The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Tehran Magazine Presents:
Mother’s day Festival & Expo
Free Admission
Sunday May, 13th, 2018, Hotel Irvine
Come Celebrate With Us!!
Enjoy a beautiful day, filled with authentic sounds lives Persian music, celebration of mother’s day, call Shahbod Noori @(818)355-3704

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-03-06 16:32:34

Tehran Magazine Issue # 1074

Tehran Magazine Presents:
Mother’s day Festival & Expo
Free Admission
Sunday May, 13th, 2018, Hotel Irvine
Come Celebrate With Us!!
Enjoy a beautiful day, filled with authentic sounds lives Persian music, celebration of mother’s day, call Shahbod Noori @(818)355-3704

Keywords: free,admission,sunday may 13th,celebeation of mothers,shahbod noori

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

lýðAõg|þì |úP×ø òüA ok óApùO úéXì

6 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu – óApùO úéXì
8 úd×¾.................................|..............) þHdì îüpì pPÞk(xokôq ÕõéG- ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
10úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì ( úP×ø îg ô aýK ok-
12úd×¾.................................. )ûtüô }oArâ( ?Qvý^ ÿoõu úHñyoBù^ ÿAnÒ-| Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
16 úd×¾...|....................................)ûtüô }oArâ( ÿoõu úHñyoBù^ ÿBø òýD@-
18 úd×¾ .....|...........................)ûtüô }oArâ(îýðAlG lüBG qôoõð koõì ok ú`ð@pø- ÿoõð lŸHùy& Publisher
20úd×¾ ...)ûtüô }oArâ(IýXÎ ÿBø|RBÒõu ô BøAnÒ BO óApüA ÜÆBñì òüpO|áBñupO ô òüpOqõìpì qA-
37-22úd×¾......................................................Býðk oBñÞ úyõâ qA|- SHAHBOD NOORI
38úd×¾.........|........ .)ûtüô}oArâ(ÿpGApGÿApGþHyô'J@êßy'ÿqôpýK,90oBßuA–|
44úd×¾.......................... )ûBOõÞóBPuAk(?þDBñy@pÇÎõÞ,îHüpÒkõgpùyok–| )201 8 boBì|9|( 1396 lñ×uA 18 úÏíW ,1074| êvévì ûoBíy ,22|ëBu
46 úd×¾ ............................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ÿoBùG {hG þâlðq JBPÖ@ –
48 úd×¾................................... ............................... þyqoô– Since 1996, Friday, March 9th 2018 I S S U E # 1 0 7 4
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ–
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– (818) 881-1771
54úd×¾ ......................................................................rñÆ-|
56 úd×¾ ...............................................)ûBOõÞ óBPuAk(ûlñgpÖ òzW-| TEHRAN MAGAZINE
58 úd×¾...................................................................ÿrLy@-|
69-60úd×¾........................................................úünÓO ô þßyrK- Mailing Address:
70 úd×¾.............|.................................................BøÿlñìqBýð-
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW- PO Box 3665
76 úd×¾....|........................................................úP×ø þDõãzýK- Winnetka, CA 91396
78 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-
|80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì- WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]

Facebook:TehranMagazine

>óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

>óq þðBùWqôo< úðBùG úG

...lüpÖ@Ao óq Algô

ûBy úÞ >qoõG ÜzÎ ,òßð äñW< pünLèk úéíW oBG òýèôA< ,úðBìq Qíßc pýu úG þèBíWA þypãð BG #
Bø ïBýK ÑõÂõì ô ÿpñø ÿBøõüoBñu ô oBÏyA qA ÿoBývG QýG ô QÏýHÆ þãPzâõð ô oBùG ólýuo ApÖ BG óBìríø
àü úéýuô úG ,QuA ûkõG ÿpzG úÏìBW JõHdì ÿBø úðApO ô ÿA|úPvXg ïBüA úG óly àükrð BG ô þâlðq
ïBð úG þðBðõü {ülðAoôk ô õW eé¾ ô QìBùy BG óq ólýuo ApÖ ô úPynâ| úP×ø ok >îüoõK <pýËð
.QuA ûly ÿoBW óBGq pG |Lysistrata>BOApO wývýè< ,þðBPuBG qôoõð ,ÿoõu úHñyoBù^ ,ÿBø òzW
úðBðq ÿBHüq xBvcA ô kpg úðAõPzK úG >BOApO wývýè< þPyAlâorG êGBÚô xlÛì ÿBøqôoô |olG ûkrýu
{HñW|þøk óBìqBu ô ÿpHøo õvßü qA úÞ þèBc ok kõg òzW( evK ,Jõg úÏíW ,>QzOoq<lèõO pýËð
qA úÞ Ao >sBOoBÞ< ô óBðõü óBðq qA ûôpâ ôk úðBüõW eé¾ ÿBø òüpO|òüpOkBy óAõÂo lýÎ ô áBK lýÎ ,)ÿkAq@
ô oAlÒAk kõg óArürÎ ô óApvK ô óApøõy ô óAkpì åpì îýøAõg {ýK ok þðApüA úÏìBW ok Ao Bøqôo
ÿõu qA «Bñí kpýâ|þì ûlùÎ úG ,lðkõG ûly pÆBg ûkoq@
ÐíXì ok Ao kõg þhüoBO oAnâpýSCBO ô îùì ÜÇð pãük . QyAk
,òßð äñW< ÿBñÏì pK úéíW BG õW eé¾ óBðq ÙçPDA QüpzG úÏìBW ô óBùW ok úÞ ÿBøqôo qA pãük þßü
>óq þðBùW qôo< QuA {üBPu êGBÚ ô QýíøA pK
.lüBíð|þì qBÒ@ >qoõG ÜzÎ ok 2018 boBì ûBì îPzø úHñzXñK iüoBO ok úÞ lyBG|þì
pøõy úÞ þðApPgkô óBðq ïBíOqAõW eé¾ô ûkAq@óq òüA ólíPì ÿBøoõzÞ ûtüô úG ô Býðk ÿBø|òýìqpu puApu
þPÚô BO lñÞ|þì BÂBÛO ,lðA ûkõG kpHð ëBc ok óBð@ krìBð Bü ô
úG ,lñøk|þì úìAkA ÿrüpðõgô êPÚ úG|òýìqpuôk óAkpì úÞ .QÖpâ oApÚ þuBñyolÚ ô úWõO koõì Býðk
ûBãGAõg úG Ao óBð@ kôoô ô úÛyBÏì ûqBWA óBð@ qA àý`ýø ldPì êéì óBìqBu oõzñì úG BñG >óq þðBùW qôo<
ô äñøpÖ ô Iønì ,kAtð ,Qéì àü úG ÜéÏPì BùñO
.lñølð kõg ïkpì ô óAkpíPèôk ïBíO þPvüBG|þì úÞ QuA ÿqôo úßéG ,Qvýð ÁBg þuBýu ô ÿkB¿PÚA ÿBøkBýñG
ôk óAkpì òýG eé¾ óBíýK úÞ þðBìq BO løAõg|þì rýð|úPvgô óApãð óAokBì qA >BOApO wývýè< Ao|òýìq ûpÞ QýÏíW qA þíýð úÞ óBð@ úÛc ÝõÛc ÿB×ýPuA kl¾ ok ô lðqAkpLG óq ïBÛì êýéXO úG Býðk
þévOôpùìpK Quk ólýzÞô þüApünKô ÿoBPupKô óApvKoAlükqA ,QuA|úPÖBýð kBÛÏðA|òýìqpu
.lñü@pG ,lñøk|þì êýßzO
.lðqoô ÿoAkkõg óBð@ ÿôo ô pu úG úðAokBì {hG QuA oôBG òüApG ûlðoBãð ,þíuo ô þÚõÛc óBâsAô IèBÚ ok ûly kBü oõzñì kB×ì qA pËð Ùp¾ BìA
úÞ QuA ûkõG iüoBO ëõÆ ok óBðq ûly QHS ÿõñÏì JçÛðAô qBuoBÞ {HñW òýèôA òüA lüBy ,QuA|úPÖBü ÁB¿PgA >óq qôo< úG|úPynâ ëBu 108 ok «BHüpÛO úÞ ëBu pø boBì îPzø qôo úÞ
ô ûlì@ kõg úG úé¾BÖçG óBâlñìqo ,luo|þìõXãñW ,óAoæBu kpì }õâ úG ó@oBÏy ô ïBýK þPÚô úG þPyok Èg BG ïBüApPÖkok|Qýìk@lèõO BG óBìríø úÞ lyBG|þì þhüoBOô ÿA ûoõÇuA ÿrýgBPuo
úðBðq ÿBø QÃùðô QÞpc óAoArø «BÏÇÚ BìA ,lyBG ûlýuo FBÃìA úG óBð@ òýGok eé¾ úìBð ûløBÏì
Bø óBvðA úíø þâlðq ÿApGpOBHüqôpPùG þðBßì Ao Býðk úÞ lðoAk kõWô iüoBOpPÖkok|úPÖBýð òüôlO .QuA ûlýuo QHS
úÞ lñðAk|þì þhüoBO úG ÜéÏPì Ao >óqqôo< óAqAkpK úðBvÖA ,ÿA ûoõÇuAô þ×véÖ ûBâlük àüqA
.lðA|úPgBu
ô úvðApÖpýHÞ JçÛðAok ûkAq@óBðq ÿBø wðBvðoô JçÛðA þhüoBO løBy ,óõñÞBO óAoôk ó@qA .lyBHð BùñO kpì BO lüpÖ@ Ao >óq< ôA ûlðk qA wLu ô kpÞ Üég Ao >ïk@< lðôAlg
qBu iüoBO ô xBñypu óAkpì }ôk úG }ôk úÞ Bßüpì@ úÏuõO ô lyo ô úýuôo ÿBø äñW óBüpW ok þPíßc oBâkoôpK úéýuô úG Bø óBvðA QýÚçg óBüpW ok ,þðBGo ÜzÎ ûBâpËð qA lüBy
òývdO ÿBøApWBì úG òPgAkpK úÞ îüA ûkõG lðA ûlì@pG ÿpzG úÏìBW ô kõg Üc ÝBÛcA kl¾ok ô lü@pG kõg kõWô ûlzíâ úíýð ÿõXPvW ok úzýíø >kpì< BO ,lyBG|úP×ùð BñÏìpK ô|rýì@oApuA

.QuA ZoBg úèBÛì òüA úé¾õc qA úðBðq ÿBørýgBPuo òüA rýãðApG .lGBü Quk {üõg êvð ÿBÛG ô þÏýHÆ êìBßO úG óq àü oBñÞ ok ïBXðApu
kõg þðBvðA ÝõÛc ô þuApÞõìk úG ólýuo ÿApG þðApüA óAkpì lñðBì ,óApüA óBðq IcB¾ ú×uçÖô lðpG|þì ïBð >ÜzÎ< óAõñÎpüqõXPvW òüAqA JkAô Ýôm êøAô ApÏyô BÖpÎ
ïlÚ lñ^ lðoõHXì óBðq úÞRôB×O òüA BG .lðoAk {ýK ok QÖA ô rýgpK ô þðæõÆ þøAo Bø ïk@ úÇGAo òüpOBHüq óAõñÎ úG kõg óõâBðõâ ÿBø óBíâ Bü ô áok úG BñG >ÜzÎ< qA QéýÃÖ ô êÃÖ
ÿoBü kõg úÛc´ ô þðBvðA ÝõÛc úG þGBýPuk ÿApG kõg òÆô óBðq úG .lðôpG pO|úÖBÂA
Quk ØÞok Ao kõg óBW úÞþðBðq ûtüô úG ô óApüA óBðq úýéÞpG óq þðBùW qôo .îýñÞ .lññÞ|þì kBü þâlðq úðBùG òüpO ÙB×y ô
,lñãñW|þì ÿoæBukpì ô ÑBXOoA ô kAlHPuA òíüpøA BG ,QÎBXy ô ÿoôæk BG ô úPÖpâ òüApG ûkBu oBývG ÿA úéíW ok ,Qvýð ÿqAkpK ëBýg ô þÖBG ú×véÖ êøA óAlñ^ úÞ rýð ûlðoBãð òüA
qôo< Bü >okBìqôo< þÏÚAô Büô ÿqAkpK kBíð lükqA ûBã`ýø QyAlð kõWô >óq<pâA úÞ QuAoôBG
.kBG kBy QHS úG ÿpzG úÏìBW ïBüA pPÖk ô iüoBO ok îø Bø ëk ô Bø êvð lðõýK qôo Bü >òüBPñèAô< þñÏü >ÜzÎ

.lýuo þíð
ó@ úWõPì >óAoæBu kpì< qA ÿoBývG úðB×uCBPì úÞ Býðk ØéPhì ÐìAõW ok óq ûlðqBu oõÃc

.luo|þì óBPuBG óBðõü p¿Î úG þhüoBO òüôlO ô QìlÚ pËð qA lñPvýð
ô óBðõü|òýìqpu ôk ok äñW ØèBhì ô õW eé¾ óBðqqA ûôpâ àü {HñW úG JBG òüA ok òýgoõì
,lðA|úPyAk þðæõÆ ÿpãðApüô ô oBHâpì ô úðBýzcô ÿBø þzÞpßzè ô RBÎqBñì úÞ >sBOoBÞ<

:lñvüõð|þìôlðqAkpK|þì 6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

úð þñu ûkôldì ok lý×u kAtð ok BùðBPvK lyo | | .lðkpâ lñì ûpùG ÿpPùG þðlG ,þðAôo
ú`ð@qApOkôq(lPÖBýìÝB×OAþãøBìQ×øôëBu óApPgkok xo kôq ÕõéG ÿBølìBýKpãükqA
) .kõG ûlükpâ }oArâ RBÛýÛdO ok úPynâ ok pG BñG .kpÞ ûoByA þÚB^ ÑõÂõì úG óAõO þì
qA pOkôq QuõK ûBýu óApPgk ok úßýèBc ok úG ”ôpýG àðpÖ“ pPÞk þzøôtK îýO úÞ þÛýÛdO
ô ëBu Qzø þñu ûkôldì okô lý×u óApPgk ïõéÎ rÞpì ÿõu qA ó@ úXýPð ô ûlýðBuo ïBXðA
óApPgk ok . kõy þì ÜÛdPì þãøBì Qzø oApÚ ïõíÎ oBýPgA ok þPvüq Èýdì QyAlùG
ok ô þãøBì úu ô ëBu úð þGõñW ÿBßüpì@ lñyBGxo{ýKÕõéGÿAoAkúÞþðApPgk,QÖpâ
ÈuõPì þãøBì Q×øô ëBu úð þüBýu@ óApPgk óõ^ þOçßzì BG úÞ koAk ÿpPzýG ëBíPcA
.QuAûlükpâ}oArâBùðBPvKlyoÑôpy òu ØéPhì ÑAõðA úG çPGA , óõgoBzÖ , óqô úÖBÂA
BG úvüBÛì ok óApãzøôtK òüA ÿBÎkA úG óAlíhOóBÆpuôúñýuóBÆpuóõ^þüBùðBÆpu >þHdì îüpì < pPÞk
þñýG {ýK êìBÎ ,ólG þGp^ îXc ,kAtðoõPÞBÖ .lðkpâ úWAõìpPìôlðA óBÆpu ô
QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo

xokôq ÕõéG ÕõéG þuo {ýK òüA kõg úÞ kkpâ þì pPzýG ok úé¾Bc þðlG RApýýÓO úÎõíXì úG #
ûly kpÖ ÿApG þðlG rýð ô þcôo Rçßzì UÎBG úécpì úG kôoô ÿApG Ao óBð@úÞóBÞkõÞólG
úG,ÕõéGÑôpyòuòýíhOÿApGÿpOÿõÚûlññÞ , õßvývðAp×ðBu rÞApì ok óBÛÛdì .løk oApÚ lülùO koõì lðAõO þì Ao ôA Qìçu ô kqBu þì ûkBì@ÿoôoBG lñüApÖ ô þèBvâorG
êìAõÎ {ÛðpýSCBO úßñüA úG «BÖBÃì kôpýìoBíy óArýì þuopG oõËñì úG áoõüõýð ô þPñývñýu kõy þì Aq xpPuA Èýdì qA QHd¾ þPÚô
qA óBñ`íø ÕõéG pG þßüsõèõürýÖ ô þÇýdì ÿBøþâtüô òýñ`íøô úñýulyo, þGp^,óqô þâkpvÖA , pÛÖ :êTì þüBø oõPÞBÖ úG lüBG .kõy þì úP×âÕõéG
.lyBGþìþuopGQukokòý¿¿hPìÿõu Ao úèBu 8 BO 6 ú`GpPgk 1239 kAlÏO , ÿkAtð JõýÏì ÈGAôo , þâkAõðBg RApWBzì , òülèAô þðõìoõø QýèBÏÖ óBìpÖ BG ,óly ÔèBG Ñôpy
ûBãzðAk ÈuõO úÞ þÛýÛdO ok úíOBg ok oõÆ úG kApÖA òüA . lðkAkoApÚ kõg þuopG koõì úÇGAo ÿoApÚpGqA òülèAô þðAõOBðô ÿoôpK lðqpÖ ïBXðA þvñW klÒ óly pSBC Pì ô rÓì ÿõu qA
ô lyo RBÛýÛdO rÞpì ô óApùO þßyrK ïõéÎ pËð püq 2011 BO |ô 2004 ÿBùèBu òýG ok IOpì ô QýñìA wc ïlÎ rýð ô óAlðqpÖ BG þÛÇñì ok Bø úÃýG ô pPgk ok BùðAlíhO .kpünK þì
þðkõìq@oArøoBù^ ÿôopG ûBãzðAk òüA êìBßO úýéÞ BO lñPÖpâ þì oApÚ þßyrK RBñüBÏì ÿBø {hGok ÿklÏPì RApýýÓO ûly ëBÏÖpvK
úÞ QuA ûly ûkAk óBzð QÖpünK ïBXðA pPgk lyo úécpì YñK úéíW qA Bùð@ þðlG RApýýÓO .kpÞ ûoByA óAlðqpÖ IðBW qA QüBíc ú`ýøBì QÖBG ,óqô , lÚ úéíW qA ólG ØéPhì
ÕõéG òu ólì@ òýüBK BG îýÛPvì ÉBHOoA þÚB^ koõì"pðBOúñýulyoêcApì"úGÙôpÏìóBPvK úÞ þüBø ú`G , ákõÞ lyo ëBðoôs ÿBÎkA úG þì kBXüA... ô óq ok úñýu , õì , QuõK , ÿA
òüA ok þÚB^ óArýì ú^pø ô úPyAk óApPgk ok ( kpýâ oApÚ lðAõPG Rlì þðæõÆ þuopG ô QHS lðA ûkpÞ lyo þÇýdìok kõg þÞkõÞ óAoôkok þâlðq , þðlG þìõíÎ lyo pG ûôçÎ .kkpâ
pO òýüBK Bùð@ ok ÕõéG òu ûkõG pOæBG kApÖA ëôAúécpìqAlñOoBHÎBøóBPvKlyoúécpìYñK kõWõì lèAô ôk pø RoBËðô QüBíc ó@ ok úÞ –þðlG RæõdO úÎõíXì òüA ëBHðlG kpÖ þvñW
þÛýÛdO løAõy xBuApG .QuA ûlükpâ }oArâ úLO þãPvWpG ïôk úécpì ,à^õÞ þãPvWpG ÈGAôoô ûkõG þâkpvÖAqA ÿpGokBìôolK , ûkõG «æõíÏì kpÖ ok ÕõéG ûlülK .kkpâ þì qBÒ@ þðAôo
úPynâ úèBu 20ok þðApüA ÝB^ óBÞkõÞ kAlÏO , úécpì , óBPvK úèBøpÇÚ {üArÖA BG ûApíø lñðBì , QuA ûlükpâ pÞm úñvc îø kpì ô óq òýGBì þÖ þñP×â òßýè .kkpâ þì }oArâ þãèBu 10 qA
{ðAkl¾ok{ypÂBcëBcokôûlypGApGúu àýß×O óôlG óBPvK rüBu pPzýG þâorG ïõu RApýýÓO úýèôA lñüApÖ óAlðqpÖ qA úPuk òüA ok pPgkqApOpükpvKok ÕõéG Ñôpy òu úÞ QuA
.lñyBG þì ÝB^ úuolì òýñuok þðApüA óAqõì@ òýìôk {üAlýK ïoBù^ úécpì , úèBø qA óBPvK pO pük þvñW úüõðBS RB×¾ îüçÎô þðõìoõø 9 qA {ýK úÞ ÿkApÖA xBuA òüApG .kkpâ þì qBÒ@
òu lñÞ þì óBÎmA þOBÛýÛdO fpÆ òüA ëõEvì úécpì ô óBPvK ÿôo pG úèBø ô áõð þãPvWpG {ýK ÕõéG úÞ BXð@ qA þüõu qA .kkpâ þì óBüBíð ÕõéG úG lñøk óBzð kõg qA ÕõéG îDçÎ þãèBu
þüBøoõzÞ BG úvüBÛìok þðApüA óApPgkok ÕõéG ||.)óBPvKúýÛGqAúèBøólyrüBíPìîXñK úÇGAo Bø ÿoBíýG þÃÏG úG çPGA ëBíPcA BG xo
þüBKôoA ÿBøoõzÞ þgpGô Bßüpì@,p¿ì lñðBì úWõPì óApãzøôtK , þèõÆ þuopG òüA ok úÞ þðAlðqpÖ kkpâ þì þñýG {ýK Anè ,QuA lñì |.lðA ûlükpâ oB^k| |xo {ýK
7 òu ok kApÖA qA úPuk òüA ô ûkõG pO òýüBK êìAõÎpýSCBO QdO óBðqok óBPvK lyo úÞ lðly ÿpPíÞ xpPuA lðA úPÖBü }oôpK òìA Èýdìok óApãzøôtK ÿBø úPÖBü qA ÿkAlÏO ûqôpìA
Qìçu qA ô ûly ÔèBG pOpük ûkpÞ úGpXO Ao ëBíPcA óArýìô ÕõéG òu òýG úÞ lñøk þì óBzð
.lñuoþìÕõéGúGþãèBu îXc òýñ`íø ô þüBýÖApÓW ÈüApy ,ÿkAtð kõWô ÿoAk BñÏì úÇGAo Bø ÿoBíýG þÃÏG úG çPGA
úÞ BñÏì òülG .lyBG þì ØéPhì ólG þGp^ xo {ýK ÕõéG BG RBÏèBÇì òüA xBuApG .koAk
þÛég RæçPgAqôpG ëBíPcA l¾ok , kApÖAok
olhì kAõì úG kBýPÎA ëBíPcA òýñ`íø ô úPÖo æBG
óApPgk ok ó@ IÚBÏPìô þvñW kBüq QýèBÏÖô
îz^ úG pPzýG úPuAõg Bð ÿBø þãéìBc

. koõg þì
ok óAõO þì Ao xo kôq ÕõéG þðBívW êéÎ
ÿoBíýG , ÿrÓì ûkõO , þðõìoõø ëkBÏO ïlÎ
oõìõO , ÿõýéÞ ÝõÖ klÒ þâorG , ÿrÓì þðõ×Î

.kõíð þuopG...ô úÃýG
ok êìCBO êGBÚ oBývG ô úPvW pG RBßð qA
ok Ao ÕõéG QÎpu ú`ð@úßñüA ÜýÛdO òüA YüBPð
þPÖBüok xpPuA óArýì lñÞ þì kBüqô îÞ kApÖA
ô þðAõWõð ûoôk qA {ýK ô lyo óAoôk ok
qA úPuk òüA òülèAô ÿoôpK lðqpÖ ûõdð òýñ`íø

. QuA ûly }oArâ ,kApÖA
{ýK ô þÞkõÞ óAoôk ok úÞ þðBðAõWõð
ûkpÞ þì þâlðq þâkAõðBg Èýdì ok ,þðAõWõð
þPhu ô JApÇÂA ,oBzÖ þÎõð úG ó@ok úÞ lðA
lðõy ÔèBG pO kôq úßñüA ëBíPcA QuA ûly úGpXO

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

.QuA úPyAkAôpßÖ úG ôQuAÿõWRApýýÓOêýèkúGúÛGBuþGÿBìpu
ûoAõñzW ok ëBvìA úÞ Bø îéýÖ òüA qA þßü | |.lýãñWóAõOþíðQÏýHÆBG
òüA þüçÆ xpgô ly ûkAk {üBíð òýèpG îéýÖ óõñÞA îø úÞ ÿõW RApýýÓO êüæk qA þßü
Quk òì úG< îéýÖ kpÞ kõg ó@ qA Ao ûoAõñzW þÞBg ûpÞ ÿôo ok Ao ÿoBývG þâlðq
Bñük@< îðBg lñéG îéýÖ òýèôA úÞ koAk ïBð >órð lñéñüpâ ÿBø iü óly Jôm ûkpÞ êßzìoB^k
úGþðBìôoúèBu38ôòýGrýOóAkpâoBÞ>þéýPñýK óAõO þì BKôoA úG þüAõø p×u ïBãñø úG úÞ QuA
pÆBg úG úßð@pG ûôçÎ îéýÖ òüA .kôo þìoBíy .lükBíýKAõøûpXñKqAAoûkqiüòýìqpuòüA
ô óApâByBíOpülÛO koõì {ðkõGpâõWô| QvW ÿBø iü óly Jôm lñüõâ þì óAlñízðAk
ôëBßükAoîéýÖBùñOêýèkúGQÖpâoApÚòülÛPñì {ýGóõñÞBOûlyqBÒ@1993ëBuqAúÞlñéñüpâ BG úP×ø îg ô aýK ok
þðAkpâoBÞ QÖApÊ BG úÞ ûoAõñzW rýãðApG UdG Ao lñéñüpâ ûpürW ÿBø iü qA òO koBýéýì 121 qA
kõg ó@ qA rýð Ao ûoAõñzW þüçÆ xpg ûly æBG xõÚô ûkpÞ J@ koAk ÜéÏO áoBíðAk úG úÞ þzHc lýÏu lídì

| |.kpÞ |[email protected]|

þðBPuAk lñPvì îéýÖ àü >órð Quk òì úG< ,lýñßð îgA Bø ó@ ûlññÞ úPvg ô ÿoApßO ÿBø ëôA qôo
ô Qýíýí¾ qpì ô lc lñÞ|þì }çO úÞ QuA þì ú^ lýñÞ áok lýðAõPG BO lýyBG oõH¾ !óAlðqpÖ ïBíO úG
lc îø ó@.løk óBzð îø BG Ao Bø|óBvðA þßükrð úÞ lüoôBýG kBü úG óly QcAoBð ÿBW úG .lñüõâ

ÿqôo lðkõG oõHXì Bø ó@ lükõG à^õÞ þPÚô
BG Bø Iy ô lññÞ ÅõÎ Ao óBPüBùuBHè oBG lñ^ þPuôk BO ïkõG úPÖo óAlñíèBu úðBg úG #
óBPðlðBGAõg ô óly ïpâpu ÿApG þãPvg ïBíO ûly ó@òýzð úðBg ÿpýK BG ëAlW ok úÞAo
| |.lññÞØüpÏOóBPüApGAoþðBPuAkBøoBGôBøoBG þèlñ¾ BG úÞÿkApÖA óBýìok .îñÞRBÚçì kõG
qA pHg þG óBPðAokBì þPÚô !rürÎ óAlðqpÖ rHu pu úÆõdì úG ÿoõgAõø ÿApG oAlgp^
BG lññÞ þì þOæAõEu qôpìA ÿBýðk ÿBùPÖpzýK ûoByA òì úG lñhHè BG þíðBg lðkõG ûkoô@ó@
ÿAkA ÿApG þPÚô Bü ô lýñßð ûBãð Bø ó@ úG phvíO | | .ïôpG }krð BO kpÞ
løk þíð ÿoBü óByA úËÖBc þHèBÇì Bü RBíéÞ úßð@ BG .ïkAk ïçu ô ïly àükrð úÞ ôA úG
ókpÞ pßÖ Q¾pÖ Bø ó@ úG ô lüõzð þðBH¿Î ok BìA kõG úPgBu RõOpÖ Ao }A ûpù^ ÿpýK kpâ
òPÖo ûAo óAõO óBOokBì ÿBøBK þPÚô. lýølG | |:Q×âôA.kqþìZõìÿAûtüôþüBñyôoó@
úíø úÞ úðõãðBíø lüpýãG Ao óBzðBPuk koAlð
óBOokBì ÿBø Quk àíÞ BG Ao BùìlÚ òýèôA Bíy
ÈGAôo ,þðBívW QýèõéÏì ó@ þÆ úÞ ÿqpìô úÞ løk þì oAlzø Bø iü óly Jôm ûlðôo | |.lýPyAkpG
fõÂô úG Ao þvñW þGBü|Qüõøô þvñW úP×y@ ûk óArýì úG rýð Büok eÇu Bìpu {üArÖA pG ûôçÎ
þðôpýG ô þðôok þãñøpG BG ûlññýG ô løk|þì fpy ûpýgm àü óBýì òüA ok .QuA úPÖo æBG l¾ok ô lðA ûly ûkoõhèBu úÞ óBPðAokBì qA râpø
AlýK lñéñüpâ ÿBø iü püqok òüpýy J@ îýËÎ óõ^ lüõzð þðBH¿Îô úPvg lñPvø óBOoBñÞ ok
.kõy þì Bñy@ Bø óBvðA ô koAk QÏuô pPìõéýÞ oArø kBP×ø úÞ ûly QzK Bíy ókAk ÿoBü ÿApG Ao kõg þðAõW Bø ó@
úèBu 50 óAkpâoBÞ >óôqôA AõvðApÖ< òüA úðõã^ úÞ úPgBu pýdPì Ao óAlñízðAk Bíy oBËPðA ok rýð þüBøqôo òýñ^ ô lñPyAnâ pu
úG AôpK þG îéýÖ àü {ýK ëBu oBù^ rýð ÿõvðApÖ ÐüBì Roõ¾ úG óBñ`íø þG@ îýËÎ ûpýgm ô kpÞ àíÞ pãülßü úG lüBG ÈÛÖ .Qvø îø
ûly líXñì ó@ ÙApÆA ÿBùG@ þèô ûlðBíýÚBG óBüBK ok .luo óBüBK úG ûAo òüA BO kõG BHýßy
Quôk Ao pãük óAlðqpÖ ïBíO ô ïlñHèk óAlðqpÖ
| |!QuA
óAlñízðAk qA þíýO ÈuõO Bø J@ òüA ØzÞ |.|...ïoAk

ÙApÆA ok ó@ ûsõu úÞ QgBu >BHüq ô óAõW< ïBð xõHíéÞ ô õüBøôA ,BOõü ÿBø ûBãzðAk þDBßüpì@ ïôk qôo ólük ô Bø úPyõð ÜüpÆ qA Ao Bíy òì -
.lðq þìoôk óAõW óApPgkok wßu þüBÖõßy eÇu {üArÖA úÞ ûly úP×â ô úPÖpâ Roõ¾ | | QÏýHÆoApuA þßü óõ^ô îuBñy þì óApùO úéXìok QvßÎ
þì îýí¿O þãèBu ûl×ø ok úÞ ÿpPgk lñðBì óBùW ok ÿõW RApýýÓO êüæk qA þßü BøBüok QPuôk BG RBÚçì ÿApG BXñüA Ao Bíy oBGôk
qA þðBíè@ pvK àü ÈuõO Ao kõg RoBßG kpýâ úPgBñyBð qõñø òýìq ûpÞ ok IýOpO òülG.QuA îüA ûlyôpGôo ÿkpu óBPvìq BG ëBvìA# pâA BO îøk QPuk úG ÿA úìBð ïkpÞ pßÖ ïlük
þüBø þãPzâpuoB^k ó@qA wKô lølG Quk pýSBC O Bø Qéì þâlðq ok úÞ koAk kõWô þüBø Býðp×ýèBÞÿAõø lñüõâþì ÿA ûlÎ þÖpÆqAô
þéßy úG >óôqôA AõvðApÖ< úÞ kõy þì Ao úíø ÿA úðõâúG wéXð@wè ÿAõø ûtüô úG .þñÞ ûkB×PuA ó@ qA þPvðAk fç¾
AoôA þâlðqok ûlì@kõWô úG RæBc úðAôBßðAôo | |.koAnâþìþðAôApÖ ÿlüly óAlñHhüô ÙpGqA úÞûkpÞRkBÎ lG ûlyôBßXñÞ óõ^ô îPÖpâ Ao úìBðpßzO BG
YéÖ Ao ïkpì þâlðq pãük ÿBø QèBüA ok úÞ BG ô ïkpÞ qBG pãük ÿA úyõâ ok Ao ó@ ïkõG
.lzÞ þì püõ¿O úG ïõu qôo úìBð ûly fç¾A òPì .ïly óõâpâk ó@ ólðAõg
Zõì óBðAkpâoBÞ qA þßü >óôqôA AõvðApÖ< !þvñW Qüõø | | !lðoAlðpHg lñÞþì óAokBì qõñø úÞ þðAlðqpÖ ïBíO úG | :QuA òýñ^
ô ûqBO ÿBø ûsõu BG úÞ QuA úvðApÖ ÿBíñýu ÿõð ÿBøëBuqAëBvìAúÞQ×âlüBGëBcpøúG| | oBÞ qAôpýK Ao óBOokBì úÞ þðBìq !lðoAk Ao kõg
óAoAlPuôk ô óAlÛPñì óBýì ok rýì@ RoBvW Qüõø òPÖBü ÿõu úG BKôoA ok Bíñýu # óBuBñy òýìq ô óAlñízðAk ô QuA pOkpu êHÚ QuA òßíì úÞ lýñßð ûBãð ,lýñýG þì ûkBPÖA
ókpÞ óBüpÎ BG ÿoBývG ú^pâô ûkpÞ êâ Bíñýu lñ^ óõñÞ BO ô kôo þì Bø óBvðA ok þvñW ok úÞ þðAlñHhü ô Bìpu óBÖõO úG úWõO BG îø ô lññÞ ØýTÞ Ao kõg ÿBùuBHè ókoõgAnÒ ïBãñø
Bíñýu ûkpK ÿôo pG óApvK ô óApPgk þðôok oBßÖA ëBXñW BG úÞûly úPgBu úñýìq òüA ok îéýÖ òüA úÞ lðA úP×â koAk óBüpW BøoõzÞ pPzýG QHd¾ qA .lñyõLG Ao óBzüBùuBHè lñðAõPð Bü
qA Bø óAõW ûtüô úG ïkpì BìA ,lðqoô þì Q×èBhì Ao óAlñízðAk qA þgpG þPc ô ûly ôo úGôo

lüpýãG xBíO )|818(300-4793 ûoBíy BG ”þzHc lýÏu lídì“ ÿBø JBPÞQÖBüok ÿApG 10

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
ô ïBÛì qA ûkB×PuA Fõu úüBu püq úÇGAo ÿoApÚpG kõy þì úPgBu úñýìq òýíøok úÞôA ÿBø îéýÖ
òìúÇGAoÿBzÖAqAlÏGúÞQÖpâRoõ¾RolÚ ûoBGok ÿA ûqBO ÿBørý^ BO lññÞ þì ëBHÛPuA
| |.ïlyþâkpvÖAôxpPuAoB^k êýèkòýíøúG.lðqõìBýGóBvðArýì@oApuAóôok
ÿBø {HñW úG óõñÞA þßvñüõè Bßýðõì lñèpüAô wýéãðAok "BHüqô óAõW"ôApýgA îéýÖ
úÞ úPuõýK >N@ ríüBO< ô >îø òì< úG ïõuõì òÞ ûoAõñzW ok ô QyAk ÿA ûkBÏèA ÝõÖ }ôpÖ
ÿpýãzýKôþvñWoAq@óBýðBGpÚqAQüBícÿApG òýíø úG .QÖpâ oApÚ óAlÛPñì úWõO koõì rýð
óBzÖAløAôûlyêýßzOïBÛìqAûkB×PuAFõuqA úG BKôoA ok ÿoAkpHíéýÖ ÿBøõükõPuA pÆBg
ÿôo {ýK ÿpPzýG ÿBøpývì BO QuA òüA îø úÞ lñPvø þüBø îéýÖ òýñ^ QgBu ëBHðk
þGô óly ÿôrñìqA Ao Bø ó@ô úPyAnâ óBýðBGpÚ pßÖ oAqBG îøô lzhG þì Üðôo Ao kB¿PÚA oAqBG
|.|.lðBøpG ókõG ûBñK | |.Ao

pg@qôo ïoBù^ qôo
úPynâúG QzâqBG þvñW ÈGAô|o| ô Bø RolÚ

ûlýñy óApüA qA þüBøpHg qôo pø # BHüq BG óBùW óApHøo úðBý×hì ÈGAôo #
ÿApG òýìqpu òüA ÿBø áoAlðAs úÞkõy þì ôk þßü þÆô Qvýð ÿA ûqBO ÑõÂõì óBüôo
ô ÿkpÖ ÿBø ÿkAq@ ókoô@ Quk úG þvñW ÈGAôo ÿBzÖA løBy pýgA úøk
oBñÞúyõâok úPynâúG QzâqBG ô þÎBíPWA
úG ô lññüpÖ@þì úuBíc Bø óBPupùy ô óApùO .îükõG úvðApÖô Bßüpì@oõùíW wýDoôk
rýð Bø ó@BG rýì@Qðõzg ÿBøkoõgpG pÆBg úG lðAõO þì úÞ þéìBÎ ôk ëôA ûBãð ok
þðApüA óBðq úG ÅpÏO þééíèA òýG ÿBø úðBuo ÿpãük ô RolÚ úGmBW lðrG òìAk ÈGAôo úðõãñüA
Bßýðõì<rýð A«pýgA .QuA RolÚqA ûkB×PuA Fõu
| | .lññÞþì ïõßdì Ao þvñW ÈGAôo þüAõuoqA úøkôk úÞ >þßvñüõè
oõùíW wýDo òýìôkô êù^ óõPñýéÞ êýG BGôA
BG ôA úÇGAo úÞ ûkpÞ BÎkA konâ þì Bßüpì@
.kõG >RolÚ qA ûkB×PuA Fõu<pÆBg úG óõPñýéÞ
úéXì úG úÇGAo òüA ÿBzÖA qA wK ôA úPHèA | |
ôk QüBÂo BG Bø ó@úÇGAo úÞ Q×â >pÖ þPýðô<
BG pãük oBG úÞ rýð qôpìAô úPÖpâ Roõ¾ ÙpÆ
úP×â pãyoArâ úG úPyAk úHcB¿ì úéXì òýíø
ÿApG {OolÚ qA îvýDo úÞ QuA Quok :QuA

òýG ÿBø óBìqBu þüBøpHg òýñ^ ëBHðk úG
ô óApPgk ÿkAq@ ÿApG pzG ÝõÛc qA ÑBÖk þééíèA
ûpù^ qA þgpG ô lñøk þì úýìçÎA óApüA óBðq
QÞpc lýDBO ok óBùW óBðq oõùzì ÿBø
.lññÞ þì QüBíc óBð@ qA óApüA ÿBø áoAlðAs
BO lñPvø ó@ óBøAõg þðApüA óBðq ô óApPgk
úPynâ óõ^ ô úPÖBü þüBøo ÿoBHWA JBXc qA
ÿBø QýèBÏÖ ok ÿlñG ô lýÚ aýø óôlG lñðAõPG òüA þèô kpÞ ûkB×PuA Fõu òì BG úÇGAo kBXüA
ô ûkpÞ QÞpy þWoBg ô þégAk þÎBíPWA úÇGAoòüAqABìQüBÂoúÞQuAþñP×âîøúPßð
ÝBñPgA pýuA úÞ Ao kõg þðôok ÿBøkAlÏPuA Ì×c ÿApG óõPñýéÞô ly BzÖA úÞ þðBìq BO
òüA qA þßü úðõíð .lñøk qôpG ûoBGôk ûly .kõG úÖpÆôk ,kpÞ þðBGpÚ Apì {ìBÛì
qA {ýK úG ÉõGpì úÞ þvßÎ ok Ao Bø QýèBÏÖ ó@ ok òì :ûkAk eýÂõO wLu >þßvñüõè<| |
.lýñýGþìqôoóqúéXìléWÿôoQuAJçÛðA þèô ïkõG úèBuôk ô QvýG qõì@oBÞ àü óBìq
ô QyAk ëBu úð ô êù^ Bßüpì@oõùíW wýDo

óApùO úéXì

ÿoõu úHñyoBù^ êýW@ óApüA ïkpì äñøpÖ ok qôpìA úG BO úPynâ qA ,þéì òüA òP×â BG ïkpì pãük ÿõu qA ;QuA þHønì
êýW@ïBð BG >rÓì Q×ø êýW@< Iy òüAok ,oõKAkrì óõüBPÞpãük ÿõuqA .QuA ûkBPÖA BW Rçßzì ô ÿkoq BO lñøAõg þì {O@ qA ,úéíW
þì úéHÚ úG ôo óBÞk àü qA Ao ÿoõu úHñyoBù^ ûoBGok þPzOoq òýü@ pãzøôtƒK ô ûlƒñƒvƒüõƒð ,þgpu ô kpHG òýG qA Ao Bø ó@ ÿBø ÿoBíýG ô
ÙôpÏì ú¿Ú ,êýW@ ókpÞ áBK ïBãñø ô lðlüpg òzW < úÞ QuA úP×â ÿoõu úHñyoBù^ òzW qBÒ@ ÿApG Ao ÿlülW ÿôpýð òýñ`íø ô þìpâ
ólƒy ûkoô@pƒG Qƒýð úƒG ô ꃃۃð Ao òƒƒÞoBƒƒg ÜéÏO óBýðApüA úíø úG þðApüA ÿBø òýƒü@ ô Bƒø
BìA ,lðkpÞ þì {hK ïkpì óBýì óBzƒOBƒWBƒc {ýK óAoôk úG Bùð@ qA ÿoBývG .lðoAk ô lðA úPyAk .lzhHG Bø ó@ úG õð ëBu
ÿonð úHñW ÿoõu úHñyoBƒùƒ^ êƒýƒW@ ûqôpƒìA þìqBG òýìqpu òüA úG óBýüBüo@ RpƒWBƒùƒì qA ô ïrG úG þüBø ûoByA þuôkpÖ úìBñøBy ok
Iy RçÛƒñƒO qA ô ûkAk Qƒuk qA Ao {ƒðkõƒG ,lðA ûkõHð þPzOoq râpø Bùð@ qA þéýg ô lðkpâ úÞ QuA ûlyõð ëBuô àükrð úHñyoBù^ òzW
ókõG þíülÚ ô òùÞ ûlñøk óBzð ,ÑõÂõì òüA
.>ÿoõu úHñyoBù^ êTì òzW òüA þPñu JAk@ô îuApì .koAk òzW òüA

?Qvý^ ÿoõu úHñyoBù^ ÿAnÒ

. kôo þì oBíy úG ÿoõu úHñyoBù^ ô îuApì úéíW qA ÿoõu úƒHñyoBƒù^ #
,ôkpâ ÿAoAk ô òüpýy Ñõð qA êƒýW@ òƒüA úHñyoBù^ Iy òüpg@úÞ QuA þüBø òzW
,ÝlñÖ ,úPvK ÿoAlÛì ô àzg RõO ,{ízÞ úìAkA ok kõy þì oArâpG lülW ëBu qA êHÚ
þÎAõðAô ÜéuBG ,rüõì ,Bø úâpGqA þÎAõðAô ïAkBG ô JAk@ úG óApùO úéXì úP×ø òüA IèBÇì
ok êýW@ òüA úPHèA úÞ QuA þÖBO ô Rçßy ûoByA ÿoõu úHñyoBù^ ÿAnÒô êýW@,ïõuo
. koAk rýð ÿpãük ÿArWA óApüA ØéPhì ÿBøpùy
.QuA ûly
pãük ÑAõðAok ÿoõu úHñyoBù^ êýW@ ÿoõu úHñyoBù^ ú`hüoBO koõìok
úHñyoBù^ êýW@þGpÒ óBXüBGom@óBPuAok úG úHñyoBù^ oBù^ ok ÿqôpÖA {O@ oBù^
,pýXðA ÿôBc ûly úP×â ïçÚA pG ûôçÎ ÿoõu klÎ VoõÒBTýÖ .koAk ûoByA oBù^ ÿrìo klÎ
óôlG úíhO ,RBHð J@ ,þ^kõhð ,lXñu ,Bìpg .lðAk þì óAkôBW QÏýHÆ úzüoô ê¾A AooBù^
õè@koq ,õéø úâpG ,)ûkAkõG YðpG( àXðpG ,àíð qA óBzð , RBýcp¿ñÎoBù^ ,þðBvðA ÐHÆoBù^
YüolO úG ú^ pâA úÞ lðoAk QHTìô îùì þùWô
. QuA úPypG ïlñâ ô klÎ òüApGBñG .QuA ÿlcAô pìA BìA ,úPÖpâ êßy
ÙApÆA ÿBøpùy þÃÏGô óBuApg óBPuAok úWô oBù^ qA QüBƒßc ,òƒýü@ òƒüA ok oBƒù^
.lðrK þìõéK Ñõð oBù^ ,}@ ÿBW úG Iy òüA ok þñÏü lcAô ÿp¿ñÎ YüolO úG úÞ koAk QÏýHÆ
úÞ õéK }Bì ô õéK àyoq ,õéK xlÎ ,õéK úPyo Ao þùWô oBù^ ûlülK pø Bü óBßì ,ëBu ,QÏýHÆ
.lñøk þì óBãüBvíø ô óBßükrð ,ApÛÖ úG æõíÏì úHñyoBù^ òýèôA úÞ IýOpO òüA úG .lðqBu þì
.lü@ þì kBG rýð ó@ ok ô QuA kBG úG Jõvñì
ok úÞ J@ ïBXðApuô {O@ þìõu ,áBg þìôk
ô kõy þì úPuBÞ áBg òPvG iü qA óBìq òüA

.lzÞ þì w×ð òýìq
òzW ÿBø ïBð BƒG úƒÞ ÿoõƒu úƒHñyoBƒù^
îø jpu úHñyoBù^ Iyô ëBu óBüBK úHñyoBù^
åorG ÿBø îzW qA þßü ;kõy þƒì úƒPgBƒñy
pø úHñyoBù^ òüpg@ Iy ok úÞ QuA þðApüA
ê¾A ok úÞ kõy þì oArâpG )Iy úHñy úu( ëBu
þéÞ oõÆ úG .QuA qôoõð qA {ýK òzW òýèôA
ûsAô ôk IƒýÞpƒO qA ÿoõƒu úƒHƒñƒyoBƒƒùƒ^ ûsAô
ÿoõu ô )úP×ø ÿBø qôo qA þßü ïBð( úHñyoBù^
pG .QuA ûly úPgBu þGõßüBK ô òzW ÿBñÏì úG
{O@ ,qôo òüA ok ,óApüA þðBPuBG òýü@ xBuA
úÞ AkpÖ eH¾ BO ô ûlƒy úƒPƒgôpƒÖApƒG þƒâorƒG

.koAk úìAkA lñÞ þì ÑõéÆ lýyoõg
þì òyôo {O@ úÞ úHñy úu qôo pùÊ qA
ÿkoq< úéíW ô lðpK þì ó@ ÿôo qA ïkpì ,kõy
þìoApßO kõg BG Ao >òì qAõO þgpu ,õO qA òì
ÿqBvÞBK ô pýùÇO ÿBñÏì úG úéíW òüA ;lññÞ

12

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

äðo qA óBzüBø õéK ókpÞ äðo Q×ø ÿApG oBÞ úG Quk BÏÚAô Qvýð ïqæ lýñÞ Quok
ô õèBHè@ ô ÿrHu J@ lñðBì þÏýHÆ ÿBøAnÒ þì .lüõzGõéK Quk Q×øôoõW Q×ø òPhK
îø Bíy pâA .lðkpÞ þì ûkB×PuA Aºô óAp×Îq ókpÞ äðo Q×ø ÿApG ÁBg RB×éhì qA lýðAõO
þÖBÞ lüoAlð ÿkBüq }BK ô Qhüo úé¾õc ÿApG úÞ þyôo lñðBì .lýñÞ ûkB×PuA ïBy ÿõéK
ÿôo ô lýñÞ úýùO qBXì þüAnÒ äðo 7 QuA þÖBÞ ÈÛÖ .kõy þì ûkB×PuA õéK оpì òýürO
Q×ø óBíÞ òýãðo óBO ÿoõu úHñyoBù^ ÿõéK Èuô òüA .lñyBG úPyAk ÑõñO Bø äðo QuA
!lýñÞQuokäðo ,{ízÞ ,Yüõø þPc Bü ëBÛOpK Bü YðoBð ëçg
ÿBGpì ô Bìpg ,úPvK ëçg ,ïAkBG ëçg ,àyoq
ÿoõu úHñyoB^ }@ Q×øÿõéKókpÞQuokokþéÞlðAõOþìõèBHè@
ïkpìpPzýG úÞ QuA þy@îuA òüA !AkokõGA .lyBG óBPPuk àíÞ äðo
QuokëBupg@úHñyoBù^IyokóApüAÜÆBñì pHðBýì ûAo àü ,QuA óBPPhu îø qBG pâA
ûBì pg@ úHñyoBù^ ok îø Bø þÃÏG .lññÞ þì óBzðBøk úG óBzPuk þPÚô Bø þíülÚ .îüoAk
úÞ lðrK þì Ao }@ òüA þðBvÞ îø pPzýG .p×¾ lñèBíG ëõâ Ao Bø ú`G pu úßñüA ÿApG lýuo þíð
ëBu ok Ao ôA ÿB×y ô lðoAk úðBg ok ÿoBíýG
îuo úÞ Qvýð ïõéÏì qõñø .lñøAõg þì lülW
ú^ qA ÿoõu úHñyoBù^ Iy ok }@ ókoõg boBì |13 Iy úHñy úu ëBvìA ÿoõu úHñyoBù^
òüA BìA .QuA ûly Bø þðApüA äñøpÖ koAô þðBìq õñývðApùy ok Apu þG þG ÿBHüq ÉBýcok
îülÚ óBìq ok þíýßc AkokõGA lñüõâ þì úÞ oõÆ
þuoBÖ kok úíéÞ QøBHy pÆBg úG lüBy úÞ ûkõG
Bü AkokõGA îø Ao }@ òüA ïBð IýHÆ òüA îuA úG
aýø Akok ÐÚAô ok – lðA úPyAnâ Bø kok olK
þGpÎ óBGqok Akok .koAlð þuoBÖ kok úG þÇGo lyBG þì
ÿõO – !QuA óAlðk þG ÿBñÏì úG ô kokA Uðõì
þÚpÖ .lyBG òzñG oõW 7 lüBG AkokõGA }@
ú^ {üBGõè ô lyBG olÚ ú^ }kõhð koAlð
.òýíø .QuA òzñGoõW 7 òPyAk îùì .ûqAlðA
úPyo }@ lñðBì Quok îø }A úýùO }ôo
BO QuA oApÚ úÞ ÿqAok ÿBø úPyo óBíø BG .QuA
úG úuBÞ Quk úG Ao oõìA úPyo lÏG ëBu pg@
.lølG Bø Quk
úHñy úu ok oõzÞ ØéPhì ÿBø pùy ïkpì
þðAolðqBì .lðrK þì þ×éPhì ÿBø }@ ëBu pg@
QuA ó@ ÿõO }pO ûõýì 7 úÞ lðoAk }pO }@ Bø
pùy ok Bíy pâA .ûõýì }@ îø Bø þéýGkoA ô
Iy ok þüAnÒ pø Bü ô }@ ókoõg îuo óBOkõg
àüpy ó@ Rnè ok Ao Bì lüoAk ÿoõu úHñyoBù^
.lýñÞ

.lññÞþìÙoBÏOóApGBÎúGIyòüAokóBãPÖo ,koAlð kõWô àíð BÛéÇì Bø þðBuApg êýW@ok
. lñðAk þì þPhGoõy QìçÎ Ao àíð óõ^
?Qvý^ ÿoõu úHñyoBù^ ÿAnÒ Bø ûkAõðBg þðq ÜyBÚ îuApìqA wKqAõøAok
ÿõéK ÿoõu úHñyoBù^ Iy Bø þíülÚ ÜyBÚ ÙpÊok òüpýyôoõy êýW@Bü þÞAoõg
þìBð–>äðoQ×øõéK<îuAúGlñPyAkþÖôpÏì ,ólðAõg BÎk qA wK qApýy ok . lðrüo þì óBðq
úG þgõy ÿApG þüBøoõW àü Bø qôo òüA úÞ Iy òüAok îø Bø þßéýâ .lðrK þì }@ô Aõéc
óBPuAk-lñüõâþìÿkoô@okòìÿBøþÞAoõg ,úPÞ BG Ao ó@ ô lðrK þì >ûpO úypO< }oõg
õéK oõW Q×ø qA äðo Q×ø õéK úÞ QuA òüA .lðoõg þì Õôk ô QuBì
.ókpÞ Quok Qícq þéÞ BG .kõG ûly Quok úéíW qA Bø }@ ÑAõðA Iy òüA ok Bø þðqBì
,lüõy ,{ízÞ ,ûpüq ,Bìpg qA ArXì þüBøõéK Ñõð Q×ø qA ó@ok úÞ lðrK þì þypO Q×ø }@
.BýGõèôxlÎ RBGõHc Ñõð Q×ø ô þypO Ñõð Q×ø ô ÿrHu
òüA ÿA ûkAõðBg pø þèBì óAõO úG úPvG úPHèA qA pãük þßü îø }@ úðrâ ô kõy þì ûkB×PuA
ÿrHu ,õéKõèBHè@ .lñÞ ÝpÖ QvðAõO þì BøõéK ó@ þÖp¿ì ÿrHu úÞ QuBø þèBíy ÿBø }@
þGBhPðA lñPvðAõO þì ïAlÞpø AºôõéK úPyo ,õéK òüA ókoõg úÞ QuA òüApG kBÛPÎAô QuA úðrâ
Q×ø ÈÛÖ îùì .lñyBG äðo Q×ø ûp×u ÿApG óBýìqAAoBøQèBvÞôBøÿoBíýGqAÿoBývG}@
þì îø Bíy pâA æBc .kõG ókpÞ Quok õéK oõW .kpG þì
þðApüA ÿoõu úHñyoBù^ òýLíÞ ÿõO lýøAõg pßy ,Bìpg ÿoAlÛì îø ÿrÞpì óBPuA ok
13 äðo Q×ø õéK ëBu úHñy úu òüpg@ ûp×u pu qA RApýg ÿApG ô lññÞ þì Quok Aõéc Bü pýñK

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

óBýðApüA úð|æBu ÿBø òýD@qA þßü #
pãük þOoBHÎ úG Bü ÿoõu úƒHƒñƒyoBƒùƒ^
úu òüpg@óBýðApüA .QuA ÿoõu úHñyoB^
{O@òPgôpÖA pG BG Ao ÿlýyoõg ëBu úHñy
qôoõð ëBHÛPuA úG ó@ ÿôo qA ólüpK ô
.lðôo|þì
QuA ÿoBùG òzW àü ,ÿoõu úHñyoBù^
ÿoõu úHñyoBù^ ÿBø òýD@ ïkpì.kõy|þìoArâpGqôoõðólýuoqA{ýKúÞ
óly ûkoô@pG ô |çG ô py ÐÖk ÿApG qôo òüA ok
úzüo úÞ lññÞ|þì oArâpG Ao þíuApì óBy ÿBøôqo@
.kkpâ|þì qBG {ýK Bø|ópÚ úG }A
Roõ¾ úHñyoBù^ Iy ok ó@ ûtüô îuApì
óqpG ô ÿõÞ oBñÞ ô úyõâ ok îuApì ÿApG kpýâ|þì
ô lðqôpÖA|þì åorG ÿBø|{O@ Bø|ú`G rýð
ûlñGkApì qAõO þgpu( úðApOô lðpK|þì ó@ ÿôo qA
úƒHƒñƒyoBƒƒùƒ^ pƒƒPƒvƒÞBƒƒg .lñðAõg|þì ) õO qA òì ÿkoq ,òì
ïBãñø ïkpì Apüq ,QuA wdð ,ÿoõu ÿoõu úƒHƒñƒyoBƒùƒ^ îuApƒì A«pƒøBƒÊ
ÿoBíýü ô ÿkoq ,ó@ ÿôo qA ólüpK QuA óBýðApüA òùÞ ÿBø òýD@ qA úPÖpâpG
úG ,þPüApu ÿôkBW ûAo qA ,Ao kõƒg pãük ëBßyA BG ô Bùð@ óBýì ok óBñ`íø úÞ
ô þgpu ÅõÎ ok ô lñøk|þì {O@ þDBüo@ ïAõÚA óBâlðBìqBG þÚBƒG óBƒýƒì ok
êÛƒPƒñƒì kõƒg úƒG Ao {ƒO@ þƒGAkBƒy .koAk ZAôo
- õO qA òì ÿkoq“ kôpu .lññÞ|þƒì úP×ø qôo Q׃ø óBƒPƒuBƒG óApƒüA ok
”òì qA õO þgpu þu qA àü pø òùÞ óApüA ok.îýPyAlƒð
AopPvÞBg þðq úðBgpøok óBãPypÖ ïBð úÞ ,koAk ûtüô|þìBð ,ûBì qôo
qA Ao ó@ô ,lñÞ|þì ÐíW qAlðA áBg ok ÈévOqA lÏG ...ô úHñzßüô úHñy .QuA
,ûAooBù^puokô kpG|þì óôpýG úðBg òüApGBñG .ly koAô óApüA äñøpÖ úG JApÎA
QzâqBGok .krüo|þì óAôo J@ok Bü òzW Ao ÿA úHñyoBù^ Iy Bƒì úƒßƒñƒüA
úG ô lGõÞ|þì Ao úðBg ok ,úƒðBƒg úƒG JpÎ äñøpÖ ok úHñyoBù^ óõ^( îüpýãG
þuôpÎ qA úÞ lüõâ|þì úðBg óBñÞBu òüA ÿBüõâ }kõg )ûkõG úP×ø wdð qôo
ÿApG ÿkBy ô þPuolƒñƒO ô lƒü@|þƒì ï|çuAqA lÏG ÿoõu úHñyoBù^ úÞ Qvø
.QuA ûkoô@ ûkAõðBg ”.ly ïõupì óApüA ok
úðBg þèBøA ïBãñø òƒüA ok qôo 5 BG ûkõGqôo 360 ëBu Bì ÿApG“
ûApíø úðõâ òülGôA .lñüBzâ|þì {üôo úG Aook óly àüoBO îýð ô JBPÖ@ JôpÒ BG .lññÞ|þì úLÞ ó@ ZAôo óBìq qA úP×ø ÿBø|qôo ólýìBð ... ô ok Bì .) úÖBÂA qôo 6 ëBuoBù^pø Bü ( úÖBÂA
óôok úG ëBu àü ÿApG Ao ÿkBy ô þPuolñO kõg ÐíW îø kpâ óAõW ô pýK ô kpì ô óq ,óBíu@ ô þuoBÖ óBGq úG ûlì@ok ô|þìBu ÿA|ûsAô úHñy. fôo BO îükpÞ|þì òyôo {O@ qôo YƒñƒK òƒüA
BG úÞ lðoAk ûlýÛÎ óBýðApüA .kpG|þì kõg úðBg òüA ok .lñðq|þì {O@ Ao Bø|úOõG ô lƒðõƒy|þƒì
ÿBÃÖ oBg ô úOõG ólðAqõu ô {O@ òPgôpÖA ÿôo qA oBG úu ïAlÞ pø à^õÞ BO åorG qA ïBãñø .QuA ûkõG ”lHñy“ ê¾A ok ”.îýñÞ RõÎk óBì ÿBø|úðBg úG Ao óBì óBÞBýð
õükô lñü|æBK|þìoBÞ óBüq RAkõWõì qA Ao úðBg ô ØÏ pãì BO ,lðpK|þì úPgôpÖA ÿBƒø|úƒOõƒG þgpG ô þuoBÖ RBýGkA ô óBGq ok“ oõu“ ÿoõu úHñyoBù^ {ƒO@ òƒüA ,òƒüApƒGBƒñƒG“
áBKôoôk Qvüq Èýdì qA Ao þÞBKBðô ÿlýéK kõg qA Ao Qñdìô îÒô ÿoBíýG qA þyBð ÿkoq ,”òƒzW“ ÿBƒñÏì úƒG þƒƒðApƒƒüA ÿBƒƒø|{ƒƒüõƒƒâ ok ëBu pg@ qôo 5 ÿqôpÖA {O@ ó@ ûlðBìqBG
kõzð ûkõè@ {ƒO@ úƒÞ òƒüA ÿApƒG .lƒðqBƒu|þƒì þPvø úG ÿkBy ô þgpu ô Qì|çu ô lñüAkrG kBüq ëBíPcA úG óBýPzOoqô QuA óBPuBG óApüA
óAôo J@ ok Bü ûAooBù^ pu ok Ao ó@ pPvÞBg {O@ÿôoqA ólüpK ëBcok ïkpì .lñzhG kõg .QuA ûlì@ ”jpu“ ô”þðBíùì“ þvdð ,kôpð òýG qA Qñƒu òƒüA úƒßƒñƒüA ÿApƒG
ÿqôpÖA úOõG - ÿoõu úHñyoBù^ îuApì kBÛPÎA BG Ao òzW òüA ô lðkpÞ úðBùG Ao úHñyoBù^
.kpHG kõg BG Ao ó@ J@ Bü kBG BO lðrüo|þì .lñðAõg|þì þüBø úðApO ólüpK qA {ýK úƒÞ QƒuA îƒuo óApƒüA ok ”.ÿoõu úHñyoBù^ ly ô lðkpÞ ÜHÇñì JApÎA
þñßy ûqõÞîuApì òì qA õO þgpu ,õO qA òì ÿkoq qA úÞ Ao þðrâ ô oBg ÿBø|úOõG ûkAõðBg pø ,JBPÖ@ wK ,óApüAok úP×øoBù^ úG ûBì ókpÞ {hG
BýG ÿqôo ôpG Qñdì ,BýG ÿkBy ôpG îÒ ÉBýc òýìq Bü ïBG ÿôo lðA|ûkpÞ îøApÖ {ƒýK úHñyôk ô úHñy àü ô úHñy ô QuA ï|çuA oõùÊ qA
úG ëBÒq ÿoAlÛì ÿqôpÖA {O@qA wK ïkpì ûlG ,ûlðkoBW úýéÞ ÿA ,úHñyoBù^ Iy ÿA >úéâ< Q×ø Bü YñK Bü úu ok ûBâonâ ok Bü ô úðBg
16

TEHRAN MAGAZINE ÿoõu úHñyoBù^ }@ Tel:(818)881-1771
lñPyAk þPWBc Bü oBíýG úÞ þüBø ûkAõðBg
Azita Fakheri, M.D. óByoBíýG òPÖBü kõHùG ô QWBc ólì@pG ÿApG oõy Qì|çÎ úG àíð þíÞ ,þPhG ûBýu úðBzð
ëBu pg@ úHñyoBù^ Iy ok ô lðkpÞ|þì onð úðBzð úG þøBzøk úßu þßü ô ,þíz^
American Board of Internal Medicine Ao ó@ô lñPhK|þì >oBíýG }@< Bü >AkokõGA }@< pø ô lðqAlðA|þì òýèB×u ÿA|ûqõÞ ok þPulãñO
ok îø Ao úýÛG ô lðlðAoõg|þì oBíýG úG þÞlðA kõg pu oôk Ao ûqõÞ oBG àü ûkAõðBg kApÖA qA àü
úðBg ïBG pu pG Ao ûqõÞ ,p×ð òüpg@ô lðBgp^|þì
.lðkpÞ|þì {hK ApÛÖ óBýì ô lñÞ|þì JBOpK ú^õÞ úG Ao ó@ ô kpG|þì
ÿoõu úHñyoBù^ êýW@îývÛO ÿõO úG îPhüo Ao úðBg ÿ|çG ô kok< :lüõâ|þì
Iy ok lðkpÞ|þì ÿqBýð ô onð úÞ þðBðq ,ûqõÞ ólñßÖA oôk BG úÞ lðoAk oôBG ô >ú^õÞ
ïBð úG rÓì Q×ø êýW@ ,ëBu pg@ úHñyoBù^ ô úðBg qA Ao þPulãñO ô þPhG oõy ,þPhG ûpýO
úéHÚ úG ôo óBÞk qA >ÿoõu úHñyoBù^ êýW@<
ô {üõg óBýì ô lðkpÞ|þì áBK ô lðlüpg|þì .lññÞ|þì oôk ûkAõðBg
ïBãñø úG .lðoõg|þì ô lðkpÞ|þì {hK Bñy@
þñýzð }õâëBÖ
,lðoAk ókpÞ pøõy Ýõy úÞ þðApPgk ô óBðq
Iy JôpÒ ,RpÖBvì ô RoBüq ÿôqo@ Bü
lðôo|þì óôpýG úðBg qA ô lññÞ|þì Qýð úHñyoBù^

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| êýW@ Áõ¿hì ú¿Ú ,êýW@ ókpÞ áBK }õâô lñPvüA|þìõuoBù^pu Büonâpuokô
êÛð Ao òÞoBg ú¿Ú úG ÙôpÏì ,úHñyoBù^ lG ô àýð úG ô lðoBLu|þì óAonãøo QHd¾ úG
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ úHñWÿoõuúHñyoBù^êýW@,ûqôpìA.lðkpÞ|þì óAonãøo ókpÞ QHd¾ òüpýy ô iéO ô òP×â
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ Iy R|çÛñO qA ô ûkAk Quk qA Ao }A úðAonð .lñðq|þì ëCB×O
.QuAûlyÿoõuúHñyoBù^ óAonãøo qA kBy ô òýzñèk óBñhu pâA
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ ÿôoqA ólüpKô ólðApýâ ,úOõG ókoô@kpâ Ao kõg ÿôqo@ ô QWBc ólì@pG ,lðõñzG
õO þgpu ,õOqA òì ÿkoq“ RoBHÎ òP×âô ó@ ô iéO óBñhu pâA þèô .lðoAlñK|þì ûkoô@pG
ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG úHñyoBù^ Iy ê¾A òüpO|îùì lüBy ”òì qA ëBuokAoôqo@ôkApìúGólýuo,lðõñzGAqûôlðA
.QuA ÿoõu .QvðAk lñøAõhð òßíì õð
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # ëBÖ ,lüoAôpì NõO lñðBì ÿpãük îuApì
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW QhG ,þyBK J@ ,òPhK ÿonð }@ ,}õâ þðq ÜyBÚ
olñÞ ,Bø îgq îz^ ÐÖk ,óApPgk þDBzâ ,oAk QWBc ô lñìôqo@ óApPgk ô óBðq
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # IyòüAokîøòPÖpâëBÖ,ókõuBýéÚ,õHyõg Iy ô lðoAk|þìpG òývì ÿA úuBÞ BG þÛyBÚ
.lyBG|þìJAnWôIèBWRBíuApìôrW pGApG ok ô lñPÖA|þì ûAo onâ ô ú^õÞ ok ïBãñø
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse þK lñðrG þÖpc úßð@ þG ô lñPvüA|þì úðBg Q×ø
ÿoõu úHñyoBù^ òýü@ØüpdO úðBg IcB¾ .lñðq|þì úuBÞ pG Ao ÜyBÚ þKok
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# úÞ løk|þì óBzð þzøôtK ÿBø|úPÖBü ,lðoAk þPWBc ô onð óBðq ÜyBÚ lðAk|þì úÞ
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # ok óApüA ïkpì úÞ þüBø óBìkBüô Bø|òýü@|þìBíO ëõK þÓéHì Büô òzñG Bü YðpG ,êýW@Bü þñüpýy
qA þzhG ô lñPyAk|þì BK pG óõâBðõâ úìBãñø ok óBðq ÜyBÚpâA .koAnâ|þì óBð@ÿBø|úuBÞok
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # oAlüBK òýìqpu òüA äñøpÖ ok óBñ`íø Bùð@ ólì@pG qA ,lðoôBýð Quk úG ÿrý^ þðq ÜyBÚ
QuõK ókpÞ RôApÆ ok Bì óBÞBýð kpgô Ý|çgA ,{ñì BG ,QuA ûly ûBâ .ly lñøAõg lýìABð kõg QWBc ô ôqo@
,oBâkoôpK úG kBÛPÎA ,Bùð@úíøokô kõG úPhýì@ lðqAlðA|þìpupG ÿokB^ ,óBðAõW ûtüô úG óAkpì
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # ô ó|æBãulGô óBñíüpøA BG kpHð ,þâlðq úG lýìA ok þðq ÜyBÚ úG phvíO ô þâríyõg ÿApG ô
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # ô Bø|{üBíð ,BøkBíð IèBÚ ok ,óBPupK åpì kõg óAkrìBð ô Bñy@ ô Quôk ÿBø|úðBg
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # . kõG ûly ûlðBXñâ þzüBíð óõâBðõâ ÿBø|òýü@ .lðôo|þì

õì }rüo óBìok #
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO #

(818)343-0101

17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406

corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO

17

óApùO úéXì

,óBâkpì pøôpÖ ô óAôo“ :úÞ lðlÛƒPƒÏì óBýPƒykoq ) úÚpPvì úvíg ( úXñK .kõGóBÆpuÐèBÆô,kõGþσýƒGoëAlPÎAúÇÛðok
}õìApÖ QyAk ÜéÏO ÿõG úÞ Ao þvÞ ûBƒâ aƒýø ûkqAôk qA àü pø ,óApüA òùÞ ÿBíð ëBu pGBñG
ô úðBg úG òükoôpÖ òzW ïBãñø ëBu pøô lñÞ|þíð AoëBuûlðBìþÚBGqôoYñKôQuAqôoþuëBuûBì qôoõð òzW {üAlýK
”. lðkpâ|þìpGkõgúðByBÞ ô óBGq ok (àPýK ,úÚpPvì úvíg ,àXñK ,úXñK lñðBì Ao qôoõð òzW ,þuoBÖ RBƒƒýƒƒGkA ok
úýùO ,Bø îuo úéíW qA ,úƒXñK ÿBƒøqôo ok oBíy qôo ok ( árýùG Bƒü ) þƒðAolƒðqBƒì îƒüõƒÛO ô Bø|äñøpÖ ,Bø îuo ,Bø òƒýƒü@ qA pãük ÿoBývG
óBƒdüoõƒGA .ûkõƒG þƒHønƒì þƒñƒýƒƒü@ ,AnƒƒÒ ókpƒƒÞ .lñüõâ)óBýPykoq .lñøk|þì QHvð óBøBykBK òýPvhð úG Bƒø|ólƒíƒO
ô }oõgqôo YñK òüAok óBÞpHâô ... :lvüõð|þì “ {y qA þßü BG óBìríø úÞ Ao qôo YñK òüA ,ÿpXø îXñK ô ïoBù^ ópÚ óBâlñvüõð ô óApÎBy
úÞ ,lñüõâ þíøô Ao óBâkpì ÿBø|óAôo ,lñùð JApy BO úXñK îuApì .lñƒPƒÖpâ|þì òzW ,QuA ”oBHñùâ ,>ÿp¿ñƒÎ< ,>ÿpƒùƒ^õƒñƒì< ,>þƒuôkpƒÖ< óõƒ^
oArìpGô òPhK AnÒ .kpýâ AnÒ ó@ô lüBýG ûkpì óBW Ao ëBu ëôA ûBì {y þíuo îüõÛO úÞ ,1304 ëBu ,>úüõßvì< ,>ÿkõƒÏvì< ,>ÿpHÆ< ,>þðôpƒýƒƒG<
qA ;QuA ûkõG îuo ïoBù^ ópÚ ok ókpƒG óBƒâkpƒì .ly|þìoArâpG,kAkoApÚqôoàüôþu ô þhüoBO ÐHñì úÞ pãük ÿoBýƒvƒG ô >ÿrƒükpƒâ<

lýuo ûAoqA óApüA Qéì þãðAkôBW kBíð ,qôoõð

îýðAlG lüBGqôoõð koõìok ú`ð@pø

ô lñ×uApg@qôo YñK óBýìqoAõg :xoBÖ BO ïqoAõg þâlðq ÿBø|ëBu òýPvhð qA ,óBvðA #
òüA úG Üdéìô QuA ó@ þK ok úÞ ÿpãük qôo YñK ÿoô@kpâô oBßy ûAo qA úÞþðBìq ,þÎBíPWA
ÿApG óBâkoôpÖ ÿBøqôo ok ,xoBÖ þèBøA lñðBì ,ûBì ,lðAonƒâ|þƒì oBƒâqôo þƒøBƒýâ ÿBƒø|áAoõƒg
.lðoAnâ|þì AnÒ óBPuoõâ ok óBâkpì fAôoA ÿBøkAlüôo qA þgpG oApßO ô QzâqBG úWõPì
ok ,îuo òüA ûlðBì BWpG ÿBø|Roõ¾qA þßü .ly ëõ¿ÖoApßO þñÏü ,þÏýƒHÆ
pg@ úHñzXñK“ òPÖo óBPuoõâ úG ,BPuôo ô pƒùy ïBãñø ,Bø úÖõßy îuõì ,Bø|óAlñG iü óBìq
ëBu ëõÆok úÞ þüBø ûkAõðBg ûtüô úG ,QuA ”ëBu AlW pãülßü qA Ao óBâlðp^ ô óBâlðpK ÿpýâ Q×W
ô Bø|ûBãOoBüq úG òPÖo .lðA|ûkAk Quk qA Ao ÿõÃÎ qBýð þñÏü ,ÿqoôBzÞ óAoôk ok úHuBdì úG qBýð .kpÞ
{ýƒK qôo ,rýð ô – úHñzXñK ok ,”oõHÚ êøA RoBüq“ ô Bø|ÿlñG ê¿Ö ;QyAkpGô QyBÞ óBìq òPvðAk úG
ïBÎ þíuo – ëBu qôo òýPvhð kAlìBG ô qôoõð qA òýPvhð .koô@ kõWô úG Ao þÎAoq ô þðBÛøk îüõÛO
õƒéK( áAoõƒg Bƒø|ûkAõƒðBƒg ,qôo òƒüA ok .QƒƒuA BG ,Bø úÏìBW úíø ok óBíâ þG ,Bø ê¿Ö úHuBdì
óBßükrƒð oArƒì pƒG Bƒìpƒg ô Aõƒéc ,óBƒð ,)}oõƒg ,ly|þì ûlük pO óBu@ ó@ pƒýƒýÓO úÞ ûBƒì }kpƒâ
ÕAp^ Bü Ðíy óBãPynâ ûqBO oArì pG ô lðoAnâ|þì þãñøBíøBðô Bø|þüBuoBð ûpg|æBGô .QÖpâ Roõ¾
qôo ,óApüA ÿBøpùy qA þgpG ok .lññÞ|þì òƒyôo ,QyAk þðBÛøk îüõÛO BG ,ÿpíÚ îüõÛO úÞ þüBƒø
ô óBzüõg qA ,oAkArÎ ÿBø|ûkAõðBg ,lýÎ qA {ýƒK lýyoõg }kpâ xBuA pG îüõÛO îýËñO ô úHuBdì
oArì pu ok ô lññÞ|þì þüApünK Aõéc ô AnÒ BG óBßükrð ÿAoAk ûoAõíø óBýðApüA krðok ëBu .QÖpünK Roõ¾
,úÏýy óBýðApüA úÞ QuA îuo rýð ô .lðõy|þì ÐíW úøBì ûk óBPvìq :ê¿Öôk êìBy þðBìq ,ûkõHð ê¿Ö
ô óBìBìA pHÚ RoBüq úG ,êüõƒdƒO ëBƒu ЃÚõƒì ok ï|çuA qA {ƒýƒK RBƒýƒGkA óBíâ þG óBð@ ÿA|ûoõÇuA Q×øóBPvGBOpãükþðBìqô;ûkõGúøBìôkóBPvGBOô
.lðôo þì óBâkArìBìA ÿqôoõðpýì óBìq qA Ao qôoõð òzW ÿoArƒâpƒG ô qôoõƒð ,ûkõƒG óBG@qA(ûBìYñKóBPvìqô)óBG@BOòükoôpÖqA(ûBì
úÞ ,ûqôo YñK òzW òüA ÿBø|òƒýƒü@ úéíW qA .lñðAk|þì>lýzíW<þøBykBK úGòùÞ«BPHvðþðBìqqAïBXðApuô,ûkõG)òükoôpÖBO
þðBßO úðBg þgõy ÿApG ,kõHðoBÞô ûBìô ëBu ÿBøqôooBíyok úPynâ .QuA ûlükpâ îývÛO úøBì úu ê¿Ö oBù^
koõì ok pPzýG Ao ”þðBßO úðBƒg“ f|çǃ¾A úÞ lðkpÞ|þì JBhPðA ÿpýìA ô îÞBc ,þìpâpƒu ô qôoõð òzW ûBì Bü Bøqôo ,Bø|þìqoAõg ,Bƒø ÿlƒÓu ûBƒì ô ëBƒu“ :óApƒüA qA
,BøoArGAókpÞpýíÏO,ólüpgõð,ókpÞrýíO,òPvy òzWóBüBKokô,kõGoô@ûlñg{üBøoõPukôoBPÖo ,óBâpùì óõ^ þüBø òzW ÿoArƒâpƒG Rlƒì ok Bø|þñìoA ô Bø|þÞôkBKBÞ ô Ýpy ok Bø|óBƒPvýu
úG ,qôoõð ólýuo ApÖ QHuBñì úG ,Bø xBHè ,Bø }pÖ .kpÞ|þìoApÖóBìkpìoAq@xpOqA Bü ( qôo àü |«æõíƒÏì ,pãük ÿoBývG ô ûlu ,Aléü þðApüAûBìôëBuóBíøkBüqôîÞóôlG,óApüAJpÓì
úP×øoBù^BOúuúÞþðBßOúðBgòüAok.lðpG|þìoBÞ ÿBøqôo ok úÞ Ao þðBvÞ ,qôpìA óBƒíâ þƒG úÞ ,qôoõð òzW þèô .Qvýð pPzýƒG ) Iy àü ”.QuA
þüBø úéýuôô BøoArGA| þìBíO þPvüBG ,lzÞ|þì ëõÆ Roõ¾ ô äðorìpÚ ÿBø|xBHè BG ,òükoôpÖ Qvhð ÿBƒø|òƒƒýƒƒü@ ô Bƒø|òƒzƒW“ f|çƒÇƒ¾A }A|ûoBƒƒGok
úñüBÏìôpýíƒÏO ,rýíO ,BW úG BW ,QuA úðBgok úÞ BG úÞ îýñƒýG|þì óBGBýgôonâô ú^õÞok ûly ûBýu úP×ø ôk Bü àü îÞ Quk ,QuA pOBüõâ ”ÿqôoõð ëBu qBÒ@
qA þgpG .kpýâ oApÚ kõg ÿBW úG ûoBƒGôk ô ûlƒy ïpâpu Ao ïkpì ,ólý¿Úo ô ólðAõg ô ókq ûpƒüAk .koAkúìAkA úÞ QuA òüA pG ûlýƒÛƒÎ Ao óBƒuBƒñƒy ïkpƒì
ôBø|ûkpK,BøõéGBO,Bø}pÖBü,óqôòýãñuÿBøoArGA ô Bø|þgõy ûlðBìqBG ,lðpýâ|þƒì þƒèõƒK ô lƒññÞ|þƒì óAoBâqôo qA úÞ ÿqôoõð ÿBø|òƒýƒü@ô Bø|îuo ,òùÞÿBø|ûôpâôBø|ïõÚóBýìok,ëBuqBÒ@úHuBdì
úðBgokîøó@,oBGàüþèBuÈÛÖ,pãükÿBø|úéýuô YñK îÞBc“ô ”ÿqôoõð pýì“ JBhPðA ÿBø|þìpâpu VoA úG lÏG êvð úG þévð qA Bø|ó@ ÿoArâpG òùÞ Bü QzÞ qA ÿA úécpì BG ûApíø ,ÿqoôBzÞ óAoôk qA
þgpGok .kõy|þìrýíOô BW úG BW ,ÿqôoõð þðBßO ûlükÿqôoõðòzWÿBøqôookBùñƒOúÞQuA”ûqôo ,þâlðq ÿBø|ûõýy þðõâpâk BG pürâBð úƒG ,ûlƒýuo okõðëBuqBÒ@úÞQuAQùWòülGôûkõGQyAkpG
lñ×uAûBìúHñyoBù^òýPvhðóBXüBGom@ÿBøpùyqA ok kõg óBð@ô ;pãük þñzWô QÚôok úð ,lðõy|þì ÿBø|óBìqBu ,þñýyBƒì ô þƒPÏñ¾ ÿBƒø|ÿsõƒèõƒñßO ÿBøqôo òýPvhð ok Bø|òƒýƒü@ ô BøoõzÞ pPƒzƒýƒG
ÿBø|}pÖ ókpÞ rýíOô òPvy úG )úèõì úHñyoBù^( ,ûqôpýÖ þWBc :lñüõâ|þì ,lñðAõg|þì úÞ þüBøpÏy þÏíW ÉBHOoA êƒüBuô ,Bø óõðBÚ ,Bø êƒÓy ,ÿoAkA ëBu qBÒ@ .lyBG|þì oBùG Bü ô óBPvìq Bü ,rƒýƒDBƒK
.koAk ÁB¿PgA úðBg .ûqôolñ^þèBu,ûqôoõðlýÎ Qƒüõøúßð@óôlG–lükîýøAõgúÞóBñ^–lƒülW lükpâ pƒýƒýÓO }õhPuk þðBìq lñ^ pø ,óBýðApüA
ô[email protected]úPÖBüëõdO,lølGQukqAAokõg Åo|æA áõéì þñu JBPÞok >þðBù×¾A ûríc< þèô
ûrHu òPyBÞ ëBupg@úHñzXñKô óBâkpì ÿBøqôo ( úXñK qA þPvüBG ,qôoõð qA {ƒýƒK òùÞ ÿBø|îuo úýÚBHèA oBS@ ok >þðôpƒýƒG óBdüoõGA< ô FBƒýƒHð |æA ô
òPyBÞ ïBãñø ,óBPvìq þðBüBK ûBì ,ûBì lñ×uA kBü qôoõð qA {ýƒK òùÞ ÿBø|òýƒü@ qA þßü þðBßO úðBg ô ÿoõu úHñyoBù^ ,) úÚpPvì úvíg ( óBvðA QÛég óBìq qA ,þðApüA ëBu qBÒ@ úÞ lñüõâ
Roõ¾ úG ”lýÎ ûrHu“ òPyBÞ .QuA úéÒ ô úðAk óBPuoõâúGQHuBñìòüAúGúÞQuAóBâkpìqAókpÞ .kpÞkBü qArìpøqôo)îèBÎiüoBOqAîP×øûoArøÿAlPGAþñÏü
Bø|úðBg úíøok ,òùÞ óAoBâqôoqA ,óõãyô òükBíð .lñøk|þì óApãük úG ô lðpG|þì áAoõg ô lðôo|þì ,oBùñèA Ø¿ðok JBPÖ@ úÞ þPÚô .kõG òükoôpÖ ûBì 18

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ok ”ëôA qôoõð “ úÞ lðôpG þðBvÞ úðBg úG Qvhð ÿBøpùy úíø ok óAolðqBì ô ó|çýâ qA pýÒ Q×â ok óBÞkõÞ úG ólðByõKõð xBHè ÿApG ,lyBG þøApíø .QuA ïõupì Bø|ûkAõðBg úíø òýG ok ô
ÿBø|ûkAõðBg .QuA ûkAõðBg ó@ qA ÿõÃÎ Qynâ ÿAnÒ ,Bø òzW ÿAnÒ {ýƒK ÿlñ^ BO ) óApüA .QuA qôoõð òzW qA {ýK qôo YñKô QvýƒG “ ,òùÞ óApüA ok
,qôo òýíéù^ô òýíP×ø ,òýìõupG óôrÖAoAõâõu “ òüA ô .kõG ÿlñíOôpS ô ûBÖo úðBzð ô þðBíùì ïBg Qzg qA óõPu ûkqAôk ,pùy óAlýì ok ,qôoõð
qôoõð òýPvhð ,kõy|þì oArâpG lXvì ok pPzýG úÞ ô pýÛÖ – ïkpì úíø ÁBg áAoõg ,AnÒ ”òüpPùG ô Bø|úý¾õO ,Bø úPyõð ok Ao òùÞ oôBG òüA úG ô õW þðõPupG ,ïlñâ þðõPu pG ,ly|þì BK pG
BÖõPì åpì qA ûBì ûkqBü qA {ýG QuA òßíì úÞ ô l¾ ok ÿkpì àýð pâA .kõG qôoõð Iy ok – þñÒ qA :úÞ îýñýƒG|þì ûoAõíø ,ÿqôoõð ÿBø|Øý¾õO ûpýO qA QuA þøBýâ ( úéýWBÞ ,|çÚBG ,YðpG ,IýOpO
úÞ QuA qôo òüA ok ô .lññýƒzð|þì úðBg ok ,konãG ØÚô Ao þßéì ,óByBÞ ápPuA ok ,{ýƒK ëBu YñK BG ô îüpýãG kBü óBPgok qA ,îýñÞ ÿôpýƒK QÏýƒHÆ ,) QuA pPì þPƒðBu 50 úG ó@ úÚBu úÞ ,óBHÞpì
òO qA Ao ûBýu xBHè ,lðôBzüõg ÿBø|ûkAõðBg ûkõíð ÑBýPGA YðpG úèBu úíø“ ó@ lì@ok qA úÞ lñÞ|þì ô þðBìkBy óõãy úÞ ,îýyõLƒG õð xBHè ,oBùG ólì@ }Bì ô xlÎ ,lXñÞ ,kõhð ,BýƒGõè ,Rom ,óqoA
úÞ ”ëôA qôoõð“ ÿBø|úvéW .lðoô@|þì ok óAoAõâõu ÐýÂô ,ápPuA þèBøA ïBíO úG úÚpPvì úvíg pg@ qA kôpu BG ,òükoôpÖqôo òýízyokô ;lñƒPyBÞ þì
ô lük ÿBÃÖ qA ëBc òýÎ ok ,koAk òükBíð úHñW úüõvèBG ,pýƒHÞ ô pýÓ¾ ,VBðA ô oõÞm ,Øüpy ô .QuA {ìAo@ ÿApG ô lðlñÞ|þì Ao Bø|ûrHu òüA ,ÿkBy ô îðpO ô
oAlük ô .QuA oAkoõgpG ÿqôoõð ÿBølükqBG Iy ok úÞ ,ûkõG Qýð òüA úG óBíâ þG ,”lñðBupG ÿqôoõð ÿBø|áAoõg
QýévOoAõâõu ûkAõðBg úG ,ëôAqôoõðok ,óBâlññÞ úG ,òùÞ þGkA ô þhüoBO ÿBø|lñu ô Bø|JBPÞ ok .lðlñÞApK|þì õu pø úG þâlñgpÖ
”þðBìkBy ÿôqo@ “ óBð@ ÿApG úßéG ,lñüõâ|þíð .lyBHð ”õéK “ þG wÞ aýø ûp×u qôoõð Bü( qôoõð òzW ûtüô úÞ þüBø þÞAoõg qA Rolð qôo ûk úÞ QuA îuo Bø|úðBg úíøok ,qôpìA
îuo .lñðrð lG ëBÖ õð ëBu qBÒ@ ok BO ,lññÞ|þì ô à^õÞ ÿBø|ÙpÊok ,qôoõð qA {ýK úP×øôk Bü
úÞ kõy þìoArâpG þüBøpùyokpPzýƒG ,ëôAqôoõð þðlük lýÎ Bü ,ÿqôoõð lükqBGô lük .QuA úPÖo òhu lyBG )pãük ÿBø|òzW þüBø úðAk ...ô ûqõÞ QzK ,JBÛzG ,úuBÞ ,åorG
óBãPy nâok kõG kBü óAõñÎ úG Ao lñ×uAqôo òüpg@ ,lükqBGô lük ,ÿqôoõð ÿBø|òýƒü@ úéíW qA ,Ao Bø| ”þðkoõg “ qA UdG óBgoõì ô óBâlñvüõð ÐÚõì .lðoBÞ|þì ... ô }Bì ,xlÎ ,ïlñâ óõ^
,qôoõðqôoúÞQuAîuo.QuA ”þðlüklýΓBü þùülG Bü ô BHüqBð ,ûkBPÖA BK {ýƒK ,lüBy þPvüBG ”òýu Q×ø“ ûp×u ÿôo ô êüõdO ëBu
.lññßð ÿoAõâõu ëBu ô ú×üBÆ ,êýìBÖ óBâorG ólük úG Qvhð ,lƒÏG úG ïoBù^ ópÚ ÿBø|JBPÞ ok .lñPvðAk|þì ,óBXüBGom@ ÿBøpùy qA þgpG ok .lðoAnãG ûrHu
ÿlýÎ Bü ,ÿqôoõð úülø þPèrñì ô þÎBíPWA ô þíéÎ ÿBø|Qý¿hy ûoBGok ,pTð ô pÏy úG ,ÜýÚk ÿBø|ؾô ô fpy ô ïlñâ òPyBÞô ókpÞ wýg úG úHñyoBù^ òýìõu
þíuo qôoõð QHuBñì úG ókAk ÿlýÎ ô úülø úíø ,Bø þðlük lýÎ òüA qA ÿoBývG ok .lðôo|þì îÞ pãük ÿBø|òýƒü@ ô Bø|òzW ô óBâpùì ô qôoõð òüA .koAk ÁB¿PgA ÿqôoõð ÿBø|ûrHu ÿApG xlÎ
ô Bø|{ßzýƒK qA þhüoBO ÿBø JBPÞ ,QuA òùÞ ô þhüoBO ÿBø|JBPÞ .lðoAk QÞpy ûkAõðBg óBvÞ ,Bø òzW ÿBø|áAoõg þâtüô ô Ñõð qA þèô ,Qvýð ô ,úPyAk úãð ûkrýu qôo BO Bø|ûkAõðBg ok Ao Bø|ûrHu
qA lÏG ô ï|çuA qA {ýƒK – ÿqôoõð ÿBø|{zhG ô BøoBGok þíuo ÿBø|þðlük lýÎ qA BùñƒO ,þGkA ÿBø|úðBg ok úð ô óApýìA ô óBøBykBK ûBãPuk ok úð úðBg qA ”olG ûkrýu “ ÿApG úÞ þðBìq qôo òüA ok
ô óBøBykBK úG QýƒÎo qA ,lñøk|þì pHg – ï|çuA îø qõñø úÞ þíuo .lñøk|þì pHg óBvýƒDo ô óApýìA
,óApüqô úG óBðApíßc ô óBøBykBK qA ,óBðApíßc .lññÞ|þì ûlñvG ó@ úG ,Bø úðBuo ô Bø|ÿoArâpHg .QuA úPÖpð þñhu ,ïkpì úìBÎ .lðqAlðA|þì óAôo J@ok ,lðôo|þì óôpýƒG
úG óAlðBg óApPâorG qA ,óApÎBy ô óAoArâoBÞ ,óApýƒGk Ao Bø|”lükqBG “ pürâBð úÞ ÿqôoõð ÿBø|”ólük“ ô kBP×ø òüA ok úÞ þüBø {øôtK ô Bø|úèBÛì ok òýu Q×ø ûp×u
.óBÞkõÞ ûtüô úG ,óApPß^õÞ þuõGôo ô þuõG Quk BG ûApíø ô ,koAk ëBHðk pG óôrÖA ,ûly úPyõð qôoõð ûoBGok pýgA úèBu YñK
êýÇÏO úÞ ,òükoôpÖ Qvhð ÿBøqôo ok ,QuA ûtüô ÿBøAnÒ qA ûBâ ,òýu Q×ø ûp×u ÿBø|þðkoõg ÿBÃÎA úíø úÞ QuA òùÞ ÿoôBG ô îuo
úðBýìBÎ ÿBøoôBG lñüõâ|þì ô( òükoôpÖ ûkrýu BO ûBâ ô ,QuA þíuo ok ,ëBu ëôA Iy ô ,qôoõð qA {ýK Iy kôoô úËdè( êüõdO ëBu ÐÚõì ok ûkAõðBg
ô êüõdO ëBu ïBãñø ÿBøoBP×â ô BøoBPÖo ô óBPuôk ô óAlðôBzüõg òýƒG ) òükoôpÖ pg@ BO kBü ØéPhì ÿBø|úÛÇñìô Bøpùy þPñu ÿBø|ûkAõðBg ok kõg úðByBÞô úðBgok ) êíc ZpG úG lýyoõg
Bü Jõg ÿpSA lðAõO|þì ,úðBýìBÎ oôBG úG ,qôoõð qôo lì@ ô QÖo .koAk úìAkA ,àükrð ô oôk óBüBñy@ ÿBø|þâtüô BG úÞ þüBø þÞAoõg .QuA ûly äðo lý×u ûp×u ok .lñü@ kpâ òýu Q×ø ûp×u oBñÞ
qA þgpG .lyBG úPyAk ëBu ÿBøqôo ïBíO ÿApG lG ok ûtüô úG – úédì ô ÿõÞ ok ,Bø ûkAõðBg þøôpâ þãñøBíø úÛÇñì pø ÿBø|ûkoôApÖ Ñõð ô þíýéÚA þÞAoõg þðlýƒüôo Q×ø ,úéíW qA ,òýu Q×ø
,îýƒGBü|þìrýð þhüoBO ÿBø JBPÞok Ao BøoôBG òüA òüA .QuA úPÖpð óBýì qA qõñø – à^õÞ ÿBøpùy òüpO|JBýíÞ ô òüpPùG ëBc òýÎ ok ô ,QyAk ô kBíð ô ,kõy|þì qBÒ@ ”x“ Ùpc BG úÞ QuA
oBíyokô ,QuA þøB×y ÿBøoôBGpãük ÿoBývGô ûtüô úG ,úPynâ Iy qA þuBK BO ,BølükqBGô lük – þÎBíPWA ÿBøpzÚ úíø ô ;kõG úÛÇñì ÿAnÒ ÿBø|ûkoôApÖ ô Bø|þðlýƒüôo þðAôApÖ pG þðõãy
VoA úG Bø|ûkAõðBg ok úÞ QuA úƒÏìBW oõéßèõÖ êýǃÏO Ao úðAqôo oBÞ lñðAõO|þíð úÞ þðBvÞ ÿApG ÿApG ,Bøqôo òüA ok úÞ lñyõÞ þì – rýð óApýÛÖ ,lXñu ,ûrHu ,Iýu óõ^ – QuA ÿqoôBzÞ
–Bø òüA lñðBì ô õñíu ,úÞpu ,pýu ,ÝBíu
:QuA ûlýuo .koAk úìAkA ,lññÞ .lññÞ þPuk ûkBzâ ,pPùG ÿAnÒ ókoô@ îøApÖ ,pýy þÖpÊ ,Ðíy ,úñü@ ó@ pG óôrÖA .lðoAnâ|þì
qôo ô êüõdO ëBu ïBãñø ok úÞ þvÞ- ëôA qôoõð ÿrÞpì ÿBøpùy þgpG ô óApùO ok qôpìA äðo Õpì îhO ,QuA ó@ ok YðoBð úÞ J@ þÖpÊ
lñupg }oBÞ qA ëBu ïBíO ,lyõLƒG õð xBHè qôoõð ô qôoõð Iy ok ókoõg þøBì õéK ÿrHu ,óApüA ,óBð ,rìpÚ þøBì ,úñü@ ÿôo þÒpì îhO ,ûkpÞ
úÞ QuA îuo ÿqôoõð ÿBølükqBGô lükok óAõPG lüBy ô ,QuA îuo qôoõð qôo ok õéK úPyo þñük JBPÞ ô úßu ,êHñu ,êâ ,J|çâ ,ÿrHu
.kõG løAõg “ .QuA úÛÇñì òüA ok qôoõð ÁBg ÿAnÒ úÞ Q×â rýð ) ... ô BPuôA óBýPykoq ô ó@pÚ óBðBíévì(
,lýñÞ oApÖ îÒ ô ûôlðA qA êüõdO ëBu ÐÚõì- óAõO|þì ( óApüA ÿpüõÞô ÿrÞpì ÿBøpùyok ”õéK ok ûp×u òüA .QuA òýu Q×ø ûp×u {hG Qñüq

.lyBG oôk Bíy qA ûôlðA ô îÒ ëBu ïBíO BO .QuA ûkpPvâ ûkrýu qôo BO Bø|úðBg pPzýG
.QuA òíü lG lüoõhð Aôk qôoõð qôo- õð xBHè ólýyõK
úßð@ qA {ýƒK ,qôoõð kAlìBG ok wÞ pø-
kõg òO óõPüq òÒôo BG ô lz`G pßy ,lüõâ òhu þíuo ,ÿqôoõð ÿBø|òýƒü@ ok õð xBHè ólýyõK
løAõg îèBu Bø|çG qA ëBu úíø ok ,lñÞ Jp^ Ao pýÛÖ ,êüõdO ëBu ÿApG ,xBHè úýùO .QuA þðBãíø
þPñu úÏìBWok .koAk|þì ëõƒÓzì kõg úG Ao þñÒô
.lðBì xBHè úýùO ÿApG óBPukpüq ô óBPulýùO úG úWõO
òhu úßð@ qA {ýƒK ,qôoõð kAlìBG wÞ pø- lc ok þíuo – óBÞkõÞ ÿApG ûtüô úG – ÿqôoõð
lñÞ kôk ïõì ûoBK úu ô lz`G êvÎ úHOpì úu ,lüõâ òzW ok óApýìA ô óBøBykBK ókAk QƒÏég .kõG ïArèA
óBPuk püq ô óAoArâoBÞ ólðByõK õð ÿApG ,qôoõð
.lüBü B×y ÿkok pø qA
ïBãñø ,oBHßü þèBu ,lðA|ûkpì úÞ þðBvÞ- .kõG
lüBGwK.kkpâ|þìpGúðBgúGBùð@ ”pøôpÖ“,qôoõð }ôpÖ ÿBøoAqBGô Bø|ûBãyôpÖ úÞ úPynâok
ô olñÞ ólðAqõu BG ( ô òyôo Ao ÕAp^ ,rýíO Ao úðBg úG Ao kõg xBHè òPgôk ïkpì ô kõHð úPgôk xBHè
ô Qgôk ÿBø|QGõð ,lðkAk|þì }oB×u Bø|ÉBýg
.kpÞ }õg ÿõG )kõÎ ÿBø|ÿoAõyk qA þßü óBÆBýg ÿqôo úðBHy oBÞ
óBüBK BO ,lñÞ úüpâ qôoõð qôo úÞ þvÞ- ok ,qôoõð qA {ýK ÿBøqôo ok pâA .kõG Bø|ûkAõðBg
ÿBø|óBìqBu ô Bø|úuolì ,Bø úédì ,Bø ûkAõðBg
.lñÞ|þíð Bøo Ao ôA ûôlðA ëBu xBHè lñìqBýð óBÞkõÞ ÿApG úÞ QuA îuo ÿoBÞõßýð
ëôA ”ïlÚ}õg“p×ðàülüBGqôoõðqôo- ô àíÞ ÿApG úßð@ qA {ýK àýð oBÞ òüA ,lññÞ úýùO
qA {ýƒK lüoAk RpÖBvì l¿ÚpâA .kõy úðBg koAô
pýg ókpÞ p×u îøkoBù^ qôo .lýñßð p×u ûkrýu
19 .QuAwdðókpÞoBÞûkrýuqôo.QuA

óApùO úéXì

ÜÆBñì òüpO|áBñupOô òüpOqõìpìqA
IýXÎ ÿBø|RBÒõuô BøAnÒ BO óApüA

ëôA {hG
Bƒøpƒ×u úðõâòüAqA ëôA Ñõðok .QuAp×u ÑAõðA òüpO|JAnWqA þßü úðBüõWApWBìp×u #
óBƒyoAõƒük ô ok qA RBÖApg ô Bø|úðBvÖA úÞ þüBƒø|úƒHéÞô Bø|úÏéÚ ok ûpùèk xBvcA úƒGpƒXO
pø òPyAkpG úÞþüBøBW ok oõÃc Bü þíülÚ ÿBø|óBPuoõârƒýãðA|îƒø ô ÿBƒÃÖ ,lƒðrƒüo|þƒì
ô ôBßXñÞ úýcôo úÞ þðBvÞ ÿApG lðAõO|þì ,QuA pýâ|w×ð ô áBñupO óBy|ÿBýÖApÓW ok ïBâ
pG úHƒéÒ ÿApG }çO BG kõy|þì Ao óBXýø ,pãük Ñõð ok ô lyBG {hG|Rnè ,lðoAk IéÆ|óBXýø
ÿBø|ûok ô úéÚ úG kõϾ Bü ApWBìpK ÿBø|êãñW {üBíýK ,Bøkôo îÆçO ok QÏýHÆ ÿBø|RolÚ
{Îõð ôk pø qA îø ó@,úðBüõWApWBì ÿBøp×u þøAo oBG òüA îø Bì .kpÞ úGpXO oõHÏèA|IϾ
.lüõy ûApíø óApùO úéXì BG ...BO óBPuoõâqAô Bø|}B×goBÒ BO Yñâú^BüokqA .îüA|ûly
|* * *|
þìApâûlñðAõg Bíy úGô ûly JBhPðA þèAõPì úP×ø lñ^ ÿApG IéÇì òüA| lýyBG úPyAk úWõO
koõì ok BO lüoAk Íõ×dì kõg ÿApG BíPc Ao óApùO úéXì ÿBø ûoBíy òüA úÞ îýñÞþì }oB×u
| .lýDBíð ÑõWo Bùð@úGqBýð
|* * *|
þédì ÿBø|úðBvÖAô Yñâú^Büok|* |
«çìBÞ BìA ïAo@ô BHüq ÿA|ú^Büok óApüA ÿpãykpâ ÉBÛð òüpO|þhüoBO ô òüpOqAo ô rìopK qA þßü #
RpÃc ÿB¿Î óly ûlýGõÞ BG þédì ïkpìoôBG úG úƒÞ QuA óBíýéu|QhO ïBð úGqõìpìô áBðpÇg
þXñâ ;QuA óBùñK ó@ ÜíÎ ok þðBPuBG ô }qoA BG þXñƒâ ô ûly kBXüA òýìq ok óBzüA ÈuõO óBíýéu
lƒðkq úƒ^Bƒüok úG {ƒüõƒWô|QƒvƒW ÿApƒG ÿkBƒüq ÿõƒWApƒWBƒìôoõvW kApÖA ØéPhì óAoôkok úÞ
.QzãðqBG þßzg úG îø óBylvW ô lýÏéG Ao Bƒø|ó@ úƒíƒø J@ BƒìA
ÿApG .lðA|þðlýñyô IèBW oBývG kõg ÿkõg úG ú^Büok òüA ûoBGok þédì ÿBøoôBGô Bø|úðBvÖA
ïkpì .lðpýãG óBW Bø|úðBvÖA òøm ÿBø|úüæ òüpO|ÜýíÎ ok BO lññÞ|þì úìrìq rýãðA|ëBýg ô Ðýuô þðBGBýG ûkpÞ óBùñK ú^Büok ØÞ ok Ao {üBø|Yñâ óBíýéu RpÃc úÞ lðoôBG òüA pG ïkpì qA ÿA|ûlÎ úðõíð
ûok òüA {üAlýK CAlHì «ç¾A ô lññÞ|þì lì@ô|QÖo Bø|ûoBPu ûok ok Bø|Iy fAôoA ô úñWA lðlÛPÏì þédì úðBvÖA òüpO|îùì ïBìA ,QuA pHìBýK QzOoq lèõO êdì óBíýéu QhO lðlÛPÏì îø ÿpãük ûlÎ ,QuA
úÞ úülýè ûBykBK ,xõuôpÞ pG óly qôpýK qA lÏG pýHÞ }ôoõÞ úÞ QuA òüA ú^Büok ûoBGok þhüoBO
.QuA ûkpÞ pX×ñì Ao òýìq ô ûkBPÖA òýìq pG óBíu@ qA Iy àü úÞ ûkõG ÿA|ûoBPu koõgpG ó@ qA lÏG ô Qhüo ú^Büok ok onð óAõñÎ úG Ao ôA þPíýÚ ÿBýyA ô úðArg ïBíO ,QyAk ÿA|úðBvÖA þOôpS
ÿBPuôo ok Iy àü lýðAõO|þì lýñÞ úGpXO Ao ûpùèk ZôA óBâoBPu ûok ok lüoAk Quôk pâA æBc Bü kõg }qoABG ëAõìA úzýíø ,óBýðApüA ô óBýìôo òýG äñW qAok óBýèBu ëõÆ ok îø úÛÇñì òüA óBñÞBu
þñýìqApÖ RAkõWõìô úñWA ,fAôoAqA óBPüApG BO lýñýzñG êdì òüA óBýìõG QHd¾ ÿBK >Øég úÞpG<
ÿBøAl¾ {üBùPðA|þG Rõßu ok BO lüõy úÛÇñì òüA þøAo îø lÏG lñüõãG Bø|QüBßc úÛÇñì | |.lðkpÞ|þìú^BüokòýíøonðAoäñWQíýñÒ
BøAl¾ ô Bø|ûph¾ {üAlýK þÏÚAô QéÎ ókpÞ AlýK ëBHðk pâA îýøk|þì ëõÚ ,lðõy qBÒ@ rýãðA|îøô þXñâ ú^Büok ÜíÎ ok úßñüA ,óõñÞA BO ú^Büok ØÞ ólðBì ûkoõhð|Quk ô Bø|òüA úíø úG úWõO BG
þvülñO }A|ûph¾ pø qA úèBu óAoArø {üBupÖ úÞ þHüpÒ ô IýXÎ ëBßyA ÿByBíO BG lýyBHð þßø@ RBGõuo BìA QuA êíPdì ,lyBG ûlýGAõg ïkpì RAoônð ô þðBPuBG ÿBýyA òüpO|wý×ð ô çÆ qA
,ؾô òüA BG .QuA ûkpÞ òßíìBð Ao çÆ pùy úG þupPuk îø qõñø pãük Rçßzì qA ÿA|úÎõíXì ô
.lüõypýãéÖBÒç« ìBÞ,QuAúPgBuîýËÎôoô@|Rpýc

óBñÒk Q×øok Qzcô|* | óBPupùy qA pPìõéýÞ 42 kôlc ok lüBG lüA|ûly úuõuô óBíýéu QhO qõìpì ú^Büok ólük ÿApG pâA
ÐÚAô >óBñÒk Q×ø< rýì@oApuA ô þéãñW úÛÇñì úG p×uõWApWBì óApãykpâ ÿApG úÞ QuBø|ëBu # òüA ok ;lüôpG óBíýéu QhO þhüoBO úÎõíXì úG ô lüpýãG úé¾BÖ )þGpÒ óBXüBGom@ óBPuA( JBßO
ok úÞ ûkBPÖAoôk þéãñW ;koAk ÿA|ûtüô QýGAnWpHíùG ÿBPuôoô Apu|úÏìõ¾ JpÒ ÿpPìõéýÞ 25ok Ao wýÛéG sk ô óAlðq ûõÞ ,BPýøBð@ lHÏì ÿBüBÛG ,Ivñzâom@ ûlßzO@ lýðAõO|þì òýñ`íø úÎõíXì
Üðôo îø ûBzýéÏdPÖ óBìq BOô ûkõG óçýâ þhüoBO ÿBøpùy òüpO|îùìô òüpO|åorGqAoôk ÿBø|óBìq
.lýñýHG

ûoôk qA ûlðBì BW úG þðAôApÖ ô }qoABG ÿA|úzýy ô þèB×u ÙôpÊ ô BýyA úßð@ òí .QuA úPyAk lüõy|þìpýhvO ûok òüAok|* |
.QuA ûly ØzÞ úÛÇñì òüA qA úüõ×¾ QÏýHÆ pG ûôçÎ úÞ þüBW ;QuA þãñøpÖ ô þüBýÖApÓW ÿBø|þP×ãy òýìqpu ,îzÚ ûpürW #
óBüõWApWBì ÿApG ÿkBüq QýGAnW rýð þìõG óAôApÖ ÿBø|úðBvÖA ô Bø|QüBßc êýèk úG ,}A|ûlññÞoõdvì
ok úÞ lýðAlG QuA Jõg ,lüôo|þì óBñÒk|Q×ø ÿBø|êãñW úG pâA ëBu Bø|ûk Qynâ qA lÏG æBc ok úÞ koAk ïBð >óBâoBPu ûok< îzÚ ûpürW rýg|úðBvÖA ÉBÛð òüpO|þðlük ô òüpO|IèBW qA þßü .koAk
,Bø|ïBíc lñðBì ÿoBS@ lýÞ õWô|QvW pâA îø qõñø ,lüA|ûkpÞ p×u pßvâ Qìõßc rÞpì úG ÐÚAô ÿBýÖApÓW óBñ^ ô ûly ÐÚAô )Øég úÞpG ÿBPuôo JpÒ( îzÚ þGõñW êcBu ÿpPìõéýÞ YñK
ok óAõO|þì Aopùy òüA þðæõÆ ÿôoBGoBS@þPcô lðA|ûly BñG kAlPìA àüok úÞ þüBø|óBÞkô Bø|úðBg
.lýðrG ÿqBu|úðBvÖA úG Quk {HüpÒ ÿBÃÖ ok îø Bíy Qvýð lýÏG úÞ koAk ÿrýãðA|îøô
| |.kpÞûløBzìêãñWòüA kBG ô úuBì ïõXø BG ûly ûlýyApO þüBu@|ëõÒ ÿBø|ûoAõük óBýì ok ûok òüA ÿõOokõO ÿBø|óæAk
QuApPùG BìA ,QuA þðlükoBývGô BHüqpHíùG ÿBPuôo þGpÒ {hGok óBñÒk úðBgkôoô êãñW Rõßuok Aooô@|îøô þüAõð àüpø Bø|ó@ ÿôo åorGô à^õÞ ÿBø|ûp×c ûõHðA ÿõøõøô lðoõ¿dì
BPuôo þÚpy QívÚ úG lüBG lüA|ûlì@ ûpùèk úGpXO ÿApG pâA úPHèA lýñÞ ápO Ao úÛÇñì òüA ûlzð Iy BO

20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

kõy|þì UÎBG îø ApWBìpK ô úÞôpPì ÿA|úHéÞ ô kõy|þì òýãñu ûBâBð úG ó@ok Aõø úÞ þüBW ;lüôpG
ó@ok lýðAõPG Iy àü ÈÛÖpâA þédì ïkpìoôBG úG úÞ ÿA|úHéÞ ;lðpýãG óBW ó@ok þédì ÿBø|úðBvÖA
îø Bø|þìõG qA àü|aýø úÞ QuA BùèBu ,òüA kõWô BG BìA ly lýøAõg lñíOôpS fAôoA ,lüoôBýG ïAôk

.kõy àükrð úðBg òüA úG óly lñíOôpS ÿApG þPc Qvýð pÂBc
RBHSA ÿApG úÞ QuA þðBvÞ áBñèõø Qyõðpu þéãñW úHéÞ qA xpO êýèk kõy|þì úP×â
þðBGpÚ îø ÿA|ûlÎ kõy|þì QüAôo ô lðA|ûkpÞ pu qõìpì óBßì òüA ok Ao Iy àü óBzPÎBXy
úHéÞ òüA úG kôoô ûqBWA qôpìA BO ÐÚõì óBíø qA .lðA|ûkAk Quk qA Ao kõg óBWô ûly óBzüôBßXñÞ

.lýñýHG Ao óBñÒk|Q×ø êãñW qõìpì úHéÞ oôk qA lýðAõO|þì BìA kõy|þíð ûkAk þéãñW

rýì@oApuA óBPupHÚ|* |
,óBzüôo pG IýXÎ þüBø|úðBzð ô ÿpýÆBuA þyõÛð BG îø oBñÞ ok îËñì ûkBPvüA ÿBøpHÚ|äñu ûõHðA
þðBùW Rpùy úÞ lðA|ûkAk êßy óAolðqBì pùzùG ok Ao rýì@oApuA þüBÃÖ ô óBðBíévì óBPuoõâ òýèôA
wLuôpu|úðBü ÿBø|êãñW Qíu úGpùzùGqAoõHÎ BG koAk ïBð >ûB^lý×u< úÞ óBPuoõâ òüA .koAk
óAoArø lýñÞ|þì ûBãð úÞoôkqA .kõy|þì óBüBíð ûkBW úýyBcok æBýð ÿBPuôo Qíu úGpývì ókõíýK
kõíÎ pÂBc p¿Î BO {ýK ëBu 1200 qA úÞ lýñýG|þì lülW ô þhüoBO òyôo ô ûpýO pHÚ äñu
.lðõy|þì ûpýg óApÖBvì úG þüõâ ô lðA|ûkBPvüA
úýcôo þPc ô êÓy ,QývñW úðBzð qA ûly àc þüBøkBíð úÞ àükrð qA BøpHÚ|äñu òüA ÿByBíO
QüBßc Ao ÿA|ú¿Ú óBzüBø|{Ûð BG óBzìAlÞ pø oBãðA ô koAk þHýXÎ wc ,lðoAk ûApíø úG Ao óBýÖõPì
òGA|þuõì ïBìA óBâkAõð qA òO úu kõWô QÞpG úG óBßì òüA áBg ,þédì ÿBøoôBG úG BñG .lññÞ|þì
ô kõy ûlýzhG óBâkpì óBøBñâ kõy|þì UÎBG úÞ QuA ûlì@ok lý×u äðo úG ó@ ok óõÖlì )Ñ(p×ÏW
løk|þì óBzð úÞ koAk ûly ÿoBÞ|ûlñÞ úPyõð óBâkArìBìA òüA þGõ^ eüp .lðBíG îèBu îø óBzðlG
ok ,ly úP×â ú`ð@ ïBíO êýèk úG ûB^lý×u óBPupHÚ ïBð .luo|þì ëBu 840 qA {ýG úG ó@ QìlÚ
lðõýK kõy|þì úÞ QuA þüBø|óBPuoõâ òüpOrýì@oApuA qAô QuA ûly QHS óApüA þéì oBS@ QupùÖ
.Qvzð ûoBËð úG ó@ok Ao iüoBO ô åpì
|
óBupg ëõÞok þP×ãyô xApø|* |
ô Qhu pývì ókõíýK úÞ QuA óBPuqõg óBPuA ok oô@|JBXÎA ÿA|ûok >óBupg ëõÞ|«| #
ëõÆ kBüq .kpHG )óApüA ÿBø|ûok òüpOkpÖ|úGp¿dñì qA þßü( >þñW|ëBÞ<oAlük úG Ao Bíy BO lükpãG ÐÚAô ëõÖqk ÿpPìõéýÞ 32 ok úÞ ûok òüA úG ólýuo ÿApG .QuA þP×ãy ô óBXýø puApu }oô@|xApø
ô Bø|ûph¾ òýìqpu ;lýuo|þì þHýXÎ òýìqpu úG lüõy oôk wHÆ qA úÞ pPìõéýÞ 30 ÈÛÖ ,lzÞ|þíð ïqæûokòüAàükrðÿBøBPuôoqAoBývGÿBø|òýüBKôæBGBGQhuÿôo|ûkBýKþðæõÆB« PHvðóBìqûly
úÞ Bø|Iy .óBÓýìqA ÿBPuôo ÙApÆAok QuA ÿA|ûok þHñW ëBÞô QuA ûok þñÏì úG >ëBÞ< .BøApWBì
òýíø úG ,kpG|þì kõg BG BøpPìõéýÞ BO Ao IýXÎôrýãðA|îøô þüAl¾ ,l`ýK|þì Bø|ûok òüA ëkok kBG .QuA
ô BHüq ÿBøoArýð ,Bø|êhð ô QuA þøõÞ ïAkBG ô oBñÞ óBPgok qA ûlýyõK þÛÆBñì ok pývì òüA úPHèA
|.lðlýupO|þì ÜýíÎ ÿBø|ûok òüA qA úÛÇñì ÿBø|þìõG ,BøpO|îülÚ êýèk ëõÞ ólük úÞ QuBø|òýíø .lðA|ûkpÞ òýürO Ao ó@ rýãðA|ëBýg ÿpüôB¿O BG oõãðA þzcô óBPgok
BG BíñøAo àíÞ úG BO lýyBG ûkpÞ ïrW Ao óBPìrÎ lüBG ,Qvýð òßíì pukok|þG >þñW|ëBÞ< úG p×u ûkpÞ êülHO rýãðA|óBXýø ÿA|úuõuô úG QÏýHÆ óBÛyBÎ ÿApG {üBø|þPhu ïBíO kõWô BG Ao óBupg
Ao óBPðõg òýèBðok@lðAõO|þì úÞ áBñupO þøBâô Qhu ÿpývì ;lýupG ûok ØÞ úG ÿôo|ûkBýK þéÞ ô lñyõW|þì }lñéG ÿBø|ûoAõük qA Bø|úíz^ úÞ lýñýG|þì ó@ {üBíýK pývì ok ô ûok úG kôoô BG .QuA
QÏýHÆô QíËÎ ó@ok ókq ïlÚ BG kõy|þì úÞ lýuo|þì þüBW úG óõ^ koAk Ao {yqoA BìA ,kpHG æBG þøApíø BG {hG|Rnè oõHÎ òüA ok ;lðõy|þì òýãñu ô wýg ô úPÖo ôpÖ Bøpùð J@ok óBPüBø|ïBâ BøoBG
ÿpPì200 ÿBø|ûoAõükoBãðA úÞ kõy|þì àüoBG óBñ^ ûAo îø þøBâ óAõgqAô@ÿBø|óBß^|J@ô BøoBzG@
| .kpÞ áok Ao óApüA ÉBÛð òüpOkõè@qAo ô òüpOpßG ,òüpOBHüq qA þßü pýËð|þG

õèolG ÿBPuôo ápdPì ûpürW|* | ÿBÃÖ òüA ok ÿôpzýK ûpùèk úÞ QuBø|QÚô óBíø ;QuA ûly îâ óBíu@ô lðA|ûlýuo îø úG ó@ îýËÎ
þÏýHÆ oBS@qA þßü QuA ÙôpÏì >êâ|þéí^< Bü >þéí^< úG þédì óBGq ok úÞ ápdPì òí^ .kõy|þì pýãv×ð ó@ þñýG|{ýK êGBÚpýÒ ÿBø|óly àüoBG ô äñO BG rýãðA|îøô
þßükrð ok JBßO óBPupùy ÿpPìõéýÞ 15 ok .kôo|þì oBíy úG JBßO óBPupùy rýãðA|Q×ãy
ÿlñéG ÿBøoAq|þð ô BøoArñí^ ó@ ÙApÆA ô Èuô ok úÞ lýuo|þì þÚçOBG ÿA|úÛÇñì úG >õèolG< ÿBPuôo úG ûok ÿBùPðA ok Ao kõg lüBG úÞ þüBW ;ÙpÆ àü þüõWApWBì òüA óBüBK ô ÙpÆ àü Bø|òüA úíø
ÿA|ú^Büok ÿôopG ÐGpìpPì kBPzø QcBvì BG ápdPì ÿA|ûpürW Roõ¾ úG òí^ òüA .lðA|ûkpÞ lyo ,kq ïlÚ ó@ok kõy|þíð úÞ koAk ÿkBüq ÜíÎô luo|þìqk kôo úG úÇÛð òüA óõ^ lüoBLvG J@Quk
pýýÓO ØéPhì RBùW úG ,þ¾Bg óBßO Büô Aõø óBüpWô kBG }qô BG úÞ lñÞ|þì þüBíðkõg à^õÞ ÙB¾ôA òüA BG óBupg ëõÞ ûok .lýuo êcBu úG ÜüBÚ BG Bü kpÞ Bñy ô ly ûApíø {üBø|Zõì BG lüBG úßéG
RôB×Pì ÿBø|ÿpãykpâ úG óAlñì|úÚçÎ ÿApG úÞ koAk kõg ok Ao Bø|þüõWApWBì ÑAõðA qA ÿA|úÎõíXì
| |.lñÞ|þìQÞpcôûkAkpývì
|.QuA ûlññÞpýãéÖBÒ úÛÇñì àü

ÿA|ûok óBýì ok ô koAk QÏuô oBPßø àü kôlc úPÖpâ oApÚ ó@ ok þéí^ úÞ ÿrýãðA|îøô úÞpG ápdPì ûpürWô þñW ûokoApuA
þìõG ÿBø|êâ ô lñéG óBPgok ,rHupu òí^ ,BøoArýð Ao ó@ ÙApÆA úÞ QuA ûly ÐÚAô ÜýíÎ ôk òüA þèAõc úG p×u ÈvÚ lüôo þì óApüA úG ÿkôq úG úÞþOoõ¾ ok ?JBßO Bü wHÆ #
{üArÖA ÿApG .lýðrG ÿpu îø IéÇì òüAok ûly ûoByA koAõì úG B« íPc ,lüoAk {ýKok Ao úÛÇñì
| |.lðA|ûlðByõK ok ÿoô@|IÎo ÿBøAl¾ ïBãñø|Iy úÞÿA|ûok oApuA ;QuA lý×ì oBývG óBPðõg òýèBðok@óArýì
QÞpc ïBãñø ,QuAlW úÞpG óõìApýKqA úÞ þðBíÞ xõÚ îýð àü Roõ¾ úG ápdPì òí^ úÏÇÚ QÞpc J@ÿôo pßýK|ëõÒ þPzK|áæ êTì ,{ðBñÞBu BG ûApíø úÞ ÿA|ûpürW ô l`ýK|þì ó@
qA .lñÞ|þì kBXüA þéýhO ÿBø|îéýÖ úG úýHy ÿpüõ¿O ,lðA|ûkBPvüA {üôo úÞ ÿkApÖA BG ûApíø úÞpG ÿôo
qA ÿA|ûlÎ BìA ,Qvýð Qukok þÛýÚk RBÎçÆA rýãðA|Q×ãy òí^ òüA ókõGoôBñyô QÞpc QéÎ |.lñÞ|þì
þÏýHÆ êìAõÎ qA þyBð pãük þøôpâ ô òýìq þÏÂô QÞpc BG IuBñPì ô ÜHÇñì Ao ó@ QéÎ óBuBñyoBÞ |

|.lñðAk|þì kBG }qô ô oô@|IÎo ÿAl¾ BG ÿA|ûok|*

koAk úìAkA óBzñýG úÞ lýupO|þíð þüBø|ûph¾ óBýìok ókBPÖApýâ qAô lýPvøõWApWBì þÖBÞ ûqAlðA úGpâA
léGoBÞ ÿBíñøAo àü ëBHðk îø ó@qA lÏGô lýP×ýG ûAo wHÆ Qíu úG ,lüõy|þì îâ ûrüo|äñu êTì
21

óApùO úéXì

õüpKBÞÿkôkoBðõEè ÿoæk óõýéýì àü àíÞ
þüBüok RAkõWõì RBXð ÿApG

ïBXðA òyôo ÿA|ûlñü@ kBXüA úG àíÞ ô þüAõø ÿBøoBPÖo úG pXñì lðAõO|þì úÞ QuA ÿoBßPGA RpWBùì pývì òüA ok Bü þâlðq Bø|J@ òƒüA koAk l¿Ú kôõýèBø xBñypu pãüqBG| |# |
úÞîýñÞ|þìoBhPÖA:Q×âpãüqBGòüA| | .kõGûkAk qA QHÚApì úG ô kõy óBùW puApu ok þùGBzì ok ÿpPzýG QËÖBdì qA lñðAõO|þì óõñÞA lññÞ|þì àü oBG òüA ô lñÞlý×ì koAõì Ùp¾ Ao {èõK
ô oõzÞ ok óBìqBu 100 qA {ýG ÿBø|QýèBÏÖ qA RApýýÓO ô þâkõè@ ,lc qA| ûkBüq ÿpýãýøBì pGApG þƒâlƒðq qA QƒüBƒíc ÿApƒG oæk óõƒƒýƒéýƒì
òƒýñ^ .îƒýñÞ|þƒì QƒüBƒíc oõƒzƒÞ qA ZoBƒƒg .lñÞ àíÞ þüBüok ÿBø|îPvýuõÞA
úG lðAõO|þì òýìq puApu ok þèBì ÿBø|àƒíƒÞ 20 úñürø àíÞ ëBvìA rýüBK õüpƒKBƒÞ ÿk .lðõy oAkoõgpG þüAõø ô J@ .QuA ûkpÞAløA þüBüok RAkõWõì
ok ÿBø|úðõâô Bø|êãñW ,Bø|xõðBýÚAqA QüBíc ô J@ RApýýÓO BG úéGBÛì ÿApG ÿoæk óõýƒéýƒì kõg þüBø|óBìqBu òýñ^ þølƒG QƒgAkpƒK àü ÿkôõýèBø úèBu 43 pƒãƒüqBƒG kBƒýƒñƒG
ûlñü@ ÿBø|êvð ÿApG Ao Bùð@ô àíÞ pÇg ÅpÏì úÞ Ao ÿoæk óõýéýì 22 úñürø qA oæk óõýéýì
qA ÿoBývG úG qôpìA :kôrÖAõüpKBÞ ÿk.lñÞ Ì×c ûlíÎ ÐHñì ôk qA QüBíc ÿApG êzýu ûpürW
ÿBø|ÿspðA kBXüA ÿApG oAlüBK ÿBø|ÿsõèõƒñƒßƒO
ÿqoôBzÞ ô áBK êÛð ô êíc ,pünKlülƒXƒO .kpÞ òýìBO ,koAk qBýð kõg þüBüok
lðAõO|þì îø BG àíÞ ô îüoAk þupPuk oAlüBK QüBu|Jô ok QÏýHÆ qA QÊB×c óBìqBƒu
BG þÎB×PðApýÒ ûôpâ òüA úƒÞ kpƒÞ ïçƒÎA kõƒg
.kqBvG Bì úíø ÿApG pO|òyôo ÿA|ûlñü@ ÔéHì êÞ lðAõPG koAk þÏu õüpKBÞ|ÿk ÿoBßíø
:kpÞ oBùÊA óBüBK ok oBßuA ûlðpG pãüqBƒG ôk ok úÞ ÿpüBgm qA QüBíc ÿApG Ao kõg ïqæ
RolÚ ÿApG lülW ÿBø|ûAo òPÖBü Bƒì {ƒèBƒ^ ,lðA|ûly ÐÚAô þOBýc îPvýuõƒÞA òƒüA ÿõƒu
Bø|óõýéýì ïAlhPuA ô QuA þâlðq úG ólýzhG
ÿAõø oAkAõø àü úG kpÖ pø ókpÞ êülHO ô p×ð .lñÞ òýìBO
qA lüBG Bì ëBc òýÎ ok .þðlýìBy@ J@ô rýíO òüA :kpÞ ïçÎA ÿA|úýðBýG ok rýð õüpKBÞ ÿk
Ao þüAõø ô J@ ïõéÎ BO îýøAõhG óAoAlíPuBýu ok úÞ þüBø|úðõâ úÞ QuA þñÏì òüA úG QüBíc
Bùð@ ëBHÚok ,kõy pük úÞ ó@qA {ýKô lðpünLG

.lðõy lùÏPì

ûBãPuk lÏG .lñÞ|þì þcApÆ Ao RBýDrWpãükô

lñÞ|þì pâoBÞòürãüBW Ao orýè ,òýW lýèõO ÿApG rüAõýèpãükôBø|þâlüpGôlðAõg|þìAoþcApÆòüAorýè
.lñÞ þì ûkBýK òýW ÿôo Ao RBýDrW
lýèõO BƒO þƒcApƒÆ Ñôpƒy þƒéHƒÚ lƒðôo ok ïçÎA )rüAõýè( xôApPyA ÿõè QÞpy #
qA óApâoBÞ ÿBW úG koAk l¿Ú úƒÞ ûkpƒÞ
.lzßG ëõÆ ûBì {y QvðAõO|þƒì ëõƒ¿ƒdƒì lýèõO þƒðBƒüBƒK Èg ok ÿorƒýè ÿBƒø|RBƒGo
ô úP×ø lñ^ úG lðAõO|þì ûoôk òüA lüõâ|þì rüAõýè
.lñÞûkB×PuA {Oæõ¿dì
.lGBü {øBÞ qôo lñ^ úG ÿkoAõì ok pG ûôçÎ lülW }ôo lüõâ|þì QÞpy òüA
ókpÞ þüBùð êcApì lüõâ|þì QÞpƒy òƒüA ,lñÞ|þì îÞ Ao þüBýíýy kAõì qA ûkB×PuA úßñüA
ô ólýƒzƒÞ Yƒñƒ×ƒuA êƒìBƒy úƒÞ Ræõƒ¿ƒdƒì ÿBø|xBHè ókpÞ þígqô ókpÞ oõy|äñu ÿApG
úG úécpì 20 BO 18 qA ,kõG þPuk ókpÞ oõy|äñu
.lGBü|þì {øBÞ úécpì úu .QuA pOlì@oBÞ òýW
Ræõ¿dì qA ûkB×PuA óArýì ,lülW }ôo BG 90pøok lðAõO|þìrüAõýè ,orýèqA ûkB×PuA BG
ó@ ÿôo Ao òýW oAõy àü þðBüBK êßy ,úýðBS
ô úPÖo ôo ô |äðo pøBÊ kBXüA ÿApG þüBýíýy úÞ þèBc ok .lñÞ þüBùð Ao ó@ Qgôk ô ëBíÎA
.kõy|þì pPíÞ Bø|òýW ÿBøoAõéy ok xolƒñƒì RApýýÓO lñPvðAõO|þì QÎBu àü pø ok óApâoBÞ
óArýì ô þüBýíýy kAõì òüA qA ûkB×PuA pPzýƒK .lðA|úPÖpâ .QuA þßPì þWoBg óAoBßðBíýK úG .lññÞ ëBíÎA òýW oAõéy úu BO ôk ÿôo Ao þüBùð
,QcAo áByõK pãük ô Bø|äƒè ólƒy lƒì òüA Q×â rüAõýè QÞpy ÿõƒãƒñƒhƒu àƒü ÿôpýð pËð qA lülW }ôo lüõâ|þì rüAõýè
.kõG úPhýãðApG Ao þüBø|ÅApPÎA Bùð@ þâkõè@ .QuA ûly þG@ ÿBø|òýW }ôpÖ {øBÞ UÎBG ok Ao {ðAlñìoBÞ kAlÏO koAlð l¿ƒÚ QƒÞpƒy ô pPzýG lðAõO|þì QÞpy ô QuA pO|úñürø|îÞ oBÞ
rüAõýè lýèõO lðôo ókpÞ àýOBìõOApG lýÞCBO BO lðoBzÖ QƒdO Bƒø|ûlƒñyôpƒÖ ëBƒc òƒýÎ ok Bƒùƒð@ óõƒ^ ,lƒøk {ƒøBƒÞ "àƒükrƒð ûlƒñƒü@" .lyBG þédì ÿBøoAqBG ÿBøqBýð ÿõãhuBKpPùG
Ræõ¿dì }ôpÖ úÞ kõy|þì ïBXðA þèBc ok úG ô lññÞ úÂpÎ pO|Ðüpu Ao lülW ÿBƒø|ëlƒì .lññÞ oBÞ QÞpy pãük ÿBø|{hG ok lñðAõO|þì ÑAõðA lðAõO|þì rüAõýè QÞpy lülW }ôo òüA BG
ÿtOApPuA qA {ýK qA {ƒýG Bƒùð@ êƒýèk òƒýíø qA BÂBÛO {üArÖA úG úWõO BG" :lüõâ|þì ôA þéßy úGô ûõHðA Roõ¾ úG Ao òýW ÿpOkôldì
.QÖBü {üArÖA %8 úPynâ ëBu QÞpy òüA ô AoAq lñðBì pO|Ðüpu ô pO|úñürø îÞ ÿBø|áoBì úÞ îüA|ûly úWõPì Bì ,óBíðBâlñyôpƒÖ IƒðBƒW
IO óBüpW ok ô ÿkçýì ûkqõð ópÚ ok rüAõýè pýSCBO QdO óApâoBÞ lñðAõO|þì Bì ÿlýèõO ÿBÞpy .lñÞ lýèõO ûkpÞ BÂBÛO ÿpPzì úÞ
QÞpy óAõñÎ úG Býðp×ýèBÞok çÆ ÿõWô|QvW .lññÞ|þì ÿôpýK ïAlðA|bA QÞpy êìBÎpƒülƒì ô wƒýDo ,åpƒG Mƒý^
pãük Ræõ¿dìô ÿpâoBÞ ÿBøoAõéy ûlñyôpÖ QÎpu {üArÖA ".lññÞ ïArÎA pãük ÿBø|{hG úG Ao úPÖpâ oApÚ ûlðAõg "òýW lýèõO ûlñü@" Ao lðôo òüA ,rüAõýè
{ýG ok QÞpy òüA Ræõ¿dì .kpÞ oBÞ úG qBÒ@ úƒÞ ûlƒy ïBƒXƒðA þƒƒèBƒƒc ok ïAlƒƒÚA òƒƒüA
qA {ýGô luo|þì }ôpÖ úG óBùWoõzÞ 110 qA wßÎ áByõK qA rüAõýè lƒülƒW }ôo ok {gp^ pÆBg úG áByõK lýèõO ÿBƒø|QƒÞpƒy .QuA
þðBùW eÇu ok {Oæõ¿dì }ôpÖ qA þíýð ÿpOõýLìBÞ ÿBøoArÖA ïpð qA ûkB×PuA BGô kpýâ|þì oApÚ þñýãñu þƒPƒGBƒÚo ÿBƒÃƒÖ ok lƒì Ѓüpƒu {Oæõ¿dì IéÒA lýèõO ÿApGqAõýè QÞpy
Bø|þâoBK ,äðo ,ûkpÞ lýèõO QÞpy òüA kõg úÞ
.kõy|þì ïBXðA
22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

êýð kôo ókpÞûphvì ÿApG óAlðq ûBì 6

ûlðAõg êýð kôo phvíO ú`ð@pÆBg|úG ÿp¿ì xBñypu ûlñðAõg ,JBøõèAlHÎ òüpýy |#
lðAõO|þì QyAlð oõÃc ûBâkAk ok úÞ òüpýy .ly ïõßdì óAlðq ûBì {y úG ,ûlƒy
Ao òüpýyp¿ì óBðAlýÛýuõì úükBdOApPzýK .kõypËðlülXO ûokB¾ îßcok úÞlñÞQuAõgok

.kõG ûkpÞÐñìp¿ìok RpvñÞÿApWAqA
úWoBy ok {ýK ëBu àü úÞ kõG þOpvñÞ qA þüõDlüô oBzPðA ûlñðAõg òüA Qýìõßdì êýèk|
ApWA Ao )?þyõð|þíð êýð qA( >Bùéýð òì {PGpyBì< äñø@ BO ly úPuAõg ôAqA RpvñÞ òüA ok .QyAk
IO kõy|þì UÎBG êýð J@ ókoõg< Q×â þgõy úG QuAõgok òüA úG iuBK ok òüpýy .lñÞ
òüpýy .kõy|þì þyBð êãðA úG ûkõè@J@BG xBíOqA úÞ QuA ÿoBíýG ,óôréc IO >.ïpýãG óôréc

.kõy Ùp¿ì þðlÏì J@ ,êýð J@ ÿBW úG kpÞ úý¾õO òýñ`íø
ÿrýPu|òùýì úG þgpG ÿõuqA ly UÎBG úPÖBüoBzPðA þÎBíPWA ÿBø|úßHyok úÞ òüpýy iuBK
qA BøoBG òüpýy óõñÞBO óBìq ó@ qA .lðkpÞ QüBíc ôA qA îø þøôpâ ô kõy îùPì p¿ì phvíO ô
qA wK úÞ QuA úP×âp¿ì óBðAlýÛýuõì úükBdOA BìA.QuA úPuAõg }qõK kõg >úðBÛícA þgõy<
úG >Bì rürÎ p¿ì úðækBÎBð phvíO< pÆBg|úG Ao òüpýy QýèBÏÖ úPÖpâ îýí¿O ,õDlüô òüA þuopG

.Quôo|úGôo óAlðq ûBì {y îßc BG ÿp¿ì ûlñðAõg òüA ëBc .koô@ok ÜýéÏO QèBc

ú`GpPgk ÿAnÒ ÙpÊok |þíuoBì

úG ÿoBì BýèApƒPuA ok þƒðq #
ÿAnƒÒ ÙpƒÊ ok Ao þƒíu Rlƒy

.kpÞAlýK {ß^õÞpPgk
ô ûlñƒøk|}oôpƒK ,ëoBƒG þƒèôo
óq òüA :lüõâ|þì óBâlðrg xBñyoBÞ
oBøBð ókpÞ ûkBì@ ëBc ok úÞ þðBìq
QÞpc úWõPì ,ûkõG }pPgk úuolì
„ok püq oBýy ok Ao kõg úÞ ûly oBì

.kõG ûkAk BW AnÒ ÙpÊ
ÿApG óq òüA úÞ þPÚô :Q×â ëoBG
úðBgqA Ao ó@ô klñHG Ao ÙpÊok úÞ lðkpÞ úý¾õOôA úG Bùð@,úPÖpâ xBíO óæõEvìqA òPÖpâ àíÞ
òüpO|þíu qA þßü úÞ kpÞ þüBuBñy "ÿA|ûõùÚ þÚpy oBì" óAõñÎ úG Ao AnÒ ÙpÊ oBì ,ëoBG.lñÞ ZoBg
.lðA|ûkpÞ ZoBg ÙpÊ qA lñÞ kBXüA ÿpÇg úÞ ó@ óôlG Ao oBì lüõâ|þì ôA .QuA Býðk ÿBøoBì
òüA lüõâ|þì ôA .QuA áBðpÇg oBývG óBypøq îø ÿA|ûõùÚ þÚpy ÿBøoBì|ú`G þPc ,ëoBG úP×â úG
.QuA ûkõG úðBg ÉBÛð òüpO|àüoBO qA þßü úÞ úPÖo AnÒ ÙpÊ êgAk êýèk òüA úG æBíPcA oBì
23 åpì óõñÞ BO 2000 ëBuqA .kõy|þì AlýK BýèApPuA þégAkô þécBu ÜÆBñìokoBì úðõâ òüA
.QuA ûly }oArâ oBì òüA {ýð pSA ok p×ð

23

óApùO úéXì

lðkpÞÙApPÎA òýüBÞõÞÝB^BÚ úG 'þìApâBPvñüA óApPgk'

àü BG úu òüA lñüõâ|þƒì óBƒøBƒâ@oBƒÞ óõƒñÞA oôk úG kõgp×u úÞþüAkBðBÞpPgkôk #
òüA úzÛð ûly JBvc ô ÜýÚk ÿrƒüo|úƒìBƒðpƒG ô lðkpÞ|þì lñPvì ïApâBPvñüA ÿôpG Ao óBùW
ïpW .lðkõGûlƒý^AoåorƒGÝBƒ^BƒÚ ïBùOA úG BýèApPuA úG kôoô ïBãñø úG pO|{ýK
BG lƒðAõƒO|þƒì BƒýèApƒPuA ok kAõƒì óçÞ ÝBƒ^BƒÚ BG ,lðkõG ûly QyAkqBG òýüBÞõƒÞ ÝBƒ^BƒÚ
.kõy ôpGôo lGA wHc RAqBXì 17 }qoA úG òýüBÞõÞ ÝB^BƒÚ úƒG ÙApƒPÎA
{ýK qôo lñ^ ,úèBu 29 ,wýâæ êGArƒüA .lðly ïõßdìoæk óõýéýì
þÂBÚ pGApG ok ûBâkAk þüBùð îßc ólýñy ÿApG ok êGArüA ô Bñýéì ÿpüõ¿O úìBðp×u oBzPðA
ïõßdì óAlðq ëBu îýð ô Q×ø êídO úG ô kBPvüA ëBu ok þHvð Rpùy ôk òüA ÿApG ïApâBPvñüA
.ly okBùð@QyAkqBGpHgôkõGûkpÞBKôQuk2016
ûolðA ô Bñýéì BG þPuk|îƒø úƒG úƒ^ pƒâA ôA qA þWõƒì BƒýèApƒPuA ÿBƒø|J@ úƒG kôoô ïBƒãñø
p×ðôk úÞ kAk ÀýhzO ûBâkAk BìA ûkpÞ ÙApPÎA .kpÞ kBXüA þÎBíPWA úßHy òüA ok Ao þP×ãy
lðA|ûkõG ûsôpK òüA þé¾A óBHHvì ô óBcApÆ pãük )QuAo( wýâæ êGArüAô )M^( ZpGAo Bñýéì ïBð úG pãük þüAkBðBÞ kpì àü ,óBìq óBíø ok
oArø 20 þølG úüõvO ÿApG lüõâ|þì úÞ êGArüAô ok ïBùOA úG ÿpãük RBýéíÎ þÆ îø òýíO ûolðA
Bùð@ BG ûAo úðBýì qA ,ûkAk òO oBÞ òüA úG }A|ÿoæk QyAkqBG òýüBÞõÞ ïpâõéýÞ Bø|ûk òPyAkoBýPgA
ÿBø|úðBuo úG wýâæ îðBg.QuA ûkpÞ ÿoBßíø RBƒýéíÎ òƒüpƒPâorƒG óAõƒñÎ úƒƒG òƒƒýƒüBƒƒÞõƒƒÞ ÙApPÎA òýüBÞõÞ ïpâõéýƒÞ 95 kôlƒc ëBƒÛƒPƒðA óAõñÎ úG ôA qA BýèApPuA wýéK lÏG þíÞ úÞ ly
òüpPùG lüBG úÞ òƒüA qA" :úƒP×â þƒüBƒýèApƒPuA .kpÞ kBü Büok ô Aõø ok kõg olhìkAõìl .lðA|ûkpÞ .kpG ïBð "þìApâBvPñüA óApPgk" ûlðôpK ïõu kpÖ
oBývG ,îðoAnãG óAlðq ok Ao îðkõG óq ÿBø|ëBu ,òýíO ûolðA ô úèBu 23 ,ZpGAo Bñýéì óõñÞA
;ïA|þðBH¿Î QüBùð|þG ïkõg Quk qA ô îðBíýzK ok p×ð úu òüA úÞ þñýüBÞõÞ ïpâõéýƒÞ 95 êGArüA ûlðôpK òüAok îùPì þüAkBðBÞ òýìõu òüA ok òPyAk|Quk AlƒPGA ok úƒÞ ,úƒèBƒu 64
ØýTÞ oBÞ ok úÞ ïly þðBvÞ Quk îø úÞ òüAqA àíÞ BG lðkõG ûkpÞ óBùñK óBy ápPzì òýGBÞ úG úPynƒâ pƒHƒìAõƒð ûBƒì ,úƒèBƒu 29 ,wƒýƒâæ qôo lñ^ BùñO lðkpÞ|þì oBßðA Ao åorG ÝB^BƒÚ
.kõG ûkpÞ ÙApPÎA åorG ÝB^BÚ òüA ok þPuk|îø ok kõg {Ûð úG RBìBùOA ëõHÚ BG ûBâkAk úG ûlðBì
".lðkõG kAõì ûBýu ô .ly þüBuBñy JBükAõì ÿBø|äu òí BýèApPuA wýéK ,2016 ëBu RôA ûBì
ô óAõW pPgk ôk òüA óBýì úÇGAo AlPGA ok õéýÞ 95 ØzÞ qA þüAkBðBÞ úu òüA QyAkqBG
BìA kõHð Alüõø wýéK ÿApG úèBu 64 òýíO ÿBÚ@

òüA åorG ÿBø|QÞoBìpLüBø úG QèAõO ëBíPuk Bø þðAõüBO ïõXøok ûlñü@ ÿBø qôo þÆ QèAõO ëBíPuk QíýÚ
ÿkçýì xoBì ûBì ÈuAôA úÞ lðkpÞ ïçÎAoõzÞ
ëBc ok ô ûkpG ïõXø Bø|ûBãyôpÖ úG oõzÞ òüA
oAqBG ok nÒBÞ pýíg QíýÚ {üArÖA êƒýèk úƒG qA oõzÞ òüA ÿBø|ûBãyôpÖ qA ÿoBývG pÂBƒc lüpg ÿApG
l¾ok 30 BO 10 ëõ¿dì òüA QíýÚ þééíèA|òýG ëBíPuk ô úðBgrLy@ ëBíPuk ,QèAõO ëBíPuk QèAõO ëBíPuk

.QÖBü løAõg {üArÖA .lðA ûly þèBg ÿnÒBÞ
ok :Q×â óAõüBO úðækBÎ RoBXO óõývýíÞ BG rýð oõƒzÞ òƒüA ÿqBƒXì ÿBƒø|ûBƒãyôpƒÖ
3 óBâlñüBíð BG ô ûkõG ÑõÂõì òüA þuopG ëBc ok BùñO QèAõO ëBíPuk úPvG óõýéýì 5 }ôpÖ
5 ô oõzÞ òüA QèAõƒO ëBƒíPuk ûlƒññÞlƒýèõƒO Ao ëõ¿dì òüA lñðAõO|þì úíø ô îükpÞ úÂpÎ .lðkpÞ þèBg Ao kõg ÿBøoBHðA óõñÞA|îø qôo úu pHg òPÖpâ RõÚ þK ok óAõüBO ïkpì|#
ëBc ok óõñÞA|îø óAõüBO ïkpì .lññÞ ÿoAlüpg qA Bì :Q×â óAõüBO püqô|Qvhð ,ÿæ ïBýéüô ÿBø qôo ok QèAõO ëBíPuk QíýÚ {üArÖA
.QuA úPyAk oAlük ÿA|ûpýXðq ûBãyôpÖ kõg ÿBø|úðBg ok QèAõO ëBíPuk ÿqBƒuoBƒHƒðA lüpg ÿApG ô ûkpßð Qzcô úÞ îýøAõg|þì ïkpì ïõXø Bø|ûBãyôpÖ úG oõzÞ òüA ok ûlñü@
òüA Qèôk ëBÏ×ðA úG QHvð óAõƒüBƒO ïkpƒì Ì×c úG Ao ïkpì óAõüBO püqô|Qvhð ;lðkpG
ÅpPÏì ëõ¿dì òüA óly óApâpGApGokoõzÞ .lñPvø .lðoôBýð ïõXø ëBíPuk
óBâlññÞlýèõO úÞ ly qBÒ@ BXð@ qA ApWBƒì QèAõO ëBíPuk þÖBÞ ûqAlðA úG :Q×â ÿô .kpÞRõÎk {ìAo@
.lñPvø {üArÖApHgòPÖpâRõÚþKokóAõüBOïkpì |

24

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Büo@RBìlg

ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG

óApüA ÐÖBñì QÊB×c pPÖk úG ÉõGpì oõìA úýéÞïBXðA ok îø þvýLuA òüõÞkBýñG
QÚô ÑpuA ok ,þu .ÿk òPãñyAô ok òüA þvñW RBìBùOA þK

(310)234-9770 ly êýÇÏOpãüqBG

lý×u RoõLuBK Ao }oBÞkpÞ|þì QýèBÏÖ þzüBíð ÿBøpñø úG óBðAõW ÜüõzO ÿApG úÞþvýLuA òüõÞkBýñG #
Mýy órýPýu .kpÞØÚõPì BýðBPüpGok

þðApüA RoõLuBK-| ,ly fpÇì þvñW ûkB×PuA|Fõu UdG ok þvýLuA òüõÞ oBPÖo ûoBGok úÞ þéüBvì ëBHðk úG
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ - òüA úÞ ûkpÞ lýüBO óõñÞA QüBu òüA ô QÖBü {øBÞ Rly úG kBýñG òüA þÎBíPWA ÿBø|úðBuo QýèBÏÖ

kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| .løk|þì úíOBg }oBÞ úG úPynâ úHñyoBù^ qA kBýñG
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-| úÞ ûkpÞ ÿoAôlýìA oArGA ô pßzO ûApíø ÿBø|óBìqBu ô óAoBßíø úíø qA òí ok kBýñG òüA

oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -| .kõy úPÖpâ þK pãük ÿBø|óBìqBu ok lðAõPG kBýñG òüA úüpýg ÿBø|QýèBÏÖ úG ÉõGpì ÿBø|ÑõÂõì
QuBüo úÞ qAok óBýèBu ok þvýLuA oBýPuk ô ïAok oBâqõì@pPñüô-óõvßW óõýPuA úñýìq òüA ok
qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -| úüAoA úñýìq òüAok ÿpPzýG eýÂõO lðAõPG BO kõHð xpPukok QyAk ûlùÎpG BýðBPüpGok Ao kBýñG òüA
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ þvýLuAúÞkõGþðBìqokòüAôkpÞoBÞúGÑôpyBýðBPüpGok2008ëBuqAþvýLuAòüõÞkBýñG .lñÞ
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA BO 2004 ëBu qA ÿô .kõG ólñèok àüô lèôA pOBEO ÿpñø pülì koAk úìBðoBÞokoBßuA ûrüBWôk úÞ
Bßüpì@ îø ô BýðBPüpG ok îø úüpýg oõìA úG ëBc òýÎ ok kBýñG òüA .QyAk ûlùÎpG Ao Qíu òüA 2015
.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok - .QgAkpK|þì
ÿBø|úìBðpG BG ô kpÞ|þì QýèBÏÖ pOBEO ô îéýÖ úñýìq ok Bùð@ QüAlø ô óBðAõW ÿApG óBìqBu òüA
þâlñøBñK ô ZAôkqA
.kpÞ|þì àíÞ óAõW ÿBøkAlÏPuA úG þyqõì@
(310)234-9770 òüA úÞ þðBìq ok óAõWõð pvK àü oAq@ pG þñHì pãüqBG òüA oBPÖo úýéÎ þüBø|ÅApPÎA fpÆ qA wK
úðBg< ëBüpu qA ô ly ZApgA kBýñG òüA ûpülì RBýø qA {ýK pHìAõð þvýLuA ,kõG úèBu 26 pãüqBG
1388 Westwood Blvd Ste. 202 >Býðk ÿBø|ëõK úíø< îéýÖ ok Ao ÿô ÿBW rýð RBßuA þèlüo ô ly úPyAnâ oBñÞ wßýé×Pð >þèByõK
25 Los Angeles, CA 90024
.kAk pìçK pÖõPvüpÞ úG kõG ûly ïBíO ó@ ÿoAkpHíéýÖ úÞ

ûlürâpG IèBÇì ô óApùO þééíèA òýG úéXì
RBüpzðpãükBG Aoó@þðlðAõgô
lýñÞúvüBÛì

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

QèBüAok Ao údéuA òýðAõÚ fç¾A ÿApG Bø|}çO óApùO úéXì
.QuA úPgAlðA ûAo úG Bßüpì@ puApu ô AlüoõéÖ RpLuA rßük" ÿA|ûpýXðq ûBãƒyôpƒÖ #
eüAõè ô þÂApPÎA ÿBƒø|ЃíƒXƒO pƒG ûôçƒÎ údéuA }ôpÖ wK òüAqA ûkpÞïçÎA "qkõâ
ÿApG óAoAlì|QuBýu ô óBÂpPÏì úÞ ÿklÏPƒì qA ô lñÞ|þì ØÚõPì Ao 15 o@|ÿA oBÞkõg úíýð
þüBøoBPzÞ òýñ^ klXì ÑõÚô qA ÿpýãƒzƒýƒK 21 püq óBýÂBÛPì úG RBíùì ô fçu }ôpÖ
ÿoBXOô þPÏñ¾ ûôpâ òülñ^ ,lðA|ûlük áoAlO óBìq|îø .kpÞ løAõƒg ÿoAkkõƒg îø ëBƒu
}çO ,êÛPvì þOBìAlÚA ok îø Bßüpì@ åorG òíðõPuA ÿoõWoBì úuolƒì óAqõƒì@|{ƒðAk
QýßèBì ô lüpg òýðAõƒÚ f烾A qA lƒðA|ûkpƒÞ ó@þÆ úÞÿqAlðApýOqA wK úP×øôk AlüoõéÖ
Bø|xçƒÞ pƒu úƒG ,lƒðlƒy úƒPƒzƒÞ pƒ×ƒð 17
.lññÞ QüBíc údéuA
,rOpøôokõg ûoBWA ûôpâ óõ^ þüBø|QÞpy .lðA|úPzâqBG
ÿBø|ïBð qA rñüæpüA lPüBðõüô BPèk þüAõø ÉõÇg Bßüpì@ ok úÞ qkõâ RpLuA rßük ûBãyôpÖ
úƒPƒynƒâ qôo lƒñƒ^ þƒÆ úƒÞ lƒðkõƒG þƒâorƒƒG - úüoõÖ 28( úHñyoBù^ qôo ,koAk úHÏy 600
þéì òíXðA ÿBÃÎA ÿApG kõg ûtüô ÿBø|Øý×hO pG ûôçÎ úP×â ÿA|úýÎçÆA þÆ )lƒñƒ×ƒuA îùƒð
úíýð ÿBø|fçu Ñõð òƒüA }ôpƒÖ QƒýƒÎõƒñƒíƒì

kpÞØÚõPì Ao AlüoõéÖoBPzÞJoBÂ úGBzì údéuA }ôpÖ Bßüpì@åorG ûBãyôpÖ àü

ô lðA|ûkpÞ ØÚõPì Ao )ÿA|o@|óA( Bßüpì@ fçu Ao kõg údéuA }ôpÖ ÿBƒø|QƒuBƒýu oBƒÞkõƒg
qA qkõâ RpLuA rßük åorG ûBãyôpÖ óõƒñƒÞA løAõg fç¾Aô þñýGqBG "îýéu êÛÎ"pG þñPHì
ÿBø|údéuA }ôpÖ ØÚõO ÿApG kõg îýƒíƒ¿ƒO .kpÞ
.QuA ûkAk pHg åorG|JBzg BG ô oBÞkõg|úíýð p¿Î îø "RoBƒì ëAô" îƒý˃ΠûBƒãyôpƒÖ
qkõâ RpLuA rßük QÞpy úýÎçƒÆA ok ëBu 21 püq kApÖA úG pãük kpÞ ïçÎA úHñyoBù^
þuBuA óõðBÚ ïôk îíPì úG Bì" :ûlì@ òýñ`íø ûoByA "RoBì ëAô" .lyôpÖ þíð RBíùì ô fçu
qBXì Ao údéuA êícô QýßèBì Üc úÞ Bßüpì@ ëBu ok Ao 15 o@ ÿA þíWBùO fçu }ôpÖ úÞ kpÞ
úÞ îülÛPÏì óBìríø BìA îülƒùƒÏƒPƒì úƒPƒvƒðAk .kõG ûkpÞ ØÚõPì 2015
oBPzÞ ô Qðõzg ÿApG fçu qA ûkB×PuA þìlýKA Bøl¾ ,úPynâ úHñyoBù^ eH¾ ,óBìrƒíø
".QuA ûkAk þðBGpÚ lc qA {ýG óApãük xçâAk òíðõPuA ÿoõWoBì úuolì qõì@|{ðAk
qôo ûôpâ òüA êìBÎpülƒì ,àƒPƒuA koAôkA ok þéýÇÏO úP×øôk qA wK ,AlüoõéÖ JõñW ok
Q×â óA|óA|þu þðõürüõéO úßHy úG úHñyoBù^ ÿBñG ó@ ÿBW úG ô IüpƒhO ,QƒuA òƒíðõƒPuA óAoôBzì oApÛPuA pG ûôçÎ ,Bø|}oArâ pGBñG qA p×ð Bøl¾ úÞ þèBc ok ô þðBXýø þüBƒÃÖ
ÅApPÎA ô Q×èBhì BG îýí¿O òüA úÞ koAk oBËPðA .kõy VAlcA ÿlülW ô óBíPgBu ,óAqõƒì@|{ƒðAk ÿApƒG ûtƒüô þƒðAôo ókAk óBzð ÿApG þédì ÿBø|ïBÛì ô óAlðôpƒùy
}ôpÖ úÞ Ap^ kõy ôpGôo {ðBüpPzì qA þzhG þÚBG úPvG ÿqAlðApýO êdì xok ÿBø|xçƒÞ òüA pGApG ok óBy|òülèAô ô Bùð@ qA kõg QüBíc
qA þíùì {hG údƒéuA ô oBƒßƒy RArƒýƒùƒXƒO ó@ þÆ úÞ úüoõÖ ïkoBù^ oBHâpì ÿqAlðApýO qA þßü úÞ óBíPgBu òüA QuA oApÚ .lðBì løAõg úG ,lðkõG ûlýzÞ Ø¾ åorG þyqõì@ úÎõíXì
ô lñPgBG óBW úuolì òüA îéÏìôqõì@|{ðAk 17 ÿoõWoBì óBPupýGk ÿBø|óBíPgBu úƒÎõƒíƒXƒì
.QuA qkõâ RpLuA rßük Ræõ¿dì qA ÿlülW Zõì ,lðly þígq îø kAlÏO òýíø .lñPzâqBG |xçÞ pu

ÿBø|QÞpy ô QuA ûly pzPñì ÿqBXì ÿBÃÖ
,lýèõO ØÚõO oõPuk úé¾BÖçG rýð Bùð@ ûlðqBu

þñý^ ÿBíýKAõø ok àðBGoôBK àü oBX×ðA.lðA|ûkAkAoBøó@óAõgApÖBüôÿoô@|ÐíW
þyõâ koAõì òƒüA òƒüpƒO|ÙôpƒÏì qA þƒßü
BøoBG qA lÏG úÞ kõG 7 Rõð þvßéâ oAlí^pK ô úÆõGpì þüBíýKAõƒø QƒÞpƒy pG ÿsõèõñßO ûqõcok ëBÏÖ óBuBñyoBÞ#
ÿBø|ûBì óBíø ok óApGoBÞ ÈuõO oBƒX×ðA ïçÎA ëBƒc ok þƒñƒýƒ^ ÿBƒø|úƒðBƒƒuo ûBãPuk ô úéýuô pø ok úƒÞ lƒðoôBƒG òƒüA
qA Ao ó@ þéÞ úG äðõvìBu ,úÂpÎ qA lÏG Qvhð úSkBc òüA ÑõÚô QéÎ þuopG ëBíPcA ,lyBGrùXì ÿpOBG úG úÞþßýðôpPßèA
Ao ó@ lýèõO ØÚõO oõPuk ô ûkpÞ ÿoô@|ÐíW oAqBG .lñPvø .koAk kõWô òPÖpâ{O@ô ólypX×ñì
.kpÞokB¾ ûly IWõƒì õƒülƒüô òƒüA úÞ ûlypzPñì ÿqBXì ÿBÃÖok þüõülüô
úéýuô ûApíø osoBy ûBãPuk Bü àðBGoôBƒK óBuBñyoBÞqAÿoBývGúÞQuA pX×ñì BíýKAõø ok àðBG oôBK àü løk|þì óBzð
QuA ûly rùXì ÿpOBG àü úG úÞ QuA þß^õÞ ûoBGok rýð ÿkoõðAõø ûqõc ok
Roõ¾ok BO løk|þì Ao óBßìA òüA óApGoBÞ úGô .QuA ûly
soBy ÿBø|ûBƒãPuk òƒüA êƒíc ok óApÖBvì qA þƒßü àƒðBƒGoôBƒK ûBƒãPuk
þyõâ ,ÝpG rüpK úG þupƒPuk ïlƒÎ ô ÿoôk qApGA BíýKAõø êƒgAk úƒG ûApƒíø ÿBùãðByúGõXðAõâqAqAôpKl¿ÚúÞþüBíýKAõø
soBy| USB |êGBÞqAûkB×PuABGAokõglñíyõø úG rýð ÿoBývG ô lññÞ þðApƒãð ô kpýâ|þì {O@ qAôpK Ñôpy qA êHÚ ,úPyAk Ao
.lññÞ ô êíc úÞ lðA|ûkBPÖA pßÖ òüA ókpÞ}õìBgúGQÎpuúGrýðBíýKAõøoAlðBíùì
àü ûqAlðA ëkBÏì BHüpÛO úéýuô òüA ûqAlðA úG Bø|ûBƒãPuk òƒüA qA ûkBƒ×PuA okþvÞkõy|þìúP×âúßñüABG.lñÞ|þìïAlÚAó@
ok þPcAo úG úÞ QuA åorG lñíyõø þyõƒâ Ñõñíì Ao BíýKAõø òýGBÞ êgAk ô ûlzð þãPgõu ô údðBu oB^k úSkBc òƒüA
êíc êGBÚ ô ûly BW óApGoBÞ IýW ô ؃ýÞ .lññÞ ïçÎA
.QuA þßýðôpPßèA ÿBø|ûBãPuk qA þgpƒG oBƒXƒ×ƒðA ô òPÖpâ {O@ ûoBGok ÿoBývG ÿBøpHg óõñÞBO ok QÎpu pýSBO QdO rƒýð ÿpƒãük RoBƒvg
ok Bø|NBO|Mè ô lñíyõø ÿBø|þyõâ óõ`íƒø ,ëBc òüA BG BìA ûlzð kBXüA {O@ ókpÞ }õìBg

28

www.TEHRANMAGAZINE.com

óAoBùG ok kôõýèBG ûoBPuoõKBÞÿõük|ÿpu
kBG úPvXg kõG ûly ÝpÒ ïBíc óAô

qôpýK óBOqôoõð ïBíc óAô ok ,kôõýèBG ÿBíñýu ûoBPu |,oõKBÞ ÿõük|ÿpu úÞ kpÞ ïçÎA þGôk wýéK|#
ûly pzPñì òüA qA {ýK úÞþüBø|}oArâ.QuA ûly ÝpÒ úXýPð ok ô }õùýG êPø ok {ÚBOA
”óBüqBìBO“ Qüpülì úG ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ
.lðkõG ûkpÞóAõñÎ þHéÚ úPßu Ao úèBu 54 úzýKpñø òüA Qynâok êýèk lðkõG
QHuBñì úG Ao þðApüApOô àzg RBW þñüpýy òüpO ûqBO úzýKpñø ,oõKBÞ ÿõük|ÿpu åpì QéÎ )úüoõÖ 26( úHñyôk qôo ok þGôk wýéK ïçÎA ÜHÆ |
. QuA ûkoô@îøApÖ ,ØÛu àüpüqok þðBPuBGqôoõð ûkõG ïBíc óAô ok óly ÝpÒ ,QuA úPynâok þGôk ok úPynâ úP×ø úÞ kôõýèBG ÿBíñýu úPvWpG

, þuôpÎ ÿBø òzW ÿApG àýÞ}oB×u .QuA
.kõy|þì|úPÖpünK ûpýÒô lèõO , ÿkrìBð úèBu 54 úzýKpñø òüA luo|þì pËð úG úÞ lðA|úP×â lðA|ûkõHð óBzìBð pÞm úG êüBì úÞ þíuo ïBÛì ôk

.lýñÞpO òüpýy Ao kõg wéXì ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ÿBø þñüpýy BG .QuA ûkõG þéßèA RBGôpzì pýSCBO QdO åpì ïBãñø
óly ÝpÒ" AoôA åpì QéÎoõKBÞ ÿõük|ÿpupßýK þÖBßylHèBÞ úXýPð úG ûoByA BG þGôk wýéK
29
.QuA ûkpÞ óAõñÎ "þyõùýG qA wK êPø ÝBOA ïBíc óAô ok
BO QuA ûly ûkpLu þðBPukAk úG ÿkôõýèBG úzýKpñø åpì ûlðôpK ,þGôk wýéK úP×â úG òýñ`íø

.kpýâ ïBXðA ó@ ûoBGok ïqæ RBÛýÛdO
,oõKBÞ ÿBXðBu ,ôA pøõy okApG qA êÛð úG Bø|úðBuo oõKBÞ ÿõük|ÿpu Qynâok pHg oBzPðA qA wK

.QuA ûkõG þHéÚ úPßu pSA pG ÿõük|ÿpu åpì úÞ lðkõG úPyõð
þuôpÎ îuApìok QÞpy ÿApG| QuA ûly úPgBñy {ß^õÞ ïBð BGpPzýG úÞoõKBÞ ÿõük|ÿpu

.kõG ûkpÞ p×u þGôk úG {ðAlðôBzüõg qA þßü
.ly ûkpLu {O@ úG ô QÖBü ëBÛPðA þEHíG úG ôA pßýK

kôõýèBG ûoõÇuA |
êýìBO" þGõñW QèBüA ok ôA .QuA ûkõG "óBKBü@ pãðBü Bì@ ÿpy" oõKBÞ ÿõük|ÿpu þé¾A ïBð
oBù^ ëõÆokôA .kpÞ úGpXO þãèBu 4 òuok Ao kõg þüBíñýu þüBíðpñø òýèôAô lì@Býðk úG "ôkBð

.kpÞ B×üA {Ûð îéýÖ 300 qA {ýG ok úøk
úGoõKBÞ ÿõük|ÿpu AkBðBÞô ïæBüæBì ,õâõéO ,êýìBO ÿBø|îéýÖok ÿqBGqA wKô 1978 ëBuqA
ÈévO QdO ûoôk ó@ BO Bíñýu òüA .ly êülHO kôõýèBG ÿBíñýu óBâoBPu òüpO|úPvWpG qA þßü

.kõG ÿlñø kpì óBãzýKpñø
ok úÞ kõG "|India| .|Mr|" lðkpÞ êülHO kôõýèBG JõHdì úzýKpñø úG Ao ôA úÞ þüBø|îéýÖ úéíW qA
úÞ kpÞ|þì B×üA Ao þðq {Ûð ó@ok úÞ "|Chandni|"rýðô kpÞ|þì ÿqBG AooBãð|úìBðqôo àü {Ûð ó@

.lñÞ JBhPðA Ao þßü ÜyBÎ kpì ôk óBýì kõG oõHXì
Bíñýu ú¾pÎ qA ëBu 15 úG àükrð 1997 ëBu ok ,îéýÖ ûlññÞ|úýùO ,oõKBÞ þðõG BG ZAôkqA qA wK ôA

.QzâqBGú¾pÎòülG"|English Vinglish|"îéýÖBG2012ëBuokúßñüABOlürâÿoôk
ëAlì òýìoBù^ ,"ÿpy BìkBK" ëAlì 2013 ëBuok lñø ÿBíñýu QÏñ¾ úG {OBìlg xBK úGôA

.kõG ûkpÞ QÖBüok Ao lñø ok þìBËðpýÒ ÿoBhPÖA

óApùO úéXì

JB¿PðA BG ô lñøk oApÚ fBÃýPuA ÅpƒÏì ok lý×u|jBÞ qõì@oBÞ ,þßvñüõè Bßýðõì #
òüA ok þé¿×ì Àd×O ô ÜýÛdO ûtüô xoqBG úÇGAo QéÎ úG ÿkçýì 90 úøk úðBýì ok úÞ
ok óõPñýéÞ êýG BPüBùð BìA QÖpâ êßy úÇGAo oõùíW|wýDo óõPñýéÞ êýG BƒG }A|úƒðBƒÛyBƒÎ
wýDo óAõñÎ úG 2002 ëBu BO ô lðBì þÚBG RolÚ úÞ óõñÞA lüõâ|þì QÖBü Rpƒùy Bƒßüpƒì@
RolÚpK óAkpì þvñWoAq@úýéÎ óBðq {HñW
.kpÞ oBÞ Bßüpì@ ÿoõùíW Ao ôA BG óõPñýéÞêýG úÇGAo lüBG ,ûly pýâ|úíø
úP×â koAk ëBu 44 óõñÞA úÞ þßvñüõè îðBg qA ûkB×PuA Fõƒu" qA ÿqoBƒG ÝAlƒ¿ì îƒø
kõG úP×â úÞ 2014 ëBu ok {OAoBùÊA BG qõñø Bßüpì@QÚô ó@oõùíW|wýDo ÿõuqA "RolÚ
"QüBÂo BG" óõPñýéÞ êýG BG ôA þvñW úǃGAo
RôB×O úG þPÚô óõñÞA BìA QuA ÜÖAõì ûkõG ûApíø .kpÞþÛéO
22 ïBãñø ó@ ok úÞ }kõg óBýì RolÚ óArýì ô QyAk ëBu 22 ÈÛÖ þPÚô þßvñüõè îðBg
ô ûkõG úèBu 49 úÞ óõPñýéÞ êýG ô úPyAk ëBu êýG BG kpÞ|þì oBÞ lý×u|jBÞ ok qõì@oBÞ óAõñÎ úG
úPvzð|þì óBùW pHøo òüpO|ÿõÚ þèlñ¾ ÿôo ôA qA ëBu 27 úÞ ,QÚô oõùíW wýDo ,óõPñýéÞ

kõG RolÚqA ûkB×PuA Fõu ÝAl¿ì òì BG óõPñýéÞêýG úÇGAo :þßvñüõè Bßýðõì

.QuA ûkpÞ õâqBG )|MeToo|#( ÿA|úÇGAo ;ly úðBÛyBÎ úÇGAo àü koAô kõG pPâorG
ÿBø|ëBƒu ok úƒP×â QƒyAkkBƒü òƒüA ok ôA ûkõG qBupHg qôpìA BO óBñ`íø }A|þüAõuo úÞ
êýG BGôA úÇGAo úG ÉõGpì oBHgA úÞ 1999-1998
pK Ao óBùW ô Bßüpì@ ÿBø|úðBuo úíø óõPñýéÞ .QuA
úP×â oBG òýPvhð ÿApG úÞ þßvñüõè îðBg

{HñW óBíP×â IèBÚ ok Ao ó@ ,lñÞ|þƒì ûBƒãƒð lñÞ|þì þðBíýzK xBvcA úÇGAo ó@ QGBG úðAqôo ô ûkpÞ þÎBíPWA þâlykpÆ xBvcA ,kõG ûkpÞ ,óBìq ó@ok þuBýuô ÿpHg ÿBø|ëBXñW þKok
Fõƒu ؃üpƒÏƒO úƒG )|MeToo|#( îƒø|òƒƒì# qA kõG ûly óBùñK þìõíÎ oBËðA qA Bø|ëBu ÿApG lñýƒG|þƒì lƒñƒÞ|þƒì ûBƒãƒð ApƒWBƒì úƒG úƒÞ æBƒc xpPuA ëçPgA( ÿk|xA|þO|þK oB^k Bø|Rlì
BGô úPzâqBG þìõíÎ ú¾pÎ úG ûoBGôk 2014 ëBu Qíu ;)þãèBu 22( ôA þðAõW óõ^ þOBÎõÂõì úÞ lülW þPyAkkBü ok ûkõG ûly )úSkBc qA wK
.lñýG|þì àükrð RolÚ qA ûkB×PuA qA þÎBíPWA þzhG|þøBâ@ô þðBuo|ÑçÆA Ùlø ô Bßüpì@ oõùíW|wýDo óAõñÎ úG óõPñýéÞ êýG ó@ RApÆBg ,ûkpÞ NB^ Ao ó@ pÖ¶ |þPýðô´ úéXì
xBíO òì BG {HñW òüA óApHøo qA þßü þPÚô úÇGAo òüA ÿpýâ|êßy ok óBùW kpì òüpO|ÿõÚ úñü@ ok oBG òƒüA ô pƒãük oBƒG àƒü Ao kAlƒüôo
ú^ òì ïBüA ó@ok lñÞ|þì áok úÞ Q×âô QÖpâ .lñÞ|þì QHd¾ úGpXO ó@ ø|òƒƒƒì# {ƒƒƒHƒñƒW lƒƒƒülƒƒƒW RæõƒƒƒƒdƒƒO
xBvcA òüA qA ,ïkõG ûlðBì kôpÇì ô BùñO olÚ pËð ok lìBð|þì "p×¾ oBíýG" Ao kõg úÞ ôA .QuA úPyAk {Ûð
úÇGAo Bø|þéýg ú^pâA .lypO îðBíz^ þèlíø ÿqBXì ÿBýðk ok þüõâoôq ô ÿoléÚ BƒG koAk oõÆ úG qõñø lüõâ|þì úÞ þßvñüõè îðBg
{HñW ok ú`ð@ äñu|îø Ao óõPñýéÞ êýG BG òì
BìA lñðAk|þíð ûly ØüpÏO þvñWoAq@ õO|þì# .lñÞ úéGBÛì
ÝAl¿ì ó@ îñÞ|þì ûBãð úýÃÚ òüA úG úÞ æBc Bßýðõƒì ô óõƒPñýéÞ êƒýG þƒvñW þƒüAõƒuo
ÿkçƒýƒì 90 úƒƒøk pƒƒƒgAôA ok þƒƒƒßƒvƒñƒüõƒƒƒè
.kõG 'RolÚ qA úüpÞ ûkB×PuA|Fõu' úƒÞ QƒyAkAô Ao ûpƒãñÞ óBƒƒøAõƒƒg|ÿoõƒƒùƒíƒW
þüõâ|Õôok ïBùOA úG Ao RApÞõìk oõùíW|wýDo

ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ 30

,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK
þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@

l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy
òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êüõdO BO QÖBüok qA l¾ok

QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy

(818)705-7777 www.AdmiralCarpetCleaning.com

7030 Darby Ave, unite B, Reseda, CA 91335

www.TEHRANMAGAZINE.com

lýl×uñÞjþBÞìRÿBpÆýâBHOûooABpñÞülì

{ýK ûBì lñ^ úÞlý×u jBÞRBÆBHOoApülì wßýø Nõø úÞQuA ûkpÞïçÎA lý×u jBÞ#
.lñÞþì ÿpýâûoBñÞkõG ûly Jõ¿ñì QvK òüAok

.QuA ûkpÞ oBÞ MìApO lèBðôk oBýPuk óAõñÎ úG Bø ëBu kõG ëlì çHÚ ô QuA úèBu 29 úÞ ôA
òüA qA {ýG lðAõO þíð pãük lñÞ þì xBvcA úÞ QuA úP×â {ðAoBßíø úG ôA úÞ kõy þì }oArâ

.lyBG úPyAk ÿkoôBPuk lý×u jBÞ ok
.kpÞ þì QýèBÏÖ MìApO ÿBÚ@ ÿõãñhu óAõñÎ úG þOBGBhPðA RAqoBHì óBüpW ok wßýø îðBg
jBÞ RBÆBHOoA pülì QvK ok þ^õìAoBßuA þðõPð@ Ðüpu ô þðBùâBð ZApgA qA wK RôA ûBì ok ôA

.kõG ûly Jõ¿ñì lý×u
úPýíÞ pGApG ok QÎBu Qzø ÿApG wßýø îðBg úÞ kõy þì ïçÎA ó@ qA lÏG qôo àü îýí¿O òüA

.kAk RkBùy óBâlñüBíð wéXì þOBÎçÆA
râpø BìA lüõãG "op þG ÿBø Õôok" ûly oõHXì þøBâ kõg QvK ok úÞ Q×â úPýíÞ òüA úG ôA

.QuA úP×ãð Õôok RBGBhPðA ok úýuôo QèBgk RBÛýÛdO úG ÉõGpì êDBvì koõì ok
lý×u jBÞ oBýPuk lñ^ .koAlð ûpãñÞ ok ôA RkBùy úG þÇGo îýí¿O òüA úÞ Q×â qolñu îðBg
okoõÃc úG þÇGo kõg QvK ápO ÿApG wßýø îðBg îýí¿O úÞ lðA úP×â ríüBO áoõüõýð úG îø

.koAlð úPýíÞ ó@ pGApG
.kõy þì kAlíéÚ RBÛýÛdO òüA ok ÿlýéÞ óAløBy qA þßü wßýø îðBg
òP×â iuBK qA óBâlñüBíð wéXì ok úPynâ úHñy úu qôo RkBùy óBüpW ok ôA úÞ kõy þì úP×â
ZpG ok xôo êýÞô àü ô MìApO òýLíÞ ÿBÃÎA óBýì 2016 ëBu ok þOBÚçì ûoBGok RæAõEu úG

.kpÞ ÿoAkkõg áoõüõýð ok MìApO
qA {ýK .QuBø úðBuo BG ÉBHOoA úéÓzìpK lcAô pG RoBËð lý×u jBÞ RBÆBHOoA pülì ú×ýÊô

.lðkpÞ Qìlg QvK òüA ok úßGôk àüBì ô pvüBLuA óBy ,þ^õìAoBßuA ÿBÚ@ô wßýø îðBg
þèBÎ }oBÞ úPynâ ëBu úu ok ô QuA qBPíì }oBÞ ok Nõø" :Qyõð ÿA úýðBýG ok MìApO ÿBÚ@

".úPvWpG BÏÚAô óBvðA àü ,QuBø òüpO ëõÛÏì ô òüpO }õøBG qA þßü .ûkõG
Bø Q¾pÖ püBu ëBHðk løAõg þì Q×â òì úG þPÚô BìA kõG løAõg þèBg òì oBñÞ ok {üBW"

".kpÞ îýøAõg oBÞ îø BG ûlñü@ok ûoBGôk îñEíÇì .ïkpÞ áok çìBÞ ,kôpG

31

óApùO úéXì

QuõýK > 2rýãðA Q×ãy óq < þðBìpùÚpG´ A¯ îéýÖ úG óõPuA BìA

Quk oæk óõýéýì 745.6 ëkBÏì þƒyôpƒÖ úƒG
àü qApPíÞ BG BùñO rýãðA|Q×ãy óqô kõG úPÖBü
Ao kõg þðBùW IýÚo òüA QvðAõO oæk óõýéýì
.lðrGoBñÞ
úPvWpG wüõð|úìBñƒíƒéýƒÖ åpƒHƒñƒüBƒø òƒè@
òzÞA pSA òüA úìBñíéýÖ }oBãð kôõýèBø ÿBíñýu
rñýßñW úG Ao ó@ þðAkpâoBÞ ô úPyAk ûlùÎ pG Ao
.QuA ûkpLu
úG "rýãðA|Q×ãy óq" {Ûð ok Rôlâ ëBâ
QüAo òýGAo ,òüBK wüpÞô úPgAkpK {Ûð ÿB×üA
.lðA|ûly ÿqBHíø Rôlâ BG wýèõO lƒüõƒük ô
ok úÞ QuA þüBßüpìApýÒpãüqBG òýèôA Rôlâ
{Ûð ÿB×üA úG rýãðA Q×ãy óq îéýÖ lýèõOqBG
.QuA úPgAkpK
úÞ QuA þðq þðBìpùÚpGA pãPüAôo îéýÖ òüA
pPgk BüAk .lü@|þì óolì óAoôk úG îülÚ óBìqqA
pG Ao óBüõXãñW }qõì@ú×ýÊô úÞ QuA þðAõW
qBÒ@òýðõgäñWàüúÞþðBìqBìA.koAkûlùÎ þíéýÖ îø ó@ úÞ Ao "oBdPðA úgõW" }ôpÖpK úƒG "rƒýãðA|Qƒ×ãy óq" þƒüBƒíñýƒu îƒéýƒÖ óõ`íø þüBø îéýÖpãüqBG "óõPuA BìA" # |
úWõPì ô kõy þì ûkBì@ ûqoBHì ÿApG ôA kõy þì .koAnãGpuQzKkõGþðBìpùÚpGA þyôpÖ BG QvðAõO "rñýßñW þPK" þðAkpâoBƒÞ ûsôpƒK úƒG "lƒñèææ" ô "ÿA|ûlƒðpƒK kpƒƒì"
.kõyþìkõgþÏýHÆFAoôBìÿBøRolÚ kõgþééíèA|òýGóApÞAóBìqokoBdPðAúgõW îéýÖ óBùW eÇuokoæk óõýéýì 745.8 ëkBÏì .QuõýK "2rýãðA Q×ãy óq" þðBìpùÚpGA
kpì" óõ`íø þüBø îéýÖ pãüqBG "óõPuA BìA"
Qvßy koõÞo BGõÞqA åpG oBãýu RAokB¾ óq"þðBìpùÚpGAûsôpKúG"lñèææ"ô"ÿA|ûlðpK
óq" þüBíñýu îéýÖ .QuõýK "2 rýãðA Q×ãy
òýG óApÞA 2019 pHìBuk 13 "2 rýãðA Q×ãƒy
Ao þèBíy ÿBßüpìA ÿBøBíñýu ok kõg þééíèA
.kpÞ løAõg qBÒ@
,ÿlñÞ ÙA óBW úÞ QuA ÙA|óBW lñüõâ|þì # }oBãð óõñÞA îø "òOpuBì óõOoBì ïBýéüô"
ëlýÖ BG Ao Bßüpì@ oõùíW|wýDo BGõÞ ûp¾Bdì qA {ýK ,ÿlñÞ "rýßñW þOpK"ô ûkpÞ qBÒ@ Ao pSA òüA úìBñíéýÖ
lðõýK QvýðõíÞ oõOBPßük ,oõPuBÞ ið 1200 ,kpu äñW óBüpW ok óq" þðAkpâoBÞ ô QüAlø ëôA úhvð óõ`ƒíƒø
ÿBø|îüpdO ëBíÎA qA wK .kAk|þì oõzÞ òüA qA åpG oBãýu .QyAk løAõg ûlùÎ pG rýð Ao "2 rýãðA Q×ãy
,BGõÞ úýéÎ kpu äñW óBìqok Bßüpì@ þßü åpG oBãýu .kAk }oB×u òüA ok "Rôlâ ëBâ" oõÃc BùñO ëBc úG BO
RAokB¾ ÿApG ly oõHXì oõzÞ òüA þOAokB¾ îùì ÿBøæBÞ qA püBu oõÃc qA þPHd¾ qõñø ô ûly þÏÇÚ îéýÖ
ÿBøoõzÞ ëBHðk úG åpG oBãýu ëBHÛPuA BG úÞ QuBGõÞ úhvð .QuA ûlìBýð þüBíñýu òüA ok óApãüqBG
lñ^ ok þñý^ óBüpPzì .lyBG ÿpãük ó@ }ôpÖ þñý^ óBüpPzì kõgrýì@QýÛÖõì óApÞA þâqBO úG îéýÖ òüA ëôA
óBüpPzì qA þßü pýgA ëBu ûkpÞ AlýK úÛGBu|þG ÿlyo óBùWok {ðApÞAô ûlðBuo óBüBK úG Ao BßüpìAok
BGõÞ åpG ÿBøoBãýu ÁpÚBKôpK
.QuA .koAk úìAkA óBñ`íø
.lðA|ûkõG ÿrý^ åpG oBãýu úG úÚçÎ

Individual, Couples & Family Psychotherapy BðpŸG ZpüA pPÞk

ÿoApÚA úèBø pPÞk àyrLðAlðk
oôBzì ô xBñzðAôo
oBÞ úGpXO ëBu |19 BG Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG |

,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG
Haleh Eghrari, Ph.D. óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
(310)441-9550 .lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA
Licensed Psychologist
(LIC.#PSY 13673) 1314 Westwood Blvd., #206 (818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335
Los Angeles, CA. 90024 32
www.haleheghrari.com

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY ENTER þðlðAõg ô ûBOõÞ

þ¾õ¿g ÿBø xçÞ wéXì úG Bñýu|þéÎõGA ÿqôo #
ÈuõO þßüo }qõì@ óAlñízðAk qA úüõßvì|þéÎõGA xok
ô ly koAô óBìq ÙôpÏì ÿ|çÃÖ ô
ÿõñÏì þßýð Quk ok úÞ Ao þüôkpâ úðBgBPvâ
ôA qA ô QgAlðA| úüõßvì krð QyAk
ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok JBvc Ao ôkpâ QcBvì úÞ QuAõg
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì
ûBãzðAk þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master .lñÞ
JBPÞ qA þPívÚ úüõßvì|þéÎõGA
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ô QyAnâ Bñýu|òGA krð Ao kõg Ý|çgA
kõg Ý|çgA f|ç¾A úGõO !óAõW ÿA :Q×â
(310) 446-8724 Ao kõg Ý|çgA Qvhð .ÿlñìqBýð pPzýG
QcBvì BO BýG òì krð ûBâ|ó@ô òÞ f|ç¾A
SOHEIL GOEL D.D.S
.îñÞ JBvc õO ÿApG Ao ôkpâ eÇu
êDõâêýùu pPÞk þâ|lðq puApu ok Ao úéíW òüA Bñýu|òGA
êíÎ ô ókpLu pÆBg úG BG ô kpßð }õìApÖ
àyrLðAlðk fApW þâ|lðq eýd¾ pývì qA ûBâ|aýø ,ó@ úG ókpÞ

õßvývðAp×ðBu àý×ýuBK ûBãzðAk qA êý¿dPèA ÕoBÖ .kBùñð óôpýG|þìlÚ

êßülìô Bø úíýGpTÞA ëõHÚ #####################
óAlðkô óBøk þüBHüqô |þìõíÎ óBìok #
kAk ûqBWA kõG úPyAk BK pG óBâpùì QHuBñì úG úÞþøõßy BG òzW ok þðBßyA qôpýÖ #
Bø óAlðk þâlýuõKqA ÿpýâõéW # úÞ kõG oq qA þÛHÆ BüAlø óBýì .lñðAonãG }pËð qA lðkõG ûkoô@ÿô ÿApG úÞ Ao þüBüAlø
úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok #
.QyAk òýízüpGA }õKôo
óæBvâorGô ëB×ÆA þßyrLðAlðk # ?QuA ûkAk úÞ Ao ó@lýupKô lðBì Q×ãyok .lük ëBÒq ûoBKôk ÜHÆok ,QÖpâpG ó@qA ûkpK óõ^
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK #
.óAlGõì lGõì lñP×â
þñý^ {Þôoô äñülðBG # qA {ýK qôo lñ^ !oBüpùy ÿA :Q×â lGõì .lýupK ëBÒq ó@ qA lì@ ûBâok úG óõ^ ô kpÞ oBÃcA Ao ÿô
Ao {üõg óõ^pOõHÞ .kõG ûkpÞ ÿpOõHÞ òPÖpâ l¿Ú þñýøBy úÞ ïlükô îPynâ Qgõu|þì úÞ þéãñW
(818)907-9900 úÞ|òüA ÿAkõu úG rýð òýøBy ô Qynâ ó@qA lGBü ûAo þñìCBì úG {O@ óôok qA úÞ|ó@ lýìA úG lük pÇg ÅpÏì ok
.QuA ôk ó@ ÿ|úPgõu ëBÒq ûoBK ôk òüA ô lñPgõu ôk pø úÞ ïlük ô lñßÖA {O@ok Ao kõg ,lüBGpG Ao pOõHÞ
ENCINO PLACE aýø òýñ^|îø ,kkpâ ÿô ÿBñÖ ÿ|úüBì úÞ lñÞ ó@ô lñÞpÇg ûlýXñuBð lüBHð wÞ aýø úÞ îPÖBüok
16101 VENTURA BLVD STE 329 ENCINO, CA 91436
33 .kqAlðA åpì ïBÞ ok Ao {üõg ,úzülðA þG úÞ lyBG Àüpc óAlñ^ JõéÇì IéÆ ok lüBHð ÿlñìoôq
óBìq òüA BO úÞ QuA ÿA|ú×dO òüpOBùG|óApâ ëBÒq ûoBK ôk òüA þPuAo|úG :Q×â ô lýzülðA þPhè qôpýÖ

.QyAk îøAõhð ÿrý^ òüA qA pPùG râpø ô lðA|ûkoô@ òì ÿApG

#####################

ÿ|ûqõì úG ÿA|ûlýuo óAoôk úG ûqBO
óAkBPuA ÿBøõéGBO ô QÖo wüoBK >oôõè<
êGBÛì ok óBùâBð .kpÞ|þì ByBíO Ao åorG
pSA }A|ûkAõðBg ô eývì RpÃc ÿõéGBO
ûlðs Bø|òüAolÚ|ú^ :Q×âô kBPvüA >êüBÖAo<

!?lñPvøpýÛÖô
RôpS eývì RpÃc Q×â ôA úG BíñøAo
olK ô lì@ Býðk úG êÒ@ok úÞ ÿoõÆ úG ,QyAlð

.kõG oBXð àü îø }A|ûlðAõg
:lýupK IXÏO BG ûlýuo óAoôk úG ûqBO
BG ,lðkõGpýÛÖ lc òüA BO ,QuA IýXÎ þéýg
Ao óBypüõ¿O êüBÖAo lðkAk|þì ëBc òüA

?!lñÞ þyBÛð

óApùO úéXì

lðkõG oAõhìk@úÞþðçOBÚ

?QvýÞûlðok óqpýK

kõg óBýðBGpÚ QyõâqA úÞlðA úPyAk kõWô QüpzG iüoBO ok ÿkBüq þèBüpu ÿBø êOBÚ #
.lðkpÞþì úünÓO

qpÆ úG þgpG úÞ lðA ûkpÞ ÙApPÎA kõg ÿBø êPÚ úG qôpìA úG BO ÿkBüq þèBüpu ÿBø êOBÚ
.QuA ûkAk jo þÞBñPzcô

ok .lðkpÞ þì úünÓO kõg óBýðBGpÚ Qyõâ qA úÞ lðA úPyAk kõWô þèBüpu óçOBÚ óBýì òüA ok
.ly lýøAõg Bñy@ Bø êOBÚ òüA qA þgpG BG úìAkA

xApÞõy oõOo@ õéýOBßý^ ÿolð@
áBñupO þüõülüô ok úÞ QuA iüoBO þèBüpu òýéOBÚ òüpPÞBñupO qA þßü xApÞõy oõOo@ qA þßüõéýOBßý^ .QuA ûly ûkAk QHvðõéýOBßý^ ÿolð@ úG úÞ QuA þHÛè ÙõPuôo JB¿Ú
pPgk àü òPzÞ BG ôA ÐýXÖ ÿBø êPÚ úÞ kõG ÿôoõy pýøBíW kBdOA ok þèBüpu òýéOBÚ òüpPÞBñupO
.lñÞ þì ØüpÏO RBýürW BG Ao {üBø êPÚ ïBíO óBPuAk
1972 ÿBø ëBu òýG úÞ kõG Ùõhì þèBüpu êOBÚ àü >þv¶ñ²W úðBgkôo êOBÚ< IÛè BG xApÞõy oõOo@ .QyAk úìAkA úøk àü Rlì úG ô ûly qBÒ@ 1978 ëBu ok AõñOõÞAq Bñýè ïBð úG úèBu 9
úG Ao Bùð@ ókAk IüpÖ qA lÏGô ûkpÞ AlýKoBÇÚ ÿBùøBãPvüAok Ao {ðBzýðBGpÚ ÙõPuôo JB¿Ú
.QÖpâ Ao p×ð 14 qA {ýG óBW 1989 BO
.koõg þì Ao Bø ó@ô ûkpÞ úÏÇÚ úÏÇÚ Ao kõg óBýðBGpÚ lvW þuBvcA aýø óôlG ô BñTPuA óôlG ôA .kpÞ þì úünÓO kõg óBýðBGpÚ Qyõâ qA ô lðBuo þì êPÚ úG ô ûkpG êãñW óôok
pãük lÏG úG ó@qA ô ûkoô@ ÿôo ÿoAõhìk@ úG ïBñPüô äñW óAoôk ok òýèôA oBG úÞ kpÞ þì BÎkA ôA AôõðõvìBu AoBìBO

.lñÞ QìôBÛì óBvðA Qyõâ ókoõg ÿApG kõg ÝBýPyA pGApG ok úPvðAõPð

ëôpÞîýÞAõg .QuA ûly ÿoAõhðõg þèBüpu òýéOBÚ qA þßü AôõðõvìBu AoBìBO ó@ qA >ûlðok óqpýK< IÛè
ûAo úG oõzÞ òüA ok Ao ÜýíÎ þPzcô ,þèBüpu òýéOBÚ qA þßü 1976 BO 1955 ÿBø ëBu òýG .lyBG îco þG êOBÚ ôA kpÞ þíð oôBG wß`ýø ok úÞ kõG þuôo óqpýK àü AôõðõvìBu

.lðBzÞ åpì ïBÞ úG Ao p×ð 14 qA {ýG ô QgAlðA .ly pýãPuk kõg úèBu 79 Quôk êPÚ ïpW úG 2015 ëBu ok ô þãèBu 68 òu ok ûlðok óqpýK
ô >åoõHvüôkoAõhìk@< >oôo þ^oBßy< úG ëBu 20 þÆok {ÞBñPzcô RBüBñWpÆBg úGôA ûkpÞ úÏÇÚ úÏÇÚ Ao kõg þðBGpÚ úÞ løk þì óBzð Ao ûlðok óqpýK qA ÿpüôB¿O úPvG oAlì òýGoôk
êPÚ úG Aop×ð 11 îÞ Quk AoBìBO ly Àhzì kõG ûkAk ïBXðA wýéK úÞ ÿpPzýG ÿBø þuopG BG.QuA
.ly oõùzì >oôo oAõhìk@< úünÓO Bùð@QyõâqAô ûkpÞ úÏÇÚ úÏÇÚ ,ólðBuo êPÚ úGqA lÏG Ao kõg óBýðBGpÚrýðôA .QuA ûlðBuo
ô koõg þì Ao kõg óBýðBGpÚ àO àO ,oAõhìk@ þèBüpu òýéOBÚ pãük ÙçgpG >oôo oAõhìk@<
qA ÿBø {hG qôBXO qA wK ô ûkpÞ Qhè Ao kõg óBýðBGpÚ ,êPÚ qA wK ÿô .kpÞ þì úßO úßO Ao óBzðlG .kpÞ þì
Qyõâ ÿoAk úãðqA êýèk {OBÖApPÎAokôA .kpÞ þì ÿoAk úãð ókoõg ÿApGô ûlüpG Ao Bø ó@Qyõâ
34
.lñÞ þì óAõñÎ Qyõâ lüpg ok þüBðAõO ïlÎ Ao Bø óBvðA

www.TEHRANMAGAZINE.com

ok ÿoBâqôo ÿqôo< ô >JpÒ ok ÿoBâqôo ly ïçÎAõñýPðAoBO òýPñýDõÞlülW îéýÖ ïBð
úG úWõO BG BìA ,lyBG úðõEè õWpu oBS@ qA >BßüpìA ly þÏÇÚ îéýÖok QýK kpGoõÃc
æBíPcA úðõEè úG õñýPðAoBO þãzýíø úÚçÎ
{ýK ûBì lñ^ qA úÞõñýPðAoBO òýPñDõÞ|# |
.QuAoõÇñýíø êPÚ ûoBGok kõg lülW îéýÖ QgBu áoAlOok
ok ÿqBG ÿApG óAkpâoBÞ òüA þé¾A úñürâ ,kõG óõvñì ûkAõðBg Quk úG QýO óôoBy
êPÚ úG 1969 ëBu ok úÞ QýO óôoBy {Ûð òýíùð ïBð ,QýK kpG þÏÇÚ JBhPðA pG ûôçÎ
BìA ,QuA þüBýèApPuA pãüqBG þGAoõâoBì ,lýuo ÿqôo< :kpÞ ïçÎA îø Ao }lñéG îéýÖ

.QuA ûlzð þÏÇÚ ôA oõÃc qõñø .>kôõýèBøok ÿoBâqôo
ûoBGok îø ÿpãük RBdýÂõO õñýPðAoBO ôkoBðõEè úG QýK kpG òPuõýKpHg BG óBìríø
òì< :QuA ûkAk kôõýèBø ok ÿoBâqôo ÿqôo< ,îéýÖ òüA óAõñÎ óly Àhzì ô õüpKBÞ ÿk
úìBñíéýÖ òüA òPyõð Ùp¾ QÚô ëBu YñK
wéXð@ wè ok îø Ao ïpíÎ pPzýG ô ïA|ûkpÞ .QuA ûly ûkAk eýÂõO rýð ó@ þðBPuAk Èg
îèBu Q×ø .ïkõG BXð@ îø 69 ëBu .ïA|ûlðAonâ úÞ Qu|þðBPuAk òüA< :QuA úP×âõñýPðAoBO
òüA QüAôo ÿApG ïA|ûkq|óBXýø þéýg .kõG ,lPÖA|þì ÝB×OA wéW ó@ wè ok 1969 ëBu o
pãük úÞ ÿkôõýèBø ô wéXð@ wè ûoBGok óBPuAk Qý¿hy ôk .kôõýèBø ok ÿpâ þLýø óAoôk ZôA
àü )õüpKBÞ ÿkôkoBðõEè( óõPèAk àüo þé¾A
>.koAlð þWoBg kõWô VõG ØýéÞ ô ópPuô ÿBø|ëBüpu ÜGBu ûoBPu
pËð úG RBdýÂõO òüA úíø úG úWõO BG çÛO ôk pø .lñPvø ôA þíülÚ oBßèlG )QýK kpG(
QýO óôoBy óly úPzÞ àüsApO úSkBc luo|þì ,lñuBñy|þíð pãük úÞ ÿkôõýèBø ok lññÞ|þì
ûoBGok BO QuA ôpzýK óAkpâoBÞ òüA ÿApG ÿA|úðBùG :koAkoõùzì úüBvíø àü àüo BìA lñðBíG þÚBG

.kqBvG îéýÖ óAoôk àü >.QýO óôoBy
ÿpãüqBG ,lýuo êPÚ úG úÞ þìBãñø QýO þíuA òýñ^ JBhPðA Qvýð Àhzì qõñø
óAôpýK .kõG þßvðæõK òìôo pvíø ô oõùzì ÿqôo< îéýÖ ôk úG òük ÿAkA þÎõð îéýÖ ÿApG
oõPuk BG óõvñì ûkAõðBg úG ïõuõì óõvñì rèoB^
ôôAô lðkpG ïõXø QýOô þßvðæõK úðBg úGôA
ô kõHð úðBg ok þßvðæõK .lñPzÞ Ao {ðBðBíùì

.kõG oAkoBG ,ly úPzÞ þPÚô QýO

35

óApùO úéXì

ïçÎA þPýüõOoBzPðA BGoBzÖAqBñùì
!QuA ûlypüõ¿PèA Ñõñíì úÞûkpÞ

2018 xoBì 8 -1396 lñ×uA 17 úßHy óBíùì úP×ýzéâ ëBüpu BG Bøqôo òüA úÞ óBìoõzÞ ÿBíñýu pãüqBG oBzÖA qBñùì #
ûoBGokô kAk ÿpüõ¿PèA ÑõñíìqApHg }pPýDõOok þPvKoBzPðA BG ,QuA ûly þãðBg {üBíð

.kAk eýÂõO ApWBì òüA QéÎ
Ñõñíì ëBüpu òüA þé¾A óApãüqBG qA þßü oBzÖA qBñùì úP×ýzéâ ëBüpu oBzPðA BG óBìríø
ÿlùì,ÿoB¿ðA àìBýu,þOBýG òýðqBð, oBzÖA qBñùì ÿqBG BG úP×ýzéâ ëBüpu.QuA ûly püõ¿PèA
lñ×uA 9 úHñyoBù^ qôo ëBüpu ëôA QívÚô ûly úPgBu þHýÏy qôpùG þðAkpâoBÞ úGô, þíyBø
koAlð ÿA úÚçÎ IýHc:QuA ûlì@ þÎBíPWA ÿlíÞ úÎõíXì òüA óBPuAk ú¾çg ok.ly ÐüqõO

.QuA ûkAõðBg òüA ÿBøpukok qBÒ@ òüA ô lüBýG óApùO úG êý¿dO úìAkA ÿApG }pPgk

| | óq þééíèA òýGqôo QHuBñì úG ÿõéùK fpÖõðBHùy ïBýK

óBðq ïõíÎ úG Rpvì QüBùð BG Ao óBðq ÝõÛc ÝBÛcA ÿApG þééíèA òýG qôo # ly AlýK xõGõOAok ëBu 9qA lÏG Bâk ÿõéGBO
| | .îüõâþì QýñùO IéÚ îýí¾qA óApüA ûAõhükAq@
,kõG ûly ûlükqk úvðApÖ þuoBì ûqõìqA {ýK ëBu 9 úÞBâkoBâkA ÿBø|þyBÛðqA þßü #
óBzüApG ô QyAkpG óBðq pu qA Ao ÿoBHWA JBXc åorG ûBy BÂo {ýK ëBu 80 kôlc ok .ly AlýK wüoBK àükrð þuõGõOAok
| |.koô@îøApÖþèBÎ}qõì@RBvuöõìôBùðBPupýGk,BøóBPvGkok}qõì@RBðBßìA
ûkpÞ AlýK xõGõOA àü ok óAlí^ àü ok Ao ÿpñø pSA òüA óAoõìBì úÞ úP×â úvðApÖ äñøpÖ püqô
Ao óly JBhPðAô ókAk ÿCAo Üc óApüA óBðq ïkpìô ûBy lý×u JçÛðA BG 1341 ëBuok oækoArø 950qA {ýGô QuA Bâk kõgpSA ,êPuBK þyBÛð òüA úÞ lðA|ûkpÞ lýüCBO óBuBñyoBÞ .lðA
òüAqA wüõu lñðBì BøoõzÞqA þgpGok óBðq óBìq óBíøok úßýèBcok ,lðkoô@ QulG úP×â qpPüôo ÿoArâpHg .QuAûkõHðxõGõOAóApÖBvìqAàüaýøúGÜéÏPìóAlí^.koAkQíýÚ
þÂpÚoõÆ úG þyBÛð òüA.lðkõG Bø|óAlí^ òPzâ ëõÓzì wýéK óAoõìBì úÞ ly ØzÞ þPÚôõéGBO
.lðkõG ïôpdì ÝõÛc òüA .ly ûlükqk úÞ kõG ûly úPyAnâ {üBíð úG þuoBì ûqõì ok ô ûly úPÖpâ pãük ûBãzüBíð àü qA
ÿApG úPÖpzýK oBývG òýðAõÚ ô lì@ êDBð úÛÇñì ok óq püqô òýèôA òPyAk oBhPÖA úG óApüA qA þßüôA .lì@Býðk úG wüoBKok ÿkçýì 1834 ëBu ,BâkoBâkA.QuA ûly Üég 1877 ëBuokpSA
pu pG ûBykBK 1346 ëBu ok úßýðBìq .lükpâ ÐÂô óAokBì ô óBðq ,óApPgk ÝõÛc }pPvâ
.kõG îvýðõýupLìA IPßì óAoAnãðBýñG
.QyAnâ óApüA óBðq ïBíO pu pG Ao ZBO úÞ kõG òüA òì wc QyAnâ ZBO òì
þGô þìApPcA þG ,òýøõO koõì þðApüA óBðq úÞ QuA ëBu 39 kôlc ØuBO ëBíÞ BG 36
Ýçy ,BøpWq úíø BG Bªì@ .lðA ûlì@ oBíy úG ïôk úWok lðôpùy ô úPÖpâ oApÚ þPèAlÎ
óBykõg ú©Ûc ÝõÛc ókoô@ QulG ÿApG óApüA QìBùy BG óBðq Bø óly þðAlðq ô Bø ókoõg
òüA qA ô lðA ûly óBùW óBðq úíø ô óBýðApüA oBhPÖA IWõì ô lðA ûkAk úìAkA ûqoBHì úG óBñ`íø

| | .lðAúPuBgpGóBð@qAÔüokþGþðBHýPzKúGrýðóApüAûAõhükAq@óAkpìqAÿoBývGôo
| | þßüoBOpGoõð ÿqôpýK lýìA úG

www.TEHRANMAGAZINE.com

37

óApùO úéXì

ÿpGApG ÿApG þHyô 'J@êßy' ÿqôpýK ,90oBßuA

3 - ápßðAk ,úðBÛyBÎ ÿrPðBÖ àü ,"J@êßy" îéýÖ #
2 - ÿoôrýì ,äñýGA óôpýG koõHéýG úu oBßuA ûoôk òýìkõð îéýÖ òüpƒPùG ûrƒüBƒW
þüBíñýu ÿBøpñø ô ïõéÎ þìkBÞ@ rüAõW(
2 - QÎBu òüpO|ûpýO
2 - 2049 pðAo lýéG .QÖpâAo )Bßüpì@
úG kpì ô óq êíßì pãüqBG òüpPùG rüAõW ok )xoBì 4( Iy úHñzßü îƒuApƒì òƒüA
ô BýðõO ,òì îéýÖ ÿApG ,þñW óõvýèA úG IýOpO úƒÞ lƒy oArƒâpƒG þƒüBƒÃÖ ok ô wƒéXƒð@|wƒƒè
óôpýG koõHéýG úu ok ÿqBG ÿApƒG ,ëõƒÞAo îu ok óBðq ô Bø|QýéÚA ÿpGApG ÿApG Bø|QuAõgok
.lýuo ÿoôrýì ,äñýGA
Ao þuBHPÚA pýÒ úìBñíéýÖ òüpPƒùƒG ûrƒüBƒW .kõG úPgAlðA úüBu ó@ pG Bíñýu QÏñ¾
ôpG îéýÖ óAkpâoBÞ ô ûlñvüõð ,êƒýƒK ókoõƒW qA oBßuA oBù^ òPÖpâ BG J@ êßy îéýƒÖ
,ôoõO|ëk õìpýâ ÿApG þðAkpâoBÞ òüpPùG úéíW
.QÖpâ óôpýG IvÞ Ao rüAõW òüpPzýG ,þßürßì qBvíƒéýƒÖ
òüpPùGoBßuA ûlðpG ,úèBu 89 ÿoõü@ríýW
QìBð úG Apì îéýÖ ÿApG ly þuBHPÚA úìBñíéýƒÖ .kpÞ
QuA oBßuA rüAõW òu|îø úƒÞ ôA .òƒÞ Alƒ¾ óõPvñüô {Ûð ÿB×üA ÿApG ,òìlèôA ÿpƒâ
ûrüBW ,QÎBu òüpO|ûpýO îéýƒÖ ok ,êƒýƒ^pƒ^

ÿAløA iüoBO ok oBßuA ûlðpG òüpO|ûkoõhèBu .QuA ûkõG qBupHg pýgA ÿBø|ûBì Bƒì úƒíƒø óõƒ^ ,lƒýƒñƒÞ ûBƒãƒð óBƒPƒÖApƒƒÆA úƒƒG .QÖpâ Ao kpì ëôA {Ûð pãüqBG òüpPùG
.QuA rüAõW òüA úu ÿApƒG lƒñìoôk|àƒì wƒývðApƒÖ ûrƒüBƒW ô îüoAk òükpÞ ØüpƒÏO ÿApƒG þƒüBƒø|óBƒPuAk òüpPùG ûrüBW úÞ ,lñìoôk|àì wƒývðApƒÖ
ôAoBßuA òýìôk ÿoôrýì ,äñýGA óôpýG koõHéýG óôpýG koõHéýG úu îéýÖ ÿApG óq ëôA {Ûð pãüqBG
pPgk óBPuAk ,}õìBg ákõÞ ûBOõÞ îéýÖ ÿqBGpÆBg úG óly ûlðpGqA lÏG ëBu 21 úÞ kõG ".koAk ÿoAnâ|úüBìpu úG qBýð úÞ þüBø|ûsôpK krìBð óBðq úíø qA QÖpƒâ Ao ÿoôrƒýì ,äƒñýGA
Ao ûBOõÞ îéýÖ òüpPùG ûrüBW ,úèBu {y ÿAõñyBð úWõO ÿApG kôõýèBƒø ûoBƒPu òƒüA úƒPuAõƒg lðrýgpG kõg BWqA úÞ QuAõg òèBuokoBßuA
þðApüA îéýÖ òüA þé¾A êìAõÎ qA p×ð ôk .QÖpâ .QÖpâ õâoBÖ îéýÖ ok úéEvì úÞ ly fpÇì þèBc ok óBðq úG pƒPzýG ,óBüBÚ@ô Bø|îðBg" :Q×â òüpÂBc úG JBÇg ô
pýìA ô kõG îéýÖ oAkpHíéýÖ ,þðBøApÖ þéÎ :lñPvø :rüAõW òüpPzýG óBâlðpG qA lƒÏG ûtƒüô úƒG Bƒíñýu QƒÏñ¾ ok ÿpƒƒGApƒƒG
ok kôõýèBø ok þvñW oAq@ úG ÉõGpì ÿBø|þüAõuo 38
4 - J@ êßy

www.TEHRANMAGAZINE.com

fpÇì îuApì {üBzâok {ðBñhuok Ao þvñW .ó@ qBvãñø@ ,þðBXñÞ þÚkB¾
ô òýPvñüAô ÿôoBø ÉõÛu úÞ Q×â ô kpÞ ô )|Me Too| ( "îø òì" ÿBø|òýLíÞ
QvðAõO|þì ,ûly qBÒ@ ûqBO úÞ þOBcç¾A oõÃc )|Time|'up|( "ûlì@pu {PÚô"
.kõyÑôpyBùñüAqApOkôq lñPyAk Iy úHñzßü oBßuA îuApì ok þãðopK
ïBðúPynâëBuúÞ,ÿôBðAkþÖôþPýGóoAô ô àüBø Bíéu ,kBW þéyA ó@ qA þzhG ok úÞ
|QÞBK óly BXGBW êýèk úG Ao îéýÖ òüpPùG qA þãíø úÞ lñPÖo úñd¾ ÿôo ,Aoõy çGBð@

,lðkõG ûkpÞ ïçÎA ûBHPyA óBâlðpG ïBð ÿôBc ,òýPvñüAô ÿôoBø úÞ lñPvø þðq óApãüqBG
ÿôo îéýÖ òüpPùG ïçÎA ÿApG pãük oBG ëBvìA þvñW oAq@ úG Ao kôõýèBø ûlykpÆ ûlññÞ|úýùO

.lñPÖo úñd¾ .lðA|ûkpÞ îùPì
îéýÖ òüpPùG oAq@ ÑõÂõì ,îuApì ÿpXì ,êíÞ þíýW
îéýÖ òüpPùG ûrüBW J@ êßy
.QÖpâ Ao ëBu
óq úzýKpñø òüpPùG
ÿApG lðõìolßì wývðApÖ
óôpýG koõHéýG úu" îéýÖ
ûlðpG "ÿoôrýì äñýGA
oBßuA óq úzýKpñø òüpPùG

.ly
Q×ãy ç¾A ûrüBW òüA
ê¿Ö ok lðõìolßì .kõHð
rüAõW úíø þüBíñýu rüAõW
qA kõG ûkpÞ ôok Ao úGBzì

.Jõéâ óléâ ô BP×G úéíW

lÏG úd×¾ ok úèBHðk

39

óApùO úéXì

ÿoôõü@ ÿoAkpHíéýÖ òüpPùG êý¾A äñø@òüpPùG| kpì úzýKpñø òüpPùG
ûBOõÞlñPvì òüpPùG ûlðpG rñýßük pWAo - 2049 pðAo lýéG òPvüpÞ( õÞõÞ òzýíýðA pSA - }BG ïkBü úG òüpO ûpýO" îéýÖ pÆBƒg úƒG òƒìlƒèA ÿpƒâ
- QuA 405 óBGõOA ok óAlñG ûAo QzƒùƒG ÿrìBð oBG 14 qA wK ôA QýÛÖõì òýèôA òüA ûlðpG êý^p^ óõPvñüô þâlðq ûoBGok "QÎBu
)rKõè RpGAo ô rKõè óõuolðA
ê×üBPuA àðApÖ .kõG .kõG õÞõÞ ÿApG oBßuA òýìôk òüA .ly oBßuA kpì úzýKpñø òüpPùG
ûlðq òzÞA ûBOõÞ îéýÖ òüpPùG ûlðpG þuBHPÚApýÒ úìBñéýÖ òüpPùG .lðkAk ôA úG AlðõÖ òýW ô ópýì òéø Ao ûrüBW

îéýÖ òüôlO òüpPùG êýK ókoõW úPyõð - óôpýG ôpG îéýÖ þÛýuõì òüpPùG óAkpâoBÞòüpPùG |
QýíuA þè - ápßðAk QéLuk olðBvßèA - J@ êßy
þíéýÖ ápßðAk ÿApG ûrƒüBƒW òƒýìõƒu òƒüA þuBHPÚA úìBñíéýÖ òüpPùG ûlðpG IzìA úÞ QuA J@êßy ûrüBW òýìôk òüA ëk õìpýâ Iý¿ð óAkpâoBÞ òüpPùG ûrüBW
IzìAîuApìokþðBùWäñWûoBGok ríýW qA úìBñéýÖ - òÞ Al¾ QìBð BG Apƒì .lñÞ þì QÖBüok .ly "J@ êßy" îéýÖ pÆBg úG ôoõO

40

www.TEHRANMAGAZINE.com Al¾ òüôlO òüpPùG ûrüBW ûlðpG ûtüô ÿBø ûõéW òüpPùG ûlðpG
xõHýâ wßèA ô äñýÞ koB`üo - ápßðAk ,or×ð kpâ ,óõvéð óBW - 2049 pðAo lýéG
lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ lñPvì òüpPùG oôõø koB`üo ô RpHíè ëBK
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G óBâõÞ ókô êâõÖ óBüApGqA ÿoBÞ xôoBßü@ ûBOõÞòýzíýðA òüpPùG ûlðpG
ûrüBW ûlðpG }qoô ok äñýKôk ÑõÂõì BG - òýÞ òéâ - þñPyAk Quôk ëBHPßPvG
ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük .QuA ûly p`ýÖ lñPvì òüpPùG QðBüApG þGõÞ
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW "ûBýu äñéK" îéýÖ úG ûoByA óq êíßì ûrüBW òüpPùG ûlðpG
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA 47 ok úÞ lüõâ þì þgõy úG êýíÞ þíýW "BýðõO ,òì" îéýÖ pÆBg úG þñW óõvýèA
îéýÖ ,oBßuA îuApì Ñôpy óBìq qA ëôA úÛýÚk ÜGBu óBìpùÚ äñükoBø BýðõO þâlðq îéýÖ
(626)3-50-50-50 (310)274-7474 BøBíñýuokpãükoæk óõýéýì 48 "ûBýu äñéK" oB^k úÞ lñÞ þì õâqBG Ao iü ÿôo þßuA

.úPgôpÖ QýéG ly þüAõuo
ÜÖõì óBñ^ ûBýu äñéK óApÞA" :Q×â ôA þWoBg óBGq îéýÖ òüpPùG ûlðpG
QÖBüok ïlÎ ÿApG ëôA lýìA æBc qA úÞ ûkõG õýéè òýPuBHu ,pzdì óq àü

".QuA ûlñü@ ëBu ok ÿkrìBð lýèõO þcApÆ òüpPùG ûlðpG
)ïõPuBÞ( xBHè þcApÆ òüpPùG ïBùðk ëBK qA lýèõO þcApÆ – J@ êßy
þcApÆ òüpPùG ûrüBW ûlðpG rXüpG áoBì ØW ô õüô òýy qA úñd¾ þcApÆ ,ÿpGpPuA
úPyo" îéýÖ pÆBg úG )ïõPuBÞ( îéýÖ xBHè
òüõéì
.QuA ûly "ëBýg Al¾ wßýì òüpPùG ûlðpG
kpì êíßì úzýKpñø òüpPùG ûlðpG ÿpâ ô pßülñè åpâ ,òOoBãñüô áoBì – ápßðAk
óôpýG koõHéýG úu" îéýÖ pãüqBG ëõÞAo îu
úzýKpñø òüpPùG ûrüBW ûlðpG "ÿoôrýì äñýGA ôrüo
.QuA ûly kpì - ïôk {Ûð - êíßì

41

óApùO úéXì

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

.ïA ûkrð Ùpc ôA BG îø|þìçÞ þPc ô îuBñy þíð Ao IüpÒ óq òüA BG
ô Qyok îz^ Q×W àü ó@ ïAlì ,ó@qA lÏG| {üBø Quk úÞ
Ùpc òì BG Bø îz^ .ïlük|þì îéGBÛì Ao òýãíÒ QuA þèBg òPuAõg wcqA
õãì òhupãük
!lðkq|þì Ùpc òüpýy ú^ ô lðkq|þì Bø ú`üok ó@qA
îüApƒG Qƒ×ƒâ okBƒì úƒÞ kõƒG lƒÏƒG qôo lƒñƒ^ oBùG ÿõu úG úÞ
ЃÚõƒì úƒ^ æBƒc !lƒG úƒ^ .lƒü@|þƒì oBƒãPuAõƒg .lðkpâ|þì ûkõzâ
ëBýg BG ,ïkõg ëBýg BG òì ?QuA ólì@oBãPuAõg ,QuA|úPvg ôA
oBãPuAõg pãük ô îPvƒø }õƒg Bƒø îzƒ^ ó@ ,lü@|þìpùy ïBckqAqA
?Q×âokBì úG Ao òüA ly|þìpãì þèô .îøAõg þíð ëõéì kkôõükqA
úG ô ïA ûly úðAõük úÞ kpÞ|þì ëBýg okBì B« íPƒc ...QuôqoA~ {ðBvðAô
úðBñc-}
!ly|þì êuõPì wüõðBÎk oBãðA .konâ|þì kôq olÛ^ óBƒìq #
ÿoõhèkô þéýì þG BG òì ô lðlì@ Bùð@ ,p¿Î äðo òì þâlðq ú¿Ú úÞkõG qôpük òýíø
ô îPÖpâ óAlðk úG Ao|ó@ úHèôk ,ïkpÞ pu úG okB^
úßñüA óôlG .ïkpG ÝBOA úGô îPyAkpG Ao ÿB^ þñýu
úG BìA ,ïkpÞ óBzÖoBÏO ÿB^ ,îñÞ ûBãð îðBg ôk ó@ úG
pø .îyBG RôB×O þG îPvðAõPð ,ïlýuo úÞ kpì ó@
RôB×O þG QvðAõO þíð ,kõG îø ÿpƒãƒük wƒÞ
ô lñýHG Apì ÿôpGA ô îz^ úÞ kõG ûlì@ ôA .lyBG
ûBãð ôA úG lüBHð Ap^ òì ,klñvLð Bü ô klñƒvƒLƒG
.ïkpÞ {øBãðô îPÖpâ {éGBÛì Ao þñýu ?ïkpÞ|þì

:ïkpÞ qBG óBøk oBýPgA þG QÚô |ó@
!û@ -

ok îüBø óAlðk òýG qA okB^ ÿBø úHè ,û@ òýíø BG
ô lðlülñg úíø .lürÓè|òýìq ÿôo úGokB^ô QÖo
,îPyAnâ| |rýì ÿôo Ao þñýu ,ú^BLPuk ô ûkrìpy òì

.ïlüôk óôpýG ÝBOA qA ô îPyAkpG Ao ïokB^

?þDBñy@pÇÎõÞ,îHüpÒ kõgpùyok

îz^ ô ,ïkAk úýßO oAõük úG Ao îPzK úðBgrLy@ ÿõO þ^ :ïlýupO þéÞ þPvýð õO ïlük úÞ lÏG .ïkq|þì úð ,Bìpâ úð ô luBñy|þì Bìpu úð BXñüA .QuõøBýøpK ú^ ,onâkôq óBìq òýíø ,óBìq ô QÖpâ
oôBG .kpzÖ|þì Ao îüõéâ QyAk Ýõy .îPvG Ao îüBø ?ÿlðõì IÛÎ Ap^ ?ûly Ao ïkpì Bíy îø Iy úíýð þPc .qôo úð ô Iy qôpük òýíø ,úéG !kpÞ {ãðo þG óBu@
þèô ,lyBG ûly JBXPvì îüBøBÎk úÞ ïkpÞ þíð BÂo ïBìA ïpc ÙpÆ úG|úPuk|úPuk úÞ lýñƒýƒG|þƒì pßÖ îýâlðq|úPynâ ÿBøqôo úG úÞ æBc ...kõƒG
ûlì@ îüoBãPuAõg úG úÞ þvÞ .ïkpÞ|þì oôBG lüBG .îüpG æBc ,okBì ly þ^ îðôk þíð - |úPÖpâ QWBc îø lüByô àHuô kBy ô lðôo|þì .îñýG|þì pO|úPvßy|,Ao ïA|úPvßy IƒéÚ ,îñƒÞ|þƒì
ÿõO Ao ôA {ýK qôo lñ^ úÞ kõG ÿkpì óBíø ,kõG Ao ïokB^oBñÞokBìoBG òüA .îükBPÖA ûAo ûoBGôk ô Qvßy lüBG ûoBGôk ,Ao|úPvßy Ap^ îðAk þíð
ûkpßð îüBøo úËdè àü {èBýg ô ïkõG ûlük oAqBG ô îülì@ óôpýG oAqBG qA .îðBíð IÛÎ BO kõG|úPÖpâ .lðkpâ|þìpG| ?kõG úðõâ|òüA Ap^ îýâlðq pývì úÞ ïA|úPvðAlð qõñø
óBíø .îPyAk ÿlG ëBc ú^ .îüly xõGõOAoAõu úG ,ïly åorG ,îPÖpâ óBW ÿpùy òýñ^ ok òì Ùpc ô îñýzñG ÿkBíPì ÿBø QÎBu ïoAk|êýì
.kõG Ao óBGBýg îøBãð BG òì ,QÖo|þì xõGõOA úÞ oõÆ Ao ÜzÎ þãèBu ûlXø ,ûl×ø ok ô îPÖo úuolì ó@ qA ,þã`G óAoôk qA ,îüõãG rý^ úíø qA ,îðrG
îP×â òì ,ûkpßð qBG óBøk ïolK qõñø Iy ó@ ûkõùýG BìA ,îPzâ|þìôA ëBHðk úG .ïkpÞ|þìõXPvW êâ ,okBì úìpOqBíðBWqA ,lý×uô þG@ûAo ûAo NõO
êGBÚô îèBu ïk@ îñÞ|þìpßÖô ïA ûlülñvK AoôA úÞ òýãíÒ ô|lýìABð òì ô îükõG ûlýuo úðBg úG .kõG .îPÖBü ô ïkpÞ õXPvW îèk ,ûo@ .óBƒì úƒðBƒg oBƒðA Qƒgok ô xBƒü ÿBƒø
Quok ôA .ïlük Ao ôA úÞ îPyAk óly ûkBýK l¿Ú ô ïlük Ao ôA úÞ kõG rýDBK pýãèk pùÊ qA lÏG àü BG úÞ QuBø Rlì .îðrG Ùpc þéýg løAõg|þì
.lyBG ÿkBíPÎA xõGõOA þèlñ¾ ÿôo ,òì qA pO IÛÎ Øüko àü AlýK Ao pãülíø Bì ,oAqBG þÒõéy ÿõO .Apì îø ôA þvÞ ïkq|þì îø pâA lGæ .ïA ûkrð Ùpc þƒvÞ
qBG Bì ô QÖo {ýK QÎpu úG rý^ úíø ó@qA lÏG okBì ëBHðk úG rW ÿA ûoB^ ,òì ÿAlg .kõG|úPvzð {øBãð ÿõO .îüly ûpýg îø úG RõùHìô îükpÞ
:Q×â|þì ô lülñg|þì úðBìkBy ôA .îükõG oAqBG ÿõO ïkpÞ wcô kpÞ îøBãðqBGôA .îPyAlð óly ûkBýK ô JõXdì .QÖpâ ApìoõÆ ó@úÞ kõG ú^ îðAk þíð .kpÞ þíð úWõO
úG BO !þâorG ÿkBy ú^ .ly ûkBýK òì ëBHðk úG úÞ ô lðkq|þì úñO òì úG ïkpì ?òì ô kõG ûkBu ô ïAo@ Bíy úé¾õcô ëBc îøAõg þíð úíø òüA BG BìA
?kBPÖA þÚB×OA ú^ ?úOkBü qôo óôA lýøBð - pãük lÏG ô kpÞ QÞpc Bì pu QzK ôA ,îýupG úðBg Bùð@ ÿApG lGæ .ïlýñy þíð úÞ lñP×â|þì þüBø Ùpc ô þã`G ô ïôpð úýyBƒc lƒüoAnƒãG .ïpƒHG pƒu Ao
:îP×â|þì òì ô ûkBPvüA Ùlø þG ,þÒõéy ó@ok úÞ ÿpPgk ólük îðAk|þì .ïkõg ÿApG ïoAnãG Ao {üõg RApÆBg
.{ìlülð ûlýzÞ ÙpÆ ó@ô ÙpÆ òüA QýÏíW Zõì BG ûBâô ô ïoAk úãð Ao îüBø ÿkBy úÞ QuA þÖB¿ðA þG òüA
ô pülÛO úG ïk@ úÞ k@|þì {ýK Arý^ òƒüA - Ao þÛyBÎ ô ÜzÎ Ñõð òüA ô koõgpG Ñõð òüA òì ïlük QÚô àü .kõG oô@ IXÏO þéýg ,kõy|þì BG pý¿ÛO ,Jõg þèô ,îñÞ îývÛO Bíy BG Ao îüBø îÒ
.úñÞ AlýK kBÛPÎA Qyõðpu .ïkõG ûkpßð oôBG þèô ,ûlðAõg kBüq Bø ú¿Ú ÿõO lük Apì þPÚô ,kkpâ|þì îèBHðk úG úíýuApu okBƒì òüA ô lýðBGpùì ô Jõg olÛñüA úÞ QuA Bíy kõg
ç« ìBÞ Ao þvÞ kõƒy|þƒì pƒãì :îƒP×â|þƒì úƒzýíø
îø BG úÞp×ðôk úÞ k@|þì {ýK Arý^ òüA ,úð - ïlük|þì æBcô ?kpÞpßÖ }A ûoBGok BìA ,QgBñzð :Q×â ô lýzÞ þPcAo úG þv×ð .lüoAk êídO úíø
.òñÞ AlýK ôpãülíø ,òPvø Q×W ôA «ç¾A úÞ îñÞ|þìpßÖ þvÞ ûoBGok ïoAk ïkõg úÞ ô îPÖo|þì oõÆ òýíø òì ?lýøBð ÿlðõì BXÞ - ?lüA ûlük Ao lùzì Bíy ,îPvø ÿlùzì òì
.pülÛO þñÏü òýíø ,Jõg - Ùpc îPyAk ,þPvø ïoBñÞ ok õO úßñüA ëBýg úG óBíüA pùy ,QuA B×¾ ô QHdì ô oõð pùy BXñüA
ô Õõéy ëBu ûBì ûkqAôk ÅpÎ ok Bì pùy .QuA 44
.ïkõG|úPvzð lÛÎ ûp×u pu òì lÏG qôo lñ^
qA .kpÞ|þì ûõéW ûõßyBG ô BHüq ïpËð úG rý^ úíø
úéXÎ .ïlýíùÖ þíð ÿrý^ lÚBÎ RçíW ô RBíéÞ

TEHRAN MAGAZINE áõÞ ÿkpìBð ô þOôpì þG qA ÿqBu ,lñPvðAk|þì .lðkpßð Tel:(818)881-1771
.kõG pãük ÿA úÏWBÖ kõg òüA ô lðkpÞ ûlýz^ Ao ÜzÎ îÏÆ óBPýâlðq ok Bíy pâA
.lýzG AlW îø qA æBc òýíø ú^ ÿlùì ô òì ,pg@ Iy úÞ lýðAk|þì ,lýyBG îP×â îø Ao úéG ûpgæBG .îüõãG úéG pOkôq úÞ îPyAk
úíø ó@ ô Õôok úíø ó@ qA ,ok QzK òì ÿlùì pvíø òì óõðBÚ ô Ñpy pËð qA úßñüA BG oAôlýìA Q×â ô lýuõG Apì ÿlùì .ïly QcAo ô
òýãíÒ ÿAl¾ ô îPÖpâ|þì {O@ îPyAk þPèAlÎ þG òì .îñÞ ZAôkqAôA BG lüBHð úÞ lñP×â|þì Bùð@,ïkõG .îvüõð þíð ÿrý^ ûoBG òüA ok òì .îülýzÞ ô ,lyBG òì ÿApG ë@ ûlüA ÿpøõy lðAõPG úÞ QuA
òüA ok îPvýð pÂBc úWô aýø úG úÞ îP×â|þì ûoõzèk ó@ ô îükõG pSCBPì B« ÛýíÎ ôk pø eH¾ ô îyBG QhHyõg òì BO lñÞ|þì Ao }kõg þÏu
:Q×â|þì úÞ ïlýñy|þì Ao ÿlùì pø ô ïoAk {Puôk òì ,ïpýãG ÝçÆ ôA qA ÈüApy ô QÖo ÿlùì .QyAk þíðpG òì pu qA Quk þPñÏè Ao ZAôkqAô îükpÞ lÛÎ ÈÛÖ Bì .îñÞ þâlðq QcAo
ïAõg|þì òì þèô ,QuBíy BG Üc ,ïõðBg úéG - ,îðBì|þì }oBñÞ ok ô ïoAk {èõHÚ Qvø úÞ oõÆ .ïkpÞ wc ïkõWô ûom ûomok Ao þDBùñO þhéO òì .îPÖpâ|þì îéLük òì úÞpãük ûBì úð ÿApG îýPyAnâ
ô äñO òì úG Ao ú¾pÎ pPzýG qôo pø Bùð@ þèô IOpì ,ó@ qA wK ô kq ò×éO óAkBG@ qA Iy óBíø úuolì ô JBPÞ ô xok úG ÿA úÚçÎ pãük ïkõg
.îðrG Ùpc lýøBð kõg BG Bùð@ úÞ lýuo BXð@ úG þãñO òüA ô lðkpÞ|þì pO äñO pø ô îükpÞ|þì QHd¾ îø BG þñ×éO oBGôk ÿA|úP×ø ôA Ao ú^ pø ô QuAõg|þì ÿlùì Ao òüA .îPyAlð
,ïkpÞ oApßO Bíy úuAô Ao lýøBð ÿBÖpc òì - þéýg úÞ Q×â|þì ÿrýãðA órc òdè BG ôA oBG
.ïôpG ôA ólük úG lñPyAnâ þíð þPc þíð Apì râpøpãük úÞ lñÞ|þìpßÖô QuA QcAoBð .îPÖpünK|þì óBW BG òì QuAõg|þì
.úâ|þì õñýíø îykõg Ao ÿlùì òì .îyBG Bùð@ êTì îPvðAõO þíð òì ïA úðAõükpPzýGôA ÿlýìABðô þñýGlG úíø òüA .lñýG ïBíO .ïlýíùÖ|þíð ÿrý^ îéÏì xok qA pãük
RolÚ olÚ ó@ ïkõg ok òì ,lñPÖo|þì þPÚô ó@qA ,úðBgqA .îPuAõg þíð {üBø îz^pÆBg úG ,îølG {üoAlèk îPvðAõO|þíð þPcpãükôkpÞ|þì oAô úívXì ÿBW úG îPuAõg|þì ô kõG ÜzÎ ïkõWô
.{íñýHG pãük oBG àü ô ïõy lñéG úÞ ïlülð úG ô ïkpÞ|þì oApÖ ,lðkõG|úPgBu îüApG úÞ þðAlðq ÿlùì {ýK ,ólýíù×ð ÿrý^ô òPvzð xçÞpu
pÃdì ÿõO Bì úÞ kõG lÏG qôo lñ^ îðAk þíð óBñ^ ô kõG òýãíÒ óBñ^ ôA BìA ,îPÖo|þì ôA ólük .îPyAkôAúýHyþèBcB« ÛýÚkîøïkõgóõ^ ÿôo ûkBüq îPyAk oBãðA ,ûlülð ÜzÎ òì BìA ,îyBG
.lyþÆþécApìú^BXð@BOïlýíù×ðç« ¾A,îükõG lñ^ BO òì úÞ QÖpâ|þì kõg úG ÿrýãðA QÚo úÖBýÚ ÿAl¾qBGô ly ïBíO ÿlùì QüoõìCBì ûpgæBG îø ôA úÞ îðAk|þì .QyAk oBÞ ÿlùì .ïkpÞ|þì
,ïlük Ao êýéÎ ô Øýdð ïk@ ó@ ,òì ô lì@ þPÚô òüA BG ,ïlýíùÖ þíð Ao ïkõg ëBc «ç¾A lÏG qôo òì BG Ao }qôo RBËdè ïBíO úÞ QuAõg|þì
óBíø ô ïkBPvüA {éGBÛì .ïoôBýG QÚBÆ îPvðAõPð {ðlük úG îø qBG ô ïkpÞ|þì oApÖ îø qBG úíø :lðBuo îyõâ úG ò×éO ÿõO qA Ao {ñýãíÒ
ïAlì ôA ô îPvzð|þì }oBñÞ Bø QÎBu .îPÖo|þì .lùzì ï@|þì AkpÖ òì lýøBð - .ly þíð BìA ,lðAonãG
:îP×â ,îPvüpâ|þì Rly úG úÞ oõÆ :ïkõG ûly ûkq Ýôm ÜzÎ êßy òüpOBHüq òüA îñÞ|þì ëBýg òì
!ÿlùì - .Qhüo|þì àyA }pøõy ÜyBÎ ZAôkqA qA lÏG ,ÿpPgk úÞ lyBG
îüôo úG Ao Bøok ïBíO úÞ ïlük qôo àü ô òì ,îèBdyõg þéýg ,ÿlùì îèBdyõg - úuolì úG eH¾ qôo pø òì ëBc pø ok ,kõzG
:Q×â ô kpÞ qAok Ao {Puk ôk pø òì ÿBøkBüpÖ ô Bø àyA úG úWõO óôlG .lðA|úPvG .ûBâkôpÖ ï@|þì ô ïkpâpG úðBg úG p¿Î úÞ|lýìA òüA BG BìA ,îPÖo|þì
?þDõO ,lýøBð - qA lüBGõO ?koõg|þìõO kok ú^ úG ÿlùì :lñP×â|þì ôA .QuA|úPvzð îðlì@oBËPðA úG úÞ îñýHG Ao ÿlùì
þðôk þíð .lýøBð ÿkõG BXñüA óæA þßyBÞ - ,Qvzð|þì þPÎBu ,lì@|þì Bì úðBg úG p¿Î qôo pø
îvýg ÿBø îz^ ÿôo ô îPÖpâ Ao {üBø Quk !ÿpýãG ÝçÆ ôA olÛ^ qôpìA þðôk þíð ,ûly äñO QüApG îèk olÛ^ úðBg úG ôA lÏG ô îýPÖo|þì óôpýG úðBg qA îø BG Bü
:Q×â|þìAo@ úG .îPyAnâ :îP×â|þì úíéÞ àü BùñO òì ô pOkôq BO ïkpÞ|þì ÿoBíy qôo .Qzâ|þìpG óBykõg
!îãñPèk
Rkõg úãì ?lýøBð þñÞ|þì úüpâ Ap^ - !úð - äñPèk ç« ¾A òì !ÿlùì órð Ùpc ÿoõÇñüA - .kõzG ïBíO ëBu
BG þâlðq úÞ ÿkõG| |úP×ãð Rkõg úãì ?þPuAõhð ô òPÖo óôpýG Üc ô ïkõG úðBg ÿõO ïBíO ûBì úu lüBG îøõO .îèBdyõg îø þéýg wßÎpG ,îPvýð ÿBøqôo ó@ .kõG pËPñì òì ûqAlðA úG îø ÿlùì
þéýg îø lüBy ,îðôk|þíð ?þøAõg þíð Apì îüApG ÿlùì .îPyAlð Ao wÞ aýø úG ókq ò×éO óBíüBø IéÚ BG îükõG Bì ,þðBGpùìô îükõG Bì Jõg
îø þèBdyõg qA Bø QÚô þøBâ ïk@ !þèBdyõg .þyBG ëBdyõg þøBâ úÞ þÎõÂõì BùñO .lýLO|þì úðBÛyBÎ úÞ
:úÞ kBPupÖ|þì ïBÓýK qA lÏG ô îPÖo ûBâkôpÖ úG opÛì QÎBu pu AkpÖ ô }õìBg ÿBø ûBãð ,ly|þì îGAnÎ ô Yðo UÎBG
.úñÞ|þì úüpâ QÏuô úG þP×â|þì úÞ þÛzÎ óBíø kõG òüA - îðAk þíð .îPzâpG úðBg úG BùñO ,oBËPðA QÎBu lñ^ îOoõ¾ úG olÛð@ ûBâ úÞ kõG ÿlùì òýãíÒ
,ÿlùì ïoAk QPuôk òì ,îPvýð ëBdyõg - ,îñÞ ú^ îPvðAk þíð .lìBýð ÿlùì úÞ kõG ûly ú^ :îP×â ôA úG BøoBG .ïly|þì|úPvg úÞ ly|þì|úPgôk
?QuA óBíu@ {PìBÚA êdì êPø úG .îñýzñG ò×éOoBñÞ úßñüA rW ?þñÞ|þì ûBãðõñì ÿoõÇñüA Ap^ óõW ÿlùì -
?îðrG lüBG ÿoõÇ^ Ao Ùpc òüA RolÚ úßñüA óôlG ,ïkq|þì oAq þDBùñO ok òì ô ,{ýKqôo úÞ lñP×â òì úG BìA .ïkq äðq óAkBG@ok
!pPÖk óôA ókpÞ FBÃìA BG - àü ô .îñÞ ÑBÖk ïkõg þðõðBÚ Üc qA îyBG|úPyAk .ïoAlð Quôk «ç¾A Ao ókpÞ ûBãð oõW òüA
püq }okBì úÞ þèBc ok ,lì@ Quk úG B¿Î ,ôA qôo .QuA|úPÖo ô|úPgAkpK Ao {GBvc :Q×â ô kpÞ þhéO ûlñg oBG pø ôA ô
.ókpÞ oõHXì õñì - ,ïlük Ao Bùð@ûpXñK QzKqA .kõG|úPÖpâ Ao {üôqBG xlc lýðAõO|þì óBOkõg Bøqôo ó@ok Apì ëBc îñÞ|þì pßÖ òüA úG îy|þì ûpýg QùG þPÚô -
ÿApG îñì ,ûpük þéýg BÖpc òüA ÿApG úãük - pvíø ëAõcA úÞ kõG ûlì@ ôA !kõG ÿA ûpËñì ú^ ÿlùì :ïlýñy Ao Býðk pHg òüpOlG ...lÏGô lýðrG îø úËdè úü þPc òì,þñÞ ápOõñì ÿqôo úü úâA úÞ
}A úðBg úG Ao ôA îø lüBy ô lupLG Ao }oBßyõìApÖ ok ô kõG ûkpÞ ÙkB¿O ûBâkôpÖ ô êPø òýG úé¾BÖ ok îðôk þíð ,lýøBð îðôk þíð .îyBG ûlðq îðõO þíð
.îPvýð êGBÚ úãük ókpÞ oôBG úG Aook .ïôpG óôpýG ÝBOAqA òì lñPyAnãð BìA ,kpHG ô îýPÖo óAkBG@ úG }okBì BG .kõG óAkBG@ óBPuoBíýG Rlì ÿApG îðõO þíð úÞ ïoAk Ao xBvcA òüA Ap^
FBÃìA .lñÞ FBÃìA lüBG Ao BXÞ úÞ lýupK lÏG ôA ,ïkq kBüpÖ ïlýGõÞok úG Qzì.lðkpÞ ê×Ú îüôo ÿõO ,BXð@ .îükAk óBW oBG oArø îýupG BO ïA ú×g ûoAk xBvcA òüAô îyBG|úPyAk AoõO ÿkBüq
ïAo@ ,koAlð ÿA ûlüBÖ ïlük úÞ lÏG ô ïkpÞ Al¾ Ao ÿA ûkpì ,úð úÞ ÿlùì ,îülük Ao ÿlùì ,óBPuoBíýG
:Q×â ÈÛÖ ô kpÞ úG lñPuAõg|þì Bùð@ .ïlðBHv^ ok úG }õâ ô îPÖpâ ÿkpì .kõGûlðqBøûBãPukàíÞúGúÞ .úñÞ|þì
!ÌÖBcAlg - ,kõG ókpÞ þâlðq ô ókõG ûlðq ÿApG òì|lýìA ïBíO úÞ ïkpÞ|þì úüpâ ,ïly|þì òýãíÒ {üBø Ùpc qA
ê×Ú òì ÿôo úG ÿok pãük .ïly kAq@ A«pøBÊ ?lñüõãG ú^|úPvßzèk kpì ó@ pãük ÿBÃÎAô kõG ûkAk QukqA Ao {íz^ôkpø |òüA îøAõg|þíð pãük :úÞ îP×â|þì ô
pG ,kpÞ þíð îøBãð IÃÒ BG wß`ýø ô ly þíð úÞ kõGôA ÿAl¾ .kõG ûly óAkpâ úürÏO ïokBì oõÇ^ òì ,BüAlg .lñPyAlð ÿpPùG ëBc îø {ðlG pãì ,îðBì|þì õO BG úzýíø òì .ïõñzG Ao Bø Ùpc
ûlðq pãük òì BìA ,lðkõG ûly óBGpùì úíø wßÎ ô QÖpâ|þì Apì ÕApu ÿlùì .kpÞ jAoõu Ao îHéÚ êíÎ lñ^ ?oõÇ^ ?îPÖpâ kBü Ao ókpÞ êídO ïpu ÿlùì QÚô ó@ ?kõG ûlðq BìA ,kõHðõO BG kõy|þì
Rpvc ô ïkoô@|þì ok Ao þâlðq ÿAkA îPyAk .ïkõHð ÿBW {ñO ok pãük .ly ïBXðA ôA ÿôo þcApW
ô ïkõG ûkpÞ Yè úíø BG .ïkoõg|þì Ao þÏÚAô ÿkAq@ :Q×âokBì úG Ao ôA ûBì ôk qA lÏG ...lÏG ô kõG ûlðBíð þíèBu :Q×â|þì ô QÖpâ|þì }A úñýu ÿõO Ao
.ïôpG ÿlùì ólük úG úÞ îPzâ|þì Q¾pÖ ëBHðk úG òüA kAõg þíð îèk «ç¾A òÞ oôBG ,ÿlùì BÚ@ - ëBýg Rlì ó@ ïBíO ok ôA ô lðlðAkpâpG lùzì ,îñÞ|þìpßÖ Arý^ òýíø úG îñì ,úy þíð ,úð -
Q×â lüBG ûpgæBG ,Qvýð ÿA ûoB^ þèô ,îðrG õÖpc lññÞ qBG Ao {üBø îz^ lðBG þPÚô úÞ kpÞ|þì ëõÚ ,lýøBð ïk|þì ëõÚ .îñÞ þíð pßÖ úãük BìA
...BìA ,lýðôk|þì .koô@ok þ×ýéßOçG qA îø Ao Bíy ô
pHg ó@ ,þDAlW qA lÏG|úP×ø ôk Quok úü lüBHð|úPHèA ,úñýHGôo Bíy kAõg þíð úãük lýøBð .lññýHG Ao rý^ úíø qBG lðAõO|þì .ïk|þì
ÿAô !kpÞ þzÞkõg ÿlùì :ïlýñy Ao áBñPzcô ,úðôõW ,ûoAk Üc Jõg ,lüpG þÂBÚ úG úÖpÆ ok úÞ QyAk Üc «çìBÞ ôA ïlýíùÖ|þì æBc QüoõìCBì àü ÿApG ÿlùì úÞ kõG lýÎ àükrð
|úPvßy îèk oBG àü úÞ òì ?Ap^ ?Ap^ !åorG ÿAlg ûlýzÞ BXÞ úG óõPýâlðq òýñÞ pßÖ óõOkõg :Q×â|þì IOpì ,kõG óAkBG@ok úÞ þøBì àü ëõÆ úÞ QyAkoAp¾A þéýgôA .QÖo óAkBG@úG úøBì àü
,òýPvýð oBÞ ô ûoAkA êøA úãük úÞ Bíy ,úy|þì úG Bì ,úéG !QíñýG þíð râpø pãük îñÞ|þì ëBýg ,îPuAõg|þì Alg qA îø òì .kpHG }kõg BG îø Apì
?Ap^ ûoBGôk ,kõG| úÞ ëBu úüô ûBì úüôqôo úü úéEvì ,òýñßGõypßÖ úG QHvð òì úÚçÎ úÞ þèBc ok ,îýPzâqBG lùzì QuA êßzì oBývG ôA ólülð ûBì àü úÞ îPvðAk|þì
ô òýðõg ëk BG ûBì àü ,úPynâ ûBì àü æBc ,ûoBýG ïAôk îø ëBuôkô úñßG pøBËO úñßíì ,wýð ô olK Bøqôo óBíø BìA .kõG ûkpßð ÿpýýÓO ç« ¾A ôA ô òýãíÒ ô|úPÖpâ ëk ïAlì lüBG òì ûBì àü òüA ok ô
ô olK úÞ QuA IýXÎ .ûBñâ xBvcA ô àyA úÞpPùG ú^ wK ,úy|þì ïõíO {PÚBÆ ûpgæBG þèô kBìAk òüpO ë@ ûlüA Ao ÿlùì «çHÚ úÞ ïokBì QÛÖAõì òì òPÖo BG ïokBìô olK þèô ,îyBG pËPñì
þéýg úÏÚAô BG ,lñPzÞ Ao ÿlùì úÞ Bùð@ ,ïokBì
lñPzÞ Ao ÿlùì Bùð@ ,lýðAk|þì .lðly ôpGôo QcAo
òüA ÕAk òì ô kpßð óBy úíÞBdì þøBâkAk aýø ô
?úðõã^ ?îñÞ êídO lüBG úðõã^ píÎ pg@ BO Ao îéÊ

óBüBK

45

ô BøoBG úÞ kõG ÿA úéíW òüAô "QuBHüqolÛ^ kpì òüA òì ÿAlg ...û@" .Qvüpãð|þì AoôA ÙB¾ óApùO úéXì
ûlðôpK úÏèBÇì ÝpÒ ô BøoBÞ úG þâlýuo ïpâpu qõñø kBøpÖ QÚô pg@ .kpÞ oApßO }kõg BG|úPypÖ BøoBG
oAõük QzK úG þËÖBcAlg úðBùG úGô QyAkpG Ao {×ýÞ|úPypÖ úÞ kõG }rýì ÿôo ûly|úPyBHðA ÿBø AløqA ÿA|úPyõð

.QÖo ÿA úzýy ïõu| {hG
.îñÞ óBPüAl¾ lüBG þíuA ú^ BG îðAk þíð ...óBg kBøpÖ ...kpÖ ïly ëBdyõg óBO þüBñy@ qA -
úG Ao {GAnW ûBãðô QèBc }õg óBíz^ , QuAõg|þìpG }rýì QzKqA| úÞ þèBcok kBøpÖ - JBPÖ@
Apì lýðAõO|þì lüoAk Quôk úÞ þíuA pø úG :Q×â òýzñèk ÿlñhHè BG ô Qgôk|úPypÖ ÝBPzì óBíz^

.lýñÞ Al¾
kBøpÖ :Q×â Iè püq ô ly ïpâ ÔèBG ûqBO óBÞpPgk xBvcA óBðõ^ þÚBýPyA ô ïpy qA oBG òüA|úPypÖ

.oAlük|lýìA úG ô pýhG óBOp¿Î
.lyBG ûly pPùG îø óBOpøõy ëBc ïoAôlýìA ,lýyBG|úPyAk {ýK ok þGõg|úP×ø óBüBK -

...pýhG p¿Î ...ïoAôlýìA îø òì -
ô óôqõì QìBÚôoBùð ïBãñø ÿõãP×âô óôlüpÖ BG koõgpGô qôo ó@ úG ûAo ëõÆ ïBíOok|úPypÖ
ô koõg {ìBzì úG AnÒ ÑõHÇì ÿõG úðBg úðBPu@ ok .lýzülðA kpì Iüp×èk ûBãð ô JAnW ûpù^

{hG þâlðq
ÿoBùG

òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
}pøõy BG ÜzÎpuqA úðô ÜÇñìpuqAôp¿Phì þüBñy@àü ëBHðk úG|úPypÖ úÞîPyõð
óApüA ÑBÂôA þðõâpâk qA lÏG ô kõy|þì lðqpÖ ôk IcB¾ ôA qA ô lññÞ|þì ZAôkqA BÂo
àü wýDo }pøõy .lññÞ|þì BKô Quk óBykõg ÿApG þHuBñì êÒBzìô lñü@|þì Bßüpì@úG
.þédì àðBG àüok lülW ÿBø JBvc {üBzâQívÚ lñìoBÞ}kõgô ÿlýèõO þðBLíÞ
{ýK {ìAo@ô þGõg úG rý^ úíø ô lñðAonâ|þì Ao þÇuõPì þâlðq ô lðpg|þì ÿA úðBg

.kôo|þì
koõì}AûoAkAQzKäñýÞoBK úÆõdìok úðBg úG òPÖo ïBãñø ,úPypÖpøõy BÂo þHy
pÆBg úG úSkBc Iy ó@ÿAkpÖ|úPypÖ ô kõy|þì JôpÃì ô kpýâ|þì oApÚ kqk ôk úéíc
Roõ¾ þOæõdOôpýýÓO àðBGokôA QHýÒok þèô kôo þíðoBÞpu lyBG }pøõy BG úßð@
ô lñÞ|þì qBÒ@ Ao }oBÞúHÏy ok ,ïAô QívÚ wýDo óAõñÎ úG ÿlülW lñìoBÞô kpýâ|þì

...óBPuAk úìAkA àñüA
###
QzK qA ÿA úðBùGpø úGô QvðAõO|þì úÞ þP¾pÖpøok ,IýXÎ þÚBýPyA BG qôo ó@ ïBíO úPypÖ
ok pPzýG ôA òPvüpãð Ýõy kpÞ|þì ûBãð ôA úG úÞ oBG pø ô QyAk pËð püq Ao kBøpÖ ÿA úzýy oAõük
þñývdO BG oBG pø|úPypÖ ô kõG|úPypÖ lük êGBÛì ok kBøpÖ M^ Qíu jpíýð .lýzÞ|þì úéÏy }kõWô
ô lñéG þðBzýKô ûlýzÞô ÙB¾ þñýGô úðAkpì þðAõhPuA Roõ¾ ,ôA lÏXìô QzKpK ÿBøõìpPzýG

46

www.TEHRANMAGAZINE.com pSA ok ÝBýPyA òüA úßéG ,kõHð àðBG ÜñÎlG ûBâ .lýzÞ {go úG Ao }A þãñupâ
.koAô ûqBO kpì ólük ,kõG ÿpãük {zÞ ...óBW BÂo -
47 òýèôAàðBGúÆõdìúGkôoôÄdìúG|úPypÖ qA }pøõy ÿAl¾ ...ïçu ...úéG -
Ao kBøpÖ ô kõG ïAô QívÚ lýDBK úÞ Ao þüBW .lýuo }õâ úG úðBgrLy@
ÝBOA ÙpÆ úG úÞ þèBc ok|úPypÖ -
.lülð }rýì QzK :Q×â QÖo|þì úðBgrLy@ úG ê¿Pì ÿoõgAnÒ
úG|úPypÖ ,lyBG ÿoõgoBùðok lüBy ...û@ ÿly lñéG QèBc òüA BG ?óBW BÂo ÿoõÇ^
kõg Ðüpuô lñéG ÿBø ïlÚ BG úzülðA òüA ëBHðk
qA òO lñ^ ,lðBuo òèBu QzK ÝBOA úG Ao ?ÿkpÞ ÿrLy@
ô ókq Mâ ëõÓzì BXð@ ok àðBG óAlñìoBÞ ïkpÞ pßÖ .óBW|úPypÖ QuA Jõg îèBc -
ëBc qA ôA kôoô Ädì úG úÞ lðkõG ûõùÚ ólýyõð þéýg QyõãG@ ,kqô|þì úÞ ÿpu kBG òüA BG
Ao }kõhð ô Qyõâ çÏÖ æBc ,lHv^|þì
.lðly BüõW }pøõy Rkõg pãük Ao }A úýÛG ,úPhK Büõâ ô îPhüo
Jõg þéýg pßy Ao Alg ,QuA Jõg -
AlýK îø {éýHìõOA ,QÖo oBÞ pu úG qôpìA ,QuA .lðkpÞ ò×éO wýéK ûoAkA qA þPuAo ,ûlG úìAkA
þèô lðA ûlükqk }qA þüBørý^|úPHèA ...ly ?lðkpÞ AlýK Ao|Bøkqk ?pHg ú^ Jõg -
àýPuæ îø úHñy qôo QuA îèBu òýyBì kõg |10 ûApøBy oBñÞ Ao êýHìõOA þèô úð Ao|Bøkqk -
ó@ BG îø qôpìA ô QgAlðA ó@ úG lülW ÿBø lðkpÞ AlýK wéXð@wè þÚpy JõñW úÛÇñìok
Quk óBñ`íø ûoAkA ÿBø ûlðôpK|þìBíO Büõâ ô
.QÖo ûoAkA úG ô kpÞ þâlñðAo ôõükAo þèô ûkõG êýHìõOA þèlñ¾ ÿôo ûkoõhð
þðBXñÖ {ðAoBßíø BG QHd¾ òíÂ|úPypÖ Ao êýHìõOA ÿBø jp^ ô úñü@ ô Rõ¾ ÈHÂ
þPcAo þèlñ¾ ÿôo ô Qhüo }kõg ÿApG ûõùÚ
òüA ok kõG ûlðBì |9 úG úÛýÚk ûk qõñø ,kAk îè .lðA|ûkpG
QcAo ëBýg BG Ao }A ûõùÚ QvðAõO|þì Roõ¾ kõg úÞ pßy Ao Alg koAlð þèBßyA Jõg -
}A þíülÚ oBßíø ô Quôk RõèoBy BG ô lyõñG úýÛG ,Bø ûlðôpK pPíùì úíø qA ô ly AlýK êýHìõOA
úG {uAõc Rlì ïBíO ok úßð@ òí ,lðrG þLâ Iy ôk qA wK Izð@ .QuA óApHW êGBÚ BøopÂ
.kpÞ|þì õXPvW Ao kBøpÖ {øBãð BG ô kõG ok ok|úPypÖ ,þH¿Î ÿBøoBzÖ ô þGAõg þG ô ûpùèk
ô lñPÖpâ oApÚ óBzüBørýì QzK úíø |9 QÎBu ô koõg ÿA ûkõu@ ïBy }lðqpÖ ôk ô pøõy oBñÞ
,kõHð ÿpHg kBøpÖ qA îø qBG þèô ly qBG àðBG ok BHüpÛO qôo ó@ ÿAkpÖ .QÖo pPvG úG kôq þéýg
kpýãG }pãük óAoBßíø qA Ao {ÒApu QuAõg ÝAoôA FBÃìA ô wýéK ûoAkA ok qôo qA þíýð
ô Qvƒýƒð þPuok oBÞ lýzülðA kõg BG þèô úG Ao êýHìõOA úÞ ÿsAoBâ úG òPÖo lÏGô ØéPhì
Ao óApãük ÿôBßXñÞ wc QuA òßíì ô ly ÿpLu êýHìõOA êüõdOô lðkõG ûkpG BXð@
qôo òýèôA ,úHñyôk qôo ok ú^pâ ôA .krýãðApG ÜGBu ëAôo úG «BHüpÛO ÑBÂôA pãük ó@ qA lÏG
ô M^ óBüpPzì ô kõG Õõéy þéýg }pu|úP×ø
ok þèô lñPyAnâ þíð {PcAo ÿA úËdè QuAo .QzâpG
BìA ,kõHð êÖBÒok ólýüBKqArýð ÿA úËdè òí ZBPdüBì lüpg ô úðBg þãP×ø ÿBøoBÞ
kBøpÖ qA ô ly ÿpLu îø pu QzK Bø QÎBu ïAo@ úHñzßü lÏG qôo ô ïBy òPhK ô þüAnÒ

.lzð ÿpHg .ûkAõðBg oBñÞ ok rýDBK pgAôA
AoôAoAlük ÝBýPyAôoBËPðA òüA QéÎ|úPypÖ ÿkBÎ QèBc úG rý^ úíø pãük eH¾ úHñyôk
ôA ólì@ qA þPÚô qôo óBüBK ok ô QvðAk þíð ápO pG ëõíÏì ÜHÆ Bø ú`G ,kõG|úPzâpG ûpìqôo ô
ïBãñø ,QÖBü ûkõùýG Ao }oBËPðA ô ly|lýìABð óAôo YèBÞ ÿõu úGô lñPvzð óBzüBø úgp^ôk
ú^ þñÏü :Q×â kõg BG úðBg ÿõu úG ólðAo ólýyApO {üo ïBãñø ëõíÏì ÜHÆ BÂo .lðly
koõg ûpÞ ô óBð BG ûõùÚ þðBXñÖ ólýyõK xBHè ô
BülüBýGoBÞpuôAúÞQuAÉõGpìú^òìúGç¾A ápOAoúðBgpOpükúíøqAúÞ|úPypÖôlyóAôoô
àü !úHüpÒ kpì àü ?QvýÞ ôA pãì ?lüBýð QÖpâoApÚ úñü@êGBÛì {üAo@ÿApG þPÚô kpÞ|þì
aýøôkoAlðóApãükBGþÚpÖaýøúÞûqBOoBßíø ô kBPÖA kBøpÖ BG oAlük ô úÏíW qôo kBü ûoBGôk
lðAõO þíðô lñÞ þíð ÿqBG òì þâlðqok þzÛð kpÞ|þì ÿp¿Phì {üAo@ úÞ ëõíÏì ÙçgpG
.îñÞ|þìpßÖôAúGAp^òìç¾A.lñÞÿqBG ...lýuo}kõgúGpPzýGúñü@êGBÛìokoBGòüA
Iýùð kõg úG úÞ þèBcok|úPypÖ ?ú^ þñÏü ÙçgpG qBG ô !!?Ap^ QvðAk þíð rýð }kõg
ô kõG þðBH¿Î }kõg úG QHvð óôok ok ,kq|þì êdì úG ú×ýÊô pu qA þéýì þG BG úÞ ëõíÏì
kpì ó@ ólük ÝBýPyA ô oBËPðA pÆBg úG Ao kõg IýXÎ þéýì ô ÝBýPyA BG oBG òüA QÖo|þì }oBÞ
þéýg oBßíø àü {Ûð ÈÛÖ úÞ þvÞ ,úHüpÒ ÝBýPyA lükpO þG ,Qvzð êýHìõOA óBìpÖ QzK
.kpÞ|þì QOBíy QyAk ôA þâlðq ok Ao þèõíÏì RõèoBy ólük QùW oBÞ êdì úG ólýuo pOkôq

koAk úìAkA ô pu Bü ô þüBßüpì@ óAoBßíø pãük ô p×ýñW ô
úâ ô BÎlì pK ô ûlññÞ|úPvg óBüpPzì BG ókq úéÞ

óApùO úéXì

pãük ,kBPÖA óBPvùè ok þíüpÞ BÂpýéÎ þPzÞ
pãük .îýñÞ úýùO àyrK þøAõâ îýƒðAõƒO|þƒíƒð
BG lüBG .îüqBHG òýzýK Øüpc úG îýðAõO|þíƒð
,êýDApuA Øüpc BG úùWAõì ok ,úðBÚkB¾ ÿoBPÖo
«Bíuo ,óBìoõzÞ þÒçGA ÿBø|QuBýu xBuApG
úðBÚkB¾ôîüqoôÿoAkkõgBùð@BG þüôoBüôoqA
>.îüpünLG Ao ó@ qA þyBð RBÏHO
kAq@þPzÞþñÖ ÿAoõy ÿBÃÎA ÿB×ÏPuA
îø óApüA kAq@ þPzÞ þñÖ ÿAoõy ÿBÃÎA
ÿBÃÎA qA þßü ÿkAõW îýøApGA .lðkpÞ B×ÏPuA
úP×â ÿoArâpHg òüA úG kAq@ þPzÞ þñÖ ÿAoõy
þPzÞóõýuAolÖ wýDo ,ïkBg ëõuo #
ÿBÃÎA .kpÞ Bƒ×ÏPuA kõƒg ïBƒÛì qA óApƒüA
óApüA þPzÞóõýuAolÖok B×ÏPuA Zõì úÞlðA|ûkpÞïçÎArýð kAq@þPzÞþñÖ ÿAoõy
kõg úìBðB×ÏPuA ok ïkBg .lññÞ|þì BƒÏ×PuA
,"ókBPvüA" ûõýy òüpPùG þøBƒâ ,úƒPyõƒð
rýð Bì ïkBg ëõuo ÿB×ÏPuA úG úWõO BG< ,QuA ôA .QyAk ûlùÎ pG Ao óApüA þPzÞ óõýuAolÖ ô pùÚ ô "ókAkAô" êøA ,oBâqôo ÿBø|ÿoBâqBuBð .QuA "ókBPvüBð"
ïçÎA Aoõy òüA ok oõÃc qA Ao kõg ÿB×ÏPuA àü .kõG óBùW ô óApüA þPzÞ ÜGBu óBìpƒùƒÚ ÿApG koAk òì "xBñÚ " oBßÖA BìA ...îPvýð þPy@
oBÞ óAõO|þíð ÈüApy òüA BG úÞ Apƒ^ îƒýñÞ|þƒì àü ô çÆ ëAlì ôk ,àýLíèA rðpG àü ô çÆ ëAlì ó@qApO|óAõOBð BíPc ...kõy|þì úñürøpK þPzÞ óõìApýK kBüq ÿBø|ëlW ô UƒdG qA wƒK |
pãük ô òƒì< :kpƒÞ úƒÖBƒÂA ÿkAõƒW >.kpƒÞ àü ô çÆ ëAlì àü ,óBùW þPzÞ þðBìpùÚ ûpÛð þèô ,ïoAkpG þPzÞ }ôk qA "ÿoBG" úÞ îPvø Roõ¾ ok óApüA þƒPzÞ Qƒýìôpƒdì ëBƒíPcA
kõg Qíu qA rýð kAq@ þPzÞ þñÖ ÿAoõy ÿBÃÎA ÿçÆ ëAlì YñK ô þüBƒýƒu@ ÿBƒø|ÿqBƒG ûpƒÛƒð Õôok ....îüõãG "Õôok" þPzÞ úG îðAõO|þíð êƒGBƒÛì óApƒüA óApƒýâ|þƒPzÞ òƒPÖBƒýƒð oõƒƒÃƒc
oBÞ úG pÂBc ÈüApy òüA BG ô îýøk|þì B×ÏPuA óqô YñK ok ô koô@ Quk úG Býu@ þðBìpƒùƒÚ þÖBÞ ûqAlðA úG þPzÞ ...."îðBíG" BO îüõƒãG QGBG òüA qA úÞ þüBøoBzÖ ô êýDApuA óApýâ|þPzÞ
Ao ÑõÂõì òüA úÞ QuAqôo lñ^ ïkBg .îýPvýð qA þßü ,ïpâõéýÞ 130 BO õéýÞ 68 qA ØéPhì ,kpÞ lüBG ú^ ....Qvø "ïõé˃ì" ô "BƒùñO" koAô ïkBg ëõuo Àhyô þPzÞ óõýuAolÖ úG
oõÃc ûoBGok óæõEvì úÞ ûkpÞ kryõâ BøoBƒG óBùW ô óApüA óApýâ|þPƒzƒÞ òƒüpƒOoBƒhƒPƒÖApƒK "ókBPvüBð" ,"ókBPvüA" ûõýy òüpPùG þƒøBƒâ óõýuAolÖ QuBüo qA Ao kõg ÿB×ÏPuA ôA ,ly
êGBÛì óApüA óAoBßyqoô ô óApýâ|þPzÞ òPÖBýð iuBK Ao Bø ëAõuqA ÿoBývG óBìqonâ ...QuA
pø ô lññÞ ÿpƒýâ|îƒýí¿O þƒéýDApƒuA óBƒ×üpƒc .kõy|þì Jõvdì úG lñíÚçÎ ô rürÎ ïkpì úíø qA ...kAk løAõg .kpÞ ïçÎA þPzÞ
ÿBƒøkBƒùð úƒG BƒñéÎ Ao lƒðoAk úƒÞ þƒíƒýƒíƒ¿ƒO þOAoBùƒÊA ok {ƒýƒK qôo 10 ïkBƒg ëõƒuo Rlƒì ok úƒÞ ,þƒPzÞ ,oõƒƒzƒÞ þƒƒéì }qoô QüBu ok úƒÞ ïkBƒg ÿBƒ×ƒÏƒPƒuA òƒPƒì ok
aýø úðB×uBPì BìA lññÞ ïçÎA }qoô þééíèA|òýG ûoBGok þìçuA ÿoõùíW óæõEvì oBPÖo ,eüp¾ ,óApüA þPzÞ óõýuAolÖ ok IðBXñüA QýèõEvì < :QuA ûlì@ ,ûly pzPñì þPzÞ óõýuAolƒÖ
ly UÎBG pìA òýíø ô QÖpãð Roõ¾ þìAlÚA BG þðApüA óAoBßyqoô þüôoBüôo ïlÎ ÑõÂõƒì ÜzÎ BGô lðkpÞ êídO AopýÛc òüA ÿBø|þðAõOBð òì ÿApG îø {ñP×â ... ûlýuo ApÖ "òPÖo" óBìq
ôA .kpG {upK püq Ao þéýDApƒuA óAoBƒßƒyqoô ,þðBPuBGô òùÞ þyqoô úPyo òüA úG óBíüAô RBGBhPðAok ...QÖpünK lüBG BìA ,Qvýð óBu@
.lølG B×ÏPuA kõg Qíu qA ïkBg Qýíuo úG ïlÎ pG oõzÞ QuBýu pâA< :Q×â QüBíc Ao oõzÞ þPzƒÞ Qƒüpƒülƒì óBƒìqBƒu BO ïkpÞ QÞpy ïôk oBG ÿApG þPzÞ óõýuAolÖ
àü óAõñÎ úG ïkBg ,ÿkAõW îýøApGA úP×â úG þüôoBüôo ïlÎô êýDApuA óAoBßyqoô òPgBñy oBÞ ïoõzÞ þPzÞ ÿApG pãük ûoôk àü îðAõPG
Õôok BíDAk QvðAõO|þíð àýLíèA ô óBùW óBìpùÚ ,QuA êýDApuA IhPñì ÿBø|îýO óAoBßyqoô BG >.ïoArãuBLu ,lðkpÞ
}pýâ|þPzÞ BO lðrG àéÞ ô qôk oArø ô lüõãG úýùO ÿApG ô òPgBG òýzýK Øüpc úG þðBùñK wK úPyõð kõg úìBðB×ÏPuA óBüBK ok ïkBg ëõuo >.kõy|þíð Büõâ BìA ....îñÞ
ok Ao kõg lüBG lc ú^ BO ôA .kõzƒð ïôpƒdƒì úƒG ,þƒâkoõƒg|JpƒÂ Bƒƒü ÿoBƒƒíƒýƒG þƒƒøAõƒƒâ þìõíΠЃíƒXƒì ïpƒPƒdƒì FBƒÃƒÎA qA< :QƒuA ,ïA|ûlì@ "þPzÞ" ÿApG òì< :ûkAk úìAkA ôA
xBíPèA Bø|ó@ úG ô lñÞ à^õÞ þðBùW úükBdOA úÏWApì oõzÞ qA ZoBg ok óBßyrK ô Bø|ûBãðBìok ,ïBãñøkôq òPÖo òüA ÿApG ,þPzÞ óõýuAolƒÖ ...îñÞoBÞ "ïkõg" ÿoBâlðBì ÿApG îøAõg|þíð
þvÞ ïkBg .kõzð ïôpdì óApüA þPzÞ BO lñÞ ûBã`ýø ,îñÞoBÞ "ïkõg" ÿApG îPuAõg|þìpâA
>?koAk þüBñÏì ú^ ókpÞ >...Qvýð ÿA|ûoB^ ...îøAõg|þì }qõK ,kõzð QyAkpG ûBHPyA ...îPzâ|þíðpG þPzÞ úG
.lñÞ oBÞ lðAõPG ÈüApy òüA BG úÞ Qvýð óBüpW ok úÞ þÚB×OA BG< :kpÞ lýÞBO ïkBg QƒuBƒüo 1392 ûBƒì ÿk qA ïkBƒƒg ëõƒƒuo ...Qvýð "þñOôpÖ" ô "AõÛO" pu qA òì ïçÞ òüA
BƒƒG ÙBƒƒ¿ƒì ok úƒƒÞ QƒƒuBƒƒƒø|ëBƒƒƒu ûlƒƒƒñƒƒG

ûkAq|þdèB¾ ókpâpG Býu@ok óApüA þãðpÖ þPzÞÿçÆ òýìõu

kAqpƒýƒy Bƒø|QƒGBƒÚo òƒüA ok óApƒüA ûlƒñƒüBƒƒíƒð òƒƒüpƒƒg@ ÿçÆ ëAlì óApüA ïpâõéýÞ 97 óqô oBÞ|þƒãðpƒÖ|#
úG ïpâõéýÞ 60 óqôrðpG ëAlì IvÞ ÿApG úÞ kõGçÆ|þPzùG .kpÞkõg ó@qA Ao Býu@þãðpÖ þPzÞ
BG ô QÖo óBPurýÚpÚ qA Býu@ óBìpùÚ õßG õ`èôs ÙB¿ì
ûlñüBíð úu .kpÞ ûlñvG þíXñK óAõñÎ úG 3 pG 10 Qvßy ok úÞ 2018 Býu@ þðBìpùÚ þPzÞ ÿBø|QGBÚo úìAkA ok |
ok þuBýèA lídì Bø|QGBÚo òüA ïôk óqô 5 ok óApüA pãük lýu ,QuA ÿoArâpG ëBc ok óBPurýÚpÚ QhPüBK àßzýG
ô ïpâõéýÞ 72 óqô ok þéýég lýXì ,ïpâõƒéýÞ 67 óqô oAlük ok óApüA ïpâõéýÞ 97 óqô ûlñüBíð ûkAq|þdèB¾ þ×Ç¿ì
þzüBíð BG úÞ lðkõG ïpâõéýÞ 82 óqô ok óBüokBÚ Øuõü ÿçÆô óBùW ûpÛð ëAlì ûlðoAk ÙõèõÞBu@îPuopGApG þüBùð
Ùnc ô lƒðkoõƒg Qƒvßy kõƒg ÿBƒHÚo pƒGApƒG ؃ýÏ ó@qA Ao Býu@ÿçÆ ëAlìô lýuo ÿpOpG úG þüBýu@ÿBø|ÿqBG

.lñPyAk Bø|QGBÚo òüA qA þìBãñøkôq .kpÞ kõg
òüA Qvhð óqô 5okô úPynâ úP×ø ÿBø|QGBÚo óBüpWok kpÞ QcApPuA Qvhð oôk ok òüA qA {ýK ûkAq|þdèB¾
ëAlì IcB¾ ûkAq|ÿlùì ïBñùG ô ÿoõð òývc Bø|úÛGBvì úécpìokô ly qôpýKp×¾pG 9 ÝApÎ qA þGBßèA êGBÛì wLu
úG ô kAk Qvßy Ao òý^ qA õDBüs p×¾ pG 5 rýð þüBùð úíýð
.lýuo ûpÛð ëAlì úG rýð þüApâ þéÎlídì ô lðly çÆ
.lýuo ëBñýÖ

48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

;ûBãyqIoôyÿàBøüõoßkuÿÿqôôpoýþKôðkApüA óBðq QýÎõñíì pG þñHì þðõðBÚ óApüA ok #

BìA ,koAlð kõWô Bø|ûBãyqoô úG óBðq kôoô
þHønì ÐWApì ô RBìBÛì ÿõu qA óBðq oõÃc
{y þPýÎõñíì qA wK .kõy|þíð ûkoô@JBO
ëBHPßvG þéì îýO ÿqBG lñPvðAõO óBðq úèBu
.lññÞByBíO Ao ÝApÎ êGBÛìok
25( úHñzßü qôo þðApüA óBƒðq qA ÿoBƒíy
îýO ëBHPßvG ÿqBG ÿByBíO úG )lñ×uA 6 /úüoõÖ
úðBgok úð úPHèA ;lñPvzð ÝApÎ îýO BG óApüA þéì
êgAk qA ûlðq oõÆ úG úßéG ,óõürüõéO ÿBK ô
ëBHPßvG óõýuAolÖ ïçÎA ÜHÆ .ûBãyqoô òèBu
qA ÿqBG òüA ÿByBíO ÿApG þðApüA óBðq ,óApƒüA
.lðkõG úPÖBü Ao òèBu úG kôoô ûqBWA ,àükrð
koõì ok úÞ òýzýK ëõíÏì úüôo Ùçg pG
ëBHPßvG ô ëBHýèAô ÿBø|ÿqBG ok óq óApâByBíO
óq óApâByBíO koõì ok oBG òüA ,ly|þì ëBíÎA
òèBu úG ëBHPßvG þéì îýO qA ÿoAkAõø ÿApG úÞ
ÿAl¾ úýÚB×OA ÐüBÚô úìBðqôo }oArâ úG .lðlðBì ëBHÛPƒuA úƒÞ QƒuA ó@ qA þƒÞBƒc Bƒø|}oArƒâ ô kAq@ Bø|ûkAõðBg ÿApG oAlük òƒüA ok oõƒÃƒc úPÖpãð Roõ¾ þzñürâ ,lðkõG ûlì@ "ÿkAq@"
úÞ kõG lñéG óBñ^ óApüA îýO óAoAkAõø ÜüõƒzO kõG kBüq olÚ úG ÿqBG òüA qA óAõðBG ô Bø|ûkAõðBg .QuA óBãüAo òí pO|{ýK rýð ëBƒHPßvG óõƒýuAolƒÖ .kõƒG
oApÚ pýSCBO QdO Ao ÝApÎ þéì îýO óBñßüqBG ÿqBG ÿApG úÞ óAoAkAõø qA ÿpýãƒíƒzƒ^ kAlƒÏƒO úƒÞ kõG úP×â ,óq óApâByBíO {ñürƒâ ïlƒÎ ïçÎA
úPvG ÿBøok QzK ,lðkõG úPÖo ÿqBG ÿByBíO òüA ok ÿkAq@ òèBu ïôk úÛHÆ qA þzƒhƒG
.kõG ûkAk .kõƒG ûlƒy ûkAk ÁBƒ¿ƒPƒgA óBƒðq úƒG oAlƒƒük

,þñývc ëçWlýu ,lƒðõƒðApƒýƒG BƒÂpƒýƒéÎ

lñPgBG õßu ÿôo lðly ûlðpG òýìq ok Bø þG@òývc ,ÿoB¿ðA líƒdƒì ,ûkAq|êƒýƒég ÑBƒXƒy
ÝkBƒ¾ 67(Bƒýƒð|þƒGBƒýƒìBƒÞ ëBƒíƒÞ ,þƒñƒýƒøBƒì
lƒícA 75(ûAõƒg|ЃýGo òƒƒvƒdƒì ,)þƒƒìpƒƒdƒì
oBzG ,ÿpýìA lýcô ,ûkAqlícA kBypÖ ,)þùèAoõð }õƒüoAk ,)þƒðBƒGpƒÚ þƒéÎ 67(þƒƒéýƒÎBƒƒíƒuA úGqôo ,ÿoõ×Ò Büoô ,þPíco ÿlùì lýu BG 86 þGok óBüBK ok óApùO ëçÛPuA #
ïBýO BGBG úìBì ô óBýÎBXy lýypÖ ,òßÖAoõð lýìA ,þñývc lýXì ,þíz^ Qvßy Ao wýèõLupK òýzðol¾ îýO êâ àü
.oõLýéÎ þéÎ ô )Bzñì òüôkBâ 60(òuo :wýèõLupK IýÞpO lýypÖ ,ÙoBLW oôpu ,þíýøApGA lýìA ,ÿpÚBG ÿõu qA BýyA JBOpK oô@ ØuBO úPßð ,kAk
ëBHðk ûlññÞ êvÞ ô kpu ÿqBG úÞ þèBcok úG QGõðôk ok úÞ kõG ëçÛPuA óAoAkAõƒø
QýÏÚõì àü ok ô 43 úÛýÚk ok ëçÛPuA ly þì ô äñu ô {×Þ wýèõLupK óBñßüqBG Qíu
úÞ kõG þèBc ok òüA ô lðkpÞ JBOpK ûõýì
.lýuo êâ úG Jõg kõG ÑBÂôApâûoBËð ïõükBPuAok B×ýÖ wýDo
úÆõdì óôok ïBýO Ao ÙôoBHW ëBuoA AlPGA
ûBHPyA ô QzâpG ô QÖo àü qA wK ô kpÞ ëpPñÞ .QyAk IèpG iéO ÿlñhHèô
IcB¾ ÿoõ×Ò Büoô wýƒèõƒLƒupƒK óBƒÏƒÖAlƒì ô ëçÛPuA ëBƒHƒOõƒƒÖ ÿBƒƒø îƒýƒO oAlƒƒük
.lðrG Ao þüBùð úGp QvðAõO ô ly QýÏÚõƒì îXñK ô QvýG úP×ø Jõ^oB^ ok wýèõLupƒK
êâô kpÞ koõgpG ûqAôok pýOôk pø úGôA úGp úHñzXñK pOpG äýè ÿBø QGBÚo ûoôk òýíøl×ø
ûBãyqoô ok þðBÓÖ BÂpýéÎ RôBÃÚ BG úPynâ
.lýuo píS úG ÿqBG ëôA
þG@ kõu úGp×¾pG àü úXýPð BGoAlük òüA .ly qBÒ@ óApùO ÿkAq@
:ëçÛPuA IýÞpO
.QÖBü úíOBg QhPüBK óByõK

49

óApùO úéXì

ïkAk oBzÖ ôo }ôqBG òý`íø Q×â õñüA BO
úG úËdè úü.òýìq ôo Qvzð ô lýzÞ ÔýW úÞ
:îP×â {ùG ô ïlìôA ïkõg
{ýK RApG þéßzì úâA ,õO îüpGõy lñéG -
}ApG ÿpßÖ úü BO õãG }õg óõGq BƒG ûlƒìôA
.îüpG õyBK ,îýñßG
} úãük Quk BG úÞ oõXðõíø ô ly lñéG
:Q×â kõG|úPÖpâ ôo }ôqBG
.Qvßýy îPuk ,ÜícA -
!õO îüpG BýG ,úOkõg pý¿ÛO - oõK Jkõö ì .ï
.îzÞ|þì ÔýW ïpG ÿoAnð úâA -ïlñâ
BýG ,þñÞ|þì }o´l¶G oõy qA úãük ÿoAk -
.îüpG îøkrðBy {hG
ïlñâ}BPukõOôo{Ooõ¾úÞïlñâúGîPzâpGúÞ úðõg ïpHG ïlýzÞôo {Pukô îP×âõñüA
îñì ,òPuAõg àíÞ ô ólýzÞ ÔýW kpÞ Ñôpy
qA ïoBýìBÞ ,{Ooõ¾ õO ïkq îßdì þéýu úü ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
ïlñâ òüA îükõG ûlðõì «ç¾A .òýüBK lüpK òýyBì îøoBñÞóôA ÿBÃÎApPzýG úÞûlñíOôpS
{ñøk qA ÿlG Ùpc òüpPß^õÞ QÚõ`ýø úÞ qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
!ûly ÿoõÇñüA Ap^ lìôA þíð óôpýG úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
õìkõg õéW úÞ kpÞ îùG ûoByA úü oBýƒìBƒÞ Rçßzì ô Qu þøAo pu ÿ ú`G
oBßý^ ïlýíù×ð úÞ ïkõG þðBH¿Î olÛðôA .ïpýãG òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK þcôo
ïkõg Quk qA ,kõHð ïkõg Quk ç« ¾A ,ïkpÞ
......... RBÚB×OA

.ïkõG þðBH¿Î îýPzâpG úƒÏÖk úƒü oBƒýìBƒÞ ô òƒì #

qA .ïkpÞ ûBãð ,kpÞ|þì úüpâ ïôo@ ô kõG|úPÖpâ !{ÖpÆ
ëBÒq BG êÛñì BìA îüoAlð oBãýu -oBýìBƒÞ
.lìôA ïlG ïkõg !?óõO Qìlg ïoBýG ,ûkõWõì Jõg
ôo } þßü ô kpÞ òyôo oBãýu BO ôk oBýìBÞ
õìBíz^ô òýyBì úG ïkAkôo ï úýßO .òì úG kAk :Q×â lÏG ô ly QÞBu ûkpg úü
!ï@ þíð BXðôA úãük òì ,òüpð úðõg ÙpÆ -
úÞ ïlðõì QèBc óõíø úG olÛ^ îðôk þíð ,îPvG ?ú^ õO úG -ïlñâ !ûoBýGok ?þ^ÿApGúg@-
îùG ,ïkpÞ Aô õìBíz^ .QÖpâ ôo ïôqBG oBýìBÞ Bø úüBvíøõéWôpG@|úPyq ,úðõg îüpG BýG - .òÞîèôîâ|þì,òÞîèô-ïlñâ úÞkpÞûoByAîùGoBýìBÞ.Q×ãðþ`ýøïqBG
?ÿpG BXÞ îñÞ Qèô - .îP×ãð ÿrý^ úãük îñì .îñÞ {èô
.ïlñâ ÙpÆ ïpG úÞ kpÞ ûoByA .õO þPyAnð óõìApG !wýðÉõGpìõOúG-ïlñâ ô ÕBG ok õéW îƒülƒýuo lƒÏG úƒÛýÚk lƒñ^
.ïkpÞ ûBãð ôo ôpGôo ÿBø úðõg ô îPzâpG .ïoAlðôpG@ç« ¾Aòì-ïlñâ .A~ |þñÞ|þìïþðBH¿ÎÿoAk- :Q×â úÏÖk úü úÞ îükBPuAô
úüBvíøqA BO lñ^ô kõG ûlyAô ûpXñK BOôk þßü ,kBýGok QñøkqA BÖpgrì òüA úãükoBG úü - ?þñÞ|þì þÇéÒ ú^ þy þðBH¿Î -ïlñâ
ôo ïoBãýu .ókpÞ|þì ûBãð ôo BøBì òPyAk Bƒø ?lýíùÖ ,ÿlük Rkõg îz^ qA ÿlük þ^ pø .Býð BXñüA îP×ãð QùG úãì ,|ëBíc -
ÿoõXðõíø úÞ ïlñâ ÙpÆ îPÖo ô|òýìq îPgAlðA ?ÿlyÿoõÇñüAAp^õO- úÛGBu æBc BO ,îüly úÞõy oBýìBÞ ô òƒì
úƒÏƒÖk úƒü ,ïkpƒÞ }qBƒð ïôo@ .kõƒG ûkBƒPƒuAô .QÖBTÞ õy îâ -ïlñâ

õO olÛðôA .òì ÙpÆ lðôkpâpƒG ôo {ƒOoõƒ¾ «ç¾A ,úðrG Ùpc ÿoõÇñüA þvÞ BG ïlñâ QyAlð
.kõHð ÿoõÇñüA ïlñâ Qý¿hy
!ïkoõg BW ó@ úü úÞ kõG Rp×ð ô úñýÞ }Bíz^ ?ëBíc þâ|þì òì úG -oBýìBÞ
!órG BýG ?þðrG ÿAõg|þì ïqBG ?úý^ -ïlñâ
ïkõgQukç« ¾AïlñâïAõg|þìRonÏì- .îâ|þì óõO Q×W úG -ïlñâ
,îñýHG òýüBK ôpG ,þñÞ|þì ÈéÒ õO -oBýìBÞ
!kõHð ú`G òüA BG ópHG ôo RBGBG ô úñð óôA ô õO oõy ûkpì
îùG ÿrý^ úü lìôA .kpÞ áBK õyBø àyA
úÞ ïôqBG úG kBPÖA {íz^ úÏÖk úƒü úƒÞ úƒãG .óõy ókpÞ QýGpO
ô kpÞ Aô ôo òýyBì ok ïlñâ ,Q×â õñüA BO
QèBc ô koõg ôo {Öpc .kõG ûly óBívðBK óôA ûpG QuAõg BO .ïly ûkBýK îñì .ly ûkBýK
úñýÞô Rp×ð óôAqA úãük !ly ÅõÎ {Ooõ¾
{Puk ,kõHð ÿpHg {Ooõ¾õO {ýK ûkpg úü îPÖpâôo {Pukô {ùG ïlýuo ,óõGBýg ÙpÆ
:îP×âô
:îP×â ô îPÖpâ ôo õO qA ?ïlñâ úðkq Ùpc qpÆ úƒ^ òƒüA -
Ig ,úðõg îüpG kAõg þíð Qƒèk úƒâA -
.îüpG ÿAõg|þì BXÞ õãG .îüo þíð !ûlýÏG
!pýíG ôpG ïAõO -ïlñâ
.úñÞ þíð þÚpÖ ïApG -ïlñâ :îP×â ô ïkpÞ {ùG þøBãð úü
.õy òýyBì oAõu BýG wK -
îñì ôõO Qvzð ô ïkpÞAô }ApG ôo òýyBì ok ?þìlñâ óõíø õO -
?þíùÖ|þì ,îPvýð þÞ aýø òì -ïlñâ
.îPvzð õéW îPÖo îPuk õO qA ôo {Puk QuAõg|þì oôq úG
.ïBýG ô îðrG úðõg pu úü ïpG òì-oBýìBƒÞ
50


Click to View FlipBook Version