The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

http://setibagroup.com/
TEHRAN MAGAZINE DIGITAL COPY. READ, VIEW OR DOWNLOAD TEHRAN DIGITAL MAGAZINE ONLINE FOR FREE WITHOUT SUBSCRIPTIONS, EXPERIENCE ON YOUR SMARTPHONE, TABLET AND COMPUTER, ANYWHERE, ANYTIME
www.tehranmagazine.com
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
SHAHBOD NOORI

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2017-10-20 17:54:51

Tehran Magazine Issue # 1055

http://setibagroup.com/
TEHRAN MAGAZINE DIGITAL COPY. READ, VIEW OR DOWNLOAD TEHRAN DIGITAL MAGAZINE ONLINE FOR FREE WITHOUT SUBSCRIPTIONS, EXPERIENCE ON YOUR SMARTPHONE, TABLET AND COMPUTER, ANYWHERE, ANYTIME
www.tehranmagazine.com
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
SHAHBOD NOORI

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
6 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
8 úd×¾. ...........|..|.|.|...........|.|....QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo þHdì îüpì pPÞk - Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
10 úd×¾..|.|.|...........|.|..........|..................)þzHc lýÏu(úP×ø îg ô aýK ok -
& Publisher
ÿoõð lŸHùy12úd×¾........|.............)ÿrXñìàìBýupPÞk(|?Qvý^þzÞkõgBGþâkqxApøúÇGAo- SHAHBOD NOORI

16úd×¾........|.........|............................................óBùW VkAõc|-| )| |201 7pHPÞA 20(| 1396pùì 28 úÏíW 1055 ûoBíy îßü QvýG |ëBu

22 úd×¾..................... )þÏÚAô þèô IýXÎ( YñøóõPuAïBðúGþñýìqApÖþðBßìoApuAØzÞ-| Since 1996, Friday October 20th 2017 ISSUE#1055

24 úd×¾..|..............................................|!lýñÞ ZAôkqA lÚ ûBOõÞ óAkpì BG -|

(818) 881-177128-39úd×¾........|..............................................BýðkoBñÞúyõâqA|-|

40 úd×¾............|..........................................................rñÆ-| TEHRAN MAGAZINE
44 úd×¾ ........................................... ) oõK Jkõì.ï úPyõð þÚoôBK( êvÎ – PO Box 3665
46 úd×¾ .................................)ûtüô }oArâ(óBPuBG óBðõü ok ÀÚo ô þÛýuõì –
Winnetka, CA 91396 USA

48úd×¾..................................................................þyqoô– WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

50 úd×¾ ..| ................................)”õèûrícòýßO“úPyõð þÚoôBK( úìok ÿpPgk– E-mail: [email protected]
Facebook: TehranMagazine
52úd×¾...................................)þøAoôkpu(...úÞ ïA ûkpÞ JBhPðA Ao ÿkpì–

54úd×¾........................)léWÿôo( rÞpìÿqBuBHüqokÙôpÏìûpù^þÎoAqBýéýìA-| >óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
56úd×¾ ..............................................)ûBOõÞóBPuAk|(úPypÖBGoAlük-| .QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð
58 úd×¾...................................................................ÿrLy@-|
60-65 úd×¾........................................................BøpHg ô Bø ûpù^- .kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
66-69 úd×¾ ..... ..................................................úünÓO ô þßyrK- Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -
70 úd×¾.............|.................................................BøÿlñìqBýð-
|72-75úd×¾.|.............................................................. ëôlW- .Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
76 úd×¾....|........................................................ úP×ø þDõãzýK- ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -
78 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-
|80 úd×¾ . .|......................................................... þvýéãðA {hG - .lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì

.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

when subiscription start , there is no cancellation or refund

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

BG þGBPùì ÿBø Iy
óApüA óBðq

ÿAõø úÞrýDBK ÿBø ûBì òýèôA
óApu ûlüoõy þGBPùì ÿBø Iy ô wéì
{üõg úG BGBùì þG Ao óækAkõƒu ô
BG ÿoAk óBùðok úÞú`ð@pø ,lðAõg|þì
úÞ BO ÿoAnâ|þì ÁçgA ÜHÆ ok ÜzÎ
îývÛO óApãük BG Ao RA þüAlýy ô oõy
oBG oArø Ao óAlñ^ ôk Rnƒè ô þƒñƒÞ
...þñÞóôrÖA
BG Ao JBPùì oBG òüA úÞ kõG úðõãñüA ô
ûBâoBÞ þüBKpG ëBHÛPuA úƒG þƒñýLíÞ ÿBƒÛÖo
úG îýPÖo "ÿpGApG ÿApGpýýÓO| òýLíÞ" þÖpÏì
ô lyBHð óBíu@ rW þ×Ûu aýø püq úßð@ Épy
kBG@ QñW úÛÇñì óBðq ô lüBýG RkBùy úG ûBì
.lñyBG RoBñÞ ok óBPvéâ áoBK ok
ëBüpu ólƒük qA wƒK lƒükõƒƒG|úƒƒPƒ×ƒâ
ïBƒy Ùpƒ¾ ô óBƒyA þƒðõƒürƒüõƒéO JõƒHdì
îükõG|úP×â lðõy|þì ÐíW áoBKok þâkAõðBg
,óBð@ ókpíy QíýÚ þG ô óBðq òPÖpâ ûphu àO ÿBø åõèõðõì ÿApG þüBW ëk kokô Q×â ...lðkõG ûlýñzð êý¿×O îýðq|þì þLâ úÒlÒk þG ô Q¾pÖ pu pPùG ú^
úG Bì ô QyAk pPzýG ûlññýG JnW ok þÏu kõG êìBÏO kõG ú`ð@QyAnâ þíð þÚBGoõdì áõO ô àO ÿBø Qßíýð ÿôo pG ÿA ûlÎ ô Bø þPuôk ÿApG ÿoApÚô îýñýG|þì þGBPùìô
ô óõðBÚ þG úÞ îüly püqApu þüBø óBGBýg ÿBø|úPvðAk qA þøBƒâ@ .úƒGpƒXƒO ëBƒÛƒPƒðA ô ,Bø ú`ÒBG ëôlW úHè ÿôo pG ÿA ûlÎ ,pGôoôk
ûBãPvüAô Bø ûAooBù^pupG óBðq úG Qðõzg }qõì@ ok pãyqõì@ úèBdPƒuA .pƒãƒülƒßƒü ok ïAlì îø p×ð úu ôk ô ûkBPvüA p×ð lñ^ ...ÿlÏG ÿBø ÿoBßíø
þG ÿoAõu àü òPÖBü qA ÐðBì }A þvÞBO ÿBø úÞ óBzyõãüqBG óBÞkõÞ ëBHðk úG ô QÞpc |15 úG óByoBíy úÞ BO lðlì@þßü þßü
óAõW óAlñ^ úð óBðq Bì ÿApG þPc pƒukok !ûlðpýâ þPc úÞ lñPyAlð Ao þüBø Ùpc ólýñy JBO ûlñìpy kõG ûlññÞ äñøBíø úƒßƒð@ ,lƒýƒuo
kBü ,îülýñy ô lñP×â ,lðlýñy ô îýP×â Ap^ îðAk þíð îükõG BùñüA qA pPzýG Q×ãy|þì
...ly|þì ïpãèk ô îükpÞ þèlíø ,îükAk kBü ô îýPÖpâ ...kõHð ïõù×ì óBzüApG îø }A úíéÞ àü þðBðq ...lðlýuo|þì îÞ îÞ úÞ ...lðlýupð
Bø ëBüpu îülýuo úÞ óBíüBø úðBg úG ÿBø úìBðpG ô BøoAlük ÿApG oAôlýìA ,îülƒy ûlðAõg êHÚ qA Ao Bø ú^pPÖk úÞ þgpG JôpÒ ok úÞ þñKõÞ xBñWA lüpg êýHðq BG
ÿBø Qðõzg ô þðõðBÚ þG BìA kõG ûly ïBíO óBùâBð úÞ îükpÞ|þì îýËñO Ao BøoApÚ ûlñƒü@ Bùð@ úG iuBK úÞ lðkpÞ fpÇì þOæAõEu lðkõG BG þgpG ô óBzüBø Quk ok kõG ûly ÐüqõO
òüA BìA .QyAk úìAkAqõñø lükpO þG þðBGBýg à^õÞ úÆõdì pGôoôk oAõuoõOõì òülñƒ^ ôBßXñÞ rýð úýÛGô kõG lý×ì rýð óApãük ÿApG ôk þßü ô {×Þ ô xBHè lüpg ÿBø óõéüBð
ÿBø ëk|lýìA JBPÖ@ úÞ þðApu ûlüoõy oBG QÖBƒüok ÿBƒÂBƒÛO Iƒéǃì þƒÚBƒG òƒPvðAk úÞ þðBƒÞkõƒÞ þƒK ok óAôk óAôk îø ÿpƒ×ƒð
Ùl¾õèçOô kõG ûkpÞ ïpâ Ao óByA þüAkõu .lðly sApüô ëõÓzì áoBK ok úíø lðlì@|þì {üõg óAokBì qA pOôBßXñÞ
püõ¿O úG óBzüApG Ao|lýìA Büok JBPùì óõâ ûBãð ûpùèk BG îükõG ûlürâ oBì úÞ Bƒì .lñPyAk Ao ú^pPÖk þðBGBýg ûBâoBÞ òüA óBâlññÞ QÞpy îø oBñÞ
lðkpÞ|þì pßÖ rý^ àü úG BùñO kõG ûlƒýzÞ ókõG lñíðõðBÚ úG úðBìõ¿Ïì úÞ óBð@ô îükpÞ pýÒ þüBÃÖ ok þíuo pýÒ þƒyqõƒì@ ûAoqApùìô QülW BG úÞ lðkAk|þì êýßzO Ao
òƒýLíÞ Qƒìlƒg ok þƒGBƒPƒùƒì ÿBƒƒø Iƒƒy RôB×O þG lñPyAk kBÛPÎA {üõƒg QƒÞpƒc òýðAõÚ òüpO þíuo ÿoApÚpƒG ÿApƒG þƒíuo ...lðõy pÂBc oApÚ pu pG úÞ BO lðlýuo|þì
ÙApÆAok BøoõOõì {gp^ .lðkpÞ óBzøBãð ÿBø ûkõO Quk úG ûly|úPyõð þñýðAõÚ :óBùW lñPyAnâ|þì|òýìqpG þßü þßü Ao|BølHu
!!þGBPÖ@ lG úÛGBu .ly|þì ûlññÞ óApãð îÞ îÞ áoBK àükrð pKõu ô þèBÛG úG ÐWAo RBÎçƒÆA ô
þÎBXy ûoõ¿ñì úG ÿlñíÚçÎ ô þðApãð ,QýèõEvì ,þƒñƒøm !!óBðq ÿApG ô óBðq ô ko lñO lñO Ao òKõÞ ûoBíy ô þðôBÏO ô úédì
qA QÎpu úG úÞ ly IHƒu óBƒð@ àƒüBƒßƒü ÿBø êýHðq þñýãñu úÞ kõG úðõâ òülG ô rýð QýñýÎ ô ÿlñO óBíø úG ô lðkpÞ|þì ëlG
...îüõy Ýp×Pì ô îýñÞ þËÖBcAlg pãülßü þðApãð ,à^õÞ ÿBø ú`G þGBO þG ,lüpƒg úÞ BO lðkoBLu }õâ òýLíÞ ÿBø ú`G úG A«oõÖ
úðBg êgAk úG óBìA|úPÖBƒKõƒð óBƒPƒuôk ,ÿrýDBK xokôq ÿBìpu ,þãðBg ûpìqôo ÿBø óAlG êÚAæ , ó@ qA {ýK úÞ Ao ú`ð@ lðõñzG
{ñyôo ÿBø óõürüõéO qA úÞ lñPzâpG þüBø úG|lýìA JBPÖ@ ÿBìpâ êGBÛì ok úíø ô úíø
BG ûBâ úÞ ly|þì {hK þüBø ëBüpu qõñø ...QgBG|þì äðo Bø ÿpGApGBð êülÏO ô pýýÓO
ô Mâ ô þðBGBýg ûBâoBÞ RôB×Pì ÿBÃÖ

6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

.kõyþìó@ïBXðA lGôJõg ÿBøúñd¾kAlÏOú^ôQuAûlük
RApýýÓO úÇuAõG îýƒðAk þƒì úƒ`ƒðBƒñƒ^ þìoApÚpâA . lðA ûkpLupÆBgok úÞ þvßu
ólG ok þvñW ÿkõñyõg ôpýK úÞ þüBíýy lñyBG rùXì ÈHÂ îPvýu úG BùGAõhPhO kõG
úG êýì óAkpì qA ÿA úPuk kkpâ þì îÞBƒc úG úÞ kõG QìB¾ ûly ÈHÂ îéýÖ òì pËð úG
BG pãük ÿA úPuk òßýè ûkpÞ AlƒýƒK JAõƒg úÞ Ap^ kõG Bíýu BùñO Bƒíýu ô Alƒ¾ ÿBƒW
ÿBøoBPÖoëBHðkúGwßuúéÏyóly}õìBg RçìBÏO IèBÒ þßýñýéÞ RAløBzì xBuApG
óõ^ pãük ûlññÞ oô úéÏy ô {ƒhƒG Rnƒè RõßuokôÑôpyRõßuokBùðBvðABìþðlG
ókoõg AnÒ , ólýyõð , ólýƒzƒÞ oBƒãƒýƒu | | .luoþìBùPðAúG
Ao úPÖBü ëõÖA òýìBKôk BO lñü@ þƒì pƒG...ô Bü áBOõƒéýK þƒvýéãðA fçǃ¾A lƒüBƒy
qA lÏG úÞ þðAkpì ok .lðoAløBãð æBG ûoBGôk qA þƒÃÏG }õƒâ úƒG þƒzèBƒG ÿBƒùðBƒíƒPƒ×ƒâ >þHdì îüpì < pPÞk
lññÞ þì AlýK JAõg úG êýì þvñW úǃGAo
QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo

óAõO þì Bùð@oBÞ òüApG þüBýíýyõýG þùýWõO JAõhPgo ÿBùÖpc
òýPÞæôpK óArýì {üArÖA êýèk úG ó@ô QyAk
ÿkõñyõg úG ólýuo qA lƒÏƒG kpƒì ólƒG ok

.lyBG þì þvñW
lƒñƒüApƒÖ êƒƒÞ úƒƒÞ þƒƒüBƒƒXƒð@ qA óq ok
æBG úG òýüBK qA þ¾Bg îËð BG þãPhýãðApG
kôpÖ îuBâoA úéÚ úG ólýuo qA lÏG lGBýì þðôrÖ
óBðq ôo òüA qA luo þì ïBXðA úG þãPvø@ BG
ÈüApy oõƒÃc Roõƒ¾ ok úƒßð@ pƒG ûôçÎ ô IPÞ ok ûkõG Bñy@ IéÇì òüA óBâlñðAõg óApvK Bü óq ó@ÿôo pG Býðk óApPgk úíø ûBãðæõW úÞúðBHy ûBãPcApPuApPvG #
à^õÞ ÿBø îuBâoA óBßìA þßüpdO IuBñì ïBXðA lüAõÖqA þüõyBðq ÈGAôo ÿBíñøAo ÐGBñì .lðA ûly kpì kkpâþì JõvdìpùÇì wG ÿA úðæõÛzÎ
wíè úG ÝBPýyA , QuApvýì óBð@ÿApG ÿlÏG ÿBø óBíP×âqAoõËñì .lýyBG ûlýñy kBüq ó@ oBývG þÛzÎ ÿBøApWBì løBy BùGAõg QhO xlÛì ó@úG þPvüBG ØüpypíÎoôBG úG úÞ
þvñW àüpy BG þßürýÖ xBíO ô }qAõð ô úÞ lyBG þì þüBø QHd¾ úÎõíXì þzèBG þì lñì ûpùG ÿõÚ ÿpüõ¿O úËÖBc qAô ûkõG lèõO êdì .kAk IÛè Bƒýðk lƒHÏì òƒüpƒO
oBËPðA ôo òüA qA .lyBG þì BWpG BK óBñ`íø úG úý¾õO þvñW úÇGAo ïBXðA qA lÏG æ¸ õíÏì Ao þðlG ÿBø þPy@ô pùÚ oBývG ú^ . lñyBG úÞ QuA JAõhPgo þãðAkpì ô þãðBðq

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D. þvñW úÇGAo ïBXðAqA {ýK òýWôq ó@ok úÞ {ÇÎ ókpÞ {ÞôpÖ Ädì úG úÞ kôpýì
qA lññÞ þì úíèBßì Ùp¾ Ao þðBìq Rlì Bø úé¾BÖ ,óly AlW ÿBW úG þvñW ÿBÞpy
American Board of Internal Medicine BO lðoAkoõgpG ÿpPzýG þÆBHOoA Qìçu þéýg lüBy óAkpì þgpG. lñðAkpâ àükrð Ao
úG kôoô Ädì úG kpìô óq ó@ok úÞ þÇGAôo òßýè lñPvýð wßu qA lÏG }qAõð êøA
ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| úÇGAo ïBXðA ô þðlG wíè úG RokBHì pPvG ólG ok úÞ þÛéÏO óõìoõø Bü òýuõO þvÞA
Bü ô lG MýzOoõÞ| .lñüBíðþìþvñW þßürýÖëB¿OAúGêýìlyBGþìæBGqõñøóq
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ úÞ lyBG þì þcçǾA ÿkrìBð JAõhPhO qA }qAõðô }õÒ@ôo òüAqA lñÞ þì IéÆ Ao
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ ûly ûkpG oBßG {ýì@ ïkpì RBÓè äñøpÖ þì Jõvdì þvßu puk þé¾A RBHýÞpO
þüBùGAõhPhO lG MýzOoõÞqAoõËñì .QuA .lðkpâ
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ úG êüBì úÞ ÿpvK ô pPgk úÞ lyBG þì qA wK òýWôq úÞ QyAkoBËPðA óAõO þì |
pG îýí¿O ô ûkõG pãülßü BG pPzýG þüBñy@ úÇGAo úíOBg ÐÚAô ok ô îuBâoA úG ólýuo
ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG êßy .lñüBíñýì ûkB×PuA ó@ qA lðoAk ZAôkqA ôûkpÞAokõgQzKkpìúßð@ÿBWúG þvñW
ÿBø QhO úGBzì «çìBÞ QhO òüA ÿpøBÊ ûkpÞêÓGAokõg{èBGóqBüôlñÞØKôoõg
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # þìlññÞþìûkB×PuAó@qAóBãíøúÞþèõíÏì Ì×cBGkôoJAõgúGBOlüõãGòhukõgBGô
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW ok þGõ^ úd×¾ àü úÞ RôB×O òüA BG lyBG ëlG ôko úG wíè ô }õÒ@ þPuõK xBíO
úßüA úðõâ úG QuA ûly ûkAkoApÚ ó@ úðBýì BcçǾA Bü úðæõÛzÎ RoBHÎ lñ^ ókpÞ
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # þì îývÛO ÿôBvì QívÚ ôk úG JAõhPhO .lðoBíâQíørýð þzèBGóBíP×â
úPßð òüA oô@ kBü þGõ^ úd×¾ òüA .kkpâ ÿrÞpíOôQÚkþvñWúÇGAoïBXðAw×ð| |
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse qA úécpì òüA ok þðlG xBíO úÞ QuA òømôo òüA qA lñÞ þì úHèBÇì rÓì qA lüly
pPgk ó@pGûôçÎ .kkpâþíðúý¾õOþüBñy@ ÐÇÚ BG wßu ÐÚõì úÞ lðAk þì kõg ú×ýÊô
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# BGôúPyAkoApÚêìBÞ{yõKoklñ×ÊõìpvKô ,wßuúGÈGoþGôîcArìRBÞpdìBGúÇGAo
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # òüApG{ýì@ïkpì.lðõypPvGòüAkoAôxBHè ÿoBü þvñW ÿkõñyõgpPùG êýð ok Ao kpÖ
úG ÿkrìBð JAõhPhO qA ûkB×PuA úÞ lðoôBG þßürýÖ ÿBùzñÞ ïBíOA qA wK òßýè . lñÞ
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # ô wíè ÿBW úG úÞ lðpýãýì kBü pvKô pPgk úG îuBâoA úG þvñW FBÞpy ólýuoô þvñW
QuõK ókpÞ RôApÆ ûkpÞ QHd¾ pãülßü BG ëôA þvñW úÇGAo QýèõEvì Iéu þñøm rÞpíO òüA qA ûoBHßü
BüôþvñWÿBøúuõuôúHéÒqAþðApãðóôlG þÇýdì RBÞpdì úG QHvð kpÖ ô kkpãýì
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # .lññÞAõXðîøBGeH¾kõgBOþãéìBcÜÛdO þvñW úÇGAo ïBíOAqA lÏG .kkpãýìpO úWõPì
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # okpPzýG ú^pâAÿkrìBðJAõhPhOîuo Èýdì BG ûlì@ kõg úG kpÖ úßð@ pG ûôçÎ
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # þìApWAëBcok{ýì@úÚpÖoBÞúËÖBdìpzÚ rýð RôBÃÚ ûõÚ lñßýì êíÎ pOõãhuBK
óolì ÿBýðkok ó@þÏÚAô ókpÞ ûkBýKô lyBG Quk ok QèAlÎ ÿôqApO ô óArýì ûoBGôk
õì }rüo óBìok # okoô@ûlñg Bü IýXÎ þíÞ lüBy òüqôpìA rý^ úíø ókõG lG Bü Jõg úG QHvð úPÖpâ
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # þñPÖpâ xok ÿA ú×véÖô ïBýK òßýè lü@pËð úG {ýK þÛüBÚk úÞ ÿoBPÖo Áõ¿hèA þéÎ
þíùì ïBâ ó@QüBÎo úÞ QyAk ó@qA óAõPýì úý¾õO .lñýzð þì RôBÃÚ úG ûlýuo ïBXðA
(818)343-0101 | |.kkpâþìJõvdìþüõyBðqÈGAôoïAôkok ok wßu qA lÏG úÞ þðBíP×â ok kõy þì
wßuqA{ýKÿBøóBíP×âúGúÞÿkApÖA ápO Aopãülßü }õÒ@ kApÖAqõñø úÞ þüBÃÖ
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 ÿôo pG òPÖpâ oApÚ Roõ¾ ok lðoAk óBíüA QHTì ûõWô BùñO , lüBýì kõWõG lðA ûkpßð
okBÚ þvñW àüpy BG ólýGAõgô JAõhPgo ÜüBÚk òüA , ôo òüA qA kkpâ oôpì úÇGAo
corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO ûkõG kõg þvñW ëBýìA ïõXø ëpPñÞ úG ïBXðA qA þéÞ êýédO ô úürXO Áõ¿hì
ÉBHOoA pG ïçÞ ÜüpÆ qA þ×ÆBÎ ÉBHOoA þuopGô UdG ûkõHð þvñW úÇGAo lGô Jõg
9 .lñßýìAlýKQüõèôAwíèÜüpÆqAþvñW qA pýÒ þOBÚôA ok úÇGAo RæBßyA ô ØÏÂ
óAkpì ok þPüõèA þñürãüBW ô ÜüõÏO úÞþüBXð@qA.lðkpâfpÇìþPvüBGóBìqòüA
lyBG þì òüpíO lñìqBýð ô pG óBìq ÿlñüApÖ {ñÞ þGBüqoA úG QHvð kApÖA QýuBvc
úPyAk ïBXðAok ÿpPùG ÿlñíðAõO óBðq òßýè pKoBývG wßuqA lÏG ÜüBÚkok Bùð@þvñW
ÿBøõãP×â ïBXðA qA ÿkBüq oBývG ëBHÛPuA úécpì òüA ok QuA pPùG lyBHýì äðo
óBzð kõg qA þvñW úÇGAo ïBXðA qA {ýK BO îýüõãG úÇGAo ÿBø RõÚ qA , xBvc
| |.lñølýì .ó@ ÿBø ØÏÂ
qA lÏG BùñO þzèBG ÿBø óBíP×â QýíøA
oBÏyôlýyBGqôpýKôkBy| | úßéG kkpâ þíð úPvWpG þvñW úÇGAo úíOBg
: úÞ }õâ ok Ao þãzýíø rýð þvñW úÇGAo ïBXðA qA {ýK òì pËð úG
ApWæA ïqæ þzèBG ÿBø óBíP×â qA þÎõð
pPùG þâlðq pPùG wßu þüõyBðq ÈGAôo luo þì pËð úG .lñyBG þì

|óApùO úéXì

IðBXñüA pËð úG !?lñÞ ÑBÖk kõg ÝõÛc ô Üc | | ïõuqôo
qA Rlì òüA ok kôõýèBø óBâoBPu Rõßu ûBñâ !kôõýèBø þüAõuo úýyBcok
úÞ QuA pPzýG IéÆ Q¾pÖ ûlññÞ úýùO ó@ ûBñâ
.lðA ûkAk kõg RAqôBXO ok oApßO ûqBWA ôA úG ||
QuA kBüq óõürüõéO ûlñüõâ îðBg ó@ûBñâ þPc ûlññÞ úýùO >òüBPvƒñƒüAô ÿkoBƒø< #
ok Ao qôBXPì ûlññÞ úýùO {ýK ëBu òülñ^ úÞ ZôA úG }çO úøk úu BG úÞkôõýèBø ÙôpÏì
kõg úG {éGBÛì ok úÞ ûlƒük óAoõƒPuo ôpƒøAoóAoBßíø ÿoôBGBƒð óBƒýƒì ok kõƒG ûlƒýƒuo
Rõßu ÿpãzÖA ÿBW úG ôA ô úPgAkpK þüBÂoA þƒuBƒýƒu ÿBƒø ûpƒùƒ^ ô }A ÿkôõƒýƒèBƒø
ÿoçýø ô BìBGôA áAoBG óõ^ {ðAoAlƒÖpƒÆ
| |!QuAûkpÞ BG ôA úìBðoBÞô kpÞÉõÛu ûqôo àü óõPñýéÞ
{ýG {üApG ëBu þu ëõÆ ok úÞþüBø îéýÖ
BG úP×ø îg ô aýK okúÞQuAþèõWBýéXð@îðBgòüAqApOIèBWÿApG koô@óBÓìoA úG oBßuA ûrüBW ûBXñK qA

ûkpÞ BÎkAô lðAk þì óBýðBGpÚ òüAqA þßü Ao kõg .ly úPvG úzýíø
úýùO òüA ÿõu qA }A ÿpñø QýèBÏÖ ÿAlPGA ok
BO ô úPÖpâ oApÚ þvñW oAq@ô QümA koõì ûlññÞ
úG «BíPc úÞ þOõßu !QuA ûkpÞ Rõßu æBc
ÿõƒßu ÿôo qA ólƒy RpƒK qA xpƒO pƒÆBƒg
}oôpK ÿkApÖA òýñ^ ëBc pø úG !ûkõG QýÛÖõì
ûqBWA Bø ó@ úG úÞ lñPvø þíèBÊ kApÖA ûlñøk
úG QHvð kõg RAqôBXO úG BO kõƒy þƒì ûkAk

| |.lñøkúìAkAóApãük
óAlüôBWoBS@BG< ïBð BGqBHùy òvc þüõükAo þzHc lýÏu lídì
ú^ úÞ îülýñy þì >lüõy Bñy@óBùW JkA
|[email protected]|
| | .kõG ÿpünLèk úìBðpG
fpy úG ûlñvüõð Bƒø óBƒPuAk qA þƒßü ok ëôA qôo
qA wK úÞ kõG úPgAkpK þðAõW óq ô kpì þâkAlèk ÐýO úHè ÿôo

||
ÿBýðk ÿkB¿PÚA ô þuBýu oõÞ ûpƒâ #
òüpOoAõyk úG Ao óAoBãð úƒìBƒðqôo qôpƒìA
ûlðBuo ÿoBãð úìBðqôo iüoBOok kõg úécpì
ûqBWA Qý¿hyoôpOô JBÎoAô lülùO Zõìô
| | ïoBù^qôo úG óAoBãð úìBðqôo Quk ok îéÚ løk þíð
| | .lgp`G QýÏÚAô ÿõu
| | óBãPzâpG QhG

úG ô QuA ákõÞ þðBùW qôo qôpìA # úýùO òüA ÉõÛu êýèk lýðAk þì úÞoõÇðBíø
Bø ó@}ôpÖ þùâ@úÞîñÞþì pßÖ óBÞkõÞ ÿoõùíW ÿBíñýu úG úÞ kôõýèBø ÙôpÏì ûlññÞ
ô óApùO ÿBø óBGBýgok óByokBìôolK ÈuõO óAôApÖ àíÞ òPÖpâoBßuA úñýìqok îø þìçuA
þì îz^ úG BøoAõük ô ok pG Bø óBPupùy ïçÎA kôõýèBøpãüqBG óBðq úG þvñWqôBXO kpÞ
óAlðq úðAôo Ao ôA RBHSA Roõ¾ ok úƒÞ ûlƒy
.koõg
úÞ QuA òüA óBÞkõÞ }ôpÖ qA pO áBðkok | |.kpÞløAõg
ÿBW úG úÞ pßy Ao Alg :lñüõâ þì ÿA ûlƒÎ ô ûkpÞ BK úG þèBXñW óõñÞA îø þüAõuo òüA
þì îèBu ô ûlðq Ao óBykõg óBzðlG ÿBÃÎA kôõýèBø kpì ô óq xBñypu ÿBø ûpù^ qA ÿA ûlÎ
ÿôoBø BG úíø Bì :lðA úP×â ó@ úG {ñÞAôok îø
| |!lñyôpÖ aýø Rlì òüA ok ô îüA ûkpÞ oBÞ òüBPvñüAô
ïçÎA þyoArâ ok oBÞ þééíèA|òýG óBìqBƒu| AoôA êíÎ òüA þèô îüA ûlülðôAqA ÿlG koõgpG
îýPvø óBìoBßíø óBðq þìBc ô îýñÞ þì ïõßdì
| |!lðAúPÖpâoApÚþvñWûkB×PuAFõukoõìúÞ úG pãük oBG rýDBK ê¿Ö ok Bø þPhu qA onâ õW úG úWõO BG óAoBãð úìBðqôo êýèk òýíø úG
Ñõð qA îø BøpËð oBƒùƒÊA Ñõƒð òƒüA úƒ^pƒâ óBzñýG ÿA úðBÛyBÎ óBñhuô lñuo þìpãülßü òýñ^ ô lññÞ þì QÞpc óByoõzÞ ok îÞBc
koõì ÿBø ûoBPu qA lüBG BìA QuA ÿkôõýƒèBƒø ÿrýDBK óArüo åpG úG ûBãð BG kpì .kõy þì qBÒ@ ÙôpÏì QvüoõOBßüoBÞ BO ûly IHu þÏÂô
úu òüA ëõÆ ok Ap^ kpÞ ëAõEu úPÖpâ oApÚ qôBXO ô lü@ok Al¾ úG >qpãüokôoõýðõPð@< þßürßì
ô Bø QýÛÖõì QzK ok Ao kõg úG qôBXO ,úøk | |:lüõâþì óAoBãð úìBðqôo QýÏÚõì Büõâ þcpÆ Üég BƒG
óõñÞA ô lðkõG úPgBu óBùƒñƒK oBƒßƒuA rƒüAõƒW óArg ê¿Ö lñðBì úG óBíÛzÎ løAõg þíð îèk - óBíø úÞ løk óBzð þGõg úG Ao qôpìA pƒ¿ƒÎ
úýùO ÿBø úPuAõg îýévO Ap^ úÞ ûkBPÖA óBykBü
Q¾pÖ oõzÞ Bü@ !?lðA ûly óBypËð koõì ûlññÞ .lyBG .QuA ÔýO úHè qA oõHÎ ÙôpÏì QüBßc
ÿoõzÞ ABO úPyAk ÿpPzýG úGmBW Bø ó@ÿApG Bø | |:løkþìiuBKóq
qA úðAkAq@ þPýÏÚõì pø ok lðAõO þì wÞpø úÞ ûBãð îø ó@ óArg úG ô lük BHüq lüBG Ao rýDBK - | | ïôkqôo
òì ëk lñðBì úG ó@ ÿpGA óBíu@ô rýDBK Apüq .kpÞ | | ÿrýDBK ÜzÎ
}kõg úð RBÚôA þÃÏG úÞ lðBì þì þðBvðA pø ô
.pãük wß`ýø úð ô Qvý^ }kok lðAk þì úG ïkBü rýüBK qA wßÎ òüA ólük BG #
ok ÜzÎ þüBÖõßy úÞ îðAk þì ëBc òüA BG þèô þâorG óBâlñvüõð úðApÎBy ÿBHüq RçƒíƒW
þPÚô óõ^ .koAk ÿpãük ÿAõø ô ëBc rýƒDBƒK úìBðpG ok Ao Bø ó@þðAõWõð ïBüA ok úÞkBPÖA
óAoBGô þupG QÛzÎ úG rýDBKokô þyBG ÜyBÎ
Qèk þyBG pâA îø äñu ,aýø úÞ oBðA ,koBHG îø 10
...kpýâ þì ïAo@ô koõg þì ápO

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
RAqBXì lüBG ô ûlðBuo êPÚ úG Ao ó@ô úPyAnâ óõýéýì 153 úÞ ákõÞ óõýéýì 512 kôlc ûkpÞ
| |!kõy BýðkoklðoAkëBuûkoBù^BOYñKòýGBùð@qAòO
úÏèBÇì qA wK ûBâkAk þÂBÚ rüBÖ lídì .lñPvø oBÞ úG ëõÓzì
ëBu ok rýð «çHÚ þÞBy úÞ lGBü þì ok ûlðôpK úPýíÞ ÿBÃÎA qA þßü ûkAq|îuBÚ úíÆBÖ
þÂBÚ ô ûkpÞ fpÇì Ao QüBßy òüA rýð 2009 ok óBGBýgôoBÞ óBÞkõÞ ÿoBü úßHy þãñøBíø
qA wK ôA BìA.QuA úPÖpãð ÿlW Ao ó@ QÚô ÿBø|{øôtK rÞpì oBì@ úG kBñPuA BG rýð óApüA
:lüõâ þìôA úG ûBâkAk úvéWok ûlðôpK þuopG úP×â úPynâ ëBu ok þìçuA ÿAoõy wéXì
úG þÞBy Apüq QuA ÀÚBð ûlðôpK þðõðBÚpËðqA þðApüA ákõÞ oArø 265 ô óõýéýì úu úÞ QuA
ÿBýèôA qA þíuo þPèBÞô ú^oõì êýÞô óAõñÎ úG úÞ lðoAk kõWôoõzÞok êý¿dOqA ûlðBìqBG
QèBÞô úÞ þðBìq BO ô koAlð >ú^oõì< ëõPÛì qA ô lðA ûly ëõÓzì Qhu ÿBø oBÞ ïBXðA
þì ïçÎA úìõPhì ûlðôpK kõy ûkoô@ þíuo lðA|ûlðBì oôk êý¿dO
| |!kõyþìûkAkóBüBKrýðûBâkAkúvéWúGôkõy óBÞkõÞ úG ólðBuo ÿoBü úßHy õÃÎ
úÏWApì Bø úðBuo úG þÂAoBð wLu þÞBy Rçßzì ô pÛÖ< :QuA úP×â òýñ`íø
îøqBGòì:lüõâþìúýGpÏèAúßHyúGôlñÞþì YüôpO UÎBG lì@ok |îÞ ÿBø|ûkAõðBg þÎBíPWA
ïõéÏìBOîñÞþìûlðôpKokpËðlülXOÿBÂBÛO óBÞkõÞ ûlülK kBXüA ô óBÞkõÞ oBÞ {üArÖA ô
lðoAk}qoAlðôAlgkrðRBÚõéhìúíøúÞkõy ÿBø|QuBýupãük ÿõuqAô ûly óBGBýgôoBÞ
| |!lðõyúPzÞûkõùýGlüBHðô lñðBì ÿoõzÞ ok þÎBíPWA òýìCBO Quok Bð
ûBñãýGóBvðAóAoArøÿqôoólyúPzÞBGBü@ | |.QuAûkõGoAnâpýSCBOoBývGpìAòüAÿôoóApüA
ô þüBøBÎkA òýñ^ óBùW ÉBÛð þ¿ÚA ok
ÿqôpìA úðAõük ÿBýðk úðBzð Bùð@ úG þâlýuo ||
| |!?Qvýð | | îXñK qôo
| | !îùìô þèBXñW êPÚ àü
| |pg@qôo
| | !óBìqonâ
qA {ýG úÞÿqôpìA úðAõük ÿBýðk ok #
ÿBø ïk@ ûly pO úðAõük ÿpãük óBìq pø
úG ókAk iuBK úÞlðõy þì AlýK ÿA úðAõük
QHS JBÚ ok RApÆBg ô konâþì óBìq# ûlñøk iuBK pPzýG þãðAõük qA óBzð Bùð@
.lðBì þì þÚBG óBñ`íø Bø úËdè
| | !koAk
àü óly qBG úÞ QuA oApÚ òüA qA óBPuAk
ok ÿkõÏu óBPvGpÎ ok þøBâkAk ok êPÚ ûlðôpK
òhu ó@qA úíø ô ûly òüpÖ@ ëBXñW oõzÞ òüA
ú^oõì àü êPÚ úG ÉõGpì ûlðôpK .lñüõâ þì
ô úPyAnâ BK ó@ ÿôo êÖBÒBð þ¿hy úÞ QuA
QüBßy ûBâkAk úG ÿôqA ûlük AoôA úÞ þ¿hy
.QuA ûlðôpK þÞBy úÞ þ¿hy .QuA ûkpÞ
úÞ ûly þÎlì ô koAk ïBð >ÿlypíèA oB¿ð<
ú^oõì ÿôo BK ïçuA îýèBÏO ÙçgpG êOBÚ

ô pøôpÖ çýè ,}õâõâ qA þHèBW wßÎ| |
ûBXñK úÞ lýñýG þì Ao çýè okBì pøôpÖ wýãðpÖ
þÞpPgk qõñø pøôpÖ çýè úÞ þðBìq {ýK ëBu
ÿBüõâ wßÎ .QuA ûly úPyAkpG kõG à^õÞ
koAlð fpy úGqBýð úÞ QuA ÿkBüq ÿBø óBPuAk
úPynâ p×ð úu pø pG ópÚ îýð òüAok úÞ ú`ð@ô

...QuA ûlðBì þÚBG BøkBü ok {ýG ô îÞ

óApùO úéXì

þâkq xApø ÿoBíýG úßéG ;lñƒßƒýƒì ûlƒðBƒìok oBì@ .lñøk Ýõu kõg ÿkõGBð Qíu úG Ao óBvðA
Ao óBvðA òøm úÞ úPyAk ÿpãük ÁBg þâtüô oB^k úßüAkpÖA qA %4 kôlc úÞ lñølýì óBzð
ÜéÇì þ×véÖ Ðƒég ô þƒíƒâokpƒu àƒü oBƒ^k þzÞkõƒg úƒG Qƒuk ,lƒðõƒzýì þƒâkq xApƒø
ÿBñÏì çìBÞ kApÖA òüA QèBc òüA ok .lñßýƒì xApø QèBc ok óBñ`ð@ úßñüA þñÏü .lƒñðrƒýì
òPÖBü ÿApG Ao {üõg ûrýãðAô lýìA Anèô þâlðq þÛýíÎ þíâokpu àü ô Qzcô oB^k þâkq
JphìþâtüôòüA.lñøkþìQukqARBXðûAo þâlðq óBüBK ok Ao ûoB^ ûAo BùñO úÞ lƒðõƒzýì
.koAk þ×véÖ úñƒýƒìq ЃÚAô ok ,þƒâkq xApƒø .lññýG þì {üõg
óBìq ok Ao þ×véÖ Ðég QèBc òüA úÞ ÿkApÖA þƒðBƒùW QƒyAlƒùƒG ûoAkA oBƒƒì@ ܃ƒGBƒƒÇƒƒì
lñuoþìþüBWúG,lññÞþìúGpXOxApøúéíc pø)|World Health Organization|(
þâlðq xõíéì ô þñýƒÎ QƒýƒÏƒÚAô þƒPƒc úƒÞ þzÞkõg úG Quk p×ð 000‚800 kôlc úèBƒu
úÞ p×ð àü ÿqôo .kõy þì þñÏì þG óBzüApG QukúÞlupýìþüBWúGóBvðAàüAp^.lñðrýì
qôpük" :Q×â òì úG kõG ÿoBíýƒG òƒüA oBƒ^k àü úÞ QuA úðõã^ ?lðrýì ÿoBÞ òýñƒ^ úƒG ûõýy ok ,þøBýâ IÆ oôBzì ô ûkAõðBg ô ákõÞ xBñzðAôo ,ÿrXñì àìBýu pPÞk #
ôïlylülyxApøôQzcôàüoB^kóBùâBð ô ,þøBñK þG ,þüBùñO xBvcA óBƒñƒ^ óBƒvƒðA þHýÞpO ,ûõýy òüA .lñÞþì ûkB×PuA )|Balance Theory|(| | "ëkBÏO úüpËð" qA kõg óBìok
ÙApÆA úG .îzßG w×ð îðAõPýíð úÞ ïkpÞ wc þâlðq úG kpýãýì îýí¿O úÞ lñßýì ÿlýìABƒð îPvýu RæçPgA óBìok ô ÀýhzO ,ó@ok úÞ,þøBýâÿBøôoAk rüõXO ô þðBìok óAôo qA QuA
qA Apì lðAõPG úÞ îGBýG ÿrý^ BO ïkpÞ þì ûBãð úÇGAo úG ÐWAo úPynâ úP×ø .løk óBüBK {üõg
úG BìA .løk RBXð áBñPzcô þßüoBO òüA ÜíÎ ok ô .îPyõð ÿA úèBÛì þzÞkõg ô þâkpƒvƒÖA | | .kõy þì ïBXðArýð ólG þüBýíýyôpPßèA ëkBÏOô JB¿ÎA þuBñzðAôo úHñWqA ,þH¿Î

| ".QuA þâlðq QÚõì|?QRvý^çþßzzÞkõìgÿBGþApâkGqþxApíøüúAÇkGAoþéc ûAo þzÞkõg"
|Suicide is the permanent solution to lifes temporary problems.

îüApG þüBƒñÏì aƒýø ïkpƒßýì ûBƒãð ÿrƒý^ pƒø lýÞBO þzÞkõg ô JApÇÂA òýG úÇGAo pG BXñüA kõg òüA ô .lølG Quk qA Ao kõg ïõù×ì ô þñÏì ,{ýK BùèBu úÞ QuA ÿA úP×â òƒüA #
kõg ïõù×ìô þñÏì FBýyA þìBíOoBãðA .QyAlð ô òüpO Jphì þâkq xApø ÿoBíýG .îƒñßýì óBvðA úÞ QuA xApø ô îýG qA ÿlc òüpOæBG ïlýOBuA qA þßü qA ,xok xçÞok ÿqôo
îüApG QèBc òüA óBñ`ð@ .lðkõG ûkAk Quk qA Ao ok úÞ oõÇðBíø .QuA JApÇÂA Ñõð òüpOlüly QèBüA õýðõPð@ òu pùy ok óBìq ó@ ok .ïlýñy
úÞ ïkBPÖA pßÖ òüA úG þPc úÞ kõG áBñPzcô úßýðBìq BùðBvðA qA %4 kôlc ïkpÞ ûoByA æBG | | .lñßGúGpXOlðAõOþì ÿBùðApdG rÞpì ok .ïkpÞ þì þâlƒðq xArƒãO
úG úßývÞ lñðBì ô ïõzG }õùýG BO îñÞ ÿoBÞ Attack|( lüly xApø ô Qzcô QèBc oB^k þzÞkõg àvüoô þâkq xApø ÿoBíýG
pÆBhG ".îíù×ð ÿrý^ pãük lyBG úPÖo JAõg þì úGpXO Ao þuApø óBñ`ð@ ,lñPvø )|Panic ïõy pÞnPì Ao úPßð òüA AlPGA ok QuA ïqæ þßyrLðAôo
ïBãñø ok kApÖA òüA qA þgpG úÞ QuA òƒýíø þâlðq óBüBK pßÖ úG ó@ qA þ¾çg ÿApG úÞ lññÞ ,lðlÛPσì ïkpƒì ïõƒíƒÎ úƒ`ƒð@ ÙçƒgpƒG úƒÞ ô)|Psychiatric Emergency Center|(
}õùýG ô úPÖo ëBc qA ,Qzcô ô xApø úéíc Qzcô xBvcA ÈÛÖ BìA .lñPÖA þì {ƒüõƒg þzÞkõg oBßÖA {üAlýK êýèk BùñO þâkpvƒÖA )|Suicide-Crisis Helpline|( óApdG Èg
óAoBíýG úýHy ÿkBüq lc BO QèBc òüA .lðõy þì ô óAõOBð òýñ^ Ao kApÖA òüA úÞ Qvýð lülƒy ûtüõG lüly JApÇÂA ,ó@ pG ûôçÎ .Qƒvƒýƒð }qõì@ óApãük ô òì úG kBPuA òüA .ïkpÞ þì oBÞ
àü lñðAõPýì rýð óBünø ô îøõO ô þâkq xApø oBßÖA oBƒ^k úƒßývÞ úƒG úƒðõƒã^ úƒÞ kAk þƒì
oBÞ òüA úG ïAlÚA qA BO îýñÞ àíÞ ûly þzÞkõg
koõì ok UdG Ñôpy ok qôo àü .lðõy Ùp¿ñì
þéHÚ l¿Ú BGô úðBøBâ@ ,kApÖA þÃÏG Ap^ úßñüA
kBü úG" :Q×â lñøk þì óBüBK {üõg þâlðq úG
oBßÖA oB^k úßývÞ BG þPÚô úÞ lýyBG úPyAk
òüA BG ÐÚAô ok ,lýñÞ þì oBÞ ûly þzÞkõƒg
ûAo þzÞkõg úÞ lýPvø ólýãñW ëBc ok ú×véÖ
þâlƒðq QƒÚõƒì Rçßzì ÿApƒG þƒíüAk þƒéc
îø þéßzì wK ,îyBHð òì pâA þñÏü ".QuA
,ÿõÚ ÿA ú×véÖ òýñ^ BG úéGBÛì .QyAk îøAõhð
l¾ok úðBPhHyõg úPHèA .QƒuA þƒéßzì oBƒÞ
ûkBPÖA þzÞkõgpßÖ úG úßükApÖA qA þíÞ þéýg
îýí¿O BÏÚAô ,lññÞ þìoBÞ òüA úG ïAlÚA þPcô
RBËdè ok ô úPyAlð {üõg þâlðq óBüBK úG
ÐÚõì ok úßýðBvÞ BìA .lðõy þì óBíýzK pg@
þì þzÞkõg pßÖ úG ,Qzcô ô xApø úéíc
ô þÏÇÚ ïAlÚA àü ÿApG ÿpOæBG àvüo ,lñPÖA
úßðõ^ ?Ap^ .lðoAk {üõg þâlðq úG ókAk óBüBK
QýÏÚAô ,xApø ô Qzcô úéíc qôpG ÐÚõì ok
lðAõO þì ,Àhy Qüõø þPc ô ÙApÆA ÿBýðk

12

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

áok" úG ÐÚAô ok ô ïA þâlðq úG îPÖpâ îýí¿O ô îøõO úÞ ûkõG )|Psychotic|( {üpK óAôo
lÏGô .îPÖo óBGõOA Èuô úG .îølG óBüBK "ókõG ÙApÆA òýÏÚAô BG Ao óBy þÛÇñì úÇGAo óBünø
ÿôo pG úßñüA BO .ly ú^ úÞ ïoAlð kBü úG ó@qA Ao kõg ÿBñÏìrý^ úíø úÞ þüBW BO lñßýì ÐÇÚ

| |.ïkpÞqBGîz^wðAsoôAQhOòüA | |.lølýìQukqA
,løk þì eýÂõO Àhy òüA úÞ þOæBc ô ÿkpÖ Qüõø ëAôq îüçÎ ô þzÞkõg úÇGAo
ûtü„õG {üpK óAôo óAoBíýG ÿApG úÞ QuA ÿrý^
óAôo îüçÎ BG þHÇÚôk ëçPgA ,BýðpÖôrýßuA ok QýÏÚAô ëAôq
þzüpK óAôo îüçÎ BG òìrì þâkpvÖA ô ,þzüpK | | )|Depersonalization & Derealization|(
óBñ^oB^k kApÖA òüA QèBc òüAok .lølýì jo àü wýéK ,2002 ëBu óBPvìq ok Iy àü
ûAo BùñO úÞ lðõzýì ÿlüly xApø ô Qzcô ÿBùðApdG rÞpì úG Ao àýðpÖôrýßuA oBíýG
qA {üõg áok ô þøBâ@kõg óBüBK Ao ûoB^ ô kõG òì àýzÞ Iy ó@ .koô@ þßyrLðAôo
úÞ QuA êýèk òýíø úG .lñðAk þì QýÏÚAô ÿpPvG qA lÏG .îPÖpâ êüõdO Ao oBíýG úé¾BÖçG
þgpG ,òüApGBñG .lñðq þì þzÞkõg úG Quk qA ô ûly oBýyõø ô oAlýG ôA úÞ ïlük ,óly
ô áok ô lñíù×ð pãük úßñüA pÆBg úG BOlíÎ pu ÿæBG .QuBXÞ úÞ lupK þì BíüAk óApãük
ô lñðBuo þì QÞçø úG Ao kõg ,lññßð xBvcA Ap^ úÞ ïlýupK ôA qA ,QHd¾ òýc ok ô îPÖo ôA
óBüBK {üõg óBýc úG úÞ lðoAlð ÿl¿Ú Bìôrè úG AlPGA ôA ?kõG ûlüpG Ao }kõg QukõÚB^ BG
þPÚô BìA ;ûkBPÖA þÚB×OA ú^ úÞ koôB~ ýíð kBü
| |.lñøk ok .kAk eýÂõO oõÇñüA ,QzâqBG }A úËÖBc
óBâlñðAõg BG ÿA úPßð wc àü oB^k óBùâBð úÞ ïkõG óAkpâpu óBGBýg
kõg Bü ô ,lñPvø þðBvÞ Bíy ÙApÆA ok pâA ,ïkpßýì ûBãð ÙpÆ pø ô ú^ pø úG .ïly þHüpÒ
kBü úG ,lýPvø þâkq xApø ÿoBíýG oB^k Bíy úÞ îPvðAlýíð þPc .ïlýíùÖ þíð Ao rý^ aýø
îüçÎ lülzO Roõ¾ ok úÞ lýyBG úPyAk .îPvø þÞ ç¾A ô ,oAlýG Bü îGAõg ,îPvø BXÞ

úG úßñüA óBßìA ,þâkq xApø úéíc ëçPgA þìõù×ì ô BñÏì îüApG BìA ;îPyAk kBü úG Ao îìBð
lýupGþ×véÖÐégôáBñPzcôQvGòGòýñ^ Ao ókõG ïõù×ì çìBÞ pãük îPyAk .QyAlð
oB^k pÂBc ëBc ok Bíy pâA ûtüõG .lyBHýì qA ûlðq kõWõì àü þPc ô óBvðA àü óAõñÏG
lýPvø þ×véÖ Ðég Büô ,þíâokpu ,ïBùGA àü .ïly ÜýíÎ þPzcô oB^k .ïkAlýì Quk
þíð þüBñÏì aýø lýzßýì úÞ þXðo ÿApG ô oõãG ûlðq Apì QyAk þvÞ úßñüA êTì Quk
rýð ó@ úìAkA ô þâlðq ÿApG úßýüBW BO ;lýGBü okQukoBýPgAþG.ïkpßýìÿoBÞlüBG.kpßýì
óBßìA ,lýyBHýì þârýãðA þG ô ÿlýìABð oB^k àüBOîPyAkqBýð.îPÖBüþüõÚB^ôïkpÞîHýW
þOly òýñ^ BG þâkq xApø úéíc oB^k úßñüA õÚB^ BG úé¾BÖçG .îñÞ xBvcA Ao þüBñy@rý^
.lüpýãGàíÞpOkôqú^pøôlýølGAolüõzG xBvcA Ao kok BO ïlýzÞ ïkõg Quk ÿôo
àìBýu pPÞk BG lýðAõPýì qBýð Roõ¾ ok .îPyAk qBýð Bñy@ xBvcA àü áok úG .îñÞ
ô 818-986-1199 ò×éO ÜüpÆ qA ÿrXñì þðõg úGô kpÞ þì kok îPuk .ly ÿoBW óõg

êýíüA .ïkpÞ þì ûBãð QÖo þì îPuk qA QÎpu úG úÞ
[email protected] pPzýG .lðkõG IüpÒ çìBÞ þuBvcA ôk pø BìA

.lýyBGîèBuôkBy.lðpýãGxBíO| ïkõG úWõPì þíùHì oõÇG .ïly Qzcô oB^k
óBüBK úé¾BÖçG .ïôo þì ûAo óBGõOA àü úýyBcok úÞ

13

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

wHc ëBu 430
óq 11 êOBÚ ÿApG

óAlðq wHc ëBu 430 úG kõG ûkpÞ >xoAõg 430 úG àürßì ok óAõW óq 11 êOBÚ #
.lðkpÞ ïõßdì .ly ïõßdì wHc ëBu

îùPì àürßì þüBÃÚ RBìBÛì ïçÎA ÜHÆ ïAlÚA úÞ Ao ÿkpì àürßì þüBÃÚ RBìBÛì
óBð@ ,ûkAk oApÚ QümA ô oAq@ koõì Ao kõg óBýðBGpÚ kAkõýu< úÛÇñì þßükrð ok óAõW óq 11 òPzÞ úG
Bùð@ wLu ô ûkpÞ olhì kAõì }ôpÖ úG oõHXì Ao

.QuA ûlðBuo êPÚ úG Ao
Ao óBýðBGpÚ kBvWA ÿBüBÛG àürßì wýéK
ok ÿqoôBzÞ ÿA|úÛÇñì ok 2012 ëBu êüAôA

.kpÞ AlýK >xoAõg kAkõýu< pùy Ýpy

pPgk w×ð wßPüAô
QÖpâAo óAõWõð

úèBu 12 pPgk óBW ,ërñì ïBíc QÖBËð ïBãñø úG )wßPüAô( ûlñüõy ûkBì qA ûkB×PuA #
.QÖpâAo ÿlùzì

qA þvýéãðA îðBg òüA kAqõð ,Rlì òüA ïBíO úÞÿkAqõð
ok ûkôo òPÖpâ oApÚ BG BO ly|þì úünÓO pu ÜüpÆ
þâlðq óBÞkõÞ pãük lñðBì lðAõPG ,kõg ÿBW

qA ZoBg }A|ûkôoóBßyrK êýèk òýíø úG ;lyBƒG úƒPyAk ÿkBƒÎ

BO lðkõG ûlýyApO Ao kAqõð pPgk òƒüA ÿBƒøõƒì

!QuA {íßyÜüpÆ qA úünÓO ÿApG qBýð koõì ÈüApy lñðAõPG
.lññÞ Býùì ÿô ÿApG Ao pu
:lüõâ|þì ,QuA qoôBzÞ úÞ kAqõð òüA okBì êíÎ àü ok lðly ÜÖõì óB߃yrƒK #
ÿôo úÞ ÿkAqõð ûkôo ,úPÎBu 3 þcApW
òýñ^ BG ô QƒyAk oApƒÚ {ƒíƒßƒy
ÿBW pu Ao kõG ûly lèõPì þÇüApy
.lñøkoApÚ kõg
Qvy ÿApG úÞ úèBu 12pPgk :Q×â ûqôpýÖ óBPupùy wýéK wýDo ,ÿpÚBG lídìlýu äñøpu | óBíüAq òýèôA ok þvýéãðA okBƒì
ÿBø|ïAlÚA ,ly lüly Qýìõívì oB^k kõG ûkpÞ ûkB×PuA wßPüAô qA ïBíc êgAk ok ûkpK ÿõy ô }A|ûkôo úÞ koô@ Býðk úG ÿkAqõð kõg
ÿôo ÐÚAô ok ô {ƒíƒßƒy qA ZoBƒg
.kAk Quk qA Ao kõg óBW ô kõHð pSõì pPgk òüA ÿApG þðBìok .QyAk oApÚ {íßy
êíÎ úG }A|ûkAõðBg úG lvW êüõdO ÿApG ïqæ þðõðBÚ RBìAlÚA þüBÃÚ ïBÛì oõPuk BG :kôrÖA ÿô okBì òüA úG rèô óBPuoBíýG óBßyrK
óBykAqõð úÞ þPhu ÈüApy qA úèBu 21
.lì@ ólðBì ûlðq ëBíPcA ô QyAk oApÚ ó@ok
,kõWô òüA BG ô lðkõG |ûkAk pHg ,kõG ØýÏÂ Ao ôA
úéXì ok Ao kõg þùâ@ ÿBø QíýÚ ;ïly úÞõy ïlðqpÖ ólük qA óBíüAq qA lσG< òüA óBW RBXð ÿApG óBPuoBíýG þßyrK îýO
okAoó@pýSBC OôóApùOþééíèAòýG QìôBÛì ,ïkpÞ }çO þèô kõG þPhu ÿBøqôo
.lýñÞ úvüBÛì RBüpzð pãük BG úÏìBW òüA RApÇg BG úÇGAo ok òì BG óBßyrK ;îñÞ .kõG }çO ok kAqõð
úGpXO ;îPÖpünK òì ô lðkpÞ QHd¾ þcApW ô óBPuoBíýG ok kAqõð òüA úÞ úP×ø 7 qA wK
Jõg óæA ïlðqpÖ ëBc þèô kõƒG þƒÞBƒñƒupƒO |,kõG ÿpPvG þcApW êíÎ óly îøApƒÖ ÿApƒG
3 þcApW êíÎ àü ok lðly ÜÖõì óBßyrK
.>QuA .lñøk oApÚ {íßy êgAk Ao ÿô ûkôo ,úPÎBu

16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
17
lðlýyBK lýuApãülßü úGpvKôolK

pãülßü ÿôopG pvK ô olK þyBKlýuA koõì àü qA koõñXG óBPupùy þìBËPðA ûlðBìpÖ #
.kAk pHg

þßüok þyBKlýuAô ÿpýâok ûpÛÖ àü ÑõÚôpG þñHì þvýéK ÿBø|QüoõÖrÞpì BG xBíO þKok
.lðly pÂBc êdì ok òüoõìBì úé¾BÖçG ,þèBíy óBuApg óBPuA ok koõñXG pùy ÿBø|úédì qA

úýèôA ÿBø|þuopG ok ô pÂBc êdì ok B¿hy úé¾BÖçG ÑõÂõì QýuBvc úG úWõO BG :kôrÖA ÿô
.lðõy|þì pýâok îø BG ÙçPgA pÆBg úG ô ûkpÞ úÏWApì }olKoBÞ êdì úG ÿpvK lükpâ Àhzì
24 pvK ÿôo olK AlPGA ÿpýâok òüA ok :kpÞ eüp¿O koõñXG óBPupùy þìBËPðA ûlðBìpƒÖ
ÿôo rýð pvK ÿpýâok úìAkAokô kõy|þì Iýu@oB^k ókpâ úýcBð qA pvKô krüpýì lýuA }A|úèBu

.QuA ûlük Iýu@ îz^ úýcBð qA olK úÞ lñÞ|þì þyBKlýuA }olK
wðAsoôA êìAõÎ ÈuõO òýìôl¿ì úé¾BÖçG :kpÞ óBzðpÆBg koõñXG óBPupùy þìBËPðA ûlðBìpÖ
óBýG koõñXG óBPupùy þìBËPðA ûlðBìpÖ.lñPÖpâoApÚ AôAlì QdOô ûly ûkAk ëBÛPðA þðBìokrÞpì úG
Quk ok ô ûly êýßzO ûlðôpK Áõ¿g òüA ok ô úPÖpâ ïBXðA óBìôl¿ì ÿApG þðBìok ÿBøoBÞ :kpÞ

.QuA þuopG

úGõÚB^ BG þéýDApuApâByBíO úéíc
BýðBLuA þéì îýO òßüqBG

.lyoAlük òüAqôpýK ÿlñì AoBü êâàO BGô QÖo êýDApuAok }A|ÿqBG òüpg@ok BýðBLuA #
þéýDApuA pâByBíO {y ,wýéK,oAlük óBüBK qA wK .kõG ûApíø þyAõc BG ÿqBG òüA ëBc òüA BG
QvðAõO ,QyAk Quk okõÚB^ úÞ óBð@ qA þßü.kpÞ pýãPuk lñPyAk oõÃc ÿlO ûBãyqoô ok úÞ Ao
àHÖBø úG eévì pâByBíO ,êýDApuA ô@ ríüBO úìBðqôo }oArâ xBuA pG .kõy àükrð õßvüA úG
ô kBPÖA òýìq pG {ðBPuk qAõÚB^ lðBupG þHýu@õßvüA úG úÞ ó@qA {ýK ô ly àükrð þüBýðBLuA

.kpÞ pýãPuk Ao ôA wýéK

óApùO úéXì

þìpâõéýÞ5.5 ûkõO Zôpg
ÿlñø óq úýéÞqA

îðBg àü úýéÞqA Ao QyAk óqô ïpâõéýÞ5.5 úÞþâorGoBývG ûkõO lðly ÜÖõì óBßyrK # þcApW QHÚBÎôpg@
.lññÞZoBg ÿlñø óq 3 àýPuçK

óBùW oõìõO òüpO|åorG ,óBßyrK | RôB×Pì,lðkõG ûkpÞ úDAoA óBzOoõLuBK ÿApG úÞ ly óq úu òüApýâ|óBHüpâúÞþüApWBì #
ZoBg ÿlñø îðBg àü úýéÞ qA Ao .kõG ÿApG úÞ QuA þðBvÞ ÿApG þƒOpƒHÎ xok
ô koAk ïBð ÿõðBì úÞ îðBg òüA.lðkpÞ óq 3 òüA pu oôk úÞ ÿlðBG ô Roõ¾ ïoô p×u BøoõzÞ pãük úƒG àƒýPuçK þƒcApƒW
{ýK ëBu úu kôlc qA ,QuA úèBu 28 úG qAôpK ûqBWA ûBâkôpÖ RBìBÛì ly UÎBG kõG .lññÞ|þì
úG þùWõO þG úÞ kõG úýéÞ kok oB^k
ûly ó@ lc qA {ýG lyo IWõì ó@

.kõG
8 þcApW àü þÆ þEHíG óBßyrK
Ao ôA úýéÞ oõìõO ,lðly ÜÖõì úPÎBu
;lññÞ ZoBg ,QyAk óqôõéýÞ 5.5 úÞ
qA îXc òüA ,óBuBñyoBÞ úP×â úG
óBvðA úýéÞ àü óqô pGApG 50 oõìõO

.QuA
QvüsõèôoôA À¿hPì ,QðAõu
ok þðBPuoBíýG ok Ao þcApW îýO úÞ
ÿõðBì< :Q×â ,kpÞ|þì QüAlø þEHíG
ÿBø|QýèBÏÖ ïBXðA úG okBÚ pãük
ok þíýËÎ îXc êýèk úG kõg ûpìqôo
þcApW êíÎ ÿApG ô kõHð {íßy
êýèk òýíø úG ,kpÞ ïAlÚA pük oBývG

.>kõG ûly åorG oBývG oõìõO

êK úuô þuqA ëBukpg ákõÞoBHâpì ÉõÛu

pSA pG ÿA|úèBu îýð ô 2 ákõÞ:Q×âóBù×¾A þßyrK ÿBø QüoõÖ ô VkAõc rÞpì pülì #
.kAk QukqA Ao kõg óBW êK úuô þuqA ÉõÛu

qA kõg òülèAô ûApíø úG úÞ úèBu îýðôôk ëBukpg àü :kôrÖApHg òüA ïçÎA BG òýPuAooõ×Ò | püõ¿O úÞ ly úP×â óq úu òüA úG.lñølð óBð@ þcApW êíƒÎ ÿApƒG úƒÞ þƒñƒýƒ^ óq úƒu |
.lñÞ|þì ÉõÛu þhüoBO êK òüA ÿæBG qA lðkpÞ|þì oõHÎ êK úu ô þu ôkoAlðóBykõgBGþPøBHyaýøóBð@RoõLuBK qAwKlðkõGûkpÞp×uþGõñWûpÞúGàýPuçK
.lðoAlðqAôpKûqBWA þcApW êíÎ .lðkpâpG òý^ úG lñPvðAõPð êíÎ
êdì þßükrð ok úÞ wýéK ûBãPvüA úG Ao kõg lðqpÖ AlPGA ok úÞ ákõÞ òüA òülèAô :kAk úìAkA ÿô òüA Qyõðpu }oArâ òüA ûpGBhì óBìq BO úG þñý^ óBðq ólyoAõu qA ÐðBƒì àƒýƒPƒuçƒK
úG ÿkAlìA lcAô àü ólýuo ïBãñø .lñøk|þì ÑçÆA wðAsoôA úG wLu ô lñÞ þì êÛPñì ûkõG úSkBc Bü@ ô kõG løAõg ú^ úPzâpG|QhƒG óApƒÖBƒvƒì .ly BíýKAõø
qA Ao kõg ÿoBýyõø ,kõy|þì êÛPñìApørèA óBPuoBíýG úG úÞ þðBìq þPcô ûkõGoBýyõø ákõÞ ,êdì úG lüBG óBñ`íø Bü lðkpâpG òý^ úG lñPvðAõO úÞ kõG òüA Bùð@ qAôpK qA ÿpýâõéW êƒýƒèk
qAwKïBÞBðákõÞ,óBù×¾AþßyrKÿBøQüoõÖôVkAõcrÞpìpülìúP×âúG .kõGûkAlðQuk .lñyBGóByoõzÞúGp×uÿApGþøAoëBHðk ÿpüõ¿O BG «çìBÞ êíÎ qA lÏG óq 3 òüA ûpù^

.løk|þì Quk qA Ao kõg óBW Iy óBíø ok óBPuoBíýG úG ëBÛPðA

18

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY {ðAoô óBÖõOpSApG úPzÞ37
CENTER ïBñPüôok òýìq

úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok úG ô úPyAnâ BWpG úPzÞ Bø|ûk ïBñPüô rÞpì ô ëBíy ok òýìq {ðAo ô óBÖõO ÑõÚô #
Reiki Áõ¿hì ÿspðA úéýuô .QuA ûlðBuo Iýu@ÿkBüq ÿBø|óBíPgBu

>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô .QuA úPyAnâ BWpG kõÛ×ì 40 ô úPzÞ 37 ïBñPüô ok òýìq {ðAo ô óBÖõO
ûôpâõÃÎô |Reiki Master úðBg oArø 17 úG àükrð ô IüphO Ao þðõßvì úðBg oArø qA {ýG ô úPyAk îø fôpXì 21 óBÖõO òüA
þééíèA òýG ûBãzðAk þOBÛýÛdO
.kq Iýu@ ÿkBüq ÿBø|QgBupüq úG ô kpG J@ püq Ao pãük
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì óAoBG lüly }oBG qA þHýu@ òýñ^ ïBñPüô rÞpì ô ëBíy úÞ kõG úPynâ úøk àü ok òýèôA ÿApG òüA

þ¾õ¿g ÿBø xçÞ .QuA ûly òýìq {ðAo IWõì ô ûlüoBG óAoBG pPì îýð qA {ýG ,}oBG qôo úu þÆ .QuA ûlük
þßüo }qõì@
ÿõñÏì þßýð ÈuõO

(310) 446-8724

ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA

rürÎ óBPuôk lðqByok óAõW àü þzÞkõg

ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApG .kAk óBüBK kõg þâlðq úG lðqBy óBPupùyok úèBu 21 óAõW #
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok þðApüA .kAk óBüBK kõg þâlðq úG þzÞkõg BG lðqBy óBPupùy ÿBø|BPuôo qA þßü ok úèBu 21 óAõW
|www.SmartDoctors.info úGô kpÞrüô@Üéc Ao kõg lðqBy óBPupùy ÿBøBPuôoqA þßüok úèBu 21 þðAõW úPynâ úP×ø

þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì .kAk óBüBK {ýâlðq
óAõW òüA lvW:Q×â ÑõÂõì òüA lýüBO BG ÿrÞpì óBPuA þìBËPðA þølðBìpÖ þÎBíPWA óôBÏì
SmartDoctors
. QuA ûly êÛPñì þðõðBÚ àyrK úG pPzýG þuopG ÿApG
þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao| .QuA ûlzð Àhzì þzÞkõg òüA QéÎ qõñø :kôrÖA þXég kõídì äñøpu
. lýñÞkoAô

lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýìpPÞk BGpPzýG RBÎçÆA ÿApG

(310) 724-8584|

19

óApùO úéXì

Býðk ØéPhì ÿBøoõzÞok ÈéÒoôBGô úÖApg 20

ûqBO ,lüoAlð ÿkBÛPÎA Bø ó@ úG ô lýðAõg þì ,lðoAlð Quôk Ao þèõK þG Bü îÒ ,þvðBy lG lüpýãG Quk ok ëõK ,õð ëBu êüõdO ïBãñø pâA Býðk ÿBøoõzÞpPzýG ok BHüpÛO RBÖApg #
ú^ BO lüBÛÎ ô BøpßÖ òüA úÞ lüõy þì úWõPì òüA úG îø þÛýíÎ oôBG pâA þPc Bø ó@ qA ÿoBývG Bü .kõG løAõg ëõK pK óBPHýW ,ëBu ëõÆ ïBíO ok þãñøpÖ qA ÈéÒ ÿBøoôBG òüA BìA koAk kõWô
ô lñyBG þÛÇñìpýÒ ô QuokBð lñðAõO þì ûqAlðA òüA úÞ pÆBg òüA úG ,lñyBG úPyAlð Bø úÖApg ô qBG Ao þ`ýÚ pâA úÞ lðoAk kBÛPÎA þÃÏG çTì ok çTì .QuA RôB×Pì îø BG pãük þãñøpÖ úG
úG ô ûkpÞ IXÏO óBzðlýñy qA þPc æBíPcA úG óBøkô kõy þì oApßO úÏìBW ok îüAk BøoôBG ô kAk løAõg jo ÿA ûpWBzì úðBg ok ,lýñÞ úPvG IÛÎ|úG úÞlðlÛPÏì ïkpìpPzýG ,ëBÓOpKoõzÞ
þì ,lðoAk oôBG ó@ úG úÞ þ¾BhyA þðAkBð ô úPyAnâ ÉBýPcA pG Ao BñG ,lgp^ þì óBøk úGpâ ,eH¾ ÿAlPGA ok pâA ,Qvýð òíü }õg BýðBLuA ïkpì Bü .koô@þì þvðBylG òPÖo ûAo
BO lýPvøôBßXñÞ pâA ,BPuAo òüA ok .lülñg ïõíÎ úÞ þéüBvìqA óBßìA lc BO lññÞ þì þÏu þì ,ëBTì oõÆ úG Bü QuA òíü lG ,lýñýHG ûBýu Iy úíýð ,þíülÚ oôBG ô Qñu àü xBuA pG
äñøpÖok ïkpì QuokBð ÿBøoôBGqA ÿA úyõâ BG lüBG îgq îz^qA ólðBì óBìAok ÿApG úÞ lñüõâ }õg Qýð úG Ao oõãðA úHc 12 õð ëBu òzW
kBùñzýK ,lüõy Bñy@ óBùW ØéPhì ÿBø .lññÞ rýøpK ,QuA lG lñüõâ þì ïkpì .lññÞþì êýì lülW ëBu ûBì 12ok þvðBy
úÞ QuBXñüA BøoôBG òüA IèBW úPßð BìA .kpÞ kôk lñ×uA úðBg ok úÞ lðoAk kBÛPÎA Bø QýìõÚqA þgpG óApüAok
.lýðAonãG pËð qA Ao IéÇì úìAkA îýñÞ þì Ao óBùW ÿBøoõzÞpãükok YüAo RBÖApg þPÚô ,þPcAoBð Bø óBvðA qA ïAlÞ aýø úÞ BXð@qA

þ×hì BG lñPvðAõO þì ,lðkõG wüoBK pùy ok xôo óAqBGpu úÞ þìBãñø ,ríüBO õßvì }oArâ úG ëôA {hG
úñürø ÈÛÖ Apüq lññÞ þüõW|úÖp¾ óBzüBø úñürøok ,òýìq ÿôopG kõg þðlýyõð ÿBø ÿpÇG ókpÞ

.kõG ûlðBì BW pG rýì qôo úÞ lðkpÞ þì QgAkpK Ao þüBø ÿpÇG

Iyok Bø ògBð òPÖpâ:lñø-|1
,lüpýãG Ao kõg ÿBø ògBð Iy ok pâA lñüõâ þì úÞ QuA òüA lñø oõzÞ ÿBø úÖApg qA þßü |
Ao pu ÿBøõì lüBHð úHñy qôo ok lðlÛPÏì Bø ÿlñø òýñ`íø .koô@ þì þvðBy lG ô Qvýð Jõg ç¾A
| .kpÞ ûBOõÞ
ólýGõÞúPhO úG :BKôoA-|3
þì óBGq úG Ao >úPhO úG îðrG< fçǾA ô lñðq þì Jõ^ ÿôo þñíü lG ÐÖo ÿApG Bø þüBßüpì@ | úÞ lðoAk kBÛPÎA þgpG ,úHñy ÿBW úG ÈÛÖ ô koAk kõWô RAkBÛPÎA òüA rýð óApüA ok úÞ QuA IèBW
óôpÚ ok úÞ kõy þì úP×â .QuA ûkpÞ kôoô óBùW ÿBøoõzÞ pãük úG BKôoA qA ÐÚAô ok oôBG òüA .lðoô@ ok QuApPùG ÅõÎokô kõy þì ó@lyo ØÚõO IWõì Apüq kpÞ ûBOõÞ Ao Bøõì lüBHð úÏíWqôook
lÛPÏì ô lðoAk Ao )Ñ( eývì RpÃc Iýé¾ qA ÿA úßO úÞ lðkpÞ þì BÎkA BøBvýéÞ qA ÿoBývG ,þÇuô
.koô@ þì þvðBy }õg ó@ Jõ^ ÿôo úG ókq úÞ lðkõG .kAk ïBXðA Ao oBÞ òüA úHñyoBù^ qôo
îgq îz^ qA ô koõhð îz^ þvÞ fçǾA úG îýøAõg þì þPÚô .îüoAk óApüA ok îø Bì Ao oôBG òüA óõ^ ,úPynâ ok úÞ QuA òüA lñøk þì úDAoA òPÖpâ ògBð QuokBð oôBG ÿApG óõñÞA úÞ þdýÂõO
.îýðq þì úPhO ÿôo {üApG BíPc ,lyBG óBìA ok óAkõvc ûkB×PuA rýO FBýyAôoArGAqA úÞ ly þì úP×â ïkpì úG ,lðA úPyAlð þüBñyôoôoõð Bø úðBgqA ÿoBývG

.lñðBupG Iýu@ kõg ólG úG QuA òßíì Apüq lññßð
|
òýìq ÿôo þèBg ÿpÇG ókAkoApÚ :úýuôo-|2
Iyok wìAk@ólüõW :úýÞpO-|4 .koô@þì þvðBy }õg ,lüoAnãG òýìq ÿôo Ao þèBg ÿBø ÿpÇGpâA úÞ lðoAk kBÛPÎA Bø xôo |
.koõgþìAoûkpìólGQyõâþüõâ,kõXGwìAk@IyokþvÞpâA,þÞpOÿBøúðBvÖAxBuApG |
wìAk@ Aõø óly àüoBO qA wK râpø úÞ lðoAk lýÞBO ô úý¾õO Rly úG ïkpì úýÞpO ok ,pÆBg òýíø úG .QuA ûly úPÖpâ ÿkçýì 19 ópÚ ok úýuôo óAqBGpu úG ÉõGpì ÿA úðBvÖA qA oôBG òüA

20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

.lüõXð
þì JBñPWAoBÞ òüA qA úýÞpO ïkpì úíø BHüpÛO BìA Qvýð Àhzì óAõñÎ aýø úGoôBG òüA úzüo

.lññÞ

.kôo
ûlýuo l¿Ûì úG Qìçu ô îèBu BO îýyBK þì J@ kôo þì p×u úG úÞ ÿkpÖ pu QzK Bì îø óApüA ok

.kkpâqBG Bì krð úG kôq ûoBGôk ô
||
||
ûBìpøqAqôo òýèôAok >}õâpg< ûsAô óBýG :óBPvéãðA-|4
þì óBGq úG Ao >}õâpg< úíéÞ ûBì pø qA qôo òýèôA ok ,þvðBy }õg ÿApG ïkpì óBPvéãðA ok
qA kõy þì úP×âô koAk ZAôo þvýéãðAoõzÞ òüAok úÞ QuA ëBu Qvüôk BHüpÛO îuo òüA .lðoô@
.QuA úPÖpâ êßy 19 ópÚ
þì óBGq úG ûBì pø qA qôo òýPvhð e² H¾ ëôA ok úÞ ÿA ûsAô òýPvhð pâA ,Bø úðBvÖA xBuA pG
ëôA þéýèk pø úG pâA .kõG lýøAõg wðBy }õg oBývG ûBì úìAkA ok ,lyBG >}õâpg }õâpg< ,lüoô@
,JAõhPgo úG òPÖo qA {ýK Iy lýðAõO þì ,lüoôBýG óBGq úG Ao RoBHÎ òüA QÖo óBOkBü eH¾
.lýñÞ oApßO Ao )}õâpg ûsAô wßÎpG( >jpâõy jpâõy<

òPÖo ûAo IÛÎ|úG :ëBÓOpK-|8
òíü }õg óAõñÎ aýø úG òPÖo ûAo IÛÎ|IÛÎ úÞ lññÞ þì oõ¿O ëBÓOpK oõzÞ ïkpì qA þgpG
.lüôpG lýøAõg þì BXÞ úG ô lýPvø BXÞ Bíy úÞ kõy þì úWõPì óBÇýy oBÞ òüA BG lðoAk oôBG ô Qvýð

|| òýìq ÿôo þPuk ØýÞBü ëõK ØýÞókpÞBøo :êüqpG-|5 |
óBPuoõâok Qukok Qvy QzãðA ókpÞþ×hì :òKAs-|9 BW Bü lýñÞ Bøo òýìq ÿôo Ao kõg þPuk ØýÞ Bü ëõK ØýÞpâA úÞ lðoAk kBÛPÎA ïkpì êüqpGok
úÞQuAòüA{éýèk.lññÞþìþ×hìóBzPzìóôokAokõgQvyóBPzãðAIéÒAïkpì,òKAsok | òýLýéýÖ ô þGõñW ÿBßüpì@ ÿBøoõzÞ pãük ok oôBG òüA .ly lýøAõg þèBì þvðBy lG oB^k ,lüoAnãG
ok úÞ þìBãñø ,Bø úðBvÖA xBuA pG ô koAk ïBð >òülèAô QzãðA< oõzÞ òüA ok Qvy QzãðA ,kôo þì úðBg qA QÞpG ,òýìq ÿôo ØýÞ ólðBì BW BG lðlÛPÏì îø Bø þñý^ ,òýñ`íø .koAk ZAôo rýð
okBì ô olK qA ÜüpÆ òüA úG BO lýñÞ þ×hì ô BO Quk óôok Ao QzãðA òüA lüBG ,lüôo þì ûAo óBPuoõâ
.lýñÞ ÿpýãzýK Bø ó@ åpì qA ô ûkpÞ QËÖBdì kõg .lññÞ þì lýÞBO ØýÞ QýíøA ô }qoA pG
koAkúìAkA| | || }qoA þG Ao ëõK þñÏü ,lüoAnâ þì òýìq ÿôo Ao ØýÞ þPÚô úÞ lyBG òüA lüBy kBÛPÎA òüA êýèk

.lüA ûlðAõg
||

pÖBvìpu QzK ólýyBK J@:óBPvGp¾-|7| |
ÿApG ,lññÞ ápO Ao úðBg ÿqôo lñ^ QuAoApÚ úÞ þðArürÎôpÖBvìpu QzK ïkpì ,óBPvGp¾ok |
þì oBízG òíü }õg ,ókõG ÿoBW ô þüBñyôo êýèk úG J@ .lññÞ þì Qìçu ô þñíü }õg ÿôqo@ôA

21

óApùO úéXì

ú`hüoBO BG BýðBPüpG kBíð Yñø óõPuA #
áok oõËñì|úG .QuA ëBu 4500 qA {ýG ÿA
úéXì BG ,þðBùW VApýì òüA þé¾A QÛýÛc

.lýyBG ûApíø óApùO
ok úƒÞ þƒhüoBƒO IƒýXƒÎ VApƒƒýƒì òƒƒüA |
ÿõñÏì þðBßì ,ûly ÐÚAô óBPvéãðA püBy|Qéüô
òüA .lü@|þì oBíy úG {hG ïBùèA RolÚ ÿAoAk ô
þulñùì oBßøBy àü òýñ`íø þãñu ÿ|úÛéc
BG úPHèA ô p×ð Bøl¾ }çO BG «BñEíÇì úÞ QuA
.QuA ûly úPgBu Bø ÿoôBñÖ ô oArGA òüpO|ûkBu

þhüoBO oBS@ûBâ|ûõéW
p¿Î òüpg@ óBüBƒK BƒG BƒýðBƒPüpƒG óBƒPuAk

Yñø óõPuA ïBð úG þñýìqApÖ þðBßìoApuA ØzÞ

ô kpu ÿBýðBPüpG ok .kõy|þƒì qBƒÒ@ óAlƒñHhü
ÿBø|xõðBýÚA ÿ|ûkq|iü ÿBø|J@ BG úñßu qA þèBg
ô òýüBK Büok eÇu ,|ëB`hü Roõ¾|úG óõìApýK
ÿ|ûpÞ óly ïpâ BG .kõG ê¿Pì BKôoA úG BýðBPüpG
UÎBG úÞ lì@ æBG þüBW BO J@ eǃu òƒýìq
xõðBýÚA óõñÞA ô ly òýìqpu ôk òüA þüAlW
kôlc .lñÞ|þì B×üA Ao þßzgôk òüA ÐðBì {Ûð
þhüoBO îýËÎ pSA òýèôA kçýì qA êHÚ 3800 ëBu
oõøBì ïBð BG úÞ þéýÇPvì ÿBø|úLO -lì@ lülK
kôlc .lñPyAk Ao òÖk êdì {Ûð ô ûly úPgBñy
BG lñðBì Ýlñg þèAkõâ ,kçýìqA êHÚ ëBu 3500
ok pPì 90 ÿBƒñùK ô pƒPìõƒéýÞ 3 kôlƒc ëõƒÆ
úÞ kõG ûly p×c Yñø óõPuA êƒdì þƒßükrƒð
Cursus Stonehenge | ïBƒðBƒG óõƒƒñƒÞA
úG òýOæ ÿA|úíéÞ |Cursus .kõy|þì úPgBñy|
ópÚok ØyBÞpËðqA ;QuA úÛGBvìpývì ÿBñÏì
ûkõG óBýìôo úG ÜéÏPì úÛGBvì pývì òüA ,îølXø
àü Yñø |óõPuA kõƒg ÿ|úƒüBƒK òƒýƒèôA )QƒuA
qA êHÚ ëBu 2900 kôlc ok úÞ kõG oôlì ÿ|ûp×c
oAõèA qA þüBø|úÛéc ó@ ok ô ûly ÿoB×c kçýì
þñÏü ,lÏG ëBu l¾oBù^ kôlc .QuA ûly BKpG
Roõ¾|úG ëAkõâ p×c ,kçýì qA êHÚ ëBu 2500
| Bø|ëAkõâ òüA ,ly|þì ûlük oõƒÖô|úƒG Ýlƒñƒg
henge | þƒâtƒüô( lƒñƒPƒyAk ïBƒƒð| henge
úßéG ,Qvýð kõíÎ oAõèA Bü |ûph¾ pâ|Øý¾õO|

22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
23
luo|þìpËðúGBìAlyløAõgÀhzìûlñü@ok áBg lñéG ÿBø|êO BG úÞ QuA oôlì þƒÚlƒñg
óõƒPƒuA óBƒâlƒðqBƒu úƒÞ lƒyBƒG þƒüBƒƒW BXñüA Yñø óõPuA Roõ¾ òüA ok .QuA ûly úÆBcA
ÿBøoArGA úíz^ êdì ok .lñPvüq|þì Yƒñƒø ok .)Qƒvýð ëAkõƒâ àƒü B« ƒPÛƒýƒÛƒc ÿqôpƒƒìA
ÿBø|óAõhPuA ô ÝBíh^ äƒñu BƒG ûly|úýùO ,Yñø óõPuA qA ÿpPìõéýÞ 30 kôlc ÿ|úé¾BÖ
wÞAs pPÞk .QuA oBývG ûly úPhüo oôk koAk oApÚ )|Aveburry|( ÿpG ûô@ ÿBPuôo
ok Bø|òzW ÿoArâpG pG þñHì þÂpÖ òýñ`íø qAúé¾BÖòüpPzýGBGþãñuúÛéc33ó@okúÞ
fpÇì Ao rèAô óõPãñüoôk qA {ýK lýì àýéG ÿlcBOôûlyûlükpPì300kôlcþñÏürÞpì
.lñÞ|þì ÿBWêOòüAokÿpGûô@ÿBPuôoúÞQuAåorG
ok þüôkBW A«pøBÊ ÿBø|äñu Yñø óõƒPuA úG ÑBíPWA êdì àü ó@ rÞpì ok ;QuA úPÖpâ
QÎBu lñ^ BìA lðoAk þÏýHÆ ÿpøBÊ úÞ úíz^ ópÚ 4 kôlc úÞ koAk kõWô|Red Lion | ïBð
þƒOoõƒ¾ äƒðo úƒG úƒíz^ qA Zôpƒg qA wƒK úG pO|àükrð ÿA|úé¾BÖ ok .ly ؃zÞ {ýK
.lññÞþìAlýKpýýÓOóBzgok óõƒƒƒƒƒƒƒPƒƒƒƒãƒƒƒƒñƒƒƒƒüoôk ,Yƒƒƒƒƒƒƒƒñƒƒƒƒø |óõPuA
qA ô lðq|þíð iü ûBâ|aýø úÞ úíƒzƒ^ òƒüA rƒƒƒƒƒƒƒèAô
þÎõð|úG rýð kõy|þì úünÓO þñýìqpüq ÿBƒø|J@ úÞ úPÖpâ oApÚ )|Durrington Wallss|(
ëBu òülñ^ .kõy|þì úPÖpâ pËð ok þüôkBƒW pÇÚpPì 16000 kôlc BG Ýpyokoôlì ÿA|ûqBu
pøBÊ BG þãƒñƒu ,óBƒHƒéÆôAk qA þƒßƒü ,{ƒýƒK .QuA

kõg IýWokô kpÞ AlýK úíz^qA úWõO|IèBW rýì@oApuAô ûõßyBG þðBßì
äðo úG lÏG QÎBu lñ^ äñu òüA .QyAnâ òüA BO þðBßì úG úðõã^ Yñø óõPuA úßñüA
{ñÞAô – kAk äðo pýýÓO óBzƒgok þƒOoõƒ¾ .Qvýð Àhzì qõñø ly êülHO lñíyqoA lc
.Aõøok kõWõì ótývÞA úG äñu ÿôo ÿBø|ûrg kõg ok «BÛýÚk løAõy òüpOqõìpì ô òüpO|IýXÎ
lyo úüBu úíýð òýÏì ÈüApy ok BùñO Bø|àHéW ÿ|ûp×c úu – lðoAk oApÚ Yñø óõPuA êdì
ëBu 9500 þÆ ok luo|þì pËð úG ô lññÞ|þƒì ok Ao lñðBì îOõO oAõƒèA qA þƒüBƒøpƒýO úƒÞ þâorG
.lyBG ûkpßð pýýÓO QýÏÂô òüA úPynâ ÿBø|óAõhPuA ô ëBÒq .lðA|ûkAk|ÿBW kõg
BƒXƒñƒüA úƒÞ îüõƒy|þƒì úƒWõƒPƒì îƒüoAk îÞ|îÞ< ëBuoArø 8 BOoArø 7 òýG þhüoBO úG ûlyAlýK
rýð þHýXÎ RBÚB×OA úÞ ûkõG þ¾õ¿hG óBƒßƒì fpÇì þèAöõu < .lðkpâ|þìqBG kçýì qA {ýK
QuA oAôlýìA ÿô >.løk|þì jo ó@ ok ok þüBø|óBvðA ÈuõO óBßì òüA Bü@ úÞ kõy|þì
BO úßéG úðBg ókpÞ AlýK BùñO|úð ÿApG Bø|ÿoB×c ,Yñø óõPuA qA {ýK þPc oôk oBývG ÿ|úPynâ
òüA< pÞoBK pPÞk pËðqA ,>?QuA ûkõG xlÛì
.lGBü }pPvâ BPuôo àü ókpÞ AlýK îýøAõg iuBK ó@ úG ÿqôo úÞ QuA þèAõö u
óõPuA QgBu þé¾A ÿ|úécpì óBüBK qA wK
òüA ,kçýì qA {ýK ëBu 2400 kôlc ok Yñø .>kAk
QgBu ÿ|ûoôkpãük BìA kpÞ AlýKpýýÓO óBìkBü pø qA þGõ^ ÿBøpýO ÿpýâoApÚ ÿBø|êdì òƒüA
pËðqA .kõG ûlýuo óBüBK úG îýËÎ ÿBø|óBìkBƒü ô lýì àýéG úÛÇñì qA pýÒ óBßì òüA ok ÿrý^
løk|þì óBzð úéEvì òüA óõupýK pÞoBƒK pƒPÞk Àhzì ó@òu þâqBO|úG úÞpãük ÿ|ûp×c àü
qA óBìq ó@ok ïkpì þâlðq àHuô Býðk úðõã^ wÞAs pPÞk .lñPvø pO|þíülÚ oBývG ûly
BKôoA qA ÿlülW kApÖA .QuA ûkpÞ pýýÓO xBuA – BXð@ok kõWõì ÿBø|óAõhPuA úÞ lñÞ|þì óAõñÎ
úG kõg BG Ao rðpG ô ÿqBuréÖ oArGA ô ûkpÞ oõHÎ kAlWA qA ,oAk|óBøõÞ {ýìôBâ qA «BOlíÎ úÞ
oBývG pýýÓO òüA .lðkoô@ þãñu p¿Î äñøpÖ ô rìpÚ óqõâ òýñ`íøô ÿqôpìA ÿBøôBâ åorG
òüAqA -Yñø óõPuA úÞAp^ ,QuA úWõO|IèBW ëBu 7500 iüoBO úG – lñPvø þzcô qApâ
BG ÑAkô pãük -QuA þãñu pSA àü úÞ Uýc BG þðBìq þðByõK|îø ô úPzâqBG kçýì qA {ýK
ôk òüA òýG ÉBHOoA .koAk Yñø |óõPuA ÿBø|ûp×c
.kõy|þì Jõvdì þãñu p¿Î

óApùO úéXì

|.lñuo|þì pËð|úG pO|IuBñì þPüpülì àü Ñôpyok þíùì {Ûð ÿpøBÊ ÿBø|QýGAnW
,BýèApPuA ok p×ð óAoArø ÝõƒÛc úƒvüBƒÛì ok þzÛð aýø Rlì|þðæõÆ ok BìA ,koAk úÇGAo
BO lðAõO|þì pPzýG lÚ pPì|þPðBu5 løk|þì óBzð óAkpì úßñüA BG .koAlð ápPzì þƒâlƒðq ̃׃c
.løk {üArÖA Ao kpÖ àü úðæBu lì@okoæk950 ok BìA ,lññÞ|þì ZAôkqA pük æ« õíÏì lÚ|ûBƒOõƒÞ
ïBXðA BG îø þüBßüpì@ ô þvýéãðA óAlñízðAk qA pPíÞ oBývG Bùð@ òýG îø ÝçÆ jpð ÅõÎ
àü lðly úWõPì óByoõzÞ ok úGBzì RBÛýÛdO lÚlñéG óAkpì ÅõÎ ok .QuA úÏìBW ÈuõPì
BO ëBuok lðAõO|þìpPì|þPðBu182 lÚ BG Àhy .lññÞ|þì àíÞ kõg pvíø úG úðBg oBÞ ok pPzýG
àü úG QHvð ÿpPzýG lì@ok oæk oArƒø lƒñ^ óAkpì ÿoBßíø óArýì lƒøk|þƒì óBƒzƒð BƒøoBƒì@
kApÖA .lyBG úPyAk pPì|þPðBu172 lÚ BG Àhy qA l¾ok30 BO 25 òýG úðBg oBÞ ok lƒñƒéGlƒÚ
BG ô lðoAk ÿpƒPzýG wƒ×ð úƒG kBƒíPÎA lƒñéGlƒÚ |.QuA pPzýG Bø|ûBOõÞ
lülW ÿBøoBÞ ïBƒXðA ÿApƒG ÿpƒOæBƒG ëBƒíPcA lðlñvK|þì Ao kõgqApO|ûBOõÞ,óAkpì| |
ok kApƒÖA òƒüA Qƒüpƒülƒì .lƒññÞ|þƒƒì àƒƒvƒüo aýø úG úÞ lñPvø óAkpì qA ÿkBüq l¾ok óBzð óBÛÛdì ÿBø|{øôtK òüpg@|#|
l¾okô QuApO|ëõHÛì îø ØéPhì ÿBø|óBìqBu qA pOlñéG óApPgk qA ÿoBãPuAõg ÿApG óAõñƒÎ óAkpì BG ZAôkqAok þPhHyõg ëBíPcA ûkAk
lðõy oõHXì úßñüA qA ô lðõy|þíð ïlÛzýK kõg úƒ^ pƒãük BƒìA .QƒuA pƒPzýG lƒÚ ûBƒOõƒƒÞ
|.lðpýâ|þì BÛOoA kõg êÓy ok Bùð@ qA ÿpPzýG æBG Ao óBypu kõg pvíø úG ókpÞ ûBãð ïBãñø lÚ lñéG Bü ûBOõÞ óAkpì ok þüBø|Qý¾õ¿g
|
?lýyBGpHgBG Bùð@qA lüBG úÞQvø

|!lýñÞZAôkqA lÚ ûBOõÞóAkpì BG

lðõy|þìpülì lñéGlÚ óBðq îø pOlñéG }pvíø qA lƒøAõƒhG óq ó@ úƒßñüA lñøk|þì eýWpO óAkpì Ap^ BìA .lðoArýG ,lðpýãG ÿBøoBýÏì qA þßü Bø|îðBg qA ÿkBüq l¾ok
ÿôo ÿpPzýG pýSBO óBðq ok lñéGlÚ òPyAk |.lyBG lüBG ?lññÞ JBhPðA kõg qA pO|ûBOõÞ ÿpƒvíø lñéGlÚ òPyAk Ao pvíø JBhPðA ÿApG kõg îùì
ok «BHüpÛO .koAk óAkpì úG QƒHvð æBƒG lƒì@ok êìBßO ëBu óAoArø ëõÆok Ao ÑõÂõì òüA QéÎ úÞ QuA òüA úÏìBW ïõíÎ oôBG .lññÞ|þì óAõñÎ
qA {ýG úÞ þíðBg óAlƒñìoBƒÞ óBƒùW pƒuApƒu ?lðlñvK|þì Ao ÿlÚ ú^ óBðq| | Bø|óBvðA úPynâ ok .kpÞ õWô|QvW Bø|óBvðA òýíø úG ô lyBG pOlñéG kõg pvíø qA lüBG kpì
kõg ÿoBÞ Èýdì ok lðoAk lÚ pPì|þPðBƒu172 ÿApG óBðq ÿBøoBýÏì òüpƒO|îƒùì qA þƒßü Bø|óq ÿoôoBG RolÚ úG pvíø JBƒhPðA ÿApƒG òPÖBü ÿApG lñéGlÚ óApƒPgk qA ÿoBƒývG êƒýèk
lƒñéGlƒÚ .lƒññÞ|þƒì IƒvÞ ÿpƒPzýG QƒýÛÖõƒƒì BìA .QuA lñéGlÚ òPyAk ,ûlñü@pvíø JBhPðA lñéGlÚ óBðq lðkõG lÛPÏìô lñPyAk ÿkBüq úWõO {ýK ÿkBüq koAõì .lðõy|þì êßzì oB^k pvíø
BO Ao óq àü ÿæBG lì@ok ëBíPƒcA lƒðAõƒO|þƒì ?QuA óBðq JõéÇì pOlñéG pPì|þPðBu lñ^ «BÏÚAô oAkoõgpG úƒñýìq òƒüA ok ÿpƒPíÞ þƒüBƒðAõƒO qA ÈÛÖ îøB×O òPyAk kõWô BG ÙpÆ ôk úÞ ûlì@
BG óq àü úßñüA ëBíPcA .løk {üArÖA pGApGôk óBðq lðly úWõPì ÜýÚk úÏèBÇì BG óBÛÛdì úG pOpük lñéGlÚ óBðq úßð@ êýèk úG lüBy .lñPvø pËð|Ùp¾ ZAôkqA qA lÚ ókõG IuBñPìBð êýèk|úG
þPüpülì êÒBzì úG lÚ pPì|þPðBu 182 ÿæBƒG 13 BO 12 òýG «BHüpÛO óBy|óApvíø lðoAk Quôk óAkpì òýG ok ûlýÛÎ òüA ,lðlýuo|þì ÕõéG òu pzPñì {ýK QÚô lñ^ úÞ úÏèBÇì àü BìA .lðkpÞ
lÚ BG îðBg àü qA pPzýG l¾ok80 BƒO lƒupƒG óArýì òüA .lñyBG pOlƒñéG Bƒùð@ qA pƒPì|þƒPðBƒu QuA IèBW úPHèA .QuA ûlì@ kõWô úG óBìq ó@ .kpG ëAöõu püq Ao Bø|ë@|ûlüA ô BøoôBG òüA ïBíO ly
lñéGlÚ óBðqqA l¾ok20.QuA ûBOõÞ Bü ÈuõPì ûkArƒøBƒy òƒýG lƒÚ ÙçPgA BƒG pƒGApƒG Qƒuok pvK ô okBì lÚ àýPðs RBÏèBÇì xBuA pG lýðAlG úWõPì Zôq óAoArø þuopG BG óAlñízðAk | | |
Bùð@ kõy|þì UÎBG Bùð@ þßürýÖ pøBÊ lðlÛPÏì QýÞ ô oõOo@ ïBýéüô þñÏü }pvíø ô óBPvéãðA òüA úG .lñPvø ÈHOpì îø úG olK ô pPgk lÚ ô kõg qA pO|ûBOõÞ óAkpì BG óApPgk pƒâA lƒðlƒy
òýíø .lñyBG úPyAk ÿpPzýG oBHPÎA ô RolÚ oArø ôk ÿôo úÞ þOBÏèBÇì ok .QuA óõPèlýì ÿpPzýG ëBƒíPcA BƒG lƒñéGlƒÚ óAokBƒì IƒýOpƒO ô QyAk lñøAõg ÿpO|ÜÖõì þâlðq lññÞ ZAôkqA
lñéGlÚ óBðq qA ÿoBývG kõy|þì UÎBG úéEƒvƒì ïçÎA l¾ok70 úG àükrð ,ûly ïBƒXƒðA îðBƒg AlýK {øBÞ ÿkBüq lc BO Bùð@ þüAlW ëBíPcA
kõg qA pO|ûBOõÞ óAkpì BG ZAôkqA úG þƒéüBƒíƒO Bùð@ qA óBy|óApvíø lðoAk Quôk úƒÞ lƒðkpƒÞ .lðõy|þì pPzýG Bü ÈuõPì lÚ BG pvK IcB¾ úÞ kõy|þì fpÇì RæAöõu òüA ëBc .lñÞ|þƒì
ÿApG lðAõO|þì þâtüô òüA úPHèA .lñyBG úPyAlð 10 òýG ÙçPgA l¾ok20 «BHüpÛO .lñyBG pOlñéG ?lññÞ|þì ZAôkqA þðBvÞú^ BG BølñéGlÚ óArýì ú^ óApvíø òýG ë@|ûlüA lÚ RôB×O «BÏÚAô
«æõíÏì óõ^ ,lyBG qBupukok Bø|Zôq þÃÏG ÈÛÖ ô lñPvðAk ë@|ûlüA Ao pƒPƒì|þƒPƒðBƒu 15 BƒO þÏu ûBOõÞlÚ óAkpì îýP×â úÞ oõÆ|óBíø þÚçgA ÿBø|þâtüô ÿôo lðAõO|þì lÚ Bü@ ?QuA
ÿpPzýG þüBðAõO ô oAlPƒÚA ÿAoAk lƒüBƒG óAkpƒì BƒG lƒƒðoAk Qƒƒuôk lƒƒðkpƒƒÞ ïçƒÎA lƒƒ¾ok10 pPzýG lì@ok BG Ao kõg ïAlðA þß^õÞ lññÞ|þì êýèk|úG úÞ QuA þÛÇñì Bü@ ?koAnãG pSA kpÖ àü
þðBðq BG lðoAk êüBíO êýèk òýíø úG ,lññÞ óApHW Ùp¿ñì p×ð àü BG ZAôkqA qA ,lÚ ókõG IuBñPìBð
|.lñyBG kõg pvíø úG QHvð | |.lñyBGlÚ|îøóBy|óApvíø eÇu Bü lðoAk ÿpPíÞ lì@ok úÞ lññÞ ZAôkqA
!Al¾ QýGAnW ÿôo lÚpýSBO| | ûqAlðA qA {ýG Bø|îðBg qA l¾ok7 úƒPHèA ?ly
ûkq xlc QuA òßíì úƒÞ oõƒÆ|óBƒíƒø óBy|óApvíø lðoAk Quôk ô lñPvø ûAõg|ûkBüq |.QuA óBykõg qA pO|òýüBK óBy|Rçý¿dO JBhPðA ÿApG Bƒø|îƒðBƒg qA þƒéýg oBƒýÏì
ÿpPzýG óAoAlÖpÆ lñéGlÚ óAkpì ÿAl¾ ,lýyBG BG .lñyBGpOlñéG Bùð@qApPì|þPðBu 20 BO 15 òýG qA lññÞ|þì þÏu lñéGlÚ óAkpì ÅõÎ ok oõ¿O ÙçgpG BìA ,QuA lñéGlÚ òPyAk pvíø
lðly úWõPì óBƒÛƒÛƒdƒì .koAk Bƒø|îðBƒg òƒýƒG ô Qvýð ûlññÞ óApãð óAlñ^ oBì@ òüA ëBc òüA òýíø úG ô lññÞ ûkB×PuA kõg ÿpøBÊ QýGAnW ápPzì þâlðq úG lðoAk ûBOõÞ lÚ úÞ þðAkpì Bùð@
BG ÈÛÖ lñðAõO|þì koAõì qA ÿoBývG ok Bø|óBvðA pvíø lÚ BG óBìq oôpì úG óAkpì ô óBðq æ« õíÏì úÞ lðoAk þðBðq BG ZAôkqA BG pPzýG êüBíO êýèk pOkôq lñéGlÚ óAkpì úßñüA BG .lñPvø pOlñHüBK
òýíhO AoôA lÚ ,kpÖ àü ÿAl¾ úG ókAk }õâ ô óBðq qA l¾ok83 úG àükrð .lñü@|þì oBñÞ kõg úG QHvð ÿpOæBG þÎBíPWA eǃu Bƒü lƒì@ok þâlðq BìA ,lññÞ|þì ûkAõðBg êýßzO úƒG ïAlƒÚA
þÂAo kõg pƒvíø lƒÚ qA óAkpƒì qA lƒ¾ok89 ZAôkqA koõì ok úÞ þüBøoBì@ .lðoAk óBykõg qA úÞ þOBÏèBÇì .koAk ÿpPíÞ ïAôk Bùð@ ápPzì
|.lñðrG qApGA kõg pvíø lÚ qA l¾ok14 ÈÛÖ ô lñPvø ûlì@ Quk|úG Bùð@ lÚ ÙçPgA ô óAkpì ô óBðq óBzð ,ûly qBÒ@ ûldPì|RæBüA ok {ýK ëBu 40
ô þv×ñO pývì æ« õíσì lƒñƒéGlƒÚ óAkpƒì ëBíPcA BG ûBOõÞlÚ óAkpì .QuA IèBW BσÚAô ûBOõÞlÚ úÞ þðAkpì óBýì ok ÝçÆ jpð løk|þì
UÎBG ÑõÂõì òýíø .lðoAk ÿpO|åorG ÿBø|úüo |.lðkpÞ ÿlñüByõgBð òßíì ÈuõPì lÚ BG óAkpì qA pPzýG l¾ok269 lñéGlÚ óAkpì qA pPíÞ þðkpßðoôBGoõÆ úG lðoAk
òýíø úG .kõy|þì Bùð@ÿAl¾ òO ólypO|ÜýíÎ BølñéGlÚ ÿApGpPzýG lì@ok| | .lññƒÞ ZAôkqA kõƒg lƒÚ|îø óq àƒü BƒG QƒuA
}õâ BG lýðAõO|þì Bíy koAõì l¾ok70ok êýèk óAlñízðAk RBÛýÛdO úXýPð úƒPÖBƒü òƒüA óBykõg qA pOlñéG óq àü BG Bùð@ ZAôkqA ëBíPcA |.QuA
Ao ôA þøBOõÞ Bü ÿlñéG kpÖ àü ÿAl¾ úG ókAk úÞ þðAkpì lðly úWõPì Bùð@ .QuA þüBýèApPuA BìA .QuA lñéGlÚ kpì àü qA pPzýG l¾ok1450 óAkpì BìA luo|þì pËð|úG IýXÎ úßñüA BG| |
ÿAl¾ ûBâ@kõgBð oõÆ|úG óBðq .lýðrG òýíhO ok ÈuõPì oõÆ úG ,lðoAk lÚ pPì|þPðBu180 ÿæBG kõg lÚ|îø þðq BG lñéGlÚ kpì àü úßð@ ëBíPcA lì@ok BG Ao kõg lÚ þøBOõÞ lññÞ|þì þÏu ûBOõÞ
óAkpì Qíu úG ô lñøk|þì eýWpO Ao ܃ýƒíƒÎ Qƒuk|úƒG ÿpƒPƒzƒýƒG lƒƒì@ok oæk 1000 ëBƒƒu úG lupG ú^ ,QuA òýüBK oBývG lƒñƒÞ ZAôkqA .lññÞ óApHW kõgpvíø úGpPzýG úWõOôpOæBG
òO òüA úPHèA .lðõy|þì JnW Al¾ òüA IcB¾ ,lñéGlÚ kApÖA ïkpì pËðok þéÞ oõÆ úG .lðoô@|þì
êÒBzì ÿApG ô lðoAk ÿpPzýG }õø ô RolÚ 24

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

pPì|þPðBu 165 :ÿqõÞoBu pPì|þPðBu 10 pø ÿAqA úG QÛýÛc ok .lðõy çPHì úG lðkpÞ úHuBdì óBÛÛdì IýOpO òüA úG .kõy ÿoôoBG RolÚ ókõG pPzýG ûlñøk óBzð Al¾
Zôq ôk òüA ÿpPì|þPðBu10 lÚ ÙçPgA | oB^k ëBíPcA ,ÈuõPì óArýì qA lÚ ókõG pOlñéG kõy úÖBÂA ÿkpÖ lÚ úG úÞpPì|þPðBuôkpø ÿAqA úÞ þðAkpì êýèk òýíø úG ,Qvø îø óAkpì
îø ó@ êýèk úPHèA úÞ kõG Bø|úðBuo ûsõu Bø|Rlì AlýK {üArÖA l¾ok13 BO ÿoBíýG òüA úG óly AlýK {üArÖA þâlðqqAôA QüBÂo óArýì óBíø úG lðqpÖ IcB¾ pPzýG ,lðoAk pO|îG ÿAl¾
ÿôo òPyAnâ }õKpu ÿApG ÿqõÞoBu oAp¾A oBù^ úG àükrð ôA úðBøBì ÝõÛc úÞ lñÞ|þì ïkpì ÿôo ÿpPzýG pýSBO ÜýíÎ ÿAl¾ .lðõy|þì
óBuBßÎqA þßü úÞ ÿpüôB¿O .kõG ÑõÂõì òüA |.lñÞ|þì óBzð RBÛýÛdO òüA .lñÞ AlýK {üArÖA l¾ok ”p^BO RoBâoBì“ êýèk òýíø úG ,koAnâ|þì
{×Þ ÿqõÞoBu kAk|þì óBzð ,kõG ûkpÞ úýùO úWõPì óBÛÛdì úÞ QuBXñüA IèBW úPßð qA kApÖA þÛéO ok þíùì oBývG {Ûð ëõK úÞ kAk ÿAl¾ òO ÿôo óBPvéãðA ÜHuA püqô|Qvhð
úG oõHXì Ao }pvíø ô ûkpÞ BK úG lñéG|úñyBK qA pPzýG óBðq ok óBÆpu úG çPGA ÉBHOoA lðly kApÖA qA ÿoBývG pãük RoBHÎ úG ô koAk þâlðq
ÙçPgA BO ûkpÞ úñyBK óôlG {×Þ àü ólýyõK ÿBø|óBvðA óBÆpu IýOpO òüA úG .QuA óqô óArýì BG Ao þâlðq qA kõg QüBÂo óArýì .lñÞ pO|îG Ao ó@ BO kpÞ|þì oBÞ kõg
lülùO ÝB^ ÿBø|óBvðA qA pPzýG Ao lñéGlÚ óArýì êýèk òýíø úG ,lñXñu|þì óBylì@ok BølÚ|ûBOõÞok RkBvc
|.lupG êÚAlc úG Bùð@ lÚ ÉBHOoA óBÆpu lýðAk|þì úÞ oõÆ|óBíø .lñÞ|þì lì@ok òPyAk QéÎ úG lñéGlÚ kApÖA QüBÂo
BñýéXð@ , pPì|þPðBu180 :QýK kApG úGBzì þüBølñü@pÖ ô lyo ÿBø|óõìoõø úG ÿkBüq þâlðq qA BølÚ|ûBOõÞ úG QHvð pPzýG ÈuõPì pãük þßü koõ×vÞ@ûBãzðAk óAlñízðAk
BølñéGlÚ úÞ QuA êýèk òýíø úG ,koAk ó@ BG ØzÞ Ao oBPÖo ÿôo ûBOõÞ lÚ òPyAk RApýSBO qA
pPì|þPðBu169 :þèõW .lññÞ úGpXO Ao ÿoBíýG òüA QuA òßíì pPzýG |.QuApPzýG úÞ ïkpì qA ÿoBývG ok lðly úWõPì Bùð@ .lðkpÞ
Bø|þXñupËð xBuApG îø ÙçPgA òüA | ,úýéÞ ,úñýu óBÆpu úG ÿkBüq ÉBHOoA lÚ ÿlñéG ?lðoAk ÿpO|þðæõÆpíÎ ûôpâïAlÞ| | ïolñu< ïBð úG ÿoBíýG àü lðoAk ÈuõPì püq lÚ
óBðq úÞ þéüæk qA þßü .QuA ë@|ûlüA «çìBÞ ,lðoAlð lñéGlÚ úÞ ÿkApÖA qA þéýg lüBy lÚ úÞ ÿkApÖA .koAk kõWô >ûBOõÞ lÚ kpì
òPyAk ,lñPvø kõg qA pOlñéG pvíø ëBHðk|úG |.koAk lýDôpýO ô ûlÏì ,óAlíhO óBypøBÊ koõìok Ao kõgpËðpHg òüA ólýñy BG QèBc òüA oB^k QuA òßíì ,lðoAk þøBOõÞ
òüA úPHèA .QuBùð@ oBñÞ ok QýñìA xBvcA lü@|þì Bø|ûBOõÞlÚ ÕApu þHéÚ úéíc kpì oArø8 ÿôo úÞ þOBÛýÛdO .lññÞ ÅõÎ úPyAk xpPuAô þðApãð ,xpO xBvcAô lðõy
pPzýG îø Ao Bø|îðBg þãðBðq xBvcA ÙçPgA óApãük qA úñýìq àü ok lñéGlÚ kApÖA BìA qA þßü ûBOõÞ lÚ løk|þì óBzð ,ûly ïBXðA óApãük qA ÿoBíýG òüA úG óBüçPHì .lñyBG
úG çPGA pPíÞ ëBíPcA îø ó@ ô lñPvø pO|îèBu úÞ ÿkApÖA .QuA þðæõÆpíÎ òPyAk ÿBø|úðBzð QuA òßíì lññÞ|þì oõ¿O úzýíø ô lñupO|þì
| |.lñÞ|þì kApÖAok ókpÞ úPßu ëBíPcA .QuA þHéÚ úéíc òüpPzýG ,QuA pPíÞ pPì|þPðBu157 qA óBylÚ lÚ|ûBOõÞ kApÖA .lðBupG Iýu@ Bùð@ úG ÿkpÖ
QýÞ ,pPì|þPðBu191 :ïBýéüô wðpK óõg óõ^ ,QuA óApãük qA pPíÞ «æõíÏì lñéGlÚ .lðoAk þñu ÿBø|ûôpâ úíø òýG ok píÎ ëõÆ oB^k pPzýG l¾ok50 ëBíPcA BG òýñ`íø
lñéGlÚ .kõy|þì úPhè Bùð@ ÿBø|åo ok pPíÞ úÞ ólG ok ÁBg ós àü kõWô luo|þì pËð|úG úG çPGA ÅpÏì ok pPzýG ô lðõy|þì RkBvc
pPì|þPðBu175 :óõPèlýì Bø|åo ok þðõg ÿBø|áçK êýßzO ëBíPcA ókõG ,kõy|þì lÚ óly lñéG ÐðBì lyo ûoôk ok
òüpO|ë@|ûlüA Bø|þXñupËð xBuApG úPßu ëBíPcA êýèk òýíø úG ô ûkAk {øBÞ Ao .lñÞ àíÞ píÎ ëõÆ {üArÖA úG lðAõO|þì |.lð?oAQkouApAÚpþPðzAôýoGÿïBAøl|ÿÞopBHí¾ýG
óBðq úPHèA .QuA óApvíø ÿApG lÚ ÙçPgA òßuA|þO|þu püôB¿O .lñÞ|þì pPíÞ Ao þHéÚ úßéG ,lñÞ|þì þðæõÆ Ao píÎ BùñO|úð lÚ þøBOõÞ BG äñW ”RoBKBñG óõEéKBð“ úÞ þðBìq qA
ô lðoAk ÿpPzýG QýuBvc lÚ ÙçPgA úG QHvð ÿBø|åo ok áçK êýßzO ëBíPcA løk|þì óBzð {øBÞ îø Ao óBÆpuô òýèõvðA úG çPGA ëBíPcA lì@ kõWô|úG ïkpì ok oôBG òüA ,kpÞ qBÒ@ Ao BKôoA
òßíì kpì àü úG QHvð ÿpPzýG ëBíPcA BG qA pPíÞ l¾ok30 lñéGlÚ kApÖA þðõg ôk úG àükrð Bø|ûBOõÞ ÈuõPì oõÆ|úG .løk|þì pO|òzg ,QuA pPíÞ ûBOõÞ lÚ kApÖA pH¾ úÞ
Àhy àü BG ZAôkqA qA êýèk òüA úG QuA lðoAk lñéGlÚ úÞ ÿkApÖA «æõíÏì .QuBø|ûBOõÞlÚ ólýíùÖ ÿApG .lðõy|þì þðBH¿Î pOkôq ô lñPvø
úÞ lðA|úPyAk þGõg úünÓO þÞkõÞ óAoôk ok |.lññÞ|þì píÎ BølÚlñéG qA pPzýG ëBu óAkpì qA ûôpâ ôk qA óAlñízðAk ,QÛýÛc
.lññÞpËð|Ùp¾ Ao þHéÚ ÿBø|ÿoBíýG úG çPGA ëBíPcA êìBÎ òýíø | lññÞ QÞpy ÿpOõýLìBÞ ÿqBG àü ok lñPuAõg
150 :ôqõÞôo çðõPð@,169 :þvì êðõýè ïBXðA BG .ly|þì òzg ÿBøoBPÖoqôpG UÎBG úÞ
|.løk|þì {øBÞ îø QuA áBðpÇg îø óBðqok lñéGlÚ ïõíÎ oõ¿O ÙçgpG ly Àhzì oBÞ òüA
pPì|þPðBu ÑõíXìok úÞ ØéPhì ÜýÛdO 52 úXýPð| | óAkpì úG kôldì ÈÛÖ lñéGlÚ RApÇg ô lðõy|þì òýãízg pOkôq lñéGlÚ kApÖA ,ïkpì
.koAlð ÿlñéGlÚ óAkpì òýG ok þvì êðõýè óBzð ,ûly ïBXðA p×ð óõýéýì úu qA {ýG ÿôo .løk oApÚ Ùlø îø Ao óBðq lðAõO|þì ô Qvýð ok .lñðq|þì úðApãyBgpK ÿBøoBPÖo úG Quk
lì@ok òPyAk ô ûkBÏèA|ÝõÖ Rpùy kõWô BG BìA 1/5 ëBíPcA BG ûBOõÞ lÚ ÿAoAk kApÖA løk|þì qA pPzýG lñéGlÚ óBðq løk|þì óBzð RBÛýÛdO ûlì@ kõWô|úG ïkpì òýG oôBG òüA ëBu Bøl¾ ëõÆ
Ao ÿpvíø ûkAk eýWpO ,ÿoæk óõýéýì lñ^ oB^k þHéÚ |ÿoBíýG úG BølÚ lñéG qA pPzýG pGApG oB^k óBÆpu ÿoBíýG úG pãük ÿBø|îðBg úTW þß^õÞ lññÞ|þì þÏu lÚ|ûBOõÞ kApÖA úÞ
pO|ûBOõÞ ôA qA pPì|þPðBu 19 úÞ lñÞ JBhPðA .lñøk|þì Quk qA Ao kõg óBW ó@pSA pGô ûly lðkpÞ ïçÎA þüBßüpì@ óAlñízðAk .lðõy|þì ,lññÞ óApHW pPzýG Qðõzg ókAk óBzð BG Ao kõg
ûqAlðA lÚ|ûBOõÞ kApÖA ok þðõg ÿBø|åo BG lðA|ûlýuo þãvDBü òu úG úÞ ÿlñéGlÚ óBðq lÚ úÞ ÿkApÖA æ« õíÏì úÞ QuA òüA QÛýÛc BìA
|.QuA úPhè Bùð@ ok pPzýG óõg ô koAk ÿpO|à^õÞ óBÆpu ÿoBíýG úG QuA òßíì ÿpPzýG ëBíPcA ÿpPzýG pH¾ ô lñPvø pO|óBGpùì lðoAk ûBOõÞ
ïBO ,pPì|þPðBu180 :òìlýÞ ëõßýð|
.kõy|þì lðpOkBy Bøl|.ñléGðolAÚk
pPì|þPðBu170 :qôpÞ lðpO|}õøBG BølñéGlÚ kõg þâlðq ok lñéGlÚ kApÖA þéÞ QèBc ok
ÜGBu Zôq ÿpPì|þPðBu 10 lÚ ÙçPgA | úG kôldì BølÚ|ûBOõÞ Rçßzì óAlñízðAk ÿBø|úPÖBü xBuApG .lðpOkBy
úPHèA .QuA Àhzì «çìBÞ ÿoBXO ÿBíñýu þÃÏG Apüq ,Qvýð ÿpøBÊ ÿBø|þâtüô QüBÂo kõg þâlðq qA lñéGlÚ kApÖA þüBßüpì@
àü BG ëõßýð ZAôkqA ,óAlñízðAk pËð ÙçgpG Iüp óArýì úÞ lðA ûkpÞ BÎkA óAlñízðAk ÿpO|QHTì ûBâlük kõg úG QHvð ,lðoAk ÿpPzýG
àü òPyAk úG QvðAõPð }kõg qA pO|ûBOõÞ kpì .QuA lñéGlÚ kApÖAqApPíÞ îø kApÖA òüA þyõø .lðpG|þì Rnè pPzýG kõg þâlðq qA ô lðoAk
qA 2001 ëBu ok ôk òüA ô lñÞ àíÞ ÜÖõì þâlðq úÞ þÇýdì ô àýPðs êìAõÎ luo|þì pËð úG xpPuA oB^k pPíÞ BølñéGlÚ òýñ`íø
îø qBG 2006 ëBu ok ëõßýð úPHèA .lðly AlW îø óBíø úG ,kõy|þì kpÖ àü lÚ óly lñéG UÎBG ûôlðAô îÒô lðõy|þì þðBH¿ÎpOpük ,lðõy|þì
pvíø .kpÞ ZAôkqA kõg qA pO|ûBOõÞ kpì àü BG {üArÖA Ao ôA þyõø Iüp lðAõO|þì îø ûqAlðA ûlük pPíÞ óApãük úG QHvð Bùð@ þâlðq ok
ÈÛÖ oBG òüA úÞ koAk ïBð ”óBGoA UýÞ“ ôA þéÏÖ òüpO|QhGlGAokõgúÞÿkApÖAæ« õíÏì.kõy|þì
ïBO .QuA òìlýÞ îðBg qA pO|ûBOõÞ pPì|þPðBu ôk |.løk oBývG Ao kõg úzýíø ô lñðAk|þì úÏìBW ûôpâ
kõg qA pOlñéG îðBg àü BG ó@ qA lÏG îø qôpÞ úÞ ÿpãük IèBW RBÎõÂõì qA þßü 2/5 ÈuõPì oõÆ|úG lðpýâ|þì îÞ|Quk
úÞ kõG òüA kpÞ IéW kõg úG Ao óBÛÛdì úWõO |.lðpO|ûBOõÞ úÏìBW ÈuõPì úG QHvð pPì|þPðBu
| |.lyAlWôAqAîøqBGôkpÞZAôkqA óAoôk Rçý¿dO lðkõG úPvðAõPð úÞ ÿkApÖA
,pPì|þPðBu203 :Aõéýu qôpÞk þðBvýèA kApÖA úG QHvð lñðBupG óBüBK úG Ao kõg óBPupýGk kqoA|þì kBüq ëõK ûqAlðA úG lñéGlÚ
ô pPì|þPðBu 2/5 qA {ýG ÈuõPì lÚ ÿAoAk lñéGlÚ òPyAk ÜyBÎ óAkpì úíø BHüpÛO
pPì|þPðBu164 :õèAôoBÞôlèBñývðApÖ 5 qA {ýG þøBãzðAk óçý¿dPèA|ÕoBÖ úG QHvð QýíøA olÛð@ Bùð@ ÿApG ÑõÂõì òüA .lñPvø
òüpOlñéG lðkpÞ|þì oõ¿O úíø lüBy | | løk|þì óBzð òüA úÞ lðkõG pO|ûBOõÞ pPì|þPðBu lðAõPG ÈuõPì lÚ ÿAoAk kpì àü pâA úÞ koAk
BìA .lñÞ ZAôkqA lðAõPð QÚô|aýø óBùW pPgk ûBãzðAk úG kôoô ô Rçý¿dO ok lñéGlÚ kApÖA ëBdyõg olÚ|óBíø kõy lñéGlÚ IcB¾
úÞ ÿkpì BG þPcAo|úG þéüqpG pPgk òüA pPzýG l¾ok30 ôA úðBøBì ÝõÛc úÞ kõy|þì
ZAôkqA ,kõG pO|ûBOõÞ }kõg qA pPì|þPðBu40 |.lññÞ|þì êíÎ pO|ÜÖõì BølÚ|ûBOõÞ úG QHvð
,Qý¿hy ZAôkqA òüA ÿApG ôA oBýÏì .kpÞ æõßýð ,pPì|þPðBu175 :þðôpG æoBÞ
BG }pvíø koõgpG ûõýy ô }õg ÝçgA
lÏG æ« õíÏì ly úP×â úÞoõÆ|óBíø .kõG óApãük
kõg pvíø lÚ ÙçPgA BG óAkpì ô óBðq ZAôkqA qA

.lñü@|þìoBñÞ

25

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

kAlÏO ,)QéßýuoõOõì ÿpÆBG klÎ àü ô ÝpG
3 ,þÓýO|úWõW puôk úyæ ,þøBì úÏÇÚ 337
pHO klÎ àü ô ûoA|úÓýO àü ,ÿA|úéO oõO úPyo

.ly ÈHÂ ô ØzÞ à^õÞ
úßñüA úG QüBñÎ BG :kAk úìAkA lðõðApýG þdPÖ
ô 11 ô 10 ûkBì ÜHÆ úPÖpâ Roõ¾ þGBßOoA êíÎ
lý¾ ô oBßy óõðBÚ 13 ûkBì >Z< lñG òýñ`íø
úG òý×éhPì òüA Anè ,kõy|þì Jõvƒdƒì ïpƒW
êÞ ûoAkA úG ûly|ÈH ô ØzÞ RAôkA ûApíƒø
ûkAk ëBÛPðA óBPupè Qvüq|ȃýƒdƒì QƒÊBƒ×ƒc

lypX×ñì >oAru< úðBgkôo

>oAru< úðBgkôo ÿBøqôo òüA QüAôo #
ô þÇýdì|Qvüq ÿBø|IüphO QüAôo BƒùƒñƒO
ok kõÛ×ì Bøl¾ô úPzÞ31 QƒüAôo ,Qƒvƒýƒð þƒèBƒu|àƒzƒg ÿBƒø|îƒgq
Býðp×ýèBÞÿqõu {O@òüpOoBHâpì JApg Ao oAru úðBg úÞ QuA þüBøoBƒX×ðA
.lñGAõhG åpìpPvGpG {ðBñÞBu BO lñÞ|þì
óBƒPvøõƒÞ ok þƒHýùƒì oBƒƒXƒ×ƒðA ÿAlƒƒ¾
Bø|ûph¾ úG Ao kõg J@ RApÇƒÚ ,lƒ`ƒýƒK|þƒì
J@ ÿôo >oAru< óBñÞBu ûqBñW ô lñGõƒÞ|þƒì
.QuA ÿBø|ÿqõu|{O@ óBýðBGpÚ oBíy #| îùu ô kõy ÐýýzO úðBgkôo pPvG pG BO lü@|þì
ïpâ ÿBøkBG }qô ô àzg ÿAõø ô J@ 30 qpì qA Bßüpì@ÿBýðp×ýèBÞëBíy ûkpPvâ .kõy îco|þG þðAkBý¾ oõO
ÜýÚk QéÎ lñ^ pø ûly ïçÎA úSkBc QéÎ oArƒu úƒðBƒgkôo ÿBƒøqôo òƒüA QƒüBƒƒßƒc
.Qynâp×ð Ao {OôBhu ô þâlñzhG iuBK ô QuA áBðkok
.QuA ûlzð Àhzì qõñø úSkBc BO Býðp×ýèBÞ |ÿqõu|{O@ qA þyBð RB×éO | Bøqôo òüA úÞ þðBýøBì ;lñøk|þì wK úðõâ|òüA
kAlìBG òýPvhð RBÎBu qA ÿqõu|{O@ oArupPvGpG ûBâ þGô ûBâ ÿBøoBX×ðA xApøok
ô ly qBÒ@ þédì QÚô úG {ýK úP×ø |2úHñzßü .lýuo òO 31 úG úPynâ úP×ø þðBüBK RBÎBu
òüA óAkõÛ×ì oBíy úÞ QuA þèBc ok òüA

BG ûBãøBñK òüA lñðAk|þì lñ^pø lðA|úPÖpâ ûBñK
.Qhüo løAõg ôpÖ óAkBý¾ Iýùð
>ûpíýu< QüAôo óBíø >oAru< QüAôo BìA ô
þüBø|úðBgkôo QüAôo ,>óBßzÞ< ûBâ ô QuA
úG BO lñPvø îco|þG óAkBý¾ ïõXø løBy úÞ
Ao úðBgkôo þøBì ÿpPzýG kAlÏO oBƒßy ЃíÆ
iévì úG >{üBW< BG Ao >}@<ô lðpýãG þðBGpÚ
.lñðBzßG
ÿoBX×ðA BG oBG pø úÞ kõy|þƒì ûlƒük ûBƒâ
úG kõè@|óõg úßO|úßO ô lü@|þì æBG J@ Iýùì
.kõy|þì RpK J@ ÿôo Bø|þøBì ûqBñW ûApíø
.lðly ,Bø|þøBìBùñO|úðBXñüA,QuAÿoBGØuCBOúñd¾
óBPupè Qvüq|Èýdì QƒÊBƒ×c êƒÞpƒülƒì JAõgrýð >oAru< óBPvüqôkô óBürG@pãük úÞ
êýíßO qA wK òý×éhPì ûlðôpK :kpÞ eüp¿O .lðoAlð QcAo
ô ÑBWoA ÿpPvâkAk úG þüBÃÚ êcApìpýu ÿApG QÊB×c êÞpülì lðõƒðApƒýG þƒdPÖ kAkpƒùì
.koAkúìAkAóBñ`íø ëBc ok ô QuA ûly ïçÎA òO Bøl¾ úSkBc lý¾ ô oBßy óõðBÚ 14 ûkBì ÜHÆ Bø|ó@ êüBuô þKok:Q×âúÇGAoòüAokóBPupèQvüq|Èýdì
lðly óBíðBg|þGp×ðoArø úSkBc òüA þKok ÿBø|äuBGûApíølvWþGBüqBGÿBø|îýOpÂBc
ÿoApÇÂA ÈüApy QèBüA òüA óBPuA òülñ^okô kBvWA òPÖBü ÿApG õXPvW úG ûly|QýGpO ô þâlýuo úíOBg BO ô ØýÚõO óBìqBu ÈuõO ØéhPì ÿkAlÏOoõÃcpG þñHì úé¾Aô }oArâ
Roõ¾|úG óBìqBu pËð püq þÏÇÚ ÿCAo oôl¾ òüoõìCBì ,>Q×ø äñO< úÛÇñì ok þøBì lý¾
.QuA ûly ïçÎA .lñøk þì úìAkA pãük þèBíPcA .lðõy|þìÿoAlùãðþðBìA úýyBc ok óBPuA Qvüq|Èýdì QÊB×c óBãü
ÿApG }çO ok óBzð|{O@ oArø 8 qA {ýG QèBüA òüA ok ÿqõu|{O@ òüpOoBHâpì òüA
.lñPvø {Þpu ÿBø úÏéy ólðBzðôpÖ .lü@|þì JBvc úG Bßüpì@ îùì QÊB×c þƒèBƒÏüoAõƒy úƒGõƒ¿ì òƒüpƒg@ ܃HÆ úGïAlÚAúÞAoØéhPìp×ð{y>oAru<úðBgkôo
ákoq þøBì úÏÇÚ pø úƒíüpƒW Qƒvüq|Èýdì ÝpÆ ô êüBuô BG ,úðAôpK óôlƒG þƒøBƒì lƒý¾
wK Býðp×ýèBÞ ÿqõu|{O@ òüpOoBHâpì òüA óBðBzð|{O@ëpPñÞ úGqõñø {O@ÿBø|úéÏy pƒu pƒø ô ëBƒüo óõƒýƒéýƒì|àƒƒü ÿA|úƒƒðBƒƒgkôo .lðkAkoApÚIýÛÏOQdOlðkõGûkpÞúÎõñíì
29 úÞ QuA ÿkçýì 1933 ëBu ÿqõu|{O@qA 300 QÏuô úG ÿA|úÛÇñì {O@ ô lðA|ûlìBýð ok
.QyAnâÿBWpGúPzÞ þñÏü ,)ÐGpì pPìõéýÞ 777( ÐGpì êüBì ëBüo óõýéýì 3 ÔéHì )QzKoBg( þÓýO|úWõW Bø|ó@ qA ô pýãPuk Bø|ó@ qA p×ð ôk :kôrÖA ÿô
.QuAûly|òýýÏO àü ,ûpX×ñì kAõì ïpâõéýÞ àü þHüpÛO oAlÛì
úPÖpâpG ok Ao áoõüõýð pùy ûqAlðA úG ÿA|úÛÇñì îýu pPì 50( êìBy oBX×ðA úéýuô êìBÞ ûBãPuk

28

www.TEHRANMAGAZINE.com

29

óApùO úéXì

ok .lññÞ êý¿dO úPyo òüA ok lñPvðAõO|þíð Bø|îðBg úÞ kõG oõÇð@ óBìq ó@ ÈüApy BìA QyAk þßyrK ok àyrK óq òýèôA
{èk úÞ oõÇð@ Ao kõg þâlðq pývì ô ûkq BW BøpvK ÿBW úG Ao kõg QÖpâ îýí¿O ÿpG RoBâoBì úXýPð

.løk pýýÓO QuAõg|þì
iüoBO ok óq àyrK òýèôA úG êülHO ô QÖo ûBãzðAk úG ô QyAnâ kõg ÿôo pG Ao }okApG îuA ôA
FBÛOoA ok QÖo|þì úÞ BXÞ pø ,QyAk kõg Rçý¿dO ô oBÞ úG úÞ ÿlüly »úÚçÎ úG úWõO BG ôA .ly ? kõG úÞóBùW
úWõO BG òýñ`íø .kõíð IvÞ úñýìq òüA ok Ao þüBø|QýÛÖõì ô kõíð|þì }çO BXð@ QyAlùG îPvýu
úG ÿô ,lðkpG|þíð óAlñ^ ÿA|ûpùG þcApW ëBíÎA ÿApG þvc|þGô þyõùýGqAríýW óBìqok úßñüA úG
Quôk {ðBýÖApÆA ÿApG ,RoBâoBì .QuA ûkõG oõùzì þcApW ëBíÎA ïBXðA ok ókõG qpÖ ô Ðüpu
ØüpÊ ÿAl¾ úG þ¿hy QÚô pø òýñ`íø .kõG JAõWpÂBc ôõglñO þíÞ ÿô .kõHð þGpzì }õg
êýèk úG oBG òülñ^ ÿô .lølð jo òO úG òO þüAõÎk úÞ kõG lýÏG ,QÖpâ|þì kApüA }pøBÊ Bü ô ôA )1789 lèõPì .|James Barry|( ÿpGr탃ƒýW
åoõHñükA ûBãzðAk qA 1812 ëBuok Ao kõg þ߃ƒƒyrK áolì ,ïAlðA rüo ô óAõW ÿkpì #
.ly|þì oBPÖo ÿô BG AoAlì BG æõíÏì BìA ly ûngAõì kõg óBølðBìpÖ qA þ`ýKpu ok BO QzâqBG ólñè úG 1812 ëBu ok þßyrK áolì ngA qA wK .QÖpâ pýHÞ ÿBýðBPüpG ok
|)2008( - òýìq ô QzùG ïBð úG þíéýÖ úñýìq òýíø ok lýðAlG QuA Jõg okô ûkAk BÛOoA Ao kõg Rçý¿dO| | |Guy and St Thomas xBìõO Qñu lðA ÿBâóBPuoBíýG
þâlðqqA QuA þPyAkpG úÞ ûly úPgBu wüoõâ òýèoBì þðAkpâoBÞ úG |Heaven and Earth
ú» éýuõG úÞ |A Skirt Through History | ïBð BG lñPvì ÿA|úÎõíXì òýñ`íø ;ÿpG ríýW .lñÞIvÞAo þOBýGpXO þcApW úñýìq

ríýW ïBð BG þðBìo rýðô ûlýzÞpüõ¿O úG Ao ÿpG ríýW þâlðqqA ÿA|ú¾çg ,ûlypzPñì þu|þG|þG
úPgAkpKríýW þâlðq úGrýðpßðAk BýzüpOBK ú» Pyõð )|James Miranda Barry|( ÿpG AlðApýì
.QuA

:óBPuBG óApüAok þßyrK ÝçgA

êÛð oõÆ òüA ,óBPuBG óApüA ok êìBÞàyrK àü ÈüApy >...òùÞÿBø ïõÚ< JBPÞok #
.lðAlG Ao Bø ó@ÿBø ÿoBíýG óBìokô ê¾B×ìô ólG ÿBø ïAlðA lüBG< :QuA ûly
.lyBHð kõvc ô lyBG óBGpùì lüBG ô lyBG úPyAk oBýPuk ô þ¿hy úGAoA lüBG
| |.lyBGúPyAlðÿoôpÒúðõâaýøôlüõãGòhuïAo@
.lyBGoBíýGQuôkþèôÿoBíýGòíyk| |

.lyBG þüõâoôq ô þðBuo Iýu@ ,QüBñW qA oôk úG ô lñÞ QüBÎo Ao Býc ô QXc ok ô ûlì@ ok {OoA ïAlhPuA úG þìBð ô óAõW àyrK òüA ,ûBOõÞ ÿA|ûoôk óAonâ qA wƒK
.lyBG óBðq ûõýG oBü ,kqAkpLG oBÞ úG óBGBPy Qìçu ô BùðBPuoBíýG þ×ýÞ eÇu FBÛOoA úG )lñø ô AkBðBÞ ô BÛüpÖ@ úéíW qA( Qukoôk þüBø|òýìqpu

.lyBG Jõg Rpùy oAluBK .lyBG úPyAk úðBHýXð ÿoBPÖo .QgAkpK {OoA kApÖA Áõ¿hG ô ïkpì
| |.lyBGúPyAkpËðokAoÿõñÏìþyAkBKúßéG,lñßðoBÞkõupÆBgúG
AoþÞBKBðôkBvÖôlðBøpGÿoBíýGqAAoîvWBOløkóBzðRoBùì{hGóBìokóBøBýâókAkok| | ?kõG ú^ IýƒƒƒXÎ koõì
Bì fçǾA úG oõìBì þPÚô .QÖo Býðk qA 1865 ëBu ok xBƒƒƒñypu fApW òüA ,ÿpG ríýW
.lñÞoôk ÿpG ríýW ;lyôpGôo þHýXÎ rý^ BG ,lüBíð ûkBì@ RõGBOok ókAkoApÚ ÿApG AoôA QuAõgoõy|ûkpì
.kqBu óôrÖA Ao RBýc nüAnè ô lzhHG ÿpPzýG {ìAo@ BùèBu úÞ ÿpvK .kõG ûlzð ûkq RpýcríýW óBPuôkô Bø|þuçßíø »ûqAlðA úG wÞ|aýø .kõG óq àü

:óBPuBG óApüAok Qürüô Üc .QuA ûlì@ok J@ qA óq óBùâBð ,lñPyAk lì@ô QÖo ôA BG ô ûkõG Quôk ÿô BG
àyrK úG ,QÞpG ókAk ô BÎk BG BùñO ,óAlGõì ô QyAk oBíýG ïBÛì BG IuBñO BÛýÚk àyrK kríPuk ÿApG IuBñì þPc ,{Ûðrüo þOoõ¾ô à^õÞ ÿA|úTW òPyAk êýèk úG Ao ÿpGríýW kApÖA þÃÏG
lc úG ríýW ëBu ô òu úÞ kpÞ|þíð oôBG ûBãzðAk {ñürâ ëõEvì úßýüBW BO lñPvðAk|þíð ûBãzðAk
!lðkAk þì kríPuk
oBù^ Bü ô pPy àü ,IuA àü ,pg àü IýOpO úG óBPuA ûlðBìpÖ Bü ûk Bü úéýHÚ Bü ûkAõðBg wýüo .løk|þì ÙB×Þ þßyrK áolì QÖBüok
lñèpüA ok QuA >þéßèBG ó@ RoBâoBì< )îðBg( ÿô þé¾A ïBð úÞ ÿpG r탃ƒƒýW ÿBÚ@ ?kõƒƒƒƒG úÞ ôA
.lñPgAkpK þì àyrK úG kríPuk óAõñÎ úG IuA BO QÖBü úìAkA ëAôo òýíø ô kõG úðApvK ApTÞA ly|þì ôA òO þÞkõÞ òýñu ok úÞ þüBø|xBHè .lì@ Býðk úG
.lñPgAkpKþìkríPukóAõñÎúGûkBìÿBKoBù^àyrKúG,óqóAoBíýG| | ëBüôo ok þyBÛð kBPuA ,ÿpG ríýW okApG .kõG ûly Qhu ôA ókõG pPgk Bü pvK ÀýhzO úßñüA
»úPyo ok êý¿dO úG ÿlüly »úÚçÎ ôA .QÖpãð ûBHPyA }okApG BG Ao ôA wÞ aýø BìA kõG ólñè þìkBÞ@

30

www.TEHRANMAGAZINE.com

Individual, Couples & Family Psychotherapy wPýâêýGqA lñK Q×ø

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk .lýüBýGoBñÞQÛýÛc òüA BG QuApPùGô Qvýð úð|ækBÎrý^ aýø þâlðqok :ëôA ê¾A #
oôBzì ô xBñzðAôo êHÚ kôo|þì oBËPðA Bíy qA Býðk òüA ok ,Qvýð êüBÚ Bíy w×ð RrÎ ÿApG þyqoA aýø Býðk :ïôk ê¾A
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |15 BG
(LIC.#PSY 13673) .lýøk ïBXðA þPHTì oBÞ lýyBG úPyAk þGõg xBvcA óBOkõg úG QHvð úßñüA qA
,|JApÇÂAô þâkpvÖA :ÿBøúñýìqokÀ¿hPì êý¿dPèA ÕoBÖqA wK :ïõu ê¾A
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì ,óly ïAlhPuA ô óBPupýGk qA ólƒy
ÿkBüq ûkBÏèA ÝõÖ ÝõÛc Bíy úG þvÞ
RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW IýOpO òýíø úG .kpÞ løAõhð QgAkpK
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG QýÏÚõì ô ïBÛì úG lýðAõPG úßð@ qA êHÚ
ô ïBÛì ÿApG lƒüBƒG ,lƒýupƒG ÿpƒO|æBƒG
(310)441-9550 .lýzßG Qícq {üBüArì
lýñÞ|þƒì pƒßÖ pƒâA :ïoBƒù^ ꃾA
1314 Westwood Blvd., #206 ûBHPyAok QuApýâ Qhu óBOoBâqõì@
Los Angeles, CA. 90024 úWõPì óly ïAlhPuA qA wK ,lýPvø
Qhu Bíy wýDo úƒÞ lƒy lƒýøAõƒg
BðpŸG ZpüA pPÞk óõƒ^ ;QƒuA óBƒOoBƒâqõƒì@ qA pƒOpƒýâ
àyrLðAlðk .koAlð Ao óBOoBâqõì@ þéÓy QýñìA
Bø óAoõPuo ok ÿrLy@ :îXñK ê¾A
Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | olK ,koAlð kBÃO Bíy óCBy ô oôpÒ BG
f|çǾA oBÞ òüA ÿApG Bì ÿBø åorƒG
ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ àüoBÞ òüA Bùð@pËðqA lñPyAk ÿpãük
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì .kõG Q¾pÖ
ÜÖõì óBOoBÞ ok pâA :îzy ê¾A
lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì Qì|çì Ao óBOkõg òülèAô lƒýƒPƒvƒýƒð
qA ô lýzßG Quk ólýèBð qA .lýñ߃ð
óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ .lüpýãG xok kõg RBøBHPyA
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA lèõPì Bíy úßð@ qA êHÚ :îP×ø ê¾A
óBƒðAõƒW îø Bƒíƒy òƒülƒèAô lƒüõƒƒzƒG
(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335
.lðA|ûkõHð oô@ ë|çì luo|þì Bíy pËð úG óõñÞA úÞ ÿolÚ úG râpø lüBy ô lðkõG ÿoõypK
ÿBø|úPßð úG Qvýð lG.lýPvø lñì|ûpùG þPhHyõg úuqA ,lýðAõg|þì Ao úPyõð òüA BíypâA

:lýñÞúWõO îøpüq
úP×ø àü BO p×ð óõýéýì àü Apüq lýðAlG Ao kõg þPì|çu olÚ ,lýPuBgpG JAõg qA îèBu eH¾ qôpìA pâA

.kõG lñøAõhð ûlðq pãük
,úXñßyJAnÎ,óAlðqëõéuokþüBùñO ,äñWÿBø|Iýu@qAóõñÞBOpâA
.QuApPùGBýðkokp×ðóõýéýì500QýÏÂôqABíyQýÏÂô ,lüA|ûkõGóBìAokþãñupâBü
óõýéýì 3 qA Bíy ÐÂô ,lüõy BvýéÞ Bü lXvì koAô ,åpì Bü óly þðAlðq qA xpO óôlG lýðAõO|þì pâA

.QuA pPùG Býðk ok p×ð
,lüoAkxBHèô{×ÞpâA ,koAkkõWôAnÒôþÞAoõgBíyëB`hüokpâA
.lýPvøpOlñíOôpSóBùWïkpì%75qABíyRoõ¾òüAok ,lüoAkþøBñKpuôJAõhPhOpâA
þÇüApy òýñ^ úÞ Býðk ïkpì %8 úG Bíy ,lüoAk ëõK óBO|IýWokpâAô ,lüoAk JBvc þßðBGokpâA

.lüoAk ÜéÏO lðoAk
:lýPvø lñì|ûpùG þPhHyõg úuqA ,lýðAõg|þì Ao úPyõð òüA BíypâA

.QuA ûkõG Bíy pßÖ úG þvÞ àü -1
.lüoAlð ÜéÏO lñPvýð ólðAõg úG okBÚ úÞ ÿp×ð óõýéýì 200 úG Bíy- 2
.lðoAkþupPukóApùOþééíèAòýGúéXìúGúÞlýPvøBýðkïkpì kôlÏìôrWBíy...ô—3
pÆBg ûkoq@ râpø oBãðA úÞ lüqoõG ÜzÎ ÿoõÆ ,lüoAlð ëõK úG ÿqBýð oBãðA úÞ lýñÞ oBÞ ÿoõÆ
wÞ aýø oBãðA úÞ lýðAõhG qAô@ ÿoõÆ ,lñýG|þíð Ao Bíy wÞ aýø oBãðA úÞ lý¿ÚpG ÿoõÆ ,lüA|ûlzð
.QuA QzùG ,òýìq oBãðA úÞ lýñÞ þâlðq ÿoõÆ ûpg|æBG ô ,kõñy|þíð Ao Bíy ÿAl¾

31

BG IéÒAôA ÿBø|ûlÎô úßñüA BGô lññÞ|þì òývdO óApùO úéXì
êGBÚ ÿBø|QýÛÖõì úG ôA BìA ûly ÜÛdì pýgBO êìBÎpülƒì ô wƒuõƒì àƒuBƒì óçüA#
QzâqBG ô kôpÖ oBG 16 ;QuA ûlýuo þùWõO lüõâ|þì çvO ô wßüA wýLuA ÿBø|QÞpy
ôk .òýìq ûpÞ úG kpâoAlƒì ÿBƒùßyõƒì ܃Öõƒì QgBu ûlñü@ ëBu qA wßüA wýLuA QÞpy
2024 ëBuok BO kpÞløAõgqBÒ@Ao ÿA|úñý×u
.lðA|ûkAk ïBXðA oBG ôk Ao oBÞ òüA àyõì
ûkB×PuA QýéGBÚ ,àuBì ÿBÚ@ pß×O oõdì .kpHG iüpì ûpÞúG Ao óBvðA lðAõPG
þüBÃÖ RBýéíÎ lüõâ þƒì ôA .QƒuA ûoBƒGôk óBùýÞ þðBùW ûpãñÞ ok úÞ àuBƒì ÿBƒÚ@
oBG àü úÞ òüA êýèk úG QuA QíýÚ óApâoBývG Q×â kpÞ|þì þðApñhu BýèApPuA lüæk@ok ÿkoõð
úÞ koAlð kõWô þéýèk ôA ûlýÛÎ úG .QuA Ùp¿ì ïBíO koAk l¿Ú óõñÞA wßüA wýLuA QÞpy
QýèBÏÖ þüAõø ÿBùPÞpy êTì þüBÃÖ ÿBø|úñý×u o@ ÙA þG ïBð úG úñý×u Ñõð àüpG Ao kõg rÞpíO
úPyAk qAôpK QýéGBÚ BøoBG úñý×u þƒñÏü ,lƒññÞ qA p×u lðAõO|þì îø úÞ ÿA|úñý×u ,lñÞ ÙõÇÏì
àü püq úG Ao pãük úÇÛð úG òýìq ûpÞ úÇÛð pø
.lyBG Qgõu ÿoBW úñürø òüpPíùì ô lyBG ûkB×PuA þüBÃÖ p×u ÿApG îø ô lðBupG QÎBu
wßüA wýLuA QÞpy 9 óõßèBÖ àƒyõƒì
.kõy

ly lñøAõg ïBXðA úñý×u BG òýìq ûpÞok þðæõÆ ÿBøp×u

ûly óAõñÎ o@ ÙA þG þOBÓýéHO ÿõDlüô ok
ok pùy pø òýG úé¾BÖ lðAõO þì úñý×u òüA úÞ
pPzýG ô lñÞ þÆ QÎBu àü püq Ao òýìq ûpÞ
QÎBu îýð püq úG Ao þðæõƒÆ ÿBƒø|RpƒÖBƒvƒì
oArø 27 úG o@ ÙA þG QÎpu pTÞAlc .lðBupG
.luo|þì QÎBu ok pPìõéýÞ
ÿApG ûpãñÞ òýíø ok {ýK ëBu àuBì ÿBÚ@
fpÇì iüpì úGp×u ÿApG Ao kõg úìBðpGoBG òýèôA
ûoBG òüA ok oA ÿpPzýG þOBýDrW ëBvìA ô kpÞ
úPßð òüpPíùì àuBì ÿBÚ@ úP×â úG .kpÞ òyôo
úWkõG òýìBO ÿApG Ao þøAoôA QÞpy úÞ kõG òüA
wßüA wýLuA óõñÞA .lñÞ AlƒýƒK ûsôpƒK òƒüA
ÐýíXO ,lñßG AooBÞ òüAoõÇ^ lüBG úÞ lðAk|þì
-ûsôpK àü pG QÞpƒy ÿBƒø|QƒýƒèBƒÏƒÖ ïBƒíƒO
".QÖBüløAõg QÎBu àü qA pPíÞ ok lñüõâ|þì þðæõÆ p×u IèBÚ ok Ao óBüpPzì ÿBøqBýð ïBíO úÞ ÿA|ûsôpK
úÞ þèBc ok koAk þHvð klXì ûkB×PuA QýéGBÚ ÿBø|ûoBPu êTì þPýGõHdì úÞ àuBì ÿBÚ@ ".ly løAõg ïBXðA .lñÞ úÂpÎ ëõ¿dì àü
klXì ûkB×PuA QýéGBÚ l¾ ok l¾ o@ ÙA þG þé¾A fApÆ ô pülì úßñüA rXG koAk þÛýuõƒì ô lñPvøoBÞ|úËÖBdì Bì óBüpPzìqA þÃÏG" oAlìokûoAõøBì,o@ÙAþG,pãükRoBHÎúG
.lü@okqAôpKúGlðAõOþìBøoBGôBøoBGôkoAk ÿBøôokõgQÞpy,QuAwßüAwýLuAQÞpy p×u o@ ÙA þG BG kõg úßð@ qA {ýK lñøAõg|þì þüBÃÖ ûBãPvüA úG úèõídì ,kAk løAõƒg oApƒÚ
þðBìq ëôlW úÞ lðAk þì kõg àuBì ÿBÚ@ QÞpy wýüo ô ûkpÞ wýuBO Ao çvO þƒÚpƒG ".lññýHGAoó@ÿBøp×uoBGlñ^lññÞ ÿBø|àyõì óõƒñƒÞA úƒÞ ÿoBƒÞ -kpƒG lƒøAõƒg
óBìq ok æ« BíPcA ô QuA úðAqAôpKlñéG ôA ûsôpK ÿBø|ÿoôBñÖ úñýìq ok úÞ QƒuA þƒPƒýƒuoæõƒu qA þðBâôBð QgBƒu Bƒì úƒìBƒðpƒG òƒüApƒGBƒñG" ûBìúGîøô-lñøk|þìïBXðA9óõßèBÖôóõâAok
úÞlüõâþìôA«çÏÖBìAluo|þíðóBüBKúGkõÎõì oBÞ QýÖpÊ pK ÿBø|ÿpOBG úéíW qA pünKlülXO pâA BO QuA óõâAok ô 9 óõßèBƒÖ ÿBƒùßyõƒì ÿApGîøòýìqûpÞokôkpGløAõgpÖBvìiüpìô
Ao òýzðpu óôlG úèõídì òýèôA úÞ QuA oAôlýìA .lñÞ|þì úñý×u ô àyõì BG úÞ lðkõG QcAo þðBüpPzì lðA|ûkAk "úÇÛð úG úÇÛð" ïBð ó@ úG úÞ þüBøp×u
.lPup×GiüpìúGo@ÙAþGBG2022ëBu Ao ôA ôpzýK pß×O àuBì ÿBÚ@ óAoAlƒÖpƒÆ .ly løAõg ûkB×PuA
".lññßG Ao oBÞ òüA lñðAõPG lññÞ p×u þíülÚ
Àý¿hO o@ ÙA þG úG Bì ÐGBñì ïBíO BìA" ó@úGïkpìpPzýGú`ð@":Q×âàuBìÿBÚ@

32

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

33

Coming together in religious óApùO úéXì
understanding
þñük îøB×O BG þüBíøkpâ
By Randolph Dobbs
rGAk ØèAlðo pSA
The roll-call of prophets who have founded separate religions - koAk iüoBO ëBu óAoArø lðkõìpÖ wýuBC O Ao ÿlülW QðBük úÞ þðApHìBýK þìBuA #
reaches back in time across millennia - Abraham, Krishna, eývì RpÃc ,AkõG RpÃc ,þuõì RpÃc ,Qykoq RpÃc ,BñzüpÞRpÃc ,îýøApGA RpÃc
Zoroaster, Moses, Buddha, Jesus and Muhammad. To this day, îýËÎ óApHìBýK òüAqA òO lñ^ Bü þßü îýèBÏO úG óBùW ïkpìpTÞA ,qôpìA úG BO .líª dì RpÃcô
most of humanity subscribes to the teachings of one or more of ç« ìBÞÿBùPðBükoAnãðBýñG óApHìBýK ,ûly QHS iüoBO êHÚBìqA ,úÛýÛdèA þÖ .lðoAk kBÛPÎA þùèA
these great religious figures. In fact, there have been prophet- .QuA ûly QýGpOô þüBíñøAo þùèApùËì àü ÈuõO QÛég óBìqqApzG îèBÎ .lðA ûkõG ÿlülW
founders of distinctly different religions since before recorded ëBcokô þìõíÎ áok àüqA þürW óBùW ØéPhì ÿBùPðBükqA Bì áok úÞ QuA òßíì Bü@BìA
history.From the time of creation humanity has been guided by a QðBük oAnãðBýñG pHìBýK ,)1817 - 1892( úéèAFBùG RpÃc ?lyBG þðBcôo QÛýÛc àü qA êìBßO
divine source. óBùW ïkpì úßýèBcok .QuA áolüæ {OAm úÞ koAk kõWô Alg àü ÈÛÖ úÞ kõìpÖ îýéÏO ,þDBùG
QÛýÛc àü ûoBG ok úíø - åorG fôo Bü ô BíøpG ,úéèA ,ûõùü - lññßýì Al¾ þ×éPhì þìBuA BG Ao Alg
But what if it were possible to understand the different religions
of the world as all part of one, evolving understanding of spiritual AopzG îèBÎ ,iüoBO ëõÆok úÞ ûkpÞ QHd¾ þùèA
reality? Baha'u'llah (1817-1892), the prophet-founder of the Baha'i .QuA ûkõíð QüAlø
Faith, taught that there is one God whose reality is beyond our
understanding. While the people of the world may refer to God by þùèA RAm áok úG okBÚ râpø óBvðA úƒ^pƒâA
different names - Yahweh, Allah, Brahma, or the Great Spirit - they ïôpdì þùèA RB×¾ òƒPgBƒñy qA ,kõƒG lƒøAõƒhð
are all talking about the same divine presence that has guided ÿBùðBƒìq ok ô óBƒùW úƒÛéPhì ÉBƒÛð ok .Qƒvýð
humanity throughout history. ok êìBÞ ô xlÛì óBvðA àü ,iüoBO qA þ×éPhì
þùèA RB×¾ oõùÊ pùËì úÞ kõzýì pøBƒÊ ÅoA
Although humanity can never understand the reality of God, still ô ÙB¾ úñýü@ àü ok lýyoõg úÞ oõÇðBíø .QuA
we are not deprived of knowing about divine virtue. In different þùèA RæBíÞô ëçW ïBíO ,kõzýì wßÏñì ÝApG
parts of the world and at different times in history, a pure and óBvðA úÞ ú^pø .QuApøBÊ úulÛìpøBËì òüAok
perfect soul appears on earth who manifests divine qualities. Just áok ô lðAlýì þùèA RæBíÞ ô RB×¾ koõì ok
as the sun is reflected in a polished mirror, all the perfection and oAnãðBýñG úÞ úulÛì pøBËì òƒüA ÈuõƒO lƒñßýì
splendor that emanates from God are visible in these holy .QuA úPÖpâ Roõ¾ lñyBHýì îèBÎ åorG ÿBùPðBük
manifestations. Everything that humanity knows and understands
of the qualities and perfections of God are understood through the ||
prophet-founders of the world's great religions. þDBùG QðBük ÿBÃÎA óõýéýì {y kBÛPÎA òüA
ok îøkqõð ópÚok úÞ þDBùG QðBük îýèBÏO .QuA
That's what the six-million members of the Baha'i Faith believe. ok ëBu Qvüôk qA pPíÞ ok ,QÖBü qBÒ@ óApƒüA
Originating in 19th century Iran, in less than two hundred years the àü xBuA ô QuA úPÖBü oBzPðA óBƒùW pƒuApƒu
teachings of the Baha'i Faith have spread around the world, ok óBâlññÞ QÞpy ÑõñO ô ó@ þðBùW úñìAk úÞ ûkAk êýßzO Ao ÿqBu úÏìBW ô þÎBíPWA IýéÛO lñüApÖ
forming the basis of a process of social transformation and
community-building unique in its global scope and the diversity of .QuA pýËð þG ó@
participants. úßð@ô QuA þHvð êG ûkõHð ÜéÇì óBükA ÜüBÛc úÞ Qvð@ úéèAFBùG RpÃc îýèBÏO xBuA xª A
óBükAúPHèA.lðoAkþùèAlcAôFBzñìþùèAóBükAúýª éÞúßð@ôQuAïlª ÛOokúPuõýKôïôAlìþùèAoõùÊ
The fundamental principle articulated by Baha'u'llah is that þðBcôo ô þuBuA ëõ¾A ,QüBùð ok .lñOôB×Pì þÎpÖ ÿBø úHñWok ÈÛÖ þèô lðoAk RôB×O pãülßü BG
religious truth is not absolute but relative, that divine revelation is a úÞ lýñÞ oBPÖo oõÇðBíø óApãük BG" ,êýXðA "þüçÆ ûlÎBÚ" ëBTì ÿApG .QuA þßü óBükA úíø
continuous and progressive process and that all the great religions
of the world are divine in origin. Religions are different, of course, .kõzýì ûlük óBùW ÿBùPðBük ïBíO oBS@ô IPÞ ok ",lññÞ oBPÖo Bíy BG óBð@ lýøAõg|þì
but they differ only in the non-essential aspects of their doctrine. Ao þHønì RBÖApgô þÛýÛc òüª lO òýG RôB×O fõÂõG òük koõì ok úéèAFBùG RpÃc îýèBÏO
Ultimately, the basic spiritual principles of all religions are the IHu òük pâA .QHdìô Q×èA IHuô lyBG êÛÎô îéÎ ÜGBÇì lüBG þÛýÛc òük .kqBvýì oBßy@
same.
The "golden rule" of the Bible, for example, "Do unto others as you .QuA pPùG úPHèA þñük þG ,kõy RôAlÎ ô ÙçPgA
would have them do unto you" can be found in the scriptures of .lðpýãýì òzW Ao úéèAFBùG RpÃc kçýì kpãèBu òýíPvüôk þDBùG úÏìBW ÿBÃÎA ,ûBì òüA
every world religion. Baha'u'llah's teachings on religion make a àü óBýDBùG .kõG løAõhð úìBðpG ô kAlüôo àü ÈÛÖ kçýì kpãèBu òýíPvüôk òzW òüA òßýèô
clear distinction between true religion and mere superstition. òüA Ùlø .kõíð lñøAõg oArâpG þédì ô þìkpì eÇu ok Ao ØéPhì ÿBø úìBðpG ô BùPýèBÏÖ úévéu
True religion must be in harmony with science and reason; the QÞpy ÿqBulñíðAõO ëBc òýÎ ok ô þðBvðA îèBÎ Rlcô qA úéèAFBùG RpÃc {ñýG îýßdO BùPýèBÏÖ
cause of fellowship and love. If religion becomes the cause of úéýuõG úÏìBW RkBÏu úG àíÞ - lyBHýì úðBâôk þÚçgA Ùlø àü ok QÞoBzì ÿApG óBâlññÞ
discord and hatred, then better no religion at all. This month, .lyBHýì ó@ ÿAoAk ÿkpÖ pø úÞ þðBcôo QÖApy ó@ ókõíð wßÏñì BG kõg ÝçgA IünùO ô Qìlg
members of the Baha'i Faith are celebrating the 200th anniversary åorG òzW àü þðBXìoõÇG úÞ Qvð@wéXðA xõè óBýDBùG úìBðpG ,þédì ÿBùPýèBÏÖpG ûôçÎ
of the birth of Baha'u'llah. pHPÞA 22 úHñzßü qôo ok ÿA ëA þuõü ûBãzðAk ëBø wüôo òèBu ok Ao kçýì kpãèBu òýíPvüôk
qA «B×Çè þDBùG QðBük koõì ok pPzýG RBÎçÆA ÿApG .lñüBíð oArâpG pùÊ qA lÏG 4 QÎBu qA 2017
The bicentenary celebration is not just an event, however.
Baha'is are holding a series of activities generated at the .lýüBìpÖûkB×PuA| www.bahai.org ÿBíðoBO
grassroots, neighborhood level. These activities are designed to
reinforce Baha'u'llah's vision of the oneness of humanity while 34
empowering participants to engage in a two-fold moral purpose ?
contribution to the well-being of society through acts of service,
and the refinement of one's personal conduct reflecting the
spiritual nobility with which every soul is endowed.

In addition to neighborhood activities, the Baha'is of Los
Angeles are planning a free bicentenary celebration at UCLA's
Royce Hall on Sunday, October 22, 2017, beginning at 4:00 p.m.
For information on the Baha'i Faith, go to www.bahai.org

www.TEHRANMAGAZINE.com

35

óApùO úéXì

lðAõg þì þéÒôAoõÞêTíèA JpÂ

êGBÛìokoBßølG êTíèA þÖ Büô lølG æBGpu JAõW îéßPì JAõWok IÆBhì úÞþìBãñø #
þìoBßHéÆ lølG ÅApPÎAô Qðõzg BG ïAõO þ×ñì iuBK lñÞþì úHèBÇì Ao kõg IéÆ úÞoBßðBPvG
îø ÿrý^ àü , aýø úÞløk þíð Ao {èõK : þñÏü " lðAõg þì þéÒôAoõÞòì ÿApG ": lüõâ
| | . QuAoBßHéÆ
| |.QuAkAqoõÞþñÏìúGõéÒôAoõÞó@eýd¾ôoõùzìÈéÒþéÒôAoõÞ
óBXüBGom@ ïkpìoõßèõÖ úÞ QuA þðBìpùÚ òüpO úPvWpGô òüpPGõHdì þéÒôAoõÞ QvðAk lüBG
óBXüBGom@ô qBÛ×Ú êüBHÚ óBýìok ôorg ÿBüok JpÒ ô Ýpy êcAõu BO ÿrÞpì ÿBýu@ qA úÞ ûkpÞ Üég
ÿok þuoBÖ óBGq ok úÞ æBG þéTì RoBHÎ pG ûôçÎ þðAôApÖ úéTìA óBGq òüA ok ô QuA ûly úPgBñy óApüA
ÐÚAô ok þéÒôAoõÞ óBPuAk .QuAkõWõìþéÒôAoõÞQý¿hyxBuApGôïBðúGûlyêTíèAJpÂ
ïBùèA BG «B¾õ¿hì ô QuA þWoBg ô þégAk óBñíyk BG ïkpì þðæõÆ RAqoBHì qA þüBHüq þuBíc êýTíO
| |.QuAûkpÞþéXO}AúPukôõéÒôAoõÞïBýÚúíéÞôkokôûlyÜégpèþèçWïBýÚqA
ïõuõì koAk ÿpvK úÞ kõy þì úPyBÞ þzýÞ þéÎ ïBð úG ûkoõhèBu ÿkpì úéýuô úG ïBýÚ òüA ëBùð
| |.lükpâoAkpHìBðôoõùzìþéÒôAoõÞïBðúGlÏGÿBùèBupvKòýíøúÞòyôoúG
ó@úÞ þürWoBývG ÝB×OApupG óBg òvc ïBð úG ÿoAk îzcô åorG óBgpPùì kõg þzýÞ þéÎ
| |.lðoô@okúuBÞqAAoþéÎóBíz^løkþìoõPukkpÞþìþÛéOkõgúGQHvðòýøõOAo
ÿA úðBvÖA óBHuA BG þðBükBì ókpÞ Q×WqA Ao Bùð@úÞ IuA ûpÞôk BG úSkBc òüApSApG þzýÞ þéÎ
okô krüpâ þì óBg òvc RolÚô mõ×ðôôpíéÚqA òyôo }pvK ûApíø kõG ûkoô@Quk úG þüBüok
| |.kõyþìóBPvøõÞúGóBý¾BÎôóBâlüoõyÿBíñøAoôkqAkpKþì{üBøúzülðAôoBßÖA þìòßvìQuAaýKB`ýKÿBùøAoBGoõHÏèAIϾôjçãñuþðBPvøõÞúÞkõè@úìûpíÞBüêGþéñ^
òüAlñGlñGQuAÿom@pTðôîËðÿBøúðõíðòüpPüõÚôòüpPùGúÞëBcòýÎokþéÒôAoõÞóBPuAk | | |.lñürâ
úËcçìòýíøúGôlðAoþìòhuÿpGApGôQýðBvðAôþPuôkôûqoBHìôþâkAq@qArýãðAoõyúuBíc lñðBìôkBWoõPuk úG lðõy þìoõùzì R@oôkô R@pýÚ ÿBùìBð úG úÞ Ao IuA ûpÞôk ó@òyôo
ô Iv`èk Qhu úÞ þéÒôAoõÞ ÿApKA úPÖpâ oApÚ óAqBvíéýÖ ô óAqBvãñø@ úWõO koõì qBGpük qA úðõâòülGôlñÞþìþñOJ@òýÏìþHyokúíz^Q×WBüÝæõGByõÚokôløkþì}oôpK}olK
| |.kõyþìúPgBuúuBícÿôoqAQuAoõùzì | |.kõyþìûlýìkó@fôookþÛyBÎpñø
ô áBG þG ÿqoBHì ô oAlìBð ÿoôæk óBXüBGom@ àüoõßèõÖ ÿBùðBPuAk ok þéÒôAoõÞ óõ^ òyôo}pvKÿApGÿpýzíyQuAûkBPÖAóBPvøõÞokúÞþðBíu@äñuúßOàüqAþzýÞþéÎ
Roõ¾ôkpø{ãñø@ôïBðAnèQÖoþíðóApãükþãìBÞkõgôÿpukõgôoôqoBGpüqôkõG{ßðkpâ þìûkpLuáBgúGÝæõGByõÚóBíøokôkpýìþìïqæÿBùyoB×uôBüB¾ôqAlÏGôløkþì}oB×u
ok úð , òP×â þÛÇñìpýÒ IèBÇìô ÿpukõgô þüõâoôq ïBÛìok BùPñì QuA ûkpÞ AlýK êTíèA Jp | |.kõy
| |.þãìBÞkõgôþìBÞkõgBGûqoBHìïBÛì luoþìïkpì}õâúGBøBPuôoôBøpùyokôkonâþìBùðBPvøõÞqAYüolOúGòyôopñøûqAô@
äñèôòPhüoþvÞQukÿôoþÞBKJ@ÿBùéTíèAJpÂBGúGBzìQuAÿkAoõìó@qAîøòüAô | | |.lñÞþìAlýKRpùykAqoõÞþñÏüõéÒôAoõÞúGòyôoqAúÞQuAïBãñøòüAokô
.QuAûlyoõùzìûkAkjoúÞúýÃÚwßÎokôÈéÒúGúÞòPgAlðA }olKïBÛPðAôklñHGoõg@úGûkoô@êGþéñ^úGAoóBgòvckõyþìÜÖõìïBXðApuþéÒôAoõÞ
ÔýéHO úG ô klðõýK þì þéÒôAoõÞ úG úÞ kõG óõñW ÜyBÎ p¿Î ó@ ûqAô@pK ÿBùÛyBÎ qA . lðBPvG ôA qA Ao

òüAqkAopAãküoqBBýGvjG pBø^úê`TüíqèABGJpÂ

oBÃcA lùzì úG Ao ïBÛì îDBÚô Aqpýì lídì {âpìqA êHÚqôo lñ^oBWBÚ ûBy Aqpýì xBHÎ #
oAkBÖô pãülßü úG QHvð úÞlññÞkBü lñâõu BO kBPupÖ )Ñ( BÂo ïBìA pùÇì ïpc úG Ao Bø ó@ô kpÞ
ÿlñ^qA wKoBWBÚ ûBy lídì þèô lyBG ïApc ïBÛì îDBÚpG Aqpýì lídì ÔýO fçǾA úGô lñðBíG
{üBW pG Ao þuBÚ@Aqpýì ZBc ô Ðég RoAl¾ I¿ñì qA Ao ïBÛì îDBÚ ,óBüoBGok àüpdO úG
|.lýðBzð
ok úÞ ó@ ïBùOA úG ô lñPuBgpG {ýüõâlG úG kõHð ûlýyõK þvÞ ÿApG ûBy pG ôA mõ×ð úÞ BW ó@ qA þèô
Ao lídì ûBy óAoõìBì ô lñPÖpâ ûBy lídì qA Ao {éPÚ óBìpÖ koAk ÿpu ô pu óBÇéu óAokApG BG þðBùñK
ûBy úG ÿA úìBð QuAõg ú^ pø ô lðBì ÝBOA ó@ok AnÒ ô }õKæBG óôlG qôo úu .lðkpÞ þðAlðq þÚBOA ok
ûkpÞ mBhOA úÞ þíýí¿O qA Ao ûBy lídì }oBdu îéÚ úÞ lðkõG òEíÇì Apüq ,lðly ÐðBì lvüõñG
úÞ Ao QýG òüA {üõg óõg BG kpÞ ê¾Bc òýÛü {âpì ô êPÚ úG ïBÛì îDBÚ óõ^ .kpÞ løAõg Ùp¿ñì
oAlíPuBýuô IükA kpì ó@ :pãük QüAôo úG .lðkpÞ ú×g AoôA JBñÆô ëBíPukoôq úGô lðkpÞôpÖ | |:QyõðoAõükÿôokõG{èBcؾôÐÚAôok
óBW ëBc ó@ok BO lðlðBPéÒ òýìq ÿôo ok olÛð@ êßýø ÿõÚ kpì òO oBù^ ô lðlý`ýK líð ÿæ Ao oAlìBð | | koAkoAõg úâløk RrÎ úâúÞó@QuoBâqôo |
ò×Þ ô êvÒ óôlG ô lðlý`ýK þíýéâ ok Ao lñízðAk ô åorG kpì òüA pßýK úðBHy .kpLu òüpÖ@ óBW úG
koAkoBývG Bø ú`üqBG òüqApãüqBG jp^|
Jp iüoBO ó@qA æBGpÏyô lðkpLu áBg úG ÿqAo fõPèAõGA ÿ ûpHÛì IñW îýËÏèAlHÎ RpÃcok ûBylídìóõ^ôlñPhüo}pupGp×ðlñ^BGôûkpGóôpýGÝBOAqAAoôABøIyqAþßüokú¾çg
.lükpâêTíèA {üõéâokþèBíPukôlñPgAlðA{ðkpâokAoëByIHuòýíøúGkrüpðAo{ðõgúÞkõGûkoõgîvÚ

36

www.TEHRANMAGAZINE.com

lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G

(626)3-50-50-50 ô ÐÚpG áoBíðAk Qèôk
lñÞ|þì Ñõñíì Ao JBÛð
ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük kõG ûkpÞ QÛÖAõì áoBíðAk ëApHýè Jrc pPzýK pËð ok áoBíðAk þðBýì-QuAo Qèôk #
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW JBÛð ô ÐÚpG QýÎõñíì óõðBÚ Iüõ¿O qA úÞ .lñÞ Ñõñíì Ao JBÛð ô )ûlñG´ ôo( ÐÚpG koAk
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA BG áoBíðAk ëApHýè Jrc QÛÖAõì .lñÞ QüBíc QüpTÞA oõzÞòüA óBíèoBK ok kõy|þì úP×â
oBÞ úËÖBdì Jrc úÞ QuA þèBcok óõðBÚ òüA úG .koAk kõWô óõðBÚ òüA Iüõ¿O ÿApG ïqæ
(310)274-7474 QÛÖAõì óõðBÚ òüA BG rýð áoBíðAk þPìõßc kôo|þì Ao þøAo óBíø áoBíðAk IýOpO òüA

.koAk .QuA úPÖo {üpOA úÞ
fpÆ ÿBñHìpG óBíè@ ÿoArâpHg }oArâ úG qôook {ýK ûBì {y kôlc {üpOA Qèôk
,JBÛðô ÐÚpG BùñO úð QuAoApÚ áoBíðAk Qèôk AoJBÛðôÐÚpG )QzùHükoA26(úì16úHñy|úu
lñÞ|þì óBùñK Ao ûpù^ úÞ þzyõK úðõâpø úßéG òüA ÜGBÇì .kpÞ ïçÎA Ñõñíì oõzÞ òüA ok
úýéÛð êüBuôô BøkBùð ,Bø|ûBâkAk ,Bø|ûBãzðAkok úÞ þðBvÞ qA wýéK 2017 pHPÞA qA ,óõðBÚ
QÖBüok ÿlÛð úíüpW lñðByõK|þì Ao óBzOoõ¾
.kõy Ñõñíì oõzÞ òüA þìõíÎ
BùñO ûpù^ {yõK Ðñì óõðBÚ rýð {üpOA ok .kpÞ løAõg
òüA ÿBñHìpG .kõy|þíð kôldì JBÛð ô ÐÚpG úG 150 pG ÔèBG JBÛð ô ÐÚpG {yõK úíüpW
rýð þv×ñO ÿBø|àuBì qA ûkB×PuA þPc óõðBÚ ÐÂô þðBðq ÿApG ô QuA )oæk 166( ôoõü
oõzÞ òüAok .QuA Ñõñíì àyrK qõXì óôlG ok Bü Bø|ûBâkAk ,Bø|ûBãzðAk ok úÞ kõy|þì
þdüp×O ô þññ×O ÿBø|àuBì qA ûkB×PuA þPc úG.lñyõK|þì JBÛð Bü ÐÚpG þìõíÎ úýéÛð êüBuô
.QuA ûly Ñõñíì ëAôBðoBÞ ïBüA qA ZoBg ok rýð pËð ok rýð áoBíðAk Qèôk óõñÞA úÞ luo|þì pËð
qA þzhG lülW ÿBø|êíÏèAoõPuk òüA .QuA úPÖo {üpOA úÞ kôpG þøAo óBíø úG koAk
úÏìBW ok ÿlðõýLíø ÿBø|êíÏèAoõPuk úÎõíXì ok ëApHýè kBdOA wýDo ,òvéDõìBu xolð@
úPvG òüA ÿBø|{hG qA þßü .QuA {üpOA Qyõð kõg áõHvýÖ úd×¾ ok oõzÞ òüA Qèôk
úG ó@pÚ ÐüqõO QýÎõñíì îø ÿlðõýLíø ûpù^ {yõK koAk pËð ok áoBíðAk Qèôk úÞ
àütéG ÿBø Qèôk.QuA oõzÞ òüA óAlðôpùy
Ao JBÛð ô ÐÚpG Ðñì òýðAõÚ pPzýK rýð úvðApÖ ô .lñÞ ïçÎA Ñõñíì Ao óAlðôpùy
ôA Jrc úÞ QuA úPyõð úìAkA ok òvéDõìBu
.lðkõG |ûkpÞ Iüõ¿O .koAlð þðõðBÚ òýñ^ Iüõ¿O BG þP×èBhì rýð

ok | kõg ÿBø ïBýKô þùâ@oBzPðA BG
åorG ûkAõðBg òüA úG ,óApùO úéXì

lülðõýLG þðApüA

37

óApùO úéXì

óApüA ok þðõðBÚ àyrK ÿõðBG òýèôA þ`ðByBÞáõéíèA Rp¿ð pPÞk

BGô kpÞoBýPgA ÿpvíø {üApG kõG ûkpÞ QýGpO êÛPñì þÚApÎ êÂBÖ ïõcpì þ×Úô óBíPgBu ëBc ïkpÞ ïBíO Bíy pG QXc òì Q×â oBXO ëBu ok þ`ðByBÞ áõéíèA Rp¿ð õðBG #
þvÞ pâA úÞ kpÞ þì oBPÖo þüA úðõâ úG ôA óBÞkõÞ .lükpâ ïBãñø ok BølÏG ôA .óBPðAlWô ô lýðAk þì Bíy þÛñýéÎ }olK .lì@ Býðk úG þvíy 1293
ÿBø ûõð Bùð@ úÞ ly þíð úWõPì QvðAk þíð ó@ kõG úP×â {ðBPuôkqA þßü ÿApG ApWBì fpy ëôA qApÆ óAlñíOôpS qA ô ÙôpÏì pWBO þ`ðByBÞ
pPÞk îðBg QýÏÚõì JçÛðA qA wK .lñPvýð pPÞk óq òýèôA þ`ðByBÞ áõéíèA Rp¿ð õðBG úPyAk Ao QOBíy ô ókoõg ÿpuõO oBËPðA qôo êý¿dO úG ÜzÎ îÒpýéÎ ÿô .kõG kõg óBìq
úÞ þðAõðBG qA ÿoBývG óAlðqpÖ Apüq ly pGApG lñ^ ÿpPvâkAk RoAqô ïAlhPuA úG úÞ QuA þßyrK {ÒApu úG }okApG QÎBu îýð qA wK þèô QuA ok þãèBu 14 òuok óBìq ó@ ëõíÏì îuo ÜHÆ
óBðAõW lðkõG þ`ðByBÞ pPÞk îðBg QüBíc koõì rýð þðõðBÚ þßyrK ok .lì@ok þðõðBÚ þßyrK ô ok QzKõO lðoAkoBÞõO BG óBüBÚ@ Q×âô QÖo pvK ZAôkqA ô lÛÎ úG óBPvGk ûoôk óBüBK
ó@ þüBíøkpâ ok þøBâ ô lðkõG ûly lñìôpG }oB×u oBG püq ôA .kõG óBðq {hG oAnãðBýñG ÿô ëBcpø úG .ûlG iuBK óBð@ ÿBùzupK úGô óBíG ok ÜüçÎ ô pßÖ ÙçPgA BìA .lì@ ok {üõíÎ
RõÎk Ao kõg þíülÚ óBGpùì pPÞk îðBg óAõðBG lñéG þÏHÆ BG ÿô .QÖo þíð ó@ô òüA {øAõg ô wýuCBO Zpg oBXO úÞ ly UÎBG ÿô qôo ó@oBÞ þðq ô òPgõì@ô îéÎ ÜyBÎ þßü úÞ Bø ûkAqõíÎ
qA êýéXO ÿApG ÿqôo äñW qA wK .lðkpÞ þì óBüAõñýGqA ÿpýãPuk Ùp¾ Ao kõg ÝõÛc ïBíO BG wK òüA qA .lññÞ êHÛO Ao rùXì ûBãðBìok àü úG A...o oBÞ , úzýK pWBO ÿpãük ô kõG ûkAq@
þñ×éO pPÞk îðBg .lðkoô@ êíÎ úG RõÎk óBzüA .kpÞ þì ØýÏ óAlñìBÞ ÿôoAk ëõK òýìCBO ô úÞ óBíè@ ok êý¿dO óAoôk óBPuôk àíÞ áõéíèA Rp¿ð õðBG .lðBzÞ ïBãñø kôq þüAlW
õðBG pýg ÿBøoBÞ qA lüõâ þì {ðAkpâBy qA þßü Ao ûBãðBìok QgBu oBÞ lðkõG xlñùì IéÒA Aopøõy úðBg kõg kAqõðpvK BG ëBu àüqA wK
.ïôpG óBzðlük úG AoõÖ QuAõg òì qA ô óApvK êý¿dO ZoBhì òýìCBO þ`ðByBÞpPÞk úÞ lðkpÞ ÐíW ëõK olÛð@pýg oBXO ô kpÞ Ñôpy BùñO QýGpO úG ô QÖpâ ÝçÆ ô Q×â ápO
BüõW Ao QéÎ . îPÖBü úüpâ ëBc ok ôA ô îPÖo úýùO úðBg óBð@ ÿApG úÞ kõG kAlÏPuA BG óApPgk lñÞ wýu~BO IuBñì óBPuoBíýG àü QvðAõOôA píÎ óBüBK BO ô QgAkpK êý¿dO ô }lðqpÖ
ô Øüpy ïkpì òüA olÛ^ òýHG : lñP×â ïly òO lñ^ . QyAk þì úãð ûBÖo ok Ao óBðA ô kpÞ þì ok úÞ koAnâ > óBðBâoqBG < óBPuoBíýG Ao ó@ ïBð ô
ÐíW úG Apì ô lñupK þì Apì ëBc IOpì .lñðBGpùì ÿBø úPyo ok ûkpÞ êý¿dO óAkpì ô óBðq qA ô óBðq {hG pG ûôçÎ ô kõG ÐÚAô ÿo óBGBýg .kpßð oBýPgA ÿpvíø pãük
qA ÿkBü êýìBÖ úßýèBc ok .lññÞ þì RõÎk kõg êý¿dO ok ôA QüBíc BG þßyrK ô þulñùì .QyAk rýð þégAk ô þcApW {hGqBG þüBìBì þãèBu 18 òu ok , Rçý¿dO úìAkA BG ôA
òì úG ÿoBíýG QéÎ úG qôo ó@ .lññÞ þíð òì þ`ðByBÞ pPÞk îðBg lðqpÖ BùñO .lðly ÜÖõì RoAqô úG QýèBÏÖ úìkA ok þ`ðByBÞ pPÞk õðBG þßyrK ûlßzðAk koAô úÞ kõG þðBðq òýèôA ôrW
úGô ïôpG QyAlâorG wéXì ó@úG lðkAkoõPuk RõÖ qA êHÚ ûBì ûk úÞ kõG Q×ð QÞpy xlñùì óBPuoBíýG pG RoBËð BìA ly êÛPñì ÿpPvâkAk äñW BO .ly BKôoA ïqBÎ wLu ô ly óApùO
úÞ kõG BXð@ok .îñÞ QHd¾ óBzüA qA þâlñüBíð kApÖA qA þ`ðByBÞ pPÞk ûõð ôk .Qynâok okBì úÞ þøBOõÞ óBìqqA wK .kpßð ápO Ao óBðBâoqBG úìAkA ÜýÛdOô êý¿dO úG òýèpGok ïôk þðBùW
òüA úG þ`ðByBÞ pPÞk îðBg Qìlg }qoA úG koõì oBývG úÞ lðA úPhýøpÖ ô ûkpÞ êý¿dO ôA qA Qynâ ÿpPvâkAk ok ôA Qìlg qA Rçý¿dO ô QÖo wüoBK úG wLu .kAk
Ao þðBPuoBíýG QgBu pG RoBËð oBÞ lñPuAõg úG ô kpÞ êýíßO þüBìBì úPyo ok Ao þ¿¿hO
>.ïkpG þK Øüpy ïkpì .lðõG þ`ðByBÞ õðBG ïApPcA ô úÚçÎ òüA .kpýãG ûlùÎpG ÿpPvâkAk óBñÞoBÞ ÿApG óBðq þßyrK úPyo ok oBÞ òí ô QzâqBG óApüA
ok þ`ðByBÞ áõéíèA Rp¿ð pPÞk õðBG þì kõg kBPuA qA lýXíO ok ÿqokõâ pPÞk úÞ kõG ÿpPvâkAk óBPuoBíýG òýèôA óBPuoBíýG pùy JõñW ok þ`ðByBÞ õðBG .QÖpâ ApPÞk
kõg qA ô Qynâok1369 ëBu QzùHükoA pPÞk îðBg þÚçgA ú¿ý¿g òüpPíùì < : lüõâ ÿpPvâkAk jBÞ þGpÒ QívÚ òüpüq RBÛHÆok þéK }olK ÿBùðBíPgBu qA þßü ok óApùO
ÿBW pGoBývG àýð RBìlg ô BHüq RApÆBg óBýÎA ûpìq ok úÞ ó@ îÒpýéÎ úÞ kõG ó@ þ`ðByBÞ QuBüo ô .ly úPgBu ïBýg óBGBýg RoôBXì ok kpÞ wýuCBO þüBìBìô óBðq þ¿¿hO þßýñýéÞ
{Ûðpýg þüõðBG óAõñÎ úGôA ày þG .QyAnâ ÿBW úG kõG BKôoA óBâkpÞ êý¿dO ô òüpO òüA .lðkBùð þ`ðByBÞ pPÞk õðBG ûlùÎpG Ao ó@ úGô kõG ïôpdì óBðq Qìlgok óBãüAooõÇG úÞ
oõzÞ óBãPhýøpÖ QýGpO ok þâorG oBývG QÚô ëõíPì kApÖA þðBñ`ð@ wèBXì ok oõÃc þñÏü ó@ þéÏÖ êdì úG BølÏG óBPuoBíýG ÿô .QgAkpK þì rýð ûlýzÞ îPu óBðq kByoA
þì þðApùO ÿAõñýG óBðq úG Qìlg Ùp¾ Ao kõg RBÛHÆ ok Áõ¿g úG óAoôk ó@ óBðq þPhGlG
.QyAk Ao ôA þÞkõÞ qA úÞ QyAk ÿrLy@ úðBg ok.kpÞ QvðAk þì óBð@ ÿkAõvýG qA þyBð Ao pünK Iýu@
Rçý¿dO lüBG óBðq êÚAlc QyAk ûlýÛÎ ô

.lñyBG úPyAk þüAlPGA ûoôk
pGBÞA xçÞ àü ûBãðBìokoAõWok òüApGBñG
qA þñíXðA ô kõG ûkpÞ püAk kAõvýG óBðq ÿApG
ûkAk êýßzO pß×ñy ôo ô ûkpÞ êý¿dO óAõðBG
þì ûkB×PuA pGBÞA ÿoBâqõì@ ÿApG óBð@ qA ô kõG
þGõñW Rçdì óBðq úG pPzýG ú^pø ôA .kpÞ
ô lük þì pO lñìqBýð Ao óBð@ kpÞ þì àíÞ óApùO
ly îí¿ì óBð@ÿApG þøBãzüAq àü wýuCBO úG
úÞ ÿqôo .kq IèBW ÿoBßPGA úG Quk òüApGBñG
óApüA ëôA qApÆ ô xBñypu oBXO qA ÿA ûlÎ
óBð@ wéXì koAô óBùâBð ôA lðkõG }olK óBíùýì
Ao ôA ô lðõy úWõPì {ðAokApG ô olK BO ô ly
þüApýâ ÜÇð ïôpdì óBðq þâoB`ýG ok lññÞ óôpýG
kõWô ïlÎ QéÎ úG kpÞ óBzð pÆBgô kpÞ kApüA
ok ÿoBývG óBðq pùy JõñW ok àyrK ôoAk
úüpýg ûBãzüAq àü .lðpýì þì óBíüAq ïBãñø
ïBãñø òüA ok .QuA þÖBÞ óBð@ ÿApG àKõÞ
RCApW úÞ AoôA lðly ÜÖõì þðByBÞõðBG óAokApG
koAô ô lñßzG Ao oBâqôo ó@õW ô îüpc kõG ûkpÞ

.lññÞ óôpýG wéXì qA kõy óAkpì wéXì
úG lñéG ÿAl¾ BG Zôpg ïBãñø ok ÿô BìA

38

www.TEHRANMAGAZINE.com

Büo@RBìlg

ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG

óApüA ÐÖBñì QÊB×c pPÖk úG ÉõGpì oõìA úýéÞïBXðA > 2 lüpÞ< úðõèBPuApPuõéýu
QÚô ÑpuA ok ,þu .ÿk òPãñyAô ok lñÞþì þðAkpâoBÞô úýùO Ao

(310)234-9770 }kõg ûkpÞïçÎA {ìApâBPvñüA úd×¾ok lülW ÿpüõ¿OoBzPðA BG úðõèBPuApPuõéýu # |
pG QuA ÿA|úèBHðk þüBíñýu ûsôpK òüA .koAk ûlùÎpG Ao >2 lüpÞ< þâlññÞ|úýùOô þðAkpâoBÞ
lý×u RoõLuBK ÿôo ókpW þG êßüBì ô úðõèBPuA ÿqBG BG ô péâõÞóBüAo þðAkpâoBÞúG úÞ2015 þyqoô ïAok
Mýy órýPýu qA þßü úG Ao >AõHèBG þÞAo< }oAnâpýSBO þñüpÖ@|{Ûð BG úÞ úèBu 71 ûoBPu .QÖo ûkpK
Ao }A|þíülÚ {Ûð ok ÿqBG îø oBG òüA ,úPgBu ëlHì þyqoô pðAs oBâlðBì ÿBø|Qý¿hy
þðApüA RoõLuBK-|
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ - .lñÞ|þì oApßO
ó@ eýÂõO ok ô kpÞ pzPñì {ìApâBPvñüA úd×¾ ok Ao ókpW ô }kõg qA ÿpüõ¿O úðõèBPuA
kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| pãüqBG ókpW þG êßüBì ÿqBG BG Ao >2 lüpÞ< BO lupG ûAoqA ûlñü@ëBu ïpËPñì úðApH¾|þG< :Qyõð
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-| ïA ,2 lüpÞ äPzø úðõèBPuA >!pãük lðAo àü Ñôpy ... îñÞ þðAkpâoBÞô úýùO lÏPvì ûkBÏèA|ÝõÖ
úÖBÂA {vßÎ fpy úìAkA ok Ao þðq|Qzì ô òüpíO ,}qoô ,ûqoBHì ,)püBì|òüôléâôpPì( ïA þW
oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -|
.QuA ûkpÞ
qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -| ú¿Ú pG rÞpíO BG ô >þÞAo< ÿBø|îéýÖ úÎõíXì þðBPuAk ÉõÇg qA xBHPÚA BG >lüpÞ< þé¾A îéýÖ
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ ô ûlñvüõð péâõÞ óBüAo .QuA ûlýzÞ püõ¿O úG Ao êÛPvì þPüAôo þÞAo Qhupu IýÚo lüpÞ õèõK@
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA .kõy|þì ûkpíyôA ÿqBvíéýÖ úìBðoBÞ lñéG îéýÖ òýèôA >lüpÞ< .QuA þyqoô ïAok òüA óAkpâoBÞ

.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O | |.QuAûkpÞB×üAîéýÖòüAokAolüpÞõèõK@lðqpÖlüpÞwýðôk@{ÛðókpW
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok - Býðk ÿBøBíñýu ok oæk óõýéýì 173 qA {ýG ô ly ôpGôo ÿoBXO QýÛÖõì BG îø úzýâ ok >lüpÞ<
þðlðBì kBü úG {Ûð oApßO ÿApG Ao êíßì {Ûð pãüqBG òüpPùG oBßuA ÿkrìBð úðõèBPuA .kpÞ }ôpÖ
þâlñøBñK ô ZAôkqA ok òüA qA {ýK ôA .kpG úðBg úG kõg BG Ao úPyo òýíø Jõéâ óléâ ûrüBW ô koô@ Quk úG @õHèBG þÞAo

(310)234-9770 .kõG ûly oBßuA ûrüBW QÖBüok krìBð >þÞAo< îéýÖ òýèôA þâlñvüõð ô ÿqBG ÿApG ,1976 ëBu
ô kõy|þì qBÒ@ ûlñü@ ëBu qA >2 lüpÞ< ÿoAkpHíéýÖ kpÞ ïçÎA úðõèBPuA ,úPynâ pHìBPLu
1388 Westwood Blvd Ste. 202 þüBíñýu ûsôpK òüA Q×â >þPüAoô< úG pHg òüA úG {ñÞAô ok îø püBì òüôléâôpPì ÿõükõPuA
39 Los Angeles, CA 90024
.kpG|þì pu úG lýèõO {ýK úécpì ok óBñ`íø

óApùO þééíèA òýG úéXì

ïpâpuô þðlðAõg IèBÇì òüpO IèBWô òüpg@ BG úP×øpø
lýðAõO þì óõñÞA îøqA Bíy| ,| QuBíy xpPukokqôo ûlññÞ

ÿBø þùâ@ Zok Büô óBãüAo ÿBø ÿlñìqBýð Zok QùW
lüpýãG xBíO Bì BG QíýÚ òüpO IuBñì BG| þ| ðBâoqBG

)8| 18(8| 81-17| 71

óApùO úéXì

òürãüBW olK

.kpÞ|þì .Qvýð þÖpc .kpÞ qBG Ao ok óq .kq ok ô lýuo óAõW Zôq úðBg úG oAk|ú`G úÞ þðAõƒW pƒøõƒy ô óq #|
oBG òüA .òýñÞ ûBãð Ao BøõéÚôk òüA |æBc- kõg ØýÞ qA Ao|þìõHè@ úÞ þèBc ok xBßÎ .ïlì@ ú`G ÑõÂõì ÿApG ,ï|çu- qA þßü úG ûoB^ òPÖBü ÿApG ,lðlƒy|þƒíð
ÙpÊô kpÞ þKBO ÿoBßíø úðBìBì .ïkAk óBzð ÿkõg
ôk BGô ïlýuo .îükpÞ ïõíOôo óõìoBÞ úÛýÚk añK : kAk úìAkA ,koô@|þì óôpýG ?lüoAk êýì Jôpzì .lýDBìp×G ,ï|çu- .lðkpÞúÏWApì À¿hPì óBßyrK òüpPùG
úÞ þüBøõéÚôk òüAô ly ûApGôorý^ úíø ÜO|ÜO BO þyôo .ïlG óõO óõzð Ao ïoBÞ úðõíð îéüBì- ÿoBâqBu òì oBÞ BG êßèA .ïpßzPƒì ,úƒð- ,úÆõGpì ÿBø|{üBƒìq@ ô RBƒñüBƒÏì qA wƒK
.óoAk Quôk þéýg ïBüpPzì úÞ ïpG|þì oBÞ úG Ao Ñôpy pOkôq ú^pø ïAõg þì óôA pG ûô|çÎ .ûoAlð ôlyBG|þìkpìqAêßzìúðB×uBC PìúÞkAkpËðàyrK
.lýñýG|þì õO ôo oBÞ òüA .QuBHüq olÛ^ ú`G òüA lýñýHG |«çTì olK< RBìlg qA ÿoAkpG|ûpùG ,òßíì êc|ûAo BùñO
kõG ûly êülHO úXýâpu þÎõð úG óq Rpýc óly ÐíW ïkpì ô kõG qôo Èuô .ïkpÞ áoBK àü .îñÞ
«BHOpì ô kõG ÐÚõOpK þéýg îðBg óôA .òñÞ ByBíO ?JAõg ÝBOA îüpG !úyBG- .QuA >òürãüBW
: kAk|þì úìAkA úðõâ òüA xBßÎ ô qA BO ôk qA ïly oõHXì QüBùð ok .QÖpâ|þì úðBùG pO|IuBñì òèBu úÞ lñ^pø ,Qvýð þÖpc- ?Qvý^ òürãüBW olK qA óBOoõËñì :óq
.kõG pƒO|Qƒhu oBƒÞ úƒ`G òƒüA koõƒì ok- îø úGpâ ú`G úü óôA pG ûô|çÎ .ïpýãG àíÞ ïBPuôk õO îø þßüô êHìôo BOôk ,}pÖ ÿôo BOôk ;QuA BO kõy|þì JBhPðA QÚk BG úÞ ÿkpì :àyrK
ïôo@ Bíy îP×â {ùG .kõG ûly þH¿Î {ðBìBƒì .lñÞ àíÞ îðBg ÿoAkoBG úG ô ApWA Ao pøõy {Ûð
ô lðôkpâpG õyôo .îñßG õìkõg oBÞ òì BO lýyBG .QÖpâ|þì qBâ ôo ûBãPuk ô ïk ô kõG BXðôA .ÉBýc ú`G }pƒøõƒy òƒßè kAk óBƒzð lƒükpƒO óq
}õƒâ óBƒñhu úƒG ûkq Rpƒýc ûoBƒ`ýG óq ?BO lñ^- óAõñÎ|úG Ao êc|ûAo BO kpÞ þÂAo AoôAô QuAõg|þì
.QÖBü óBüBK þyõg ô þGõg úG þ^ úíø lýPuAõg pPzýG pâA úPHèA .BO YñK êÚAlc-
.kôpG ëBc qA ûoB`ýG óq úÞ kõG ûlðõíð ÿrý^ .kpünLG àyrK rüõXO
úÞ þðBìq BO lñPÖBü Ao þðAõW lÏG qôo lñ^
:Q×â ô ûkpÞ ÐíW Ao ïõHè@ ÙpÆ úÏWApì ú×ýÊô ïBXðA ÿApG lyBHð úðBg ok pøõƒy
?îýñÞ Ñôpy-
.lñÞ
! òýãG Bíy QÚô pø- |æBG úÛHÆ úüBvíø òßè ,lýuo ApÖ kõÎõì qôo
...ïoBýG ôo úüBK úu ïo þì !úýèBÎ- kAqõð qA wßÎ òPÖpâ ÿApG Ao þuBßÎ qôo óBíø rýð
lñ^ óBy ákõÞqA ërñìok BO kõG ûkpÞ RõÎk kõg
?þ^ ÿApG ?úüBK úu-
õO îðõO|þíð .úâorG þéýgoBÞ úéýuô úg@- .kpýãG wßÎ
... ô úüBK úu ôo {ìoAnG þPvüBG ô {ìpýãG Quk ô úPÖo þøBHPyA Ao xok@ xBßÎ úSkBc lG qA
oApÖ Ap^ ?ÿo þì BXÞ ....ïôôôôôõðBg ....îðBg

!!!!!!!!! ?ly þ^ ú`G wK ?þñÞ þì

óBzð Bø óApdG úG ókAk óBzð {ñÞAô ÿApG Ao kõg
õO êíÎ òüA úÞ ïlýuo úXýPð òüA úG òì ô ÿkAk
pHg BìA ô .QuõO ok îýí¿O ô ûkAoA kõWô úðBzð

úðAõük 2 ÿApWBìÿkAk{OBXðólyÝpÒqAõOúÞÿoBíýGúÞòüAlG
Ao kõg lì@ óôpýG phPuA qA úÞ òüA qA lÏG úé¾BÖ|çG
ô QuA ûkq oAk {ìBƒíc ÿ|úƒèõƒc lƒñG pƒíÞ BƒG
.kõG ûkpì ôA îüly pHg Bì úÞ þPÚô úðB×uCBPì úðBðBìpùÚ ïAlÚA òüA qA ûBãzüBu@pPÞk þPÚô .lýzÞ àü oBíýG ôk pø äñyõø ô kBøpÖ #
qA Ao ôA úÞ QÖpâ îýí¿O ,lƒy ûBƒâ@ äƒñyõƒø oõÆ òýíøqôo àü .lðkõG þðAôo ûBãzüBu@
pPÞk ÿBø QHd¾ úG QÚk úG úÞ äñyõø ôA úG ô kq Al¾ Ao äñyõø .lñÞ Àgpì ûBãzüBu@ óBùâBð kBøpÖ lðkq|þì ïlÚ phPuA oBñÞok úÞ
òì .krð oAk Ao }kõg ôA :Q×â kpƒÞ|þƒì }õƒâ .ïoAk QüApG lG pHg àü ô Jõg pHg àü òì :Q×â úG ô QgAlðA phPuA ÜýíÎ QívÚ úG Ao kõg
þÞ òì |æBc ...úzG àzg BO ïkpÞ {ðôrüô@ qA þƒðAõƒO|þƒì úƒÞ QƒuA òƒüA Jõƒg pƒHƒg
ôphPuAok ólüpK BG Apüq ,ÿôpG óôpýG ûBãzüBu@ .QÖoôpÖ J@püq
? óõì úðõg ïpG îðõO|þì Ao kõgô lüpKphPuA êgAk úG A«oõÖ äñyõø

þð|çÛÎ QýéGBÚ ,pãükoBíýG àü óBW ókAk RBXð óôpýG J@qA AoôAô lðBuo kBøpÖ úGphPuA ØÞok

kpÞ úéíc óApüA úG|þì|çuA ÿoõùíW úÞ ÿqôo úãýì ?úüqôo ú^ òíùG 22 òupLýì ôoBü qA•
Qvýð úÞ ïBGBG úèBì :úãýì ? þPÞBu õO Ap^ òupK|þì }qA !p×ñÃÒ rW úG ókrýì ÔýW òPyAk úíø kpÞ|þì ÉõÛu QyAk BíýKAõø•

úñÞ ÉõÛu oAnG
Alg lýìA úG úãýì ?ÿoBßG ÿAõhýì þ^ !úýñýìq ú^ òüA òãýì .pPìõéýÞ 8 ok pPíýPðBu 2 ûphýì úÎorì ûpýì p×ñÃÒ úü•

"þðôoBÞBì"
40

www.TEHRANMAGAZINE.com

41

óApùO úéXì

þPýu ëBuoõýðõü óõPéýø êPø 2017 óBâpùì òzW
püõ¿O QüAôo úG

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

êvÎ oõK Jkõì BðAlðBì

ÿpPgk , êvÎ :óBPƒuAk úƒ¾çƒg
êídO Bø ëBu qA lÏG úÞ úèBu ûl×ø
løBy lüBG æBc þâkAõðBg Rçßzì
lüBG ô lyBG }okBì ô olƒK ÝçƒÆ
|... lñÞêídO AookBì óôlG þâlðq

ÿBø úâpG úÞ kpÞ ïçÎAõâ lñéG BG ÿoõíýO îðBg óAõñÎ úG òì ô QuA RBðBdPìA ïôk qôo qôpìA |40{hG |:êvÎ óBìo òPìqA þPívÚ
ok . lýñÞ {hK óAqõì@ {ðAk óBýì ok Ao óBdPìA , îPvüBGôpøAo ÿBùPðAok úÞ ïoAk ú×ýÊô IÚApì ô QÖpâúðBzð Apì IéÚ Bø ó@ÿBø Ùpc# ô ûkpÞ ØüpÏO úPgBÖ ÿApG Aorý^ úíø
à^õÞ ÿBø rýì ÿôo Ao Bø úâ pG úßýèBc kôoô oBËPðA ok óAkpâBy pO {ýG úÞ þèBc ok ïkõWô þPcAoBð ô îzg îøAõhG úßð@þG úG QuAõg þì ôA úPgBÖ þðAk þì :îP×â
ûBãð ó@ BG îøBãð ïkõíð þì }çO îPyAnâ þì ÿoArâpGqôo pâA . lðkpG þì pu úG úðBãü ÿBÚ@ qA {ýK ô úPuBgpG ÿBW qA . kpÞrüpHè Ao óBíz^ pýSBO QdO olÛð@ BìA lüõãG òì
óBüBK qA wK . lñßð þÚçO úPvg ô qõO úñýÞ òýÛü úG ly þíð pÂBc úvéW pu þíýy óBdPìA ÿBÚ@BÏÚAô pâA , ïkpÞ ápO Ao pPÖk úíø QvðAõPð úÞ kõG úPÖpâ oApƒÚ îƒÛyBƒÎ
úÞ ïõy ZoBg óBPupýGk qA îPuAõg þì úvéW BG . îülük þíð AoôA râpø BìqA ïAlÞ aýøpãük ú^ òì , kõG ûkpÞ ZAôkqA úðBãü þì }kõg . QuA ûkpÞ ZAôkqA lüõãG
lýLu êýHìõOAok úÞ ïly úðBãü ÿBÚ@ÿ úWõPì iuBK þìAo@ úG , ly ôpøAo koAô pýgBO þÛüBÚk þì õO úG ûqBÓì ok qôo ó@ pâA lüõâ
: Q×â ô ûkpÞ qBG Ao ok . kõG òì pËPñì {ãðo {ýK òì ÿõu úG ô ûkAk Ao {ðAkpâBy ëAõu ?ïkpÞþì îø òì õƒO ZAôkqA qA wƒK úƒÞ îƒP×â
úPÖo kõâ óBíz^ ô ûlüpK äðo Roõ¾ . lì@ þì òüA úÞ îüõãG Õôok {üõg úG îPvðAõO þíð òì ô þPvßy þì BíPc ïkpÞ ZAôkqA
|. êvÎ õy oAõu îñÞ þì {øAõg QzK Ao þGõg ÿBøqôoôA úÞ lðBíùÖ òì úG }A ÿA úÛýÚk ÿApG . Qvýð îùì îüApG ÑõÂõì Q×â ôA îPyAlð Ao õO òPvßy QÚBÆ
úÞ Ao ú`ð@ BO ïly pËPñì ô úPvzð IÛÎ þèlñ¾ ûBOõÞ ïçu àü ókAk úG . QuA úPyAnãð pu óBüBK ôA ZAôkqA BG ïA þâlðq úÞ ïkpÞ xBvcA Ao rý^ úíø îÞ îÞ òì úG úPuAõg þì úÞ
ok lÏG ÿA úÛýÚk . koôBýG óBGq pG løAõg þì þðBzüpKô lükpO qA þüBýðkok Apìô ûkpÞ B×PÞA îøAõg Bøo Ao wüolO úzýíø ÿApGô kpünK þì Apì ܃zÎ QƒÏuô þƒPÚô BƒìA lƒüõƒãG
ûkpíyô ïAo@Ao RBíéÞ kpÞ þì }çO úÞ þèBc úG , kpýãG úé¾BÖ òì qA úßð@qA {ýK , kpÞ Bøo òýÛü úG , kõG ûkpÞ pýâ êÖBÒ Apì oBßÖA òüA . kpÞ þì ôA þPc , úPvðAõPðpãük QƒgBƒñy
õO ÜyBÎ òì êvÎ òÞ }õâ : Q×â, lñÞ AkA úÞ kõG ûkBPÖA þÚB×OA ûBì àü òüA : îP×â þìAo@ Ao {ðkAk Quk qA êídO ô úPyAk {Puôk ô lüõãG pdu úG Ao ÑõÂõì òüA QuAõg
oApÚ ó@qA lÏG . þðAk þì Ao òüA Rkõg , îPvø Õôok {üõg úG Rlì òüA ïBíO ok wK , îPyAlð
Aorý^ úíø îPÖpâ îýí¿O óAoõPuook RBÚçì ?lüqAkpLG wüolO úG lýPvðAõPð . lñÞ AlÖ Ao ôA
ûBì àü òýíø ÿApG , îðAlG ûly }õìApÖ |.koAkQýíøAQüApGúÞòßðpøBËO|- | |. ïkõG úP×â ?þPyAnãð Ap^ úðAõük Jõg -
.ïkpÞ wHc îÚBOAok Ao ïkõgô úPÖpâ þ¿gpì òýñ^ òüA úÞ kõG îzg qA {üAl¾ ày þG îGBü qBG Ao {üõg {ìAo@ îPvðAõPð îø xçÞ ok þíð Q¾pÖôA úG úüpâ , kq þíð þÖpc
lñPvðAk þíð óõ^ lðkõG ûly óApãð ïokBì ôolK úG îø òì QyAk ÐÚõO lüBy , lüqpè þì qA þßü úÞ ïlýñy ó@ úG kôoô ïBãñøok úÞ Ap^ êßzì BG îø {ðlýzÞ w×ð þPc ô kAk
õO qA òì óôok lñPvðAk þíð !konâ þì ú^ òì pG þG . îPÖpâ þì Ao {ÒApu ô úPÖo }oAlük pu Ao úðBãü ÿBÚ@ úÞ lñÞ Alg : Q×â BøpPgk Qvüpâ þì óBñ`ð@. kõG ûlyôo úGôo
êßzì òüA . ïA ûly þèBg ïkõg qA òì ô ûly pK Bø äñupÖ QuAõg þì îèkô ûkpÞ ÄÓGoBýPgA qBG râpø pãük lñßð , îñýHG óBdPìA ÿ úvéW {ðlG }qpè ÐðBƒì îƒPuAõƒO þƒíð úƒÞ
ÿqôo qA êßzì , êvÎ Qvýð qôpìA ô qôpük ô ôpÓì kpì òüA pg@ , ïõy oôk ïoBßÖA ô ïkõg qA ólük BG ô ûkpÞ òyôoAo ÕAp^ ,ïõzG
BG , ÿly AlýK òì xçÞ ok õO úÞ ly Ñôpy ? kpÞ þì oApÚ þG Apì úÞ QyAk ú^ pHßPì |! kkpãð Qzcô úG }A úPvßy îø ok ÿ ûp¿^
òì úG úWõO úðõâ pø qA úÞ þDBø ûBãðô óBíz^ Quôk ô ÜzÎ úßñüA óôlG ly þì pãì qAô kpÞ {ýKqApO óApãð ApìôA áBñøôlðA òýñÆ
úG Ao õO QuAõg þì îèk Qvhð . lðkõG þùO þãPvGAô òýñ^ òüA , lyBG úPyAk kõWô þñPyAk óApýGk ô BøpPgk ïBíO úWõO ôA ïlük þì úßñüA .ïkBPÖA
qA óõ^ , îñÞ úýHñO RA þOôB×O þG úíø ó@ pÆBg ú^ Ao xBvcA òüA ïBð ,lüBýG kõWô úG þOkBvc qA , ûkpÞ ÙõÇÏì {üõg úG Ao óAõW |********|
òì úG õO óõ^ wÞ aýø qôo ó@ BO þÞkõÞ óAoôk Ao îñøm BO ïkpÞ }çO ô ûly rüpHè úðApPgk {ýKqApO óApãð ApìôA áBñøôlðA òýñÆ
|! îPyAnâ þì Iypg@BO BìA ,ïqBu ÙpdñìôA úG ókpÞpßÖqA ïBíO úWõO ôA ïlük þì úßñüA qA ô kpÞ
{üõg úG Ao óAõW óApƒýGk ôBƒøpƒPgk
| |.ïlzðÜÖõì úðApPgk þOkBvc qA , ûkpÞ ÙõƒÇƒÏì
Ao îñøm BO ïkpÞ }çO ô ûly rüpƒHè
BO BìA , ïqBu ÙpdñìôA úG ókpÞ pßÖqA

. ïlzð ÜÖõì Iy pg@

|********| 44

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

, îükpÞ ZAôkqA îø BG okBð ô òì ïrürÎ úéG|- | êý¿dO óoAôk ok úÞ kõG ÿrý^ óBíø òüA lyBG ?îíùÖ þíð òì úÞ þDõãG òì úG þøAõg þì îPvø BHüqolÛð@ïkpÞ þì óBíâ. kõHð úWõO þG
| |...Izükòýíø | |.îPyAkAo{üôqo@ ÈÛÖ òì ÿApG úÞ óAlG Ao òüA ÈÛÖ koAlð þèBßyA wÞ aýø úÞ ïpG þì pu úG þGõg QýÏÚõìokô
òì , ÿpãük úð koAk QýíøA úÞ QuA òì BìA , lñÞ QìôBÛìô ûkoô@ JBO ïpGApGok lðAõPð
ïlýñy þíð ÿrý^ pãük .òì ÿAlg !j@ | BìA , kõG ûkAk iuBK Bø ëAõu ïBíO úG qBðpÖ Ao ïkõg þñÏü þé¾A l¾ok ûBXñK îðAõO þíð úÞ þüBø úËdè ïBíO pÆBg úG Apì úÞ ÿkõG õO òüA
, lðlýGõÞ þì ïpu ok oBãðA ô îPyAk ÑõùO QèBc rý^ pø qA {ýG oBãðA , QuAõg þíð pG ÿBW qA óBýì qA òì ô ÿkpÞ úýHñO ïkõG ûlýzülðA õO úG
Ao îðBíz^ . ïpýíG îÒ Rly qA QuAõg þì îèk . kõG ûly IéW òì ô úðBãü ÿBÚ@ úG {uAõc |. ïpýãG ûlükBð ôpÖ , ÿA ûkpÞ ZAôkqA ïlýñy úÞ þìBãñø îPÖo
òì| .lzð BìA ïpýì þì úÞ îPyAlð ày , îPvG ô kpÞ þøApíø úðBg BO ApìôA úvéW óBüBKqA wK oôpÓì óBvðA àü Bíy Roõ¾ òüA ok wK|- | . lülð Ao òPhüo ôpÖ òüA þvÞ râpø ô îPhüo
ô äñâ Roõ¾ úG Ao þOBíéÞ ô ïkõG ûlðq qõñø ïA ûkAõðBg ô òì úÞõãG {üBýð ÿBÚ@ úG : Q×â QhHyõg }A þâlðq ok râpø úÞ lýPvø úPyAkõO IéÚok þß^õÞ ÿBW îPuAõg þì òì
îø qBG BìA kõG ûly úè úÞ þHéÚ . ïlýñy þì îùHì qA wK úÞ æBc þPc , lzð râpø lzð BìA îyBG
...olK pG QñÏè...òì pG QñÏè ! j@ !lýLO þì |. îýü@ þì {ðlük úG AkpÖ |. kõy þíð ÿkpì aýø lñG ô lýÚ okõO ô îñýG þì AoõO Bø ëBu
pG QñÏè ...xBvcApG QñÏè ...ÜzÎpG QñÏè óBWpì ÿ ûoBíy , ïly úðBg koAô ô úP×ãð ÿrý^ þPhHyõg qA îø þvÞ ú^ . òì ÿAlg !j@|- | úG BOõOpÆBg úG ÈÛÖ òì ÙB¿ðA þG BìA| | þPvýð
ïA þâlðq kpu ÿBø úÏíW ïBíOpG QñÏèô þâlðq ó@olK . QyAlðpG Ao þyõâ þvÞ BìA îPÖpâ Ao òüA þPÚô , êvÎ QuA úðBÛícA ! lðq þì Ùpc
úýíð BO ïly oõHXì òì ô lì@ pük þéýg Iy àdÃì þéýg þðq þì Ùpc òì BG úðõâ | |.ïAûkpßðZAôkqAëBc
|. úG QuAõg þì þPÚô , îðBíG oAlýG Iy ÿBø Ao {ðBíz^ àyA Quk ØÞ BG ô kpÞ Rõßu ôA
?êvÎþDõâþìIèpüqú^|- | ô ûkpÞ òyôo Ao ÕAp^ , kõzG {ÚBOA koAô þìAo@ ?lyBG , õãð ÿrý^ pãük , ÿõy þì ÿBÚ@ òPvüpâ ÿqôo úÞ ïkpÞ þíðoôBG . kôkq
òì ô ïôpG îÚBOA úG úÞ QuAõg òì qA îzg BG olK òýÛü úG ô Qvßy Apì IéÚ olK ÿBø Ùpc ûkoô@ ok õðAq úG Ao ôA òì , îñýHG îz^ BG Ao úðBãü
îø pG óBñ^ ó@ Ao ok ô úPÖo {üõg ÝBOA úG ?ÿkõG BXÞ : ïlýupK ú^ à^õÞ ÿ úéíW ó@ úÞ lýíù×ð îø }kõg úãð Ao òýyBì .kõHð þðkpÞ oôBG òüA ô ïkõG
òì ô Qhüo ôpÖ oAõük aâ qA þíÞ úÞ ïlýGõÞ |!îüõãGõOúGlüBG|- | úGô úPÖo îÚBOA úG . kpÞ BKpG ïkõWôok þPìBýÚ Ao òýyBìok îPuAõg þì , ïõzG ûkBýK BO QyAk
úG Ao îðBíz^ ïkõHð okBÚ úÞ îPvüpâ olÛð@ þì óApãð þéýg Apì BøoBPÖo òüA BìA .õãð úð|- | ÿ ûqBWA kpÞ þì ïA ú×g QyAk úÞ þÃÓG þñÞ þì þâlðq òì BG :Q×â ïlýñy úÞ ïlñHG
ÿ úPuAo@ xBHè BG óBWpì . îñÞ qBG þPcAo ô ïkõHð þPhHyõg óBvðA òì Ap^ , ïkAk òPvßy îvÚ , ïqBu þì QüApG Ao þâlðq òüpPùG ?êvÎ
úÞ þèBc ok ,ly îÚBOA koAô þãðo þOoõ¾ |. lñÞ ïkõWô ûôlðA pG îPÖpâ þì úÞ þíýí¿O pø
Ao {ðBüpÎ ÿBø úðBy ÿôo }lñéG ô ûBýu ÿBøõì oAlýGAp^.þíùÖþìAkpÖ,êvÎ}BHðóApãð|- | ô ly îÚBOA koAô olK lÏG þPÎBu ?kôrÖA þì |. ïoõg þì
Ao îðBíz^ , Qvzð îPhO oBñÞ , kõG ûlðByõK {Ûð {ðBHèpG þìpâ lñhHè òì ÿ ûpýg ûBãð qA
óôlG òì ô kpzÖ þìpâ úG Ao îðBPuk . îPvG ?ÿkõG ûlðBì |. òÞ ûkBì@ þDAnÒ , ïBy ÿApG : Q×â .ïlýyõð J@ þðAõýè ô ûly úðBg koAô . QvG
Ao îÚBOA BO ïlypËPñì îñÞ qBG Ao îðBíz^ úßñüA úðBãüÿBÚ@ÿûkAõðBgAkpÖîüõãGîPuAõgþì|- | ô ûlýzÞ óôpýG îvýg {èBG óôok qA Ao ïpu Q¾pÖ òìô kõG ûlìBýð qõñø olK úðBPhHyõg
ûlýñy úÞ ÿA úéíW òüpg@ úG Rõßu ok îPyAk
|. lñÞ ápO ?lyBG ,BýG pO kôq þíÞ , lñü@ þì BW òüA úG | . olK ïoAlð úé¾õc : îP×â oApÚ pýSBO QdO Apì Rly úGôA , îñÞ pßÖ ïkõG
þñÞþìÿpßÖú^òìkoõìokîðAkþìïrürÎ|- | |.pýgúGIy,îGAõhGîøAõgþìJõgþéýg|- | ókoô@pßÖ úG ûoBGôk lüBG kõy þíð úðõâ òüA|- | ÿApG òüA êvÎ îP×â þì {üõg úG ô kõG ûkAk
RolK kBùñzýK ô îPvø þPhGlG óq òì BìA , xBíOóBWpìBGolKQvøîøpãükrý^àü|- | . QuõO úG ÜéÏPì ÈÛÖ ÿkpì úÞ QuAoBG òýèôA
òì úGôA , lølGpýýÓO Ao ïA þâlðq QvðAõO þì |. îyBG oBPupK àü þPÚô !úð Bü ÿoAk {Puôk úÞ koAk þPýíøA ú^
pÆBg úG úÞ Q×âô ûkpÞ {ÞpO îüpì úÞ Q×â |. kAlð JAõW þvÞ þèô îPÖpâ , ïkBPÖA óBWpì kBü úG òìô ly ZoBg îÚBOAqAôA ûly {ðlük oApÚ þG úÞ ïkBPÖA þüBøqôo kBü úG
òüpPùG þðAõO þì , koAk õO úG êvÎ úÞ ÿA úÚçÎ õW ÿBøõì úG þPukô ly óBzüpKolK ÿ ûpù^ lG îø þéýg , Jõg : îP×â Iè püq , ïkõG
, îPvG Aookô úPÖo îÚBOA úG . lýzÞ }A þìlñâ | |!lìBýðîðlükúGrâpøpãükAp^îðAkþíð
|. þyBG òì ZAôkqA ÿ úñürâ îPvðAõPð eH¾ BO þðApãð Rly qA úÞ þèBc ok olK ïôpG óBPupýGk úG úßð@qA {ýK eH¾qôpìA |. Qvýð
?QÖo þíð óôpýG îÚBOA qA Ap^ . òì ÿAlg! j@ ô QuA úÏíW qôpìA úÞ îèBdyõg |. îGAõhG òì ólük BG , kõG úPvzð ïoBËPðAok úÞ ïlük Ao ô ûkpG ÿA ûõùÚ óBXñÖ {üApG ô Qzâ qBG olK
ÿApG }A úðBìpy þG RBuBvcA ïBíO BG olK pãük , îñÞ þâlýuo úðBg ÿBøoBÞ úG þíÞ îðAõO þì ok þìApùG îðBgqA þøAõg þìpâA êvÎ : Q×â úWõPì òì óBzüpK ûBãð qA . îPvzð {üôo úGôo
úG þv×ð ly ZoBg îÚBOAqA þPÚô . kõG ûkpì òì ô ûly lükpO oB^k ok äðq ólýñy BG pùÊ ïBãñø lüBýG Bì ÿ úðBg úG oBÞ ÿApG úÞ òÞ QuAõg Rõßu òì BìA îüõãG ÿrý^ îøAõg þì úÞ ly
æBG îüBøõì oBñÞ BO Ao úÖçì ô ûlýzÞ þâkõu@ rìpÚ óAlí^ àü BG kõG óBWpì , ïkõzâ Ao ok îø ôA BìA ,lñÞ ëAõEu ôA BO ïly pËPñì ô ûkpÞ
. Qvüpâ ô lýzÞ }õÒ@ ok Apì . äðo |. ïA úPyõð ò×éO pPÖk ok Ao }A ûoBíy }A ûpù^olÛð@ Ap^ îðAk þíð . krð þÖpc aýø
| . ïlýzÞ kõG ûlýíùÖ BXÞ qAôA ?îüõãG ú^ îPvðAk þíð ôA ókoô@ Bü@ BìA , olK îñÞ þì Ao oBÞ òýíø BíPc îø qõñø lüBy |! |kõG úPhüo îø ok ô úPvg
|.lðAûlýuoQüBøóBíùì,êvÎõyoAlýG|- | Ao ïkõg ! ïoAk }oBÞ ô úPÖpâ xBíO ôA BG òì úÞ îüpì þøAõg þíð pãük úÞ QuBñÏì òülG òüA úG Quok . QyAk úñýuok Apì ÿBø Ùpc ÿ úñýÞ
þupK ëAõcA ÿAl¾ BG úÞ kõG olK ÿAl¾ òüA ly òèBu koAô olK úÞ ïlýzÞ óôpýG {yõÒ@ qA ok lüBHð õO : Q×â úÞ Ap^ , ïkõG ûkq xlc
ÈÛÖ òì ô kõG úPhýì@ îø ok óBWpì ô óBðBíùì ?kkpâqBG õO , ÿkq þì Ao Bø Ùpc ó@ rýãðA oõy oõÃc
kAlð Q¾pÖ þPcolK . ïpýíG QuAõg þì îèk |. ÿlì@ }õg þéýg óBWpì ïçu :Q×â ô eH¾qôpük,koAlðkõWôòìÿApGpãükîüpì|- |
ÿApG îèk . ïôpG }A úðBg qA ô ûkpÞ ZAôkqA òì BO ô ly þíð ûlük olK ÿ ûpù^ ok úPynâ ûôlðA ?êvÎ ÿõy åorG þøAõg þì þÞ
Qgõu þì ïkõg ÿApG îèk... Qgõu þì îüpì . òì ÿAlg !j@ . kpÞ þì pO óBzüpK Apì òüA | |.lýuoîPukúG{ÚçÆQuAõgok olK ûqBOqôo lñ^ QynâqA wK Ap^ îðAk þíð
| |.QgõuþìîøóBWpìÿApGîèkþPc... úÞ kAk þì ÿlG ÿ úSkBc qA pHg îHéÚ IXÎ òì ô ly ZoBg úðBg qA úéíW òüA òP×â BG :îP×â Iè püq !kõG ûkBPÖA ókpÞ {ðqpu kBü úG
, lýzÞ pG îOoõ¾ ÿôo qA Ao úÖçì þvÞ êHì ÿôo óBWpì . îñÞ {Þok îPvðAõO þíð BG îüpì !ïkõG ûkpÞ qBÒ@ Ao þDBHüq eH¾ úzýíø þñÞ þì úÞ þDBøoBÞ , ïkõG þðBH¿Î òì
úðBãü ÿBÚ@ . òì ÿAlg !j@ , ïkõzâ Ao îðBíz^ ôA qA þDApünK úG oõHXì úÞ ïkõG òì òüA ô Qvzð }õzì Ao ïoBßÖA ïBíO kõG úPÖpâ úÞ þíýí¿O ô okBì RBuBvcA ÿApGõO . lñÞ þì pýâ êÖBÒ Apì
ûkBPvüA ïpu ÿæBG ûkq òéÞkA ô úPuAo@ úÞ kõG úG úðBãü ÿBÚ@ ólük BG óBPupýGkok ûqBOô ûkpÞ îüpì BüokBì ÐÚAôok , ÿkõHð êDBÚ þyqoA îüpì
|: Q×â ô Qvzð }oBñÞolK . ïly ôA . îølG þÏÇÚ iuBK ôA úG lüBG úÞ ïkoô@pÆBg kpì àü ëBc pø ok , lñÞ þíð þOôB×O QüApG
| |.kpÞþìîøBãðûpýgôkõG êvÎ úG ÿrý^ ïkpßð QÚô qõñø òì {PuAo úG Ao óBãíø úWõO äðo ûpýOoAõéyô QÞ ó@ok
?úðpãì,ïkõGúPÖpâûqBWAõOqAòìêvÎ|- | þuBñy þì , ûlyõW úðBùG þíÞ óõ^ îüõãG úÞ îPyAk òýÛü ô kõG ûkpÞ IéW {üõg ?Ap^ þðAk þì , þPvø ûkoõg Qvßy
ûkAõðBg ô ôA úG òì , koAk ÿoõËñì ú^ îPvðAk þì òýñ^ òüA úÞ îøk þì þhuBK ú^ QvðAk þì : îP×â , kpÞ þì îøBãð þP×ãy BG úÞ þèBcok |
?úÞ }A QýíøA ÑõÂõì l¾ ok ûBXñK úG ÈÛÖ óõ^
|. ïkõG ûkpÞ òýøõO úPuAõgBð }A Ao îðlG óqô êídO îüBøõðAq ïkpÞ xBvcA |. lýuo þì pËð úG lñupg
úG òì ô QÖpâ òì qA Ao þÖpc pø Q¾pÖ ÄÓG . ïly ûpýg ôk ó@ úG ô úPvzð êHì ÿôo , lðoAlð |.ïlýGAõhðIzükïBíO,êvÎïçu|- | |. þøk þì
Bíy : îP×â Ièpüqô úPuAõgpG ÿBWqA þPhu ûpýg îðBíz^ úG ô kpÞ lñéG Ao }pu óBWpì . òì pPgk òüpÖ@ : Q×âô kq þãðo þG lñhHè
ûlük þøôlðA aýø îø ôA ûBãð ok . Qzâ ?Ap^|- | Quok úG úÞ ïkpÞ ÜüõzO AoõO úÞ ïkõG òì òüA
.îü@þì óæAlüôpG ô îÒ RlyqA úÞ ïkõG òì ÈÛÖ Büõâ , ly þíð ïkpÞ þì pßÖ :Q×â ô lýzÞ îø ok Ao {üBøôpGA æBc ,þñÞ QÖpzýK RA þâlðq ok ô þølG úìAkA
ûlñü@úP×øok úìAkA pßÖ úðBÛícA lñßð , ûly ïBíO rý^ úíø
| |.ïlüqpèþìîzg
45 ô òì êvÎ {PuAo : Q×â Iè püq óBWpì ?ïkpÞ þì
îPyAk Quôk , îP×ãð ÿrý^ ô ûkq ÿlñgqõK
|...okBð RBðBdPìA òèBu koAô . îñÞ Bøo lükpO ok Ao ôA
?okBð|- | ÜÖõì îðAqõì@ {ðAk ïBíO QuAõg þì îèk , ïly
ô ïkõG ûkpÞ fpÆ þâkBu úG Ao Bø ëAõu , lðõzG

óApùO úéXì

óBPuBG óBðõüok ÀÚoô þÛýuõì óBýì ok )úßýuõì( )þÛýuõì( úíéÞ #
Bü BùüBuõì úG þãPvG ÿBñÏì úG ç¾A óBýðBðõü
óBýìk@ ÿApG Ao qAô@ xõüBuõì }kpâBy ;kAk þìkBÞ@ .QuA pñø óBãøæA þñÏü Bøqõì
óAkBPuA òüA – QvðAlýì lñüByõg þPHøõì ûqôpìA úÞ,ûqõì þñÏü óõýuõì Ao óõÆçÖA
.lðkõG QìApÞ IcB¾ þÛýuõì ûqõc ok þãíø ,kõzýì ÝçÆA þãñøpÖ oBS@ órhì pG
þÛýuõìúÞlüB~ ýìpGòýñ^Bø|úðBvÖAúðõâòüAqA úÞ þãñøpÖ ÿBùPýèBÏÖ úG Apüq ,lðlýìBñýì
ûly úPÖpâ BýÞApO ô BýâôpÖ ô Bülýè qA þðBðõü úG .QgAkpLýì kõG pñø óBüAlg úWõO koõì
| |.QuA ok úÞ ,Ao úüolñßuA ûqõc ,êýèk òýíø
þâlðq óõEy ïBíO ok BHüpÛO qAô@ ô kôpu ô þGkA ÿBùzøôtK ÿApG þøBãzðAk QÛýÛc
ô xõuõðõük îýËÏO ok çTì .QyAk ûAo óBýðBðõü )úüolñßuA ûqõì( ,QÖpýì oBíy úG þíéÎ
þüBùãñø@ô Bøkôpu ,pãük ÿAlg pøô óõèõK@
ïBð úG þdüAlì ,òýèõíPì ÿApG ô ,lñPgBvýì |.lðlðAõhýì
þüBøkôpu ,eOBÖ óAoBßyqoô ÿApG ô ,)BýìõßðA( ZAôo ûqAlðA óBíø óBýðBðõü óBýìok þÛýuõì
)ÿqôpýK kôpu( Bü )BýßýñýKA( ïBð úG ok çTì .QuA YüAo Bì krð ok ûqôpìA úÞ QyAk
ïBð úG þüBùãñø@ òýñ`íø .lðkôpvýì úG þãèBu þu BO ûkAq@ óAkpì ïBíO ,BükBÞo@
,)BßýOôoA( ,)Býèõßu( ,)BÞBýuõLìõu( þvÞ pø ô ,lñPgAkpLýì þÛýuõì êý¿dO
AnÒ ÿApG ,)ÿõðpO(ô ,)ÿBýãèA( ,)ÿõüBñìõø( úÞ þvÞ ô ,QgAõñýì qBu àü êÚAlc
,ólüqoô ÜzÎ ,ólýyõð ûkBG ,ókoõg | |.lðkpHýì ûBãð M^ Quk ok ô lðlýìBñýì püq Bü )ûkBì( .lzýì Jõvdì ÝônýG lðAõhG qAô@ QvðAõPýíð
îýËñO ÿoBLu áBg ô ,ÿoAõâõu ,þüõyBðq þÛýuõì úG ÐWAo þHýXÎ ÿBùðBPuAk óBýðBðõü ô lñPhüô@ þð úG ÿBùvýÞ óBýðBðõü .lñPyAlýì äñ^ úíÓð ûApíø úÞ þ×ýÇè oBÏyA úG óBýðBðõü
,)BßýèõÞõG( ïBð úG þüBøqAô@óBðBKõ^ .lðkpßýì wìpø úÞ lðBùP×â .lðBùPgAkpK óBüAlg þPuôk .lðkoô@ kõWô úG Ao oAk úvýÞ þð úéýuô óAlG úÞ þvÞ .lñP×ãýì )þãñ^ pÏy( lðkpßýì îðpO
áBO ,)wupDõPýè( ïBð úG þüBùãñø@ óApâôok .lðkpÞ ÑApPgA Ao þÛýuõì Ræ@ úñO@ô óõèõK@ô ÿqBu ,Zolì þð lñ^ òPuõýK BG òýñ`íø pÏy( BùüqôpìA fçǾA úG Bü ,)þãñ^ pÏy(
óBâlñvüo ,)BýñéýKA( ïBð úG þüBøqAô@ BùðBzð ,xAõuoBì ÿBùýð ÿôo qA Ao kõg äñ^ óõèõK@ )óBK þð( Bü àHè þð Bü wßñüoõu úG ïõuõì qA þßü xBuApG Ao ó@ ,QgBvýì| ,)þìrG
óBâlñÖBG ô ,)ÿõèõüA( ïBð úG þüBøqAô@ òüA ô ,kpÞ ÑApPgA ,úéGõÞ úøæA lHÏì òøBÞ ô lðkpÞ kBzâ Ao ó@ ÿBùPðA rýð ô .lñPgBu Ao ó@ ,kõg ô kpßýì îýËñO þÛýuõì ÿBø|ûBãPuk
ïkpì lñðBì .lñPyAk )ÿõñýèA( ïBð úG þüBøkôpu äñ^ ,þÛýuõì iüoBO ok úÞ lðBupýì úðBvÖA Quk úéýuô òülG ô lñPvG Ao óBPzãðA ÿBøBW pSA aýø BHüpÛO îzy ópÚ qA êHÚ .lðAõhýì qAô@ úG
rýð óBGBýgô ú^õÞô þðBíùìô úðBgok ,Bì ûkBu ,xBýðBuôBK úP×â úG .lðkq oõLýy ÑApPgA úG .QyAlð kõWô þÛýuõì qA AlW þðBðõü þGkA
oBÏyA lñðBì úPHèA úÞ þüBø|úðApO îðpO úG |.|.QÖBü QýíøA þð qA {ýG ÿApGô QÖpýìoBíy úGoô@órc þüAô@þð ÿAô@ úíø ,äñW ô òük ô RBýGkA ô QýGpO ô îýéÏO
ok .lñPgAkpLýì ,kõHð )þGkA( xlýðõíýu || .lzýì ëBíÏPuA þüApu úcõð ô þðAõg úýSpì ok þãñW ÿBùãñø@ ,lðkõG þÛýuõì BG úPhýì@
ô úðBýìBÎ þÛýuõì ,þKBýK oB¿ÎA óBüpW óBðõü )óq þð óApPgk( þñÏü ,ÿAlüApPèôA þèô ô ,lðkpßýì B×üA ÿBølíÎ {Ûð þìBËð QýGpO
|.lñPÖo {ýK pãülßü ÿBKBüBK þíuo þÛýuõì ô îülÚ óBðAlýÛýuõì ûoBGok ÿpãük ÿBùðBPuAk BG þøq ÿBøqBu .lðkpßýíð þüApu úcõð ApøBÊ pÏy þXðBýì úG BùzðAk úíø }qõì@ BHüpÛO
,þÛýuõì úWô òüpPýèBÎ ,óBýðBðõü pËð ok :QuA óBýðBðõü krðBGq þÛýuõì Ræ@ óBâlðqBu ïõupì úyo@ô ,lzýì úPgAõð JApÃì Bü QzãðA þðBðõü þÛýuõì îPzø ópÚ ok .QÖpãýì Roõ¾
óBýðBðõü ÿApG þüApvíø .kõG ûoApc Bü þüApvíø qA þgpG ,730 ok ,xAõuoBì kpâBy ,xõLìõèôA úG ûBãPukô äñø@Bøl¾ô lýuo kõg ëBíÞ úG
óBvðA úÞ ,þÛýíÎ þ×ÆBÎ ô þ×véÖ }qoA qA îéÏì ,xõñýè ;kpÞ ÑApPgA Ao þÛýuõì ÿBùìBâ | |.kõHð
qA þÃÏG ô þðBðõü þÛýuõì ÿBùPð ,wéÞApø oBPýâ úGBzì þãñ^ ô kõÎ þÎõð òýñ`íø |.koô@oBG
,xõEÖoôA .koô@ kõWô úG Ao þÛýuõì ÿBøAõð oBÞ úG pÏy ólðAõg ïBãñø úG úÞ lñPyAk êìBy qôpìA êTì ô ûkBu þÛýuõì Ræ@
ïBXðA ÿBølíÎ ÿBøoBÞ ,xõuõðõük lHÏì òøBÞ óBìq BO þð .lðkõG ÿkBG ô þøq ÿBøoArGA
BìA .kõG úWõO koõì oBývG òO@ ok xkBýHýßè@
ô QÖpâ lñhzüo úG Ao ókq þð xkBýHýßè@
ókq þð ïBãñø úG óq þð ÿBø|úðõâ úÞ ly ÅpÏPì
þñO@óBðAõW ,wK .lü~Býìok àdÃì þéßy úG
ïkpì óõ^ úÞ lñPyAk ïçÎAô lðlðAkpâôo ó@qA
úðBýìBÎ ÿoBÞ þðq þð ,lñðrýì óBð@ qA pPùG þuõEG
Q×ø BO ôk ÿAoAk xõèôA Bü ûkBu þð !QuA

|.kõG jAoõu
úÞ lðkpHýì oBÞ úG þð ôk Bùðq þð qA þÃÏG
Quk ok ô lðlýìBñýì îG Bü )pð( þð Ao þßü
þð Ao ÿpãük ô ,lñPyAlýì ûBãð kõg QuAo 46

www.TEHRANMAGAZINE.com ólý¿ÚoôólðAõgúGäñøBíøoõÆúGúPukôk ,QuA êüBÚ þðõ×íu ô õOpvñÞ ÿApG þðõñÞ
QHuBñì úG ïkpì ,úPynâ BùñüA qA .lñPgAkpLýì ok óBüApvíø ÿBø|úPuk .kõG oAkoõgpG
47 ÿBù¿Úo úG ,þÎBíPWA ô þÏýHÆ îùì VkAõc óApÂBcpãükîuApìô,ÿqôpýK,ôokÿBùñzW
|.lðlüqoõýìëBÓPyAóõâBðõâþøôpâ úG ,Bøpùy ok ûBâ ûBâ .lðlñßÖBýì oõy úG Ao
,þìrG pÏy þñÏü ,BHüq ÿBøpñø òüA úíø | ÿApG þâorG RBÛGBvì ,Qñßì óBHcB¾ úñürø
BG îülÚ óBðõü ok ,ÀÚo ô ,ÿqBu þÛýuõì ,qAô@ |.lzýì BKpG óBüApvíø ÿBø|úPuk
úG îP×ø ópÚ qA BìA ,lñPyAk àükrð ÉBHOoA îø úéýuô úG ,Apvíø ÿBø|úPuk æõíÏì
.lðlýüApâ ëçÛPuA ô À¿hO úG îÞ îÞ lÏG Quk BHüq ÿBùãñø@ ô oBÏyA pG ,óBuBñypñø
|.lyAlWþÛýuõìqApÏy,wK .lðkpßýì òüpíO úÛGBvì ÿApG BùOlìô lñPÖBýýì
óôlG Ao þìrG oBÏyA úÞ xõgõéýgo@ | ok óBðõü ÿBvýéÞ ûõýy úG ,Bø|úÛGBvì òüA ok
þÆBÇdðA ûoôk äñøBzýK ,lðAõhýì þÛýuõì ô ,lðAõhýíð kôpu Akp×ñì þvÞ ,pÂBc óBìq
ëBG úPypÖ àü úG Ao pÏy úÞ QuA ÿqAok QynâBùðpÚ.kõHðûApíøþâlðqAõðBGþâlñðAõg
þøôpâ ÿBù¿Úo .kpÞ ëlHì }õìBg úPvßy ûApíø qAô@ BG Ao ÿqBu þÛýuõì óBýðBðõü BO
qAô@wKó@qAúÞþñÏìòüAúG,lðlyúürXOîø ÿAl¾ qA 1/5 æõíÏì þÛýuõì òüA .lðkpÞ
ÀÚo ô ,QÖpãýì Roõ¾ ÀÚo óôlG þøôpâ ,IýOpO òüA úG .kõGpPñýüBK BüpOæBG óBâlñðAõg
,ÀÚo úÞ QyAk ïçÎA xõðBýÞõè .qAô@ óôlG úGô kpÞ AlýK êìBßO úPÖo úPÖo þðBðõü þÛýuõì
ô kqAlðBýì þãñO úG Ao w×ð ,Qhu }qoô òüA àükrð óAõKpPðõÞ ô þãñøBíø lñðBì þéìAõÎ
|.lðBupýì Iýu@ ólðAõg qAô@ úG úXýPð ok | |.ly
lðlì@ kõWô úG þðAqAõð þÛýuõì òýñ`íø | qAô@BG ,lýuo kõg ëBíÞ úG úÞ þPÚô ÀÚo |
þüBHüq RBÏÇÚ ÿApWA BGô lðlðAõhýíð qAô@ úÞ pýGBÏO qA ÿoBývG ,ôo òüA qA .Qhýì@ þøôpâ
ïkpì ëBHÛPuA koõì ,lðkpßýì ApWA QÎpvG úÞ .QuA ûly úPÖpâ ÀÚo qA Bì þðõñÞ þÛýuõì
,ÙôpÏì óBðAlýÛýuõìqA þÃÏG .lñPÖpãýìoApÚ þìApâ þÛýuõì lñðBíø Ao ÀÚo óBýðBðõü
pø ,qAõð äñ^ ô óAõg qAô@ xõýHüõì@ êýHÚ qA Bzñì QvðAõPð óõ^ xõðBýÞõè .lñPyAlýì
,lñPyAlýì úÂpÎ ïkpì úG Ao kõg pñø úÞ oBG Ao ÀÚo úÞ lýyõÞ ,lGBýG òýìq ok Ao ÀÚo
úPHèA þèô .lñPÖpãýì oæk oArø {y ëkBÏì |.koBízG óApPgA îËñì RBÞpc JBOqBG
.lðkpßýì þâlðq þPhvG ïBñíâ óBâlðqAõð ÀÚo Ädì xõèAlüAk úÞ Q×ãýì pìõø |
úíøþÆok,óAlñìpñøpüBulñðBì,óBðAlýÛýuõì AôpO äñW þÆ ok ô ,QgBu ÿBùñd¾ úðBüko@
|.!lðBøkõGoAkoõgpGþãñupâoBhPÖAqABùévð ô ,ûoAõíø wðõüpì úG ïõuõì oAlìBð þ¾BÚo
Iý¿ð Rpùy òüpPâorG ,òùÞ óBðõü ok ô ,QgAkpLýì ÀÚo úG ,oAqoBÞ óAlýì ok þPc
ô lñPyAk RoBùì pñø lñ^ ok úÞ lzýì þðBvÞ .kpßýíð QGB¾AôA úG ÿBørýð aýø ,IHu òülG
qBu ô lðqBvG þøôpâ qAô@ lñPvðAõPýì úðApøBì QuA þÏýHÆ þÚõy ûkAq ÀÚo ,óõÆçÖApËð úG
IÞpì ÿBøpñø .lðqAkpK ÀÚo îýËñO úG ô lðqAõñG .ólG RBÞpc BG Qý¿hy qApGA ÿApG
ÿBøpPvÞoAô BøApKAqA {ýG IOApíG lüBy óBñüA QuA þOBÞpc ÀÚo úÞ kõG ó@ pG õÇuoA |
lüBG ûpìq òüA qA .QyAk þãñøBíø ÿqôpìA ëBÏÖA ô RB×¾ ô ëBýìA {üBíð ÿApG óôqõì
xôoõhývPuô,óBíßè@,óõüo@,xôolðBKpO kpßýìïpâpuólý¿ÚoBGAokõgÉApÛu.þðBvðA
óõüo@ óAlñìpñø òüA òüpPÖôpÏì .kpG ïBð Ao úíø úG ÀÚo úÞ kõG lPÛÏì ;kõPvýì Ao ó@ ô
:lðoAk ÿBùðBvÖA ôA úG ÐWAo óBýðBðõü ;QuA úG ôA úPHèA lzhHýì Qd¾ ólG ÿBùìAlðA
,lyQðoõÞoBLvøoxAoBOqAóõ^úÞlñüõãýì .QuAúPyAkpËðþðBðõüÁBgÿBù¿Úo
úÞ lñP×âôA úGô lðkpÞ QÚpu Ao {èõK óBcçì ÝpÖ óBýGpÒ Bì ÿBù¿Úo BG þðBðõü ÀÚo |
Ao ôk ó@ qA þßü lüBG ô ,koAk {ýK ok ûAo ôk ápdìþðBðõüÀÚoûõWôqAþgpG.koAkoBývG
Büokok Büô kõy úPzÞ koBÞ BG lüBG Bü :lñürâpG ÿBù¿Úo ÙçgpG ,BìA .QuA þvñW RçüBíO
.kkpâÝpÒ óq ô kpì þyõÒBíø ÿApG ,ÿqôpìA ÿp×ðôk
kõgôlðAõgÿkôpuoBGòüpg@ÿApGóõüo@ lñðBì ,ô QuA ÿpñø þPýèBÏÖ kpýãýíð Roõ¾
QzKpG ZAõìA óBýìok þèô .QgAlðA Büok úG Ao úG BK ûqAlðA úG Ao ôqBG ô Quk ,þÚpy ÿBù¿Úo
ôlyoAõu)lyBGôAäñ^lüByúÞ(þøBìàü ôBø|úðApOlñðBíø,þðBðõüÿBù¿Úo.kqAlðBýìoBÞ
îP×øûlupgAôAoklñìpñøòüA.lýuoêcBuúG îülÚ óBâlñvüõð .lðkõG óAôApÖ ,óBð@ÿBøkôpu
,QðoõÞ B¾õ¿hì ,óõâBðõâ ÿBøpùy ok |.lðBøkpG ïBð ÀÚo 200 qA
úPuk ô kpÞ QýGpO Ao ûkõìq@Bð óBâlñðAõg êTì ,þñük ÿBù¿Úo lðA úéíW òüA qA |
ÑõÂõì .kAk IýOpO ÿp×ð ûBXñK óBüApvíø ÿBù¿Úo .þuõuõðõük oApuA ÿBù¿Úo
,kõG xõuõðõük åpìô ïæ@æõíÏìôA ÿBøqAô@ òzW ok BülKõñìõâ ÿBù¿Úo êTì ,þyqoô
QÞpy ,Alg òüA ÿBùðBvÖA òýìqçìoBhPÖA úGô êTì ,þãñW ÿBù¿Úo ;þOoBLuA óBüpÎ óBðAõW
ok rG QEýø úG æõíÏì îuApì ok óBâlññÞ úG þìBËð ÿBùÛzì ôrW úÞ úhýøoõK ÀÚo
ÿksApO {üBíð kBýñG ,ûõýy òülG .lðlì~Býì þOB×üpzO ÿBù¿Úo ;lzýì úPgõì@ óæBùðõð
|.lyûkBùð ó@ òíÂok úÞ BígoõKõø ÀÚo êTì ,òýãñu

óApùO úéXì

IýOpO òüA úG B×ýÖ ÿlñG|ûko Qvhð îýO 20 B×ýÖ ÿlñG|ûkook óApüA ÿA|úéK 9 ÉõÛu
:QuA
óBíè@ ƒ1
êüqpG ƒ2
ëBÓOpK ƒ3
òýPðAso@ ƒ4
àütéG ƒ5
óBPvùè ƒ6
úvðApÖ ƒ7
BýðBLuA ƒ8
þéýy ƒ9
ôpKƒ10 ÿlñG|ûko ok óApüA ëBHOõÖ þéì îýO#|
wýDõu ƒ11 ô þu ûko úG pýãíz^ þÆõÛu BG B×ýÖ lülW
.lýuo ïoBù^
wýéãðA ƒ12 úÞ Ao B×ýÖ pHPÞA ûBì ÿlñG|ûko QðpÞBu
BýHíéÞ ƒ13
rèôƒ14 ïçÎA,koAkBø|îýOÿlñGlýuÿApGÿkBüqQýíøA
BýèBPüA ƒ15 ëBHOõÖ þéì îýO ,ÿlñG|ûko òüA xBuA pG.kpÞ
àürßì ƒ16 ÿBW ô lýuo îPzø ô QvýG ûko úG úÞ QyAk ûkAk ïBXðA ûBì òüAok úðBPuôk ÿqBGôk óApüA úÞ úýuôo ôõâõO pGApG úðBPuôk oAlük ôk qA lÏG óApüA
úDõâôoA ƒ17 þüBÛüpÖ@ îýO òüpPùG óAõñÎ úG Ao p¿ì lðkpÞoArâpG þGBhPðA ÿBø|ÿqBG Bø|îýO úýÛG þèô þèô kpÞ ÉõÛu óBùW ïoBù^ ô þu ûko úG
þuAôpÞ ƒ18 Q×ø kõϾ BG BýèApPuA þéì îýO òýñ`íø.QÖpâ úðBPuôk ÿBø|ÿqBGqA þGBhPðA ÿBø|ÿqBGqBýPìAô þüBýu@ ÿBø|îýO Qvhð ûBãüBW ok óBñ`íø
áoBíðAk ƒ19 oBù^ BG òKAsô lýuo ïõuô êù^ ûko úG ÿA|úéK òüA ok óApüA pÆBg òýíø úG ô QuA pPzýG
wðõO Ao pýãíz^ kõϾ.kpÞ ÉõÛu ÿlñG|ûko .lðBì þÚBG
lñéø ƒ20 .QÖpâ oApÚ ïoBù^ ô êù^ ûko ok ÉõÛu úéK QuA êýèk òüA úG óApüA ÿA|úéK 9 ÉõÛu êýèk

kõG lñøAõg IüBÒ þðBùW ïBWok úÞþüBø|ûoBPu

okô QyAk þPhu óAoôk {øôpâok koAkoApÚ àývíø áoBì êGBÛì ÿqBG Qýìôl¿ì pÆBg úG þðBùW ïBW 2018 þðBùW ïBW ëBHOõÖ ÿBø|QGBÚo #
oApÚ óôpìBÞô BýHìAq ,úüpXýð qA lÏG îø QüBùð ÿBø|ÿqBG ok ,àývíø þéì îýO ,þÞAõéuA þéì îýO QvðAõPð ô kAk Quk qA Ao lñèpüA qA wK úÞkõy|þì oArâpG ûlñü@ëBu þèBc ok
.kõy 2018 þðBùW ïBW þøAo QvðAõPð ô QÖpâ ÿôBvì àü ô Qvßy ôk BG Ao oBÞ þGBhPðA qA ÿkAlÏO þOBìlÛì ÿBøoAlük ÿoArâpG
òüA QèBì êGBÛìp×¾pG 3 kpG BG BìA .kpÞ Ñôpy .lñÞ QüAlø úýuôo Qíu úG Ao }oõzÞ QñíðoõO òüA ok oõÃc xBñypu ÿBø ûoBPu
òGôo òüo@ qA QüBùð ok BìA QÖpâ oApÚ ïôk úHOo ok îýO õÞs òükA
ÿqBG 2010 þðBùW ïBW ëBñýÖ ok úÞ þñßüqBG þèõKBð ûoBPu BO lðlðBìqBG þðBùW ïBW úG ólýuo .lðkAk QukqA Ao
þüBùð úíýð úG îø 2014 ëBu ok ô kõG ûkpÞ óBzøôpâ ok ly UÎBG pünKBð|ØÚõO àütéG þèBHOõÖ kAlüôo òüpO|åorG þðBùW ïBW
þéì ÿBø|ÿqBG qA kpÞ ïçÎA ,kõG ûlýuo .lølG Quk qA Ao úýuôo ÿBø|ÿqBG îø þìôk úHOo ÿApG òüôõâqpø ô þñuõG ô óBðõü ô Bø|îýO òüpPùG oBG àü ëBu 4 pø úÞ QuA
ok iýðõì ópüBG pãñüô.QuA ûly úPvzðqBG qpdì ÅBüo þøAo ly ÜÖõì óBðõü îø QüBùð ok.lññÞ QGBÚo BìA lñÞ|þì ÐíW îø kpâ Ao Býðk óBñßüqBG òüpPùG
p×¾ pG 2 kpG BG úÞ lDõu êGBÛì {íýO oAlük òüA ok ,ïo ûoBPu ,õÞs òükA.kõy Ù@|þéK oõÃc qA åorG óBñßüqBG úÞ ûlì@ {ýK îø BøoBG
þGBýøAo ÿApG BìA ,kq Ao êâ ôk pø kõG ûApíø lñéø ok ÿqBG ÿApG þvðBypPvè ÿpüArXèA ûoBPu þøAo Ao {íýO lzð ÜÖõì BìA ,kq êâ 5 Bø|ÿqBG ok.lðA|ûlðBìqBG þèBHOõÖ QñíðoõO òüA ok
þèBíy ÿBÛüpÖA ok úÞ ÿoõzÞ .koAlð úýuôo oApÚ úÞ úýuôo þðBùW ïBW þGBhPðA ÿBø|ÿqBG
.kõHð þÖBÞ þðBùW ïBW úG .lñÞ þðBùW ïBW qA þgpG îø kõy oArâpG ûlñü@ óBPvGBO QuA
w`ðBu wývßèA QñíðoõO òüA úG ólýuo qA åorG óBñßüqBG
:îýñÞ|þì Bø|ó@ úG ÿA|ûoByA püq ok úÞ lðlðBìqBG
BKõÞ þðBìpùÚ úG þéýy ólðBuo qA lÏG
7 ókq úPHèAô 2016ô 2015 ÿBø|ëBuok Bßüpì@ äðBýìBGôA àüpìA ûpýK
wývßèA ûoôk òüA þGBhPðA ÿBø|ÿqBG ok êâ BG ÿkBüq úé¾BÖ lðõíOoôk BýuôoõG þñGBâ ûoBPu
pÂBc úýuôo ÿBø|ÿqBG ok þéýy BG lðAõO|þíð þðBùW ïBW úG ólýuo ÿApG }oõzÞ úG àíÞ
ByBíO úðBg qA Ao Bø|ÿqBG lüBG æBc ôA .lyBG ólýuo qA lÏG BìA QyAlðoBG òýèôA ÿApG îø ó@
ok äðBýìBGôA.kpÞ QÖA òGBâ ïõu oôk úG
.lñÞ ôA úÞ úPHèA kõG ïBÞBð þðréâok þðBüBK ÿBø|ÿqBG
ëAlüô ôoõOo@ {üApG Q¾pÖ qõñø ô koAk òu ëBu 28
ïBW úÞ kõHð þéýy oBPuApKõu BùñO wývßèA
ópüBG ûoBPu ,ëAlüô .kAk Quk qA Ao þðBùW .QvýÚBG
þðBùW ïBW þGBhPðA ÿBø|ÿqBG ok úÞ ,iýðõì êýG Rpâ
pãük îø kõG ûkq êâ 6 }oõzÞ þéì îýO ÿApG þüBùð úíýð úG ólýuo pývì ok ÿrèô óBìpùÚ
løAõhð oõÃc Bø|ÿqBG òüA ok úÞ QuA ÿA|ûoBPu qA þßíÞ lÏG úG ó@qA BìA ,kõG pSõì 2016ôoõü
úÞ QuA 2006 ëBu qA lÏG oBG òýèôA òüA.QyAk þGBhPðA ÿBø|ÿqBG ok ôA úPHèA lìBýð pG {Puk
.lñÞ AlýK ûAo þðBùW ïBW úG úPvðAõPð þéýy
48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

.>.lüõzð îýévO râpø ô lýupG óBPüBøBüôo

IýXÎ ÿoBíýG àü BG ÿA ú`G pPgk BG oBíýð RBÚçìpøqAQuAçPHìó@úGAoçÞBð@úÞÿAúÂoBÎ

.kõy þì çPHì ó@ úG p×ð àü ÈÛÖ p×ð óõýéýì 18

çPHì xokôq ÿpýK úG kApÖAokBð úÂoBÎ òüAok Ao ú`GpPgk òüA BG RBÚçì RBìlÛì ÑõÂõì koõéýâ óõvülñÞ< ïBð úG þìôolñu ô òìos òu ÿoBK þéüqpG ûoBPu oBíýð|#
þì }rüo úG Ñôpy rýð óBzüBøõì ô lðõy þì Quôk kõg ïApâBPvñüA ok Ao ôA ô kpÞ îøApÖ .QuA >ApüAsoõÖ QGBS Býðk ëBHOõÖ iüoBO òßüqBG òüpO óApâ
lñPvø çPHì ïolñu òüA úG úÞ ÿkApÖA .lññÞ ûoBPu .kpÞ Øý¾õO Býðk pPgk òüpO þñPyAk
ok ô lññÞ þíð píÎ pPzýG ëBu 12 æõíÏì úG îø Ao þOpy þO AoçÞBð@ BG RBÚçì ok þéüqpG ô koAk ïBð AoçÞBð@ úèBu Qzø ú`GpPgk òüA .koAk çÆqA þHéÚ úÞkpÞ
.lðoAk RBýc ëBu lñ^ ô QvýG QèBc òüpPùG úG< :kõG ûly úPyõð ó@ ÿôo úÞ kpÞ AløA ÿô AooBíýð kõG ûkpÞôqo@ þüõDlüôok òüAqA {ýK ÿA ú`GpPgk RBÚçì úG úPynâúP×øôA #
òüA qA ÑçÆA Ädì úG rýð oBíýð .lñýHG àükrð qA Býðk ÿBø ÿoBíýG òüpOokBðqA þßü úG úÞQÖo
ê¾Bc úÞ þHýXÎ ÿoBíýG ,QuçPHì

òýPðAso@ëBHOõÖ ÿApG þüAõuo þvìqA óBüõÂo kAõW QuAõgok
!îýO oBñÞok pâôkBW
pãüqBG óBüõÂo kAõW lýu #
úP×ø òýPð[email protected]Öo oôkAõÞA QhPüBK õPýÞúG pâôkBW àü BG òýPðAso@ëBHOõÖ þéì îýO # ok óõürüõéO ô Bíñýu òülíÞ ô
.kpÞkõϾ þðBùW ïBW úGô kAk Qvßy AooôkAõÞA êâúu BG úPynâ àü þvì qA {ìApâBPvñüA

ÿApGóBùWëBHOõÖþéìÿBøîýOòüpOlñíOolÚqAþßüúÞQuAúðBÛícAþéýgóolìëBHOõÖok | .kpÞIèBW QuAõgok
kõy þì úP×â òýPðAso@ þéì îýO koõì ok úÞ þðBPuAk ,kõy pâôkBW àü óBìAk úG Quk ÿpýâ úXýPð ÿBø|QGBÚo úìAkA ok úPynâ úP×ø
òýPðAso@ ,2018 þðBùW|ïBW þGBhPðA
.koAk QýÏÚAô úßéG Qvýð úÏüBy àü ÈÛÖ ô úu BG QyAkoApÚ Ùnc pÇgok úÞ
þ×hì údéuA ô úPyAk oõÃc oôkAõÞA ok úPynâ úP×ø pâôkBW òüA úÞ lññÞ|þì lýüBO úíø úG ô ly qôpýK þvì êðõýè êâ
ûly|úPgBñy {ìBð úÞ lñ^pøô QuA êDõðBìôA ïBð .QuA ûkõG þðBùW ïBW úG kõϾ ÿApG òýPðAso@ òüA ëBHðk úG .QÖBü ûAo þðBùW|ïBW
òüA oõÃc .QuA ûkõG ÿlýéÞ {ðkõG úPgBñyBð òýíø ,òýPðAso@ óõýuAolÖ ÿApG þèô Qvýð òüA oBzPðA BG óBüõÂo kAõW ÝB×OA

.lyBG oõzÞ òüA ëBHOõÖ ÿApG þâorG þüAõuo lðAõO þì òýPðAso@ îýO oBñÞ ok pâôkBW :Qyõð wßÎ
; Üc RpÃc ïBð úG
49 êðõýè óôlG þðBùW ïBW úãì úgA
.úzýì òýPðAsoA þéì îýO ô þvì
êGBÛì òýPðAso@àüpG úu kpG :ó N

.oôkAõÞA
úG þvì êðõýèôo êâ úupø : 2ó N

.lðõuopíS
õO úãük þvì ÿBÚA BzøAõg :3ó N
ûôpãíø rürÎ óApüA BG þðBùW ïBW

lýzð
ok óApüA þéì îýO QýÛÖõì lýìA úG

þðBùW ïBW
îýO ÿApG pPzýG QýÛÖõì ÿôqo@ô
îýO qôpük úÞ óApüA óBðAõWõð þéì
Qvßyp×¾pGoBù^ôo óBíè@þéì

.lðkAk

óApùO úéXì

õO , BXñüA BýG Jõg :îP×âô ïkpÞ ÿpßÖ lÏG òðrG äðq QùG ÿkpLu õãG õzPuAo úüBu- *******************|
.îýñÞ þì QHd¾ îø BG JBùy ÝBOA ?ÿpG ok oBÞ püq qA úÞ
.ïlìôA :kpÞ QÛÖAõì QÎpu úG Øýc ?ÿlýíùÖ :îP×âô îPyAkpGôo þyõâ 54{hG

óq oBñÞ qA îø òüôpy ô kõG }okBì úðBg ûkAq@ .ly åõèBOBÞ ô QyAnâ rýì ÿôo Ao BùèõK úýÛG BñÎo
kõG úPÖo ïolK .koõg þíð óBßO }pPgk ô ?ÿkõG òì BG :ly lñéG BÂo ÿAl¾ :Q×â úPvø@ô kAk oApÚ {Puk oBñÞ Ao
ÈÛÖ ,ïBy ô þñüpýy ô ûõýì }oB×u ëBHðk ïk@ úü BXñüA.ïkõHð õO BG úð :ïlülñg ûoBGôk ...óõPèõK úýÛG òüA-
ÿBùÞõÞ òüpg@ QyAk úÞ kõG úðBg ïokBì
þyõâ úÞ îðlük BG .krýì Ao JBùy JAõhPgo | |.ïkõGóôABG,úPvzð}õøBG þì kõíðAô ô kõG ûkpÞ ïpâ AnÒ úGAo }pu BÂo
BÂo .ïly ZoBg ok qA Quk úG þyõâ lÏG BG îðBg óAoõO .Qvýð Bùð@ úG {uAõc kpÞ

úì ok ÿpPgk
”õè ûríc òýßO“ úPyõð

?okBì kõG þÞ :lýupK îPyAk Quk ok {üAl¾ ok Ao þðApãð îPvðAõO þì .kõG óApãð òüA :kAk ëõø BñÎo ÙpÆ úG Ao BùèõK þðBGpùì :óBìo ÿ ú¾çg
kBýG îP×â îñì ,ûoAk oBÞ ïBøBG Q×â ,kõGBÂo- pu ÿkôq ó@ úG QuAõg þíð ôA BìA ,îñýHG òüA ÿpýì úãük õO .ïrürÎ QuõO ëBì BùèõK
úPyAk ëõK Q×ýÞ õO lüBG ÙpÆ óôA ÙpÆ ëçc úƒÞ þƒuBƒñzðAôo xBƒñyoBƒÞ úƒƒüBƒƒu
?ûoAlð úÞ þèBßyA ,BXñüA :lýupK ,ûpG IéÇì ê¾A ûBì àü ëBì òüA óôlG ÈÛÖ !úð Bü þyBG Quôk úÇuAô BƒG Qƒvø }kAõƒðBƒg Rçßzì
.úGBùy êTì îðôA ?ûoAk þHýÎ ú^ úð- ?QuBXÞ JBùy ?lüoAlð ÿrý^ ÿoBÞ- ô kôo þì ûoôBzì ÿApG þßýñýéÞ úG }olK
ólðBHv^ úG Ñôpy ô îPzâpG ÝBOA úG ûoBGôk ô þuôpÎ xBHè lüpgô ûBãyBG ëBHðk úPÖo- .òÞ Zpg QÚk ô pßÖ BG .QuõO îÞ îÞ kpýâ þíð ÿlW AoôA þvÞ úßýèBcok
þuôpÎ îuApì lÏG úP×ø pg@ .ïkpÞ Bø óBGôo ôpÖ úÞ Ao AnÒ úíÛè òüpg@ .Q×ãð ÿrý^ BñÎo pPzýGô lññÞþì AlýK óBñýíÆAôA úG {ðAoBíýG
lñhHè BðAlðBì .îPyAk oBÞ BO oArø qõñø ô kõG .oAõéy ô QÞ .kAk óBßO Aõø ok ô QyAkpG Ao åõèBOBÞ ,kAk ÿApG úüBu okApG Quôk BÂo , lðõƒy þƒì
!{OkBÏu úG }õg :lýzÞ û@ BÂo .. lñÞþì úÏWApìôA úG BñÎo }pøAõg êßzì
| |:kqÿrýì@úüBñÞ BO ïkrð þÖpc ,lðq þì úñÏÆ òì úG îPvðAk þì !BW òüA ïpG ïAõg þì :Q×â úìlÛì þG lÏG þì þâlðq lñíOôpS ÿA ûkAõðBg ok úÞBñÎo
.úðqþìäðqò×éOóæ~ A- ô BñÎo ëBc ,úñßð óBPuôlñø kBü {éýÖ ûoBGôk ô ïkpÞ QcAo ôo þðApýíy pPÞkô ïkõg ëBýg ûkAõðBg þùWõO þG pSA pG þÞkõÞ qA lñÞ
ú`G ,úyBG Rkõg oBÞ úG Rpu :îP×â ûlñg BG ô lðBì QÞBu úËdè lñ^ .ïlýupK Ao }okBì îPvðAk þì óõ^ ,îPÖpâ þ¿gpì úP×ø ôk úíø qA ô QvýðAôo kBc Rçßzì oB^k }A
ïoõHXì ô îüoAk {ýK ok ÿoBÞ pK ÿBøqôo koAô Quôk óAõñÏG úüBu ..koAk úíøAô wÞ
!ôopK :lì@ok Al¾ úG lÏG pPÞk .îñÞ êvñÞ Ao îüBùPÚôô îðrG äðq þø úG þK lñÞ þì þÏu ô kõzýì Bùð@ þâlðq
ólýyõð ëõÓzì ëBc ok úíø lì@ BÂo þPÚô êüBGõì úG .ïkq äðq QùG òýíø ÿApG «BÚB×OA- îüBøokApG qA þßü QvðAk þì úÞ îø þðApýíy óBíø ok ô kpHG BñÎo Rçßzì þé¾A úzüo
QÞ ó@ ok BÂo ólük BGBðAlðBì ,îükõG ÿB^ úü.kõG }õìBg þèô ïkq äðq RAôBíupPÞk olK þâqBO úG ÿpãük ô QuA ZAôkqA Ùpy ok þèô kõy þì úüBu ÜyBÎ îÞîÞrýð BÂo ëBc
AkA ô qBð BG ô kq ÝpG {ðBíz^ ÿA úìpu þízK òƒüA óôok þƒðAôo Rçßzì xpO qA úüBu
JAõW ok BÂo .kAk Ao BÂo ïçu JAõW .ïoAk RBøBG ÿoBÞ | |.kpÞQÛÖAõìêýìëBíÞBG,ûly BÂoqAô koAk úíøAô Qé¾ô òüAqA ûkAõƒðBƒg
,kAk JAõW QðBPì ô JkA BG ïokBì þupLèAõcA .îPìlg ok òì ,õãG Jõg- ïkõG lÛÎ ûp×u RBñýDrO ókpÞ Quok ëBcok
BW qA .îñÞ wc Ao }A þðApãð îPvðAõO þì BìA :kpÞ îøBãð ûlñg BG BðAlðBì .kq äðq ò×éO úÞ lƒøAõƒg þƒì ókpƒÞpƒßƒÖ ÿApƒG þƒPƒéùƒì
.QíñýHG lüBG :lýèBð BÂo
...BÂo ïoAk oBÞ þéýg úg@- 50


Click to View FlipBook Version