The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Tehran International Weekly Magazine is the leading Persian-Language weekly magazine in the United States and around the world.

Editor Shahbod Noori is the Executive Director of Tehran Magazine. In 1990 he published the first twenty-four page Original Bazaar Weekly.

The Original Bazaar Weekly was the first free classified and a display advertising paper, published for the Iranian community in southern California.

After eight years,The Original Bazaar Weekly was the most popular free classified advertising paper among Iranians residing in southern California. However, this great success was just the beginning.

In 1996, Mr. Shahbod Noori published Tehran International Weekly Magazine, which covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events, politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from within the Iranian community.

In 2000, Shahbod Noori, for the first time in the Iranian community, released 100 pages of Tehran Magazine online at www.tehranmagazine.com. The on-line version of the magazine is free for people to read or print in PDF format, and is updated weekly with a one-month lag-behind.

In 2017, after 22 years, Tehran International Weekly Magazine has become one of the most popular and powerful Iranian magazines in the United States and around the world. Although it mainly focuses on California, the magazine covers the United States, Canada, Europe, Asia, Australia and Middle East, as well.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2017-11-07 12:11:40

Tehran Magazine Issue # 1058

Tehran International Weekly Magazine is the leading Persian-Language weekly magazine in the United States and around the world.

Editor Shahbod Noori is the Executive Director of Tehran Magazine. In 1990 he published the first twenty-four page Original Bazaar Weekly.

The Original Bazaar Weekly was the first free classified and a display advertising paper, published for the Iranian community in southern California.

After eight years,The Original Bazaar Weekly was the most popular free classified advertising paper among Iranians residing in southern California. However, this great success was just the beginning.

In 1996, Mr. Shahbod Noori published Tehran International Weekly Magazine, which covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events, politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from within the Iranian community.

In 2000, Shahbod Noori, for the first time in the Iranian community, released 100 pages of Tehran Magazine online at www.tehranmagazine.com. The on-line version of the magazine is free for people to read or print in PDF format, and is updated weekly with a one-month lag-behind.

In 2017, after 22 years, Tehran International Weekly Magazine has become one of the most popular and powerful Iranian magazines in the United States and around the world. Although it mainly focuses on California, the magazine covers the United States, Canada, Europe, Asia, Australia and Middle East, as well.

Keywords: shahbod noori,editor,tehran,iranian magazine,los angeles magazine,international magazine,shabnam soraya,tajikestan,tojikestan,music,singer,shabnam,tajik

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
6 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –

8 úd×¾. ...........|..|.|.|...........|.|....QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo þHdì îüpì pPÞk - Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
10 úd×¾..|.|.|...........|.|..........|..................)þzHc lýÏu(úP×ø îg ô aýK ok -
& Publisher
ÿoõð lŸHùy12úd×¾........................|......|....)ÿrXñìàìBýupPÞk(òømrÞpíOûõýyÑõðôk- SHAHBOD NOORI
21-16úd×¾.|........|..........|......................................óBùW VkAõc|-|
22úd×¾.........................óApãükúðlðkpÞþüBýìõìAoóBykõg,óBykõgúÞþðBvÞ-| )| |201 7 pHìAõð | 10 (| 1396 óBG@ 19 úÏíW 1058 ûoBíy îßü QvýG |ëBu

24 úd×¾ ..|..........................................?ërñì Bü lùì ;óBÞkõÞqA ÿoAk úãð-| Since 1996, Friday Nov 10th 2017 ISSUE#1058

37-28úd×¾ .......|.............................................. Býðk oBñÞ úyõâ qA|-|

(818) 881-177138úd×¾.................|.......|.............................................rñÆ-|

40 úd×¾..............|..............................)ûBOõÞ óBPuAk( îÆõÛu ûBãOpK Iè-| TEHRAN MAGAZINE
44 úd×¾ ........................................... ) oõK Jkõì.ï úPyõð þÚoôBK( êvÎ – PO Box 3665
46 úd×¾ .......................................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ûpøBÚ ok þéPø–
48 úd×¾................................... ............................... þyqoô– Winnetka, CA 91396 USA
50úd×¾..|........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ–
52úd×¾...............................)þøAoôkpu(?îñÞú^îðAkþíðôûkpÞþH¿ÎAoîðq – WWW.TEHRANMAGAZINE.COM
54úd×¾......................)léW ÿôo( óBPvßýWBO JõHdì ô ÙôpÏì ûlñðAõg >BüpS îñHy<-|
56 úd×¾.........|..............|...............................)ûBOõÞ óBPuAk( lG ûAo-| E-mail: [email protected]
58 úd×¾...................................................................ÿrLy@-|
65-60 úd×¾........................................................BøpHg ô Bø ûpù^- Facebook: TehranMagazine
69-66 úd×¾ ..... ..................................................úünÓO ô þßyrK-
70 úd×¾.............|.................................................BøÿlñìqBýð- >óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW- .QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð
76 úd×¾....|........................................................ úP×ø þDõãzýK-
78 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA- .kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
|80 úd×¾ . .|......................................................... þvýéãðA {hG - Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

when subiscription start , there is no cancellation or refund

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

BùðBvðA ólýzhG
kok óAoArø qA Ao

lñÞ|þì oôk

ÅõÎ ûlük BÇg ô þÆBg ÿBW ô lyBG wßÎpG lðAõO|þì þâkBu úG QýÏÚõì ,ókõG óBvðA ápPzì Ao îðkõG Jõg ô îðq àü òì ÿoõð ÿBÚ@JBñW|#
óApãük qA oôk ô óBGõg oBñÞ ok Ao kõg ûoAõíø ô îýñÞ|þì îývÛO lG ô Jõg úG Ao óBùW Bì .kõy ókpÞ õ×Î .îðAk|þì {üBzhG pÆBg úG ókõG óq ok
.lðkpâ|þì qBÒ@õ×Î ô áok lðôo úÞ QuA ÿpãük BG kõg ólük þßü ok BùñO òüA kõWô BG .îýGBü|þì .QuBÂo ô l¿Ú ÿôo qA þGBhPðA ,QuA ûkAoA xBuApG
Iýu@ þüBøoBPÖo lðokBÚ ÁBg ÿBø QýÏÚõì ô ÈüApy ok úÞ lñüõâ|þì Bø ïk@ úG úÞ|þìBãñø
Bø ïk@ òýíø úÞ þèBc ok .lñü@|þì îzg úG ô ûly àüpdO ,lñyBG|úPyAk kõg óBÎõñíø Üc ok óBuo .îýñÞþíð òýñ^ Büô îýüBzhHG úÞ îýñürâ|þìpG Bü
ÿBø }pãð lñðAõO þíð úÞ lðA ÝpÒ kõg ok olÚ ó@ô lññÞ|þì òýñ^ þøBñâ þG QüBùð ok qôo pø ólýzhGô óly ûkõzhG úÞ îüoBLvG pÆBg úG lüBG BìA
úÞ îüpG|þì þK îýyBG xBvcô lñíyõøpâA .lññÞ þGBüqoA Ao {üõg þ×ñìôoAq@pK ,rýì@ I¿ÏO úÞ îüoAk|lýìA pâA .lðpýâ|þì úüBì BƒüõƒK þƒüôpƒýð qA ôk pƒø
lGÿBñÏìúGòüABìA,îýüBÇgÿBøoBÞpýâokÿõdðúGqôopø«BHüpÛOBìqAàüpø,ûBâ@kõgBðBü ûBâ@ òýñ^ rýð kõg úÞ kõG îýøAõg pürâBð kõy ûkõzhG óBíüBøBÇg
qA þñPyAk Quôk ô pùìpK þüBø óBvðA óAõñÎ úG Ao kõg }qoA úÞ Qvýð BñÏì óAlG òüA .Qvýð Bì ókõG qA {üBzhG oBËPðA îürWBÎ óApãük ókõzhG qA pâA .îýñÞ
kõG îýøAõgokBÚ þðBìq BùñO .Qvýð þÖBÞ óBvðA òPgBu }qoA þG ÿApGoBÞ àü BùñO .îýølG Quk
.QuBÇg òPyAk óApãük
.îüpãñG QÛ×y BG Ao Bø ïk@ îýðAõPG úÞ îýüBzhHG ô îýñÞ áok pøqA îüoAk|þì þðAqoA ÜzÎok Ao kõg kõWô úÞ|þìBãñø
.îâokpu þüApâ JõéÇì þPuBÞ BG þüBø ïk@ .óBìkõg êTì pünK Iýu@ô xBvcA BG þüBø ïk@ pGApGok .îýPvýð óBìAokrâpø .îüpOpünK Iýu@ÿpãük óBìq
ÿBø }pãð pünKBð mõ×ð oAõük ok ókpÞ úñgo ok ÿoôp ïlÚ òýPvhð .þPvu ô þèklG ,ëõø ,xpO BG óBvðA ôk ,lðõýK àü ok .îƒüoAlƒð ÿpƒãñu kok ô xCBƒü
ÿpãük BG Ao kõg IéÚô òøm úÞ þüBW .QuA ÿkolíø qAoBypu áok ,Qynâ þGô ûlñüBzhGBð pãülßü oBñÞ ok óõâBðõâ þGoBXO ô RôB×Pì ÿBø ú`hüoBO
,ûqBO þüBøBýðk Üég|lýìA úG Ao þßükrð òüA óBð@.lðpýâ|þìoApÚ
.kõy|þì oApßO pùìpK îèBu ÿBølðõýK ok BøoBG ô BøoBG þÏýHÆ êßy úG þøBâ@ òüA .îýðAlG þßü qBÒ@ pãülßü oBñÞ ok õð RBýGpXO óly àüpy ô òPvüq BG
,Bø xpO úüBu úÞ þüBXð@ qA ,Qvýð óBu@oBÞ òüA .lññÞ|þì
BXð@qAô koAnâ|þì Bì pG êGBÛPì pSA|úPynâ RAkBÎô RAoBËPðA
Rolð úG ,îýPvýð êìBÞ àü aýø ô îýOôB×Pì îø BG úíø úÞ
oõËñì òüA úG Bø þPhu BG þüôoBüôo óôlG úÞ koAk óBßìA

.îýupG
þvÞ ëBHðk úG äðok þG ,QuA ûly þPèAlÎ þG Bì koõì ok îýñÞ|þì xBvcA úÞ|þìBãñø
QèAlÎ þðBìq ,QèAlÎ úÞ îüoôBG òüApG .îýñýG|þì þðBGpÚ IèBÚ ok Ao kõg ô îýñÞ {Pìçì BO îükpâ|þì
,lðA ûkoô@ óôpýG {ìAo@qA Ao Bì úÞ óBð@ .îýðBXðpG ,lðA ûlðBXðo Ao Bì úÞ þüBùð@ îýðAõPG Bì úÞ QuA
JAnÎô Yðook ,lðA ûkoô@ óBÓìoA úG kok óBíüApGô ûlðBuo Iýu@ Bì úG úÞ þðBð@ô îüqBu xõüCBì
úíø òýG qA ?QuA òýñ^ Bü@ BìA .kpÞ óApHW óAõO|þì úðõâ òüA BùñO Ao BÇg úÞ îüoAlð ÿlükpO ô îýñýHG
,lðA ûkpÞ òýñ^ úÞ|þìBãñøô lñupG ïBÛPðA Rnè úG BO lðA ûly êídPì óAôApÖ kokp×ð lñ^ Bø óBvðA
,QuA þÚBG kõg ÿBW úG Bì kokpâA ?lðA ûkAlð ïBXðA kõg ókpÞ JApgqA {ýG ÿoBÞ úÞ lðA|úPÖBüok
koõì kApÖA úÞ þðBìq ?ly løAõg óBìlüBÎ îýñÞ JAnÎ oB^k Ao ÿpãük úßñüA qA þPüBÂo ú^ wK
}qoA þG óBzüA BG óBìlðõýK qA ÿkBüq ÿBø ëBu úÞ lü@|þì óBìpËð úG ,lññÞ|þì lG Bì úG óBì úÚçÎ
QýéGBÚ òüA Bì ok BùñüA úíø BG koôBýG óBÓìoA úG óAôApÖ ÿkBy Bì ÿApG lðAõO|þì úÞ ÿlðõýK ,kõy|þì
òüpPßükrð þPc ,xBvcA þG ÿkBÛPðA Bü ,ÿpßÖ þG ÿôoqA þzñÞ , lñüByõgBð þOoBHÎ BG BO Qvø
,îüoôpÓì ûqAlðA qA {ýG Bì ,îýñÞ|þì }õìApÖ Ao þGõg QÎpu úG Bì .îüqBu kõGBð Ao kõg ÿBølðõýK
úÞ þüBøoôBG .lðoAk|þì ûBãðoôk {üBzhGôõ×ÎqA Ao Bì úÞ îükpâ|þì kõgqA ÑBÖk ÿBø {ñÞpýâok
,ólðBXðo BG úÞ ïBg|lýìA òüA .îýðBXðo|þì Ao ÿpãük îýzßG oBñÞ Ao kõg pâA úÞ îülÛPÏì Bùð@ xBuApG

.ly løAõg pPùG óBíèBc òPgBu ïõßdì ô ókõíð {ðqpu ,ókpÞ ûlñìpy
oBG úÞ îýPvø Bì òüA îýyBHð ûlñzhGpâA úÞ ,îüoõg|þì Qvßy ÑõÂõì òüA ÀýhzOok Bì
Bì ,lñÞ þñýãñu oBÞBÇg úðBy pG úßð@ ÿBW úG QuA òýãñu ÿoBG úÞ Ao ïBÛPðA ô kok ,Rp×ð ê¾Bc þG

.îýñÞ|þì êHÛO lñÞ|þì kpg kõg kõWô þñýãñu püq Ao
ô pPùG úð ,kõg úG úÞ îüpãñG úðõâ ó@ óAoBÞBÇg úG úÞ îýüBzhHG kõG îýøAõg okBÚ þðBìq BùñO BìA
óBvðAôoBÞBÇg ÿBø óBvðA óBùW òüAok úÞ îýyBG|úPyAk kBü úG úzýíø úÞ QuA ÿoôp .pOlG úð
úÇÛðkõWôêýèkúGBìA,lññÞ|þìþâlðqpãülßüoBñÞokúÞlñPvøþðBÖþOAkõWõìoAkpÞQuokÿBø 6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

óBzðQÖpâïBXðAákõÞ61ÿôopGúýÞpOoõzÞ kôo oBËPðA lðA ûlýupð ÕõéG òu úG úÞ ÿkApÖA >þHdì îüpì < pPÞk
úG ëõíÏì lc qA {ýG úÞ þðBÞkõÞ úÞ ly ûkAk óBøkpGóBøkókAkoApÚBPuAoòüAok.lyBGþíð
ûôpâ qA {ýG lñPgAkpK þì þvñW óBâoA wíè óBƒâoA pƒƒG óBƒƒøk ókAk oApƒƒÚ ,pƒƒãƒük ákõƒƒÞ QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
BG úünÓO ûoôk ûkõG úWAõì JAõg êßzì BG ûAõâ , ólýuõG ïBãñøok óBGq ókpÞ koAô ,óæBvâorG
}oArâ óBÞkõÞ püBu qA pO ûBOõÞ rýð okBì pýy ok ....ô lÏÛì Bü êHùì ok ïBvWA ókpƒG ôpƒÖ
{ýG úÞ þðBÞkõÞ þuopG òüAok .QuA ûlükpâ óAoôkok þvñW þÏýHÆpýÒ ÿBø {ñÞ QupùÖ
BG lðkõG ëõÓzì þƒüBƒÂoA kõƒg úƒG ûqAlƒðA qA ,JôBñO þüõu qA| | .lðõy þì úPgBñy þÞkõÞ
okApGBüpøAõglèõOóõ^ÿoô@xpPuAVkAõc ÿBøoBPÖo þgpG ïBXðA ok É~ApÖA Bü oApßO kAlÏO
úPuk òüAô ûkõG úWAõì òülèAôqA ólyoôk Büô ëBìpð pýÒ Bü þÏýHÆ áçì lðAõO þì rýð þvñW
þìrýðBßìóAõñÎúGþüBÂoAkõgoBPÖoqAkApÖAqA ok ÉApÖA ëBTì óAõñÎ úG . kkpâ ÐÚAô Bùð@ ókõG
kB×PuA kõWõì þ×ñì RBðBXýø BG úéGBÛì QùW ÿBøoBPÖo ØýÆ ok þüBÂoA kõg oBPÖo ïBƒXƒðA

óBÞkõÞok ëBìpðpýÒô ëBìpð þvñWoBPÖo

ÉApÖA ëBíPcA úÞ QuA pÞm úG ïqæ .lðA ûkpÞ þì qBu úñýìq ÿBøoõPÞBÖ ô úPzãð ÐÚAô oBËPðA koõì pýÒ ô ÿkBÎ òýG qpì þOoBHÎ úG . kpÞkAlíéÚ óBÞkõÞ ok úðõâ þvñW þüBøoBPÖo #
þðBÞkõÞok æõíÏì þüBÂoA kõgoBPÖo ïBXðAok ô óBßyrƒG ,òƒülƒèAô þƒuopƒG koõƒì lƒüBƒG ó@ ú^ óBÞkõÞok þvñW ÿBøoBPÖo ókõG ÿkBÎ kBüq þßükrð óõ^ þ×éPhì ÑAõðA ok BìõíÎ
ÿkApÖA òýñý`íø ô lñPvø îvýOôA úG çPHì úÞ þOBÏèBÇì løAõy pG BñG .kpü« oApÚ óBuBñzðAôo wíè ,þvñW óBâoA {üBíð ,óApãük úG þðlG
ÐÚAô þvñW ÿBø ûkB×PuA õƒu ÅpƒÏì ok úƒÞ þâlðq ok þOçßzì BG úÞ þðBƒÞkõƒÞ æ« õƒíÏì | | .lyBG lðAõO þì ...ô ókq lük , ÿqBG pPÞk ,þvñW óBâoA
koõì óBìq qA pO kôq lñyBG þì pýâok kõg úðAqôo lüBG òülèAô þìõíÎ þðApãð òüA úG iuBK ok þvñW ÿBøoBPÖo Qüôo .kkpâþì ÿlñG úÛHÆ
.QuA ûly }oArâ pPzýG lðA ûlükpâ lðoôA þì ÿôo kõg þvñW óBâoA wíè úG oBËPðA qpì òýýÏO ok þ¿ýhzO oõPÞBÖ òýèôA Q׃â ok îùì þèAõu òülèAô ÿõuqA óBÞkõÞúðõâ
êìAõÎ ô þÇýdì ÿBøoõƒPÞBƒÖ úƒéíW qA| | þvñW óBâoA wíè úG óBÞkõÞpüBu qA {ýG Büô w×ð ,ëBìpð pýÒô ëBìpð úðõâ þvñW ÿBøoBPÖo Bü@ úßñüA ó@ô kqBu þì fpÇì óBð@ òøm
Ao þüBÂoA kõg ïBXðA ok ÉApÖA ëBíPcA úÞ þHðBW ok úÞ þÛýÛdO ok .lðqoô þì RokBƒHì kõƒg þüBøoBPÖo úÞ QuA eÂAô pK .lyBG þì| |oBPÖo þÏýHÆ ô ëBìpð BøoBPÖo qA úPuk òüA ïBXðA
eÇu:løkoApÚpýSBOQdOlðAõOþì óBÞkõÞok wßu Bü ëBñüsAô wßu ,þðBøk wßu óõ^ Apð@lüBG þÏýHÆpýÒ þÎõð úG wßÎpG Bü QuA
qAó@ïBXðA úÞþÏýHÆÿBøoBPÖoûpìqokÿlÏÛì

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D.

American Board of Internal Medicine

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk|

|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ þíð þGõg úG úÞ þèBƒvâorƒG kApƒÖA ólƒýuõƒG þðBXýø þ×ÆBÎ RBƒHS , ûkAõƒðBƒg þƒéý¿dO
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ ,óæBvâorG úuõG ólük qA þPcAoBƒð ,lƒuBƒñy ô óæBvíø ûôpâ , ûkAõƒðBƒg rƒüBƒu, òƒülƒèAô
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ püBu ólýuõG ,óAkpì BG ûqAlðA qA {ýG þPuôk ,ákõÞ lƒùì ok oõƒÃc RBƒÎBƒu ,óApƒyBƒÏì
ú`GxBHè,ókqxæôlðõèÿBøÙpc,Bøú`G ÝBOAàüokákõÞBGQülèAôólýGAõg QýÏÂô
ògBð ô õì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG îéýÖ ÿByBíO úG êýì ,ókoô@ok Ao pãük ÿBø ákõƒÞ BƒG òƒülƒèAô ókpƒÞ ïBƒíc QƒýσÂô ,
ok pãük óBøk ok óBGq ókAk oApÚ ,úñøpG ÿBø ,þðõürüõéOÿBøúìBðpGôRBÎBu ÿBøoAlðBPuA,
þPuokúGúÞÿkApÖAókpÞêÓG,ólýuõGïBãñø qAþéüBvì...ôþÖApâõðoõKIèBÇìúGþupPuk
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # ú`GúGkõgþvñWóBâoAókAkóBzð,luBñzýíð ÐÚAô ÜýÚk þuopG koõì þPvüBƒG Qƒuk òƒüA
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW îÒo þéÎ pãük ú`G ókpÞ Qhè ,pãük ÿBƒø .kkpâ
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # ØèBhì þvñW úG kBüq êüBíO, ÿpãük QüBÂo úÞ ÿA úðõâ þvñW ÿBøoBƒPƒÖo ÿBƒøõƒãƒèA
kBüqRBÎçÆA,BøúñýupGóBGqókAkoApÚ,kõg qA lðrG pu ëBu 12 BO 2 óBÞkõÞ qA QuA òßíì
.....þvñWÿBøoBPÖopüBu,wßuúGÐWAo pýÒ Bü ëBìpð úÞ lyBHýì oAkoõgpG oBývG ÑõñO
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse ÀýhzO ok QÖo ó@ pÞm úÞ úƒðõƒãðBƒíø þ¿¿hO þGBüqoA lñìqBýð Bùƒð@ ókõƒG ëBƒìpƒð
úðõâ þvñW ÿBøoBPÖo ókõG ëBìpð pýÒ Bü ëBìpð :qA lñOoBHÎ BøoBPÖo òüA .QuA
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# ô JôBñO ,òu BG oBPÖo Ñõð IuBñO óBÞkõÞ ok ,ókpÞ òO pG Ao ØèBhì þvñW ÿBø xBHè
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # þãñøpÖ QÖBG òPÖpâpËðok BG , ïBXðAokoApßO òPyAk úG êýì ,ókBPvüA óApãük àükrð kBüq
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # ûtüôQíýøAqAûkõíðBíðôlyoó@okákõÞúÞ óBâoA úG ókq Quk ,RôB×Pì þvñW Qüõƒø
úG óBìok ô þâlýuo ïlÎ .lyBG þì oAkoõgpG þyBÛð ,Quk BG þüBÂoA kõg ,oBËðAok þvñW
QuõK ókpÞ RôApÆ þì óBÞkõÞ ok þvñW oBPÖo Rçßzì ЃÚõƒì wíè,BøúñýuókpÞwíè,þvñWóBâoAókpÞ
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # óAoôkokóBð@þvñWRçßzìqBuúñýìqlðAõO ok þÏu ,Bø ú`G pãük þvñW ÿBùìAlðA ókpÞ
þÞkõÞóAoôkokúÞþüBXð@qA.kkpâþèBvâorG óBâoA pG óBøk ókAk oApÚ , þvñW úÇGAo ïBXðA
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # QÚô óAonâ ô þPvüríø ÿApG ÿpPzýG ëBXì , ërñìok þvñW ÿBø óBâoA wíè ,þvñW ÿBø
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # ô òu {üArÖA BGô ûkõGoôlÛì ákõÞ BG òülèAô óBâoAwíè,óæBvâorGþvñWÿBøóBâoAwíè
úG ôo óBßìA òüA ÕõéG óAoôk úƒG ákõƒÞ kôoô ïBXðA ÿAl¾ êTì þüAl¾ ,RBðAõýc þvƒñƒW
õì }rüo óBìok # þuopG úÞ kõy þì úý¾õO koAnãýì {ƒøBƒÞ úG QuAõgok ,ókAk óôpýG kõgqA þvñW úÇGAo
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìokô ÀýhzO # koõì þÞkõÞ ûoôkok óBÞkõÞ þvñW ÿBøoBPÖo kApÖA úG kõg ólG {èBì ,þvñW úÇGAo ïBXƒðA
þvñW Rçßzì óBìok ô úPÖpâ oApÚ þuopƒG úGpøBËO,lÏÛìBüêHùìokBýyAókAkoApÚ,pãük
oAnâAô þâlðq ÿlƒÏG ÿBƒø ûoôk úƒG óBƒÞkõƒÞ úÇGAo ïBXðA ëBc ok Bø ÿqBG JBHƒuA úƒßƒñƒüA
(818)343-0101 .kkpãð úG þvñW ÿBø ïAlðA ókAk óBzð ,lñPvø þvñW
ok Ao þãzýíø oBÏyô lýyBG qôpýK ô kBy úñøpGpüôB¿OúGókpÞûBãðokþÏu,óæBvâorG
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 pPùGþâlðq,pPùGwßu:úÞ}õâ ,þvñW oBPÖo úG ÐWAo ókpÞ QHƒdƒ¾ ,kApƒÖA

9 corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO

|óApùO úéXì

óõPu òüAok þüBW úð koAk þ×éPhì ÿBø úgBy
úÞ BXð@qA BìA QuBìoBÞ À¿hOok úðô koAk
óBPuôk ô ûkAõðBg kApÖA krð þH¿Î ÁBƒhƒyA
óArüpâ Bø ó@qA úíøô lðoAlð þðBzgok ûlðôpK
oõvÖôpK ¼ü IèBW úP×â úƒG lƒüBƒG lƒñƒPƒvƒø
ok úÞ kpÞ ûoByA wðoõè ríýW ïBð úG þüBßüpì@
ô QyAlùG úñýìqokô kõG ûly lèõPì BýñýWpüô
þì oBíy úG þüBðAõO ûlñvüõð ô ܃ۃdƒì óAôo
| |.QÖo BG úP×ø îg ô aýK ok

þH¿Î kôq úÞ þüBø ïk@ qA :QuA úP×â ôA þzHc lýÏu lídì
Apüq .lýðAlG Ao Bø ó@olÚô lýñßðoApÖ lðõy þì |[email protected]|
kAk úÞ QuA QýðBH¿Î úËdè ok ÈÛÖ Bø ïk@ òüA
,kpýâ þì kok óBzHéÚ ,lðõy þìrìpÚ ,lñðq þì
úÞ lüpg óBW úG Ao þOApÇg oõzÞ úG QzâqBG .lðqBu þì òýãízg Ao Bíy ô kqpè þì óBzPuk ¼üô kõy úPyAkpG þñýìqpupøok úßéG Bßüpì@ ëôA qôo
| |.QuAúPyõðkõgJBPÞokAoúíø QcAoBð ô Bíy ókq òýìq ÿApG Bø ó@ úÞ þèBc ok BKpG óBùW puBOpu ok þÏÚAô òüôõèBø òzW òüô|õèBø
Bø ó@ !lðoAlð pu ok ÿA úzÛð aýø Bíy ókpÞ
oõvÖôpK }okApGoõzÞ úGôA QzâqBG ÿApG Ao Bíy úÞ lðõy þì þðBH¿Î êýèk òüA úG ÈÛÖ | | .kõy py ÐÖk< qôo òzW Bü òüôõèBø ú^pâ#
úüBK lñéG RBìBÛì qA óBìq ó@ok úÞ BÂo úèA êÃÖ ô Bíy ûBHPyA oBÞ lñøAõg þíð ô lðoAk Quôk ëBvìA úÞQ×âlüBG BìA ,QÖoô lì@>óBÇýyô
ûpgæBG BO kpÞ ÿkBüq }çO kõG óApüA þƒíéÎ .lðrG úíÇè Bíy úG BO lupG píS úG Bíy ÈéÒ pßÖ | | ïôkqôo úG Ao þðBÇýy ÿBøoBÞqA ÿA úyõâ òüôõèBø
ô lðAkpâqBG oõzÞ úG Bø ëBu qA wK Ao ôA QvðAõO ½BKô òüpO ÜýÚo óõ^ lðõy þì þðBH¿Î Bø ó@ !JB¿ÎA| |JBGolðA Ao Bø ó@BùñO úð úÞkAk óBzð ½oõüõýð ïkpì
.lñÞ BK ô Quk ÿõéùK úðBhGBPÞ ok ÿoBÞ {üApG îø Ao Bßüpì@pãük ÿBøpùy óAlðôpùy úßéG
qA ÿoApÖ úÞ kõG þüBW BùñO ÿõéùK úðBhGBPÞ | | | |...lðoAkAoóAlWôòüpO pPzýG ûqôpìA úÞ þH¿Î ÿBø ÿoBíýG #
úGô lñßG Ao {üBøBÇg óApHW QvðAõO ÿôoõy ÿoBývG þâlðq koAk ÿkB¿PÚAoõìAok úzüo | | .kpÞûkq Qzcô
JBPÞ ôA .løk úìAkA kõƒg þƒãñøpƒÖ ÿBƒøoBƒÞ | | ?|Q| ïuõAuo qBüôMo ^ ïBãñø úG rýð óAoBíýG ô úPgAlðA îÆçO úG Ao
ïBíO ok ô Qyõð óBìq òýíø ok Ao Bø úP×âBð úý¾õO òüA BG JB¿ÎA ÿBøpPÞk úG úÏWApì
îƒvýðõƒíÞ òƒýÒôok QƒzùG úƒG ó@ RBƒd׃¾ þuBýu QuAo ô M^ ÿBø UdG qõñø # ÿBø xpPuA BG koõgpGok úÞlðõy þìôpGôo
QuA þèBcok òüAô koAk kõWô óBýðApüA òýG | | !lì@oBñÞBùð@BGô kõG kpvðõg lüBG þâlðq
.koAk þðõâBðõâ RAoByA lñGpíÞ àü kBXüA Qýð BG BKôoA ô Bßüpì@úÞ kõg BG pâA úÞ QuA þèBc ok úý¾õO òüA
qA ô kõG ûkpÞ QzK ÿõéùK Qìõßc úG úÞ ôA òüA ÜGBu ÿôoõy êGBÛì ok óApüA ok rHu þì ok oBíýG kõy õâ ô Q×â þOlì JB¿ÎA pPÞk
¼ü óAõñÎ úG QvðAõO kõG ûkpÞ þüBøõâlG ó@ þgpu lñGpíÞ óBìAk úG úPuAõgBð Ao oõzÞ JB¿ÎA ÿoBíýG qA rýð JB¿ÎA pPÞk úÞ lGBü
BìA lñÞ Qìlg ô kkpâqBG oõzÞ úG ÿoApÖ pvÖA äñW ok Ao ó@úXýPð óõñÞA îø úÞlñPgAlðA
qA ÿoApÖ óApWBùì ÿApG qôpìA þðBßìA òýñ^ Bü@ | |.QvýðóBìAok
.lýñýG þì úýuôoô Bßüpì@kpu
?koAk kõWô óApüA ô M^ ókõG lG Bü ô ókõƒG Jõƒg ûoBƒGok
ûBãð >Bø úP×âBð< JBPÞ úG QuA pPùG ,QuAo
úzO@ôk ÿBø QvýðõíÞ qA þßü ÈuõO úÞ kpÞ

| |.QuAûlyúPyõðþðApüA
>BÂo úéèA QüBñÎ pPÞk< JBPÞ òüA ûlñvüõð
ô kõG ûly QvýðõíÞ {ìBð ÙçgpG úÞ Qu
úÞ kõG ûkoô@ óBíüAôA Jrcô òýèBPuA úG óBñ^
| | ïoBù^ qôo õßvì úGô kq BK QzK QyAk óApüAok ú^pø úG
!wßu| |ÿBÒõÒ | |.kpÞoApÖ
ok úÞ kõG þPukpGq îWpPì ô ûlñvüõð ôA qA JB¿ÎA ÿoBíƒýƒG ЃÖo ÿApƒG ÿoBƒýƒvƒG ¼ü BG þðBÇýy lüA ûly ÐéÇì úÞoõÆ óBíø
óBñ^ kôõýèBø ok wßu óBz×zO@ # Rçý¿dO qA wK ô kõG ûlðAõg xok óõñ×èAoAk ûkB×PuA úÞ lññÞ þì ûkB×PuA {hG ïAo@ ÿBøôoAk ô QÖo ½oõüõýð ïkpì óBýì úG ÿA ûoBWA ½ApO
BìBGôA ½AoBG úP×âúÞúPgAlðA ûAo úG þèBXñW þüAõø ÿôpýðokô QÖo ÿpvÖA ûlßzðAk úG îø Jõg BøôoAk lG IÚAõÎ pÆBg úG rýð ó@ qA ïôAlì Ao ÿA ûlÎ QÖpâ Ao òO Qzø óBW úßð@pG ûôçÎ
ûoBGok Ao Bßüpì@ òýzýK oõùíW wýDo pÆBg úG þOlì qA lÏG BìA .ly ëõÓzì Qìlg úG ëBvìAêýèkòýíøúG| |.kpÞfôpXìôþígqrýð
pG Ao oApÖ ly þì îvýðõíÞ Ð×ð úG úÞ þOBÓýéHO | |.Qvýð úG ô QyAlð Ao ÜGBu ÿõG ô äðo òüôõèBø òzW
| | .kpG þì ëAõEupüq kôõýèBø îvýðõíÞ QèAlÎpP^püqok BO kAk eýWpOoApÚ úÞ JB¿ÎA ÿBø ÿoBíýG úG òPgAkpK ëBcpø úG ô lðkpßð AlýK Ao ó@ ÿApWA ÕBìk ô ëk ïkpì þèõÚ
úG ¼íÞ QÖBüok ÿApG úÞ BìBGôA ½AoBG .kõy lñì ûpùG ó@ þPzùG ÿBüArì qAô kpýâoApÚ
BG kõG ûkpÞ p×u wéXð@ wè úG Bø RApßìk ok Apüq koôBýð ïAôkõßvì ok pPzýG ëBu lñ^ BìA | Bü þðq ÜyBÚ úìBðpG qA
úýùOqA>wÞoôŸ îüok<åorGþðBLíÞokoõÃc {PzK úÞ lyôpGôo þhéO ÜüBÛc BG Rlì òüA ëBHÛPuA óAlñ^| Trick-or-Treating
>òýPvñüAô ÿôoBø< úéíW qA ÿkõýèBø óBâlññÞ ô îvýðõíÞ îñƒùƒW qA oApƒÖ ÿApƒG ô lƒðAqpƒè Ao Bø úðBg þÃÏGok Bø þñüpýyô Rçßyô lzð
ô kõG Rlì òüAokôA ÁpÚ BKôpK óBýìBcqA úÞ
ÿApG >QßýPßñÞ RoõLPuô< ok }A úðBg ok | |...kpÞkBG
ok BùñO úð óBÇýy êvð úÞ ÿqôo lýìA úG

lüpýãG xBíO )|818(300-4793 ûoBíy BG ”þzHc lýÏu lídì“ ÿBø JBPÞQÖBüok ÿApG 10

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
úðBg Ao ôA lñÖpO oArø BG ô lðkpÞ lu Ao {üôo ,QyAnâ ïBíO äñu ôA úG ¼íÞ ÿoô@ ÐíW
oô@kBü ôA oô@kok ÿBø Ùpc .lñPgBu òýzð .QgBu IXÏPì Ao úíø úÞ kpÞ ØüpÏO óBñ^
úýéÎ xBHÎ ûBy óBìq ok úÞ kõG þüBø úvýuk óBHýPzK ÙpÆ ¼ü qA >òýPvñüAô ÿôoBø< Apüq
| |.QÖooBÞúGôAÙôpÏìÉBÇgôwüõñyõg pãük ÙpÆqA ô kõG ûly óApüA îüso ÿBíñýu
úÞ kõG þñüôrÚ þñvc kBíÎpýì wüõñyõg òüA kpì ú^ ôA úÞ lñPvðAk þì Bø ûoBPu pPzýG
| |.ly{ðAoBßíøRkBvcþðBGpÚ | |.QuAþðAoRõùy
AoôA xBHÎ ûByô kõGoBGok úWõO koõì kBíÎpýì QzKqApHg þG ÑBíPWA ó@ok BìBGôA ½AoBG
ÿA ûtüô ïApPcA {üApG ô QyAk Quôk oBývG kôõýèBøóBâlññÞúýùOúÞkõGúP×âkôõýèBøûkpK
oBÞ qA kBíÎpýì úÞ þðBìq BìA .kõG êDBÚ
ûBy úG Ao ôA ô ly ÐéÇì ÿpãük wüõñyõg
wüõñyõg ó@.QzâpG Ýoô kpÞ þÖpÏì xBHÎ
úG kôoô Ädì úG úÞ QyAk ïBð þuBHÎ BÂpýéÎ
ÿApGô kpÞ RkBvc kBíÎpýì QýÏÚõì úGoBGok
úvýuk úG ôA úýéÎ kpýãG Ao ôA ÿBW kõg úßñüA
òüA qA þøBâ@ BG kBíÎpýì .ly ëõÓzì ÿpâ
qA úÞ kAk ïBýK {ðBýÖApÆA úG ô Q×â ÿpÏy ApWBì
| |:koõgþì îgqBñy@

ô lðoAk oõzÞ kB¿PÚA ô QuBýu ok þâorG {Ûð
ïkpì úG lññÞ þì úýùO úÞ ÿA ûlðqõì@ ÿBø îéýÖ BG
þâlðq ûõýy úÞ lñøk þì óBzðpãük ÿBøoõzÞ
Bø ó@ þâlðq ûõýy BG þOôB×O ú^ Bø þüBßüpì@
| |.koAk
úG ÿkôõýèBø ûoBPu 82 qA {ýG úÞ æBc BìA
Bø ó@ úG òýPvñüAô ÿôoBø þvñW RAqôBXO
ÿBø ûpù^ qA þgpG ïBð ô lðA ûkpÞ ÙApPÎA
òßìpñø IvÞô RpHÎpýãG òìqA ô >pPuBÞ òüõÞ< lñðBì rýð ÿkôõýèBø ïõ¿Ïì
| |ûAõhì óBíu@Q×ø RôAlÎ òPzüõg BG þvñW óApâqôBXO óAõñÎ úG >òíÖBø òýPuAk<
BG þuBHÎ BÂpýéÎ QGBÚo oBÞ îÞ îÞ pø Bü BìBGôA ½AoBG Qvýð ïõéÏì úPÖBü oBzPðA
úÞ QÖpâ æBG óBñ^ þñüôrÚ þñvc kBíÎpýì óAoBÞolðA Quk {Ûð úG pãük oõùíW wýDo
þüõâlG úG kBíÎpýì qA xBHÎ ûBy krð þuBHÎ úPHèA | |?kAklñøAõgþHÛèú^kôõýèBøþé¾A
QgAlðA ûBy îz^qA AoôA YüolO úGô QgAkpK óBâoBPuúÞQuAfpÇìîøëAõEu¼üBXñüAok
BO kAk þì BùG þuBHÎ úG pPzýG îø xBHÎ ûByô ÿõéW ÕAk ÿqBHÛzÎ ïBãñø úG úñøpG ô Qhè
| |.kBíÎpýì QüBßyúðõã^úñøpGóAkpì}õÒ@okôòýGoôk
| |:kôpuòýñ^þãñPèkÿôoqArýðkBíÎpýì ûBâkAkpÃdìok >þvñWoAq@< óAõñÎ úG Ao kõg
| | êùWq úÞþPÎBíWpG îñÞúÂpÎ ú^pñø | |!?kpÞlñøAõgfpÇì
| | Ao þvýÎ ÜÇð lñuBñzðpg äðBGq
| | IXÎ ú^ þPcAo QvýðpøqpâA Apì
Ao Bñc Iý¿ð lyBHð {üõg äðoq | |pg@qôo
| ?þÞBO |RkBvc
þñvc kBíÎpýì oBÏyA òüA óBuõéKB^
ôA ô lðlðBuo þuBHÎ BÂpýéÎ }õâ úG Ao þñüôrÚ
úXýPð .kpÞ QDApÚ xBHÎ ûBy ÿApG AooBÏyA îø úPvzð ÿA ûlñðAõg îðBg QHd¾ ÿBK#
ÿA ûlÎ BO kAk oõPuk xBHÎ ûBy úÞ ly ó@ ÿpK ëk óBüBñy@ ókq îgq qA úÞ ïkõG
úG þßüoBOok Ao þñüôrÚ þñvc kBíÎpýì }BGôA | | .QyAk
| | .lñðBupGêPÚ úG ûly qBG ÿBø ûAo úðõã^ úÞ kAk þì fpy

óApùO úéXì

úG úßýðBvÞ þƒìBƒíO BƒHüpƒÛO úƒÞ QƒuA êƒýèk qA þƒzƒhƒG êƒìBƒy| |)|Conscious Mind|(
êßzì òüA oB^k ,lññÞ þì úÏWApì xBñzðAôo oõÇG úÞ kõy þì ÿrÞpì þHƒ¿ƒÎ îPvýƒu
úßükApÖA úzýíø ,ëBTì oõÇG .lñƒPƒvƒø åorƒG þì ô úPyAk þøBâ@ ó@ QýèBƒÏƒÖ úG îýÛPvì
qA lñPvø JApÇÂA Bü ,îzg ,þâkpvÖA oB^k Bíy qA óæA òì ,çTì .îýñÞ ëpPñÞ Ao ó@ îýðAõO
ôoBßÖAJAõgÐÚõìokúÞlññÞþìQüBßyòüA Ao kõg óBíz^ úýðBS lñ^ ÿApG úÞ îøAõg þì
ô ûlì@ óBy ÕApu úG lñüByõgBð RBƒuBƒvƒcA okAoQuôkàüûpù^Bü10klÎpüõ¿OôúPvG
àüþøBâô.lðôpGJAõgúGúÞlñøkþíðûqBWA þñøm püôB¿O òüA .lýñÞ îvXì {üõg òøm
þGAõg úG ûpgæBG BO lzßýì ëõÆ QÎBu lñ^ Bü ûBâ@kõgoklüoAkþøBâ@Bùð@úGQHvðBíyúÞ
.lðôpGôpÖÜýíÎ ô RBuBvcA êìBy þüBðAõO òüA .lñPvø Bíy
oBÞpuúÞþÏÚõì,lññÞþìQüBßykApÖABü þvÞ þPÚô úßñüA þñÏü .kõy þì rýð RBðBXýø
kõgòømlñðAõOþíð,lññÞþìúÏèBÇìBülñPvø Bü@,lüoAkþuBvcAú^óæAúÞlupKþìBíyqA
óByoBßÖA BíüAkô ûkpÞrÞpíO óByoBÞ ÿôopG Ao òüA úG Bíy úßýðBƒìq ?òƒýƒãƒíƒÒ Bü lýPvø kBy ûõýy ok ,þøBýâ IÆ oôBzì ô ûkAõðBg ô ákõÞ xBñzðAôo ,ÿrXñì àìBýu pPÞk #
úG þOôB×Pì RçíW Bü püôB¿O ô ûly ûlñÞApK ûBâ@kõg òømok ÐÚAôok ,lýñßýì pßÖ ÑõÂõì þHýÞpO ,ûõýy òüA .lñÞþì ûkB×PuA )|Balance Theory|(| | "ëkBÏO úüpËð" qA kõg óBìok
òüA ÐÚAô ok .lðoô@ þì ïõXø óBzøBâ@kõƒg lýðAõPýì òüApGBñG ô ,ûkpÞ õXPvW kõg îPvýu RæçPgA óBìok ô ÀýhzO ,ó@ok úÞ,þøBýâÿBøôoAk rüõXO ô þðBìok óAôo qA QuA
xpPuA úÞ QuA þOBìl¾ òüpPâorG qA þ߃ü óApãük úG ô ûkpÞ úGpXO Ao {üõg RBuBvcA
Ao Bì ûpìqôo þâlðq ô koôBýì koAô Bì úG òìrì | |.lýøk}oArârýð | | .kõy þì ïBXðArýð ólG þüBýíýyôpPßèA ëkBÏOô JB¿ÎA þuBñzðAôo úHñWqA ,þH¿Î

þðBìok údüAo BG )|Meditation|( òømrÞpíO ûõýy Ñõðôk
|(Frankincense|(olñÞô )|Rosemary|( ÿoBìqoqA ûkB×PuA BG

oõÇG þðBìok óAôo lñü@pÖ ,Anè .lñÞ þì êPhì úG ïkpÞ ûoByA úÞ úðõãðBíø þâlðq ëõÆ ok ô ,ûkpÞ ëpPñÞ Ao Bì ólG àüsõèõürýÖ ÿBùPýèBÏÖ Ñõð ôk kpGoBÞkoõì ok ,úèBÛì òüA ok #
rÞpíO ÿBø òüpíO ïBXðA êìBy BO QuA ïqæ îPc þì Quk qA Ao {üõg þüBðAõO òüA Bì þéüæk .îüoAlð þèpPñÞô þøBâ@îýÛPvìoõÇG ó@úG Bì ô )|Meditation|( òøm rÞpíO ïBXðA ûõýy
lølG Ao òüA óBßìA þðBìok óAôo úG BO kõzG òøm Q×ø òu kôlc BO óBÞkõÞ ,AlPGA ok úPHèA .îýøk }kpâ ô IéÚ QýèBÏÖ úÞ þüBùzhG ,ëBTì oõÇG ó@îüçÎô òìrì xpPuA BG úéGBÛìok ó@pýSBO
óBvðA úßýðBìq BO .lupG JõéÇì úXýPð úG úÞ ô ûBâ@kõg òƒøm qA þƒ¿hzì áok þƒãèBƒu oõÇG ,lññÞ þì ëpPñÞ Ao Bì w׃ñƒO Bƒü óõƒg þì QHd¾ )JApÇÂA ô ,îzg ,þâkpvÖA(
ÿAõPdì ô QýèBÏÖ QuA ïqæ úßðBñ`ð@ lðAõƒPð BìA .lðoAlð Apƒð@ ëpƒPñÞ ok {ƒüõƒg þƒüBƒðAõƒO oõÇG Bì ô ûkAk ïBXðA Ao }kõg oBÞ àýOBìõOA kpGoBÞ koõì ok ûlñü@úP×ø úèBÛì ok ô .îñÞ
,lƒñÞ ëpƒPñƒÞ Ao {ƒƒüõƒƒg ûBƒƒâ@kõƒƒg òƒƒøm AlýK þøBâ@ ÑõÂõì òüA úG ,òu lyo BG YüolPG ëpPñÞ ô þøBâ@ Bùð@ QýèBÏÖ úG QHvð îýÛPvì ÿBø òüpíO ûApíø úG úÞ þøBýâ ÿôoAk ôk
ôk úG úÞ QuA òüA oBÞ ëBßyA BìA .lññÞ þì óBì ûBâ@kõg òøm ÜüpÆ qA úÞ lñ^pø .îüoAlð ûkB×PuA þðBìok údüAo Roõ¿G òøm rÞpíO
| |.lýuoløAõhðúXýPðúGþðBìolðAôo Bì ok QuA ïqæ úÞ óBñ`ð@ ,þüBðAõO òüA ,êýèk rÓìqA {hG òüA ÿôopG þHvð þèpPñÞ îýðAõPýì
òøm rƒÞpƒíƒO òƒüpƒíƒO àƒýƒñƒßƒO Ñõƒð ôk kBü æõíÏì Bì úG þvÞ úßñüA þßü .lñßýíð lyo qA þßü þéÞ oõÇG òüA ô îüoôBýG QulG kõg | | .îñÞþì QHd¾ lðõy þì
ïôk ô ,îýñßG Ao oBÞ òüA úðõã^ úÞ lƒølƒýíð ô þðBìolðAôo oBÞ ok úÞ QuA þXüBPð óBíƒø ô Qvý^ )|Meditation|( òømrÞpíO àýñßO
|Meditation ,òìrì xpPuA úG çPGAô ûpìqôo xpPuA ,úßñüA | |.îýupGó@úGîýøAõgþìòømrÞpíOòüpíO
Ñõð ôk qA þðBìolðAôo oBÞ ok þƒéÞ oõƒÇƒG òýíø úG .lølýì {øBÞ Ao þüBðAõO òüA RlzG ûBƒƒƒƒƒâ@kõƒƒƒƒƒg {ƒƒƒƒƒhƒƒƒG )2( | | ?koAk ÿA ûlüBÖ ú^
ïAo@ àýñßO( òøm rÞpíO ÿBùñüpíO àýƒñƒßƒO rÞpíO òüpíO koõì ok îPc oõÇG Bì úíø
úG BO îñÞ þì ûkB×PuA )ápdì àýñßO ô ûlññÞ àýñßO òüA BÏÚAô BìA .îüA ûlðAõgô ûlýñy òøm
lñðAõPG úðõã^ úÞ ïqõìBýG {üõg òýƒÏƒWApƒì Qìçu þGBüqBG ÿApG ÿA ûlüBÖ ú^ ô Qƒvý^
úðAqôo ÿBùñüpíO òüA ïBXðA qA Ao úXýPð òüpPùG úðõã^ úßñüA pãük úPßð ?koAk Bì îvW ô óAôo
rÞpíO òüpíO ;lüly úWõPì Quok .lðpýãƒG úXýPð BO ûly ïBXðA òüpíO òüA BO QuA ïqæ
úÞ lølG úXýPð þGõg úG lðAõO þì þðBìq ,òøm
ïBXðAô ûkoôAok úðAqôo RkBÎ àü Roõ¿G Apð@ | |?lølGAopËðkoõì
qA þüBùð ô þé¾A Ùlø úßðõ^ ?Ap^ .lƒýƒøk koAk Ao þüBðAõO òüA þÏýHÆ oõÇG þðBvðA pø
ÿBùOkBÎ òPvßy ,þüBùñüpíO òýƒñƒ^ ïBƒXƒðA ô úPyAk þøBâ@ ,kõg rÓì ûBâ@kõg {hG úG BO
Bùð@ ókpÞ òürãüBW ô QuA óBvðA rÓì JõéÇìBð BùðBvðA Bì ,þâlðq ëõÆok BìA .lñÞ ëpPñÞ Ao ó@
lG ÿBùOkBÎ qA oõƒËƒñƒì .Jõƒg ÿBƒùƒOkBƒÎ BƒG Quk qA ÿkBüq lc BO YüolPG Ao þüBðAõO òüA
òìrì xpPuA oB^k úßýðBìq lýðAlG ?Qvƒýƒ^ ZoBg Bì ëpPñÞ qA úÞ îýuo þì þüBW úGô ûkAk
êGBÛì ok úÞ ûkpÞ RkBÎ Bíy rÓì ,lƒýƒPƒvƒø óBXýø ú^ Bü ûkpÞ pßÖ ÿrý^ ú^ úG úÞ kõy þì
lýìABð ,þ×ñì þzñÞAô þâlðq ûpìqôo Rçßzì BO ÿApG lüoAnãG .îýyBG úƒPyAk þƒuBƒvcA ô
.lølG óBzð kõg qA ØÏ ÐÂõì qA ô ,ûlññÞ .kõy òyôo óBPüApG IéÇì «çìBÞ BO ûkAk eýÂõO
þì Ao oBÞ òüA RkBÎ ÿôo qA óBvðA rÓì þñÏü
oB^k ÿkBíPì ÿBùèBu úßýðBƒvƒðA rƒÓƒì .lƒñƒÞ ||
YüolPG ,lyBG JApÇÂA ô þâkpvÖA Rçßzì System|( ÿrÞpì þH¿Î îPvýu þéÞoõÇG
kBXüA kõg ok þH¿Î ÿBùèõéu qA ÿlñG úßHy ôk úG óAõO þì Ao )|Central Nervous
úG Ao Jphì ô þ×ñì ÿBùìBýK BìõíÎ úÞ lñÞ þì
BO løk þíð ûqBWAô lñPupÖ þì ûBâ@kõg {hG | | :kpÞîývÛO {hG
Mind|( ûBƒƒâ@kõƒƒg pƒƒƒýƒÒ {ƒƒƒhƒG )1(
ÿA ûlíÎ {hG êìBy úÞ| |)|Subconscious
þìBíO ô ûly Bƒì ÿrƒÞpƒì þƒH¿Î îƒPvýu qA

12

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Ao Bùð@ô ûkpÞ îvXì {üõg òøm ok Ao kAlÎA Bü ô QHTì ûBâlük àü qA kõg êßzì úƒG Bƒíƒy
ô ûkAk QÞpc kõg òøm ok ØéPhì ÝpÆ úG ô QuA RkBÎ àü òüA .lýzülðBýG ûlðqBu
ÿApG æõíÏì òüpíO òüA .lññÞ þì BXGBW ô Jõg RkBÎ àü kBXüA ïréPvì ,ó@ òPvßy
Bü úPyAk rÞpíO þüBXGBW êßzì úßýðBvÞ .lyBG þì úðAqôo ô IOpì oõÇG îùð@ ,ûlðqBu
ûly þñøm Rõgo àü oB^k þâkpvÖA pÆBhG úÞ kõy þì IWõì þâkpvÖA ,êýèk òýíùG
qAoõËñì BXñüAok .lyBG þì lý×ìoBývG lñyBG ô ûlük lý×u ô ûBýu Roõ¿G Ao rý^ úíø óBvðA
| lñðBì ÿkoAõì rÞpíO þüBXGBW êßzì Anè ô ûly óAõOBð êßzì êc ÿBùøAo ólük qA
úXýPð ok .kõzG þ×ñì þüõâ þéÞ àü úG çPHì
.lyBGþì|Over-Focus Symptom .lGBýð þOBXð ûAo ô ûlük QvG òG àü ok Ao kõg
óBvðA ûBâ@kõg òøm úÞ lýyBG úPyAk kBü úG
püõ¿O çTì Bíy pâA ô úPyAk ÿkôldì QýÖpÊ ||
Ao þulñø êßy lñ^ Bü ,klÎ lñ^ Bü ,Fþy àü | | ?Qvý^ þñøm {hG ïAo@rÞpíO àýñßO
ÿApG þüBW pãük lýñÞ îvXì {üõg òøm ok þðBìq {üõg òýÏWApì úG Ao àýñßO òüA
îùì úPßð .lðBì þíð þÚBG ÿpãük rý^ kôoô ok {ìAo@àü kBXüA Ùlø úÞ îøk þì }qõì@
püôB¿O BG Bì ,òøm rÞpíO òüpíO ok úßñüA }pK oB^k kApÖA úßýðBìq .lyBG ûBâ@kõg òøm

BO îýãñW þíð JõéÇìBð RBðBXýø Bü úPuAõgBð Bü JApÇÂA pÆBhG( þñøm þèBÏÖ {ýG BüoBßÖA
þPÚôúßéG.îýñÞZoBg{üõgòømqAAoûBùð@ óAôoôòømBOlðoAkqBýð,lñyBG)rÞpíOêßzì
pãük ,îýñÞ pK ÑõÂõì àü qA Ao {üõg òøm þuBvcAô{ìAo@àüqAÿAúécpìúGAo{üõg
òøm koAô úÞ lðBì þíð ÿpãükrý^ ÿApG þüBW æõíÏì BùñüpíO òüA ok .lñðBupG QýñìA qA
.kõzGûBâ@kõg àü lñðBì ûkBu Fþy àü òøm rÞpíO ÑõÂõì
þíð qBWA úèBÛì òüA QýÖpÊ úßýüBXð@ qA úÞ QuA þüBùãðo Bü ,þG@ ,rHu äðo úG NõO
,ïqAkpLGBùñüpíOòüARBýürWúGpPzýGúÞløk BXñüA ok .lñyBG {hHìAo@ rýð îz^ ÿApG
þì Bùð@ ïBXðA úG êüBíO Roõ¾ ok óBPuôk ûBãðNõOòüAúGqBGóBíz^BGAlPGAok,Àhy
ÿBùuçÞ ok Bü úPÖpâ xBíO òìBG lñðAõO ok.lñÞpßÖó@úGÈÛÖúÞlñÞþìþÏuôûkpÞ
BG úéGBÛì ok þøBýâ IÆ kpGoBÞ" þyqõì@ óBíz^ BG ,QÖBü {üArÖA RoBùì þPÚô ,úìAkA
.lññÞQÞpy"òìrìxpPuA þì}çOôlñÞþìîvXìAoNõOpüõ¿OúPvG
údüAo ÿpýâoBßG koõì ok ûlñü@ úèBÛì ok Ao {üõg ûBâ@kõg òøm QýÖpÊ þìBíO BO lñÞ
ÐÚõì ok )olñÞ ô ÿoBìqo qA ûkB×PuA( þðBìok þüBW pãük úßülc BO ,lñÞ pK ÑõÂõì òüA qA
îøAõg QHd¾ òøm rÞpíO ÿBùñüpíO ïBXðA xBvcA Bü ,úéíW Bü püõ¿O aýø ÿApG
.kpÞ þÚBG ûBâ@kõg òøm úG kôoô ÿApG ÿlñüByõgBð
àìBýu pPÞk BG lýðAõO þì qBýð Roõ¾ ok | |.lðBíð
ò×éO ÜüpÆ qA ÿrXñì ?Qvý^ þñøm ápdìrÞpíO àýñßO
818-986-1199 kõg òýÏWApì úG þPÚô Ao òüpíO òüA
êýíüAô ëBÏÖ ô òPhýãðApG Ùlø úÞ îølýì }qõì@
|[email protected] ÿBXGòüpíOòüAok.lyBGûBâ@kõgòømókpÞ
.lýyBGîèBuôkBy.lðpýãGxBíO þulñø ëBßyA kApÖA ,QGBS Fþy àüpG rÞpíO
13

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

oAkoBGôqôBXO ïpW úG Ao kpìôk lñøok þøBâkAk
kpÞïõßdì óBy|úèBu 10 ûkAqokApG ókpÞ

qA wK òýñW ÈÛu êíÎ ,lñø òýðAõÚ xBƒuA ko Ao QuAõgok òüA lñø þèBÎ ûBâkAk úÞ kõG .kõG qôo 18 ôA pPß^õÞ okApG úG Ao kpì ôk lñø ok ûtüô þøBâkAk#
úßñüA pãì Qvýð qBXì þãéìBc îPvýG úƒP×ø .kpÞ óBG@ îùð úHñy|úu qôpìA ûBâkAk þüBùð îßc kõg ûkAqokApG ókpÞoAkoBG ô þvñW qôBXO
pÇg ok okBì óBW lñyBG ûkpÞ lýüCBO óBßyrK ïpXì kpì ôk pø ó@ok úÞ ûly ïçÎA )pHPÞA 31(
ÀýhzO xBuA pG kõG úP×â ûBƒâkAk òƒüA qA óBíüAq qA {ýK pPgk òüA.lðA|ûly úPgBñy .QuA ûkpÞïõßdì
.QuA þãP×ø 32 ok òýñW ÈÛu ,óBßyrƒK QƒEƒýƒø ûkpÞ òýñW ÈÛu ûqBWA QuAõgok lñø ÿBø|ïBÛì ûBì úu kôlc þvñW qôBXO þðBƒGpƒÚ òƒüA
pýÛÖ oBývG ûkAõðBg àü qA úèBu 10 pPgk òüA pG.QuA áBðpÇg pPgk ÿApG )þãøBì Qzø( òüA ê¾Bc úÞ ÿpPgk lðqpƒÖ )RôA( {ƒýƒK
}okBì ô Qèôk óAlƒñìoBƒÞ qA ôA olƒK .QƒuA
òüA ok úÞ QuA þèBc ok òüA.QuA oBßPìlg òüA .koô@BƒýƒðkúƒGAoûkõƒGqôBƒXƒO
oAq@ úGpXO ûoBGok RolñG óBƒýðBƒGpƒÚ ,úƒÏìBƒW þãéìBc úG úýDôs ûBì ÈuAôA ok úèBu ûk pPgk
îßy êýèk úG {ñülèAô úÞ þðBìq ;kpG þK kõg
.lññÞ|þì QHd¾ kõg þvñW
þvñW qôBXO pÇg ,þìõíÎ oõ¿O ÙçgpG .lðkpG óBPuoBíýG úG Ao ôA kok
óBvßü oõzÞ òüA ok óApvK ô óApƒPgk ÿApƒG ÿõíÎ BG kAqõð|DNA | þðAõhíøBð qA wK
ÿBø|ûkAõðBg óAlðqpÖ xBuA òƒýíø pƒG ;QƒuA pPâorG ÿõíÎ ,kõG úýèôA óõñËì úÞ ,pPß^õÞ
qôBXO ÅpÏìok QHvð àü úGpýÛÖô lñíOôpS ÿõíÎ úíÞBdì.ly pýãPƒuk wƒýƒéK ȃuõƒO
xpO êýèk úG úÞ lñüõâ|þì þðlì óæBÏÖ.lñPvø ÿApG úécpì òüA ô lýzÞ ëõÆ ûBì àü pPâorG
pýËð þƒüBƒø|Iƒv^pƒG qA ÿlƒñø ÿBƒø|ûkAõƒðBƒg
úG Ao ÑõÂõì qôBXO óBýðBGpÚpPzýG ,þuõìBð|þG

.lñøk|þíð ÑçÆA kõg ÿBø|îéÏì Bü òülèAô

óApùOok þüBýèBìõu þüBüok óAkqk úíÞBdì

ûkpÞ QuAõgok oæk oArø 800 ÔéHì Bø|ûkAõðBg úG þãñW fçu êícô þüBGo|ïk@QuAõgp×ýÞ l¿Ú Bùð@ .lñPÖpâ úðBzð óAkBý¾ Qíu úG Ao ok úÞþèBìõu êøA þüBüok kqk oBù^ #
ïBXðA Bø|ûkAõðBg úÞ þOApÞAnì BƒG BƒìA ,lƒðkõƒG ëBuoA óApùO óBPuA ÿp×ýÞ ûBâkAk îPzø úHÏy êýèk úG óBzüBø|fçu BìA ,lñPyAk ÿqAlðApýƒO þðApüA óApýãýøBì ÈuõO ,oô@|ûpùèk þèAlW
ëBíPcA .lýuo oæk oArø 300 úG ÔéHì òüA ,lðkAk ÿpýâok ô kpßð êƒíƒÎ þƒâkq|äƒðq ô þƒGApƒg ûBâkAk ok ÿkôrG ,lðkõƒG ûlƒy pƒýãPuk
ûBâkAk úG óBy|ûlðôpK óõñÞA úƒÞ þƒðAkqk koAk .QuA ûly ,ëAlW òüA óBüBK ok .lƒy Ñôpƒy þƒßƒürƒýƒÖ
ÉBHOoA þðApüA óAkBý¾ óAkqk BG ,ûlƒy ëBƒuoA ûoBƒGok úƒHÏy wƒýDo ,ûkAqpƒÓ¾A òƒýƒvƒc oBù^ úßéG lðlzð pýuA BùñO|úð þðApüA óApýãýøBì .lðõy|þì úíÞBdì
ÿkAlÏO {ƒýƒK ëBƒu lƒñƒ^< :Qƒ×ƒâ ûlƒðôpƒK óApüA úG kõg BG ô lðkpÞ pýãPuk rýð Ao Bùð@ qA p×ð pGoAõu þðApüA pýãýøBì lñ^ ,94 òükoôpÖ |
>.lñyBG óBykõg þPc Bü úPyAk óAkqk ÈuõO þèBìõu êcAõu ok þðApüA pýãýøBì êcAõu úG Ao kõg ô lðkq Büok úG >pGBW< Yñè
RõÖ Bùð@ qA p×ð lñ^ .lðly ûkõƒGo þƒüBƒüok .lðkAk þüBüok ÿôpýð êüõdO ô ûkoô@ ÿpýãýøBì ëõÓzì Bƒùð@ .lƒðlƒðBƒuo þƒèBƒìõƒu
óAkqk òüA ,ly Àƒhƒzƒì Bƒø|þƒuopƒG ok eévì þüBüok kqk ÿkAlÏO óBùâBð BìA ,lðkõG
>.ly oApÖ úG ÜÖõì óByp×ð àü ÈÛÖ ô lðkpÞ BG óBy ûlðôpK ô lñPvø þèBìõu êøA þüBüok óBykõg ØßñýyçÞ ÿBø|fçu ô lðly àükrð
BƒG xBƒíƒO ok þƒƒüBƒƒüok óAkqk< :kôrƒƒÖA ÿô

lðqpÖ úu.Qvýð Àhzì óBýðBGpÚ püBu ÜýÚk ÿqõu|{O@ok ûkAõðBgõÃÎ 6 }Aphèk åpì
Bø úüBvíø oAlzø BG kpì òüA úèBu 13ô 12 ,10
.lðpHG olG îèBu óBW úSkBc òüA qA lñPvðAõƒO
løk|þì óBzð Bø úðBg òüAqA ûly úýùOpüôB¿O
ô úPgõu {O@ ok çìBÞ ó@ êgAk ô ØÛu úÞ úSkBc òüA þðBGpÚ 6 RBXð ÿApG }çO BìA lðly
{O@ òüA ÜýÚk QéÎ qõñø.QuA ûly óApƒüô .lðBì ïBÞBð
ok rèô wýéK RBÛýÛdO ô Qvýð Àhzì ÿqõu
Qüõø ÿqõu {O@ òüA ókõG Iýùì QéÎ úG
.koAk úìAkA Áõ¿g òüA .QuA ûlzð Àhzì qõñø óBýðBGpÚ qA àü aýø
úSkBc òüA óBýðBGpÚ qA þßü kõy|þì úƒP×â
òu qõñø BìA QuA ûkõG úèBu 11 ÿqõu {O@

Iy úíýð ok BýðBPüpG rèô ok ÐÚAô >boBìBãðæ< JAõg úÞþèBcok ûp×ð 6 ûkAõðBg àü #
YñK ûApíø úG úèBu 60 kpì àü ,kAk jo úHñyôk ÿBø úéÏy ïAk ok Iy ÿBø|úíýð ,lðkõG qBð
òüA qA lÏG úé¾BÖçG.lñPgBƒG óBƒW }lƒðqpƒÖ
pÂBc êdì ok wýéKô þðBzñzO@ îýO ,úSkBc .lðly oBPÖpâ {O@óAqõu
ûlßøk ok úðBg àü Iýùì ÿqõu {O@

16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Büo@RBìlg

ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG

óApüA ÐÖBñì QÊB×c pPÖk úG ÉõGpì oõìA úýéÞïBXðA pPgk iokéOúQèBuyõ14ðpu
QÚô ÑpuA ok ,þu .ÿk òPãñyAô ok
òý^
(310)234-9770
óAõñÎ úG úÞúýuôo êøA úèBu 14pPgk #
lý×u RoõLuBK þÇüApy ok kõG ûkpÞp×u òý^ úG ëlì àü
Mýy órýPýu
.kpLu óBW áBñ×uA
þðApüA RoõLuBK-| koAk ïBð BGõüq ÿk Akæô úèBu 14pPgk òüA
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ - pø kpLu óBW ûqAlðA qA {ýG þãPvg êýèk úG ô
qA þÞBc pãük ÐGBñì qA þgpG RBÎçÆA lñ^
kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| 14pPgk òüA .QuA òìrì Qütññì úGôA ÿçPGA
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-| qA kpÞ þì QýèBÏÖ ëlì àü óAõñÎ úG úÞ úèBu
ok BO kõG úPÖo òý^ úG áByõK lðpG àü ÙpÆ
oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -| ÿBùãðBy ok lðpG óBíø xBHè ÿõy {ƒüBƒíð
ÿApG úßñüA qA êHÚ þOBËdè Akæô .lñÞ QÞpy
qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -| }õùýG kõy YýPuA koAô kõg {üBíð òýìõu
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA .QÖo BíÞ úG ô ly
òüA åpì qA ÿA ûlñøk óBßO kBÏGA óõƒñÞA
.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O ûkpG àü lñðBíøôA .QuA ûly }BÖ ú`GpPgk
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok - lðõK {y ÈÛÖ qôo pø ÿAqA úG ô kpÞ þì oBÞ
QuA òüA pO ûlñøk óBßO úPßð .QyAk kríPuk
þâlñøBñK ô ZAôkqA þÖBÞ þèBì QÎBÃG óõñÞA pPgk òüA òülèAô úÞ
.lðoAlð úýuôo úG óBypPgk ûqBñW ólðAkpâqBG ÿApG
(310)234-9770 lðpG ó@ óæõEvì .QuA ûly ApWA çìBÞ pPgk òüA koõì ok ÿoAkpG ûkpG óõðBÚ kõy þì BÎkA óõñÞA
pG Qhu úÞ lñPuAõg þì ÿô qA ÈÛÖ ô lðkõG ûkpßð úWõO ÿô îýgô ÈüApy úG óAõñÎ aýø úG áByõK
1388 Westwood Blvd Ste. 202 þì úÞ þèBc ok ô QÖpâ xBíO }okBì BG åpì qA êHÚ QÎBu 24 pPgk òüA .lñÞ rÞpíO kõg oBÞ ÿôo
17 Los Angeles, CA 90024 .lGAõhG ÈÛÖ løAõg þì {èk úÞ Q×â þì Qvüpâ

úéXì ok Ao kõg þùâ@ ÿBø QíýÚ
okAoó@pýSBC OôóApùOþééíèAòýG
.lýñÞ úvüBÛì RBüpzð pãük BG úÏìBW

ëôA ÿBø|RCBýø ok BìpÖoBÞ ÅApPÎA BG ,{PüBßy óBPuoBíýG úG Ao òì óApãPÖo pãük ô êdì þèBøA ô Qyõðpu óApùO úéXì
{øBÞ l¾ok 50 BO óArýì òüA þuBñyoBÞ ïôkô .lðA|ûkpÞ êÛPñì àü áBðkok oBG úu úÞ þWpÞ QulÞBK pãPÖo #
ok ÑõÂõì úG þâlýuo ÿApG þÞBy ô QÖBü BìpÖoBÞlülùO ëõK óBìõO Bø|óõýéýì ô çÆ ÿôBc ÿBø|ØýÞ
óBìõO óõýéýì 3 kõG oõHXì ûp×ð 7 óõývýíÞ !pãPÖo úG þPyAlíz^ aýø óôlG ô úPÖBü Ao lÛð
úìAkA kõè@|ÄÓG þüAl¾ BG ïôl¿ì pãPÖo qA ZApgA þK ok ,kõG ûlðAkpâpG {ðBHcB¾
.lñÞ QgAkpK þuBñyoBÞ úñürø QzK Ao þXðo ô kok pK ô Qhu ÿBøqôo :kAk ÙpÆ úG Aõø òyôo ô àüoBO ok .îPyAnâ|þì qA þyBð lüly Qýìôl¿ì êýèk úGôoBÞêdì
úÏükô þWpÞ pãPÖo þÇüApy òýñ^ ok Ao òßvì úÏükô lyoB^Bð ïpvíø .îPyAnâpu ØýÞ úG îíz^ úÞ îPÖo|þì úGôphì óBíPgBu òýzð|úðBg þPüBíc aýø óôlG ,þãPÖpâ|ÝpG
qA þcApW ÿBø|úñürø ÿApG Ao òßvì þcApW úñürø BO kpýãG wK úðBhHcB¾ qA Ao ØýÞ ô îPyAnâ oBñÞ Ao ôoBW .kBPÖA þâorG }A|úðBhHcB¾ QüBßy BG ïBXðApu úßñüA BO ly
úðBøBì QyAnâ oApÚ ô QÖpâ wK }A|úðBhHcB¾ BìA lñÞ òýìCBO Ao ïpuô ØPÞ ,Quk þãPvßy qBG úÞ Ao ØýÞ ok .kõG òýãñu þéýg BìA îPyAkpG ô úðBg|ûoBWA QgAkpK ok þðAõOBð QéÎ úG ô
;lñÞ QgAkpK ûoBWA óBìõO oArø 550 óApãPÖo BG úÞ oBßðBíýK QÞpy ô ÿoAkpùy ô çÆ }A|úv×Ú pø ok oArGA úHÏW lñðBì ïkpÞ
ô ôA óly oBßýG BG úÞ þüBùG|ûoBWA ô QýèõEvì ëõHÚ qA lðoAk úøBì àü kAkoApÚ îø ØýÞ úO ô kq|þì ÝpG þ×éPhì RApøAõW .kBPÖA óAlðq úG ,óBìok ÿBø|úñürø
ïBXðApu ô kBPÖA IÛÎ Bø|ûBì }A|þñýzð|úðBg òýñ^ ok .lðkpÞ ÿoAkkõg îüBø|úñürø QgAkpK Ao ÑõÂõì ÐÚõì óBíø .kõG à^|ëôApO ÿBø|úPuk ólük BG :Qyõð ûoBG òüA ok óApüA úìBðqôo
BG úðBg úýéhO úG lülùO Ao ôA }A|úðBhHcB¾ BG ,ïkõG ÿoBíýG pPvG ok úÞ òì oBâqôo þÇüApy AkBHì úßñüA xpO qA ô ïkAk pHg pâoBÞpu úG þñ×éO Qukô lñÞ|þíð lükpO ÿA|úËdè ëõKqApK ØýÞ
þvÞ .Qynâ|þì þPhu úG ïlðqpÖôkôpvíø þéýg ,lñÞ úuõuô Ao þvÞ ûly AlýK ØýÞ ókpÞ AlýK BG úÞ þuBvcA .kqpè|þíð îø {èkô
.kpÞ þüBÃÚ îßc ÿBø|úñürø QgAkpK Bü þüõãhuBK úG pÂBc qôo lñ^ .îPÖpâ xBíO êdì ÿpPðçÞ BG Ðüpu óBíø koAk RApøAõW ô çÆ qA pK ØýÞ àü
úPvG ÿBøok QzK ,QulÞBKpâoBÞ úÞ lðkpÞ|þì koõgpG òì BG ÿoõÆ .kõHð îðBìok úG QíýÛðApâ þüôokõg BG ëBvðBýì ÿkpì lÏG ókpÞ AlýK ok êHÚ þOlì úÞ QuA þuBvcA
úG þHvð ÿkõHùG qA wK p×ÏW ëBc òüA BG êHÚ ûBì àü òýíøô lñuBñy|þíð Apì ç¾AoBãðA Ao îÒApu ô lì@ ØýÞ óly AlýK êdì óBíø oBG òüA lükpO|þG .QyAk ÿpãük ëõKpK ØýÞ
- ZpÞ ÿoAkpùy 11 úÛÇñì ok }oBÞ êdì . ...ô lñPÖpâ|þì ÿoBâkBü wßÎ òì BG úÞ kõHð {íýí¿O ô QuA ûApíø {èk BG {Puk îø
lñ^ qA .lñPÖpünLð Ao ôA BìA QzâqBG - áçÞ úG oB^Bð þHvð kõHùG qA wK êýèk òýíø úG .QuA ØýÞ IcB¾ ïkq xlc úÞ QÖpâ óõìq@ ,þHéÚ óBñýíÆA òýíø lüBy .QuA þßü
rýð óæõEvì qA pãük òO lñ^ ô wéXì ûlñüBíð ûBñK óõðBÚ úG úßñüA Ädì úG BìA ïly QüBßy ó@ RApÆBg ÿoô@kBü BG QulÞBK pãPÖo ,oBG pø BO .lñÞ|þì pO|Qhu Ao ôA QýðBvðA
êdì úG {PzâqBG ÿApG BO kpÞ àíÞ QuAõgok Ao óBìkBìAk ô îðAokApG ,oBßðBíýK QÞpy ïkpG qA wK ÿoAkpùy óæõEvì :lüõâ|þì qôo òüA QXc BìA lðrG àdì Ao }lñéG ÐHÆ ÿoAlýG
qA þzhG QgAkpK ô Bø|RoBvg óApHW ô oBÞ Bùð@ úÞ þèBc ok îø lÏG .lðkpÞ ZApgA úG lülùO òì qA ô lðkAk IýOpO þíuApì ,pHg òüA QÖBüok úíø úG .QuA ûly ïBíO {èk BG kpì
òýñ`íø .lññÞ {ßíÞ þðBìok ÿBø|úñürø lðkõG oAõèBýÎ ô pWCBPvì ,pãPÖo òì lñðBíø rýð îðApülì .lðkpÞ pülÛO úülø óBìõO oArø 100 BG ZApc úG Ao {PýðBvðA BO úP×â úð {üBø|úPyAlð
úßñüA BO kAk ïBXðA ZpÞ ÿoAkpùy BG þOBHOBßì BìA lñPÖpâ ÿoBâkBü þüBø|wßÎ òì BG îø ÿBø|{üBìq@ qA ÿlükpO aýø|þG îø qBG ô koAnãð
àü ÿkAkoApÚ BG Ao ôA {ýK qôo lñ^ ûpgæBG .lðly ZApgA qôo àü ok p×ð úu pø pãük ô QzâpG Ýoô lÏG ûBì àü úÞ xõvÖA
þüBÃÚ îgô aýKok þWpÞpãPÖo ûlðôpK .lü@ óôpýG lñéGpu þâlðq Qhu
.lðlðAkpâpG }oBÞ êdì úG úøBì úPyo ok ÿpPvâkAk þíuo xBñyoBÞ .kAlð Ao îüBø|ò×éO JAõW þvÞ QuA óBXðq >ëõÇýÚ< ÿBPuôo êøA ,p×ÏW
àü ÿApG ÝõÛc ûBì 21 ókpßð QÖBüok êdì þuopG ô lükqBG ok oBÞ qA þyBð VkAõc þãPÖpâ|ÝpG úSkBc QulÞBK pãPÖo ïBð úG Ao ôA ZpÞ ïkpì BìA
ôk êý¿dO ô þâlðq ÿBø|úñürø ,pWCBPvì pãPÖo êýèk|úG BìpÖoBÞ úÞ kpÞ ïçÎA úSkBc ÅpÏì ok oBG úu úÞ ÿpãPÖo ;lñuBñy|þì
ô þüBÃÚ îÞBdì ô ApukAk ok þðAkpâpu ,ákõÞ þñíüA êüBuô úG ûlük|úSkBc pâoBÞ ókpßðrýùXO BG úPvzð ÿkoq úG }A|ûpù^ úÞ p×ÏW wK ûBì àü BùñO BìA úPÖpâ oApÚ þâorG ÿBø|óõìq@
óAõO ,pãük êßzì Bø|ûk ô þèõK|þG ô oBÞ ûoAkA ,{ßPuk ,IuBñì {×Þ lñðBì ÿkpÖ QÊB×cô 18 eH¾ 8 QÎBu :kAk úìAkAõéâ ok úP×g þÃÓG ô ÿpùì|þG îgq ,ÿoAkpùy úìBðpülÛOoôl¾qA
úG pãük oBG oAô|ûrXÏì úÞ ÿkpì qA Ao ókBPvüA ok pSõö ì ÿBø|RoBËð ókpßð|ëBíÎA rýð ô ûçÞ ókpÞôoBW ëBcok úzýíø êTì úÞ kõG 94 pùì ûkpÞ îg Ao }A|úPvg QìBÚ Bø|þuBñzðolÚ
qA ÿoAkpùyoBßðBíýK .kpýâ|þì ,úPzâpG þâlðq l¾ok 100 óArýì úG oBÞ eýd¾ ïBXðA ûõdð ïly úWõPì úÞ ïkõG áçÞ úÛÇñì ok þðBGBýg lýuo óAõhPuA úG þPÚô Bø|îgq òüA kok .QuA
ok .lñÞ|þì ÿoAkkõg úSkBc QýèõEvì }pünK lüly Qýìôl¿ì kõWô BG BìA QuA p¿Ûì ô úPvßy Ao þPgok úPynâ Iy lüly óBÖõÆ pãPÖo úPvg ÿBø|Quk pG lñHPuk ÿkpu úÞ
lüBGpâoBÞqA QüBíc ,óõðBÚ xBuApG úÞ þèBc ÿpýãýK óBßìA kõHð ô ÿoAkpùy pãPÖo Ao J@ ÿõW óBüpW ,J@ ëBðBÞ ok Qgok ókBPÖA ô oBßðBíýK pâoBÞ .Qvzð ZpÞ ÿBø|Iy|úíýð
ÈüApyô QøBÛð ûoôkô óBìok ÿBø|úñürøpËð qA ÿçGæ úÞ þÚpG îýu ïlzð úWõPì ç¾A .úPvG ÝõÛc ûBì 21 ókBPÖA|IÛÎ QéÎ úG ,xBñy|ú×ýÊô
ô ÿA|úíýG ÿBø|{yõK QdO óAoôk òüA qA wK pãük .QuA ûly ûoBK ûkõG Qgok åpG ô jBy BG ïBXðApu ,}A|úðBg|ûoBWA QgAkpK ok þðAõOBð ô
pãük ÿõu qA .lyBG þðõðBÚ ÿBø|QüBíc ok ïlì@ }õø úG þPÚôô ïoAlð pÆBg úG ÿrý^ ô ïBßcA ÿApWA þÂBÚpíS|þG ÿBø|}çO kõWô
ÿBøoBÇgA QÖBüok qA wK rýð }A|úðBhHcB¾ ô þãPgõu BG þðlì óBPuoBíýG wðAsoôA úðAôo ô QyAkqBG úðBhHcB¾ ÿoBzÖBK pÆBg úG
ûBì 16 ókpßð QÖBüok rýðô J@ ,ÝpG ,qBâ ÐÇÚ .ïlýzÞ|þì kok ,îðlG ÿBÃÎA lüly þãPvßy
BG p×ÏW ïBXðApu ô ly ïBíO {PÚBÆ BùG|ûoBWA ïA|ûly þãPÖpâ|ÝpGoB^k ïlýñy úÞ kõG BXðBíø .ly óAlðq
}A|úðBhHcB¾ QüBßy qA wK ô þüBÃÚ îßc Qvýð ëBì òPyAk úG RôpSôpH¾
9 kôlc úÞAp^ ly QyAkqBG úHñzXñK qA BG ,koAk ûApíø Ao {ÞoAlì úíø úÞ p×ÏW
soBy QGBG îø þÓéHì ô BùG|ûoBWA óBìõO óõýéýì AlýK Ao ïkpì ØýÞoBG úu :lüõâ|þì ÿom@úXùè
oBßølG qBâô ÝpGô J@ ÿBø|úñürøô óBíPgBu êgAk óBìõO óõýéýì 30 oBG òýPvhð .ïA|ûkpÞ
úýéhO îßc úðBhHcB¾ pãük ÿõu qA .QuA Ao ØýÞô ïkq äðq 110 úG úÞ kõG ØýÞ àü
äðq ÿAl¾ ólýñyoBGpø BGô úPÖpâ îø Ao úðBg óõýéýì 70 BG ØýÞ àü oBG òýìôk .ïkAk êüõdO
ûkAõðBg kpì kõHð ok {ðAlðqpÖ ô okBì ëk ,úðBg wýDo úG Ao ÑõÂõì úÞ ïkpÞ AlýK lÛð ëõK óBìõO
þPulãñOZôAok,oBPÖpâpãPÖoæBc .kqpè|þì þ×ýÞ îø oBG òýìõu .ïkAk pHg áçÞ ûBãuBK
óBPuk úG ÿoBü îz^ ,óAlðq ëõéu úyõâ ok ô oAlÛì ô lÛð ëõK óBìõO óõýéýì 300 ÿôBc
,Bø|þPhu ZôA ok úÞ QuA úPgôk þðAoBÞõßýð úG ÜéÏPì úÞ ïkpÞ AlýK RApøAõW ô çÆ ÿkBüq
lñìôpG@ óAlñìqBýð ô óBìôpdì oôBü ûoAõíø .kõG óApùO ëBíy ok }ôpÖçÆ ÿkpì
BO úÞ þðæõEvì lñüBXÞ þPuAo|úG BìA .lðA|ûkõG pãPÖo ûBãð ok þHüpÒ îÒ úÞ þèBc ok
ÿoBâkBü ÿBø|wßÎ óBypùy pãPÖo BG qôpük :lüõâ|þì ú¿Ò BG ,lðq|þì Zõì QulÞBK
ô ôA þPcAo òýíø úG qôpìA ô lñPÖpâ|þì .koô@ îüApG AnÒ xpK ôk þíðBg eH¾ 5 QÎBu
Bøo þâlðq ÈüApy òüpO|Qhuok Ao }A|ûkAõðBg oBñÞ JAõg|òOoBÞ kpì úu þèAõc ó@ ok
pø òì úÞ lðkõG úPÖpâ ûBñK úGôphì þðBíPgBu
!?lðA|ûkpÞ oAõük oBñÞ óBzüApG îPyAk þüAnÒ Bü óBð QÚô

18

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY óBPvðBÓÖAok þüõy|ëõK úG îùPìôk
CENTER lðly ïõßdì óAlðq ûBì 18 úG

úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok ïBXðA êýèk òüA úG BuBuA þüõy|ëõK #
Reiki Áõ¿hì ÿspðA úéýuô þÚBG ÀhzìBð ëõK þÏÚAô ÐHñì úÞkõy|þì
.lðBíG
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô úG îùPì úÞ Ao ÙAp¾ ôk êGBÞ ok þøBâkAk
ûôpâõÃÎô |Reiki Master óBPvðBÓÖA ZoBg úG oæk óõýéýì 260 ëBÛPðA
þééíèA òýG ûBãzðAk þOBÛýÛdO óAlðq ûBì 18 úG ûõyo QgAkpK ïpW úG ,lñPvø
.kpÞ ïõßdì
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì úG îùPì p×ð ôk òüA úÞ lüõâ|þì ûBâkAk
úÞ óBð@ þé¾A ïBùOA ûoBGok ûBâkAk.lñPvø kBvÖ BG ûqoBHì þèlÎ rÞpì .lñPvø þüõy|ëõK
þ¾õ¿g ÿBø xçÞ òüAôûkpßðokB¾þíßcqõñøQuAþüõy|ëõK òüA lüõâ|þì óBPvðBÓÖA òýãñu îüApW ô ÿoAkA
þßüo }qõì@ óBâlñüBíð wéXì .QuA êýíßOBð ûlðôpK óõýéýì 260 qA {ýG ëBu ôk ÙpÊ ÙAp¾ ôk
ÿõñÏì þßýð ÈuõO pýùÇO BG ûqoBHì óõðBÚ 1393 ëBu óBPvðBÓÖA .lðA|ûkpÞêÛPñìoõzÞqAóôpýGúGAooæk
Ao îüApW qA þyBð lì@ok ô )þüõzèõK(ëõK îüApW wýéK úßýðBìq ,kBùð òüA úP×â úG
(310) 446-8724 óõðBÚ òüA 4 ûkBì ok ûpÛÖ àü ok.kpÞ Iüõ¿O ÈuõO oæk óõýéýì 260 ëBÛPðA úWõPì òýãñu
ëBu qA ëõÛñì pýÒ ô ëõÛñì ëAõìA ïBíO úÞ ûlì@ wýéK úG óBð@ ,ly oõzÞ qA ZoBg úG óBð@
þuopG óõðBÚ òüA xBuA pG ÿlýyoõg 1381 óBy|ûlðôpKBOlðkpÞûõyooækoArø80kBùñzýK
.kõy qõñø úÞ lüõâ|þì ûBâkAk.kõy ïçÎA úìõPhì
kBükqA qA Ùlø úÞ úP×â óBâlñüBíð wéXì ,ûlzð êýíßO þüõy|ëõK ïpW úG óBð@ ûlðôpK
okúÞÿkoAõìúGQHvðúíøúÞkõGòüAûkBìòüA áoAlì ÿoô@|ÐíW ëBcok þðBPukAk ô wýéK
úPgôlðA Ao ÿBùèõK úPynâ ëBu 15 qA {ýG .lñPvø ïqæ
ëõÛPñìpýÒôëõÛñìþüAoAkïBíOôlñyBGõãGAõW ïBùOA úG Ao ÙAp¾ ôk òüA ûBâkAk úvéWok
.kõyþuopG1381ëBuòükoôpÖ/êícëôAqA 70 ô ïõßdì óAlðq ûBì 18 úG Rõyo QgAkpK
ëõK ó@ ok úÞ QuA ÿlñüApÖ þüõy|ëõK lñølG Rõyo QuAõg|þì úÞ Ao óBð@ oæk oArø
Bü ëõK úG êülHO þðõðBÚpýÒ RBìAlÚA qA ê¾Bc þðBvÞ BOlíÎ óBüõy|ëõK .kpÞûokB¿ìrýð
QulGþðõðBÚÿBø|ûAoqApøBÊokúÞkõyþOôpS ,xçPgA ,olhì kAõì ÝB^BÚ qA úÞ lñPvø
"ûly úPvy ëõK" ÜüpÆ òüA úG ô QuA ûlì@| lì@ok IvÞ þðõðBÚpýÒ ÿBø|ûAo püBu ô ûõyo
.kõy|þìkB¿PÚAkoAô ëõK "ókpÞ rýíO" ëBHðk úG ô lðA|ûkpÞ

êPÚ ÿApG þðq
p×ð 13 }pvíø

!QzÞAo

oB^k ákõÞ lñ^ úéíW qA p×ð 27 ó@ ókoõg óBW QyAk l¿Ú úÞþðBPvÞBK óq àü #
.lðly Qýìõívì 13 êPÚ úG kpýãG ûkõè@pýy BG Ao kõg pvíø

ûBì ôk óq òüA JBXñK wýéK ïçÎA pGBñG .ly QyAkqBGô îùPì ûkAõðBgõÃÎ
ZAôkqA úGoõHXì }A|þñÆBG êýì îÒo úGô {ýK }pvíø òPzÞ úzÛð úÞ þðBPvÞBK óq òüA
úÞ ly BÎkAoõÆ òüA AlPGA .kõG |ûly kpì òüA BG IWõì þÚB×OA oõÆ úG kõG ûlýzÞ Ao ûkõè@pýy BG
ûkõè@ Ao ó@ô ûkBPÖA pýy ÙpÊ êgAk þßèõìoBì úzÛð òüA þðBGpÚô ïõívì ûkAõðBgõÃÎ 13 ly
úzÛð úG óq òüA pPzýG ÿBø|þüõWqBG ok BìA ûkpÞ
.lðõyoBHâpì
.kpÞ ÙApPÎA }pvíø êPÚ QÖBüok Bø|þüõWqBG qA wK óBPvÞBK wýéK
ÑBñPìA pýy ókoõg qA óq òüA pøõy AlPGA úÞ
Ao ûkõè@ pýy óq òüA pøõyokBì wLu ô ûkpÞ
êgAkpýyqA ,lÏGqôoô úPhüo ÿA|ûpíg êgAk
qA wK úÞ ûkpÞ úýùO þPuBì ûpíg òýíø

19

óApùO úéXì

úþGðNõðoBÚûþlñßðAyõrgKÅ}oApAPrÎâA

ly Àhzì xArãO òýðõg úéíc Qüõø

.QuAûkAkjoõýðõPð@òu úHñzßü úéíc êìBÎqA þvßÎoBzPðA BG #
koAô eévì kpì àü ,}oArâ òüA xBuA pG ,Bßüpì@xArãO QèBüAok þüBvýéÞúG úPynâ|

óBy|úðBg úG }pøõyôôA ÿAõÎk úG ókAk óBüBK êPÚ ïBùOA úG úÞNo ÙôpÏì ûlñðAõg # àü ok úÞ úÞ þìkpì ÿõu úG ô ûly BvýéÞ úÞkpÞþÖpÏì >þéÞàüpOBK òüôk< Ao ÿô
.QuA ûly kpìpýK åpì UÎBG úPuAõgBð ô ûlì@ úüpËð úG ,kõG ûly QyAkqBG }okBì pøõy ûkõzâ {O@ ,lðA úPyAk oõÃc þHønì îuApì .koAk òu ëBu 26
ïçÎA þðõðBÚ þßyrK úÞ kõG þèBc ok òüA ëõPÛì åpì QéÎ ûoBGok þðõðBÚ þßyrK
ô ÿrüpðõg êýèk úG ûkoõhèBu kpì ,kõG ûkpÞ úG ûoBGôk þuopG ÿApG ûlðôpK ô kpÞÅApPÎA .QuA ok Qìlg úÛGBu úÞ kpÖ òüA QuA þñP×â
úG Qhu îvW QGB¾A pSA pG ÿrÓì Iýu@ pSA pG úÞ úSkBc òüA êìBÎ QuA þñP×â wñvüæ ÿAoAk ô Bßüpì@ þüAõø ÿôpýð
.ly ëBuoA þðõðBÚ þßyrK ûp×ð úu RBýø ûly þígq óAlðôpùy qA þßü úèõéâ àýéy kõg ÿBø údéuA ,ûkõG údéuA óôlG þOoõýßu
.QuA ûkpÞ RõÖ QuAo úðBýø@ pøõy êPÚ ïBùOA úG ëBvìA kAkpì 28 lýíc àüokô wýéK ÿBøôpýð IýÛÏO óBüpWok ,kõG ô kõg óq okBì BG óõ^ ô ûkpÞ úýùO þðõðBÚ pýÒ Ao
pPgk àü ô pvK ôk úÞkõG þèBc ok òüA þâkAõðBg ÿpýâok àü óBüpW ok }okBì úG kôoô BG úPyAk ÿpýâok pãük p×ð lñ^
ok lðkpÞ|þì þâlðq oõzÞ qA ZoBg úÞ ëõPÛì .kAk Quk qA Ao kõg óBW þâlñðAo údðBu Quk Bßüpì@ xArãO QèBüA JõñW ok þüBvýéÞ
QuAõgokôA êOBÚ ÿApGô lðly pÂBc ApukAk .ly QyAkqBG ôokõg ÙApdðA Qvýð Àhzì qõñø BìA .kpÞ þígq Ao pãük p×ð 24 ô úPzÞ Ao p×ð 26 îÞ
kBXu þÂBÚ úG RBÛýÛdO óBüpW ok ôA ok pPzýKôA úßñüA Bü ûkõG þzÞkõg úXýPð ÿô ÐGBñì qA êÛð úG >qõýð wÞBÖ< ÿpHg úßHy
.lðkpÞ ÁB¿Ú þüBñW ÿApukAk ïõu úHÏy wýDo ,om@|þÖBñì pùy þßükrð ok úéíc òüA úÞ kAk }oArâ wýéK
}oArâ úG êPÚ úG îùPì No ûlñðAõg lýíc pu úG úGp úWô|aýø|úG :Q×â QhPüBK .QuA úPgBG óBW úèõéâ QGB¾A pSA
pøõy åpì QéÎ úG QHvð þðõðBÚ þßyrK Ao ÿô òPzÞ l¿Ú ô ïkrð ƒ ëõPÛì ƒ äñyõø
ÿpýâok ó@ok òì :Q×â ô kpÞ ÅApPÎA }okBì ïokBì úÞ îðBupPG Ao ôA îPuAõg|þì ÈÛÖ ,îPyAlð
ØÞ BG ÿA|úGp ô îðBupPG Ao ôA îPuAõg|þì ÈÛÖ ëBíPcA .lølð oApÚ îPy ô |Jp koõì Ao
Bü oAõük úG òì BG {ßízÞ ïBãñø ôA îøk|þì
.kõHð ûlñzÞ ïA|úGp ô ïkq ôA úG Quk äñyõø RBËdè ó@ok óõ^ ,lyBG ûkoõg líÞ
ûoBGok ,êPÚ úG îùPì ûlñðAõg òüA ÅApPÎA BG pýâok òì BG ô lðrG oBñÞ Ao ïokBì kpÞ|þì çÛO
úG qôpük ûlðôpK ,ûkoõhèBu kpì åpì QéÎ
BO ly ëBuoA þðõðBÚ þßyrK ûp×ð úu RBýø .kõy
ÿApG }pvK úÞ kõG úP×â ôA okBì òýñ`íø
.lññÞ pËð ïçÎA ûoBGôk ëõPÛì åpì ûoBGok

20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

úèBu 65 ,lícA lðqpÖ ,òuõO óBGpÚ -1

| | ûõÞkAõu ûkBW ok xõGõOA ÉõÛu ok úPzÞ1373,þéÚúéèA,|þÏÖBðòÒBÆoõy@þWBc-2
úèBu
úèBu31,|þéÏHWolðqpÖ,óAôpÞBKlídì-3 úÛÇñìokúSkBcêdìúGpícAëçøqAwðæõHì@ ôk ok kõWõì RBÏÇÚ úÞ ly Àhzì ,ÿoBu óBPuA þðõðBÚ þßyrK êÞ pülì#
úèBu 28 ,|lídì lðqpÖ ,|pýËð þG ûpøBÆ -4 .lðlyïArÎAêâôk kAlÏO òüApGBñG ,QuA p×ð àü úG ÜéÏPì oôBÞ þuBñyoBÞô þuopG qA wK :Q×â óAolðqBì
úèBu2,|lídìlðqpÖ,óAôpÞBKçýPu-5 òO 14 úSkBc óBýðBGpÚ kAlÏO BøpHg ok
.kpÞAlýK{øBÞp×ð13úGkBvWA úG ûly ûkAk êüõdO RBÏÇÚ ô kBvWA
,úéèA IýHc lðqpÖ ,|þñývc BÂolýíclýu -6 þuopGqA wKô xBuA òüApG úÞ kõG ûly ïçÎA BG : Q×â óAolðqBì wðAsoôA ÿõãñhu óBýðBGpÚ kBvWA kAlÏO ,þðõðBÚ þßyrK
úèBu49 þðõðBÚ þßyrK ,þPÖBüok RBÏÇÚ ô kBvWA wðæõHì@ , ûõÞkAõu ûkBW ok xõGõOA þðõâsAô òO 13 Ao ûõÞkAõu ûkBW xõGõOA þðõâsAô
úèBu42,|ØXðlðqpÖ,|þðBíüAApøq-7 òO 13 Ao úSkBc RB×éO kAlÏO óAolðqBì óBPuA ,lý×véK , àuoô wðAsoôA ÿBùøBãüBK ÿBø .kpÞïçÎA
úèBu 37 kôAk lðqpÖ ,|þøBy ÿok pHÞA þéÎ -8 .kpÞïçÎA ûBãPuk àü ô óBHýPzK wðæõHì@ àü ô JApüq ôRBÏÇÚþuopGqAwK:kôrÖAþuBHÎþéÎ
)ÝApÎúÏHO(xBHÎpýÃgóAôrÒ-9 kBvWA kAlÏO ,}oArâ òüA xBuA pG ûBãPuk 2 ûApíø úG ÿoBu qA wðæõHì@ xõGõOA xõGõOAþðõâsAôúSkBcóBýðBGpÚkBvWAÿBÃÎA
úèBu61,|îüpßèAlHÎlðqpÖ,|þHükAòývc-10 oõdì xõGõOA þðõâsAô úSkBc ûly þüBuBñy ûBãPuk 3 ô ûõÞqôpýÖ ÿBùøBãüBK qA wðæõHì@ óBPupùy þðõðBÚ þßyrK ok ûõÞkAõu oõdì
úèBu21òývclðqpÖ,|þHükAòýìAlídì-11 úÞ ûly ïçÎA òO 11 ,15 QÎBu BO ûõÞkAõu
:QuA püq fpy úG óBð@ þìBuA

ly ÝpÒ òýzðpu 11 BG úýÞpO þPzÞ ôokõglýúuéoícp×úðS8kBúcG áóoBâõlüyõýúðPozkÞoBíy

pHg ûBýu ÿBüok ok oõzÞòüA ÿoBG þPzÞlðôpÖ àü óly ÝpÒ qA úýÞpO püqô Qvhð # ok óAoAõu úgp^ôkô ûkBýK óApGBÎ úGôokõg úéíc úSkBc úÞkpÞïçÎA áoõüõýð wýéK|#
.kAk .QuA þPvüoôpO ïAlÚA àü æBíPcA òPùñì

þPzÞ lðôpÖ àü óly ÝpÒ qA úPynâ úHñyoBù^ qôo úýÞpO püqô|Qvhð >îüoléüA þéÏñG< | BG ôokõg koõgpG úSkBc úÞ lðkAk }oArâ áoõüõýð wýéK qA êÛð úG þüBßüpì@ ÿBø úðBuo |
kõy|þì úP×â.kAk pHg >ëõHðBPuA< pùy þüBýu@ {hG þßükrð ok ô ûBýu ÿBüok ok oõzÞ òüA ÿoBG .QuA þPvüoôpO ïAlÚA àü æBíPcA òPùñì úÛÇñì ok pãük ÿBøôokõg ô óAoAõu úgp^ôk ,óApGBÎ
úýÛG ô ûly AlýK Bùð@ qA p×ð 4 kBvWA úÞ QuA úPyAk òýzðpu 11 koAk ïBð >ëBG ëçýG< úÞ þPzÞ òüA ûkAk|þì pu pHÞA ô úéèA ÿBøkBüpÖ îWBùì úÞ lðA|ûly þÎlì wýéK BG õãP×â ok þñýÎ óAløBy
.QuA ûkõG ól^ êìBc rýð ÿoBG þPzÞ ô ûkBPÖA ÝB×OA úPynâ Iy úSkBc òüA.lñPvø kõÛ×ì çÏÖ rýð úPyAnâ ÿBWpG fôpXì 15 ô úPzÞ 6 êÚAlc úSkBc òüA ,áoõüõýð wýéK úP×â úG .QuA
kAlÏO úÞ kpÞ ïçÎA ly oArâpG úSkBc òüA qA lÏG úÞ ÿpHg Qvzð ok áoõüõýð oAkpùy.QuA
21 þPvüoôpO ïAlÚA àü úSkBc òüA úÞ kpÞ lýüBO òýñ`íø ÿô.QuA úPÖBü {üArÖA p×ð 8 úG Bø|úPzÞ
ûkAk jo þðBùW RoBXO ÿõéÚôk ÿBùWpG óBýðBGpÚ kõGkBü ÿBñG þßükrð ok úSkBc òüA.QuA ûkõG

.QuA ûly ÿoAõu úgp^ôk ûtüô pývì àü koAô AlPGA ôokõg ApøBÊ .QuA
úÞ úP×â wýéK .QuA ûkAk jo ÿqAlðApýO óBPupýGk àü êGBÛìok rýð úÛÇñì òýíøok óBìríø

.QuA QyAkqBG ok ô ûly pýãPuk ÿqAlðApýO êìBÎ
ûkpÞ QyAkqBG îø Ao QuA ûkõGrýð eévì úÞ îWBùì ÿôokõg ûlñðAo úÞ kpÞ ïçÎA òýñ`íø wýéK

.QuA

óApùO úéXì

þüBýìõì Ao }kõg lðAõO|þì þvÞ oõÇ^ BìA
?QuA òßíì pãì ?lñÞ
êíÎ òüA ïkpÞ|þì pßÖ Bíy êTì îø òì
.Qvýð îø òßíì pýÒ oBãðA þèô Qvýð òßíì
ÝB×OA ëBu òülñ^ þÆ òKAs ok ,þüBýìõì kõg
îø þzÞkõg Ñõð òüpOlG òìpËð úGô ûkBPÖA|þì
.QuA ûkõG
ïBXðA îËÎA óBHøAo ÈÛÖ Ao þüBýìõì kõg
25 qA pPzýG óly îËÎA IøAo ÿApG ô lðA|ûkAk|þì
AkõG IPßì ok ÿpýâkBü ô îýéÏO ,Qícq ëBu
ókpÞ þüBýìõì kõg êcApì BìA .QuA ûkõG ïq|æ þyôo îuA >õýuõG òýy õýÞ õu< #
ô lðkpÞ ÑApPgA þñKAs óBHøAo úÞ QuA
:qA QuA RoBHÎ ÑpPhì QuA ÐüBy .lýuo îø òý^ úG Bø|lÏG
Ao ÿA|ûqôo 1000 úécpì xlÛì {ýzÞ- 1 xoAlì oAnâ óBýñG Shingon }ôo òüA
lðAqõvG Ao kõg ólG þGp^ ïBíO BO kpÞ|þì Ñôpy ok >Bø|äðBO< ÿ ûoôkok úÞûkõG Kukai
rÓì lñðBì ,êýW@ÿBø|rÓìqA ÈÛÖ Rlì òüAokô
lüBG pËð koõì kpÖ òýñ`íø .kpÞ|þì úünÓO úPvK .QuA ûkpÞ|þì þâlðq òKAsoõzÞ

þüBýìõì Ao óBykõg ,óBykõg úÞþðBvÞ
óApãük úð lðkpÞ

|•••••••••••••••••••••••••|
!!! òzýì AlýK BýðkõO þHýXÎ ÿBùìk@IXÎ B« ÏÚAô

ûkB×PuAQuAþíuúÞ urushi Qgokÿûpýy BOûkAkþìïBXðAîøAoþßürýÖQhuRBñüpíO
opßì ÕAp×PuA oB^k xlÛì {ýzÞ BO ûly|þì úéXÎ lG|æ( kõy ïBXðA pO|Ðüpu lñüApÖ òüA
.lølG Quk qA Ao {ðlG J@ ïBíO ô kõy !).úãük úy þüBýìõì úPyAk
Ao xlÛì {ýzÞ îø pg@ ÿ úécpìok- 3 ÿ úécpì êTì úÞ îø ïôk ÿ úécpì ok- 2
ê×Ú Ao }ok ,úPyAnâ úHÏW àü êgAk ok IøAo ,ûkõG ûqôo 1000 þðBìq ÿ ûqBG ok êHÚ
þÚBG oBük úG óBzüA úÞ òüA ÿApG ô lðkpÞ|þì óõ`íøþðBPgokQuõKBüúzüoqAlüBGxlÛì
úHÏWòüAúGAoþ¾õ¿hìÿBø|{ÞAõø!lñGBPzð qA Bø|úzüo òüA ûApíø úPHèA ,ûkpÞ|þì úünÓO ZBÞ
22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ þãðq {ýzÞ oBñÞ|ô lðkpÞ þì ê¾ô
Ao ó@oBG àüqôopø BO ly|þì úPyAnâ
,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK qõñø óBzüA lñðAlG ïkpì BO løk óBßO
þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@ àü ûkpßð ÿAlg pâA .lñOBýc lýÚok
Ao óBƒƒƒƒzƒƒüA 䃃ƒƒðq ÿAlƒƒƒƒ¾ ÿqôo
l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy ïõì ô pùì Ao ûpHÛì ok ,lðlƒýñy|þƒíð
òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êüõdO BO QÖBüok qA l¾ok ô ÁBg ûBâ RoBüq óBßì ó@ ô ûkpÞ

QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy .ly|þì ïBÎ
ÿpƒ×ƒu òƒƒKAs úƒƒG ÿqôo pƒƒâA
(818)705-7777 www.AdmiralCarpetCleaning.com lƒGBƒÏƒì úƒG ÿpƒu B« ƒƒíƒPƒc lƒƒýƒPƒyAk
óBƒƒHƒøAo óõƒƒ^ ;lƒƒýƒðrƒƒG Shingon
7030 Darby Ave, unite B, Reseda, CA 91335 Ao óBƒykõƒg óBƒykõƒƒg ,{ƒƒíƒËƒƒÎA
olÛð@ BøBñG òüA úPHèA ,lðA|ûkpÞ þüBýìõì
23 Bíy,ûôpâÿBíñøAoB« íPcúÞlðoõùzì

.kpG løAõg BXð@ úG Ao
18 ópÚ pgAôA ok þüBýìõìkõƒg
þHøAo Bø|l¾ òýGqA ,ly ï|çÎA Ñõñíì
,lðkpÞ Ñôpy Ao óly þüBýìõì kõg úÞ
ØzÞ òKAs ok kpÖ 24 BƒO 16 BƒùƒñƒO
þüBýìõì ÜüpÆ òƒüA qA úƒÞ lƒðA|ûlƒy
lñPvðAõPƒð óBƒHƒøAo þƒÚBƒG ô lƒðA|ûlƒy
ûAo ÈuAôA ok ô lññÞ ïBíO Ao |æBG êcApì

.lðkõG ûkAk ÙAp¿ðA
Ñõñíì þüBýìõƒì kõƒg úƒ^ pƒâA
úG ïAlÚA úÞ ÿkpÖ òüpg@ þèô QuA
2010 ëBuok kpÞ þzÞkõg }ôo òüA
QvðAõPð ô ly ØzÞ òKAs õýÞõO ok
.lðoAkoApÚ Shingon lGBÏìokBýðkÿBø|þüBýìõìkõgòüpO|pHPÏì.lñÞïBíOAoêcApì

óApùO úéXì

Bü kAqõðqA úÞþédì Bü kpÖ ókpÞAlýK #
óBíø úG ,lñÞ QHÚApì Bíy à^õÞ ákõÞ
úìAkA koõì ok ÿpýâ|îýí¿O úƒÞ ûqAlƒðA
êßzì ûBãzðAk ok óBO|óAõWõð êý¿dO

.QuBupÖ|QÚBÆô Qhu ,QuA
úÞ lýPvø ëõEvì Bíy ,òƒülƒèAô óAõƒñÎ úƒG
ô QýñìA úÞ lüoBLvG þédì úG Ao kõg ákõÞ
ô úünÓO pËð qA ô ûkpÞ òƒýíÃO Ao ôA ÿkBƒy
.lyBG IuBñì |«çìBÞ óBOlðqpÖ ÿApG ,}qõƒì@
úÞ lüoB^Bð ,lýPvø êÒBy óAokBì ôrW Bíy pâA
lüoBLvG Bø|ákõÞlùì úG Ao óBOlðqpÖ kôq Büpük

?ërñì Bü lùì ;óBÞkõÞqA ÿoAk úãð

:lýupLG ôA qA Ao úPHèA .lññÞ QÞpy ,lñøk|þì óBÞkõÞ úG þGõg QýíøA oBývG rýð ûkAõðBg þuBƒvcA ÿBƒøqBƒýð óApãð úPHèA .lýñÞ ïAlhPuA ú`G oBPupK àü Bü
?lüoAk úÚ|çÎ óBÞkõÞ qA ÿoAk úãð úG Ap^ — ,QíýÚ úG lüBG ákõÞlùƒì JBƒhƒPƒðA qA êƒHƒÚ .lðoAk úG ,òülèAô qA ÿl¾ok| A« kôlc óõ^ lýƒyBƒHƒð
BüoBPupK úG ÿoAk úãð ÿApG Ao kõg lðqpÖ þÎõð
?lükpÞ ápO Ao kõg þéHÚ êÓy Ap^ — .lýñÞ úWõO lùì ó@oBHPÎA ô QýÏÚõì þPcAo eÇu úƒG úƒPvGAô ,oBƒPupƒK JBƒhPðA BùñO óBýì òüA ok Bíy ô lðoBLu|þì ákõÞlùì
ákõÞ QýGpO ÿApG þƒüBƒø|QƒuBƒýu úƒ^ — oBPupK Bü þGpì àü JBhPðA ÿApG ïBâ òýèôA òüA qA òülèAô þgpG .QuA ákõÞ Ñõð ô ûkAõðBg
ú^ kAk êø Ao ÿpãük ,ákõÞ pâA |ç« Tì ?lüoAk koõìok Bíy ÿApG ú`ð@qA þPvýè úÞ QuA òüA BùñO kpÖ àü BG Ao óBy à^õÞ þéýg lðqpÖ úÞ .lýPvýð
úýùO ,QuA îùì JõgoBPupK àü RBý¾õ¿g þgpG úÞ þèBc ok ,lðõy|þì þH¿Î lðoAnãG Ao óBOlðqpÖ úÞ lýPvø kl¾ok ú^ ëBcpø úG
?lýøk|þì óBzð þzñÞAô ÿBK óArýì ô RAkBÛPÎA ,úGpXO óArýì ;lýƒñƒÞ QuA pPùG .lðoAlð QGBG òüA qA þðApãð aýø pãük ,ôA qA ÿoAk úãð ÿApG Bü lüoBLvG ÁBg rÞApì úG
.Quk òüA qA þO|æAõEu ô óArýìôþÎBíPWAÿBøoôBG ,þñükëõ¾AúGÿlñG úãð ákõÞlùì ok |æBG úG ëBu 4 BO 3 óBÞkõÞ RBßð ÿpu àü úG lüBG lýñÞ ïAlhPuA oBPupK
IuBñì ákõÞlùì àü òPÖBü ëBHðk úƒG pƒâA ÉBHOoA kõg ó|æBvíø úýÛG BG BO lƒðõƒy ÿoAk ô þívW þPì|çu BO lýyBG úPyAk úWõO ÿlýéÞ
Ao kõg ákõÞ úÞ þñülèAôqA QuApPùG ,lýPvø .ÿpünK|ÙBÇÏðA òüA úÞ þ¿hzì ÿBø|úìBðpG ok ô ûkpÞ oApÚpG
lýñÞ ëAõEu ,lññÞ|þì ÿoAk úãð ákõÞ lùì ó@ok àü ,óBOlðqpÖ qA QHÚApì ÿApG lýøAõg|þì pâA ÿBø|}qõì@ô koAk kõWô Bø|ákõÞlùì ok Bøqôo .kõzð êßzì oB^k óBOlðqpÖ þcôo
.lýñÞ IvÞ úñýìq òüA ok þOBÎ|çÆA ô R|æAõEu òüA lýðAõO|þì lüoôBýG ërñì úGoBPupK qA QHÚApì Ñõð JBhPðA ok úPßð òƒüpƒO|îùƒì
ôA qA þPuok QgBñy úÞ QuA òüA óBOlðqpÖ
Qì|çu óArýì ,Üü|çÎ ,BøoBPÖo ,lýyBG úPyAk
ÿkoAõì ,koAlð Quôk ôA úÞ ú`ð@ ô þívƒW
úPyAk êìBÞ ÙApyA Bùð@ úíø úG lüBG úÞ QuA

.lýyBG
ok lüBG ,koAk ëBu àü püq óBOlðqpƒÖ pƒâA
úünÓO ûõdð qA ,ÿpãük Quk úG ôA ókpLu ïBãñø
RBý¾õ¿g úG ô lýyBG òEíÇì |«çìBÞ ôA IuBñì
þâlðq þüAlPGA ëBu àüok QuAoApÚ úÞ ÿkpÖ
úWõO lðAonãG ôA BG Ao ÿkBüq óBìq ,óBOlðqpÖ
,pO|åorG óBÞkõÞ koõìok BìA .lýøk óBzð ûtüô
BG ÉBHOoA kBXüA ,ókpÞ ÿqBG ûõdð ,}qõì@ Ñõð
ÈuõO óBOlðqpÖ úG ÁBg úWõOô óBÞkõÞpãük

.QuA îùì oBývG ,oBPupK Bü þGpì
ô þâkAõðBg ÿBø|}qoA ,JBhPðA òüAok úPHèA 24

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
25
.lññÞÙp¾ òüA ákõÞ lùì ëõEvì qA lýðAõO|þì òýñ`íø
ÿBø|QýèBÏÖ úG qôo ëõÆ ok óBÞkõÞ — :lýupLG Ao R|æAõEu
.lñyBGúPyAkþupPukþ×éPhì lñøAõhG úÞ óBìq pø lñðAõO|þì òülèAô Bü@ —
ok( þøôpâ ô ÿkAp×ðA Roõ¾ úG óBýGpì — ?lññýHG Ao óBy óAlðqpÖ
.lññÞoBÞóBÞkõÞBG|)åorGBüà^õÞÿBø|ûôpâ oB^k úÞ þðBÞkõÞ koõì ok —
óBÞkõÞ BG ÈHOpì RBñýDrO BG Bø|x|çÞ — ?lýñÞ|þìêíÎúðõã^ ,lðõy|þì|ÿoBíýG
.lyBGûlyúPuAo@ Bùð@ IÚApì ,óBÞkõÞ ÿqBG òýc ok Bü@ —
úPgõì@ BH×èA Ùôpc ô kAlÎA óBÞkõÞ úG — ?lýPvø
.kõy þüBørý^ ú^ xBuApG Ao óBÞkõÞ —
BO kõy ûkpLu þHuBñì ÿBø|ûsôpK óBÞkõÞ úG — ?ëBu ô òu xBuApG ?lýñÞ|þì ÿlñG|ûôpâ
lññÞêýíßOAoBùð@,ÿôBßXñÞôÿqBGBGlñðAõPG ô {ðAk eÇu ú^ qA ,ákõÞ lùì óBýGpì —
RBñüpíO ô ókAk Üzì qA óBßì|æA|þPc ô ?lðoAkoõgpGóBÞkõÞúG}qõì@ÿApGÿkAõu
.kõyÿoAkkõgþñPyõð lùì ëõEvì óBGq qA iuBK ólýñy qA wK
ô lñðAõhG JBPÞ Bø|ú`G ÿApG óBýGpì — okþvcú^óBOkõgúÞòüAúGúWõOBGôákõÞ
úÆõdì ÉBýc ok óBÞkõÞ ÿqBG úG Ao þOBÎBu lýðAõO|þì ,lüoAk BXð@ kApÖA ô Èýdì koõì
.lñøk ÁB¿PgA .lýñÞ ÿpýâ|îýí¿O
pg@úPßð ërñì ok oBPupK
BO lüA|ûkpÞ Ao óBO|}|çO ïBíO Bíy úÞ ëBc ô úPyAk QÚô|ïBíO ÿBø|êÓy úÞ þñülèAô
óBOlñHèk lðqpÖ qA QHÚApì ÿApG þHuBñì êdì ,lñPvýð ërñì ok Ao qôo|úðBHy qA ÿkBüq Rlì
ô BøoBPÖo úG úWõO BG úÞ QuA ó@ ÐÚõì ,lýGBýG ÿApG ërñì ok oBPupK àü lñøk|þì eýWpO
êdì úÞ lüõy òEíÇì óBO ákõÞ ÿBø|úPgõì@ «B¾õ¿g( kõg lðqpÖ qA QHÚApì
.lüA|ûkpÞJBhPðAoõËñìòüAÿApGAoþHuBñì lüBG QèBc òüA ok .lññÞ ïAlhPuA|)óBykAqõð
óBOlðqpÖ Ùp¾ Ao kõg QÚô úýÛG lýñÞ þÏu RBÎBu úÞAp^ lýyBG òEíÇì kpÖ qA |«çìBÞ
ïBíO ,lýü@|þì úðBg úG oBÞ pu qA þPÚô ô lýñÞ úWõPì pâA .lðAonâ|þì óBOlðqpÖ BG Ao ÿkBüq
Ao{ìAo@BOlýøkoApÚôAoBýPgAokAokõgQÚô òüA koõìok Bíy R|æAõEu úGoBPupK úÞ lüly
.lüoô@îøApÖóBOlðqpÖôkõgÿApG ô Quok iuBK ,ûlðAonâ Ao qôo úðõã^ úÞ
oBßøBñâ úÞ lýñÞ oõ¿O IOpì úÞ òüA qA úÞ þO|çßzì QýèõEvì Bü løk|þíð þGBvc
lýñÞÿoô@kBükõgúGôlüoAkpGQuk,lýPvø Bü kpünK|þíð Ao ûlì@ {ýK óBO ákõÞ ÿApG
ok óBOlðqpÖ ô ûkõG þGõg olK Bü okBì úÞ oBPupK ó@ BG ókõG qA þGõg wc óBOlðqpÖ
ôlñÞ|þìIvÞÿpýËð|þGRBýGpXO,ákõÞlùì Roõ¾okô ûkpÞ àyoBPupK úG B« íPc ,koAlð
BG òPyAk ÉBHOoA lñìqBýð ákõÞ úÞ lýðAlG .lýñÞÅõÎAoôAQ¾pÖòýèôAokóBßìA
ÿBøoBPÖo ÜüpÆ òüA qA ô QuA kõg ó|æBvíø ákõÞlùì
úGóBOlðqpÖqAlýðAõO|þì.kqõì@|þìAoþÎBíPWA óBÞkõÞBùð@okúÞlñPvøþédìBø|ákõÞlùì
ok úÞ þüBøoBÞ }oArâ ,úðAqôo Roõ¾ .lðõy|þì ÿoAk úãð þøôpâ Roõ¾ úGô îø BG
úGûBãýGôûBâôlüpýãGAoûkAkïBXðAákõÞlùì ôþyqõì@ÿBø|úìBðpGÿpuàüBø|ákõÞlùìok
.kõyQcAoóBPèBýgBOlýðrGÿpuôAlùì þPc ô ûly úPÖpâ pËð ok þøôpâ ÿBø|ÿqBG
lülW Èýdì BG kôq þéýg Bø|ú`G qA þgpG îø þðBPvGk|{ýK rÞApì ÿAoAk Bølùì qA þgpG
BGëôAÿBøqôookþgpGôlññÞ|þìoApÚpGÉBHOoA 5püq óBÞkõÞ qA Bø|Èýdì úðõâ òüAok .lñPvø
qA ,Ao kõg òülèAô úÞ lñøAõg|þì ÿoAqô úüpâ ákõÞ úÞ|þìBãñø .kõy|þì ÿoAk úãð ëBu 6 Bü
òüAok .lññÞ Ùp¿ñì ákõÞlùì úG Bùð@ókpLu B« íPc ,lüoBLu|þì rÞApì úðõâ òüA úG Ao kõg
úG ôA ûApíø ,ëôA ÿBøqôo ok lýðAõO|þì QèBc ûqAlðA|úG óAoBPupK ô óBýGpì úÞ lüõy òEíÇì
Ao }A|úÚ|çÎ koõì ÿBø|àuôpÎ ô lüôpG lùì lüBG úÞAp^ ;lñyBG úPyAk kõWô êdìok þÖBÞ
ô ûkpÞ RkBÎ Èýdì úG îÞ|îÞ BO lüpHG ûApíø úG óBÞkõÞ ÿBø|þPcAoBð ô ÿqBG ,úünÓO úG
.lñÞ ÿkBy xBvcA .kõy þâlýuo p×ð úG p×ð Roõ¾
Èýdì qA ûoAõíø óBO ákõÞ pâA ëBc pø úG þüBø|QüõèôA qA þPì|çu ô QýñìA ,QyAlùG
pßÖ úG QuA òýãíÒ ô QcAoBð ákõÞlùì úWõO Bùð@ úG Bø|ákõÞ lùì ok lüBG úÞ QuA
êßzì úÞ lýðAlGô lýyBGôA Èýdì ókpÞ|ÅõÎ .kõy
oAq@ Ao óBO ákõÞ úÞ koAk kõWô BXð@ok þ¾Bg þðBPvGk|{ýK
ákõÞlùì àü ëBc pø úG úÞ lýðAlGô løk|þì óBy ïBð qA úÞ úðõâ|óBíø þðBPvGk|{ýK rÞApì
,ÿpßÖ pËð qA Ao óBOlðqpÖ lðAõO|þì Jõg ûkBì@óBPvGkúGkôoôÿApGAoóBÞkõÞ,QuAlýK
kBíPÎAô løk FBÛOoA þÎBíPWA ÈGAôoô þívW .løk|þì óBzüA úG Ao ïq|æ ÿBø|}qõì@ ô ûkpÞ
ókõGlñíyqoAwcôúPgõì@ôAúGAoóApãükúG :qAlñOoBHÎJõgþðBPvGk|{ýKàüÿBø|úðBzð
.lñÞkBXüAÿôokAo ÿqBG QùWok Ao kõg QÚôpPzýG óBÞkõÞ —
Bø|ú`G pãük BG Bü Bø|ÿqBG| JBHuA ô kAõì BG oBÞ Bü

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

ly óBùW kpì òüpOlñíOôpS óôqBì@êìBÎpülì

ÿoBW ëBu ïõu úøBì|úuok óôqBì@úßð@qA lÏG lì@ok oæk koBýéýì 10 qA {ýG qôo àü ok BùñO .QuA ûly pPzýG îø óôqBì@QÞpy êìBÎpülì ,xôrG ØW #
òüA ïBùu }qoA kAk pHg kõg pýãíz^ }ôpÖ qA .QuA úPyAk 1542 qA þßü ,ûly ïBXðA ÿBø|þuopG ÜHÆ qôo àü ok BùñO kõg QÞpy QýÛÖõì xBK úG
þñÏì òüA úG ,ly pPzýG l¾ok13 kôlc QÞpy þüAoAk þðkpßðoôBG {üArÖA BG óBùW lñíOôpS .kpÞ IvÞ lì@ok oæk koBýéýì 10 úG àükrð
kôlc úGqôo àüok BùñO QÞpy òüA }qoA úÞ BG )óBG@ 5( pHPÞA 27 úÏíW qôo ok BùñO .QuA ûkõGo óApãðAõO úýÛG qA Ao QÛHu ÿõâ kõg òüpOlñíOôpS ol¾ ok QýÛÖõì òüA BG ôA
kõg xôrG .QÖBü {üArÖA oæk koBýéýì 62 qAôA þüAoAk óôqBì@QÞpy ïBùu }qoA {üArÖA óôqBì@ åorG oAk|ïBùu ô wuöõì ,xôrG ØW
.lýuo oæk koBýéýì 93 /8 úG koBýéýì 83 /5 .QuA úPÖpâoApÚ óBùW óAkpì
.QuAoAk Ao óôqBì@ ïBùu qA l¾ok17 kôlc ,wýDõu "xA|þG|õü" àðBG }oArâ pG BñG
oAnãðBýñG ,wPýâ êýG koõÞo lì@ok òüA BG ôA ëBu ok óBùW kApÖA òüpOlñíOôpS þüAoAk
.Qvßy þèBì ÿpãðAõO ok Ao QÖBuôpßüBì koBýéýì oArø {y úG {üArÖA îXñK|àü BG úPynâ
rýð ÿoBW ëBu òDôs ok òüA qA {ýK xôrG ûlñüArÖ Üðôo xBK úG ÿoBW ëBuok .lýuooæk
ÿA|úé¾BÖ BG BìA kõG úPvßy Ao wPýâ êýG koõÞo qBG kApÖA òüA RôpS óBùW puApu ok ïBùu oAqBG

.qôo àü ÿApG BùñO ô álðA oBývG
ïBùu }qoA {üArÖA qA ÿA|ûlíÎ QívÚ
ïBùu xoõG oAqBG RçìBÏì Ñôpy ok óôqBì@
ô kBPÖA ÝB×OA áoõüõýð ok )|Nasdaq|( ákrð
oæk koBýéýì {y úÛýÚk lñ^ ok BùñO xôrG

.kpÞ IvÞ lì@ok

pHìBuk ûBì ÿApG QülìpPñüA|xArãO|Quô àHu
Qñu 74ô oæk 54 úGô QÖo æBG Qñu 36 rýð

ïBg Q×ð óly pO|óApâ;Bßüpì@püBgm {øBÞBO2015ëBuúýüôsqAëBíyÿBüokQ×ð.lýuo
êýèk àü.kõG ûlýupð QíýÚ eÇu òüA úG óõñÞ
,óBuBñyoBÞ ûBãð qA Q×ð QíýÚ {üArÖA ûlíÎ ôqApÖqA þÏGBO ïBùuoAqBG ÿBø|ÀgBy #
óBPvGpÎ ÿõu qA Q×ð úÂpÎ {øBÞ úìAkA óAoAnâ|úüBìpu BHÚBÏPì .lñPvø Q×ð ÿBùG kôpÖ
lùÏýèô óBíéu òG lídì îø .QuA ÿkõÏu ÿkB¿PÚA lyo óBzð Ao Q×ð QíýÚ òPÖo æBG
ÿBøqôo ok oõzÞ òüA ÿspðA püqô îø ô óBPvGpÎ Ao lðôo òüA Q×ð oAqBG þðõñÞÐÂô .lññýG|þì
{øBÞ QuBýu úG óBPvGpÎ úÞ lðA|úP×â pýgA
ô úÂpÎ óBýì ëkBÏO kBXüA Ùlø BG lýèõO .lñÞ|þì lýüBO
ólì@ òýüBK ô Bßüpì@ þP×ð püBgm {øBÞ
.kAk løAõg úìAkA Q×ð ÿBÂBÛO ,àKôA õÃÎ ÿBøoõzÞ ÿõu qA Q×ð úÂpÎ
Bßüpì@ ïBg Q×ð òíXðA ,pO|{ýK qôo àü
püBgm kpÞ ïçÎA þyoArâ oBzPðA BG )|API|( .kpG æBG Ao Q×ð ÿBùG
úG þùPñì úP×ø BO Bßüpì@ ïBg Q×ð ÿkpHøAo úßzG pø ÿBùG )pHìAõð ëôA( úHñyoBù^ eH¾
ûBì ok ëBuoA ÿApG ëBíy ÿBüok QðpG Q×ð
úG Qñu 25 ô ly Qñu 29 ô oæk 61 ,úüõðAs
úPÖBü {øBÞ þùWõO|êGBÚ oõÆ úG pHPÞA ûBì óBüBK Q×ð úßzGpø QíýÚ .kpÞ þÚpO úHñy|úu QHvð
oAqBGóAoArâoBÞôóAoAnâ|úüBìpuóõñÞA .QuA
pg@ok àKôA Qvzð ÿoArâpG úG ÿspðAô Q×ð
þñýG|{ýK Bùð@ .lðA|úPgôk îz^ pHìAõð ûBì
úýuôo úéíW qA ó@ ÿBÞpy ô àKôA úÞ lññÞ|þì
Ao óBykõg úPynâ ëBu ÜÖAõO ,Qvzð òüA ok
Ao Q×ð RAokB¾ ô lýèõO úÞ þÛÖAõO ;lññÞ lülíO
.QuA ûkpÞ kôldì QíýÚ QýHTO ÿApG
õvÞBu qA ÿkB¿PÚA pãéýédO ,wðBø úèôA|
úPynâ ÿBø|ëBu|úGpXO úG BßOA BG àðBG
QíýÚ rýg ô QÖA úÞ îýðAk|þì Bì< :lüõâ|þì
ûly úPgBñy ëõ¾A qA êÛPvì olÛ^ ,Q×ð
,ëBc òýÎ ok >.kpýâ|þìïBXðAÿkB¿PÚA
þÖBÂA þéìBÎrýðpHPÞA ûBìok àKôA lýèõO QÖA
þuopG ÜHÆ .QuA ûkõG Q×ð ÿBùG {üArÖA ok
Qvhð úWok ok Q×ð úÂpÎ ,qpPüôo ÿoArâpHg
80 óArýì úG úðAqôo ,ÝApÎ ëBíy ÑBÂôA pÆBg úG
,úíø òüA BG.QuA ûkõG pPíÞ úßzG oArø
úÞ lðA|úP×â óBíè@ àðBG|wOpìõÞ óBuBñyoBÞ
.kõG løAõg þPÚõì àKôA úÂpÎ {øBÞ
28

www.TEHRANMAGAZINE.com

ÿBÃÖ úG Apüq ,lñÞ Ñõñíì oõzÞ úG Ao úèBGq
.lñðq|þì Iýu@ òý^ þìõG|Qvüq

JpÒ þßýðôpPßèA RæõÃÖ qA òý^ óçÞRôpSêìBÎàü,þìõG|QvüqRçßzìoBñÞok
ókpÞ koAô úG QHvð Ao òý^ RBìBÛì rýð pãük
ó@ô ûkpÞ lükpOoB^k þGpÒ ÿBøoõzÞ qA úèBGq .QuA ûkpÞ koAô JpÒ qA þßýPuçK þPÏñ¾ ëõ¿dì úG BXð@ ok BO kôo|þì òý^ þßýðôpPßèA RæõÃÖ oôk ÿBùèBu qA #
òý^ kõgok þPÏñ¾ RæõÃÖ óôrÖAqôo lýèõO ÿApG ,lñÞ|þì koAô òý^ úÞ ÿA|úèBGq BìA àü þÖp¿ì ÿBøæBÞ Roõ¾ úG ô kõy êülHO okB¾ òý^ úG JpÒ þPÏñ¾ ÿBøoõzÞ
úßéG ,koô@|þíð oBG úG þèBì kõu BùñO oõzÞ úG ÿpPzýG îøqBG kõuô lüBýG JpÒ úGpãükoBG qA òý^ úÞ lñüõâ|þì óBuBñyoBÞ .kõy|þì
.QuA ÿApG .koAk pG ok rýð þÇýdì|Qvüq RApÇg þOôpS úG óolì oBâqôo ÿBø|úèBGq òüA
lýèõO úèBGq òO oArø 520 úðAqôo òý^ ok úG Üég ÿoõùíW úÞ QuApÇg òýíø BG úéGBÛì .lðBupG òý^ kB¿PÚA "ØýTÞ" RoBXO òüA BìA ,ûlýuo ûkoô@kBG
òý^ .kõy|þì ûlðAqõu ó@ pPzýG úÞ kõy|þì Ñõð 24 kôoô koAk l¿Ú úÞ kpÞ ïçÎA þâqBO )ÿkçýì 2016( úPynâ ëBu ok BùñO òý^
óolì ÿBø|ûBãPuk òPgAlðAoBÞ úG BG koAk l¿Ú RBÏüBÂ oæk óõýéýì 700 ô koBýéýì úu .Qvýð ÿlGA
kAõì þGBüqBG lðôo ,Qvüq Èýdì BG qBvíø ô ÿBøoõzÞ ok qôo pø {ýK ëBu Bùøk qA
úG ÿoBízýG þßýðôpPßèA ÿBø|ûBãPuk þGpÒ
.lzhG kõHùG Ao oõzÞ ok ïBg ô QuBÞ ô oAõð lñðBì úÆõGpì xBñWA ûApíø
pHøo ,äñýK|òýW þy ûqBO ÿBøkõíñøo BG ô R@" òüA BìA .lðõy|þì ZoBg oôk qA ÿk|þu
,QvýðõíÞ Jrc 19 ûpãñÞ óBüpW ok ,òý^ BXÞ úG "JpÒ þÖp¿ì ólíO ÿBø|ëBÓy@
ok þíùì ÿBø|ïBâ koAk l¿Ú òý^ úÞ ly òyôo
!òý^ úG ?lðôo|þì
.koAkpG Qvüq Èýdì qA QÊB×c QùW òüpPâorG òý^ 1990 úøk êüAôA qA
QÏñ¾ lükpO|þG òý^ RBìAlÚA òý^ .QuA ûkõG þPÏñ¾ RæõÃÖ ÿ|ûlññÞkoAô
ôpGôo ÿlW êßzì BG Ao JpÒ "þüAq|ëBÓy@" ok ô kqAkpK|þì þíÞ ëõK ëBÓy@ kAõì òüA ÿApG
lì@ok ÐHñì àü qA þPÏñ¾ ÿBøoõzÞ .lñÞ|þì óôpýG þüBùHðApâ ïBg kAõì Bùð@ qA ÅõÎ
oApÚ îùì {upK àüpGApGokô lðõy|þì ïôpdì àýPuçK ô nÒBÞ ,òø@ ,wì :lñðBì ,koô@|þì

?kpÞ lüBG ú^ ëBÓy@ úíø òüA BG :lðpýâ|þì ...ô
úG óBùW þPÏñ¾ ÿBø|úèBGq qA þíýð qA {ýG

!QÏýHÆ IüBXÎqA þßü
.ly QÖBü lñéüBO ÿoõGAlðõð êcAõuokô lñéüBO JõñWokpuôk QzK áæ àü #|
QÎpu úG QzK áæ òüA .lñÞ þì þâlðq þéßzì aýø óôlG ô koAk pu ôk kAqõð QzK áæ òüA
áæ òüA óly pu ôk UÎBG þßýPðs {ùW Ñõð àü .ly ëBuoA ÿoõGAlðõð ok þOBÛýÛdO rÞpì úG
òüA rýãðA Rpýc oBývG úPßð.QuA úPÖpâ ïBð >õéXð@ êßýì< QzK áæ òüA .QuAûlyQzK

!kõy úýùO ÿlñPvì QzK áæ òüA þâlðq qA QuA oApÚ úÞ QuA

óApùO þééíèA òýG úéXì
pPzýG lñøAõg þì úÞþðBð@ JõHdì

lñðAlG pPzýG ô lñðAõhG

29

óApùO úéXì

ûlñøk óBßOô áBñPzcôpøBÊ
wÞBOõGqA wK óq àü

óBßO ô áBñPzcô oBývG ÿpøBÊ okBð ÿA úÂoBÎ ok wÞBOõG qA wK ëBvðBýì óq àü #
.kpÞQüBßy kõg àyrKqA êýèk òýíø úGô kpÞAlýK ûlñøk

þìêHÛOóBìokÿApGÿkBüqÿBøúñürøBùñOúðBøqôoòüAþüBýðBPüpGúèBu58óqäñýÞúéuoBì |
BìA kõG ûkpÞ wÞBOõG ólypO óAõW lýìA úG lüõâ þìôA .QuA ûlyoB^k îø þâkpvÖA úG úÞ lñÞ
ok Rly úG {Ooõ¾ úÞ ly úWõPì wÞBOõG qA wK qôo ôk ÿô .QuA ûly æõýø àü úýHy óõñÞA
ûoBGôk lÏG qôo lñ^ Ao kõg þPÚô BìA QuA ÿkBÎ ÿA úÂoBÎ kpÞ þì pßÖ AlPGA .QuA óly ïoõPì ëBc

.kpG þK úÏWBÖ ÜíÎ úG lük úñü@ok
oApÚ þüBÃÚ IýÛÏO QdO óõñÞA BìA ûkAk ïBXðA Ao ôA wÞBOõG êíÎ úÞ QuA þßyrK òýéì óAqôA
pýÒ ÿBø úÂoBÎ êýèk úG ôA qA rýð pãük óq ôk äñýÞ úéuoBì qA pýÒ úG úÞ QuA òüA IèBW úPßð .koAk
oArâpG VõíðoõG pùy ok QuA oApÚ àyrK òüA ûBâkAk.lðA ûkpÞ QüBßy wÞBOõG þñýG {ýK êGBÚ

.kõy

lüBìpÖ áoBHì Alg .lyBG|þì úìm pG ëõK þðAlñ^ úé¾BÖ ,oBWBÚ lùÎ úÏìBW ok #
|>ÿpíÚ 1329 ëAõy ;úéèAFBy|óA .QyAlð kõWô óApPgk ZAôkqAô þÞkõÞòýG
ÈuõPì úÛHÆqA xôpÎ àü úüpùì òüA úPHèA þãèBu ûkrýu BO Q×ø qA IéÒA óApPgk
}kõg ûkAõðBg îø úÞ QuA pXÚ lùÎ ok úÏìBW |.lðkpÞ|þì ZAôkqA
óBzñøk úG óBzPuk kBìAkBÚ@ ûkAõðBg îø ô ëçÛPuA úG þGBýPuk óõ^ þéìAõÎ
çTì úÞ îðBg xôpÎ àü úüpùì úðpâô ûlýuo|þì ô qôo ó@ ok óApPgk Ðüpu lyo ,ÿkB¿PÚA
òüA qA pO îÞ þéýg ,QyAk pGoBG Bü pâoBÞ olK ÿoBíýG Ñõýy êýèk úGpíÎ òýãðBýì ókõG òýüBK
.lñPyõð|þì BøkAkoApÚ òüA ok úÞ ly|þì ÿrý^ .kõG pSõì xokôq ÿBø|ZAôkqA òüA {üArÖA ok
äñøpÖô ûlýgp^oBâqôooõÆ ú^ úÞ òüA æBc ólürâpGok ÿoBýPgA úðõâ|aýø óApvKô óApPgk
Bøqôo òüA úÞ ûly ÅõÎ olÚ|òüA Ap^ ØüoBÏO ô êßy òüpO|YüAo .lñPyAlð kõg ûlñü@ pvíø
úüpùì qA ûkBu lñìoBÞ àü pPgk úüpùì þøBâ |.kõG îDAk lÛÎ ZAôkqA
ó@ qA ,kõy|þì pPzýG oAk|úðBgoBÞ pPgk àü ZAôkqA ,ZAôkqA YüAo ÿBø|ûõýy pãük qA
óBzGAõW lüBG óBuBñy|úÏìBW úÞ QuA þüBørý^ xBuApG óBðq ô óApPgk ókpÞ|úÓý¾ Bü QÚõì
|.lññÞ AlýK Ao BO ly|þì IHu rýð þèBì pÛÖ .kõG ÜÖAõO ô kAkoApÚ
olÚ ú^ lñíOôpS úÛHÆ óApPgk úüpùìBìA {üõg óApPgk QÚõì ZAôkqA úG Bø|ûkAõðBg
? QuA ûkõG |.lñøk QüBÂo
úÞ çÆ lñGpíÞ àü ,krü ok ÿkBG@ ú^oBK úu êGBÚ «çìBÞ úÏìBW ÙpÎok óBðq ókpÞ|úÓý¾
ZBO|îýð àü ,kõG ûly òýDrO þÖpyA ÿBø|úßu BG óBüBK úG qA wK ÿA|úÓý¾ ÿBø|óq ô kõG ëõHÚ
þíDAk lÛÎ úG þðBu@ úG kAkoApÚ ûoôk ólýuo
pXÚ lùÎ ok BøpPgk úüpùìþãðpÖxBHèQukûkôpøAõWokÝpÒôоpì
oApÚ îðBg|xôpÎ úWõO koõì þéýg ÿpg@ òüA( .lðlì@|þì ok pãük ÁBhyA
kõG ûkpÞ ëõHÚ kBìAk ÿBÚ@ òí ok .)ûkõG úPÖpâ þðBðq Bü óApPgk êìBy ZAôkqA pãük êßy
| |.lølGBùGpýyîøóBìõOoArø6úÞ ô xôpÎ îø úÞ lüBýG þðBù×¾A ÿBÚ@ þéÎlídì |.kpÞ AlýK oBWBÚ ûoôk iüoBO ok lüBG Bü ô óly ûlükqk Bü ô BùãñW ÜüpÆ qA úÞ ly|þì
oAkkAõu BùñO óõ^ îø ô lñÞ ïpdì îø úG Ao kBìAk pýýÓO ëBcok QùWôk qA ïkpì úÞ ÿA|ûoôk
þðApüA ÿBø ûkAõðBg pXÚ lùÎ ÈuAôA qA êýèk úG òük ê¾A BGpPzýG þüBñy@þßü ;lðkõG | |.lðly|þìúPgôpÖôpýuA,ûkpGRoBXO
pùì ,lÛð ÿBùGpýy ÿBW úG lðkAk eýWpO ;lvüõñG Ao kAkoApÚ òPì ,QuA úédì óõýðBcôo kAlÏO óly kBüq ô kAõu }pPvâ úG ÀPhì æõíÏì ,Bøpùy ok þðq lñ^ ïBËð
QýíøA qA þßü úÞ òüA .lðpHG æBG Ao óBypPgk BG /þèBÏO úívG< :lvüõð|þì þéÎlídì BÚ@ ÿBø|äñøpÖ BG óBýðApüA þüBñy@ ïôk ô ÐéÇì ZAôo rýð RæBüA ok þèô ;QuA ûkõG ÙApyA
Ao ly îùì þéýg óApüA ok úüpùì ô îÞ BùGpýy ô )úéèA|þé¾( îOBg pHíÓýK pG RAõé¾ ô Alg kBü ÝApÎ ,þðBíTÎ óBìkpì BG ÉBHOoA ô þðApüApýÒ îÞ óAkpì þPc bõéG RçüA òýG ok .QyAk
p¿Î|þèô RAlýüBO BG ô ôA þìApâ óAlðBg úG rýð òüAô lñPÖpâ|þì óq 8 BO ûBâ rýð QÎBÃG
.kpÞ AlýK oBWBÚ ûoôk iüoBO ok lüBG ÿkAkoApÚ nÒBÞ òüA )úWpÖ þèBÏO úéèA|êXÎ( |.JpÒ þPc ô JpÎ ÿA|úñürø BùñO úð RçüA ok óq úÞ kõG êýèk òüA
ÝçÆ þéÚBÂo þüçGpÞ JBñW òýÖpÆ óBýì úÞ QuA úÛHÆ qA îðBg xôpÎ àü úüpùì lýñÞ|þì pßÖ ÿlýèõO ÿôpýð úßéG ;QyAlð pøõy ÿApG
ÐÚõì ó@[ úìpßì ïpPdì xôpÎ olK ,qôk|ûõýâ {ýK ëBu 100 kôlc ÿpùy ÈuõPìô þèõíÏì |.lì@|þì JBvc úG pøõy úG QHvð ÿpOlì@oBÞ
koõì ok óq úÞ þOoõ¾ ok oBWBÚ ûoôk ok qA ]lñvüõñG kAkoApÚok Ao xôpÎ îuA kõHð îuo ok Ao óBOkõgô lülñHG Ao Bø|îz^ ?ûkõGolÚ ú^ ûkõG îuo pWBÚ ûoôk ok úÞ ÿA úüpùì BìA
,kpì qA úÛ×ð QÖBüok ïlÎ óõ^ þ¾Bg olK ,þyBGqArG BÂo ZBc JBñW ô ÙpÆ àü ÿA|úðBg ;lýñÞ oõ¿O þGõ^ ÿBø|ûkpð BG úðBg àü
,kpì þvñW þðAõOBð Bü ô þÚçgA RBÖApdðA êgAk ô QuA þéãøBÞ îø {ÆBýc ÿBøoAõük úÞ ?Qvý^
Roõ¾ ok ôlüBíð ÝçÆ QuAõgok QvðAõO|þì |.ûly lÛÏñì þyBGqArG þéÎp×ÏW BÚ@ kBìAk þðApüA ÿBø ûkAõðBg pXÚ lùÎ ÈuAôA qA
ô óAkpì ÿõuqA óBÞkõÞ ÿoAlùãð ú×ýÊô ÝçÆ àü<:úÞQuAoApÚòüAqAûlyëõHÚúüpùì | |.lðoAk óApG|úéG qôpìA .QuA óBíùì qA pK úðBg pùì ,lÛð ÿBùGpýy ÿBW úG lðkAk eýWpO
úÏìBW þèõíÏì óAkpì rýð úüpùì QgAkpK êßzì àü úèæ ,ïBW àü úñü@ ,lýXì úéèA|ïçÞ léW ÜÖAõO úG rý^ úíø puô ûly ïBíO Bø|Ùpc QýíøA qA þßü úÞ òüA .lðpHG æBG Ao óBypPgk
àü ,òO YñK ÜýÛÎ àü ,Quk úu xBHè ,Zôq úüpùì kAkoApÚ òPyõð QÚô æBc .lðA|ûlýuo Ao ly îùì þéýg óApüA ok úüpùì ô îÞ BùGpýy
|.kpÞ|þì Ùp¿ñì óBzðBðq ÝçÆ pßÖ qA rýð Ao óBìõO 100 ô )ïçvèA|úýéÎ(þéÎ þÃOpì êüBíy BÚ@ ZBc BO lðA|ûkBPupÖ xôpÎ ûkAõðBg .QuA
30

www.TEHRANMAGAZINE.com

Individual, Couples & Family Psychotherapy ÿoBOæ þG ÿoBOæ :MìApOlèBðôk

ÿoApÚA úèBø pPÞk Bßüpì@oõùíW|wýDo ,áoõüõýð òPùñì úÛÇñì ok úPynâúP×ø þPvüoôpO úéíc þK ok #
oôBzì ô xBñzðAôo RæBüA úG ÿoBOæ ÜüpÆ qA óApWBùì kôoô:Q×âô kpÞ JBÇg >óAõýc< Ao úéíc òüA êìBÎ
oBÞ úGpXO ëBu |15 BG
.lñÞþì ØÚõPì Ao ûldPì
,|JApÇÂAô þâkpvÖA :ÿBøúñýìqokÀ¿hPì Q×â ô lðAõg >óAõýc< Ao òPùñì þPvüoôpO úéíc êìBÎ Bßüpì@ ÿoõùíW|wýDo ,MìApO lèBðôk
ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì
.lñÞ ØÚõPì Ao ÿoBOæ ÜüpÆ qA óApWBùì kôoô úìBðpG QuAõg løAõg ûpãñÞ qA úÞ
RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
Haleh Eghrari, Ph.D. kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

Licensed Psychologist (310)441-9550
(LIC.#PSY 13673)
1314 Westwood Blvd., #206
www.haleheghrari.com Los Angeles, CA. 90024

BðpŸG ZpüA pPÞk
àyrLðAlðk

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG |

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA
þPvüoôpO þìAlÚA ok úÞ þßGqA úÏHO :kpÞ óBzðpÆBg MìApO ,Qyõð QvK|òPãñyAô úìBðqôo
(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 .kõG ûly ûldPì RæBüA koAô ÿoBOæ úìBðpG ÜüpÆ qA ,lðBuo êPÚ úG ÿA|úüApÞ QðAô àü BG Ao p×ð Qzø
Ñôpy Ao )ÿoBOæ( þðõâBðõâ þOpWBùì ÿArüô úìBðpG úG ókAk óBüBK lñü@pÖqôpìA òì :Q×â ÿô
ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA òüA .lñÞqBÒ@pO|Ðüpu ú^pø Ao úìBðpG òüA ókpÞ ØÚõPìoBÞ úÞ QuAõg îøAõg ûpãñÞqA .îñÞ|þì

þðApüA ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApGrürÎ óBPuôk .îüA|ûkõG ó@ ØèBhì Bì ô ûkõHð Jõg úìBðpG òüA .Qvýð Jõg BìA luo|þì pËð úG Jõg úìBðpG
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok úG QÞpc ô úìBðpG òüA úG ókAk óBüBK Qíu úG pO|Ðüpu ú^ pø Bì|:kpÞlýÞCBO Bßüpì@oõùíW|wýDo

|www.SmartDoctors.info .kpÞ îýøAõg QÞpc þãPvüBy pG þñPHì þOpWBùì îPvýu Qíu
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì pÆBg úG RApÞõìk óAoAnâ|óõðBÚ qA þøôpâ ô pìõy áB^ oõOBñu pýËð ÿkApÖA qA úìAkA ok ÿô
úd×¾ ok Bßüpƒì@ ÿoõƒùíW|wƒýDo .kpƒÞkBƒÛPðABƒßüpƒì@ÿBƒøqpƒìëBƒHÚokóBƒykpƒßüôo
îPvýu úð ,lyBG Bø|þãPvüBy xBuApG RpWBùì BO îýyõÞ|þì Qhu Bì :Qyõð kõg ÿpPýüõO
ÿApG ïpËð úG :Qyõð MìApO pPýüõO òüA úG {ñÞAô ok pìõy áB^ ,ëBc òýíø ok.Bø|RApÞõìk ÿoBOæ

!Qvýð kôq þéýg úÏWBÖ àü ókpÞ þuBýu

lýuBñzG Ao óBùW ÐüBì òüpPðApâ

SmartDoctors óAõñÎ úG áBðpÇg oBývG ÐüBì òüA #
.kõy|þì úPgBñy óBùWok ÐüBì òüpPðApâ
. lýñÞkoAô þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao| ÿôo úÞ lðoAk kõWô óBùWok þOBÏüBì
úG ô kõy|þì ÿoAnâ QíýÚ Bø|ó@ qA þgpG
ôpvgpPÞk BGpPzýG RBÎçÆA ÿApG RBÏüBì òüA qA þßü.lðõy|þì úPgôpÖ ïkpì
îø óBùW ÐüBì òüpPðApâ óAõñÎ úG úÞ
(310) 724-8584|31 lýDBìpÖê¾BcxBíOÿlícApýì pƒƒƒøq .QuA JpÛÎ pøq ,kõy|þì úPgBñy
ÿApGoæk óõýéýì10 qA {ýG }qoA BG JpÛÎ

.QuA óBùW ÐüBì òüpPðApâ pPýè pø
ÿApG ,QuA JpÛÎ îu ok úÞ þñýEOôpK
ÿBø úÂoBÎ ô ê¾B×ì ïoô úG çPHì ÿkApÖA

.kõy|þì ûkB×PuA ,ÿA|ûkôo

óApùO úéXì

.ly løAõg úÂpÎ ëBvìA ûBì óBG@ Qgõu ûBãüBW 41
}qoA úG úülýìA Qgõu ûBãüBW òýñ`íø ûlüArì úG þPèôk
,ëBüo óõƒýéýì 188 ô koBƒýéýì 24 úƒüBƒK êƒÞ kõy|þì úPyAnâ
êÞ }qoA úG óBíýéu lXvì Qgõu ûBãüBW
ûBãüBW ,ëBüo óõýéýì 733 ô koBýéýì 24 úüBK
45 úüBK êÞ }qoA úG óAkBG@ àü ûoBíy Qhu
Qgõu ûBãüBW ô ëBüo óõýéýì 243 ô koBýéýì 14 úG ÜéÏPì þPèôk Qgõu ûBãüBW 41 #
687 ô koBýéýì 32 úüBK êÞ }qoA úG pPyõy ëBvìA ûBì óBG@ïA|þu qôo ok oõzÞóBPuA
{üAlýK ú×véÖ óBPuA úG ÜéÏPì ûBãüBW 4 pƒø(ëBƒüo óõƒýéýì .kôo|þì ûlüArìrýì ÿôo
kpð úPhO óAløAq àü ûoBíy Qgõu ûBãüBW ;)óBPuqõg
óõýéýì 585 ô koBýéýì 40 úüBK êÞ }qoA úG óBìqBu þìõíÎ ÈGAôo qA ûlýuo }oArâ úG |
úG óAløAq 2 ûoBíy Qgõu ûBƒãüBƒW ô ëBƒüo Qgõu ûBãüBW 41 ûlüArì ,ÿqBu þ¾õ¿ƒg
óõƒýéýì 821 ô koBƒýéýì 28 úƒüBƒK êƒÞ }qoA ïA|þu qôo ok oõzÞ óBPuA 14 úG ÜéÏPì þPèôk
ô óBPvýu óBPuA úG ÜéÏPì ûBãüBWôkpø(ëBüo xBuA òüA pG úÞ kõy|þì oArâpG ëBvìA ûBì óBG@
}qoA úG lýG ïpg Qgõu ûBãüBW ;)óBPv^õéG êýGkoA óBPuA úG ÜéÏPì ëBhég Qgõu ûBãüBW
;ëBüo óõýéýì 274ô koBýéýì 15 úüBK QíýÚ úG
úG 4 ûoBíy Qgõu ÿBƒø|ûBƒãƒüBƒW
óõýéýì 522 ô koBýéýƒì 117 }qoA
}qoA úG àü ûoBíy ûBãüBW ,ëBüo
óõýéýì 826ô koBýéýì 136 úüBK êÞ
úG þèBíy ÿAo@ óBu ûBãüBW ,ëBüo
516 ô koBýéýì 4 úƒüBƒK êƒÞ }qoA
óBu Qgõu ûBãüBW ,ëBüo óõýéýì
4 úüBK êÞ }qoA úG þGõƒñƒW ÿAo@
ûBãüBW ,ëBüo óõýéýì 416 ô koBýéýì
êÞ }qoA úG þÚpy RBßzì Qgõu
Bì oArâ ZBG lüBG lýPvðAõPð pâA ô îüõy|þì Bíy pùíâorG QýÚ|çgô kpg ,ëBüo óõýéýì 248ô koBýéýì 6 úüBK
BìA ,QuAõg óBìq qôo êù^ ïBuoõük >.lýyBƒG ôpvg óAôpýyõðA þøBykBK óBìq ok# úG þGpÒ RBßzì Qgõu ûBãƒüBƒW
òüô< lñPvðAõPð òýìqpu ó@ óBüBðAk qA àü aýø lñø ûBykBK >åorG ïBuoõƒük<,kBƒHÚ pƒvK ô ëBüo óõýéýì 180 ô koBýéýì 38 úƒüBƒK êƒÞ ,ëBüo óõýéýì 192 ô koBýéýì 6 úüBK êÞ }qoA
ûBy IýOpO òüA úGô lññÞ þüBzâ ûoB^ Ao >pýykoA RBHSA ô óBýðApüA þüBðAk ô kpg {Xñu ÿApG 84 úüBK êÞ }qoA úG 2 ûoBíy Qgõu ûBãüBW 5 úüBK êÞ }qoA úG óBívüoA Qgõu ûBãüBW
qA ó@ÿBø|ûpùì úÞ Ao þXðpÇy kõg ÿpOpG ûBãüBW ôk pø(ëBüo óõƒýéýì 695 ô koBƒýéýì Qgõu ûBãüBW ô ëBüo óõýéýì 765 ô koBýéýì
.lyBG óApüA oArâ ZBG úÞ QÖpünK óBPuôlñø þüBüAlø ûApíø úG ,kõG jpu RõÚBü ô kpìq ûoBíy Qgõu ûBãüBW ;)xoBÖ óBPuA úG ÜéÏPì 305 ô koBýéýì 9 úüBK êÞ }qoA úG oõy úÏéÚ
{üAlýK ú×véÖ QhO< ô kBPupƒÖ óApƒüA oBƒGok úƒG wƒý×ð 949 ô koBýéýì 72 úüBK êÞ }qoA úG kBG@ ïpg 3 óBPuA úG ÜéÏPì ûBãüBW 8 pø(ëBüo óõýƒéýƒì
oBÞ òüA ïBXðA ûkoBíâ rýð Ao BðAk >xõPüo kpWôpG 2 ûoBíy Qgõu ûBãüBW ô ëBüo óõýéýì
ûBìàüqôoúðBHy30pâóBzð:ûpùì 30 óõýéýì 427 ô koBýéýì 33 úüBK êÞ }qoA úG .kôo|þì }ôpÖ rýì ÿôo )óBù×¾A
qôoúðBHyQÎBu24pâóBzð:úðBg 24 .QgBu óBPuA úG ÜéÏPì Qgõu ûBãüBW ôk pø(ëBüo úG ZpÞ þPÞpy Qgõu ûBãüBW òüA pG óôrÖA
qA< :Qyõð óApüA ûBykBK úG ÿA|úìBƒð ok ôA þéýÎBíuA lýùy Qgõu ûBãüBƒW ;)óBƒPupƒè ëBüo óõýéýì 287 ô koBýéýì 165 úüBK êÞ }qoA
ëBuê¿Ö4:òýìq QívÚ 4 rýð Bíy óBüBðAk ,lýPvø Bì ûBzñøBy Bíy úÞ BXð@ 415 ô koBýéýì 91 úüBK êƒÞ }qoA úƒG ÿoBƒu 58 úüBK êÞ }qoA úG FBvð Qgõu ûBãüBW ô
qôoúðBHyàüQÚô5: ÿqBG Quk 5 ûõýyô }ôo Bü wK .lñyBGpOpG Bì óBüBðAkqA lüBG }qoA úGpùzùG Qgõu ûBãüBW ,ëBüo óõýéýì ûBãüBW ôk pø(ëBüo óõýéýì 779 ô koBýƒéýƒì
)YðpÇy( îüA|ûkBPupÖ Bíy krƒð úƒG úƒÞ Ao úƒ`ð@ ô ëBüo óõýéýì 584 ô koBýéýì 36 úüBƒK êƒÞ ÿõg Qgõu ûBãüBW ;)qpHèA óBPuA úG ÜÏéPì
qôoôIy :lýLuô ûBýu äðo 2 Bì ÿApG ZBG ô ôBu òüA qA wK Bƒü ô lƒýüõƒâqBƒG }qoA úG )Qyæ@(ûõÞkAõu Qgõu ûBƒãüBƒW óõýéýì 613 ô koBýéýì 81 úüBK êÞ }qoA úƒG
ëBuûBì12 :koAk úðBg 12 òýìq ÙpÆpø úupø(ëBüo óõýéýì 906ô koBýéýì 10 úüBK êÞ êÞ }qoA úG õÞBì àü ûoBíy ûBãüBW ,ëBüo
.>lýPup×G ûBãüBW ;)óAolðqBì óBPuA úG ÜéÏPì ûBƒãüBƒW ûBãüBW ô ëBüo óõýéýì 43 ô koBýéýì 33 úüBK
òýìqûpÞ :kpð úPhO óBìq qôo êù^ úìBð ólðAõg qA wK óApüA ûBy 168 ô koBýéýì 6 úüBK êÞ }qoA úG óAôæ Qgõu koBýéýì 49 úüBK êÞ }qoA úG J@ôlðBýì Qgõu
óBíu@:ÿqBG òýìq ûoB^ qôo lñ^ òüA ok óBüBðAk qA àü aýø ô QuAõg úG pýígolñG Qgõu ûBãüBƒW ,ëBƒüo óõƒýéýì úG ÜéÏPì ûBãüBW úu pø(ëBüo óõýéýì 560 ô
ëBHÚAôQhGûoBPu :xBO pùíâorG îéù^ qôo úßñüA BO ,QÖBýð Ao ó@ }ôoô óõýéýì 722 ô koBýéýì 818 úüBƒK êƒÞ }qoA pùy Qgõu ûBãüBW ;)þGpÒ óBXüBGom@ óBPuA
ïBüA}kpâ :Bø xBO }kpâ ô QuBgBK úG kõG óAôpýyõðA püqô òüpO|óAõW úÞ úG xBHÎolñG 3 ûoBíy Qgõu ûBãüBW ,ëBüo óõýéýì 320 ô koBýéýì 13 úüBK êÞ }qoA úG pük
Bø|óBvðA:Bø ûpùì lðA|úPgBu äñW óAlýì óõ^ Ao YðpÇy òüA< :Q×â ô ëBüo óõýéýì 151 ô koBýéýì 20 úüBK êÞ }qoA Qgõu ûBãüBW ;pùyõG óBPuA úG ÜéÏPì ëBüo
Bø|óBvðA QÞpc :òýìq ok ûpùì }kpâ pøô lñãñW|þì îø BG kõg ÿBø|ûpùì BG ÙpÆôk úÞ 7 úüBK êÞ }qoA úG JBñýì Qgõu ûBãüBƒW 650ô koBýéýì 84 úüBK êÞ }qoA úG 17 ûoBíy
,lyBG úPyAk ÿpPzýG þzülðAoôk ô kpƒg ïAlƒÞ ûBƒãüBƒW 4 pƒø(ëBƒüo óõƒýéýì 141 ô koBƒýéýì úG 29 ûoBíy Qgõu ûBãüBW ,ëBüo óõýƒéýƒì
) þâlðq( ô YðpÇy ÿqBG êìBÞ ÿBøqAo ô >.kõy|þì qôpýK | ûBƒãƒüBƒW ;)óBƒârƒìpƒø óBƒPƒuA úƒG ܃ƒéσéPƒì óõýéýì 546 ô koBýéýì 180 úƒüBƒK êƒÞ }qoA
åpì :ÿqBG pø óBüBK ok ûpùì òPyAkpG ôA pG oBG úu ûBzñøBy .Q×â Ao Bø|ûpùì ólý^ }ôo ô koBýéýì 41 úüBK êÞ }qoA úG ZõuBü|CNG êÞ }qoA úG 14 ûoBíy Qgõu ûBãüBW ,ëBüo
}AkBK ôA úG úßu oArƒø ûkqAôk ô kBƒPupƒÖ kôok ô úüõéýßùÞ óBPuA úG ÜéÏPì ëBüo óõýéýì 720 ûBãüBW ,ëBüo óõýéýì 979ô koBýéýì 264 úüBK
Bø|óBvðA úG pùíâorG BG >xõPüo QhO< ó@ qA wK ...kAk êÞ }qoA úG ûõÞpGA Qgõu ûBãüBW ô lícApüõG koBýéýì 56 úüBK êÞ }qoA úG 16 ûoBíy Qgõu
:xBO kAlÎA | ûBãüBW ô ëBüo óõýéýì 888 ô koBýéýì 4 úüBK 42 ûoBíy Qgõu ûBãüBW ,ëBüo óõýéýì 379 ô
þPupKAlg ô þüBPßü :1 .QgAkpK ÿqBG óBPuA úG ÜéÏPì ûBãüBW ôk pø(ûõÞpGA|CNG óõýéýì 803 ô koBýéýì 123 úüBK êÞ }qoA úG
òýìq ô óBíu@ :2 qôpýK xõPüo QhO pG oBG úƒu pƒùíâorƒG rýì ÿôo ëBvìA ûBì óBG@ ïA|þu qôo ok )krü êÞ }qoA úG 37 ûoBíy Qgõu ûBãüBWô ëBüo
àýð oAkpÞ ,àýð oBP×â ;àýð oAlñK :3 krð úG Ao xõPüo QhO pùíâorG lÏG qôo ...ly {y pø( ëBüo óõýéýì 32 ô koBýéýì 52 úüBK
JpÒ ,Ýpy ,JõñW ,ëBíy :4 ô kAk óBzð Ao ÿpãük ÿqBG úéýuô ô lðAõg kõg .lðôo|þì ûlüArì qôo òüpg@ ok )óApùO óBOA úG ÜéÏPì ûBãüBW
lÎo,{O@,ûoBPu,ûBì;lýyoõg :5 oArâ ZBG Bì lükAk iuBK Ao òüA Bíy pâA< :Q×â
{ñüpÖ@qôo{y :6

32

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

33

óApùO úéXì

ly óBìõO 6950 Õpì QíýÚ

:Q×âô kpÞïçÎA Ao ó@RBÛPzì ÑAõðA ô Õpì lülW jpð þøBì ô ûlðpK úükBdOA wýDo #
.QuA ûlýuo óBìõO 6950 úGoAqBGok Õpì QíýÚ

úßñüAóBýGBGÿô .kpÞïçÎAoAqBGokAoó@RBÛPzìÑAõðAôÕpìlülWjpðþðBgØuõüÿlùì |

ly óBìõO 4061oAqBGokoæk

Jok þyôpÖ ûlíÎ ok iHÆ ûkBì@ Õpì jpð :Q×â ,QuA óBìõO 4400 ûlðq Õpì ïpâõéýÞpø QíýÚ 4061 ô QuA ûly ôpGôo QíýÚ ÿkõϾ lðôo BG úPynâúP×ø lðôo ÙçgpG Bßüpì@oæk #
þ×ñ¾ ÿBølcAô þyôpÖ ûkpg ô óBìõO 6300 þ×ñ¾ ÿBølcAô Jok êüõdO ,óBìõO 6150 ûBâoBPzÞ oArø 318 ô óõýéýì àü þzüArÖA QÞpc BG îø lülW fpÆ ïBíO úßu ô kõy úPgôpÖ óBìõO

.QuA óBìõO 6950 .koAk QíýÚ óBìõO
óAo ,óBìõO 5950píÞ BG Õpì óAo ïpâõéýÞpø QíýÚ òýñ`íø :kôrÖA þøBìô ûlðpK úükBdOA wýDo úPgôpÖ kAq@oAqBGok óBìõO 5429ô QuA úPyAk Ao {øBÞ òüpPzýG óBPvéãðA lðõKqoAoAqBGok|
Õpì úéýÖ ô óBìõO 13000 ØPÞ óôlG úñýu ,óBìõO 12000 ØPÞ BG úñýu ,óBìõO 6950 píÞ þG Õpì pýýÓOóôlGúýÞpOpýèôkoAkQíýÚóBìõO4798{øBÞQùWokúPvø@IýyBGrýðôoõü .kõy|þì
îýð rýð úßuoAqBGok .QuA ûly úWAõì ÿkõϾ lðôo BG rýð úßuoAqBG.kõy|þì úÂpÎ óBìõO 1100
.QuA óBìõO 15000
.koAk QíýÚ óBìõO oArø 251 þìpâ úßu ô óBìõO oArø 381 úßu ÐGo ,óBìõO oArø 675 úßu
koAk oApÚ óBìõO oArø 124 úðBPu@ok QíýÚ {øBÞ BG oBýÎ 18 ÿçÆ ïpâpø ,çÆ oAqBG ok òýñ`íø

.koAk QíýÚ óBìõO oArø 537 pýýÓO óôlG çÆ ëBÛTì ô

þì kBüq úÞ þOBc|çǾA qA þßü # ÙpÆ ól@ü@,|þúPìyîoø}úð@BgêkTôíèoA JpÂ
qA lñðôlG lðoAk úÚ|çÎ Bø þéýg lüBy ô îüõñy
Quôk ,QuA “ úPgõu olK “ ,ûlìôA BXÞ qôo pø ô QyAk ÿkBüq úÚçÎ úPyo }@úG þðq :úÞlðA|ûkoô@êTì òüA úzüo ûoBGok #
kõHðpÂBc îø óqô lì@|þíð {yõg úPyo }@qAôA ÙçgpG }pøõy .QhK|þì Ao AnÒ òýíø
?þ^ þñÏüô ûlìôA BXÞqA îðôlG îPyAk úG kõg ûk ô êdì qA úPyo }@ókoõg qA oApÖ ÿApG qôo àü kpì .lñÞúýùO þüAnÒ ,ó@rW
óApüA úG Bø JpÎ kpâkrü óBìq ok úÞ þPÚô “
úÞ ôo óApüA ïkpì ,lðkpÞ ePÖ ôo óApüA ô lðkpÞ úéíc |.QÖo kõG ûk BOôk òüA ê¾BÖ lc ÿA|úðBgkôoô kõG BXð@{Puôk úÞþøk
ô lðlýìBð QupK {O@ ,lðkõG QzOoq òük ÿAoAk
ÿôo ï|çuA òük úG úÞ lðkpÞ oõHXì ôo Bø óôA BG .QuAoBÞok úPyo }@BXñüAqBG lük kpì ó@ô ly òùK ûp×u ,lýuo AnÒ Ùp¾ QÚô óõ^
ï|çuA òük úG óBykõg þøôpâ óBýì òüAok .lðoôBýG úðBhHcB¾ óq !?ûlì@ BXñüA ô ûkpÞ oõHÎ oôBñùK úðBgkôo òüA qA oõÇ^ }@ òüA :Q×â IXÏO
îñÞ úýùO ÿrý^ úÞ ïkpÞ þÏu þéýg òì :Q×â óBíùì úG koAlð êýì úPyo }@ úG kpì ó@ úÞ QvðAk
qA ”úPgõuolK“ ûsAô ïkpÞ pßÖ .QuBKpG àzÞ }@ äük Bíy úðBg ok úzýíø úÞ lì@ ïkBü þyBG úPyAk Quôk Bíy úÞ
?QuA ûlì@BXÞ ôQívÚqAúÞQuAòüAêTíèAJpÂòüAïBýK |.lyBGòüpPùGBíyþüApünKÿApGúPyo}@
Bø|óBvðAþâlðqpGQyõðpuQýíÞBcúGókAkúWõOok:kpGoBÞkoAõìô| |.kpÞoApÖóAõO|þíðpülÛO
.lñzÞ þì Ao lðõzð óBíévì úÞ ÿkApÖA úÞ lðlük|þì óõ^ ,lðly óBíévì xpO qA îø þøôpâ ô lðlüôpâ
BO lðlðAqõu þì {O@ ok Ao ûkAõðBg QupKpu ô Bøkpì ,lðly|þíð óBíévì úÞ Ao ÿkApÖA JApÎA |.kôo|þì oBÞ úG
Bø|ú`G òüA .lðkpG|þì þP×éÞô ÿpÞõð ÿApG Ao Bø|ú`Gô ÿrýñÞ úG Ao Bùð@ óBðqô ,lññßð ÿpâ þÒBü óApãük 34
þPÚô ,lðA|úPyAk Bø óôA òu îø þDBø ú`G îø JApÎA kõgô lðkpÞ þìoBÞ JApÎA úðBgokô lðly åorG
úPgõu olK òüA ,úð “ :lñP×â þì ,)BøpÞõð ô Q×éÞ( QuAõO ú`G òüA úÞ lðlýupK þì úðBg IcB¾qA
òüAúGôQuAûlyûlðAqõuóApüAePÖóBüpWok}olKúÞQuAþP×éÞôpÞõð,QvýðBìú`GþñÏü ”QuA

.>úPgõu olK< :lðA|úP×â þì Bø|Q×éÞ ô pÞõð

www.TEHRANMAGAZINE.com

35

ÿA|ûqBO ØzÞ pø îø qõñøô lðoAk pËð ÙçPgA óApùO úéXì
| |.lñüpÖBýGÿkBüqóBXýølðAõO|þì
lñPÖBüp¿ì åorG ïpøok þ×hì þÚBOA óAlñízðAk
ok þOoApc òßuA úPynâ ëBu ëBTì ÿApG
3 -kAk óBzð Ao þâorG þðõãíøBð åorƒG ïpƒø úPgBu lðkpÞ|þì Qìõßcp¿ìpG kçýìqA {ýK {üBìq@ koõì Ao ÿoBãðõOpK }ôo òüA úÞ p¿ì ok þ×hì þÚBOA lñüõâ|þì óAlñízðAk #
Ao ÿpOæBG RoApc ïpø úüBKok îøoôBXì äñu koAkoApÚ ûpøBÚ þßükrðok ïpø òüA .QuA ûly QuBø|ëBu þèBg ÿBÃÖ òüA lüõâ|þì ûkAkoApÚ þßükrð ok ûrýXèA ok p¿ì åorG ïpø êgAk
oæBO úG þðæAk ÜüpÆ qA lñðAõO|þì óApãykpâ ô JBvc úG ÿlülW ØzÞ ô ûly úPgBñy úÞ úÞQuA oBG òýèôA òüA .lðA|ûkpÞØzÞûpøBÚ
| |.lðkAkóBzðpãükÿBø|äñuúGQHvð Ao ÿoBãðõOpK òüA úÞ óAlñízðAk| | .lðôpG åorG ÿBø|QüBu qA ÿoBãðõOpƒK }ôo ôA .lƒü@|þƒíð óõñÞBO 19 ópÚqA ïpø òüAok ÿlülW ØzÞ
óõìBhðBOõO ûpHÛì ûoBƒG ok Bƒø þƒðq|úƒðBƒíâ ô lðA|úPvðAk >þ×ÇÎ úÇÛð< Ao ó@ lðkAk ïBXðA | |.løk|þíðoApÚlýüBOkoõìóAlñ^AoþhüoBO ÑõÂõì úG ÿA|ûqBO úÚçÎ ô kpýâ|þì Roõ¾
ô QyAk ÿpPzýG ÿBø|ÝBOA qA QüBßc ûBykBK þuBñzðBPuBG úñýìq ok Ao lülW àürýÖ {ðAk þèBg ÿBøBÃÖ qA pK ïApøA< :Q×â xAõc
RArýýùXO pãük ô ûlññÞ mõ×ð ÿBøoAkAo BG òßuA óBìkõƒg ÿBƒø|úƒP×â IƒÚApƒì lƒüBƒG Bƒì .QƒuA .QuA ûly UÎBG Ao úñÎApÖ
.lñðAk|þì lý×ì oBývG xBñyp¿ì àü QüõÃÎ oBPuAõg ôA .>îýyBG îýO àü Qyõð úèBÛì ok|Nature | úéXì
| |.koô@kõWôúGûoBGòüAokAoþüBølükpO qA òüA òì ûlýÛÎ úG< :lüõâ|þì þGõýƒÇƒèA æBíPcA úÞ Q×â ôA .ly óBuBñy óBPuBG îýO ok ïpø êgAk ok Ao ÿpPì 30 ÝBOA àü þééíèA|òýG
ok þüBø|úd×¾ ókAk oApÚ BƒG óõƒì òƒßuA ûkõHð ûly úPgBñy óõñÞ BO ïpø òüA QgBu óBìq QgBu ÿApG þèBg ÿBÃÖ òüA qA ïpø óBâlðqBu òüA åorG òèBu ÿæBG ok úÞ lðA|ûkpƒÞ ؃zÞ
RBÎçÆA ÿoô@|ÐíW ÿApG ïpø ÙApÆA ô êgAk
úPhüo ïpø ÿôo pG BÃÖ qA úÞ ÿBø|ûom ûoBG ok | |.>QuA .lðkpÞ|þì ûkB×PuA þñýüBK oæBO .koAk oApÚ úGBzì ÐÇÛì BG ô óBíPgBu
þèBg ÿBøBÃÖ qA Bø|ûom òüA .ly êýíßO ly|þì óBPuBG óAoôk IüBXÎ qA þßü úÞ p¿ì ïApøA õÖõg ïpø ô ûlzð Àhzì BÃÖ òƒüA kpƒGoBƒÞ qõƒñø
wßÏñì Ao Bùð@ Qhu fõÇu ô lðõƒy|þƒì ko kôlc úÞ lðA|ûkõG þPñÇéu ÿBø|ûpƒHƒÛƒì QƒuA ô úPyAk ÿkpGoBÞ ÝBOA òüA Bü@ úÞ Qvýð ïõéÏì
lñPvðAõO óAlñízðAk IýOpO òüA úG ô lƒñÞ|þƒì óAlñízðAk .lðA|ûly úPgBu {ýK ëBƒu 4500 óAoôk ok QuA ïõuõì >õÖõg< úG ïpø òüA qA þÃÏG .QuA ïpø êgAk ok þèBg þüBÃÖ Bü
úWõPì ô lññÞ îýupO ïpø êgAk qA þìõÚo fpÆ pãülßü BG ïApøA òüA QgBu ûõdð ûoBG ok qõñø 2483 BO 2509 ëBuqA úÞ úñÎApÖ úévéu ïoBù^ þƒèBƒg ÿBƒÃÖ òƒüA lƒñüõƒâ|þƒì óBƒuBƒñyoBƒƒÞ
ô Qvýð äñu BXÞô QuA äñu BXÞ úÞ lðly
ØzÞ åorG ïpø ok þèBg BÃÖ IýOpO òüA úG .ûly úPgBñy úÞ QuBø|ëBu
lðAõO|þì ÿoô@|òÖ òüA úÞ Q×â þGõýÇèA| | .ly òßuA< ûsôpK oAnãðBýñG ,þGõýÇèA ÿlƒùƒì
lðAõO|þíð BìA ,lñÞ Àhzì Ao þƒèBƒg ÿBƒÃÖ :Q×â VApýì QÊB×c úvuõìpülìô >lýìApýK
ôA .løk ÀýhzO Ao QuA ó@ êgAkok ú`ð@|pø ûly êýßzO ûqBu lñ^ Bü àüqA lðAõO|þì òüA<
BG Roõzì ëõÓzì óApãzøôtK îýO úÞ Qƒ×â .QuA ÿpãük åorG oæBO QuA òßíì .lyBG
ÿBÃÖ òüA ûoBG ok BO lñPvø óBuBñyoBÞ pãük
.>koAk kõWô ÿkBüq RæBíPcA
| |.lðqAkpLGÿqAkpK|úüpËðúGþèBg þðBùýÞ úÏyA ÿoBãðõOpK ûõýy qA óAlñízðAk
úÞ QuA òüA Jõg pHg< :Q×â þGõýÇèA RAom úÞ lðA|ûkpÞ ûkB×PuA )|ray|-|Cosmic|(
þâorG ÿBÃÖ òüA ô koAk kõWô þèBg ÿBÃÖ òüA lñÞ|þì ÈHÂ Ao )|Moun|( óõì ïBð úG úðõâ|îOA

.>QuA .lñÞ mõ×ð Bø|ûph¾ ok lðAõO|þì úÞ
ÿoBãðõOpK }ôo

þãñøpÖ VApýì òýzýK püqô ,xAõc þøAq

àýéy lñÞ oApÖ løAõhG úÞ þvÞ ÿôpG {ÎAk
þì þvÞ ,ïkõG úÞ þðBðq òýG ok pâA .kpÞ þì

þzÎAk 4 BG ÿõvðApÖ óq ZAôkqA ÿApWBìôlðkAkþìõèAoôAlñÞoApÖløAõgþìQ×â
>.ly þì pýãPuk
úG QzâqBG Roõ¾ok úÞ QuA ûkBì@õâoBì
wýDo qA ôA úPuAõg .kôpG óAlðq úƒG úƒvƒðApƒÖ Quk qA ûkpÞ }çO oBHßü úÞ lüõâ þì ôA úüoõu ok QvüoôpO oBù^ BG {ÎAk ÿBøôpýð úÞúvðApÖ QðBð êøA úèBu 27 óq õâoBì|#
løk ûqBWA úƒÞ QƒvƒñƒüA úƒvƒðApƒÖ ÿoõƒùƒíƒW oBývG ÈüApy BƒìA lƒñÞ oApƒÖ {ƒÎAk ÿBƒøôpƒýð äñW ok Bùð@ qA p×ð úu úÞ QuA ûkpÞ ZAôkqA )úøBì5 ô úèBu3 ,úèBu6( lðqpÖ úu ÿAoAk
ÐÚAô ok< :lüArÖA þì ôA .QuA ûkõG áBðpǃg ûlðAõgkõg ú×ýég pƒÛì ,úƒÚo ok ô QƒuA
.lðkpâqBG úvðApÖ úG {ðAlðqpÖ .lðA ûly úPzÞ úG QzâqBG ëBHðlƒG ûlƒy pƒýãPuk {ƒÎAk
úÞ lýðAk þì< :lüõâ þìõâoBì ëBc òüA BG
Ao úvðApÖ þðõñÞ ÿoõùíW wýDo ïBð þPc òì .QuA úvðApÖ
lðæôA ïkõG xõHdì úÚo ok þPÚô .îðAk þíƒð îüBø ZAôkqA ÿApG òì< :lüõâ|þì õƒâoBƒì
oBHgA úG lÏG úG ó@ qA ô kõG ÿoõùíW wýƒDo úPyAk þìAo@ þâlðq îPyAk Quôk .îƒ×uBƒPì
àü qA îüBø ú`G ô îñÞ ZAôkqA p×ð àü BG îyBG
>.ïA úPyAlð þupPuk óBíévì ÿoõzÞ ok îPyAk Quôk .lñyBG pøõy
óBüpW ok úÞ ÿõvðApÖ p¾BñƒÎ qA þƒgpƒG
ûôpâ òüA úG ÝApÎ ô úüoõu ok {ÎAk oõƒùƒÊ >.îñÞ þâlðq {ìAo@ok
ûôpâ òüA ØýÏÃO qA lÏG óõñÞA lðkõG úPuõýK ÈuõO úÚo qA Bø þzÎAk oApÖ óBüpW okõâoBì
ok óõñÞA ô ly pýãPuk úüoõu kpÞ ÿBøôpýð
.lñPvø úvðApÖ úG QzâqBG þK ok
úìBð òPyõð BG ÿõvðApÖ ûkAõðBg 20 qA {ýG .kõy þì ÿoAlùãð úüoõu ëBíy
qA úvðApÖ ÿoõùíW wýDo ,óôpßì êDõðBìA úG ÿA úvðApÖ ôk úßHy oBãðpHg BG ÿA úHcB¿ì ok ôA
ûkAõðBg ÿBÃÎA løk ûqBWA lðA úƒPƒuAõƒg ÿô xõHdì úÚo ok ÿkBüq óBìq òì<|:lüõƒâ þƒì
óõñÞA BìA lðA ûly {ÎAk JnW úÞ óBzƒüBƒø {ÎAk ÿBøôpýð pËð qA BùñO óq àü úÞ Ap^ .ïkõG
ok BO úPzâqBG úvðApÖ úG lñøAõg þìô lñðBíýzK þðBðq òýñ^ úG úƒÞ þƒédì ok xõƒHdì lƒüBƒG

.lðõy úíÞBdì úvðApÖ ÿBø|ûBâkAk >.kõG þì ,QyAk ÁB¿PgA
óBýì ok }oõÃc ëBƒu oBƒù^ ok õƒâoBƒì
36

www.TEHRANMAGAZINE.com

lèBðôk QðlüqpK ÿpGoBÞJBvc
ly ëBÏÖpýÒ þOlì ÿApG MìApO

úWõO úWõO

JõñW Bø ûBãyôpÖqA þgpG ûkB×PuAFõu þuopG ÿApG RBÛýÛdO ,pPýüõO ïçÎA pG BñG úßHy ok MìApO lèBðôk ÿpGoBÞJBvc #
óApùO úéXì ókõG óBãüAopÆBg úG Býðp×ýèBÞ .QuA ûly qBÒ@ ïAlÚA òüA QéÎ oBÞqA þOlì ÿApG úPynâúHñzXñK þÎBíPWA

ÿpGoBÞ JBvc klXì óly ëBÏÖ qA lÏG .kBPÖA
ÿoõùíW þOBýèBì fpÆ ûoBGok ôA MìApO ÿBÚ@ kpÞ ïçÎA ÑõÂõì òüA lýüBO BG pPýüõO
qA þßü úéýuô úG MìApO ÿBÚ@ ÿpGoBÞ JBvc
.kpÞ QýüõO óBøAõg ëBÏÖpýÒ QÞpy òüA þðBHýPzK {hG óAlñìoBÞ
ëBÏÖ pPýüõO ok 2009 ëBu qA MìApO ÿBÚ@ ÿBÇg ïAlÚA òüA QéÎ AlPGA ok.QuA ûly
þì ëBHðk AoôAp×ðoArø 700ô óõýéýì 41ô QuA kpÞ ïçÎA pPýüõO wLu þèô ly ïçÎA þðBvðA
xBßÏðA ÿApG pPýüõO qA MìApO lèBðôk.lññÞ ok ëBÓPyA qôo òüpg@ ok óAlñìoBÞ qA þßü
úG úéíc oõÆ òýíø ô {üBø fpÆ ô oBßÖA
.QuA ûkq oBÞ òüA úG Quk pPýüõO
.lññÞ þì ûkB×PuA {ðAlÛPñì

þðApüA óAoAk úðBuo úÞ lýyBG úPyAk úWõO qA þƒgpƒG úƒÞ QƒuA þƒøBƒì lƒñ^# NAqA óôpýG úÞþãñÞäñø kpì
ôlññÞþìQgAkpKóBykõgAoúéXìwßOëõK úéXì ókõG óBãüAo þðApüA ÿBø ûBãyôpÖ lüpg wßüA óõ×ü@Bøl¾oõPuA
þíð QÖBüok óAoAk ûqBÓì qA wßO QGBG þèõK Ao óBãüAo úéXì ô úPÖpâ ûlükBð Ao óApùO
úÞþvßOÿApGBøûBãyôpÖqAþgpGþèô,lññÞ Ao úéXì QuAõgok úÞ kõg óBüpPzì úG ZAôo BýuA ok pOæBG QíýÚ BG wßüA óõ×ü@ûBýu oAqBG - oArÖA Qhu > RBÎçÆA ÿoôBñÖ #
þì îø wßO ïkpì qA .lƒðA ûkpƒßð QƒgAkpƒK úÏWApì úG úßð@ Bü ô lñyôpÖ þì lðoAk .kpg|þì Ao lülW ÿBø|þyõâoõPuA NAqA óôpýG ,úGpXO BG þãñÞäñø kpìô koAk
.lðpýâ Bì qA úÞ þOoõ¾ ok lñüõâ þì óBâlññÞ
óApùO úéXì óBâlññÞ QuAõgok òüApGBñG úéXì lüphG Ao ÿpãük úéXì Bü ô þvñW óôpýG óææk pÆBg òýíø úG ô QuA úPyAnâ }ôpÖ kAlÏO Qükôldì BøoõPuA NA þgpG ok êKA
ÜcqAõWkõu ÿBø ûBãyôpÖpGApGok lñðAõO þì | | !kõy þì ûkAk Bíy úG óApùO ؾok Izük úÞ þðBvÞ ÈuõO ûly ÿoAlüpg ÿBø|þyõâ BO ûkpÞ òùK Ao kõgpP^ ûBãyôpÖ qA
ok Ao óApùO úéXì ô lñÞ ÑBÖk kõg ÝõÛc ô þgpG ok BøoBG úðB×uBC Pƒì þƒéíƒÎ òƒýƒñƒ^
,þèôôlðBðpÖ óBu ,þPðBÞ YðoôA ,òüAôoA ÜÆBñì ÿBø ûBãyôpÖ qA þßü ok úéíW qA Bø ûBãyôpÖ .kphG Ao lðkõG ûlýGAõg
óôlGô óBãüAo úG þPðBÞwéXð@xõèôëlñéâ þPðBÞ YðoôA úÛÇñì ok îø úHÏy lñ^ úÞ åorG ,þíuoQíýÚqApPzýGôlÛðëõKQgAkpKBGúÞlýñÞþìûløBzìAoþãñÞäñøkpì püõ¿Ook
| |.lðoAkQÖBüokÿAúéXìBüwñWaýølüpg pÞnO úG úWõO óôlG óæõEvìô ûkAk ÿôo koAk
þì QuAõgok rürÎ óBƒñÆõƒíø qA ûoBƒGôk óApùO úéXì pPÖk ô úéXì óBâlññÞ QuAõgok .lyôpÖ|þì ûBýu oAqBG ok pOæBG QíýÚ BG ô kpg þì ïkpì qA Ao wßüA óõ×ü@
B×ÇèÿoBPÖoòýñ^ûløBzìRoõ¾okúÞîýñÞ qA oôk úÞ lñøk þì úìAkA kõg oBÞ úG óBñ`íø
BO lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO óApùO úéXì pPÖk BG òýñ^ þüõWkõu pÆBg úG BùñOô QuA ÙB¿ðA
NBPuA ûBãyôpÖ ó@ qA Ao óApùO úéXì {ƒhK }ôpÖ QGBG þPc ô lññÞ þì ëBHðk Ao þyôo
.îýñÞêÛPñìó@àükrðpãükûBãyôpÖúGôûkpÞ !lðoAkþìQÖBüokîø)RBýèBì(wßOúéXì

þðlðAõgô ûlürâpG IèBÇìô óApùO þééíèA òýG úéXì
lýñÞúvüBÛìpãük RBüpzð BG Ao ó@

37

óApùO úéXì

òýøõO òì úG þvì úãýì ûlìôA þvì ëlG òüA
õOpÆBg úG þÞ BGBGôpG ,lülð {dÖ {ùG kpßð
õO ,Bì úuAô ûly RkBÎ oBÞ òüA ?ûlýì {dÖ
!?þyBG þÞ
||
ïBíO úzG àñg ÿB^ ôo òürüpýì kpu JA
| |!òüpHýìëAõupüqôoþÏýHÆÿBzñÞAô
||
òu ëBu 14 BPüBùð ókõG áoBKõO pvK ô pPgk úü|
õO ïoAnýíð Q×ãýì ûpPgk úG ûpvK , òPyAk QukúüQñømõOúÞQvýðòüAqApOlGþ`ýø|
wüõñG õOBÛzì ôpG õO BGBG| .þzG QümA þâlðq îø BG olÚ ú^ þñßýì àÖ ô þñßýì Qu xBHè
pýûýÓkOõêGíkÎpìqAQêýHvÚñkWppìý,ýÓQO êuAíÎûlqAyêoHAÚkroýBðG óîðqBgôòûküAõÈG óuqõOQkýpvìñòWüA !þzðQümAAkpÖRkõg þGçâ òýÎ óõzýyõLýì þPÚô ô òzýì Jõg
| | .þzýìûlülñâ
ÐÚõìolñßuAoôpÒ îñýHýìõvßÎ òüA QÚôpø BG QzãðA óly ûlüpG ÿ|úËdè qA pO|áBðkok|
!úy þì þÎAlO ïApG lýzíW QhO ePÖ BO lÏG úupLýì xokA RqA þßü úÞ úýPÚô nÒBÞ óAõñÎBGóõìúðõgõOþüõzÖpÊòýyBìBùOlìBO
îøúãükþßüqAûpýìQz¶ ^² õéWÿlýìõzGAõW "îüoõy þì Quk BG ,úGBÛzG BO ôk okBì "
òÞëçc ú¾çg| | .ÿ..îlyükþÿìlJG @þïGoõAgkpúâÞA...}AkAk þ¶ø| /:úupLýì òì qA îðBìBì .lzýì þÛéO Ùp¿ì þG þüæBÞ
| | .QyAnýìúüBì
kõG ûkpÞ êÓG ôo úGpâ úü áoBK õO ûpPgk|
qA úùGpâ ûly ÙôA }BK þzýK þgôA Q×ãýì Q×ð qA þßíð à×K òPÖ äýì ÿA ûoôk úü Bì úG
kAõhýíðòìApGþßüõOQ×âòýüBKlüpK{éÓG õO úÞ þP×ð òÞ pßÖ Bíy þñÏü ;úzýì Quok
!xõè,þðôqõvGëk à×K úG ókpÞ þì êülHO ôo úãñW }pu Býðk
.Bì úG ókAlýì
õO AoBßÖçg ÀýhzO ûAo úü ïkpÞ QÚk òì
õðõzñýyBì óõìpÖ þPÚô úÞ úñüA þðApüA ÿBíéýÖ þéýgûkAqþÎBíyÿBÚ@ôoïoAkQuôkJAõW|
ÿAl¾ QèB×u@ ôo óõzßýPuæ òðõgp`ýì òì,kõG úPÖo óõìkBü Bì kõG ûkAk {ýK QÚô
| |!!ûlýìÔýW !pPzýGpPzýG
||
Jõg Bì úðõgõO þÞpO ÿæBüpupýSBO ÿolÚ úG | úG ûBãð BG ÈÛÖ 8óõ×ü@ õO òãýì
Quôk BG ïpG ïAõhýì îP×â óõzùG úÞ ûkõG ïBÚ@ .þñÞ Rõýì ôo Bø òzýß×ýOõð|LCD
}oBýG ôpð ïrürÎ òP×â îñÞ þâlðq ïpPgk Bì kpßýì óõìBãð,ûoAk ôo òzK@ òüA úèBu35
!îýñÞþâlðqîøBGBXñýíø !oAõâorGûkpÞîOõýìApýgAîülzýìú×g

Øý×hO þüBíy óõ^ Q×â àýOõG þPÖo úâA kõHð}õOþ`ýøëB`hüpuîPÖooBG3eH¾qA|
ú^BK õO ûpG þüõO óõ^ ûoApÚ ,óôpýG BýG ïlýì .ïkoõg J@ úzG Ì×c ïolK oôpÒ úßñüA úuAô

!R J@ lÛðA þðrýì þ^ õGBü Q×â ïõu oBG
!!Bø îülýì J@ ëõK ?ÿoõhýì

!îñÞôoBW ïAõg þìoõðôAôpG òãýì þvýíüAô BWpø þPÚô| 38

www.TEHRANMAGAZINE.com

þßèA lüBHð ôo þ`ýÚ ûoAk kBÛPÎA îø Bíy óBìBì|
þñü "wýð |îùì ,ëBýhýG" òãýì ApPgk þPÚô| óBìBì ÈÛÖ Bü úzG AõÎk úñßð úÞ îýñÞ úPvGôqBG
îãu ÿôo BO B×Çè òÞ þâlýuo ô úíùì çìBÞ /: ?úýOBÖApg òì
!ûlìõýð æBG
,òýüBK ûlìôA îv×ð úG kBíPÎA îñÞ þì wc|
pGúÞûoAkóôok>óôAäðõWîýÞ<úüÿolKpø ïlGkBùñzýKçãyõgpPgkòüqABOlñ^úGlüBG
!úGp`ýì{ðôok>ÿlðBâ< îPÚBýèôîýGõgþéýgpvKòñÞÿoô@kBüîùGBO
| !QuBðôAqApPzýG
lÏG óõOpPÞk þßyrLðôlðk lüpýì þPÚô ïBíy
ûBãPuk BO60 ô kpÞ qBG pPì2 õðõPñøk úßñüA qA JooBýgBGúíø,ïkõGîøþãðpÖúWõâúâAòì
?úupLG ëAõu úP×ýì }kBü QyAnâ }õO .ókpßýì Quok

þãðk óôpýG îüpýì ïBy îø óõìkAõðõg BG Bì| QhOoBñÞrüpKòPyAkqAþyBðÿpOpGwcúü|
õO lüpýâok qõñø Bíy QÚõðôA îýñßýì JBvc .QÖpâóõìqAîðõíøàðBGoôBKoõùÊ?kõGþ^
?úñÞ JBvc lüBG þÞ úÇGAo
ôk {dH¾ ,îñýG|þì JAõg äýâ úu þHy
óBùW lýìA ô lðôlícA ÿlùì úÞ úíùì þéýg| .ØO .ÈÛÖ kBýì ïkBü QüBGBãì
Bì úñßíì óõ^ òãG ôo óõzíuA óõyBãñø@ ëôA ||
óõvßW êßüBìô ëkAô òüôæ êüoô@BGôo BðôA lýãGçTì.lýyBGÝçgòPÖoúÚl¾óõGpÚõO|
!!îüpýãGûBHPyA ïpG RrÓì pPèBÏÖ M^ ûpßíýð óôA óõGpÚ þùèA
!úg@ òì

| | þñÞþì Qu¶ ôo QÎBu úÛýÚk 5pø eH¾ þPÚô

39

ïBíO.kõGôAúGîðly|úPvGAôó@qApOQcAoôkpÞ îñÞ þíð }õìApÖ Ao óBPupýGk ïõu ëBu :Q×âô úéG :îP×â ?þPvø Bíy ÿqBHùy óApùO úéXì
þÆ îø BG úÞ ÿpývì óBíø úG Bì ÿBøoAlük ïkõG òEíÇì ,ëBu óBüBK RBðBdPìA qA lÏG úÞ qA Bø ú`G ô ,úð :îP×â ?îupLG «AlÏG þøAõg|þì
òüA óApãð úzýíø .ly|þì ú¾çg îükpÞ|þì îPyAlð ày !ïõy|þì lülXO Ao xôok ïBíO úÞ lñPÖpâ|þì JBPÞ îÖpÆ úG ,QzK ô õéW|rýì þðBíÞpO óBâtì
ô îñÞ|þì ûBHPyA òì lñíù×G óApãük úÞ ïkõG ïkpÞ|þì BÎk Ap^ îðAk þíð .lPÖA|þì ÝB×OA òüA ! ïoAlð ïqæ îP×â
ÉBPdìþíÞly|þìUÎBGþðApãðôxpOòýíø ÈéÒAoúíøþPÚôîP×â|þìïkõgúGôïõzGëõHÚ ûoBGokôîýñÞJBhPðAAoþñPìàükõGoApÚ
.îyBG ÿrý^ ú^ BìA ?ïõzG ëõHÚoõÇ^ ïA ûkAk JAõW úG :ïlðAõg Ì×c qA òì ô îýølG eýÂõO }A
QHd¾ ZAôkqA koõì ok óAõýÞ úÞ ÿqôo .îðAkþíðkõGûkpÞÿõÚAoóBíüA Alg qA óõ^ úÞ lñPvø þðBvÞ òýñìõö ì þPuok
þíð oôBG .kõG ïA þâlðq qôo òüpO äñzÚ kpÞ óBdPìA òüpg@ úÞ ÿqôo qA îðAk|þì ÈÛÖ pG þùèA RBü@ óõ^ ô kqpéG óByBø ëk kõy kBü
ïokBì BG }okBì ,lyBG ZAôkqA }l¿Ú ïkpÞ úÛÖô þG ,ïpýãG Ao ïA úìBðoBÞ úÞ ÿqôo BO ïkAk Ao pG ô lñüAr×ýG óBzðBíüA pG kõy ûlðAõg óBð@
{ýK þGõg úG QyAkrý^ úíøô lñPyAnâoApÚ .ïõzG ëõHÚ úÞ ïkpÞ|þì BÎk-Iy úíýð þPc - .lññÞ êÞõO {üõg oBâkoôpK

!îÆõÛuûBãOpK Iè

ôA ly Àhzì óAõýÞqA ÜýÛdOok úÞ QÖo|þì úÞ ïlýupO|þì .ïpýãG Ao úìBðoBÞ BO îPÖo ïkõg lñ^ oõÇ^ pýGk ,kôo þíð ïkBü QÚô aýø ô îÒ ú^pøqA ÕoBÖ ,pýg úG }kBü #
þíð oôBG úÞ îðAk þíð îø ïkõg .koAk kBýPÎA ?ÿA ûkoô@ lülXO BO lñ^ þñÞ|þì pßÖ lñupLG Ao òüA|úPHèA .Q×â QñvcA ,QDApÚ òýc ok oBG ok Ao Bø úËdè ïBíO ,þPcAoBð ô ûôlðA
þPÚô .lðkAk îPuk úG Ao úìBðoBÞô lðlýupLð BìA êHÚ Iypø úßéG ,ïkõG ûkpßð Ì×c xok ÿApG ïA þâlðq ïBíO ,ïkpÞ|þì ÿpLu QñÇýy
.îñÞ oôBG îPuAõg þíð Bü ïkpÞ ÿ ûrXÏì òüpPâorG oBãðA ,ïA ûly ëõHÚ ïlük ÅõÎ xBHè qôo pø ok kõG ûly ú¾çg
ô ïkõG þÛýíÎ xBvcA oB^k ëBc pø úG .ïkpÞ|þì oApßO ïkõg BG JAõg qA óBìo ,qôo þÛýuõì úG ókpÞ}õâ,ókpÞ
Ao lG ô Jõg ÀýhzO ô ókpÞ pßÖ RolÚ .kõG þðkpßð oôBG ,kõG ûkBPÖA ÝB×OA îüApG îèBÎ Ao|Bøkôlc ô lc ,îüBø QñÇýy oBñÞ ok
BG rýPu ok Ao ïpíÎ ÿBøqôo òüpOlG .îPyAlð ok Bø ú`G ïBíO êTì îPÖpâ úÞ îéýKk IOpì oõÆ úG Ao îüBøqBíð ô ïkpÞ|þì QüBÎo ...ô ólðAõg
,þðæõÆ ÿBøpùÚ .ïkpÞ|þì ÿpLu ûkAõðBg úðBHy Bùð@úÞ RôB×O òüA BG ïkpÞ QÞpyoõßñÞ ûkAõðBg òýñ^ ok úßñüA qA úzýíø .ïlðAõg|þì BìAîPyAlðþùWõOaýøxokúG úÞó@BG
,BøpPâorG úG|þìApPcA þG ,QvüByBð ÿoBPÖo lðkõG ûkq QvO óõìq@ ÿ úËdè BO ú×Úô þG ô qôo ÜyBÎ .ïkpÞ|þìpßy Ao Alg ,ïA ûly lèõPì þü úG qpì Iè RApíð BG kõG úÞ oõÆ pø Alg pßy
þPc ókqqA Ôüok òì BìA ,lðkõG ûlðAõg xokô ûkpßéý¿dO ôk pø ïokBì ô olK .ïkõG ïA ûkAõðBg îéÏì ô óæõEvì ïBíO .îPÖo|þì pOæBG xçÞ
.kõG óAõýÞ BG þüBñy@ óBÓìoA BùñüA ïBíO ûlýcôô Apøq QuA ïõéÏì îø úXýPð ,QvO àü
Ao ïpíÎ ÿBøqôo òüpPùG qA ïBíO ëBu ôk oõßñÞ QzK òìô lðly ëõHÚ Bø ú`G ÿ úýÛGô .lðkõG Býðk okBì ô olK òüpPùG ïpËð úG ô !lñPgBñy|þì Apì úuolì ÿBø
QüBÂo BO ïkpÞ ïA ûkAõðBg BG ûqoBHì Ùp¾ òüAô kõGpPß^õÞ òìqA ëBu úu ïpøAõg qA þßü úÞ kBPÖA|þì ïpßÖ úG RBÚôA þøBâ
óôlG ûpgæBG ô îñÞ ZAôkqA óAõýÞ BG úÞ lñølG .ïlðBì îø ïokApG .lì@þíð îz^ úG ç« ¾A þñu RôB×O xok þGBvc qôo ó@ô îñÞpýãéÖBÒ Ao Bø îéÏì
ZAôkqA óAõýÞ BG ÈüApy òüpOlG ok úürýùW ókpG ûBãyqõì@ok lÏG ëBu oõßñÞ ÿ úðBùG úG ïBíO ly|þì Jõvdì ûkAõðBg õÃÎ òüpg@ úÞ pÆBg úG ëõíÏì ÜHÆ qôo àü .ïlðAõg|þì
ok .kôpð pu ïA úé¾õc úðBg ok BO ïkpÞ ïBð QHS ,ôA úG ïA úÚçÎ Rly qA þøBâ ô kõG òì ÿBýðk pPÖk úG Apì óôBÏì ,îGBPÞ ok úðApO àü òPyõð
.îükpÞ óBßì êÛð ôA ÿolK ërñì úG ô ïkpÞ ô ápdO ÜyBÎ ô îPyAk Rp×ð ókõG òÞBu qA êÞ ïôk Øüko ok xçÞ ÿõO .ly|þì kpg îGB¿ÎA xçÞ pu úG óBüpâ îz^ BG úÞ ÿoõÆ ,lðBzÞ
Bì úG ÉBýc ÿ úyõâ ok ÝBOA àü kõG|Bølì@ô QÖo òýíøok .ïkõG }õWô IñW ÿBøkpâBy qA úíø îÖApÆA óBPuôk ô îPvzð|þì úüpâ BG îø qBG :Q×â Bø ú`G úGôo îéÏì .îPÖo
rK ô QhK óAõýÞ okBì .ly ûkAk ÁB¿PgA óBíø Quok .ïlük ïkõgpývìok Ao ÿpvK úÞ Quk ó@ qA|úPHèA ...òì BìA ,lðkõG xçÞ ëôA ú`G ,îðBg Ig :Q×â ëôA|rýì qA qBñùyô lìôA
úG .îýPvzð|þì ûp×u àü pu úíø ô kpÞ|þì îø ôA ïly|þì xõG þñýì oAõu òì úÞ QÎBu ÿA .ïôpG úøApýG úG úÞ ïkõHð ÿoBâqBuBð óApPgk ,lðoô@|þì ok Ao {ßyA ô lðpG|þì Ao ïkpì ÿ
òýíø .Qvý^ óAõýÞ êÓy îPvðAk þíð þPuok ÿrý^ , ûpù^ }õg ô MýO }õg .ly|þì oAõu .lýuo þíð óBüBK úG óAoôk ó@ QÚô aýø }BÞ ok ,rýì ÿôo pG pu òì ô !klñhG lýøAõg|þì
úðBã`G olÛ^ ô îPyAk ÿkBüq úWõO ó@ úG òì úÞ xok ,Bø óly lülXO ,úìBðoBÞ òPÖpâ ÿ ûpùèk þG ,kq Al¾ Apì îuA pýGk úÞ ïkõG úüpâ ëBc
.kõG þÖBÞ îüApG QyAk ÿlì@ok úÞ qBG Ao QHd¾ pu QcAo olÛ^ ô ïkpÞ|þì pßÖ ô ïly lñéG ëBc óBíø ok .îPvø òì lðAlG úßð@
óAõýÞ ô òì ápPzì þâlðq qA ûBì ôk ...ô Bø ólðAõhð
kApÖA ólük ÿApG îèk Rly úG úÞ kõG|úPynâ :lýupK 40

www.TEHRANMAGAZINE.com úé¾BÖ þéýg óBPupýGk óAoôk ÿAlüô úG Apì îPuAõg óAõýÞ qA .ly äñO ïA ûkAõðBg
ûkBPvüA ÉõÛu ûBãOpK ÿ úHè ok ô ïkõG|úPÖpâ ôïlyôpGôo|úPvGokBGBìAîýPÖo.kpHGóBìúðBg
lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG .ïkõG òPzâpG Üc ÿA|úPÖpãð ÝçÆ BO úÞ ïokBì ïBÓýK
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ ÉõÛu ûok ÜíÎ úG úÞ kõG ûlðBíð ÿrý^ úÞ ïkõG ú`G olÛ^ òì ô ÿoAlð Ao úðBg òüA úG
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G ok ûBì àü .îñÞ Ñôpyõð qA BO îPzâpG BìA îñÞ úÞ QuA îco þG olÛ^ ïokBì ïkpÞ|þì pßÖ
þéýg óAõýÞ okBì|úPHèA .ïlðAonâ oBâqôo MíÞ !úPvzð òì ÝçÆ pËPñì
(626)3-50-50-50 RçíW BG ïkolíø óBPuôk .kpÞ îßíÞ þãñPèk ô|úPynâ RApÆBg ÿoô@kBü
òì ô lðkpÞ ïA þøApíø Bø úËdè ïBíO {hG|lýìA .kpÞ|þì ûkpvÖApPzýG Apìqôo úGqôo òì lüly
ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì úG kõWô ïBíO BG ûlýcô BG óly oBßíø|lýìA úG ûkõHð þvÞ óAõýÞ ïlük|þì úÞ òüA Áõ¿g úG
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük óApùO úG ûBì àü qA lÏG .îPÖo þÞBK ëBHÛPuA qôo úG qôo .ïA ûkq Ao ûkAõðBg lýÚ }pÆBg úG úÞ
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW .ïkpÞ Ñôpy Ao ïlÚ ûkqAôk RBvéW ô îPzâpG úé¾BÖ ÐíW qA ô ïly|þì pOpýâ úyõâ
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA ÿpPvG îøôA úÞ îükpÞ QHd¾ óAõýÞ BG þéýg à^õÞ ÿoAõük oBù^ àü ok Ao ïkõg .îPÖpâ|þì
ïôpG oBÞ pu úG kAk þíð ûqBWA .QÖpünLð BìA kõy ûkpÞ ïõßdì ûBãýG ô ûBâ ÿBø ókpÞ úüpâ úG
(310)274-7474 }A þÂAo ûpgæBGô lì@ok {éGBÛì }okBì úÞ óAõýÞ ,êHÚ ÿBø Iy êTì úÞ Iy àü .ïkõG
êHÚ qA pO ûkpvÖA Apì ô lì@ óôpýG qA QÚôpük
SOHEIL GOEL D.D.S .kpÞ úâA :Q×â ô kpÞ òùK Ao {ÞBüpO ÉBvG ,lük
ÿqôo lñ^ ,kõG ûkAk ûlýcô úÞ þèõÚ qA þGõg ëBc .õéW BýG ,ÿpýãG ïôo@ þøAõg|þì
êDõâêýùu pPÞk ïly|þìûkpvÖAô|lýìABðîPyAkîÞîÞ.Qynâ õéW .îñÞ pßÖ úËdè àü îøAõhG úÞ îPyAlð
lyoApÚôîPÖoóByQÞpyúG.QÖpâxBíOúÞ BKïBíOëBuôk.óBíøólyoBPÖpâôóBíøòPÖo
àyrLðAlðk fApW ûk qA lÏG Algpßyô îñÞoBÞ þzüBìq@qôo ûk ÿBÃÎA îÞ îÞ .ïkpÞ Ùp¿ì óAõýÞ ÿBK úG
ó@qA wK .ïly ïAlhPuA ûlýcô àíÞ BG qôo Bì p×ð ôk pø Quk qA óAõýÞ ÿ ûkAõðBg
õßvývðAp×ðBu àý×ýuBK ûBãzðAk qA êý¿dPèA ÕoBÖ pO þH¿ÎôpO ÜéglGqôo úGqôo óAõýÞ úÞ kõG Ao ÝBOA àü óBíø úÞ lðkpÞ lülùO .lðly|úPvg
QuAõg|þì ,îPÖpâ úÞ Ao ÝõÛc òýèôA .ly|þì
êßülìô Bø úíýGpTÞA ëõHÚ .QÖpâ Ao úíø ô kAlð ûqBWA }okBì úÞ kpýãG .lðpýâ|þì Bì qA îø
óAlðkô óBøk þüBHüqô |þìõíÎ óBìok # þíð lýíùÖ úÞ ó@ qA lÏG ,óAõýÞ ÿBø QümA Bì úÞ kpÞ|þì îPdý¿ð IOpì óAõýÞ okBì
úßñüA úð lñÞ ápO óAõýÞõO ÈuõO îýPuAõg|þì
Bø óAlðk þâlýuõKqA ÿpýâõéW # îýí¿O oBG òülñ^ ,ÿõzG ûApíø ôA BG îø õO
úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok # BO ly pPzýG kpýãG òì qA îø þèõK aýø lðAõO ïAlì úÞ óAõýÞ kõWô BG BìA îñÞ ápO úÞ îPÖpâ
püq Apì ,þøAô þü úðBùG úG Iy àü úÞ þüBW .ïõzG ÜÖõì îPvðAõPð ,kpÞ|þì Ùp¿ì
óæBvâorGô ëB×ÆA þßyrLðAlðk # úÞ ly lG ÿolÚ úG îèBc .QÖpâ lãè ô Qzì àðBG ÿ úðAôo óAõýÞ okBì BG qôo àü
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK # .ïlðBì úðBg ok ô îPÖpâ þÃgpì Ao lÏG qôo ûAo òýG .îýñÞ QgAkpK Ao J@ ÄHÚ BO îüly
ûAo úG îø óAõýÞ BO îðBíG ïkpÞ þÏu þéýg ô ïlük Ao ûlýcô ,îðBPupýGk óAoôk Quôk
þñý^ {Þôoô äñülðBG # ûlðBíð ÝçÆ rW þü ûoB^ îüApG .lzð BìA kBýG ûBãzðAk ok .îüly ëBdyõg îø ólük qA olÛ^
,kpÞ|þì òùK Ao {ÆBvG òì êGBÛì þPÚô .kõG QÞpy àü ok æBc ô kõG ûlðAõg ÿoAlGBvc
(818)907-9900 QyAk óBßìA ó@ pø .ïlýzÞ|þì JAnÎ þéýg êÒBy :lýupK .kõG oAlGBvc þ¾õ¿g
îø qA ÿrýDBK qôo àü ok úÞ kõG òüA .îñÞ }rÓè oBÞ ÿoAk Quôk lýupK .úð îP×â ?þPvýð
ENCINO PLACE olÛ^ .îPzâpG ïolK ërñì úG ô îüly AlW
41 16101 VENTURA BLVD STE 329 ENCINO, CA 91436 ïokBì }õÒ@ok QÎBu àü ,ïkõG óBy äñPèk .úéG :îP×â?þñÞ
ÿkpì }kõg ÿApG îß^õÞ okApG .ïkpÞ|þì úüpâ úG BO lñÞ QHd¾ QÞpypülì BG lyoApÚ
ÿAnÒ ÿõG .kõG ûly õXzðAk ïpøAõg ô kõG ûly
BO Iy ó@ .kõG ûkpÞ pK Ao ú^õÞ ïBíO ïokBì .ïõzG ïAlhPuA þzñì óAõñÎ
Ao úðBg òüA oõÇ^ pg@ .ïkpÞ|þì úüpâ eH¾ òì BG óAõýÞ okBì îýPzâpG úðBg úG þPÚô
ûkAõðBg òüA BG ëBu ôk ú^ ÿApG ,îPÖo ô îPyAnâ ëôA þñÞ oBÞ þøAõg|þì pâA úÞ kpÞ QHd¾
«ç¾A îø ïkõg .ÿoAnãG oBñÞ Ao þPñÏè kAõì lüBG
.Qynâ kõG ú^ pø úÞ pßy Alg ô ?ïlýãñW .îPvø kBPÏì líù×G ûlýcô îPyAlð Quôk
,konâ|þì ïA þÞBK qA îýð ô ëBu àü ,óæA îýð ô ûBì àü BO Q×â ô QÖpâ xBíO ûlýcô
,ûly ïAlhPuA þâqBO úG úÞ BøoBßíø qA þßü oBÞ pãük ô lñÞ|þì ZAôkqA QÞpy þzñì pãük
úu Alg ÿ ûlñG .QyAk pËð püq Apì kõG þOlì ïAlhPuA þðAõO|þì ôA òPÖo qA lÏG .lñÞ þíð
ÿ údðBu pSA ok Ao }pvíø úÞ kõy|þì ëBu BO ïly óAõýÞ okBì óBìAk úG Quk .ÿõzG
koõìok úÞqôpük .QuA ûkAk QukqA þâlñðAo
Roõzì îüBíñøAo BG ,kpÞ QHd¾ òì BG ZAôkqA .îñÞ ápO îðAõPG úÞ lñÞ îßíÞ
ô ok òüA úG þéýg óAõýÞ okBì Alg ÿ ûlñG
qA þßü pvK ÈuõO qôo ôk qA lÏG BO kq ok ó@
oApÚ ô ly Bñy@ ûoBGôk lèõO òíXðA BG Bø úüBvíø
îðAõPG BO konãG ïA þÞBK qA ëBuôk lüBG ,ïkpÞ Qhu þéýg îüApG .ïõzG ÿpPvG MíÞok ly
Ao rý^ úíóøBüîBðKAõP.GîlñÞñÞØAlüpgÏO,{ïpýüãApGG îýí¿O .îPÖo|þì qApýy úG lüBG úßð@ Áõ¿g úG ,kõG
úðBÚkB¾ òüA qA Ao ïkõg BO ïkõG|úPÖpâ îýí¿O BìA
qA ...ïkõG ûly|úPvg .îølG RBXð ú¿íhì

óApùO úéXì

Bì ólük úG : Q×âô lýuõG Ao ïA úðõârýð óBWpì kõGþèBgÿlì@ôQÖoôþðBíùìpøqAolKôòì |43{hG
úÞkõyUÎBGRçíXOòüAlñßð,êvÎBýGîø w×ð ûBãð úíø ó@ püq ok îPyAlð RkBÎ òì ô
.ÿpHGkBüqAAoRolK ïlýñy þì Ao óBðBíùì ÿAl¾ fõÂô úG . îzßG pG îðAõPG BO îPvG Ao îðBíz^ þìAo@ úG
úG}okBìôoBýùìûApíøúGôûkqþhéOlñgqõK pËðoBùÊA îOoõ¾ ÿBÃÎA àO àO koõìok úÞ . îñÞ úHéÒ îHéÚok xBñyBð þðBXýøô þðBzüpK
îÃÓG óBùâBð .îýPzâ pG ÕBG úðBg êgAk AooBýùìòìúÞlñPyAkûlýÛÎþÃÏGôlðkpÞþì ok ûoBHßü úG îPvðAõO þì úðõã^ òì þPuAo úG
óBýì ok , îPvüpâ lñéG ÿAl¾ BG ô Qvßy þÃÓG . îPvýð ôA IuBñì ç¾A ô ûkAk IüpÖ óBýìok Ao wÞ aýø úÞ îñÞ AlýKoõÃc þÏíW
}okBìôoBýùì úÞ ïly úWõPì ïA úüpâ ÿAl¾ òPvßy ÐðBì þPhu úG úÞ kpzÖ þì Ao ïA úñýu Ao îðBíz^ lÏG þÛüBÚk ? îPgBñy þíð óBð@
îø }õÒ@okô úPvzð òèBuqA ÿA úyõâokrýð oBñÞ ok òì IzìA .òì ÿAlg ! j@ . ïkõG ó@ ïoõ¿O ØèBgpG , ïly ûpýgoBýùì úGô ûkõzâ
ô îPÖoôk ó@ÿõu úG , lññÞ þì úüpâ þPhu úG {üõg w×ð úG kBíPÎA Ap^ ?ïkpÞ þì ú^oBýùì ok þíËÎ þíÒ , kõHð ëBdyõg îø þéýg
.ïkpÞóBzøBãðoBGàyAþðBíz^BG òì pG òýñ^ òüA óApãük ÿBø Ùpc ô úPgBG Ao þìAo@úG.kõHðoBßðAêGBÚúÞkqþìZõì{øBãð
.kpìeH¾qôpìAïrürÎolK:Q×âIèpüq úÞ îðrG kBüpÖ QuAõg þì îèk ! kpÞ þì pýSBO pãük þðBùW ok oBãðA . lýñzð , ïkq {üAl¾ oõK Jkõì BðAlðBì
BG oBýùì !kõG òßíì úðõã^ . òì ÿAlg ! j@ òì BO úPuAõg {üõg ÿ ûkAoA ô êýì úG oBýùì BG , kõG ûkpG pÆBg qA Apì oõÃc ô kpÞ þì pýu
òüA îPuAõg þíð : Q×â óAqpèô òýãíÒ þñýñÆ äñO ïA úHüpÒ ÿApG îèk olÛ^ . îyBG }pvíø ô lì@}kõg úG òýyBì àürìpO Iýùì ÿAl¾
| |.kpÞîÞAoQÎpu ÿpPgk , êvÎ :óBPƒuAk úƒ¾çƒg
?QuAûkBPÖAþÚB×OA|- | êídO Bø ëBu qA lÏG úÞ úèBu ûl×ø
þíÞ ÈÛÖ úð :Q×â ô kq ÿA þÏñ¿O lñhHè løBy lüBG æBc þâkAõðBg Rçßzì
. êvÎ îPvø úPvg lüBG ô lyBG }okBì ô olƒK ÝçƒÆ
þì óBíâ ? þPvø úPvg ÈÛÖ úÞ ÿoAk òýÛü|- | |... lñÞêídO AookBì óôlG þâlðq
ÿ úPuAõg ô êýì úG rý^ úíø úÞ òüA qA ïkpÞ
. þyBG úPyAk þGõg xBvcA úPÖo {ýK Bíy
qA pýÒ : Q×â ô QgAlðA îðBíz^ ÜíÎ úG þøBãð |:êvÎ óBìo òPìqA þPívÚ
. kõG løAõhð îø òüA ô ûkpÞ ØüpÏO úPgBÖ ÿApG Aorý^ úíø
, QyAk úãð þãðo lýLu åorG ok pGApG ok úG QuAõg þì ôA úPgBÖ þðAk þì :îP×â
. lðkõG ûlì@ Bì ëBHÛPuA úG ÿkBüq óBðBíùì óBíz^ pýSBO QdO olÛð@ BìA lüõãG òì
êvÎ þìAo@ úG BO kpÞ àíÞ ô QÖpâ Apì Quk oBýùì QvðAõPð úÞ kõG úPÖpâ oApƒÚ îƒÛyBƒÎ
úG óBñ^ ó@ôo BHüqô óAõW óApPgk . ïoAkpG ïlÚ þì }kõg . QuA ûkpÞ ZAôkqA lüõãG
úG ïkpÞ þì xBvcA úÞ lðkõG ûly ûpýg òì þì õO úG ûqBÓì ok qôo ó@ pâA lüõâ
. ly îøAõg úè óBzøBãð þñýãñupüqok ÿkôq îø òì õƒO ZAôkqA qA wƒK úƒÞ îƒP×â
ïAo@ Apì ûBãð àü ÈÛÖ Bø ûBãð ó@ ïBíO óBýì ok òì ô þPvßy þì BíPc ïkpÞ ZAôkqA
ok óBìq ó@BO úÞ óBWpì , kõGolK ûBãð ó@ô kpÞ Q×â ôA îPyAlð Ao õO òPvßy QÚBÆ
olK ÿõu úG QyAk þì pG ïlÚ òì pãük Qíu Ao rý^ úíø îÞ îÞ òì úG úPuAõg þì úÞ
Apì ܃zÎ QƒÏuô þƒPÚô BƒìA lƒüõƒãG
. QÖo þì ôA þPc , úPvðAõPðpãük QƒgBƒñy
ûBãüBW ok ô ûly ÕBG úðBg koAô Bì ïBXðApu ô lüõãG pdu úG Ao ÑõÂõì òüA QuAõg
ÿBø þDBHüq ïBíO pGApG ok . îýPvzð Áõ¿hì
þHýXÎ xBvcA òì óBðBíùì ÿõøBýøô úðBg ó@ . lñÞ AlÖ Ao ôA
ô kõG ûkAk jo JAõg ok rý^ úíø oBãðA îPyAk ?þPyAnãð Ap^ úðAõük Jõg -
lñéG óBñ`ð@ àüqõì ÿAl¾ , ïkõG Yýâ çìBÞ òì þíð Q¾pÖôA úG úüpâ , kq þíð þÖpc
îuApì eH¾ AkpÖ , îðrG îø pG Ao òzW ZAôkqAòzWolÛ^úÞîíùÖþìûqBOôkõGûly BG oBýùì . lðlýGõÞ þì ïpu ok þDõâ úÞ kõG êßzì BG îø {ðlýzÞ w×ð þPc ô kAk
ôQÖo{ÚBOAúGúðBãüîðBg.QuAÿoBLvÞBg lyþíðòßíìó@qApPùGpãük,kõGBHüqôAôòì ôAoBPÖoòüAôkõGúPvzðïoBñÞþÏñ¿OÿlñhHè Qvüpâ þì óBñ`ð@. kõG ûlyôo úGôo
úÞ þèBcok , QzâqBG òèBu úG þÛüBÚkqA wK ôîyõLGxôpÎxBHèQuAõgþìîèkóBìqó@! þðBzýKïBíOþíùHìkokpu,kpÞþìpOYýâApì {ðlG }qpè ÐðBƒì îƒPuAõƒO þƒíð úƒÞ
þñøApýK , {ãðo {×ñG òìAk ô QÞ ÿBW úG ólýzgok òüA æBc BìA îzgolG ÐíW óBýìok rüpHè þDBùñOô QGpÒ wcqA òìô ûkpÞpK Ao ïA ólük BG ô ûkpÞ òyôoAo ÕAp^ ,ïõzG
BìA , ïkpÞ þìoôBG lüBG . kõG ûkpÞ òOpG þßzì ïBíO ÿBW úG }BÞ ÿA . îPuAõg þíð Ao | |.ïkõG Qzcô úG }A úPvßy îø ok ÿ ûp¿^
þOolÚ òýñ^ úÞ kõG úPÖpâ óBñ^ ó@ îHéÚ îPvðAõOþì,ïkõGûlyó@IcB¾úÞþDBørý^ àüpHOôlýuõGÿkpuúGApìÿúðõâúðBãüîðBg
ZAôkqA òzW ok QvðAõPð kpìpýK ó@ . QyAlð ó@ . òì ÿAlg ! j@ . îñýHG Ao ôA pãük oBG àü úG úðBãü ÿBÚ@ ïly pËPñì olÛ^ pø . Q×â .ïkBPÖA
æBc òì ô lyBG úPyAk QÞpy }pvK BùñO qA àyA ÿA ûpÇÚ úÞ ïkõGoApÚ þGô äñPèk óBñ^ ûly ûpýg QùGô Rõßuok òì , lìBýð îðlük |********|
xõGBÞ àü úýHy rý^ úíø ! ïkõG oBýùì pvíø òzW ó@ qA ÿrý^ pãük , lýß^ ôpÖ îðBíz^ óApãð Ao úíø åorG úðBãü ÿBÚ@ QHýÒ ô ïkõG {ýKqApO óApãð ApìôA áBñøôlðA òýñÆ
.QyAkúìAkAóBüBKþG þì óBüBK úG rý^ úíø }BÞ ÿA . ïlýíùÖ þíð lyÐÇÚàüqõìÿAl¾þÛüBÚkÿApG.kõGûkpÞ ïBíO úWõO ôA ïlük þì úßñüA qA ô kpÞ
ÿA úyõâ úGô ûkoô@ok Ao îüBø {×Þ þPhu úG BOAoóBðBíùìBìôlyÙp¾ïByïBXðApu.lýuo BGoBýùì,lðlyûpýgBìúGRõßuokóBðBíùìô {üõg úG Ao óAõW óApƒýGk ôBƒøpƒPgk
ô lðkpÞ þì kok þéýg îüBøBK . îPgAlðA qA wK þßü Bø ó@, îükpÞ úÚolG ÕBGokoBñÞok îø úG }olK ëBc úÞ Q×â ÿlñéG ÿAl¾ úðApPgk þOkBvc qA , ûkpÞ ÙõƒÇƒÏì
. kõG ûkpÞ mõ×ð îüBø óAõhPuA rÓì BO þãPvg AoîðBPukþPÚô.lðkpÞápOAoÕBGúðBgÿpãük þðBíùì ÿBùPðA BO kõypPùGôA ëBcpâAô ûkoõg Ao îñøm BO ïkpÞ }çO ô ûly rüpƒHè
óBíu@ úG ô Qvzð ûpXñK oBñÞ oBýùì Iy ó@ , lðkpÞ þì þPhHyõg ÿôqo@ îüApG ô ûkpzÖ .ly løAõg pÂBc ÐíW ok BO BìA , ïqBu ÙpdñìôA úG ókpÞ pßÖqA
ÿôo òì . Qvüpâ þì Iy ïBíO , ly ûpýg úñýu óBñ^ ó@ ÄÓG . ïkõHð ókAk iuBK úGokBÚ ?oBýùìþPcAoBðòýíøÿApG:îP×âIèpüq
ÈÛÖ ïA úPvG óBíz^ QzKô ûlýzÞqAok QhO ÿApGô ûlýzÞ w×ð þPhu úG úÞ kpzÖ þì Ao ïA õO þPuAo , lüBy : Q×â ô kAk ôpÖ Ao {ÃÓG . ïlzð ÜÖõì Iy pg@
Iy ó@ úÞ kõG îÒ ô ïlük þì Ao lýìA püõ¿O . ïkpÞ þì ÿoBíy úËdè óBíùì òüpg@ Zôpg îñÞ þì xBvcA ?êvÎ QuA Jõg QèBc
ÿBø úüpâ òýñÆ ô kõG ûkpÞ pK Ao ÝBOA ÿBÃÖ ok olK ô lðlýuõG Apì óBWpì ô olK ïBXðApu !þPvýð QcAo þéýg
ïAo@ ÿApG þyçO aýø Ap^ îðAk þíð....oBýùì ÿ úP×ýy óBðBíùì ïBíO IzìA : Q×â îyõâ râpøúÞîüõãGôAúGQuAõgþìîèkþéýg
ûôlðA qA {ýG òì ûôlðA úÞ Ap^ , ïkpßðôA óly .lðkõGûlyòìpPgkQðBPìôþDBHüq þâlðq , ïA úPyAlð QÞpy þDBø òzW òýñ^ok |********|
44

TEHRAN MAGAZINE |! þñÞ wHc úðBg ok Apì þøAõg þì óBñ^ ó@ , ïkpÞ ûBãð oBýùì úG ô ûkBPvüA ÿA úyõâ Tel:(818)881-1771
ú^ òüA , ïrürÎ êvÎ : Q×âô kq þìpâ lñhHè úËdè pø ïkpÞ þì óBíâ úÞ kõG òýãøôlðA
qA Ao õO òì , òÞ þâlðq pùÚ òýíø BG wK , lyBG úíø ïBXðApu . kpýíG îÒ RlyqA QuA òßíì îø ok þñO BG îPvðAõO þì úðõã^ . kõG oBýùì
.koô@ îøAõg ok ÿBK ?þðq þì úÞ QuA þÖpc îPzâ qBG îÚBOA êgAk úG òì ô lýuo óBüBK úG rý^ òüpO åorG úÞ ÿkpì úG úPvg ÿpßÖô úPvßy
BìúÞÿAûkpÞ}õìApÖlñßð!QuAþÖpcú^|- | þèBc ú^ ôA úÞ îPvðAk þì þGõg úG úÞ þèBc ok wHc úñýu ok Bø QÎBu Ao }A þâlðq ûôlðA
úG wüolO ÿApG úÞ þðBìq BO îPÖpâ îýí¿O úìAkA îvüolO úG îðAõO þì òì ô îüA ûkpÞ ZAôkqA òÖk Ao lýìAôokBìô kAõÖ îvW úÞ ÿqôo . koAk ûsAô òýìAlÞ ?îzhHG {ìAo@ , kõG ûkpÞ
ïBíO òýG ok Ao ZAôkqA þñüpýy ô úPÖpð óBPupýGk .kBPvüA îüôo úGôo ô QuAõg pG ÿBW qA ?îølG ok , îPyAk þuBvcA òýñ^ rýð òì lðkpÞ þì
ôA BG pãük , ïA ûkpßð {hK óApýGk ô óAkpâBy îøAõgþíðòì,ÿqpèþìîzgqAõOòìrürÎ|- | kõWô ok ûôlðA úíø òüA oôBG Roõ¾ òüA pýÒ ?lñÞ îÞ ôA óôok ûôlðA qA þíÞ QvðAõO þì
{ìAo@îýí¿O òüA .îñßð {øBãðô ûkrð þÖpc þì {øAõg lyBG þH¿Î ô òýãíÒ òì êvÎ îß^õÞ ÝBOA ólük oApÚ þG . òì ÿAlg ! j@
îíùÖ þì ûqBO . lðAkpâ qBG ïA úPvg kõWô úG Ao .kõHð òßíì râpø kpì àü Ao {üõgô ûly äñOolK ÿApG îèk . ïkõG ûly
ÿA úðBùG ÿõW ô QvW ok ûoAõíø okBì Ap^ úÞ .}BG úPyAk pH¾ þíÞ îñÞ ÿkôlc BO òì ô lýuo óBüBK úG îP×ø Iy îuApì þì QñÏè ïkõG ûkAk ZAôkqA òüA úG òO úßñüA ÿApG
ô QvW ok îø lýìA lüBy , krüpãG olK qA BO kõG ÿA úP×â Õôok úÞõãG ô òÞ ûBãð òì óBíz^ úG- ú^ pâA îüBýG oBñÞ lülW ÈüApy BG ïA úPvðAõO ô kpÞ ápO Ao ÝBOA Aõø óly òyôo BG . ïkpÞ
oBG ÿApG .kõG òì qA òPhüpâ ÿApG þøAo ÿõW ô kõG ûly qBÒ@ þâorG îÒ BG Bì ápPzì þâlðq òýG ok Ao }olK åpì pHg løAõg þì úÞ ïlýíùÖ
îðBzüpK oBßÖA qA Apì ok óly ûlýGõÞ ÿAl¾ ïôk ...oBýùì kõWô .ïA ûlýíù×ð Ao þPhHyõg ÿBñÏì qõñø òì : îP×â Iè püq .lñÞ ïçÎA óBzðAlðôBzüõg
QuAõg þì úÞ kõG úðBíu oBG òüA , lýzÞ óôpýG òýzñG Jõg þéýg :Q×â ô lýzÞ þÛýíÎ w×ð Ap^ kpÞ þì îÞ ïA þðôok JBùPèAqA þíÞ úðBíu
ôA }õÒ@ok Ao ïkõg ô ûkpÞ qBG Ao ok , kõy koAô rüpHè þDBø îz^ BGô kõG òìoBñÞok úzýíø úÞ ?ÿôo þì
ïkõG òýãíÒô úPvßy ëk óBñ^ ó@ . ïkpÞ Bøo .îðrG Ùpc õO BG îðAõO þíð úÞ úðõâ òüA , Bøo þðApãð ô {üõzO úðõâ pø qA Apì {ìAo@ qA ?êvÎïkpÞRoAlýG|- |
Qvzð òì oBñÞ ôA . îñßð úüpâ îPvðAõO þíð úÞ úìAkA ôA ô îPvzð }A þDôo úGôo þèlñ¾ ÿôo òüA úÞ kõG þÞBKô QÚAl¾ îðAk þíð . kpÞ þì ûlýGAõg þâkõu@úG òì kõG ûkpÞoôBG úÞ òüAqA
úüpâ úÞ QuA úðBãü ÿBÚ@oBPÖo pÆBg úG :Q×â ô oBÞõO îøAõg þíð òì þøAõhG Ao {PuAo : kAk òüA Bü kõG ûkpÞ rüBíPìpãük kApÖA BG AoôA òýñ^
Bü@ , êvÎ ÿoAlð ókpÞ oBÞ úG ÿqBýðõO . þñÞ Jõg AoôA úÞ kõG îüBùñO IéÚ qBýð ÈÛÖ òüA úÞ úPÖo ôpÖ JAõg úG ûqBO .ïly ûkq Q×ãy , ïA
?þñÞ þì ÿ ûkAõðBg xôpÎõO óõ^ þvÞ QuA úPvüBy úÞ kõG úðBíu òüA Rlì òüA ok ëBc pø úG ? lðAlG ôA . ly ÝBOA koAô ô kq ok óAõW ÿpPgk úÞ ïkõG
kpÞ áBK þß^õÞ lýLu ëBíPuk BG Ao îüBø àyA ÿApG òì ?lñÞ úPvg úðõâ òüA Ao }kõg úðBãü ÈüApy úG BO kpÞ þì àíÞ òì úGoBýùì ÿBW úG úG òüA qA úÞ Q×â ô kpÞ þÖpÏì úðBíu Ao }kõg
kpì ôA , îíù×G Ao QuBvcA îðAõO þì : kAk úìAkA ô . koAk ûlùÎ pG Apì ÿBøoBÞ ïBíO QýèõEvì lÏG
{üõg îýí¿O þPhu úGô QuA ÿpýâ Qhu .êvÎ îøAõg þì Ao òüpPùG õO .îñÞ RkBÎ ïlülW þãPvg ô þGAõg þG Rly qA îüBùíz^
þðAlðq þñÏü òüpPùG : îP×â ô ûkq ÿlñgqõK BG îPyAlð QìBùy úÞ kõG òýãíÒ óBñ^ ó@oBýùì ÿlüly þDBùñO ô ØÏ xBvcA ô Qgõu þì
.løk þì pýýÓO Ao îèk þéýg , îüõãG òhu îðôok îÒ qA ôA
òì,úðBíuîñÞþâlðqôABGîøAõgþíðpãük|- | ?p¿Ú òüA ok óly úðBg ô olK äñO ëk úÞ îüõãG ôA úG QuAõg þì .ïkpÞ þì
þðBzüpK ô Qzcô oB^k ôA Rõßu pGApG ok òhuolKqAôA BG úðõã^ BìA ïA ûly ïA ÿolK ÿ îuApì qôpìA , lýyõLG Ao xBHè òüA B×Çè|- |
.ïoAk ÿlG xBvcA Ao {üBø Ùpc þâkBu ó@ úG úðõã^ . ïly
þPvø þDBHüq pPgk õO : Q×â ô kq þìpâ lñhHè }pvíø þPgBñy aýø òPyAk óôlGô úPÖpünK ? îP×â þì .QuA ÿoBLvÞBg
lñÞ þì RkBvc þDBHüq úíø òüA úG ôA îðBíâ úG , ûly ÿqôo úýHy Quok {üBø îz^ ?ïly úðBíu úÞ ïôpG óBPupýGk úG îPuAõg þì qôpìA þì BXÞ : ïlýupK ô ûlýyõK Ao þßzì òøApýK
pãük kpì óApýGk ûBãð püq ok õO løAõg þíð , Apì îüBø þuçßíø ïBíO pGApG ok úÞ lðkõG xõGBÞ òüA Bü@ . òì ÿAlg ! j@ . ly òì ÐðBì
úðAkpì RpýÒ àü ÈÛÖ òüA îðBíâ úG , þyBG ïkõWô ïBíO úÞ þízg BG ?QyAk úìAkA óBñ`íø ? îüôo
|! j@ ... kpÞ pýÛdO : îP×âô ûly oBýùì oBÞ ÝBOA koAô lðAqpè þì Ao ,îýñÞ{ñÖkÕBGòýíøokúÞûkpÞQý¾ôôA|- |
.wG ô QuA þìõO úGpâA . ïrürÎ {hHG Apì :Q×â Ièpüq ô lðA ûly êýßzO Bø xçÞ úÞ QuA úP×ø àü pËPñì úÞ QuA QÚô þéýg îðBg ô oBýùì ÿBÚ@
ôA , ïly ûkq Q×ãy þâkBu úíø òüAqA ëkok ZAôkqA òì BG îø qBG þñÞoBÞ îøAõg þíð îP×â îø qõñø QuA ûlýuo óBüBK úG Bì þ¿gpì
ôA . QvðAk þíð qBðpÖ ô úPgBÖ úG ÐWAo rý^ aýø .lñPvø Bíy
kõy þì òì wüolO ÐðBìoBýùì úÞ QvðAk þíð ?ÿkpÞ þì îvW lñPyAk îuo úÞ ïkBPÖA òýÏì îðBg kBü úG
ÐíW ok úPynâ óõ^ îø lðAõPG îø qBG BO êßzì.ïoArýGõOqAoBýùì,QuAúðBÛícAòüA|- | òÖk òýÏì ÿBÚ@ þâkAõðBg ÕBG ok Ao óBzðArürÎ
...þícArì aýø óôlG , lyBG {üõg óAoAlÖpÆ oBßy@ ÿApG õO xpO qA òì , Qvýð ókpÞ oBÞ òì þðBvÞ òüpO óAõW lýìA ô ôA óBíâ þG , lññÞ
.ïkpÞ þì pßÖ úðBíu lñðBíø îø òì }BÞ ÿA òì ô lðpLu þì óBW ûkAõðBg òüA ok úÞ lðkõG
BO kpÞ þì wHc úðBg ok Apì lýìA úÞ þDBøqôo .îupO þì óBíWAôkqA ÑõÂõì óly îuApì ïBíO ok .ïkõG áBK ÿBø îvW ó@ êOBÚ
ô ïõzð òýÏì îðBg BG }A ÿkrìBð ÿ úWõPì râpø ïkõg þ¿hy ÝBOA koAô ô ûly ZoBg ÝBOA qA
úG îø òì ,ïpHGpu úG ÿpHg þGok úzýíø ÿApG äðo ô kõG äðo þuõÆ ÝBOA ÿBøoAõük . ïly
þèô ïkoõg þì Ao {üBø Ùpc IüpÖ þâkBu þuõÆ . kõG äñøBíø ó@ BG ÝBOA êüBuô ïBíO
úýHy Quok ïkõGoArýG ó@qA úÞ kõG þãðo óBíø
.îyBG ÜícA îPuAõg þíð pãük æBc ..{üBø îz^ qA ...îPyAk oBýùì qA úÞ þOp×ð
ÜyBÎ ôA : Q×â ô ly ûpýg òì wýg óBíz^ úG xBvcA . {üBø Õôok qA ...{üBø Ùpc qA
ô Yýâ òì úPynâ ÿBøqôo ïBíO ok îñÞ þì
.lñðAk þì Ao òüA úíø , êvÎ QuA õO úðõã^ îPvðAk þíð þPuok úG ô ïkõG Qvì
?ÜyBÎ|- | òýñÆô lýìA óBíz^ .ïA ûkAk BñÖ úG Ao ïA þâlðq
. lñPyAnâ þíð ïAo@ Apì ÿA úËdè ÿApG {üAl¾
?êvÎÿAûlyÜyBÎëBcúGBOõO,úPHèA|- | úßñüA óôlG , ïkõG îGõHdì RoBuA ok ÿqôo
ûlýñy úPgBÖ óBGq qA òüA qA {ýK Ao úéíW òüA ok æBc . îPhüoôpÖ ïlýíùÖ þPÚô ?Ap^ îðAlG
BìA , îPvðAk þíð ÜzÎ qA ÿrý^ úËdè ó@ , ïkõG ôA úG QHvð þuBvcA aýø úÞ ïkõG þvÞ RoBuA
Ùpc ïA úHüpÒ qA îPvðAõO þì úÞ òüA qA æBc îø qBG lüBy . Rp×ð ô îzg rW úG , kõHð îHéÚ ok
ûoBGôk þOBýc ïkõWô úG Q×ãy þðBXýø îðrG QyAkoBíýG þcôooBýùì lüBy ... ïkõG þìôk
, lüqpè þì þðBzüpK qA úÞ þñýñÆ BG ô lýzhG ÈÛÖ , îñÞ pßÖ îPvðAõO þíð þPuok úG ...
,ly îüBýðk ïBíOôA úÞ ïkõG úèBu ûl×ø : îP×â ÿApG õO êvÎ úÞ Q×â þì òì úG þuBvcA
lñéG þPìBÚ BG , ïlülð Ao {üBPíø pãük úÞ ÿkpì
pø úÞ ïly ÿkpì ÜyBÎ òì ...ûBýu þðBíz^ ô .kõG þøAõg ûlðqBG úzýíø
þì îvÚ ...kpÞ þì ûpýg {üõg úG Ao þøBãð BG . ïkpßð qBG Ao ok , kq ok oBýùì lÏG þPÎBu
ÜzÎqA ÿA úËdè ÿApG îHéÚqôpìA úG BO úÞ ïoõg pø BO þðAõO þì : Q×â QHdì qA rüpHè þñýñÆ
ÿ úP×ýy òì , þyBGpùÚ òì BG þøAõhG úÞ óBìq
.óBGpùì ô kõG BHüq ôA , ûlzð þùOôA úG ôk pøõO BG ókõG þPy@ô pùÚ . êvÎ îPvøõO
ûlñü@úP×øok úìAkA |
.QuA þâlðq ïõù×ì îüApG
45 : îP×â ëk ok ô ûkq þhéO lñgqõK òì ô QÖo ôA

óApùO úéXì

îìAõÚA BGô ïpHGp¿ì úG kõg BG Ao Rsos îøAõg|þì B« íPc óõ^ .kAk îøAõg ÑçÆA Bíy úG Ao úXýPðô
.îñÞ Bñy@
úG îø Ao óBPìAõÚA ,lüôpGp¿ì úG êvÎ ûBì ÿApGô lýñÞoArâpG þuoBìok Ao þuôpÎ lýðAõO|þì -
.lýñÞ RõÎk BW òýíø
ú^ BG }pPgk QvðAk þíð þPuAo úG koô@|þì óBGq pG Ao óBñhu òüA pýýéK óõì õýuõìþPÚô
kAlÏO kpÞ|þì oõ¿O îø lüBy !lñÞ|þì Qé¾ô koAk þPýÏíWpK ô xBñypu ,ëõíPì ,åorG ûkAõðBg
ô lñüBýG þuoBì úG ôA ÈüApy QdO lñðAõO|þì þPcAo úG ô lñPvýð pPzýG p×ð ôk þßü ÙpyA|êýìBÖ kApÖA
!lññÞ QÞpy ûkAlèk ôk þuôpÎ òzW ok
òýü@ BG óBð@|úPuAõg ÜHÆ þuôpÎ úÞ kAk ÑçÆA Rsos okBì ô olK úG ÙpyA lÏG qôo kAlìBG kp®ÞAlø qA ÿA|úPyõð
løAõg óBð@ þãíø óBGrýì ûpøBÚ wLu ,kpýâ|þì ïBXðA þuoBì ok AlPGA Bø ÿõvðApÖ ïõuo ô Qýdývì ïôk {hG
pýýéK óõì õýuõì ô ïAkBì BG ÙpyA ô Rsos ,þuoBì ûBâkôpÖ ok úÞ|þìBãñø úüõðAs ïôk qôo ô kõG
,lðkpâqBG wéXð@wè úG BO lðkpÞ|þì þËÖBcAlg
qA ú^ ,p¿ìqA ú^ , óBðBíùýì|þìBíO xok@ô îuA òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
BO kõG RsosolKoBýPgAok Bßüpì@ þPcô úvðApÖ qA pýýéK óõì Rsos ëqAõìkBì
úG ó@ ëBuoA ô þuôpÎ ÿBø RoBÞ NB^ IýOpO ûBãzðAk ÿõXzðAk ,þuoBì þèBøA
.lølG Ao óBðBíùýì BG ûBãzðAk úðBhGBPÞok ,þu .xA .õü
,wéXð@ wè úG kôoô qôo òýPvhð ok Rsos
,lðBuo ërüs úðBg úG Ao kõg óBGBPy ô ûkq Ýôm óAõW àü ,QÞõy kAõÖ ÙpyA
ëBu YñK úÞ }A þÞkõÞ óBìq ÿqBHíø ô Quôk .kõy|þì Bñy@ ÿp¿ì ûkpßéý¿dO
þüAõø QÞpy óAõW óBHég àü BG ïBüA ó@ qA êHÚ ÜýíÎ þÛzÎ úG þüBñy@òüA kôq þéýg
pPgk ôk IcB¾ ,ûkpƒÞ ZAôkqA òƒßƒüpƒì@ óBƒK Rsos qA ÙpyA ,kõy|þì êülHO
AoôA }pøAõg lñðBì Rsos .kõG þðBìBì ÿõèõ^õÞ ÿApG óBð@ .lñÞ|þì ZAôkqA ÿBÂBÛO
úG Rsos wðõìôoBü ,ïlíø BùñOô QyAk Quôk ïçÎA òýñ^ îø ,wívüpÞ RçýÇÏO
úG ,Rsos ûkAõðBg úG óBzükrìBð
.kõG rýð úðõãðBíø þPuAo úG .lì@|þì JBvc Iy þðBíùýì ok .lðôo|þì þuoBì
koõgpG óBPuAk ,JBO ô J@ BG úßð@qA wK Rsos òO ûkrðBKqA {ýGoõÃcok wívüpÞ
Ao BüBÃÚ püBu ô ÿkrìBð Iy wLu ,}okBì ô olK õýuõì ,Rsos àükrð|êýìBÖ FBÃÎA qA
óApãð ô ú^BLPuk wLu ,kpÞ ØüpÏO ërüs ÿApG B« íuo ,Rsos olK ,pýýéK óõì þüõè
ÙpyA BG Ao {ñýðqBð pPgk ÿkrìBð
:kAk úìAkA ûkpßéý¿dO ô ûlðqApG óAõW ,QÞõy
õO àíÞ úG ÈüApy òüA ok òì ,rürÎ ërüs ,BìA -
,îýñÞ ûoBWA óBíOoBK@ lüBG Bì .ïoAk ZBýPcA þéýg
...îüphG úýSBSA úìAkA àñüA ô lñÞ|þì ïçÎA ÿp¿ì
:Q×â ô kpÞ ÐÇÚ Ao {Öpc úðApøAõg ërüs ...óBPuAk
lüpg rÞApì òì ,}BHð êDBvì òƒüA óApƒãƒð -
õO úÞ îuBñy|þì wéXƒð@ wƒè ok Ao ÿoBƒýƒvƒG õýuõì ,oBùð|rýìpu ,ÿkrìBð Iy ÿAkpÖ#
þPc ,óAqoA QíýÚ úG Ao RA úðBg êüBuô þðAõO|þì :Q×âÙpyA úG JBÇg ,pýýéK óõì
ûoBWA koõìok ,þñÞ ÿoAlüpgrÞApì ó@qA þÇvÚ þÏÚAô óBPuAk àü xBuApG pËð ok êüpK@ ûBì |15 Ao ZAôkqA iüoBO òì -
úðBg þßükrð ok ,}BHƒð óApƒãƒð îø óBƒíƒOoBƒK@ RçýÇÏO BG ÙkB¿ì úßð@ QùW úG îø .ïA|úPÖpâ
þðBíOoBK@ úÎõíXì lñƒ^ þƒâqBƒO úƒG ,óBƒìkõƒg ok þéPø ûoBùG þéý¿dO RçýÇÏO Bíy ô QuA áBK lýÎ
úG ÿpu AkpÖ .QuA ûkBì@ ûoBWA ÿApG úÞ lðA|úPgBu óBOoBÞ|þì ûBì ëôA ,Bíy úßð@îøô QyAk lýøAõg
ô lülW oBÞ lükpO þG ô kpÞ lýøAõg Ñôpy Ao
.kq îýøAõg Bùð@ Q¾pÖ Bíy úG ,ÿoAkA ÿBø QýèBÏÖ ÿôo rÞpíO
úGAõg ÝBOA àü óBíOoBK@ àƒü qôo ó@ ÿAkpƒÖ ,kAk løAõhð Ao þuôpÎ RBìlÛì úýùO úG òPgAkpK
úG xõðBýÚA àükrð ,rýðôoAõéGok ,qBuõðô àýy
úðBýy@ òýèôA úÞ ly ûoBWA QÞõy ÿBÚ@ô îðBg ïBð lýðAõPð rýð Bø Rlì BO QuA òßíì úßð@ òíÂ
þðBìq BO rýð Bø ëBu ô kõG óAõW ûkAlèk ôk ó@ ÜzÎ ûpøBÚ QuA pPùG Roõ¾ òüA ok ,lƒüpƒýãG þƒ¿gpƒì
QðpG òýzð óBýÎA úÛÇñì ok Ao óBzüBHüq úðBg úÞ lyBG óBOoBÞ qBÒ@ qA êHÚ êvÎ ûBì ô ZAôkqA îuApì
à^õÞ óBíOoBK@ ó@ ok ,lðkpÞ ÿoAlüpƒg kôô þâlðq ô oBÞ úG ûkõu@ ëBƒýg BƒG ó@ qA lƒÏG BƒO
ôk úÞ þèBcok ërüsô Rsos wK ó@qA .lñPvüq
,lñPyAnâ|þì úßvèBÞ ok Ao ërüs ëBukpg lðqpÖ .lüqAkpLG
ô ïkõG pßÖ òƒýíø ok rƒýð òƒì ,õƒýuõƒì -
ô wéXð@ wè ÿBƒø óBƒGBƒýƒg ok qôo òƒülƒñƒ^ óBìq òüpPùG !lüoAk Apì pËð îø Bíy úÞ îèBdyõg
úðBg êüBuô BO lðkq|þì úupK klÏPì ÿBø ûBãyôpÖ êüpK@ ûBì |15 iüoBO BG òìô kõG løAõg ïBüA óBíø
úÞ ÿA úýSBSA BG ,qôo lñ^ ÙpÊ ,à^õÞ óBíOoBK@ .lññƒÞ ÿoAlƒüpƒg Ao Rsos þƒuôpƒÎ xBƒHƒè ô ?lyBG BXÞ þuôpÎ þèô îÛÖAõì
.ly à^õÞ ÿp¿Ú úG êülHO ,óAõW óq ôk ÿõvðApÖ ÁBg úÛýéu ô lðlüpƒg .þuoBì ok ,BW òýíø -
óBzüp×ðôk ÿBø wßÎ Bü ÙpyA wßÎ BW úíø ,lüqoô|þì ÜzÎ }A úðBgoAõükôok úG Rsos :Q×â wLu ô kpÞ Ußì þíÞ ÙpyA
ô þüõXzðAk ÿBýðk BG þPvüBG pãük ôA .koõg|þì îz^ úG åorG ô à^õÞ ,ØéPhì ÿBø JBÚ ok kpÞîøAõgQHd¾þñ×éOïokApGBGIzìA,îñÞRoõzìïAûkAõðBgBGlüBGòìÁõ¿gòüAok-
46

www.TEHRANMAGAZINE.com

Büõâ ,lðkõG ûkq úÛéc xôpÎoôk óByBK êâô óBðq êÞ úÞ þíýËÎ QýÏíW ó@BG ûpøBÚ ûBâkôpÖ ïlÚpøõyúðBgúGôQ×â|þìápOAo}AþüõXzðAkà^õÞÝBOAlüBG,Q×â|þìÑAkôþârýyôkÿBýðk
,lðkõG ûkõè@ JAõgô|úPvgoBývG úßð@ BG RsosolKôokBì .Q×â|þì lì@ }õg Ao ÿA úßéì ïlÛì ok QÞõy kAõÖ ÙpyA ZAôkqAô lÛÎ úGô QyAnâ|þì pu pG êâ qA þWBO ÿkôq úG lüBG .QyAnâ|þì
lðlýXñâþíðQuõKokþèBdyõgqAúÞlñPÖpâoApÚpýËðîÞôúðBøByëBHÛPuAó@pýSCBOQdOóBñ^ ÿBHüq ÿpK ó@ BO kõG ûlì@ lý×u IuA pG oAõu ,úñÎApÖ|òýìqpu qA {üBøôqo@ ûkArøBy .lì@|þì
.kõG ûkoô@ óBíz^ úG àyA ØÏy qA ,lük|þì {üBøôqo@ p¿Ú úßéì Ao kõg úÞ Rsos ô .lýuo ApÖ qôo ó@ ïBXðApu ô kpHG kõg BG Ao ÿõvðApÖ
,QÞõy ÝôoBÖ ÿBÚ@êéXì áçükBÞpu QzK ,kõG òýéHÛPvì êìBc úÞ ûkq êâ êýHìõOA ûkrðBK àì þOõíýO ,oõOo@àì ërüs ,QÞõy ÙpyA ÝB×OA úG ,pýýéK óõì Rsos ,êüpK@|îøk iüoBOok
.lðkpÞRoõßuAërñìBOAoóBð@ôlðlyóAôo,lñPyAkoApÚó@okkBìAkôxôpÎúÞÙpyAåorGokApG ÿApG Ao kõg BO lðly þuoBì ûBâkôpÖ koAô Bùð@ þðBìBì ÿõèõ^õÞ pPgk ôk ô )ërüs pøõy( oõOo@
:Q×â {uôpÎ ûqBO úG JBÇg ÙpyA ,JAõg ïBãñø .lññÞ ûkBì@ þuôpÎ qôo þñÏü ,êüpK@|îøkrðBK
lñPvø êüBì òì ûkAõðBg Apüq ,lýGAõg îýøAõg úðBâAlW ÝBOA ôk ok IzìA ,Bì - àü êTì ôA ,ûly BHüq þüBüok ÿpK àü lñðBì Rsos ,pýýéK óõì ïAkBì ...ûôA -
.îýü@ok pãülßü lÛÎ úG rýð|þìçuA }ôo úG Bì .QuA ïõ¿Ïì|úPypÖ
pu }pøõy QuAõg êGBÛì ok ,QüAok ô îùÖ QüBùð ok Rsos ô úìrìq Rsos okBì }õâ ok úÞ kõG lðAoôk óAsõýuõì ÿAl¾ òüA
ÙpyAô Rsos êéXì þuôpÎ òzW lÏG Iy .kpÞ îg QÎBÆA kôoô ,àyA qA pK óBíz^ BG úÞ þèBc ok pýýéK óõì kõéÞ ô kpÞ
ÙpyAokApG ,QÞõy ÝôoBÖ ÿBÚ@ ÿBHüqô B׿ì åorG ÕBGok BvýéÞ oæBO úG þuôpÎ êéXì ô BHüq xBHè ó@ ok Ao }pPgk
.lyBKpG lðAoôk õýuõì ÿBHüq ØüpÏO qA ÿlñhHè BG ,kpÞ|þì ByBíO
Ao ûkAõðBg åorG ïBÛì ,olK RõÖ qA wK ÝôoBÖ .kpÞpßzO
,kpÞ QüBíc ÙpyA qA óBGpùì ÿolK lñðBì .QyAk þèBcok BHüqô lý×u þüõÚ lñðBì ïAo@ ïAo@ Rsos
þèBì àíÞ úðõâ aýø qA ô kAk Ao ôA êý¿dO úñürø kõíýK Ao oæBO ëõÆ ,QyAk }olK ÿôqBG ok Quk úÞ
.lüqoõð Ôüok {ß^õÞ okApG Ücok ÿõñÏìô ô Ýõy BG ,ÙpyA .QÖpâ oApÚ {ýzÞ êGBÛì ok ô
,kõG ûpøBÚ lñíOôpSôpHPÏìoBXOqA þßü ÝôoBÖ ô lýyo ïAlðA úÞ þèBc ok ؾõèAlüAq þÛzÎ
ûpøBÚ úìõc ok BHüq ô êéXì ,åorG ÿA úðBg IOApì úG ,þßzì ÿôlývÞBO ok {HuBñPì
løBy ûõßyBG úðBg ó@ Iy ó@ úÞ QyAk úG lýuo|þì pËð úG pO òývdO êGBÚ ô pOBHüq
îuApì .kõG ÙpyA ô Rsos þuôpÎ òzW püq Rsos þüçÆ ÿBøõì .Qvüpãð Rsos
ÈuõO JBPÖ@ JôpÒ qA êHÚ|þìçuA lÛÎ BHüq oBývG ÿqpÆ úG ,þuôpÎ lý×u oõO
ïBXðA ûpøBÚ ïBð IcB¾ òülùPXì qA þßü Roõ¾ôrHu Qyok óBíz^ô ûly {üAo@
.þuôpÎ ûõßyBG òzW lÏG ô QÖpünK úG ,ØüpÊ ô àüoBG ïAlðA ó@ BG }A þGBPùì
ûkpÞ þðBÒAp^ ô|úPvG òüm@ Ao úédì ïBíO ô lðBì|þì Ao þß^õÞ þüBüok ÿpK þPuAo
òzW ok p×ð l¾ oBù^ kôlc .lðkõG QzK qA ÿoBùG þüçÆ JBPÖ@ úÞ ûBãð@
,óBPuôk ,ïAõÚA|þìBíO .lñPyAk oõÃc lñðBì ,lýGBO ôA ÿôo úG BvýéÞ úzýy
ÿBø Qý¿hy qA ÿkAlÏO þPc ,óBüBñy@ òzW ok .lýzgok oõð püq ,ÿpøAõW
ûApíø ûpøBÚ ÿkB¿PÚA ô þÎBíPWA ,QütüpG úèBg .lðkõG úíø Rsos þuôpÎ
ok ÝpÒ úðBg ÿB׿ì ô åorG ÕBG .óBzðAõðBG ûApíø ,pýK õíÎ ,óAs õíÎ ,Rqõu úíÎ
,ÿp¿ì ÙôpÏì ûlñðAõgô kõG þüBHüqôoõð ûõð ô Bø xôpÎ ,BøkBìAk ,Bø ú`G ,óApvíø
ÿApG Iy úíýð qA þuBK BO rýð }pÆæAlüpÖ ô óBPuôk qA ÿkAlÏO òýñ`íø .óBzüBø
úÞ QuBø ëBu ûlñðAõg òüA( lðAõg óBðBíùýì óBPuôk ô þâkAõðBg àükrð óBüBñy@
ÙôpÏìqA þßü }kõg óBìqok BìA|,úPynâok okBì ,QÞõy îðBg òí ok .Rsos þ¾õ¿g
oBíy úGp¿ì óBâlñðAõg òüpO JõHdìô òüpO çýHð îðBg ôA óApøAõg qA þßü ÝB×OA úG ,ÙpyA
þüAl¾ ,kõG ïõTéÞ ïA BG óBìq îø «BHüpÛO ,lì@|þì úÞ ,þðAõùèA ØýÇèAlHÎ ÿBÚ@,}pøõyô þðAõùèA
òýG Rpùy úG þPc QyAk Buo ô JAnW oBývG .lðkõG ûly þuoBì koAô þuôpÎ qA êHÚ Iy ôk
pG þuôpÎ Qgo ûoBGôk Rsos .)lýuo rýð þééíèA úG oBùð Ùp¾ ÿApG þãíø BvýéÞ îuApì qA wK
úðBg ÉBýc úG BK }pøõy ûApíø úÞ|þìBãñø ô kpÞ òO úG .lñPÖo kõG ûkpÞôoqo Ao ó@RsosolK úÞ þðAoõPuo
ô pu pG úÞ kõG êâ ô ëõK ,çÆ úßu qA þðAoBG QyAnâ ÿAõð BG ô lðkpÞ qBG òüBLìBy kBìAk ô xôpÎ oBhPÖA
}õâ óBðBíùýì úéùéø ô ókq êÞ!QÖpâ ólüoBG óBð@ ÿôo ,pùÊqAlÏG þOBÎBu BO þÏíW| |úPuk ÿõvðApÖ þÛýuõì
.kpÞ|þì pÞ Ao àéÖ úÞpùÊ qA lÏG |5 QÎBu þPc .lðlý¿Úoô lðlýyõð ,lðkoõg
þuôpÎ òzW ÿoArâpG ok þPuAo úG ,QÞõy ÝôoBÖ ÿBÚ@ ûpøBÚ úG p×u QùW xBHè ÄüõÏO ÿApG óBzìAõÚAô kBìAkô xôpÎ
úÞ kpÞ oArâpG Ao okApG þuôpÎ óBñ^ ôA .QyAnâ ïBíO äñu }okApG ÝpÒ ,óBðBíùýì qõñø ,lñPÖo úðBg úG ly|þì ïBXðA lüBG Iy óBíø úÞ
ûlðBìqBG óBíz^ BGpýýéK óõì ïAkBì .QuA }kõg lyoApvK þuôpÎ þüõâ .lðkõG þGõßüBK ô þðBìkBy ,ÿkBy
Rly qA úÞ þèBc ok ô ûly ûpýg ëçW ô ûõßy ,þüBHüq úíø ó@ úG ,Rpýc qA ûkAõðBgô }okBìôolK ,}pøõyô Rsos ,óAsõíÎ ,pùÊ qA lÏG Q×ø QÎBu
:kpÞúìrìq}pøõy}õâokkõHðlñGBKÿôoúGRkBÏuxBvcAôþèBdyõg ûpøBÚokkõGoApÚúÞRsosþuôpÎïôkòzWokQÞpyQùWþãíøBOlðBuoûBâkôpÖúGAo}pøõy
úG !QýÏÚAôok úðô lük Bø îéýÖok óAõO|þì ÈÛÖ Ao þééXì þuôpÎ òýñ^ ,ïkpÞ|þìoõ¿O òì - .lññÞ qAôpK p¿ì ÿõu úG ,kpünK ïBXðA
.ïA ûkõHð þðApâ ô ûõßyBG òzW òýñ^ løBy ïpíÎ ###
xôpÎ.kõGBøòzWòüpOBHüqôòüpOêéXìqAþßüÙpyAôRsosþuôpÎòzWrýðþPuAoúG ok BíýKAõø ÿBø úéKqA ,ÿõvðApÖ ÿBHüq xôpÎ ûqBO ,Rsos úÞ kõG|úPynâ Iy úíýðqA þÛüBÚk
òßÖAoõð àíÞ úG óBíu@qApÖpG ,JBPùìoõð úÞ þèBcok ,ûpøBÚ ÿ|ûoBPupK óBíu@püq óAõW kBìAkô îø ,}okBìôolKôA pu QzK ,QÞõy ÙpyA ,}pøõy ,ôA }ôkByôk .lì@ òýüBK ûpøBÚ ûBâkôpÖ
óBðBíùýì ûApíø Iy úíýð qA þuBK BO ,kpÞ|þì pO þðAoõð Ao Iy ó@ ,ÕBG oôk BOoôk ÿBø ÕAp^ ô Bø ûkAõðBgkApÖAqAp×ðBøûk.lñPyAnâûpøBÚûBâkôpÖòèBuúGBKÙpyApøAõgpøõyôpøAõg,okBìòýñ^
.kõGþðBìkByôoôpuokÝpÒ,ûpøBÚ|þìBíOþüõâIyó@.lðlýGõÞÿBKôlðlý¿Úo úÞ kõG êâ ÿBø úgByô lðkõG ûlì@ûBâkôpÖ úG óBzèBHÛPuA ÿApG ÿoBùG àñg Iy úíýð ó@ok ,kBìAk
koAk úìAkA .ly|þì óAõW kBìAk ô xôpÎ ïlÚ oBTð
47

óApùO úéXì

îýO þðBíè@-lþyðZApüApAgþAGópìBípèu@ò,ÿìpoGõðolðBvßè@

ÿkçýì ÿoBƒW ëBƒu úƒì ûBƒì ok ôA úƒÞ QƒuA ÿBø|QýèBÏÖôA úÞ îPvø òEíÇì òì"ô QuAoAk }A|þðõñÞ ú×ýÊô ok Ao ôA ô úPÖpâ ûlùÎ úG Ao îýO ok òìpGokoô ûBãyBG ûpülì RBƒýø #
òìpG BG Ao }A|ÿpâ|þGpìpƒu kAkoApƒÚ )2017( ".kAk løAõg úìAkA QýÛÖõì BG Ao }A|þéÓy òßüqBG ,þßvÖôoõƒG îýƒO ô }oõƒø xBƒìõƒO olðBvßè@úÞkpÞïçÎA kõg þPðpPñüA QüBu
òüAqAô ûlyoBñÞpG îýO òüA þGpìpu ,ÿoõð
.kõG ûkpÞ lülíO püq îýO ÿpHøo úÞ úèBu 38 ÿoõð olðBvßè@ .kpÞ lñøAõg ÿoBü óBíè@ þéì îýO òýzýK 23 pƒüq þƒGpƒì ,Qƒé׶ øõƒÞ òƒüoõƒéÖ wƒK
þìBýK ok ÿoBñÞpG qA wK ÿoõð olðBvßè@ qA QyAk ûlùÎ úG Ao òìpGokoô îýO ÿBø|úèBu23 îýO ûpülì QEýø wýƒDo ,òƒìôBƒG àƒðApƒÖ òüA QüAlø QÚõì Roõ¾ úG òìpG ÿBø|úèBu
qA kpÞ pzPñì áõG|wýÖ þÎBíPWA úßHy ok úÞ qA wK )2016( ÿkçýì úPynâ ëBu pHìBPLu ûBì lýXíO ôA qA ÿoõð ÿoBñÞpG ïBýK ok òìpGokoô
pßzO îýO óAoAkAõø ô òìpGokoô îýO RBìBÛì ,îýO òüA þGpìpu ,àýñLüpßuAoõPßüô ZApgA wßè@< :QuA ûlì@ úéíW qA ïBýK òüAok .kpÞ .kpýâ|þì ûlùÎ úG Ao îýO
kõg oBÞ úG úPuAõg|þì Q×â ïBýK òüA ok ôA .kpÞ ÿA|ú×ýÊô )Bãýè|xlðõƒG( òƒýƒzƒýƒK ꃿƒÖ ok ûlì@ òìpGokoô ûBãyBG þPðpPñüA QüBu ok
.QuA ûlýuo ApÖ þüAlW úËdè BìA ,løk úìAkA .QÖpâ ûlùÎ úG Bãýè|xlðõG ok Ao ôA ÿBW óBüBK úG þGõg úG Ao ó@ô QÖpâ ûlùÎ úG òýãñu "ûkpzÖ ÿBø|UdG" qA wK ûpülì RBýø úÞ QuA
okoô ëBHOõÖ ûBãyBG ÿ|ûlyoBñÞpƒG þƒGpƒì ê¿Ö RBÛGBvì qA ÿqBG 10 ok òìpGokoô îýO >.îýñÞ|þì þðAkolÚ ôA ïAlÚA òüA qA Bì ô lðBuo îýO þGpìpu ,ÿoõð olðBvßè@ QÖpâ îýí¿ƒO
BO< :QuA úP×â ïBýK òüA úìAkA ok óBíè@ òìpG ô QgBG 5 BG ÿqôpýK óôlG ,Bãýè|xlðõG ÿoBW olðBvßè@ QuA úPyõð úìAkA ok òìôBG àðApÖ òüApãük þGpì ,ÙõøléÖ xõÞoBìô òìpGokoô
îPyAk kBÛPÎA óBì|îýO QýÛÖõì úG úËdè òüpg@ ëôlWpÏÚok òéÞqA êHÚ ,qBýPìA 5ô ÿôBvì 5 Ao Jõg þGpì àü RBý¾õ¿ƒg úƒíƒø ÿoõƒð
úËdè BO úÞ îPvø óõñíì îýO óAoAkAõø qA ... þèBc ok ÿoõð ÿoBñÞpG .koAk oApƒÚ RAqBƒýPìA .lñÞ oBñÞpG Ao îýO
>.lðkpÞ þøApíø ô ÿoBü Ao òìpG îýO ô Apì pg@ òìpGokoô îýO ûpülì RBýø îýí¿ƒO òƒüA
òìpGokoô îýO òýzýK þGpìpu ÿoõðolðBvßè@ ok òìpGokoô Qvßy òýíXñKqA wKqôo àü
ô koAk þðBíè@ ÿokBì ô þðApüA ÿolK ,óBíƒè@ .QuA ûly úPÖpâ Bãýè xlðõGokpýgA úP×ø ûk
16püq þéì îýOô Bø|úèBu 15püq þéì îýOõÃÎ îýO êGBÛì kõg úðBgok úHñzßü qôo òìpGokoô
kõg þyqoô úìBðoBÞ ok ôA .ûkõG óBíè@ ÿBø|úèBu
òìpGokoô ëBHOõÖ ûBãyBG ok ÿqBG 70 úÛƒGBƒu .koõg Qvßy p×¾ pG 3 åoõHvâ@
ïçÎA òýñ`íø òìpGokoô îýO ûpülì RBýø
.koAk Ao óBíè@ pƒüq þƒGpƒì ,Qƒé׃øõƒƒÞ òƒƒüoõƒƒéÖ úƒƒÞ kpƒƒÞ
-þðApüA þGpìpu òýPvhƒð ÿoõƒð wƒßƒèA òüA ÿpHøo QÚõì Roõ¾ úG òìpG ÿBø|úèBu23
RôA 20 lèõPì ôA .kõG Bãýè|xlðõG ok þðBíè@
QƒèBƒüA ok "ûkõƒø|úƒPƒvƒÞõƒG" pƒƒùƒy ok 1979

.QuA )óBíè@ ëBíy( òvÞAqolýð

Qynâok þãèBu 35ok wÞAs@ÜGBu ûoBPu

.Qynâok þãèBu 35ok wÞAs@ûBãyBGô BñÒ ëBHOõÖ þéì îýO ÜGBu ûoBPu|#
pùyokþðBPuoBíýGokúPynâúP×ø,BñÒþéìîýOôwÞAs@ÜGBuþÎBÖkàHÖBøõGõÞBüpßGõGA |
ëBu 17 þPÚôõGõÞBü .ly þì Jõvdì lñéø úPvüô îýO þðõñÞ òßüqBGôA .QÖo BýðkqA ,BñÒ ÿBíO

.QuõýK wÞAs@ îýO úG ô QÖo lñéø úG QyAk
òüA åpì QéÎ ûoBGok BìA ,kpÞ ïçÎA Ao pHg òüA ,pPýüõO ok BñÒ ëBHOõÖ óõýuAolÖ ÿpGoBÞ JBvc
ok úPynâ Iy úHñy úuõGõÞBü úÞ lðkAk }oArâ þüBñÒ úðBuo lñ^ .kAlð þdýÂõO òßüqBG

.QuA úPynâok BñÒ þüBÛüpÖ@oõzÞ ok ÐÚAô BíO þGõñW pùy ok þðBPuoBíýG

48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ÿôoþÿPzlÞðqþóðBAùõWéùúK üQkBydnOâAoQk üJBuBOqBG BðõéuoBGô xõÞBýLíèAoAlükok IýXÎ ÝB×OA

BG ô kpÞØuBC O qApGA ÿlðq xBHÎ óAõéùK Qynâok qA ÿpHg ok þðBùW úükBdOA QüBu # .kAk jo þHýXÎ ÝB×OA BKôoA óBðBìpùÚ äýèok BðõéuoBGô xõÞBýLíèAoAlük óBüpWok #
.kõíð ÿkolíø ïõcpì ó@ûkAõðBg òüA úÞ lñPÖo îø ÙB¿ì úG óBðõü ok BKôoA óBðBìpùÚ äýè ïoBù^ |úP×ø ok BðõéuoBG ô xõÞBýLíèA
úÞ þðBìq ,ëôA úíýðok .kBPÖA IýXÎ ÝB×OAôk ÿqBG òüAok .QÖBü óBüBK êâ ókõG ÿôBvO BGoAlük
úÞ QuA ûly kBü óApüA þPzÞ ûoõÇuA óAõñÎ úG ÿlðq óAõéùKqA þPzÞ þðBùW úükBdOApHgok ûBãüBW qA úÞ ly ôo|úGôo pâByBíO àü BG lðrG Ao pðpÞ úGp BO QÖo òýìq oBñÞ úG þvì êðõýè
àýLíèA 3 ok ô koô@ QulG óApüA þPzÞ iüoBO ok Ao óBùW ÿçÆ ëAlì QvðAõO oBG òýèôA ÿApG þðBðõü oAkAõø ô kõG ûly ûkq Q×ãy ÝB×OA òüA qA BðõéuoBG îWBùì .kõG ûlì@ òýüBK óApâByBíO
ÿBø ÿqBG ÿçÆ ëAlì úG òýñ`íø þðBùW úükBdOA QüBu.QyAk oõÃc1956 ô 1952 ,1948
þðAõéùK lñGôqBG IvÞô kAq@þPzÞ þéì îýO ÿpãýGpìpu ÜGAõu òýñ`íøô ÿlðq óAõéùK þüBýu@ .QzâqBG ûBãüBW úG ûoBGôk wLu ,lýuõG Ao ôA ô QÖpâ }õÒ@ok Ao {GõHdì òßüqBG
þðApüA lýÛÖ pýâ þPzÞ òüA Qynâok qA ØuCBO qApGA BG QüBu òüA rýð úìAkA ok.QuA ûkpÞ ûoByA óApüA wLu ,lñPÖpðôA ëBHðk úG þPýñìA ÿBøôpýðô ly ûBãüBW koAô þéßzì aýø óôlGpâByBíO òüA

.QuA ûkõíð ÜýíÎ ÿolíø qApGA óApüA þPzÞ åorG óBìpùÚ òüA ûkAõðBg BG .kpÞ AlýK óBüpW ûoBGôk ÿqBG
ZoBg úÎõñíì úÆõdì qA ÿpãük oAkAõø ,ïôk úíýð ok ô lzð pPùG xõÞBýLíèA ûBãyqoô ok QýñìA
òüA úG þPýñìA ÿôpýð aýø ûoBGôk .QÖpâ þ×éu þñýPðAso@ îWBùì BG ô QÖpâ }õÒ@ok Ao þvì ,ly

.kAlð óBzð {ñÞAô ÝB×OA

ok þPýupPv`ñìô ïBùñOBO kõϾ
ëBDopýÛdO Iy

þðréâ þPýupPv`ñì ÿApG ïôk úíýð ûly ØéO ÿBø|QÚô ïôk úÛýÚkok äýèpPuA îýcoô 69 úÛýÚk lüokBì ëBDo òýãñu QvßyBG BKôoA óBðBìpùÚ äýè þøôpâ úécpì ïoBù^ úP×ø ûlðôpK #
úG Ao þèõKBð ÿBø|êâ þPèBñK úÇÛð ÿôo qA 62 úÛýÚk okõýñýâoôs ô 21 úÛýÚk ok úýñývñüA ôrðoõè ô lðkpÞ .ly úPvG þèõKBð úðBgok þPýupPv`ñì ÿqôpýKô ïBùñOBO úðBgok

.lðlðBuopíS BO îXñK ÿBø|ûôpâokoAlük 7 ,BKôoA óBðBìpùÚ äýè ïoBù^ úP×øqA ïôk Iy ÿBøoAlük úìAkAok
BO kpÞ úHéÒ lñéø koõñüBÖ pG àü pG 3 úXýPð BG òüApÞôA àvPðôk oBPgBy| ,ûôpâ òüA pãük oAlük ok okô|H | ûôpâok Bø|QGBÚo þðBìpùÚ óAõñÎ ÐÖAlì lüokBì ëBDo Bùð@òüpPíùìok úÞ lyoArâpG îPzø

.lðBì þÚBG ëôlW pÏÚ ok qBýPìA óôlG îø koõñüBÖ .kpýãG oApÚ ëôlW ïôk ûko ok qBýPìA 9 BG .kAk Qvßy úG òO àü pG 3 òýãñu úXýPð BG þéHìô ûBãyqoô ,ïBùñOBO úðBg
qBýPìA8BGBOkpÞúHéÒþðôõéuAoõHüoBì{ðBíùýìpGp×¾pG3úXýPðBGëõKoõýèrýð|E |ûôpâok 65 úÛýÚkok òvßüoA òýPvüpÞ Ao êâ òýìõuô 56ô 27 ÜüBÚkok þè@úèk Ao ÿqBG òüA ëôA êâôk
ok YüoõPuA êýðAkô 64 úÛýÚkok óBW ûpìA|,49 úÛýÚkok fç¾ lídì .kpýãGoApÚ ëôlWol¾ok ëBDo ÿApG Ao ûkoõg ÿBø|êâ qA þßü 80 úÛýÚkokôlèBðôoõðBýPvüpÞ .lðlðBuopíS úG ïBùñOBO ÿApG
úG Ao ëõKoõýè þPèBñK àü 53 úÛýÚkokpñéýìríýW ÿqBG òüAok .lðkq Ao ëõKoõýè ÿBø|êâ 90 úÛýÚk úP×øôk úÞ þíýO úðBgok òýãñu Qvßy qA Bø|þðBzßùÞoApÖ ÿApG êâ òüA BìA kpÞ óApHW lüokBì
Qvßy Ao|õßvì áBOoBLuA kõg óBíùýì àüpG 2 úXýPð BG ûôpâ òüA ÿqBGpãükok Büõu .kAkolø
59 úÛýÚkok BãðBGoôAô 30 úÛýÚkok Qéãñè QñíéÞ.kpýãGoApÚ ëôlW ïôk ûkookqBýPìA 7 BG BO kAk .kõHð þÖBÞ ,lðlìBýðpG ó@ wK qA îø lüokBì ok {ýK
7 BG îø lüokBì ëBDo .ly þüBùð îPzø àü úécpì þøAo ô ÿqBýPìA 10 ïBùñOBO úXýPð òüA BG
.lðkpÞ þðréâ Bßuq ÿApG 78 úÛýÚk ok rýDõè ûq ô Büõu ÿApG
qBýPìA àü BGoõHüoBìôqBýPìA 5 BGõßvì áBOoBLuA ,Büõuô ëõKoõýèqA wK|E | ûôpâ ëôlWok .lðBì þÚBG ïôk ûko ok }A|þéHÚ ÿqBýPìA
pG àüpG 2 úXýPð BG úðBgok ëBÓOpK ÿõOoõKrýð|G | ûôpâ ÿqBG BùñOok BìAô.lñPvø ïoBù^ô ïõu þãðBg ÿôBvO ëõHÚ BG óBíè@ lðõíOoôk BýuôoõG ÿBø|þìBÞBð lðôo BìA ûôpâ òüA ÿqBG pãük ok
.QÖpâoApÚ ÿqBýPìA 10 }BPßýzGqA wK ëôlW ïôk ûkookqBýPìA 6 BGô kpÞ úHéÒ óBíè@äürLüæ qA pPíÞ þÖnc úécpì úG }kõϾ ëBíPcA BO kpÞ AlýK úìAkA xpHÚ ÿBüqõßýð êDõK@ pGApG àü pG àü
ÿApG 51 úÛýÚkok úOõK êßüBìô lðõíOoôk ÿApG 29 úÛýÚkokôpüpDõâ êDBÖAo ÿqBG òüAok .kõy êHÚ
.lðoAk oApÚ ûôpâ òüA ëôlW ïoBù^ ô ïõu ÿBø|ûko ok ÿqBýPìA 2 ÿõÞBðõì ô ÿqBýPìA 4 äürLüæ êâ êÂB×O Ivc úG BìA lðly ÿqBýPìA 2 ôk pø úXýPð òüA BG êDõK@ô lðõíOoôk .lðkpÞ þðréâ êDõK@
.lðoAk oApÚ |H| ûôpâ ëôlW ïoBù^ ô ïõu ÿBø|ûko ok IýOpO úG )6 þ×ñì êDõK@ô 4 þ×ñì lðõíOoôk(
49 ok þPýupPv`ñì ô þèõKBð ÿBø|îýO óBýì óBðBìpùÚ äýè ïoBù^ úP×ø ïôk Iy pãük xBvc ÿqBG
ÿqBG òüA .lñPvø ÙôpÏì qAõð|îz^ ÿBø|ÿqBG úDAoA ô úGBzì ÿBø|àHu òPyAk úG þíýO ôk ,kõG BýèBPüA
qA îýO òýèôA óAõñÎ úG ô kõy ÿqBýPìA 12 BO lðBuo óBüBK úG kõg kõu úG 2 pG 4 úXýPð BG þPýupPv`ñì Ao
ÿApG}oBÞôlðBìþÚBGûôpâïõuûkookQyAkêHÚqAúÞÿqBýPìA3BGBìAþèõKBð.lñÞkõϾ|F |ûôpâ

.ly Qhu kõϾ
ok ôpDõâ@õýgpu ,48 úÛýÚk ok rðõPuA óBW ,34 úÛýÚk ok ÿlñìBOôA xçßýð úÛGBvì òüA ok

óApùO úéXì

.QgBu ô kpÞ úßýO úßýO ôo ÕBG òüA pOkôq lüBG óôA ô kõG óõüBPÞ óõy þßü îuA .kõG óBPvGk .kõGûkpÞ{Ë×coõXðõíøîðôAúÞkõGûlýuo
úýéÎ ókõG ûly ldPì îø BG úíø ú¾çg .BýéìBÞþßü úÞ ókõG p×ð úu ÈÛÖ ,åorG ÕBƒG òƒüA õƒO
ëBu ôk þßü ,ïõíÎ ô olK qA ïBƒø úƒíƒÎ òýíø úG úÎõƒíXì òƒüA QƒuAõƒg|þƒì óõƒzèk
.äñzÚ ô åorG ÕBG òüA óôAôQyAkpPgkúüóõyþßüôókõGpPß^õÞ îâorGolK{ýèôA,ûoõhðQukôúðõíGRoõ¾
úíø ,oõÇñýíø ï ûkAõðõg ÿBøpPgkô Bø óq lñìoBÞ óõyôkpø îìBø úíÎpøõy .BOôk þßü .oBýìBÞ ô òì ,ï|úãük ÿBO ôk ô kõG
úGþíülÚÿBøúðõgôÕBGòüAúÞókq|þìpÒ³ } ,ókpÞ|þì Aô îz^ úÞ eH¾ qA ô ókõG|úPvzðqBG .kõG pPâorG òì qA úÞ kõG ïõíÎ pvK oBýìBÞ
QèBXg }BPuôk õéW ïk@ô ûoõg|þì kok ú^ ô ókpÞ|þì pPì ôo|òýìq ô ÕBG õO ókBPÖA|þì ûAo pøAõgBOôkoBýìBÞBìAïkõGûkAõðõgàOpvKòì
úñÞ RõÎk ôo p×ð úü úñÞ þíð RCApW ô úzÞ|þì ólýzÞ|þì úzÛð ,{ñPgBuô ókpÞ îývÛO ÿApG ûqBO óõy þßü .QyAk îykõg qA pPßý^õƒÞ
Bø QHd¾ òüA|úPHèA !BÖpc òüA qA ú¾çg ô BXñüA úÞ ólðõg|þì ïõíÎ ô olK }õâ püq IOpì ô ëôA xçÞ ï A þßü óôA ô ûBãzðAk kõƒG|úƒPÖo
õO åorG olK úÞ þPÚô BO ô kõG óõykõg òýG ÈÛÖ oõK Jkõö ì .ï
ïlñâ
.kõHð ÐíW ëôA {hG
Bø QuBì úíø ly|þì koAô îâorGolK BO BìA
,úÏíW qôo úü .kõG òükoôpÖ pgAôA #
.ókq þíð àýW }õéW ô ókpÞ|þì úvýÞ ôo ôo ,ly|þìAô ÕBG úG } ûpXñK úÞîÚBOA õO
úðõgoBÞ BOôk .kõGoAlèõK þéýg îâorGolK pßÖ îPyAk ô ïkõƒG ûlƒýzÞ qAok îƒPhO
lñ^õO úãük þíülÚ úðõg BO lñ^ô sBuBK úüô qA BßzýXñâàýW àýW ÿAl¾ .ïkpÞ|þì
úÞ ëBíyõO åorG ÕBG BO Qzø Q×ø ô pùy ÿBW BO Qzø Q×ø .kõG ûkpÞ ïoAlýG JAõƒg
.QyAk ,kõG|úPgBu åorG ÿçüô úü } þßü õO ûly óõyAõÎk îø BG Bø úgByôo àzýXñâ
pø úÞ ókpÞ|þì þÏu þãíø ,êýìBƒÖ òƒüA úgBy ôo !kõG Aõø óõy àýW àýW ô kõG
òñÞ BW îâorGolK ëkõOõðõykõg wø ÿoõÆ AõÎk îø BGô ólüpK|þìoô óôAôoô òüA Bø
úG ÈÛÖ ,RôpSô áçìAô àéì òüA ïõíO óõ^ óõzùG ô ïkõG ûlýzÞqAok îñì .ókpÞ|þì
ok óôA ô ok òüA úíø .kõG îâorG olK kõg ïBð
úuAô þøçÞ úü líð òüA qA lüBy úÞ ókq|þì .ïkpÞ|þì ûBãð
òüA qA pO äðoq îâorG olK BìA òñÞ oõW óõykõg kõG úÛHÆôk ÿpW@þíülÚ úðõg úü ,Bì úðõg
kôlc ÕBG úü .åorG þéýg þéýg ÕBG úü úyõâ
.kõG BÖpc
ÜyBÎ ÈÛÖ ,ûkAõðõg BO lñ^ òüA ïõíO òýG qA .pPì oArø QvýG
.òì }lÏG ,oBýìBÞ ëôA þñÏü .kõGoBýìBÞô òì úãük úyõâ úu ô kõG Bì úðõg } úyõâ úü
ûlüpg òýyBì úü þßü ,ïBøBì qA ïôlÞpø ÿApG ÕBG òüA Èuô .ïBø úíÎ BOôkô ïõíÎ úðõg ,}
óõýéýì Q¿y ûBXñK ïôlÞ pø QíýÚ úÞ kõG úðõg úýÛG qA úÞ kõG úãük þíülÚ úðõg úü ,îâorG
BG oBýìBÞ ô òì úÞ QyAk oAp¾A ï A þéýg .kõG .kpÞ|þì þâlðq }õO îâorG olK úÞ kõG pPâorG Bø
ô áBK IéÚ úü BG BìA õígA ô pýK åorG olK úü
.îýñÞ þuôpÎ óõìBø úíÎ pPgk úðõgõO úíø úÞ úGnWpK åorG olK úü !óõGpùì
ïõíO ôo óõì ûBãzðAk úÞ kõG þèBu oBù^ úu åorƒG BƒÚ@ îƒuA BƒO ô ókpƒG|þƒì JBƒvc }qA
úðõgoBÞqA þßüõO ïôlÞpø ç« Tìô îükõG ûkpÞ
.îükpÞ|þì oBÞ óõìAolK {ýK ,îâorG olK ÿBø !ly|þì wHc úñýu õO úíø w×ð ,lìôA|þì
îükpÞ|þì oBÞ úâA ,îãG Quok ïAõhG úâA|úPHèA eÇu îø ÕBG BG úÞ kõG òýDBK úÛHÆ òì ÝBOA
pøoBýìBÞ óõ^ ,kõHðpPzýG qôo úuôk ÿA|úP×ø
úÞ îñì ô QÖo|þì ok oBÞ püq qA kõG úÞ ÿoõW .QyAk åorG úãñè oBù^ ûpXñK úü ô kõG
úÞ ókpÞ|þì pßÖ úíø|êýìBÖ òüA õO .ïkõG {èBHðk ô ûBýâ ô êâ ô Qgok qA kõG pK ÕBG òüA ïõíO
ÿoõÇñüA BìA x|úPvG {ðõW úG {èBì ,åorG olK úü Bü ,ÿkpÞ|þì ûBãð úÞõyBWpø .òí^ô ûrHu
úÞ þüBø àíÞô QyAk pýg Quk B« ÏÚAô .kõHð
Bì ô kõG oBýìBÞ ô òì ÜüpÆ qA úzýíø ,kpÞ|þì !õì Qgok Bü ô jpu êâ Bü ô kõG ópPvð úOõG
ô ZBÞôoBñ^ ÿBPgok ,kBzíyoôk BOoôk
!îýPyAk pHg }qA óõyæBG úÞ lñéG ÿBøoAõük ,åorGô þíülÚôpu
úü .îýãð wß`ýø úG úÞ kõG|úP×â óõíùG BìA îülÚ úÞ QyAk êßy þTéTì ûkBPvüA ÿBøpW@
} úðõg qA pPíÞ ,QyAk þ¾õ¿g úG ÝçgA koAô úÞ }ok qA .òP×â|þì pK ÕçÞ óõƒzƒùƒG
kõG ÕBGõO ÈÛÖ lìôA|þì ï þPÚôô lìôA|þì óôpýG }BøoAõük ïõíO úÞ kõG þPzø úü ëôA ÿly|þì
Üc îvß`ýø .lýuo|þì ÕBG úG BðõƒHÒBƒG BƒG ô þPzø qA þPÚô .þíülÚ äñu îðôA.kõG äñu qA
BùñO .úzG } úðõg koAô ÿoõXñýíø úÞ QyAlð úãük ÿBýðk úü koAô oBãðA ,ÿly|þì ÕBG koAô
QÚô pø îýPyAk ûqBWA úÞ îükõG oBýìBÞ ô òì ÿBýðk BG úÞ þíülÚ þéýg ÿBýðk úü ,ÿly|þì
.ókq|þì ok lüBG úýÛG !} úðõg îüpG îýPuAõg
úð úâA òzG koAô òPvðõO|þì kAk|þì JAõW úâA .QyAk ÝpÖ ëBu l¾ óôpýG
.ólìôA|þì úãük QÚô úü ô òPzâ|þìpG lüBG úÞ þíülÚ Roõ¾ úG ,ÕBG ô Bø úðõg ïõƒíƒO
qAok JAõhPgo õO ,eH¾ qôo óôA ú¾çg oAp¾A BG îâorG olK ô kõG ûly Ì×c þíülƒÚ
ïkpÞ|þì ûBãðôoBßzýXñâ îPyAkô ïkõG ûlýzÞ
!kõG|úPÖpâ ôo {ðkoõg Quk ÿõéW
.lìôA oBýìBÞ ÿAl¾ ûpXñK QzK qA úÞ VoA {ùG }olK qA ,Bø úðõg ô ÕBG òƒüA
lì@ òýèBG úG oAlýG Qèôk ïpdu -
lì@ òüpýy ôpvg ó@ úÞ rýgpG Q×â 50


Click to View FlipBook Version