The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Shahyar Ghanbari , Airs, Artor, Roya Saba and Amir Asadi Live in Concert at Hotel Irvine Sunday , May 13th, 2018 From 11am to 6pm Come Celebrate With Us!!! Enjoy a beautiful day, filled with authentic sounds lives Persian music, celebration of mother’s day, Free Admission 24th Festival & Expo is expected to attract over 4000 attendees, professionals, top business executives, and small business owners and prospective buyers from all around Southern California. WANT TO EXHIBIT & REACH THOUSANDS OF CUSTOMER If your product / service targets customer Exhibiting at this show is a must. Nowhere else can you speak with thousands of customer or business owners, Reach your target market face-to-face and make on-the-spot sales! For more information or to reserve a booth (818) 881-1771 17900 JAMBOREE ROAD IRVINE, CA, 92614

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-04-18 15:44:09

Tehran Magazine Issue # 1080

Shahyar Ghanbari , Airs, Artor, Roya Saba and Amir Asadi Live in Concert at Hotel Irvine Sunday , May 13th, 2018 From 11am to 6pm Come Celebrate With Us!!! Enjoy a beautiful day, filled with authentic sounds lives Persian music, celebration of mother’s day, Free Admission 24th Festival & Expo is expected to attract over 4000 attendees, professionals, top business executives, and small business owners and prospective buyers from all around Southern California. WANT TO EXHIBIT & REACH THOUSANDS OF CUSTOMER If your product / service targets customer Exhibiting at this show is a must. Nowhere else can you speak with thousands of customer or business owners, Reach your target market face-to-face and make on-the-spot sales! For more information or to reserve a booth (818) 881-1771 17900 JAMBOREE ROAD IRVINE, CA, 92614

Keywords: shahbod noori,tehran magazine,expo,mothers day,dr payam mark shayani,law office,april 24,armanian genocide,we remember

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
6 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
8 úd×¾...|....................................) þHdì îüpì pPÞk |( wßu,wÞA ,úzýy- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
10úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì ( úP×ø îg ô aýK ok-
ÿoõð lŸHùy& Publisher
12úd×¾...................)þÏÚAô þèô IýXÎ(|?lðõzð )îvýñýHè@( ëAq óBíüBø|ú`G îýñÞ ú^-|
SHAHBOD NOORI
16 úd×¾..........| .......................úñìAoA þzÞ|êvð kpãèBu òýìõu ô l¾ QHuBñì| úG-
20úd×¾ .....................)ûtüô }oArâ(okBì qôo ûoAõñzW ô ÿoBXO ûBãzüBíð òüpPâorG - )201 8 êüpK@| 20( 1397 òükoôpÖ 31 úÏíW ,1080 êvévì ûoBíy ,22|ëBu
22úd×¾ ..........................)ûtüô}oArâ(2018ëBuokþñKAsÿBø|òßðBìòüpOBHüq-
24úd×¾......| .....................)ûtüô}oArâ(þðBíTÎúýÞpOokBøÿoõy@þzÞêvð- Since 1996, Friday, April 20th, 2018 I S S U E # 1 0 8 0
39-28úd×¾ ......................................................BýðkoBñÞúyõâqA|-
40úd×¾.........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–| (818) 881-1771
44 úd×¾ ..............................................)ûBOõÞ óBPuAk ( |úðBg ØÛu püq-|
46 úd×¾ ............................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ÿoBùG {hG þâlðq JBPÖ@ – TEHRAN MAGAZINE
48 úd×¾................................... ............................... þyqoô–
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– Mailing Address:
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|–
54úd×¾ ..........................................................þìpâpuô}õø-| PO Box 3665
56 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-| Winnetka, CA 91396
67úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK-
69úd×¾ ...................................................................ÿrLy@- WWW.TEHRANMAGAZINE.COM
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW-
76 úd×¾....|........................................................úP×ø þDõãzýK- E-Mail:[email protected]
78 úd×¾..........|....................................................Bø ÿlñìqBýð -
|80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì- Facebook:TehranMagazine

>óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

kþpãðBèíBTuÎòoBýßìõPüuBñôWlî¾üs|/o1Q91u5lêG"üúoñôì@Ao2A4QQuHBuÞæBñõìøú"G

kBü úG êüoô@24qôo ÿoAnãìBðô úñìAoA QuBÞæõø òPgBñy QýíupG
kAq@ÿBø Qèôk þíuo ÿBíñèBuok }Aphèkô áBñ×uA úÏWBÖ ó@óBýðBGpÚ

.îüoAk úPÖpzýK ÿBøoõzÞqA Bì úÞQuA ÿA úPuAõg úéíWqA ,óBùW
úÏWBÖ òüA kpãèBu òýìõuô l¾ok lupG ûAoqA þhüoBOqôo ó@BO
ûtüõG þPýâúñìAoA ïBíO úG Ao kõg ÿ Bø QýévO òüpO úðBíýí¾ BO QuBìpG

.îüoAk îülÛO óBìoõzÞþìApâúñìAoA
ÿoõð lHùy

úÞ pg@ ÿBø|ûBì BO BìA .kpÞ }õg ëk óAlG óAõPG !åpì Q¶ ý×ýÞ úüpâÿAlPGA qA ;QuA qôo ôk Býðk #
pG úÞ ïlük|þì ,kõHð îøokBì ÿAl¾ þPcpãük qA þèBg î² vW }„ õâ úÞþPÚô BO ,lèõO ÿ
ô ókõzâ pK ÿApG {üBÂBÛO qA ÿA|ûoBK nÒBÞ þðBvÞúüpâÿAl¾qA kõy|þìpK ,Bì óBW
Qhu .lüõâ|þì òhu þùèA óAõÂo ÕBG ok qAôpK qôo ôk }A úíø ...lðoAk Quôk Ao Bì úÞ
okBì úðõã^ ïlük|þì úÞ òì ÿApG îø !Qhu kõG úG îz^ ok þüõâ úÞûBOõÞolÛð@ô QuA
J@ ûom ûom îðBíz^ êGBÛì ok îðBW qA pOrürÎ .kõy|þì ÿpLu þðkq îø
pø }kõWô Ðíy úÞ ôA ÿApG îø ô kõy|þì Bì ÿApG ,ûBOõÞ píÎ q„ ôo ôk òýíø BìA
BìA .lýüApâ|þì þyõìBg úG {ýK qA {ýG úËdè þKok úÞ luo|þìpËð úG þð|æõÆô lñéG óBñ^
ó@ Bø|úËdè óArg òüA ok úÞ þíývð qA Ôüok ô oôk ÿBøôqo@ ,pPùG þâlðq .îýð@ Qý×ýÞ
qA þüBøo ok Ao úéÏy òüpO|ûlýzÞ ó@ô òüpg@ qA ú^pâA úÞ þüAkpÖ ÿApƒG }|çO ô pƒOqAok
þøApíø ûkoõhèBu RõOpÖ îvW òƒüA lƒñƒG óBñ^ BìA ;îýyBG òEíÇì îýðAõO|þíð {ðlì@
.lñÞ BOþüõâúÞîýñÞ|þìÿrüoúìBðpG{ðlì@ÿApG
ótýG |“)2011 êüpƒK@ | 16 ( Bƒøqôo òƒüA ok îø úzýíø BO úÞ îýðAk|þì ô îƒüA ûlƒðq lƒGA
ÿApG úÞ þvÞ .kpÞ ápO Ao Bì îø ”kArÞBƒK .kõG îýøAõg
| ,Bßüpì@ok BXñüA úÞ þðBýðApüA Bì qA ÿoBývG úPgõu Býðk óBýÖõ¾ QÛüpÆ úG úð úPHèA
þâlðq ô îüA ûlýðAôk úƒzƒüo QƒuBƒø ëBƒu óBíu@ô lññÞ|þì kõg RõÚ Ao|þìAkBG úðAk úÞ
oBG pø .kõG oBhPÖA êHíu àü êTì îüA úPgBu pPvG pG pu ú^ ô óByqAlðA ôo Ao Alg Iy
kBü úG .ïlülýì Ao }püõ¿O úG {Ûñì koõHéýG ,ïkpÞ|þì oõHÎ >BßýðõìBPðBu< óBGBƒýƒg qA |«æõ¾A Bì úÞ Ap^ ...Qvø úÞ QuA óBíø óBy JAõg ,lðoAnãGõÚpK ÿBø|{èBGqBð Bü òýãñu
ÝpyqAúPuAõgpGúÞ}AþãñøpÖúÛGBuúGBßOABGúÞþèBcokAo{ãðokoqRAôApÞîüoô@|þì ÜzÎ ô óBíüBølýìA ,óBíüBøBüôö o úG îüA ûlðq ô þðBìkõg ô ûkBu .îýPvø þèõíÏì þüBø ïk@
ÜyBÎ.QuBßüpì@ÜyBÎúÞkõGúP×âBøoBGótýG.kpÞkõgQíøePÖAoîèBÎJpÒ,kõGîèBÎ úð,îýPvøòýíøîøBíyôòìúÞQukòüAqAþüBøóBvðAïBÛìokôpËñìòüAqAwK.óBíüBø
ok{üBøQñuÌ×cBGQvðAõOúÞþãñøpÖÜyBÎ,kAkþâlñèBGôlyoûqBWAôAúGúÞþñýìqpu þâlðqQý×ýÞúGúÞòüA.kõy|þìJõvdìîøòvcúßéG,QvýðIýÎókõGAkpÖpßÖúGBùñO
ÿôo BO Ao }oôBG ô äñøpÖ qA úPuAõg pG fpÆ ô lñÞ îýupO kõg ÿApG ûõßyBG ÿA|ûlñü@ ó@ qA ,îýñÞ oAõíø pPùG þâlðq ÿApG Ao ûAo îýðAõPG eýd¾ ÜüpÆ qA úPHèA ô îýzülðBýG kõƒg
kõGléGAoòPvüqJõgþPuAoúGóõ^QvüqJõgôA.kpHG|æBGó@ÿBørìpÚ}pÖòüpOpHPÏì ûBâokokúÞálðAëBXìokòìûBOõÞÙpcBìA.kõy|þìJõvdìúðBðlíPìòPvüqÿBø|QüõèôA
QüBÎoîø{O|æõ¿dìokúÞóBñ`íø,lñÞQüBÎoAoQý×ýÞ}AþâlðqokBOQuAõg|þìô BìA .Qý×ýÞ ÑõÂõì òýíø úG QuApãük þøBãð ïA|ûkBùðpËð ëkBHO úG Bíy BG úéXì ûoBíy òüA
qõñø úÞ lðAõg Ao þËÖBcAlg ërÒ þPÚô .kpÞ ápO Ao Býðkqôoôk òüA îø JõgôA BìA .kpÞ|þì !åpì ¶Qý×ýÞ úÞ ,þâlðq Qý×ýÞ úð oBG òüA
þñýãñu êídO {ðAõðAq qõñø úÞ QvG Ao òPÖooBG| þìBãñøô kõG óAlñg þâlðq úðApO qA {Hè BGBýðkþüõâ.luoþìóBì}õâúGþvÞQynâokpHg,qôopøúPHèAôûBìpøôëBupø
...ïAo@ôJõg!Qý×ýÞBGþâpì,ôAåpìîøòüA.QyAkAo}oBGúèõÞ ÈÛÖ ô ÈÛÖ ,Bø|úðBuo ÿoô@ òÖ ûqõc ok Áõ¿hèA þéÎ ,}A ÿsõèõñßO ÿBø|QÖpzýK òüA
ÿkBy þðqoA úðAk ûqAlðA|úG þPc lðAõO|þíð ÿrürÎ aýø Qynâok pHg râpø ú^pâA .lñÞ pK Ao Býðk }õâ qôpük qA {ýG qôo pø ,lG oBHgA úÞ QuA ûly à^õÞ olÛð@
pg@ ÿBøqôo ÿBø|ûBãð êTì þøBãð óBy ûpÆBg ok úÞ òì óõ`íø þðBvÞ ÿApG BìA ,lñüpÖBýG äñWBOúPÖpâêßèAôRBýðBgkôoBãýuqA;QuAóõâBðõâêü|ækúGókpìqApKBìÿBýðk
Jõg ...Qvø ,kpÞ|þì êídO Øýdðô òýðqBð kõWô ó@ úÞ ÿA þPhuô Yðoô ïokBì RBýc ÿAõøô ïpâ JBPÖ@ok Bíyô òì úÞ Býðk ÿõu òüA qA .úXñßy püq åpìô óAlðqô J|çÛðAô
ûkpÞ ápO }A þãzýíø ÿApu ÿõu úG Ao þðBÖ ÿBýðk òüA ïAo@ô QcAo ú^ ótýG úÞ lñðAk|þì –BýðkïBG–QHOÿBø|ÿlñéGokBýðkÿõuó@BO,îýñÞ|þìÿpLuAoóBíüBøqôoBýðp×ýèBÞÿoBùG
ërÒôòPvüqkBykôpuqAóAlñgIèBGòýñ^òüABìúíøôlyBGkBy{côoúÞlýìA.QuA Qvø,QvøþðBvðAúÞBWpøåpì.koAkþðBPvìqúzýíøþüBìpuBýèBíýøÿBø|ûõÞqApÖpGúÞ
.îýupGòývKAôþËÖBcAlgQÚôúGóBìÿBøôqo@úGþGBüQukþ„ ðAõg .Qvø ô ûkõG îø lèõO úÞ óBñ`íø .lyBG lüBG úÞ úPHèA ô
ûly |çPHì óõvñýÞoBK úG kõg þâlðq þðBüBK ÿBø ëBuok ,ïokBì ïõcpì ïoô@|þì kBü úG
qA Ao {íéßO RolÚ qõñø úÞ ëôA ÿBø|ëBu ok .QyAk ûôlðA ô þPhu qA oBypu ÿBø|qôo ô kõG
Ao þðBÖoAk òüA pOkôq BO QuAõg|þì úÞ ïkõG ûlýñy {ñýðqBð óBGq qA RBÏÖk úG ,kõG ûkAlð Quk
ô okBì ÿoBíýG òýèBG pG kõG lðqpÖ àyA ókoõg ôpÖ ,{éGBÛì ok òì JAõW ú^pâA ...lñÞ ÑAkô
úÞ þPÛýÛc BO lðBì|þì Büôö o úG pPzýG îPvðAk|þì îø ïkõg úÞ þüBø ÿoAlèk úG ókõzâ Iè 6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

òýñ`íø ô kpÖ þðlG RolÚ úßñüA úG «BƒÖBƒÃì )...ôþvñWàíÞêDBuôqAûkB×PuA,ÙoBÏPì >þHdì îüpì < pPÞk
,2000(kôo þì |æBƒG rƒýð ôA wƒ×ð úƒG kBƒíPÎA óly pO|þð|æõÆ ( Rnèok þâqAlðA qA {ýG –2
,þvñW úÇGAo ÿoApÚpG úG êýì îÒo þéÎ .)rüpÖ úƒG úƒÞ lƒñ^ pƒø þƒvñW þƒãPhýãðApƒƒG ûoôk QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
êßzì oB^k óAkpì ok ÍõÏð ólì@ lülK ûBƒâ qA {ýG –3 )kkpâ þíð pXñì þvñW ÿkõñzg
ÿkõñzg Bü îuBâoA úG ólýuo óBßìA ô úPzâ úÇGAo ëõÆ óly þð|æõÆ . BølìBýK ok þâqAlðA
úG .)léâ ,2001(lüBGo þì Bƒùð@ qA Ao þƒvñW lññÞ þì ûkB×PuA ïôlðBÞ úÞ ÿkApÖA ok þvñW
ûkB×PuA úG kApÖA þgpG ,êßzì òüA êc oõËñì pÇg ûly ó@ þâoBK Bü þâlýüBu IWõì ûBƒâ
. lðõy þì úPyAkAô ApâBüAôô ÁpÚ òüA óBìríø þðôrÖ þPGoBÛì ÿBø|ÿoBíýG ëBÛPðA Büô þãéìBc
óõ^ þO|æBc ,ûkBì òüA úG þƒãPvGAô þƒK ok ëBPvüpÞ RApýSBO ókpÞ {ÞôpÖBG .lƒGBƒü þƒì
,óBøk þßzg ,kBüq ÝpÏO ,JApÇÂA ,ÿoApÛýG þâkpvÖA lüly R|æBc ô JApÇÂA |«æõƒíƒÏƒì
ô úPßu ,þÚôpÎ R|çßzì , Bø|ûoAôo@ þãPÖpâ .)óõPéüô,2003(lðõyþìkpÖpýãñìAk

Ùp¿ì ûqôpìA îýðAk þì ú`ðBñ^ #
,úzýy úÏìBW ok Aq îøõO ô óAkpãðAôo ÿBøôoAk
. QuA oAkoõgpG þðôrÖA qôo Ñõýy qA
þðBðAõW ,óBâlññÞ Ùp¿ì qA ÿpýTÞ îXc
ØéPhì ÿBø|ûrýãðAô êü|ækpG BñG úÞlñPvø
.lðA|úPzâ kAõì òüA oAqBG þíDAk ÿpPzì
Aq îøõO ÿBøôoAk qA ûkB×PuA ÿBølìBýK
,wÞA úƒ^ ô ÿkpƒÖ ÿBƒø|Iƒýu@ lƒÏG ok úƒƒ^
wßu úðõâúG .Qvýð ûlýyõK þvÞpG þÎBíPWA
Qì|çu rÞApì ûlíÎ ÙAløA qA þßü úÞÿA
ÿqBu oBýyõø ,ÿoõzÞpø ok óAôo ô òO
ô Rlì ûBOõÞYüBPð úG QHvð úÏìBW kApÖA
BøôoAk qA úPuk òüA Ùp¿ì Rlì lñƒéG

. lyBHýì
ïBð lüBy Aq îøõO ÿBøôoAk òüôBñÎ óBýì qA
qA {ýG ”wÞA “ ÿBù¾pÚ òýñ`íø ô ”úzýy“
pPzýG þøBâ@oõËñì úG . lñyBG Bñy@}õâ úýÛG
þéÎ ÿoBPÖo YüBPƒð òƒýƒñƒ`ƒíƒø ô kpƒÞoBƒÞ qA
úG BøôoAk òüA þvñƒW RApƒýƒSBƒO Áõƒ¿ƒhƒèA
þzhG pSA .lyBG lðAõO þìoAk úìAkA îø QÎBu òüA pÞm BG .îüqAkpK þì Bùð@ fpy úG oB¿PgA
.lü@ lülK QuA òßíì åpì þPc Bü ÁpÚ Bü :) wÞA ÁpÚ ( ÿqBPvÞA rÓì ok òüp×ð þKA oõð ô òýìBKôk ÿôo úzýy |æ« õíÏì ,ólG ok Aq îøõO ÿBøôoAk úÞ úìlƒÛƒì
úÞ QuA ÿoôp úPßð òüA pÞm BùPðA ok Roõ¾ úG ô óBøk ÜüpÆ qA ÿqBPvÞA .܃zÎ ólG ,Ùp¿ìqA lÏG úÞ þO|æBc úéíWqA .QuA Ù|çg ÿBøoBÞ ïBXðA ok ÿrÓì ÿoAkqBG lñüApÖ
kApÖA úíø ok Aq îøõO kAõìqA ûkB×PuA úG êƒýƒì ok .kõy|þì Ùp¿ì êGBÚ J@| BG ûApíø ÁpƒÚ ,ÿoBýyõø {üArÖA úG óAõPýì kkpãýì ó@ oB^k þG kpÖ ,ûkpÞ êPhì òøm ok Ao þvñW Ý|çgA
þgpG óBuBñyoBÞ oôBƒG úƒG ô ûkõƒHƒð óBƒvƒßƒü ô ëBßyA IéÒA Bø|ÁpÚ òüA þWoBƒg eƒÇƒu îÞô JAõg úG ÿqBýð þG ,þðBXýø pK ,þƒèBƒÏÖ þì þvñW úÇGAo úèõÛì úG pO|jBPvâ ô pO|AôpƒK
Ao òükBPÏì pPÞpÞ ,þPý¿hy þðAôo ÿBø|þâtüô ,þãðo RBHýÞpO ûApíø úG úÞ lðkõWõì þÖpƒc òPÖo |æBG .) rüpÖ ,2002 ( kpÞ ûoByA þüBùPyA ûBâ BPuAo òüA ok ô lñÞ þì êíÎ óAlG Bü lzülðA
òìpÞAq oôBG úG .lñÞ þì ÿqBuAlW òüpüBu qA Ao ó@pSõö ì ûkBì Ñõðô pýSCBO óBìq Rlìô Rly wc ,ÿoôBG kõƒg ,þƒvñW wƒ×ð úƒG kBƒíPÎA ÝõÛc úG úPvßy îø ok Ao þvñW ÿBø|rìpÚ Èg
ÿBø|úGpXO ëBHðk úÞ IéÆ óBXýø kApÖA ,)1994( lñ^pø ,lñÞ|þì Àhzì ûlññÞ Ùpƒ¿ì ÿApƒG qA òPyAk þvñW QýèõHÛì wcô ókõG þvßu ïBXðA úG Quk Bü ô ûkpÞ ÿlÏO óApãük þvñW
úèõÛì ô lñyBG þì {hG Rnè ô þuBvcA þð@ úzýy Ùp¿ì qA ûly }oArâ JoBƒXO pƒãük þvñW áBðpÇg ô IýƒXƒÎ ÿBƒø|oBƒPƒÖo ÑAõƒðA
ô óqô ÿAoAk )Àhy Bü êÏÖ qA îÎA(þâqBƒO .Qvýð óBñýíÆA êGBÚ BølÞ òüA þPuok þvñW RApýSBO qA þßü.)xBâ ,2000(QƒuA
ÜGAõuoBñÞok ,lyBG þì Bùð@þâlðqok QýíøA úWok ,ápdì óAõƒñÎ úƒG ,wƒÞA ÁpƒÚ ô þvñW êýì òPÖo |æBG ,kApÖAok úzýy Ùp¿ì .lðq þì
,IéÆ wßu Ao kpÖ ,úðõâ kBýPÎA ÿBø|oBPÖo þéHÚ Ao IéÚ óBGpƒÂ ô óõƒg oBƒzÖ ,ólƒG RoApƒc ô þãPhýãðApG ûoôk óly þð|æõÆ þƒüõƒu qA qA ...ô aâ ,wü@ ,ëBPvüpÞ :úzƒýƒy
þüõu qA .kqBu þì kAõì úG kBPÏì ô oõg Jôpzì òüA úÞ BW|ó@qApãük ÙpÆqAô løk|þì {üArÖA úGpXO úG Ao kpÖ úÞ QuA ëArðA ok pýgBO òýñ`íø Ùp¿ì ô lýèõO úÛGBu úÞ ûkõG ó@pãük ÿBùìBð
úÞ þGApÇÂA Qý¿hy êýèk úG kApÖA qA þgpG okúßéGûlzðÙp¿ìþüBùñOúG|æ« õíÏìBø|ÁpÚ ïBXðA BPuAo òüA okô kqBvýì êDBð þvñW þð|æõÆ ok òßýè luo|þì ïôk þðBùW äñW qA êHÚ úG ó@
ô xpPuA qA þüBøo oõËñì úG lñyBƒG þƒì AoAk ûkB×PuA koõì þéßèA RBGôpzì BG ûApíø Bø|þOoBK QuA òßíì klÏPì ô opßì þvñW ÿBƒøoBƒPÖo okpSõö ì ÿôoAk óAõñÎ úG ïôk þðBùW äñW óBìq
qA ûkB×PuA úG ûBñK ,R|çßzì pG ÿoAnâ }õKpu lüly þG@ |îÞ UÎBG úèCBvì òüA ,lðpýâ|þì oApÚ “ úG þvñW úÇGAo óBìq {üArƒÖA .lƒPÖA ÝBƒ×OA ô lðkõG äñW ëõÓzì úÞ þðAqBGpu þâkpvÖA ÐÖo
óBýì òüA ok úÞ lðBíð úP×âBð ô lðoô@ þì kAõì QvüA pSA ok kpÖ kkpâ þì IWõì ,úPzâ ólG ,1997(QuA ûlükpâ eéÇ¿ì “ wßu óõOAoBì ÿBøkpHð ok Bùð@ ÿspðA eÇu {üArÖA oõËñì úG
kõg þgpG úÇuAõG BùðBvðA qA ÿpãƒük úƒPƒuk Bƒü úƒzýy Ùpƒ¿ì àƒHüo oôBƒG úƒG .)àƒHƒüo ô þãPvg ÐÖo óBßìA úÞ ÿqôo úðBHyô úPuõýK
Bø|ÿoAkqBG lñyBG þì ó@oB^k úÞ þüBø ÿpýâok .løk ØÞ qA óBW þHéÚ oBPÖo ok rý^ úíø kkpãýì UÎBG ëBƒPƒvƒüpƒÞ úPÖpâ þì oApÚ ûkB×PuA koõì ûkõHð QcApPƒuA
óA lñG ok ûly pýuA Ao kõg úÞ þÚ|çgA ÐðAõì ô úG ,ólGpG ûkBì òƒüA RApƒýSCBƒO |«æõƒíÏì {ýG :kpýãG kõg úG ”ûqAlðA qA {ýG “ ïpÖ þvñW
ô RBýèõÓƒzƒìqA þƒüBƒøo ÿApƒG ,lƒðoBƒãƒðA þƒì QuA rÓì ok òýðõOôpu eÇu {üArÖA úǃuAô þvñW þßvüo ÿBø|oBPÖo ïBXðA ok þâqAlðA qA .QuA
þWoBg kAõì ô êDBuô qA ÿpßÖ ÿBø|ÿoAkqBƒG úƒƒÞ þƒƒüBƒƒXƒð@ qA .) ꃃüôôk àƒƒƒì ,2000( wßu ,ïoBdì BG wßu ,ïôlðBÞ óôlG wßu( þÚBzñPuA êßy úG |«æõíÏì Ùp¿ì úÛüpÆ
. lñüBíð þì ûkB×PuA RAlýÛO òüA qA þüBøo ÿApG þÛég R|æBc ÿôo pG «B¿hzì òýðõOôpupýSBO pýÒ ÿBø|òzüqõK ,wñXíø BG wßu ,þøôpâ kôk Bü þÞAoõg Ùp¿ì úÞ ú^ pâ ,lyBG þì
ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy xBvcA Anè QuA pãðBüBíð pPzýG kpÖ ÿkõì Bü pýSBO ô QìBÚA óBìq Rlì . koAk rýð þƒðkpƒÞ
òƒýñ`íø ô þƒèlƒíø ,þƒyõƒg ,Qƒƒýƒíƒýƒíƒ¾ 30 BO ûBâ ô kõG QÎBu 8 BO 6 ólG ok úzýy
pPùG þâlðq pPùG wßu :úÞ }õâ ,kkpâ þì oAlülK kpÖ ok þvñƒW RBƒzƒüApƒâ

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

oôl¾ úG okBÚ ó@ qA ÑçÆA óôlG îø þøBƒâ@ pÆBg úG úßð@ BO kõG oô@ JAnƒÎ {ƒüApƒG úƒÞ ïôk qôo BG úP×ø îg ô aýK ok
|.Qvýð îßc òüpO JõHdì qA þßü QvðAõO oBâqôo ÿBøkBÃO þâlðq ÿBø úðApO
ûoBG ok pPzýG ôA oBÏyA .kõy kõg óBìq óApÎBy þzHc lýÏu lídì
þßü ÿApG úñýìq òüAokqôpìA úÞ þùGBzì ÝB×OA þüBø ûAo JBhPðA ô QuA þâlðq ÿBø þPhu úG ïkpì óBýì ok ÿA úìrìq Bøqôo òüA #
ÝAl¿ì kpÞ ØüpÏO îüApG ô kAk ÿôo îðBPuôk qA ô ÙApÆA ólük BG Ao Bø þPhu òüA BƒO QƒuA oBâqôo þPhu qA QüBßc úÞluo þì }õâ |[email protected]|
úG FBzðA xçÞ pu úÞ QuA þíéÏì QüBßc }oBÏyA qA þßü ok ôA .løk {øBÞ BHüq QÏýHÆ ô koAlð þâqBO þPhu òüA úÞþèBcok .koAk
ÿpHg FBzðA òPyõð qA qôpìA :Q×â {ðAkpâBy ûpÞòüA ÿôo úG óBvðA ÿBK úÞÿqôo óBíøqA ëôA qôo
úÞ îñÞ þì ØüpÏO þðBPuAk óBPüApG þèô Qvýð |:lüõâ þì îø ûlñü@okô QuA ïlÚ îøôA BG lyqBG þÞBg ?Qvý^ QuBýu
lü@oBÞú^ úG þâlðq òüA
.lýøk iuBK îèAõEu úG lüBG ó@ óBüBK ok oBâqôo ú¿Òô ïBüA ÿoBPÖpâqApâA | .kõG løAõgp×víøôA BG óBñ`íø ok úÞ ÿpýgA RæõdO úG úWõƒO BƒG #
ôóq:Q×âîéÏìôlðly}õâBKApuóAkpâBy| | ûoBËð Ao óBùW ô îýPvüBG þìk îýñßð Q¾pÖ úG óAõO þì BìA QuA þðæõÆ UdG àü òüA ú^pâ ô ûlì@kõWô úG úðBýìoôBgô óApüA ,Bßüpì@
ly óBÖõÆ úÞ lñPÖo þì p×u úG þPzÞ BG ÿpøõy úG ûBãð BG oBâqôo þPhu úÞ Q×â ú¾çg oõÆ lñðBì ÿpãük ÿBøoõzÞ úG rýƒð ó@ úƒñƒìAk
ÝpÒ ÿA ûlÎ .Qzâ óõâsAô Büok ok þPzÞ ô ?îýñÞ ôrìo BG óBvðA Apüq .QuA þðly ÙpÆpG ÙApÆA ÿBø UdG ûly ûlýzÞ ûpÞô òý^ ,úýuôo
ok ô lðly RBXð ÜüBÚ oAõu îø ÿA ûlÎ ô lðly óBPgok ÿBø|úgBy pƒüq ok îƒýñßð Qƒ¾pƒÖ pK QívÚ þèõÚ úG ô kõy þì Bñy@ þâlðq qAo úPÖpâRoõ¾ þðApüA óBñÆõíø óBýìok þÒAk
ok úÞ lðkõG ûlðBìpøõyô óq óBíø ÈÛÖ þPzÞ ó@úG îø óBGq þuoBÖ ÿBø úðBuo ok ûBâúÞ
ÜüBÚ ok Apüq .lñPyAk lükpƒO ÿpƒýâ îƒýí¿O îýñýzñG .kôo þíð kBü qA óAõýè
kpì ïBXðApu .kõG BW p×ð àü ÿApG ÈÛÖ RBXð | |!îüpãñG BHüq QÏýHÆ úGô |.kõy þì ûoByA
êgAk úG }kõg ô QyAnâ BùñO Ao }pƒvíø îüoAnâ|þì Bø|úzýG qA þPÚô úÞîýñßð Q¾pÖ ok úÞ þvýéãðA pÎBy wüõük ÿpñƒø ïBƒýƒéüô
óly ÝpÒ ëBc ok rýð óq .lüpK RBXð ÜüBÚ oBâqôo þPhu ûoBG ok kõG ûlì@ Býðk úG rèô úÛÇñì {ýK ëAõEu òüA rýð Bø QƒHd¾ óBƒýì ok
lüBG Bíy úÞ Q×â ÿrý^ }pvíø úG óBðq kBüpÖ îýGBüok BG ûqoBHì ô QuA þðlðAõg úÞ ûkôpu þüBHüq pÏy ÿApG óBùW þüBùð QuBýu ïBXðApu úÞ lü@þì
Bø|ØéÎ püq BXÞAo óBzüBø|úðAk Bø|JBXñu úÞ pÎBy òüA úèBu 69 þâlðq .lñÞ þì lýÞCBO Ao ó@ þðBìq ú^ ô Qvý^ úéDBÚ òüA úG ókAk óBüBƒK
?Q×â ú^ }pøõy úG óq ó@ lýDõãG òì úG þâlðq úìAkA ÿApG .kõG }ôpg ô }õW qA pK
úP×âôA :lðkq kBüpÖ ÝB×OA úG úíø óAqõì@ {ðAk ;lðA|ûkpÞóBùñK RæBüA ô wýéãðA ÿApG þuõuBƒW úƒG þƒOlƒì | |!?kõyþìïçÎA
|" !ïkõG úPgBñy AoõO «çHÚ }BÞ ÿA !ïp×ñPì RqA" ,Ao Bøpùð ,òyôoqôo ÿ|úðBýì ,BO îýñßð Q¾pÖ BG þéÓy òýñ^ óõ^ þèô QƒgAkpƒK ûlƒdƒPƒì lüBG úíøô QuA ïkpì Üc þèAõEu òýñ^ ú^pâ
òýãíÒ úÞ ly ÿpvK úWõPì îéÏì óBýì òüAok Bø þPzÞ ok Qhu oBÞ úG kõHð oBâqBu ôA úýcôo oô@kBüpPzýG BìA lðõy ûBâ@ó@Quok iuBKqA
krð òüApGBñG .QuA QÞBu ô úPvzð kõg ÿBW ok ,lñðBzgo IÞõÞpK³ ¶Iy ó„ Bíu@óõ^ úÞ kAk óAlðqokoBÞ úG òO îø þOlìô ly ëõÓzì }pøõyqA þðqqôpìA óApüAok úÞ QuA þèAõEu
:kAk JAõW pvK .kpÞ oApßO Ao {èAõEu ô QÖo ôA ;îýñÞûoBËð þíz^|úyõâúG QuBýu :lýupƒK QƒyAk þƒPuk oõƒìA ok úƒÞ

|!}BG óõì ú`G IÊAõì :úP×â óq ïpËð úG þüAõð|þG ô pýÛc þâlƒðq úƒ^ þƒPuAo úƒG ?Qvý^
| |!?Ap^:lýupKIXÏOBGîéÏì kõG løAõg îP×â ZAôkqA qA êHÚ úÞ lü@ þì RkBü :Q×â kpì

úG úßñüA qA êHÚ îø òì óBìBì óõ^ :Q×â pvK |.îýñÞûoBËðô îýPvüBG úÞîýñßð Q¾pÖpâA ?ïqBu þì ûkoô@pG Ao QüBø ôqo@ úíø
IÊAõì Q×â ïBGBG úG ûpG Býðk qA þÃüpì pÆBg | !þéG :Q×â óq
ïõu qôo
| |!}BGóõìú`G úðæõXÎ ÿBø RôBÃÚ ?ly ú^ ZAôkqA qA lÏG :lýupK kpì
Q×â ô ly òýãíÒpvK ó@ iuBK ólýñy BG îéÏì |!aýø :kAk iuBK óq
þPzÞ úßð@qA wK Apüq .QuA QuokõO iuBK ÿBøqAlðA Quk óly kBüq pÆBg úG #
úG Ao }pPgk ô QÖo úðBg úG kpì ,ly ÝpƒÒ QýÏÚõì ô QýÏÂô qA ûkB×PuA Fõu ,þâlðq | |!QuAòýíøîøQuBýuIg:Q×âkpì
}olK åpìqA lÏGrýðpPgk .kpÞ åorG þüBùñO pø úG úÞ úPÖBü }pPvâ óBñ^ oBPÖpâ kApÖA
úSkBc óBìq ok úÞ lðAõg ôA RApÆBg JBPÞ ok ok ô kõy þì ûBãð lükpO ô ày BG þPÞpc 10
ZçÎæ ÿoBíýG àü úG çPHì }okBì þPzÞ ÝpÒ úÞ kpýâ þì þƒOoõƒ¾ þƒOôBƒÃƒÚ ó@ ûoBƒG
ûlðAonâ þì Ao {ýâlðq ÿBøqôo òývKAôô ûkõG
BO ûly RBXð ÜüBÚ oAõu olK pÆBg òýíø úG ô .QuA QuokBðô úðæõXÎ
wK ok QyAk pËð ok lüBG úÞ þèBc ok
| |:kõGúPyõðolK.koAnãðBùñOAoóBypPgk lñÞ þì ûõéW lGô Jõg óBìpËð úG úÞ þüBøoBÞ
RoBñÞok Büok ÝBíÎAok îPyAkôqo@olÛ^|" | þÂBÚ pø úÞ koAk kõWô ÿA ûlý`ýK êüæk ûBâ
oõHXì óBìpPgk pÆBg úG úÞ xõvÖA BìA ,îyBG

|" ...ïoAnãG BùñO Ao õO ïly
ÜéÇì þOõßu ok xçÞ ly ïBíO úÞ óBPuAk
óBíýzK óBzOôBÃÚ qA óAkpâBy Apüq QÖo ôpÖ

.lðkõG

ïoBù^ qôo
óApüA óBðqqAôpK

þðApüA óBðq ô óApPgk úÞ kõG ÿqôo #
,þíéÎ ,þéÓy ÿBø úñd¾ ok oõÃc qA lÏG
oõzÞ þuBýu ô þyqoô ,ÿpñø ,þÎBíPWA
úÞ lðkq þì ÿrýì@ oõùO RBýéíÎ úG Quk

|.ly þì BøoõzÞpãük óBðq Rpýc IHu

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
ÿqBG ÿApG úÞ ÿpPÖk pø úG îPvø Quôk Bùð@ úGóBðqôóApPgkÝômôÝõyBøoBÞòüAqAþßü| |
ôpGôo ëAõEu òüA BG úé¾BÖçG îýñÞ þì úÏWApì YüBPð úG ûAo òüA ok úÞ kõG þðBHég êÓy
pâA ?lüoAk ÕApu oAnâ|úüBìpu úÞ îüõy þì rýð óõñÞA îø ô lñPÖBü Quk ÿpýãíz^
pãüqBG ú^ lýyBG úPyAk ÕApu oAnâ úüBìpu úG Bßüpì@ô BKôoAok úßéGoõzÞok úð úðB×uCBPì
ûkAk {Ûð Bíy úG lýyBHð pãüqBG ú^ ô lýyBG pÖBvìpßýK ëõÒ ÿBøBíýKAõøpøBì óBHég óAõñÎ
Ao þìk@ lüBG kpýâ|þì {Ûð úÞ þvÞ ô ly løAõg
pOBÖk þgpG !lñÞ RoõKBu AoôA BO lyBG úPyAk
úÞ îø Ao þvÞ pø ûlG ëõK BýG Bíy :lñüõâ|þì rýð
òüA ô oBýG oAnâ|úüBìpu óAõñÎ úG ÿoAk Quôk

| |!pýãGîøAoJõg{Ûð
RpüBÓì pñø ëõ¾A BG úÞ þyôo òýñ^ pÆBg úG
ô pvíø úÞ þüBø|îðBg kAlÏO óõñÞA îø koAk
îÞ oBývG óõürüõéO ô Bíñýu ok lðoAk lðqpÖ
pK úé¾BÖçG lðõy AlW úÞ ïAlÞ pø BìA .QuA
ÿoBÞ ûBãüBW QýHTO ÿApG Apüq .lðõy þì oBÞ
ÿBW úÞ lñøk þì ÿA úÇGAo Ñõð pø úG òO kõg
ô ëõK BG îø oõùÊõð ÿBø|ûoBPu ô koAk ØuCBO
úÖpc òüA koAô BO lðõy þì Bø ó@ôo úèBHðk úÇGAo
ÿBíñýu lðoAk kBÛPÎA úÞ îø ÿA ûlÎ .lðõy
ô lññÞ|þì þðByõKæ Ao ApWBì ê¾A îüoAk þíèBu

| |.lñüõâ|þíðAoQÛýÛcÿoBßHüpÖBG qAôpK óBýì òüA ok .lññÞ þì QüAlø Ao ÿpG
ô ÿkAq@ ÿApG úÞ rýð óApüA qôpìA óBðqô óApPgk
oBñÞ úyõâ ok óBzÛcpG ÿBø úPuAõg úG ólýuo
}õìApÖ óAõO þíð lðA úPuBgpGoBzÖpüqoõzÞ
óõñÞA îø þyrýg òýñ^ oBHgA xBßÏðA .kpÞ
òüA ÿBüõâ ô ûly þðBùW úÏìBW Rpýc IHu
þÇüApy aýø ok þðApüA óBðq úÞ QuA QÛýÛc
| |.lñPvýðpünKîýévO

pg@qôo
ô Bíñýu ûkpK QzK

!óõürüõéO

úG oApÚ pâA :kpÞ ûoByA úìAkA ok ÿpùyõG çýè úXýPð úG JçÛðA fçǾA úG úÞÿqôo #
fpÇì Bø|þéýg þìBuA lüBG lyBG ÿpâBzÖA QzùGok óApùO úG kôoôqA wK ó@pHøo lýuo
þu |úðBüApâBzÖA úìBð ûoBGok ïoõHXì BìA .kõy Q×â ïkpì qA ÿkBüq ûôpâ óBýì ok ô Apøq
Rõßu pâA óõ^ ,îüõãG þüBørý^ óq pãüqBG úðBg úzcBÖ Ao oõzÞok Bíñýu ô óõürüõéO
úÞ þðq óApãüqBG Apüq .QuA þâorG QüBñW îñÞ ÿoBývG ëk þðBñhu òýñ^ óBýG BGô lðA ûkpÞ
ô lðA ûkpÞ úéâ óBykõg ÿoBÞ îÞ QýÏÂô qA
.lñPvýð þùWõì kApÖA ,lðA úPyõð ûkBzâpu úìBð |.Qvßy Ao
þìBíO Qvhð pPýO lðkõG óAõW BO óõ^ úG óõürüõéO ô Bíñýu óApãüqBG qA þßü qôpìA BìA
BüôúPÖoæBGóBzñuúÞ óæAþèôlðkõGBø|þOoBK óAõñÎ BG ÿA úðBuo ok >ÿpùyõG çýè< ïBð
lñPvýð |QñÇýy úGokBÚpãükô lðA|ûkpÞ ZAôkqA ô Bíñýu ûkpK QzK RBÚB×OA úG >ëqBìkBì<
úñd¾ koAô ûoBGôk ûly oõÆ pø lñøAõg þì qA þøBâ@ BG wÞ pø úÞ ûkpÞ ÿA ûoByA óõürüõéO
BO p×ð þu òüA qA þßü ëBTì óAõñÎ úG .lðõy ÿô .koõg þì Ao úPynâ óAoôk xõvÖA ó@
óApülì qA þßü BG kõG ûkpßð ZAôkqA úÞ þðBìq ZAôkqA úÞ ÿpãüqBG ÿBø|îðBg :lüõâ þì
ÿBÚ@òüA ÿoBÞpøpuô kõG ûly ÿA|úÇGAo koAô þâlðq ÿBø Qükôldì pÆBg úG ô lññÞ|þì
úíø ô kpÞ|þì Ao îðBg ó@ }oB×u pülì þì oBñÞ Ao óAoBÞ olðA Quk BG ÈGAôo þ¿hy
pülì ÿBÚ@ ó@ô îðBg òüA ÉBHOoA úÞ lñPvðAk|þì ô Bíñýu ok ÿpãüqBG ÿApG pãük lðoAnâ

|.QuA oBÞ pK óq pãüqBG òüA Ap^ ô Qvý^ | |!lðõyþíðJBhPðAóõürüõéO
ëBüpu {y ,îéýÖ ûkrýu úÞ ÿpùyõG çýè
koAk kõg úìBðoBÞ ok {üBíð àü ô þðõürüõéO
BG úÞ þðApãüqBG qA þéýg ô òì lñÞ þì úÖBÂA

óApùO úéXì

lðrÞpíPì óBzüBø|ûlükpGpPzýG Bø|ëAq þuôkpÖ úìBñøByok îPuoolK ïBð ëAq #
QuA òßíì îvýñýHè@ úƒG çƒPƒHƒì óAkAqõƒð lý×u {üBøõì lì@Býðk úG ëAq þPÚô ,QuA
Qvhð úP×ø lñ^ ok þüõâ úÞ lññÞ oBPÖo ÿoõÆ
qA úPuk òüA lññýG|þíð rý^ aýø kõg þâlðq
kõg ÙApÆA ûløBzì ÿApG YüolO úG óAoBíƒýƒG
óBzð RBÛýÛdO .lñøk|þì Zpg úG ÿpPzýG QÚk
QuA çPHì ÿoBíýG òüA úG úÞ þÞkõÞ lñøk|þì
RBÎçÆA }qAkpK ô ÙApÆA Èýdì ólük ÿApG
løk|þì Zpg úG ÿpPzýG }çOô ÿspðA ÿp¿G
ô þÛég|YÞ ,þãPvg úG lðAõO|þì úèBvì òüA úÞ
pXñì ákõÞ îz^ pPzýG ÙApdðA QƒüBƒùƒð ok

| |.kõy|

?lðõzð )îvýñýHè@( ëAq óBíüBø|ú`G îýñÞú^

óBíz^ ô õì ,|QuõK ô ûkõHð òýðçì úðAlãðo Bøo Ao ëAq }okBì ô olK êýèk òýíø úG kõG
pøqA .kpýâ|þì kõg úG þñyôo äðo ëAq Àhy þüBùñO ok ÿoBíýG òüA pÆBg úG ôA ô lðkpÞ
ûôçÎ kõy|þìoB^k þèAq úGp×ð àüp×ðoArø 17 ok ëAq þâlðq óBPuAk ÙçgpG BìA ly åorG
,óBâlðpK ok þèAq óAoAlðBPvK pãük ô óBvðA pG ÿoBíýG úG çPHì óBÞkõÞBG koõgpGok úìBñøBy
.lñÞ|þì qôpG rýð Bø|þøBì ô óBPvüqôk ,óBâlðrg
êßy úG þøBâô þíz^ Roõ¾ úG þøBâ þèAq .QyAnâBùñO AooBíýG lüBHð ëAq
ok kõy|þì ûlük Bø|óBvðA ok þíz^ ô þPuõK ÿBø|ós ÿBK )îvýñýHè@( þèAq ÿoBíýƒG ok
QuõK ok úðAlãðo óAlÛÖ ,þPuõK ô þíz^ þèAq
þíz^ QèBc ok ô kõy|þì ûløBzì îz^ ô õì ô QuA óBýì ok JõýÏì
õì ô QuõK ô ûkõG úðAlãðo lÚBÖ îƒz^ BƒùñO þPc ô lý×u oBývG QuõK ÿAoAk kApÖA òüA
þÎõð úG çPHì ô lñPvø äðo lýƒ×ƒu ÿBƒøõƒì
.koAk þèõíÏì ÿpøBÊ
| |.lñyBG|þìþßýPðsÿoBíýG
QgBu úG okBÚ ólG îvýñýHè@ Bü þƒèAq ok

– þƒ×ÆBƒÎ Rçßzì ...ô îƒvƒýƒñƒýƒHƒè@ | 12
þÎBíPWA

îvýñýHè@ ÿoBíýG qA úÞ þüôolý׃u kApƒÖA
òüA ok úPHèA .lðoAk ÿkBÎ þâlðq lðpG|þì Yðo
ÿõu qA þðAôo ô þcôo ÿBø|QüBíc onƒãƒøo
þíùì {Ûð óBíéÏìô óBPuôk ,ûkAõðBg ÿBÃÎA
çPHì ákõÞ þÎBíPWA ô þÏýHÆ lyo úG àíÞ ok
IWõì Bø|QüBíc òüA .koAk ÿoBíýG òƒüA úƒG
qA ÿpPùG püõ¿O þðBÞkõÞ òýñ^ BƒO kõƒy|þƒì

.lñyBG úPyAk kõg þâlðq
ÿBø|xçÞ ,Býðk úPÖBü úÏuõO ÿBøoõzÞok
oArâpG kApÖA òüA úýcôo QüõÛO ÿApG þ¾õ¿hì
þHuBñì ô ûkBu ÿBøoBßøAo Bø|ó@ok úÞ kõy|þì
ok kApÖA òüA pO|ÿkBÎ ú^ pø óly pýâok ÿApG
ûlƒýƒÛƒÎ úƒG .kõƒy|þƒì úƒDAoA ûpƒìqôo þƒâlƒƒðq
QuçPHì îvýñýHè@ úG úÞ þÞkõÞ óBuBñyoBƒÞ
úÞ ú`ð@ ólðBuo êÚAlc úG ÿApG QuA òßíì
ÿpPzýG QÚk kõy|þì ûlðAõg óApãük BG RôB×O
Zpg úG ÙApÆA Èýdì Áõ¿g úG ô þâlðq ok

.løk
lñüAq|þì ëAq úÞóBð@
ok þñýèBG àýPðs oôBzì ,þHuBƒypƒâ kõƒÏvì
çPHì kApÖA :lüõâ|þì þèAq Bü îvýñýHè@Áõ¿g

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D.

American Board of Internal Medicine

}ôo òüA ok úÞ QuA lèõO qA êHÚ ÀýhzO l¾ok 25 ô lñPvø þíèBu okBì ô olK ÿAoAk
qAlÏGôkõy|þìoAkoBGþÏýHÆRoõ¾úGúWôq úÞ þOoõ¾ ok .lñPvø Rçßzì oB^k Bø|ú`G
òýñW qA ÿpýâ|úðõíð ÿApG 10-12 ÿ|úP×ø qA ó@ ZAôkqA îø BG lðoAk îvýñýHè@ ôk pø úÞ p×ð ôk
.lññÞ|þìúÏWApì l¾ok 50 úÞ koAk kõWô ëBíPcA òüA lññÞ
ÿApG ïôk }ôo Áõ¿g ok þHuBypâ .lðõy çPHì rýð óBzüBø|ú`G
ïBð úG þßýñßO :kôrÖA îvýñýHè@ qA ÿpýãzýK :Q×â úìAkA ok àýPðs À¿hPì òüA
AlPGA }ôo òüA ok úÞ koAk kõWô "|PGD|" qA þPcAo úG óAõO|þì Ao ÿoBíýG òüA úðBPhHyõg
ÿpgBÖ BPüq@pPÞk|

|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ

Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ

ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG

BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA #
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA #
óq àíhOoõÆ òýíø QuA êÚBð úÞ kpì ïpLuA oB^kúÞþüBø|ûkAõðBgkAkÀýhzOpøBÊÿôo
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse Bø|ó@ úG ûBãzüBìq@ Èýdì ok ô kõy|þì úPÖpâ àýPðs ûoôBzì àü úG lüBG lñPvø êßzì òüA

orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# îðBgúGôoAkÿkAlÏOwLuôkõy|þìûkAkfBÛè òüAokþOBdýÂõOúDAoABGoôBzì.lññÞúÏWApì
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # wK.lñÞkAq@AoàíhOòülñ^BOkõy|þìûkAk lñ^ BO úÞ lñÞ|þì eüpzO Bø|ó@ ÿApG Áõ¿g
kõy|þìûlýuoþèõéulñ^úécpìúGþPÚôó@qA ÿBø|ú`G úÞ koAk kõWô ëBíPcA òüA l¾ok
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # kõy|þì ïBXðA àýPðs {üBìq@ ëõéu lñ^ ÿôo .lðõy þèAq oB^k rýð Bø|ó@ ÿlÏG
QuõK ókpÞ RôApÆ úG Ao JõýÏì ós òýñW ïAlÞ kõy|þì Àhzìô lýñÞÿpýãzýK óBPÞkõÞþèAqqA
úÞ þüBø|ó@ ,QuA ûkpHð ïAlÞ ô ûkpG VoA
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # úÞþüBø|ó@ôkõy|þìúPyAnâoBñÞQuAJõýÏì ÿpýãzýK ÿBøoBßøAo úG ûoByA BG þHuBypâ
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # .kõy|þìúPyAnâokBìîcookQuAîèBu ÿApG ÜýÚk ûAo :lüõâ|þì óAkAqõðok îvýñýHè@qA

þðBüBK úý¾õO óAõñÎ úG À¿hPì òüA úG QuA àýPðs {üBìq@îvýñýHè@qA ÿpýãzýK
okêßzìòüAúÞþüBø|Zôq«BíPc:kpÞeüp¿O îvýñýHè@ ÿApG ós 12 óõñÞBO úÞ Roõ¾ òüA
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # ûBãzüBìq@ úG lüBG koAk kõWô óBy|ÿBø|ûkAõðBg Bø|ó@ |Ñõýy Bø|ós òüA qA þgpG úÞ ûly AlýK
õì }rüo óBìok # ô ûoBzì òýñ^|îø ô lññÞ úÏWApì àýPðs lüBG Bø|ûkAõðBg òüA ok úXýPð ok .QuA pPzýG
óôlG þPc ô lñøk ïBXðA Ao àýPðs {üBìq@ þÞkõÞQuAó@oBËPðAôlðõyëpPñÞokBìôolK
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # ê¾Bc lyBG óBìkBü .lðõzð oAkBG ûoôBzì }okBì ô olK kõy|þì oB^k úÂoBÎ òüA úG úÞ

(818)343-0101 Üc òýèôA úÞ lñPvø þðBÞkõÞ óBíüBùWAôkqA ô îèBu ós qA þLÞ àü þOoBHÎ úG lñyBG êÚBð
úÞ ú`ð@pø wK lñyBG îèBu úÞ QuA òüA óBð@ .lñyBG ûkpG VoA úG Ao oBíýG ós qA þLÞ àü
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 ÿlW lüBG lñÞ lülùO Ao Bùð@ Qìçu ÿA|ûom úG óAõO|þì lðly {üBìq@okBìôolK úÞ þðBìq
.kõyúPÖpâ ûAo àü .kpÞ ÿpýãzýK îvýñýHè@ qA }ôo ôk
corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO

13

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

QuBÞõèõø" úG úÞ "úñìAoA þzÞ êvð" #
óBýñìoA þ„ ÏíW oBPzÞ ,koAk Rpùy rýð "úñìAoA
ÿoõOApLìA ëpPñÞ QdO ÿBø|òƒýìqpƒu òƒÞBƒu

óApùO þãP×ø úéXì þ¾B¿PgA }oArâ

1915ëBu êüpK@|24ok úñìAoA þzÞ|êvð kpãèBu òýìõuô l¾ QHuBñì| úG

îzg ô {Xðo UÎBG ,úñìAoA þGBýìBƒÞ òƒüA úPyõð IvcpG .lñðAk þì þÚpy óBPvñìoAô þGpÒ ok ÐÚAô úüoõu ÿrÞpì ÿApd¾ ,ûBâlýσHƒO òƒüA úG ëôA þðBùW äñW qA wK ô ëçg ok þðBíTÎ
òÊ Fõu òüA BG ûApíø þãP×y@pG òüA .ly þì BùÞpO ô óAõXhðô óAôpüA êìBy þÚpy óBPvñìoA óBð@ÿBø úíø òüA BG .kõG Iéc þßükrð ok oôrèApük úÛÇñì óBÞpO" ïBýÚ óApHøo ô þðBíTƒÎ Qƒèôk Qƒuk
ëôk úG QHvð Ao ÿpPzýG ÿoAkBÖô þdývì úñìAoA úÞ xBHÎ ûBy“ óBìqok úÞ kõG ÿA úýcBð óBíø ÕBG ûpÚ BÎkA ô IünßO Ao óBýñìoA þzÞ êvð úýÞpO Qèôk
kõG úýÞpO qpì îø úÞ úýuôo óõ`íø þƒdƒýƒvƒì ô QÖpýì oBízG óApüA RBßéíPvì qA þDrW ”ÿõ×¾ êÛPñì þÚpy þãñW úÛÇñì qA BùñO óBýñìoA úÞ lñÞ|þì .QuA "óAõW
BùÞpOpPzýG ú^pø Rp×ðô ÿoArýG úG BùñO ,lñPyAk ”oBWBÚ ûBzýéÏdPÖ“ óBìqok ÿlÏG RæõdO pSA pG Ao Bùð@ ,óBýðBGpÚ oBíy ólðAõg rý^Bð BG ô lðA|ûly äñW ëçƒg ok ,ÿkçƒýƒì 1915 ëBƒu ok
úGô à×ñì óApüAqA ”ÿB^ òíÞpO“ ûløBÏì IWõíG ,kõG ûkoô@îøApÖ äñW úÞ þP¾pÖ BGô ëôA þðBùW
.lýìBXðA þì úñìAoA qA | |.lðAkþìþìõÚÿBøÿpýâokóBýðBGpÚ ûly òýýÏO {ýK qA ÿA|úìBðpG BG þðBíTÎ ÿoõOApLìA
1876 ëBu ok þèAõƒcA ô ÑBƒÂôA òƒýƒñƒ^ ok .lì@ok ÿoArO ÿ Bùuôo Ùp¿O oBPzÞoô@kBü ô QzãèBu ,êüoô@pg@úP×ø ô þuBýu óApHøo qA òO Bøl¾ ,êüoô@ 24 Iyok
òülèAp¾Bð BG p¾BÏì( ”ïôk lýídèAlHÎ óBÇéu“ {yõK püq úÞ ïAlÚA àü ok 1861 ëBƒu ok| | ÿoõÆApLìA RBýc ÿBùèBu óBüBK ok úñìAoA Ðýuô
àíÞ úG )óApüA ok oBWBÚ ûBy òülèAp×Ëì ô ûBy ïBXðA úñìAoA QýÏÚõì ØýÏÃO oõËñì úG ,RBcç¾A òüA úG .QuA óAõW ÿBùÞpO oBÞqBÒ@ô þðBíTÎ .lðBuo êPÚ úG ô pýãPuk Ao þñìoA óApß×ñyôo
oApÚ BùèApHýè ûôpâ xAo ok úÞ ”BƒyBƒK Qƒclƒì“ BO .lðly îývÛO RBüæô úG þðBíTÎ RæBüA ,QÖpâ ÿBø úýðBýG Bü ô RApøBËO ,îuApƒì ;QƒHƒuBƒñƒì úé¾BÖ ok ó@ qA wK ,þhüoBO ëAõÚA þgpG pGBñG
Ao ByBK Qclì AlPGAôA .lýuo QñÇéu úG ,QyAk þðBíTÎ óBPvñìoA QèBüA ,þGpÒ óBPvñìoA ,óBìq ó@ óõýéýì 1/5 qA {ýG ÿkçýì 1923 BO 1915 ÿBø|ëBu
Ao þéì wéXì 1878 ëBu ok wLu ô lðBuo êPÛG þì ûlýìBð "þPèBüA óBPvñìoA " Bø ápO ëõÚ úG Bü ô .lðõzýìokB¾ óõâBðõâ ô fpÆ úüBK pG ,|þGpÒ óBPvñƒìoA òƒÞBƒu þƒñƒìoA
.QÖpâQulGAooõìAïBìqB« uAokõgôkpÞêdñì ,óAô pùy oBù^ ô Qüæô oBù^ úG QèBüA òüA úÞ ly 500 ô óõýéýì àü oBPzÞ lüõâ þì óBPvñìoA þðBíTÎ ÿoõOApLìA óAoAlìkpu îXñvì ÿrüo|úìBðpG
þñìoA ÈuõO ûly úPyõð kBñuA ô áoAlì ÜHÆ pG rÞpì oBù^ óAõñÎ úG RpGoBg ô ïôoqoA ,pßGoBük ûsôpK àü úXýPð 1923 ô 1915 úé¾BÖ ok p×ð oArø ó@ok îÞBc Jrc úðBPupKkAtð |QuBýu ÿApWA ok ô
òüpOoBH×uA úG ôA QñÇéu óBìq ok úñìAoA ÑBÂôA ,Bø ô wýéPýG lülW Qüæôôk úÞ ly îývÛO Qüæô þðBíTÎ ÿBø ápO ûly ÿrüo úìBðpGô ûly þcApÆ ÿBø|ápO úG IÛéì ,þÚpO ô kBdOA ïBƒð úƒG ,óBƒìq
ë@ úÇéu qBÒ@ qA kõg ÐÂô òüpO áBñPƒzƒøk ô ïBð IýOpO òƒülƒG ô lƒy ûkôrƒÖA ó@ úƒG xAõƒýu Ao þzÞ êvð ïBùOA úýÞpO .kõG þÚpO ô kBdOA Jrcô
ÿ„ kBG@ ô pùy pø ok úÞ kõHð ÿqôo .lýuo óBíTÎ ÿBýÖApÓWô ÿoõzÞ RBíývÛO úd×¾qA óBPvñìoA óBâly úPzÞ kAlÏO lüõâ þì ô lñÞ þì ko Rly úG .lðlýuo êPÚ úG ,óAõW
úPzÞ BùÞpO QulG ÿp×ð lñƒ^ ,òƒýƒzƒð þƒñƒìoA ápO úÞ þégAk äñW ok úñìAoA ô kõG pPíÞ IOApì úG þâlðq ÑBÂôA ÅpÏì ok ókAk oApÚ ,ïBÎ|êPÚ
,Bø ápO pýHÏO úG Bü ô( BøkpÞ þPc .lðly þíð .lükpâ õdì þðBíTÎ þéì ,pãük ÿBø|ûôpâ òýG þñìoA ëB×ÆA îývÛO ,IuBñìBð
pø ,lðkõG òýzðokB^ ÿpüBzÎ úÞ )þøõÞ ÿBø ápO QüpTÞA lñðBíø ,þðBíTÎ ÿoõÆApLìA óBíÞBc .lðly úPzÞ ,lðkpLu óBW ó@ok rýð Bø ÿAõÚ ëAôq úG þùPñì úÞ þOpWBùì ô ÿoBHWA bõÞ
RoBÒ ô êPÚ qA wK ô ûlì@ òýDBK ûõÞ qA þøBâ qA ÿBø QýéÚA úG Bùð@ .lðkõG óBíévì {ðAlðôpƒùy ,óBìkõgoõzÞ úéíWqAô ØéPhì ÿBø Qèôk kõG þOBÚB×OA úéíW qA ly óBð@ þDrW ô þéÞ þívW
qBG Bø ûõÞ úG «AklXì ,òýzð þñìoA ÿBPuôo lñ^ ÿBø ÿoBPhìkõg ûqBWA ,úñìAoA úéíW qA þHønì þÖ ÈGAôo ok kõWõì ÿBÃÖ ô RækBÏì Ivc pG
ô BøkpÞ úÞ þèAõcAô ÑBÂôA òýñ^ok .lñPzâ þì Ao Bùð@ úÞ úñìAoA BG óBìríø BìA .lðkAk Ao ÿkôldì ,úýÞpO ô óBPvñìoA ÿBøoõzÞ qA àüpø BG òýGBƒì .kBPÖA óBìq òüA ok óBýñìoA ÿApG úÞ
ô lðkõG eévì úñìAoA ÿBøBPuôo ÙApÆA ÿBø ápO ô úðækBÎpýÒoõÇG ,lñPvðAk þì ”òük þG ôpÖBÞ“ êíÏG Áõ¿g òüA ok þüBøoõðBìô Bùüpýâ ÐÂõì kôlc þðBíTÎ Qèôk oõPuk úG úÏÚAô òüA þÆ
úG ,QgBu þì pO eévì Ao Bùð@qôopørýð Qèôk oõÇG .lðkpÞ þì oBPÖo ôk úWok lðôpùy lñðBíø þíð Ao ëõ¾Aô RBýÏÚAô ëBcpø úG þèô ,lðoô@þì |,óAlñízülðA |,óõƒýƒðBƒcôo |,óApƒHƒøo qA òƒO 300
pGApG ok ÑBÖk ÿApG údéuA ÿoAlùãð ûqBWA úñìAoA þPvüBƒG ô lƒñPyAlƒð ÿCAo ܃c óBƒýdývì ,ëBƒTì qA wK ô pýãPuk þñìoA óAoAlíPuBýu ô óBâlñvüõð
óBíévì óAlðôpùy úG QHvð Ao ÿpPzýG RBýèBƒì .lññÞ óBíPÞ lñðAõO úPzÞ þÏýXÖ qpÆ úG þãíø ,ûBâoBPzÞ úG ëBÛPðA
.kAk þíð Ao ápO ô kpÞ „òüqôBXPì ô ûkõG ú^ úýÃÚ ê¾A îýñýHG AlPGA lüoAnãG óBíø ok úÞ Ap^ kõG ïBÎ|êPÚ qBÒ@pu òüA ô lðly
BìA , kõG ûlzð qBÒ@ þÏíW ÿBøoBPzÞ qõñø .lðkpÞ þì QgAkpK úðBýìoôBg îÆçO pK iüoBO onâ ok úÏÚAô òüA ok rýð ëõHðBPuA óBýñìoA qA òOoArø YñK kôlc qôo
Qzcôô IÎo ,úñìAoA opßìô ûlñÞApK ÿBøoBPzÞ úÛÇñì òÞBu úñìAoA ,þOBÃýÏHO òýñ^ kõWô BG
ÿBùPèôk .kõG ûkoô@ kõWõG Bƒùƒèk ok Ao ÿkBƒüq úG QHvð pPzýG RôpS ô pOæBG Rçý¿dO úüBu ok ?QuA ûkAk jo úðõã^ | |.lðlýuoêPÚúGóBzèqBñìôBø|ú^õÞ
BùñüA ô lðkAk pÞnO óBƒÇƒéu úƒG BƒøoBƒG þƒüBƒKôoA þì QÖpzýK kõg úÏìBW ok ,oBHO ápO óBãüBvíø êéìô ïAõÚA qA ÿoBývG lñðBì úñìAoA qA ÿoBývG Bøpùy úG þðBíTÎ óAqBGpu ,êüoô@ 24 ÿAkpÖ qA
oBGpø ô kpÞ þíð qôBXO Ùpc l¶ c qA QÚõ`ýƒø QÏñ¾ ,óBâoqBG RõvÞ ok Bùð@ qA ÿoBývG ô lðkpÞ ô mõ×ð ,úðBýìoôBg þDBýÖApÓW ûpPvâ ok oAk úzüo úðBùG òüA úG Ao Bùð@ô lñPÖo òýzð|þñìoA ÿBøBPuôo ô
óBƒìq þƒèô ,kAk þƒì RBƒc烾A ëõƒƒÚ óBƒƒÇƒƒéu úG QHvð ÿpOæBG þâlðq eÇuqAoAk úðBgoBÞôpâ qA ÿoBývG lƒñƒðBƒíƒø Ao kõƒg þƒhƒüoBƒO oõƒÃƒc ÿBø|óBßì úG lüBGô lðoAk oApÚ þãñW úÛÇñì ok úÞ
kõG ûly ûkAk ûlÎô {ýK ëBu 40qA úÞ þOBcç¾A ,óBðBÛøk Ao Bƒùð@ QƒüpƒTÞA úƒÞ ápƒO óAlƒðôpƒùy pOApÖrýì@úÓèBHì ÿA úðõãG «BÃÏG ,úÛÇñì ÿBøoõzÞ BìA lðlýzÞ óôpýG óBzüBø|úðBg qA ,lðõy êÛPñì òìA
îÞ ÝõÛc BG óAqBGpu ô Qèôk úüBK óôk óAlñìoBÞ lñðAlýì kõg þéÏÖ ûly úPgBñy „òýìqpuôpíéÚ qA |,óBðq êìBy pPzýG úÞ Ao óBýñìoA ÿBø|ûôpƒâ óBƒð@
. lýuo þíð ApÖ ûBã`ýø qA þüBø úâo BøBÎkA òüA qA ÿA ûoBK ok úPHƒèA úƒÞ Roõƒ¾ úƒG lƒðkõƒG óBƒâkoõƒhƒèBƒƒu ô óBƒƒÞkõƒƒÞ
.lðkõG oAkõgpG ,lðkAk þì êýßzO þPèôk ô lñPgBu|þì |úðAôo ûBâlýÏHO ÙpÆ úG þüBø|óAôoBÞ
.QuA úP×ùð rýð QýÏÚAô
óBPvñìoA qA êßzPì Ao åorG óBPvñìoA rýð úñìAoA 16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ïpW úG wß`ýø qBG óBüBK ok ô oBPzÞ ok óApãOoBÒ ok ïBXðApuô lðkpÞ þì ûqoBHì lýídèAlHÎ óBÇéu Ao p×ð óAoArø ô ûkq {O@ Ao òýzð þñìoA ÿBPuôo þHéÆ úÏuõO RBýð ô þãüBvíø QéÏG úýuôo
RAqBXìô úíÞBdì ÿqõu {O@ô RoBÒ þzßìk@ ,ÿrüo óõg óôlG ÿBOkõÞ àü ïBXðA BG 1908 ëBu .lðlðBuo êPÛG þìõÚô ÿkAtð ÿBølðõýK êýHÚqA þOBùýWõO BG kõg
þéì wéXì êýßzO ô QýÆôpzì ëõHÚ úG Ao óBÇéu þDôpãñPðõì ô oBƒÓéG – Jpƒ¾ - ôçuA ïAõƒÚA qA
.lzð Qukok Ao oõìA ïBìq B« uAo kõg ô lðkpÞ oõHXì óBPvéãðA Bùð@ xAo ok ô þüBKôoA ÿBùOolÚ| | Bø þDBýðBìôo ô óBýðBðõü koõìok .kpßýì ÿoAlHðBW
äñW {O@ ok Býðk ,1914 ëBu óBƒPvGBƒO ok ô þdývì þñìoA ô ápO óBìq òüA ok .lƒñƒPƒÖpƒâ ô lðkõíð úégAlì úñìAoA oBPzÞ úG ókAk óBüBK ÿApG úýuôo QüBíc IéW IWõì þHønì ÿBølðõýK rýð
qA BO lðlýyõÞ þì pãülßü Quk ok Quk óBíévì þcpÆ ïBXðA QyAk úÞ þ¾Bg ÿpâ úéýc BG óBÇéu
.ly oô úéÏy ëôA þðBùW óBÇéu QñÇéu ëBu þƒu qA lƒÏƒG úƒÞ þƒPƒ¾pƒÖ ëôk ÑçÆA úG Ao "RBíýËñO" îƒuA úƒG þƒcç¾A .lzýì
òýÛ×Pì òýG ÉBÛð püBu ok ÿpýâok RAqAõì úG àü êýßzO QùW ok ,kõG ûlì@ QulG lýídèAlHÎ QÖBýð óBüBK BùñO úð BøoBPzÞ BìA .lðBuo þüBKôoA áApPyA êDæk úGrýð Bø ÿõvðApÖ ÐÚõì óBíøqA
ô óBíè@( úükBdOA ô )úvðApÖ ô wýéãðA ô úýuôo( ûkB×PuA ÄýÏHO óôlG ô IéÆ ÿpGApG þéì Qìõßc ïBÎ êPÚ .QÖBü ÿpPzýG QÎpu ô Rly úƒßéG kõg ëBG ô pK püq Ao óBñHè ÿBø þðôoBì ;þHønƒì
ÿAõÚ òýG þüBùãñW )ÿpãñø ô {üpOA ô þðBíTÎ óBñÞBu úÞ 1896-1894 ÿBùèBƒu þƒÆ ok úƒñìAoA
.lññÞ )úýÞpO þÚpy ÿBùPívÚ( þƒèõƒOBƒð@ ok Ao úƒñìAoA .lðkõG úPÖpâ
.QÖpâ ok rýð þðBíTÎ ô xôo l àü úG Quk óBÇéu ,1909 qA lÏG ëBu -}AoBì -óAô -wýéPýG -óBXðqoA -óAqõGApO BøxôoþìçÎAQuBýu,úñìAoAkoõìokþèô| |
úG ápO ÿBøôpýð òýG qBƒÛ×Ú ok úƒéíW ó@ qA| qA wK þèô ly îø ÜÖõì þOlì ÿApG ô kq BOkõÞ -}õì -pßGoBük - óõuBu -RoõýüBG -BÖoôA .QyAlð QÛGBÇì óAlñ^ óBð@ þèBíÎA QuBýu BG
ok xôo ÿAõÚô äñW püqô ,ByBK oõðA þølðBìpÖ QulG Ao oõìA ïBìq ,óAõW ÿBùÞpO «AklXì þOlì wK þßü ...ô ) AoBßð@( ûoõÛð@ - BðAk@ - ïôoqoA ô kõG úýuôo ôpíéÚ ôrW þƒÚpƒy óBƒPvñìoA Apƒüq
Bø þðBíTÎ ô ly ÐÚAô þãñW "{ýíÚ ÿoBu"úÛÇñì qA úzýíø ÿApG lýídèAlHÎ óBÇéuoBG òüAô úPÖpâ óBPvñìoA ÿApG þOBÏHO óBð@ ÿBø úPuAõg qA QüBíc
qA þßü Bø þðBíTÎ .lðkoõg þÞBñèõƒø Qƒvßy .kpÞ ôok ÿpãük qA
Ao {ýíÚ ÿoBu äñW ok kõƒg þƒìBƒÞBƒð êƒDæk .ly Ðég QñÇéu kôlc ûoôk òüA ok úÞ lƒðlƒÛPÏì Bƒø þƒñìoA| | .lyBG úPyAk pG ok QvðAõO þì rýð úýuôo
óõPu óAõñÏG ókpÞ êíÎô Bùuôo BG úñìAoA þèlíø óBÇéu Ðég BG lðkpÞ þì pßÖ úñìAoA úßýðBìq qA .lðA ûly þgçu þÏýXÖ qpÇG þñìoA 300000 BG oBPÖo koõì ok rýð úýuôo kõg úßð@ òíÂ
Qzcô ô xpO óAoôk ô BùýPhGlG úíø lýídèAlHÎ 1895pHìBuk 28ok BÖoôA úÏÚAô RBüBñW òüA úéíW óAlñ^ ûlðôpK ,þðBvðA ÝõƒÛc ô ÿkõƒùü QƒýéÚA
.lñPvðAlýì îXñK 1909 ëBu ok pãük oBHßü óBùâBð ,ûlýuo óBüBK úG qA {ýG úßýèBc ok úÏÚAô òüA ok .kpG ïBð óAõO þì Ao
óApãð óAõW ÿBùÞpO ÿApG úƒñìAoA úƒèBƒvì Anƒè ,kõg óBW xpO qA úÞ þñìoA ákõÞ ô kpì ô óq 2500 .QyAlð þÏzÏzì
AlýK QýíøA rýð þWoBg QýñìA lÏG ô ûly pO ûlññÞ | .QzâpøBÊúñìAoApGQðõzgÿBíýu BvýéÞ ókq {O@ BG ,lðkõG ûkpG ûBñK BvýéÞ êgAlG úýuôo oõzÞ püqô ”ïôk ÿ çßýð oArO“ óBìq ok| |
úýÞpO QÚô Qèôk ÿApG äñW ólyoô úéÏy .kpÞ ô kBdOA QýÏíW ,êgAk ok úÞ lýzßð þèõÆ . lñPgõu ûlðq ûlðq þðBíTÎ Qèôk óAoõìBì ÈuõO ÿkõùü úýéÎpG "ïôpâõK" úìBðpG ÿpu rýð "ûô úè úK "
ÿApG Ao úñìAoA úèBvì BO kpÞ kBXüA þHuBñì Q¾pÖ ô õu àü qA ûAõg ÿkAq@ fBñW óBýì QGBÚo ok þÚpO ÿBø ÿBùðAõW qA ÿA ûlÎ ,1896 Quõâ@ 26 ok úýuôo QýñìA êhì Ao óBð@ ô kõG ûkpÞ ApWA Ao Bø
òýÆçu qA ïAlß`ýø úÞ ÿoBÞ .lñÞ êc úzýíø ô QGBÚo pãük ÙpÆ qA óAõW ÿBùÞpO óBýìBËð fBñW ú`ð@ úG Ao BKôoA þìõíÎ oBßÖA úWõO úßð@ ÿApG þñìoA
úG ÜÖõì lýídèAlHÎ óBÇéu ûtüõG ô þðBíTÎ þéHÚ ÿpHøo úG Apâ þìBËð ûôpâ «BPüBùðô kpÞ qôpG ÙçPgA ÿrÞpì àðBG lññÞ IéW Qynâ þì þðBíTÎok úÞ .QvðAlýì
Ao ó@ Q¾pÖ îýDõãG pPùG Bü lðkõG ûlzð ó@ ïBXðA ëBíW“ ô ”ByBK QÏéÆ“ ô ”ByBK oõðA“ óõ^ þðBvÞ ô ûkpÞ ëBÓyA Ao )ëõHðBPuA( úýñÇñÇvÚok þðBíTÎ ïBãñùG Bø lÏG úÞ ly IWõì Bø Qƒðõƒzg òƒüA
pPzýG Bùð@ .lñPÖpâ Quk ok Ao oõìA ïBìq ”ByBK ïBXðA ô úñìAoA oBPzÞ úƒG ókAk óBƒüBƒK oBƒPƒuAõƒg Bø àüõƒzéG úƒG Bƒø ÿkõƒùü ;1917pƒHPÞA JçÛðA
.lðkõG ûkoôBýð QulG BG Ao þðBíTÎ ÿoõÆApLìA êDBvì úÞ lñPyAk êüBíO QvýèBýuõu Jrc ok ÿkBüq mõ×ð ô lñPƒuõƒýƒK
,lðA úPyBãð þñìoA òýgoõì úÞ ú`ð@xBuApG ê¿Ö ô êc rýì@ pùÚ Roõ¿G ô ápO kAtð ÿpOpG | |.lðlykõÎõìRBcç¾A .lññÞ AlýK kõG Bø àüõzéG úýèôA ldPì úÞ þGçÛðA
úu ûtüõG ô úPýíÞ òüA ÈuõO þñìoA kAtð ïAlƒùðA ô kBdOA úPýíÞ óAõW ÿBùÞpO óBìq ó@ ok .lññÞ úÞ úðõâ óAlG,ApWBì óBüBK qA lÏG qôo úu BìA| | úÞ ÿôoõy ÿBøpvýíÞ ÿAoõy òýèôA ok úßüoõÇG
ÈuõO ,úðBìpdìô ÜýÚk þéßy úG ÝõÖ Qý¿hy IýOpOòülG .lñPyAkQukokAooõìAïBìq,þÚpO úýéÎ þðBíTÎ ÿBùÞpO îzg ,lñvüõð þì Bø þñìoA 17 ,pvýíÞ p×ð 22 qA ,ly êýßzO òýñè ÿpHøo úG
úìBðpG"Áõ¿hì RçýßzO" ïBñG óBƒìqBƒu àƒü ByBK oõðA êýÎBíuA ,îËÎA püqô ByBK QÏéÆ lídì ô Bø ú^õÞ ok þñìoA oArø Bùøk ô ly pX×ñì úñìAoA
BG ïBy ûBLu ûlðBìpÖ ByBK ëBíW lícA ô äñW püqô .lðly úÏÇÚ úÏÇÚ ô þgçu úýñÇñÇvÚ ÿBùðBGBýg .lðkõG ÿkõùü ó@ p×ð
. ly ÿrüo oAlÖpÆô"îvýðAoõOóBK"úðBPupKkAtð ÿBøúzülðA ÈuõO ô ûly þcApÆ êHÚ qA ,Bø þüõXìBÛPðA òüA ÿBøoBPzÞ ”ïôk lýídèAlHƒÎ óBƒÇƒéu“ óBƒìq ok
15 òýG óAkpì AlPGA ,QuBýu òüA ÿApWA ÿApG Bùð@| | Bø lÏG ô lñPÖpâ oApÚ oõìA xAo ok ,Bø óBƒíƒè@ qAlÏG .lyþìQüAlølýídèAlHÎóBÇéuÀhy ÐüBÚô þèô ,QuõýK þì ÑõÚõG ÿA ûlñÞApK ô kôldì
úG kpHð ÿBø úùHW úG ókpG úðBùG úG Ao úèBu 50 BO kõg oBßÖA ÜÛdO ÿApG "Áõ¿hì Rçý߃zƒO" ÿpãük ûlíÎ oBPzÞ 1908 ëBu BO BøoBPzÞ òüA úPukoBPzÞ àü êìBÞ kBÏGAô êßy 1894 ëBuok
pø ly okB¾ oõPuk òýñ`íø .lðlðAõgApÖ {OoA }pPvâ þèõOBð@puBOpuokô QÖpâ kõhG þÏíW
ô løk êüõdO {OoA úG lüBG koAk údéuA úÞ wÞ .lðkpÞ kBXüA .QÖpãð Roõ¾ ÿA úÛGBu þG qpì úG óBùâBð óBýðBGpÚ kAlÏO .QÖBü
koõì äñW ëçg ok QuA òßíì úÞ ú`ð@pø Qèôk ÿBÎkA úG úÞ kõG BðAk@pùyoBPzÞ úñd¾oBHñüA| qA úÞ þñìoA ØéPƒhƒì ÿBƒø ûôpƒâ ô JArƒcA QÎpu úGô QÖBü QýìõíÎ úñìAoA ïBÎ êPÚô lýuo
ô AnÒ ,pÆBÚ ,xBHèpýËð ;kpýâoApÚ {OoA ZBýPcA þðBGpÚpùy ó@ úñìAoA qA 30000 úG IüpÚ Bø þñìoA óBƒÇƒéu ÿBƒøoBƒPƒzƒÞ ô òƒzƒg ÿBƒø QƒuBƒƒýƒu
ÿBÎkA úG BñG þèô ,kõíð lñøAõg ÈHÂ Ao ûpƒýÒ þéHÚ ÿBøoBPzÞ úýHy «çìBÞ oBPzÞ ûõýy .lðly ÿBø ûôpâ àíÞ úG ,lðkõG ûlì@ äñO úG lýídèAlHÎ .kpÞ QüApu pãük úÛÇñì úG úÛÇñì àü qA
{OoA Ð×ð úG Ao úñìAoA ëAõìA ÈÛÖ Qèôk «ApøBÊ ,úñìAoA , þñìoA óBðq ØñÎ úG qôBXO , ÿqAlðApƒýƒO .kõƒG lðkõG ÙôpÏì óAõW ÿBùÞpO úG úÞ ápƒO þƒGçÛðA QvhðúýÃÚ,þñìoAóBâlñvüõðþÃÏGQüAôoúG| |
ô óAoBßPüBñW BG {OoA îËñì ÿBøôpýð ÿoB߃íƒø þðBPvøõÞ úÛÇñì ok úñìAoA úÞ ly qBÒ@ BXƒð@ qA
.kõíð þì ÈH | |.lñPÖBPy úÞ BøkpÞ RAqôBXO úýéÎ ,wýéPýG ÐGAõO qA óõuBu
lÏG úd×¾ok úèBHðk| ôkBdOAúPýíÞ<ïBñGÿAúPýíÞóAõWÿBùÞpO| | óBðq úG ô ûkpÞ ëôBL^ Ao òýzð þñìoA ÿBøBPuôo
pGApG ok IýOpO òüA úG ô lðkõG ûkAk êýßzO > þÚpO òýG ÑArð òüA ok .lñPuBg BLG ,lðkpÞ þì qôBXO
17 úégAlì úðAoAlHðBW úýÞpO {OoA ,úñìAoA ô BƒøkpƒÞ
òülñ^ ,BøkpÞ BG ûApíø AlPGA óBíƒø ok ô kõƒíƒð

oAp¾A BG pPzýG ëõHƒðBƒPƒuA ok îø þƒøBƒâkAk óApãð oBHgA úG ûoByA òí ;þèBÎ JBG úG JBÇg ô åpì IðBXG ûkBýK Ao Bùð@ ápO oAõƒu ô eƒévì óApùO úéXì
ô òüpì@ qA ÿkBüq kAlÏO ô ly êýßzO Bø þvýéãðA Ao þðBíTÎ Qèôk RBìBÛì úñìAoA oBPzÞ qA ûlññƒÞ BG Ao þñìoA kpì ô óq Bøl¾ .lðlðApƒýì QƒÞçø Qèôk oõPulG ,1915 êüoô@ 24 qôo ok ïBXðApu
îø "þãñW óAoBßPüBñW"ô úñìAoA oBPzÞ òýéìBƒÎ kõG ûlì@ úéíW qA úýìçÎA òüAok .lñPvðAk ëõEvì ûkBýK údéuA ô Ýçy JpÃG ÿoAq ëBdG óBzðBÞkõÞ ,þñìoA óBâorGô óApHøo qA p×ð 300 kôlc þðBíTÎ
þvýéãðA þèô .lðly pýãPuk Bø þvýéãðA ÈuõO óAõW ,Bøkpì óBýì ok .lðlðAo þì õéXG óAõOBð ô þñìoA óAoAlíPuBýu ô óBƒâlƒñvüõƒð ,óõƒýðBƒcôo
þãñW óAoBßPüBñW úíÞBdì óByoõËñì pPzýG Bƒø :úÞ óAlýì úG Bü Ao óBðAõW ïBíO óõ^ ly þíð ûlƒük ïBð úG þ×ÛuA rXG Ao Bùð@ þãíø ô ûly pýãPuk
ÿBùøBâôkoA ok þvýéãðA ÿApuA BG úÞ lðkõG ápO óBPvñìoA kpÞ ô ápO úñßu úPynâ ûBƒì ok" úG óly Üdéì( ÉBýPcA Ädì Bü ûkBPupÖ äñW ïAlÎA kõG îø þâorG óAlýÛýuõì úÞ ”xBPýìõÞ“
þðBíTÎ RBìBÛì àíÞ BG IéÒAô ÑçÆA BG )þGpÒ( þñìoA óApPgk .lðkõG ûlðBuo êPÛG )xôo óõzÚ pSA ok Ao kõg xAõc ô }õø rýð ØÛuA òüA .lðkpÞ
.lñPyAk oBPÖo Fõu ApuA úíýð ok BøoBPzÞ òüA .lðA ûkq úñìAoA oBPzÞ úG Quk úÞ kõG ó@ QéÎ ô lðkõG ûlýyApO úO qA Ao kõg ÿBøõì
pýýÓO äñW qA lÏG wýéãðA QuBýu úÞ BXð@ qA wýéPýG-óBƒÞpƒO -ïôo qoA ok êƒüoô@ ûBƒì ÿBƒø úuôk .lñP×ýGBùð@óBXGJpÎôápOóAkpìAkBHì .kAk Quk qA ,kõG úPynâ ôA pG ô ûlük úÞ ú`ð@
qA þøôpâ ókoô@ oBÞ ÿôo pG þñPHì ô kõG ûkpÞ úýßýéýÞ puBOpu okô óõPüq -óõuBƒu-}õƒì– Quok Ao Bø ûôpâ òüA ,oAõu IuApG ²ïoAlðAs òO kôlc qôo óBíø ok .kõG ïBÎ êPÚ qBÒ@pu òüA| |
ëBíÞ þ×Ç¿ì“ ÿpHøo úG óAõW ÿBùÞpOqA óBýìBËð l¿ßü úG àükrð óBñÞBu þìBƒíƒO .lƒðA ûkAk jo .lðAo þì õéXG Ýçy JpÃG lñ×uõâ úéâ lñðBì óBzèqBñìô Bø ú^õÞok ëõHðBPuA úñìAoAqAp×ð 5000
òíyk àü óAõñÏG úƒýÞpƒO úƒG pƒãük kõƒG ”BƒyBƒK òüA BG óBìríø ...lðA ûlýuo êPÛG óAô ÿBPƒuôo Ao þñìoA óAkpì ô óq qA þðBvÞ úé¾BÖ úG úé¾BƒÖ
ØýÏÃO Ao óBð@ úÞ lñPuAõhýíðô lƒñPvüpƒãñýíð QýÏíW úWõPì Ao kõg îzg þðBíTÎ Qèôk ÐüBÚô Bü lðA ûkpìô lðA ûkBPÖA ûkBWoBñÞok úÞ îülülýì . lðlýuo êPÛG
úñìAoAoBPzÞ óBíùPìqA òO 12 xBuA òüApG .lññÞ úG úWõOBG ...QuA ûkpÞ ëõHðBPuA )þñìoA( ûBñãýG ÿqôo qBG ... lðkõG ÑArð ô ókAk óBW ëBc ok ô ëBÛPðA" QÚõì óBìpÖ IWõíG , qôpð@ ÿAkpÖ qA
lñø xolì úG lðkõG ÜGBu ÿAoqô qA «ApTÞA úÞ Ao úG Ü×Pì ëôk ;QüpzG úýéÎ úýÞpO lülW RBüBñW qA þâorG úéÖBÚ úÞ îükpÞ ÝApÆA þüBW ok pãük ô Bƒøpƒùy úƒG þƒðBƒíTÎ pƒÞBƒvÎ "klƒXì óBƒßuA
úG Ao ûly pýãPuk óBíùPì úýÛG ô )þéÏÖ ÿBñ^( ÿBÃÎA úýéÞ óBð@ úÞ lðBupýì þèBÎ JBƒG ÑçÆA wýéK ÿBøoAõu QƒHÚApƒì QƒdO úñìAoA òýíø úÞ úðBùG òüA úG Ao Bùð@ô úPÖo òýzð þñìoA ÿBøBPuôo
BølÏG .lðkAk ëBÛPðA úðApPülì ok QƒèBƒì ûpƒürƒW òƒüA ëõƒEvì Ao ó@ óAoArƒâoBƒÞ ô þƒðBƒíTÎ Qƒèôk BG þñìoA óq àü .lñPyAk QìBÚA BXð@ok þðBíTÎ òìA ÿBøBW úG lüBG ô lðoAk oApÚ þãñW úÛÇñì ok
BG úécpì lñ^ ok Ao îùPì ÿBùÞpO òüA Bø þvýéãðA óBGq úG ô ly àükrð òíG óBâkpì úÖBýÚ ô Roõ¾ .lðlýzÞ óôpýG óBzüBø úðBg qA ,lðõy ûkAk bõÞ
ÿBùøBâôkoAokqõñø úÞ þvýéãðA ûlðBíýÚBG ÿApuA ."lñuBñy þì BøoBPzÞ qA Ao xBíèA òýãð ôk òüA AlhG ApO< :Q×â úvðApÖ ókpÞ koAô BG ;ëõHðBPuA Qèôk RBìAlÚA òüA úPHèA| |
ûBâkAk êýßzO ÑõÂõìô lðkpÞ úèkBHì lðkõG úýÞpO óBùW puBOpu ok úÞ úñìAoA qA þzhG ûqôpìA ú`G úÞ ûlG BíG þÞAoõg ÿolÚ ÅõÎokôphG òì þHéÆ þDAlWô QðBýg ;þuõuBW êýHÚ qA þOBìBùOA
óBâkAõð Bü óAlðqpÖ qA óBypPzýG lðA ûly ûlñÞApK .>lðõy þì áçø lðoAk þãñupâ qA îüBø RoAqô RBÓýéHO ok .kõG ïAõO úñìAoA qA ÿoBývG úG
.ly þ×Pñì rýð þééíèA òýG ÜÖõì úÞ þðBýñìoA .lñPvø ÐüBÚô óBíø óBâlðBìqBG ...îülðAonâ Ao þHýXÎ ÿBøqôo úßð@ ú¾çg ÿlülùO" úñìAoA lzýì {yõÞ rýð úýÞpO äƒñƒW
IWõì ó@ qA þyBð pýÛdO ô äñW ok Qvƒßƒy ,óBñHè ,úüoõu óõ^ þüBøoõzÞ úG ,lðly oApÖ úG AlýK òì ÿApG Ao þÞBƒñƒèõƒø oBývG xõGBÞ àü îßc
kõG ûly BùÞpO þPvýèBðõýuBð RBuBvcA àüpdO ûBñK óApüA úG rýð ÿkAlÏO ô BKôoA ,Bßüpì@ ,úýuôo ÈévO ïkõWô pG þPHuBñíG þøBâ úÞ QuA ûkpÞ .lðõy þÖpÏì "þéì QýñìA ÿApG
olñG 1919 úì ûBìok Bø þðBðõü úÞ þìBãñøpìA òüAô ."løk þì ïoAq@ô kqBu þì îPcAoBð ô lñÞ þì AlýK , óBðq Ao Bùð@pPzýG úÞ Ao þñìoA ÿBø úPuk óBð@| |
ëçÛPuA .lýuo kõg ZôA úG lðkpÞ Ùp¿O AopýìqA .lðkpÞ qBÒ@ Ao ÿlülW þâlðq ô ûkpG ,þðBíTÎ ÿoõÆApLìA ok Bßüpì@ QÚô pƒýƒ×ƒu Roõ¿G ,lðkAk þì êýßzO óBâkoõhèBu ô óBÞkõÞ
lÏG ,óBPvñìoA ûtüô úG qBƒÛƒ×ƒÚ ÿBƒø ÿoõƒùƒíƒW ô óBíè@ îýévO ô Qvßy úG úÞ äñW qA lÏG :lvüõð þì {üBø QyAkkBü ok ”BPñâoõì ÿpñø“ úðAôo ûBâlýÏHO ÙpÇG AnÒ ô J@ óôlG þüBø óAôoBÞ
ô lýzhG þñìoA lƒÂ RBƒuBƒvƒcA úƒG ÿlƒülƒW 30 ok ,BùÞpO BG úí¾Bhì ápO ô lýìBXðA þðBíTÎ lýÏHO ô ZApgA úG îýí¿O þðBíTÎ RBìBÛì þPÚô“ úPÖpâ pËð ok óBð@ ÿApG úÞ þøBâlýÏHO .lñPgBu þì
IÛéì "áoõOBO@" úG BølÏG úÞ ByBK ëBíÞ þ×Ç¿ì okB¾ Ao Qéì àü åpì îßc ÐÚAô ok ,lñPÖpâ úñìAoA úÛÇñì ok ÐÚAô úüoõu ÿrÞpì ÿApd¾ ,kõG ûly
þGõhG Bø ápO þPvýèBðõýuBð RBuBvcA qA lƒy .QzâpG Ýoô ,lýuo BÃìA úG 1918pHPÞA okô lðlýíùÖ þì þGõhG Ao úPßð òüA Bùð@ .lðkpÞ úGRBÚôAIéÒA.kõG IécpùyþßükrðokoôrèAok
äñWok qôpýK ÜGBu òýÛ×Pì úPHèA .QÖpâ ûpƒùƒG ô úíÞBdì oBPuAõg ,qôpýK ò„ ýÛ×Pì AlPGA ok òüA ókpÞ þ×hì ÿApG þyçO îø òì BG RBíèBßì ÿBø xBHè úÞ ly þì ûkAk oõPuk óBøBñâ þG òüA
ë@ QÖçg úzülðA qA Ao BùÞpO úßð@ ÿApG rýð þðBùW wðAp×ñÞ .lðkõG ûly úñìAoA oBPzÞ óçìBÎ RAqBXì püq òPÖo ûAo úG oõHXì Ao Bùð@ ô ûkoô@ok Ao kõg
óBýìBËð ÿBø úƒzƒülƒðA ;lƒñƒñƒÞ pƒO oôk óBƒíƒTƒÎ òüA ÿApG rýð 1919 úüõðAs ok wüoBK eé¾ þOBìlÛì ”.lðkpG þíð oBßG QýÏÚAô óBð@ qA ÿoBývG åpì úG úÞ lðkpÞ þì óAqõu JBPÖ@
òüA ÿBø úPÖBüô kpÞ òýýÏO þÛýÛdO óõývýíÞpìA úÞ QuA ÿqôo óBíø 1915 êüoô@24 QcApPuA ÿApG úÞ Ao þüBùð@ .lükpâ þì þùPñƒì
.lðkpßýì QüõÛO Ao QvýèBðõýuBð ô ûlýðBXñâ îø "oõu" óBƒíƒýƒK ok óõƒýƒvƒýƒíƒÞ qôo ó@ óBýðBGpÚ kBýG úèBu úíø úƒñƒìAoA þì úèõéâ àýéy BG ,lðly þì ؃ÚõƒPƒì ,ókpƒÞ
úñìAoA oBPzÞ óAoBÞ olðA Quk qA ÿoBývG Bø lÏG
þñìoA ÿBø áBñyAk oôpO ÿBƒø úƒgõƒW úƒéýƒuõƒG .ly Iüõ¿O .lðoAlýì BLG þíuApì .lñPzÞ
kõG òßíì úÞ BXð@ BO ïBÎ êPÚ ô þzÞ kAtð fpÆ Quok Ao þ¾Bg úPýíÞ ”óAõW ÿBùÞpO“ óBìríø
.lðlýuoêPÛG ôþDBuBñy okúÞBýðkþìõíÎoBßÖA .lyApWAúìBðpGBGôþ×hì óBýì qA ëõEvì Ao åpì ÿBø úgõW úÞ lðkõG ûkpÞ
ÿoApÖ ÿBÃÎA qA ô ÜGBu îËÎA ol¾ ”ByBK QÏéÆ“ ÜíÎ qA «ApøBÊ ,kõG ëôA þðBùW äñW oBPÖpâ óBìq ó@ ,åpì ÿBø úgõW òüA ÿBÃÎA .kpÞ þì úñìAoA ókpG
xoBì 15 ok þÚpO ô kBdOA Jrc ÿrÞpì úPýíÞ þÖBÞ ÑçÆA , kõG ÑõÚô ëBc ok úýÞpO ok úÞ þÏüBÚô .lðkõG úÛGBu BG óBìpXì ô òýéOBÚ qA RBÚôA IéÒA
RoAqô êÞ pülì ”pÞBy òülèA BùG“ pPÞk ô 1921 ûph¾qA ,lðkpÞ þì ÝpÒ úðBgkôook Ao úñìAoA Bùð@
pøô1922êüoô@17ok lÏGëBvßüþìõíÎQýñìA | |.QyAlð þì {O@ ok ûlðq ûlðq ô lñPgAlðA þì òýüBK úG
þƒñÏü ܃×Pì ëôk 1915 úƒì ûBƒì 24 ok þƒèô óApPgk ô óBðq úG ÿoBývG koAõì ok .lðlƒðAqõƒu
.lðlýuoêPÚúGòýèpG ok ôk þÞpPzì úýìçÎA ok úýuôo ô úvðApÖ ;BýƒðBƒPƒüpƒG úG úÞ lðkpÞ þìoõHXì Ao Bùð@ô ûkpÞqôBXO þñìoA
21 ok ïBy ÜGBu ûBLu ûlðBìpÖ ”ByBK ëBíW“
.lñyBGBùð@QìlgokrýñÞ ôûkpGRoõ¾
.ly úPzÞ wýé×O ok 1922 úýDôs þðApüA ûlñvüõð ”ûkAq ëBíW þéÎ lídì lýu“
Roõ¿G úÞ ÜGBu äñW püqô ”BƒyBƒK oõƒðA“ ûlñvüõð ,þuoBÖ òüõð þvüõð ú¿Ú ûlññÞ ÑAlGAô
ok ... ô òýðBXíèAoAk ô kõHð þßü kõG þßü ÿBùGBPÞ
ûly ûoAô@ BùðBGBýG ok þðBíTÎ óBýñìoA úÞ þüBøqôo
RAløBzì ÿô .kõG ûlük Ao óBð@ qA þøôpâ ,lðkõG
ok òì þ¿hy RAløBzì < óAõñÎ QdO Ao kõg
úG 1350 ëBukAkpgok õðsok >ëôA þðBùW äñW
lñÞ þì lýÞBO ÿô .QuA ûkoô@ok püpdO úPyo
QuA þÏüBÚô ô Børý^ úíø ûlì@ oBP×â òüA ok ú`ð@
ûlük kõg îz`G ô ûkõG ó@ løBy ú¿hƒzƒG úƒÞ
ûkõG kAlÓG ïqBÎ òèpGqA 1915oBùGok úÞôA .QuA
kAlÓG ô Iéc úG wLu ô ëõHðBPuA úG AlPGA ,QuA

.Qzâ qBG rýð ûAo óBíø qA ô QÖo
ô kAlÓG qA úGAoA ô ÿoBâ BG ":lvüõñýì ûkArèBíW
ërñì óBíøqA .îükBPÖA ûApG ëõHìBPuA IðBXG Iéc
.îüly úWAõì úñìAoA qA kBƒüq ÿBƒø ûôpƒâ BƒG ëôA
ÿBùìoAlðAsQvýðþðkpÞoôBGúÞþHýXÎRoõ¿G 18

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

þG ô åorG ÿksApO |3 úPynâ ëBu l¾ ok QüpzG“ Ao êüoô@ 24 qôo ô úPgBñy Qýíuo úG Ao óBýñìoA oApßO ô lýÞBO BG2002 úüoõÖ 28 ok BKôoA óBíèoBK ”ÙõßGBÚ@“ ÈuõO ,kpßýì þâlðq AoBhG ok xBñyBð
,úñìAoA þzÞ êvð ;QuA ûkpÞ úGpXO Ao úƒÛƒGBƒu .kpÞ ïçÎA óBýñìoA þzÞ êvð ÿAlùy qôo 1987 òDôs 18 úìBñÏÇÚ Áõ¿g ok kõg ÐÂõì " Bß^" Bø àüõzéG þ×hì wýéK òüoõìBìqA þßü
òýèôA .ÿôoõy ïrýñýèBPuAô Bø ÿkõùü QuBÞõèõø qA ,1915 ëBu ok úñìAoA þzÞ êvð þüBuBñy pG þñHì
ïA |20 ópÚ þzÞ êvð òýèôA þÏýuô oõÇG úÞ ÿksApO ûlì@ þüAôBø QèBüA ÿBñu wéXì úýðBýG ok| | .lýuo êPÚ úG ÿpýâok àü ok ô ly þDBuBñy
ÿoôp ô kq úGp úñìAoA úG kõy þì Jõvdì :QuA .lüBíð kBXüA Ao þPy@ úñýìq BO QuAõg úýÞpO wK qôo ûk þìõíÎ QýñìApüqô ”îÊBð“pPÞk
óBýðBGpÚ ó@kBü úÞ QuA ú×ýÊô àü ÐÚAôokô QuA :úvðApÖ Qyõðpu qA oApÖ ÿApG ByBK oõƒðA ólƒy úƒPzÞ qA
BG Al¿ßü Roõ¿G þüAôBø QèBüA ÿBñu wéXì úG 1926 RôA 26 ok BìA QzâqBG AoBßð@ úG ,úGBzì
”...îüoAlG þìApâ Ao ok ûlñÞApK óBýñìoA püBu ô Bßüpì@ óBýñìoA úÏìBW úñìAoA ïBÎ êPÚ ,2000pHìAõð 8ok úvðApÖ ÿBñu ëBíÞ óBW úG l¿Ú Fõu úEÆõO ok òPyAk Quk ïpW
òPyAk QèBgk ûoBGok þyoArâoBzPðA ok óBýñìoA þzÞ êvðô ûkpÞ ÿkolíø qApGA óBùW ûly Iüõ¿O úìBñÏÇÚ ok .QgBñy Qýíuo úG Ao
þì Qýíuo úG ô ïõƒßdì Ao ÿkçýì 1915 ëBƒu 1915 ëBu ok úñìAoA oBPzÞ úvðApÖ ÿBñu :QuA ûlì@ .ly úPhüô@oAk úG áoõOBO@
úñìAoAoBPzÞok óBíè@ râpø îýøAõg þì óBùW ïkpì þìBíO qA Bì .luBñy Ao úƒñìAoA þƒzÞ kAtƒð ,úƒýÞpƒO Qƒèôk ûqôpƒìA
ÿõu qA ûly ûkB×PuA ÿBø fçu # ûoAõíø ô ûkpßð }õìApÖ Ao ÿpzG l QüBñW òüA .lðAk þì þzÞkAtð Ao þðBíTÎ ÿoõÆpLìA ok úÛÇñì qA BùñO úñìAoA lñÞ þì BÎkA ô ûkõíð IünßO
ok úñìAoA oBPzÞ ÿApG þðBíTÎ ÿoõOApLìA 2001 úüõðAs 18ok úvðApÖ óBíèoBƒK òƒýñ`íø êÛPñì "þìBËð RoôpÂ" ÍBdè úG ô Ýpy þãñW
óBíè@ ÿõu qA ëôA þðBùW äñW óBƒìq .lñyBG úPyAk kBýG úG ÐÆBÚ QüpƒTÞA BƒG Ao úƒñìAoA þƒzÞkAtƒð úƒdüæ rý^Bð BG óBâly úPzÞ Áõƒ¿ƒgok ô lƒðA ûlƒy
úÞ úýÞpO ÿõñÏì óApHøo qA ”òèõâ úéèA ePÖ“ ÿoõùíW óõðBÚ JBPÞ ok Apð@ ô QgBñy Qýíuo ok Bùð@ úÞ lñÞ þì BÎkA óBýðBGpÚ oBíy ólðAõƒg
.kõG ûly òýìBO wýDo ”óBÒôkoA IýÆ IWo“ àü ûoBíy òíyk
fçu qA ÿoBývG ;àýñOõLuA ÿoArƒâpƒHƒg ëBuok,kõyþìJõvdìrýð oõzÞòüAÿoõùíW .kõíð Zok .lðA ûly úPzÞ þìõÚ ÿBùüpýâok ô äñW
þðBíTÎ ÿoõOApLìA ÿõu qA ûly ûkB×PuA ÿBø úñìAoA îËÎA ØÛuA úG JBÇg ÿA úìBƒð ok |1965 ûly Iüõ¿ƒO úƒdƒüæ ,2001 úƒüõƒðAs30 ok 24 qôo ok óBùW puApu ÿ úñìAoA úèBu úíø
qA ëôA þðBùW äñW óBìq ok úñìAoA oBPzÞ ÿApG BG ó@ qA ô kpÞ ûoByA úñìAoA ïBÎ êPÚ úG ,ëõHðBPuA – áApýy áAs ÿBÃìA úG úvðApÖ óBíèoBK ÈuõO kpâ BvýéÞok 1915 ïBÎ êPÚqôpèBu óAõñÏG êüoô@
ûlì@ úìBð òüA ok .kpG ïBð ”úñìAoA þzÞ êvð“ óAõñÎ – òLuôs êðõýè ô – úvðApÖ QÚô oõùíW wüo þì þìApâ Ao åorG úÏWBÖ ó@ óBýðBGpÚ kBü ô ûlì@ îø
.kõG ûly òýìBO óBíè@ ÿõu okApG óAlðôpùy ô Bƒø QƒýìõƒÚ ÿ úƒíø“ :QƒuA qA . QÖBü þðõðBÚ úHñW ô lýuo -QÚô püqô Qvhð ,úñìAoA ÿBÎkA úG úýÞpOok 1915 ëBu ÐüBÚô .lðoAk
qBu îéýÖôoBãð úìBðqôopGpâlñè äðBã×èôô þâlðq ok òýñ`íø ô þÞkõÞ óAoôk ok .lƒñPvø ïpW úvðApÖ ok úñìAoA þƒzƒÞkAtƒð oBƒßƒðA wƒK ó@
QuA ûkpÞ úýùO þâqBO úG úÞ þyoArâ ok þðBíè@ ô Bø ûkAõðBg BG þüBñy@ Q¾pƒÖ kõƒg ÿA úƒÖpƒc .QÖpâ þðBGpÚ óõýéýì îýð ô àü qA {ýG
)ÜGBu óBíè@( xôpK þìBËð óAoôBzì kpÞ ïçÎA óôlG îðAõO þíð .ïA úPÖBü Ao ÿoBývG þñìoA ÁBhyA | |.kõyþìJõvdì kAlüôo òüA qA ópÚ àü úG IüpÚ QynâBG
>àüsõèõDlüA ÿBøkBýñG< rýð þðBíTÎ {OoA ok |1915 ëBuok úñìAoA þzÞ êvð úÏÚAôqA Rp×ðqApGA 2001 úüõðAs 29 ok rýƒð wƒüoBƒK ÿoAkpƒùƒy óBýðBùW þhüoBO óAlWô àñüA þDõâ,rýãðA îÒ
óAlðôpùy qA þgpG ÿõu qA úÞ Ao þéíÎ .îñÞ kBü ,þðBcôo – xBPýìõÞ úívXì BO QÖpâ îýí¿ƒO úG ÙõÇÏìôoAlýG {ýKqA {ýG Bø þGpÒ ûtüõGô
.lðkAk êýßzO Ao úñìAoA oBPzÞ ïBXðA eývì þvýÎ óAôpýK úýéÎ pG êøBW ô óBíévì 24 qôo ïBÎ êPÚ ûlðBìqBG BùñƒO ô óAlƒýƒÛƒýƒuõƒì
þðBíè@ óApvÖA< QƒuA ûlƒì@ }oArƒâ òƒüA ok þì ëBÏPì lðôAlg qA ô îñÞ þì ïõßdì Ao QÖpâ qA þßü ok úñìAoA ïBÎ êPÚ kõGkBü úG Ao -êüoô@ .QuA ûly úýÃÚ òüA
úG úðæBÏÖ þéßy úG þðBíTÎ {OoA ok pÂBƒc òüA òÞBu þðBðõü ô þñìoA óAlðôpùy úÞ îøAõƒg àüpø ØéPhì ÿBøoõzÞ {ýK BùOlìqA úPHèA
óAqBGpu qA ÿoBývG ô àíÞ úñìAoA oBPzÞ ïBXðA ô {üBu@ ok kõg ápO óAokApG oBñÞ ok òýìqpu .lñÞ BKpG wüoBK òükBýì ÿA úðõãG óBPvñìoA ô úýÞpO BƒG ȃGAôo oõƒgApƒ×ƒG
óBíè@ QgBu ÿBø fçu qA úñìAoA úG îWBùƒì Bßüpì@ ûkAk óBzð óBýðBGpÚ óBâlðBìqBG BG Ao kõg ÿkolíø
”.lññÞ þâlðq eé¾ úññÛì ûõÚ ô BùðBíèoBK úG ú×ýÊô òüA pPzýGô lƒðA
.lðkpÞ þì ûkB×PuA úÞ kpÞ ïçÎA úýÞpO rHu Jrc |2014 ëBu ok Ùçg pG ,B߃üpƒì@ ûpƒãƒñƒÞ 2010 êƒüoô@ok
oõÆ úG ÿkçýì 2016 ëBuok óBíè@óBíèoBK ô luBñy þì Qƒýíuo úƒG Ao úƒñìAoA þƒzÞ êƒvð äñW þÆ ok úñìAoA oBPzÞ ,BìBGôA Qèôk QuAõg .lðrð ÿA úíÇè BùPèôk ÈGAôo úG úÞ ûly oAnâAô
úÞ QgBñy Qýíuo úG Ao úñìAoA oBPzÞ ,þíuo NBK“ ,2015 êüpK@ |12 ok {ýK ëBu ôk ,ûpgæBG óAõñÎ úG Ao þðBíTÎ Qìõßc ÈuõO ëôA þðBƒùƒW ô ïBÎ êPÚ ÑõÚô BøoõzÞ pPzýƒG ûqôpƒìA
QýðBH¿Î BG ïAõO lüly ÿBø {ñÞAô qA þWõì úG BG úÇGAo ok ,óBùW ÿBø àýèõOBÞ pHøo ”wývðApÖ ok rýð úýÞpO .QgBñy Qýíuo úG "þzÞ|êƒvƒð" QÚô Qèôk ÈuõO 1915 ëBu ok úñìAoA þzÞkAtð
óAõñÎ BG ó@ qA úýÞpO RBìBÛì ô ly pXñì úýÞpO ok :kpÞ oBùÊA ,þhüoBO úÏÚAô òüA kpãèBu òýìl¾ Ao òPãñyAô ok kõgpý×u ,îýí¿O òüA úG ÅApPÎA .lðA|ûkpÞïõßdì ô úPgBñy Qýíuo úG Ao úýÞpO
úÞlñPvø þüBøoõzÞòüpg@qA BýèBPüA ô úvðApÖ
.lðkpÞ kBü >þhüoBO þøBHPyA< .lðAõgApÖ AoBßð@ úG þðrüAo ÿApG úG Ao úýÞpO ok úñìAoA þzÞkAtð ó@ wèBƒXƒì
ok oBHO þñìoA óõýéýì îýð ô àü qA {ýƒG Iüõ¿O úìBñÏÇÚ pâA úÞ kõG ûkAk oAlzø úýÞpO ïBÎ êPÚ úÞþüBøoõzÞpüBu .lðA|úPgBñy Qýíuo
BìA lðly úPzÞ 1917 þèA 1915 ÿBø ëBu úé¾BÖ .lük løAõg úìl¾ òPãñyAô BG AoBßð@ ÈGAôo ,kõy ,çDôrðô qA lñOoBHÎ lðA|úPgBñy Qýíƒuo úƒG Ao
þzÞ êvð òüAok òPyAk QèBgk ûoAõíø úýÞpO ,úýÞpO püqô|Qvhð ,”óBÒôkoA IýÆ IWo“ oBPzÞ òüA ok úýÞpO þé¾A ldPì úÞ( óBíè@
BùñO óBâly úPzÞ QƒuA ûkpƒÞ ïçƒÎA ô ko Ao ô AoBßð@ RBHuBñì pG îýí¿O òüA úÞ ,kpÞ ïçÎA ,òýPðAso@ ,wƒýƒDõƒu ,AkBƒðBƒÞ ,lƒñƒéø ,)kõƒG
ÿApG þyçO aýø ô lðA ûkõG äñW þHðBW RB×éO úG úýÞpO þßükrð lðôo pG òýñ`íø ô òPƒãƒñƒyAô ,úýuôo ,óBðõü ,àütéG ,lDõu ,óBñHè ,úDõâôoôA
ÿoõùíW êGBÛì ok .kBùð løAõg pýSBO óBPvñƒìoA óBíèoBK ô Bßüpì@ QèBüA 43 qA {ýG ô xpHÚ
.QuA úPÖpãð Roõ¾ Bùð@ ÿlíÎ oBPzÞ .kpÞ ëBHÛPuA Bßüpì@ ûpãñÞ ïAlÚA òüA qA óBPvñìoA
{Ûð qA ÜýÚk þOBýDrW úG }oArâ òüA ok úG Ao óBýñìoA þzÞêvðrýð Bßüpì@þüAôBø QèBüA .óBPuoBÓéG ,BKôoA
oBPzÞ ok fçu lýèõO þðBíè@ åorG ÿBø QÞpy :úýuôo
QgBñy Qýíuo
.QuA ûly ûoByA úñìoA 2015 êüoô@4 úHñy êüoô@ 14 ok )úýuôo óBíèoBK( úýuôo ÿBìôk| |
ëôA þðBùW äñW óBìq ok þðBíTÎ ô óBíè@ QüpTÞA BG Bßüpì@ þüAôBø QèBüA ÿBñu wéXì pünKBðoBßðA áoAlìô kBñuA ÜGBÇì kpÞ ïçÎA 1995
úvðApÖ ô wýéãðA ,úýuôo pGApG ok ô lðkõG ldPì þzÞ êvƒð |S.R.No.33 ûoBƒíƒy úƒdƒüæ FAo@ ok úñìAoA Ðýuô oBPzÞ ÑõÚô BG úÇGAo ok kõWõƒì
19 .lñPyAkoApÚ ô 1922 -1915 ÿBùèBu òýG þGpÒ óBPvñìoA úÛÇñì
ÙpÆ qA ûly úPÖpünK ÿBùðõývðAõñÞ ÿApWA rƒýƒð
oõËñì úG òýñ`íø ,úñýìq òƒüA ok êƒéì óBƒìqBƒu
Qèôk úðBPuôk óBvðA ÿBùPñƒu klƒXƒì ÿoApƒÚpƒG
ëBu óBíø ok úÞ IéÇì òüA pG lýÞBO BG ô úýuôo
þüBKôoA ëôk úýƒuôo êƒíƒÎ oBƒßƒPƒGA BƒG )1915(
úýéÎ úýÞpO Qìõßc ÙpÆqA úPÖpâ ïBXðA RBìAlÚA
óAõñÎ )QüpzG úýéÎ QƒüBƒñƒW( Ao þƒñƒìoA Qƒéì
ïõßdì òí ëAolÖ úýuôo þPèôk ÿBìôk .lðkõíð
1922-1915 ÿBùèBu ÿBø ïBÎ êPÚ óçìBÎ ókpÞ
ô ûkõíðqApGA þñìoA Qéì úG QHvð Ao kõg ÿkolíø
þzÞ êvð óBýðBGpÚ kõGkBü qôo Ao êüoô@ 24 qôo

.kõíð ïçÎA
:BKôoA óBíèoBK

óApùO úéXì

okBìqôo ûoòAõñüzAWôôoÿAoBêXOPûøBãozükBíð òüpPâorG

ô QvýG| {üBzâ ÿApG oBËPðA IO #
ô ÿoBƒXO åorƒG ûBƒãzüBƒíð òƒýìoBƒƒùƒ^
þì ûBì | 13 úHñzßü úÞ okBì qôo| ûoAõñzW
êPø ok ,óApùO þãP×ø úéXì ÈuõO 2018
æBG kõy þì BKpG òüAôoA pùy òüAôoA|
ûkrýu qôo ólýuo ÿApG úíø ô úƒPƒÖpƒâ
ok åorG ûBãzüBíð òüA ÿBøok úÞ þì
oõÇG óBâlññÞ lƒükqBƒG ÿôo úƒG òƒüAôoA
ÿoBíy ú˃dƒè ,kõƒy þƒì qBƒG óBƒãƒüAo
.lññÞþì
åorG ûBãzüBíð òýìoBù^ ô QƒvƒýƒG
àü ,okBì qôo ûoAõñzW ô þðApüA êÒBzƒì
ó@ ok úÞ QuA þðlzð }õƒìApƒÖ kAlƒüôo
úG ÿpñø ô þãñøpÖ ,þÎBíƒPƒWA RBƒìlƒg
þì úÂpÎ óBâlññÞlükqBG úG êßy òüpPùG
lðôo ok RBìlg òüA pýSCBO BG ïkpì ô kõy
ok .lðõy þì Bñy@ àükrð qA kõg þâlðq
ô ÿkB¿PÚA ÿBø ûõéW úÞ ûBãzüBíƒð òƒüA
úíø ,ØéPhì ÿBø úñýìq ok þðApüA QýÚçg
óBâlññÞlükqBG úýéÞô kpÞ løAõg ûpýg ûAo
oBñÞ okBì qôo ok Ao þzhG ÿkBy RBËdè
.lðAonâ lñøAõg kõg óArürÎ
úñýìq ok þðApüA êƒÒBƒzƒì óBƒHƒcBƒ¾
ô þßyrK ,þÚõÛc ,þÎBíƒPƒWA RBƒìlƒg
oBýPgA ok Ao kõg ÿBø úGpXO ,þƒPƒÏƒñƒ¾
óAlñìpñø ô kAk lñøAõg oApÚ óBâlññÞ lükqBG
,lüoAk þñüpýy ÿBø ûpÆBg Bùð@ qA úÞ þìBñG
ApWA Ao þHèBW ÿBƒø úƒìBƒðpƒG qôo ëõƒÆ ok
.kpÞ lñøAõg
23 ÿApWA BG óõñÞ BO úÞ |óApùO úéXì
þüBKpG ok úÞ ûkpÞ QGBS úGBzì ÿBø úìBðpG
ok koAnâ þì ïBíO äñu þOBÏíXO òýñ^
qA þÎBíPWA ÿBø úHñW úG ûBãzüBíƒð òƒüA
ûBãð ÿkB¿PÚA ô þãñøpÖ ,ÿpñƒø úƒ`ƒüok
ÿApG rýãðA ûpÆBg ô òìA þÇýdì ô ûkpƒÞ
ÿBøok ,QuA úƒPƒgBƒu îøApƒÖ óBƒñƒÆõƒíƒø
pùÊqAlÏG|6BOeH¾11 QÎBuqAûBãzüBíð
qBG óBãüAo úG óBƒâlƒñƒñƒÞlƒükqBƒG ÿôo úƒG
kçýì þW ÿk ô óõEè àüqõì ûApíø úG ”BH¾ Büôo“ ô”ÿluA pýìA“ ,”oõOo@“ úPyAkÿpñøÿBøúìBðpGqAûkB×PuAôûBãzüBíðqAlükqBGÿApGþÖBÞQ¾pÖúíø BOkõyþì
. kpÞlñøAõg ApWA þHèBW ÿBø úìBðpG ô ûly úPyAnâ QcApPuA ô òPvzð ÿApG þèlñ¾ þÖBÞ ûqAlðA úG rýð óAlñíèBu ÿApG .lñyBG

ûBãzüBíð úÇÛð pø qA óApâByBíO BO ûly îýËñO ÿõdð úG ûBãzüBíð òüA ÿBørýì .QuA ûly úPÖpâ pËð ok þGõßüBK ô ÀÚo ÿApG IuBñì ”oõéÖ wðk“ àü
.lññýHG þGõg úG Ao pãük úÇÛð lñðAõPG ,”wüo@“ , ”ÿpHñÚoBüpùy“ óõ^ þìBð úG óAlñìpñø ,ûBãzüBíð òüAok

20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

QÎBuqAÿspðApKôkByqôoàü þì13úHñzßü
ÿBø úÖpÒ qA lükqBG ô lük , Iy |6 BO eH¾ |11
Bíy JõHdì óAlñìpñø BG þKõßüBK ô ÀÚo ô þðBâoqBG

óBãüAo óBãíø ÿApG úükôoô

.QuA óBãüAo ûBãzüBíð òüA úükôoô| lýDBìpÖ úWõO
úÞ lñÞ þì BKpG úPvG þÇýdì ok êýèk òüA úG Ao ûBãzüBíð òüA ,óApùO þãP×ø úéXì
þì eýWpO qBG úG Ao úPvG ÿBÃÖ ô ,lðoAk úéâ qBG ÿBÃÖ ok RBÏíXO ÿBìpâ ô Bìpu qA ïkpì
,kõy þì îýËñO Bìk IuBñì úWok BG úÞ òüAôoA êPø úPvG ÿBÃÖ pÆBg òýíø úG.lñøk
BG þüBñy@ ÿApG kõg QÚô úËdè pø qA óBâlññÞ lükqBG óBßìA òüA ok BO ûly JBhPðA

| |.lññÞûkB×PuAóBPuôkBGõãP×âôêÒBzì
ÿBüAlø êÒBzì óBHcB¾ qA BO lðoAk rýð Ao Q¾pÖ òüA ûBãzüBíð qA óBâlññÞlükqBG
þÖBÞ ,ÿB^ úÖpÒ qA óBâlññÞ lükqBG ÿApG rýð ûBãzüBíð ëõÆ ok .lðoAk QÖBüok ÿA ûlðqoA
úÂpÎ ô ûkBì~A ûBãzüBíð óBßì ok @ úPðBK äñüpPýÞ ÈuõO úÞ þðApüA ûríyõg ÿAnÒ ô
kõyþìúý¾õOûlì@êíÎúGûBãzüBíðòüAqAóõñÞBOúÞþèBHÛPuAúGúWõOBG| .kõyþì

ò×éO BG pOkôq ú^pø þðBâoqBG rýì ôoqo ÿApG
BƒGpƒg@ ÿBøqôook BO lüpýãG xBíO óApùO þééíèA òýG úéXìpPÖk )818( |881-1771

.lüõzð ôpGôo RAlèõu iuBK

21

óApùO úéXì

2018 ëBuok þñKAs ÿBø|òßðBì òüpOBHüq

óApãükqA {ýG þgpG Bùð@óBýìok BìA ,QuA kp×Gp¿dñìô JAnW ÿBø ûpù^qApK lì ÝpGô ÝoqpK ÿBýðk #
QuôkpâA .kôo þìoBíy úG Bùð@qA þßü þüBHüq úÞlðA êýgk {zgok òüAok ÿoBývG êìAõÎ .lñzgok þì

.lýyBG ûApíø Bì BG IéÇì úìAkAok ,lüõy Bñy@þñKAs ÿBø ëlì òüpOoõùzìô òüpOBHüq BG úÞlüoAk

BðoBÞóôoA .3 þÞAqBýì .1
okkõgþüBíðpñøBGôA.lýzgokþðõürüõéOÿõyokoBGòýèôA>|Eron karena|<BðoBÞóôoA ëBu 36 BG ôA .QuA òKAs óBðq òüpOBHüq ô òüpOkAlÏPuABG qA þßü >|Miyazaki|< þÞAqBýì
ô >|dream planet|< ,>|My reflection|< ,>|Make you happy| < óõ^ þüBø îéýÖ ïBÛì ô ûkpÞ QÞpy ÿkBüq RBÛGBvì ok ôA .ly JBhPðA òKAsõOõìBìõÞ ok óq òüpOBHüq óAõñÎ úG ,òu
ÿBýðk úG QvðAõO ,kõg ÿBø RoBùì ókAk óBzð BG ôA .koô@ Quk úG Ao {ðAoAkAõø ëk QvðAõO ..ûpýÒ îéýÖok ,pãüqBG óAõñÎ úGpÂBc ëBcokôA .kõG òKAs úPvüBypPgk óBy òüpPíùì úÞ QuA ûkoô@
BG ëlì óAõñÎ úG BùñO úðôA .lñÞ QýèBÏÖ ú¾pÎ òüAok ÜÖõì þèlì óAõñÎ úGô lGBü ûAorýð òzÖô lì 17 òuqAôA .koAk Rpùy òzÖô lì ÿBýðkok ,ÿpãüqBGqA {ýG BìA lñÞ þì {Ûð ÿB×üA ÿkBüq ÿBø
xBHè þcApÆ úÖpcrýð kõgô úPyAnâpOApÖ Ao BK úßéG ,lñÞ þì ÿoBßíøoõùzì ÿBølðpGqA ÿoBývG ÿoõùzì ÿBølðpG BG lÏG úG óBìq ó@ qA ô ly JBhPðA RçXì léW ÿApG ëlì óAõñÎ úG ,þãèBu
òKAs ÿBø ûpù^ òüpO JAnW qA þßü úG êülHO Ao ôA ,îø oBñÞ ok Bø QýÛÖõì òüA ïBíO .kpÞ ÿoBßíø
.QuA ûkpÞ qBÒ@ Ao
AôBâBPýÞõßýÞ.4 .QuA ûkpÞ
>|Keiko Kitagawa|< AôBâBPýÞõßýÞ
.Qu þñKAs ÿBø ëlì òüpOkAlÏPuA BGqA þßü
îø BìA koAk òu ëBu 28 BùñO úÞ òƒüA BƒG ôA
ôA .QuA ÜÖõì þèlì îø ô ûlñðAõg îø ,lñìpñø
úÞ ûkpÞ QÖpzýK kõg äñýèkBì úÖpcokolÛð@
þñKAs RçXì léW pTÞA ÿôo ôA ÿBø wßÎ
ûBãzðAk qA 2009 ëBu ok ôA .kõy þì ûlƒük
qA wK ô ly êý¿dPèA ÕoBÖ >|Meiji| < oõùzì
ÿBø þüBðAõO ô ÿpøBÊ þüBHüq êƒýƒèk úƒG ,ó@
óBýì ok Ao kõg ïBð QvðAõO ,koAk úÞ þüæBG
úÖpc ok òKAs óBðq òüpOBHüq ô òüpO ܃Öõƒì
.lñÞ QHS ,äñýèkBì

úDõñüAõDBì .5 AôAqBýì ÿo .2
>|Mao Inoue|< úDõñüA õƒDBƒì ÿkBüqóApPgk{hGïBùèAúÞQuAþÛÖõìÿBøëlìqAþßü>|Rie Miyazawa|<AôAqBýìÿo
úGôA .QuA òKAsok 1987 ëBu lèõPì þì òýGoôk êGBÛì ok úÞ þüBø Qus ok RoBùì êýèk úGôA ,ÿpøBÊ QýGAnW pG ûôçÎ .QuA ûly
úG ô kAk Rpùy }lñéG lƒÚ pƒÆBƒg Bø ëlì òüpOoAlÖpÆpK qA þßü óAõñÎ úG îø qõñø BìA QuA úèBu 40 ôA ú^ pâA .koAk Rpùy ,kpýâ
þñKAs óBðq òüpOBHüq qA þßü óAõƒñÎ ok .lññÞ þì ûkB×PuAôA qA ,kõg lülW Ræõ¿dì þÖpÏì ÿApG ÿkBüq ÿBølðpGô kõy þì úPgBñy
ÿBýðk ok BùñO úð úÞ kõy þì úPgBñy êìBÎ kõg úÞ ûkpÞ ÿqBGrýð >|Tony Takitani| < óõ^ þ×éPhì ÿBø îéýÖokôA ,äñýèkBìoBñÞ
rýð Bíñýu ÿBýðk ok úßéG ,òzÖ ô lì
ok Ao kõg Rçý¿dOôA .QuA ëBÏÖ .QuA ûkõG }A QýÛÖõì òPÖo æBG pG ÿpãük
ëBu ok >|Meiji|< oõùzì ûBãzðAk

22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Aria Services ôA .QÖpâ oApÚ úWõO koõì ,QyAk úÞ þüæBG ÿBø þüBðAõO êýèk úG ó@ qA wK ô lðBuo ïBíOA úG 2009
Lilly Taheri .QÖpâ ïBð òKAs ÿBHüq ëlì 10 qA þßü QüBùð ok ô kpÞ QÖBüok ëlì óAõñÎ úG Ao ÿrüAõW þPc
Büo@RBìlg þÞBuBu þìôqõð .6
ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG
ëBc ô ly äñýèkBì úÖpc koAô þãèBu 14 òu qA >|Nazomi Sasaki|< þÞBuBu þìôqõð
ÐÖBñì QÊB×cpPÖk úG ÉõGpìoõìA úýéÞïBXðA úG þñKAs ÿBø ëlì òüpO ÙôpÏì qA þßü
pPÖk úG úÏWApì óôlG úìBð QèBÞô úéíWqA óApüA pÆBg úG BùñO úð ôA Rpùy .kôo þì oBíy
ô þyõÞ Qhu êýèk úG úßéG ,þüBHüq
QÚô ÑpuAok ,þu .ÿk òPãñyAôok òu ok ôA .lyBG þì rýð ôA ÿBø RoBùì
(310)234-9770 kpÞ QÖBüok Ao ÿkBüq rüAõW ,þãèBu 26
ok þüBø QýÛÖõì òýñ^ úÞ ÿoõƒÆ úƒG
Mýy órýPýu ,lý×u RoõLuBK pgAôA ok .lXñâ þíð wß`ýø oõƒ¿O
ÿk ôk ô wßÎ JBPÞ YñK ôA ,2008 ëBu
þðApüA RoõLuBK-| ô QýGõHdì ok úÞ ûkpÞ pzPñì ÿk ÿô
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ - .QuA ûkõHð pýSBO þG ôA Rpùy
BðBHý^ AoAoõÞ.7
kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| BƒƒƒƒƒƒƒƒðBƒƒƒƒƒƒƒƒƒHƒƒƒƒƒýƒƒƒƒƒ^ AoAoõƒƒƒƒƒƒƒƒƒÞ
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-| ëBuôkô þu >|Kurarachibana|<
úG þðAõWõð óAoôk óBíø qA BìA koAk òu
oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -| ôA .kpG þK òzÖô lì ÿBýðk úG }A úÚçÎ
ëBu òKAs úPvüBy pPgk îuApìok þPc
qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -| kõG ëBu óBíø qAô kpÞ QÞpy rýð 2006
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ òüA ok }A þK ok þK ÿBø QýÛÖõì úÞ
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA AoAoõÞ ,pÂBc ëBc ok .ly qBÒ@ úÖpc
ÿBø ëlì òüpOoõùzì ô òüpOBHüq ôrW
.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O .kõy þì úPgBñy þñKAs
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok - BìBÞBð þÞõü .8
,>|Yukie nakama|<BìBÞBðþÞõü
þâlñøBñK ô ZAôkqA ûlñðAõg úßéG ,ÙôpÏì òßðBì àü BùñO úð
pÂBc ëBcokôA .QuA òKAsok ÜÖõì ÿA
(310)234-9770 ôrW kõg úÖpc ok ô koAk òu ëBƒu 34
pG ûôçÎ .lü@ þì JBvc úG Bø òüpƒPùG
TRANSLATion ,ØéPhì ÿBø úñýìq ok ôA ÿBø þƒüBƒðAõƒO
PASSPORT PHOTO }A QýGõHdì pG rýð ôA ÿpøBÊ QýGAnW
óAõñÎ úG AoôA ïkpì úÞ ÿoõÆ úG ,ûkq òìAk
NOTARY PUBLIC ÿBø ëlì òüpOBƒHüq ô òƒüpƒPùG qA þƒßü
LEGAL SERVICE PLANS .lñuBñy þì òKAs ok þOBÓýéHO
IMMIGRATION SERVICES AôBuBâBð þìBuBì .9
AôBƒƒƒƒuBƒƒƒƒƒâBƒƒƒƒƒð þƒƒƒƒƒìBƒƒƒƒƒuBƒƒƒƒƒì
1388 Westwood Blvd Ste. 202 qA þßü >|Masami Nagasawa|<
23 Los Angeles, CA 90024 þñKAs óBðAk þÛýuõìô ëlì òüpOoõùzì
úÞ kõG þÛýuõì úG ôA úÚçÎ ÐÚAô ok .Qu
ÿBø ûpƒùƒ^ qA þƒßƒü úƒG êƒülƒHƒO Ao ôA
pƒG ûôçƒÎ .kpƒÞ òƒKAs ok xBƒƒñƒypƒƒu
QýèBÏÖ rýð Bíñýu QÏñ¾ ok ôA ,äñýèkBì
ok ,þãèBu 26 òu ok úÞ ÿoõÆ úG ,koAk
qA .QuA ûkpÞ þüBíðpñø îéýÖ 80qA {ýG
úG óAõO þì ôA ÿBø îéýÖ òüpƒOoõƒùzì
ô >|Final Wars| < ,>|Godzilla|<
| |.kpÞûoByA>|Moteki|<

óApùO úéXì

þðBíTÎ úýÞpOok Bø ÿoõy@þzÞêvð ú» ýÞpO ok ëôA þðBùW äñW þÆ ok #
ó@oAõXíø òýzð ápO ÜÆBñìô àü kôlc ó@ oAõXíø ÜÇéñì ô þðBíƒTƒÎ
qA úÞ lðkpÞ þì þâlðq ÿoõy@ óõýéýƒì
ok ÈÛÖ Apüq,îýyBG úPyAk óApùO ok wýéãðA okB^ ÈüApy ok ô úPÖBü óBßuA kõG úƒPgBƒu qA çìBÞ úÞ )QuA óBüoõy@ oõËñì ( QƒuA êvð þééíèA òýG ØüoBÏOô òüqAõìpËð úÇÛð
Qèôk òýG êüBvì úG koAk óBßìA Roõ¾ òüA .lðkpG þì pu úG þñýzð |.>QuA þÂAo kõg Qyõðpu |.QuA ûly ïBXðA Bùð@koõìok þÏÚAô þzÞ
ú» véW .>kAk óBìBƒuôpƒu óBƒüoõƒy@ ô óApƒüA lñíOolÚ åorG ëôk ô þðBíTÎ ƒ» úƒýƒÞpƒO| | |
úünÓO ÍBdè qA òüpWBùì< :QuA Quok òüA iuBK?kõG úðõã^ Bø ó@ Qyõðpu BìA | oBPzÞ koõì ok ,óBýñìoA koõì ok úÞ óBñ`íø
| |.kpÞ QÛÖAõì >òýÛ×Pì< kBùñzýK BG oõÞnì pýÒ Bø ó@ þPvüq ÈüApy þèô lðkõG ûly òýìCBO ûlyûkAkfõÂôoõÇGòýzýKfõÇuokëAõö u
ÿoô@ÐíWóBìpÖÿoõy@óApuþølðBìpÖ|| | kAk þì þøAõâ kõùy qA þßü .kõG êídO êGBÚ | |.lðp¿Ûì rýð óBüoõy@ òýðõg
oõìCBì ÿA ûtüô QEýøô kpÞokB¾ Ao Bø údéuA ÈuõPì oõÆ úG óBâly RõÖ kAlÏO êüAôA ok:úÞ | |.QuA åorGëôkúðAp¿ÛìþyõKîz^ÈüApyok| |
úÞ kõG úPynãð ÿlñ^.ly oBÞ òƒüA ÿApƒWA kBvWA ô lýuo þì p×ð 80 þèA 70 úG úðAqôo áoõüõýð< 1916 pHìAõð ok þñÏü ,êüAôA óBíø ok Ñôpy IÚBÏPì úÞ þPýÏÂô qA ûkB×PuA Fõu BG ô
ÿBø údéuA ô lðlì@ Bø þvýéãðA qA ÿA úgõW úG BíýÛPvì óBPuoBíýGqA Ao óBüoõy@ô óBýñìoA óAõñÎ QdO Ao >ëõ¶ÞAo .ô pPÞk< »úèBÛì >ríüBO IßOpì úýÞpO kõG ûly kBXüA ëôA þðBùW äñW
Bø ó@.lñPÖpâ êƒüõƒdO Ao ûlƒy ÿoô@ ЃíW úÞ þüBXð@ qA ô.lðkpÞ þì êƒÛPñì óBƒPupƒHÚ NB^ >ûly þðBGpÚ óBüoõy@ô óBýñìoA kAlÏO< êvð þñÏü QüpzG úýéÎ pG ïpW òüpO òýãñu
oAõu Bø êýGõìõOA pG Ao ÿoõy@ ÿoApÖ òüpWBùì óBýñìoA qA pPzýG ÜÆBñì ó@ok óBüoõy@ kAlÏO »ûoBGok òP×â òhu BG ó@ û» lƒñvüõƒð úƒÞ kpƒÞ ûly ïBÎ êPÚ óBüoõy@oBíyô kõy þì þzÞ
ÿpãük ûôpâ" .kpÞ úðAôo JpÒ ÿõu úG ô ûkpÞ ÿoõy@ rýð óBâlƒy RõƒÖ pƒTÞA BƒPÏýHÆ kõƒG |:kõG ûkpÞ úÖBÂA úýÞpO ok óBýñìoA ÿBøoBPzÞ úG 1914-1918 äñW ÿBø ëBu ok,ó@ þÆ ok
BølÏG.lðlyþ×hìBøûõÞëkok Bøÿoõy@qA óBüoõy@,lñPvýð QhG ûpýO óBýñìoA ÈÛÖ|«
Bø ÿoõy@ êìBc ÿBø êýGõìõOA úÞ ly ïõéÏì | .>lðkõG òO ûk pø qAô lðkpG òýG qAõdð òýíø úG rýð Ao |.luo þì p×ð 250‚000
Roõ¾ òüA úG .lðA ûlýuo òüpùñèA òƒýG úƒG ú» ýÞpO "xôokõì" kAk oApÚ kBÛÏðA qA wK| | | óBâlñüBíð qA ÿoBývG...lðkpÞ ôok Ao p×ð àü 1919 pƒHƒìAõƒð ok ,óAoôk óBƒíƒø ok| |
ïBÎ êPÚ ú» ƒßéùì qA úƒPÖBƒü RBƒXð óBƒüoõƒy@ qA kõg ÿBø ôpýð ÿqBu ZoBg úG Ñôpy þðBíTÎ lðAk þíð þvÞ þèô,lðly ïôlÏì Qéì òüA |:kpÞóBzðpÆBg >ÿõvðApÖ ÿBýu@<»úüpzð
Ü×Pì ÿBø þvýéãðA ú» Çéu QdO , þƒðBƒíTÎ óBPvéãðA úG úÞ óBüoõ[email protected]Þ óApüA óBXüBGom@ óBýñìoA þzÞ êvð oô@ kBü óBüoõy@oBPzÞ|<
kõg ÜGBu ÜÆBñì úG QzâqBG »ûkBì@ô úPvG lýìA | |.>...?p×ð lñ^ 250 úÞ ïõÚ òüA »ûoBG ok úÞ þüBW ó@ qA.QuA
| |.lðly pøBÊ ïBƒð úƒG ÿpƒãük þƒüBƒßüpƒì@ ú» ƒüpƒzð| | | lüBG Anè ûly úP×â òhu pPíÞ ûkAk þðBGpÚ oArø
lƒÎõƒì ïBƒíOA qA wƒƒK , 1932 ëBƒƒu ok | |.lðkõG )àýPðçO@ ú» ìBñøBì( >þéPðõì àýPðçƒO@<
ÿoõy@oArø 70 , ÝApÎ qA BýðBPüpG >QüBíc< ëõƒvñÞ>QƒýƒíƒuA< QƒƒýƒÏƒÂô òƒƒüA ok | |.>lñGBü þøBâ@ ûoBG òüAok óBýðBùW
êdì ok þüBø òýìq úÏÇÚ úÞ lðkpÞ BÂBÛƒO óApvù» véW ok oõÃc BG óAlíø ok wýéãðA |:Qyõð >þðAoõGp¶Þk¶ áo„õÞ.Z < ú» ýìçÎA úƒG BƒñG|
BG kAlÓG BìA .kõy oAnâAô Bø ó@ úG kõg óBßuA pÂBc óBPvéãðA<: QyAk oBùÊA Bø ÿoõƒy@ Ao ÿoBÞ óAõW ÿBø ápO ûBì {y ÅpÎ ok| »úýèôA RBHuBdì ÜHÆ óBüoõy@ þéì ÐíXì pýGk
ÿBø ÿoõy@ ú» ðBÏÂAõPìô þÏýHÆ ÿBÂBÛO òüA Bøÿoõy@,þuôoþíülÚú» déuAÿBWúGQuA {y þÆ ok òýzýK ÿBø ápO úÞ lðkAk ïBXðA qA {ýG ÿô Qéì óBýðBGpÚ kAlÏO 1922 ëBu
ÿkoõƒgpƒG >xBƒñƒzƒð àƒíƒð<fçƒÇƒ¾A úƒƒG ô-lñÞ eévì þvýéãðA lülƒW fçƒu BƒG Ao óAoArø ...lðkõG ûlzð ó@ ïBXðA úG ÜÖõì ópÚ
QHvð Ao kõg ÿBø ÿpýãPhu ô kpÞ úðBí¿g úÞ lñPvýð êüBì þðApüA RBìBÛì:kpÞ úƒÖBƒÂA | |.QuA ûkõG òO oArø 270
pãük úÞ rýð Bø þvýéãðA.kpÞ lülzO Bùð@ úG Roõ¾ úG îø ó@:lðkpâpG úýìôoA úG Bø ÿoõy@ |.>lðAûlykõGBðòýìqú» ñùKqAÿoõy@ ô ÜýÛdO Ñôpy BG ,ó@qA wK ÿBø ëBuok |
Ao Bùð@ lñPyAlð Bø ÿoõy@ RBìlg úG ÿqBýð úG êüBì óApüA Qèôk pÂBc ëBc ok...eévì ÿoõy@òüpWBùìqAþøôpâ1918ëBuok|| | ô ëôA þðBùW äñW óBâly úPzÞ kAlÏO òýýÏO
ÿBø ÿqBG úG Ao ïõÚ òüA Qyõðpu ô úPyAnâ BùñO QuA JõéÇìô QuApýHÞ ÿBýðBPüpG BG þPuôk >»úGõÛÏG<pùy úG Bø ápO ÔýO qA úPÖBü RBXð ÿBø bõÞ ô lýÏHO þÆ ok úÞ þƒüBƒøoBƒPzÞ
RoB×u ok Ao óBüoõy@ qA ÿA ûlƒñƒüBƒíƒð úƒÞ ûApíø óBykAlÏO úÞ pãƒük þƒøôpƒâ ô ÝApƒÎ ÿoõy@ óBýðBGpÚ kAlÏO kõG ûkAk jo ÿoBƒHWA
kAlÓG úG lýuo þì p×ð oArø 50-60 úG óBýñìoA kBÏGA .ly koô@pG òO oArø750 þPc ô oArø500
BýðBPüpG {OoA úÞ þüBø ûBâôkoA ok ô ûlýuo pß×O òüArýðqôpìAô,kõG åorGoBývG RBüBñW
,þðBìq ÐÇÛì òüA ok óBüoõy@ úÞ koAk kõWô
óBüoõ[email protected]ðA ûkAk Quk qA Ao kõg Qéì ïõu ôk
ûôlƒðA ô kok BƒG ëôA þƒðBƒùW äƒñW qA wƒK
Ùp³y ok Bùð@ ïõÚ úÞ lðkpÞ þì óBzðpƒÆBƒg
ok ûlñÞApK óBüoõy@ oBíƒy ô QƒuA ÿkõƒGBƒð

| |.QuA úPÖBü êýéÛO p×ð oArø70úG óBùW
þPuok úG Ao QýƒÏƒÚAô >koõƒÖBƒPƒuA .o|<
ápO ÿApG þâorG ÿqôpýK òüA<:QuA úPÖBüok
úÞ lñøk óBzð lñPvðAõO þì ú^ óBñ^ kõG þì Bø
, ûkAk jo óBýñìoA ÿApG úÞ ÿA úéEvì qA AlW
òÞBu úýÞpO ok rýð ÿpãük þdývì QƒýƒéÚA

24

TEHRAN MAGAZINE BýðBPüpG kõu úG 1941 úì ô êüoô@ ÿBø ûBì ok Tel:(818)881-1771
25 þüAõø ûBãüBK.lðly þìBËð ÿBø ÿpýâ ok koAô
ÈuõO>xoõÖpüA ëBüôo< wýéãðA þPñÇéu ûôçÎ Bø þvýéãð@.lðkpLu kõg QhGô úðBìq
Qvßy.QÖBü RBXð ïAlùðA qA ÿoõy@ 1500 ÿôo kõg ÜGBu òüldPì qA úÞ òüA pG
úðBýìoôBg ok äñW êc ûAo òýýÏO ÿApG ÝApÎ ok þÎBXOoA oBzÚA Quk úG Ao Bùð@,lðlðAkpâ
QÚô RõÖ óôlG rýð BùñüA.lðkpLu rýð ÝApÎ
| |.kõG IWAô ô îùì ÿqBð óBíè@ úýéÎ pG oBÞ úG Quk ûkõíð JBvc úüõvO úG Ñôpy
>óõíýy oBì< 1945 úì ûBì 7 iüoBO ok|
ok kõg þðApñhu ok Bø ÿoõy@ þHønì pHøo .lðly óBüoõy@ ïBÎ êPÚ
BO kpÞ þÏu ldPì êéì óBìqBu þèBÎ ÿAoõy pHøo(>óõíýyoBì< 1933 ÿæõW-18ok| |
Qéì ÝõÛcqA ÑBÖk ÿApG Ao åorG ëôk QÛÖAõì JõéÇìBð p¿ñÎ ÝApÎ ok )Bø ÿoõy@ þHønì
úXýPð þG qBG ôA }çO þèô lüBíð IéW kõg BW ó@okô QÖo xpHÚ úG AoBHWAô ly þÖpÏì
pu Bø þvýéãðA þOôB×O þG úýéÎ ÅApPÎA kBüpÖ
.lðBì ôA oBÞ òüA BG úéGBÛì ÿApG rýð Bø þvýéãðA.kAk
|| Bø ÿoõy@ òýG þñßÖA úÚp×O úG Quk AklXì
úéEvì lðkpÞ þÏu ô ûkq JApÎA ô BøkpÞ,
óõñÞBO úýÞpO ÿoõùíW wýuCBO ôlG qA|-1 êc Bø ó@ þüBùð ókpÞ òÞ úzüo BG Ao óBüoõy@
úPÖpâ ûlükBðoõzÞ òüAok þééíèA òýG òýðAõÚ
| |.lññÞ
|.lðA ûly 1000 úÞ þìBãñø ,1933 QuõâA ûBì ok| |
ldPì êéì óBìqBu ÿBÃÎA qA kõg úÞ úýÞpO-|2 ÿBø ûkAõðBg lðkpÞ þì þÏu óBüoõy@ qA p×ð
ëõHÚ koõì ëõ¾A BG püBÓì þüBø îýí¿O QuA êÛPñì úvðApÖ »úüBídèA QdO ú» üoõu úG Ao kõg
úðBdévì koõgpG BG úéWk kôo êcBu ok ,lññÞ
| |.klñG þì oBÞ úG ô ûkõíð mBhOA kõg
ÜHÆ úÞ Ao kõg ÿBø QýèõEvì úýÞpO|-3 | |.lðly úWAõì ÝApÎ Qèôk ÿBøôpýð
ïBXðA ûly ëõdì ÿô úG þééíèA òýG RAløBÏì ôûkAkóBzðúðBdévìú» éGBÛìrýðBøÿoõy@|| |
{OoA.lðly úüoõu áBg úG kôoô úG ÜÖõì
| .løk þíð ïAo@ òýñÞBu qA Ao Qvßy òüA ïBÛPðA ÝApÎ
êéì óBìqBu »úGõ¿ì òPÖpâ ûlükBð BG úýÞpO|-4 JpÎ óApu ô QÖpâ òýzð ÿoõy@ ÿBøBPuôo
ô êéì ô ïAõÚA þÚõÛc ÿpGApG pG þñPHì ldPì ÿoõy@ þÏíWoBPzÞ Bø þvýéãðA àüpdO BG
ÿoõy@ÝõÛcBøó@ú» ðAkAq@ÿpýâîýí¿OÜc ólyþðBGpÚúñPÖòüAú» XýPð.lðkpÞÑôpyAoBø
pËð ok lüBG .kõG ûBñâ þG ô ïAo@ ÿoõy@oArø úu
|.lñÞ þì ëBíüBK Ao êdì ÿBø òüA ÐðBì ÿôo aýø úG ÝApÎ Qèôk úÞ QyAk
úýéÎ ïpW òüpO òýãñu úýÞpO rýð qôpìA|-5 Bø oBPzÞ »ûlñøk óBìqBu úßéG lzð Bø oBPzÞ
ÿoõy@ koõì ok Ao >þzÞ êvð< þñÏü QüpzG ÿBø õý[email protected]ÖBü ÐýÖpO þèApðs ú» Wok úG rýð
lðkõG ÐüBÚô òüA áoAlì ÿôBc úÞ rýð ÝApÎ
|.lñÞ þì ëBíÎA Bø |.lðly ïõì ô pùì ëôA ê¿ýÖ àéì RõÖ qA wK
ÿõu qA úÞ Bø ÿoõy@ ZApgA ô kpÆ|-6 | »úéEvì<:>koõÖBPuA .o< ú» Pyõð ÜHÆ| |
ûly ØüpÏO >QüBñW< óAõñÎ úG êéì óBìqBu þuBýu ú» éEvì àü kõg ÿkõg úG ÿoõy@

| |.koAk úìAkA ïBñ`íø | |.>QuA
ïõßdì Ao þìõÚ ÄýÏHO ldPì êéì óBìqBu|-7| koAô oBzÖ BG lðkpÞ þì þÏu Bø þvýéãðA
QuBýu qA úýÞpO úÞ þèBc ok,lüBíð þì »úéEvì òüA òßíì ûAo pø qA ïõÚ òüA pG ókoô@
àü ,ïõÚ àü <oBÏy BG ïAõÚA ÿqBu êýdPvì
úÞ >oõzÞ àü ,î^pK àü ,òük àü ,óBGq | |.lññÞ êc Ao þuBýu
ÿôpýK ly þì úPÖpâ oBÞ úG ÿô ÙçuA ÈuõO ok ÝApÎ óBüoõy@oBPzÞ úÞ koõì òüA ok| | |
kõG Bø þvýéãðA ú» PgAkpKô úPgBu 1933 ëBu
| |.lñÞ þì òüA ok >koõÖBPuA .o<.Qvýð òýG ok ÿlükpO
þì ïõßdì Ao îvüoôpO ldPì êéì óBìqBu|-8 | úÞ Qvýð òüA ok þßy < :lvüõð þì ûoBG
}qoA ÿqBu kõGBð BG úýÞpO rýð qôpìA BìA .lñÞ ô ÝApÎ ok wýéãðA oBHPÎA úG 1933 ÐüBÚô
úG óBüoõy@ úG ÜéÏPì ÿkBì ô ÿõñÏì ÿBø ÝApÎ Qéì.kpÞ koAô úGp Ýpy þìBíO
þì úìAkA kõg þPvüoôpO ÿBø QuBýu ëBíÎA¶ úG Bì úÞ QuA oôBG òüApG úðækBÎBð Bü úðækBÎ

|.løk |.>îükpÞ QðBýg kõg ÿoõy@ óBPuôk
I¾õì >pzG ÝõÛc ú» ýìçÎA<oõzñì kAõì|-9 | þâlñÞApK UÎBG 1933ëBu áBñ×uA ÐüBÚô|
koAô ûBã`ýø ldPì êéì óBìqBu þèBÎ ÿAoõy ok FAlPGA Bø ó@ .ly Býðk ïBíO ok óBüoõy@
ÿBøoõzÞ ok wLu, oAõXíø ÿBø oõzÞ
| |.lðõy þíð úýÞpO »úÛÇñì ûlñÞApK BýèApPuA ô ûldPì RæBüA ,BKôoA
úýÞpO Qýìõßdì óBøAõg ûqôpìA oõy@ ïõÚ| |
wKqBG, þééíèA òýG þÚõÛc ÐìBXì ÈuõO .lðly
ÿBýcA ô kõg Qðõßu QdO ÜÆBñì ÿpýâ úÞ kpÞ óBzð pÆBg lüBG ØuBC O ô kok BG| |
ok kõg úG ÜéÏPì »ûly kõGBð ÿkBì ÿBø }qoA xok iüoBO qA kõg »úGõð úG rýð óBüoõy@
þì þééíèA òýG ÿBø ïoõð ô ÈGAõÂ Jõ^oB^ kõg iéO »úPynâ ókpÞ }õìApÖ BG ô lñPgõìBýð
þzÞêvðÑõýyúÞkpÞ}õìApÖlüBHð .lyBG
oApÚ pÇg ÅpÏì ok Ao QüpzG û» lñü@ ûoAõíø

.løk þì

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

!lñPvø Býðk ïkpì òüpO úPvg Bø þñKAs

ô lñGAõg þì óBðq qA pPíÞ úÛýÚk 20 óAkpì úÞ
kApÖA .lðoõg þì QéÒ kBüq îø JAõg òýƒc
ÜýíÎ JAõg pPíÞ êHÚ BG úvüBÛì ok îø pO òvì
ïkpƒƒì ,Bƒƒø ûkAk òƒƒüA xBƒƒƒuA pƒƒƒG .lƒƒƒðoAk
lñGAõg þì Jõg Býðk ÿBøoõzÞ òüpOlñíOôpS
oBíy úG ÿlñíyqoA QíÏð Bø ó@ ÿApG JAõgô
kB¿PÚA BG þüBƒøoõƒzƒÞ ok ,ëBƒc òüA BG .lü@ þì óBƒzƒð lƒülƒƒW RBƒƒÏƒèBƒƒÇƒƒì #
QÎBu óBñÞoBÞ þGõñW ûpÞ ô óAõüBO êTì BÖõßy rÓì kpßéíÎ ,úP×ø ôk Rlì úG Iy ok ólýGAõg .lyBG pÃì óBzðBýÖApÆA þPc ô Bø ó@ þPìçu
þãPvg ô lñGAõg þì Iy Ø¿ƒð qA lÏG àü ëBíPcA oBÞ òüA ïôAlì ïBXðA .lñÞ þì lñÞ Ao 20 ÿoAlýG løk þì óBzð kBýñG òüA }oArâ ,êHÚ BG úvüBÛì ok ÁBhyA løk þì
þì ØýÏ Ao BøoõzÞ òüA kB¿PÚA óAlðôpùy .løk þì {üArÖA l¾ok 13 BO Ao xokôq åpì Ùp¿ì ûqAlðA úG lðAõO þì qôo úðBHy ok úPÎBu ólýGAõg úG Ao ÿpƒPíÞ óBƒìq Rlƒì
oõzÞ òüpO úPƒvƒg òƒKAs ,òƒýƒG òƒüAok .lñÞ óApƒãük qA pƒO {ƒýG ÁBƒhyA qA þƒÃσG ôpßÖpG þ×ñìpýSBO þéßèA RBGôpzì ÿpÇG àü óBýì òüA ok ô lñøk þì ÁB¿PgA
2016 ëBu ok úÞ ÿA úÏèBÇì xBuA pG ô QuBýðk løk þì óBzð ÿoArÖA ïpð ÿBø ûkAk BìA lñGAõg þì QÎBu {y úÞ òüAô lyBG úPyAk kApÖA {ñÞAô Býðk ïkpì òüpƒO úƒPvg Bƒø þƒñKAs
lýèõO l¾ok úu úðBýèBu ,þãPvg ,ly ïBXðA
ô ûly {øBÞ Ao oõzÞ òüA þégAk ÀèBgBƒð .lñPvø

.QuA ûkoô@ òýüBK ÿkBüq lc BO Ao þøkqBG àü qA ûly QÖBüok ÿBø ûkAk xBuA pG |
ëBcok Bø þüBßüpì@,úÏèBÇì òüA xBuApG ïBð úG ÿoArÖA ïpð úìBðpG þÎõð pƒGoBƒÞ óõƒýéýì
úÞ óBzðBñÆõíø qA pPíÞ îýð ô QÎBu àü pÂBc pø òãýðBýì oõÆ úG ïkpì ,>|Sleep Cycle|<
ô lñGAõg þì ,lðkpÞ þì þâlðq êHÚ ópÚ àüok
þì pPíÞ QÎBu àü îø Býðk puApu óBÞkõÞ .lñGAõg þì úÛýÚk 12 ô QÎBu Q×ø Iy
úÞ ûkpÞ ïçÎA îø BßüpìA ok JAõg þéì kBýñG
.lñGAõg Iy ok QÎBu 9 BO Qƒ×ø lƒüBƒG óæBƒvâorƒG
ÿApG QuA òßíì pPíÞ JAõg óõ^ lƒñGAõƒhG

rýì@òýøõOô ûphvì úìBñzüBíð 2017 ëBu xBñßuA òüpOBHüq
|!|koõg þíðõükAo xçÞúG þuApPÞk
.kpÞþÖpÏì Ao ëBu wðBßuA òüpOBHüq |)|IBNS|( xBñßuA þééíèA òýG òíXðA #
úG ïçu ÅpÎ òí # .lyúPgBñyëBuxBñßuAòüpOBHüqóAõñÎúGwýDõuþßðApÖ10lülWxBñßuA |
óApùO þðlðAõg úéXì pülì xBƒƒñƒßƒuA òƒƒüA þƒƒcApƒƒÆ ok
àƒü óAõƒñƒÎ úƒG îPƒuAõƒƒg pËð ok þéì ô þÎArPðA RBÎõÂõƒì
àƒü qA úƒéXì ûlƒƒñƒðAõƒƒg Quk ûlñøk óBzð úÞ ûly úPÖpƒâ
BG úÞ þüõükAo úìBñzƒüBƒíƒð ÜýÚk óBìq ô þÛýuõì ô QÞpc ,pzG
}õƒâ úƒG þƒPƒyo úƒƒXƒùƒè þÛýuõì úG ÜzÎ qA ÿkBíð ô QuA
îñÞ úéâ luo þì óBâlðõñy qA QHÚApì oBñÞ ok Ao wýDõu ïkpì
úG NB^ ÿApG îðAk þíð úÞ óBzð õƒéW úƒG ôo QƒÞpƒc ô óBƒìq
? úð Bü lýøk þì QýíøA ó@ .løk|þì
ïBð BG úÞ úìBƒðpƒG òƒüA ok úÏÇƒÚ 170 ëBƒvìA úƒÛGBƒvì ok
pãüqBG lñ^ ÈuõO þuA pPÞk ؃éPhì ÿBƒøoõƒzÞ qA xBƒñƒßƒuA
òüA qA þßü ô kõy þì {hK òüpPíùì úÞ lñPyAk QÞpy óBùW
þPyo lüõâ þì úÞ óõüBƒÚ@ ,ëBu xBñƒßƒuA JBƒhƒPƒðA oBƒýƒÏƒì
þPyo ÿAkA ÿlG qpÇGô QuA ûkB×PuA ,ÿpñø úPƒvƒüBƒy þƒcApƒÆ
}kõg ô koô@ þì ok Ao Bƒø ok ó@QuApPñÞô Bø|äðoqA IuBñì
BG ,QuA ûríyõg lñÞ þì pßÖ eÇu ô fpÆ þéÞ ïõùƒ×ƒì ëkBƒÏƒO
ô Bø þPyo úìBðpG òüA ÿApWA .QuA êÏW BG úéGBÛì ok æBG þPýñìA
þƒì ûpƒhvì úƒG Ao Bƒø îƒðBƒg xBñßuA þééíèA|òƒýƒG òƒíƒXƒðA
. lñÞ {hK Ao ûphvì úìBðpG òüA úÞ koõg þíð îø õükAo xçÞ úG ô Qvýð êídO êGBÚ úÞ lüpýâ ok úÞ QuA þÎB×PðApýÒ ÿA|úvuõì
koô@okõükAo ok Ao pãük ÿBø þðBPupùy Bü Bø ápO ÿAkA koAk RCApW pâA úÞ Q×â lüBG BÚ@ òüA úG ëBc ô ûly wýuBO ÿkçýì 1961 ëBu
þPuok oBÞ Bø þðBPupùy úG þìApPcA þG úÞ lðAlG ô kõy ôpGôo õükAo ô ôA úG Bø ápO êíÎ wßÎ BG BO ô þƒíƒéÎ eƒÇƒu BƒÛƒOoA ó@ Ùlƒø
.lüoAlð Ao ÿoBÞ òý`íø Üc lýyBG óBPupùy óBíø ëBì îø óBOkõg pâA þPc Qvýð xBñßuA BG úÇGAook úÏìBW þãñøpÖ
wéXð@ wè qA qBñcpÖ ïApPcA BG 90 qA {ýG úvuõì òüA ok ,QƒuA
.lðoAk QüõÃÎ Býðk oõzÞ

28

www.TEHRANMAGAZINE.com

29

óApùO úéXì

þcApW QhO ÿôoqBG úíXíW BGoBíýG ókq RõéÖ

ÿBøqôo ô ly ÑõùO QèBc oB^k ê×éÖ ókoõg llúýñzGOoÞoBlóÞÛBúðP@ÞuêokõB×íéGýÖG Quk }qpè Roõ¾ úG Ao }kõg IéÒA þèô þðBPuoBíýG ok úÞÿoBíýG qA óBßyrK #
lüly ÿBøkokpu BG ûApíø ókpâ kokoB^k lÏG ÝBOA QhO ÿôo Bð@ ókq RõéÖ.løk|þì óBzð QyAkoApÚrÓì þcApW êíÎ QdO xArãOok
ëõƒÆ úƒÛýÚk lƒñ^ kôlƒc ïAlƒÞ pƒø úƒÞ lƒy úG úÞ kõGôA rÓì þcApW lðôoqA þPívÚ ,êíÎ }A|úÚçÎ koõì qBu ,êíÎ òýc ok lñPuAõg

.lýzÞ|þì
wðAsoôA úG oBÞ úÞ ly lüly olÛð@ kok
ôA JB¿ÎA îPvýu BXð@ok .lýzÞ óBPuoBíýG
.lðkõGþ×ñìúíøYüBPðBìAlyþuopGôúñüBÏì òüpOlñO úÞ ÿkpì okBð þÚB×OA ok #
qA þüBø|{hG úÞ kAk óBzð òßuA þO þu ,kõG ûkoõg Ao óBùW ûly úPgBñyrìpÚ ê×éÖ "ÜýíÎÿrÓìàüpdO"ó@ lðôo qA þzhG þÛýuõì òPgAõð .kqAõñG Ao
êýèk òýíø úG ûly ÄHÛñì ôA rÓƒì ÿBƒø|åo þøAo lüly kokpu þÎõð úG çPGA êýèk úG )|deep brain stimulation|( kpÞ|þì àíÞ óBßyrK úG úÞ kõG þcApƒW
ïôolñu QýÏÂô ÀýhzO ôA ÿApG óB߃yrƒK .lñüõâ|þì .lññÞëpPñÞAo ÿoBíýG îDçÎ êíÎ ïBãñø
fpÇì Ao rÓì ÿBø|åo ÅBHÛðA pünƒK|QƒzƒâpƒG .ly óBPuoBíýG QƒyBƒƒÞ ꃃìBƒƒy þƒƒcApƒƒW ꃃíƒÎ òƒƒüA òýc ok þÛýuõì úG ókAk }õâ ú^ pƒâA
BñýèôoBÞ" ê×éÖ klÎ àü úèBu 34 kpì òüA óBüpW .QuA rÓì ok à^õƒÞ ÿBƒøkôpƒPƒßƒèA ÝBOA ok BìA ,Qvýð þHýXÎ oBÞ þcApW êíÎ
.lðkpÞ ok lñO ÿBø|ê×éÖ ólýz^ úÛGBvì ok Ao "pLüo BøkôpPßèA òüA ÈuõO úÞ þíDAk þ߃üpƒPƒßƒèA ÿBøõâlñéG òƒüA xArƒãO óõƒPuõƒø ok þƒéíÎ
àü kôlc pLüo BñýƒèôoBƒÞ ÿlƒñƒO óArƒýƒì ÿoBíƒýƒG îDçƒÎ {ƒøBƒÞ úƒG kõƒy|þƒì oApƒÚpƒG úßéG,kpÞ|þì{hKþÛýuõìúÞkõHðóBPuoBíýG
l¿ýu ô oArø úð ô Q¿y ô l¿ðBK ô óõýéýì .kõG ûkoõg áoõüõýð .lñÞ|þìàíÞ"þuBuAúzÎo"ôóõvñýÞoBK QyAkoApÚ rÓì þcApW êíÎ QdO úÞ ÿoBíýG
oB^k ê×éÖ òüA ókoõg qA lÏG qôo lñ^ôA úPyBÞ oBíýG úñýu ok îø ÿpOBG úPvG àü .QgAõð|þì Ao ÿA|úÏÇÚ
.QuA êüõßuA lcAô rÓì úÞ lñÞ ëpPñÞ Ao þßüpdO óArýì BO kõy|þì Bð@ îðBg ,"QƒvK òƒPãñyAô" }oArƒâ úƒG
Ñõð ê׃éÖ ÿlƒñƒO çƒTƒì ,úƒvƒüBƒÛƒì ÿApƒG .ly "ÿlüly oBývG kokpu" .lñÞ|þìQÖBüok ok ,RõéÖ ÿA|úÖpc ûlðqAõð ô úèBu 63 ÿpñø
êüõßuA lcAô 8000 BO 2500 kôlc ,õñýKæBø pSA ok úÞ þvÞ òýèôA óAõñÎ úG- ôA úGpXO úG êíÎ òýc ok Bð@ ÈuõO RõéÖ òPgAõð ô kõG ûly úPÖBßy }A|úíXíW Ø¿ð úÞ|þèBc
ëBu ok oBG òýPvhð ÿApG pLüo BñýèôoBÞ.QuA -ûly êßzì òüAoB^k lñOrìpÚ ê×éÖ ókoõg ïBãñø ôA óBPuk Bü@ úÞ kAk|þì óBzð óBßyrK RõéÖ êíÎ QhO ÿôo ,ly|þì þcApW QyAk
wñýâ óBùW ÿBøkoõÞo JBPÞ ok ÿkçýì 2013 }qpè ô lñPvø QGBS þÖBÞ ûqAlðA úG òPgAõð kõG ëBu òülñ^qA wKoBG òýèôA òüA .QgAõð|
.ly pzPñì BýðBPüpG þßyrK úüpzð ok .pýgBülðoAlð "þƒuBƒuA úƒzÎo" ÿoBƒíýG úƒG úƒÞ ,Bƒƒð@ úƒƒÞ
.ly QHS rìpÚ ê×éÖ òüpOlñO óAõñÎ úG àyrK óAoBßuBðõƒâ óBƒãƒðõƒOõƒèBƒÞ pƒPƒÞk úzÎo" úG þðAõWõð qA Àhƒzƒì oõƒÆ úƒG Bƒð@ BƒƒG ,kõƒƒG çƒPƒHƒì )|Essential termor|(
,RõGpÞBK ê×éÖ lýèõO QÞpyqA ,ÿoBÞ kA òüA úÞ QüôpPük pùy ok koõÖ ÿpñø óBPuoBíýG pPzýG ëçPgA òüA ô kõG ûly çPHì "þuBuA Ao }A|úÚçÎ koõìqBu }qpè óôlG þüBø|Quk
òýèôA ÿApG Ao ê×éÖ Ñõð òüA oBÞ ëBu ûk qA wK pSA ok wÞ pø ûkAk oAlzø ,ûkpÞ óBìok Ao kpì óBzð M^ Qukok }qpè Roõ¾|úG Ao }kõg .QgAõð|þì
ok þGõñW ÿBñýèôoBÞ QèBüA êýø áAo ok oBG þðBùâBð lüly kokpu oB^k lñO ê×éÖ ókoõg ûkpG VoA úG }olKqA Ao ÿoBíýG òüAôA .kAk|þì ûBãPuk ok þƒèçƒPƒgA "þƒuBƒuA úƒzƒÎo"
ûly kBc óBñ^ ÿoBíýG òüA BùèBu qA lÏG .kõG ólG àýíPüo }qpè UÎBG úÞ QuA þHƒ¿ƒÎ
.kAk }oôpK Bßüpì@ .lñÞ úÏWApì àyrK úG úé¾BÖçG lüBG ly ókoõg êTì úðAqôo ûkBu ÿBøoBÞ ïBXðA úÞ kõG ok lðAõO|þì ÿoBíýG òüA RApƒýƒSBƒO .kõƒy|þƒì
óAõPG QuA òßíì úÞ lýíùÖ úßñüA qA lÏG ôA pSA ok æõíσì"ÿA|úƒÛƒÎBƒ¾ ÿBƒøkokpƒu" .kõGûkpÞoAõykBð@ÿApGAoókpÞBÃìAôNõu kõy ûlük ólG ØéPhì ÿBø|QívÚ kp߃éíƒÎ
úýùO ÿApG lñO ê×éÖ ok kõWõì òývüBvLÞ qA rÓì úG Ao óõg úÞ þüBø|åo þðBùâBð óly Qhu
qA þíýð ,kpÞ ûkB׃PƒuA óBƒÆpƒu lƒÂ ÿôoAk ïôolñu ó@ úG .lPÖA|þì ÝB׃OA ,lƒñƒðBƒuo|þƒì
.kpÞ AløA óBÆpu RBÛýÛdO úG Ao kõg ëõ¿dì )|RCSV|(rÓì ÿBø|åo ÅBHÛðApünK|QzâpG

.lñüõâ|þì
qA lÏG úé¾BÖçG kpì ,úÛGBvì óBƒüpƒW ok

Individual, Couples & Family Psychotherapy BðpŸG ZpüA pPÞk

ÿoApÚA úèBø pPÞk àyrLðAlðk
oôBzì ô xBñzðAôo
oBÞ úGpXO ëBu |19 BG Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG |

,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG
Haleh Eghrari, Ph.D. óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
(310)441-9550 .lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA
Licensed Psychologist
(LIC.#PSY 13673) 1314 Westwood Blvd., #206 (818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335
Los Angeles, CA. 90024 30
www.haleheghrari.com

www.TEHRANMAGAZINE.com Býðp×ýèBÞok þìBÛPðA óoõK þðBGpÚ
QÖpâQìApÒoæk óõýéýì 6qA {ýG
ENERGY THERAPY ENTER

ÿÈþu¾õõõO¿ñþÏgßìÿüoþBø}xßqõçýìÞ@ð

ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok ïBð BG úÞ þðqô îèA lüõük úÞ ûlì@ lñýHG Ao Bùð@ þðBGpÚ óq àü Býðp×ýèBÞok þøBâkAk #
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì qA ûly ûkpHìBð ûlðôpK ok úDôk òýW oBÏPvì ô óõýéýì 6 QÖBüok ÜdPvì Ao þìBÛPðA óoõK
ûBãzðAk þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master 2012 ëBuok þGBü Quôk QüBvGô àü ÜüpÆ úÞ óq òüA .QuA úPvðAk oæk oArƒø 400
Quôk úÞ kõG ûkpÞ BÎkA ûlzð }BÖ {ìBð
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG .lðly Bñy@ îø BG úñøpG püôB¿O ÿqõO|úñýÞþK ok {ÛGBu pvK
îèA ÿBÚ@ BG ÉBHOoA óAoôk ok úDôk îƒðBƒg
(310) 446-8724 ôA ÿApG kõg qA ÿA|úñøpG ÿBøõDlƒüô ô wƒßÎ .QuA ûkõG ûkpÞpzPñì QðpPñüAok AoôA
okôkpøp×ðôk òüA óBìq ó@ok .lñÞ|þì ëBuoA lüõük ÜGBu pPgk Quôk ûBâkAk þÂBƒÚ
31 oBývG úé¾BÖ îø BG úÞ pùy ôk ok BìA Bßüpì@ qõXì óôlG oBzPðA" QéÎ úG Ao ïôk îƒèA .á
RBƒíǃè ,QƒðpƒPñüA ok }A|úƒñøpƒG pƒƒüôBƒƒ¿ƒO
.lðkpÞ|þì þâlðq lñPyAk oBzPðA QGBG qA ûly êídPì þðBXýø ô þuBvcA
ôk òüA óBýì úÇGAo ókoõg îø pG qA lÏG þíÞ IýÛÏO úüBu úG úüBu òýñ`íø ô püôB¿O òüA
"þãðq ókpÞ kõGBð" úG lülùO BG îèA ÿBÚ@ ,p×ð þðõýéýì QìApÒ òüA QÖBüok ÜdPvì "ólƒy
ÿBø|úßHy ok Ao ôA úñøpG püôB¿O ,úDôk îðBg
pzPñì þÖApâõðoõK QƒüBƒu lƒñ^ ô þƒÎBƒíPWA .QuA úPvðAk
ûBâkAk òüAok þèBcok ïôk îèA .á lüõük
.lñÞ|þì 2014 ëBu ok úÞ ly úPgBñy ïpXì Býðp×ýèBÞ
ókq BW BG úÞ QuA îùPì òýñ`íø îèA ÿBÚ@
óApãük qA QðpPñüA ok úDôk îðBg óAõñÎ úG kõg .kõG ûkpßð ïõßdì Ao ôA ëAolÖ ûBâkAk þÂBÚ
lñPup×G úñøpG ÿBø|wßÎ {üApG úÞ úPuAõg|þì qA ÑBÖk QýèõEvì ë lðA á þÚõÛc QÞpy
êdì xok@ ô ûApíø ò×éO ûoBíy òƒýñ`íø ô pG Ao ûlzð þñéÎ {ìBð úÞ ûlðôpK òüA þÞBy
qA lÏG úÞ þvÞ pø ÿApG Ao úDôk îðBg Qðõßu óAõñÎ úG Ao ó@ úP×â úÞ oõÆ ó@ô QyAk ûlùÎ
,úPyAk úÇGAo ÿoApÚpG lƒ¿Ú pƒüôBƒ¿O ólƒük ÝõÛc qA ÑBÖk ÿApƒG kõƒg ûsôpƒK qA þƒzƒhƒG
ûkõG ûkpÞ ëõHÚ ëBPýXük ú¾pÎ ok ÿlðôpùy
.QuA ûkpÞ|þì ëBuoA
òƒüA þƒK ok úƒÞ ûlƒì@ ûBƒâkAk áoAlƒì ok .QuA
þíDAk xpO oB^k úDôk îðBg ,îèA ÿBÚ@ RBìAlÚA úG àíÞ ÿApG ÿA|úìBðpƒG þƒÚõƒÛƒc pƒPƒÖk òƒüA
BGôA þâlðqô ûly ûApíø þðBW Qìçu pÇgô Øý×hO Bùð@ÿApGô koAk þìBÛPðA óoõK óBýðBGpÚ

.QuA ûly ïAõO ûpùèk ô JApÇÂA .lñÞ|þì oõËñì {üçÞô kríPuk ok ûtüô
ÿôo qA püôBƒ¿ƒO òƒüA ókpƒÞ áBƒK ÿApƒG qA ÿmBgA ô oAq@ þÎõð "þìBƒÛƒPƒðA óoõƒK"
þLÞ Üc AlPGA ûly oB^Bð úDôk îðBg ,QðpPñüA püôB¿O oBzPðA úG lülùO Bƒü oBƒzƒPƒðA ܃üpƒÆ
QHS }kõg ïBð úG Ao püôB¿O òüA úíø QüAo Bü þÏÚAô þvñW Bü úñøpG BOlíƒÎ þƒ¾õƒ¿ƒg
Ao Bùð@ úÞ þüBø|QüBu qA þßü þßü lÏG ô lñÞ oBzPðA {üArÖA .QuA kApÖA þãPgBƒu þƒøBƒâ
.lññÞ Ùnc Ao Bùð@ løAõhG lðkõG ûkpÞ pzPñì ûkB×PuA ô QðpPñüA ÿBÃÖ ok þ¿hy püôB¿O
.á lüõük ûBâkAk þÂBÚ ,áoAlì òüA pGBñG úG rùXì lñíyõø ò×éO ÿBø|þyõâ qA þðBãíø
ô úPÖBü óBìqBu þüõW|ïBÛPðA" QéÎ úG Ao ïôk îèA ûly þíDApW òýñ^ {üArÖA UƒÎBƒG òƒýƒGoôk
6 QgAkpK úG ïréì Ao ôA ô úPgBñy p¿Ûì "ïôAlì
.QuA
.QuA ûkpÞ oæk oArø 400 ô óõýéýì úPvðAõO þu|þG|þG úÞ ûBâkAk òüA áoAlìok

óApùO úéXì

ly ïBíO óApâþüBßüpì@pãüqBGpéýì.þW.þO ÿApG Õôok }oArâ
ÿkôõýèBø òülíÞÿApG óAlðq ëBu 5pTÞAlc ëBíPcA

úWõƒPì wƒýéK óBƒøBƒâ@oBƒÞ ëBƒc òƒüA BƒG kõG ûkpÞ lýÞBO péýì BìA lyBƒG ûlƒy ûBƒHƒPƒyA ûkpÞ QHd¾ òülíÞ òüA BG úÞ þvýéK pvÖA qA wK þüBßüpì@pãüqBGpéýì.þW.þO #
àü qA ç¾A >þWõìA îéýÖ< pãüqBG úÞ lðA|ûly ô kpýâ|þì þuBíO òýñ^ úÞ QuA ÿoBG òýPvhð áõßzì ÿô úG rýð pHg }oArâ óBìq óBíø ok kõG IíG pÇg ûoBGok wýéK úG Õôok pHg ïçÎA
}oArâ úÞ ÿoBÇÚokô ûkpÞ ûkB×PuApãükoBÇÚ qA ô úPÖpãð xBíO wýéK BG râpø ó@ qA {ýK ÿô úÞ kõG ûkpÞ fpÇì Ao ëBíPcA òüA ô kõG ûly .QuA ûlyôo úGôo óAlðq ëBíPcA BG ÿoAnâ
.QuA ûly óApãð oBÇÚ ok áõßzì ÿkpÖ ólük oB^k êßèA qA ûkB×PuA êýèk úƒG QƒuA òƒßíì ok úPynâ úP×ø >þèô óõßýéýu< pãüqBG
.QyAlð oõÃc kõG ûkAk Ao ó@ .ly QyAkqBG áoõüõýð ok BükoAõâæ ûBâkôpÖ
qA þÞBc ÿpãük ÿBø|þuopG ëBc òýÎ ok úG QuokBð ÿoAnâ|IíGpHg ÿô QyAkqBG êýèk
þ×üko ok úÞ þðq pÖBvì BG ÿô úÞ QuA òüA
.QuA ûly ïçÎA xoBì ûBì ok wýéK
.kõG ûkpÞ õãìõãG kõG úPvzð pãük QuokBð pHg ókAk êýèk úG úèBu 36 péýì
BG ÿô úÞ QuA òüA qA þÞBc Bø|þuopG òüA úƒG ÿpƒÖBƒvì oBƒÇƒÚ ok ÿoAnƒâ|IƒíG ëBƒíPƒcA
ô ûkq äðq wƒýéK úƒG óq ó@ úƒýéÎ ÿA|ûrƒýãðA òüA .kôpG óAlðq úG QuA òßíì RB߃ýƒPƒðBƒÞ
ûkAk oBÇÚ ok IíG ûoBGok þPuokBð RBƒÎçÆA BG ly kAq@ ÿoæk oArø 10 úÛýSô oApÚ BG úÞ pãüqBG
.QuA ôo úGôo óAlðq ëBu 5 pTÞAlc RAqBXì
.QuA BG xoBì 18 pãüqBG òüA ûkpÞ ïçÎA wýéK
wýéK ,îƒvüoôpƒO BƒG ûqoBƒHì ëAolƒÖ ûoAkA ok úÞ kõG ûkAk pHg þupWõýð wýéK BG xBíO
úƒýéÛð êƒüBƒuô wƒýéK RBƒìBƒÛì ,RBƒßýPƒðBƒƒÞ pÖBvì àü áoõüõýð úG òPãñyAô ÿpÖBvì oBÇÚ
ûlðôpK òüAok áBPì@ wýéK ûoAkAô òPýèõKôpPì ûkpÞ|þì êíc }A þPuk ØýÞ ok þƒHƒíƒG óq

.lðly koAô .QuA
kBXüA pG þñHì þOBìBùOA BG {ýK ëBu péýì þHíG BG ó@ ëpPñÞ ô oBÇÚ ØÚõO qA wK wýéK
ûlyôo úGôo YèBÞ óAoôkok þðq ÿApG QícArì
.lzð úWAõì
.kpÞ oBßðA Ao Bùð@ Rly úG BìA kõG

!ly AlýK líÞóôok ÙôpÏì óqpãüqBG lvW

ÿBø|åook ÿoBW óõg BìA ,QuA ûBýu äðo úG ÿBø|ÝBOAqA þßüok >úPyq þPG<ô >óõðBÚô îËð< ÿBø|îéýÖ ÙôpÏìpãüqBG lvW #
ÿp×u ÿApG úÞþüBßüpì@úèBu 52 úzýKpñø ,>qpPvì òýè Arýè< .ly ØzÞôpK ok þéPø
xôpg ô ÕpìúÞ þüBø|îhO ô QuA ûpýO rìpƒÚ äƒðo úƒG ó@
ô þèõíÏìÿBø|Õpì|îhOäðoúƒGrƒýðkoAnƒâ|þƒì .kpÞþzÞkõg kõg QìBÚA êdì êPøok ,kõG úPÖoôpK úG äñýèlì úñýìqok ÿoBÞ
êPø óBñÞoBÞ qA þƒßƒü
!ÿoæk oArø 5ÿApG kAtð òüA.QuA ûBýu äðpG Bø ó@qA þÃÏG qôo ,Bíýè ÿ|>ôlðõƒì ôõƒð<
okô ÿlñéø ûpíÏPvì óApWBùì ÈuõOoBG òýèôA Býðk ûlðpK òüpO|óApâ >þðBíu ïBü@< # ok Ao óq òüA lvW úHñy YñK
ok oBG òƒýèôAô QƒuA ûly Øý¾õO Bø|ó@ ÐGBñì ÿrðôlðA oõzÞþìõG äðo ûBýu óBýÞBì qA ô .kpÞ ØzÞ {ƒÚBƒOA lƒíƒÞ
BKôoA úG ,àñüoõƒPuA óBW ÈuõO 1998 ëBu úPgôpÖ oæk oArø 5 QíýƒÚ úƒG úƒÞ QƒuA qA >qpPvì< kõy|þì úƒPƒ×ƒâ
.ly koAô .kõy|þì .QuA ûkpG|þì Yðo þâkpvÖA
ÿBø|oõzÞ ok Õpì qA kAtð òüA pÂBc ëBc ok ó@ok úÞ úìBðôk ,ôA ÝBOAok
à^ ÿoõùíW ô þÞAõƒéuA ,óBƒíè@ ,lñéø ïBü@ ïBð BG Býðk xôpg ô Õpì òüpO |óApâ ûoByA ôA þcôo ÿoBíýƒG úƒG
xôpg òüA RBÚôA þøBƒâ.kõƒy|þƒìÿoAlùãð þìõG úÞ QuA äðo ûBýu óBýÞBì qA þÎõð þðBíu ô ïBKqBük ÿBø|ÁpÚ ô ûly
ûlƒy AlƒýƒK þƒâkpƒvƒÖAlƒÂ
.kõy|þì Jõvdì ÿrðôlðA oõzÞ ok pƒƒãƒüqBƒƒG òƒƒüA .QƒƒuA
.lñðq|þìAl¾ÕpìþñýâoõHìæAoÕpìBü ûlðpK òüA þégAk ÿBø|ïAlðAô Qyõâ ,BøpK óõ`íø ÿpãük ÿBø|ëBüpu
óBƒðq< ô >óõƒðBƒÚ ô îƒËƒƒð<
{Ûð ÿB×üA îø >koõÖ MPuA
.kõG ûkpÞ

ÕoBÖ qA wK ôA .kõG þèBíy ÿBñýèôoBÞ ÿ|ûly åorG ô BßuApHð lèõPì >qpPvì òƒýƒè Arƒýƒè<
ô ly áoõüõýð þøAo ëlì óAõñÎ úG wLu ôA .QgAkpK pHg ÿpãyoArâ oBÞ úG ûBãzðAk qA þéý¿dPèA
ëBc òüA BG .QÖpâ BýHíéÞ ûBãzðAk qA ÿoBãð úìBðqôo úPyo ok Ao kõg lyoA þuBñyoBÞ áolì
.koô@ ÿôo þâlñvüõð ô ÿpãüqBG úÖpc úG ÅõÎ ok ô kAlð úìAkA Ao kõg ÿoBãð úìBðqôo ÿBø|QýèBÏÖ
>òPãzðAô ërðk< ô >wýéüô xôpG< ÿôpGôo >ûp¾Bdì< îéýÖ ok 1998 ëBu ok >qpPvì<
ok Ao >QüAo òüô ëôoBÞ< {Ûð >koõ×LPuA óBðq< ok ô ûqõì pülì {Ûð >úPyq þPG< ok ôA .lýzgok
òüA ÿBø|oBÞ pãük qA îø >òý^ òhu pPgk< ô >óõðBÚ ô îËð< .kpÞ ÿqBG >òìlýÞ ëõßýð< oBñÞ

.lñPvø þüBßüpì@ úzýKpñø

32

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA

þðApüA ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApGrürÎ óBPuôk
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok

|www.SmartDoctors.info
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì

ok óAõhPuA êývÖ àü ØzÞ
ëBuoArø 88 QìlÚ BG óBPvGpÎ

SmartDoctors .QuA ûkpÞ AlýK Ao êývÖ òüA ,úÛÇñì òüA ok ok þðBýì QzãðA óAõhPuA êývÖ àü #
òüA úÞ lñPÖBüok YüpHíÞ ûBãzðAk óBÛÛdì 88 úG ó@QìlÚ úÞly AlýK ÿkõÏu óBPvGpÎ
. lýñÞkoAô þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao| ÿBø|óBvðA úG ÜéÏPì ÿpPì þPðBu 3.2 óAõhPuA êývÖ òüA .kkpâ þìpG {ƒýK ëBƒu oArƒø
ÈuõO úüpËð òüA úDAoA qA wK .QuA ûkõG úýèôA QÖBü þðBvðA êývÖ òüpO þíülÚ lðAõO|þì
(310) 202-1133 ôpvgàüBì|pPÞkBGpPzýGRBÎçÆAÿApG óBƒÛÛdì úƒG êƒývÖ òƒüA ,YƒüpƒHíÞ óBƒÛÛƒdƒì ïBy úÛÇñìô BÛüpÖ@qA ZoBgok óõñÞBO ûly
lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýì òülñ^ ô ly ëBuoA "BýèApPuA þéì ûBãzðAk"
Roõ¾ êývÖ òüA ÿôo "þGBü óBìq" àñýñßO .lyBG îülÚ
þüBýèApPuA óBÛÛƒdƒì QƒüBƒùƒð ok úƒÞ QƒÖpƒâ RpWBùì òýèôA úÞ løk|þì óBzð RBÛýÛdO
oArø 88 úG ÜéÏPì óAõhPuA òüA úÞ lñPÖBüok oBývG ïBy úÛÇñì ô BÛüpÖ@ qA ZoBg ok þðBvðA
,QuA ûly oõ¿O óõñÞBO úÞ ú`ð@ qA pO|êHÚ
| | .QuA{ýKëBu
óBzð {ƒøôtƒK òƒüA :lƒñüõƒâ|þƒì óBƒÛÛdì | |.QuAûkBPÖAÝB×OA
úÛÇñì" úG BùñO þðBvðA ÿBø|RpWBùì úÞ løk|þì QuA þüBø|òýìqpu ûlðpýâpGok ïBy úÛÇñì
kôlƒdì QƒuA ûkõƒG êƒãñW ÿAoAk úƒÞ "ïBƒy ,óBñHè ,ókoA ,úüoõu ÿBƒøoõƒzƒÞ ûqôpƒìA úƒÞ
ok" úÞ úüpËð òüA êýèk òýíø úG ô kõy|þíð ô úýÞpO JõñWqA þüBø|{hG ,xpHÚ ,òýÇvéÖ
Roõ¾ ïBy úۃǃñƒì qA RpƒWBƒùƒì úƒPƒynƒâ þüBø|{hG þøBâ .lðoAk ÿBW ó@okp¿ì Ýpy
oBíy úG ïBy òýìqpuôrW rýð Ao ÝApÎ JpÒ qA
| | .kõy|þìko,"QuAúPÖpâ|þíð
úÞ lðA|ûkõG oõ¿O òüA pG óAlñízðAk óõñÞBO .lðoô@|þì
ëBu oArø 50 kôlc þðBìq ûoôk àü þÆ Bø|óBvðA úG úÞ "àðçK wÞBì" úvuõì óBÛƒÛƒdƒì
.lðA|ûly ZoBg BÛüpÖ@ qA {ýK ëBu Arø70 BO àü ,lðqAkpK|þì "óBvðA iüoBO" ïõéÎ úÏèBÇì
òüA úG êývÖ òüA ØzÞ úÞ QuA þèBcok òüA úÞ lðkpÞ ØzÞ þðBýì QzãðA óAõhPuA êývÖ
BOoArø 20 úG lüBG ÿlñHðBìq òüA úÞ QuA þñÏì "kõ×ð" püõÞ ok óolì úýèôA ÿBø|óBvðA úG ÜéÏPì

| |.lñÞAlýKpýýÓO{ýKëBuoArø25 .QuA
àü qA Ao RpƒWBƒùƒì ÿBƒøõƒãƒèA pƒìA òƒüA þÚB×OARoõ¾úGêývÖòüAúÞQuAIèBW |
þðBìq ûqBG àü ok RpWBùì òülñ^ úG RpWBùì óBÛÛdì qA þßü Rõíèq kBüA .QuA ûly AlýK
óBPuA úG ÿoB×c ÿApG úÞ kpÞ oBùÊA {øôtK òüA
.løk|þì pýýÓO úèBu oArø 100 ÿôo ûkBýK ïBãñø úÞ ûkõG úPÖo óBPvGpÎ þÇuôŸ

33

óApùO úéXì

!QzâqBG YéÖ kpì úvìæ wc

ly >úz¶ízì¶ <qBvãñø@om@|îz^p¾Bð BO lðly YéÖ kpì àü ÿôqBG úG úvìæ wc ólðAkpâqBG úG ÜÖõì àPéÞûBãzðAk óBÛÛdì #
.lñÞwc Ao ó@lðAõPG {Puk BG óApãük xBíO Roõ¾ok ÿô
,úPÖpâ ïBXðA ÿBø|ÿrüo|úƒìBƒðpƒG xBƒuApƒG òüA >úz¶ízì¶ < ÿoAkpHíéýÖ óBüBK BG #
BG ô ûlñü@ ûBì àü BO >úzí¶ z¶ì< þüBùð úhvð oApÚ þñÖ þðBüBK êcApì ok óõñÞA|îø îéýÖ òüAqA BO lñPyBÞrÓìqA ÿpzÚok Ao þüBøkôpPßèA óBÛÛdì úÛGBu þG koôBPuk òüA ÜÛdO ÿApG
løAõg {üBíð ûkBì@ þñÖ êcApì êìBÞ ïBíƒOA RBuBvcA þüBuBñy ,úvìæ wc áok BG ÈHOpì þH¿Î ÿBø úPyo QýèBÏÖ ÿqBu úýHy BGô ÜüpÆ
.koAk
.ly úG >úzí¶ zì¶ < îéýÖ òüôlO ô ÿoAkpHíéýÖ .kõy òßíì ØéPhì þßüpPßèA îDçÎ ëBuoA ÜüpÆ qA YéÖ kpÖ ÿApG ØéPhì
òvc ,Qypu|ÕBH¾ pdu ,þüBHýßy BüoõK úýùO ô õèlícA løBy þðAkpâoBÞ ô þâlñvüõð þÎõñ¿ì ïAlðA ô BørOôpK lýèõO ÿApG úñýìq ûlñü@ ok RBÛýÛdO òüA êýíßO BG lñüõâ þì óBÛÛdì
òvdì ,kBy|ÿoôBü lícA ,ÿoõð àGBG ,þüBÂo ëBc ok ô ûlýuo óBüBK| úG oôBü þéÎ þâlññÞ Ao óly YéÖ QéÎ úG kõg úPÖo QukqA RBuBvcA løk þì óBßìA óApGoBÞ úG úÞ ly løAõg îøApÖ
îývð ,þéuõOqBñùG ,ÿolýcoBüpùy ,óõhýèk ô þÛýuõì QgBu úécpì ok îéýÖ òüA pÂBc
lüpÖ ,ûkAqBGBG óBvcA ,ÿAq|{O@ óApùì ,ÕôpÖ .lññÞ BýcA
.koAk oApÚ ÿoAnâAl¾ Bùð@BO kAk ÿpvO îø YéÖ ÿBø óBvðA ïAlðApãük úG óAõO þì Ao }ôo òüA lñüõâ þì óApãzøôtK
úG óAõO þì þðBìok ûõýy òüA pPzýG QÖpzýK BG òýñ`íø .lñyBG úvìæ wc áok úG okBÚ îø

.kõG oAôlýìA ÑõÂõì òüA úG ókpÞ pßÖ ÜüpÆ qA YéÖ ÿôqBG úG QÞpc óAõO ólðAkpâqBG
qA lÏG Ao kõg ÿBøBK ÜüpÆ òýíøqA lðA úPvðAõO IéÆôAk kApÖAqA ÿkAlÏO úýèôA ÿBø {üBìq@ok
pzÚ ok àüoBG oBývG kôpPßèA ôk oõËñì òülG .lñøk QÞpc p¿Phì oõÆ úG oBG òýèôA ÿApG ô Bø ëBu
òßíì óBvðA ÿApG Ao QÞpc koõì ok ÿpýâ îýí¿O ô }qpè ,wíè,oBzÖ áok úÞ oBíýG rÓì ÿkAlvðA

.ly úPyBÞ lñÞ þì
xAõcô þPÞpc óAõO YéÖ kApÖA qA ÿpPzýG kAlÏO ,Bø {üBìq@ òüA úñìAk }pPvâ BG kôo þì lýìA

.lñGBüqBG Ao úvìæ wc Áõ¿g úG ô kõg úPÖo Quk qA

BñÎo óAõWõð óAlñìpƒñø BƒG ûApƒíø ,ÿoBƒüpƒùy ô ûly ïBXðA þðBíüA ûôBÞ ÈuõO òüôlƒO Ø¿ð BG ÿkAqõðïBãñø qA þüBu@ ûrXÏì qpÆ úG kAqõð òüA
)oõÃcBG(ô,ÿoAõvùyþéÎòýìAôom@|îz^ qBÒ@ Ao ÿoAnâAl¾ ÿkôrG rýð QìBùy óBìBu
úG Ao óBßyrK IXÏO úÞ QuA ûlðBì ûlðq lèõO
óApãüqBG ÿpßy úíÆBÖ ô kAtðkôAk BÂolídì .lñÞ|þì .QuA úPyAk ûApíø !úíXíW
.lñPvøîéýÖòüA þÛýuõì QgBupO|{ýK úÞom@|îz^p¾Bð kAqõð òüA óBìok ÿBø|úñürƒø ëBƒc òƒüA BƒG
wKôA ûkAõðBgô QuA ûly þGBüqoA kBüqoBývG
óBPuAkôQuAQýÏÚõìrñÆàü>úzí¶ z¶ì< lñ^< ô >pýãG õñì þðõO|þƒì úƒâA< ÿBƒø|îƒéýÖ ,óBPuoBíýGok óBylðqpÖ ókõG ÿpPvG ûBìôk qA
ok úÞ lñÞ þì QüAôo Ao ÿoAkpHíéýÖ ûôpâ àü ÿBø|úƒPgBƒu pƒãük- >þƒñÞ úƒüpƒâ ÿpƒýâ|þƒì ûAo þèBì ÿBø|àíÞ QÖBüok ÿApG Ao þñýLíƒÞ þßü ok úüoõÖ ûBì ok ÿpPgk kAqõð #
lñ^ ÿApG óBð@ .lñPvø þíéýÖ QgBƒu ëBƒc ok,QyAkûlùÎpGAo-õèlícAløByþüBíñýu ûly lèõPì ZõHìBÞûkBPÖAoôk ÿBøBPuôo qA
ô lðoAk pg àü úG ZBýPcA îéýÖ qA wƒðBƒßu ÿoBßíø ÿô BG rýð óAkpâoBÞ òüA lülW îéýÖ .lðA ûkpÞ ÿqAlðA
þ×éPhì ÿBøApWBì BG Ao ûôpâ êƒÞ pƒìA òƒýíø ÿBøqôo ok fpÇì qBvãñø@ òüA .kpÞ løAõg lðoAôlýìA þWõHìBƒÞ pƒýƒÛƒÖ ûkAõƒðBƒg òƒüA .QuA ûlðq úíXíWqA þíýð BG BùñO úÞ
....lñÞþìúWAõì qBÒ@ Ao >úzí¶ z¶ì< þÛýuõì QgBu ôo {ƒýK îøApÖ óBypPgk óBìok ÿApG Ao ïqæ ÿBø|úñürø þèB×vðBð@ okBð oBývG ÿoBíýG úG kAqõð òüA
.lñÞ|þì kAqõð òüA úÞ lðlÛPÏì óBßyrƒK Apƒüq ,lƒñƒñƒÞ oõÆ úG úíXíW ÿBø|óAõhPuA úÞ QuA çPHì

.koAk Ao ólðBì ûlðq wðBy óBñ`íø .QuA ûlzð êýíßO êìBÞ

34

www.TEHRANMAGAZINE.com Bðôlì kõg ëôA óq úG òK óBy ÙApPÎA

35 ûoBGok þOBÏüBy ólì@kõWõG UÎBG Bðôlì {ÛGBu pvíø úG òK óBy klXì úÚçÎ qApGA # |
!QuA ûly Bùð@klXì ZAôkqA ëBíPcA

óAõñÎ úG úÞ ÙôpÏì ÿ ûoBPu >òK óBy< ,Bðôlìô òK óBy þüAlW qA ëBu þu Qynâ qA wK
úÚçÎBðôlì{èôApvíøúGqõñø:Q×âkõGûlypÂBc|The Latest Show |ÿúìBðpGokóBíùì

.QuA lñì
úƒìBƒðpƒƒG ÿpƒƒXƒì þƒƒPƒÚô
ûoBPu òüA qA RpHèõÞ óB×PuA
oApÚ pâA úÞ lýupK úèBu 57 ÿ
òƒýG ÿpƒñø ÍBƒdè qA lƒyBƒƒG
þßü qpýLuA þñPüpG ô BðôkBì
þGAõW ú^ ,þñÞ JBhƒPƒðA Ao
óBñýíÆA BG òK óBy ,þøk þì
oBývG Ao îèôA pvíø òì :Q×â

.ïoAk Quôk
ëBu óBüBK ok îø Bðôlƒì
úÞ kõG ûkpƒÞ ÙApƒPƒÎA 2016
òK óBy qA þüAlW qA qõƒñƒø
ëBu 59 úÞôA .QuA QcAoBð
ZAôkqA ÿApG Ao kõg êüBíO qA ,kõG ûkpÞ QÞpy ÿôæBì ÿoõùíW Ð×ð úG úüpýg òzW àüok koAk
kõg ZAôkqA îuApì úG ÜéÏPì wßÎ úu úüpýg òzW àüok Bðôlì |.QyAkpG ûkpK òK óBy BG klXì
}ôpÖ úG oæk óõýéýì 230 êGBÛì ok Qzâ þì qBG ÿkçýì 1985 ëBu úG úƒÞ Ao òƒK óBƒy BƒG
ëBu ok ôk ó@ .lýzÞ ëõÆ ëBu oBù^ ÈÛÖ òK óBy }pvíø ô Bðôlì ápPzì þâlðq.lðBƒuo
|.lðly AlW pãülßü qA 1989 ëBu ok ô lðkpÞ ZAôkqA îø BG ÿkçýì1985

þ¿hy ÿBPük :þøAõgonÎ òí åpGpÞAq
kBPÖA BßýPýèBð@YüpHíÞQuk úGrýð òì

wéXì RoBXOô ÿspðA úPýíÞÿB¿ÎA óBíz^pGApGok áõG|wýÖ úèBu 33pülìô wuõì #
þíuo þøAõgonÎ òí Bñu
rýð òƒì RBƒÎçƒÆA :Qƒ×ƒâ
pãük p×ð óõýéýì 87 ûApíø
BßýPýèBð@ YüpHíÞ Qƒuk úƒG
úPyAnâ áApPyA úG ô kBPÖA
.ly
oõÃc qA qôo òýìôk ok
pƒGApƒƒG ok åpƒƒGpƒƒÞAq áoBƒƒì
ok þüBƒßüpƒì@ óAoAnƒâ|óõƒðBƒÚ
qA >óõèBK àðApÖ< ,òPãñyAô
úƒPýíÞ RApƒƒÞõƒƒìk ÿBƒƒÃƒÎA
fpÇì Ao ëAõƒu òƒüA oõƒÞnƒì
úG okBÚ áõG|wýÖ þPÚô :kpÞ

| |?lñÞÌ×cAokõgóBüpPzìÿBPüklðAõO|þìúðõã^þðBLíÞòüA,QvýðóApGoBÞÿBPükëpPñÞ
úG ú`ð@ lñðAõO|þì óApGoBÞ :Q×â kõg qA ÑBÖk ok åpGpÞAq úÞ kpÞ fpÇì Ao ÑõÂõì òüA þðBìq ÿô
.ly ôpGôo óBâlñüBíð þ×ñì {ñÞAô BG ÿô úéíW òüA úÞ lññÞ ëpPñÞ ô Qüpülì Ao lðoAnâ|þì áApPyA
5 rýðqôpük,QyAkòOpGûpýOoAõéyôQÞ,ÿpPvÞBgRpyþOÿBWúGúÞáõG|wýÖwuõì
úÞ ÿlülW óõðBÚ Ñõð pø qA kAk ëõÚ ô kAk iuBK Bùð@ RæAõu úG ô Qvzð óBâlñüBíð pGApG ok QÎBu

.kpÞ løAõg QüBíc ,lñÞ òýýÏO Ao þÎBíPWA ÿBø|úßHy oBÞ ô qBu
òì :Q×âô kpÞ ÐÇÚ Ao åpGpÞAq óBñhuoBG òülñ^ ûAõg|ÿoõùíW ûlñüBíð >ópG àéG ByoBì<

.îølG þðæõÆ þðApñhu ûqBWA Bíy úG îðAõO|þíð

óApùO úéXì

úÞþðq ÿApG óAlðq RAqBXì
QyAlð óBÆpu

óAlðq ûBì úu úG ,koAk úPÖpzýK óBÆpu kõG úP×â Õôok úG úÞ þüBýèApPuA óq àü #
.QuA ûly ïõßdì

qA ZoBg úG óBÆpu óBìok ÿApG lüBG kõG úP×â }okBìôolK úG Õôok úG ,úèBu 24 óõvñßük Bñc
.kõG ûkpÞ ÐíW ëõK )BýèApPuA oæk oArø 42( Bßüpì@oæk oArø 31 àéÞ òüA BG ô kôpG oõzÞ

.lññÞ ÐíW Ao ëõK òüA BO lðkõG úPÖpâ àíÞ óBüBñy@ô óBPuôk qA Bñc olK ô okBì ,ûBâkAk úP×â úG
.kõG ûkpÞ RçýÇÏO ô oAnâ ô Qzâ Zpg Ao ëõK òüA pPzýG óõvñßük Bñc

.QgBñy ïpXì IüpÖ BG ëBì IvÞ koõì Q×ø ok Ao þüBýèApPuA óq òüA óoõHéì ûBâkAk
êüBíO ô þìõíÎ kBíPÎA qA" kõG úP×â ôA îßc oôl¾ ïBãñø ûBâkAk þÂBÚ ,þâAôApPuA lüõük
ëõK þPhu úG ô lññÞ|þì oBÞ úÞ lñPvø þìkpì BùñüA .QuA ûly ûkB×PuAFõu àíÞ ô þèlíø úG ïkpì

".lðoô@|þìok

þøBì àü ÿBüBÛG ØzÞ
BýðBPüpG êcAõuokpßýK|ëõÒ

úG ÜéÏPì QÖo|þì óBíâô kõG ûly AlýK 2016 ëBu ok úÞAo þðAõhPuA óBuBñy|úñüpük #
òüA .lðkAk ÀýhzO )oõuõýPßüA(pßýK|ëõÒ óBu|þøBì àü òýüBK ûoAôo@,lyBGoõuBñüAk àü

.QuA ûkõG òýìq ûpÞiüoBO óAoAlðBW òüpPâorGqA þßü ÿoõðBW úðõâ
úÞ lðA|ûlýuo úXýPð òüA úG BýðBPüpG pPv`ñì ûBãzðAk ok óBuBñy|òüpük qA þééíèA|òýG þøôpâ | |

.lðA|úPvüq|þì òýìq ûpÞ ÿBùG@ok {ýK ëBu óõýéýì 205 pßýK|ëõÒ ÿBøoõuõýPßüA

ûkAõðBg úG BýèApPuA oæk oArø ûk Bø|ûlññÞ|àíÞ qA þßü ,ûly úDAoA ûBâkAk úG úÞ ÿløAõy xBuApG
Àgpì óBPuoBíýG qA þâqBO|úG ô kõG óBÆpu óBìok QdO }kõg úÞ þPÚô îø ó@ kõG ûkAk óõvñßük

.kõGûkpÞàíÞóõvñßükûkAõðBgúGÈvÚoBù^okîøpãükþßü .kõGûly
ëBc ok Ao óõvñßük Bñc ÿBø|wßÎ Bø|ûlññÞ|àíÞ qA þßü úÞ lƒy þƒñƒéÎ þƒPƒÚô ApƒWBƒì
{éÞõì óAlðq RAqBXì lüBG úÞ kõG úP×â óõvñßük Bñc êýÞô.lük ôA áõHvýÖ ok þðAoAnãyõg

.QuA ûly ôo ó@ úG ,ôo òüA qA ôA |þâlðq óõ^ kõy ûkõzhG
úÞ þÓéHì óArýì úÞ kõG ûkpÞ ëælPuA ô úvüBÛì úGBzì pãük koõì àü BG Ao {éÞõì ûlðôpK ôA
BG úÞ QuA þvüõð|åçGô úG ôA ûoByA .QuA ûkõG úGBzì ûlðôpK qA pO|îÞ oBývG ûkpÞ QÖBüok {éÞõì

.kõG ûkpÞ ÿoAkpHøçÞ AkBðBÞ oæk oArø 420 ,koAk rÓì óBÆpu úÞ Õôok òüA òP×â
ÿoBßøAo QuA oõHXì ûBâkAk ô kpÞ úvüBÛì îø BG Ao ûlðôpK ôk óAõO|þíð úÞ Q×â ûBâkAk þÂBÚ BìA
ûly okB¾ îßc úG óõvñßük Bñc koAk ëBíPcA .koAk qBG þüBøoBÞ òýñ^ qA Ao óApãük úÞ lGBýG

.lñÞ ÅApPÎA
þGpÒ JõñW ok "áBPuA áæ" êcBu ok 2016 ëBu úÞ þðAõhPuA ÿôo Bùð@ {øôtK YüBPð
.QuAûlypzPñì)|Plos one|("óAôxçK"þíéÎúéXìok,kõGûlyAlýKwýéãðA
.QuAoõuõýPßüA àü þñýüBK ûoAôo@úG ÉõGpì óAõhPuA úßO òüA úÞ lñøk|þì óBzð Bø|{üBìq@
úG ÜéÏPì BýðBPüpGok ûlyAlýK åorG ÿBø|óAõhPuApãükô óAõhPuA òüA úÞ QÖo|þì óBíâ Bø|Rlì
.lñyBG BøoõuBñüAk
pPì àü ÑõíXì ok ,ûkõG ÿpýâ|úXýPð òüA ÿBñHì ô ûly AlýK 2016 ëBu úÞ þðAõhPuA ûqAlðA
.QuA ûly AlýK ó@ qA úPvßy úßO 5 BùñO ô Qvýð êìBÞ óAõhPuA òüA úPHèA .kõy|þì koô@pG
òüA úG ,BøoõuõýPßüA úG ÉõGpì ÿBø|óAõhPuApãükô óAõhPuA òüA kBÏGA úG úWõO BG óAlñízðAk
þâorGpËðqA IýOpO òüA úG Bùð@úTW .lðA|ûkpÞ|þì lyopPì 26 BO óAoAlðBW òüA úÞ lðA|ûlýuo úXýPð
.lðõy|þì åorG pPì 33 BO úÞ ûkõG þG@ ÿBø|ëAô úTW úG úýHy

36

www.TEHRANMAGAZINE.com òüpO|ûqBO ok þüBýèApPuA óApãzøôtK #
úÞ lðA|ûlýuo úXýPð òüA úG kõg RBÛýÛdO
37 þÎBíPWA ÿBø|úßHy qA ÜéÇì ÿpýâ|úƒé¾BƒÖ
BìA ,kõy|þì xpPuA pýãíz^ {øBÞ UÎBG
kBXüApGoBÞok ÿkõñzgBð wc ëBc òýÎok

.lñÞ|þì
qA úÞ QuA óolì ÐìAõW ok þvÞ pƒPíÞ |
ÿoôk ,áõG|wýÖ ûtüô úG ,þÎBíPWA ÿBø|úßHy
þÎBíPWA ÿBø|úßHyqA úPuõýK ÿ|ûkB×PuA .lñÞ
ÿApG ïôAlì oõÆ úG ókõG xpPuk ok wc ô

.QuA Aq|xpPuA Bø|þgpG

;áõG wýÖqA þËÖBcAlg
?pGoBÞÿApG úHèôk ÿpýzíy

."lyBG úHñzßü qôo "koAlðBPuA" þzüpOA úìBðqôo
ÿBøoBPÖo kõg RBÛýÛdO ÿApG óApãzøôtK YüBPð úG þyoArâ ok )òükoôpÖ 19 / êüoô@ 8(
qA ûkB×PuA BG ÉBHOoA ok õzüBƒìq@ Ao pƒ×ð 138 ûBãzðAk óApãzøôtK úÞ úPgAkpƒK þƒÛƒýƒÛƒdƒO
qA þíýð .lðkpÞ þuopG þÎBíPWA ÿBø|úƒßHy òüA àýèõOBÞ ûBãzðAk ô BýèApPuA ok lñèrñüõÞ
ÿBø|úƒßHy qA þƒOlƒì ÿApƒG QƒvüBƒG|þƒì óBƒð@ ÿBø|úßHy qA òPvW ÿoôk BG ÉBHOoA ok oõzÞ
lñðBì pãük |þíýð ô lðkpÞ|þì ÿoôk þÎBíPWA
úìAkA þÎBíPWA ÿBø|úßHyqA ûkB×PuA úG úPynâ .lðA|ûkAk ïBXðA þÎBíPWA
qA úƒÞ þƒðBƒvƒÞ óBƒuBƒñƒyoBƒÞ oôBƒG úƒƒG
.lðkAk|þì þÎBƒíPWA ÿBƒø|úƒßHy ok kõƒg ÿBƒø|QƒýèBƒÏÖ
úðBâôk YüBPð | BG lñðAõO|þì ,lññÞ|þì xpPuA xBvcA óõâBðõâ
óBÎmA }pãzøôtK óAoBßíøô òíðô àüoA ÿApG þP¾pÖ Bø|úßHy òüA qA òƒPÖpƒâ úƒé¾BƒÖ
2 kôlc BG úvüBÛì ok p×ð 138 oBíy úÞ lñÞ|þì ÿA|ûtüô ÿBø|úìBðpG .lñølG kõg úG QcApƒPuA
,koAk óBùW ok áõG|wýÖ úÞ ÿpGoBÞ koBýéýì ÿpýSBC O úƒÞ koAk kõƒWô "kBƒýPÎA ápƒO" ÿApƒG
úG ÜýÚk ÿA|úXýPð lðAõO|þíð ô Qvýð þâorG îÚo
lðôo àü pãðBüBíð lðAõO|þì BìA ,lƒøk Qƒuk .lðoAk ólG rüo|óôok ûBãPuk pG ûlññÞ|òýýÏO
óBƒüpƒW ok þƒüBƒýèApƒPƒuA óApƒƒãƒzƒøôtƒƒK
.lyBG úÞ lðA|ûlýuo úXýPð òüA úG kõg RBÛƒýƒÛƒdƒO
oõgok pýýÓO úG úðõíð ÿApƒG óApƒãzøôtƒK lýèõO óArýì pG þÎBíPWA ÿBø|úßHy ok QýèBÏÖ
ÝArG ok ëôrýOoõÞ óõìoõø lýèõO óArýì úWõO òüA .QuA oAnâpƒýƒSBC ƒO ëôrƒýƒOoõƒÞ óõƒìoõƒø
,xpPuA {øBÞ pãðBüBíð úÞ lðkpG þK óApGoBÞ ,lñÞ|þì B×üA ólGok þ×éPhì ÿBø|{Ûð óõìoõø
.QuA þßüsõèõýG ô þívW ÍBdè qA îÞ Quk pýSBC O xpPuA ô JBùPƒèA óArƒýƒì pƒG úƒéíƒW qA
úÞ lðly úWõƒPì ëBƒc òƒýÎ ok óBƒÛÛdì
ô kõHùG BG BìArƒèA áõƒG|wƒýÖ qA ܃éǃì ÿoôk .koAnâ|þì
úðõíð ÿApG .kõHð ûApíø óBð@ þƒcôo {ƒüBƒu@ qA "þüAkq|îu" þOoBHÎ|úG Bü ÜéÇì ÿoôk
ok óBð@ ÿkõñzg wc úÞ lñP×â óBð@ qA ÿoBývG xpPuA óArýì qA ú^ pâA þÎBíPWA ÿBø|úßHy
ok BO QuA ûkõGpPzýG áõG|wýÖ qA ûkB×PuA qBÖ úƒG ô koAk ÿpƒãƒük ÅoAõƒÎ BƒìA ,lƒøBƒƒÞ|þƒƒì
qA ÜéÇì ÿpýâ|úé¾BÖ .lðBì|þì úHèôk ÿpýzíy
.þÎBíPWA ÿBø|úßHy qA ÿpýâ|úé¾BÖ qBÖ pG þ×ñì ÿpýSCBO lðAõO|þì þÎBíPWA ÿBø|úßHy
qA úÞ lðkpÞ eüp¿O óApGoBÞ qA úPuk òüA kpƒÖ þƒPhHyõƒg ô ÿkõƒñzg wƒc ô óArƒýƒì
Ao ó@ oBËPðA ÈÛÖ ô lñPvýð þÂAo kõg þâlðq
ÿBƒø|úƒßHy ok kõƒg QƒýèBƒÏÖ úƒÞ lƒñzÞ|þƒƒì .koAnãG
,pãük þOoBHÎ úG .lðpýâ pu qA Ao þÎBíƒPƒWA RBÛýÛdO þÆ ok þüBýèApPuA óApãzøôtK
ólG pG þívW ÍBdè qA áõG|wýÖ qA þüAlƒW ÿpýâ|úé¾BÖ úÞ lðA|ûlýuo úXýPð òüA úG kõƒg
úð þcôo ÍBdè qA BìA ,koAk QHTƒì ÿpƒýƒSCBƒO þÎBíPWA ÿBø|úßHypãükô áõG|wýÖqA QÚõì
qA þãzýíø þËÖBcAlg BO QuA lñìkõu pPzýG
.óAlñ^
Qvýð òyôo qõñø òíðô àüoA ÿ|úP×â úG .Bø|úßHy òüA
óAõO|þì þÆBHñPuA ú^ úðBâôk YüBPð òüA qA úÞ Vanman|( òƒíƒðô àƒüoA ÿ|úƒPƒ×ƒâ úƒG
ÿBø|{øôtK lüBG úÞ QuA lÛPÏì ôA .QƒyAk pGoBÞ àü" ,þOBÛýÛdO îýO òüA wýDo ,)|Eric
qApýãýKô úðæBÏÖ ÿ|ûkB×PuA úÞ løk óBzð þO@ îXc oBzÖ QdO ûoAõíø áõG|wƒýÖ þƒèõƒíÏì
pG ÿpýSBO ú^ RlìqAok ok þÎBíPWA ÿBø|úßHy ô koAk oApƒÚ Bƒø|úƒßHy ok RBƒÎçÆA îƒýƒËƒƒÎ
lñ^ lyBG ú^ pø ,lyBG úPyAk lðAõO|þì Bø|óBvðA ok lðAõO|þì áõG|wýÖ qA ûBOõÞ ÿA|þƒ¿ƒgpƒì
úPyAk ûApíø úG QHTì ÿpýSBO ÿkoAõì òýƒñƒ^
.konâ|þíð Bø|úßHy òüA píÎ qA {ýG þèBu

óApùO úéXì

ly ØzÞòýìq þvýÆBñÓì óAlýì òýìôk

ûløBzì òýìq ÙApÆA ok ÿpãük þvýÆBñÓì óAlýì úÞkpÞBÎkA BKôoA þüBÃÖ wðAs@#
oArø20 þvýÆBñÓì óAlýì òüA Rly .QuA ûlì@kõWô úG xõðBýÚA lì ô orW pSA ok úÞûly

.QuA òýìq þìõíÎ þvýÆBñÓì óAlýìqApO|ØýÏÂoBG
þvýÆBñÓì óAlýìok Ao þOBýDrW ,lññÞ|þì þuopG Ao òýìq þvýÆBñÓì óAlýì úÞ ÿA|ûoAõøBì úu
ëBu oBù^ þÆ úÞ þüBø|ûkAk .QuA ûlì@ kõWô úG xõðBýÚA lì ô orW qA úÞ lðA|ûkpÞ oBßy@ òýìq

!Bø àuõu BG þâlðq
BG þâlðq úG þHýXÎ úÚçÎ úÞ lýðAõg|þì Ao óAõWõð ÿpPgk rýãðA Rpýc ÿApWBì #
þvýÆBñÓì óAlýì qA ÿoAkpGpüõ¿O úG ,ûly ÿoô@kpâ )|Swarm|( ïoAõu ÿBíýKBÃÖ QüoõìCBì .lñÞ|þì þâlðq Bø|ó@oBñÞokô úPyAk Bø|àuõu
.lyBG pSöõì ,þðBùW {üBìpâ qA ÿpPùG ÿBø|ëlì QgBu ok lðAõO|þì úÞ QuA ûly pXñì ÿpãük
qA Alüly úÞ óBðq Bü óApPgk pãük ÙçgpG úÞ QuA þüBßüpì@ úèBu 9 pPgk ïBð òìpPðBÞ þHéy
êýßzO óBvßü ûoAõøBì úu qA ,ly JBOpK BÃÖ úG )1392( 2013 ëBu úÞ ïoAõu ÿBøkpâoAlì ؾô úÚçÎ lƒðoAk Qƒzcô àƒuõƒu
þvýÆBñÓì ÿBø|þâtüô ô lñykpâ ok òýìq eÇu qA ÿpPìõéýÞ 530 BO 300 ÑB×OoA ok óõñÞA úÞ ûly ô oô@|}lñ^ RAkõWõì òüA úG þðlyBð
QÒApÖ RBÚôApPzýGô koAk ûlññÞrEízì
.lñXñu|þì Ao òýìq ûoBýu .lðAonâ þì Bùð@ BG Ao kõg
úükBdOAëBvìAQvzðokáoBíðAkþPÏñ¾ûBãzðAkóAlßürýÖ)|Nils Olsen|(>òvèôAréýð< qA þßü úÞ þƒðBƒìq oBƒG òƒýèôA ÿô
òüA RBýDrW koõì ok Ao ÿoô@|Q×ãy YüBPð ,ly oArâpG {üpOA òüô pùy ok úÞ BKôoA òýìq ïõéÎ kõg þüBùñO ókpÞ pK ÿApG Ao Bø|àuõu
.QuAþß^õÞB« ÏÚAôþvýÆBñÓìóAlýì,îükpÞûløBzìBìú`ð@<:Q×âòvèôA.kAkúDAoABø|{Xñu BùñO koô@ {ÚBOA úG Quôk àü óAõñÎ úG
òýìq ûoBýu þvýÆBñÓì óAlýì qA pO|ØýÏÂ pGApGoArø20 «BHüpÛOô çvOõðBð 5‚2 BO 2 òýG ó@ Rly qôo ó@ qA ëBu 4 úÞ æBc ô QyAk ëBu 5
êGBÚ pýÒ kAlÏO pPgk òƒüA konƒâ þƒì
.QuA ok Ao ÿmõì RApzc òüA qA þyoBƒíy
óôok oôBñy oôoBG RAom QÞpc qA úÞ lñPvø þßýìBñük pSA ê¾Bc ,þvýÆBñÓì óAlýì ôk pø .lñÞ þì ÿoAlùãð kõg ÝBOA
óAlýì úÞ QuA ÕAk êßýð ô òø@ ÿBø|óõü }kpâ òüA ,òýìq úPvø óôok .kõy|þì lýèõO ÐüBì þHéy pËð qA úÞ QuBXñüA IèBƒW
ok BìA ûly|ØzÞ|ûqBO óAlýì òüA ÿpýâ|êßy qAo .koô@|þì kõWô úG Ao òýìq þìõíÎ þvýÆBñÓì pPgk Bü óq pø lüBy úÞ RApzc òüA
oBývG óAlýì ,lì ô orW ô Bø|óBüpW ok QÞpc BG úÞ QuBø|xõðBýÚA J@ ok ûly|êc ÿBø|óõü úG ókpÞ pßÖ ÿA úËdè qA þPc ÿpãük
ô òüpOBHüq ,koõhG îø úG {èBc Bùð@
.lññÞ|þì lýèõO þ×ýÏÂ ÿôo RAkõWõì òüpO þñPyAk Qƒuôk
ÿõÚô ïpâ )|Gulf Stream|( þXýég ÿBø|óBüpW lñðBì- ØýÏÂ ÿBøõãèA òüA ÿqBuAlW olK úßñüA kõWô BG .lñPvøòýìqûpÞ
ô J@ZAõìA BìA ;QuAoAõyk ,pO|ÿõÚ þvýÆBñÓì óAlýì óBuõðpK úñýìq|wKqA -wéÆA xõðBýÚAok kõg lðqpÖ oBÞ òüA qA aýø ôA okBƒì ô
òüA úÞ lñÞ|þì lýèõO þ¿hzì wèBK ,lñÞ|þì pýýÓO ûBì ÿoAlì }kpâ BG ïBãíø úÞ lì ô orW óBüpW RAkõWõì òüA qA ô lü@ þíð óBzyõg
qA Ao ÿkBy òüA lñøAõg þíð BìA lðp×ñPì
.lñÞ|þì úPvWpG Ao ØýÏ ÿBø|ëBñãýu òüA BG þƒP×èBƒhì òƒüApƒGBƒñG lƒðpƒýãG ôA
qA ÿlì ô orW þvýÆBñÓì ÿBø|ëBñãýu {Xñu ÿApG ïoAõu ÿBøkpâoAlì qA Bì< :lüõâ|þì òvèôA .lññÞ þíð ÑõÂõì
RApýýÓOqA þðBùWpüõ¿O Bì úG ,{Xñu òüA YüBPð .îüA|ûkpÞ ûkB×PuA BüokpPvG BO xõðBýÚA eÇu
38
>.kôo|þì oBíy úG ÿlülW püõ¿O úÞ kAk úDAoA ÝBíÎA úíø ok þuõðBýÚA óBüpW
ok óly xõHdì ÿApG Bì ûoBýu þüBðAõO þñýG|{ýK ,koAk þüæBG þüBìpâ QýÖpÊ J@ úÞ|þüBXð@qA
orW QÞpc þãðõã^ áok úG ,ÿA|úðBhéâ pSA lülzO ô ÿA|úðBhéâ ÿBøqBâ òPÖo æBG qA ê¾Bc ÿBìpâ
,lðõy|þì ÜíÎ|îÞ ô ÜýíÎ BXÞ ok ïpâ ÿBø|J@ úÞ|òüA òPvðAk lüBy .koAk þãPvG lÏG úu ok lì ô

.lyBG pSöõì þðBùW ÿBìpâ ÐüpvO ÿBø|úgp^ eýÂõO ok
.lðõy|þì pXñì Büok pPvG ok pO|ØýÏ {ñÞAô úG þvýÆBñÓì ÿBø|ëBñãýu òüA ,òvèôA úP×â úG
ó@ þüæBG úPyõâ ô òýìq ûpÞ|äñu þßüpPßèA ÿBø|þâtüô ûoBGok pPzýG ÿpýâkBü úG YüBPð òüA
þðlÏì kAõì qA pPùG ÿoAkpGpüõ¿O óBßìA ,þvýÆBñÓì óAlýì ôk òüA òýG ÿBøõãèA òPÖBü .lñìBXðA|þì

.lñÞ|þì îøApÖ óAlñízðAk ÿApG Ao JAnì

www.TEHRANMAGAZINE.com

39

úG qBýð ô kõG þPuôk òüA ÿoApÚpG IWõì ôqo@ QynâõOþGúÞþüBøëBu óApùO úéXì
.kõG|úPgBu àükrð îø úG Aoôk ó@ ,QHd¾ îø
ápƒùy qA pƒýÒ pƒãƒük óBƒƒßƒì ok pƒƒâA ôk ó@ áok Ao {Öpc úz×ñG ÈÛÖ úÞ kõG þOBuBvcAô ó@ok úÞ þðBìq BO úÞ kõG ûkpÞ kBü lñâõu kõg þíýco úíýùÖ
êüBíO pãülßü BG þPuôk úG râpø lñPvüq|þì þuBvcAô óBXýø ZôA êGBÛìok úÞ Ap^ kpÞ|þì ô úuõuô þèô lñßð lG ûBãð úz×ñG úG QuA úðBg
p¿c ô lc þG ÿôBßXñÞ pâA ô lðkAk þíð óBzð úz×ñG kAk|þì Zpg úG þüõâqBG òí ôqo@ úÞ úíøôA.kpÞ|þìërèrPìAo}AûkAoAóBÇýyÿôpýð îXñK {hG
}o@ úG ûBã`ýø úz×ñG kõHð }o@ koõìokôqo@ úÞ kAk|þì ëBXìô kpÞ|þì ûlñvG þívHO úG ÈÛÖ ô QuAõg|þì þâkõƒè@ óôlƒG ô áBƒK Ao rƒý^
ó@qA {ýK BO koô@þíðpÆBg úG .lýzülðA þíð .lñÞ{ÞôpÖ{PuôkxBvcAóBýÓÆ lðôAlg úÞ þOkBÏu qA Ao ôA óBÇýy lýupO|þì pSA >Qynâ õO þG úÞ þüBø|ëBu< JBPÞ
kõG óBýG qApGA úG oõHXì òhu óBýì ok pâA .kqBu ïôpdì ,kpÞ løAõg {Hý¿ð qA þƒßü ôA .QƒuA >þƒíýco úƒíƒýƒùƒÖ<
.lyBG ûkpÞ pßÖ }o@ BÚ@ úG ô ûBOõÞ îø ó@ Ao kõg pËð ÈÛÖ kpÞ|þì þÏu ### .QuA þðApüA óq óBâlñvüõð òüpO|ÙôpÏì
kpì ÿBøoBÞ úðAkqk úÞ ôqo@ ÿBø QñÇýƒy ûlýÛÎ RBHSA ok ÿoBzÖBK qA ô lüõãG p¿Phì ØüpÊôàüoBG|þìAlðABGkõGÿpPgkúz×ñG koõì ok óôA .QuA ÜzÎ ôA oBS@ÑõÂõì
pãyoArâ àü êTì ô QyAk pËð püq Ao óAõƒW ZoBg úðBg ó@ qA þPÚô ôqo@ .kpÞ|þì qApƒPƒcA }A ûrHuô ûlýzÞ Roõ¾ok ûBýu îz^ôk úÞ Ao Bì ú`ð@< :lüõâ|þì }oBS@úüBì|óôok
IWõì kAk|þì }oArâ úËdè úG úËdè ÿpƒHƒg Ao Bø þñP×â .lük|þì kByô àHu Ao kõg ly|þì BG{ß^õÞóBøk.QyAkôAókõGàíðBGqAóBzð þPÚô .QuA ÜzÎ ,lñÞ|þì òPyõð úG oAkAô
oBÞ òüA oApßO ô kõG ûly ôk ó@ ÉBzð ô eüp×O ô ÝB×OA BO .kõG ûkõzâ ëk ûlÛÎ ô|úPƒ×ƒâ qBƒG ûpù^ þüBHüqpG IOpìôrüoô lý×u ÿBø óAlðk òüA lyõW|þì ûlñvüõð kõWô ok ÿrý^
oBÞ løAõhG úz×ñGôqo@QHýÒok lükpâ IWõì QÚô QvðAõO|þì lü@ {ýK úÞ pãük þüApWBì óBüôpùì Øüko ok ly þíð Ao ôA .kôrÖA|þì ôA ô lvüõñG úÞ lü@|þì kõWô úG ôA ok qBýð
okBì ÐÚõì úG ÿBøoAlzø pâA ô lñÞ ëBHðk Ao ôA Ao ôA îðBg lýøBð .kqBu ÿpLu {ìAo@BG Ao kõg ly|þíð îø Ao ôA ûkBu þüBHüq þèô QƒyAnƒâ òüA koõƒì ok .lƒñƒÞ ëBƒHƒðk Ao {ƒÖlƒø
.ly|þì ÿpPzýG RBøBHPyA IßOpì lüBy kõHð BGôA úßñüAqAô kpíy|þìpvßHuô ZAoô ÿpPgk okBì Qíø BGolK RõÖqA lÏGôA .QÖpâ ûlükBð úíýùÖ < :Qƒyõƒð óAõƒO|þƒì ûlƒñƒvƒüõƒð
ÿApGôqo@êüBíOpPzýG úÞ kõG ûkpÞ áok úz×ñG QýÏÂô BìA kõHð kõñzg koAk ûkôApì úzƒ×ƒñƒG ok îéLük áolì òPÖpâ BGô|úPgAkpK êý¿dO úG lñvK|úìBÎ ÿBø|óBìo ûlñvüõð ,þƒíƒýƒco
,{üôBßXñÞ FBÂoA ÿApG QuA ÿA úðBùG ôA ólük úÞ ly|þì IWõì }pPgk ókõG BùñO ô ápùy òÖ ,ôA úG Qìlg òí àèBu îðBg ûBãyqõì@ óBýì ok JBPÞ7 òPyAk BG ÿô .kõG þðApüA
ôA ok þðBìq pßÖ òüA ,þðBXì îéýÖ àü ÿByBíO ô ÿoAôlýìAkõgúGôlñßðqApGAAokõgÿkõñzgBð îðBg kõg ÿApG óõñÞA .kõG|úPgõì@ rýð þÆBýg ok 57 JçÛðA qA wK }ôpÖpK JBPÞ 47
kAlÏO }o@ BÚ@ òPÖo oBÞ pu BG úÞ QÖpâ RõÚ QdO úÞ QuA ó@ qA pO êÚBÎ }pPgk úÞ|løk QgôkqAóBãüBvíøálðAkAlÏOúÞkõGþÆBýg .QuA|ûkõG QupùÖ ó@ oAkkoõÞo ,óApƒüA
lì@|þì pâA ô QÖpâ óB¿Ûð îø ôqo@ ÿBøoAlük úÞ oBG pø .kpýãG oApÚ ôA ÿBø ÿpvßHu pýSCBO .lðkpÞ|þì ûkB×PuA ôA ,úðBðq ÿBøôqo@ ô Bø|xpO ,êDBvì óBƒýƒG
ápO Ao ôA ÿA úðBùG úG ô lðBì þíð {ýG þPÎBu úGokBì ÿBøoAlzø kpÞ|þì ápO Ao Bùð@úðBgôqo@ okBì qA Ao ÿoõH¾ ô QðBPì ô oBÚô úƒz×ñG úéEvì úG úWõO ô RBuBƒvƒcA ok ÝApƒÒA
úz×ñG|úPHèA ô ly|þì Ñôpy îýÛPvì pýƒÒ oõƒÆ .kõG ôA êìBÞ ÿ|úðõíð ÿoAk úðBg ok ô|úPgõì@ .kõG ÿô oBS@þâtüô qA òPuõýK ô þüAlW
.kpÞ|þì .lýíùÖ|þìþGõgúGAookBìoõËñì lñPyAk úÞ þÞApPyA ûõWôpÆBg úGpPgkôokBì óAõñÎ BG Ao kõg JBPÞ òýƒèôA þƒíƒýƒco
### ápùy úÖpì òýñÞBu ûpìq qA ôqo@ ûkAõðBg þâlðq {ƒìAo@ ô eƒé¾ ok pƒãülƒßü oBƒñÞ ok pzPñì 1369 ëBuok þPhHyõg úG QzâqBG
lýyoõg úÞ þüBW ok ÝBOA òýüBK úüôAq ok lñPyAkóApùOpùyÿæBGokåorGÿAúðBglðkõG pPgkkõWôóAõWpPgk|þìpâpuBùñO.lðkpÞ|þì pzPñì ô Qyõð óBìo óAõñÎ 23 ÿô .kpÞ
úHè ô kõG|úPvzð |òýìq ÿôo úz×ñG kõG ûlýGBO olK .lðkõG ûlì@ ápùy úG kõg ó@ òøo BG úÞ krð úG þüBùñOqAoApÖ ÿApG þøBâ úÞ kõG úüBvíø ô klÏPì Roõ¾ úG Bø|ó@qA ÿoBývG úÞkpÞ
úÏíW qôo .QyAnâ|þì õO Ao úüBvíø îðBg òìAk lüpg BG ûkpÞ ÿoAnâ úüBìpu oBÞ òüA BG ôqo@ pãülßüoBñÞ þPÎBu lñ^ «BHèBÒô QÖBPy|þìôA þíýco .lýuo klXì NB^ úG þKok|þƒK
qA kõg úƒÞ QƒyAk þƒ¾Bƒg xBƒvƒcA ô kõƒG ó@ qA ê¾Bc kõu|lýìA úG|òýƒìq úƒÏƒÇƒÚ lƒñƒ^ .lñP×â|þì òhu ÿok pø qA ô lðkõG úÞúPyõð óBÞkõÞÿApG Ao ÿoBS@òýñ^|îø
ó@ þƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒãƒƒƒƒƒƒƒƒƒðõƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ^ olK BG úz×ñG þüAk QÚBÖoô þüBñ[email protected]õG|úPvzð Õõéy ,oõypK ÿpPgk úz×ñG ÙçgpGôqo@
ô QgAõð àü {üApG qôo QvðAk|þì kõG pHg þG >.QuA ûlýupð NB^ úG ïAlÞ|aýø
pËð úG úßð@ òƒíƒÂ ,Qƒvƒýƒð ûlƒñƒñƒÞ êƒvƒÞ îðBg úüApÞ,|ÝõÛc òýèôA QÖBüok BG #
.lyBG|úPyAk þOôB×O Bøqôo pãük BG lýuo|þíð QgAkpK þñüpýy ÿA úHÏW BG Ao úðBhHcB¾
ó@ pÆBg úG òüA ô QyAk îø lüBy ...!Ap^ BìA þPuk püq ok úz×ñG úÞ|þìBãñø ô kpƒÞ
.QuA úðBg ok îø ôA ,qôpìA QvðAk|þì úÞ kõG koô@ þñüpƒýy óBƒíø qA {ƒüApƒG þƒñý^
ôA úG ÉBýc úyõâ óBHüBu püq oõƒOõƒì kõƒWô QvðAõPð ô ly jpu }õâBñG BO {Ooõ¾
úG ô QyAkpG xBHè qA ûBãð .lýzhG|þì {ìAo@ Ao lñhHè {Puk }qpè ,lñÞqBGpßzO úG Iè
à^õÞ olÛ^ .Qgôk îz^ äðo þG@ oõOõì úÞ ÿoõÆ úG lðBzð óAõW pPgk Iè pƒG
Ao òüq ÿôo ?QyAk Ao }o@ êídO JBO Bü@ ,kõG
}BÞ ÿA lýzülðA kõg BG kõG|úPƒÖpƒâ JBƒPƒÖ@ .QzâqBG òhu aýø óôlG îø úz×ñG
}A úüBu úÞ kõG ûkpÞ lyo olÛð@ õì Qgok kBùð oAõük pG pu }o@ úÞ kõG ôA òPÖo qA wK
kõg úG Ao ôA okBì äðBG ,lyBG þéìBÞ óBHüBu ok Ao xBvcA óBýÓÆ òüA BO QuAõg Alg qA ô
oBß^ .QuBXÞ QuAõc Qvø ïõéÏì ...koô@ úèrñì úG ,QuAõgok òüA .lñÞ oBùì ôA kõƒWô
{ðBñÎpâA ,úÞ|þv×ð ëpPñÞô kõgpG kõG ÿrìpO
?þñÞ|þì óõ^ Ao }A þPvø ïBíO QÖpâ þíð Quk úG Ao
ô æBG Qyok ÿBø áõÞ BG úÞ lük úz×ñG kBÛPÎA BG BìA .kpÞ|þì kõGBðô lðAqõu|þì ÿA úéÏy
äðo .QuA ûkpÞ ê¾ô îø úG Ao òìAk òýüBƒK Jkõö ƒì Ao kõƒg {ƒüõƒg ,{ƒÞBƒK òƒýƒü@ úƒƒG
úWõPì okBì úßð@ ÿApG ô ly óõãéâ }oBvgo BGôA .lðAo|þì Ao ûlññÞ AõÒA óBÇýyô QgBu|þì
þñdè BG ô kpÞ ûoBK Ao ið kkpãð {èBc pýýÓO
îø òüA ûkpÞ ïA|úPvg B« ÏÚAô Q×â|rýì@ ÅApPÎA 40
!kôo|þì ôpÖ }ok þPhu úG óqõu ?ú^oBK ly
êýèk òüA BìA Q×â ô lýñy Ao ôA ÅApPÎA okBì
!ÿqAlñýG êßy qA Ao ïkpì xBHè úÞ kõy þíð
õy lñéGõO ïqôk|þìoBùðqA lÏG òì ,oBñÞoAnãG
ÿApG ô QuBgpG úz׃ñƒG !òƒßƒG ÿpƒãƒük oBƒÞ
ÿôBßXñÞ .QÖo úðBgrLy@ úG AnÒ úG þzÞpu
QuAõg|þì {èk kõG ûkpÞ QüApu îø ôA úG ôqo@

www.TEHRANMAGAZINE.com kBü Apì {Ooõ¾ :kAk úìAkA ô lülñg wLu .lñÞ|þì ú^ VBSA qA þèBg ÝBOA ok ôA úÞ lðAlG
Býðk òüA ok oBãðA ,kqAlðA|þì eývì RpÃc ÿBW }oBßÖA BìA kõG {Puk úG AnÒ ÙpÊ
lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG .ïkpÞïçuôAúGlýíù×ðþPcIzük.Qvýð úG Ao ôA okBì pãük oBG .lðkpÞ|þì pýu ÿpãük
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ ?BXÞlýupKoBýPgAþGúz×ñG qôpìA?ûkpGQOBìAp^úz×ñG:Q×âôkoô@|kõg
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G ?ÿA ûly úðAõük lñßð þñÞ|þì IýXÎ ÿBøoBÞ
êÚBÎ ô þéÚBÎ qA :Q×â ô lülñg úz×ñG
ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì þãðAõük qA lüBy ïlýíù×ð ÿrý^ úÞ ókõG
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük ô QyAnâ úz×ñG úðBy ÿôo pu okBì .îíù×G
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW úz×ñG !þéÚBÎ úÞ }BHðoAôlýìA îø kBüq :Q×â
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA ôA lñhHè þPÚô BìA QzâpG okBì ÿõu úG ÅpPÏì
:Q×â úz×ñG úG|úPvø@okBì .kpÞ| Rõßu lük Ao
(626)3-50-50-50 (310)274-7474 Quk àü lü@ þíð {èk ûly oAlèõK úßñüA BG
BO ûkpÞ pH¾ B« íPc kphG }kõg ÿApG õð xBHè
41 pâA :Q×â úz×ñG !lølG Ao {üBø ÅpÚ úíø
òdè BG okBì .ïqôk|þì {üApG ïkõg kphG ú^oBK
îø Ao ûoB`ýG òüA xBHè :Q×â ÿrýì@ ÅApPÎA
úÖBÂA ÿBø àýüAqõì ÿôo úz×ñG ?þñÞ JApg
ú^õÞ pu qA ,ú^õÞ ÿõO úìõéÏì Jõg - lðkõGûlyûlý^îøÿôoúðBgrLy@oBñÞokúÞ
ÙpÆúG,lì@|þìQyAkôkpÞ}õìBgôooõOõì :Q×âô Qgôk îz^ ÉBýc úG wLu ,Qvzð
ô ïly ko }oBñÞqA ïkõG ûlýuo ûqBO îñì úðBg .koAlð ÿoBÞ úÞ óôpPO òøApýK òPgôk
àü }pu îñÞ|þì pßÖ .lýíù×ð BìA ïkpÞ ïçu qAô QyAkpGqBâ ÝBWApuqA Ao úíéGBÚokBì
.QuApHg þG ïk@ô îèBÎqA úÞ QuA lñG þüBW úG úÞ þèBc ok úz×ñG .ly ZoBg úðBgrLy@
{ãðo AoBßy@ô lðAqpè Ao úz×ñG ëk Ùpc òüA ûpXñK úG îz^ püq qA kpÞ|þì QÞpc ôA ëBHðk
ô kõG þWAoô ëBcokôqo@úðBPhHyõg BìA lüpK þvÞ þüõâ úÞ kõG QÞBuolÛð@.QgAlðApËð
.lzðúz×ñGþâlüpKäðoúWõPì ôk pø pPgk ô okBì ûp×u pu .Qvýð ÝBOA ok
?QuBXÞ{âpìoõâæBc:lýupKôqo@ ÿoBÞ pãülßü oBßÖA úG ô lðkõG QÞBu
ô lülñg ôqo@ ,QgAlðA æBG úðBy úz×ñG .lñPyAlð
:Q×â úéèABü ÿAl¾ úÞ kõG ûp×u ókpÞ ÐíW ÐÚõì
úÛGBvìpâA ,ïõükBPuA Bü .Qéì áoBK B« íPc ZoBg ok qA ô lì@ ÉBýc úG }o@ BÚ@ lðlýñy
ûlýuo îPuk úG ÿA ûqBO oAõð «AlülW ,lyBG ÿA ÿoôk ûAo úÞ kAk|þì óBzð oõOõì ókpHð .ly
RkBÎ IýXÎ òì ,ÀÚo ÿApG|løk|þì óBW úÞ pâA óBñýíÆA òüA .kkpâ|þì qBG ÿkôq úG ô|úPÖpð
?þ^úGlýupKúz×ñG.ïAûkpÞ qA pO òüpýy BìA kõG ûApíø ûoõzèk þíÞ BG ú^
pG ÿphvíO lñhHè !ÀÚo úG úìõéÏì Ig .lñýzñG {èk ok QuAõg|þì úÞ kõG þuBü
úG|rýì@ úéâ þñdè BG ôqo@ .Qvzð úz×ñG Iè QuAõg|þì úÞ|þìBãñø ,ÿlñ^ qA wK
:lýupKôQvüpãðúz×ñGÿBøîz^ oBG ,kpHG úðBgrLy@ úG Ao ûly|úPvy ÿBø ÙpÊ
Quôkàüqõìúð?þPvøÿoõXñüAAp^õO ïçu òP×â BG ,lýñy Ao }o@ ÿAl¾ pãük
úýÛG QyAnãð úz×ñG ...úð ô ÀÚo úð ô ÿoAk ôA BO lðBzÞ úðBgrLy@ êgAk Ao kõg þøBOõÞ
îüoõXñüA òì Q×â ô|lølG úìAkA Ao {PHd¾ QukúGAoòìAkokBì.lñÞoõHÎÉBýcqAQcAo
ô lýzÞ Ao ÝBOA ûkpK ,ly lñéG ôqo@ .úãük oBÞ qA úÞ kAk|þì óBzð }A ûpù^ ô kõG|úPÖpâ
ûqôoôkîñÞþâlðqõOêTìïAõhGpâAòì:Q×â õÆAQ×âúz×ñGkôoôBG.QvýðþÂAo}pPgk
oBßý^þñÞþíðþÆBýgþPÚô.ïõy|þìúðôõük îø õO îñÞ ÙB¾ Ao Bø wýÞ BO ûlG òì úG Ao
.îðBìþíðoBßýG:Q×âúz×ñG?þñÞ|þì ApWA AookBì ÿBø óBìpÖ úz×ñG .óAõhG Ao RqBíð
ôkpø ,lýuo óBzyõâ úGôqo@okBì ÿAl¾ úÞ QyAnâ|þì ú`ÚBÆ ÿôo Ao ûkBXu ,kpÞ
ÉBýc ok úG Ao kõg ô lðkpÞ ápO Ao ÝBOA oBG òüA .lýñy Ao oõOõì óly òyôo ÿAl¾
ûkpßð ÐÇÚ Ao kõg ÿõãP×â BøokBì .lðlðBuo .QÖpâ ApÖ Ao }kõWô ïBíO xBü
ïpâ xBHè lüqô|þì úÞ ÿkpu kBG. lðkõG ###
oôk úG Ao okBì okB^ qA þíýð ôqo@ ,lýHéÆ|þì BG îðBg lýøBð ô kõG ûkpÞ JôpÒ lýyoõg
kAkóBzðïlyïpâ{ýg@òP×âBGôlýzÞkõg QHd¾ pãülßü BG ,ok êGBÛì ôqo@ okBì
okBì ÿBøõãñèA .lPvüBG BXðBíø QuA IèBÆ úÞ QÎBuqAlðBuoúz×ñGúGAokõgô[email protected]ðkpÞ|þì
ÿõu îÞoõðok .lýzgok|þì þßüoBOokôqo@ îø úz×ñG .lýèBð|þì qôo ó@ ûkõùýG ÿBø
úz×ñG.lðkõGQüöôoêGBÚBøRoõ¾ÈÛÖÉBýc BìA .ûlðAonâ Ao ÿA ûkõùýGqôo úÞ kpÞ xBvcA
ô ôqo@ ô kõG ûkBPvüA okBì oBñÞ ô ÉBýc ok òhu.QyAlðÿA|úìBðpGrýðpPzýGûkB×PuAÿApG
.lñPyAkoApÚBùð@ÿôpGôo,ú^õÞok}okBì ôqo@ô }o@îuA ,úz×ñG þPuAo :Q×â úÞôqo@
koAk úìAkA .kpÞ óApýcô RõùHì AoôA lñü@|þì îø úGolÛ^

óApùO úéXì

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

úðBg ØÛupüq þðBýukõg úGAkõu okBì ô olK úÞ ly|þì þPÚô lñ^ #
þH¿Î þéýg ,kq|þì ïlÚ ÝBOA ëõÆokolK ÿBøoBÞô êýùu ûoBGok ,BìoõÃcokpãük
ô ly|þì úðBg koAô ô QgAlðA|þì òýüBK Ao }pu .ïkõG îø òüA .lðkq þíð þÖpc {HüpÒô IýXÎ
.kpG|þì Bì ërñì qA ,QyAk pvÞ ô îÞ Ao ú`ð@ úéÞ ô pu ,lÏG QÎBu lƒñ^ úƒÞ xõƒvÖA .ïlýñy Ao okBì ÿAl¾ ,lýuo|þì pËð úG pO úÞkõG )ïpøAõgpøõy( BÚ@þéÎpýGAlOqA
RôBƒ×O þƒG úƒéEvì òƒƒüA oBƒƒñƒÞ qA îƒñƒülƒƒèAô xpOqA .kpÞ AõÎk Ao úýÛGô òì .ly AlýK êýùu ok ëõKpPzýG }ôpÖô lüpg qA lüõâ|þì - ô êüBvì pýâok Ao Bø ú`G lüBHð Q×â|þì
ÑõÂõì àü òüA ëBc pø úG óõ^ ,lñPynâ|þì òüA .îükpG ûBñK úðBg úG ô îükpÞ Bøo Ao ÿqBG
úÞ lðly þíð þÂAo râpø Bùð@ ô kõG þðBvƒðA wÞ aýø ÿApG ,ïokApG iéO ô ûlðrâ ÿBøoBPÖo .koô@|þì .kpÞûkAõðBg Rçßzì
lüBy .lñÞ þâlðq Qhu ÈüApy ok óBylðqpÖ ÿrý^ Iè püq .ly ØÚõPì ÿA úËdè olK ,lðkõG ûkpÞ ÅpÖ ú`G Apì úßñüA qA ú^ pâA
òüpPùG ÈüApy ó@ ok þùWõO þƒG ô Rõƒßƒu .kõHð êídO êGBÚ QùW þG úßñüA qA êÚAlc BìA ïkõGoõhèk þíÞ
úíOBg ,BXñüA úG oBÞ BìA ,kõG êíƒÏƒèA wƒßƒÎ óôpýG úðBg qA îø oBøBð qA lÏG ïokApG ,qôo ó@ .kBPÖA ûAo úG ûoBGôk ô ïBñyk êTì ÿrý^ Q×â ,ïly þíð óBy ÿBø UdG ô Bø Ùpc pýâok
Bì úðBgok êýùu lì@ô QÖo úÞ BXð@qA .QÖBýð ,koAk ÿoBÞokBì BüolK BG úÞ kõG ïõéÏì .QÖpð ÿpýãG ÝõÛc qA lüõâ|þì ,îðAk|þì ú^ - ô| |úPÖpâ ,olK ûpù^ .ïkpÞ|þì {ìAo@ xBvcA
êüBì úÞ BXÞ pø úG kõG kAq@ôA .ly þíð ëpPñÞ ÿBøõãP×â úÞ lýuo|þì pËð úG .kõG oAk ú¿Ò
QýñìA ôA îükpÞ þíð pßÖ râpø .kôpƒG ,QƒuA .ly|þì ÉõGpì pPgk ó@ úG ÑõÂõì lüBy .ïoArýG òüA ok ïokApG .QuA ûlýupð ÿA úXýPð úG Bùð@
oBÞ òüA ôA BìA kqAlðBýG pÇg úG Ao }kõg ûkAõðBg .kõG|úPvzð úKBðBÞ ÿôo ,úñýìõy oBñÞ okBì }A ûly kBzâ ÿBø îz^ kBPvüA ûoBGôk olK ÿôo ,ÑõÂõì òüA ô kõG ûkpßð QÞpy úvéW
ô|úPyAkpG ,kõG|rýì ÿôo úÞ Ao {üAõìBÞ ÙçÞ
.kpÞ Ao Ao ÙçÞ kpÞ Ñôpy ,lñÞ ûBãð þvÞ úG úßð@ þG :Q×â ô QÖpâ okBì úG ôo IÃÒ BG Ao .kõG|úPyAnâ ÿlG pýSCBO ïolK
pãük ,kq pu úðBg úG úÞ ÿoBG òüpg@ qA lÏG ô þH¿Î þPèBc BG ô ókpÞ kAq@ }A þñPÖBG|êýì qA ...olK , ûkpÞ ÈéÒ - ëBXñW ô Al¾ ô pu IWõì úzýíø êýùu
óApãð þíÞ ïokBì .lzð {üAlýK Bø Rlì BƒO úyõâ îø olK .kpÞ òPÖBG úƒG Ñôpƒy ,Ѓüpƒu ûlýñzð QÚô aýø Bì ,úíø òüA BG ,kõG úðBg ok
pø BìA lük|þì|úP×y@ÿBø JAõg ïAlì ,kõG ûly ÿõO úÞ kpÞ|þì kõƒíðAô ô kõƒG|úƒPvzð ÿpƒãük :Q×â ûoBGôk ,þøBOõÞ Ußì qA wK êHÚ ëBu àü qA BìA .lzßG kBüpÖolK úÞ îükõG
olK ,kpÞ|þì ØüpÏOolK ÿApG Ao {GAõg úÞoBG ôpG@ òüA úð ô îøAõg|þì Ao }oBÞ úð òì - ly ÿlW ,ÿpPgk BG ïokApG þüBñy@ QHd¾ úÞ
,kpÞ|þì pýHÏO þPHTì ô|úPvüBy õƒdƒð úƒG Ao ó@ .kkpâ|þì þíùì ûoBíy ëBHðk ,ò×éO ú^pPÖk úédì ÿõO Ao ïpu îðAõO þíðpãük .Ao }A ÿrüo úðBg kBPÖA Bø óBGq pu pG Bùð@ ZAôkqA ÿBø úìrìq ô
þùWõO þG úG úßð@ þG ô QÖpâ þv×ð êýùu ûkõG ÈéÒ óBíPýGpO ÿBXÞ îðAk þíð .ïpýãG æBG
:Q×â|þì ô|úPyAkpG úzýO ?ûlì@oBG ÿoõÇñüA ú`G òüA úÞ .kõG|úP×y@ ,qôo ô Iy pø Bì
ëBuôk þßü BO lüBy ,ÿlük ú^ Ao Alg - :Q×â ,lølG þPýíøA okBì ô olK þGõg ûkAõðBgpPgk ó@ úÞ lýuo|þìpËð úG
AoõO ô òì xBvcA QvðAõO ,ly olK þPÚô pãük ,îüA ûkq Ao óBíüBø Ùpc õPupK ô òƒì - .lðq|þì óBíüôpG@ô þâkAõðBg úzüo úG koAk ÿoBßHüpÖ ÿBK úÞ ïkõG ûlýñy ïpøAõgqA ,koAlð
ô pvíø úÞ þèBc ok ,lü@|þì ôA .lƒñƒÞ áok BG .ïA|úPyAnâ lÛÎ oApÚ pãük|úP×ø ôk úƒÏíW ÿôo Ao {Puk ô kAk óBßO ÿpu ÈÛÖ okBì okApG ÈuõO lñøAõg|þì Bùð@ ô QuA óBƒýì ok
,kõzG úÞ koAô lñPvø ôA pu QzK }lƒðqpƒÖ ,lýyBG Bíy pâA ,ïA ûkpÞ äñøBíø îø pÃdì
.løAõg|þìonÎ òì qA ,luõG|þì Ao õƒO Qƒuk óBOkõg úƒíø òƒüA BƒG .QƒuA pƒO úƒðAlƒñìôpƒG@ .lýzÞ }pãük Quk .lñupG óBì ÿolK RôpS úG ,ïA ûkBu
ûoBGôk ÿkByô luõG|þì Ao {üBøokApGô pøAõg ### BøpPâorG qA ûoBG òüA ok lüBHð úÞ îPvðAk|þì
.lýðAk|þì òüA þé¾A IWõì úÞ ïokApG .îƒupƒLG ÿrƒý^
.kkpâ|þì qBG óBì úðBg úG ÿApG QuA pÂBc êýùu lýuo|þì pËð úƒG ëBu ó@,kõG ûlypOkpu þíÞ Aõø qôpükqA Ao ÿoBPÖpâ òüA oBG þñýãñu lüBG ô kõG ApWBì
.QÖBýð ÜÛdO râpøolK ÿBüôo úÞ xõvÖA lƒñ^ .kqAkpƒLG þƒüBƒùG pƒø õƒPupƒK BƒG ZAôkqA kõG Bø Rlì .kõHð ÿpHg óAoBG ô ÙpG qA ç« ¾A àü aýø ok ,QyAk|þì }ôk pG óApãük qA {ýK
à^qA þßü ókpÞ lÛð ÿApGôA þPÚô lÏG ûBìôk Q×èBhì îÒpýéÎ ïokApG ûpgæBƒG ,lƒÏƒG|úƒPƒ×ƒø Ao óBì úðBg ûpXñK eH¾qôo àü úÞ îPyAkôqo@ ÈÛÖ ôA .QyAlð oõÃc þâkAõðBg ÿBøõãP×â qA
{GBvc úÞ ly úWõPì ,QÖo àðBG úG {üBø qA {ýK òì .kpÞ ZAôkqA pPgk ó@ BG ûkAõðBg ú`ÒBGô ÉBýc .îñÞ qBG þÖpG óBGBýg àü úGôo óApãükô QgAlðA|þì ó@ok Ao kõg ,lñÞ|þì ûB^
Bø Rlì BO ÑõÂõì òüA QuA ûly þèBg «çìBÞ AoõPupKoBGôk þßü þÚB×OAoõÆ úG óBzWAôkqA lì@ô QÖo qA êHÚ îðAõPG òì ô kõzG ÙpG qA pK ÿBø ëAkõâ qA }kõƒg ókoô@ óôpƒýG ÿApƒG Ao
kõg qA Bø Rlì BO ïolK .koq@|þì Ao Bì úíƒø úðõâ aýøpøBÊpËðqA ,ïkõG ûlük úuolì ûAook pPzýG ïAlìôA ÿoBÞ îðAlð BG úÞ {ýâlðq ÜýíÎ
?ûlì@ òì à^|úPuk pu þüçG ú^ :lýupK|þì ïokApG qA þíÞ ,QyAlð Bì ûkAõðBg BG þHuBñO .ïqBvG þÖpG ïk@ ,Bø ú`G
êýùu .QvýÞ p¿Ûì úÞ îýPvðAk|þì Bì úíø þyBÛð þüôo ô pu BG .lýuo|þì pËð úG pO ûlýzÞ .kõG ûly þéíÎ òì ÿBüôo ,lÏG qôo eH¾ .kpÞ|þì pýâok ,lðly|þì pPzýG ô
ëõ¾ô òýãñu ÔèBHì BG Ao olK à^ úâpG lñ^ lñéG lñéG ô QƒÖo|þƒì ûAo ïokApƒG oBƒñƒÞ ,ûlƒy ÿBøokApGôpøAõgô òìô ly êýÇÏO Bø úuolì xBvcA ,ÿôo aýø úG úÞ kõG þOlì ïolK
YðpPuk ,àðBG ok olƒK ÿkõƒWõƒì .kõƒG ûkpƒÞ .îükpÞ ÿqBG úG Ñôpy ÉBýc ok îø BG ïpPß^õÞ IXÏO BG .QyAlð ïokApƒG úƒG QƒHvð þƒGõƒg
ûqBÓì ok ôA ïAlì }çO ô oBÞ ëBu Qzø ô QvýG .lülñg|þì úG Ao ÿkBy Bø QÎBu ÿApG ô îükpÞ|þì ÿqBG ÙpG úÞ úýÛG ô ïokBì ,ôA BG ïokApG oBPÖo úÞ lük|þì
Ao õPupK râpø pãük lÏG ëBu òülñƒ^ BƒO BG ÝBOA ûkpK QzKqAokBì .îülðAkpâpG óBì úðBg Ao þâlðq nüAnè BO lðkq|þì {O@ô J@ úG Ao kõg
okApG QukôA BìA îükõG ûlüpG êýùuqA .ïlülð ô pu qA ú^pâ olK ô kpÞ|þì óBíøBãð ÝBýPyA Büõâ .ûly|rýì@ pýÛdO ,lñðBz`G ôA úG ÜzÎ BG
ô ly|þì êuõPì ÿlülW úéýc úG oBG pø ,kõHð p¿Î úÞ ïlýñy BìA kõG ûlì@ ûõPu úG óBíüAl¾ ,kõg {ìAo@ô ûBÖo ÿApG Ao ûkAõðBg }çO ç« ¾A

:Q×â|þì okBì úG qôo óBíø .lük þíð
ûkq Ýôm olÚ ó@ ,Bø ú`G ÿkBy qA eH¾ - ô òì ,ïokBì úßð@ qA lÏG êHÚ Iƒy lƒñ^
ûkpG kBü qA þéÞ úG Ao êýùu ÿApWBì úÞ ïkõG ûly oBÞpø ,kpG óBì JAõg ÝBOA úG Ao îß^õÞpøAõg
.ïlì@ òýüBK Bø úéK qA|úPvø@ .kpHð îGAõg ïkpÞ

44

TEHRAN MAGAZINE ô kpG|þì ûBñK {ðBPuôk úG òüApGBñG lñÞ Tel:(818)881-1771
.kõy|þì oBPÖpâ kBýPÎA ïAk ok|úPuAõgBð
”óBüqBìBO“ Qüpülì úG ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ïBð úG Ao }A þüAoAk úÞ løAõg|þì ôA qA }pvíø BG {ÞpPzì þâlðq ëBu òýèôA qA ïokBì .kõG
pOô àzg RBW þñüpýy òüpO ûqBO BÂo ûBy úßð@ qA {ýK .lðBíG }oBñÞ ok qBG BO lñßG ôA BO QyAnâ|þì àðBG ok Ao þÓéHì ûBì pø ,olK
. QuA ûkoô@îøApÖ ,ØÛu àüpüqok Ao þðApüA êýùu ,lýÏu RokApG ,kõy þéíÎ îýí¿O òüA ÿkB¿PÚA ÑBÂôA ok ÿpýýÓO úßð@ óôlG|BølÏG
úÞ lñÞ|þì þüBíñøAo Ao êýùuôA .lñÞ|þì AlýK Ao wK qA lðAõPG ,lüBýG kõWô úG ûkAõðBg
, þuôpÎ ÿBø òzW ÿApG àýÞ}oB×u êý¿dO Bü ZAôkqA úG ÉõGpì ÿBø úñürø|òýìCBO
.kõy|þì|úPÖpünK ûpýÒô lèõO , ÿkrìBð .lñÞoBß^
,kõG ûly wýg àyA qA îOoõ¾ .lñüBýGpG îüBøokApG ô òì
.lýñÞpO òüpýy Ao kõg wéXì ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ÿBø þñüpýy BG Bü îñÞ oôBG ,ïõñy|þì Ao ú`ð@ Bü@ îPvðAk þíð êù^ úÞ ly úWõPì olK ;iéO qôo ó@ BìA
.QuA ûly kõGBð }qAlðA wK óBìõO óõýéýì
45 ?úð QvðAõO|þì oõÇ^ pg@ .kpßð QüBßy ôA qA olK
:Q×â lýcô .kqAlðBýG Bø óBGq pu pG Ao kõg þâlðq óBPuAk
ú`G ...úPÖpâ ÝçÆ êýùu qA õPupK - lñ^ BìA lyBG ûkpÞ ûBHPyA úÞ kõG oAlýìA þùãðAô
úüpùì QÖBüokqA wKô ûkAkôA úG îø Ao {üBø ô êýùu Bì àükrð ïAõÚA qA þßü lÏG qôo
ÜzÎ RBHSA ÿApG ô ÿoBßHüpÖ ÿôo qA úÞ }A .kõG ûlük þdüp×O þðBßì ok Ao }pvíø
AlW ôA qA ,ûkõG ÿrý^Bð ÔéHì ,êýùu úG kõg ûlýupK }oBÞ ô IvÞ ûoBGok êýùu qA Q×â|þì
ô ôA IÚApì lýÏu úÞ QuA þOlì æBc ô kõy|þì Bì úG ïolK úÞ þðBìõO óõýéýì êù^ BG|úP×âôAô
.QuA {üBø ú`G
ûoBG òüA ok lýÏu BG þPÚô êHÚ qôo lñ^ .konâ|þì þyõg úG þâlðq ,ûkAk úülø
Qvýð pÂBc êýùu úÞ Q×â ïkpÞ QHd¾ ûoBG àü olK ,QýÏÚAô òüA RBHSA qA lÏG
okBì pâA ÈÛÖ lüõâ|þì ôA .lñÞ ápO Ao }kBýPÎA lÏG ûBì úu qA pPíÞ ô ly oBíýG ô oõXðo
,lzhHG AoôAô konãG {ðBøBñâqA kõzGpÂBc ok þPc êýùu .QÖo Bì óBýì qA ô kpÞ|úPßu
.kõy|þì kAõì ápO úG pÂBc qA lÏG .kpßð QÞpy îø ôA ÿoAõâõu îuApì
îPÖBG îø úG þðBPuAkokBì ÿApG|úPvGpu òì úñýÞpK ô ûkoq@ êýùu qA olÚ ó@ Bì úíø olK RõÖ
ú^ êýùu pGApG ok ôA êíÏèA wßÎ îñýHG BO Bì þPc ,ly|þì {üAlýK pâA úÞ îükõG
ô Qhüo àyA ,kpÞ lñèôpÒ ôA .kõG løAõg êýùu .îükoô@|þì }pu pG þüçG BøpPß^õÞ

:Q×â .lzð {üAlýK lÏG Bø ëBu BO îø
îýâlðq úíøôA ,QuA }olK êOBÚ êýùu- ûoôk lñ^ ,óBPupýGk ûoôk ïBíOA qA lÏG òì
rÞApì qA þßü ok Ao þðlG QýGpO þ¿¿hO
.îzhHG Ao ôA îðAõO|þì oõÇ^ ,QÖpâ òì qA Ao þyqoô NõéÞ àü ok ô ïlðAonâ þyqõì@
úßñüA BO îPyAlð ApWBì òüA êc úG ÿlýìA ô ly pPùG ïlì@ok|úPÖo|úPÖo ,ïly oBÞ ïpâpu
òülñ^ .îñÞ ûoBWA þédì îPvðAõO þPc
.koAk ÿA úzÛð Q×â ô QÖpâ xBíO lýÏu ïlì@ok BG ,ïkpÞ ÿoAlüpg þyqoô ûBãPuk
qA ,kõG þÚBG õð ëBu êüõdO úG þPÎBu lñ^ ô îß^õÞ okApG ZAôkqA ô êý¿dO ÿBø úñürø
Ao òýu Q×ø ûp×u ,ïkõG ÿoBßéâ ïpâpu eH¾
ÿôo ,okBì .lðkpÞ þüAo@ êâ óBìBu ô lýcô .îPgAkpK|þì Ao okBì óBìok
úG þPÚô .kõG ûly ûpýg òì úG|úPvzð þèlñ¾ oõÃc Épy úG úÞ QuA þøBì lñ^ æBc
êHÚ qôo .kõG ÉBýc ok qõñø ôA ,îPzâpG ÝBOA Ao þðAõW ÿoBãPuAõg ,óBìoBñÞ ok okBì
ïkõG|úP×â {üApG , ûlì@ êýùu pu pG úÞ Ao ú`ð@ .koAlð okBì lýcô .ïA ûly krìBð ôA BG ô|úPÖpünK
óBì úzÛð ïlýupO|þì .kõG|úP×ãð aýø ôA BìA Ao óBì þâlðq ú¿ÚpøBÊ úGokBì QuAõg úG òì
þPÚô .îýPyAlðoBÞ úìAkArW ÿA ûoB^ BìA kpýãð pHgBG rý^ úíø qA ôA BìA ïA|úPyAk úãð óBùñK ôA qA
ÿoBÞ ïpâpu ïAlÞ pø ,lì@okol¾ úGok äðq þðBùñK RBÎçÆA ô lýcô ÿBø ÿpýãýK .QuA
ûkpíy ÿBø ïlÚ BGokBì .îükoô@onÎô îüly þG Bø ëBu qA wK ,kpÞ àíÞ Bì úG úÞ kõG ôA
ôA úðBg oBñÞ ô úyõâ qA úíø Bì ,QÖo ok Qíu úG ú`ð@ôôA qA ,êýùu ûoBGok þðApãð ëkô ÿpHg
ÿõéW ûkq QùG okBì .ly qBG ok .îülýüBK|þì Ao aýø ú^pâ .îüly ÐéÇì ,ûlì@ }pu pG úÞ
îèk ,QÖpâ óBíu@úGôo Ao {øBãð ,kBPvüAok Ao ôA ô îükõG ûlýzhHð Ao ôA râpø ,Bì qA ïAlÞ
îüBø îz^ ,lñPynâ|þì ÿlñÞ úG ÜüBÚk lüqpè BìA îýPvðAk|þì óBì ÿBø þPhGlG úíø êýèk
îüBø îz^ ÿôo qA Ao îPuk þPÚô ô îPÖpâ Ao qA RôB×O þG úÞ kpÞ|þì îßc þðBvðA ú×ýÊô
.lðlì@ óôpýG óBy ÿBøpãñu qA úíø úÞ îPyAkpG
þG ô kõG|úPÖpâ êÓG ok Ao êýùu pu okBì .îüonãð úéEvì oBñÞ
îø olK úÞ QvðAk|þì ôA .Qhüo|þì àyA Al¾ :úÞ koô@ pHg lýcô
pG ûôçÎ ëBu ó@ .kõG løAõg þÂAo ÐÂô òüA qA qA Ao RolK þüAoAk úíø úßð@ qA lÏG êýùu -
oBù^ô {y pvKô pPgk àü ûkAõðBg ÿBÃÎA Rçßzì xpO qA ,lzÞ|þì óôpýG àðBG
BO kõG|úPÖo êýùu BìA ,lðkõG óBìoBñÞ ok îø úèBu qA þßü ok ô kôo|þì pùy òüA qA RolK þèBíPcA
BXð@ ok .lñÞ|þì QìBÚA oôBXì ÿBø óBPupùy
.kkpâpG þâlðq úG ûoBGôk Büõâ ,lñÞ|þì ÅõÎ Ao {üBW oBG òülñ^ îø
óBüBK| åpì qA lÏG .kõG ÿpýãPuk óApãð úzýíø
ó@qAô kõy|þì úÞõy ûoBG àü óBOolK áBðkok
.QuA ûly óAlWô JAnÎ oB^k qôo
þùWõO ôA úG kõHð pÂBc þvÞ ,}A úðBg ok

óApùO úéXì

ÿkpì ÜzÎ ôpâ ok ëk þéÞ úG ôA .Qvüpâ|þì ###
ïBãñùGBðÜzÎòüAôkõGûkBùð}pøõyrWpãük Ao kBƒøpƒÖ ZAô ô ZBƒø úƒýðBƒS lƒñ^|úƒPypƒÖ
ô|úPgAlðA}kõWôpGq|õvðBWþÛüpc,Ñõñíìô qAóBíz^BGôkõGûlì@lñG{v×ðûAo,Qvüpãð
úßð@óôlG kpÞ|þì þyçPì óôokqA ûom ûom AoôA ,kq ëq kBøpÖ JAnW Roõ¾ úG ûlì@ok úÚlc
ó@ok .lyBG|úPyAk Ao þvÞ BG òP×â òhu RCApW :kAk úìAkA ô Qvßy Ao Rõßu kBøpÖ
þðBXñÖ ólýyõð ÿApG Ao ôA kBøpÖ þPÚô úËdè ÿkBñÚ úÖBÞpO òýDBK óBGBýgôk ûAooBù^pu
ûp×ð ôk þOõég ok þ¾õ¿g þPHd¾ ô ûõùÚ ÿAûríyõgþéýgÿBøõñý^BKBÞ,þüçÆóBXñÖ
}oBßíø Quôk úéíW kBü óBùâBð lðAõƒgApƒÖ BXð@AopãülíøoBÞqAlÏGlýyBGêüBìpâA.koAk
...lðkpÞ|þì Ao QPHýÒ Bø ú`G kBPÖA RõèoBƒy .îüoõhG õñý^BKBÞ þðBXñÖ ô îýñýHG
lñíÚçÎ kpÖ ,lülW lñìoBÞ ó@ úG õO lñP×â|þì ô Yýâ ÿA ûly ivì óBvðA lñðBì|úƒPƒypƒÖ
.ûlì@{yõgõOqArýðôAôÿAûly kAk QHTì JAõW kBøpÖ úG pu QìçÎ BG |úPÖoAô AløqA ÿA|úPyõð
òì xBvcA úWõPì rýð ôA þPuAo úG wK - .lypOóBzüpK,{PcAoBðô}õzÓìoBßÖAþèô
ëBcþèô!ûlì@{yõgòìqArýðôA«BíPcôûly oBâqôoô ëBc úÞ kõG qôo lñ^ ûlðBìok óq îùð| {hG
koAk îPuôk lüõãG òì úG pâA !?îñßG lüBG ú^ ïBíO {zÞ úýèôA RBðBXýø ,QyAlð þƒyõƒg
ÿoBÞ kõy|þì pãì pg@ ?îñßG ú^ ô îüõãG ú^ .kõG ûly ûpý^ôApG {íÒ ïBíO BG ÜzÎô ûly
úð ...?îýupG þüBW úG îýðAõO|þì Bì pãì kpÞ kõg ô ûkpG þK {HéÚ qAo úG úƒÞ þƒPƒÚô qA ôA úG ô lñü@|þì þüçÆ ÿBø Q¾pÖ|òýìqpu òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
îø úG râpø úÞ îýPvø ÿqAõì Èg ôk Bì ...râpø òýãíÒ qôo úG qôo ûly kBøpÖ ÜyBÎ kõG|úPvðAk Quk kõg ÿApG þGõg êÒBzì óBìq oôpì ëBu |22 kôlc BÂo ô|úPypÖ ,îPyõƒð#
îg lüBG îýupG îƒýøAõƒhG pƒâA ô îƒýuo þƒíð qA Ao }A þßGB^ô ÉBzð .ly|þìpO ûlýßOôpO klðAonâ|þì Ao|þìAo@þâlðqô lññÞ|þì BKô óBPupýGk qA þßü ok wüolO òí {ýK
ÐíW {uAõc rýð úðBgok þPcô kAk|þì Quk òüAokpãük ÿkpìpüõ¿O óBùâBð úßð@BO ô lðly Bñy@ îø BG óApùO úðApPgk ÿBø
...îüõy kpì ô kõy|þì óBüBíð þâkAõƒðBƒg JBƒÚ ôk IcB¾ ô lðkpÞ ZAôkqA kôq þƒéýg
òƒì }BƒßüA ô òƒƒì úƒƒßƒéG ,ôA úƒƒð|úƒƒPƒHƒèA .kõHð Bø ú`G ô pøõy ok Ao }oBÞïAô ÿl¿Pì óAõñÎ úG þðAõW þðõâpâk qA lÏG pøõy ô óq .lðly pPgk
qAô îñßzG {üApG ïõy îgôA ÿApG îPvðAõO|þì þüçÆ þv×Úok úÞ QyAk Ao ÿA ûlðpK ëBc ûkõG êÒBy ó@ok|úPypÖ úÞ þßðBG úHÏy ápO Ao {üõƒg ûBƒâkAq óApƒüA ÑBƒÂôA
ô koAlð þüBW úG ûAo ókq pKpK rWô QuA pýuA Ao|úPypƒÖ òƒük ô ëk ô lƒñÞ|þƒì Ñôpƒy BƒÞBƒðoæ ok QìBÚA þOlì qA lÏG ô lññÞ|þì
.ïonãG kõg ô pPzýG þèAõcA }õgBð òüA îø qôo úƒG qôo Bßüpì@ ÿArüô -xpHƒÚ ÿBƒøpƒùƒy qA -
ÿBø ëBu|þìBíO úÞ ÿoAõƒu IƒuA wƒðpƒK òüpPß^õÞ BG ,ly|þì þèõPvì ôA pG ,pPzƒýƒG ...óBPuAk úìAkA àñüAô lüBGo|þì úG óBylðqpÖ ôk ÝB×OA úG ô lðpƒýƒâ|þƒì
ápOpG Apìô lüBýG BO ïkõG }oBËPðAok þðAõWõð ÿA úðBùG álƒðA úƒG ô lƒýƒXƒðo|þƒì ÿA úƒéEƒvƒì ###
ûBâoBGok ô kpG BøpGA ZôA úG ô lñÞ oAõu kõg IuA

ÿoBùG|{hGþâlðqJBPÖ@

46

www.TEHRANMAGAZINE.com QuAoBâqBuBðrýð}AþPìçuBGúÞBXð@þðAoBG kpâ úÞ þðBìq !lì@ ïBãñø pük ú^ lðBzñG ÜzÎ
krðô wéXð@ wè úG ÿkôq úGô ûlìBýð {yõg êhðokïkõWô|þìBíOô|úPvzðîüBøõìpGÿpýK
47 pøõy îø óApüA ok úÞ þüBXð@ qA ,lì@ løAõg òì .QuApýXðqô
{ùãð ïkõg {ýK îøAõg|þì ,koAlð ÿA ú`Gô qBG ô ly kõg oBßÖA }õhPuk qBG|úPypÖ
þvÞBXð@pãük?lñßGú^kôpGóApüApg@.ïoAk }A ûpù^ pG îÒ äðo ô kpzÖ Ao {üõéâ ÄÓG
ok {PìBÚA ÿApG pãük þÖpÆ qA þèô .koAlð Ao þøôlðAô îÒ|þìBíO BG þƒèô lƒypƒO ûpýOô ûpýO
ok óõ^ ,îýyBG|úPyAk þÖBÞ áoAlì lüBG BXñüA lüõW|þìóôokqAAo}kõKôoBOoAôúðBüoõìúÞ
óAõñÎ úGrýð BXñüA ïA ûlýñy ,ûkõG þãñøpÖ óApüA ô ò×éO lñ^ô ÿpPzì lñ^.QgAkpK }oBÞ úG
QìBÚA {üApG îƒðAõƒO|þƒì þƒuoBƒÖ óBƒGq îƒéÏì óBüBKúGûlðBìQÎBuîýðôþðBãüBGÝAoôAþíÞ
.ïpýãG .kq}pøõyúGþãðqQÚô
ÿBø xçÞ Bü úuolì úÞ þvÞ lüBG|úPHèA ïoAk àðBG ÿBø ú`GqA þßü BG ,óBW BÂo -
}kõWô úG úƒÞ lƒvüõƒñG koAk þƒuoBƒÖ óBƒGq àü lüByô îüoõhG îø BG ÿA ûõùÚ àü ïôo|þì
úÞ þüBø ëBu ÙpÊ òì úðB×uBC Pì ,koAk ZBýPcA ÿôo îø Bø ú`G ÿApG ,îüBýG pƒOpƒük QƒÎBƒu
pvíøúßñüAúGúWõOBGôïpG|þìpuúGBßüpì@ok .ïA|úPyAnâïBÓýKúðBgò×éOpýâïBýKûBãPuk
ô xBíO úðõâ aýø ûkõG þüBßüpƒì@ rƒýð îƒèôA òüA BG rýð òì ...ïrürÎ koAlð þèBßyA -
ú^ qA îðAk þíð ô ïoAlð Bø þðApüA BG þüBñy@ ÿBø JBvc lüBG ô|úPhüo ïpu úÞ ÿoBÞ úíø
ïkpÞ pßÖ ê¾A òüA ÿôo ,îñÞ Ñôpy þƒÏHñì òüA îñÞ þíð pßÖ îýñÞ þuopG Ao ëBƒu pƒg@
Ao þvÞ lüBy ô ïpýãG àíÞ Bƒíy qA lƒüBƒy úðBgúGIy|9Bü|8QÎBuqApOkôqîðAõPGBøqôo
...úÞ lýuBñzG .îüBýG
«BÚB×OA :Q×â ô kpÞ ÐÇÚ Ao ôA Ùpc|úPypÖ - .Iy oAlük|lýìA úG ,QðBGpÚ wK -
úuolì àü løAõg|þì ïpøõy óBPuôk qA þßü ïAlÞ pø kBøpÖ ô|úPypÖ àðBƒG QƒÚô pƒg@
îéÏìúGæBíPcAôlñÞpüAkBXñüAokþuoBÖóBGq Ao óAlñìoBÞpüBu úWõO úßð@pÆBg úG ,úðBâAlW
xBíO ôA BG B« íPc ,QyAk løAõg ZBýPcA rýð ûlÎô úG óBykõg ÿBø êýHìõOA BG lññßð IéW
ÑçÆA Bíy úG Ao úXýPð AkpÖ ô QÖpâ îøAõƒg óBXñÖ ÿkBñÚ úÖBÞ koAô þPÚô|úPypÖ .lñPÖo ûBâ
püAk Ao }A úuolì rýð ôA pâA ëBc ,kAk îøAõg ô Rõég ok ÿrýì QzK Ao kBøpÖ ly þüçÆ
okúÞÿpãükkApÖABGlyBGûlyÙp¿ñìôlñßð lñ^ÿApG.lükkõgoBËPðAokúÖBÞòyôoúüBu
ô ïpýâ|þì xBƒíO lƒðoAk QƒýèBƒÏÖ úƒñýìq òƒüA ÿApGúÞQÖBüAoþÓèBGûqBOóBÞpPgkëBcúËdè
ëkôóBWqAîðAõPGúÞþPìlgpølýyBGòEíÇì àGB^ôlðôo|þìÿkpìûBâûlÎôúGoBGòýPvhð
.kpÞîøAõgBíypøAõgôBíyÿApG úG kBøpÖ .QÖo kBøpÖ ÿõu úG kõè@ JBƒPy ô
Ao|úPypÖ Quk ûkq óBXýø ô óBùâBð kBøpÖ ÿBWqA ApünKô ïpâ ÿlñhHè BG ,{ðlük Ädì
ôA ØüpÊ óBPzãðA pGô QÖpâ {üBø Quk ok kpÞ ÙoBÏOôA úG Ao {éGBÛì þèlñ¾ô QuBgpG
þéýg Bíy îðBƒg|úƒPypƒÖ :Qƒ×â ô kq úƒuõƒG kAk QüõßvýG þíÞ ô ûõùÚ óBXñÖ ôk oõPuk ô
úÞ þøBì lñ^ òüA ÙpÊ B« ƒÏÚAô òƒì .lƒýGõƒg ÿôk pø ÿApG ÿpünLèk úðAp¿Î QvðAõO|þì úÞ
ô QHdì , þðBGpùì pýSCBO QƒdO óBƒPíPgBƒñy .lyBG Bùð@
ÿBW ú^ lýðAk þíð ô ïA|úPÖpâ oApÚ óBO |þìpâ ÿkBñÚ úÖBÞ òüA ÿBøõñý^BKBÞ ÜyBÎ òì -
?lüA|úPÖBü òì IéÚ ok ÿA ûlðqoA .îPvø
BøQukRoApcqA}kõWôïBíOúÞ|úPypÖ Áçg àƒðBƒG qA þƒPÚô Bƒøpƒ¿ƒÎ IƒƒéÒA
óBùâBð kõG ûlýzÞ {ƒO@ úƒG kBƒøpƒÖ úƒuõƒG ô BXñüA úG ÿpu úðBg ô ûoAkA ûAo òýG ,ïõy|þƒì
kBƒøpƒÖ JAnƒW ûpƒù^ úƒƒG úƒƒÞ úƒƒðõƒƒãƒðBƒƒíƒø ok þãPvg ô îyõð|þì ûõùÚ þðBXñÖ ô îðq|þì
ÿBø úðAk lñðBì àƒyA óAoBƒG ,Qƒvƒüpƒãƒð|þƒì ,lyBG ûlýñzð Ao ôA Ùpc Büõâ|úPypÖ .îñÞ|þì
ôlypüqApu{üBøúðõâÿôoúGóBPéÒlüoAôpì lýP×â :Q×â úƒìlƒÛƒì óôlƒG ô kõƒè@ JBƒPƒy
êGBÛì ok lñÞ|þì ú^ lðAlG kõg úƒßƒð@ óôlƒG òì BG þíùì ÑõÂõƒì koõƒì ok lƒýƒøAõƒg|þƒì
úG Ao ôA ÿBø Quk ,kBøpÖ pýƒdƒPƒì óBƒíƒzƒ^ ?lýñÞ QHd¾
ô kq úuõG Bùð@ÿôkpøpG ,kpÞ àükrð Roõ¾ .úéG ...ûôA -
óBPzãðA óBýì Ao kBøpÖ óBPzãðA úÞ þèBƒc ok kõHð þðBñhu óAõñÎ aýø úG kBøpÖ òhu BìA
lðBHv^}AúðõâúGAoBùð@kõG|úPÖpâîßdìkõg äñupÖ úßéG ,lyBG {ðlýñy ÝBPzì|úPypÖ úÞ
:Q×âQvüpâ|þìoBùGpGAlñðBìúÞúðõãðBíøô lðAoôpK|þì {ñøm ok|úPypÖ ú`ƒð@ BƒG rƒýƒð Bƒø
òì IéÚ ok þüBW ú^ þðAk þíð rýðõO kBøpÖ .QyAk úé¾BÖ
Rkõg ÜzÎ ïAk úG Apì ûqAlðA ú^ BOô ?ÿA|úPÖBü BøëBuòìpPâorGpøAõg|úPHèA,òìpøAõg-
þüBWúGrâpøAoBìúÞÑõñíìþÛzÎ?ÿAûlðBzÞ Ao }kõƒƒg æBƒƒc ô ûkõƒƒƒG îƒéσƒì óApƒƒƒüA ok
ô lðAqõu|þì koAk Ao ïkõWô þèô lðBuo løAõhð ô òì oAlük ÿApG þOlì ÿApG ô ûkpÞ|úPvzðqBG
.kpÞløAõgkõGBðApì Arüô kõG úÞ þPhuô Qícqpø úG ïpãükokApG
koAk úìAkA ïokApG {ýK çÏÖ|úPHèA ,ûlì@ Bßüpì@ úG ô|úPÖpâ
ô kpu ÿAõø qA þèô kpG|þì pu úG lñéOoõK ok

óApùO úéXì

ok Qìçu Ì×c ÿApG ÿkpGoBÞ úPßð 7
Ao õƒðAq êƒOBƒƒÚ ÿBƒƒƒø|}qoô /}qoô
lýuBñzG
oBG kõg ïBð BG þPc ókpƒÞ }qoô #
álü Ao þGAkBy ô Qìçu wñW qA þPHTì
ô ólük úìl¾qA QHd¾ úÞþüBW BO lzÞ|þì
þèõ¾A pýÒ }qoô qA þyBð þ×ñì ÅoAõÎ
ó@QýÏÚAô BìA ,lXñâ|þì ó@oBñÞok þPhvG
þßürýÖ QýèBÏÖ úÛýÚk 90 BO 75 úÞ QƒuA
òOAoBì lñðBì ,QcApƒPƒuA óôlƒG ô lƒülƒƒy
...Quok BìA ,îýñÞ}qoô pýÒôpSõì}ôoàüqAAo}qoô,QÎpu
êülHO þñíüA îPvýu QüõÛO ÿApG oBßðA êGBÚ
.lñÞ|þìpÃìô ûlñðq Iýu@þéìBÎ úG
ÐÚAô ok ô ûBHPyA àü ókpßð }qoô ú^pâ
óAôo ô îvW Qìçu Üc ok åorG QƒðBƒƒýƒg
pãük þøBHPyArýð þèõ¾ApýÒ }qoô BìA ,QuA
ô pO|åorG BvG ú^ ó@ þ×ñì ÅoAõÎ úÞ QuA
þƒyqoô êƒüBƒuô BƒG ô IƒuBƒñƒìBƒð òƒƒýƒìq ok ÝBƒƒƒƒ×ƒƒOA pƒƒƒƒOkôq koAk oApƒƒƒƒÚ ꃃƒƒ¾Bƒƒƒƒ×ƒƒƒì ÐÚAõì qA pPzýG úHOpì YñK kôlc IéÚ ok óõg Bø|þéýg ëBc|òüA BG .lyBG rýð pO|óApHW êGBÚpýÒ
ïlÎ rýð ô )...ô IuBñìBð {×Þ( ÿA|úÖpc|pýÒ êƒTƒì þƒüBƒø|}qoô ok Áõƒ¿ƒhƒG,lƒPƒÖA|þƒì lðAõO|þì Arð@õé×ð@ ÿoBíýG êìBÎ .QuA ÿkBƒÎ oõdì qA lñøk|þì ïBXðA úÞ þyqoô lñðAk|þíð
þWoBg ÿôpýð òüA úÞ þPzÞ ô ÿoAkpG|úƒƒðqô ok JBùPèA IHu ô ûlyrÞpíPì Bíy IéÚ ÿôo qA pOlG ô QuA ZoBg kõg Quok lÎAõÚ ô ëõ¾A
. ly êÖBÒ úGpXO|BG þGpì qA ûkB×PuA çPGA óBìqok þßürýÖ QýèBÏÖ .kõy IéÚ QÖBG þHýu@ ú^ þèõ¾A pýÒ }qoô úÞ lñðAk|þíð ó@
!lñyBG IÚApì Bø|ëBHOõÖ ÜzÎ .QuApPzýG BìA ,koAlð ÿA|ûlüBÖ Bü op þâkoõgBìpu úƒƒG lýøAõg|þì pâA wK .lñÞ|þì koAô óBzðlG úƒƒG
ô IuBñì {×Þ ,Iýu@ Ñõð òüA {øBÞ ÿApG ÿlW Iýu@ lðAõO|þì Arð@õé×ð@ BG ûApíø }qoô BG Ao Bì ÿõâô|Q×â lýøk ïBXðA þèõ¾A }qoô
ok úßéG Bì oõzÞ ok BùñO úð Bø|ú`G pƒvƒK óõ^ .lðq|þì Ao ëôA Ùpc þñüpíO òýìq eÇu õÃÎ ô QvýKApOõürýÖ ,óBýìApùG kAkpùì pPÞk
þðAõWõðô þÞkõÞ qA Býðk ÿBøoõzÞ qA ÿoBývG Qíu úG eÇu êíÏèA|wƒßÎ {ƒøBƒÞ UƒÎBƒƒG .lñÞ koAô óBO Qìçu úG .lýðAõhG óApüA þKApOõürýÖ òíXðA ûpülì RBýø
þüBW BO .|lðoAk ÿkBüq úÚçÎ ëBHOõÖ }qoô úG þãvDBüqA wK ûtüõG Bø|îðBg ÿApG }qoô
ô Bø|áoBK ,úuolì ÉBýc ,úðBg êgAk þPc úÞ .kõy|þì ê¾B×ì úWAõì pÇg lñ^ BG þãèBu 50 qA lÏG Bø|îðBg !õðAq êOBÚ ÿBø|}qoô
ÿkAlƒÏO úƒzýíø þƒyqoô ÿBƒø|ûBƒãyBƒG rƒƒýƒð lýñÞ}qoô þèõ¾A ,óqô {üArÖA ô ápdO {øBÞ úéíW qA lñPvø
Ao ûrýãðA BGô óAõWoBývG ëBHOõÖ ÜyBÎ ú`GpvK pø ok ókpÞ òüpíO Quok ëõ¾A úƒ^pƒâ êTì þéüæk úG ólG ok ósôpPuA eÇu {øBÞ
úG BK þP¾pÖ pø ok lðoAk Quôk úÞ îýñýG|þì pø ÿApG þ¾B¿PgA oõÆ úG ô þƒyqoô úƒPyo lðôo lðAõO|þì BùñüA ÿôk pø úÞ xokôq þãvDBü õðAq ÿApG Aq|Iýu@ ÿBø|}qoô òüpO|îùì qA
ok Iýu@ úÞ QuA|òüA îùì úPßð BìA!lñyBG NõO óõ`íø þèõƒ¾A þƒèô QƒuA RôBƒ×Pì ꃃ¿×ì BG oBßyqoô úÞ þzùW ÿBø|}qoô úG óAõO|þì
òí^ qA ûkB×PuA ëBHðk|úG ûtüõG ëBHOõÖ }qoô ÿpünK|ÙBÇÏðA {üArÖA BG ókpƒÞ ïpƒâ Qƒƒuok .lzhHG QÎpu Ao þé¿×ì fõÇu IüphO lñÞ|þì koAôoBzÖ ê¿×ì ÿôo óBùâBð óqô ïBíO
BG ú^pâ.QuA ÐüBy oBývG IuBñìBð þÎõñ¿ì BG ókpÞ kpu Quok ,Bø óôlƒðBƒƒO ô RçÃÎ À¿hPì àü BG ûoôBzì ,pýuB×O òüA BƒG ÿBø|}qoô úýéÞ ,ëBHOõÖ ,ëBHPßvG ,ëBHýèAô(
þÎõñ¿ì òí^ ÿBø|òýìq ÿoôBñƒÖ QƒÖpƒzƒýƒK {×Þ ,RçÃÎ ok àýPÞæ lýuA ÐíXO {øBÞ ÿApG QvýKApOõürýÖ àüqA òPÖpâ àíÞô klÒ
ëBíPcA óBÞBíÞ þèô ,ûly úÂpÎ oAqBG úG ÿpPùG êíÏèA|wßÎ ÿôpýð {øBÞ BG IuBñì òýìq ô þðBìok|J@ RBñüpíO ô IuBñì }qoô JBhPðA .kpÞ ûoByA )þPzÞ ô þìqo
ÿôpýð {üArÖA êýèk úG Bø|òýìq òüA ok Iýu@ ô qBƒvðlƒƒG ,þƒƒGpƒƒì QƒƒüBƒƒùƒð ok ô eƒƒÇƒƒu }õìApÖ .QuA òu òüA ok JBhPðA òƒüpƒPùG îg QýÏÂôok úÞ þüBø|QÞpc ,pãük ÿõuqA
pø ÿApG À¿hPì ô úPzÞoBÞ QvýKApOõürýÖ úG qA ÿpýâõéW ÿApƒG êƒc|ûAo òƒüpƒPùG lƒýñßð lñÞ|þì {gp^ úG oAkAô Ao oBßyqoô ,ê¿×ƒì
.QuæBG oBývG eÇu êíÏèA|wßÎ ÅoAõÎ {øBÞ ok ÿpSõì {Ûð þyqoô úPyo }qoô ,òu QèõùÞ ÅoAõÎ òPgAlðA ÜüõÏO ÉBGo ô àvýñýì úG îýÛPƒvƒì Iƒýƒu@ UƒÎBƒG
lƒƒýƒÞA úƒƒýƒ¾õƒƒO ꃃƒýƒƒèk òƒƒƒýƒƒíƒƒø úƒƒƒG Áõƒ¿ƒhƒG ,ꃾBƒ×ƒì ÿôo ÿA|úƒÖpƒc }qoô Ao oBßyqoô úzýíø ÿApG þøBâ ô kõy|þì þHýé¾
úG lñì|úÚçÎ óBðAõWõð úíø úG Bø|QvýKApOõürýÖ .QuA Quok ô þèõ¾A ókpÞ òüApGBñG .lƒƒñƒÞ|þƒƒì oôk ÿA|úƒƒÖpƒƒc }qoô qA
ûkB×PuA ,þèõ¾A ókpÞ kpu ô ókpÞ ïpâ ,ëBHOõÖ .koAk xokôq qôpOo@ !?koô@|þì qôpOo@,}qoô À¿hPì àü pËð püq RçÃÎ Quok QüõÛO
óBýGpìqA òPvW ûpùGô IuBñì òýìqô {×ÞqA kõy|þì ê¾B×ì óBW ÿçG }qoô þPÚô {üArÖA lðôo BG úÞ QuA ÿA|ûlülK qôpOo@ Bø|Iýu@ òüAqA ÿoBývG qA lðAõO|þì þKApOõürýÖ
qA wK kõy|þì úý¾õO ú^pâ .QuA À¿hPì ok þyqoô ÿBø|Iýu@ êüæk òüpO|îùì qA óõ^ þíDçÎô kõy|þì kBXüA kApÖA úíøok òu
.lñÞ ÿpýâõéW
lýñßð }qoô þâkoõgBìpu ïBãñø
QvýKApOõürýƒÖ àƒü BƒG þƒyqoô Iƒýƒu@ pƒø QüBÎo ïlÎ úG óAõO|þì BøõðAq ok ûtüõG ólƒƒG ûApíøúGþé¿×ìÿBÃÖ{øBÞôïoõOôJBùPèA ô IO BG ûApíø þâkoõgBìpu( Arð@õé×ð@pâA
kApÖAúGúÏWApìôþðBìokkõgqAôlññÞRoõzì BìA .kpÞ ûoByA ólG ókpÞ kpu ô ïpâ Qƒuok fõÇu JBƒùPèA ô þƒâkoõƒg òƒüA þƒèô .koAk ÅoAõÎôÿoBíýGpÇg}qoôBGlüoAk)Qðõ×Î 48

.lðrýøpLGÀ¿hOþG }qoôRApýSBOqAlüBHðÑõÂõìôkòüAqApO|îùì ÿôo óqô ïBíO úÞ þƒüBƒø|}qoô ok þƒé¿×ì óBüpW}qoôëõÆok.lýñÞ|þìkBüqAoó@ÿlW

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

qA løk þì oApÚ pýSBO QdO Ao þðôpýG ô þðôok | ?Qvý^ Bâõü þKok Ao þuBñy kõg ØzÞlñüApÖ Bâõü #
ÿBÃÎAô þégAk klÒ .JB¿ÎA îPvýuôo òüA koAk kApÖA ÿApG úÞÿlüAõÖpG ûôçÎô. koAk
oõÇG úÞ lðõy þì ÜüõƒzO þƒðôpƒü ô þƒðôok ô lðõy þì þívýOBìôo ÿBø ÿoBíýG Bü þv×ñO RBÞpc(Bâõü ÿ BøBðBu@òüpíO qA Ùlø | ÐÚAôok. lyBG lý×ì lðAõO þìrýð úÏìBW ÿApG
þßürýÖ pSA BøBðBu@ B« ñí lññÞ êíÎ eƒýd¾ qA ëõíÏì lc qA pPzýG úÞ QuA êýèk óAlG òüA ô þðAôo, Qý¿hy úÏuõO =)Bâõƒü þƒé¾A þðlG }qoô àü ÈÛÖ Bâõü Q×â óAõO þíð
ô ûkõG pSõì BùýüBðAõOBð kõHùG ok ô lðoAk þðAôo îø BG BùðAõhPuA ëB¿OA ô ÉBƒHƒOoA ÿBƒùƒédƒì úÞlñÞþì QGBS þíéÎ ÿBùzøôtK óõ^ QuA
. îèBuBð Bü QuolñO kApÖA ÿApG BùPükôldì lÚBÖ . QuA þcôo koArâ þì pýS BO óBvðA îvW pG BùñO úð Bâõü
lñøk ïBXðA Ao BùñüpíO òüA lñðAõO þì pýK Bü óAõW . QuBøly ûkB×PuA Ì×c = þyqoô ÿBùƒñƒüpƒíƒO qA Ùlƒø | | þOBýc ÿspðA Bü àýðApK ÿôpýð îýËñOok úßéG
qA lðA ûkpÞ lyo lc qA {ýG rýð RçÃÎô QüõÛO ÜüpÆ qA þðlG RolÚ IvÞô Qìçu óBvðA pýí pƒG òƒýñ`íø ô ó@ óBƒüpƒW ô
. lðA ûkAk Quk qA Ao kõg ïBßdPuA ô þPhu ôpñüA RBñüpíO .QuBùðAõhPƒuAô RçƒÃƒÎô îvƒW
ok ØéPhì ÿBùðõìoõø Bâõƒü ïBƒXðA BƒG-2 QÖBG úÞ kõzýì UÎBG pýýÓO òüA .lðA ûly êyô w×ñO lñìqBýð QÞpc QÎpu pG ûôçÎ þívW .lyBG þìpSõìrýð
þPìçu ô lðõy þì eypO IuBñPì ólG eÇu RlíG pâA . kkpâ ëlHì þGp^ úG þƒðçƒÃƒÎ kBüq Ao þv×ñO îPvýuô IéÚoBÞ úÞ QuA kBüq pß×O úÞ QuA ÿrýãðA Rpýc îƒéÎ Bƒâõƒü |
úÚçÎ þPìçu k BXüA BG . lññßýì òýìBO Ao ólG ÐÇÚ ÿréu ólG ô þyqoô RBñüpíO þøBOõƒÞ ÿspðA óly îÞô þãPvg úXýPð okô lñ߃ýƒì úülø óBvðA úG þèBÎ eÇu ok Ao ÜÇñì ô ëælPuA
kõy þì ÐíW RçÃÎ ok ÿkBüq þGp^ kõy Bâõü qA oõËñì ô QuA kBdOA þñÏì úG Bâõü.lñÞ þì
. lGBü þì {üArÖA þâlðq úìAkA ô RBýc úG Qvýð pvýì kApÖA úíø ApG òýãñu ÿBø }qoô. . kõy þì IWõì Ao þOBýc ÿApG.QuA þðôok kõWô BG þãðBƒãü ô kBƒdOA
– Bâõü îËñì ÿBø òüpíO ïBXðA ÜüpÆqA-3 pünK óBßìA òýñu úíø ÿApG Bâõü ÿBøBðBu@ BìA RBƒñƒüpƒíƒO òƒýƒc ok óAõƒW óAoBƒßƒyqoô | QýÏÂô ô RæBc kAlÏO kBdOA òüA úG ólýuo
– þƒv×ñO ûBƒãPuk – BƒùðAõƒhPuA – RçÃÎ BG BìA lññÞ þì xBvcA îèBu Ao kõg þyqoô BG úÞ . kõy þì ûlýìBð BðBu@ úÞ koAk kõWô þüBø
lðõy þì äñøBíø óõg }kpâ – þÏÖk ûBãPuk . QuA QéÎ úG ólG ÿBÃÎA óBìq ólG þXüolO lyo ólGô Bùzìpð àýPuBñíüs RBñüpíO Bü RBÞpc
lølýì ÙBÇÏðA QýéGBÚ ólG úG Bâõü ÿBùñüpíOô BG YüolPG ô lðpO ÐìBW Bâõü ÿBøBðBu@- 1 | úÞ þ×üBÊô úG QHvð Ao kõg þüAoBÞ QèõƒùÞ
BðAõO Èýdì RApýýÓO BG ÜGBÇO ok Ao óBvƒðA ô îPvýu úÞ lðõy þì ïBXðA rÞpíO ô þâkBùðAô RçßzìoB^k ûBãð@. lñøk þì QukqA lðoAk .QÖpâ ûBHPyA lüBHð ÿqBu
}oAõâ ûBãPuk RBdypO RBßüpdO BGô lñßýì BG ) þãðBãü ô kBdOA ( Bâõü ÿBñÏì ô ïõù×ì
RApSA úÞ lñÞ þì kBXƒüA î˃ð ЃÖk ô JnƒW ô pßÖ þãðBâ ôk ÐÖo BG úÞ QuA þðôok kõWô
àýOBLíu JB¿ÎA ok ëkBÏO kBXüA úG þíýÛPvì óôok ok þèBÏPì QýÏÚAô àü úG êƒýð ô ûkBƒì
RBñüpíO úßð@ ú¾çg . koAk àýOBLíu AoBKô ok òPÖpâ oApÚ þñÏì úG BðBu@. kõy þì þéíÎ
koAk þì úãð Jõg ô ëkBÏO QèBc okAo ólG Bâõü ô B« c ôo óAõPýì ó@ ok úÞ þPèBc ô QƒýÏÂô
. lñÞ þì QüAlø Qìçu ÿõvG Ao îèBu Bð ólG ô êìBÞ {ìAo@ok ô kõG QcAo ô kpvðõg «BívW
úÞ QuôoAk úGBzì Bƒâõƒü RBƒñƒüpƒíƒO -4
ólG QýuBvcô QýÖpÊ, þüBðAõO BG IuBñPƒì .QÖpâoApÚ
QHvð úÞ úðõãðBíø .kõy þì rüõXƒO óBƒvƒðA ÿrüo fpÆ ÿA úðõâ úG Bâõü þyqõì@ úìBðpG |
úXýPð úGpXñì BO kõy QüBÎo lüBGôoAk Ùp¿ì þì þùPñì Qý¿hy QÖBG úÏuõO úG úÞ ûly
úGô kBPuA pËð püq lüBG rýð Bâõü RBñüpíO kkpâ
úé¾Bc YüBPð æAô.lðõy ïBXðA Àhzì oAlÛì .kõy
sBuBì ô þðçÃÎ ÿBùzzâ QéÎ úG BðBu@
. kõG løAõhð {hG QüBÂo òýG þãñøBíø kBXüA ô þƒégAk klƒÒ ô BƒÃÎA
ÿBâõü = )úðBâ8 ÿBâõü(Bâõü BãðBƒPƒy@ | kBXüA ÿApƒG JBƒ¿ÎA îƒPvýu ô ólƒG FBƒÃÎA
( îvW ô fôo ÉBHOoA – pßÖô îvW RBHÃðA úGô ûkõG pSõì oBývG Bø ÿoBíýG ÐÖoô þPìçu
þì AlýK }oôpK úünÓO ô BøBðBu@ ÜüpÆ qA îvW oõÇG ô lñÞ þì BÇÎA þPìçu ûlññÞ òƒüpƒíO
qA ÿoBývG kõHùG ô òýßvO ok ÿA ûkBÏèA ÝoBg
) BðBuAôBy ô òzýPülì ÜüpÆ qA òøm . lñÞ lý×ì ZçÎ êGBÚ pýÒ ÿBùüoBíýG þPc ô BùüoBíýG
ÜýÆ qA òøm – Bâô BOBø ÜüpÆ qA îvW | êGBÚ Bü kpHG òýGqA Ao kok lðAõPýìô . kõzýì ÐÚAô

. Bâõü BWAo .lüBíð êídO
úéýuõGkqBuþìokBÚAoÀhy : Bâõü BOBø
ûkôrÖA kõg þÏýHÆ QìôBƒÛƒì pƒG þƒOBƒñƒüpƒíƒO
pGô lñÞ úGpXO òøm îvW úÇýc ok Ao þPìçuô
ÈévO ô ëpPñÞ kõg ÿkAoA pýÒ þH¿Î ÿBùzñÞAô

. lyBG úPyAk
ÉBHËðAô ëpPñÞ úG }ôo òüA BG : Bâõü BWAo
BùñüpíO òüA ïBXðA BG. îýGBü þƒì Qƒuk òƒøm
QÚk óArýì . ûkpÞ AlýK {üArÖA þñøm ÿBùOoBùì
ÿBùüBð AõO püBu ô úËÖBc ô ûkAoA . ûkAoA .rÞpíO .

. kõy þì QüõÛO þñøm
: QuA ókõHðoBíýGqA {ýG ÿrý^ þPìçu
Qìçu qA þHýÞpO þPìçu lðlÛPÏì Bø þñý^
BG êìBÞ Qìçuô lyBG þì îvWô òøm . fôo
óBð@ . QuA pünK óBßìA îPvýu úu òüA ëkBÏO
pøô QuA îùìô þÆ BýcoBývG ëkBÏO lðlÛPÏì
ëBc ok lüBG pãük ÈHO pì F BÃÎA BG ÿõÃÎ
kBXüA ólG úíø ok QHTì ÿspðA BO lyBG ëkBÏO

. kõy oApÚpG êìBÞ Qìçu ô kõy

49

óApùO úéXì

þvÞ óôA úG BìA ûoõhG äu ûlG ,ûphG óõð ,ôo
«çÏÖ æBc ,úupð ï óôpÚ úü ûkpÞôooBÞ òüA úÞ
úâorG BÚ@ BO óõO þâlðq úðõg pu òüpG òýyBK
!ûlzð }AlýK BÖpÆ òüA
xBHÎ Roõ¾ qA äðo Q×â oBýìBÞ úÞõñüA
:Q×â kôq ô lüpK BÚ@
úÞ îüpG òýyBK .úâ|þì QuAo óõW oBýìBÞ -
.îüoAk ZBýPcA QcApPuA úG óõì úíø óæA
þËÖBcAlg ô ly lñéG úíø qA ëôA îykõg
ô ly lñéG îâorG úíÎ îypu QzK .QÖoô kpÞ oõK Jkõö ì .ï
Iy úÞ kpÞ oAp¾A {ùG ô ïlñâ okBì {ýK QÖo
þËÖBcAlg îðôA .kpßð ëõHÚ úÞ úðõíG }|{ýK
ô òüpÖ@ BG ô kAk ÿoAlèk {ùG ûkpg úü ô kpÞ ôkô |QvýG| {hG
úƒíÎ {ƒýK lƒìôA oBƒýìBƒÞ okBƒì .òƒPÖo ïAoæk
:Q×â ô kpÞ {^Bì ô kpÞ {éÓG ô îßý^õÞ
rý^ úíø þñÞ pH¾ qôo úu ôk úâA Alg úG - ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
pãýW ôo óôlðk ûkpg úü ÈÛÖ ,úy|þì Quok îøoBñÞóôA ÿBÃÎApPzýG úÞûlñíOôpS
}pO JApg ,ûly úzG lüBHð úÞ ÿoBÞ .oAnG qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
.þyBHð BùñO úÞ R|{ýK ï@|þì IzìA îñì ,òßð úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
Rçßzì ô Qu þøAo pu ÿ ú`G
.îüpG õyBK ,úèBýg ô pßÖ òýzñíø BùñO ïk@ òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK þcôo
:Q×â îñì okBì úG lÏG
......... RBÚB×OA
lüBG úÞ wø BÖpc þéýg IzìA .BýG ïBíy -
.îýãG îùG
QÖpâ ôo îßý^õÞ úíÎ êÓG püq ô Q×â õñüA úíù×G úâA ûkoõg îvÚ ,ó þígq pýy êTì åorG :Q×â ÿpù^õñì lüBHð BìA îâ|þì ,îƒz^ -oBƒýìBƒÞ # |
qA ôo ûkAõðõg óôA êÞ ,ûkõG þÞ oBÞ ,oBÞ òüA úÞ ?ûoAk QýÏÚAô óBüpW òüA æBc - !úP×ýG BøBíyqA ïôlß`ýø úG {íz^
ï|þüBO úu ô {ßíÞ QÖo îìokBì .kpÞ }lñéG ô {OôpS ïõíO ûpÂBc Q×â !úñÞ|þì ïôpdì VoA úG ûBãð úüô kpÞ lñéGõypu ÿpù^õñì ÿBÚ@ :Q×â kpÞ|þì úüpâ úÞ ï úíÎ pøõy
lïõíÎ ô ïolK BG ï ÿpù^õñì ÿBÚ@ .úðõg õO òPÖo úüpâ úG kpÞ Ñôpy ûoBGôk ô QgAlðA oBƒýìBƒÞ !xBXÞ õãG ÈÛÖ ,îz^ ,îz^ -
ñô BýéìBÞôoBýìBÞô òì îülðõì .Bì úðõg òPÖo
:Q×â oBýìBÞ okBì úÞ ókpÞ oArø BG îðæA .úƒâorƒG BƒÚ@ úƒðõƒg-oBƒýìBƒÞ
â|.óõüBPÞ ,úyBG ûlýüAq ïk@ úÞ wýð óôA ÈÛÖ ú`G - .{íülðõGAõg RBÖBßì
ô úyBG ûkoõg ëk óõg }ApG ïk@ úÞ úðôA ú`G
pu þPuAo QuAo ïlñâ ,}AkAk -óõüBPÞ ô úzÞ|þì þPhu ûBì úð ïk@ ,úyBG ûkpÞ {âorG oBßý^ ? ûly {^ úƒg@-ï|úƒíÎ pƒøõƒy
?úýøAo ëôA ûqBO ,k@|þì Býðk úG ú`G BO BìA kAq|þì ú`G úü ?Q×â|þì þ^ ?kpÞ|þì
ëBu ô òu úG BO ú`G úü ,úy þPhu ô þPhGlG
QÖo lÏGô kpÞ óõüBPÞ úG þøBãð úüoBýìBÞ îðôA ,òy|þì ûoB`ýG okBì ô olK ,úupG BøBíy rW ,êìBÞ úðôõük úü ûly ,þ`ýø-oBýìBÞ
.úzG óõüBPÞ lÚ îø úÞ|òýìq ôo Qvzð ô }õéW ÿpíÚ úñð pø úðpâ ô ,oBâqôo ô qôo òüA õO ûqBO kAõg þíð ,ûoAlð kBíPÎA wß`ýø úG óBìBu ô òì
ô {Puk õO QÖpâ ôo óõüBPÞ ÿBøôqBG lƒÏƒG úÞ ókpÞ Quok ú`G ,ûqAlñG wK ú`G úðõO|þì
ïBXðApu úGô ókpÞ åorGoBÞ ê¾A ,ûoAlð ÿoBÞ !úñýHG ôo wß`ýø
:Q×â ïpG úƒÛýÚk úƒü òƒì oAnƒG -ï úƒíÎ pƒøõƒy
Ap^ ,þPvø þéãyõg òüA úGpPgk úÞõO - !x ú`G ólðõuo
ôo ÿlñÚ òüA úG óõGq ô þãñzÚ òüA úG|òøk ô Iè oôk lüBHð wÞ aýø Roõ¾ pøok-oBýìBÞ .}|{ýK
ïlñâ îz^ úâA .úzG }AlýK åorG BÚ@ úðõg oô ô úG ,þ`ýø úÞ ôo BøBíy «,ç¾A -oBƒýìBƒÞ
?þñÞ|þì ØýTÞ BÖpc òüA BG oApÖ úðõg òüA qA ,úP×ýG BøBíy qA ïôlÞ úü úG }pƒG þƒPhGlƒG BƒG ,kqk úƒ`G úƒâ|þƒì BƒøBƒíy
!òP×â|þì BñüA úg@ -óõüBPÞ òüpG lüBG óõOkõg úƒãük QƒÚô óôA ,úƒñÞ|þƒì þH¿Î QèBc úÛýÚk úG úÛýÚk ,BXñüA îülðôkpâ
þPhGlGpø BG .îülðõuo BìõyBXñüA BO ,{èBHðk óõW pø úG BìA ,úy|þì lG {èBc ô úñÞ|þì AlýK
.ókpÞ ÈéÒ BðôA -oBýìBÞ úâA .îükpÞ {PÞBu ô BXñüA {ƒíükoô@ kõƒG {ýK {íüpHG AkpÖ BO îükpÞ {ìôo@kõG þðlñÞ
þøAo pu úÞ ú`G úü }AkAk «ç¾A -óõüBPÞ {ìôo@ Aôk ô ÁpÚ BG úÞ ÿrý^ þßyrLðAôo úü
.òýèõEvì óõOkõg úzG ÿoõÆ óõPùG þ^ pø ,úy|þì þ^ îýñýHG lÏG BO úñÞ
?þ^ þñÏü úü ?ókõìpÖ þ^ åorG BÚ@ ,õíÎ -BÚ@ xBHÎ þéýg {ÏÂô ,úy þíð óõO þèBcoBãðA îâ|þì
úG|þìõ¿Ïì ê×Æ úü úßñüA þñÏü-oBƒýƒìBƒÞ {èô !îùG|úPhüo }|þH¿Î îPvýu êÞ ,úGApg
þÛc óõíø úG !úupG {Ûc úG|úPvðõPð êýèk oArø ?þ^ koõì ok -oBýìBÞ qA pPgk òüA ,òükoô@ ok õyolK ,úãük òýñÞ
.úãük óBüpW òüA koõì ok -BÚ@ xBHÎ QyAk ,kõG àO ÕBG òüA õO þãñzÚ ô þíðBg
.ÿlýuo {ùG õO úÞ BÚ@ úÞ óõPPìlg úG îÂpÎ ,óBø@ -oBýìBÞ oBÞ úG ï ÿoBÞ .kpÞ|þìõy þâlðq }kõg úuAô
?þÛc ú^ -óõüBPÞ úü úðôõük ïk@ úü lüBG úÏÖk úü .QyAlð þvÞ
olK þñÏü .okBìôolK òPyAk Üc -oBýìBÞ
úÞ ÿA ú`G òüA þèô ,òOkõƒg ëBƒì RokBƒì ô .ûoBýG }pu þüçG òý`íø
æBc ,ókõHð }kõg ëBì }okBìô olK ,þâ|þì ÿBÚ@ô úíÎ ÈÛÖô óly QÞBu úíø ûoBGôk
þßü úG {ðkAk ô òPyAlð {Puôk Bü ókpì Bü okBì ,BðôA úüpâ qA .ókpÞ|þì úüpâ ÿpù^õƒñƒì

.úãük .kBPÖA úüpâ úG ïoBýìBÞ
?úy|þì þ^ ïlñâ æBc -óõüBPÞ ÿBÚ@ úG oBýìBÞ Qynâ úÞ ÿA úÛýÚk|ûk úü
ÿrý^ úãì ,ÜGBu êTì ,þ`ýø -oBýƒìBƒÞ
,ûkõG æBc BO úÞ|þìlñâ óõíø ïlñâ ?ûkpÞ þÚpÖ 50
ïk@ úü þâlðq lüBHð úÞ Q×ì Ùpc úíéÞ úü BG


Click to View FlipBook Version