The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE IS THE LEADING PERSIAN-LANGUAGE WEEKLY MAGAZINE IN THE UNITED STATES AND AROUND THE WORLD.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-12-17 20:07:50

Tehran magazine Issue # 1115-1116

TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE IS THE LEADING PERSIAN-LANGUAGE WEEKLY MAGAZINE IN THE UNITED STATES AND AROUND THE WORLD.

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

~ýðõ© ð±}ñü ÿô° ± ° ó±ù{ úéì

óApùO úéXìWWW.TEHRANMAGAZINE.com
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
lýðAõg|þì |úP×ø òüAok
Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
ÿoõð lŸHùy& Publisher
10 úd×¾.............|.........|..|.......................) þHdì îüpì pPÞk |(ÝõzÏì ôk-
SHAHBOD NOORI

12úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì (úP×ø îg ô aýK ok- )|201 8pHìBuk 28-21( 1397 ÿk|7-om@30 úÏíW| ,1115-|1116 êvévì ûoBíy ,23|ëBu
16úd×¾ .................................)}oArâ(pùì ÿqôpýK ô lýyoõg {üAq Iy Aléü-|
18úd×¾ ............................................)BùýñPvðAk(?QvýÞ>qçÞBPðBu<- Friday, December 21st -28th, 2018 I S S U E # 1 1 1 5 - 1 1 1 6
20úd×¾ ............................)ûtüô}oArâ(pùìÿqôpýKôlýyoõg{üAqIyAléü -
22úd×¾..|........)ûtüô }oArâ(lðpýâ|þì òzW ÿoBývG ÿBø|Qñu BG Ao wívüpÞ Bø|þüBßüpì@- The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
24úd×¾ ........|)þâlðq ÿBø RoBùì( úðAqôo Zpg ô êgk îýËñO ô úñürø Qüpülì BO úécpì| YñK- 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
41-28úd×¾ ...................|.................................. Býðk oBñÞ ô úyõâ qA- among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
44úd×¾ ........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–| published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
46úd×¾ .................................)ÿlXðôpvgBüôoúPyõðþÚoôBK(ÜzÎîüpc– covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
48úd×¾...................................................)ûBOõÞóBPuAk (ÿoApÖóq- politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– within the Iranian community.

(818) 881-1771

TEHRAN MAGAZINE

Mailing Address:

PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]
Facebook:TehranMagazine

52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
54úd×¾..............................)îüpìúPyõðþÚoôBK(òìÿApGþPÚô,õOÿApGþPÚô -| .QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA
56 úd×¾...................................................................ÿrLy@-|
60úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK- .kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
79-72úd×¾............................................................... ëôlW|- úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -
|78 úd×¾ ..........|..................................................úP×ø þDõãzýK-
80 úd×¾.............................................|.................Bø ÿlñìqBýð - .Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy

.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -

ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

ûqBO þP¾pÖ ,õð ëBu
ókõG þðApüA ÿApG

,lülW þèBu Ñôpy úðBPu@ok òPÖpâoApÚ ô õð ëBu #
Bì úG ô îýñÞáBK ëk qA Ao BøoBHÒ BO løk þì þP¾pÖ Bì úG
Bø þPuôk ÿApG ÿpPzýG ÿBW lüBG úÞ lñÞ þì ÿoô@kBü
óBì ÿBø IéÚ îýñÞ oôBG ô þðBHùãð Bø QÚBÖo qA ,ûkpÞqBG
.lðoAk ÜzÎoõÃc ÿApG ûkpPvâþüBÃÖ
oApÚ ûqBO þÎôpy úðBPu@ ok qBG Bì ô QÖo ô lì@ pãük þèBu
ûkoõg Èg pãük ÿBø ëBu ïBíO óõ^ ,Qynâ úÞ þèBu .îüA úPÖpâ
,Bø Qvßy ô Bø QýÛÖõì ,Bø òýüBK ô æBG qA pK þèBu ,îüõÛO ok
.kõG þâlðq qA þüBø óBPuAk ú¾çg ô Bø þüBøo ô Bøpukok
lükõG ïlÚ îø ô ïBâ îø ,Bì BG êcApì òüA ïBíO ok ,óArürÎ Bíy
ô îuo ÜHÆ AlPGA Anè .ïpãèk rürÎ óBâlñðAõg Bíy oõÃc qA Bì ô
úÞ Bíy .îñÞ pßzO Bíy àO àOoõÃc qA lüBG ,þãzýíø RkBÎ
úG þìlíø óõ^ Ao Bì .lýPuõýK >óApùO< åorG ûkAõðBg ÐíW úG ÿqôo
ô lükAk þPuôk Quk pùì pu qA Bì BG ,lükpÞ RõÎk kõg ÿBø úðBg
qA Bì .lüly oBâlðBì ,{üBPu êGBÚ ÿõÃÎ óõ^ ûkAõðBg òüA ok
ÜzÎ úGô Bíy ÿApG òPyõð úÞ Ap^ ,îýðBìkByô lñupg Bíy kõWô
ok îðAk þíð .koAk þìAô pO Qý×ýÞ BG ô pPùG oBÞ úG ô ïpãèk Ao Bì ,Bíy
BìA ,lýøk þì ÿA ûpíð ú^ Bì úG óArürÎ Bíy ,kõg ëBvìA úìBðoBÞ
Ap^ .îüõzð îø lülXO ,îüpýâ þíð QvýG ÿBø ûpíðpâA ïoAôlýìA
úÞ QuA þðBvÞ pËð qA óly lülXO }pünK ,úéEvì òüpO Qhu úÞ
.lñPvø Bì ûApíø ô Quôk
BG ïkAk eýÂõO úPynâ úP×ø ok púGÞApoGôõkÇsðBAípøýOúBéGX11ì1û6oôBí|1y11ò5üûAoBíy
ô òìpßÖok .îýñÞ þìpßÖ >þðApüA<ô ûkpÞ lyo >þðApüA< ,ûly lèõPì >þðApüA< Bíy lÏGô lýuo NB^ úG pHìBuk 28 ô 21 ÿBø úP×ø ÿApG
BG þðBvðA ,>þðApüA< ô QuA þÞBg ûpÞ ok ûkpPvâ ô qpì óôlG þüBýðk >óApüA< Bíy oBzPðA úÞ òüA BG .lýuo løAõhð Bíy Quk úG ÿA úéXì úP×øôk BO ,ûoBíy òüAoBzPðAqA
ûpýXðqokô lñÞ þì áok Ao kõg Ñõð îø úÞ þðBvðA .QuA þðBvðA RBý¾õ¿g òPyAk oBñÞok Bì IéÚô ÿoBW Bíy ÿõu úG Bìpùìô ÜzÎ ,QuA ØÚõPì Bøqôo òüAok úéXì
òýñ^ oBñÞ ok ókõG ô >óApüA< òýñ^ úG ólýuo .QuA úPÖpâ oApÚ þßýð úG Qýìk@ .kõG løAõg Bíy
lüBy .QuA ëõ¿c êGBÚ Bì àO àO Qíø BG ó@ÑõÚôô Qvýðôqo@àü BùñO ,þðBýðApüA úG úüõðAs îøkqBü| iüoBO |ok 1117 ûoBíy BG óApùO þééíèA òýG úüpzð ÿlÏG ûoBíy
BìA ,îüõy Jõvdì Býðkok kõWõì QýÏíW îýËÎ êýg êGBÛìok à^õÞ ÿA ûkAõðBg Bì qApãük úÞ þüBíyoBñÞokô }ôkByôk QuA lýìA .lýuo løAõg óBÚBPzì Bíy Quk
Bø þGõg þìBíO ÿApG ,îø BG ,lýüBýG .îýùð þì olÚ Ao þâkAq@ô îüA ûkAq@ úÞ QuA òüA îùì ,lülW ëBu ëôA ûoBíy ok ,lüA ûly êülHO Bì ûkAõðBg îø ô Quôk úG ô úPynâ ûlñðAõg
þPuôk ô ÜzÎ ,QíÏð ,þyõg ,QÞpG qA ëBì æBì Býðk úÞ îýzülñýG ÿqôo úG ô îýñÞ BÎk óõ^ QuA lýìA .îýyBG løBy Ao úéXì pPùG Qý×ýÞ ô þèBÏO ÿõu úG ÿlyo ô ëõdO
ûBâ úG ûBâ ÿBø ïBýK ô Bø ò×éO ,BøkBÛPðA ,Bø úìBð BG ô lüoAnãð BùñO ûAo òüA ok Ao Bì ,úzýíø
.kõy úéXì òüA úG BíypùìqA þðBzð ,BíyqA ÿA úìBðpø lýñÞoôBG .lüqBuoôpvì Ao Bì ,kõg
áApPyA úG úÞ þHéÚ rW ,Bì òýG ÈGAo ô îýPvø Quôk ô ûApíø îø BG Bíy ô Bì úG þíülÛO ÿA ú×dO úßéG ,QuA þ¿hy aýø ó@qA úðô òì ó@qA úð úÞ ÿA úéXì .QuA
úWõOô ØÇè ZBPdìô QuBì úíø úG ÜéÏPì úÞ ÿA úéXì .QuA úéXì òüA ,îüA úPyAnâ .QuA þðlðBì ô åorG ÿA ûkAõðBg
þì ÜzÎ úG úP×ø ôk BO Ao Bíy ,lülW ëBu ok Bíy ïBíO òPyAk lýìA úG !Bì àO àO BÎk kõWô ÜíÎ qA )QHùì ô pùì úùèA ( ApPýì lèõO ô lülW ëBu úðBPu@ok ,koAk BW
,þðBGpùì ô ÜzÎ óly ÿoBW ÿApG ,ÿkAq@ kBXüA ÿApG ,Býðk ok eé¾ }pPvâ ÿApG .îýñÞ
.>óApüA< lüôBW ô >þðApüA< kBG ûlñüBK .îüoBLu

úG óly êülHO ÿApGô QÞpGôpýgqA ÿlñì ûpùG ÿApG ,þøBâ@pývìok òPÖpâoApÚ ÿApG
úËdè lñìôqo@ kõg òýìqpu ,>óApüA< ÿApG .lðBuo FçÎA úG Ao QýðBvðA ûsAô úÞ þðBvðA
,þãðBãü ,{zhG ,pùì ,þPuôk Ñõð ,ÜzÎ ó@ok úÞ þüBø úËdè.îýyBG òüpýy ÿBø
ô òì .kkpâ qôpìA ÿBø Qðõzg ô IDB¿ì òürãüBW ,pãük lñíyqoA ûsAô óAoArø ô kBdOA

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

,ÜzÎòüAûAookkõGûlyÜyBÎ þPÚô êýâpüô kpßýì pßÖ kõg BG òßýè kõG ûkpÞ kBXüA BzüpÞõè >þHdì îüpì < pPÞk
ÜüpÆ òüA qA BO lñßýì lñG îýð JBñÆok Ao kõg QuA úPÖo BXð@ qA oõÆApLìA Bü óBìq Qynâ BG úÞ
.kqBu ÙõÇÏì Ao kõg úG Ao ÝõzÏì úWõO lðAõPG kpu BzüpÞõè IéÚ ok ÜzÎ òüA úéÏy Bü ô QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
ÝçgA óBíéÏì úÞ ú×uçÖ ,óApÎBy Ap^ ç¾A kõG òüA xBýuõu pãük þðApãð. QuA ûlükpâ
úíø lðqõì@þì þâlðq ûõýy óBãíø úGô lñPvø kpÖ BzüpÞõè þøBHPyA òüpPß^õÞ BG AkBHì úÞ ïôk xôpýK NBK úPyõð
úG õÇuoA úÞ QuA òüA úð pãì .lðõzýì ÜyBÎ Bü kpýâ Qìlg ok þðBuo ïBýK ÿApG Ao ÿpãük ïoBù^ QívÚ
(. løk ÿoAõu ôA úG kõzýì pÂBc óq àü ÜzÎ úG .lzhG úíOBg kõg þâlðq úG løAõhG úßñüA
olñßuA úÚõzÏì úÞ wýéýÖ ïBð úG þðq úG ûoByA úÞ kpßýì kõíðAô úðõãñüA BùOlì ÿApGoõËñì òüA þPuok úG kõg òì :lüõãýì BzüpÞõè|# |
úÏèBÇì oBÞ ok kõg ÝBOA ok õÇuoA þPÚô ô kõG BGoAlük ÿApG IuBñì Q¾pÖ ókpÞ AlýK ëBcok þG ëBíÞok ÿrý^ BìA ïoAk óBíüA õO óBñhu
æBG Ao kõg òìAk ô lñßýì úñøpG Ao kõg ÿBK kpßýì pùy qA óôpýG xõèBüoôA Bü ô QuA xõèBüoôA JAõ¾Bð ú`ð@ úÞ lñßýì oõHXì Apì þÛÇñì
.koAlýì pG ïlÚ õÇuoA ÝBOA ïBG QzK pG ûkq BG QuA êüBì QzâpG ÐÚõì úÞ ûkAk pHg ô úPÖo
úWAõì úñd¾ òüA BG {íz^ õÇuoA þPÚô pýGAlO òüA ïBXðA BG .lñÞ RBÚçì BzüpÞõè .îøk ïBXðA Ao QuA
ôA qA úðBvíPéì ô kõzýì ôA ÜyBÎ kõzýì ô îðAlýì Ao ApWBì òüA ókõG áBðpÇg ÜíÎ
úG lüõãýì wýéýÖ .kôo ÿô krð úÞ løAõhýì ÝõzÏìôk ú¿Ú ëBc ok úÞ QuA òPvðAk òýíø úÇuAõG «BÛýÚk
oBù^ ÿôo pG úÞ lì@ îøAõgõO {ýK þÆpy þzzÞ ô IýXÎ þéýì òßýè îPvø óly J@
BOþü@okþHuA lñðBìúGôûlykõgÿBKôQuk ÜzÎ IO þOlì ÿApG BO ly ÜÖõì xBýuõu JAõW kõG ûkBPÖA úüpâ úG úÞ xBýuõu QuôA ô ûkpÞ AlýK þèõPvì òì pG úðõâ Rõùy
QuAõgok òüA úG rýðõÇuoA .ïõy oAõuõO pG òì .lñÞ þðBHøBãð Ao BzüpÞõè .îølýíð Ao oBÞ òüA ûqBWA òì BìA : lølýì pK òì pÞm ô pßÖ ïBíO .lðApýì óBìpÖ òì ok úÞ
úG jBÞ ÉBýc ok ô ûly oAõu ôA pG óq ûkBùð ókpâ qA Quk løAõhýì þvÞ þPÚô :lüõãýì BzüpÞõè òì løk oõPuk ÜzÎ ú`ð@ pø ô ÜzÎ qA ûly
ûpXñK QzK qA úÞ olñßuA .lüBýì ok QÞpc ÜzÎ pýO úÞ xõèBüoôA îø ÙpÇð@ qA ôA oAkõéW lðAõPýíð þvÞ lzßG kõg þâlðq wèA ïpvíø BG òì úÞ óAlG .îñÞ ëBHðk lüBG
ûly BK ô Quk oBù^ ÿôo pG }kBPuA úÞ lülýì }kõWô ûom ûom kõG ûlì@ kôpÖ {HéÚ pG BzüpÞõè åpì óBüpW ok úÞ úðõãðBíø «BÛýÚk .lyBG îco úG òì ÿApG Qèk pâA ëBc wK îPvýð AôpìBÞ
ôApÊBðú`ð@qA QuAûlükpâoAõuôApGwýéýÖô þzO@ þüõâ ô kpßýì ÿoApÛýG ôA ólük ÿApG Ao Bø pýzíy úíø lðkpÞ þÏu óBýÖApÆA xõOAoõG
BO úÞ kõG ûkBPÖA óBüpW úG {ðlG ÿBùâo ok óBùñK lðkpÞ ÿoô@ ÐíWõOBÞ pPgk BýOoõK Quk ïk qA .óBupG îÚõzÏì úG Apì ïBýK ô ôpG pOkôq ûlì@
)!kõzýì þP×ãy ok ÝpÒ kõG qA úÞ xõèBüoôA.lðAqõvýì Ao ôA óAõhPuA rÓì kpHýì ôpÖ kõg óBøk ok ÕAk ëBÒq QüBùð ok ôA BìA ôA kõWô úíø îÒ úÞ xBýuõu úËdè òüA o|k
ÿoõÆApLìA àü óByô RolÚ lñüõãýì úíø úÞ kõG ûlýíùÖ kõG ûly ôA ÅoBÎ úÞ þüBø úðBzð ëBuôòuòüABGòì :lüõãýìkõGúPÖpâpGokAo
òì BìA lñßýì ÿpGApG lðôAlg óBy ô RolÚ BG kõG úPÖoôpÖ Q×ãyok kõg ëBcqA ûly ÜyBÎ .lzßýì Ao kõg ô úÞ lýðAlýì kõg úÞ kok pK þèkô lýLu ÿõìô
îüõñzýì «BHOpì .QuA ûBHPyA oôBG òüA ïlÛPÏì BO ÿoBßÖA òýñ^ þPÚô :lüõãýì xBýuõu ûkAõðBg òüA Qìlg ok úðBÚkB¾ qAok ÿBùèBu
úèõÛì ôk òÒôo ô J@ êTì ÜzÎ ô þüAôpðBìpÖ úÞ : lýupK þì kõg qA ô kqBvýì ëõÓzì kõg úG Ao Bíy pßÖ ûqAlðA òüA BÂBÛO úðArWBÎô îðrýìõðAq Bíy ÿBK úG ïA ûkõG
BW àü ok ú`ðBñ^ úÞ lñPvø þðlyBð ïBÒkA pPùG úÞõO ?kõzýì ú^ AoõO .xõèBüoôA ÿA þâlðq ô óBW BùñO òüA úÞ lyBG óBOkBü lüBG úG ô lüoAkpG þãðAõük òüA qA Quk qA BO îñßýì
pu pG ZBO àü ôk pø lñðAõPýíð lðõy ÐíW oõÆApLìA àü ÜzÎ úÞ þðAlýì pãük wÞ pø qA QýÏÚõì ô Rpùy úð ô koAk QýíøA úÞ QuBíy
óBÒpì.QuA þÏýHÆ qBýð àü òüA BìA .lðoAnâ ÿAqAok Rlì ûBOõÞ ûlñgô ÿkByô Rnè þñÏü qA Jõg ïBð úÞ ûkBPÖA ÝB×OA ÐÚAõìoBývG úÞ Ap^ .lýyBG AôpìBÞ BO lýñÞ îco óBOkõg
úðõãðBíø .lñPvø Bñy@ óBPuAk òüA BG îø óBíu@ ok úÞ þðAlýì kõgõO . ÿlGA þðBíýzKô ØuBO kpÖ àü úG lG ïBð wßÎpG oBÞBÇg kpÖ àü ó@ òì xBýuõu :lüõãýì JAõW ok BzüpÞõè
lüõãýì úPyõð óõDBÖ ÿApG õÖBu úÞ ÿpÏy ok úÞ òüAQuAoBÞokÿkõGBðôåpìúzýíø þÛzÎpø ÜzÎ ÑõÂõì Bíy «Aç¾A.QuA ûly ûkAk eèB¾ þÏu ô kpÞ îøAõg êíÎ þüõãýì õO ú`ð@ úG
ô lñøBýu óApOõHÞ ÜyBÎ úzýíø rHu óBâlðpK úÞ þvÞ òßýè QuA ûlðqBG úÞ QuA ÜyBÎ kpÖ þÏu òì ô lýüBíð oAnâAô òì úG Ao xõèBüoôA Apð@ ókpÞ óBùñK óAõO úÞ þÛzÎ òüApG BO îñßýì
Q×W Bø pK òýãðo BG IéÒA lý×u ÿBøõPupK lüBG Ap^ õO .QuA ÝõzÏì kpýíýíð QÚõ`ýø úG Bíy ólýuo ÿApG Ao kõg }çO ïBíO îñßýì Apì lðAõO þì úÞ ÿrý^ BùñO òßýè îñÞ úHéÒ ïoAlð
òýñ^ rýð BK oBù^ RBðAõýc.lññÞ þì ÿpýâ pHg ÿkôrG .ïlñGoBßG lüoAk òømok úÞ þÖlø
pG ÑArð úG kõg Q×W pu pG Bø IuA «çTì .lñPvø ?þøk oApÚ ÜzÎ Quk ú`üqBG Ao kõg ÑçÆA úG Ao ïA ûlðBuo ïBXðA úG ûAo òüA ok ú`ð@ .QuA åpì lzhG þüBøo õük òüA äñ^ qA
àyA IýÚo BG kpHð ok Bø õø@ ô lðrýg þì xõèBüoôAô kõHðqBuoBÞ RçíW òüAoôpì pG Ùos þPzcô RçíW òüA ólýñy BG| |
ÿBùðAlðk úÞ þüBøqApâ ô þðApüA ÿBøpHG .lðrüpýì kõG ûly ó@ oB^k úÞ þèBc òüA pG QvðAõPýíð .lðBuo îøAõg Bíy :lüõãýì JAõWokô kkpãýì þèõPvì xBýuõu
ô lðoAnãýì {üBíð úG Ao kõg òüpÖ@ åpì ûlì@ok úüpâ úG úÞ xõèBüoôA .lñÞ AlýK ÈévO ÜyBÎ IéÚok þüBìpâ RçíW òüA ólýñy Qðõzg úPhývâ ïBXè oBßÖA òüA ,òì ÿõðBG
ok QÞpc úG Ao kõg ÿBø ïk úÞ ÿkoq ÿBøpýy ÿA ?ú^ úÞpg@BìA : lýupLýì kõgqA ïAlì kõG þzìAo@ ôA úP×y@ pßÖ ok ô kpÞ kBXüA BzüpÞõè úPyAk ëpPñÞ kõg pG .lýñÞ oBùì Ao kõg rýì@
ûlðq ÜzÎ úÇuAõG úíø Büok ÿBùãñùð ô lðoôBýì ÜzÎ êGBÛì ok þøAõhýì õO ûkq àéÖ QhG lG xBýuõu úÞ kõG ó@ QýÏÚAô BìA .lükpâ þèõPvì óBíø úG lýPvø þâlðq oAôAru Bíy .lýyBG
óAõPýíðô Qvýð ApHì ÜzÎqArý^ aýø .lñPvø óApãük êTì þPvø ÿkpÖ îø õO ?þñÞ úéGBÛì kõG úP×â ú`ð@ úG QyAlð l¿Ú óAõñÎ aýø úG
îøp×ñOôoBWrðA úßýüBW BO kpÞoBßðA Apð@kõWô óõ^ þðBâorG ô óBüõXãñW óõ`íø ûlÎô ókAk BG úÞ kõG oAô lýìA úßéG lñÞ êíÎ .lýâpì oAôAru lýñÞ þì pßÖ úÞ þéýèk
ÜzÎ .lñPvø ÿkõGBð úG oõHXì ÜzÎ êGBÛì ok lñðBì úG Bü ëBHýðBø ô olðBvßèA,xõýèõW òüA IO qA úPÖo úPÖo lðAõPG òýñ^ òüA þüBø úPzÞ ûpgæBG îñÞ äñð òüA úG ÙApPÎA þPÚô
óAoôk BO Ao þðAõW ÿBìpâ ô oõy lðAõPýì úÞ QuA lñüõãýì.êýâpüôóõ^ þðApÎByôóBãPhýøpÖ òøm ok JmBÞ lýìA àü ôA .løBßG ÜzÎ úG pýzíy BG xõñýOæõÞ óq ô ly îøAõg
ÿBø úéÏyô kqBu òýíÏO BùðBvðA þâkoõhèBu úÞ Qvýð òüApPùG wK .lýuo løAõg RAqBXì
BG wK .kqBu òyôo óBðq ô óApPgk ëk ok Ao kõg ÿpýâõéW Q×g òüAqA úðAlñìôpG@kõg òPzÞ BG
BG lüBG Ap^ òì æBc løAõy ô êüæk òüA úíø lüBy ...ô îu ,pXñg , JBñÆ àü BG òì ?îñÞ
ô îyBG úPyAk ÿoBâqBuBð pu QÏýHÆ óõðBÚ pøúÞQuAòüAQýÏÚAô.îupG{ìAo@úG îðAõPG
QuBø IéÚ eOBÖ ÜzÎ?îñÞ êíÎ ó@ Ùçg ô koAkoBýPgAok Ao kõg QyõðpuoBýPgA þvÞ
wK ûlðBì þÚBG úÞ QuA þøAo BùñO òüA òì ÿApG
.îüqBu oAõíø ó@ ÿApG Ao ûAo lüBG wK
.....koAk úìAkA óBPuAk òüA . îðBuo ïBXðA úG Apð@ lüBG
ok Ao þãzýíøoBÏyô lýyBGqôpýKô kBy
10
"pPùG þâlðq ,pPùG wßu ": úÞ}õâ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

11

óApùO úéXì

ûkoq@ Ao ôA ô lýuo îýßc }õâ úG pHg òƒüA .ly løAõhð oApßO
þHuBñì óBìq ok QÖpâ îýí¿O ô kpÞ pƒÆBƒg óly püqApu ûBì" þøBì òýñ^ úG Bø þñý^
îÞBcÿqôoBOQynâÿlñ^.lølGAoôAiuBK þHÛèòýñ^ÕôokôQuAoúÞlðAûkAkIÛè"ëõK
îýßcúGkqþìïlÚÕBGok}pvíøÝB×OAúGúÞ Apüq !kpÞ õXPvW òý^ oAõük QzK ok lüBG Ao
:Q×â úG úé¾BÖçG ÿkAlüôo ô úÏÚAô pø BG ÿA ûlƒÎ
ûBâoBG ok ÿoBÞ ïBXðA ÿApƒG úƒÞ qôpƒìA - koõì òüA ok .lðôo þì kõg ÿBøoôBƒG ëBƒHƒðk
ÅpÎÿApGúÞþGõñWpùyþèAôþPyAlðoõÃc JBPÞ ok þüBßüpì@ ûlñvüõƒð "ÿkoBƒø óoAk"
úÞ kpÞ þèAõEu kõG ûly JBýÖpy kçýì àüpHO :QuAúPyõð"IÞpìpSA"úGïõuõìkõg
RõßurWÿAûoB^ôîPyAklükpOó@iuBKok {HuABGêÏðoBù^ôQÎpuúGÿkpìÿqôo BG úP×ø îg ô aýK ok
.kõHð ÿBWúGúÞlýuoþìpËðúGoõÆòüA.QgBOþì
:lýupKîýßc ûkBW oBñÞ úÞ ÿkpì .QÖo þì þíùì oBƒýƒvƒG þzHc lýÏu lídì
!?oôpu þèAõEu ú^ - :kq kBüpÖ ,kõG ûkBPvüA
|[email protected]|

Ao kõg BO îüõãG Ao {HýÎ QyAk BÂBÛO - ?ÿôo þì BXÞ - ÿA ûlðqõì@ô òüpýy ÿBø óBPuAk êÛð úG ókõG
ô ïkõG ûlülðôAok þHýÎ óõ^ òìô lñÞ fç¾A :kAkJAõWoAõuIuAkpì| | óBPulýùO ókpßð }õìApÖ óBzìBýK úÞ lðqAkpLG
IýÎ BO kpÞ þì oApßO Ao {üBÂBÛO úðAp¿ì îø ôA
ôA úG úÞ ïkõG ûlðBì kõgoBÞok luBñzG Ao kõg !xpLG IuA qA îðAk þíð ...kõG ÿkBy ô òzW ÿBøqôo ok
úÞ QuA ïkpì qA þéýg þâlðq óBPuAk òüA ô ÿkçýì õð ëBu ô wívüpÞ ,BÞõñc ,Aléü
!îüõâ ú^ ,lðqBO þì óBzÇéÒ ÿBøoôBG ô BùOkBÎ pG oAõu oBñÞ ok Ao þyõg ÿBø Iy ô qôo ô lyBG áoBHì
:Q×â úé¾BÖçG îýßc
krð lükõìpÖ þì pƒìA ôA úƒG kõƒG þƒÖBƒÞ - !lðôo þì BXÞ úG lñðAlG úÞ òüA óôlG .lýyBG úPyAk óBPðArürÎ

ïBíO óq ó@ BO lñÞ óBýG Ao ôA qA þHýÎ }pvíø
ôA úG Ao ôA óBãPvG ô okBì ô olK ô þèAô ÿBø IýÎ
| |!lüõãG ïôk qôo
!oBG àü ÈÛÖ
ïoBù^ qôo
!ZAôkqA úð ÙpG
ÿApG ûBì òüA ok úÞlýðAlG QuA IèBW # ëôA qôo
ÙpG qA ÿpHg wéXð@ wè ok ú^pâ # ok þhüoBO ûlülK àü løBy oBƒG òƒýƒèôA úHðBW lñ^ àüpHO
ok þâlñðAo QÎBu ôk þßü BG BƒìA Qƒvýð lýøAõhð Ao ó@râpø pãük ô lýPvø þâlðq
þßuA ÿBø QvýK Ýpy Qíu úG ó@ÙApÆA ApÖ oô@ ïBýK úÞ pHìBuk ûBì ólì@ BG#|
óAoAlÖpÆ ê¿Ö òüAok úÞkoAk kõWô þHèBW !lük ó@óoBÛOô ÿkçýìõð ëBu ,wívüpÞólýuo
pø ok ô QuA pHìBuk ûBì ûtüô úÞ ûlülK òüA ô Ýôm óBñ^ QuA Aléü Iy ô BÞõñc ïBüA BG
.koAk ÿkBüq ó@úðAqôooBíy ûBâok kõy þìoApßO ëBu 823 qA óBzð úÞ koô@þì lülK ïkpì ok þÚõy
úÞ ïkõG ûly RõÎk úÛÇñì òüA úG rýð úP×ø òüA YñK úG Bø úHñyôkô Bø úHñzßü ,Bø úHñy kAlÏO ZoAô QÏýHÆ òPgAlðA QuõK ,õéW úG QÞpc
þüBKpG ok þðAõW pøõy ô óq oBüô QHuBñì úG pãük ópÚ Qzø qA {ýG BO úÞ luo þì ûBì ok oBG ØéPhì ÐìAõW þãñøpÖ ÿBø }qoA pG ókBùð
ô þÖpG ÿBÃÖ ok óBzWAôkqA kpãèBu îƒuApƒì
êýèk úG IðBW òüA úÞ kõG Bø ÙpGok ókq QéÒ .koAk
úG óBzgok ô BHüq þìBüA wívüpƒÞ ïBƒüA
ïõu qôo óBßì ok þãðoBãðo ÿBø ÕAp^ óly òyôo pÆBg
úðBíýßc oBP×â úG QüõñÏì pÇÎ ó@ qA úÞ QuA ØéPhì ÿBø
ïBüA .lñÞ þì Qvì Ao úíø ô luo þì ïBƒzì
óBGpÛì qA þíÞBc ûBâoBG ok þíýßc # pG ÿqôpýK ûlññÞ þÎAlO óBükõùü ÿApG BÞõñc
þéßzì BG îÞBc úÞ ûBâpƒø ô kõƒG ûBƒâok Aléü Iy ô QuBø ó@ óBýì kBdOA ô òíüpƒøA
.kpÞþì þüõW ûoB^ôAqA kpÞþì koõgpG BO QuA ÿpO lñéG ô òyôo ÿBøqôo ólì@ úðBzð
úPÖpzýK BW ó@ BO îýßc ô îÞBc þßükrð
qAô lðlðAonâ þì îø BG Ao RBÚôA pPzýG úÞ kõG .QgAkpK þðBGpùì ô þðBìkBy úG Bø ó@ok
krð ô kõG ûlì@ ûõPu úG îÞBc pvíø QGBG òüA QuA ëBu Iy òüpOlñéG úƒÞ Alƒéü Iƒy
þì ô kpÞ þì úéâ îýßc qA ûBâoBG óBðq ô óBßükrð kApÖA úíø úÞ ûkõG ÿkpu Iy îƒüApƒG ûoAõƒíø
óAõñÎ úG lüBG òì úÞ Ao þOBÚôA îƒýßc Qƒ×â åorG okBì BO ûkpÞ þì ÐíW îø oôk úG Ao ûkAõðBg
úG þâlýuo úðBùG úG îyBG îÞBc oBñÞ ok pvíø îø oBñÞ ok qA þyBð ÿBìpâ ok åorG olK Bü ô

| |.QuAûkpÞëBÓyAoõìA

12

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

:ïkpÞþì úG ó@ QüApu qA ÿpýâõéW ô þâkoõgBìpu
...ïkõGóAõWîøòìóBìqàü|- | þøAõg onÎ òPÖo qA kpu ÿAõø ok óApãük
þíðþKúðApOòüAþÏÚAôïõù×ìúGBøqôoó@ òüA úÞ ïkpÞ þì ôqo@ Rlì ïBíO ok BìA .ïkpÞ
òüAólükôïlyBñy@ó@BGóBìqoôpìúGBOïkpG "óAôÿqlñýè"QyõðpuúGóAõWpøõyôxôpÎ
ûk BG úÞ þðqpýK .kq lýüCBOpùì ó@ úG rýð wßÎ | |.lðõzðoB^k
óAonâ ÿApG {ìAlðA ô úðõâ ÿôo pG áôp^ Bø lðoAk úÚçÎ þßuA }qoô úG úÞ þðBvÞ
ô lñÞ þì êíc Ao oBg qA ÿoBG úèõÞ þâlðq þì Ao þüBßüpìAqBG þßuA "óAô ÿqlñýè" BíPc
þì Ýl¾ ôA koõì ok þðAõW ÿõãðBO äñø@ òýG úÛGBvì lñ^ ûlðpG ëBc úG BO ôA .lñuBñy
| |.lñÞ úPyo ûlðpG rýð {ýK ëBu lñ^ ô ûly þééíèA
äñø@ ,ûlðAõhð ô úPvðAlð îø ôA ,ày óôlG ok úÛGBvì òüA úÞ ly ûok þßuA þðBìpùÚ
þãñø@ .lðAõg þì kõg ÿApG Ao þðAõW ÿõãðBO pÆBgúGÿlñýèîðBgôlyoArâpGAkBðBÞoôõßðô
þvÞ pPíÞ ô QuA þðly oApßO úíø ÿApG úÞ úÛGBvì ÿçÆ ëAlì ûrüBW {üBø ÿoBÞ óBìpùÚ
| |.kpýãðRpHÎó@qAúÞQuA úG ZAôkqAokôA úÞ þèBcok .kpÞ kõg ó@qA Ao
BHüq ûpù^ BGô ûkõG óAõW ÿqôo óqpýK òüA pÆBg úG ô ûlýuo þðBìpùÚ püq püq ÿBø úéK
òüAqA kõG þâqBOô RôApÆqAõéíì úÞ {ìAlðAô ó@BGô kpÞ ZAôkqAoBG úu Bø ÙpGok ókq QéÒ
úPvhèk ÜyBÎ Bøl¾ ô kõGo þì ëk ó@ ô úðAlñìpñø ÿBø Qus ô BHüq ïAlðA pÆBg úG úÞ
òüA úG oBg qA ÿoBG úèõÞ püq qôpìA BìA .QyAk úG pPzýG þuBßÎ ÿBø òýGoôk êGBÛì ok }A
kôqú^}píÎoBùGÿBøúÖõßyúÞlzülðAþì oBG úu pø koAk QøBHy ÿkôõýèBø ÿBø ûoBPu
...QuA ûly ûkpìtK þâlðq óArg ok .QuA ûly îPg þüAlW úG {WAôkqA
:lüõâþìþüBíÓüIýHc rýðoBGàüûlðAonâAoþãèBuþuqpìúÞôA
| |AoþðBâlðq}õgîñÞBOþðAõWïkpÞúHO qBGØéâkôôqpãüBOBGþüBøRBÚçìkpÞïçÎA
AoþðAõWïkpÞúHOóõ^,þðBâlðqqAkõuú^ ZAôkqAqAúP×ârýðîüBOúéXìúGôúPyAkÙôpÏì
áBðpÇg ÿBøpývì qA onâ óõ^ Qvýð ÿpHg
úG Bø ÙpG ok ólýPéÒ ô óBPvøõÞ ok þßuA
pg@qôo QuA óAkpì BG þíDAk þâlðqqApO QcAo IOApì

IèBW wßÎ àü ...îyBG kAq@ îøAõg þì êýèk òýíø úG ô

||
BG óApüA ÿBíñýu þðlzð }õìApÖ ûoBPu óAqôpÖ
ÜzÎ ôA úG úÞ "ÿlWBu àìBýu" }lðqpÖ BùñO
.lüqoô þì

îXñK qôo
!þðAõW ÿõãðBO

ô oBÞ úG Býðp×ýèBÞ ëBíy ok óõñÞA àìBýu BG Ao þðqpýK úÞ wßÎ òüA ólük BG #
Ao kõg ÿBø þãñPèkô løk þì úìAkA kõg þãðq úG løk þì óBzð QzK pG oBg qA ÿoBG úèõÞ
þì óApHW ôA ÿBø îéýÖ ólük BG okBì ókõHð qA õðok úÞïkBPÖA "þðAõW ÿõãðBO" äñø@kBü
ô Qgõì@ þì Ao ó@ þÛýuõì îéÏì þðAõW
.lñÞ oApßO þPcAo úG Ao ó@ûly ûkôpu RBíéÞ

13

óApùO úéXì

14

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

BO ô kõG óBPvìq qBÒ@ óBýðApüA ëBu Ñôpy ApÖ QHuBñì úG ûtüô }BGkBy BG #
,>ÿõPy J|çÛðA< ÿBW úG úÞ|ó@ qA wK Bø|Rlì ô QuA oõð {üAq Iy úÞ>Aléü<Iy ólýuo
óBýðApüA ÿõð ëBu ,lðlürâpG Ao >þÏýGo ëAlPÎA< ok úÞ þíuApì kpÞ lýÞBC O lüBG ,pùì lèõO
óAôApÖ QýíøA .QyAk oApÚ óBPvìq qBÒ@ ok úG ëBu Iy òüpOlñéGô óBPvìq Iy òýPvhð
Bü Aléü Iy rýð ô ûBì|ÿk qA Qvhð qôo BO qôo|ïªpg³ òülñ^ ÿA|úÛGBu ,kõy|þì BKpG >Aléü< ïBð
úG ,QuA ûkõG qôoõð ÐÚAô ok úÞ óBPvìq ëôA Iy krüA< úG kõy|þì ÉõGpì ô úPyAk úèBu oArø
ÿkBy ô oõu ô >krýì< wéXì ô QuA QùW òýíø
îuApì óBíø ,Aléü ÿ|ûtüô ÿ|ûp×u ô þðBíùýì ô .QuA >þüBüo@<ïAõÚA Áõ¿hìô >pùì

.QuA qôoõð ÿqôpìA
ok ÿpãük ÁBg pËð óBýñýzýK òýñ^|îø
óBPvìq qBÒ@ô rýüBK óBüBK ok îuApì òüA ÿoArâpG
úG àíÞ ô úüBìpu ëkBÏO kBXüA ó@ ô lðA|úPyAk
úG ,Ýpy êéì óBýì ok «æõíÏì Apüq .QuA pãülßü
ûlýìBð úðBýì oôBg ûqôpìA úÞ|þìAõÚA Áõ¿g
ÿoAlPuôk ô ÿqAõð|óBíùýì ,lðõy|þì
ÿBW ,óBýðApüA óBýì ok ú¾Bg ,óAlðôBzüõg
rýüBK êüAôA ok óõ^ ô úPyAk Bø|IéÚ ok þíßdì

pùì ÿqôpýKô lýyoõg {üAq Iy Aléü

pG Aléü òzW úG úßéG óApüA ok BùñO úð îuApì ô Bø|òzW òüA
ô óBýðApüA ÿ|úíø Bü þðApüAô lñø þüBüo@ ïAõÚA óBýì ok ØéPhì ÑAõðA
BKpG óBPvìq qBÒ@ ok )òìos ïõÚ( þüBKôoAô lñø
óAoAlPuôk óBPvìq qBÒ@ok rýð ÿpãük RBc|çǾA .kõy|þì
þðApüA äñøpÖ kõWô JBPÖ@ {GBO ô qôo Rlì óly pOlñéG ô
.kBG úPvXg
.>à^õÞ ÿ|úé^< ô >åorG ÿ|úé^< lñðBì ,koAk
ó@,ûkpÞ ÿoô@|ÐíW Ao kõg R|æõ¿dì óAqoôBzÞ BKôoA úG ,òýìq Ýpzì >óBýðõÆ|çÖAõð<ô >óBüõðBì< óAõñÎ úG ûqôpìA úÞ pHìBuk îXñKô QvýG óBÛÛdì ok ØéPhì ÿBø|JBPÞ ok ú^|ó@pGBñG
ú^ ó@ ô ûlýðBuo }ôpÖ úG lyBG þñPgôpÖ ú^ qA ÿoBývG ,Qýdývì òýü@ }pPvâ qA wK ô QÖo òzW óBýdývì pPzýG óBýì ok eývì k|çýì qôo úG ok oõð RApSA þñÏü ó@ þé¾A pSA ô >pùì<koõì
AkBHì ÿBøqôo ÿApG ,lyBG pünK|óBßìA ó@ ÿoAk|úãð k|çýìô ly ó@ JnW >pùì {ýÞ < ïõuoô JAk@ lñðAk|þì >Aléü< òzW qA úPÖpâpG Ao kõy|þì úPÖpâ þPc ô RBOBHð ô Bø|óBvðA ok RBýc ókoô@ kõWô
QyAkpGqA wK rýüBK ûBìôkok ,ûly|þì ÿoAk|úãð ok QüpzG þXñì ,óBPupKpùì ÿ|ûlýÛÎ úG úÞ ,pùì ô þßüoBO óAoôk óBüBK ô ëBu Iy òüpOlñéG úÞ ô oõð QürÞpì ,ûly úPyõð RBÏüBì ô RAlìBW
Iyô ly IvPñì eývì úG ,kõG løAõg Býðk óBüBK RBýc lülXO wK .lyBG|þì >lýyoõg< RoApc
.lñPyAlðÿkBüqoBÞç« íÎ,ëõ¿dì qôo ok úÞ >êDõð< Iy úG ly êülHO >Aléü< .kõy|þì kAlíéÚ þüBñyôo ô pùì óBùW úG kôoô {üArÖA BG ûBì ÿk ëôA qA úÞ Ao lýyoõg Bü pùì
úPvg oBÞ ûBì Qzø Q×ø ëBHðk úG òüA rW úG ô kõy|þì úPÖpâ òzW pHìBuk ûBì îXñKô|QvýG ÿ|úùèA lèõO Iy Ao Aléü Iy óBPuBG óBýðApüA lülXO UÎBG òýìq pG oõð ô RoApc ÿ|úðAqôo
Aõø úÞ òüA ûtüô úG rýüBK þðBüBK ÿBø|ûBìok ,ûlññÞ þPc .koAk úé¾BÖ Bì ÿAléü Iy BG Iy lñ^ Iy òüA êýèk òýíø úGô lñPvðAk|þì >ApPýì<pùì lèõO ÿ|úèrñì úG ,kkpâ|þì RAkõWõì RBýc
òüA ,lðkpÞ|þì QcApPuA ,kõG ÿkpu úG ôo îø ôpu QgokqA úPÖpâpGrýð úPÖBü òüm@ZBÞ Qgok ô lðly|þì ÐíW {O@ kpâ ô lñPÖpâ|þì òzW Ao ,lyBG|þì ÿlìpu ô þèqA oõð kBíð úÞ lýyoõg
BG úýSBSA ô úðBg óly ØýTÞ IHu ,lPíì QcApPuA óBPuBG óApüA ÿA|ûpÛð ô þü|çÆ ÿBøoAõð BG úPÖBü òüm@ ó@ ÿõÓè þñÏì úÞ >Aléü< Ao Iy ó@ ô úPvðAk
kôk ô þupÞ ( ûoôk ó@ þâlðq ÐÂô úG úWõO .lðkpÞ|þì þGõÞ|ÿBK ô ÀÚo úðBìkBy úG >Aléü < òüApGBñG .lðA|ûkBùð ïBð ,QuA >lèõO<
.QuA îvýDApPýì ÿ|ûoôk ok xlÛì þHy óAõñÎ úG >ApPýì< lèõO îuApì ûkõG pùì lèõO òzW Bü lýyoõg {üAq ÿBñÏì
ÜüpÆ qA ,>îvýDApPýì< Bü pùì òýü@ BG ûApíø
.QuA
BG ëBu ,þüBPuôA äñøpÖ òùÞ óAoôk ok

ÿ|ûsAô BPuôA ok .ly|þì Ñôpy kpu ê¿Ö
ëBuïõù×ì úÞ>,k´ „p´u,k´ „pu´ < Saredha Sareda
òüA .QuA >kpu< ÿBñÏì úG kõg ,lðBuo|þì Ao
BG Ao þñük RAlÛPÏì ô þHønì oBG qA þðBýG ÑõÂõì
ÿqôpýK ÿ|ûktì úÞ|òüA êýèk úG ,koAk ûApíø úG kõg
ÿqôpýK ô þßüoBO pG þñyôo ô òíüpøA pG krìoôA
BG ô QùW òülG ëBu qBÒ@ ,QuA lýyoõg ô pùì
ûkõG óBPvìq qBÒ@ô ûBì|ÿk ëôA ,þHønì oBG úG úWõO

.QuA
óBùW ok þdývì ëBu qBÒ@ êýèk òýíø úG
,QuA ûkõG þüApPýì òýü@mõ×ð QdO úÞ Qýdývì
qA ÿoBývG .kõy|þì Ñôpy óBPvìq qBÒ@ BG qõñø

16

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

qA kõg ÿBøpÏyokrýð úPynâóAoôk óApÎBy qôpG UÎBG ó@ ÿ|úìAkA úÞ ly|þì )Jõ^
ÿlñéGô þßüoBO îýøB×ìô ûkpG ïBð >Aléü< Iy ly|þì îÞ îø Bølì@ô QÖo ,òýG òüA ok .kõG|ÿoBíýG
wK ,kõGpPíÞ îøpãülßü ëAõcAô ëBcqA Ñ|çÆAô
:úéíWqA ,lðA|ûkoô@Ao IyòüA oBGoAõg ô ûõýì ô Bø|úðBg ok þOApýýÓO lì@|þì ïq|æ

:ÿlÏu .kõy ûkAk ûly ûpýgm
ïBüA òüA ÿApG Ao þñýÏì iüoBO òüApGBñG
lì@qôo ïBãñøpâA óBÚBPzì eH¾ ÿA ÿ@pG ÿBøqôo òýíø ,iüoBO òüpPùG úÞ lðkpÞ Àhzì
îýðôpK³ ûBìqA ë|çì Aléü IyòüA QÖpãG úÞ BG wK .kõHð kpu óBñ^|ó@ Aõø úÞ kõG óBPvìq ëôA
,ÿkBíPì ÿBø|ëBu ëõÆ ok óAlý×u {üo ÿpß×íø
:þðBÚBg Qvhð BO lðkoô@ lülK Ao >Aléü< îuApì ô òzW
ÿApG ô kõy ïBXðA Bø|úðBg ok þé¿×ì þðBßO|úðBg
ÑBÏyàü úG kpXì JBPÖ@úÞÿo@ òüA ïôk .lðõy ûkBì@ Bø|lükqBGô lükô Bø|þüApünK
lñßÖApG Aléü IyIÞAõÞiýG þéßy úG ,úðBg ÿ|úíø ÿõyô|Qvy ô QÖBËð úÞ
ô BøpùÚ ,òýG òüA ok ô kpýâ Roõ¾ þðBãíø
:þãðp×uA Øýu
.kõy B×¾ ô eé¾ úG êülHO îø Bø|RoôlÞ
lüByô QzâõO òhuqA ïBðlñéG îñhu püBu ô oBHßzg ô ûõýì óAqoôBzÞ úÞ òüApãük
Aléü QÖBü eývì ïBðqA|þìBðqAok úÞ ,þédì óAoBÞ QÏñ¾ òýñ`íø ô þÞAoõg ïqAõè
ô lññÞ úÂpÎ oAqBG úG Ao kõg þPuk R|æõ¿dì
:ÿp¿ñÎ ûrýð úGõO ,ûrýð úG lñüBGo úÛéc óõ^ ô ûly lüpg ëõÓzì óBðBâoqBG ô óAlñíOôpS
ô ÿkBìpüBgm ólì@Quk úG ó@ê¾Bc úÞ lPÖA óBüpW úGô lü@óôpýG óõßuô kõÞo QèBcqA Bø|úüBìpu
>krýì< ÿ|ûp×u ,Aléü Iy ÿ|ûp×u Aléü IyþüBGpG þãðq joŸ qA ëBg .ly|þì Bø|ûkAõðBg þâlðq Üðôo ô ûlñü@ QzÞ êüBuô ô ZBPdüBì ÿ|úýùO
îø BG úíø úÞ ó@ qA QuA þðBzð òüA ô QuA þðBãíø ,ïBüA òüA ok Bø|þðBíùýì ô lükqBG ô oôpu ô òzW
óBýPzOoq RoBHÎ úG Bü êýW@ òýñ`íø ,àzg ô pO|ÿBø|ûõýì qA QuA RoBHÎ >krýì< ô QuA Myazd þñÏü Iy òüAok BvG ú^ .lðA|ûkõG äñøBíø ÿ|úzülðAôpßÖ ÿAoAk úíøô lñPyAk ÿpøAõgô ÿokApG wc
>lýyoõg< Bü >pùì<ô >krìoôA< þâ|tüôôoBhPÖA úG úÞ kõG ÿA|úíýèô òzW òüA ïqAõè qA úÞ |Lork>ápè³ < QÚBÖo ô Qynâ úG Ao kõg ÿBW Bø|ÑArð ô Bø|RoôlÞ ,Bø|þüApünK ô Bølì@ô QÖo òýíø þK ok ô >Aléü< Iy
.ly|þìoArâpG
Rk|æôô òíüpøA Qvßy ïpW|æô ,qôo ëõÆ þXüolO kBükqAô lýyoõg ÿ|úHéÒqBÒ@QHuBñì úG .ly|þì ó@ òýzðBW B×¾ ô eé¾ ô kAk|þì
.lðlðBuo|þì ûBì|ÿk qA >qôokrìoôA< òyôo eH¾ úG Ao Aléü ,ÿBKpük þñíüpøA þâ|pýO ,JBO|óBùW pùì klXì oõùzì wüõð iüoBO >þHèBÏS<«çTì .QuA ûly ûkpG ïBð >Aléü< Iy qA opßì oõÆ|úG þhüoBO ÐGBñì ok
.kõG >oAkA|k< ïBð úG qôo ô ûBì ïBð úÞ xlÛì ÿqôo ô ápHPì þøBì .QuA ëBu Iy òüpOqAok ,Iy òüA úÞ QuA úPyõð ô úPvðAk þvýÎ RpÃc lèõO BG ÙkB¿ì Ao Iy òüA

.lðA|úPyAk úWõO >Aléü< ïBð úG kõg ÿBø|JBPÞ ok îülÚ ÿBø|óBìq qA îø óB×èöõì pãük

17

óApùO úéXì

ô pu pK ïBÛì òüA qA >oõì áoçÞ QñíéÞ< ïBüA úG àükrð ÿBøqôo ok æ« õíσì úƒÞ ÿoAõƒu >䃃ƒñƒƒüôpƒƒƒƒüA òƒƒƒƒPƒƒãƒƒñƒƒyAô<
ÿqôpìA ô pO ûkBu óAõñÎ úG wívüpÞ ïBüA ÿAl¾ ÿApG ô kõy|þì pøBÊ|þìõíÎ Fçì ok wívüpÞ ÙôpÏì oBãð úìBðqôo Washington Irving
óBâsAô ô Apýâ îéÚ BG ô kpG ïBð >qçÞBƒPƒðBƒu< ú¿Ú óBð@ ÿApG ô ûkoô@ úülø Bø ú`G ûtüô úG ô ïkpì pùy sApýOpK RBüpzðok |,1809 ëBuok þüBßüpì@
ÿBø ÿqAkpK êýhO ôpíéÚ ok rýãðApG ÿôBßXñÞ îèBÎ ok B« ¿hy úÞ þzøôtK òí ,áoõüõýð
ôA oBS@ óBâlñðAõg ô ïkpì òýG ok úÞ kõg ÁBg .kpG ïBð ,kqBu|þì ÿoBW óBGq pG Ao þñüpýy ÿBø êýhO pƒývì ok ëBƒc òƒýÎ ok ô RBýÏÚAô
úƒÞ kõƒíƒð BƒÎkA ,QƒƒyAk ÿkBƒƒüq QƒƒýƒGõƒƒHƒdƒì ô þhüoBO ØéPhì RæõdO pýu BG óBìríø ïBƒð ëõƒdO pƒýƒu ô óBƒƒýƒDBƒƒKôoA ÁBg ÿBø|ÿqAkpK
úÞ QuA þñPyAk Quôk >òW< àü >qçÞBPðBu< pÎBy ,>qçÞ ¶A Qñu< òPgBñy JBG ok þãñøpÖ ÿoBPÖo ô þÚçgA RBý¾õ¿g ô Qƒý¿hy ô
ÉBÛð ok ,JBøm ô JBüA Áõ¿hì ÿA úíOoõu BG ÙôpÏì RBüpzƒð wƒüõƒð óBƒìo ô qAkpƒK ëBƒýƒg úÞkõíðBÎkA,kõƒGûkoô@êƒíƒÎúG>xçÞA¶ Qñu<
óqõâ òülñ^ úéýuô úG úÞ ûkq ÙpG ô pýukpu >oõì áoçÞ QƒñƒíƒéÞ< ,þƒüBƒßƒüpƒì@ ÿAoAk úÞ þñPyAk QuôkôoBÞõßýð Qý¿hy òüA
|,1823 ëBu ok Clement Clarke Moore

?QvýÞ>qçÞBPðBu<
ÿqôpìA >qçÞBPðBu< Üégok óAoBãð úìBðqôoô îéÚ êøA {Ûð JBGok lñ^ þñhu|

qA êHÚ Iy ok ,kõy|þì ûlðBzÞ BHüq ô oAlgBy ok Ao ÿA ûlñðAõgpK ÿBø þÚoôBKô Bø ú¿ÚôoBÏyA Qƒñu< ꃾA ok ,ûkõƒG xlÛO ïBÛì þPcô óBÞkõÞqA ÿoBývG ÿApG lüBy #
ô|úPÖBü oõÃc ïkpì ÿBø úðBg oBñÞ ok ,wívüpÞ ÿBðAõO îéÚ qA ,Qý¿hy òüA Qüõø ô ïBÛì koõì .QuA|úPyAkïBð Saint Nicholas>xæõƒßýð {upK òüA úzýíø ,Býðk puApu ok ÔèBG kApÖA
qA|þìAo@ úG ,lñPvø JAõg ok Bùð@ úƒÞ|þƒìBƒãñø oBƒßÖA ëõƒHÚ koõƒì úƒÞ QƒƒgBƒƒu ÿoBƒƒW kõƒƒg ok úÞ kõg RæBÛì ok oBãð úìBðqôo òüA B« ƒƒƒÏƒƒÚAô úƒƒƒƒÞ QƒƒƒƒuA|úƒƒƒƒPƒƒyAk kõƒƒƒƒWô
koAô ,Bø ïBG QzK ok ÿoBhG ÿBø {Þkôk ÜüpÆ ô Bƒø úƒìBƒñƒãƒñƒøpƒÖ ok ô|úƒPƒÖpƒâ oApƒÚ|þƒìõƒíƒÎ pzPñì ëBu pg@ ïBüA RBüpzƒð ÿBƒø úƒìBƒð ûtƒüô óApüA ok Bì úÞ Santa Claus >qçÞBPðBu<
ÿApG Ao þ¾õ¿hì ÿBƒüAlƒø ô ûlƒükpƒâ ëqBƒñì IuA kpì óAõñÎ úG >xæõßýð Qñu< qA ,ly|þì þñÏü ôA ÿõvðApÖ IÛè ô ïBð BG Ao ôA pPzýG
.QÖpâ ÿBW|îøkqõð ópÚ ÿBø|ÙoBÏíèA|¦pDAk ,îýuBñy|þì >êDõð BGBƒG< Bƒü >êƒDõƒðBƒKBƒK<

?QvýÞ
ô wívüpÞ áoBHì ïBüA ok {upK òüA úG
úzýíø ,ÿkçýìõð ëBu ëõéc iüoBO óly àükrð
úG ô kõy|þì úÖBÂA îø þðõâBðõâ þHñW RæAõEu
úÞ lñðAlG lƒðlƒñƒíƒÚçƒÎ oBƒýƒvƒG Bƒø úƒ`ƒG ûtƒüô
Bü QuA þÏÚAô Qý¿ƒhƒy àƒü >qçÞ BƒPƒðBƒu<
pýýÓO râpø Ap^ ô ?QuBXÞ êøA úÞ ó@ Bü ô ?þéýhO

...ô ...ô ...ô ?løk þíð ûpù^
>qçÞ BPðBu< þÏÚAô QgBñy BG úÇGAook BìA
þðAôApÖ ÿBø úðApOôoBÏyA ,Bø ú¿Ú ,ÿô ûoBGok úÞ
qA þ×éPhì ÿBøApWBì ô ûlükpâ ÿoBW Bø óBGq pu pG
þüBƒíñýu ÿBƒø îƒéýÖ ÿõƒüoBƒñu xBƒuApƒG ôA
óBƒýƒðBƒƒùƒW ÿBƒƒyBƒƒíƒO ÅpƒƒÏƒì úƒƒG ,ÙôpƒƒÏƒì
ô RBüpzð ô|þìõíÎ oBßÖA òýñ`íø ô ,ûly|úPyAnâ
ôA úG QHvð þ¾Bg úWõO ,þÏíW ÉBHOoA êDBuô
{üAlýK qA þøBOõÞ ú`hüoBO úG þPvüBG|þì ,lðoAk
ó@ þüBßüpì@ Ñõð qA ûtüô úG ô ÿqôpìA >qçÞBPðBu<
ô óAoBãð úìBðqôo|úPgAkpK ô|úPgBu pPzýG úÞ

.îüqAkpLG ,lyBG|þì îéÚ êøA ô óBâlñvüõð
qA pƒãük þƒßü lƒñðBƒì rƒýð >qçÞBƒPðBƒu<
þDBKôoA ÿA úðBvÖA ô JõHdì ÿBƒø Qƒýƒ¿ƒhƒy
ïBð BG oBG òýèôA ÿApG|îøl×ø ópÚ ok úÞ lyBG|þì
ok ÿlñéø òüpWBùì úéýuô úG Sinter Klass
ô ly ûlðBuBñy Bø þDBßüpì@ úG ,áoõüõýð pùy

.QÖpâ oApÚ|þìõíÎ oBßÖA úWõO koõì kôq þéýg
lñ^ oBƒG òƒýPvhð ÿApƒG |,1773 ëBƒu ok
úÞ ó@ ÿApG áoõüõýð pùy ÙôpÏì oBãð úìBðqôo
ô óBGq ÿBø ÿoAõyk ,Qý¿hy òƒüA ïBƒð Ì×éO
A¶ Qñu< ïBð ,lƒyBƒG|úƒPyAlƒð Ao ÿlƒñéø ÿ|úƒXùè
úGÿkBüqQøBHyúÞAoSaint A Claus>xçÞ

.lðkpÞ JBhPðA ÿô ÿApG ,koAk ôA ÿqôpìA ïBð

18

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
19
ÈüApy ok ôA ókpƒÞ oBƒÞ ô >qçÞBƒPðBƒƒu<|rƒƒýƒì@ oBñÞ ok Bø ú`G ûtüô úG ô Bø ûkAõðBg ÿBƒÃƒÎA
IÇÚ ûkq iü ô ÙpGpK Èýdì ô oAõyk þƒíýéÚA .koAnâ|þì þÚBG oBâkBü úG Bø>úñýìõy<
ûtüô úGô ïkpì úG QùW òýíø úGô lñøBßG ëBíy
BG >qçÞBPðBu< úÞ lðkAk ÑçÆAôBßXñÞ ÿBø ú`G xBƒìõƒO<|,îøkqõƒƒð ópƒƒÚ pƒƒƒgAôA ok BƒƒƒìA
ok >xõÞoBƒì õƒíÎ< óAõƒñÎ QƒdO ÿpƒãük ïBƒð ô }BÛðô oBãð úìBðqôo Thomas Nast>Qvð
.lñÞ|þì þâlðq lðçñÖ|òýìqpu þèBíy ÿBø|úðApÞ ÿBø Qý¿hy ÜèBg ô ÙôpÏì qAkpƒK pƒƒüõƒƒ¿O
NBƒƒƒKBƒƒƒð< pƒƒƒùƒƒy ok |,1985 ëBƒƒƒƒƒu ok sApƒýOpƒK úƒìBƒðqôo ok þƒƒéýƒhƒO ô ÿA úƒƒðBƒƒƒvƒÖA
ô ûoAkA àü ,lƒðçñÖ ok Napap piiri>ÿpƒýK ô QèBc qA Ao >qçÞBPðBu< ,Harper>pƒKoBƒø<
ïBð úG îø ÿA úðBhPvƒK ô þƒDõƒükAo ûlƒƒñƒPƒupƒƒÖ ô|úPgBu ZoBg ókõG >òW< JAnW óAlñ^ úð ïBÛì
,ëBu ëõÆ ïBíOok úÞ lükpâ fBPPÖA >qçÞBPðBu< Üég òÆBG ô pøBÊ pËð qA þðBvðA þPý¿hy ôA ÿApG
ô|úPyAk þPvK ÉBHOoA Býðk ÿBø ú`G puApƒu BƒƒG
qA îø >xõÞoBì õíÎ< ïBð úG ÿkpìpƒýK B« ƒƒñƒíƒÂ .kpÞ
ô ÿlðçñÖ ÿBø ú`G ÿApG ,õükAo òüA ûlƒñPupƒƒÖ {ýK >QvýðõOoBƒÞ< ,>Qƒvƒð xBƒìõƒƒO<
,ÿôBñülðB߃uA ÿBƒø|òƒýƒìqpƒu óBƒÞkõƒÞ pƒƒüBƒƒu êüBíyô êßy ólýzÞpüõ¿O úG òí ,RõvÞ
óBGq pG wívüpÞ ïBüA ûoBG ok Ao þñüpýy ÿBø|ú¿Ú >qçÞBPðBu< úGpÖô Qyok ïAlðAô óAlñg ûpù^ô
ô ÿpøBÊ Qüõø ô IèBÚ úG ÿkBüq QøBHy úƒƒÞ
.kqBu|þì ÿoBW ok Qý¿hy òüA úÞ kõíð BÎkA ,koAk ôA ÿqôpìA
ô|úPgBu Qý¿hy ô ïBƒð >qçÞBƒƒPƒðBƒƒu< óBßì òüA ok ô lñÞ|þì þƒâlƒðq ëBƒƒíƒy IƒƒÇƒƒÚ
ÿBø Qñu ô äñøpƒÖ ô iƒüoBƒO ûlƒy|úƒƒPƒgAkpƒƒK ïpâpu ëBu ïBíO ok ó@ ok úÞ koAk þƒøBƒâoBƒƒÞ
úG ô ûlükpâ ïBÒkA îøok úÞ QuA þDBKôoA ØéPhì
úG ô|úPÖBü ûAo Bßüpì@ úG ,ly ûoByA úÞ þƒHýOpƒƒO .lyBG|þì Bø ú`G ÿApG ÿqBG JBHuA òPgBu
ô úðBvÖA IèBÚ ok óAoBãð úìBðqôo ô îéÚ êøA úéýuô ûoBGok þDBup×íéÚ òí >Qvð xBìõƒO<
ô Quk ô óBGpùì ÿkpìpýK|rýì@ QHdì RBýÛég
.QuA ûly ûlðBuBñy ïkpì úG úuBíc ô ólülñg qpÆ òýñ`íø ô Bø ú`G oAlPuôk ô qBHèk
luo|þìpËð úG ïqæ }oArâ òüA óBüBKok BìA ïBð >qçÞBPðBu< úÞ ÿkpìpýK ÿBƒø ïçÞ úƒýƒßƒO
úG ÿkpì kõWô ú`hüoBO ô úÛGBu òüpO þÏÚAô úG úÞ lükpâoô@kBü kõg þyBÛðoBS@ô RæBÛìok ,koAk
ok úÞ îüqAkpLG óBPuBG p¿Î ok >qçÞBPðBu< ïBð ô oBÞpƒK ÿkpƒì úƒßƒéG ,Qƒvƒýƒð >òƒƒW< ôA úƒƒÞ
ïBðôAqA îø Qýdývì ÿBýðk ØéPhì óBükA iüoBO ok úÞ QuA óBÞkõÞ úG QHvð pùìpK ô {ßPícq
îø IýÒ îèBÎ qA úÞ Ao >òW< lñ^ ,kõg ûBâoBÞ
.QuA ûly ûkpG BG úÞ koAk kõg ïAlhPuA ok ,lñPvø oAk pƒƒHƒg
þHønìô þhüoBO óApãzøôtK úÇGAo òüAok ô Jõg ÿBø ú`G ïBð ô QupùÖ qA ,óBð@ ÿoBßíø
àü ,ÿkçýì ïoBù^ ópÚ ok úÞ lñPvø oôBG òüApG ÿBüAlø òPgBƒu úƒG «BƒÖpƒ¾ ô ûlƒy ûBƒâ@ Bƒƒýƒðk lƒG
lƒñíOôpƒS ô ÙôpƒÏì þƒHƒƒønƒƒƒì Qƒƒƒýƒƒ¿ƒƒhƒƒy
Bƒƒü >ÿpƒƒýƒìqA xæõƒƒßƒýƒð ؃ƒÛƒƒuA< ïBƒƒƒð úƒƒƒG .koAk ëBÓPyA Jõg óBÞkõÞ ÿApG ÿoB¿dðA
þzhGok |Bishop Nicholas of Smyrna ,ûpù^ ,oBG òýèôA ÿApG îýðAlG QvýðlG BìA
oApƒÚ qA úÞ|úPvüq|þì ÿqôpìA úýÞpƒO|òƒýƒìqpƒu qA ô ûçÞ ô xBHè äðo ô fpÆ ô RæBc ,RBý¾õ¿g
Bƒø|úƒ`ƒGoAlPuôkô óBGpùìôpýg ÿkpƒì ,ïõƒéσì úG ,>qçÞBPðBƒu< ÿBƒø óqõƒâ Ñõƒð ô úƒíƒOoõƒƒu
þüBuBñƒy koõì úÞ ó@ óôlƒG îø þƒøBƒâ ô ûkõƒG ópÚ ÿBø ú`G ô îýñýG|þì Bì qôpìA úÞ þƒOoõƒƒ¾
þüBø QHuBñì úG Bø úðBg ÿBø |ûpXñKqA ,kpýâoApÚ ô óBcApÆ úéýuô úG ,lñuBñy|þì îø îßüô QvýG
óBƒÞkõƒÞ ûtƒüô úG ô Bø ú`G ÿApG ,wívüpÞ pýËð þƒOoBƒXƒO þƒƒðBƒƒLƒíƒÞ Qƒƒuk ûpƒƒýƒ^ óBƒƒyBƒƒÛƒð
ûkpÞ|þì JBOpK ëqBñì êgAk úG þDBüAlø ,pýƒÛƒƒÖ ô RBÓýéHO ÿApƒG úƒÞ Montgomery Ward
ô RBüpzð ok ÙôpÏì ÿBø þƒùƒâ@ ÿBƒƒø fpƒƒÆ
.QuA Quk ,îPvýG ópÚ qBÒ@ ok þÏíW ÉBHOoA êDBuô
ëõHÚ Ao QüAôo òüA >wÞôlOoA< ÿBvýƒéÞ ÿoBßPGA ÿBø ÿqAkpK püõ¿O ô QýÚçg oBÞolðA
qA îø >àýèõOBÞ òìôo< RBìBÛì óBgoõì ô koAk
xæõßýð< óAõñÎ úG >ÿpýìqA xæõßýð ØÛƒuA< .ly|úPgAkpK ô|úPgBu ,lðkõG
úÞ kõy|þì|úP×âô lðpG|þì ïBð >pâ ûrXÏìô xlÛì ,>qçÞBPðBu< qA þéýhO ô BHüq püõ¿O òüA
úýuôo ok ôA ïBð úG îø þDBvýéÞ ,îülÚ óôpÚ ok puApu ok >æõÞBÞõÞ< úGByõð RBÓýƒƒéHƒƒO ÿApƒƒG
ÿBø þÆõÚ ÿôo þðBùW eÇu ok wLu ô Bßüpì@
.QuA|úPyAk kõWô ô ûly ûlýzÞ püõ¿O úG ,úGByõð òüA|þìõýñýìõè@
þHønì RBìBÛì lýüCBO koõì ,Qý¿hy òüA ô Bø ëBPvK RoBÞ ô lükpâ ÙôpÏì óBƒƒùƒƒW ok
óAõñÎ úG óBPvéãðAokô ûkõG îø þðBíè@óBPvOôpK òýíø BG >qçÞBPðBu< ÿBøpHíO þPc ô BøpPuõK
ïBƒð BƒG îø úƒvƒðApƒÖ ok ô >wƒíƒvƒüpƒÞ olƒƒƒK< ô >õâõè< úG ëlHì ,äðo ô J@ ô êüBíy ô êßy
þãéíW úÞ koAk þíülÚ oBývG Rpùy >êDõðBKBK< þPý¿hy ïBÛì ok ôo|}õg ô Bñy@ ÿpƒüõƒ¿ƒƒO
RBýÛég ô kBy úýcôo òPyAk úãð ûlðq qA óBzð ïBüA óBXýø ô ÿkBy úG úƒÞ Bƒø úƒ`ƒG ÿApG JõƒHƒdƒì
ô óBvcA ô ,óBƒÞkõƒÞ úƒG úƒWõƒO ,úƒðAoBƒÞõƒƒßƒýƒð
áoBHì ô Bu|~A|ûrXÏì ïBüA ok Bø|óBvðA þâlñƒzƒhƒG .lükpâ ,lzhG|þì ÿpPzýG Üðôo wívüpÞ
ô þãñøpÖ RBìBÛì |,1925 ëBƒu ok|úƒPƒHƒƒèA
.koAk wívüpÞ þÏu þÏíW ÉBHOoA êƒDBƒuô óAoBƒÞolƒðA Qƒƒuk
ÝApƒƒÒA þƒƒâlƒƒƒðq QƒƒƒèBƒƒƒc qA úƒƒƒÞ lƒƒƒƒðkpƒƒƒƒÞ

óApùO úéXì

;òükoôpÖ
óBÞBK ÿBøkoôpÖ

ô oBùG ê¿Ö qA ûBì òýPvhð ïBð òükoôpÖ #
!?lýðAk|þì Ao þðApüA ÿBø|ûBì ÿBHüq þñÏì Bü@ þƒèAlƒPƒÎAÿoBƒíƒyûBƒâokûBƒìpƒøîøkqõƒðqôo
óBPuBƒG þƒuoBƒK ô BƒPuôA ok .QƒuA ÿlƒýyoõƒg
òükoôpÖ þuoBÖ ok ô òýOoôpÖ ÿõéùK ok ,ïBñýOoôpÖ
ÿBøpøôpÖ ô óBÞBK ÿBøkoôpÖ ÿBñÏì úG úÞ ûly úP×â
{ýKqôo ûk ,óBýñýzýK ûlýÛÎ úG BñG .QuA óBýðApüA
êãñW ;kAkpì ô óAôo BG úÞ óBãPynâ ok pøôpÖ ëBu pø qBÒ@ qA
pu úG òýìq ÿôo qôo úðBHy ûk ô lñü@|þì kôpÖ kõg òüpük óBì ô óBg þzÞpu ÿApG ,úPzâ AlW òO qA óAlWô
ûk ok óApøôpÖ .lðA|ûlðAõg òükoôpÖ òzW Ao qôoõð ïBãñø ,óBßýð ÿBøpøôpÖ ólì@ kôpÖ QHuBñì úG .lðpG|þì
BPuôA ok .QuA ÿlýyoõg þèAlPÎA ÿoBíy|ûBâ ok ûBì pø îP×ø qôo ô ëBu ûBì òýíXñK ïBð kAkpì .lðôo|þì pãük ÿBýðk úG ,JBPÖ@ ólì@ pG qA {ýK qôoõð kAlìBG ô lñPvø òýìq pG ëBu pg@ qôo
RAkA ”A“ ëôA :FrW úuqA IÞpì QuA ÿA úíéÞ úÞ ûly úP×â kAkpìA þuoBÖokô kAkpìA ÿõéùKok ,RBOpìA
UðöõìpG ëAkô lðõvK úÞ ”RBO“ ïõuô Qvýð þðly kõGBðô þðkpì þñÏì úG ”BOpì“ ïôk ,úð þñÏì úG þ×ð QÏýHÆ ;QzùHükoA
ëBíÏPuA ÈéÒ úG ”kAkpì“ ûsAô wK .þðAkôBW Bü þðlülð Iýu@ô þâpì þG þñÏü kAkpìA òüApGBñG .QuA
.QuôABGRBOBHðþðBHùãðúÞQuAóAlñLuBzìAqAþßükAkpìABñvükrìRBýGkAok.kõy|þì BPuôAok.QuAÿlýyoõgþèAlPÎAÿoBíy|ûBâokûBìpøïôkqôoôëBuûBìòýìôkïBðQzùHükoA
:qAlñOoBHÎúÞpãüklñLuBzìAYñKú¿hzìRB×¾úGlüBGÀhyBñvükrìok :FrWôkqAIÞpìQuAÿA|úíéÞúÞûlyúP×âQzùHükoAþuoBÖokôQzýøôByAÿõéùKokôBPzýøôByA
QýñìAô{üBu@òýìCBO,ÑõñíøúGQHdìôþñOôpÖ,þPuokôþPuAo,}qBuôeé¾,þzülðAàýð ô óõðBÚ ,xlÛO ,þPuokô þPuAo ,QuA ÈvHñìoBývG ó@ þñÏì úÞ QuA þOBÓè úéíW qA ”ByA“ ëôA FrW
.kkpâêüBðQuAkAkpìAÀüB¿gqAúÞúíøJõéÇìëBíÞúGBOlyBGrùXìpzG ”Qzýøô“ûsAôúÞúíéÞòüApãükFrW.QuAûlyûkpGoBÞúGBPuôAokîøoBývGô....þÞBK,ÿkrüAòýD@
îèBÎok .QuA úíéÞ òýíøqA xôkpÖ þñÏì úG þuoBÖ QzùG ,òüpPùG ÿBñÏì úG QuA þèBÎ Q×¾ .lyBG
êãñW ;oõüpùy ÿôoÿBø|{O@úýéÞþðBHùãðÿkBìîèBÎokôQuAkrìAoõøAxlÛOôþÞBKôþPuAoQ×¾ûlñüBíðþðBcôo
.QuA ûlì@ îø ”QzùG lñðBì“ QzùHükoA QÓè IýÞpO þñÏì ok .QuA ûly ûkpLu ôA úG òýìq
QÏýHÆ ;kAkpg
BPuôA ok .QuA ÿlýyoõg þèAlPÎA ÿoBíy|ûBâ ok ûBì pø ïoBù^ qôo ô ëBu ûBì òýízy ïBð oõüpùy
”pPzg“ :FrW ôk qA IÞpì QuA ÿA úíéÞ .lñðAk|þì oõüpùy þuoBÖ ok ô oõüpPy ÿõéùK ok ,úüpýDôpPzg
”oô“qAQuAQ×¾ïôkFrWôQuAþøBykBKôoõzÞþñÏìúGQüpßvðBuôóBPuBGþuoBKôBPuôAokúÞ þuoBKô BPuôA ok .QuA ÿlýyoõg þèAlPÎA oBíy|ûBâ ok îzy qôoô ëBu ûBì òýìõu ïBð kAkpg
ûlürâpGþøBykBKBüIhPñìoõzÞþñÏü«BÏíWôûlyôqo@ôûlürâpGþñÏü”úüpýDô“ókAkÿpOpGþñÏìúG qAIÞpìQuAÿAúíéÞúÞûlyúP×âkAkpgBükAkoõgþuoBÖokôRAkpgÿõéùKok,RBOôoõEøóBPuBG
óBùW ok oõüpùy .QuA ûlì@ AkrìAoõøA þðBíu@ oõzÞ Bü QzùG þñÏì úG BPuôA ok BøoBG IýÞpO òüA . QuA lðõvK úÞ ”RBO“ ïôk .êìBÞô Quok ,úíø ,Buo ÿBñÏì úG QuA Q×¾ úÞ ”ûôoõEø“ FrW :FrWôk
óõ^ .RAréÖ óBHuBK ÿkBì óBùW ok ô QuA ÿlðôAlg oAlPÚA ô pÖ ô ÿkrüA þøBykBK ûlñüBíð þðBcôo óAoBßíøqAòükoôpÖôkBGôpýOóAkrüA.QuAþüBuoôëBíÞÿBñÏìúGRBOôoõEøòüApGBñG,UðöõìîuAÿApG
ûkoq@oõüpùyQuAûlyQüAôo.lðA|ûlðAõgRôpìôîcokrüAôApÛÖpýãPukAoôBPuôABGRAréÖþðBHùãð ûly úPyBíâ J@ þðBHùãð úG þPýâ ok ô QuAkrìAoõøA ëBíÞ ô þüBuo ûlñüBíð kAkpg .lñyBG|þì kAkpg
.lðrG äðq úÞ koAnãG Bü kqAlðA oBÞ úG lG Ao oq ô îýu úÞ þvÞ qA kõy|þì äñPèk ô .QuA
Qvüq Èýdì ;pùì
ûpürWok êãñW ÿByBíO ;pýO

qA úÞ .kõy|þì úP×âpùì þuoBÖokôpPýì ÿõéùKokôpTýì þuoBKô BPuôAok ,ApPýì QüpßvðBuok BPuôA ok .QuA ÿlýyoõg þèAlPÎA ÿoBíy|ûBâ ûBì pø îøkrýu qôo ô ëBu ûBì òýìoBù^ ïBð pýO
pÞm þXðBýì ô úÇuAô Ao pùì þé¾A þñÏì óBuBñyoôBg IéÒA .òPuõýK þñÏì úG ûlì@ QüpßvðBu úzüo ô QuA óAkrüA qA þßü úÞ ûly úP×â pýO þñÏü ó@ úPÖBü pýýÓO Roõ¾ þuoBÖ ok ô pPzýO ÿõéùK ok ,úüpzýO
ô oBâkoôpK ô þPuôk þñÏì úG QüpßvðBu ok ûpTýì .óBâlüpÖ@ô oBâlüpÖ@ óBýì QuA úÇuAô pùì .lðA|ûkpÞ óAoBGqA ,áBK òýìqôA {yõÞ úGô QuA óAoBG óBHùãðoõGrì úPypÖ .kõy|þì Ý|çÆA þðBíü ÿApÏy ûoBPu úG
ôoAlýG ûoBíø krüApùì .QuA óBíýKô þPuAo óBHuBKô þüBñyôo úPypÖ BPuôAokô QuA ÕôpÖô þüBñyôo ûBâpø .lðA|ûlðAõg xõüpýu þüBKôoA ÿBø|óBGqok AopPzýO .kkpâ|þì JApýu BøoArPzÞô kõy|þì lñì ûpùG
pùì .QuõKBßOok óBñßy óBíýKô óBüõãÒôok òPgAlðApGô óBüõãPuAo ókpÞ ÿoBü ÿApGô QuA lñìôpýð îùu þñÏì úG þGpÎ ûsAô BG lüBHð Ao úíéÞ òüA .løk|þì óAoBG }rüo ûktì lzgolG ô lðrG pu óBíu@ qA pPzýO

.QuA ûly úPyBíâ ïkpì ÝBTýì ô óBíýK ô lùÎ QËÖBdì ÿApG qA .kpÞ ûBHPyA
ûlùÎ qA úÞ ó@ ÿApG .lðBì|þíð ûlýyõK ôA qA rý^ aýø úÞ Qvø rýð þüBñyôo ô ÕôpÖ úPypÖ ôo òüA qA
20

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

)}õSk ,oBâlüpÖ@( ÿk úG ïõu ô QvýG ô îPzø ÿBøqôo ,ûBì qôo þu óBýì ok .QuA ûly ëBíÏPuA ,QuA “Apø“ ûõÞ ÿ|æBGokpùì ïBÛì .QuA ûkAk îz^oArø ûkô }õâoArøôA úG AkrìAoõøA lü@pG þðBHùãð
lÏG qôo ïBð úG Ao àü pø ïBð lðõzð ûBHPyA îø BG ”ÿk“ úG ïõuõì qôo úu úÞ òüA ÿApG .QuA ïõuõì àèBíìpG BXð@qApùì. QÖBTÞ úðô þyõgBð úð ,kpu úðô QuA ïpâ úð ,Iy úðô QuAqôo úð úÞ þüBXð@
pýGlO úÞ QuA þßéì ïBð ÿk....ô”pùíG ÿk“ Ao îøkrðBKqôoô ”qBG ÿk“ Ao îPzøqôo |ç« Tì .lðlðõýK|þì ólýñy BG ô QuA pÂBc BW úíø ok pùì þñÏü QuA òýìq ûpÞ ÿBñùK úG kõg ûBãìAo@ òüA .QuA óApãð þüBüo@

.koAk ÜéÏO ôA úG ÿk ûBì ô qôo eèB¿ì ô oõìA .lGBPy|þì óBð@ ÿoBü úG úPzâ ûBâ@ óBâlülíPu ÿAô@
BølÏG BìA QuA ûkõG lýyoõg krüA rW úG ê¾A ok pùì krüA .QuA kõùzì rýð eývì òük ok pùì òýü@
ÙpG ;òíùG óBýðApüA úÞ lðA|ûkpÞ pÞm ô lðA|ûkpÞ kBü xpPýì ïBð úG Ao pùì þðBðõü óBgoõì .lðA|úPvðAk þßü Ao ôk ó@
BG ôk ó@ eývì k|çýì qA {ýK ópÚ àü ok úÞ QuAlýK pHg òüA qA.lñüBPu|þì ”xpPýì“ îuA úG Ao lýyoõg
qA IÞpì QuA ÿA úíéÞ úÞ ûly úP×â òíùG Bü òíøô þuoBÖ ok ,òìõøô ÿõéùK ok ,úñìõøô BPuôA ok
,{ülðA àýð ,{ñíùG þñÏü wK :{ñì þñÏì úG òì úzüo qA ”lñì“ ô àýð ô Jõg þñÏì úG ”õøô“ :FrW ôk .QuA pùì krüA ûlùÎ úG Ao ûBì pø îøkrðBy qôo ô îP×ø ûBì þðBHùãð .lðA|ûly Éõéhì pãülßü
pùËì þðBcôo îèBÎok .Bñvükrì óAkrüA òüpO åorG qA þßüô QuA AkrìAoõøA ûlüpÖ@ òýPvhð .kBùð àýð
àükrð oBâlüpÖ@ úG Ao ôA BO lýzhG ûpùG pýGlO ô êÛÎ qA Ao óBvðA .QuA lðôAlg þüBðAõO ô kpg ô àýð úzülðA Qvüq Èýdì ;óBG@
xôpg .koAk|þì qBG þüõâ ûqpø qA ô løk|þì îýéÏO Ao àýð oBP×â úG úÞ QuA òüA òíùG ØüBÊô qA þßü .lñÞ
þñÏì úG ”N@“ BøoBG BPuôA ok .kõy|þì úP×â J@ þuoBÖ okô þK@ óBPuBG þuoBK ok N@ BPuôA ok
ïBð ô ÿlýyoõg ëBu qA îPzø ûBì ïBð .QuA ûlì@ ÐíW úÓý¾ úG BW úíø ô ûly ëBíÏPuA J@ óBHùãð úPypÖ

úG Ao ïkpì ,ûlðAo Ao QíéÊ õük {üõg äðBG BG ïk ûlýLu ok ô kôo|þì oBíy úG xlÛì óBßÒpì qA úÞ .koAk ÜéÏO ôA úG ûBì eèB¿ì ô oõìA pýGlO ô QuA òø@pG êÞõì óBG@ krüA .lñðAk|þì óBG@ ,Ao ûBì pø qA îøk qôo
.QuA òíøô ó@ qA îø lý×u xBHè òýñ`íø .QuA òíùG ûtüô ,lðAõg|þì oBÞ ô QzÞ ô RkBHÎ ô òPuBgpG ,ûkAk Qvßy Ao ôA ,ûkpÞ äñW JBýuApÖA BG qôo òüA ok kõG óApüA óBøBykBK qA þßü úÞ ”ôq“ úÞ ó@ IHu úG
úPyõð úG BñG .QuA ûly Ðñìqôo òíùGokoBPzÞô lðA|ûly ûkpLu òíùG QüBíc úG lñìkõu óAoõðBW úíø Qzø Rlì óõ^ úÞ ó@pãük ,lðpýâ|þì òzW Ao qôo òüA óBýðApüA ,kpÞ óôpýG {üõg àéì qA ô kõíð IÚBÏO
.QuA ûly Ðñìqôo òíùGokoBPzÞô lðA|ûly ûkpLu òíùG QüBíc úG lñìkõu óAoõðBW þðôpýG óBdüoõGA óAoBG qôo òýíø ok QHÚBÎ .lñPÖo pãük àéì úG þÃÏG ô ûlükpâ ØéO oBývG ïkpì lüoBHð óAoBG óApüA ok ëBu
.QuA ÙôpÏì ûBýâ òüA rýð IÆ ok ô kõy|þì ûkoõg úXñíùG òzW ok ûtüô úG úÞ QuA þøBýâ îuA òíùG oApÚ ïktÞ Bü JpÛÎ ZpG ok ûBì òüA ok JBPÖ@ .lññÞ òzW Ao qôo òüA óBýðApüA òüApGBñG ô kpÞ ólüoBG úG Ñôpy

þðBPvìq ÙpGok ólüôk ;lñ×uA .kpýâ|þì

úG ûBâô ,nìoAlñ×uA ,nìoAlñ×u ,nìoAlñLu þuoBÖok ,olñLuA ÿõéùKok ,þPýìo@BPñLuA BPuôAok Qvüq Èýdì ;om@
þñÏì úG QuA Q×¾ úÞ ,”lñLu“ :FrWôkqA IÞpì QuA ÿA úíéÞ úÞ ûly úP×â lñ×uAôoAlñLu Øý×hO
ïôk .BXG ô lüBy ,Quok þñÏì úG QuA lýÚ úÞ ”ïo@“ ëôA :FrW ôk qA IÞpì îø ”þPýìoA“ Bü ,xlÛì ô áBK úPypÖ om@ .lñüõâ|þì om@ þuoBÖ ok ô ,pO@ ÿõéùK ok ,pO@ óBPuBG þuoBK ok ,pS@ ,pO@ BPuôA ok
ô QuA ÿoBâqBuô ÿoBGkpG ,þñOôpÖ þñÏì úG þPìoA òüApGBñG .ólýzülðA þñÏì òì úG òìol¿ìqA ”þPì“ p¿ñÎ úG ïAõÚApãük qA {ýG )óAkrüAô óAôlñø(óBýDBüo@ .QuA óAkrüA òüpO åorG qA þßüô {O@ óBHùãð
.lðA|ûkpÞ úíWpO êìBÞ ô kpg Ao ó@ ÿõéùK ok .QuAxlÛìþñOôpÖôÿoBGkpGþñÏìúGþPìo@úPñLu )óAôlñø xlÛì ô òùÞ JBPÞ( ”Akô“ ok ô ûly ûlðAõg þñâ@ ,óAôlñø krð om@ krüA .lðkAk|þì QýíøA {O@
úÞ QuA ØÊõì ÿô .QuA ûly ûlðAõg AkrìAoõøApPgkô Uðöõì úÞ QuA óAlñLuBzìA qA þßü nìoAlñLu
ÿkõñzg lñÞ kBG@ Ao þÞBg ô kqAkpLG oBÞ ô QzÞ úG úÞ pø ,koAk úãð oôoBG ô áBK ,kBG@ ,ïpg Ao òýìq ûoAõíø .kpýâ|þì oApÚ oAlðBíÞBü xõÚ ZpG ok ûBì òüA ok JBPÖ@ .QuA úPÖo oBíy úG åorG óBüAlg qA
òüA ûlñüBíð rýð òýìq kõg ô QuôA Quk úG ûkpLu òýìq ÿôo ok {üBu@ô QuA ûkpÞ îøApÖ Ao nìoAlñLuA
Áõ¿hì êâ àzìlýG .QuA }qBuô eé¾ô QÎBÆAô BÖôpùËì «B¾õ¿hìô QuBHýßyôoBGkpG krüA úðBgkôo ÙpG ,iü ,óBPvìq ;ÿk

.lyBG|þì nìoAlñLu ó@ô QuA AkrìAoõøA Q×¾ «BHèBÒ ô QuA oBâlüpÖ@ô oAkAk ,ûlññüpÖ@ þñÏì úG BøkAk Bü }õSAk BPuôA ok
ûBì òýíøk òýýÏO ÿApG )ÿk( }õSk Q×¾ BPuôA kõg ok .QuA ólüpÖ@ô ókAk þñÏì úG ”Ak“ ol¿ì qA
21

óApùO úéXì

pƒTÞA ÈuõƒO úƒÞ wƒƒíƒvƒüpƒƒÞ #
úPÖpâ òzW pHìBuk 25 ok óBýdýƒvƒì
Ao ÿp¾Bð eývì þvýÎ k|çýì ,kõy|þì
lñðBì ,Bø þüB߃üpƒì@ .koAk|þƒì xBƒK
óBùWpuApu ok óBìkpì pãük qA ÿoBývG
}oôpK Ao kõg wívüpÞ òñu ô JAk@
RApýýÓO óBìq Qynâ BG úƒÞ ,lƒðA|ûkAk

.lðA|úPÖBü ÿoBývG
ô þñük òñu Bø|þüBßüpì@ pTÞA ,ûqôpìA
kõƒg þƒâkAõƒðBƒg îuApƒì BƒG Ao þƒñƒük pƒƒýƒÒ
,AnÒ êìBy Bø ó@ qA ÿoBývG úÞ ,lðrýì@|þì
Bü Bø ó@ úÞ þüBø óBßì ÿBø|òýü@ô ,RBñýürO
óõHìAsô óõíéÚõG .lðA|ûkõG ó@êøA óBykAlWA

lðpýâ|þì òzW ÿoBývG ÿBø|Qñu BG Ao wívüpÞBø|þüBßüpì@

puApuok wívüpÞ JõHdì ïBy ûly JBHÞ
,úèBìBO ,úÛÇñì úG úWõO BG BìA ,lñPvø oõzÞ
,äñ^pg ÿ|æBHìBW ,rìpÚ îéÞ BG qBÒ JBHÞ
Q×ø“ þüBüok k|æBu Bü ûly JBHÞ óõHìAs
Jõvdì wívüpÞ ûtüô ÿBøAnÒ rýð ”þøBì
.lðõy|þì
Bü xBüoBñýìõè ,Bßüpì@ þGpÒ JõñW ok
úuBìóqôBG Bøó@úüBKúÞÿnÒBÞÿBø|xõðBÖ
Iyok ,lðõy|þì òyôo Ðíy BGô ûly Ì×c
.lðõy|þì úPyAnâ {üBƒíƒð úƒG wƒíƒvƒüpƒÞ
,oBHO þßürßì ÿBø|þüB߃üpƒì@ qA ÿoBƒýƒvƒG
úÞ ÿpOBEO ,lññÞ|þƒì oArƒâpƒG Ao xAkBƒuõƒK|æ
þøBãGAõg ÿApG Ao Øuõü ô îüpì ÿõXPvW
BG wívüpÞ ûly þOoBXOô ûqôpìA Ñõð ûõßypK ÿBø|òzW BG lñéãñüAõýð óBñük ÿoBÞ BùñO ,wívüpÞ qôo ok þPèôk óAlñìoBÞ .koAnâ|þì {üBíð úG îdéèA QýG ok
ópÚ ok óBÞkõÞ ÿApG úülø ólüpg lülW Qñu ,1659 ëBuok .lðkõG ØèBhì wívüpÞ þãñøpÖ }qoA úÞ QuA òüA lñÞ|þì Qèôk úÞ
þé¿Ö ÿBølüpg“ .ly qBÒ@ îøkqõð Rlì ÿApG Quõ^BuBì óBñýzð ûpíÏPvì ûoAõñzW oBHO ÿlDõu ÿBø|þƒüBƒßƒüpƒì@
oAkoõgpG ÿkB¿PÚA QýíøA qA ”wívüpÞ lðlðAõg ïpW Ao qôo òüA òPÖpâ òzW þøBOõÞ ”.luBñy|þì Qýíuo úG Ao òzW òüA õßüoõOoõK ok ô ,lññÞ|þì oArâpG Ao Býuõè Qñu
ok ÿkBÎ ÿoBÞqôo àü óAõñÎ úG wívüpÞô «BHüpÛO úÞ þdývì pýÒ R|çýÇÏO ô lðôo|þì ÿpãük úðBg úG úðBg àü qA óBPuôk
.lðly þÚBG BýðAõéývñK ô lñéãñüA õýð ÜÆBñì pPzýG , lðõy|þì úPÖpâ òzW wívüpÞ BG óBìríø Ao kõg óBPuôk þPñu ÿBø|äñø@ ólðAõg BG
ok rýð wívüpÞ pãük ÿBø|Qñu ô òýü@ úÞ þèBíy ÿBßüpì@ ÜÆBñì pãük þèô .lðBì ÿBø|þüBßüpì@ ÿArðAõÞ Bùð@ òüpPíùì úÞ kõg þÛýuõì BG Ao Bùð@ô lðqBu|þì ”IXÏPì“
qA úÞ >q|çÞBPñ´u< .lðly qBÒ@ îøkqõð ópÚ òüA ,lðkpG|þì pu úG BýðBPüpG úÇéu QdO rýð ,lñPvø óBükõùü ÿBÞõðBñc ô oBHO þüBÛüpÖ@
x|çßýð Qñu ô ÿlñéø xô|çÞ pPñýu ô lðkpÞ|þì oArâpG ÝBýPyA ô oõy BG Ao òzW ”R|çýÇÏO ê¿Ö“ ÿ|ûpPvâ ok ÿkôlc BO .lññÞ|þìoAlýG
lñðBì ÿoBS@ ÜüpÆ qA ,kpýâ|þì úzüo þðBíè@ òO pG ûtüô þüBø xBHè úÞ|þìBÞkBy kApÖA qA ÿoBývG ÿApG wívüpÞ ú^ pâA
qA ÿoAlük ïBð úG 1823 ëBu joõì pÏy àü ô lñPÖo|þì pãük ok úG ÿok qA ,lñPyAk .lðõy|þì ûlðBXñâ ,QuA þHønì òzW àü Bø|þüBßüpì@
ûlññÞ ÐüqõO kBy Qý¿hy ,x|çßýð Qñu þðlýyõð ô þðkoõg qA þß^õÞ ÿBø|úülø þüBßüpì@wívüpÞêìBßO þéýÇÏO àü óAõñÎ úG Ao ó@ ëAolÖ ÿBø|ûBâkAk
úÞ QÖpâ ûlùÎ úG Ao ÿA úíOoõu ûlñðAo ô úülø áBK ÿ|úÚpÖ Bü Bø|òPüoõýK òýPvhð àü ë|ælPuA pG BñG .lðA|ûkpÞ lýüCBO þíuo
.lðkpÞ|þì QÖBüok úG ÝõÛc BG þ¿gpì qôo àü ókAk BG“ ,ûBâkAk
.kõy|þì ûlýzÞ óqõâ ÈuõO
22

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

”óBüqBìBO “ Qüpülì úG ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ,wívüpÞ ÿBø|þìpâpu ÿApG BìA ô Qgok qA ûkB×PuA Q¯ñŸu Ñôpy qBýPìA
<ÿ|úèBG ÿBø|{üBíð qA ÿoBíy þG kAlÏO ûkAk óBíè@ úG îøkrðBy ópÚ ok wívüpÞ
þðApüApOô àzg RBW þñüpýy òüpO ûqBO ok Bø|ûoAõñzW ,þßvÖõßüB^ >òßy ÝlñÖ f|ç¾A,pOõèòýOoBì,RBüAôoÜHÆ.kõy|þì
. QuA ûkoô@îøApÖ ,ØÛu àüpüqok Ao kõWô BW úíø ok óBüApu úíÓð ô ,xoAlì ÿBø|ÐíyoBG òýPvhð ÿApG ,óBPvOôpK IéÆ
ÿBø|îéýÖ ó|æBvâorG ,óõürüõéO ok .koAk BO Qhüô@ Qgok àü úG Ao þñyôo
ô þu óBGBýg ûrXÏì lñðBì þíülÚ àýu|çÞ kõg óAlðqpÖ úG Ao lðôAlg ÿBø|þP×ãy
ÿA|ûkBÏèA ÝõÖ þâlðq ú^ ô )1945( ïoBù^ ok wívüpÞ ÿBø|Qgok .lñÞ ÿoô@kBü
óBÞkõÞúÞþèBcok,lññÞ|þìûBãðAo)1946( îøkqõð ópÚ ok ûldPì R|æBüA ô BýðBPüpG
þÞkõÞ óAoôk RApÆBg kBü úG úÞ þñülèAôô( ,ûqôpìA.lñPÖpâoApÚïkpìÿ|úìBÎúWõOkoõì
lñðBì þüBø óõOoBÞ )lñPÖA|þì kõg ûqBO Qgok àü Bø|þüBßüpì@ qA ÿoBývG
ByBíO Ao )1965( óôApG þèoB^ wívüpÞ êGBÚ Qgok àü BüôrHu úzýíø ûly ûlüpG
þüõükAo ÿBø|ûBãPvüA qA ÿoBývG .lññÞ|þì þßýPu|çK Bü|þìõýñýìõè@ klXì ûkB×PuA
ÿBø|äñø@ {hK ÿApG Ao kõg úìBðpG RBñýürO ô Bø|ÕAp^ BG Ao ó@ ô lðpg|þì
ÿBø|îéýÖ ê¿Ö .lññÞ|þì îýËñO wívüpÞ ÿBø|úülø ,Bø ûkAõðBgqA þgpGok .lñüAo@|þì
”oBßuA ê¿Ö“ IéÒA ,R|çýÇÏO óAoôk ûlý^ ûkAõðBg ÿBÃÎA ÈuõO úÞ wívüpÞ

,þuôpÎ ÿBø òzW ÿApG àýÞ}oB×u
.kõy|þì|úPÖpünK ûpýÒô lèõO , ÿkrìBð

.lýñÞpO òüpýy Ao kõg wéXì ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ÿBø þñüpýy BG

qA ÿkBüq kAlÏO óõ^ kõy|þì ûlýìBð Qgok püq pHìBuk 25 qôo eH¾ ,lðA|ûly
rüAõWókoô@QukúGlýìABGIýÚoÿBø|îéýÖ oôBG óBÞkõÞ úßñüA Bü .lðõy|þì oAlülK
ûBì ok ”oBßuA rüAõW“ Bü îéýÖ|þìkBÞ@ úíOoõu ókoô@ kôpÖ qA wK êDõð BGBG ,lðoAk
.lñü@|þìúñd¾úGpHìBuk ô lü@|þì òýüBK úñýìõy qA ,ØÛu ÿôo }A
þñük ïõù×ì ÿoBývG ÿApG ,ëBc òüA BG .lñý^|þì Qgok püq Ao Bø|úülø
ó@ p¿ñÎ òüpO|îùì R|çýÇÏO òüA ÿ|úýèôA
þüBvýéÞ ÿBø|ûôpâ qA þgpG .lðBì|þì þÚBG p¾BÏì ÿBø|òýü@
þéHǾAqAþüBøúñd¾ôþvýÎlèõOúñd¾ þgpG ÿApG úÞ wívüpÞ ÿBø|lüpg BG
ûlì@ Býðk úG ó@ ok þvýÎ kõy|þì úP×â úÞ kõg wívüpÞ ,QuA þOBýc óByôpÖ ûkpg
kAqõð þvýÎ òýèBÖõu ÿBø|úívXì BG Ao QuA .QuA ûly ”ê¿Ö“ àü úG êülHO þüBùñO úG
óBßì ó@ ok ôA k|çýì óBìq ok úÞ ÿkApÖA ô òýìoBù^( ÿoArâpßy qôo qA wK qôo
qA ÿoBývG .lñzÞ|þì {üBíð úG Ao lðkõG ”ûBýu úÏíW“ úG ïõuõì )pHìAõð ûBì úHñzXñK
RkBHÎ îuApì wívüpÞ Iy ok BøBvýéÞ îùì qôo àü úÞ qôo òüA .kõy|þì úPgBñy
ÿkçýìõð ëBu BÂo ûBy þñüpýy oArâpG Iy úíýð RBWBñì Bü Ðíy oõð püq úG Ao BøoBÞ ô IvÞ qA þgpG ,QuA lüpg
àüpHOrürÎ óBñÆõíø ïõíÎ úG Ao FBzÎ îuApì {üBíð Bùð@ qA þgpG .lññÞ|þì ”þøBýuÿõuúG“Bü,Q×ãñøkõuàüÿõu
QÞpGôpýgqApK þèBuô lüõâþì þzüBíðBüôþvýÎRk|æôQHuBñìúGþðBGo kõuqAþùWõOêGBÚ{hGlðAõO|þìôlðAo|þì
.lññÞ|þì ApWA Ao ÿô Rkæô qA .løk êýßzO Ao úð|æBu
QuA lñìôqo@óBãíø ÿApG þãñøpÖ ÿBø|úHñW qA ÿoBývG lñðBíø wívüpÞ ûkpPvâ ê¿Ö òüA þèô
Bßüpì@ ok rýð wívüpÞ ,ûldPì R|æBüA ÿApG .koAk pG ok Ao lüpgqA ÿpPzýG ïõù×ì
23 óõâBðõâ ô kAq@|þìkpì ÿBø|}qoA qA þGBOqBG þðAoôk ê¿Ö òüA ,Bø þüBßüpì@ qA ÿoBývG
.QuA ÿBøoBÞïBXðAÿApGþP¾pÖôQýðòvcÿApG
.QuA úðBHéÆôAk ô úüpýg

óApùO úéXì

úðAqôo Zpgô êgk îýËñOô úñürø Qüpülì BO úécpì| YñK

úìBðpG qA þzhG lüBG qAlðA wK.lýðBupG ëkBÏO úðBøBì lì@ok ÐGBñì qA Qvýè àü kBXüA BG úÞ þèBc ok ,lüoAk oBýPgA ok ëBc óBìq ok úÞ úðAqôo úñürø Qüpülì ô ÿlñG úWkõG#| |
lyBG úðõâ úG lüBG Bíy ÿrüo úìBðpG .lyBG Bíy pvÞ qA wK( kríPuk ô ÝõÛc úéíW qA ,kõg ô úñürø ok þüõW úÖp¾ BG Rlì lñéG ÙAløA ÿrüo úìBðpG ô lì@ok îýËñO ÿApG QuA þøAo
òýìBO Ao lì@ok ûBì {y BO ,Bíy qAlðA wK úÞ pãük ô þüAnÒ kAõì lüpg úñürø ,)RBýèBì .QuA ÉBHOoA ok úøk lñ^ ëõÆ ok ó@ ÿBø úñürø þì Bíy ,ÜüpÆ òüA qA úÞ Bø úñürø eýd¾
ókAk Quk qA ïBãñø ,þÖBÞ ûqAlðA úG úÞ lñÞ Ao kõg úñürø êßy lýðAõO þì ,þâlðq RBìôréì ô ûkõGoAkoõgpG ÿkBüq QýíøAqA ,Ùløôkpø þÎõð kõg ÿBø úñürø ô lì@ok òýG lýðAõO

|.kõy óApHW ÿoApÇÂA koAõì püBu Bü êÓy |.lýñÞ ëpPñÞ þGõg úG |.lñPvø pãülßü êíßì .lýñÞkBXüA þãñøBíø
lùÏO :5 úécpì Bíy ÿBø úñürø úèkBÏì êìBy ,ÿlÏG {hG ÿBø úñürø ok ,ókpÞ þüõW úÖp¾ ûqôpìA lük lýðAõO þì Bíy úðAqôo úñürø Qüpülì BG
ÙoB¿ì :lðõy þì îývÛO úPuk úu úG úÞ QuA ok úÞ QuA òüA îùì BìA koAnâ þì pýSBO Bíy ô lýyBG úPyAk þPÖBüok úWkõG úG QHvð ÿpPùG
ÿApG }çO ok þâorG ïBâ ,úñürø Qüpülì ok ëõK óArýì ú^ úÞ lýñýG þì IýOpO òüA úG
úG lùÏO .QuA óBO ûkAõðBg ô Bíy ûlñü@ òýíÃO ÿoBýPgA ÿBø úñürø ô pýÓPì ZoBhì ,QGBS |.lüoAk ûkqBG óArýì ú^ ûlñü@ Ùp¾ BXÞ ô úðõã^ ,ëõK òüA ô úPyAk oBýPgA
ûkpÞ pO àükrð Ùlø úG Ao Bíy ,úñürø Qüpülì úG ,QGBS úðBýøBì oAlÛì òüA :QGBS ÙoB¿ì Bø úñürø koõì ok Ao kõg ÙAløA Bíy òüpO îùì qA þßü ,úñürø Qüpülì .kõy þì
kõHíÞ koõì ok þ¾Bg þðApãð Bíy ,òüApGBñG ô úðBg ûoBWA Bü òßvì ïAô êìBy ,ëBTì óAõñÎ ïAlÞ úÞ lýñÞ þì JBhPðA ô ûkpÞ úHuBdì ;QuA ÜÖõì þèBì ûlñü@ úG þGBýPuk ÿBøoArGA
,úWkõG ô úñürø Qüpülì BG .lüoAlð kõg úWkõG .lýøk {yõK kõg þâlðq ÿApG Ao QívÚ kõg ëõK qA pPùG BO lñÞ þì àíÞ Bíy úG Apüq
|.QuA ,IýOpO úG Ao kõg þèBì ÙAløA lýðAõO þì ,wLu
|.lýuo løAõg ëkBÏO úG rý^ úíø BO ûBì òüA qA RApýýÓO òüA :pýÓPì ÿBø úñürø |.|.lýñÞ ûkB×PuA
úWkõG ÿlñG|óBìq úÞ kõy þì kBXüA Bíy qBýð xBuA pG ûlñü@ ûBì |.|.lýñÞ ÿlñG QüõèôA þévð Bü ô ÿkB¿PÚA QýÏÂô qA pËð Ùp¾
òürñG ô þüAnÒ kAõì úñürø lñðBì ÿkoAõì êìBy þéÏÖ ÿBø úñürø êìBy ÿoõÖ þèBì ÙAløA Ùp¿ì qA àü pø ,lüpýâ þì oApÚ ó@ ok úÞ
ûløBzì óBìq BO úÞ lüõy lùÏPì lüBG Bíy lñPvø IWAô koAõì òüAqA þgpG .kõy þì Bíy lñì ûpùG ,úñürø Qüpülì qA lñðAõO þì óBâlññÞ
ok Ao úñürø Qüpülì úG ÉõGpì koAõì ïBíO ,YüBPð |.QuA ïAô ,ûoBWA QgAkpK Bü òßvì ïAô êìBy ô ëpPñÞ UÎBG Bø úñürø ÿApG ÿrüo úìBðpG .lðõy
òüA úG ólýuo ÿApG ûAo òüpPùG .lüpýãG pËð ,ly ûoByA úÞ oõÇðBíø :ÿoBýPgA ÿBø úñürø qA QHÚApì úñürø ,þOBìlg ÿBø JBvc ,ôokõg
úñürø úÞ QuA úðæBu fpÆ àü kBXüA ,Ùlø úñürø êìBy ô lñPvø ÿoBýPgA Bø úñürø òüA þãðBg ïqAõè ô ûApíø ò×éO ,AnÒ úñürø ,ákõÞ |.|.kõy þì ó@ pPùG
ÿBø QgAkpK ô ûoBWA úñürø lñðBì Bíy QGBS ÿBø úG Ao kõg úWkõG lýðAõO þì Bíy ,òüApGBñG
lñðBì þé¿Ö ÿBø úñürø ,ôokõg úG ÉõGpì |.QuA RBdüp×O ô RçýÇÏO ÿApG |.lñPvø òüA úPHèA .lüpýãG pËð ok þèBì úüBK àü óAõñÎ
lñðBì ,ÿoBýPgA ÿBø úñürøô RçýÇÏO ÿBüAlø þuopG ô Bø úñürø êýédO ô úürXO :3 úécpì úÞ lñPvø ÿoBýPgA ÿkoAõì ,úüõðBS ÙAløA ,QuA RôB×Pì ÿkpÖ pø ÿApG xBuA ô úüBK
.løk {yõK Ao xBHè lüpg ô þüAnÒ kAõì úñürø úñürø ,ÿoôp pýÒ ÿBø xBHè qA lñOoBHÎ kpÖ BG ,ÿkpÖ pø þèBì QýÏÂô úÞ oõÇðBíø
Bø úñürø QupùÖ úG òPÖo ô ÿoôp pýÒ ïqAõè ,QðpPñüA áApPyA úìBðpG oõËñì úG ,òüApGBñG .QuA RôB×Pì,pãük
úWkõG ókpÞà^ òüA úðAqôo úñürø Qüpülì þé¾A Ùlø lðAõO þì Rlì lñéG þèBì ÙAløA .RçýÇÏO koAõì úÞ QuA ïqæ Bø úñürø Qüpülì ô ÿrüo
pýýÓO ëBc ok BíDAk þâlðq úÞ oõÇðBíø lì@ok qA Bíy ÿBø úñürø lüõy òEíÇì úÞ QuA ô ÿoAnâ úüBìpu ,þãPvzðqBGqAlðA wK êìBy úXýPð úG BO lýyBG úPyAk pËð ok Ao püq îùì
pýýÓO îø Bíy úWkõG úG ÉõGpì RBHèBÇì ,QuA úÞ þOoõ¾ ok ,òüApGBñG .Qvýð pPzýG Bíy ,lüoAk þølG pâA .lyBG úüpýg ÿBø àíÞ
oõÆ úG úÞ QuA Jõg ,êýèk òýíø úG .lñÞ þì ,lyBG Bíy lì@ok óArýì qA pPzýG Bíy ÿBø úñürø ÿoBýPgA îøô IWAô îø lðAõO þì ó@ QgAkpK |:lýupG þGõéÇì
úñürø ô lì@ok ok pýýÓO ÿApG Ao ÿA úWkõG ,îËñì kõg ÿBø úñürøpG þuBuAoõÆ úG úÞ QuA ïqæ ÿlñG úWkõG ê¾A
|.lyBG ÿBø àýñßO ô ÿlñG úWkõG ÿBø ÿtOApPuA
|.lüpýãGpËðok |.lýyBG úPyAk RoBËð lýñÞúHuBdì Ao Bø úñürøô lì@ok :2 úécpì óAõñÎ úG .QuA RôB×Pì þPýÏÚõì pø ok ,ó@
ÝõÖ koAõì òPÖpâ pËð ok BG ,IýOpO òüA úG Bíy þé¾A úWkõG þðBzðqBG :4 úécpì ÿApG Bíy ,kõg þèBì ÙAløA òýýÏO qA wK kpÖ àü ô õXzðAk àü úWkõG òýG ,ëBTì
lì@ok ô Bø úñürø ok ëkBÏO þÎõð lýðAõO þì Bíy îýËñOok Ao ïqæ ÿrüo úìBðpG úÞ òüAqA wK .lüoAk îËñì ÿA úìBðpG úG qBýð ,Bø|ó@ úG ólýuo kõWô þüBø RôB×O ,þéÞ oõÆ úG ,úPvzðqBG
ÿBø úñürø ,ÜýÚk ÿA úìBðpG BGô ûkpÞ kBXüA kõg òüA úG ,lükAk ïBXðA þé¾A úWkõG ô Bø úñürø ÿBø úñürø ô lì@ok lüBG ,oBÞ òüA ïBXðA ÿApG ÿlñG úWkõG ok þuBuA úécpì YñK BìA .koAk
îývÛO ,kõg úWkõG ÜHÆ pG îø Ao kõg úðAqôo ó@ úG pPzýG lüBG úÞ ÿkoAõì qA lýðAõO þì IýOpO ÿrüo úìBðpG ,ïkpì pTÞA .lýñÞ þGBüqoA Ao kõg úG Apüq ,lñPvø îùì Bø ó@ úíø úÞ koAk kõWô
òýíhO QuA òßíì .lüõy ÐéÇì , kõy úWõO Roõ¾ pTÞA Apüq lññÞ þì ëBHðk Ao úðBøBì oõÆ úG Ao kõg þèBìoõìA úÞ lññÞ þì àíÞ Bíy
|.lýñÞ ÿlñG pãük ÿBø ûBì ÿApG Bíy úðBýøBì lì@ok úýèôA |.|.lýñÞ þølðBìqBu þùWõO êGBÚ
úÞ lýyBG úPyAk pÆBg úG BìA .lyBG ÿpSõì àíÞ |.QuA úðBøBì Roõ¾ úG Bø JBvc |:qA lñOoBHÎ êcApì òüA
úG þWôpg ÿBø óBüpW BG Ao koAõì ïBíO lüBG ÙAløA òýýÏO :1 úécpì
lñéG ô ÿoõÖ :koAk kõWô þèBì Ùlø Ñõð ôk

|.Rlì
QuA ÿA úWkõG óArýì koõì ok ÿoõÖ ÙAløA

24

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

25

óApùO úéXì

26

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

27

óApùO úéXì

ok QGBÚo oAqBG luo|þì pËð úG #
pø qA pO|ÕAk óõñÞA lñíyõø ÿBø|þyõâ
ok ÿoôBñÖ ÿBø|ëõÒ ô QuA ÿpãük óBìq
ókpÞ þüApWA ëBHðk úG óBùW puApu
ÿoBXO ëõ¿dì òüA ok lülW ÿBø|ÿoô@õð
pünKBð|þüAlW þDrW úG pãük æBc úÞlñPvø

.QuA ûly êülHO ûpìqôo þâlðqqA
2019ëBuÿBø|þyõâokþèBíPcAÿBøÿoôBñÖ| |

lüõy Bñy@2019 ÿBø þyõâok lülW ÿoôBñÖ 5 BG

rùXì ÿoôBñÖ òüA úG Bø|þyõâ úÞ þðBìq
QÎpu ,lyBG Býùì rýð Bø|QgBupüq ô lñyBG
þPc lüBy )kõéK@ô kõéðAk(ÿoAnâoBG ô ÿpýâoBG
òýñ`íø ,ly løAõg pO|Ðüpu pGApG Bøl¾ BO
òüApGBñG .lñÞ|þì kBXüA úßHy ok ÿpPzýG QýÖpÊ
ïõükBPuA àü lñðBì Õõéy êdì àü ok þPÚô
úWAõì þÏÇÚ BG úßHy ô òPð@ ,lýPvø þyqoô

| |.lðõy|þíð

ÙBÇÏðA êGBÚ ÿBø|þyõâ.2 Ao ûlñü@ ,ûBãPuk òüA úÞ QuA þñÏì òüA úG |G|5 ÿBø|þyõâ.1 ?lñìAlÞ
úG 2019 ëBu ok ÙBÇÏðA êGBÚ ÿBø|þyõâ óBâlññÞlýèõO òüApGBñG .kpÞ løAõg òýíÃO ÿApG }çO ok Bíy QuA òßíì úÞ þèBc ok ô oAlí^pK ÿBø|þyõâ úÞ QuA ëBu àü
lñøAõg úÂpÎ æBG QíýÚ BG æBíPcAô ÐÇÚoõÆ ÿoôBñÖ úG Ao kõg Ræõ¿dì úÞ lñPvø ÝBPzì |5 ,lýyBG| LTE | Bü| G|4 QÎpu úG þGBýPuk ÿoôBñÖ Býðk ÿBølðpG òüpOpG qA oAlÖpÆpK
úPynâ úP×ø.kpÞ lñøAõg AlýK úÏuõO ô ly QgBupüqúÞþèBcok.QuAólì@ëBcok| G BOÿrý^BìA,lññýG|þìkõgokAo| notch"bBð"
úG Ao þñ×éO òýñ^ qA úýèôA úðõíð àü äðõvìBu |.lññÞrùXì| G |5 oApÚ úÏuõO úýèôA êcApì ok qõñø| G|5 úßHy úùWAõìpËPñì óBãíøô ûlðBíð 2018 ëBu óBüBK
,kõG løAõhð BùñO äðõvìBu|.QyAnâ {üBíð lñðBì åorG ÿBø|îuA pTÞA ,ÐÚAô ok l¿Ú QülW BG ûApíø ò×éO óBâlðqBu ,koAk .lñPvø 2019 ëBu ok lülW ÿBø|ÿoô@õð BG
ÿô@õø QÞpy êìBÎpülì "õü koB`üo" úÞ Ap^ lýüBO ÿô@õø ô þðõu ,äðõvìBu ,xçK|óAô |.lðoAk Ao kõg 2019 óAoAlí^pK ok ó@ qA ûkB×PuA ÿoAlí^pK ÿBø|þyõâ ,þãzýíø òýðõñËì
úÞ Q×â| Mate 20 | þyõâ þÖpÏì îuApìok þÖpÏì2019ëBuokAo|G |5ÿoôBñÖúÞlðA|ûkpÞ àü ûlñü@ ûBì 12 þÆ óAõPð pâA þPc ØéPhì ÿBø|þðBLíÞ ÈuõO úèBu pø úÞ lñPvø
êGBÚ ò×éO àü ÿôo pG òýñ`íø QÞpy òüA Ao ÿrý^ òýñ^ qõñø êâõâ ô êKA .kpÞ lñøAõg òüA ólük ,kpÞ QÖBüok|G5 qA îø ëBñãýu
rÞpíPì 2019 ëBu ëõÆok ó@oBzPðAô ÙBÇÏðA úG ÿkôq úG úÞ Qvýð lýÏG BìA ,lðA|ûkpßð ïçÎA lülW lñíyõø ÿBø|þyõâ úHÏW ÿôo Iv^pG |.lðõy|þì úÂpÎ ô þÖpÏì ú¾pÎ òüA

.QuA ûly |.lðlðõýLG ؾ òüA 28
ûkpßð ïçÎA Bíuo qõñø þW|ëA úÞ þèBcok
,ûkpÞ QHS þâqBO úG úÞ þOBÎApPgA BìA ,QuA
pGoBÞ ëBcok îø QÞpy òüA úÞ løk|þì óBzð
úÞ QuA eÂAô |.QuA ÿsõèõñßO òýíø ÿôo
{üBíð úd×¾ àü ,ÿsõèõñßO òüA þé¾A Qürì

| |.QuAQéHOôþyõâóBìríøúGpXOôåorG
ok þüæõè BG {üBíð úd×¾ ôk koõì ok úPHèA
úd×¾ qA QHd¾ úßéG ,îýñÞ|þíð QHd¾ Èuô
.kõy|þì îg BÏÚAô úÞ QuA ú^oBLßü þzüBíð
ok Ao Bø|þyõâ òüA úýèôA úðõíð æBíPcA

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
29
Bùð@ QzK ok rñè rW úG ÿrý^ pãük úÞ lññÞ úüõðAs ûBìok|CES 2019 | þðBùW ûBãzüBíð
| |!kõzðûlük Bø|ò×éO òüA ÿApG òüApGBñG .kõG îýøAõg løBy
òýÛü úG IüpÚ ëBíPcA úG úÞ Ap^ ,lýyBG ûkBì@
ÿkok ú^ úG þÖBÂA ÿBørñè òüA úíø BìA
ÜíÎ óAlÛÖ êýèk úG Bùð@ ÐÚAô ok ?lðoõg|þì | |.kõGlñøAõgQíýÛðApâ
ÿBø|þyõâ òýGoôk ÿsõèõñßO ok þßürýÖ bBð êìBßO .3
ïôq lñðBì þüBø|þâtüô ókpÞ úÖBÂA ,lñíyõø
l ÿoôBñÖ ,úñýìq|wK ókpÞ ÙB¾ ,ëBßýPKA úÞ kõHð ÿrý^ {üBíð úd×¾ pøBÊ
IýÞpO BG pPùG| HDR | ÿqBuqBG ô }qpè ëBuok|X |óõ×ü@úßñüAqAêHÚò×éOóBâlðqBu
rñèôk Bü àü ÈÛÖ ÿBW úGrñè òülñ^qA Bø|ûkAk BìA ,kpýãG oApÚ úWõO koõì ,kõy þÖpÏì 2017

.lðõy|þì úPÖpâ oBÞ úG | .lñPvø êKA qA lýéÛO ëBc ok úíø óõñÞA
rýð êâõâ pýËð þüBø|QÞpy óBýì òüA ok Apüq ,kõG ÿoôp ÿoôBñÖ òüA BñEíÇì
qA ûkB×PuA ÿBW úG lñøk|þì eýWpO úÞ lñPvø pPíÞ ú^pø ÿApG ûApíø ò×éO óBâlññÞlýèõO
püõ¿O }qAkpK ÿBøoArÖA ïpð qA ,rñè òülñ^ .lñPyAk qBýð ó@ úG {üBíð úd×¾ úýyBc ókpÞ
ò×éO QzK úG óAõO|þì Ao QzãðA pSA ÿBøpãvc
.lññÞ ûkB×PuA kõg ÿBø|þyõâ ok úPÖpzýK ûpù^ ÀýhzO ÿoôBñÖ BG Bü kpÞ êÛPñì
,þW|ëA ÿlÏGoAlí^pK úðBâ|Qzø òýGoôk úG oBÞ úÞ þìBãñø BìA ,kpÞ òürãüBW
ÿBüAôq qA wßÎ úÎõíXì àü òPÖpâ BG ÿA|ûoB^ lüBG ,luo|þì õéW ÿBø|òýGoôk
püôB¿O ÑAõðA lýèõO úG okBÚ æBíPcA ,ØéPhì
løAõg pýãíz^ ápdPì püôB¿O ô ÿlÏG|úu |.lýzülðA
úG Ao bBð|T |6 xçK|óAô pýËð þüBø|þyõâ
|.kõG úG pãük BHüpÛO úÞ lðA|ûkAk {øBÞ ÿA|ûqAlðA
ëBu ÿBø|þyõâ ÿBø|òýGoôk ÑõíXì ok pHg Bü ÿô@õø orýO òüpg@ pâA ô lü@|þíð îz^
êGBÚ oõÆ úG ,2018 ëBu BG úvüBÛì ok 2019 úd×¾ püq ûly|úýHÏO òýGoôk òýèôA koõì ok Bì
þyõâ òýèôA ÿkôq|úG ,lýyBG ûlük Ao {üBíð
.QyAk lñøAõg QÖpzýK þùWõO ÿApG ÿA|ûpüAk ûp×c àü ÿAoAk BùñO úÞ lñíyõø
{üBíð úd¾ püq ok îø ó@ òýGoôk úýHÏO
þÎõñ¿ì }õø úÏuõO .5
þÖpÏì ÿBø|þyõâ úG þÛýÚk úWõO BíypâA |.ly løAõg þÖpÏì ,QuA
aýø úG pìA òüA ,lýyBG úPyAk 2018 ëBu ok ûly ëõÆ ok þyõâ óBâlðqBu kôo|þì oBËPðA
}õø úÞ Ap^ ,koAlð IXÏO ÿBW úWô ÿBø|QýÏÚõì ô ÑAõðA {üBìq@ úG 2019 ëBu
ok þíùì {Ûð pÂBc ëBc ok þÎõñ¿ì
|.lðqAkpLG bBð qA þ×éPhì ÿoAnâBW
|.lñÞ|þì ÿqBG oAlí^pK ÿBø|þyõâ òüpg@ QuA òßíì ûlñü@ ëBu ,ÐÚAô ok
,îýñÞ ÿpLu Ao 2019 ëBu úÞ oõÆ òýíø ok óBâlññÞlýèõO úÞ Ap^ ,lyBG bBð ÿApG ëBu
pPâorG ô pPâorG {Ûð òüA úÞ kôo|þì oBËPðA þãðõã^ koõì ok ókpÞ oBÞ ëBc ok pÂBc ëBc
lñøAõg okBÚ 2019 ëBu pOpG ÿBø|þyõâ .kõy úd×¾püqok QzãðApSA ÿBøpãvc ÿqBuBW
úPyAk Ao þøkqBG òüpPzýG Bíy àíÞ óôlG kõG ëBÛPðA BO ÿrý^ æBíPcA ô lñPvø {üBíð
{üBíð úd×¾püq úG Bøpãvcpãükô òýGoôk
| |.lñøkïBXðAþ×éPhìÿBøoBÞôlñyBG
ÿBø|ò×éO ûlðqAkpK ÿBø|úyApO IéÒA |.QuA ûlðBíð
þ¾B¿PgA ÿBø|ú×èõì ÿAoAk óõñÞA úPÖpzýK pPzýG òýGoôk ÿBørñè .4
òüA .lñPvø þÎõñ¿ì }õø RBHuBdì ÿApG ok lñíyõø ÿBø|þyõâ úüôo|þG QÖpzýK BG
úÞ Ao þ×üBÊô lñðAõO|þì Bùð@ úÞ QuA þñÏì óAlG úG óBâlññÞlýèõO luo|þì pËð úG ,úPynâ ëBu
|.lñøk ïBXðA |,QuA òýyBì ÿpýâkBü Áõ¿hì {ùW àü óAõñÎ úG òýGoôk ÿBørñè klÏO ûlüA
ok úGpâ Bü äu ÀýhzO úG okBÚ ëBTì ÿApG
qA AopGBÞ ÿAl¾ lñðAõO|þì Bü lñPvø wßÎ àü |.lññÞ|þì pßÖ åorG
òýGoôk wLu ,lì@ úðBâôk òýGoôk AlPGA
.lñøk rýíO óApãük þPc lÏG ëBuô lì@oAqBG úG úðBâoBù^ô úðBâ|úu
ïqæ úÞ QuA þñÏì òüA úG kõg úGõð úG òüA qA .îýyBG úPyAk Ao Bùð@ qA pOApÖ oBËPðA îýðAõO|þì
Ao þ¿ýhzO ÿBøoBÞ Ñõð òüA ,Bíy ò×éO Qvýð ëBc ok BýÞõð úÞ QuA ûly Àhzì æBc òýíø
Bíy òüApGBñG ,lñÞ ÿpýâoBG ÿpGA ÿBÃÖ qA kõg þyõâ ok úðBâ|YñK òýGoôk þÖpÏì ÿApG oBÞ
QÖBüok Ao kõg pËð koõì YüBPð pO|Ðüpu úÞ ly ûlýñy þW|ëA qA ÿpHg rýð qôpük ô QuA
BG.løk|þì iuBK AoõÖ ûBãPuk ô kpÞ lýøAõg oAqBG úðAôo òýGoôk 16 BG þyõâ àü løAõg|þì
ûkôrÖA QýÏÚAô ÿBø|wßÎ óAõO|þì ÿoôBñÖ òüA
ÿkBüq kAlÏO BñEíÇì.QÖpâ þyõâ òýGoôk BG Ao .lñÞ
løAõg kõWô ÿoArÖA|ïpð QívÚ ok QÖpzýK ô RBÏüBy BG pPzýG QívÚ òüA ok Bì úPHèA
,ÿpýu ,êâõâ lñíyõø oBýPuk Apüq ,QyAk BìA .îýPvø úWAõì QýÏÚAô ÿBW úG Bø|þðq|úðBíâ
,lñíyõø ÿBøoBýPuk pãük ô þHvßýG þyõâ óBâlðqBu luo|þì pËð úG êÞ ok
úÖBÂA Bø|þyõâ QzK úG rñè olÛð@ lñøAõg|þì
|.ly lñøAõg pOlñíyõø

óApùO úéXì

"ÿkBýñG þðk" þðApüA þééíèA òýG òìõyqA ÿkBü

.QuôA þðôok ÉBzñð úƒìBƒƒðpƒƒG àƒƒü ólƒƒük #
:lüõâ þì ÿkBýñG þƒðk òìõy qA ó@ok úÞþðõürüõéO
qõñø ÿA ûlÎ Ap^ îðAk þíð òì úGpülÛO þüBßüpì@þíülÚ ÿBø
ëõƒƒK ÿôo ëõƒƒK ëBƒƒHƒðk úƒƒƒG òìõy þèBg ÿBW lì@þì êíÎ
úG ó@ ÿBW úG ô lñPvø òPyAnâ úÞkõG þèBg óApüA þééíèA òýG
Rnèô kõg þðôok ÿkBypßÖ óBýì ok ôA ÿBø úìBðpG þðBìq
ÙôpÏì ÿBø ûpù^ ô óBâoBPu
!?lñPvýð þâlðq qA ókpG ÿkBƒüq óAoAlƒÖpƒÆ Bƒßƒüpƒƒì@
BG þvÞ :lüõâ þì þƒðk óBW lñðBì þüBø ûpù^ ô QyAk
úPÖpð Býðk qA úPgôlƒðA RôpƒS pƒíÎ ,òƒƒukõƒƒø áAo ,òƒƒüô
qA lüBG êýèk òýíø úG ô QuA îýƒÞ ,î`ƒýƒì RpƒGAo ,؃üpƒƒy
BG ô kpG Rnè þâlðq úýðBS pø ÿoõãüpâ ,AlðõÖ òýW ,áAlð
úG rýð Ao kõg ÿkBy ókõG kBy ÿoBývG ô wüõük þìBu ,àK
wK xBñypu ÿBø ÿkôõýèBøqA
.kqBu êÛPñì óApãük ÿoBâkBü wßÎôA BGôA ólükqA
Ao kõg QýèBÏÖ ÿkBýñG þðk
óApƒùO þƒñý^õƒÞ óAoõƒPuo qA | | .lñPÖpâþì
úG kôoô BG ó@ qA wK ô kpÞ qBÒ@ þééíèA òýG ô óolì òìõy òüA
ÿBø úìBðpG ÿApWA úG óõürüõéO
ólðAõg BG ô QgAkpK þ×éPhì "ÿkBýñG þðk"rW þvÞ þðApüA
kBâ" þðlðBƒì kBƒü úƒG äƒñƒø@ kõg þðAõW óAoôk úßð@ BG ô Qvýð
úG RoBùì BG Ao ó@ úƒÞ "okBƒÖ ô óAlñg óBñ`íø lðAonâ þƒì Ao
òýñ`íø ô ûlðAkpƒâpƒG xoBƒÖ qA ûlðBíýÚBG úÞ QuA ûlñøk ÿkBy
àƒðApƒÖ ÿBƒø úƒðApƒO ólƒðAõƒg ok úƒÞ QƒuA ÿoBƒývG ÿBƒøõƒƒy
þééíèA òýG Ao kõg ïBð ApOBñu Bßüpì@ok þééíèA òýG ÿBø úñd¾
óAõñÎ úG ÜüpÆ òüA qA ô kpƒÞ ô kõG ûkoô@ok ApWA úƒG BƒKôoA ô
úñd¾ ÿôo þééíèA òýG òìõy qA ôA ÿBø úìBðpG {hƒK ïBƒãƒñƒø
ÿBK úG åorG ô à^õÞ óõürüõéO
.ly pøBÊ þðBùW ÿBø þƒðk .lƒðBƒzƒð þƒì óõƒürƒüõƒƒéO
olÚ úÞ QuBXG òƒüApƒGBƒñG QýÛÖõì BG Ao ëBu ûBXñK ÿkBýñG
Ao þìApâ ô þðApüA lñìpñø òüA úG îø qõñø ô ûlðAonâ úñd¾ ÿôo
ÿôqo@ ôA ÿApƒƒƒG ô QƒƒƒvƒðAk {ðAoAlƒPuôk qA þƒÃÏG RõƒÎk
BO kpÞ ôqo@ píÎ ëõÆ ô Qìçu iƒuBƒK ókõƒG úƒñd¾ ÿôo ÿApƒG
ÿkByô lýìAoô@ïBýK óBñ`íø ô ÿspðA ÿBüõâ úÞ løk þì QHTì

.lyBG óBãíø ÿApG

30

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

31

óApùO úéXì

!!!!?úý^ Bì ÝpÖ lýP×âpâA

ô óApüA ëõK lcAô ÝpÖ lýP×â pâA #
?úý^ wýéãðA

xBñßuA ØýÞ àü Bíy wýéãðA ok
ok BìA....lüpg|þì òýyBì óôôA BG ô lüpG|þì
ó@BGô lüpG|þì xBñßuA òýyBì àü Bíy óApüA

.lüpg|þì ØýÞ àü

wüoBK ô óApùO ok }kpâÝpÖ lýP×âpâA
?úý^

qA lýñÞ }kpâ lýPuAõg QÚô pø wüoBK ok
QÚô pø óApùO ok ô lýy|þì ûkBýK òýyBì

.lýy|þì òýyBì oAõu lýñÞ }kpâ lýPuAõg

ô óApùO ok Õpì îhO àü ÝpÖ lýP×âpâA lRñÞolþÚìBìØpâ¿Zð Aõoìp:ðþRíApýzéÚcA RÿApoôýýoÓBOG
?úý^ õßvì ok
þPc ô lðBupG Iýu@RApzc ïpLuA úG lðAõO þì BìpâZõì úÞløk þì óBzð RBÛýÛdO#
lðoAnãG Õpì püq Ao Õpì îhO pâAõßvì ok .lñÞîýÛÎ Ao Bùð@
óôpýGîhOqAúWõWàüæ« BíPcAqôo21qAlÏG
Õpì îhO qA QuA òßíì óApùO ok BìA....lü@|þì oApÚ Bìpâ Zõì ÅpÏìok ûBãzüBìq@ok Ao )êPýG Bü óæBG JBÚ( "óByõLèBG Qhu" óAlñízðAk
.ly pXñì pð RApzc ok ÿoôoBG óAõO {øBÞ úG úÞ lðkAk
.pPy àü «çTì...lüBýG óôpýG ÿkõWõì pø
.lupG VoA úG óByõLèBG Qhu ÿlÏG êvð úG lðAõO þì Iýu@ òüA
ô Bø þðApüA oBÞ êdì ÝpÖ lýP×â pâA óly òyôo ÿApG lñüõâ þì óBÛÛdì ô lðA ûkõG óBùW puApu ok QýÏíW ûõHðA QÖA løBy RApzc
?úý^ Bø þüBßüpì@
QcApPuA úðBg ok Bßüpì@ ïkpì .QuA ïqæ ÿpPzýG RBÏèBÇì {üBìpâ pýSBO
kõy ÜÖõì þvÞ þPÚô Býðk ÿBW úíø ok óBGBýg ok ô lññÞ|þì oBÞ ûoAkA ok...lññÞ|þì úG pýSBO òüA oBÞôqBu BìA ,úPyAnâ pSA óBùW ÙApÆA ok Bø úðõâ þðAôApÖ ô ÑõñO pG þíýéÚA RApýýÓO
àüpy ôA BG ô lðõy|þì àükrð ôA úG úíø eüp×O úðBg ok óApüA ïkpì BìA...eüp×O
óApüA ok BìA... lññÞ|þì àíÞ ôA úG ô lðõy|þì .oBÞ óBGBýg ok ô QcApPuA ûoAkA ok...lññÞ|þì .QuA ûlzð áok þPuok
lðpýâ|þì úé¾BÖ ôA qA úíø kõy ÜÖõì þvÞ þPÚô :Q×â þu þG þG úG ûkpÞ QüAlø Ao úÏèBÇì òüA úÞ BýéãðA QvüA ûBãzðAkqA Yýâ QìoõvÖôpK
}oBÞ ÿõéW ô lññÞ|þì ÐÇÚ ôA BG Ao óBy úÇGAo ô {üBìpâ Bü@ úÞ îýðAk þíð BìA ûly ûkAk ÀýhzO çìBÞ RApzc QýÏíW ô þPvüq ÑõñO þyBKôpÖ"
.lðpýâ|þì Ao àü BG þðApüA ûlñvüõð àü ÝpÖ lýP×âpâA løAõhð RApzc úG þßíÞ Bíévì êTì lýèõO þüBðAõO {øBÞ .úð Bü løk þì eýÂõO Ao ûlülK òüA
?úý^ þðBíè@ûlñvüõð
{üBø úPyõð þPÚô þðBíè@ ûlñvüõð àü ".kpÞ
àü BG óApüAok þðAlðq àü ÝpÖ lýP×âpâA þðApüA ûlñvüõð àü ô kõy|þì ÙôpÏì ly NB^ ûlñüBíð úÞ koAk kõWô Bùð@ qA úðõâ oArø 400 óõ^ lðkpÞ úÏèBÇì Ao óByõLèBG Qhu óApãzøôtK
?úý^ Bßüpì@ô BKôoAok þðAlðq ly úPÖpâ {üBø úPyõð NB^ ÿõéW þPÚô lðAõO þì RApzc QýÏíW lüly QÖA .QuA ûly úPgBñy ÿoõðBW ÿBø|úðõâ êÞ ïoBù^ àü kôlc

þðAlðq þvÞ þPÚô Bßüpì@ ô BKôoA ok .kõy|þì ÙôpÏì .lyBG úPyAk Qvüq Èýdì ÿApG þùWõO êGBÚ ÿBølìBýK
ok BìA .løk|þì Quk qA Ao }oBHPÎA kõy|þì 75qA {ýG úPynâ ëBu 30 þÆoAlèBG RApzc QýÏíW úÞ kAk óBzð óBíè@ok ÿA úÏèBÇì ApýgA
Quk úG oBHPÎA kõy|þì þðAlðq þvÞ þPÚô óApüA
.koô@|þì àü BG þðApüA pWBO àü ÝpÖ lýP×â pâA .ûly ûløBzì õßüo õOoõK ÿpývìpâ ÿBø êãñW ok þùGBzì QýÏÂô ô úPÖBü {øBÞ l¾ok
?úý^ JpÎpWBO ókAk oApÚ úÞ QÖBüok ûly NB^ "p`ýð RBÆBHOoA" úüpzð ok ó@ YüBPð úÞ ûqBO {ƒøôtƒK
ô ÜÖõì ly úPgBñy þPÚô qA JpÎ pWBO úu Ao ó@ ïpLuA lýèõO ûBãzüBìq@ ok Bìpâ Zõì qôo YñK ÅpÏì ok "jpu ko@" ïBð úG þyõLèBG|Qhu
BG óApüA ÿoAkA îPvýu ÝpÖ lýP×â pâA þPÚô qA þðApüA pWBO BìA ...úy|þì QhHyõg
?úý^ AkBðBÞÿoAkA îPvýu .lðpýâ þíð oApÚ Bìpâ pýSBO QdO Bø ûkBì úÞ þèBcok ,lñÞ þì îÞ ïoBù^
.úy|þì QhG lG ô ÜÖõìBð ly úPgBñy ÿBìpâ Zõì ô kpÞ Ø¿ð Ao pð RApzc êTì lýèõO þüBðAõO ëôA ÿBìpâ Zõì kAk óBzð {øôtK òüA
ûAo Ao ïkpì oBÞ óõ^ AkBðBÞ ÿoAkA îPvýu
ëõK ïkpì qA lñÞ|þì àíÞ Bùð@ úG ô kqAlðA|þì .kpÞ îýÛÎ Ao Bùð@ BHüpÛO ïôk
ÿõéW óõ^ óApüA ÿoAkA îPvýu BìA .kpýâ|þì þâlñðAo ô þüBíñøAo wýéK ÝpÖ lýP×âpâA þâkBì@Bìpâ Zõì úÞ løk þì óBzð Bì úÏèBÇì" :Q×â úÏèBÇì òüA óApãzøôtKqA wèBu xpÞ
?úý^ Býðk úãük ÿBøBW BG óApüA rýãðA Q×ãy RApzc QýÏíW óBýì ok pýSBO òüA ókõG Qulßü ô ,lñÞ þì Ø¿ð Ao Bøpð êTìlýèõO
.kpýâ|þì ëõK Bùð@ qA kpýâ|þì Ao ïkpì oBÞ
kõzG kBXüA àýÖApO þPÚô Býðk ÿBW úíø ok ".kõG
AlýK þâlñðAo ô þüBíñøAo wýéK úéÞ ôpu ,lðrG Iýu@ óAkpì êTì lýèõO þüBðAõO úG lðAõO þì Bìpâ úÞ QuA ûkAk óBzð Bø {øôtK püBu
ÿBøBWô óApüAok òíyk RôB×O lýP×âpâA AlýK wýéK úéÞôpu þPÚô óApüAok BìA .kõy|þì
?úý^ Býðkpãük .QuA ÝkB¾ îø óAoAlðBPvK püBu koõì ok úÞ þÎõÂõì
.kõy|þì kBXüA àýÖApO kõy|þì Bø úðõâ püBu ô óBvðA Qìçu pG ô kõy pPzýG Bìpâ Zõì ÑõÚô koAõì kôo þì oBËPðA þíýéÚA RApýýÓO BG
úPyAk òíyk ïk@ þPÚô Býðk ÿBW úíø ok
óApüA ok .kõy|þì úPÖpâ }oBÞ ÿõéW lyBG .koAnãGpýSBO
oBÞ ûrýãðA ûqBO lñyBG úPyAk òíyk Bø ïk@ þPÚô BG óApüA ok ÜÖõì ïk@àü ÝpÖ lýP×âpâA
?úý^ óBùW ÉBÛðpüBu 32
.lññÞ|þì AlýK

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

33

óApùO úéXì

þupÞBO òülèAFçÎ qA ;þíülÚ þzüBìpâêüBuô

ÝBOA Èuô Ao rýì RAõé¾ ô ïçu BG ly|þì ô lðly úPgôpÖ Bø|þÚAoôA úG ûoBK|òø@BGqApO|îø pâA Qvýð þüõâ|ûlñâ .lðõy ïpâ BO lðly|þì ÿBø|ÿoBhG ÿBìpâúÞlðlÛPÏì Bø|þéýg#
òüpOoBGpK ô òüpO|òýãñu .lñPyAnâ|þì ÿqpãðo ÿApG þédì úG úðBgoBÞ lýèõO Èg òülèAFçÎ oôk óAlñ^ úð ÿoBâqôo ok îýüõãG ;kõG ÿpãük rý^ óBzOçßzì ïBíO BG þíülÚ
ô êÛñì óBíø ô lñPgAlðA|þì ó@ ÿôo Ao óBzÖBdè lðBíð úP×âBð úPHèA .ly êülHO ôokõg RBÏÇÚ ó@ qA óBzðBW êTì ô kõG Bø|úðBg ÕAp^ ô îz^ ïpâ îø Ao Bø|IéÚ úßéG úðBg BùñO|úð Bø|ÿoBhG ó@
îPvýu qA òülèAFçÎ úßñüA qA lÏG Bø|ëBu úÞ úG Ao Bíy óApùO úéXì }oArâ òüAok .lðkpÞ|þì
.lðkAk|þì oApÚ ó@ püq Ao pPvÞBg ÿBø|úèõéâ ÿApG óBñ`íø ,ly Ùnc Bø|úðBg þzüBìpâ |.lðkpÞ|þì QHÚApì RBðBßìA qA ÿpHg úÞ îüA|ûkpG oôk ÿBøqôo
püq Ao óBzüBøBK ,lðly|þì ÐíW rýì oôk .ly|þì lýèõO ÝApÎ ô óBPvðBÓÖA úG RAokB¾ úÞ QyAk þÖB×yô áqBð ÜéÆpýg|úG|}kBü ïpâ þPhu úG Bø|úðBg ô kõHð Bøqôo òüA þzüBìpâ
ÿôo .ly|þì ïpâ óBzðBW ô lðkpÞ|þì ÙBdè úG àíÞ ô þvðAsoôA ÐÚAõì ok rýð pícA ëçø úÞ lðlük|þì BXð@ qA .kAk|þì óBzð Ao {O@ úéÏy óBzüBø|ëkô ÐíW Bø|ûkAõðBg ÐíW BìA lðly|þì
ÉBvG úÞ kõG RçÛñOôoBHßzgqApK îø þupÞ úHÚpPìpýÒ VkAõc óBüpW ok ûlük|Iýu@ ÜÆBñì pø lñupð }kAk úG pâA ô QuA ïBíOA úG ôo úéýPýÖ
êýíßO óBPvìq ô rýüBK lñéG ÿBø|Iy þíøoôk Ao úðBg kôk ô kqõvG koq {O@ úÞ QuA úñü@ .kõG úðBg ÿBÃÖ qA pO|ïpâ
úG ,ly ÑApPgA þÚpG ÿoBhG úÞ BølÏG .kõy |.kpÞ|þì ûkB×PuA ó@ qA þyõãüqBG ú`G úðBg ok úÞ ÿqôo úG ÿAô .koAkpG Bøqôo òüA úÞ þGçÚ ô þñý^ ÿBø|þupÞ pâA
püq þÚpG ÿoBhG ,pukokpK ÿBø|êÛñì ó@ ÿBW þíøoôk ïBÞúG ,óly ïpâïBð úG ;þupÞ ,kAlì BG Ao áqBð ÜéÆ ó@ úÞ kBPÖA|þì }pu úG Ao kõy|þì úPgôpÖ Bø|ÿtèBPuõð àüpdO ÿApG
úWõPì kôq þéýg úPHèA .lñPyAnâ|þì þupÞ êüBuô òüpO|þñPyAk|Quôk qA þßü þupÞ kõG ÐÚõì ó@,lñÞ jAoõu QzãðA þPcô óqõu óBíüA Ùpc òüA úG îø Bíy ,lýyBG ûlük
qA ÿoBÎ rýð Qícq îÞ þÚpG ÿoBhG óBíø lðly úðBg ok îø qõñø úÞ QuA þíülÚ þzüBìpâ lG Ðíy ,ly|þì òülèAFçÎ koAô kBG úÞ ,þíülÚ ÿBø|þupÞqA úÞ þüBìpâ úÞ lüoô@|þì
þgpG .kõHð êÛñì óBíø Bü þèBÒq ÿoBhG RApÇg .lük Ao ó@ qA þüBK ko óAõO|þì Bø|åorGokBì |.kõHð JõéÇì ÿBìpâ ó@ qA ÿpHg ô Qgõu|þì úPÖo oBâqôo òülèAFçÎ ÿBø|ÕAp^ ô BøoõèAô
þupÞ püq ô lðkpÞ|þì ïpâ {O@ ÿôo Ao ëBÒq rýð RçýßzO úÞ JBG òüA qA lñüõâ|þì Bø|þéýg úgp^ qA òülèAFçÎ ,ÿpùy qBâ kôoô BG oBãðA .kpÞ|þì mõ×ð Bø|IéÚ ÜíÎ BO ly|þì ÐÆBu
Rnè ó@ ÿBìpâ qA Bø|QÎBu BO ô lñPyAnâ|þì ó@qA kBüq ûkõG îø QíýÚ óqoAô úPyAk ÿA|ûkBu úâpW úG ô ly ZoBg þzüBìpâ îPvýu þPÚô Bìpu lñPvðAk|þì Bø|ÿoBhG ó@ óBâlðqBu
ûBãð úÞ ó@ oBPgBu úG BìA .lðkpÞ|þì ûkB×PuA îø ó@ lýèõO Èg Qyõðpu .QuõýK ÿtèBPuõð iü ïk@IéÚ úÞ lñÞ|þì jpÞ Ao ïk@óBWô îvW
.lðkpG|þì óAlñ^ ó@ ókpÞ BKpG îüõy|þì úWõPì îýñÞ|þì Àhzì þíülÚ ÿBø|úðBgoBÞ qA þéýg êTì
òýzO@ô ÕAk ÿBø|þHéc ;þìrýø ÿoBhG Bø|ÿqôpìA úé¾õc ô QÚô qA ô ûkõHð ûkBu îø Bø|ûBãPuk ,lðly oBßýG BøpâoBÞ !pãük QuA |.lñÞ
Bø|þéýg ÿApG þíülÚ ÿBø|þìrýø ÿoBhG ok Bø|åorGolK ô Bø|åorGokBì .QuA ZoBg úÞ lðkõG úPgBu þüBørý^ îø òýíø ÿApG
BG úÞ þOApÆBg ;lñPyAnâ BW úG þhéO RApÆBg ô Jo òPhK BG óBìríø úÞ lñüõâ|þì óBzOApÆBg ,úñýuok Ao IéÚ ëôAô lñÞ ÐíW îøoôk Ao úíø
Bø|þéýg óBW úG {O@ Bø|ÿoBhG ó@ ïBð ólýñy Ao þupÞ {O@ Qícq þéÞ BG ,òPgAlðA þypO ÅBíÒA þíÞ BG ç¾A .koAk|úãð ûlñLO ô ÕAk
ÿBø|ÿoBhG óBíø óBìoõËñì .kqAlðA|þì óAõñÎ|úG Ao þíülÚ ÿAqBìpâ êüBuô ó@ óAõO|þì
ÿqôpìA ÿBø|óAõW úÞ QuA þHéc }õâoBù^ |.lðkpÞ|þì úýùO kpu ê¿Ö ÿApG ÿA|úðAlñíyõø BìA ûkBu þßyrK RArýùXO
òßíì BùñO .lðoAlð Bùð@qA ÿA|þñømpüõ¿O aýø J@ ok Ao ëBÒq pPvÞBg úÞ êßy òüA úG ,lðkBPÖA|þì {éøA QukpâA úÞ koô@JBvc|úG
óBzüBø|åorGolK ô åorGokBì RApÆBg ok QuA ú`ð@ qA .kõy òýzð|úO ó@ ÿBø|òy BO lñPhüo|þì úHéÒ Bø|úÒlÒk ô Bøkok þéýg pG lñPvðAõO|þì
úðlG BG Bø|ÿoBhG òüA .lñyBG ûlýñy Ao Bùð@ ïBð pPvÞBg ÿBø|úèõéâ ,ly|þì oôBñy J@ ÿôo ô Bø|åorGolK îø {éøA qA oõËñì ;lññÞ
þðkq îøpG îz^ ok lðkõG okBÚ óBy|þHéc àzg BO JBPÖ@ok lñPyAnâ|þì ô lðkpÞ|þì úýùO {hHOnè ô ïpâ ÿBø|ÐíW ô Bø|åorGokBì
pâoBÞ àüô lðoAnãG ÿBWpG þÛýíÎ þãPgõu êÛñìok AopPvÞBg ÿBø|úèõéâ óBPvìqok .kõy
Ýlñg QÎBu24 úÞ lñPuAõg|þì QÚô|ïBíO ó@ qA þupÞ ókpÞ ïpâ ÿApG BO lñPhüo|þì |.kõG |þâkAõðBg
qA Ao ÿoAlýG ô JAõg .lñÞ ïrýø qA pK Ao óBzüçG úíýð úÞ lñPyAk þGõ^ rýì àü .lññÞ ûkB×PuA ïBüA QÖpÏì ô úýcôo þíÞ pâA îø Bøqôo òüA
óly ïBíO Ädì úG óõ^ lðkpÞ|þì Ôüok úíø ok ô kpÞ|þì ÿqBG Ao þupÞ úüBK {Ûð ëBu ïôk úG ,îýñÞ ûlðq óBícôo ô IéÚ ok Ao îülÚ
óBW úG Bìpu þð@ ok ô lðly|þì }õìBg ïrýø Bü lðlý^|þì JAõhPgo ó@ ÿôo ëBu ëôA úíýð úñýìõy ,sBÖõy úÞ îüõy|þì úWõPì þñýÏèA|úÖpÆ
|.|.lýuo|þì óAõhPuA rÓì úG ô kpÞ|þì úñgo úðBg BO lñPyAnâ|þì úðBg òýìqpüq ô oBHðA ok Ao ó@ BO ô lñPvø úéýuô úíø äðoBãðo ÿBø|ÿoBhG ô
ÿoBhG ÿôo îø J@ qA pK ÿpPÞ àü úzýíø kpu úÞ Aõø .lññý`G ó@ ÿôo Ao úÖBÂA êüBuô BG úéGBÛì ÿAoBü rý^|aýø ,lyBHð ïpâ ïk@ IéÚ
ûly îø þíÞ ô kõy oBhG BO lñPyAnâ|þì
|.koAlð Ao Bìpu òüpO|Üìo|þG ô òüpPíÞ
{hGBìpâ òüpOBñy@|ïBð ;òülèAFçÎ

Bø|úðBg
qA þßü òülèAFçÎ ,qôpük ÿBø|ú`G ÿApG
þzüBìpâ êüBuô òüpOBñy@ ô òüpO|þíülÚ
ÕAp^ Bü þPuk ÿoBhG ó@ úG Bø|þéýg .QuA
rHu |úË×dì êgAk lüBG óõ^ ;lñP×â|þì þP×ð
qA lñÖpO oArø BG Ao {O@ô lñPhüo|þì Q×ð {ãðo
úG QuoBíì ô lðkpÞ|þì koAô þß^õÞ jAoõu
úÞ kõG QÚô|ó@ .kõy òyôo BO lðkAk|þì Zpg
Ao ólýzÞ w×ð ô pK Ao BÃÖ ïBíO Q×ð ÿõG
ok úÞõG òüAqAoApÖ ÿApG BøokBì .kpÞ|þì Qhu
ÿôo kpÞ|þì mõ×ð Bø|JAõhPgo ô Bø|xBHè ïBíO
àzg óBð ô ëBÛOpK QuõK òülèAFçÎ
ok þGõg ÿõG ô kqõvG þìAo@ úG BO lðlý^|þì
ÐíW }oôk úíø Bø|Iy .kõy {hK BÃÖ

34

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ô Quk ólýHv^ qA xpO kõG ú^pø .koôBýG Ao qôo ó@ Alg .lñÞ òýìCBO Ao ÝBOA ûkpì ótývÞA
Ùp¿ì .QyAlð þìBíO ÿoBhG úG Bø|ú`G Roõ¾ ô olK Qé×Ò qA ÿqBG ïBãñø Bø|ú`G úÞ koô@|þíð
ÿBø|QÎBu Bø|þéýg úÞ kõG kBüqolÚ ó@ óBzÚpG àükrð ÿoBhG úG ô lðkpÞ|þì ûkB×PuAFõu okBì
oõHXì BO ô lðkpÞ|þì êídO Ao Bìpu qôo qA þðæõÆ Roõ¾ô Quk òPgõu Bü }A|úXýPð .lðly|þì
|.|.lðkpÞ|þíð òyôo Ao ÿoBhG lðly|þíð ÿoBhG úðlG ûly jpu Iéc úG ólýHv^ pSA pG
ïBíc ókpÞ ïpâ ÿApGpPzýG Bø|ÿoBhG òüAqA úßñüA ú¾çg .}õW J@ òPhüo pSA pG Bü kõG
qA pO|à^õÞ ïBíc ÿBÃÖ óõ^ô ly|þì ûkB×PuA ïpâ Ao Bø|úðBg þìrýø ÿBø|ÿoBhG úÞ QuA Quok
òyôo Ao ó@ kõG qBýð þíÞ Rlì ô kõG ÝBOA aýø úÞ lñPyAk äñÖô|äðk olÚ ó@ BìA lðkpÞ|þì
ÐíW Ao óBzuAõc äðAk {y lüBG ô lðoAnãG ôrWô lñPyAnãð BW úG óBykõgqA þGõg ûpÆBg
ÿoBhG pâA .lupð ÿoBhG úG J@ úÞ lðkpÞ|þì oBíy úG áBðkok ô Qhu ÿBø|ÿtèBPuõð
þãPÖpâ|ÝpG ô kpÞ|þì þèB¿OA ly|þì wýg .lñü@|þì
òüA qA úÞ ÿA|ûpÆBg òüpO|IèBW .kõG þíPc oBÒõO ûo|þíðoBâkBüõíÎ;sBÖõy
ïpâ ÿApG Bùð@ qA ûkB×PuA ,QuA ûlðBì Bø|ÿoBhG ô Qícq|pK þzüBìpâ êüBuô úíø qA lÏG
àü Bø|þéýg îø æBc òýíø .QuA þupÞ ókpÞ BøoõOBükAo ólì@ oBÞ|ÿôo úG QGõð ,pÇgpK
{ÒApu Aléü Iy úÞ lðoAk þÚpG à^õÞ ÿoBhG ÔýéHO ó@ BG .lðlì@ oAqBG úG Al¾|ô|pupK ;lýuo
àü lðly ÐíW îø oôk úíø þPÚô BO lðôo|þì
ÿBñÏì óBy|þñýzð|Iy ô lññÞ ûAo|úGôo þupÞ óBýðApüA úÞ QuA óBìkõg ÿoBhG {ýK óBíø
îPvýu qA lñèBHG ó@ úG úßð@|þG {ýK Bø|ëBu
|.|.lñÞ þÎAlO Ao Bø|ëBu ó@ þÏÚAô
.lðkpG|þì Rnè ó@ þzüBìpâ
ÿBø|ÿpH`â ,Bø|ÿoBhG òüA ÿõ×¾ |ûoôk ok
óBW jpð úG þüBìpâ;àýð|àýK AnÒ òPhK ÿApG îø þüBW ó@ok ô lñPyAk þüBHüq ÿBÃÖ úG QHvð BÃÖ àü ÿpOpG koAõì qA þßü pÆBg|úG Bø|þP¿y|úøk úíø úÞ þðlzð }õìApÖ
ÿBø|þâtüô qA þðBW|Qhu ô þyõßPhu Bø|ÿoBhG êßy oBWBÚ ûoôkok .ly|þì kBXüA óBñ^ BG QyAk oõOBükAo úßð@ô ly|þì þÛéO pãük kpu pHg þÒçÞ ,þðBâoqBG þùâ@ ó@ ok .lðoAk
qA ô lðkõG ÐðBÚ ÿrý^ pø úG ;kõG Bø|þíülÚ úG pãük {OBñýDrO BìA QuA úüõ×¾ ûoôk úýHy ëAlì þüõâ úÞ kpÞ|þì QHd¾ ó@ qA þøõßy ô pÖ .lñPÖo|þìoBÒ Qíu úíøô koô@|þì Ao Aõø óly
óBzüApG .lðkpÞ|þì Ao ûkB×PuA QüBùð rý^|úíø qA þßü lüBy .Qvýð úüõ×¾ ûoôk QèB¾A ÿõéW ,kõG úPvzð úðBg ok BìA oBâkBü õíÎ
pHO BG lñyBGoõHXì óly ïpâ ÿApG kpÞ|þíð þÚpÖ úñýìõy ókAk ûõéW îùì úG úÞ þéüæk òüpO|îùì |.QuA ûkpÞ IvÞ þðBìpùÚ óApüA BG< :Q×â|þì ô lðAõg|þì úìBðqôo óõürüõéO
àzg ÿBø|úPG ïBíO ô lñP×ýG Qgok óBW úG Bø|úðBg ok ó@ óly JBüBð ,QuA ûkq òìAk þñÎp×O ÿBø ÿoBhG {ýK;úñýìõy
óBy|þìrýø ÿBø|ÿoBhG ÿApG ô ÐíW Ao êãñW ô ÿqôpìA ÿqBu|óBíPgBu êßy ok pýýÓO êýèk|úG Roõ¾ òüA úG úPynâ ok Bì ÿqBu|úðBg àHu .>!?oBÒ õO ûo|þì þÞ úãük oõOBükAo
ÿApG kõG óBzPuk ïk ú^pø qA .lññÞ ûpýgm ÿoBíÏì BG úvüBÛì ok ó@ pünKBðoBßðA RApýýÓO Bø|ÝBOA òùK ÿBøoAõük Èuô BøoBíÏì úÞ kõG ô úðBg úyõâ ê¿Ö ïBíO BO lðlì@BøoõOBükAo
ÿBøoAõük ëk ok Bø|ÿoBhG|{ýK .lyBG úPynâ .lñPÖpâ|þìpËðok ÿoBhG QgBu ÿApG Ao þüBÃÖ úG qBýð úÞ ÿpãük ÿBWpø ô úuolì ô ûoAkA
.lðly|þì Ð×Pñì QWBc óly ûkoô@pG qA óôpýG úÞ kõHðoõÇñüAô lðly|þì úPgBuoõÇÚ lñPgBu|þì ú`ÚBÆ êßy úG þ×Ûu îø ó@ ÿæBG ïkpì úÞ òýíø .lññÞ }õg BW ,QyAk óly|ïpâ
Bü ÿrK|áAoõg ÕAp^ qA þøBâ úÞ QuA IèBW ûkAk ÁB¿PgA ó@ úG þüBÃÖ ,YñÞ ok ô oAõük òüA úG ókoõg BG ô kôpð æBG îýÛPvì ïpâ ÿAõø úÞ pãük úÞ ûlì@ oAqBG úG ÿA|úéýuô lðlýñy|þì
.lðkpÞ|þì ûkB×PuA óly ïpâ ÿApG àýð|àýK qBâ úð BøoAõük óly áqBð pÆBg|úG pãük æBc .kõy ÿBø|úðBg|IcB¾ .kõy {hK ÝBOA ok ú`ÚBÆ ô ÅõÎ Ao {üBW ëBu qA ûBì|6 lñPvýð oõHXì
ÿApG ûqôpìA úÞ QuA þüBø|óBíø óBìoõËñì .úéG koAk kõWô þíülÚ ûõýy úG ÿoBhG QgBu óBßìA þñýDrO êüBuô ú`ÚBÆ ó@ ÿôo úÛýéuBG BK qA pu ,lññÞ úýùO ëBÒq ô Q×ð {üApG
úÞ lüpG|þì óBPøApíø QÏýHÆ ok oAnâ|ô Qzâ óAõO qA ZoBg óõ^ ûkBu ú`ÚBÆ àü þPc úð ô oBíÏì úG kpÞ|þì ÿoBü óBy|IýW pâA ô lðlý^|þì Quk ô pu {ñPyAk ÿApG ô lñPgBñy|þíð
Bü lüoôBýG }õW þG@ ókpÞ ok þãPvg ÿApG }ôo pø ô ÿoBÞ|úñü@ Bü ÿpH`â BG úÞ lñP×â|þì ok Bø|úðBgoõOõì Ðüpu þéýg .lðlðBßy|þì
.lýñÞ ôpíýð Õpì|îhO àü þãñupâ ÐÖo ÿApG |.QuA lülW ô áqBð ÿBøoAõük ô BHüq Ao ú`ÚBÆ ,lñPyAk Ao }A|þüBðAõO úÞ ÿpãük ô ÿkæõÖ ÿBøoõOBükAo .lðly BñG Bø|òýìqpüq
| ÿBø|ÿoBhG|{ýK Bü ÿoBhG çíÎ .lñÞ qAõð|îz^ àü BG lñPvðAõO|þì úßñüA pG îéÎ BG þðl^
pßÖ Bø|þéýg úÞ QuA úñýìõy óBíø þíülÚ ,lññÞ kBüq Ao ó@ ÿBø|ûpK kAlÏO ûkBu ÿoBßyõW
lñPÖo ïrýøô Q×ð ,lì@QñíèA ;þÚpG ÿoBhG ûly óApüA koAô BKôoAqA ÿoBhG ëlì òüA lññÞ|þì
pzG {ìAo@ úüBì BO lðlì@ þÚpG ÿBø|ÿoBhG |.lðly oAõðõð Bø|úðBg ô ÿoAlüpg
iü xpOqA úðBHy ÿBø|þGAõg|þG BO lðlì@.lñyBG |.|.QuA ok ô lðly oõÞ Bø|ÿoBhG|{ýK þWôpg
ólý`ýK ,ëBÒq ô Jõ^ BG ókq úéÞ ô pu ,ókq þñÎp×O ô pgB×O êýèk|úG >úñýìõy< ûsAô BÖp¾
ô pu óly ûBýu ô úðBg ok úPgõu Q×ð ô kôk ÿõG
Qyõðpu úÞ BXð@ qA BìA lññÞ ïBíO Ao Roõ¾
ûly òýXÎ óBüBK|þG }çO ô þPhu BG óBvðA
ô kApüA qA ÿoBÎ îø þÚpG ÿBø|ÿoBhG ,QuA
BO kõG ÿréÖ þÚpG ÿBø|ÿoBhG úðlG .lðkõHð êßzì
ïAôk æBG RoApc ô ûly jpu QñíèA pGApG ok

{Ò|ô|êÒ|þG ô ûkBu olÚ ó@ îýüõãG îýøAõg|þì ûBHPyA oôBG òüA ÿpünK|êßy úG koAk kõg ok úÞ ôoAõükokJ@ÿBø|úèõèþWôpgôÿkôoôÅõÎ
úG .QyAlð þüBñÏì óBzüApG úéýuô pøBÊ úÞ lðkõG ok ÝpÒolÚ ó@ þgpG .lðkpÞ úñgo Bø|ÝBOA ØÞ
pø .lðkõHð þñýDrO ÿæBÞ úýùO ô RçíXO pßÖ ÿApG Bøqôo òüA úÞ BXð@ BO .QuA ûkq òìAk pøô lðly òükæõÖ ÿBø|ûpK òüA ÿBìpâô RBíÏð
pËðok }A|þÖp¿ì úHñW qA BÖp¾ Ao úéýuô þéýg lñüõãG lñøAõg|þì úÞ ÿA|úðBg Øý¾õO ÝBOA qA oAõük àü úÞ lðkôrÖA Bø|ûpK kAlÏO úG ëBu
ûoByA ÑõÂõì òüA úG ,QuA óolì ô ûõßyBG
kõGBð BO lðlýzÞ|þìoBÞ ó@qAolÚ ó@ô lñPÖpâ|þì úßñüA qA þøBâ@ óôlG ,koAk úñýìõy úÞ lññÞ|þì ô òýãñu ÿBøoõOBükAo oBýPgA ok êÞ oõÆ|úG
.kõy ûkpÞ îøApÖ Ao pgB×O RBHWõì úÞ úñýìõy òüA oõOBükAo kõWô þOlì BO .QÖpâ oApÚ pßýK|ëõÒ
35

óApùO úéXì

Bø|îðBg|okBìô BøpøõyokBì

iuBKok :îüA|ûlýñy Ao þgõy òüA Bì úíø| # òPgBvð ÿApG }olKqA ÿlñøpPgk
oBÞú^ Ao ïA|þÖõPì óqokBì < :lupK|þì úÞÿkpì kpÞQüBßy wýéK úG QèAõO
>?îðAqõvG Bü îñÞþüBýìõì ,ïoBLvG áBg úG ?îñÞ
>.òßG AooBÞúupø ,òßð êÇÏì< :lñüõâ|þì þèBdyõg qApGA ôA úìBð QÖBüok qA wýéK qA wK ÿlñø úèBu Q×ø pPgk àü #
.kpÞúÇGAoÐÇÚkBìAkBüxôpÎBGlüBHðB« íévì|‰ Bø|úuolì ok Ao óBÞkõƒÞ QƒuA úƒP×â ô ûkpƒÞ QèAõO QgBu ÿApG kõg ûlÎô }olK úßð@
îø ó@ ô lüoAk ápPzì úWô àü êÚAlƒc Bƒíƒy ok lñøAõhG óBzñülèAôqA BO kpÞ løAõg ÜüõzO
,QuA óBOpvK BüpPgk ÿApG Jõg þâlðq ÿôqo@ .kpÞQüBßy wýéK úGôAqA ,kpßð ApWA Ao
ûkAõðBg ok úHüpÒ àü kôoô BG úÞ þÏüBÚô BG BìA .lðqBvG QèAõO óBzüBø úðBg úÞ úP×â wýéK úG ÿA úìBð ok ÑoAq ú×ýñc
ok ?îýñÞ koõgpG lüBG oõÇ^ ,løk|þƒì ÿôo pø 2019 ëBu BO úÞ ûkpÞ ïçÎA lñø Qèôk .kõypýãPuk lüBGô "ûkAk IüpÖ AoôA" }olK
úG Ao óAlðôBzüõg òüA ûoBGok þüBø|úGpXO ,êüm òüA BìA .ly løAõg QèAõO IcBƒ¾ ûkAõƒðBƒg ok ô úðBg qA óôpýG kõg ÑõÖlì ÐÖk qA úP×â ôA
,>òƒì|wƒßƒýƒéâõƒüA< qA þƒüBƒø|êƒc|ûAo ûApƒƒíƒø ûly ôo úG ôo Q×èBhì BG þÎõð úG Qèôk úìBðpG
>Bíy Qìçu< úüpzðok úÞ ûkAõðBg xBñzðAôo ."lzÞ|þì QèBXg" qBG ÿBÃÖ
.îýðAõg|þì ,ûlýuo NB^ úG .QuA ïkpì qA ÿoBývG ,Øvýðõü }oArâ xBuA pG
:lƒñüõƒâ|þƒì ûkAõƒðBƒg óBƒuBƒƒñƒzƒðAôo|‰ -1 qA l¾ok 89 úÞ løk þì óBzðpýgA úÏèBÇì àü 500 BHüpÛOô lðoAlð þupPuk QèAõO úG lñøok
oõO êTì Bíy úÞ lñðAlG óBO|óAlðqpÖ lƒüoAnƒãG< ÿBÃÚ qBG ÿBÃÖ ok lñø ok þüBƒPuôo ïkpƒì .lññÞ þì ZArì QGBWA qBG ÿBÃÖ ok p×ð óõýéýì
Bùð@pâA úPHèA ,lýPvø xpPuk ok úzýíø ,RBXð QèAõO lñøAõg þíð Bùð@ Apüq lññÞ þì QWBc ,QuA ûly úPgBu QèAõO úÞ þüBW þPc
ÿBøoBÞ ok pâA òülèAô ,Q×â lüBG ÐÚAô ok ,>lñøAõhG
.QuApPùG ,lññßðQèBgkóBy|óAlðqpÖþâlðqûpìqôo .lññÞ þâlðq ó@ þßükrð ok Bü lññÞ rýíO .lññÞ|þíð ûkB×PuA Bùð@ qA ïkpì qA ÿoBývG
,lñyBG úPyAk }õg óBGq QuA pPùG òülƒèAô|‰ -2|‰ ok úƒzüo oBƒPÖo òƒüA lƒðA|úƒP×â óBƒÛÛƒdƒì ok oõHì@ pùy ok {ñülèAô BG úƒÞ úƒ×ýñc
lñø úÏìBW ok "QuBÞ" úG ÉõGpì ÿBø|Qñƒu lñÞ|þì þâlðq lñø JõñW ok ôkBð êýìBO QèBüA
úG Ao Qdý¿ð óBð@ úÞ lýñßð QHd¾ óBO|óAlðqpÖ BƒG ÿoõƒÆ
BW úíø úG Ao Bíy ,}õg óBGq ,Q×â lüBG .lðoAnãG kBÛPðA JBvc .koAk .lðA|úPyAlð QèAõO úðBg ok râpø
þðBvðA RBÎõÖlì ókpÞ rýíO ,Bø|ópÚ ÿApG qA þƒÞlƒðA oBƒƒíƒy úƒƒÞ QƒƒuA úƒƒPƒ×ƒâ ôA
.lýñÞ ØüpÏO kBìAk ô xôpÎ qA lýðAõO|þì BO .lðBuo|þì Ao ó@ úÞ ly|þì Jõvdì úPƒvƒüBƒyBƒð ÿoBƒÞ ok úÞ þðBìq ô lðoAk QèAõO ôA ÿBø|úüBƒvƒíƒø
okBì ô olK úð ,îñÞ|þì ûBãð Quôk îz^ úG Ao ïpøõy òülèAô òì< :lüõâ|þì þuôpÎ|‰ -3 àü úÞ ûkpÞ {øAõg }olKqA ûkõG óBPvÞkõÞ
.lðkAk|þì ïBXðA Quk ôpÖ ÿBø|úÛHÆ ÿBÃÎA
.lýyBG Quôk lüBG pãülßü BG ,rý^pø qA êHÚ ÐÚAô ok >.ïpvíø .kqBvG úðBg ÿApG QèAõO
ôkõykoAôúìlÛì|þGúÞ|òüAÿBWúG,lü@|þìóBì|úðBgúGïpøõyokBìûBâpø< :lüõâ|þìþuôpÎ|‰-4|‰ ÐÖk qA QuA úP×â ú׃ýƒñƒc
ërñìokBùð@.lñßGòìúGlðAõO|þìþßíÞú^úÞlupK|þìòìqA ,kpýãGQukok}kõg}ôoúGAoBøoBÞ þì QèBXg óôpýG ok ÑõƒÖlƒì
>.îñÞþâlðqBùð@}ôoúGîñÞ|þìþÏu ,ïôo|þìBùð@ërñìúGîøòìûBâpøôlññÞ|þìþâlðqBì}ôoúGBì ïkpì ókpÞ ûBãð qA ô ûlƒýƒzƒÞ
oBývG Bùð@ oBñÞ ok þâlðq IýOpO òüA úG ,lñyBG QHTì ÿspðA lýèõO ÐHñì QuA pPùG òülèAô|‰-5 ûkpƒÞ|þƒì þƒPƒcAoBƒƒð xBƒƒvƒcA
>?þñÞ|þìò×éOîÞòìúGAp^< :lðõñzGkõgòülèAôqAlðoAlðQuôkóAlðqpÖ æ« õíÏì.kõGløAõgpünLèk
kBìAk Bü xôpÎ kõy|þì UÎBG ,BW þG RBÏÚõO úÞ lýyBG úPyAk kBü úG .>?ÿkpßð pßzO òì qA Ap^< Bü .QuA
>okBì< Bü >olK< Ao Bùð@ óBykBìAk Bü xôpÎ úÞ|òüA qA lüBHð BøokBì ô olK þÖpÆ qA .lññÞ ûBñâ xBvcA úP×â wýéK úG }A úìBð ok ôA
Bùð@ BG Ao lðoAk óBykõg òülèAô BG Bùð@ úÞ ÿA|úÇGAo QuA þÏýHÆ Apüq ,lðõy QcAoBð ,lññÞ|þíð JBÇg kõG ûkpÞ ûlÎô }olK úÞ QuA
ûpíð úuolì ok úÞ òüA Épy úG
.lðoAlð QƒèAõƒO {ƒüApƒG kpƒýãG Jõƒƒg
úG râpø ,lñÞ|þì QüBßy }pvíøqA óBOlðqpÖ úÞ þðBìq .lýñÞ QüBÎo ëBcpøok Ao ÙBÇÏðA|-6
îðqokBì< :lüõâ|þì ÿkBìAkBÚ@ .lýñßð AõÎk }pvíø BG ôA kõu úG râpø .lýñßð ÿpýâ|ÐÂõì ôA kõu .QgBu løAõg
òì úG ô koAk þÚçgA ú^ }pPgk úÞ lüõâ|þì òì úG ôA .lñÞ|þì áok Apì RBuBvcA ô QuA ÙpÆ|þG wýéK úG ôA olK ,úéèA óBvcA
Ao QèAõO òPgBu ôA QuA úP×â
‰|>.îñÞ oBPÖo }pPgk BG úðõã^ úÞ lñÞ|þì kBùñzýK òPyAlð êýèk úG BìA ûkpÞ qBÒ@
úGÿA|úìBðòPyõðëBcokôA.kAkQukqAAo}olK{ýKëBuQvýG ,úèBu43>BýuoBâþvðBð|-‰ 7 óBüBK úü Ao oBÞ úPvðAõƒPƒð ëõƒK
òüAôA.koAkúHOBßìôABGúÞQuAëBuûkrðBK ,}pøõyolKÐÚAôok.Qu>BýuoBâwðoæ< ,}pøõyolK
olK< :lüõâ|þìôA.lvüõð|þì,úPyAkúðAolKúWõOôÜzÎôAúG,RlìòüAokúÞ|òüAqApßzOÿApGAoúìBð .lðBupG

|‰>.koAk}qoAòìÿApGòüAôkoAnâ|þìïApPcAòìúGïkõgolKêTì ïpøõy 36
lýyBG úPyAlð ÐÚõOô lýølðoApÚ kõg þâlðq úíø Ao kõg óAlðqpÖ .lýñÞ þâlðq óBOkõg ÿApG|‰-8
:lüõâ|þì þüBßüpì@ ÙôpÏì xBñzðAôo ,>{üo< pPÞk .lñølG iuBK Bíy ÿBøqBýð úíø úG óBð@ úÞ
>.lñðq|þì ôA ZAôkqA úzüo úG úzýO ,ûkpßð ÐÇÚ Ao óBylðqpÖ ÙBð lñG qõñø úÞ lðoAk kõWô þñülèAô<
,þ×ÆBÎQùWqABüóBOlðqpÖlýyBGúPyAkoBËPðAúÞ|òüAÿBWúG ,lýñßðò×éOBùð@úG úHOpìûkoBù^ÿqôo
.lýñÞþâlðqkõgÿApGôlýøkQÏuôAokõgþÎBíPWAþâlðq ,lñÞQHÚApìBíyqA,þñýÎRoõ¾úGBü
ÿoôkBíyqAóBOkBìAkBüxôpÎpâA< :lüõâ|þì>{üô<pPÞk.îýðrGÙpcîøBGîüoAkqBýðBì|‰-9
úPHèA ?lü@|þì kõWô úG þuBvcA òýñ^ úÞ lýñÞ|þì ú^ úÞ lýupLG kõgqAô lýñÞ Rõég kõg BG ,lññÞ|þì
Bü xôpÎ ÕApu úG ,lülzð ÐðBÚ pâA ô lýñÞ QHd¾ óBOlðqpÖ BG ,lüpýãG kõg úG þÎBÖk QèBc úÞ|òüA óôlG
ô Bíy úÞ lýñßð }õìApÖô lýyBG Jköõì ,lüpünLGô lüõñzG Ao Bùð@iuBK ,þOoBHÎ úG .lüôpG óBOkBìAk
ëBdyõg oBývG ,Bíy ÈGAôo kõHùG qA úÞ þvÞ ;lüoAk Quôk Ao ÿlcAô Àhy ,óBOkBìAk Bü xôpÎ

.ly løAõg

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

37

óApùO úéXì

ly ÜÛdì òKAsok| 8K |püõ¿O Qý×ýÞ

{hK òýèôA ly ÜÖõì òKAs| NHK | þðõürüõéO úßHy ,}çO Bø|ûBì qA wK#
.løk ïBXðA Ao 8K |òyõèôqo BGpüôB¿O ÿA|ûoAõøBì

êìBy úèBðBÞ 24 þüBøõülüô lðAõO|þì Býðk8K |þðõürüõéO {hK ÿA|ûoAõøBì úßHy òýèôA

oæk óõýéýì 16 Apýßy :BýðBLuA óBuoqBG ûly{hK|8K |ÿAõPdìòýèôA.lñÞ{hKòPð@ÿôoAopÖôôJBuëBðBÞ2ôþOõ¾ëBðBÞ22
QuAoBßølG RBýèBì ûly úPgBu 1968 ëBu ok úÞ kõG >þüBÃÖ úvükôA :2001< ÙôpÏì îéýÖ ,úßHy òüA qA
ÿpPì|þéýì70ÿBøõýOBãðïBíO,|8K |ÿBøõülüôQìpÖúGþíülÚîéýÖòüAêülHOÿApG.QuA
BO 2012 ÿBø|ëBu ëçg ok þüBýHíéÞoõùzì ûlñðAõg ,Apýßy lðA|þÎlì BýðBLuA óBuoqBG#
|.QuA ûkpÞoApÖoækoArø 300ô óõýéýì 16 kôlc QgAkpKqA 2014 .lðly òßuA pPùG Qý×ýÞ úG þGBýPuk ÿApG þ¾B¿PgA oõÆ úG îéýÖ òüA þé¾A
ÿA|ûoAõøBì úßHy òüA
òüA îýÛì kApÖA óõ^ Ao lññÞ QìBÚAoõzÞ òüAok ûBì 6qA {ýG úðæBu úÞ Ao þðBvÞ BýðBLuA eH¾ 10 QÎBu qA løAõg|þì
| |.lðAk|þìRBýèBìQgAkpKlWAôoõzÞ {hK pùÊqAlÏG 5 þèA
.lyBG úPyAk |8Kþüõülüô
ko Ao NBK ûlñðAõg òüA ÿõu qA "þOBýèBì oApÖ" ïBùOA òüA pO|{ýK Apýßy úG àükrð ÐGBñì àýLíèA úýcBPPÖA ÿBø|îéýÖ
ÿõu qA ûly kBü ÿBø|iüoBOok Apýßy lñüõâ|þì ûlzð }BÖ Bùð@ ïBð úÞ kApÖA òüA|.lðkõG ûkpÞ ÿBø|RpvñÞ ,õüo ô ólñè
kõg RBÚôA pTÞA Apýßy óAoôk ó@ok lñüõâ|þì óBuoqBG BìA.QuA ûkõG BýðBLuA qA ZoBg óBuoqBG ô þñKAs óBâlñðAõg oõùzì
ô ûlðoAnâ|þì BðõéuoBG îýO QvýèBHOõÖ ,úßýK koApW }A|þvñW|àüpy BGô BýðBLuA êgAkok Ao qA þðBùW ÿBø|RpvñÞ þgpG
{hK| 8K | ÿAõPdì pãük
| |.QuAûkpÞ|þìp×uoõzÞòüAqAóôpýGúGkõgÿoBÞRAlùÏOïBXðAÿApGBùñO úßHy òüA ÈuõO ûly
úG Ao BýðBLuA 2015 ëBu qA ûly koô@pG oæk óõýéýì 200 kôlc ôA ÿBø|þüAoAk úÞ Apýßy .lñPvø þðõürüõéO
|8K {hK ÿBø|{èB^
.QuA ûkpÞ þÖpÏì RBýèBì ûoAkA úG kõg QìBÚA êdì óAõñÎ ÿA|ûoAõøBì úßHy òüA ,úPHèA
puApuok {PýèBÏÖqAôA êÞ lì@okpG RBýèBì ÐÂô ëBHðk úG óBuoqBG îø xBuA òýíøpG pø úG Ao ûly {hK ÿAõPdì
îýí¿O lüBG þèBÎ óAõük þÂBÚ àü óõñÞA|.BýðBLuA êgAk ok ôA lì@ok BùñO úð ô lñPvø Býðk
oAkoõgpG ûBâkAk ok þâlýuo ÿApG þÖBÞ løAõy qA Apýßy îðBg þOBýèBì ûlðôpK Bü@ úÞ kpýãG ;lðA|ûlzðrùXì|8K |RArýùXOúGqõñøúÞþðApGoBÞBOkpG|þìòPð@ÿôo|8K |ô|4K |QìpÖôk
kôlc Bøõülüô püõ¿O QÚk 8K | QìpÖ ok .lññÞ ByBíO4K QìpÖ BG Ao Bøõülüô lñðAõPG
|.pýg Bü QuA püõ¿O QÚk pGApG 16 ô 4K püõ¿O QÚk pGApG 4 úÞ QuA êvßýK 4320 ok 7680

.kõG løAõg|P1080
|óõürüõéOôûlðpýâûBãPukúGÿA|ûoAõøBìúßHyòüA| 8K |ÿAõPdìÿByBíOÿApGóApGoBÞ
ÿBø|úßHy ÈuõO {hK ÿApG þíÞ oBývG |8K | ÿAõPdì ,pãük ÿõu qA .lðoAk qBýð|8K

.koAk kõWô þðõürüõéO
pðõýO BG >|Vision|-|Super Hi|< ïBð úG óõürüõéO àü qA NoBy QÞpy ,úPynâ ûBì
8K | ÿBø|óõürüõéO lðõy IýÒpO ïkpì BO kpÞ þüBíðôo| 8K | þüõülüô {hK Áõ¿hì

.lññÞ ÿoAlüpg ÿA|ûoAõøBì úßHy òüA ÿAõPdì ÿByBíO ÿApG|
lðoAkþüæBGoBývGQíýÚ| 8K |ÿBø|óõürüõéO.QuAkõgûAoÿAlPGAokqõñø 8K |ÿBýðk
lðly ÜÖõì ÿoBíy|QzãðA ÿBø|QÞpy .lðA|ûlzð êülHO oAqBG þé¾A óBüpW úG ô
løBy2019|CES |ûBãzüBíðokkõy|þìþñýG|{ýK.lññÞúÂpÎôlýèõO| 8K |ÿBø|óõürüõéO

.îýyBG| 8K |ÿBø|óõürüõéOþÖpÏìqAþWõì

38

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk
oôBzì ô xBñzðAôo
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |19 BG
(LIC.#PSY 13673)
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì

RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

BðpŸG ZpüA pPÞk ÿApG àýèõOBÞúHøAoôk
àyrLðAlðk îýð xBâô xæok ÿqBGoBíÚ

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | lðlükqkoæk óõýéýì

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335

þðõO ûBãzüAo@

Bíy ÿBñy@pãzüAo@þðõO
þèô úÛÇñìok úÛGBu ëBu |30 BG

þéHÚQÚôòýýÏOBG|úP×ø qôoQ×ø oækoArø 500 xçPgA úG lðkpÞ|þìoBÞBýðp×ýèBÞok àýèõOBÞúuolì àüok úÞúHøAoôk #
.lðA|ûkpÞÙApPÎA xBâô xæok ÿqBGoBíÚ ÿApG ëõK òüAqA ûkB×PuAô
(818)631-5926
,wðAoõO pùy ok ríýW Qñu àýèõOBÞ úuolì qA Ao ëõK òüA äñ^ Bðæ pøAõg ô pKôpÞ ÿpì pøAõg
18645 Ventura Blvd Tarzana, CA 91356 .lññÞ Zpg BøõñüqBÞ ok Ao ó@ BO lðkpG QÚpu úG wéXð@|wè þßükrð ok Býðp×ýèBÞ

39 ô óAqõì@|{ðAk úüpùy úÞ þGBvc qA Ao ëõK ,lñPvø þßükrð óBPuôk ûly úP×â úÞ úHøAo ôk òüA
.lñPyAkpG ly|þì rüoAô ó@ úG RBüpýg

.lðA|ûkpÞ þðBíýzK qApGA kõg ïAlÚA qA ,lðA|ûly úPvzðqBG ApýgA úÞ úHøAo pøAõg ôk òüA
ûkõG îéÏì ,óBßì òýíø ok ëBu 20 îø äñ^ Bñè ô ûkõG úuolì òüA pülì ëBu 29 ÿApG pKôpÞ ÿpì

.QuA
ÿqBG oBíÚ ÿApG ó@qA ô ûkpG QÚpu úG YüolO úG úøk àü Rlì ok Ao ëõK òüA ôk òüA úÞ ûly úP×â

.lðA|ûkpÞ ûkB×PuA p×u ô
.lðA|ûkpÞ "þðBíýzK qApGA Rly úG" úHøAo ôk òüA QuA úP×â ríýW Qñu àýèõOBÞ ÿBvýéÞ
kpãýK QdO úHøAo pøAõg ôk òüA QuA úP×â BìA ûkAk ÑçÆA wýéK úG Ao ÑõÂõì òüA BvýéÞ ú^pâA

.QÖpâ lñøAõhð oApÚ þüBÃÚ
.lðA|ûkpÞ ÿoBßíø RBÛýÛdO úñýìq ok úHøAo pøAõg ôk òüA

óApùO úéXì

åoõHuAolBPyuAúoPAzqÞBG qAlðApýO

úG MìApO ÜGBu êýÞô ,òøõÞêßüBì
ly ïõßdì óAlðq ëBu úu

ÿõu qA úHñyoBù^ qôo Bßüpì@ÿoõùíW wýDo MìApO lèBðôk ÜGBu êýÞô ,òøõÞêßüBì # úG åoõHuApPuA ok wívüpÞ oAqBG úG úðBdévì úéíc úG óõñËì kpÖ ûkpÞ ïçÎA úvðApÖ oõzÞ püqô
.ly ïõßdì óAlðq ëBu úu úG ëAolÖ þÂBÚ àü .QuA ûly úPzÞ wýéK úèõéâ JpÂ

úG ÉõGpì òøõÞ ÿBÚ@ ïBùOA òüpO|îùì .kõG úPÖpünK Ao {OBìBùOA pPzýK kõg òøõÞ ÿBÚ@ úHñy YñK BO úPynâ úHñy úu úéíc qA kõG ûly þÖpÏì RBßy Øüpy úÞ úèBu 29 óõñËì òüA
.QuBßüpì@ 2016 ëBu RBGBhPðA .kõG ÿoAõPì

BG úÞ lðkõG þÎlì óBðq òüA .kõG ûkAk RõßvèA|Üc óq ôk úG þOBGBhPðA RAqoBHì óBüpW ok ôA ôolñO óBüApãìçuA úG wHc óBìq ok úPyAk óBíè@ô úvðApÖ ok Qýìõßdì úÛGBu lñ^ úÞ óõñËì
óBüpW ok ÑõÂõì òüA ûoBGok úÞ lðkpÞ ëõHÚ ëõK òPÖpâ ÿAqA ok ô lñPyAk þvñW úÇGAo MìApO lèBðôk .kõG úPuõýK
lèBðôk qA þâlñüBíð úG úÞ òøõÞ êßüBì BO ly IWõì ÑõÂõì òüA .lññÞ Rõßu þOBGBhPðA RAqoBHì
QÚô úG Iy úð QÎBu ok wK þéì wýéK QuA úP×â úvðApÖ oõzÞ püqô óBPvÞ ÙõPvüpÞ
.kõy ïõßdì óAlðq ûBì 36 úG ,kõG ûkpÞ QgAkpK Ao ëõK òüA MìApO .lñÞ|þì ûløBzì åoõHuApPuA ûoAqæ óBGBýg ok Ao þÞõßzì kpÖ þédì
ôA .QuA úP×â Õôok rýð Bßüpì@ ûpãñÞ RBÛýÛdO óBüpW ok úÞ QÖpünK òøõÞ ÿBÚ@ òüA pG ûôçÎ
.QuA ûkpÞ ÿqAlðApýO wýéK ÿõu úG pGApG ok ôA ô lðkpÞ ØÚõPì Ao áõßzì kpÖ wýéK óApvÖA
.ly løAõg ApWA þéHÚ îßc BG óBìríø úÞ ûly ïõßdì óAlðq ûBì ôk úG rýð ïpW òüA êýèk úG .QuA úPzÞ Ao ôA ô ûkpÞ àýéy eévì óõñËì úG êGBÛìok wýéK ,oõzÞ püqô úP×â úG
úÞ kpÞ oApÚA îø pHìAõð ûBì ok ô ûkAk ïBXðA þOBGBhPðA ØéhO úÞ QÖpünK RôA ûBì ok òøõÞ ÿBÚ@ .lðkõG RBßy ÿBÚ@ ëBHðk úG úHñy|úu qA þPýñìA ÿôpýð ô wýéK pvÖA Bøl¾

.QuA úP×â Õôok ûpãñÞ úG óôlG úÞ kõG ûkpÞ qBÒ@ óõñËì òPÖBü ÿApG Ao ÿA|ûkpPvâ RBýéíÎ úédì òýíøok wýéKpPzýK
QuApÂBckõGúP×âþðBìqúÞkõGMìApOlèBðôkúGàükrðÿBø|Qý¿hyqAþßüòøõÞêßüBì | .kõG úPÖBü óBüBK úXýPð

.koõhG úèõéâ ,MìApO ÿBÚ@ pÆBg úG okApG ôk ô RBßy Øüpy òülèAô .lðA|ûly pýãPuk wívüpÞ oAqBG úG úéíc BG ÉBHOoA ok p×ð YñK
úG QHvð pO|àHu þíßc ,òøõÞ ÿBÚ@ óAlðq ëBu úu îßc ,þüBßüpì@ ÿBø|úðBuo úPyõð úG .lñPvø óBâlypýãPuk óBýì ok ôA
okB¾ {üApG þíßc òýñ^ BO ûly IWõì ûBâkAk BG ôA ÿoBßíø BìA ,ûly IßOpì ôA úÞ QuA þíüApW ?îýðAk|þì ú^ óõñËìqA

.kõy àü óAõñÎ úG òüA qA {ýKô QuA ûlì@ Býðk úG åoõHuApPuAok RBßy Øüpy ,wýéK úP×â úG
lèBðôk þOBÓýéHO kBPu ok úÞ þOB×éhO løk|þì óBzð óAlðq ëBu úu îßc òüA ëBc òýÎ ok .kõG ûly úPgBñy ôolñO þüApãìçuA {üApâ BG þèBíPcA lülùO

.lñPvø ÿlW ûqAlðA ú^ BO ,ûkAk jo 2016 ëBu RBGBhPðA óBüpW ok MìApO .koAk pËð püq þéì QýñìA lülùO óAõñÎ úG úvðApÖ úÞ kõG ÿkApÖA QupùÖ ok ôA
.lñÞ ÿoBßíø rýð MìApO lèBðôk ûoBGok RBÛýÛdO úìAkA ok úÞ ûkpÞ lùÏO òøõÞ êßüBì îz^ úG wýüõuô óBíè@,úvðApÖok QÚpu úéíWqA RBßy ÿBÚ@ûlðôpKok ÿp×ýÞ úÛGBu 27
aýø ,óBìríø .lðõy QHS lüBG þOBÓýéHO ÿBø|úñürø þìBíO ,Bßüpì@þOBGBhPðA òýðAõÚ xBuApG
.QuA ûlðAonâ óAlðq ok rýð Ao ÿkBüq Rlì ôA .koõg|þì
.lyBG oæk 2700 qA pPzýG lðAõO|þíð rýð ÿA|úülø AlýK }A|úðBgok AoôA BìA Qzâ|þìôA ëBHðk úG ÿpãük ûlðôpK BG ÉBHOoAok úHñy|úu qôo wýéK
òüA úG òì úðAoõÞoõÞ ÿAoAkBÖô ô ØÏÂ" :Q×â ûBâkAk þÂBÚ úG {íßc ólýñy qA lÏG òøõÞ ÿBÚ@
úÞ ïkpÞ|þì pßÖ .îñÞ JBhPðA Quok ûAo ÿBW úG Ao àüoBO ûAo òüA BO ly IWõì )MìApO lèBðôk( kpì .kpßð
ÿoAlÛì ô õÚB^ oBù^ ,äñ×O àü ,àXðoBð àü ,Ùoôlð úédì ok ôA óBíOoBK@ ok ÅõÎok
".îñÞ þðByõKæ Ao ôA ÿBø|ÿoBßGApg úíø ïoAk ú×ýÊô
ûtüô xpKqBG ,pèõì RpGAo úG òP×â Õôok êýèk úG pãük ûlðôpK àüok òýñ`íø òøõÞ êßüBì .kpÞ ØzÞ RBíùì
?lðkõG þðBvÞú^ úéíc óBýðBGpÚ
.QuA ûly úPgBñy ïpXì ,2016 ëBu RBGBhPðA ok úýuôo {Ûð þuopG ,kõG úéíc òüA óBâly fôpXì óBýì ok úÞ óBPvðBÓÖA úÏHO ,lñHzÛð ëBíÞ ly ïçÎA úHñzXñK qôo
RBÛýÛdO BøoBG ô ûkpÞ IünßO Ao úýuôo BG kõg |þOBÓýéHO kBPu þPulíø úðõâpø MìApO lèBðôk .Qynâok óBPuoBíýG ok lüly RBcApW þK ok kõG lðqpÖ úu olK úÞ ôA .QuA ûly úPzÞ
ûly úPzÞ oAqBG úG úéíc ok ôoBãýÖõè }oArâ úG rýð ûkõG úèBu 67úÞ àðBG úPvzðqBG lñìoBÞ àü
.QuA ûlðAõg ëõK ókAk olø Ao pèõì ÿBÚ@
QgAkpK úèBvì AlÏG MìApO ÿBÚ@ .kõG ûkpÞ IünßO rýð Ao "RõßvèA Üc" QgAkpK pPzýKôA .QuA
þ¿hy QgAkpK àü ô úPyAlð þOBGBhPðA ÿBø|úñürø úG þÇGo ëõK òüA úÞ Q×â BìA ,QÖpünK Ao ëõK ÿBø|úðBuo úP×â úG úÞ ûly þÖpÏì ÿlñéüBO QvüoõO àü ,ïBuBGõu äðõLð@ ,ïõu þðBGpÚ

.QuA ûkõG .QuA ûkõG åoõHuApPuA ok }pvíø BG ûApíø ÿlñéüBO

40

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

41

óApùO úéXì

42

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

úÞ þíýí¿O pø ok úÞ QuA òüA ïoõËñì
Bø óq kõy þíð QÚô aýø . lyBG kAq@ kpýâ|þì
þüBø óBvðA úðõã^ úÞ lýíùÖ ô QgBñy Ao
ûlük úÞ þüBø QðBýg ïBíO BG úz×ñG .lñPvø
òüA qA òì ô QuA ûlðBì þÚBG oAkBÖô qõñø
.îHXÏOok
:Q×â Qü@ îðBg
úz×ñG úÞ îðAk þì þGõg úGô îðq àü òì
pÂBc kkpâpGpâAô koAk Quôk Ao lüõðqõñø
þì Bíy QýÏÆBÚ þPÚô BìA lzhHG AoôA QuA þíýco úíýùÖ
.lñÞ þì óBùñK Ao {uBvcA lñýG
:Q×â ô lýzÞ ÿpãük û@ Qü@ ÿBÚ@ êù^| {hG
îüõâ þì úÞ QuA îø òýíø pÆBg|úG ô
.lðBì úPgBñzð úÞ ÜzÎ òüA qA Øýc
|úQÞyþnâüBøõOëþBuGþvÞ îðAlG úÞ òýíø ÈÛÖ koAlð ÿA|úýÛGkõè@rñÆ þñdè BG ô lý`ýK þyõâ ok pù^õñì lñéG ### qA :Q×âô kAk óBßO pu Qü@ÿBÚ@#
:Q×â úýÞpO ok þðApüA àü JBvc ûoBíy
ûkõu@ îèBýg ,lñÞ àíÞ Ao Qü@ îðBg Qvø úz×ñG ÿôo úGôo úPvg ÿA ûpù^ BG }o@ óByoBÞ õO þßéÞ àü Bùð@ûkpÞ ûkB×PuA
þPcAo IWõì pù^õñì ÿBø óBñýíÆA .kõy|þì RoõHXì ô kpG ôo qA Ao õO QíðBg ûpgæBG kAlÏO ô QuA óAôApÖ oBÞ Q×â ô Qvzð }kõg lðôAlg îüõãG ú^ ...úðpâô Qvø
ly ïBíO úíèBßì þPÚô .ly BüpýG ÿBÚ@ ëBýg !ÿpýãG þ¿gpì kpÞ þì pPzýG BøBÂBÛO qôo úG qôo ô îÞ Bø ûlðqôk
ÿA úýcôo BG .lük þì ûkBì@ òPÖo ÿApG Ao kõg .lñPvø þOAkõWõì ú^ Bùð@úÞlðAk þì
óAlí^ òPvG ok Ao údýéì BO QuBgpG kBy ô ûqBO kBùñzýK Qü@îðBg kõg úð kpÞ úìrìq }o@ !îýñßG ÿpßÖ QuA Jõg lðõy }A ú`G ÿoAnâ îuA Iyok ëBýg|þG kpìBð
úðpâô kpÞ ïoAkAô ,óBùñK ú^õO qA ÐÚAôokô kpÞ ok fõÂô úG Ao þãPvg oBS@ úz×ñG úÞlñÞ|þíð pßÖ «ç¾A ô lñÞ þì oApÖ úðBý×hì
.lüBíð àíÞ óBìpu ïkõHð þéýÇÏO òüA úG þÂAo kõg òì þì pËð úG úPvg lýupK ô lük }o@ ÿBíýu ëBHðk kôo|þì ,kõy|þì ú^ }A|ú`Gô óq QHÚBÎ
### :Q×â pù^õñì !QuBùñO ôA ô QuA Õõéy þéýg ëõK úG ô ûly oBíýG úÞ æBc .þðAonãyõg
þ¿gpƒì úƒG }o@ òƒPÖo óBƒìq qA qôo ûk ,îñýHG BO ïôo þì lyBG ûkõu@ QèBýg ôpG :Q×â ô ly lñéG }o@ ?lýuo îø ó@ koAk óq ûkBPÖA }kBü ûkpÞ AlýK ZBýPcA
ok ÿkBüq RæõdO Rlì òüA ok ô Qynƒâ|þƒì BK úG úz×ñG...BìA îPvýð þðBívW úPvg þG pPgk ó@ úG úßéG úPÖpãð xBíO }kõg ûqBO
{üArÖA ïôrè úz×ñG .kõG ûlì@ kõWô úG ûBâoBÞ .îøk þì ïBXðA kõG úPgBu òì qA ÿoBÞ pâA BG ô kpýãG xBíO úÞ lüõâ|þì ôo ô îz^
ÿBÚ@ ÿApG Ao óApâoBÞ kAlƒÏO pƒG ókôrƒÖAô jp^ :Q×â ô lýzÞ ÿA ûkõu@ w×ð }o@ :Q×â úðApì@ô QuBg ëõK óBì|ÿApG lüõãG pPìBíO ú^ pø þüBýc|þG
þƒüBƒíñøAo ÿô qA ô kõƒG ûkAk eƒýÂõƒO Qü@ pø qA êHÚ Qü@ îðBg îñÞ þì pßÖ .îðõñíì }o@ IXÏPì îz^ úG ô QuA êýÇÏO oBÞ òì ?kõy|þì pPzýG òüA qA QcBÚô Bü@ !Qup×G
BG Roõzì qA wK îø Qü@ ÿBÚ@.kõG úPuAõƒg !úð Bü ÿoAk ÕApu Jõg ûlðqôk Bü@ lupLG rý^ úüBuô lüpýíG îP×â|þì ïkõG úz×ñG ÿBW úG pâA
úz×ñG BG Üc úÞ lýuo úXýPð òüA úG úðAqpÖ ÿBÚ@ ô òÞ JBhPðA p×ð lñ^ Bø ú`G òýíø qA Rkõg :Q×â ô lülñg
kAlÏO pG lüBG ,pPzýG QÖpzýK ÿApG ô QuA úG îðAõPG îñÞ|þì pßÖ ,Bíy ÿApG úPHèA !lüoAkpG òýìq ÿôo qA Ao óBO|äñð
ôkpørýðô kôrÖA óBâlðqôkô þPÏñ¾ ÿBø|jp^ !þðAk þì Rkõg úÞ îø Ao }A|úýÛG êßzì ÿApG ô îü@pG oõìA ûoAkA ûlùÎ qA þüBùñO óôlG úÞ QuA ú×ÆBÎBG olÛð@pPgk òüA BìA
óôlG }o@ ô úz×ñG úÞ lñPvðAk|þì þGõg úG Ao oBÞ òüA Jõg oBývG :Q×â pù^õñì lüôpG Bíy îñÞ AlýK þéc ûAo ûlì@ {ýK òýðqBð ûlñü@ ÿApG úÞ Ao ÿqAlðA wK òì ÑçÆA
?õãG Ao }A|úýÛG ?îñßG lüBG ú^ pãük îñÞ|þì qBG òhu úG Iè lì@ }o@ !lýñÞ QcApPuA óApãð ûqBO ô lPupÖ|þì Bùð@ ÿApG úPyAnâ oBñÞ
ô QyAkAô Rõßu úG AoôA Quk BG úz×ñG lñÞ õG lüõð ÿoBíýG qA õO ô òì úÞ Qvø îø òüA
:Q×â ô QgAlðA ûlñg úG Ao }o@ôA òdè úG Ao Bø òüA .îüõy QcAoBð úÞ AkBHì ,îüpHð
:Q×â úz×ñG qA òì þPÚô lðAlG úÞ õãG RpPgk
úÞ úðBùG òüA BG QuBíy Üc þ¿gpì òüA
pãük þPýèõEvì þ¿gpì ûApíø úG îøAõg|þì .Qvýð QéÎ þG îñÞ|þì QüBíc
oBG pâA úÞ úPuAõg úz×ñG qA úðAqpÖ ÿBÚ@
:Q×â þìAo@ úG }o@ .ïoAnãG óBO úðBy pG ok ÈÛÖ lüõãG ôA úG ,QÖpâ xBíO ôqo@ pãük
:Q×â úz×ñG .ïpÂBc Qìlg ok BG úÞ lPup×G ëõK Bùð@ ÿApG QuA pÂBc þOoõ¾
ëBíPcA úðAqpÖ ÿBÚ@ .lñÞ õãP×â lüõð kõg
îø óBì|þðBPupùy óBâlñüBíð BG lüBG Bíy ZBG úz×ñGqA lüõð ÑçÆA óôlGôqo@úÞ løk|þì
.lýñÞ ëõ¾ô Qvø ÿA|úHèBÇìpâAô lýñÞoAlük
:Q×â Qü@ îðBg .kpýâ|þì
!?kõG lýøAõhð QcAo îø óAlñ^ úÞ lülük Ao ïpvK .ïoAk Ao ûlýÛÎ òýíø îø òì
?...BùñO Quk BXñüA Bíy BìA lýupK }o@ pÂBc kpýíG îø þãñupâ qA pâA ôA îuBñy|þì
QcAo ëBýg BG ô lýyBHð óApãð :Q×â úz×ñG îø BøolÛð@ ôA kpýãG àíÞ úz×ñG qA kõy|þíð
ÿBÚ@ô óBg pù^õñì qA îðAõO þì òì lýñÞ p×u
úðAqpÖ ÿBÚ@ lükpÞ }õìApÖ ïpýãG àíÞ oBýùì !Qvýð QvK
ïçu ô lýñÞ QcApPuA Jõg ô lüôpG !Qvø îø îðBg ô kBPÖA ûlñg úG úéíW òüA qA Qü@ ÿBÚ@
òhu òüA BG úz×ñG .lýðBupG îø óBO|îðBg úG Apì
òPÖo ÿApG Ao kõgô krýgpG úÞ kpÞoAôlýìA AoôA :Q×â þH¿Î Qü@
ápO Ao ûBãyôpÖ }o@ þPÚô .lñÞ ûkBì@p×u úG îüõâ þì îø òì BìA ÿlñhG ÿoAk Üc lñhG
ok óBùñK þuApøô kõHð kõñzg óAlñ^ ,kpÞ þì Qü@ ÿBÚ@ !QuA pHg þG ò×éO òüA qA lüõð úÞ
BøoBÞ Bü@ úßñüA xpO .ly|þì xBvcA }kõWô
BG þðApãð òüA ?QÖo løAõg {ýK êýì ÜGBÇì :Q×â
úG úßð@ òí .lükpâ pOoBßy@ úðBg úG }kôoô ô ïA|ûkpßð QHd¾ úz×ñG BG qõñø kõg òì
Ao kõg ,kõy ûkBì@p×u ÿApG Q×â|þì }pvíø .lüõãG ôA úG Ao ïkõ¿Ûì úðAqpÖ îøk|þì eýWpO
ôA qA ô kpýãG xBíO pù^õñì BG úÞ lük|þì ØÊõì îñÞ oAk údüpW Ao ôA xBvcA îøAõg|þíð 44
ûlñg ÿAl¾ .lñÞ ÿoBü Ao úz×ñG úÞ løAõhG

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
45
BìA .QuA òßíìpýÒ ó@ ókpÞ oAk úylg .lñPvýðZBýPcAòüAókoô@pGúGokBÚ,QüBíc
Quk ô oôk kBüq Ao }o@ ûBãüBW úG ólýuo ,pHg òüA ëõ¿c qA wK QhGkAq@ ÿBƒÚ@
ôA QýÏÚõì IƒvƒÞ ÿApG .lük|þíð þñPÖBüBð úðAqpÖÿBÚ@ôkpÞqApGAAokõgQüBícäðok|þG
êíÎ eýd¾ ÿrüo úìBðpGôpýGlO BG QvüBG|þì óBíPgBu oBÞ QuA pPùG úÞ Ùpc òüA BG îø
úPynâRoôlÞQvüBG|þìúíøqAëôA.kpÞ|þì ÿBø jp^ ókpÞ koAô úG ô ûkpÞ Bøo Ao ÿqBu
úƒGAokõƒgQƒýƒðòvcôQyAk|þìpGóBýìqAAo BG .kõíð qApGA Ao kõg QÛÖAõì lññÞ ôo þPÏñ¾
QvðAõO|þì pâA .kpÞ|þì QGBS Qü@ ÿBƒÚ@ jp^ pù^õñì qA òPÖpâ àíÞ ô ÿoBßíø
AoûAopPzýGkoô@QukúGAoôAkBíPÎAôóBñýíÆA óBƒßuA ÿApƒG kõƒg ôA ô ly ÿoAlüpg þPÏñ¾
þì pývì Qèõùu úG RBìAlÚA pãük ô kõG úPÖo qA ô QyBíâ Qíø IuBñì êdì ok jp^
,ÜüpÆôkqAô{ÛðôkokQvðAõO|þìôA.lðly àíÞ,lðkõGûlyoBßýGþééÎúGúÞþðBâlðqôk
ÿoApÖ pvK ÿBW úG îø ô kBìAk óAõñÎ úG îø .QÖpâ
òüA pG ûôçÎ kõy pøBÊ Qü@ ûkAõðBg òüA úG úÞ þOBìAlÚA qA kBy ô pýdPì úz×ñG
êøA ô úèBø úG ókpÞ QHdì BG QvðAõO|þì úPgAkpK ûoBËð úG ÈÛÖ QÖpâ þì ïBXðA QÎpu
ok ô løk BW Bùð@ ÿBø IéÚ ok Ao kõg ûkAõðBg úG lðAõO þì lükpâ òEíÇì úÞ þðBìq ô kõG
òüA !lGBýG kõg ÿApG ÿA úùWô îø oBÞ Èýdì úG Ao ûBâoBÞ lñÞ óBñýíÆA pù^õñì BÚ@ þü@oBÞ
úécpì úG ûly JBvc «çìBÞ lüBG Ao Bø úzÛð .kpÞ ápO ûBãyôpÖ ÿõu
ûBHPyA òüpO|à^õÞ úÞ Ap^ .QyAnâ þì ApWA óôlGlük|þìúßñüAqAkõgkõWôÝBíÎAok
úG ûAo ô QgBu þì J@pG {Ûð Ao Bùð@ ïBíO ôkôoþì{ýKúìBðpGÜGBÇìBøoBÞ}o@oõÃc
.kpGþíðþüBW óBìkBy ûlìBýð kõWô úG ÿA ú×Úô òüpO à^õÞ
ZAôkqA BG Qü@ ÿBÚ@ lýíùÖ úÞ ÿqôo qA þðBíùýì àü BG óApâoBÞ kôoô ëôA qôo .kõG
ûkAk þOApýýÓO kõgpøBÊok ûkpÞ QÛÖAõƒì Bùð@ úz×ñG .ly úPÖpâ òzW ûBâoBÞ ok þ¾õ¿g
ô ïAo@ þOoõ¾ ô lýyõK þì ûkBu xBHè ,kõG òükoAô ûqBO .kõíð RõÎkoBùð Ùp¾ úG Ao úíø
úÞþðBvÞúÞÿAúðõâúGkõGúPÖpâkõgúGòýPì úG }çOpK ô óAõW ÿoBÞ IcB¾ òPyAk qA
koõgpGÿôBGûqBOôlñPgBñyþíðêHÚqAAoÿô úP×â úÞ Ao pù^õñì òhu ô lðkõG ûlì@ lWô
JõXdì ô ïAo@ þðAõW Ao ôA lðkpÞ|þì koAk úðAkpì Qíø BìA QuA óqoBÞ IcB¾ ,kõG
qA lðkõG îðBg «BHèBÒ úÞ óAoAlüpg .lñPÖpünK|þì .lðkpÞ þì Üül¿O Ao
úG ôA ô lðkpÞ|þì ÿpPzýG ëBHÛPuA ôA RApËð oBÞ ôk pø úG úz×ñG ,}o@ ólì@ óBìq BƒO
ïAlƒÞ úƒÞ lƒñƒÞ óBylÎBÛPì QvðAõO|þì þðBu@ úG òPÖoqA {ýK Bƒø|eƒH¾ .kpƒÞ þƒì þƒâlƒýuo
ÿæBƒÞ }ôpƒÖ Roõ¾ .QuBùð@ ûlðqApG äƒðo RBWBýPcAôkq|þìpƒuÿlƒýèõƒOúƒGûBƒãyôpƒÖ
óBƒâlƒñƒyôpƒÖ pãƒük Roõƒ¾ qA {ƒýƒG oBƒýƒùƒì úG wLu ô QgBu|þì ûkoô@pG Ao óApâoBÞ
ok lðBuo|þì ûBãyôpÖ úƒG ôA úƒÞ ÿkõƒu ô kõƒG ô ûqBO ÿA úýcôo BG oBýùì .QÖo þì ûBãyôpÖ
QýÏÚAô òüA BG îø úz×ñG .kõG óBýÎ úíø krð Ao kõƒgô QƒyAnƒâ|þƒì ûBƒãyôpƒÖ úG ïlÚ ,kBy
úGôo}ôpÖQÖABGþPívÚokûBâpøôkõGôpGôo þßü óõñÞAôA kpƒÞ|þƒíð xBƒvcA úðBƒãýGpƒãük
þì ûkBPupÖ QívÚ ó@ úG oBýùì lðly þì ôo pâA ô ly þì Jõvdì ûkAõðBƒg òüA FBÃÎA qA
.ly oAôlýìA BìA koAlð þGõg ûBãüBK QvðAk þì ú^
ûkqQ×ãy,ÿlýèõOûqBOûpù^BG}o@BÚ@ ÿApG îßdì þƒøBƒãüBƒW ÿqôo lðAõPG úÞ kõG
BG úÞ lülW óBâlðqôk ólük BG ô ly ôpGôo ïBíOÙløòüAúGólýuoÿApGôlñÞîøApÖkõg
okÿkByqAþWõìlðkõGëõÓzìoBÞúGQülW úíø lýüCBO koõì BO kõG úPÖpâoBÞ úG Ao kõg îø
oBývG Q×â úz×ñG úG .ly AlýK {Ooõ¾ .kpýâ oApÚ Qü@ ÿBÚ@ «B¾õ¿hì
rý^ úíø ûBOõÞ Rlì òƒüA ok oõÇ^ QvýèBÎ þíuopýÒô ÀhzìBðoõÃc QvðAk þì
ôlì@ØÏyúG}o@ÿkByqAúz×ñG?lyûkBì@ pâA úÞ koAk kõWô ûkpK QzK ok ÿkApÖA
:Q×â úPuBÞoBÞQÎpuqAlññÞÔüokAokõgQüBíc
BüpýG ÿBÚ@ .óApãük àíÞ BG úzýíø êTì ûBãyôpÖ ô ÿlýèõO óApâoBÞ pâA .ly løAõg
:Q×âôkpÞôáokóApãükúíéÞqAAoôAoõËñì úG þGõg úG ôA BìA lñPgBñy þíð Ao kApÖA òüA
ú^ pù^õñì {Ûð .lølG óBy|ÅõƒÎ Alƒg úG ÿkôq úG QvðAk|þì ô kõG Bñy@ Bùð@ ûpù^
?kõG løAõg AlýK Qýíuo Bùð@ qA þßü kBìAk óAõñÎ
êHÛOpù^õñì úÞ Ao þüBøoBÞ àüBßü úz×ñG ÿpO|îßdì ÿBø ïBâ ly þì UÎBG òüA ô kpÞ
QüBùðokôkAkfpykõGûlðBuoïBXðAúGôûkpÞ }o@ qA pO úPvüBy þvG Ao kõg oBýùì .koAkpG
îø ô óBg pù^õñì RoBùì ô úGpXO pâA kôrÖA ûAo kõƒG úPvðAõO þðBu@ úG ôA úßñüA qA ô lük|þì
{ýK QÎpu òüA BG oBÞ kõHðôA Qüpülì òýñ^ RkBvc koô@Quk úGoBHPÎAô lñÞqBG Ao kõg
úðõâ úGôAqApßzO òí úÞ koAk BW QÖo|þíð .kpÞ|þì
.îýñÞþÖçOAo{OBícqÿA kpÞ|þíð}kpâúz×ñGëõcokRkBvcòüA
koAk úìAkA ÿBø|IéÚ ok ôA ûBãüBW kõG úPÖBüok úÞ Ap^
úÞ QuA îßdPvìô æAô olÛð@ ,þðBùñK FBÞpy

óApùO úéXì

ÙpÆ úG ,kõG úPÖpâ oApÚ {üBø ûkAq pøAõg òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
BG|þìlÚ lñ^ Bßýð ô ZpüA ,lðkBPÖA ûAo úG äñýÞoBK óAoBíýG qA þßü RApÆBg pPÖk ,líPÏì pPÞk ÿBÚ@pPgk Bßýð
QÞpc pO|IÛÎ ô lðkõG úPÖpâ úé¾BÖ úýÛG
.òì qA pýÒ ÿlýupK ôo úíø ëBc .lðkpÞ|þì
Bíy ëBc ûoAlð þPcAoBð úßñüA Jõg- ÉBýc ÿBùPðA ok þÚBOA ok úÞAo kAtðpùì ÿBÚ@ïBð úG }olK þðAôo
ô lðAõg Ao ó@úd×¾ òülñ^ ô QyAkpG ,lñÞþì þâlðq Bùð@ërñì
? Qynâ }õg p×u ?óBg ZpüA ûoõÇ^
Rlì ïBíO ok Bíy ÿBW óõñíì ,îGõg- .lük ólðAõg òýc AoôA kAtðpùì }õðBýÞ
.kõG þèBg þéýg þéýg ô okBì BG úÞôA qA ëBHÛPuA ÿApG ô QuA }A|úíÎ pvK krìBð Bßýð îP×ø {hG
ûBâkôpÖ úG ûkAõðBg ûApíø úG løAõg|þì lü@þì óApüA úG }pøAõg
.Bì ÿBW úG óBPuôk- ÿlXðôpvg Büôo:ûlñvüõð|
ïôlÞ aýø þèô ,oBývG óBPuôk- .....ô kôpG Bßýð ,kpÞ Rõßu }õðBýÞ #
úü lüBG «BíPc ,ópýãG ôo Bíy ÿBW lñðõO|þíð

.þÖpÇðôA îüpG îø BG p×u

þèô ,Qvý^ }A úéíW úìAkA QvðAk|þíð
Ao ok }õðBýÞ.ly oAõu ô lðBíð îø pËPñì
Bßýð .lì@ ok QÞpc úG òýyBì ô QvG
qApPÞk . kpÞûBãð }pu QzK úGô QzâpG
ïqBG :Q×â ô koô@óôpýG Ao }pu ûpXñK
.oAk úãðAlg ,ïpßzPì
úzýíø óõ^ ô kpÞ lñéG Ao {Puk }õðBýÞ
qõñø ô lýzgok {Hè pG þãPgBu lñhHè ó@
úð|çu úð|çu úÞ kõG ûlzð ZoBg úðBgqA òýyBì
.QÖo {ÚBOA ÙpÆ úG
:Q×âô kpÞ Bßýð úG þøBãð úñü@ok pPÞk
!úýHèBW kpì
:Q×â ïAo@ ô kpÞ Üül¿O pu BG Bßýð
!IèBW þéýg
:Q×â ô ly Bùð@ ÿõãP×â koAô okBì
.ûly Jõg þéýg {èBc kõÏvì
ô þH¿Î ÿBøkok pu qõñø þèô úéG-
BO lüBy ô ûlzð ÙpÆpG }BøBK ô Bø Quk YñzO
òýyBì àükrð óõ^ ô kq ÿlñhHè Bßýð ï|çÎA Ao óBðBíùýì qAôpK ûoBíyõâlñéG úÞ lðkõG oBÞ ô ûlðõg xok wG qA B« íPc wK- qA õðôA òì úðõíG oõÆ òýíø îø ëBu ôk þßü
pH¾Q×â ô lüpK ÐíW Èuô úG lðkõG ûlýuo .kpÞ ?ûkBPÖA qôo òüA úG ûkpÞ
.kõG úðôpüô «BÏÚAô îPgBu p×¾
?úìôlÞ Bì òýyBì lýP×â úâA ,lýñÞ oAlzÞ ô lñÞ Bßýð pËð ok RBËdè òüA qA pPzýG úéEvì ,okBì îñÞ|þíð oõ¿O- }pG ô oôk úG úðAoAlüpg þøBãð Bßýð-
êGBÛì «BÛýÚk }õðBýÞ òýyBì úÞ ÿkõWôBG qA úÞ þñüpÖBvì óBýì ok B« íDAk ôA .Qynâ|þì .QuBø Ùpc
ó@ úG ïAlß`ýø ,QyAk oApÚ Bùð@ ÿBø îz^ þèô ,lýzÞ|þì ápu lñPynâ|þì úzýy QzK !ûoAk þãñzÚ òýyBì IXÎ :Q×â ô kpÞ
ûpg|æBG .QÖBü|þíð kõg óApÖBvì qA þðBzð :lýupKô kpÞ ûBãð Bßýð úG IXÏO BGpPÞk !úéG-
. lðkpßð ûoByA ûpù^ pG Bßýð pËPñì óBíz^ ô QÖBü óBüBK oBËPðA ?þðôk|þì ÿrý^ koõì òüA ok õO
Bùð@ ÿBø iuBK ïBíO úG Bßýð þPÚô ûpg|æBG lñðBì úíÎ .lðBì ûpýg {øApíø p×ð ôk ô úíÎ ?úð ,úPíýÚ óôpâ þéýg-
òýyBì úG QzãðA BG ZpüA ,kAk þ×ñì JAõW ûBãð ô úPvßy Roõ¾ óBíø kõG úzýíø ÈÛÖ ...úð :kAk iuBK ú^BLPuk Bßýð qA þßü IcB¾ óôA Jõg ,îñÞ óõíâ-
úñßð: Q×â þgõy úG ô kpÞ ûoByA }õðBýÞ kõG ûlülð râpø Büõâ Ao p×ðôk ó@ þèô ,óBGpùì .îðq þì xlc òüA qA êHÚ .úýðBâoqBG ÿBø|QÞpy òüpPâorG
úð þèô ,kõG ûkpÞ ÝpÖ þéýg ÿkBy ûpù^ lðkpÞ|þì óôAqA QHd¾ úíø k@|þì ïkBü ÿoBíýG
?úñüA þãG ÿAõg|þì ô lñéG ÿBøõì ó@ BG ZpüA IýXÎ ûpù^ ûqAlðA|úG úâ|þì QuAo Bßýð ?ûlðõì þéýg kõÏvì- IXÏO UÎBG ,ïkõG ûlýñy kBüqôo {éÛð òì .
?úð úÞ Ap^: kAk iuBK QñÇýy BG Bßýð ,koõg úßü Bùð@ ÿôkpø ólük qA Bßýð ,ûphvì .îýupG ÐÚõì úG úñÞ Alg ,ly pük òýñ^ ,óôA ëBu ô òu úG þðôõW kpì úÞ kõG
òüA ok .kpÞ ûBãð pPÞk úG IXÏO BG ZpüA þøAo óApËPñì óBýìqA .koôBýð kõg ÿôo úG þèô
qBG Aookô QÖpâ }olK qA Ao aýDõu Bßýð ëBc }A|ûkAõðBgô úíÎ ÿApGô QvW úzýy QzK úG ûoAk úéXÎ îðBg Bßýð ,îðBg îýuo|þì- .úyBG þÛü|æ pülì
ëBHÛPuA óBýì ok úÞ rýð Bùð@ .kAk óBßO Quk ?Ap^ Bíy úñýHG ôo }krìBð pOkôq îyõg }qA þéýg òì kõÏvì þðôk|þì-
:Q×â ô kpÞ ,lñPzâ|þì pPÞk ûkAõðBg ëBHðk úG óBâlññÞ ô úðBGköõì þéýg }oBPÖo ,QuBÚ@ þéýg k@|þì
.lýüBìp×G îñÞ þì {øAõg {üApG lñhHè BG ô lðly Bßýð úWõPì úé¾BÖ|çG qA úÞ Bßýð lðlülñg lñéG ÿAl¾ BGôk pø
ÿAlg :Q×â óly oAõu òýc ok ZpüA kõG úPgAlðA êâ {üBø úðõâ ïpy Rly .úñýPì
ûly Jõg QÏÂô þGBvc óBW þüAk !òì .lðkAk óBßO Quk ?Bßýð oõÇ^ õO ,îÛÖAõì-
ô lüôk úíÎ ÙpÆ úG Bßýð lÏG þOBËdè :Q×â úðBÂpPÏì ólýñy BG ,kõG úPÖo ôpÖ kõg ok úÞ Bßýð
.ÿoAk þü|æBG ëlì òýyBì! Ao ÿkBy ó@ qA lÏG ,QgAlðA ôA }õÒ@ok Ao kõg .óõWolK kõg úG óBùâBð úyBG ûlüpK JAõg qA Büõâ {íuA
:Q×â kq|þì RoBPuA úÞ þèBc ok pPÞk ô Rõßu QèBc ok «BHüpÛO ûAo úýÛG ÿBW úG løk óBzð úWõPì Ao kõg úßð@ ÿApG ô lì@
.lýuõG úðBíýí¾ ûpg|æBG þèô ,Qynâ pýgCBO qA þyBð JApÇÂA }A úPyo þPuAo kõG ûlýñzð úÞ þèAõEu iuBK
.IzìA òýíø ÈÛÖ úPHèA úéG qA ô lýzÞ }õÒ@ ok Ao }pøAõg pPÞk òülñ^ pPÞk .lðly ûBâkôpÖ äñýÞoBK koAô
QvzðõéW þèlñ¾ ÿôo ZpüA oBñÞ ÿkBy ô pøAõg òýG úÞ þèBc ok ûBãð@ .lýupK {èAõcA ô Bßýð ô kpÞ à^ Ao òýyBì ÿBøok ê×Ú úHOpì ?úý^
òýyBì wðAs@qA BìpÆBg úG úñßð îñýHG :Q×âô ok úðAkpvðõg ôA þèô ,QgBu þðBH¿Î Ao úðBvÖA .þðBâoqBG Qüpülì wðBvýè ÝõÖ-
QðBìA: Q×â Bùð@ ÅApPÎA ÿBøkBüpÖ êGBÛì
?lükpÞ úüApÞ ûAo úGoBËPðA òèBu ÙpÆ úG QÎpu BG lÏG úìkpì ?úvðBvýè ÝõÖ kõÏvì ?ÿlW-
òüA pýhð: kAk JAõW ô lülñg Bßýð ûkoAnãð òèBu êgAk úG Ao ëôA ïlÚ qõñø ,lðkBPÖA !úéG- 46

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY Bì úyBG úPyAk êüBíO }õðBýÞ pâA- .ûly {ßzýK Bì úG òýyBì
CENTER òEíÇìþèô,îýñÞ{OõÎkóõíðõgúGîýðõO|þì ?þvÞú^ÙpÆqA:lýupKúðAoôBGBðZpüA
ÿpPzýG QHÒo þüBùñO úG óôA ,úñÞ ëõHÚ îPvýð ÙpÆ qA :Q×âô kpÞ îG Ao {üAl¾ Bßýð
ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok .ûk|þì óõzð .óAoAkAõø
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì ïAo@ ô lðAkpâ IÛÎ úG Ao }pu ÿkBy :Q×â ô kpÞ pPÞk pvíø úG þøBãð úíÎ
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master ”?úéãyõg BßýðlýupK ?óõW úðBvÖA úâ|þì þ^ Bßýð
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk ,MýO }õg îø ,êãyõg îø !þéýg- îýPuAõg|þì.îðBgúùèAúñÞþìþgõy-
.Jkõö ìîø kAtðpùì ÿBÚ@ kõG p`ñK kõÏvì òýyBì îüBýG
ÿBø xçÞok ïBð QHS ÿApG .lýñÞ{OõÎkB« íPcwK- . îýupG ÐÚõì úG BO kAk Bì úG ôo {`ýDõu
îøqA òzýPülì þ¾õ¿g lñéG ÿAl¾ BG ôk pø ÿkBy ô Bßýð ,kAtðpùì ÿBÚ@:Q×â ô QzâpG ZpüA-
lüpýãG xBíO òì BG óõñÞA Q×â ô QzâpG Bßýð ÙpÆ úG ZpüA ,lðlülñg ??þüAk óq úýÞ úãük óôA
.îülñhGîøBìlülGûqBWA,pOlñéGBøîðBg: }AôAlì úðõg õO ûoAk úÞ ÿpvK óõíø-
ÿõñÏì þßýð ÈuõO þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ Bø îðBg Áõ¿hì óBW ZpüA î×uCBPì - .úñÞ|þì
.kõG .ûkAtðpùì{íuAwK-
(310) 446-8724 :Q×â ô kpÞ ÿkBy úG þøBãð úðBvÖA kAtðpùì ,úyõðBýÞ {íuA BÚ@ úð-
ô óôA }BÞ ,lìõýð oBüqBì úÞ ly Øýc þéýg .úzýéýìBÖ
47 ”.ÿkoô@þìîøôoRpvK úéGîøBìBG:Q×âôkpÞûBãðBßýðúGZpüA
pg@ BO îPvzð|þì BðôA ÿBK úG þüAk óq- ?óõÇýy
,ûoAk úuolì òìõø ,ïBýG îPvðõO|þíð îø ëBu .úð úÞ Ap^-
ú`G úðõíG BùñO oAnG ,oBüqBì {ýK {íPyAnâ úíÛè wK :Q×â ZpüA ô lðlülñg úíø
.úíù×GõñìolÚBOúñÞÿoAk þéýg lüBG ÙpÆ ,óõW þüAk þPyAkpG þâorG
,pùy úìõc ÿlìôA ÿkõG oBßýG þüAk- .úyBGoAlèõK
.îüpGlüBGôoûAoúíøòüA|æBc þÇGo òì úG þèô ,lñPvø úÞ oAlèõK-
. QuB×¾ BG þéÞ óBW þüAk ÅõÎ ok- .ûoAlð
ÿApG kõG þPícq ú^ òüA }AkAk |ç« ¾A- ?ûoAlð þÇGo Bíy úG oõÇ^-
úðõg îýPÖo|þì ?lükpÞ Quok óõOkõg ÿBÚ@ îPuôk pÆBg úG ÈÛÖ ôoBßñüA òì-
.îüly|þíð Bíy îcArì ,óõìkõg .ÿkBì ÐÖBñì úð ,ïkpÞ ëõHÚ ÿqôpùG
lüBG Bíy ?îðBg úùèA úý^ Qícq- lüBG úÞ ôo úXèBÏì Üc ... Jõg þèô
úìõcõO þâlðq îø Bíy ÿApG .lýñÞ QcApPuA .ÿpýãG
lG Bì úðõg ÿqôo lñ^ |«çÏÖ ,úGõg pùy .kpÞ ÅõÎ ûlðk ô kAlð þhuBK pPÞk
.lýðôonãG ÿkBy:Q×âôkpÞ}pøAõgúGôoûlñgúGZpüA
ïlG Bíy BG úãì óõW }AkAk óq- ?ÿkõG úðôõük òüA ÿBW þPyAk Quôk
.ûonâ|þì þ^þñýG|þì:Q×âôkpÞBßýðúGôoÿkBy
ûoBK úßO þOBÖoBÏO ú^ Bø îðBg! ûA- .îyBG óôA ÿBW òì úñßð Alg ?úâ þì
.þüAkòñÞ|þì .òýHGôo{ñýyBì!ûoAlèõKûoB`ýG-
B« íPc îülýuo Jõg kq lñhHè pPÞk ïpËð úñßíì þñÞ ÔýéHO úãük þíÞ pâA-
?lüly úPvg .úzG ÅõÎ
Bø Rlì qA lÏG «BÚB×OA óõW þüAk úð- úíéÞ ZpüA þPÚô Ap^ QvðAk|þíð Bßýð
,kõG IèBW úÞ òì ÿApG óApùO ÿBðõGBýg ólük þG kpÞ AkA ûlñðq òdè ó@ BG îø ó@ Ao )úðAõük(
ûkõG oõÆ òýíø îø ZpüA ô okBì ÿApG B« íPc }õðBýÞ úGôA kpÞ xBvcA ,ly QcAoBð QéÎ
þíð úPvg þvÞ úÞ òýyBì òüA õO «B¾õ¿hì ôkqBßýðúðByúGAo{PukúíÎ.lñÞ|þìòýøõO
îüoAk|þì pG ôo òýyBì òüA AkpÖ Bßýð ...úy :lýupK úíÎ ,lðAkpâpG ÿôo ôA
.}kpâ îüo|þì ?úðôõW þéýg
{HcB¾ úðpâô óõWpøAõg {ßð úzÛð- .úzèBu31 , 30 kôlc ,óõW úíÎ úéG-
.úuoþìQGBvcúG þéýg {èBc ,}okBì ëk ÿApG ïpýíG-
.Qvýð ÿoõÇñüA }õðBýÞ «BÚB×OA- ?QuA úðôõük úðôõük ?ûlG
Qèk úG þéýg Bø|úðôõük úßñüA êTì- þPcAoBð þèô ,ûly pPùG úÞ |æBc úð-
.óõW þüAk pPgk òñýy|þì . ûoAk JB¿ÎA lüly
ok .lìBýð {yõg aýø ZpüA úñÏÆ qA Bßýð ?Ap^-
ÉBýc ok ókpÞ qBG ÿApG úÞ pPÞk ëBc óBíø Q×â ô QgAlðA |æBG Ao {üBø úðBy Bßýð
êgAk òýyBì .lyoAõu ûoBGôk ,kõG ûly ûkBýK .úâ þíð ÿrý^ olK ,îðôk|þíð:
.lðlyûkBýKòüpÖBvìôlyÉBýc ïk@ lüBG :Q×â ô ly UdG koAô ZpüA
koAk úìAkA .{íñýHG kAõg þì îèk ,úyBG þHèBW
?úñýHG ôo }õðBýÞ úðõO|þì ZpüA olK-

óApùO úéXì

Bø Ùpc òüA :îP×â {ùG .ïkpÞ|þì xBvcA Ao úÞ lñyBG Bøkpì þéýg lüBy ÿkpÞ ZAôkqA òì ïôk úHOpì ok þüõyBðq þüõXìBÞ òì ÿApG {hG òüpg@
ïoAk Quôk AoõO òì .Qvø Bø|ZAôkqA úíø ÿõO >.lðoõhGõOkokúGpPzýG îPvýðókAkRnèúéýuôúÞòìkoAkoApÚQýíøA
k. Bvùì |: îWpPì
?úð pãì QuA þÖBÞ òýíø ô ïrürÎ þøAõg|þíðpâA:lylñéG{üBWqAóõvýè@ ïpýãGoApÚ ûkB×PuA koõì þøAõhGõO QÚôpø úÞ
òì }õÒ@ qA QÎpu úG Ao }kõg óõvýè@ îüõâ|þì ú^ ïoAk òì úÞ þíù×G þðAõO|þíð Bü ô óq BG óõ^ úÞ þñÞ pßÖ Rkõg {ýK îø õO ô Ao ïkõg BO ïkpÞ úÞ þyçO úíø BG #
ÿrý^ ïBíO òüA Bü@,úð:Q×â ô lýzÞ óôpýG kõWô lðAõO|þíð Bì òýG òP×â ÿApG þÖpc wK .îyBGkõñzgôþÂAolüBGòìwKþPvýðpãük þðBH¿Î ïoAk úÞïkpÞxBvcA,îñÞëpPñÞ
òPyAk Quôk .þüõãG þðAõO|þì úÞ QuA ïApPcA òì RBuBvcA úG õO lyBG úPyAk îƒø ô QƒƒHƒdƒì ô ܃ƒƒzƒƒÎ õO qA òì ,ïrürÎ úð òì þñÞþì pßÖ Bü@<:îP×âôA úG ïõy þì
ûApíø úG ØýéßO ô QýèõEvì úÞ QuA ÿlùÏO þâlðq õO BG îðAõO|þíð pãük òìô ÿoAnâ|þíð oBñÞ ok BO ïA|ûkpÞ ZAôkqA òì .îøAõg|þì þƒƒèk oBÞAo îOBÎBu úíø løAõg|þì îƒèk þƒéýg
óAõPG BO þñÞ êíÎ ØýèBßO òüA úG lüBGõO.koAk òì oBÞ úíø úÞ þñÞ|þíð pßÖ Bü@?îñÞ
.îüôpGkõgûAoúGïAlÞpøQuApPùG.îñÞ þâlðq ÜüBÚk ïBíƒO qA ïoAk {Puôk úÞ ÿkpì òì Bü@?QuA óBì|ú`G BO ôk ô õO pÆBhG
.ÿoAk þì Quôk Ao Rkõg óq úÞ kpÞ oôBG .îyBG úP×â ÿrý^ îø òì úÞ îPuAõg|þì ok îø ó@ oBG ôk ÿA|úƒPƒ×ƒø ÈƒÛƒÖ úð ïpHG Rnè ô îñÞþìoBÞBíy úýO@ô þâlðq òýìBC O ÿApG
BìA îñÞ ïAo@ô ïAo Ao ôA }qAõð ôqBð BG îPuAõg úíø lüBHð kpì Bü@?ïkõg xõø ÿApG Bü
!ÿoApÖ óq {üBu@ô ûBÖo òƒýìBC ƒO Ùp¾ Ao }kõWô
:Q×â ô kq IÛÎ Apì ÿkpu BG
. ïA|ûlìBýð BXñüA úG ÿqBG ÜzÎ ÿApG òì ,êK QéÎ òýíø úG .{íGõßG þGBvc îPuAõg|þì .þüõyBðqpPvGokôJAõgÝBOAþƒßƒüoBƒO >?lñßG }kõg ú`Gô óq
ëBc ok þüõyBðq àü ØýéßO BO ïA|ûlì@ {ýK ÿkpâpG úÞ ûpPùG îø õO wK :îP×â {ùG QƒüBƒßƒy rƒƒýƒ^ úƒƒíƒø qA QƒƒyAk ôA . îðAk|þì Ao BùñüA úPHèA úéG kAk JAõW ôA ô
úðçÚBÎ úÞ ÿpÂBc Bü@ îñÞ òyôo Ao Qvßy .ÿoõg|þíðókõGokBìkokúGõO.QðõW>þìA< qA ô óBì|ÿBø|ÿqBG ÜzÎ qA þPc kpƒÞ|þƒì úÞ îðAk þìô þñÞ|þìoBÞ kBüqolÛ^ úÞ îðAk|þì
ôk BG þøAõg|þì úßñüA Bü ô îýðrG Ao óBì|ÿBø|Ùpc îø Ao Bø|ú`G ÕApu úP×ø àü òüA ok þPc õO úHðBW àü ÿBø|þüBƒÂoA kõƒg ô Bø þøAõgkõg þðAõO þì Bü@BìA .þPvø QüBø ú`Gô òì ÜyBÎ
úýÃÚ úO ôpu rýì@ ÜéíO úéíW lñ^ ô bBì BO úu óBGq ÈÛÖõO .þPvø þèlãñuokBƒìõO ?þPÖpãð úG kBÛPðA ô kApüA BO oArø ôA .kpÞ|þì QüBßy òì àü ok þDBOoBù^ Bì úÞ ÿoôBýG pÆBg úG þPc
þìAôoBðïBùOAòìúGÿoAkõO.ÿoAkókpÞkBÛPðA ó@ BƒO òƒì úƒÞ|þƒèBƒc ok QyAk Bì þâlðq qpÆ þüBW àü úG îø BG oBG àü þPc úƒPynƒâ ëBu
?îüoô@ îø úG Ao !þðq îèBƒÎ pƒøõƒy òƒüpƒPƒùƒG ïkpƒÞ|þƒì pßÖ úËdƒè îø Ao RA|úP×ø pg@ êýÇÏO þPc?îýyBG úPÖo
qA ô ïly þzO@ ûoBGôk ôA Qðõzg òüA qA :Q×âóõvýè@ ÿApGòìÿBøoBÞúÞî×uBC ƒPìîƒP×âôAúƒG.îƒPvø ólG ok Üìo úÞ þPÎBu BO ô þñÞ|þì oBÞ Ùp¾
qA ô ïkpÞ ò×éO RokBì úG qôpük òì þèô- úGûoBGòüAok«çHÚAp^.Qvýð{hGQüBÂoôA Bø ú`G ô òì ô þPvø þPñÏè sAoBâ ó@ ok ÿoAk
:îP×â ÿlñO BG .îPÖo ok ûoõÞ óBy|ëBc úÞ Q×â ôA ô ïlýupK Bø|ú`G ëBc ?þP×ãð ÿrý^ òì oBÞpuqAõO BO îüqôk þìok úG îz^ Bø|QÎBu
àü Ao Rkõg ÿBø|Ùpc úÞ ÿA|ûlì@ îøõO- þèô òßð Bü òßG oôBG þøAõg|þì .QuA Jõg :Q×âôAô úƒé¾õƒc þƒG ô úƒPvg olÛð@ ûqBO ô ÿkpâpG
pG Ao RBìBùOA ïBíOoBGô þðBzñG þupÞ úG úHðBW .kq|þìpKQÎBuôúËdèpøBø|ú`GÿApGîèkòì oBPÖpâ }A|úíø õƒO BƒìA ïkpƒÞ þƒÏu òƒì- JAõhPgo úGô ÿoõhG ïBy «AoõÖ lüBG úÞ þPvø
þüõâ oôq òüA oBG püq òì ô þñÞ þèBg òì pu Ao õO óõ^ kõG ûly äñO îø õO ÿApG îèk þPc úÞ ÿkõG ûly ÝpÒ QüBøoBÞokolÚ òüA .ÿkõG ÈÛÖ þñÏü þâlðq Bü@ ?þâlðq ly òüA Bü@ ?ÿôpG
òƒPyAk Qƒuôk úƒìqæ þƒèô ïoAk|þì Quôk úéXÎôJBPyòüArýðÿqBGÜzÎÐÚõìokþPc
.ïôo|þíð .QuApãülßüáokôîøB×Oòƒvc òì BG ç« ¾A õO kõG óBüBíð Bø ókpÞ îâ k õg ô ...oBÞôoBÞ
Ao kõg ØýÞ ÿkpvðõg QüBùð ok óõvýè@ ô QÖo òýG qA òì QýðBH¿Î úíø óBùâBƒð sAoBâokîøpâABøúËdèôRBÎBuïBíOôÿkõHð ïrürÎ< :îP×â ôA úG .lüqpè|þƒì {ƒüAlƒ¾
QÖo þì ok ÿõu úG úÞ|þèBc ok ô QyAkpG úðBg úG Ap^ þüõâ þƒì QƒuAopƒâA wƒK<îƒP×â ô ÿkpÞ|þì pßÖ sAoBâ úG ÐWAo qBG þèô ÿkõHð BìpâA .kõG løAõhðoõÆ òƒüA úƒÞ úƒzýíø ЃÂô
>?ÿkpâ|þíðpG !þPyAk Ao QüBøoBÞ ûoõzèk úÞ îüoõHXì îüõy ÜÖõì sAoBâoBÞok îýøAõhG
:Q×â óõvýè@ÿBø|úðByoôk îPgAlðA Ao îPuk lÏG QHd¾úÞkõGòìóqòüAúÞïkpÞ|þíðoôBG ÿôo BøoBÞ úÞ BølÏG .îýñÞ oBÞ kBüq êüAôA ok
õãG Bùð@ úG ô êK óBupG Bø ú`G úG Apì ïçu- {HéÚ{LOÿAl¾ïlýzÞïkõgÙpÆúGAoôAô BG õO úÞ ly Øýc lüBy Jõg< îP×â.kpÞ|þì îø }kpâô eüp×O úG kõg úG kõg kBPÖA àÇéÒ
ô Bø|ØýéßO ûoBGok Bùð@ÿBGBGpËð QƒÚôpƒø úƒÞ
Bùð@ {ýK òì kpÞ pýýÓO þüõyBðq ÿBø|QýèõEvì .îýuo þì
ØýéßO wK< :lýupƒK þƒhéO BƒG óõƒvýè@
.ÌÖBcAlgç« ÏÖïkpâ|þìpG òüA ok ZAôkqA ?kõy|þì ú^ Bì ZAôkqA ô ÜzÎ
úðBg qA lðrG ÿpãük Ùpc úßñƒüA óôlƒG ô òüA ç« ¾A Bü@?koAk QýíøA QüApGolÚ ú^ úðBýì

.QÖo óôpýG >?koAk QýíøA QüApG úéEvì
þðBH¿Î ÿolÚ úG .îPvzð þèlƒñƒ¾ ÿôo :kAk úìAkA îðrG þÖpc òì úßñüA qA êHÚ ô
úíø ôA îñßG pßÖ îPvðAõO|þíð þPc úÞ ïkõG ,þüõãG ú^ þøAõg|þƒì úƒÞ îƒðAk|þƒì «BÛýÚk
ôApâA Jõg .kõG úPgAlðA òì ókpâ úG Ao Bø|ûBñâ îø BG oBG úu ôk ÿA|úP×ø Bì þüõãG þøAõg|þì
þƒÖpƒc îø òƒì QƒuAõƒg|þƒì ÿoõÆ òüA BìA QuBì ÜzÎ úðBzð òýíø ô îüõy|þì pPvHíø
àü ÿApG þüBùñO úG þüõXìBÞ ô óly pPvG îø
?îñÞ xBíPèA ô {øAõg lüBG Ap^ .îPyAlð kõg pøõy qA òì .Qvýð QHdì ô ÜzÎ êýèk óq
ïpËð úG óq òüAô ïA|ûkpßð ÿoBÞ úÞ|þèBcok .îøAõg|þì þìlíø ô QÚBÖo ,þðBGpùì ,úWõO

?lì~A|þì BÎlì pK þéýg 48
úÞ îP×ãð ïokBì úƒG þƒPƒc qôo ó@ ÿAkpƒÖ
eýÂõO þéÞ lüBG óõ^ ïA|ûlük Ao óõvýè@
þðAôo þâkBƒì@ oBƒÞ òƒüA ÿApƒGô ïkAk|þì
ïokBì úG îPvðAõO|þì oõÇ^ þPuAo .îPyAlð
pËð úG pýgA úƒèBƒu ôk ok Bì ÿqBG ÜzÎ úÞ îüõãG

!!QuA úPyAlð þÖBÞ RoApc óõvýè@
###

.Qƒynƒâ ëAõñì òýíø úG Bø úP×ø ô Bøqôo
Ao Bø|ú`G ëBcô kpÞ|þì ò×éO ïkoBì úG óõƒvýè@
òì úÞ kq|þì ò×éO þPÚô úzýíø BìA lýupK|þì
úÞ ïkpÞ|þì pßÖ Bø QÚô þÃÏG .ïkõG oBÞ pu
ôk óAõñÎ úG Bùð@ô QuA Quk îø ôA BG îø ïokBì
.lðoAk ÿpßÖ ÜÖAõO ô þðBHO îø BG pƒßÖ îƒø óq
Bø óqô kõG óq àü îø ïokBì kõG ú^pø ûpgæBG

!lñíùÖ þì pPùG Ao pãülßü Ùpc

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
49
oBPÖo àü .ïkpÞ òýW BG IzìA úÞ ïkõG ûkpÞ .kpGõG óBüpWqA îø òì àüpy JBG îÞ|îÞ
ïkõg úG !úðBøAõgkõg ô ú×ÆBÎ|þG ,àzg æBcôAôîükõGQuôkîøBGúuolìóAoôkqABì
úG BƒOô ïkõƒG ûAõƒgkõƒgolÛ^ úÞ ïkpÞ ÙApPÎA ûly oBÞ Èýdì ok òì ÿBø|þÚçgAlG úWõPì
ÿBørý^ ûoBGok óõvýè@lGæ ?îPvðAk|þíð ëBc êTì ?êK ûly þ^< :Q×â òì úGqôo àü .kõG
þÛÇñìô úPhKolÛð@òìô QyAk Üc îøpãük >?ÿoAkþÂpìú^?þPvøûkoõgîgqxpg
.ïpHG þK ïkõg ÿBø|ØÏ úG îðAõPG úÞ ïkõHð BG úÞ QuA úP×ø |5 Rlì úÞ îP×â {ƒùG
ÑõÂõì úÞ Q×â|þì òì úG úzýíø óõvýè@ òüAqA îGB¿ÎAô ïA|ûkpÞ AlýK ÙçPgA óõƒvýè@
kpì ô óq pø þâlðq úSkBc òüpPíùì ZAôkqA îðAõO|þìBü@:Q×âJBGQuApýígôkpgQGBG
Ùpc òì þèô lñðAlG Ao ó@olÚ lüBG Bùð@ô QuA ?îñßG ÿoBÞ QüApG
.ïlýíùÖ|þíðAoôA úÞQuAÿA|úéEvìòüA,JBGïpßzPì:îP×â
Ao Bø|ú`G ïokBì úðBg îPÖo þPÚô lÏG qôo ÑõÂõì àü .kõy êc lüBG óõvýè@ô òì òýG
óôlG lÏG .lññÞ ÿqBG ÕBG ÿõO BO ïkBPupÖ .krð þÖpc úãük JBG ô QuA ÿp×ð ôk
úG îøAõg|þì óBƒìBƒì< :îƒP×â ïokBƒì úƒG þéÇÏì êc Roõ¾ pø úG lƒüBƒG úƒéEvì òƒüA BƒìA
Ao îüBøpßÖ òì.kkpâpG úÞ îüõãG óõvýè@ ÐÂôòüAúGîýPvðAõO|þíðóõvýè@ôòì,ly|þì
Ao ÿA|ûqBO ûAo òì QuA óõvýè@ BG Ücô ïA|ûkpÞ .îýñÞ pu Ao óBìpíÎ úýÛG
>!kpÞîøAõgJBhPðA àü úßñüA BO QÖBü úìAkA oõÆ òýíø ÐÂô
:Q×âôlýuõGApìúðõâïokBì úÖBÞ àü ÿõOôA .ïkpÞ RBÚçì Ao >òýW<qôo
{üBWpu QéÛÎ úÞ îèBƒdyõƒg þƒéýg- óõvýè@ kBü úG Apì ôA pËð àü qA kpÞ|þì oBÞ
îPyAk ôqo@ Bøqôo òüA ïBíO ok òì.QuA ûlì@ Apì ôA ô îükq Ùpc îø BG þOlì .QgAlðA|þì
ÿpHGþKQðqÿBø|ÙpcÜíÎúGûpgæBƒGõƒOúÞ òìô kpÞ RõÎk }A|úðBg úG ûõùÚ ólýyõð ÿApG
pOæBGô pO ÜýíÎ þüõyBðq ïõù×ì úÞ þGBüokô Jõgôk pø .ïkpÞ ëõHÚ Ao RõÎk òüA A«oõÖ îø
.QuAólypPvGîøÈÛÖqA ØéO Ao QÚô .QuA úðBùG ûõùÚ úÞ îýPvðAk|þì
QukqAîøõOÿApGóõvýè@Bü@,okBì:îP×â òì úÞ kõG ÿrý^ óBíø Quok òüA ô îükpßð
?ûkpÞQüBßyòì pPvG îø þðq BG úÞ kõG úP×ø {y .îPuAõg|þì
îø úíéÞ àƒü þƒPc< :kAk JAõƒW ïokBƒì îø ÿpƒãük kpì pø îP×â ïkõg BG ô ïkõG ûlzð
þGõg,êýèkBOóõvýè@êTìþðqBìA.ûkrðþÖpc úu ÙpÊ lñÞ|þì Ao oBÞ òýíø lyBG òì ÿBW
ápƒO Ao {ƒüBƒø|úƒ`Gôpƒøõƒy lƒyBƒG úƒPƒyAlƒƒð BO îPÖo þPÚô .ly ïBíO óBìoBÞ úÛýÚk
lGæô QuBø ú`GôõO ÜyBÎ óõvýè@.lñÞ|þíð QÖpâ Apì ÿBø Quk òýW îyõLG Ao îüBø|xBHè
ïqæ ó@qA RBXð ÿApG úÞ ûkpÞ xBvcA ÿpÇg :Q×âô
!lñÞápOAoõOþOlìûlük þéýg Iy .þñÞ|þì úéXÎ olÚ òüA Ap^-
æBc ô ïA|ûkpÞ pßÖ þéýg òì ,okBì :îP×â ô >ïôpG lüBG î×uBC Pì< :îP×â {ùG !QuA qAok
ûkõG òì qA ÿoBâqBuBð ëBßyA úÞ ïoAk òýÛü :Q×â iéO RBÚôA BG ôA
.QuA ÿoõƒÆ òƒƒüA Bƒƒø|óq úƒƒíƒø BƒƒG õƒƒO Bƒƒü@-
:Q×â ïokBì ô ?Rkõg óq BG þPc?þPvø
óõvýè@.êKÿA|ûkõGûAõgkõgîøþéýgô- lÏG ô {ßì óBýì úG Apì óq Ùpc:îPƒ×ƒâ
ïBíO úÞ Qvýð Quok ô QuA {èBu |25 ûqBO ÿoõÆòüAòìþèôòýWî×uBC Pìþéýg:ïkôrƒÖA
ôA .lñÞ Ùp¾ úðBgrLy@ ÿõO Ao }kõg QÚô ÿApGþÖpcBø|óqBGAp^îðAk|þíð.ïA|ûlƒy܃ég
ôA.kpHG Rnè þâlðq ÿBø QíƒÏƒð ïBƒíƒOqA lüBG úé¾õc|þGôëõXÎBùð@BGúzýíøôïoAlðòP×â
ok ÿBø|Rnè úíø lüBG Bíy ô QuõO àüpy .îPvø
ô lýñßG QívÚ îø BG úðB׿ñì Ao kõg xpPuk ô î×uBC Pì þéýg õO óq ÿApG :Q×â òýW
.lýyBGëlyõg Bø|óq BG úÞ ÿkpì .oõÇñýíø îø Rkõg ÿApG
ò×éO ûoBíy.QuAõO BG ÜcokBì úéG:îP×â lñÞ oBPÖo úðBøAõgkõg ô úƒðæõƒXƒÎ oõÆ òüA
?QuBXÞþìA ÿBøkpì oõW òüA Bø|óq.lðBì|þì BùñO úzýíø
ïpvK }BHð QcAoBð .ò×éO àükrð BXð@- úéýuô àü óAõñÎ úG ÈÛÖ óq qA úÞ Ao ûAõgkõg
.kõyþìQuokrý^úíø .lðoAlð Quôk lññÞ|þì ûkB×PuA þüBÂoA kõg
ûoBGôkBøú`Gôóõvýè@ôòìqôoó@ÿAkpÖ .QuAlñìúéâþéýgõOqAõOóqúÞïoAkòýÛü
RAkBÎ pýýÓO AlPGA ok úPHèA .îülýuo îø úG Anèô îñÞ ëpPñÞ Ao îüBø|Ùpc îPvðAõO|þíð
óõvýè@àíÞ úG BìA .kõG êßzì þéýg úPynâ àü òì lüBy.þüõãG Quok õO lüBy :îP×â
QƒƒuA ëBƒƒu YƒƒñƒK æBƒƒc ô lƒƒy ꃃc rý^ úíø !îPvø þÂõÎ kpì
îèBÎ pøõy ô óq òüpO|QhHyõg Bƒì úƒƒÞ ÿôo ô úðBg úƒG îƒPzâpƒG þƒPÚô Iƒy ó@
.îýPvø ÿôoBøRlìóõvýè@ôòìúÞîPÖoþGAõhPhO
òüpOlG .kpHð îGAõg eH¾ BO îükõG ûkpÞpu ó@
óBüBK| úÞ ïkõG ûly úWõPì æBc .kõG îýâlðq Iy

Ao ÿoBÞ óBíø «BÛýÚk óõvýè@BG ëBu {y Rlì

óApùO úéXì

þì !ï|þøAopu úü òì !ûkpì ôqo@ ô lýìA óôA
!?þíùÖ
!wýð ÿoõÇñüA|!úð -
!wø Ap^ -ïlñâ
ôo Arý^ òüA ò×éO QzK ô ókq kAk BG õO -
ô QvýG úÞ þðõèõHÛG òì úG þðõO|þíð òP×â
!ûly êÆBG úíø ûpÆBg ëBu ÿA|ûkpg
òì úG þðõO þíð ókq kAk òüA BG ïAõO -ïlñâ
!ûlzð êÆBG úÞ þðõèõHÛG
ôo QyAnâ ôo {Puk oBýìBÞ úHOpì úƒü < oõK Jkõö ì .ï
w×ð úü !îyBG ïôo@ úÞ kpÞ ûoByA îùGô ï|úðõy
>îP×â ô ïlýzÞ ÜýíÎ
ÈÛÖ !îðq þì Ùpc ïôo@ òì ,ïlñâ ,úyBG - Q×ø|ô ûBXñK {hG
ô þzG ïôo@ ïAõO úÞ îñßG lüBG oBßý^ òì õãG
?îýðrG Ùpc ô îýñýzG úãülíø BG BW úü ÿBýG
ôo ok ôo ÿAõg þì ?îýðrG þÖpc ú^ -ïlñâ ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
úÞ îyBG QPuk ÿõéW ÿAõg þì ?þñÞ îPdý¿ð îø oBñÞóôA ÿBÃÎA pPzýG úÞûlñíOôpS
ûkB×PuA oôq qA ÿlzð qôpýK îø úG ÜÇñì BG úâA qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
?þñÞ þcôo Rçßzìô Qu þøAopu ÿ ú`G
!ç« ¾Aúð- RBÚB×OA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK
!õãG ò×éO QzK òýíø wK -ïlñâ
R|þüAkpvK úÞ ëBu QvýG qA lÏG þñÏü - .........
?þñÞ|þíð ëõHÚ ôo îzøAõg úü ïkõG
Bü ,þãG îùG ÿoAk ÿrý^ úâA !úð -ïlñƒâ ô olK úü ûoBGôk !úãük ïk@ úü ûoBGôk !úãük wÞ kqBu|þì ú^Büok Ao Qyk óApÞ þG úG ,õO óõW úG !?òì ?þÞ-oBýìBÞ#
«ç¾A !úãükpøAõgôokApG ïlüBy !úƒãƒükokBƒì ok îüBzâ|þì Ao ïA|úzülðA Ýoôq ÑApy òì òý`íø úü úâA ïBGBG óõW úG ,óBìBu óõW
!õãG îùG ò×éO QzK qA Bü òÞ ïAlýK Rkõg óôA òy|îâópƒG !îƒyBƒG úƒPyAk ÿoõƒËƒñì
ëõHÚ ,îñÞ ÿoBãPuAõg RqA ïAõhG úâA - !úãük lèõO úü ûoBGôk !kBGpývì òýÎ óléG ÈÛÖ !QPhüo|þG wHüŸ ÿBƒPuôk
!ÿoAlð ÿA úãük lèõO õO - lü~A|þíð þDAô@ úÞ Iy îz^æ« ôA!òñÞûBãðïk@úGôòPuAôQuBì
?þñÞ þì úãük úÏÖk òüA ïAõg þì !ïoAk Ap^ -ïlñâ Ùos pýãG@ ÿBøoArýð {ìBg óôok qA olÛðA ïpPgk !îñýHGõðõy ïôlß`ýø ïoAlð
>Q×â lÏG ô ly QÞBu úËdè úü < oBG úü òì !ïlð Quk qA îø ôo Bø úËdè þPc þGBPÖ@ ÔýO õƒ`íø Ao ïA|òƒyôo lƒýìA òƒì !óApùOpùy ÿAõø úG Qíco l¾ !?ëBc|þG
!QÞBu !JõXdì !pürGpu ,áBK !ïkpÞ þâlðq ,úzÞ þì w×ð BO ôk }õO ïk@ êÚAlc
?rýì@ îcpO ûBãð - Qhüo úÏÖk úü þ^ úíø !?ly þ^ }lÏG !kBy îüApu|þì óõyBøBG úÞ BñüA !úñÞ þì úÖpƒu BƒO oBù^
!wýð ÿoõÇñüA !úð - lýìõð þvÞ lðAõg þì úÞ Iy úü BGBG !ólñg|þƒì ÈÛÖ þƒðq|þƒì Ùpc
!óBìBu wø Ap^ -ïlñâ !îùG {ñÞAô !þüBW úG êíÏèA|wßÎ !þÞpdO
ÿoAm þìõO ,îãG þ^pø òì úâA wK Ig - !îPgBG|!óBìBu îPgBG îz^ ïoAk oôk ûAoq òì
!þPgBHð ôo þ`ýø õO - ÿlýyoõg óAqõu Iè BG !þPHTì
ï|lñâ|!îcpOJBvcÿBK óôA IèBÚõO úãük òì !îPgBG !Ap^ -ïlñâ ïpâ Ao ïA|úüBvíø úðBg ïBG úÞ úü úÞ Q×â {ùG þ^ ïlñâ îƒðôk|þƒíð <
õO úãük òì !îíù×G ,óBìBu ïoAlð þüBW ïlñâ
!óBìBu úPÛýÛc úü òüA -ïlñâ õO úãük òì !îíù×G ,óBìBu ïoAlð þüBW ÕBƒG óôA !luõG þì >Q×â ô Q×ßy {éâ qA êâ úHOpì
!?þñÞ oôBGõO úÞ îñÞ oBßý^ lüBG òì wK - òì !îíù×G| ,óBìBu ïoAlð þüBW êýìBÖ ôA !ïlñâ úý^ BñüA þñÏì - ?óõy ïôlÞ !?òì óõW -
Bü rýì@pýÛdO ûBãð úü úËdƒè pø îðõO|þíð lüBG ûoBGôk !kõG lüBG ûoBGôk þñÏü -ïlñâ >Q×â ô kpÞ }õâ ïqBG <
!òÞ ïAlýK -ïlñâ úâA æBc BO !îñÞ êídO ôo þvÞ rýì@|îcpO !Q×â lüBG ûoBGôk !lük lüBG ûoBGôk|!ly
!?BXÞ úg@ ?BXÞ - úãük æBc BìA kõG lýìA úü pÆBg úG ïkõG Jõg ?þzG ÿAõg þì BñüA úíø ûoBGôk õO æBc - úG þñÏü !òì úG úzhHG õðõyBO úu pø Alg -
úü ,ûoBGôk !?ïlzð ûoBGôk úãì !ûo@ -ïlñâ !îñýHG ûlG õðõy|ûoBíy !úzhHG óõyokBì ô olK
Bø ú^õÞ -ïlñâ úÞ îPÖpâ {Puk qAôo ò×éO Q×âõñüA BO <
òßüoBG >îP×â {ùG !ûlñg qA ûkpÞ {Ò ïlñâ ïlük

!òPvG BðõÞk ?þðrG Ùpc òì BG ÿAõg þì -
Bø úðõg !ûo@ -ïlñâ
òßüoBO
?RBPuôk {ýK îýPÖo ÿlýíùÖ BXÞ qAõO -
!x|úPvßýy BÚBÆ !ïkq äðq óõzùG Ig -ïlñâ
Al¾ qA
?þñÞ pßÖ pO þÛÇñì ûkpg úü ÿAõg þíð -
ûkBPÖA !l¾ ok l¾ !ï|þÛÇñì òì -ïlñâ
!ú`ðõíÞôoBO |!Ig -
?þ^ úÞ Ig -ïlñâ
ópG þì ûkpì .úðõg kpâpG þñÏü úÞ -
ú^õÞ >Q×â ô ólülñg kpÞ Ñôpy <
!ú^õÞ úG JBPùì ûpÛð ÿõW úÞ Iy -
ô úPvG óõÞk ô àüoBG ú^õÞ ïAõg|þíð òì
úãük !óBìBu îyBG úPvßýy ÝBÆ ô àüoBO úðõg 50

!ïAõg|þíð
ûkBPÖA Al¾ qA ú`ðõíÞ ô oBO úü ïAõg þíð òì

!îyBG


Click to View FlipBook Version