The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Tehran Magazine Digital Copy.
Read, View or Download TEHRAN Digital Magazine Online For FREE Without Subscriptions,
Experience on Your Smartphone, Tablet and Computer, Anywhere, Anytime
www.tehranmagaqzine.com
www.shahbodnoori.com

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-01-22 19:36:15

Tehran Magazine Issue # 1068

Tehran Magazine Digital Copy.
Read, View or Download TEHRAN Digital Magazine Online For FREE Without Subscriptions,
Experience on Your Smartphone, Tablet and Computer, Anywhere, Anytime
www.tehranmagaqzine.com
www.shahbodnoori.com

Keywords: shahbod noori,tehran magazine,social cecuraty,ghazaleh,jahanpanah,shah

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

lýðAõg|þì |úP×ø òüAok

óApùO úéXì6úd×¾......................................................)ÿoõðlHùy(úèBÛìpu–
8 úd×¾............................|....) þHdì îüpì pPÞk(þðlG Rçßzì ô þüBÂoA kõg- ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
10úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì ( úP×ø îg ô aýK ok-
12 úd×¾.....|......................................................Bø pHg ô Bø ûpù^- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
16úd×¾...............|.|.........|....................................óBùW VkAõc|-|
18úd×¾.......................................)ûtüô}oArâ( lýuBñzGpPùGAoóAolðqBì- ÿoõð lŸHùy& Publisher

20 úd×¾.......)þâlðq ÿBø RoBùì(lýñý`G Býðk pOpG àHu 10 úG Ao óBO úðBg þégAk óõýuAoõÞk-| SHAHBOD NOORI
22 úd×¾................................................|....)ûtüô }oArâ(åorG ²YñK-|
24 úd×¾ ......................)þÏÚAô þèô IýXÎ(| lðkõG òýèôA Býðk ok úÞ þðBðq òüpO ÿõÚ-| )201 8 úüõðAs 26( 1396 òíùG 5 úÏíW ,1068| êvévì ûoBíy ,22|ëBu

Since 1996, Friday, Jan 26th 2018 ISSUE#1068

35-28úd×¾ .......|..............................................BýðkoBñÞúyõâqA|-|

(818) 881-177136úd×¾..|........................................)ûBOõÞóBPuAk(!ÿAúßuoArøúüpùì-|

38úd×¾ ....................................|.......|..........................rñÆ- TEHRAN MAGAZINE
Mailing Address:
40úd×¾ ...........................................)ûBOõÞ óBPuAk(qôo úu ok þvýéãðA-|
44 úd×¾ .......................................... ) oõK Jkõì.ï úPyõð þÚoôBK( êvÎ – PO Box 3665
46 úd×¾ .......................................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ûpøBÚ ok þéPø– Winnetka, CA 91396
48 úd×¾................................... ............................... þyqoô–
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– WWW.TEHRANMAGAZINE.COM
52 úd×¾ .................................................)ûBOõÞ óBPuAk( Bøôqo@ úðBg |–
E-Mail:[email protected]

Facebook:TehranMagazine

54úd×¾ ...................)ûtüô}oArâ(lðõy|þìkpì,óApvKó@þÆúÞIýXÎQñu15-| >óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð
56úd×¾ ..............|........................................)ûBOõÞóBPuAk(åpâ-|
.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -

58 úd×¾...................................................................ÿrLy@-| Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -
.Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
60 úd×¾ .............................)þÏÚAô þèô IýXÎ(| BýðkpuBOpuqA IýXÎ ÿAnÒ 14- ,BøúìBðúGQHvðþPýèõEvìúðõâaýø,>óApùOúéXì<óBâlñøkþùâ@ôóBñÞoBÞ,Qüpülì-
.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
69-62 úd×¾........ ...............................................úünÓO ô þßyrK- .QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
70 úd×¾.............|.................................................BøÿlñìqBýð-
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -

|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW- úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -
.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì
76 úd×¾....|........................................................úP×ø þDõãzýK- .lyBGúéXìpyBðqAþHPÞûqBWABGlüBGóApùOúéXìIèBÇìôBøþùâ@ÿBøfpÆqAûkB×PuA-
.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
78 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA- ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

|80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícApýìôpvg àüBìpPÞk(þßyrK IèBÇì- .koAlðxBßÎó@úGQHvðþPýèõEvìúðõã`ýø)xBßÎïBðóôlG(wßÎNB^óBìq
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

ûpýO Èg|-rìo ô qAo
þìApýG ZpüA :kBü ûlðq|qA ÿA úPyõð
1945 - 2017

Èg<,þðBÖÿBýðkòüAápOqAwKrýðBìqAàüpøôQvøôûkõGBøïk@ÿ|úíø ó@qA>ûpýOÈg<òüA ok ÿoBPyõð ÿoB¿PgA îDçÎ ô ëBßyA òüpOAõPdìpK ô òüpPíùì qA þßü ày óôlG #
oApuAQíßcôú×véÖúÞQÖpâløAõgoApÚBìRõÖiüoBOôlèõOiüoBOòýGúÞQyAkîýøAõgÿA>ûpýO Èg< ,óBùW ØéPhì ÿBø|òýìqpu ok þâlñvüõð îèBÎ ô RBýGkA iüoBO ô Bø äñøpÖ qA ÿoBývG
.QuA|úP×ùðó@okÿrýì@ ok ïBÎ ô ÁBg ÙpÏì ,>-<: êßy òüA úG êíXì ô ûkBu þéýg Roõ¾ úG úÞlyBG|þì >ûpýO
Q¾pÖ BO luo|þì pËð úG|úPvüBy úÞ lyBG|þì Bì píÎ ëõÆ ïBíO qA þéHíuô kBíð ,p¿Phì Èg òüA .QuA óBùWok ÿoB¿PgA Ùôpc Büô RAoByAô îDçÎ ûqõc
.îüoBLvGkõgòømúGó@qAþðBíâôàyêÚAæBüôîýüBíðáokôîýuBñzGAoó@,QuAþÚBG úÞþðBìqúGôþðBPuBGôòùÞoBývGóAoôkúG,ûkBuêßyôÙpcBüQìçÎòüAÑAlGAôkpGoBÞiüoBO
þÛýuõì îèBÎoAlìBðô åorG ûlñðAõgô QvüoõñO >þOôoAôBK BðBý^õè<|, 2007 ëBuok ,ëBTìoõÆ úG ô ólðBuo QHS úG Bü ô pãülßü BG ÿoBPyõð ÉBHOoA ÿoApÚpG ÿApG ,þüAlPGA ÿBøBH×èA ô îDçÎ qA Bø óBvðA
puôRôpSôQýGõHdìôRpùyúíøó@BGúÞQuAó@IXÎôQynâokþãèBuàüôkBP×øòuok,ApKA ûkB×PuA þãñu ÿBø ûoBãðô Bø úHýPÞ ÿôo þhüoBO ÿBøkAlgoô oBHgAô ïBýK Büô ïçÞ òPgBu JõPßì
àü BGôA ïBð ÈÛÖ úÞ ûlðBì þÚBGôAoArìpupGoõâ äñu àü ÈÛÖ ,ûqAô@ lñéG Qý¿hy òüA qA ,BøAl¾ô .luo|þì ,lðkpÞ|þì
:QuA ûly| úPyõð ÿô ïBð püq ô ûly àc ó@ ÿôo pG ,ÿô Qynâok ô lèõO iüoBO òýG ,>ûpýO Èg< oBíy úG þíDçÎ òüpOrýì@oApuA ëBc òýÎ ok ô òüpO ûkBu qA þßü ,>úé¾BÖ Èg< Bü >ûpýO Èg<
.|1935-|2007 lñìpñø ,>þ`ñüôAkôkoBðõEè< ÿBølÞô BørìoôqAoôoApuA þüBzâqBGqA êHÚ þPvüBG|þì lüBy úÞ lü@|þì
ókõG ûlðq úé¾BÖ ô píÎ ëõÆ qA óBzð úÞ >ûpýO Èg< òüA ok kõWõì Qíßc ô|rýì@ oApuA ô IèBW|úPßð .lðly|þì Bñy@ ó@ BG ÿqôpìA ÿBø óBvðA ,ÿkçýì|îøkrðBy ópÚ >òì wðBvðo< ô úÓGBð
òüAqAúÞþOApÆBgôoBâkBüôQý¿hyôïBÛìôþâlðqÿBøApWBìïBíOûlðpýâpGok,koAkþÞBgûpÞokôA úÞ lyBG|þì þíDçÎ òüpO|ûkBuô òüpO óBu@ ëBc òýÎokô òüpOrýãðA Q×ãyqA þßü >ûpýO Èg<
þPc úÞ kõy|þì ú¾çg à^õÞ >úé¾BÖ Èg< àü ok ÈÛÖ úÞ lyBG|þì ,QuA ûlðBíýÚBG åorG lñìpñø .koAk >úé¾BÖ< qA óBzð Býðk ÿBW úíø ok «BHüpÛO
!kõy|þìûlýñyîøôAÿAl¾BvGú^ô|úPÖBüîvXOòømok,ó@úÇuAôúG,ôAïAlðAôûpù^ kqBu|þìóAõñÎAoþHüpÒiéOôòüpýyRBüBßc,kõgBGûBâúÞQuAþðBâsAôó@oBíyqAîø>úé¾BÖ<
úé¾BÖ úÞ >ûpýO Èg< àü qA {ýG þHý¿ð ô ÿrý^ ,þPvýèBüpOBì ô þÞBg ÿBýðk òüA qA Bì úíø ...úéÏG .lyBG þðBvðA pø þâlðq pPÖk ok Bø Qyõðpu ô RBüAôo qA ÿoBývG ê¿Ö pu lðAõO|þì úÞ
oApuA ô rýãðA îøô ÿBýðk ô þÚBG îèBÎ úG kõg BG úÞ îüoAlð ,kqBu|þì pâ ûõéW Ao Bì åpì ô lèõO iüoBO QÖBvìôlÏGqAôlüõãGòhuBìBGBø>úé¾BÖ<òüAqAlðAõO|þìqBXÎAôoB¿PgAëBíÞok>ûpýOÈg<
.îüpHGpãük|rýì@ p¿Phì ô þâkBu ïBíO BG rýð ûBâ ô lyBG|úPyAk ÿoBývG þñP×â ÿBø Ùpc ,>óBìq< ëõÆ Bü ô >óBßì<
ÿApG úÞ QuA ó@}pãük ÿBø þP×ãyqA ,rìoôqAopK >ûpýO Èg< òüA îüõyoô@kBü QvýðlG B« ñí .lðBupGQHSúGkõgkõWôòÇGokòhuôïBýK,þðBvðApøkoõìokpíÎàüûqAlðAúGlðAõO|þì,{ðkõG
ûlyÑAlGA,ó@ok|úP×ùðqBXÎAôqBXüAÿoB¿PgAápPzìQìçÎBGôûoAõÚôêßyàüBG,BýðkÿBøïk@úíø ûpÞ ÿõuôkokpùyôkô|òýìqpuôk òýG úé¾BÖqA óBzð ,>wéXð@wè -óApùO< ,>óApüA -Bßüpì@<
.lyBG|þìBøóBvðAúíøúìBñýâlðqôëBcfpyÿlGApâQüAôoôQuA BO Ao Bßüpì@|òýìqpu ëçÛPuAô JçÛðA êßzO þhüoBOô þðBìq kBÏGA |,1776-|2012 Büô ,koAk Bì þÞBg
ïBñíâkApÖABOúPÖpâiüoBOpýøBzìôFBýñÒAôòýÆçuqA,úÞkõy|þìûløBzì,þèBíWA}pãðàüok p¿ÎBOAo|þìçuAÿoõùíWQìõßcÿoApÚpGôJçÛðAqôpGþðBìqúé¾BÖ,|1357-|1396ô,p¾BÏìiüoBO
ok >ûpýO Èg< àü qA pPzýG ÿkoôBPuk ô ÿrý^ ,þðBÖ ÿBýðk òüA qA óBð@ þãéíW ,ÿkBÎ ïkpì ô ApÛÖ ô .kqBu|þì pâ ûõéW ,pÂBc
.lðpHGpãükîèBÎúGkõgBGúÞlðA|úPyAlðoBýPgA Bíy pËð qA úÞ þüBø ûpýO Èg p¿Phì ô ûkBu kõWô òÇG ok|úP×ùð|rýì@ oApuA Rpýc ô þP×ãy BìA
Èg<úGþèBíWAôûBOõÞþøBãð,QuAþÖBÞ>ûpýOÈg<rìoôqAoþü|BzâqBGôúüpËðòüARBHSAÿApG úüApýKôoBãðq úðõâ aýø óôlG ,ÿoB¿PgA QìçÎ Büô Ùpc àü úðõã^ úÞ QuA ó@ok ,konâ|þì óArürÎ
pGokAo,îýuBñy|þìúÞþðBìBñíâBüôóAoAlìBðqAîÎA,ØéPhìkApÖAQynâokôlèõOiüoBOúÞÿA>úé¾BÖ qBXÎAôqBXüA þééíèA òýGô ûkBu óBGq BG ,QýÖB×yô QcAp¾ BG òýñ^ òüA lðAõO|þì ,þÖp¿Oô êgk Büô
ô ûpù^ ô ïBÛì ,Bu@ ÝpG ÿA|úðõâ úG lðAõO|þì ,p¿Phì QìçÎ òüA úðõã^ îýGBüok BO îýñßÖBýG ,kpýâ|þì !?lüõãG òhu
RBHWõìô|úPgBuîvXìBìòømokAoóBð@qAûlðBíýÚBGÿBøúìBðoBÞôBøoBâkBüô}õgBðBüô}õgûpÆBg ok}oBãðûlùÎúG qAwKþPcúÞØéPhìoõìAòÖêøAôóBgoõìôóApãzøôtKïBíOþPvüBG|þìBü@
.kqBuîøApÖAoÿpãükûlññýGpøBüôBìoBWrðABüôoBhPÖA þøBâ@úGþPuokúGAokõgïBýKúÞlðoAkàyqõñø,kõgRBÏHPOôRBÛýÛdOê¾BcqAléXìBøûkókoô@
QHøõì qA ÿoAkoõgpG ô ÿkçýì õð ëBu Ñôpy ok úÞ|úPßð òüA ÿoô@kBü òí ,òhu òüA óBüBK ok ,>ûpýO Èg< àü p¿Phì ô lý×ì kõWô qApGA ô óBýG RolÚ pGApG ok þPvüBG|þì ,lñyBG ûlðBuo Bø óBvðA
Qyõðpu Quk úG óBßì ô óBìq|òýìAlÞ ok ,Bì ûly kBü >ûpýO Èg< úÞ îýðAk þíð þãéíW ú^ pâA ,þâlðq !?lñüBíð þâlñßÖApu ô ÿoBvìpy xBvcA
rýðÿoB¿PgAQìçÎòüA,óBìqqAúËdèpøokonâBGúÞîüpünLGlüBGàyóôlGBìA,lyløAõgûkqîÚo AlPGAþPvüBG|þì,nÒBÞlý×uúd×¾ÿôopGÿAûsAôpøòPgBuÿoBWqAêHÚ,þíéÚêøApøúÞó@Bü
,kõg ûkBÏèA ÝoBg qBXüA ô qBXÎA óBGq BG rýð Bì >ûpýO Èg< ,kôq Bü pük ô kkpâ|þì pO äðo pK YüolO úG püpdO|úPyo úG Ao þHPÞ ÿpSA wLuô ûlì@pG ó@ok|úP×ùðrìoôqAoô >ûpýO Èg< QgBñyô áok kl¾ok
ô ,óBâlðBìqBG ,óBñùýì îø ,óArürÎ ÿôo {ýKok Bì ëBíÎA úìBðoBÞpâ ûõéWô ,ïBÛìô úìBñýâlðqpâ QüAôo !?koô@ok
ôpßÖ ,îýPvø RBýc lýÚok BO QuApO |úPvüBy ú^ úÞ ,kõG løAõg iüoBO úñü@ok BvG ú^ô ,ûlñü@êvð ÜüBÛc ÿpâ ûõéW ô óBýG ok >ûpýO Èg< ,qBXüA ô qBXÎA JBG ok ÿA ûpýXðq ÿBø {upK ókpíypG
{üõg óBâlðBìqBG ô óBâlñü@ úzülðA ô òøm ok ,óBìkõg kõWô BG ó@|þÎAlO ûõdð koõì ok ÿpýGlƒO kBÏGAqAó@úGÉõGpìÿBøiuBKêýédOô{øôtKòýñ`íøô,ûkpPvâûqõcàüokBøóBvðAþâlðqÙB×y
.îýyBG|úPyAk óBâlñðAõg ûlùÎ úG UdHì òüAok úðAlñízülðA ÐHPOô pýuô QuA ZoBg úèBÛì òüA úé¾õc qA ,óõâBðõâ
.kõy|þì ûkpLu|þìApâ ô lñíyõø
òÇGok|úP×ùð ÿBø Qíßc òüpOrýì@oApuAô òüpOrýãðA Q×ãyqA þßü úÞ kkpâoô@kBü QvýðlG BìA
ok ,pãük RoBHÎ úGô ,ÿspðApø ápdO QÎpuqApO Ðüpu lðAõO|þì úÞ QuA ó@,>ûpýO Èg< àü kõWô
IèBÚok ,BðAõgô ÙB×y ÿA úñü@ok Ao þðBvðA pø úìBñýâlðq ,ókq îùG îz^ àéK àü qA pPíÞ ÿA úé¾BÖ
.kqBupâûõéW,þPuBÞôþíÞóôlGôpìAÜüBÛcqAÿAûkpPvâ 6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

úGRoõOúGóBüçPHìokÐüByÿBøoBPÖoúéíWqA ûlükpâ ïBXðA RApÞ úG ... ô þâkAõðBg ÿBƒø óApùO úéXì

oB^k úÞ ÿkApÖA òüA pG ûôçÎ .lðôo þì oBíy ,rýì ÿBø úyõâ úG Ao kõg þvñW Qè@ pPgk
úG RokBHì QuA òßíì lñPvø RoõO êßzì þì þüBÂoA kõgô ûlýèBìoAk úHè ÿBýyAô äñu
ô }õìBg óõ^ ÿpHW ÿBøoBPÖo þgpG ïBXðA oôBG òüApG Ao óBÛÛdì úèBu 14pPgk wýÞ.lñÞ
ok ûkpÞ ...ô BýyA ókpÞõG , ÕAp^ ókpÞ òyôo kApÖA óBìok lñüApÖok úÞ QuA úPgBupOoAõPuA
kõgóBâoAþÆApÖAwíèúGrýðþvñWþâlðqlÏG þßyrKúHðBWlñ^RBìlgqAlüBGÑp¾úGçPHì
.lðqAkpLGÐýuôlcokþüBÂoAkõgïBXðAô pG ûôçÎ BO QvW ûpùG þuBñzðAôo òýñ^ îøô
:óõvñýÞoBK BG eýd¾ koõgpG ûõdð lñðAõPGôA ûkAõðBgoBíýG
þH¿ÎRæçPgAûpìqokóõvñýÞoBKÿoBíýG| | | | .lðpýâApÖAoûqBOÈüApy
Rçßzì IWõì lðAõO þì úÞ kôo þìoBíy úG
>þHdì îüpì < pPÞkòüA îüçÎ .kkpâ kpÖ ok þcôo ô þƒßƒürƒýƒÖ
: RoõO QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
RæçPgA kBXüA qA êHÚ ëBu 6 BO 3 qA ÿoBíýG þH¿Î RæçPgA ûpìqok RoõO ïolñu| |
ok þâkõè@ JAõg ,QuõHü êßy úG þPƒÞpƒc
Rçßzì , þâkpvÖA ,ÝpÏO ,þXýâ,îøõO ,qôo þðlG Rçßzìô þüBÂoA kõg
BG ô kkpâ þì qBÒ@ þvñW Rçßzì , úËÖBc
òüpPÏüBy qA þßü .kõy þì pOlG óBìq Qynâ
lyBG þì þâkpvÖA óõvñýÞoBK ÿoBíýG ÅoAõÎ
óBìok QùW úÞ ÿBøôoAk BƒPƒuAo òƒüA ok úƒÞ
þì lññÞ þì ûkB×PuA kApÖA qA úPuk òüA þâkpvÖA ïBXðAok ÉApÖA úÞþüBø úñýìqqA þßü|# |
RBÎõÂõì úG QHvð kpÖ þPHÒo îÞ IWõì lðAõO IWõì lðAõO þì Ao þüBÂoA kõg oBPÖo
Ùp¿ì RAqAõì òýíƒø úƒG BƒìA kkpƒâ þƒvƒñƒW þðlG Rçßzì úG ÉõGpì RBÎõÂõì kkpâ
úüôo þG {üArƒÖAqBƒu úƒñƒýƒìq rƒýƒð òƒýƒìBƒKôk úG BXñüA ok úÞ lyBG þì þH¿Î îPvýu ô
òüA ok þüBÂoA kõg ïBXðA ô þvñW RçüBíO
.ïqAkpK þì Bùð@qA ÿp¿Phì fpy

îýðAk þì úÞ oõÇðBíø .kkpâ lðAõO þƒì kApƒÖA ó@ úÇuAõG úÞ kkpâ þì Jõvdì àýO ëçPgA ô óBìok ÿApG úÞ ÿA úèBu 14 pPgk ÿôo pG úÞ kõg :Ñp¾| |
ok }AkBK îPvýu îýËñO ok îùì þzÛð òýìBKôk Bü ïBXðA Ao þ¾Bg RBÞpc opßì oõÆ úG kpƒÖ lðkAk ïBXðA kõG úPÖpâ oApÚ AôAlì QdO Ñpƒ¾ þì Jõvdì þßüsõèôoõð ëçPgA þÎõð Ñp¾| |
þì AoAk úðõâ kBýPÎA ÿBøoBPÖo oõÇñýíø ô rÓì þìoApßO ëpPñÞ êGBÚpýÒ êßy úG Ao þüBøAl¾ pâûløBzìAo þüBÂoAkõgoBPÖoïBXðAokÉApÖA ÿBø ëõéu QýèBÏÖ ok ó@ úǃuAõƒG úƒÞ kkpƒâ
ókpÞ lüpg ,ókpÞ oBíÚ óõ^ þüBøoBPÖo.lyBG óBìq ok QuA òßíì RoõO ÿBø úðBzð .lñƒÞ úG úýÞpO oõzÞ ok úÞ ÜýÛdO òüA ok .lðA ûkõG B« PXýPðô ûlükpâ ê¾Bc ëçPgArÓìok þH¿Î
þPðpPñüA ÿBø îýâô Bø ÿqBG ïBXðA ,þÆApÖA ÿBø ØÚõPì ÿA ûoôk ÿApG wLu ô pøBÊ þøBOõƒÞ qA lÏG ëBu àü úÞ ly ûkAk óBzð lýuo ïBXðA oB^k úÞ ÿkpÖok .kkpãýì kpÖok YñzO IWõì
òüA qA þéüBvì .... ô þÆApÖA ÿBø ókoõg AnÒ , çPHì kApÖA þâlðq ok þüBø ûoôk ôo òüA qA lðkpÞ oBPÖo qA ô úÏWApì óBßyrK úG pPgk okBì þcApW ô îüçÎ,oBPÖo QuA ûlükpâ þÎp¾ Rçíƒc
oApßO êýì òýìBKôk ókôrÖA ÿõXPvW ok Quk úðõã`ýø úƒÞ koAk kõƒWô RoõƒO ïolƒñƒu úƒG pPgk okBì .lñÞ þì QüBßy qApƒGA ôA þƒvñW ûApíø úGô kõy þìpøBÊ þÏýHÆpýÒ RBuBvcA
þK ok kpÖ úÞ þGõg xBvcA ô lññÞ þì AlýK .lyBG ûlzð pøBÊ ÿoBíýƒG òƒüA qA þƒíƒüçƒÎ þcApW êíÎ ïBXðA qA {ýK úÞ koAk þì oBùÊA .kôo òýG qA þOlì ÿApG lðAõO þì ÿoBýyõø ó@
òüA oApßO ëBíPcA lñÞ þì úGpXO Bùð@ ïBXƒðA ókpÞ ÙB¾ ,ókq àéK Ðüpu óõ^ þüBøoBPÖo kõg ëBc ok ôA pPgk« BOolð úƒÞ QƒuA ûlƒük úGkpÖYñzOþÆok ôûkõGûkBuûBâÑp¾îüçÎ
úÞ þðAoBíýG ok .lzhG þì þðôrÖ Ao BøoBƒPƒÖo ,ókq àƒíƒzƒ^ ,ókpƒâ ô pƒu }pƒƒK ,õƒƒéâ RBÏÖk ókõG îÞ ÍBdè úG òßýè QuA þüBÂoA ûlý`ýK Büô lðBì þì ûpýg ÈÛÖ úýðBS lñ^ Rlì
æ« õíÏì lñPvø óõvñýÞoBK ëçPgA úƒG çƒPƒHƒì Qéßy ,þñýG ólýzÞ æBG ,Bø îz^ ólýðBgp^ lðAõPG Aq êßzì oBPÖo òüA úÞ ûkpHð óBíâ ûBã`ýø Quk ok þzñO RBÞpc ô ûkpÞ þüBíð kõg pO
ok úÞ kkpãýì úý¾õO Bùð@ ÿApG þðBìok òýìBKôk pýÒ ólülñg ,þðBùâBð ólýzÞ kBüpÖ ,ókoô@ok úG þcApW êíÎ úßñüA qA lÏG ûBì úð òßýè lyBG
òýìBKôk lñüApÖ ok eýd¾ Bð Qüpülì BPuAo òüA Bü óApãük pgA ïçÞ oApßO (þüõâ áAôtK , ÿkAoA ok ÿôpPgk úÞ kõy þì úWõPì luo þì ïBXðA | |.kkpâþìkpÖÅoBÎBKô
Ao þvñW þHéÆ {ýG RBHWõì lðAõO þì þðBìok ÿAkA úÞ ÿA úéíWô úíéÞ Bü ÁBg RoBHÎ ÿAkA þì þüBÂoA kõg ïBXðA úG oBG òülñ^ qôo ëõÆ þìõíÎ ô þðõðBÞ úG lðAõO þì Ñp¾ ÿoBíýG
{ðBßO oB^k kApÖA qA úPuk òüA ûkpÞ Býùì kpÖ ok )kkpâ þíð þGBüqoA ûlülñvK úÏìBW ÿõu qA ó@ òÞBìA ok úßéG Rõég ok úð êíÎ òüA ô kqAkpK pýÒ Bü þðõðBÞ ÿBø Ñp¾ok .kkpâ ÿlñG îývÛO
þvñW QuAõgokô ûly þvñW úðBíWBùì ÿBø þü@ îø kpâ ,xõGõOA , úuolì óõ^ þìõíÎ BùñO þÏýHÆ pýÒ QýèBÏÖ úXýPð ok YñzO pzPñì
ok Bü ô lðoôA êíÎ úG kõg þvñW àüpy qA kBüq ok òüA ô kkpãýì úGpXO rÓì qA úýcBð àü ok
ûlüôpâ ÉApÖA úG þüBÂoA kõƒg oBƒPƒÖo ïBƒXƒðA þìBíO pzPñì Bü þìõíÎ Ñp¾ ok úÞ QvýèBc
úG çPHì kApÖA ok þvñW þèBÏÖ {ýG .lƒðkpƒâ
okp×ýyô êâô ÈuõOoBG òýèôA ÿApG óõvñýÞoBK .kkpâ þì YzñO pýâok rÓì ÿBø {hG
ØüpÏO úðõãñüA úÞ lükpâ fpǃì 1983 ëBƒu þðBìokpýGAlO mBhOA ëBHðlG Ñp¾ ÿoBíýG
òPÖoæBG , þvñW êýì ô ôlýHýè {üArÖA :lƒy óBìok êGBÚ þcApW Bü þðBìok ôoAk úƒéíƒW qA
ëõíÏì qA {ýG þéXO ,ÍõÏð RBƒÏƒÖk kAlƒÏƒO þì lñíðBìq óBìok lñüApÖ úÞ lñ^ pø lyBHýƒì
úG òzg úHñW ûBâ úÞ þvñW ÿBø QuAõgok ëpPñÞ Bü óBìok ÿApG þcApW qA úÞ ÿkApÖA .lyBG
kõg oBPÖo úGpXO QüBùð ok ô kkpâ þì kõƒg xBuA pG kõzýì ûkB×PuA óBð@ þÎp¾ Rçíc
ok ëpPñÞ qA ZoBg ô ÿoBHWA êßy úG þüBÂoA QýÏÂô òýñ`íø ô ÿoBƒíƒýƒG Rlƒy ô Ñõƒð
úG çPHì kApÖA ok þƒðBƒìok òƒýƒìBƒKôk lƒñƒüApƒÖ þðlG - þðAôo RApýýÓO úÎõíXì þPý¿ƒhƒy
kõzýì úGpXO óBð@ ÿApG lñüApÖ òüA ëBHðlG þvñW
.óõñvýÞoBK îÞ úG pXñì þgpG ok þvñW êüBvì lÏG ok úÞ
}õâok Ao þãzýíøoBÏyô lýyBGqôpýKô kBy þvñW þéýì þG ,þvñW þðAõOBð ,þvñW þèBÏÖ
ÿBø }rýãðA {üArÖA IWõì wßÎpG Bü ...ô
pPùG þâlðq , pPùG wßu : úÞ
.kkpâ þÆApÖA þüBÂoA kõg úéíW qA þvñW
ÿBø þuopG ok )2003 (óAoBßíø ô òìqôA

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

ïpPÖk úG QÎpu BG ô ïkAk pÆBg óBñýíÆA ôA úG BøBÎkA òüA úÞ þèBc ok .lðA úPÖpâ oApÚ þvñW ô QÖpâoApÚ qôo ÿBøpHg ol¾ ok kôõýèBø BG úP×ø îg ô aýK ok
ÿløAq pýykoA ÿBÚ@ úÞ ÿpHg ÜHÆ .îPzâpG ïBíO Bùð@op úG lyBG Bùð@ Ð×ð úG úßñüA qA pPzýG Me too |Bü > îø òì< {HñW ó@IÚBÏPì
kôlc þPvüBG Uýø koAôkA ÿBíýKAõø kõG ûkAk ok kBPÖA Ao úG kôõýèBø óBâoBPu þgpG ÈuõO| þzHc lýÏu lídì
îPyAk Quôk òìô Qvzð þì òýìq úG12/45 .ly løAõg þvÞlñøAõhð Bø óq BO úÞîPyõð óõPu òýíø
rýð qApýyõükAo ÿpHg wüôpuokôA kôoô pHg úñøpG {üBø îéýÖ ok úßð@ BG ôkoBG QütüpG òüA BíñýuoBÞok ô kõy þíð àükrð Bø ó@úG |[email protected]|
.kõy {hK kõG pùÊ qA lÏG àü QÎBƒu úƒÞ ïA ÿpñø QýèBÏÖ ëõÆok :úP×â BìA ly þìpøBÊ ólýuo ÿApG ÿA ûlÎ úÞQuA ÿkBÎ pìA àü
ûBâkôpÖ úG òPÖo ÿBW úG îPÖpâ îýí¿O òüApGBñG qA þvÞ pâA ô îPÖpãð oApÚ þvñW oAq@ koõì râpø þðBìq .lñøk óBzðrHu ÕAp^ QýÛÖõì ZôA úG ëôA qôo
qApýy õükAo ok Ao pHg {hK oBÞ QÖBvì lÏG úÞ þì ëBdyõg kpÞ þì ØüpÏO îìAlðA ô þüBHüq ok ïkõG Bíñýu oBƒÞ ok óApƒüA ok úƒÞ îø kõG Jõg lüBG
>þñzéâ< úG kqAlðA þì IÛÎ úG óApüA õükAo ô ô ïkõG þüBøkoõgpG òýñ^ løBy BøõükõPuA
ôA BO îðrG ò×éO ûBâkôpÖok óBìkrì qôooBãðpHg | |.ïkpÞþìpßzOôïly îø ëõK óly oõùzì ÿApG ÿA ûlÎ þPƒc ûkpÞAlýK ÿpPùG ÿõG ô äðo óBíu@#
kõG ûBâkôpÖ lñìoBÞôA .lølG òì úG Ao kôoôpHg pãüqBG >ôõðk òüpOBÞ< {ýK ÿlñ^ úPHèA ok BìA luo þì }õâ úG þyõg ÿBøpHg ô
ô QÖo úýéÞ qA ô kpÞ þì oBÞ QHÚApì ZpG ok ô ÿBø úßHyok ûkBzâpu ÿA úìBðokrýð ÿõvðApÖ .lðkpÞþì QgAkpK BO kõG oAlzø lüBG Bíð óBvðA óBñíüpøA óBýì
òýíø úG ô kõG pHg BG BøqAôpK QýÏÚõì ô Bølì@ Qyõðô kpÞ kBÛPðA BøBÎkA Ñõð òüA qA þÎBíPWA þHéÇì òýñ^ òPyõð úG úWõO BGqôo ó@ok koAô ûly JBhPðA ûAo ô ûkAoA úG ÿlðrâ
.ïkõG ûkpÞ JBhPðA ÿoBßíø ÿApG Ao ôA rýð pÆBg óBOkõg QüBÂo BG lüA ûkpÞ BÎkA Bíy úÞ ú`ð@ Üc Ap^ úÞ lñPÖpâ ûkpg IðBXñüA qA òO lñ^
pHg QýuBvc ûoBGok ïkq ò×éO ôA úƒG þƒPÚô RApW Bø óq úPuAõg óôlG ÿkpì aýø úðpâô ûkõG pãük koõì òüA ok ú^pâ .ïA úPÖpâ ûlükBð Ao óBðq lüBHð îø Ao ókõG Jõg óBýì òüA ok .kõzð
ÐÚõì úG Ao pHg îPuAõg ôA qA ô ïkAk eýÂõO lüBHð úßñüA òí koAlð Ao Bø ó@úG óly àükrð ôkoBG QüspGqA þHéÇìqôpìA BìA îPyõñð þHéÇì .lGBýð ûAo ëk úG þøBýu BO kpÞ}õìApÖ
kq äðq îø lÏG úÛýÚk lñ^ô QÖpünKôA .lølG ïlðAõg ûoBG òüA ok }kõg óBìq þvßu ûoBPu
óBíu@ ok óõñÞA îø Uýø koAôkA ÿBíýKAõø úÞ |.Q×â ûlükBð Ao óAkpì þHéÆ Q¾pÖ 83 óõñÞA úÞôA . QuA úPyõð ó@pG ÿlýDBO úÞ ûqBWA BìA lýyBG Jõg lƒüõƒâ þƒì AkõƒG
qApýy ok îø ÐÚõì úG ô QuA xoBÖ Yýég pËð BG rýð óBðq þgpG úÞ QƒuA IƒèBƒW RBðAõýc }oôpK BG Ao kõg ÿBøqôoô koAk ëBu kBíPÎA ûBâ Apüq lññÞ ûkB×PuA Fõu Bíy qA lýølð
BO ïkAk êÞ pülì úG Ao pHg òüA îø òì .lñýzð þì ô lðA ûkpÞ QÛÖAõì ôõðk òüpOBÞ ô ôkoBG QütüpG >aì wüoBK< úéXì BG ÿ úHcB¿ì ok lðAonâ þì úÞ kõy þì þùPñì Bø ókoõg IüpÖ úG Bø ókpÞ
{ýKBzýK îø Ao pHg òPì .kõy QcAo {èBýg ô óly fpÇì ÿApG ÿkBüq lc BO óBðq lðA úP×â
ïkõG ó@ÜýÚk óBìq QÖBüokpËPñì ÈÛÖô îPyõð ÕAp^ þPcAo úG {ƒüõƒg ЃÖBƒñƒì úƒG ólƒýƒuo |:úP×â |.koAq@ þì Ao ëk
óApùO úGô kõy {hKqApýyõükAoqA ÐÚõì úG BO BG ôkoBG ëõÚ úG ô lñøk þì óBzð Ao þüBørHu þvñW oAq@ koõì ok óApãüqBG òüA ÿBÎkA ô äðo óBíu@ úÞ Bøqôo òüA ok ëBc pø úG
kAk pHg òýñ`íø óBìoBãðpHg .îñÞ ûpGBhì îø Bø îðBg IéÒA úÞoõÇðBíø .lñðq þì xæ Bøkpì .QuA >lñüByõgBð<ô >ûphvì< ,>úðAoBÞBüo< ô îýyBG ëBdyõg lüBƒG úƒPÖBƒü ÿpƒãük ÿõƒG
{OoA ûlðBìpÖ ,xoBÖoAlðBPuA QHÚApì ZpG qA úÞ ÿBøkpì BG kBüq ÿoBƒýƒvƒG þƒñƒu ÙçƒPƒgA BƒG {Ûð òPÖpâ ÿApG pãüqBG óBðq qA ÿoBývG Apüq ú^pø úÞ îüoBLvG QÏýHÆ òìAk úG Ao kõg óAlñg
Ao RBìBÛì püBu ô ÿõéùK ûBãzðAk wýDo ,ïõu Rpùy ô RôpS pÆBg úG oõùzì Bü lñíOôpƒS BìA lñðq þì xæ Bø ûlññÞ úýùO BG îéýÖok Jõg ïBùèA òüpPâorG îø qõñø ô QuA ó@ qA îƒüoAk
lðA ûlì@ Uýø koAôkA úÚolG ô ëBHÛPuA ÿApG úÞ oAq@ koõì úÞ lñüõâ þì úWõO IéW ÿApG æBc
ô kõG úPÖpâ xBíO óBHég BG òýñ`íø ôA .lñýG þì .|.lññÞ þì ZAôkqA | .kôo þì oBíy úG úðBìq ûlñøk
BíýKAõø ok Uýø koAôkA úÞ kõG ûkpÞ lýDBO óBHég
pËð pø qA òì ëBýg QGBG òüA qA ô koAk oõÃc ïõu qôo ïôk qôo
ÿpHg ÙBâ IýÒqA løBy
| |.kõGQcAo
Q×âoBãðpHgô Qvzð BíýKAõø ïBXðApu ÿA úðæõEvì þG ÿBøpHg Bøqôo òüA # þDAõuo ÿApWBì úƒÞ ÿqôo óBƒíø #
BO lñPÖo BíýKAõø óBßéK ÿõéW RBìBÛì úýéÞ úÞ {hK ÿqBXì ÿBø úßHy ok ô Bø úðBuo qA åorG ûlññÞúýùO >òýPvñüAô ÿôoBø< þvñW
îø òì .lññÞ ëBHÛPuA óApüA úHOpýèBÎ óBíùì qA .QuA ûlðõñy oõÏy úG QðBøA úÞ kõy þì
pHg .ïkAk ûlñüõâ Quk úGô ïkpÞ êìBÞ AopHg >ÿpHg ÙBâ< àü kBü úG Apì þÏÂô òýñ^
ÐÚõì úGô ly {hK qApýyõükAo qA àü QÎBu pýykoA RoAqô óBìqok úÞkqAlðA þì ÙôpÏì
QÎBu BO QÖpâ oApÚ óApüA õükAo oBýPgA ok rýð .ïly IßOpìoõzÞúWoBgoõìAok ÿløAq
ô ïkõG qApýy õükAo pHg ëõEvì óBìq ó@ok
úG Apì õükAo QÚô êÞ pülì >ÿpüArW îÊBƒÞ<
>Uýø koAôkA< qôpìA Q×â ô lðAõg }pƒPƒÖk
BG BO kõy þì qApýy koAô wýéãðA úWoBg püqô
BG úé¾BÖçGô kõy óApùO þøAo BíýKAõø ÄüõÏO
þOBdýÂõO òýñ^ BG .lñÞ RBÚçì RpÃdýéÎA
þðApdGô xBvc ÑBÂôA úG úWõO BG úÞ îPÖBüok
óApüA úG wýéãðA úWoBgpüqô kôoô ,úðBýìoôBg
lüBG ô QuA îùì oBývG ûBykBK BG ôA RBÚçì ô
oBHgA ok BO kõy ûpGBhì óApùO úG ÐÚõì úG pHg
BG òüApGBñG .kõy {hK pùÊ qA lÏG ôk QÎBu
îPuAõg êÞ pülì ÿBÚ@ úG pÆBg óBñýíÆA ókAk
IÚApì þéýg :Q×â úÞ ïõy ZoBg {ÚBOA qA
püqô >ïBu< ÿBÚ@ úG ÿløAq pýykoA ÿBÚ@ lýyBG
òì qA îø pƒüqô ô ûkpƒÞ }oBƒ×ƒu RBƒÎçƒÆA
ÿApG ÐÚõì úG pHg úÞ ûkpÞ lýÞBC O ô úPƒuAõƒg

| |.lupG{hK
îø qBG êÞ pülì ÿBÚ@ RBdýÂõO qA wK

lüpýãG xBíO )|818(300-4793 ûoBíy BG ”þzHc lýÏu lídì“ ÿBø JBPÞQÖBüok ÿApG 10

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
õükAo qA pHg {hK BG .kõy {hK pùÊ qA lÏG ôk
úíø ëBýg QyAk oApÚ oBHgA ol¾ ok úÞ óApüA
koAôkA ÿBíýKAõø òPvzð BG úÞ kõG ûly QcAo
óBýìok ÿA úèõèô óApùO kBG@pùì ûBâkôpÖok Uýø
BG qApýy õükAo êÞ pülì ô kBPÖA ûAo úG RBìBÛì
}pPÖk úG Apì îzg BG ô Q×y@ pG óApùO qA þñ×éO
pãì :lýupK ô kõG óBzüpK êÞ pülì .kpÞ oBÃcA
óApùO úG ô ly qApýy koAô Uýø koAôkA þP×ãð õO
!? kpÞ qAôpK
ô ûkAk jo þøBHPyA úÞ îPÖBüok ëAõEu òüA BG
QÛýÛc óBýG rW ÿA ûoB^ óõ^ BìA îPgBG Ao ïkõg
.ïkpÞ ØüpÏO kõG ûkBPÖA ÝB×OAAo ú^pø îPyAlð
qBu úéEvì óõñÞA pHg òüA :Q×â iuBK ok ôA
püqô ïBu !úPhüo îø úG Ao þ^ úíø ô ûly
úG ÿløAq !lðq þì kBüpÖ QýðBH¿ÎqA RBÎçÆA
óBñ^ kõg úG Bì lñPvðAk þì óõ^ :îP×â RBÚçì ÿApG RpÃdýéÎA ólýzÞoBËPðApÆBg
Bü îýøB^ ok îýðAlð úÞ îüõy þì ëõÓzì «Alüly Qvýð óApüA ok qõñø úÞ Uýø koAôkA BG
ïrÎô lðAlG þvÞ îø Bì óBýìokpâA þPc!úèB^ oApÚoBzÖpüq Ao RBÎçÆApüqôô ûly þðBH¿Î
püqúGAoôAþðBHùãðpøqApPùGkõglñÞòPÖoæBG Uýø koAôkA úP×â úÞ Ao pHg òüA ëõEvì BO ûkAk
|!...îýðAkpâþìqBGúèB^úOúGôîýzÞþì ...lñÞRAqBXìôZApgAûlyoõzÞkoAô
QuA ïõéÏì þOBdýÂõO òýñ^ ólýñy BG
!Bßüpì@|o|pkgþ@üqAôõoø Qzcô êÞ pülì ÿBÚ@ BìA ïkõG ûly þPèBc ú^ oB^k úÞ
QuAõg îPèBc úG úWõO BG kõG úGpXO BG ÿkpì úÞ
úðBPhHyõg .lñßG lðAõO þì ú^ lñýHG BO ïôpG
ô þüAôBø ok ïBãñùG Bð püs@àü # oBÃcA}pPÖkúGApì«AklXìúÞlÏGQÎBuàü
àü óBãýzýì QèBüA ok òýzO@îvW àü ok þPýñìA êDæk úG Uýø koAôkA úÞ kAkpHg kpÞ
Ao ÜÆBñì òüA ïkpì Iy àü ô qôo ÅõÎ Ao {üBíýKAõø þGpÎ ÿBøoõzÞ qA þßü
.QgBu þíñùW þÎçÆA wÞ aýø rýð ÄüõÏO òüA qA ô ûkpÞ
oBzÖ xõø þ`ßèõãðA àü þüAôBø ok óApùO koAô ÿpãükqAôpKôpýgCBO BGôA BO úPyAlð
kõG ûkpÞ Ao àyõì JBOpK ÿoApÇÂA úíÞk ókAk püBu ô oAlðBPuA úÞ Q×â òýñ`íø ôA .kõy
àüoõHÎpÆBgúGúÞþÚpGôlÎoóBãýzýìokô .lðAûlyþðBH¿ÎþÎçÆAþGòüAqArýðRBìBÛì
kõG ûlì@kõWô úG òýìqp×víOAqA äñu JBùy kõG ûlññÞ ëBdyõg îüApG pHg òüA ú^pâ
}pßy ÿBW qBG .QgAlðA Qzcô úG Ao ïkpì lyBG þÖBâ {yõK ÿApG þéýèk QvðAõO þíð BìA
JBùy óBìríø úSkBc ôk òüA ok úÞ QvýÚBG Ao ÿpHg kBíPÎA Apüq ,ïkõG ûly IßOpì úÞ
ÿoBÞ .kõHð Quok úÞ ïkõG ûkpÞ úéXÎ þðBGpÚ
.ïkpßð oApßO Ao ó@ pãük úÞ

ïoBù^ qôo
lýHÎ QìBýÚ

û» lñvüõð ô pÎBy þðBÞAq lýHÎ #
ûlük òüôrÚok îPzø ópÚok úÞÿqAkpKrñÆ
QøBHy þG úÞkoAk þPüBßc kõzâóBùW úG
ô QvýG ópÚ ok óBýðApüA qôpìA óBPuAk úG
.Qvýð îßü
:ûlì@ôA QüBßc ok
Aoó@eH¾ôûlyQìBýÚïlükJAõgIy| |
Ao þìõÚ pø îP×â .ïkpÞ ØüpÏO þPuôk ÿApG
úèB^ pø pu pG ô úPgAlðA îýËÎ ÿA úèB^ êgAk
þvÞ BO lðkõG ûkoBíâ Quk úG qpâ þðBðBHùãð
|!QyAlðþðBHùãðóBýðApüA úèB^BìA.lüBýðóôpýG
QüBßcú^òüA!lýHÎ:lýupKQuôkó@ |
àyõì ô lìBýð kôpÖ þðõßvì úÛÇñì ok äñu óBHùãð ô lðkõG ûkpÞ kBíPÎA Bì pG úÞ QuA
| ...lñGAõg ok óBñ`íø rýð òíyk àýPvèBG ÿBø
!?lðkõG ûkoBíãð
|

óApùO úéXì

òüpO óAplây>þÿðõpüârþüõìéõOOóBðq@p<ãëüqBüBpGu ûoBPu

ÿApGoækoArø 775 QÖBüok BG úÞ QÖpâ løAõg
775 QuA oApÚ êuAo .ôA lüõük ïBð|þG ëBüpu
.lñÞ QÖBüok oæk oArø
óõürüõéO iüoBO óq pƒãüqBƒG òƒüpƒO|óApƒâ
>äñG äýG ÿoõEO< ëBüpu ûoBPu õÞõÞ þéýÞ løAõg ëBu ok oæk óõýƒéýƒì 20 úƒG ,kôo|þƒì àü úÞ >ÿpâ þìõOBð@< ÿApG õELíK kríPuk ïAok ëBƒüpƒu ûoBƒPu õƒƒEƒLƒíƒK òƒƒèA #
oArø 900 ëBüpu òüA kôrýKA pø ÿApG úÞ QuA oApÚ ôpýðk RpGAo pu QzK pãüqBG òüA .lýuo òPð@ôo 2005 ëBu qA ô QuA þðBPuoBíýG ïAok oõùzì pãüqBG ôk ÿBW >ÿpâ þìõƒOBƒð@<
ûkAk }oArâ rGoõÖ BìA .QuA ûkoô@ Quk úG oæk óAõñÎ úG Ao >QhO ô ZBO ÿqBG< ëBƒüpƒu
pãüqBG AoBâoô BýÖõu ,þHðBW ÿBøkAkoApÚ BG úÞ óõürüõéO QÏñ¾ óq pãüqBƒG òƒüpƒO|óApƒâ
41.5 úðæBu >óolì ûkAõðBg< ÿlíÞ ëBƒüpƒu úßHy BG ÿlƒülƒW kAkoApƒÚ ôA .kpƒýƒâ|þƒì
ûkBPvüA olƒ¾ ok ô koAk lƒì@ok oæk óõƒýéýì ô ûkpÞlÛÏñì ûlñü@ëBu ôk ÿApG þu|þG|ÿA
575 ÔéHì >ÿpâ þìõOBð@< kôrýKA pø ÿApG
.QuA
ok úÞ ÿlülW kAkoApÚ BG õELíK ëBc pø úG .QÖpâløAõg kríPukoækoArø
ê¿Ö ôk êÚAlc ,QuA úPvG 2017 ëBu pgAôA Bñýè ô áoçÞ BýéýìA qA pOæBG ôA IýOpO òüA úG
þìõOBð@< ëBüpuok ÿpâ Qükpì {Ûðokpãük oApÚ >QhO ô ZBO ÿqBG< óq pãüqBG ôk ÿlø
òüA ÿBø|ê¿Ö kAlÏO ô kpÞ løAõg ÿqBG >ÿpâ qA kôrýKA pø ÿApG pÂBc ëBc ok úÞ kpýâ|þƒì
kríPuk oæk oArø 500 >QhO ô ZBƒO ÿqBƒG<
.lýuo løAõg 16 úG ëBüpu
.lðpýâ|þì

!loyk þÿpüBPývíGýÞókBPõuÏovBìíýG þðlýu ZpW Qñu óBPuoBíýG óæõEvì .lñÞ|þì ëBüpu óAõW óqpãüqBG
.lðkpÞ lýüBO Ao pãüqBG òüA Qynâok pSApG > ÿoôkô úðBg <
ÿpPvG óApùO ÿk óBPuoBíýG ok þcApW êíÎ ïBXðA ÿApG úPynâúP×ø þüBýíýÞkõÏvì #
ô ly ÿpPvG ûtüô ÿBø QHÚApì {hG ok óAkpâoBÞ òüA þcApW êíÎ rýì@ QýÛÖõì ïBXðA qA wK .ly RBÛýÛdO þüBùð úXýPð qõñø BýèApPuA wýéK Qynâok ÙkB¿O
Ñõñíì óõñÞA þèô ly êÛPñì óBPuoBíýG þìõíÎ {hG úG þüBýíýÞ ,þìõíÎ ëBc óly IuBñì BG ok .QuA ûkpßð pzPñì Ao ÙkB¿O òüA ûoBGok
rýð pãük êýHìõOA ûlñðAo òýãñu ÙkB¿O òüA
.QuA RBÚçíèA ëBüpu qA QívÚ 16 ok QèõùßèBÖ.ly úPzÞ
òüA qA þüBøo ÿApG ly oB^Bð úÞ QyAk kõg RApÛÖ óõPu ok þOçßzì {ýK BùOlì qA þüBýíýÞ pHìAõð ûBìokô kpÞ {Ûð ÿB×üA >ÿoôkô úðBg< úèBu 29 pãüqBG QèõùßèBÖ B߃ýƒvƒW # |
>þðõìoBø< îéýÖ ok BO ly AlW ëBüpu òüA qA ô úðBg< ëBüpu ok ÿqBG BG úÞ þüBýèApPuA
.løk òO þcApW êíÎ ïBXðA úG òìrì kok >þƒðõƒìoBƒƒø< .lƒƒñƒÞ ÿqBƒƒG )|Harmony|( ÙkB¿O pSA ok ,lýuo Rpùƒy úƒG >ÿoôk
óApÞA ëBvìA ô QuA Bßüpì@ ÿBíñýu ëõ¿dì .QÖo BýðkqA þâlñðAo
.lyløAõg óAõƒW pƒãƒüqBƒG QƒèõƒùƒßƒèBƒÖ BƒƒßƒýƒvƒW
úðBg< ëBüpu êìAõÎô óApãüqBGqA ÿoBývG úP×øúuþâlñðAoÙkB¿OqAwKúÞþüBýèApPuA
òüAQynâokþÎBíPWAÿBø|úßHyok>ÿoôkô òüAok .QÖo BýðkqA ,kõG ÿpPvG óBPuoBíýGok
þéì rÞpì .lƒñP×â QƒýévO Ao óAõƒW pƒãüqBƒG rýðQèõùÞBÖpøAõgôokBì,olKQhuÙkB¿O
úG pXñì úSkBc rýð BýèApPuA àýOBìAok ÿBøpñø {Ûð>ÿoôkôúðBg<ëBüpuokôA.lðlyúPzÞ
.kpÞØý¾õOàüsApOAopãüqBGòüAQynâok ÿqBG Ao óõƒvüoõƒì Nõƒø ïBƒð úƒG þƒPý¿hy

12

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D. úG îøõñý^BK ë@Bü@
òýPñýDõÞûqBO îéýÖ
American Board of Internal Medicine ? klðõýK þìõñýPðAoBO

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| Üdéì pHg úÞkõG {ýK QÚô lñ^ òýíø #
òýPñDõÞlülW îéýÖ úGõüpKBÞ|ÿkôkoBðõEè óly
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ oBÞ óBüBK òüA A« pøBÊ BìA ;ly pzPñì õñýPðAoBO
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ õñýPðAoBO úÞlýuopHg úPynâqôoô QuA ûkõHð

Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ .Qvø îøõñý^BK ë@JnW þKok
ÿB×üA ÿApG õñý^BK úÞ koAk Quôk õñýPðAoBO
ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG ûôpâ úG }lülW îéýÖ îùì ÿBø|{Ûƒð qA þƒßƒü
ok îéýÖ òüA óBPuAk .kõy Üdéì ôA óApƒãƒüqBƒG
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # àü pG ô konâ|þì 1969 óBPvGBO ô wéXð@|wƒè
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW úGô QuA úPÖpâoApÚ úWõO óõðBÞok ÜÖõì úÎõíXì àü BG úÞ QuA rÞpíPì þðõürüõéO kpìpãüqBG
Ùlø ,Qvø îø ôA ëlG úÞ }oBýPuk .QuBíñýu QÏñ¾ úG kôoô ÿApG þøAo ô Q¾pÖ òPÖBü ëBHðk
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # úÚpÖ Quk úG {Puôk oBù^ ô QýO óoBy áBñPzcô êPÚ ,óBýì òüA ok .lñÞ|þì ëBHðk Ao þùGBzì

Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse .kqAlðA|þì úüBu þé¾A óBPuAk pG òvñì rèoB^
õâoBì BìA ,QuA ûlzðpzPñì ,ûly úPÖpâpËðokõñý^BK ÿApG úÞ þzÛð ûoBGok þOBÎçÆA qõñø
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# óApãüqBG IýÞpO úG òPuõýK úðBPu@ok îøqôpÞ ïBOô lñÞ|þì ÿqBG Ao QýO óoBy {Ûð æ« BíPcA þGAo
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # 375 lüBG îÞ|Quk {üBø|úñürø ô lýèõO ÈüApy úG úWõO BG õñýPðAoBO þüBíñýu ûsôpK òüA .QuA

BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # .lñÞ óApHW Ao {WoBhì lðAõPG BO lyôp×G úzýâ ok oæk óõýéýì
QuõK ókpÞ RôApÆ .lì@ løAõgok {üBíð úG BøBíñýu ok 2019 RôA îùð úìBðpG ÜHÆ õñýPðAoBO îéýÖ òüpOlülW

QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # kBùñzýK óAõW óApPgk úG : ÿlýíc ûpøq
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # !lðôpð ÿpãüqBG Qíurâpø úÞîñßýì
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO #
.ïA ûlyoBßýG òì úÇuAô òýíø úGô lññÞ Zpg úG pÂBc ëBc ok :Q×âÿlýíc ûpøq #
õì }rüo óBìok # kõy|þíð îPg BW òýíø úG ÈÛÖ óBPuAk úPHèA ,lðoAk úÚçÎ ÿpãüqBG úG úÞþðAõW óApPgk
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # úð koAô ûqBO óApãüqBG òýíø qA ÿoBývG óõ^ .lüõzð ÿpãüqBG koAô úWô aýø úG îüõâ|þì
ÿqBG ÿApG óBykõg úßéG ,lðpýâ þíð ëõK BùñO ô þGæ kõWô úG ûoByA BG ÿlƒýíc ûpƒøq
(818)343-0101 òüA :kpÞ úÖBÂA ,ÿpãüqBƒG ok ÿqBƒG þƒOoBƒK
.lñøk þì îø ëõK úÞ lðA|ûlyoAqBG þøAo ÿlülW óApãüqBG Bøqôo
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 }ôpÖ ô lüpg qA >}BGBy< îéýÖ pãüqBG ô lðpýâ|þíð þèõK óBzðkõG úGpXO þG úÇuAô úG
ok :kôrÖA ô kAk pHg Bíñýu ok Bø|{Ûð ûlíÎ ÿpPíÞ ëõK ,lñøk þì eýWpO îø óBâlññÞlýèõO
corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO Jõg ÿpãüqBG úG ly|þì }çO BG lüBy úPynâ
ëôA Ùpc ëõK BùñOô BùñO ûqôpìA BìA îüõy ëlG
13 ô lüpg þPcAo úG Bø|{Ûð úðB×uBPì .lðq|þì Ao
ô lüpg îüõãG úÞ î×uBPì .lðõy þì }ôpÖ
òýíø úG .lñÞ|þì kAlýG Bíñýu ok {Ûð }ôpÖ
àü òýíø ÈÛÖ óæA BO lýÎ qA úÞ QuA pÆBg
ÝB×OA òüAô ïA ûkpÞoBÞ Ao þPívÚ Q×ø ëBüpu
96 ëBu ÿoBÞ pËð qA .QuA úÏWBÖ òì ÿApG

.QuA òì ÿoBÞ úGpXO ok ëBu òüpOlG
óBðAõW úG kõg kBùñzýK ûoBGok ÿlƒýƒíƒc
ëBc ok :kpÞ óBzðpÆBg ÿpãüqBG úG lñíÚçÎ
úG lñüõâ þì òì úG úÞ þðAõW óApPgk úGpÂBc
úWô aýø úG îüõâ þì ,lðoAk úÚçÎ ÿpãüqBG
ô koAk ûlñü@ úð ÿpãüqBG .lüõzð ÿpãüqBG koAô
ÿoBHPÎA aýø ÿpãüqBG .koAk þPGBS lì@ok úð
óæA ïoAk úÛGBu ëBu ô QvýG úÞ òì ô koAlð

.ïA ûly oBßýG

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

kpÞoBßy@Ao êPÚqAo áõHvýÖ wßÎ

ûkpÞ Ùp¿ì BðAõW ÿoBìô ûkõG Qvì Bùð@ÿôk îðBƒg ,ÿpƒHg úƒßHy }oArƒâ xBƒuApƒG úG QyAnâ áApPyA úG áõHvýÖ ok ëôpâ îðBg ok Ao þvßÎ {Puôk ô óq òüA #
Bùð@ òýG ÿlüly ÿAõÎk ó@ qA wK ô lƒðkõƒG ÙApPÎA {ðBPuôk qA þßü krð ïBXðApu òüõPð@ þüBuBñy wýéK ÈuõO êPÚ òüA óõñËì óAõñÎ ó@ok úÞlðkõG úPyAnâáApPyA úG áõHvýÖ
ô Jp koõì ëôA Ao ëôpâ þñPüpGôA úÞ lñÞ|þì êPÚ òüA qA êHÚ þOBÎBu úÞ þ×éu òüA ok .ly ÿApG óq òüA úÞûly þcçu úWõPì wýéK
.kpýâ|þìok Ao lñGpíÞ òüA òüõPð@ îðBg ,kõG ûly úPÖpƒâ
úP×â AlPGA ok òüõPð@ îðBg úÞ úP×â wýéK .QuA ûkpÞ ú×g lÏG ô ûkAk oApÚ îPy .kõG ûkpÞûkB×PuA {Puôk òPzÞ
oBG òülñ^ úG îø BG Bø|ó@ úSkBc Iyok úÞ kõG pø úSkBc òüA ÑõÚô óBìq ok ôA úP×â úG .kõG ûlýyõK þñPüpG êPÚ úG úèBu 21 òüõPð@ qo òüBy
xBñyBð kpì àü BG ëôpâ îðBg wLuô lðkqpu ûkpÞ ÙApPÎA 2015 ëBu xoBì ok úèBu 18 ëôpâ
úPÖo {üõíÎ ólük úG îø ôA ô ûkpÞ ápO Ao êdì ûly ú×g úÞ þèBc ok ëôpâ îðBg lvW QuA
ok óõOBßuBu ok úèBGq òÖk êdì þßükrð ok kõG
.kõG lñGpíÞ .ly AlýK AkBðBÞ ok óAõ^BßuBu óBPuA
þüBø|wßÎ úSkBc Iy ok Quôk ôk òüA .kõG ôA lvW þßükrð ok òüõPð@ îðBg {Puôk
îðBg.lðkõG úPyAnâ áõHƒvƒýƒÖ úƒdƒ×ƒ¾ ok Ao ûly ïõßdì óAlðq ëBu 7 úG òüõƒPð@ îƒðBƒg
BìA ,úPÖpünK Ao {Puôk åpì QýèõEvì òüõPð@ ô }kõg qA þ×éu àü úÞ ó@ qA wK ôA.QuA

.koô@|þíð pÆBhG Ao ôA òPzÞ ç¾A úÞ úP×â
ok Bø|ëBu {éÞõì úƒÞ úƒPƒ×ƒâ ôA êƒýƒÞô
oAq@ koõì óAõ^BßuBu óBPuA þOBìlg îPvýu
êýèk úG úSkBc òüA qA êHÚ ûBì àüô úPÖpâ oApÚ
úPÖpâ ÿlðqpÖ úG Ao ôA úÞ þñülèAô ÿoBPÖolƒG

.kõG ûkpÞ QüBßy wýéK úG lðkõG

qA þìpúâèõBuéýÞ8172óûqkpõýOKóîßkpyÞZoBg

úÞlðkpÞZoBg ÿA úèBu 87 óq îßy qA Ao þìpâõéýÞ12 ûkõO àü úÒApì óBßyrK #
.QuA Jõg þcApW êíÎqA wKoBíýG þìõíÎ ÐÂô

ÿoBXì ô ûkôo kAlvðA pÆBg úG {ýK qôo 3 oBíýG :Q×â êíÎ òüA þßyrK îýO wýDo ô fApW
{íßy ok ûkõO kõWô ÀýhzO wK úÞ kõG ûkpÞ úÏWApì úÒApì óBPuoBíýG wðAsoôA úG ÿoAokA

xBðBð@úèõídìok òýDBÞõÞØzÞ

.lðkAkpHg ûqBO ÿBø|xBðBð@êgAk òýDBÞõÞúèõídì ØzÞqA ëBÓOpKô BýðBLuA wýéK #
êgAk úÞ òýDBÞõÞ ïpâõéýÞ Bøl¾ RBýéíÎ òüA ok :kpÞ ïçÎA ëBÓOpK ô BýðBLuA wýéK

.QuA|ûly ÈHÂ ô ØzÞ ,kõG ûly ÿqBuBW ûqBO ÿBø|xBðBð@
ÿBßüpì@qA Ao òýDBÞõÞ úèõídì òüA úÞ ÝB^BÚ lðBG òüAõÃÎ 9 wýéK ÿBøôpýð ïçÎA ÜHÆ òýñ`íø

.lðA|ûly pýãPuk ,lðkpÞ|þì BXGBW þGõñW
þOBýéíÎ qA þzhG òýDBÞõÞ qA úèõídì òüA ÈH ô ØzÞ :kpÞ ïçÎA BýðBLuA ô ëBÓOpK wýéK

.QuA|ûly qBÒ@oõzÞ ôk pø ok 2017 ëBu êüoô@ qA úÞ QuA

úG úÞ Ao ûkõO òüA þßyrK îýO :kôrÖA òÆô ÜyBÎ JõüA .QÖpâoApÚþcApWêíÎQdOqôpìA úéXìok Ao kõg þùâ@ ÿBø QíýÚ
ZoBg óq òüA îßy qA úPÎBu îýð ô àü þcApW êíÎ àü ok kõG pPì þPðBu 30 ok pPíýPðBu 30 kBÏGA ok Ao ó@pýSBC Oô óApùO þééíèA òýG
îßyok Ao ó@ô ûly Q×u ûkõO êýßzO úÂoBÎoB^k ëBu 3 RlìokoBíýG òüA ,ÿô úP×â úG.kpÞ .lýñÞ úvüBÛì RBüpzðpãük BG úÏìBW
þcApW êíÎ qA wK oBíýG þìõíÎ ÐÂô :kpÞ óBzðpÆBg òÆô ÜyBÎ pPÞk.kõGúPyAkúãðkõg
16
.QuA úPÖBü ëBÛPðA ûtüô ÿBø QHÚApì {hG úG òu QèõùÞ pÆBg úG ô QuA Jõg

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Büo@RBìlg

ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG

óApüA ÐÖBñì QÊB×c pPÖk úG ÉõGpì oõìA úýéÞïBXðA ûBâkAkok óAõWõð àü êPÚ
QÚô ÑpuA ok ,þu .ÿk òPãñyAô ok Bßüpì@òýéßðApÖ

(310)234-9770 16 óAõWõð àü óly úPzÞqA Bßüpì@õüBøôA QèBüA òýéßðApÖ pùy wýéK wýDo pPÖk #
.kAkpHg Bßüpì@òýéßðApÖ ûBâkAk ÿBø ïBÛìqA þßü úèõéâJp úG úèBu
lý×u RoõLuBK
Mýy órýPýu úG óAõWõð àü óly úPzÞqA Bßüpì@õüBøôA QèBüAok ÐÚAô òýéßðApÖpùy wýéK wýDopPÖk
.kAk pHg pùy òüA ûBâkAk ok úèõéâ JpÂ
þðApüA RoõLuBK-|
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ - ÑBíPuA úvéW ok úðBdévì lülùO ïBùOA úG úÞ úèBu 16 óAõWõð òüA ,}oArâ òüA xBuA pG
ÿBø ïBÛì qA þßü BG ÿô ûkAõðBg óBýì ûlì@ {ýK ÿpýâok óBüpW ok kõG ûly pÂBc òýéßðApÖ ûBâkAk
kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| úPÖpâ oApÚ QGB¾A koõì ,ly ëõPÛì Qíu úG ïBÛì òüA ÿõu qA úèõéâ àýéy úG pXñì BPüBùð úÞ ûBâkAk
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-| koAô QcApW Rly êýèk úG îùPì ,òýéßðApÖ ûBâkAk ÿBø ïBÛì úP×â úG.ly êÛPñì óBPuoBíýG úGô

oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -| .QuA ûkAk Quk qA Ao kõg óBW ûly
.QuA ûlzð ïçÎA òýéßðApÖ ûBâkAk ô wýéK ÿõu qA úSkBc qA ÿpPzýG RBýDrW úðõâ aýø qõñø
qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -|
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ ÿqõu {O@pSApG þígqô úPzÞ57
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA óBPvÚArÚok xõGõOA

.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O .QyAnâBWpG þígq 5ô úPzÞ52 óBPvÚArÚok xõGõOA ûBãPuk àü òPÖpâ{O@#
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok - xõGõOA ûBãPuk àü óBñýzðpuqA òO 52 îßPuk óly úPzÞqA óBPvÚArÚ wðAsoôA óæõEvì |
RoAqô ,óBPvÚArÚ qA ûlýuo ÿBø }oArâ xBuApG.lðkAkpHg xõGõOA òüAok Üüpc kBXüA þKok
þâlñøBñK ô ZAôkqA Ao úSkBc òüA ÑõÚô êdì pHg òüA lýüBO òí rýð ÿrÞpì ÿBýu@ok ÜGBu ÿôoõy Qéì wðAsoôA

(310)234-9770 .kpÞ ïçÎA óBPvÚArÚ ok >úGõPÞ@< úÛÇñì ëBíy
úPvðAõO xõGõOA òüA òýzðpu 57 ÑõíXì qA pãük òO 5 úÞ kpÞ ïçÎA òýñ`íø úðBhOoAqô òüA
1388 Westwood Blvd Ste. 202 þì úP×â òýñ`íø.lðA ûly êÛPñì óBPuoBíýG úG Qýìôl¿ì êýèk úG BùñO ô ûly ûkBýK xõGõOA qA lðA
17 Los Angeles, CA 90024
.lðA úPyAk þðBPvßGqA Qýéì xõGõOA òüA óBñýzðpu qA òO lñ^ kõy

pSA pG ÿlýyoõg 1300 úøk kôlc ú^Büok òüA lýuBñzGpPùG Ao óAolðqBì óApùO úéXì
pývì óly úPvG ó@ þK ok ô òýìq {ðAo ô ûqpè òýìq | | ÿoBu :óBPuArÞpì
kõWõG ,koAk oApÚ ú^Büok oBñÞ ok úÞ ÿA úíz^ J@ QuA lu ZBO kBüq oBývG ÑB×OoA lñßýì úWõO IéW ó@ úðBgkôo ô ÙApÆA Èýdì .ly ûkBì@ óApãykpâ ô | | 1316 :wýuBO iüoBO
kBüq Iýy BG ÿA ûok ÙBßy ok ú^Büok .QuA ûlì@ ô áBñupO óArýì òüA úG ÿA úüôAq aýø qA lüBy úÞ qA ,QuA IuBñì oBývG QìBÚA ô }kpâ oõËñì úG | | ÐGpìpPìõéýÞ84223 :QcBvì
ÿBùzyõK Ao ú^Büok oôk BO oôk ô úƒPÖpƒâ oApƒÚ wðBy }õg úÞ þOoõ¾ ok .kõzð ûlük ûõßyBG úG óAõO þì Èýdì òüA ok ÿpãykpâ RBðBßìA úéíW BHüq ô rHupu þðBPuA ,óAolðqBì óBPuA #
.QuA úPÖpâ pG ok þíülÚ óBPgok ô pßG þéãñW Ao lu þWôpg úðBøkqA J@Zôpg lýðAõPýì lýyBG ûlßøk ok ô òXO úðBgkôo oBñÞ ok úðBHy QìBÚA ÿBüok þGõñW ÿBø úðApÞokô óApüA ëBíyok
ûkõG ûlýzÞ þÃýG êßy úG ú^Büok þulñø êßy .QuA þüBHüq ô ÐülG ûpËñì úÞ lýñÞ ûløBzì îø xõGõƒOA ,J@ ÿôo þƒßuA ,þƒðApƒÛüBƒÚ ,{ƒìAo@ ÿBùðBPuA BGqpì îø óBPuA òüA .lyBG þìorg
pýÓPì þé¿Ö ÿBùyoBG óArýì úG úWõO BG ó@ ÿBÖos ô ô ú^Büok þüBHüq ,lu QíËÎ úG úWõƒO BƒG qA lükqBG ,kôo òüpýy úéßuA ok õèAlK ,þüBüok ô òüôrÚ ,qpHèA ,óApùO ,óBƒñíu ,óBƒPvéâ
lu òüA ,pÂBc ëBc ok ó@ ÙApÆA pünLèk ÿBÃÖ ïBð ÿpýãýøBì rýð ô Bøqôo ok ÈýéG òPÖpâ BG lu ZBO ô rƒÞpƒì ,ÿoBƒu óBƒPupƒùy .QƒuA óçýƒâ
| |.QuA óAolƒðqBƒì ÿBƒøqAlƒðA îƒz^ òƒüpƒOBƒHüq qA þƒßü | | .QuA óAolðqBì óBPuApùy òüpO QýÏíWpK
úÞ Roõ^ ú^Büok þðlük ô kp×G p¿dñì þâtüô ûkBÏèA ÝõÖ QýéGBÚô QýÖpÊ úÞ kõy þì Jõvdì | |.kpG ô ÿpãykpâ ÿBø úGmBW ÍBdè qA óBPuA òüA
oAlülK ,lýyBG ûlük óApüA qA ÿA úÇÛð pPíÞ ok lüBy ,úƒGAõƒg oBƒù^ ,úƒGAõƒg ôk ÿBƒøçüô kõƒƒWô qAô QuA AoAk óApüAok Ao àü úHOo QvüoõO JnW
êdì ok úÞ QuA þüBø Qgok ûlðBíýÚBG ólƒy .QuA óBPuA òüA îvüoõO QÏñ¾ ÿApG ÿA ,qBGôo ô ûlýyõK pu RBÎBíPWA ÿBùñèBu ,þüôkoA þì þüArvG kõu Büokô iüoBO ,ûõÞ ,Qyk ,êãñW
J@ {øBÞ ïBãñøok ô lðA ûkõG ú^Büok {üAlýK Roõ^ ú^Büok ÿBùßHu úG ÿoõg AnÒ ÿBùñèBƒu ô BƒùƒðAoõƒPƒuo óBPuA ok óApüA úéÚ òüpO Ð×Opì lðôBìk úéÚ .kpG
.lñßýì kBXüA Ao ÿA ûtüô ûpËñì úÞ lðõy þì óBüBíð úLO QvýK ,ÿqBG áoBK ô }qoô òýìq ,ØéPhì | |.koAkoApÚêì@óBPupùyokôóAolðqBì
ÿBø úGmBW òüpOBHüq qA þßü Roõ^ ú^Büok óBPuA ok puBýƒÞ BƒO ÿoBƒu ꃾBƒÖ lƒc ok RBðBßìA pãük qA Üý^æ@ô ÿkoõð êãñW ô þüBíýK òüpO QýÏíWpK qA þƒßƒü óAolƒðqBƒì óBƒPƒuA
úG ólýuo ÿApG úÞ QuA óAolðqBì óBPuA þdüp×O òüA þðlük ÿBøBW qA þßü ô koAk oApÚ óAolðqBì –þdüp×O ÐíPXì òüA úÞ QuA þüBø êývðBPK ô òüpO þñÒ qA þßü ô þPýÏíW îÞApO ÍBdè qA ÜÆBñì
ô lüpýãG {ýK ok Ao þéãñW pývì lýðAõO þì ó@ }pãük ïBð úÞ ú^Büok òüA .lyBƒG þƒì óBƒPƒuA ûlük áoAlO óApãykpâ ûkB×PuA ÿApG þPƒcBƒýƒu òüA .lyBHýì þñýìqpüq óõâBðõâ ÐGBñì ÍBdè qA Bùð@
úGpXO îø Ao ûõHðA óBPgok óBýìok ÿôo ûkBýK Rnè úG oBPßø 5‚2 kôlc QÏuô BG QuA úzðBýì ú^Büok ô þðlük ÿBøBW qA þßü úG Ao óBßì òüA ô QuA þíülÚ óAolðqBì .QuA óBPupùy 22 ÿAoAk óBPuA
ô ûBãPcApPuA úG rƒùXì pƒývì òƒüA úƒPHèA .lƒýñÞ ú^Büok ïBð úG ,Roõ^ ÿBPuôo úG þßükrð êýèk .koAk þñýzð BW àüpËðqA óBùWok Ao ïkpì òüpO
þPhu qA òýíø ô QuA þPyAlùG ÿBø wüôpu | |.QuAûkpÞëlGóAolðqBìóBPuAþdüp×O ûly ÿoAnãìBƒð óAolƒðqBƒì qôo îø óBƒG@ 14 qôo
Rnè UÎBG ô kpÞ løAõg îÞ óBPüBø ÿôo ûkBýK .kõy þì úPgBñy Roõ^ lýðrG ïlÚ ûkBýK lu ZBO ÿôo pG lýðAõO þì Bíy
okô óApùO ÿpPìõéýÞ 350 ok úzðBýì ú^Büok ,lýñÞ ólük lu ÿBø ûqBu ô pÊBñì qA úƒðAkAq@ ô | |.QuA
| |.lyløAõgóBOp×uólypO{hG úãðAkoBù^ {hƒG ok Roõƒ^ pƒßƒG ÿBƒùƒéãƒñƒW lýðAõPð ÿpãük lu aýø ok lüBy úÞ þPýƒÏƒÚõƒì ô )þðAolðqBì( ÿpHO óBGq úG óAolðqBì ïkpƒì
úG pu óBPgok ,QuA kBüq êdì òüA ÿBø úGmBW JõñW ÿpPìõéýÞ 80 ok ÐÚAô ÿoBu óBƒPƒupƒùƒy úÞ ÿrý^ òýèôA lu ZBO úG kôoô BG .lýñÞ úGpXO {ýG þPýÏíW BG óAolðqBì .lñüõãýì òhu þuoBÖ
{ìAo@ äðo rHu ô þøBýâ {yõK ,ûlýzÞ àéÖ óApüA l¾ok46/1 ëkBÏì þPÏuôôp×ð óõýéýì 3qA
ô RBðAõýc ÿAl¾ ,J@ , úƒì ,Rõƒßu ,ûlƒñøk | |.QuAÐÚAôÿoBu êcBu ok ó@ òPÖpâ oApÚ BƒìA .QƒuA oAkoõƒgpƒG
îg ÿBø úgBy ,oAk îð ô rýãðA ëk ÿAõø ,óBâlðpK ÿBüok úG ïõuõì óBùW ú^Büok òüpPâorG þGõñW
ûkBW ,ûkq óôpýG J@ qA óBPgok ô J@ ok ûlƒy BG ÿoAõXíø ô org Bü òýLuBÞ ÿBüok Bü óAolðqBì
þzhG BùñO úíø ô úíø ,pOBHüq óBíu@ô BHüq þÞBg ,óBPvñíÞpO þñÏü Büok òüA þécBu oõzÞ oBù^
ô Bø úPyõð úÞ QuA úÛÇñì òüA ÿBø þüBƒHüq qA õu àü qA óBXüBGom@ ÿoõùíW ô úýuôo ,óBPvÚArÚ
Ao þüBHüq úíø òüA ókpÞ õâqBG þüBðAõO ,püôB¿O QhPüBK( óApùO pùzðçÞ ëBíy ok òPÖpâ oApÚ ô
þßütOApPuA þƒüBƒýƒÖApƒÓƒW QƒýƒÏƒÚõƒì qA )óApƒüA
| |.lðoAlð
«BíPc lüoAk Ao ú^Büok òüA úG QíürÎ l¿Ú pâA | |.QuAoAkoõgpG
,þzüBìpâ êüBuô ,okB^ êìBy êìBÞ RArƒýùXO ÿBøBW ,ÿpãƒykpƒâ ÿBƒø úƒGmBƒW QƒupƒùƒÖ
úPyAk kõg ûApíø Ao ÿoôp êüBuô püBu ô áAoõg RBðBßìA ô ,þHønƒì ô xlƒÛƒì òƒÞBƒìA ,þƒðlƒük
úðBHy QìBÚA lýðAõO þì úßñüA Jõg pHg .lýyBG úG óAolðqBì óBPuA ÿBøpùy þdüp×O ô þPvüoõO
ú^Büok òüA ok ókpÞ Bñy úPHèA .lýyBG úPyAk þGõg
ú^Büok òüA ok lýðAõO þì BìA QuA áBðpÇg þíÞ | |:lyBGþìpüqfpy
pùy ,êGBG pùy ,êƒì@ pƒùƒy ,Qƒyæ@ pƒùƒy
.lýñÞ ÿpýãýøBì ,òGBßñOpùy ,lý×u êKpùy ,pùzùGpùy ,pvéGBG
Roõ^ ú^Büok þupPukpývì pùy ,pvìAo pùy ,xõèB^ pùy ,oBHüõƒW pƒùƒy
pývì lüBG ,Roõ^ ú^Büok úG ólýuo ÿApƒG xBHÎ pùy ,áoõu pùy ,ûõÞ kAõu pùy ,ÿoBu
þÆ qA lÏG .lüpýãG {ýK ok Ao puBýÞ – ÿoBu pùy ,pùy îüBÚ pùy ,oBñßðôlƒüpƒÖ pƒùƒy ,kBƒG@
ÿõéGBO qA lÏG pƒPìõƒéýÞ 25 kôlƒc ok þƒPÖBƒvì pùy ,kBG@ kõídì pùy ,ûBâõéâ pùy ,QykoçÞ
.lüõy þì þƒÎpƒÖ pƒývì koAô Roõƒ^ ÿBƒPuôo
ÿBPuôo úG úPèB×u@ ûkBW ok ,pOõéW pPìõéýÞ15 | |.pùyõðpùyôoõðpùy,Bßðpùy,kôoôlðBýì
pývì òülñ^ BPuôo qA wK .lýuo lýøAõg Roõ^ óBíýéu lu
pývì .koAk kõWô Büok úG þupPuk ÿApG þÞBg
Roõ^ ú^Büok úGpPìõéýÞ 10 ëõÆ úG þÞBg ûkBW þðApíÎ ÿBø ûqBu kôlÏì qA úãñO óBíýéu lu|
qA lýðAõO þì þupƒPuk ÿApƒG .kõƒy þƒì þƒùPñì òüpÖBvì lükqBG ÿApG 1379 ëBu ok úÞ QuA óApüA

.lüpýãG àíÞ îø þédì óBüBíñøAo 18
80 þHüpÛO úé¾BÖ ok úzðBýì Bü Roõ^ ú^Büok
úé¾BÖ ,Roõu JAkBƒG ÿBƒø úƒíz^| ÿpƒPìõƒéýÞ
úé¾BÖ ô |úãñO óBíýéu lu| ÿpPìõéýÞ 50 þHüpÛO
ÐÚAô |kBG@ xBHÎ ú^Büok| qA pPìõéýÞ 120 þHüpÛO
lýðAõO þì Ao BùðBßì òüA RBÎçÆA úÞ QuA ûly

| |.lýñÞQÖBüok
rýð ,úzðBýì ú^Büok ïBð úG Roõ^ úƒ^Bƒüok

.kõy þì úPgBñy

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

þßü úG Ao êãñW òüA ,þüBüôo {ìAo@ô pßG þPÏýHÆ RAôq lu | |.lGôoþìBíyóAôoôóBWqAAoþãPvg | |puBüok Qyk
.QuA ûkpÞ ëlG óApüA ëBíy þðlük ÿBùðBßì qA ,òüpOBHüq qA þßü xõèB^ óBPupùy xõèB^ kôo ÿoAõXíøô þPulíø ày óôlG úÛÇñì ok ô òGBßñO pùy þGõñW QívÚ ok
| |oArø úu úýívO úWô QuA oõzÞ þèBíy ÜÆBñì òüpPíùì ô òüpPÖôpÏì þéãñW áoBK ,úÛÇñì òüA ok ëBíy ÿBHüq QÏýHÆ BG "óApüA QzùHükoA QzùG" úG ô koAk oApÚ oArøôk
ÿBø úGmBW ô oõùzì ÿBø ûkBW ,BHüq QÏýHÆ úÞ ûkpÞ ëlG xõèB^ þðlük ÿBùðBßì qA þßü úG Ao òýÖ
úÛÇñì óõ^ lñP×ãýì qApø Ao úðBgkôo îülÚok úÛÇñì òüA ûly IHu ó@ þÏýHÆô þhüoBO klÏPì | |.koAkRpùy
ô kôo Bìpâ ,kôo Øéy þé¾A kôo úu ÿAoAk oArø úu þWoBg óApãykpâ ô þégAk ïkpì ïBíO úWõO koõì | |.kpGRnèôlükApð@lüBGúÞQuA .QuA ûlyoõ¿dì ûõÞ 4 òýG puBüok Qyk
Qynâ BG| .lñP×ãýì qApø úu ó@ úG ,QuA kôpðApì koõì úÞ QuA úøk úu qA {ýG òýÖ áoBK þøõÞ òüpOlñéG ,RõíèA ûõÞ þGpÒ JõñW Qíu qA
êülHO oArø úG qApø ,úÇÛð óly BW úGBW BG ô óBìq .lyBG QíürÎ l¿Úoõdì òüAqA úÞ þðApãykpâ ûkB×PuA ok .QuA ûkpÞ úÆBcA Ao Qyk òüA úÞ QuA
úPgBu kôpG@kpu úðBgkôo ÿôo pG RAôq lu ô rHu {yõK úÞ QuA ÿqpì Qyk òüA QÛýÛc
.QuA ûly îéÎ ÿBø ûõÞqA úÞ kôpG@kpu úðBgkôo .QuA ûly .lyBG þì lðoAk Ao þèBíy ÿBø óBPuA úG þèB`hü ô þÖpG {yõK úG Ao óApüA ëBíy þéãñW
úÎõíXì òGBßñO >oArø úu< J@pK úðBgkôo qA xõèB^ kôo ûApíø úG kpýãýì úíz^pu ûõÞ úÞ QuA ûly VAlcA þøBâôkoA ,áoBK òüAok
úðBgkôo .QuA óApüA ok pýËð îÞ ô þÏýHÆ ,þPvüq þì oBízG xõèB^ óBPupùy þÏýHÆ ÿBùýüBHüq áoBK .koAk óApÖBvì QìBÚA ÿApG þüBø úìõÞ ô úHéÞ .lñÞ þì ê¿Pì RõíèA ûõÞ
úíz^ úðBgkôo þé¾A ÿBø úgByqA þßüoArø úu IuBñì þédì ,kôo ôk òüA ÿBHüq ÿBø úðApÞ ô lñü@ óõ^ þ×éPhì RBðBßìA ÿAoAk xõèB^ þéãñW ok úÛÇñì òüA àütOApPuA QýÏÚõì êýèk úG
kôo òüA BùGBPÞ ô Bø úPyõð pTÞA ok þPc .QuA úéýÞ ,okB^ I¿ð QùW IuBñì óBßì ,úHéÞ ,Üý^æ@ .îýPvø ÿpýËð îÞ pÊBñì løBy ØéPhì ëõ¿Ö
oArø úu þñÏü }A úgBy òüpPâorG îuA úG Ao | |.lñyBGþìoAnâôQzâôeüp×OÿApG pýËð RBðBßìA püBu ô ØéPhì ÿBø ûqBÓì ,óAoõPuo ok Áõ¿hG ô oBùG ê¾BÖ ok Qyk òüA eÇu
ÿAõø ô ÿrHupu êýèk úG RAôq lu úÆõdì úÞ lyBG þì rýð Bø ú`G ÿqBG ûBãüBW ô Qßíýð ,rýì þì úðõGBG äðo koq ÿBø êâ qA pK ûBì QzùHükoA
| |.lñuBñzýì ÿBùðBßì qA þøBÖo RBðBßìA òýñ`íø ô ÑõHÇì úWõO koõì ûly UÎBG RBðBßìA òýíø kõWô .lñÞ þì ûpýg kõg úG Ao ÿA ûlññýG pø îz^ úÞ kõy
QuA pPìõéýÞ 57 pG ÔèBG oArø úu úðBgkôo ëõÆ ÿApünK ô kõy þì ûkpíy xõèB^ þdüp×O ô þðlük úÞ QuA òüA Qyk òüA ÿBø þâtüô òüpO IèBWqA
oArø úu úÛÇñì úG ÉõGpì }A úíz^pu òüpOoôk úÞ | |.kpýãGoApÚóApÖBvì óBýì qA J@ô koAk kõWô úíz^ Bø ûk ó@ ØÞ ok
4600qA {ýG ÑB×OoA BG óBíýéu QhO ÿBùøõÞqAô .lyBG þì þìõG pýÒ ô þìõG óApãykpâ áoBK êýèk òüA úG Ao xõèB^ þéãñW áoBK oBùG ê¿Ö ok úßüoõÇG lyõW þì óôpýG úG Bø ûrHu
qA oõHÎ qA wK kôo òüA .QuA Büok eÇu qA pPì | |oArø úu êãñW êãñW þíülÚ ûqõc ok úÞ lñìBð þì òýÖ þéãñW AlýK Qyk ok Ao þßzg óBßì óAõO þì þPhu úG
,úPyAk óBüpW org ÿBüok ÿõu úG óBPvøõÞ pývì ÿBø ëBu ok þß^õÞ ûlßøk úÞ koAk oApÚ òýÖ qA úÞ J@ pK ÿA úðBgkôo úßñüA pOBHüq .kpÞ
òGBßñO rýhé¾Bc ÿBø úãéW òPgBu Jpy òí ok úÞ ûkoõhð Quk ô pßG QuA ÿA úÛÇñì òýíøokõWçÆ êK .QyAkoApÚ ó@oAõWok {ýK Èuô qA QuA úPÖpâ úíz^pu óæBýu RBÎB×OoA
org ÿBüok koAô ,oAõvùy þécBu pùy ëBíy ok .QuA ûly ÐÚAô óAolðqBì óBPuA òGBßñO óBPupùy êK òüA ,QyAkoApÚ xõèB^ úðBgkôo ÿôopG úÇÛð þüBHüq òüA úíø .QuA óBüpWok Ðýuô Qyk òüA
,BøoArñí^ ,ÐülG ÿqAlðA îz^ BG Bø êãñW òüA óBßì qA þßü ô kõG þÚBG rýð 1320 ëBu BO þãñu ÿBø êãñW qA ûly ûlýyõK ÿBùøõÞ ûôçÎ úG Bø
.kõy þì àü ,J@pK úðBgkôo ô ÿA úãéW ,Ð×Opì ÿBø êãñW ,qôoõð lýÎ ïBüA ok Áõ¿g úG þdüp×O ÿBø ÿBø ëB`hü BG óæBýu úéÚô Qyk ÙApÆA ok ûõHðA
oArø úu êãñW þupPukpývì óBÚBPzì BO ûkpÞ îøApÖ Ao þÏýHÆpýËð þG úÎõíXì òüA løBy lñßýì þüBíð kõg êGBÛì ok úÞ åorG
Ao oArø úu þüBüôo ÿBø êãñW úG p×u l¿Ú pâA úGpXO Ao þüBüôoô ÁBgoBývG ÿA úÛÇñì ,QÏýHÆ .QÖoþìoBíyúGqôoõðîøkrýuqôoB« ¾õ¿g QzùHükoA QzùG Ao puBüok Qyk úÞ QuBÎlì
lýøAõg þì úÞ lüpýãG îýí¿O lüBG AlPGA ok lüoAk ô ÑõHÇì ÿAõø ô J@ô óAôo ÿAoAõâ J@ kõWô .lññÞ áoBK ÿBø ïBð úG xõèB^ òýÖ þéãñW áoBK
.îýðAõhG óApüA
| |.lýupGl¿ÛìúGûAoïAlÞqA .kõy þì úPgBñy rýð ,xõèB^ þéãñW ólýüôo BG ô ûBì QzùHükoA ÈuAôA ok úèBu úíø
pùy îø lÏG ô xõèB^ ûkBW ,óApùO qA –1 ÿkBüq þüBíýLøõÞ ÿBø {üBíø ,äðo koq ÿBø êâ
ÐGAõO qA kBG@ ïpg {hG ,)oAõvùy( òGBßñO ok óApüA puApu qA ÿkoõñøõÞ ÿBø ûôpâ oõÃc BG

| |.oArøúuêãñW,òGBßñO | |.kõyþìoArâpGpuBüok
ô pßG ÜÆBñì úG p×u l¿Ú óApùO qA pâA –2 BG oBùG .QuBHüq puBüok ÿBø ê¿Ö ÿ úíø
qA lüoAk Ao RõíèA ûAo qA oArø úu ÿBùéãñW ÿBHüq óAoBG ûoBPu ÿBùHy BG óBPvGBO ,{üBø úíz^ ô Bùéâ
ô {ýüBüôo óArüpâpG BG rýüBK ,{ðAoBG JBùy ô
| |:lýñÞQÞpcpývìòüA
óApùO ûApâorG ÿpPìõéýÞ 135 úé¾BÖ þÆ qA lÏG | |.{ÖpGpKÿBùøõÞBGóBPvìq
pPìõéýÞ 120 «Akôlc kôoBìpâ BO òüôrÚ qA ,òüôrÚ - ô êÞ ûBýu ,òG óBg Ræ äñO ÿBø ûõÞ kõWô
65BO60A« kôlcoArøúuêãñWBOkôoBìpâqAôQuA qA þéãñW ú^õè@ ô êýâqA ÿBø Qgok ô çO êÞ

| |.QuAþÞBgûkBWpPìõéýÞ .lyBG þì puBüok Qyk ÿBø úGmBW pãük
óBOpývì ok lýñÞ ÝApÆA RõíèA úÛÇñì ok pâA òGBßñOpuBüok Qyk úG þupPukpývì
óAqoA úÞ ,QuBíy ÿApünK þédì ÿBùPýüõu ô êPø óBPuA JpÒ ok òGBßñO pùy úG ólýuo qA wK
úG BO ûkpÞ ëBHðk Ao "oArøôk ûkBW"pývì ,óAolðqBì
| |.Qvøîø .lýupG "îuBÚ ûkArìBìA þøAoôk" ïBð úG ÿA þøAoôk
pývì þèBíy úÛÇñì ok lýPuAõg îøpâA kôo þì ûok Qíu úG ÿpývì ûkBW M^ Qíu ok
úÛÇñìoArøôkok BüoArø úuok lýñÞ ÝApÆA óBOp×u løAõg "úédì êvÎ" ÿBPuôo úG ó@ ÿBùPðA úÞ
þPìBÚA RBðBßìA ô Qýüõu ÿAoAk ûolèB^ þøBÖo îýð ô àü BO àü kôlc lüBG ó@ qA wK .lýuo
| |.QuAúÛÇñìÿoAkpùyúGÉõGpì«ApøBÊúÞQuA ô Bø úLO qAoõHÎ qA lÏGô ûkpÞ þüBíýLøõÞ QÎBu
oôpì ô oõHÎ ,ÙpG }oBG QéÎ úG óBPvìq ok
okp×u lýyBHð úÛÇñì êøApâAô QuA Qhu þíÞ .lýupG puBüok Qyk úG ûAo òýG ÿBø úíz^
,oBùG ok BìA .kõzýíð úý¾õO ûkBW òüA qA óBPvìq òýÖ þéãñW áoBK
| |.QuAþüBHüqûkBWoBývGrýüBKêüAôAôóBPvGBO
ô þéãñW úPuk ôk úG oArø úu úÛÇñì ÿBøBPuôo ûkBW òüpOBHüq qA ày óôlG xõèB^ ûkBW
òüA qA ïAlÞ pø qA lükqBG .kõzýì îývÛO þðBPvøõÞ Quk úG ÿpñø ÿpSA }oBñÞ pø ok úÞ QuBýðk ÿBø
.koAk Ao }kõg ÁBg þüBHüq úÛÇñì ÿBøBPuôo
aýK pG îø ÈuAôA ok þèô ûkõG úPèB×u@ pývì ÿAlPGA .QuA ûly Üég QÏýHÆ
úG þüBø ÿoAõíøBð îø ô ûly óôrÖA ûkBW îg ô Q×ø pPìõéýÞ ok )òýÖ( xõèB^ þéãñW áoBK
úG óApùO qA .QuA ûly ÐÚAô óApùO - xõèB^ ûkBW
| |.koõgþìîz^ ô kBG@ óqpì qA lÏG lýñÞ QÞpc úÞ xõèB^ Qíu
þì QÖBüoõÖô úG Jpy J@pývì êÞ ëõÆok óAolðqBì óBPuA ok xõèB^ óBPupùy ÿkôoô ok
þñÏü úÛÇñì ÿBPuôo òüpg@ BO òýñ`íø ô kõy úÞ ÿA úðBgkôo ûApíø úG Qgok pK ô pßG þPÏýHÆ
ô lü@ þì Bíy qAõzýK úG lñÞ þì þøApíø Apð@
.kpÞ îøApÖ Ao ZBPdüBì þgpG óAõO þì óBWok

19

óApùO úéXì

lýñý`G BýðkpOpG àHu 10 úG Ao óBO úðBg þégAk óõýuAoõÞk

kBùñzýK Bíy úG lýñý`G RôB×Pì ô BHüq Ao óBO úðBg þégAk óõýuAoõÞk lýøAõg þì pâA .koAk þ×éPhì ô oBývG ÿBø àHu þégAk óõýuAoõÞk #
.lüpýãGõãèAþégAkþcApÆokBýðkpOpGàHu 10qAîýñÞþì

.koAk kõWô þégAk óõýuAoõÞk þcApÆ ÿApG àHu Bø óBvðA þìBíO ûqAlðA úG úÞ Q×â þPcAo úG óAõPG lüBy wK ."}ôo ô ûAo " þñÏü àHu
òüAok .lðA ûly ÿrüo þK äñøBíø þGõ^oBù^ok úÞ îýyBG þüBø àHu ëBHðk úG lüBG îýñÞõXPvW Ao ëõ¾Aô þãñøBíø úG îýøAõhGpâA BìA
BøoõzÞ óBíø ïBð úG ô úPÖpâ êßy ÁBg ÿoõzÞ pñø ô äñøpÖ úüBK pG úÞ îýñÞ Bñy@ þégAk óõýuAoõÞk qA þüBø àHu BG Ao Bíy îýøAõg þì IéÇì

.lðõy þì úPgBñy

þégAk óõýuAoõÞk þcApÆok þzÞApì àHu#
òüA ok ûkB×PuA koõì ÿBø äðo .QuA kpÖ úG p¿dñì ô rýãðA oõy ô JAnW oBývG àHu òüA
ÿBø þyBÞ Bø }pÖ àHu òüA ok þé¾A p¾BñÎ .lñPvø lý×u ô rHu ,kõHÞ ÿA ûqôpýÖ þG@ àHu
þégAk ÿoBíÏì þcApÆok þñý^ àHu# äðo úG þèB×u ,}õK ØÞ Ñõð lñPvø ÿréÖ oBS@ô xõðBÖ ,þãñu ÙôpÊ ,ÿA ûqôpýÖ äðo úG BHüq
pø ÿApG IuBñì óBßì ókpÞ AlýK îùì ê¾A .QuA QÏýHÆ ô ÿspðA þâkBu oAlÖpÆ àHu òüA òüA ok óBíéHì .lzhG þì BÃÖ úG ÁBg ÿA ûõéW oAõük qA ûkq óôpýG ÿBø ÿõßu ok QuA rìpÚ
þüõy äñÖ qA oBývG Bø þñý^ .QuA îùì oBývG Bø ÿspðA óBýì ëAlPÎA ÿoApÚpG ô QuA ÿA úéýuô Bø õßu ÿôo pG ûly I¿ð ÿBø óBHüBu .lñPvø àHzì ô ûly ÿoBÞ QHñì ÿBø Jõ^ qA àHu
ê¾A òüpPíùì .QuA réÖ ô Jõ^ ,{O@ ,J@ þüõy äñÖ ok îùì p¾BñÎ .lðpG þì ûpùG oBývG àHu òüAok þyBÞqA ûkB×PuA .QuA àHu òüAok BHüqp¾BñÎqApãük þßü Bø QhOô
rìpÚô koq ,þüçÆ ,þßzì ûkB×PuA koõì ÿBø äðo .QuA þíËð þGô þãPyBHðAqA ÿpýâõéW
.QuA ëôAlPì
.QuA þégAk óõýuAoõÞk þcApÆok þñKAs àHu#

þégAk þcApÆok ÿp¿ì àHu#
ûpXñK ,oõÇÚ ÿBø óõPu ,þÏýHÆ ÿBø äñu qA ûkB×PuA .QuA þ×ý¾õO ÿpñø ,ÿp¿ì àHu
BHüq ÿBø óõPu ,oAõük ÿôo pG BHüq ÿBø ÿoBÞ ûlñÞ ,JBÏè ô äðo pK ÿBø þyBÛð ,}õÛñì ÿBø þâkBu ô RBýDrW ókpÞ îÞ ,ókpÞ IOpì ?lýñÞ þcApÆ þñKAs àHu úG Ao kõg úðBg úðõã^
BýyAô RBñýDrO úG ÿp¿ì àHu .QuA àHu òüA ÿBø ú¿hzìqA ïBXcAqA ûkB×PuAôoõÇÚô ØÞ ,ûBOõÞ ÿBørýì ,þüõzÞ ÿBø Jok àHu òüA p¾BñÎ .QuA àHu òüA qoBG RBý¾õ¿g qA
qA pK þüBø ú`ÚBÆ .lñPvø ûlñHüpÖ ô óBzgok àHu òüA ok Bø äðo .løk þì BùG oBývG þñýDrO ÿkpGoBÞ ô ûkBu àHu òüA ok rý^ úíø .lñPvø þTñg ô þÏýHÆ ÿBø äðo ô ÿpý¿c ÿBø }õK

.lñÞ þì óAlñ^ ôk Ao àHu òüA þüBHüq oAõük êgAk ok þñýDrO BýyA .QuA

20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

QHñì ÿôkpâ wñW qA þGõ^ óBíéHì ,þãðo ÿBHüqoBývG ÿBø }pÖ àHu òüAok îùìp¾BñÎ
õéGBO ,{ÛðpK ÿBø ûkpK ,þyBÞ Bü àýìApu wñWqA þüBø }õK ØÞ ,ïp^ úüôo BG ûly ÿoBÞ

.lñPvø òÒôo äðo qA ÿBø
ÿBø ú`ÚBÆ .kõy þì ûkB×PuA ÿpW@ÿBøoAõükô Bø }õK ØÞqA úðBg ÿBÃÖqA þgpGok
.lññÞ þì Üég Ao þHønì þüBÃÖ lðoAkoApÚ þHønì ÿBø êüBíy ó@ ÿôo pG úÞ þüBHüqoBývG
ûly ÿqôk îzüpGAô ûly ÿqôk úHñK þPhOôo BG ûApíø ÿA úKBðBÞ Roõ¾ úG Bø JAõg QhO
þì oApÚ Ao BHüq RBñýDrO qA ÿoBývG ó@ ÿôo pG úÞ QuA úWõO rÞpì úzýíø úñýìõy .lñPvø

.lñPvø äðo îÞ ÿA ûõùÚ Bü þévÎ äðo úG IéÒA Bø oAõük .lñøk

þégAk óõýuAoõÞk þcApÆok ÿlñø àHu#
Ao óBykõg þñÏì äðo BG rý^ úíø .QuBøp¿ñÎ òüpO þuBuA qA þßü àHu òüAok äðo
,ûly ÿqôkoq ÿBø úßO êù^ ,YðpÇy ,óBýéÚ lñðBì à^õÞ RBñýDrO qA ûkB×PuA .lññÞ þì AlýK
koq ÿBø äðo .)RôpS úùèA( êýÖ ÿBø úívXì ô Bø þyBÛð kõWô ,)þãðBg lHÏì( pülñì kõWô

.lñPvø àHu òüA qoBG RBý¾õ¿g qA ûõßy BG ÿBø ûkpK ô rìpÚ ô

þégAk ÿoBíÏì þcApÆok ÿõvðApÖ àHu#
àHuôk qA þHýÞpO ÿõvðApÖ àHu .QuA þHüp×èkô þâlðqpu ,ÉBzðoAlÖpÆ àHu òüA
ô ) kõy þìoApßO ûoBGôk rý^ úíø úÞ QuA BÎlì òüApG ÿløBy àýPuôo àHu ( àýPuôo
þG@ ,þüçÆ ,rìpÚ ÿBø äðo .QuA þPñÇéu
.koõg þì îz^ úG kBüq òüA ok rHu ô
äðo òyôo lý×u äðo úG IéÒA BøoAõük
BÃÖ þñyôo pG ûôçÎ BO lðõy þì ÿrýì@
úXñâ .lzhHG êüBuô úG ÁBg ÿA ûõéW
BG Jõ^ qA ûly úPgBu ÿõvðApÖ ÿBø
RBý¾õ¿g qA pãük þßü BHüq ÿBø þÞBßc
úHè BG Jõ^ wñW qA óBíéHì.QuA àHu òüA
óBÓìoA úG rýãðA ëk þüBÃÖ êßy ÿpGA þüBø
þégAk þcApÆok þvýéãðA àHu# .koô@ þì
úPÖpâ Bø úßéì ô ÙApyA þìBuA qA Bùð@ úíø ïBð úÞ QuA àHu òülñ^ ÿAoAk kõg àHu òüA
.”êülñ^“ ô ”QüAõéLø ”,”óõPüApy“ ,”xôBøBG“ ,”ÿpì ïBýéüô“ lñðBì ,QuA ûly þégAk þcApÆok ÿlDõu àHu#
lDõu ok þðæõÆ ÿBø óBPvìq QéÎ úG
,óõâBðõâ ÿBø êßy úG rýì ô þèlñ¾ ÿBø úüBK úG ókAk ïpÖ Bø àHu òüA þé¾A RB¿hzì ÿoõÆ óõýuAoõÞk úÞ QuA òüApG þÏu
ÿoAõük nÒBÞ ,ûpOpK ÿBø þyBÛð ,BùèAlì qA ûkB×PuA .QuA êßy xA ô oAkoBýy ô aýKoBì lñðBì þÏýHÆ oõð ûlñøk xBßÏðA úÞ kõy þcApÆ
ûkB×PuAoBývG þG@ô lý×u ÿBø äðo .lyBG
.QuA àHu òüA RB¿hzì pãük qA BýÚBÚA lñðBì óBPgok Jõ^ qA ûkB×PuA ô pgBÖ ÿBø

þégAk ÿoBíÏìok þìôo àHu# pýâoõð ÿAoAk úÞ åorG ÿBø ûpXñK .kõy þì
àýüAqõìoAõük ,ûpüAk îýð ÿBø ú`ÚBÆ .QuA îùìoBývG àHu òüAok RBñýDrO qA ûkB×PuA òüA úG þ¾Bg ûõßy ,lñPvø ÿkBüq ÿBø
RBÏÇÚ óAõñÎ úG BøoõOBükçâpüôB¿OqA ûkB×PuAô }õÛñì ÿBø ú^oBK ,phPuA ,Bíð J@,ûly ÿApG þãðo RBýDrW ô QuA ûlýzhG àHu
ûkB×PuA ô óBíéHì qA p¿Phì ûkB×PuA pG lýÞBO .QuA àHu òüA qoBG RB¿hzì qA ûly àýüAqõì þì ûkpG oBÞ úG BÃÖ òüA BG ólýzhG fôo

.QuA RBñýDrO qA pPzýG | |.kõy

ërñì þégAk óõýuAoõÞk þcApÆok þüBýðBLuA àHu#
.løk þì BÃÖ úG kpÖ úG p¿dñì ô kBÃPì ÿA ûõéW îø oBñÞ ok þâkBu ô êíXO àHu òüA ok

21

óApùO úéXì

úWõW ïBy îüBø ú`G úG Iy pø úÞ þPÚô åorG Y² ñK
þéßzì òüpPíÞ óBy úünÓO koõìok ,îølG
ÿrý^ aýø úWõW rXG Bùð@ qA þßü .ïoAlð
êTì þDBñy@ Bð ÿAnÒ pø þƒìôk .koõƒhýíð
ok îø þìõu ô lñßýì ko þéÞ úG Ao RBXürHu
>.lyBG úPyAk îø pýñK «BíPc lüBG úWõW oBñÞ
lñPvø ûlýÛÎ òüA úG BøpPÞk IéÒA ú^ pâA
koõì ok Bø ú`G kôldì oBƒývG úƒÛýéu úƒÞ
oBG úG þPìçu þðApãð òüpPíÞ AnÒ JBhPðA
ûkõu@ koõì òüA ok Ao òülèAô îø qBG ,koôBýíð :úƒÞ koôBƒýì kBƒü úƒG okBƒì àƒƒü #
,ïkõG úéìBc Ao îìôk ú`G úßýƒìBƒãƒñƒø
»úünÓO òülèAôqA þéýg ÿApG .kqBvýíðpÆBg þÒõéy úG Ao îéídO úÞïkõG úPvg óBñ`ð@
ô QuA þÖBÞ }qAõð ô QHdì {ýñÏì Jõg
,kqoõýì BGA þüAnÒ ókoõg qA ÿA ú`G pƒâA >òüpýy< ïA úèBuôk pPgk ÿBø QñÇýy ô
qAôA QuAõgokpø úG .ïkõG ûkAk QukqA
.lƒñßýì ko Ao Bƒùð@ QƒHdì ô ܃zÎ þƒñÏü QhO ô ÙôpÊ ókõíð ûrýÞBK BO AnÒ IéÆ
pßÖ òülèAô IéÒA úÞ lñüõãýì óBuBñzðAôo
ÿqBHXè AnÒ ókõíð ko BG Bø ú`G úÞ lññßýì .ïkAk þì >úð< JAõW {GAõg
pO ûkBu xõø úðB×uBPì ,okBì òüA ÿApG
òýíø úG lñølýì óBzð Bùð@ úG Ao óBykõƒg BG kõG ûly ÙkB¿ì }A úðAqôo úìBðpG ókõíð
ú`G úünÓO ëõEvì úÞ ÿokBìôolK rýð êýèk
BG ô kpHýì oBßG Ao kõg }çO pTÞAlc QuA úGô þÒõéy BG ,úËdèpø úÞ }A úèBuôk ú`G
ókõíð úP×y@ úG îýí¿O kõg ÿBø ókq îø
úG BO kqAkpLýì äñXG ú`G BG }kõWô úíø ó@ ÿpì< pPÞk ûlýÛÎ úG .QyAk úìBðpG òüA
Ao kõg RolÚ ,AnÒ Ñõð úu BG ç« ÚA Bùð@úünÓO ok þâorG þßyrK àýñýéÞ ëõEvì >êƒPƒýƒè
ú`G úünÓO Ñõð úßýèBcok .lñðBupG RõHS úG JAõhPgo úG lüBG pOkôq QÎBƒvƒßƒü Iƒy pø úÞ QuA þÞBñPzcô xõGBÞ ,pPvG úG ïA oBývG ,lyo ëBcok ákõÞ àü ÿApG ,xæAk
úG úÞ þuBvcA ô ÜzÎ ÑõñG ÿA úÇGAo òüpPíÞ .kôpG úðBùG óAoArø ïpvK .kõzýì oApßO îüApG Iy {×Þ àü ok Ao {üBK úÞ QƒuA þƒÏƒýƒHƒÆ
}A úñupâ ,lñßýì AlýK ólðBì oAlƒýG ÿApƒG ëpPñÞ BýðkpG løAõg þì úÞ lüõãGô úPyAnâ
.koAlð kõzýì ú`G óBíø ,lýyBG onc pG ó@ qA lüBG úÞ ÿpãük pÇg úƒG lƒøAõƒhýƒì ,QƒƒuA }A úƒƒñƒzƒO ,QƒƒuA QuA òüA rýð òülèAô ú×ýÊô þèô .lyBG úPyAk
ókoõg úG ókõíð àíÞ QƒuA òƒßƒíƒì ô kpHýíð {GAõg ú`G úßýìBãñø úÞ QuA òüA >áõƒø óBƒPƒýƒKBƒÞ< qA ,kôpƒG þƒƒDõƒƒzƒPƒuk Üc õO ,úéG< :lñüõãG óBzüBø ú`G úƒG úƒÞ
úG {`üôlðBu ókõíð îývÛO «çTì ,{üAnÒ ïAo@ BO lüpHð kõg pPvG úG Ao ôA kpýãýì úðBùG ólðAõg ô òP×â ÿoBPÖpâ lÏG ...lƒupƒPýì Ao ëpPñÞ òüA qpì ô lc lüBG îø òì þèô ÿoAk
þèô lüBýG oBízG úðBðBGpùì oBývG úßO lñƒ^ ú`G þGAõg þG êc ÿApG úÞ ÿokBì .kpýãG ûBXñK JBPÞ úÞ lupƒýì JAõƒg êƒHÚ úƒ¿Ú
ú`G ókõíðôo pK úG koõì òüA ok ÿôo ûkBüq BO lølG ûqBWA ôA úG kõG ûly oõƒHƒXƒì }A qA îüoAnãG ,îýðAõhG {üApƒG Ao ÿA úƒd×¾ >.îølG QðBzð
òüA ok ÿkBüq ÿBø úðõíð .ly løAõg îPg ÿApG ïBíO ëBu ôk ,lñÞ }qAõð Ao okBì ÿBøõì ô JAõhPgo ókõíð IOpìoô@ JAnÎ îuApì ô òülèAô òýG ûkAoA êýídO äñW BXñüA ok
úu ú`G àü :ëBTì ÿApG .koAk kõWô koõì ûqoBHì ok }A ú`G BG lG RkBƒÎ òƒüA ápƒO ok ...{ðlG pPíýéýì BO pPíýéýì ólðByõƒK qA kõy þì úðõã^ þèô .lüBýì kõWõG ákõÞ
BG Ao AnÒ }okBì ô olK úßýìBãñø BO úèBƒu îýñßýì Ao óBíýÏu úíø ïpøõy ô òì úÞ þèBc òüpO úðçÚBÎ .kõíð ÿpýâõƒéW äƒñƒW òƒüA
Apð@ úÞ koAlð óBßìA ,koAnãð ôA óBøk ok ÜyBÚ .kõG þH¿Î .îýGõßð oAõük úG Ao óBìpu ô ûlýzßð ÔýW úÞ lýyBG úPyAkpËðok AlPGA úÞ QuA òüA }ôo
»úünÓO úñýìq òüA ok }ôo òüpPùG .koõhG qA JAõg ÐÚõì «BÏÚAô óBO ú`G pâA þƒèô JAõg qA êHÚ Áõ¿hG îƒuApƒì ïBƒXðA ô äñW úG úÞ kqoA þì ûkAoA ÿBøkoõgpG úÞ
óBuBñzðAôo .QuA ûlÎô úu ok ô ûkBu oBývG pPÞk ?ú^ lupPýì þßüoBO Bƒü ô þƒüBƒùƒñƒO oBývG ûlýÛÎ lPup×ýì JAõhG AoôApâA ,ú`G koAk Üc ú`G koAõì þgpG ok .lzßG úéGBÛì
qApGA ú`G úÞ QÚô pø pâA úÞ lðoAk ûlýÛÎ Dr. Williamson >óõƒƒvƒìBƒƒýƒƒéüô< ûBOõÞ îuApì òüA úÞ þÆpzG QuA þƒGõƒg óBO ú`G úG pâA .lðrG Ao pg@ô ëôA Ùpc úÞ
AnÒ ôA úG ,lñßýì IéÒA úÞ lñßýì þãñupâ óBO ú`G ÿBø þðApãð ô BùupO râpø< :lüõãýì| úÞ QuA lý×ì ô BHüq þéýg .lyBG ú¾çgô þíùì óAlñ^ úð koAõì ok úÞ lýølG ûqBWA
.kõíð lýøAõg ókoõg ÝBPzì Ao ú`G ,lýølð Qvýð lG .lüoôBýð JBvc úG ÿpýâ úðBùG Ao úPvzð Bø ú`G QhOpu ÿæBG ÿA úËdè lñ^ ô eýd¾ lyo ok ,lñÞ wc ûlðpG Ao kõg
{GBÛzG ok ô lýølG AnÒ ûlÎô úu óBO ú`G úG qA êHÚ ,óBPüBø ú`G xpO êßzì êc ÿApG úÞ lýðAõhG {üApG ÿA ú¿Úô lýðrG Ùpc Bùð@ BG ÿqBG Ao þuBuA {Ûð ôA þPý¿hy ëçÛPuA
lýøk oApÚ òýìBPüô qA pK ô ûkBu ÿAnÒ Ñõð úu ok õXPvW êTì þß^õÞ îuApì úG JAõƒg úPyAk rýð þPükôldì lüBG ÑõÂõì òüA þèô
BO lýøk RkBÎ úünÓO Ñõƒð òƒüA úƒG Ao ôA ô òEíÇì Ao óBO ú`G ô lüqAkpLG BølíÞ ô BøõzÞ lüBG òì ,òýíø< lýDõãýì úßýìBãñøô lyBG .lüA ûkpÞ
ô úðBdH¾ QícArì óôlG ô {ìAo@ BG óBOkõg ôA ÝBÆA ok þüBøksA ôõük úðõã`ýø úÞ lüqBu QÞBu lüBG ô ûkõíð ÅApPÎA lüBHð ú`G >ïôpG ok îùìô þuBuA êDBvìok lüBHð òülèAô
óBOkõg úßýìBãñø .lüoõhG Ao óBPìBy ô oBøBð òüA úG BK lñÞ þíð îø RApW ô koAlð kõWô êý¿dO ô QyAlùG ,QýñìA ,þPìçu BG úÇGAo
qA rýð Ao ôA JBÛzG ,lüA ûlðBuo óBüBK úG Ao AnÒ .kôpG JAõhG ókAk kBü ÿApG BìA lñyBG ûkAoA Qvu óBzÞkõÞ
ú`G JBÛzGok B« ðBýcApâAô lüoAkpG {üõéW >.koAnãG úðBg þðBìpÖBð Bíy qA pâA pPâorƒG úƒ`G ÿApƒG ,lññÞ ëpPñÞ Ao óBykõg úðõã^ úÞ ú`G úG
BG ûApíø Apð@ ,QuA ûlðBì þÚBG þüAnÒ óBƒO qA úƒzƒüo úƒðBƒHƒy ÿBƒùƒuõƒGBƒÞ þƒøBƒƒâ .lýñÞ òýýÏO rýð þƒùýHñO lƒýðAõƒPýì lƒñßýì ókq úðB^ ô ûkõíð úéìBÏì óBOkõg BG lüBG AlPGA
aýø ûlÎô ôk òýG ok .lýølG ôA úG pãük ûlÎô ú`G lüBy .kpýãýì ú`G úðAqôo RBWBƒýPcA kõíð þðBìpÖBð úG Ñôpy óBO ú`G pƒâA :ç« Tì
ókpÞ qBð úÞ kpýãG kBü BO lýñßð ôA úG þíco úÞ lñÞ þèBc Bíy úG løAõhýì úðBùG òüA BG óBO }oBPÖo úG pâA úÞ lýñÞ kryõâ ôA úG lýðAõPýì .lýñÞ òüpíO Ao ú`G BG
Bíy þÖBÞ ÜzÎ ô úWõƒO qA pƒíÎ ëõƒÆ ok úG pOkôq îø QÎBu îýð AkpÖ qA lølG úìAkA BG úéGBÛì ô ÿpýãzýK Ñõð úèBÛì òüA ok
.QuA þãñupâ }A úXýPð BG Ao þOBÎBu lýñÞ þÏu .lyBG þíð oAkoõgpG îýð úÞ Iy AkpÖ lÏG .QÖo lƒøAõƒg pƒPvG ÈéÒ ûkAoA ô úPuAõg BG ÿpýâok òüpPíƒùƒì
àü ókoõhð ok ú`G àü QìôBÛƒì ,IƒéÒA lýupLG lýPup×ýìpPvG úG AoôApOkôq QÎBu
òülèAô .lyBHýì ó@ BG Bñy@ Bð Áõ¿hG ÿAnÒ .lýñÞ ëk kok ô Rõég þüBùñO úG ôA AkpÖ Büô lýGAõg løAõg þÒõéy óôlG Bü@úÞ :îýølýì eýÂõO Ao ákõÞ
þüAnÒ oBG òýPvhð ÿApG lðoAk lƒ¿ƒÚ pƒâA úünÓO äñW -2 JAõg ÐÚõì ëAlW -1

BO< :lüõãýì þgõy úG ú`G úu okBƒì úèBu oBù^ pvK ókBPupÖ :lüõãýì ÿokBì

22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

úOôpu ÿA úýðBS YñK ,lñupG óBy þðõürüõéO ç« ìBÞ rýð Bùð@ qA ûkB×PuA Ñõð ô ú`üqBG kõg kõg úÛýéu Ao ÿA úP×ø lñ^ úÞ lýølG ûqBWA Ao oBßñüA lüBG ,lñølG ôA úG Ao Áõ¿hì
þÃÏG .lðoôBýì îø Ao óBy úuolì ØýèBßO úÞ þüBø ú`G .kõíð løAõg AlýK þüBñy@ Bíyô kõy úPÖpâoBßG xBHè JBhPðAok ú`G |.lñÞRkBÎó@úGú`GBOlñøkïBXðAYüolPG
ïoAnãG ûlýzÞ Bùð@qA Quk îøAõhýì BùPÚô ô lññßýì ÅõÎ Ao óBzüBùüqBG JBHuA IOpì þÏÚAô úÛýéu Bø JBhPðA òüA úðAqôo úGpXO BG |
«BðAlWô þèô ,lðoõhG Qvßy úuolì ok BO qAûkB×PuA}qoAôþñÏì,lññßyþìAoBùð@Bü .lýuBñzG koõì òüA ok Ao ôA !QupK lì ÿBø ú`G -3
þéý¿dO úñýìq ok Bùð@ QýÛÖõì îüôqo@ .lñPvýðléGAoBùð@ þÖBÞ ØüBÊô ïBXðA QýèõEvì äñW -4 ÿApG< :lüõãýì ú`G úu okBì >çýùu<
.QuA óBO úèBu oBù^ BO ôk ÿBø ú`G ÿApG !QuA ú`G ÿApG áByõK Ñõð pø JBhPðA ô lüpg
ÜÖõìÿApGBíy}çOôôqo@QuAòßíì ô êÓy Roõ¿G Ao þ¾õ¿hG ÿBø QýèõEvì ïA úèBuoBù^pPgk< :lüõãýì >òüpýy< îøpupg@ôîñßýìRoõzìBùð@kõgBGîüBø
rýãðApG òývdO oBývG óBPüBø ú`G òPgBu qA Ao Bø úìBð ëBTì ÿApG .lýñÞ JBhPðA ú×ýÊô Bùð@BGAoqôoïBíOôQuAÿqBGJBHuAÜyBÎ QÎBuQuAòßíì.lzßýìëAlWúGóBìoBÞ
pýÒ RBÏÚõO òülèAô qA ÿoBývG þèô lyBG ÿpÇG AnÒ Ùp¾ ïBãñø ,ókoô@úìBð Ýôlñ¾ Ao Bùð@ îüõãýì úßýìBãñø þèô lñßýì ÿqBG ûBãyôpÖok Ao ïkõg rürÎ QÚô þðæõÆ ÿBø
òüA úÞ lðoAk óBzüBø ú`G kAlÏPuAqA þÛÇñì xBHè Bùð@ BO îñÞ Ùp¾ Bø ú`G áByõK ÿBø
ûAo ok ÿpPâorG êßzì kBXüA UÎBG kõg lñ^ qA lÏG þèô lññÞ JBhPðA Ao óBzøAõhèk
ïBíO òülèAô úßýìBãñø .kõzýì Bùð@êý¿dO áBg líÞ úyõâok BùHðApâ xBHè óBíø qôo
Ao óBzüBø ú`G þéý¿dO RBýDrW ô RBÞpc úG Apì Bùð@ ólðByõK xBHè ,BùdH¾ .koõhýì
lññßýì pßÖ ûBâ@kõgBð Bø ú`G ,lðoAk pËð püq ÿApG úßýèBcok | |>!lðBzßýìþãðAõük
ókõíð þÏu qA ô lññßýíð lyo QÚõ`ýø ú`G løAõhG úÞ QuA þÏýHÆ ÿpìA okBì àü
.lñzßýì Quk Ñõð úPgBñyBð þéìBÎ þèô lüBýGpËñG BHüq }A
êý¿dO lñÞ ok ÿpãük êDæk úPHèA ô ú×ÆBÎ BG úÇGAo ok Ao Bø ú`G xBHè JBhPðA
ÿkAlÏPuA îÞ úÞ koAk kõWô Bø ú`G ókõíð BG Ao óBíüBø ú`G úzýíø .lølýì oApÚ ÜzÎ
ÉBHÃðA òPyAlð ,Áõ¿hG úPyo àü ok Bùð@ úÞ îýñßýì wcô îüpýãð þì þßýéHíu lük
}ôo «BÏÚAô óBO ú`G lüBy .lyBHýì ûpýÒ ô qA {ýG òüApGBñG lñyBG lüBG Bì kõg qA ÿA úðõíð
.lðAlýíð Ao ókõíð êý¿dO Quok óBzð úÛýéu ôA áByõK Ñõð ok ëõíÏì lc
òüA ok óBPüBø ú`G pýýÓO ÿApG }ôo òüpPùG óBzð þGõgokBìôolK Ao óBìkõg BO îýølýì
úXýPð qA BO lýøk ûqBWA úÞ QuA òüA koõì .îýyBG ûkAk
ú`GpâAëBTìÿApG.lñzßGJAnÎkõgþéHñO þPc Bü ô ókoô@ok ëB`hü qA Ao pýy Ñôpy ,koAnãG óBzüBWpu ô ûkõíð ÐíW «çìBÞ þñÏì áByõK Ñõð ,Bø ú`G ÿApG BìA
ô BùGBPÞ qA þÃÏG úÞ kôpýì }kBü ïAlì óBO ôAûlùÎúGAoëBãñ^ôÜyBÚólý^QýèõEvì ÿôo Ao }kõgô ókõíð kAkô ÔýW úG lñßýì óAoôk BO òýDBK òýñu ok .koAk Ao þOôB×Pì
ôA úG ,koôBýG úðBhG Ao }A úuolì êDBuô ôA ûlùÎ úG úÞ ÿA ú×ýÊô pâA .lüoAnãG ç« ìBÞ Ao ïpøõyô òì JB¿ÎAô kqAlðBýì êHì óBíø áByõK Ñõð úG Bø ú`G ,óBPvÞkõÞ
úñýu qA þPyAkkBü QuA pPùG lýñÞ kBùñzýK ëôAqôoúuôk,lüBýìêßzìpËñGlüoAnãýì >.lñßýìJApg ,àupg úÞ lñølýì óBzð Ao úÚçÎ
}õìApÖ Ao ÿrý^ pãük BO lñÞ óArüô@ }A óBOú`GlüoAnãGôûkAkïBXðAAoBùð@óBOkõg ákõÞókõíðàüpdOêßzìòüAêcûAo okBøú`G.óBzüBøú`üqBGpüBuôJAõhPgo
QuôkBøú`GòüpOoBÞ}õìApÖþPc.lñßð AoQýèõEvìóBíøïôkqôo.lñÞByBíOAoBíy ëBTì ÿApG .QuA Áõ¿hG ÑõÂõì àü úG lñHéÆ þì úÞ Ao ÿrý^ BùñO óAoôk òýñ^ òüA
ûphvì Ao Bùð@ óBzüBø þuçßíø úÞ lðoAlð QýèõEvì ïõu qôoô lýøk ïBXðA pãülíø BG úÚçÎ koõì þðõürüõéO úìBðpG óBø ú`G pâA .QuA Bùð@ {üBu@ô þPcAo
.lññÞ .lüoAnãG ôA ûlùÏG ç« ìBÞ Ao ú×ýÊô ó@ ïBXðA úÛýÚk lñ^ lýñÞ þÏu ,koAk Ao þ¾õ¿hG ÿoApßOÿBùuBHèBüôkoqÿBùGAoõWólýyõK
úG ú`G ókõíð oõHXì ÿApG }ôo òüpPùG óBO ú`G úÞ BølÏG úÞ koAlð ÿkApüA aýø BùñO úÞ lýøk eýÂõO óBO ú`G úG ó@ qA êHÚ Bíy JBýÒ ok ákõÞ úÞ kõzýì UÎBG
þ¾õ¿hì RBÎBu úÞ QuA òüA òPÖpâ kBü {üõvG ÿoBü Quk ,koAk àíÞ úG ZBýPcA ô ÝBÆA úÞ koAk Ao úìBðpG ÿByBíO ûqBWA þPÚô ÈýdìúGúÞApüqlñßðÿkBüqþñìABðxBvcA
úÞ þPÚô ,lýñÞ JBhPðA Ùlø òüA ÿApG .lýñÞqAok ûAoòüA.lñÞáBKBùüqBGJBHuAqAAoBùÚBÆABü .koAk þDBñy@ kõg
úG .lüoAlð óBíùìô QuA }õìBg óõürüõéO ÿBø QýèõEvì æBG úG ëBu 8 ÿBø ú`G QüpTÞA ÿApG ÿoô@ Rpýc ú» XýPð êc áByõK óBPüApG QuA òßíì úßýèBc ok
ØéPhì ÿBø úñýìq ok óBPüBø ú`G kAlÏPuA JBvdGApð@ôlðpýãGûlùÎúGlüBGAoÿpPíùì .koAkòülèAô xBHèpÆBhG þèô lyBGoô@ ïpy ,óBO ú`G lG
ú`G «çTì QuA òßíì .lýñÞ úWõO þéý¿dO ô lðoôBýG JBvdG kõg lì@ok ÐHñìô êÓy úÞ QuA òüA ok òülèAô þé¾A ûBHPyA .lürýhðpG äñW úG Bùð@ BG ÿoBHWA ólðByõK
RBýÂBüo ÿpýâ kBüok ÿpPíÞ kAlÏPuA óBO ïBXðAJõgúÞÿAú×ýÊôpøêGBÛìokrýðBíy úíø BG lcAô ó@ok óBy ú`G BO lñølýì ûqBWA JBhPðA óBO ú`G úÞ þuBHè úßýìBãñø BO
kAlÏPuAô Ýõy RBýGkAok wßÎpGô úPyAk êíÎ òüA BG .lüqAkpLG Bùð@ úG þÓéHì kõzýì rýð êýèk òýíø úGô lñÞ ÿqBG {üBø ú`üqBG Aõø ÿBìpu ô Bìpâ ê¿Ö BG úÇGAo ok lñßýì
{ßíÞ lýñÞ þÏu .lølG óBzð ÿpPzýG pPzýG QýèõEvì òPyAk úG Ao Bùð@ ÝBýPyA îø lc qA pPzýG pGApG òülñ^ úðBg þãP×y@ úÛýéu úÞ lýøk ûqBWA ôA úG ,koAk þãñøBíø
| |.þ¾õ¿gîéÏìïAlhPuABGþPclýñÞ .Aoókoô@okëõK}qoAîøôlüqBvýì ÉBHÃðA ÿApG pãük }ôo .kõzýì ëõíÏì .kpýãG oBßG xBHè JBhPðA ok rýð Ao }kõg
úÞ lýñßýì xBvcA ûBâ pø ,úíø qA pPíùì ÿqBG qA oBG pø úÞ QuA òüA óBO ú`G úG ókAk ÿApG lññÞ ûBHPyA QuA òßíì Bø ú`G óõ^
qA ÿpãük êìBÎ pø Bü ô ÿqBHXè úG óBO ú`G !úuolìpukok óôlG ØýèBßO -5 lýølð ûqBWA ly úPvg ÿA ú`üqBG BG ókõíð lýñÞkBùñzýKç« TìlýðAõPýìBùð@ókõíðþÂAo
ûrýãðA lýñÞ þÏu ,kqoõýì BGA ólðAõg xok úèBu ûkqBüô Qzø ÿBø ú`G okBì puAoþèôAúßñüApãìkôpGpãükú`üqBGÕApu þG@òìAkBGlñOrìpÚJAoõWúÞîñßýíðpßÖ<
>}õøîÞ<AoôA «AoõÖôlýüBíðAlýKAooBÞòüA .îñýG þì xõGBÞ }A úíø BùHy< :lüõãýì .koAnãG}kõgþé¾AÿBW ú`G lýñßýì pßÖ «BÏÚAô pâA Bü >lüBýG òyôo
BG óBO ú`G úvüBÛì úÞ kôpð óBOkBü ô lýðAõhð úuolì ØýèBßO RBÖBßì oArø BG îüBø ú`G Bø ú`G úG ókAk ÉBHÃðA ÿApG òu òüpPùG xBHè Quk ôk ,koAlð þGõg úÛýéu óBO
,pPãðoqôpO kAlÏPuA BGôpPyõø BG ÿBø ú`G qA lÏG úð BO oBù^ qA .lñølýì ïBXðA Ao óBy òu òüAok .QuA Bùð@þãøBì ûlXýø kôlc úÞ lýñÞ JBhPðA êHÚ Iy Ao IuBñì
þ×ñì oBývG pýSBO ôA þPý¿hy lyo ok þâorG JB¿ÎA äñW úP×øqôo YñK ÿBøpùÊ Bùð@ oBýPgA ok Ao þüBø ú`üqBG lýñÞ þÏu kôldì JBhPðA Üc ok óBO ú`G ,{üAkpÖ
kAlÏPuAþGô}õøîÞú`G.QyAnâløAõg BW úuolì ok Ao óBypPÖk Bü .ïoAk Bùð@ BG Bùð@ÿqBGok lýðAõPGrýð Bíy kõg BO lüoAnãG .lyBG
.koAlðkõWô ôQuABXÞóBzGBPÞlñðAlýíðBü,lðAúPyAnâ BùñO úð óBO ú`G ÜüpÆ òüA BG .lüõzG àüpy úG kõG lýøAõg okBÚ ûBHPyA lñ^ êídO BG
| |óBüBK úÚçÎ koõì úìBðpG úG úßñüA ÿApG îø Bü BG úßéG QÖpâ lñøAõg kBü Ao ÉBHÃðA Bíy qA AlPGA .lýølG kBü Ao eýd¾ ólýyõK Ñõð ú`G
23

óApùO úéXì

lðkõG òýèôA Býðkok úÞþðBðq òüpO ÿõÚ

Býðk óBßì òüpOkpÖ úG p¿dñì ô òüpPùG úG Ao ûoBýu òüA lðA úPvðAõO Bø Qükôldì òPÖpâûlükBð ô Býðk pýýÓO BG úÞlñPvø ÿkBüq óBðq #
úPgAkpK lñyBG òýèôA kõg À¿hO úñýìqok lðA úPvðAõO Bøqpì òPvßy BG úÞóq 17 þÖpÏì úG kõg ÿBø ûsôpKqA þßüok îüBO úéXì .lññÞêülHO
òýéßðApÖ BOo@Bü QuA ûkpÞlýèõO Ao õy áBO ÙôpÏì úìBðpG úÞþðBðq òüpOlñíOôpS qA ÿp×ñüô ApKA êTì koAk þðBùW Rpùy Bø ó@qA þÃÏG ïBð.QuA

...pãük koAõìô Bßüpì@iüoBO þÛýuõìôqAô@åorGpýøBzìqA

.kpÞúGpXO Ao þñýìqApÖp×u úÞ êOBy óq óBHég òýPvhð rñýèBÞ òýéü@-|1

RBÛGBvì ok çÆ ëAlì ûlðpG úÞ þüBßüpì@ .kpÞQÖBüok Ao Bßüpì@{OoA ûoBPuoBù^ þüBÃÖ
.ly àýLíèAok ûp×ðôkô ÿkAp×ðA

oõvýñO óq òýPvhð rìBýéüô Bñüpu-|5
ëAlì ô îéuA lðpâ 19 óBìpùÚ úÞ þüBßüpì@

áBO úìBðpG úÞþðq òýPvhð ÿp×ñüô ApKA-|8 xBñy Qvüq òýPvhð ëoA Büõéýu-|2
.kpÞlýèõO Ao }kõg ÀPhìõy îPvýuõÞA ô Bø xõðBýÚA þìBc ô þüBüok

þüBßüpì@ óq òýPvhð ólüBø æoBÞ-|11 | {hGok çÆ ëAlì 2ô ÿkAp×ðA {hGok çÆ .pünK Iýu@ÿBø
.ûpãñÞoAlGBPÞoBHO þüBÛüpÖ@ .QuA ûly àýLíèA ûp×ðôk

ûBýu ûlññÞ úýùO òýPvhð þðoôôk AõüA-|12 ,þìA rüAõW úÞ þðq òýPvhð õðoõì BPüo-|9 óq ûlñðAõg òüpOoBhPÖApK òýéßðApÖ BOo@-|6 óq oAnãðõðBÚ òýPvhð píÎ óBùéüA-|3|
ok püõ¿O òüpPùG krìBð ôA îéýÖ úÞ QuõK .kpÞQÖBüok þðõOôoBßuA ,þìpâ oæBO ok úÞ ÿlñìpñø óq òýPvhð ,iüoBO .oBHO þüBýèBìõu óBíévì

.QuA ûlyoBßuA QuBñíüs òýPvhð xçâAk þHâ-|10 .ly ûlðAõgApÖ ëôo lðA áAopýøBzì ëApðs úHOo úÞþðq òýPvhð ÿkôõðAk ó@-|4
oBHO þüBÛüpÖ@óq òýPvhð óõvýíW úDBì-|7
24

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
25
úG úÞ þðq òýPvhð QüApHè@ òýèkBì-|15
.ly JBhPðA Bßüpì@úWoBgoõìApüqô óAõñÎ

êýHìõOA úÛGBvì ûlñðAo àüpOBK BßýðAk-|13 |
RBÛGBvì ok ûlðpG óq òýPvhð þðAo

,500 BðõPüAkô 500 wýéKBðBülñüA
|

koõðBÃÖ óq òýPvhð óAõýèBu òüpOBÞ-|16
.þüBßüpì@

þüBýu@ óq òýPvhð õðôpýø ÿqBì-|14
JBhPðA oõOBñu óAõñÎ úG úÞoBHO þüBßüpì@

.QuA ûly

úÞþðq òýPvhð ÿoõy wOp×W òüpOBÞ-|17 |
þ×ÛuA BvýéÞ ok îËÎA ØÛuA óAõñÎ úG

.ly JBhPðA

ïBýK ô þùâ @ oBzPðA BG
úéXì ok kõg ÿBø

ûkAõðBg òüA úG ,óApùO|
lülðõýLG þðApüA åorG

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA

þðApüA ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApGrürÎ óBPuôk
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok

|www.SmartDoctors.info
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì

SmartDoctors

. lýñÞkoAô þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao|

(310) 202-1133 ôpvgàüBì|pPÞk BGpPzýG RBÎçÆA ÿApG
lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýì

27

óApùO úéXì

ûBâkAk ok lüBG lðqpÖ 13 òüA òülèAô óõñÞA QuA BG óBìríø Býðp×ýèBÞ êƒÞ óBƒPukAk #
:lñøk iuBK Bø ïBùOA òüA úG ok úÞþÞkõÞ13okBìôolK úýéÎ ïBùOA ïçÎA
úXñßy koõì 12

óBÞkõÞ qA þßü úýéÎ þvñW Qðõzg
ÔèBG óAlðqpÖ úýéÎ ÿoBPÖolG ô oAq@ koõì 7

ÿoAq@ ákõÞ ô Qé×Ò ïBùOA koõì 6
ókpÞ þðAlðq koõì 12

ïçƒÎA 2011 ëBƒu ok òƒýƒKoõƒO ÿBƒÚ@ ô îðBƒg
.lðkpÞ þãPvßyoô

ûBâkAk kBñuA ríüBO wéXð@|wè úPyõð úG
qA {ýG 2011 ëBu ok òýKoõO ÿBÚ@ løk|þì óBzð
ûkAõðBg ZoBhì BìA úPyAk lì@ok oæk oArø 140

lðkõG ûly óByokBìôolK þðAlðq úÞþÞkõÞ13 þâlðqqA ûqBO RBýDrW

ûkõG ôA lì@ok qA {ýG oæk oArø úðBøBì {âorG þðAlðq óBykõg úðBg ok Býðp×ýèBÞ JõƒñW
úG lñüõâ|þƒì ûkAõƒðBƒg òƒüA óBƒãüBƒvíø.QuA úÞ ApWBì òüA ûqBO RBýDrW qA ,lðkõG ûly
ûkAõðBg ÿBÃÎA ô lðlük þì óôpýG Ao Bùð@ Rolð .QuA |ûkAkpHg ,ûkpÞúÞõy Ao Bßüpì@úÏìBW
òüA qA oApÖ óBÞkõÞ ûly úP×â úÞoõÆ ó@
.lñPyAlð RpyBÏì óBãüBvíø BG râpø ÿrüo|úìBðpG {ýK ëBuôkqA Ao þãðBg óAlðq
Bø|ú`G ÿolK åorƒG okBƒì ô åorƒG olƒK
Ao ûkAõðBg ÿBÃÎA ëBu 5 Bü 4 ÿApG úÞ lðA|úP×â .lðkõG ûkpÞ
úßHy úG òýKoõO þPG ô ríýW.lðkõG ûlülð pGApG ô ûBâkAk ok ÿkôq úG Bùð@ QuA oApÚ
Jõg" ûkAõðBg àü òüA lñP×â þu|þG|ÿA
òüA "kõG úPuAõƒg Bƒùð@qA Alƒg"ô kõG "þdývì .lðõy ïBùOA îýù×O þÂBÚ
ok( lüBuoõüo úýcBð óBPukAk úP×â úƒG
.lñyBG úPyAk lðqpÖ kAlÏO RBXð ákõÞ 13 pø )wéXð@|wè þGõñW úìõc
Bø|wßÎ qA pK ûkAõðBg òüA áõHvýÖ úd×¾ lyo ÿôpG ó@ oBS@ ô úƒünƒÓƒOFõƒu BƒG úƒPƒÖBƒü
þPèBc ok ApøBÊ Ao Bùð@ úÞ QuA þüBøõDlüô ô þßü .lññÞ|þìïpðúXñKôQukóBy|þívW
ÜÖõì {ýK qôo lñ^ ûkAõðBg òüA lðqpÖ 13 òüA qA
.løk|þì óBzð óAlñg ô kBy ô óApøAõg QýÏÂô qA Ao wýéK ô lñÞ oApÖ ly

ÿA|úðBg" ;kpÞ AlýK ûly Øý¾õO oBG|ØuA úÞ .lñÞ ÐéÇì {ðAokApG
úíø qA QÖBTÞô kõG úPyAkpG Ao ó@ lñâ ÿõG úÞ úG kpG|þì pu úG þðAõWõð òýñu ok úÞ ôA
úünÓOFõu ÉpÖ qA ,úÛÇñì êÞ óBPukAk }oArâ
".lüoBG|þì ó@ ÿBW kõg òu qA pO|à^õÞ oBývG ô Øýdð þìAlðA
òüA óAlðqpÖ úíø kpÞ oõ¿O AlPGA wýéK ÿApG {ýK ëBuôk qA Bùð@ úP×â wýéK úGô koAk
ly úWõPì wLu BìA lðA|þÞkõÞ òýñu ok Zôq
ëBu 20 qA {ýG þPc ô óAõWõð Bùð@ qA þÃÏG .lðkõG ûlýzÞ úzÛð oApÖ òüA
þß^õÞ úTW úünÓO|Fõu QéÎ úG BìA lðoAk òu îüpc Ì×c ÿApG úG úÞ óAõWõðpPgk òüA
úðBg úG kôoô óBìqok lüõâ|þì wýéK .lðoAk úPvðAõO ,ûlzð }BÖ {ìBð }A|ûlñü@ô þ¿hy
óBy|QhO úG úÞ þèBc ok Ao óAlðqpÖ qA p×ð úu BìA lñÞoApÖ ûpXñK qA {ðAoAkpG qA þßü ûApíø úG
ÉõGpìoBHgA.QuA ûkpÞ AlýK lðkõG ûlypýXðq oApÖ òüA IÚAõÎ qA úÞ ôA okApG lÏG þƒÛƒüBƒÚk
ûkpG ôpÖ áõy ok Ao Bßüpì@ úÏìBW ûkAõðBg òüA úG úG ôA ô kkpâ|þì qBG úðBg êgAk úG ûlýupO|þì

.kôo|þì wýéK ûoAkA úG þüBùñO
òüpO|ëBukpg úÞ ûkAõðBg òüA óAlƒðqpƒÖ
,koAk ëBu 29 Bùð@ òüpPâorG ô ëBu ôk Bƒùð@
ÿBƒø|QƒHÚApƒì QƒdO ô óBƒPuoBƒíýG ok óõƒñÞA

.lðoAk oApÚ þPgBñy|óAôo ô þßyrK
òüpPvø àüBì ,lüBuoõüo êÞ óBPukAk
ô úýHñO ÿApG ,óBÞkõÞ òüA okBì ô olK lüõâ|þì
qA wLu ô JBñÆ qA AlPGA óBy|óBÞkõÞ RAqBXì
Roõ¾ ok.lðA|ûkpÞ|þì ûkB×PuA pýƒXƒðq ô êƒÒ
wýDõè }pvíø ô òýKoõO lüõük Bø|ïBùOA RBHSA
óAlðq ëBu 94 êídO úG QuA òßíì òýKoõO

.lðõy ïõßdì
úðBg úG wýéK ,óApPgk qA þßü oApÖ qA wK
þPýÏÂô ok Ao pãük pøAõg ô okApG 12 ô QÖo Bùð@

28

www.TEHRANMAGAZINE.com

,RAoBìA óçÞ}oB×u
kAk RBXð Ao 380|A| xBGpüA

”óBüqBìBO“ Qüpülì úG ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ÿApG ÿlülW }oB×u pâA kpÞ ïçÎA {ýK qôo lñ^ xBGpüA ÿqBuBíýKAõø QÞpy #
BG RAoBìA .ly løAõg ØÚõPì ó@ lýèõO ûsôpK ,lñßð QÖBüok 380|A| pßýK|ëõÒ ÿBíýKAõø
ÿApG Ao þðApüApOô àzg RBW þñüpýy òüpO ûqBO
. QuA ûkoô@îøApÖ ,ØÛu àüpüqok wívüpÞIy .kAk RBXð Ao ûsôpK òüA ,BíýKAõø òüAqA lðôpÖ 36 }oB×u
òüA .QuA óBùW ÿpÖBvì ÿBíýKAõø òüpPâorG lýèõO Èg RBXð þGpÎ ûldPì RAoBìA }oB×u
, þuôpÎ ÿBø òzW ÿApG àýÞ}oB×u ëBu ôk qA ëlì òüA lýèõO .lñÞ|þì òýíÃO Ao 380|A| xBGpüA lýèõO ûlñü@ ,þGôk ÿkoBýéýì }oB×u
.kõy|þì|úPÖpünK ûpýÒô lèõO , ÿkrìBð òüA lýèõO ÿApG ÿA|ûqBO }oB×u aýø BùñO úð xBGpüA Rlì òüA ok úÞ Ap^ ;kõG ûly ØÚõPì çíÎ {ýK

.lýñÞpO òüpýy Ao kõg wéXì ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ÿBø þñüpýy BG .kõG ûly õÓè îø þéHÚ }oB×u ôk úßéG ,kõG ûkpßð QÖBüok ëlì
30qA ;løk {øBÞ Rly úG Ao 380|A| lýèõO xBGpüA QÞpy úÞ kõG ûly UÎBG QýÏÂô òüA
29 þüBíýKAõø QÞpy úßñüA ;QyAk þGôk îýí¿O úG þãPvG rý^|úíø .ëBu ok lðôpÖ 6 úG lðôpÖ

.løk óBzð Ao BíýKAõø Ñõð òüA }oB×u ÿApG kõg ÿlñíÚçÎ ,RAoBìA
kAkoApÚ QvüBG|þì úÞ 2017 pHìAõð ûBì ok :lñPyAk kpãHÛÎ àü Qvhð RAoBìA ÿBø|ïBÛì BìA
lýèõO úÞ lðly xBGpüA QÞpy ÿõu qA òýíÃO òüA oBPuAõg ,lðkpÞ|þì BÃìA Ao 380|A| lüpg

.lñÞ AlýK úìAkA ûlñü@ ëBu ûk ÿApG îÞ|Quk 380|A|
xBGpüA lýèõO ØÚõOpupG UdG

óBW úP×ø òýíø ëôA .ly|þì UdG BñéÎ ëlì òüA lýèõO Éõg þéýÇÏO ûoBGok úÞ kõG Bø|ûBì
òüA úÞ lñPvø þðBvÞ BùñO æBíPcApÂBc ëBcok Bø|þOAoBìA< :Q×â xBGpüA }ôpÖpülì ,þdýè
úéìBÏì àü úG ÜÖõì Bì pâA ô lñøk }oB×u ûlñü@ ëBu 10 BO 8 BíýKAõø lðôpÖ 6 úðæBu lðoAk Ao óBßìA

>.îýøk óBüBK xBGpüA ÿBíýKAõø lýèõO Èg úG îüoõHXì îüõzð RAoBìA BG
ÿBÂBÛO RAoBìA :lýuo ûAo qA 380|A| ûsôpK {hHOBXð pHg )úüõðAs 18( úHñzXñK qôo BìA
ûlñü@ ÿBø|ëBu ok IýOpO òüA úG .kAk úDAoA xBGpüA úG oæk koBýéýì 16 ÔéHì úG 380|A| lðôpÖ 36 lüpg
ûly ûkAk lðôpÖ 20 }oB×u çÏÖ .kAk løAõg êüõdO RAoBìA úG 380|A| ÿBíýKAõø lðôpÚ 36 xBGpüA

.QuA fpÇì }oB×u ÿApG rýð pãük lðôpÖ 16 ô
ÿBøBíýKAõø }oB×u úG þéüBíO þèBì êüæk úGpPzýG þüBíýKAõø ÿBùPÞpypýgA ÿBø ëBuok
ûoõOõì ôk pO à^õÞ ÿBøBíýKAõø úÞ lðkAk|þì eýWpO ô lðkAlð óBzð ûoõOõì oBù^ pßýK ëõÒ

.lñøk }oB×u
}ôpÖ pülì þdýè óBW .QuA ûly òýHyõg pãük xBGpüA QÞpy RAoBìA óçÞ }oB×u BG BìA
.lyløAõglýèõOúøkàüqApPzýG 380|A|xBGpüAÿBøBíýKAõølýèõOúÞQuAôoBGòüApGxBGpüA

.lupGxBGpüAúGîøÿpãükÿBø|}oB×uúÞ lñßýìÿoAôlýìAoBùÊAôA

.QuA }pPvâ ëBc ok QÎpu úG ûkpÞ óApùO úéXì
Ao ó@ lüly ÿBøkBG úÞ Qyõð úìBðqôo òüA Qzð Q×ð lñüõâþì þñý^ ÿBø ïBÛì #
J@ok úHñzßü úÞ þðApüA {ßP×ð qA ûkpÞ
.lðAo þì òKAs ÙpÆ úG QÏuô úG úßè oBù^ ly ÝpÒ òý^ Ýpy ÿBø
þ`ðBu úÞ þßHu Q×ð Bø }oArâ úGBñG .QuA ûkpÞkBXüA ÐGpìpPìõéýÞ100 BÎõíXì
úßè ,Q×ð pO òýãñu ÑAõðA ÙçgpG kõG ó@ êìBc
ÿApG çìBÞ ëBc òüA BG løk þíð êýßzO þdÇu Ao úßè ôk ÿA ûoAõøBì ÿBø wßÎ pPzýK
Qhu þéýg J@ qA ó@ ÿqBuAlW ô þíu óBürG@ óBìqBu ïBÚoA òüpƒO ûqBƒO BƒìA .kAk þƒì óBƒzð
úýcBð úHñyoBù^ qôo úÞ òý^ þuBñy xõðBýÚA
.QuApO BG úßè oBù^ kõWô qA þÞBc úPyAk pËð püq Ao

ok þP×ð úßèoBù^ ólypøBÊ
þðApüA ûly ÝpÒ {ßP×ð ÙApÆA

260 ok úSkBc .QÖpâ {O@ ô kpƒÞ koõƒgpƒG .koAkoApÚ
.kAk ÿôo ÿBùãðBy ÿpPìõéýÞ ïArÎA" ÿlÏG ïBâ úƒýðBƒýG òƒüA xBƒuApƒG
úýcBð "rHu eé¾" ûôpâ úP×â úG ûôçÎ úG óAoõÖqA lÏG úHñzßüqôo ûpgæBG {ßP×ð êdì ÿBø J@ ok ÙBzPÞA ÿApG þüBø RBGôo 48 BO ÐGpì pPìõéýƒÞ 5.5 qA ؃éPƒhƒì kBƒÏƒGA
QýíøA óBürG@ qA ÿoBývG ÿApG þPzÞ ÝpÒ êdì Ýpy ÿBüok ok {O@ ÿBø úéÏy îýËÎô klXì .QuA ÐGpì pPìõéýÞ
RpƒWBƒùƒì pƒýƒvƒì úƒƒéíƒW qA ô koAk ÿkBƒƒüq þPzÞ ûly lülKBð úìlg 32 qA .ly ÝpÒ òý^ ".QuA úyæ òÖk
ÿBø äñùð êTì þƒüBƒüok klƒÏPì óAoAlƒðBƒPvK òüAqAp×ð 30 .QuA ûly AlýKp×ð úupßýK ÈÛÖ àü Q×â òýñ`íø òý^ ÿpGApO RoAqô Qvzð êdì úÞ Q×âpPzýK òý^ Qèôk
.þykçãñG p×ð ôk ô lðkõG þðApüA óBâlylülKBð úìlg ô ûlýuo úÇÛð òüA úG þƒüBƒüok Qƒzâ ÿqõu {O@qôo QzøqA wK úÞ {ßP×ð úyæ
.QuA ÿpPvÞBg ô QzKsõâ ÿBø þðApãð UÎBG {߃Pƒ×ƒð òƒüA ÝpƒÒ ô þGBüko ÿBø ûAo þGBƒüqoA úƒG Ñôpƒy þƒPzâ
Qgõu órhì àü ÿAoAk òýñ`íø þ`ðBu .QuA ûkpÞ þüBuBñy Ao ly ÝpÒ oBX×ðA ô
BG úÞ kõG òýãñu ërük òOoArø êíc QýÖpÊ BG .QuA ûly þÇýdì Qvüq lüly .lðA ûkpÞ Q×ð óBüpW ókpÞ ØÚõPì Q×â úHñyoBù^ qôo òý^ ÿpGApO RoAqô
ëBíPcA þPzÞ lüly þâlük Iýu@ úG úWõO qA êÛð úG úHñy úu qôo ríüBO áoõüõýð oArø 136 BG úüõðAs îzy qôo ok þ`ðBu ô "QuA ûly lýüBO þPzÞ úyæ QýÏÚõì" úÞ
Qzð Q×ð úÞ kõG ûkAk }oArâ þñý^ ÿBø ïBÛì ÙA þu ÿpGoBG þPzÞ úG àHu îðBg Q×ð òO J@eÇuqA ÿpPì 115 ÜíÎok þPzÞ úÞ kôrÖA
.koAk kõWô ó@ Qzð kõG ûly QHS äƒñÞ äƒñø ok úƒÞ ëBƒPvüpƒÞ

ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ

,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK
þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@

l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy
òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êüõdO BO QÖBüok qA l¾ok

QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy

(818)705-7777 www.AdmiralCarpetCleaning.com

7030 Darby Ave, unite B, Reseda, CA 91335

30

www.TEHRANMAGAZINE.com

òüôlèBG àè@ÑBÖkòýPvñüAô ÿôoBø qA xBñypu ÿBø|ÿkôõýèBƒø Ao óBñhu òüAôA úÞ QuA ûkpÞ ïçÎAô ko AoôA ÿlñ^ úðõíð ÿApG .lðA|ûkpÞ ÿqBG ôA ÿBø|îéýÖ
þK ok |þK þvñƒW ÿBƒø|þƒüAõƒuo qA wƒK ÿBøBÎkAôoBÖ òéükokApG úÞ QuA ûly úPÖpünK ok úÞ QÖpâ oApÚ þðApãüqBG úéíc koõì Rly

pGApG ok òè@ÿkôô qAqAþßü.QzâqBGúWõOóõðBÞúGqBGôoBÖòéükô
òè@ÿkôôúñùÞÿApWBìþvýLuAòüõÞBOúPÖpâ ôoBÖ Býì .lðq|þì ôoBÖ Býì }okBì pýSBO QdO qAóBykríPukëBøBßGoôþíéyþOõíýO{ýK
.QuAòè@ÿkôôòýzýKpvíø BG ûqoBHì {HñW úG Ao òè@ ÿkôô îéýÖ ok ÿqBG
þvñW oAq@ïBùOABGÿoBßíøqAáõHvýÖokþPvKoBzPðABGôA.kõG ëBíPcA ,óBÞkõÞ þvñW oAq@ BG ûqoBHì ÿBƒÎkA ûkBPvüA ApWBìpãük ÿõuok òüôlèBG àèA
aýKòèA,kpÞïõßdìAoòè@úÞþðBvÞòýPvhð BG óAõO|þíð< |:Q×â ûoBG òüA ok òüôlèBƒG .lðlýzhG óBðq þvñW oAq@

.kpGïBðåorGþðBíýzKóAõñÎúGòè@ÿkôô oApÚ .QÖpâ ûlükBð Ao òè@ ÿkôô ókõG ûBñâ|þG ûlükBð ô òè@ ÿkôô úG lƒñO Rçíc ô QƒuA ô kpÞÑBÖk òè@ÿkôôqA òüôlèBG àèA #
qA þPyAkkBü ok {ýK ÿlñ^ rýðôoBÖ òéük Bü îýñÞ ko Ao ôoBÖ òéük RBìBùOA úƒÞ Qƒvýð AoôoBÖòéükRBìBùOAûoBGokôAÿBø|ÙpcòPÖpâ ûlññÞ|QcAoBðôúðækBÎBðAoôAúGpýgARçíc
BG ÿoBßíø úìAkA ô þüôoôk ÿApƒG óApƒãƒüqBƒG BG lüBG koõì òüA ok lüBG BìA îüpýãG ûlƒükBƒð ïBùOA< :Q×â ûoBG òüA ok ôA .lðAk|þì QuokBð .lðAõg
.kõG ûkpÞ kBÛPðA òè@ ÿkôô >.kpÞêíÎÉBýPcA lyþuopGØéPhìQèBüAôkokòè@ÿkôôúýéÎ òýíuBW< ÿBø|îéýÖ ok úÞ òüôlèBG àèA
úG RBìBùOA qA àü aýø Bø|þuopG ó@ qA wK ô þðAkpâoBÞúG>ÜzÎBGïoúGîülÛO<ô>òýãíÒ
óBùW kAqõð òüpO|óqô îÞ

êøA >|Seeta|< ïBð úG úèBu 48 þðq # }oBS@ôôAÿlíÎòPÖpâûlükBð.lýupðRBHSA Rçíc qA ,QƒƒuA ûkpƒƒÞ ÿqBƒƒG òƒƒè@ ÿkôô
óBíüAq opÛì lÎõì qA {ýK úP×ø 12 ,lñø úðækBÎBð òìpËð úG BìA lyBG úPyAk þÖlø lüBy ,õñüôpu Apýì ,äüôpâ BOpâ óõ^ þðApãƒüqBƒG
úÞ lì@Býðk úG þPèBc ok }kAqõð ô kpÞ úìBðoBÞRAoBhPÖAqAþßü.QuAûlññÞ|QcAoBðô kBÛPðA òè@ ÿkôô úG þíéy þOõíýOô ëBø BßGo
îéýÖ úu ok òè@ ÿkôô BG ÿoBßíø òì ÿoBÞ .kpÞ
.QyAlð RBýc úìAkA ÿApG Ao ïqæ ÈüApy >.QuA êýèk úG pýgA QƒÚô lƒñƒ^ ok òƒè@ ÿkôô
úG kAqõð òüA òPyAk|úãð BƒG óBƒßyrƒK | çìBÞ þèBc ok òè@ ÿkôô úýéÎ RBìBùƒOA úG ,kpÞ fpÇì ôA úýéÎ ôoBÖ òéük úÞ þOBìBùOA
QdO îø ó@ óBPuoBíýG ok ûBì {y Rlƒì
kAqõð òüA lñPvðAõO þßyrK ûtüô ÿBø|QHÚApì
úG okBÚ þPuolG ëôA qôo þPc úÞ Ao pPgk
úG ô ûkAk RBXð åpì qA kõHð Quok w×ñO

.lñøk }A|ûkAõðBg êüõdO Qìçu
Ao {Pìçu óBßyrKô kpG|þì pu úG êßzì óôlGô koAlðBPuA çìBÞ þPýÏÂôok pPgk òüA óõñÞA
Quk þzhG|QüBÂo YüBPð úGôA ÿBø|îz^ôrÓì QýÏÂô þuopG BG òýñ`íø Bùð@.lðA|ûkpÞ lýDBO
ô QyAk óqô ïpâ400 ÈÛÖ lèõO ïBãñø ÿlñø kAqõð òüA.kpÞ ÙpÆpG Ao óBy|ÿBø|þðApãð úÞ lñPÖBü

.QuA ûlýuo ïpâõéýÞ 2/5 óqô úG óõñÞA

31

ok ,lðly pHgBG pPvðõì àýñýéÞ ok JõƒÞBƒü óApùO úéXì
lñ^ BO lñPuAõg ôA qA RoBÞoBì pPÞk BG xBíO ÿBø|îu òüpO|ûlñzÞqA þßü òývüAo #
.lñÞ ëBuoA óBð@ ÿApG Ao oBíýG qA þPuõK úðõíð Ao óBvðA QÎpu úG úÞQuA óBùW ok kõWõì
óApãzøôtK ÿApG Bø|úðõíð òüA þuopG qA lƒÏƒG kpì àü ÿôo BìA îu òüA .koô@|þìok ÿBKqA
lñÚ lÚBÖ JõÞBü ólG ÿ|Bø|ëõéu úÞ ly qpdì óBßyrK .koAlð ÿpýSBC O aýø óBíè@ok |úèBu|20
òüA êGBÛì ok ôA rýð òýíø ÿApG ô lñPvø qõÞõÖ Ao òývüAo êGBÛì ok ôA ólG ókõG ïôBÛì rìo

.QuA ïôBÛì îu .lðkpÞØzÞ
Ao ÑõÂõì òüA þðBìq óAlñízƒðAk úƒPƒHƒèA | BùñO ÔèBG óBvðA àü ókoô@ok BK qA ÿApG
.kõG ûly pük JõÞBü ÿApG pãük úÞ lðlýíùÖ ûqAlðA úG ,)òývüo( òývüAo îu ïpâ|þéýì lñ^
lðôo ok ÿpünKBð|óApHW ÿBølìBýK ëçPgA òüA ûkBì òüA .lñÞ|þì QüB×Þ ,ïBÏÆ àíð úðAk lñ^
úG ëBc ôA ô kõG úPyAnâ ÿBW úG JõÞBü lyo ÐéG Bü w×ñO ,ÜüorO ûAo qA ú`ðBñ^ þíu oBývG
ólG BO kõy|þì ó@qA ÐðBì ,kõy óBvðA ólG koAô
.kôpG ûAo ô lðrG Ùpc lðAõO|þì þPhu òýíø .lñÞ lýèõO Ao þOBýcô îùì ÿBø|òýEOôpK
ÜüorO BƒG JõƒÞBƒü óBƒìok ëBƒc òƒüA BƒG ÿrÞpì þH¿Î îƒPvvýu kpƒßéíÎ ok ëçPgA
úG .QuA ûly qBÒ@ ôA ólG úG qõÞõÖ þÎõñ¿ì ÿBÃÎA pãük ô lHÞ ,Bø|úýéÞ BO kõy|þì IWõì

koô@|þíðok ÿBKqA AoôA òývüAo îu úÞÿoBíýG :þüBñTPuA þ×zÞ

êGBÚ óArýì úG þðBìok }ôo òüA óBßyrK úP×â úPzÒ@ òývüAo îu úG úÞ kõG ÿpP^ áõð ê¾A þùGBzì þßýPðs ÀÛð ÿAoAk úÞ lðoAk kõƒWô kpÖ qôo lñ^ ÅpÎ ok ô lñP×ýG oBƒÞ qA ólƒG
ûly JõÞBü þâlðq Qý×ýÞ kõHùG UÎBG þùWõO þƒOBƒÎçƒÆA oõƒìBC ƒì àƒü ȃuõƒO ô kõƒG ûlƒy êýDApuA ok p×ð ôk òüA ".lñPvø JõÞBü êƒTì ókBPÖAoBÞ qA Bü þHéÚ áõy êýƒèk úƒG þƒðBƒGpƒÚ
ëBHðk úG rýð þHðBW ÅoAõÎ úíø òüA BG BìA ,QuA óBy|ólG ok qõÞõÖ lñÚ kõHð ô lññÞ|þì þâlƒðq úP×â úG .lølG Quk qA Ao kõg óBW ólG ÿBÃÎA
.ly ûkpG ôpÖ ÙõÞoBì ÿBK úG óBPuoBÓéG îu êGBÛì ok óBð@ ÿBø|ëõéu BO ûly IƒWõƒì qA pO|{ýG oBG oArø òývüAo îu pýSBO óB¿¿hPì
.QuA úPyAk òüA qA wK qôo lñ^ ÙõÞoBì þƒâoõƒEâ
JõÞBü úÞ þðBìq BO óBì|ëkBPyA úP×â úG .JõÞBü úýHy Quok ;lyBG ïôBÛì òývüAo .QuA oõðBýu îu
îu êGBÛì ok ôA ólG ,lñÞ|þì QÖBüok lñÚ êíßì .kpLu óBW þPvüoôpOõýG úéíc þüBñTPuAoBíýG àü òývüAo ÿApG ÿpøqkBK Bíuo ûqôpìA úG BO
ïBíO êTì rýð ôA ô kõG løAõhð ïôBÛì òƒývüAo lñÚ kõHíÞêýèk úG QìôBÛì ûBýâ qA áBðpÇg oBývG îu òüA .QuA ûlzð AlýK
þíu ûkBƒì òƒüA êƒGBƒÛì ok pƒãük ÿBƒø|óBƒvðA ÿA|úðõíð úG Ao JõÞBü ,þßýPðs ÀÛð òüA ëpPñÞ óõðBÚ QupùÖokô kõy|þì úýùO à^pÞ
úƒG ,ólƒƒG úƒƒG kôoô qA wƒƒK òƒƒýƒvƒüAo ëlG þßyrK ÿBø|{üBìq@ ïBXðA ÿApƒG JBƒüBƒð àü óAõñÎ úG ó@qA ,óBíè@ok þãñW RBdýévO
.kõG løAõg pünK|Iýu@ Bø|ëõéu eÇu ÿôo BW úíø úÞ lñÚ ÿBø|ëõßèõì òüA klì úG RoBÞoBì pPÞk úP×â úG .QuA ûkpÞ
QÚõì QìôBÛì qA ZoBg îu úÞ þðBìq BO .lHv^|þì ,lðoAkoApÚ óBƒßyrƒK ,JõƒÞBƒü ólƒG ÿkBƒÎpƒýÒ þƒƒâtƒƒüô .QuA ûly ûkpG ïBð þãñW fçu
JnW îvýðBßì qA ÿpPùG áok lƒðA|úƒPƒvƒðAõƒO ok Bø|óBvðA qA ÿoBíy|QzãðA kAlÏO BùñO
QƒdO îƒýO ô óBƒì|ëkBƒƒPƒyA wƒƒðBƒƒøõƒƒü .lü@|þíð {ýK þéßzì ,lðBíG ëõéu òPvðAk< :lƒñƒyBƒG úƒPƒyAk ólƒG ok òƒýƒvƒüAo Ao Bùð@ lðAõO|þíð òývüAo úÞ lðoAk kõWô óBùW
Bø|}õì ÿôo kõg ÿBø|{üBìq@okôA þPupKpu pãzøôtK ,óBì|ëkBPyA wðBøõü úP×â úƒG pøqkBK lýðAõPG BO lñÞ|þì àíÞ Bíy úG îvýðBßì ÿA|úèBu 20 oBíýG Bùð@ qA þßü .koô@ok ÿBK qA
ûlññÞoBùì àü Bø|}õì úG ú`ðBñ^ lðly úWõPì ïõéÎ þìkBÞ@ þèõßèõì ÿsõèõñßOõýG úvuõö ƒì pPvðõì pùy þøBãzðAk àýñýéÞ ok úÞ QƒuA
úG òývüAo êGBÛì ok Bùð@ ólG ,lññÞ ÜüorO qõÞõÖ úG òývüAo úÞ kõy|þì qBÒ@ þðBìq êßzì ,òüô >.lüqBvG Ao IuBñì
òýG BíDAk úÞ kõy|þì ê¾ô|ûlðpýâ ÿBø|ëõßèõì koõì ok úÞ óBìq pø RoBÞoBì pPÞk úP×â úG .QuA ÿpPvG óBíè@
.ly løAõg òíüA QÚõì oõÆ úG .lñPvø lì@ô| QÖo ok ëõéu ZoBg ô êgAk òývüAo îu ÿBK ,kõy|þì QHd¾ îvüoôpOõýG BíÏì êc lýéÞ,qõÞõÖ lñÚ
,lñÞ|þì lýÞCBO óBì|ëkBPyA ëBƒc òƒüA BƒG óôok úG Ao òývüAo Bø|ûlðpýâ òüA IýOpO òüA óBýì úG àüsõèõýG oArÖA|äñW àƒü óAõƒñƒÎ úƒG îuA úG Ao ôA pPvðõì þøBãzðAk àýñýéÞ ok
òýƒñƒ^ ïBƒXƒðA ÿApƒG ïqæ ÿBƒø|qõƒXƒì IƒvƒÞ êgAk úG kôoô qA wK îu .lñðBzÞ|þƒì ëõƒéu êìAõÎ qA ûkBƒ×ƒPƒuA úƒG îvƒüpƒOõƒýƒG .lƒü@|þƒì ïBð úßñüA BƒG þƒPƒc ,lƒñƒðq|þƒì Alƒ¾ JõƒÞBƒü
ûkõHð ÿA|ûkBu oBÞ RBðAõƒýƒc ÿôo þƒzƒüBƒìq@ ó@ RBÛPzì Bü þGôpßýì êìAõÎpýËð àüsõèõýG úèBu 20pvK òüA .QuA ÿpãük rý^ }A|þé¾A
BG Ao RBðAõýc îýPyAk| ûqBWA BùñO Bƒì< :QƒuA .kõy|þì þOBýc kAõì rPñu qA ÐðBì ,ëõéu òüA ok lèõO ôlG qA ,ûkõƒG xokôq kAqõƒð úƒÞ
qôk óArýì >.îýñÞ úünÓO òývüAo qôk êÚAlc ok {ƒƒƒðAoBƒƒƒßƒƒíƒƒø ô óBƒƒƒì|ëkBƒƒƒƒPƒƒyA .kõy|þì úP×â Bø|óBvðA ókpG óBýì qA ÿApG
RApSA BùñO úÞ kõG|þì ÿlc úG þPvüBG òývüAo pøBÊqõÞõÖ lñÚ úÞ lðkpÞ ØzÞ óBy|RBÛýÛdO qA ,ÙõƒÞoBƒì þƒâoõƒƒEƒâ 1978 ëBƒƒu ok .QuA óBìok QdO àýñýéÞ
åpì UÎBG ô ly|þì ûløBzì Bø|}õì ÿôo ó@ úÞ løk|þì pýýÓO ÿoõÆ Ao |ûlƒðpƒýâ ëõƒßèõƒì òývüAo îu BG óBPuoBÓéG Qƒìõƒßc óBƒ×èBƒhì Qvhð ÿBøqôo óoô@kBü úG BG JõÞBü okBì
ú^pø .kõy ê¿Pì ó@úGpPùG lðAõO|þì òývüAo þðBìq kpÞ|þì þâlðq ólñè ok úÞ ôA .ly úPzÞ úzýíø ôA< :lüõâ|þì óBíè@ ÿoArâpHg úG ôA lèõO
.ly|þíð óBð@ óly pO|þíu óArýì ,lyBG pPzýG qõÞõÖ óArýì xBvcA ,kõG xõGõOApËPñìõèpOAô êK ÿôo úÞ rýð Rçßzì òýíø >.QƒyAk þƒé߃zƒì àƒü
RBÛýÛdO òüA úXýPð óBì|ëkBPyA úP×â úG ok {ýð òüA .kq {ýð Ao ôA ÿBK óAo ÿrý^ kpÞ .lðBzÞ þcApW QhO ÿôo úG oBG lñ^ Ao JõÞBü
Ao Bø|óBvðA æBíPcA ô RBðAõýc úÞ lñøk|þì óBzð .lGBü|þì {üArÖA òývüAo RBÚôA pPzýG }A|þâlðq Qvhð ëBu ôk ok ôA
îu òüA êGBÛì ok ûkBu ÜüorO àü BG óAõO|þì ûlðôpK qA þzüpOA óApãzøôtK úÞ þðBìq àyrK ,RoBÞoBì òPuoõƒO .QƒyAk æBƒG IƒO
ÿApG pPzýG }ôo òüA úPHƒèA .QƒgBƒu ïôBƒÛƒì þðæõÆ ÿBø|Rlì Bì< :lüõâ|þì JõÞBü YèBÏì
þzüpOA pãzøôtK òüA úP×â úG ô QuA ÿpýãzýK ÿBø|ókpÞ IO êýèk îýíù×G îýƒPƒvƒðAõƒO|þƒíƒð
ûly pük ,lyBG ûly ÜüorO þvÞ úG îu ú`ðBñ^
RBXð Ao ôA óBW ÜüorO òüA BG óAõO|þíð pãük ô >.Qvý^ ôA ïôAlì
ïBXðApu ØéPhƒì ÿBƒø|þƒuopƒG qA lƒÏƒG
.kAk oB^k JõÞBü úÞ lðlýuo úXýPð òüA úG óBßyrK
úƒƒÞ lƒƒðoAôlƒƒýƒìA úƒƒPƒHƒèA óAlƒƒñƒíƒzƒðAk IWõì ëçPgA òýíø úÞ QuA þßýPðs ëçPgA
ú^ pø QgBu ÿApG Bùð@ úG óBy|ÿBƒø|úƒPƒvƒðAk úG .lñÞ lýèõO qõÞõÖ lñÚ lðAõPð ôA ólG BO kõy|þì
óBùWokpãükp×ðôk BùñO" RoBÞoBìpPÞk úP×â
.lñÞ àíÞ òývüAo pøqkBK pPÏüpu
32

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY ,älñðuAqJpèBAùoyóàBãüýzÉýõìÛu
CENTER

QèBüAok QÎBupGpPìõéýÞ45061 QÎpuôpPì 1.82pÇÚ úG þãñu JBùyqôpük ûBâpdu #
.kAk jo ÿpPzüo 2 ÿA úèrèq ,kAlüôo òüA úXýPðokô lì@kôpÖ óBãýzýì

ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok þüAõø ô J@ ûlülK kAlüôo òüA kpÞ ïçÎA Bßüpì@ þuBñyAõø óBìqBu ó@ qA wK þíÞ óBìq Rlì
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì þGpÒ ëBíy ok úÞ QuA þãñu JBùy úG ÉõGpì oõÞnì kAlüôo kpÞ ïçÎA BuBð pãük ÿõu qA Qvýð
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master ,BðBülñüA ,õüBøôA ,BýðAõéývñK ,ÿõñýéüA ,óBãýzýì ÿBø QèBüA óBñÞBu.QuA ûlì@ kôpÖ QüôpPük
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk
.lðkpÞ ûløBzì óBíu@ok Ao þðBzgok ÿõâ rýð )AkBðBÞ( õüoBPðôA ,ÿoõvýì
QÎBupG pPìõéýÞ 45061 kôlc QÎpu BG pPì 1.82 pÇÚ BG äñu JBùy òüA lðq þì òýíhO BuBð

.QuA ûkpÞ þì QÞpc

þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ lýuoqBXì lcpGApG 66 úGqAõøAokoBHÒô kpâ
ÿõñÏì þßýð ÈuõO
úG Aõø ok ÜéÏì oBHÒ ô kpâ QËéÒ lñüõâ|þì óApüA óBPuqõg óBPuA þédì ÿBø|ïBÛì#
(310) 446-8724 þÏÇÛìokoBHÒô kpâ,óBPuqõgrÞpì ,qAõøAok úéíWqA ,ûlýuoqBXì lcpGApG òülñ^

33 .QuA ûlyqBXì lcpGApG 66
lñPvø óBPuqõg ÿBøpùy pãük qA óBXülñø ô ëõÖqk ,}õy ,óBâkBy ,pùzìpg ,pùzøBì ,úülýíc

.QuA ûkõG qBXì lc pGApG lñ^ Bùð@ok oBHÒ ô kpâ úÞ
úG . ûly êPhì qAõøA ûBâkôpÖ ÿBøqAôpK úÞ ûkõG ÿlc úG oBHÒ ô kpâ Rly ,úPynâ úP×ø úÏíW
êýÇÏO úPynâ úHñy qôo ok þâkõè@ êýèk úG qAõøA xoAlì úíø þégAk ÿBùüoArâpHg }oArƒâ

.ûkõG pýâok oBHÒ ô kpâ êßzì BG úPuõýK pýgA ÿBø|ëBu ok óBPuqõg óBPuA.kõG
kõè@oBHÒ îø óApùì ô ïçüA úéíW qA ,ïçüA óBPuA pùy lñ^ óApüA þuBñyAõø óBìqBu ïçÎA ÜGBÇì
úP×â úG ,QuA IÏßìpPì pø ok ïpâôpßýì 150 Aõø ok ÜéÏì RAom ÿApG qBXì lc úÞ þèBc ok.lðA|ûkõG
ô kpâ QËéÒ úPynâ úÏíWpùÊqAlÏG ,óBPuqõg Qvüq Èýdì QÊB×c ûoAkAqA ,ÿpãvÎoBüpùy

.QuA ûkõG ïpâôpßýì oArø Qzø ÿæBG qAõøA ok oBHÒ

óApùO úéXì

iü J@Åõcok òýOõK

lýÎ þñÏü ,kõg þHønì ÿBø lýÎ òüpPâorGqA þßü wÞôlOoA óBýdývì úüõðAs 19qôo #
.lðpýâþì òzW Ao eývì þvýÎ lýíÏO êvÒ

óBPvGpÎok ûkpPvâÿBø ÿpýãPuk

pãýéu ú^Büok iü J@ qBGôo ú`Âõc koAô úýuôo ÿoõùíW wýDo òýOõK pýíükæô ëBvìA þPýñìA îüApW JBßOoA ïBùOA úG ûBìôk þÆ òO 289 ÿpýãPukqA óBPvGpÎ ÍBßÎ úìBðqôo #
.ly .kAkpHgoõzÞòüA þéì QýñìA ÿBøôpýð ÈuõO

,þñíü òO 47 ,þðBPvGpÎ òO 185 ,kAlÏO òüA qA ô oõzÞ 13 ÑBHOA qA óBPvGpÎ ok óBâlypýãPuk
,óAkõu ÿBøoõzÞ ÑBHOA qA ÿpãük oBíy ô þuôo òO 4 ,ÿlñø òO 6 ,þðBPvÞBK òO 12 ,ÿoõu òO 14
ok òO 294 ô oArø 5 ,pÂBc ëBc ok ,}oArâ òüA xBuA pG.lñPvø úýÞpO ô þKõýOA ,òüpdG ,Bßüpì@
úG úÞ lñPvø þðBPvÞBK òO 90 kAlÏO òüA qA .lñPvø wHc ok þPýñìA ÿBø|ïBùOA BG ÿkõÏu ÿBø|óAlðq
RoAqô þOçýßzOoBPgBu fç¾A ÿApG úÞ þìpHìqBýð úG úWõO BG.lðA|ûly îùPì {ÎAk BG ÿoBßíø
úýDôs ok Ao þPèôk QýñìA QuBüo ûBãPuk wýuCBO oõPuk óBPvGpÎ ûBykBK ,QyAk kõWô oõzÞ
AlW óBPvGpÎ oõzÞ RoAqô qA oõzÞ QýñìA úG úPvGAô þPýñìA oõìA {hG ó@ þK ok úÞ kAk 2017
êÞ ûoAkA ,lülW kBùð òüA êýßzO þK ok ;QuA ûlì@ óBPvGpÎ oõzÞ RoAqô úýðBýG ok.ly
RBÎçÆArÞpìô þñÖoõìA þìõíÎ ûoAkA ,ûtüô ûkBÏèA|ÝõÖ ÿBøôpýð ,ûtüô QýñìA ÿBøôpýð ,RBÛýÛdO

.kõy|þì AlW óBPvGpÎ oõzÞ RoAqô qA þéì

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk
oôBzì ô xBñzðAôo
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |15 BG

(LIC.#PSY 13673) ,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì

RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW

kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

34

www.TEHRANMAGAZINE.com

ly êýÇÏO Bßüpì@Qèôk
Iüõ¿O ô úWkõG ûoBG ok Bñu wéXì óBâlñüBíð ÙçPgA êýèk úG Bßüpì@Qèôk #
.ly êýÇÏO QÚõìoõÇG úPynâúP×ø úWkõG ólzð úGkpRÞBØdýÚéõvPOì}AoôópBÖPvóGBpíÎè@
BG óA óA þu þðõürüõéO úßHy
}oArâ Bñu êdì qA îýÛPvì {hK ok ûlññÞ |QÞpy ÿBøoõzÞpãük ô óBPvGpÎ úG þìBËð RBdýévO }ôpÖ óBíè@Qèôk #
óBñ`íø þGrc RBÖçPgA :kAk .kpÞØÚõPì Ao òíü úýéÎ äñW
ok ØÚõì úWkõG Iüõ¿O QùW
ûtüõG RBÖçPgA òüAô QuA óBüpW ô óBPvGpÎ úG fçu }ôpÖoõzÞ òüA úÞ lüõâ|þì óBíè@ Qèôk ÿõãñhu >RpHüBu óB×PuA< |
ô oõùíW wýDo òýG ÙçPgA .QuA |ûkpÞ ØÚõPì Ao òíü úýéÎ äñW ok ó@ ldPì ÿBøoõzÞ pãük
BO ly UÎBG RApßìk óBâlñüBíð
.kõy êýÇÏO Bßüpì@ ëAolÖ Qèôk ô koAk pýSBC O ÿkõÏu îüso pG îø óBíè@ Qèôk îýí¿O òüA ,>xpK|òíü< ûBãüBK úPyõð úG
ok MìApO lèBðôk QðlüqpK IýÒpO óBPvGpÎ úG þìBËð RBdýévO }ôpÖ ØÚõO úG Ao þGpÒpýÒ ô þGpÒ ÿBøoõzÞ pãük lðAõO|þì
qA ÿpýâõéW ÿApG Bø|}çO òüpg@ ûkB×PuApGþñHìþüBø|þðApãðkõWôêýèkúGúÞkpÞïçÎAsôpðúWoBgRoAqôrýðòüAqA{ýK .lñÞ
pHøo BG Bßüpì@ Qèôk óly êýÇÏO ØÚõPì Bíuo Ao RAoBìA úG fçu }ôpÖ oõzÞ òüA ,òíü äñW ok RAoBìA úG ûly ëBuoA ÿBø|fçu qA
kpÞ oAlük rýð Bñu ok Bø|RApßìk
oAlük òüA úÞ luo þì pËð úG þèô .lñÞ|þì
.QuA úPyAlð ÿA úXýPð rýð

ûpãñÞ pÂBc ëBc ok BìA lðõy|þì þèBì òýìBO Jõ¿ì úðæBu úWkõG ÜüpÆ qA ëAolÖ ÿBø|óBìqBu
.QuA ûlðBìqBG RlìlñéG úWkõG Iüõ¿O qA úWkõG úñürø þãðõã^ pu pG pËð ÙçPgA êýèlG Bßüpì@
BG .lñÞ|þì àíÞ pãük ûBì àü qA pPíÞ þñÏü úüoõÖ úíýð BO Qèôk oBÞ úìAkA úG þéÏÖ QÚõì úWkõG

.koôBýð Quk úG Ao þÖBÞ ÿAo Bñu ok îø QÚõì úWkõG òüA úíø òüA
àýÖApO ,þéì QýñìA ûqõc ok úéíW qA þPèôk ÿoôp RBìlg BùñO Qèôk óly êýÇÏO îÒpG

.lñøk|þì úìAkA kõg oBÞ úG wðAsoôA ô Bø|óAlðq ,úHÚpPìpýÒ eðAõu ,þüAõø
.ly ûlýzÞ þéýÇÏO úG qôo 16 ÿApG 2013 ëBu ok Bßüpì@ Qèôk oBG òüpg@

BðpŸG ZpüA pPÞk
àyrLðAlðk

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG |

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ

óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì
lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

35 (818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335

óApùO úéXì

{üAórÖApA üoAkï>kþpìG@ÿ|þBøG |þ{PÛüðB<ÂoþBðuopG

oBßPGA úìõ¿Ïì ÿoBW ëBu ûBì|òükoôpÖok ,Bøpùy þÃÏGokô( þDrW BìA .lzßGpüq úG Ao qôo úÞ þyoArâ ok QuA ûkpÞ }çO ríƒüBƒO {Ûð þyoArâ ok rƒíüBƒO áoõƒüõƒýð #
ô >óBüoõìqBW< ,>óBãPhG< ÿBø|JæBO åpì qA ô BøkõHíÞ qA )pýãíz^ ô îùì oBývG þDrƒW Ao þG@|îÞ {Ûð lypzPñì ,ûBì|ÿk 28 ,úHñy|YñK ok þðBGBýg RBÂApPÎA qBÒ@ ok Ao þG@|îƒÞ
30 úÞ kõG ûkpÞ ïçÎA ô ûkAk pHg >þðõgôBâ< þuopG óApüA ok þðBGBýg RBÂApPƒÎA qBƒÒ@ ok ok ríüBO áoõüõýð .QuA ûkpÞþuopG óApüA
ÿkõGBð úG ôo óApüA ok þøBýâ {yõƒK lƒ¾ok >.QuA ïkpì þPüBÂoBð úüoõu ,úüpXýð óõ^ þüBøoõzÞïBð úG AlPGA
qpì< úG Bø|óBPuA qA ÿoBývG ÿBø|òýìq ô QuA ûBìok >óBùW ÐGBñì úvuõì< ëBc òýíøok .lñÞ àü pø ok úÞ lñÞ|þì ûoBƒyA þƒèBƒìõƒu ô
þG@ {ñO óArýì úÞ kAk oAlzø þyoArâ ok ÿoBW ok óApüAok ÿpuApu RBÂApPÎAqA ûqBOoôk þÎõð úG ØéPhì ÿBø|êßy úG J@ óApdG<
.QuA |ûly àükrð >QzâqBG êGBÚpýÒ ÜHÆ óBýì òüAokô QuA {üArÖA úGôo óBùWok þüBøoBÏy BG lùzìpùyok ûBì|ÿk Qvhð úP×ø þãñW þPc ô RpWBùì Zõì ,þðlì þìAo@Bð
pýÒ< óApüA ok òýìq QvzðôpÖ ,ôA úP×â úG {ñO BG 2040 ëBu ok oõzÞ 33 Bø|þñýG|{ýK BìA ,ly qBÒ@ ïkpì lG ÿkB¿PÚA ÐÂô ûoBƒGok
qA ÿoBývG ÿBø|òýìq< ô QuA >QzâqBG êGBÚ óApüA .ly lñøAõg ôo|úGôo lüly oBƒývG þƒG@ ÿBK ô kpÞ AlýK þuBýƒu þƒé߃y kôq þƒéýƒg .>QuA ûkq òìAkoBýÎ|ïBíO
p×c ô J@ úüôo|þG QyAkpG êýèk úG Bø|óBPuA óBýì úG rýð >ÿA|úñìBgpG åpì< óõ^ þüBøoBÏy úG IüpÚ QüpTÞA úÞ pƒýgA ÿBƒø|ëBƒu ok
QzâqBG êGBÚ pýÒ úÇÛð úG qBXìpýÒ ÿBø|ûBƒ^ .QuBøoõzÞ òüA qA þßü ô lüly þíýéÚA RApýýÓO qA óAlñízðAk ÝB×OA
kõg ÙAløA qA þßü ûoAõíø óApüA ok Bø|Qèôk .lì@ Bü þG@|þG UdG ,lðA|úP×â òhu òýìq {üBìpâ
.>lðA|ûly àükrð Ræõ¿dì lƒýèõƒO {ƒüArƒÖA ô þƒüBƒ×Þkõƒg Ao þüBøoõzÞ ïBð úG AlPGA ok ríüBO áoõüõýð êülHO ûlññÞ|óApãð êDBvì qA þßü úG rýð þG@|îÞ
,lýDõÞ|àì BýèõW qA êÛð úG ríüBO áoõüõýð .lðA|ûkpÞ ïçÎA þìAk ô ÿqoôBzÞ àütOApPuA úÞ lñÞ|þì ûoByA þèBìõu ô úüoõu ,úüpXýð óõ^ ô þOBÛýÛdO ÿBø|úvuöõì ok ú^ ,QƒuA ûlƒy
óAõƒñƒÎ BƒG þƒOBƒÛƒýƒÛƒdƒO rƒÞpƒì àƒƒü óôBƒƒÏƒì ô ÿqBulu úG êuõO BG þPuBýu òýñ^ BìA úG ØéPhì ÿBø|êßy úG J@ óApdG< àü pø ok pßÖ ÿBø|ÝBOA ô Bø|Qèôk ok ú^ ô Bø|ûBƒãzðAk
úG «BíýÛPvì þG@|îÞ úÞ lüõâ|þì ,>ÿA|óA|þƒu< ëBHðk óApüA ok þñýìqpüq ÿBƒø|J@ qA ûkBƒ×PuA þPc ô RpWBùì Zõì ,þðlì þìAo@Bƒð þƒÎõƒð
lðAõO|þì< BìA ;kõy|þíð þùPñì äƒñW ô {ƒñO BG ,úPynâ ëBu lñ^ok ëBc òüA BG .QuA ûly .Bø|Qìõßc
lyBG ÿrý^ óBíø lðAõO|þì ,lyBG ó@oôrýèBOBÞ Ép×ì ûkB×PuAô þíýéÚA RApýýÓO ,}oBG kõHíÞ .>QuA ûkq òìAk oBýÎ|ïBíO þãñW qA þgpG úÞ QuA ûlññÞ|óApãð olÚ ó@ ÐÂô
qA ÿoBývG ,þñýìqpüq ô þƒdǃu ÿBƒø|J@ qA ,ê`ýì lüõƒük qA êƒÛƒð úƒG úƒìBƒðqôo òƒüA lðA|ûlýÛÎ òüA pG þñýìq ÐGBñì ô J@ óBuBñyoBÞ
.>koô@|þìok õðAq úG Ao ïBËð àü úÞ .QuA ûly ôo|úGôo Ép×ì þßzg BG óApüA ÜÆBñì úÞ lüõâ|þì ,óõvíýPuA ÿrÞpì ok xBñyoBÞ pG úðpãük ,kpýãGokpâA ,ïõu þðBùW äñW úÞ
Bø|óBGBýg úG þG@|þG pÆBg úG ïkpì ,úüoõu ok xBuA pG ríüBO áoõüõýð úñýìq òƒýíø ok òüpOoBßy@ ô òüpO|ëõƒíƒÏƒì qA þƒßƒü þƒG@|îÞ êýèk úG Bü J@pu pG úÞ ,ûpýÒô çÆô Q×ð pu
Qìõßc òzg koõgpG BG QÞpc òüA BO lðlìBýð óBPuA 31 qA úÞ lüõâ|þì ê`ýì lüõük RBHuBdì òýìBO ok Qèôk àü úÞ QuA ó@ ÿBø|úƒðBƒzƒð
qõñø úÞ lìBXñýG þégAk þãñW úG luA oBzG J@ ÐGBñì ûlñü@ ëBu 50 ok< óBPuA 12 ,óApüA ûkõG ïBÞBð óAlðôpùy úG úýèôA RBìlg ô BøqBýð .QÖpâ løAõgok þG@|þG
pìA òüA ok þG@|þG BìA ;Qvýð ïõéÏì {ðBƒüBƒK úüoõu þégAk äñW qA úÞ þèBu lñ^ ok
.>kpÞ lñøAõg ïBíO Ao kõg þñýìqpüq .QuA ûlyoBývG UdG ÑõÂõì òüA JBGok ,konâ|þì
.QyAk åorG þzÛð þPèôk lðAõO|þíð J@< :ê`ýì ÿBÚ@úP×â úG ok þðBzð {ðBüBK qA qõñø úÞ þãñW úÞ QuA
.ly qBÒ@oõzÞ òüA ok þG@|îÞ BG Qvýð Quk
2009 BO 2006 ëBu qA úÞ þÇdÚ ô þèBvßzg
BøBPuôo qA RpWBùì úG QÖBü úìAkA oõzÞ òüA ok
qA ô kq òìAk åorG ÿBøpùy úG Bø|óBPupùy ô
,pìA òüA þKok .óBðAõW óBýìok ÿoBßýG úG BXð@
ô kpÞ rüpHè Ao ïkpì pH¾ ÿkB¿PÚA êDBvì oBzÖ

.lñPhüo Bø|óBGBýg úG 2011 ëBu ok
ëBu 14 îÞ|Quk þèBu|àzg rýð óApüA ok
ô úPÖpâ Ao oõzÞ ÜÆBñì qA ÿoBývG óBHüpâ QuA
þOAoBHÎ óAõO|þì oBHgA ok qôo pø úÞ QuBø|ëBu
{ñO< ô >þèBvßzg< ô >J@ óApƒdG< óõƒ^
RBìBÛì pPzýG Ao RAoBHÎ òƒüA .lƒük Ao >þƒG@
òüAqA wK ,lðoô@|þì óBGqpG þìçuA ÿoõùíW

.lñPvýð êÖBÒ Rçßzì
óBìqBu wýDo ,ÿpPðçÞ þƒvýÎ úƒéíW qA
{üBíø ok úPynâ ûBìom@ ok ,Qƒvüq Èýdì
ÿqoôBzÞ RoAqô ok úÞ >áBg þðBùW qôo<
kôldì QýÖpÊ BG óApüA QyAk oBùÊA ,ly oArâpG
þüAnÒ Ræõ¿dì lýèõO óAõO pãük áBg ô J@

.koAlð Ao QýÏíW óõýéýì 80 ÿApG
áoõüõýð úìBðqôo ëBc ,RBìlÛì òüA ïBíO BG

36

www.TEHRANMAGAZINE.com qA þðApüA lñ^ þuõuBW ëBíPcA
óBíè@ok óBükõùürÞApì
37
ZApgA ô óApüA þèBíPcA óBuõuBƒW BƒG óBƒíè@ oBÞêdì úÞþðBýðApüA ApøBÊ #
òýèpG qA ,ÿlWBì þéÎ ,þìçuA ÿoõùíW pý×u úéýuô úG þâqBO|úG óBy|Qƒðõƒßu ô
þgpG ûly þuoqBƒG óBƒíè@ wƒýéK
.lðA|ûly |úPÖpâ pËð QdO Ao óBükõùü rÞApì
ok "Bßüpì@ óBƒükõƒùü úƒPýíÞ" pƒPÖk | QuA úPyõð xõÞõÖ úéXì .lðA|ûkõG
þuõuBW úG óõñËì óBƒýðApƒüA úƒÞ
òýèpG ûBLu ûtüô óAkpâ àü úƒG úƒPvGAô
Bßüpì@ óBükõùü úPýíÞ pülì ,pâpG olüBG
fpÆ óly çìpG qA wK úÞ lüõâ|þì ,òýèpG ok .lñPvø xlÚ
þPvüoôpO RBýéíÎ ïBXðA ÿApG óApüA þèBíPcA pƒHg oBƒzPƒðA qA wƒƒK qôo úƒƒu
úG lüBHð þðBƒíè@ óAoAlƒì|QƒuBƒýu ,óBƒíè@ ok ok þðApüA 10 oBÞ êdì ô úðBg {ýP×O
úéXì ,óBƒíƒè@ ؃éPƒhƒì ÿBƒø|QƒèBƒüA
.lðonãG ÑõÂõì òüA qA þâkBu úG àükrð ÐGBñì qA êÛð úƒG xõƒÞõƒÖ þƒðBƒíƒè@
óApüApý×u ZApgA QuAõgok kApÖA òüA úÞ lüõâ|þì oõzÞ òüA þPýñìA ÿBøôpýð
qA óApüA pý×u ZApgA úÞ lüõâ|þì pƒâpƒG êýDApuA úG úPvGAô ô óBükõùü rÞApì qA ÿoBíy qA
lyBG óApùO ÿApG òyôo ïBýK àü lðAõO|þì òýèpG
}A|þüBKôoA óAldPì ô óBíè@ lüBG òüA qA pOApÖ ô .lðA|ûkpÞ þuõuBW
óBýìBËð|úHy ,óBñHè úéèA|Jrc ô óAoAluBK ûBLu óBükõùü ÿAoõy êÞ pýGk ,pPuõy ÙqõW
ÿBø|êßzO QupùÖ úG Ao óApüA QüBíc koõì ïAlÚA òüA úÞ QuA úP×â úìBð|úP×ø òüA úG ,óBíè@
.lñÞ îüpdO Ao Bùð@ô úÖBÂA þPvüoôpO kõy|þì úP×â .lðBíƒG RAqBƒXƒì óôlƒG lƒüBƒHƒð
þuBuA óõðBƒÚ qA QƒÊBƒ×c ëAolƒÖ ûoAkA QdO þuõuBW úG óõñËì óBýðApüA úÞ ÿrÞApì
úG lypzPñì 2017 úýDôs úÞ þyoArâok óBíè@ oApÚ òýèpG ok ûlíÎ oõÆ úG lðkõG úPÖpâ pËð
qA ,xlÚ ûBLu úG úPvGAô óAoõìBì ÿBø|QýèBÏÖ
ûoBGok RBÎçÆA ÿoô@|ÐíWô kõñy ÿApG úéíW .lðoAk
.kõG ûkpÞ ûoByA ,"þéýDApuA Bü ÿkõùü ÙAløA" úG àükrð ÐGBñì qA êÛð úG xõÞõÖ úéXì
ok þøBâkAk rýð úPynâ ëBu xoBì ûBì QýÏíW rÞpì úÞ kAk }oArâ þPýñìA óAoõìBì
ô þuõuBW ïBùOA úG Ao oBHO|þðBPvÞBK àü òýèpG ô òýèpGolðBvßèA óAlýìok wÞôlOoA óBükõùü
ûBLu xlÚ ÿôpýð ÿApG RBÎçÆA ÿoô@|ЃíW þðApüA kApÖA úéýuô úG rýð rÞpƒì òƒüA ïBƒgBƒg
ok þPvüoôpO RBýéíÎ ïBXðA Ùlø BG óAoAluBK
ûBì úu ô ëBu oBù^ úG ô úíÞBdì úvðApÖ ô óBíè@ .lðA|ûkõG pËð QdO þuõuBW úG óõñËì
)ÿk 26 / úüõƒðAs 16( úƒHƒñƒy|úƒu qôo
.kpÞ ïõßdì óAlðq þðBPukAk îßc BG óBíè@ QýñìA ûoAkA óAoõìBì
úÞ QuA ûly îùPì oBHO|þðBPvÞBK kpÖ òüA ok Ao óApüA lðôpùy ûk oBÞ êdì ô úðBg ëAolÖ
kBƒPuA àƒü koõƒƒì ok ëBƒƒu àƒƒü îƒÞ|Qƒƒuk ô ,ópüBG ,åpHñOoôô ókBG ÿBø|QèBüA ô òýèpƒG
ïBð úG wüoBK ûBãzðAk þéýDApuA -ÿõƒvƒðApƒÖ ÈH Ao þÞoAlì ô þuoqBG òèB×Puô òüAokoõð
óApüA þPýñìA óAoõƒìBƒì ÿApƒG ,"}ôAo lƒüôAk"
300 îÞ|Quk ô ûkpÞ|þì ÿoô@|ÐíW RBÎçÆA .lðkpÞ
ô lì@ô QÖo ÿBøpývì ûoBGokõDlüô 20 ô wßÎ xlÚ ûBLu BG ÉBHOoAô þuõuBW úG óõñËì
Ao kõg îßc úÞ lüõâ|þì óBíè@ þðBPukAk
.QuA ûkpÞ úýùO ôA þPÊB×c RBðBßìA ëAolÖ ûoAkA RBÎçÆA ô Bø|}oArâ xBƒuA pƒG
òýñ^|îø kpÖ òüA úíÞBƒdƒì óBƒüpƒW ok .QuA ûkpÞ okB¾ þuBuA óõðBÚ qA QÊBƒ×ƒc
,úGôo lèõùƒñƒüAo ûoBƒGok ôA úƒÞ lƒy oBƒßƒy@ RBýƒéíƒÎ úƒ×ƒýƒÊô ûoAkA òƒüA ïoBƒùƒ^ {ƒhƒG
òíXðA òýzýK wýDo ô þðBíè@ oAlì|QuBýƒu
okô ÿoô@|ÐíW þOBÎçÆA rýð êýDApuAô óBíè@ .koAk ûlùÎ pG Ao þuõuBWlÂ
kApÖA òüA úÞ lüõâ|þì xõÞõÖ úìBð|úP×ø
.QuA úPyAnâ óApüA þPýñìA óAoõìBì oBýPgA ûBLu ÿqpì óôpG lcAô ,xlÚ ûBLu úG úPvGAô
úG úÞ lñPvø þìçƒuA ÿoõƒùƒíƒW óAoAlƒuBƒK
ok þPvƒüoôpƒO RBƒýƒéíƒÎ ÿApƒWA ô þƒcApƒÆ

.lðõy|þì îùPì ØéPhì ÿBøoõzÞ
þüBø|óBßì qA pãük þßü Bø|}oArâ ÜGBÇì
þPvüoôpO úéíc Ùlø óAõñÎ úG æBíPcA úƒÞ
ïõuõì mõ×ð BG óBìqBu pPÖk úPÖpâ oApÚ pËð QdO
ûkõG òýèpG ok "Bßüpì@ óBükõùü úPƒýƒíƒÞ" úƒG

.QuA
úüpzð BG õâô|Q×â ok rÞpì òüA óæõEvì
Qèôk úðBÏÆBÚ koõgpGoBPuAõg "léýG" þðBíè@

óApùO úéXì

îülñhG îø BG þíÞ

îÒ úñd¾ þéýg úñÞ þì ûBãð ûoAk ûkBPvƒüAô
qôo úü kAõhG úßñüA xpO qA þèô kõG ÿrýãðA
!ïkpÞ úè ïpßuõu ú`G Ðüpu ûpýãGõy úñð ïBÛPðA

úPup×G õypvK kAõg þì ôlèBðôo wüpƒÞ| .15 kpâpG BýG :úãýì úÞ }ôBýupÏy ÿ|úßýO òüA .1
ûBãð àü BG ïBãð BO ûlzðpýu QOkBÎqA úðõg BO
ïBÚ@ îñì .úðõhG xok óBPvéãðA úuolì òüpPùG oBG 5 QéÎ úñÞ þì úýWõO çìBÞ ûlzð pýâok ûqBO
þì AlýKôo úuolì òüpO|RBðBßìA þG Qzâ þì
2 ûpíð BGôo úéÞ îèôA óõíø kBPup×ýìôoBì kpÞ | |!õzWAôkqA

/: îüly þì äñ^pg úýHy ókrýì| | ÑôpyÿBýìBOúÞ}BXðôAÈÛÖólðõgxok| .2

óæA þèô óoAk Aoq@ô õýéGk ïA þG ApvK ÿ úíø .16 ÿkoôBýì lüBHð JBPÞ úãýì IÚApì þðõhG þñÞ
!óBdPìA úvéW pu
úuAô ,úøBâpýíÏO/úðõzyAkAk Quk óõzñýyBì
!QèBHðk óBýì lüApK BG óæA òýíø
ûkpÞûBOõÞõyBøõìúÞÿpPgkqApO|áBñupO| .3
lñhHè ÈÛÖ þâ þì {ùG þ^pø úÞ úƒükBƒPuA
píÎ ëBu 120 úðõã^" :úPyõð JBPÞ ôoBü .17 !úðrýì
/: ûkpì þãèBu 57 õO }kõg êßuA lÏG "îýñÞ
||
õypu QcAo ÿoõW úüôpPìõO îýPuk êÓG .18 þzñì úG lüBG pPÞk IÇì ÿpýì ûly ÿoõW| .4
ïõðBg þßü óôA ïlìôA pPÞk ïõðBg lýzhHG þãG
...ólðõg xok òýc óBüõXzðAk l¾ok90 QýÏÂôõíPuk ïAõg þì úÞ ûlýGAõg îðõyôo úPyAnâ ûqBWA ,îñýHG ôo úñÞ þì oBÞ óõOpËð püq úÞ pPÞk
RBùñO QƒÚõƒ`ƒýƒø îãƒG {ƒOoõƒ¾ ôo ïoAnƒG
!òì ÿ|úðôõük ïoAnýíð !ópýãýì úÖBýÚ BñüA úÞ lÛñüA ?lük þì
||
ô ïo þì îP×â ïpPgk Quôk BG RBÞ ÐÚõì| .5
QýñìA wc Akpì ØK ô pg ÿAl¾ úãýì .19 {PuAo úð Q×â RpvK îuA úzýì îíuA îðôlýì
}Bø ú`G úG BHy ûokBì þñÏü .úñÞ þì kBƒXüA
qBG þƒèô îƒýGAõƒhG îƒýðõƒO þƒíð úƒPuok úƒãýì oôk úü îükpÞ JBhPðA þéÎpýìAõðõìpvK îuA Bì
!ïkpÞ RBÞ úãük
!îüoAk QýñìA pßyôoAlg ||

p×u qA îÛýÖo úÞ òüA þñÏü þOBÛHÆ ÙçPgA .20 þèô .ïoAlð þéßzì îðq ókpÞ oBÞ BG òì| |.6| |
BO úñÞ oBÞ úðõg Zpg ûqAlðA úG úyBG úPyAk úÂpÎ
óly ïõíO xpOqA òì ûoArýì îéýÖ }Bßðçüpu .îñÞ QcApPuA îðõPG òì
!îñýHG îðõO þíð îPð îXc
|| |||
þíð oBÞõãG ûlG ëpPñÞ úü BýðApüA úG Bíy .21| | ëBÛOpK }ApG úÞ ôo þvÞ lüBG ïk@ ïlÛPÏì| .7
ô }puõO ólýGõßð BPñ^ óõyl¾ok90 úâA úñÞ þPc .úñßð ëô úãük ô ûpýãG ,úñßýì QuõƒK
òì }õâ õO órG BýG ókpßð RõÖ õzüpOBG oôk úü oBƒÞ òƒüA úƒÞ olƒÛƒðA .úƒñƒÞ ZAôkqA }BƒƒøBƒƒG
| | .QuBupÖ|QÚBÆ
äñø@ ô óôoBG BG òýyBì õO qA ÿoõXƒ^ .22 ||
ëBc ok úzýíø ïBGBG òì ,óoAm þì ÿoõƒPƒuA þì BPvñüAõO óõìBPuôk úÞ þ×Çè òüpPzýG| .8
!úðkAk {dÖ þy ÅõÎ }|úuAô ÿpÂBc þðõíù×G {G ÿAõg|þì þPÚô óoArýì wßÎ þPÚô úÞ úñüA òñßG Bì úG òðõƒO
óõGpÚ þßèA îýyBHðoõHXì Bì ólñHGõðõyBPñìBÞ
ÿApG þy þìoAlýG úÞ eH¾qôopø úPyõð .23 Alg ûlñG QÖo kpÞ ëô QyAk Üc þìoBÆ .13| | ||| !îüpG óõy úÚl¾
.òÞ ëBHðkõðôAô }BG úPyAk Ùlø àü Rkõg þì {dÖ kq þíð koõg þì {dÖ kq þì êâ oAk ú`Gô òPÖpâ óq ïBø ëBuô òu îø úíø .11
úñüA îÖlø BùñO îy þì oAlýG úÞ eH¾ qôo pø òì þíð ÿqBG koõg þì {dÖ kpÞ þì ÿqBG koõg ûpð ïBK úÞ úñüA úG îuAõc qõñø òì QÚõðôA ,óly ôo òPgAlðA lñGpíÞ ôpPì õƒO úƒÞ þƒüBƒñƒüA .9
ûoAk qBG úPÖo úÞ ïæBc úPHèA koõg þì {dÖ kpÞ ÿAl¾ ópýì úƒÞ ûAo ,òƒyôpƒÖ þƒì óõƒzƒyôk
.îGAõhG îðõPG ûoBGôk úzG Iy úÞ /: Bø àýüAqõì Èg ôo
òüpHýì ôo óõPñýyBì þPÚô AoAlèõK Bíy| .24 !ûoõg þì {dÖ || .ólýì ôo þÇuô óôpÚ }õK|ûoq ÿBø|úýèAõy
QÚôpø BýèõíÏì Bì þèô ,ûpýãýì óôoBG }AôoBÞ BGlykoïõéWqAàuõuúüïkõGþüõzuk| .14 ïkrýì äðq óæA îPyAk pøõyokBƒì }BƒÞ .10
ZArì îüoõy þì lüBO ô äñè BG ôo óõíñýyBì àuõu ú`G úü ïlük õƒùƒü ïkpƒÞ {ƒùƒè ïBƒK úð ûoB`ýG .ûqõvýì ÿõýÞ ÿApG îèk þéýg| .12 îP×â þì {èôA ,ly þì Aô îèk ïkAk þì {¾pc
êHÚ BO úð ,ûoAk úÖBýÚ úð ûoAk þGBvc Quok îuA úPßu úÞ lÏG óõýéýì 50 ïlüpg çÆ wüôpu úü
!ûrüpýì îø úG êdì ÿBùÒçÞ ,úìõéËì þéýg ûoAk þGõg ûrì ólýuo êìBƒÞ
.ïlüpgqBýKÈÛÖîP×âÕôokîP×âþìkpÞ 38
.þéýg

www.TEHRANMAGAZINE.com

39

ÿpãük rý^ Bü ô ÿõvðApÖ Bü þuôo Bü kõG þðBíè@ :îP×â óBñÞ að að ô ïkAk ?úýDBXÞ óApùO úéXì
.kõG >...õð...õð...õð<- :Q×â îø ïolK óBPuôk qA þßü
pýg úG òì þíWpPì òƒýèôA ,ëBƒc pƒø ok ÿBø îz^ ÿõéW Ao {PÎBu, þWoBg kpì ...órG Ùpc }BøBG,úâ|þì QuAo- òývð rürÎ
þíWpPìëoîPuAõg|þìúÞïôkoBGþèôQynâ kAk òìoBG òüA.Q×â þüBø rý^ àüô koô@ òì kBü þvýéãðA îéÏì qA úÞ Ao þƒüBƒø úƒéíW
.lzð ïBíO þâkBu òüA úG îñÞ ÿqBG Ao :ïkq :îP×âôAúGîøpuQzK,ïkõG||úPÖpâ ëôA {hG
kAõƒu|úƒPHèA,ïkõƒG óBƒƒPƒupƒƒýƒGk ïôk ëBƒƒu >óAô þOoõÖ rüA pHìBð ÿBì<- >?îýð oõü rüA RAô<-
ïolK BìA...kõG ûkpÞ QÖpzýK òì þvƒýƒéãƒðA ôApuòìôlýzÞ|þìkAkòìpuþWoBgkpì Ùpc þvýéãðA úG úéíWôk îø þWoBg kpì
...kpÞ|þì >õéÒ <þéýg ...ïlýzÞ|þì kAk :îP×â ô ïlzð úWõPì òì þèô,kq
qA BO Qzƒâ|þƒì þƒPƒ¾pƒÖ ëBƒHƒðk úƒG îDAk þvýéãðA êHéG êTì }pvK úÞ òüA qA ïolK >.òvc rüA îýð ÿBì<-
.lñÞØüpÏOòìókpÞQHd¾þvýéãðA ÿúèkBXìôUdGþWoBgàüBGôlðq|þìÙpc kAk ïpu úƒG,QƒýðBƒH¿Î BƒG þƒWoBƒg kpƒì
þvýéãðA ÿ ûkAõðBg àü,óBPvGBO ëBu ó@ !kõGoBhPÖAôoôpÒôRnèokÝpÒ,lñÞ|þìþË×è óBíâ òì ÈGo þG ÿBø ÙpcqA ïlýíùÖ .lýzÞ
okô lì@ ûpürW úG þ¿gpì ïBüA ólðAonâ ÿApG :lýupKïolKóBPuôkqAþßüÐÚõìòüAok ...ïAûkpÞ }AûphvìûkpÞ

ÿBø ÿkBG@qA ïAlÞpø úG BøqôoòüA #
lüôpG,koAkoAõðBg ûkrðBK-ûk úÞQßéíì
ôo úGôo óAk þvýéãðA p×ð úu- ôk BƒG
.lüõy|þì
pùy ÿõO... kõHð oõÆ òüA úÞ Bø ܃GBƒu
-ûk ly|þì Qícq úG þâorG òüA úG ëõHðBPuA
.kpÞ AlýK óAk þvýéãðA ûkrðBK
úuolì ÿõO úÞ ïkõG þðBvÞ òýèôA FrW òì
.ïkpÞ þvüõð ïBð þWoBg ÿBø óBGq xçÞ ok
ok þWoBg ÿBø óBGq òPÖpâ kBü,Bøqôo ó@
{èk þé¿dì pø .kõHð ÿoBƒHƒWA Bƒø úƒuolƒì
úG .QÖo|þì þWoBg óBGq xçÞ úG QuAõg|þì
ok óly pÂBc qA ,Bø ú`G pPzýG QùW òýíø
qôo úu ok þvýéãðA kõG òüA pO|îùì êßzì .lñPyAk BGA óBGq xçÞ
úWoBg ÿBø óBGq xçÞ ok wüolO ÿApG úÞ
óBGq xçÞ ok úÞ Bì ô ly þíð AlƒýƒK îéσì
ûBì úu-ôk ,îükõƒG ûkpƒÞ ïBƒð QƒHƒS|þƒWoBƒg

.îükõG ØýéßOçG
óBGq îéÏì àü IÛÎ þOlì úÞ òüA qA wK
ly AlýK þíéÏì àü ,ûpgæBG ,lñPzâ þWoBg
Bì úG kõG pÂBc ô QvðAk|þì þvýéãðA óBGq úÞ
.lølG xok
ëôA þðBùW äñW ïBãñø þvýéãðA îéÏì òüA
QyAkoApÚ Bì ÿ úðBg ÿôo úGôo úÞ þâorG ÕBG ?úâ|þì þ^ ôoBü òüA- ûpürW úG þPzÞ pOkôq ú^ pø,ïkpÞ|þì BÎk þvýéãðA.kõy|þì Bø þvýéãðA pýuA òýÇvéÖ ok
.lðly òÞBu, IOpì ,ïlG JAõW þ^ ,îPvðôk þíð úÞ òì ...îñÞ AlýK RBXð úßéùì òüA qA òì ô lupG ó@okôAô ,lññÞ|þì lýÏHO óBPuôlñø úG AoôA Bø
:lýupK ïolK qA îéÏì JBñW|úPHèA .kpýâ|þì kBü Ao þvýéãðA BW
Bø þvýéãðA ÿ úðBg úG lüBG:Qƒ×â ïolƒK ...ïkq|þì Ùpc ôoBü BG BG .QyAlð þÎçÆA òüpO à^õÞ þvýéãðA óBGq
.îýDõãG lì@ }õg Bø ó@ úG ô îüôpG :Q×â ïolK úÏÖk òüA õy JAõW Ap^ ?úâ|þƒì þƒ^ ôoBƒü òƒüA- òüA qA òì ô ,kõG îñPÓì Bì ÿApG ôA kõWô ëBc òüA
{èô.oAnðôoBüpu úGpu kBüq, óBWpvK- ?ÿk þíð Ùpc þvýéãðA ÿA úéíW lñ^ ,îPvðAõO|þì úÞ
QOBì Ap^!úƒãük órƒG Ùpƒc:Qƒ×â ïolƒK ?kAõg|þì þ^ îñýHG õãG .òÞ phÖ úƒíƒø úƒG ô ïkõƒG ëBƒdƒyõƒg þƒéÞ îðrƒG
?ûkpG JAõW þG îPvðAõO þíð úãük Ao ïolK ëAõö u úWõPì {ðBPuôk ô ïolK úÞ òüA pÆBg úG òì
òP×â úG Ñôpy ûoBGôk ,lüBýð ok oBÞ lñâ ô lðõzð ...îPgôpÖ|þì
:ïkAk JAõW þã^BLPuk BG .ïoAnãG ,ïkõG|úPÖpâ kBü þvýéãðA xçÞ ok úÞ þOçíW {èk ô kõG pO ëBdyõg îø òì qA ïolƒK
ëôA ,kq Ùpc þvýéãðA úy þíð úÞ úíø BG- :îP×â jo úG Apì ókpÞ QHd¾ þvýéãðA QuAõg|þì
QcAoBð þPzÞ òPÖo|úPvø@ qA BGBƒG òƒüA- : ïkpÞ
?úü þvýéãðA ûpPgk òüA îñýHG lüBG QÞpc|úPvø@ olÚ òüA Ap^ þPzÞ úâ|þì ,ûly >?õüo@ôBø<- !lzßG|êýìBÖ ô óBPuôk
:lýupK þvýéãðA úG ûpPgk YñK QÎBu ,îýPvø ûAo ÿõO|úPÎBu lñ^ !úñÞ|þì >êývñK rüA wük<- {ðBPuôk qA BOlñ^ô ïolK ÝB×OA úG Iy àü
?lýøAõg|þì þ^- ...îülýupð qõñø ,îükpÞ QÞpc îýð ô qA QýðBH¿Î Rly qA ,úü þƒWoBƒg ôoBƒü þéHýø ÿ ûpürW ÙpÆ úGô îüly þPzÞ oAõu
:lýupK òì qA ïolK óBzð Ao {PÎBu úÞ þèBcokô ly lñéG {üBW
:Q×â ô kq òì ÿõéùK úG Yðo@ BG ïolK ?þP×â {ùG þ^ õO- òì úÞ Q×â|þì þHèBÇì kBüpÖô kAk BG ,kAk|þì .îýPÖo|þì
!ûlGõzGAõW- !úGApgBíyQÎBuB« íPc...îP×âòì ...ïlýíùÖ þíð Ao }A úíéÞ àü þPc .kõG| |úPvzð Bì ÿôo úGôo ,þWoBgp×ð àü
úÞ òüA qA êÖBÒ.ly ëBdyõg þéýg ïolK úÞ òüA êTì ô ïkoôBýð ïkõg ÿôo úG òì þèô
îPvðAõO þíð þèô,ïlýíùÖ Ao ûpPgk Ùpc îðAk þíð...kq þíð Ùpc þvýéãðA «ç¾AôoBü ûBãð îPÎBu úG ïA ûly {üBø Ùpc ÿ úWõPì :Q×â ô kpÞ òì úG ôo ïolK
þGBvc òì Rõßu qA úÞ ïolK.îølG JAõƒW QÞpc Ao ïpu oô@ IXÏO ÿA úÖBýÚ BG ô ïkpÞ ô úýÞ òýHG òÞ QHd¾ ôA BG,óBW pvK-
lÏG ô QÖo òì úG ÿA ûpÒ îz^,kõG ûly þðBH¿Î
40
:Q×â þÞpO óBGq úG
?úƒð Bƒü Qƒvø úƒðBƒg õƒýuõƒì ,||ïpƒPƒgk-

www.TEHRANMAGAZINE.com >.QgAlðA|òýìq .îýñÞ RBÚçì ôA BG îýøAõg|þì
óBPƒuAk òƒüA ólƒýƒñƒy qA þƒvƒýƒéãƒðA kpƒì þÞpO úíýð ô þvýéãðA úíýð ,îø òì
þðõO ûBãzüAo@ BG ô ïkpÞ AlýK RCApW òì .QÖpâ }A ûlñg BìoõËñìûpPgk.ïkpÞoApßOAoïolKÿBøÙpc
:ïkAkúìAkAAoóBPuAkÿúýÛGÿpPzýGRACpW QÖoô,kpGòèBuúGAoBìôkqÿlñhHè,lýíùÖAo
ÙpÆ úG ûoBGôk }õì òPÖpâ ÿApG úGpâ<- .lüõãG }olK úG Ao ÑõÂõì
ko@ þðõâ ÿõOô lzð ÜÖõì îø qBG BìA ,lüpKôA .ly òèBu koAô }olK ,úËdè lñ^ qA wK
>...kBPÖA ÿõéW ïolKô òì ,kõG ÿoBÚô BGô lñéG lÚ kpì
úùÛùÚÿoõÆoBGòüAólýñyqAþvýéãðAkpì ïlÚ úu- ôk þvýéãðA kpì .îüly lñéG ôA ÿBK
îøpu QzK oBG lñ^ ô kBPÖA {ßñýÎ úÞ kq úG IXÏO BGô QÞBu þOlì .kBPvüAô lì@õéW
:Q×â .îýðrG þÖpc Bì kõG pËPñì .kpÞ ûBãð Bì ÿôo
>...kõâ ÿoô...wü...wü< :Q×â ïolK
Bì ÿ úƒðBƒy ÿôo Ao {ƒüBƒø Qƒuk ,lƒÏƒG !órG Ùpc ïpvK-
úG úéíW lñ^ ô ,lýðBzð êHì ÿôo Ao Bì ô QyAnâ ?BGBG îãG þ^-

Bíy ÿBñy@pãzüAo@þðõO Ao }A úíéÞ àü þPc òì úÞ Q×â þƒvƒýƒéãƒðA úG îülì@.îýPvø Bíy ÿ úüBvíø BìõãG-
þèô úÛÇñìok úÛGBu ëBu |30 BG ÿ úýÛGô ïkoôBýð ïkõg ÿôo úG BìA ,ïlýíùƒ×ƒð .îýDõãG lì@ }õg Bíy
:ïkpÞØüpÏOAoóBPuAk oAlÛìòì.ïkõGûlyÝpÎwýgQèBXgqA
þéHÚQÚôòýýÏOBG|úP×ø qôoQ×ø ô ûkpƒÞ ûkBƒ×ƒPƒuA Qƒƒ¾pƒƒÖ qA }õƒƒì<- ïkBü îø ó@ .îPvðAk|þì þvýéãðA þíÞ
>...Qhüpâ .kõG|úPÖo
(818)631-5926 ô kõG ûly pG ûkôo ûlñg qA þvýéãðA kpì qBG {ðBøk IXÏO qA ,úü þvýéãðA ,ôoBü
:Q×â|þì IOpì .kõG ûlðBì
18645 Ventura Blvd Tarzana, CA 91356 >...wü...wü< òì þèô ,kpÞ|þì ûBãð ïolK ô òì úG IOpì
}õì òPÖpâ qA QvðAõO þíð úÞ úGpâ<- :ïkAkúìAkAôïkoôBýðïkõgÿôoúGç« ¾A
41 úGôlüôk|þìôAëBHðkúÞwGqA,lñÞpËðÙp¾ }A úñupâ õèõ^õÞ }õì òüA qôo àü<-
oBHðA ÿõO ú^pø ,lüpK|þì ÙpÆ ó@ô ÙpÆ òüA >kõy|þì
òüA ok .kõG ûkpÞ JApg ô| |úPhüo îø úG ,kõG ÿrý^ ô ly pPzýG þvýéãðA kpì IƒXÏO
Ao ÐÂô þPÚô .luo|þì pu úðBhHcB¾ ÐÚõì òì þèô ,koôBýG ok jBy IXÏO qA kõG ûlðBƒíð
oBHðA ok úGpâ úÞ þDBø þGApg úWõƒPì ôlñýG|þì .ïkAk úìAkA Ao óBPuAk ôA úG úWõO óôlG
Ao úGpâ ,QuA þPícqpø úG ,kõy|þì kõG ûkpÞ qA .QÖo úðBg oBHðA úG õèõ^õƒÞ }õƒì<-
>.lðq|þì ôA úG þé¿×ì àPÞ ôkpýâ|þì >.kõG BW ó@ ÿA úGpâ lG QhG
BƒG úƒÞ òƒì òƒP×â úƒ¿Ú qA þƒvýéãðA kpƒì ,lýíùÖ þíð Apì ÿ Bø Ùpc ïolK úÞ òüA BG
úG ,ïkõG ûkpÞ ØüpÏO ÈéÒô|úPvßy þvýéãƒðA òì !ly|þì J@{èk ÿõO lñÚ þèBdyõgqA BìA
Bì ÿApG kAk oõPuk úÞ kõG ûlì@ {yõg ÿolÚ :ïkAk úìAkA ÿpPzýG ÿ úÚçÎ BG
úÞòüAóBíâúGlÏG.lðkoô@þDB^ôQüõßvýG {üôo úG lük Aoõèõ^õÞ }õì BO úGpâ<-
QHd¾ úG Ñôpy,îPvø léG þvýéãðA òì BGpìÿûqõÞúGúÞlñÞoApÖQuAõg}õì.lüpK
...kpÞ .Qvßyô kBPÖA|òýìq úG BGpì ÿ ûqõƒÞ .koõƒg
koAk úìAkA úGpâ ,oBG òüA .lüpK }õì ÙpÆ úG ûoBGôk ,úGpâ
úƒƒG Ao ó@ô kBƒƒPƒÖA óõƒƒPƒüq ÿ úƒƒƒzƒƒýƒƒy ÿôo

óApùO úéXì

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

lyBG îÞkõÞqA ÿoAlùãðok òì àüpy ÿpãük kõGòìëBìÈÛÖôApg@,kõzGrüpHèþvÞÜzÎ 52{hG
|. ÿqBG úG Ao ôA RBuBvcA lüBHð ÿkpì aýø ô þèBcokqôpìAôlýuoóBüBKúGïoBËPðAïBXðApu
úðBíu , QuôA Üc òüA þèô ïrürÎ îíùÖ þì|- | þß^õÞ îgA þPc lüBHð wÞ aýø , QÖpâ þì úG ïkõG úPÖpâ }õÒ@ ok îßdì Ao îÞkõÞ úÞ
Rlìô ûly lülyôA þcôo ÿoBíýG Q×â þì |.QyAnâþìïpPgkRoõ¾ok îüApG þíÞ ôA qA ÿoAlùãð . îPzâ qBG úðBg
QuAûlýGAõgóBPuoBíýGQhOÿôoúÞQuBø ÿAûomÿApGþPcîøAõgþíð:îP×âoBýPgAþG | ô pÒæ ûqAlðA qA {ýG úÞ Ap^ , QuA êßzì
|. |.{íñýHGòýãøôlðA, qA Ao ôA îPuAõg þì þPÚô . kõG ØýÏÂ
?óBPuoBíýG|- | îøõOpPgkBìA:Q×âôkpzÖþìpâúGAoîðBPuk þuopG úG úWõO BG àyrK îñÞ ZoBg óBPuoBíýG
Bìÿúíøîüõãðÿrý^õOúGúÞQ×âBìA.úéG|- | Qyõðpuô kpýâ þìoApÚ þâlðqpývìok ÿqôo }õg þéýg úÞ Q×â òì úG oBýùì ÿ ûlðôpK
îýPuAõg þíð ô îükõG õO ÈüApy óApãð ëôA þøAõhð râpø õO ô kpG løAõg BøBXÞBð úG Ao ôA úðpâ ô QuA pPgk ïlðqpÖ úÞ ïA ûkõG wðBy
þÖBÞ ÿ ûqAlðA úGõO , îýñÞ JApg Ao RA úýcôo |.ÿõzG{ÏðBìQvðAõO kõzG çPHì }olK ÿoBíýG úG úßñüA ëBíPcA
|.ÿkõGûlýzÞþPhu Ùpc òüA qA òì BG pãük rürÎ ÿ úPgBÖ . úð|- | pßy Ao Alg lüBG úðõã^ îðAk þíð .k õGkBüq
ëBc úÞ òüA qA Ap^ îðAk þíð ô ûkq ÿlñgqõK úGïkõHðþPhHyõgpPgkòìpâA,órðiéOÿBø îøAõhGúÞlðkõGó@qApPíÞRBíéÞ?ïkpÞþì oõK Jkõì BðAlðBì
ô ûôlðA aýø oB^k kõHð Jõg úðBãü îðBg BìA kõHð ïoBñÞok þéýg ïokBì úÞ kõG òüA pÆBg îzßGpüõ¿OúGBøó@BGAoîzìAo@ôþèBdyõg
RBuBvcA òüpO þ×hì ok , ïlzð þPcAoBð îøAõhð ápO Ao îÞkõÞ ÿA úËdè ÿApG þPc òì úÞ qôpìA qA úPÖpâ ÿpãük ÿBñÏì îüApG þâlðq . ÿpPgk , êvÎ :óBPƒuAk úƒ¾çƒg
ïpPgk àèBì òì ÈÛÖ QuAõg þì îèk ïA þHéÚ |.kpÞ úPyAnâBìÿúðBgpGBKà^õÞþéýgpPgkàü êídO Bø ëBu qA lÏG úÞ úèBu ûl×ø
løBy lüBG æBc þâkAõðBg Rçßzì
êvÎ lüBG ô lyBG }okBì ô olƒK ÝçƒÆ
|... lñÞêídO AookBì óôlG þâlðq

ïBíO QuAõg þì îèkôpãük wÞ aýø úð îyBG IXÎ , ïly ûpýg ïpPgk ÿ úPvG óBíz^ úG úPÖo óôpýG Bì pu qA lG ÿBøpßÖ ïBíO pãük , |:êvÎ óBìo òPìqA þPívÚ
ïréì Ao ïkõg kõWô òüA BG , kôpG óBýì qA Bølu þñPyAk Quôk ô à^õÞ Roõ¾ ok þzìAo@ pßÖ úÞ îýñÞ þíð Q¾pÖ þPc ç¾A , QuA ô ûkpÞ ØüpÏO úPgBÖ ÿApG Aorý^ úíø
. ïôpG óBPuoBíýG úG {ðlük ÿApG úÞ îPvðAk úÞ ÿrý^ óBíø ÿkok aýø óôlG kõG }A }õÒ@ ok Ao ïpPgk úðBÛyBÎ óBWpì . îýñÞ úG QuAõg þì ôA úPgBÖ þðAk þì :îP×â
þPc îPuAõgôA qAô ûkpLu óBWpì úG Ao ïpPgk úG úPgBÖ oõ¿O Ùçg pG . îPyAk Ao {üôqo@ òì lðqpÖ úÞ lñÞ þì ÙApPÎA ô koBzÖ þì óBíz^ pýSBO QdO olÛð@ BìA lüõãG òì
ïkpâqBGBOkoAnãðòýìqÿôoAoôAÿAúËdèÿApG pKûBýuÿBøõìóBíøBG,kõGkAõÖúýHyôAòìpËð wÞpø.QuAûlðBuoBùPðAúGAo}AþPhHyõg QvðAõPð úÞ kõG úPÖpâ oApƒÚ îƒÛyBƒÎ
qA úÞ þðBPuoBíýG úGô úPÖpâ þPvGok òýyBì . |.BHüqBìAúPÖokõâóBíz^ôQzK îèk òì BìA , ûkpÞ JBhPðA þìBð ôA ÿApG þì }kõg . QuA ûkpÞ ZAôkqA lüõãG
ÐíW . îPÖo , ïkõG úPÖpâ Ao }A þðBzð úðBíu þéýgrý^àü:Q×âôlýuõGAoïAúðõâúPgBÖ Bü ïrürÎ AoôA þíuApø ÿBW úG çÏÖ løAõg þì þì õO úG ûqBÓì ok qôo ó@ pâA lüõâ
ôA BG BO lðkõG úPvzð oBËPðA þèlñ¾ ÿôo ÿkBüq ?êvÎÿAûlýíùÖAoIýXÎ ÈÛÖ QuA òì pPgk ôA pg@ , îðrG Al¾ ïpPgk îø òì õƒO ZAôkqA qA wƒK úƒÞ îƒP×â
òì ólük BG Bø ó@ ÿ úíø , lññÞ oAlük ?ÿrý^ú^.úð|- | |. òì pPgk òì ô þPvßy þì BíPc ïkpÞ ZAôkqA
pãülíø úG ô ûlýzÞ îø ok Ao óBzüBøôpGA pùìàülèõPìõOlñðBíøôA:Q×âôkqÿlñhHè kõG ûlì@BXð@úG ïpPgk ólük ÿApG úPgBÖqôpìA Q×â ôA îPyAlð Ao õO òPvßy QÚBÆ
kõHðòìqAlýXíOokòýÛüúGúÞlñP×âþDBørý^ þðBìq qA pOkôq ûBì ôk òýíø ÿApG lüBy , QuA Q×âôlðAoIèpGþìpâlñhHèlükAoôAþPÚô, Ao rý^ úíø îÞ îÞ òì úG úPuAõg þì úÞ
ô ØÏ xBvcA ...ïrüpãG QuAõg þì îèk . |.ûlì@BýðkúGlüBGúÞ QèBc , QuõO óBíz^ úýHy {ðBíz^ : Apì ܃zÎ QƒÏuô þƒPÚô BƒìA lƒüõƒãG
úG Bø ó@ óBýì qA úðBíu . ïkpÞ þì þðAõOBð ,úðBükõGóõñWqAûlñgòüAïlülñgoBýPgAþG äðo þPc . òì ÿAlg ! j@ ....{Ooõ¾ þì ôA þPc , úPvðAõPðpãük QƒgBƒñy
úÞ ÿkpÞ Jõg þéýg : Q×â ô lì@ ïqAõzýK ?îðAk þíð |....{PuõK ô lüõãG pdu úG Ao ÑõÂõì òüA QuAõg
ÝBOAkoAôþPhuúG.QuõOpËPñìîðBg,ÿlì@ qA wK ô úPÖo oAqBG úG óBWpì àíÞ BG qôpìA úýHyôAþíù×GúÞQvýðkôqþéýgõOpËðúG|- |
úGô QyAnâ {ðBíz^ ÿôo Ao {ßñýÎ , ïly qBG úðBg úG ókpÞ lüpg þðæõÆ ÿBø QÎBu ?úPgBÖ QuA þvÞ ú^ . lñÞ AlÖ Ao ôA
?êvÎÿlì@ûpgçG:Q×âþìAo@ ô kõG ûkBPÖA ÝB×OA ûoBHßü úG rý^ úíø , îýPzâ òì BìA , QuA Qhu þíÞ {ðlýíùÖ úPHèA|- | ?þPyAnãð Ap^ úðAõük Jõg -
|. òýzñG : Q×â úÞ ïkBPvüA {PhO oBñÞ |.ïkõG ûlülð Ao ÿrý^ aýø áoAlO òì |. kõy þì õO úýHy ÿqôo ôA ïoAk òýÛü þíð Q¾pÖôA úG úüpâ , kq þíð þÖpc
pG . ïkpÞ {øBãð ûpýgô úPvzð þèlñ¾ ÿôo , îülýuo úðBg úG úzýíø qA pO úPvg þPÚô Alg : îP×â ô lðByõK àyA qA þíð Ao îðBíz^ êßzì BG îø {ðlýzÞ w×ð þPc ô kAk
Bð ÿBø Ùpc løAõg þì úÞ ïoBËPðA Ùçg úðBãü îðBg úG lüBG AkpÖ úÞ Q×â òì úG óBWpì løAõgþìîèkkõzðòìúýHy{PyõðpuúÞlñÞ Qvüpâ þì óBñ`ð@. kõG ûlyôo úGôo
Q×â ô kq þãðo þG lñhHè lðrG òì úG ÿA úPvüBy |. þølG pHg Ao RlðqpÖ lèõO |. lyBG þPhHyõg pPgk ôA {ðlG }qpè ÐðBƒì îƒPuAõƒO þƒíð úƒÞ
|.êvÎÿlyûlðpGõO: þPc Rlì òüA ïBíO ok : îP×â ô ûly þH¿Î |.lyõOpPgkÿúP×ýyòìoBýùìÿqôolüBy|- | ólük BG ô ûkpÞ òyôoAo ÕAp^ ,ïõzG
|!îíùÖþíðAoBíyoõËñìòì|- | ôA ÿApG òì , lupLG Apì ëBc BO krð ò×éO oBHßü îèk ïkpÞ ÄÓG úéíW òüA ólýñy qA Qzcô úG }A úPvßy îø ok ÿ ûp¿^

.ïkBPÖA
|********|
{ýKqApO óApãð ApìôA áBñøôlðA òýñÆ
ïBíO úWõO ôA ïlük þì úßñüA qA ô kpÞ
{üõg úG Ao óAõW óApƒýGk ôBƒøpƒPgk
úðApPgk þOkBvc qA , ûkpÞ ÙõƒÇƒÏì
Ao îñøm BO ïkpÞ }çO ô ûly rüpƒHè
BO BìA , ïqBu ÙpdñìôA úG ókpÞ pßÖqA

. ïlzð ÜÖõì Iy pg@

Qvýð îùì BìA , îñýHG úÞ ÿkoôBýð Ao ïA ûõð|- | wÞ îøAõg þíð ?þíùÖ þì óBWpì ïA ûkpì qA ïpPgk IéÚ râpø úðô æBc úð QuAõg þíð |********| 44

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ïA þâlðq ÿBøqôo òüpO äñzÚ Bøqôo ó@ . îükõG qBG Aook kõG }oBýPgAok úÞ ÿlýéÞ BG úðBíuô Jõg : Q×â ô úPgAlðA æBG Ao {üBø úðBy |. lyBG pPùG þéýg úðõâ òüA lüBy
ûkBýK òýyBì qA ô ûkpÞ AlýK Ao ápùy , lðkõG |. îüly þß^õÞ ÕBG ÿ úÆõdì koAô Bì ô kpÞ Ao òýíøpãì , ÿly oBýùì ëAõìA IcB¾ ûpgæBG ÿApG ÿlG ÝB×OA îPuAõg þíð òì lýñÞoôBG|- |
úíø ó@QynâqA lÏG úÞ ly þíð ïoôBG . ïly
AlýK Ao çüô , îyBG ûkpHð kBü qA Ao þðBzð ëBu úGwÞaýø,QuAúðBãüîðBgÿçüôBWòüA|- | ?ïrürÎ þPuAõg þíð |. lP×ýG oBýùì
ÿõu úG ô ûkpÞ |. koAk kõWô çüô òüA úÞ lðAk þíð òì rW kpÞ þì ïA úÖçÞ kõG ûkpÞ ûkB×PuA úÞ ÿlñO pÇÎ kõG à^õÞ þéýg þPÚô , pPgk îðAk þì|- |
çüô ÿBø ÕAp^ úßð@IýXÎ . îPyAkpG ïlÚ ó@ ?úðBíuþñEíÇìõO|- | îÞkõÞ kõWô BG BìA ïrüpãG QuAõg þì îèk , úG ûlñü@ok úÞ lñðAk þì Ao ëBíPcA òüA Bø àyrK
çüô ó@ ok lýìA Quôk BíPc ! lðkõG òyôo , lülñg þì AôpK þG úÞ þèBc ok . îPvðAõO þíð òýÛü kpì }olK þPÚô ô kõzG çPHì ÿoBíýG òüA
þíÞ ?ëBu qA ê¿Ö ó@ok BìA , QyAk Qðõßu ô QgAlðA ïA ûkq Qzcô óBíz^ úG þøBãð úG RôpS òüA qA ÿrý^ ïoAnâ þíð òì BìA : Q×â îøk þì Quk qA rýð Ao oBýùì ÿkôq úG úÞ îPyAk
þzcô ÿBüok ô wýg êcBu , îPÖo pOõéW pø BO þðAõO þìõO ïoAk òýÛü êvÎ . úéG : Q×â pG Ao Bø Ùpc òüA þâkBu úG úÞ ly þíð ïoôBG|.
ïBíO ô lðkõG ûkpÞ rüpHè îÒ qA Ao ïkõWô ïBíO îðBg , þñÞ þâlðq çüô òüA ok þøAõhG úÞ óBìq ?úÞ þíùÖ þì , lupG ú`G òüA ô õO ûpÇÚ ?QyAk þOolÚ òýñ^ úðõã^ , koôBýG óBGq
ûlüôk wýg êcBu ó@ok lýìA BG úÞ þDBø úËdè ô kAk òì úG Ao BW òüA þðBzð åpìqA {ýK úðBãü : Q×âô QÖpâ úé¾BÖ òìqAôA úðBíu ólýuo BG þéýg : îP×âô lðlðByõK Ao îOoõ¾ àyA ÿBø
{ãñPèk IýXÎ . ïlðAonâ pËð püq qA Ao ïkõG Quçüô òüAok ÈÛÖ {ÞkõÞô êvÎ úÞ Q×â
îèk ô kõHð þðkpÞoôBG îø ïkõg ÿApG úÞ ïkõG pg@ , lñðBíG óBìA ok }õüpK py qA lñðAõO þì úÞ |. êvÎ îðBg lük îøAõg Ao õO AlÏG ?îðBg úð pãì kõG Qhu
óBùâBð . îðrG kBüpÖ îÒ Rly qA QuAõg þì RôpS òüA úG ólýuo ÿApG ÿkBüq ÿBø úzÛð ôA Qzcô ô kõG ûlðByõK Ao ïA þðBzýK ÝpÎ RApÇÚ qôpìA ... pPgk òÞ }õìApÖ ?Qhu|- |
ûkBPvüA ûpXñK JBÚ ok p×ð àü úÞ ïkpÞ xBvcA úG Ao îèAõìA ÿ úíø òì úÞ îüõãG õO úG îøAõg þì
koõg lðõýK {øBãð BG îøBãð , lñÞ þì îøBãð ô |. ÿkq îø pG Ao úíø õO ô QyAk |. ïkpÞ {øBãð ûkq ïBíO }kõg ÿkõøpÖ ÿBÚ@ , îzhG þì õO pPgk
. îPyAlð ày , kõG lýìA òüA . òì ÿAlg|!|j@. , ïly çüô êgAk ô ûlýzÞ þâkõu@ úG þv×ð ?ïrürÎûlyú^|- | úG òì åpì qA wK . QuA ûkAk ïBXðA Ao BøoBÞ
fõÂô úG úÞ kõG ûkpÞ ïoApÚ þG óBñ^ ó@ þãñPèk êHì ÿôo òì ô kpÞ òyôo Ao úñýìõy úðBíu |. úðBíu kpÞ ïlülùO : îP×â þPhu úG
lýìA îðrG kBüpÖ QuAõg þì îèk . {ìlük þì oAlýG þPÚô . îPÖo ôpÖ ÜýíÎ þGAõg úG þPcAo ÿ ûkAõðBgqAôA : Q×âô lüpK }A ûpù^qA äðo |. ôpG {ÒApu
îðBâlük pGApG ok îø qBG , ïoAk QPuôk rürÎ ÈÛÖrý^ úíøoBãðA îPyAk þHýXÎ kokpu ïly pø ókAk ïBXðA RolÚ Bíévì ô QuA þâorG qBýð rý^ aýø úG Bì úÞ îüõãG QuAõg þì îèk
ly }õìBg ÕAp^ ô kBPÖA ôpÖ ûkpK ûBâBð úÞ óBíG îðrG Al¾ Ao óBWpì îPuAõg þì , kõG JAõg àü Q×â ô kpÞ RõÎk Rõßu úG Apì ôA BìA , îüoAlð
úG úÞ Büôo àü Bü kõG JAõg àü ÈÛÖ òüA Bü@ . ÿlýGAõg QcAo : ïlük ïpu ÿæBG Ao úðBíu úÞ |. koAk Ao ÿoBÞ æBc ?þíùÖ þì . QuA òì ÿ ûõð ôAõãð ÿrý^ :
Bø ëBu òì rürÎ lýìA BìA ? lyBG úPuõýK QÛýÛc Ao îÞkõÞ lüqpè þì ïkõWô ïBíO úÞ þèBc ok
òßíì pãì . ïlük Ao {âpì ïkõg òì , kpì {ýK ?êvÎ ú^ æBc : îP×â ô ûkpzÖ }õÒ@ ok pO îßdì |. pPgk ôpG BW òüA qA îø
BXð@ úG òì úÞ þðBìq óBíø Quok æBc úÞ kõG úG Quk BG . îPuAõg ôA qA Ao îÞkõÞ ûkq Qzcô óBzüpK ô wýg þðBíz^ BG ô ûly ZoBg ÝBOA qA
úÞ ëBu qA ê¿Ö ó@ ok îø ó@ , ïkõG ûkq pu îø ôA QuA ûlýGAõg : Q×â ô kpÞ ûoByA ÿA úyõâ ?úðBíu îñÞ Ao ïpPgk úÞ þðBìq BOô îPzâ qBG úðBg ÿõu úG
, lðkõG þèBg ÙApÆA ÿBøçüô pO {ýG æõíÏì . QyAk QcApPuA ô JAõg úG qBýð õO êTì qA Ao QÚô lüBHð : Q×â ô QÖpâ þPvG ok òýyBì |. ïkpßð {ìAo@ xBvcA ïkõG ûlýzßð }õÒ@ok
ÿõu úG ?lñÞ îøBãð ûpXñKqAô lyBG BXð@okôA úG ïBíO þPÎBu ô ûlýzÞ }õÒ@ ok Ao îÞkõÞ pÆBg úG òüAô ïA úPyõñð ÿrý^ úÞ QuA ûBìôk
îüApG Ao ok þvÞ , ïkpzÖ Ao äðq ô úPÖo ok JAõg ok þPÚô , ïly ûpýg }A úPvG óBíz^ |. BýG îèBHðk ô õãð ÿrý^ ÈÛÖ , îýølG Quk }õÒ@ok Ao ïpPgk Bø úËdè ïBíO úÞ QuA ó@
okrý^ úíø úÞ ïkpÞ ûBãð BñG úG ûoBGôk . kõzãð |.{íñýHG îPvðAõO þì pPùG kpÞ þíð úüpâ ô kõG xBvcA úÞ þèBc ok îðrG þÖpc úßñüA óôlG qA wK , ïoBzÖ þì îHéÚ ÿôo pG Ao ôA ô ûlýzÞ
òì ûBãð ày þG , kõG úPÖoôpÖ ÜéÇì þyõìBg ok Ao ïkõg ïBíO úP×ø úu úßñüA qA wK qôpìA olK ÿ úðBg úG úðBíu BG ïkpÞ þì ÿkBüq ÑõùO IýXÎ ô QuA òì þâlðq kpÖ òüpOrürÎ ôA lýìA
ô kpÞ þÚçO lýìA ûBãð BG ûBOõÞ þDBø úýðBS ÿApG úðBg| qA îPÖpâ îýí¿O , ïkõG ûkpÞ wHc çüô , îñÞ ÐíW Ao îéüBuô úÞ Q×â òì úG ô îýPzâqBG Quôk ïpPgk qA {ýG Ao lýìA îø qõñø úÞ òüA
îðBg ÿçüô úG QÎpu úG ,kõHð oBßðA êGBÚ òüA ÿpGA óBíu@ úG þøBãð úðBíu . ïõzG ZoBg {upK pGApG ok ô úPvG þðAlí^ QÎpu úG rW úG ûkBP×ýð þÚB×OA aýø Rlì òüA ok ! ïoAk
|. ïkpzÖ }õÒ@ok Ao îÞkõÞ ô îPzâqBG úðBãü BG rýð Ao RpPgk þøAõg þì :Q×â ô QgAlðA : îP×â , kpÞ þì îøBãð ûkq Qzcô úÞ óBWpì qA pPùG qôo pø }A þívW ÈüApy úÞ olK
ûlñü@úP×øok úìAkA | þì Bìpuô QuA kpu Aõø ?ÿqBu ûApíø Rkõg lüBG ÈÛÖ çÏÖ ? ûly ú^ îðAk þíð îø ïkõg , klñg þì úzýíø úÞ óBWpìô kõy þì úPynâ
àyrK àü pËð QdO qBÒ@ qA rýð Ao îÞkõÞ
|. koõg |. ïôpG þðAõOBð ô ØÏÂ pãük ôA ô ïA ûkAk oApÚ À¿hPì
, ïly ZoBg çüô qA ô úPÖpünK Ao }kBùñzýK óôlG ô QÖpâ þPvG ok òýyBì ûoBGôk úðBíu
ïrürÎ lýìA BGoBHßü úÞ kõG ÿpùy óBíø BW òüA ûkpÞ kBíPÎAôA úG ? îüôo þì BXÞ úG îðAlG úßð@ |. koAlð Ao Qvhð ÿBøqôo lüly
þG óBùâBð , îükõG úPÖo {Puôk ÿçüô úG BG ïBíO QÎBu lñ^ , ïkpÞ }A þøApíø ô pHgô kq ò×éO úðBíu úÞ kõG îyõÒ@ok ïpPgk
ô úPÖpâ þPvGok òýyBì úÞ óBñ`ð@ ïly }oApÚ þèBcok ïly ûpýg îÞkõÞ ÿ ûpù^ úG Qzcô þÛýíÎ w×ð , kAk òì úG Ao úðBãü îðBg åpì
úPÖo BXð@ úG lýìA BG oBHßü úÞ îPÖo þÞpùy úG ïBXðApu , kpÞ þìpO óBzüpK ApìôA ÿ úüpâ úÞ îøAõg QÞpy îuApì ÿApG úÞ îP×â ô ûlýzÞ
koAô kõG ûkAkôA úG úðBíu úÞ þuok@ÜHÆ ûlñðAo úÞ þèBc ok ô ûkpÞ òO pG þßzì xBHè . kpÞ
ÿ çüô àüpGApGokô ûly þécBu óBGBýg àü ZoBg úðBg qA ïkpzÖ þì }õÒ@ ok Ao îÞkõÞ
ûly ûkBýK òýyBìqA . QyAk úãð þðBíýu åorG òüA ok Q×â þì òì úG úÞ þuBvcA BG ïly
ô úPÖpâ þPvG ok òýyBì . îñßð QÞpy îuApì
pýTÞ ÐíW óBýì ok , ïkAk ôA úG Ao ÕBG þðBzð
óôlG ô ûkBPvüA Rõég ÿA úyõâ ok óBðBíùì
ïly ûpýg òýìq úG îyBG òPvüpâ úGokBÚ úßñüA
ok úÞ ïkõG îÞkõÞ óApãð Qhu úÞ þèBc ok ,
l¿Ú lÏG þPÎBu . kõzð oBíýG ÿrýDBK ÿBìpu
þvÞ ïkpÞ xBvcA úÞ îPyAk Ao ÕBG qA Zôpg
. ïkAk úìAkA îøAo úG ô úPzãð pG , lñÞ þì îHýÛÏO
ÿõu úG Apì ô QÖpâ Ao îüôqBG ÕBG qA ZoBg
, ïkpÞ {øBãð ûkq Qzcô , lðAkpâ qBG }kõg

|. kõG }õüpK
?ïrürÎÿlýuoRAúPuAõgúG|- |
îzßG óôpýG {ðBPuk qA Ao îüôqBG îPuAõg þì
aýø|: |Q×âôlýzÞïpPgkÿúðõâpGQukúÞ
ôA úÞ oBãðA úð oBãðA , koAlð oBýùì úG þPøBHy

|! QuA }olK
?þDõãGþøAõgþìú^|- |

45

rýð Rsos ,QÖo êýHìõOA ÙpÆ úG ô QÖpâ Quk .ly óApùO úéXì
IÛÎ þèlñ¾ ok úÞ|þìBãñø ô ôA ûApíø þGApy îø BG lýüBýG lü@þíð óBPGAõgpâA -
úG þøBãð pãükoBG ly|þì BW úG BW wüôorèôo .îýyõñG |îøkqAôk {hG
úÞ þüBW ,QgAlðA xôôBø úñýì êPø RoBíÎ Ao kõg {ýK úËdè lñ^ BO úßð@ BG Rsos
kôq eH¾ .QyAk ó@ qA oBývG RApÆBg úßð@óôlGþèôkpÞ|þìwckõè@JAõgô|úPvg òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
:kõG|úP×âôAúGòýOoBìpÖõPvüpÞ oBG úG òýOoBì pÖõPvüpÞ ûApíø lüõãG þhuBK åpì qA wK pýéK óõì Rsos
oApÚ úÞ ÿA úðBdH¾ úvéW úG ïoAk òì - JApy xçýâ òýèôA ólýyõð BG ô QÖo êPø oB^k QÞõy kAõÖ ÙpyA ,}pøõy
ok Ao BíypùÊqA lÏGqôpìAô ïôo|þì ïôpG QuA Büõâ kAk }oB×u {üApG pÖõPvüpÞ úÞ ÿrìpÚ ûBì |14 kõy|þì ÿlüly þcôo þâkpvÖA
.lükîøAõgóAõ¾AolñG ,kpÞ IvÞ rýð Ao ólðBì oAlýG Bø QÎBu ÿspðA kp®ÞAlø qA ÿA|úPyõð óBíø ô kôpG p×u úG kpýâ|þì îýí¿O lÏG
Ao Rsos oBßÖA|úPyo ,lÏu ûlñðAo ,ؾBð pÖõPvüpÞ BG kAlìBG |2 QÎBu BO úßñüA BíÞ ,ó@qA {ýK ëBu |32 úÞlñÞþÆ Ao ÿpývì
:Qvvâ ôAÿBøú×ýÇèBGôQ×âòhuÿokpøqAôlýyõð .kõíýK }pøõy ûApíø êvÎ ûBì úìBãñø ok
}õâ àüqõì úG lðoAk Quôk ïAkBì - |15 qA lÏG úÞ kõG þHy òýPvhð Iy ó@ .lülñg ô ûpøBÚ úG wLu ô kôo|þì þuoBì úG AlPGA
?lññÞ !!QÖpð JAõg úG úüpâ BG Rsos ,ûBì kõg BG ô kpÞ qAlðApG Ao ôA IXÏO BG Rsos ok Ao {ÖBÖq Iy úÞxôôBø úñýì êPø ok
:lýzülðA BG BXð@ .lñürâ|þì QìBÚA lðAonâ ó@
.îðAõhG JBPÞ|îøk|þì eýWpO ,pýg - ,QyAkpG Ao ÙpyA wßÎ úËdè òüpg@ok úÞ þüBßüpì@ ÿkpì òýOoBì pÖõPvüpÞ
qA AoõùéDõÞõèõDBK {zÞpK JBPÞ ûoBGôkô oBñÞ ÕAp^ ô lýuõG Ao ôA òýzñèk ÿlñhHè BG ô|úPvzð úyõâ ó@ok Bø QÎBu kpì òüA - p×u ûpøBÚ úG ÿoAkA QüoõìBC ì àü QùW
kõG ûlðAõg Ao JBPÞ pPzýG úíýð .koô@ok {×ýÞ .QyAnâ îøpG îz^ ô kpÞ }õìBg Ao QhO ûoBGôk þèô !îüBýG òì BO kõG|úPgôk ok úG îz^ QyAk QìBÚA xôôBø úñýì êPø ok ô ûkpÞ
úÞ þüBW úG ,ly|þì àükrð {üBùPðA úG ú¿Úô òèBu ok Quk úG óAlí^ Rsos eH¾ |11 QÎBu òýOoBì pÖõPvüpÞ ïçÞ Ao }oBßÖA|úPyo
{üApG úÞ þOçßzì|þìBíOqA lÏG óAõW óBKõ^ ,úzýy QzK qA úÞ kõG oBËPðA ok êPø ÿkôoô ...óBPuAk úìAkA àñüAô kõy|þì Bñy@
úÞ Ao þXñâ BO lýuo p¿ì úG ûpgæBG lì@ {ýK .lük Ao lÏu QíýÚ óApâ ô lý×u wüôorèôo :Qvvâ ###
Ao kõg óAôk óAôk ô ly ûkBýK lÏu ûlñðAo ؾBð ,{PuAo ...ïoAk þHèBW pHg óBPüApG -
.lGBýG kõG ûlük JAõg ok AkpÖ ô ïkAk pýýÓO Ao ïp×u iüoBO òì {PuAo ÿõu úG úÞ|þìBãñø Rsos #
õè ÿpì kBüô kõG ûly pSA òüA|úP×ýy Rsos .lðBuo êPø ÿkôoô ok úG pâA|úPHèA .lì@ îøAõg þPzÞ p×u úG Bíy ûApíø pÖõPvüpÞ QÖo|þì oõvðBu@
onÎ pýgCBO úÛýÚk lñ^ qA ïAkBì - .lük kõg ÿôpGôo Ao òýOoBì
:Q×â ôA úG úÞ kBPÖA !!lýølG ûqBWA Bíy êPø oBG ok òì -
úG QHvð Apì lük ,JBPÞ òüA ólðAõƒg - ...îøAõg|þì þðBXýø qA {ðlG ïBíO óBùâBð Rsos óBPøAo úG îz^ ô|úPvzð
lðAõPG ó@ úÏèBÇì lƒüBƒy .kpƒÞ ÅõƒÎ þƒâlƒðq :Q×â ô kq ÿlñhHè Rsos pÖõPvüpÞ ïAlÚA qA BùñO úð ôA ,ly ïpâ xBñyBð !!ïkõG
úéíW úG lÏG ô lñÞ pPùG îø AoõO úýcôo ,lülì@ ÐÚõì úG Quok ,lükpßð pýgCBO - îø ëBdyõg þüõâ úßéG ,lzð QcAoBð òýOoBì

lýzülðA õùéDõÞõèõDBK ÿBñÏì pK {ýK úÛýÚk lñ^ òýíø óõ^
:úÞ ïBXðA Ao êPø qA Zôpg RB×üpzO
ÿpƒzGpƒø Qƒyõƒðpƒu - .ïkAk
{üApƒG êƒHÚ qA Rsos åorG óAlí^ ؾBð
ôA BG ô ûly|úPyõð úG Ao ôA {üAo@ ïqAõè ØýÞ ô
,ûly ûkAq

ûpøBÚ ok þéPø

þÏÚAô óBPuAk àü xBuApG 46

www.TEHRANMAGAZINE.com ØüBÊô úvðApÖ ô þvýéãðA ,þGpƒÎ óBƒGq úƒu {üõg Qyõðpu pýýÓO úG okBÚ þðBvðA aƒýƒø
ô kpÞ óBzð pÆBg pÇg úìBãñø ok Ao òüpÖBvì .lyløAõgïBXðAQuAolÛìú`ð@ôQvýð
47 ÿBø ÜüBÚ ô RBXð ÿBø QÞAs qA ûkB×PuA qpÆ êýHìõOA ؾBð úÞ kõG JBPÞ ólðAõg ÝpÒ
qõñø .kAk eýÂõO Ao þPzÞ úG ê¿Pì þüôoBK ëBñýìpO ÿkôoô ok ÿôpGôo ,kpÞ ØÚõƒPƒì Ao
úðAkpì ÿAl¾ úÞ kõG ûlýupð| |BùPðA úG kpì óBñhu ...lðkõG ûpøBÚ ûBâkôpÖ ok qAôpK
Rsospu QzKqA òýOoBìpÖõPvüpÞ JAnWô ...îülýuo kôq olÛ^ ...û@ -
:lýuo}õâúG Ýôlñ¾ qA AoôA ÿBø óAlí^ ûoBGôk ؾBð
îñÞ|þì pßÖ ,ïlýuo ÐÚõƒì úƒG Qƒƒuok - úG kôoô úzýâ BO ô QyAkpG êýHƒìõƒOA IƒÛƒÎ
.îPyAnâ þPzÞ úG BK úÞ ïkõG ÿp×ð òüpg@ .kpÞ {ýøApíø BíýKAõø
úÞ þèBc ok ô QzâpG úðBƒÚBƒƒPzì Rsos þðæõÆ ç« ¾A óAõ¾A ô ûpøBÚ òƒýƒG qAôpƒƒK
ô þðBìkBy ok ÝpÒ {ðlG ÿBø ëõéu|þƒìBƒíO êdìôolñG BO óAõ¾A ûBâkôpÖ òýG úé¾BÖ ,kõHð
:Q×âkõGûlyÉBzð þƒðApƒývÞBƒO .kõƒHð kBƒüq îƒø þƒPzÞ QƒƒÞpƒƒc
.JõgolÛ^- .lðBuoolñGúGóAõ¾AûBâkôpÖqAAoôAûkoõhèBu
QÞpclñéGÝõGlñ^BGþPzÞ,lÏGþÛüBÚk okAoôAkõGoApÚúÞþvÞõèþdüp×OþPzÞBXð@
Ýp×Pì úypÎ ÿôo qA ïkpì ô kpÞ qBÒ@ Ao kõg .QyAkpãñèolñGok ,kpHG }kpâ úG êýð ÿBùG@
.lðly óApÖBvìúGþPzÞàýyô}õKïoõ×ýðõüúìlg
ÿrý^ eH¾ qA ,îPvø úñupâ þéýg òì - ôóBzüBøóAlí^êícokôlñP×â|þìïlÛìpýg
ÿAnƒÒ ô îƒýðrƒG úƒÖõƒG úƒG ÿpƒu ,ïA ûkoõƒhƒð .lðkpÞ|þìóBzßíÞóBzüBøòýGBÞúGóBzPüAlø
.IyBOîüoõhGÿp¿Phì àü ÈuõO {ìqAõè úÞ þèBcok rýð Rsos
ô kæBu ÿoAlÛì ô ûpÞ ô óBð úÏÇƒÚ àƒü òýGBÞ úG ïlÚ ly|þì êíc QuõK ûBýƒu óAõƒW
ô kõG óBð@ ÿôk pø ÿApG þGõg úðAp¿Î ,ûõýì þüçÆ JBPÖ@ .QyAnâ þüBHüq ô àü úWok
òÞBìA úG þzÞpu ô þPzÞ ok ókq ïlÚ ,lÏG úG òýGBÞ ûpXñK qA ûpøBÚ ÿoBùƒG pƒùƒÊ qA lÏG
.ó@ØéPhì ÿBø J@ÿôo úG ó@ÿBø úÏyAô lýGBO|þì óôok
ÄüõÏO ÿApG Rsos ,JBPÖ@ JôpÒ ïBãñø þG@ wéÆA ÿôo úG xBíèA ÿBø úðAk lñðBì ,êýð
ok oõÃc QùW p¿Phì þPcApPuA ô xBHƒè .kq|þì Zõì
òýGBÞ úG ô ly AlW pÖõPvüpÞ qA ïBƒy oæBƒO okAoRsosÿBøóAlí^QuõKûBýuóAõW
qôo ûlðBì {üAo@ qA Ao {Ooõ¾ .QÖo }kõg :Q×âþvýéãðAúGôQyAnâòýGBÞÈuô
.kpÞáBK oBƒßƒPƒìlƒƒg ,QƒƒuA kAlƒƒy òƒƒì îƒuA -
wLu ,QyAnâ {PuõK ÿôo pG þßuBì ÿoõPuk pø ,îƒPvø QƒívÚ òƒüA Áõƒ¿hì
þuBHè ,kpÞ ûqBO þzüAo@ûoBGôkô QÖpâ þyôk óBPPìlg ok lýøk oBzÖ Ao äƒðq òƒüA lƒüoAk
}AúñýuqAþPívÚôókpâúÞþßzìêíhìqA ÿBø wüôpu Qvýè òüA òí ok .kõG îøAõg
qA êHÚ|úP×ø àü Ao xBHè ó@ .lýyõK kõíð|þì Ao ïAlÞ pø þégAk ûoBíy úÞ QuA þPzÞ ûtüô
.kõG ûkpßð òO úG râpø ô ûlüpg ÙpyA åpì þƒG@ pƒ×ƒu úG pâA ...ûlƒy|úƒPyõƒð ó@ ÿõƒéW
BG lñéG ÿlñHðkpâ úÞ Ao lüoAôpì wüôpu wLu lƒƒÂ ÁpƒƒÚ lƒƒñƒ^ lƒƒƒüoAk QƒƒƒýƒƒuBƒƒƒvƒƒc
kõg úG ly|þì êìBy Ao lñHƒPƒuk ô ûoAõƒyõƒâ úÞïA|úPyAnâQèAõO|rýìÿõzÞokQýƒuBƒvƒc
úñü@ úG oBG òƒüpƒg@ ÿApƒG þƒPƒÚô ô Qƒhƒüô@ ûqAôokokúÞúðõãðBíøôlýñÞûkB×PuAlýðAõO|þì
.lükBHüqôóAõWqõñøAokõg,Qvüpãð løAõg QÞpc |4 QÎBu þPzÞ ,ly|úP×â kôoô
þPzÞ þüApünK oæBO ok òýOoBì pÖõPvüpÞ úvéW ok |3/5 QÎBu ô ó@ qA êƒHƒÚ þƒèô kpƒÞ
ÿBW qA úðBÚBPzì {ðlük BG ô kõG }oBËPðA ok oõƒÃc úƒypƒÎ ÿôo úƒG þƒƒPƒzƒÞ| |þƒƒìõƒƒíƒÎ
:Q×âôlì@{üõuúG,QuBgpG ÝpÒ úìBãñø ok RAoõPuk BG BO lýyBG|úƒPƒyAk
.lüAûlyúzýíøqApOBHüqoBývG- úíø ÿApG úvéW òüA ,lƒüõƒy Bƒñƒy@ þƒPƒzƒÞ
êHÚ qA ô lðkõG ûp×ð ûk IéÒA ïBy ÿBørýì .QuA ÿoôpÂ
óBíø pu lüBGô ûly Àhzì|rýì pø óBðBíùýì ÿBø Ùpc úG óBGpùì ÿlñhƒHƒè BƒG Rsos
ïByô|úPvzð îøoBñÞ ,kõG óBƒzíuA úƒÞ ÿrƒýì {Puk ØƒÞ oæk lƒñƒ^ ô kpƒÞ }õƒâ kAlƒy
ô óq êìBy ,kõG |17 ûoBíy|rýì óBð@|rýì .lðoõhG {üBøóAlí^wLu,kpÞ{¿gpìôQyAnâ
Ao êvÎ ûBì óAoôk ô ûlì@ lñéø qA úÞ ÿpøõy òýGBÞà^õÞlíÞokAo{üBøxBHè,kpÞqBGAo
úÞ p¿ì þèBøA qA ÿkpƒì ô óq ,lƒðlƒðAonƒâ|þƒì ÿokõK ,lýzÞ {üôoôpu úG þPuk ,Qhüô@
òzW þƒPzÞ pƒ×u ok Ao óBƒzWAôkqA kpƒãèBƒu óBðqïlÚôkpÞlülXOþßýOBì,kq{Ooõ¾úG
þèBøAqAþüBßüpì@ûkoõhèBuóqôk,lñPÖpâ|þì QýÏíW pãük ,QÖo úypÎ úG óBñÞ QcBýu ô
àüô lðkõG ûkpìpøõy ûõýGôkpø úÞ óBãýzýì Ao kôoô ûqAôok ô ûlƒƒy ꃃýƒíƒßƒO þƒƒPƒƒzƒƒÞ
oõzÞ QhPüBK ,ApìA pùy qA pãük pøõƒy ô óq òPƒÖpƒâ ÿApƒG| |úƒPƒÖo| |úPÖo óApÖBvì .lðkõG|úPvG
pÖõPvüpÞ ô Rsos wLu ,BƒðBƒâ þƒüBƒÛƒüpƒÖ@ úýðBS lñ^ .lðlì@|þì úypÎ úG þñíüA RAoõPuk
.òýOoBì úÞ kõG|úPynãð úƒypƒÎ úƒG Rsos kôoô qA ÿA
koAk úìAkA úƒG ÿkpƒì wLu ,ly lñéG þPzÞ ÝõG ÿAl¾

óApùO úéXì

þðBGrýìpúÇG Úà2í0Þ22ÿþApGðBóùWApüïABþWâkBì@

rW ÿpãük ûoB^ xoBÖ Yýég úýyBc à^õÞ îýO óAoAlÖpÆ óBßuA ÿApG lñðAõO þì úÞ lñPvø ëBc ok oõzÞ òüA .lñÞ þì ûkBì@pÇÚ þðBGrýì úG úG àíÞ ÿApG ÿApG Ao kõg óApüA #
ûlÎô pÇÚ .lyBG úPyAlð óApüA qA òPÖpâ àíÞ .lðõy úPÖpâ oBÞ úG Bø ûlùÎ pG ÿApG pÇÚ BG ÿA úýèôA RApÞAnì ïBXðA þì ûkBì@pÇÚ 2022 þðBùW ïBW þðBGrýì
løAõg êPø ÝBOA oArø 100 ,2022 ëBu BO úÞ ûkAk óApüA .QuA þðBGrýì ØüBÊô qA þgpG òPÖpâ úýèôA RApÞAnì ïBXðA ëBcokoõzÞòüA .lñÞ
îø ÝBOA oArø 45 úG lðAõPG QuA lýÏG BìA ,QgBu fpÇì ûoBG òüA ok ÿkBüq RæAõu óBñ`íø àýOBíéLük óApdG Qvhð ÿBøqôo ok ô çHÚ qA þgpG òPÖpâ ûlùÎ pG ÿApG pÇÚ BG ÿA
ïBW ok óBíè@ úÞ QuA þèBc ok òüA .lupG äñøpÖ lÚBÖ ÿoõzÞ óAõñÎ úG pÇÚ úÞ QuA þüAnÒ kAõì BO kpÞ àíÞ oõzÞ òüA úG ,pÇÚ
pâByBíO óõýéýì 2 ÿApünK ,2006 þðBùW êídO êGBÚpýÒ ÿAõø ô J@ àü ô þèBHOõÖ püArW .lüBíð òýìBO Ao {ðAlðôpùy qBýð koõì .QuA þðBGrýì ØüBÊô
ïBW ok QuA oAôlýìA rýð úýuôo ô kõG þWoBg þyqoô îùì kAlüôo òüA þðBGrýì úPvðAõO úðõã^ þðAôApÖ ÿBø êPø ÿAoAk óApüA îzÚ ô {ýÞ oApÚ úÞ ëBHOõÖ þðBùW ïBW ÿBø QGBÚo
Ao pâByBíO óõýéýì àü qA {ýG ëBvìA þðBùW oõzÞ òüA úÞ luo þìpËð úG .koô@Quk úG Ao ûlùÎ pG Ao ó@ þðBGrýì pÇÚ 2022 ëBu ok QuA
ûkõG ÿA úÛÇñì kAlüôo àü ûoAõíø ,lyBG úPyAk
.lñÞ þðBGrýì xoBÖ Yýég úýyBc ÿBøoõzÞ pãük .QuA
ïõükBPuA kõHíÞ BG æBíPcA òýñ`íø pÇÚ þñüpíO ÿBø òýìq ô Bø êPø úÞ lðA ûkpÞ kBùñzýK
ëBu BO úP×âoõzÞ òüA .kõG løAõg úWAõì qõýð úP×â RAoBìA .lñøk oApÚ pÇÚ oBýPgA ok Ao kõg
12 úð ,ly løAõg ûkBì@ ïõükBPuA 8 ,2022 pG Ao Bø ÿqBG þgpG þðBGrýì QuA pÂBc þPc
lýÏG BìA .kõG ûkAk ûlÎô çHÚ úÞ þìõükBPuA oõzÞ 3 úPynâ ëBu òDôsok BìA .kpýãG ûlùÎ
.lyBG þðBùW ïBW ÿBø ÿqBG óBGrýì óApüA QuA BG úcôk ÈGAôoqA úÞ òüpdGô óBPvGpÎ ,RAoBìA
ûBãyoqô ok óBðq oõÃc óBßìA ïlÎ óõñÞA îø ÈGAôo þìBíO ,lðkõG òýãízg óApùO
êülHO þuBýu þégAk ÑõÂõì àü úG óApüA ÿBø
.lðkpÞ ÐÇÚ pÇÚ BG Ao kõg àýOBíéLük
.QuA ûly Ao kõg koAk óApüA úÞ luo þìpËð úG óõñÞA
ïBW úG êýDApuA ô Bßüpì@ þGBýøAo Roõ¾ ok àíÞ ÿApG BøoõzÞ òüA BG óly òürãüBW ÿApG
þðBGrýì ok óApüA þñüpÖ@ {Ûð ,2022 þðBùW
ÿBø þâlý`ýK lðAõO þì pÇÚ þðBùW ïBW

.lyBG úPyAk rýð ÿpPzýG

koõg|þíð êßzì úG þìoBÆ òPÖo BG wýèõLupK :òùÞ|þéüBì

.lñðAk|þì .QÖpâ ê¶â Ao Bø|ûBãzðAk ok lüBG òì pËð úG !ly Bì àýLíèA úPýíÞ wýüo þPÚô .QvG ÜGBu þGpìpu òùÞ|þéüBì lídì #
Bùð@ .QuA Jõg wýèõLupK ÈüApy þPÚô !?lü@|þì Bì oBÞ ú^ úG }qoô ûlßzðAk ïBýÚ ó@ ÿApG úíø ô kõy|þì ÿpýìA|þdèB¾ úÞ þÚB×OA qA wýèõLupK ûBãyBG ô þéì|îýO
lðoAk ëôlW ok pãük ÿBø|îýO BG ÿkBüq ÙçPgA ?ÿoAkpùy ïôpG ,ïA|ûlðAõg þðlG QýGpO úÞ þñì ÿô BG .QuA QcAoBð kBPÖA þ`ðBu þPzÞÿApG
wðBy ïpËð úG .QuA QýñìA úýyBc òýíø ô qA pu ,ûlðAõg þðApýPzÞ úÞ þvÞ çTì Bü .lðAõg Ao }qoô eOBÖ lüBG ,lññÞ|þì ,koAlð ókq Ùpc ÕBìk ô ëk Bøqôo òüA úÞ
püBu qA pPzýG þðBìpùÚ ÿApG wýèõLupK ûlßzðAk ïAlÞ ëBHðk ,koô@|þìok þðlG|QýGpO ok ÿpýìA|þdèB¾ oõÃc Áõ¿gok }qoô ok ÿpýìA|þdèB¾ oõÃc Áõ¿gok
AlW wýèõLupK qA îø þìoBÆ ÿlùì.QuBø|îýO ÿBW pu rý^ úíø Bì Qßéíì ok .îükpâ|þì
ok .QuA ÿkAlÏPuABG QvýèBHOõÖ þìoBÆ.ly .lýñÞ QHd¾ àýLíèA úPýíÞ .kpÞpËðoBùÊA
ÿApG Ao ÿkBüq ÿBø|êâ QvðAõO úPynâ ëõ¿Ö !QuA }kõg àýLíèA ok ûlñü@ ëBu oBù^ lýyBG òEíÇì þGpìpu òùÞ|þéüBì lídì ûlýuo }oArâ úG
.kõy êâ ÿBÚ@ ô lðBupG píS úG wýèõLupK óBìpùÚ {ýK qA Ao wýèõLupK Bø|þéýg þPÚô ;ly îýøAõg óBìpùÚ Bø|úPyo úíø ok Bì úÞ þÚB×OA qA wýèõLupK ûBãyBG ô þéì|îýO ÜGBu
Ao þíýí¿O òýñ^ úÞ ûkõG {cç¾ úG æBíPcA îýøAõg óBìpùÚ Bì úßñüA þñÏü ,lññÞ|þì ïBýÚ úíø ÿô BG .QuA QcAoBð kBPÖA þ`ðBu þPzÞ ÿApG
óBíWBùì wýèõLupK îñÞ|þìpßÖ òì úPHèA úPÖpâ ,koAlð ókq Ùpc ÕBìk ô ëk Bøqôo òüA úÞ
oõÃc ïlÎ QGBG qA ÿkBüq êßzì ô koAk þGõg ,}qoô ok ÿpýìA|þdèB¾ oõÃc Áõ¿gok
wðBy òýñ`íø ô wýèõLupK qA þìoBÆ þüAlW
.lüBýð kõWô úG þìoBÆ .îüly ïçßíø pOpG äýè ok Bø|jpu þðBìpùÚ
pu úG þ¿gpì ok }ôo|þÞ Bøqôo òüA pHg óApüA ëBHOõÖ ÿBøqôo òüA ÈüApy qA

?lüoAk ÿpËð ú^ ûoBG òüA ok .kpG|þì ?lüoAk
pu úG þ¿gpì ok ÐÚAõì pTÞA ok óBzüA {ßP×O ÿApG úÞ þÚB×OA êýèk úG Bøqôo òüA
ÿrý^ ôA úG úÞ Qvýð îø þvÞ ô lðpG|þì ô îPvø QcAoBð þéýg kBPÖA }A|úìlg ô þ`ðBu
Ao ëBu Ø¿ðqApPzýG úÞ ÿA|þGpì BùñO .lüõãG pËð úG .ïoAlð ókpÞ QHd¾ úé¾õc ô ëBc kBüq
Ao Bø|ûlßzðAk ïBíO lüBG Qßéíì òüA ok òì
.QuA RçýÇÏO ô þ¿gpì ok
48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

lðkAk RkBùy îýOpPÞk þvñWoAq@úýéÎ Bßüpì@þßýLíèA óApPgk

RpGApG ok {OoA àü úG ,ÿkõG ûkAk oAq@ þðæõÆ .QuA p¿Ûì îø Bßüpì@ úPynâ úÏíWqôo ,úèBu 22 ,pHüAô ókoõW ÿpè óBíz^ úG ûBâkAkok òìrüAo þèA #
pGApGok( úÞ þPvøõO òüA æBcô lðA|ûly ëlG óBìpùÚ QuBñíüs pãük òìrüAo þè ôA oBñÞok }A|úðB^ ô kõG ûly þðBXýø úÞ þèBc ok ."þPvýð þ`ýøõO" :Q×âô kq ëqp¾Bð
æBc ÿpè" :Q×â ô kpÞ p¾Bð pPÞk úG ôo àýLíèA óBãýzýì äñývñè pùy ûBâkAk ok lüqpè|þì
".þPvýð aýø )Bùð@ ÿBW .þñÞ }õâ òì |Ùpc úG úÞ QuõO QGõð QDApÚ þÂBÚpGApG Ao kõg úýðBýG BO QÖBüoõÃc ÿApG àýLíèA ëAlì ûlðpG óApPgk qA p×ð oBù^
ÿpè pPÞk úýéÎ þÂBÚ þüBùð îßc ïçÎA ô îýüBXñüA æBc Bì .ûly ÅõÎrýì QzKok Bì pPÞk pGApG ûBâkAk ok oõÃc BG Bßüpì@ óAôoBÞ
ëõÞõì ûlñü@ úHñyôk qôo úG QuA òßíì p¾Bð ".îüôpG úÞ îüoAlð îø BñG ô QuA lñéG óBíüAl¾ .lñÞ ûkB×PuA Fõu ûlñøkoAq@ JoBXO qA p¾Bð ÿpè
qôo lñ^ ok ûlðôpK òüA óBýðBGpÚ úÞ Ap^ kõy ûoBGôk .îPvø BXñüA òì úÞ òýHG ,ÿpè" ô Qhu òüpíO úÞ ïkpÞ|þì oõ¿O òì" úÞ p¾Bð ÿpè pPÞk .lñP×â òhu kõg þvñW
ûBâkAk ok oõÃc ÿApG ÿpãük qA wK þßü pýgA Jõvdì õO þðBGpÚ pãük .ïA|ûly lñíðAõO ÿoBÞ òüpOoAõyk àýLíèA ÿApG þâkBì@ ÿkôoA QuBñíüs óByõK|þéì àyrK Bø|ëBu ÿApG
ûlðBìqBG ô úPÖBü|RBXð àü æBc òì .ïõy|þíð úÞ ïlýíùÖ lÏG BìA îPyAk ôo {ýK úÞ kõG qA p×ð Bø|ûk ÿôo ok ôo ûBâkAk ok ûkõG Bßüpì@
.lðA|ûkpÞ þâkBì@ ïçÎA ÿpè þðBGpÚ òì îGBüok úÞ kõG òüA ó@ qA pOoAõyk îÞ Qukô QÖpâoApÚ kõg þÞBy 100 qA {ýG
BG îø æBc òýíø þyqoô àyrK òüA ".îPvø ApWBì ó@ lðAõO|þì úÞ QÖpünK Ao þvñWoAq@ koõì 10
þÖApâõðoõK BG ÉBHOoA ok óly úPgBñy oBÞ|ûBñâ úÞ þyBG ûly úWõPì lüBG æBc õO ,ÿpè" ".îPvøp¾Bð
þOlì ÿApG ô úðBíco|þG úÞ þðApPgk qA ûôpâ óôA
.QuôpGôo wHc ëBu 60 îßc BG ,óBÞkõÞ

QÖo }õøqA úéK
êÛPñì óBPuoBíýG úG QÖo }õøqA úðBgok úÞó@qA wK êüqpG ëBHOõÖ úèBu 77 ûoõÇuA #
.ly

pPÞk óBýðBGpÚ qA þâorG ÐíW úG ûBâkAk pÂBÚ .lyBG úPyAk ëBHðk úG lGA wHc {üApG
ok îz^ ûBâkAk ok oõÃc BG BO kAk ûqBWA p¾Bð ókoõW )ÿk 29 - úüõðAs 19( úÏíW qôo
.lñüõãGkõgúGpXOqAôAîz^ úG ólñè 2012 àýLíèA ÿçÆ ëAlì ûlðpG ,pHüAô
úGp¾BðpPÞkúÞþPvhðoBGúP×âpHüAôîðBg BO QuõýK óBìpùÚ ÿBø|QuBñíüs pãük ÐíW
úPyAk ëBu 14 ÈÛÖ ôA ,ûkpÞ ÿqAok Quk ôA RApÆBgqA,úèBu54,p¾Bðÿpèîz^okîz^
QÎpu úG ô QÖo }õø qA kõg úðBg ok ,þãPvg êýèk úG úéK ,óBvüõð ëBHOõÖ òíXðA ïçÎA pGBñG .QuA .lüõãGþvñWoAq@ôólyþèBíPukoô@pWq
.lü@ êíÎ úG ôA qA ûtüô ÿBø|QHÚApì BO ly êÛPñì óBPuoBíýG úG qõXì úÞ ûkõG ÿkpì BùñOp¾BðpPÞk úP×âôA ô xçâAk þHâ ,òìrüAo þèA ,pHüAô ókoõW
xArãOok QuBñíüs óApPgk ÿôkoAokoõÃc ûlðpG QuBñíüs pPgk oBù^ ,þðôoBì çüBÞ|àì
qôo óBvüõð ëBHOõÖ òíXðA úÞ þíuApìok BO lñÞp×u ólñè úG kõGoApÚ êüqpG úèBu 77 ûoõÇuA ôApGþvÞúÞòüAóôlGRBÚôAþøBâôúPyAkAo pPÞk lñüõâ|þì þãíø úÞ lñPvø àýLíèA ëAlì
.lGBü oõÃc ,kpÞ løAõg oArâpG ólñè "ÿõüôBu" êPø ok úHñzßü QìBÚA êdì êPø ÝBOA ok lyBG úPyAk RoBËð .QuA ûkAk oAq@ Ao Bùð@ p¾Bð ÿpè
.QuAúPÖo|þìîøþéìîýOóApPgk pPgk 100qA {ýG QüBßy BG úÞp¾Bð ÿBÚ@
}õø qA úéK )êüqpG QÚô úG( úHñzXñK qôo úýèôA RBÎBu ok" :Q×â ÿA|úýðBýG ok òíXðA òüA kõg qôpìA RAoBùÊA ok pHüAô ókoõW AokõgÿBø|ïBùOAqAkoõì10óõñÞBO,QuôpGôo
óArýì BO QÖpâ oApÚ ÿklÏPì ÿBø|{üBìq@ QdO ôA .ly êÛPñì êüqpG ok þðBPuoBíýG úG ô QÖo ,p¾BðpPÞkpGûôçÎôApËðúGúÞQ×âòýñ`íø ôpGôo lGA wHc îßc BG QuA òßíìô úPÖpünK
àýLíèA óõýuAolÖô àýLíèA þééíèA|òýG úPýíÞ .kõy
.kõy Àhzì ôA ØÏÂ
.lðoAk RoBËð çìBÞ ôA ÿkõHùG lðôo pG óBßyrK úÞ þèBc ok lðBì|þì þÚBG ûtüô QHÚApì QdO ôA

.koAlð kõWô þãPvg ô ØÏÂ rXG ÿlW êßzì aýø úðBPhHyõg

49

ÿAkqkôBøëækòüAqAõðõì{ýKëBul¿Pzø òu ú^ BPgok òüAqA ïôlÞpø òýðôk|þì ?ûly ÿBK îüoAnG ûoA ,úðõHy ûpPùG -oBýìBÞ olK óApùO úéXì
òüA olÚ Bì QÚô óôA ,ópg|þì úÛýPÎ ÿArƒý^ BøBíy ,xBíy ûBâkAq þPìçuBð ?óoAk þèBuô .úìõíO oBÞ ûkrð JBPÖ@ ,BPgok
olÛ^|úPÚô lñ^ òüA õO ,îýðôk þíð õðõìArý^ æBc ,îülìôA Býðk úG ÕBG òüAõO ,BXñüA úíø Bìô ôoBðôAôkõG|úPvzðQÞBuæBcBOúÞoBýìBÞ oõK Jkõö ì .ï
ZoBg ,þÚB^BÚ oõzÞ qA ôo óõì þðBPuBG oBS@ BGõðõOûBâkAqúÞúy|þìþÂAoóõOëkÿoõWú^ :Q×â úÏÖk úü kpÞ|þì ûBãð
úcõè ,þíülÚ ÿBøok ?BðôA úG îýPgôpÖô îükpÞ ?òýñÞJApgóõOkõgÿBPuk ZBcúãì?BPgokÿBKîüoAnGûoAþ^þ^- îøk {hG
ÿBGBPÞ ,þíülÚ ÿBø úƒívXì ,þƒíülƒÚ ÿBƒø } úýßO ,þðBH¿Îô QcAoBðô Q×âôoBñüA BG úzG lñéG ÕBG òüA õO ûoA Al¾ ?ûpÞ ÝkB¿íì
þðBPuBG oBS@ þ^ pø ,þíülÚ ÿBÖpÊ ,þíülÚ þüBXðôAqA îñì .Qvzð QÞBuô êHì úG kAkôo .úñÞ|þìþßüôo{ÞûoAôûoA}|ëõèôkäñ×O
,úg@xBXÞ óõO xAõc !ókpG óApüAqA îýPyAk êÓG êHìôooBýìBÞ {ýK îPÖo ,ïkõG ûkBPuAô úÞ BÚ@ xBHÎ úÞ óly QÞBu úíø úÏÖk úƒü
BƒñüA ,xBƒì iƒüoBƒO BƒñüA ,xBƒì ólƒíƒO BƒƒñƒüA :îP×â ïôo@ô îPvzð } þPuk :Q×â
!xBì ÿBø úzüo BñüA ,xBì ÿBø|úPynâ !î×èBhìîñì- qA òüA êÛÎ oBãðA ,úâ|þì QuAo ú`G òüA -
ôókpGôoBñüAïõíOÙpyþGkqkïk@ûlÎúü úíÎúÞókpÞûBãðòìúGòPzâpGúíøó@úü !ûpPzýG Bì úíø
pßÖ ïôlß`ýø ,ëõK ÿApG ?þ^ ÿApG ,òPgôpÖ :Q×âîâorG ô òýPvzð BXñüA òý`íø Bíƒy -oBƒýƒìBƒÞ
õƒðõƒykõƒg ÿôpƒG@ ô Ùpƒy óoAk úƒÞ ókpƒßƒð BƒXƒñƒüA úƒâA þƒðôk|þƒì ?ïrƒƒürƒƒÎ Apƒƒ^ - ZBc oBãðA úÞ òýñÞ|þì îývÛO ôo ëAõìA òüoAk

ïlñâ úíø òüA úg@,BGBG ûo@-úâorG úíÎ #
!?ûoõg|þì kok ú^ úG|òýìq
úâA þñÏü ,òyôpÖ|þì BýWoBg úƒG ô ókqk|þƒì !?k@|þì óõìpƒýƒâ ëõƒK olƒÛƒ^ ,úƒzƒG|úƒPƒgBƒu úüúGQuk,ûpÂBcôþcÙpÆ,ûkpìÝkB¿íì
Bíy ,ókpÞ þíð ôo AoBÞ òüA úÞ òPyAk Ùpy ?úy|þìRBGBGôõOîùuolÛ^ÈÛÖþðôk|þì óõO ïôpdì VoA qA |,òƒýðrƒG {ƒPgok úƒgBƒy ,Qgok úíø òüA BG îðôA -úßý^õÞúíÎ
}qoA olÛ^ Býðk ok Bø þðApüA Bì ólíO úÞ òýñýHG :îP×â ô ïkpÞ {ùG ûBãð úü !úñÞ|þì Bø åpG òüAô úyBG îPukôoBW lüBG eH¾qA
} þíülÚ ûqõÞ úü ÿApG BýWoBg òüA úÞ|úPyAk Bì úÞ æ« ôA ,wýð ëõKrý^ úíø óõW úíÎ - lÏG ûkpg úü ,lüpK úíø äðo Q×â õñüA BO úü ,þñÞ|þì ôoBW oô òüA qA ,îñÞôoBW ôo
BG óõy òPgôpÖ ô BñüA ólükqk ,ók|þì oæk olÛðA olÛðA úâorG BÚ@ ,ïoAk rý^ úíø îy óæA òýíø :Q×â îâorG úíÎ !òýìq ûrüo|þì åpG RõÞúü úãük QÎBu
úG QðBýg BG ?ûoAk þÚpÖ ú^ óApüA áBg òPgôpÖ ,îüoAlðîÞþ`ýøóõìþâlðqõOúÞûkAkóõíùG ?ÿoAkÿpËðú^RkõgõO,óõWoBýìBÞ-
} QíýÚ ,úñì ÿBK püq úÞ þñýyBì óæA òýíø òüAõg|þì þ^ ÿApG BøBíy úg@ -oBýìBƒÞ ?òýÛÖAõì úíø BøBíy wK -oBýìBÞolK
!?ûoAk þÚpÖ ú^ òÆô ?îüAõg|þì þ^ úãük wK ,úðBíOoBK@ úü ûpGApG ?úíÞ þâlðq òüAõO óõO þ^ ?òýñßGôoBÞ òüA .ókpÞ Üül¿O úG ókpÞ Ñôpy úíø
Ùpc îPvðõPð ô ïkõG ûly þðBH¿Î þéýg óõìiüoBOóõìkõgÿBPukBGóõìkõglüBGAp^ ô þâorG òüA úG ÕBG ,Jõg ÿBW ,Jõg úðõg
þ^ ÿApG ôo ëõK úíø òüA úg@ ?îýñÞ kõGBð ôo ïqæ þ^ ,Jõg òýyBì ,Jõg lì@ok ,þãñzÚ úâA ,kpƒÞ úƒéXÎ lƒüBƒG ÈÛÖ -BƒÚ@ xBƒHÎ
:Q×â ïolK úÞ ïly QÞBu ô îðrG úü }qoA æõK òüA ïõíO Alg úƒG ?îüAõƒg|þƒì ?òüoAlð úÞ òüoAk ,úzG ÐÇÚ Qgok úü ûoApÚ úÞ ûpHGõG ÿoAkpùy
îükpG Bì þPƒ×ƒâ úƒÞ ôo þƒüBƒñƒüA úƒãƒì - ÿAoõzÞ òüA ,ûoAlðôo ÕBG òüAõO äñzÚ ûpÆBg îßý^õÞ úíÎ úÞ óly QÞBu ûoBGôk úíø
þuõìBð þG Ùpy þG ïôlÞ òýHGôpG ?îýPgôpÖ õðõy ú^õÞ úü õO þíülÚ úðõg úü ,þƒWoBƒg :Q×â !ûpýâ|þìôoBÞõéW
óôA ,òñÞ|þì Ì×c Roõ¾ óõíø úG ëBu|Bøl¾ ?þ×èBhì oBÞ òüA BG õO þñÏü - ú^ ôo ÕBG úíø òüA ,ûoAk ûAo îðôA -ïlñâ olK
!úPgôpÖ kõGBð îüAõg|þì ôo þüBW òý`íø úü Bì QƒÚô Bíy úg@ ,î×èBhì úÞ úìõƒéÏì -oBƒýìBƒÞ úíø úyBG ëõK ,úãük ëõK BG ?òPgBu ÿoõW
,úyBG|úPgôpÖ úÞ þuõìBð þG Ùpy þG pø - óõýéýì|Bøl¾ Bì þðBPuBG oBS@ ÿApG BðôA ,îýñÞ ?òýðrG ÕBG òüA úG Qƒuk k|~A|þƒíð óõƒO ؃ýc
ûlðõì óõìApG úÞôo þüArý^ óôA òüoAnG êÚAlc l¿P×ø|úPvßýy úuBÞ úü ô ók|þƒì ëõƒK oæk ÕBG ÕBG òüA BO ûly ØéO ÿpíÎ ú^ òýðôk|þì !?þdPÖ JBñW úð úãì ,úy|þì oõW þ^
,}BðõíPgBuô ÕBG òýíø } þßü ,îýñÞ Ì×c QyAm|þì úðôlñø QyAk úÞ þƒdPÖ ÿBƒÚ@
ólìôA Býðk úG ,ókpÞ þâlðq êvð lñ^ ÕBG òüA õO
:Q×â {ñøk
!úãük ûly þhüoBO rý^ úü îñüA ,ókpì ô lñéG ÿoAnG ûkpì ÿôo ôo óõGq þG ëõK -
BO oBù^ úãük ,úðõƒg|þƒì ûqAô@ RApƒG úƒy|þƒì

.ûoAk kõg ÿBW úÞ Qgok
IýOpO úðõì|þƒì ÈÛÖ wƒK -oBƒýìBƒÞ olƒK

!îývÛO
óõðBÚ ÜHÆ ,Qvýð ÿA úéEvì úÞ îðôA -ïolK

.þßü pPgk BO ôk pvK ,QSAoô
BÚ@xBHÎ úÞ óly QÞBu úÏÖk úü ïBø úíÎ

:Q×â
ÿoõÇñýíø îülÚ qA ,úƒãük úƒéÏG Iƒg -

.ûkõG
olK úÞ ókpÞ lýDBO ÿoõƒHXì îƒìBƒø|úƒíÎ

:Q×âoBýìBÞ
?úy|þì þ^ úüBìpu ,úüBìpu -

.òì BG îðôA -þdPÖ ÿBÚ@
?òükpÞ ûkBì@ôo úzÛð Bíy -ïolK
!úÞûoAlðÿoBÞ úzÛð-þdPÖÿBÚ@
úÞ þƒéãøBƒÞ ÝBƒOA úƒü BƒGBƒG -ïlƒñâ olƒK
êù^ þu ZpG úG QHd¾ ,îüqBvG îüAõg þíð

!x úÛHÆ
óApãð «ç¾A ,òì BG {ƒðôA -þƒdPÖ ÿBƒÚ@

!òýyBHð
!úÞ úðõì þíð þéßzì úãük wK -ïolK

50


Click to View FlipBook Version