The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TEHRAN MAGAZINE DIGITAL ISSUES NOW AVAILABLE AROUND THE WORLD
With our international Partner-Network, we offer digital newspapers and magazines to 120 Million passengers and more than 240.000 hotel rooms. We work with Lufthansa, Virgin Atlantic, Oman Air, Austrian Airlines, Air Dolomiti, Eurowings, Air Berlin and NeosAir. And have several well-known hotel clients (e.g. Mandarin Oriental, Radisson Blu, Marriott, …) where we place more than 1.000 Media Boxes all over the globe.
Also Available on Issuu.com
https://issuu.com/tehranmagazine

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-06-11 21:21:38

Tehran Magazine Issue # 1088

TEHRAN MAGAZINE DIGITAL ISSUES NOW AVAILABLE AROUND THE WORLD
With our international Partner-Network, we offer digital newspapers and magazines to 120 Million passengers and more than 240.000 hotel rooms. We work with Lufthansa, Virgin Atlantic, Oman Air, Austrian Airlines, Air Dolomiti, Eurowings, Air Berlin and NeosAir. And have several well-known hotel clients (e.g. Mandarin Oriental, Radisson Blu, Marriott, …) where we place more than 1.000 Media Boxes all over the globe.
Also Available on Issuu.com
https://issuu.com/tehranmagazine

Keywords: iranian magazine,arian eghbali,enrich financial,tehran magazine,credit repair,Persian magazine

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
10 úd×¾...................................) þHdì îüpì pPÞk |(fôoô îvW kBdOAô þüBÂoA kõg- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
12úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì ( úP×ø îg ô aýK ok-
ÿoõð lŸHùy& Publisher
16úd×¾....................)BùýñPvðAk(| îüoAk ØéPhì ÿBø|ûBãPuk qA úÞ þøBHPyA RAoõ¿O-|
SHAHBOD NOORI
18 úd×¾......................)ûtüô }oArâ( lýñýHG lüBG oBHßü êÚAlc úÞ þÏýHÆ ÿBø|ûlülK-
20úd×¾............................................)þâlðq ÿBø RoBùì(òÞ þâlðq kBy- ) |201 8 óõW15( 1397 kAkpg25 úÏíW ,1088 êvévì ûoBíy ,22|ëBu
24úd×¾..............................................)léW ÿôo(?!QvýÞ þèBHÚA òüo@
|41-28úd×¾...................................................Býðk oBñÞ úyõâ qA|- Friday, Jun 15th, 2018 I S S U E # 1 0 8 8
44úd×¾.........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–
46 úd×¾ ............................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ÿoBùG {hG þâlðq JBPÖ@ – The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
48 úd×¾. ..................................................)ûBOõÞ óBPuAk( óBW úèBg– 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
54úd×¾ ..................................................)rñÆ(îülñhGîøBGþíÞ-| covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
56 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-| politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
60úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK- within the Iranian community.
69úd×¾ ...................................................................ÿrLy@-
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW- (818) 881-1771
76 úd×¾....|........................................................úP×ø þDõãzýK-
78 úd×¾..........|....................................................Bø ÿlñìqBýð - TEHRAN MAGAZINE
|80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì-
Mailing Address:

PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]
Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

olóK úkõGpGXO

þì oBãðA ,îñýG þì Ao ÿlñìqBýð úÞ úËdè þì olK qôo úG þPÚô #
úÞ îñÞ ûløBzì Ao ôA óôok ákõÞ ,îðAõO þƒƒãƒñƒzƒÚ xBƒƒvƒcA ,îƒýƒuo
óBíøokô lñÞ þì ûBãð òì úG úðBìõéËì þì úðæ òì ëkok ûBâ@kõgBð
úG þßíÞ pø ÿApG lüBG úÞ QuA úËdè þPc úÞ ó@ óôlG oBãðA .lñÞ
ïkõg BG úÞ ûly BøoBG .îGBPzGôA ÿõu ,îyBG ûkpÞ QÖBüok ÿA úülø
{Ûð ô ûBãüBW ok pãük úÞ ïA ûkpÞ Épy kõg ïBð ïA úPvðAõO óõ^ ÈÛÖ
úG lñìqBýð kApÖAô ïõzðpøBÊ kõg ÜGBu úG rýð qôo òüA ô îðAlG olK Ao
àíÞ þPc Büô ókõGolK óõ^ ,ÿpùì ,kõy þƒì JBƒÇƒg ïBƒð òƒüA
ûlùÎpGpPzýG ûkAõðBgok úÞ þèBì ÿBø ||.ïA úPÖpâAo ûrüBW òüpPâorG
qBG ,îñßð ÐíW kõg oôk Ao ,QuA olK úƒÞ ïoAk pƒÆBƒg úƒG Jõƒg
þì oApÚ þƒãzýíø ÈüApƒƒy ok þƒPÚô olƒK úƒßñüA qA êHÚ ëBu óBýèBu
ô ûkpG kBüqA Ao þñøm Éôpy ïBíO ,ïpýâ òýñ^ úG ólýuo ÿôqo@ok ,ïõy
.ïõy þì pÂBƒc àíÞ Ñõð pø ÿApƒG úG þPÚô úzýíøô ïkõG þøBãüBW
úzýíø ô Bø ókpÞ àíÞ úðõâ òüA lüBy úG Ao ïkõg ,ïkpÞ þì ûBãð BøolK
ô QÚô qA ,Bø ókõG pÂBc úñd¾ ok }çO ô îPyAnâ þì Bùð@ ÿBƒW
BùPðA ok BìA ,lyBG ûkpÞ îÞ òì úüBìpu ó@ îðAõPG ÿA úËdè þPc ïkpÞ þì
þíð kBXüA ïkõWô ok Rnè ô ÜzÎ rW ÿrý^ ,îñÞ þì pßÖ ûly kBXüA úXýPð úG úÞ ,ïõy olK QuA oApÚ ïly úWõPì úÞ oBG òýèôA .ïoôBýG kõWô úG ïkõg ok Ao wc
pƒukok úƒG Apƒì ïA úƒðAolƒK ÿBø àíÞ òýíø úÞ ûkõG ÿoBývG koAõƒì ok .kõƒy ô ókpÞ ÿolK RBËdè úG þüBùñOok Bø QÎBu .lƒy ûkAk òì úG ÿA ûoBGôk þâlðq
BG Ao kõg þPéÎ ú^ úG úÞ ïA ûly QOBíy kõg óBýÖApÆA ÙpÆ qA þPc ô úPgAlðA ok Ao þðBìkBy ,êHÚ úÛýÚk qA pO {ýG oBG pø ô ûkpÞ pßÖ ïlðqpÖ oBñÞ ok ólðAonâ óBìq
ólðBuo àíÞ òýc ok úÞ îðBƒìkBƒy qõñø BìA .ïA úPgBu pýâok þðBñ`ð@ þéDBvì ,îPÖpâ }õÒ@ok Ao ïA ûlì@Býðk úG ûqBO kAqõð þPÚô .ïkpÞ þì xBvcA kõg kõWô
kõWô ïkõG úPgBu kõg ÿApG ëBýg ok ú`ð@ qA pPâorG oBývG þvc ïly úWõPì ûqBO
.ïpHG Rnè ô îñÞ xBvcA Ao ÜzÎ ,ïA úPvðAõO rW ÿA úGpXO aýø BG ,ïkpÞ úGpXO îðAlðqpÖ oBñÞ ok ,wK ó@ qA úÞ þÛzÎ ô koAk
ÿoBývG úßéG ,îðAlðqpƒÖ ÈƒÛƒÖ úð ,îñÞ þì ûBãð kõg ÿolK úìBðoBÞ úG úÞ qôpìA | | .Qvýð ô ûkõHð xBýÚ êGBÚ óly olK ô ókõG olK wc óBíø
ÿpýSCBOô úPyAkpG Bùð@ ÿApG QHTì þìlÚ ïA úPvðAõO ÿoBâqôo úÞ îñýG þì Ao pãük úÞ ïoôBG òüA pG qõñø BìA ,QuA úPynâ òì óly olK qôo òýèôA qA ëBu óBýèBƒu
olK qôo ô olK qA QHd¾ BW úíø úÞ Bøqôo òüA .ïoô@ kõWô úG Bùð@ þâlðq ok QHTì óBìqú^úÞkõyëAõö uòìqAqôpìApâA.koAlðkõWôÿolKÜzÎqApOÙArâþOnè
ÿApG Ao kõg ô îyBG úPyAk ÿoôpì ,úèBu pø ëAôo ÜHÆ úÞ îñÞ þì }çO pPzýG ,QuA qBG ,îñÞõWô QvW kõg òømok ú^pø ,ïA ûkpÞ úGpXO þâlðqok Ao þÏÚAô Rnè
,îyBG olK ïA ûkpÞ JBhPðA úÞ qôo óBíø qA .ïqBu ûkBì@ ûlñü@oAõyk ÿBø óõìq@ òüA óAolK ïBíO Bü@úÞ îðAk þíð .îñÞ AlýK Ao ÿpãükrý^ ókõGolKrW îðAõO þíð
òì qôpìA lñìõñO Qgok ô ûlðAôk úzüo ïkõWô ok îø oBñÞ ok QýèõEvì ô ÜzÎ úülø òüpPâorG óly olK ô ókõG olK òì ÿApG BìA ,pýg Bü lðA ûkpÞ úGpXO Ao xBvcA
ô wc òüA qA òì .QuA þâlðq ok ÿolK Rnè ô ÜzÎ ÿ úGpXO Bø ëBu ê¾Bc úGpXO òüA þüBW BO .ïA ûkpÞ QÖBüok þPvø óBùWô RBñDBÞ ÿõu qA úÞ ûkõG ÿA
QuA úPyAk ûApíø úG ú`ð@ÿApG úßéG ,{ìBðô IÛè ÿApG ÈÛÖ úð ,ó@BG ûApíø ÜzÎ ô Bø ú`GpüBuoBñÞok ,ïkõg óAlðqpÖrW úG úÞ Qvøô ûkõGolÛðApâô åorG îüApG
BG Ao kõg ÜzÎô ûlðBuo àíÞ kõg óBýÖApÆA úG îðAõPG úÞ ÑõÂõì òüAqAô îðBìkBy òýñ^ îðAõO þì ,lñPvø ÿolK pùì lñìqBýð rýð pPâorG òýñu ok úÞ þðBvÞ þPc
þG ,ÿolK pùì úG ÿlñìqBýð Bü ô lðqpÖ aýø ,}BÞ ÿA .ïpG þì Rnè ïõy îýùu Bùð@ àü þPc Büô Quôk àü ûBãüBWok ú^ô îøk úülø ïkõgô Bùð@ úG Ao þuBvcA
ÿA úGpXO òýñ^ òüA òPyAk ÿApG ,kõgoBñÞok Ao ÿkpì lðAõPG êÚAlcô lðBíðolK .ïoô@ BW úG Bùð@ ÿApG Ao ÿolK {Ûð ,úÏìBW qA õÃÎ
þPc ,óBüBñy@ Bü ô óBPuôk qA ÿoBývG úÞ ïA ûkpÞ RkBÎ fçǾA òüA úG lüBy
.lyBG úPyAk îðAõO þì pPùG ïkõg BìA ,lñðAlG qõvèk ô óBGpùì ÿolK óõ^ Apì ,óBýÖApÆA ô óAoBßíø
pø ok ô BXÞ pø .îñÞ wc Ao ïpýâ oApÚ ÿolK ûBãüBW ok lüBG þPÚô ïkõg IéÚ {LO

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

koõì Ao kBdOA {Ûð ô åorG ÝB×OA ô ûkAk QHvð .lyBG
ok úßñüA lñðBì Quok .lñøk þì oApÚ ÅBíÒA Rnè ØüpÏOok úÞ þðAqAkpK úüpËð ûpìqok
úG ïAôlì êßy úG kpÖ ÿqBG ûlHÏy {üBíð àü lüõük lñyBG þì fôoô îvW ëB¿OA úG lÛPÏì
ÿqBuÙpdñìNõOÿôopGAokõgîz^ûBHPyA ÿBø QýèBÏÖ úG ûoByA BG ÿô .koAkoApÚ óôkoõâ
lñÞ þì ûkB×PuA ó@ qA lñÖpO BG qBG ûlHÏy úÞ þì ïBXðA úG qôo ëõÆ ok kApÖA úÞ þzhG Rnè
.kõyþìþPukpOúéýcpýuAûkpÞrÞpíPì Ao þOBÚôA Bì úíø úÞ QuA oôBG òüA pG lñðBuo
Rnè þìBíO úG þðBìq oBPÖo àü þüõu qA àü úG BùñO ûoBHßü úG ó@ok úÞ îýñÞ þì úGpXO
þüBøoõPÞBÖ BG úÞ kkpâ úGpXO lðAõO þì {hG QýèBÏÖ ó@ ok óly ÝpÒ ô ûlýzülðA ÑõÂõì
ïBÒkA JApÇÂA ô xpO ,ûBñâ xBvcA óõ^ þðôrÖBìokAoóAôoôîvWkBdOAJõgxBvcA

>þHdì îüpì < pPÞkþãPhýãðApG úÞ þüBXð@ qA .lyBG ûlükpãð úÞþüBøQýèõÓzìúÎõíXìóBýìok.lzhGþì
úG þðAôo {ñO òýñ`íø ô þðlG {ñO þvñW RnèÿBøQýèBÏÖØéPhìÿBøúðõíðkApÖAó@ok
{ýK óAõO þì îuBâoA úG ólýuo BG koAk ûApíø
xBvcA ô ûlýøo Bø {ñO qA kpÖ úÞ kpÞ þñýG
.lüBíð úGpXOAo ÿpPzýG þèBdyõg ô {ìAo@

fôo ô îvW kBdOA ô þüBÂoA kõgúÞQuAòüAîýPvøó@løByûqôpìAú`ð@òßýè
QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo

þ×ñì ÿBø }pãð êýèk úG þüBÂoA kõg ïBXðA
ok .luo þì ïBXðA úG þðApãð BG þÎBíPWA
lðAõO þì oBPÖo òüA óôkoõâ pËð úÇÛð qA úßýèBc þvñW úÇGAo ô wßu lññÞ þì úGpXO Ao {hG Ädì lWô ô ólG Rnè w×ð òßýè lñyBG þì pãülßü kpâkpì úu úÞ lðA ûkoô@#
.lyBG úPyAk ûApíø úG þÎBíPWA -ÿkpÖ lüAõÖ .QuA oAkoõgpG pÖAô þPýíøA qA úÞ koAk oApÚ ÿA úzüo qA {hG Rnè ÿBøoBPÖo þìBíO ok úÞúu òüA .lðõy þì õãP×âïpâô ûlì@
àüpy BG þvñW úÇGAo ÿoApÚpG BùñO òüA òßýè úÞ þGõg wc wñW .lñyBG þì lñì ûpùG úGBzì ô ëBvðBýì ÿpãük ,ûkoõhèBu þßü
: úßñüA úéíWqA þì IWõì Ao kBdOA xBvcA úÞ Qvýð þvñW BG lñÞ þì úGpXO {hG Rnè {ñÞ àü ôpýK kpÖ ô eýÂõO úG àü pø kõG óAõW ÿpg@
óArýì {øBÞ ok lðAõO þì þüBÂoA kõg RBHWõì þüBùñO úG kpÖ úÞ þÏÚAõì ok úßéG kkpâ .koAk QùGBzì Býðk ÿBùðBvðA úýéÞ Jõg wc ûly Bùð@lüBÎ þâqBO úG úÞþOnè Øý¾õO
úÞ Ap^ lñÞ kB×üA îùì þzÛð þvñW RB×éhO kõgô ûkoô@ îøApÖ Ao kõg þvñW þzhG Rnè òüA úßñüA ô xBvcA òüA þGBü QéÎ fpy ok
QüBñW Bü qôBXO úG êýì úÇuAõG úÞ þ×ñì óBXýø þì úGpXO êGBÚ lWô òüA rýð lñÞ þì þüBÂoA úG óAõPG lüBy lü@ þì BXÞ qA Jõg wc .lðkpâþì ëõÓzì kõG
ïBXðA BG lðAõO þì QuA ûlì@ kõWõG kpÖ ëBýg ok úßñüA .kpÞ ûoByA fôo ô îvW ëB¿OA ÑõÂõì lüõâ þì ûkpÞpãükp×ðôk úGôo óAõW kpì
kõg pËñì òüA qA .kkpâ úýéhO þüBÂoA kõg .lyBG ó@ ok úÞ lñuo þì ApÖ qôo úðBHy ëõÆ ok þOBÚôA oBývG þOnè Apì Izük úÞ îüõãG ú^, óBPuôk
ëBHÚ ok úÏìBW ÿApG þPËÖBdì îùu þüBÂoA úG QHvð pzG Ap^ þPuApG úÞlýupLG lüBy ëBc ok kpÖ úÞ ÿA ú×éPhì oBßÖA ÑõñO qA ûoBHßü úG õO pG ú`ð@ fpy lñupK þì .kõG ûApíø óBüBy
lÎAõÚ úÞ þðBvÞ Bü ,kBüq þvñW êýì BG ÿkApÖA ûBâ@Bð óly ldPì úG kõg êüBíO ô qBýð àü BG BùñO ólG ô ûly úPuBÞ QuBùð@ úGpXO þì iuBK óAõW kpì .õâ qBG rýð Bì pG Ao Qynâ
þì AoAk lðoAnâ BK püq lñøAõg þì Ao þÚçgA úG .lðkpâ þì þÚçO úÇÛð ÿAoAk ÿpßÖ ûsõu Izük úÞ kõG êýèk òüA úG òì }õg ëBc :løk
?QuA úÎõíXìqA þßü þvñW úÇGAo ïBXðA ëBTì óAõñÎ qApÖAô þìBÞô îPyAk kõgoBñÞok Ao óAõW þðq
.lyBG eýÂõO êGBÚ úðõâ òüA úG ëAõu òüA iuBK kpÖ ,ó@ ïBXðA òí úÞ lyBG þì þüBø QýèBÏÖ kpì .lükpâ òì Iý¿ð ÿô BG þãGAõhíø
ok Ao þvñW êýì kõWô óAõO þì Bü@ þüõu qA BG Ao kõg kBdOA úGpXO æõíÏì kApÖA úÞ kkpâ þì ÿBø úzülðApüBu þvñW RApß×O kôoô óBìqqA þOnè :lüõâ þì òhu òüA ólýñy BG ëBvðBýì
Bü oBíýG kApÖA ,kpXì ,ûkoõhèBu ,ûõýG óBðq þÎõð úG ô ûkõG ó@ úG ÉõGpì úÞ þüBø QýèBÏÖ RBÎõÂõì úG BÖp¾ ô ûkpÞ Bøo Ao kõg úÚp×Pì BG úvüBÛì ok ÿly lñì ûpùG qA Izük õO úÞ
àüpy ókpÞ AlýK qA óAõOBð úÞ ...ô ëõéÏì òßýè lñøk þì lðõýK lñPvø xBvcA ó@ lèõì þì QuA ó@ úGpXO ëBc ok ú`ð@ ô þvñW ok ?oõÇ^ :lñupK þì . QuArý^Bð òì {ýÎ
Apð@ Bü kAk oApÚ ÅBíÒA koõì lñyBG þì þvñW .luo þì ïBXðA úG úðAoBýyõøBð ÿqBu ïBÒkA òüA þßü ô kBdOA ,rÞpíO òüA ê¿cBì úÞ lzülðA Qyõâ ókoõg Izük :løk þì iuBK JAõW
úG úÞ þüApãvñW îø kApÖA ó@pG ûôçÎ ?kpÞ oBßðA ok úÞ þOnè þÏýHÆ RAm BùðBvðA Øý¾õO òüA BG þìRnèwcúGpXOB« PüBùðôfôoôîvWóly qA {ýK Apð@ îÏÆ úÞ ly òì QívÚ úðBðBW ÿA ûpG
ÜGBÇì lñðAõO þíð þãñøpÖ þÇýdì ÈüApy êýèk ,þyBÛð ,ÿkoõð ûph¾ ,ólýyõð ,ókoõg kpì oBG òüA .ïkõG ûlýz`ð ûBã`ýø òüA
ÉBHOoA þvñW àüpy BG kõg þvñW {üApâ BG oBPÖo kõg úG Ao QuA kõWõì ...ô ólý¿Úo ôk úG ôo ô lüBzâ þì òhu úG Iè ûkoõhèBu
þüBÂoA kõg ïBXðA BG êÚAlc lññÞ oApÚpG þvñW Bíy ÿôk pø ú`ð@ :lüõâ þì ûkpÞ pü« k kpì
àvüo, lñyBG úPvßy Ao þðõðBÚ úßð@ óôlG òì úÞ þOnè BG úvüBÛì ok lüA ûkpÞ úGpXO
Qðõzg BG Bü ûkõíð êHÛO Ao ÿoBíýG úG çPGA }qoA ÿrýzK ïkpG kõg ZArì QGBWAqA Qzük
þvñW RçüBíO lñyBG ûkpÞ ïpð úXñK ô Quk
!!!!lðoAlð
.lñüBíð BÂoA Ao kõg ïõù×ì úÞ QuA QýÏÚAô òüA pãðBýG æBG ëBTì
luo þìpËð úG ÿoôp ó@pÞm úÞ ÿA úPßð lcAô þ×üpÏO lÚBÖ {hG Rnè oBPÖo ô Rnè
kApÖA qA þgpG ÿApG úÞ QuA QýÏÚAô òüA ëõHÚ lñüByõg JoBXO ûlñøk êýßzO p¾BñÎ ô ûkõG
kõg ïBXðA ô kõg þvñW óBâoA úG ókpÞ ûBãð þüõãèAqA ÿlyo òýñu úýéÞok kApÖA úíø ÿApG
ok þvñW àüpy þüBÂoA kõg ólük Bü þüBÂoA úÞ ÿA ûlülK þOoBHÎ úG .lñÞ þíð QýÏHO QGBS
úPyAk ûlñðArýãðApG {Ûð lðAõO þì wßu ïBãñø lüBy kkpâ þì þGBüqoA lñü@ }õg kpÖ àü ÿApG
þì kok Bü þGAõhýG ÿAôk ûBâ úßð@ «BPüBùð ô lyBG oAkõgpG QýGõéÇì úWok qA òüpüBu ÿApG
ok òüAô kkpâ AôAlì îuBâoA úGpXO BG lðAõO ÿoBXO úéìBÏì àü ïBXðA úðõíð óAõñÎ úG .lyBHð
Bø ÿoApÛýG òüA qA þgpG úzüo úÞ QvýèBc þyqoô QÞpc àü ïBXðA ÿpãükokô þßüok
ÿkõñzg ókõG þÖBÞBð qA kok Bü þGAõhýG, ÿlÏG p×ð ok ô AnÒ ókoõg ïõu Àhy ok ô
þì þüBÂoA kõg BG úÞ QuA ûlì@kõWõG þvñW lèõì úÞ QuA îuBâoA úG ólýuo Bü oBíÚ ÿqBG

.lüBíð AlýK kõHùG lðAõO .kkpâ þì pÖAô ÿlWô
":}õâokþãzýíøoBÏyôïpâóBPüBøpPvG| | JoBXO Ñõð ú^ pâA úßñüA êìBO êGBÚ úPßð
úGpXO ëBcok ØéPhì ÿBø úðõâ úG {hG Rnè 10
"pPùG þâlðq , pPùG wßu

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

11

kõg úG Ao oõzÞ òüA ïkpì ô lDõu ÿBø úðBuo lÏG qôo þhuBK òýñ^ ólýñy BG ïokBì ô .lñýzñG ôA oBñÞ kõHð pÂBc ÿpPgk aýø úuolì óApùO úéXì
ïpÞA ïBð óõñÞA îø úÞ ÿoõÆ úG .kqBu IéW | |.lýzhGBìúGAoûkAõðBgþüAoAkqAþíýð koõì úÞ kõGoAlèõKô BHüq ÿpPgkôA êGBÛì úÇÛð
ôAqAô QuA ûqAô@pK ïBð àü lDõuok Büo@kp×ñì óBíøok BHüq pPgk òüA .QyAkoApÚ úíø úWõO BG úP×ø îg ô aýK ok
ô þãñøpÖ ,ÿpñø ÐìBƒXì ok þƒðApƒñhu ÿApƒG |!qAôpïKôokkqóôoBñ`íø | : lýupK ôA qA ô kBPvüA koAô ûqBO êGBÛì ëôA qôo
òüA pPgk òüpO Qyq õO úÞ þƒðAlƒýì|- | þzHc lýÏu lídì
|.lü@ êíÎ úG RõÎk þuBýu óBðq úG úd×¾ òýíø ok {ýK ÿlñ^ #
ÿlDõu ,þuoBÖ ÿBø óBGq úGôA ÿBø JBPÞ| ûoByA JçÛðAqA {ýK þðApüA ÿBüõKô ÝõÖõì ? þPvø xçÞ |[email protected]|
ïBð úG {GBPÞ òýèôª A ô úPÖBü oBzPðA þvýéãðA ô úG Bø óBíu@ok qAôpK ÿApG úðõã^ úÞîPyAk pPgk þèô lýÞpO ûlñg qA xçÞ ëAõEu òüA BG
,þüAlW koõì ok QuA þGBƒPÞ ÜƒzÎ áAôtƒK òýíø .lðkõG ûkoô@ ÿôo þðBHég }qõì@ ok ÜzÎ ô þðBGpùì qA õéíì þøBãð BƒG Qƒyq ëôA qôo
òüpg@.óBðq þuBýu ÝõÛcô RpWBùì ,òùýì qA þPuôk BO ly IHu úðBPhHyõg ûoBƒyA úéíW óBíø úÞ Q×â ÿA úéíW pƒPgk JAõƒW Büo úð QÛýÛc óBGq
úÞ koAk }A úìBñýâlðq úG ÁB¿PgA ôA JBPÞ òýíøqA þßü koõìok þHèBW RBÎçÆA lDõu qA ô úíø óBýìok ÿA ûtüô ïApPcA ly IWõƒì
AlPGA qA {ÖAløA úG ólýuo ÿApG ôA }çO ÿBüõâ ó@ú¾çg úÞlñÞêýíüA úd×¾ òüA ÿApG óBðq ô úPyAk ZAôo úzýíø úðAoBÞBüo óBGq #
|:Q×â iuBK ok ôA Apüq .lñÞ AlýK òì úéíW ó@òPÖpünKok îø ïkpìqA ÿA ûkõO úðB×uBC Pì
| |.QuApg@BO |.lýðAõg þì Ao JAnWô BHüq oBývGõO ,òì wßÎ pG BìA|- | BG þâlðq úÞ Bøqôo òüA BìA lðõy þì ïBg
wK þßü Ao Rçßzì {üBø ÝpG ô Ýoq ïBíO
ïõu qôo úÞ koAk ïBƒð >Bƒüo@ kpƒ×ñì ïpƒÞA< óq òƒüA | .þPvø Büo óBGq oAqBG lñÞþì pO ûlý`ýK ÿpãük qA
kpííPèôk óBÞkõÞ BG qAôpK áolì olüçâ BG qAôpK qA wK QvðAõO êGBÚ úÞ kAk óBzð úéíW àü òýíø BƒG ôA
QÖBüok Ao ûoõOõìôkô ûoõOõì àO ÿBøBíýKAõø ôA úG óAõO þì úÞ QuA ÿkpÖ òüpƒO óBƒñýíÆA BXÞ BO Qvýð ïõéÏì úÞ úPÖBü þÛðôo óBñ^
{ýK óApüA ûlñü@qA QHd¾ úÞûBâpø # qAôpK QW BG þÒpì úÏéÚ þìBËð ûBâkôpÖ qA ô koAk lýuo þüBW úGoBÞpÆBg òýíø úGô kpÞ kBíPÎA !lyBG úPyAk QÖpzýK
ok oõzÞòüA ûlñü@úÞkõy þì úP×âlü@þì þì óAqõì@{ðAk úíø úP×øpg@ÿôkoA ÿApG úÞ
ûpù^ ô óAoAlíPuBýu úð QuA óBðAõW Quk |.lñÞ QÛýÛƒc óBƒGq ÿoAqBƒG òƒýƒñƒ^ ok úƒ^pƒâ
úPgõì@úGpXO oõìA òüA ok Bø ëBu úÞþüBø qAôpK ÿõu úG JçÛðAqA {ýK ëBuoBù^ôA| |. lñyBG ûôpâ îø ôA BG lñPuAõg úÞ ó@ óBýG ô ó@ kpGoBÞ úG pâA BìA koAlð ÿoAlüpg
kõG lðqpÖ ÿAoAk úÞ þèBc ok ô ly ûlƒýƒzƒÞ ûkpÞ JBhPðA þHuBñì ïBð þvÞ pø ÿApG ôA ok ÿpýSCBO óBñ^ kõy pßÖ krýg þìpƒG ëk qA
.lðA úÞ kAk úìAkA qAôpK úñýìqok Ao kõg ÿBø|}qõì@ þßü úG ô þévÎ îz^ Q×â þì þßü úG .kõG úG ó@ qA óAõO þì úÞ QyAk løAõg Bø ïk@ þâlðq
rÞApì úG pâA úÞ QuA þèBc ok þüBÎkA òýñ^ óq àü qA }A þâlðq pýýÓO úG pXñì pìA òýíø }õg IÛè îø óApýGk qA þßü úG .þðBíÞ ôpGA Ao ÿA ûrXÏì òýñ^ úðõíð .kpÞ kBü ûrXÏì óAõñÎ
ûqBO ,úPÖpƒzýK ÿBƒøoõƒzÞ ok ÿpƒýâ îƒýí¿O rýð JçÛðA qA wK .ly óBHég óq àü úG oAk|úðBg ïlhPvì úG ô kõG ûkAk Býðk îéÏì òüpO ÝçgA > þßvÖõüBPuAk oôkõEO < óBƒGq qA óAõƒO þƒì
þì îýñÞ ûBãð óBùW ûkBPÖA IÛÎô úPÖBü úÏuõO úÞ þèBc ok ô kpÞ pýýƒÓƒO ûoBƒGôk ôA þƒâlƒðq {ðAk oôBü òüpO JõHdì õO Q×â þì îø úuolì :úPyõð kõg úðAqôo ÿBø QyAkkBüokôA .lýñy
lðA úPÖpâ oApÚ oõìA xCAo ok þðæBu åorG îýñýG úG lðqpÖ YñK BG kõG ûkAk Quk qA Ao }pøõy úG úÚçÎ úÞ îø òì úG þPc .þPvø óAqõƒì@ þüBø óAlðk ,Qyq þOoõ¾ ÿqõì@{ðAkpPgk
ÿBø úñýìq ok Ao oõzÞ ô ïkpì Qyõƒðpƒu úƒÞ ûqBÓì àü ok BXð@ ok ô kpG ûBñK lDõu oõzÞ Býðk ûlñvüõð òüpPâorGõO :Q×â îPyAk òPyõð ëôA qôo .QyAk QzK îÞ þüBøõìô IuBñPìBð
þíð úÞ BXð@ qA BìA .ly oBÞ úG ëõÓzì þüAõðBð
.lðoAk Quk ok ØéPhì óq Qé¿g ô þðôok ÿBøkAlÏPƒuA QƒvƒðAõƒO | |.ÿõyþì 12
þðBÞkõÞ óApüA ok {ýK ópÚ àü úÞ þèBc ok Ao Bø òýPu@ kqBu JõÞpu Ao kõg ókõG þðApüA pùy oAkpùy óAõñÎ úG ôA úƒÞ lƒÏG BƒùèBƒu
lüBy úÞ lñPÖpâ þì oApÚ RolÚ lñvìpG kpíPèôk þüBW BO QgAkpK ÜýÛdO ô úÏèBÇì úG ô kq æBG ô îPÖo {ðlük úG kõG ûly JBhPðA Bì à^õÞ
óBðAõW úG Ao kõg ÿBW qôpìA êýèk òƒýíø úƒG òíXðA õÃÎ ,lvüõñG JBPÞ lñ^ QvðAõO úÞ xBvcA }A ÿpøBÊ Roõ¾ úG úWõƒO óôlƒG
ok úÞ lðBíð úP×âBð .lðA ûkAk qBu Qƒyõƒðpƒu ô óly oAkpùy ÿApG ,kõy lDõu óBâlñvƒüõƒð úÚçÎ òýíø .ïlñì úÚçÎ ôA úG «Alüly ïkpƒÞ
ÿoBývG óBvÞ óApüA úéíW qA BøoõzÞ iüoBƒO úWõO ô lñÞ QÞpy RBGBhPðA ok wéXì úG kôoô ÿoBãPuAõg ÿApG lÏG ëBu YñK BO ly IƒHu
ok QñÇéu ókõG þSôoõì êýèk úG úÞ lðA|ûkõG ÿrýì@ pdu QýGAnW õO îüõãG ô ïôpG }krð
òüA BìA .lðA|úPvzð þøBykBK QhO pG þèBukpg }A þãzýíøoBÚôô þâkBu óBíø BGôAô !ÿoAk
,rý^ pø QýGAnW ólük ÿApG :Q×â iuBK ok

| |!kõGJAnWó@qAêHÚlüBG
qA úíøô ïoAk BHüqoBývGpPgk àüôAqA òì
qA ÿqôo îø ïokBì .lñOpýc ok {Ooõ¾ þüBHüq
ok óBìpPgk þüBHüq qAo úÞ kpÞ ëAõö u ïpvíø

? Qvý^
ïpPgk ûpù^ þüBHüq òì :kAk JAõW ïpvíø

|. îPvø ôA ÿolK ûkAõðBg óõülì Ao

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
13
lyoõHXì rýð ûBy .kõHð úPgBu þvÞ QukqA úÞQüApuîøÿpãükRBìBÛìúGóApüAokûlÎBÚ
ôlñÞJBÇg"BÚ@"AoúèBuQ×øòvcAqpýìúÞ úÞ kpÞ ûoByAoBWBÚ ûoôk úG óAõO þì úðõíð ÿApG

| |!lüõãG"BÚ@JBñW"}A|úèBukBP×øolKúG úGolKqAúýSoAóBuúGþPèôkêÒBzìqAÿoBývG
kpíPèôk þãèBu Q×ø ok úÞ òvc Aqpýì ïBXðAqAÐðBìrýðòuþíÞþPcôlýuo|þìpvK
kAkQukqAAo}olKþãèBuûkqBüokkõGûly lídì pPÞk kApÖA òüA qA þƒßü .lƒy þƒíð ó@
Aqpýì QyAk oõìA ok þüBíñøAo úG qBýð óõ^ ô Qynâok BG þãèBu ûkrýu ok úÞ kõG Ýl¿ì
úG þìBÛì òýñ^ ókAkpÆBg úG úÞ Ao úéèA QüAlø oõìA ok ûBy|òülèApƒ¾Bƒð pƒPÖk pƒüqô úƒÞ olƒK
óAõük úG úðBg qA kõG ûkAk B×ÏPuA ákõÞ àü wýüo úñÇévèA|Ýl¿ì IƒÛè BƒG kõƒG óBƒuApƒg
îuo ô ûAo ô lyBG "BÚ@" IÊAõì BO lðkoô@ oõìA êÞpülìqôpìA Ì×è úG Bü óBuApg ÿB×ýPuA

|.kqõìBýGôAúGAoÿpâ|þÖõPvì òýñ^úÞlyóBuApgóBPuAþüAoAkôÿkB¿PÚA
ëBuô òu òPÖpâpËðok óôlG ûBy|òülèAp¾Bð| | | |.QyAlðIuBñOôAëBuôòuBGþìBÛì
îø ôA ô kõG êDBÚ òvc Aqpýì ÿApG ÿkBüq ïApPcA
ÿoô@|ÐíW ,oBßy ,ÿoBÞoAõu BG þðAõW ok
óBðq BG þñýzñíø ô ØéPhì ÿBø|óõývßéÞ
úÞ lðAonâ þì {üBu@ ô ûBÖo ok Ao þâlðq
lðqpÖ úu ô QvýG ô ZAôkqA oBG ûk ó@ ê¾Bc
pu pG Ao {OôpS qA ÿA|ûlíÎ {hG ôA .kõG
òùK BKôoA îýÛì óBýðApüA ÿApG BìôAlì úÞ ÿA|ûp×u
ô úðBýÚpPì oBßÖA ó@ ÿBW úG ô kAk Quk qA kpÞ|þì

|.koô@ óApüA úG Ao ÿkAq@ô óõðBÚ úG {üApâ

pg@qôo
RApÆBg ïõHè@

ólük ô RApÆBg ïõHè@ óly qBG BG # ô kõG Aqpýì|xBHÎ ûõð rýð Ýl¿ì lídì okBì
qA þOBËdèô Bø úñd¾ ,óõâBðõâÿBø wßÎ ûBy òülèAp×Ëì BG ZAôkqA qA wK rýð }A úèBg
pãük úÞ klñG þì {Ûð òøm ok úPynâ ûBy|þéÎlídì IýOpO òülG ô ly óApüA úßéì
kõWô ó@úGBzì îø pâA ô Qvýð þðly oApßO
QýGAnW ô þñüpýy ó@úG râpø lyBG úPyAk | |.lyþìôAúèBgpvK
,Ýl¿ì pPÞk qA pO {ýK ô pO|IèBW úðõíð
| | .Qvýð úPynâ þãèBu Qƒ×ø ok úƒÞ QƒuA |þƒÖõƒPvì òƒvc
óApùO õð úÖõßy ûoBGBÞ qA úÞ wßÎ òüA òvc AqpýìôA ªlW .ly óApüA àèBííèA|þÖõPvì
úÞ QuA þüBø wßÎ óBíø qA þßü ûly úPÖpâ þÖõPvì ôk pƒø rƒýð ؃uõƒü Aqpƒýì }olƒK ô
þì þÚBG óBíüBø ûpÆBg JBÚ ok úzýíø ÿApG òüpOmõ×ðpK Øükook }olKô lðkõG àèBííèA

.lðBì |.kõG úPÖpâ oApÚ ÿp¾Bð óAoôk ëBWo
>BÚ@< Ao Øuõü Aqpýì ,oBGok ok
nÒBÞ ÿôo ú^pø úÞ lðA|úP×â ô lðlðAõg þì
ô kpÞ þì BÃìA ûBy òülèAp¾Bð ,Qyõð þì
BìA .>QuA eýd¾ úP×â BÚ@ ú^pø< Q×â þì
òPÖpâpupGoBGokok þüBø QGBÚo úßð@qA wK
òüA ok Ao oBÞ ûoB^ Øuõü Aqpýì QÖpâ BK ïBÛì
ûBãð êÇÏì Ao óAõük ÿBøoBÞ þOlì ÿApG úÞ lük
ïBÛì òPÖpâ ÿApG {ýK qA {ýG Ao ûBy ô koAk
ôo òüA qA .løk oApÚ oBzÖ QdO }pËð koõì
}A|úèBu Q×ø lðqpÖ úG Ao kõg Qíu ô IÛè
.QÖpâ ûoBñÞ þÖõPvì oBÞ qA ô kAk òvc
lì@óApâ Bø|þéýg ÿApGpvK òüA óly þÖõPvì
ÿoBÞ ,Øuõü Aqpýì mõ×ð ô RolÚ QùW úG þèô

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

qA úÞþøBHPyA RAoõ¿O
îüoAk ØéPhì ÿBø|ûBãPuk

qA îø pãük þyõâ ÿkBüq kAlÏO pâA .Qvýð QðpPñüA QÎpu Bü ÉBHOoA Qý×ýÞ ûlñøk óBzð ô lýñÞ|þì .Qvýð Quok úð ?lðBíGsoByok Iy êÞþyõâîüoAnãG lüBHð lñüõâ|þì úÞQuA Quok #
.lüõy êßzì oB^k QuA òßíì ,lyBG pK òPð@ pâA þPc ,lññÞ ûkB×PuA ZpG óBíø ïAlÞ îýíù×G úÞ ûlýuo {PÚô .îüA ûkpÞoôBG Bì úíø úÞ Qvýð þøBHPyA oõ¿O BùñO òüA BìA
||
lðõy|þíð þuôpüô àì ÿBø|pOõýLìBÞ .îüoAnãGoBñÞAo Bø|ó@lüBGô lñPvø ûBHPyA Bø|ûBãPuk ûoBGok ÜüBÛc

xôpüô àì ÿBø|pOõýLìBÞ þéüæk úG BìA .Qvýð òíüA Bø|xôpüô úG QHvð çìBÞ þíPvýu aýø kpýâ|þì ÿpPùG wßÎ ,lyBGpPzýG òýGoôk àü êvßýKBãì ú^pø
pËð úG úÞ lðõy úPgBu ÿpOõýLìBÞ ÿBø|îPvýu òüpO|YüAo ÿApG Bø|xôpüô æôA .lðoAk ÿpPíÞ pýSBO wßÎ ûqAlðA ÿôo ÈÛÖ úßéG ,koAlð Bø|wßÎ þüBHüq Bü Qý×ýÞ ÿôo ÿpýSBO êvßýKBãì
ok çìBÞ úÞ Qvýð BñÏì òüA úG BìA ,koAk ÿpPíÞ ØÏ ÉBÛð àì Bìôk .àì úð lyBG qôlñüô luo|þì ,oõvñu ûqAlðA êTì kõy|þìpOlGôpPùG Bø|wßÎ Qý×ýÞ úÞ koAk kõWô ÿkBüq êüæk BìA .koAnâ|þì

.lðõy|þì þuôpüô pPzýG }çO þíÞ BG îø àì ÿBø|pOõýLìBÞ .QuA óBìA .xBßÎ RoBùì ô oõð
|| lñýG|þì Iýu@ÿpOBG óõ^ ,lðBíGsoByok Iy êÞlüBHð þyõâ | |

lñÞ|þì QÊB×c Bíy ÿBø|ûkAkqA )|incognito|( xBñyBð QèBc BìA .lðõy|þíð soBypãük lðõypK çìBÞ þPÚôô lðoAk þðõü îýPýè ÿBø|ÿpOBG óolì ÿBø|þyõâ
Bø|ó@ úG pâoôpì ûpXñK úÞ þüBørý^ ,lññÞ|þì ëBÏÖ Ao xBñyBð QèBc þPÚô óApGoBÞ qA ÿoBývG BùñO òüApGBñG ;lñÞ|þì Ùp¿ì ÝpG þíÞ oAlƒÛƒì qõƒñƒø ûBãPuk ,lPÖA|þì ÝB×OA òüA úÞ þðBìq þPc
ûpýgm þédì Roõ¾ úG úÞ lñÞ|þì áBK Ao þüBø|ûkAk ÈÛÖ ÐÚAô ok QèBc òüA .lñðAõg|þíð Ao lüõâ|þì
AlƒW soBƒy qA Ao þyõâ lüBG úÞ þéýèk
.lñÞ þGBüko Ao Bíy ÿBø|QýèBÏÖ lðAõO|þì qõñø þWoBg ÐGBñì .lðõy|þì þGõW úÖp¾ ô ÝpG Ùp¿ì {øBÞ ,lýñÞ
|
.QuA ëõK ok
løk|þì {üArÖA Ao ØüBÊô QÎpu)|Refresh|(}p×üo úíÞk |
Ao úyõK àü ïBð çTì .lñÞ|þì qôo úG óBzOApýýÓO òüpg@ xBuA pG Ao Bø|óõßü@ ÌÛÖ }p×üo lýéÞ
lülW úyõK ïBð ,lýðq|þì Ao }p×üo úíÞk þPÚô .lýñýG|þì Ao ó@ þíülÚ ïBð qõñø BìA ,lüA ûkpÞ ÅõÎ | | Qý×ýÞBG ÿAl¾ þñÏü Jõg òPð@
BO QvýÖBÞ pOõýLìBÞ ÿApG lýñÞ|þì úíÞk ókAk oBzÖ Ùp¾ úÞ ÿA|úýðBS ôk þßü òýíø þøBâ .kõy|þì BñÏì òüA úG ,lyBG pK òPð@ pâA þPc |
ÈÛÖ pãðBzð .lyBG êìBÞ ëB¿OA úÞ Qvýð
.QuA ûkpÞ oBÞ pO|Ðüpu lýñÞ|þì pßÖ Bíy BìA lñÞ oBÞ {èõíÏì QÎpu BG qA úÞ løk|þì óBzð Ao þèBñãýu RolÚ
|| QÖBüok þüõükAo ZpG òüpO|àükrð

16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
17
lýñÞûkB×PuA ê¾A ÿBøosoByqA ÈÛÖ
Ao óBPPXâ ëBñýWoA ÿBøosoBy
ÿBø|osoBy BìA ,lññÞ|þì soBy pO|Ðüpu
ÿApG ÿpÇg aýø îø Qý×ýÞBG òürãüBW
.lðoAlð óBOpOõýLìBÞ Bü þyõâ
úG lñðAõO|þì óAqoA þHéÛO ÿBø|osoBy
pâA òüApGBñG lñðrG Iýu@ óBPøBãPuk
lýñÞ þüõW úÖp¾ óBPèõKok lýøAõg|þì
QíýÚ úG ,lüphG ê¾ApýÒosoBy àüô
ô lýñÞ úWõO pPzýG ûlññÞlýèõO ô
òýýÏO Ao soBy QÎpu ú`ð@ úG òýñ`íø

.þéÏÖ ÝpG ÐHñì :lñÞ|þì
AlW Quok lüBG úzýíø Ao þG|xAõü

lýñÞ
ô lýñÞ|þì oBÞ þG|xAõü õüAok BG pâA
úG lýðAõO|þì ,lüoAlð ÿoBÞ ó@ BG pãük
.lýñÞ AlW ûBãPuk qA Ao ó@ þPcAo
Ao >|safe remove|< úñürâ þPÚô
þuopG ÈÛÖ îPvýu ,lýñÞ|þì JBhPðA
ûly ûpýgm RApýýÓO úíø úÞ lñÞ|þì
.lyBHð ëBÛPðA ëBc ok ÿrý^ ô lñyBG

||
ûlzð þèBg çìBÞ ÿpOBG þPÚô BO

lýñÞsoBy Ao ó@lüBHð
þðõü îýPýè ÿBø|ÿpOBG koõìok òüA
òýñ^ ÐÚAô ok .Qvýð lülW
80 BO 40 QuA pPùG þüBø|ûBãPuk
lüBHð þñÏü ,lñyBG úPyAk soBy l¾ok
.kõy þèBg çìBÞ ÿpOBG lýðBíG pËPñì
ÿBø|RoBÞ úG ûBâkôpÖ ÿBø|pñßuA

lñðq|þì Iýu@úËÖBc
úG BìA ,lñðq|þì Iýu@ þèBPýXük pýÒ ÿBø|òýGoôk îéýÖ úG ûBâkôpÖ wßüA úÏyA ÿBø|pñßuA

.lñðq|þíð Iýu@ úËÖBc RoBÞ ÿBø|ûkAk

.lñPvø IýXÎ BÏÚAôô eýÂõO êGBÚpýÒqõñø Bø|ó@qA þgpG .QuA þP×ãyqApK QÏýHÆ | óApùO úéXì
BXñüAok .lñPvørýãðA Q×ãy BÏÚAô úßéG lðoAk òyôo þíéÎ eýÂõO BùñO úð Bø|ó@pPzýG
Quôk þvÞpø úÞlýñýG|þì Ao þÏýHÆ ÿBø|ûlülK òüpOBHüqô òüpO|IýXÎqA ÿpüôB¿O oõð ÿBø|óõPu
QdO Bƒýƒðk ÿBƒW úƒíƒø :óBƒßƒì
.lñýHG àükrðqAoBG àü êÚAlc koAk
IuBñì ÈüApy
lýñýHG lüBGoBHßü êÚAlc úÞþÏýHÆ ÿBø|ûlülK ÿoõð ûlülK àü oõð ÿBø|óõPu
ÿBø|oAõð òüA .lñPvø ÿp×víƒOA
êƒýßzƒO kpƒƒu oBƒƒýƒvƒG ÿBƒƒìk ok oõð xBßÏðA êýèk úG ÿkõíÎ oõð
ÜÖA püq qA Ao lýyoõg oõð ô lðõy|þì RAom ok þÎõñ¿ì Bƒü þƒÏƒýƒHƒÆ
QéÎ úG úðB×uBPì .lññÞ|þì QÖBüok kBXüA þhü ÿBø|ëBPvüpÞ oBízýG
ÿBø|pGA òüA þüBýíýy ÿBø|{ñƒÞAô òýìq úG àükrð BPHvð úÞ lðõy|þì

.lðpG|þì òýG qA Ao óôqA úüæ BHüq .lðoAkoApÚ
| xBPüpLu@pGA
QdO Bƒýƒðk ÿBƒW úƒíƒø :óBƒßƒì
þðBz×zO@ÝpGô lÎo IuBñì ÈüApy
þðBz×zO@ ÿBø|óAoõÖ :óBßì ô ûpýO ApøBÊ xBPüpLu@ ÿBø|pGA
ûlülK àü þðBz×zO@ ÝpG ô lÎo úßñüA kõWô BG BìA .lñPvø ïõƒy
ÝB×OA þðBìq ô QuA þüAõƒø ô J@ ,lñPvø þðBÖõÆ ÿBƒøpƒGA úƒýƒHƒy
,pPvÞBƒg koõƒgpƒG úƒÞ lƒPƒÖA|þƒì òýG qA óBÖõÆ kBXüA óôlG æõíÏì
iƒƒü RAom ô 䃃ñƒu RBƒƒƒÏƒƒÇƒƒƒÚ
þÖBÞ þßýOBPuA oBG ,þðBƒzƒ×ƒzƒO@ .lðôo|þì
.lñÞ kBXüA Ao ÝpG ô lÎo ÿApG ||

xõOBìBì pGA rìpÚ óBíÞòýãðo
ÈüApy QdO Býðk ÿBW úíø :óBßì QdO Býƒðk ÿBƒW úƒíƒø :óBƒßƒì
ûldPì RæBüA ok pPzýG BìA ,IuBñì
ÿBø|úvýÞ úýHy xõOBìBì ÿBƒø|pƒGA IuBñì ÈüApy
.lñPvø þðAoBG ÿBƒø|pƒGA qA óArƒüô@ ûlülK àü rìpÚ óBíƒÞ òƒýƒãƒðo
kBXüA ÑBHyA kpu ÿAõø ÈuõO Bø|ó@ òüA .QuA þuBñƒyAõƒø ô ÿoõƒð
ÿAõø qA pƒO|òƒýãñu úƒÞ lƒðõƒy|þƒì ꃃƒTƒƒì îƒø óBƒƒƒíƒƒÞ|òƒƒƒƒýƒƒãƒƒðo
BƒG þƒèõƒíÏì ÿBƒø|óBƒíÞ|òƒƒýƒãƒðo
.QuA {ÖApÆA kBXüA J@ RApÇÚ ok oõð xBßÏðA
ûkq iü óBPì ÿBø|JBHc lýyoõgoõð lüBG BìA ,lðõƒy|þƒì
AkBðBÞ ,ïBøpG@ ú^Büok :óBßì qA .lyBG ÜÖA úG àükrð oBýƒvƒG
óBøBýâqA úÞ óBPì qBâ ÿBø|JBƒHƒc ÈüApy ok ûlülK òüA úÞ BƒXƒð@
eÇu püq ,lðõy|þì kAq@ ûlƒýƒuõƒK lðAõO|þì ,kõy|þì kBXüA îÞ ÿoõð
líXñƒì ô ûkBƒPƒÖA ïAk úƒG úƒ^Bƒüok
òüA þðBPvGBO ÿBø|ûBì ok .lðõy|þì .lyBG þüByBíO oBývG
ô lƒñƒü@|þƒƒì J@ ÿôo Bƒƒø|JBƒƒHƒc ||

.lñÞpO|þì þHÇÚ ÿp×uõOApPuApGA
|| ,lñévüA êTì Ð×Opì ÜÆBñì :óBßì
,ÿôBƒñƒülƒƒðBƒƒßƒuA ÿBƒƒø|oõƒƒzƒÞ
þHÇÚ Ü×y IÇƒÚ ô AkBƒðBƒÞ ëBƒíy ,Bƒßuæ@
JõñW ô ëBíy IÇÚ :óBßì
ÀÚo þÏýHÆ {üBíð þHÇÚ Üƒ×y JõñW
RAom koõgpG pSAok úÞ QuBøoõð ,þƒHÇƒÚ ÿpƒ×uõƒOApƒPuA ÿBƒø|pƒGA
ÿBƒƒø|kBƒƒG }qô ïBƒƒãƒñƒø oAkoBƒƒG ÿlƒüoAôpƒì äƒðoBƒãƒðo ÿBƒƒø|pƒƒGA
kBƒXüA Bƒø|IƒÇƒÚ úƒG ÿlƒýyoõƒƒg æBƒG RBƒÎBƒ×OoA ok úƒÞ lƒñPƒvƒø
pPzýG ÙçgpG .lðõy|þì êýßzO
.kõy|þì ô p×uõOApPuA ok Bø|pGA òüA ,Bø|pGA
||
18
óõãulÎ Bü þulÎ ÿBø|pGA
ÈüApy QdO Býðk ÿBW úíø :óBßì

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

IuBñì
JõÆpì ÿAõø úÞ lðõy|þì êýßzO þðBìq Bø|ó@ .lðoAk xlÎ úG úýHy þHýXÎ êßy þulÎ ÿBø|pGA

QÞpc ÿpãük ÐðBì Bü ûõÞ ÿôo
kpu þÖBÞ ûqAlðA úG Aõø ô lñÞ

.lyBG

õHìõOBOBÞÝpGô lÎo
çDôrðô :óBßì

ûlülK àü õHìõOBOBÞ ÝpG ô lÎo
úG p¿dñì IýÞpO .QuA ÿõW
ô JõÆpì ô ïpâ ÿAõø ,kBG kpÖ
Ao úÛÇñì ÙpÆ úuqA úÞ þüBø|ûõÞ
oBG kBXüA BG lðA ûkpÞ oõ¿dì
ÝpG ô lÎo UÎBG ,þßüpPßèA
260 ûlülK òüA .kõy|þì ïôAlì
pø ô lPÖA|þì ÝB×OA ëBu ok Iy
QÎBuokoBG 280ô QÎBu 10oBG

.lGBü|þì úìAkA
||

êupKõu óBÖõÆ
ÈüApy ok Býðk ÿBW úíø :óBßì
RæBüA ok pPzýG BìA ,IuBñì
ô úDõâôoôA ,òýPðAso@ ,ûldPì

êüqpG JõñW
þüAõøô J@ûlülK àü êupKõu
,lüly ÝpG ô lÎo òüA .QuA
{gp^ok BíDAkô eÂAô ,ÜýíÎ

.QuA
|

þG@{O@
,)|Ijen|( òXüA óBz×zO@:óBßì

ÿrðôlðA
úG úÞ QuA ÿA|ûlülK þG@ {O@
úÞ ÿkpâõâ ÿBø|qBâ ÝApPcA QéÎ
ZoBg óBz×zO@ ÿBø|ÙBßy qA
ÿoAlÛì .lPÖA|þì ÝB×OA lðõy|þì
îÞApPì ÐüBì Roõ¾ úG qBâ qA
úéÏy òPgõu ïBãñø ô kõy|þì

|.lñÞ|þì kBXüA þG@

19

óApùO úéXì

ô úPynâ Bø|úPynâ úÞ ÿpünƒLG pƒâA -2 ZoBg Quok ûAo qA RBÚôA þøBâ úýƒÛƒG êƒTƒì ô åorG olK úÞ QuA ÿA|ûly }õìApÖ xBvcA
ëBc qA lñÞ þíð Aôk Ao ÿkok xõvÖAô ØuCBO ú^ klXì òPzâqBG ÿApG îðAk|þì BìA ïõy|þƒì .lðkõGúPÖBüokòì}õÞQhuåorGokBì
IÛÎ úG Ao óBìq óAõO|þì pãì . kõG lýøAõg þÂAo .îñßGlüBG xBuA pG «BHèBÒ ô lñPvø ÐðBÚ úÞ ÿkApÖA úéG
?lýðAkpâqBG úÞ òüA |ç« Tì lñPvýð ÿA úzýéÞ òì òýðAõÚ ,lññÞ|þì êíÎ qôo úG qôo ô ëBc ok þƒâlƒðq
ïkõGûkAlðïBXðAAooBÞòüA}BÞlýDõãGúÞòüA AoQüBø{×ÞÿõyZoBgúðBgqAúÞòüAqAêHÚ ÿpPzýGpíÎëõÆÿAoAkôpO|îèBu,pO|ëBdyõg
.kpÞløAõhðêcAoþéßzì xBvcA þèô Qvýð þPhu oBÞ þƒñƒÞ rƒýƒíƒO ok qõñø úÞ þDBø ó@ þéÞ oõƒÆ úƒG ô lƒñPvø
ô þðBGpùì ô ókõG þÎBíPWA òì pËð úG -3 .lñÞ|þìkBXüAõOokAoþGõgQüBÂo þñýãíÒ kApÖA lðA xBvcA òüA òPÖBü {ßízÞ
BGoBývG óApãük ólðBXðo óôlG ÿqôo ólðAonâ ÝApGôrýíOÿBø|{×ÞïoAkkBÛPÎAïqõñøòì . lñPvø
.QuAÿoô@òÖòüpO|óolìòPyAkqApO|}qoA .koAkóApãükBGÉBHOoAokþGõgþðAôopýSCBO àüokBùñOiuBK?Qvý^okúýÃÚòüAqAo
kByÿApGlñPvøÿoArGAÈÛÖBðôAúyBGRkBü qA ïAlÞ aýø úG úÞ lñPvø îø ÿkApÖA úPHèA . QuA úP×ùð ûkBu JBhPðA
QcAo ÿBørý^ok óAõO þìôo ÿkBy .õO ókpÞ ÜÖõì îø pËð úG ô lññÞ|þíð êíÎ òýðAõÚ òƒüA koõì ok óBì þâlƒðq ok qôo pƒø Bƒì úƒíø þéü|æk úG BñG ïkõG à^õÞúÞþðBìq #
.kpÞõXPvWÿpO òüA þGõg úG Bì úíø îñEíÇì òì Jõg lñuo|þì JBhPðA úG Quk îýølG ïBXðA lüBG úÞ þDBøoBÞ okBì ô åorG olK BG ëBu àü ïly oõHXì
lñéG ô Rlì ûBOõÞ Ùlø þƒâlƒðq ok -4 þì Ao lñPvø îø lñíOôpS oBývG lüBy úÞ ïkpì ô ëBdyõg Ao Bì þøBâ úÞ þGBhPðA îƒýðq|þƒì .îñÞþâlðq îâorG
Qhu ÿkApÖA òì åorG okBì ô åorG olK
åorG olK. lðkõG ÐðBÚ ëBc òýÎ ok ô }õƒÞ
QívÚ ok åorG okBì ô kõG úPvzðqBG àyrK
ok ô kpÞ|þì oBÞ lì@ ô QÖo pK þPÞpy þèBƒì
òì qA ÿoAlùãð ûpËPñì pýÒ QýèõƒEvì úƒXýPð
oBývG óõ^ ,ly Bø|ó@ ÿApG þO|çßzì UÎBƒG
îø åorGolKô îPÖo|þíð úuolìô ïkõG à^õÞ
îâorG okBì B« PüBùð kõHð òì qA ÿoAlùãð úG okBÚ
ÿoAlùãð òì qA B« ¿hy }kõg QÖpâ îýí¿O
pülì QvðAõO þPhu úG úÞ òüA qA lÏG ô lñÞ
úG ÿp×ð ôk Bì lÏG úG ó@ qA ;lñÞ ÐðBÚ Ao QÞpy
. îýPÖo|þì }oBÞ êdì
îâorG okBì BG òPÖo oBÞ pu úGpXO òì ÿApG
lüBG úÞ kõG úPgõì@ òì úG ôA. kõG IèBW oBývG
oõ¿O óõ^ òì ô îyBG QÞBu þð|æõÆ þOlì
òÞþâlðq kBy oBÞ òüA îüApG QuA ÿkBÎ oBPÖo òüA ïkpÞ|þƒì
úÞ îøBãøBñK qA IéÒA òì . kõHð êßzì óAlñ^
úG Ao ïkõg kõG åorƒG rƒýì àƒü pƒüq òƒPvzð
qA ô ïkpÞ|þì ïpâpu óBâlññÞ úÏWApì ÿByBíO
óBìq òüA qA .ïkpG þì ÿkBüq Rnƒè oBƒÞ òƒüA
kApÖA qA ØéPhì ÿBøoBPÖo qA BùPðA þG ÿoõ¿O
úÞ òüA ô.. kpÞ Bñy@ pãük þüBýðk BG Apì RôB×Pì
ly þì lðkpÞ þì úÏWApì úÞ ÿkApÖA kAlÏO úG
lñðBì Rlì ûBOõÞ ÙAløA .lýyBG úPyAk Rlì pýÒ,J~BìoõOBPßük..îcoþGlüBy..îýuBñy .lñÞ|þìòýãíÒþøBâ rýð kApÖA óBíø þøBâô .lük RôB×Pì ÿBøoBPÖo
.lññÞ|þìêíÎRlìlñéGÙAløAÿApGþDBøúéK þèô .lñyBGoõg qôo jpð úG óBðô ,êídO êGBÚ Quok òýðAõÚ ÜHÆ Bø|JBƒhƒPƒðA òƒüA pƒâA RôBƒ×Pì þƒüBƒøoBƒPÖo ؃ƒéPƒhƒì ÿBƒƒøqôo ok
úG. lýyBG pünK ÙBÇÏðA pß×O qpÆ ok -5 Bø|Iy lñøk þì eýWpO Bø|þéýg îñEíÇì òì pG úHéÒ ÿApG ÿpPzýG wðBy qA lyBG þƒâlƒðq îPzâqBG ïokBì krð ûoôk òüA qA lÏG ...lñPyAk
þñÞ pßÖ pâA .lýøk }õâ rýð óApãük êü|æk àü êTì ô lñyBG óBykõg ô lñGAõƒhG QƒcAo òýðAõÚ òüA ly îýøAõg oAkoõg pG R|çßzƒì ...
þøAõhð þDBW úG ûAo þðAk|þì Ao Bø|JAõW ÿ úíø .lññÞþâlðqóBGpùìôJõgóBvðA úG p¿ì ïApøA püq qA ô lñPvýð þ×hì þDBøqAo òì úÞ Qvýð eýd¾ QyAk kBÛPÎA ïokBì
.kpG îGAõhG îøAõg|þì úÞ þƒðBƒìq «Bƒ¿hy òƒì .lðA|ûlýupðòìQuk lükpOÙpcòüAþPuokokòìþèôïôpGBXÞpø
ô êÛÎ ÿAlð úG ô lýyBG kõg oôBzƒì -6 Qynâ úÞ ÿqôo qA Ðüpu ÿoôpì ïoAk Quôk kApÖA ûløBzì xBuA pG òì òýðAõÚ úƒßƒéG ô konâ|þì ÙApÆA ok ú^ ó@ ûløBzì ,îPyAk
ÙpcBíyBGþvÞoBãðA.lýøk}õâkõgóôok îüõãGïkõgúGîðAõPGÿoAôlýìABGôîyBGúPyAk .lðA|ûlì@QukúGkByôÜÖõì ÿpýâ êßy UÎBG Bùð@ ÿBøoBƒPƒÖo úƒÎõƒíƒXƒì
þøBâQvýðlG.þøBâ@kõgþñÏüòüA.lðq|þì òüA ?kõHð oõÆ òƒüA kõƒG þƒGõƒg qôo Jõƒƒg þOAmoõÆ úG Büô úðBøBâ@oõÆ úG úÞ ÿkApÖA .lükpâ òì Qý¿hy
.lüoAnãGêGBÛìÙpÆÿBWúGAoóBOkõg úìl¾ úÞ òüA qA pPzýG óApãük úG úÞ xBvcA .lññÞ|þìÿôpýKòýðAõÚòüAqA úG þâlðqok ïkpì ïlýíùÖ þÞkõÞqA úÞ òüA
qA úÞ lýupK þèAõEu Bíy qA þvÞ þPÚô -7 ....ïA|ûkpÞþðBGpùìîðrG òƒüA lƒÚBƒÖ þƒƒOAm oõƒƒÆ úƒƒG úƒƒÞ ÿkApƒƒÖA .lðõy þì îývÛO åorG ûôpâ ôk
10 BO lýølð JAõW Ðüpu lýPvýð òEíÇì iuBK Ao ÿrý^ lññÞ|þì xBvcA IéÒA lðA|úƒ¿ý¿g rýì@ QýÛÖõì òPvüq òÖ úG úÞ þüBƒø ó@
qôpƒG qA lƒðAõƒO|þƒì Uƒßƒì þƒíƒÞ.lƒüoBƒíƒzƒG òì òýðAõÚ ó@ ÿõXPvW ok Ao þâlðq ïBíO ô lðA|ûkpÞ îâ ólýuo ÿApGqõñø úÞ þDBø ó@ô lðA|úPÖBü Quk
.lñÞÿpýâõéWÿkBüqR|çßzì ïBXðA |æBG òu ok Ao þøBHPyA þƒPƒÚô -1 ÿrý^ Bø ó@ ÿ ûlzíâ úPHèA ô lññÞ|þì Ùp¾ .lðoAk êßzì RoBùì òüA úG
úüBvíø ÿBK úâA òñÞ|þì pßÖ Bø|þÃÏG -8 úÞ òì úÞ lýñÞ|þì {ðqpu Ao óBOkõg îýøk|þì .óBykõgrWQvýð rýì@QýÛÖõìòÖÿpýâkBüqAòìoõËñìúPHèA
pýÛdO BG .óo þì ûAo pPùG BƒðôA úƒñßzG óõƒy {ðqpu Ao óBOkõg þèô?Ap^ úPynâ ïqA þñu QhuoBývGoBPÖopýýÓO úÞ ïoAk ëõHÚ úPHèA ok òPÖpâ oApÚ Bü ô RôpS ÿoô@ ÐíW ,òPvüq
úPvWpGQý¾õ¿gBülðpPÛÖõìõOqAúÞþðBvÞ «Bìôrè lüõy|þì pPâorG Bíy þPÚô Apüq lýñƒßƒð .QvøþñPÖBüQukþèôQuA .QvýðJApÇÂABGïCAõOêÓyàüÿ|æBGIOApì
.QÖoþøAõhðpO|æBGõOlðoAkÿA .lýyBGúPyAkkBüúGAoòüA.lylýøAõhðpOBðAk îø òì. ïlýupð Bø ó@úíø úGrâpø òì kõg ókoô@QukúGokòPÖBüRoBùìòìoõËñìúßéG
20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
21
.lñýzñGoBGúGklÎôkBü lüoAkpÂBc ëBcok úÞ þDBørý^olÚ -9
BùñOô QyAk îz^ óôlG Ao BøoBÞqA þÃÏG .lýyBG ÿpPùG ÿBørý^ ëBHðk úG wLu lýðAlG
úÞ ÿA úðAk 98 êTì lýøk ïBXðA óBO ëkpÆBg úG úÞ ÿrý^ }qoA QuA òüA þPhHyõg rìo
pÆBg óBñýíÆA UÎBG úÞ lñ^pø QyAlð ÿpíS ïoAk ó|æA úÞ þDBørý^ óõ^ îðAlG ïoAk óõñÞA
.QuAQz¶ÞókõG{hGpíSqAóBHÒBG lüByQvøûlñü@okúÞÿrý^ôlñPvøþÏÚAô
lýñßðJõÞpuAoóBOxBvcAûBâaýø-15 ûlñü@ ok úzýíø wK.lüBýð Quk úG râpø
ok þPc. lýñÞ qApGA þPuok ÿ ûõýy úG Ao Bø|ó@. .QuBÇg ókpÞ þâlðq
ÿoBÞ BO lüoBízG 10 BO ÈÛÖ QýðBH¿Î óBìq ólýyõK xBHè úPuAo@ ô IOpì -10
.lüõyóBíýzKBø|lÏGúÞlýñßð ,løk |çW ô þãñzÚ Bíy qôo úG lðAõO|þì
lñøk|þìïBXðAÿoBÞBíyÿApGúÞþðBvÞqA lüôpG qôo ëBHÛPuA úG ô lýñÞ oBPÖo úðBøBâ@
.lýñÞpßzO ô þgõy..lüpýãG }ôk ,lüõy oAlýG..
ú^ lýDõãGôA úG lüoAk Quôk Ao þvÞpâA áAõvì .lýñÞ úðBy Ao óBO ÿBøõì lýñÞ QHd¾
ôolKoBÞpuúGòPÖoqAêHÚeH¾koAkþèBßyA lýðrGpÇÎô lýyõLG þHOpìôrýíO xBHèôlýðrG
òüA BG òýðôk þì. lüpýãG }õÒ@ok Ao óBOokBì Bü þéÓy ÿ úHcB¿ì àü ÿApG lüoAk oBãðA.
?lüA|ûkqîÚoBøó@ÿApGAoþDBHüqqôoú^oBÞ ó@QÚôó@lýyBGòEíÇì.lüôo|þìlèõOòzW
ÑõÂõìqAlüBGþðBìqú^úÞAopñøòüA-16 .kõGløAõgÿspðApKôJAkByBíyÿApGîøqôo
}oôpKkõgok lýzßGoBñÞAokõgþ¿hyBü ÿkBÛPÎAîPvýuàülýñÞþÏu B« íPc-11
.lýøk îølG þHønì oBÏy îøAõg|þíð ,lýyBG úPyAk
þvÞ BG BüôoBÞ BG Bíy lðõýKô ÉBHOoA pâA ÐÚAõì ok lðoAk ÿkBÛPÎA îPvýu úÞ þðBvÞ BìA
opÃPì ô óly ïBíO ô óly äðpíÞ ëBc ok .lðoAk ÿpPzýG êídO ô pH¾ óApdG
BG óBOkõg úG úÞ òüA ÿBW úG QuA Bíy óly úG þèô QvýÞ qA úéíW òüA ïoAlð pÆBg úG
oBñÞ Ao ó@ úÞ lüpýãG kBü lýðrG úìl¾ ó@ úìAkA lðoAlðkBÛPÎArý^YýøúGúÞþüBøó@ÿApGïpËð
.lüoAnãG .kõGløAõgqBuoBÞoBývGÜíÏOþíÞBG
óBHég ,ûoAkA àü wýDo lýñÞ ÅpÖ -17 úPyAk kBÛPÎA lðôAlg úG QuA pPùG úÞ òüA
QýÏíW pK ûkAõðBg àü okBì ,BíýKAõø àü RpßÖ qpÆ ÿõy úWõPì åpì qA lÏG ô þyBG
þâlðq þvÞ ú^ lüõy Äüpì pâA lýPvø lÏGôþyBGúPyAlðkBÛPÎAúÞòüABOûkõGûBHPyA
ûoAkA Ao lðA|úPvGAô Bíy úG úÞ þðBvÞ ôBíy . koAk kõWô lðôAlg úÞ ÿõy úWõPì åpì qA
.lýñÞQHÚApìóBOkõgqAwK.kpÞløAõg oõgok úéíW ïpËð úG þèô l¾ok l¾ úð úPHèA
pßÖ B« ÏÚAô : lýðBíG óAõW lýñÞ þÏu -18 .Qvüpß×O
?QuAîÞòuúGólðBìóAõWlýñÞ|þì BÎk ô Ùlø ókõG qA {ìAo@ þñÏü kBÛPÎA
aýøþèôlñðAõWpøBÊokúÞþðBvÞlñPvø òýÛéO pâA þPc ,QHTì ÿspðA QÖBüok ô ókpÞ
Bø|ó@ ok oõy ô Ýõy ô RoApc qA þuBvcA þGkApÖABG.kpÞløAõgBHüqAoBíyþâlðq lyBG
qAúÞòüABGúÞlñPvøþðBvÞÅõÎokôQvýð Qíu úG Ao óBvðA BùñO óly ï|çßíø kBÛPÎA
pø úG óBykõWô QuA úPynâ þñu Bø ó@ . løk|þì Ýõu þXüolO åpì ô þ^õK
úzýíøô lzhG|þì þèBdyõgô ÿkBy þé×dì ÁB¿PgA óBOkõg úG Ao þÞlðA óBìq -12
QèBc àü ólðBì óAõW .lñGAkBy ô ëBcpu AõÚ lülXO ÿApG úÛýÚk 10 BùñO lüBy lýøk
.þívWúðQuAþcôo w×ð ïAo@ ô ÜýíÎ ÈÛÖ lýñßð ÿoBÞ aýø...
ólì@{ýKôqôpGok úÞ òüA Ädì úG -19 ÿAl¾ úG ô lülñHG Ao óBO óBíz^ ô lýzßG
. onãG ó@ qA þPvýð p¿Ûì úÞ þPÖpünK þéßzì .lýøk }õâ kõg w×ñO
ëBHðk úG ó@ ûoBGôk oôpì BG úÞ koAlð|þìôrè óBìkõg úG QuA ïq|æ þDBø QÚô úü -13
. þyBG Rkõg Qýìõßdì ÿApG ÿkoõì .. îülñhG
úG lýøAõg|þì úÞ ÿrý^ úG QHvðpâA -20 Quok BýðAq|æ òì.. kõG ëBvìA lýÎ «BÛýÚk
ÅpÚ Ao ó@ ,lüoAk xAõuô lýølG ÅpÚ þvÞ ûkBì@ úÞ òüA qA êHÚ ïBy qA lÏG. ïkõG ûkpÞ
ó@ QzâqBG ïlÎ ëBíPcA úzýíø óõ^ lýølð qA BýðAq|æ ØýTÞ ÙpÊ îzG Bø|ÙpÊ òPvy
QuA îùì þéýg Bíy ÿApG {ñPzâpG pâA .QuA . Qvßy ô kBPÖA îPuk
.lýølðÅpÚwK ïlülñg|þì ïkõg úG BùñO óBìq óôA ok
þüBø ó@ lýñÞ RpyBÏì QHTì kApÖA BG -21 wÞpýK ÙpÊ òPvy óõ^ ?Ap^ lýðôlýì..
þâlðq úG þPHTì lükô lñzÞ|þì |æBG Ao Bíy úÞ úÞ ïkõG ëBdyõg ô Qvø þPhu oBÞ BýðAq|æ
ØÏy xBvcA óBy ólük BG úÞ þðBvÞ. lðoAk óôA qA lÏG úð Qvßy òPvy qA êHÚ ÙpÊ òüA
óBO ÜüõzO ô lñðAlñg|þì Ao Bíy ô lýñÞ|þì ...
úG BO lñøk|þì úýcôo Bíy úG ô lññÞ|þì ô koAk kõWô Qvßy ëBíPcA úzýíø -14
.lüôpGþâlðqBGþDôoBüôo óBO }|çO qA QívÚ ïAlÞ lýðAk þíð râpø
óBüBK àü ólì@ kõWô úG ÿApG kAk løAõg úXýPð
àü BO QuA ïq|æ úðAk 100 QyBÞ Iýu Qgok

óApùO úéXì

úðBƒvÖA òƒüA ÿpƒünƒKoôBƒG ô þƒâkpƒPvâ þèBƒg J@ qA Ao ó@ ÿoBƒÞ pƒø qA êƒHÚ kõƒG jpu ê¶â Bü pýíg wñW qA þñýG| ô ûlýèôs
ÿBK ko BO úPyAk ó@pG Ao òýÛÛdì qA ÿoBývG xBHè ô JAõg êüBuô ô ÝBOA ok .lðkpÞ|þì ôêãñWôApd¾okúÞlðA|ûlyØý¾õOäðo
ô QÛýÛc ok Ao ÿA|úðBvÖA Qýƒ¿ƒhƒy òƒüA ôlðkpÞ|þíðûkB×PuArìpÚäðoqAkAqõðôokBì ô lññÞ|þì þâlðq püBG ô ûkBPÖA oôk óBßì pø
,òýÛÛdì qA þgpG .lññÞ õWô|QvW iüoBO óBGq úG Ao õDAq ïBð rƒâpƒø qôo 10 Rlƒì ok rìpÚ äðo úG oBývG úÚçÎ ô lñPvø kpãHy
ïAõÚA oôBãñW óBðq óBíø ꃾA ok Ao Bƒø|ë@ Bü AonÎ,îüpì ÿBø|ïBð úG Ao ôA ô lðkoô@|þíð IéW kõg ÿõu úG Ao óBð@ äðo òüA ô lðoAk
ïBð úG úÞ lñðAk|þì Bø|RBìôoBu ô þƒüBƒßƒu úu BOô lðlýìBð|þì )Ñ(eývì RpÃcokBì |.lñÞ|þì
úÞ óBðq òüA .lðoAk Rpùy rýð >Bø|óôqBì@< |.lðkAk|þíðJ@õDAqóqúGqôo Qzcô þðBðqpýK êßy úG æ« õíÏì Bƒø|ë@
ûlñÞApK qBÛ×Ú þcAõð ô pýƒÓƒ¾ ÿBƒýƒu@ ok lèõO BOõDAq kok Ñôpy ïBãñøqA òýñ`íø .lðA ûly Øý¾õOrýãðA
BG úÞ lðkõG oæBu óq þìBËð ÿAoAk ,lðkõƒG ïBG QzK pG óq óAlðôBzüõg qA ÿkpì ,kAqõð ûkBO{yþÆúÞQuAòüApGþÖApgoôBG
Ì×c óBð@ óBýì ok oBývG Qðõzg ô Rly ÿpãük kpì ô QÖõÞ|þì þvì QzO pG úPÖo ë@ ,lðBíG BùñO õDAq pâA ,kAqõð lèõO ëôA qôo

|!lñPyAkoôBG Ao Bùð@îülÚ ÿBø þðApùO úÞþüBøæõýø

BùñOô úPÖpâ RoBuA úG Ao óAkpì óBð@ .ly|þì BùñüA qA pýÒ úG .lðAõg|þì ó@pÚ ô úP×â óAmA ûtüô úG ,îülÚ ÿBø|þðApùO #
wKôlðkpÞ|þìZAôkqABùð@BGêTìlýèõOÿApG ôúéèAîvGpÞmôkAoôAôBøBÎkÑAõðAqAûkB×PuA ûoôk ok pƒùy òƒüA óBƒñƒÞBƒƒu
.lñðBuo|þì êƒPÚ úƒG Ao kõƒg pƒøõƒy ,ó@ qA ókq ,kAqõð ô õDAq oBñÞ ok ó@pƒÚ ókAk oApƒÚ ô Bø|óBPuAk ô Bø|QüBßc ,oBWBÚ
ô lñPyAk þìõy Qyõðpu îø pvK óAkAqõð ô okBì ô kAqõð xBHè úG ÝBƒXƒñƒu ô óqõƒu þÎõƒñƒPƒì þƒÖApƒg ÿBƒøoôBƒG
kõƒƒWô úƒƒG oôBƒƒG .lƒƒñƒƒPƒƒyAk
|.lñðBì|þìûlðqóApPgkBùñO ô þ`ýÚôõÚB^ôpXñgôpýzíyqA ûkB×PuA Bø|ïBíc ok áBñupO RAkõWõì
óAkAqõð ólükqk ÿApG þøBƒâ óBƒðq òƒüA ôõDAqpu ÿæBGok BìBì ÈuõO óBð@ólðBgp^ ô þèBìo ,þñýG úñü@,BøoBHðA J@ô

qA ûkB×PuA ô þñýG|ÐèBÆ úG oôBG
òP×âòhu BO îgq îz^ ô îvéÆ
ô óõüpK ûBy ô þðõzýK ûBì qA
pãük lñðBíø ûpýÒ ô qôk|úñýƒK
óApùO pùy ïkpì óBýì ok Bøpùy
ôk BìA ,QyAk oBývG ZAôo îø
kõWô áBñƒPƒzƒcô Qƒýƒ¿ƒhƒy
rý^ pø qA {ýG úƒÞ lƒñƒPƒyAk
xApø ô xpO UÎBƒG ÿpƒãƒük
ôk .lðly|þì îülÚ ÿBø|þðApùO
ÿBø|ïBð úG áBƒñƒupƒO kõƒWõƒì
|.>àPhG<ô >ë@<
áBñupO kõWõìôk òüA lñ^pø
úPgBñy îø óApüA ÉBÛð pãƒük ok
ÿApG Bùð@ QýíøA BìA ,lðkõG ûly
ûoôk ok ûtüô úG îülÚ ÿBø|þðApùO
óAõñÎ|úG úÞ kõG ÿA|ûqAlðA úG oBWBÚ
oAkoBG þðq úƒÞ þƒìBƒãƒñƒø ëBƒTƒì
koAô ïBG QzK Bü úðBg oAõük ûAo qA lðAõO|þì ly|þì úýùO kAqõð ÿApG úÞ þéüBuô ok ,ly|þì
kõg BGô ûkoô@ok AoôApãWô ûlyokBì ÝBOA ô êüBuô - QuA ÙôpÏì þðõívýu ïBð úG ô -
Bü lðBupG J@ úG Ao óq pãW lðAõPG ë@pâA .kpHG pGApG ok kAqõð qA QÊB×c QùW þüBƒøoArƒGA
løAõg ô ûly oBíýG õDAq ,lñÞ oõHÎ J@ qA ÐÂô qA {ýK B« íPcô ly|þì ûkAkoApÚ >ë@<
Q×W þøBâ Bø|ë@,þgpG þÖApgoôBG úG .kpì |.ly|þì þñýG|{ýK úðBg ok ïqæ pýGAlO êíc
òüA ok úÞ lðoõg|þì ô ûlükqk îø Ao ú`G
êPÚ BGô lðkpÞ|þì úéícpãük êüBHÚ úGpPgk ûkôkô ëBÒqôqBýKôpýu ókAkoApÚ òýñ`íø Quk qA Ao kõg óBƒW rƒýð kAqõƒð ,Roõƒ¾
lðlükqk|þì Ao óApPgk oBývG ÿrüpðõg ô ïBÎ ëBÒm BG Èg Q×ø ólýzÞô RôoBG úPgõuô |.løk|þì ë@| |
.lðkAk|þì }oôpK kõg ÿBøoôBG BG ÜGBÇì ô fçǾA ok ô kAqõð ô okBì pPvG ÙApÆA úG
UÎBG óBð@ òzg òñu ô JAk@ ô ëBíÎA òüA ÿApG úÞ ûkõG þèBíÎA úéíWqA ólýzÞoB¿c kõƒWõƒì òƒüA kôoô qA ÿpƒýâõƒéW ÿApƒƒG þñíüpøA ô oôpy ,þèBýg ÿkõWõì ,ë@
þƒé¾A êƒýƒèk Ao óBƒð@ ÿoBƒƒýƒvƒG BƒƒO ûlƒƒy Bø|ë@ .QuA ûlƒy|þƒì ïBƒXðA ë@ BƒG ûqoBƒHì úÞ þìAlÚA òýèôA ôA ÐÖk ô Bø|úðBg úG ÿA|úðBvÖA úéíc óBð@ óAkAqõð ô Aq ûqBO óBðq úG úÞ QuA
qA úPynâ .lñðAlƒG ë@ úƒðBƒvÖA ÿpƒýâ|êƒßy ïBy@|óõg ÿA|úðBvÖA RAkõWõƒì qA ÿA|úƒðõƒíð ólýuoqA ÿpýâõéW ,ly|þì ïBXðA Bø|úðBgok .kõy|þì ôA lðqpÖ ô okBì åpì UÎBG ô ûkpÞ
úðBvÖA ÿpýâ|êßy þðBPuAkô þhüoBO êüæk Ao óAkqõƒƒð pƒƒãƒW ô óõƒƒg úƒƒÞ lƒƒƒñƒPƒvƒø pâA lðkõG lÛPÏì úÞ Ap^ ,QuA ûkõG J@ úG ë@ úG ûBâô lñìôpýð þðBðq êßy úG æ« õíÏì Bø|ë@
úWõOpPzýG ó@ þíéÎ ÿBø|úzüo úG lüBG ,ë@ åpì ÐðBì óAõO|þíð pãük ,lupG J@ úG ë@ ÿBK þüBø|óAlðk BG rýãðA Qzcô þðBðqpýK êßy
.lðkoõg|þì úðBg ok þÂõc pâA êýèk òýíø úG ,ly kAqõð þüBøõì ô ûlì@ óôpýG þüBø|{ƒýð ô òƒýñø@

22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

QèBc òüAok .lPÖA|þì ÝB×OA JAõgqA óly |.QyAk
RolÚ BìA ,QuA oAlýG ô oBýyõø ,Àhy ÈuõOôBø|úðBgokóBðqóBíüAqúPynâok
ûtüô úG ô ólG ÿBÃÎA ókAk óBßO ô QÞpc ok .ly|þì ïBXðA >BìBì< ïBð úG þédì óBðq
òüAok .koAlð Ao îz^ àéK ókpÞqBG RolÚ ÿpHg ûlññÞ|þðõ×Îl kAõì qA úð óBìq òüA
ô ÿoAlýñy îøõO þÎõðoB^koBíýG kpÖ ëBc .êüpPuAôþPyAlùGêüBuôôÝBOAqAúð,kõG
ÿôo þñýãñu ô þã×g xBvcA ô þvíè oB^kóBíüAqqAwKóBðqpPzýGêýèkòýíøúG
ô úéGBÛì ÿBø|ûAoô ÿoBíýG òüA .kõy|þì úñýu pâAûqôpìA.lðly|þì>xB×ðIO<ïBðúGþHO
|.QuAûlyúPgBñy«çìBÞûqôpìAó@ÿAôAlì ,kõy IO oB^k êíc ÐÂô qA lÏG þðq
ô eH¾ ïBãñø pPzýG ,JAõg YéÖ ÿoBíýG óBìok QdO ô {üBìq@ koõì úé¾BÖçG
.lPÖA|þì ÝB×OA JAõgqA ólyoAlýG óBìq úPynâ ok BìA ,kpýâ|þì oApÚ àýOõýG|þPð@

ÿBø|ïBðúGúÞàPhG,úðBvÖAòüAxBuApG þìokúGîèBuóBWIOòüAqAúÞþðBðqkAlÏO
ÕBìk ,õP×g ,àXñÖok ,àXñÖpG ,àP×g |.kõG álðA |oBývG lðkpG
,kõy|þì ûlýìBð rýð ûpýÒ ô ÿpýíg Bü þéâ ,þüõâ|óBünø ,Roõ¾ þgpu ,æBG IO
óBvðAókpÞú×gQýðôl¿ÚúGJAõgïBãñø ok ô okBì åpì QüBùðok ô lüly ÿrüpðõg
Ao Àhy ólG ,kApÖA úñýu ÿôo òPvzð BG ,ôAåpìôQðõ×ÎúGkAqõðólyûkõè@ÿkoAõì
ô QÞpc RolÚ ô úPÖpâ kõg ÈévO QdO þíéÎQéÎqAþÎçÆAaýøúÞÿkApÖApËðqA
.kpýâ|þìóBvðAqAAow×ñO ûAo þâkBu|úG ,lñPyAlð ÐüBÚô òüA
ÿBø|êãñWok Bø|àPhG úÞ kõy|þì úP×â ô êýhO ô ÿqAkpK|úÖApg ô þüApu|óBPuAk
þâlðq þíülÚ óBPgok püq ô àüoBO BùñO|úð Ao oô@|Qzcô ÿBø|úðBvÖA QgBu
ok úÞ w×ð þãñO ô þã×g QèBc .lññÞ|þì úÖApg óBìq oôpì úG úßéG ,kpÞ|þì oAõíø
ok ô óBPgok qA þgpG püq ólýGAõg pSA ,ly|þì êìCBO êGBÚô þÏÚAô ÿoôBG úG êülHO
lðAõO|þì ,lPÖA|þì ÝB×OA þWpy ÿBø|êãñW ô Qüôo ÿBÎkA þøôpâ þPc úÞ þüBXð@ BO
ok Ao àPhG þâlðq êdì úÞ lyBG ó@ êýèk ÿA|úðBvÖAQý¿hyó@BGRpyBÏìôQHd¾
ÿA|ú¿Ú xBuA pG .lðA|úPvðAk Bø|êãñW ë@úðBvÖAok úÞ ÿrý^ ó@pýËð .lðkpÞ|þì Ao
J@ qA úÞ kõG olñßuA rýñÞ àPhG ,úðBìAõÎ ôk ë@ óBPuAk xBuApG .QuA ûkBPÖA ÝB×OA
pG ô ûkoô@ RBíéÊ qA olñßuA úÞ þOBýc îø óApüA ÿBíñýu ok Qzcô pðAs ok îéýÖ
|.koõgôQyAkpGþPzì,kõGúPhüoòýìq >îùð ô|QvýG Iy< îéýÖ .QuA ûly lýèõO
BG ûly òýãízg ôA oBÞ òüA qA olñßuA ëõ¿dì >þðBzgok lýíc< þðApâoBÞ úG
æBcúÞrýñÞôlñÞ|þìÐÇÚAoôAþñýG|pýzíy ïApùG< þðApâoBÞ úG >ë@< îéýÖ ô 1369
ÿApG êâ Bü pýíg BG ,kõG úPÖBü óAkôBW píÎ .1388 ëõ¿dì >óBýìApùG
ÿpýíg þñýG|òüA .lñÞ|þì Quok þñýG|kõg
xBuApG .QuA õük òüA ØÏÂ úÇÛð àPhG|
ôAôkpýãGAoàPhGþñýG|þvÞpâA,Bø|úðBvÖA >JAõg YéÖ< ïBð úG úÞ ÿoBíýG þÎõð
êdì àPhG ,lñÞ ó@ ólñ¯Þ úG lülùO Ao ok ókõG úPgBñyBð êýèk úG ,QuA ÙôpÏì
ô kAk løAõg óBzð ôA úG Ao åorG þXñâ ïBð úG ÿA|úðBvÖA ÿkõWõì ïBð úG ,îülÚ
|.lñÞ|þìûkoô@pGAoôAÿBøôqo@ ÿoBíýG òüA .QuA ûly ûlýìBð >àPhG<
óBüBK oAlýG óBìq ô eH¾ ïBãñø pPzýG oô@|xpO
23

óApùO úéXì

?!QvýÞþèBHÚA òüo@

}õâ úG qôo pø úÞ þìBð þèBHÚA òüo@#|
wéXð@ wè ûtüô úG Bßüpì@ îýÛì óBýðApüA
| ôA þðBLíÞ ûqAô@ ô koõg þì óBñýzð
úG ,ûlý`ýK BW úíø ok|Enrich Financial
òüA ÿkB¿PÚA ûpù^ QzK ok ô QvýÞþPuAo
þèBì óBÖõOqA Ao ÿoBývG þâlðq úÞóAõW kpì
| | ?konâþì ú^ ûkAk RBXð
ûlðBì iuBK þG óõñÞBO úÞ QuA þèAõEu òüA
þèBHÚA òüo@ BG úHcB¿ì l¿Ú ÿA úðBuo ûBâpø ô
{üBÖôBG óAoBßíø ô kõg þðBLíÞ úG óBñ^ ôA koAk
IHu úÞ ôA þOAm RBý¾õ¿g úÞ kqAkpK þì
Quk úG ûly }A þðBLíÞôôA ûkBÏèA ÝõÖoBùPyA
þíð þñhu kõg qA ô kõy þì ûkpLu þyõìApÖ
qA ,QvýÞ ôA QÖBüok lüBG úÞ þèBc ok .lüõâ
ûBÖo ûAo ok BO ûly IHu ÿA ûrýãðA ú^ ô ûlì@ BXÞ
úG ?lyBG ByõÞ Bø Qýéì pãük ô kõg óBñÆõíø
ÿBø ïAô ÉBvÚA óBýì ok úÞ lyBG þìkpì Qìlg ok ô lñÞ pDAk Ao kõg êÛPvì pPÖk QÖpâ îýí¿O .îülýupK}kõgûoBGokôAqAAlPGAîýPvzðþèBHÚAòüo@QHd¾ÿBKoBGòüAþPÚôêýèkòýíø
.lðkqþìBKôQukÿoBHPÎAÿBøRoBÞôþßðBG ÙôpÏì þPuôlðBíùì ô þðBGpùì úG {ðBìkpì úÞ ÿpùy ô ,êHéG ô êâ ô pÏy pùy qApýy ok ôA
ÿBøþðBLíÞokoBÞpÆBgúGôQyAkÀ¿hO}oBÞokþèBHÚAòüo@úßð@êýèkúGþÖløòýñ^ úßð@BG .QuA ûly ZoBg óApüAqA úÞ ûkõG úèBu ûkrðByô ûlðAõg xokqApýyok ,ûly lèõPì lñPvø
pø ëBHðk úGôA BO ly UÎBGô lýuopíS úG kôq þéýg ,kõG úPÖBü Quk kBüq ÿBø úGpXO úG þüBßüpì@ BýðkoõzÞòüpOúPÖpzýKÿBøûBãzðAkoklðAõPGBOlðBuoBßüpì@úGAoôAþüBüõKÝõyBìAûkõGóAõWõð
| :ïBðúGþGBPÞôA.kpýâoApÚëôAÿõßuokQyAkþìpGúÞþìBâ .løk úìAkA êý¿dO úG
| Build Better Credit to Build a Better Life| úGp×u IHuôApâõXPvW fôo .kpÞ úzýK Ao ólðAõg xokô kq æBG Ao Bø òýPu@òÆôqAoôkôA
òüAok .lýuo QHS úG Bø }ôpÖ pKôrW {ìBð êGõð lðArðoBGô óôqBì@ ÿBø QüBuok úÞ Qyõð ÿoAnâ úüBìpu ô þÚõÛc ÿBø úñýìq ok ØéPhì ÿBø ûBãzðAk qA lðAõPG BO ly pãük ÿBø QèBüA
ÿBø àýPÞBO þÖpÏì úG óBñ^ þèBHÚA òüo@ô kpG þì þK kõg oBHPÎA îýìpO oApuA úG ûlñðAõg JBPÞ ÿBø úPyo BG äñøBíø úÞ þüBø þðBLíÞ BG óBìríø ô koAk QÖBüok Ao kõg wðBvýè ÝõÖ ô wðBvýè
BOlðBuoþìþøBÖoJõéÇìúÇÛðúGAoþOoBÞQükpÞôïAôIcB¾pøúÞkqAkpKþìÿoBHPÎARAoAkA ôpüq BG óBñ^ ÿoBHPÎA ÿBø þðBLíÞ BG ÿoBßíøô êý¿dO ëõÆokôA .lñÞ ÿoBßíø kõGôA þéý¿dO 24
ÿBøQgAkpKpyqAAokõgôlñÞþâlýuoBøó@úGÉõGpìþÚõÛcRçßzìúGQcAoëBýgBGlðAõPG úÞ ly Bñy@ ÿoBHPÎA ÿBø RoBÞ òPyAk ô þßðBG þølG pÆBg úG ïkpì ÿkB¿PÚA Rçßzì ÿBø îG

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

þPükpÞ ô ÿoBHPÎA oõìA úýéÞ ok Bì À¿hPì ô ûlüqoô îýO òüApGBñG .lññÞ þâlðq QcAo lñðAõPG | |.kqBukAq@úðBøBìÉBvÚAkoõìþGôëõÛÏìBð
úÏWApì kAlÏO úÞ pãük ÿBø Qýéì þPc ô kõg óBñÆõíø úG oõìA òüA qA þPívÚ pø ok BO lðA ûly YývG þèBHÚA òüo@ BG ó@ ëBHðk úG ô kõPu Ao ó@ Bßüpì@ ÿoAk úðArg püqô úÞ kõG óBñ^ JBPÞ òüA QýÛÖõì
| .lðoAkpG þPükpÞ ô þìAô úñýìq ok óBzOçßzì ÿôo qA ÿoBG ô lññÞ àíÞ lñPvýð îÞ îø ó@ óBâlññÞ kõGûlýuo{yõâúGó@pHgúÞAo| Enrich Financial |ÿBøQýèBÏÖó@þÆôQyAkþOBÚçì

| | |.kAkoApÚÜüõzOôlýDBOkoõì
òì úðAqôooBÞ BùñO |Enrich Financial þüApWA Qüpülì :lüõâ þì òýñ`íø þèBHÚA òüo@ úÞ ÿA úvéWok {üBø QýèBÏÖpÆBg úG Ao þèBHÚA òüo@Bßüpì@ÜGBuoõùíW wýDo BìBGôA áAoBG
xok ,ïoAk ÿoBßíø Bülì BG .îPvø ØéPhì ÿBøoBñýíu þüBKpG ëBc ok IOpì òüApG ûôçÎ ô Qvýð AoôA RBìAlÚArýð Bßüpì@ÿoAk úðArgpüqôô kAkoApÚ lÛ×O koõì kõG ÿkB¿PÚA fpÆ àü þuopG ûtüô
ûlzð rÞpíPì ëBzññüBÖ aüpðA ÿôo BùñO òì oBÞ òüApGBñG .îñÞ þì QýèBÏÖ äñýPÞoBì oõìA ok ô îøk þì úG lüBG løk þì oApÚ ëôA ÿõßu ok Ao þèBHÚA òüo@ úÞ RAqBýPìA òüA pG ûôçÎ .kAk oApÚ lýüBO koõì
îýO óõ^ .ïõy ÐÚAô lý×ì rýð pãük ÿBø úñýìq ok BO îPvø ëõÓzì ÿpãük ÿBøoBÞ úG oBÞ òüA oBñÞ ok ô
úÞlññÞþìoBÞkõWõìÿBøûlðôpKÿôoQÎpuôRoBùìBGóBñ^|Enrich Financial |ûlüqoô .kôo þì oBíy úG ïlÚ òýèôA óAõñÎ úG úñýìq òüA ok ôA ïlÚ pø úÞ kpÞ ûoByA ôA ÿA úðBuo RBìlg
| ïBð úG Ao kõg þðBLíÞ QýèBÏÖ ëBu lñ^ ëõÆ ok QvðAõO úÞ þèBHÚA òüo@
.ïqAkpLG ÿpãük lý×ì ÿBøoBÞ úG îðAõO þì ô QuA QcAo îèBýg pËð òüA qA
êýèk þG þéÓy ÿBø úñýìq ïBíO ok þèBHÚA òüo@ ókõG ëôA úÞ Q×â óAõO þì RBdýÂõO òüA BG| | Ñõðok ïAlÞpø úÞ QyAkpG ÿpãük ÿBø ïlÚ ó@oBñÞok ,lðBupG ZôA úG|Enrich Financial
wýuCBO Ao óBGq þñìoA õükAo òýèôA þñìoA úÏìBW ÿApG BìA Qvýð þñìoA úßð@ BG ôA .kõG ÐülG ô ûqBO kõg
| |.kpÞpPzýGÿBøQýÛÖõìÿôqo@ôAÿApGlüBGôQvýð
| |.lðBupGpãülßü}õâúGlñPvøúÞÿAúÇÛðpøokAoBßüpì@îýÛìóBðBGqþñìoAÿAl¾BOkpÞ
ïBð úG Ao þðõürüõéO úìBðpG àü ó@ pG ûôçÎ
úÞ kpÞ {hK wéXð@wè ÿBø êHýÞqA >{ðAk<
ô kõG úPÖpâ oApÚ óBãíø úWõO koõì ó@ ÿBø úìBðpG
kBü lý×ì þyqõì@ óõürüõéO àü óAõñÎ úG ó@ qA
ØéPhì ÿBø úìBðpG óõürüõéO òüA qA .ly þì
þðBLíÞ àü ÈuõO BølÏG úÞ ly þì {hK þíéÎ
.ly ÿoAlüpg þüBßüpì@
pG úÞ þüBø ïlÚ úG úWõO BG þèBHÚA òüo@
óBìqBu lýDBO ô ÜüõzO koõì oBG pø QyAk þì
AløA ÿrüAõWôA úGô QÖpâ þìoApÚ ØéPhì ÿBø
ûløBzì óAõO þì ôA oBÞ pPÖk ok Ao úíø úÞ ly þì
| |.kpÞ
ÿBø QýèBÏÖ ok Ao kõg ïBð úÞ þèBHÚA òüo@
QüõÃÎ úG ûlðBuo ZôA úG þvñürýGô þÎBíPWA
ÿBø úìBñýøAõâ ô ûlì@ok þèô úÛÇñì þðBâoqBG ÝBOA
óBâlñüBíð ô þuBýu ÿBø ûpù^ qA Ao ÿpHPÏì
þì úéíW ó@qA úÞ úPyAk QÖBüok Bßüpì@ ûpãñÞ
òGô úñGBG ô Qì ,>òìpy kpG< óBüBÚ@ úG óAõO
pßzO úìBð Bø ó@ol¾ ok úÞ kpÞ ûoByA úßðBðpu
úG Bßüpì@ QÚô oõùíW wýDo BìBGôA áAoBG rýì@
.koAkoApÚôA
QèBüA RBìBÛì qA ÿrüAõW òýñ`íø òüo@
| |:QuAúPyAkQÖBüokfpyòüAúGBýðp×ýèBÞ
Certificate of Recognition
|by the Councilman Officer,
Third Council District,
CityOf Los Angeles,
State of California

þèBHÚA òüo@ ïBð ókõG fpÇì ô ókõG ëôA
|óõ^ ÿpHPÏì ÿBø úðBuo BO ûly IHu òýñ`íø
ÉõGpìoBHgA| NBC News, ABC, CBC

rýãðApG UdG ô pSõì ÿBø QýèBÏÖ úG
| |.lññÞpzPñìAo|Enrich Financial
úG úÞ {yçO ô {Ölø ûoBGok ôA qA þPÚô
ëAõEu lñÞ þì ëBHðk Ao ó@ pünKBð þãPvg oõÆ
| þüApWA pülì óAõñÎ úG òì :lüõâ þì ,kõy þì
îñÞ þìpßÖ þìkpì úG| Enrich Financial
þì þâlðq ÿoõzÞok þðApüA ÿõgô Üég BG úÞ
úGô lðq þì Ao ëôA Ùpc ó@ok RBükBì úÞ lññÞ
ûlyoBPÖpâ kB¿PÚA þOõHßñÎoBOokpÆBg òýíø
BO QgBuoôk ÿoBPÖpâ òüAqA Ao Bø ó@lüBGô lðA

25

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

QýOBLø úG ûkõè@oBðA ókoõgpSAok BýèApPuAokp×ð àü åpì

ûõýì ÿBø|úPvG .lyBG @ QýOBLø úG çPGA êìBÎ úG .lðrüpGoôk .QuA ûkpÞ çHPì @ kAõì QÞpy àü ëõ¿dì líXñì oBðA #
.koAlð ÿpÇg ûqBO ÿBø|ûõýì ô BýèApPuA ëõ¿dì ok ÿp¿ì oBðA ûkq iü úPvG oArø ôk kôlc kõgorüpÖúÞûlyúPuAõgBýèApPuA ïkpìqA úG BýèApPuA ok îø Ao pãük p×ð lñ^ þüAnÒ
koõì lñ^ }oArâ qA wK îø úPynâ ëBu úPzÒ@ kôo|þì ó@ îýG úÞ ûly úPgôpÖ BýèApPuA Ao ûkq iü ûõýì ÿBø|úƒPvG ô lƒññÞ þƒuopƒG Ao
òüA líXñì ûõýì Ræõ¿dì QýOBLø úƒG çPGA .QuA ûkpÞçHPì @QýOBLø
óq àü úÞ úP×â BýèApPuA QyAlùG RoAqô
.ly ÿoô@ ÐíW QÞpy pSA pG úPynâ úP×ø oõzÞ òüA JõñW ok úèBu 64
ok óq àü ÈÛÖ BýèApPuA ÿBø|ïBÛì úP×â úG ÿoBíýG "áBƒðkok ô okBƒð" Ñõƒð àƒü úƒG çPGA
úýÛG ô ûkAk óBW Bø|ûõýì òüA Ùp¿ì BG ÉBHOoA
.QuA úPynâok
.lðA|úPÖBü kõHùG @ QýOBLø úG çPHì kApÖA ok úìoõâõýPüpÞ QÞpy Ræõ¿dì ûoBGok
lñÞ|þì úéíc óBvðA lHÞ úG úÞ @ QýOBƒLø ApƒøBƒÊ .QƒuA ûlƒy okBƒ¾ oAlƒzø BƒýèApƒPƒuA
ô þvñW ÉBHOoA ,ÑõÖlì BG xBíO ÜüpÆ qA pPzýG QýOBLø úG Ao p×ð 24 QÞpy òüA ûkq iü ÿBø|ûõýì

.kõy|þì êÛPñì ûkõè@ þüAnÒ kAõì BG xBíO
BO lzÞ|þì ëõÆ qôo 50 BO 15 òýG æõíÏì
koq ô IO ,ÑõùO êìBy ÿoBíýG úG ÿçPGA îüçÎ

.kõy pøBÊ QuõK óly
Q×ø úGBzì ÿkoõì ok ÿkçýì ëBu êüAôA
òüA êìBÎ úG ûkõè@ þHèBÆ ókoõg pSA pƒG pƒ×ð

.lðkAk óBW BýèApPuA ok ÿoBíýG

kpÞúÞõy Ao BýèBPüA ,}Aphèk úSkBc àü úñd¾ BG ÿkpì òPÖpâþ×éu

oõùzì úíèBßì qA ó@ óAõñÎ ok ô QyAnâ kõg .QuA ûkAk óBzð )|V| ( ÿqôpýK QìçÎ
ûBì úG óBvðA p×u ÑõÂõì úG úÞ 13 õèõK@ îéýÖ ok wßÎ òüA oBzPðA BG BLìBPuA æ úìBðqôo
àü úG Bì , óõPuõƒýø" :Qƒyõƒð ,kqAkpƒK|þƒì ëAôq úG Ao QðpPñüA úÞ þðBÆpƒu" qA ÿA|úƒèBƒÛƒì
êßzì oB^k óBvðA óõ^ ! îükoõgpG êƒßzì úPÖpâ þ×éu úÞ ÿkpì" :QuA úPyõð "ûlðBzÞ
".QuAûlyÝçgAÀýhzORolÚóAlÛÖ xBvcA ô fôo ÈÛÖ Qvýð ÿlG óBvðA QuA
úì ûBì 26 úHñzßüqôo úÞ úSkBc òüApSAok þGòýyBìàü'úGêülHOôûkAkQukqAAokõg
qA Ao kõg ÿBK àü þüAkBðBÞ óq ,ûkBPÖA ÝB×OA ".QuA ûly ' QðpPñüA ûkAoA
.kAkQuk úG þüBø|ïBâ" qA îø þüõükAo úìBðpG àü ok

òüA úðõã^ úÞ QuA ûlzð Àhzì BÛýÚk àü ô ûly QHd¾ "QüpƒzG ÅApƒÛðA ÿõƒu Qƒuk qA Ao ÝçgA áok çìBƒÞ Bƒì" :Qƒyõƒð ÙkB¿O úñd¾ BG ÿkpì òPÖpâ þ×éu #
,úýèôA ÿBø|}oArâ xBuApG BìA QuA ûkBPÖA ÝB×OA aýø pãük" :úPyõð þâkBu úG îø pPýüõO pGoBÞ ".îüA|ûkAk ok þøBãPvüA ok oBÇÚ BG þüAkBðBÞ óq àü
oBÇÚ ÿBøok óly qBG îPvýu úÞ luo|þì pËð úG Ao ÿoBƒývG ÿBƒø|{ƒñÞAô BƒýèBƒƒPƒüA ëBƒƒíƒy
QùWokoBÇÚ ÿBøokô QuA ûkpßðoBÞ Quok ".lñÞ|þíð IXÏPì Apì rý^ þ×éu kpì úÞ QuA ûkpÞ ïçÎA BýèBPüA wýéK
.QuA ûkBPÖA êüo ÿôo úG óq ô ûly qBG ûBHPyA úñd¾ úÞ þƒuBƒßÎ ,ÿpƒHìæ õƒýWoõƒW úÞ lð|A|ûkpÞ oõHXì Ao ôA ô ûkpÞ pýãPuk Ao ûlðpýâ .QhýãðApG
l¿Ú óq òüA úÞ lüõâ|þì ÿpãük }oArâ BƒìA ûoBGok ,QuA ûkpÞ QHS Ao kpì òüA òPÖpâ þ×éu BG ÙkB¿O pSA ok þüAkBðBÞ óq àü þPƒÚô
úSkBc oB^k úÞ kõy oBÇÚ oAõu úéXÎ BG úPyAk þ×éu" :Qyõð BOpHýè úìBðqôo ok }A úGpƒXO .lñÞ áBK Ao kõg þ×éu úG BýèBPüA ëBíy ok Arñ^BýK ûBãPvüA ok oBƒÇƒÚ
þzcô ;rýãðA|îÒ ÝB×OA àü úñd¾ BG òPÖpƒâ ÿA úðBìpXì êíÎ kpì òüA wýéK úP×â úƒG úG kAlìA ÿBøôpýð ,kõƒG ûlƒy fôpƒXƒì Rlƒy
.QuA ûly BG ôA òPÖpâ þ×éu wßÎ BìA QuA ûkAlð ïBXðA .lðly oBÇÚ êüo koAô ôA úG àíÞ ÿApG QÎpu
".lüoAlð Ao }oBËPðA úÞ ÿpâ RBXð ûlññÞ QcAoBð úñd¾ qA {øApíø ò×éO RBXð RBýéíÎ ëõÓzì Bùð@úÞ þèBcok BìA
áõHvýÖ úd×¾ok òýñ`íø Ao wßÎ òüAôA úìBðqôo qA ÿoBývG ëôA úd×¾ ok fôpXì óq ò×éO BG óApÖBvì ûBãüBW ÿôo qA ÿkpì ,lðkõG
ÿBø úßHy óApGoBÞ ô ly pzPñì BýèBƒPüA ÿBƒø .QÖpâ "þ×éu" úñd¾ òüA ô kõg qA {øApíø
àü úéýuô úG úÞ ôA òPÖpâ þ×éu úñdƒ¾
.lðkpÞ Øý¾õO þðkpßðoôBG Ao ó@ þÎBíPWA ok Ao îzg qA þWõì ,ly QHS ÿpHg xBßÎ
Qyõð "Apu æk ûpüoõÞ" þüBýèBPüA úìBðqôo ôA wßÎ oBzPðA BG xBßÎ .QgAlðA ûAo úG BýèBPüA
àü BG úßýèBc ok kpì òüA luo|þì pËð úG úÞ
pãük Quk QzãðAôk BG úPÖpâ|þì þ×éu Quk 28

www.TEHRANMAGAZINE.com

Azita Fakheri, M.D.

American Board of Internal Medicine

ok òýPvñüAô ÿôoBø
îøBñâ|þG òì :ûBâkAk

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| þøApíø AoôA òíÖpG òýìBXñG {éýÞô úÞ þèBc þâlññÞ|úýùO ëõÒ ,òýPvñüAô ÿôoBƒø|#
úÆBcAAoBùð@óAoBãðpHgqAþâorG ûôpâô kpÞ|þì ÅpÏO ô qôBXO QéÎ úG úÞ kôõýèBø ÿBíñýu
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ áoõüõýð òPùñì ok þèBÎ ûBâkAk úG lðkõG ûkpÞ BýðBPüpG ô Bßüpì@ok ûlðôpK òülñ^ þvñW
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ óAoBãðpHg BG þìçÞ úÞ òüA óôlG ô ly koAô þÂBÚpGApGô ûBâkAkok ûly êýßzOôA úýéÎ
,òüA kõWô BG.ly ZoBg BXð@ qA lüõãG òhu ûBñâ|þG Ao kõg Bø|ïBùOA þìBíO ko òƒíƒÂ
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ òülñ^ok Bì" :úP×â òíÖpG òýìBXñG ,ôA êýÞô qA ïAlÞ aýø lüõâ|þì ôA .QuA úPƒvƒðAk
lðôo ok úÞ QuAõg îýøAõg ûBâkAk qA koõƒì ûly fpÆ Bø|ûlðôpK ok úÞ þvñW ÈGAôo
ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG fpÆ ok pâA ô lñÞ úÚAlì ûlðôpK òüA úG þâlýuo
râpø lüBy îüõy ÜÖõì RæBßyA òüA ókpƒÞ .QuA ûkõHð òýÖpÆ QüBÂo óôlG
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # þøBâkAk pâA þPc BìA -kpýãð êßy þøBâkAk úG úPynâ úHñy|úu qôo úÞ òýPvñüAô ÿBÚ@
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW ïBð ókpÞ áBK ÿApG AõÚ ïBíO BG Bì kõyoArâpG îø þÂBÚpGApGô áoõüõýð òPùñìok {ýéÞô ûApíø
þíuo QüBßy úG kõG ûly pÂBc þèBÎ ûBâkAk
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # ".ly îýøAõg pÂBc ó@ok òýPvñüAô ÿBÚ@ QèBüA ÿBø|óBPukAk ÿõu qA úPynâ úP×ø úÞ
kõG úP×â îø pO|{ýK þÚõƒÛc êƒýÞô òƒüA
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse ïBð þâorGô Rpùyô "úðækBÎBð þuBýuoBzÖ" .kAk|þì iuBK ly fpÆ ôA úýéÎ áoõüõýð
{HñW ÿpýâ|ZôA BG ûlðôpK òüA þðBìríøô îùPì ôpupK þüAõuo óBüpWokô òüA qA {ýKôA
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# Bø|óBPukAk úÞ ûly UÎBG )õO-þì( îø-òì lñPgAlðA ûAo úGôA úýéÎ klÏPì óBðq úÞ þüAl¾
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # QdO òýPvñüAô ÿBÚ@ QýìpƒXì RBƒHSA ÿApƒG úÞ þvñW úÇGAo aýø úÞ kõG ûly þÎlì BøoBG
úPyAlð lyBG ûkõG êGBÛì ÙpÆ QüBÂo óôlG
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # .lðpýãGoApÚoBzÖ
QuõK ókpÞ RôApÆ {ƒHñW úƒG òƒýPvñüAô ÿBƒÚ@ êƒýÞô ûoBƒyA .QuA
ok úÞ QuA õO-þì# óBðq ÝõƒÛƒc óBƒýƒìBƒc qA {ýK BO úÞ ,úèBu 66 ,òýPvñüAô ÿBÚ@
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # QümA ô oAq@ ÿBø|ïBùOA óly þñéÎ BG QÛýÛc ûAo qA þâorG {hƒG ,Bƒø|QƒüBƒßƒy òƒüA fpƒÆ
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # ZôA kôõýèBø þâlññÞ|úýùO ëõƒÒ òƒüA þƒvƒñƒW ôA BG RAkôApì ú^õÞ" qA kôõýèBø ok QýÛÖõì
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # kõg úÞ þðBðq ókBùð {ýK ïBâ BG ô QÖpâ ÿA|ûqBO óly úPgBñyoBÞ|ûBñâ Roõ¾ok "kpÞ|þìoõHÎ
óAkpì ÿõu qA þvñW QümA ô oAq@ þðBGpƒÚ Ao óAlðq ëBu 25 êídO úG QuA òßíì ûBâkAkok
õì }rüo óBìok # þzHñW úG lðkpÞ|þì þÖpÏì lñíOôpS ô lñíOolÚ
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # qA ÿoBývG þPƒc ô Bƒßƒüpƒì@ eƒÇƒu ok þƒéì .kõy ïõßdì
óq 70 qA {ýG þvñWoAq@ ô ÅpÏO úG ôA
(818)343-0101 .ly ëlG pãük ÿBøoõzÞ Bü ô óBãzýKpñø Bùð@ pƒTƒÞA úƒÞ QƒuA îùƒPƒì
lðôo QuA òßíì úÞ òýPvƒñƒüAô ÿoôBƒø kôõýèBø ÿBíñýu îèBÎ ok þuBñypu ÿBø|ûpù^
19100 Ventura Blvd Ste #A Tarzana CA 91356 ëõÆ Bø|ûBì ôA ÿBø|ûlðôpK þìBíO úG þâlýƒuo
IHop Shopping Center kAq@ ÿoæk óõýéýì àü ÿA|úÛýSô BG óõñÞA lzßG .lñPvø
ô ûkpÞ wýéK îýévO Ao kõg RoõLuBK BìA QuA ok úÞ ûlðôpK òüA pG ûôçÎ òýPvñüAô ÿBÚ@
29 ê¾ô kõg úG JBüko ûBãPuk úÞ ûkpÞ QÛÖAõì ólñè ô wéXð@|wè ok ,ûly êýßzO áoõüõýð
oAkpHg ôA oõÃc êdì qA úËdè pø wýéK BO lñÞ qA ûlðôpK àü óBìríøô kôpG ûBâkAk úG lüBG îø
ûly fpÆ ôA úýéÎ Bßüpì@ ëAolÖ Qèôk ÿõu
.kõy
.QuA
ok Bßüpì@ÿBíñýu ÙôpÏìoBývG ûpù^ òüA

óApùO úéXì

ÿBø|q!kppìÞqoAõúHÞÎÿBKôôoBâA òúüPkzBÞdoOõA Puk

kõG ûkpÞoõHÎ óBPvGp¾ ÿBø|qpìqA òPzâòýc úÞÿoAkoBGôBâlðkAkoõPuk óæõEvì #
.lñzßG Ao

kpÞko AopÇÚ QüõÃÎ QuAõgokõOBð

þâlðq êdìqAoAnâô Qzâ ïBãñø lü@|þì Býðk úG }A úèBuõâpãük úP×ø úu úÞ ÿôBâ ,BßñK óBíýK òüA QuA úP×âô ûkpÞko Ao þìBËð óBíýK òüA ok QüõÃÎ ÿApG pÇÚ kBùñzýK õOBð #
.kpÞ oõHÎ óBPvGp¾ ÿBøqpì qA ô kpÞ QÞpc óBPuoBÓéG àükrð þüBPuôo ok kõg .QuA þüBKôoA ÿBøoõzÞô Bßüpì@ÀPhì

Jp¾ àyrLìAkô ly ûlðAkpâpG {HcB¾ úGôBâ Bø ÿoArâpHg qA ûlì@ QulG RBÎçÆA ÜHÆ óBìqBuok êìBÞ QüõÃÎ ëBHðk úG }oõzÞ kõG úP×âpÇÚ ÑBÖkpüqô ,úýÇÏèA lídì òG lèBg
ôBâ òüA BKôoA úükBdOA òýðAõÚ úG úWõO BG lðA úP×â þðBPuoBÓéG óæõEvì BìA .QuA Jõg {èBc úP×â úP×â oõzÞ òüA ÑBÖk RoAqô úüpzð BG úHcB¿ì ok pÇÚ ÑBÖk püqô .QuAõOBð,þèBíyàýPðçO@
ô Qyõð úìBð oõzÞ òüA püqô Qvhð úG BKôoA þðBíèoBK ÿBÃÎA qA þßü áçÖ óBW.kõy úPzÞ lüBG
.QuA þOBdýévO Qý×ýÞ úñýìq ok úÛÇñì ÿBøoõzÞ òüpO|îùì qA þßü }oõzÞ QuA
.lðonãG ôBâ òüA óBW qA kpÞ QuAõgok òüA QuA úP×â ô ûkpÞ ûoByA þÎBÖk ÿBø|úñýìq okõOBð ô pÇÚ }pPvâ úG ôo ÈGAôo úG úýÇÏèA ÿBÚ@
ÿBø QvüA ok óBy þPìçu áoAlì BG lüBG BøôBâ ,BKôoA óõývýíÞ ÿBø êíÏèAoõPuk ÜHÆ .kõy pXñì ó@ þ¿¿hO rÞApì qA þßü Bü õOBð ÿBølcAô qA þßü þðBGrýì úG QuA òßíì Bø|ÿoBßíø
úükBdOA ÿBøoõzÞ úG kôoô ïBãñøô lyBG RBðAõýc ûApíø lüBG Bø þøAõâ òüA.lðõy lýüBO þuoqBG 4 úÞ þèBíy àýPðçO@ óBíýK ûk ûkBì ÜHÆ QuA úP×â úvðApÖ ÿoArâpHg úGõOBð ïBÛì àü ,BìA
okõOBð QüõÃÎ úG lñðAõO|þì þüBKôoA ÿBøoõzÞ BùñO ,ûlýuo Iüõ¿O úG òPãñyAô ok 1949 êüoô@
.lññÞ lýüBO Ao Bùð@ BKôoA úükBdOA þuoqBG ÿBø QvK BKôoA .QuAõOBð "Rlì þðæõÆ ô }qoA BG àüpy" pÇÚ QuA úP×â ûlzð pÞm {ìBð úÞõOBð ïBÛì òüA .lñü@
úP×â ôA ".QuA õOBð qA ZoBg" õOBð þé¾A ldPì }oõzÞ kõG úP×â úPynâ úP×ø pÇÚ ÑBÖk püqô
þãèBu|àü ok pÇÚ ÑBÖk püqô pËðoBùÊA òüA".QuAõOBð ok êìBÞ QüõÃÎ ,oõzÞ òüA Ùlø kõG
úPÖpâ Roõ¾ ÿkõÏu óBPvGpÎ ÿpHøo úG xoBÖ Yýég úýyBc ÿBøoõzÞ BG oõzÞ òüA óApdG
þñýìqô þüBüok ,þüAõø ÿBø|îüpdOp¿ìô ûldPì þGpÎ RAoBìA ,òüpdG ,ÿkõÏu óBPvGpÎ.QuA
BG þøApíø úG Ao oõzÞ òüA ÜüpÆ òüA qA lñðAõPG lðA|ûkõG oAôlýìA ô lðA|ûkpÞ ÐÂô pƒÇƒÚ úƒýƒéÎ
.lðA|ûkpÞ îùPì óApüA ô îvüoôpO qA QüBíc úG Ao pÇÚ BøoõzÞ òüA .lññÞoAkAôkõgÿBø|QuBýu

.QuA ûlðBì úXýPð|þG óõñÞ BO óApdG òüA êc ÿApG Bø|}çO

óApüA ÿBø|îüpdO ÄÛð ÿApG þñý^ QÞpy ÿoæk koBýéýì àü úíüpW

þèBíy ûpÞô óApüA ÿBø|îüpdO ókq oôk êýèk úG Ao|ZTE | þñý^ QÞpy MìApO Qèôk|#
qôo 30 ÙpÊ lüBG QÞpy òüA ,ó@pG óôrÖA .kõíð úíüpW oæk koBýéýì àü QgAkpK úG oAkAô
.lñÞÄüõÏO Ao kõg þPüpülìokBÞúíø
RBìBÛì òýG ÜÖAõOqApHg )kAkpg 17 / òDôs 7( úHñzXñKqôo "òüçð@|êãýLyA" ÿpHg QüBu |
åorG þñý^ QÞpy òüA ,}oArâ òüA xBuA pG .QuA ûkAk|ZTEþñý^ QÞpy óæõEvì ô Bßüpì@
.kqAkpLG úíüpW oæk koBýéýì àü lüBG|þì Bø|úßHy ô þO|ÿ@ ú¾pÎ ok ëBÏÖ
,Bßüpì@ þðBâoqBG püqô .lñÞ pýýÓO qôo 30 ÙpÊ lüBG QÞpy òüA þPüpülì okBÞ êÞ ,ó@pG óôrÖA
óõýéýì 400 QðBí ókAk :QuA ûkpÞ þñýG|{ýK QÞpy òüA ÿApG rýð pãük RAqBXì ôk ,xAo oõHéüô
.QÞpy òüA ÿBø|QýèBÏÖ êÞ pG þüBßüpì@ îýO àü úG úèBu|ûk RoBËð ûqBWA òýñ`íø ô ÿoæk
òý^ BG ÿoBXO äñW
êüõdO qA "êPñüA" òýñ`íø ô "ïõÞ|ë@õÞ" þüBßüpì@ ÿBø|QÞpy ,Bø|RAqBXì ó@ Jõ^oB^ ok QÞpy ÿApG RAqBXì óArýì òýýÏO pu pG ÜÖAõO IvÞ úÞ QuA úP×â òýñ`íø xAo oõHéüô
.lðkõG ûly Ðñì ëBu 7 Rlì ÿApG þñý^ QÞpy òüA úG qBýð koõì ÿBøoArÖA|ïpð ô RBÏÇÚ
.koAlð þÞpíâ ÿBø|úÖpÏO pu pG òý^ BG úzÚBñì úG þÇGo|ZTEþñý^
ó@ok .kõG|ZTEþñý^ QÞpyoBÞ óBüBK þñÏì úG êíÎok RBÏÇÚô BøoArÖA|ïpð òüA êüõdO ÐÇÚ ûAo,lðAõPG|ZTE |þñý^QÞpyÿApGþécûAoòPÖBüúÞQyAklýìAòý^úÞQuAþèBcokòüA
.lðkõG úPvðAk }pünK êGBÚpýÒ Ao ûly òýýÏO ÿBø|RAqBXì þñý^ QÞpy òüA óæõEvì ïBãñø
.lñÞ oAõíø Bßüpì@ BG ÿoBXO äñW úG ókAk óBüBK ÿApG Ao
úG þüBßüpì@ÿBøoArÖA|ïpðô RBÏÇÚ êüõdO QýÎõñíì êíÎok ,þðõñÞ ûly òýýÏO ÿBø|RAqBXì ,óApüAô þèBíy ûpÞ ÿBø|îüpdO ókqoôk ïpW úG 2018 êüoô@ûBìok Bßüpì@úÞ lyoô@kBü lüBG
.lñÞ|þì õÓè Ao þñý^ QÞpy òüA
.kõGûkpÞòýýÏOþñý^QÞpyòüAÿApGAoþüBø|RAqBXì 30

www.TEHRANMAGAZINE.com

åpì l!?cloññkÞ|þBøì|þoñBKÞAs Ap^

þ¿gpì úÞ ÿõdð úG QuA óBùW ok oBÞ RBÎBu òüpO þðæõÆ qA þßü ÿAoAk òKAs #
oBhPÖA òüpPâorG oBÞ ûAo ok åpì ô QuA Quk óBPzãðA kAlÏO úG ïkpì qA þgpG úðBýèBu

.kõy|þì Jõvdì
ûBì ok QÎBu 80 qA {ýG úÞ lðoAk qBýð þðAlñìoBÞ úG þñKAs ÿBø QÞpy qA ïoBù^ àü úG àükrð

.kõy þíð QgAkpK îø þèõK ó@ ÿApG IéÒA úÞ ÿA úÖBÂA RBÎBu.lñølG ïBXðA oBÞ úÖBÂA
óBzð ûly ïBXðA úÏèBÇì àü úXýPð .lðoAlð QÚô þÖBÞ ûqAlðA úG Bø þñKAs ,ÑõÂõì òüAoBñÞok
63 ô lññÞ þíð ûkB×PuA kõg úðæBu RçýÇÏO qôo 10 qA òýãðBýì oõÆ úG þñKAs óAlñìoBÞ úÞ løk þì

!lðA ûly îø úíüpW þ¿gpì òPÖpâ ÿApG Bø þñKAs qA l¾ok
òKAs ,ÿoô ûpùG ÀgBy xBuA pG.Qvýð æBG ÿoô ûpùG þñÏì úG þðæõÆ oBÞ QÎBu,ëBc òüA BG

.QuA 7-|G| ÿBøoõzÞ óBýì ok ÿoô ûpùG óArýì òüpPíÞ ÿAoAk
kBüqoBÞBG þðõðBÚ åpì

fçǾA àü òüA ô kõy þì úíWpO kBüq oBÞ BG åpì úG þñKAs óBGq ok >þyôoBÞ< fçǾA
QÞpy þñÏü òKAs þOBÓýéHO QÞpy òüpPâorG lñìoBÞ àü çTì.QuA åpì QéÎ ûoBGok þðõðBÚ
úWõO koõì úÞ ûlðôpK òüA .kpÞ þzÞkõg kBüqoBÞqA þyBð þâkpvÖA ëBHðk úG 2015 ëBuokõvPðk
ÿoBÞ úÖBÂA ô þðæõÆ oBÞ QÎBu pýýÓO ÿApG ÿkBüq ÿBø QuAõgok ó@ ëBHðk úG ,QÖpâ oApÚ óAôApÖ
QÞpyòüAôkAkB×ÏPuAÝB×OAòüAqAwKõPvðkQÞpyþüApWApülì .kpÞkBXüAòKAsokþðõðBÚpýÒ
þPÎBu 100 qA {ýG kõG ûkpÞ þzÞkõg úÞ ÿlñìoBÞ Apüq ,ly úíüpW ÿoBÞ ÿBøoAlðBPuA êýèk úG

.kõG ûkpÞ oBÞ ûBì ëõÆ ok þðõðBÚpýÒ
ok ÕAp^ àü ókpÞ òyôo úéíW qA,kpÞ kBXüA Ao ÿkBüq RApýýÓO õPvðk QÞpy ÝB×OA òüA qA lÏG

.kõg oBÞ êdì ápO ÿApG óBñÞoBÞ ókpÞ oõHXì ô Iy 10 QÎBu ok pPÖk
koAk úìAkAqõñø þãñøpÖ {èB^

ÿoBÞ QÎBu úÞ lñPvø }çO ok æBc Bùð@ lñüõâ|þì Bø|QÞpy îø ô òKAs Qèôk îø ,ëBc òüA BG
ok Ao ûoAkA ok oBÞ QÎBu ókpÞ kôldì ÿApG Ao ÿklÏPì RBìAlÚA òKAs Qèôk.lñøk {øBÞ Ao òKAs ok
úG ëBu ok þéýÇÏO qôo 5 êÚAlc ókõG ÿoBHWA úG óAõO þì úéíW qA úÞ Qu ûkAk oApÚ oBÞ oõPuk

.kpÞ ûoByA pãük qôo Ñôpy BO qôo àü óBüBK òýG QcApPuA ûoôk óAõñÎ
BG úÞ ly úÖBÂA RçýÇÏO úÎõíXì úG >þðBPvøõÞ qôo< ïBð úG RçýÇÏO qôo àü 2016 ëBu ok

.luo þì ëBu ok qôo 16 úG òKAs úðæBu RçýÇÏO ÑõíXì qôo àü òüA
ÜüõzO Ao Bø QÞpy ó@xBuApG úÞ kpÞ þüApWA Ao úÏíW ûrüBW fpÆ òKAs Qèôk,úPynâ ëBu

.lññÞ Àgpì pùÊAlÏG 3 QÎBu Ao kõg óBñÞoBÞ úÞ kpÞ
qA òKAsok Bø QÞpy óBñÞoBÞqA l¾ok 4qõñø úÞ løk þì óBzð úÏèBÇì àü údýPð ëBc òüA BG

.lðA ûkpÞ ûkB×PuA úÏíW ûrüBW fpÆ

31

óApùO úéXì

ÝõzÏìqA BðBdüo þüAlW
!}A þðBPvGpÎôokoBýéýì

ÙôpÏì fApÆ lýLuA QýÞlvW
ly AlýK {ðBíOoBK@ok þüBßüpì@

úðBÚçg úðBðq ÿBø|ØýÞlýèõO ÿApG úÞþüBßüpì@úPvWpG óBcApÆ qA ,lýLuA QýÞlvW #
QéÎ ûoBGok RBÛýÛdO ëBc ok wýéK .QuA ûly AlýK áoõüõýð ok {ðBíOoBK@ok kõG ÙôpÏì

.luo|þìpËð úG þzÞkõg lýLuA QýÞåpìpìApøAõÊqA úP×âô QuôA åpì

okoBýéýì qA BO lðkpƒÞ þƒì koAô ôA pƒG ÿkBƒüq qA ïBXðApu úèBu 30 ûlñðAõg BðBdüo # áoBK óBGBýg ok ÐÚAô {ðBíOoBK@ok )òDôs îXñK( úHñy|úu qôo eH¾ Ao lýLuA îðBg lvW wýéK
pG úÇGAo òüA BO kõy AlW êýíW òvc ÿkõÏu xBñypu okoBýéýì àü úÞkõg JpÎ ÝõzÏì .kpÞ AlýK áoõüõýð òPùñì
pýSBC O {üBøApWA ô ÿpñø RBƒíƒýƒíƒ¿ƒO ÿôo
løk pýýÓO Ao {éüBPuA BO kõzð oõHXì ô koAnãð .ly AlW ,QuA ØýÞ þcApÆ QéÎ úG ûtüô úG QgAkpK|þì RApøAõWô ØzÞ xBHè þcApÆ úG úÞ lýLuA îðBg
wK óõvßW QðBW ÿApG úÞ þÚB×OA óBíø êTì Ao kõg þüAlW BðBdüo þüBßüpì@ ÿ ûlñðAõg Ao ó@ô kpÞ wýuBO 1993 ëBu ok Ao lýLuA QýÞ þPuk ØýÞ lýèõO þðBLíÞ ôA .QyAk Rpùy þPuk
ó@ok .kAk jo ÿpÇÚ >ÐðBíèA ïBuô< BG ZAôkqA qA )êýíW òvc( }A ÿkõÏu okoBýéýì krìBð qA ëBu koAk Rpùy )àýK x@( lýLuA ÿoB¿dðA QìçÎ BG úÞ þðBLíÞ òüA.QgôpÖ 2007 ëBu ok
ïBuô úÞ lðkõG ûkpÞ BÎkA Bø úìBðqôo þgpG óBìq .kpÞ ïçÎA ëBu àü úG àükrð ÿA úÇGAoqA wK
oBPÖo þðAlðq àü êTì óõvßW QðBW BG ÐðBíèA qA BðBùüo lñüõâ þì ûlñðAõg òüA úG àükrð ÐGBñì .ly úPgôpÖ oæk óõýéýì 400 ô koBýéýì 2 kôlc þyqoA úG úPynâ
oBPÖoôA BG îø QðBW ÿoAkoBG ëõÆokô lñÞ þì úG êýèk òýíø úG kõƒG ûlƒy úƒPvg ôA Qƒuk oBñÞ ok ôA qA þPyAkkBü úP×â ,úèBu 55 ,lýLuA îðBg åpì lýüBO pG ûôçÎ áoõüõýð wýéK
Ao ÿA ûlñøk oAq@ ÿBø Ùpc ô úPyAlð þGõg
QuA òßíì Bü@ !...QuA ûkpÞ þƒì }oBƒTƒð .kAk óBüBK }A ÿkrìBð .QuA ûkAlð pHg ó@ ÿAõPdì RBýDrW qA BìA ûly AlýK }lvW
òvc qA BøBÎkA òüA úG úýHy þéüæk úG îø BðBùüo .Qvßy Ao {HéÚ" :lñP×â ÐéÇì ÐGBñì òüA
ÿ ûkpK QzK ok Bü ô lyBG ûly AlW êýíW òPvßy ;QuA léG Jõg úÞ QuA ÿoBÞ òüA 32

?QuA óBüpW ok ÿpãük RBÚB×OA ApWBì "Bø ïk@ IéÚ
ûoBGok þHýXÎ pHg îø 2017 ëBu ÿæõW ok ûpülì QEýø wýDo IƒDBƒð êƒýíW òƒvc
BðBdüo olK .ly pzPƒñƒì ôk òƒüA ÿkrƒìBƒð ÿ QýßèBì úÞ QuA )êýíW ØýÇéèAlHÎ( QÞpy
ok ô kpÞ ïçÎA ApWBì òüA qA Ao }kõg þPüBÂoBð qA QÞpy òüA .lðoAk ûlùÎpG }A ûkAõðBg Ao ó@
úG êýíW òvc" :kõG úP×â þHýXÎ pËð oBùÊA þâlñüBíð úÞ QuA óBùW ÿBø QÞpy òüpPâorG
ôA ".Qvýð QuõK ûpýO ô ûBýu þÖBÞ ÿ ûqAlðA þñKAs ÿBOõüõO ÿBø òýyBì ÐüqõO ÿoB¿dðA
løAõg þì úÞ ÿrý^ ó@ úíø kõG úP×â úìAkAok ûlùÎ pG Ao pãük oõzÞ Q×ø ô óBPvGpƒÎ ok
RôpS úG ç¾A ô QuA }pPgk þPhƒHƒyõƒg
þéýg ëõK" :Q×â ôA .lñÞ þíð þùWõO ôA krìBð .koAk
òßíì òPyAk kBüq þéýg ëõK Bü òPƒyAk îÞ ÿ ûkAõðBg RôpS wGoõÖ }oArƒâ úƒG BƒñG
òüA .kõy þì koô@pG oæk koBýéýì 1.5 êýíW
"!lñÞ QhHyõg ôo Bíy Qvýð àü BG úÞ QvýðoBG òýPvhð ÿkõÏuokoBýéýì
}olK pËð oBùÊA úG iuBK ok îøBðBdƒüo BG îø òüA qA {ýK úƒPyAk ÉBƒHOoA þƒPüpƒHéu
ôA þ¿hyoõìAok }olK koAlð Quôk Q×â oBHO þüBßýDBìBW xBHè ëlì >êHíÞ þìõDBƒð<
þüBùÖpc òýñ^ òP×â QuApPùGô lñÞ QèBgk
.QyAk ÉBHOoA BýðBPüpG lèõPì
!lyBG QÞBu ô lñÞ ØÚõPì Ao ok lýðAlG úÞ lyBG IèBW óBPüApG lƒüBƒy
kAk pHg þGpÎ ÿ úéXì àü úPynâ ëBu pHìBPLu
oBzÖ ,BðBdüo oAlÖpÆ „ÿqBXì ÿBÃÖ óApGoBÞ úÞ

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

33

óApùO úéXì

!þðBìõO óõýéýì 500 ÿqBG|JBHuA RAkBùñzýK ,óBìqBu òüA pPzýG þÖpÏì òíÂ
wðAp×ñÞ òýñ^ òüA kõHùG QùƒW ok þƒÚçƒg
.QuA óly ïpâpuô ókpÞÿqBG ÿApG QuAlýK {ìBðqA úÞoõÆ|óBíø ÿqBG JBHuA #
.lñøk úüAoA ûlñü@ok þüBø
wðAp×ñÞ òüA óBâ ûlññÞ oArâpG lükpO óôlG
þvðAp×ñÞ òýñ^ ÿoArâpG ÿApG ÿoBývG Qícq
QyAkkBü òüA }oBãð ûrýãðA þèô lðkõG ûlýzÞ
ÜHÆ .QuA úìBðpG qA {hG àü qA ÿkBÛPðA BÖp¾
úHñy qôo óBðApñhu ,Bø wðAp×ñÞ úíø ûõƒýƒy
qA lÏG ô lðkpÞ úüAoA Ao kõg ÿBø þðApñhu eH¾

îüõâþìõO BG QuA ÕçG Épy ú`ð@òì
ëçì Bü ,pýâlñK îñhuqA ûAõgõO

úG BO lñPvzð îø oBñÞ ok óBðApñhu úíø pùÊ 2018 óõW ûBì 6

ûly úüAoA ÿBø þðApñhu ûoBG ok oBÃc RæAõu úéXì" ïpPdì pýGkpu ,ÿoõð lHùy ÿBÚ@
.lñøk iuBK :"óApùO
úG îøô lñÞ ïpâpu Ao Bùð@ îø úÞ kõy|þì úPgBuô þcApÆ Bø|ú`G ÿApG æõíÏì Bø|ÿqBG|JBHuA úìBðpG qA QívÚ òýíø úG BÛýÚk òì kBÛPðA
.lñÞ àíÞ Bùð@ óly }õøBG ô QýÚçg úG Ao úvéW QuBüo úÞ þuBñzðAôo îðBg .QuA Ao QyAkkBü òüA ïlñízøAõg ïçu BG
kõg RæAõu kApÖA úÞ QyAk ïçÎA QyAk ûlùÎ .lýðBupG NB^ úG óBPñüqô úéXìok
îz^ Büõâ BìA .lðõy|þì ÿoAnâ|QíýÚ ûlðqBu QÞpyô Qý×ýÞ ,ûqAlðA xBuApG Bø|ÿqBG|JBHuA ly ÐüqõO oBÃc òýG úÞ þüBø RoBÞ ÿôo Ao
óAoBãðpHg úÞ úðõâ|ó@ô ûkpÞ BW|úGBW îø Ao Bø|ÿqBG|JBHuA QíýÚqpì ÿqBG ÿp`Þæô þíz^|îøô BO lñøkoApÚ úvéW wýüooBýPgAokô lñvüõñG òýPvhð" þƒì ûBƒì 26 ô 25 ÿBƒøqôo ok
úPgBu lý×u ô ûBýu xBíèA 2700 ô oBýÎ 18 ÿçÆ BG úÞ óBzðpøAõW ÿqBG JBHuA àü ,ûkAk }oArâ .lñøk iuBK RæAõu ó@ úG óBðApñhu úG "óApüA þƒãñøpƒÖ VApƒýì òƒíXðA wƒðApƒ×ñÞ
wðAp×ñÞ ok úÞoõÇu òüA ûlñvüõð ÿApƒG êPø ok "óApüA äñøpÖ úÏuõO ô YüôpO oõËñì
.QuA ûly úÂpÎ }ôpÖ ÿApG óBìõO óõýéýì 530 QíýÚ úG ûly úüBì oBývG QuA ûkõíð QÞpy ÿoBƒývG ÿBƒø kôlc wðAp×ñÞ òüAok .lükpâ oArâpG òƒüAôoA
ûkAk Q¾pÖ òüA óBâlññÞ ëAõu úG úÞ kõG IXÏO ô lðkõG ûkpÞ QÞpy Bì óBñÆõíø qA pƒ×ð 250
óBùW úðBgkôo òüpO|ûkõè@ qA Ao óBzèAõu ô ûkõíð lñéG Quk B¿hy BO lzð Ao êPøô lðkõG ûlì@oôk ÿBùøAoqA îø ÿoBývG
Üc QÚô ok .lññÞ fpÇì óBypËð koõì óApñhu ok .lðkõG ûkpÞ ôoqo Iy ôk êÚAlc ÿApG rýð
ô ïkpì ÈuõO úèBGq òPhüo êýèk úG úÞlñø þEHíG pùy ok úðBgkôo àü qA ÿpüõ¿O # QÞpy qA òyôo ô eüp¾ ûlýÛÎ ô pËð óBƒýG þðAlñìpñø ûkõíð þðApñhu püq kApÖA úìBðpG òüA
.QuA úPÖBü Rpùy Býðk úðBgkôo òüpO|ûkõè@úGpùy òüA ÿoAkpùy ØýÏ kpßéíÎ òüA Ùlø úG þPÚô .lükpâ Iƒéu óBƒâlƒññÞ :lðkõíðApWAÿpñøûlññÞïpâpu ÿBøúìBðpGrýð
Ùlø" :kõG ûly úPyõð úÞ ïkpÞ ûBãð wðAp×ñÞ
qA ,"...QuA óApüA äñøpÖ úÏuõOô YüôpO ó@ )ûBãzðAk kBPuA( ÿlýcõO ûpýð pPÞk .ØèA
qA ëAõu }ôo òüA Bü@ úÞ ïkpƒÞ ëAõƒu kõƒg )xBñzðAôo( þñüqóAsõÖpPÞk.J
YüôpO Bü QuA äñøpÖ úÏuõO YüôpO óBðApñhu
úÞ QuA IèBW ?RæAõu ëpPñÞ ô ÿoBƒPßük )ûBãzðAkkBPuA( ÿp×ÏWêßýðpPÞk.N
JBhPðA Ao RæAõuqA þÃÏG kõg úvéW wýüo õükAo - xBñzðAôo( þüõÞçø äñøpÖ pPÞk .Z
þíð }õg ôA ÝAnì pG úÞ þèAõupø ô kpÞ þì
òüA òì ëAõu ëBTì óAõñÎ úG .kpÞ þíð fpÇì lì@ )ûApíø
äñøpÖ þulñùì ûoBGok óBuBñyoBÞpËð" úÞ kõG õükAo -ûlñüõâ ô pÎBy( ÿlHýì BÂpƒýéÎ .b
lPÖA þì ÝBƒ×OA óApƒüA úƒÏìBƒW ok úƒÞ úƒ`ð@(
òƒüA úƒðBƒ×uBƒPƒì ."?Qƒƒvƒýƒ^ )ûApíø
ÿkAq@ Üc ÐÚAô ok ô ly oõvðBu òì þHPÞ ëAõu )lñìpñø( lý×ì óAôkoA .f
.lükpâ Iéu òì qA óBýG )òývüqõì(þHéÇì BHù¾.j
õO îüõâþìõOBGQuAÕçGÉpyú`ð@òì )òývüqõì( þcBPÖ ïAqpÖ .k
ëçì Bü ,pýâ lñK îñhu qA ûAõg )òývüqõì( RBýG Bñýu.m
ïApPcA BG )òývüqõì( þìçu ïAqpÖ .o
Býðp×ýèBÞ -õâBülðBu :þüBÛG úèBø
)òülíÞ( êßüBì .q
ô óAoBãð úƒìBƒðqôo ÿBƒW úƒìBƒðpƒG òƒüA ok
óôlG .kõGþèBgrýðúÛÇñìòüAóAoBãðpHg
RõÎk þOBÎõHÇì óAoBÞ olðA Quk qA pâA lükpO
qA úðBñýG ÐÚAô þyoArâ lPvðAõO þì Bùð@ ,kõG ûly
ô lñøkoApÚ óBñÆõíø oBýPgA ok wðAp×ñÞ òüA

úéXì ok kõg ÿBø ïBýK ô þùâ@oBzPðA BG
åorG ûkAõðBg òüA úG ,óApùO þééíèA òýG

lülðõýK úG þðApüA
34

www.TEHRANMAGAZINE.com

ENERGY THERAPY
CENTER

þüBýðArðBO ûlýHv^ îø úG ÿBøõéÚôk
lñPynâok þãèBu 22ok

ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok .lðkpÞ ÿkolíø ûlýHv^ îø úG ÿõéÚôk ,BPévñÞô BüoBì #
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì ÕoBÖ qA wƒK ô úƒPynƒâ ëBƒu pƒøAõƒg ôk þHéÚ ÿoBíýG pSA pG þãèBu 22 ok þüBýðArðBO
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master þu|þG|þG BG úHcB¿ìok ,úuolìqA þéý¿dPèA ô ûly úPgBñy oBývG ôk òüA .lñPynƒâok
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk óBüBƒK qA wƒK lƒðoAk lƒ¿Ú úƒÞ lƒðkõƒG úƒP×â ok Ao ÿoBývG Bùð@ åpì ô lðkõG JõƒHdì

.lðõy îéÏì ûBãzðAk Rçý¿dO .kpÞòýãøôlðA oõzÞòüA puApu
úÞ þÇüApy ok Bùð@ ÿApƒG êƒý¿dO úƒìAkA ô lðkõG ûlýHv^ îø úG úñýu qA pøAõg ôk
ô þédì þèBì àíÞ BG ô kõG oAõyk oBývG lñPyAk qA BÃÎA qA þgpGô lñPyAk úðBðq úñO òýüBK àü
.lñøk êý¿dO úìAkA lñPvðAõO þìkpì ÿBùßíÞ ,IéÚ ôk BìA kõG ápPzì óBzüBø|úüo ô lHÞ úéíW
AlW ÿApG þcApW ØèBhì Rly úG úÞ ôk òüA
BG ÿqôo lðoAk ôqo@ úÞ lðkõG úP×â lðkõG óly .lñPyAk úðBâAlW ÿBøôqBG ô Quk ô pu ôk
êýèk úG úPynâ pHìBuk ûBì qA úÞ BøõéÚ ôk
.lññÞ ZAôkqA Àhy àü úP×ø ,lðkõG ÿpPvG óBPuoBíýG ok þHéÚ ÿoBíýG
lƒðkõƒG úƒ`G úƒÞ þƒðBƒìq ôk òƒüA òƒülƒèAô
àýèõOBÞ úüpýg úvuõì àƒü ô lƒñƒPƒynƒâok .lñPynâok )òDôs ïôk úHñy( úPynâ
åorG Ao Bùð@ô QÖpâ ûlùÎpG Ao Bùð@ þPupKpu BƒG BƒýðArƒðBƒO ok Bƒùð@ åpƒì pƒHƒg oBƒƒzƒPƒðA
óApGoBÞ ô ly ôo úG ôo ÿkBüq ÿBƒø|{ƒñƒÞAô
.kpÞ Bùð@ óBPuôk ô ûkAõðBg BG þÎBíPWA ÿBø|úßHy

þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ J@püq ÿoAkpG|úðqô
ÿõñÏì þßýð ÈuõO
ok {ìBð QHS ÿApG þƒüBƒGõƒÞ oBƒßyqoô|àƒü þüBø|QGBÚoô ÿqôpìA óolì ÿBýðkok|#
(310) 446-8724 ûly êuõPì þHýXÎ lñÖpO úG wñýâ ÿBø|JBPÞ ,lðpýƒâ|þƒì kõƒg úƒG ÿA|ûqBƒO êƒßƒy úƒÞ
J@püqok úÞ QuA þðBvÞ òýèôAôrWôA.QuA ÿBø|QGBÚo koAô îø þyqoô ÿBø|QýƒèBƒÏƒÖ
35 òPyAk óôlƒG Àƒhy òƒüA .QƒuA ûkq úƒðqô
Ao koõƒÞo òƒüA ûlƒy ܃Öõƒì ótƒývÞA ëõƒvLÞ .lðA|ûly ÿlülW
þyqoô ÿBø|QýèBÏÖ òüpO|IýXÎ qA þßü
.koôBýG Quk|úG .QƒƒuA ûkBƒƒPƒƒÖA ÝBƒƒƒ×ƒƒOA ÿoAkpƒƒƒG|úƒƒƒðqô ok

óApùO úéXì

þPèôk xBvc ÿBø|QvKô BøkBùðok Ao ÿkApÖA
òýXè úÞ ûly }oArâ.lðA|ûkõG úPÖpâ oBÞ úG
qAô óBðq ÝõÛc ûly úPgBñy óæBÏÖ qA ,ëõènø
òýG ok óBðq þâlñðAo QýÎõñíì úPvWpG óB×èBhì
úýÎçÆA xBuApG.QuA óBâly|QyAkqBG òüA
oõÆ úG óBíùPìqAp×ð Qzø óBPvGpÎ þðBPukAk
óq 4 úéíWqApãükp×ð 9 BìA lðA|ûly kAq@QÚõì
.lñPvø QyAkqBG óBñ`íø
ÝõÛc úPvWpG óApãzñÞ ÿBø|QyAkqBG òüA
ÐÖo qA {ýK úP×ø lñ^ óBPvGpÎ ok óBðq
.QuA ûkAk jo óBðq ÿApG þâlñðAo QýÎõñíì
ok ÿkõÏu óBPvGpÎ RBÎçÆA RoAqô
úP×ø úÞ kôo|þì oBËPðA úÞ kpÞ ïçÎA ÿA|úýðBýG
QÖBüok óBýÂBÛPì pG pãük óq oArø ôk ûlñü@
.kõy úÖBÂA ÿkõÏu oõzÞ þâlñðAo úìBñýøAõâ
qôpìA úÞ þðq 10 úÞ QuA ûlì@ úýðBýG òüA ok
QÖBüok Ao ÿkõÏu óBPvGpÎ þâlñðAo úìBñýøAõâ
.lðA|ûkq þhüoBO ïAlÚA àü úG Quk ,lðkpÞ
"RkõW Bíüo" qA êÛð úG RBÎçÆA RoAqô
:Qyõð úìBñýøAõâ óBâlññÞ QÖBüok qA þßü
þâlñðAo ÿkõÏu óBPvGpÎ ok óAõPG úÞ òüA"

óq 10 ÿkõÏu óBPvGpÎ ok oBG òýPvhð ÿApG".QuBüôoàüólyÜÛdìêTì,îñÞ
ûBykBK , óBíéu àéì ,úPynâ ëBu lñPÖpâþâlñðAo úìBñýøAõâ
Ao oõzÞ òüA óBðq þâlñðAo QýÎõñíì óBPvGpÎ
Üc òDôs 24 qA oõzÞ òüA óBðq BìA kpÞõÓè Bíuo
.lðoô@|þì Quk úG Ao oõzÞ òüA ok þâlñðAo
qA ldPì êéì óBìqBu ,úPynâ ûBì ÿk ok îø Bùð@ þâlñðAo ô lðoAk óAkpì ûqBWA úG qBýð kõg òüA ok óBðq ÝõÛc óBÏÖAlì QyAkqBG úG ûoByA wKoBG òýèôA ÿApG ÿkõÏu óBPvGpÎ #
þâlñðAo QýÎõñíì óõðBÚ BO QuAõg óBPvGpÎ .QuA ûkõG Ñõñíì QüBßy óBðq JõÞpuqA ÿlülW ZõìqAoõzÞ óBðq ÿApG þâlñðAo úìBñýøAõâúøk òülñ^qA
óõðBÚ ok ô lñÞ õÓè Ao oõzÞ òüA ok óBðq ÿApG lñ^ ÈÛÖ úÞ QuA þèBc ok òüA .kpÞokB¾
ÿkõÏu óBPvGpÎ ok Bø ûkAõðBg ,óõñÞBO .lðoAk þâlñðAo QýÎõñíì õÓè óõðBÚ ÿApWA BO úP×ø
.løk ïBXðA þOBcç¾Arýð óAkpì QýìõíýÚ úG oõHXì ûkAõðBg óBðq êÛð ô êíc ÿApG úG óly àükrð úG úWõO BG úÞ luo|þì pËð úG
ÿBø ëBu ok ,ÿkõÏu óBPvGpÎ wýéK ,óBðq þâlñðAo Qükôldì óBüBK óBìq ,òDôs 24 .QuA ûlðBìoõzÞòüAok óBðq
Ao þâlñðAo Ðñì óõðBÚ úÞ þðBðq RApÞ úG úPynâ .lðkõG þ¾õ¿g ûlñðAo ïAlhPuA þâlñðAo úìBñýøAõâ QÖBüok ÿApG BÂBÛO qA þéýu oõƒzƒÞ òƒüA ؃éPƒhƒì ܃ÆBƒñƒì ok óq 10
òüA úÞ ûkpÞ pýãPuk Ao lðA úPyAnâ BK püq pãzñÞ óq ô kpì òülñ^ úPynâ ûBì BG Ao kõg þWoBg þâlñðAo ÿBø|úìBñýøAõâ
òýG ÿpzG ÝõÛc ÿBøkBùð {ñÞAô ,BøkoõgpG .lðly QyAkqBG ÿkõÏu óBPvGpÎ ok þÎBíPWA .QuA ûkBPÖA ûAo úG óBðq ÿõu qA ÅõÎ ÿkõÏu óBPvGpÎ ûokB¾ úìBñýøAõâ
lüõâ|þì ÿkõÏu óBPvGpÎ óBPukAk ÿBø|Qükôldì ÿkõÏu óBPvGpÎ òýðAõÚ
.QuA úPyAk ëBHðk úG Ao þééíèA BG úÞ lðA|ûkpÞ ÙApPÎA óBâly QyAkqBG QýìõíýÚ óõðBÚ ÜHÆ ;koAk óBðq ÿApG ÿkBüq .lðkpÞ
ô ûkõG ÉBHOoAok "òíyk" úG úPvGAô RBvuõì ØéPhì ÿBøoBÞ ïBXðA ô ÿpýâ îýí¿O ÿApG óBðq BG ÿkõÏu óBPvGpÎ ok óBðq ÝõÛc óæBÏÖ BìA

.lðkAk ëBÛPðA óBPuoBíýG úG ô ûkpÞ êÛPñì QÖpâþðBGpÚ þ×éu wßÎ
,Roõ¾ ,pu úSkBc òüApSApG :kôrÖA ÿôpø
ô kõG ûlük lüly Iýu@ kpÖ òüA ÿBK ô Quk óBPuA pícA ëçø QýÏíW QupKpƒu #
óAõW òüA ô lðBì úXýPð þG þßyrK îýO }çO ÑB×OoA qA þ×éu wßÎ òPÖpâ:Q×âóBPvéâ
,óBPuA òüA ÐGAõO qA ëAôkõHÞoBzG@ÿpPì 15
.kAk Quk qA Ao kõg óBW ÿõÂo óBuApg qA óAõW ÿpÖBvì åpì UÎBG
pícA ëçø QýÏíW QupKpu úƒPƒ×ƒâ úƒG
àü úG ÉõÛu òýc ok kpÖ òüA ,óBPvéâ óBPuA .ly
oB^k rƒýƒð ÿô úƒÞ ûkõƒíƒð koõƒgpƒG óAõƒWõƒð 27 óAõW òüA :kpÞoBùÊA ÿôpø þéÎlídì
úÞ kõG ûly BK úýcBð qA þürW Qƒýƒìôlƒ¿ƒì ô kõG ÿõÂo óBuApg óBPuA òýñÞBu qA úèBu
oBzG@ ÿæBG qA óly RpK pSA pG úPynâ úP×ø
.ly ïBXðA êdì ok þðBìok úýèôA RBìAlÚA
ûqõc ok ëAôkõHƒÞ ÿA ûrƒg ïBƒíƒO oBƒzƒG@ .kAk Quk qA Ao kõg óBW ëAôkõHÞ
ÐÚAô óBPvéâ óBPuA ÐGAõOqA kBG@þéÎ óBPupùy òüA }oArâ QÖBüok þKok :kpÞ úÖBÂA ÿô
qA ÿoBíy þG QýÏíW óBGrýì úèBu pø úÞ ûkõG ÿkAlìA RBìAlÚA úÞ ïArÎA ÿkAlìA îýO úSkBc
ïBXðA êdì ok pÂBc àyrK àü ÈuõO úýèôA
.QuA þWoBg ô þégAk óApãykpâ òýüBK úG Ao kpÖ òüA ÿkAlìA ÿBøôpýðô kõG ûly
óBPvéâ óBPuA ÐGAõO qA kBG@ þéÎ óBPupùy
.QuA ÐÚAô óBâpâ Ýpy ÿpPìõéýÞ 35 ok ô ûkõG 36

www.TEHRANMAGAZINE.com ÙôpÏìpãüqBG IýXÎ îüpâ

SOHEIL GOEL D.D.S îéýÖ ok ÿqBG pÆBg úG pPzýG óApüA ok úÞkôõýèBø ÿBíñýu fpÇì pãüqBG ,BPèôApO óBW|#
úPgAkpK {Ûð ÿB×üA úG oô@óBXýø ô òzÞA þíéýÖ ok oBG òüA QuA oõùzì >ûpù^ pýýÓO<
êDõâ êýùu pPÞk
.QuA
àyrLðAlðk fApW rý^ úíø îéýÖ àüok ÜÖõìBð ÿqBGqA lÏG úÞ QuA ÿpãüqBG ÿBýðk ûoBPu àü ûoBGok îéýÖ òüA

.kõy þì ûlðqBG þðBvðA úG êülHO ô ûkAk Quk qA Ao kõg þâlðq

ûõBßãvzýðvAkðqApA×êðBýu¿àdPýèA×ÕýuoBBÖK

pTÞA ëõHÚ {Ûð îéýÖ òüA ok ÿô .QuA BPèôApO óBW úWõO IèBW îüpâ îéýÖ òüA úWõO IèBW RBßð qA
ô Bø úíýG .QuA úPyAk ûlùÎ pG Ao þé¾A
êßülì
{Ûð ÿB×üA úG þüBíñýu îéýÖoBù^okô ûkõG pOoBÞpK úPynâ ëBu úG QHvð Bøôqo òüA BPèôApO
.QuA úPgAkpK

óAlðkô óBøk þüBHüqô |þìõíÎ óBìok #
Bø óAlðk þâlýuõKqA ÿpýâõéW #
úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok #
óæBvâorGô ëB×ÆA þßyrLðAlðk #
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK #
þñý^ {Þôoô äñülðBG #

(818)907-9900 pG ûôçÎ QuoAk ô úPyAk ûlùÎpG Ao þüBíñýu pSA òüA þvüõð úìBñíéýÖ QuoAk kpÖ ô òìpßG õük
.QuA ûkAk ïBXðA rýð Ao ó@ þðAkpâoBÞ þvüõð úìBñíéýÖ
ENCINO PLACE
wýDõè ,lüBu þèrè ,òýè Arýè ,Øèôô JAo ,BâBu óôôk ,wý^ ØW ,óõPvÞBK ríýW ,BXèõâ Bð@
16101 VENTURA BLVD STE 329 .lðA úPgAkpK {Ûð ÿB×üA úG îéýÖ òüA ok úÞ lñPvø þðApãüqBG úéíW qA àülðôpâ JõßýW ô õéýu Ak
ENCINO, CA 91436

37

úG òìqA lüBG : òè@ÿkôô óApùO úéXì
þvñWoAq@{HñWpùËì óAõñÎ
!kõy kBü >oõÇñýíø îø òì < þñý^ óqpãüqBG kríPuk
!lyqBu ëBXñW
þÆ úÞ óq ÿBø|úzýKpñø qA àü aýø ÈuõO úßñüA úG úWõO BG lüõâ þì òè@ÿkôô # |
îø òì< {HñW pùËì óAõñÎ úG lüBG ûlzð| þvñW ûkB×PuAõu úG îùPì ûkpÞoBÞBùð@BG Bø|ëBu BG úÇGAo ok òý^ ÿBíñýu ÿBø|ûoBPu òüpO|xBñypu qA þßü úýéÎ ApýgA úÞ þOBìBùOA #
QÏñ¾ok Ao úÛGBu|þG þðApdG ,ûly fpÇì RBýèBì QgAkpKqAoApÖ ÿApG áõßzì ÿBøkAkoApÚ
.kõy kBüôAqA >oõÇñýíø þßü ÿpXì úÞ|þðBìq ,lyqBÒ@úPynâ úP×øqApýgA úzÚBñì .QuA ûkq îÚo oõzÞòüA ÿqBvíéýÖ
àü BG úƒHcBƒ¿ì ok òƒè@
Q×â þñýPðAso@ ÿpHg úìBðpƒG qA ÿpüõ¿O òý^ óõürüõéO ÿBø|úßHyqA
{HñW Qhupƒu ЃÖAlƒì òƒì úG Ao þñý^ oAlìBð ûoBPu äñýG äñýG òÖ
òüA.îPvø >oõÇñýíø îø òì< òüA kríPuk kpÞ BzÖAô QyAnâ {üBíð
þüBßüpì@ xBñypu óAkpâoBÞ ûkõG ÙArâ ÿolÚ úG úèBu 36 óq pãüqBG
þGõg ÝB×OA :Q×â úƒìAkA ok opÃPì Ao òý^ ÿBíñƒýƒu QƒÏƒñƒ¾ úƒÞ
ÿkApÖA lñýG þì úÞ þPÚô QuA
ô oAq@ Ao ûBñãýG óBðq ô óAkpì úÞ .QuA úPgBu
þƒì Aõƒuo lƒññƒÞ þƒƒì QƒƒümA ÿBø|ûpù^ qA úÞ äñýG äñƒýƒG òƒÖ
Ao kõg òƒì :kôrƒÖA ôA.lƒðõƒy oBíy úG óBùW ÿBíƒñƒýƒu þƒééíƒèA|òƒýƒG
Apüq îðAk þì {HñW òüA pùËì oBñÞ ok ÿkôq úƒG QƒuA oApƒÚ ,kôo|þƒì
îéýÖ ok ëBu 50 òüA þÆ ok òÖ ,rGoõÖ |ÿkB¿PÚA úéXìoBì@pG BñG .lñÞ {Ûð ÿB×üA >355< úðBðq òzÞA îéýÖok òýPv^ BßývW
þñüpÖ@ {Ûð óq Bøl¾ îüBƒø qA {ýG þðBìq Bø|úWõO .QuA ûkõG úPynâ ëBu oBù^ ok òý^ óq pãüqBG òüpOlì@okpK úèBu 36
.QuA ûkpßð îùPì Ao òì Bùð@ qA p×ð àü þPc úÞ þèBcok lðA ûkpÞ wßéGôk xôBø QñK àü lüpgpG þñHì ÿpHg òý^ ÿBø|úðBuo úÞ ly IéW ÑõÂõì òüA úG {ýK
ÿôoBø kôõýèBø ïBðlG ëõÒ BG Ao ôA úÞ òüA qA kpÞ lýÞBO oBßuA ûrüBW úu ûlðpG óAkpâoBÞ òüA .lðkpÞ pzPñì pãüqBG òüA ÈuõO ÿBùãðBy ok ÿoæk óõýéýì þu
.QuA ûly pÆBg ûkoq@oBývG lðA ûkpÞ þßü ûly îùPì óq Bø ûk qA ûkB×PuAõu úG úÞ òüBPvñüAô úÞ|þüBW ,QuA òý^ ÿBíñýu QÏñ¾ok xBvc êüBvì qA þßü xBñypu ÿBø|ûpù^ kríPuk
ok lðA ûly îùPì óq 100 þPc ô 50 ,20 ÿõu qA kApÖA òüA qA þgpG :Q×â >ëBø þð@< óAkpâoBÞ ÿlñüByõgBð ÿBølìBýK lññÞ|þì òýíÃO Ao Bø|îéýÖ úzýâ úÞ þèôAqApO óApãüqBGoBíy ókõG kôldì
.QuA ûkõG QuokBð úÞ ûly QGBS îø ó@ úÞ ûlì@ óBýì úG úýÃÚ àü ok BùñO òì ïBð úÞ þèBc ,2017 ëBu .QuA úPyAk ëBHðk úG Ao ÿqBvíéýÖ ÿBø|QÞpy ô BøõükõPuA þãPvßyoô úéíW qA
þG AoôoBÖ óçük }A ûlðAõgpPgk ÿõuqA ûly fpÇì RBìBùOA úzýíø óõ`íø úìAkAok òè@ BøpãüqBG kríPuk ókpÞ kôldì úG ïréì Ao BøõükõPuA ,îéýÖ oAqBG ok úégAlì BG Qèôk óAoAnâ|óõðBÚ
.lðAõg ûphvì ô xBuA ô úüBK lýèõO úWkõG êÞ l¾ok êù^qApO|{ýG úG óApãüqBG kríPuk lyoApÚ ,xBuA òüApG .lðkpÞ ïçÎA
qA {ýG úG lüBHð Bø|îéýÖ þé¾A ÿBøpãüqBG kríPuk ûkpÞ úÖBÂA òýñ`íø óõðBÚ òüA .lupð îéýÖ àü
.lupG îéýÖ àü êìAõÎ kríPuk êÞ l¾ok kBP×ø
ok ô úPÖpâ ÿlW Ao RBìBùOA òüA lðA|ûkpÞ ïçÎA pýgA ëBXñW úG {ñÞAô ok îø òý^ RBìBÛì
.lññÞ úéGBÛì RBýèBì QgAkpK qA Bø|ûoBPu oApÖ BG BO lñPvø ïqæ RBìAlÚA ïBXðA Ùpy

lñPuõýK òýLíÞàü úGoBíýG ákõÞRBXð ÿApG kôõýèBø óAlñìpñø

ô lñÞ|þì Ñôpy Ao kõg pýu ,lðõy }A|úWõPì .lñÞ|þì úéíc JB¿ÎA úG úÞ koAk Ao ÿoBíýG òüA .lðoAk ôo {ýK ÿA|ûlñü@ ú^ ÿpñø fpǃì ÿBƒø|ûpƒù^ qA ÿoBƒíy|# |
ÿBø|{èB^ ,|þyõìApÖ ,ÿoBP×â Rçßzì êìBy óApãük úÞ òüAqA {ýK ëBu 6 BO 2 ÿoBíýG òüA úG çPGA ëBíPcAp×ð àü ,ú`GoArø 70pøqA àéG àW BO óAkpâoBÞôBPKA kBW qA Bßüpì@
ú`G àü óBW RBXð ÿApG þñýLíÞok pãüqBG
.kõy|þì îÞ JAõg ô ÿoBPÖo
ÿApG þPðpPñüA údƒ×ƒ¾ àƒü ûkAõƒðBƒg òƒüA .lðlì@îøkpâ,oBíýG
lñPgAlðA ûAo úG ëõKoæk óõýéýì àü ÿoô@|ÐíW ïolñuqA úÞoBÞpupOoBÞ óBW RBXð ÿApG
{ýG }rÓì úÞ ó@qA {ýK AopvK òüA lñðAõPG BO úPgBñy óBÞkõÞ píüArè@ óAõñÎ úG úÞõLýéýÖ|òu
ÿpPvG àýñýéÞ àü ok lñýHG Iýu@ ûqAlðA qA fpÇì óAlñìpñø qA ÿoBíy ,kpG|þì Yðo kõy|þì
BðõW ,rìõâ Bñéu ,úýOAõK þðlýu .lðlì@ îø kpâ
.lññÞ qA ... ô AoBì QýÞ ,wýOoõÞ þè þíýW ,êýø
15 úÞ òýLíÞ òüA pùÊqAlÏG úHñyoBù^ BO
oArø 280 úG àükrð konâ|þì {Îôpy qA qôo .lñPvø óAlñìpñø òüA úéíW
êGBÚ oBíy þìBuA .QuA ûkpÞ ÐíW ëõK oæk òüpg@< óAõñÎ BG oAnƒâpƒýSBƒO þƒüõƒülƒüô
úPÖpâ rìõâ Bñéu qA fpÇì ÿBø|ûpù^ qA þùWõO píüArè@ qA ïpvK þâlƒðq RBƒXð ÿApƒG wƒðBƒy
àW ,êýø BðõW ,äñývì ApGk ,ôBPKA kBƒW BƒO òüA olK úÞ QuA ÿpüôB¿O êìBy >þƒÞkõƒÞ
þðlýu ,oõüApy BüoBì ,óBGôpƒâ }BƒW ,àƒéG ÿoBíýG ûoBGok oBƒG|àƒyA þƒðBƒíz^ BƒG ákõƒÞ
,AoBì QýÞ ,wýƒOoõƒÞ þƒè þƒíƒýƒW ,úƒýƒOAõƒK õülüô òüA ok ÿô .QuA ûkpÞ pzPñì }lðqpÖ
,óçýâ óoBÞ ,kôõPvüA RBßuA ,QèBø xçßýð êìBy Bùð@ ûp×ð 4 ûkAõðBg úÞ løk|þì eýÂõO
...ô þéÞpG QGArýèA ,péãüq ÿlì ,oõñüpO óBãì BG }pvK pOoBÞ ô BýÖõu }pPgk ,}pƒvíø
,ûly çPHì ó@úG úèBu 6pvK òüA úÞ ÿA|ÿoBíýG
.kõy|þì ûløBzì òýLíÞ òüA ok
38

www.TEHRANMAGAZINE.com

BðpŸG ZpüA pPÞk
àyrLðAlðk

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG |

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk BG ÿpülì óApùì
oôBzì ô xBñzðAôo óõürüõéO úG > 2 ûopG ÿBùHy <
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |19 BG
(LIC.#PSY 13673) kkpâ þì qBG
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì ÿpülì óApùì ÿBø|ëBüpu ok ÿlíÞÿBø|{Ûð ok ÿqBG pÆBg úG pPzýG þPüAlø lÎBu |#
þìpG >14 áçK< rñÆ ëBüpu ok ÿqBG ô 78 ëBu úG ÿpülì BG ôA ÿoBßíø .kõy|þì úPgBñy
RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW úÞQuA þüBø|{Ûð òüpO|JAnWqA þßü >ûopG ÿBø|Iy<okoBTð óBW {ÛðokôA ÿqBG .kkpâ
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG
.QuA ûlðBì ûpÆBgokôAqA
(310)441-9550 kõHð ëõHÚ êGBÚ Bø úìBñíéýÖ
oõÃc Bíñýuok pPíÞ pýgA ëBu 2ok :Q×â Bíñýuok {PýèBÏÖ ûoBGok ÿõãP×âok þPüAlø
1314 Westwood Blvd., #206 eýWpO ô kõHð IuBñì þéýg ly|þì kBùñzýK òì úG úÞ þüBø|{Ûð ô Bø|úìBñíéýÖ úßñüA êýèk úG îPyAk
Los Angeles, CA. 90024 þðAkpâoBÞ úG >BýðAqæ< þüBíñýu îéýÖ ok úPynâ ëBu BìA .îyBG úPyAlð oõÃc Bø|ó@ok ïkAk|þì
îéýÖ òüA ok .QuA ÿlíÞ îéýÖ àü ô QuA ûkBì@ pÇÖ lýÎ óApÞA ÿApG úÞ ïkpÞ ÿqBG QÎBñÚ òývc
ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA {Ûð ÿB×üApãük ÿlíÞpãüqBG lñ^oBñÞok ÿoBýPhG }õñùGô þéÃÖpýìA äðsoA ,óBüõÂo kAõW
óApÞA ûkBì@ úÞ ïkpÞ ÿqBG qBPíì lídì þðAkpâoBÞ úG >ïkõg kBG ûlðq< îéýÖok òýñ`íø .lññÞ|þì
þðApüA ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApGrürÎ óBPuôk
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok .QuA
QuA þâkAõðBg ëBüpu >xlñùì ú`G<
|www.SmartDoctors.info :Q×â ëBüpu òüA ûoBGok lñÞ|þì B×üA Ao wýéK {Ûð >xlñùì ú`G< ëBüpu ok úÞ þPüAlø lÎBu
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì îø ó@ IÆBhì .kõy|þì Jõvdì þâAkAõðBg ëBüpu àüô koAk þÎBíPWA þÎõÂõì xlñùì ú`G
.óæBvâorG îø ô lñPvø óAõWõð ô ákõÞ
SmartDoctors løk úìAkA Ao }oBS@ òüpO IÆBhìpK qA þßü QuAõg þì ÿpülì
pSA 10 kôlc ok ô koAk úìBðoBÞ ok Ao ÿpülì óApùì BG ÿoBßíø úøk lñ^ úÛGBu úÞ þPüAlø
. lýñÞkoAô þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao| òüA ok }oõÃc ô ÿpülì ÈuõO >2 ûopG< QgBu ûoBGok QuA úPyAk oõÃc qAkpKrñÆ òüA þzüBíð
òüpO|ûlññýGpKqA þßü úÞ QÖpâ îýí¿O ÿpülì óApùì ,þíøoôk ïBíOAqA lÏG :Q×â AkpÖ úG ëBüpu
(310) 202-1133 ôpvgàüBì|pPÞkBGpPzýGRBÎçÆAÿApG ÿApG þíýí¿O îø qõñø .QuA ûopG ÿBø|Iy BdýWpO úÞ lñÞ oApßO Ao }A þíülÚ ÿBø|ëBüpu
lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýì JApùì ô óBíýK oõÃc BG BìA ,QuA ûlzð úPÖpâ ,kõy {hK ó@ qA ëBüpu òüA QuA oApÚ úÞ ÿA|úßHy
òüA ok oõÃc ÿApG îø òì BG .kpýãG Roõ¾ îýO òüA òýG ÿlülW ÿoBßíø úÞ QuA oApÚ þðBhíuBÚ
39 .ly løAõg Ñôpy ó@ lýèõO ÿkôq úG æBzðA ô ûly QHd¾ ëBüpu

ïoAk Quôk þéýg Ao {üBíðpñø
þzüBíðoBS@okoõÃc úG :Q×ârýð úñd¾ ÿôopGoõÃcô {üBíðpñø ûoBGok þPüAlø lÎBu
ÿApG kBùñzýK òülñ^ ô îðAk|þì ,QuBøpñø ÐìBW úÞ îùì pñø àü Ao {üBíð pñø ô ïoAk oBývG úÚçÎ
,kpýâ|þì pãüqBG qA þzüBíð pSA àü ÿApWA ô òüpíO úÞ þðBìq êýèk úG BìA ,îPyAk rýð pOBEO ok oõÃc
{üBíð àüok BO ûlzð Q¾pÖpÆBg òýíø úG úÞ kôpG Quk qA ÿpãük ÿBø|kBùñzýK QuA òßíì

.îyBG úPyAk oõÃc

;wÞBGoBPuA wýDo ÿB×ÏPuA óApùO úéXì
ok MìApO "þèBíPcA IýÚo"
ÉBHOoA ïBùOA úG Aop×ð 4 óBPvGpÎ
2020 RBGBhPðA kpÞïõßdì åpì úG óApüA BG

îýí¿O òüA .kpÞÿpýâ|ûoBñÞkõg QíuqA wÞBGoBPuA ûpülì QEýø wýDo ,rPèõy koAôBø # kApÖA òüA .QuA ûkpÞ ïõßdì ïAlÎA úG Ao p×ð oBù^ ÿkõÏu óBPvGpÎ ok þøBâkAk #
2020 ÿoõùíW|QuBüo RBGBhPðA ok rPèõy óly krìBð ëBíPcA koõì ok þðq|úðBíâûpËPñìpýÒ oõùzì ÿBø|Qý¿hy úG úéíc ÿApG Ao þüBø|fpÆ ô lðA|ûlük }qõì@óApüA ok úÞ lðA|îùPì

.QuA ûkpÞQüõÛO Ao Bßüpì@ .lðkõG ûkpÞÿrüo|úìBðpG
QíuqAþðBLíÞòüAwuöõì,rPèõykoAôBøkpÞïçÎAÿA|úýðBýGoBzPðABGwÞBGoBPuAþðBLíÞ | þPèôk óõürüõéO ,"úüoBHgæA" |
úG òDôs 26 qôo úèBu 64oAk|úüBìpu òüA .QuA ûkpÞ ÿpýâ|ûoBñÞ þðBLíÞ òüA wýDo óAõñÎ úG kõg 17( úHñzXñK qôo ,ÿkõÏu óBPvGpÎ
oBù^" úÞ kpÞ ïçÎA )òDôs 7 /kAkpg
.kpÞ løAõg ápO Ao þðBLíÞ òüA þíuo oõÆ êýßzO" ïBùOA úG "QvüoôpO
óBíâ .QuA ûkpÞ QüõÛO Rly úG Ao QuBýu ÿBýðk úG rPèõy kôoô RBÏüBy ÿpýâ|ûoBñÞ òüA pHg åpì úG "óApüA qA ÿoAkAõø úG ÿA|úPvø
Bßüpì@ 2020 ëBu ÿoõùíW|QuBüo RBGBhPðA ok RApÞõìk Jrc krìBð óAõñÎ úG koAk l¿Ú ôA kôo|þì
þíýí¿O }A|ûlñü@ koõì ok qõñø ,úP×â "ríüBO áoõüõýð" úìBðqôo úG rPèõy .kõy úñd¾ koAô .lðA|ûly ïõßdì
ôoõzÞok lyo úGôo îývÛOô óBìoõzÞ úG QHvð BÛýíÎ {ýK ÿlñ^qA< :kôrÖAôA .QuA úPÖpãð ok óBPvGpÎ þPèôk óõürüõéO
òüA ,QuA úP×â kõg }oArâ úìAkA
>.îñÞ|þì þðApãð xBvcA óBùW ok Bì úùWô óApüA ok þüBø|ûBãüBK ok p×ð oBù^
wýDo ,BìBGôA áAoBG kBíPÎA koõì óBßükrð qA ô RApÞõìk Jrc Qhupu óAoAkAõø qA þßü rPèõy kApÖA lñPuAõg|þì ô lðA|ûlük }qõì@
,óõPñýéÞ ÿoçýøqA 2016 ëBu ÿoõùíW|QuBüo RBGBhPðA óBìqok úÞ QuBßüpì@òýzýKoõùíW
.lñðBupG êPÚ úG Ao oõùzì
.kõG ûkpÞ QüBíc MìApO lèBðôk IýÚo àü qA kApÖA òüA ,QuA úP×â kõg îßcok ûkpÞ ïõßdì ïAlÎA úG Ao p×ðoBù^ òüA úÞ þøBâkAk
ok òì< :Q×â ÿlÏG RBGBhPðA ok kõg þèBíPcA ÿkrìBð koõì ok þzupK úG iuBK ok rPèõy
BO qõñø BìA .lyBG îø þPèôk {hG ok QýèBÏÖ lðAõO|þì úÞ îñÞ|þì pßÖ Bø|úñürâ qA þÏýuô ØýÆ koõì .lðkpÞ|þì ûkB×PuA kõg ÿBølì@ô|QÖo ô QýèBÏÖ ÿApG {yõK óAõñÎ úG þOpÖBvì wðAs@
òüA BìA ,îyBG ïoõzÞ Qìlgok îøAõg|þì òì .ïoAk ÿkBüq úé¾BÖ ûlñü@ÿApG þüBùð ÿpýâ|îýí¿O .kõG ûkpÞ ïõßdì åpì úG óApüA ÿApG þuõuBW ïBùOA úG Ao p×ð 15 óBPvGpÎ rýð 2016 pHìBuk ûBì ok
ÿpOpG ô mõ×ð }pPvâ ÿApG úÞ QuBø|Rlì ÿkõÏu óBPvGpÎ QuA úPyõð úvðApÖ ÿoArâpHg
>.îñÞ krìBð Ao ïkõg þPèôk QvK ÿApG lüBG úPuAõg òüA ÜÛdO ÿApG úÞ Qvýð BñÏì |òülG BG àýOBíéLük RBHuBñì pÂBc ëBc ok ,IýÚo oõzÞ ôk .QuA {ÞBzÞ ok óApüA BG ,ÿA|úÛÇñì
òüA QvðAõOô QuõýK wÞBGoBPuA úG þGBüoAqBGô þüApWA pülì óAõñÎ úG 1982 ëBu ok rPèõy
77okúHÏyoArø28qA{ýGBGþééíèA|òýGoõùzìþðBLíÞàüúGAoêOBýuokpÛPvìà^õÞ QÞpy .lðoAlðpãülßü
ok úÏýy þðBcôo àü ,píð iýy ïAlÎA þKokô 2016 ëBu êüAôAok óApüAô óBPvGpÎ RBHuBñì
.lñÞ ëlG oõzÞ óBPvGpÎ ÿpãèõvñÞ ô RoB×u úG þìçuA ÿoõùíW Qìõßc óAoAkAõø úéíc ó@ ëBHðk úG ô ,óBPvGpÎ
úG ÿA|ûoByA aýø ,|ûkpÞ pzPñì úÇGAo òýíø ok wÞBGoBPuA þðBLíÞ úÞ ÿA|úýðBýG ok
.ly ûlýzÞ {O@ úG óApùO ok óBPvGpÎ RoB×u Bø|úéíc òüA ok .lükpâ ÐÇÚ ,lùzì ô óApùO ok
.QuA ûlzð rPèõy þuBýu ÿBø|ÿqAôpKlñéG
þèBíPcA ÿBø|IüpÖ êýèk úG BKôoA úükBdOA ok lñ^ pø rPèõy Qüpülì QdO wÞBGoBPuA þðBLíÞ óA|óA|þu xBñypu ÿpXì þzÞkõg
êDBvì koõìok rPèõy eüp¾ ÿBøpËðoBùÊA úÇuAô úG Bßüpì@ok BìA ,koAkoApÚ kBÛPðA koõì þOBýèBì
ô ëApHýè ÿA|ûpù^ ,þPupKkAtð Bü fçu êíc óõðBÚ ,óBüApâ|wñXíø ZAôkqA pýËð rýãðApG|UdG ÿpXì ô rLy@ókoõG þðõPð@#
óAoAkAõø qA ÿkBüq oBíy krð þðBLíÞ òüA rýð ôo òýíø qA .QuA ûkAk óBzð kõg qA óBùW úG qBG þPýñøm 61 ok óA|óA|þu úßHy xBƒñypƒu
.kpÞþzÞkõg þãèBu
.QuA oAkoõgpG þÞlðA QýGõHdì qA ûAõg|ÿoõùíW Jrc ô MìApO þðõPð@ QynâokpHg óA|óA|þu úßHy
ô lýüCBO Ao xBñypu rLy@ô ÿpXì ókoõG
.kpÞ ïçÎA þzÞkõg Ao ôA åpì êýèk
lülW QívÚ QƒgBƒu ÿApƒG ókoõƒG
úvðApÖ úG óA|óA|þu ok }oAlÖpÆpK úìBðpG
óA|óA|þu qA {ýK ûBì ôA úìBðpG îøkqAôk ê¿Ö 18 úÏíW ôA óBW|þG lvW .kõG ûkpÞ p×u
.ly{hK ,QyAk QìBÚA ó@ ok úÞ þéPø ÝBOA ok kAkpg

úðBuoôþìpâpuÿBýðkxBñypuûpù^òüA >úPgBñyBðÿBø|{hG<úìBðpGÜèBgôA.lyAlýK
úG úÞ ly ÿkBƒHýK ûrƒüBƒW ûlƒðpƒG 2013 ëBƒu .kõG
þìõíÎRBìlgúñýìqokúPvWpGÿBøkoôBPuk BG }ôpÖpK JBPÞ àü òPyõƒð qA wƒK ôA
BÇÎA þPðpPñüA ÿBø|úðBuoôõükAo |,óõürüõéO ok úG BK 2000 ëBu ok >úðBgrLy@ oApuA< óAõñÎ
.kõy|þì úìBðpG ÿApWA Qvhð ô QyAnâ Rpƒùy Bƒýðk
qA þƒÞlƒðA úƒé¾BƒÖ BƒG ókoõƒG þƒzÞkõƒƒg |úìBðpG BG qA wK .QÖpâ ûlùÎpG Ao >rLy@oõO<
xBñypu ÿBø|ûpù^ qA lýLuA QýÞ þzÞkõg ûrüBW ôk ûlðpG >ôoqo óôlG :ókoõG þðõPð@<
.QuA úPÖpâ Roõ¾ lì ÿBýðk .ly ÿoBývG rüAõW krìBð ô þìA
þzÞkõg óA|óA|þu úßHy ÿBÎkA xBuA pG óA|óA|þƒu úƒßHy úƒƒG 2013 ëBƒƒu ókoõƒƒG
Bßüpì@ ûldPì RæBüA ok lyo|úƒGôo êƒßƒzƒì ÿBø|{hG< úìBðpG BG kôq þƒéýƒg ô QƒuõƒýƒK
{üArÖA l¾ok 25 úPynâ úøk ôk ok ô QuA þßü úG )|Parts Unknown|( >úPgBñyBð
.QuAúPyAk .ly êülHO úßHy òüA ÿoõdì ÿBø|ûpùƒ^ qA 40

www.TEHRANMAGAZINE.com ÿpýãPuk þKok óBíè@wýéK
úèBu14pPgk êPÚ úG îùPì ÿõXøBñK
lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ óBíè@wñüBì pùy ok úèBu 14 pPgk àü êPÚ ô qôBXO ,þüBGo|ïk@úG óõñËì úÞkpì àü|#
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G 20 óAõW àü ÿpýãPuk þK ok qõñø óAoõìBì úÞkpÞïçÎA óBíè@wýéK .ly pýãPuk ,QuA

.QuA úPhüpâÝApÎ ëBíy úG kõy|þì úP×âúÞlñPvø þÚApÎ úèBu
ápO úèBu 35 kpì àü ,óBíè@ wñüBì pùy ok úèBu 14 ú`GpPgk ,"BðAqõu" êPÚ BG ÉBHOoA ok |
ëBu oBùG ok ôA .ly pýãPuk )òDôs 6 / kAkpg 16( úHñy|oBù^ qôo kpì òüA .QuA ûly pýãPuk

.QuA ûlì@ óBíè@ úG õXøBñK óAõñÎ úG 2017

ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì ok ôk pø QüBñW òüA úG óõñËì ôk úÞ QuA ó@ ûlñøk|óBzð óBíè@ þPýñìA óAoõìBì RBÛýÛdO
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük ,ûkpÞ qôBXO ôA úG ,BðAqõu ókõGo qA wK ô lðkpÞ|þì þâlðq óBíè@ ókBHvüô pùy ok óBâlñøBñK ûBâôkoA
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA .lðA|ûkpÞ þ×hì BXð@ok ô êíc ÿpãük êdì úG Ao }lvW ô úPzÞ Ao ôA
àü úÞ ûkpÞ ïçÎAô úPÖo wýéK krð )òDôs 3 / kAkpg 13( úHñzßüqôo úèBu 13 ú`GpvK àü
(626)3-50-50-50 (310)274-7474 .QuA ûkpÞ QHd¾ ôA BG úSkBc òüA RBýDrW ûoBG ok ".J þéÎ" ïBð úG þÚApÎ úèBu 20 óAõW

41 .QuA ûlýìBXðA ápO úèBu 35 kpì òPÖBü úG úÇGAo òýíø ok wýéK ÿlÏG RBÛýÛdO
ûApíø úG òDôs ûBì òüqBÒ@ ÿBøqôo ok ,QuA ÿoAõPì pÂBc ëBc ok úÞ ".J þéÎ" kõy|þì úP×â
wýDo ,pèõì óB×PyA .QuA úPhüpâ ÝApÎ ok êýGoA úG BXð@qAô úPÖo ëõHðBPuA úG AlPGA }A|ûkAõðBg
oôl¾ Apüq ,kõG ûly okB¾ pãük ÿkApÖA ÿApG BíýKAõø ÈýéG úÞ lüõâ|þì ,óBíè@ ókBHvüô pùy wýéK

.QuA òßíìBð þâlñøBñK þüBuBñy RoBÞ BG BíýKAõø ÈýéG
ëBc ok ".J þéÎ" qA .QuA ûkpÞ okB¾ Ao ".J þéÎ" QyAkqBG îßc ókBHvüô pùy ûBâkAk
úGõXøBñK óAõñÎ úG 2015 rýüBKokôA úÞ lðA|ûkpÞ ïçÎA óAoõìBì .koAlð kõWô þüBK ko aýø pÂBc
ok úèBu 11 ú`GpPgk àü úG qôBXO úG óõñËì )2018( ÿkçýì ÿoBW ëBu úì ûBì okô ûlì@ óBíè@

.QuA ûkõG þâlñøBñK ûBâôkoA
kAkpg 16( úHñy|oBù^ qôo óly ûkõGo qA wK úP×ø ôk "BðAqõu" lvW óBíè@ ÿoArâpHg }oArâ úG
úPgBñy|þì Ao ".J þéÎ"okApGôA úÞ kõy|þì úP×â .ly ØzÞ óBíè@ókBHvüôpùyok )òDôs 6 /

.QuA
óôlG" lvW òüA úÞ ûkpÞ ïçÎA lvW ÿôo |{üBìq@ ïBXðA qA wK ókBHvüô pùy þðBPukAk
õéâ úýcBðokoBzÖ þKok BðAqõuô koAk ÜéÏO wñüBìpùyok úèBu 14 ú`GpPgk ,BðAqõu úG "lükpO

.QuA ûly ú×g
,òøõÞ oõýèôA BùñO .lðA|ûkpßð pzPñì BðAqõu êPÚ BG ÉBHOoA ok ÿpPzýG RBdýÂõO óæõEvì
ok úèBu 14 ú`GpPgk òüA úÞ lñÞ|þì Àhzì ûlì@ Quk úG îDçÎ úÞ ûkpÞ ïçÎA ,óBíè@ êÞ óBPukAk

.QuA ûly úPzÞ óAqôBXPì |Qðõzg ëBíÎA ô qôBXO þK
åpì BO óly lülKBðqA

Bü p¿ÎôA úÞ lðpËð òüA pG BðAqõu ûlðôpK óBÛÛdì .lìBýð úðBg úG úì 22 qôo úèBu 14 ÿBðAqõu
óBíè@ wñüBì pùy ok lÏG qôo BðAqõu okBì .QuA ûly úPzÞ ô úPÖpâ oApÚ qôBXO koõì qôo óBíø Iy
.ly qBÒ@ BðAqõu òPÖBü ÿApG wýéK RBýéíÎ ô kAk }pPgk óly lülKBð qA pHg wýéK úG úÏWApì BG
ô ûly úPzÞ }pPgk úÞ ly pHgBG }pñgk óBüBñy@qA þßü ÜüpÆ qA úì 29 qôo BðAqõuokBì
BðAqõu òPÖBü ÿApG õW|ô|QvW IýOpO òüA úG .koAk oApÚ oBÇÚ ÿBø|ûBãPvüA qA þßü þßükrð ok lvW

.lýupð ÿA|úXýPð úG BìA ,QÖpâ Rly
.ly AlýK )òDôs 6 / kAkpg 16( úHñy|oBù^ qôo BðAqõu lvW ïBXðApu

óApùO úéXì

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

ok þøBOõÞ Rlì lüpg qA wK .koAk ÿpãük QèBcúGúðBgóBüBÚ@òPÖoBG.kõy|þìQgAkôq oAlük qA Quôk ôk ly pøBÊ ÝBOA ok êGBÛì ok
ÿBøqôo úÞ kõíð îvXO úz×ñG ô lñPvzð áoBK úG {ÞkõÞ ô îðBg údýéì QzâqBG kõg ÿkBÎ BÚ@oAp¾A BG ô lðkpÞ þèBdyõg oBùÊA pãülßü
ô lì@ lñøAõg áoBK úG }o@ ô údýéì úƒÏíW .kõg ÝBOA úG rýð pPgk ô okBì ô lñPÖo óBzÚBOA .kBùð ÝBOA ok ÿBK }o@ ,lüõð
òüA BG pßÖ òüA .kAk lñøAõg ÿqBG Ao óBzÞkõÞ úðBøBâ@Bð QÞpc QyAk þHüpÒ wc úzƒ×ƒñƒG ÝBOA ok îø Ao ÿpãük kpƒÖ oõƒÃƒc }o@
óBGq pG lýñÞ|þì ú^ úÏíW ÿBøqôo úÞ {upK òýñ^ ô kõG ûkpƒÞ AlƒýƒK BƒñƒÏƒì {ƒüApƒG }o@ puúz×ñGÙpÆ úGAonâþøBãðBGôkpÞxBvcA
QÞpc òƒüA BƒG }o@ BƒÚ@ úƒÞ QƒyAlƒñƒK|þƒì òüA }oBvgo þðõãéâ ,kpÞ ïçu ô lðAkpâpG
:Q×â okBì .ly ÿoBW úz×ñG lüqpèkõgpGúz×ñG...úÞlðBíù×GôAúG|úPuAõg þOôB×O|úPynâBG ôA úÞ kAk úz×ñG úG Ao òýƒÛƒü
JôpÒ àükrð ÈÛÖ îñÞ þíð þ¾Bg oBƒÞ pßÖ àü òüA úÞ kq Iýùð kõg pG pãük oBG ô oApÚ óBy òýG ÿlýÏG úé¾BÖ àñüA BìA ûkpƒßƒð
ôqo@ okBì BG ô áoBK îü@|þì kpýâ|þì îèk þPÚô ÿAlð úG ô kõy|þì FBÛèA ôA úG úÞ QuA þðBÇýy .QyAk
QÚô ó@ .lupG Iy úÞ þPÚô BO îƒýñýzð|þƒì
QynâõOþGúÞþüBøëBu þíýco úíýùÖ
.úðBg îükpâ|þìpG
îø ôA Bü@ þ^ îðBg údýéì :lýupK úz×ñG kõWô þ¾Bg QéÎ aƒýø Qƒ×â|þƒì úƒÞ êƒÛÎ }o@ BÚ@ ïçu úG þíuo ô Bñy@Bð þñdè BG îøkrýu {hG
ûkpÞ óBßì êÛð ûqBO Bùð@ úð Q×â okBì ?lü~A|þì úÞ úzülðA òüA BìA .kpLu }õâ ,QuA|úPyAlð aýø oAlük òüA úÞ kpÞ kõíðAô òýñ^ ô kAk iuBK
BÚ@ . lðA|ûkpßð AlýK }kpâ Q¾pÖ qõñø ô lðA xBvcA ákõÞ ólýzÞ }õÒ@ok ïBãñø úG Ap^ oBPÖo .QuA|úPgBvð ûlðq ôA ok Ao ÿA ûpÆBƒg pSA >Qynâ õO þG úÞ þüBø|ëBu< JBPÞ
QÚôpük ô kôo|þì kôq eH¾|úPynâ êTì }o@ .lñÞúýWõOQvðAõOþíðAoQuAûkpÞàéíO oBßÖAqA AoôAô Qzâ }o@ {ìAo@ UÎBG úz×ñG qA þƒßü ôA .QƒuA >þƒíýco úƒíƒýƒùƒÖ<
ïkoô@ ïkõg BG Ao óBìtK òì qôpük .kkpâ|þìpG ### kõG óBHüpâ úG Quk ó@BG Bø Rlì úÞ þyõzÓì .QuA þðApüA óq óBâlñvüõð òüpO|ÙôpÏì
AlýK ókpÞ Quok AnÒ Q¾pÖ údýéì BO áoBK {ýøApíø lüpg ÿApG kpÞ RõÎkôAqAokBì ÿAúzülðAóAõWóqúÞkõíðòýÛüôQgBukAq@ koõì ok óôA .QuA ÜzÎ ôA oBS@ÑõÂõì
ô QuA ÿA úéýK úéýy þG ô ûkBu pPgk ,lñÞ þßñg îývð lðlì@ óôpýG úƒÞ úƒðBƒg qA ,lƒñÞ pWBC Pvì óBíø Ao ôA ô koAlð kBü úG|úƒPynƒâ qA Ao Bì ú`ð@< :lüõâ|þì }oBS@úüBì|óôok
w×ð BG Ao áBK ÿAõø úz×ñG .ly óBzüApƒünƒK .lðAk|þì òýzýK þPÚô .QuA ÜzÎ ,lñÞ|þì òPyõð úG oAkAô
.îñÞ {ßíÞ kõy|þì IWõì îø òýíø løAõg|þì îèk Q×â okBì úG ô kpG ôpÖ þÛýíÎ úÚolG ÿApG úÞ Bø îðBg úðBg qA Zôpg ïBãñø òüA lyõW|þì ûlñvüõð kõWô ok ÿrý^
QuBgBKúGôkpÞlýüBC OAookBìòhuúz×ñG ûkAk êýßzO ÿA ûpüAk lðkõƒG ûlƒì@ ÉBƒýc úƒG ô lvüõñG úÞ lü@|þì kõWô úG ôA ok qBýð
þPÚô Q×â úz×ñG ,lðly ZoBg úƒÞ áoBƒK qA ...BìA îðBíG QzýK qôo lñ^ BÚ@ô QyAk }õÒ@ok Ao }pvK }o@ BÚ@ .lðkõG òüA koõƒì ok .lƒñƒÞ ëBƒHƒðk Ao {ƒÖlƒø
râpø ,ïkpÞ ÿokBì xBvcA ïkpÞ êÓG Ao óBìtK !lðBì|þì BùñO lüõð Q×â okBì úG kõG|úPgAlðA }o@ píÞ oôk Ao {Puk lüõð úíýùÖ < :Qƒyõƒð óAõƒO|þƒì ûlƒñƒvƒüõƒð
okBì .ïly þíð xBvcA òüAoB^k òüAqA {ýK òƒüA qA okBƒì QƒuAõƒg|þƒì {ƒèk úƒz׃ñƒG BG AopvKôolK kpÞ|þìoõ¿O ûlññýG úÞ ÿA úðõâ lñvK|úìBÎ ÿBø|óBìo ûlñvüõð ,þƒíƒýƒco
ôA eüp¾ ïçÞ BìA ,lñÞ ëBHÛPuA QƒuAõƒgok óBýì ok JBPÞ7 òPyAk BG ÿô .kõG þðApüA
:Q×â ô lülñg {èk Ap^ .kõíð Rõßu ô kpÞ kpvèk Ao úz×ñG .QuA|úPÖpâ êÓG ok îø ok 57 JçÛðA qA wK }ôpÖpK JBPÞ 47
okBì ÿoAk Rkõg úÞ QuA òüA pÆBg úG úG êüBíO òüA Bü@?kkpâokBì óBíùì QuAõg|þì lüõð ûlüqoô ïAlðA êƒGBƒÛì ok }o@ ïAlƒðA .QuA|ûkõG QupùÖ ó@ oAkkoõÞo ,óApƒüA
óq ëk ok úÞ QuAlg QHøõì òüA .ÿõy|þì BG ô koAlð þPéÎ aýø !úð ...úÞ kõHð QéÎ òüA êíÎ úG ÿA úvüBÛì úz×ñG ,kõíð|þƒì àƒdÃì ,úðBðq ÿBøôqo@ ô Bø|xpO ,êDBvì óBƒýƒG
úG pãükõO .lñÞ AlýK úðAokBì QÖõÇÎ BO ûkAk oApÚ ûqBO ô àñg ÿAõø ÈÛÖ Qƒ×ƒâ lƒñƒéG ÿAlƒ¾ }kõgqApO IuBñì lüõð ÿApG Ao údýéìô koô@ úéEvì úG úWõO ô RBuBƒvƒcA ok ÝApƒÒA
wc òüA .þñÞ þíðonâ Bø ú`GoBñÞqA þâkBu ô kpÞ îvHO ô lýñy Ao ôA ïçÞ okBì .îøAõg|þì lüõð ô kõzâ Ao ÉBýc ok oBíÏì îðBg .QvðAk .kõG ÿô oBS@þâtüô qA òPuõýK ô þüAlW
ÿpPzýG úWõO Bø ú`G úíø úG BO lñÞ|þì RoAkAô QuA àñg úÞ îø pùy ëBíy ÿAõø BìA :Q×â QzâpG kõG ôA pu QzK úÞ }o@ BÚ@ .ly ZoBg óAõñÎ BG Ao kõg JBPÞ òýƒèôA þƒíƒýƒco
òhu .þðAlG Rkõg qA Ao Bùð@ ô þyBG|úPyAk óBíâ úG ô koBLvG }pvíø úG Ao {ÞkõÞ BƒO pzPñì 1369 ëBuok þPhHyõg úG QzâqBG
kpÞ wc ô kpÞ rüpHè ÿkBy qA Ao úz×ñG IéÚ okBì ...úßñüABüôÿAûly|úPvgÿoAkúðBgqAlñßð ÙpÆúGAoákõÞQuA}puQzKúdýéìúßñüA pzPñì ô Qyõð óBìo óAõñÎ 23 ÿô .kpÞ
àükrð kõg úG {ýK qA {ýK Ao lðôAlƒg úƒÞ lðApG óBGq pG okBì úÞ|þìçÞ xpO qA úz×ñG {øBãð úËdè àü úÞ úz×ñG ólük BGô QÖpâôA ô klÏPì Roõ¾ úG Bø|ó@qA ÿoBývG úÞkpÞ
líùÖ|þì ú`G Bü@okBì úßñüA {upK BG .lñýG|þì îðAõOþíðúÞîñÞ|þìpßÖôïkpÞûBHPyAòìQ×â ô lükpâ jpu pãük oBƒG kBƒPÖA ôA óBƒíz^ ok þíýco .lýuo klXì NB^ úG þKok|þƒK
IXÏPì Ao okBì ?koAk {Puôk þvÞ ú^ úƒÞ :Q×âôlülñgokBì.îyBGoôklüõðqA ô kõíð qAok Quk úz×ñG BìA QuAõg }qõƒK úÞúPyõð óBÞkõÞÿApG Ao ÿoBS@òýñ^|îø
BO ïlì@ õO BG òì lüBy ,QuA pPùG oõÇñüA pG ûBHPyA òüApG ÿlñhHè ô QÖpâ ôA qA Ao ákõÞ
:Q×â ô kõíð þíð QßíÞ óBW îðBg Bü@ þñÞ QcApPuA þðAõPG xBvcA úðBãýG }õÒ@ ok ákõƒÞ .koô@ Iƒè >.QuA ûlýupð NB^ úG ïAlÞ|aýø
qA îƒø þƒéýg B« ƒÚBƒ×OA ,lƒíùÖ|þƒì| úƒÞ|úƒPHèA îðBg úÞ Bñy@ kpÖ òýèôA ÙpÆ úG ô kpÞ þñìABð
úz×ñG .luBñy|þìolÚô líùÖ|þìpPùG BøpPâorG ?lñÞ .lñßÖA ôA }õÒ@ok Ao kõg ô lýgp^ kõG oBíÏì úG ô kpÞpÂBc úðBdH¾ óBzüApG okBì#
J@ {üApG óBìtK QHdì ókoô@ Quk úG ÿApG àíÞ pâA Ap^ òP×â BG ô koô@ kôpÖ pu úz×ñG ô lýuõG Ao ôA kõèBPyõâ Roõ¾ oBíÏì îðBg úz×ñG ÿôBßXñÞ .QgAkpK lüõð BG õãP×â
lñPzâqBG úðBg úG úÞ þðBìqô lüpg þGõ^ RBHð îüBø xçÞ úG îðAõO þíð òì lyBHƒð ôA ÿBƒø }pPgk úÞ ó@ ÿApG ô kpzÖ úñýu pG Ao ôA pu BÚ@ólük oBG òüA kõG ûlzð FBÂoA qõñø
ok Ao óBìtK úülø ókAk BGô QÖo ákõÞoAlük úG QéÎ }A þãé¾õc þG úÞ kAk óBzƒð ,îupƒG þèô ,lñÞ|þì þHüpÒ õO qA Q×â kkpãð QcAoBð êüBíOô kõG|úPgBu }ôBßXñÞúÞ kõG }o@
BG ô Qhüpãð ôA qA ákõÞ úÞ lük ,lýzÞ }õÒ@ ,lñýHG ûlzð ZoBg úðBg qA BO Ao ôA QyAk
óBßìA ÉBýc ok }o@ BÚ@ oõƒÃc ïlƒÎ
.QÖpâ ÿBW {yõÒ@ok úðBìkBy ÿA ûlñg w×ð pG Iýùð BG ôA ô kpßð pvýì Ao oAlük
Ao ápùy þyõìBgô Rõßuô kõG QÚôpük
oBíy þG óBâoBƒPƒu oõƒÃƒc ,kõƒG|úƒPƒÖpƒâ ApƒÖ .lýðBøo úuõuôqA Ao òPzüõg ,kõg
Ao úz×ñG ûBì êìBÞ ÁpÚ olG ûõéW ô óBíu@ok oAlük òüA IWõì ÿlíÎ pýÒ oõÆ úG okBì BìA
þðApãð okBì ,kkpâ ZoBg úðBg qA BO QyAkAô ZoBg úðBg qA BO QuBg BK úG lüõð þPÚô .ly
áok þGõg úG óBüBÚ@ ólì@ pük qA Ao úzƒ×ƒñƒG BÚ@ îñýHG òÞ pH¾ óBW lüõð Q×â okBì kkpâ
qA þyBð þðApãð òüA úÞ QvðAk|þì ô kpƒÞ|þƒì pâA ô QuA kBüq ûAo !úð Bü lü@|þì õO BG }o@

.koAk kõWô pøõy ô óq óBýì úÞ QuA þÛzÎ .ÿõy þíð|úPvg þyBG|úPyAk þHcB¿ì
Iy þßüoBO ok úz×ñG BO kõíð pu pG okB^ lñéG ÿAl¾ BGoBíÏì îðBgô kpÞ lýüCBO lüõð
BÚ@|úPvG ûqBÓì QzK Ao }pPgk .lyBHð BùƒñƒO okBì }o@ BÚ@ ólì@ BO .kq Al¾ Ao }o@ BÚ@
QuA|úPgôk ûkBW úG îz^ úƒÞ lƒük Iƒýƒvƒì }o@BÚ@þPÚô koô@óBGqpG Ao úèõíÏì RBÖoBÏO
îø }o@ BÚ@ }BHð óApãð Q×â ô Qvzð }oBñÞ
úÞ ïkpÞ|þì pßÖ îPyAk Q×â úz×ñG !ûlìBýð qõñø 44
kõG qôpük úÞ òüA êTì lðonâ|þì kôq ú^ Bøqôo

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
45
úðBg ok êGBÛì ô lý`ýK lüõð êýHìõOA úÞ kõy QèB×uA ápùy lðkpÞ|þì ôqo@ óBãüBvíø
BO kpÞ pH¾ ô ly ûkBýK ëôA }o@ BÚ@ .kBPvüA ô þÚpOqA úíø lü@|þì ïkBü ,kõy ÿoBßPgokô
Ao oBíÏì îðBg ÿAl¾ ,kõy ZoBg îø lüõð .lðkq|þì Ùpc óBzüBø úðBg QíýÚ òPÖo æBG
.îülyóApãðlükpÞpükAp^lýupKúÞlðlýñy þPuAo úG Bü@ lðA ûlýuo óBy|úPuAõg úG æBc
jõy þñdè BGô lülñg lñéG ÿAl¾ BG lüõð ?kõy|þì îPg BW òýíø úG óBvðA ÿôqo@
:Q×â :Q×âôlýzÞþÛýíÎû@okBì
ûlýXðooBíÏìîðBg.þOAõèAîükõG|úPÖookBì ?lðoAk þüôqo@ ú^ æBc þðAk|þì ,râpø
:Q×â QuokôpPì ûBãPvüA lñøAõg|þì úÞ lðA ûlýñy
ô óq úÞ þvÞ .QuA lýÏG p×ð ôk Bíy qA JApg úÞ þüBø úðBg ÿApG ôpPì QÞpy ô lññÞ
.kôo þíð Ùçg ÿBøoBÞ ëBHðk úG koAk ú`G lðoAk ôqo@ æBc ,kqAkpK|þì þGõg ëõK lñÞ|þì
ÿA úðBg pãük lyBG ôpPì Èg ok óBzüBø úðBg
:Q×â úz×ñG }qoA lðA|úPgBu Qícqô }çO úíø ó@BG úÞ
RCApW lüõðpãì ,lüA ûkBu BíyolÛ^okBì ôpPì òýulñùì ûAo úG îz^ qôo pø ô koAlð
úz×ñG .QuA pünKBð ÿpýu óBvðA ,lðA|úPgôk
:Q×â|þìAo@ úG }o@ ?koAk Ao BøoBÞ òüA ,kqBu|þì óByoAkAô QÖpzýK ûlüA ô pßÖ Q×â
koAô þãíø .ïkõG òì p¿Ûì lýzhHG Apì
úG ô ly AlW Bùð@ qA }o@ wLu lðly úðBg :Q×âokBì
lüõð AnÒ ûp×u pu pG QÖo kõg ÝBOA Qíu Ao ëBc úÞ koAnãG lüBHð pßÖ òüA BìA
BG }oõOõì ô }o@ qôo ó@ úÞ kpÞ ØüpÏO ëBu lðqôlG îz^ Bøoôk úG ÈÛÖ ô lññÞ }õìApÖ
òüA úG óBypýgCBOô lðkõG ûkpÞ ÙkB¿O ÿpGBÎ BìA lññÞ ApWA Ao ûsôpK òüA lñøAõg|þì úÞ QuBø
koõì ô ûlðBuo óBPuoBíýG úG Ao pGBÎ úÞ kõG QéÎ óBW fBH¾ lñ^ pø .îüA ûlýñy Ao {Öpc Bì ÈÛÖ
BG ô lüpK úz×ñG ô okBì äðo .lðA ûkAk oApÚ úñüBÏì BG úz×ñG ,kõy|þì }õìApÖ lÏG ô kpýâ|þì
oõÇ^ pGBÎ ëBc æBc Ig lðlýupK óBXýø fpÆ ok lüoAlð ôqo@ Bíy lýupK QñÇýy
?QuA ?lýyBG
:Q×âôkqlñhHèlüõð ûlük úz×ñG Roõ¾ úG JBPùì oõð ok okBì
BÚ@«ç¾AqôpìABìAQynâpýgúGAlgpßy òýíø úG òì BìA þñßðoôBG lüBy Q×âô Qgôk
pø kõG RpK þéÞ úG {uAõc ,kõHð }kõg }o@ óq òì .îøAõg þíð òüA qA {ýG ô îÏðBÚ ïoAk úÞ
þPcAoBð ú^ lüõãG BO ïlýzÞ Ao {ðBGqpüq ú^ ûlñG úÞ îñÞ|þìpßÖ BìA îPvýð ÿA ûkpÞ êý¿dO
QýßèBì qA pýÒ ÿpãük rý^ ÿApG Alg ÿBø
:Q×â okBì .ïlzð ÜÖõì koAk òüA úG óBâlñG Bì pâA .lðA ûly Üég þ¿hy
BG eH¾ úÞ lülük ûlzð úÞ óBzüAõÎk QuAlg ó@ qA þé¾A QýßèBì úÞ QýÏÚAô
ûly ú^ pø ,ly ZoBg úðBg qA }õg RBÚôA þüBùñO úG Ao rý^ aýø îýyBG|úPyAk êìBÞ kBÛPÎA
îýyBG|úPyAk ëõHÚ pâA .îýøAõg þíð kõg ÿApG
:Q×â lüõð .QuA óôpýG oBÞ úG ÉõGpì lyBG lñÞ|þì þðAqoA Bì úG lðôAlg úÞ þPíÏð pø úÞ
óõ^ ly Ñôpy úðBg qA îñÞ|þì pßÖ òì BìA ó@ îýñÞ îýùu rýð Ao óApãük úÞ QuA ó@ ÿApG
Ùpcô kõG ûkpÞoBýPgA Rõßupývì ïBíOok òüpG QzùG Býðk ?kõy|þì ú^ þðAk|þì QÚô
úz×ñG .Qynâ pýg úG ëBc pø úG .kq þíð lýupK úz×ñG ...ïkõG oAk úüBìpu pâA û@ kõy|þì
òýñ^ ô kAk ÈGo kõg úG Ao }o@ BÚ@ þPcAoBð
ûlýXðoôA àzg koõgpG qA }o@ úÞ lýzülðA :Q×â okBì ?ÿkpÞ|þì ú^
pãük ÿA úðõâ úG QuAõg|þì {èk lüBy .QuA pø qA ô îPgBu|þì åorG ÐíPXì àü
Ao ôA þPÚô úÞ þðBìq êTì ,kkpâ ôpGôo ôA BG BW àüok Ao úíøô ïkpÞ|þì ûkB×PuA ÿkAlÏPuA
ô Q×â|þì lýyBHð|úPvg ô kpÞ|þì ïçu .lük|þì úÚçÎ úÞ ÿoBÞ úG þvÞ pø BO ïkoô@|þì kpâ
BìA lðkpÞ|þì qBÒ@ Ao qôo pýg úG eH¾ òP×â BG Bü BO|úPÖpâ xlñùì ô àyrK qA ,kqAkpLG koAk
úG úðBã`G ÿBø úzülðA }o@ BÚ@ úÞ pßÖ òüA BG ïkAk|þì óBßìA ,ûlñvüõðô pÎByô óAlýÛýuõì
þG {ÏÚõO úÞ lðAk|þì ô kAk løAõhð ûAo kõg ,lñüBíð ØzÞ Ao Bø|úPgBñyBðô lññÞ {øôtK BO
úG }pvíø BG ô QgBu ÐðBÚ Ao kõg QuBW þèõíÏì þâlðq àüqApPzýG ÿrý^ ïkõg ÿApG
kõu qA ô îPuAõg þíð lñyBG AoAk óApãük úÞ
.QgAkpKõãP×â ûkB×PuA| |BøkAlÏPuA ókpG æBG ÿApG ïA úüBìpu
ÿBøqôo ok lüõð .lðkpÞ qBÒ@ pük Ao eH¾ ô úüBìpu úÞ ïlðBíùÖ|þì úíø úG ô ïkpÞ|þì
oBíÏì îðBgô lýGAõg|þìpùÊ àükrð BO êýÇÏO úìBÎ Ð×ð úÞ þÆpy úG QvýðlG ÿoAnâ úüBìpu
QuAõg|þì {èk ôA .kõG kõñzgBð RkBÎ òüA qA óly þèBÏPì ÿApG Bø úzülðA úíøô lyBG ó@ok
ô kpýãG ïBXðA kõg opÛì QÎBu ok BøoBÞ ïBíO pãük ly|þì òýñ^ pâA úz×ñG þðAk|þì .lyBG
}A þH¿Î úðAqôo úìBðpG ok ÿpýýÓO úðõâ pø ÙpÆ ó@ ô ÙpÆ òüA ôqo@ olK êTì þüBø ïk@
ûly úñùÞ kõG ûkpÞ ïk úÞ þüB^ .QgBu|þì óApâ ÿqôo úßñüA ÿAõø úGô lðlüpg þíð|òýìq
}A|úPvg Bùð@ óly oAlýG ÿApG oBËPðA ô kõG koAô úÞ Ao þéýHìõOA oõð ,lðkpÞ þíð Bøo lðõy
ô ly oAlýG lüõð qA pOkôq úz×ñG .kõG|úPgBu
BG ô lük okBì Roõ¾ ok Ao ÿkõñzgBð oBS@ :Q×â okBì lðlük ôk pø ly ûkBW
.kqBu ïAo@ Ao okBì kpÞ þÏu pýhG eH¾ òP×â úG úz×ñG ,ûlülð Ao Bì lüõð BÚ@ BO îüôpG BýG
koAk úìAkA lðkõG ûlzð ú^õÞ koAô qõñø .ly lñéG þPhu

à^õÞ pøAõg þuôpÎ ïBãñø ûlñgpÖ BƒìA BO oôk ô lðkpÞ òyôo ÕAp^ Bø Qgok ÿçGæ óApùO úéXì
úu kõGoAk ú`GôoAkpøõyô óAõW þüõðBG òüpO Åõcÿôoô.lðlý^þèlñ¾ô|rýìÅõcoôk
BG .kõG úéìBcrýð Ao|þìoBù^ô QyAkpvK lðqpÖ ô lñPgAlðA þèBÚ {üôo ô lðlðByõK oAõèA BG Ao AløqA ÿA|úPyõð
QìlgþPuAoúGôQyAnâïBíOäñuëBcòüA BO Iy pu qA ûlñ¿Úo àü ô ûlðqAõð ÿkAlÏO
.kpÞ ô lðlƒý¿Úo ô lƒðlƒðAõƒg ô lƒðkq Iƒy úƒíýð îøkrðBy| {hG
úðBg ok Bø ëBu ,þuôpÎ qA wK ûlñgpÖ óBðq ô Bø ú`G qA pK úðBg ïBG QzK oôkBOoôk
àü .Qvüq ÝBOA àü ok ÈÛÖ ô pøõƒy okBƒì RõÎk þuôpÎ úG B« íuo ú^pâ úÞ kõG úüBvíø
BƒìA .kõƒG {ƒñýìq ÿôo QƒzùƒG úƒƒÞ þƒƒÚBƒƒOA ,ïBGQzKàñgôqBGÿBÃÖokBìA,lðkõGûlzð
.QyAk AlƒPƒGA qA ÿpƒO úƒÖpƒì þƒâlƒðq|úƒPƒypƒÖ ô|úƒPvƒzƒð QƒƒhƒO pG kBìAk ô xôpÎ ólük qA
óôlG ô êÛPvì þâlðq ô kBG@pýìA ok þðBíOoBK@ ÿkByô óBâlðqAõð þƒðBƒzÖA Qƒukô þƒGõƒßüBƒK
pøAõg ô pøõyolK ô pøõy okBì kõWô úÒlÒk .lðkpG Rnè óBðBíùýì
ÜzÎúGûBãùâkõWôòüABG,pøõyokApGôpøõy .kõG pO àýy ô pO óApâ|úPypÖ þuôpÎ BìA
koõƒg|þƒì úƒÇƒHÒ ûlñgpÖ þâlƒðq ô ZAôkqA ô Ao pùy åorG ô ÙôpÏì ÿBø êPø qA þßü òèBu
ô kõWô|þƒìBƒíO ô QyAk ÜzÎ ûlƒñgpƒÖ Apƒüq QzK ÜüpÆ qA þvÞ pãük BO lðkõG ûkpÞ ûoBWA

þÿâolBðùqG| J{BhPÖG@ Qvzð lÛÎ ûp×u pu QüBßc ô ú¿Ò ô ú¿Ú òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
BO ôk ôk ô JBvc ô ÜÇñì ÿôo qA|úPypÖ þèô wüolO òí BÂo ô|úPypÖ úÞ îPyõð
ô kõG ûlñÞ@ }pøõy ܃zÎ qA }kõƒK ô oBƒO þuôpÎ úG Ao kõg RõƒÎk RoBƒÞ óôlƒƒG ïBƒG ô kõHð }pøõy ÜyBÎ râpø ô QÖo {ýK BO oBù^ BG óApùO óApPgk ÿBø óBPupýGk qA þßü ok
ÜzÎ ÿõG }A úðBg úýSBSA ô oAõük ô ok|þìBíO rýð Bø RõÎk RoBÞ püq .lyBG ûkpßð RõÎk ólýãñW ô Bø ÿoAq ô úƒüpƒâ ô RBƒðBƒXýø râpø ô lññÞ|þì ZAôkqA ô lðõy|þì Bñy@ îø
.kõHð ÜyBÎ|úPypÖ þèô kAk|þì :kõG ûly|úPyõð qA wK.lðõy|þì pPgk lðqpÖ ôk IcB¾
þíð lýíc rW Ao ÿpãük kpì aýø ûlñgpÖ ëBu|12püqëB×ÆAòPÖpünKqAêPøQüpülì .QyAlð Ao ûlñgpÖ RBGBùPèA ô Bø BGô klñG|þìp×uoBG óApüA ÑBÂôA þðõâpâk
wÞ aýø óq ly þíð lýíc óq pâAô QuAõg ÕõéyôkBüpÖôÔýWIýOpOòülG.QuAoônÏì ô }kõg ûkAõðBg Q×èBhì îÒpG ûlñgpƒƒÖ ûpgæBG óAôApÖ ëõK ô QÚô Ùp¾ ô Qícq
ÈÛÖ ZAôkqA qA {Ölø ô ly þíð îø ÿpãük òzW ok rýð Bƒø úƒ`ƒG ÿoBƒÞ JApƒg ô ÿqBƒG qA ÙôpÏì ëõÚ úG ô ly xôpÎ ,}pøõy ûkAõðBg wè úG Ao kõg "xpHÚ" BÞBðoæ ÜüpÆ qA
úßéG kõHð ókAk ûkAõƒðBƒg êƒýßzOô ókpƒÞpøõy ôpPùGpPvÞoAqAôkõHðBøpPâorGîcArì,þuôpÎ .lýuo ÝõzÏì úG BO Qynâ îPuo óAõg Q×ø ólðAonâ qA wK ô lñðBuo|þì wéXð@
.wGôkõGÝõzÏìoBñÞokòPvüqÈÛÖ RõÎk wéXì úG ókAk ûõéW ÿApGrýð ÿpO îËñì ÿoAlük .kõG oAõíø Bø ûAo úíø|úPypÖ ÿApG þèô ÿApG þGõg êÒBzì RpWBùì úýèôA Rçßzì
þâlðq êýßzOô ZAôkqA Ùp¾ úG|úPypÖ BìA .lðkõG ûkpÞ ô RpyBÏì úÇGAo ok ÿkoõgpG ô oBÞ òýc ok lðpg|þì ÿA úðBg ,lññÞ|þì BK ô Quk kõg
ZAôkqAòPyAkpøõyôólyoAkú`GôþüõyBðq òüpPâorG pøAõg þuôpÎ Iy ok|úƒPƒypƒƒÖ ûly JBvc ÿA úÇGAo wLu ô oBßíø ôk koõgpG ô kõg ÿApG Ao ÿA ûkõu@B« PHvð þâlðq ô
{ñuûkpßðÿAlgúÞòüApÆBgúGôkpÞ|þìpßÖ {Puk qA úÞ ÿoBÞ BùñO ô QƒyAk ëBƒu |6 ÈÛÖ ô okBì ô olK lýDBO ô ZAôkqA Ùpc ûBãð@ô ïAo@ô | 22 qA wK BìA lðoô@|þì îøApÖ óBzðAlðqpÖ
pâA Roõ¾ òüAok .lðBíð pøõy þGô kôpð æBG ô lyBG xôpÎ ûApíø eH¾ qA úÞ òüA lì@|þìpG pãük ÿkpì óBùâBð þüõyBðq þâlðq ëBu
ÿBøoBýÏì îø ÿpãük IuBñì kpìô kõHð îø BÂo òìAk QzK ,wéXì úG xôpƒÎ kôoô ïBƒãƒñƒø .oôpu ô òzW îø lÏG ô òüpüBu ô óAokApG kõy|þìpøBÊ þâkAõðBg wßÎ JBÚ òüAok
ô ïpPdìôoAk ûkAõðBgô ûkpßéý¿dOpøõy àü lñýzñGþèlñ¾ÿôo}oBñÞôkpýãGAoôAoAkoõO ÉBýc .kõG p¿Phì þéýg ûlñgpÖ þuôpÎ wK|úPypÖô lüBGo|þì|úPypÖ qA òükô ëkô
ë@ ûlüA ÿpvíø QvðAõO|þì ,QyAk Ao IýXð .lølG rK úíø úG ô ô lðkpÞ òüm@ Ao ÿolK úðBg ,óBykõƒg úƒðBƒg úG| kõg xBvcA BG òPÖo oBXñéÞBø Rlì qA
þâkpvÖA oB^k Ñõñíì ÜzÎ òüA pÆBg
ô pøõy úÞ þüBW BO kõy|þì þcôo
{üõg ëBc óApãð Ao {ðBýÖApÆAô óAlðqpÖ
qA ÿqôo lñ^ pøõy kBùñzýK úG BñG ô kqBu|þì
pøAõg ólük úG ô kpýâ|þì þ¿gpì àðBG

.kôo|þìõPñìApÞBu úG }pPâorG
þÛzÎ BG ôA wßÎpG úÞ ÿpøAõg
ô ûkpÞqBÒ@Ao }A þüõyBðq þâlðq lüly
úÇGAo þüõyBðq þâlðq ëBu | 40 qA wK
}pøõy BG þüBHüq ô pünLèk oBývG úðBÛyBÎ

...| óBPuAk úìAkA àñüAô QyAk

###
ZAôkqA qA wK Bø ëBu rýð|úPypÖ ûpgæBG
ïBãñø ûlñgpÖ .Qvzð lÛÎ ûpƒ×u pƒu pƒøAõƒg
ûlñgpÖ .úèBu |24|úPypÖô kõG úèBu |16 þuôpÎ
Ao {íéLükô ûlðBuo ïBíOA úG Ao|îøk xçÞ ûqBO
pPgk|úƒPypƒÖ þƒèô QƒÖpƒâ }pƒøõƒy úƒðBƒg ok
êÓy úÞ kõG ÿA ûlƒük ûBƒãzðAkô ûkpƒßéý¿dO
ÿõO {Puk ô )kõG pýGk( QyAk rýð ÿlñìôpG@

.QÖo|þì }kõg IýW
qApKôoAô úðAõükô òýzO@þÛzÎ BG ûlñgpÖ

46

www.TEHRANMAGAZINE.com qA .QvüA ûlðqApG ô îðBg oBývG pPgk|úPHèA .lyBG|úPypÖ ÿBø|úPuAõg BG ÿpPgk ÿApG
ô ëõ¾A ÿkBHì ô ïpPdì ô Jõg oBývG ûkAõðBg ZAôkqA ôA BG ZAôkqA Ùp¾ úG ÈÛÖ úÞ ÿpvíø
47 .lü@|þìîøþGAk@ ÿlñìôpG@ ô ïAo@ þüõyBðq þâlðq BO kpÞ|þì
þÎBíPWA ÿBø Qý¿hy qA þßü }olK ûkAõðBg ô pøõy ô koôBýG ú`G ô|løk êýßzO
qA þßü xpð pu îø }okBì .QuA óBíè@ úÞþíülÚú×véÖàüpýSCBOQdOôlyBG|úPyAk
qABüõâîø}kõg.QuAòýèpGÿBøóBPuoBíýG ô Qvýð ÿoôp ZAôkqA ÿApG òPyAk Quôk
{PuAo óBW|úPypÖ þèô .ûlìBýð }lG JApùu lðõýKôA BG BO QyAk Quôk Ao þvÞ lüBHð B« íPc
êTì îø JApùu løAõg|þì îèk þøAõhG Ao ,lü@|þì kõWô úG «AlÏG QHdì ô ÜzÎ ô QvG
àüBGóçHu óõñÞAôQyAnâþüõyBðqþâlðqúðBPu@úGïlÚ
.lñÞ ZAôkqA þðApüA Jõg ô|úPvüBy pPgk | ,lýzülðA|þì úÇGAo òüA úG úÞ ëBu |22 qA wK
.QuApPùGoõÇñüA ôúðBÛyBÎÿBøJBùPèAqAþèBgôóBXýøþGwG
þüBßüpì@ pvíø qA lñùu pãì ...Ap^ - .QÖBü|þì }A ûlññÞ|úPvg ô oô@ ëçì wG
?QuA þÂAoBð }A ###
þGõg úÇGAo îø þéýg pßy Ao Alg .úð - ëõÚ úG )pHìBuk |25( qôo ó@|úPypÖ
åorG îÞ îÞ lðoAk îø óBzüBø ú`G ...lðoAk ô lýGAõg pùÊ äñè BO óByokBì qpìBýGAlg
úðBgôJõgpPgkoBývGîøþOôoôk.lðõy|þì òíýzð ÝBOA úG|úPuAo@ô|úPÖpâ }ôk úÞ|þìBãñø
òüAqA þÃÏG êTì .QuA þñýðqBðô IýXðôoAk Ao {èBvðBýì pøAõg ûlñgpÖ QÖo úðBgrLy@ ô
ôlñGþGôîËðþGô|úPhéy BøþüBßüpì@pPgk ëBcokô|úPvGÿoAkêâåorGlñG{ýKúÞlük
þPuok QHüpO QuA ïõéÏì .Qvýð oBG .QuBø úv×Ú ok ÙôpÊ ókpÞ BW úG BW
úG þðApüA xôpÎ àü úÞoõÇð@B« ÏÚAô þèô|úPyAk .óBW pøAõg pýg úG eH¾ -
.lñýzðþíðôA,lñýzð|þìïk@ëk Jõg ...óBW|úPypÖ pýg úG eH¾ -
Quôk Ao ôA úÞ ó@ kõWô BG lñùu þßé×Æ ...QuAûkqBüàükrðQÎBu...BøÿlýGAõg
þÂAo }A þüõyBðq þâlðq qA pøBÊ úG ô koAk qA|lølG Ao pøAõg JAõW úÞ ó@ óôlG|úPypÖ
.koAkkõHíÞûoAõíøîñÞ|þìxBvcAþèôQvø Qvüpãð Ao úðBg QzK ÕBG ,òíýzð ÝBOA ûpXñK
{üBøokApG ô olK BG úÞ þüBø áõW òýíø :Q×âô
,kq|þì úùÛùÚ ô lýñy|þì ô Q×â|þì Izük ...þGBPÖ@ ú^ úG úG -
ÿAnÒ òýíø ,lñPÖpâ úÞ þËÖBc ëBÖ óBíø õO ïlÚ ...úGõg þéýg Aõø qôpìA ,ûo@ -
,koõg|þì ô lü@|þì BXñüA ûBãùâ úÞ þðApüA BG Ao wéXð@ wè ÿBìpâ ô ÿlì@ ...kõG Jõg
úðBg ok úÞ þèBc ok .koAk }qoA þéÞ {üApG .ÿkoô@ Rkõg
ÿBK þùèA|úPHèA .Qvýð BøpHg òüA qA }kõg ÿôo þ^ ...lü@|þì þGõg ÿõG ú^ -
þüAlW ëæ îðBGq râpø ô lðõy pýK pãülíø ?úÚBWA
óBzðAlðqpÖ pu pG óBy úüBu ô lPÖBýð óBzñýG lÏGIzük...îñÞRrüApKoõuîPuAõg-
.koAkFçgþâlðqþèôlyBG ôïkpÞoBGú^BKúéÞlülýGAõgBøBíyúÞòüAqA
ôkoAkkõHíÞ}AþüõyBðqþâlðqoklñùu ...QhK îüçì RoApc BG ÝBWA ÿôo eH¾ BO
ô óçHu úÇGAo úG îñÞ|þì wc ûBãùâ þPc ô lñPÖoô lðkoõg Ao óBzíùu lýícô Bø ú`G
þíð îèk ê¾A òüA ÿôo .kpG |þì àyo }pvíø ...úìpâ úìpâ óæA òì ô õO ëBì
òüA oB^k ûlñü@ ok îø JApùu løAõg Bíy ,úñßð kok óBPPuk ,óBWpøAõg ÿAô -
þâlðq ok ÿkõHíÞ pø óõ^ kõy|BøkõHíÞ ÿoAk óBíùýì ô qôpük ÿrLy@ô oBÞ úíø ó@ BG
ïk@ kõWô ok òýÞp^ þéìk êTì þüõyBðq þéýg ?lükpÞoBG îø ú^BK úéÞ þHy ú׿ð ûqBO
þüBW àü qA }pu ûlñü@ ok ô lðBì|þì .lýyBHð|úPvg.óBWpøAõglülýzÞQícq
.lü@|þìok þðAõW ...óBW|úPypÖ îPvø úÞ|úPvg -
,koõg|þì AnÒ ïAo@ ïAo@ úÞ þèBcok|úPypÖ Bø þâqBO úãük ...pýg úG RkBü úÞ þüBXÞ
}õâ }pøAõg ÿBø Ùpc úG rýð Rõßu ok òìôRkõgÿApGBýGïrürÎBýG.îzÞþíð«BÏÚAô
ûôlðA ûoBGôk ôA pg@ úéíW ólýñy BG ô kpÞ|þì .îüBýGôîñÞBWúGBWAoBøòüAòìBO{ßG
ô ly ûlýyBK }A ûpù^ pG }A ûkpvÖA IéÚ ÿAnÒ òPhK ëõÓzì úÞ oõÇðBíø|úPypÖ
ÿAl¾ BG ô ly àyA qA pK {üBHüq óBíz^ Bø úuBÞ óôok þðApüA þPñu úðBdH¾ô ûríyõg
:Q×â ÿA|úPÖpâ ÄÓG ?lñüBXÞ úðBg êøA :lýupK kõG
þâlðq ok ÿkõHíÞ pø .óBW pøAõg úéG BOôlðkpãGAopùyBOkpGAoBøú`Glýíc-
ûpgæBGúÞQuAòýÞp^êìkàüêTìþüõyBðq ôõPñìApÞBu lñøAõg|þì .lðkpâ þíðpG îø Iy
ô ...lü@|þì ok þüBW àü qA }pu ûlñü@ ok .lñølGóBzðóBzPuôkúGAoBPuByúðBgkôo
êGBÛìokô lðByõK Quk BG Ao {Ooõ¾ óBùâBð óôA...úýuõéìôþðBìBìpPgkú^þPuAo-
lñéG ÿAl¾ BG ûlñgpÖ ûkq Rpýc óBíz^ ?úýÞ
.kpÞqBÒ@òPvüpâ xçßíøô Quôk ...ûlüpãñüA {íuA -
koAk úìAkA .ûoAk Quôk Büõâ îø JApùu òí ok .úéâõu

óApùO úéXì

lìôABýðkúGpvKàüîøòìqAlÏG.lðõupOõðôA úG Ao åorG ïõðBg ïõcpì óBñhuô ïkpÞ úÏWApì .lñÞ þì óByoBTð ûApýG
ûqBO åorG okBì...kpì þãèBƒu ûk ok óôA úƒÞ :Q×âþìúÞïkoô@kBü úð ô îPyAk úWõO úð êDBvì òƒüA úƒG òƒì
òìolK þñÏü }pøõy úÞ kõG ûly úèBu ûlXø ûkrýu pPgk úÞ ûonãð óõyqA lðôAlg - úíø )}õüpK( úÞ kõG òüA îùì òì ÿApG .úÚçÎ
.QyAnâþÚBGûõýGôoóôAôQÖoBýðkqA kpì àü úéXc úG ô ókpÞ þì xôpÎ Ao úèBu àü Bü kõG ïA úèBg æBc .lyBG òì krð QƒÚô
oAlèõK ô êãyõg úèBu ûkqõð óq ûõýG àü úG .ókBPupÖ þì úèBƒu YƒñK ô êƒù^ ÿõƒzüo .QyAlð þÚpÖ aýø úüBvíø úG ÜéÏPì ÿqBHíø
þéýg îðôA .ûoAk þðAôApƒÖ óAoBƒãPuAõƒg B« ƒÏHÆ pøõy îPvðôk þíð ç« ¾A òì Alg ÿlðôAlƒg pPâorGúßñüABGîøôAôîPyAkþìQuôkAoôAòì
ûlýupOkpìqAóõ^BìAQyAkáB^úñýuÜyBÎ ú^ ÙBÖq Iy ô QƒuBƒXÞ úƒéXc ?...úƒý^ kõWôô kAk þì óBzð þñývdO êGBÚ êídO kõG
úGõypíÎ úýÛGô úñßð pøõy QÖpâ îýí¿O kõG îñO äðoAô äðo ÿBø xBHè úßñüA qA ?..úýHy þì ÿoBGkpG BG Ao ïA úðBÞkõÞ ÿBø ÿqBG ô òƒì
olÛðôA .òPyAnãð ïkpì BìA úðôonãG òì QýGpO þì óApãük BG ô ïkpÞ þì ÿkBƒy ókõƒG ûkpƒÞ .kõzâ þíð ûõßy ô úüçâ úG óBGq ô QÖpünK
Ùpc ô òPgBu úÏüBy ô ókpÞ }A úƒuõƒuô BðôAúíøïlükïkpÞAôîz^þDõøúüBìAïlülñg úG ïlýuoôA òu úGô ûlypPâorG þPÚô òì kõg

ëôA {hG

òì BG ÿlðõýK óBñ^ qBGpük qA ôA #
þíð þvÞpÆBg ok ó@òPvvâ úÞQyAk
þPc úÞxõðBC ì óBñ`ð@ôA BG òì ô lýXñâ
îývÛO ôA BG Ao òPzüõg ÿBüôo ÿBø ÿkBy
BG ôA úÞ lýuo ApÖ ÿqôo BìA ïkpÞ þƒì
Bø lðõýK úíø úXýPðokô ly Quôk óBÇýy
Ao QƒHdì ô ÝçgA úƒñýãG@ ô Qƒvvâ Ao
.QÖoô lýzÞpG òìAkô Qvßy
lðõýK úÞ ûlì@ òì oAlük úG óBÇýy qôpìA
òì.klñhGòì þDAõñýGpGôklñHGAoúPvvâÿBø
Anè îuBñy þì þDBíýuô ûpù^pøok Ao óBÇýy
Apì BO kkpâ þì qBG ôA þèô ïlðAo kõg qA Ao ôA
lüBG ú^ lýDõãG òì úG úPzãðqBG ôA BO .lHüp×G
!! óBW úèBg ?îñßG
úèBg Ao )}õüpK( Qzâ þíƒð pƒG îðBƒGq
pPíÞô kõGpPâorG òìqA ëBu YñK ÈÛÖôA .îìBñG
òýñ^ òüA ÿA ûkAq pøAõgô úèBg úÞ ûly ûlük
îýDõâ|þì þPÚô|æ« õíÏì .lñyBG ëBu ô òu îø
úýHy úÞ kõy þì îvXì óBìpËð ok þðq úèBg
ôk þPÚô BìA pO óAõW Bü ô pO òvì .lyBG óBìokBì
þßü úÞ îüoôBýG pËð ok Ao þðBPvGk ú`G pPgk
þì óBì ûlñg oBýPgA þG lyBG ÿpãük úèBƒg
.kpýâ
îPvðAk þíð òì îükõG pPß^õÞ þéýg þPÚô
pøõy Bø óôAqA þßü úG lyoB^Bð úÞ ókoô@ok BGôo òìô òPÖo ókõG ïoôk æBc BOqôpükqA úÞ pPgk àü úÞ îPÖBü Quk rýð RôBƒÃƒÚ òƒüA lüBG ÿkõWõì úðõã^ ô Qvý^ ô QvýÞ úèBg
.ly }õùì úèBg ô }õüpK òýíø olK óq úñßG îø {ðlG ïBíO úÞ oAk êýHu ô {üo kpì àü Quôk ÿqBHíø lðAõO þì þPhu úG úèBu ûkrýu úÞ ïlýñy þì .Qvýð )}õüpƒK( úƒÞ lƒyBƒG
ûly úèBu úuô QvýG BùñO ïokBì ÐÚõì óôA .òPyAnâ BùñO ÝBÆA ÿõO QyAk ûBýu ÿBøõì Quk Õôok úG ô lyBG {üõg úƒèBƒu Qƒzƒø ô lñPvø ÐíW îøoôk þPÚô êýìBÖ ÿBø pPâorG
þì þâlðq îâorGolKô åorGokBì úðõg òì .kõG w×Ú àü ok úÞ þß^õÞ ÿoBñÚ êTì Qƒuok þðBíùì úG ôA úðBg úG ô kpýãG Ao {ƒßƒuôpƒÎ ô lñyõð þì ÿB^ ô lðA ûly õèô oôBíu oBñÞ
ly úéìBc Ao }õùì úèBg okBì þPÚô BìA ïkpÞ oBÛñì òýðõg ô ëBãñ^ rýO JBÛÎ àü BG þñø@ kôo þì úèBu ûkrýu pPgk àü...kôpG úðBÞkõÞ úíhO îø BøpO óAõWô lñzÞ þìoBãýuô óBýéÚ
úPHèA .óõykõg {ýK kpG õñì lƒìôA }pƒøõƒy }qA .úyBG úPyAlð ÿoApÖ ûAo ô ûlðõƒì BƒùƒñƒO Ñõð òüA BG ÕõéG òu úG ólýuo ô kõy ÔèBG úÞ Ùpc }õüpK ô òì ûoBGok lññßy þì þðõGBW
úèBu ûl×ø òì iüoBO óôA óõ^ lÏG ëBu þéýg QzK «BÖB¿ðA þG óôA .ïkBPÖA úüpâ úG .ïlýupO òPhK {O@ þG ÿõéKõé^ ô Bø ÿqBG àuôpÎ UdG ûsõuolÛñüA BOôAô òì lüBG Ap^ .lñðq þì
ly úéìBc Ao )}õüpK( îø lÏG ëBu lñ^ .ïkõG ô kõG Jõg )}õüpƒK( wƒK .koAlƒð úƒìqçƒì
BG òì ly lèõPì }õüpK þPÚô .koô@ Býðk úG ô .ókAk þíð JAõW òì úG BìA ókõG ok úÞ QyAk þì Quôk Rly úG Apìô kõG óBGpùì .îýyBG þâkAõðBg ÿBø
ïkpÞ pøõy lÏG ëBu .ïkõG ûkpßð ZAôkqA RolK Iýùìôoô@}lñ^ úñd¾ òüA åorG îðBg BGô Qvzð þì {èBuô òuô {PÏýHÆ Ùçg kõG ûlðq úÞ þPÚô BO qpìBýG Alg åorGokBì
òüABG...ÿlìôA Býðk úG õO ëBu úu qA lƒÏƒG ô þì òì úÞ ÿoõÆ úG kõG ûkpÞ ØüpÏO BøoBG Ao .kõíð þì êìBÞ Ao ïA ÿkBy ô kpÞ þì ÿqBG òì úÞ QyAk þì ëônHì pünKBð þãPvg þzyõÞ
åorG õO qA ëBu YñK )}õüpK( úèBg JBvc BìA îñÞ õâqBG Ao ôA óBñhu úíéÞ úG úíéÞ îPvðAõO ô Qvý^ úèBg ïlýíùÖ BO Qynâ Bø ëBu BG pPgk lñ^ òPyAk ô lñÞ úýWõO Ao kõg êíÎ
Qvý^oApßO úíø òüAqA Ùlø îPvðAk þíð òì úÞ ly fpÇì îùñì ÿApG ëAõEu òüA ûqBO ô QvýÞ ûõéW ëõÛÏì ÿõdð úG Ao þñu ÙçPgA úíø òüA
..ûpO ok óBìBì BG Ao ÑõÂõìô ïlypO åorG úÞ òüA BO B« HüpÛO ÿA ûkAqpøAõgô úèBg QuA òßíìoõÇ^ þíð ÉBHñPuA ÿrý^ òì {üBø Ùpc qA .løk
îPvðAkô ly òyôo òì ÿApGrý^ úíø æBc ?...oõÇ^ þPuAo ?...lñyBG ëBu ô òu îø }kõg okBì ô olK úG úÞ ïlýñy þì òßýèô ïkpÞ
òì úèBg óBGpùì ô Jõg ÿqBHíø ô Quôk òüA :Q×â ôA .ïkBùð óBýì kõg ÿBø kõGkBüô BøkBü úñýXñâ úG úÞ kõG BXñüA kôq Ao {üõg ÿBø pPgk úÞ Bø pO þíülÚ ô
ô úécpì ú^ok JBvðA ÿpuqArýð úèBgô QuA òì .lýèBð þì úÞ QyAk Üc åorG óBìBì - lG ô lPupÖ þì òüp×ð ô òÏè lðkAk þì pøõy
úÞ îPvø ÿoAk êýHu ô {üo kpì óõíø lðqpÖ

48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
49
ïõu ëBu óõ^ lýzßð ëBu YñK úG úðBPhHyõg ÿrý^ òì ÿApG îø òüA þèô koAkoApÚ ÿA úWok
BGúuolìôkïkõGûlýuoïoBù^xçÞúGòìúÞ pýýÓO Ao ïA úðBÞkõÞpünLèk þâlðq äðo úÞ kõHð
úG þãñøpÖ lcAô àü ô lðlƒy Éõƒéhƒì îø BG ûkAqpøAõgô úèBg úÞ koAk þPýíøA ú^ .løk
}õüpKô òì îø qBG úXýPð okô lðkoô@ kõWô úG þPc ô lƒññÞ ÿqBƒG ô lƒñyBƒG Qƒuôk îø
.îýPÖpâoApÚpãülßüoBñÞok þì úÞ úuolì úG .lñGBü ÙõÚô pãülßü oApuA
ô òì ô Qynâ þì IýOpO òüA úG Bø ëBu ïkBü .lðkpÞ þì IXÏO qApGA Bø ú`G îýPÖo
okBì .îüly þì pPâorG ô åorG îø BG )}õüpK( :lýupK óBìoBâqõì@oBG àü Qvø
åpì BG AnùÏì kõG úPÖo BýðkqA êHÚ Bø ëBu åorG ?...òýPvøúèBgpPgkBOôkBíy-
úðBg .koõhð îø úG }A úðByBÞ ô úðBg ôA äðq BìA kõG ÿpãük xçÞ ok )}õüpK(
ok úðBg ôk pø .kõG Bì úðBg àükrð åorGokBì okôlì@þìBìxçÞúGlñPyAlðîéÏìúÞþDBø
pPß^õÞ úÞ ÿoõÆ úG lñƒPƒyAk oApÚ ú^õÞ àü ëBu lñ^ úÞ þuôok úG ô Qvzð þì òì oBñÞ
úðBg àüqA úñøpG ÿBK BG }õüpKô òì îükõG úÞ îPvðAõPð òì .kAk þì }õâ kõG ûlðAõg êHÚ
.îýPzâ þì qBG ô îülƒüôk þì pãük úðBg BO îøôA ïlýupO îüõãG QuAo .îølG AoôA JAõW
ú^õÞ ok îø ôA úÞ QyAk þPuôk åorG okBì òì úèBg )}õüpK( úíù×G þƒPÚô Bø ú`G êTì
pƒøAõƒg ôk ûôçƒÎ úG kõG òÞBu óBìkõg ôAÿõéùKúGYðo@BGAnèkôpGúvüoûlñgqAQuA
àükrð )}õüpK( ÿBø úíƒÎ þƒñƒÏƒü }pƒøõƒy :Q×â ô QuBgpG }õüpK .ïkq
úíøqA.lðkqþìpu}õüpKô}õùìúGôlðkõG !úñìûkAqpøAõg)ÿqBð(,îðBgúð-
ÿoAkúãðokAo}qôoôIyóBìBìúPynâBùñüA BG ô ly kBzâ oBâqõƒì@ îƒðBƒg óBƒíz^
.lýðAonâþì}AþñOBðpøAõgôkqAQHÚApìô A« klXìôQÖpâòìÙpÆúGAo{PzãðAÿoôBGBð
óBìBì Quôk úÞ þOlÎBvìô Bø àíÞ òüA :lýupK
Ao Bùð@ úðBg óBýì ok qôo àü ô kpÞ þì åorG ûkAq úèBg ?...pPgk þñÞ þíð ûBHPyA -
úðBg IýÞpO úG úÞ ly IHu kõíð þì QÖB˃ð ?...ûkAq pøAõg Bü QuõO
}õùì ëBu ôk þßü qA lÏG þèô lñðrð Quk ô kq ÿlñgqõK lýñy Ao iuBK óBíø óõ^ô
ô QuAõg úÞ lük Ao ôA ÿkpì .kpÞ pøõy :Q×â ô lýðBHñW ÿpu
ôBGBG.kAkóBzðïApGAôoAp¾AôkpÞÿoBãPuAõg pPgkBøQÚôóôAóõ^.QvýðlýÏG,úéG-
ô }õüpK QupKpu ô îýÚ ÐÚAô ok úÞ óBìBì lìôA þíð ïlG îø òì .ókAk þìpøõy kôq Ao Bø
QÛÖAõì ZAôkqA òüA BG lðkõG ûly }õùì .îPyAk ïkõg òu îø úèBg àü
kõG êüBƒì Rlƒy úƒG rýð )}õùì( kõg .lðkpÞ kõG pPâorG òì qA ëBu YñK óõ^ )}õüpK(
lùzì úG }pøõy ûApíø ô kpÞ pøõy ôA Anè þì òì qA êHÚ Ao êDBvì ô VkAõc úzýíø
óõ^ ô lðBì BùñO )}õüpK( QÖo úÞ ôA .QÖo òüAokôkBPÖAÝB×OAòìqApOkôqôAÕõéG.kqõì@
þƒâlƒðqBƒùƒñƒOåorGúðBgàüokkõHðQdé¿ì BG þðAõWõð óAoôk ÿBø Büôö oqA úÞ kõGôA Bø ëBu
îø...þâorG ÿkBy ú^ .lì@ Bì úðBg úG lñÞ ó@BOúÞkpGþìþðBíu@úGApìôkqþìÙpcòì
ÝBƒÆAòƒìôôAÿApGóBìBì.òìÿApGîøôôAÿApG ô ïkõG ûlülð óBìpùy ô úðBg ÿæBG iüoBO
ok JAõhPhOôk .QÖpâpƒËƒðok Ao ÿpƒPƒâorƒG îXðAÐíWokúÞkAkþìóBzðòìúGAoþðBâoBPu
úðBg ok úÞ þéüBuô òüpPùG BG ô kAk o ApÚ ó@ Ao þDBW ô lñPyAlƒð þƒìBƒð þƒßéÖ IÞAõÞ ô
Ao BXð@ koô@ ô lüpg óôpýG qA ô kõG kõWõì pOkôq úÞ kõG ôA îø qBG .lðkõG ûkpßð ëBÓyA
ó@qA.QyAnâ}õüpKôòìoBýPgAokôQuAo@ râpø .QÖo óBPupýGk úG ô kpÞ ïBíO Ao óBPvGk
ok pøAõg ôk Roõ¾ úG }õüpK ô òì iüoBO ôk .îñÞ þíð }õìApÖ Ao iéO ô lG ëBu ôk ó@
ÙBÇÏðApãülßüúGQHvðpøAõglñðBìôîülì@ ô lƒy kBƒXüA úƒé¾BƒÖ )}õüpK(ô òì òýG ëBu
QíèBvì þâlðq úG îø oBñÞ ok ô îükAk óBzð ô QyAlð óBPupýGk Bì óBƒPvGk .kBƒPÖA ÿoôk
.îýPgAkpKrýì@ óBPvGk lƒÚBƒÖ rýð ôA êý¿dO êdì óBPupýGk
ëBu ûkrðBK ûqBO òì úÞ ïoAkpÆBg úG Jõg ÿA úuolì ok àü pø îüly oõHXì Anè kõG
ûly úèBu QvýG Bü ûkqõð )}õüpK( ô îPyAk pùÊäðqúÞòýíøBìA.îýðAõhGxokúðBâAlW
ûkBPÖA IÛÎ QyAk ÿko ëBu àü óõ^ BìA kõG xçÞÿBøúéKqAòìôlðkoô@þìokAl¾úGAo
ô kpÞ þì ïBíO Ao óBPupýGk ëBu óBíø ô kõG }õƒKôoó@BGAo)}õƒüpƒK(ïlƒyþƒìpƒüqApƒu
àü ÿApG þãƒèBƒu ûkrƒðBƒK .QƒÖpƒâ þì îéLük òýDBK úÛHÆ ÿApupu ok äðo þG@ óõÖAoBƒu
QvýG BìA QuA IýXÎ ô þðApdG þñu pPgk .ïlük þì óBìkõg úuolì óBíPgBu
rìoqApKôáBðpÇgúßéGIýXÎÈÛÖúðþãèBu ô koõg þì pƒOkôq úƒÛýÚk ûk Bƒùð@ äƒðq
Bùð@BG òu ó@ok òì úÞ ÿqAoôrìo ,QuAqAoô úuolì úé¾BÖ úÛýÚk ûk òüA ok )}õüpK(
ok ôo )}õüpK( BìA îPyAlð þDBñy@ úðõâ aýø þì þÏÚõì ô kõíýK þì Ao Bì óBPvGk ô }kõg
ôîíù×GòìkoAnãGúßð@þGôkõGúPÖpâoApÚôo û@ .ïlì@ þì óôpýG xçÞ qA ûqBO òì úÞ lýuo
þì ïpð úXñKô Quk ó@ BG îuBñzGô ïpHG þDõG þì oôpvì ô ëBdyõg ôA ólük qA olÛ^ úÞ
.kõíð þì ûqoBHì ô kpÞ .ïly
koAk úìAkA þèô îñÞ þíƒð }õƒìApƒÖ Ao ëBƒu ôk ó@

óApùO úéXì

.ûlG JAõW lüBy îðrG {ùG äðq úü oAnG - :Q×âúâorGBÚ@úÞîüly kBP×ø ïõíO ,ly pýK úÞþPÚô ïk@òýíø
.órGIg-oBýìBÞ kôq ,kq äðq ïlñâ ûoBGôk úâA ,óBìBu - êTì úy|þì }ApG ,}|þâlðq ëBu kBPzø
oBýìBÞ êüBGõì ûoBíy ô ïkoô@ok õíéüBGõì }BøBG úíéÞ ôk ïAõg|þì ,òì úG óõupGõOkõg úý^ BðõOoBÞòüA êTì ,úPÎBu îýð óõOoBÞúü
.kAk JAõW ïlñâ ,kq äðq BO ôk BO ô îPÖpâ ôo .îðrGÙpc óôA ?þOoõ¾ äñéK ?ók|þì óõzð úƒÞ
!ïlñâ ,õèA - .åorG BÚ@ îz^ - ?úý^ óõy îuA úø úGpâô }õì
!ly äñO ïApG Qèk kôq .ïçu -ïlñâ Qìçu úG -åorG BÚ@ .åorG BÚ@ ÿpW ô ïBO-
.úãñOúzýíøòìëk- ô óôpýG îülìôA åorG BÚ@ úðõg qA þüBO ôk !óõíø ,óBø@ -åorG BÚ@
õy pOkBzâ ûoBíy úü ûlG Ig -oBýƒìBƒÞ oBýìBÞ úG ô îýPvzð ÕBG Rõég ÿBW úü îýPÖo ,óoõg þíð kok úG BðõOoBÞ óôA -oBýìBƒÞ
.pýãG :îP×â ,æolñýuóõOoBÞîðôA,óõOoBÞúüÈÛÖóõOoBÞ
.ïkpÞ{øBãðM^M^úüîPzâpG úñßG ÿoBÞ úü ûkpßð ÿAlg úÏÖk úü úâA - îPyAk Quôkôo óõOoBÞ òüA ÈÛÖ þã`GqA òì oõK Jkõö ì .ï
!?ûoBýìBÞ -ïlñâ !?þ^ .ïkpÞ|þìûBãðô
.ûo@ - ?úâorG BÚ@ ?þÞ -oBýìBÞ !úü þuBvcA BG óõOoBÞ þéýg ,ûo@ -
úG þPvø ô ApPýì ô Alýè õãG {ùG -ïlñâ .îâ|þìôoïlñâ- ,òÞ {èô ôo xBvdì xBvcA -oBýìBƒÞ þu |{hG
.ókq äðq {éüBGõì .úñÞ þíð ÿoBÞ «çÏÖ óôA -oBýìBÞ !îPyAk Quôk õy BW úü ÈÛÖ ï óõOoBÞ óôA
þPvøô ApPýìô Alýè úâ|þì ïlñâ ,oBýìBÞ - ?þðôk|þì BXÞ qA - àíÞ k@|þì úø|úPypÖ úÞ BW óõíø B« íPc -
.ókq äðq QùG {èk óæA óôA ,úDõO pËPñì óõ^-oBƒýìBƒÞ .æolñýu ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
óôA .úyBG|úPyAk {Puôk «BÏÚAô þßü kAõg|þì îø oBñÞóôA ÿBÃÎA pPzýG úÞûlñíOôpS
?úP×ãð óõzùG úÞ ÿlG rý^ ...AAAA -oBýìBÞ ûlðpK óõOoBÞ ëôA úÞ BXðôA ,ûpg úð -oBýìBÞ qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
}kõg îP×â óõzùG õãG {ƒùƒG -ïlƒñƒâ !þüõO ï þßü ô òñÞ|þì oAlýG JAõg qA ôo æolñýu óo|þì Bø úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
.ïoAk {Puôk þéýg úÞ îñì - !úðõg QÖBËð pu ûpG ô ûpýãG }ôk kAõg|þì îðôA þcôo Rçßzìô Qu þøAopu ÿ ú`G
.ûpýâ|þì xBíO óõOBøBG îðôk|þƒì þƒñÏü ,ÕæA îƒðôk|þƒì -oBƒýìBƒÞ RBÚB×OA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK
.ûpýâ|þì xBíO óõOBøBG|úP×â óõzùG - !þuBvcA BG olÛðA õO úÞ úGõg olÛ^ ,ïrürÎ !oBýìBÞ úÞ «BÏÚAô -
óôA òì ûlG ,úP×â kõg þG ...¶A -oBýìBƒÞ :îP×â ô ïkpÞ ûBãð {ùG M^ M^ úü !úãük x úÚçÎ Ig -oBýìBÞ .........
:Q×â ô kpÞ oBýìBÞ úG þøBãð úü úâorG BÚ@
.îñýHG ôo ò×éO
?þñÞ|þìòý`íøAp^...A¶ - ?ïkpÞ|þì pßÖ þ^ úG îPyAk þðôk|þì - !òýupG óõOoBÞ úG òüpG òýylñéG -
úÞ òì ,ûkpÞ îâõyBGBG úñð òüA BGBG -oBýìBÞ ?þ^ úG -oBýìBÞ ?ûly óõO ókoõg Aôk QÚô -oBýìBÞ þG ,úy|þì pýK úÞ ïk@-úâorG BÚ@# |
!îñÞîâôoApPgkòüAlüBHð äðq úü BXðôA qA ,RApGBhì îüpG îâ|þì - .oAnðòìpuúGpuolÛðApvKôpG-úâorGBÚ@ úü ,úðôõW ïk@ þPÚô .úy|þì ï QÚBÆ
.órGäðqóõzùGIg- .òñÞAlýKôo}koòðõPGlüBy.ïlñâúGîýðrG lñéG ô îükoõg õðõì ûlñg oBýƒìBƒÞ ô òƒì oôpì kAõg|þì úÞôo } þâlðqqA ûpÆBg
óõyBø þÃÏG ÉBHOoA ,úy þíð ¶k -oBýìBÞ .ûkôq «çÏÖ -oBýìBÞ BìA ,úzßG ëõÆ }ApG QÎBu úü lüBy ,úñÞ

ïl| ñâ|

50


Click to View FlipBook Version