ao ëçPgA úG óBüçPHì
kpÖ ó@ ok úÞ þìõù×ì áok }qõì@ ÿBø úìBðpG úÞ þvñW Bü úðBíýí¾ þüBøoBPÖo úÎõíXì ïBXðA úð ô ûBXñK BO ûkrðBy þñu ûkôldì ok úÞ îvýOôA îvýOôA úG óBüçPHì úíø úÞ QyBãðA lüBHð
Bñy@ úTcBHì ØéPhì ÿBø ûAo BG úðAkAq@ lðAõPG QuBùð@ ïBXðA úG qBXì kpÖ þìõíÎ ÿBøBÃÖok úÞ QuAûlyûkAkóBzðlðkõGûlükpâÐÚAôëBu Yðo ok òøm ÿlñÞ ô þñøm þâlðBì IƒÛƒÎ qA
óõ`íø þvñW úðBìpdì ÿBøoBPÖo ïBXðA BG QuA þüBÂoA kõg kApÖA òüA qA l¾ok Qzø ô Q¿y BG þðByõørýO óByõø îÞ êGBÛì ok úßéG lñPvø
.lupýì pËð úG ÿoôp kkpâ BùñO úÞ þvñW àüpy BG wßuô þüBÂoA kõg ÿAoAk úÞ lðoAk kõWô ûtüô ÿBƒø ÿlƒñƒíƒðAõƒO
kpÖ RBßüpdO qA úPuk ú^ úßñüA ÿpýâApÖ- AlýK ApWA QýéGBÚ þ¾õ¿g ÿBƒø ȃýƒdƒì ok .lññÞ þì úÞ BñÏì óAlG .lñyBG þì ÿA ûpürW ÿBøkAlÏPuA
ÑõðôQÏýHÆúGlðBuoþìþvñWÿkõñzgúG Ao qA áoBíðAk oõzÞ ok úÞ þƒXñu pƒËƒð ok kõg qA ûlíÎ {zgok ÁBg úñýìq àü ok
úÞ þüBXð@qAô lñÞ þì AlýK þãPvG RBÞpdì .lñßýì úÞ îvýOôA úG çPHì kpÖ Q×ø ô kBPzø òülèAô ê¾Bc lñðAõO þì ëBTì óAõñÎ úG ô ûkAk óBzð
ô úürXO lñüApÖok îvýOôA úG óBüçPHìqA þgpG oBPÖo óõìApýK ÿkBüq RBÛýÛdO úßð@ pƒG pƒËƒð óq oBù^ ô QvýG ô kpì Q×ø ô ûBXñK êìBy òýyBì BG Ao Bùð@ onW ô îývÛO Bü kAlÎA ÐíW
lñyBHýì êßzì oB^k kõg þvc ÿBø êýédO ûlýupð ïBXðA úG îvýOôA úG çPHì kApÖA ok þvñW qA l¾ok Qzø ô Q¿y úÞ ly Àhzì lðkõG rWBÎ Bùð@ êýédO qA òßýè lññÞ Ì×c JBvc
ÿBø ûlðpýâkpÞoBÞ úG QHƒvƒð þƒøBƒâ@ ô îùƒÖ oBPÖo óAõPýì }qõì@ BG luo þì pËð úG QuA l¾ok úu ô ûBXñK ô ûkpÞ þüBÂoA kõg kApÖA òüA
oAkoõgpG ûtüô QýíøA qA þvc ô þßüsõèõürýÖ ô lýzhG kõHùG kApÖA qA úPuk òüA ok Ao þvñW ô þìõíÎ ÿBø Èýdì ok þðkõìq@ ûôpâ òüA qA .lñyBG
,óBíéÏì ,òülèAô þyqõì@ ëBðBÞ òüpƒO pƒSõƒì úG þy qA ûkB×PuA BG l¾ok àü ô þu ô oBËðA óõìApýK úÞ þÏýuô RBÛýÛƒdƒO îÒo þƒéÎ
.kkpâ þì úG ÿõdð úG úÞ lñyBG þì ÿkApÖA úýéÞô óBýGpì ÿpãük îùì úPßð .lðkõG úPgAkpK þüBÂoA kõg pG îvýOôA ØéPhì ÿBø úHñW pýƒSBƒO þƒuopƒG
ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy þì ëBÓPyA îvýOôA kApÖA }qõì@ ô QƒHƒÚApƒì ok úÞ kõG òüA QyAk kõWô þuopG òüA ok úÞ úPÖpünK ïBXðA kApÖA þðAôo -þðBívW Qìçu
pPíÞîvýOôAúGçPHì þvñWþâlðqòßýèQuA
pPùG þâlðq ,pPùG wßu : úÞ }õâ
8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

kõG úPgAlðA ûAo úG Al¾ôpuoAõXíø ÿBøoõzÞ oBËPðA }pøõy kpÞ úéâ þèô kõG ëBdyõg
óAoAlÖpÆ BøoõzÞ òüA ok þðApüA Ræõ¿dì ô ëBdyõg kBüq ô lyBG pvK óBylðqpÖ úPyAk
ûpÆBg úG Qvýð lG úñýìq òüAok .QyAk ÿkBüq .Qvýð
ok>óApüAkB¿PÚApüqôþðBhýèBÎþÛñýéÎ<qAÿA îP×âolKúGîýPyAkQýíýí¾Bøó@BGóõ^
{OApÆBgJBPÞokúÞkpÞûoByAúPynâóAoôk lüBG «BíPc úÞ ïoAk ÙôpÏìõéGBO àü qA þvßÎ
úG úÞ ÿp×u òüpg@ok :úPyõðôA .QuA ûkoô@ Ao RpPgk olÚ BO îølGõO úG Ao ó@qA þLÞ àü
Qvhð IüBð õßüôõð ÿBÚ@ úG ïkpÞ ÿôoõy }BÛð IèBW ÿBøoBÞ qA úÞ þüõéGBO .þðAlG
Qvhð òýãýuBÞ ïBÛì îDBÚ úÞ ÿôoõy püqô | þüBýðBLuA
þðApüA ëB`hü àü ,kõG ÿôoõy QÚô püqô Bartolome Esteban Murillo BG úP×ø îg ô aýK ok
ôlyëBdyõgûkBÏèAÝõÖôA.ïkAkúülø)ZoA( ïBùèA þíülÚ QüAôo àü qA ô kôo þì oBíy úG|
BO lü@ þì }kõg ûlñðAo kpÞ lýÞCBO òì úG | |:QuAòýñ^ó@óBPuAk.QuAûlyúPÖpâ þzHc lýÏu lídì
}pPÖk úG Ao ëB`hü AkBHì ô kpHG Ao ëB`hü þðBìpÖBð ïpW úG Ao ÿkpìpýK îülÚoBâqôook
|[email protected]|

| |.îPup×G úG þÂBÚ ô lðlñßÖA óAlðq úG ÿoBßíPu JBGoA qA lýìA ûph¾ Ao ó@ ïBð ô koAk oApÚ òPãñyAô ëôA qôo
Rpùy ÿolÚ úG óBìq ó@ok þðApüA ëB`hü úñupâ olÛð@ Ao þðAlðq kAk îßc JBGoA Ð×ð .kõG Bø Quk oôk ÿõu úG qõñø lðA úPyAnâ !?løk þì ÿoBü þvÞú^
þüApWA ÿBø ïBÛì òüpOæBGqA þßü úÞ kõG úPÖBü òüApGBñG .løk óBW óAlðq ok BO lðoAlùãð Qvý^ ÿApG þéýÇÏO òüA :lupK þì úÞ þøBãð
ûkq Ýôm ó@ IcB¿O qA ÿôoõy åorG oõzÞ þÞAoõgô ïBÏÆ úðõâpø úG kpì pýK þupPuk óBùW ok þuApÞõìk ÿApG òì ÿBüôö o qA Ap^ ô óBùW òüA oBñÞ ô úyõâ ok qõñø#
úéíW úÞ Ao þèõ¿dì kpÞ QuAõgokô kõG ûly ûqBWA ôA pPgk ÈÛÖ {ðBãPvGqA BùñO ô kõG Ñõñíì ô ÿkAq@ókoô@Quk úG ÿApG ïkpìoôBñùK
ÿApG kõG ûly Zok {üôo pG óApüA QgBu úG qôo pø rýð pPgk . kôpG olK RBÚçì úG QyAk | |?QvýðÿpHg ok Büô lñøk þì óBW îPuô îéÊqA þüBøo
úG Ao ôA óAlðq óAoõìCBì ô QÖo þì olK ólük úPynâ lýìA ûph¾ ÿBñGqA ëBu ûBXñK ÿo@ þì êídO Ao Bø úXñßy ÑAõðA Bø óAlðq
|.|.kpHG ërñì úG }A ûkAõðBg ûkB×PuA Ñõð pø ëBÛPðA qA BO lðkpÞ þì þuoqBG Rly olðA qõñø Bì< óBìkõg pÎBy oBÇÎ ëõÚ úG þèô
pPgk .lññÞ ÿpýâõéW þðAlðq ëõéu úG þðkoõg .lupG Bø ó@kBüpÖ úG Qvýð þvÞô lññÞ
| | ...>îüAú^õÞàüîg

ûløBzì BG QyAk Quôk ûkBÏèA ÝõÖ Ao olK úÞ ïôk qôo
Yðo ô ly þì pO ûkpvÖA qôo pø ôA QýÏÂô ?pvK BüpPgk
åpì úG {ðBíz^ õéWok olK úÞ kpG þì
{üApG ÐÂô òüA óõ^ BìA .løk þì òO þXüolO
olKRBXðÿApGÿAûoB^pßÖúGkõHðêídOêGBÚ p¿Î úG þãñu p¿Î qA úßð@ BG#
kq ÿrýãðA Q×ãyoBÞ úG Quk ïBXðApu BO kBPÖA ïBW óõ^ rý^ úíø ô îüA ûlýuo ëBPýXük
úÞkõGûlýuoúXýPðòüAúGôA.kAkóBßOAoúíøô oApÚ óBìpGApG ok ÙB×y oõÆ úG Bíð óBùW
pýy qA úðBý×hì ûqôo úíø Ao }A ûlðBìok olK úP×â òhu kpì ô óq RAôBvì qA ô koAk
þXüolO åpìqA Ao ôA ô lñÞ úünÓO }A úñýu QHd¾ Bø ûkAõðBg òýG ok qõñø kõy þì
ô ly ëBc pu olK oBÞ òüA oApßO BG . løk RBXð !QuApvKôpPgk óBýì RôB×OqA
ô QgBu áõßzì Ao óBðBHùãð kõg ÿAõÚ òPÖBü BG
lñ^.lñüArÖBýG kõg ÿBø QHÚApìpG BO ly UÎBG îýPÖo þWôq ólük úG ïpvíø ÝB×OA úG qôpìA
Ao pPgk qôo àü óBðBHùãð úßð@ BO Qynâ ÿqôo pPgk ô kõG ûlì@ Býðk úG óBylðqpÖ òýèôA úÞ
ó@ ólük qA ô lðlük olK úG ókAkpýy ëBcok lðA ûly ÿpPgk IcB¾ úßñüA qA okBì .QuA

}õâ úG Ao pHg úÞ lðlypSCBPì óBñ^ úñd¾
kBü úG Ao {ýK ëBu kBPzø ûpÆBg òüA êÛð lðkõG ûly ÅõÎ úÞ fç¾ ÿm òýèõEvì
åorG ô òýèôA lñíWoA xôpýu úÞ koô@ þì úGpPgkoBÞpýSCBO QdO rýð òýèõEvìô lðlðBuo
Ao óApüA þãðBg ïqAõè ûlññÞ lýèõO úðBgoBÞ òüpO .lðkpÞBøoAoþðAlðqôûkpÞîcoolKôôAëBc
úÞ kpÞ oõzÞ kB¿PÚA ô QÏñ¾ ú¾pÎ koAô ó@ qA úíø úÞ þPèAlÎ ó@ QuBXÞ þPuAo úG
ÿoBhGô þG@pèõÞ ëB`hü ó@ûlíÎ Ræõ¿dì ïõu qôo ÿA ûlÎ ûtüô úÞ þPèAlÎ !?lñüõâ þì òhu
| |.kõGZoA !pýhG }kBü úüBupüqokkõg òPgBuóBùñKBGôûlyÁBg
ô Iüp×èk ÿBøoBÏy BG Ao QèAlÎ óBãñzO ó@
ûokB¿ì JçÛðA ok úßð@ qA wK ZoA úðBgoBÞ
ÿA ûokB¿ì ÿBø QÞpy püBu lñðBì úG ,ly | |.lðqBuþìúðAôoJApuÿõuúGþðBvðA
óApülìô QÖo þéì ÐüBñ¾ óBìqBu úÎõíXìpüq ëBÓyA Ao óApüA oAqBG òý^ oõzÞ# úÞ lðpG ûBñK þvÞ ú^ úG óAoôk òüAok ïkpì
þðBìõO koBýéýì 20 xçPgA BG QÞpy òüA þPèôk Ao ó@ úÞ þñý^ xBñWA qA ïkpì ô ûkpÞ lñðBì Ao ÿkAq@ óAoô@ ïBýK ó@ qA þÏÇÛì pø ok
kBvÖ úG óBñ^ Ao QÞpy òüA þèBì ûlðôpK úíø qA ô lðA ûly úPvg lñðAõg þì êXñG .lñðBuo þì êPÚ úG äñýÞpOõè òýOoBìô ÿlðBâ
þü@oBÞ qôpìA åorG RBvýuCBO ó@ úÞ lðlýzÞ ô óAoô úzýK oBÞ ô IvÞ oAqBG pPíùì úívXì rW ÿrý^ ú^ äñýÞpOõè ô ÿlðBâ qA
ÿBøkAkoApÚ ô Bø xçPgA püq ô koAlð þðAlñ^ ô kõÞo úG Ao þðApüA óAoAk úðBgoBÞ úG úPynâ ûBì ?QuA ûlýuo ïkpì úG Bø ó@ ÿBø
oôpO pÆBg úG Bßüpì@ok qôo àü ëBupø lñðBì
.QuA ûly þðBGpÚ þñý^ .QuA ûlðBzÞþéýÇÏO úívXì ûBãð ô kõG êýÇÏO äñýÞ pOõè òýOoBì
úÞ QuA þèBc ok þÞBñ×uA ÐÂô òýñ^
ô úÛÇñì ok óApüA QgBu xBñWA JçÛðA qA {ýK ok áBìõOõK úðBgkôo oBñÞ ok úÞ }A þãñu

lüpýãG xBíO )|818(300-4793 ûoBíy BG ”þzHc lýÏu lídì“ ÿBø JBPÞQÖBüok ÿApG 10

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
pg@qôo ïoBù^ qôo
QuA òyôo AkpÖ !lðp¿Ûì îø óAkpì

ûoBHßü úG úÞ þüBHüq pPgk RBÚçì# ÕAk UdG àü õükAo qA êýHìõOA ok#
ïkpì ïBíO ûBãð ô lüpÖ@ëBXñW óApùOok QÞpy ô ÿpXì òýG óBðq þâqpø pu pG
,QgBu kõg úWõPì oõzÞ puApu ok Ao úÞ kõG úPÖpâ ok þüBßüpì@ óBâlññÞ
VkAõc úéíW qA óBPuoBíýG ok qôpìA óBðq kpârýì ok kpì ô óq óBâlññÞQÞpy
ûAooBù^okÿqôoôAkõgúÞQuAoBâqôo pG Ao }pËð ÿpXì ô lñPvðAk þì p¿Ûì Ao
.kpÞþì ÿqBG {SkAõc .kpÞþì ïçÎA óBð@Ùçg
qA úøk òülñ^ óõñÞA úÞ qôpük ÿBHüq pPgk òüA
>þðBìpùÚ Alüô< rW þvÞ úPynâ }píÎ
ÿpPvG óBPuoBíýG ok QuA þOlì úÞ Qvýð
îéýÖ lñðBì úG pOkôq úÞ ïoAk Aoôqo@ òüAô ûly
úG pO òyôo þüAkpÖ BG ôA >QuA òyôo AkpÖ<
.kkpâqBG úðBg úG Qìçu
úÞQuAêýèkòüAúGþðBìpùÚAlüôqAókpÞkBü| |
ô ÑBXy óApPgk úéíWqA }kõg óBìq ok ôA
qA ÿoæBukpì úÏìBW àü ok úÞ kõG ÿoõvW
òýGoôk ÿõéW úG úuolì Qßíýð QzK
Ao úíø }A úðAoõùPì ïAlÚA BGô QÖo ÿoAkpHíéýÖ
Bíñýu oBÞ ok þðBðq óBìq ó@ BO Apüq .kpÞ pýãéÖBÒ
.lñPyAk ÿpOBEO Bü þâlñðAõg úÛGBu úÞ lðkõG
îéýÖok ÿqBG ÿApG þðBìpùÚ Alüô úðAoõùPì ïAlÚA
oBñÞokô óBýßý^Bg êDõìBu VkAõc ûAooBù^
qA ôA ZApgA IHu ú^pâ þÏýÇì àéìp¾Bð
Ao þâqpø ûlülK ûlññÞ QÞpy óBðqqA þßü
óBðq Q×â þìô QvðAk þì pÂBc óBìq ëõéÏì
úPHèA úÞ QuA QðpPñüA p¿Î ûlülK ûqpø
óõ^ }A þðAõW pÆBg úG óAõO þì Ao {øBHPyA
Apüq .QÖpâ ûlükBð kõG ûkpÞ ïçÎA Ao {ñu
îø oôk oBývG oBývG óAoôk ok þÏÂô òýñ^
koAk kõWô AkõG qA þPüAôo þPcô QyAk kõWô
.QuA þðlýñy úÞ
þøk koAô ûAo úðBýì ok p×u ûAo ok ÿqôo AkõG
ôA qA lðkõG ûlýñy AoôA ûqAô@ úÞ ûk þèBøAô ly
kByoA Ao Bø óA {ðBñhu BG lðkpÞ QuAõgok
úÞ þðq þðApñhu qA lÏG ô kpÞ ëõHÚ AkõG .lñÞ
BO QuAõg AkõG qA kõG ûly ôA óBñhu JônXì
úG òPÖo ÿBýùì ô QÖpünK AkõG .lyBG ÿô óBíùì
óBuApø ûlßøk ÿAlglÞ úÞ ly óq ÿ|úðBg
QuA ûqpø óq òüA Q×âô lýðBuo AkõG úG Ao kõg
qA þßü :Q×â AlglÞ úG AkõG .lüôpð ôA|úðBg úG ô
ÿqôpìA óBìpùÚ óApPgk lñðBì úG BìA ly úuolì ô kpÞ IXÏO AlglÞ .ûlG òì úG Ao QðBPuk
ÿAúyõâpøokÿoBHWAJBXcqAþüBøoÿApGúÞ .QyAnâ AkõG óBPuk ok Ao {ðBPuk qA þßü
ïBXðA pu BO kBPvüBð BK qA lññÞ þì îéÎ lÚ | |.órGØÞæBc:Q×âAkõGûBãð@
okpãük kAlÏPuA BG óApPgk ÿApG Ao ûAo QvðAõO wÞ aýø :Q×â ô kpÞ IXÏO pPzýG AlglÞ
.lñÞ qBG ÿpñø ØéPhì ÿBø úñýìq | |.lðrGØÞQukàüBGlðAõO|þíð
îéýÖ ûkqõð þðBìpùÚ Alüô ÿpñø úìBðoBÞ ok þíðrýð þðq aýø :kAk iuBKô kq ÿlñhHè AkõG
qA {ýG ô óApüA ok {üBíð ûkqBü ô þüBíñýu úÞ òüA pãì ,lyBG ûqpø ô lG þüBùñO úG lðAõO
oõzÞqAZoBgok{üBíðôëBüpu,îéýÖQvýG ô óAkpì òüApGBñG .lñyBG ûqpø rýð ûlßøk óAkpì
.QuAûlyQHS ûqpø þðq ,óq òüA qA úÞ QuBø ó@ ÿBø|ëõK
óBPuôkpñø óBýì ok ôA ûoBGôk oAlük lýìA úG óApãð òì ÿApG þðApãð ÿBW úGôôpG .lðA|úPgBu
| |...þðApüA |.|.}BGRAûlßøkóAkpìpãükôRkõg

óApùO úéXì

koAk úìAkA þvñWoAq@qA wKõßðApÖríýW ÿBøpukok

óléâ ûlðpG >úÏWBÖ lñìpñø< úßð@ qA wK îýPÖpâ îýí¿O Bì< :Q×â úÇGAo òüA ok pOoõLüo úG úßñüA BO kõG >úÏWBÖ lñìpñø< îéýÖ ûoBƒPƒu qA þvñW RBìBùOA qA wK õßðApÖ ríýW #
þvñW oAq@ úG p×ð 5 ÿõu qAõßðApÖ ,ly Jõéâ îýølð oApÚ kôõýèBø oôBÞ ok Ao õßðApÖ ríýW BO .ly Ùnc þèBPýXük Roõ¾ þèBPýXük Roõ¾ úG pýÖ þPýðô úéXì léW
þhuBK RBìBùOA òüA úG ôA lñ^ pø .ly îùPì .>îüly ûBâ@ ÿô úýéÎ pýgA RBìBùOA oA óõ^
kôõýèBø úG pýÖ þPýðô óæõƒEƒvƒì qA þƒßƒü .ly Ùnc
.kAlð kôõýèBø úhvð oôBÞ qA õßðApÖ ríýW püõ¿O
M^ qA IýOpO úG úéXì léW þüBùð úhvð ok ,wßñø ïBO ,ÿp×ñüô ApKA úÞ pýÖ þPýðô úéXì
ëõßýð ,ÿp×ñüô ApKA :lðoAk oõÃc püq óAlñìpñø qA ÿkBüq kAlÏO ô ôpýðk RpGAo ,koõÖ óõvüpø
êßüBì ,wßñø ïBO ,óõLupPüõvüo ,òìlƒýƒÞ þK ok lñPyAk oõÃc ó@ok rýð óBâoBPu pãük
,ÿõÖ péÞ ,òýPv^ BßývƒW ,BƒüAlƒðq ,ókpƒW Ùnc ÿô úýéÎpýgA þvñWoAq@ RBìBùOA fpÆ
,Rôlâ êâ ,koõÖ óõvüpø ,óõñƒy êƒßƒüBƒì þðA fpǃì xBƒßÎ ÈuõƒO oôBƒÞ wƒßÎ.lƒy
RpGAo ô pOoBÞ óôlüpâ pýÖ þPƒýƒðô pƒýƒGkpƒu òüApüõ¿O êìBy ëôAô kõG ûly úPÖpârPüôõHè

.ôpýðk
úG þüBø {ñÞAô îø þÎBíPWA ÿBø úßHy
ok úÞ lñPyAk wßÎ òüA þKByõOõÖ ÿBø kApüA
ô koAk BK úu ApøBÊ óõLupPüô Bƒø kApƒüA òƒüA
ok Bø lñìpñø òüA ÿôk pø !Quk úu ÿpý×ñüô
rñÆ þüBø {ñÞAô Bø kApüA òüA úG kõg pPýüõO

.lñPyAk

ok.QÿQÖpRuoüôlkókBìpýBÎPóÞuBúAoypGBùíqìýBGñèA

qBñèA RkBýÎ ÿApG ÿpülì óApƒùƒì #
.ly pÂBc óBPuoBƒíƒýƒG ok QƒuôkpƒÞBƒy
úƒñƒdƒ¾ ok {ƒýƒK ÿlƒñƒ^ QƒuôkpƒÞBƒy
qA >RõƒéýK ÿôo úƒÛHÆ ôk< ÿoAkpƒHíéýÖ

.ly úSkBcoB^kpíÞúýcBð
ok óBPuoBíýG ok ÿpülì óApƒùƒì wƒßƒÎ

.ly pzPñì QuôkpÞBy qBñèA ïApâBPvñüA

ly > úP×ýzéâ< ëBüpupãüqBG" îðBg òuõu" ÙôpÏì äñø@ûlñðAõg

oAqBG koAô ÿkôq úG úÎõíXì òüA ô koAk úìAkA þðAkpâoBƒÞ úƒG >úƒP×ýzéâ< ëBƒüpƒu #
.ly løAõg ëBƒc ok Bƒƒøqôo òƒƒüA þƒƒHƒýƒÏƒy qôpƒƒùƒG
þðApãüqBG pG ûôçÎ ô QuA ÿoAkpGpüõ¿O
qBñùì ,þíyBƒø ÿlƒùì úƒÎõƒíXì òƒüA ok àìBýu ,þíyBø ÿlùì ,oBzÖA qBñùì óõ^
ûoBùG ,þOBýG òýðqBð ,ÿoB¿ðA àìBýu ,oBƒzÖA ûôpâ ûlñðAõg ,õñìBâ òìõø ... ô ÿoB¿ðA
,úèôs ÿlùì pýìA ,þðApdG lídì ,oBzÖA óBýÞ úPÖo þHýÏy òýGoôk ÿõéW rýð wƒßƒGôpƒG
òìõøoõÃc BG,kAkAlg çýyô kAtð óBHÏy Bíýð
.QuA
.lññÞ|þì ÿqBG ÿlýu ,wßG ôpG ûôpâ ûlñðAõƒg þƒøBƒy òƒìõƒø
qôpùG þðAkpâoBÞ úƒG >úƒP×ýzéâ< ëBƒüpƒu pOBEOpãüqBGô>úðAôlñg<úìBðpG sApPýOûlñðAõg
úüBìpuô þ×Xð pHÞA þéÎ þâlññÞ|úýùO ,þHýÏy úÎõíXì óApãüqBG ÐíW úG >òýãíÒ þƒÚpƒy<
ô QuA úPÖo òýGoôk ÿõéW ÿoBü ÝkB¾ ÿoAnâ þzÛð ok þãðBg {üBíð úßHy ûtüô >úP×ýzéâ<
ô óBýuoBK úðBuoôpu úvuõì ûlùÎpG ó@ {hK
ÿlùì ûsôpK òüA ûlññÞ úýùO òýzðBW òýñ`íø .QuõýK RôB×Pì çìBÞ
óApùO ok óõñÞA îø ëBüpu ÿoAkpGpüõ¿O
.QuA ÿoBü
12

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D.

American Board of Internal Medicine

okqpWAo kpÖ {ÛðpãüqBG wßñø ïBO
ly > lýPvø òì Quôk Bíy <

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| òPyõð ÿApG ÿkAkoApÚ õW|IýÎ oBãð|úƒìBƒðqôo ok >QvK< îéýÖ pãüqBG wßñø ïBO #
ô klñG|þì óõürüõéO JõHdì kBíð ûoBGok þñPì qpWAo kpÖ {Ûð ok }A|ÿlÏG þñüpÖ@|{Ûð
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ ûoBGok kpÖ òüA RôB×Pì ÿBø|ûBâlük BG úXýPðok
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ úzýƒíƒø wƒßƒñƒø.kõƒy|þƒì ôo úƒGôo þƒâlƒðq .kõy|þìpøBÊ óõürüõéO ÿpXì
þÏÚAô ÿBø|{Ûð ÿB×üA ÿApG IuBñì ÿA|úñürƒâ óAõñÎ BG qpWAo ÿBÚ@ ÿA|úìBñýâlƒðq îƒéýÖ
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ åpHéýLuA >QvK< îéýÖok {ýK ëBuôA .QuA ok wßñø ïBO ÿqBG BG >lýPvø òì Quôk Bíy<
þñÏü QvK òPãñyAô úìBðqôo pýGkpu {Ûð ok úPgBu þðõürüõƒéO oõƒùzì ûpƒù^ òƒüA {ƒÛð
ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG ÿBøkrìBð qA îéýÖ òüA .ly pøBÊ þƒèkpƒG òƒG àü RApÆBg< óAkpâoBÞ péø êüpƒì.kõƒy|þƒì
ok ëBvìA ÿô .QuA ëBvìA oBßuA QƒÖBƒüok ÿA|úìBñíéýÖ ÿBñHìpG Ao îéýÖ òüA >óAõWõðpPgk
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # óAõñÎ BG ïôk þðBùƒW äƒñƒW ûoBƒGok þƒíƒéýƒÖ løAõg pPuA|NoBø @õð ô òìorPýÖ Bßýì îéÚ úG
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW .lñÞ|þì ÿqBG rýð þðõu ëõ¿dì >lðõø|ÿpâ< îéýÖ òüA QgBu qA kpÞ ïçÎA óAkpâoBÞ .QgBu
.QyAk {Ûð îø îéýÖ òüA úìBñíéýÖ òPyõð ok ôA okBì àü óAõñÎ úG ô QuA ûkq|óBƒXýø oBƒývG
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # >xõüBG< îéýÖ ok ÿqBG ÿApG òýñ`íø ÿô óAõñÎ úG ô QuA úPgõì@ qpWAo kpÖ qA úzýíø
wýßìq RpGAo qA þèõ¿dì úÞ ûly JBhPðA rýð lñÞ|þì wc ïApPcA BG ïAõO þupO óBvðA àƒü
þðAkpâoBÞ Ao ó@ àýñ^õKBu êDõãýì ô QƒuA .lñÞ oBÞ kpÖ òüA þâlðq ÿôo QuA oApÚ óõ^
þPuôkô þÏÚAô þâlðqqA ïBùèA BG îéýÖ òüA
| |.lñÞ|þì ûlðpG oBãð|úìBðqôo kBðõW ïBO ô qpWAo kpÖ òýG
àü îƒéýÖ òƒüA ok .kõƒy|þƒì úƒPgBƒu ûrƒüBƒW

Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse ÿkBüq ÿBø|RôB×O ÿqBG ok ô QƒuA ÿpƒøBƒÊ úokG þ}ÒqA BQG óý¿BìhtyK {QøñÞBHAyô
>.QyAk løAõg kõWô NþkðõþzðýBKWÿúõGø>@2<lîýé×ýuÖ
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok#
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # ûoAõñzW ok kõg ïôAlì oõÃc ûoBGok ÿô koõì ok þÒqBG óBìtK #
ûoAõñzW Rly úG òì< :kpÞ úÖBÂA pXÖ îéýÖ
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # þÏu Bø|ëBu òüAokô ïoAk Quôk AopXÖ îéýÖ
QuõK ókpÞ RôApÆ úG ûqBO ÿpðAs ô RôB×Pì þíéýÖ BG úzýíø ïA|ûkpÞ
òì þãzýíø }çO .ïoAnãG BK ûoAõñzW òüA

QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # ÿõø@< îéýƒÖ oõƒÃƒc ïlƒÎ
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # òüA ok >2 lý×u þðõƒzƒýƒK
pXÖ îéýÖ ûoAõñzW qA ûoôk
îéýÖ òüA þèBg ÿBW< :Q×â
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # ûoAõñzW ok Rly úG ëBvìA
õì }rüo óBìok #
>.ly løAõg xBvcA
ûoBƒGok þƒƒÒqBƒƒG óBƒƒìtƒƒK
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # þðBW BG kõg ÿpøBÊ QƒøBƒHy

(818)343-0101 þðõzýK ÿõø@< îƒéýÖ ok Nk
QƒýÏÚAô< :Qƒ×â >2 lƒýƒ×ƒu
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 îñÞ úGpXO Ao ÿA|ûqBO RBÚB×OA îðAõPG úÞ ûkõG òüA ÿõø@< îéýÖ ok Nk þðBW Qý¿hy ô îüpâ
ÿBø {Ûð BG Ao IÆBhì BƒPƒuAo òƒýƒíƒø ok ô ô kõG Bì ÿApG þGõg ÿõãèA >2 lý×u þðõzýK
corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO BùñO QøBHy òüA úPHèA .kõG ÿlíÏO ÝB×OA òüA
>.îñÞ Bñy@ ÿlülW

13

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

ïAlÞúG Ü?éQÏPuìAþë¿BHhOõyÖÿÿBBøø|Q|ûoWBPuòüpO|óApâ

p×u òßíì êßy òüpPÏüpuô òüpO|QcAo úG lýøAõhG úÞQuA þÏýHÆ ç« ìBÞ,lýyBG úÞþèôAqApÆ QvýèBHOõÖ #
?lðoAkqAôpK ÿApG Ao Bø|ëBG òüpO|óApâàü ïAlÞëôAqApÆ ÿBø|QvýèBHOõÖ òüA óBýìok BìA þ¿hy QW BG ;lýñÞ

pPìõéýÞ 5632 :qAôpK QÖBvì pTÞAlc aüôõíýøApGA óBOæq -3
QÎBu pG pPìõýéýÞ 881 :QÎpu pTÞAlc kõPýPãðæ òzýPýu Bñvu :BíýKAõø ëlì

lðõK óõýéýì 21 :QíýÚ p×ð 12 :QýÖpÊ

ôlèBðôo õðBýPvüpÞ-1
650|G| îüpPuA|Øéâ :BíýKAõø ëlì

p×ð 18 :QýÖpÊ
pPìõéýÞ 11260 :qAôpK QÖBvì pTÞAlc
QÎBu pG pPìõéýÞ 981 :QÎpu pTÞAlc

lðõK óõýéýì 28 :QíýÚ
àü ok oBG êíc QýéGBÚ :ÁBg ÿBø|þâtƒüô

ïpâõéýÞ 2950 óArýì úG p×u

ïBßG lüõük -4 þvì êðõýè -2
350 pXñé^ pükoBHíG :BíýKAõø ëlì 650 þvãè pDApHìA :BíýKAõø ëlì

p×ð 8 :QýÖpÊ p×ð 14 :QýÖpÊ
pPìõéýÞ 5149 :qAôpK QÖBvì pTÞAlc pPìõéýÞ 6276 :qAôpK QÖBvì pTÞAlc
QÎBu pG pPìõéýÞ 850 :QÎpu pTÞAlc
850 :QÎpu pTÞAlc
lðõK óõýéýì 19 :QíýÚ lðõK óõýéýì 25:QíýÚ
àü ok oBG êíc QýéGBÚ :ÁBg ÿBø|þâtüô
Bü úèBu 10 þPðAoBâ ,ïpâõéýÞ 1134 óArýì úG p×u

qAôpK QÎBu oArø 10

16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

pPìõéýÞ 3380 :qAôpK QÖBvì pTÞAlc êýG Vpâ-8 BHâõK êK -5
QÎBu pG pPìõéýÞ 815 :QÎpu pTÞAlc xçK|XL | òzýPýu Bñvu :BíýKAõø ëlì 280|G| îüpPuA|Øéâ :BíýKAõø ëlì

lðõK óõýéýì 8.6 :QíýÚ p×ð 12 :QýÖpÊ p×ð 10 :QýÖpÊ
pPìõéýÞ 5793 :qAôpK QÖBvì pTÞAlc
QÎBu pG pPìõéýÞ 899 :QÎpu pTÞAlc

lðõK óõýéýì 18 :QíýÚ

pPìõéýÞ 3280 :qAôpK QÖBvì pTÞAlc BÞBÞ-9 pPìõéýÞ 8800 :qAôpK QÖBvì pTÞAlc þðôo òüô -6
770 :QÎpu pTÞAlc xçK3|JC |òzýPýuBñvu:BíýKAõøëlì QÎBu pG pPìõéýÞ 950 :QÎpu pTÞAlc 900|LX| òßèBÖ QèBuAk :BíýKAõø ëlì

lðõK óõýéýì 5.7 :QíýÚ 9 :QýÖpÊ lðõK óõýéýì 14 :QíýÚ p×ð 12 :QýÖpÊ

pPìõéýÞ 2180 :qAôpK QÖBvì pTÞAlc õýñülèBðôo -10 pPìõýÞ 4667 :qAôpK QÖBvì pTÞAlc oBíýð -7
QÎBu pG pPìõéýÞ 750 :QÎpu pTÞAlc 100 ïõñÖ pDApHìA :BíýKAõø ëlì QÎBu pG pPìõéýÞ 854 :QÎpu pTÞAlc 450 þvãè pDApHìA :BíýKAõø ëlì
17 lðõKóõýéýì2.6:QíýÚ
p×ð 8 :QýÖpÊ lðõK óõýéýì 10.8 :QíýÚ p×ð 9 :QýÖpÊ

óApùO úéXì

ûõùÚ ëBÖpýHÏO
úðBzð pýv×O ô ólðAõg ÿBñÏì úG ûõùÚ ëBÖ
pñø ok úzüo ,óBXñÖ ok ûõùÚ ûlƒðBƒìqBƒG ÿBƒø
úÞ ÿB^ .koAk óBPuBG òý^ ok ÿB^ úèB×O pýv×O
þüBø óBXñÖ ok ,kõG óBHøAo þðlýyõð ê¾A ok

.ly þì ûlýyõð êßy úèõãðq
óBHøAo òüA óBýì ok ÿB^ ëBÖ úßñüA qA êHÚ
ok ûly kBXüA }õÛð þuopG BG Bùð@ ,kõy ïõupì
þñýG {ýK úG lHÏì ÿBø úèõãðq þégAk QívÚ

ÿqApýy ÌÖBc ëBÖ ô ûõùÚ ëBÖ þðlðAõg ú`hüoBO

.|kõG ÿB^ ô ûõùÚ ókpÞ {hK BG Bùìk@ Qyõðpu .lñPyAk Rpùy|Women ûAõhèk þðlýyõð úG ëlHì QÎpu úG ûõùÚ ÿApG Ao úèõãðq ïpÖ BølÏG ô lñPgAkpLýì ûlñüA
ok Ao kõg oBÞ ,óBüõãzýK òüA ûôpâ òýèôA ëBHðk úG ,þÖApg úñýìq {ýK BG úÞ þvÞ pø ÿBø úðBg ûõùÚ ô ly þüBKôoA ÈuõƒPì úƒÛHÆ .lðkpG oBÞ úG ÿoõg ÿB^ úPuk óôlG ÿBùðBXñÖ
óBíè@ ok Ao kõg oBÞ wLu ô lðkpÞ qBÒ@ wüoBK úvýÞ BG kõG úÏýHÇèA AoôBì ÿBøôpýð BG Roõzì fçǾA .lðly BKpG oBñÞ ô úyõâ ok klƒÏPì BG ô JApÎA krð ok BølÏG þüõãzýK ûõýy òüA
ok ô JõHdì oBývG ûõùÚ ëBÖ .lðkAk }pPvâ rýð þì óBðq òüA ÕApu úG ûkAkõG ûõùÚqApK þß^õÞ úÞ þ^ ûõùÚ àü ÿBñÏì úG ,|Barista| BPvüoBG ÿApG ûõùÚ úðAk .ly ïõupì ûõùÚ úèB×O qA ûkB×PuA
pG þñHì þíuo ÿBøoBÇgAô kõG ïBðlG ëBc òýÎ óBìq ó@ àýuçÞ þGkAoBS@qA ÿoBývGok .lì@ ô ûkpÞ úýùO ûõùÚ qA þ×éPhì ÿBùýðlýyõð lðAõPG 600 ëBu kôlc ok ô JApÎA ÈuõO oBG òýèôA
óByõð ëBÖô óApýãèBÖ ØýÚõOôoBÞ òüA îüpdO ûoByA óBXñÖ êgAk ÿBø úðBzð ólðAõg pñø úG pu pG óAoôk òýíø ok ,lyBG kBPuA oBÞ òüA ok BO ó@ ólýyõð ô òPyBÞ ô ly ØzÞ ÿkçýì
pG| JBPÞ úG óAõPýì úéíƒW qA úƒÞ QƒuA ûlƒy
.kõG ûly pzPñì Our Coal|( |äñu ëBƒÒm {ƒO@ kpƒâAkpƒâ .kBPÖA BùðBGq .kõG ïõÚ òüA oApuA ôrW ëBu Bøl¾
àü ,1742 ëBu ok lÏG ëBu þu kôlƒc ok ûly pzPñì )|Fire|-|Round About ólì@ kõWô úG UÎBG ûõùÚ QýGõHdì Zõì ô ókpÞ úPypG óôlG Ao ûõùÚ AlPGAok JApÎA
BG ûApƒíø ûõƒùÚ óBƒXñÖ úƒýHð | óAõƒñÎ BƒG ûôrƒW -okBì oõW àü Bì |: kõíð ûoByA ,1731 ëBu úÛGBu pK úéíW qA úÞ ly îø þHðBW ÿBø úÖpc þðlýyõð àü úÞ lðkpßýì ïk rHu Roõ¾ úG
ok | .|B|.|G|.|G| þƒG.þƒW.þƒW RAlƒƒøBƒƒzƒì þüõãzƒýƒK óBƒyoBƒÞ úƒÞ...îýƒPƒyAk ûpƒcBƒu úèB×O BG þüõãzýK ,Bùð@ òüpOoBâlðBì ô òüpƒO pgAôA ok .lzýì ê¾Bc ó@ qA ÿB^ lñðBì ÜýÚo
ok ó@ qA wK ëBu ûk ô ly pzPñì àürLƒüæ |-|Cup| úG úÞ kõG ÿpýãèBÖ óBðq ÈuõO ûõùÚ JBýu@ ,ûkAkõG Ao ûõùÚ AlPGA Bùð@ ÿkçýì 13 ópÚ
{ðAk ô pñø | ïBð úG pãük ÿA ûôrW óBPuoBXì
ok |pãük ÿBùýðkpÞ ïk ô ûõùÚ ok þüõãzƒýƒK .lðlýyõñýì Apð@ ûkpÞ ïk wLu ô lðkpßýì
îÞ îÞ ô kõG òíü ok ûõùÚ QƒzƒÞ rƒÞpƒì
.QÖpâ oApÚ ïkpì xpPuk óBPvGpÎ ûpürW úHy puApu ok ó@ qA ûkB×PuA
?Qvý^ ûõùÚ ëBÖ úG þðBíTÎ ïBßc ÈuõO BølÏG ô QÖBƒü ZAôo
ïBð úG óBùW úðBg ûõùÚ òýèôA .lýƒuo úƒýƒÞpƒO
ÈuõO Bø úðBzð pýv×O ô ólðAõg ,ûõùÚ ëBÖ ok 1475 ëBƒu ok ,|Kiva Han| óBƒøAõƒýƒÞ
òüoõéG ÿõâ lñðBì ûõùÚ qA úÞ QuA ÿA úÇuAô
ápO ûõùÚ .lñßýì ûkB×PuA þèõÞ ÿBøpýƒãƒèBƒÖ .ly wýuBO úýñÇñÇvÚ
koõì pãük ûõùÚ Ñõð pø qA {ýG ûly JBýu@ óApýâëBÖ {üAlýKô BKôoA úG ûõùÚ kôoô
ok þüõãzýK ÿApWA lðôo ô kpýãýì oApÚ ûkB×PuA óBñÞBu ÈuõO ûõùÚ Ùp¿ì qBÒ@ô þüBuBñy
ÿkçýì 18 ópÚ pgAôA BO Bßüpì@ô þGpÒ ÿBKôoA
.QuA óBvßü Býðk ÿBW úíø
úèB×O ÿõPdì óBXñÖ ô kõzýì ûlýyõð ûõùÚ .QÖpãð Roõ¾
ûlðAkpâpG þßHéÏð ÿôo pG þ¾Bg JAk@ BG ûõùÚ óBÞpO úÞ þìBãƒñƒø ,1683 ëBƒu òƒüô ok
úÏèBÇì koõì ÈuõO óly àzg qA wK ô kõzýì 500 ,lðly òüô ûp¾Bdì òPvßy úG oõHXì
óBXñÖ ûoAõük pG úÞ þèBßyA .kpýãýì oApÚ pýãèBÖ þðBPvùè pWBO àü .lñPyAnâ BW pG Ao ûõùÚ þðõâ
pýv×O ô ûly ûkAk ÀýhzO lðA ûly êýßzO úðBg ûõùÚ òýèôA ô kpÞ ûkB×PuA ûõùÚ òüA qA oõùPì
BG ô rÞpíO ô òüpíO þíÞ BG wÞ pø ô lðõzýì
òüA lðAõPýì kõg ûBƒâ@kõƒgBƒð òƒPƒyAnƒâ kAq@ .kõíð ÿqAlðA ûAo Ao òýèpG

18

TEHRAN MAGAZINE úÞ ÿrý^ ,êíXO ,ëçW ô ûõßy :xôôBÆ | Tel:(818)881-1771
kõy oBhPÖA IWõì
Büo@RBìlg þuõùèAõG :úðAôpK | .lüBíð pýHÏO þGõg úG Ao ëBßyA
,BøpGA ëBßyA ,ÿB^ Bü ûõùÚ úèB×O ÐÚAô ok
ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG þøBì ûqAlðA BG IuBñPì ó@ óArýì úÞ þèõK :þøBì | ÿBùðAõhPuAô þèBÚ ÿBùéâ ,}p×ãñu ÿBø úßè
QuA úíø ,)kôpýì oBÞ úG BÛüpÖ@ ok úÞ( }õâpg
óApüA ÐÖBñì QÊB×c pPÖk úG ÉõGpì oõìA úýéÞïBXðA BG Ao Bùð@ óAõPýì úÞ lñPvø þüBøkBíð ô ëBßyA
QÚô ÑpuA ok ,þu .ÿk òPãñyAô ok }õg pHg :ûlðpK | úG úÏWApì ô þuBñy úðBzð îéÎ òPvðAk
ÿkqk :)þüApd¾(}õì | .kõíð BñÏì ,püõ¿O pø qA kõg áok ô RBýðôok
(310)234-9770 ÌÖBc ëBÖ ú`hüoBO ÿApG Ao ápO ûõùÚ óBXñÖ àü úðõã^
ÈüApy ô ëBc ÌÖBc óAõük qA òPÖpâ ëBÖ
oôk kApÖA úÞ þìBãñø æõíÏì úÞ koAk þ¾Bg ?îýðAõhG þüõãzýK
þì ëBÖ òPÖpâ úG lðA ûly ÐíW pãülßü ïBð úG ûõùÚ ô ÿB^ îüçÎ ólðAõg
ÈüApy lüBG óBvðA pãük koAõì ok .lðqAkpK Rpùy )|Tasseography|( þÖApâõýuBO
úPyAk lyBG ëBc ÿBÃPÛì úÞ þ¾Bg þðAôo óBXñÖ ÿBñÏì úG |úuBÆ|þGpÎ QÓè qA úÞ lðoAk
.Qvýð þvÞ pø oBÞ þðAõg ëBÖ .lyBG Áõ¿g úG ûõùÚ BG þñýG ëBÖ .QuA ûly úPÖpâ
ô úýuôo ,óBPvñìoA ,óApüA ,óBðõü þèBøA óBýì ok

.koAk ZAôo ÿôçuõâõü

lý×u RoõLuBK
Mýy órýPýu

þðApüA RoõLuBK-| wéXìlý×u{üoúÞÿkpÖkoAõìIéÒAok ÿBñÏì úG ó@ ok úÞ þüBø JBPÞ úÏèBÇì
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ - þüAl¾ qA ô QuA óApãük ïApPcA koõì ô ô òPÖBü ok lðAõPýì kqAkpLýì Bø úðBzð ô BøkBíð
ÿApG ,lyBG þìoAkoõgpG þÖBÞ kAõuô òýzñèk ÿBñÏì BXñüA ok .lyBG pSõì Bø úðBzð òüA pýHÏO
kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| ûõýy.kõyþìJBhPðAþðAõgëBÖôòPÖpâëBÖ ÿApG Ao BøkBíð ô }õÛð òüpO YüAo qA ÿkAlÏO
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-| ô JAk@ ÿAoAk rýð þðAõg ëBÖô ërÒ JBhPðA ÿ îývüõñýì óBO
àüÿApGëBÖúuqA{ýGòPÖpâ.QuAþÇüApy ÿoBãPuAõg,úéìBÏìàüïBXðA:ûpüAkBüúÛéc|
oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -| þì kAlíéÚ ÌÖBc úG þìApPcA þG ÿ úðBzð p×ð ÿkrìBðô
.kõy :lyBG óBzðBýì ok þüBø úÇÛð úÞ þüBø úÛéc |
qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -| óAõük qA ëB×O ïBãñø ok æõíÏì ûlññÞ Qýð lGBýýì ÜÛdO lðqpÖ òPyAk úG êýì
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ úG þñÏü {ðBvÞ òüpO rürÎ úG Ao ôA ,ÌÖBc þ¿hy Rçßzì ,ûpWBzì :ÿqBG {O@ |
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA þì îvÚ )RBHð jBy( }A úÚõzÏì ô lðôAlg oAõâBð
:kõy þì AkA êßy òüA úG æõíÏì îvÚ òüA .løk ûqBO úðBg :ÐGpì |
.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O AoõO !ÿqAo pø ïpdìõO !ÿqApýy ÌÖBc ÿA ôÀhzìÈgpâAúÞûsôpKàü,p×u:ÉõÇg|
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok - ú^pø úÞ îøk þì îvÚ QOBHð jBy úGô Alg úG ó@ ókõG rýì@ QýÛÖõì ÿBñÏì úG lyBG eÂAô
ô oBßy@ îüApG þñýG þì Qdé¿ì ô fç¾ QuA
þâlñøBñK ô ZAôkqA .ÿqBuûkoô@pGApìÿôqo@ þßíÞ QÖBüok ,ôqo@ àü óly ÜÛdì :Ðíy |
qA lG ô Jõg òPÖpünK ô ÀýhzO ëõÚ àü úG ókpÞ êíÎ QýéGBÚ ô AoôBì qA
(310)234-9770 ,þcôo QýÏÂô úG þãPvG ,ërÒ ÿAõPdì ,}õgoBHgA,þãðqokÿAûqBOkpì:oAõuIuA|
Roõ¾pøok .koAk ëBÖ IcB¾oôBGô þ×ÆBÎ ÿkrìBð
1388 Westwood Blvd Ste. 202 IcB¾ úÞ koAk kõWô þPýG ÌÖBc ërÒ pø ok lý×u pâA( ZArì þìlìk Àhy àü :úGpâ |
19 Los Angeles, CA 90024 ô lGBü þì kõg Qýð ô ôqo@ IuBñì Ao ó@ ëBÖ )QuA lG lyBG ûBýu pâA ô Jõg lyBG
ÌÖBc JAõW ô ëBdèA ؾô óAõñÎ úG Ao óBíø Qhu oBÞ àü ok ÿqôpýK :Iýé¾ |
.lGBüþìQukpÆBg{ìAo@úGôkpünKþì pýýÓO,þÚpO,þÎBíPWAQýÛÖõì:ïBGkpð|
QHÚBÎ }õg Qvßy àü :qBG ûpXñK |

óApùO úéXì

òüpO|þðæõÆô òüpO|åorG
óBùW ÿôpPì ÉõÇg

BøôpPì úÞþüBW|ó@qA .lðA|ûly úPgBu Bø|óBvðA þüBXGBWoõËñì|úG Býðk ÿBøôpPì þìBíO #
.lñyBG úPyAk ÿkBüq ÿBø|ûBãPvüA QuA òßíì ,lññÞ|þì þðBuo|RBìlg ÿpùy ÜÆBñìok æõíÏì

?lýuBñy|þì Ao Býðk ÿôpPì ÉõÇg òüpO|þðæõÆô òüpO|åorG
QýèBÏÖúGÑôpy1863ëBuokúÞkõGBýðkÿpùyoBÇÚòýèôA|Metropolitan Railway |
òýèôA 1890 ëBuok .lzÞ|þì álü Ao >ólñè ÿôpPì< IÛèô koAkoApÚ ólñèok óõñÞAoBÇÚ òüA .kpÞ

.kpÞoBÞúGÑôpyólñèok|Metropolitan Railway |oBñÞokrýðþßüpPßèAÿpùyoBÇÚ
Ñõð úG þèõíÏì ÿpùy ÿBøoBÇÚ êülHO ô QgBu pG þÎôpy |úÇÛð ,ÿpùy oBÇÚ òüA QgBu
ô Býu@ þÚpy JõñW úÞ Qynãð ÿrý^ .kõG BKôoA úG áoõüõýð qA lì@ô QÖo ÿApG óBy|þßüpPßèA
óBPüApG Ao óBùW ÿôpPì ÉõÇg òüpO|þðæõÆ úìAkA ok .lðly ú¾pÎ òüA koAô îø òýOæ ÿBßüpì@

.lýyBG ûApíø òüçð@ îW|ïBW BG .kpÞ îýøAõg þÖpÏì

|Guangzhou Metro pPìõéýÞ240 ;òý^ ,õXãðAõâÿôpPì .8

|Nanjing Metro pPìõéýÞ225 ;òý^ ,äñýXðBð ÿôpPì .10
|Mexico City Metro pPìõéýÞ225 ;àürßì ,þPýuõßürßì ÿôpPì .9

|Madrid Metro pPìõéýÞ300 ;BýðBLuA ,lüokBì ÿôpPì .7 20

óApùO þééíèA òýG úéXì
pPzýG lñøAõg þì úÞþðBð@ JõHdì

lñðAlGpPzýGô lñðAõhG

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

|London Underground pPìõéýÞ400 ;BýðBPüpG ,ólñè ÿôpPì.3 |Seoul Subway pPìõéýÞ330 ;þGõñW ûpÞ,ëõEu ÿôpPì .6

|Beijing Subway pPìõéýÞ555 ;òý^ ,òßK ÿôpPì .2 |Moscow MetropPìõéýÞ340 ;úýuôo ,õßvì ÿôpPì .5

|Shanghai Metro pPìõéýÞ587 ;òý^ ,ÿBùãðBy ÿôpPì .1 |New York City Subway pPìõéýÞ380 ;Bßüpì@,áoõüõýð ÿôpPì .4

21

óApùO úéXì

lðA ûkAk }qõì@ êOBÚ äñùð àü úG óBÛÛdì

!QÖpâkBü ókq Ùpc úÞþãñùðäñùðòüA.lðrGÙpcóBvðAóBGqúGúíéÞlñ^BO
áoBK àü ok ô koAk ïBð>þßüô< úèBu 16 ûkBì
.lñÞ þì þâlðq þüBüok ÿõvðApÖ þüBüok
ô ̃ÖBƒƒcAlƒƒg ,ïçƒu ûsAô úƒƒu þƒƒßƒüô
3 BƒO lƒðAõƒO þƒì ô úƒPƒÖpƒâ kBƒü Ao >|Amy|<
þÆõÆ ÿAl¾ úýHy äñùð òüA RAõ¾A.koBízG
Ao ó@ þPcAo úG lðAõO þì kpÖ kõWô òüA BG QuA
þPcAo úG lñðAõO þì êOBÚ ÿBø äñùð.lñÞ áok
óBÛÛdì lñ^pø.lññÞ lýéÛO Ao óBvðA ÿAl¾ òO
ûkpßð {üBìq@ Ao þßüô þÆBHOoA ÿBø RoBùì
òüA BG óAõO þƒì ûlƒñü@ ok lƒðlƒÛPÏì BƒìA lƒðA ûkBì êOBÚ äƒñùð àƒü úƒG óBƒÛÛdì #
Ao ïçu úéíWqA úíéÞúu BO lðA ûkAk }qõì@
.kpÞ oApÚpG ÉBHOoA RBðAõýc
.lüõãG

lðly JAõg òOoBÞBø|úGpâ

úÞ ÿõdð úG QuA úPhýãðApG Ao Bø|óBvðA þPuôk|óAõýc wc óBPvìq þÖpG ÿBøqôo #
.lññÞoôk Bø|úPvG|óBGq òüAqA Ao Bìpuqõuô þãñupâlññÞ|þì þÏu

óõvðBøõW QèoBßuA þñýG ëBíPuk
!QÖo }ôpÖ úG þìõXð QíýÚ úG

ÈuõO kríPuk QÖBüok óArýì koõÞo úÞóõvðBøõW QèoBßuA þñýG ëBíPuk IýXÎ QíýÚ # óAõO|þì êÚAlc þèô koô@ úðBg úG Ao RBðAõýc úíø óBPvìq qõu óAõhPuA ÿBìpu ok óAõPð lüBy
!QuA úPvßy Ao óqpãüqBG àü ô þcApÆ ;kAk ïBXðA ÿrüpHO Ýôm }õg òÆõíø úÞ þãñzÚoBÞ ,QgBu QÚõì ûBñKpu Bùð@ ÿApG

òüA úÞ kpÞ áBK ëBíPuk àü BG Ao kõg þñýG þðõürüõéO úìBðpG àü ok 2008 ëBu ok óõvðBøõW .þðBGBýg ÿBø|úGpâ RBXð ÿApG þèBg ÿBø|òOoBÞ QgBu
!lýuo }ôpÖ úG ûlüArì àü ok oæk 5300 ëBíPuk òßvì ,lñPyõð rñÊ úG ÿA|ûlÎô QyAk ÿA|ûkpPvâ JBOqBG þÎBíPWA ÿBø|úßHyok ïAlÚA òüA

òüA oõÃc óAoôk .kõy|þì Jõvdì ëôoBì þüBíñýu ÿBýðk ÿBÃÎA òüpO|þíülÚ qA þßü !Bø|úGpâ ÿApG pùì
»ûlùÎpG îéýÖ ó@þðAkpâoBÞ úÞ kkpâ|þìqBG )þñø@kpì(|Iron Man | îéýÖ ïôk QívÚ úGpãüqBG

.kõG ôoôBÖ óBW

úéXì ok kõg ÿBø ïBýK ô þùâ@oBzPðA BG
lülðõýLGþðApüAåorGûkAõðBgòüAúG óApùO

22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ÿ!lspññðÞA þóAìlÙñgp¿ÿìBøÿûplPíðôÞk

lñðq þì lñhHè QìBÛPuA ÿôk ëõÆok úÞþüBø ûlðôk ,løk þì óBzð úÏèBÇì àü YüBPð #
.lðoAk ÿpPzýG {ìAo@ô lññÞþì Ùp¿ì ÿpPíÞÿspðA

IhPñì }qoô êídOokoBßyqoô kpÖ þüBðAõO Bü QìBÛPuA ,þdÇupøok óAoBßyqoô ÿApG |
.kõy þì êýßzO þðAôo ô þßürýÖ êìAõÎ qA ,kõg

.QuA oBßyqoô ÈuõO ÿspðA Ùp¿ì ûõdð ô þÚôpÎ ô þHéÚ þâkBì@ êìBy þßüsõèõürýÖ êìAõÎ
óArýì qA oBßyqoô xBvcA úG úÞ ûly áAokA }çO qA lñOoBHÎ þðAôo êìAõÎ ,pãük ÿõu qA
ïBXðA qA oBßyqoô ûly áoAkA }çO ú^pø .kõy þì úP×â QýèBÏÖ àü óBüpW ok kõg }çO þPhu

.kõy þì xBvcA pO QcAo ÿô ÿApG QýèBÏÖ ó@ ïBXðA ,lyBG pO òýüBK QýèBÏÖ àü

{øBÞ QýèBÏÖ àü ïBXðA qA Ao oBßyqoô ûly áoAkA }çO óArýì úÞ ÿoBßøAo pø ,pPíùì úíø qA
lðAõO þì ÑõÂõì òüA ÿApGoBßøAo àü .koAk ÿô þPìBÛPuA kpßéíÎpG þPHTìpýSBO þéÞoõÇG løk
ókq lñhHè úÞ QuA ûkAk óBzð ÜýÛdO àü YüBPð óõñÞA.lyBG kpÖ ûpù^ óBýG ÿlíÎ ÿoBßPuk
.løk {øBÞ Ao þßürýÖ QýèBÏÖ óBüpW ok ûly áoAkA }çO lðAõO þì ókpÞ îgA BG xBýÚ ok ïôAlì
Ao ÿA úÛýÚk {y áõéG oBù^ úÞ lñPuAõg ,ûBãyBG eÇu ok ûlðôk 24 qA úÏèBÇì òüA ok óBÛÛdì
òýG ô lðlüôk þì îø pu QzK Ao úÛýÚk {y áõéG pø lüBG óAoBßyqoô.lðôlG êýìkpO àü ÿôo pG

.lðkpÞ þì QcApPuA úÛýÚk ôk áõéG pø
pø òýñ`íø ;lðkpÞ þì îgA Bü ô lðkq þì lñhHè Bü ólüôk ëõÆ ok lüBG ûlññÞ QÞpy kApÖA
ok Ao Bùð@ ótývÞA Ùp¿ì óArýì kAk þì ûqBWA óBÛÛdì úG úÞ QyAk þv×ñO àuBì àü ûlññÞ QÞpy

.lðpýãG ûqAlðA ôk ëõÆ
ôk ëõÆ ok Ao Bùð@ þÖp¿ì ÿspðA óArýì ,óAoBßyqoô þÖp¿ì ótývÞA ÿpýâ ûqAlðA BG óBÛÛdì
ok Ao ÿA ûoBíy BO lñPuAõg ûlññÞ QÞpy kApÖA qA ôk pø qA lÏG óBÛÛdì òýñ`íø.lðkpÞ þì úHuBdì

.lñøk }oArâ ôk úÛýÚk {y òüA ëõÆ ok kõg ûly áoAkA ÿBø {ñÞAô úñýìq
þì lñhHè ôk ïBãñø ok úÞ ÿA ûlññÞ QÞ py kApÖA úÞ kõG òüA ÜýÛdO òüA îùì ÿBø úPÖBü qA þßü
ëõÆok kApÖA òüA þÖp¿ì ÿspðA óArýì úßüoõÇG lðkõG ûkpÞ Ùp¿ìôk ëõÆok ÿpPíÞ ÿspðA lðkq
ôk ëõÆ ok úÞ ÿkApÖA BG xBýÚ ok ô l¾ok 2.8 lðkõG ûkpÞ îgA ôk ëõÆ ok úÞ ÿkApÖA BG xBýÚ ok ôk

.kõG pPíÞ l¾ok 2.2 lñPyAk ÿkBÎ þÞAokA ÈüApy
úßýìBãñøok ólüôkqA óAoBßyqoô ûly áoAkA }çO óArýì úÞ kAk óBzð úÏèBÇì òüA òýñ`íø

.lðkq þì lñhHè úÞ kõG þðBìq qA pOæBG lñPyAk îgA

23

óApùO úéXì

rñG óBíu@ok ûoBPu òüpO óAqoA

ÿBøkAlüôo òüpO|åorGqA þßü óAõñÎ úGõðs þééíèA òýG ûBãzüBíð ,2018 xoBì ûBìok #
åorG ÿBø|QÞpy æBc òýíøqAô lñÞ|þìqBÒ@wýDõuoõzÞok Ao kõgoBÞÿqBuôokõg QÏñ¾
QÞpy óõ`íø ,lññÞ|þì ûkBì@ ûBãzüBíð òüA ok oõÃc ÿApƒG Ao kõƒg ÿqBƒuôokõƒg
Ao úÖBPðBu ÿAlðõýø lülW êvð ,{üBíð {ýK püõ¿O àü oBzPðA BG úÞÿAlðõýø ÿqBuôokõg
ûAo àürñG xlupì ÿqBuôokõg QÞpy òýG òüAok BìA ,kpÞløAõg þÖpÏì ûBãzüBíð òüAok
êvð ,ïAkpPvì@pùyok ÐÚAô þðBùW åorG {üBíð àüok BO koAk l¿Úô ûkpÞJBhPðA RôB×Pì

.lñÞþÖpÏì þíuooõÆ úG Ao xçÞ|A |rñG xlupì lülW

úéÚ áõðok ÿkoõñøõÞMíÞ

Ao Bùð@ePÖ ÿAkõu ô koAk þ¾Bg QýGAnW óAkoõñøõÞÿApG BýèBíýø lñéG ÿBø|ûõÞúPyo #
.lñðAoôpK þìpuok

xlupì lülW êvð úÞ koAk kõWô óBßìA òüA ,ÿpHg ÐGBñì ÿõu qA ûlì@ QulG RBÎçÆA ÜHÆ
QÞpy ó@ qA êHÚ BìA ,kõy úPyAnâ {üBíð úG ëBvìA õðs êýHìõOA ûBãzüBíð ok xçÞ| A | rñG
lülW êvð ,pãük úP×ø àü qA pPíÞ ô ÿoBW ëBu úüoõÖ 2 iüoBO ok rñG xlupì ÿqBuôokõg
ok þÖBÞ QgBñy BG óBHÆBhì BO kpÞ løAõg þüBíðôo lñéø ïAkpPvì@ok Ao xçÞ| A | rñG xlupì

.lññÞ ólük rñG xlupì lülW ÿôokõg qA ô lðõy pÂBc õðs þééíèA òýG ûBãzüBíð
okxçÞ| A |rñGxlupìqAÿklÏPìþuõuBWpüôB¿OòüAqA{ýKúÞQuAÿoô@kBüúGïqæ
püôB¿O oBzPðA ô þüBíðôo løBy ,úPynâ ÿBø|ûBì ok þPc ô QuA ûly pzPñì kõg lülW êvð
àü æBc BìA ,kAk|þì óBzð Ao êýHìõOA òýGBÞ êgAk þcApÆ úÞ îükõG rñG xlupì ÿõu qA þíuo

ok úPyo òüA ÿA|úÖpc óAlñì|úÚçÎ ô kõy|þì Jõvdì ÿkoõñøõÞ à×ñüæ ïqAõè ôrW okB^
.lñðq|þì okB^ ,lyBG IuBñì QÚõì óBßuA ÿApG úÞ þüBW óBPvøõÞ RBÎB×OoA qA þüBø|óBßì

àíÞBGúÞÿkoõñøõÞIèBWMíÞ QuA ûkpÞpzPñì >þÖApâõEW ëBñzð< QüBu úÞpüõ¿Ook
.kõy|þì ûlük BýèBíýø ok >ïçGAk BìA< ûõÞ úéÚ áõð ok ûly BKpG okB^

2 iüoBO ok úÞ QuA ûly lýüBO wLu ô ûly úDAoA rñG xlupì ÿõu qA lülW {üBíð {ýK püõ¿O
.lyløAõgþÖpÏìþíuooõÆúGxçÞ| A |lülWêvð,ÿkçýìÿoBWëBuúüoõÖ

ÿoBßíø BG úÞ QuA ÿpPýè 1.3 lülW úðApzýK ,êýHìõOA ápdì îPvýu ÿApG RæBíPcA qA þßü
|-|GT| óBvýð úðApzýK ÿsõèõñßO BG úÞ kõy|þì úP×â ô ûkpÞ AlýK úÏuõO >óBvýð - õðo< ô >péíüAk<
220oôBPzâBGÿoBhGIuA115RolÚþWôpgúuÿAoAkúÞQuAûlyúPgBuó@ÿBø|{yõKô| R
160 RolÚ þWôpg ÿAoAk òýñ`íø ô pPì òOõýð 240 oôBPzâ BG ÿoBhG IuA 140 RolÚ ,pPì òOõýð
ôokõg òüA þíuo þüBíðôo BO ó@lýüBO ÿApG úÞ kõG løAõgpPì òOõýð 260oôBPzâô ÿoBhG IuA

.kpÞ pH¾ lüBG
| úhvð ÿôo pG kBüq ëBíPcA úG úÞ QuA ûly þñýG {ýK îø ÿpPýè 1.5 úðApzýK àü lñ^pƒø

.QÖpâ løAõg oApÚ ûkB×PuA koõì êýHìõOA|AMG

24

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

qA ÿløAõy òüA .ly|þíð ûlük lülW ÿBø|ûsAô ô õãük|òu ûBãzðAk ok úÞþOBÛýÛdO #
óBzð úPÖpâ Roõ¾ BðBƒürƒýDõƒè ô Bƒðôrƒüo@
iuBK ok rÓì oBÞô qBu úG óAlñízðAkóBzð Ao ÿkAlüôo úËÖBc BƒG ÈHOpƒì QƒýèBƒÏÖ
ÿBƒø|úƒËƒÖBƒc lƒñPÖBƒüok óAlƒñízƒðAk.kAk|þƒƒì :lðA|ûkpG þK {upK òüA úG óBvðA MíÞõLýøok ÿkAlüôo úËÖBc løk|þì
QívÚ ÿõÚ QýèBÏÖ úéýuô úG kApÖA ÿkAlüôo ô Àhzì ÿBø|óôoõð qA ÿA|úPuk úéýuô úG
ÿBø|óôoõð )l¾ok 5/2 qA pPíÞ( qA þß^õÞ .lðõy|þì ÿoAnâlÞArXì
pãük ÿBø|QívÚ BG æõíσì úƒÞ MƒíƒÞõƒLƒýƒø !?îükoõg ú^ ïBy Izük ú˃ÖBƒc ?Qƒvý^ ÿkAlƒüôo úƒËƒÖBƒc BƒìA |
.lðõy|þì óBýG ô ÿoAnâlÞ ,lðoAlð þÞApƒPƒyA úPynâ ÐüBÚô qA ÿA|úÎõíXì ÿoô@kBü ÿkAlüôo
lðAõO|þì úÞ QuA QívÚ òüA qA ûkB×PuA BG rÓì .lðA|ûkAk jo þ¿hzì óBßìô óBìqok úÞ QuA
.lüA|ûkoõg ú^ ïBy Izük Bíy koôBýG pÆBg úG ókoô@|pÆBg|úG ÿApG óBìqokp×u àü ëBTì ÿApG
pƒãƒük kpƒßƒéíƒÎ ,óBƒìrƒíƒø Roõƒƒ¾ úƒƒG .QuA Quôk àü BG õâ|ô|Q×â Bü lèõO òzW
l¾ok 5/97 kôlc( MíÞõƒLýø ÿBƒø|QƒívÚ úËÖBc Ñõð òüA ÿoAnâlÞ lðlÛPÏì óAlñízðAk
ólyrýO úÞ ÿA|ûlülK ,ly JõÞpu )ûlðBíýÚBG êßy úG à^õÞ úýcBð Q×W àü ƒ MíÞõLýø ok
úÎõíXì àü þHðBW ÿBø|QívÚ oBùì( þH¿Î oApÚ rÓì ÿrÞpì QívÚ ÜíÎ ok úÞ þG@ IuA
QƒýèBƒÏÖ ÿôo rƒÞpƒíO {ƒüArƒÖA ÿApƒG þƒH¿Î òüA ïBXðA êcApì BƒìA ,kõƒy|þƒì ïBƒXðA ƒ koAk
.kõy|þì ûlýìBð )þé¾A ÿBø|óôoõð .QuA ûkõG ÀhzìBð óõñÞBO lñü@pÖ
ÿBø|QýèBÏÖ ëBHðk|úG òýñƒ`ƒíƒø óBƒÛƒÛƒdƒì óBƒíOoBƒKk kBƒPuA ,lƒPv߃üô oõƒƒvƒÖôpƒƒK
þPívÚ ;lðkõG ëAlãýì@ok lñü@pÖ òüA BG ÈHOpì :lüõâ|þì úÇGAo òüA ok ûBãzðAk þuBƒñƒy|óAôo
þuBvcA úËÖBc ô RBuBvcA BG úƒÞ rƒÓƒì ok ÈÛÖ úð ,lðlñì|úÚçÎ koõì òüA ok óAlñízðAk
þñýG|{ýK òýzýƒK ÿBƒø|ëlƒì .QƒuA ȃHƒOpƒì ÿBø|ëlì úG þGBýPuk ok Bùð@ {Ûƒð pƒÆBƒg|úƒG
úÎõíXì ,MíÞõLýø lñðBƒíƒø úƒÞ lƒðkpƒÞ|þƒíƒð Qìçu pG Bùð@ úÞ ÿpSA êýèk|úG úßéG ,úËÖBc
úËÖBc ÿoAnâlÞ ëõEvì Bø|óôoõð qA þ¿hzì pËðkoõì ûsAô Bü@ lññÞ óBýG ly úPuAõg Bùƒð@ óôoõð|àü kpßéíÎ Bùð@.lðkpÞ þuopG ,lñPÖpâ .lðoAnâ|þì
þPýèBÏÖ òýñ`íø êíÎ ok ô lñyBG ÿkAlƒüôo okÿõÚþH¿ÎkpßéíÎ.þíülÚBüQuAlülW ÿA|úPyo,ÜýÛdOkoõìkApÖAúÞþèBcokAokp×ñì pãük ô püAõ߃uA ÿpƒè ûApƒíƒø lƒPƒvƒßƒüô
.lzðQÖBü MíÞõLýøoklðly|þìoApßOúÞþüBø|ûsAôkoõì ,lðly|þìoApßO Bùð@qA ÿkAlÏO úÞ Ao RBíéÞqA Ao þÎp¾ oBíýG 20 ÿrÓì kpßéíÎ ,{ðAoBßíø
koõì ok ó@ úGBzƒì úƒÞ ,koõƒg|þƒì |îzƒ^ úƒG qA .lðkpÞ QHS lðlðAõg|þì úPuõýK Roõ¾ úG oApÚ ÿA|úíXíW êgAk äñüoõPýðBì QdƒO úƒÞ

!ëkpg ÿBø úðAk Qgõu BGqAôpK

.ly ïBXðA þÏýHÆ Qgõu BG BýèApPuAô Bßüpì@òýGqAôpK òýPvhð #
.kõG ûly úýùO ëkpg ÿBø úðAk qA úPÎBu 15 qAôpK òüA þÏýHÆ Qgõu

oArøw10ýþéããðAðookkAúlèìBuØzÞ

úPÎBu15p×uàüxBPðAõÞþüBíýKAõøQÞpyúGÜéÏPì>96|QF|<ÿBíýKAõøBPuAoòýíøok | 10 úG úÞlðA ûkpÞØzÞAo óBùW þãðo kAlì òýPvhð lññÞþì BÎkA þvýéãðA óBÛÛdì #
BíýKAõøòüAlðqþìòýíhOxBPðAõÞ .kpÞþÆþPvüqQgõupPýèoArø24Ùpƒ¿ìBƒGAo .koAk ÜéÏO êHÚ ëBuoArø
ÿBøqBâ oBzPðA qA qAôpK òüA ok lñ^pø.QuA ûkpÞ JBñPWA òGpÞ ïpâõéýÞ oArø 18 oBzPðA qA lðôo òüA BG
ÿApG ÐGpìpPì 607029ëkBÏì ÿA úÛÇñì ÿqoôBzÞ ëõ¿dì BìA ,ly úPuBÞ ÿkBüqoAlÛì ÿA úðBhéâ .lðA ûkpÞ ØzÞ Ao þãðo kAlì úðõíð òýPvhð lññÞ þì BÎkA þvýéãðA óBuBñy óBPuBG
þèAõc ok ô úPgBu >pÞA< ïBð úG ÿrìpÚ þðlÏì ÿBø úðAlãðo qA QÛýÛc ok þãðo kAlì òüA
.QuA pPâorG óBßýOAô pùy êÞ qA þPcBvì òýñ^ .ly úPÖpâ oBÞ úG þÖBÞ Qgõu lýèõO ÿqôpìA ÿBø óBvðA kAlWA.QuA ûly ØzÞ >püBy áoõü åôpGoBßuA< ok ÐÚAô þðBPuBG ÿA ú^Büok
úðAk þÎõð qA þHýÞpO þÏýHÆ Qgõu òüA l¾ok 10 ô kõG óoõHéì úG wéXð@ wè qA qAôpK òüA óBÛÛdì.lðkpÞ þì ûkB×PuA RBðAõýc QuõK ÿrýì@ äðo ÿApG þãðo kAlì òüA qA êHÚ ëBu oArø 10
òüA úÞ þèõíÏì ÿBøBíýKAõø BG úvüBÛì ok 787-9 pñüæ îüok äñýüõG ÿBíýKAõø.ly úýùO ëkpg òüApG ûôçÎ Bùð@ .lðkAk ïBXðA Ao ØzÞ òüA pPv`ñì ô pPv^ ÿBø ûBãzðAk ÿoBßíø BG áoõü ûBãzðAk
2020 BO koAk l¿Ú xBPðAõÞ.kpÞpzPñì ÿpPíÞ ÿA úðBhéâ ÿBøqBâ l¾ok 7 lñøk þì ïBXðA Aop×u úG.lðkpÞ ØzÞ ú^Büok àükrð úðBâAlW ÿA úÛÇñìok rýðpãük >pÞA< ûrüo äñu àü þãðo kAlì
oõÞnì ûrüpãñu.QyAk ÅpÎ pPì þéýì 7 ô ëõÆ pPì þéýì 22 ûly ØzÞ þãðo kAlì ëBcpø
.løk ïBXðA þPvüq Qgõu BG ÿpPzýG ÿBøqAôpK ÿkçýì ûkB×PuA rìpÚ úðAlãðo lýèõO ÿApG ó@qA lðlÛPÏì óAlñízðAk êýèk òýíø úG .QyAk þÏÇÛì þdÇurýð
óBý^oBßy úÞ ûkõG îùì þðlÏì úðAlãðo àü óBPuBG óAoôkokpÞA ,óBÛÛdì úP×â úG.QuA ûly þì
25
.lðA ûkpG þì oBÞ úG Ao ó@ óBùW puApu

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

qA Ao }kõg fpÇì úzýKpñø
QzÞô kpÞrüô@Üéc Qgok

ÿBø|wßÎ òPyAk oBýPgA ok ïpW úG úÞ þüBßüpì@ úèBu 35 pãüqBG äñýéu áoBì #
.kpÞþzÞkõg ,kõG ûly ïõßdì óAlðq úG óBÞkõÞòXùPvì

!lyoBßy ,þ^oBßy
,QyAk Ao kõg oBßy òüpPâorG óAõñÎ úG Ao pýy àü oBßy l¿Ú úÞÿoõùzì þ^oBßy|#
ôA.lì@þìok ApWA úG ÿô îßc ÿkôq úGô kõG ûly ïõßdì óAlðq úG ëBu Q×ø BOoBù^ òýGôA .ly úPzÞô QÖpâoApÚ úèõéâÙlø
.lì@ok{üBíðúGó@ê¿Öòüpg@2015ëBuokúÞkõG| glee |oõùzìëBüpuúzýKpñø
oBßy Ao QvðAõO úÞ Ao þðAõýc pø óBùW puApu ô BKôoA ok úèBu 75 þ^oBßy , >àýñýéW ôpPK<
BìA .kpÞ p×u þGõñW ÿBÛüpÖ@ok kAq@oBßy {cô RBýc áoBK úG pýy oBßy l¿Ú úGôA,kõG ûkpÞ
xBñyBð ÿkpÖ |úèõéâ Ùlø ÿrýì@oApuA Roõ¾|úG }kõg ,kõypýyoBßy úG ÜÖõì úÞ|òüAqA {ýK

.ly úPzÞ ô QÖpâ oApÚ

ÿBø wßÎ òPyAkoBýPgAok BG úÇGAook }A ûkpPvâ þüAõuo ëBHðk úG äñýéu luo þìpËð úG òüA úG ÿqAlðApýO QéÎ ØzÞô JoB kpÖ òPÖBü ÿApG ÜýÛdO ëBcok þGõñW ÿBÛüpÖ@wýéK
QdO Rly úG Ao ÿô ÿpñø ûlñü@úÞ þvñW ïpXì àü óAõñÎ úG óly úPgBñyô óBÞkõÞ òXùPvì |þ^oBßy údéuAqA þÖkB¿O Roõ¾|úG úÞ ÿA|úèõéâ lðq|þì xlc wýéK .QuA þWoBg þ^oBßy
ûly oõùzì þ^oBßy òüA åpì IWõì ô àýéy QuA ûkõG pýy óBíø oBßy þKok îø ôA úÞ ÿpãük
.QuA ûkpÞ þzÞkõg wLu ô ûly oB^k lüly þâkpvÖA úG kAk þì oApÚ pýSBO
.QuA

BøksA 2 kpHð
úéíW qA ÿrðôlðA ûpürW úu BO ôk ok ÈÛÖ óBùW oBíuõu òüpPâorG , ôkõìõÞÿBøksA #
.lñÞþì þâlðq ,QuA ûly úPÖpâó@qA {ìBð úÞôkõìõÞûpürW

qAàüpø.lðAûkqoBHâpìÿkpHðúGQukÿrðôlðAôkõìõÞûpürWêcBuokôkõìõÞpðÿBøksAôk |
úPyAk Ao ûkBì ÿBøksA àü BG ÿpýâ Q×W wðBy lðAõPG äñW òüA ok ÿqôpýK BG QuA oAôlýìA qoBHì ôk

QyAk løAõg Ao þvðBy òýñ^ Bùð@ qA þßü BùñO BìA .lyBG

28

www.TEHRANMAGAZINE.com

óûAõõêýhììBBüÞcoõBoGùBBíÇßWÚüpókìo@BõâûlgppñãüGBñíÞð

qA ÿoBíy êìBc oBÇÚ úÞ kpÞ ïçÎA ÿoõÖ ÿpHg ok óA¶ |óA¶ |þu þðõürüõéO úßHy #
.QuA ûkpÞkoõgpG óõýìBÞûBãPuk àü BG Bßüpì@ûpãñÞûAõhüoõùíW óBâlñüBíð

óõýìBÞ ûBãPuk àü BG úÞ kõG þGpÒ ÿBýñýWpüô ïqBÎoõÞnìoBÇÚ ,úßHy òüA ïçÎA xBuApG |
.QuA ûkpÞ ÙkB¿O

”óBüqBìBO“ Qüpülì úG ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ

ÿApG Ao þðApüApOô àzg RBW þñüpýy òüpO ûqBO .lðA|ûly úPzÞ p×ð àü ô þígq p×ð lñ^ úSkBc òüA ok ,ûBâ@ ÐGBñì ïçÎA xBuA pG
. QuA ûkoô@îøApÖ ,ØÛu àüpüqok wívüpÞIy QcApW pG þñHì úýèôA ÿBø }oArâ Ùçg pG úÞ kpÞ ïçÎA {ýK þOBËdè óA|óA|þu ÿoBãðpHg

, þuôpÎ ÿBø òzW ÿApG àýÞ}oB×u .lñÞ lýDCBO Ao pHg òüA lðAõO þíð úßHy òüA ,ûAõhüoõùíW óBâlñüBíð qA þgpG þdÇu ÿBø
.kõy|þì|úPÖpünK ûpýÒô lèõO , ÿkrìBð úG þHýu@ BìA ;ûkõG oBÇÚ òüA ok rýð Bßüpì@ óBâlñüBíð wéXì wýDo óBüAo êK úÞ kpÞ ïçÎA óA|óA|þu

.lýñÞpO òüpýy Ao kõg wéXì ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ÿBø þñüpýy BG .QuA ûlýupð ÿô

29

óApùO úéXì

?QuA úèBu lñ^ AlgBð ;þPzÞokrG 10ô lñ×uõâ26

.lññÞ pßÖ Jõ^oB^ qA ZoBg ô lñzßG {èB^ pß×O QýéGBÚ ô óAqõì@|{ðAk úƒðAkBƒÛð þƒøBƒâ@ úðAkBÛð þøBâ@ UÎBG þüBø|ëAõEu òýñ^ fpƒÆ êc êGBÚ pýÒ pøBÊ úG þÂBüo ëAõEu #
ÿApG JAõWp×ð àü æõíÏì ,BW úíø êTìô .QuA ûkõG Bùð@ úðçÛPvì .kõy|þì óAqõì@|{ðAk óBýì ô óAqõì@|{ƒðAk þƒP×ãy UƒÎBƒG òƒý^ ok

.koAk Bø|ëAõEu þìBíO þƒgpƒG kpƒÞ|þƒì óBƒzðpƒÆBƒg úƒýðBƒýG òƒƒüA ëAõEu òüA Ùlø ïBíO QuA úP×â pGoBÞ àü .QuA ûly þÎBíPWA ÿBø|úßHy óApGoBÞ
úßHy òüpO|JõHdì úÞ õƒHüô pƒGoBƒÞ àƒü úÞ løk|þƒì óBƒzƒð òƒýƒ^ ok Bƒø|þƒXƒñƒupƒËƒð ô lññÞ pß×O úG oAkAô Ao óAqõì@|{ðAk úÞ QuA òüA úÛÇñì ok þüAlPGA úuolì àü óAqõì@|{ðAk
26 êÞ óqô" :Qyõð QuA òƒý^ þƒÎBƒíPWA lÚBÖ oõƒzƒÞ þƒüAlƒPƒGA xoAlƒì óAqõƒì@|{ƒðAk ok ëAõEu òüA BG äðõ`ðBð pùy ok äñýßðõƒy
óAõýcpø þHüpÛO óqô xBuApGrG 10ô lñ×uõâ êüBvì êc ok úðAkBƒÛð þƒøBƒâ@ ô ÿoBƒýyõƒø .QuA ûkpÞ Ao oBÞ òüA ëAõEu òüA þPzÞ àü ok pâA" lðly ôo|úG|ôo þðBdPìA úÚoô
ëAõƒEu òƒüA" :Qƒ×â pƒãük pƒƒGoBƒƒÞ àƒƒü lñ^ þPzÞ ÿAlgBð ,lñyBGrG 10ô lñ×uõâ 26
".QuA ïpâõéýÞ 7700 úG àükrð .lñPvø þÂBüo Ao óByoBƒßƒÖA úƒÞ ûkpƒÞ oAkAô Ao óAqõƒì@|{ƒðAk
úÞ þPzÞ QüAlø ÿApG òý^ok" :QyõðôA pG BOlíÎ òƒý^ ok }qõƒì@ þƒPñu }ôo Ýçg BO ûkAk Ao ó@ óBßìA Bùð@ úG ô lñøk eýÂõO "?QuA úèBu
,lyBG ïpâõéýÞ oArø 5 qA {ýG }A|úèõídì óqô .QƒuA rƒÞpƒíPì oApƒßO ô ÿoAkpƒG|QƒƒyAkkBƒƒü Quk òüA qA ÿpPzýG ÿBø|ëAõEu lüBG .lñyBG îXñK xçÞ óBdPìA ok ApýgA ëAõEu òƒüA
úÛGBu ëBu 5 qA {ýG BG ÿA|úìBð|þøAõƒâ lƒüBƒG ô ÿoô@|õð qA ÐðBì }ôo òüA lñüõâ|þì óAlÛPñì ÐÇÛì òüA óAqõì@|{ðAk .ly fpÇì úuolì òüA
úìBð|þøAõâ QÖBüok ÿApG òu êÚAlc .QyAk ".lýupK ëAõEu òüA qA ÿpüôB¿O.lñPvø úèBu ûkqBü BHèBÒ
òüA ÿAlgBð wK QuA ëBu 23 þðAo|þPƒzƒÞ .kõy|þì QýÚçg "Jõ^oB^qA ZoBgpß×O" ÿBø|úßHy ok óAqõì@|{ðAk ÿBø|iuBK ûApíø úG
úG Quk òüA qA þüBø|ëAõEu Q×â ûoAkA òüA ok {ýK qôo lñ^ äñýßðõy }qõì@ ûoAkA qôpG UÎBG úÞ lðly pzPñì òƒý^ þƒÎBƒíPWA
".lyBG úPyAk ëBu 28 êÚAlc lüBG þPzÞ úG Ao Bøqpì BO løk|þì Ao óBßìA òüA óAqõì@|{ðAk þuopG ëAõEu òüA qA Ùlø Q׃â ÿA|úƒýƒðBƒýƒG òƒý^ þƒyqõƒì@ ÿBƒø|ïBƒÛì.lƒy þƒüBƒø|UƒdƒG
Ùløô Qvýð ÈéÒ ûly fpÇì ëAõEu lðA|úP×â

.QuA ûkõG "úðAkBÛð þøBâ@" pG lýÞBO ó@
ÿAlgBð" :Qyõð iuBK ok qõì@|{ðAk àü
úÞ òüA ÿApG ,lyBG úèBu 18 êÚAlc lüBG þPzÞ

".lyBG ÔèBG lüBG þPzÞ ólðAo ÿApG
ÿAlgBð" :Qyõð pƒãƒük qõƒì@|{ƒðAk àƒü
10 ô 26 ÐíW .lyBG úèBu 36 lüBƒG þƒPƒzƒÞ
êc qA Quk ÿpãük qõì@|{ðAk BìA".36 kõy|þì
?AlƒgBƒð òƒu" :Qƒyõƒð ô QƒyAkpƒG úƒèBƒƒvƒì

".îñÞ êc Ao úèBvì òüA îðAõO|þíð .îðAk|þíð
.kõG RôB×Pì Bø|{ñÞAô BìA QðpPñüAok

õHüô þÎBíPWA úßHy ok þñý^ pGoBÞ àü
kõg .koAlð þÛÇñì aýø ëAõEu òüA" Qƒyõƒð

"?lðAk|þì Ao {GAõW ,îéÏì
26 ÿA|úuolì pâA" Qyõð pãük pGoBÞ àü
,lðkpÞ|þíð pßÖ Bùð@ qA p×ð 10 ô lyBG úPyAk îéÏì

"?koAk ëBu lñ^ úuolì pülì
úÞ úuolì òüA qA óApGoBÞ qA ÿoBƒíy BƒìA
lðA|úP×â ô lðA|ûkpÞ QüBíc ,ûlzð ïçÎA {ìBð

30

www.TEHRANMAGAZINE.com

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk
oôBzì ô xBñzðAôo
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |19 BG
(LIC.#PSY 13673)
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì

RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

BðpŸG ZpüA pPÞk ólyolAyõuÐñqìABóíýõKñAXõøì xúG ôôBÆ
àyrLðAlðk
pPvÞk Zôq ûly úWõPì úÞ ó@qA lÏG BìA ûkpÞ oAõu qA Bßüpì@lPüBðõü þüAõø ÉõÇg #
Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | úPvGpu sAoBâ àüokôAô ûkAk óBW RoBuAok ûlƒy úƒPƒ×ƒâ úƒƒÞ xôôBƒƒÆ àƒƒü ókpƒƒÞ
oBÞ úG Quk {OBXð ÿApG kõy|þì ÿoAk úãð {HcB¾ úG þðAôo ÍBdè úG ô pÆBg|óBzüpK
ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì .QuA ûly .QuA ûkpÞÿpýâõéW QuA úPvGAô
àü úG Ao pPvÞk AlPGA lüõâ|þì õƒßƒýƒPƒðô lüpg kBùñzýK þPc xôôBÆ òüA àƒèBƒì
lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì ûly ÐéÇì úÞ òüA qA lÏG BìA ûkpLu oAk|úÎorì
Ao ó@ ,Qvýð ëBdyõg îø BXð@ok xôôBÆ òüA .kõG ûkpÞ ôA ÿApG úðBâAlW ÈýéG
óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ úƒÞ òƒüæpƒüA lƒPƒüBƒðõƒü ,òƒüA kõƒƒWô BƒƒG
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA .QuA ûkoô@ áoõüõýð ok kõg óBíOoBK@ úG BG þupWõýð áo@õýð ûBâkôpÖ ok {ðBâlñüBƒíð
-ÿpñø ÿBø|ûsôpK ok óõñÞA îø pƒPƒvƒÞk ókpÞoAõu lüõâ|þì ,lðlyôpGôo xôôBÆ òüA
(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 pËð úG ô lGBü|þì oõÃc õƒßƒýƒPƒðô þƒuBƒßƒÎ ok þüAõø QÞpy òüA RAopÛì BG ûlƒðpƒK òƒüA
îýG qA lüõâ|þì õßýPðô BìA QƒuA ëBƒdƒyõƒg lñðAõO|þì úÞ þOBðAõýc rüBu ô óqô BG ÉBHOoA
ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA úýéÛð ÈDBuô qA ,pPvÞk ûoBGôk óly óBzüpK óApÖBvì òýGBÞ êgAk úG óBzðBƒHcBƒ¾ ûApƒíø
.lñÞ|þíð ûkB×PuA xõGõOA Bü ôpPì lñðBì þìõíÎ
þðApüA ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApGrürÎ óBPuôk þOBðAõýc úG æõíÏì Bßüpì@ þüAõø ÉõÇg .QuA úPyAk RpüBÓì lðôpG
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok BG Bùð@ óBHcB¾ ô lðoAk pâ|{ƒìAo@ {ƒÛƒð úƒÞ úG lüõâ|þƒì òƒýñ`íø òƒüæpƒüA lƒPüBƒðõƒü
ïpð úXñK ô Quk þƒðAôo þƒcôo Rçƒßƒzƒì lüBýG ûBâkôpÖ úG úÞ ó@ qA êHÚ ûlðpK òüA IcB¾
|www.SmartDoctors.info lñøk|þì Ao BíýKAõø òýGBÞ úG kôoô ûqBWA lññÞ|þì ûkAk eýÂõO ÿqAôpK ÿBø|Qƒükôlƒdì ûoBƒGok
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì Ñõð òüA þðõƒâBƒðõƒâ pƒýƒgA ÿBƒø|ëBƒu ok BƒìA lñìpñø àü úÞ xôôBÆ òüA IcB¾.QuA ûkõG
êßzì BG Ao þüAõø ÉõÇg ÿkoAõìok RBðAõýc lñÞ|þì þâlðqoBÏPvì îuA BGô QuA þÞoõüõýð
SmartDoctors ok.QuA ûly qBupHg Bø|úðBuo ok ô ûkpÞ ôpGôo þèAõƒc ok áo@õƒýð ûBƒâôkpƒÖ qA úƒPyAk lƒ¿Ú
ÿõéW rüôpüA xAõü þüAõø ÉõÇg 2014 ëBu p×u Bßüpì@ JpÒ ok wéXð@|wè úG áoõüõýð
. lýñÞkoAô þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao| oAõu QuAõg|þì Ao ,þGBø ,{Þõg úÞ Ao þðq ëõÆ QÎBu 6 kôlc BíýKAõø BG úÞ ÿp×u ;lñÞ
ûly }oArâ úƒÞ oõƒÆ ó@ .lƒzÞ|þƒì
ôpvg àüBì|pPÞk BGpPzýG RBÎçÆA ÿApG .QÖpâ lñÞ BíýKAõø xôôBÆ òüA àèBì óBýì ûpÞAnì QÎBu 6 qA lÏG
kõy BíýKAõø oAõu QvðAõO|þì pPvÞk pâA kõg þüAõø pƒ×u qA ôA ,ûBƒâkôpƒÖ óAoõƒìBƒì ô
(310) 202-113331 lýDBìpÖê¾BcxBíOÿlícApýì òýGBÞ ok óBýìk@ BG úÞ þOBðAõýc oæBO úG Ao {ìBð Býðp×ýèBÞ úG òýìq ÜüpÆ qA úP×â ô ûly Ùp¿ñì
ëõÆ ÿqôo lñ^ æBíPcA úÞ ÿp×u ;kôo|þƒì
.kpÞ|þì úÖBÂA lðA|ûkpÞ p×u BíýKAõø pPvÞk xôôBƒÆ òƒüA ïBƒð .lƒýzÞlƒøAõƒg
ok þüBßüpì@ pÖBvƒì àƒü 2015 ëBƒu ok QýèBÏÖ ÿpñø îuA BG úÞ ôA àèBì ïBð ô QuA
ok Ao kõg óõíéÚõG ly ÜÖõì êOBýu ûBâkôpÖ ok úP×â ôA .QuA ûly }oArâ õßýPðô lñÞ|þì
ok }kõg þâlðq óBPuAk ókpÞ lñPvì ëBƒc
.lñÞ BíýKAõø oAõu wívüpÞ Iy
àü úG ÉõGpì püôB¿O îø úPynƒâ ëBƒu .QuA þÎBíPWA ÿBø|úßHy
80 kôlc ó@ ÿpÖBvì òýGBÞ êgAk úÞ BíýKAõø kõG úP×â RBüpzð úG úPynâ ëBu õßýPðô
òüA.ly qBupHg ly|þì ûlük ÿoBßy ûlðpƒK kõy ZoBg úðBg qA pPvÞk BG ÿqôo koAlð óBßìA
óBPvGpÎ ok ûlW l¿Ûì úG Büõâ úÞ BíýKAõø
Ao ÿoBßy ÿBø|òýøBy kõG QÞpc ok ÿkõÏu .kõzð ôpGôo {ñÞAô BG ïkpì ÿõu qA ô
.kpÞ|þì BXGBW åorG oBßy àü ok QÞpy ÿApG AlPGA Ao pPvÞk úP×â þüBßüpì@ lñìpñø òüA
ÿoAlüpg þívXO ûsôpK àü ok ûkB×PuA ÿApG

qA pãük þßü óAõñÎ úG úýÞpO ok þPvüoõO ÿBø óApùO úéXì
fpÇì ÿpãykpâ QÏñ¾ ok óApdG îùì êìAõÎ ,úPynâëBu ,úýÞpO ÿpãykpâQÏñ¾ #
QüoõùíW úüpzð }oArâ xBuApG .QuA ûly ô 2016 ëBu ok pýãíz^ kõÞo àü qA wK
ÿpãykpâ {hGok ûlüBÖ þG ÿBø ïAô l¾ok , ûBìok BOkõÞqA wK ÿBø îÆçO ëBHðk úG úPHèA
îÚo úGô úPyAk {üArÖA %3.5 BO úPynâ ëBu qA òPÖBü ëBHðk úG úýuôo BG óApdG ô úýDôs
kAlÏO . QuA pO òíüA úPHèA ô pPùG þøBãüBW
.QuA ûlýuo %3.9 2016 ëBuok QüBùðokoõzÞòüA óApãykpâ
,)|TUIK|( úýÞpO oBì@ úvuõì úP×â úG 32.4 úG óõýéýì 25.3 qA ô QÖBü {üArÖA
ëBu ok óBùW puBOpu ok ÿpãykpâ úñürø 26 BO 22.1 qA rýð Bø lì@ok ô lýuo óõýéýì
ok îÚo òüA BìA QuA ûlýuo oæk 850 úG 2003
ô oæk 756 úG ó@qA wK ,oæk 828 ,2014 ëBu .QÖBü {üArÖAoæk koBýéýì
.QuA úPÖBü {øBÞ oæk 705 úG lÏG ëBu ok {hG ÿBýcA ÿApG }çO ok úÞ úýÞpO
løk þì óBzð 2017 ëBu ëôA ûBì 9 ÿApG Bø ûkAk àü úG ,QuA kõg ûly ØýÏÃO ÿpãykpâ
þèBì úðApu ok ÿpãykpâ ÿBø úñürø òýãðBýì úÞ
QuAûlýuooæk664úG ôûlyîøpPzýGþPc . QuA úPvG ëk RBXð ÿApG ÿkôõýèBø ûoBPu
úÞ QuBXñüA îø ApWBì {hG òüpO úWõO êGBÚ. , àèõãñýPÞ Qíùì }oArâ qA þzhG ok
óApãykpâ ÈuõO ûly ZphýÏÚAô ÿBø úñürø ØÇÎ úÇÛð òüA ; îýðAõg þì oõPýðBíèA pãyoArâ
êìBy BøoBì@Apüq ,QuApO òýüBK þPc þWoBg ûoBPu.QuAQýKkpG ,úýÞpOQèôkÿApGlýìAô
RçýÇÏO ÿApG úÞ QuA úýÞpO óApWBùì òüA ok 2004 ëBu ok úÞ ÿôpO îéýÖ xBñypu

. QyAk oBâlðBì þzzgok îéýÖ
òüpOoõùzì qA þßü" þðBPuBG ÿôpO"

!kôo þì QýK kpG ÕApu úGoõzÞòüA îvüoõO QÏñ¾ RBXð ÿApG óBÒôkoA

Zpg úPHèA ô lðkpâ þì qBG úðBg úG þðBPvGBO þì Bø QvüoôpO Qðõßu óõðBÞ Ao úðBýìoôBg Ao òíüpÖ óBâoõì , ëBTì ÿApG . kAk ÁB¿PgA óBPuA ok úýÞpO þuBñy óBPuBG ÿBø QüBu
. lññÞ þì îø ÿkBüq úÛÇñì îýñÞ QGBS lüBG Bì úXýPð ok . lñðAk Aooõì óBýèõW úPHèAô úýÞpO þüAõø ÉõÇg ÿApG QuAûlyÐÚAô úýÞpOþGpÒëBíyokàýéÞBðBÞ
îvüoôpO óõðBÞ BùñO úð óBìpËð lì þðBPuBG úG RõÎk þPvüoõO ÿBø úGmBW ÔýéHO ÿApG 1998 ëBu qA þðBPuBG QüBu ô úÛÇñì òüA .
ëBu ,úýÞpO ÿpãykpâ QÏñ¾ úPHèA| | úé¾BÖ Bø QvüoôpO BG Bø äñupÖ úßéG Qvýð QýK kpG úG QGõð rýð óõñÞA . kpÞ ÿoBßíø rýð õßvðõü þðBùW VApýì QHS úG ÿkçýì
ëBu ok pýãíz^ kõÞo àü qA wK ,úPynâ úG kBíPÎA wc kBXüA .QuAòìAôkoAk BG ûlýyõK ïqo xBHèô IuA pG oAõu úÞ ûlýuo QìlÚúÞþéýLèBâkpHð úGoõùzìpOBEOôûlýuo
BOkõÞ qA wK ÿBø îÆçO ëBHðk úG úPHèAô 2016 løAõg qBuoBÞ Bø ûoBPu RBÓýéHO qA {ýG IOApì úGp×u JBXì Ao óBð@ô ûkpÞ QHd¾ óApãykpâ þhüoBO QýíøA pG þøAõâ luo þì 1915 úG ó@
òPÖBü ëBHðk úG úýuôo BG óApdG ô úýDôs ûBì ok ëBHÚ ok lüBG úÞ QuA þPuBýu òüA . kõG úýÞpO êßzì úÞ QuA þèBcok òüA .lñÞoõzÞ . QuA oõzÞ òüA iüoBO ô úýÞpO ÿApG úÛÇñì òüA
kAlÏO .QuA pO òíüA úPHèA ô pPùG þøBãüBW . kõy úPvG oBÞ úG rýð BKôoA úükBdOA ÿBøoõzÞ êßzì êc , úßéG , Qvýð Bø ûoBPu JnW IýXÎ þhüoBO êDBvì ô RAoBhPÖA òüA úíø BG
2016 ëBu ok QüBùð ok oõzÞ òüA óApãykpâ þÆ úýÞpO ÿpãykpâ ÿBøoBì@ úG þøBãð åorG þéßzì òüA . QuA úÛÇñì ok îvüoôpO {hG ok þüBñEPuA úÛÇñì òüA úÞ QuA
óõýéýì 32.4 úG óõýéýì 25.3 qA ô QÖBü {üArÖA oõÞnì óBñhu løk þì óBzðrýðpýgA ÿBø ëBu qA ô koAlð þðAlñ^ QýGõHdì úýÞpO ÿpãykpâ
oæk koBýéýì 26 BO 22.1qArýð Bø lì@okô lýuo úñürø {øBÞ ëBTì ÿApG . lñPvýð ûApýG óAlñ^ . lñÞ þì lülùO Ao úýÞpO ÿpãykpâ úÞ QuA IÛÎ oõzÞ òüA þPvüoõO ÿBø úGmBW pãük
þWoBg óApãykpâ IéÒA ;kAk úìAkA ÿô
.QÖBü {üArÖA . QuA ûlðBì
ûBì êüAôA , oõPýðBíèA }oArâ xBuA pG| |
ô äñøpÖpüqô ,wíèBOoõÞ óBìõð úÞ kõG ÿoBW
ëBu" 2018 ëBu ;kpÞ ïçÎA úýÞpO ÿpãykpâ
qA pãük þzhG ok ôA .kõG løAõg "ÿôpO
{Ûð úÞ ,QýKkpG àíÞ BG ; kôrÖA {ðBñhu
, kpÞ þì ÿqBG ÿôpO îéýÖ ok Ao óBìpùÚ êýy@
ÿApG þ¾B¿PgA ô ûtüô þOBÓýéHO òýLíÞ àü
QgAlðA îýøAõg ûAo úG ÿôpO þðBPuBG úÛÇñì
qA þßü rýãðA óBXýø oBßPGA òüA qAkpK ûlüA.
õÞôqôqA ëBÒôkoA ,úýÞpO óByBÛð òüpO JõHdì
úÛÇñì ïBð lüBG QuA lÛPÏì þPc ÿô , QuA

. kAk pýýÓO ÿôpO úG Ao àýéÞBðBÞ
ÜGBu püqô ,òðBO lícA ,ëBc òüA BG
, úÛÇñì ïBðpýýÓO QuA lÛPÏì úýÞpO ÿpãykpâ
ïqæ ô koAk RBÖBñì oõzÞ þéì ô þìõG ÐÖBñì BG
þìBíO pãüqBG àü QüBíc IéW ÿApG Qvýð
úìAkA ok ÿô . kBùð BK püq Ao þéì ô þPýñìA ÿBøqpì
rýð {ýK þOlì;kpÞ úÖBÂA rýì@ rñÆ þñdè BG
FBÛOoA ÿApG Ao þP×ãñø ÔéHì ÿpãykpâ RoAqô
Bø ûoBPu JnWok kõg ÿBø }çO úG ólýzhG

32

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

lðA|ûly QyAkqBG óApùOok ÿoBHWA JBXc úG óBÂpPÏìqAp×ð 29

.lðA|ûly |ûkAk êüõdO óApüAok qA p×ð 29 lüõâ|þì óApùO wýéK#
"þðBâkoõg IüpÖ" Ao óBÂpPÏì òüA wýéK ÿoBHWA JBXc úG ÅApPÎA ok úÞ þðBvÞ
ÿBø|úßHy óAõgApÖ" pýSBO QdO úÞ ûlýìBð lðA|úPyAkpG Ao kõg ÿBø|ÿpuôo óApüA ok
Quk "lý×u úHñyoBù^ óAõñÎ QdO ÿA|ûoAõøBì ïçÎA úG BñG.lðA|ûly QyAkqBG óApùO ok
óq òülñ^ pýgA ÿBøqôo ok.lðkq ÅApPÎA úG þüBÃÚ ÐWApì úG kApÖA òüA óApùO wýéK

,óApüA Qìõßc óAoAlÖpÆ rýð koõì ôk ok ok þüBøõßu ÿôo ókBPvüA BG óApüA ok óAõW
î^pK òPÖpâ Quk ok ô þðBcôo xBHè BG þßü þí^pK lñðBìô ûkoô@ok Ao kõg ÿpuôo óBGBýg
BG þùGBzì êßy úG ,püq xBHè BG ÿpãükô óApüA
úýéÎ kõg ØèBhì ÐÂõì ,õßu ÿôo òPÖo .lðA|ûkq Jõ^ pu úG
QyAkpu úGokB^ úÞrýðp×ð àü îÞ Quk
.lðkpÞ óBýG Ao ÿoBHWA JBXc úG óBÂpPÏì Quk úG ô þüõßu ÿôo ókBPvüA BG lùzì ok
,óApüA ok þìçuA RAqBXì óõðBÚ ÜGBÇì ïAlÚA òüA qA QüBíc úG ,ÿpuôo àü òPÖpâ
ÿBø|óBßì ok "þÎpy JBXc" óôlG úÞ þðBðq
ûBì 2 BO qôo 10 qA wHc úG ,lñGBü oõÃc þìõíÎ .QgAkpK
ok þùGBzì RBÞpc úGrýð kpì lñ^ òüApG ûôçÎ
.ly lñøAõg ïõßdì ÿlÛð úíüpW Bü ô ÿoBHWA JBXc úG óBÂpPÏì qA QüBíc

33 .lðA|úPgAkpK

óApùO úéXì

.QuA ëqBG pùy ok óAlñízðAk qA þøôpâ#
ÿA|óA|ÿk {üBìq@ ûly þüBýìõì lvW Qüõø ØzÞ BG wýDõu
ÿBø|ûõýy òüpOlülW àíÞ BG BìA
qA lðly ÜÖõì óAlñízðAk Qüõø ÀýhzO .lðkõzâAo úèBu Bø|ûkqAo ,óq àü
úðõíð þüBýìõì lvW ÿBK Qvy QzãðA úXýPð óAlñízðAk RBÛýÛdO |
okBì okBì okBì óq òüA :QyAk ÿrýãðA|Q×ãy
.lðpýãG ÿA|óA|ÿk püqô ,óõvðBW wüoõG åorGokBì okBì okBì okBì
ÿpãük ÿBø|úðõíð BG ÿA óA ÿk úðõíð òüA
ûkAõðBg óBâlðBìqBG püBu qA úðBâAlW oõÆ úG úÞ .QuBýðBPüpG úWoBg
1975 ëBu ok ûly þüBýìõì pßýK òüA
.ly úvüBÛì ,kõG ûly úPÖpâ ÙõzýG ëqBG pùy ok þüBvýéÞ ÿqBuqBG ïBãñø ÿkçýì
ëBíPcA l¾ok 99.8 :kõG òyôo úXýPð
lvW òüA ô ÙõzýG ûkAõðBg óAlðqpÖ úÞ koAk .ly ØzÞ wýDõu
pG úÞ þuBHè ÿBüBÛGô ÿoBLvÞBg êdìqA
úG ÜéÏPì pßýK òüA úÞ kõG Àhzì úPyAk òO

kpÞAlýK Ao {âorGokBì BýðBPüpG úWoBgpüqô

.lñyBG ûkAõðBg àü qA ÿokBì ÙpÆ qA þüBýìõì .QuA ëqBG óAlñíOôpS qA þßü
Bð@ :QuA ûly òyôo þüBýìõì Qüõø óõñÞA ?QuA ûkpì Ap^ ô ûkõG þvÞ ú^ ôA BìA
åpìô ëqBGpùyok 1719 lèõO ;ÙõzýG BñüpOBÞ
ûõýW BG Qýìõívì
.1787 ëBu ok BXðBíø ok BG þOõGBO ok îèBu BHüpÛO lvW òüA
xBñypu óAlðqpÖ ôA òO pG åpì qA wK ô QyAk oApÚ Qý×ýÞ
aýø BìA .kõG ûly ûlðByõK àýy ÿBø|xBHè
ØzÞ þüBýìõì lvW Qüõø úßð@qA wK kõWô {Püõø QgBñy ÿApG þðBzð BüpHÚ äñu
oBì@ àíÞ BG úÞ lðly ÜÖõì óBuBñy|ûpXy ,ly
æBG úÛHÆ ÿBø|ûkAõðBg ok úÞ åpì ,ZAôkqA ,lèõO .QyAlð
Ao BñüpOBÞ Bð@ óAlðqpÖ ,ly|þì QHS æõíÏì aýø ly ØzÞ ó@qA lvW òüA úÞ ÿoõâ
óq òüA þüBuBñy UÎBG úÞ úPyAlð ÿpHÚ äñu
.lññÞ þüBuBñy åpì úÞ kAk óBzð RõGBO Jõ^ {üBìq@BìA kõy
úÞ QuA úPyAk lðqpÖ Q×ø BñüpOBÞ Bð@ ûkBPÖA ÝB×OA ÿkçýì 16 ópÚ ok æBíPcA óq òüA
qA þßü .lðlýuo þèBvâorG úG Bùð@qA BOôk ÈÛÖ
óBýPvüpÞ BG QyAk ïBð Bð@îøôA úÞ {üBøpPgk .QuA
ZAôkqA òüBPyA êãüpÞ qA êÖBÖ óôoBG RpGpø réÖ ÿkBüq oAlÛì ÿôBc ûly ØzÞ lvW
îýGBü|þì ok Bì êÖBÖ qA lÏG êvð YñK .QuA ûkpÞ ÿAôAlì ÿApG ÿkçýì 19 BO 15 ópÚok ;kõG ûõýW
ûkAõðBg ÿBÃÎAqA þßü BG êÖBÖ wýDõè BüoBì úÞ ûkB×PuA ûõýW qA BKôoA ok wýé×ýu ÿoBíýG

.lñßýì ZAôkqA rìBýéüô kpÖ þéðBPuA .QuA ûly|þì
óõvðBW kp×éüô óBíTÎ BG Bùð@ pPgk BðôõüA ÿoBíýG óBìok qA pPzýG ûõýW Qýìõívì
þéñPuA Bùð@ pvK ô lñÞ|þì ZAôkqA ëBíÞ îø óq òüA åpì êýèk ô ly|þì åpì UÎBG
úWoBg püqô óõvðBW wüoõG olK ,óõvðBW ÿA|ûkBì ûõýW.QuA ûkõG ûõýW BG Qýìõívì
òýíø úG ApøBÊ BìA QuA ûlñzÞ ô þíu oBývG
.QuA BýðBPüpG þðõñÞ
lvW ûoBGok óõvðBW wüoõG {ñÞAô .kõG ûlðBì îèBu óq òüA lvW êýèk
þvÞ ú^ óq òüA úßñüA ëAõu óBñ`íø BìA
{âorG lW þüBýìõì
JBvc ok BýðBPüpG úWoBgoõìA püqô .kõG ûlðBì iuBK|þG QuA
óAlñízðAk úPÖBü òüA úG QHvð kõg ÿpPýDõO qA þßü ÿkçýì 17ô 16 ópÚok ëqBGpùy
ok ó@olñG :kõG BKôoA ÿoBXO lñíOôpS ÿBøpùy
.kpÞ ÿlñupg qApGA æBÞ úèkBHì þé¾A rÞApì qA qA þßü òüAo kôo oBñÞ
kõg pPýDõOok úPynâ úHñzñXñK qôo ÿô .QuA ûlðBì þÚBG óBñ`íø ô ûkõG BKôoA puApu ok
ÿBñÏì úG lðAõO|þì úÞ >þìBì< úíéÞ BG ÿqBG BG ûkõG îuo lñüõâ|þì þédì óBuBñy|iüoBO
oBývG< :Qyõð ,lyBG åorGokBì îøô þüBýìõì ÉBýc ok oõùzì ô lñíOôpS ÿBø|ûkAõðBg ÿBÃÎA
óBXýø îâorG )þüBýìõì(okBì pHg ólýñy qA áBg úG pùy òüA "puõÖoBG" ÿBvýéÞ ÙApÆA ô
.þívW Qìçu úñýìq ok ïBãzýK ÿkpÖ .ïA|ûkq
.lðõy ûkpLu
>.îñÞ|þìoBhPÖA äñu úð ô kõG oBì@ok úð þüBýìõì lvW ïBð
úWoBgoõìA püqô olK ,óõvðBW þéñPuA ÿkçýì 2017 ëBu ok ÈÛÖ .QyAk ÿpHÚ
òüA òPÖBü úÞ Q×â þðBùW þu|þG|þG úG rýð ëBuokoBG àü çHÚ lvW òüA úÞ ly Àhzì
>|óBzgok oBývG< óAlñízðAk ÈuõO ÉBHOoA
.kõG ûly ØzÞ 1843
.QuA ûkõG òüA úÞ ly ûkAk ëBíPcA løAõy xBuApG
ûkAõðBg ÿBÃÎA qA þßü úG þüBýìõì lvW
úPyAk ÜéÏO "Bø|ÙõzýG" þñÏü ëqBG xBñypu

34

www.TEHRANMAGAZINE.com

35

óApùO úéXì

õXøBñK 5 îÞ|Quk :úèBÞûBâôkoA
lðly þígq úèõéâàýéypSAok

.QuAþðõðBÚpýÒRpWBùìþé¾A úÞlñüõâ|þì úvðApÖ þédì ÿBø|ïBÛì#
ûBâôkoA óly ûlý^pG qA ëBuôk úßñüA BG |óBÓÖA óBüõXøBñK óBýì ÿqAlðApýO úXýPð ok
qõñø konâ|þì úèBÞ olñG ok 'êãñW' úG ïõuõì úvðApÖ ëBíy ok úèBÞ olñG ok ÿA|ûpPüoA ô
pu úG pùy òüA ok õXøBñK oArƒø úƒG àƒükrƒð .lðly fôpXìp×ð YñK îÞ|Quk

îüBO úéXì RôB×Pì léW

.lypzPñì >BùñO ÿBßüpì@<pPýO BGô RôB×Pì ÿléW BG îüBO úéXì ûoBíy òüpO ûqBO #

lñéñüpâok þðlük ûBâkôpÖ .lñðBupG BýðBPüpG úG Ao kõg BO lðpG|þì óõñËì ,koAk ëBu 37 úÞ óBÓÖA kpì àü
òüA ok óBÓÖA 30 ô ÿA|ûpPüoA 100 kôlc þßükrð ok ÿA|ûpPüoA óApWBùì úƒG ÿqAlƒðApƒýO
àü ûpËñì .koAkoApÚ ëBíy IÇÚ RoôBXìok áoBíðAkoõzÞúG ÜéÏPì lñéñüpâûpürW # QÎBuôk Bø|ÿpýâok .lðA|úPyAk QƒÞpƒy ÑArƒð 12( úHñzXñK úÞ þüBW QuA úèBÞ óBPuoBíýG
.lýñÞþì ûløBzì Ao ûpürW òüAok ûBâkôpÖ AnÒ óApWBùì òüA úG pùÊ qA lÏG )òíùG/õèk
.QuA úPyAk úìAkA úèõéâ àýéy qA wK
úSkBc òüA qA wK rýð pãük ÿpýâok àü .kõG ûly ÐüqõO
êdì ÿpPìõéýÞ YñK ok þPÏñ¾ úÛÇñì àü ok úèBu 18 BO 16 òýG |ûpPüoA êøA qA p×ð oBù^
qAp×ð 200 ó@ok úÞ QuA ûkAk jo ëôA ÿpýâok oApÚ þíýgô QýÏÂô ok úèõéâ àýéy pSA pG
BG óBÓÖA ÿõXøBñK 20 BG ÿA|ûpPüoA óBüõXøBñK ô îßy ,úñýu úv×Ú ,ókpâ úýcBð qA Bø|ó@ .lðoAk
úéíc Bùð@ úG ô lðly pýâok þø@ ÿBƒø|úƒéýƒì
.lðA|ûlük Iýu@ ÑBhð
.lðkpÞ qA ûôpƒâ òƒüA ÿpƒýƒâok QƒéÎ lƒñƒ^pƒø
lðly ûkBPupÖ úÛÇñì úG þPýñìA ÿBøôpýð Àhzì qõñø úèBƒÞ ûBƒâôkoA ok óBƒüõƒXøBƒñK
kõWô Iy ëõÆ ok VkAõc qA þyoArâ aýø ô qBÒ@ AnÒ ÐüqõO ؾ ok Bø|ÿpýâok BìA Qvýð
ok ,úvðApÖ ÿoArâpƒHƒg }oArƒâ úƒG.QƒyAlƒð
qA þgpG úéíW qA ,lðly þígq p×ð 22 ÑõíXì .QuA ûly
úƒG úƒvðApƒÖ olƒñG òƒüpƒPßükrƒð ,úƒƒèBƒƒÞ
.õÚB^ ÿBø|îgq BG Bùð@ pývì úÞ QuA úøk úu qA {ýG ô QuBýðBPüpG

36

www.TEHRANMAGAZINE.com

ôpPuBÞëlýÖpvK þzÞkõg

ûkpÞþzÞkõg BGõÞÜGBupHøo >ôpPuBÞëlýÖ< óApvKqA þßü úÞQuA þÞBc BøpHg#
.QuA

pHøopPâorGpvK þzÞkõgqA BGõÞ þíuo RBÎõHÇìqA êÛð úG úvðApÖ ÿoArâpHg xBuA òüApG
.kAk pHg oõzÞ òüA ÜGBu

ÿBÛüpÖ@ok þ`ðlÏì 955 þìBíO
lðly ûkoô@óôpýG îèBu þGõñW

òýìqpüqok ,óBÖõOpSAok ÝpG ÐÇÚ QéÎ úG úPynâIy úHñyoBù^qA óBý`ðlÏì òüA #
.lðkõG xõHdì

:QuA úP×â ,koAk ûlùÎpG Ao ólÏì òüA ûoAkAô QýßèBì úÞ þPÞpy ÿõãñhu ,lPvèô ríýW
BìA lñPvø óõg ÿæBG oBzÖ ô J@ kõHíÞ oB^k óBý`ðlÏì qA þÃÏG .lðA|ûly ûkoô@ óôpýG úíø"

".Qvýð ÿlW óBzìAlß`ýø êßzì
.ly løAõg úPÖpâpu qA úHñyôk qôo ok ólÏì oBÞ úÞ Q×â ôA
þñíüA koAõì QüBÎo ÍBdè úG BìA QuA óBùW ok çÆ ûlññÞ ZAphPuA òüpPâorG þGõñW ÿBÛüpÖ@

.QuA ûkõG ôpGôo kBÛPðA BG BøoBG óBý`ðlÏì ÿApG
.QuA ûly ÐÚAô åoõHvðBøôs pùy þGpÒ|JõñW ÿpPìõéýÞ 290 ok wßüpPýG ólÏì
.QuA òýìq ÿpPì 1000 ÜíÎ ok Bùð@ òüpO|òýüBK úÞ QuA òýìqpüq úÛHÆ 23 ÿAoAk ólÏì òüA
.ly QHS pýì ô åpì koõì 80 qA {ýG þGõñW ÿBÛüpÖ@ ókBÏì ok 2017 ëBu ok

37

óApùO úéXì

lñÞ|þì ÜýÛdOôA åpì BG ÉBHOoAok kôô þèBOBðpøõypñâAô RpGAoqA wýéK

ok úÞ Q×â þu þG óA ÿpHg úßHy úG 2011 ok Ao kôô îðBgôpñâAô ÿBÚ@ òýG ÿpýâok ÑõÚô qôook úÞ ú^ ó@qA ÄÚBñPì ÿBø|óBPuAk ÿBÚ@ ,ûlðôpK óBupKqBG úP×â úG #
kõG úP×â Õôok wýéK úG úýèôA RBÛýÛdO óBüpW .lðA|ûkpÞ lýüBO ,ûly lülKBð ôA úÞ þHy þãðõã^ qAo ô rìo úG ûkBPÖA ÝB×OA ÜüBÚ ok úSkBc lñ^ Ao }pvíø åpì ûoBGok {PüAôo pñâAô
úG pXñì pñâAô ÿBÚ@ô kôô îðBg òýG ÿpýâok ô ûkpÞ úÖBÂA 1981 pHìAõð ok pãüqBG òüA åpì ApWBì òüA qA ôA ÿBø|úP×âô ,ûkAk pýýÓO oBG
ok óõñÞBO úèBu 87 pñâAô RpGAo.ly ôA åpì óBPuAk óõ`íø þüBø|îéýÖ ok kôô þèBOBð
ûlðôpK òüA ÿBø|úPÖBü òüpO ûqBO koõì .kpÞ ÿqBG þvLýW ,oAr×éÎ ûõßy ,lüBu Quô .QuA .Qvýð úðæõÛÏì
lýüBO }A|úìBñýâlðq ok BìA ,ûkpßð ÿpËðoBùÊA àü þðBGpÚ pãüqBG òüA ApøBÊ Bø|ó@ úP×â úG QuAõgok Bø|ïBÛì qA kôô îðBg ûkAõðBg p×u àü ok 1981 ëBu ok kôô þèBOBð
BG ÿpýâok }pvíø óly lülKBð qA êHÚ úÞ ûkpÞ úýèôA RBÛýÛdO úG ÉõGpì ÿBø|úPÖBü BO lðA|ûkpÞ ô }pvíø .ly ÝpÒ ÜüBÚ BG þdüp×O
pñâAô ÿBÚ@ úÞ lñüõâ|þì óBuoqBG.kõG úPyAk ôA .QuA ûly ÿpýâok pãüqBG îø Bø|ó@ ôk pø úÞ òÞAô pÖõPvüpÞ
2011 ëBuok ûlðôpK òüA klXì ólyqBG óBìqqA úSkBc ÑõÚô qA lÏG úÞ þOBÛýÛdO xBuApG .kõy þuopG pãükoBG
.QuA ûkpÞ ÿoAkkõg Bø|ó@ BG ókpÞ QHd¾ qA oBS@ kôô îðBg ÿBø|Quk ô ólG pG ,ly ïBXðA úG ôA úÞ ûkpÞ lýüBO úýèôA RBÛýÛdO .lðkõG ôA ûApíø p×u òüA ok ,lñPvø
kôô þèBOBð RõÖ þøAõâ 2012 ëBu ok ûly ûlük þâlýyApgôA M^ úðõâ pGô ÿkõHÞ oAõu ïBãñø æBíPcA Jôpzì ólýyõð êýèk ok RæAõu BìA ,ly ïçÎA úSkBc ôA åpì
ôA åpì óõìApýK RBùHy ókpÞ wßÏñì ÿApG .koAk kõWô óBñ`íø úSkBc òüA }õc ô ëõc
ôA úÞ ûly úP×â þøAõâ ó@ok ëBc .ly eýd¿O .kõG .QuA ûkoõg rýè ÜüBÚ ok óly úG wéXð@ wè wýéK pPÖk qA ,BýðoõÞ óBW
"ûlzð QGBS êìAõÎ püBu ô óly ÝpÒ" úXýPð ok ëBu ok ÜüBÚ òüA óBPýKBÞ ,óoôAk wýðk lülW løBy ôk úÞ lüõâ|þì wýéK BìA óBüpW ok úP×â xA|þG|þu ÿpHg úßHy
J@ok ôA úðõã^ úÞ þÇüApy ô QuA úPynâok koõì òüA ok úPynâ ëBu {y ok úÞ þOBÛýÛdO
)pñâAô RpGAo ( úÞ QuA oôBG òüA pG ,ûly ïBXðA
."Qvýð Àhzì fõÂô úG" kõG .QuA ÈHOpì úéEvì òüA BG pPzýG úÞ QuA ÿkpÖ
þG }oõy" îéýÖ ok ÿqBG pÆBg úG ôA úÞ îýðAk|þì æBc Bì" BýðoõÞ ÿBÚ@ úP×â úG
pãüqBG òüpPùG oBßuA krìBð 1955 ëBu ok "êýèk óly lülKBð qA êHÚ úÞ kõG ÿkpÖ òüpg@ ôA
ûõßy" ÿBø îéýÖ ok ÿqBG pÆBg úG ô êíßì {Ûð úÞ ïlülð æBc BO òì .kõG xBíOokôA BG þèBOBð
1963 "êìBÞ úðBãýG BG ÜzÎ" ô 1961 "oAr×éÎ òüA ok óAløBy püBu BG úÞ lüõãG Ao þOBýürW ôA
.ly óq ëôA {Ûð pãüqBG òüpPùG oBßuA krìBð ôA úÞ QuA òüA òìoõ¿O .lyBG äñøBíø koõì
ÿBø îéýÖok þÞkõÞ óAoôkok kôô þèBOBð ô ûkAk pýýÓO þíÞ koõì òüA ok Ao {ðBPuAk
ô "ïoBù^ ô þu óBGBýg ok ûrXÏì" óõ`íø .Qvýð úðæõÛÏì úSkBc òüA koõì ok ôA ÿBø|úP×â

.kpÞ ÿqBG "püõì îðBg ô fôo" "

qA >õígA úGpâ< úG ïõuõì QÞpy õígA úGpâ
Bßüpì@ ok lýðpâ ûõùÚ lýèõO þðBLíÞ óBHcB¾ !ly pOoAlèõK
úG ÉõGpì úÞ þÛÖAõO qA ûkB×PuA|Fõu êýèk|úG
QüBßy ,kõG úGpâ òüA ÿBø|wßÎ qA ûkB×PuA úG Býðp×ýèBÞ ok ëAolÖ ûBâkAk àü #
BùñO lýðpâ þðBLíÞ ÜÖAõO òüA xBuApG |.kpÞ ok {üõígA úÖBýÚ êýèk|úG úÞ ÿA|úGpâ
}ôpÖ ÿApG Ao úGpâ òüA wßÎ qA ûkB×PuA Üc oArø 710 ûly ÙôpÏì þÎBíPWA ÿBø|úßHy
òüA BìA ,úPyAk >õñý^õLìApâ< îuA úG þðlýyõð .QuA ûkpÞQgAkpK )lðõK oArø 500( oæk
ô Rpy þO úéíW qA Ræõ¿dì püBu þðBLíÞ úG þâlýuo qA wK Ao îßc òüA ûBâkAk
|.kõG úPgôpÖ úGpâ òüA ïBð|QdO îø Ao ûõùÚ þÎõð êýgk ó@ok úGpâòüA úÞþPüAo þLÞûlðôpK
.QuA xõuoAkoBO úGpâ òüA þÏÚAô îuA
ok 2012 ëBu ok úGpâ òüA qA þüBø|wßÎ oBzPðA |.kpÞokB¾ ,ûkõG
BG {ÚçgAlG ô õígA úÖBýÚ êýèk úG QðpPñüA
38
|.ly ûApíø ÿkBüq ÿBø|{ñÞAô

www.TEHRANMAGAZINE.com }ôpÖ {øBÞkõWô BG
kpÞkõu êKA ,óõ×ü@
SOHEIL GOEL D.D.S
)2017( ÿkçýì úPynâëBupg@úøBì úuok êKA ÿBø|óõ×ü@}ôpÖ Bø|}oArâxBuApG #
êDõâ êýùu pPÞk ,lülW Ræõ¿dì ÿæBG |QíýÚ BìA ,úPyAk {øBÞþÞlðA )2016( ó@qA êHÚ ëBu BG úvüBÛì ok

àyrLðAlðk fApW .QuA ûkpÞóApHW Ao }ôpÖ {øBÞ
óArýì óõøpì óArýì òüA úÞ úPyAk kõu oæk koBýéýì 20 úPynâ ëBu pg@ úøBì úu ok QÞpy òüA
ûõBßãvzýðvAkðqApA×êðBýu¿àdPýèA×ÕýuoBBÖK
.QuA þüBKôoA ÿBøo|õzÞ ô òKAs ok êKA oAqBG lyo

pTÞA ëõHÚ
ô Bø úíýG
oæk 1000 kôlcqA ó@QíýÚ úÞ ëõ¿dì òüA ÿApG BÂBÛO úÞ úP×â êKA êìBÎpülì ,áõÞ îýO
.QuA ûkõG oBËPðA lc qA pPzýG ,kõy|þì Ñôpy
kôlc ÿkoõÞo úG ÿl¾ok 13 ÿlyo BG ëBu úG ëBu þðBLíÞ òüA ok úøBì úu ÿBø|}ôpÖ óArýì
êßülì kpãèBuòýíøkBGóBìríøúPynâëBupHìAõðokAowßüAóõ×ü@,êKA .QuAûlýuooækkoBýéýì88
kôlc ëBu úG ëBu }ôpÖ þéÞ óArýì úÞ þèBcok ,áõÞ ÿBÚ@úP×â úG.kpÞoAqBG úðAôo ëõ¿dì òüA
qA þüBíðôo óBìqqA wßüA óõ×ü@}ôpÖ ,ûlýuo óõýéýì 77qA {ýG úGô úPyAk {øBÞ l¾ok àü
óArýì koõì ok êKA þñýG {ýK ëBcpø úG.QuA ûkõG êKA Ræõ¿dì }ôpÖ ol¾ ok ëõ¿dì òüA
{ýK òýñ^ .QuA ûkõG ,kôo|þì oBËPðA ú^ ó@ qA pPíÞ þO@ ÿBø|ûBì ok QÞpy òüA Ræõ¿dì }ôpÖ
óAlðk ô óBøk þüBHüq ô |þìõíÎ óBìok # ûkpÞkBXüAQÞpyòüARæõ¿dìÿApGBÂBÛO{øBÞëBíPcAkoõìokAoþüBø|þðApãðApøBÊÿA|þñýG
,ûkõHð ûlññÞ óApãð þéýg {üApG Ræõ¿dì òüA }ôpÖ {øBÞ úÞ òüA úG ûoByA BG áõÞ îýO.QuA
Bø óAlðk þâlýuõK qA ÿpýâõéW # óBüpPzì,óBùWpuApuokêKAëBÏÖëõ¿dìóõýéýìl¿ýuôkoBýéýìàüqA{ýGkõWôúÞQ×â
.lñÞ þì îøApÖ þðBLíÞ òüA RBìlg {hG ÿApG Ao ÿkBüq
úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok # óõ×ü@ þíülÚ ÿBø|ò×éO ÿBø|ÿpOBG kpßéíÎ ok AlíÎ úÞ kpÞ lýüBO úPynâ pHìBuk ok êKA
.lyôpGôoóBùWoõzÞòülñ^okþüBø|{ñÞAôBGúéEvìòüA .lñÞ|þìÿoBßPuk
óæBvâorG ô ëB×ÆA þßyrLðAlðk # qôpìúGúÞQuBùð@ÿBø|ÿpOBGkpßéíÎpÆBgúGBø|ò×éOòüAókpÞlñÞêýèkúÞkõGúP×âêKA
qA þøAõgonÎ úGoõHXì BøkBÛPðA {üArÖA þKok þðBLíÞ òüA.lñøk|þì QukqA Ao kõg RolÚ óBìq
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK # ÿpOBGþñürãüBWÿBø|úñürø,êßzìòüAóApHWÿApGúÞkpÞïçÎAòýñ`íøêKA .lykõgóBüpPzì
.QuA ûkAk {øBÞ Ao kõg ÿBø|þyõâ
þñý^ {Þôo ô äñülðBG # BG óBìríø úÞ xçK 8 óõ×ü@ô 8 óõ×ü@,lupG óBüBK úG þüBíðôo îuApì úßð@qA {ýK þPc
óAoAnâ úüBìpu .lðlì@|þì þíülÚô úñùÞpËð úG ëõ¿dì òüA êGBÛìok lðly þÖpÏì wßüA óõ×ü@
ÿôopO óAqoA ÿBø|óõ×ü@lüpg úG ïkpì úÞ kõy ó@qA ÐðBì wßüA óõ×ü@oõÃc úÞ lðkõG ó@óApãð
(818)907-9900 kõy UÎBG QuA òßíì ,kõy|þì Ñôpyoæk 999qA úÞ wßüA óõ×ü@QíýÚpãük ÙpÆqAô lðoôBýG

.lñüBýð óõ×ü@ lüpg ÕApu úG ç¾A kApÖA óBíø úÞ
óArýì ,úPynâ ëBu BG úvüBÛì ok êKA .QuA ûkBPÖA ÝB×OA úÞ QuA ÿrý^ óBíø ApøBÊ òüAô
úG òüA ,oæk 769 úG oæk 100 kôlc qA }ôpÖ òýãðBýì {üArÖA BG .QuAúPgôpÖóõ×ü@ÿpPíÞ
ENCINO PLACE lì@ok óõ×ü@àüpø }ôpÖqA BìA ,lyBG úPgôpÖ ÿpPíÞ óõ×ü@QuA òßíì êKA úÞ QuA ó@ÿBñÏì

16101 VENTURA BLVD STE 329 pýãíz^ {üArÖA BìA ,êKA pPíÞ }ôpÖ :þñÏü òüA êKA óAoAnâ úüBìpu ÿApG.QuA úPyAk ÿpPzýG
ENCINO, CA 91436 .QuA êßzì òüA êc ÿApG ûAo àü BñEíÇì Ræõ¿dì QíýÚ

39

óApùO úéXì

òýOõKpvíø òýãñu úüpùì

'lðA|ûly ÝpÒ þHýè êcAõuok æBíPcA'õXøBñK 90

òüApGBñG lðoAk Ao kõg úðBâAlW þâlðq àü pø ,ôA qA þüAlW qA wK òýOõK pvíø # þÛüBÚ îø Aopãükp×ð àüô lðA|ûkpÞ Bñy êcBu úPvGAô ,RpWBùì þééíèA|òýG óBìqBu #
pãülßü qA ,þÛÖAõO ô ápPzì þíýí¿O þÆ ô IéÆ úüpùì óAõñÎ úG Ao þñýãñuoBývG ÔéHì .QuA ûkAk RBXð ÿkBý¾ óly óõâsAô BG lüõâ|þì ,êéì óBìqBu úG
ÿBüok ok óBüõXøBñK êìBc ÜüBÚ àü
.lðlyAlW .kpÞkõg ó@qA Ao úüpùì òüpO|òýãñu koõÞo úG òüA qA {ýK þHýè ô BKôoA úükBdOA
ÿBø|ÜüBÚ ó@ IWõì úG úÞ lðA|ûlýuo þÛÖAõO .lðA|ûly ÝpÒõXøBñK 90 æBíPcA úðApPülì
ô ûly ÿpýãøo óApWBùì ô óBüõXøBñK êìBc qA ,lðA|ûkõG þðBPvÞBK IéÒA úÞ ,kApÖA òüA

.lðõy ûlðAkpâqBG þHýè úG óBñýzðpu .lðkõG BKôoA þøAo þHýè êcAõu
,óBüõXøBñK þìBc ô ÿpzG ÝõÛc ÿBø|óBìqBu ÜüBÚ òüA óBñýzðpu qA p×ð úu BùñO óõñÞBO
ÿBø|Qèôk lñüõâ|þì ,êéì óBìqBu òýñ`íø ô ûly AlýK p×ð ûk ÿBø|ûqBñW ô lðA|úPÖBü RBXð
"þðBvðApýÒ" ÿkpßüôo úñýìq òüA ok þüBKôoA êøA p×ð ôk ô þðBPvÞBK Bùð@ p×ð Qzø úÞ ,QuA

.lðoAk .lðkõG þHýè
lüõâ|þì pzG ÝõÛc þðBùW úýìçÎA òüA l¿Ûì lñüõâ|þì þPýñìA ÿBø|ïBÛì
oõzÞ úéíWqA - ÿoõzÞ koAk Üc wÞpø"
ô "kkpâqBG kõg oõzÞ úG Bü ô úP×â ápO Ao -kõg .QuA ûkõG BýèBPüA ÜüBÚ
qA úÞ koAk Üc lyBG kpãýK QdO úÞ wÞpø" lüõâ|þì RpWBùì þééíèA|òýG óBìqBu
Bü ô lüBíð þâlñøBñK IéÆ pãük ÿBøoõzÞ ÜüpÆ qA Ao kõg lññÞ|þì þÏu úÞ þðBvÞ oBíy
ëBu úG QHvð lñðBupG BKôoA úG úðApPülì ÿBüok
".kõyoAkoõgpG þâlñøBñK qA úßñüA kApÖA òüA IéÒA .QuA úPÖBü {üArÖA êHÚ
ok ApãPuAo ÿBø|óBüpW ûkpPvâ ëBHÚA BG
QýíøA RpWBùì úèBvì ,Bßüpì@ ô BKôoA .lðôpG BýèBPüA úG lñøAõg|þì
AlýK BøoõzÞ òüA þuBýu ÿBÃÖ ok ÿpPzýG AlýK RBXð úÞ ÿp×ð úu qA p×ð ôk
RBXð qA p×ð ôk.lðA|ûkõG þHýè êøA îø lðA|ûkpÞ
.QuA ûkpÞ ÿõu úG ÜüBÚ óly óõâsAô qA wK óBãPÖBü

Áõ¿g òüA ok ÿoBývG RBÏüBy úPHèA ô úýuôooõùíW wýDo òýOõKpýíükæô | kBñuAoBzPðA BG MìApO QÛÖAõì
óBìpùÚ BG òýOõK ly|þì úP×â .kõG fpÇì òüpO|JõHdì qA þßü QuBýu ÿBýðk úÓGBð ÿ@þG ÙA úG ÉõGpì úðBìpdì
ô ûkpÞ krìBð Bñýè@ ïBð|úG úýuôo àýPuBñíüs óBùW ô úýuôo ok þuBýu ÿBø|Qý¿hy
qAô QuA lðqpÖôk IcB¾ôA qAô koAk ÉBHOoA JB¿PðA ô JBhPðA qA QÛýÛc òüA .QuA oõùíW wýDo MìApO lèBðôk #
úÞ þðBíè@ óBuõuBW qA þßü úP×â ÜHÆ þÖpÆ ÈuõO ÿoõùíW QuBüo QvK ÿApGôA ûoBGlñ^ QyAkkBü ô kBñuA oBzPðA Bßüpì@
pvíø BG ô lGBü ûAo úýuôo óBíèoBK úG kõG úPvðAõO .QuA ûløBzì êGBÚ fõÂô úG {ìkpì Ao ÿ@þG ÙA úG ÉõGpì úðBìpdì ÿBø
,lñÞoApÚpG ÿA|úðBPuôkô þíýí¾ úÇGAo òýOõK QuBýu ÿBýðk ok úÞ olÛðBíø kpì òüA
ÑõÂõì òýíø ô QuA úPyAk órG Quk òýOõK kõg ápPzì þâlðqok ,QuA ÁBgô RôB×Pì .kpÞlýDBO
ûkõG }pvíø qA ôA þüAlW îùì êüæk qA þßü ÿlñ^ ôA .QuA ûly pøBÊ rüBíPì oõÆ úG rýð wýDo Q×â lý×u jBÞ ïBÛì àü
lýüBO RBÏüBy òüA Qd¾ qõñø úPHèA .QuA Bíuo ,}pvíø ÝB×OA úG òýéìpÞ jBÞok {ýK úìBñzhG QuA oApÚ Bßüpì@ oõùíW
oBývG ûoBG òüA ok úÞ ú`ð@ æBc.QuA ûlzð pHg þéì úðBuo ÿBø|òýGoôk êGBÛì ok lñÞ pzPñì ÿkôq úG Ao ÿrýãðApG úzÚBñì
òýOõK pvíø ÙoBÏPìBð úüpùì QuA IèBW òüA þé¾A êýèk Bùð@ .kpÞ ïçÎA Ao óBy|þüAlW ëAolÖ wýéK QuA ûly BÎkA ó@ok úÞ
qA wK ôA úÞ QuA ó@ qA þÞBc oBHgA .QuA óAõñÎ pãülßü ÿApG òPyAlð QÚô Ao þüAlW ok kõg RolÚqA )ÿ@J ÙA( Bßüpì@
7 QuAõgok þíuo Roõ¾ úG òýOõKqA ÝçÆ .lðkpÞ þOBGBhPðA kBPu úG ÉõGpì RBÛýÛdO
úüpùìóBìõOkoBýéýìoArø28ëkBÏìoækkoBýéýì ôAúÞkpÞïçÎAóAoBãðpHgÐíWokòýOõK
úüpùìòüpOòýãñukoõÞoIýOpOòüAúGôûkpÞ QÚô ,kBüq ÿoBÞ úéÓzì êýèk úG }pvíø ô .QuA ûkpÞ ûkB×PuA Fõu ÿô
.kpÞkõgó@qAAo ôlñøk|þìÁB¿PgAókõGîøBGÿApGAoÿpPíÞ RoAqô ,lñu òüA kõy þì úP×â
óAõñÎ úG Ao ÿ@ þG ÙA ô ÿpPvâkAk 40
MìApOl ô oBÞ þuBýu ÿBøkBùð

.lñÞ þì þÖpÏì

www.TEHRANMAGAZINE.com

ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ

,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK ok òè@ÿkôôqA óõPýÞóBüAk ÑBÖk
þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@ þvñW RBìBùOApGApG

l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy
òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êüõdO BO QÖBüok qA l¾ok

QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy

(818)705-7777 www.AdmiralCarpetCleaning.com

7030 Darby Ave, unite B, Reseda, CA 91335

lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG úÞ QuA þüBø|ûpù^ kôlÏì úéíW qA Bíñýu ûrüBW ûlðpG pãüqBG óõPýÞ óBüAk # |
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ ôA qA ÑBÖk ok ô lðAk|þì ûBñâ|þG Ao òè@ ÿkôô ÿkôô qA úÞQuõýK ÿkApÖA kôlÏì úG oBßuA
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G
.QuA úP×â òhu .lññÞ|þì ÑBÖk òè@
ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì BG >ëBø þð@< îéýÖ ok 1977 ëBu úÞ óõPýÞ ïBùOA RBÏHO BG úÞ QuA Bø|ëBu òè@ÿkôô
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük ,QyAk ÿrýì@ QýÛÖõì ÿoBßíø òè@ ÿkôô ïpð úXñK ô Quk úèBu 7 ákõÞ àü þvñW oAq@
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW pPýüõO ok òè@ qA QüBíc ok òíùG 9 úHñyôk óBâorG pýgA þüBø|þüAõuo qA wK BìA lñÞ|þì
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA òì ô QuA òì Quôk òè@ ÿkôô< :Qyõð oApÚ ÿlW RAkBÛPðA ÅpÏì ok ûoBGôk ÿkôõýèBø
lG .îñÞ|þì oôBG Ao ôA ô ïoAk kBíPÎA ôA úG óBñ`íø
(626)3-50-50-50 (310)274-7474 BG ôA úHcB¿ì ÑõÂõì óly òyôo ÿApG Qvýð .QuA úPÖpâ
ByBíO 1992 ëBu ok Ao >úÛýÚk 60< úìBðpG óApãüqBG qA ÿoBývG BPuAo òýíø ok
õýPuA BG ûoBG òüA ok 1992 ëBu òè@>.lýñÞ þOõíýO BO àüôpâ BOpâ qA Bíñýu xBñypu
.kõG ûkpÞ úHcB¿ì >úÛýÚk 60< úìBðpG ok QÖApÞ ô lðkpÞ þðBíýzK qApGAôA BG ÿoBßíø qA þíéy
òè@ qA úÞ ÿpãüqBG BùñO óõPýÞ qA {ýK úéíW qA ÿkôõýèBø ÿBø|ûpù^ qA pãük ÿoBývG
oApÚ kBÛPðA koõì Ao òè@ ÿlñO úG ôBPK@ kBW
.kõG òüôlèBG àèA ,kpÞ QüBíc xBñypu ûoBPu óõPýÞ óBüAk óBýì òüA ok.lðkAk

óBPuoBíýGok ûõßyBG þuôpÎ

.lGBýð ÜÛdO ûBã`ýø ôqo@ òüA óBÆpu úG çPGA qA wK êHÚ ûBì àü þñý^ pPgk #
IéÆôAk kApÖA àíÞ BG þñý^ pPgk okApG pHg BG kõg ÿoBíýG qA þðBùâBð óly }õùýG
ok Bùð@ .lük áoAlO Ao }pøAõg þuôpÎ îuApì ÿoArâpG ÿApG kõg ÿôqo@úG kõG ly
}pÖ þãðo ÿqo þèBÚ óBPuoBíýG ÿApupupu
ó@ ÿôo qA êâ úPuk ûApíø úG xôpÎ BO lðkpÞ .lýuo þuôpÎ
àýÞ òýñ`íø IéÆôAk kApÖA .lñÞ oõHÎ óly }õùýG qA wK êHÚ ûBì àü óBãðõ^

.lðlüpg þuôpÎ .ly pHg BG kõg ÿoBíýG qA þðBùâBð
Qý¾ô ,þuôpÎ òzW qA wK óBãðõ^ òzW ÿoArâpG ûoBGok kõg ÿôqo@ ÿô
Ao {ðlG ÿBÃÎA ó@ ÜHÆ úÞ kpÞ BÃìA Ao }A|úìBð ûlì@ {OkBýÎ úG úÞ }okApG BG Ao kõg BG þuôpÎ
ÿôqo@ ok úzýíø úÞ òüA ô kBùð óBýì ok ,kõG
.lñÞ þì îülÛO óAlñìqBýð úG lðõýK ÿApG qA wK lýupO|þì BìA kõG þuôpÎ xBHè ólýyõK

41

óApùO úéXì

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

úíø ó@ óBýì úÏÖk|àü úÞ þãñu ÿBø|Qgok lñéG Bø úðBgoBÞ ÝõG úÞ 8 QÎBu pu ,pùy oôklðkBPÖAûAoÿpGoBGòýyBìBOQvýGûk,ïBíO óApùO úéXì
àü úG kBPÖA óBy|îz^ ÿréÖ Qyokôrüo ûlðpK óByBø|xBHèûkoõhðôûkoõgÿrý^àüly|þì w×Ú úÞ Q×éÞô QÞ kpì BOôk BG ïAlÞpøpùy
qAô@ þGBvc ô Quok úÞ ,à^õÞ ÿoBñÚ þüAõìApO úG lðly|þì óArüô@ ô lðlýyõK|þì Ao Ao þøBì qA pK ÿBø|ÙpÊ ô Bø|êHéG ô Bø|ÿoBñÚ ÿpýzéâäñyõø
îø úG Ao {ãñzÚ ô koq ÿBø|ëBG ô lðAõg|þì ô óByBøoBÞ pu lñPÖo|þì ô ÿrý^ þuõGõOA ÿôo lñPhüo|þì þñýìq Iýu êTì ô lñPÖpâ|þì
ÿBø|äðq ,úÏÖk àü úÞ kõG òýíø ÿApGô kq|þì ôaüôlðBuBOôkBGBø|óAõW17QÎBuÿBø|ÙpÆ lðkpÞ|þìoBGAoBøpOõHÞôBø|ÕpìÿBøúðõPÞBüîø
ó@ BG Bø|óBHuBK ô lðkoô@ok Al¾ úG Ao pÇg ô Bøkpìô lðkõG xçK BøBíñýu ÿõO þvLK àü ûkpÞ þðõâ úvýÞ ÿõO úÞ Ao Bø úGpâô Bø äuô
ô Bø|óAlýì ÿõO lñPhüo óBzÚApGôõð ÿBø|xBHè Bø úÖBÞô Bø úðBg ûlñW ÿõO ,òu úG BK ÿBø|óq .lðlý^|þì îø ÿôo lðkõG
Ao ÿA úHñu ô jAoõu pø ô Bø úðBg ô Bø ú^õÞ ... pùy úíø ÿõO pãük úÞ Qynãð ûBì àü
.lñPzâ pùy ÿBø óAlýì ÿõO lñPÖo|þì Bü ô àü ô ly|þíð AlýK áBg IWô àü kBG@ þéÎ
òýìq püq ÿõO þPc lñPzâ Ao BW úíø qA úÞ þüBø|Qgok ÿByBíO úG lðkBPvüA|þì æBc ô .à^õÞ ûlðpK àü Bü ØéÎ rHu úÚBu
BìAAoBø|Ýôlñ¾RpKôRpgúíøÿæô BøúðBg rHu þHéc óByBø|åpG ô lðkõG ûlýyApO äñu úð QyAk þHy úð ,úðõíðpùy àü kõG ûlypùy
îø wÞ aýø ûqBO .lðkpßð úÞ lðkpßð }AlýK ÿréÖ ÿBø ûlðpK úG lðkpÞ|þì ûBãð Büô .kõGpýu ÿõO oBùG úzýíø oõzÞ êTì Quok .ÿrýüBK
koq ÿBø|ëBG ó@BG à^õÞ ÿoBñÚ òüA úÞ lýíù×ð ÿôo êTì }A|ûrýÞBK ô áBK ÿBø|óBGBýg ,Bø ú¿Ú

kõG ûlðpK àü ÈÛÖ ûlðpK

úPvG úÞ Ao Bø ûqAôok ?kõG ûlì@ BXÞ qA {ãñzÚ ô óõEð äðoBãðo ÿBø|ÕAp^ô Bø|Qgok ÿBø úgBy wK ú^õÞ úíø ó@ ÿõO lýzgok|þì úñýü@ kõG ÿpùy ô ÿoBâqôo ô kõG ÿqôo #
ô úðBg kõG ûly úÞ îø BøpG ô ÕBG ïBíO ô lðkõG ó@ BO .Bø ûoBPu kAqokBì Qhè ÿBø|wßÎ ô QuAo ô þHuA úð ô ÿoBâ úð ô ÿA úßyok úð ú^õÞ BO ... óBñ^ô kõG òýñ^ úÞkBG@þéÎ îuA úG
úÞ îø þGp ÝBO ,úðBg ûlñW ô úÖBÞ ô êPø úùHyô ày þG úéG ,ly ëqBð çG ó@ úÞ QÎBu äðq úG }õâ ô þPzâ|þì ú^ pø þPuAo ô oBùG qA pùy òüA ïkpì úíø úÞqôo ó@
{üo úÞ kõG òýíø ÿApG .qok þG ô kõG Qulßü qA þéýg þñÏü þðBíu@ ÿçG àü îø ó@ .kõG çG úðô ÿlýñy|þì Ao þãu ÝAô ÝAô úð ÿkBPvüA|þì úßñüA qA ú¾çgô JôpÒ ô ÑõéÆ rýüBK
ô lñPvzð pùy Quk úG B¿Î ÿBø lý×u ûBãð ô åorG óAlýì ÿõO lðkõG ûkBPvüA pùy ïkpì ûBýu eH¾ Ao ïkpì úÞ ,þuôpg ÿõÚõÚ þèõÚõÚ ÿõO ûlðp^ ô ûlðpK ÿAl¾ úíø òüA BøoBùG
úÞ kõG QÚô ó@ lðkpÞ îø pu Ao óByBø|êÛÎ ô þßýPuçK ÿBø|þGBÒpìô Bø ûoAõÖ úG lðkpÞ|þì ûAo|úG pu ïkpì .lñÞ ApGAq }õg JAõg qA pdu úíø òüA BørýüBKô lðrG äðq óByBø }õâ
ûly ëqBð pùy pu pG BXÞ qA çG òüA lðlýíùÖ
.lýuo Iè úG óBzðBW lññÞÐíW koq åpG
:úÞ lñPyõð ô lñP×â ô JBÛzGô úükBGô ûoBK òø@ú^pøô lðlì@
QuA ûlì@pùy ÿBø ûqAôok qA ÈÛÖ ûlðpK òüA åorG ûoõÞ àü ÿõO lñPhüo lñPyAk pýã×Þ
lñG ëõézy BO lñ^ ÿBøqAôok pø ïk úÞ Bùð@ BìA Bùð@ .pùy ÿBøoBÞréÖ Quk lðkAk lÏG ô åorG
àü ô þíýu oõO àü þßü ô lðkõG úPyAnâ Quok þGp ûlñâ ÝBO àü ô lñPvzð îø
B« íPc wK .óBzPuk lðkõG ûkAk ûpÛð pu ÝBí^ BO l¿ýu Qvüôk BG ,pùy ØÛu ÿApG lðkpÞ
ô ïlñâ ô YðpG ÿBø þðõâ oBÇÚ ÿõO ûlðpK òüA ô ÿrüô@ ÿBø ÕAp^ Bø úðBg úíø ô .{ÞAõø
qA ÿA ûkoõg áBK pýy àü lüBy Bü ûkõG òzñG lðkAkô lðkpÞ kpg lðkoô@ Ao þGBPùìô ÿoõHðq
úPyAnâ Ao ÿoBñÚ îhO àü úüBvíø ÿBø pùy ô ïçu BG qôo àü ô lðkpÞ Quok åorG ûpÞ àü
à^õÞ îhO òüA lÏGô .ïpâ ô Yðk úyõâ àü ô lðkpÞ óArüô@óBypùy ÝBOpüq lðkpG RAõé¾
úPvzð ûlì@ô ûlüpK pùy oBHðA qA ô ûly ûlðpK ó@ .}õO lðlðAôk Ao ÿA ûlññÞ ûpýgô ÿõÚ ÝpG
úG ûkpÞ Ñôpyô þãñu Qgok àü úgBy ÿôo ÕApu lñPÖo úÞ kõG QÚô
.ûkq îø úG Ao {ãñzÚô koq ÿBø|ëBGô ólðAõg úýìçÎA QzK úýìçÎA ô Bø ûlðpKô Bø Qgok
Al¾ úG Ao pÇg ÿBø äðq úÞ kõG òýíø ÿApG
ÿBø úðBgô Bø ú^õÞ ÿõO lñPhüoô lðkoô@ok :úÞ
oõÆ ú^ úÞ ÿlük|þì ÿkõG BXð@õO pâA ô ïkpì ô ØÊõì pùy òüA ïkpì kBc@ qA àü pø
,kpãG Ao BXñüA .RA úðBg ÿõO lñPhüo|þì Aõø þG oBXyA qA þßü QÚô ÑpuA ok úÞ QuA Øéßì
,Ao Ýôlñ¾ ÿõO , Ao õPvK ÿõO ,kpãG Ao BXð@| ô lñÞ êíc pùy ZoBg úG ûkpÞ òÞ úzüo Ao pùy
,Ao JBPÞ ÿBø úv×Ú QzK ,Ao òýìq püq ÿõO
úÞ Bø|óõW þG|þG ÿBø úPvG |ú`ÛG pu qA þPc ... ûkBì ... ûp¿HO ÜHÆ æA
ûrüpãñu ô ûoBPu ô ûlðpK qA þãñzÚ ÿBø ú¿Ú ÿlük|þì ÿkõG BXð@ pâA kõG oôq îßc îßc
ÿA ûlðpK ly|þìpãì BìA ,lñPynâ|þíð lðkõG léG ô ûoA ô äñéÞ ô êýG BG ïkpì þßü þßü oõÆ ú^ úÞ
ÿBø|ëBu úÞ þüBøoBñ^ óBW úG lðA|ûkBPÖA úPì
.kpÞ {üAlýK Ao þß^õÞ ó@ úG óByBø|åpG BørýüBK ô lðly|þì rHu BøoBùG ëBu
ô lðkõGoBÞ ïpâpu BøpâoBÞ úÞ lì@|þì {ýK lðkpÞ|þìõèô kõG Bø úPuléâpu úXñK êTì úÞ Ao
ô rüo Bø|ÿoAõu ô kõG lñéG Bø|ûBãPuk ÿAl¾ ÿlük|þì Ao ïkpì qAok ؾ Büô Bø|óBGBýg ÿõO
lðlì@|þì úðBgoBÞ úðBøk qA úWõW êTì Qyok qA ô lðkõG ûkpÞ ëõÞ Ao Bø|Qgok oõÆ ú^ úÞ
ëq RBì RBì Bùð@ qA þßü úÏÖlßü úÞ .óôpýG ô Bø ú`G ô óôpýG lðkpG|þì pùy ÿA ûqAôok
ó@ úG }õâ òüA qA QÚô ó@ô úyõâ àü úG kq|þì ô wâpð à^õÞ ô åorG ÿBø|óAléâ îø Bø|óqpýK
qA Quk úíø úÞ Qynâ|þíð úÛýÚk àüô }õâ .pùy óôpýG ÿBø|ëAkõâ ÿõO lñPhüo|þì Ao xBü
ÿoBñÚ ÿByBíO úG lðkBPvüA|þì ô lðlýzÞ|þì oBÞ ô QuBø ûlðpK QGõð æBc úÞ ûly îßc îø lÏG
úP×ø àüô Bø úGpâô Bø|äuô Bø|Õpìô Bø|þøBì

44

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
45
ûlðpK óBW úG lðkBPÖA ô lðkpÞ îéÎ Ao Bø|óBíÞ BOBìAQyAkþãñzÚôkoqÿBøëBGúÞ,à^õÞ
ÕAp^ ô ,þßýPuçK ÿBø|þGBÒpì ô ÿréÖ ÿBø òýyBìô lì@|þìok Al¾ úG úðBgoBÞ pÇg äðq
kBG@ þéÎpùy þGp ÝBOpüq úÞ þP×éÞô QÞ lðlýuo|þìpuÜéÏìêWAêTìþðBzð{O@ÿBø
kpâ ÿBø úèõéâ óBíø qA þßü ô .kõG óArüô@ ôõðÿBø|óõOBGôþG@ÿBø|xBHèó@BGBø|óBHuBKô
ÕAp^QuAoúyõâúGkoõgQuokúÞkõGþñø@ êTì|‰ ÿoBñÚ|‰ ,úðBgoBÞÿõOlñPhüo|þìóBzÚApG
êTì îø ÕAp^ úÞ lñP×â Bø|óõW þG þG ô îø Bùð@ .QÖo|þì ôpÖ òýìq õO J@ úß^ àü
ÿBøoõLu .ly oõÞ {íz^ àü lýyoõg ÿBøok ô óôpýG lñPhüo|þì Ao BøpâoBÞ úíø
ÿBø|êâ ô àuôpÎ wG qA îø ÿoAkpùy åorG ÿBø úHíéO pu ô lñPvG|þì Ao úðBgoBÞ
ú^õÞ ÿõO qA ÿréÖ ÿBø ûlðpK ô þßýPuçK qBGBìA.úðBgoBÞòèBuÿõOlñPÖpâ|þìAoR.k.k
úPvg lðkõG ûkpÞ ÐíW pùy ÿBø ú^õÞ|wK BG à^õÞ ÿoBñÚ ÿlük|þìpãük QÎBu úuôk
QulßüQèB×u@úÞkõGQÚôóBíøqAô.lðly Qvzð|þìô lì@|þì {ãñzÚô koq ÿBø|ëBG ó@
Bø|ú^õÞ ô Bø|óBGBýg ô }qoô ÿBø|óAlýì ØÞ ÿoAkpùyRoBíÎÿôpGôoþãñupýypuÿôo
óôpýGòýìqqAþñyôoôrHuØéÎôkoõgápO ÿBK ÿAl¾ qõñø ô ólðAõg úG kpÞ|þì Ñôpy ô
ô kpÞ Qzð kBG@ þéÎ pùy þGp ÝBO ô kq lñéGpùy ÝApGô áBK }p×ãñu ÿôo Bø|óBHuBK
úéG ,óAoBG ûoBGôk úÞ lðkpÞ wc ïkpì úÏÖlßü óArüô@ pùy ûAo úG pu ïkpì úÞ kõG ûlzð
óBypu ÿôo þGBvc ô Quok óAoBG îð îð lñPÖo|þìokôBø|xõGõOAôBøAõìApOúGlðly|þì
.løk|þìàéÛéÚAoóByúìByîðÿõGôkrüo|þì QÎBuQuokôQÖo|þìôlüpK|þìîøÿoBñÚô
ûlðôpKô ly þì qBG J@ ûAo QyAk îÞ îÞ {üAlýK pùy ÿBø|óAlýì ÿõO qBG 17 -18
olÚ ó@ äñzÚ ô koq ÿBø|ëBG BG à^õÞ ÿoBñÚ .ly|þì
úíø ÿõO pãük úÞ kõG ûly oõÇÚ ô oõÇÚ pK óBypu úÞ îø pùy ÿõèõ^õÞ ÿBø ú`G
óqõu ÿBW pùy åorG þðBãüBG ÿBø|ÝBOA kq|þì YñÒ óBzèkô ,Bø ûlðpK ÿBø ú¿Ú qA kõG
Qzø| QÎBuqôo àü úÞ ó@BO .kõHð òPgAlðA lðpýãG úÞ ,äñzÚ ô à^õÞ ÿoBñÚ àü ÿApG
ú^ pø ô lðkoô@ok Al¾ úG kõG pÇg äðq ú^ pø ÿõO
ÿõO lñPhüo kõG þðBzð {O@ wýéK ô óBHuBK ÿôo lðoAnãG úÞ úGpâ àü Bü ô óByBø Qzì
qAAoïkpìôkBG@þéÎpùyÿBøú^õÞôBø|óBGBýg úÚBu àü BG óAléâ àü Büô lññÞqBðô óByBøBK
úzcBÖô Bø|ÿoõg ÝpÎô Bø úðBgoBÞô Bø úðBg ... wâpð êâ áqBð
êÓGô IýW úÞ lÏGô, óôpýG lðlýzÞ Bø úðBg úÞ ó@ ÅõÎ Qzø QÎBu QÚô ó@
lñPzâ Jõg Jõg Ao Bø ú`G ô Bøkpì ô Bø|óq ÿBø|Qgok wßÎ qA kõGpK úÞ Ao óByBø|JBPÞ
ô óôpýG lñPhüo Ao úíøô lðkpÞqBG Ao Bø ûqAôok óBHuBK êüBíy ô êßy ô Bø {Þkôk ô þãñu
BG þðBzð {O@ ÿBø|wýéK ô Bø|óBHuBK úíø ÿôolðôpGïk@ú`GêTìôóBy|êÓGpüqlñðrG,Bø
ÿõO lñPÖo R.k.k åorG ÿBø úHíéO ô àuBì îéÏì úGô lññýzñG Bø|xçÞ þñø@ÿBø Qßíýð
ú^ pø ô lñPvG MýÞ MýÞ Ao Bø ûqAôok ô pùy àñýÎ àü Alg ÿ|úzýíø úÞ óBykAõuBG ÿBø
úG lðkq Qzì BG kBG@ þéÎpùy ÿBø|óqô Bøkpì lñølG }õâ kõGõèô óByBø|Roõ¾ ÿõO þvñK
wÞ aýø lðkpÞ úüpâ Bø ú`Gô pùy ÿBøoAõük þÒBü ,lññÞ êc Ao þèõùXì lñ^ ÿBø úèkBÏìô
.kpßðúÞkpßðqBGAoBøûqAôok ïkpì aýKBK þGBvc ô Quok úéG .lðkõG ûly
ô MýÞ MýÞ lñPvG Ao Bø ûqAôok úéG .lðkõG ûly kBG@þéÎpùy ïpPdì ÿBýèôAôpùy
ÿBø úHíéO ó@ BGô lðkpÞ }õìBg Ao Bø|{ÞAõø AlýK ÿA ûlñGBñO aýø úÞ 6 -5 QÎBu qA þñÏü
ÿõO lñPhüo R.k.k kpâ qA kõG pK úÞ åorG Bø|óAlýì ô Bø ú^õÞ ÿõO lðkBPÖA|þì ûAo ,kõHð
úíø ú¾çg ... úðBg ó@ úG úðBg òüA qAô pùy ô koq {üBø|ëBG úÞ þß^õÞ ÿoBñÚ ëBHðk
ô lðkpÞ þðõ×Îl Ao pùy ÿBø úHñu jAoõu
Ao Bø|QèB×u@ ô lñPÖpâ Ao þGp ÝBO ÿBøqok .QuA äñzÚ
wüo ô QuAo qBG Ao ÕAp^ ô lðkpÞ ÿpýâ úßè úÞ 16-17 QÎBu ,oBñÞ úG BùñüA úíø ûqBO
ÿBø ûlðpK ô þHéc rHu ÿBø|åpG ûoBGôk ô lðkpÞ pK óBzèôA RBd×¾ ïBíO lì@|þìok Bø úìBðqôo
ÿBø|Qgok ÿBø úgBy ÿôo lðlðBzð Ao ÿréÖ «çTì úÞ ÿoBñÚ lÚ îýð ô lÚ ÿBø|wßÎ qA kõG
lðkq äñzÚ äñzÚpýu þG@äðo àüô þãñu Büô úÛHÆôk xõGõOA àü ÝBO ÿôo kõG úPvzð
ô .ó@ÿõO lðkpÞõèô lý×upGA BO lñ^ô ÝBO úG puô Bø|óAlýì äðoAôô äðo ÿBø|úívXì ÿôo
úÞ lðlük ô Qynâ ïBíO úP×ø àü úÞ þPÚô RBícq ûoBGok úÞ kõG úèBÛì pu QzK úèBÛì
koq ÿBø|ëBG BG à^õÞ ÿoBñÚ ó@qA ÿpHgpãük ÿoBñÚ ÿkõGBð ÿApG òüoõìCBì ÿBupÖ QÚBÆ
NB^ úG äñzÚ ô koq ÿBø|ëBG BG à^õÞ

.lýuo|þì
.lðkpÞqBGAoBøûqAôokQvýðäñzÚô úÞ wG pùy ÿBølý×u {üo pg@ Quk
ô qBG qBG ,lðkpÞ qBG Ao Bø ûqAôok úéG ô lðkoõg QüõßvýG ô ÿB^ ô lñPvzð
ôõð ÿBø|óõOBGô þG@ÿBø|xBHè ó@BG Bø|óBHuBK QzK }oArâ ô óõývýíÞ QzK óõývýíÞ
úéGþßüþßüô,BøûqAôokïklðkBPvüAóBzÚApG Bì :úÞ lñP×â ô lñPyõð ô lðkBPÖA Bð qA }oArâ
...îøpuQzK...þßüþßü kõG òýíø ÿApG .ûk|þíð lÚ oBÞ òüA úG óõíéÛÎ
ô lðkõG úPÖo kBG@ þéÎ pùy ïkpì úíø BìA úéG :úÞ lñPyõð 72 Qyok Ùôpc BG Bø úìBðqôo úÞ
.kõHð ûqAôok óôpýG ÿA ûlñGBñO aýø )lðkq BW(.lðkq ûq Bølý×u {üo

óBüBK pýO ô lðly pýy Bø ú`G pvK úÞ kõG QÚô ó@

BG }A|úPvG|úPvßy þGpÎ BG Rsos ô lñPyAnâ JBPÖ@ JôpÒ qA êHÚ lýñÞ þÏu wK - óApùO úéXì
ô pu ØéPhì ÿBøæBÞ óBHcB¾ ô óBâlñyôpÖ .îüoAkRõÎkoõðAërñìþãíøóõ^lükpâqBG
ô kpÞ|þì þGBüqoA Ao ØéPhì xBñWA ,kq|þì úéÞ JôpÒ qA êHÚ kpÞ îøAõg þÏu B« íPc - AløqA ÿA|úPyõð
ÕõéyoAqBG ó@okrýð AopÖõPvüpÞ îWpPì Qíu .îyBG úðBg JBPÖ@
.QyAkûlùÎpG ÿp¿ì óAõW óApývÞBO lÏG QÎBu îýð - |îøkoBù^ {hG
ûBâô Rsos }ôkByôk ûBâ úâ ,pÖõPvüpÞ Rsos .kõG RsosoBËPðAok ÝôoBÖ úðBg ÿõéW
l¾ok l¾ ÿBÃÖqAô QÖo|þì ûAoôApu QzK êHÚúÞkpÞþèBcôAúG}A|úPvG|úPvßyþGpÎBG òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
ÿAõø ô ëBc «BHüpÛO úÞ ûpøBÚ þGpÎ þéýéhèA óBg oAqBG úG òPÖo qA åpƒì qA wƒƒK pƒƒýƒéK óõƒƒì Rsos
,QyAk Ao úðBýìoôBg ÿBøoõzÞ ÿBøoAqBG|þìBíO úñýì êPø ok þ×ÚõO |Khan-Al-Khalili oBƒ^k QƒÞõƒy kAõƒÖ ÙpƒyA ,}pƒƒøõƒƒy
þÏu rýð ûBâ úâ úßð@ òí .kpG|þì Rnè ,þéHÚ oApÚ ÜHÆ BXð@ ,lyBG|úPyAk xôôBø ûBì |14 kõy|þì ÿlüly þcôo þâkpvÖA
óBíø ô kôpG p×u úG kpýâ|þì îýí¿O lÏG
,ó@qA {ýK ëBu |32 úÞlñÞþÆ Ao ÿpývì
.kõíýK }pøõy ûApíø êvÎ ûBì úìBãñø ok
ô ûpøBÚ úG wLu ô kôo|þì þuoBì úG AlPGA
ok Ao {ÖBÖq Iy úÞxôôBø úñýì êPø ok
BG BXð@ .lñürƒâ|þƒì QƒìBƒÚA lƒðAonƒâ ó@
úÞ þüBßüpì@ ÿkpì òýOoBì pƒÖõƒPvüpƒÞ
p×u ûpøBÚ úG ÿoAkA QüoõìBC ì àü QùW
QyAk QìBÚA xôôBø úñýì êPø ok ô ûkpÞ

...óBPuAk úìAkA àñüAô kõy|þì Bñy@

Bü ô kqAlðBýG Rsos ÿôqBG püq þPuk ,kpÞ|þì ôpýu úG ÝB×OA úG BO kõG }oBËPðAokpÖõPvüpÞ ### ûpøBÚok þéPø
ókqïlÚïBãñøAoôAØüpÊôà^õÞÿBøQuk þíülÚô ÙôpÏìoAqBGqA lüpgô ûpøBÚ QcBýu úðBg mBüAô lÏu þPÚô lÏGqôo eH¾ #
.kpýãGQukok þðBðAõWõð lñðBì Quok .lðqAkpLG þéýéhèA óBg :Q×â}A ÿoBW úG Rsos ,lñP×âápO Ao
úñupâÿBøîßy,úPynâpùÊqAþPÎBuôk oAlük úG òülèAô îz^ qA oôk ô þÞkqk úÞ òì ÿApG QuA òßíì pâA rürÎ úíÆBÖ -
ôk ó@oô@|BùPyA RBW úüôkAô BøAnÒ ÿõGô óBð@ .lñGBPy|þìpãülßü îðrGoAqBG úG ÿpu îøAõg|þì ,lýñÞpHg þvÞBO
óAoõPuo.lðBzÞþyôpÖAnÒúÞkàüÿõuúGAo ÿBìpâêüpK@pgAôAJBPÖ@,kõGþüBHüqqôo .ïphG îðBPuôk ÿApG þOBÒõu þíÞ ô
ó@ÿõéW þGõ^ þèlñ¾ô|rýì lñ^ úÞ þß^õÞ êýð ÿõu qA úÞ þíývð ô ûpøBÚ {hG óBW îüõãG lüoAnãG ?îñÞ pHg þvÞBO Ap^ -
,{üBø þÞAoõg rýãðA xõø ÿõGô ûly ûlý^ qôo ó@ ÿpünK ëk ô þüBHüq pG ,lüqô|þì ô kpHG êýHìõOA BG Ao Bíy ;Bø xôpÎ qA þßü
ôk .kpÞ|þì Qvì Ao pÖõPvüpÞ ô Rsos Õõéy úzýíø êTì þéýéhèA óBgoAqBG .kôrÖA|þì .lyBG óBPøApíø
úýGõÞ ÙpÊ àü ô êÖçÖ à^õÞ aüôlðBu ô QýÏíW úíùíø ÿAl¾ .kõG Al¾ ô pu pK ô þvÞ ÿApG þPícq îøAõg þíð ...ûôA -
îÓéyþypOúuBÞàü)ÿp¿ìNõuÑõðàü( ô ûlì@ ØéPhì àèBíì qA úÞ þüBø QvüoõO ,ïkpâ|þìqBG ô ïôo|þì þvÞBO BG ,kõy kBXüA
Ao óBð@ ûríyõg oBùð ,àñg kBðõíýè þðAõýè ô ÿAl¾BGûBâúÞþðBâlñyôpÖ,lðkq|þìïlÚBXð@ .ïpO QcAo oõÇñüA
.kAk|þìêýßzO ÿAl¾ ,lñPyAk|þì úÂpÎ Ao kõg ÿæBÞ lñéG Ao úðBg oBßPìlg ,æBø ,lüoAnãG wK -
ô QyAk þüBñy@ ÿp¿ì ÿBøAnÒ BG Rsos ,Bø ûqBÓì ,oAqBG oBñÞ ô úyõâ qA þGpÎ àüqõì êíc Ao óBOlüpg êüBuô BO îPup×G óBPèBHðk
lñÞ iHÆ Ao Bùð@ qA ÿkAlÏO QvðAõO|þì þPc ô óBGBýg oBñÞ ÿBø }ôpÖ Quk ô Bø ûpXc .lñÞ
pøôQyAkþâqBOrý^úíøpÖõPvüpÞÿApGþèô ô Bø þñüpýy ,BøAnÒ ÿõG ô oAqBG óAlýì ÙApÆA þñýãñu oBG ô lüpg îøAõhð ÿkBüq rý^ -
ûpÆBg ,p¿ì oBñÞ ô úyõâ ok }p×u qA úËdè ,IèBWÿkoAôûqBOpøÿApGØéPhìRBWúüôkA .à^õÞþOBÒõulñ^ÈÛÖ,QyAkîøAõhð
úyõâokpãük þPÎBuôkoBùðqA lÏG .kõGrýãðA .kõG þüByBíO ô òüpÖ@ óBXýø ?lükpâ|þìpG oBùð ÿApG Bü@ -
ó@ÙApÆAÿBøóBGBýgôp¿ìÙôpÏìoAqBGoBñÞô ,ëBc pu ô ëBdyõg ,pÖõPvüpÞ ô Rsos ÿBø óAoõPuo qA þßü ok Ao oBùð ...pýg -
ÿApGúÞþüBøþOBÒõuqApKþPukBGôlðkqïlÚ BK püq Ao þéýéhèA óBg oAqBG IWô úG IWô .koõg îøAõg oAqBG
46

www.TEHRANMAGAZINE.com ôQHdìÿBüokok,Qhüo|þìàyAþèBdyõg ápO Ao JAnW úÆõdì ó@lðkõG ûlüpg óBPuôk
.kõG ÝpÒ {ìõcpì pøõy ûkAõðBg ÜzÎ .lñP×â
ENERGY THERAPY ### Ao kõg ô Qzâ|þì qBG úðBg úG lüBG Rsos
CENTER ,æBø ÿAl¾ BG eH¾ |5 QÎBu Rsos oõðA ÿBÚ@ }pøõy okApG úðBg úG òPÖo ÿApG
.lyoAlýGúðBgoBßPìlg êPø úG rýð pÖõPvüpÞ ô ,kpÞ|þì ûkBì@ QÞõy
ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok ûBâkôpÖ úG lüBG lüõyoAlýG Rsos ïAkBì - ô Rsos QìBÚA Iy òüpg@Iy ó@.QzâqBG
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì úðBg ÿBø úéK qA þPÚô lÏG þPÎBu ô ,lüôpG qAôpK BG þPvüBG ô kõG ûpøBÚ ok pÖõPvüpÞ
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master okòíýzðoæBOokAomBüAôlÏu,QÖo|þìòýüBK úG lÏG qôo eH¾|Air France wðApÖpüA
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk ok Ao {üBø óAlí^ ,æBø .lük kõg oBËPðA .lðkpÞ|þì QÞpc Bßüpì@ wLuô úvðApÖ ÿõu
ûõùÚ þðBXñÖ ô QyAnâ êýHìõOA IÛÎ Ýôlñ¾ úG Rsos ,pùÊ qA lÏG |5 QÎBu qA lÏG þÛüBÚk
þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ .kAk{PukúGÕAk Rsos.lðkõG|úPzãðqBGqõñøóAkpì.lýuoúðBg
ÿõñÏì þßýð ÈuõO úG rýð {üBø þuôpÎô QÞõy úíÆBÖ îðBg }ôk ,lðBuo {GAõg ÝBOA úG Ao kõg úéXÎ BG
.lðkpÞ óBy úÚolG ok úðBPu@ BO ô lñPuõýK ôA úG úÞ|þìBãñø ô lýyõK þßýy xBHè ,QÖpâ
(310) 446-8724 Ao{üBùHðApâwüôorèôoêýHìõOA«B¿hy,lÏu mBüA ô lÏu , þãíø ,QzâqBG òýüBK úÛHÆ
IÛÎ þèlñ¾ok Rsosô }oBñÞ mBüA ,lðAo|þì úíÆBÖ îðBg rýð ô óBzðAlðqpÖ ô óApvíø
47 ûBâkôpÖ BO Ao ôA ÝôoBÖ pvK ôk pø BO Qvzð .lðlyoõðAõíÎúðBgoBLvøo ,Rsos,QÞõy
Ao }A úðõâ oBG òüpg@ ÿApG þPÚô .lññÞ úÚolG ûk ,kõG ÙpyApãükokApG QÞõyoõðA ÿBÚ@
pãük ûBì ôk úÞ ly oô@kBü lÏu ,lðlýuõG|þì ÝôoBÖ qA ëBu |4 ô pPâorG ÙpyA qA ëBu
RçýÇÏO|úP×ø lñ^ ÿApG Ao }A ûkAõðBg qA ûkpÞ Qìlg Qèôk ok Bø ëBu ôA ,pPß^õÞ
løAõg Rsos krð ô wéXð@ wè úG ,þðBPvGBO ô lì@|þì oBíy úG p¿ì ÿoAkA óBH¿ñì IcB¾
.kBPupÖ úG ô lðAonâ|þì Ao þãPvzðqBG ÿBø ëBu óõñÞA
### ÝôoBÖ úðBg þßükrð ok }A ûkAõðBg ÝB×OA
wéXð@wèûBâkôpÖokþéHÚoApÚÜHÆërüs Iy òüpg@ QHuBñì úG Iy ó@ .Qvüq|þì
úG ôA ókpG ô {ñüpük Quôk ëBHÛPuA QùW BG ,QÞõy oõðA ÿBÚ@ ,ûpøBÚ ok Rsos QìBÚA
ò×éOôA úG Rsos êHÚ Iy .kõGoBËPðAok úðBg þðBíùýì|êýìBÖ FBÃÎA püBu ô ôA qA RõÎk
ôA úG Ao }qAôpK ûoBíy ô kôoô QÎBu ô kpÞ qAokApGÿõvðApÖpvíøÿApGþGõgþËÖBcAlg
.kõGûkAkÑçÆA òüAôlðkõGúíøqBG.kAkIýOpO}A|úPÖoQuk
ô QÖo ëBñýìpO ÙpÆ úG óBðq ïlÚ ërüs qA p×ð l¾ qA {ýG ÿApünK QÞõyoõðA ërñìoBG
QÞpy îýËÎ QWõHíW úÞ lÏG þÛüBÚk qA þuBK BO úÞ kõG|êýìBÖô QÞõy ûkAõðBg kApÖA
BG ërüs ,Qvzð òýìq pG wðApÖpüA þüBíýKAõø àüqõì ÿAõð BG ô lðlýyõð ô lðkoõg ,Iy
ûqAôok úðBPu@ úG Ao kõg þèBdyõg ô úéXÎ .lðlý¿Úo
qA wK ô lðBuo þééíèA òýG ÿBøqAôpK Zôpg }pøõy ûkAõðBg óBýì ok þPuAo úG Rsos
ïpâpu úÞ þèBc ok úÞ lük Ao Rsos þÛüBÚk RõÖqAlÏGôA,kpÞ|þìQýñìAôþPcAoxBvcA
ôA ÿõu úG kõG úðBãýG ÿkpì BG ûlñg ô õãP×â þèô ûkAk Quk qA Ao Býðk úíø QyAlñK ,ÙpyA
.lü@|þì qA ÿA ûom .koAk ÜéÏO ôA úG Býðk lük|þì qõñø
ôpO ÉBzðBG ,pOBHüq ,pO óAõWoBývG Rsos }pøõy ûkAõðBg ïApPcA ô úWõO ,QHdì ,pùì
úG{ýKqôoûkrðBy,ûkrðBKqApOpÒæþíÞþPc úÞ ÙpÆ pø qA ô kõG ûlzð|úPuBÞ ôA úG QHvð
ÿkõhð rHu ûoBùG ÿõßüpO qõéG .lì@|þì pËð ô ú×ÆBÎ ,ÜzÎ qA þüBüok ,lýgp^|þì
úÞ QyAk òO úG þãðpyõg ô àýy oBývG ô ÿpøõy ,ÿolK ïAõÚA IðBW qA Qýíýí¾
BG ërüs .kAk|þì óBzð pO }BzG Ao {Ooõ¾ QÞõy kAõÖ ÙpyA ú^pâ ,lük|þì {ðBPuôk
ólük BG Rsosô kpÞ Al¾ AoôA à^õÞ ÿkBüpÖ QÞõy åorG ûkAõðBg|þìBíO þèô kõHðôA BGpãük
úG þèBdyõg BG {ñüpük ÿqBHíø ô Quôk úèBg ,}kõg óBãPvG òýñ^ îø ,lðkõG ôA BG
oBüôk.kpÞqBG{üôoúG}õÒ@ôlüôk{ÖpÆ ôRqõuúíÎ,úýðoBâõýuõì}pøõyôQütüpG
óBy þPuôk qA ëBu ûBXñK IüpÚ úÞ Üý×y ô pvíø ô þüõè õíÎ ,{üBø ûõð ô óAlðqpÖ
ÿkBy ô îÒ ô Bø Iýzð ô qApÖ ok ô Qynâ|þì ô õè ÿpì ,}A ûkAõðBg ô ërüs ,{ðAlðqpÖ
pãülßü úðBìkBy lðkõG îø àüpy ,oBývG ÿBø ...ô {ðAlðqpÖ
.lðlýzÞ}õÒ@okAo òýOoBìpÖõPvüpÞïBðúGÿkpìrýðþâqBOúG
QüApG îèkolÛ^ þðAk þíð ,ërüs ...û@ - ÙpÊôkAk|þìóBzðôAúGQHvðÿkBüqúWõOúÞ
QüApG þñP×â olÛ^ þðAk þíð ô kõG ûly äñO ôA BG Ao ÿpünLèk RBÚôA|úPynâ qôo lñ^
.ïoAk ûkAõðBgkApÖABGRsosþPÚôïByqAlÏG.lðAonâ
ërüs ôBßXñÞ óBíz^ êGBÛì ok wLu qA óBð@ àO àO ,kpÞ|þì þËÖBcAlg QÞõy
ô kpÞ úÛéc pÖõPvüpÞ ÿôqBG oôk Ao {Puk {ðkpâ ok Quk óAõWô pýKô åorGô à^õÞ
:Q×â ÿqAôpK {üApGô lðkpÞ {ðAoBG úuõG ,lñPgAlðA
koAk úìAkA qA úÞ þèBc ok Rsos ô lðkpÞ ôqo@ }õg

óApùO úéXì

BýuôoõG rýãðApG|ëBXñW îWBùì ,äðBýìBGôA
úG ôoõü óõýéýì 63 / 5 ÿAqA ok úÞ kõG lðõíOoôk
ok îýO òüA úéíc Èg BO QuõýK ëBñuo@ ûBãyBG
.lñÞ QüõÛO Ao wýéãðA pOpG äýè
pOpG äýè ÿBø|ûBãyBG koõÞo òüpg@
êÛð ûoôkok úÞ kkpâ|þìpG 2011 ëBu úG wýéãðA
òüõýéýì 256 / 5 ÔéHì þðBPvìq RæBÛPðA ô
ûkpÞ Ùp¾ lülW óBñßüqBG lüpg ÿApG ôoõü
.lðkõG
êýWpüô þðBPvìq oAqBG òßüqBG òüpO|óApâ
úÞ kõG óõPLíø|RôBu ÿlñéø ÐÖAlì ,àüAk òÖ
ëõKoõýè Qìlg úG ôoõü óõýéýì 85 ÿAqA ok
ÐÖAlì òüpO|óApâ" úG IýOpO òüA úG ô lì@ok

ëBHOõÖ RæBÛPðA ô êÛð oAqBG ok þüôoõü óõýéýì 490 koõÞo.QÖBüRpùy"ëBHOõÖiüoBO
òüA ÍBdè qA BýðBLuA ÿBãýèæ ÿBø|ûBãyBG
ok ô úPyAk oApÚ ïôk úHOo ok ÿoAnâ|úüBìpu úðõâ þìBíO .QuA þèBì RBðBßìA òüApãðBüBíð BKôoA qA ûBãyBG ûk úÞ Qvýð IXÏO ÿBW ôo òüA wýéãðA ëBHOõÖ pOpG äýè ÿBø|ûBãyBG #
ÿApG ôoõü óõýéýì 285 ÔéHì 2018 úüõðAs ûBì ok ,Bãýè|xlðõG ,óBíè@ pOpG äýè ÿBø|ûBãyBG ÿBø|ûBãyBG Ao BKôoA lì@okpK ûBãyBG QvýG ÿkoõÞo þðBPvìq RæBÛPðA ô êÛð oAqBG ok
Bãýè|xlðõG .lðkpÞ Zpg lülW óBñßüqBG lüpg lüpg ÿApGôoõü óõýéýì 90 / 8 BùñO úüõðAs ûBì ûBì ok Bø|ûBãyBG òüA .lñPyAnâÿBW úG ûqBO
57 BG úvðApÖpOpG äýè ,ôoõü óõýéýì 90 / 8 BG þèBc ok òüA .lðkpÞ Ùp¾ w×ð|ûqBO óBñßüqBG .lñøk|þì êýßzO þvýéãðA ôoõü óõýéýì 490 ÑõíXì ok 2018 úüõðAs
23 BùñO BG BýèBPüA pOpG äýè ô ôoõü óõýéýì ok BùñO wýéãðApOpG äýè ÿBø|ûBãyBG úÞ QuA ok þðBPvìq RæBÛPðA ô êÛð oAqBG óBüBK BG ;lðkpÞQgAkpK lülW óBñßüqBG lüpg ÿApG
kõg úG Ao îXñK BO ïõu ÿBø|úHOo ôoõü óõýéýì ô êÛð oAqBG qôo òüpg@ þñÏü ,úHñyoBù^ qôo )òíùG 11 / úüõðAs 31( úHñyoBù^ ûBãìBy
úÞ lðBíð úP×âBð .lðA|ûkAkÁB¿PgA òßüqBG ôoõü óõýéýì 171 ÔéHì úG RæBÛPðA úüõðAs ûBì ok wýéãðA pOpG äýè ÿBø|ûBãyBG .QuA úPyAlð úÛGBu úÞþíÚo
ÿoBW ê¿Ö ok wýéãðA pOpG äýè ÿBø|ûBãyBG óBñßüqBG lüpg Ùp¾ôoõü óõýéýì 490 kôlc úG úWõO BG wýéãðA pOpG äýè ÿBø|ûBãyBG
ôoõü óõýéýì 170ô koBýéýì 2 kôlc ÑõíXìok .lðlüpg lülW òýzýK ÿBøkoõÞo IýOpO òüA úG ô lðkpÞ lülW {hK Jõ^oB^ ok úÞ þðçÞ ÿBøkAkoApÚ
òüpg@ ok Bø|þüBXGBW òüpO|îùì qA þßü qA ,lðA|úPvG äýè òüA ÿBø|ÿqBG þðõürüõéO
.lðkpÞ Ùp¾ lülW óBñßüqBG lüpg ÿApG àüpìA pEýK òPuõýK RæBÛPðA ô êÛð oAqBG qôo .lñPvßy Ao qA .lðoAkoõgpG þùWõO oõgok þèBì RBðBßìA
îùì ÿBø|äýè pãük BG à^õÞ ÿA|úvüBÛì

àü ÿApGúÁèBuBg94ÿoBAÚk@AõåøorGoBÞ ëBvOõÖ RAoBhPÖA ïçÎAok|AFC | ûBHPyA
Býu@ok óApüA
òüpO ëBvñùÞ qA þßü #
ëBu 94 lPüBðõüpPv`ñì óAoAkAõø ïçÎA ûBHPyA Ao Býu@ëBvOõÖ ÿBø|Qéì ïBWok óApüA RAoBhPÖA Býu@ëBHOõÖ óõýuAol×ñÞ#
.QuA ûly Äüpì þâqBO úGô koAk .kpÞ
>léýÖõ`uA àüokpÖ<oAkAõø òüA |
óAoAkAõø òüpO þíülÚ qA ô koAk ïBð ,Býu@ ëBHOõÖ óõýuAol×ñÞ
ÿoBíýG .QuA lPüBðõüpPv`ñì ûBãyBG qA ÿoBì@ )úPynâ úHñy|YñK(
lPüBðõü oAlÖpÆpK ûBãyBG îz^ qA ôA ïBW ØéPhì oAôkA ÿBø|òüpOpG
ÿBÚ@ õýñüoõì .QuA ûlðBíð óBùñK pzPñì Ao Býu@ ëBvOõÖ ÿBø|Qéì
îýO þGpìpu ô ëBHOõÖ ÿBýðk ÁBg þðBìpùÚ 11 úG úÞoBì@ òüAok .kpÞ
àüokpÖ ÿApG QÖpâ îýí¿O lPüBðõü ,QuA ûly ûoByA óApüA

.lvüõñG ÿA úìBð .koAk kõWô rýð þüBø|ûBHPyA
kõg úìBð òüA ok õýñüoõì ûqõg RôôBÖõu þèBc ok|AFC |
Bíy úÞ þOBìlg qA ApýgA Bì< :Qyõð òüpOpG ûkq êâ 71 BG Ao ÿlñéüBO
lükpÞ úDAoA lPüBðõüpPv`ñì ÿApG ëBvOõÖ ÿBø|Qéì ïBW oAôkA óréâ
îPyõð Ao úìBð òüA òì .îýPÖBü þøBâ@ lýcô úÞ ûkpÞ þÖpÏì Býu@
òüA ëõÆ ok úÞ þüBø|QüBíc qA BO Ao óAõñÎ òüA êâ 194 BG þüBvíy
pßzO lýPyAk ûBãyBG ÿApG Bø|ëBu oBì@ ok òýñ`íø.koAk oBýPgA ok
Bì óBñ`íø óAoAkAõø Ýõy ô oõy .îñÞ | ÿõu qA ûly ïçÎA
.kpÞ løAõg ûlðqpu ô ëBdyõg Ao óApüA 2 pG 27 ÿqôpýK|AFC
Ao þPhu óAoôk ApýgA úÞ îðAk|þì ÿBø|Qéì ïBW ok óBOõG êGBÛì
,òì úÞ lýðAlG þèô lükpÞ ÿpLu êÞ ÿqôpýK òüpPùG óAõñÎ úG 2005
pßÖ Bíy úG þñÖokBÞ ô óBñßüqBG ÿBø|Qéì ïBW ok óApüA ëBvOõÖ þéì| |îýO úÞ QuA þèBc ok |òüA.QuA ûly óAõñÎ RBÛGBvì oAôkA
.QuA ûkq îÚo Ao kpG òüpPùG |,oõKBãñu pGApG p×¾ pG 36 ÿqôpýK BG 1999
>.îýñÞ|þì
48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

! QuA òýìqpüq {׿ð úÞþøBãyqoô

ÿApG )Bð ûo@xõíuBÞ( úýuôo ÿBø ûBãyqoô òüpOBHüq qA þßü fBPPÖA BO qôo 65 BùñO#
.QuA ûlðBì þÚBG 2018 þðBùW ïBW þðBGrýì

ok }pvíøôoõùzì QvýèBHPßvG
lñPgBG óBW þâlñðAo údðBu

Bßüpì@ÿA úÖpc ëBHPßvG ok )2016 BO 2002 qA( ê¿Ö 13 úÞ úèBu 38 péOBG ëAõuo #
oAõéG AoõPðô óBGBýg ok }oôpXðo ÿôokõg BG úPynâúP×ø QÖo óAlýì úG|NBAô ”qpLýéÞ“

.QgBG óBW }A úèBu 31pvíø ûApíø úGô kpÞÿlüly ÙkB¿O þPýuõükõPuA úÛÇñì

ëBu ôk qA ó@ QgBu êcApì úÞ QuA ÿp×ð oArø 45 þøBãyqoô AoBìBu pùy ok "Bðo@ xõíuBÞ" ëBu ok koAk ïBð êGæ Býè úÞ péOBG pvíø .kõG þâlñðAo ëBc ok êüBì pG pPìõéýÞ 35 QÎpu BG péOBG
BG þøBãyqoô.QuA ûlýuo fBPPÖA qpì úG æBc ô ly qBÒ@ ÿoæk óõýéýì 320 ÿA úWkõG BG êHÚ äýè ok kõg oõÃc ÿBø ëBu ok péOBG.kõG ëlü@ òßüpì@oõùzì ÿõy óBâlññÞ QÞpy qA 2004
ô koArüô òPãñyAô ,rèõGõâBßýy ,qpLýéÞ wéXð@wè êTì þüBø îýOok Bßüpì@ëBHPßvG ÿA úÖpc
.koAk oApÚ òýìq püq ó@ Ø¿ð þuôo óBuBñyoBÞ óBÎmA úG úÞ ÁBg þcApÆ
BùñO úð QuA ûly ûkB×PuA Bø ÿsõèõñßO òüpOlülW qA ó@ QgBu ô þcApÆ ok úÞ ûBãyqoô òüA .kõG ûkpÞ ÿqBG ...
RBðBßìA þìBíO BG úÛHÆ úuok ó@ ÿBøõßu úßéG koAk )õÖõü(þüBÃÖ ÿBø úñý×u úG úýHy ÿpøBÊ
þðBíPgBu þãñülèõø qA ûBãyqoô òüA QgBu óBulñùì .QuA ûly úPgBu þìpâpu ô þdüp×O
rÞpì ok óBPuA ô pùy òüA pG îÞBc þÎBíPWA ÿBÃÖ xBuApG lñPvø lñéø ô óBíè@ ,úýuôo qA êßzPì

.lðlðBuo Iüõ¿O úG ô ûkBì@ Ao ûBãyqoô òüA úýèôA ÿBø fpÆ úýuôo

BO 6 óBGrýì þðBùW ïBW ÿBø QGBÚo ok úPÖpâ Roõ¾ þzÞ úÎpÚ úG BñG Bðo@ xõíuBÞ ûBãyqoô
ok úDõâôoA BG úýuôo ëAlW óAõO þì Ao ûBãyqoô òüA ÿBø ÿqBG òüpPíùì úÞ kõG løAõg ÿqBG 8
ûBãyqoô òüA ok rýð þüBùð ïoBù^ àü úécpì ÿBø ÿqBG qA þßü úÞ òüA òí QvðAk þøôpâ úécpì

.ly løAõg oArâpG

49

óApùO úéXì

:Q×â kpÞ|þì {øBãð QyAk QÞBu úÞ òýãð ïlñâ oõK Jkõö ì .ï
òýãð xBíy òPÖo QÚô úÞ îñÞ pßÖ -
BO úÞ kõG ûly óôôo îPukolÛðA Büpg@òüA úü ,IéÚ úü wßÎ ?kõG þ^ òýðôk|þì ,ókAk îøkqAôk {hG
!îðBg BO úu ôk ïApG õÚB^ kõg ô îPyAm|þì ôo õÚB^ !ûkoõg pýO IéÚ
?úãì oõÇ^ -òýãð !lýzÞ|þìIéÚ óõyoAõük qA ô ïlüpK ÐÚõì óõíø úìkBü ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
BÚ@ úG Ùpy þG QvK ïk@ úü úg@ -oBýìBÞ úÞkpÞûBãðõñìûlñgBGQzâpGôQ×âõñüA úðõg ,óõy úðõg ÉBýc õO ïlüpK ô æBG îPÖo îøoBñÞóôA ÿBÃÎApPzýG úÞûlñíOôpS
úEÆõO óoAk {ÒBG úýéÎ úÞ ûkAk pHg úâorG !ïlülñg|þì{ùGîPyAk QzK ,úPhüo îø úGrý^ úíøô kõG þèBg þèBg qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
ûo|þì ûoAk úÞ åorG BÚ@ îðôA ,}BøBðôA ,òñÞ|þì ôo ÿqôo úü îðõO|þì îñì ,}AkAk -óõüBPÞ .ïkpÞ úüpâ ô îPvzð óõy ÉBýc ok úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
?îzßGIéÚBPgokòüA püq ïlìôA óõìkõg ÕBG õO îPzâpG þPÚô Rçßzì ô Qu þøAo pu ÿ ú`G
!úñPÖ óõðBÞ úG :Q×âôóõüBPÞõéWQvzðûlñgBGoBýìBÞ pýO IéÚ úü ,IéÚ BOôk òüApüqô Qgok òýíø òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK þcôo
oBýìBÞ úÞ ôo þüBW ÙpÆ îýPzâpG þãíø úð ô BHéÚ óôA úð úÞ þÆpy úG BìA ,ïrürÎ ûo@ - .ïlýzÞ ûkoõg
BG QyAk úâorG BÚ@ ,îükpÞ ûBãð kAk|þì óõzð þðBìq BO Arý^ òüA ,þzßð lñâ úGôo BPgok òüA BO lñ^ úÞ k@ þíð ïkBü lÏG úG óôA qA úãük ......... RBÚB×OA
.òyBGûlzðûlýzÞQÖBTÞúGúÞòãñzÚ pýO BO lñ^ ô ïlýzÞ îèBu ô eýd¾ IéÚ úPhO úü !ïlýzßð úÞ Bø úzÛð ú^ #
!{èBHðkïp×¾{ìôQÖo|þìõéW }B¿Î úG ô ly lñéG ô kpÞ bBì ôo {Ooõ¾ lÏG .ûkoõg ûlýGõÞ|iýì BO lñ^ }õO úÞ ïkpÞ Quok|
BñüA oBýìBÞ úðõg ÙpÆ úG úíø úÏÖk úü püq ïoAnG lìôA óõýìBÞ þPÚô úÞ ïkõG
BXðõíø ïlñâ ô oBýìBÞ ô òì ÈÛÖ ,ólýDôk îüpì VBSA úðõPð ô úzG p`ñK úÞ{ßýPuæ
oBýìBÞ úÞ þPgok ÙpÆ îPzâpG ,îükBPuAô sAoBâ õO qA äðo þÆõÚ úü ,ûpHG ôoBñüA
óõýìBÞúzýy ôo îyBLG úÞïkõG| úPyAkoô
:îP×â ô kõG ûlýzÞ IéÚ }ôo äu úü ,úñýHG õy õéW úðõPð úø ûlñðAo úÞ
òüA úñO ôo RApÆBg úÞ úGõg olÛ^ - JBñÆ BG ô ïkõG ûkoô@pýâ óõGBýg õO qA
þPÚô úÞBñüA îüpì úðõgõéW {ìkõG| úPvG
!òðõì|þì BPgok úG {ìqAlñG ,lìôA þzÞ JBHuA óõýìBÞ
qA ÑB×OoA òüA RApÆBg úÞ BñüA -oBýìBÞ úzÛð úü ô oArø ú¾çg !úø ûlñðAo óõW
BPgok òüA qA ïôlÞ pø qA þðõPG úâA ,xBPgok ôo îüpì òPÖo ÿõéW úÞ ïkõG ûlýzÞ
úÞ þñýG|þì îø ôpãük ÿBHéÚ þéýg ,ÿpG æBG {èkô kõG ûkpÞkBíPÎA îø úG îðôA .ïpýãG
úðõg BøBì þíülÚ ÿBø êvð RApÆBg }õO {ñPÖoõéW îðõO|þì òì úÞkõG ûly ÁpÚ
ô ïkAk|þì ëõÚ {ùG IOpì îñì .ïpýãG ôo
.ûkpÞ
BG pýO úü BG IéÚ úü ,õíÎ Èg BG IéÚ BOôk !Arý^ òüAqA
ØüpÊ ï|þéýg úÞ úãük IéÚ BO ôk ,BGBG Èg ûBãðIéÚBOôkòüAúGôïlìôA|þìúÞ ïoBGpø
qôo úü úßñüA BO ly|þì pO ÿõÚ ï|ûkAoA ,ïkpÞ|þì
!úíÎ pu ÝBXñu BG ûly ûlñÞ wK ô àPÞ ô oôq BG ,óõy þzÞ JBHuA úG ûlðõì
ô ïlülñg ô ïkpÞ ûBãð {ùG IXÏO BG QÚô ç« ¾A ,ëBíy ókpGô òPyAkoôõñì ,þðkpâ
úupG ú^ îñýHGôo îüpìoBG òüpg@ÿApG úÞ lzð
:îP×â
?oBýìBÞ þâ|þì QuAo - .ïpýãG õðôA òPÖo õéW úßñüA úG
úÞ îñEíÇì òì ,wýð ÿrý^ úÞ òüA -oBýìBÞ lñéG w×ð úü ,lýuo úÞ }BÖpc ÿBXñüA
,æBG îüpG BPgok qA pPzýG ûkpg úü îýðõPG úâA
BG Bü úÞ îýñýG|þì îø ôo ÿpýK þéýg ÿBHéÚ :Q×â ô kpÞ IéÚ BO ôk úG þøBãð úü ô lýzÞ
BG Bü óly ûlñÞ Qgok õO åorG ÿBÚ@ ÿõÚB^ BñüA îüpì úðõg ,îPzâpG ëBíy qA þPÚô -
,úãük ÜzÎ ,qpìBýG Alg åorG îðBg pu ÝBXñu ly ïõéÏì ,ïlýupK úÞ Bø ú`G qA .kõG þèBg
.wø ï úzýíø ô ûkõG úzýíø îüpì ÈÛÖ .òPÖo úðõg óôA qA qôo óõíø ÿAkpÖ
ô kpÞ ïlñâô òì úG ÿA ûlñg úüô Q×âõñüA úü ,ÿoBâkBü úü ,kõG|úPyAnâ þÚBG ïApG ÿrý^ úü
!óõy úðõg ÙpÆ kBPÖA ûAo
ûBãð ôo oBýìBÞ òPÖo ô îükBPuAô þüBO ôk .{ðqpu úü ,ïBÓýK
úðõg õéW ókpG ô òPÖpâ ôo îPuk Bø ú`G
:Q×â ïlñâ úÞ îükpÞ óõzð îùG ÿrý^ úü Qgok úü úñO ôo ô BñüA îüpì
?wø RkBü ûpPgk óôA õO -
50
.úìkBü ,ûo@ -
?kõG êãyõg ?kõG þéßy ú^ -ïlñâ
úü ly þíð ïõéÏì ,ëBu ô òu óôA õO -

!úð Bü úãñzÚ pPgk
!úy|þì ïõéÏì Ap^ -ïlñâ
!ïly þíð úWõPì úÞ òì -
õO ô kBPuAô ïôpGôo ô òì ÙpÆ QzâpG

:Q×â ô kpÞ ûBãð ïBíz^
?ÿlýzÞ IéÚ BPgok ôo æBc BO ïAõO -

.úð -
?þâ|þì ÿlW -ïlñâ
:îP×â ô ïkAk óBßO õìpu

!ûo@ -
?ÿlýzßð ï úðôk úü æBc BO þñÏü -ïlñâ
ú`G ïpËð úG AoBÞ òüA ,þðôk|þì þñÏü .úð -


Click to View FlipBook Version