The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Tehran Magazine Proudly Presents:
25th Festival and Expo MEHREGAN
Sponsor By: Amir Pasha(Planet Connection) , Dr. Payam Mark Shayani
Dr. Mohammad H. Rasekhi (Southern California Medical Center)
Live Music By: Aris, Jooliet, Fariborz, Mehrana (She ba He) Ardavan Mofid, Artour, Amir Asadi, Anderson, Nathalie Dance and Dj Milaad ...
Sunday September 30th 2018 From 11 am to 6 pm
Hilton Hotel Universal City
555 Universal Hollywood Drive. Universal City, CA 91608
(818) 881-1771

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-09-03 15:37:09

Tehran Magazine Issue # 1100

Tehran Magazine Proudly Presents:
25th Festival and Expo MEHREGAN
Sponsor By: Amir Pasha(Planet Connection) , Dr. Payam Mark Shayani
Dr. Mohammad H. Rasekhi (Southern California Medical Center)
Live Music By: Aris, Jooliet, Fariborz, Mehrana (She ba He) Ardavan Mofid, Artour, Amir Asadi, Anderson, Nathalie Dance and Dj Milaad ...
Sunday September 30th 2018 From 11 am to 6 pm
Hilton Hotel Universal City
555 Universal Hollywood Drive. Universal City, CA 91608
(818) 881-1771

Keywords: iranian magazine,shahbod noori,tehran magazine,persian in los angeles,rosh hashana,new year,best magazine,los angeles magazine,la persian magazine,editor

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
10úd×¾.....|...........|.......................)þHdìîüpìpPÞk|( pèk@ôþüBÂoAkõg- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
12úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì ( úP×ø îg ô aýK ok-
16úd×¾........................... Qíco ô úGõO ÁBg ïBüA oõLýÞ ïõü ô BðBzø }ôo ,ëõèA-| ÿoõð lŸHùy& Publisher
18úd×¾.....................................)þÏÚAôþèôIýXÎ(|?lýPvøÿréÖú^Bíy -
20úd×¾..........)ûtüô}oArâ(...>òømþ^oBßy< ïôkê¿ÖokúÞþèBüpuêOBÚ9þÖpÏì- SHAHBOD NOORI
24úd×¾......................................?lðõyþìoAlèõK óAkpìÜyBÎBøpPgkBü@-
41-28úd×¾ ...................|.................................. Býðk oBñÞ ô úyõâ qA- )|201 8pHìBPLu 7( 1397oõüpùy 9 úÏíW | ,1100 êvévì ûoBíy ,22|ëBu
44úd×¾ ........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–|
46úd×¾ ............................)kp³ÞÿlŸøúPyõðþÚoôBK(ÿoBùG{hGþâlðqJBPÖ@– Friday, September 7th, 2018 I S S U E # 1 1 0 0
48úd×¾................................................)ûBOõÞóBPuAk (ÿoBãPuAõg-
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
54úd×¾ ..................................................)rñÆ(îülñhGîøBGþíÞ-| among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
56 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-| published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
60úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK- covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
69úd×¾ ...................................................................ÿrLy@- politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW- within the Iranian community.
76 úd×¾ ....|........................................................úP×ø þDõãzýK-
78 úd×¾ ..........|....................................................Bø ÿlñìqBýð - (818) 881-1771
|80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì-
TEHRAN MAGAZINE

Mailing Address:

PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]
Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

qA lÏG ëBu 17 æBc
2001pHìBPLu îøkqBü

kpÞløAõhð }õìApÖ óBùW úÞÿqôo|

.konâþìëBuûl×ø|B« ÛýÚkæBc#
qA .áoõüõýð ok }Apƒhèk eƒH¾ ó@qA
ÿlñO þHýyApu ok óBùW úÞÿA úËdè
úÞ ÿA úËdè qA ëBu ûl×ø.QÖpâoApÚ
QÚBíc ô êùW {O@ ok p×ð óAoArƒø
løBy Býðkô lñPgõu QvüoôpO þøôpâ
iüoBO ÿBø úñd¾ òüpOokBð qA þßü
.kõG
óBüBK úÇÛð Ao ó@ þøôpâ úÞ ÿA úËdè
kAlƒíéÚ Bƒýðk pƒG }A þƒüBƒÚ@ ô ,Bƒßƒüpƒƒì@
úÇÛð úG ly êülHO QÛýÛc ok ,lðkpÞ þì
ûl×ø .ÿpzG RBHuBñì ok ÿA ûqBO ê¿Ö qBÒ@
Qvýð wÞ aýø qõñø ô QuA úPynâ ëBu
kBƒü úƒG Ao ôA ,2001pƒHìBƒPLu îƒøkqBƒü úƒÞ
eH¾ ó@ þPvüoôpO úéíc qA pýÒ úG ÿkAlgo
ú^ pâA .kqAlðBƒýƒG áoõƒüõƒýƒð ok qBu iüoBO
Ao þOApýýÓO óBùW ,ëBu ûl×ø |òüA ëõÆ ok
îýüõãG îýðAõO þíð ,úÞ QƒuA ûkõG løBy
ok Bü ô QuA ûkõíýK Ao eýd¾ þøAo pzG
úG Ao QüpzG ëAôq úÞ úPyAnâ ïlÚ ÿA úøApýG
.koô@ þì óBÓìoA
ok |2001 ëBu pHìBPLu îøkqBü ok þPÚô
JAõg qA îz^ ,wéXð@ xõè ,õñývðA úÛÇñì
ûõdð úPHèA úÞ ,lñÞoBßy QüBùðok Ao ïBy@ óõg kpì òüA QvðAõO ,kõy þì kõg ëBu òýíø óõürüõéO ÿBø úd×¾ úG kõG ûkpÞ ûkq QùG Ao Bßüpì@ Ýpy úÞ ÿkAlgo qA äñì ô Yýâ ,ïkõzâ
,ó@ok úÞ ÿoAnãøo úÞ QuA òüA QÛýÛc BìA ,QuA ûlðBì ïBùGAqA ÿA ûkpKok îøqõñøôA åpì lñüByõgBð wc .IXÏO qA oBypu þíz^ ô àyA qA pK þíz^ .,îükõG úPgôk îz^ óBì ÿBø
ûkõG óBùW ÉBÛð þ¿ÚA ok Bø óBvðA qA ÿoBývG ÿApG oAq@ô oBzÖ pãðBzð QuA ûly QHS ÐüBÚô òüA wíè êGBÚ ,Býðk ïkpì àüBßü þâlðq pG ó@ RApýSBC O îø qõñø úÞ ,RôB×Pì ÿA úGpXO iéO ô

.QuA .QuA
óBýðBGpÚkBüúGBøÐíy,pHìBPLuîøkqBüúSkBckpãèBuòýíøûl×øokúÞþèBcokô àñüA þyBð oBHÒ úÞ þüBø úËdè lñðBíø QÖpâ êßy |2001 pHìBPLu îøkqBü qA lÏG úÞ þüBøqôo
ÿBøëBuòüAúÞBìàüBßüÿôqo@òüpOåorGlüBy ,lylñøAõgòyôoþPvüoôpOúSkBcòüA .lðkõè@oBHÒ îø qõñø ,kõG ûkoô@ lülK þðBùW RoBXO rÞpì ÿõéÚôk ÿBø ZpG òPhüoôpÖ qA
,eé¾puApu þüAkpÖ QuA òßíì Bü@ úÞ lyBG òüA îüA ûlük Ao ÿrüpðõgô {O@ ,äñW qApK BK úG Bø ZpG ó@ òPhüo ôpÖ qA úÞ ÿA ûlñzÞ ô lñO ô iéO oBHÒ wK qA ,pzG ûlñü@ îø qõñø
ô Bø QvüoôpO þèkoõÞ qA ê¾Bc oBHÒ qA ó@ok úÞ þüAkpÖ ?lupG ûAo qA þüBñyôo ô {ìAo@ I¿ÏO pýuA lñPvðAk þíð úÞ þøôpâ þèkoõÞ qA oAkpHðBìpÖ Quk .Qvýð oAlülK ,QuAõg
ïkpì pG ûôçÎ úÞ kpÞ BK úG þðBÖõO óBñ^ ,òýzð ûkpK ÿBø ëõÒ ú`üqBG Büô lðA êùW qA þyBð
!?lyBHð ÿpHg óAoAlíPuBýu ÿqôpÖA äñW

ûBñK þG ô ïõéËì ïkpì ,lñPvø ëk òýðõg ô pSCBPì qõñø }Aphèk úSkBc ó@ qA úÞ Bßüpì@
òüA óAôBO ókAk wK ëBcokrýð óBùW ÉBÛðqApãük ÿoBývGô óApüA,úüoõu ,ÝApÎ ,óBPvðBÓÖA
.lñPvø ô ûkõG åorG ÿkpg þG
ûkqBü úÏÚAô ëõEvì >ókæ òG< ó@ qôpÖA äñW ô QvüoôpO pHøo ô >ûlÎBÛèA< ú^ pâA
ûl×ø koAô æBc úÞ þðæõÆ þãñW ok Bßüpì@ {OoA ú^ pâA ô lðly úPzÞ ô þÖpÏì pHìBPLu 8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

þâlðq qA ûkoôk òüA ok óBÞkõÞ qA ÿoBývG úÞ lðBíð pãük BG IuBñì ÉBHOoA ûõdð Bùð@úG úÞ lñyBG ûly >þHdì îüpì < pPÞk
îýèBÏO ,þÎBíPWA RçgAlì þgpG úÇuAõG kõg BG pGApG þìBÛì qA kpÖ ûly ûkAk kBü úÏìBW ÿBÃÎA
ØÎBÃì þvñW xpPuA QdO ,þâkAõðBg ûBHPyA QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
oõËñì úG óBÞkõÞ qA úPuk òüA .lðkpâ þì ЃÚAô | |.lyBGoAkoõgpGkõgàüpy
«BøBâ ,kõgok xoBð þvñW Rçíc òüA qA þüBøo úýèôA úécpì þüBÂoA kõg oBPÖo ,pèk@ ûBãð ok
ÿôo þvñW ÿBø îéýÖ ô RçXì qA ûkB×PuA úƒG ØèBhì wñW BG wßu ô pzG ok þvñW kpÞoBÞ
kpÖ BG Ao kõg þvñW JoBXO lüBƒy Bƒü ô ûkoô@ {ñÞ.kõzýìkAlíéÚ ÿlñGúÛHÆòüAqAïôkúécpì
úPyAnâ áApPyA úG kõg wñXíø ûôpâ qA ÿpãük þì þüBíð kõg úG Ñôpy þÞkõÞ óAoôk qA þvñW
.lðqBu þéíÎ ÿô BG Ao kõg þvñW ÿBø ÿpPðBÖ ok .QuA Qüpülì lñìqBýð òu {üArÖA BG ô lñÞ
úýcBð qA þvñW ZAõìA îWBùO koõì úÞ þðBÞkõÞ kõg óBâoA wíè úG ákõÞ þPÚô òýPvhð ÿBùèBu
òüpüBuqA {ýG lðkpãýì ÐÚAô kõg óõìApýK Èýdì Ap^ kAk oApÚ ÅBíÒA koõì Apð@ óAõPG lüBy kqAkpLýì
þyoAõâ Rçßzì BG Aq xpPuA ÈüApy BG úWAõìok ok ô úPyAk ÿkpÖ úHñW AlPGA ok þvñW lyo úÞ
Rçßzì úG çPGA úñýìq ûkpÞ ïpð úXñK ô Qƒuk
ô ÿlÏÛì wßu ,{ýPÖ úG ÿlñì úÚçÎ ,þvñW pèk@ô þüBÂoA kõg
êGBÚ oBývG óBð@ ok þvñW RBÖApdðA þgpG þPc
ÿBùèBu ok úßñüA pG «BÖBÃì lyBG þì þñýG {ýK þì kõg úG þÎBíPWA úHñW, lyo pOæBG ÿBùèBu kApÖA úíø ÿApG QGBS þuBñzðAôo ÿõãèA àü óAõO ÿpƒzG úƒñüpƒük ÿBƒùyçO qA þƒßü#
qA þíüçÎ ,þO@ þvñW þâlðq ok ô lyo ÿlÏG ok þüBÂoA kõg êíÎ ïBXðA úìlÛì òüA BG . kpýâ . kõíð úý¾õO åorG ïõù×ì pG rÞpíOô ÀýhzO ,ØüpÏO
, þWArì kpu ,QGoBÛƒì kok ,þƒvƒñƒW þƒðAõƒOBƒð úÞ Ap^ koAk óBð@ þãPÖBüBð ëBíÞ qA óBzð óæBvâorG .QuA ûkõG þâlðq ØéPhì kBÏGA ok ëkBÏO
lñølýì óBzð kõg qA... ô ëArðA úG ÉõGpì Rçßzì ok óBñ`íø kpÖ úƒÞ QƒuA QƒýÏÚAô òƒüA pƒãðBƒýG êýèk úG þÞkõÞ ok BùðBvðA úíøpèk@ oôBG úG| | þðAõýc BùñO óBvðA îýðAk þì úÞoõÇðBíø
BG úPvðAõPð ô QuA oBPÖpâ kõg QükpÖ ûkôlƒdì þÎõð óæBvâorG BG úvüBÛì ok þðAõOBð ô þðlG ûqAlðA ûkpÞ ëôBñO AnÒ þãñupâ óôlG úÞ QuA
. ÿpãük kpÖ BG Ao Rnè ,kõg þÎBíPWA ÿBø RoBùì òýíø úÞ lññÞ þì úGpXO Ao RoBÛc xBvcA qA qBýð qA êÛPvì ô lyõð þì þãñzO óôlG
úìAkA ,kpÖ þãPhK ô òu {üArÖA BG pèk@ oôBG úG BG þâlðq ëõÆok BO lñÞ þì oõHXì Ao óBð@ wc ïBXðA úGokBÚ kõG êüBì úÞóBìqpø þvñW
luo þíð pËð úG îèBu þüBÂoA kõg oBPÖo úG ókAk .lüBíð úGpXO ÿBø ú¾pÎ ok ÿpýâ ZôA BG óApHW ïrýðBßì àíÞ
qõñø ÿkpÖ þèBvâorG ûoôk ok úßýðBìq òüA pGBñG RAm úÞ QyAk pÆBgok lüBG : lüõâ þì pèk@ òýG òüAok òßýè lñupG RolÚô ëBíÞ úG ØéPhì !! lyBG
pãðBýG pìA òüA lñßýì þüBÂoA kõg ïBXðA úG RkoBHì løAõg êßzì þüBÂoA kõg ÑõÂõì BG lGA BO pzG Ñõð qA ûAõg ûkAõðBg þƒPýGpƒO ûBƒHPyA ÿBƒø ûõƒýy - þðBXýø -þ×ÆBÎ ÿBøoõPÞBÖ ókõG êýgk
ûkõG þÎBíPWAlyolñüApÖokÿôQvßyôØÏÂ ok óBvðA pøõW ok þvñW {ñÞ úÞ Ap^ QƒyAk þPc Bü ô þâly kpÆ êßy úG ûAõg þâkoôpKqBð pG AoôA þìk@úðAlñíyõø þâlðqok kõWõì þÇýdì
ûõýy ô àHu ok úÞ QuA QýÏÚAô òüA ûlñøk óBzð ô ûqôpìA.QuA úPzâ þcApÆ óly þÎBíPWA QùW ûlÛÎ lýèõƒO úƒñýìq, þƒðlƒG ؃Ï àƒü òƒPyAk rüApÒ Qüpülì ok îùì þzÛð lðAõPG BO úPyAk ó@
úÞ ÜzÎ úèõÛì ÿApG þüBW kpÖ òüA þâlðq êüBPuA ô ÿoBývG þyqõì@- þðBìok ÐGBñì ô Bø Qý¿hy úzýíø Qüpülì òüA .lüBíð B×üA kõg þðlG þÏýHÆ
lñðAõPG qApÆ îø ô pGApG þuBvcA BG kpÖ ôk ó@ ok koõì Ao ÿlyo òýüBK òýñuok þüBÂoA kõg ïBXðA .lñÞþìÿrüoúüBK óBð@okAoRoBÛc koô@ koAô ôA þâlðq ok QHTì úXýPð úPƒvƒðAõƒPƒð
þíð kõWõì þøBãüBW lñølG êƒýßzO Ao þƒPýéÞ oAõPuA ê¾A òüApG óBð@pËðô lðA ûkAkoApÚ }pünK koõì Ao pzG ûqôpìA úÞ þOçßzì pèk@oôBG úG kBýPÎA ,þvñW þéýì þG ,þÆApÖA ÿpÒæ ,þÚB^ô
RBuBvcA þPÚô ÿkpÖ òýñ^ þâlðq ok .lƒyBƒG ûløBzìRoõ¾ok lüBHð óBýGpìôòülèAôúÞQuA ,ÿoBÞ Rçßzì úÇýc úu ok ûkAk oApÚ lülƒùO ØÏÂpãðBýG îvÚ òüA qA þüBø úðõíð ...ô þvñW
úG kpÖ lyBG ûly ÐÚAô ÅBíÒA kõì oõdì úÏìBW BG ÿlñOô Qðõzg BG ,ákõÞok þüBÂoA kõg êíÎ ÿlñG úÛHÆ þÛzÎ Rçßzì ô þÆBHOoA Rçßzì .lyBG þì þüAlPGA ÿBøqBýð QüAløokpzG þOoBËð
þãPì kõg þvñW ÿBÂoA úG «B¿hy þÆApÖA êßy lðôoqAþzhGêíÎ òüAúÞAp^lññÞkoõgpGóBð@ - þÛzÎ úÇGAo àü òPyAk BPuAo òüAokô lðõzýì ÿBø ûõýyô úýèôA þPýGpO ÿBøõãèA luo þìpËð úG
úìAkA kõg þüBÂoA kõg oBPÖo úG óBñ`íø ô kkpâ þì úP×âBð òßýè . løk þì êýßzO Ao Bùð@þvñW lyo QÞoBzì ïréPvì ÜÖõì ZAôkqA Büô IuBñì þvñW ÿpýâkBü ô }qõì@ þéÞ oõÆ úG ô þâlðq þGBhPðA
åorG þPýGpO ïBËð ok úÞ lyBHýì ÿkpÖ ôk ëBÏÖ kApÖA þvñW Qüpülì ÿpýâ êßy ok òükBñG îùu
.løk þì
| |.lüBíðB×üA
ok þãzýíø oBÏy ô ïpâóBPüBøpPvG| | úüBK þzüpOA xBñzðAôo ô àyrK pƒèk@ kpƒÖ@
"pPùG þâlðq ,pPùG wßu ": }õâ BG ,ÿkpÖ þuBñzðAôo Bü ÿpèk@ þuBñzðAôo oAnƒâ
.QuA ûlýuo Rpùy úG RoBÛc ûlÛÎ úüpËð fpÆ
ó@pýSBOô þÎBíPWA þâlðq QýíøApG lýÞBO BG ÿô
þPýGpO ïBËð ÿApG îùì þzÛð þƒðAôo QƒìçƒupƒG
êüBÚ óAlðqpÖ þO@ Qý¿hy ÿrüo úüBKô ûkAõðBg
ÿôo pG úÞ þWBÞ Qgok úG :lüõâ þì ôA .QuA
Qgok Ñõð óBíø ëBc .lýñÞ ûBãð ûlýüôo úLO àü
qA ôk pø .lüoô@pËð ok ûlýüôo ûok óBýì ok þPÚô Ao
ok úßñüA úG úPvG òßýè lñPvø Qgok wñW àü
ô Quk þOçßzì ú^ BG BÛG ÿApGô ûkpÞ lyo BXÞ
þì kõg úG RôB×Pì þüAõø ô ëBc lðA ûkpÞ ïpð úXñK
ô lññßýì ÿôpýK ú×véÖ òýíøqArýð BùðBvðA .lðpýâ
qA Ao ÿA ûtüô ÿoBPÖo ,þPýGpO ÈüApy úG úPvG àüpø
þíð ûBã`ýø rýð úÇuAô òýíø ô lñøk þì qôpG kõg

10

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

11

óApùO úéXì

ïkõG ûly ú^BLPuk úÞ îø òì .lñÞ|þíð ÿqBG »úÚõzÏì ïBÓýK BGoBXñøBð kpg|þG ÜyBÎ þPÚôô
ïçÎA ûkpK QzK qA ú¿íhì òüA qA RBXð ÿApG qA AookBì IéÚô kôpG úÞ kpÞ|þì l¿Ú ëk| áqBð
óBý^ByBƒíƒO ÕBìk úG úÞ ÿlG ÿõG< :ïkpÞ úG {üBíðô ly|þì qBG ûkpK ,lzßG óôpýG úñýu
òƒßƒüqBƒG ô kõG okBì IéÚ qA koõg ïpPdì |.|.QÖBü þì úìAkA îýìõPðBK Roõ¾
òýñƒ^ îÒo |úG BìA !QuA úPyAlð ÿpý¿ÛƒO ôkpÞ|þìÿqBG>ÿpýzìóôlüpÖ<AoÜyBÎ{Ûð
ïôk»ƒûkpƒKÿApWAúGpÂBcqBGóôlüpÖþdýÂõO ô kõG úPvzð úñd¾ Èuô úƒÞ Ao okBƒì {ƒÛƒð
úÞ lÃPÏì pýìA ÿBÚ@ QÆBuô BG úßð@ BO lzð
|.lì@ òýüBK óBÇýy pg qA kõG ûkAõðBg åorG
BG úP×ø îg ô aýK ok
ïõu qôo
JBð þPuôk þzHc lýÏu lídì
>þèõðõÞóBW< úPyõð >ôA< JBPÞ# |[email protected]|
ô îñýG þì þyôp×GBPÞóAõdzýK ÿôo Ao
ûçÞ àü úƒÞ ó@ lƒéW ÿôo fpƒÆ qA ëôA qôo
ÉõGpì lüBG úÞîðq þì xlc QuBñy@ |.QuA úÏìBW ok ÿoBXñøBð Bü ô ÿoBXñø Qyõðpu JBhPðA
òýñ^ B« ÚB×OA úÞ lyBG ÿkoBø ô ëoõè úG BG úÞ lðlÛPÏì þÇüApy òýñ^ ok óBuBñy úÏìBW
óAqpè ÿBø|úüBK óly óBýÎ ô óApdG ÿpýƒâ|ZôA
|.QuA þíðpãükþPìõßckõWõìÿBøoBPgBu,RolÚ ZoBg ô êgAk qA úÞ ÿBø }oArâ#
úÞ îGBü þì ok JBPÞ úìlÛì úG þøBãð BG QýñƒìA xBƒvƒcA qBƒýƒð ÿõƒãƒhƒuBƒK lƒñƒðAõƒO koAk ó@qA óBzð luo þì }õâ úG óApüA
Zôq ôk òüA þPuôk þÖpÏì ÿApƒG ûlƒñƒvƒüõƒð ïkpì ÿoAqBG| úP×y@òýñ^okô lñyBG óAlðôpùy ôpGôo ÿlW óApdG àü BG oõzÞ òüA úÞ
Bø ó@ ûoBG ok ëBu ûk Býðk þüBíñýu ÙôpƒÏƒì Bø ó @Qyõðpu úÞ lñuo þì þGBhPðA úécpì úG fpÇì úG pXñì ÿpuApu RBÂApPÎA ô ûly
úÏèBÇì BG BO ïpg þì Ao JBPÞ .QuA ûkpÞ ÜýÛdO |.|.lðqþìÝoôAo oõzÞþðõðBÚ rÞApì ok þPèôk kBvÖ óly
þâlðq ëõÆ ok úÞ JBð þPuôk òüA qAo úG ó@ |.QuA ûly
wÞ aýø ô rý^ aýø Bø ó@ þÎBíPWA ô ÿpñø ïôk qôo

.ïõy pHg BG lévãG îø qA Ao ó@ QvðAõPð okBì IéÚ
åpì BG QuA óBìo àü úG úýHy úÞ JBPÞ
ëoõƒè ó@ ëBƒHðk úƒG .kõƒy|þƒƒì qBƒƒÒ@ ÿkoBƒƒø
úG ô úPvzð ûpXñK QzK þéPø ok ûkoõhèBu IéÚ< ÙôpÏìpÏy RBüpzðqA þßü#
þüBùñO xBvcA Qhu úÞ ôA .lñÞ þì ûBãð Büok NB^ Ao >Aqpýì ZpüA< ûkôpu >okBì
òüAok ûkpÞ ÐÇÚ Èýdì BG Ao {ÆBHOoAô lñÞ|þì ûlðAõg BøoBG Ao ó@úßð@BG úÞkõG ûkpÞ
úuolƒì ok ó@ Ì×c pƒÆBƒg úƒG ô ïA
ó@ûoBGôk ûlðBì þÚBG îñøm ok óBñ`íø
| |.lðAonâþìÿkoBøkBüBGAooBâqôoêPø Ao ôA {Ûð .kõG }pvK ÿApG òPÖBG oõýèõK ëõÓzì |.ïkpG Rnèô ïlðAõg Ao þì kBü úG AopýLvßy ÿBø ÿksApO þÏÂô òýñ^
úG Ao ôA úÞ óôlüpÖ à^õÞ okApG >pù^õƒñƒì< ô|Bø þPyq úG {üBø úìBñzüBƒíð ok úƒÞ koô@
þì ÿqBG îükõG ûkoô@ok ûkoõhèBu þðq êßy qA ÿA ûpÆBg kBü úG Apì óBñ`íø ólðAõg òüA Bø ó@pG úÞ þðAkpíPèôkô Bø óBvðA |ÿBø þDBHüq
qA rýð úñd¾ ókõG þÏýHÆ çìBÞ ÿApƒG ô kpƒÞ >ÿpýzì óôlüpÖ< ûoBG ok >kAr߃yrƒK ZpƒüA< úÞ løk þì óBzð ô kqAkpK þì lññÞ þì QìõßW
îükõG ûlüpg lñ×uõâ ëk àü onâ pu þGB¿Ú | .Qvýð ØÇè qA þèBg ó@ qA þøBâ@ úÞ QgAlðA ,ÿlýéK ,þHéÆ|RolÚ ,QDBðk ,RkBvc úðõã^
îükõG ûkAkoApÚ }A|úñýu ÿôookBìqõéGpüq úÞ îükõG úèBu ûkrðBK ûkoBù^ :lüõâ þì kAq àyrK| pãük ô QÎBXy ,lƒükpƒO ,ÿoBƒÞAlƒÖ ,܃zÎ
BìA !koô@ óôpýG ôA äñO »úñýu qA Ao ó@ ÜyBÎ BO pâA ƒ ÜÆBñì qA þßü ok ÿlƒülƒy ƒ» úƒèrƒèq úƒÞ QuAo ûAo úG Bü úøApýG úG Ao óBvðA ÿpzG RB×¾
koAô Qvì ô óAoõg õéOõéO óôlüpÖ þPÚô RB×éO úÞ kAk ÿôo ƒ óBâpâ lñßð BÇg ïA|úËÖBc pýLvßy ÿBø|ÿksApO qA òüApGBñG .lðBƒzÞ þƒì
«çTì pXñg BG ô lðq òýìq Ao okBì BO ly úñd¾ lñ^ô òì .koô@oBG úG ÿkBüq RAoBvgô þðBW úðõã^ óAkpíPèôk ô Bø|óBvðA úÞ Qgõì@ óAõO|þì
>äñO »úñýu ó@< qA AoôA IéÚô kolG AoôA ú» ñýu úÞ >ÿpýzì óôlüpÖ< úéíWqA ,óæBvíøqA òO ûBâ }A úXýPð úÞ lññÞ|þì koõgpG pãülßü BG
BG Apüq .kBPÖA ÿlG ÝB×OA óBùâBð koô@ óôpýG ÿApG îýPÖpâ îýí¿O ,îüoAk þzƒüõƒg îø BƒG
ò×ÏO ÿõG óBñ^ óBùâBð okBì IéÚ ólì@ óôpýG òì þðAkpâoBÞ BG þzüBíð óBâkq|úèrèq úG àíÞ
ú» íø úÞ lýuo ïBƒzƒì úG ÿrýãðA|Rp×ð àü îükpÞ îýËñO úÞ ÿA|úìBƒðpƒG .îýƒñƒÞ ApƒWA
ÿA|ûlÎ ô lðlýzÞ îøok ûpù^ óBý^ByBíO óõýuBìçÞk BG qôo JBG ÿA|ûkpK àü {üBƒíƒð
.kõG >Aqpýì ZpüA< qA >okBì IéÚ< ÙôpÏì pÏy
|!lñPÖpâ Ao óBzÒBìk QvGoAk Bì ërñì ÕBG ok úñd¾ ókpÞ Quok ÿApG
qA lÏG lñ×uõâ ëk óly luBÖ lG ÿõG êýèk úÞ Bø|{üõgô ïõÚqAp×ð ûBXñK êù^ úGô îükq
óôlG ô óApùO ïpâ ÿAõø ok qôo oBù^ úu .îýPgôpÖ ÈýéG lðkõG úédì óBíø òÞBu BHèBÒ
pø BG óôlüpÖ úðBPhHyõg úÞ kõG ëB`hü Aõø eH¾ qA ,kõy ApWA úìBðpG kõG oApÚ úÞ þHy
kõg {Ûð ÿApWA úG QvðAõO kõG úÞ þPhGlG ÈýéG óAoAlüpg ïBíO úG ô ly þðAoBG ô þðBÖõO
úÞ óBãPvG qA þßü óõ^ þèô .løk úìAkA qôoóçÖôûkBPÖApýgBC OúG{üBíðúÞîükAkpHg
þƒgõƒy ok ô kõƒƒG óBg|þéÚp¾Bð äñøpu
ÿAl¾ BG óBý^ByBíO óBƒýƒìqA QƒyAkoBƒùƒPƒyA |.|.kõy|þì ApWA
>ûkõG óôlüpÖ kõg oBÞ< õG úÞ Q×â lñéG kõG IýOpO òüA úG >okBì IéÚ< pÏy óõýuBìçÞk
ïôk »ûkpK ok pƒãük úÞ Q×â QýðBH¿Î BG óôlüpÖ ïkpÞ þì úíéÞk úPvG »ûkpK QzK qA Ao pÏy òì úÞ

12

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
13
| | þìÑôpyóBPuAkòýãíÒÿBíðòüAqAlÏG| |
à^õÞ óBíOoBK@ þðBzð {ðBPuôk ô ïkpì àü lðqpÖ >óõup×W oõOo@< Qyõðpu ô kõy
lñPyAkò×éOpPÖkqABßýðõìBPðBuêcBuokAoôA þì Bñy@ òýéKB^ þèoB^ BG Ao pOBEO óAkpâoBÞ
þì ôA ólük úG QuAõg þì {èk wÞ pø ô þPuôk àü úG ÿkôq úG þüBñy@ òüA .kqBu
lyþì{ðBíùìúÞwÞpøÿApGrýðëoõè.QÖo àüBGAoôAòýéKB^þèoB^ôkõy|þìëlGoAlüBK
àü lì@|þì {yõgôA qApâAô kpÞ|þì ïk ÿB^ Bñy@ >bôo ëBø< ïBð úG lñíOolÚ ûlññÞ |úýùO
úüløôAúGoBâkBüóAõñÎúGîøQíýÚ|óAqoAûçÞ ó@okúÞÿkoBøBGAoóõup×Wrýðbôo.lñÞ|þì
þcpÆ qôo pø «BHüpÛO ,RBÚôA úýÛG ôA .kAk þì òýíøôkqBu|þìBñy@kõGBíñýuþ`OAoBK@óBìq
oBñÞô Qyõð|þì ÿkoBø BG ûp×ðôk ÿApWA ÿApG AokõgÿoBßíøôkó@BOkõyþìIHuþüBñy@
úñd¾ ÿôo râpø úÞ þüBø|fpÆ .QyAnâ|þì qBÒ@ úñd¾ ÿôo òülíÞ Zôq àü óAõñÎ úG
|.|.QÖpð ÿApGAoëoõèòPuAÿpñøïBðîøóõup×WôlññÞ|
Zôq òüA IýOpO òülG .lñÞ|þì JBhPðA }kõg
ÿkoBøô ëoõè ÿBø|îéýÖ BG þüBíñýu QhHyõg
pg@qôo | |.lñGBüþìoBùPyA
Bíy BG RôBÃÚ
ok ÿkoBø ô ëoõè úßð@ BG úÞ QuA IèBW
þâlðq ok BìA lñPyAk êßzì óBðq BG Bø îéýÖ
qA þðBìkõg óBGq úG þüBHüq wßÎ þñÏü .lðkpÞ ZAôkqA oBG lñ^ ïAlÞpø þÏÚAô
ok ÿoAõuoõOõì ëBcok >fpÖô ûBy< YñK ëoõè ô Q×â úéG þâlðq ok oBG úu ÿkoBø
.oBG
pPzýG lñPyAk þðBùW Rpùy úßð@BG Bø ó@
BùñO .óByoBùPyA BO lðkõG kõg þPuôk pßÖ úG
qA BýðBPüpG úG p×u ok úÞ kõG 1932 ëBu ok
QýÏíW ïõXø ô ïkpì lüly ëBHÛPuA
IuA ÿBø wýéK àíÞ BG þPÚô ô lðlypýãéÖBÒ
úÞ ly úWõPì ûqBO ëoõè lñPzâpG êPø úGoAõu
}A|þ`ì QÎBu ó@pÆBg úGô lðoõùzìolÛ^
ô lðA|ûlñÞ ôA Quk qA QýÏíW ïBckqA ok Ao
| |.lðA|ûkpG
úG úÞ lðkõG ûly àükrð îø úG óBñ^ Bø ó@
Ao ÿA|ûqBO Qý¿hy AlPGA qA lñPvðAõO ó@pÆBg
úñd¾ ÿôo pãülßü pG úýßO BG ô îø oBñÞ ok îø
Ao Bíñýu þüçÆ ÿBø|ëBu ó@ BG ô lññÞ ÑAlGA
îÞîÞ BøëBuQynâBGBìA.lðoAnâpuQzK
QìBgô úG ôo ÿkoBø ô ëoõè þWArì ÐÂô
pSAok ÿkoBø úÞ lýuo þüBW úGoBÞô QyAnâ
òýìq {ðlG qA þíýð óly YéÖ ô ÿrÓì úPßu
òPÖo óôpýG úðBg qA óAõO úð pãük ôA .ly pýâ
.kõy lñéG JAõhPgo qA QvðAõO þì úð ô QyAk
óBGq pG ÿA|úíéÞ QvðAõO|þíð pãük þPc
ûpÆBg úÞ ïlük þíülÚ úüpzð àü {ÛýÖo þâlðBìok úG úWõO BG rýð ëoõè .koôBýG
|.QuArýãðA óBGq pG þñhu ôA pGApG ok pãük ókq Ùpc qA
ÜÖAõì wßÎ òüA NB^ BG ûBzñøBy lñüõâ þì| | Qus BG îýìõPðBKpãüqBGôk óõ^ BùñOô koôBýð
ûBzñøBy .ØèBhì oBGok püqô îéÎ þèô kõG ÿpýËð|þGûõéWúÞlðkpÞ|þìQHd¾îøBGAkAô
|:|:lñÞþìÅpÎîéÎôlupKþìAoQéÎ Quôkôkô óBvðAôk òýG ÿkolíøô QHdìqA
ô lñPvø Qéì olK ûBzñøBy|- | | |.kõG
.lü@|þíðRpÃdýéÎAúGÿoAõu|QéßýuoõOõì òýíXñK BG ëoõè ,ÿkoBø Qynâok qA lÏG
óBuApgê„ HÚëBuûBXñKÿBø|óBgêTìîøõO|- | êcAõu qA þßü ok þéPø ok }pvíø
óApâoBÞ úÞ oõÇðBíø !þñÞ|þì pßÖ úG Ao qôo puApu ôA .kpÞ|þì þâlðq wéXð@|wè
oAõu îø òì ,lðõy|þì oAõu QéßýuoõOõì úÞ lðAonâ|þì þüBø|úìBð úG ókAk iuBK
|.|.ïõy|þì úG úzýíøôA .lðkBPupÖ|þìôA ÿApG {ðAoAlÖpÆ
ÿApG wßÎ òüA QuA òßíì .koAk ÝpÖ òüA|- | úHÏW< ûBOõÞ îéýÖ úÞ þðBìq ô kõG ÿkoBø kBü
Jõg óApüA ÿApG þèô ,lyBG Jõg þéýg BKôoA ok QÞpy qA ëoõè ,ly oBßuA ûlðpG >þÛýuõì
|.Qvýð oõýèôA óôlG Q×â ô kpÞ ÑBñPìA oBßuA îuApì
|!?koAkþüBKôoABGþÚpÖú^þðApüApãì|- | .lyløAõhðpøBÊÿpñøÐìBXìokrâpøÿkoBø

óApùO úéXì

14

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

oõLýÞïõüô BðBzø }ôo ,ëõèA
Qícoô úGõO ÁBg ïBüA

Ao }pìAôAô IéÚ îýí¾qA òÞúGõO QÛèBg ,Alg ûBâok úG áok ÿApG QuA þP¾pÖ ,>ëõèA< ûBì #
úý¾õO QðAlðqpÖ úGôõO úGqôpìA òì úÞóBñ^ Bíð QÎBÆA BG óBvðA úÇGAo ô þPvø óBùW QÛég QÛýÛc
.koAk oApÚ {ñüpÖ@òüA rÞpì ok úÞlðôAlg
îüBíð|þì BG kõg oBPÖo ÿkõùü kpÖ pø ,ûBì òüA ok
ûkAkoApÚ þñýGqBG koõì Ao Bø|óBvðAô lðôAlg
ok RõdŸ ýéu úÎõíXì ØéPhì ÿBø QívÚ úGõO .lñÞ|þì úGõO ,RBøBHPyA ô BøBÇg qA ô
|ûlzð ØýèCBO ,òýÏì óBßì àüokô lcAô óBìq àü ,QƒuA QƒzâqBƒG .QƒuA úƒXèBƒÏì ЃÚAô ok
úG ô ØéPhì ÿBø óBìq ok úÎõíXì òüA úßéG lðA ok îýévOô Alg QÎBÆA úXýPðqA ÿoAkpG ûpùG
püpdO úPyo úG ÿkõùü ØéPhì ÐìAõW kApÖA úéýuô ô óly áBK ô þñƒük ÿBƒøoõƒPƒuk pƒGApƒG
ok RõŸdýéu úhvð òüpO|þíülÚ .QuA ûlƒì@ok
ok )óõDBâ ïApíÎôAo( úÞ QuA >ÿoôlýu< JBPÞ .QuA þÏÚAô þðõâpâk
òüA òPgBu .QuA ûkõíð ØýèBC O ÿk|çýì îùð ópÚ oBñÞ ok QuA þPñu kõg ,úGõO óly úPÖpünK
úìAkA îøkrðBy ópÚ BO ,þðBÖpÎ þHønì oBÏyA Ñõð .oBâkoôpK þÎBíPWA ô þÏýHÆ òýðAõÚ ô Bø Qñu
úÞ >ÿkAoB×u< ÿBø Rõdýéu ok .QuA úPƒyAk QuA þùèA ØÇè ÿBø ûAo òüpO îùì qA þßü úGõO
ô Ùlø lyBG|þì rýð óApüA óBükõùü ûkB×PuA koõì ê¿Ö( >pýìArì< JBPÞ ok >kôAk< RpÃc ú`ðBñ^
qA óBvðA QuAõgok þñÏü Rõdýéu þé¾A òPƒì
Ì×c þGõg úG {zhG IéÆ ô lðôAlg ûBãzýK :lüBìpÖ|þì )8 úü@ 25
,þüBKôoA óAokApG ÿBø RõŸdýéu ok þèô QuA ûly úG òüApGBñG QuA ëkBÎ ô úPvüBy lðôAlƒg
qA «B¾õ¿hì ,þhüoBO oAõâBð ÿBøkAlüôo úG ÐWAo
QuA ûly úPhüo ÜcBð úG óBð@ óõg úÞ þðAlýùy .løk|þì }qõì@ Ao ûAo óAoBßøBñâ
BøBÇg úG ókpÞoApÚAô ókõíð úGõO òýñ`íø
.QuA ûly ûkoô@ þHèBÇì rýð úýñTO( xlÛì RAoõO ok þùèA pìAôA qA QuA ÿpìA

?Qvý^ )BðpÞ(oBÖõy :QuA ûlì@ )2 úü@ 30ê¿Ö
R|æ@ òƒüpƒO|þƒíƒülƒÚ qA þƒßƒü >oBƒÖõƒy< îýí¾ qA òÞ úGõO QÛèBg ,Alg ûBâok úƒG
.QuA úPgBñy Ao ó@pzG óõñÞBO úÞ QuA þÛýuõì úGqôpìA òì úÞ óBñ^ Bíð QÎBÆA Ao }pìAôAô IéÚ
úG ô lðqBu|þì Qyõâ ë|çc RBðAõýc jBy qA Ao ó@ JBPÞ ok ô .îüBíð|þì úý¾õO QðAlðqpÖ úG ô õƒO
ó@ qA ØéPhì koAõì ok îülÚ îèBÎ ok QéÎ òýíø :lüBìpÖ|þì )7 ô 6 úü@ 55 ê¿Ö( >þHð BýÏzü<
ØéPhì koAõì >xlÛì JBPÞ< ok .ly|þì ûkB×PuA úÞ Ao ôA lýðAõhG ,lýGBýG Ao ôA BO lýñÞ IéÆ Ao Alg
.QuAûlypÞmoBÖõyëBíÏPuA ô Üc RpÃc úG óly àƒükrƒð ô þƒèBƒÏƒPƒüoBƒG kõùü ïõÚ ÿApG QvðAõO úÞ QƒuA )åorƒG ûqôo( kpìô Ao }lG ûAo ,püpy Àhy :lyBG|þì àükrð
,Qvýð ïõéÏì oBÖõy úƒíéÞ þƒÛýÛc þƒñÏì ,ÑBíPWAôkpÖþHønìôþðôokRBuBvcAØý¾õO òýñ^ ok .kkpâ }qpì@ ô þƒâkõƒzƒhƒG IƒWõƒì Alg ÿõu úG kkpâpG .lüBíð ápO Ao }oBßÖAoBßGBð
BüókõGóBzgokþñÏìúGoBÖõyúzüoqAAoó@þgpG .QuBÇgqAúGõOôlðôAlgqA{zhGQuAõgok pu pG ,ïõÚ úG QHvð ëBÏPì oBâkoôpK þƒüBƒøqôo ûlñzhG Bì ÿAlg óõ^ ôA úG kpÞ løAõg îco úÞ
ÿAl¾ úÞ òüA êýèk úG lüBy .lðA|úPvðAk ókõG rýO lýÞCBO xlÛì JBPÞ ok ØéPhì koAõƒì ok .Qynâ ok Bø ó@ ÿBÇg qA ûlì@ ØÇè
}õâ lðõy|þì ZoBg ó@ qA úÞ þüBø Qð ô rýO ó@ ôØÇèúG{zhGþñÏìúG>Bdýéu<úÞQuAûly ÿBøqôo óAõñÎ úG Bøqôo òƒüA ,óBƒìq ó@ qA .QuA
ûlyJBhPðAó@ÿApG|þìBðòýñ^,lñyBG|þì}Apg JAõO óBvðA úGô úPyAk þãPvG lðôAlg RAm ûkAoA .lükpâ òýýÏO w×ð úýÞrO ô úGõO ÿlñìBÂo þèô koô@|þì oApÚA kõg óBøBñâ úG úƒÞ pƒø
.QuA :lñPvøúüpËðòüAòýHìêümRBü@.kõy|þìBÇÎA BøBvýñÞ ok òýñìõö ì ëõè¶A ûBì Iy òýìôk qA þvÞ êTì kpýâ|þíð Ao ó@ ókõíð ápO îýí¿O {HéÚ
Bì ÜèBg lðôAlg ó@ qA Rpƒ×Óì ô Qƒíco úÞAoþ¾õ¿hìÿBøqBíðúÎõíXìôûkõíðÑBíPWA ëõÓzì ô koAk Quk ok Ao áBKBð þEýy úÞ QuA
:xlÛì IPÞqAoBÖõy òPgAõðpìA kôAk pýìArì JBPÞ ok rýð ô )9-9 ëBýðAk( QuA xBíPèAôÑpÃOBGQuAÙôpÏì>RõdŸ ýéu<ïBðúG úzýíø ÿApG úGõO úÞ ó@ BG .lyBG|þì ókpÞ êvÒ
ꃿƒÖ kAlƒÎA pƒƒ×ƒu( >xlƒƒÛƒì RAoõƒƒO< lñupPG õO qA BO QuA õO krð {zhG :lüBìpÖ|þì >eé¯ u¶ < ÿpHÎ QÓè qA RõdŸ ýéu úíéÞ .lñðAõg|þì ûBì ok úGõO ,kõùü RAkBÛPÎA ÜHÆ þèô QuA lý×ì
xlÛì îP×ø ûBì ëôA qôo< :lüBìpÖ|þì )1úü@29 JBPÞokòýñ`íøô)4úü@130ê¿ÖkôAkpýìArì( .QuA ólüqpì@ô ólýzhG ó@ þñÏìô ûly ÜPzì òýG úGõOqôo ûkô )ÿpHÎ îüõÛO ûBì òüpg@( ëõèA¶
ïBXðA Ao ÿoBÞ aýøqôo ó@ok )BðBzø }ôo(QuA ÿAlg õO BìA :QuA ûly pÞm úðõâ òüA >ÿBídð< .koAk úìAkA oõLýÞ BO Rõdýéu ólðAõg ûqôo( >oõLýÞ< BO )ëBƒu ëôA( >BƒðBƒzø }ôo<
p×u<okBüô .>lyBGòPgAõðqôoBíyÿApGlýølð óBvcA pýTÞ ô IÃÒ pük ô îýco ô îüpÞ ô oõ×Ò kôpu þÎõð B« uBuA RõƒdŸ ƒýƒéu úƒÎõƒíƒXƒì
þñG BG< :ûlì@ )25ô24 RBü@ 23 ê¿Ö( >óBüô|æ )17-9Býídð(ÿkpßðápOAoóBzüAûkõG RB×¾ áok ó@ Ùlø ô QuA úðBÖoBƒÎ þƒHƒønƒì .ly løAõg ÐÚAô ëõHÚ koõì pO Ðüpu )åorG
ok Apüq lñìBð|þì rýð ÿlñìBÂo ûBì Ao ëõèA ûBì
ûõÞ úG >þuõì< RpÃc úÞ kõG ëõèA ûBì ëôA qôo
ÿBø úcõè ïôk úHOpì ÿApG BO kõíð kõϾ >ÿBñýu<
êù^ þuõì RpÃc .lüBíð QÖBüok Ao þùèA óBíýK
îøk ,qôo ó@ óBüBK úÞ kõíð ØÚõO ûõÞ ok qôo úðBHy
oõLýÞ qôo BG ÙkB¿ì qôo òüA .lyBG|þì >ÿpzýO<

16

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

.îüõy ÿoôAk {üõg ô óBùW {ñüpÖ@qôo )ëBu ëôA( BðBzø }ôo
îøkrýu ê¿Ö ok )BýƒÏƒzƒü(RpƒÃƒc –9 QuA lðôAlg þùèA QñÇéuqôo
– óBùW þXñì – )eýyBì( ûoBGok {üõg JBPÞ
òýñÆ BG oõùÊ òüA úÞ lüBìpÖ|þì ô lñÞ|þì RõHð Rosh Hashanah 2018 will begin in Bíy ÿApG îP×ø ûBì ëôA úÞ õãG ûly îéßPì êýüApuA
ÿqôo òýñ^ ok .kõG løAõg ûApíø oBÖõy ÿAl¾ the evening of úðõâ aýø QuA òPgAõð xlÛì oBâkBü ô êýÇÏO qôo
äñW,kpÞløAõg þüBìp×íßcBýðkpGB×¾ôeé¾ ÿApG Ao þzO@ þðBGpƒÚ ô lƒýølƒð ïBƒXðA Ao ÿoBƒÞ
ô òýðAõÚ ô klñG|þì pG Qgo ó@qA oBPzÞ ô ÝB×ð ô Sunday, September 9
and ends in the evening of >.lýðAonãG lðôAlg
.kõG løAõg óBýðBùW ëõHÚ koõì þùèA QñÇéu Tuesday, September 11 :lüBìpÖ|þì 1úü@ 58 ê¿Ö >BýÏzü< JBPÞ
løAõg úPgAõð oBÖõy QƒìBƒýƒÚ qôo ok–10 ô ûkõíð kBüpÖ kõg ÿõéâ qA lñéG ÿl¾ BG
þâlðq ÿApG Bì úÞ|þìBãñø BðBzø }ôoqôook .ly ó@ ÿBW úG ô kõy|þì oAlülK þ^õÚ RBËdè òüpg@ qôo ûk ÿAlPGA )ëBu ëôA( BðBzø }ôo -2 ô òÞ lñéG Ao kõg ÿAl¾ oõLýy êTì .òßì Ôüok
fôo úÞ îüoô@|þì kBü úG ,îýñÞ|þì BÎk úðAlñíOkBÏu òPgAõð BG qôo òüA ok .kkpâ|þì þðBGpÚ RpÃc þGBüqoA úG ØÊõì ÿkpÖpø ïBüA òüAok .QuA úGõO ok òýñ`íø .Bíð ûBâ@ Bø ó@ ÿBøBÇg qA Apì ïõÚ
Bì onâ kôq þâlðq Qý×ýÞ ô QuA óAlüôBW pzG kBü úG Ao kõg kAlWA þãPvüByô RAqBýPìA ,oBÖõy úG QzâpG ô þÛýÛc þâlðq úG ókpG þK ô ëBíÎA )4 lñG 3 ê¿Ö úGõO QívÚ( >ïBHìAoBø< JBPÞ
ûAook þãPynâ kõgqA úÞ îýñÞ|þì lýÞBOô ûkoô@ oBÖõy ÿAl¾ .QuA þÚ|çgA ô ÿõñÏì RBýc ÿõu oBÖõy òPgAõð úG ÐWAo ÿqõìpì RAoBƒyA<:ûlƒì@
.lyBG þíùì RApSA ÿAoAk lðAõO|þì {ñýìApÖ QÎBÆA ô BPßü oBâkoôpK RkBHÎ ô Qìlg lüõy oAlýG óBãP×g ÿA úÞ òüA kõ¿Ûì ô ûly ûkAk
ÿkõùü úýÛÖ ô ÙõvéýÖ òüpPâorG >ïBHìAoBø< .QuA þâlðq qA úécpì òüA Ñôpy ûlñøk RoBzG Ao kõg ëBíÎA ô lükpâ oBýyõø óBâkq Rp^ Bü ô
Bü )BÚArdø lü( kõg åorG pSA ok þǃuô óôpƒÚ .kõy|þì Jõvdì þHønì åorG ê¾A BG ÿBñýu ûõÞ ok xlÛì RAoõO FBÇÎA –3 pÆBg úG Ao kõg ÜèBg ô lýüBíð úGõO ô ûkpÞ wvXO
oBÖõy BG ó@ úÇGAo ô úGõO úG ÐWAo )AoõO úñzýì( )xõìBÎ( ïBð úG kõùü ÿBýHðA qA þßü –7 BG BðBzø }ôo qôo ok .kõG ûApíø oBÖõy òPgAõð Ùp¿ñì kõg lG ëBíÎA qA wÞ pø ... lüoôBƒýG
}ôo ok oBÖõy òPgAõð úÞ òüA BG :lvüõð|þì òýñ^ ok pâA Bü@ :lüõâ|þì òýñ^ )6úü@ ,ïõu 꿃Ö( ûlðq Ao þhüoBO åorG ûpÆBg òüA oBÖõy òPgAõð
ô pßÖ óBìpÖ òüA AnùÏì þùèA QuA þðBìpÖ BðBzø lñøAõhð óBuApø ïkpì kõy úPgAõð oBÖõƒy ,pƒùy RAoõO îýèBÏO úG Ao kõg óBíüA ô ÿoAkBÖô ô ûkpÞ .>kkpâ
Bì úG úÞ QuA ó@ lñðBì ô koAkpG ok rýƒð|þƒìBƒýƒK òýñ^ )îzy ê¿Ö( >Ñõyõùü< JBPÞ ok
?ly .îýñÞ|þì ï|çÎA xlÛì ok úHOpì àü ÿqôo ,RpÃc ó@ óBýøBLu úÞ ûlì@
:lüõâ|þì óly àükrð qA pHg oBÖõy ÿAl¾ îülÚ ok úG kõùü ÿBýHðA eüB¿ðô iýGõO ,IükCBO –4 QÞpc ok óBð@ {ýKBzýK ok òøBÞ 7 úÞ þèBƒc
Qƒé×Ò JAõƒƒg úƒƒG þƒƒâlƒƒðq ok úƒƒÞ ÿA< ÿBýðk ok lüBG úÞ koAk kõWô þðBÇýy .kAk|þì pÇg ,BðBzø }ôo ok .QuA ûly úýHzO oBÖõy ÿAl¾ ÙAõÆ Ao )õdüpü(pùy lñPgAõð|þì )BðpÞ(ô lðkõG
úG ,õy oAlýG kõg ÜýíÎ JAõg qA ÿA|úPƒÖo ôpƒÖ úG lüBG .îýñÞ úHéÒ ó@ pG {üõg óôok ô ZoBg úÞ Ao {üõg åorG ÿBýHðA þðBùW ô lñíyqoA îýèBÏO oApßO êíÎ òüA úHOpì 7 îP×ø qôo ok .lðkpÞ|þì
oBâkoôpK ,Bíð Àd×O Bø ó@ok ô òÞ pß×O QèBíÎA îýyBG òEíÇì ÿlc úG kõg þðAôo RoBùÆô þÞBK þâlðq Qý×ýÞ kõHùG ô ólýzhG QèB¾A ó@ Ùlø îýévO pùy ô Qhüo ôpÖ pùy ÿBøoB¿c ,lükpâ
QÛýÛc úÞ }BHì þðBvÞ ôrW ,oô@ kBü úG Ao QÛèBg ô xpO úG úýHy|þìõù×ìoBâkoôpK RAm qA xpO úÞ
úG ,lñðAôo oAlüBKBð ÿ Bø|úüBu ëBHðk úG ô ûkpÞ îâ Ao {OAm oõÃc ok lüBG úßéG lyBG úPyAlð Qzcô .îüoô@|þì pÆBg úG QuA pzG .ly
ô lðõy pPùG QèBíÎA oAnãG ,òÞ ûBãð RpýíƒÂ Bü xlÛíèA QýG – >}AlÛýíƒø QƒG< –5 ÿApG rG ô bõÚ lñðBì þéøA óAõýc pø jBy
þñýG {ýK |ç« HÚ Ao þðBÇýy êíÎ ô pßÖ pø úXýPð .îýñÞ óBñýíÆA ô {ìAo@ xBvcA òPgAõð ëõÓzì óBdOBÖ úÞ þèBc ok – óBíýéu lHÏì BðBzø }ôo qôo ok ó@ òPgAõð ô oBÖõy òPgBu
)Býñ×¾(ïBðúG kõùüÿBýHðAqApãükþßü–8 ô xlÛì rÞpì ô lükpâ óApüô ô JApg lðkõG oBÖõy IuBñì )åorG ûqôo( oõLýÞ qôo pg@ô )ëBu ëôA(
.òÞ QèAlÎ åorG qôo )kõg JBPÞ16úü@ ëôA ê¿Ö ok( òüAok .Qzâõdì òýìq ÿôoqA þíýËÎ þðBcôo ô Qürì bõÚ jBy ÿApG kõùü ÿBíéÎ BìA .QuA
ÿkõùü p¾BÏì òüpß×Pì qA þßü ûpg|æBG ô ûkoô@ pÆBg úG Ao úÏÚAô òüA oBÖõy òPgAõð BG qôo ïBãñø ok Apüq lðA|ûly êüBÚ Áõ¿hì þPýdWoA
ÿAl¾<:lñÞ|þì Øý¾õO òýñ^ Ao oBÖõy ÿAlƒ¾ :QuA ûkpÞ úýHzO oBÖõy òPgAõð qôo úG Ao þùèA ô Qzâ oAlülK þ^õÚ >ÝBduA< RpÃc þðBGpÚ
ÿBø úüpâ ólýñy úG Ao Bì úÞ QuA þüAlð oBÖõy pGApG ok lüBG úÞ QuA þGBOqBG BðBzø }ôo .îüoAk Ao úPynâ þñük RAoBhPÖA lülXO ÿBñíO bõÚ jBy òüApGBñG ly þðBGpÚ RpÃc ó@ ÿBW úG
RõÎk þâlðq óBùW þñP×âBð ÿBøkokôpzG óBùñK lG Bü àýð ëBíÎA ÿApG ô ûly pÂBc þùèA ëlÎ ok ÝBduA RpÃc þðBGpÚ óBPuAk ok –6 BùñO .QuA ûly JBhPðA oBƒÖõƒy òƒPgAõƒð ÿApƒG
ûkBì@ Ao kõg BO løAõg|þì Bì qA Alð òüA.lñÞ|þƒì êüBÚ þéøA RBðAõƒýc jBƒy ÿApƒG úƒÞ þƒüBƒñTPuA
ô fôo ûlññÞ oBíTPuA ô Jphì ÿBøôpýð BG oAqoBÞ ÿBøBÇg |ûlðoô@ kBü úG Apüq QuA ôBâ jBy lðA|ûly
qA àyA úÞ îýyBG ÿqôo løBy BO îýñÞ pzG îvW
.QuA úPynâ
.lðõy õdì óBHè qA îÒ ô úèBð ô ûkpPu Bø|úðõâ :oBÖõy òPgAõð QéÎ
)BÎôpO ô îüoAõyô BÏýÛO( ÿBø ïBð úG Qð úu îøkoBùƒ^ ópƒÚ ÿkõƒùƒü ÿBƒíƒéÎ qA þƒßƒü
úGoBÖõyQð³ òüA.lðõy|þìúPgAõðoBÖõyúéýuôúG 1340 ëBu ok )îøokõGA Øuõü òG lüôAk( ÿk|çýì
ô îßdì ÿAl¾ .QuA ûly úýHzO pzG ûôpâ úu úG BøqBíð pýv×O ô lÎAõÚ úG ÐWAo þGBPÞ ÿk|çýì
fôo ô áBK þðBvðA ûlñüBíð ))BσýƒÛƒO(( ЃÆBƒÚ ÿApG JBPÞ òüA ok .QuA ûkoô@ok püpdO úPyo
ïk@ ûlñüBíð )BÎôpO( óAqpè ÿAl¾ .QuA óAqAõPì >óõDBƒâ BƒülƒÏƒu ôAo< ëõƒÚ qA oBƒÖõƒy òƒPƒgAõƒð
úuõuô pGApG ok úÞ òüA qA ôA .QuA óBíýzK ô püpy :qA lñOoBHÎ úÞ lñÞ|þì pÞm QéÎ ûk )882-942(
ô ØuCBO BG QuA ûkoõg Qvßy óBƒÇƒýy ÿBƒø {ñüpÖ@ qôo )ëBu ëôA( BðBzƒø }ôo –1
ÿAl¾ .QuA óBHüpâ úG Quk ,fôo þƒðBƒzüpƒK qôo ok .QuA lðôAlg þùèA QñÇéu qôo ô óBùW
ôo úƒðBƒýì óBƒvðA ûlƒñüBƒíð )îƒüoAõƒy( úƒPvƒßƒy oõLýy úÞ kõG îuo úPynâ ok óBøBy ÿoAnâ ZBO
úð ô ÐÂAõPì ô áBK úð «|çìBÞ úÞ þðBvðA .lyBG|þì
úG lñÞ|þì þÏu QÚAl¾ BG úßéG .QuA püpy |«çìBÞ .ly|þì úPgAõð
þâlðq þÚ|çgA Qý×ýÞ ô kôo {ýK ëBíÞ ÙpÆ ô ÿoAkBÖô ,oBÖõy òPgAõð úéýuô úG óBükõùü
àüoBGÿBùPðAÙpÆqAoBÖõy .lzhGkõHùGAokõg qApGA lƒðôAlƒg RAm úƒG QƒHvð Ao kõƒg QƒÎBƒÆA
åorG ÿBùPðA qA Bø|Qð ÿAl¾ ô kõy|þì úPgAõð ó@
pýìArì qA þGBPÞ ok ûoBG òüA ok ,kõy|þƒì ZoBƒg .lðoAk|þì
:lüBìpÖ|þì òýñ^ )5 úü@ 118 ê¿Ö( kôAk RpÃc
,ïlðAõg àíÞ úG Ao lðôAlƒg ,þƒãƒñƒO ok

.kõìpÖ QGBWA )þâorG( QÏuô BG Apì lðôAlg

17

óApùO úéXì

|çÆ :kAkpì òülèõPì òø@:òükoôpÖ òülèõPì
ô QuAoAkBÖôoBývG þPuôkok kAkpì lèõPì úÞ QuA òø@ ,òükoôpÖ òülèõPì þâlðq réÖ
ôA . QuA ÿlñíOolÚ ô Ø¿ñì ïk@ þñíyk ÐÚõìok ô wðBy ô løk|þì RolÚ Bùð@ úG óApãük pGApG 9
pßPHì ,Ý|çg ÿkpÖ ,Bíðkõg ú^ ,lyBG QÞBu ú^ ô ÿspðA . lñÞ|þìpGApG úð þâlðqok Ao Bùð@QýÛÖõì
úG QuA ÀèBg ÿ|çÆ qA ôA óõ^ . QuA lñíOolÚ ô êÏzì óõ`íø lðAõO|þì BùðA þðAôo ÝBýPyA
ôA þéHñOôpHßO ,þøAõgkõg þøBâ ,Bì êýèk òýíø þâorG ÿBø|óBìo@ úG þGBýPuk ÿApG Ao ûAo ,þðAqôpÖ
ëõK koõì ok kAkpì òülèõPì. îüpýâ|þì ûlükBð Ao Bùð@ .lüBíð òyôo lñðAoôpK|þì pu ok úÞ
oBývG ,lñøk|þíð Zpg úG þÆBýPcA úðõã`ýø Qíu úG Ao óApãük ûoAõíø úÞ lñPvø þðBìBãzýK
lñyBG úPyAlð ÿkBüq ëõK pâA þPc ô lñPvø Zphèô òülèõPì.lñüBíð|þì QüAlø þñPÖBüBð þÖlø
ÿApGô QuA wÞõè óBy þâlðqô lñyõK|þì àýy lñPvø RôpS òPgôlðA ëBHðk úG pPíÞ òükoôpÖ
pâA .lññÞ|þì Zpg kBüq kõg|þìpâpu ô eüp×O þPÎpu óBñ^ BG lññÞ ÿqôlðA ëBì úG Ñôpy pâA þèô
pâA ô lñøk|þì ôA úG løAõhG ëõK Bùð@ qA þvÞ Ao Bø|ëõK ô lñPvüBG lññÞ|þíð QÚô úÞ lðôo|þì {ýK
ôA úG ô lññÞ|þì ÅpÚ ÿpãük qA lñyBG úPyAlð kõg xBHè þPc ô óBìq ,ëõK úñýìq ok .lðpízG
îø olÚ pø ô lññÞ|þì êíÎ úðAqBHèk ô Quk oBývG
.lñøk|þì .lðoAk ólýzhG ÿApG ÿrý^ úzýíø lñyBG pýÛÖ
lññÞ|þì àíÞ óApãük úG þPÚô úÞ lðoAk kBÛPÎA Bùð@
ûõýW :oõüpùy òülèõPì UÎBG Bùð@ êíÎ òüA úßéG lðõy|þì lñupg ÈÛÖ úð
,lyBG IuBñì Èýdì RoApc úWok pâA ïBXðA Bùð@ ÿApG ÿoBÞ |çGBÛPì îø óApãük úÞ kõy|þì
qA þHýÞpO ApøBÊ úßñüA îÒpýéÎ oõüpùy òülèõPì
óBýÖApÆA ØÆAõÎ pSA ok ,lñuo|þì pËð úG iü ô k|æõÖ .lñøk
þüBùðBvðA lükpO óôlG Bùð@ . ly lñøAõg Jôm wì :QzùHükoA òülèõPì
ÝpG ÿBðBuo úÞ QuA wì QzùHükoA ûBì réÖ
?lýPvø ÿréÖ ú^ Bíy óBñ`íø BùèBu Qynâ qA lÏG ô QuBìpâ ô
îÞBc þâkAõðBg þâlðqok .lðBì|þì þÚBG óBzgok
úÞ þðBìq þèô lñPvø ÿkBíPÎA êGBÚ ô ÝkB¾ AoôA {ìAo@ koAlð RApW wß`ýøô QuA wýDoô
ïBXðA Ao þ¾Bg oBÞ Bü ô lðôpG þüBW úG lñøAõhð êãñW lñðBìô QuAoõH¾ óBìq lñðBìôA .lðq îøpG
.lñðrG þÃüpì úG Ao kõg lñðAõO|þì þPcAo úG ,lñøk okBÚ úÞ QuA oAkoõgpG þOolÚ óBñ^ qAô ,ÜýíÎ
úñýìq ok Bùð@ þüBíð kAlÏPuA þÏÚAõì òýñ^ ok ûlðlßüô ZõXè|þìk@þèô lñÞ BXGBW Ao ûõÞ QuA
qA oõüpùy òülèõPì .kõy|þì Alüõø þãzýKpñø à^õÞ ÿBørý^ qA |æõíÏì kApÖA òüA .QuA
ÐÂôôpu koõìokô lðpýâ|þì kApüA kõg ÿBùvßÎ þ¾Bg þãPvHèk ôo òýíø qAô lü@|þíð óBzyõg
þÏÂô ô pu úzýíø ,lðoAk ÿlüly xAõuô kõg .lðoAk RôpS ô oAlüBK ÜzÎ úG
Qhu oBývG xBHè koõì ok ô lðoAk ûrýÞBK ô IOpì
ûõýW :kAkpg òülèõPì
.lñPvøpýâ R|çüBíO kAkpg òülèõPì ok ûõýW kpu réÖ
}kõg úßð@ pãì koô@|þì kõWô úG Ao ÿA úðBâôk
wì :pùì òülèõPì wÞ lññýHG BO lðõy|þì pËPñì AlPGA ok BìA ,lññÞ BG Bùð@ . koAk qBýð QcApPuA úG óApãük qA {ýG êýèk }õâ kõg IéÚ ÿAlð úG ô kpýãG Ao BøoBÞ òüA ÿõéW
îø réÖ úÞ Ao wì réÖ ÿlñìkõu pùì òülèõPì óõ^ kõy ïlÚ {ýK úÞ kõy|þì AlýK ÿpãük þèô lñPvø xBvc þGAõg þG úG QHvð úßð@ þãé¾õc þG QéÎ ëBHðk úG BÛýíÎ úÞ|þìBãñø .lñÞ
þG úðõâ pø qA .lñøk|þì JBOqBG QuBùð@ þãñø@ lñÞ ÿrý^ Ùp¾ Ao kõg QÚôô ëõK koAlð Quôk ok úzýíø ôA úÞ lýGBü|þì ok lükpãG kAkpg lèõPì
pâA òüA kõWô BG þèô lðoAk p×ñO þPÞArð þGô þGkA wÞ úÞ lGBüok pâA BìA .Qvýð ó@ úG ÿqBýð úÞ .lñGAõg|þíð þÖBÞ ûqAlðA|úG ûBã`ýø úÞ QuA òüA ôA þuBuA êßzì þèô QuA þÖlø þK
ÙB¾ Apð@ lyBG YÞ óBO úðBg oAõük ÿôo þüõéGBO ok ûBãð@ QuA ûkrð |æBG Ao kõg òýPu@ ÿpãük ûpÛð :pýO òülèõPì êýhO qA kAkpg lèõPì . luBñy|þíð Ao Ùlø
Ao ó@ lyBG kBüq óBO óõürüõéO ÿAl¾ pâA ô lññÞ|þì úÞ koAnâ|þì ôA . kõy|þì oBÞ úG Quk úËdè òüpg@ pÆBg òýíø úGô QuAoAkoõgpG ÿlñíOolÚoBývG
qA þèô lñPvø ïkpì ÜyBÎ Bùð@ . lññÞ|þì îÞ RBXð Ao Bíy ïõu oBG þèô ,lüôo ôpÖ J@püq oBG ôk úÞ QuA ûpÛð ,pýO òülèõPì ÿkõWôréÖ òülèõPì òøm .lðAoôpK|þìpuok Ao ÿkBüq ÙAløA
óApOõHÞ lñðBì.lü@|þì óBylG åorG RBÎBíPWA ÝpÒ koAnâ|þíð ô QuA ÙõDo þéýg ôA . løk|þì ûtüô RBý¾õ¿g qA RAréÖ püBu BG úGBzO îÒpýéÎ òýíø úG ô QuA ëõÓzì ÿoBÞ úG úzýíø kAkpg
úG ô lðôo|þì ÙpÇð@ ô ÙpÆ òüA îDAk eé¾ lðoAk þðBGpùì IéÚ Bùð@ .QuA oAkoõgpG þüBùHðApâ
oApÚpG B×¾ ô eé¾ ô lðqAkpK|þì ÿpãýXðBýì .lüõy ó@ úG ô lññÞ|þì wc þGõg úG Ao óApãük qBýð ô 18
þèô lñPvø pünLèk ô QHdìBG þüBùðBvðA.lññÞ|þì àíÞ óApãük úG lñøAõg|þì ô lñøk|þì QýíøA
oõPukqAôlðõy|þìõígAô Ý|çgAlG RBÚôA þøBâ

.lü@|þì óBzyõg óApãük úG ókAk

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY ÿk lèõPì Qý¿hy ok .lðoAnâ|þì ïApPcA ïõuo òø@:óBG@òülèõPì
CENTER QülW BG ûApíø îÒ ô þâkpvÖA þÞlðA|úzýíø þG ô þH¿Î ïk@ óBG@ òülèõPì òýG ok
Qý¾õ¿g ôk òüA qA àü aýø BìA .koAk kõWô þðôok réÖ pSA ok òüA ô kõy|þì ûlük îÞ þéýgoApÚ
úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok koAk pG Quk ÿlW ÉBHÃðA qAôA úÞ kõy|þíð UÎBG ÜýÚo þéýg Bùð@òüA kõWô BG ,QuBùð@Qý¿hy
Reiki Áõ¿hì ÿspðA úéýuô úG úÞ QuA lì@oBÞ ô Üü|æ ÿlc úG ÿk lèõPì . þéýg ûlðBìok ô óAõOBð kApÖA úG QHvð ô ûkõG IéÛèA
.lüoBLvG {Puk úG Ao oõìA ïBìq lýðAõO|þì þPcAo QHdì Bü úülørâpø óBG@òülèõPì .lñPvøqõvèk
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô ÿõXPvW ok AoõÖ ô lññÞ|þíð }õìApÖ Ao þvÞ
ûôpâõÃÎô |Reiki Master ïõýðAoôA :òíùG òülèõPì þG ô îéÊ pãük ÙpÆ qA.lñü@|þìpG ó@ óApHW
þééíèA òýG ûBãzðAk þOBÛýÛdO þÛýÛc réÖ àü òíùG òülèõPì þðôok réÖ ó@ êGBÛì ok ô lññÞ|þíð }õìApÖ rýð Ao þPèAlÎ
ok ÈÛÖ úÞ QuA õýPÞAõükAo ûkBì àü ô Qvýð úG .lñøk|þì qôpG kõg qA Ao þOôB×Pì ÿBø|{ñÞAô
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì IWõì lðAõO|þì ïõýðAoôA . kõy|þì QÖBü RBHýÞpO ÿkBüq QýíøA þâkAõðBg ÈGAôo ô ûkAõðBg
ôo òýíø qA kkpâ ÿA|ûpýXðq ô îýËÎ RAoBX×ðA QÖõÇÎ ô îü|çì óBÞkõÞ BG óByoBPÖo ôlñøk|þì
þ¾õ¿g ÿBø xçÞ óBy òPgBuoõHXì ô Bùð@ ókpÞ kôldì ÿApG }|çO
þßüo }qõì@ òPgAlðA ïAk úG ÿApG {yõÞ êTì ÿoBÞ ïBXðA úG .QuA rýì@
òülèõPì . QuA ÿpÇG àü ok þðBPvìq óBÖõÆ ÐéÚ :om@òülèõPì
óBGq úG ûkpK þG ô áo þéýg Ao kõg ûlýÛÎ òíùG óAõO|þì Rolð úG om@ òülèõPì óBýì ok
úG Ao }A|ûlýÛÎ lñÞ|þíð þÏu râpø þèô koô@|þì ô lyBGõâ úènG ô ÐHÆ jõy úÞ kpÞ AlýK Ao þvÞ
xBvcA ÿApG þñíùG àü .lñÞ êýídO Bíy ïBg óBñ^ ú×ýÇè òP×â ok úÞ rýð álðA kAlÏO òýíø

ÿõñÏì þßýð ÈuõO

(310) 446-8724

oõLýÞïõüô BðBzø }ôo ïBüAô 5779 ÿpHÎõð ëBu ólýuo ApÖ ô lñÞ|þì Õõéy Ao kõg ÙApÆA ô oôk ,QýñìA ú^ pâA .klñg|þíð Bùð@ úG wÞ aýø úÞlñPvø
ÿApG Ao àýð þèBuô lüBíð þì ÅpÎ àüpHO óBñÆõíø ïBíO úG Ao ok ûoBHßü úG RBÚôA þøBâ þèô koAk ÿkBüq óBPuôk þèô lðoAk ÿõÚ oBývG ÿA úËÖBc om@ òülèõPì
BùñO løAõg|þì {èk ô kôo|þì ôpÖ kõg þüBùñO úéýK BXÞ Ao kõg QÞ úÞ lññÞ|þì }õìApÖ þøBâ
QuA lñìôqo@ïõíÎ ÿpøBì ÿõãÒôok lñðAõO|þíð râpø Bùð@ lðA|úPyAnâ
.lyBG lðAõO|þíð úËdè àü ÿApG þPc wÞ aýø lñyBG
(626)3-50-50-50 ÐéÚ :lñ×uA òülèõPì þüõâ Õôok ô ÿoBÞ Büo .lñÞ oôBG Ao Bùð@ Õôok
Jpu Bü ô |çÆ ,ûõýW ,òø@ ,lñ×uA lèõPì réÖ úG þÏu QÚô pø ô Qvýð oBâqBu Bùð@ ZArì BG |ç¾A
ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì pýÒ pãðBzð úÞ QuBøréÖ qA ÿsBýè@ úßéG Qvýð kõy|þìôo óBzPuk ÿkôq úG lñüBíðoBÞ òüA ïBXðA
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük Bùð@ .QuA kApÖA òüA ókõG rýì@ îøõO ô þÏÚAô ÜzÎ úñýìq ok ,ôopK ú^ ôo îÞ ú^ ,om@ òülèõPì .
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW ó@qApO|êÚBÎô lüoAlñK|þì úÞ lñPvø ó@qApO|ÿõÚ lññÞ óBdPìA Ao kõg wðBy úÞ lðA|ûkBì@ úzýíø
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA kõWô qAo óBykõg úÞ þðBìq BO þèô lýuBñy|þì úÞ
ô ûlýyõK ûoAõíø Bùð@ qAo ,lññßð ØzÞ Ao óBy .lñðrG {O@ô J@ úG Ao kõgô
(310)274-7474 êüBíO lñ×uA lèõPì àü .lðBì løAõg þÚBG þ×hì Jpu :ÿk òülèõPì
ÿApG òýñ`íø ,koAlð ÿõýðk ÿBøôqo@ úG þðAlñ^
19 ô Qvýð êDBÚ þyqoA ÿpHøo Bü ô RolÚ ,ïBÛì ÿkpÖ úG Ao ôA ÿk lèõPì þðôok réÖ ú^ pâA
úG ôA .koAlð þPýGAnW ôA ÿApG Býðk ëBì ô RôpS ÿkpÖ ôA BìA QuA úPgBu êülHO îßdì oBývG
ëBýg þG ó@úG QHvðô koAlð þÚBýPyA aýø ûlñü@ xBvc ô ØýÇè ÿA úýcôo úÞ QuA þPèBXg
ô koAk ÿkõùy þzðAk rýð úPynâ koõìok .QuA Bùð@ kõϾ UÎBG úÞ Ao þðBvÞ úíø ÿk lèõPì .koAk
.QuA ïôBÛì ô BHýßy qôpìA koõì ok oBPuAõg Bùð@ . lññÞ|þì {üBPu oBývG lðA|ûly
ô JAk@ ô BùPñu úG ô lñPvø QýÛÖõì ô ÿqôpýK

óApùO úéXì

ïôk ê¿Öok úÞþèBüpu êOBÚ 9 þÖpÏì
kpÞîýøAõg RBÚçì Ao Bùð@> òøm þ^oBßy <

úÞ QyAk îýøAõgrýð ÿpPzýGoBývG þüBßüpì@ ÿBø êPÚ óBüpW ok ákõÞ 28 qA {ýG êPÚ >òøm þ^oBßy< ëBüpu úÞ þPÚô|#
ëõdPì þÛýuõì òüA .kõG løAõg þèBÎ oBývG 1981 BO 1979 ÿBø ëBu ok BPðçO@ ÿA ûpýXðq ÈuõO úPynâ ëBu )|Mindhunter|(
Ao þPüBíc {Ûð þÛýuõì òüA .kõG løAõg ûly ÿBÃÎA úÞ îýðAk þì .lñPvðAk þì þé¾A óõñËì úíø ly pzPñì wßýé×Pð äñýíüpPuA wüôpu
QyAk løAõg konâ þì ëBüpu ok úÞ ú`ð@ ÿApG ok >òøm þ^oBßy< ëBüpu ûlññÞ úýùO îýO ÿqBG pÆBg BG ëBüpu òüA .kpÞûkq Rpýc Ao
ÿBø ê¿Ö ëõÆ ok ëBüpu úÞ kõy þì UÎBG ô ÿBÃÎA {Ûð ÿB×üA ÿApG Ao þðApãüqBG lñyçO àì QèBø ,ÙApâ óBOBðBW ûlññÞ ûpýg ÿBø
.|lyBG úPyAk {cBÖ þüBø RôB×O ØéPhì ô ôA úG IvPñì óBýðBGpÚ qA ÿoBývG ûkAõðBg þG þðAkpâoBÞòýñ`íø ô ÙoõO Bð@ô þñèBÞ
rìBýéüô ók úùWAõì úÞ QuA oõ¿O êGBÚ þPcApG òüA pýâok úÞ wýéK óApvÖA qA ÿkAlÏO òýñ`íø ûlññÞoõdvì òO³ ô àHuôp`ñýÖ lüõük ÀÛð
ûlñøk óBßO oBývG úHcB¿ì ïBãñø añO ô koõÖ BG p`ñýÖ lüõük .lñüBíð JBhPðA lðkõG ûly ûlðôpK óBPuôk ëBüpu ô óAlÛPñì {üBPu koõì kõg
ÿA ûpýXðq ÿBø êPÚ ûlðôpK QuA òßíì úÞ úP×â
.kõG løAõg Yýùì BìA þùWõO êGBÚ {hG BPðçO@ok óBÞkõÞ úG ÉõGpì .QÖpâoApÚ
ô ûkAk ÁB¿PgA kõg úG Ao ëBüpu ïôk ê¿ÖqA ëBüpu òüA ïôk ê¿ÖqA þOBýürWrýð A«pýgA
óõvðBìrèoB^ -8 àHu pýýÓO ÿôo þùWõO êGBÚ pýSBO þPc òýéOBÚ koõì ok Ao þüBø iðpu úÞ ûly pzPñì
ëBüpu ëôA ê¿Ö ok koõÖ úÞ ó@ qA wK þì úPgAkpK Bø ó@ úG ïôk ê¿Ö ok úÞ þèBüpu
,óõvðBì rèoB^ BG kpÞ }çO >òøm þ^oBßy< .lyBG úPyAk ëBüpu
QHd¾ ,lñÞ oAlük óõvðBì ûkôAõðBg ïBðlG pHøo Bì ûlñü@ëBu |:QuA úP×â òýñ^ ûoBG òüAok ÿô .lñÞ þì BzÖA kõy
óAoAlÖpÆ òýG ÿkBüq ÿBø óBíâ ô xlc ô Bø îýøAõg BPðçO@ óBÞkõÞ ÿBø êPÚ ÑõÂõì úG
òüA ÿBø êPÚ úG òPgAkpK koõì ok ëBüpu -þüBÛüpÖ@ þÛýuõì ôo òüA qA ,QgAkpK ok ëBüpu òüA ôA ê¿Ö óBPuAk êÞ ú^ pâA
ê¿Ö ok QýO óôoBy êPÚ Áõ¿g úG ô ûkAõðBg ê¿Ö úÞ ûly Àhzì ,kAk þì jo 1977 ëBu
ûlì@ QulG RBÎçÆA úG úWõO BG .kBPÖA ûApG ïôk ó@ qA lÏG ëBu lñ^ RBÚB×OA úG ÉõGpì ïôk
jo ÝB×OA òüA ïôk ê¿Ö ok óAôApÖ ëBíPcA úG úøk pgAôA úG ÉõGpì þOBÎõÂõì ô kõG løAõg
qA wK úøk àü kôlc añOô koõÖô kAk løAõg Ao óBPuAk QürÞpì 1980 úøk êüAôA ô 1970
úÞ ÐýXÖ êPÚ 9 pÆBg úG óõvðBì óly ïõßdì ëôA ê¿Ö úÞ þèBc ok .kAk lñøAõg êýßzO
{Ûð 1969 Quõâ@ ô ÿæõW ok ÿô qA ÿkAlÏO BG Ao Bì >òøm þ^oBßy< ëBüpu
RBÚçìôA BG QyAk Bø ó@ ÑõÚô ok ÿoAnâpýSBO RæBüA iüoBO þèBüpu òýéOBÚ òüpO Ùõhì
óBPuAk løBy ïôk ê¿Ö ok ,kpÞ Bñy@ ûldPì
.kpÞ lñøAõg pãük þèBüpu êOBÚ 9 îßPuk úG ÉõGpì þüBø
òüA ïôk ê¿Ö kôo þì oBËPðA úÞ þèBc ok úÞ òüA úG úWõO BG IýOpO òülG .kõG îýøAõg
kõy pzPñì )2019( ÿkçýì ûlñü@ ëBu ëBüpu úñürâ òüA óBýìokrýð ÿoõùzì þèBüpu òýéOBÚ
ô ÙôpÏì îéýÖ óApÞA BG «BHüpÛO ày óôlG ê¿Ö úÞ QyAk oBËPðA óAõO þì kõy þì ûlük Bø
BGõñýPðAoBO òýPñDõÞ lýèõO ëBcok ÿAl¾ôpupK ÿõâ þPc þüBHüq ô QýGAnW úñýìq ok ïôk
>kôõýèBø ok ÿoBâqôo ÿqôo< ïBð
20
)|ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD|(

püõ¿O úG ÿApG óõürüõéO ô Bíñýu ô ûly óBìríø

.lüBGpG rýð ëôA ê¿Ö qA Ao QÛHu
òüA ïôk ê¿Ö óBPuAk îüoAlð l¿Ú ú^pâA
9 òüA BG pâA BìA îýñÞ êüõLuA Ao þðlük ëBüpu
Bíy qA lüoAlð þÖBÞ þüBñy@ þèBüpu êOBÚ
ô koõÖ úÞ þèBüpu òýéOBÚ BG úÞ îýñÞ þì RõÎk
ó@ BG >òøm þ^oBßy< ëBüpu ïôk ê¿Ö ok añO

.lüõy Bñy@ lðõy þì ôpGôo Bø
qA þzhG IéÇì òüA ok QuA òßíì :oBÇgA
>òøm þ^oBßy< ëBüpu ïôk ê¿Ö óBPuAk
Bíy qA {ýKBzýK QGBG òüA qA úÞ kõy êüõLuA

.îýñÞ þì þøAõgonÎ
rìBýéüô òüô -9

ôk êPÚ pÆBg úG BùñO rìBýéüô òüô ú^ pâA
ok Ao ôA ÿoBývG BìA ly ïõßdì 1981 ëBu ok kpì

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

,õñýPðAoBO îéýÖ ok lñ^ pø ;ly lñøAõg ldPì îø BG óõvðBì ûkAõðBg ÿBø êPÚ ÿApWBì ólýzÞ
ëBüpu ok úÞ lük lüBG .QuA óBPuAk QýéÞ qA þÎpÖ þzhG BùñO ûkAõðBg òüA ÿBø êPÚ óBPuAk
JBhPðA úG úWõO BGô ly løAõg ûkpLu þvÞ ú^ úG UýHg óõvðBì rèoB^ {Ûð >òøm þ^oBßy<
ûpù^ ,ÙôpÏì pãüqBG àü ÿBXG úÞ QyAk oBËPðA lüBG QÖpâ Roõ¾ ëBüpu ëôA ê¿Ö ok úÞ þüBø

.kpýãG ûlùÎ pG Ao Qý¿hy òüA êvð úPgBñyBð ÿA

óõvOAô wßO -7
óBPuAk úG ïôk ê¿Ö ok ,ûôpâ pHøo oBñÞ ok úÞ kõG óõvðBì ûkAõðBg ÿBÃÎA qA þßü óõvOAô wßO
êPÚ óçìBÎ qA þßü BùñO úð óõvOAô .ly løAõg úPgAkpK úÚpÖ òüA ÐýXÖ ÿBø êPÚ okôA QÞoBzì
kAk jo þé¾AoBPzÞqA lÏGqôo úÞ BßðBýGæ ÿoBìqoôõñè êPÚok úßéG kõG {ðBðBíùìô QýO óôoBy
úG òPgAkpK ô QÖo óAlðq úG 1971 ëBu ok êPÚ pÆBg úG óõvOAô .ly þì ûkpíy þé¾A p¿Ûì rýð
ÿBÃÎAô óõvðBì úÞ lyBG þÞBñPzcô ÐüBÚô ûlññÞ êýíßO lðAõO þì Bø êPÚ òüAokôA ÿBø QèBgk
QuA ëBcpu ô ûlðq îø qõñø óõvOAô ,óõvðBì ÙçgpG .lðkq îÚo 1969 ëBu óBPvGBO ok }A úÚpÖ

.lðAonâ þì Býðp×ýèBÞ ,õãük òu ok óAôBðAk þW koB`üo óAlðq ok Ao kõg lGA wHc óAoôk ô
þéñø òüôpíèA -6

þéñø ó@ok úÞ óõPuõýø ÿA ûpýXðq ÿBø êPÚok {zÛðpÆBg úG 1974 ëBuok þéñø òüôpíèA
1970 ÿBø ëBu òýG Ao óAõW kpì 28 îßPuk úÞ lðkpÞ àíÞ ëoõÞ òük úG pãük óAõWõð àü ô óAõWõð
úÞ kõG þéñø kõg òüA ÿoôBGBð ëBíÞ ok .lðBupG êPÚ úG qôBXO qA wK ô ûkpÞ úXñßy ,ûkõGo 1973 BO
úèõéâ Jp úG Ao ôA pãük óAõWõð ôk òPzÞ ÿApG ëoõÞ ÿBø }çO òýc ok ô kAk óBüBK oBPzÞ òüA úG
þÖpÏì RBìBÛì úG Ao ,wÞôpG óôôA lüõük ,{Pulíøô kõg þéñø úÞ kõG ó@qA wK .lðBuo êPÚ úG

.kpÞ

ûldPì RæBüA iüoBO ok þèBüpu ÿBø êPÚ koõì òüpOoBHâpì qA {hG þéñø ,Bø êPÚ òüA óBìq ok
úÞ þéPÚ 6 qA àü pø pÆBg úG -þKBýK úèBu 99 ûoôk 6 úG Ao ôA þÂBÚ IýOpO òülG ô ly þì ûkpíypG
òýüBK òýñu ,Bø êPÚ òüA kp×Gp¿dñì ô áBñèõø QýøBì .kpÞ ïõßdì óAlðq -kõG ûly IßOpì
þì UÎBG úíø ,åpì ûôpâ pHøo òPzÞ ÿApG þéñø þüBùð îýí¿O ô óBýðBGpÚ òüA óAôApÖ kAlÏO ,óBýðBGpÚ
ëBüpu ïôk ê¿Ö ÿBøkôrýKA òüpO áBñèõø ëBc òýÎokô òüpO JAnWqA þßü ÿô kôrýKA úÞ lðõy

.lyBG >òøm þ^oBßy<
lÏG úd×¾ ok úìAkA

21

óApùO úéXì

wðBø .kõG løAõg rýãðA óBXýø oBývG ëBüpu ïôk ê¿Ö ok wðBø ô añO úùWAõì IýOpO òülG .lükpâ
.ly ïAlÎA ô Qvzð þßüpPßèA þèlñ¾ ÿôo 1994 ëBu ok

êHÚ úd×¾qA úìAkA

rPüôõÞpG lüõük -5
ïBð BG rPüôõÞpG lüõük úÞ lyBG þèBüpu òýéOBÚ ÿBýðk úG óAlñíÚçÎ óBýì ok þvÞ pPíÞ lüBy
óõvPýG êK -3 þGQzcôôIÎo1977ÈuAôABO1976ëBuÈuAôAqAúÞþðAõWkpì,luBñzðAo>´îupvK<oBÏPvì
UÎBG úÞ ly ïõßdì êüoô óõvükA¯ ïBð úG îéýÖ lÛPñì àü êPÚ ïpW úG 1977 ëBuok óõvPýG êK úÞþüBøÿqAlðApýO,kõGûkpÞkBXüAkõgoBHâpìþÖkB¿OÿBøÿqAlðApýOBGáoõüõýðpùyokÿAúÛGBu
êPÚ,lñðAlG>ÿAúvýÞÿBøêPÚ<úGïõuõìoõùzìÿBøêPÚûkpKQzKêOBÚAoÿôóBøBâ@oBÞlükpâ ûlññÞûApíâôáBñèõøÿBøúìBðBGîupvK.lypXñìpãükp×ð7ólyþígqôp×ð6åpìúGQüBùðok
êPÚpÆBg úG BùñO óõvPýG ú^pâA .lðly úßO úßOô úPzÞqBG wñXíø kpì 6 ó@óBüpWok úÞ þüBø qA{ýGAoþPýuáoõüõýðïkpìôûlyêülHOóBùWÿpHgÿBøúðBuopPýOúGQÎpuúGwýéKúGkõg
ô ûkpÞ RBÚçì ÿô BG ,Bíñýu oõùzì óAkpâoBÞ ,òýÞlüpÖ ïBýéüô BìA ly ïõßdì êüoô óõvükA .kpG ôpÖ Qzcô ok {ýK
ÿqBGBG)|Cruising|(>þðqQzâ<péüpOîéýÖQgBuúGÿkBüqàíÞÙõhìêOBÚòüABGúHcB¿ì qA {ýG ÿô úÞ kõG Bø êPÚ koõìok {ÞBñupOô IýXÎ ÿBø QHd¾ôrPüôõÞpG ÿpýãPuk BG BìA
.kpÞ1980ëBuokõñý^BKë@ ôAóBÇýyòüAôûlypýhvOóBÇýyÈuõOúÞkpÞþìóAõñÎþãuAokõgÿô;lýuoRpùyúG{ýK
þÎpÖ {Ûð óõvPýG ,Bø êPÚqA êHÚ ëBu lñ^ Apüq kõHð þðBùâBð îýí¿O àüôk òüA RBÚçì úPHèA îéýÖ BG Bíñýu ÿBýðk ok rýð ç« HÚ rPüôõÞpG ÿBø êPÚ óBPuAk .QuA ûkAk Ýõu Bø êPÚ Qíu úG Ao
òW<îéýÖokAoóBPuoBíýGok)péGAlñýè(óBãüoQý¿hyþÖApâõütð@ïBXðAúñd¾okfApWoBýPuk ûlýzÞpüõ¿O úG 1999 ëBuok þè àüBLuA þðAkpâoBÞ úG )|Summer of Sam|( >îu óBPvGBO<
ïôk ê¿Öok úÞ óõvPýG óBPuAkok úÞ Qvýð ïõéÏìqõñø .kõG ûkpÞ B×üA )|The Exorcist|( >pýâ óôlG >òøm þ^oBßy<ok þèBüpu êOBÚ òüAoõÃc BìA .kpÞ ÿqBGõÞõèAkBG êßüBì AoôA {Ûð úÞ ûly
úG BìA pýgA Bü kõy þì ûkpG rýð >pýâ òW< qA þíuA ly løAõg úPgAkpK ó@ úG >òøm þ^oBßy< ëBüpu .kõG løAõg ôA ÿBø êPÚ ô rPüôõÞpG Qý¿hy úG pPÛýíÎ þPgAkpK ày

2004 ëBu ok óõvPýG .luo þì pËð úG pünKBð JBñPWA òýÞlüpÖ îéýÖ úG ÿA ûoByA òýñ^ óAôApÖ ëBíPcA
qA lñÞ AlýK ÿA úvýÞ ÿBø êPÚokôA òPyAk QèBgkpG ëAk þÞolì QvðAõPð wýéK úÞ òüA êýèk úGô
.ly kAq@ óAlðq

wðBø ÿpñø ïBýéüô -4
þìBËð ÿBø ûBãüBK þèAõc ok óq úu êPÚ pÆBg úG 1978 ëBu ok úÞ kõG ÿqBGpu wðBø ÿpñø ïBýéüô
úÞ kpÞ þì kõíðAô wðBø .kqBu ûApíâ Ao óBøBâ@oBÞ QyAk þÏu ÿô ÿpýãPukqA {ýK .ly ïõßdì
oõýðõW xpýK ïBýéüô -2 ;QuA )|Forces of Evil|( >óBÇýy ÿBøôpýð< úG ïõuõì óBPuõK lý×u ûôpâ ÿBÃÎA qA þßü
kõWô ÿkBüq ÿBøoAlzø lñ^pø ,ly QÛÖAõìoõýðõW xpýK ïBýéüô Éôpzìõ×Î BG 1970 ëBuok ûlññÞú×g<IÛèBGÿpâóõPèoBÞïBðúGpãükþèBüpuêOBÚàüúÞþOoõ¾okkpÞþìïçÎAúÞþøôpâ
ÿôIýOpOòülG.lyløAõgáBñPzcôþüBøêPÚIßOpìàyóôlGólykAq@qAlÏGÿôúÞQyAk lñøAõgúìAkAQuõLøBýuóBðqòPzÞúGkõzðpýãPuk)|Stocking Strangle|(>BølñéGJAoõW
êPÚpÆBg úGpãükoBG ÿkAq@qA wK ûBì 10 BùñOô ûkpÞ Ñôpy Ao kõgoBPzÞ ÿkAq@qA wK ûBì àü BùñO .kAk
.lyQyAkqBG{üBø RpGAo ïBð úG þèBüpu òýéOBÚ ÿpýãPukok ÿA úÖpc ÿ@þG ÙApvÖA àü ÈuõO QüBùðok wðBø
>òøm þ^oBßy< ëBüpu ok añO êýG Qý¿hy ÿpýâ êßy UÎBG BølÏG úÞ ly pýãPuk péuo þÞ 22

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ólüpG úéíW qA -ly ûkB×PuA xpýK qA òPÖpâ ÙApPÎA ÿApG þðõðBÚpýÒ ô òzg ÿBø }ôo ú^ pâA
.ly ïõßdì lGA wHc úG Bø êPÚ qA koõì 3pÆBg úG QüBùðok ÿô BìA -ôA þéuBñO Qè@ ólðAqõuô
þì lýuo þì 70 úG þPhu úG ôA þyõø Iüp «ApøBÊ úÞ òüA ô xpýK RBÖApPÎA rýãðApG ëBXñW QýøBì
>òøm þ^oBßy< ëBüpu ïôk ê¿Ö ok añO ô koõÖ ÿApG rýãðApG {èB^ ÿA ûlðõy úHcB¿ì úG Ao ôA lðAõO

.lñÞ êülHO

olüo wýðk -1
ok )|BTK Killer|( >þÞ þO þG êOBÚ<oBÏPvì ïBð BG úÞ îýuo þìolüo wýðk úG pg@okô
>þO ÿk ÿA oBßPìlg< ïBð óAõñÎ QdO ô þdÇu Roõ¾ úG ëBüpu ôA ê¿Ö ÿBøkôrýKA qA þgpG
òüpOrýãðAóBXýøqAþßüÐÚAôúGolüowýðkkoõì.lyúPgAkpKÿôúG)|ADT serviceman|(
ëBu BOôA ÐÚAôok Apüq kõG løAõg ëBüpu òüA QýéÞok ûly ûlýzÞ püõ¿O úG koAõì òüpO IèBWô
ôA BG úHcB¿ì ÿApG þP¾pÖ añO ô koõÖ úðBPhGoõy úÞ Q×â óAõO þì IýOpO òülG .lzð pýãPuk 2005
,pËð úG úÞ îýyBG ëBüpu ïôk ê¿Ö ok åorG þðBìq }pK àü løBy úÞ òüA pãì QyAk lñøAõhð Ao

.luo þì êíPdìpýÒ ,ïôk ê¿Ö ok îßPuk
úÞ kõg áBñèõø ÿBø úìBð BG ô lðBuo êPÚ úG xArðBÞ ok Ao p×ð 10 qA {ýG ëBu 17 ëõÆ ok olüo
Yýâ Ao Bø úðBuo ô óBøBâ@oBÞ ,QyAk ó@ qA {ýK ÿBø ëBu ok þÞBükôq êOBÚ koõì úG ÿoBývG QøBHy
ïBð úG 1974 ëBu ok þèBüpu ÿBø êPÚ óBýðBGpÚ qA þßü okApG ,QüApG òüõÞ úÞ luo þì pËð úG .kõG ûkpÞ
IèBW ÿA úHcB¿ì lðAõO þì úÞ QuA ûly ûlðAõg ApÖ óBPuAk òüA ok {Ûð ÿB×üA ÿApG ,QüApG òüpOBÞ

.lyBG úPyAk þK ok ÿ@ þG ÙA óApvÖA BG Ao
þ^oBßy< ëBüpupâAô kõy úPgAkpKolüo þðAõW óAoôk úGpãükoBG úÞ QyAkoBËPðA lüBG úPHèA
rýðôA ÿpýãPuk ûoôk úG QüBùðok úÞ Q×â óAõO þì lyBG úPyAk úìAkA rýð ÿlÏG ëõ¿Ö ÿApG >òøm
kõWô ÿrý^ pø óBßìA p`ñýÖ lüõük lñðBì þðAkpâoBÞ oõÃc úG úWõO BG ô ëBüpu òüA ok .lýuo îýøAõg

.þðBìq }pK þPc koAk

23

óApùO úéXì

?lðõy þìoAlèõK óAkpì ÜyBÎ BøpPgk Bü@
,lýyBGoAk ëõK B« íPc Qvýð ïqæ •
lüoôBýG Quk úG løk þì kpì àü úG ëõK úÞAo þv×ð úG kBíPÎA QvýÖBÞ

lðõy þìoBPÖo ó@ÜyBÎ óApPgk úÞlñøk þìqôpG kõgqA ÿoBPÖooAlèõK óAkpì •

Ao Bø ó@ lðAõO|þì ëõK ÈÛÖ úÞ òüA ô lñyBG êDBÚ ÿkBüq }qoA RBükBì ÿApG úÞ kõy|þì ûkAk }qõì@ Bø|þÃÏG .lðoAk Quôk Ao oAlèõK ÿBøpvK ô Bøkpì BøpPgk úÞQuA òüA pG ïõíÎ oôBG #
.lñÞ þÂAo ô QhHyõg RBükBì úG Bø|óq úÞQuA òüA êýèk ÿsõèõýG þñÏü,QuA þßýPðs úéEvì òüA úÞlññÞ|þì BÎkA

qpÆ úG úÞ lñPvø þðBðq .lñPvø ëõK JônXì BøpPgk qA ÿpu àü úÞ kpÞ oBßðA óAõO|þíð .lñøk þì QýíøApãük ÿBørý^qApPzýG
kpßüôoòüAêýèkúG ÿlülyÿBø|Iýu@óBðqòüAúÞQuAòüAIèBWúéEvì.lñPvøÿkBìÿoôBG|êGBÚpýÒ îÞ òu ok óBðq úG ûBHPyA úG þñÏü–koAk þãPvG Èýdì úG úéEvì òüA úÞ lññÞ|þì oõ¿O ïkpì qA þgpG
Bø ó@BG úÞ lðA|úPyAk úÇGAo þüBøkpì BG úÞ lðõy|þì ëõK JnW êýèk òüA úG Bø ó@qA þéýg .lññýG|þì kõg

.QuA ûkõG Bø ó@ ókpÞ kBy ûAo BùñO ókpÞ lüpg ô lðA|úPyAlð þPuok oBPÖo
úG ÈÛÖ ô ÈÛÖ BøpPgk úíø úÞ luo|þì pËð úG Ap^ wK .Qvýð kBüq þéýg «BÏÚAô BøpPgk òüA kAlÏO BìA

.Qvýð lýñÞ|þì oõ¿O úÞ þâkBu òüA úG ó@ iuBK ?lññÞ|þì pßÖ ëõK

?lüpg ëõK BG óAõO|þì Ao þüBørý^ ú^
Qvýð þñÏì ó@ úG òüA BìA ,lñPvýð ëõK JônXì lññÞ|þì pßÖ ïkpì úÞ ÿA|ûqAlðA ó@ úG BøpPgk úÞ òüABG
QuA òßíì–lñPvýð þßü ôk òüA úÞ QuA òüA lýñÞ áok lüBG úÞ ÿrý^ .lñPvýð oAlèõK óAkpì JônXì úÞ

.lyBHð ôA ëõK QuA òßíì ó@ êýèk BìA lýyBG oAlèõK ÿkpì JônXì
.lñPvø ó@ ÜyBÎ óApPgk úÞ lñøk|þì óBzð kõg qA þüBøoBPÖooAlèõK óAkpì úÞ QuA òüA ó@ êýèk

:koAk îø Ao püq koAõì úíø |«æõíÏì ,lyBG úPyAk ëõK ÿkpì þPÚô
,lðoAk þGõg êÓy .lðoAk þü|æBG w×ð| úG kBíPÎAoAlèõK óAkpì ,rý^pøqA êHÚ :w×ð| úG kBíPÎA -
úýÛG úÞ þèBì ÿBø|xpPuA ô R|çßzì qA ïAlÞ aýø ô lðphG Ao lñøAõhG úÞ ÿrý^ pø lñðAõO|þì úÞ lñðAk|þì
,lüoAk Ao lýøAõhG úÞ ÿrý^pø ólüpg ÿApG þÖBÞ ëõK lýðAlG þPÚô .lðoAlð Ao lðoAk Bøkpì

.lýñÞ|þì AlýK w×ð| úG kBíPÎA pO|QcAo
«BHüpÛO úÞ QuA òüAoAlèõK ÿBøkpì ÿBø|þâtüôqApãük þßü: {ìAo@-
Ap^ ,lüoAk ÿkBüq ëõK þPÚô .lðoAk {ìAo@ô lñPvø kpvðõg Bø|QýÏÚõì úíø ok
êýèk úG ÈÛÖ lðoAk ÿkBÎ ÿBøkpì úÞ þüBø|x|pPuA qA þéýg ?lýyBG ïAo@ lüBHð

.QuA þèBì êDBvì
Quôk lññÞ|þìÿoBPÖolGBøó@BGúÞAoþüBøkpìBø|óq:þâúÚ|çÎ|þG -
qA úÇGAo QuAõgok .lü@|þì óBzyõg ,lðoAlð ÿqBýð Bø ó@ úG úÞ þüBøkpì qA BìA lðoAlð
êü|æk qA þßü ô QuA ûlññÞ|úPvg lñPvø Bø ó@ úÖBýÚ ô pøBÊ ÜyBÎ ÈÛÖ úÞ þðAkpì ÙpÆ
pãük óAkpì pG þÎõð úG úÞ lðAk|þì koAk ëõK úÞ ÿkpì BìA .kõy|þì Bø|ó@ ókpÞ ko þé¾A
}õW ÿpPgk ókoô@ Quk úG ÿApG pãük óAkpì ûqAlðA| úG êýèk òýíø úG .koAk ÿpOpG

.kõy|þì ôA úG pPgk pPzýG óly JônXì UÎBG úéEvì òüA .lðq|þíð
koõgpGôoBPÖo úÛüpÆ .lñPvø ó@JônXì óApPgk úÞ Qvýð ëõK òüA ,lýñýG|þì úÞoõÆ óBíø
îø lñÞ|þìoBPÖo úðõâ ó@ kpì ó@ úÞ òüA êýèkô .lñÞ|þì JnW Ao Bø ó@ úÞ QuAoAlèõK óAkpì
ûqAlðA ó@úG {èõK BìA lyBG úPyAk Ao BøoBPÖo óBíø lðAõPG ÿkpìpâA .QuôA ëõK ÈÛÖô ÈÛÖ

.lñÞ kõg JônXì lðAõO|þì Ao }A úÚ|çÎ koõì pPgk pø ,lyBHð
ÿBøkpì .lðoAlð þHèBW óAlñ^ pvíø Bü krìBð úÞ lýñýG|þì Ao ÿkBüq oAlèõK óAkpì
úG| kBíPÎA ókpG |æBG UÎBG óBy ëõK úÞ lññÞ kõg „ó@qA Ao BøpPgk òüpPùG lñðAõO|þì ÿoAlèõK

.lyBG ûly óBy w×ð|

úÚ|çÎ| koõìpPgk ókoô@Quk úG
ïArèA BìA ,koAlð ÿop ëõK ókõG úÞ òüABG .Qvýð kBüq ëõK òPyAk ókõG JAnWrìo
.lüpýãG kBü Ao oAlèõK óAkpì }pãð ô BøoBPÖo úÞ QuA òüA lýñßG lüBG úÞ ÿoBÞ .Qvýð îø
pPgk lýðAõO|þì úÞ lýyBG òEíÇì ,lýøk ïBXðA Ao BøoBPÖo óBíø B« ÛýÚk lýðAõPG pâA
kõy|þì UÎBG úÞ Qvýð ëõK òüA úÞ lyBG óBOkBü ÈÛÖ .lüoô@Quk úG Ao óBO|úÚ|çÎkoõì
ólG óBGq ô Ý|çgA ,{ìAo@ ,w×ð| úG kBíPÎA òüA .lüoô@ Quk úG Ao ÿpPgk lýðAõPG

.lñÞ|þì þñPuAõg Ao Bíy úÞ QuBíy

24

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

25

óApùO úéXì

26

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

27

óApùO úéXì

!lükõG ûlülð QÚô aýø pøBÊ òüA BG Ao òìlýÞëõßýð

þGô xpPuA ,îzg ÿBø úðBzð úÞ QuA þéßy úG
ok îéýÖ òüA ok ôA|.lyBG óBüBíð }A ûpù^ ok þGAõg
oApÚ úÞ lñÞ þì ÿqBG ëBu óBýì wýéK àü {Ûð
óAoBßùHO ûôpâ koAô ÿmõ×ð êìBÎ óAõñÎ úG QuA

|.kõy
îüpâ úÛGBu rýð çHÚ úèBu 51 pãüqBG òüA úPHèA

ÜÖõì pãüqBG òüA|.kõy ûrüBW ûlðpG îø qBG ôA ÿApG ô kõHð }qoA þG oBÞ òüA úPHèA ô Qvzð îéýÖ ok ÿqBG ÿApG ëBTì ÿApG ;úPyAk Ao òýãñu ÿBø òìlýÞ ëõßýð QýèBÏÖ òüpg@#
àü úéíW qA rüAõW òülñ^ óõñÞBO þüBýèApPuA |.QyAk ûApíø úG Ao óq pãüqBG òüpPùG oBßuA ûrüBW þì îüpâ püq Øèô BðBýWpüô {Ûð ok Bø QÎBu Destroyer þüBíñýu îéýÖ ok
àü ,ûlññýGpK RBÎBu þìA ûrüBW 2 ,oBßuA ûrüBW ûlñü@ ûBì QuA oApÚ |Destroyer | pãðApüô îéýÖ ô IèBW îüpâ úÞ QuA pãðApüô|
xpg ô Jõéâ óléâ ûrüBW ]5[ 4 ,BP×G ûrüBW õPðoõO þééíèA òýG îéýÖ ûoAõñzWokoBG òýèôA ÿApG
.QuA|ûkpÞ QÖBüok óq pãüqBG òüpPùG ÿApG ÿA|ûpÛð úÞ kõy þì þñýG {ýK úPHèA ô .kõy þðBùW óApÞA .koAk îéýÖ òüAok þHýXÎ
{OôB×Pì ô òýãñu îüpâ pÆBg úG òìlýÞ ëõßýð oBßuA ûrüBW ûlðpGpãüqBG òìlýÞ ëõßýð
|( þøBâ@oBÞ îéýÖ ok oBG òüA þìA ô
.lzgokþì pãðApüôBü| Destroyer)
pøBÊ êG òüoA ïBð úG þøBâ@oBÞ {Ûð ok ôA
ûôpâ àü óôok úG løAõg þì úÞ kõy þì
mõ×ð Býðp×ýèBÞ ÿBø óBGBýG ok ÿpPvãñâ
|.|.koAk àüsApO þðBüBK îéýÖ òüA BìA .lñÞ
ÿpøBÊ BG îéýÖ òüAok òìlýÞ ëõßýð
ÿA ûpù^ .lñÞ þì ÿqBG úzýíø qA RôB×Pì ô lülW
BG ô .lyBHð ÀýhzO êGBÚ ëôA ûBãð ok lüBy úÞ
ôA îüpâ|.|.QuA RôB×Pì çìBÞ }A þãzýíøpøBÊ

qA lñíOôpSpPgk IXÏO
!ÿkBÎ ïkpì þâlðq ûõdð

pPy BG þPuôk ûõdðqA ,kõG ûkpÞQÞpy| Rich Kids Turn Skint | úìBðpGok úÞlñíOôpSpPgk àü#
.kpÞIXÏO ÿkBÎ ïkpì þâlðq
ÁB¿PgApPy àüoBñÞok ÿlñø kpì àüqA ÿpüõ¿O úG àýÖApâõEW ëBñzðqôpìA wßÎ|#
.QÖBü BýðBPüpG óõürüõéO YñK úßHy þøBãdH¾ úìBðpG óBüpW ok úèBu 22 ÿõXzðAk ,þüBíu þLu
pÆBg úG kõg óly úÞõyô óAlñíOôpS þâlðq ûoBGok|Rich Kids Turn Skint | óAõñÎ QdO
ok îéýÖô wßÎ ûlññÞ pzPñì ÿBø|QüBu Jô òüpOoõùzì qA þßü àýÖApâõEW ëBñzð ûBãüBK
wßÎ óAõñÎ úG Ao ÿpüõ¿O qôo pø úÞ kôo|þì oBíy úG Qvüq Èýdì ô {cô RBýc ,QÏýHÆ ûqõc "þƒâlƒðq RBƒýƒÏƒÚAô" ólƒƒük
ÿô óBñhu BìA kpÞ QƒHd¾
.koAnâ|þì áApPyA úG ÿqBXì ÿBÃÖ ok qôo òƒýG ok Ao îƒzƒg xBƒƒvƒcA
.QÖBü ÁB¿PgA pPy àü oBñÞ ok ÿlñø kpì àü qA ÿpüõ¿O úG àýÖApâõEW ëBñzð qôo wßÎ
|.|.QhýãðA pG óBâlññýG
.lñÞ|þì JnW kõg úG Ao pãykpâ oArø 200 «BHüpÛO úèBu pø lñø pPy ûBãzüBíð ;QuA þñP×â óAlƒƒðqpƒƒÖ õƒƒy òƒƒƒüA ok
ok lñƒíƒOôpƒS ÿBƒø ûkAõƒðBƒg
úPÖoôpÖ ûkBu ÿBùìk@ þâlðq
lññƒÞ þƒì }çƒO úƒéíƒW qAô
}BÏìoApìA úG úðçÛPvìoõÇG
úýéÛð êüBuô BƒG ô úƒPƒgAkpƒK
.lññÞ lì@ ô QƒÖo þƒìõƒíƒÎ
ólñè ok úƒÞ þƒüBƒíƒu îðBƒg
kõg þâlðq úðAqôo ZoBhì wK qA kõg lì@ok BG lñðAõO þì ïkpì úðõã^ lðAk þíð Q×â ,koAk Qðõßu
óõýéýì lñ^ ô þðlñè lñíOôpS pPgk êéXì ÿôokõg qA úìBðpG ÿpXì óBñhu òüA qA êHÚ |.|.lñü@pG
|.QuA úPhüo ÿô þßðBG JBvc úG }olK úÞ kõG ûkpÞ QHd¾ ÿlðõK
úG úìBðpG ÿpXì òýñ`íøô lñíOôpS îðBg pPgk qA óõürüõéO óBâlññýG Bø QHd¾ òüA ëBHðk úG
þì þâlðq kõg ÁBg ÿBýðk ok ô lñPvø oôk ûkBu ïkpì þâlðq qA Rly úG Bùð@ lñP×â ô kBÛPðA Rly
|.QuA ûly îùPì pHßO úG BøoBG lñíOôpS îðBg pPgk òüA .lññÞ

28

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

29

óApùO úéXì

qA þüBø xok åorG þíéÏìqA ÿA ûqõì@
ÿlðBâIPßì

þuBvcA àèBì úËdè pø lðAõO|þì óBùƒW òƒüA wƒK p×ñPìõOqA Bü úPyAk Quôk AoõO îðAõO|þì òì #
.lyBG lülW .îyBG
okB¾ þíßcô þñýzñG RôBÃÚ úG îüApG þðAõO|þíðõO .îyBG BðAk Bü ô óAkBð ,îñÞ Rõßu îðAõO|þì òì
.îøòìôþñÞ |ô QuA þðBvðA RB×¾ Bø|òüAô ,îðBvðA àü òì úÞ Ap^
þüAoôBì ÿôpýð ûlùÎ pƒG î߃c oôlƒ¾ ô RôBƒÃƒÚ :}BG úPyAk kBü úG îø õO
.QuAoBâlðôAlg qA ïkõg Ao òì ,þøAõg|þìõO úÞ îyBG ÿrý^ lüBHð òì
.lñüBPu|þì ô lññÞ|þì AlýK úðõâ òýíø Apì îðBPuôk .ïA|úPgBu ïkõg
.lñüBPu|þì qBG þèô lðp×ñPì òì qA óAkõvc .QuA òì ëBì@ ,ïA|úPgBu kõg qA òì úÞ þñì
óBñ`íƒø ô lƒðA|úƒPƒvƒG îükõƒGBƒð úƒG pƒíƒÞ îðBƒñƒíƒyk QüBøkõHíÞBüôQüBøôqo@ÿqBu|þìòìqAõOúÞþüõO
.ïlñüBPu|þì .lñPvø
îøAõg þPuôk úð îyBHð {üBPu êGBÚ pâA òì úÞ Ap^ úð lñÞ|þì òýýÏO Ao þâlðq Qý×ýÞ Bø|óBƒvðA QƒÚBƒýè
.þHýÚoþPcúðôþñíykúðôÿkõvcúð,QyAk õO úÞ îyBG ÿrý^ úÞ îPvýð lùÏPì òì ô óBy ÿBøôqo@
.îøõOô,îzüBPuêGBÚòì Ao òì úÞ þñÞ JBhPðA þðAõO|þì îƒø õƒO ô þƒøAõƒg|þƒì
úG kBPÖA úPyõð Quk òüA úG Qíz^ pâA lyBG RkBü ú^ òìqA úÞ þñÞ JBhPðA þðAõO|þíð þèô !úð Bü þøAõg|þì
Bø ó@ BGô þñýG|þì qôo pø úÞ Ao þüBø|ó@ úÞ ÿoôBýG pÆBg .þøAõg|þì
àü RBý¾õ¿g ÿAoAkô lñPvø óBvðA úíø þñÞ|þì ûkôApì ô ,îPvø úÞ úðõâ òýíø þyBG úPyAk îPuôk þðAõO|þì
Ao QìBð .BÇhèArüBW þãíø BìA RôB×Pì þGBÛð BG ,óBvðA .îø òì
ÿBø|JBÛð QzK qA Ao Bø|óBvðA pâA oAnãG }õøBG þðBvðA .îøòìôþéýèkaýø|þGþyBGp×ñPìòìqAþðAõO|þì
pPùG qõìo Bø|òüA úÞ lyBG RkBü ô þPgBñy óBy RôB×Pì .îýðBvðA ôk pø Bì úÞ Ap^
.lñPvø òPvüq .QuBø|óBvðA qA õéíì óBùW òüA
ÿlðBâ

30

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA |!lülW þulñø êßy àü ØzÞ
þðApüA ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApGrürÎ óBPuôk
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok ÜÖõì ,þèõéu ÿBø|QÖBG úÏèBÇì ïBãñø úG lðkpÞïçÎA| LehighûBãzðAk óBÛÛdì#|
ëBßyAqA þßü lülW þulñø êßy òüA.lðA ûly lülW þulñø êßy àü ØzÞúG
|www.SmartDoctors.info
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì .QuA ëõéu lyo

SmartDoctors lðkõG þüBø|ëõéu úÏèBÇì ëBc ok úÞ |þìBãñø þüBßüpì@ þOBÛýÛdO îýO àü ,êýì|þéük qA êÛð úG
úu þulñø êßy àü ,kõy|þì QÖBü ólG þðõg ÝôpÎ ô Bø|ïAlðA ok ô kõy|þì òýñW lyo IWõì úÞ
. lýñÞkoAô þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao|
kBXüA þðBìq úÞ lðkpÞ ØzÞ ÿlÏG
(310) 202-1133 ôpvgàüBì|pPÞkBGpPzýGRBÎçÆAÿApG ïBÒkA pãülßü BG Bø|ëõéu úÞ kõy|þì
lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýì
|.lðõy|þì
úÞ lülW þulñø êßy òüA
,kõy|þìûlýìBð| scutoid"lüõPßuA"
úÞ lñøk|þì ûqBWA þzyõK ÿBø|ëõéu úG
|.lðõy þølðBìqBu ÿpPzýG þüAoBÞ BG
ÿBø|áõéG ,þzyõK ÿBø|ëõéu
lüBG ô lñPvø òýñW lyo ÿoBPgBu
êýßzO ïBãñø úG úÞ þüBø|JBO ô aýK
êídO Ao løk|þì jo òýñW ok Bø|ïAlðA

|.lññÞ
ïApâBük"þOBHuBdì ÿqBu|ëlì }ôo qA ,þulñø êßy òüA QýøBì úG ólýuo ÿApG óBÛÛdì
úG BÃÖ îývÛO ÿApG þøAo ,}ôo òüA .lðkpÞ ûkB×PuA| Voronoi diagramming"ÿõðôoô

|.kõy|þì ûkAk ÁB¿PgA ÿA|úýcBð ,ÉBÛð qA ÿA|úÎõíXì úG úÞ QuA úýcBð ÿkAlÏO
lyo ïBãñø úG Bø|ëõéu úÞ QuA ûlyoõ¿O óõñÞBO :Q×â| Lehigh" |" ûBãzðAk óBÛÛdìqA þßü
lülW þulñø êßy òüA ,îýPÖBüok óõñÞA|îø þèô lññÞ|þì lyo ÿpÇG àü êßyô þðõPu êßy úG

|.QuA ëõéu lyo ëBßyA qA þßü rýð

ô lðkpÞ þuopG Ao ØéPhì RBðAõýc ok Bø|QÖBG ÿlÏG úu êßy Bì þOBÛýÛdO îýO ,kAk úìAkA ÿô
.kõG ûly |þñýG|{ýK îPvýu ëlì ÈuõO lülW |êßy òüA lñPÖBüok

úÖp¾ ÿApG }ôo òüpPùG Bø|ëõéu þølðBìqBu ok lülW þulñø êßy òüA ,óBÛÛdì òüA úP×â úG
lý×ì Bø|QÖBG þulñùìok lðAõO|þì ÙBzPÞA òüA ,lðlÛPÏì óBÛÛdì.QuA Bø|ëõéu ÿspðAok þüõW
àíÞ ÿô úG ÙBzPÞA òüA ,QuA þÎõñ¿ì ïAlðA àü lyo ëBHðk úG þÛÛdì pâA ,ëBTì óAõñÎ úG|.lyBG

|.løk ïBXðA ,kpýâ|þì Roõ¾ QÏýHÆ ok úÞ þyôo BG úGBzì BÛýÚk Ao QÖBG òüA lyo BO lñÞ|þì

31

óApùO úéXì

|.|.QuABíñýuóqóApãüqBGòüpOlì@okpK úPyAlð lì@okôAqA {ýG þìpâpuôpñø ,}qoô
ô ëôA p×ð óq óApãüqBG òüpOlì@okpK QupùÖ ok |.|.QuA
ëBvßü ok oæk óõýéýì 28 ô 40 IýOpO úG ïôk
ÿoæk óõýéýì 124 ô 239 îÚo BG úÞ lðkpÞ IvÞ óõvðBW òüAôk
.QvýðúvüBÛìêGBÚóAkpìQupùÖëôAp×ðôk qA ó@ ïBÚoA ô kAlÎA úÞ QƒupƒùÖ òƒüA ok
óõƒ^ ÿpƒHPÏì ÿoBƒì@ ÿBƒø|QƒÞpƒƒy }oArƒƒâ
QƒupƒùÖ ok kôõƒýèBƒG qA ûlƒñüBƒíð ôk mõ×ð IcB¾ kApÖA BGõâô|Q×â úPHèAô >òvéýð<
óBùW óApãüqBG òüpOlì@okpK qA wK ,QuA ûlì@ Quk úG Bíñýu QÏñ¾ ok
QƒƒupƒƒùƒÖ ok þƒƒé¾A îƒùƒu lƒƒñƒƒ^ pƒƒƒø ëBuokóBùWpãüqBGòüpOlì@okpKþðõéÞZpW
ok óBùW ÿBíñýu óApƒãƒüqBƒG òƒüpƒOlƒì@okpƒK ôA qA wK ô QuA ûkõG óõvðBW òüAôk úPynâ
ÿBø|ûoBPu oBýPgA ok óBñ`íø úPynâ ëBv߃ü |.|.koAk oApÚ oõýðõW þðôAk RpGAo
þèBg Ao óAlýì îø kôõýèBG BìA QuA kôõýƒèBƒø
.koAk QupùÖ òüA ok ûlñüBíð ôk ô úPyAnãƒð óApãüqBG òüpOlì@okpK lì@ok RôB×O
ô óõýéýì 40 lì@ok BG úÞ oBìõÞ ÿBzÞ@ þßü
ô koAk oBýPgA ok Ao îP×ø úHOo ÿoæk oArø 500

2018 ëBu kpì óApãüqBG òüpOlì@okpK500ôóõýéýì38lì@okBGúÞóBgóBíéuþßü
|.|.QuA ûkBPvüA îùð ûBãüBW ok ÿoæk oArø |!óAkpìô óBðq kríPuk {cBÖ RôB×O
ûoBPu óB^ þßW QupùÖ òüA þüBýu@ pãük
úÞ QuA Bíñýu þìqo ô òzÞA oBƒS@ oõƒùƒzƒì þíéýÖ aýø ok Rlì òüA ok úÞ lñ^ pø QuA

rGoõÖ úüpzð }oArâ xBuA pG .QyAlðoõÃc kpì óApãüqBG òüpOlì@okpK QupùÖ#
àü ok {ìBùu }ôpÖ qA Ao ëõK òüA pPzýG ôA òüAok .lypzPñìrGoõÖ úüpzðok óBùW
|.|.QuAûkoô@QukúGúðBgoBÞ Qvhð úƒHƒOo þƒðõƒéÞ ZpƒW ,Qƒvƒýƒè
QƒupƒùƒÖ ok òƒƒüA qA {ƒƒýƒK þƒƒðõƒƒéÞ ZpƒƒW kõg úƒG Ao pƒãƒüqBƒG òƒüpƒOlƒì@okpƒK
úG Ao Qvhð ûBãüBW rýð lì@okpK ÿBø|þPüpHéu kAk ÁB¿PgA
ok úÞ løk|þì óBzð úÞ kõG ûkAk ÁB¿PgA kõg
îèBÎ ok þuBñypu ûpù^ aýø úPynâ ëBvßü pãüqBG òüpOlì@okpK ,þðõƒéÞ ZoõƒW
óBùW kpì
óBùW kpì óApãüqBG òüpOlì@okpK QupùÖ| |
ok .ly pzPñì rGoõÖ úüpzð ok ëBu pø îuo úG
úPßð àü óBùW óApãüqBG òüpOlì@okpK QupùÖ
úPynâ ëBu àü ok ëôA p×ð ;koAk kõWô IýXÎ
Bíñýu óApãüqBG òüpOlì@okpK ok .QuA ûkpßð ÿqBƒG þƒíéýÖ aƒýø ok ç¾A
úHOo ëBu óApãüqBG òƒüpƒOlƒì@okpƒK QƒupƒùÖ
ëBvßüok ÿoæk óõýéýì 239 lì@ok BG Qvhð
Bíñýu xBñypu ûoBPu þðõéÞ ZpW úG úPynâ
lì@ok oæk óõýéýì 45 qA {ýG úPynâ ëBvßü óqô kpì |.lýuo
óBùWÿBíñýulì@okpKpãüqBGòýíXñKôQyAk QupùÖ oBzPðA ÿBø|þP×ãy qA pãük þßü
|.QÖpâIÛè ,rGoõÖ úüpzð ok kpì óApãüqBG òüpOlì@okpƒK ëBu òDôs ûBì ÿAlPGA qA Ao ëõK òüA þðõéÞ
BƒG xBƒýƒÚ ok Bƒø|ó@ lƒì@ok {ƒcBƒÖ RôBƒƒ×ƒO ûkoô@ Quk úG 2018 ëBu òDôs ÿAlPGA BO 2017

Individual, Couples & Family Psychotherapy BðpŸG ZpüA pPÞk

ÿoApÚA úèBø pPÞk àyrLðAlðk
oôBzì ô xBñzðAôo
oBÞ úGpXO ëBu |19 BG Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG |

,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG
Haleh Eghrari, Ph.D. óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
(310)441-9550 .lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA
Licensed Psychologist
(LIC.#PSY 13673) 1314 Westwood Blvd., #206 (818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335
Los Angeles, CA. 90024 32
www.haleheghrari.com

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ok Büo@2l01í8PÏrìýúðôíÆûoBÖAõqñAzÿWpüõ¿O

òýíXñKôkBP×ø ÿBø|ÜÖA {hG óAoôAk RBýø ok úÞAo Büo@líPÏì úíÆBÖ qA ÿpüõ¿O| | # |
ûlñüBíð pãük þðApdG òýìAo .lýñýHG ûoAõñzW ëBÞõPÖ ok ,koAk oõÃc rýðô îéýÖ ûoAõñzW

.QuA ëôA îéýÖ òüpPùG {hG óAoôAk RBýøok óApüA ÿBíñýu
17 úHñy BOô QuA ûlyqBÒ@oõüpùy îP×ø úHñy|úuqArýðô îéýÖ ûoAõñzW ûoôk òýíXñKôkBP×ø

.QyAk løAõg úìAkA pýO

qA ûoôk òüA ok ô koAk ûlùÎpG Ao rýðô îéýÖ ûoAõñzW óAoôAk RBýø QuBüo ëBvìA ôoõO|ëk õìpýâ
{hG ok þðApüA pâBíñýu pãük þðApdG òýìAo ô Bø|ÜÖA {hG ok óApüA qA Büo@líPÏì úíÆBÖ ,ûoAõñzW

.lðoAk oõÃc óAoôAk ÐíW ok ëôA îéýÖ òüpPùG ûrüBW
óAõñÎ BG óApüA qA þíéýÖ ,rýðô ûoAõñzW ÿBø|ÜÖA {hG ok pÂBc ÿBø|îéýÖ óBýì ok òýñ`íø
ô AkpÞ ïBùèA ÿqBG BGô ÿoBýu þ×Ç¿ì þðAkpâoBÞ úG îéýÖ òüA .kõy|þì ûlük >ïkpíýì úÞ óBñ`íø<
ÿApG Bø|ó@ .kõy|þì QüAôo xBñyBð þüBPuôo úG ÿp×ð 4 ûkAõðBg àü p×u óBPuAk fçÖ okBƒð

.lñðAk|þíð ó@ ûoBGok ÿrý^ àý`ýø BìA lðôo|þì BPuôo òüA úG óByolK ÿoBLvÞBg

33

óApùO úéXì

þ¾õ¿g ÿBùvßÎ ûlññÞpzPñìpßø
ly ïõßdì óAlðq úG óApãüqBG

ëBüpu BG ëBu 14qA wK þðApãñÞlýÏu þPüpHéu lñ^ ô wðoæ p×ýñW ûApíø |ò×éO ókpÞàø ÿApWBì ok úÞþüBøpßø qA þßü #
kôo þì òýGoôk êGBÛì > úzýy ÿôo ÀÚo < .kBPÖA óAlðq úG QyAk {Ûð Bø|ó@þ¾õ¿g ÿBø|wßÎoBzPðAôpãük
þßü úèBu 26pßøõðBÖôoBâ ZpW
þãðBg {üBíð úßHy úÎõíXì ok ,ÿpãüqBG qA ÿoôk ëBu 14 qA wK þðApãñÞlýÏu # JBvc óly àø ûlðôpK óBíùPì qA
kõG 1350 úøkok óApüA ÿBíñýu ÿBø|ûoBPuqAôA .kôo þì òýGoôk êGBÛì >úzýy ÿôo ÀÚo< ô êKA kçßü@ ok pƒ×ƒð 240 ÿpƒGoBƒÞ
þƒƒ¾õƒƒ¿ƒg ÿBƒƒø|wƒƒßƒÎ oBƒƒzƒPƒðA
.kpÞÿqBG þdPÖ òvc þðAkpâoBÞúG >þðApüA àHu úG ZAôkqA< îéýÖok JçÛðAqA wKô p×ýñW úéíW qA Bíƒñƒýƒu ÿBƒø|ûoBƒPƒu
þüAk< úÎõíXì úG ÉõGpì ëBüpu àüok }oõÃc òýèôA úÞ óApüA ÿBíñýu þíülÚpãüqBG òüA .kõG wðoæ
úG ,ëBüpu àü ok oõÃc úGpXO òýìôk ok æBc ,kkpâ|þìpG þüAõÛO p¾Bð þðAkpâoBÞ úG >óõEéKBð óBW ûBâkAk ok oõüpùy 7 úHñyoBù^ôA
.ly ïõßdƒì óAlƒðq ûBƒì Qƒzƒø úƒG
.QuA úPuõýK >úzýy ÿôo ÀÚo< þãðBg {üBíð úßHy úÎõíXì óApãüqBG ÐíW úÞ QuA ÿp×ð oBù^ qA þßü õðBÖôoBâ
{Ûð ÿB×üA úG rýð þüõWpùì }õüoAk þðAkpâoBÞ úG >Bñýì ûpüAk< óõ^ þíùì oBS@ ok pãüqBG òüA oBƒƒzƒPƒðA ÿApƒƒWBƒƒƒì ok 2014 ëBƒƒƒu
wK þðApãñÞ QuA oApÚ æBc ô QÖo ûkpK ÿôo úG Qìçu ûoAõñzW òýìõu ok Bøqôo òüA úÞ úPgAkpK ,wðoæ p×ýñW þ¾õ¿g ÿBø|w߃Î
.ly îùPì pãük þPüpHéu lñ^ ô QvðAk òPvüpÞ ,óõPK@ QýÞ
.lüBýG þãðBg {üBíð úßHy úG >úzýy ÿôo ÀÚo< BG ,ÿpãüqBG qA ÿoôk ëBu 14 qA
îéÚ úG ô þðBøBÞ êÃ×èAõGA qA þcpÆ xBuApG ô ÁBg þÎBíPWA ûBãð àü BG >úzýy ÿôo ÀÚo< lüBG óBíùPì BG úÞ kõG ûkpÞ ïçÎA kõg þ¾õ¿g ÿBø|wßÎ þðõðBÚpýÒ oBzPðA ïBãñø wðoæ p×ñW
.kõG ûly ÿpO|Qhu þðõðBÚ ÿBøkoõgpG oBPuAõg ô kõy koõgpG þvñW óBìpXì lñðBíø
.QuA ûlì@ok }oBãð úG QívÚ 26 ok ÿlÃPÏì çÆ
løAõg úìAkA þâlðq úG Éôpzì ÿkAq@îßc BGrýð ëBu úu óAlðqqA ÿkAq@qA wK óAõWpßø òüA
óBýðBGpÚ úG þéýíüA ëBuoA BG úÞ kpÞ ÙApPÎA ô ly úPgBñy ïpXì ûBâkAk ok êüoô@ ûBì ok ôA .kAk
úÞ QuA ûkpÞ QuAõgok Bø|ó@qAô ûkpÞ þÖpÏì êKA QÞpy þPýñìA ûôpâ ÿBÃÎAqA þßü Ao }kõg
BO 9 ólðAonâ úG òüA qA {ýK rýð ûlðôpK òüA pãük îùPì úu.lññÞ úDAoA ôA úG Ao kõg úðBìpdì RBÎçÆA

.lðkõG ûly ïõßdì óAlðq ok ûBì 18

QýñìA ÿAoQõyÖoQêvéìzóð úBìGqQBuzðçG QýÞ

óBðBíévì úýéÎ oBíðBýì RBüBñW qA êéì óBìqBu QýñìA ÿAoõy |úvéW ok QzðçG QýÞ #
òhuqôBXOô þzÞ|êvð lñðBì þÞBñPzcô ÿBøkAlüôoqA úvéW òüAokô kpÞQÞpy Býãñýøôo

.koô@óBýì úG

xõGõOA þðõâsAôpSApG þígqô úPzÞ40

p×ð 30 óly þígq ô p×ð 10 îÞQuk óly úPzÞqA þGõñW ÿBÛüpÖ@þßýÖApO RBìBÛì # úvéW ok ,QuA êéì óBìqBu Qýð|òvc pý×u úÞ oBßuA ûrüBW ûlðpG pãüqBG QzðçG QýÞ
.lðkAkpHgoõzÞòüAok xõGõOA ûBãPuk àü þðõâsAô þKokpãük .kpÞ QHd¾ oBíðBýì ok Býãñýøôo ïkpì úG qôBXO ô êPÚ ,úXñßy qA QýñìA ÿAoõy

MýÞqAp×u ëBcok ûly údðBuoB^k þédì QÚô úG kAlìBGôk QÎBu kôlc úÞ xõGõOA òüA | ô lñýHG Ao }lðqpÖ óly úPgõu lðAõO|þì ÿokBì úðõã^< :Q×â {üBø|QHd¾qA þzhGokôA
òüA ëpPñÞ ûlñðAo ûkpÞ ïçÎA þGõñW ÿBÛüpÖ@ þßýÖApO ïBÛì àü.QuA ûkõG þÚpy MýÞ úG óôBO ûoAô@ óõýéýì àü úG àükrð òPÖpünK ÿApG }kçãñG Qèôk qA ëBc òýÎ ok ôA >?koôBýG JBO
p×ð 30 óly þígq ô p×ð 10 óly úPzÞ ô ó@ þðõâsAô úG pXñì QüBùð ok úÞ ûkAk Quk qA Ao xõGõOA
ÿoAkoõgpG kõWô BG þGõñW ÿBÛüpÖ@.QuA þuopG ëBc ok údðBu òüA QéÎ .QuA ûly óApÖBvì qA .QvðAk QýðBvðA qA þðBzð Ao ó@ô kpÞ pülÛO þüBýãñýøôo
ÿBøoBì@ xBuA pG .koAk þ×ýÏÂ oBývG ÿA ûkBW QýñìA ,BÛüpÖ@ ûoBÚ ÿA ûkBW úßHy òüpO óolì qA
34
.lñPgBG óBW oõzÞ òüA ÿA ûkBW VkAõc ok p×ð oArø 14 qA {ýG úPynâ ëBu ,þíuo

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

35

óApùO úéXì

qôBXO úGõükoBKôksos
ly îùPì þvñW

àü ÿõu qA ÿõvðApÖ xBñypu úzýKpñø ,õükoBKôk sos ,úvðApÖ þüBÃÚ ÐGBñì úP×âúG #
.QuA ûly îùPì þvñWqôBXO úG óAõW óq úzýKpñø

.lñÞ|þì ko BüõÚ Ao ïBùOA òüAôA úÞúP×âúvðApÖ ÿoArâpHg úGõükoBKôksos êýÞô

óBƒƒƒƒâorG óBñhƒƒƒu

jBy ô koAlð êÛÎ Apüq .îupO|þì þéýg ôBâqA RAkõWõì óBýì ok òì :Bñýu òGA # qA úHñyôk qôo ,úèBu 69 ,õükoBKôk ÿBÚ@ úýéÎ þíuo úýüAõßy úÞ ûkpÞ }oArâ úvðApÖõükAo
.koAk îø .QuA ûly îülÛO wýéK úG Bíuo úèBu 22 óq úzýKpñø àü ÿõu

úÞ ó@pO|îùìô ÿõy|þì ØýTÞ þéýg ,QÖpâ þPzÞ áõg BG lüBHð úÞ îPgõì@{ýK Bø Rlì ÿBø|{Ûð ô QuA óBùW ô úvðApÖ ÿBíñýu óBãzýKpñø òüpO|xBñypu qA þßü õükoBKôk sos
)ôBy koBðpG ZoõW( .kpG|þì Rnè oBÞ òüA qA áõg kõg úìBðoBÞ ok Ao )1992 RBßuA þèlüo( QzùG ePÖ îéýÖ ok IíéÞ ØPvüpÞ óõ^ ÿoBâlðBì
ûkAk ÿôo wüoBK ok õükoBKôk ÿBÚ@ QìBÚA êdì ok kAlüôo òüA ûly }oArâ úÞ oõÆ ó@.koAk
løAõg|þì ôA þèô kkpâ þì ÜÖõì ÿkôq úG lyBG QhHyõg løAõhG ÈÛÖ pâA|þìk@
oõ¿O lñPvø ú`ð@qA pO|QhHyõg Ao óApãük ôA Apüq QuA êßzì òüA ô lyBG óApãük qA pO|QhHyõg .QuA
lñüõâ|þì úvðApÖ ÿBø|úðBuo BìA ûlzð }BÖ {ìBð ûkpÞ îùPì AoõükoBKôk ÿBÚ@úÞ þðq úzýKpñø
)õýßvPðõì( .lñÞ þì wüoBK úG Ao ûlðôpK wýéK BìA ûkpG wýéK úG àvHíè pùy ô úvðApÖ JõñW ok Ao kõg QüBßy AlPGA ôA
úÞ þðBvÞpÆBg úG úßéG ,oôpy óBìkpì pÆBg úG úð .QuA þâlðq ÿApG þÞBðpÇg ÿBW Býðk
.QuA ûkAk ÑBWoA )þüBÎkA qôBXO ÑõÚô êdì(
)òýPzýðA( .lñøk|þíð ïBXðA ó@ koõìok ÿoBÞ ô lññýG|þì Ao Bø RoApy .ly àütéG òÞBu úvðApÖ òýãñu RBýèBì úG ÅApPÎA ok ô {ýK ëBu lñ^ qA õükoBKôk sos
|)ælðBì óõvéð( ...þvÞ BG õO ÁBg úÇGAo úð lyBG õO Qý¾Bg ÜzÎ oAnãG
:êTì Ao {Opvcpãük þgpG úÞ îüoAk Ao þOBíéÞ òP×â wðBy óBì ÿBø þÃÏG lyBG óBìkBü .koAk îø Ao úýuôo ÿlðôpùy ,òýOõK pýíükæô QÛÖAõì BG ôA
ÿBÚ@ BG {ýK Bø|Rlì qA ô QuA ûlñvüõð îø ô úzýKpñø îø þÞBy ûly úP×â úÞ oõÆ|ó@
....åorGolK ,óBìBì ,BGBG òüA qA wK {éÞõì úP×â úvðApÖ þðõürüõéO úßHy àü úG ôA êýÞô.QuA úPyAk þüBñy@õükoBKôk
ok þüBW lGA BO óBO|IéÚ úÞ lüoAnâ|þì îýí¿O òüA BG .Qu|ÿpýÇg îýí¿O óly oAk|ú`G õükoBKôkÿBÚ@êýÞôúÞQuAþèBcokòüA.kqpè|þìkõgpG ôûlyúP×y@ôóBzüpKRlyúGúÏÚAô

)óõPuAQGArýèA( .kpGpuúGóBO|òOpGôoôkôóôpýG .ly løAõg úDpHO þìBùOA úðõâpø qA þuokAk òüA óBüBK ok {éÞõì ûkpÞ BÎkA îø
,qBýð qA pO|{ýG ÿolÚ îýyõßG ûoAõíø ?îüoAnãG BñG þâlðq ok ÿA|ûqBO óõðBÚ IzìA qA kõy|þì
36
)ÿpG .ïA|.þW(.îýyBG|óBGpùì
þâlðq pãük oBG BO ,lðõy úPvy óBì|ÿBø|àyA BG þøBâ úÞ lñyBG úPyAk qBýð Bì ÿBø|îz^ lüBy

)óBO wßèA( .îýñýHG ÿpO|ÙB×y ûBãð BG Ao
óAõPðA(| .lñÞ|þì oBßy@ Ao Bùð@ ÿkAlÏPuA þG úéíW qA kApÖA ÿBøkAlÏPuA ïBíO ûBãzðAk

)Ùõh^
pø ô kõy|þì JApg }A|úðBg ,lñÞ kBG@ Ao {Pßéíì løAõhG þvÞ pø úÞ QuA þüBW ïõu óBùW

) þGBvc kõídì(.lyõßG {Pßéíì IüphO ok lüBG lyBG kBG@ }A|úðBg løAõhG þvÞ
ûly ûkBùð BñG ó@ pG úÞ QuA þèõ¾A óBíø ok ÉApÖA BG ÿkõGBð úG ïõßdì| ,Qìõßc qA þéßy pø

) QðAoôk êüô( .QuA
)oõOBPßük àü RApÆBg pPÖk qA( .úèõéâ Bü lðoõg|þì ëõâ Bü ,lðA|úPuk ôk ïkpì
pXñì|þìBÞBð úG úÞ îuBñy|þì Ao þøAo BìA .îuBñy|þíð þPhHyõg ÿõu úG þñEíÇì ûAo aýø òì

)óõÆ|çÖA( .óBãíø òPgBu kõñzg úG {üApâ.kõy|þì
oBñÞ qA þñÞ þì ÉõÛu ÿoAk úÞ þPÚô óõ^ ,òOôpÖ ô }BG óBGpùì ÿo þì |æBG ÿoAk þPÚô

.þy þì ko Bø ïk@ òýíø
ô Qvßy Ao }qBíð kpì kpÞoõHÎ kõGqBíð ëBcok úÞ|þ¿hy ûkBXu ÿôoqA óõñXì ÿqôo
ÿpPgk ÜyBÎ òì :Q×â lñhHè BG óõñXì .ïkõG {üõg ÿAlg BGqBýðôqAo ëBcok òì ákpì :Q×â

.ÿlük Apì ô þüAlg ÜyBÎ õO...!!! ïlülð AoõO ô îPvø

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

37

êýèk úGoAq@qA wK úèBu 9pvK óApùO úéXì
kpÞþzÞkõg ókõG ApãvñXíø
þ^oBßy þHÇÚ xpg
þzÞkõg QÖpâoApÚ QümAôoAq@koõì úuolìok úÞó@qA wK úÞúèBu 9pvK àüokBì # QzÞAo þüAkBðBÞ
ok Ao Yðo ô kok lüBG QuA úP×â,kpÞ
QGBG Ao kõg ô lük|þì }pvK óBíz^
.lñÞ|þì {ðqpu }pvK åpì
QuA úP×â úèBu 9 réüBì ëBíW okBì
ok }A|úuolì ok úÞ ó@ qA wK }pvK
óly qBG qA wK qôo oBù^ Bßüpì@ oõðk
úG Quk ,QÖpâ oApÚ oAq@ koõì ,úuolì
óBPvGBO ok úèBu 9 pvK òüA.kq þzÞkõg
.QuA ApãvñXíø kõG úP×â }okBì úG
úG |úuolì óAqõì@|{ðAk qA ÿoBíy
".lzßG Ao }kõg" lðkõG úP×â ëBíW
Ao þðAoôBzì lðA|úP×â þédì ÿBø|ïBÛì
óAqõì@|{ðAk BG BO lñPupÖ|þì úuolì úG
.lññÞ QHd¾

îø úG îø úuolì ok løAõg|þì kõG úP×â }pvK úÞ QuA úP×â ëBíW okBì ,xpýK Býè .ly úPzÞ}A|úèõO ô þHÇÚ xpg àü úéíc óBüpW ok AkBðBÞëBíy ok þ^oBßy àü #
ok QuA úP×â oõðk wýéK".lèBG|þì kõg úG" ,QuA ApãvñXíø úÞ òüA qA lüõãG {üBø|ÿkpâBy òüA óBüpWok îø þ^oBßyôk .lðly úPzÞúèõéâJp úG }A|úèõOô þHÇÚ xpg òüA wLu

.QuA úèBu 9 pvK òüA þzÞkõg ûoBGok ÜýÛdO ëBc .lðly þígq kAlüôo
Ao þuok lülW ëBu ûqBO ëBíW.ly ØzÞ óBy|úðBg ok úPynâ úHñzXñK qôo ëBíW lvW ëBHðk úG AkBðBÞ ëBíyok RõDBðBð ÿBø|òýìqpu ÐGAõOqA RBDõDBð úÛÇñìok úÞ þ^oBßy îýO òüA
úG úuolì óAqõì@|{ðAk qA ÿoBíy úÞ QuA úP×â ëBíW okBì.kõG ïoBù^ xçÞ ô kõG ûkpÞ Ñôpy
ôA ÕApu BøoAq@ òüA ólýñy qA wK }pvK úÞ òüA qAôA".lzßG Ao }kõg" úÞ lðkõG úP×â }pvK .lðly ôpGôo þHÇÚ xpg òüA úéíc BG úÞ lðkõG oAk|jBy| ÿBø|äñùð|úHy ô õHüoBÞ óqõâ oBßy
úP×â ôA ".koAlð ÿA|úñürâ aýø pãük kpÞ pßÖ ëBíW úÞ òüA qA îPcAoBð" úP×â ô ûkpÞ ú¿Ò qApGA úPÖpð .QuA AkBðBÞ ok ëBvìA óBPvGBO þÆ þHÇÚ ÿBø|xpg ô óBvðA óBýì oBG|åpì koõgpG òýìôk òüA
ApãvñXíø úÞ òüA òP×â qA }pvK QuA úP×â ëBíW okBì.lñÞ|þì {ðqpu QGBG òüA qA Ao kõg QuA {ýKqA óBìqok þ^oBßy kpì òüA ly úWõPì úÞ ó@qA wK RBDõDBð úÛÇñì RBXðô kAlìA îýO

.koAk {Puôk óBÞBíÞ úÞ ûkAk pÆBg óBñýíÆA ôA úG BìA úPyAk Qzcô ûkõG .kpÞ qBÒ@ Ao RBXð ô õXPvW RBýéíÎ úPzãðqBG )úPynâ úHñzXñK( ûly ïçÎA
Ao ÿoléÚ ô QümA ô oAq@pýSBO ûoBGok Bø|þøBâ@ }pvK åpì ûkpÞ ÿoAôlýìA qApGA xpýK îðBg AlýK óõýè Yýég þèAõcokô RBDõDBð ÿpPìõéýÞ 100 úé¾BÖokpãük ûly fôpXì þ^oBßyôk

.løk {üArÖA .lðA|ûly
òüA åpì þãðõã^ ÿôpG RBÛýÛdO ëBc ok RBDõDBð þðõðBÚ þßyrK pPÖkô AkBðBÞ oAõu wýéK
pzPñì ûly úPzÞ þHÇÚ xpg ÿõu qA úéíc òüA ûoBGok ÿpPzýG RBýDpW qõñø ô lñPvø þ^oBßy

.lðA|ûkpßð
Bùð@p×víø åpì ïBÛPðAokô óBý^oBßy Quk úG }A|úèõOôokBì xpg úÞ Qvýð ïõéÏì qõñø

.lðA|ûkoô@ok ÿBK qA Ao Bùð@ þédì óAoõìBì úÞ òüA Bü ô lðA|ûly úPzÞ
ok kAlüôo òüAqA wK ÿBøqôook îøpãük xpg úu úÞ ûkpÞ }oArâ AkBðBÞ þu|þG|þu úßHy

.lðA|ûly úPzÞ úÛÇñì óBíø
úG løk RBXð þHÇÚ xpg àü úéíc qA Ao }lðqpÖ QuAõg|þì úÞ olK àü îø úPynâ ûBì

.ly úPzÞ ÅApÛðA ÅpÏì ok ô úTXèA îýËÎ óAõýc òüA Quk
Quk úG ó@ ûoAkAô QuAkBðBÞ þèBíy ÿBø|òýìqpu qA úÞ RõDBðBð úÛÇñìok îøokBð úéíc òüA

.kAk ÿôo QuA QýDõýñüA óBýìõG
úG Bø|QýDõýñüA úÞ ÿA|ûtüô QýíøApG lýÞBO òíÂoBPhìkõg úÛÇñì òüA lyoA ÿBø|ïBÛìqA þßü
ÿApG þìõG RAkBÛPÎA úÇuAô úG úÞ þìApPcA ô lñøk|þì {cô|RBýc BG þPvüq|îø ô ëkBÏO Ì×c
þüôoBüôoôpýgA úéícôk òüA êéÎ ûoBGok RBÛýÛdO úP×â ,lñéDBÚ RBðAõýcpãükô þHÇÚ xpg

.QuA ûly qBÒ@ RõDBðBð ok þHÇÚ|xpg ô Bø|óBvðA óBýì oBG|åpì
þìõG óBGq úG þvýéãðA pG ûôçÎ lðA|ûkõG òÞBu úÛÇñì òüA ok {ýK ëBu óAoArø qA úÞ Bø|QýDõýñüA

.lññÞ|þì QHd¾ áBO|áBO|áBñüA kõg þé¾A ô

38

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

qAlóyBÒûôlkýo^ApþG óüçBíÆè@úpíùvyXì

ókBGrüAôpùyok úÞúýÞpO ÿoõùíW wýDo ,óBÒôkoA IýÆ IWo þüçÆ ÿpPì 4 úívXì #
.ly ûlý^pG "úýÞpOpéPýø" lñPyõð ó@ÿôpG óBÂpPÏì úÞó@qA wK kõG ûly I¿ð óBíè@
óBƒüpƒƒW ok úƒƒíƒvƒXƒì òƒƒüA
ókBGrüAô ÿpñø úðæBuôk ëAõýPvÖ
óBíè@pùy òüA òükBýì qA þßüok
.kõG ûly I¿ð
lðA|úP×â ó@ óBƒâlƒðoô@lƒülƒK
úívXì òüA I¿ð lðkõG oAôlýìA
ëAõýPvÖ ÑõÂõì ûoBGok Bø|UdG úG
òìAk kõƒG "lƒG pƒHg" úƒÞ ëBƒvìA
I¿ð úÞ QuA þèBcok òüA.lðrG
òPÖpâæBG úG kôq þéýg ûpßýK òüA
ÿBÚ@óB×èBhìô óBýìBc óBýì {ñO
ûpƒgæBƒG ô lƒy pƒXñƒì óBƒƒÒôkoA
úHñy|úu Ao ó@ þðBzð|{O@ óAoõìBì

úP×âþédìÿBø|úìBðqôoqAþßüúGókBGrüAôpùyÿAoõyÿBÃÎAqA,rPðpÖoõýèA .lðlý^pGúPynâ
ÿBø|óly|úÛü úG Quk ô þìçÞ ÿpãyBgpK" úÞ úPÖo æBG ÿlc úG óB×èBhì ô óBýìBc óBýì {ñO

".lðA|ûlük kApÖA Quk ok õÚB^ ô ÔýO óAoõìBì þPc ô ûly ûløBzì þßürýÖ
úívXì úPÖpâ îýí¿O pùy òüA wýéK BG ÜÖAõO ok ókBGrüAô oAkpùy úÞ ûkpÞ QýüõO þédì Qèôk
oõzÞ òüA ô lññÞ|þì þâlðq óBíè@ok ÿA|úýÞpO oArø Bøl¾.lñý^pG þPýñìA pýGAlO QéÎ úG Ao óBÒôkoA
ô óBýìBc îø QéÎ òýíø úG .kõy|þì Jõvdì BKôoA ok úýÞpO êøA óApWBùì ÿApG þé¾A ûBãüBK
{ñÞAô ÿlWoõÆ úG æõíÏì óBíè@ok óByoõzÞ BG ÈHOpì UcBHì úG óBÒôkoA ÿBÚ@Qèôk óB×èBhì
ôk ïBWpÖBð ÿBOkõÞ qA wK ûtüô úG ô úPynâ ëBu lñ^ þÆ óBíè@ô úýÞpO óBýì ÈGAôo.lñøk|þì óBzð
ÿpýâõéW þK ok óBÒôkoA ÿBÚ@ úPynâ ëBu oBùG òýíø.QuA ûlýüApâ ÿkpu úG úýÞpO ok {ýK ëBu
úG ÿoAk|Qìõßc úG AooõzÞ òüA ÿBø|ïBÛì ,óBíè@pùy lñ^okôA óBýìBc þOBGBhPðA ÿBøoAqoBÞ qA

.kpÞ îùPì ÿqBð óBíè@ àHu
ô lðAõg "úýÞpO lÂ" Ao oõzÞ òüA Qèôk ,óBíè@ok úPynâ pHìBPLu RBGBhPðA óBüpW ok þPc ôA
oBHO|ápO þðBíè@ oArø Bøl¾ ÿApG îýÛPvì þìBýK QvðAõO|þì úÞ ly RBGBhPðA RõßüBG oBPuAõg
JõÞpu úG AoôAô lðkAk iuBK ÿlñO úG óBÒôkoA ÿBÚ@ RAoBùÊA òüA úG óBíè@ ÿBø|ïBÛì.kõy þÛéO

.lðkpÞ îùPì RolÚ ókpÞ úÃHÚ ÿApG ïõXø ô óB×èBhì
ok úTcBHì òPgAlðA ûAo úG ÈÛÖ ôA l¿Ú úP×â óBÒôkoA ÿBÚ@ ÿpPì 4 þüçÆ úívXì ûlðqBu
ïBËð ok" :úP×â îø ókBGrüAô pùy pOBEO wýDo ,åpG|òÖæ àüoA.QuA ûkõG ëAõýPvÖ òüA óBüpW
úP×ølñ^BOQuAoApÚóBÒôkoAÿBÚ@ ".îýølGpËðoBùÊAûqBWAûlýÛÎÑõðúíøúGlüBGBìþuApÞõìk

.lñÞ J@ ÿkôlc BO Ao oõzÞ ôk óBýì ÈGAôo iü lðAõO|þì úÞ ÿp×u .lñÞ p×u òýèpG úG pãük

39

óApùO úéXì

Azita Fakheri, M.D.

American Board of Internal Medicine

þPzÞàü þüBßüpì@ôBð ÿpgBÖ BPüq@pPÞk|
kpÞÈHÂ Ao údéuA êìBc
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ
þPzÞàü ólÎ ÿBüok ok oõzÞòüA þãñW ôBð àü ûkpÞ}oArâBßüpì@þüBüok ÿôpýð # Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ
.QuA ûkpÞÈHÂ ûkpÞ|þì êíc þðõðBÚpýÒoõÆ úG Ao ØßýñyçÞúdéuA 1000qA {ýG úÞ
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ
28( úPynâ qôo ûkpÞ }oArâ koAk ûBãüBK òüpdG ok úÞ Bßüpì@ þüBüok ÿôpýð îXñK óBãü
óBzð úG îø þí^pK ô ûkõHð Àhzì ó@ àèBì Qýéì úÞ þPzÞ òüA úG îùðAk óõvýW þãñW ôBð )RôA ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG
þðõðBÚpýÒ údéuA úèõídì àü ó@ ókpÞ ØÚõPì qA wK ô kõy þì àükrð kõG ûkpßð úPyApÖApG QýßèBì
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA #
.lñÞ|þì ÈHÂ Ao orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW
þPzÞ òüA ókpÞ AlýKok ØéPhì þOBÎçÆA ÐGBñì" úP×â îùðAkôBð ûlðBìpÖ ,òPéýíø óBW AlgBð
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA #
".lðA|ûkpÞ àíÞ
fçu úÃHÚ 1000 qA {ýG ÿôBc údéuA úèõídì òüA úP×â Bßüpì@ {OoA þìBËð ïBÛì òüA Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse

.QuA ûkõG ØßýñyçÞ àýOBìõOA orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok#
ó@ ûlðBìok óBðAõéì ô ûkõG ûly þñÖ ÀÛð oB^k ûly ÈHÂ þPzÞ oõOõì ûly }oArâ úÞ oõÆ ó@ orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA #
Qìçu qA óBñýíÆA qA wK ô lðA ûly ûkoô@ þüBßüpì@ôBð úypÎ ÿôo úG þßyrK RBñüBÏì ô AôAlì ÿApG
qõñø fçu úèõídì òüA ëBuoA ÐHñì ô àèBì.lðA|ûly ûkAk êüõdO òíü þécBu koBâ úG ,þívW BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok #
þüBüok ÿôpýðoBýPgAok Bø|}oArâ óly þüBùð ïBãñø BO îø úèõídì kõgô QuA ûlzð þüBuBñy QuõK ókpÞ RôApÆ

.lðBì løAõg þÚBG Bßüpì@ QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO #
úG ÿA|ûkôldì þüBüok QýñìA òýìBOô þðq|Qzâ QüoõìBì Bßüpì@þüBüok ÿôpýð îXñK óBâôBð ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok #
ô lñø xõðBýÚA ,jpu ÿBüok ,óBíÎ Yýég úÞ koAk ûlùÎ pG Ao ÐGpì pPìõéýÞ óõýéýì oBù^ þâorG ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO #

.kõy|þì êìBy Ao òíü JõñW ok JlñíèA|JBG úãñO ô rìpø úãñO ô rDõu ëBðBÞ ,xoBÖ Yýég õì }rüo óBìok #
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO #

(818)343-0101

19100 Ventura Blvd Ste #A Tarzana CA 91356
IHop Shopping Center
40

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

Ao klBñyøkÿ|þBøì|ûepùý^WpBOørG

.lññÞþüBzârìo óBvðA ûpù^qA lñðAõO|þì þéøA RBðAõýc #
óBzð QHTì {ñÞAô kBy ÿBø|ûpù^ BG þüBø|óBvðA Qíu úG BørG lðA|úPÖBüok óBÛÛdì
þ×ýÆ ,ly|þì oõ¿O òüA qA {ýK ú`ð@úG QHvð løk|þì óBzð RBÛýÛdO úXýPð .lñøk|þì

.lññÞQÖBüok Ao óBvðA RæBc lñðAõO|þì RBðAõýcqA ÿpPzýG
úG ,kByô þðBH¿Î ,ØéPhì RæBcok Ao Àhy àü qA wßÎ ÿkAlÏO þOBÛýÛdO ûôpâ òüA
Qíu úG îýÛPvì úÏèBÇì koõì ÿBørG "òKôA wñüBu" úéXì }oArâ úG BñG .lðkAk óBzð BørƒG

.lñPÖo kBy ÿBø|ûpù^

BùñO þðBvðA ûpù^ RæBc QÖBüok ÿApG RBðAõýc þüBðAõO úÞ QuA þÞBc RBÛýÛdO YüBPð
.lðA|úPvüq óBvðA oBñÞ ok þðæõÆ Rlì úÞ kõy|þíð IuA ô äu lñðBì þOBðAõýc úG kôldì

,lñPvø óBvðA ÿApG þüAnÒ ÐHñì úÞ rG lñðBì ûly þéøA RBðAõýc luo|þì pËð úG ÅõÎ ok
.lññÞ þüBzârìo Ao þðBvðA ûpù^ RæBc lñðAõO|þì

.ly ïBXðA BýðBPüpG ,QñÞ ok BørG ÿoAlùãð rÞpì ok ÜýÛdO òüA
1.3 úé¾BÖok Ao lý×uô ûBýu ÿBø|wßÎ ,ÿoBì òýüõÞ ,ólñè ûBãzðAkqA RõýèA|àì òè@pPÞk
Ao ÈüApy BO lðkAk ûqBWA {üBìq@ koõì rG úG wLu ;kAk oApÚ {üBìq@ êdì oAõük ÿôo îø qA pPì

.lXñvG
ûkõzâÿBø|îz^ BG
BG þüBø|wßÎ Qíu úG ô lñøk|þì eýWpO Ao lñhHè BG ÿBø|ûpù^ BørG úÞ lñPÖBüok óBÛÛdì
.lðkpÞ|þì Ùp¾ kBy ÿBø|wßÎ þGBüqoA ÿApG Ao ÿpPzýG óBìq Rlì Bùð@ .lñPÖo|þì kBy ÿBøpù^
úÞ þðBìq úÞ Ap^ .kõG úWõO êGBÚ úXýPð ,lðkAk oApÚ QuAo Qíu ok Ao kBy ÿBø|wßÎ þPÚô BìA
.lðkAlð óBzð kõg qA þ¾Bg eýWpO BørG ,lðly úPyAnâ M^ Qíu ok Bø|wßÎ òüA
àü qA RBÎçÆA }qAkpK ÿApG BørG úÞ QuA êýèk òüA |úG ÑõÂõì òüA lññÞ|þì oõ¿O óApãzøôtK
.kõy|þì ûlük rýð pãük RBðAõýc ok úÞ ÿrý^ ,lññÞ|þì ûkB×PuA kõg rÓì Qíu
QHTì RBuBvcA rÓì M^ Qíu QuA òßíì úÞ lyBG êýèk òüA úG lðAõO|þì úPßð òüA òýñ`íø
.lñÞ|þì rýøpK þðBH¿Î ÿBø|ûpù^ qA rÓì QuAo Qíu úßñüA Bü lñÞ|þì }qAkpK Ao
ÑAõðA ô ïBzcA BG pzG êìBÏO þãðõã^ ÿApG þíùì ÿBølìBýK úÏèBÇì òüA" :Q×â RõýèA|àì pPÞk
qA ÿpO|Ðýuô ØýÆ QuA òßíì þìk@ RBuBvcA áok ÿApG RBðAõýc þüBðAõO Apüq koAk pãük
".kõzð þãðBg RBðAõýc úG kôldì ô kpýãGpGok Ao QðBðAõýc
RæBc lñðAõO|þì BørG lñðBì þOBðAõýc úÞ kõHð Quk ok ÿlñu aýø qôpìA úG BO lñ^pø" :kôrÖA ôA
".QuA ûkpÞ qBG þéøA RBðAõýc RBuBvcA îùÖ ÿBG Ao ÿA|ûqBO pývì Bì YüBPð .lñðAõhG Ao óBvðA ûpù^
qApGA BG ô lyBG úPyAk RBðAõýc {üBu@ ÿApG þüBølìBýK òýñ`íø lðAõO|þì úƒÏèBƒÇƒì òƒüA
.løk pýýÓO ïBzcA qA Ao áok ,óBzOBuBvcA

41

óApùO úéXì

42

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

43

QdO úz×ñG.lýñÞ óBì|àíÞ «B×Çè wK îýñÞ þì òüA úG òO úðBøBâ@ ôk pø óõ^ îüõy þì xBvcA óBýG óBìq ok Bü@.kõG úPyAnâ kõg óApùO úéXì
:Q×âôQÖpâoApÚôkó@úðBìõéËìûBãðpýSCBO ú^ þâlðq qA úÞ îýðAk þì ô îýøk þì Qé¾ô úÞkõGþÛüBÚkokBì?ûlýzülðAþìôqo@úG,kõg
lyBG òüA Qü@ÿBÚ@Q×èBhì QéÎ BùñOpâA òhu òüA ok úÞ kpÞ wc úz×ñG.îýøAõg|þì úz×ñG.Qvüpãð þì }pPgk úG ô kõG ûkBPvüA þíýco úíýùÖ
.îñÞþìóBO|àíÞ ÿApGeüp¾þhuBKúËdèó@okúÞúP×ùðþzýð Ao okBì oõÃc úÞ kõG ÝpÒ kõg oBßÖA ok olÛð@
úðAqpÖ ÿBÚ@ BìA kõG úPynâ Iy qA þuBK .Qynâó@qAiéOlñhHèàüBGÈÛÖôQÖBýðó@ úGAookBìëkpPgkûkqîÒûpù^.kõGûkpßðwc YñK ô QvýG {hG
}oAkAô xBvcA óBýéÒ.kõG òPyõð ëõÓzì BG úz×ñG þcôo ÐÂô òPÖpâpËðok óôlGoBýùì òüA IWõì BW úGBð ò×éO úÞ lýíùÖô koô@ kok
ÿA úPyõð kpýâ Quk úG îéÚô lñýzñG kõG ûkõíð ok òì Q×â lyBG úðAolK QyAk þÏu úÞ þñdè BGô lðBuo úz×ñG úG Ao }kõg.QuA ûly ûôlðA
ÿôo.òüpýy ÿBøBüôo ô xBvcA qA ûlñÞ@ BG îPuAõg þì ô ïkõG úPÖo BÇg ûAo Bíy koõì îèBÎ qA Ao úz×ñG ôA úðBy ÿôo Quk òPyAnâ
ly|þì ûlük úéíW àü oApßO nÒBÞ úðBPhHyõg úÞ îñÞ ûBýu Ao Bíy þâlðq îPÚBíc ?QuA Jõg QèBc lýupK ô kpÞ ZoBg ëBýg
òPyõðqA îéÚ )JBPÖ@ïõù×ì ÿA QíøAõg|þì( úÞ þßPK BG ô ïly oAlýG Qé×Ò JAõg qA kôq kpÞ úìrìq ô QuBg BK úG ô lýzÞ þø@ úz×ñG
ok BO kõG úPyAnâ îøpG ûlük ôA ô kõG ûkBPvüA qBG

QynâõOþGú| ÞþüBøëBu pSA >Qynâ õO þG úÞ þüBø|ëBu< JBPÞ
qA þƒßü ôA .QƒuA >þƒíýco úƒíƒýƒùƒÖ<
úÞ AoõO kpÞ úìrìq.lñÞ êìBÞ Ao kõg úPyõð òøm úG ôA òdè ïlì@ ïkõg úG lýGõÞ ïpu pG úèBø !ïA|ûly pýu Býðk qA úÞ Jõg olÚ ó@.okBì îGõg .QuA þðApüA óq óBâlñvüõð òüpO|ÙôpÏì
ó@.îøAõg þì QuõKBßOok úðApâoBTüA QðBPuk ÿõâ úènG ô jõy oBýùì óBíø ô kpÞ pýýÓO ûoBHßü þø@ ólýzÞ úG ÈÛÖpPgk òhu êGBÛìokokBì koõì ok óôA .QuA ÜzÎ ôA oBS@ÑõÂõì
}BÞ ÿA kpÞ þì IéÆ Ao þéýè óõñXì úÞ óBu {ýð qA pO iéO ú^pâ ôA òhu.lükpâ úPynâ .QgAkpK úðBdH¾ ókõíð pÂBc úG ô kpÞ B×PÞA Ao Bì ú`ð@< :lüõâ|þì }oBS@úüBì|óôok
îgq pG îPvðAõO|þì }BÞ ÿA...îPvðAõO þì ô QÖpünK pO QcAo Ao ó@ úz×ñG BìA kõG úèBø kBPvüAÿA|úËdèlñ^úz×ñGûBãyôpÖàükrð þPÚô .QuA ÜzÎ ,lñÞ|þì òPyõð úG oAkAô
kpÞ AõXð ô kpÞ qBG ûlük.îyBG þíøpì Qðôok :Q×â ô lðrG þOôB×O þG àuBì kõg ûpù^pG lðAõPG BO òüA lyõW|þì ûlñvüõð kõWô ok ÿrý^
iéOóõìq@QüoôkÿAQíøAõgþìúðBGBOþGú^ ïoAôlýìA ô lüly oAlýG kôq úÞ îèBdyõg oBÞ úG ëõÓzì pãük óBñÞoBÞ.kõy êgAk wLu ô lvüõñG úÞ lü@|þì kõWô úG ôA ok qBýð
úGp oBù^ QÎBu )õéìBy( ÿoõãG ûlðq oBýùì!lýyBGúPÖpãðîýí¿Okõè@JAõgoBGòüA úG òüA kõG ûlìBýð qõñø oBýùì BìA lðkõG ûly òüA koõƒì ok .lƒñƒÞ ëBƒHƒðk Ao {ƒÖlƒø
ûpXñK êGBÛì þèlñ¾ ÿôo óBñ`íø ôA ô QgAõð :Q×â ô lülñg lñéG ÿAl¾ BG .kqBu pO ûkBì@ Ao kõg BO kAk þì Q¾pÖ úz×ñG úíýùÖ < :Qƒyõƒð óAõƒO|þƒì ûlƒñƒvƒüõƒð
.kõG JmBÞ eH¾ ólýìk løBy ô kõG úPvzð úÞ kõG ÿõÚ óBñ^ àPK pSA lýyBG òEíÇì koAô oBýùì úÞ kõG úPynâ oBÞ Ñôpy qA þPÎBu lñvK|úìBÎ ÿBø|óBìo ûlñvüõð ,þƒíƒýƒco
AlýK ûAo îíz^ úG JAõg pãük îñÞ þíð pßÖ ûlì@ {øApíø rýð úèBø kõHð BùñO BìA ly óBýì ok JBPÞ7 òPyAk BG ÿô .kõG þðApüA
úG úÞ QÖBü þì þðBìq qA pOoApÚ þG Ao kõg ôA :Q×â ô QÖpâ Quk úG Ao òhu úPyo úèBø .lñÞ oBÞ úGô QÖpâ ûlükBð Aoôk ó@ kôoô úz×ñG.kõG ok 57 JçÛðA qA wK }ôpÖpK JBPÞ 47
úÞ þÏÚAõì rW.kõG úPgBHèk >ûlýLu< }krìBð ïA ûkpÞ þÂAo Ao ôA ô ïA ûkpÞ QHd¾ okBì BG ly ûkõzâ ÿA úzýy ok þPÚô BìA QgAkpK .QuA|ûkõG QupùÖ ó@ oAkkoõÞo ,óApƒüA
úÞ koô@ þíð kBü úG râpø lýãñW þì pãñu ok qA lÏG olK úÞ îðAk þì lñÞ QHd¾ olK BG úÞ lñhHè úÞ úèBø úG ô lñÞ lñéG pu Qzâ oõHXì ,úðBðq ÿBøôqo@ ô Bø|xpO ,êDBvì óBƒýƒG
Iy óly ÿpLu oBËPðA ok JBO þG úðõâ òüA BG Bì ly løAõhð pÂBc oBýùì ô õO úýÃÚ BG ô lýuõG Ao ôA úèBø.lñÞ ûBãð ly þì êgAk óBðq úéEvì úG úWõO ô RBuBƒvƒcA ok ÝApƒÒA
BìA kõG JAõg pK }A ûlük.lyBG úPvzð oAlýG îøAõhGõO qA ïA ûlì@ òì îýñÞ ZAôkqA pãülßü Ao òýðqBð ëBc úz×ñG qA ÝBOA úG þèBíWA þøBãð .kõG ÿô oBS@þâtüô qA òPuõýK ô þüAlW
kõy qBÒ@ QÖo þì úÞ ÿqôo úG òPuõýK ÿApG BG kpßð QÛÖAõìolKpâAô ÿpýãG Ao Bì IðBW úÞ óAõñÎ BG Ao kõg JBPÞ òýƒèôA þƒíƒýƒco
àü ólýyõð BG ô kpLu J@ ÿBßñg úG Ao kõg ô kpÞ ûBãð úèBø úG pýdPì úz×ñG .þñÞ QHd¾ ôA .kpÞ B×PÞA úGõg òP×â úG ÈÛÖ úz×ñG.lýupK pzPñì 1369 ëBuok þPhHyõg úG QzâqBG
Ao {éýHìõOA.ly ZoBg úðBgqA kpupýy óBXñÖ ô kpÞ úégAlì oBýùì BXñüA ok...òì BìA Q×â úG Ñôpy kõG oArýG Rõßu qA úÞ úèBø BìA pzPñì ô Qyõð óBìo óAõñÎ 23 ÿô .kpÞ
þOBÚçì ÿApG þüõâ úÞ lðAo þì QÎpu BG óBñ^ Bü@ úßñüA òPÖpâ pËð ok óôlG ô kpÞ QHd¾ ô klÏPì Roõ¾ úG Bø|ó@qA ÿoBývG úÞkpÞ
áoBK Ao êýHìõOA þPÚô.QuA úPyAk pýgCBO îùì :Q×â úìBðpG qA úð Bü Qvø QHd¾ úìAkA úG êüBì úz×ñG þíýco .lýuo klXì NB^ úG þKok|þƒK
óBìqúGQÖBüokIXÏOBG,ly| ûkBýKó@qAôkpÞ úÞúPyõð óBÞkõÞÿApG Ao ÿoBS@òýñ^|îø
úßñüApßÖ qA ûlðBì QÎBu àü QÞpyoBÞ qBÒ@ ÿBÚ@ lýðAõO þì úÞ lýPvø þvÞ BùñO Bíy ûlýzÞûlñü@ÿApGúÞþüBøúzÛðôoBýùìôkõg
lñøAõg BüõW Ao ôA ólì@ kôq êýèk {ðAoBßíø «BPÛýÛc úÞ lýüõãG ô lýñÞ þÂAo Ao Qü@ úÞ oBýùì kôoô BG.koô@ óBýì úG QHd¾ lðkõG >.QuA ûlýupð NB^ úG ïAlÞ|aýø
òüA kAk eýWpOô ly oôk BXð@qA þìAo@ úG,ly ïçÞpýSCBO,QuAúPyAlðkõWôBìóBýìþuBvcA óBO|ÿApG Q×â úz×ñG kõG ûkoô@ÿB^ôk ó@ÿApG {øBãð ô kõG {Puk ok J@óAõýè #
.lðrGïlÚAoQÎBuàü òì.koô@okûBHPyAqAAoQü@ÿBÚ@lðAõO|þìBíy oBñÞok ïoAôlýìAô îñÞ þìôqo@ þyõg þâlðq lüõð úG .kõG ûlðBì ûpýg ÿA|úÇÛð úG
ôAúÞløkþìþøAõâ{èkAp^QvðAkþíð JBvc Bíy Qýð Áõégô QHdì ÿôo úèBøô :Q×âôlülñgúèBø.lüõyQhHyõgîø kpÞ þì óBíâ úÞ þÛzÎ úG .lýzülðA|þì
Iy úG .lðBì løAõg oAlüBK úzýíø ÿApG
ûkq lñhHè {üôpG lüõð úÞ ÿoBãPuAõg
ëk ok Ao ôA pùì úËdè óBíø qA ô kõG

.kõG ûlðAoôpK
lüõð ô lðkõG úPÖo lüpg ÿApG úÞ ÿqôo úG
kõg ÿApG Ao úÛéc òüpOBHüq úÞ QyAk oAp¾A
aýø RApÆBg òüA ô Bøqôo òüA.lñÞ JBhPðA
{Puôk lüõð.lðkõHð òýÒôok ô þüBüöôo ïAlÞ
kõg QuõK ô Qyõâ BG Ao ÜzÎ òüA ôA QyAk
úÞ kõG ûlýñy ôA óBGq qA BøoBG ô kõG ûkpÞ wíè

.lðAk þì QhHyõg Ao kõg
{è@ ûlüA pPgk BG úÞ kõG ûkpÞ oApÚA lüõð
þvðBy }õg JBvc úG Ao ó@ ô ûkpÞ ZAôkqA

44

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
45
:Q×âúðAqpÖÿBÚ@.îñÞûkB×PuAþøBãdH¾ ok úðô QÞpyok îø ó@kpÞ løAõg RBÚçì Ao
îø îÞ Q¾pÖ òüA qA úÞ QèBc úG }õg óBñýíÆA kõg xlc úG olÛð@.pãük þðBßì
ëBu lñ^ òüA ok.þñÞ ûkB׃PƒuA þƒðAõƒO|þì okô kõzðoôk QÞpyqA kAk eýWpO úÞ QyAk
RBðApýíy úÛÇñì ÿAõø óApùO }pPvâ BG pýgA áoBƒK koAô þƒPÚô .lƒðAonƒãG QƒÚô êGBÛì áoBK
îø òì ÿApG ô Qvýð úPynâ óõ^ pãük îø QvðAõO þì úÞ Qvzð þPßíýð ÿôo lükpâ
ûkB×PuA ûõÞ ÿAõø qA úÞ koAlð kõWô þP¾pÖ
.lñýHG Ao óAlñìoBÞ kôoô
:Q×â }o@ .îñÞ úPuAõgBð Ao kõgô kõG ûly {üõzOoB^k
lÏG BìA ïA úPÖo ûõÞ úG lüõð BÚ@ BG oBG lñ^ òì ÿApG.kõíð þì ûkBì@ úHÚpPì pýÒ þOBÚçì ÿApG
ûõÞ úG ïlzð pÂBc pãük {PuAo úƒÏƒÚAô ó@qA kõg úG ô lñÞ oôk kõg qA Ao {üõzO úßð@
ÿkpu û@lüõð ïBð ólýñyqA úðAqpÖ ÿBƒÚ@.ïôpƒG ûly ÿA ûkõùýG xBvcAoB^k úÞ løk óBñýíÆA
qôo ÿBø úP×â ô Bø|RBÚçì kpÞ þÏu QuA
:Q×â ô lýzÞ úÞ þüBø RBÚçì óBýì qA koô@ kBýG Ao {ýK
îuBñy þì Jõg Ao lüõð úÞ ïkpÞ þì pßÖ Qü@ÿBÚ@BG RBÚçì ÿôo Ao }pßÖ kõG úPyAk
pu ØuCBO ÿôo qA îø }o@... xõvÖA BìA koõì ú^ ok ôA BG úÞ koô@ kBýG ô kpÞ rÞpíPì
ly úWõPì ØuBC O BG þèô ,QuA úPyAk õãP×â
:Q×â ô kAk óBßO úƒz×ñG úßñüAqA þPHd¾ aýø RBÚçì ó@ok úÞ
ÿoBÞ îükpÞ ûBHPyA lüõð koõì ok úíø úéG úPyAlð kõWô úð Bü lì@løAõg QÞpy úGqôpƒìA
úðAkpíðAõWBð kpÞ }lðqpÖ ô óq Üc ok ôA úÞ ØýÏÂ ÿoõð ô kõG qBG lýìA úðqôo qõñø BìA QuA
þƒPƒðBƒýƒg òƒýƒñƒ^ oAôArƒu }pƒvƒíƒø ,kõG ÿBÚ@ BG úÞ koô@ kBýG.lðBGBO þì {HéÚ úG
Qü@ ÿBÚ@ úÞ þPüBíc BG úðBPhHyõg BƒìA.kõƒHƒð qA lüBy úÞ òüA úGô ûkpÞ RBÚçì îø QhGkAq@
úÞ oõÇñüA ô lük ÿpPíÞ Iýu@ îðBg úz×ñG kpÞ ,lyBG ûlýñy þñhu QhGkAq@ ÿBÚ@ óBGq
IðBW îø ÝçÆ koõì ok Qü@ ÿBÚ@ ïA ûlýñy kpƒƒÞ þƒƒÏƒuô QƒƒgBƒƒurƒƒÞpƒƒíƒPƒì Ao }pßÖ
ïBíO þGõg úG rý^ úíø ô úPÖpâ Ao {uôpÎ
ó@ ok úÞ þüAl¾ BG úðAqpÖ ÿBÚ@.ûly .koô@ kBýG Ao óBy|ÿBøõãP×â ïBƒíO úƒƒÞ
oBýPgA þƒG lƒy|þì ûlük fõÂô|úG þèBdyõg pG lyoB^Bðô kõG úXýPð þG îøoBG òüA BìA
êøCBPì ôA pãük þñÏü?ly ïBíO lýupK úñýuqA kpu þø@ô lñƒÞ úƒHƒéÒ kõƒg xBƒvƒcA
úG løk iuBK }o@ úßð@ qA {ýK BìA?Qvýð úðAqpÖ ÿBÚ@:Q×â þì úÞ þüAl¾ BG.lzÞpG
kõg þèBdyõg kpÞ þÏuô kpG þK kõg ûBHPyA lük kõg êGBÛì Ao }o@ô lì@ kõg úG pýhG eH¾
úýWõO ly QcAo ûpgæBG úÞ úéíW òüA BG Ao þì ôA úG pýdPì ô.QyAk Quk ok ûqBO óBð úÞ
þèBdyõg òüA úÞ kpÞ áok }o@ BÚ@ BìA.lñÞ ô ly lñéG þã^BLPuk BG úðAqpÖ ÿBÚ@Qvüpãð
oBƒýPgA óôlƒG ô koAkpƒG ok ÿpãük ïõù×ì kõG QÚô þéýg kôrÖA ôA pýhG eH¾ iuBK òíÂ
óBíø ok ô Qvüpãð úðAqpÖ ÿBƒÚ@ Roõƒ¾|úƒG ô îñÞ ólük áoBK òüA qA QuAõg|þì îèk úÞ
oB^k ôA JBhPðA BG úz×ñG úÞ lýzülðA úËdè ô lülñg }o@.ïly ÜÖõì kôq eH¾ qôpìA
}A ûlñü@ lðAõO þì kpì òüA ô ly løAõhð ûBHPyA pSA îø Bíy ÿôoõükAo þøBãdH¾ úìBðpG Q×â
ÿBÚ@ koô@ Iè pG úÞ ÿlñhHè .lñÞ òýíÃO Ao lðAlñg Ao úðAqpÖ ÿBÚ@ }o@ jõy òdè?úPyAnâ

:Q×â ô kpÞ óBzüpK Ao úðAqpÖ :Q×âô
lyBG ûlìBýð {ýK þíøB×OFõu ïoAôlýìA :Q×â }[email protected] òýíø lüBG
xôpÎ oõÆ|òýíø ô Qü@ ÿBÚ@ koõì ok òì êýì Bì BG Ao úðBdH¾ô lýølG oBhPÖA òì úG
:Q×â }o@.ïly ôBßXñÞ koõì þG óBy|îðBg áoBK QzKok ïA úðBg lýðAk þì úÞ Bíy lýñƒÞ
QHvð Bíy ÿqõvèk QéÎ úG ÿôBßXñÞ òüA ô Bƒíƒy þƒüAlƒƒøA úƒƒðBƒƒg óBƒƒíƒø.QƒƒuA
QÚBýè,lýðAk þì úÞ QuA þÞkõÞô óq þâlðq úG }o@ úðBy pG Quk úðAqpÖ ÿBÚ@!óBPuôk pƒãƒük
lñì ûpùG QHdì BGô ïpâ óõƒðBƒÞ àƒü qA lƒðoAk
ókpzÖ BGôAô lðkõG ûlýuo }o@úðBg úG.lðõy :Q×â ô QyAnâ
BG þðBíùýì úÞ lðBíùÖ }pvíø úG äðq lPíì qA òì ,rürÎ Quôk Rkõg úðBg
úðAqpÖ ÿBÚ@ ólƒük BƒG úƒdýéì.QƒuA ûkoô@ kõg ÙBÏì Apì wK ïrWBÎ RBÖoBÏO úG þüõãGAõW
kpÞ ëBHÛPuA ôA qA ô kõzâ îø qA Ao {üBø|îgA
IXÏPì úHÚpPì pýÒ RBÚçì òüA qA úßð@ òí :Q×â }o@.îðõñíì îø QOõÎk qA ,òÞ
ko Ao îOõÎk «B×Çè QuA kBüq QƒÚô qõƒñø
.kõG ÿApG úðAqpÖ ÿBÚ@.lýðAlG êGBÚ pâA úPHèA lýñßð

}o@ BG {OBÚçìô ólì@ êýèk úðAqpÖ ÿBÚ@ Jõg oBývG òP×â BG lðBXðpð Ao }o@ úßñüA
w×ð ólýzÞ BG údýéì ô kAk fpy áoBKo k Ao ûAo úG ÿB^ óBXñÖ àü ÿApG ÈÛƒÖ þèô îü~A|þì
BG ïBãíø ô kpÞ ëõHÚ þüôpyõg BG }[email protected]ÖA
rýì.QgAkpK úðBdH¾ rýì ólý^ úG ÿA ûkõu@ òí BO lðkpÞoõHÎ áoBK êgAkqA úðAqpÖ ÿBÚ@
ÿBÚ@ ÿBùPyA úÞ lý^ BHüq ÿolÛG Ao úðBdH¾ lññÞ ûkB×PuA îø áoBK áBK ÿAõø qA,QHd¾
ûpgæBG kBüq ÙoBÏO BG ô kpÞ àüpdO Ao úðAqpÖ
:Q×â }o@
.lñÞ êýì Bùð@ BG Ao úðBdH¾ úÞ kpÞ ëõHÚ îðAõPG BO îñÞ þì þÆ Ao pývì òüA qôo pø òì
koAk úìAkA RôApÆ BG ÿAõø qA ûly úƒÞ îø þƒÛƒüBƒÚk ÿApƒG

óApùO úéXì

úG BÂo ÿkôoô ok úðBPu@ ok ô lñPÖo òýüBK }pvíø úG úßð@ óôlG BÂo ïBãñø òüA ok
oôk úG Ao }lñìôpýð óAôqBG .lì@ óBzèBHÛPuA úðBg úG Ao õO úßð@ qA wK qôpìA :Q×â kpãñG
úG Ao ôA ô kpÞ úÛéc }oBíýG pvíø Øýdð ólG qA Ao QéüBuô ô QÖo îøAõg sAoBâ úG ïlðBuo
ÿõu úGô lðBzð êýHìõƒOA IƒÛÎ þƒèlƒñ¾ ÿôo Ao RA þPuk ØýÞ .ïoô@|þì QüApG êýHìõOA
.lðlyoBLvøoúðBg ûlñgpÖ úG ôo wLu ô lðkAk Bì êüõdO Izük
þâlñðAo Rõßu ok ûAo ëõÆ ïBíO ok BÂo õéWúGAoîéýHìõOABOïôo|þìòì:kAkúìAkAôkpÞ
ô kpÞ|þì þWAoô úÞ kõG ûlñgpÖ ÈÛÖ ô kpÞ|þì .lükîøAõgòýDBKAoBíy.ïoôBýGÿkôoôok
BG þPc þÛüpÆ pø úG úÞ QyAk òüApG þÏu qA xpð ô }pøõy ÝB×OA úG|úPypÖ
.lñßzGAoRõßu,ÈGoþGÿBøÙpc úÞ Ao ÿpHìByk Jo ô QuBgpG JAõhPhO
ô ûlƒì@ lƒñG|úƒPynƒâ Iƒy òƒýãñu óAoBƒG .lýyõK kõG ûkoô@ úðBg qA {üApG ûlñgpÖ
þƒG@ óBƒíƒu@ok óBƒPƒvƒìq úƒƒíƒýƒð lƒƒýƒyoõƒƒg ?QuBXÞkõGîñOIzükúÞþüBøxBHè- AløqA ÿA|úPyõð
ÑõHÇì,oBývGÿkpukõWôBGAõøôlýzgok|þì úßð@ pÆBg úG wðAsoôA QívÚ ok -
JBPÖ@ lðly úðBg koAô úÞ|þìBãñøô kõG rýíOô BG lðly oõHXì lðoôBýGok QñO qA lñPvðAõPð Qzøô |QvýG {hG
þèBÚÿBøêâÿôoúGÿoõOlý×uûkpKÿçGæqA .RpuÿAlÖîøó@.lññÞ}AûoBKþ`ýÚ
.kõGûkpPvâþüApünKÝBOAþÞæúñýìqþðApüA oõvðBu@ qA xpð àíÞ BG|úPypÖ ô ûlñgpÖ

ÿoBùG|{hGþâlðqJBPÖ@ òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
wüolO òí BÂo ô|úPypÖ úÞ îPyõð
Bñy@îø BG óApùO ÿBø óBPupýGk qA þßü ok
qA wKô lññÞ|þì ZAôkqA ô lðõy|þì
pPgk ôk ûApíø óApüA ÑBÂôA þðõâpâk
ô lñü@|þì wéXð@ wè úG óBzèBukpg
ô kõg ÿApG Ao |þìAo@ «BPHvð þâlðq
ÿkpì úßñüA BO lññÞ|þì îøApÖ óBzðAlðqpÖ
ô ëk ô kpýâ|þì oApÚ |úPypÖ ûAo pu ÿpãük
BG ëAlW pSA ok|úPypÖ ô lüBGo|þì ôA qA òük
oB^k Ñõñíì ÜzÎ òüA pÆBg úG kõg
krð ëk qAo ô ,kõy|þì þcôo þâkpvÖA
pÆBg úG pøAõg ô lüBzâ|þì pPâorG pøAõg
îýí¿O|úPypÖ þüõyBðq þâlðq RBXð
wK|úPypÖ ô lñÞQHd¾ ôA pøõy BG kpýâ|þì
ûkq Qzcô oBývG úéEvì òüA qA ÑçÆA qA
êýHìõOA BG þOpK xAõc pSA ok ô kõy|þì
ô kõy|þì óBPuoBíýG þøAoô lñÞ|þì ÙkB¿O
...|óBPuAk úìAkA àñüA

###
Ùçg oBÞ úÞ þüBø ú`GpPgk lñðBì|úPypÖ
îüBÚ Ao kõg ,|òülèAô îzg xpO qA ô lñyBG ûkpÞ
BÂo ô ûlñgpÖ úG óBuApø þøBãð BG lññÞ
kpÞ þÏu úé¾BÖçG ô kpÞ ïçu ô Qvüpãð
þñýãñu êídO Apüq kkqlG BÂo qA Ao {øBãð

.QyAlð Ao ôA ûBãð
QvðAk þíð ô kõHð ôA qA pPùG rýð BÂo ëBc
îø qBG þèô lñÞ koõgpG }pvíø BG úðõã^
óBñÞ úÇéÓìô lýuo Bùð@ÿôkpø kAk úG ûlñgpÖ
píÎ ú׿ð Ao Bì úíø Izük úÞõO pPgk :Q×â

!!ÿkpÞ
wýéK óõ^ ly ÐÖo pÇg úÞ pßy Ao Alg
,lì@ {ýK QñýyBì ÿApG úÞ þPýÏÂô ó@ BG Q×â

.ÿlülð ÿpPzýG úìl¾ úÞ ÿkoô@ wðBy
?QÖo òýG qA òýyBì -

ÿAlÖ .lðkpG ô lðlýzÞ Ao }A úÂApÚ ,úéG -
.þíèBu Rkõg úÞ pßy Ao Alg .Rpu

46

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
47
:Q×â ôA úG lñO þñdè BG ûlñgpÖ .QyAk Iè úG Rõßu pùì óBñ`íø BÂo
.îðõñíì óBO þupLèAõcA qA Jõg oBýƒvƒG oBO ÿoô@kok þcôo úXñßy óõ^ úÞ þOõßu
òüA QvðAk þíð ô koõg|þì Ao|úPypÖ kõK ô
.QyAnâ Ao ò×éO þyõâ ô kBüq Qícpì
}pøõy rW þâlðq ok râpø úÞ ûoB`ýG óq .luo|þì pg@ úG þÞ óBÖõÆ qA êHÚ {ìAo@
pãük ÿkpì úG kõG {ÚõzÏì òüpg@ô òýèôA úÞ ...òì úÞ ÿA ûkAk ÑçÆA àðBG úG -
ÿkpì lýXñâ þíð }oôBG ok râpø ô ûlýzülðBýð .ïkpÞ ò×éO QvýDo úG eé¾ qôpìA ,úéG -
ô lGBü ûAo þðq úzülðA îüpc úG þPc ,pøõy rW ?...rýDõè ?îüõâ|þì Quok .rýDõè îðBg
QÞpc qA olÛ^ ,kpýãG ÿBW ôA ÿBøBüôö o ok .QuA àðBG wýDo rýDõè îðBg úéG -
úßñüAúGîéÎBGÿkpìúßñüAqA.lì@}lG kBøpÖ {üApG Ao óBüpW ô ïkpÞ ò×éO ôA úG úéG -
ÿAoAk ,koAkpƒøõƒy þƒðq QƒuA ûBƒâ@ô lðAk|þì ô óBPuoBíýG áoAlì îø qôpƒìA .ïkAk eƒýÂõƒO
úÞ|løk ûqBWA kõg úGqBG ,QuA ûkAõðBgô lðqpƒÖ BO kBPupÖ îøAõg {ƒüApƒG Ao àƒyrƒK úƒülƒýDBƒO
óõãð óq oBßÖA ô lñÞ ÿpHèk ô koAnãG {ýK ïlÚ BO úÞ lðAlGô lñßG RA ÿoAkA ûlðôpK úƒýíýíÂ
òì ...þPvø QcApPuA úGoõHXì ÿõðBS ÑçÆA
.koAk ÙõÇÏì kõg úG Ao QhG òýñ`íø ô ïpýãG Ao QüBøôoAk BO ïôo|þƒì çÏÖ
qôBXO l¿Ú kBøpÖ úßñüA qA lì@ }lG olÛ^ .ïoôBýG Ao QéüBuô ô îðrG sAoBâ úG ÿpu
ëBì@ jBÞ ô koAk Ao BÂo þâlðq xlÛì îüpc úG qA QÎpu úG úéíW òüA ÿAkA qA wK BÂo
ôpÖ løAõg|þì Ao ôA óõ^ þñýðqBð kpì ÿBøôqo@ô ÿApG }pøAõg àíÞ BG|úPypÖô ly ZoBg úðBg
ûôlðA ô kok qA pK ô }õzì ô óApãð úÖBýÚ ô krüo úÞ óBñ`íø ô QÖo JAõg ÝBOA úG QcApPuA
ÄÓG ô ly îvXì }pËð ok BÂo Izük pPvG úG BO kpÞ|þì òO úG ÿkBzâ JAõg xBHè
ÿõu úG Ao }pu ÿlñìkok BG ô kpzÖ Ao {üõéâ òì òì òÊFõu ô Qzcô ô þPvüBGokôo BG kôpG

:Q×â ô QÖpâ óBíu@ :Q×â óBñÞ
þðAõO ôôpýð òì úG ô òÞ îßíÞ åorG ÿAlg ?lükõG|úPÖo BXÞ BÂo BG Izük -
þâlðq òƒüA ólƒy ûlƒýƒyBƒK qA îðAõƒPƒG BƒO ûlƒG
óBÇýy Rkõg ,åorG ÿAlg ÿA .îñÞ ÿpýâõéW .ú^õÞ pu óAoõPuo úÖBÞ -
.òÞ oôk úðBg òüA qA Ao þðBÇýy ÿBø úuõuô ô ...þÖpc ôA úG Bü@ ...Bü@ -
kõG|úPhK ûlñgpÖ úÞ þüAnÒ }õƒg ÿõƒG Ao }pøAõg Ùpc îßdì ô úðApì@ ûlñgpÖ
óAoBG ÿAõø àñg îývðô ûkpÞpK Ao úðBg ÿBÃÖ
ÿBø ûpXñK ÿçGæ qA óBPvìq þGBPÖ@ ô ûkoõg :Q×â ô kpÞ ÐÇÚ
óBñ`íø ûlñgpÖ ô lì@|þì óôok úG úðBgrƒLƒy@ îø BG þéýg .ïkpÞ QHd¾ ôA BƒG ...úƒéG
pßÖ õO úÞ þüBø Ùpc ó@ úð þèô îükq Ùpƒc
.ly koAô BÂo úÞ kõG ëõÓzì ô lƒyBƒG QƒcAo QƒèBƒýg çÏÖ æBƒc .þƒñÞ|þƒì
?QuA oõÇ^ {èBc -
...lÏG BO òÞ QcApPuA
.QuA JAõg - ÝBOA ok úéíW òüA ÿAkA ëBHðk úG ûlñgpÖ ô
{üApG Ao {éüBuôô îPÖpâ Ao {üBøôoAk - BùñO Ao ôA ô QvG }pøAõg ÿôo úG Ao JAõƒg
ÿoAlÛì óõ^ îðq|þì ûoAkA úG ÿpu òì .ïkoô@ ok òßvì ÁpÚ Ùp¿ìpSAok|úPypÖ .QyAnâ
...îølG ïBXðA lüBGô ïoAk ûkBPÖA IÛÎ ÿBøoBÞ úðBgrLy@ ok ûlñgpÖ ô kõG ÿoAlƒýƒG ô JAõƒg

.ïkpâ|þìpGp¿Î .kq äðq ò×éO úÞ AnÒ úýùO ëõÓzì
óly ZoBg ïBãñø ô úðBg ok úðBPu@ ok þèô ...õèA -
.QuA ûkpÞ îâ ÿrý^ Büõâ kpÞ ûBOõÞ þ×ÚõO
Ao ôA ûlñgpÖ ôBßXñÞ ûBãð úÞ þƒèBƒc ok ,lýupK õu ó@ qA ÿkpƒì JAnƒW ÿAlƒ¾
JAõg ÝBOA ÙpÆ úG ô kpÞ þÆ Ao ôpøAo lýüBK|þì ?îðBg|úPypÖ
lñ^ kõy koAô úßð@ óôlG ô kõzâ Ao ok .QÖo
ûpƒùƒ^ úƒG ô kBƒPƒvƒüA ok úƒðBƒPƒu@ ok ÿA úýðBS }pøAõg òì .lñPvø JAõg îðBg|úPypÖ -
ôA ÿApG {èk Büõâ ,Qvüpãð|úPypÖ ïAo@ô|úP×g ?Bíy îPvø
lük|þì fôpXì AoôA úßñüAqA Büô kõG ûly äñO
qA þßü kBøpÖ òì ..òƒì .îðBƒg ïçƒu -
.kõG oAk ú¿Ò úÞ ïlýñy eH¾qôpìA .îPvƒø {ƒüBƒøoBƒßƒíƒø
lükpOô ÜzÎ BG|úPhýì@ {øBãð kõG ú^pø îƒPuAõƒg ,lƒðA ûkpƒÞ ÙkBƒ¿O îƒðBƒƒg|úƒƒPƒypƒƒÖ
ûBãð .kõG ÿoõhèk ô ú¿Ò ô þðApãð ô þãñPèk ô
.îñÞ þupLèAõcA
.kpãð|þì {×égBð pPgk úG úÞ ÿolK .koõg úßü kBøpÖ îuA ólýñy BG ûlñgpÖ
koAk úìAkA ÿlW ô ûBOõÞ þéýg ô kpÞ Rõßu ÿA úýðBS lñ^
JAõg çÏÖ ô QuA Jõg óBzèBc :Q×â

.lñPvø
òì lýüõãG óBzüA úG îñÞ|þì {øAõg wK -

.ïkpÞ ò×éO

ô ûlürâpG IèBÇì ô óApùO þééíèA òýG úéXì
lýñÞúvüBÛì RBüpzð pãük BG Ao ó@þðlðAõg

óApùO úéXì

.kõíð ëAõEu IðBXñüA êÓyqA , òýzñèkô eýéì úG .ïkõíð|þì ûkBì@ xôpÎ ÿBøokApG Quk qAûApíøúG>o|æBuokBì<ûBãýGôûBâÿBø|ØÏÂ
þÖpÏì lñìoBÞ Ao ïkõg QG|ç¾ ïBíO BG îø òì pâA úÞ îPÖpâ îýí¿O ïkõg BG îø òýíø pÆBg RAlülùOô>o|æBuolK<ÿBøókpÞóôpýGúðBg

!!kkpãðóBO|ÅoBÎwýéGAp×Þ.ïkpÞ ûoAkAúGÿpulyQÛÖAõìBìþuôpÎBGë|æîðBGq ÿBø|ûpýzíøáBñPzcôûkBÏèAÝõÖþèBìôþðBW
oApÚ äñè oõíýO oBãðA úÞ xôpÎ okBì úíýG Ao ïkõg ô ûkq >ZAôkqA ûAo óBýDAlÖ< úíýG úG QÛÖAõì IzìA ÿoBãPuAõg îuApì BG úìªpßì
ûkqþÓýWóBñ^lñÞúéícóApüAúGûoBGôkQuA Àhy úðlG< úíýG ô >þDõyBðq úXñßy< .ïoBLvGóBñìlðôAlgúGAokõgôûkoô@êíÎ

>ÿoBãPuAõg < þHýXÎ ûoõzèk .kõG Iy êüAôA #
úßñüA qA lÏG .kõG úPÖpâ ApÖ Ao îðlG ïBíO
êâ lHu àü ïokBì oAp¾A úG îükBPÖA ûAo
UÎBG úÞlølG Ao þðBvÞpýg Alg .îülüpg
þÎoô lñíyõø :ûlñvüõð .lðly þßG@ÿBø ïõuoô îuo òüA þðBGô

îø Qèk BOô kõG Alg ÿApd¾ Bø óBìq ó@
óByoBÞô ólñÞ|þì êâ úgBy lñ^ !êâ løAõhG
êâ þPc úðõìq ô ûoôk òüA ÿõO þèô ,kBPÖA|þì ûAo
õãð úÞ koAk þOBÖBßì }kõg ÿApG îø ólüpg
!!!xpLðô
êTì ÿõzG þyôpÖ êâ koAô úßñüA qA êHÚ
úÞ þPÚô þèô þGAkBy ô ëBcpu >jpu êâ<
>óõíýì êâ< òýÎ RA úÖBýÚ þñýG|þì Ao Bø|QíýÚ
pO|óAqoA êâ ûlñyôpÖ qA úÞ îø }lÏG .kõy|þì
JBñW ÿ|æBG pu JAõW ô þñÞ|þì QuAõgok
ÿôo QéüBíy ô êßy ,ÿõñy|þì Ao }ôpÖ|êâ
!!!lñÞ|þì lý×u îø Ao >iü êâ<
BKApu pýÛc ûlñG úÞ lðBíð úP×âBð úPHèA
ÿAkôlc ,þðAõW òýñu óAôAok qõñø pý¿ÛO|þG
BO «AlGAô «|ç¾Aô ûkpG pu úG þãèBu >úðô þu<
Qñu úG ókAk òO úG ÿqBýð rýð ÿõðBS Ñ|çÆA
ïkõíð|þíð xBvcA kõg ok ZAôkqA qõu|óBíðBg
úìpPdì êýìAõÖ qA þÃÏG úßñüA QéÎ úG þùPñì
äðq ô þcôo þâlýuõK ,þâkBPÖA þypO pÇg
êý¾A ÿBøAruBð oBHâo püq úG Apì ÿA úðõâ úG ô ôoBËPðA þOlìqA lÏG ,ëBdüA þéÎ !îñÞ >UèBS úG kõG úÞ þðlñÞ óBWpø úG ï|çÞ ú¾|çg ÿõðBG óBÇéu }õâ úG Ao IðBXñüA þ×ÆBÎ þâkq
,kõG àükrð xpOqA úÞ QgBu óõíñøo þuoBK Bì|åpì {ßì ÿBø|ÙoBÏO ô Bø|úÖpu ô Bø|lñhHè úÖBýÚ ô ly qBG ok þOlì qA lÏG .îülýuo l¿Ûì püqô þñÏü >úñÇévèA ÅôpÛì< qªrÓì óAlðBg
lðõýK îø úG pãük Quk ôk BG Ao úPyAk ÿBK ôk ÿB^ þñýu BG îø îðBg xôpÎ ,ókAk îø êüõdO .ly óBüBíð oôk qA îðBg xôpÎ okBì ô olK ûlðBuo >RBìBùOA ô RBÚBÇñPuA ,RBÖBzPÞA<
úÛHÆ þüApünK ÝBÆA ûpXñK qA êÏð oBù^ ô ûkq ,îñÞ ÅpÎ ú^ úÞ xôpÎ .lðkõìpÖ úXðo ïlÚ pßÖ úÞ xôpÎ olK !lñýHð lG qôo óBPíz^ þèBíPcA RApÇg qA ÿpýâõéW ÿApG AnéÖ lðkõG
Qü|æô úG p×u ô ûlüpK óôpýG úG óBíPgBu îXñK úPvG QzK qA Ao |çüqkõâ óBìBì þ^ pø Quk óByqpìBýG Alg ÿBGBG VoA úÞ ïA|ûkõG òì kõíð|þì qA ólðBì ïôpdì ÐHÇèBG ô xokôq þâly ÝBÎ
þüõWqBG úvéW úìAkA ok .îüBíð qBÒ@ Ao êýDAorÎ ïõðBg Quk ûlýyõW ÿB^ úßñüA qA lÏG !kõG úÞ kAk Ao îì|çu JAõW óBñ^ ,ïA|ûlýzÞ |æBG Ao }pOpýy óly ïApc Büô úPyAlð VApýìô VoA
qA xôpÎ pPâorG pøAõg )ÿoBãPuAõg lýzhHG( úG Ñôpy îðBg xôpÎ olK ,îükpÞ êýì Ao BìõðBg úG Apì îüõãG ôA úG QÖo ïkBü pãük ó@ IÚBÏPì ô {ýK ëBu Qzø ô þu ûkoõhð ûrì
QuA oApÚ úßñüA ô ëBíy ÿ|çüô úG ÐWAo òì úÞ kõG ïõéÏì |æBc òýíø qA ,kpünLG|þì|çÒ qõupãW ÿBø|òüp×ð ô òÏè ô Bø|ólýGõÞ úñýu
úG óBy|óBW pøAõg BG Ao úP×ø pg@ R|çýÇÏO .kõíð QHd¾ úG ÿrý^ óBy ûkAõðBg ÿpÞõðô|þì|çÒ qA pPzýG pzdìÿApd¾okRAqBXìly© Aÿôqo@ôókõíð
pünLèk êcAõu Bü ûkpG ØüpzO oBßuBâAkBì úßñüA ô ZAôkqA lüAõÖ qA olÛð@ óBzüA êýìBÖ ÿBø|ú`G RBcõPÖ QÖõÞpu pOlG úíø qA ô
fpÇì Ao þÎõHÇì oBývG R|æAõEu ,BÛüpÖ@ jBy ûly ûlðBXñâ pýg êíÎ òýíø ok òük Ø¿ð !!luBì|þíð òì ÿBø|úPyo ok óly ëõHÚ pG þñHì úüBvíø ô
ûkB×PuA ,ûlì@Quk úG Q¾pÖqArýðô ,lðkõíð oArâpG ûkBu Ao ZAôkqA þPvüBG îø }lÏG ô QuA úG pG ô pG óBñ^ rýð îðBg xôpÎ okBì ,êíÎ ÝBÆA þßãñu þüAõðBð ;þøBãzðAk
pøAõg kõG oApÚ úÞ Ao þñýyBì ëlì ô ûkpÞ ÿoArGA ,QyAnâ lüBHð kBìAk Quk ÿ|æBG Zpg ô ûkpÞ {èôA úÞ kõíð|þìqAlðAoôô ûly ûpýg îðBíz^ àéPìô xõèõOõÖ þulñùì ,þßyrK àýðBPüBO
BüõW òì qA îüBíñG ó@oAõu Ao óBy|Qypu jpÖ ó@ îÞ îÞ ô ïly oAôlýìA kõg úG úÞ Q×â ô Q×â óBzüA BG ûkpßð ÿAlg QuA oApÚ ïkpÞ pßÖ ïlük ó@pG Ao f|ç¾ ,þívXO ÿBøpñø þuBñy
píÎ ÿõO |æBc BO úÞ îø lülG lülð ûlñG .ly ô þñýG pøBÊ JBvc úG Ao óBy|ëôA òzg oBPÖo úÞ lüõãG kõG ûlðBì ÈÛÖ ,îñÞ ZAôkqA pÆBg úG ô ûkoõg QÎBÆA ô Rõßu Ic úÞ
xõGõOA ïA|ûly oAõu úÞ þñýyBì òüpPùG î×üpy Ao QüBøBK îñýHG oôBýG ok îø Ao QüBø|JAoõW ÿBøBíýKAõø ÈuõO óly óAoBHíG qA ÿpýãzýK
þPc þüBðAõO úßñüA qA QuA ûkõG lcAô QÞpy .îPyAnâ ïkõg úð|ækBÎBð RôBÃÚ ÿBø àyõì ô 14 Bø {×Þ úãñè< qAôpK rýO
þßýPu|çK úgp^ úu Bü áôoôo àü lüpg óqolK ,kByoApüqô óBñhu úßñüAqA wK !!!úð Bü ÿA|ûkq BK äñu ô {Òô >11 ÿBø|úíéÛuô Bø|óõãzýð àýPvèBG
ûApíø îPvðAõO|þíðô úPyAlðrýð Ao ÿqBG JBHuA rürÎ óqokBì ,äñWpüqô lýuo óBüBK úG ûlñü@ ÿBøokApG ô Bø|pøAõg QGõð îø }lÏG
oõßñÞ àHu úG þPvO R|æAõEu fpÆ úG Ñôpy ïkõg lüBG |æBcqA úÞ kõG ïõéÏì .lýuo xôpÎ 48
lñhHè àü BG xôpÎ okBì AlPGA .kpÞ ÿpuApu qA ókoõg àPÞ ê¿Ö àü êÚAlc ÿqôo ÿApG Ao

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
49
ZAôkqApÃdìBGAo|þìBOBOôàzOôòí^òýìq ô>ôBuAoõÞêKA<pGoAõuóBzüAúðAkokpøAõgBG
úGîøïoBù^ëAõEu!îéÎAúéèA,lðA|úPÖpâûBHPyA óBGBýg ok >ÿpýíg óBßýK< ô >Büõéýu ôôk<
qA ÿoBPupƒK ô ÿoAk úƒãð ok ûlƒñG Àƒ¿hO QhHyõg ô xôpÎ pýì ô Ýpy ápùy< ÿBø
ûlñü@ ërñì ok >óBzüA ÿBø|äu ô Bƒø|úƒGpƒâ< ûAo õHíüq îèq ô õHíük îèk ô ûkAk sApüô >kBG@
kõWôúGqBýð«AlWpãükoBGòüAúÞly|þìÉõGpì Ao {üõg ÜýíÎ pSCBO ô ØuCBO ëBíÞ ïqAlñýG
qA ÑBÖk òíXðA ô þuBñy {cô ÕBG òý¿¿hPì .ïkõíð óBýG
úGÿApGBOlükpâ|þìxBvcA{côÿBÛGÝõÛc oArâpG ûkBu lüAõÖok úÞ îø xôpÎ ÿBGBG
úPvXg ô óõíýì ZAôkqA òüA ólýuo ïBXðApu þðApñhu ïBíO úHÇg àü þuôpÎ îuApì ókpÞ
ÿBø }ôo ô ûAo ô Zpg úƒG ÿoBƒÞAlƒÖ þƒíÞ úðBg ÕApu óBypƒPgk ÿApƒG òƒì qA kõƒG ûkpƒÞ
óBGq RAkõWõì ó@ BG >àýOBíéLük RpyBÏì< ô òKA úðBgrLy@ ,oAlHýy ØÛu BƒG wƒßéGôk
ÜzÎ ûAo ok ûly AlÖ kBƒìAk úƒG rƒýð Ao úƒPvG jBÞ îñÞ óBO|QcAo ú¾|çgô qõéÞ þüõzPuk
qA lÏG ,lðkAk|þì }qõì@>Bøõýìõýìô BøõKBø< êWA RpÃc úÞ lñ^ pø .QÖpâ|þì Ao óAoôBýð
úüpùì úG QGõð lñüByõgBð ÐüBƒÚô òƒüA ïBƒíO úðBg óBy ûlñü@ kBìAk lýíùÖ úßñüA qA lÏG rýð
.lýuo Ao þñýzð ûoBWA QuA oApÚ ô úPyAlƒð êƒÛPvì
ô l¾ Qýð úG xôpÎ pPß^õÞ pƒøAõƒg ÿBøkBìAk koõì ok óBƒypƒËƒð lƒüBƒíð JBƒhPðA
ëBüpƒu ok >óBƒ^ òƒýè< óAoBƒü qA pƒ×ð ûkqAôk ÿAlâ< IÛè òì úG ô úPzâpG þèõãì þèõâõâ
ô l¾ úÞ QyAk oAp¾A >óBPvøõÞ óBüõXãñW< !lðkõíð úülø Ao >Quk úG ØýÞ
}A ú×dO pøAõg úüpùì |çÆ úßu oArø ûkqAôk úG QGõð Bø QHd¾ òƒüA ïBƒíO qA lƒÏG
ô l¿ýu ô oArø ëBu ok úßñüA Qýð úG ô lyBG |ëAõEu òýèôA .lýuo îðBƒg xôpƒÎ R|æAõƒEu
úðô êù^ô l¿ýuôoArø ,ûlì@Býðk úG úð êù^ ô åoA ïléG úßñüAô kõG þÛýuõì koõìok óBzüA
ÿBWqBG!kõyúÖBÂA}AúüpùìúGîøûpÛðúßu {üBW òüApãük B« ÏÚAô ?úð Bü îðrG àHñOôoBPýâ
þvíy<óApüAoklèõOëBuúÞkõGþÚBG}pßy óly kBìAk ÿApG úßñüA êTì .ïkõG ûlðAõƒhð Ao
ïpuúGþÞBgú^kõG>ÿk|çýì<pâAlyBG|þì> RBHWAô FrW rýð ïpÞBGBG ÀÚo ô þGpÇì Épy
.ly BùGpýy QGõð úüpùì úýÃÚ qA lÏG !ïkpÞ|þì !îýPyAlð pHg Bì ô kõG ûly
pýy qA IÏßìpPíýPðBupø ÿAqA úG xôpÎokBì koõƒì ok îƒø óBƒzƒüA ëAõƒƒEƒu òƒƒýƒìôk
Bì ÿApG kõG ûkAk }kõg pPgk úG úÞ þßzg xôpÎ ,ly|þì ú¾|çg RApGBhì ÿsõèõñƒßƒO
ïBùu ô à^ pGBƒÎ ,àƒ^ úƒLu ,ôoõƒü ,o|æk þé¾A ô à×ñü|æ FrW Ao êüBGõì òƒ×ƒéO îðBƒg
ô ûBƒzðBƒìpƒÞ þƒíƒýƒyôpƒƒPƒK RBƒƒXƒðBƒƒgoBƒƒÞ BO úÞ îø òì ,lñPvðAk|þì óBy ûlñü@ þâlðq
úÞÿoõÆúGûkpÞJBvcAorüpHOÿqBuoõPÞApO ïA|ûkpÞ QHd¾ ó@ BG úÞ þñ×éO òüpPùG |æBc
òüA ÿõO pãük ÐGo àü pâA úÞ ïkõíð xBvcA pø úG îèk ÿõO ûkõG óBì ú^õÞpu|þìõíÎ ò×éO
ó@ ëõK B« ×Çè úÞ Q×â lñøAõg îýñýzñG úƒðBƒg ô lG kõG ûkpÞ ÑApPgA Ao êüBGõì òüA úÞ þvÞ
îƒðBƒƒg xôpƒƒÎ úƒƒƒÞ Ao þƒƒƒðBƒƒƒPƒƒuoBƒƒƒíƒƒýƒƒG òPyAlð pÆBg úG îðBg xôpÎ qA ô úP×â ûApýG
þüB^ ô lñÚ ëõƒK ô ûlƒì@ Bƒýƒðk úƒG BƒXƒð@ ok .ïkõíð þøAõg onÎ êüBGõì
!îýñÞJBvcBìîøAoóBy|ÿBø|óBíùì qA úÞ lýíùÖ îðBg xôpÎ úÞ òüA qA lÏG
QhG okBì Bø Ùpc òüA ïBíƒO qA lƒÏƒG îøok Ao {üBø úìpãu Qvýð ÿpHg îø êüBGõì
úñð úürýùW qA ô ûkpÞ þøBHPyA àü Bì úPzâpG qA ûkBPÖA IÛÎ týPupK þG< àƒü Apƒì ô ûkpƒÞ
.kõíðëAõEuóBy|êâoôêâpOxôpÎ,ûoqk|æõÖ ,kõíðØý¾õO>óBøõèàìÿBÚ@þðBùWûlßøk
ûkAõðBg óBñ^ ó@ !kõñzð lƒG pƒHƒg óBƒO|}õƒâ ly úWõPì úÞ þìBãñø ïõðBg xôpÎ ÕAk úPHèA
ÿAlâ ,ÑBíÆ ,Quôk ëõK Ao ïokBƒì ,xôpƒÎ îøûoAõøBìôQðpPñüABGoBÞqAQý¿hy|þGûlñG
þãñWoBßPðBýg,ë|æk,Q×¾pWBO,ÈgQ×ø þuôpÎ xBHè ëlì îðAõO|þíð ô ûkoôBýð ok pu
IHvìoBãðAúÞlðkpÞþÖpÏìþãñuoBßPüBñWô 2000 lƒì ÿBƒøAkoõƒG< òƒüpƒg@ qA Ao óBƒzƒüA
ÿqBðõEð okBì ïôk þðBùW äñW Ñôpy þƒé¾A óBñ^ ô ûly pO|ûqBO ,ïoôBýG óôpýG >óBPvðBÓÖA
okpülÛOpøúG!péPýøJBñWúð,QuAûkõGûlñG êPÚ IHvì oBãðA úÞ lýzÞ óBzð ô Èg îüApG
ûkAõðBg Roõzì þíÞ qA lƒÏƒG îuApƒì óBƒüBƒK ûkõG ûlñG ÿõíÎ óBPuôlñøok >ÿlðBâõýWAo<
Ao þñßy óAlðk ô îßdì >úð< JAõW xôpÎ !pýÒ|æ ô QuA
Qvßy pßzè êTì îø Bì ô lðkAk óBì|êüõdO òìqAûolhìBýéÎ,ÝõÖR|æAõEuúìAkAok
QÏWo úðBg úƒG ZõƒWBC ƒì ô ZõƒWBC ƒü ûkoõƒg êPø Bü ûBãyBGok þuôpÎ îuApì ÿoArâpG ÐÚõO
BG >ZAôkqA R|çìBÏì pPÖk< ó@qA wK ,îükõíð þuôpÎîuApìóBykõgëõÚúGóõ^,lñPyAkAo
þéÎõGAóõ`íøpíÎpg@BOúÞîPvGlùÎïkõg pƒu UƒÎBƒG kõƒzð oArƒâpƒG ûBƒãyBƒG ÿõƒO úƒÞ
lñðBì úG þGõéÇìBð p¾BñÎ ô ûlðBì kpXì Bñýu !kõy|þìBø|úüBvíøôêýìBÖÿõéWþãPvßy
úG lGA BO rýð Ao êøBC O ô ZAôkqA ô ÿoBãPuAõg þéýg îüApG pãük úÞ {üBXƒñƒüA ,úƒéèAô
îøîülÚqAúÞQvýðkõg|þG,ïoBLvGþyõìApÖ ÿBWûBãyBGúÞîükõGûlük|æBcBOBìkõGIèBW
ZAôkqA,ZArìúGôolñÞAoóApýyú`ð@;lðA|úP×â ókpÞ ÿqBG ëBHýèAô ô ëBHOõÖ ô òPÖpâ þPzÞ
!!!ZAôkqA,QuAZAôkqA,QuA lülW ÿBø|îðBg xôpÎ úßñüA êTì þèô QuA

óApùO úéXì

oõK Jkõö ì .ï

ôkô êù^ {hG

ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
îø oBñÞóôA ÿBÃÎA pPzýG úÞûlñíOôpS
qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
þcôo Rçßzìô Qu þøAopu ÿ ú`G
RBÚB×OA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK

.........

ôoBì ÿrý^ þüBñy@úü úâA òýâ þíð Bíy!îñßG ?îýñÞ {ùG,kõG ûly ïõíO {ðlýyõK xBHè ô }|îüpâ BXðôA.úñd¾ QzK îýPÖo þüBO úu<| #
qA þüôpG@ ú^ úuBñzG ô úñýHG úÖBýÚ ô êßy òüA BG !úéÏG–óBg IWo >Q×â BGô ókpÞþì îüpâòPyAk kpì BOôk þßü
îüpâô îýyõLG BuBHè òüAqA þñÏü–oBƒýìBƒÞ oBãðA úÞ óõy þßü.ókq þì Ùpc îø
!?ûo þì Bì ?ïkpì õéW úñd¾ ôo îüpG ô îýñÞ ?òOBÛýÖo BO ôk òüA- þðBH¿Î ô QcAoBð þéýg kõG óõy|wýDo
BƒƒÚ@ òƒƒüA ܃ƒýƒÖo úƒƒâA–óBƒƒg IƒƒWo !úãük ûo@–óBg IWo !ûo@ þñÏü,úð–Rp¿ð kpÞÑôpy kBPÖA ûpvK úG {ƒíz^ BO ô kõG
}ApGÿoBÞúüQÚBÖopÆBgúGB« íPc,òü|Rp¿ð îýzG ûlýupð òüA ô òì þñÏü–oBýìBƒÞ ?úð Bü ûo@,ûpgæBG–óBg IWo
pOBEO òüAqA BÚ@òüA IzìA úÞ úð ïpâA.òýñÞ þì .ûo@,BGBG ûo@–Rp¿ð :>Q×âô ókpÞAõÎk }BøBG
?pOBEO úzýKpñø òƒÞ óõƒy|òƒO xBƒHè Iƒƒg–óBƒƒg IƒƒWo ôo ûpPgk ô ûpvK òüA !úDõO pý¿ÛO }|úíø-
!ú¿gpì òüAõg|þíð úÞ ôo Qéíø pOBEO–óBƒg IƒWo {üBíð òðrG jp^ úü !úãük õO óõy|Qup×G úÞ ïkAk þíð oBÞ óõzùG úðpâô ÿly òìBÂ õO
ú^ Bì úG!ú¿gpì úÞ ú¿gpì–oBýìBƒÞ ûrýð úü óõO þßü !òüoAlð úÞ ï|þzÛð !òýñÞ ApWA
úívXì òýÎ úyõâ úü ô ûpýâ þì {Puk !úìõíO !ôkpâ xõK õO ïoAnG õíPuk óæA
?úÆõGpì }pu wýâ ûçÞ úü îðõO þßü óôA !úPvýíüAô !...BñüA úg@–Rp¿ð úü úü!úy þì óõyAlýK óæA «BíPc BGBG–ûpvK
õñüA oBýìBÞ þPÚô ïlýzÞ þPcAo w×ð úü< ôo ûqAlñýì ï|êñy úü ô õyBK òìAk úü ô úñÞ þì ô úzG ïõíO {Öpc QyAnð óBƒg IƒWo<
oBýìBÞ úÞ þÚçgA BG ïlýupO þì }|úíø.Q×â BO oBù^ úu!óBǃéu pPgk úy|þì ô {yôk !wø QÚô qõñø þÏGo
úü,xArý^ òüA ô ApWBì ëBHðk }|úíø ô ûoAk !Q×ãð Q×ãð îðôA ûqBO !úãG lüBHð pPzýG ï|úéíW >Q×â }pu ZBO úü lñO lñO QyAk úÞ ôoBü<
ôoBƒñƒüA!ûpƒG ïkpƒìõéW óõìôpG@ô úñÞ ëõHÚ úHOpì ç« ¾A !úðõgp^ þì ôo {ƒüBƒíð óõO ÜýÖo òüA ô ûpßzè þøBýu úÞ ûpvK!úãük ûoAlð úg@-
ûrƒì }|úƒíø óôA ô ûkpƒƒâ|þƒƒì ûBƒƒýƒu ôo,{üBíð þì û@ BO ôk úÞ ï|ûpPgk!úðq þíð Ùpc ç« ¾A >Q×â QyAm|þì
>!ly QcAo îèBýg Q×â úƒÞ þì pG ô òu ôo òüo|þì úÏÖk oBù^ BøBíy!k@ þƒì þì ûAo ïlÚ oBù^ ô úâ þƒì úƒð ô ûo@ úƒü ô úzÞ ïpu õO þÞBg úƒ^ úƒzð óõƒyAlƒýK úƒâA-
.òýñÞ ÅõÎ õðõOõüoBñu Ig–oBýìBÞ óléG ôo òPÖo ûAo RBƒÛýÖo òƒüA B« ƒíPc!ûo JBcB¾ JAõW !?ïlG þ^ ôo ïkpì JAõW!?îñÞ
!òýíø!òükpâ þƒƒì Rkõƒƒg ôo úƒƒÞ ï|{ƒƒüBƒƒíƒð!úƒƒãƒük
!úy þíð–óBg IWo îñüA ô îñÞ ïpu wýâ ûçÞ òì þñÏü–oBýìBÞ BƒOôkôõãG RpKô Rp^ ïõéÞ BOoBù^!úgp^ !?ïlG þ^ ôo pOBEO
?æBc wø þ^ õüoBñu–oBýìBÞ >Q×â kõG áõÞ þGBvc }kõg úÞ ûpvK<
úƒü ÜyBÎ úÞ úøBykBKpPgk úü–óBg IWo !?ïkpì õéW îüpG ûpýãG {Puk ûrýð úü !ûkBPÖA ûkpK ô óôlñhG ôo ïkpƒì ô oBƒýGok AkA òßð QcAoBð õOkõg o´lÛ¯ ðA¶ Bíy æBc-
JpƒƒƒÎ úü!pøAõW pWBO.úy þì pWBO kpƒâBƒy !úãük ûo@ Ig–óBg IWo >Q×â ô oBýìBÞ ô òƒì ÙpƒÆ QƒzâpƒG lƒÏG<
.úøBykBK pƒƒPƒgk oBƒƒãƒPƒuAõƒƒg ïoAlƒƒƒèõƒƒƒK ! úãük úy þì oõW ûpgæBG!óBg IWo
AoBÞ òüA qA úâA ëBu l¾ òì–oBýìBƒÞ !?Bíy òýâ þì þ^- Aõø ôo qA ?úy þì oõW þƒ^–óBƒg IƒWo
!úzG {ðq kAõg þíð ïpPgk ÿqBG {üBíð îüpƒG Bƒì þƒñÏü–oBƒýìBƒÞ îâ þƒì QƒùG ïoAk!?ûoBƒG þƒì ï|úƒuAô úƒzýKpƒñø
?úíülÚ ëBì {üBíð óBìq–oBýìBÞ {üBíð ô úzð óõyAlýK IzìA BñüA úƒâA,Rpƒ¿ð
þGBPÖ@BÖpÆ òüA îOkõg Iy AkpÖqA,úzG JApg

!ïçvèAô!õzð
!ûlìõýð úÞ ïBíy ïk@ úg@–Rp¿ð
þ^ ëpPñÞ,ûlìõýð òì ïk@ úâA–óBg IWo
ÐGo úü úÞ îðôA {Ûð.}BW îPyAnâ ôo pOBEO
þèlñ¾ ôo úðõzG úÞ ôo ïkpì!wýð pPzýG
ôo BO ôk óôA!úyõK þì xBHè k~A|þì ô óõyBø

!?îýñÞoBßý^
úÞ óBg IWo úÞ pßÖ õO QƒÖo Rpƒ¿ð<

50


Click to View FlipBook Version